P. 1
Bankarski menadzment

Bankarski menadzment

5.0

|Views: 7,190|Likes:
Published by NikolaSRB021

More info:

Published by: NikolaSRB021 on Oct 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2013

pdf

text

original

Univerzitet “Braća Karić” Fakultet za trgovinu i bankarstvo “Janićije i Danica Karić”

Prof. dr Uro{ N. ]ur~i} Doc. dr. Miljana Barjaktarović

BANKARSKI

portfolio
MENAD@MENT
Strategijsko upravljanje bankom, bilansima i portfolio rizicima banke
Treće dopunjeno i prera|eno izdanje

Beograd, 2008. godine

III

Bankarski portfolio menadžment III izdanje Autori: Prof. dr. Uroš N. Ćurčić Doc. dr. Miljana Barjaktarović Recenzenti: Prof.dr. Milutin Ćirović Prof. dr. Boško Živković Lektor: mr Aleksandar Ječmenica

IV

Knjigu posve}ujemo na{im porodicama!

V

Vrednost novca izra`ava vrednost dru{tva po{to ga je dru{tvo i stvorilo!

Ralph Waldo Emerson

VI

PREDGOVOR
tre}em izmenjenom i prera|enom izdanju
Od prvog izdanja ove knige (1995.god.), prošlo je trinaest godina (u međuvremenu je štampano drugo izdanje 2002.god.) U tom periodu je došlo do krupnih promena u našem ekonomskom I političkom okruženju. Tim promenama je započeo process spoljnjeg i unutrašnjeg preobražaja zemlje. Relativno brzo je rešena ekonomska i politička izolacija zemlje, a prcesi prestrukturiranja na unutršnjem planu, među kojima je najvažnija privatizacija u privredi, te reforma I konsolidacija bankarskog sektora, su sada na samom kraju. To je dovelo do bitnog uticaja na funkcionisanje tržišta, privrede i banaka. Polaze}i od toga da je ova vrsta literature svakim danom kod nas sve aktuelnija, tre}im izdanjem ove knjige, autori su nastojali da na jedan ne{to druga~iji na~in zaokru`e i kompletiraju aktuelniju strukturu ovog izdanja uklju~uju}i izmene u prvom (dve nove glave) i drugom delu (jedna nova glava) i potpuno novi tre}i deo knjige (tri nove glave) knjige, {to zna~i umesto starih sada {est novih glava: • faktori strukturnih promena u bankarstvu (1), • promene, konkurentnost i tranzicija u bankarstvu (2), • upravljanje kapitalom poslovne banke (6), • upravljanje rastom vrednosti banke (7), • upravljanje korporativnim performansama banke(8), i • upravljanje portfolio performansama banke (9). Dakle, klju~ne promene teksta drugog izdanja odnose se na zamene teksta starih glava tekstom novih {est glava, usled ~ega je do{lo do promene strukture rada unutar delova knjige, tako da ovo tre}e izdanje ima isto pet delova i sedamnaest glava kao i drugo izdanje. U ostalim delovima nisu vr{ene bitne izmene, sem manjih pogolj{anja teksta i, naravno, ispravki {tamparskih gre{aka. Novinu predstavlja pregled klju~nih

VII re~i i izraza upotrebljenih u knjizi. Knjiga je ilustrovana slikama i pregledima, koji upotpunjuju nastojanje autora da ~italac izlo`enu materiju lak{e prati. Da se podsetimo. Prvo izdanje, autor je okvirno formulisao 1990.godine za vreme svog boravka i rada u Njujorku (1987-1991.). Tada je po~eo proces prikupljanja literature i pisanje prvih tekstova iz pojedinih delova rada. Kasnije je tekst dogra|ivan i pro{irivan, da bi zadobio kona~nu formu 1995.godine, kad se pojavilo prvo izdanje knjige. Drugo izdanje knjige ‘Bankarski portfolio menad`ment’ (2002.godine) predstavlja zaokru`enu i kompletiranu celinu filozofije bankarskog menad`menta, kojom se osvetljavaju mnogi aspekti i podru~ja upravljanja bankom kao profitno orijentisanom finansijskom institucijom. Za drugo, pro{ireno izdanje ove knjige autor se koristio i novom literaturom koju mu je bila dostupna. Tre}e izmenjeno I prera|eno izdanje je ,, kao {to smo ve} naveli, strukturno znatno izmenjeno, mada je po obimu ostalo gotovo isto. Naime, znatan doprinos ovom izdanju doprinelo je i doktorska teza dr Miljane Barjaktarovi}, ~ime su prve dve glave unele znatnu sve`inu i aktuelnost izlo`enoj materiji. Pored toga, novinu predstavlja i {esta glava, koja se odnosi na veoma aktuelnu materiju upravljanja kapitalom banke. Naravno, ovde tako|e treba posebno ista}i aktuelnost teksta celog tre}eg dela knjige (tri nove glave), koje obra|uju tematiku strategijskog upravljanja rastom vrednosti banke, upravljanja korporativnim I portfolio performansama banke. Naime, danas se i kod nas banke kupuju i prodaju, a njihova cena zavisi u najve}em delu od njihove vrednosti. Otuda je ve}a vrednost banke focus menad`ment tima svake banke, a tome doprinose ostvarene ve}e korporativne i portfolio performance tokom poslovanja banke. Novi Sad, februar 2008.godine Autori

VIII

KRATKI SADR@AJ Predgovor tre}em izmenjenom i prera|enom izdanju
Uvodne napomene Deo prvi: SAVREMENI BANKARSKI MENAD@MENT Glava 1: Faktori promena u bankarstvu Glava 2: Promene, konkurentnost i tranzicija u bankarstvu Glava 3: Strategijski menad`ment u bankarstvu

Deo drugi:
UPRAVLJANJE BILANSOM I KAPITALOM BANKE Glava 4: Upravljanje bilansom i agregatima banke Glava 5: Upravljanje prihodima i rashodima banke Glava 6: Upravljanje kapitalom poslovne banke

Deo tre}i:
UPRAVLJANJE RASTOM I PERFORMANSAMA BANKE Glava 7: Upravljanje rastom vrednosti banke Glava 8: Upravljanje korporativnim performansama banke Glava 9: Upravljanje portfolio performansama banke

Deo ~etvrti:
UPRAVLJANJE KORPORATIVNIM RIZICIMA BANKE Glava 10: Upravljanje bonitetom poslovnih banaka Glava 11: Principi upravljanja rizikom poslovne banke Glava 12: Proces upravljanja rizikom banke

Deo peti:
UPRAVLJANJE PORTFOLIO RIZICIMA BANKE Glava 13: Upravljanje rizikom kreditnog portfolija banke Glava 14: Upravljanje rizikom hartija od vrednosti Glava 15: Upravljanje rizikom kamatne stope Glava 16: Upravljanje rizikom deviznog kursa Glava 17: Upravljanje rizikom vanbilansnih aktivnosti

Prilozi Klju~ne re~i i izrazi O autoru

IX

S A D R @ A J U v o d n e n a p o m e n e...................................................................................... 1 Deo prvi. SAVREMENI TRENDOVI U BANKARSTVU........................................................................................................8 Glava 1. Faktori strukturnih promena u bankarstvu...............................................10
1.1. Pojam, suština i fokus bankarske delatnosti…….............................................11 Definisanje poslovne banke...11. Vrste banaka i finansijskih institucija...12. Geografski fokus i poslovna orijentacija banaka i finansijskih firmi ...14. 1.2. Faktori koji izazivaju promene u bankarstvu................................................... 20 Promena spoljnih faktora bankarske sredine....20. Uticaj deregulacije na bankarsko poslovanje...21. Uticaj promena u tehnologiji na bankarsko poslovanje…23. Uticaj finansijskih inovacija na bankarsko poslovanje...25 1.3. Uticaj promena na interno poslovanje banaka..................................................27 Uticaj globalizacije na bankarsko poslovanje…27. Pove}anje broja bankarskih usluga na tr`i{tu...28. Standardi kapitala, supervizorstvo i monitoring... 29. Pove}an rizik od lo{eg poslovanja ili bankrotstva...29. Evaluacija finansijskih institucija i tr`i{te novca i kapitala..........30 1.4. Uticaj promena na strukturu bankarstva.......................................................... 31 Strukturne promene u finansijskom sektoru...31. Konsolidacija i koncentracija u bankarstvu...32. Najva`niji merd`eri i akvizicije u bankarstvu...36. Makroekonomske snage koje podsti~u konsolidaciju...40. Sile koje ko~e konsolidaciju...42. Efekti konsolidacije, udru`ivanje i budu}i trendovi....44 Literatura..................................................................................................................47

Glava 2. Promene, konkurentnost i tranzicija u bankarstvu....................................49
2.1. Promene i konkurentnost bankaka na trzištu....................................................50 Trendovi promena i konkurentnost banaka...50. Konkurencija na tr`i{tu depozita i kredita... 51. Vanbilansno poslovanje banaka i sekjuritizacija zajmova…52. Konkurencija na razvijanju uslu`nih programa... 53. Stvaranje nebankarskih institucija...54. 2.2 Promene u bankarstvu zemalja u tranziciji........................................................56

X Promene u bankarstvu Centralne i Jugoisto~ne Evrope… 56. Reforma bankarskog sektora i struktura vlasni{tva... 57. Finansijska intermedijacija i efekti op{tih promena…59. Tranzicioni procesi u na{em bankarstvu..........................................61 2.2. Promene u mikroekonomskom poslovanju banaka ..........................................63 Promene u domenu upravlja~kih procesa...63. Primena marketinga u poslovnoj orijentaciji banaka…64. Promene u obavljanju funkcionalnih poslova banke...65. Uticaj promena na na{e bankarstvo...66. 2.3. Perspektiva razvoja bankarstva.........................................................................67 Literatura..................................................................................................................68

Glava 3. Strategijski menad`ment u bankarstvu......................................................69
3.1. Strategija upravljanja poslovnom bankom.......................................................70 Uloga i zna~aj strategije poslovne banke...70. Strategijski faktori poslovanja banke...71. Savremene marketing miks strategije...74. Odnos razvoja strategije i njene primene...80. 3.2. Strategijsko planiranje u poslovnoj banci...................................................... 81 Elementi i proces planiranja u banci...81. Zna~aj i su{tina strategijskog planiranja...82. Ciljevi strategijskog planiranja banke...84. Struktura i proces strategijskog planiranja...84. 3.3. Strategija razvoja organizacione strukture.......................................................86 [ta je organizaciona struktura banke?...86. Kada je organizaciona struktura problem?...87. Tr`i{no orijentisana organizaciona struktura...88. Strategija upravljanja performansama organizacione strukture...93. 3.4. Strategija uspe{nog upravljanja promenama.....................................................96 Strategija prilago|avanja banke okru`enju...96. Strategija upravljanja promenama...97. Proces upravljanja promenama...98. Otpor i minimiziranje otpora promenama u banci...100. Literatura................................................................................................................102

Deo drugi
UPRAVLJANJE BILANSOM, PRIHODIMA I RASHODIMA BANKE...........104

Glava 4. Upravljanje bilansom i agregatima banke..............................................106
4.1. Upravljanje bilansnom strukturom banke.......................................................107 Bilans i bilansna struktura banke...107. Upravljanje bilansom poslovne banke...109. Upravljanje portfolio strukturom bilansa...113. Upravljanje odnosima aktiva – pasiva...115. 4.2. Upravljanje bankarskim resursima i agregatima.............................................118

XI Bankarski resursi i agregati...118. Metode i instumenti rasta bankarskih resursa...119. Strategija formiranja bankarskih agregata...122. Strategija upravljanja odnosima agregata i resursa banke...123. 4.3. Upravljanje izvorima - obavezama banke.....................................................125 Upravljanje strukturom izvora banke...125. Upravljanje deoni~kim kapitalom banke...128. Upravljanje izvorima depozitnog novca...130. Upravljanje dugoro~nim dugom...133. 4.4. Upravljanje imovinom - sredstvima banke...................................................134 Bazi~na struktura aktive poslovne banke...134. Upravljanje gotovinom banke...136. Upravljanje pozicijom kreditnog portfolija...137. Upravljanje portfoliom hartija od vrednosti...139. Literatura................................................................................................................140

Glava 5. Upravljanje bilansom prihoda i rashoda banke.......................................143
5.1. Su{tina bilansa uspeha banke.........................................................................144 Pojam i zna~aj bilansa uspeha banke...144. Okvir i sadr`aj bilansa uspeha banke...146. Izvori prihoda i generatori rashoda u bilansu uspeha banke...147. Profitabilnost u bilansu uspeha banke...148. 5.2. Upravljanje prihodima banke........................................................................150 Dimenzije upravljanja ukupnim prihodom banke...149. Upravljanje vrstom i strukturom ukupnih prihoda banke...151. Upravljanje neto kamatnom marginom banke...153. Upravljanje vrstom i strukturom nekamatnih prihoda banke...156. 5.3. Upravljanje rashodima banke.........................................................................157 Struktura i dimenzije ukupnih rashoda banke...157. Informacije za planiranje i analizu kamatnih rashoda banke...159. Operativno planiranje nekamatnih rashoda banke...161. Relacije tro{kova i obima poslovanja banke...163. 5.4. Upravljanje operativnim tro{kovima banke...................................................165 Koncept operativnih tro{kova u bankarstvu...165. Sistemi alokacije operativnih tro{kova u bankarstvu...165. Koncept standardnih tro{kova u bankarstvu...167. Kontrola alokacije i redukcija operativnih tro{kova...170. Literatura................................................................................................................172

Glava 6. Upravljanje kapitalom poslovne banke…………..................................174
6.1. Kapital poslovne banke...................................................................................175 Koncept kapitala banke…175. Uloga kapitala u poslovanju banke.. 177.Funkcije kapitala u poslovanju banke...178. Merenje kapitala banke...179. 6.2. Struktura kapitala banke.................................................................................180 Oblici izvora kapitala banke... 180. Na~in pribavljanja kapitala banke...181. Komponente bilansne strukture kapitala banke…183. Kapital i rizi~na aktiva banke...184.

XII 6.3. Planiranje rasta kapitala .................................................................................186 Su{tina stope adekvatnosti kapitala banke...186. Uticaj rasta aktive na kapital banke...187. Planiranje rasta profita i kapitala banke... 189. Planiranje adekvatnosti kapitala…190 6.4. Međunarodni standardi kapitala.....................................................................192 Su{tina utvr|ivanja standarda adekvatnosti kapitala… 192. Primena kapitalnih standarda Bazel I u bankama…193. Primena kapitalnih standarda Bazel II u bankama…194. Strategije pove}anja kapitala banke..... 195 Literatura................................................................................................................198

Deo tre}i
UPRAVLJANJE RASTOM I PERFORMANSAMA BANKE ...........................200

Glava 7. Upravljanje rastom vrednosti banke………...........................................202
7.1. Koncept vrednosti banke................................................................................203 Pojam i faktori vrednosti banke...203. Razli~iti koncepti i tipovi vrednosti banke ...204. Relacije me|u konceptima vrednosti...205. Konceptualni okvir vrednosti banke..206. 7.2. Elementi upravljanja rastom vrednosti banke………………………..……...207 Potreba i nu`nost upravljanja rastom vrednosti banke...207. Ciljevi upravljanja rastom vrednosti banke...209. Faze procesa upravljanja rastom vrednosti banke…212. Dilema: samostalan ili rast sa drugom bankom..213. 7.3. Metode i okviri rasta vrednosti banke…….....................................................215 Metode i tempo rasta vrednosti banke…215. Pentagon okvir za utvr|ivanje {ansi restruktuiranja...217. Konceptualni okvir maksimiziranja vrednosti banke…218. Kreiranje uve}avanja vrednosti deoni~ara...221. 7.4. Suština procesa fuzije i akvizicije...................................................................224 Pojam i su{tina fuzije i akvizicije banaka…224. Motivi i determinante fuzije i akvizicije banka…225. Faze procesa fuzije i akvizicije banaka…227. Poslovne kombinacije i politike odgovornosti…229 Literatura................................................................................................................232

Glava 8. Upravljanje korporativnim performansama banke.................................233
8.1. Identifikacija korporativnih performansi banke…………………………....234 Pojam i su{tina korporativnih performansi banke…234. Vrste korporativnih performansi banke… 235. Kontrola kvaliteta performansi…238. Kapacitet i alokacija rizika banke…239. 8.2. Planiranje korporativnih performansi banke……………………………….241

Analiza korporativnih performansi banke.................265...............249 Profitabilnost kao vrhunska performansna mera banke…249....... Upravljanje portfolio performansama banke……….284 Deo ~etvrti UPRAVLJANJE KORPORATIVNIM RIZICIMA BANKE…………..... Komponente profitabilnosti kao performanse banke…253..... 9... Ocenjivanje rezultata kreditnog procesa u banci… 270...XIII Slo`enost planskog oblikovanja performansi banke…241...4............................................ Literatura........... Proces finansijskog planiranja performansi banke…....263 9.......... Za{tita i regulisanje bankarskog sistema........... Upravljanje portfolio performansama banke………………………………264 Pojam i su{tina portfolio teorije…264.... Upravljanje performansama vanbilansnih aktivnosti……………………............................................. Upravljanje bonitetom poslovnih banaka...................254.280 Pojam i su{tina vanbilansnih aktivnosti banke…280..... Generisanje profita u investicionom portfoliju banke…275.......268 Performanse kreditne politike banke…268...286 Glava 10.1........... Strategije dospe}a u investicionom portfoliju…277 9. Obim i struktura vanbilansnih aktivnosti banke…281..........261 Glava 9.255 Analiza korporativnih performansi banke…255.................... Kvalitet.... 8.. Merenje korporativnih performansi banke…………………………............ Pasivna i agresivne menad`ment strategije portfolija… 276................. Literatura.................... Upravljanje performansama investicionog portfolija……………………........... Druge mere korporativnih performansi poslovanja banke......260...288 10... Preventivna i naknadna relativizacija kreditnog rizika…272 9...…….... Rizik korporativnih performansi banke…258.........4.......3.. Merenje performansi kreditnog portfolija banke…271. Vrste analiza korporativnih performansi banke…256... Konverzija portfolio rizika vanbilansnih aktivnosti…282... Savremeno shvatanje portfolio koncepta u bankarstvu…......... Upravljanje performansama kreditnog portfolija…………………………...... Rejting sistemi performansi banaka...2.....274 Pobolj{anje performansi investicionog portfolija banke…274.3..289 .......... Neto kamatna margina kao komponenta profitabilnosti…251. Finansijsko planiranje korporativnih performansi banke…245.......1............ rizik i performanse vanbilansnih aktivnosti…281...... Prognoziranje u procesu dizajniranja performansi banke…243....... Portfolio pristup bankarskom poslovanju…266........247 8............. Portfolio koncept alociranja resursa banke…268..................

4.. Interaktivno dejstvo principa poslovanja........... Pristup utvr|ivanju i merenju boniteta banaka...... 10......... Neophodnost ocene boniteta banaka...........302....... Faktori i modeli likvidnosti banke.....307.343.. 11.................... FED-ov rejting sistem za holding banke u SAD....…….XIV Potreba za{tite bankarskog sistema zemlje.317.....................346...................1.... 11..................... Na{a iskustva na podru~ju ocene boniteta banaka.........326.296. Poverenje u bankarski sistem zemlje.......370 ..300..... Faktori profitabilnosti banke......... Vrednovanje performansi poslovnih banaka....347.................................. Ostali modeli ranog upozorenja lo{eg poslovanja.. Ciljevi regulisanja bankarskog sistema..341.354...........325.......296 Pojam i komponente boniteta banke............. Me|unarodni standardi solventnosti banke..... Ekonomi~nost poslovanja banke.363...... Literatura................. 11...... Karakteristike banaka sa visokim performansama.358 Pojam i su{tina profitabilnosti banke... Merenje likvidnosti poslovne banke...........313 Praksa federalnih agencija u SAD.315.... Razlozi analize i ocene boniteta banaka...... Upravljanje pozicijom likvidnosti banke.. Upravljanje kompetitivnom profitabilno{}u banke.............304.....339...352......329.....3........................ Merenje solventnosti banke.....2.........289.... Rizik nelikvidnosti poslovne banke............ 11......... Literatura…………………………………………………………………. Merenje kvaliteta performansi poslovanja banaka......................308.299........... Principi upravljanja rizikom banke.....313.......330..............2..332........................350 Su{tina ekonomi~nosti poslovanja banke. Likvidnost poslovanja banke...325.321 Glava 11..........336....................... Faktori insolventnosti banke... Merenje i rizik ekonomi~nosti banke.360....358...............350......4..325 Osnovni principi poslovanja banke..311....................368..............327............. Profitabilnost poslovanja banke....... Planiranje solventnosti poslovne banke.. Merenje i rizik profitabilnosti banke.... Jedinstveni integralni rejting sistem CAMEL... Instrumenti merenja performansi poslovnih banaka..... Rizik insolventnosti poslovne banke....293.3.............. 10. 10..349.........327 Pojam i su{tina solventnosti banke...324 11..... Principi u upravlja~kom procesu banke..... Solventnost poslovanja banke…………………………...5. Komfornost sistema poslovnog bankarstva.........333..... Teorije optimalne likvidnosti banke....290..295...304 Maksimiziranje profita i vlasni~kih performansi..... Upravljanje ekonomijom obima banke…357...... Ekonomski modeli organizovanja banke.....339 Pojam i sus{tina likvidnosti banke........ Sistemi ranog otkrivanja slabosti poslovanja banaka....319..... Principi upravljanja rizikom poslovne banke.....................

..389..447.418 Klju~ni aspekti kreditne politike banke...2.. Metode analize i ocene kreditne sposobnosti........ Proces upravljanja rizikom banke........430...... Klasifikacija rizi~ne aktive banke.................. Upravljanje rizikom kreditnog portfolija banke.......... Upravljanje rizikom dugoro~nog kredita...391 Problem merenja i alokacije rizika banke..................... Kriti~ne ta~ke dono{enja odluke o kreditu........... Pojam i vrste rizika poslovne banke......…………404 Deo peti UPRAVLJANJE PORTFOLIO RIZICIMA BANKE............. Analiza i ..........374.....373 Pojam izvesnosti......409 Su{tina kreditnog rizika.... 12. Su{tina i vrste kreditnog rizika..........1. Kreditna politika i odlu~ivanje o kreditu... Faktori ocene kreditne sposobnosti zajmotra`ioca.427....425...... Kontinuitet procesa upravljanja rizikom. Identifikacija izlo`enosti banke riziku...392...........421.... 13..... Indikatori rizika poslovne banke..........424... 12.............. Rangiranje kreditne sposobnosti zajmotra`ilaca................ Proces kontrole i procene rizika banke...........403................3........ 13......... Merenje rizika poslovne banke......418..........4... Definisanje rizika u poslovanju banke........443.446 Neizvesnost u dono{enju dugoro~nih odluka...1.... Predvi|anje lo{eg poslovanja firmi..........438.....426 Pojam i svrha analize kreditnog rizika..4...413... Faktori efikasnog kreditiranja privrede.407 Glava 13......391....... Mere za{tite banke od mogu}ih rizika. 13......................... Ovla{}enja i limiti za odobravanje kredita..........401............ Upravljanje rizikom kratkoro~nog kreditiranja.................... Neki indikatori lo{eg poslovanja firmi................411....376.383........ Rizik naplate odobrenog kredita..............372 12. Informaciona osnova analize kreditne sposobnosti...399....... 12.............. Literatura……………………………………………………………......387.........373......... Vrste i podru~ja rizika poslovne banke..............395.. Prevaljivanje rizika na druga lica.... Su{tina ocene kreditne sposobnosti zajmotra`ioca.381..............444.398........XV Glava 12.. Su{tina kreditne sposobnosti investitora. Koncept i proces upravljanja rizikom banke.......................... Vrste i funkcija kreditnog rizika.........3................ Osiguranje depozita privrede i gra|ana... Finansijska piramida rizika banke............ Metode procene kreditne sposobnosti investitora................446...........409....449.2..416. Osiguranje i samoosiguranje plasmana banke.....380... Finansiranje i osiguranje rizika banke................426..................400.420..........408 13.399 Distribucija i diversifikacija rizika.............437...............381 Koncepti rizika poslovne banke........ rizika i neizvesnosti..... Zahtevi i potrebe preduze}a za kreditom...

.....463............513......499..529.............. 15............ Rangiranje investicionih projekata u rizi~nim tr`i{nim uslovima..........................................533...2....496................. uloga i formiranje kamatne stope.............1......................482..................478 Glava 14......522 Glava 15...................... Upravljanje rizikom me|unarodnog kredita.. Emitovanje i plasman hartija kod nas......... Formiranje cena hartija od vrednosti........ Strategije upravljanja portfolio rizicima.526............ 463 Vrste kreditiranja stanovni{tva..... Teorije formiranja tr`i{nih kamatnih stopa............6..... Merenje izlo`enosti riziku kamatne stope..........486.........524 15......501 Dimenzije rizika hartija od vrednosti.......505... Rizik zemlje i suvereniteta dr`ave.............. Upravljanje rizikom prinosa hartija od vrednosti................465.......... Relativizacija rizika hartija od vrednosti...482 Formiranje investicionog portfolija banke............... Upravljanje strukturnim rizicima portfolija...490...... Metode predvi|anja izostanka pla}anja hartija.................. Su{tina....469... Struktura i instrumenti finansijskog tr`i{ta...........472.....466...... Analiza faktora rizika kamatne stope.............. 14.....453.. Upravljanje rizikom pojedinih vrsta kredita.. Plasman hartija preko me{ovitih fondova......525......518......3......472 Vrste i karakteristike me|unarodnih kredita....... 14..5.476.....474......508...533..... Upravljanje rizikom portfolija hartija od vrednosti........ 13.....535.............. Struktura i kvalitet investicionog portfolija...... Specifi~nost ocene kreditne sposobnosti.....................................515...... 14.... Faktori rizika kamatne stope.... Literatura..... Relativizacija rizika zemlje i suvereniteta dr`ave....XVI selekcija investicionih projekata............481 14.503...................................... Poslovanje banaka na sekundarnom tr`i{tu hartija...... Ro~na struktura kamatnih stopa....... Literatura..... Performanse i bonitet hartija od vrednosti... su{tina i uloga kamatne stope......3.. Poslovanje banke hartijama od vrednosti........... Uticaj inflacije na kamatnu stopu.510.......493........525 Pojam.............531..484. Vrste i modeli obra~una kamatnih stopa....531 Su{tina rizika kamatne stope................... Emitovanje i plasman hartija od vrednosti...510 Principi upravljanja investicionim portfolijom........................... 13........460.... Upravljanje rizikom portfolija kamatne stope. Merenje rizika ulaganja u hartije od vrednosti....536 ..............2.................1.....................488......501................. Rangiranje boniteta emitenata hartija...490 Proces emitovanja hartija od vrednosti. Metode ocene kreditne sposobnosti....................4. 15.................. Metode merenja finansijskih efekata i rizika investicionih projekata...................455... Upravljanje rizikom kreditiranja stanovni{tva......

... DURATION model merenja kamatnog rizika... GAP analiza osetljivosti banke na kamatni rizik. Pokrivanje rizika iz profita......575. 17............ Pojam... Instrumenti relativizacije rizika kamatne stope................545 Strategija upravljanja rizikom kamatne stope.........573.........................584 Portfolio rizik i rizik isporuke.562............ 16. Valorizovanje rizika vanbilansnih aktivnosti....586.................................................................578 17....567. U~esnici na deviznom tr`i{tu................................. Vrste izlo`enosti riziku deviznog kursa..587 Precizne i jasne poslovne procedure........ Vrste rizika u vanbilansnim aktivnostima......... su{tina i zna~aj deviza.563........ 16...... Bilansna izlo`enost riziku deviznog kursa........ Za{tita od rizika vanbilansnih aktivnosti.........558.................... 17....584.4.......543..... Pojam......4... Faktori konverzije rizika vanbilansnih pozicija....579.......2.......568......577 Glava 17.. Rizik neispunjenja ‘punih’ obaveza.............................................................567..................556 Pojam deviza i valuta.......580........ Konverzija rizika vanbilansnih aktivnosti... Visina... Savremeni oblici za{tite od rizika deviznog kursa..565........... Na~in formiranja deviznih kurseva.................. Ekonomska izlo`enost riziku deviznog kursa.............587.....551.....3............. ARBL model merenja kamatnog rizika... Vrste vanbilansnih aktivnosti. Rizik neispunjenja ‘delimi~nih’ obaveza... ugovaranje i naplata provizije............4.................. 15......... Vrste vanbilansnih aktivnosti..................547........572......................568 Su{tina izlo`enosti riziku deviznog kursa. funkcije i struktura deviznog tr`i{ta..591..........................592.... Vrste deviznih kurseva....... Upravljanje rizikom portfolija vanbilansnih aktivnosti...595 ...... Upravljanje rizikom portfolija deviznog kursa...........2...... Literatura...........545...... Relativizacija rizika kamatne stope....572 Proces upravljanja rizikom deviznog kursa.......XVII Metode merenja rizika kamatne stope....1........... Teorije formiranja deviznih kurseva...........587.....563 Pojam i uloga deviznog tr`i{ta........... Obele`ja savremenog deviznog tr`i{ta....582...........542................. Oblici upravljanja rizikom deviznog kursa.........556........536......................579 Su{tina i nastajanje vanbilansnih aktivnosti.......574........ Literatura. 16.............. 17................. Oblici upravljanja rizikom deviznog kursa...553 Glava 16.539........... Literatura...............................................3.......... 594....... Funkcije i struktura deviznog tr`i{ta............................571...592 Potreba konverzije rizika vanbilansnih aktivnosti...... Politika regulisanja kamatne stope............................................... Transakciona izlo`enost riziku deviznog kursa........................569.570.560....591.............1.. Klasi~ni oblici za{tite od rizika deviznog kursa................555 16..........

...........................................................................615 ..................................................................................597 Klju~ne re~i I izrazi........................................XVIII Prilozi.................

Ako prvo podru~je nije dobro regulisano. koja treba da omogu}e da preduze}a i banke na najbolji na~in obavljaju svoje poslove. da podmiri operativne tro{kove i normalne gubitke. organizaciju i poslovanje sa inostranstvom uklju~iv{i i supervizorstvo (monitoring). odnosno do manjeg prostora za ostvarivanje profita. poslovnih) mora biti profitabilno. osve`ena bankarska literature i ne{to izmenjene potrebe u visokom obrazovanju studenata (Bolonjski process).. po{to je poslovanje banke uvek sadr`avalo u manjoj ili ve}oj meri rizik. o ~emu }e biti vi{e re~i tokom teksta uvodnih napomena. podru~je regulative operativnog delovanja banke i mera centralne banke usmerenih na kreditno poslovanje. {to bi osetile ne samo banke ve} i privreda i gra|ani. Drugo. globalizacija bankarskog poslovanja i sve o{trija konkurencija dovele su do smanjenja profitne mar`e. Me|utim. Zato su posebno zna~ajna tri podru~ja za ove institucije: • • • podru~je regulative privrednog i posebno podru~je monetarno-kreditnog sistema. poslovanje svake banke mora se obavljati sa sigurno{}u. a sigurnost postaje jedan od osnovnih principa poslovanja banke. obezbedi prihvatljiv (razuman) iznos za rezerve za budu}e nepredvi|ene doga|aje i obezbedi objektivan (fer) prinos za deoni~are. poslovanje banaka postaje sve vi{e rizi~no. ostaje da je kvalitet upravljanja poslovanjem banke jedna od primarnih karakteristika bankarskog poslovanja. Bankama pripada klju~no mesto u okviru finansijskog sistema imaju}i u vidu funkcije koje obavljaju i finansijska sredstva kojima posluju. 1 . Prvo. poslovanje banaka (komercijalnih. izmenjeno i dopunjeno izdanje Dinami~ne promene u bankarskom okru`enju. mogu nastupiti vrlo ozbiljne sistemske posledice. usovili su i neke nu`ne promene ud`benika za predmet Menad`ment u bankarstvu. ako banka `eli da ima poverenje javnosti i ako `eli da kontinuirano obavlja svoje poslovanje da bi za{titila depozitare. Deregulacija finansijskih tr`i{a.UVODNE NAPOMENE uz tre}e prera|eno. i podru~je odnosa poslovnih banaka u depozitnoj i kreditnoj funkciji sa komitentima i klijentima banke i monitoring njihovog poslovanja. Naime. Stoga su dva esencijalna principa va`na i vezana za savremeno bankarstvo: sigurnost i profit. i dalje od nastanka banaka pa do dana{njih dana. a porastom deregulacije tr`i{ta i konkurencije u finansijskim uslugama.

To zna~i da banke moraju imati viziju sopstvenog razvoja i brzo donositi poslovne odluke. kako se to radi u savremenim bankama razvijene tr`i{ne privrede. Uslovi koji su do pre dve decenije bili relativno stabilni u du`em periodu. Odluke moraju uva`avati budu}i razvoj doga|aja.poslovno bankarstvo . drugo i tre}e podru~je mogu zna~iti ve}i ili manji rizik za dru{tvo ili za banku. kako godi{njim tako mese~nim. {to zahteva strategijski pristup poslovanju. ‘mora u hodu ga|ati pokretna meta’. racionalno kori{}enje resursa i organizovano upravljanje rizicima. U poslovnoj saradnji sa bankama u svetu doma}e banke moraju imati zadovoljavaju}i bonitet. Ovo je posebno zna~ajno za na{e banke sada poslea tranzicije. Danas je u bankarstvu sve ve}a potreba efikasnog i efektivnog upravljanja rizikom. Ovim se poja~ava konkurentska borba i sve je te`e ostvariti zadovoljavaju}u stopu profita. Zato je analizi rizika i upravljanju rizikom u bankarskim poslovima i posve}ena ova knjiga. sposobnost preduzimanja ve}ih rizika tj. Zato se ukazuje ne samo na metode i postupke upravljanja rizikom u bankarskim poslovima. vojni~ki re~eno. {to se dokazuje certifikatom prvorazredne me|unarodno priznate revizorske agencije. ~ak i po nekoliko godina. To nije lako ispuniti u uslovima promena kad se. Specijalizacija kao osnovni kriterijum za organizovanje oblika bankarske delatnosti postepeno se napu{ta i ustupa mesto univerzalnosti kao preovladavaju}em obliku organizovanja bankarskih institucija. profitabilno poslovanje i razvoj u uslovima obavljanja bankarskih poslova sa sve ve}im rizikom (vi{e vrsta i {ira podru~ja rizika). . do{lo je do bitnih promena u regulaciji bankarskog poslovanja.komitenti i klijenti banke. pa ~ak i dnevnim. jer se nalaze na prekretnici na~ina vo|enja poslovne politike banke i pojedinih bankarskih poslova u slobodnijem delovanju tr`i{ta. ulazak u poslove sa visokim rizicima i. sposobnost spre~avanja da do rizika do|e otkrivanjem ranih simptoma rizika i sposobnost smanjenje gubitaka zahtevaju visok nivo kvaliteta menad`ment tima za upravljanje bankom. Menad`ment banke u ovakvim uslovima postaje klju~ni faktor uspeha. sada su podlo`ni brzim promenama. znanje i ve{tina upravljanja rizikom. a posebno u poslednjoj deceniji. U prethodne ~etiri.UVODNE NAPOMENE 2 Me|utim. Opstanak. Ovim radom autori su nastojali da pru`e konsekventan materijal iz podru~ja strategijskog menad`menta u bankarstvu sa posebnim akcentom na upravljanje portfolio rizicima. Banke su u takvim uslovima izlo`ene dejstvu mnogobrojnih rizika. {to je uslovilo i promenu klasi~nog tipa i oblika organizovanja banaka. koji danas postaje kriti~ni faktor uspeha banke. nedeljnim. ve} i na kompletnu vertikalnu strategijsku povezanost procesa i instrumentarija na relaciji centralna banka . istovremeno.

{to se vidi iz slede}eg kratkog sadr`aja: Deo prvi: SAVREMENI TRENDOVI U BANKARSTVU Glava 1: Faktori strukturnih promena u bankarstvu (nova) Glava 2: Promene. U drugoj glavi akcenat je na na nu`nim promenama u okviru samih banaka. komponovana je i izmenjena struktura sadr`aja knjige. drugi deo sa jednom novom glavom (tre}om). od ~ega je prvi deo sa dve nove glave (prva i druga). U tre}oj glavi autori izla`u osnovne elemente i proces . kompletno promenjen tre}i deo sa tri nove glave. U prvoj glavi autori razmatraju faktore strukturnih promena u bankarskom okru`enju i nastoje objasniti {ta je to banka kao finansijska institucija. na konkurentskom odnosu me|u bankama i procesu tranzicije. razmatraju se savremeni trendovi u bankarstvu i strategijski menad`ment. koji je izlo`en u tri glave.UVODNE NAPOMENE 3 Polaze}i od takve postavke. konkurentnost i tranzicija u bankarstvu (nova) Glava 3: Strategijski menad`ment poslovne banke Deo drugi: UPRAVLJANJE BILANSIMA I KAPITALOM BANKE Glava 4: Upravljanje bilansom i agregatima banke Glava 5: Upravljanje prihodima i rashodima banke Glava 6: Upravljanje kapitalom poslovne banke (nova) Deo tre}i: UPRAVLJANJE RASTOM I PERFORMANSAMA BANKE (novi) Glava 7: Upravljanje rastom vrednosti banke (nova) Glava 8: Upravljanje korporativnim performansama banke (nova) Glava 9: Upravljanje portfolio performansama banke (nova) Deo ~etvrti UPRAVLJANJE KORPORATIVNIM RIZICIMA BANKE Glava 10: Upravljanje bonitetom poslovnih banaka Glava 11: Principi upravljanja rizikom poslovne banke Glava 12: Proces upravljanja rizikom poslovne banke Deo peti: UPRAVLJANJE PORTFOLIO RIZICIMA BANKE Glava 13: Upravljanje rizikom kreditnog portfolija banke Glava 14: Upravljanje rizikom portfolija hartija od vrednosti Glava 15: Upravljanje rizikom portfolija kamatne stope Glava 16: Upravljanje rizikom portfolija deviznog kursa Glava 17: Upravljanje rizikom portfolija vanbilansnih aktivnosti U prvom delu knjige. dakle sa ukupno sedamanest glava od ~ega su {est sasvim nove. u kojoj i dalje ima pet delova.

U drugom delu knjige (ima tri glave) izla`e se tematika efikasnog i efektivnog finansijskog upravljanja bankom i kapitalom banke. kamatnu stopu i devizni kurs. ukazuje se na slo`enost procesa upravljanje korporativnim rizicima u banci u tr`i{nim uslovima. upravljanje portfolio rizicima predstavlja upravljanje rizicima srodnih poslova u banci. U petoj glavi izla`e se upravljanje bilansom uspeha banke odnosno prihodima i rashodima banke. Od kvaliteta celokupnog pristupa upravljanju bankom. koji ima tri glave (10. U tom kontekstu. kojima treba upravljati I koje doprinose rstu vrednosti banke. koji ~ini osnovu za upravljanje finansijskim resursima i agregatima banke. koji predstavlja okosnicu savremenog upravljanja bankom. koje doprinose rastu profita. {to se odra`ava na stabilnost bilansa i kontinuitet poslovanja banke. sa tri nove glave (7. 11. i 9). analize i planiranja kapitala banke. To se posebno odnosi na upravljanje rastom profita kao najzna~ajnijom korporativnom performansom banke. U ~etvrtom delu knjige. 8. ~ijim rastom treba upravljati. To se vr{i preko nekoliko formalnih i neformalnih bilansa i preko upravljanja kapitalom banke. U petom delu knjige fokusira se tematika na upravljanje portfolio rizicima. kao nezaobilaznom elementu u tr`i{nim uslovima poslovanja. a time I rastu vrednosti banke. Tre}i deo knjige je potpuno zamanjen novim. Postojanje. U jedanaestoj glavi izla`u se osnovni principi upravljanja rizikom banke. .UVODNE NAPOMENE 4 strategijskog bankarskog meand`menta. osvetljava se bonitet kao bitna komponenta savremenog tr`i{nog poslovanja banke. zavisi poverenje javnosti u bankarski sistem. i 12). U dvanaestoj glavi ukazuje se na neophodnost sistemskog upravljanja rizikom na nivou banke. Najkra}e. koji se odnosi na upravljanje rastom i performansama banke U sedmoj glavi je re~ o upravljanju rastom vrednosti banke. u desetoj glavi. {to ima za svrhu maksimiziranje profita. U devetoj glavi ukazuje se na neophodnost i zna~aj upravljanja i portfolio performansama (kreditni i investicioni portfolio). U ~etvrtoj glavi se razmatra bilans stanja. podrazumevaju}i tu i faktore eksterne sredine. pa je od bitnog zna~aja njihova tr`i{na vrednost. U {estoj glavi izla`u se osnovni elementi uloge. Danas se banke kupuju i prodaju. Ukazuje se na to da ‘zdravlje’ banke u mnogome zavisi od toga koliko menad`ment tim banke uva`ava principe upravljanja rizikom banke. U tekstu se posebno nagla{ava da je uloga kapitala klju~na za sigurnost i kontinuitet poslovanja banke. U osmoj glavi ukazuje se na zna~aj pobolj{anja korporativnih performansi banke. Brojne su mogu}nosti odnosa aktive i pasive. pa delom i bonitet pojedine banke. razvijanje i kori{}enje metoda i tehnike koje se primenjuju u procesu upravljanja rizikom bitan su uslov za efikasno upravljanje rizikom banke. Akcenat je dat na plasmane.

koji je u korelativnoj vezi sa du`inom roka vra}anja kredita. obezbe|uju dodatnih prihoda na privremeno slobodna nov~ana sredstva i smanjuju rizik ukupnih plasmana banke. Krediti predstavljaju najobimnije plasmane komercijalne banke i najzna~ajniji izvor kamatnih prihoda banke. Naime. U petnaestoj glavi se raspravlja o riziku kamatne stope. primenjuju se razne tehnike za{tite kako deviznog hed`inga tako i primene za{tite putem fju~ersa. ovaj deo knjige (izlo`en je u pet glava (13. to rizik kamatne stope pro`ima celokupno poslovanje banke. U cilju relativizacije rizika deviznog kursa. oni su bankarski poslovi koji nose i visok stepen rizika. i 17) fokusira veoma zna~ajne portfolio rizike banke i zato je najobimniji. mogu da budu manifestovani kao rizik kamatne stope i mogu zna~ajno uticati na profitabilnost poslovanja banke. 15. uz koje se obezbe|uju izvori sredstava. Otuda su napori banke usmereni na relativizaciju ove vrste rizika.UVODNE NAPOMENE 5 preko kojih kategorija banka preuzima na sebe rizike plasmana (u su{tini tu|ih sredstva) i tako ostvaruje potrebne prihode. U {esnaestoj glavi predmet izlaganja je upravljanje rizikom deviznog kursa. tako da se pojavljuje i rizik deviznog kursa. kako bi se mogu}i kreditni rizici sveli u prihvatljive granice. U trinaestoj glavi raspravlja se o upravljanju kreditnim rizicima banke. kao posledica konverzije jedne u drugu odnosno strane u doma}u valutu tokom odre|enog vremena. Kona~no. Kako je kamatna stopa cena novca. 16. Me|utim. U ~etrnaestoj glavi izla`e se problem upravljanja rizikom hartija od vrednosti. zna~ajne su za plasmane banke i raskoraci ili gep-ovi. Plasmani u hartije od vrednosti su drugi po zna~aju plasmani u aktivi savremenih banaka. koji se pojavljuju tokom poslovanja banke. Banke i njihovi komitenti i klijenti posluju i sa inostranstvom. opcija i svopova. ali mogu indirektno – u odre|enim okolnostima – da generi{u prinudne kredite i tako dovedu banku do ostvarivanja eventualnih gubitaka. To su aktivnosti banke koje nemaju svog direktnog odraza na bilans stanja banke. ~ime dolazi do njihovog ‘uklju~ivanja’ u bilansne pozicije banke. 14. . Otuda se analizi i oceni kreditne sposobnosti zajmotra`ioca mora posvetiti najve}a pa`nja. Omogu}avaju banci ostvarivanje i ekonomi~no odr`avanje likvidnosti. Posebno se posve}uje pa`nja mehanizmu ocene boniteta izdavalaca harija od vrednosti kako bi se smanjio rizik ovih plasmana. Najnoviji pristupi polaze od potrebe konvertovanja rizika vanbilansnih aktivnosti u kreditne rizike banke. sedamnaesta glava posve}ena je upravljanju rizikom vanbilansnih aktivnosti. Visina i vrsta kamatnih stopa.

predstavlja poslovni entitet koji se bori da: pove}a svoju zaradu-profit. pa i svakom bankarskom poslu. naglo se pove}ava operativni i finansijski rizik za banke svih veli~ina i u svim situacijama. bez obzira na svoju veli~inu i lokaciju.plasmanu (ulaganju) sredstava radi ostvarenja profita. takti~kog i operativnog menad`ment procesa u banci. ve} koliki rizik banka mo`e preduzeti polaze}i od strategijskog pristupa poslovanju . To omogu}uje ~itaocu da sagleda sva bitna podru~ja bankarskog menad`menta i upozna se sa klju~nim aspektima strategijskog. U privredi danas. stabilizuje svoj rast i razvoj i pove}a svoje u~e{}e na tr`i{u. sposobnosti i ve{tine da se ostvari profit u svim preduzetim poslovnim poduhvatima. Za uspe{no upravljanje bankom u deregulisanom tr`i{tu potrebno je znatno vi{e. Spora kretanja na tr`i{tu su pro{lost. i konzistentno dobar menad`ment. ve} sposobnost i ve{tina da se znanje adekvatno primeni u praksi. To zahteva novu poslovnu filozofiju i novi pristup re{avanju poslovnih problema u bankama i procenu poslovnih rizika pre ula`enja u pojedine poslovne i finansijske poduhvate.UVODNE NAPOMENE 6 Struktura rada obuhvata klju~na podru~ja bankarskog menad`menta. Sada{nje vreme kod nas je vreme tranzicionih promena. Kao rezultat ovih pa i drugih kretanja. Ove ciljeve je u pro{losti bilo znatno lak{e ostvarivati nego danas. Bankarske institucije i zaposleni u bankama moraju raditi marljivo i efikasno da bi ostvarili istu stopu povra}aja anga`ovanih sredstava i za{titili svoju profitnu marginu od dalje progresivne erozije. Su{tina strategije u banci nije vi{e pitanje da li treba preduzeti rizik ili ne. Podjednaku va`nost dobija i strategija izlaska banke iz nekog lo{eg posla. Vi{e nego ikada ostvarivanje jedne zadovoljavaju}e stope povrata sredstava za banku i deoni~are tra`e od banke visokih performansi: • • • maksimiziranje prihoda. Potrebno je ne samo znanje iz savremenog menad`menta. postepeno se su`ava tradicionalni prostor zarade i profita za banke. Posebno je to va`no {to znamo da su mnogi ovi elemenati jo{ uvek nedovoljno poznati u na{im bankama. Menad`ment treba da se . Zbog toga. a o nekima se tek ne{to ~ulo ili se samo pone{to zna. kada je vi{e povezana sa globalnim tr`i{tima nego sa lokalnim i regionalnim. Svaka bankarska institucija. kontrolu tro{kova. nije zna~ajno samo upravljati rizikom na nivou banke ve} i u svakom njenom funkcionalnom delu. Dana{nje u~estale promene tra`e od menad`ment tima banke znanja.

najve}im delom iz SAD. savremenoj tehnologiji i upravlja~kom informacionom sistemu.godine Autori . To je i razumljivo s obzirom da kod nas ove literature i nema. zasnovanu na savremenom agresivnom marketingu. 2008. Knjiga je. ali se nadamo da mo`e korisno poslu`iti zaposlenima u bankama i kolegama profesorima. vi{e ili potpuno regulisano. Februara. pre svega. nau~nim i stru~nim radnicima koji se po raznim osnovama bave ovom problematikom. namenjena kao ud`benik studentima.UVODNE NAPOMENE 7 sve vi{e oslanja na profesionalnost u poslu. obveznica). a neki od bankarskih poslova nisu ni obavljani (emitovanje i promet hartija od vrednosti – deonica. po{to je bankarstvo proteklih pedeset godina bilo manje. strategijskom planiranju. finansijskom menad`mentu. Literatura kojom su se autori slu`ili je skoro u celini inostrana. Rizici koji su nastajali u bankarskom poslovanju bili su potpuno socijalizovana kategorija. a ni centralna banka nije bila u takvoj ulozi i funkciji.

DEO PRVI SAVREMENI TRENDOVI U BANKARSTVU U p r v o m d e l u: • Faktori strukturnih promena u bankarstvu • Promene. konkurentnost i tranzicija u bankarstvu • Strategijski menad`ment u bankarstvu .

da to nije i dovoljno. organizovanja i kontrole) je samo sre}an izuzetak. a to je maksimiziranje profita. Izlaganje u drugoj glavi ukazuje. potrebno je. a na njima je da se izbore za svoje mesto na tr`i{tu. Upravo vlasni~ka tranformacija banaka je tek sada prava osnova i za menad`ment tranziciju. Uspe{no poslovanje u tr`i{nim uslovima bez strategijskog menad`menta (planiranja. Tranzicija na{eg bankarstva stavlja sve na{e banke u pribli`no istu startnu tr`i{nu poziciju. stavljaju}i akcenat na promene u strategijskom menad`mentu banke. a da ne govorimo o strategijskom planiranju. koja. i • strategijski menad`ment u bankarstvu. odnosno da ostvari vrhunske performance. Primena strategijskog menad`menta bankarstvu podrazumeva korenite promene u poslovnoj filozofiji svake na{e banke. zavisi od mnogobrojnih promena u {irem i u`em okru`enju. Banka koja nije u samom vrhu konkurentnosti te{ko da mo`e da maksimizira profit. da mnogobrojni faktori uti~u na nu`nost pove}anja konkurentske sposobnosi svake banke. Na{e bankarstvo danas je pod direktnim i indirektnim uticajem faktora globalnih strukturnih promena iako je preko pet decenija bilo organizovano na temeljima dru{tvene svojine. ostvariti i rast i razvoj. kako se vidi iz teksta prve glave. poznato je. To se naro~ito odnosi na primenu strategijskog planiranja. pored toga.FAKTORI STRUKTURNIH PROMENA U BANKARSTVU 9 Napomene uz sadr`aj prvog dela knjige Namera je autora da izlaganjem u tri glave prvog dela knjige upoznaju ~itaoce sa promenama klju~nih faktora strukturnih pomeranja u okru`enju u kojem poslovne banke obavljaju svoju delatnost i prilago|avaju svoje poslovanje tim promenama. • promene. Dakle. Pri tome se nastoji ukazati na sve ve}u konkurentnost i elemente tranzicionog procesa. Planiranje u na{im bankama nije bila ~esto upotrebljavana re~. konkurentnost i tranzicija u bankarstvu. pa je normalno da se posle tranzicije cele na{e privrede i one transformi{u u prava akcionarska dru{tva. Naime. prvi deo knjige obuhvata izlaganje dimenzionisano u tri glave: • faktori strukturnih promena u bankarstvu. . To zna~i da vi{e od pola veka na{e banke su{tinski nisu imale tr`i{ni nastu u poslovanju. Mada je opstanak na tr`i{tu primarni cilj svake banke kao u~esnika. strategijskog upravljanja organizacionom strukturom i strategijskog upravljanja promenama. ako ga uop{e ima.

FAKTORI STRUKTURNIH PROMENA U BANKARSTVU 10 Glava 1. su{tina i fokus bankarske delatnosti Faktori koji izazivaju promene u bankarstvu Uticaj promena na interno poslovanje banaka Uticaj promena na strukturu bankarstva . FAKTORI STRUKTURNIH PROMENA U BANKARSTVU O k v i r g l a v e: • • • • Pojam.

pre pojave samog novca (VIIv. 11 . Beograd. Banco di Genova. pre nove ere.. Novi Sad..e) su bile moćne institucije.co.n. Feljton. razvoja kapitalizma. b a n k e su finansijske institucije koje su sposobne da uzimaju i kreiraju kredit i koje su prete`no usmerene na posredovanje u oblasti kredita... i Bank of England 1694. kasnije za vreme vladavine Hamurabija. god. 1967. alokacija istih deficitnim transaktorima. prenos. usluga koje pru`aju klijentima i pravnom osnovu njihovog postojanja. I tada 3.FAKTORI STRUKTURNIH PROMENA U BANKARSTVU 11 1. 2005. Naime. kreiranje odgovaraju}ih instrumenata dr`anja imovine transaktora i organizovanje racionalnih oblika i metoda pla}anja u ekonomskom sistemu. 1997.1 Mogu se definisati u smislu ekonomskih funkcija koje imaju. Male trgovačke kuće “tezauri”. 4 3 www.2 Prema Zakonu o bankam. 1 Ćurčić U. god. Član 2. POJAM.:3 b a n k a je akcionarsko dru{tvo sa sedi{tem u Republici Srbiji. U drugoj polovini XVII veka u Evropi se osnivaju i prve emisione banke Sveringen Risks Bank 1668. odobravale kredite i emitovale certifikate o deponovanim novčanim sredstvima (1320. 1407.organizacija i poslovanje banka. npr. vreme zlatnog standrda itd. poslovale sa inostranstvom. Definisanje poslovne banke. savremene trgovine.S. Data status.. 2 Rose P. a mo`e obavljati i druge poslove u skladu sa zakonom. Hidgins S. Tada je stvorena i prva banka u Amstedamu za čije je poslovanje garantovao grad Amsterdam.: primanje. Zakon o bankama (“Službeni glasnikRS” br.. sakupljanje. U Italiji su u XII veku nastale privatne banke plemićkih porodica (Medići u Firenci i Spanoochi u Sieni). god.) Odobravanje kredita na bazi depozita su prve započele banke nemačkih porodica Fugger i Welser početkom XVI veka kada banke u Holandiji počinju sa emisijiom vrednosnih papira (čekova).). Bankarstvo . Beograd. Casa di Sant Giogio isl.. Krstaški ratovi u XVIII veku i sl.S. To je bio period industrijalizacije. Marketing poslovne banke.1. SU[TINA I FOKUS BANKARSKE DELATNOSTI 1. Ovakvo poslovanje je bilo ozakonjeno 1000 god. pla}anje. Poslovne banke su deo finansijskog sistema ~ije su funkcije: • • • mobilizacija i koncentracija sredstava suficitnih transaktora.1. 107/2005) 4 Vučković M.yu.1. str..nbs.400.. Prve banke su za svoju osnovnu delatnost imale promenu jedne vrste novca u drugu. doprinose stvaranju prvih banaka. Bankarski menadžment i finansijske usluge.4 B a n k o m se smatra i svaka organizacija. posredovanje u plaćanju i čuvanju deponovanog novca pod zaštitom tadašnjih vladara i hramova. čiji je zakon najstariji u bankarstvu. (“Murašu” je bila čuvena u Vavilonu) kao prve specijalizovane institucije u Grčkoj i Rimu su se počele baviti poslovima menjanja i čuvanja novca Razvoj trgovine i pomorstva (otkriće Amerike. koja obavlja neke od raznih ili sve bankarske funkcije. koje ima dozvolu za rad Narodne banke Srbije i obavlja depozitne i kreditne poslove. bankarskog i finansijskog tržišta. Naučna knjiga.p. god. str.

“Službeni glasnikRS”. str.1. Bankers Publishing Company. 1983. Zakon o bankama . 107/2005 7 Ibidem. poslove poverenja) kako na doma}em. davanjem kredita i izdavanjem platnih kartica. Garcia F. avala i drugih oblika jemstva (garancijski posao) kupovinu.) poslove zastupanja u osiguranju poslove za koje je ovla{}ena zakonom druge poslove ~ija je priroda srodna ili povezana sa ta~kama ovog stava a u skladu sa osnivačkim aktom i statutom banke. osim ako je za to ovla{}en zakonom.co. 65 6 www.4) banka mo`e da obavlja slede}e poslove: depozitne poslove (primanje i polaganje depozita) kreditne poslove (davanje i uzimanje kredita) devizne. Član 4. poslovi kastodi banke i sl) brokersko dilerske poslove izdavanje garancija.I.5 Prema Zakonu o bankama6 (čl.. Vrste banaka i finansijskih institucija Razli~ite vrste finansijskih institucija danas nazivaju sebe bankom.FAKTORI STRUKTURNIH PROMENA U BANKARSTVU 12 pozajmljivanje. prodaju i naplatu potra`ivanja (faktoring i forfeting i sl. Boston. Encyclopedia of Banking and Finance.nbs.2. poslove kupoprodaje deviza. investiranje.G. br.7 1. starateljstvo.. član 5 . tako i na me|unarodnom tr`i{tu. menja~ke poslove i razne nov~ane usluge (~uvanje depozita.. posredni{tvo.yu. devizno-valutne i menja~ke poslove platnog prometa izdavanje platnih kartica poslove sa hartijama od vrednosti (izdavanje hartija od vrednosti. To su: Komercijalne banke: prikupljaju depozite i odobravaju zajmove privredi i stanovni{tvu Štedionice: prikupljaju {tedne uloge i odobravaju zajmove privredi i stanovni{tvu Zadru`ne banke: poma`u poljoprivrednim proizvo|a~ima i odobravaju potro{a~ke kredite Hipotekarne banke: odobravaju hipotekarne zajmove za stambene objekte i investicione projekte Lokalne banke: manje lokalno orjentisane komercijalne banke i {tedionice 5 Glenn M. Niko osim banke ne mo`e se baviti primanjem depozita.

Beograd. pru`aju usluge korporacijama i dr`avama Banke koje pru`aju usluge bankama: obra~un ~ekova i trgovina hartijama od vrednosti UNIVERZALNA BANKA – FINANSIJSKA KOMPANIJA – BANKA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU regulativa depozit Komercijalna banka kredit trgovanje depozitima Brokersko-dilersko društvo trgovanje hartijama od vrednosti FINANSIJSKA univerzalna banka osiguranje kredita Osiguravajuće društvo osiguranje od rizika finansijsk i derivati KOMPANIJA hartije od vrednosti Investiciona banka KREDITNI .INVESTICIONI – TRGOVAČKI PORTFOLIO tržište Slika br. unov~avaju ~ekove. 1. Univerzalnost poslovanja banke8 Banke afilijacije: u potpunom ili delimi~nom vlasni{tvu holding komp.. 8 . “Risk Management. ili stupaju kao zalagaonice i kompanije koje se bave rentiranjem Ivanović P. seminar: Univerzitet “Braća Karić”& University of Business and Finance Switzerland & Akademija za bankarstvo. Banke koje odobravaju posebne beneficije: odobravaju zajmove i pravo na kori{}enje zajma. Februar.1.FAKTORI STRUKTURNIH PROMENA U BANKARSTVU 13 Centralne finansijsko privredne banke: ve}e komercijalne banke locirane u vodećim finansijskim centrima Investicione banke: garantuju emisiju hartija od vrednosti svojih klijenata Trgova~ke banke: obezbeđuju zajmovni i akcijski kapital za kompanije Me|unarodne banke: komercijalne banke prisutne u vi{e zemalja Poslovne banke sa velikim ovla{}enjima: veće komercijalne banke. 2006.Status and the challenges of strategic and operatinal management in Serbian banks and insurance environment”.

Bankarstvo na veliko ima komercijalni ili korporativni fokus.) Navedene funkcije ukazuju na jo{ uvek dominantnu funkciju banke kao klju~nog u~esnika na finansijskom tr{i{tu. te{ko je na}i podesnu definiciju koja bi obuhvatila razli~ite vrste kompanija koje pru`aju finansijske usluge. Prema geografskom prisustvu ili pokrivenosti tr`i{ta. dok bankarstvo na malo fokusira poslovanje sa stanovni{tvom. str.9 Shodno navedenom. poverenju i stabilnosti. str.. organizacija nov~anih transfera obezbe|enje finansijskih usluga i saveta povezivanje doma}eg sa međunarodnim finansijskim sistemom kreiranje novca podsticanje »pojedinaca i institucija na {tednju i i dalji plasman iste pojedincima i institucijama radi investiranja u nove projekte. 2002. Shodno tome.FAKTORI STRUKTURNIH PROMENA U BANKARSTVU 14 Univerzalne banke: pru`aju skoro sve finansijske usluge koje su prisutne na dana{njem tr`i{tu Centralne banke: posluju na bazi ovla{}enja od strane dr`ave i sl. proizvode i usluge«. bankarstvo na malo i kombinovano (bankarstvo na veliko i malo). bonitetom i portfolio rizicima banke.1. a koje sebe nazivaju bankama Su{tina delatnosti banaka je u depozitno kreditnim transakcijama. optimizacija agregatne i strukturne alokacije kredita. bilansima. Bankarski portfolio menadžment .posluju na lokalnim tr`i{tima. otvaranje radnih mesta i rast `ivotnog standarda i sl. Geografski fokus i poslovna orijentacija banaka i finansijskih firmi Banke mogu da budu kategorisane prema njihovoj poslovnoj orijentaciji i mogu se grupisati u tri grupe: bankarstvo na veliko. 1. uz po{tovanje bankarskih principa (naro~ito sigurnosti i likvidnosti) u ~ijoj osnovi le`e poverenje i solventnost. funkcije banke su: formiranje adekvatnog finansijskog potencijala. komercijalne banke mogu da budu komunalne banke .3.. kvalitetom.posluju na regionalnim tr`i{tima ili monetarni centri odnosno multinacionalne banke posluju na nacionalnim odnosno internacionalnim tr`i{tima. 9 Ćurčić U. posredni{tvu (intermedijerstvu).10 podsticanje ostvarivanja osnovnih ciljeva i zadataka teku}e i razvojne ekonomske politike zemlje (rast privrede.Strategijsko upravljanje bankom. Feljton. regionalne banke . Novi Sad. Kombinacija bankarstva na veliko i malo usmereno je na poslovni miks korporativnog i bankarstva na malo. 3 10 . 17 Ibidem.

bankarstvo na malo ~ine grupe finansijskih proizvoda i usluga.FAKTORI STRUKTURNIH PROMENA U BANKARSTVU 15 Bankarstvo na malo (retail banking). kao {to su komercijalni papiri i obveznice niskog kvaliteta (junk bonds). str. banke dele tr`i{te bankarstva na veliko u nekoliko nivo razli~itih poslova. • usluge starateljstva (trust services) itd.12 11 Thomas Fitch: 677.Dictionary of Banking Terms. . 11 Bankarstvo na veliko (wholesale banking ili corporate banking) je bankarstvo koje nudi proizvode i usluge corporacijama sa zdravim finansijskim izve{tajima. • zajmovi za obrtna sredstva (working kapital loans). institucionalnim korisnicima. str. U SAD. Ustvari. po~ele su da vi{e posve}uju pa`nje korporativnim uslugama baziranim na proviziji i naknadama uklju~uju}i menja~ke poslove. Nasuprot bankarstvu na veliko ili korporativnom bankarstvu. garantovanju u poslovima sa hartijama od vrednosti itd. dok tr`i{te malih poslova obuhvata korporacije sa prodajom ispod $ 10 miliona. 526. koje uklju~uju: • potro{a~ke kredite (installament loans). • kreditne zajmove na bazi akcija (equity credit loans). koji se bore za u~e{}e na tr`i{tu. Tako za najve}e postoji tr`i{te Fortune 500 i Fortune 1000 obuhvataju}i 1000 najve}ih korporacija u SAD. koje banka nudi naj{iroj publici. Komercijalno bankarstvo razvilo se odgovaraju}i na poraslu konkurenciju na tr`i{tu iz alternativnih finansijskih izvora. bankarstvo na malo je posao velikog volumena sa mnogim servisnim provajderima. Srednje tr`i{te obuhvata kompanije sa godi{njom prodajom od $ 50 do $ 250 milona. New York. kao {to su penzioni fondovi i dr`avne agencije. • komercijalni hipotekarni krediti (commercial mortgage credits). obuhvata bankarske proizvode i usluge. savetodavne usluge u korporativnim integracijama-spajanjima i pripajanjima. • upravljanje gotovinom (cash management). 12 Ibidem. • stambene kredite (residential mortgages). trgova~kom bankarstvu. 1990. Barrons Business Guides. korporativnom upravljanju gotovinom. trgovinu hartijama od vrednosti. Bankarstvo na veliko obuhvata grupe proizvoda i usluga me|u kojima su najva`nije: • kreditiranje (lending). • lizing (leasing). • depozitne usluge (deposit services) i • individualne penzione ra~une (individual retirement accounts).

Privatno bankarstvo prvenstveno predstavlja kreditne usluge i manje je zavisno od prihva}enih depozita nego bankarstvo na malo. str. obuhvata bankarske usluge uklju~uju}i kreditiranje i investiciono upravljanje (ulaganje u hartije od vrednosti) za bogate pojedince. odnosno underwriting.FAKTORI STRUKTURNIH PROMENA U BANKARSTVU 16 Univerzalno bankarstvo (Univesal Banking) karakteristi~no je za neke evropske zemlje (SR Nema~ka. Usko sa ovim terminom povezani su i izrazi: personal banker. 461. da nekoliko investicionih bankara uzima u~e{}e u ponudi hartija od vrednosti. koje je upoznato sa svim proizvodima i uslugama svoje institucije i na toj osnovi treba da popravi konkurentsku poziciju svoje banke). Normalno je. Engleska itd. koje je bilo pod revizijom dr`ave i javno nudilo bankarske usluge. Privatno bankarstvo. a bazira na konceptu relationship bankaing (na visoko obu~enom kontaktnom maloprodajnom osoblju banke. 13 Investiciono bankarstvo (Investment banking) podrazumeva prodaju i distribuciju nove ponude hartija od vrednosti. 655. personal financial advisor. Privatno bankarstvo (Private banking) moderno shva}eno. Glavni nedostatak je da univerzalni bankarstvo omogu}ava koncentraciju ekonomske mo}i u rukama velikih bankarskih institucija. koje su tako|e i korisnici kredita. Prednosti ovog tipa bankarskog sistema su da omogu}avanju bolje kori{}enje informacija o korisnicima i omogu}ava bankama prodaju vi{e proizvoda i usluga pod jednim krovom ne{to sli~no kao finansijski supermarket. naplati odgovaraju}i deo provizije (underwriting fee ili spread). Proces kupovine i distribucije hartija od vrednosti je poznat pod nazivom garantovanje upisa hartija od vrednosti.). Prvobitno je bilo organizovano u formi partnerstva. Ibidem. koji kupuje hartije od vrednosti od emitenta kao principal i preuzima na sebe odgovornost i rizik distribucije hartija od vrednosti investitorima. bilo je ~esta forma bankarstva u SAD u devetnaestom veku. izvedenu kao finansijski posrednik (investment banker). Klasi~no privatno bankarstvo podrazumeva pojedin~no ili porodi~no privatno vlasni{tvo banke (ne deoni~ko). U SR Nema~koj nema nikakve razlike izme|u komercijalnih i investicionih banaka kao {to je to u SAD. Univerzalne banke u SR Nema~koj bave se skoro svim bankarskim poslovima: primaju oro~ene depozite. i za uzvrat. u ovom smislu. odobravaju kredite. svaka ugovara da proda zadati deo hartija od vrednosti. koje dr`e deoni~ku poziciju u kompanijama. upisuju korporativne deonice i rade investicione poslove u funkciji investicionih savetnika za velike korporacije.14 Monofilijalske banke (Unit banking) su bankarski sistemi koji egzistiraju u nekoliko dr`ava SAD i koji zabranjuju filijalsku mre`u ili da banka sa 13 14 Ibidem. str. .

vi{e od dve tre}ine dr`ava imalo je zakonodavstvo sa pojedinim zabranama za bankarstvo u vi{e dr`ava (interstate banking). Posle 1989. u ovom smislu. dozvoljeno je kreditnim institucijama da nude mnoge te iste usluga kao i komercijalne banke.15 Bankarstvo u vi{e dr`ava (interstate banking u SAD) predstavlja ekspanziju bnakarstva preko grani~nih linija dr`ava kroz akvizicije bankarskih holding kompanija. tipi~no zaposlenim u toj istoj firmi. str. Bankarstvo u vi{e dr`ava razvijalo se u tri razli~ite faze: 1) kao reginoalno. Filijala je. 2) regionalnoj ekspanziji u okviru zakonodavstva pojedine dr`ave dozvoljavaju}i spajanja i pripajanja sa bankama posle odre|enog roka i 3) eventualno neograni~eno bankarstvo u dr`avama {irom SAD. Mnoge kreditne ustanove mogu nuditi kamtonosne transakcione ra~une. bilo preko bankarskih holding kompanija. mada su {tedna i kreditna udru`enja. {tedne banke i {tedne i kreditne asocijacije. od kojih se po zakonu zahteva da odobravaju odre|eni procenat svojih kredita (oko 70 15 16 Ibidem. str. Polifilijalsko (Filijalsko) bankarstvo (Branch banking. izuzeta od ovih ograni~enja. svaki objekat banke izvan glavne centrale odnosno sedi{ta banke. Me|utim.godine. U SAD zakonodavstvo svake pojedine dr`ave strogo kontroli{e otvaranje novih filijala. Ova ograni~enja se prevazilaze na razne na~ine. koje kupuju lokalne banke. kako osnovanih po zakonima pojedinih dr`ava.16 Kreditne ustanove (Credit Union) su neprofitne {tedne institucije. Neke srednje-zapadne i jugo-zapadne dr`ave u SAD limitiraju komercijalnim bankama da nude bankarske usluge putem jednofilijalske banke (zvanom unit bank). tako i po federalnim propisima. generalno. koji prima depozite ili odobrava kredite. Deregulacijom bankarske industrije posle 1970-tih. Filijalsko bankarstvo ne bi trebalo poistove}ivati sa bankarstvom u vi{e dr`ava (interstate banking).FAKTORI STRUKTURNIH PROMENA U BANKARSTVU 17 dr`avnom dozvolom ili nacionalna banka.) je multi filijalsko bankarstvo. {tedno-kreditne asocojacije retko koriste ovu mogu}nost otvaranja filijala {irom vi{e dr`ava. posluje u vi{e od jedne poslovne jedinice koja pru`a sve bankarske usluge. Ibidem. 326. [tedno-kreditne asocijacije (udru`enja) (Savings and loan association ili Thrift institution) su institucije osnovane na federalnom ili dr`avnom nivou. 91. . Kreditne institucije registrovane na federalnom nivou. bilo preko federalnog zakonodavstva (dual banking system). koje odobravaju personalne kredite i nude drugim korisnicima bankarske usluge kod li~nog u~e{}a obi~nih obveznica. koja po~nje sredinom 1980-tih godina na recipro~noj bazi me|u dr`avama. mogu odobravati stambene zajmove i izdavati kreditne kartice. dozvoljavaju}i spajanja i pripajanja bankarskih holding kompanija u geografskom regionu.

[tedne banke se nalaze u {esnaest dr`ava SAD. Finansijske kompanije (finance companies) su uklju~ene u odobravanje kredita pojedincima i poslovnim firmama. (3) comercial finance companies tako|e zvane komercijalne kreditne kompanije (commercial credit companies) odobravaju kredite proizvo|a~ima i velikoprodaji. 542. str. one ne primaju depozite ve} ih radije pribavljaju od banaka. institucija i drugih izvora tr`i{ta novca. Nakon 1982.FAKTORI STRUKTURNIH PROMENA U BANKARSTVU 18 %) kao stambene kredite. {tedne i kreditne asocijacije su pro{irile njihovu tradicionalnu ulogu na potro{a~ke kredite. Finansijske kompanije tipi~no u`ivaju visoke kreditne rejtinge i zbog toga u mogu}nosti da pribavljaju sredstva po najni`im tr`i{nim stopama {to im omogu}ava da odobravaju kredite po stopama ne mnogo ve}im nego banke. [tedne i kreditne asocijacije mogu biti zajedni{ko vlasni{tvo ili deoni~ke korporacije. koje prihvataju potro{a~ke depozite i investiraju svoja sredstva primarno u rezidentnu stambenu izgradnju i visoko kvalitetne hartije od vrednosti. vlasni{tvo depozitara. izdavanje kreditnih kartica i nu|enje raznih komercijalnih kredita u saglasnosti sa zakonom. zalihama i opremom. Sada{nja regulatorna struktura kreirana je 1933. Mnoge {tedne i kreditne asocijacije su vlasni{tvo akcionara bilo preko direktnog vlasni{tva bilo preko {tednih i kreditnih holding kompanija. Iako se njihovi korisnici obi~no ne kvalifikuju za kredite kod banaka. {tedne i kreditne asocijacije u SAD bile su organizovane u devetnaestom veku kao dobrovoljne asocijacije. Prvobitno. Finansijske kompanije tendiraju da budu kamatno osetljive . . Mogu biti vlasni{tvo depozitara kao zajedni~ke {tedne banke ili kao deoni~ke {tedne banke emituju}i obi~ne akcije za publiku. koje su skupljale {tednju od ~lanova da bi finansirale okrupnjavanje odnosno pripajanje poseda.. (2) prodajne finsijske kompanije (sales finance companies) tako|e zvane akceptne kompanije (acceptance companies) kupuju maloprodajne i veleprodajne papire od automobila i drugih potro{nih i kapitalnih dobara dilera. Ovi krediti su osigurani sa ra~unima priliva. po teoriji. financijske kompanije mogu se svrstati u tri kategorije: (1) finansijske potro{a~ke kompanije (cosumer finance companies) nazvane i kao kompanije malih kredita (small loan companies) ili kompanije direktnih kredita (direct loan companies) pozajmljuju novac pojedincima u skladu sa zakonom. Generalno.pove}anje i opadanje kamatne stope na 17 Ibidem. ove kompanije iskustveno imaju nisku stopu proma{aja.godine kao tradicionalna uloga u kreditiranju rezidentne stambene izgradnje. Zajedni~ke {tedne i kreditne asocijacije su. Za razliku od banaka. 17 [tedne banke (Savings bank) su depozitarne finansijske institucije. prete`no na severo-istoku.godine.

neke velike maloprodajne organizacije nude deonice. {tedne banke. Za potro{a~e. da mnoge institucije obavljaju depozitne i nedepozitne funkcije. Iz tih razloga javnost smatra da su finansijske kompanije ne{to {to se odnosi i na nov~ane deonice (money stocks). instrumenti tr`i{ta novca. str. 144. kao i bankarske usluge. Na primer. Premda ove podru`nice stoje na sopstvenom finansiranju. {tedno-kreditne asocijacije. ~amce. mogu obavljati finansijske transakcije i prigodnije i efikasnije planirati. po{to se novac ne mora slati od jedne do druge institucije. ku}e. Osigurava~ profitira sa investiranjem premija koje prima.FAKTORI STRUKTURNIH PROMENA U BANKARSTVU 19 tr`i{tu direktno uti~e na njihov profit. . 20 Osiguranje i osiguravaju}e kompanije (Isurance and insurance companies) su sistemi putem kojih pojedinci i kompanije. U {irem ekonomskom smislu. Depozitne institucije (banke. Finansijski supermarketi (Financial Supermarket) su kompanije koje nude {iroku skalu finansijskih usluga pod jednim krovom. koje su usesre|eni na potencijalne hazarde. Institucije ~esto postaju finansijski supermarketi u nameri da pokriju sve poslove svojih potro{a~a. 18 19 Ibidem. obveznice. 20 Ibidem. pla}aju premije jednoj osiguravaju}oj kompaniji koja ih rambursira u slu~aju nastanka gubitka.19 Interne finansijske kompanije (Captive Finance Company) obi~no podru`nice u potpunom vlasni{tvu ovih kompanija. imaju}i sva njihova sredstva u okviru jedne institucije. Ibidem. str. automobile. Neke naj~e{}e forme osiguranja pokrivaju poslovne rizike. primarno egzistiraju da bi finansirale kupovine potro{a~a od mati~ne kompanije. Ove podr{ke su visokog leverid`a na kojima podru`nice posluju i osiguravaju njihovo aktivno u~e{}e na tr`i{tu komercijalnih papira i obveznica. 145-148. osiguranje. ~ivotno osiguranje garantuje pla}anje korisnicima kada osigurana osoba umre. ovi svi uklju~eni odnosi su profitabilniji nego poslovanje samo po jednom osnovu finasijskih potreba potro{a~a. Nedepozitne institucije (insurance companies. 18 Finansijske institucije (financial institutions) prikupljaju sredstva od publike da bi ih ulagala u finansijsku aktivu kao {to su deonice. brokerske usluge za nekretnine. str. 60. radni~ke kompenzacije i zdravlje. bankarski depoziti ili krediti. pension plans) skupljaju novac preko prodaje polica osiguranja ili primljenih doprinosa zaposlenih i ispla}uju ih po osnovu legitimnih zahteva ili korisnika penzija. kreditna udru`enja) pla}aju kamatu na depozite i investiraju depozitni novac prete`no u kredite. Rastu}i je trend. Za institucije. mati~ne kompanije ~esto odobravaju subordinarne kredite da bi ih dodali njihovoj kapitalnoj poziciji.

koju jo{ vi{e zao{travaju nebankarske finansijske institucije ulazak u velike poslove i sa visokim stepenom poslovnog rizika. . Promena spoljnih faktora bankarske sredine Savremene banke u zemljama razvijenih tr`i{nih privreda karakteri{e: velika samostalnost u odnosu na dr`avne institucije i kontrolne organe. konsolidaciju. finansijske inovacije.2. FAKTORI KOJI IZAZIVAJU PROMENE U BANKARSTVU 1. apsolutna samostalnost u dono{enju poslovnih odluka u sve vi{e deregulisanim uslovima na tr`i{tu bankarskih proizvoda i usluga. konvergenciju specijalizovanog prema univerzalnom poslovanju. koja ima bolje mogu}nosti da pokrije gubitke. str. Spoljnji faktori koji dodatno kreiraju uslove u kojima banke posluju su: deregulacija. dok monetarni centri imaju orijentaciju bankarstva na veliko. takti~kih i operativnih odluka. dinami~na organizaciona struktura i mogu}nost brzog prilago|avanja promenama u okru`enju. 202.FAKTORI STRUKTURNIH PROMENA U BANKARSTVU 20 osiguranje prenosi rizik od pojedinaca na ve}u grupu. regionalne banke imaju orijentaciju na kombinovani miks bankarstva na veliko i malo. 21 Aproksimativna veza izme|u geografskog i tr`i{nog fokusa i poslovne orijentacije je..1. visok stepen konkurencije me|u bankama. evolucija bankarstva u netradicionalne poslove i sl. globalizacija. da komunalne banke imaju orijentaciju na bankarstvo na malo (uklju~iv i male poslove). koje stvaraju uslove za: visok stepen konkurentnosti me|u bankama i nebankarskim finansijskim institucijama. tehnologija. te`nja ka univerzalnosti u obavljanju bankarskih i drugih poslova.2. 1. sekjuritizacija i sl. 21 Ibidem. diversifikaciju i restrukturiranje finansijskih institucija i tr`i{ta. strategijski marketing pristup u dono{enju razvojnih. mada neki od njih obavljaju i bankarstvo na malo posebno za bogatu klijentelu (private banking). potpuna oslonjenost na automatizaciju poslovanja u svim poslovnim procesima.

banke obezbede adekvatan kapital. minimalni odnos kapitala prema ukupnim sredstvima. i stvaraju »strah« da }e za kratko vreme: zna~ajno porasti op{ti rizik poslovanja. str. nisu banke i ~lanice monetarnog sistema zemlje i ne podle`u strogoj zakonskoj regulativi kao banke.. dezintermedijaciju u poslovanju banaka koje su primorane da prihvataju manje provizije. Regulativom je zakonodavac nastojao i nastoji da: za{titi sredstva gra|ana i poverenje u finansijski sistem. stepen teritorijalnog {irenja. Thomson. 1. integraciju sa drugim institucijama. najsigurniji i najkonzervativniji finansijski transaktori. vanbilansnog poslovanja. izbegavanje zloupotreba i odgovornost. One su propisivale i propisuju: maksimalnu kamatnu stopu koja je banka mogla da plati na depozite..22 Regulative su u bankarstvu postojale i postoje u mnogo »oblika i boja«. omogu}i fer raskrinkavanje. banke primene adekvatne sisteme finansijskog izve{tavanja ra~unovodstvenih standarda. S. Uticaj deregulacije na bankarsko poslovanje Banke su najvi{e regulisani poslovni entiteti. banke izgubiti tradicionalnu ulogu kreditno depozitnih institucija. Navedeni faktori su toliko promenili uslove poslovanja banaka. 2003. Bank Management. W. omogu}i konkurentnost. razvijaju kanale distribucije proizvoda i usluga i sl.South-Western. New York. odgovaraju}u alokaciju resursa i fer opho|enje..2. 19 . Macdonald S. {ire svoju bazu klijenata kroz netradicionalne poslove. restrikcije na lepezu usluga koju banka mo`e da ponudi i sl.1) i 22 Koch T. posebno u oblasti investicionog bankarstva.2.FAKTORI STRUKTURNIH PROMENA U BANKARSTVU 21 stvaranje nebankarskih finansijskih institucija koje se bave bankarskim i drugim finansijskim poslovima. osiguranja. i razlika izme|u banaka i drugih finansijskih institucija se toliko smanjiti ili nestati da }e dovesti u pitanje opstanak banaka. obezbedi sigurnost i pouzdanost bankarskog sistema. minimum obavezne rezerve. kao i »same« banke. preuzimaju vi{e rizika.

Zelena{kih kamata). naro~ito na {tednim i teku}im ra~unima itd. Hidgins S. u SAD je donet zakon kojim se ukidaju razlike između ovih institucija 27 Ćurčić U. naknada i provizija. 21 26 krajem 1999 god. Upravljanje rastom i performansama banke. Data status.S. ukidanje podele na komercijalno bankarstvo. slobodnije formiranje cena. 23 . Ovaj proces regulacije i tr`i{nog odgovora (finansijska inovacija) i nametanja nove regulative (reregulacija .. Od II Svetskog rata do danas banke su u svetu konstantno restrukturirale svoje poslovanje da bi zaobi{le regulative. str. underwriting hartija od vrednosti i sl).. provizijama i drugim elementima konkurencije. ve}i stepen konkurentnosti banaka na bazi razlika u kamatnim mar`ama..FAKTORI STRUKTURNIH PROMENA U BANKARSTVU 22 Regulacija je smanjivala rizik. svopovi. garantovala profit ali i uskra}ivala nove mogu}nosti.S. pove}anje broja novih proizvoda i usluga25 na interbankarskom tr`i{tu. Ona je u suštini porez na bankarske operacije jer banke ne zarađuju kamatu na ova sredstva. Beograd.3. zakonodavac nametao nove i banke ih ponovo zaobilazile. Bankarski menadžment i finansijske usluge. kao i na beskamatnim tekućim računima.26 poslove fuzija i akvizicija na nacionalnom i me|unarodnom tr`i{tu. ja~anje vanbilansnog poslovanja banaka. terminski aran`mani).proces implementacije novih restrikcija ili modifikovanje postoje}ih) se naziva regulatorna dijalektika (naro~ito izra`ena u SAD u toku zadnje dve decenije). ostvarivanje ve}ih prinosa na aktivu. tj... je uklonilo prepreke i omogu}ilo: fleksibilnije poslovanje i tr`i{no pona{anje banaka. naknadama.23 Radikalno smanjenje dr`avne regulacije (deregulacija) i liberalizacija uslova pod kojima banke posluju na nacionalnom i me|unarodnom tr`i{tu. pretočile su se na račune koji su donosili znatne prihode sa promenljivom prihodnom stopom u skladu sa tržišnim uslovima. brokerske usluge. 19. 2003. Uticaj promena u tehnologiji na bankarsko poslovanje Obavezna rezerva kod centralne banke u obliku nekamatnih ili niskokamatnih keš depozita je odličan primer regulacije.24 paralelno u~estvovanje banaka i nebankarskih institucija na finansijskom tr`i{tu. 2005. 25 Rose P.2. 1. Loznica. kamata (otklanjanje tzv. a moraju da ih odvoje. investiciono bankarstvo i osiguravaju}a društva. str.27 formiranje finansijskih holding kompanija i raznovrsnost finansijskih usluga koje mogu da ponude (osiguranje. kori{}enje finansijskih inovacija (opcije. smanjujući na taj način sopstvenu likvidnost i profitabilnost 24 Milijarde dolara koje su bile deponovane na starijim instrumentoima štednje sa relativno niskim prihodima. Mladost-holding.

Lak{u konsolidaciju. kreiranje novih finansijskih proizvoda i usluga kombinovanih sa inovacijama finansijskog inzenjeringa29 (finansijski derivati30) za upravljanje rizicima (risk management) efikasniji i br`i protok informacija. 1/2000. Strahan P. Hawkins J. pove}anje efikasnosti. sigurnost i pouzdanost platnog i finansijskog sistema. visokog stepena standardizacije i konkurentnosti.. povezivanje nefinansijskog sektora sa finansijskim (npr. str.28 Savremeni telekomunikacioni i kompjuterski sistemi stvaraju tehni~ku bazu za momentalno preno{enje informacija i obradu podataka (npr. ”The banking industry in the emerging market economies: competition. 2004. povezivanje i konkurenciju.E.pdf.org/publ/bppdf/bispap28. stvaranje virtuelnih banaka koje obavljaju sve bankarske poslove isklju~ivo putem Interneta itd. adekvatne nivoe korisni~ke za{tite i sl. promociju konkurentskog tr`i{ta. Ekonomski fakultet. trgovinu hartijama od vrednosti. Inovacije u platnim sistemima (ATM..bis. konverziju u robu. e-bankarstvo.Group of Ten. marketing i distribuciju proizvoda i usluga korisnicima31 (upotreba direktne poste ili telemarketinga u ponudi standardizovanih proizvoda. velike robne ku}e i druge komapanije mogu preko svojih finansijskih institucija da razviju poslove pru`anja finansijskih usluga svojim kupcima).an overview”. S. Bank for International Settlements. consolidation and systemic stability. publikacija. januar 2001 30 Mishkin F.. prate promene performansi i sl. Tako|e su doprinele standardizaciji finansijskih proizvoda i omogu}ile efikasniju ponudu istih preko elektronskih kanala distribucije kroz: Krstić B. Bankarski menadžment. “ What will tehnology Do to Financial Structure?” BrookingWharton Papers on Financial Services. iz sata u sat. brzu evaluaciju kreditne sposobnosti klijenata).) su obezbedile komfornost u upravljanju bankarskim transakcijama. menjaju strukturu finansiranja pasive. internet bankarstvo i omogu}io bankama: Pove}anje ekonomije obima (economy scale) i obuhvata (economy scope). Niš. “Report on consolidation in financial sector”. promenu tradicionalnih kanala distribucije proizvoda i usluga u elektronske. Mihaljek D. 2006. karti~arstvo i sl. IMF.. Tehnolo{ki napredak je integrisao e-biznis. udobnost. smanjenje broja zaposlenih i fiksnih tro{kova poslovanja tj. 3 28 29 .. poverenje i lako}u obavljanja slo`enih transakcija naro~ito u pogledu pla}anja i odobravanja kredita kvalifikovanim klijentima. tj..FAKTORI STRUKTURNIH PROMENA U BANKARSTVU 23 Upotrebom moderne tehnologije banke danas mogu da menjaju bilans iz dana u dan. 249-287 31 http://www. str. kupuju i prodaju delove aktive.

07 1. Mladost-holding. Upravljanje rastom i performansama banke.FAKTORI STRUKTURNIH PROMENA U BANKARSTVU 24 tradicionalne elektronske usluge (telefonsko bankarstvo.br. Β. razvoj elektronskih usluga: vrednosne kartice.27 0. autorizaciju automatskih pla}anja.02 Elektronsko poslovanje je omogu}ilo komfornost i poverenje ali je donelo bankama i rizike a najve}i je rizik zaostajanje u primeni savremene tehnologije. 21 32 .55 0. 2003.52 0.54 ATM 0.4. Allen&Hamilton u 1997 god. 1. Bank Management. 31 33 Procene od strane: US Department of Commerce u 1998. slobodne doma}e po{tanske transfere. odlaganje podataka komjuterskih aplikacija itd... ali prema nekim istra`ivanjima sprovedenim u SAD li~na prodaja u bankarstvu }e zadr`ati naklonost mnogih klijenata.06 0.. god. kreditne kartice.01 GSBCGC 1. Booz.South-Western. internet bankarstvo i on-line investiranje.1. W. uvid u napla}ene ~ekove. Thomson.27 PC dial up 0.32 raspolaganje u svakom minutu saldima gotovine na ra~unima.11 0. I dalje }e bele`iti rast u budu}nosti. 2003. odr`avanje i razvijanje odnosa sa korisnicima.) isporuku finansijskih proizvoda. Α..07 Telefon 0.) elektronske proizvode i usluge sa rokom plaćanja kao {to su: debitne kartice. Goldman Sach& Boston Consalting Group C 34 Koch T. New York. pla}anja ra~una.1.02 Internet 0. Tabela broj 1.32 0. S.. str. Tro{kovi bankarskih transakcija (u $)33 USDCΑ BAHΒ Filijala 1. Poseban je zna~aj Internet bankarstvo koje omogu}ava: savr{enu informisanost korisnika.14 0.2. sni`enje tro{kova bankarskih transakcija (tab. str. Loznica. Macdonald S.1. bankomati – ATM i sl. Uticaj finansijskih inovacija na bankarsko poslovanje Ćurčić U.01 0.

Naj~e{}e se javljaju u obliku novih hartija od vrednosti.2. menjaju poresku poziciju. konsolidaciju i konvergenciju.1. smanjuju odliv depozita. bankomate. Tabela br.FAKTORI STRUKTURNIH PROMENA U BANKARSTVU 25 Finansijske inovacije su nastale i nastaju kao rezulat promena u regulativi. organizacionih formi i kanala distribucije. pobolj{avaju konkurentsku poziciju. opcije. Stvorene su sa ciljem da: se njima trguje javno i da stvaraju nova finansijska tr`i{ta koja pove}avaju likvidnost. kreiraju strukturne promene u bankarstvu. ulaze na nova tr`i{ta i kreiraju jeftinije i efikasnije kanale distribucije. i finansijske konglomerate putem merd`era i akvizicija drugih poslovnih entiteta. institucijama i taktikama vo|enja posla. smanjuju rizik ili tro{kove poslovanja.). Hronolo{ki posmatrano uvo|enje inovacija na finansijskom tr`i{tu SAD:35 God. Finansijska inovacija 1961 Depozitni certifikati (Negotiable CDs) 1963 Eurodolari (Eurodolars) 1970 GNMA je kreirala pasa-thrugh certifikates 1971 Osiguranje tre}ih lica kao garancija za municipalne obveznice 1972 NOW ra~uni 1972 Valutni fju~ersi – razvoj i trgovanje na Chicago Mercantile Exchange 1973 MONEY MARKET MUTUAL Fondovi 1973 Po~etak trgovine opcijama na akcije Chicago Board Options Exchange 1976 1978 1981 1981 Po~etak trgovine fju~ersima na dr`avne obveznice na Chicago Mercantile Exchange Po~etak trgovine fju~ersima na dr`avne obveznice na Chicago Bord of Trade Pojava kamatnih svopova (Interest rate swaps) Hartije sa fluktuiraju}om kamatom i euroobveznice (Floating-rate notes and Eurobonds) . Internet banking i sl. razvijaju instrumente za za{titu od rizika (fju~ersi. novih usluga. menjaju sadr`aj bankarskih bilansa i kombinuju unakrsne usluge. i sl. One su katalizator evolucije finansijskih usluga i restrukturiranja finansijskih tr`i{ta. instrumentima. menjaju strukturu ponu|enih sredstava kroz nove proizvode i usluge.

credit cards) MUTUAL fondovi za municipalne obveznice (Mutual funds for bankqualified municipal bonds) Planovi osiguranja za kori{}enje kreditne kartice banke (Byers assurance plans for bank credit card purchaces) Osiguranje za kupovine kreditnom karticom (insurance on credit card purchase) AT&T univerzalna kreditna kartica (AT&T Universal credit card) Opcije na kamatne svopove i kreditne derivate (options on interest rate swaps.FAKTORI STRUKTURNIH PROMENA U BANKARSTVU 26 1983 1983 1983 1983 1984 1985 1987 1988 1989 1990 1990 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1997 1998 2000 2001 Razvoj fju~ersa na eurodolare (Development of Eurodolars Futures) Razvoj opcija na fju~erse dr`avnih hartija od vrednosti (Develop. UTICAJ PROMENA NA INTERNO POSLOVANJE BANAKA 1. internacionalizaciji finansijskog tr`i{ta.3.1. leases. of options on Treasury bond Futures) Razvoj opcija na fju~erse eurodolara (Development of options on Eurodolar Futures Prva emisija kolateralizovanih hipotekarnih obveznica (Collateralized mortgage obligations first issue) Upotreba JUNK BONDS u preuzimanjima kompanija putem duga (Junk Bonds to finance LBO) Sekjutizacija auto zajmova. credit derivatives) Popularizovan berzanski indeks (Stock index CDs popularized) Kreditne kartice (credit cards with photos) Prepeid debitne kartice (prepaid debit cards) Široka upotreba automatizovanih sistema pla}anja (extensive use of automated bill pay) Upotreba Internet bankarstva (use of Internet banking) Aktivna upotreba kreditnih derivata (active use of credit derivatives) Aktivno tr`i{te sekjuritizovanih zajmova (active market in securitized nonguaranteed portions of small bussines loans) Uvo|enje fju~ers ugovora na li~ni bankrot (introduction of futures contract on personal bancrupties) Elektronska prezentacija ~eka (electronic check presentment-ECP) Weather derivatives 1. efikasnoj .3. trgovine i proizvodnje. Uticaj globalizacije na bankarsko poslovanje Globalizacija je proces koji je doprineo brisanju geografskih granica. lizinga i kreditnih kartica (securitized car loans.

To je impozantan iznos ako. godine je i zvanično postao novac zemalja EU. smajnile poreze i provizije i povezale monetarne kontrole kako bi pospešile trgovinu. multinacionalne banke i kompanije38 i sl. septembar 2000.Đ.pacifičkom regionu (APEC). pojedinci i kompanije pretražuju globalno. Africi (COMESA. 159 . instrumenata tr`i{ta novca i kapitala kao i stvarnju mega tr`i{ta36 i me|usobnom uticaju ekonomija zemalja. Cilj je da se u budućnosti ukinu sve trgovinske restrikcije i da jedna valuta bude u Evropi. manje na komercijalno. da smanji troškove konverzije valuta i inflaciju.org/external/pubs/cat/shortres.. U novije vreme postoji jaka tendencija 36 Dašić D. Najnovijim proširenjem od 1. god. Principi internacionalne ekonomije. 38 Snaga multinacionalnih kompanija je ogromna. prema istom izvoru.. transferne cene. com (prihod korporacija) 39 Pojedinac može sa svog računara da pretražuje ponudu usluga lociranu bilo gde na planeti. www. god tržište EU se uvećalo sa 380 na 455 mil stanovnika. One su dobile odgovaraju}e licence od doma}e Centralne banke (ili neke nadle`ne institucije). samo 31 zemlja u svetu ima veći GDP (drštveni bruto proizvod) ostvaren u toj godini. komercijalizacija interneta i elektronskog poslovanja.Na pragu je stvaranje jedinstvenog tržišta čitave američke hemisfere (FTAA ili ALCA) koje će biti znatno veće od EU. u po~etku su kreirale filijalske mre`e po celom svetu. Kompanija Wall Mart Stores (SAD) je ostvarila godišnji prihod za 2004 god. što je on donekle ispunio. njihovi prihodi se mere stotinama milijardi $.fortune.. (GDP država) i www. roba i kapitala na takvom tržištu generisalo je stvaralačku radnu energiju neviđenih razmera.40 To se uglavnom odnosi na investiciono bankarstvo.cfm?TITLE=international+Capital+Markets&aut h_ed=&subject=&ser_note=All&datecrit=During&Lang_F=All&brtype=Date&YEAR=Year&sub mit=Search . merd`eri i akvizicije. . 37 Zemlje lideri Evropske unije su 1992. SAD su postale svetski ekonomski džin zahvaljujući pre svega stvaranju jednog prostranog i velikog slobodnog tržišta od obala Atlanskog do Tihog okeana. god. Slobodno kretanje ljudi. a od januara 2002. Azijsko. 61. 40 http://www. tehnološki napredak i internacionalizacija. na osnovu saglasnosti 12 zemalja Zapadne Evrope eliminisale veći deo trgovinskih restrikcija. 14. 2005.maja 2004. Danas EU čine 25 zemalja. Delta press. str. zbog specifi~nosti poslovanja sa privredom i stanovni{tvom te`e se uskla|uje sa globalnim kretanjima. svako moguće mesto poredi u potrazi za boljom cenom. str.gov. su doprinele tim procesima. Monetarnu politiku za jedinstvenu valutu propisuje Evropska Centralna Banka (Frankfurt). euro se koristi u finansijskim transakcijama “na veliko”.FAKTORI STRUKTURNIH PROMENA U BANKARSTVU 27 razmeni valuta. kvalitetom i dostupnošću. International Monetary Fund. u iznosu od $288mlrd. da poveća cenovnu konkurenciju i izvozne mogućnosti za zemlje korisnice eura. uvele standardizaciju proizvoda. jun 2005. kao i stvaranje mega tržišta u Aziji (AFTA). Od eura se očekuje. Od januara 1999. ECOVAS) i dr. a kasnije su menjale strategiju – kupovinom (akvizicijama) banaka na va`nijim novim tr`i{tima. Beograd.cia.imf.39 Multinacionalne banke su pro{irile svoje poslovanje u druge zemlje putem: izgradnje sopstvenih filijalskih mre`a akvizicije (kupovine) strane banke ili kupovinom manjinskog paketa akcijskog kapitala neke strane banke. The World Factbook-Rank Order – GDP.37 Inovacije. ”International Capital Markets”. Npr.

tehnologiju i sl. omogu}ava br`i ekonomski rast. Pove}anje broja bankarskih usluga na tr`i{tu Tendencija ubrzanog pro{irenja spektara finansijskih usluga koje banke nude se poslednjih godina pove}ala pod pritiskom sve ve}e konkurencije drugih finansijskih kompanija. jo{ vi{e u tranziciji. Standardi kapitala. ve}a ulaganja. 1. pa su banke na tim tržištima prisiljene da imitiraju ponudu konkurenata ili da nude kvalitetnije proizvode da bi sačuvale učešće na tržištu. pove}anje standarda ljudi.41Tipi~an primer je na{a zemlja.. nove oblike i ve{tine organizacije i menad`menta. koji god deo sveta da je zahvatilo. sa tendencijom {irenja u odnosu na tradicionalne izvore prihoda.3. kao i zbog razvoja tehnologije. emisije hartija od vrednosti od strane multinacionalnih kompanija.FAKTORI STRUKTURNIH PROMENA U BANKARSTVU 28 globalizacije komercijalnog bankarstva u zemljama u razvoju. donelo je i donosi ekonomski preporod. U EU je u toku proces integracije tržišta kapitala sa ciljem stvaranja jedinstvene panevropske berze vrednosnih papira 43 Npr. 42 Stepen rasta tržišta kapitala EU beleži manje stope rasta od SAD i Japana. otvaranje vi{e novih radnih mesta.3. U EU je do{lo do stvaranja »jedinstvenog paso{a« za sve banke registrovane na teritoriji EU. provizije za usluge. maj 2001.2. To su univerzalne institucije koje imaju pravo da otvore filijale ili na drugi na~in vr{e sve bankarske aktivnosti na teritoriji EU. kroz direktne kanale distribucije. Jugoslovensko bankarstvo. Globalno poslovanje. globalni provajderi (npr banke iz Spanije u Latinskoj Americi) su postale pretnja nacionalnim i lokalnim provajderima. znanje. ponude finansijskih proizvoda na internacionalnom nivou od strane efikasnih globalnih konkurenata. To pove}ava tro{kove poslovanja i rizik.42 Internacionalizacijom finansijskog tr`i{ta se stvaraju mogu}nosti: 43 pozajmljivanja i plasiranja finansijskog potencijala na nacionalnom i internacionalnom nivou. banaka i drugih finansijskih institucija koje glase na doma}u ili strane valute i trgovina na me|unarodnom sekundarnom finansijskom tr`i{tu. Beograd. Cilj je da se formira jedinstveno bankarsko tr`i{te kao sastavni deo finansijskog tr`i{ta. klijenata koji su vi{e obrazovani i sve zahtevniji. . 1. supervizorstvo i monitoring 41 Šire o tome: Ćirović M. “Tendencije u evropskom bankarstvu i mogućnosti domaćih banaka”.3. Klijenti su postali veoma osetljivi na kamatu ~iju lojalnost banke mogu veoma brzo da izgube ako se pojave jaki konkurenti. ali i otvara nove mogu}nosti za nove izvore prihoda.

2.3. koji je predvideo jedinstvene stope kapitala prema ponderisanoj rizi~noj aktivi velikih me|unarodnih banaka u zemljama G1044. 1. . utvr|ivanje eksplicitne ciljne adekvatnosti kapitala sa respektom rizika i procenjivanje saglasnosti sa utvr|enim ciljevima banke. uklju~uju}i ne samo bilansnu sumu ve} i koeficijente kreditnog rizika.FAKTORI STRUKTURNIH PROMENA U BANKARSTVU 29 Pove}an op{ti rizik poslovanja i bankarske krize su dovele do stvaranja Bazelskog sporazuma jula 1988. (slika br. Federal Reserve Bank Chicago. Banke su utvrdile i interne procese upravljanja rizikom sa ciljem odr`avanja adekvatne stope kapitala. Cilj je spre~avanje banke da se izlo`i preteranom riziku. standardi uklju~uju i rizike vanbilansnih aktivnosti i pro{irenje na tr`i{ne rizike (rizik kamatnih stopa i rizik deviznih kurseva)..1.4. prvi kvartal 2001. To se manifestuje u stvaranju uslova za ostvarivanje odgovaraju}ih visokih poslovnih standarda i njihovog permanentnog pove}anja putem kontinuiranog pra}enja rada banaka. Pove}an rizik od lo{eg poslovanja ili bankrotstva Deregulacija i pove}anje konkurencije izme|u banaka i nebankarskih finansijskih institucija. uticali su na pove}anje bankrotstva banaka i drugih finansijskih kompanija {irom sveta. Economic Perspectives. Supervizorstvo ili monitoring podrazumeva nadzor nad poslovanjem banaka od strane Centralne banke u cilju u postizanja ravnote`e izme|u ciljeva banaka i strategijskih ciljeva dru{tva. U praksi je veliki broj zemalja pristupio sporazumu koji je predvideo: pove}ane stope kapitala u odnosu na dosada{nju praksu jedinstvene stope kapitala za svaku klasu rizi~ne aktive banaka. i to: identifikacija i merenje svih materijalnih rizika.) 44 Vise o tome u: Bliss R. Utvr|ena su osnovna tri oslonca: minimalni kapitalni standardi. god. problemati~ni zajmovi i loše poslovanje. supervizorski nadzor i tr`i{na disciplina. “Market Discipline and Subordinated Debt: A Rewiew of Some Salient Issues”. odnos kapitala prema nivou rizika.

S... Critchfield T. 20 45 .5.. str. Evaluacija finansijskih institucija i tr`i{te novca i kapitala Navedene promene zna~ajno uti~u na vrednost finansijskih institucija. Pove}ana konkurencija na tr`i{tima novca i kapitala doprinosi opadanju tr`i{nog u~e{}a banaka u ukupnoj finansijskoj aktivi.3.D. proizvodi i usluge. 5 46 Gup B. Commercial Banking ..2. Banking Industry: Is the “Long.E. prodajom komercijalnih papira i drugih hartija od vrednosti.. Jones K.46 http://www. John Wiley &Sons. Broj bankrota banaka 1934-2003 u SAD45 1. 2005. Velike. Strange Trip” About to End?« FDIC Banking Review..fdic. str.The Management of Risk. 1. Internacionalizacija poslovanja banaka. visoko kvalitetne korporacije pozajmljuju jeftinija sredstva od zajmova banaka na tr`i{tima kapitala. To ukazuje na potrebu da se banke vrednuju i kako proceniti ciljnu banku. Kolari J.W. zna~ajno uslo`njavaju procenu istih. nova tr`i{ta. Rast profita i cena akcija ohrabruje konsolidaciju i konvergenciju. »Consolidation in the U.gov/bank/analytical/banking/2006jan/article2/index.html . 2006.FAKTORI STRUKTURNIH PROMENA U BANKARSTVU 30 [D] Slika br.

47 Promene nastaju putem spajanja i pripajanja (‘mergers and acquisitions’ . Najve}i broj M&A nastaje udru`ivanjem finansijskih institucija na nacionalnim tr`i{tima. split-off. U ukupnom broju nastalih M&A najve}i broj je ipak izme|u banaka (oko 60% od ukupnog broja ili 70 % od ukupne vrednosti nastalih M&A). strate{ke ili ugovorne alijanse (strategic aliances). kontrakcije. Merd`eri ili fuzije su spajanja vlasni{tva dve kompanije.Group of Ten. {to se odnosi na akcijski kapital (neto aktivu) kao i na operacije obe kompanije koje postaju jedna kompanija. Strateške alijanse su aranžmani koje dve ili više kompanija zaključuju u cilju koordinacije u poslovanju. Koriste se kao oblik prestrukturiranja kroz izdvajanja (spin-off). UTICAJ PROMENA NA STRUKTURU BANKARSTVA 1. isecanje akcija (equity-carve-out).4. akcionari te kompanije su ispla}eni od strane kompanije koja vr{i preuzimanje i koja uspostavlja upravlja~ku kontrolu nad preuzetom firmom koja nastavlja sa radom u nekoj od mogu}ih organizacionih formi (filijala ili divizija) u okviru mati~ne kompanije. Konsolidacija je kreirala velike uslu`ne finansijske institucije. Novi Sad. divesticije (divestments) i dekompovanja (breakup).efektivnije poslovanje. 2004.1. zemlje Zapadne Evrope. Strukturne promene u finansijskom sektoru Strukturne promene u finansijskom i realnom sektoru. korporativne kontrole i prestrukturiranja. u užem smislu tj. IMF. split48 47 . Termin merdžer se koristi i u širem smislu tako da obuhvata i akvizicije. Internacionalni merd`eri su re|i. Divesticije suprotno akvizicijama znače prodaju delova aktive od strane kompanije. Fuzije i akvizicije. januar 2001.. obima poslovanja i sl.FAKTORI STRUKTURNIH PROMENA U BANKARSTVU 31 1. prave fuzije su merdžeri jednakih (mergers of equals) sa sličnim nivoom akcijskog kapitala. Prometej. s tim da takođe proporcionalno učestvuju u raspodeli profita odnosno gubitka. promene i mogu}nosti za profitabilnije. ne osnivaju se nove kompanije već se koordiniraju akcije na osnovu ugovora postojećih kompanija. su nastale kroz konsolidaciju kao oblik udru`ivanja resursa sli~nih poslovnih entiteta u ve}e i malobrojnije poslovne entitete.49 “Report on consolidation in financial sector”.48 Akvizicije su poslovne transakcije preuzimanja ili kupovine vlasni{tva slabije kompanije. Japan i sl. 49 Joint Ventures je aražman dveju ili više komanija koje ulažu sredstva u neki projekat od zajedničkog interesa i upravljaju tim projektom proporcionalno uloženim sredstvima.). Zna~ajn porast prestrukturiranja poslovnih entiteta se bele`i i kroz: zajedni~ka ulaganja (joint ventures).4.M&A) kao osnovnih oblika transfera vlasni~kih prava kompanija. produktivnije i tro{kovno . uglavnom su to finansijske holding kompanije ili konglomerati nastali kroz M&A razli~itih finansijskih institucija. vrednosti. njihovog pro{irivanja. Pri tome slabija kompanija prestaje da postoji kao pravni entitet. za sada uglavnom razvijenih tr`i{nih privreda (SAD. Ćirović M.

. Bankarstvo. str. Beograd. Konsolidacija i koncentracija u bankarstvu Tr`i{na koncentracija banaka predstavlja u~e{}e pet najve}ih banaka u aktivi svake zemlje.1.FAKTORI STRUKTURNIH PROMENA U BANKARSTVU 32 1. Bridge Company.3..4. [D] Slika br. Dekomponovanje kompanije znači podela na samostalne poslovne entitete po principu da će svaki od njih ostvariti bolje pojedinačne rezultate nego konglomerat. dok u Belgiji i Holandiji dve najve|e banke dr`e preko 90% bankarskog poslovanja. Talas megaspajanja je zna~ajno smanjio broj banaka i pove}ao koncentraciju finansijske aktive u velikim bankama. 2001. 50 Ćirović M.2. U evro-zoni je putem fuzija formirano 15 od 30 najve}ih banaka pri ~emu je prose~na veli~ina pet najve}ih banaka udvostru~ena. Smanjenje broja banaka u SAD U Evropi je bio povezan sa procesima ekonomske i finansijske integracije i uvo|enjem evra. 11 .50 up i sl. U manjim evropskim zemljama na pet najve}ih banaka dolazi vi{e od 50% nacionalnog bankarskog tr`i{ta.

broj banaka }e do 2005.F. 1.580 u 1999. dok se za slede}ih 50 o~ekuje da }e se integrisati u 7 mega banaka. str.) 54 Synkey J. oktobra.. god. Strange Trip” About to End?« FDIC Banking Review. On takođe dozvoljava kreaciju bankarskih holding kompanija koje mogu da upravljaju tako širokim spektrom poslova. a do 2008... FDIC/OTS Sumary of Deposits (dec. 3 52 Ćurčić U. GLB Act dozvoljava bankama. str.In the Financial .gov/bank/analytical/banking/2006jan/article2/index. Loznica. god (GLB – The Gramm-Leach-Bliley Act).. Rast bankomata je http://www.. Mladost-holding.. Critchfield T.Services Industry. 51 . i broja poslovnica sa 17237 na 72265. osiguravajućim kompanijama. Predavanje na Univerzitetu Massachusetts u Bostonu 27. mutual fondovima. u SAD (RiegleNeal Interstate Banking Act) i preostalih restrikcije za proizvode i usluge 1999. Prentice Hall.. Jones K. Banking Industry: Is the “Long. 45 55 više o tome: Ferguson R. br.300 do 15. novembar 1998. godine u SAD se 50 vrhunskih banaka fuzionisalo u samo 6 mega banaka.500.S. udru`ivanje i konkurencija su smanjili broj za oko 40%. BIS Review. 2003. firmama koje trguju hartijama od vrednosti. 2006. na 8.360 u 1979.4: Promena u strukturi i koncentracija banaka u SAD51 Nakon 1997.D. sa 14.FAKTORI STRUKTURNIH PROMENA U BANKARSTVU 33 [D] Slika br. 19 to je rezulat ukljanjanja geografskih barijera za fuzije i akvizicije 1997.html .52 Konsolidacija. Ako se ovaj trend nastavi. opasti na 650054. Commercial Bank Financial Management . asset menadžerima i dr. god. do kraja 80-tih godina broj komercijalnih banaka u SAD se kretao od 14. na 3-4 hiljade. »Consolidation in the U.god. Upravljanje rastom i performansama banke..55 Paralelno tome do{lo je do porasta broja filijala sa 3112 na 63684 u periodu od 1935-1999. 53 http://www. 2002. brokerskim i dilerskim kućama. i 8100 u 200153 godini. Od velike ekonomske krize 1933. da slobodno ulaze u duge poslove i konsoliduju iste.godine.fdic. 9..fdic. 2002.

56 [D] Slika br. Mladost-holding.57 filijala. Strange Trip” About to End?« FDIC Banking Review.FAKTORI STRUKTURNIH PROMENA U BANKARSTVU 34 do 1983. 59 Ćurčić U.. str.godine bio jednak broju filijala. Banking Industry: Is the “Long.gov/bank/analytical/banking/2006jan/article2/index. 2003. Na opadanje broja banaka58 je uticalo i bankrotstvo samostalnih banaka koje su kasnije pripojile velike banke («purchase and assumption . Izve{tavanje ra~unovodstveni i 56 “Payment system in the EU” European Central Bank. Promene u broju banaka od 1983-2003 god. 79 .S. National Bankers.4. bankarske holding kompanije sa jednom bankom(OBHCs) i holding kompanije sa više banaka. 4 58 U Američkom bankarstvu postoji tri organizacione forme: nezavisne banke (banke koje nisu udružene sa holding kompanijom).fdic. 2006. Tabela broj 3: Praksa teku}eg rapidnog koraka fuzija i akvizicija59 Podru~je 1.D. eliminisane su me|udr`avne bankarske restrikcije Primenom GLB Act–a iz 1999.. 2000. Regulacije i propisa Indikatori – faktori Smanjenje restrikcije za filijale Primenom RNIB Act–a iz 1994. 1. danas je taj odnos 2:1.. »Consolidation in the U. dozvoljena je konsolidacija u FSI Primena op{te prihva}enih ra~unovodstvenih principa nasuprot 2.strategijsko upravljanje rastom i performansama banke.html Jones K.. u SAD57 Do sli~nih kretanja je do{lo i kod nebankarske konkurencije. dok je u Japanu oko 0.kupovina i preuzimanje» ili P& A). Loznica. 57 http://www. Upravljanje rastom i performansama banke. str. National Central Banks.multinacionalne bankarske holding kompanije (MBHCs).. Critchfield T. U EU prose~na pokrivenost filijalama je: na 1000 stanovnika 0.5.

US Banker online. 2 . od regije do same dr`ave. Španiji. str. Do 1999.60 Ovakav pogled na strukturu bankarskog tr`i{ta SAD predstavljen je modelom: Struktura tr`i{ta Pona{anje Performanse Furash-ov `argon: «željene performanse }e biti postignute {ta god banke radile». Velikoj Britaniji i 60 Marshall J. od grada do sela. 4.. Nema~koj. posebno na procese M&A i efikasnost internacionalnih banaka u Francuskoj. Najva`niji merd`eri i akvizicije u bankarstvu Stotine istra`iva~kih studija ukazuju na trendove u internacionalnim finansijskim institucijma..FAKTORI STRUKTURNIH PROMENA U BANKARSTVU 35 standardi 3. 1996.godine }e 300 organizacija imati 85% svega {to banke rade.4. ”Interview: Firebrand in Navy and Gray”. Ekonomski faktori Regulatornih ra~unovodstvenih principa Standardi fer vrednosti Propisi o eliminisanju metoda interesnog urdu`ivanja Napredak u komunikaciji i tehnologiji procesiranja podataka Porast koncentracije finansijskih institucija na nacionalnom nivou Pove}anje snage i kvaliteta zarade Ekspanzija ponude finansijskih usluga Ravnomeran rast cena bankarskih akcija Porast broja banaka Redukcija bankrota banaka Ekonomski rast Niske kamatne stope Izobilje novca raspolo`ivog za investiranje Vi{ak finansijskog kapitala Dominantna organizaciona forma u SAD su postale bankarske holding kompanije (BHC) i multinacionalne bankarske holding kompanije (MBHC) (kontroli{u oko 3 od svaka 4$) u SAD. ¨Cela bankarska struktura se pretvara u centralizovanu gde ~etiri od pet institucija dominira tr`i{tem. 1. Tehnolo{ki napredak Poslovno iskustvo 5.3.

Bank Austria-Hypovereinsbank i dr. Banques Popularies-Natexis..)62 Izuzev stvaranja M&A na tr`i{tu Evrope.it/repository/files/csing.Credit Foncier.N. Taj proces je u vezi sa pove}anjem kapitalnih zahteva. Tabela broj 1. ING-Banque Brussels Lambert.) i izme|u italijanskih banaka Banca Intesa i SanPaolo IMI (2006.Bankers Trust Francuskoj BNP Paribas (BNP-Paribas). U periodu 1980-90 godine u SAD je nastalo 7773 merd`era izme|u banaka. stvoreni su i veliki prekograni~ni (internacionalni) M&A.pdf 63 Velike banke su se pozicionirale kao kupci. i to: Dexia (Credit Local de France-Credit Communal de Belgique). Caisse dEparagne.gruppointesa. smanjile troškove poslovanja. prodale svoje neefikasne filijale. bankrotstvom malih i pove}anjem velikih banaka.FAKTORI STRUKTURNIH PROMENA U BANKARSTVU 36 SAD tokom devedesetih godina.61 U tom periodu je pet najve}ih evropskih banaka udvostru~ilo svoju veli~inu i stvoren je ve}i broj M&A. proširile svoje poslovanje na brokerske poslove. “Globalization of Financial Institutions: Evidence From Cross. Merita-Nordenabanken-Unidamark. Societe Generale-Credit du Nord Portugalu Banco Comercial Portugues i Banco Portugues do Atlantico Va`niji noviji merd`er je stvoren izme|u HVB i Uni Credito (2005. 2000. Credit Mutuel . 62 http://www. IMF Publication.Border Banking Performance”.Erste SparCasse) Italiji: San Paolo IMI (Instituto Bancario san Paolo di Torino-IMI) i Banca Intesa (Banco Ambrosiano Veneto-Cariplo-CPP-BCI) Nema~koj: Hypo Vereinsbank (Bazerishe Vereinsbank-HypoBank) i Deutche Bank . poslove sa hartijama 61 . dale su otkaze višku zaposlenih.63 Berger A. emitovale nove akcije u vreme povoljnih kretanja na berzi. MUTUAL fondove.CIC.4: M&A izme|u velikih banaka Zemlje Fuzije i akvizicije Španiji BSCH (Banco Santander-Banco Central Hispano-Banesto) i BBVA(Banco Bilbao-Argentaria) Austriji BankaAustria (Bank Austria-Creditansalt) i Erste bank (Girop Credit. Fortis (Generale de Bank-ASLK-CGER Bank). BSCH-Totta& Acores.

1999. N. Institucija pripajanja Pripojena institucija Mizuho Holdings. u svetu u periodu 1996-2001. S.6. Nemačka 2001. osiguranje i druge poslove gde se može lako zaraditi provizija.FAKTORI STRUKTURNIH PROMENA U BANKARSTVU 37 Pregled nastanka zna~ajnijh M&A. od vrednosti. Novije me|unarodne bankarske M&A. 1. Fuji Bank i The Industrial Bank Of Japan Banking Corporation. Tabela br. Credit Commercial De France Britanija Banco Santander.Inc. Michigan National Corp. Druge su pokušale da smanje sredstva i da se fokusiraju na komitente.Japan Dai-Ichi Kangyo Bank. SAD Bankers Trust Company Deutshe Bank. Brazil ABN Amro Holdings. V.A. 2001 2000. i 1.5. 1. da ih različitim vrstama usluga vežu na dugi rok i osiguraju sebi opstanak i profit. i oslobodile se »zavisnosti« od visine kamatne marže. . 2001.V. Japan Sakura Bank i Sumitomo Bank HSBC Holdings PLC. AG. Španija Banco de Estado de Sao Paolo. 2000.5. nastojeći da ih upoznaju bolje.godine je dat u slede}im tabelama br.

6 34.2000 13. Citigroup.3 29. Morgan&Co First Chicago NBD Core Fin. 13.5 61.6 64 www.1997 14.04. Zna~ajniji merd`eri u SAD Rrang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Datum 6. 08.04.9 14.6 17. (The banker) .1 15.1998.6.8 10.08.6 10.3 34.1999 29.1996 10.1998 18.6. States Vrednost u mlrd$ $72.04. 13.08.P.04. 1.4 9.1999 28.1995 30.1997 18.09.9 Bank Boston Barnett Bank First Interstate Bank Mercantile Bankcorp Chase Manhattan Boatmens Bank 10 11 12 30.11.1995 Institucija spajanja Travelers Nations Bank Norwest Chase Manhattan Bank One First Union Fleet Financial Nations Bank Wells Farago Firstar Chemical Banking Nations bank Institucija spajanja Citicorp Bank America Wells Farago Capital J.1998.FAKTORI STRUKTURNIH PROMENA U BANKARSTVU 38 Slika br.08.03.com.06.1998.10. Najve}e banke u svetu: mart 200564 Tabela broj 1.

Critchfield T. str.god. Strange Trip” About to End?”.7. smatra se prekretnicom u ovoj aktivnosti i delatnosti. Tabela br 1..7: Zna~ajnija neprijateljska preuzimanja (akvizicije) Datum 2001 2000 1995-96 1995 65 Target (meta ili ciljna banka) Sun Trust ($103mlrd) North Fork Bancorp Melville.fdic. Federal Deposit Insurance Company (FDIC). Banking Industry: Is the “Long.S... Jones K.66 ajve|će neprijateljsko preuzimanje je Well Fargo-va uspe{na kupovina First Interstate Bank 1996.gov/bank/analytical/banking/2006jan/article2/index.8 66 Neprijateljsko preuzimanje Irving Trusta od strane Bank of New York 1987. “Consolidation in the U. Banking Review. 2006. (to je bio prvi posao ovakve vrste za ovu glavnu američku banku i najveću u to vreme – ponuda od $1. .html .4 mlrd). Broj nastalih nacionalnih i internacionalnih merdžera u SAD (1984-2003god.D.FAKTORI STRUKTURNIH PROMENA U BANKARSTVU 39 [D] Slika broj 1.)65 Pravilo neprijateljskog preuzimanja glasi: ¨jedi ili }e{ biti pojeden¨. NY ($14mlrd) Wells Fargo($74mlrd) Banc One ($92mlrd) Wachovia ($74mlrd) Dime Bancorp. ($25mlrd) NY First Interstate($55mlrd) Bank of Boston($47mlrd) http://www.

Leach-Blliley Act (1999.6mlrd) Southeast banking Corp($5.9mlrd) Michigan National($6.) Bankarska zajednička direktiva (1989god.4.4.Single Market Programme (1977god). “Globalization of Financial Institutions: Evidence From CrossBorder Banking Performance”. Conifer 1989 1987 1987 1986 1986 1985 1985 1984 1983 1983 1982 1981 NCNB ($55.) i Gramm.).6mlrd) New York Corp.1mlrd) Bank America ($107mlrd) The Group($3. IMF Publication. Jedinstveni evropski akt (1986 god. god.8mlrd) Firs Interstate($52.FAKTORI STRUKTURNIH PROMENA U BANKARSTVU 40 C&S($23.6mlrd) Bancorp Banks Bancorp Barnet Banks ($6.N.) 67 .8mlrd) Security ($1.8mlrd) Florida Coast($0. 68 Prekograničnu konsolidaciju i univerzijalizaciju poslovanja banaka su omogućili i pomogli sledeći zakoni i programi:U EU.9mlrd) Huntington Bancshares($3.2mlrd) Delaware Trust($1. .6mlrd) Union Commerce($1.2mlrd) Marshall Illisley($5mlrd) Wilmington Trust($2. konflikte komercijalnog i investicionog bankarstva i sl. 2000. god.5mlrd) national 1.8mlrd) Commonwelth ($1.4mlrd) Norstar ($3.68 interesa irme|u O tome više u: Berger A.5mlrd) Meridian ($5.5mlrd) Florida banks($2.3mlrd) Statewide Bancorp($0. finansijsku stabilnost.5mlrd) Fleet Financial Group ($10mlrd) Comerica ($9. Makroekonomske snage koje podsti~u konsolidaciju Procese konsolidovanja podsti~u:67 Zakoni – oni mogu odobravati ili zabranjivati M&A zbog njihovih uticaja na konkurenciju.3mlrd) Irving Trust($24.The Riegle-Neal Interstate Banking i Branching Efficiency Act (1994. u SAD.7mlrd) Midlantic ($6..

ali je teško utvrditi da li su veći značaj u njihovom nastajanju imale reforme regulative ili tehnološki napredak. o ograni~enje obima dozvoljenih transakcija. inovacije i finansijski inženjering. 70 Npr. o javno vlasni{tvo nad institucijama. proces koji je imao razli~it uticaj na konsolidaciju u zavisnosti od finansijskog sistema.FAKTORI STRUKTURNIH PROMENA U BANKARSTVU 41 Povećana konkurencija . Sada se baziraju na povecanje efikasnosti kroz pove}anu konkurenciju. superviziju i upravljanje kapitalom bazirano na riziku: Standardi korporativnog upravljanja tj. sa fokusom na tr`i{nu disciplinu. o odobravanje/neodobravanje odluka za pojedina~ne transakcije merd`era. kroz: o uticaj na konkurenciju na tr`i{tu i uslove ulaska (tj. Postoje izvesni dokazi da su tehnoloske inovacije u mobilizaciji depozita podstakle deregulaciju i da je razvoj tehnologije bio ključni faktor koji je omogućio finansijskim institucijama u SAD-u da prevazidju funkcionalna i geografska ogranicenja. Japanu. M&A su njihov direktan rezultat. Menad`eri su pod stalnim pritiskom da pove}aju ove koeficijente kroz nove izvore profita i optimalnu alokaciju sredstava. “vrednost akcionara” ili fokus na prinos na sredstva (return on assets) i prinos na akcijski kapital (return on equity). Politika vlade u nastojanju da umanji socijalne rashode izazvane neuspehom spa{avanja institucija koje propadaju. Vlade mogu razvijati programe konsolidacije sa ciljem stvaranja Nacionalnog šampiona i dominacije na globalnom tržištu. U Japanu u vreme krize banaka 90-tih razvijene su investicije vlade ciji je zadatak bio da podrze rekonstrukciju i konsolidaciju bankarskog sektora. postavljanje ograni~enja ili zabranjivanje prekograni~nih merd`era). u Francuskoj.70 Uvo|enje eura.i o poku{aje minimiziranja tro{kova dru{tva u slu~ajevima gre{aka (neuspeha) Regulative su se uglavnom u prethodne dve decenije fokusirale na zastitu kupaca i prevenciju gresaka. Skandinaviji i Velikoj Britaniji u rešavanju problema propalih institucija nadzorni organi vlasti su podsticali merdzere ili su forsirali likvidaciju i prodaju najslabijih institucija. 69 .koja zna~ajno smanjuje marginalne prinose i “tera” banke da pove}avaju obime poslovanja da bi ostvarile ekonomiju obima (economy scale) i obuhvata (economy scope) i generisale ve}i prinos na sredstva i kapital Restrukturiranje i deregulacija bankarskih sistema69 Globalizacija – Istra`ivanja pokazuju da multinacionalne korporacije o~ekuju od banaka da poseduju neophodnu ekspertizu i miks proizvoda da bi mogli da odgovore njihovim investicionim potrebama ili upravljaju rizicima u bilo kojoj delatnosti korporacije Dr`ava.

kulturne razlike.FAKTORI STRUKTURNIH PROMENA U BANKARSTVU 42 Euro je brzo doveo do integrisanog tr`i{ta novca. Za preuzimača može biti veoma rizično da izvede akviziciju bez saradnje ciljnog menadzmenta i akcionara s obzirom na specifičnost bankarskog poslovanja.5. 72 Oko 60% intervjuisanih smatra da su i regulatorne prepreke “vrlo vazne” smetnje prekograničnoj konsolidaciji. tro{kove i neizvesnost profesionalne tajne .neki projekti konsolidacije odbijeni su na osnovu obja{njenja da bi mogli rezultirati dominancijom na tr`i{tu. Ona se mogu smanjiti npr. (2) postoji potencijal za ekonomije obima.71 To su uglavnom: Za{tita “nacionalnih šampiona”. smanjenje tro{kova i (3) odre|ena veli~ina institucije uti~e na diversifikaciju rizika u toj industriji. 1. tj. Euro doprinosi i povezanosti tr`i{ta kapitala ~ija integracija ima tri glavna efekta na motive konsolidacije banaka. izme|u sektora. poslova sa stanovni{tvom i privredom. Struktura akcionara i menadžmenta. merama vlade koja ih može učiniti skupljim i dugotrajnijim nego u ostalim delatnostima. neki merd`eri moraju pro}i test vlasti nadle`nih za konkurenciju u nekim zemljama. {to uklju~uje duga odlaganja. kod internacionalnih merd`era i akvizicija (razlike u jeziku. poreska politika i sl. Sile koje ko~e konsolidaciju Faktori koji ko~e konsolidaciju su naj~e{}e regulative. Ovakav razvoj doga|aja je dodatno motivisao banke da se konsoliduju da bi odr`ale ranije poslove sa velikim korporacijama. i tro{kove ulaska banke u Npr. regiona ili zemalja.koje se mogu javiti na korporativnom nivou. potrebama klijenata. tro{kovi upravljanja slo`enim sistemima. na~inu komunikacije. 71 . sa tendencijom da umanje barijere konsolidaciji preko-granice. Treba istaći da se očekuje da će tokom vremena ove regulatorne razlike između zemalja isčeznuti. neprijateljska preuzimanja su mnogo omrazenija od prijateljskih merdzera. Oni se razlikuju od tr`i{ta do tr`i{ta i od zemlje do zemlje.vlade mogu {tititi doma}e preduzetni{tvo postavljanjem visokih prepreka za strane kupce koji nameravaju da kupe ve}inski udeo nekih institucija Vlasni{tvo vlade nad finansijskim institucijama ograni~ava konsolidaciju po{to bi ona morala da se izvede putem privatizacije politika konkurencije . i na taj na~in uticao na motive za konsolidaciju kroz otklanjanje privilegija u pogledu cena koje su u`ivale mnoge banke na nacionalnim tr`i{tima. zaštita prava malih akcionara takođe može ograničavati neprijateljska preuzimanja.4. razlike u korporativnom upravljanju. sto objasnjava njihov mali broj. Ovi faktori odre|uju lako}u. gre{ke u informisanju. od 15-20% ih smatra umereno važnim. specijalno uspostavljenih kanala distribucije i sl).nacionalna regulativa koja se odnosi na prosle|ivanje podataka i poverljivost mo`e delovati preventivno na konsolidaciju72 razlike u kulturi . (1) stvara se pove}ani potencijal za generisanje prihoda sa pove}anjem tr`i{ta.

tako variraju i mogu}nosti uticaja na nadzorni odbor u vezi sa dono~enjem odluke o konsolidaciji. Oni mogu biti pripisivani velikim razlikama u ra~unovodstvenim standardima u vi{e zemalja i sektora nedostatak kompatibilnosti finansijskih izveštaja – mo`e ukazati na postojanje neizvesnosti u pogledu rizika procene imovine institucija uklju~enih u transakciju. Poku{aji akvizicija ~esto postaju neprijateljski i neomiljeni u slu~ajevima kada postoji velike razlike u poslovnoj kulturi: 73 neadekvatni informacioni tokovi . Takav uticaj je ~ini se najve}i kod preduze}a koja se uglavnom zasnivaju finansiranju nekretnina i opreme postojanje defanzivnih strategija . zajednicom i vladom.vrsta tr`i{ne neefikasnosti koja mo`e pove}ati nesigurnost dobiti koja se o~ekuje od merd`era ili akvizicije.FAKTORI STRUKTURNIH PROMENA U BANKARSTVU 43 razli~ite oblasti i regione. kupcima. na njihove relacije sa akcionarima. Rastu}a složenost velikih transakcija poslednjih godina je pove}ala zna~aj me|unarodnih ra~unovodstvenih standarada u procesima stvaranja M&A problemi u proceni aktive nedostatak transparentnosti .ako su informacije asimetri~ne i nesigurne i ukazuju na skrivene tro{kove banka mora pa`ljivije proceniti rizik kada ulazi u akviziciju korporativno upravljanje – zna~ajne su razlike u zakonima i regulativi izme|u zemalja u pogledu funkcija odbora direktora i srednjeg menad`menta koje uti~u na me|usobne veze ova dva tela koja donose odluke. oko 50% smatra da su kulturna ograničenja srednje bitna kod oba tipa merdžera 73 . ”zlatne padobrane” ili pravne i tehni~ke prepreke kao {to su kompleksni ugovori o vlasni{tvu (“otrovne tablete”) ili sklapanje tzv.oko 70% ispitanika. tzv. zaposlenim. struktura kapitala – na~ini pove}anja kapitala variraju. Vlasni~ka struktura . 40% se izjasnilo da je smetnja i za domaće merdžere koji uključuju preduzeća iz različitih segmenata industrije.crossshareholdings sa drugim institucijama Ne iznenađuje da su rezultati intervjua isticali da su kulturne razlike bile najvažnije u pogledu konsolidacije prekograničnih integracija i integracija na različitim segmentima. Razlike u korporativnoj kulturi i korporativni identiteti preduze}a su smatrani naro~ito problemati~nim kod merd`era izme|u jednakih.odbrana od preuzimanja je najja~a kada je finansiranje iz privatnih izvora i ve}i deo vlasni{tva je u privatnim rukama. Strategije odbrane uklju~uju isplatu provizija menad`erima.organizaciona struktura i strategijsko upravljanje i dono{enje odluka jedne kompanije govore mnogo o tome da li se konsolidacija mo`e smatrati validnom poslovnom opcijom.

(3) sisteme pla}anja i poravnanja i sl. Efekti konsolidacije. (2) OTC derivate. Istra`ivanja pokazuju da novonastale konsolidovane firme »ohrabrene novom veli~inom« ulaze u visokorizi~ne transakcije. Istra`ivanja pokazuju da samo relativno male banke mogu pove}ati efikasnost sa pove}anjem veli}ine.FAKTORI STRUKTURNIH PROMENA U BANKARSTVU 44 tro{kovi kompleksnosti .6. Efekti konsolidacije na konkurenciju zavise od uslova tra`nje i ponude na relevantnim ekonomskim tr`i{tima. udru`ivanje i budu}i trendovi Konsolidacija pove}ava koncentraciju finansijskih institucija.4. Slo`enost konsolidovanih institucija tako|e ote`ava procenu njihovog stvarnog stanja i one su izazov za regulatorne autoritete i supervizore po{to njihov porast mo`e da ima ozbiljne i te{ke posledice po finansijski sistem (domino-efekat). rapidne promene koje se de{avaju na finansijskom tr`i{tu mogu redukovati te efekte u budu}nosti. Me|utim.konsolidacija mo`e dovesti do smanjenja poreskih obaveza ali kod prekograni~nih merd`era direktni i indirektni tro{kovi nametnuti oporezivanjem mogu investiciju u~initi nerentabilnom. podcenjivanje tro{kova ili kompleksnost upravljanja velikim i heterogenim institucijama i te{ko}e prilago|avanja drugim korporativnim kulturama74 poreska politika . kod investicionog bankarstva sa stabilnijim kod životnog osiguranja mogu voditi do gubitka cilja i podcenjivanja snage kupaca . uticati na formiranje kamatnih stopa ali nema nekog ve}eg uticaja na monetarnu politiku. uklju~uju}i veli}inu i barijere za ulazak novih kompanija. Supervizori u mnogim zemljama primenjuju politiku “prevelika da propadne” tj.investicione aktivnosti i poslovi na tr`i{tu novca i deviznom tr`i{tu. to mo`e pove}ati sistemski finansijski rizik.tj. Za proizvode »retail bankinga«. Dvostruko oporezivanje na teritoriji dve zemlje mo`e biti prepreka konsolisdaciji. Komercijalne banke i osiguravaju}e kompanije uglavnom bele`e pove}anu efikasnost kroz ekonomiju obima. konsolidacija mo`e da pove}a moralni hazard kod velikih banaka ohrabruju}i ih da u|u u velike rizike i na taj na~in pogor{aju tr`i{nu disciplinu. ponuda i tra`nja su geografski lokalnog karaktera. Ona mo`e redukovati konkurenciju na finansijskom tr`i{tu. ali ne garantuje profit koji uglavnom zavisi od kvaliteta upravljanja finansijskom institucijom. strategija kombinovanja poslova sa visokim zaradama npr. smanjuje rizik geografskom diversifikacijom poslovanja. derivati i upravljanje aktivom su nacionalnog 74 Npr. Tr`i{ta »wholesale banking« proizvoda-poslovi sa privredom ili bankarstvo na veliko . 1. pove}ati tro{kove likvidnosti za neke institucije. Mo`e uticati na pove}anje stepena interdepedencije izme|u velikih kompleksnih institucija kroz: (1) me|ubankarske zajmove.

se ostvaruju zna~ajne u{tede u poslovanju i pove}ava obim prodaje istih.. Yale University Press. 74 . str. kao {to je »credit scoring system«. Naime.. Nove tehnologije. Neophodnost udru`ivanja proisti~e iz ~injenice da je diferencijaciju u ponudi finansijskih proizvoda i usluga te{ko ostvariti. godine su: MELLON BANK JE KUPIO DREXEL CORPORATION NATIONS BANK CORP.75 Na taj na~in su stekle imid` i prepoznatljivost na tr`i{tu kao ”finansijske robne ku}e” koje prate reklamni slogani “Va{a banka-institucija koja pru`a sve finansijske usluge”. Vo|enje principom ekonomije obima banke i druge finansijske institucije su kroz udru`ivanje videle mogu}nost da ponude sve finansijske proizvode i usluge na jednom mestu (univerzalni finansijski super marketi). Prose~nom klijentu banke je potreban teku}i ra~un.. snize tro{kove i uve}aju profite. da komercijalne banke u ovim zemljama nakon konsolidacije zna~ajno smanjuju odobravanje kredita malim preduze}ima zbog pove}anog rizika. i FIRST UNION su kupili MONTGOMERY SECURITIES i WHEAT FIRST NATIONS BANK je kupila BOATMEN’S BANCSHARES. Konsolidacija }e se najverovatnije nastaviti kroz univerzijalizaciju provajdera finansijskih usluga i specijalizaciju organizacionih delova unutar istih za odre|ene tr`i{ne segmente. 1991. rast i razvoj. osiguranje i hipoteka. New Haven. brokerske usluge. To je {ansa za druge nekonsolidovane banke i druge finansijske institucije da pokriju to tr`i{te. mogu omogu}iti smanjenje rizika i pove}anje kreditiranja od strane finansijskih institucija nakon konsolidacije. usluge bankomata. U ove procese banke ulaze da bi lak{e izvr{ile dezintermedijaciju svog poslovanja i prilagodile se promenama u okru`enju. ra~uni {tednje. BARNETT BANKS i BANK AMERICA (BANK OF AMERICA) 75 Pierce J. Udru`ivanje se vr{i kroz M&A izme|u banaka i drugih nebankarskih finansijskih institucija {to za rezultat ima stvaranje bankarskih holding kompanija i finansijskih holding kompanija. Istra`ivanja u Italiji i SAD pokazuju. kroz unakrsnu prodaju proizvoda i usluga tzv. jer su razlike izme|u istih gotovo neprimetne. Zna~ajnija udru`ivanja u finansijskom sektoru SAD od 1990 do 2000. The Future of Banking.FAKTORI STRUKTURNIH PROMENA U BANKARSTVU 45 ili internacionalnog obima pri ~emu elektronsko bankarstvo zna~ajno redukuje konkurenciju. obezbedile opstanak. zajam za automobil. Udru`ivanje u industriji finansijskih usluga podrazumeva integraciju banaka i drugih provajdera finansijskih usluga kroz kombinaciju i ekspanziju delokruga njihovih proizvoda i usluga. malih i srednjih preduze}a.«cross seling« na jednom mestu.

Scenario 2: Specijalizovane institucije. za vo|enje malih i srednjih preduze}a npr. Mnoge institucije wholesale i retail banking su zauzele globalnu perspektivu. scenario specijalizovanih institucija se ne preporu~uje za mala tr`i{ta. Scenario 3: Ugovorno bankarstvo. UBS AG’S JE KUPIO PAINE WEBBER GROUP BB&T JE KUPIO preko 70 regionalnih osiguravaju}ih dru{tava. METLIFE JE KUPIO GRAND BANK iz Kingstona CREDIT CUISSE GROUP JE KUPIO DONALDOSON.u poljoprivredi. . li~nom pristupu i marketing orjentaciji prema klijentima i njihovim potrebama (customization) za finansijskim proizvodima i uslugama. koje u ovom pogledu ima perspektvu. Krajnja budu}nost bankarskog sektora jo{ nije poznata! Budu}i trendovi konsolidacije mogu se sagledati kroz slede}e scenarije.FAKTORI STRUKTURNIH PROMENA U BANKARSTVU 46 CITIBANK I TRAVELERS PROSPERTY i CASUALTY CORP.TRUST CORP. Konkurencija }e se zasnivati na brendovima. Dobar primer mo`e biti internet bankarstvo. ona mora da proizvodi samo one proizvode koje sama ima u ponudi. »spas«« nalaze u specijalizaciji poslova »krojenih po ukusu« malog biznisa. Scenario1: Univerzalne institucije. ali i ne-finansijskih entiteta kao {to su proizvodja~i iz domena inofrmacionih tehnologija i telekomunikacija. Optimalna veli~ina i struktura institucija mo`e zavisiti delimi~no i od veli~ine tr`i{ta na kome institucija posluje. da bi opstale na visokokonkurentnom tr`i{tu. kvalitetu proizvoda i usluga i cenama. ali u segmentu prodaje regionalno prisustvo mo`e biti pod pritiskom po{to su prednosti obima ograni~ene razlikama u lokalnoj kulturi. po{tuju}i ~injenicu da }e sa daljim rastom preduze}a rasti i njihova kompleksnost i te{ko}e u upravljanju. Finansijske institucije se u budu}nosti mogu specijalizovati kroz tehnologiju i vertikalnu integraciju. ve} za velika kao {to je tr`i{te SAD. koja je vlasnik SALOMON SMITH BARNEY su formirale CITIGROUP DEUTSCHE BANK (NEMAČKA) JE KUPILA BANKERS TRUST (NJUJORK) CHARLES SCHWAB CORP. Zavisno od komparativnih prednosti odre|ene banke. a druge mo`e nabavljati od specijalizovanih proizvo|a~a (bilo izvan ili u samom finansijskom sektoru). Shodno tome. Ovaj trend se o~ekuje i u budu}nosti. Praznine mogu popuniti neke regionalne institucije specijalizovane npr. je kupio U. postoja}e dalja konsolidacija i udru`ivanje izmedju finansijskih institucija. brokerskih ku}a i sl. odvajanje “proizvodnje” i “isporuke” finansijskih proizvoda korisnicima. Manje banke.. LUFKIN i JENRETTE INC.S.

Đ.The Management of Risk. Kolari J. 2006. Fuzije i akvizicije. u oblasti procesa pla}anja.FAKTORI STRUKTURNIH PROMENA U BANKARSTVU 47 Mostovi izme|u personalnog finansijskog softvera i vebsajtova finansijskih institucija u kombinaciji sa prednostima u pouzdanosti. Glenn M. “Tendencije u evropskom bankarstvu i mogućnosti domaćih banaka”.. npr. Garcia F. IMF Publication. 9. LITERATURA: 1.D. bezbednosti. Bankers Publishing Company.Status and the challenges of strategic and operatinal management in Serbian banks and insurance environment”. novembar 1998. Ćurčić U.. Iako }e se konsolidacija izme|u ponu|a~a finansijskih usluga nastaviti u kra}em roku. dugoro~no gledano neke }e propasti. ”International Capital Markets”. Kako }e se sve to izbalansirati ostaje nam da vidimo u budu}nosti. Prometej. 11.. Februar. 2003.. 6. Strange Trip” About to End?« FDIC Banking Review. prvi kvartal 2001. 2005. Ivanović P.. Predavanje na Univerzitetu Massachusetts u Bostonu 27. 9. Upravljanje rastom i performansama banke. bonitetom i portfolio rizicima banke. consolidation and systemic stability.. 2000. . Feljton. bi se tako|e mogli konsolidovati. 8. International Monetary Fund.. 2002.. Berger A.I. digitalnim potpisima itd.. Gup B. Jugoslovensko bankarstvo. Critchfield T.. Beograd. Boston. Federal Reserve Bank Chicago. Bank for International Settlements. 3. Delta press.. »Consolidation in the U. “Risk Management. seminar: Univerzitet “Braća Karić”& University of Business and Finance Switzerland & Akademija za bankarstvo. Dašić D.. septembar 2000. 2004.. BIS Review. 10. Hawkins J. Bankarstvo. Economic Perspectives.N.. 2001. Bankarski portfolio menadžment .an overview”. Bliss R. Mihaljek D. Ćirović M. kvalitetom. Ćirović M. 2. Principi internacionalne ekonomije. Ćurčić U. “Market Discipline and Subordinated Debt: A Rewiew of Some Salient Issues”. Beograd. 12. 4. Mladost-holding. Ćirović M. 2006.E. Beograd. Novi Sad. John Wiley &Sons. Commercial Banking . 7.. oktobra.S. Jones K. 1983. 14. 2006.. Novi Sad. Beograd.Border Banking Performance”. “Globalization of Financial Institutions: Evidence From Cross. bilansima.G. Encyclopedia of Banking and Finance. Banking Industry: Is the “Long. 13... 15. Razli~iti specijalizovani proizvo|a~i.Strategijsko upravljanje bankom.W. Bridge Company. 2005. mogu u~initi mogu}im da internet podr`i sve finansijske usluge. Loznica.. maj 2001. 5. Ferguson R. ”The banking industry in the emerging market economies: competition.

2000. W. . www.In the Financial Services Industry.fdic.org. januar 2001. “Payment system in the EU” European Central Bank. US Banker online. Bankarski menadžment. Bankarstvo . New Jersey. National Bankers. New York. S.org. “Report on consolidation in financial sector”.gov http://www.SouthWestern. New York. 1/2000. Fourth Edition. 17. Strahan P.. “Službeni glasnikRS” br. Koch T. 26.S. Niš. Pierce J. 23. Beograd.S. Prentice Hall. Ekonomski fakultet. Zakon o bankama . 2002.. 19.Group of Ten..organizacija i poslovanje banka. New Haven. 18.FAKTORI STRUKTURNIH PROMENA U BANKARSTVU 48 16. 107/2005 http://www. 25. www. 22.E. 1990. Macdonald S. 20. 1980..nbs. Englewood Cliffs. IMF. “ What will tehnology Do to Financial Structure?” Brooking.. Bank Management. S.. National Central Banks. Data status. 2003.. (The banker) http://www. Prentice-Hall. Naučna knjiga..imf.gruppointesa. . Inc. 24.bis. Philip Kotler: Marketing Management Analysis.it.F. Yale University Press. Synkey J. Hidgins S. The Future of Banking. 1996. Vučković M..co. Krstić B. Beograd... 21. http://www. Thomas Fitch: Dictionary of Banking Terms. Thomson. 1967.com.. Barrons Business Guides.yu. Marshall J. 1991. Citigroup.Wharton Papers on Financial Services. ”Interview: Firebrand in Navy and Gray”.. Planning and Control. Commercial Bank Financial Management . Bankarski menadžment i finansijske usluge. 2005. Rose P. Mishkin F.. 2004.

KONKURENTNOST I TRANZICIJA U BANKARSTVU O k v i r g l a v e: • • • • Promene i konkurentnost banaka na tr`i{tu Promene u bankarstvu zemalja u tranziciji Promene u mikroekonomskom poslovanju banaka Perspektiva razvoja bankarstva .Glava 2. PROMENE.

» Universal Banking. Klijenti imaju više izbora nego ikada pre 2 Gup B.The Management of Risk. penzionim fondovima.. Bank Holding zakon je odredio aktivnosti usko vezane za bankarstvo i . da se uklju~uju u razne poslovne aktivnosti kao {to su: osiguranje. a {ta nije?” Da bi opstale na tr`i{tu.3 U~e{}e ostalih finansijskih institucija je malo.. Prudential-a.).7% Italiji čak 81%. investiciono bankarstvo i osiguranje. SAD-u kod lokalne komercijalne banke. str. John Wiley&Sons. kao što je Merrill Lynch.9%. 2005. banke su samo pre jednog veka dr`ale dve tre}ine ukupne finansijske aktive.E. PROMENE I KONKURENTNOST BANAKA NA TR@I[TU 2. Deregulacija 80-tih i 90-tih godina na bankarskom tr`i{tu SAD5 je dovela do nastanka `estoke konkurencije i ulaska nebankarskih 1 Klijenti mogu otvoriti tekući račun u npr. osiguravaju}im dru{tvima. prihvatanjem i primenom nove menad`ment i marketing filozofije upravljanja bankom. Oni koji žele kreditnu karticu mogu da je dobiju kod bilo koje depozitne institucije.1.7%). Trendovi promena i konkurentnost banaka Videli smo. upravljanje diversifikovanim portfolijima utr`ivih hartija od vrednosti i sl.1. Španiji 55. kreditne unije. institucionalnim investitorima i sl.MENADŽMENT TRANZICIJA U NAŠEM BANKARSTVU 50 2. da su navedeni trendovi promena zna~ajno redukovali broj banaka na finansijskom tr`i{tu. mutual štedne banke. str 327 5 Glass Steagall zakon je stvorio tri razlicita sektora: komercijalno bankarstvo. ili za isti mogu dobiti popust kod brokera kao što je Charles Schwab. Ford Motors-a.2 Na tr`i{tu EU su dominantne jo{ uvek komercijalne banke i {tedionice. 4 Canals J. (softverske kompanije koja omogućuje plaćanje računa putem svog Qicken softvera). Merrill Lynch -a. 15 3 učešće komercijalnih banaka u ukupnoj aktivi se kreće: u Francuskoj 54%. ali u postepenom porastu. banke su prinu|ene da se »otimaju« za klijente sa drugim nebankarskim finansijskim institucijama (investicionim bankama. štedno – kreditne zadruge.. IBM-a i mnogih drugih nebanakrskih finansijskih institucija i nefinansijskih kompanija. General Motorsa-a. faktoring. da bi bile sposobne da se bore na visoko-konkurentnom globalnom tr`i{tu. Takođe takvu uslugu mogu dobiti kod Intuit-a. Charles Schwab-a.. Nemačkoj 47. Oxford. 1997. International Comparisons and Theoretical Perspectives« Clarendon Press. Može se takođe dobiti i kartica General Electric-a. Pod takvim pritiscima slabije banke ili propadaju ili se pripajaju finansijskim konglomeratima. Tako|e se sve vi{e orjenti{u na tr`i{ta.4 Konkurentnost je zna~ajno porasla i postavlja se pitanje “{ta je banka. lizing. Commercial Banking . Zahvaljuju}i deregulaciji »bankarstvo je iz stanja ograni~ene konkurencije do{lo u stanje pove}anog rivalstva«. benzinske pumpe. u SAD. Kolari J.1. brokerske kuće.W.. a danas je taj procenat opao na samo jednu petinu (2003 godine je iznosilo samo 22. ili kod virtuelne banke (celokupno poslovanje obavlja preko interneta). robne kuće ili nacionalne finansijske kompanije.1 Tako na pr.

pod sličnim uslovima nude korisnicima svojih kreditinih kartica mogućnost da investiraju u malovolumenske depozite uz primamljivu kamatu. 2003. 1980-tih. banke su dobile dozvolu od da emituju i trguju hartijama od vrednosti. Ovi fondovi su izgubili na atraktivnosti kada je 1987. depozitne certifikate i druge visokoprinosne hartije od vrednosti. Razvoj Junk Bonds tržišta je proširio konkurenciju na tržištu kredita na srednja preduzeća koja su kao zajmotražioci niže reputacije. GE. aparati za doma}instva i sl.South-Western. kao rezultat dogovora nekoliko investicionih banaka. koji su ih zamenili komercijalnim hartijama po nižoj ceni.South-Western.6 Komercijalizacija interneta i internacionalizacija poslovanja ~ine dostupnim informacije o raspolo`ivoj ponudi na finansijskim tr`i{tima {irom sveta. 7 I druge kompanije kao što su American Expres. Banke su u periodu regulacije izgubile veliki broj korisnika kredita.. ubedilo je investitore da .MENADŽMENT TRANZICIJA U NAŠEM BANKARSTVU 51 konkurenata na bankarsko tr`i{te SAD. W. Thomson. Household International. Thomson. New York. W. itd. 2003. S.1.) u cilju diferencijacije usluga od drugih.god. visoka stopa inflacije i pad kamatnih stopa na depozite su stvorili uslove za nastanak novih finansijskih institucija.. New York. Tek 1987. U tom periodu državne obveznice na tri meseca su imale za 9% veću kamatu nego banke. Macdonald S. str. bankama dozvoljeno da nude slične uslove. razli~ite vrste poklona. Ograni~ena ponuda..8 na 186mlrd$. god. Bez direktne konkurencije su u periodu od 1978-81 god. 6 Koch T. nekoliko investicionih banaka. Cilj je da se klijenti zadrže na duže rokove. Macdonald S.. Mc Faden zakon je ograničio geografsko tržište banaka tj. popusti na putovanja.. ali do tada su izgubile značajan broj klijenata u korist investicionih banaka i fondova.8 Banke su taj ograničio spektar aktivnosti koje kompanija može da ima ako poseduje banku. 8 Koch T. str 8 Merrill Lynch je prvi počeo otvaranjem kamatonosnog tekućeg računa (interest bearing cheking account) što je bankama bilo zabranjeno Tada su nastali i Money Market Mutual fondovi. Bank Management. Oni su ponudili atraktivniju kamatu i mobilisali depozite sa tržišta i investirali ih u hartije od vrednosti (Tresaury Bills).. 2. godine uvećali aktivu sa 10.2. države u Sad su odlučivale strukturi filijala banaka na domaćem i međunarodnom tržištu. Sears i sl. 10 Glass Steagal-ov zakon je zabranjivao komercijalnim bankama da same izdaju hartije i one su izgubile korporativne korisnike kredita. Konkurencija na tr`i{tu depozita i kredita Vreme regulacije je »primoralo« banke da osmisle razli~ite metode privla~enja klijenata u sferi {tednje i depozita (organizovanje ru~kova u presti`nim restoranima i dru{tvene igre. često se kreiraju nove usluge kao popusti na životno osiguranje. pritisak konkurencije i niske kamate na korporativne hartije od vrednosti Money Mutual Funds su mnoge velike klijente banaka usmerile na jefitinije izvore sredstava (emisijom hartija od vrednosti posredstvom fondova) od bankarskih kredita. Visoki tro{kovi izvora sredstava. Ne ~udi onda {to je konkurencija na tr`i{tu {tednje i depozita o{tra!7 Sli~no je i na tr`i{tu kredita. To se kasnije reflektovalo i na tr`i{ta drugih zemalja. S. razni paket aranzmani. Bank Management.

a to je skupo i smanjuje profit banke. . a sa druge strane proda hartiju od vrednosti.5% ili čak 5% bila i više nego dovoljna da kompenzuje rizik obveznice. kao rizi~nih plasmana. Prikupljena sredstva od kamate i su obveznice neklih preduzeća (rangirane kao Ba) solidne investicije. fju~erse. mnogo zaraditi ili izgubiti. Preduzeća emitenti su na taj način došla do velikih izvora sredstava na duži rok i pod povoljnijim uslovima od bankarskih kredita (cena Junk Bonds je bila niža od cene bankarskih kredita). 9 Sekjuritizacija je finansijska inovacija. Ove transakcije se ne evidentiraju u bilansu banke i pru`aju velike mogu}nosti zarade putem generisanja provizija i naknada od ovih poslova. garancija. one su indikator monetarne politike (na bazi razlike između kamatnih stopa Junk Bonds i stopa niskorozičnih državnih obveznica). Male i srednje banke su nastavile da se koncentri{u na kredite. 9 Ovo je dramatično demonstrirano krajem 2001. osiguranje i sl. Prosečna kamatna stopa na depozite u bankama. Na taj na~in se “uklanja” kredit iz bilansa banke i rastere}uje kapital za nove plasmane. Rast kredita. TYCO nije propao ali je ušao u ogromne dugoročne dugove. Banke preuzimaju potencijalne obaveze. Rast Junk Bonds je smanjio ukupnu količinu kvalitetnih kredita i kamatnu maržu i povećao rizik za banke. je bila tako niska da je kamata na obveznice od 3. Naime. starateljske poslove. vanbilansna aktivnost banke. 2. Pripadaju}u kamatu investitoru koji je kupio hartiju od vrednosti podr`anu aktivom (asset – backed securities) banka pla}a u kontinuitetu iz kontinuiranih prihoda koje ostvaruje po osnovu odobrenog (inicijalnog) zajma. lizing. Vanbilansno poslovanje banaka i sekjuritizacija zajmova Vanbilansno poslovanje se odnosi na izdavanje akreditiva. za koju kao zalogu koristi odobreni zajam. Ovaj trend nije bez rizika. a drugi ugovorile po većoj kamati. Njihovim obavljanjem banke mogu u}i u veliki rizik odnosno. Kako su se ove nefinansijske kompanije približavale bankrotu berze novca i kapitala su se pred njima zatvorile tako da su neophodna sredstva tražili od banaka. smanjuje se rizik ukupnog kreditnog portfolija banke. banka odobri zajam. koje je akumulirao ne emitujući hartije već od bankarskog sektora. kojom se sredstva banke (zajmovi) konveruju u hartije od vrednosti koje se dalje prodaju na finansijskom tr`i{tu. svopove. godine sa bankrotom ENRONa i KMART-a i problemima sa TYCO i drugim firmama. ja~anjem veza sa glavnim klijentima. i u slu~aju da tre}e lice ne izvr{i obavezu za koju je banka izdala garanciju ili izvr{ila pla}anja banka snosi rizik transakcije. opcije. i početkom 2002. I danas je tržište Junk Bonds veoma aktivno. Tako da neposredno pre bankrota ENRON i KMART su povećali svoje pozajmljivanje od banaka koje su ubrzo neki deo kredita otpisale.3. marketing orjentacijom i prilago|avanjem politike cena. tj. STAND BY akreditive.MENADŽMENT TRANZICIJA U NAŠEM BANKARSTVU 52 problem poku{ale da prevazi|u ulaskom u investiciono bankarstvo i druge usluge koje generi{u proviziju. savetodavne usluge.1. Banke su ubrzo shvatile da su sredstva odobravale kompanijama pred bankrotom. obavezuje banke da pove}aju obavezne rezerve i kapital. menja~ke poslove.

Proces je skup zbog tro{kova emisije hartija od vrednosti i provizija za kreditne garancije (pobolj{anje kvaliteta hartije od vrednosti kroz garantovanje od strane osiguravaju}ih ku}a i drugih institucionalnih investitora. Najbolji zajmovi za sekjuritizaciju su oni sa standardnim karakteristikama ro~nosti. Ako banka prodaje ceftifikate sa kreditom kao zalogom. Visokorizi~ni krediti malim i srednjim preduze}ima se retko sekjurtizuju zato {to je te{ko odrediti njihov kvalitet da bi se iskoristili kao zaloga u emitovanju hartija od vrednosti.MENADŽMENT TRANZICIJA U NAŠEM BANKARSTVU 53 glavnice po osnovu zajma. regulatori dozvoljavaju da banka ta sredstva prenese iz bilasa u vanbilansno poslovanje. ali prvo sebi uzima proviziju. Transakcije na veliko. M. kolaterala i sl. Za{to se Microsoft posmatra kao pretnja bankama? Mnogi analiti~ari tvrde da je to zbog tehnolo{kog napretka i rapidnog porasta obavljanja transakcija elektronskim putem posredstvom pametnih kartica (smart). Udruženje banaka Srbije. Konkurencija na razvijanju uslu`nih programa Bankama konkuri{u i multinacionalne kompanije kao {to su GENERAL MOTORS. te se pove}ava likvidnost banaka. banka za tu uslugu pla}a naknadu).). Po osnovu ovih aktivnosti banke u SAD su povećale beskamatne prihode za 0. Beograd. Platni promet je za banke postao visoko konkurentno tr`i{te koje se sve vi{e bazira na elektronskim sistemima pla}anja. 10 . ona je u ovoj ulozi investicioni bankar koji zara|uje proviziju servisiranjem kredita bez preuzimanja kreditnog rizika. Komercijalni zajmovi su zbog njihove diversifikovanosti manje popularni jer su vi{e izlo`eni riziku. Profitabilnost ovih kompanija se zbog diferencijacije poslovnih aktivnosti mo`e meriti sa profitabilno{}u komercijalnih banaka. ali su iznosi minimalni. cene. mre`a bankomata (ATM) i Interneta.7% (od 1985-2000 god. Bankarstvo. FORD. Hipoteke su najpopularnije jer su sli~ne {irom svih tr`i{ta.4. » Sekjuritizacija active u bankama«.10 2. osnivaju auto-dilerske ku}e i razvijaju sli~ne programe unapre|enja programa prodaje. 1/2004. Njihova strategija se bazira na stvaranju ekonomije obima na bazi prodaje automobila i nekretnina kao najvrednijih stvari koje prose~ni ljudi kupuju.1. Ona ne mora da odvaja rezerve u slu~aju da korisnik kredita nije u stanju da ispuni sve svoje obaveze. tako da se ukupna koli~ina sredstava zarobljenih u rezervama smanjuje. Gotovina jo{ uvek dominantna po pitanju broja transakcija. banka koristi da ispuni obaveze prema vlasnicima hartija od vrednosti. veli~ine. DAIMLER CHRYSLER i TOYOTA koje finansiraju kupovinu automobila za svoje kupce. kori{}enjem elektronskih platnih sistema FEDWIRE i Barjaktarović. Sekjuritizacija elimini{e i kamatni rizik.

specijalizovana za trgovinu {tednim depozitima i odobravanje hipotekarnih zajmova i drugih oblika kredita pojedincima i doma}instvima12 {tedionice . Atlas Savings and Loan association.com . godini.scuder.com) 14 npr. Washington Mutual. i American federal Savings Bank: www. istog poslodavca14 fondovi tr`i{ta novca . savetodavne usluge u poslovima M&A. MORGAN STANLEY itd. American Credit Union of Milwaukee.com. visoke zarade na {pekulativnim visokorizi~nim poslovima na finansijskom tr`i{tu i sl.). www.prodaju akcije na tr`i{tu u okviru velike grupe razli~itih vrsta kapitala (uklju~uju}i investicije u robu. (MERRILL LYNCH.prikupljaju kratkoročna likvidna sredstva od pojedinaca i institucija koji kupuju u~e{}e u fondu i investiraju ih u kvalitetne kratkoro~ne hartije od vrednosti15 investicioni fondovi . npr. Chicago Post Office Employees Credit Union . Stvaranje nebankarskih institucija Navedene promene su uticale na stvaranje nebankarskih finansijskih konkurenata karakteristi~nih za visoko razvijene tr`i{ne privrede. obveznica i ostalih hartija od vrednosti kojima se profesionalno upravlja16 hed`ing kompanije .americanfsb.com 16 npr. Thomson. www.fidelity.5.mycreditunion. poslove upravljanja aktivom klijenata. www.com.vanguard. dobijaju na zna~aju uvo|enjem elektronskog ~eka. 17 12 npr.flatbush.South-Western..org.1. više o instituciji na: www. 15 npr.franklitempletion. www. New York.prikupljaju depozite i odobravaju zajmove svojim ~lanovima kao neprofitna udru`enja pojedinaca koji imaju zajedni~ke karakteristike.trguju {tednim depozitima.) 2.. Čekovi su drugi najkori{}eniji metod pla}anja u SAD (preko 10% svih transakcija u 2000.com.com . Druge zemlje imaju znatno skromniju strukturu ovih institucija. com 13 npr.com. str. Bank Management. Fidelity i The Vanguard Group www. 2003.americancu. Investiciono bankarstvo11 odnosno. investicione banke nude usluge emisije i trgovine hartijama od vrednosti. odobravaju potro{a~ke kredite i hipotekarne zajmove doma}instvima i investiraju u hartije od vrednosti visokog kvaliteta13 kreditna udruženja . W. atlasbank. S. Macdonald S..washingtonmutual.javno prodaju akcije koje predstavljaju u~e{}e u vrednosti i dobit od pula akcija. Franklin Templetion Tax-Free Money Fund i Scudder Tax-Free Money Fund www. www.MENADŽMENT TRANZICIJA U NAŠEM BANKARSTVU 54 CHIPS su malobrojne ali su iznosi visoki. nekretnine i druga 11 Koch T. To su: {tedna i kreditna udru`enja . www.

GECS takođe odobrava razne potrošačke i komercijalne kredite (174 mlrd. god.com. pojedincima i doma}instvima pozajmljivanjem sredstava na finansijskom tr`i{tu19 finansijske holding kompanije ili konglomerati – prodaju sve vrste finanijskih proizvoda i usluga20 osiguravaju}e kompanije – {tite od rizika lica ili imovinu preko javno prodatih polisa i upravljaju sistemom penzionih planova preduze}a i pojedinaca penzioni fondovi .com) 18 npr. www. od ukupno 425 mlrd. investiraju i pru`aju profesionalne savetodavne usluge korporacijama i dr`avama18 finansijske kompanije .kupuju i prodaju hartije od vrednosti u ime svojih klijenata i za svoj sopstveni ra~un. Capital One Corporation.).MENADŽMENT TRANZICIJA U NAŠEM BANKARSTVU 55 manje likvidna i rizi~nija sredstva) i ta oblast je jo{ uvek u velikoj meri. kreditiranje preduze}a. Mangum Group. To su veličine koje čine GECS konkurencijom i najvećim bankama u Americi.com 21 General Electric Capital Services (GECS) je kompanija u vlasništvu General Electrica i najveća kompanija za pružanje finansijskih usluga i velikim stepenom diversifikacije istih.. .com.7 mlrd$. faktoring ili lizing poslove. van potpune regulative 17 brokerske i dilerske kompanije .gecapital.morganstanley.4 mlrd$. Household Finance. www. sredstva usmeravaju u kupovinu dr`avnih obveznica. www. Pored finansiranja kupovine automobila.magnum.smithbarney. kao što je GECS.com.institucije za ugovornu {tednju. Mnoge od njih su u vlasništvu neke matične kompanije. visoka stabilnost) druge kompanije koje pru`aju finansijske usluge . UBS Warburg AG.turnkeyhedgefunds.com.gmacfs. Associates First Capital. Najvećih dvadeset kompanija koje pružaju finansijske usluge imaju ukupna sredstva veća od 10 mlrd. iznosio 5.com 19 npr. www.21 emitovanjem komercijalnih papira i dugoro~nih obveznica i pozajmljivanjem sredstava direktno od banaka.com. www. Household Finance. www. Turn Key Hedge Funds.odobravaju zajmove trgovinskim preduze}ima.se specijalizuju za hipotekarne zajmove. Salomon Smith Barney i Morgan Stanly. dok je dobit GE iznosila 13..2. čiji je profit u 2001. American Express Credit Card i Sears Roebuck Acceptance Corp. obveznica preduze}a i u stambene kredite (niski prinosi. PROMENE U BANKARSTVU ZEMALJA U TRANZICIJI 17 npr. www. sredstava u 2001. GMAC Financial Services www.ubswarburg. www.com.capitalone. 2. god.household. 20 npr. GE Capital.

str. proizvodne tehnologije.. Nizak nivo {tednje stanovni{tva. da izgrade robustan bankarski sistem {to je u tesnoj vezi sa oporavkom preduze}a...an overview.23 Cilj tranzicionih ekonomija je bio. 1994. Austrijske i italijanske banke su prve iskoristile mogu}nost da »odu na istok«. Hawkins J. za neke je jo{ uvek. 3 23 O tome više u: Stiglitz J. Mihaljek D. dereguli{u i otvore tr`i{te za strane investitore.godine 22 http://www. Procenat ukupne aktive se u periodu od 1994-1999. 2006. The World Bank.1. Imaju}i u vidu da je »alokacija i monitoring upotrebe kapitala u realnom sektoru – {to je u kompetenciji finansijskog sektora . globalizacija se pro{irila i na ovaj deo sveta u naterala banke da u velikoj meri promene stari na~in poslovanja.pdf. Program reforme bankarskog sektora u ovim zemljama je obuhvatio: svojinsku transformaciju banaka i politiku konkurencije.2. Vlasni~ka transformacija u realnom sektoru je imala za cilj stvaranje profitno orjentisanih preduze}a putem stranih direktnih investicija i zajedni~kih ulaganja (nova znanja. The banking industry in the emerging market economies: competition. One su preuzele dominantnu ulogu u procesima konsolidacije i kontrole ovih tr`i{ta.bis..22 Bankarski sektor Centralne i Jugoistočne Evrope je ispoljio primetan razvoj u toku poslednjih 15 godina tranzicije (1990-2005. Annual Conference on Development Economies. Reforme finansijskog sektora u tranzicionim ekonomijama su zavisile i od reforme u realnom sektoru. Bank for International Settlements. Promene u bankarstvu Centralne i Jugoisto~ne Evrope Bankarstvo je u predtranzicionom periodu bilo tradicionalno za{ti}ena industrija restrikcijama ulaska stranih i osnivanja doma}ih banka. godine. privatizacije dr`avnih banaka. Me|utim.bolje performanse).MENADŽMENT TRANZICIJA U NAŠEM BANKARSTVU 56 2. redefinisanje poslovnih strategija. Kao takva omogu}ila je sebi »luksuz« da u uslovima nepostojanja gotovo nikakve konkurencije kroz monopolske kamatne mar`e kreira enormne profite.org/publ/bppdf/bispap28.). konsolidacije i ulaska stranih banaka na ovo tr`i{te.. kao osnovni izvor sredstava i kreditnog potencijala banaka je bio klju~ni problem u finansiranju i oporavku preduze}a.od klju~nog zna~aja za performanse ukupne ekonomije. “The Role of State in Financial Markets”. jakom bazom kapitala i visokom poslovnom tehnologijom. korporativno upravljanje . Vlasni~ka transformacija banaka se odvijala putem ulaska stranih banaka sa jakim renomeom. Washington . consolidation and systemic stability. rekapitalizaciju banaka. Ove promene su zna~ajno pove}ale konkurentski pritisak na banke i dovele do osnivanja novih institucija.

tj. Češka. velikim iznosima kapitala i visokom tehnologijom razbija oligopolsku strukturu doma}ih banaka i stvara pogodan ambijent za pove}anje konkurentnosti.2. neispla}ene obaveze.MENADŽMENT TRANZICIJA U NAŠEM BANKARSTVU 57 pove}ao sa 8% na 56%.24 Ukupna veli~ina bankarskog sektora u ovim zemljama je jo{ uvek mala sa niskim stepenom intermedijacije. Iskustva Ma|arske i Če{ke ukazuju da se isplati „~i{}enje“ bilansa banaka i transparentnost poslovanja banaka pre privatizacije. izuzev Poljske. „prstenasto ogra|ivanje“. Najuspe~niji metod privatizacije je bio prodaja stranim bankama putem javnih licitacija da bi se obezbedila transparentnost. Mađarska.2. Ovo je veliki i dinami~an region sa izvanrednim mogu}nostima rasta i prosperiteta. Problemi su bili i skrivene obaveze (vanbilansne stavke. Sve zemlje su. uklanjanje neperformansnih zajmova iz bilansa banaka koji su u tranzicionom periodu toliko narasli da ih banke nisu mogle pokriti iz sopstvenog kapitala i rezervi. Latvija i Litvanija. Nedostatak poverenja u banke je lo{e uticao na potra`nju za akcijama banaka. i krajem 1999. bitno smanjile učešće države u u industrijskom i bankarskom sektoru. Slovačka.25 Za rekonstrukciju bankarskih sistema ove zemlje su uglavnom izdvajale od 5-15 % GDP-a.) i zajmovi koji bi mogli postati nenaplativi u budu}nosti. Ali ~ak i sa vladinom garancijom mogu pro}i godine dok se bilansi ne o~iste od ranijih „grehova“. god. Ovaj metod se nije mogao primeniti u svim zemljama zbog nedostatka menad`ment timova koji bi sproveli uspe{no taj posao. 25 Redefinisanje poslovnih strategija se bazira na uspostavljanju zdravijih tržišnih kriterijuma da ne bi ponovo došlo do stvaranja neperformansnih zajmova i bazira se na selekciji kreditnih zahteva. ostvarile visok rast per capita dohotka. Reforma bankarskog sektora i struktura vlasni{tva Ulazak stranih banaka sa reputacijom. porezi i sl. Ma|arska je preuzela lidersto u procesu privatizacije. tj. Slovenija. Potencijalni kupci obi~no tra`e neke vrste garancija ili mehanizama koji bi im omogu}io prodaju kupljene imovine ukoliko bi se ispostavilo u izvesnom periodu da je kupovina bila lo{a. U nekim od dr`ava privatizacija banaka je dovela do neslaganja javnih i privatnih interesa. ponudile garancije tzv. korišćenju kolaterala i zaštitnih klauzula. kao i na uvođenju savremene metodologije vezano za upravljanje kreditnim rizicima 24 . godine strano u~e{}e je bilo vi{e od 60% u ukupnoj bankarskoj aktivi. straha od koncentracije vlasni{tva u rukama bogatih Osam novih zemalja se pridružilo EU u maju 2004. Ove zemlje su sprovele odgovarajuće zakonske i institucionalne reforme.: Poljska. Estonija. 2. Klju~ni problem je bio rekapitalizacija banaka. ostvarile visoko učešće stranih direktnih investicija i visok stepen finansijske intermedijacije. Isti procenat je zabele`en u Če{koj Republici (u Poljskoj 53%).

U Bugarskoj je privatizacija banaka zavr{ena 2003. su doveli do propadanja ve}eg broja novoosnovanih banaka. dok je prodaja druge velike banke CEC u toku (2006. Privatizacija u Albaniji je zavr{ena 2004. Mada predstavlja zna~ajno pobolj{anje. U Hrvatskoj i BiH stranci poseduju 90% bankarskog sektora. Srbija 46%. U~e{}e stranih banaka u ukupnim sredstvima bankarskog sektora krajem 2005. udeo koji daje dr`avi pravo da stavi veto na strate{ke odluke banke. Na taj na~in se obezbe|uje zaštita od mogućih naglih promena u bankarskoj orjentaciji. Raiffeisen banka (oko 42mlrd€). Hrvatska 90%. 2005. godine: Slova~ka i Če{ka 95%. zatim Erste Bank (oko 50mlrd€). pet vodećih stranih banaka pokriva ¾ tr`i{ta.godine je dostigao 66% u Jugoistočnoj Evropi.27 27 U Belorusiji je veliko učešće državnih banaka i proces restrukturiranja je u najranijoj fazi.godina. Stepen finansijskog posredovanja. korporacija i finansijskih institucija. uklju~uju}i pet vode}ih banaka koje kontroli{u polovinu tr`i{ta.godine prodajom Štedne Banke Raiffeisen banci. Akcije najve}e OTP banke su prodate preko berze malim investitorima zadr`avanjem samo jedne zlatne akcije u banci koja daje dr`avi pravo veta na izbor izvr{nog odbora i supervizora. godine. to je jo{ uvek ispod prose~nog nivoa od 80% u novim zemljama ~lanicama EU. U Rumuniji je velika dr`avna banka BCR prodata Erste banci. Nasle|e nepostojanja adekvatnih zakona u bankarstvu ili njihova neadekvatna primena. Rumunija 54%. Bugarska 78%. mereno bankarskom aktivom kao % GDP-a. sa ukupnim tržišnim učešćem . U Ukrajini su ostale dve državne banke. BiH 80%. politi~kim pritiscima i sl.26 Uni Credito grupa je neosporni lider u regionu (ukupna anga`ovana aktiva 70mlrd€). nedostatkom upravlja~kih ve{tina. Oshadbank i Ukreximbank. Poljska Srbija i Rumunija oko 70%.). Stranci poseduju ¾ bankarske aktive. U Če{koj Republici nakon razo~arenja u vau~ersku privatizaciju realnog sektora.godine). KBC i Societe Generale oko 39 mlrd€. Ma|arska je ve}inu banaka prodala inostranim strate{kim partnerima (10 banka od 1995-2000. Strane banke poseduju vi{e od 80% tr`i{ta. Hrvatska zauzima vode}e mesto 114%. S druge strane ovakvi aran`mani bi mogli da budu problem za akcionare i da pokrenu pitanja o budu}em netr`i{nom uticaju dr`ave na komercijalne odluke tih banaka. Velike dr`avne banke su bile optere}ene nenaplativim lo{im zajmovima. Ma|arska 85%. Slovenija 40%. dok 5 vode}ih stranih banaka dr`e 2/3 tr`i{ta. nedovoljnim osniva~kim kapitalom iz tog perioda. ili 224% u Evro zoni. Bugarska 80%.MENADŽMENT TRANZICIJA U NAŠEM BANKARSTVU 58 pojedinaca. vlasti su odlu~ile da prodaju tri najve}e dr`avne banke. Mehanizam uticaja dr`ave je osmi{ljen kao.

27 Ekonomist. od 10%. Banke su smanjile učešće loših zajmova u svojim portfolijima i počele da ostvaruju dobre performanse. Uprkos porastu potro{nje. konsolidacija u ovom sektoru je tek započeta. u skorije vreme postaju manje atraktivne po{to pada prinos. Ma|arskoj 11%. Rumunije i Bugarske su uvele takođe niz različitih restriktivnih mera (kamatne stope. NIP Ekonomist Media Group. Spoljnotrgovinski deficit može biti problematična ako se ne može finansirati nedugovnim prilivima (strane direktne investicije) i može ozbiljno ugroziti valutnu stabilnost zemlje. uglavnom privredi. depoziti su tako|e pokazali zna~ajan rast. koje su planirane za privatizaciju.MENADŽMENT TRANZICIJA U NAŠEM BANKARSTVU 59 2.god. Krediti stanovni{tvu bele`e veliki rast u odnosu na GDP u celom regionu. 27 Ekonomist.) . Rumuniji i Srbiji 25%). Me|utim. Beograd (različiti brojevi iz 2005-06 god. Banke alociraju sredstva u dr`avne hartije od vrednosti.) 27 krediti stanovništvu beleže veliki rast u regionu izuzev Slovenije (razlog je verovatno visok per capita dohodak i manje potrošačke potrebe u odnosu na ostale zemlje u regionu). Ukupan broj banka je znatno opao u poslednjih nekoliko godina. Bugarskoj 60%. Centralne banke Hrvatske.2. naročito one sa slabim performansama. novu tehnologiju i know-how i konvergenciju prema bankarstvu razvijenih tr`i{nih privreda kroz: uvo|enje novih efikasnih tr`i{nih koncepcija i filozofija poslovanja (marketing i menad`ment). Državna Sberbank je najveća banka u Rusiji sa ućešćem od 28% u ukupnoj aktivi. Zajmovi se ~esto koriste za uvoz potro{a~kih roba {to pove}ava spoljnotrgovinski deficit. Finansijska intermedijacija i efekti op{tih promena Banke u ovom regionu karakteri{e agresivna tr`i{na penetracija i oprezna politika odobravanja zajmova. Beograd (različiti brojevi iz 2005-06. Bugarskoj 5%.3. NIP Ekonomist Media Group. Rumuniji i Srbiji 2% kao % GDP-a. Ma|arskoj i Poljskoj 35%. obaveznih rezervi). Srbija tako|e bele`i zna~ajan rast potro{a~kih zajmova.29 Navedeni podaci ukazuju na povratak poverenja u banakrski sistem u regionu. {to remeti monetarnu i makroekonomsku stabilnost i rezultira uvo|enjem restriktivnih mera od strane centralnih banaka (pove}anje kamatnih stopa.): u Hrvatskoj 12%. Beograd (različiti brojevi iz 2005-06. Slova~koj 4%. Ekonomski oporavak je doveo do smanjenja učešća loših zajmova i stabilizovanja povrata na prosečnu aktivu za ceo bankarski sektor. Zakonom propisani vi{i nivo kapitala je bila mera koja je naterala banke da se konsoliduju. u odnosu na GDP u svim zemljama regiona (posebno Če{koj i Hrvatskoj 65%.28 Hipotekarni krediti tako|e bele`e zna~ajan rast (kao % GDP-a u 2005.g. Če{koj 9%. Takva konsolidacija je obezbedila neophodni kapital. NIP Ekonomist Media Group.god.) 30 29 Ekonomist. Sloveniji i Slova~koj 55%. Poljskoj 7%. obavezne rezerve) u cilju obuzdavanja rasta potrošačkih zajmova bez negativnog uticaja na kredite preduzećima.

str. Tranzicioni procesi u na{em bankarstvu 30 http://www. akvizicije doma}ih sa stranim bankama. To podrazumeva visok stepen razvijenosti finansijskih institucija i tr`i{ta. tr`i{te kapitala kao i razvijen realni sektor kao osnova funkcionisanja takve finansijske infrastrukture. Bank for International Settlements. Banke u nekim od ovih zemalja su uspostavile bolje i ~vr{}e veze sa korporativnim klijentima.. upotreba interneta {to zna~ajno redukuje tro{kove prodaje u odnosu na tradicionalne kanale distribucije (mre`e filijala).4. berze. dok doma}im bankama ostaju neprofitabilna i visokorizi~na preduze}a. Efikasnost informacione tehnologije je najve}a na finansijskim tr`i{tima u poslovima sa hartijama od vrednosti i finansijskim derivatima (hedging i speculating).an overview”. Elektronsko poslovanje u regionu jo{ uvek nije pretnja tradicionalnom na~inu poslovanja. Mihaljek D. cena ulaska stranih banaka je preuzimanje najprofitabilnijih doma}ih kompanija ili grana. Smanjile su operativne tro{kove i koncentrisale se na klju~ne poslove koji generi{u visoke stope prinosa.bis. korporativno upravljanje i poboljšanje kvaliteta funkcionisanja banaka.MENADŽMENT TRANZICIJA U NAŠEM BANKARSTVU 60 agresivnu tr`i{nu penetraciju. kreditne i debitne kartice. bez obzira na njegov doprinos bankarstvu razvijenih zemalja. Dodatno ih optere}uje i »digital devide« pristup bankarskim servisima koji }e uglavnom biti primenljiv za klijente vi{eg obrazovnog nivoa dok }e servisi za siroma{nije postepeno i{~ezavati. “The banking industry in the emerging market economies: competition. Hawkins J.. Me|utim.30 Korisnost informacione tehnologije u ovim zemljama je najve}a u operativnim transakcijama. Nedovoljna upotreba informacionih tehnologija smanjuje mogu}nosti investiranja i dono{enja upravlja~kih odluka banaka da iskoriste savremene strategije rasta i razvoja kroz konsolidaciju i udru`ivanja..org/publ/bppdf/bispap28. consolidation and systemic stability. 2.2. tr`i{te novca. Najvi{e su u upotrebi bankomati (ATM). pove}anje profitabilnosti i pobolj{anje drugih performansi ne samo banaka ve} i preduze}a pove}anje konkurencije u bankarskom sektoru i sl. 4 . primenom marketing koncepta i drugih priznatih ve{tina upravljanja u bankama razvijenih tr`i{nih privreda. Dezintermedijacija bankarskog poslovanja »pla{i« banke da ne izgube postoje}e klijente. redukciju tro{kova i pove}anje profitabilnosti. 2006.pdf. uvođenje novih analiti~kih i tehnoloških postupaka.

nastaje period privredne. ekonomskog i monetarnog sistema zemlje sa ogromnim nesagledivim i dugoro~nim posledicama. i dovelo celu zemlju u stanje siromaštva. u uslovima dezintegracije Narodnih banaka republika i pokrajina i Narodne banake Jugoslavije (NBJ) i uslovima dogovorne ekonomije.MENADŽMENT TRANZICIJA U NAŠEM BANKARSTVU 61 Osnovne karakteristike socijalisti~kog bankarstva u na{oj zemlji su bile: veoma jak uticaj dr`ave i kontrolnih institucija na poslovanje banaka. proma{ene investicije nizak nivo automatizacije poslovanja. stagnacije i opadanja rasta GDP-a i per-capita dohotka. usporenja.). dru{tvene i politi~ke krize (vra}anje inostranih dugova. kamata na devizne {tedne uloge dosti`e i do 18% na mesečnom nivou. a ne da li je to bilo opravdano ulaganje na bazi ekonomskih principa.31 Oko 80-tih god. Pojavljuju se piramidalne banke. sankcije. telekomunikacija i automatizacije itd. Nepovoljni razvoj kasnijih događaja samo je još više ispoljio već postojeće probleme.32 Dr`ava po~inje emitovati enormne koli~ine novca. ali stvorio i nove. bombardovanje je dovelo do postepenog kolapsa celokupnog privrednog. ekonomskog i monetarnog sistema zemlje sa ogromnim nesagledivim i dugoročnim posledicama 31 . rat. pad `ivotnog standarda. One su bile izvršioci organa vlasti i pojedinaca. sankcije.godine. poslovne banke nisu to bile u pravom smislu. od op{tine do federacije nezainteresovanost banke za rezultate investicione politike. što je dovelo do postepenog prestanka rada privrede. To je dovelo do kolapsa celokupnog privrednog. jačanja sive ekonomije radi preživljavanja. visoke stope inflacije. Tako su u zemlji “nicali” investicioni objekti koji su svojom neefikasnošću. neradom i gubicima bili opterećenje za ionako slabu efikasnost i nisku akumulativnost privrede. Raspad SFRJ 1991. jak uticaj politi~kog faktora na poslovanje banke na svim nivoima. kompjuterske tehnologije. pad investicija. naro~ito strategijskog planiranja nekonkurentnost me|u bankama i mali gotovo simboli~an broj drugih finansijskih institucija odsustvo analize i procene rizika ulaganja sredstava u pojedine investicione projekte. i kreditirale “što šta” što bi opet “neko ocenio da treba”. ukupni potencijalni gubici u bankarskom sektoru su iznosili blizu 10 milijardi USD. rat. krute i stati~ne forme organizacione strukture uglavnom zbog karaktera radnog odnosa odsustvo svake vrste korporativnog planiranja. bombardovanje). politi~ki i oru`ani sukobi i sl. još veće (raspad SFRJ. Hiperinflacija U razvoju našeg banakrskog sistema od Drugog svetskog rata do danas. 32 Prema analizi revizorske firme Cooper&Lybrand. ~ijom nominalnom vredno{}u ne mo`e da pokrije ni tro{kove {tampe nov~anica.

prelazi na godi{njem nivou 352. godine je zabele`io zna~ajan rast.g.). National Bank of Greece.2000. utvr|ivanje realnog bilansa stanja i bilansne strukture banaka. delimo na greenfield i ostale strane banke.06.. Volksbank. Strane banke.459. Laiki Bank. brzo i efikasno restruktuiranje u ‘jednom potezu’. Od kraja 2004. gubitkom gotovo u celini dinarske {tednje.g. dosledna primena pravnog i instucionalnog okvira za likvidaciju. anga`ovanje inostranih finansijskih institucija u procesu restruktuiranja i privatizacije banaka. 3) intervencija Agencije za sanaciju banaka od jula 2001. strategije rekonstrukcije bankarskog sistema su imale za cilj: vra}anje poverenja u bankarski sistem. Erste Bank. bilansna suma i plasmani .godine. u zavisnosti od na~ina na koji su u{le na na{e tr`i{te. itd.195%.105. 4) privatizacija banaka od 2002. Piraeus Bank i dr. 2) intervencija NBJ od juna do septembra 2001. op{ta ekonomska situacija u zemlji. Neke banke su likvidirane. HVB Bank. Bankarski sistem u periodu 2003-06. finansijska podr{ka me|unarodne zajednice. Hypo-Aplpe-Adria Bank. Credit Agricole Group.godine ulazak stranih banaka na na{e tr`i{te se vezuje za kupovinu doma}ih banaka u dr`avnom ili privatnom vlasni{tvu (Banca Intesa. Shodno tome. do marta 2002. uklju~uju}i ~etiri velike (Beogradska banka.275. hiperinflacijom. gubitak dinarske i devizne {tednje u piramidalnim bankama. Restruktuiranje je bilo predvi|eno po fazama i to: 1) priprema za intervenciju od 12.2001. stvaranje trajno profitabilnih banaka. EFG Eurobank.. Societe Generale Bank i Pro-Credit Bank).MENADŽMENT TRANZICIJA U NAŠEM BANKARSTVU 62 tokom 1993. raspolo`ivost finansijskih sredstava za ove namene.. Klju~ni faktori za ostvarivanje ove strategije su bili: unutra{nja politi~ka podr{ka. Alpha Bank. a ostale privatizovane.godine.godine. U drugoj polovini januara 1994. Greenfield banke su banke ~iji na~in ulaska nije bio kupovina neke doma}e banke. ve} su direktno otvorile svoje predstavni{tvo u Srbiji a zatim i poslovnice (Raiffeisenbank. Proces tranzicije banaka je po~eo 2001. Jugobanka i Invest banka). Izgubljeno poverenje u bankarski sistem tokom prethodne decenije uzrokovano nemogu}no{}u podizanja devizne {tednje.godine je uveden stabilizacioni program. Danas u Srbiji posluje 38 banaka. kada je na doma}em tr`i{tu postojalo blizu 90 banaka. Beobanka. novi dinar je fiksno vezan za nema~ku marku 1:1 i prekinuta hiperinflacija.godine. neke su pripojene drugima.

Činjenica je da }e se sa konsolidacijom bankarskog sektora na ovim prostorima i dalje nastaviti. . još uvek je daleko od zadovoljavajućeg nivoa (prema podacima iz decembra 2004 god. stare devizne štednje. dok je kretanje obaveznih rezervi banaka kod NBS i repo plasmani. domino efekta. Mora se i dalje ja~ati poverenje u na{ dinar. Pored toga.3.. poprave kvalitet usluga. odraz napora NBS da sterili{e visoku likvidnost sistema (Prilog broj 1. pod dejstvom konkurencije. Kvartalni monitor-ekonomskih trendova i politika u Srbiji. naro~ito u domenu ja~anja upravlja~kih procesa. Od tog momenta polako je počela da raste dinarska i devizna štednja na računima poslovnih banaka. konverzijom duga u državne obveznice.)34 Septembra 2006. Beograd. razviju odgovornu i fleksibilnu organizacionu strukturu. pored interne. „Transformacija bankarskog sektora Srbije: svojinska strutura i rast bilansnih kategorija dec 2003-mart 2006“. Instrumenti prilago|avanja banaka navedenim promenama su u efikasnom menad`mentu i efektivnom liderstvu koji mogu da: 1) 2) 3) 4) 5) poprave performanse zaposlenih. plasmani u hartije od vrednosti su zanemarljivi. eura je još “pod dušecima”). 4/2006. Promene u domenu upravlja~kih procesa Promene su se dogodile i u internom poslovanju banaka. ali s obzirom na njihovo {irenje kroz konsolidaciju i u druge regione efekti su se osetili i na bankarskim tr`i{tima biv{ih tranzicionih ekonomija. za{tititi depozitare preko osiguranja {tednje stanovni{tva.MENADŽMENT TRANZICIJA U NAŠEM BANKARSTVU 63 komitentima su udvostru~eni. za{titili komitenti i klijenti od eventualnog mnopolskog pona{anja pojedinih banaka.33 Usled nerazvijenosti finansijskog tr`i{ta u Srbiji. Prikupljena štednja je u stranoj valuti. 3-4 mlrd. FREN.3. za njegovu eksternu konvertibilnost. privatizacija dr`avnih banaka je zavr{ena. pove}aju produktivnost. PROMENE U MIKROEKONOMSKOM POSLOVANJU BANAKA 2. Tako|e je veoma va`no obezbediti takvu bankarsku tr`i{nu strukturu. tj. 33 Početak vraćanja tzv. Vi{e su se osetile u poslovanju tr`i{no orjentisanih banaka. a veoma mali procenat je u dinarima. da bi se. se smatra početkom vraćanja poverenja u bankarski sistem. dok depoziti komitenata bele`e zna~ajan rast. spre~iti eventualni budu}i monetarni udari i {to pre stvoriti uslovi. te preko principa stabilnosti za{tititi bankarski sistem zemlje od mogu}ih lan~anih negativnih efekata bankrotstva banaka odnosno od tzv.1. 34 Više o tome u: Ždrale J. 2. razviju proizvode i usluge koje tra`i tr`i{te. o`iveti i osna`iti bankarski princip sigurnosti.

3. Pod pritiskom konkurencije oni su u stalnom nastojanju da pobolj{aju performanse.. tehnologiju. primeni marketing koncepcije. po~inju sa vizijom i fokusiraju napore kolektiva na pretvaranje vizije u realnost.. Oni treba da predvide tok i pravac budu}ih promena u okru`enju. stavljaju fokus na vrednosti doprinosa i aspiracije. Marketing Management Analysis.Strategijsko upravljanje bankom. primeni savremene tehnologije. humanih i tehni~kih ve{tina i sl. ve{tine kao i napor u uspe{nom re{avanju poslovnih problema banke. Naime. razvoju inovacija proizvoda i usluga. str.. Od njih. marketing{ke i upravlja~ke ciljeve i klju~ne korporativne ciljeve: • dodatnu vrednost.. politika i aktivnost sa gledanjem da se zadovolje potrebe i `elje određenih kupaca pri rentabilnom poslovanju”. Lo{ menad`ment i slabi lideri vode u probleme banku. bilansima. njen kapital. 2006. finansijske. kvalitetom. isporuke i komuniciranja superiorne vrednosti za kupce. Planing and Control. ali i od svih zaposlenih se zahtevaju nova znanja. da reaguju na njih prilagođavanjem poslovnih aktivnosti da bi se ostvarili o~ekivani rezultati. 32 36 Kotler Ph. 5 38 Ibidem.36 Marketing je »profitabilno zadovoljavanje potreba«. uspe{noj kontroli faktora uspeha banke. 312 37 Kotler Ph. lo{e strategijske i takti~ke odluke je mogu ko{tati bankrota. planiranje i kontrola izvora orjentisanih prema kupcima. upravljanju informacijama. (autorizovani prevod) Beograd.37 Marketing menad`ment je umetnost i nauka izbora ciljnih tr`i{ta i sposobnost pridobijanja. Prentice Hall. 2002. Data status. str.MENADŽMENT TRANZICIJA U NAŠEM BANKARSTVU 64 6) razviju prodajnu kulturu35 i 7) set konceptualnih. str. upravljanju rizikom.38 Ćurčić U. bonitetom i portfolio rizicima banke.2. Menad`eri stavljaju akcenat na fizi~ke interne resurse banke. Englewood 35 Cliffs New York. zadr`avanja i pove}anja broja kupaca putem stvaranja.. Novi Sad. opremu. sposobnosti. strategijskom planiranju i adekvatnosti kapitala. Kvalitet menad`menta je u: na~inu rukovo|enja. Marketing menadžment. Bankarski portfolio menadžment . konkurentskoj bazi tro{kova. Primena marketinga u poslovnoj orijentaciji banaka Marketing je “analiziranje. 2. 6 . • rast i • razvoj banke. i sa sa vi{e efekata upravljaju onim {to je ve} postoje}e nego {to menjaju “status quo”. Feljton. organizovanje.. Lane K. polazi se od toga da «lideri podsti~u ljude i vuku ih napred za sobom. str..

39 . u formi reklame i promocije da bi zainteresovao gra|ane za {tednju. Koncepcija marketinga banke podrazumeva: orjentaciju na korisnike. On usmerava poslovanje banke na zadovoljavanje potreba. Njemu prethodi ekspertiza projekata u koji banka namerava u}i. promociju i sl.god. U uslovima velikih oscilacija u promenama kamatnih stopa i ubrzane inflacije treba ili obustaviti kreditiranje ili izvršiti naplatu kredita ili finansijska sredstva transformisati u kurentnu robu.3. integralni napor i racionalnu orjentaciju banke da kroz aktivnosti istra`ivanja tr`i{ta. nivo potrošačke sposobnosti u oblasti široke potrošnje. Marketing postaje sredstvo. Zamah dobija nakon deregulacije i intenzivne konkurencije koju je ona donela i drugih promena na tr`i{tu.39 Sve do ulaska stranih banaka na naše tržište banke su marketing kao koncepcija nije primenjivan. trebalo bi da je 70% nacionalnog dohotka namenjeno potrošnji . promene u strukturi radno sposobnog stanovništva Promene u našoj privredi i nivo GDP per capita 3260$ u 2005 .3. marketing je nu`nost. zna~ajan instrument. ako ona poka`e da je projekat profitabilan. Uslovi poslovanja su značajno promenjeni ali se u državnim bankama se razmišlja još uvek u dobroj meri na stari način. doprinese realizaciji ciljeva banke. su uslovi u nаšoj zemlji u kojima je primena marketinga realno moguća. Projektno i korporacijsko finansiranje privrede banku orjenti{e na pojedna~ne projekte klijenata umesto na kompletno tzv. nekretnine ili stabilnu valutu. visina nacionalnog dohotka bi trebala da bude oko 2. posebno dugoro~ne. onda }e se i banka lak{e odlu~iti za ulaganje u isti.500 $ per capita. da bi se sa~uvala vrednost glavnice pozajmljenih sredstava. Njena primena poma`e banci da svoju dru{tvenu misiju koja }e biti ispunjena u onoj meri u kojoj budu zadovoljni korisnici proizvoda i usluga banke. zahteva i `elja sada{njih i budu}ih korisnika proizvoda i usluga. Promene u obavljanju funkcionalnih poslova banke Kreditiranje sa promenjivim kamatnim stopama: treba da za{titi banku od rizika kamatne stope ugovaranjem promenljive kamatne stope na plasmane. rast i razvoj uz zadovoljavaju}i profit. koncepcija i poslovna filozofija prilago|avanja i borbe banaka za opstanak na deregulisanom tr`i{tu. identifikovanje njihovih potreba i `elja i zadovoljavanje istih. koja na toj osnovi ostvaruje opstanak. korporacijsko finansiranje preduze}a. U dana{njim uslovima poslovanja banaka. socijalni proces. u nekim bankama 80-tih god.MENADŽMENT TRANZICIJA U NAŠEM BANKARSTVU 65 Po~eo je da se razvija u bankama tek 60-tih godina. Ona je počela još u vreme postojanja SFRJ. Uslovi koji treba da postoje u zemlji da bi se marketing koncepcija primenila su sledeći:39 odgovarajuća razvijenost tržišnih odnosa. Samo promocija-ekonomske propagande u cilju prikupljanja štednje građana. planiranje i razvoj proizvoda i usluga.39 2.

konkurenata. kategorizacijom korisnika. postizanjem upravljačke opredeljenosti na nivou top menad`menta za kontinuirani popravak kvaliteta. to je nu`nost da bi se savladao gap zaostalosti zbog desetogodi{njeg perioda izolacije. koju su tradicionalno imale doma}e banke.MENADŽMENT TRANZICIJA U NAŠEM BANKARSTVU 66 Sekjuritizacija o kojoj je ve} bilo re~i Kontinuirano pobolj{anje kvaliteta finansijskih proizvoda i usluga: identifikacijom prirode svojih proizvoda i usluga. oligopolsku poziciju. regulatorne sredine i klju~nih atributa kvaliteta. .3. To su valjani razlozi za korenitu unutra{nju reformu banaka. ovla{}enjem zaposlenih da koriste svoja uverenja u poslovanju sa korisnicima proizvoda i usluga. Nu`no je ulo`iti velike napore i brzo raditi na otklanjanju nedostataka i primenjivati savremenu poslovnu filozofiju. delimi~no izvr{ena fuzija i akvizicija nekih banaka i skoro zavr{en proces privatizacije banaka. Mada su strane banke iskoristile “slatko nasle|e”. Bankarski sistem je restrukturiran. naročito retail i da pod izgovorom visokih rizika i ”stroge zakonske regulative” formirale nerealno visoke cene proizvoda i usluga. proizvode i usluge i na interno poslovanje. su sada ne{to {to se naglo razvija na na{em tr`i{tu. tj. pozicionirale se veoma brzo na tr`i{tu. obezbe|enjem saglasnosti o za{titi privatnosti li~nih informacija korisnika i sl. skupljanjem i analiziranjem relevantnih informacija koje se odnose na potrebe korisnika. stagnacije i nerada. Ulaskom stranih banaka na na{e tr`i{te bankarsko poslovanje je po~elo da zaživljava na tr`i{nim principima poslovanja. najve}e u regionu. metode i tehnike da bi se smanjio jaz zaostalosti i omogu}ilo progres prema Evropskoj uniji i svetu. tr`i{ta. Uticaj promena na na{e bankarstvo I na{e bankarstvo su zahvatile napred navedene promene. platnih kartica. konzervatizma i neracionalnosti. corporate bankinga (poslovi sa privredom).4. Dobrom broju na{ih banaka nedostaje organizovanje na savremenim tr`i{nim osnovama. Trendovi poput retail bankinga (poslovi sa stanovni{tvom). snabdevanje i konkurente. 2. onako kako su oni vi|eni od strane korisnika i utv|ivanjem odgovaraju}ih metoda izvr{avanja da bi dostigli ove ciljeve. utvđivanjem svoje misije kvaliteta i ciljeva. tako da jo{ uvek imaju karakteristike tradicionalizma. e-bankarstva.

ono {to }e dodatno optere}ivati banke je sve ve}a opreznost odr`avanju likvidnosti i napori da se odr`i adekvatan nivo kapitala nasuprot profitabilnosti. PERSPEKTIVE RAZVOJA BANKARSTVA Finansijski sektor. Uspe{nije }e biti one banke koje: .imaju kvalitetniji menad`ment koji ima znanje.obezbe|uju dobre dugoro~ne veze sa klijentima putem odgovaraju}ih marketing strategija (CRM i sl) .MENADŽMENT TRANZICIJA U NAŠEM BANKARSTVU 67 Rast kreditnog portfolija domaćih banaka je limitiran nivoom depozita.imaju visok stepen primene i efikasnosti u kori{}enju informacione tehnologije . Finansijske aktive se zna~ajno pove}avaju u odnosu na GDP {to je povoljan potencijal za ekspanziju svih finansijskih institucija. Kamatne stope su prilično visoke iz više razloga. god. 2. Istvremeno su i depoziti stanovništva nastavili trend rasta. zbog visokih rizika. limitiranih izvora sredstava. pošto dodatna sredstva mogu dobiti od svojih centrala ili od drugih stranih banaka. Finansijske institucije }e morati da diversifikuju svoju delatnost da bi ostvarile zadovoljavaju}i odnos prinosa na sredstva i kapital. niskog stepena konkurencije. kao i tržište korporativnih kredita. kamatne mar`e i provizije }e biti sve manje. Komercijalne banke }e i dalje imati poseban status. Kreditna funkcija je utemeljena uglavnom na prilivima iz donacija. Shodno tome. jeftinije i kvalitetnije finansijske proizvode i usluge i bolje se uklapaju u strukturu tra`nje . ve{tine i sposobnosti neophodne za upravljanje bankom . limitiranih sredstava. Konkurencija }e i dalje rasti.4. banke }e svakako o~ekivati pove}ana kontrola poslovanja od strane regulatornih tela koja .imaju zacrtanu viziju i misiju. Njihove stope rasta prevazilaze stope rasta GDP-a u svetskim razmerma. fokusiraju se na ostvarenje strategijske pozicije banke u budu}nosti i sl. restriktivne monetarne politike i sl. U prvoj polovini 2004. Me|utim. inostranih kreditnih linija i nekih razvojnih kredita. kod kojih se dr`e transakcioni depoziti koji se koriste za pla}anja (nov~ani transferi). shodno tome banke u stranom vlasništvu su u boljoj poziciji. Banke i druge finansijske institucije }e uzeti u~e{}e u finansijskom potencijalu u zavisnosti od toga koje i kakve }e strategije koristiti.nude bolje. Još uvek je akcenat na potrošačkim kreditima. sektor informacione tehnologije i sektor telekomunikacija spadaju u najpopulzivnije delatnosti ekonomskog i tehnolo{kog razvoja. retali banking je povećao rast za 33%. imaju}i u vidu da su one organizacioni nosioci platnog prometa.

Kolari J. Commercial Banking . Ekonomist. Economic Review.) . Beograd (različiti brojevi iz 200506 god. NIP Ekonomist Media Group. trendovi ukazuju na budu}e hazardno finansijsko tr`i{te sa sve ve}im oscilacijama cena bankarske i finansijske aktive. W.SouthWestern. Udruženje banaka Srbije. Hawkins J. 1994.40 Fokus }e biti usmeren na smanjivanje rizika koje snose pojedinci. Novi Sad. Bankarstvo. Canals J. » Universal Banking.W. Thomson.E. Bank Management. “Financial Markets in 2020”.. kvalitetom. Ćurčić U.an overview. The banking industry in the emerging market economies: competition. Macdonald S. 41 Sanford Ch. posebno finansijskih derivata (fju~ersa. Feljton. Shodno navedenom.. . S. M. LITERATURA: 1. svopova. 2003. New York.. 40 Kaufman H. 6. “Struktural Changes in the Financial Markets: Economic and Policy Significance”.. institucije i sistem kao celina. Economic Review. Bank for International Settlements.41 Neophodna }e biti odgovaraju}a stru~na znanja iz oblasti upravljanja rizicima (posebno kreditnog i tr`i{nih rizika) da bi se smanjivanjem nivoa rizika na mikro nivou i kroz kompetenciju regulativnih vlasti obezbedila sistemska stabilnost bankarskog sektora. bonitetom i portfolio rizicima banke. 3. Mihaljek D. Beograd. 7. consolidation and systemic stability.. stvaranje novih izvedenih oblika finansijskih proizvoda koji }e dalje kreirati. 2006.. Barjaktarović. Federal Reserve Bank of Kansas City. bilansima. 1997. opcija i sl. » Sekjuritizacija aktive u bankama«. 2005. Oxford. 2002. John Wiley&Sons..The Management of Risk. Gup B. naročito u domenu finansijskih inovacija. International Comparisons and Theoretical Perspectives« Clarendon Press.. Bankarski portfolio menadžment . Koch T.. {iriti i komplikovati finansijsko tr`i{te.) posebno zna~ajnih za upravljanje rizicima i {pekulacije na finansijskom tr`i{tu.. 1994. 1/2004. Budu}nost komercijalnih banka }e i dalje zavisiti od trendova deregulacije i informacione tehnologije.MENADŽMENT TRANZICIJA U NAŠEM BANKARSTVU 68 }e sputavati razvoj banaka u odnosu na manje regulisane nebankarske finansijske institucije. 4. Federal Reserve Bank of Kansas City prvi kvartal. 2. Oni su osnova za finansijski in`enjering tj.Strategijsko upravljanje bankom.

“The Role of State in Financial Markets”.americancu. Lane K. Kotler Ph. Planing and Control.turnkeyhedgefunds. 1994.ubswarburg..com. Kvartalni monitor-ekonomskih trendova i politika u Srbiji. Kaufman H.com.morganstanley.com www. Washington www.magnum. Marketing Management Analysis.scuder. 12. Economic Review..household. www. „Transformacija bankarskog sektora Srbije: svojinska strutura i rast bilansnih kategorija dec 2003-mart 2006“. Beograd.com. “Financial Markets in 2020”. www. Marketing menadžment.com.com) www.capitalone. 1994..com www.. Englewood Cliffs New York.com.com. 11.MENADŽMENT TRANZICIJA U NAŠEM BANKARSTVU 69 8.washingtonmutual.com . The World Bank. www.mycreditunion. 10. Ždrale J.. FREN. www.bis. 2006. www. 4/2006. www. www. Federal Reserve Bank of Kansas City. “Struktural Changes in the Financial Markets: Economic and Policy Significance”.com www.com. 13..gmacfs.franklitempletion. www. Federal Reserve Bank of Kansas City prvi kvartal.gecapital.com. 1994..americanfsb. Kotler Ph.. Sanford Ch. (autorizovani prevod) Beograd. www. Stiglitz J. www. Prentice Hall. Annual Conference on Development Economies.com http://www.vanguard.smithbarney. 9.. www.com . Data status.org/publ/bppdf/bispap28.pdf.org. Economic Review.

STRATEGIJSKI MENAD@MENT U BANKARSTVU O K V I R I Z L A G A N J A: • • • • Strategija uspe{nog upravljanja bankom Strategijsko planiranje u poslovnoj banci Strategija razvoja organizacione strukture banke Strategija uspe{nog upravljanja promenama u banci .Posao bez vizije je kao fudbal bez plana igre! GLAVA 3.

1982. Operativna se odnosi na internu efikasnost tj. Tobia and John W. Dr Peter M. na primer: mareketing strategiju banke. 231. Third Edition. 144. da nudi proizvode i usluge koji imaju pro|u na tr`i{tu i koji banci donose profit. Strategija je planska odluka kojom se usmerava poslovna aktivnost banke u pravcu ostvarivanja postavljenih ciljeva. Thomas I. odnosno. Dow Jones . Veza strategije i operative i njihova uslovljenost se mogu videti na slici 3-1: 2) 1) Upravljanje marketingom. [ire shvatanje strategije polazi od toga da je strategija upravlja~ka odluka koja obuhvata ciljeve i politike i na~ine njihovog realizovanja. Edited by: William H. na~ela i kriterijuma koji usmeravaju proces odlu~ivanja i akcije i strategije kao na~ina ostvarivanja tih ciljeva. Zato su procesi formulisanja. Sve one moraju imati svoje ishodi{te u strategiji banke kao osnovnom pravcu kretanja banke i vremenu. da bi stigla tamo gde `eli. godine.1. Strategija je ono {to banka `eli da bude i kako da posluje. U`e shvatanje strategije polazi od ciljeva. str. redaktor: prof. Zimmerman: Strategy and Resource Allocation. Storrs and Charls E. STRATEGIJA USPE[NOG UPRAVLJANJA BANKOM 3. godine. Strategijska dimanzija zna~i da banka ‘radi prave stvari’ i da bude efektivna na tr`i{tu odnosno. 1988. Strategija je ono ‘{ta’ se radi. Savremena administracija. Illinois. strategija je vizija odnosno okvir u kojem se odre|uju priroda i pravci akcija banke. Strategija se mo`e odnositi na ostvarivanje primarnih ciljeva banke i na ostvarivanje parcijalnih ili pojedina~nih poslovnih ciljeva. Walker.Irwin. Strategija banke treba da ima dve klju~ne dimenzije: operativnu i strategijsku. povezane ali razli~ite faze u planiranju. da obavlja poslove racionalno. dr Mom~ilo Milisavljevi}.STRATEGIJSKI MENADŽMENT POSLOVNE BANKE 70 3. kao stanja kojima poslovna aktivnost banke te`i. Uloga i zna~aj strategije poslovne banke Re~ strategija uzeta je iz arsenala vojne terminologije. strategiju cena.1. Homewood. Beograd. strategiju kvaliteta usluga. Otuda je za banku od izuzetnog zna~aja odnos strategije i operativnog poslovanja. politika i strategije kao posebnih planskih odluka. Baughn. a operativa je ono ‘kako’ se radi. zatim strategiju kori{}enja ljudskih potencijala i druge strategije. 1) Jednostavno. . politika kao stavova. Smatra se da je racionalnost pojedinih planskih odluka i procesa u celini ve}a ako se planske odluke tretiraju posebno. da banka “radi stvari na pravi na~in”. Tregoe.1. u knjizi: The Bankers” Handbook. 2) Dr Benjamin B. grupa autora. str. U literaturi postoji {ire i u`e shvatanje strategije.

{ta je ona danas.ono {to je vu~e napred? [ta je ‘zamajac’ novog poslovnog razvoja banke? [ta je budu}i horizont . nu`no je imati u vidu strategijske faktore uspeha banke u narednom periodu. slede faktori grupe marketing. ali porast ima}e tako|e neuspeha u konkurencije ~ini uspeh budu}nosti sumnjivim u budu}nosti Slika 3-1: Odnos strategije i operativnog poslovanja Za definisanje jasne strategijske vizije banke smatra se da treba jasno i precizno formulisati odgovore na slede}a pitanja: 3) (1) (2) (3) (4) [ta su bazi~na verovanja . ali je u budu}nosti uspeh sumnjiv u budu}nosti 3 4 Jasna strategija. kako u ono {to je banka bila ju~e.1. a najva`nije {ta se `eli da bude sutra. str. tr`i{ta i miksa. zatim grupa faktora u tehnologiji poslovanja.STRATEGIJSKI MENADŽMENT POSLOVNE BANKE 71 [ta Kako P O S Efektivno L O V A N J Neefektivno E STRATEGIJA Jasna Nejasna 1 2 Jasna strategija i efektivna Nejasna strategija ali operativa imale su jednak efektivna operativa imale su uspeh u pro{losti i ima}e ga uspeha u pro{losti. Strategijski faktori poslovanja banke Pri fomulisanju strategijske vizije banke. 145.delokrug proizvoda i usluga.2.uverenja banke? [ta je vode}a snaga banke . ali Nejasna strategija i neefektivna operativa imale neefektivna operativa imale su ponekad kratkoro~no su neuspeha u pro{losti i uspeha u pro{losti. Na prvom mestu je op{ti ili generalni menad`ment. Smatra se da su to ~etiri grupe faktora. . kao i na {ta je stavljen akcenat? (5) Koje se klju~ne sposobnosti zahtevaju? (6) Koje su smernice za budu}i rast banke i povra}aj sredstava? Odgovori na ova pitanja tra`e duboka poniranja u su{tinu poslovanja banke. te kona~no grupa 3) Ibidem. 3.

Svaka od navedenih grupa pa i svaki faktor uspe{nog poslovanja banke zaslu`uju posebnu stru~nu analizu. Misija i ciljevi odre|uju mogu}e strategije i njihov izbor. kako bi se u projektovanju vizije strategije banke precizno izmerile prednosti i nedostaci banke u odnosu na konkurenciju i {to bolje iskoristile povoljne {anse koje tr`i{te pru`a. banka prvo mora definisati svoju misiju. strategija razvoja organizacione strukture i strategijsko upravljanje promenama.pasive. da bi se ostvario optimalni rast banke u datim uslovima. 1983. . Navodimo ih pojedina~no u okviru svake grupe: 4) GENERALNI MENAD@MENT • Upravljanje kvalitetom • Upravljanje procenom i motivacijom • Upravljanje rizikom • Osetljivost na promene MARKETING • Ponude proizvoda • Usluge klijentima • Segmentacija • Marketing ve{tine TEHNOLOGIJA POSLOVANJA • Tehnolo{ka spremnost • Distribucija FINANSIJE • Dostup kapitalu • Cene • Upravljanje odnosima aktive . Strategijski menad`ment proces mo`e se definisati kao upravlja~ki proces razvijanja i odr`avanja jednog stalnog odnosa izme|u banke i njene spoljne sredine kroz razvoj korporativne misije. dok }e elementi strategijskog menad`menta .godine. Sve ovo traba da na|e svoj kvantitativni izraz u portfolio planovima poslovanja banke – strategijskim.za odre|eni vremenski period: 4) Arthur Andersen and Co: New Dimensions in Banking: Managing the Strategic Position. Dakle. strategije rasta i poslovnih portfolio planova poslovanja banke. izlaganje prvo.strategijsko planiranje. str. Chicago. koja je osnova za definisanje ciljeva poslovanja. ciljeva. 5. kao posebne celine.STRATEGIJSKI MENADŽMENT POSLOVNE BANKE 72 faktora koja obuhvata finansije. takti~kim i operativnim . biti u u okviru ove glave posebno obra|eni. Bank Administration Institute. Ovde }emo samo ukratko sagledati navedene faze strategijskog menad`ment procesa.

Za shvatanje misije mora se imati u vidu pet klju~nih elemenata. Dakle misija nije ne{to {to se menja svakih nekoliko godina u zavisnosti od promena sredine ili neodgovaraju}ih prilika. diversifikacija rizika i inovacije. str. 65. godine. kvantitativni. Koliko god da su svi prethodno navedeni elementi va`ni za pravilno definisanje. Hijerarhijski ciljevi predstavljaju skalu ciljeva od najva`nijih ka manje va`nim. Naj~e{}i ciljevi su profit (stopa povrata ukupnih sredstava). Menad`ment mora transformisati misiju banke u set odre|enih ciljeva i zadataka kojima }e se operativno podr`ati misija. dividenda (stopa povrata deoni~kog kapitala). 5) Slika 3-2: Strategijski menad`ment proces Misija banke je razlog. Ostvarljivi ciljevi su samo realno postavljeni ciljevi. New Jersey. Prvi je istorija banke odnosno istorija njenih ciljeva i politika. koji uva`avaju realne mogu}nosti ostvarenja. Ciljevi moraju biti: hijerarhijski. realni i konzistentni. svrha ili su{tina postojanja banke u privrednoj i dru{tvenoj sredini. misija banke treba da ostane fokus usmeravanja energije zaposlenih u slede}ih deset ili dvadeset godina. ciljevi treba. 1980. .STRATEGIJSKI MENADŽMENT POSLOVNE BANKE 73 M is ija b a n k e B a n ~ in i c ilje v i B a n ~ in a s tra te g ija ra s ta B a n ~ in i p o rtfo lio p la n o v i kazuje slika 3Klju~ne faze ovog procesa po 2. ciljevi moraju biti 5) Philip Kotler: Marketing Management Analysis. Drugi se ogleda u sada{njim karakteristikama menad`menta i vlasnika. profit i liderstvo su rezultat pravilne orijentacije banke i vi{e govore od same misije. Jednom kada nastane i bude definisana. pove}anje u~e{}a na tr`i{tu. razumevanje i shvatanje misije banke. gde je god to mogu}e. ^etvrti su ban~ini resursi. Englewood Cliffs. Kona~no. Prentice-Hall. Da bi bili lak{e shva}eni i za svakog razumljivi. Fourth Edition. Inc. Planning and Control. da se izraze kvantitativno. Tre}i je uticaj mi{ljnja sredine. Sa promenom uslova i razvojem i rastom banke mo`e se donekle menjati i njena misija. Peti je da banka mora bazirati svoju misiju na svojoj osobenoj kompetenciji odnosno sposobnosti..

Slede}i bitan zadatak “top menad`menta” banke je oblikovanje ban~inih portfolio planova. Borden. Strategija banke je koncept kako ostvariti rast i razvoj u deregulisanoj sredini. marketing mix. menad`ment tim banke mora voditi ra~una o slede}im bitnim karakteristikama: • jasnoj misiji. 1992.6) Koncept marketing miksa “podrazumeva 6) Izraz “marketing mix” prvi je uveo u marketing terminologiju profesor na Graduate School of Business Administration. Pri definisanju profitnih i tro{kovnih centara. • vrsti poslova. Savremene marketing miks strategije banke Da se samo podsetimo. kada je 1948. koji me{aju i “doziraju” pojedine instrumente marketinga i tako dobijaju kombinacije tih instrumenata ili tzv. i • koristi od strategijskog planiranja. pitanje je koji je najbolji put da se tamo stigne. New York. 3.3. cena. menad`eri u marketingu su osobe. (2) integrativan rast i (3) diversifikovani rast. i Dr Uro{ N.1. John Wiley and Sons. strate{ke poslovne jedinice banke ili profitne i tro{kovne centre. ali u ode|enoj kombinaciji njihov uticaj je ve}i. • strukturi funkcija ili programa centara. Neil H. Ona uklju~uje izbor pravaca ostvarenja ciljeva i alokaciju resursa. Friars and Robert N. Kada banka jednom odredi svoju misiju i ciljeve. 173-175. ona zna kuda `eli da ide. Po njemu. godine prvi put to spomenuo u jednom svom radu. Beograd.STRATEGIJSKI MENADŽMENT POSLOVNE BANKE 74 me|usobno konzistentni s obzirom na razli~itu prirodu nekih ciljeva (ne ve}i obim prodaje uz ve}e cene. Pri tome “top menad`ment” treba da identifikuje tzv. .godine. Me|utim. • konkurenciji. strana 210. ]ur~i}: Marketing poslovne banke. Ovo kombinovanje marketing instrumenata naziva se marketing miksom. Precizno definisanje profitnih i tro{kovnih centara banke treba da omogu}i menad`ment timu banke da racionalno izvr{i alokaciju svojih resursa u cilju postizanja maksimalnog profita banke. Udru`enje banaka u Beogradu i Beogradski eskontni centar. • odgovornom menad`eru. nego ve}i obim prodaje uz ni`e cene). kanali distribucije i promocija. Vidi o ovome detaljnije: Eileen M. • planskoj nezavisnosti od drugih poslova. odnosno da se ostvare ciljevi. godine. Gogel: The Financial Services Handbook Executive Insights and Solutions. 1987. Svaki od ovih instrumenata ima svog odre|enog uticaja na obim i poslovni uspeh banke. Odgovor na to treba da da ban~ina strategija. najva`niji marketing instrumenti banke su: proizvod ili usluga. na Harvard University. Banka mo`e da bira jednu od tri alternativne strategije rasta: (1) intenzivni rast. str.

godine.W. str.dr Mom~ilo Milisavljevi}: Marketing. i neophodan je da objasni mogu}nost kombinovanja instrumenata pri nastupu na pojedinim delovima tr`i{ta odnosno tr`i{nim segmentima. McGraw-Hill Book Company. Ekonomski fakultet . {to i jeste cilj strategije njihovog me|usobnog kombinovanja u marketing miks.. u Handbook of Modern Marketing.STRATEGIJSKI MENADŽMENT POSLOVNE BANKE 75 odgovaraju}u kombinaciju instrumenata (sredstava. varijabla.. Cilj je da se ostvari najbolji odnos izme|u ukupnih izdataka za marketing miks i ostvarenja prihoda realizacijom proizvoda i usluga banke. 1970. godine. Za kakvu }e se kombinaciju instrumenata banka odlu~iti. P ro izv o d C ena P o tro {a ~ M e sto P ro m o cija Slika 3-3: Marketing miks koncept Marketing miks proizilazi iz velikog broja alternativnih kombinacija instrumenata marketinga i pogodan je nastup na pojedina tr`i{ta ili pojedine segmente tr`i{ta.8) sva ~etiri bazna instrumenta marketinga usmerena su na porto{a~a ili korisnika usluga. edited by V.” 7) Prema Culliton-u. promenjivih) sa kojima preduze}e (banka) mo`e da se prilago|ava uslovima sredine i aktivno uti~e na ostvarenje ciljeva marketing aktivnosti. 7) Prof. tj. Ovo dobrim delom zavisi i od toga kakav zna~aj banka daje pojedinim instrumentima marketing miksa i njihovoj kombinaciji jednog sa drugim. 8) J. .P.. kako }e ih programirati za uspe{no ostvarenje svojih ciljeva. Buell.integraciju svih marketing aktivnosti da se zadovolje potrebe porto{a~a i ostvare ciljevi poslovanja . Koncept odra`ava sistemski pristup . problem je u tome kako da se ukupna sredstva (izdaci) optimalno alociraju na pojedine instrumente marketing miksa da bi se dobili maksimalni efekti. zavisi od o~ekivanih efekata u odnosu na ulaganja u pojedine instrumente marketing napora banke. Culliton: The Concept of Marketing mix. kao {to pokazuje slika 3-3.Tanjug. str. 1979.. Polaze}i od komitenata i klijenata. New York. onda je re~ o sinergetskom efektu. 11-3. 61. Ako se me|usobnom kombinacijom instrumenta u marketing miksu dobije ve}i efekat nego {to je to prost zbir efekata svih pojedina~nih kombinacija u okviru svakog instrumenta.

STRATEGIJSKI MENADŽMENT POSLOVNE BANKE 76 Moderno bankarstvo visoko razvijenih zemalja razvilo je i koristi razli~ite strategijske mogu}nosti za pove}anje sopstvenog profita.A Strategy Vision. Thompson: Marketing Financial Services . . 1985. pa`ljivi izbor strategijskog marketing miksa je presudno kod uspostavljanja dugoro~ne i sveobuhvatne veze sa komitentima i klijentima (“relationship banking”). 9) Konciznu sadr`inu svakog od nabrojanih elemenata pozicioniranja prikazuje slika 3-4: Elementi pozicioniranja: I INSTITUCIONALNO POZICIONIRANJE .Odluke o ljudskim resursima i izbori III POZICIONIRANJE NA TR@I[TU POTRO[A^A .. Me|u najvi{e eksploatisanim u praksi su dva pristupa: (1) tr`i{no pozicioniranje (“market positioning”) i (2) izgra|ivanje dugoro~ne kompleksne veze sa korisnicima usluga (“relationship banking”). Pluralisti~ki nastup podrazumeva da se sa pozicioniranjem banke ili tzv. (2) marketing miks pozicioniranje i (3) pozicioniranje na tr`i{tu porto{a~a. godine.Odluke o cenama i izbori . institucionalnim pozicioniranjem istovremeno i uporedo provodi i pozicioniranje linije proizvoda i usluga. pri ~emu dolazi do promena u strukturi delatnosti i vrsti proizvoda i usluga u cilju zadovoljavanja potreba drugog tr`i{nog segmenta.Funkcionalne odluke i izbori . 96. Dok je izbor ciljnog tr`i{ta odnosno tr`i{nog segmenta kriti~na ta~ka u procesu segmentacije kod strategije tr`i{nog pozicioniranja. Repozicioniranje je proces menjanja postoje}e pozicije banke na tr`i{tu. str. Berry and Thomas W.Polo`ajna razmatranja 9) James H.Odluke o kanalima prodaje i izbori . Ponekad je to jo{ {ire i vr{i se pozicioniranje komitenata i klijenata banke i pozicioniranje rentabilnosti. (1) Strategija tr`i{nog pozicioniranja razvila se u uslovima deregulacije bankarskih tr`i{ta i podrazumeva pluralisti~ki nastup banke na ciljnom tr`i{tu.Strukturalne odluke i izbori . Dow Jones .Odluke o proizvodima i uslugama i izbori . cena. Za pozicioniranje su zna~ajna tri elementa pozicioniranja: (1) institucionalno pozicioniranje. Dakle. Homewood. kanala distribucije i strukture zaposlenih.Upravlja~ke odluke i izbori II MARKETING MIKS POZICIONIRANJE . pozicioniranje je proces ostvarivanja i odr`avanja jednog posebnog mesta banke na tr`i{tu ili njenih proizvoda i usluga.Irwin. Jr. Illinois. Leonard L. Donnelly.

Razmatranja poslovne orijentacije .Kriterijum razvoja institucionalne rentabilnosti Slika 3-4: Komponente strategije pozicioniranja Pozicioniranje igra osnovnu ulogu u marketing strategiji po{to ono podrazumeva i povezuje marketing analizu.Kriterijum razvoja potreba porto{a~a . pokazuje slika 3-5. s druge strane. analizu konkurentnosti i internu analizu. Koje osnovne korake banka mora da preduzme da bi identifikovala tr`i{nu poziciju i razvila odgovaraju}u marketing strategiju. na osnovu ~ega se defini{e plan marketing akcije banke. vr{i se izbor najprikladnijih tr`i{nih segmenata za opslu`ivanje (tr`i{na analiza). sagledava se jasno}a planirane pozicije i mesta banke na tr`i{tu (interna analiza). mogu}nost diferencijacije u odnosu na konkurenciju i sagledavanje i izbor najbolje koristi za komitenta (analiza konkurentnosti banke). . s jedne strane.STRATEGIJSKI MENADŽMENT POSLOVNE BANKE 77 . Na osnovu ove tri analize mogu}e je utvrditi poziciju banke na tr`i{tu i dati odgovore na pitanja: • • • Ko su ban~ini ciljni komitenti i klijenti? Koje komitente i klijente banka `eli da ima u budu}nosti? Koje marketing akcije treba banka da preduzme da bi stigla kuda `eli? Na osnovu definicije i analize tr`i{nih segmenata.

Friars and Robert N. nakon ~ega treba stvarati uslove da bi oni {to du`e ostali 10) Eileen M. kamatne stope su promenljive. privla~enje novih komitenata i klijenata treba shvatiti kao prvu fazu. John Wiley and Sons. Karakteristike tih uslova mogu se najkra}e izraziti u slede}em: • • • • sve je u`i prostor izme|u tro{kova pribavljanja sredstava i cene odobrenih kredita. menad`ment banke po~inje da razmi{lja na sasvim druga~iji na~in nego ranije. New York.godine. Zapravo. 1987. a okru`enje nestabilno. 218. . Marketing treba shvatiti prvenstveno kao zadr`avanje postoje}ih komitenata i klijenata i to na du`i rok. novac je sve te`e zaraditi. str. sve je te`e vezivati komitente i klijente za banku na du`i rok. a sve lak{e izgubiti.STRATEGIJSKI MENADŽMENT POSLOVNE BANKE 78 Tr`i{na analiza: -veli~ina -lokacija -trendovi Definicija i analiza tr`i{nih segmenata Selekcija najprikladnijih tr`i{nih segmenata za opslu`ivanje Interna analiza banke: -sredstva -smetnje -vrednosti Analiza konkurentnosti banke: -prednosti -slabosti -teku}a pozicija (ocenjena od komitenata) Jasno}a planirane pozicije i mesta na tr`i{tu Plan marketing akcije Selekcija nagla{enih koristi za komitenta Analiza mogu}nosti za uspe{nu diferencijaciju konkurencije Slika 3-5: Razvijanje strategije tr`i{nog pozicioniranja 10) (2) Strategija marketing miks dugoro~ne i celovite veze sa komitentima i klijentima (“relationship banking”) nastala je kao jedan od na~ina da banka ostvari uspeh i u uslovima deregulisanog bankarskog tr`i{ta i ve}ih rizika u poslovanju. Polaze}i od navedenih uslova. a ne samo kao puko sticanje novih. Gogel: The Financial Services Handbook Executive Insights and Solution.

zanimanje i druge biografske podatke. da je vezivanje komitenata i klijenata za banku na du`i rok ‘ugaoni kamen’ marketing koncepta sada i ubudu}e. • Poenta je na dugoro~noj i sveobuhvatnoj vezi. {to je kod prvog poenta na pove}anju broja novih komitenata i klijenata i tako na pove}anju obima prodaje. cilj je novi broj korisnika. Dow Jones .11) Klju~na razlika izme|u uobi~ajenog poslovanja banke (“order-taking banking”) i vezivanja klijenata na du`i rok (“relationship banking”) je u tome. (relationship banking) • U fokusu su klijenti. • Primaran je prodajni kontakt preko stru~njaka marketinga. • Polazno stanovi{te je zadovoljenje “ukupnih” potreba. • Polazno stanovi{te je zdovoljenje “dela” potreba. Oni su pod ovim izrazima bezimeni za banku i tretiraju se kao deo tr`i{ta. adresi. • Profitabilnost se ocenjuje na ukupnim uslugama klijentu. vrsti i obimu kredita.). Donnelly. kao {to su: ime i prezime. godine. mu{terija. Mo`e se primetiti da se pravi razlika izme|u izraza porto{a~. • Poenta je samo na prodaji uglavnom jedne usluge.. veli~ini. korisnik. 1985. • Primaran je prodajni kontakt preko {alter-radnika banke. • Profitabilnost se ocenjuje na pojedina~noj usluzi. adresa stanovanja. s jedne strane. 11) James H. Isto tako banka ima sve va`nije podatke o klijentu. korisnik su ovde statisti~ke kategorije i njihove potrebe se posmatraju u proseku i sumarno. mu{terija. njihove specifi~ne zahteve i sli~no. menad`mentu. privla~enje novih je samo prva faza ili me|ufaza. 112. Berry and Thomas W.STRATEGIJSKI MENADŽMENT POSLOVNE BANKE 79 vezani za banku. s druge strane. Pregled 3-1: Razlike izme|u dva pristupa banke prodaji usluga Razlike izme|u uobi~ajenog pristupa i dugoro~nog vezivanja: UOBI^AJENI PRISTUP DUGORO^NO VEZIVANJE (order-taking banking) • U fokusu su korisnici usluga tj. prose~nim depozitima itd. str. Leonard L. Komitent i klijent nisu bezimeni i uslu`uju se na individualnoj bazi. Homewood. Thompson: Marketing Financial Services A Strategy Vision. dok je kod drugog pristupa bitno da ve} postoje}em komitentu prodamo jo{ jednu uslugu vi{e i tako ga ve`emo sveobuhvatno na du`i rok (pregled 3-1. Potro{a~. mase ili segmenta. i komitenta i klijenta. vrsti delatnosti. zatim vrste usluga koje koristi.Irwin. . Jr. Illinois. Zato se i smatra. Komitenti su firme o kojima banka ima sve bitne podatke o imenu.

3. . definisana strategija ili njena primena? Za dobar uspeh banke je bitno da razvoj strategije prati njena implementacija i da je normalan rezultat te 12) Vidi o ovome detaljnije: Dr Uro{ N.otvaranje odgovaraju}ih ra~una.godine. banka posebnu pa`nju poklanja klju~nim elementima dugoro~nog vezivanja i nastoji da kod ve} postoje}eg komitenta i klijenta “stvori” mogu}nost prodaje jo{ neke od usluga iz asortimana banke. Odnos razvoja strategije i njene primene Od izuzetne je va`nosti veza izme|u razvoja strategije i njene primene. {to }e zavisiti od osoblja banke.4.1. str. Me|utim. Udru`enje banaka u Beogradu i Beogradski eskontni centar. 182-184. Na toj relaciji mo`e do}i do krupnih nesporazuma. Cur~i}: Marketing poslovne banke.STRATEGIJSKI MENADŽMENT POSLOVNE BANKE 80 Na osnovu ovih elemenata. Beograd. on se prihvata i realizuje se prvi deo posla . koji se ogledaju u pitanju: [ta nije dobro. ova veze banke sa komitentima i klijentima tra`i strategijski pristup u kojem pet klju~nih elemenata igra bitnu ulogu (slika 3-6). 12) Segmentacija tr`i{ta Upravljanje komunikacijama Sr` usluga Dugoro~na veza preko Vo|enje ra~una Slika 3-6: Klju~ni elementi dugoro~nog vezivanja Proces ostvarivanja dugoro~ne veze banke sa komitentima i klijentima zapo~inje segmentacijom tr`i{ta nude}i im ono {to za izabrano tr`i{te ili tr`i{nu ni{u predstavlja sr` usluge koja im treba. 1992. Ako se uspostavi veza komitenta i klijenta sa bankom. Smatra se da je lak{e i profitabilnije za banku. da postoje}em komitentu i klijentu proda petu uslugu nego da jednu uslugu proda novom komitentu i klijentu. Nakon toga. stalna veza i komunikacije predstavljaju jedan od klju~nih oslonaca “dr`anja” komitenta u a`urnosti o svim njegovim poslovima sa bankom i stalnom iznala`enju mogu}nosti da mu banka obavi jo{ neku vrstu poslova. Sledi zatim upoznavanje sa cenama i mogu}nostima da se obavi vi{e poslova preko banke.

Donnelly. 1989. 3. {to pkazuje slika 3-7.2.1. Dow Jones-Irwin Homewood. prvenstveno menad`ment tima.godine. Upravljanje tim procesom podrazumeva smi{ljenu aktivnost. . 14) Thomas V. str. 47-48. Uspeh zavisi od zdrave strategije i njene efektivne primene. 1985. Nasuprot tome. STRATEGIJSKO PLANIRANJE U POSLOVNOJ BANCI 3. Kona~no. Bonoma: The Marketing Edge: Making Strategies Work. Dobro formulisana strategija i dobra primena dovode do uspeha banke. dovode do ste~aja. Free Press. Banka ne mo`e efektivno primeniti uspe{nu prodajnu strategiju bez obuke. a skoro nikad sebe. Dobro formulisana strategija uz njenu slabu primenu ili sabota`u. pa se ve}ina sla`e u tome da je nemogu}e odediti da li je strategija dobra ili lo{a ako njena primena nije odgovaraju}a. str.godine. dovodi do niza nepredvidivih situacija i sa pravom se naziva “kockanjem”.STRATEGIJSKI MENADŽMENT POSLOVNE BANKE 81 kombinacije poslovni uspeh banke.2. Illinois. and Steven J. merenja. Kada stvari krenu lo{e.14) Primena strategije Dobra Slaba Razvoj strategije Dobar USPEH TE[KO]E Slab KOCKANJE STE^AJ Slika 3-7: Veza izme|u razvoja i primene strategije Slika 2-7 pokazuje ~etiri kombinacije razvoja i primene strategije banke. ali 13) James H. Strategija razvoja novog proizvoda i usluge ne mo`e biti uspe{na bez mehanizma kojim banka ovo usmerava odnosno kojim upravlja ovaj proces. New York. opremu. mo`emo navesti nekoliko elemenata tome u prilog: • • • Banka ne mo`e izvr{iti efektivnu implementaciju strategije bez kvalitetnih kadrova i odgovaraju}e podr{ke organizacione strukture. novac. Tako. 12-14. slabiji menad`eri obi~no okrivljuju strategiju ili izvr{ioce. nagra|ivanja i potpune upravlja~ke podr{ke. lo{e formulisana strategija i njena slaba implementacija. Jr. banka treba na odgovaraju}i na~in da stavi u “pogon” sve svoje resurse: ljude. Elementi i proces planiranja u banci Radi ostvarivanja bazi~nog cilja i drugih ciljeva i zadataka koji treba da doprinesu ostvarivanju bazi~nog cilja. 13) Odnos izme|u razvoja strategije i njene implementacije se smatra kriti~nim. Skinner: The New Banker Developing Leadership in Dynamic Era. slabo formulisana strategija uz njenu doslednu primenu. dovode do te{ko}a u poslovanju.

Dow JonesIrwin. 1989. . postoje i mnogi drugi razlozi za primenu strategijskog planiranja. Smatra se. 16) Joseph F. Planiranje ban~ine aktivnosti ima posebnu va`nost u deregulisanoj bankarskoj sredini. Homewood. New York.2. str. Planiranje omogu}ava menad`ment timu da sagledava bli`u i dalju budu}nost. da proces planiranja uklju~uje i tra`i odgovore na slede}a tri pitanja: (1) Gde je banka sada? (2) Gde bi `elela da bude? i (3) Kako da stigne tamo? 3. i sli~no. da budu prvi u inovacijama.2. 331. Me|utim. Johnson. godine. da gleda unapred. M. godine. da budu lider u bankarstvu. gde je o{tro izra`ena konkurentska borba i gde je sve te`e ostvariti postavljene ciljeve kao {to su rast. Gaida: Profitable Service Marketing. Zna~aj i su{tina strategijskog planiranja Za{to je strategijsko planiranje va`no? Nave{}emo samo nekoliko razloga da bi se istakao njegov zna~aj. pove}anje u~e{}a na tr`i{tu. A.STRATEGIJSKI MENADŽMENT POSLOVNE BANKE 82 i cele strukture ni`ih rukovodilaca banke. E. E. 16) 15) E. Jr. Me|utim.godine. MacMillan Publishing Company. Scheuing and K. usvajaju}i celokupni proces. Third Edition. iako praksa razvijenih zemalja ne bele`i njegovu davnu primenu u bankarstvu. 6. smatra se da su banke u SAD po~ele sa primenom dugoro~nog strategijskog planiranja oko 1960. prepoznaje-identifikuje probleme i da tra`i odgovaraju}a re{enja. Sinkey. godine. razvoj i profitabilnost. 1986. Opstanak je najva`niji fundamentalni razlog za primenu metoda i tehnika strategijskog planiranja. Illinois. Sam proces planiranja ilustruje slika 3-8:15) An aliza Ko n tro la Org an izo v an je Plan iran je Im p lem en tacija Slika 3-8: Elementi i faze procesa planiranja Planiranje je poslovna aktivnost putem koje menad`ment tim banke usmerava svoje poslovanje u pravcu ostvarivanja zacrtanih ciljeva. a da ga je ve}ina banaka po~ela primenjivati. tek oko 1970. koje smo ranije ve} pomenuli: (1) planiranje. logi~no je da menad`ment timovi nekih banaka `ele mnogo vi{e: maksimiziranje profita. Naime.: Commercial Banks Financial Management in the Financial Services Industry. ne samo puka egzistencija. (2) organizovanje i (3) kontrola. str. Tu aktivnost ~ini upravlja~ki proces koji se sastoji od tri elementa odnosno tri faze.

u dinami~kim. sasvim je jasno da banka koja planira ima ve}e {anse da bude lider. Ekstrapolativno formalno planiranje vi{e nije od koristi i ustupa mesto strategijskom planiranju. pojave kao {to su iznenadno menjanje propisa. Prentice-Hall. str. proboj nove tehnologije. 17) Philip Kotler: Marketing Management Analysis. da se ta nova {ansa na tr`i{tu iskoristi. U stabilnim uslovima sistem planiranja se zasnivao na ekstrapolaciji doga|aja iz pro{losti i sada{njosti i njihovoj projekciji u budu}nost. Planiranje i poslovni planovi treba da pomognu u dono{enju i usmeravanju upravlja~kih odluka. 64. neo~ekivana inflacija. zakona. Englewood Cliffs. 17) Pri tome treba imati u vidu da je tr`i{te podvrgnuto evoluciji menjanja potreba korisnika usluga. U takvim uslovima. Menad`eri kona~no postaju svesni da je jedina stvar izvesna: iznena|enja i sve vi{e iznena|enja. zahtevaju druk~iji sistem i pristup planiranja.godine. Me|utim. Strategijsko planiranje se bazira na klju~nom konceptu evolucije tr`i{ta i strategijskom prilago|avanju. figurativno re~eno. {to dovodi do diskontinuiteta i potrebe naglih zaokreta u poslovanju i prilago|avanja banke novonastalim uslovima. ^este. izuzev mo`da samo lude sre}e. radi kao kuvar bez recepta.. koje ve} u drugom momentu tra`e neku drugu kombinaciju napora banke. gde mnogobrojne finansijske institucije ~ine tzv.. New Jersey. odnosno da postane dominantna institucija ili. ve} ni da opstane u svojoj delatnosti. kao graditelj bez crte`a ili kao trener tima bez plana igre. Planinng and Control. promene kamatnih stopa itd. 1980. banka bez strategijskog i planskog pristupa razvoju. iznenadne i neo~ekivane promene su stvarnost deregulisanog bankarskog tr`i{ta. rapidno promenjenoj i promenljivoj finansijskoj sredini. Menad`eri su jednostavno uzimali trendove poslednjih pet ili deset godina i na toj osnovi projektovali odnosno ekstrapolirali planske veli~ine u narednih pet ili vi{e godina. Bez strategijskog planiranja. Inc. u krajnjoj liniji. banka ne samo da ne mo`e da dominira na tr`i{tu. pogotovu u razvijenim tr`i{nim privredama. da ima ve}u sigurnost za opstanak na tr`i{tu. Tako. a naro~ito po~ev{i od 1980. nestabilnim i neizvesnim uslovima ovakav na~in planiranja postaje sasvim neprimenjiv i neupotrebljiv. Fourth Edition. U savremenoj. konkurentnosti. To je razlog za{to je strategijsko planiranje potrebno. To su momenti kada banka treba da koristi svoje {anse. {to podrazumeva primenu strategijskog marketing miksa. . godine. Naime. industriju finansijskih usluga. banka mora pratiti ove promene i pa`ljivo odmeravati zahteve za kontinuiran uspeh na tr`i{tu. tehnologije.STRATEGIJSKI MENADŽMENT POSLOVNE BANKE 83 Dono{enje upravlja~kih odluka zadire u bli`u ili dalju budu}nost poslovanja banke.

: Commercial Banks Financial Management in the Financial Services O^EKIVANJA BAZA PODATAKA Industry. Jr. Tako na primer. Struktura i proces strategijskog planiranja U vezi sa strukturom i procesom strategijskog planiranja smatramo korisnim da izlo`imo {emu su{tinE te strukture i procesa (slika 3-9). Nova tehnologija za interno kori{}enje U pro{losti 1 2 3 4 5 6 7 8 U budu}nosti 1 3 2 8 6 5 4 7 Nema sumnje. u pro{losti je kao cilj bila na sedmom mestu.demografska sredina .4. Sli~no je i kada je u pitanju pobolj{anje presti`a banke u finansijskoj sredini. nije sa svim ciljevima stategijskog planiranja tako.STRATEGIJSKI MENADŽMENT POSLOVNE BANKE 84 3. Popravka presti`a u finansijskoj sredini 5. Pregled 3-2: Zan~aj nekih od va`nijih ciljeva strategijskog planiranja Ciljevi 1. Me|utim.prognoze . kao i u postizavanju konkurentske prednosti banke.ANALIZA SREDINE Publishing Company. MacMillan Eksterni: . Posti}i konkurentsku prednost 7. Zna~aj pojedinih ciljeva strategijskog planiranja 18) mo`e se videti u pregledu 3-2. Me|utim. dok u budu}nosti treba da bude na ~etvrtom mestu. Obezbediti konkurentski prinos na sredstva i kapital 2. Naime. koju treba da koriste komitenti i klijenti. Third Edition. 347.2. Do pomeranja dolazi i kad je u pitanju zna~aj opstanka u konkurentskoj sredini. Nova tehnologija za kori{}enje od strane komitenata i klijenata 8. str. New York.teku}a situacija . Ciljevi strategijskog planiranja banke Strategijsko planiranje zapo~inje procesom definisanja ciljeva.atraktivnost tr`i{ta Eksterna: zajednice op{tine deoni~ara klijenata Interna: .2. godine.ekonomska sredina . Rast u~e{}a na tr`i{tu 3. zna~aj pojedinih ciljeva je razli~it imaju}i u vidu vremenski gap.3. Smanjiti portfolio rizik 6. Sinkey.istorijski sa tr`i{ta .scenariji . 3. obezbe|ivanje konkurentskog prinosa na sredstva i kapital najva`niji je cilj strategijskog plana banke kako u pro{losti tako i u budu}nosti. va`nost pojedinih ciljeva nije ista u pro{losti sa onima koji treba da budu ostvareni u budu}nosti. nova tehnologija.top menad`ment - Eksterna: . 1989. Opstanak u jednoj ja~oj konkurentskoj sredini 4. PLAN PLANIRANJA 18) Joseph F.

STRATEGIJSKI MENADŽMENT POSLOVNE BANKE 85 Slika 3-9: Nivoi i struktura strategijskog planiranja 19) SWOT-matrica (kratica SWOT je sastavljena od po~etnih slova ~etiri re~i: potencijal-snaga -“strengths”. mogu}nosti-{anse “opportunities” i pretnje -“threats”) . slabosti –“weaknesses”. str.je prikazana na slici 3-10. 333. UNUTRA[NJE OKRU@ENJE: Potencijali Slabosti . SPOLJA[NJE OKRU@ENJE: 19) Ibidem.

da li se slabost mo`e pretvoriti u potencijal. zaposlenima. Veoma je va`no ‘otkriti’ da li mogu}nosti odnosno {anse skrivaju u sebi opasnosti. [ta je organizaciona struktura banke? Jedan od najva`nijih principa menad`menta je da strategija banke treba da diktira organizacionu strukturu. politika i procedura u opisima poslova i zadataka: {to su ekstenzivnija pravila i procedure.1.3. opasnosti. Drugi deo SWOT analize odnosi se na podatke koji ukazuju na mogu}nosti odnosno {anse. odeljenja. analiza poslovanja. Otuda je veoma va`no poznavati su{tinu i karakteristike organizacione strukture. to je organizaciona struktura formalizovanija. Prvi deo predstavlja odre|ivanje grupe klju~nih faktora u banci i njenom okru`enju. • Centralizacija je stepen koncentracije dono{enja odluka u okviru ‘top menad`menta’. Ona obezbe|uje osnovu i okvir u kome banka funkcioni{e. i obrnuto. upravljanju itd. O organizacionoj strukturi banke treba razmi{ljati kao o anatomiji banke.3. sektori koji usmeravaju rad pojedinaca i grupa u procesu ostvarivanja ciljeva i strategije banke. STRATEGIJA RAZVOJA ORGANIZACIONE STRUKTURE BANKE 3. analiza i ocena strategijske pozicije banke itd. to je struktura vi{e specijalizovana. 3-10: SWOT matrica Izbe}i Tra`iti SWOT analiza se vr{i u dva dela. marketingu. Organizaciona struktura omogu}ava menad`mentu . opremi i tehnologiji. ona tada postaje manje centralizovana odnosno vi{e decentralizovana. o ~emu se sa~injavaju posebne analize kao {to su: analiza okru`enja. razvoju. • Formalizacija je stepen obuhvatanja pravila. U tom okviru su poslovi.STRATEGIJSKI MENADŽMENT POSLOVNE BANKE 86 Opasnosti Mogu}nosti Suprotstaviti se Iskoristiti Slika br. Postoje tri bitne karakteristike na kojima po~iva svaka organizaciona struktura (videti sliku 3-11): • Specijalizacija je stepen podeljenosti ili ra{~lanjenosti unutar razli~itih vrsta poslova: {to je ekstenzivnija organizaciona podela. 3. finansijskim resursima. da li potencijal mo`e postati slabost. portfolio analiza. ili ako je izvr{eno delegiranje ‘niz’ organizacionu strukturu. Ovaj deo analize obi~no obuhvata ~injenice o tr`i{tu banke.. i obrnuto. potencijale ili slabosti banke. Isto tako. konkurenciji.

2. Postoje brojni uzroci koji mogu izazvati vi{estruke probleme u obavljanju operativnih poslova. 1985. i (2) koordinacija koja uklju~uje integraciju ciljeva specijalizovanih jedinica (odeljenja) u pravcu postizanja strategijskih ciljeva banke. Uticaj promena spoljnih faktora na organizacionu strukturu je veoma bitan i zbog toga banka treba da se prilago|ava promenama. Berry and Thomas W. godine. 3. sporost u adaptaciji promenama. Dow Jones-Irwin. jedan od potencijalnih uzroka mo`e biti i organizaciona struktura. i mogu}a dvosmislenost tuma~enja zadataka. Thompson: Marketing Financial Services A Stretegic Vision. Kada je organizaciona struktura problem? Kada poslovi u banci ne idu dobro. Su{tina promene je u tome da je funkcionalna organizaciona struktura okrenuta internim faktorima banke. 62. . nepreciznost zadataka. Leonard L.STRATEGIJSKI MENADŽMENT POSLOVNE BANKE 87 SVRHE Deoba poslova KARAKTERISTIKE Specijalizacija Centralizacija Koordinacija Formalizacija Slika 3-11: Svrhe i karakteristike organizacione strukture 20) banke da izvr{i dva va`na zadatka: (1) pojedina~no izvr{avanje zadataka preko specijalizacije (podele bankarskih poslova na manje jedinice) u cilju postizanja efikasnosti performansi. Jednostavnije re~eno.. Karakteristika razvoja organizacione strukture banke posle deregulacije je da se ona razvija od funkcionalne prema tr`i{no usmerenoj organizacionoj strukturi. Homewood. nekoordinacija izme|u grupa. dakle prema njenom unutra{njem ustrojstvu i resursima koje 20) James H. Donnelly. str. Jr. proces oblikovanja organizacione strukture banke uklju~uje ra{~lanjavanje poslova u banci i njihovo “ponovno” objedinjavanje preko organizacione strukture tako da se ostvare strategijski ciljevi banke. koji se ispoljavaju kao: • • • • • konflikti me|u grupama.3. Illinois.

bez obzira na razlike i sli~nosti. koje se ogledaju u: • • • razvijanju organizacione strukture tako. dok je tr`i{na organizaciona struktura okrenuta prema vani tj.) (1) Funkcionalna organizaciona struktura. upravljanju promenama koje uklju~uje identifikaciju momenta kada su promene potrebne. banka treba da ima tr`i{no okrenutu. fleksibilnu. organizaciona struktura banke mo`e biti: (1) okrenuta internim faktorima ili funkcijama (pa je zovemo i funkcijalna) ili (2) okrenuta spoljnim faktorima tj. Smatra se da banka koja `eli prati dinami~ne promene u svom okru`enju u savremenim tr`i{nim uslovima mora najmanje jednom u svakih {est meseci vr{iti odgovaraju}a preispitivanja i eventualne promene u svojoj organizacionoj strukturi i prilago|avati je okru`enju u kojem egzistira. okrenuta je prema unutra i fokusira pove}anje efikasnosti kori{}enja internih resursa. prema onom {to banka nudi tr`i{tu (pa je zovemo i tr`i{no okrenutom organizacionom strukturom. po{to je u praksi evidentno da postoje banke koje uporno poku{avaju ‘ju~era{nju’ organizacionu strukturu primeniti na ‘sutra{nje’ probleme. na najefikasniji na~in i da kod svih zaposlenih kroz organizaciju i njene promene stvara izazov u pravcu ostvarivanja visokih performansi. kojom se ovde ne}emo mnogo baviti. Uporedo sa promenama u okru`enju. 3. Na taj na~in banka se uklju~uje u proces upravljanja promenama svoje organizacione strukture. njene veli~ine. Tr`i{no orijentisana organizaciona struktura Organizaciona struktura banaka kao samostalnih finansij{kih institucija je zavisna od mnogobrojnih faktora. strukture poslova.3. zasniva se na podeli banke po funkcijama odnosno po vrsti bankarskog posla. Smatra se da su pojedini poslovi u banci deo .STRATEGIJSKI MENADŽMENT POSLOVNE BANKE 88 kontroli{e. ve} samo u funkciji pore|enja sa tr`i{nom organizacionom strukturom (jer se u savremenom bankarstvu smatra prevazi|enom). prema komitentima i klijentima i njihovim potrebama. Otuda svaka organizaciona struktura ima svoje specifi~nosti i razlike. u uslovima kada je sredina nestabilna i nepredvidiva. odgovornu i odgovaraju}u na promene osetljivu organizacionu strukturu. Me|utim. da svaki zaposleni mo`e obavljati svoj posao na najbolji tj.3. podru~ja koje pokriva itd. zahtevima i `eljama. ~esto nazivana i “tradicionalnom”. a prvenstveno od: vrste banke. ali istovremeno i brojne sli~nosti. razvoju odgovaraju}e organizacione strukture primerene vremenu i promenama u okru`enju. implementaciju promena i prevazila`enje otpora promenama.

Onog trenutka kada bankarska sredina postane nestabilna. Tako se bez sumnje posti`e uspeh u ostvarivanju efikasnosti poslovanja. koji je rezultat prednosti specijalizacije rada. Visok stepen centralizacije upravljanja ~ini lanac “komandi” suvi{e dugim i dono{enje odluka suvi{e dugo traje. sredstva). nepredvidiva. Specijalizacija. Svakodnevne rutinske aktivnosti omogu}avaju menad`erima da razviju ekstenzivna pravila i procedure i da upravljaju svakom akcijom i odlukom. Funkcionalna organizaciona struktura po~iva na visokoj specijalizaciji poslova. predvidivo i izvesno. dok operativna . ovakva organizaciona struktura je dobra tako dugo dok je bankarska sredina. urednost i efikasnost u svakom sektoru. Zaposleni su time jednostavno upu}eni na takvo pona{anje i po{to su oni pla}eni da rade svoj posao u skladu sa opisima svojih poslova i ograni~avaju se isklju~ivo i samo na svoje poslove i zadatke za koje su eksplicitno odgovorni.STRATEGIJSKI MENADŽMENT POSLOVNE BANKE 89 jedinstvenog posla koji banka treba da obavi i da njihovom integracijom banka treba da ostvari efikasnost. U takvim uslovima menad`ment tim mo`e sa dosta preciznosti i do u detalje definisati o~ekivane aktivnosti i odluke svakog pojedinca. relativno stabilna. ali to ~esto zna~i izjedna~avanje samo u pogledu organizacionog re{enja. Prvi znakovi borbe banke u ovim momentima su izazovi prihvatanja marketing koncepcije i marketing funkcije. Marketing funkcija mo`e biti “podignuta” na isti organizacioni nivo sa ostalim funkcijama (krediti. kako smo ve} rekli. Ovakva organizaciona struktura ne omogu}ava razvoj i delovanje pojedinaca koji se mogu boriti na na~in koje zahteva jedna konkurentska sredina. pa odeljenja i slu`be deluju suvi{e svaka za sebe. Va`ne odluke su ekskluzivna nadle`nost “top menad`menta”. Naravno. U takvim uslovima bitno je posti}i efikasnost poslovanja tj. Naime. odeljenju i poslu. {ta kome detaljno pi{e u opisu poslova i zadataka”. postaje bitno “~iji je to posao tj. Individualne inicijative su obeshrabrene. predvidiva i izvesna. prednosti funkcionalne organizacione strukture ne mogu se vi{e koristiti i postaju njene slabosti. Nesporno je da funkcionalno orijentisana organizaciona struktura banke “daje” relativno dobre rezultate u uslovima kada je okru`enje relativno stabilno. po{to detaljni opisi poslova i procedura “otklanjaju” potrebu za samostalnom procenom i prosu|ivanjem. efikasno koristiti interne resurse odnosno racionalno se pona{ati i “raditi stvari na pravi na~in”. neizvesna i dinami~na. U ovakvoj organizacionoj strukturi stav zaposlenih je da postignu ta~nost. centralizovanog dono{enja odluka i visoko rutiniziranog na~ina izvr{avanja zadataka odnosno obavljanja poslova. Polje doprinosa svakog zaposlenog op{tim ciljevima banke je namerno ograni~eno. centralizacija i formalizacija su prednosti sve dok se banka ~e{}e ne susre}e i ne posluje u vanrednim i izuzetnim okolnostima.

. Pojavljivanje marketing sektora u funkcionalno orijentisanoj organizacionoj strukturi banke ukazuje na tranzitno stanje. one uglavnom i radije respektuju kriterijum efikasnosti nego kriterijum efektivnosti. dakle napolje. Dakle. funkcionalno orijentisana struktura postaje sve vi{e inkopatibilna sa tr`i{no orijentisanom strategijom banke. prvenstveno zavisi od spoljnih uslova i “pronicljivosti” top menad`menta. i nije okrenuta internim faktorima tj. PREDSEDNIK BANKE Odnosi sa privredom Odnosi sa gra|anima Ulaganja u nekretnine Upravljanje sredstvima Operativno poslovanje Slika 3-12: Tr`i{no orijentisana organizaciona struktura Prednosti tr`i{no orijentisane organizacione strukture nad funkcionalno orijentisanom organizacionom strukturom banke su: • Organizaciona struktura usmerena je i ‘gleda’ na tr`i{te.STRATEGIJSKI MENADŽMENT POSLOVNE BANKE 90 orijentacija ka efikasnosti ostaje duboko usa|ena. tr`i{no orijentisana organizaciona struktura banke omogu}ava primenu strategije banke koja se najkra}e mo`e izraziti: biti na pravom tr`i{tu sa pravim proizvodom i uslugama i u pravo vreme. pa kada se donose klju~ne odluke. koji }e na vreme prepoznati te uslove i uvideti potrebu menjanja postoje}e organizacione strukture. O~igledno je da banka pritom ve} uvi|a potrebu menjanja dosada{njeg pristupa i kre}e ka postepenom ali sporom napu{tanju funkcionalne organizacione strukture i svesno ili nesvesno ~ini napore i prve korake u pravcu tr`i{nog prilago|avanja svoje organizacione strukture. unutra ka funkcijama banke. (2) Tr`i{no orijentisana organizaciona struktura banke je takva organizaciona struktura koja uva`ava zahteve tr`i{ta i pojedinih tr`i{nih segmenata na koje je banka upu}ena ili namerava da u njih u|e. [ematski ova organizaciona struktura upro{}eno je predstavljena slikom 3-12. Ako je spoljni pritisak ekstremno intenzivan i ako je evidentno podr`an od korisnika usluga i servisne baze. Kojom }e brzinom banka to prilago|avanje vr{iti.

Sposobnost razumevanja o~ekuju}eg pona{anja zamenjuju pravila i procedure. Naravno. Dono{enje odluka se vr{i od strane pojedinaca koji imaju potrebnu ekspertnost ‘niz’ celu organizacionu strukturu. decentralizovana i neformalna. Za re{avanje poslovnih problema banke vi{e nije od zna~aja pozicija na verikalnoj skali organizacione strukture banke nego analiza i ekspertiza problema koji se re{ava. primarni kriterijum za u~estvovanje u dono{enju odluka je ekspertnost. Tr`i{no okrenuta organizaciona struktura banke je relativno nespecijalizovana. koji igraju veoma va`nu ulogu u kreiranju i dono{enju odluka o vrstama proizvoda i usluga banke i na~inu njihovog prezentiranja korisnicima (‘product manager’ i ‘sales representative’). Tr`i{no orijentisana organizaciona struktura je kompatibilna sa promenljivom. Adaptabilan i fleksibilan na~ina pona{anja postaje norma koja se mora po{tovati. Od svakog pojedinca se o~ekuje da iskoristi svaku priliku da zadovolji potrebe korisnika i da na taj na~in ostvari svaki mogu}i interes za banku u poslu. Srednji menad`ment tendira da nestane po{to zaposleni po~inju da razumevaju i prihvataju op{te ciljeve banke radije nego ranije funkcionalno orijentisane ciljeve. Takva struktura olak{ava poslovne akcije i odluke koje su potrebne za adaptaciju banke u skladu sa promenama snaga u sredini i da bi se postigla odgovaraju}a efektivnost. Pravilo koje postaje op{teva`e}e je da se koristi svaki izazov za promene i svaki novi na~in u obavljanju poslova je vi{e pravilo nego izuzetak. a ne pozicija u hijerarhiji. Za tr`i{no orijentisanu organizacionu strukturu je bitno da polazi od potreba korisnika proizvoda i usluga banke i da ima tr`i{no orijentisane sektore i odeljenja sve do najvi{eg nivoa organizacije. Poslovi pojedinih izvr{ilaca su definisani izrazom o~ekivanih rezultata pre nego zahtevanim akcijama. Dakle. Tipi~ni poslovi su relativno {irokog horizonta sa prili~nom {irinom individualne diskrecije u dono{enju odluka. nestabilnom i neizvesnom sredinom. ali oni nalaze svoj puni smisao i ekspandiraju}i potencijal tek u nedvosmislenom tr`i{nom pristupu poslovanju i razvoju proizvoda i usluga. sa ovakvim pona{anjem nova tr`i{no orijentisana organizaciona struktura “proizvodi” sasvim nove vrste poslova.STRATEGIJSKI MENADŽMENT POSLOVNE BANKE 91 • • • Lanac komandi je relativno kratak sa relativno malo menad`ment pozicija u odnosu na broj koji egzistira u funkcionalnoj organizacionoj strukturi. Zaposleni shvataju i razumeju u ~emu je njihov doprinos op{tim ciljevima banke. Tr`i{no orijentisana struktura ohrabruje zaposlene da rade “prave stvari” da bi bili efektivni. . Istina je da takvi sli~ni poslovi postoje i u funkcionalno orijentisanoj organizacionoj strukturi.

Strategija upravljanja performansama organizacione strukture 21) Ibidem.4. tako re}i. Strategije banke kao {to su ‘relationship banking’ i ‘cross-selling’ zahtevaju isto tako dobro poznavanje nespornih potreba korisnika na tr`i{tu. samo ne{to ve}a efektivnost mo`e sve te nedostatke da lako kompenzira.3. Dalje.STRATEGIJSKI MENADŽMENT POSLOVNE BANKE 92 Navodimo samo nekoliko bitnih razlika tr`i{no orijentisane organizacione strukture u odnosu na funkcionalno orijentisanu strukturu banke pregled 3-3. Naravno. necentralizovano dono{enje odluka uzima ne{to vi{e napora i vremena pojedinaca. mora poznavati i sve proizvode i usluge koje banka nudi i njihove procedure.21) Pregled 3-3: Neke karakteristike tr`i{ne i funkcionalne organizacije banke ORGANIZACIONA STRUKTURA POSLOVNE BANKE FUNKCIONALNO ORIJENTISANA Dominantne karakteristike Visoko specijalizovana Visoko centralizovana Visoko formalizovana TR`I{NO ORIJENTISANA Dominantne karakteristike Manje specijalizovana Vi{e decentralizovana Manje formalizovana Sekundarne karakteristike Detaljan opis poslova Duga~ak lanac komandi Funkcionalni sektori Pona{anja usmerena na efikasnost Sekundarne karakteristike Generalni opis poslova Kratak lanac komandi Proizvod/korisnik sektori Pona{anja usmerena na efektivnost Kompatibilna sredina Stabilna. Tr`i{no orijentisana organizaciona struktura nije u mogu}nosti da iskoristi sve prednosti ekonomi~nosti koje pru`a specijalizacija poslova. . 69. svaki zaposleni. Uprkos svemu tome. izvesna Kompatibilna sredina Nestabilna. str. po{to su dominantni poslovi u ovakvoj organizaciji relativno nespecijalizovani. a pove}ana je i mogu}nost gre{aka. 3. nepredvidiva neizvesna Dominantne vrednosti Efikasnost i poslovna nefleksibilnost Dominantne vrednosti Efektivnost i markeitng fleksibilnost Cena ko{tanja tr`i{no orijentisane organizacione strukture banke u komparaciji sa funkcionalno orijentisanom organizacionom strukturom je u relativnom gubitku efikasnosti. predvidiva. ekspert u svojoj specijalnosti. pored toga {to mora biti.

H. 3. Ovo podrazumeva spremnost banke da na najbolji na~in koristi svoje raspolo`ive resurse u ‘proizvodnji’ svojih proizvoda i usluga. 24. {to se najbolje vidi iz pregleda 3-4. 22) Ibidem. tj. U zavisnosti od promena u okru`enju i unutar banke name}e se i potreba menjanja organizacione strukture banke.23) Pregled 3-4: Kriti~ne dimenzije planiranja i efikasnosti i efektivnosti PLANIRANJE I KRITI^NE DIMENZIJE ORGANIZACIONIH PERFORMANSI: Planiranje. 2. Ovakav pristup banke organizaciji uklju~uje novu strategiju.rezultate (ostvarenje ciljeva). svoje sredine (da ima jasnu strategiju) Dimenzija ‘efektivnosti’ organizacione performanse usmerena je na ‘{ta’ u organizacionoj strukturi banke.STRATEGIJSKI MENADŽMENT POSLOVNE BANKE 93 Prema J. str. prodor na nova tr`i{ta i nove segmente od interesa za banku. usmereno je na: EFEKTIVNOSTI. Zna~i. izbor i uvo|enje novih proizvoda i usluga. . 2.pogled prema vani. ~iji se kvalitet razlikuje kada su u pitanju organizacione performanse efektivnosti i efikasnosti.da se rade prave stvari.da se stvari rade bolje 4. usmereno je na: 1. odnosno kako }e banka sti}i tamo kuda je odlu~ila. kao organizaciona performansa. ~iji je fokus na EFIKASNOSTI. 4.pogled prema unutra. pobolj{anja u naporima treba da rezultiraju u pobolj{anju produktivnosti i kori{}enju internih organizacionih resursa banke.22) postoje dve veoma razli~ite i veoma va`ne dimenzije performansi organizacione strukture banke i to: (1) organizaciona efektivnost i (2) organizaciona efikasnost.dobru vezu sa promenama nego {to se rade sada. Organizaciona struktura sa dobrim performansama nema potrebe da se menja po{to nije do{lo do bitnih promena u ‘vezi’ banke i okru`enja (banka ima dobru vezu sa okru`enjem odnosno jasnu strategiju) niti do internih pomeranja. 23) Ibidem. str. Dimenzija ‘efikasnosti’. 3. fokusira prirodu i pravce organizacione strukture odnosno kakvu organizaciju `elimo. Planski napor u prilago|avanju organizacione strukture banke promenama ima nekoliko kriti~nih ta~aka. ~iji je fokus na Planiranje. 1.da se stvari rade na pravi na~in. Su{tina efikasnosti kao organizacione performanse je ‘da se stvari rade na pravi na~in’.napore (bolje kori{}enje resursa). Donnelly-u. usmerena je na ‘kako’ u organizaciji. Su{tina efektivnosti kao organizacione performanse banke je fokusiranje ‘da se rade prave stvari’. 23.

nije to samo na{ “specijalitet”. str. Dobra veza sa promenom sredine. ve} pa`nja mora da bude usmerena na “[TA”. {to treba imati u vidu prilikom ocene potreba za menjanjem organizacione strukture i strategije usmeravanja njenog razvoja. koje bi se razlikovale od njihovih dosada{njih . . promenom sredine. promenom sredine. {tedionice i kreditne ustanove u SAD.tradicionalanih. Neprilago|enost organizacione strukture promenama okru`enja je karakteristi~na za ve}inu na{ih ‘ve}ih’ banaka u sada{njem momentu. mo`emo zaklju~iti slede}e: • Sve dok nema promena u okru`enju banke. koje prikazuje slika 313. • Koncentracija na popravke “KAKO” dovoljna je za pre`ivljavanje i skromnu profitabilnost. kao na kriti~nu dimenziju performanse organizacione strukture. ve} i dalje usmeravaju svoje napore na organizacionu performansu “efikasnost” ignori{u}i dimenziju ‘efektivnost’. Lo{a Rasipanje resursa. {to va`i samo onda kada istovremeno nastaju promene u okru`enju i kada pitanje “[TA” postane relevantno. Lo{a veza sa resursa. • Problem nije u tome da se nastavi fokusiranje na pitanje “KAKO”. veza sa promenom Dobra veza sa sredine. nema potrebe za dono{enje odluka koje se odnose na “[TA” u organizacionoj strukturi. One su i dalje ‘otporne’ na svaku promenu u domenu finansijskih usluga. odnosno koliko dugo sredina ostaje stabilna. Me|utim. Situacija neprilago|avanja organizacione strukture promenama je karakteristi~na i za mnoge manje privredne banke. EFIKASNOST 24) Ibidem. Njihovi menad`ment timovi ne menjaju svoj fokus planiranja i ne prilago|avaju organizacionu strukturu uporedo sa promenom sredine. (1) (2) Neefikasno Rasipanje resursa.STRATEGIJSKI MENADŽMENT POSLOVNE BANKE 94 Na osnovu elemenata navedenih u pregledu 2-4.24) VEZA EFEKTIVNOSTI I EFIKASNOSTI: EFEKTIVNOST (rezultati) (napori) Neefektivno Efektivno (3) (4) Efikasno Racionalno tro{enje Racionalno tro{enje resursa. Postoji tesna veza izme|u performansi efektivnosti i efikasnosti organizacione strukture banke. Naro~itu pa`nju treba obratiti na slede}e ~etiri kombinacije veza efikasnosti i efektivnosti. 25.

raspolaganje ‘vi{kom’ efikasnosti ne}e joj omogu}iti da povrati svoju efektivnost. Istovremeno. Efikasnost im je na zavidnoj visini. Ova veza performansi organizacione strukture predstavlja jednu vrlo frustriranu situaciju. Druga kombinacija . Njihova organizaciona struktura je uvek u adekvatnoj vezi sa efikasno{}u i efektivno{}u. 1992. Ovaj primer pokazuje da je mogu}e da banka ima neefikasnu organizaciju.godine. Posao se obavlja sa velikom efikasno{}u sa kojom to ne bi trebalo raditi. Ovo su banke kojima se upravlja na najbolji na~in. banka nema jasnu strategiju. ali da je pri tome efektivna. Imaju lidersku poziciju na tr`i{tu i jasnu razvojnu perspektivu. Takva situacija mo`e da egzistira u slu~aju kada je tra`nja tako velika ili cena visoka da neefikasnost u poslovanju mo`e da bude kamuflirana preko dobre realizacije i tako apsorbovana na tr`i{tu. banka se sporo prilago|ava promenama u okru`enju i nema rezultata. banka nije prilagodila organizaciju promenama na tr`i{tu i ‘radi pogre{ne stvari’. tako da racionalno tro{e svoje resurse. To zna~i da banka ima jasnu strategiju i dobru vezu sa svojim okru`enjem. U stvari. Ova veza pokazuje da banka nije efikasna ni na mobilizaciji internih faktora odnosno ona je neracionalna i rasipa svoje resurse. Ona ‘radi prave stvari’.STRATEGIJSKI MENADŽMENT POSLOVNE BANKE 95 Slika 3-13: Veza efikasnosti i efektivnosti Prva kombinacija . a efikasnost je potreban uslov za pre`ivljavanje posle dostizanja efektivnosti. “Rade prave stvari” i “na pravi na~in”. Situacija je te{ko odr`iva na du`i rok. . 25) 25) Vidi o ovome detaljnije: Dr Uro{ N. ali je pri tome neefikasna.neefikasna i efektivna veza (2). Pokazuje ozbiljne znakove te{ko}a i ne mo`e se odr`ati na tr`i{tu. ali ih radi vrlo efikasno. ali veoma efikasno posluje. U stvari. usled izgubljene veze sa promenama u okru`enju. Me|utim. Udru`enje banaka u Beogradu i Beogradski eskontni centar. Odr`ava se na tr`i{tu uz te{ko}e. 267-269. kada jedna banka po~ne da gubi svoju efektivnost. Imaju jasnu viziju svoje budu}nosti i jasnu strategiju. uo~ava se da nema jasnu strategiju niti dobru vezu preko svoje organizacione strukture sa svojim okru`enjem. efektivnost je temelj uspeha. Beograd. ]ur~i}: Marketing poslovne banke.neefikasna i neefektivna veza (1). Odnosno. ^etvrta kombinacija . str. Tre}a kombinacija .efikasna i neefektivna veza (3). banka ‘radi pogre{ne stvari’ i pritom jo{ ih ne radi dobro. Drugo.efikasna i efektivna veza (4). neracionalno trosi resurse. Razmotrene dimenzije organizacionih performansi upu}uju na dva zaklju~ka: • • Prvo.

1. 3-14: Spoljni faktori okru`enja Jasno je da na tr`i{tu opstaju samo oni koji. Naime. Fraser: Evaluting Commercial Bank Performance A Guide to Financial Analysis. kako se to ka`e. ona mora obezbediti sinhronizovanu aktivnost u svim segmentima svog poslovanja.26) Op{ti ekonomski uslovi Tehnologija Pravo i finansije Tra`ioci finansijskih usluga Institucije finansijskih usluga Finansijske usluge KORISNICI FINANSIJSKIH USLUGA Slika br. 3. Ili kra}e. banke koje ostvaruju visoke ili vrhunske performanse. a isto tako i promene koje nastaju u samom poslovnom sistemu banke. Da bi banka ostvarila vrhunske performanse. Faktori koji uti~u na institucije finansijskih usluga prikazani su slikom 3-14. u neprestanoj borbi sa konkurencijom. pri ~emu je dobra veza sa promenama u okru`enju temelj poslovne orijentacije i uspeha banke. Rolling Meadows. Fraser and Lyn M. Da bi banka kao privredni subjekt ostvarila svoje ciljeve u tr`i{noj privredi. smatra se da za to sve ve}u i ~ak presudnu ulogu ima menad`ment tim banke. Strategija prilago|avanja banke okru`enju Banka je jedan zaokru`eni poslovni sistem i podlo`an je uticajima okru`enja. 18.4. Illinois.4. Bankers Publishing Company. .go. na poslovni sistem banke uti~u promene koje nastaju u okru`enju. Kada je re~ o bankama. To se posti`e upravlja~kim mehanizmima u cilju optimizacije ostvarivanja poslovnih ciljeva banke. na poslovni sistem banke deluju mnogobrojni egzogeni i endogeni faktori. To zna~i da upravlja~ka funkcija postaje dominantna u deregulisanoj 26) Donald R. str. onda su to banke koje ostvaruju natprose~ne rezultate ili.STRATEGIJSKI MENADŽMENT POSLOVNE BANKE 96 Dakle. 1990. efikasna i efektivna organizaciona struktura banke je preduslov uspe{nog poslovanja. Pri tome treba imati u vidu da je efikasnost (racionalni napori izra`eni u tro{kovima) samo normalan preduslov za ostvarivanje efektivnosti (rezultati izra`eni u profitu). STRATEGIJA USPE[NOG UPRAVLJANJA PROMENAMA U BANCI 3. ne gube bitke i iz tih okr{aja izlaze ja~i.

ako menad`ment tim nije u stanju da defini{e odgovaraju}u strategiju i primeni je na promene. Otuda kvalitet i struktura menad`ment tima banke zaslu`uju posebnu pa`nju u prvom redu deoni~ara banke. sposobnost i ume{nost i efekte pojedinih delova banke i banke kao celine.4. Donnelly and Steven J. str. menad`ment tim banke. 28) Ibidem. 51-52. Strategija upravljanja promenama treba da glasi: da se banka u ostvarivanju svojih ciljeva nastoji prilagoditi eksternim promenama uti~u}i svesno i aktivno na interne promene. Dow Jones-Irwin. U zna~ajnije interne promene spadaju: organizaciona struktura.godine. 55. ekonomske. Pri tome je korisno znati da promene nastaju kako u eksternoj tako i u internoj sredini banke. str. mora imati jasne i precizne odgovore na sr` eksternih ili internih promena: kako reagovati na promene i kakvu strategiju pri tome primeniti. 27) Za upravljanje promenama. a to je: (1) spajanje kultura dveju banaka. (3) razvijanje prodajne i tr`i{ne orijentacije.STRATEGIJSKI MENADŽMENT POSLOVNE BANKE 97 finansijskoj sredini. Proces upravljanja promenama Proces upravljanja promenama mo`e biti onoliko uspe{an koliko i same promene. njome se omogu}uje strategijski odgovor na promene. {to je jedan od zna~ajnih elemenata upravljanja rizikom. poslovna filozofija itd. novi menad`ment tim.4. 3. Illinois. banka mora imati jasno definisanu strategiju. 1989. Upravljanje promenama je ve{tina koju menad`eri banke moraju savladati. Ako se pri tome jasno defini{e strategija banke. Upravljanje promenama je proces koji uklju~uje pet faza koje ilustruje slika 3-15. Skinner: The New Banker Develop Leadership in a Dynamic Era. 27) James H. Homewood. onda tim gubi sve pozicije da dalje obavlja tu funkciju.2. konkurencija itd. pravne. Odnosno. Strategija upravljanja promenama Promene u novom bankarskom okru`enju su faktor broj jedan tr`i{nih uslova u savremenom privre|ivanju banke. na temelju teku}ih informacija o ostvarivanju planiranih ciljeva. 28) 3.3. (2) reorganizovanje jedne banke. Me|u zna~ajnije promene u eksternoj sredini mogu se ubrojiti: tehnolo{ke. ali i centralne banke i kontrolnih institucija. Efektivnost upravljanja procesom promena zavisi od sposobnosti menad`ment tima da ‘u hodu’ menja sopstvena znanja. Naime. (4) primena procesa strategijskog planiranja i (5) popravljanje performansi zaposlenih. Promene u okru`enju su kriti~ni element i izazov menad`mentu banke. . pa je zato strategija upravljanja promenama jedan od va`nih faktora ~ijom kontrolom mora ovladati menad`ment banke.

ne}e se u ovom kontekstu dogoditi ni{ta. menad`ment tim i zaposleni u banci moraju shvatiti. Stoga je od posebnog zna~aja uloga menad`ment tima. jer u suprotnom mo`e nastati vi{e {tetnih posledica za banku. Jedna od 29) Ibidem. da je ono {to oni u tom momentu znaju. Id e n tifik a c ija z a s tu p a n je i 2 . neadekvatno i neprimenjivo. i shvatanja menad`menta da su promene potrebne. (2) revizori i kontrolori skre}u pa`nju na neadekvatan kreditini portfolio . Prva faza procesa upravljanja promenama nastaje pod pritiskom eksternih ili internih snaga za promenama. nedovoljno.konkurencija. P r im e n a i p ro c e n a P R IH V A T A N J E P R O M E N E Slika 3-15: Proces upravljanja promenama 29) Prve tri faze procesa usmerene su na identifikaciju i dijagnostiku potreba za promenama.STRATEGIJSKI MENADŽMENT POSLOVNE BANKE 98 S N A G E P R O M E N A (e k s te rn e i in te rn e ) 1 .krediti sa gubicima i (3) klju~ni rukovodioci podnose ostavke. str. Naime. Druga faza je prihvatanje promena i tra`enje na~ina da se one primene i izvr{i preorijentacija postoje}eg pona{anja i aktivnosti banke. Ukoliko menad`ment tim ne podr`i nu`nost promena. In te rv e n c ija i p re o rije n ta c ija 3 . dok preostale dve faze fokusiraju primenu i prevazila`enje otpora promenama. Iz b o r i o b a v e z a 5 . kao {to su: (1) dobri komitenti i klijenti napu{taju banku . i da moraju u~iti novo. D ija g n o z e i p o tv rd e 4 . . 62. ili pak obeju.sele svoje poslovanje u druge banke .

Otpor i minimiziranje otpora promenama u banci 30) Ibidem. da je odr`avanje pozicije ‘status quo’ neprihvatljivo. str. Menad`ment tim svestan toga treba da povede efikasnu akciju u cilju definisanja potreba za promenama i upoznavanja sa ~injenicama. Pri tome se mora ra~unati na faktor vreme.4.STRATEGIJSKI MENADŽMENT POSLOVNE BANKE 99 realnih opasnosti je da se u banci poku{aju tra`iti odgovori i re{enja u primeni promena na stari tradicionalni na~in. pa ~ak i {tetno. teku}e i istorijske informacije i direktno posmatranje pona{anja na radnim mestima. Zato ova faza zahteva skupljanje informacija. 79. Tre}a faza uklju~uje dijagnozu svih simptoma problema i zahteva od menad`menta da potvrdi da problemi promena fakti~ki egzistiraju. Ovde se mora i}i duboko u su{tinu promena celokupnog poslovanja banke i na utvr|ivanje konkretnih specifi~nih ciljeva promena u banci. pri ~emu se moraju utvrditi i kriterijumi za merenje ostvarenja postavljenih ciljeva. specificnih ciljeva (koji se utvr|uju u ~etvrtoj fazi).4. kao {to su: mi{ljenje kolektiva. kao {to to pokazuje slika 3-16: Nizak nivo Visok nivo Prvi nivo: Drugi nivo: Tre}i nivo: ^etvrti nivo: Peti nivo: [esti nivo: Sedmi nivo: Osmi nivo: Organizaciona struktura (poslovi i odelenja) Poslovna politika i procedura Kadrovska politika i procedura Ocena i popravka radnih performansi Pona{anje izme|u grupa Pona{anje u okviru grupa Pojedina~na pona{anja Pona{anja pojedinih grupa . 3. Izvr{avanje toga zadatka mogu}e je sprovesti na osam nivoa. ^etvrta faza obuhvata izbor re{enja ranije dijagnozom utvr|enog problema i stvaranje obaveze za one koji to moraju primeniti. mi{ljenja klju~nih rukovodilaca. isticanje razlika u mi{ljenju. . Menad`ment tim ne mo`e proceniti efektivnost promena bez utvr|ivanja konkretnih.ciljevi Strukturni ciljevi Kadrovski ciljevi Slika 3-16: Osam nivoa napora ciljnih promena 30) Peta faza je kona~na faza i uklju~uje primenu i procenu re{enja da bi se otkrile gre{ke izbora i otpori promenama. koje mora biti odgovaraju}e da bi se primenila izabrana re{enja.

znaju da ljudi ~esto imaju otpor promenama. Donnelly. Mnogi menad`eri procenju da su potrebna neophodna uskla|ivanja sa promenama i da su njihova ranija pona{anja. Ljudi }e dati otpor promeni ako oni strahuju da }e izgubiti ne{to {to vredi. bolje je da se u|e u su{tinu razloga otpora promenama. To je obi~no onda kada ljudi potpuno ne razumeju za{to se promene de{avaju i kakve su implikacije. (3) Razli~ite procene. Mala tolerancija promena je mogu}a i kod menad`era. koji imaju otpora prema promenama da bi spasili obraz. 84-86.Developing Leadership in a Dynamic Era. smatraju skuplje. Interesi banke i saradnika nisu prioritetniji. neki ljudi strahuju od gubitka mo}i. dok promene na koje oni ne uti~u. str. 31) James H.godine. Smatra se da upla{ena osoba razmi{lja samo o svom interesu kada daje otpor promenama. slobode u dono{enju odluka. . U bankama gde je veliko nepoverenje u upravlja~ki tim. kada se predla`u promene. Dow Jones-Irwin Homewood. oni ~esto imaju razli~ite procene situacije. Smatra se. koje su se razvile tokom mnogo godina i imaju jak uticaj na to da banke ostanu tradicionalno organizovane. 1989. Kada strahujemo od gubitka. Kulture u mnogim bankama u realnosti su kolekcija subkultura ili ‘klanova’. mo`e se desiti veliko nerazumevanje. ali su emotivno nemo}ni da u~ine tranziciju. oni im onda jednostavno daju otpor. kontrole nad resursima. and Steven J. da postoje ~etiri naj~e{}a razloga otpora promenama i to: 31) (1) Sopstveni interes. Sumnje u menad`ment tim se ponovo pojavljuje kao barijera efektivnom upravljanju bankom u deregulisanoj sredini. (4) Mala tolerancija promena. Nepoverenje se ~esto bazira na drugim faktorima nastalih tokom godina kao ‘dobra’ zasluga menad`ment tima. Da li }e promene uklju~iti samo dodatnu obuku ili }e zna~iti totalnu reorganizaciju banke. prijateljstva i presti`a.STRATEGIJSKI MENADŽMENT POSLOVNE BANKE 100 Promene u bankama izazivaju racionalne i iracionalne otpore od strane zaposlenih. Illinois. (2) Nedostatak poverenja. Po{to zaposleni u banci gledaju na promene – njihove namere. Skinner: The New Banker . potencijalne konsekvence i njihov uticaj – razli~ito. koji poku{avaju da izgrade prodajnu orijentaciju. odluke i uverenja bila pogre{na. U njihovom inciranju promena vide pozitivnije rezultate. Ljudi mogu jasno da razumeju da su promene neophodne. Bankari. posebno ako promene zahtevaju razvoj novih ve{tina. Umesto samopouzdanja da }e zaposleni imati otpora prema promenama ili reagovati na pojedina~an na~in. Jr. mi razmi{ljamo o sebi i o tome {ta }emo dobiti.

(3) Oprema i podr{ka. Imaju}i u vidu ljude na koje }e promene uticati. Ako ljudi ose}aju da njihova pona{anja i ideje se uklju~uju u napore za promenama. Reduciranje otpora mo`e se ~esto posti}i i kroz pregovore. Diskusije i analize ~esto mogu da pomognu menad`erima iz razli~itih funkcionalnih odeljenja banke da identifikuju ta~ke pregovaranja i saglasnosti. da promene budu podr`ane. Zaposleni mogu da budu manipulasani sa informacijama koje dobijaju. zaista mo`e smanjiti otpor promenama. da budu dobri slu{aoci. S druge strane. dodeljivanjem lo{eg posla i gubitkom privililegija. Menad`eri treba da poka`u interes za saradnike. Komunikacija i edukacije poma`e u pripremi ljudi za promene. suprostavljaju}i jedno odeljenje drugom i sa obezbe|ivanjem krivih informacija. oni }e promene vi{e respektovati i obi~no im davati manji otpor. str. Kanalisanje puta. To je naro~ito va`no za menad`ere da su spremni da daju podr{ku i pomognu opremom promene. da je otpor promenama jedan prirodan ljudski odgovor i da se moraju preduzeti koraci za miniziranje otpora. Veoma dobar na~in za minimiziranje otpora promenama je da po~ne borba sa njim pre nego {to otpor nastanae. lo{e implementirane promene ne}e rezultirati u promenama. mogu pomo}i u dizajniranju i implementaciji stih. kada znaju da su strah i zabrinutost u srcu svih promena. da ukazuju na va`nost promena itd. (5) Eksplicitne i implicitne korekcije. Minimiziranje otpora promenama mo`e se posti}i raznim brojnim metodama. (2) U~e{}e i uklju~ivanje. pomo}i }e pove}anju njihovog doprinosa promenama.STRATEGIJSKI MENADŽMENT POSLOVNE BANKE 101 Uspe{no upravljanje promenama u banci podrazumeva spoznaju. . Zaposleni mogu uvek da budu naterani na prihvatanje promena sa pretnjom gubitka posla. ukazivanje na neophodnost i logiku promena. Minimiziranje otpora mo`e da smanji vreme potrebno za promene na prihvatljivo ili tolerantno. ali i stalno informisanje svih tokom celog vremena. kratkoro~nim promenama i iskrivljenim promenama. 86-87. povr{nim promenama. (4) Pregovaranje i saglasnost. redukcijom promotivnih prilika. Kriti~ni momenat u implementaciji je. Razumljivo je da ovakva pona{anja su rizi~na i pove}avaju verovatno}u ve}ih problema na putu promena i pove}avaju nepoverenje u menad`ment tim banke. (6) Manipulacija i kooperacija. koji se koriste u razli~itim situacijama i u raznim kombinacijama:32) (1) Edukacija i komuniciranje. Ljudi moga da kooperiraju kada im se 32) Ibidem.

James H. Prentice-Hall. Beograd. Planning and Control. Walker. New York. Prof. Dow Jones . Homewood. Dow Jones-Irwin Homewood. Bonoma: The Marketing Edge: Making Strategies Work. 1982. E. E. Homewood. grupa autora.Irwin. Skinner: The New Banker Developing Leadership in a Dynamic Era. 8. 1970. Chicago. Philip Kotler: Marketing Management Analysis. Fourth Edition.Irwin. Thomas I. Scheuing and K. izlaganje prvo 4.dr Mom~ilo Milisavljevi}: Marketing. Udru`enje banaka u Beogradu i Beogradski eskontni centar. Gogel: The Financial Services Handbook Executive Insights and Solutions. Jr. Savremena administracija. redaktor: prof. Englewood Cliffs. Illinois. E. James H. Third Edition. Illinois. Dow Jones-Irwin. u knjizi: The Bankers” Handbook. 1992. 1979. 13. Bank Administration Institute. M. Englewood Cliffs. 1989. Free Press. Leonard L. godine 2. Donnelly. Philip Kotler: Marketing Management Analysis.A Strategy Vision. Friars and Robert N. 5. Third Edition. 1985. Jr. Dr Benjamin B. dr Mom~ilo Milisavljevi}. Tobia and John W.. Upravljanje marketingom. Dow Jones .godine. 6. Jr.STRATEGIJSKI MENADŽMENT POSLOVNE BANKE 102 daju glavne i vidljive uloge u dizajniranju i implementaciji promena. 10. and Steven J. 1980. 12. Buell. 1989. Thompson: Marketing Financial Services . Storrs and Charls E. Edited by: William H. New York. 1988. Arthur Andersen and Co: New Dimensions in Banking: Managing the Strategic Position. Berry and Thomas W. Prentice-Hall. Ekonomski fakultet . Planinng and Control. 1980. Beograd. New York. 1983. Gaida: Profitable Service Marketing. MacMillan Publishing Company. ]ur~i}: Marketing poslovne banke. 14. 9. Fourth Edition. McGraw-Hill Book Company. Joseph F. 1986.P. edited by V.W. Illinois. Homewood. LITERATURA: 1. Ove metode su vrlo rizi~ne i imaju visoku verovatno}u ‘ga{enja vatre’ dodavanjem ulja u dugom roku. Dr Uro{ N. 7.: Commercial Banks Financial Management in the Financial Services Industry.. Illinois. Inc.Tanjug. New Jersey. New York. Culliton: The Concept of Marketing mix. Tregoe. New Jersey. A. . Thomas V. 3.. Sinkey. u Handbook of Modern Marketing. Donnelly. J. Eileen M. Zimmerman: Strategy and Resource Allocation. Dr Peter M. Johnson. John Wiley and Sons. Baughn. 1985. 1987. Inc. 11.

Bankers Publishing Company. 1986. Rose: Financial Forecasting in Banking. 1990. 16. American Bankers Association. 1984. Gary A. . William V. UMI Research Press. New York. 17. Fraser: Evaluting Commercial Bank Performance A Guide to Financial Analysis. Massachusets. 19.STRATEGIJSKI MENADŽMENT POSLOVNE BANKE 103 15. Emmanuel N. Washington. American Bankers Assotiation. Giroux and Peter S. Preager. 1984. Roussakis: Commercial Banking in an Era of Deregulation. Donald R. Illinois. Fraser and Lyn M. Washington. 18. 1981. Rosella Bammister: Financial Planning for Bankers. Rolling Meadows. White: Strategic Planning for Bankers.

DEO DRUGI UPRAVLJANJE BILANSIMA I KAPITALOM BANKE S a d r ` a j d r u g o g d e l a: • Upravljanje bilansom i agregatima banke • Upravljanje prihodima i rashodima banke • Upravljanje kapitalom poslovne banke .

pre svega. To su. Preko bilansa uspeha iskazuju se kamatni prihodi i rashodi i nekamatni prihodi i rashodi banke. i • upravljanje kapitalom poslovne banke. Dok jedni slu`e za javnost i kontrolne institucije. pored navedenih bilansa. Naime.UPRAVLJANJE BILANSOM I AGREGATIMA BANKE 105 Napomene uz sadr`aj drugog dela knjige Efikasno i efektivno finansijsko upravljanje bankom vr{i se preko nekoliko formalnih i neformalnih bilansa. pored neophodnog uslova za osnivanje banke. Upravljanjem poslovnim miksom aktive i pasive menad`ment tim banke uti~e na likvidnost. da apsorbuje eventualne kreditne gubitke nastale tokom redovnog poslovanja. a kamatni rashodi merilo funkcije obezbe|enja izvora sredstava. izvori ili obaveze u bilansu stanja banke predstavljaju dati poslovni miks pasive. dok plasmani ili imovina banke predstavlja dati poslovni miks aktive. analiza i izve{taja o poslovanju banke. stabilnost i propisane uslove. da poma`u menad`ment timu banke u ostvarivanju profitabilnog poslovanja banke. Upravljanje prihodima i rashodima banke ima za svrhu ostvarenje ciljne profitabilnosti banke. solventnost i profitabilnost banke. analize poslovanja i poslovni izve{taji banke. bilansi stanja banke. koji u~estvuju u ukupnim prihodima preko 80%. Zato banka mora kontinuirano odr`avati potreban nivo kapitala. Upravljanje bilansom stanja predstavlja najva`niji segment upravljanja finansijskim resursima i agregatima banke. kako bi obezbedila sigurnost. i da zadovoljava propisane minimalne standarde adekvatnosti kapitala. drugi pak iamju za svrhu. da se podsetimo. tako su va`ni i kamatni rashodi. koji zajedno formiraju neto kamatne prihode ili neto kamatnu marginu. da kapital posebno deoni~ki. ima i tri slede}e funkcije: da {titi {tednju i depozite od eventualnog bankrota banke. Ina~e. bitan elemenat je upravljanje kapitalom banke. Upoznavanje sa ovom materijom. Kako su za svaku banku va`ni kamatni prihodi. . izlaganje u ovom delu knjige je dato u tri glave: • upravljanje bilansom i agregatima banke. bilansi uspeha banke (prihoda i rashoda banke). Za uspe{no i stabilno poslovanje banke. Preko bilansa stanja izra`avaju se stanja resursa (izvora sredstava) i stanja agregata (plasmana sredstava) banke kao rezultata promena za odre|eni period. Kamatni prihodi su merilo uspe{nosti kreditne aktivnosti banke. • upravljanje prihodima i rashodima banke.

treba ga iskoristiti! GLAVA 4.UPRAVLJANJE BILANSOM I AGREGATIMA BANKE 106 Bilans postoji svakog trenutka. UPRAVLJANJE BILANSOM I AGREGATIMA BANKE OKVIR ^ETVRTE GLAVE: • • • • Upravljanje Upravljanje Upravljanje Upravljanje bilansnom strukturom banke bankarskim resursima i agregatima izvorima – obavezama banke imovinom – sredstvima banke .

po{to se apsolutne i strukturalne promene odra`avaju u apsolutnim iznosima na profit banke i stabilnost njegovog ostvarivanja. francuski izraz za bilans je tako|e “bilan”. Bilansi mogu biti na nivou jedne banke. ta~no i nename{teno bilans stanja i bilans uspeha. banka prima depozite vode}i ih kao obavezu banke i ‘proizvodi’ kredite vode}i ih kao sredstva banke. stopa kreditiranja. a slede}i koeficijenti mogu slu`iti kao kontrolni pokazatelji:2) • • • • • • stopa gotovine. sredstava u aktivi i obaveza u pasivi. nema~ki “bilanz”. potrebno je koristiti tzv. Mi }emo ovde analizirati bilans na nivou banke. UPRAVLJANJE BILANSNOM STRUKTUROM BANKE 4.godine. Za sada se ne}emo upu{tati detaljnije u na~in i metodologiju izra~unavanja ovih koeficijenata. neto bilans banke. John Wiley & Sons. koji pokazuje samo kreditne i ostale funkcionalne plasmane na strani aktive i izvore sredstava kojima se pokrivaju navedeni plasmani na strani pasive. 2001. U engleskoj odnosno anglosaksonskoj literaturi taj izraz je “balance” odosno “balance sheet”. po{to }emo se tim pojedina~nim problemima baviti u nastavku teksta u okviru ove glave.1. Ina~e. i stopa kapitala. Bilans i bilansna struktura banke Bilans banke je pregled njenih finansijskih pozicija tj. 218-219. stopa likvidnosti.1. 1) Re~ BILANS je latinskog porekla i poti~e od re~i “bilan”.1) Upro{}eno re~eno. str. U ovome se i nalazi obja{njenje za zna~aj upravljanja sredstvima i obavezama banke. Na osnovu bilansa banke mo`emo dobiti niz korisnih informacija za upravlja~ke potrebe menad`met tima banke. koja ozna~ava dvostranu vagu. oblikuju}i tako svakodnevno. Mergers. te deoni~kog kapitala kao posebnog oblika izvora sredstava. 2) Zabiholah Rezaee: Financial Institutions. italijanski “ bilancio”. . na nivou sistema poslovnih banaka i na nivou bankarskog sektora. Valuations.1. stopa solventnosti. New York. Second Edition. Da bi bilans banke bio {to pogodniji za analiti~ki pristup upravljanju pozicijama u bilansu banke. Naro~ito su pogodni za operativno poslovanje.UPRAVLJANJE BILANSOM I AGREGATIMA BANKE 107 4. and Acquisitions – The Fair Value Approach. kao pogodno oru|e za upravljanje bilansnom strukturom banke. stopa rezerve likvidnosti.

solventnost banke se bilansno iskazuje preko deoni~kog kapitala i rezervi. Pored ove strukture. Jr. 4) 3) . Kona~no. Valutna uskla|enost aktive i pasive garantuje pokrivanje valutnog rizika usled promene valutnog kursa. Po{to je banka profitno orijentisana institucija. New York. 1992.3) Tipi~na struktura bilansa jedne banke srednje veli~ine u razvijenoj tr`i{noj privredi (SAD) data je u pregledu 4-1. Nau~na knjiga. po{to bilans banke u svakom momentu pokazuje stanje izvora i plasmana banke. Ostala aktiva UKUPNO: 60% 27% 3% 6% 4% 100% PASIVA 1. godine prikazana je u pregledu 4-2.5) Ibidem. data je i struktura bilansa komunalne banke i velikih banaka nov~anih centara (“money centar banks”).4) Pregled 4-1: Tipi~na struktura bilansa banke AKTIVA 1. Depoziti po vi|enju 3. godinu. ta struktura je izgledala znatno duga~ije. Ostale obaveze 5. ~ime se brani stabilnost poslovnog sistema banke. Third Edition. Oro~eni depoziti 2. perfektno uravnote`en bilans banke zahteva da se likvidnim rezervama pokrije rizik neblagovremenog pla}anja. Uravnote`enim bilansom banke smatra se. 5) Podaci navedeni iz Biltena Narodne banke Jugoslavije za 1999. godine. Depoziti i obaveze na nov~anom tr`i{tu 4. Gotovina 5. MacMillan Publishing Company. strana 27. Krediti i diskonti 2. Beograd. Samo desetak godina ranije. S obzirom da ne raspola`emo drugim podacima. Vidi o tome detaljnije: Dr Srboljub Jovi}: Bankarstvo. 1990. Plasmani u hartije 3. maksimiziranje profita posti`e se na osnovu optimalnog obima i strukture izvora i plasmana i maksimiziranjem razlike izme|u nivoa prihoda i tro{kova banke. Likvidna aktiva 4. Prose~na struktura konsolidovanog bilansa na{ih banaka na dan 31. dati su podaci iz zbirnog konsolidovanog bilansa banaka sa aspekta ro~nosti – kratkoro~na i dugoro~na aktiva i pasiva. 12. Sinkey. Joseph F.UPRAVLJANJE BILANSOM I AGREGATIMA BANKE 108 Osnovni smisao bilansa banke je omogu}avanje uvida u strukturu i su{tinu svakodnevnih a posebno va`nijih poslovnih operacija i poslova banke.: Commercial Bank Financial Management in te Financial Services Industry. Deoni~ki kapital UKUPNO: 44% 30% 11% 7% 8% 100% Za bilans banke je bitna ravnote`a i ro~na uskla|enost. godine strana 134-135. ako su ro~no i valutno izbalansirane vrednosti aktive i pasive. Ako banka prihodima pokriva tro{kove. To se naro~ito odnosi na poslove mobilizacije depozita i odobravanja raznih vrsta kredita. strana 135. 1989. Ro~na uskla|enost bilansa garantuje pokrivanje rizika nelikvidnosti.

poslovnim firmama i dr`avnim institucijama i u formi hartija od vrednosti.0% 15. Japan).2% 100% Aktuelni podaci o ro~noj i strukturalnoj uskla|enosti bilansa banke obezbe|uju se preko bankarskog ra~unovodstvenog i bankarskog informacionog sistema. Osnovni identitet bilansa izra`ava se relacijom: SREDSTVA = OBAVEZE + NETO VREDNOST Za razliku od proizvodnih preduze}a. Ostali delovi aktive UKUPNO: 35.7% 100% PASIVA 1.9% 55. Upravljanje bilansom poslovne banke Upravljanje bilansom banke podrazumeva poznavanje kompozicije njenog bilansa i me|usobnog odnosa ra~una u njenom bilansu. Najve}i deo obaveza odnosno pasive poslovne banke sastoji se od potra`ivanja doma}instava. {to zna~i da banka treba da ima dnevno bilans stanja i bilans uspeha. Pored ovoga.1. Ova finansijska sredstva su prete`no u formi kredita doma}instvima. Ostali delovi pasive 4. Za analiti~ki pristup analizi bilansa banke.9% 0.9% 56. Kapital banaka UKUPNO: 28. potrebno 6) Bankarski ra~unovodstveni sistem razlikuje se od ra~unovodstvenog sistema u privredi: ono {to je u kontnom planu privrede DUGUJE. 4. to je u banci DUGUJE. Dugoro~ni plasmani 3. Bankarski ra~unovodstveni sistem razlikuje se od ra~unovodstvenog sistema preduze}a i po tome6). tehni~ki i kadrovski opremljene banke u razvijenim tr`i{nim privredama (SAD. koji se razlikuju od ra~unovodstvenog sistema preduze}a. U na{im uslovima tu ukupnu a`urnost posti`u neke manje privatne i me{ovite banke. {to se u banci ra~uni glavne knjige treba da dnevno bilansiraju. zatim ono {to je u privredi POTRA@UJE. to je u banci POTRA@UJE. . dok velike dru{tvene banke imaju a`urne samo neke od segmenata poslovanja banke (na primer: poslovanje sa gra|anima). ovakvu brzinu posti`u dobro organizovane. Nema~ka.4% 7. dok ra~unovodstvo banke mora biti stalno a`urno i uredno. Dugoro~ni izvori 3. Naravno. poslovnih firmi i dr`avnih institucija po osnovu depozita po vi|enju i oro~enih depozita.UPRAVLJANJE BILANSOM I AGREGATIMA BANKE 109 Pregled 4-2: Struktura konsolidovanog bilansa na{ih banaka AKTIVA 1. bilans poslovne banke se sastoji uglavnom od finansijskih sredstava umesto od fizi~ke aktive. Ranije smo videli kakva je strukturalna kompozicija jedne komercijalne banke u razvijenoj tr`i{noj privredi. Kratkoro~ni plasmani 2.2. ra~unovodstveni sistem u privredi mo`e da trpi i odre|enu nea`urnost. Kratkoro~ni izvori 2.

ali pove}ava i prinos. O ovome }e biti re~i u kasijem izlaganju. Znatni iznosi Visok stepen Pove}ava Pove}ava sredstava koji se odnose finansijskog leverid`a rizik prinos na kapital banke Prvi slu~aj ukazuje na male {anse banke koja ima malo fiksne aktive i nizak poslovni leverid` da uve}a svoj profit. Veli~ina i kompozicija bilansa banke su va`ne zbog njihovog efekta na rizik (varijabilnost prinosa) i na prinos (profitabilnost). Primera radi. ili ve}a profitabilnost a manja likvidnost. Jedan od takvih pokazatelja odnosa jeste finansijski leverid` banke ili finansijski oslonac (‘financial leverage’).godine. MacMillan Publishing Company. Pregled 4-3: Implikacije strukture bilansa na uspeh banke GLAVNE KARAKTERISTIKE BILANSA KOMERCIJALNE BANKE 7) Implikacija na banku: Karakteristike Va`nost Rizik Prinos 1 Malo fiksne ili fizi~ke Nizak stepen poslovnog Smanjuje Smanjuje aktive leverid`a rizik prinos 2. kada banka ima zna~ajne depozite. Jr.UPRAVLJANJE BILANSOM I AGREGATIMA BANKE 110 je poznavanje i razumevanje internih odnosa me|u bilansnim ra~unima. ako banka `eli da pove}a svoju profitabilnost. 26. tre}a karakteristika banke je da ima visok stepen finansijskog leverid`a i visok multiplikator deoni~kog kapitala. ali i na smanjenje svog profita. New York. Efekat takvog pona{anja mo`e biti ili ve}a likvidnost a manja profitabilnost. banka `eli da udovolji i tra`nji za kreditima. One ukazuju na uticaj upravlja~kih odluka menad`ment tima i promena okru`enja banke. mora imati odgovaraju}i stepen likvidnosti da udovolji tra`nji za povla~enjem depozita. . Sinkey. Kona~no. koji se koristi za finansiranje aktive banke. Ovakva banka uti~e na smanjenje rizika. Drugi slu~aj. Banka pove}ava rizik. 1989. To se mo`e izraziti kao iznos duga odnosno depozita. Third Edition. Ovo dovodi do toga da banka mora da bude likvidna i tako smanjuje rizik ali i prinos.: Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry. Isto tako. str. Va`nost i implikacije strukture bilansa banke i navedene tri karakteristike bilansa date su u pregledu 4-3. Rezultati sumirani u pregledu 4-3 su posebno va`ni za proces dono{enja odluka od strane menad`ment tima banke. va`na su tri pravca akcije: (1) pove}anje njenog operativnog 7) Joseph F. Znatni iznosi Zahtevi da banka bude Smanjuje Smanjuje kratkoro~ne pasive likvidna rizik prinos (depozita) 3.

FDIC)9) Ibidem. Upravljanje kapitalom 2.Porez Politike za ostvarivanje ciljeva: 1. 9) Skra}enice FED. Third Edition. 27.UPRAVLJANJE BILANSOM I AGREGATIMA BANKE 111 leverid`a pribavljanjem vi{e fiksne aktive. Joseph F. 28. Slika 4-1 prikazuje proces upravljanja bilansom banke u tri faze. Svaka od ovih akcija }e dovesti do varijabilnosti profita banke odnosno do pove}anja rizika. OCC i FDIC su po~etna slova naziva federalnih intucija u SAD. str. (2) smanjenje njene likvidnosti i oslanjanje na ‘kupovinu’ likvidnosti ili jednostavno smanjivanje svoje likvidnosti bez poku{avanja upravljanja obavezama i (3) pove}avanje njenog finansijskog leverid`a uz oslanjanje na ve}u aktivu i/ili na smanjenje svoje kapitalne baze. imaju federalnih kontrolnih agencija u SAD 10) 8) . godine. MacMillan Publishing Company.Op{ti tro{kovi . Jr. Upravljanje razlikom kamate i provizijama 4. Upravljanje likvidnomm banke Slika 4-1: Upravljanje bilansom banke u tri faze Upravljanje bilansom banke nije zna~ajno samo sa aspekta menad`menta banke (profita) i deoni~ara (dividende). OCC. Ovo je konzistentno pravilo u finansijskoj teoriji o osnovnoj ceni odnosno riziku prinosa: ve}i prinos na sredstva povla~i sa sobom ve}i rizik. 1989. ve} i sa aspekta regulatornih i kontrolnih institucija dr`ave. Kontrola op{tih tro{kova 5. Tako su regulatorne institucije u SAD (FED. Upravljanje porezima 6. 8) U regulisanoj sredini je manji rizik.Tro{kovi kamata . str. New York.: Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry.aktivnostim a 3. ali i manje {anse za visok profit. 10) Prva faza (Op{ta) Upravljanje aktivom Upravljanje pasivom Upravljanje kapitalom Upravljanje pozicijom rezervi pasive Upravljanje op{tom ili kreditnom pozicijom pasive Upravljanje dugoro~nim dugom Upravljanje kapitalom Druga faza (Specifi~na): Upravljanje pozicijom rezervi Upravljanje likvidno{}u Upravljanje investicijama Upravljanje kreditima Upravljanje fiksnom aktivom (Uklju~uju}i i vanbilansne aktivnosti) Tre}a faza (Izve{taj o generisanju bilansnih prihoda i tro{kova) Profit = Prihod . Upravljanje vanbil. koje izme|u ostalog. Sinkey.

banke mogu o~ekivati da nastave da rade ono {to su radile u pro{losti tj. Upravljanje portfolio strukturom bilansa Upravljanje portfolio strukturom banke predstavlja odgovaraju}u portfolio alokaciju resursa banke. koja se razvila sredinom 50-tih godina. Kao rezultat promena. a ukupna aktiva na propulzivnu snagu banke. ukupna pasiva bilansa banke ukazuje na obim mogu}nosti banke. Da se podsetimo. Njihova glavna vrednost proiza{la je iz njihove pronicljivosti. prva faza upravljanja bilansom je op{ta faza i akcenat je dat na ukupnu aktivu (sredstva). 4. Prve primene su se ogledale u formi linearnih i kvadratnih modela programiranja. Upravljanje bilansnom strukturom i odnosima aktiva pasiva.rezultate i posledice upravljanja bilansom banke. pokazali su se previ{e restriktivni i kompleksni za prakti~nu upotrebu. ~iji je krajnji cilj uspe{nije upravljanje rizikom banke. za rizik. pojedinih pozicija odnosno grupa pozicija pasive.UPRAVLJANJE BILANSOM I AGREGATIMA BANKE 112 primarno zainteresovane za sigurnost i ~vrsto}u odnosno o~uvanost bankarskog sistema odnosno. od primarnog je zna~aja poznavati relacije izme|u: • • • • strukture aktive i strukture pasive. ukupnu pasivu (obaveze) i kapital banke. da dr`e samo dozvoljen iznos fiskne aktive uz tra`enje od njih. Maksimiziranje profita treba da se ostvari navedenim politikama za ostvarivanje ciljeva (profita i dividende). Tre}a faza upravljanja bilansom usmerena je na podru~je generisanja prihoda i tro{kova banke. Uvid u rezultate poslovanja banke preko izve{taja o poslovanju (o profitu i gubicima) ukazuje na simptome performansi bilansa banke. Upravljanje bilansom banke ili bilansnom strukturom banke ili portfolio upravljanje ima svoje upori{te u modernoj portfolio teoriji. Druga faza upravljanja bilansom je vi{e specifi~na i u fokusu upravljanja su posebni delovi u okviru tri navedene celine op{teg pristupa upravljanju bilansom banke uklju~uju}i i vanbilansne aktivnosti. koja se odnosi na krajnje ishode . iako elegantni. ovi modeli.3. da imaju adekvatnu likvidnost i adekvatni kapital. . Za upravljanje bilansnom strukturom banke. da bi zadovoljio i deoni~are i regulatorne institucije. Me|utim. pojedinih segmenata odnosno portfolija aktive.1. Kao {to se vidi na slici 4-1. ostvaruje se rizikom uslovljeni profit. ono {to je dozvoljeno bankama. pojedinih pozicija aktive u odnosu na pozicije pasive.

AKTIVA 1/3 Portfolio kredita 1/3 Portfolio hartija od vrednosti 1/3 Portfolio rezervi. AKTIVA REZERVE BANKE PASIVA DEPOZITI . odnos produktivne prema neproduktivnoj aktivi. odgovaraju}i odnos depozita i kapitala banke radi potrebnog stepena solventnosti. odgovaraju}i odnos kapitala prema plasmanima. odgovartaju}i odnos oro~enih depozita prema depozitima po vi|enju. fiksne aktive i PASIVA Depoziti po vi|enju 1/2 Oro~eni depoziti 2/5 Deoni~ki kapital Slika 4-2: Idealna bilansna struktura aktive i pasive Sa stanovi{ta upravljanja rizikom banke. njena idealna vrednosna struktura aktive i pasive u savremenim uslovima prikazana je na slici 4-2. odgovaraju}u srazmeru plasmana u kredite i hartije radi odr`avanja zadovoljavaju}eg nivoa likvidnosti i profitabilnosti banke. itd. odgovaraju}i nivo leverid`a.ORO^ENI HARTIJE DUGORO^NI DUG FIKSNA AKTIVA DEONI^KI A A Slika 4-3: Hipoteti~ka struktura bilansa banke .UPRAVLJANJE BILANSOM I AGREGATIMA BANKE 113 Polaze}i od jedne sasvim upro{}ene {eme bilansa poslovne banke.PO VI\ENJU KREDITI . ova struktura aktive i pasive bilansa poslovne banke (slika 4-2) omogu}uje: • • • • • • • odgovaraju}i odnos plasmana prema izvorima.

.UPRAVLJANJE BILANSOM I AGREGATIMA BANKE 114 Dakle. New York. Third Edition.30 (S + L) ili S = 43 L (S vi{e ili jednako). upravljanje rizikom banke podrazumeva kontinuirano uskla|ivanje odnosa pozicija aktive i pasive u bilansu banke. a tro{kovi depozita i kapitala nulom. MacMillan Publishing Company. ograni~enje likvidnosti banke dato S = 0. a prinos na kredite sa rl. Pojednostavljena struktura aktive i pasive bilansa banke predstavljena je na slici 4-4: AKTIVA HARTIJE OD VREDNOSTI KREDITI PASIVA DEPOZITI PO VI\ENJU ORO^ENI DEPOZITI KAPITAL BANKE Slika 4-4: Pojednostavljena struktura bilansa banke Ako se prinos od hartija od vrednosti ozna~i sa rs. 1989.fondovi banke (“capital”). strana 403405. godine. Polaze}i od toga. onda se prihod banke I (income) mo`e izraziti slede}om jedna~inom: I = rsS + rlL Problem maksimiziranja funkcije prihoda ima slede}a ograni~enja: • • • ograni~enje bilansa banke dato S+L = 100 (manje ili jednako 100). Sinkey. bilans banke se mo`e predstaviti slede}om jednostavnom formulom: 11) gde je: S+L = D+T+C S = hartije od vrednosti (“securities”) L = krediti (“loans”) D = depoziti po vi|enju (“demand deposits”) T = oro~eni depoziti (“time deposits”) C = deoni~ki kapital . i ograni~enje obima kredita L = 35 (vi{e ili jednako). Jr.: Commercial Banks Financial Management in the Financial Services Industry. 11) Joseph F.

Mo`e se re}i da je kapacitet banke za preuzimanje rizika limitiran: (1) kapitalom. New York. ostvarivanje ovog cilja treba da se kontinuirano posti`e preko optimalne kombinacije i nivoa aktive (sredstava) i pasive (izvora) i finansijskog rizika. Investiranje . dospe}e. 1989. Gotovina za recikla`u (zadr`ana zarada) Slika 4-5: Uloga menad`era u firmi finansijskih usluga 13) 12) Dr Arnold A. Thomas I.godine.4. Priliv gotovine 2. (3) regulativom i (4) kreditnim rejtingom. str. Po{to se upravljanje aktivom i pasivom banke uklju~uje u bazi~an rast i anga`ovanje sredstava. UPRAVLJANJE SREDSTVIMA (Transakcije finansijskih sredstava) 2 UPRAVLJANJE IZVORIMA I KAPITALNE ODLUKE (Transakcije finansijskih sredstava) 1 Poslovanje banke 3 Finansijski menad`er 4 5 Depozit.1. 347. kapacitet rizika banke mora biti alociran izme|u njegovih razli~itih korisnika na na~in koji maksimizira o~ekivani prinos. u knjizi: The Bankers” Handbook. Naravno. novac i tr`i{te kapitala 1. primena i kontrola procesa. 13) Joseph F. S obzirom na njegov limit. Walker. Illinois. Dill: Tools and Techniques to Implement Asset / Liability Mangement. Gotovina vra}ena. (2) depozitima. Gotovina iz poslovanja ili deinvestirana 4. Baughn. . kvalitet i likvidnost sredstava i obaveza banke. Edited by: William H. miks. Third Edition. {irokog i stalno rastu}eg toka neto prihoda od kamata odnosno razlike izme|u aktivnih i pasivnih kamatnih stopa. Storrs and Charls E.: Commercial Banks Financial Management in the Financial Services Industry. Korelativni odnos alokacije sredstava i rizika u izvesnoj meri pokazuje i slika 4-5 koja predstavlja ulogu menad`era u banci kao firmi finansijskih usluga. Upravljanje odnosima aktiva . 50. 1988. Homewood. Jr. str.UPRAVLJANJE BILANSOM I AGREGATIMA BANKE 115 4.pasiva Upravljanje aktivom i pasivom banke je strategijsko planiranje. godine. stopu senzibilnosti. ono predstavlja ‘finansijsko srce’ banke. Sinkey. koji uti~e na obim. pa investirana (odluke o dividendi) 5. Third Edition. 12) Cilj upravljanja aktivom i pasivom banke je ostvarivanje jednog stabilnog. Dow Jones-Irwin. Jasno je da profit banke ovisi o mogu}nosti ili sposobnosti odnosno kapaciteta banke za preuzimanje rizika.plasman gotovine 3. MacMillan Publishing Company.

: Commercial Banks Financial Management in the Financial Services Industry. Jr. Odluke o upravljanju aktivom uglavnom uklju~uju transakcije u finansijskoj aktivi a ne u stvarnoj aktivi. Sinkey. kvalitet i kvantitet poslovanja banke (na primer: stopa profitabilnosti.dividenda itd. stopa likvidnosti).UPRAVLJANJE BILANSOM I AGREGATIMA BANKE 116 Na slici 4-5 mo`e se videti da finansijski menad`er u banci ima skoro iste zadatke kao i finansijski menad`er u svakoj drugoj nefinansijskoj firmi uz slede}e napomene: prvo. godine. uglavnom se radi o odlukama o finansijskim transakcijama. 366. O performansama banke bi}e detaljnije re~i kasnije. Kao {to se vidi. tr`i{ni novac dodatno kroz tr`i{ta kapitala. finansijski menad`er u banci mora poznavati su{tinu terminologije kao {to je upravljanje aktivom. upravljanje pasivom. drugo. upravljanje odnosima kapital . 14) Joseph F. Fokus upravljanja performansama kroz odnose aktiva .tro{kovi kamata.ekvivalent prihoda od kamatne stope .pasiva mo`e se jasno videti na slici 4-6. OP[TE PERFORMANSE BANKE Prinos (na kapital) Rizik (promene prinosa) Prinos na anga`ovana sredstva Neto nekamatne margine Leverid` multiplikatora kapitala Neto margina kamatne stope Promene neto nekamatne margine Promenljiva neto kamatna margina Prom. Upravljanje gotovinom banke i odnosima aktiva . kvalitet aktive. gde je prihod od neto kamatne stope = porez .pasiva odra`ava se na performanse poslovne banke. . mora poznavati ulaz gotovine. MacMillan Publishing Company. str.. bilo da je re~ o upravljanju aktivom ili upravljanju pasivom. Third Edition. pod performansama banke podrazumevaju se ostvareni rezultati. Najkra}e. kamatne stope Promenljivost obima Promenljivost miksa Miks stope obima Slika 4-6: Upravljanje performansama aktiva . New York. koja pokazuje odnos prinosa na kapital i rizika prinosa na kapital banke preko neto margina kamatne stope ili neto kamatne margine. 1989.pasiva 14) Definicije: Neto kamatna margina = prihod od neto kamatne stope: aktiva koja donosi zaradu.

1983. neto operativni prihod. Aktiva koja donosi zaradu ili produktivna aktiva = ukupna aktiva . Jr. i osetljivost stope. James V. jedan na~in mi{ljenja. Baker. godine.UPRAVLJANJE BILANSOM I AGREGATIMA BANKE 117 Neto nekamatna margina = (nekamatni prihod-nekamatni tro{kovi): aktiva koja donosi zaradu. str. Atlanta Trust Company of Georgia. Course Outline. koji mo`e pomo}i bankarskim menad`erima u re{avanju slo`enih problema. Koncept efekta neto kamatne margine podrazumeva nivo i varijabilnost op{te pozicije banke sa aspekta rizika prinosa produktivne aktive.fiksna aktiva . To su: (1) sistem metod upravljanja odnosima aktiva . 1978.pasiva.gotovina i dug . adekvatnost kapitala.pasiva. Jasno je da varijabilnost neto kamatne margine (ili rizika upravljanja odnosima aktiva pasiva) determini{u: kamatna stopa. 17) Kenneth R. Ibidem. 365. Banking. i u isto vreme pomo}i im u dana{njoj stalno promenljivoj sredini. str. Houghton: Asset & Liability Management: A Practical Approach.pasiva17) Sistem metoda upravljanja odnosima aktiva pasiva podsti~e okvir razmi{ljanja. godine (April 20).druga aktiva. neto prihod. {to se mo`e predstaviti i slede}om funkcijom: 15) NIM = f (stopa. (September). obim i miks varijanti kamatnih prihoda i kamatnih izdataka. 16) 15) . miks) gde je: NIM = neto kamatna margina f = funkcija stopa = kamatna stopa obim = obim produktivne aktive miks = varijante kamatnog prihoda i kamatnih tro{kova U savremenoj bankarskoj literaturi isti~u se dva metoda upravljanja odnosima aktiva . Va`na podru~ja koja treba da budu pokrivena su: (1) (2) (3) (4) (5) produktivna aktiva i njena profitabilnost. 114. obim. koji kombinuje nekoliko delova komponenti 16) i (2) prakti~ni model upravljanja odnosima aktiva .: Asset-Liability Management IV.

Kreditni potencijal predstavlja kvantum slobodnih sredstava.UPRAVLJANJE BILANSOM I AGREGATIMA BANKE 118 Prakti~ni model upravljanja odnosima aktiva . koje banka mo`e da plasira u kredite i hartije od vrdnosti.nov~ana sredstva. kao resurs banke. name{taj. Za banku su va`ni plasmani u tzv. aktivi banke. S druge strane. finansijski plasmani. to je banka produktivnija odnosno efikasnije iskori{}ava svoje osnovne resurse . i produktivna aktiva mo`e postati neproduktivna (plasmani koji su u sporu zbog nepla}anja kamate i drugi plasmani na koje je izvr{en otpis kamate.2. Me|utim. itd. te plasmani otpisani u celini tj. Ulaganja u fiksnu aktivu su preduslov obavljanja delatnosti banke. Pod bankarskim resursima podrazumevamo izvore sredstava banke i to: depozite kao klju~ni resurs .po vi|enju. (3) teku}e strategije za borbu sa deflacijom. Finansijski potencijal. produktivnu aktivu.pasiva fokusira slede}ih {est podru~ja: (1) u~e{}{e na tr`i{tu naspram profitabilnosti. Bankarski resursi i agregati U bilansu banke. obuhvataju kreditne i druge plasmane. ~ine: (1) finansijski potencijal banke i (2) finansijski plasmani banke. Produktivna aktiva donosi banci kamatu odnosno prihod. oro~ene i {tedne depozite. kao agregat banke. pored iskazivanja tokova i strukture kreditnih plasmana.2. (4) GAP ili ne GAP. Pitanje je samo u kojoj meri se ti resursi koriste. UPRAVLJANJE BANKARSKIM RESURSIMA I AGREGATIMA 4. gde kreditni plasmani predstavljaju klju~ni agregat banke. Pod ban~inim agregatima podrazumevamo plasmane u okviru finansijskog potencijala. [to je povoljniji odnos produktivne prema neproduktivnoj aktivi. tr`i{ni izvori (emisija i prodaja hartija od vrednosti) i deoni~ki . 4.1. (5) hed`ing GAP-ova sa fju~ersima kamatne stope i (6) ALM u budu}nosti (ALM = Asset Liability Managament). (2) korisnost sredstava. otpisana i glavnica i kamate. kreiranja nov~ane mase i pove}anja obima depozita. oprema banke). Drugim re~ima. koje banka mo`e usmeriti u razli~ite vrste plasmana. Bankarske resurse i agregate.). finansijski potencijal odgovara ukupnom zbiru kreditnih i nekreditnih plasmana banke tj. defini{e se kao zbir izvora svih sredstava. jednaki su zbiru ukupne aktive i odgovaraju ukupnom iznosu finansijskog potencijala. Nedepozitni bankarski resursi predstavljaju dopunske resurse banke i oni su: kreditni izvori (dugoro~ni dug). u naj{irem smislu re~i. mogu se analizirati i sagledavati bankarski resursi i agregati. Zato treba praviti razliku izme|u produktivne i neproduktivne aktive. Najve}i deo neproduktivne aktive u svakoj poslovnoj banci odnosi se na rezerve (standardne ili programirane rezerve likvidnosti) i fiksnu aktivu banke (zgrade. dok neproduktivna aktiva ne donosi banci ni kamatu ni prihod.

superlikvidne i nelikvidne pozicije banke zahteva posmatranje dve pozicije aktive i dve pozicije pasive banke. inostrani krediti. Sa bilansnog i strukturnog aspekta. str. Smatramo. 1990.UPRAVLJANJE BILANSOM I AGREGATIMA BANKE 119 kapital banke. To su: (1) programirani i stvarni nivo obaveznih rezervi prema centralnoj banci19) i (2) kreditni potencijal i ukupni plasmani (kreditni i nekreditni). U vezi sa ovom fusnotom dajemo i slede}u napomenu: Ovde se u celini ne mo`emo slo`iti sa stavom citiranog autora. da se problem solventnosti mora posmatrati isklju~ivo u vezi sa gubitkom banke i deoni~kim kapitalom banke i ne mo`e se staviti znak jednakosti izme|u superlikvidnosti i solventnosti banke odnosno nelikvidnosti i nesolvnetnosti banke. str. Pri tome treba naglasiti da svaka jedinica neplasiranog kreditnog potencijala zna~i ne samo za banku odre|eni gubitak. 55. (2) superlikvidna i solventna banka i (3) neleikvidna i nesolventna banka)). Zato i nismo citirali solventnost u navedene tri karakteristi~ne pozicije banke ((1) ravnote`na pozicija. Superlikvidna pozicija banke podrazumeva vi{ak stvarnih rezervi u odnosu na programirane rezerve odnosno neiskori{}eni kreditni potencijal. ve} i gubitak na nivou makroekonomskog sistema u smislu blokiranja dela dru{tvene akumulacije. Za ravnote`nu situaciju banke bitno je. i (3) nelikvidna pozicija. mogu}e su tri karakteristi~ne pozicije banke: 18) (1) ravnote`na pozicija. To zna~i da nema razlike izme|u stvarnih i programiranih rezervi. Nau~na knjiga. i da su u ravnote`i ukupni plasmani (kreditni i nekreditni) sa kreditnim potencijalom.godine. Me|utim. relacija ban~inih resursa i agregata. 4. Banka ulazi u zonu nelikvidne pozicije kada su stvarne rezerve ispod programiranih i kada su ukupni plasmani (kreditni i nekreditni) iznad obima kreditnog potencijala. Beograd.2. Beograd. obezbe|ivati i dodatne izvore sredstava na kreditnom tr`i{tu i tr`i{tu kapitala. . dok su plasirale samo onoliko sredstava koliko je to omogu}avao raspolo`ivi kreditni 18) Dr Srboljub Jovi}: Bankarstvo. 138.2. Naime. (2) superlikvidna pozicija. kada to uslovi nala`u. 1975. Posmatranje ravnote`ne. kao {to su: krediti kod centralne banke. 19) Dr Milutin ]irovic: Monetarno . banka mo`e. Savremena administracija. sve dok su se banke dr`ale ravnote`nih pozicija tj.kreditni sistem. Metodi i instrumenti rasta bankarskih resursa Relativno brz i stabilan ekonomski razvoj u razvijenim tr`i{nim privredama i nedovoljna raspolo`iva bankarska sredstva za plasiranje doveli su donekle do promene do tada poznatih bankarskih strategija i metoda rasta bankarskih resursa. izdavanje i prodaja dugoro~nih hartija od vrednosti. da su obe pozicije u ravnote`i.

godine. Koeficijente bankarske apsorpcije sredstava dobijamo na osnovu odnosa finansijskog ili depozitnog potencijala prema dru{tvenom proizvodu ili agregatnom dohotku zemlje. postoje tri grupe faktora koji opredeljuju formiranje bankarskih resursa:20) (1) Prva grupa faktora odnosi se na makrofinansijske uslove formiranja dru{tvene akumulacije i {tednje. Nau~na knjiga. (3) stopom bankarske transformacije sredstava i (4) stopom obnavljanja bankarskih resursa preko infuzije jednom plasiranih sredstava. str. Naravno. Na osnovu teorijskih i empirijskih uop{tavanja proizilazi da depozitni izvori treba da ~ine ne{to iznad ~etiri petine ukupnih izvora. Za rast bankarskih resursa bitan je ne samo kvantitet nego i njihova struktura i kvalitet. nije bilo potrebe da se razmi{lja o dodatnom pribavljanju novih izvora sredstava. Rast bankarskih resursa je determinisan: (1) stopom rasta depozitnih izvora. profila. (2) stopom rasta nedepozitnih izvora. mre`e.UPRAVLJANJE BILANSOM I AGREGATIMA BANKE 120 potencijal. Zapravo.finansijski sektor. . i `elja za brzim rastom obima poslovanja. Strukturni aspekti rasta bankarskih resursa ukazuju na odnose ravnote`e ili neravnote`e osnovnih agregata u odnosu na komponovane elemente ukupnih bankarskih izvora. uticali su na banke da donekle promene tradicionalni pristup rastu depozita kao najva`nijeg izvora bankarskih resursa. Prema savremenoj bankarskoj teoriji. sigurnosti i poverenja i sposobnosti banke da primenjuje nove metode i instrumente poslovanja. najve}i zna~aj ima depozitni potencijal. {to smo ve} naveli kod razmatranja globalne strukture elemenata pasive u bilansu banke. Nezadovoljena tra`nja za kreditima. (2) Druga grupa faktora odnosi se na institucionalne i strukturne komponente finansijskog sistema u okviru koga je bitna pozicija sektora poslovnih banaka u odnosu na nebankarsko . 20) Dr Srboljub Jovi}: Bankarstvo. 141-142. s jedne strane. Tu spadaju momenti lokacije. dok je manje od jedne petine banka oslonjena na nedepozitne izvore razli~itog spektra. kompetitivnosti. prema kome se naj~e{}e i meri veli~ina odnosno obim rasta pojedina~ne banke. fleksibilnosti. 1990. najjednostavnije merenje rasta bankarskih resursa mo`emo ostvariti preko pra}enja stope pove}anja finansijskog i depozitnog potencijala banke ili preko koeficijenta bankarske apsorpcije sredstava. s druge strane. (3) Tre}a grupa faktora ti~e se mikrofinansijskih momenata odnosno svih faktora koji se vezuju za pojedina~nu banku kao organizovani finansijski mehanizam. Beograd.

(3) aran`mani o rekupovinama hartija od vrednosti. str. CDs) su specifi~ni vrednosni papiri. (2) NOW aran`mani (“negotiable order of withdrawal”) su specijalni ra~uni kod banaka. koji predstavljaju fleksibilan mehanizam privla~enja slobodnih nov~anih sredstava preko nov~anog tr`i{ta. (6) zajedni~ki fondovi nov~anog tr`i{ta. Repos. visok stepen likvidnosti. (6) Me{oviti fondovi nov~anog tr`i{ta (“money market mutual fund”) su novi tipovi visoko kvalitetnih kratkoro~nih finansijskih instrumenata za 21) Ibidem. Ulo`ena sredstva nisu osigurana. destimulativna kamata. a ulaga~i ne snose tr`i{ni rizik po{to se ugovorima pokrivaju ulo`ena sredstva i kamata. (4) svip aran`mani. (2) NOW ra~uni. (3) Aran`mani o rekupovini hartija od vrednosti (“repurchase agreements”. (5) Depozitni ra~uni nov~anog tr`i{ta (“money market deposit accounts”) su novijeg datuma u bankama razvijenih tr`i{nih privreda. ve}a kamatna stopa u odnosu na klasi~ne depozite i visoka nov~ana denominiranost. (5) depozitni ra~uni nov~anog tr`i{ta. gde se salda vi{kova sredstava automatski konvertuju u kamatonosne hartije od vrednosti. dospelosti (najdu`e 90 dana) i kamati. Re~ je o posebnim aran`manima sa poslovanjem na teku}im ra~unima. koji su istovremeno i {tedni (po{to nose kamatu) i teku}i (po{to se preko njih mogu vr{iti pla}anja). (1) Depozitni certifikati (“certificates of deposits”. Depoziti su osigurani. a iznad minimalnog daje se stimulativna. Regulator minimalnog nivoa stalnog depozita je visina kamate: za minimalni je odre|ena. {to je kasnije i legalizovano. 146-150. banka }e konvertovati ove hartije u likvidna nov~ana sredstva. . koje su oko {ezdesetih godina prvi put emitovale najve}e ameri~ke banke u cilju efikasnije mobilizacije depozitnih resursa. Obrnuto. Svrha im je da se izbegne zakonska restrikcija pla}anja kamate na teku}e ra~une. dok je za nivo ispod minimalnog. Bitne karakteristike ovog instrumenta je utr`ivost. Transakcije su pokrivene ugovorima o pojedina~noj vrednosti. ceni.UPRAVLJANJE BILANSOM I AGREGATIMA BANKE 121 Najva`niji finansijski instrumenti ostvarivanja rasta finansijskih resursa u savremenom bankarstvu su:21) (1) depozitni certifikati. (4) Svip aran`mani (“sweep accounts”) predstavljaju nov na~in mobilizacije nov~anih sredstava komitenata banke. RP) su kratkoro~ni dr`avni vrednosni papiri. i (7) ‘overdraft’ aran`mani.

(6) obavezne rezerve. strana 152. {to se odra`ava na porast kreditnog potencijala (depozit umanjen za obaveznu rezervu). (7) depoziti dr`ave kod centralne banke. To su slede}i faktori:22) (1) diskontne operacije centralne banke. da se sa rastom dohotka po stanovniku 22) Dr Srboljub Jovi}: Bankarstvo. Sli~an efekat na kreditni potencijal imaju dr`avne obveznice kod centralne banke (uz korekciju stope obaveznih rezervi). ~ije je dejstvo razli~ito u pojedinim uslovima i periodima. likvidnost i kamatonosnost. (4) monetarne rezerve zemlje.2. (2) kreditiranje poslovnih banaka od centralne banke. godine. 1990. bez ugovora. (5) gotov novac u opticaju. gotov novac pri ~emu treba imati u vidu dva teorijska aspekta: prvi. Nau~na knjiga. Preko diskontnih operacija centralne banke nastaje pove}anje depozita ili rezervi poslovnih banka kao posledica specifi~nog kreditiranja privrede preko sistema poslovnog bankarstva. to je vi{ak rezervi banke iznad nivoa standardnih ili programiranih rezervi. Polaze}i od toga. Drugim re~ima. Strategija formiranja bankarskih agregata Osnovni bankarski oslonac za formiranje agregata je kreditni potencijal banke. (7) Overdraft ra~uni (“overdraft checking account”) predstavljaju automatsko kreiranje kreditnih linija {tedi{ama. Beograd. To su tzv. Bitne karakteristike ulaganja u ove instrumente su: sigurnost.UPRAVLJANJE BILANSOM I AGREGATIMA BANKE 122 mobilizaciju slobodne disperzovane {tednje. druga ~etiri faktora deluju iscrpljuju}e na kreditni potencijal poslovnih banaka. Prva ~etiri faktora kontinuirano doprinose pove}anju kreditnog potencijala poslovnih banaka. banka formuli{e svoju strategiju formiranja agregata saglasno promenama odnosno rastu kreditnog potencijala. Porast monetarnih rezervi (deviznih i zlatnih) zna~i i porast depozita kod poslovnih banaka. dok druga ~etiri imaju suprotno odnosno negativno dejstvo na kreditni potencijal. pre svega. i (8) depoziti iz inostranstva kod centralne banke. Smatra se da promene ili rast kreditnog potencijala na nivou sektora poslovnog bankarstva determini{e neoliko grupa faktora. stabilnost. To je. 4. Nagli porast imaju krediti poznati kao debitne kartice (“debit cards”) i gotovinske tj. Kako smo ve} naveli. (3) dr`avne obveznice kod centralne banke. Iznosi i vreme kredita su ograni~eni. “cash” odnosno ATM kartice (“automated teller machines cards”). .3. personalni krediti bez ispitivanja kreditne sposobnosti.

kao {to smo ve} rekli. Isto je ako se to radi sa smanjenjem stope obavezne rezerve. Me|utim. godine. jasno je da otplate inostranih kredita smanjuju kreditne potencijale poslovnih banaka. 154-155. {to ~ini klju~ rasta i razvoja svake banke. banka nema mogu}nosti da ostvari rast svojih agregata (plasmana). I kona~no. bitna osnova za generisanje prihoda banke odnosno profitabilnosti. Rizik nelikvidnosti nastaje kao posledica 23) Dr Srboljub Jovi}: Bankarstvo. i (3) eksplicitno procenjivanje neizvesnosti. Pove}anje depozita dr`ave kod centralne banke tako|e zna~i smanjenje nivoa depozita kod poslovnog bankarstva. 4. Strategija upravljanja bilansnom strukturom i odnosima plasmani . kao {to ih naplata potra`ivanja pove}ava. navedeni faktori linearno uti~u na finansijske tokove u sistemu poslovnog bankarstva i imaju podjednake efekte na svaku poslovnu banku. Analiza ove vrste rizika treba da uka`e na potrebnu selekciju budu}ih du`nika i na smanjenje kreditnog rizika. ~iji je oslonac kreditni potencijal. njene snage u kori{}enju {ansi penetracije tr`i{ta. Sa pove}anjem stope obavezne rezerve dolazi do smanjenja kreditnog potencijala banaka. Nau~na knjiga Beograd. (2) razmatranje totalne pozicije banke.UPRAVLJANJE BILANSOM I AGREGATIMA BANKE 123 pove}ava margina novca. Nema sumnje. str. 1990. mogu}nosti da udovolji tra`nji za kreditima i da minimizira slabosti u plasiranju sredstava odnosno minimizira kreditni i drugi rizik. Prvo. kao nemogu}nost naplate kredita prema ugovorenim rokovima dospelosti. Strategija formiranja bankarskih agregata podrazumeva strategiju formiranja plasmana . Kreditni rizik se manifestuje.izvora odnosno strategiju upravljanja bilansnom strukturom banke. Pri tome je bitno napomenuti da su obim i struktura plasmana banke. .4. To prvenstveno zavisi od strategije formiranja bankarskih agregata svake pojedina~ne banke.2. Strategije upravljanja odnosima agregata i resursa banke Osnova za formiranje i rast bankarskih agregata su bankarski resursi (izvori ili potencijali) i rast bankarskih resursa. i drugi. rizik nelikvidnosti i kamatni rizik. i od same banke zavisi kako }e formirati svoj kreditni potencijal saglasno svim ostalim faktorima koji imaju autonomno dejstvo na samu banku. Bez rasta bankarskih resursa. Zato je va`no da banka odr`i odre|ene uskla|ene odnose izme|u rasta agregata (plasmana) i rasta resursa (izvora). ali pro{irivanjem depozitne baze na koju se stopa primenjuje. pod analizom strukture rizika podrazumevamo kreditni rizik.izvori sadr`i tri bitne komponente: 23) (1) strukturu stopa rizika. da se usled novih tehnologija pla}anja i transfera smanjuje nov~ana masa kod transaktora.

Svaki scenario ima svoje efekte (I. {to se reflektuje na tro{kove i prihode banke. Scenario sa najve}im koeficijentima verovatno}e (A) zaslu`uje i najve}u paznju kod selekcije najbolje strategije. povoljni.izvori odnosi se na predvi|anje budu}ih ekonomskih i finansijskih uslova poslovanja. Interna struktura kamatnih stopa odnosi se na odstupanje kamatnih stopa banke u odnosu na zvani~nu kamatnu stopu u zemlji. Efekti bankarskih strategija na profit banke: 24) Pregled br.pasiva odnosi se na pozicioniranje banke kao institucije u okru`enju i na finansijskom tr`i{tu. U nastavku navodimo jedan takav metodolo{ki pristup izbora strategije banke u razli~itim rizi~nim uslovima ekonomskih i finansijskih kretanja. Poslovanje banke na finansijskom tr`i{tu podlo`no je rizicima. supstituciji i transferu rizika u okviru zadovoljenja kriterijuma op{tih performansi banke. 156. Tre}i princip strategije plasmani . 4-4: Razli~iti scenariji strategija na profit u rizi~nim uslovima 24) Ibidem. str. ve} strategija (C) koja ostvaruje stabilniji neto profit u uslovima razli~itih scenarija. sigurnost. Eksterna struktura kamatnih stopa podrazumeva odstupanje kamatnih stopa banke u odnosu na kamatnu stopu na globalnom finansijskom tr`i{tu. a {to dovodi do blokade vitalnih funkcija banke. Naro~ito je va`no da se porede ostvareni sa procenjenim rizicima i da se uka`e na mogu}nosti kori{}enja operacija supstitucije rizika i postizanje odre|enih potencijalnih efekata. Kamatni rizik je rezultat promena nivoa i strukture kamata na finansijskom tr`i{tu. ali ne mora biti odabran. Pri tome su bitne procene efekata stepena kori{}enja resursa i zadovoljenja nosioca tra`nje. III i IV) odnosno mogu se interpretirati kao veoma povoljni. {to se manifestuje kao nedostatak likvidnih sredstava. Druga bitna komponenta strategije aktiva .UPRAVLJANJE BILANSOM I AGREGATIMA BANKE 124 neuskla|enosti izvora i plasmana. Klju~ni elementi preko kojih se testiraju alternativne strategije su verovatno}e ostvarivanja i efekti na: stabilnost. manje povoljni i nepovoljni ekonomski i finansijski uslovi. II. Ovo se radi pomo}u alternativnih strategija za pojedine mogu}e varijante ili scenarije budu}ih ekonomskih i finansijskih uslova. Veli~ina rizika je u funkciji neadekvatne konverzije delova aktive u likvidna sredstva ili kupovinu dodatnih sredstava pod nepovoljnim uslovima. . Kompozicija pozicija u okviru aktive i pasive i njihove ravnote`ne pozicije imaju presudan zna~aj za ispoljavanje kamatnog rizika. likvidnost i prihod banke. Uskla|ivanje pozicije banke treba da doprinosi minimizaciji. Efekat ovog uticaja je u korelaciji sa strukturom bilansa i sa internom i eksternom strukturom kamata.

Kada je re~ o izvorima sredstava odnosno pasivi bilansa banke. da bi obezbedila dovoljan rast resursa. dugoro~ni dug banke. obezbedi}e jedan nivo poverenja javnosti i . Upravljanje strukturom izvora banke Ve} smo naveli {ta ~ini globalnu strukturu bilansa poslovne banke. osnova za adekvatnu aktivnu strategiju svake banke je pove}anje kamatonosnih izvora (jer beskamtnih vi{e nema). Bankarstvo po~inje kada jedna finansijska institucija formira kapitalnu bazu.0 113. koja obezbe|uje apsorpciju neo~ekivanih gubitaka.1. njenu strukturu ~ine: • • • kapital deoni~ara.3. predstavljaju osnovne komponente svake strukture kapitala. dugoro~ni dug i rezerve za gubitke. ali u okviru realnih resursa banke. koji joj omogu}ava da funkcioni{e kao finansijski posrednik.3. Ta kapitalna baza je osnovni resurs. bez obzira na njihove izvore. Kapital deoni~ara banke. pove}avanje institucionalnih zadu`enja i ja~anje konkurentnosti u cilju apsorbovanja dru{tvene akumulacije. te smanjenje likvidnih sredstava i nekreditnih plasmana su dugoro~ne promene koje banka mora imati u vidu za formulisanje adekvatne strategije mobilizacije resursa. i depoziti privrede i gra|ana. mora biti vitalna i adaptabilna na promene.UPRAVLJANJE BILANSOM I AGREGATIMA BANKE 125 IV (5%) 95 122 117 O~ekivana vrednost 115. privrede i stanovni{tva je nesporna misija banke. Ako banka pri tome `eli o~uvati poverenje javnosti. Sobzirom da je u bankama stalno prisutna oskudica potencijala u odnosu na potrebe za plasmanima.OBAVEZAMA POSLOVNE BANKE 4. ne smatraju se instrumentima kapitala. UPRAVLJANJE IZVORIMA . Zadovoljavanje potreba komitenata i klijenata.6 Scenario Strategija A B C I (50%) 117 107 112 II (30%) 120 102 115 III (15%) 110 112 112 Za ban~inu politiku i strategiju formiranja resursa bitne su dugoro~ne tendencije ekonomskih i finansijskih promena u okru`enju. Kratkoro~ne obaveze.8 107. Tendencija pove}anja u~e{}a kredita i dugoro~nih depozita. Kapitalna baza. 4. Pri tome samo veli~ina banke nije od presudnog zna~aja.

Baughn. Walker. Primarni interni izvor kapitala je tzv. 27) Duane B. 26) Interni izvor kapitala mogu biti i zadr`ane nagrade deoni~arima.UPRAVLJANJE BILANSOM I AGREGATIMA BANKE 126 prevazila`enje bilo koje brige o likvidnosti. banka kao finansijska institucija bez depozita ne mo`e generisati plasmane bilo koje vrste. Englewood Cliffs. Dow Jones-Irwin. plasmane u hartije od vrednosti. Hartman and John E. Interne izvore kapitala treba da obezbedi top menad`ment banke. Regional and Global. po{to oni manje ovise od tr`i{nih faktora. 26) Eksterni izvori kapitala uklju~uju prodaju obi~nih i prioritetnih deonica (nove emisije) i dugoro~ni dug. Drugim re~ima. Edited by: William H. Prentice Hall. str.27) PRIMARNE REZERVE DEPOZITI SEKUNDARNE REZERVE KREDITI HARTIJE DEONI^KI KAPITAL Slika 4-7: Inicijalni konceptualni bilans banke 25) Timothy P. New Jersey. Spencer: Managing Commercial Banks Community. Na tri ilustracije bilansa banke (slike 4-7. 279. 1990. u knjizi: The Bankers Handbook. Storrs and Charls E. Illinois. godine.banci25) da sakuplja depozite i vr{i funkciju finansijskog posrednika. i 4-9) prikaza}emo neke promene na strani izvora sredstava i njihov odraz na pozicije aktive i promene u okviru aktive i njihov uticaj na promene u okviru strukture pasive odnosno izvora sredstava u bilansu banke. Homewood. te transakcija koje generi{u novi kapital. kako direktne kredite privredi tako i indirektne kredite tj. 1988. Third Edition. i na taj na~in omogu}uje jednoj instituciji . Obi~ne deonice su najva`nija forma kapitala banke i reprezentuju oslonac prosperiteta banke. ‘proizvodi’ odre|ene efekte na bilans banke. 329. zadr`ana zarada (koju ~ini neto prihod banke umanjen za dividendu ispla}enu deoni~arima). Kombinovanje pozicija aktive i pozicija pasive bilansa banke. kao i sredstva od prodaje postoje}e aktive. Mack: Capital Planning and Management. menad`mentu i zaposlenima. Upravljanje izvorima sredstava banke predstavlja optimalno kombinovanje navedenih pozicija pasive u cilju ostvarivanja efikasne likvidnosti i efektivne profitabilnosti poslovanja banke. Graddy and Austin H. Depoziti privrede i gra|ana predstavljaju osnovne ban~ine izvore i oslonac kreditne aktivnosti banke. Banka bez depozita ili sa skromnim depozitima ne mo`e da vr{i svoju bazi~nu funkciju posredovanje u finansijskim transakcijama. godine. Thomas I. Izvori kapitala mogu biti podeljeni u dve grupe: (1) interni izvori i (2) eksterni izvori. 4-8. str. .

Minimiziranje kamatnih tro{kova banke Va`nost odnosa sa komitentima UPRAVLJANJE IZVORIMA PREVAZILA@ENJE PROPISANIH OGRANI^ENJA Slika 4-10: Tri aspekta upravljanja pasivom banke . zaslu`uje pa`nju da se pogledaju tri aspekta upravljanja pasivom odnosno izvorima sredstava u bilansu banke (slika 4-10).UPRAVLJANJE BILANSOM I AGREGATIMA BANKE 127 Smanjenje depozita PRIMARNE REZERVE SEKUNDARNE REZERVE KREDITI DEPOZITI DEONI^KI KAPITAL Kupovina sredstava Slika 4-8: Pozicija rezervi u upravljanju izvorima PRIMARNE REZERVE DEPOZITI SEKUNDARNE REZERVE KREDITI Stalni porast kapitala DEONI^KI KAPITAL Kupljena sredstva Slika 4-9: Pozicija kredita u upravljanju izvorima Kona~no.

godine. u osnovi.3. 1989. 1990. dakle. Ali. godine. Englewood Cliffs. Deoni~ki kapital se formira i poti~e od prodaje obi~nih deonica i prioritetnih deonica. Sinkey. Regional and Global. od nepodeljenog profita. deoni~ki kapital banke se. Third Edition. 28) . (5) da obezbedi mehanizam za odr`avanje discipline protiv nerezonskog rasta (dodatna funkcija deoni~kog kapitala). od rezervi za nepredvi|ene slu~ajeve i od drugih rezervi kapitala. MacMillan Publishing Industry. s jedne strane. u~e{}e deoni~kog kapitala ‘poreklom’ iz zadr`ane zarade kre}e se ~ak izme|u 45 do 65 procenata. sastoji od tri komponente: (1) vrednosti obi~nih i prioritetnih deonica. Va`nost i uloga deoni~kog kapitala u upravljanju bankom jasno je izra`ena u slu`benom izve{taju Udru`enja ameri~kih banaka29) (‘American Bankers Association’): (1) da obezbedi ubla`avanje i apsorbovanje povremenih (nepredvi|enih) gubitaka tako da depozitari budu za{ti}eni sve vreme. Deoni~ki kapital se. Jr. 29) Duane B. kasnije.2. razlike izme|u cene po kojoj se obi~ne deonice prodaju i njihove nominalne vrednosti) i (3) zadr`ane zarade ili nepodeljenog profita. sa druge strane. opremu i drugu neproduktivnu aktivu. (4) da uveri javnost u sposobnost promptnog izvr{avanja obaveza i da kontinuirano uslu`uje zajednicu ~ak i pod uslovima koji uzrokuju gubitke na kreditima i kod prodaje hartija od vrednosti. 559. (2) da obezbedi sredstva za zgrade banke. Joseph F. Prentice Hall. po~etnom i naknadnim prodajama deonica banke.: Commercial Banke Financial Management in the Financial Services Industry.UPRAVLJANJE BILANSOM I AGREGATIMA BANKE 128 Minimiziranje kamatnih tro{kova banke. New Jersey. te va`nost odnosa sa komitentima. Veli~ina deoni~kog kapitala osigurava banci odre|eni nivo sigurnosti i stabilnosti i poverenje javnosti i njenih komitenata i klijenata (depozitara). 28) 4. str. posti`e se uz prevazila`enje zakonskih i drugih ograni~enja. kojih se banka mora pridr`avati. str. Posmatraju}i to u procentima. 423. New York. koju zahteva banka za operativno poslovanje. Graddy and Austin H. Upravljanje deoni~kim kapitalom banke Deoni~ki kapital banke (‘bank equity capital’) je kapital banke formiran. (3) da odgovara zahtevima supervizorskih vlasti u pogledu adekvatnosti kapitala u odnosu na podno{ljivi rizik. formira i uve}ava iz vi{kova i odre|enih rezervi. vi{kova ostvarnih kupoprodajom deonica. Podaci pokazuju da se najve}i deo deoni~kog kapitala u bankama u SAD generi{e iz zadr`ane zarade. (2) vi{kova (tj. Spencer: Managing Commercial Banks Community.

Teku}a 1.Fiksna 2. Ako kapital banke postane neadekvatan. profitabilnost i kvalitet njenog menad`menta. . O~igledne su i ostale razlike u izvorima sredstava i u strukturi aktive. a u banci 8 procenata. Me|utim. Svi ovi elementi i njihova priroda. Dugoro~na 2. U bilansu banke neadekvatnost kapitala je determinisana kompleksnim interakcijama na njenu likvidnost.Kratkoro~ni aktiva 60% pasiva 30% aktiva 75% dug 80% 2. kvalitet zarade i mogu}nost rasta i potrebe za novim kapitalom samo su neke od klju~nih poslovnih odluka koje su usko povezane sa determinisanjem ban~inog sopstvenog nivoa adekvatnosti kapitala. Zgrade.Dugoro~ni 2.UPRAVLJANJE BILANSOM I AGREGATIMA BANKE 129 Zbog navedene va`nosti. Po{to kapital omogu}ava banci da sti~e sredstva i obaveze i podr{ku svom operativnom poslovanju. str. 3. U proizvodnom preduze}u deoni~ki kapital iznosi oko 40 procenata. Zato planiranje eksternih i internih izvora rasta kapitala ima va`nu ulogu u upravlja~kom procesu o kapitalu i dividendi. Na slede}em primeru (pregled 4-5) vidimo o~igledne razlike u kompoziciji bilansne strukture jedne proizvodne firme i jedne poslovne (komercijalne) banke. 567. nastoji se da se standardizuje (propi{e) njegova veli~ina i u~e{}e u strukturi ukupnih izvora banke. kako bi stekla prednost da iskoristi svoje {anse za profitabilni rast. kapital je najva`niji resurs banke.Deoni~ki 3. Na primer. treba re}i da svaka finansijska institucija ima sopstvene karakteristike koje odre|uje njen potrebni stepen adekvatnosti kapitala. koju deoni~ki kapital ima u bilansu banke. Kratkoro~na 1. Me|unarodnim standardom solventnosti ili adekvatnosti kapitala ({to je ameri~ki izraz za solventnost) ovo u~e{}e je utvr|eno na nivou od minimum 8 procenata. 30) Ibidem.Teku}a 1. uti~u na potreban nivo adekvatnosti kapitala banke. Odluke o kapitalu banke i dividendi su va`ne upravlja~ke funkcije menad`menta banke.Dugoro~ni aktiva 40% dug 30% aktiva 23% dug 12% 3. da generi{e dovoljno kapitala.30) Pregled 4-5: Razli~ito u~e{}e kapitala u strukturi bilansa Kompozicija bilansa i deoni~ki kapital Proizvodna firma Komercijalna banka 1.Deoni~ki kapital 40% oprema 2% kapital 8% 100% 100% 100% 100% Postoji velika razlika izme|u strukture aktive i strukture pasive u proizvodnom preduze}u i jednoj poslovnoj banci. time se limitira stopa rasta banke na tr`i{tu. Stoga je i bazi~ni problem sa kojim se suo~ava svaka banka.

prinos na deoni~ki kapital je merenje profita po dolaru deoni~kog kapitala. To se odnosi kako na ve} postoje}e deoni~are tako i na nove.3. U takvim uslovima. Isto tako. naj~e{}e su u upotrebi i tri mere kapitala banke: (1) ukupan deoni~ki kapital (koji se sastoji od obi~nih deonica. MacMillan Publishing Company. koji kupuju deonice novih emisija. . kao jedan od izvora generisanja kapitala banke. (2) ukupan deoni~ki kapital plus rezerve za gubitke i (3) ukupan deoni~ki kapital plus rezerve plus kapitalni dug. Slede}a tri su u naj~e{}oj upotrebi: (1) dobit pre poreza i dobiti ili gubitaka hartija od vrednosti. Izvori depozitnog novca imaju u strukturi izvora sredstava poslovnih banaka dominantno u~e{}e. Dinamika u~e{}a depozita u ukupnim izvorima banaka najbolje se vidi iz 31) Joseph F. Third Edition. Oni su oslonac ban~ine kreditne aktivnosti. Ova mera profita mo`e se izraziti na vi{e na~ina. Banka koja nema rast depozitnog potencijala nema ni mogu}nosti rasta kreditnog portfolija. Jr. Sinkey. (2) kako realno vrednovati nove deonice novih emisija u inflatornom periodu naro~ito u toku hiperinflacije i (3) kako obezbediti jednak upravlja~ki tretman starih i novih deoni~ara. 267-268. naro~ito inflatornim uslovima. Zapravo. (2) dobit posle poreza ali pre dobiti ili gubitaka hartija od vrednsoti i (3) neto dohodak (posle poreza i dobitaka ili gubitaka hartija od vrednosti. New York.: Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Indystry. jeste pokazatelj uspe{nosti ulo`enog kapitala. godine str. str. Upravljanje izvorima depozitnog novca Depozitni novac spada u najstarije izvore bankarskih sredstava. 4. vi{kova i nepodeljenog profita). (2) realno vrednovati deonice novih emisija i (3) obezbediti podjednak realni materijalni i upravlja~ki tretman svih (starih i novih) deoni~ara. banka bi morala (1) prona}i na~in i re{enje za o~uvanje supstance kapitala postoje}ih deoni~ara od obezvre|enja. 32) Ibidem. naro~ito u periodu hiperinflacije.3. podrazumeva znatno slo`eniji pristup. 25. Ovde se postavljaju tri klju~na pitanja: (1) kako sa~uvati realnu supstancu postoje}ih deoni~ara. 31) Kapitalni leverid` (‘capital leverage’) je odnos ukupne aktive banke prema ukupnom deoni~kom kapitalu i izra`ava se merom multiplikatora deoni~kog kapitala (“equity multiplier”): 32) Ukupna aktiva EM (equity multiplier) = ------------------------------Ukupni deoni~ki kapital Upravljanje deoni~kim kapitalom u nestabilnim. 1989.UPRAVLJANJE BILANSOM I AGREGATIMA BANKE 130 Prinos na deoni~ki kapital (‘return on equity’ ili skra}eno ROE).

1989. stopa inflacije. Prentice-Hall. fundamentalna politika i snaga banke. Tako. New Jersey. zahteva i `elja sada{njih i budu}ih komitenata i klijenata.godine. a razlika od 7 % se odnosi na razne inostrane depozite. Najva`niji faktori koji odre|uju nivo depozita poslovnog bankarstva u celini su: 33) (1) (2) (3) (4) (5) 34) stopa agregatne {tednje dru{tva. stopa razvijenosti i integrisanosti banaka. Edward W. 34) 33) . str. oko 40 procenata se odnosi na oro~ene depozite. Fourth Edition. Osnovna baza za rast i razvoj banke odnosno za pove}anje obima poslovanja su depoztiti. potreba. godine bilo 90 %. Gill: Commercial Banking. monetarno-kreditna politika. i momenat po~etka rada. je u~e{}e ukupnih depozita 1960. Dr Srboljub Jovi}: Bankarstvo. nivo ekonomske aktivnosti. stanovni{tvo sa 35 %. Me|utim. str. Faktori formiranja depozita na nivou jedne banke su prema bankarskoj teoriji: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) konkurentnost kamatnih stopa. 163-166.UPRAVLJANJE BILANSOM I AGREGATIMA BANKE 131 bilansa ameri~kih banaka. a sredinom sedamdesetih godina oko 87 procenata. Englewood Cliffs. [to se ti~e ro~nosti. Sektorska struktura depozita pokazuje. one se konkurentski agresivno bore za depozitare. rast i razvoj. Nau~na knjiga. 8 % se odnosi na depozite finansijskih institucija. u svom poslovanju polaze od tr`i{ta. lokacija. Zato savremene banke. vrste usluga koje banka nudi.. i spoljnofinansijski tokovi. godine. 1990. fizi~ke karakteristike i personal. da privreda u~estvuje sa 50 %. Po{to su depoziti tako va`ni za njihovo profitabilno poslovanje. Time banke unose u svoje poslovanje marketing dimenziju pribavljanja (mobilizacije) sredstava. Beograd. Inc. Banke razmi{ljaju kako da pove}aju svoj depozitni potencijal preduzimaju}i razne mere da osvoje potencijalne komitente i klijente. Reed and Edward K. 144-146. individualne banke nemaju kontrolu nivoa svojih depozita. pa one zato moraju da uti~u na nivo koje `ele da imaju. respektuju}i napred navedene faktore koji uti~u na formiranje depozitnog potencijala.

i specijalne depozite.UPRAVLJANJE BILANSOM I AGREGATIMA BANKE 132 Klju~ni elemenat uspe{nog marketinga banke je prepoznavanje da su marketing napori usmereni ka korisniku i da marketing polazi od identifikacije potreba korisnika proizvoda i usluga banke. Neki autori u ovaj miks uklju~uju i peti instrument: ljude (people). upravljanje rizikom. Ove dve karakteristike depozita su va`ne zbog toga {to depoziti imaju kriti~ne implikacije na likvidnost i na izlo`enost riziku aktive banke. profitabilnost i pove}anje obima poslovanja banke. Odnos izme|u finansijskog leverid`a i izlo`enosti banke riziku meri se pomo}u multiplikatora deoni~kog kapitala (‘equity multiplier’). price. {tedne uloge. upravljanje odnosima aktiva / pasiva. zna~ajna je vrsta i ro~na struktura depozita.3. sa {to ve}im depozitima. depoziti su od presudnog zna~aja za stabilnost. ciljevi kontrole itd. kreditna analiza. Pri tome banka koristi ~etiri osnovna marketing miks instrumenta: (1) proizvod i uslugu. Dakle. Sa tog aspekta.4. {to se skra}eno predstavlja kao pet Ps (odnosno na engleskom five Ps). Upravljanje dugoro~nim dugom . oro~ene depozite. na {to du`e vreme i sa {to manjom cenom. Izazov profesionalaca marketinga je u sposobnosti integrisanja marketing ideja u razmatranje o drugim institucionalnim funkcijama koje pokazuju antagonizam kao {to su: likvidnost. (2) cenu. Veoma su va`na dva aspekta bankarskih depozita: (1) kratkoro~na priroda potra`ivanja depozitara i (2) veliki volumen potra`ivanja u odnosu na neto vrednost ili na kapital deoni~ara. depozite mo`emo grupisati kao: (1) (2) (3) (4) depozite po vi|enju. (3) mesto (kanale distribucije) i (4) promociju (ili na engleskom: four Ps odnosno: product. place and promotion). Kao rezultat toga poslovne banke treba u svom bilansu da imaju optimalnu kombinaciju relativno likvidne i visokokvalitetne aktive u svojim portfolijima radi zadovoljavanja svojih potreba za likvidno{}u i visokog stepena finansijskog leverid`a (‘financial leverage’) kori{}enje duga odnosno depozita za finansiranje aktive (kredita). Prema do sada poznatoj i prihva}enoj uop{tenoj podeli. 4. Su{tina marketing mobilizacije nov~anih sredstava je u tome da se privu~e {to vi{e depozitara.

37) Ranije smo videli {ta sve ~ini deoni~ki kapital i kako se do njega dolazi. str.8 procenata. Spencer: Managing Commercial Banks Community. Barrons. Kapitalne obveznice se kvalifikuju kao dodatni kapital banke ako imaju originalna dospe}a od najmanje sedam godina (SAD). koja se smatra dodatnim kapitalom banke. Postoje dve varijante ovih klauzula. koja je nezavisna od rezultata koji banka ostvaruje i ispla}uje se imaocu obveznice u odre|enim rokovima. Prentice Hall. godine. ukoliko ne}e da ~eka dospe}e. Imalac obveznice tako|e mo`e. vlasnik ili imalac obveznice (obligacije). sti~e i ima pravo na povrat ulo`enih sredstava u fiksnim iznosima po rokovima dospe}a. Deonice nose dividendu. prodati obveznicu na tr`i{tu hartija od vrednosti i tako do}i do ulo`enih sredstava. Dodatni kapital banke pribavljen emitovanjem obveznica ima istu namenu kada je re~ o ulaganju u zgrade i opremu banke. s druge strane. obveznica i duga banke po ovom osnovu.UPRAVLJANJE BILANSOM I AGREGATIMA BANKE 133 Pribavljanje dodatnog kapitala banka vr{i i putem emitovanja kapitalnih obveznica (‘capital note or debenture’). Me|utim. godine. 36) To su: “Equity contract notes” i “Equity commitment notes” vidi detaljnije: Thomas Fitsh: Dictionary of Banking Terms. Deoni~ar samo mo`e da proda deonicu i da na taj na~in do|e do svog nominalno ulo`enog. Regional and Global. Naravno. postoji bitna razlika izme|u deonica i deoni~kog kapitala s jedne strane. uve}anog ili pak smanjenog nominalnog kapitala.35) Kapitalne obveznice su neosigurana pasiva. Englewood Cliffs. Deoni~ar. New York. Deonice se prodaju i kupuju po tr`i{noj vrednosti koja se obi~no razlikuje od njihove nominalne vrednosti. 532. ne mo`e je vratiti banci u zamenu da mu banka isplati vrednost kapitala. Me|utim. str. New Jersey. 1990. Tako. 104.36) Pribavljanje dodatnog kapitala putem obveznica je u SAD sve do 1960-tih godine samo simboli~no (oko jedne desetine procenta u ukupnom kapitalu). banka vr{i i uve}avanje deoni~kog kapitala na nekoliko opisanih na~ina. 37) Duane B. koja je promenljiva veli~ina i zavisi od ostvarenog rezultata poslovanja banke tokom i na kraju godine (visine profita ili gubitka). kada jednom kupi deonicu. i ne ulazi u limit banke za rizi~ne poslove. da bi krajem 1987. 1990. godine to iznosilo 8. nisu opozive pre dana dospe}a i imaju obaveznu klauzulu konverzije zahtevaju}i od izdavaoca zamenu obveznice za obi~ne deonice u budu}nosti po sada{njoj ceni. Graddy and Austin H. Kupovinom obveznice. 35) . ali ne i za za{titu depozitara. i dugoro~ni dug banke nastao na osnovu emitovanja obveznica tako|e ~ini deo ukupnog kapitala banke odnosno njen dodatni kapital. Kapitalne obveznice nose fiksnu godi{nju kamatu. deoni~ar mo`e i da pokloni deonicu.

546. New York. Third Edition. me|u kojima su najva`niji: (1) op{ti karakter menad`menta banke. godine. da bi se osnovala jedna komercijalna banka u SAD. Jr. F.: Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry.4. Bazi~na struktura aktive poslovne banke Ve} napred smo naveli prose~nu strukturu aktive poslovne banke i zato smatramo da je ovde ne treba posebno navoditi i time ponavljati ve} ono {to je re~eno. str. Ibidem. Sinkey-u. ^ak linija pritiska pokazuje da na promene u relativnim tro{kovima uti~u upravlja~ke odluke koje se odnose na odgovaraju}u finansijsku strukturu. 1989. Interaktivni proces ima snagu za oblikovanje jedne optimalne finansijske strukture za banku na isti na~in kao {to to ~ine i nefinansijke institucije.39). 4.UPRAVLJANJE BILANSOM I AGREGATIMA BANKE 134 ODLUKA O LEVERID@U FINANSIJSKI RIZIK RIZIK PREKORA^ENJA TRO[KOVA KOMPONENTE DEONI^KOG KAPITALA KOMPONENTE DUGORO^NOG DUGA TRO[KOVI SREDSTAVA BANKE Slika 4-11: Odluka o leverid`u.4. Sinkey. finansijskom riziku i tro{kovima sredstava banke 38) Odluke o leverid`u (slika 4-11) uti~u na tro{kove ban~inih sredstava kroz njihov uticaj na rizik prekora~enja tro{kova.1. MacMillan Publishing Company. Naime. str.SREDSTVIMA BANKE 4. zahteva se dokumentovanje jednog broja faktora. Joseph F. Pa`nju }emo usmeriti na fiksnu i produktivnu aktivu banke. 39) 38) . UPRAVLJANJE IMOVINOM . 31. (2) perspektiva budu}e zarade banke. prema J.

. u praksi je dosta te{ko odr`ati odre|eni odnos. Re{avanje problema alokacije sredstava sastoji se u tome da se prodajom sredstava ostvare prihodi po visokoj stopi prinosa i rizikom koji banka mo`e da apsorbuje. Me|utim. atraktivni i profitabilni proizvode i usluge.UPRAVLJANJE BILANSOM I AGREGATIMA BANKE 135 (3) adekvatnost strukture kapitala banke. Anga`ovanjem sredstava banke. u osnovi postoje tri alternative: (1) plasmani u kredite. pored menad`menta i mogu}nosti budu}e zarade odgovaraju}eg zakonski utvr|enog cenzusa deoni~kog kapitala itd. odnosno aktivu koja banci donosi zaradu. odgovaraju}u tehni~ku odnosno kompjutersku opremu i aplikacije (‘hardware’ i ‘software’) i odgovaraju}e telefonske. Me|utim. Iskustva pokazuju da je odnos produktivne prema neproduktivnoj (fiksnoj aktivi i rezervama) dva prema jedan. i nacionalno odobrenje). kako na strani onih koji deluju na visinu obima poslovanja i obima prihoda (obim i struktura produktivne aktive) tako i u pogledu onih koji treba da obezbede efikasnost. . telegrafske odnosno telekomunikacione veze. Upravljanje sredstvima se svodi na konverziju depozita i kapitala u gotovinu i produktivnu aktivu banke. (4) finansijska istorija i kondicije banke (relevantno samo za banke koje uklju~uju. Dakle. banka mora oblikovati tzv. kako se vidi iz navedenih uslova. ta~nost. i (5) udobnost i potrebe podru~ja koje }e banka opslu`ivati. po{to je poslovanje banke podlo`no dinami~kim uticajima i promenama tokom vremena. pored dr`avnog. Upravljanje imovinom ili sredstvima banke je izraz koji se koristi da opi{e na~ine alokacije slobodnog finansijskog potencijala na razne alternative ulaganja (investiranja). Kada je re~ o alternativama ulaganja poslovne banke. primat se daje menad`mentu banke. {to nije slu~aj kod nas. brzina i dostupnost podataka i informacija). obi~no deoni~kog kapitala. Poslovna banka je profitna institucija i zbog toga struktura njene aktive mora biti podre|ena ostvarivanju profita. koja je nu`na za po~etni i kasniji rad banke. Zato je bitan odnos produktivne prema fiksnoj aktivi u strukturi ukupne aktive banke. Sli~no je i sa uslovima za osnivanje banke kod nas. (2) plasmani u hartije od vrednosti i (3) razni oblici gotovine. Zato treba voditi ra~una o faktorima koji na to uti~u. konkurentni. fiksnu aktivu da bi ispunila osnovne zakonske i stvarne uslove za rad sa privredom i gra|anima: da ima odgovaraju}e poslovne prostorije za rad sa korisnicima usluga. efektivnost i kvalitet poslovanja banke (visok nivo stru~nosti i sposobnosti menad`menta i drugih bankarskih stru~njaka. formira se fiksna aktiva.

str. .krediti i hartije od vrednosti . Inc. Pri tome se moraju imati u vidu klju~ni principi upravljanja rizikom banke: likvidnost i profitabilnost poslovanja banke.plasmani u kredite i hartije od vrednosti . zatim sa granskog aspekta ili disperzije kredita. Reed and Edward K. New Jersey. Upravljanje gotovinom banke Upravljanje gotovinom banke spada u domen upravljanja likvidnosti banke i predstavlja `ilu kucavicu operativnog poslovanja banke. Va`no je da se plasiranjem slobodnih nov~anih sredstava posti`e planirani nivo profitabilnosti. Upravljanje gotovinom banke ima svog uticaja kako na likvidnost banke tako i na profitabilnost banke. Englewood Cliffs. a koja se mogu anga`ovati u produktivnu (u kredite i plasmane hartija od vrednosti) i u neproduktivnu aktivu (izdvajanje u obaveznu rezervu).godine. Prentice-Hall. Gill: Commercial Banking.UPRAVLJANJE BILANSOM I AGREGATIMA BANKE 136 Na upravljanje sredstvima u poslovnoj banci uti~u slede}i faktori: 40) (1) zakonom i propisima stipulisane norme. dugoro~ni). Svaki od ovih segmenata ili portfolija . Banka treba da plasira slobodna nov~ana sredstva na nivou da pri tome odr`i zadovoljavaju}i stepen likvidnosti.4. Najlo{ija je varijanta da banka danima. Pri tome je bitno da se i kako se svakodnevno uti~e na modeliranje strukture aktive banke. (3) deoni~ari banke i ostali ulaga~i zahtevaju stopu prinosa prilago|enu riziku ulaganja i konkurentnu sa prinosom primerenom i raspolo`ivom za sli~na ulaganja. Pod gotovinom ovde podrazumevamo slobodna i neanga`ovana sredstva na `iro ra~unu banke.2. Kada je re~ o portfoliju kredita. banka mora voditi ra~una i o strukturi svakog portfolija posebno.. 1989.obezbe|uje glavninu prihoda svake poslovne banke. pri ~emu je naro~ito va`na struktura produktivne aktive. Pored ovog globalnog aspekta ulaganja sredstava. konstantno (i nepotrebno) odr`ava visok i nepotreban nivo slobodnih nov~anih sredstava na 40) Edward W. ~iju primenu kontroli{u regulatorne i kontrolne institucije po{to banke spadaju u institucije sa najve}im stepenom regulacije. visine i vrste kamatnih stopa (fiksne i/ili promenljive) itd. Obim i struktura produktivne aktive zaslu`uju posebnu pa`nju jer produktivna aktiva . onda je to va`no sa aspekta dospe}a (kratkoro~ni. 4. 110. srednjero~ni. a naro~ito o likvidnosti i profitabilnosti. (2) odnos izme|u banke i njenih depozitnih i kreditnih komitenata i klijenata je odnos poverenja i prilago|avanja.zaslu`uje posebnu pa`nju i bi}e analiziran sa aspekta usmeravanja sredstava banke vode}i ra~una o svim principima i rizicima poslovanja banke.

Stoga je va`na dimenzija kreditnog rizika koji se u . (2) plasmane u hartije od vrednosti. Upravljanje slobodnim nov~anim sredstvima zahteva da top menad`ment banke vodi politiku portfolio strukture aktive i da se na taj na~in usmeravaju plasmani u likvidnu i produktivnu aktivu. Saglasno tome. sve do pedesetih godina.4. (2) top menad`ment ne smatra da ih treba anga`ovati u produktivnu aktivu (kredite i hartije). su{tina upravljanja privremeno slobodnim odnosno neanga`ovanim sredstvima na `iro-ra~unu banke obuhvata slede}e strategije: (1) plasmane u kredite odnosno pu{tanje odobrenih kredita ili tran{i korisnicima kredita koji nisu iskoristili postoje}i obim. Sli~ne tendencije zapa`aju se i bankama drugih razvijenih tr`i{nih ekonomija. odobravanje novih i plasiranje na finansijskom tr`i{tu (berzi novca). Krediti su skoro kod svih poslovnih banaka dominiraju}i oblik plasmana. i (3) izdvajanje u obaveznu rezervu prema tome kako je to regulisano sa centralnom bankom (na po~etku roka tj. godine i dalje. u~e{}e kreditnih plasmana. To zna~i da banka u tom slu~aju postupa zato {to: (1) ima previ{e likvidnih sredstava i nema potrebe i na~ina da ih anga`uje. u vrste i na rokove. mo`e do}i do bitnog naru{avanja ne samo likvidnosti ve} i profitabilnosti banke. Ove promene pove}anja plasmana u kredite u okviru ukupnih plasmana smanjuju obim i u~e{}e plasmana u hartije od vrednosti. odmah i u celokupnom iznosu. koji najvi{e odgovaraju budu}oj finansijskoj situaciji banke odnosno njenoj likvidnosti. Karakteristika savremenih poslovnih banaka u razvijenim tr`i{nim privredama. kretalo se najvi{e do jedne ~etvrtine ukupnih plasmana. pa i kod nas.3. krediti u najve}em delu doprinose i prihodu banke. Plasmani u kredite donose ve}i prihod banci. ili pak na kraju roka odjednom u ukupnom iznosu).UPRAVLJANJE BILANSOM I AGREGATIMA BANKE 137 `iro ra~unu. vra}anje pozajmica ili izdvajanja u obaveznu rezervu. (3) top menad`ment nema smelosti da takva sredstva privremeno anga`uje s obzirom na skora{nje obaveze prema komitentima (krediti). a time naru{iti planirana stopa profitabilnosti banke. Ako banka ne vodi takvu politku. kreditni plasmani prelaze polovinu i pribli`avaju se u~e{}u od oko 60 % od ukupnih plasmana. ali su i znato rizi~niji u odnosu na plasmane u hartije od vrednosti. postepeno na rate u okviru roka. Tek posle 1960. Prema tome. Upravljanje pozicijom kreditnog portfolija U bankama razvijenih tr`i{nih privreda. jeste da kreditni portfolio ima dominantno u~e{}e ne samo u ukupnim plasmanima ve} i u aktivi banke. 4. kao {to je to SAD. po{to }e se na taj na~in izgubiti kontrola nivoa prose~ne interne i eksterne kamatne stope.

UPRAVLJANJE BILANSOM I AGREGATIMA BANKE 138 ovom portfoliju za banku smatra normalnim i prihvatljivim. mogu imati ozbiljne posledice na sposobnost i mogu}nost vra}anja kredita (poslovanje sa gubitkom itd. ovla{}enja i odgovornosti i doprinosa ostvarivanju ciljeva banke posebno primarnog cilja . uvoz. {to se manifestuje kao nelikvidnost du`nika. pored menad`menta preduze}a. svrsi za koju se krediti koriste (za proizvodnju. a u okviru nje.). sposobnosti. promet.profita. po vrsti obezbe|enja itd. (3) po sektorima kojima su krediti namenjeni (proizvodnja. postoji normalan sklad stru~nosti. Postoje razne okolnosti pod kojima banka odobrava kredite. jasnu i preciznu kreditnu politiku. Struktura kreditnog portfolija banke je jedan od elemenata koji uslovljava stepen izlo`enosti banke riziku posebno kreditnom riziku. na osnovu realnih parametara iz pro{losti i sada{njosti. klju~nu ulogu imaju stru~nost i sposobnost kreditnog referenta. Od eksternih faktora bitnu ulogu imaju budu}i uslovi poslovanja zajmotra`ioca. da banka ima jasnnu poslovnu politiku. Kreditni rizik mo`e se manifestovati kao privremena nemogu}nost korisnika kredita da plati svoje dospele obaveze. Naj~e{}e se podela bankarskih kredita u kreditnom portfoliju vr{i: (1) po ro~nosti kredita tj. izvoz. Ako to nije u okviru navedenih relacija. pod normalnim okolnostima. Od internih faktora. volja i mogu}nost za vra}anje kredita prema ugovoru o kreditu. potro{nju). onda se te{ko mo`e govoriti o “normalnim okolnostima”. Ovde pod “normalnim okolnostima” podrazumevamo. tako da se stepen rizika formira posebno za svaki kredit.). {to se manifestuje kao ste~aj nad korisnikom kredita odnosno du`nikom. Pojedini nivoi kreditnog rizika za kredite koje je banka odobrila nisu isti. i (4) i po drugim kriterijumima koji se izvode iz ovih osnovnih (po na~inu kori{}enja. Sve zavisi od toga {ta se pri tome uzima za bazu. Sve ono {to je iznad toga naru{ava ili ugro`ava profitabilnost banke. Kreditni portfolio banke mo`e se podeliti po vi{e osnova.41) Od kreditnog referenta zavisi u kojoj meri }e se u}i u su{tinu analize i ocene kreditne sposobnosti zajmotra`ioca i. kvalitet pojedinih kredita banke determini{e ukupan nivo kvaliteta kreditnog portfolija. otkup. vremenu na koje je kredit odobren odnosno u kom roku ga treba vratiti (dugoro~ne. srednjero~ne i kratkoro~ne). Na to mogu uticati kako interni tako i eksterni faktori. To su promene u okru`enju koje. ili kao trajna nemogu}nost izmirenja obaveza delimi~no ili u celini. Naime. sanaciju. 41) . Kvalitet ukupnog kreditnog portfolija banke zavisi od kvaliteta pojedina~nih kredita. U takvim okolnostima. potro{nja). (2) po ekonomskoj nameni kredita tj. proceniti budu}a spremnost i sposobnost. od “top menad`menta” preko kreditnog menad`era. pa do kreditnog referenta.

UPRAVLJANJE BILANSOM I AGREGATIMA BANKE 139 Izlo`enost banke riziku u okviru kreditnog portfolija zahteva respektovanje nekoliko principa upravljanja kreditnim rizikom: (1) pridr`avanje najpovoljnije strukture alokacije slobodnih nov~anih sredstava sa aspekta bilansa banke. mi na to ovde ukazujemo zbog budu}eg zna~aja. re~ je o tome da privremeno slobodna nov~ana sredstva doprinose profitabilnosti banke. grupacije i pojedina preduze}a i firme. {to je uslovilo i ve}u tra`nju bankarskih kredita. na primeru banaka SAD. mo`emo konstatovati da je vremenom. privredne grane. tokom poslednjih 45 godina do{lo do smanjenja u~e{}a plasmana u hartije u vrednosti sa 75 % po~etkom pedesetih godina na oko 40 procenata u poslednjih nekoliko godina. Ovo nije bila posledica samo motiva ve}e zarade banaka ve} i visoke i relativno stabilne stope ekonomskog rasta u svim tr`i{nim privredama. To je tra`ilo od banaka i nove pristupe u mobilizaciji sredstava i primenu novih strategija rasta bankarskih resursa odnosno izvora sredstava. Plasman sredstava u hartije od vrednosti banka vr{i uglavnom radi: (1) pove}anja profitabilnosti i (2) odr`avanja zadovoljavaju}eg stepena likvidnosti. Upravljanje portfoliom hartija od vrednosti Gledaju}i kretanja u~e{}a plasmana u hartije od vrednosti u bankama razvijenih tr`i{nih privreda. Me|utim. (3) preciznu analizu kreditne sposobnosti svakog zajmotra`ioca. hartije od vrednosti i poslovanje njima ima za banke daleko ve}i zna~aj nego {to je to sada kod nas. (2) pridr`avanje pravila diversifikacije kreditnog rizika na {iroj lepezi du`ni~ke strukture na pojedine oblasti. koji bi i kod nas hartije od vrednosti uskoro trebalo da imaju u bankarskom poslovanju. osnivanje i rad posredni~kih finansijskih institucija i uvo|enje u promet na finansijskom tr`i{tu {ire lepeze finansijskih instrumenata.4. ipak primat pripada likvidnosti banke. Zapravo. dok je u na{im bankama samo simboli~an. gde je razvijeno finansijsko tr`i{te i gde je razu|ena mre`a posredni~kih finansijskih institucija. {to zna~i plasiranje sredstava u kreditni portfolio prema optimalnoj strukturi aktive banke. Naime. slobodna nov~ana sredstva banke mogu se . Ovo }e omogu}iti zapo~eti procesi transformacije vlasni~ke strukture privrede i banaka.4. i (4) strogu selekciju zajmotra`ioca imaju}i u vidu sve navedene principe. Otuda je i portfolio hartija od vrednosti u bilansima tih banka zna~ajan. Mada je akcenat na profitabilnosti. U bankama razvijenih tr`i{nih privreda. kako bi se odobrili samo krediti za koje kreditna analiza utvrdi da postoje prihvatljivi nivoi kreditnog rizika. 4. dosno{enje zakonskih propisa o poslovanju hartijama od vrednosti.

5. Course Outline. tj. Homewood. Ekonomski institut Beograd. 2.. Beograd. Struktura investicionog portfolija banke podrazumeva da se banka. jasno je da su hartije od vrednosti. Dow JonesIrwin. ipak postoje razlike izme|u kreditnog rizika i rizika u plasmanu hartija od vrednosti. Kenneth R. prilikom formiranja obima i strukture hartija od vrednosti. sigurno i bez mnogo formalnosti plasirati u odre|ene vrste hartija od vrednosti i na taj na~in se ostvaruju prihodi banke. u knjizi: The Bankers’ Handbook. Beograd. Illinois.UPRAVLJANJE BILANSOM I AGREGATIMA BANKE 140 relativno brzo. Joseph F.: Asset-Liability Management IV. Milutin ]irovi}: Bankarski menad`ment. Jedno od bitnih obele`ja protfolija hartija od vrednosti banke jeste njihov kvalitet i struktura. 1995. Thomas I. Third Edition. 1976. Houghton: Asset & Liability Management: A Practical Approach. Baker. Dr Milutin ]irovic: Monetarno . Baughn. Third Edition. pridr`ava hijerarhije faktora koji determini{u likvidnost. James V. 7.: Commercial Bank Financial Management in te Financial Services Industry. 1989. Istovremeno. Banking. Mada i plasmani u hartije od vrednosti nose sa sobom odre|eni kreditni rizik. sigurnost i prinos. posebno obveznice i to dr`avne. 3. 4. 1983. o ~emu }emo kasnije posebno govoriti. Walker. Dr Arnold A. Beograd. . (September). sa ne{to manjim prinosom od prinosa po kreditima. (April 20). Nau~na knjiga. Dr Srboljub Jovi}: Bankarstvo. New York. 1988. Atlanta Trust Company of Georgia. O ovome se detaljnije govori u ~etrnaestoj glavi ove knjige.kreditni sistem. ali su zato skoro bez rizika za razliku od poznatog visokog kreditnog rizika. 1978. Edited by: William H. Storrs and Charls E. Naime. povrat ulo`enih sredstava preko njihove prodaje i naplatu prihoda. Pod kvalitetom portfolija hartija od vrednosti banke podrazumevamo takve hartije od vrednosti koje omogu}avaju banci sigurnost u investiranju. 6. 1990. Savremena administracija. banka mo`e relativno brzo do}i do sredstava prodajom hartija od vrednosti na finansijskom tr`i{tu odnosno ‘unov~iti’ hartije od vrednosti i tako obezbediti zadovoljavaju}i stepen likvidnosti. Sinkey. Banka mo`e svakodnevno da svoje ‘vi{kove’ sredstava plasira pod odre|enim uslovima i da tako doprinese profitabilnosti privremeno slobodnim sredstvima. Dill: Tools and Techniques to Implement Asset / Liability Mangement. Jr. MacMillan Publishing Company. Jr. LITERATURA: 1.

Lexington Books. New York. ]ur~i}: Strategijsko planiranje u bankarstvu – Oblikovanje uspe{ne profitne strategije banke. 1985. 13. 16. Dow Jones-Irwin. New York. Emmanuel N. Third Edition. 1985. Prentice-Hall. New Jersey. 1984. John Wiley & Sons. Edward W. 1985. Hartman and John E. John A. Virginia. 15. Gill: Commercial Banking. Englewood Cliffs. Illinois. Fourth Edition. Compton: New World of Commercial Banking. Inc. The Dryden Press. Eric N. Second Edition. 1976. 17. Preager. Prof. Storrs and Charls E. Prentice Hall. 1989. Edited by: William H. Orgler and Benjamin Wolkowitz: Bank Capital. Fraser: Financial Institutions. Reston. Yair E. dr Uro{ N. Rousakis: Commercial Banking in an Era of Deregulation. New York. Joh Wiley and Sons. Barrons. 1990. u knjizi: The Bankers Handbook. New York. Englewood Cliffs. New Jersey. Spencer: Managing Commercial Banks Community. 18. The Dryden Press. 1988. 1987. 10. 1985. Baughn. Mack: Capital Planning and Management. Johnson and Richard D. Timothy P. Peter S. Compton: Inside Commercial Banking. 9. . New York. Novi Sad.UPRAVLJANJE BILANSOM I AGREGATIMA BANKE 141 8. Thomas I. Thomas Fitsh: Dictionary of Banking Terms. 1999. Rose and Donald R. New York. Graddy and Austin H. Feljton. Frank P. Walker. Reston Publishing Company.. Johnson: Commercial Bank Management. Eric H. Haslem: Commercial Bank Management. Homewood. Regional and Global. 14. 11. New York. 19. 12. Duane B. Reed and Edward K. 1990.

UPRAVLJANJE BILANSOM PRIHODA I RASHODA BANKE OKVIR PETE GLAVE: • • • • Su{tina bilansa uspeha banke Upravljanje prihodima banke Upravljanje rashodima banke Upravljanje operartivnim tro{kovima banke .Profit je krajnji cilj svake poslovne aktivnosti banke! GLAVA 5.

Najbolja definicija za banke je ona koja se oslanja na njene tri dimenzije: na povrat ulo`enih sredstava ( return on assets-ROA). U nedostatku EPS mere. sa stanovi{ta upravlja~kih potreba banke. kao i bilans stanja banke. 1) David C. New York. SU[TINA BILANSA USPEHA BANKE 5. borda direktora. Pojam i zna~aj bilansa uspeha banke Bilans prihoda i rashoda banke je finansijski izve{taj koji sumarno prikazuje finansijsko poslovanje banke. povrat deoni~kog kapitala (return on equity-ROE) i rast zarade po deonici (earnings per share-EPS). na krajnji rezultat banke uti~u i nekamatni odnosno ostali prihodi i tro{kovi banke. neto prihod je njegov prihvatljivi supstitut. 86. Njemu.1. uklju~iv{i profit ili gubitak za odre|eni (specifi~ni) vremenski period. 1987. te njihov uticaj na visinu profita banke. pa i visine prihoda banke pre poreza. Naravno. Tako su bitne promene koje su vezane za kamatne prihode i kamatne rashode banke. vrstu i strukturu. obi~no. sastavljanje bilansa uspeha ima za cilj upoznavanje menad`ment tima. Uobi~ajena praksa i obaveza banaka u visoko razvijenim tr`i{nim privredama je da se zvani~ni rezultati po osnovu bilansa uspeha javno objavljuju po isteku svakog kvartala i jednom godi{nje po isteku godine. Friars and Robert N. prethodi i sa njim ~ini celinu bilans stanja aktive i pasive banke za isti period. njihov obim. Gogel. najmanje na kraju svakog meseca. deoni~ara i kontrolnih institucija sa ostvarenim pokazateljima kona~nog uspeha banke za odre|eni period vremena izra`enog u visini ostvarenog profita banke. u knjizi: The Financial Services Handbook – Executive Insights and Solutions. neophodno je poznavati dinamiku kretanja svih kategorija u okviru prihoda i rashoda banke. 1) Bilans uspeha banke. Joh Wiley & Sons. koje u svim komercijalnim bankama ~ine okosnicu neto kamatnih prihoda banke. Zbog toga je neophodno da menad`ment tim banke raspola`e i podacima bilansa uspeha u kra}im vremenskim periodima. str. Zato je od izuzetne va`nosti da banka upravlja bilansom banke tokom izve{tajnih perioda i da menad`ment tim banke uti~e na krajnje rezultate banke – posebno na visinu profita.1. da bi se moglo svesnom akcijom i dono{enjem odgovaraju}ih korektivnih odluka usmeravati poslovanje banke ka ve}em profitu. teorijski postoji svakog momenata i rezultat je nastalih promena u poslovnoj aktivnosti banke. Cates: How Banks Make Money. . Editors: Eileen M. Da bi to bilo efikasno.1. Prvi korak za banku je u definisanju profitabilnosti. Naime.UPRAVLJANJE PRIHODIMA I RASHODIMA BANKE 144 5. Druga je stvar da li takav bilans uspeha treba iskazivati s obzirom na tehni~ke mogu}nosti. racionalnost sastavljanja i mogu}nost ‘upotrebe’ takvog bilansa u upravlja~ke svrhe.

2) U okviru nekamatnih izdataka su rezervacije za mogu}e kreditne gubitke 13. a njegova raspodela ukazuje da 10% ide na porez. 03.00 93.nekamatni prihodi 215. koji u~estvuju sa 93%.nekamatni izdaci 2) 205. .83 07. i eventualno.65%. dolara ili 13. Bez rezervacije za mogu}e kreditne gubitke. dolara i plate i beneficije zaposlenih 30. Ukupni izdaci(tro{kovi) banke U tome: .0 mil.0 Struktura u procentima 01. dok je nekamatnih izdataka ne{to preko 25 procenata.02 6.0 mil.98 04. 09.00 93.UPRAVLJANJE PRIHODIMA I RASHODIMA BANKE 145 Da bi se jasnije sagledao globalni zna~aj bilansa uspeha banke.35 69.0 mil.00 Navedeni pregled pokazuje da su u strukturi ukupnog prihoda banke dominantni kamatni prihodi. 08.00 73.0 9.kamatni izdaci .0 mil. 06.0 4. koja stavka direktno umanjuje kamatne prihode banke. Me|utim.dolara ili 4.58 100. ROE kao prinos deoni~arima na deoni~ki kapital i EPS kao rast tr`i{ne zarade po jednoj deonici.00 10. dolara 200.0 150. U nekamatnim izdacima su dve bitne stavke: rezervacije za mogu}e gubitke u kreditnom portfoliju (13.02 6.0 95.0 1.0 100. dolara tj. Neto prihod pre poreza Porezi na neto prihod Neto prihod posle poreza 10.0 55. a 90% ostaje kao neto prihod posle poreza ili profit. neophodno je ukazati na zna~aj svih kategorija izdataka odnosno tro{kova u odnosu na ukupne prihode banke.18 100.47 4. dolara. Neto prihod pre poreza iznosi 10.0 ili 6. nekamatni izdaci iznose 42. Ukupan prihod banke U tome: .65 0. kao finansijskog izve{taja za period od jedne godine (pregled 5-1). 05.kamatni prihodi . U ovom slu~aju neto prihod posle poreza ili pak profit. Zna~aj uvida u raspodelu ukupnih prihoda izlo`i}emo na primeru jednog hipoteti~kog bilansa prihoda i rashoda jedne ameri~ke banke. dolara ili sa 19% u~estvuju u ukupnim prihodima banke.95% u strukturi ukupnog prihoda banke). 02. ne{to preko 4% od ukupnog prihoda banke i slu`i za raspodelu odnosno isplatu dividende.05% u odnosu na ukupan prihod) i plate i beneficije zaposlenih (30.00 90.0 mil.17 26. dok nekamatni prihodi sa svega cca 7%. za reinvestiranje u deoni~ki kapital banke. u~e{}e kamatnih izdataka u ukupnim prihodima banke je oko 70%.98 100.0 mil. Pregled 5-1: Relativni zna~aj tro{kova i poreza u prihodima banke Redni broj Opis kategorija u bilansu uspeha Iznosi u mil. Veli~ina profita banke meri se navedenim pokazateljima odnosno koeficijentima: ROA kao pokazatelj racionalnosti kori{}enja ukupnih sredstava.77 25. iznosi 9.0 15.

11. str. naknade) Nekamatni izdaci (‘overhead’) Neto nekamatni prihodi (‘burden’) Prihod pre poreza i dobitaka (gubitaka) na hartijama Porez na prihod Neto operativni prihod Dobici (gubici) na hartijama od vrednosti Neto prihod Dividende Pove}anje zadr`ane zarade =6-7 =5-8 = 9 . tro{kove (‘burden’). one treba da pove}avaju nekamatne prihode (provizije i naknade) i/ili redukuju svoje op{te tro{kove i tako pove}avaju operativnu efikasnost. koji ~ine glavni deo portfolija produktivne aktive banke. Tipi~an format bilansa uspeha banke.1. Zbog toga i nije iznena|enje da banke sa finansijskim te{ko}ama u pro{losti imaju probleme sa svojim 3) Joseph F. MacMillan Publishing Company.12 = 13 +/. pokazuje pregled 5-2. Ppo{to je pozitivna razlika potrebna da pokrije kreditne gubitke banke.2.10 = 11 +/. .: Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry. Krediti. 08. Klju~ni nekamatni izdaci za banke su plate i naknade.UPRAVLJANJE PRIHODIMA I RASHODIMA BANKE 146 5. Jr. Odnos me|u pozicijama =1-2 =3-4 Naziv klju~nih pozicija u bilansu uspeha banke Kamatni prihod Kamtni izdaci Neto kamatni prihod (‘spread’) Rezervacije za kreditne gubitke Neto kamatni prihodi posle rezervacije za kreditne gubitke Nekamatni prihodi (provizije. 10. 07. 05. banke poku{avaju da osvetle svoje tro{kove (‘burden’). Ova dva faktora se reflektuju u bilansu uspeha banke. 15. 29. 06. 1989.14 Komercijalne banke se opisuju kao opstanak na la`nom obave{tenju (‘spread dope’). broj 01. poreze i dividendu. aktive koja donosi zaradu. Sinkey. 13. profitabilnost se primarno defini{e kompozicijom bilansa stanja i njenom operativnom efikasno{}u. Okvir i sadr`aj bilansa uspeha banke U zavisnosti od date veli~ine bilansa stanja. 03. Sa o~ekivanjem da se u budu}nosti redukuje razlika (‘spread’). 3) Pregled 5-2: Tipi~an format bilansa uspeha banke Red. Third Edition. Da bi to mogle u~initi. 14. koji se zasniva na konceptu kamatne margine. 12. glavni su izvor prihoda banke. to je ono {to fiksira njihov polo`aj odnosno odr`ava ih da opstaju. 02. 09. 04. New York.

i nekamatni prihodi i nekamatni rashodi banke. 5.3. najve}i deo ukupnog prihoda. kako zbog visine i u~e{}a ovih prihoda u ukupnim prihodima. koji direktno umanjuju efekat ovog portfolija banke. tako i zbog pojave mogu}ih gubitaka. Koncept bilansa prihoda i rashoda banke zasniva se na iskazivanju stanja svih prihoda i rashoda banke nastalih kao rezultat ili posledica promena u obimu. Izvori prihoda i generatori rashoda u bilansu uspeha banke Bilans prihoda i rashoda je zvani~ni izve{taj o prihodima banke od prodatih proizvoda i usluga. neto prihod je dobra aproksimacija raspolo`ivog toka gotovine za pla}anje dividende banke. Klju~ni izvor ukupnih prihoda komercijalne banke su plasmani u kredite. Banke koje su oti{le pod ste~aj. {to obezbe|uje tzv. stanju i strukturi kategorija koje se iskazuju u bilansu stanja banke. investicioni portfolio banke odnosno portfolio hartija od vrednosti. Kamatni prihodi banke su rezultat (umno{ka) obima i vrste plasmana banke po odre|enoj kamatnoj stopi za odre|eni period i odnose se na prihode po osnovu napla}enih kamata na sve plasmane koji se vode u aktivi (aktivne kamate). Izvor pla}anja dividende banke ~ini njen profit posle poreza uve}an za depresijaciju. rezerve za kreditne gubitke i kapital. Od obima i strukture ovog portfolija banke i strategije koju banka koristi u upravljanju portfoliom hartija od vrednosti zavisi}e i doprinos . Prihodi i rashodi banke dele se na dve osnovne kategorije: • • kamatni prihodi i kamatni rashodi banke. Zato se kreditnom portfoliju banke posve}uje izuzetna pa`nja. ako se kapitalni raciji odr`avaju. rast aktive i isplata dividende su nametnuti stopom profitabilnosti tako da je interna stopa generiranja (g) kapitala jednaka proizvodu racija retencije (RR) i povrata deoni~kog kapitala (ROE). Zarada zadr`ana od strane banke je njen glavni izvor kapitala. Bez eksternog kapitala. Po{to negotovinski prora~uni za banke nisu stvarni. Drugi po zna~aju izvor kamatnih prihoda (ili gubitaka) su plasmani u hatrije od vrednosti.UPRAVLJANJE PRIHODIMA I RASHODIMA BANKE 147 kreditnim portfolijima. Ovi problemi se manifestuju u formi neproduktivne aktive i kreditnih gubitaka.1. ^ak za kmunalne banke sa ograni~enim pristupom kapitalnim tr`i{tima zadr`ana zarada tendira da bude jedini izvor kapitala. imale su tako ozbiljne kreditne gubitke da su im oni jednostavno izbrisali njihovu teku}u zaradu. koji banci obezbe|uju prete`ni tj. pore|eni sa nefinansijskim firmama. o rashodima u vezi sa produkcijom proizvoda i izvr{avanjem usluga i tezultatu ovih odnosa izra`enom u neto prihodu ili profitu banke.

grejanja. profitabilnost je isto tako va`na i za njen menad`ment tim. Mada je prioritetni cilj ovog portfolija banke da obezbedi efikasno i efektivno upravljanje likvidnom pozicijom banke.1. koji analiziraju njene performanse za svrhu tr`i{ta kapitala. a nema jo{ ni potrebnog asortimana hartija od vrednosti). tro{kovi struje. Obim. 1983. 5. pa do zna~ajnijeg u~e{}a od 10. debitnih i ke{ kartica i prihode po osnovu zakupa (sefovi). str. Me|utim. tro{kovi zakupnine. vode. John Wiley & Sons. Nekamatni rashodi su plate i beneficije zaposlenih. Nekoliko pokazatelja profitabilnosti je razvijeno da bi odredilo uspeh ili efektivnost banke u upravljanju resursima pod njihovom kontrolom. 15 i vi{e procenata (u nekim bankama u visoko razvijenim tr`i{nim privredama). kao oro~eni depoziti) kod banke i kamata na uzete kredite na tr`i{tu novca i kapitala te na kredite uzete od drugih finansijskih institucija. U na{im bankama u~e{}e ovog portfolija u strukturi aktive bilansa banke je jo{ uvek simboli~no (ne radi sekundarno tr`i{te hartija od vrednosti. nisu zanemariva ni ostala dva cilja. Kamatni rashodi su obra~unata i pla}ena kamata na razne vrste depozita koje dr`i stanovni{tvo (a vista i oro~ena {tednja) i privreda (a vista salda i depozitni certifikati. Nekamatni prihodi odnose se na prihode banke napla}ene po osnovu provizija i naknada za izvr{ene usluge. Ovi pokazatelji uklju~uju:4) 4) Eric N. fiksne prihode po osnovu kreditnih. . Ovi pokazatelji se ~esto koriste da odrede u kojoj meri dobro funkcioni{e data banka.4. koja se odnose na: smanjenje rizi~nosti plasmana i na ostvarivanje prihoda. Second Edition. amortizacija i zakup opreme. depozitare. 85. dr`avne institucije i op{tu publiku. ~ija ‘prolazna’ ocena upravo zavisi od nivoa ostvarene profitabilnosti banke. Profitabilnost u bilansu uspeha banke Komercijalne banke su organizovane da ostvaruju profit. Compton: Inside Commercial Banks.UPRAVLJANJE PRIHODIMA I RASHODIMA BANKE 148 ovog portfolija kamatnim i ukupnim prihodima banke. goriva i drugi razni tro{kovi banke povezani sa operativnim poslovanjem banke u odre|enom periodu na koji se odnosi bilans prihoda i rashoda. New York. Zato je va`no merenje profitabilnosti za sve njene konstitutivne delove: deoni~are. struktura i u~e{}e ovih prihoda u ukupnim prihodima banke je razli~ita za banke i kre}e se od simboli~nih nekoliko procenata (kao {to je to slu~aj sa na{im bankama).

UPRAVLJANJE PRIHODIMA I RASHODIMA BANKE 149 povrat ukupnih anga`ovanih sredstava (Return on Assets . Kratkoro~ne strategije ne mogu da budu posmatrane izolovano. {to pokazuje njen kapital racio. 5. tako|e. Zarada po deonici ili EPS racio je finalni koeficijent koji se dobija deljenjem preostalog neto prihoda banke sa prose~nim poznatim brojem deonica. a ne samo tokom jedne godine. Koeficijent profitabilnosti iskazan kao ROA dobija se kada se zarada pre transakcija sa hartijama od vrednosti podeli prose~nom ukupnom aktivom za odre|eni vremenski period. Kompletna analiza profitabilnosti banke zahteva pregled svih njenih racija performansi tokom du`eg vremenskog perioda. dobija se kada se zarada banke pre transakcija sa vrednosnim papirima podeli sa deoni~kim kapitalom.2.P/E). Rezultati politike dono{enja odluka direktno uti~u na profitabilnost njenih racija u odre|enoj godini. Ovaj pokazatelj je va`an za deoni~are i pokazuje kojim tempom se vra}a ulo`eni novac deoni~ara. • • • • Koeficijent profitabilnosti meren kao ROE. adekvatnost kapitala (Capital Adequacy – CA). a deonice banke se prodaju na tr`i{tu po $ 25. Va`an je kao merilo na nivou makroaspekta i ukazuje kakva je efektivnost kori{}enja ukupnih anga`ovanih sredstava banke. one moraju da se razmatraju u svetlu rezultata u dugom roku. [to je ja~a kapitalna pozicija banke. Ako EPS iznosi $ 5 po deonici. Pokazatelj se. Koeficijent adekvatnosti kapitala meren kao CA je tre}i racio profitabilnosti. ali mo`e da bude i posledica ve}e ili manje stope rasta ukupne bilansne sume. i zaradu po deonici (Earning per Share – EPS).ROA). povrat deoni~kog kapitala (Retun on Eqity – ROE). Ve}i ili manji koeficijent ROA ukazuje na ve}u ili manju efektivnost upotrebe resursa banke. On se dobija deljenjem ukupnog deoni~kog kapitala sa ukupnom aktivom banke. UPRAVLJANJE PRIHODIMA BANKE . onda je cenovnozaradni racio pet (price/earning racio . koristi i za odre|ivanje koliko se visoko kotiraju (cene) akcije banke na tr`i{tu. kao druga mera profitabilnosti banke. tradicionalno poznat kao kapital racio. to je ve}a njena pojavna finansijska snaga. Ovaj podatak se naj~e{}e koristi kao klju~ni indikator u analizi performansi banke. ali ih treba analizirati tokom du`eg vremena. Ovaj P/E racio se komparira sa istim koeficijentima drugih banaka i finansijskih institucija. ROA koeficijent pokazuje efektivnost kori{}enja ukupno anga`ovanih resursa banke. tako da ovaj pokazatelj ukazuje na povrat kapitalne baze.

to se ovaj cilj. tako da je ove veli~ine pre potrebno optimizirati. u okviru kojih se organizuju slede}i poslovi: • • 5) komercijalni krediti odnosno krediti sa privredom. mesta i na~ine gde i kako se prihod ostvaruje. Kamatni prihod je rezultat naplate tzv. aktivnih kamatnih stopa na sva plasirana sredstva u obliku kredita.UPRAVLJANJE PRIHODIMA I RASHODIMA BANKE 150 5. str. hartija od vrednosti i eventualne druge plasmane (ponekad i centralna banka pla}a simboli~nu kamatu na obaveznu rezervu). 10. mo`e ostvariti maksimiziranjem prihoda po osnovu aktivnih kamatnih stopa. Leonard P.2. nekamatnih i drugih prihoda banke. minimiziranjem izdataka po osnovu pasivnih kamatnih i smanjenjem operativnih tro{kova poslovanja banke. Dimenzije ukupnog prihoda banke va`ne su za upravlja~ki tim banke odnosno njen menad`ment tim i prikazane su na slici 5-1. Dimenzije upravljanja ukupnim prihodom banke Ukupni prihod banke su svi prihodi koje banka ostvari tokom jedne godine. ukupan prihod. Kako je krajnji cilj svake banke ostvarenje odnosno maksimiziranje profita. U vezi sa tim. tj. Ukupni prihodi banke se sastoje od kamatnih. kao rezultata njenog poslovanja sa ukupno anga`ovanim raspolo`ivim sredstvima. .5) DIMENZIJE UKUPNOG PRIHODA BANKE Organizaciona Proizvodno-uslu`na Korisni~ka Slika 5-1: Dimenzije ukupnog prihoda banke Organizaciona dimenzija prihoda banke obuhvata funkcionalna mesta ostvarivanja prihoda banke. nego maksimizirati odnosno minimizirati. potro{a~ki krediti odnosno krediti sa stanovni{tvom. 1985. Bankers Publishing Company. Prakti~no. Boston. Cole: Cost Analysis and Control in Banks.1. neophodno je sagledati dimenzije ukupnog prihoda banke. teorijski gledano. kamatni izdaci i operativni tro{kovi banke su u funkciji profita banke i mora se u procesu ostvarivanja ovih kategorija voditi ra~una o tr`i{noj ili marketing poziciji banke.

Proizvodno-uslu`na dimenzija prihoda banke podrazumeva prihode koji se ostvaruju po osnovu pojedinih vrsta i obima proizvoda i usluga banke kao {to su: • razne vrste kredita. U konkurentskim uslovima banke nastoje da pove}anje ukupnih 6) John A. str. trust poslovi ili poslovi poverenja. i • drugi razni prihodi. Naime. 5. i nekamatni prihodi od raznih usluga. i po osnovu raznih drugih poslova. provizije. Najve}i ili glavni deo ukupnog prihoda komercijalna banka ostvaruje naplatom kamate putem raznih vrsta kreditnih plasmana. u poslovima na malo odnosno poslovima sa stanovni{tvom. poznato je da su za komercijalnu banku najva`niji kamatni prihodi banke. {to podrazumeva prilago|avanje proizvoda i usluga banke i njene organizacione strukture. . internacionalni odnosno poslovi sa inostranstvom. 1985.2. ukupan prihod banke sadr`i dve bitne komponente: • • kamatni prihodi na plasirana i izdvojena sredstva. i drugi poslovi koji donose prihode banci.Text and Readings. Haslem: Commercial Bank Management . 18. struktura i odnos kamatnih i nekamatnih prihoda banke. Reston. • razne vrste usluga.2. Korisni~ka dimenzija prihoda banke obuhvata prihode koje banka ostvaruje prema tr`i{nim segmentima i to: • • • u poslovima na veliko odnosno poslovima sa privredom. naknade i drugi prihodi banke.6) Dakle.UPRAVLJANJE PRIHODIMA I RASHODIMA BANKE 151 • • • poslovi starateljstva odnosno tzv. Upravljanje vrstom i strukturom ukupnih prihoda banke Ukupni poslovni (naziva se i operativnim) prihod banke se defini{e kao iznos redovnih i periodi~nih prihoda tokom jedne godine. • razne vrste depozita. Sagledavanje dimenzija prihoda banke je va`no za njenu strategijsku orijentaciju na tr`i{ne segmente. Virginia. Kod nekih banaka se taj odnos kre}e i preko 80% u korist kamatnih prihoda. Za savremenu komercijalnu banku je veoma bitna veli~ina. Reston Publishing Company.

U zavisnosti od promena koje se de{avaju u oba miksa. Ostvareni ostali prihodi i rashodi banke uti~u na krajnji rezultat odnosno profit banke. Sa aspekta generisanja kamatnih prihoda va`na je podela kredita po roku dospe}a. 15 i vi{e godine. koji se odobravaju na 7. koja za sobom . Podaci ukazuju da se u~e{}e kamatnih prihoda u ukupnim prihodima banaka u tr`i{nim privredama aproksimativno kre}e od 80 do 90%. vr{i se i uticaj jednog. Predstavljaju glavni izvor kamatnih prihoda banke. • • . koji postepeno supstitui{u navedene dugoro~ne kredite u poslovnom banksarstvu. Kod na{ih banaka taj procenat se penje i do 95% u korist kamatnih prihoda na kredite koji se uglavnom plasiraju privredi. ~ine osnovu za primenu odgovaraju}ih kamatnih stopa. po nameni. koji se odobravaju na period do 1 godine ili najdu`e do roka od dve godine. Srednjoro~ni krediti. vi{e doprinose ukupnom prihodu banke po jedinici plasiranih sredstava. ali i manju stopu kreditnog i kamatnog rizika. Banke planiraju obim i strukturu plasmana prema obimu i strukturi izvora sredstava. kao bazi~ni osnov kamatnog prihoda banke. visine i vrste pasivnih kamatnih stopa pribavljenih sredstava (izvora). Kamatni prihod predstavlja miks obima. nose ni`u kamatnu stopu u odnosu na dugoro~ne i srednjoro~ne. koji se odobravaju obi~no na period 3 i 5 godina. 10. mogu biti svrstani u grupe po neoliko osnova: po roku dospe}a. drugog ili tre}eg faktora na kamatne prihode i kamatne izdatke banke u odre|enom vremenskom periodu. Krediti u kreditnom portfoliju. kao zna~ajnog faktora kamatnih prihoda.UPRAVLJANJE PRIHODIMA I RASHODIMA BANKE 152 prihoda tra`e u skretanju ka nekamatnim prihodima. Kamatni prihod po osnovu aktivne kamate na plasirana sredstva u kredite predstavlja glavni izvor ukupnog prihoda svake komercijalne banke. Po roku dospe}a i visini kamatne stope krediti se kao izvor kamatnih prihoda mogu svrstati u slede}e grupe: • Dugoro~ni krediti. ali nose sa sobom i ve}i kreditni i kamatni rizik (rizik naplate). Kratkoro~ni krediti. imaju ne{to manju kamatnu stopu od dugoro~nih. ali zato imaju i manju stopu kreditnog i kamatnog rizika. Planirani obim i struktura plasmana i izvora sredstava. visine i vrste aktivnih kamatnih stopa plasiranih sredstava u razne vrste kredita. imaju ve}u kamatnu stopu od ostalih kredita. po vrsti korisnika itd. kako bi izbegle nepovoljne posledice konkurentske borbe na tr`i{tu depozita i kredita. Kamatni izdaci predstavljaju miks obima.zbog visine rizika – povla~i i visinu kamatne stope. po{to ve} godinama nema znatnijeg obima poslovanja sa stanovni{tvom. po pravilu. Kamatni prihodi banke su rezultat smi{ljenog i organizovanog plasiranja privremeno slobodnih nov~anih sredstava u razne veste kredita.

Banke ulaze u razne nove poslove. To se de{ava zbog razli~itog konkurentskog pritiska na pasivne i aktivne kamatne stope i ima svog odraza na neto kamatnu marginu i. pod pritiskom konkurencije. prezentuje na osnovu pristupa koncepta neto kamatnog prihoda i neto kamatne margine. Upravljanje neto kamatnom marginom banke Bilans uspeha u izve{tajima se. {to bitno uti~e na konkurentsku sposobnost banke u pogledu visine aktivnih i pasivnih kamatnih stopa. iako su kamatni prihodi najva`niji prihodi svake komercijalne banke. Naime. uglavnom. naknada i drugih oblika ostvarivanja prihoda u formi ostalih prihoda. KAMATNI PRIHOD .UPRAVLJANJE PRIHODIMA I RASHODIMA BANKE 153 Nekamatni prihodi banke podrazumevaju naplatu prihoda po osnovu provizija.minus Rezervacije za kreditne gubitke = jednako Neto kamatni prihod posle rezervacije za gubitke Slika 5-2: [ema koncepta neto kamatne margine Ovakav pristup se danas koristi kao univerzalni model ne samo finansijskog planiranja bilansa uspeha ve} i kao model finansijskog izve{tavanja. kona~no. postepeno smanjuje.2. na profit banke. 5. . Va`nost izvora ovih prihoda postaje sve va`nija za komercijalne banke.minus Kamatni izdaci = jednako Neto kamatni prihod . koji im omogu}avaju naplatu specifi~nih vrsta usluga. njihov relativni zna~aj se. [ematski to pokazuje slika 5-2. Neto kamatni prihod je razlika izme|u ukupnog kamatnog prihoda i ukupnih kamatnih izdataka.3.

Dve najva`nije komponente ovog racija neto kamatne margine su: prinos produktivne aktive i prinos praga profitabilnosti. Druga mera objedinjava tro{kove finansiranja strukture produktivne aktive (kamatni izdaci podeljeni sa produktivnom aktivom). Ovaj iznos razlike izme|u aktivne i pasivne kamatne stope. naziva se neto kamatni prihod. Upravljanje kamatnim prihodima u uslovima konkurentske borbe banaka na tr`i{tu mo`e se najlak{e objasniti na jednom konkretnom primeru komercijalne banke. cenom i rizi~no{}u kredita. {to se manifestuje na neto kamatni prihod. koja nastoji da bude konkurentna i na tr`i{tu depozita i na tr`i{tu kredita. rokovima. i promenom svih navedenih faktora tokom vremena. Opstanak banke. a posebno njen rast i razvoj na konkurentskom tr`i{tu. New York. Na toj ‘transformaciji’ tu|ih sredstava. Editors: Eileen M. Ona se retko nalazi ni`e od 3. Cates: How Banks Make Money. banka u svoje ime i za svoj ra~un ostvaruje razliku izme|u prose~ne aktivne kamatne stope (po kojoj plasira sredstva) i prose~ne pasivne kamtne stope (po kojoj nabavlja sredstva).0 %. 1987. str. Kretanje neto kamatne margine je bitan pokazatelj kamatnih prihoda i kamatnih rashoda banke. 86. banka na tr`i{tu pribavlja privremeno slobodna nov~ana sredstva pod odre|enim uslovima ponude – visini kamatne stope.0% ili vi{e od 7. Smanjenje neto kamatne margine mo`e bitno uticati na smanjenje neto kamatnih prihoda. u knjizi: The Financial Services Handbook – Executive Insights and Solutions. Friars and Robert N. . mo`e uticati i na smanjnje profita ili ~ak ugroziti profit. Prinos produktivne aktive objedinjava bruto zaradu na svu finansijsku aktivu (kamatni prihod podeljen sa produktivnom aktivom). Da se podsetimo. Neto kamatna margina je racio koji reflektuje odnos neto kamatnog prihoda prema prose~noj produktivnoj aktivi. miksom finansijskih obaveza (izme|u jeftinih depozita po vi|enju. preko ni`ih kamata {tednje do oro~enih certifikata sa visokim kamatnim stopama). Gogel. koja predstavlja cenu novca kao robe. svesnim i nesvesnim stepenom rizika kamatne stope. rokovima itd. Joh Wiley & Sons. Banke u konkurentskim uslovima nastoje 7) David C.UPRAVLJANJE PRIHODIMA I RASHODIMA BANKE 154 Nivo i volatilnost neto kamatnog prihoda su determinisani:7) • • • • • miksom produktivne aktive izme|u kategorija niske i visoke zarade. {to u odre|enim uslovima. To se posebno odnosi na visinu kamatne stope. da bi ih plasirala na tr`i{tu tako|e pod odre|enim uslovima tra`nje – visini kamatne stope. podrazumevaju njeno stalno prilago|avanje ponudi i tra`nji finansijskih sredstava.

5% Kamata na depozite. 8% Pasiva Kamata na depozite.. To ilustruje slika 5-3. Istovremeno.. u konkurentskim uslovima. Ovaj proces se odvija na slede}i na~in: Pasivne kamatne stope... izme|u ostalog. Ovo dovodi do smanjenja neto kamatne margine sa 2% na 1%. tj.UPRAVLJANJE PRIHODIMA I RASHODIMA BANKE 155 da.5%. 1% Slika 5-3: Proces smanjenja neto kamatne margine Iz navedene slike mo`e se zaklju~iti slede}e: U nameri da pove}a odnosno privu~e ve}i obim depozita.7.... negativno odra`ava na profit banke.6. Aktiva Postoje}e stope Kamata na kredite. Istovremeno..... banka pove}ava kamatne stope na depozite sa 6% na 6... Dakle... {to se naravno...... pa se. pri ostalim istim uslovima. Rezultat takvog suprotnog kretanja u kamatnim stopama ima za posledicu smanjenje kamatnog i neto kamatnog prihoda pri istom obimu poslovanja.5%.. To dovodi do pada neto kamatne margine. 6% Neto kamatna margina. .. pove}anjem kamatne stope privuku {to vi{e depozita...... {to realno zahteva smanjnje kamatne stope na plasmane. Istovremeno se na drugoj strani pojavljuje i problem plasiranja pove}anog obima sredstava...... postaje sve te`e plasirati pribavljena sredstva... moraju smanjivati aktivne kamatne stope na plasmane.. banka sni`ava kamatnu stopu na kredite sa 8% na 7. izme|u ostalog.. radi ve}eg obima plasmana.. kredite. 2% Promena stopa Kamata na kredite. pre svega depozita. pove}anje kamatnih prihoda zbog ve}eg obima plasmana. imaju tendenciju rasta u cilju pribavljanja {to obimnijih i kvalitetnijih izvora sredstava..5% Neto kamatna margina.. o~igledne su slede}e posledice na kamatne prihode i profit banke: • • smanjenje kamatnih prihoda zbog ni`e kamatne stope na kredite.

mo`e tra`iti izlaz u pravcu napora da se taj prihod nadomesti iz drugih izvora. da dva elementa nekamatnog prihoda prouzrokuju analiti~ke probleme. komisione i druge provizije. 5. druge naknade za usluge. Banka. pored pove}anja obima poslovanja. provizije i druge prihode za odre|ene bankarske poslove.Text and Readings. prihodi od finansiranja lizinga (leasing). 18. str. koje banka treba da nudi svojim korisnicima. pa ako je mogu}e i pove}a. prihodi od fiducijarnih aktivnosti (poslovi starateljstva itd.). Drugi je neto realizovana dobit ili gubitak na prodaji hartija od vrednosti. nakanda i provizija po poslovanju sa akreditivima. Neke velike banke mogu imati {ira podru~ja ostvarivanja nekamatnih prihoda. rekupovina preostalog duga po diskontu i druga odstupanja prihoda od stvarnog operativnog profita. jesu ve}i nekamatni prihodi. brokerskih svopova kamatne stope. pored pove}anja obima poslovanja. najbolji analiti~ki John A. Smatra se. komisionih trgova}kih poslova banke itd. deonice). Dakle. i smanjenje profita banke zbog pada neto kamatne margine. provizije po osnovu sindikacije kredita. Haslem: Commercial Bank Management . Reston. Reston Publishing Company. naknade za usluge po depozitnim ra~unima. koji se odnose na provizije. jedini izvor koji banci stoji na raspolaganju. Prvi je kapitalni dobitak – dobitak na prodaji prostorija banke. Nekamatni prihodi se sastoje od provizija po osnovu poslova starateljstva (trust poslovi). Velike banke imaju ve}u lepezu nezavisnosti ‘ostalih’ prihoda od bilansnih ili kamatnih prihoda banke.).2.4. 1985.UPRAVLJANJE PRIHODIMA I RASHODIMA BANKE 156 • • pove}anje kamatnih rashoda zbog ve}e kamatne stope i ve}eg obima depozita. Podru~ja na kojima ove banke ostvaruju nekamatne prihode jesu: 8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) prihodi (kamate i dividenda) na hartije od vrednosti (obveznice. ~ime omogu}uju i ostvarivanje njihovog ve}eg obima i ve}eg relativnog u~e{}a u ukupnim prihodima banke. 8) . konkurentsko pona{anje banke u domenu kamatnih stopa i kamatnih prihoda dovodi do negativnih efekata na obim kamatnih prihoda i profita banke. Dakle. Upravljanje vrstom i strukturom nekamatnih prihoda banke Nekamatni i ostali prihodi predstavljaju naknade. Virginia. po{to su oni diskrecioni i nepovratni. profita po osnovu trgovanja sa hartijama od vrednosti. naknade i pla}anje raznih usluga {irokog spektra. i drugi operativni prihod (od iznajmljivanja depozitnih boksova itd. Dok je prodaja hartija od vrednosti uvek javna – uprkos materijalnosti.

te nemaju ni prihode (kamate i dividenda) po ovom osnovu. pa ~ak i za opstanak banke na tr`i{tu. od {tampe ~ekova. itd. 5. Izdaci se agregiraju u tro{kove kada postoji izgradnja vrednosti i identifikacije tro{kova. kojima }e se i doma}e banke morati prilago|avati. banke su primorane da tra`e deo prihoda na drugoj strani. Jedan izdatak 9) David C.3. na{e banke ne ula`u u hartije od vrednosti i ne obavljaju trgovinu hartijama od vrednosti. Naime u o{troj konkurentskoj borbi banaka i nebankarskih institucija. Ulaskom stranih banaka na na{e bankarsko tr`i{te. . Praksa na{ih banka. U odnosu na poslove koje obavljaju banke u razvijenim tr`i{nim privredama i koji donose nekamatni prihod. sve ve}i zna~aj imaju nekamatni prihodi banke. jedva da je simboli~nu pa`nju posve}ivala nekamatnim prihodima. Isto je i sa poslovima lizinga. nasta}e novi konkurentski uslovi. gde se sve te`e ostvaruje potreban obim kamatnih prihoda i posti`e zadovoljavaju}a neto kamatna margina. Gogel. itd. Friars and Robert N. zatim poslova starateljstva. 1987. a kontribucija dobitaka/gubitaka (posle poreza) neto prihodu mo`e da bude analizirana i komparirana. New York. u knjizi: The Financial Services Handbook – Executive Insights and Solutions. 88.1. Uslovi se pomalo menjaju. Struktura i dimenzije ukupnih rashoda banke Va`no je da se razume razlika izme|u izdataka i tro{kova. Deo nedostaju}ih prihoda mora}e se tra`iti u domenu nekamatnih prihoda. obavljale su besplatno gotovo sve poslove po teku}im ra~unima. Editors: Eileen M. Cates: How Banks Make Money.3. Na{e banke decenijama nisu gotovo ni{ta napla}ivale u domenu usluga gra|anima (na primer. jer nije ni bilo prave konkurencije me|u bankama u domenu borbe za tr`i{te depozita i tr`i{te kredita.UPRAVLJANJE PRIHODIMA I RASHODIMA BANKE 157 pravac je ‘poni{tavanje’ (brisanje) dobitaka/gubitaka hartija od vrednosti iz ‘operativnog prihoda’ i vra}anje u ‘neto prihod’ posle pla}anja poreza. Joh Wiley & Sons. 9) Ve} smo naglasili da u konkurentskoj borbi za profit.). naknadu za komisione usluge i iznajmljivanje depozitnih boksova. na{e banke mnoge od tih poslova ne obavljaju ili ih samo delom i simboli~no obavljaju. Kod nekih na{ih banaka ve} susre}emo naplatu dela usluga po teku}im ra~unima. do slanja izvoda. UPRAVLJANJE RASHODIMA BANKE 5. str. Recimo. To i nije bilo potrebno. koja se vodi na tr`i{tu kredita i depozita. Na ovaj na~in analiza i kompariranje operativnog prihoda jesu o~i{}eni od iskrivljavanja dobitaka/gubitaka. koja je dugo trajala.

Slika 5-4 ilustruje razlike izdataka i tro{kova. Gogel. u knjizi: The Financial Services Handbook – Executive Insights and Solutions. va`no je sagledati dimenzije ukupnih izdataka banke. kolektivni set izdataka mo`e da bude jednak tro{kovima kada se pojavi mogu}nost za nastanak jedne jasne vrednosti ili cene.11) Organizaciona dimanzija izdataka uklju~uje: • komercijalnu funkciju preko poslova sa privredom. • potro{a~ku funkciju u vezi sa poslovima sa gra|anima. • op{te tro{kove banke. • starateljstva kao funkciju poslova poverenja. izdatak se ne priznaje kao tro{ak odnosno ne mo`e postati tro{ak. str. Sve do onog momenta dok se izdatak ne vezuje za stvaranje vrednosti odre|enog proizvoda ili usluge. 10) Svrha nastanka tro{kova i jeste u tome. • tro{kove uslu`nih centara. IZDATAKk nasuprot = TRO[KU Izdatak Tro{ak Stvarno pla}eni iznos Vrednost ili cena = Slika 5-4: Razlike izme|u izdatka i tro{ka Kao i kod prihoda. dakle ne~ega {to ima svoju cenu i {to banka mo`e nekom prodati. • tro{kove remonta opreme. 1987. linije proizvoda i usluga i korisni~ka dimenzija. Friars and Robert N. da se pomo}u njih kreira nova vrednost odre|enog proizvoda ili usluge. Cates: How Banks Make Money. 11) Ibidem. I ovde su prisutne tri dimenzije izdataka: organizaciona. 9. str. New York. Editors: Eileen M. 10) David C. i • ostalo. 10. .UPRAVLJANJE PRIHODIMA I RASHODIMA BANKE 158 sam po sebi ne sadr`i vrednost. • tro{kove filijala. Me|utim. Joh Wiley & Sons.

i • ostalo. oslanjaju se na glavnu knjigu i druge sisteme kao kanale ili provajdere informacija.2. stanjima (saldima) i poslovnim aktivnostima banke. i • ostalo. Menad`ment informacioni sistemi. Korisni~ka dimenzija podrazumeva: • prodaju proizvoda i usluga na veliko. gde je klju~na podela bankarskih poslova na poslove na veliko i poslove na malo. kao {to se koriste za analizu tro{kova. Alokacije i transferi. • prodaju proizvoda i usluga na malo. Navedene dimenzije podrazumevaju pra}enje tr`i{ne okrenutosti banke. uzimati i preme{tati podaci o poslovnim aktivnostima banke bez uznemiravanja integriteta glavne knjige. U su{tini. koji po prirodi ne pripadaju glavnoj knjizi. Analiza tro{kova predstavlja informaciju u okviru upravlja~kih informacija. analiza tro{kova treba da bude permanentna tj. ali u globalne usmerenosti na tr`i{tu. mogu da budu ura|eni preko ove vrste menad`ment informacionog sistema bez uznemiravanja glavne knjige. Zato glavna knjiga predstavlja izvor informacija kako za menad`ment tim u svrhu efikasnog upravljanja tako i za regulatorne agencije i publiku u svrhu kontrole i informacija. Za ove svrhe va`ni su podaci i upravlja~ke informacije. na on line bazi. tro{kovima. Informacije za planiranje i analizu kamatnih rashoda banke Upravljanje vrstom i strukturom kamatnih rashoda vr{i se pomo}u analize tro{kova. Veza je jedan put od glavne knjige prema menad`ment informacionom sistemu. tro{kovima isplata i stanjima (saldima). 5. koja se subordinira sa glavnom knjigom ili posebno od nje. op{tim tro{kovima. Podaci koji se obra|uju vode poreklo od vrsta ra~una u glavnoj knjizi banke. • usluge privredi i stanovni{tvu. kako u organizacionom pogledu tako i u segmentu proizvoda i usluga. Za tu svrhu slu`e izve{taji i analize o prihodima.UPRAVLJANJE PRIHODIMA I RASHODIMA BANKE 159 Dimenzija linije proizvoda i usluga odnosi se na: • kredite privredi i stanovni{tvu. . Analiza tro{kova treba da bude u bazi podataka. koje treba da pomognu menad`ment timu da efikasno upravlja i donosi racionalne odluke. Na taj na~in mogu se dobijati.3. U glavnu knjigu slivaju se podaci o prihodima. • depozite privrede i stanovni{tva.

Potrebno je uraditi i test za validnost ovih podataka. [to je manje specifi~an.UPRAVLJANJE PRIHODIMA I RASHODIMA BANKE 160 Po{to su potencijalni aran`mani podataka za upravlja~ke informacije prakti~no beskona~ni. Nisu povezane na bazi povratne sprege sa osnovnim ra~unovodstvenim it Izve{taji o: prihodima tro{kovima stanjima aktivnostima Slika 5-5: Dvostrani tokovi informacija iz glavne knjige upravlja~ke informacije prema su{tini ra~unovodstvenog sistema. mora biti protuma~en. Ako podatak nije prihvatljiv. menad`ment informacioni sistem mo`e da bude uskla|en sa su{tinom ra~unovodstvenog sistema. analiza tro{kova mora obazrivo obezbediti adekvatnu reviziju postoje}ih podataka. Esencijalno je biti u poziciji da se izgrade podaci za Javno izve{tavanje Finansijsko izve{tavanje regulatora Su{tina GLAVNA KNJIGA RA^UNOVODSTVA sistema ra~unoSnabdeva se: prihodima vodstva op{tim tro{kovima tro{kovima isplata i stanjima Tok u jednom pravcu Upravlja~ke informacije Slobodne forme kori{}enja podataka. ~ime je manja .

Walker. Bankers Publishing Company. U ove tro{kove se uklju~uju personalni tro{kovi (zaposleni u operativi. Po{to se mnogi od ovih tro{kova klasifikuju kao administracija ra~una ili izdaci servisa korisnika.Tok informacija iz glavne knjige u dva smera pokazuje slika 5-5. slika prikazuje koncept kako jedan informacioni sistem mo`e da bude povezan sa su{tinom ra~unovodstvenog sistema. Cost Systems and Pricing Policies. Thomas L. sa svim tro{kovima u odeljenjima servisne podr{ke ili druge tro{kove direktno povezane sa podr{kom produkcionoj funkciji. Storrs and Charls E. 1985. To se odnosi na institucionalno ogla{avanje. na 12 isto jedan. ukupnim ostalim tro{kovima ili nekim drugim veli~inama relativnog merenja. (2) Prodajni tro{kovi uklju~uju tro{kove referenata za ra~une (teku}e i druge). 5. str. U najve}em broju slu~ajeva treba koristiti procenu njihove povezanosti sa tro{kovima produkcione jedinice. Edited by: William H Bauhgn. Dakle. ogla{avanja proizvoda. Cole: Cost Analysis and Control in Banks. Homewood. zabave i sli~no. direktni kontrolori).3. indirektne podr{ke i op{te ili administrativne podr{ke. U stvari.UPRAVLJANJE PRIHODIMA I RASHODIMA BANKE 161 kredibilnost u takav menad`ment informacioni sistem. sigurnosti opreme itd. . 13) (1) Direktni produkcioni tro{kovi su tro{kovi koji se mogu direktno vezati za funkciju ili za autput jedinice banke. oni se ~esto izostavljaju iz analize tro{kova proizvoda. Operativno planiranje nekamatnih rashoda banke Nekamatni tro{kovi banke kao finansijske institucije mogu se klasifikovati kao: (1) direktni produkcioni tro{kovi. Boston. to{kove zgrade. Op{ti tro{kovi uprave mogu se klasifikovati kao tro{kovi: direktne podr{ke. John Zimmermann and Diane White: Profitability Analysis. u kratkom vremenu neki od tro{kova mogu da budu fiksni. Illinois. plate izvr{nih direktora i tro{kove regularnog izve{tavanja. transport. u knjizi: The Bankers’ Handbook. 368. a dugoro~nije gledano ti isti tro{kovi mogu da budu i varijabilni.12) Slika 5-5 pokazuje razliku izme|u glavne knjige ra~unovodstva i upravlja~kih informacija. (3) Op{ti tro{kovi uprave su takvi tro{kovi koji se ne mogu direktno pripisati nekoj aktivnosti ili funkciji. Third Edition. (2) prodajni tro{kovi i (3) tro{kovi op{te uprave. 24. Direktni tro{kovi podr{ke uklju~uju sve tro{kove produkcionog menad`menta iznad pozicije direktnih kontrolora. 1988.fiksne i varijabilne komponente u zavisnosti od kapaciteta ograni~enja i promene volumena zaposlenih (jedan kontrolor na 10 izvr{ilaca. Direktni produkcioni tro{kovi mogu da imaju obe . Op{ti i administrativni tro{kovi uprave su svi oni koji se u banci ne mogu nigde direktno rasporediti. 12) 13) Leonard P. Ideja je da se razume volatilnost integriteta podataka onog momenata kada napuste ra~unovodstveni sistem. Indirektni op{ti tro{kovi podr{ke se odnose na neke tro{kove personalnog odeljenja.3. Ovi tro{kovi se alociraju prema stopi kori{}enja ukupnog prihoda. a na 20 izvr{ilaca mo`da 2 kontrolora). putovanja. zakupnina i snabdevanje. Dow Jones-Irwin. str.

400 300 300 Neto margina Drugi prihodi Direktni tro{kovi prodaje Osoblje Zakup Oprema Ogla{avanje Ostalo 7. 1999.175 (400) ^etvrti profitni nivo 3. tro{kovi banke se mogu klasifikovati kao varijabilni i fiksni.. a fiksni ostaju isti bez obzira na promene obima poslovanja. Strategijske poslovne jedinice ili profitni centri su klju~ni operativni generatori profita banke. ]ur~i}: Strategijsko planiranje u bankarstvu – Oblikovanje uspe{ne profitne strategije banke. 14) Prof. te op{ti i administrativni centri. koji imaju svog uticaja na profit banke. Sa stanovi{ta klasifikacije tro{kova.775 Profitabilnost se ostvaruje u strategijskim poslovnim jedinicama ili jedinicama odgovornosti. Novi Sad. profitnim i tro{kovnim centrima. koji uklju~uju: direktne profitne centre i direktne produkcione centre.UPRAVLJANJE PRIHODIMA I RASHODIMA BANKE 162 Podela na fiksne i varijabilne tro{kove. administrativni i tro{kovi uprave Izvr{ni direktori Kontrolori Drugi centri op{te uprave 120 100 180 4.400 (225) Tre}i profitni nivo Op{ti. . Varijabilni nastaju u direktnoj proporciji sa obimom poslovne aktivnosti banke. (2) centre op{tih tro{kova uprave.200 7. bitno je da se u okviru nje obavljaju kreditni i depozitni poslovi.760) Drugi profitni nivo Direktni i indirektni tro{kovi podr{ke Osoblje Odr`avanje zgrada Usluge drugih centara 30 5 190 4. ove strategijske jedinice mo`emo svrstati u dve grupe: (1) direktne centre. dr Uro{ N. str. 14) Operativni plan profitnog centra prikazan je u pregledu 5-3. tj. Feljton.160 (2. 270-273. Bez obzira na profil strategijske poslovne jedinice. U odnosu na senzitivnost promene obima poslovanja. u koje spadaju: direktni i indirektni centri podr{ke. Pregled 5-3: Operativni plan jednog hipoteti~nog profitnog centra Kategorije prihoda i tro{kova profitnog centra Prihod od sredstava Zadu`enja za neto kori{}ena sredstva Rezervacija za kreditne gubitke Pojedina~ne stavke Ukupno planirano 8.800 300 500 60 20 80 280 (940) Prvi profitni nivo Direktni produkcioni tro{kovi Obrada podataka Knjigovodstvo Testiranje i prenos Uskla|ivanja Obrada kredita Drugi produkcioni centri 350 200 900 80 30 1.

Formula je jednostavna: Ukupni relevantni tro{kovi : obim = prose~ni tro{kovi po jedinici Prose~ni tro{kovi po jedinici podrazumevaju stavljanje u odnos ukupnih aktuelnih tro{kova – fiksnih i varijabilnih . to je situacija u kojoj egzistira jedna inverzna relacija izme|u tro{kova i volumena prose~nih tro{kova po jedinici.UPRAVLJANJE PRIHODIMA I RASHODIMA BANKE 163 Stoga je od velikog zna~aja da svaki profitni centar ima svoj mese~ni.15) Trend odnosa cena/obim Visoki tro{kovi Prose~ni tro{kovi Niski tro{kovi Nizak volumebio slede}i: U vezi sa tim. Uop{teno gledaju}i. redosled poslova bi menjaju u zvisnosti od kretanja obima poslovanja. str. 1985. treba utvrditi varijabilne tro{kove. Cole: Cost Analysis and Control in Banks. 35.3. koji se defini{u kao tro{kovi koji se menjaju sa promenom obima poslovanja. Potpuna apsorpcija pokriva sve relevantne tro{kove i volumene u istom vremenskom okviru. To su tro{kovi koji se ne Drugo. nedeljni i dnevni operativni plan. 15) Leonard P. Bankers Publishing Company.4. Visok volume Prvo. Relacije tro{kova i obima poslovanja banke Odnosi tro{kova i obima poslovanja banke najbolje se mogu sagledati putem metodologije prose~nih tro{kova. treba definisati i utvrditi fiksne tro{kove. To pokazuje slika 5-6. 5. kao aktuelna tehnika tro{kova. Ovaj metod se ponekad pripisuje metodu alokacije izdataka. tro{kovi po jedinici su ve}i kod niskog obima i ni`i kod ve}eg obima poslovanja.prema stavkama obima poslovanja. . Naime. Boston. metod procenta vremena ili jednostavno nestandardni pristup tro{kovima. Koncept prose~nih tro{kova bazira se na potpunoj apsorpciji svih relevantnih tro{kova. U konstruisanju jednog proseka tro{kova po jedinici obim igra veliku ulogu u odre|ivanju jedinice tro{kova.

koji jednim delom sadr`e komponentu fiksnih.UPRAVLJANJE PRIHODIMA I RASHODIMA BANKE 164 Tre}e. treba utvrditi i postojanje relativno fiksnih tro{kova. 5. UPRAVLJANJE OPERATIVNIM TRO[KOVIMA BANKE 5. Pove}anjem obima poslovanja smanjuju se tro{kovi po jedinici obima usled dergesivnog dejstva ekonomije fiksnih tro{kova. Ukupni tro{kovi i ukupni prihod Ukupni prihod Ukupni tro{kovi Varijabilni tro{kovi Fiksni tro{kovi Obim poslovanja Slika 5-7: Odnos tro{kova i obima poslovanja banke Slika 5-7 pokazuje kako se pona{aju fiksni i varijabilni tro{kovi u odnosu na rast obima poslovanja banke.1. a drugim delom sadr`e komponentu varijabilnih tro{kova za odre|ene zone obima poslovanja.4. Koncept operativnih tro{kova u bankarstvu Koncept tro{kova u bankarstvu .4. Posle ove ta~ke poslovanje banke je profitabilno i banka iz zone gubitaka ulazi u zonu profitabilnosti. Kao {to je i vidljivo na navedenoj slici. banka treba da dostigne odgovaraju}i obim poslovanja da bi dostigla ta~ku profitabilnosti (gde se seku krive ukupnih tro{kova i ukupnog obima poslovanja).

logi~ne i konceptulano obja{njive. Bankers Publishing Company. Alokacije prihoda se koriste u nameri raspore|ivanja kamatnog prihoda (od kredita) po organizacionim delovima (profitnim centrima) i proizvodima (kada ih ima vi{e) i. 1985. Proces alokacije mora da bude razumljiv za korisnike da bi bio prihva}en. Su{tina svake alokacije je njen kredibilitet. Neke banke jednostavno ne raspore|uju svoj prihod po organizacionim delovima. 23. Cole: Cost Analysis and Control in Banks. Alokacije su u mnogim instancama veoma zastupljene u glavnoj knizi ra~unovodstva. 5. Sve alokacije moraju da budu nepristrasne. str. 16) Definisane vrednosti Izdaci Izdaci A Izdaci B Izdaci C ZADACI AKTIVNOSTI PROIZVODI Slika 5-8: Koncept tro{kova u bankarstvu Kako se vidi na slici. konzistentne. taj koncept izgleda kao na slici 5-8. Tro{kovi sadr`avaju vrednost ili cenu. proizvodima ili korisnicima. Integritet i ta~nost podataka je tako|e veoma va`na. Alokacije sredstava se koriste u bilansne svrhe. Zato u bankarstvu treba razlikovati tro{kove od izdataka. poznatije. prihodi i izdaci i oni mogu da budu razbijeni po organizacionim delovima. kao u~e{}e u ukupnom prihodu.UPRAVLJANJE PRIHODIMA I RASHODIMA BANKE 165 Tro{kovna terminologija za finansijske institucije razlikuje se od terminologije tro{kova u proizvodnji zbog nerobne bankarske baze. Tada se tro{ak ra~una kao elemenat vrednosti proizvoda i usluge. 16) Leonard P. Koncepti i sistemi alokacije operativnih tro{kova banke Alokacija je arbitrarna i rezultat je ne~ije procene i odluke. proizvodima i korisnicima usluga. Tro{kovima se smatraju tro{kovi koji se mogu povezati sa proizvodom ili uslugom koja je isporu~ena. izdaci su privremeni dok ne postanu zadatak. Grafi~ki predstavljen.4.2. te se u tome i pravi razlika izme|u izdataka i tro{kova. Boston. aktivnost ili proizvod. . Alociraju se sredstva.

str. Ibidem. $ 27 20 29 26 25 23 150 Slika 5-9: Proces alokacije tro{kova u bankama Izbor koncepta alokacije tro{kova za kori{}enje je u funkciji onoga {to se `eli posti}i su{tinom merenja. To je posao analiti~ara tro{kova da alocira ove izdatke nepristrasno za svrhu merenja profitabilnosti. koji primaju na sebe izdatke u ime organizacija. To pokazuje slika 5-9. U osnovi. kona~no. korisnika. . postoje tro{kovni i prihodni centri. broj obra|enih stavki.17) Tro{kovni i prihodni centri Proces alokacije Metod ili sistem alokacije tro{kova Organizacioni pulovi primaoca Prihodni centar A $ 22 Prihodni centar B $ 62 Prihodni centar C $ 61 Ukupno $ 150 • $15 • $20 • $18 • $31 • $50 • $16 Uk$150 Proizvodi: Proizvod Proizvod Proizvod Proizvod 1 2 3 4 $ $ $ $ 17 38 24 71 Ukupno $ 150 Neto izdaci efektuirani posle transfera Korisnici: A B C D E F Uk. 152. broj zaposlenih. Za formulisanje koncepta alokacije tro{kova mogu da budu kori{}eni neki od slede}ih elemenata: • • • 17) broj partija ra~una. Primaoci moraju da budu u stanju da razumeju alokaciju.UPRAVLJANJE PRIHODIMA I RASHODIMA BANKE 166 Me|utim. alokacija izdataka je naju~e{}e povezana sa analizom tro{kova. proizvoda i.

procenat od ukupnog. Koncepti kori{}eni za alokaciju tro{kova mogu se svrstati u slede}e kategorije: • • • • • procenat utro{enog vremena.3. Koncept standardnih tro{kova u bankarstvu Standardni tro{kovi su propisana metodologija za razvoj tro{kova. da su sistemi alokacije ne{to arbitrarno i subjektivno. koje su jedinstvene za finansijske institucije. Su{tina standardnih tro{kova je da se propi{e koliki tro{kovi bi trebali biti pri nekim datim parametrima i tehnikama.4. On mo`e da bude kontrolisan kao kriterijum. Jedan sistem alokacije trebao bi da bude refleksija filozofije top menad`menta banke. Specifi~ni koncept treba da bude izabran kao jedan koji najbolje odgovara ili obja{njava podeljenost alociranih tro{kova. Ovo merenje je srodno industrijskom in`enjeringu u traganju za utvr|ivanjem referensne ta~ke za odmeravanje koja jedinica vremena treba da bude. da sistem treba da bude pripremljen za promene. Sistem alokacije.UPRAVLJANJE PRIHODIMA I RASHODIMA BANKE 167 • • • • • • utro{eno vreme. zna~ajni proseci. Industrijski in`enjering meri zadatke u dve razli~ite svrhe: zaposlenost i tro{kove. prihodi. i iznajmljeni prostor. Ideja je. Promene dolaze zbog rasta. . da mo`e da prihvati promene. baza za upore|ivanje. direktni tro{kovi. treba da bude dovoljno fleksibilan. za koju vrednost jedna aktivnost ili proizvod treba da bude vodi~ za postizanje jednoobraznosti. do{le su kao `elja preko pedeset godina. kamatni izdaci. Ban~in program merenja za utvr|ivanje standarda mora obuhvatiti oba ova faktora. usavr{avanja i filozofskih promena. i direktna identifikacija Sigurno je. tako|e. Mnoge forme standardnih tro{kova. jedinica/obim. 5. Standard je osnova. Sve varijante standardnih tro{kova odnose se na neku formu konzistentnog merenja rada ili poslovne aktivnosti. Koncept standardnih tro{kova egzistira ve} mnogo godina. korisnost merenja resursa.

neophodno je sagledati elemente sistema standardnih tro{kova. Oni bitno uklju~uju sve druge operativne izdatke izuzev kompenzacija. 97. Usavr{avanje standarda rada mo`e uklju~iti kori{}enje vremenske dozvoljenosti da pokrije li~no vreme. to je razborito da se vr{i revizija stopa rada najmanje jednom godi{nje. standardi omogu}avaju razvoj jedinice tro{kova. Ibidem. str. podatak o tro{ku je uporediv sa ovim standardima. personalnoj politici i drugim sli~nim faktorima mogu izmeniti vrednost svakog faktora pojedina~no. Razvoj standarda rada i vremena je su{tina standarda tro{kova. prekovremnog. povremenog rada. i druge operativne stope tro{kova. 114. vremensku dozvoljenost. stope rada. Ove komponente mogu se menjati tokom vremena. putem kojeg je ta~nost ne{to manja nego kod drugih metoda. Sistem standardnih tro{kova treba da sadr`i slede}i minimum elemenata: 18) • • • • standarde rada i vremena. Stope rada su rezultat plata. Baziran na razvijenim standardima. 19) Ukupni tro{kovi po srandardu (uklju~iv direktne) + plus 18) 19) Ibidem. Po{to je svaka od komponenti predmet promene. Ipak. Ukupni lokalni op{ti tro{kovi + plus Ukupni op{ti tro{kovi . Mogu da budu ad`astirani da uklju~e amortizaciju za takve stvari kao {to su istra`ivanja i razvoj. Stope rada su rezultat kalkulisanja kompenzacija na bazi ~asova. kojih nema na listi izdataka. Mogu tako|e da uklju~e i rezervacije za vanredne stavke. promene u fizi~koj opremi. Standardi mogu da budu razvijeni kori{}enjem jednostavne forme kao {to je li~no vo|enje dnevnika.UPRAVLJANJE PRIHODIMA I RASHODIMA BANKE 168 Da se bolje razume. bonusa i beneficija koje se porede sa raspolo`ivim satima centra koji se meri. Reorganizacija. str. Operativnu aktivnost uskla|ivanja nivoa tro{kova na ukupan nivo izdataka prikazuje slika 5-10. Drugi operativni tro{kovi jednog centra su svi oni {to se svrstavaju u izdatke izuzev kompenzacija. zamor i zaka{njenje.

{to zna~i da jedan organizacini deo pravda samo svoje izdatke svom menad`ment timu.4. Kontrola alokacije i redukcija operativnih tro{kova banke U ve}ini banaka izdaci u organizacionim delovima se kontroli{u na vertikalnoj osnovi. Upravo opisani sistem alokacije dozvoljava horizontalnu kontrolu izdataka. ali se kontrola vr{i odozdo na gore. a mora da pravda svoje . tada bilo koji nestandardni tro{kovi koji egzistiraju treba da se dodaju ukupnim u cilju uskla|ivanja sa ukupnim izdacima banke. Ako je banka primenila parcijalno sistem standardnih tro{kova. 5.UPRAVLJANJE PRIHODIMA I RASHODIMA BANKE 169 Slika 5-10: Uskla|ivanje ukupnog nivoa izdataka banke Suma ovih izdataka je jednaka ili treba da bude uskla|ena sa ukupnim izdacima banke. Ovo ilustruje slika 5-10. Ponekad se izvesna mesta kontrole i uputstva utvr|uju na bazi odozgo prema dole. Ukupan iznos je uskla|en sa ukupnim izdacima banke. koja predstavlja dijagram toka aktivnosti uskla|ivanja nivoa tro{kova sa ukupnim tro{kovima banke.4. ili odozdo na gore u organizacionoj hijerarhiji ili odozgo na dole. Ovaj dijagram reflektuje agregiranje svih tro{kova koje banka preuzima na sebe preko ukupnog sistema standardnih tro{kova.

postoje mnoge prilike za u{tede kroz identifikaciju i redukciju prekomernih i drugih nepotrebnih izdataka. To pokazuje slika 5-11. Ovo je posebno zna~ajno za kontrolu nekamatnih izdataka.UPRAVLJANJE PRIHODIMA I RASHODIMA BANKE 170 izdatke onim organizacionim delovima od kojih zahteva podr{ku. Jedan sistem alokacije. Naime. U nekim bankama kontrola tro{kova mo`e da bude samo stvar prolaza svih narud`bina i faktura preko kontrolora za odobrenje i pla}anje. 166. Mnoge banke gledaju na suzbijanje tro{kova kao na sredstvo za pove}anje profita. . ne mo`e se isklju~iti potreba kontrole tro{kova bilo u jednoj ili drugoj formi. str. koji je sasvim upotrebljiv treba da bude takav. 20) Najvi{i organizacioni deo Organizacije alokacije Grupa Sektor Odeljenje Organizacije primaoci Grupa Sektor Odeljenje Prihvat a Najni`i entitet tro{kovnog centra Saveti analize {k Arbitra`a Slika 5-11: Proces kontrole alokacije tro{kova Kao {to se vidi i na slici. Neke to koriste kao sredstvo da bi ostale profitabilne. To mo`e tako|e da bude i mese~ni pristup kontroli varijanti prema planu. Ovo sve mo`e da bude 20) Ividem. Bez obzira koji je slu~aj u pitanju. svaki primalac alokacije ispod grupnog nivoa ima efekat koji ~ini sistem slo`enijim. da alocira od najni`eg tro{kovnog centra (ili odeljenja) na najvi{i organizacioni nivo (gupu) na strani primaoca.

postoje studije koje obezbe|uju iskustvene proseke ovih izdataka za razne veli~ine banaka i miks za pojedine linije ovih stavki. odr`avanje. kada banka raste. kompenzacije (plate. Reston. prevoza. Emmanuel Roussakis: Commercial Banking in an Era of Deregulation. . ukupni izdaci za kompenzaciju prema prihodu. Reston Publishing Company. Za optimalnu profitabilnost banke oni moraju biti pod kontrolom. po{tarine i ogla{avanja prema ukupnim izdacima. ukupan broj pomo}nog osoblja prema veli~ini aktive. Izme|u ostalih. glavni projekti (novi proizvodi. putovanja. i drugi operativni izdaci (PTT. Primer zadnje navedene stavke mogao bi da bude miks tro{kova prostorija. izdaci za kompenzacije prema ukupnim izdacima banke. zgrade). 1985.Text and Readings. prose~na plata po zaposlenom u banci. kompjuteri. pod kontrolom treba da budu slede}i izdaci: 21) • • • • kapitalne kupovine i lizing (automobili. Virginia. beneficije).UPRAVLJANJE PRIHODIMA I RASHODIMA BANKE 171 adekvatno u nekim okvirima. 21) Ibidem. Haslem: Commercial Bank Management . prekovremeni. 2.). Preager. izdaci obrade podataka prema ukupnim izdacima banke. Naime. novi sistemi. osiguranje itd. stvari postaju mnogo slo`enije. 1984. Ali. Nekamatni izdaci mogu da erodiraju profit. John A. ukupni izdaci prema veli~ini aktive. New York. 279. Tada kontrola mora da bude vi{e formalizovana. Za kontrolu ukupnih izdataka banke koriste se koeficijenti koji mogu da budu utvr|eni za komparaciju. str. putovanja. nove funkcije). marketing. LITERATURA: 1. Neki od tih koeficijenata su slede}i: • • • • • • • • • ukupan broj zaposlenih prema veli~ini aktive. i procenat miksa specifi~nih stavki ostalih operativnih izdataka prema ukupnim izdacima. procesna oprema. {to mo`e ukazivati na mogu}u potrebu redukcije ovih izdataka. ukupni izdaci prema prihodu.

Emmanuel N. Revised Edition. New York. J. S. Cates: How Banks Make Money. Deutsche Bank. 1989. 1985. J. Paris. u knjizi: The Financial Services Handbook – Executive Insights and Solutions. 1984. Dow Jones-Irwin. New York. 5. John A. David C.: Commercial Bank Financial Management in te Financial Services Industry. Virginia. 14. Editors: Eileen M. Englewood Cliffs. 11. Second Edition. Cole: Cost Analysis and Control in Banks. 4. R. 1986. 6. MacMillan Publishing Company. Joseph F. 1999. Gogel. Rousakis: Commercial Banking in an Era of Deregulation. Friars and Robert N. London. Spencer: Managing Commercial Banks Community. Inc. Edward W. Bankers Publishing Company. Davis: Exelence in Banking – A profit of superior management based on insight into Citibank. Edited by: William H Bauhgn. Johnson: Commercial Bank Manage ment. 10. 16. Application and Interpretation. Revell: Cost and Marfins in Banking – Organisation for Economic Cooperation and Development OECD. Garcia: How to Analyse a Bank Statement. London. Reston Publishing Company. . Homewood. Third Edition. 13.. Joh Wiley and Sons. 9. New Jersey. Steven I. 19. 17. ]ur~i}: Strategijsko planiranje u bankarstvu – Oblikovanje uspe{ne profitne strategije banke. John Zimmermann and Diane White: Profitability Analysis. Cost Systems and Pricing Policies. 1990. Regional and Global. Morgan and 13 other selected banks. The Dryden Press. 1978. New York. 1989. Sinkey. Reston. MacMillan Press. 1990. Jonson and Richard D. Barrons. Irwin. u knjizi: The Bankers’ Handbook. 1985. New York. Jr. Bankers Publishing Company. 1985. Graddy and Austin H. 1985. 1988. Compton: Inside Commercial Banking. Reed and Edward K. Prof. Homewood. 1985. Eric H. F. 15. Thomas L. Boston. Novi Sad. Prentice Hall. New York. Thomas Fitsh: Dictionary of Banking Terms. L. Fourth Edition. Joh Wiley & Sons. Richard D. Gill: Commercial Banking. Illinois. Feljton. Englewood Cliffs. Leopold A. 1987. Prentice-Hall. Wilson: Banking Policy and Structure – A Comparative Analysis. Preager. Illinois. 12. Haslem: Commercial Bank Management. 8. 1985. S. New York. Croom Helm. Boston. 18. 7. G. Frnak P. New Jersey. Third Edition. Walker. Bernstein: Financial Statement Analysis – Theory.UPRAVLJANJE PRIHODIMA I RASHODIMA BANKE 172 3. Storrs and Charls E. dr Uro{ N. Leonard P. Duane B. 1985.

UPRAVLJANJE PRIHODIMA I RASHODIMA BANKE 173 .

Oslonac je znak sigurnosti! GLAVA 6. UPRAVLJANJE KAPITALOM POSLOVNE BANKE OKVIR [ESTE GLAVE: • Kapital poslovne banke • Struktura kapitala banke • Planiranje rasta kapitala banke • Me|unarodni standardi kapitala banke .

Zato se putem efektivne realizacije poslovne politike (preko prihoda i profita) obavlja kontinuirano uskla|ivanje aktive/pasive banke i tako obezbe|uje zadovoljavaju}i obim i struktura kapitala. Prihodi preko ostvarenog profita doprinose ostvarenju odnosno pove}anju kapitala banke. kamatnih prihoda. To mo`emo prikazati i slede}om jedna~inom: SREDSTVA minus OBAVEZE = KAPITAL Odnosno: NETO VREDNOST BANKE = SREDSTVA minus OBAVEZE Aktiva banke je veoma bitna sa aspekta ostvarivanja prihoda. Preko kreditnog portfolija banka ostvaruje najve}i obim prihoda. ove knjige .1 u~e{}e kapitala u savremenim uslovima u bilansu banke mo`e se predstaviti upro{}enom {emom bilansne strukture banke (6-1): 1 Vidi detaljnije u glavi 4. Stalno pove}anje obima poslovanja banke izra`enog preko sve ve}eg zbira bilansa. naro~ito deoni~kog kapitala. banka nema sigurnosti u obavljanju svojih poslova u rizi~nim tr`i{nim uslovima. Vrednost kapitala je istovremeno i neto vrednost banke i ona je ve}a ukoliko je i ova razlika ve}a. da kontinuirano omogu}ava banci efektivnu realizaciju poslovne politike i sigurnost {tednje i depozita u tr`i{nim uslovima rizika. U uslovima kada bi obaveze prema{ile ukupnu aktivu. ostvaruje klju~ne prihode (kamatne i druge).UPRAVLJANJE KAPITALOM POSLOVNE BANKE 175 6. Banka preko produktivne aktive.1. KAPITAL POSLOVNE BANKE 6. Zato se s pravom smatra da je fundamentalna uloga kapitala. neophodan je odgovaraju}i obim i struktura kapitala. Na drugom mestu je zna~aj portfolija hartija od vrednosti sa znatno manjim doprinosom prihodima banke (kamatnim i dividendnim). Kao {to smo ve} ranije analizirali. Koncept kapitala banke Konvencionalno shvatanje kapitala banke polazi od toga da kapital predstavlja razliku izme|u vrednosti zbira akrive i obaveza u bilansu banke. zahteva i sve ve}i obim kapitala banke.1. Bez odgovaraju}eg obima i structure kapitala. Da bi banka imala funkcionalnu stabilnost i sigurnost. koju ~ine kreditni i investicioni portfoliji.1. tada bi banka imala gubitak i ne bi mogla da nastavi da obavlja svoju redovnu delatnost. tj.

Kapitalna baza. banka pribavlja po~etni kapital putem procesa emitovanja i prodaje akcija na primarnom tr`i{tu kapitala i tako dolazi do potrebnog obima akcijskog kapitala. uz ostale neophodne uslove. kako bi se odr`avala kriti~na ravnote`a izme|u obima poslovanja i nivoa o~ekivanih rizika. pre svega. kako bi se obezbedili ili privukli neophodni resursi za po~etak poslovanja banke – depoziti privrede i {tednja stanovni{tva. To se. koji je predvi|en pozitivnim zakonskim propisima (poznat kao kapitalni census). Dakle. sa rastom i razvojem poslovanja – pove}anjem obima bilansa banke treba da raste i obim formiranog kapitala. predstavlja jednu od najva`nijih pokazatelja performansi svake Potreban startni nivo deoni~kog kapitala za osnivanje banke kod nas je 10 mil evra u dinarskoj protivvrednosti. fiksne aktive i OBAVEZE Depoziti po vi|enju 1/2 Oro~eni depoziti 2/5 Akcijskii kapital Slika 6-1: Mesto i u~e{}e kapitala u {emi bilansa banke Kapital je klju~ni elemenat osnivanja banke. Ovaj process uskla|ivanja rasta obima kapitala sa nivom poslovanja naziva se kapitalizacijom. kapital predstavlja neku vrstu garancije i poverenja javnosti u njeno poslovanje. Uloga kapitala u poslovanju banke Dakle. da je nivo i struktura kapitala veoma bitna i tokom kontinuelnog poslovanja banke. 6. po~etak poslovanja banke podrazumeva da je banka zadovoljila sve pozitivne zakonske propise i da mo`e po~eti da obavlja funkciju finansijskog posrednika.2 Kapital je neophodan pri formiranju banke.2. odnosi na potreban nivo deoni~kog kapitala banke. kao odnos obima kapitala i ukupne aktive bilansa banke. banka kao nova finansijska institucija ili finansijska institucija u osnivanju. Naime.3 Naime.1.UPRAVLJANJE KAPITALOM POSLOVNE BANKE 176 SREDSTVA 1/3 Portfolio kredita 1/3 Portfolio hartija od vrednosti 1/3 Portfolio rezervi. 3 Visina deoni~kog i drugog kapitala ili neto vrednost banke ~ini jedan od klju~nih faktora poverenja javnosti u banke i bankarski sistem zemlje 2 . Me|utim. Drugim re~ima. prvo formira kapitalnu bazu. obezbe|uje osnovu za po~etak rada novoosnovane banke. Otuda stopa kapitala. pri tome treba imati u vidu.

3. stabilizuju se stope kapitalizacije. To se najbolje vidi iz podataka za ameri~ko bankarstvo: prva stopa kapitala bila je 1940. a prema tzv. strukturnu (primarni i ostali kapital) i koordinativnu (bilansno izve{tavanje i adekvatne stope kapitalizacije) komponentu kapitala banaka.UPRAVLJANJE KAPITALOM POSLOVNE BANKE 177 banke. . rizi~noj aktivi 9. globalizacije i sekjuritizacije na finansijskim tr`i{tima. Dakle. ali istovremeno i oja~ati poslovanje svake banke u pogledu preduzimanja {to ve}ih rizika. Naime. dok ‘de facto’ predstavlja nisko-tro{kovni resurs za odr`avanje sigurnosti i poverenja javnosti u poslovanje banke. {to je istovremeno zna~ilo i pove}anu stopu rizika u bankarskom poslovanju imaju}i u vidu da je odnos kapital/aktiva pokazatelj poslovnog rizika banke. Istorija bankarskog poslovanja u razvijenim tr`i{nim privredama u pro{lom veku zabele`ila je trend stalnog smanjenja stope kapitalizacije. 5 6. a 1875. ali to nije zna~ilo i proporcionalno pove}anje bankarskog rizika. ja~a tr`i{na disciplina i tako dolazi do smanjenja stope rizika poslovanja banaka. Njegova je funkcija da apsorbuje rizike odnosno gubitke u poslovanju banke.4%. potrebi ja~anja sigurnosti bankarskog poslovanja.godine stopa je bila ~ak 35%.2%.1. Mada kapital nema direktne povezanosti sa performansama 4 Stopa kapitala se kroz istoriju bankarstva stalno menjala. Procesi deregulacije.godine 7. stogodi{nji razvoj banaka smanjio je stopu kapitala (leverid`a) petostruko. da bi to pojasnili treba po}i od nekih istorijskih ~injenica. To se pre svega odnosi na regulatornu (minimalnih standardnih stopa). Funkcije kapitala u poslovanju banke Kapital ima fundmentalnu ulogu u izra`avanju snage i stabilnosti poslovanja banke. U tom cilju. U ovom kontekstu.4 U savremenim uslovima taj trend se lagano zaustavlja. Krajnji cilj ovih zajedni~kih aktivnosti na me|unarodnom planu jeste bolje pokrivanje rasta potencijalnih rizika u poslovanju banaka putem adekvatne kapitalizacije. Tokom zadnjih pedeset godina. Stopa kapitala prema ukupnoj aktivi bila je 1972. zajedno sa promenom strukture bankarstva. banke razvijenih tr`i{nih privreda ve} oko dvadeset godina nastoje da standardizuju stope rizika. Bilansno posmatrano. doprineli su. visina kapitala predstavlja indikator prihva}enog rizika od strane deoni~ara-vlasnika banke.godine 10%. o ~emu }e biti re~i kasnije u ovoj glavi (Bazel I i Bazel II). privredna i bankarska sredina postajale su sve rizi~nije. kapital prividno ima pasivnu ulogu. Upravo se putem kordinirane akcije banaka u razvijenim tr`i{nim privredama nastoji u bankarsko tr`i{te uneti {to vi{e slobodne inicijative. 5 O me|unarodnim standardima kapitala poznatim pod nazivom Bazel I i Bazel II bi}e posebno re~I kasnije u ovoj glavi.

Beograd. Nau~na knjiga. Osiguranjem depozita u bankarskom sistemu SAD je obezbe}eno kod specijalizovane federalne organizacije pod nazivom FDIC (Federal Deposit Insurance Company). po`arnog karaktera. pokrivanje neo~ekivanih gubitaka. Dakle. prebroditi relativno te{ke krizne situacije i da odbrani svoj poslovni sistem. Za{titna funkcija (protective function) kapitala podrazumeva obezbe|enje solventnosti i kontinuiteta rada banke u kriznim uslovima. 1990. 7 Vidi op{irnije: dr Srboljub Jovi}: Bankarstvo. ali i za osnivanje ili odre|ivanje statusa banaka kao finansijskih institucija. odnosno rezervacije za kreditne gubitke. Treba ista}i. {to je od izuzetne va`nosti kod odabiranja banaka od strane komitenata i klijenata.000 dolara kod jedne banke za jednog {tedi{u. za{titna funkcija kapitala banke je relativizovana bar {to se ti~e relativno manjih uloga. U uslovima osiguranja depozita.6 Krupni ulozi dele sudbinu poslovnog uspeha odnosno neuspeha banke i izlo`eni su riziku ostvarenja gubitaka i eventualnog bankrota banke. da banka mo`e ostvariri gubitak tokom poslovanja. i nastaviti poslovanje. a da se trajna stabilnost poslovnog sistema banke brani preko odr`avanja zadovoljavaju}eg stepena kompetitivnosti. visoku izlo`enost poslovnim. Regulativna funkcija kapitala podrazumeva institucionalno utvr|ivanje i kontrolu minimalnih standarda kapitala tokom poslovanja banaka.7 Dakle. 221. dok se kapital mo`e smatrati samo kao va`an povremeni oslonac funkcionalnosti i operativne sposobnosti banke. posebno kreditnim rizicima i nepredvi|ena mogu}nost ostvarivanja gubitaka. Ova funkcija poma`e prilikom internog ili eksternog rangiranja performansne sposobnosti banaka. Funkcija apsorbovanja neo~ekivanih gubitaka omogu}ava banci kontinuitet obavljanja poslovanja do potpunog poslovnog oporavka. To zna~i. kao i garanciju depozitarima isplate sredstava (u celini ili delu) u slu~aju ga{enja banke. da je ova funkcija povremenog tj. i regulativnu funkciju. str. pokriti ga na teret deoni~kog kapitala. neadekvatnost kapitala se otkriva tek nakon formiranih gubitaka. efikasnosti i racionalnosti poslovanja banke. koja osigurava {tedne uloge do 100. dobre poslovne posebno profitne performanse ~ine jedinu pravu i trajnu garanciju stabilnosti poslovanja banke. odnosno kada je kapital nedovoljan za njihovo pokrivanje (u slu~aju bankrota). banka mo`e preko ove funkcije kapitala.UPRAVLJANJE KAPITALOM POSLOVNE BANKE 178 banke. 6 . Bankarska teorija i praksa nagla{avaju tri bitne funkcije kapitala banke: • • • za{titu depozitara.

Polaze}i od te klasifikacije. New York. ovo ipak zavisi o relativnom riziku i mogu}nosti za nastanak gubitka svake banke. 9 Ibidem. Banka sa visokom stopom (racijom) kapitala prema sredstvima je vi{e za{ti}ena od teku}eg . koriste se i pokazatelji koji uzimaju u obzir primarni i sekundarni kapital podeljen sa prose~nim ukupnim sredstvima uve}anim za dozvoljene gubitke na kreditima i zakupu (total capital ratio). Pored ovih pokazatelja. to je banka kapitalno zdravija i bolja. 627. str. 8 Thomas Fitch: Dictionary of Banking Terms. 10 Joseph F. New York. str.8 Postoji nekoliko standardnih obrazaca za merenje adekvatnosti kapitala banke ili kapital racija (capital ratio). 1989. zatim pokazatelj agregatnih kredita prema ukupnom kapitalu (loans capital ratio). koja su ve} ozna~ena kao: nestandardna. (2) deoni~ki kapital prema rizi~noj aktivi. Barrons Bussines Guide. (3) deoni~ki kapital prema ukupnim depozitima. Jr. Kalsifikacija sredstava obuhvata produktivnu aktivu banke i ocena se izvodi slo`enim postupcima.Klasifikovana sredstva Prose ~ na sredstva Klasifikovana sredstva su ona. sumnjiva ili gubitak (ocena bazirana na ispitivanju kvaliteta sredstava). I obrnuto. Naravno. Ovde va`i jedno op{te pravilo: {to je ova stopa ve}a za banku.UPRAVLJANJE KAPITALOM POSLOVNE BANKE 179 6. banka se kalsifikuje kao problemati~na.9 Za ocenu da li je banka problemati~na ili nije sa aspekta solventnosti.operativnog poslovnog gubitka nego banka sa ni`om stopom racijom.1. 1990. i (4) deoni~ki kapital prema kreditima i eskontima. 54. koristi se stopa neto kapitala (neto capital racio = NCR):10 NCR = Kapital + Rezerve . koriste se i bilansni raciji (balance sheet rations). str. . ako je NCR = 2. Third Edition. pored navedenih pokazatelja.74 % (jednako ili manje). od kojih su ova ~etiri naj~e{}e u upotrebi: (1) deoni~ki kapital prema ukupnim sredstvima. No. MacMillan Publishing Company. 104. Sinkey.:Commercial Bank Management in the Financial Services Industry.4. Merenje kapitala banke Kapital racio ili stopa kapitala je klju~ni finansijski racio za merenje adekvatnosti kapitala banke.

Oni prihvataju najve}i stepen rizika u zamenu za sticanje potencijalnog vlasni{tva. ovaj vid sticanja kapitala banke nije naro~ito popularan. pre svega. Eksterni izvori uklju~uju sve oblike tr`i{no privu~enog kapitala. koja je divergentna sa stopom prinosa ovih hartija (koja smanjuje stopu prinosa).1. Vidi detaljnije: dr Srboljub Jovi}: Bankarstvo. Trajni preferabilni stokovi imaju ve}a prava tj. Konverzija je opcija akcionara koja se zasniva na ostvarivanju potencijalnih prednosti izme|u apresijacije vrednosti hartija i redukcije dividendne stope. To se odnosi. kako onog za osnivanje banke.2. ve}i stepen sigurnosti u pogledu imovine u procesu eventualne likvidacije banke u odnosu na zajedni~ke stokove. STRUKTURA KAPITALA BANKE 6. ovi akcionari. Slede}i oblik ulaganja su preferibilni stokovi sa flotiraju}im stopama prinosa koji se uskla|uju sa promenama stope prinosa kratkoro~nih dr`avnih papira. kao ulaga~i. Zajedni~ki stokovi (cammon stock) su tradicionalni izvori formiranja akcijskog kapitala (equity capital). U slu~aju bankrota. iz eksternih izvora. 227. Nau~na knjiga Beograd. Prilikom osnivanja.2. 11 U bankarskoj praksi re~ je o apresijaciji vrednosti hartija u rasponu 0d 10-30% iznad tr`i{ne vrednosti ovih akcija I redukciji dividendne stope od 2-4%. su na poslednjem mestu kod raspodele ostatka imovine banke.UPRAVLJANJE KAPITALOM POSLOVNE BANKE 180 6. za koji sastavlja bilanse. Eksterni izvori kapitala banke su: zajedni~ki ili op{ti stokovi (cammon stock). Zbog dvostrukog oporezivanja (na nivou banke i na nivou akcionara). Ovde banka zadr`ava pravo otkupa ovih hartija nakon odre|rnog vremena. Oblici izvora kapitala banke Bankarska teorija i praksa ukazuju na dva klasi~na izvora formiranja kapitala banke: eksterne i interne izvore. Tek nakon prvog poslovnog i slede}ih ciklusa. postoje konverzije ovih uloga od strane emitenata (banaka) u subordinarni dug nakon isteka odre|enog vremena. Pri tome se utvr|uje konverziona premija (pove}ava tr`i{nu vrednost). Interni izvori poti~u iz ostvarenih prihoda umanjenih za ispla}ene dividende deoni~arima banke. na odre|ene fiksne stope prinosa na ulo`ena sredstva. tako i onog za regulativni rast kapitala banke. banka prikupljaobezbe|uje neophodan kapital po propisanom cenzusu. trajni preferibilni stokovi (perpetual preferred stock). str. konvertibilni preferebilni stokovi (convertibile preferres stock) i preferibilni stokovi sa prilagodljivim stopama (adjustable-rate preferred stock). banka procenjuje mogu}nosti doprinosa internih izvora budu}em rastu kapitala banke.11 Me|utim. . Konvertibilni preferebilni stokovi imaju unapred definisane konverzione stope u zajedni~ke stokove kapitala.

da dobiju odobrenja nadle`nih komisija i institucija i da emituju primarnu emisiju deonica. uve}anjem deoni~kog kapitala preko odricanja deoni~ara od dela ili cele dividende. postoje prava kupovine kapitala u narednim periodima po fiksnim cenama (warrants). poznatog kao reinvestiranje. navodimo nekoliko postupaka pribavljanja kapitala i to: - pribavljanje deoni~kog kapitala za po~etak rada novoosnovane banke. Pri tome treba razlikovati pribavljanje deoni~kog. Naime. pribavljanje sekundarnog kapitala putem emisije obveznica. koji se bilansno vodi kao obaveza banke i mo`e se u svakom momentu povu}i. poznatog kao dokapitalizacija. 6.12 Pribavljanje dodatnog deoni~kog kapitala tokom redovnog rada banke. {to zavisi od interesa kreditora banke.2. kao primarnog kapitala. te njihovom prodajom obezbede propisani finansijski census za rad banke. Pribavljanje deoni~kog kapitala za po~etak rada novoosnovane banke vr{i se po odre|enoj strogo propisanoj proceduri. kao i subordinarni dug banke (kvazi capital). pribavljanjem dodatnog kapitala iz 12 Prema nasim propisima u Republici Srbiji. pre svega propisanog finansijskog cenzusa. Interni izvori treba da budu osnova za formiranje budu}eg rasta kapitala banke. Da bi to ukratko objasnili.UPRAVLJANJE KAPITALOM POSLOVNE BANKE 181 dr`avnim hartijama sa petogodi{njim dospe}ima i obveznica dr`ave sa najdu`im rokovima dospe}a. potrebno je izme|u ostalog. odnosno isplatom manjih stopa dividendi. finansijski census za osnivanje banke je 10 miliona eura u dinarskoj protivvrednosti. vr{i se tokom poslovanja banke i mo`e se obaviti na dva na~ina: prvi. podsticaja ili destimulacije formiranja odgovaraju}e stope kapitala ili promene structure izvora formiranja kapitala banke. da dva ili vi{e zainteresovanih fizi~kih i/ili pravnih lica formiraju inicijativni odbor za ispunjavanje potrebnih propisanih uslova. i pribavljanje sekundarnog kapitala (dugoro~nog duga) putem emisije dugoro~nih obveznica. i drugi. U tom kontekstu treba imati u vidu i stopu oporezivanja dividendi. koja mo`e da igra ulogu podsticaja ili destimulacije formiranja odgovaraju}e stope kapitala ili promene structure izvora formiranja kapitala banke. . Na~in pribavljanja kapitala banke Pribavljanje kapitala banke vr{e po strogo propisanoj proceduri. To se pre svega odnosi na banke koje `ele da imaju ve}u stopu ekspanzije. pa formiraju prete`no kapital iz internih izvora. pribavljanje dodatnog deoni~kog kapitala. Osim ovih ulaganja.2.

Komponente bilansne strukture kapitala banke Kapital banke je veoma bitna pozicija u bilansu banke. Obe varijante zna~e pravni nestanak eniteta banke. Dakle. kupovinom obveznice. odnosno dugoro~nih subordinatnih obveznica sa rokom dospe}a od najmanje sedam godina. To zna~i. kapitalnih hartija od vrednosti. da banka u situaciji ostvarenih gubitaka preko obima deoni~kog kapitala nema izbora. nema vi{e mogu}nosti pribavljanja dodatnog deoni~kog kapitala. U osnovi.3. ona ga ne mo`e upotrebiti umesto gubitaka upravo zbog specifi~nog na~ina formiranja deoni~kog kapitala banke. da banka mora kontinuirano odr`avati ravnote`nu poziciju rasta deoni~kog kapitala sa tempom rasta active bilansa banke. odnosno sekundarnim emisijama deonica banke poznatog kao dokapitalizacija. a ne pokrivanje gubitaka. od veoma jednostavnih. ve} joj ostaju samo dve lo{e mogu}nosti: pripajanje nekoj drugoj kapitalno sna`nijoj banci (koja }e je bez njene volje pripojiti pod odre|enim uslovima) ili jednostavno bankrot. Va`nost odr`avanja deoni~kog kapitala na potrebnom nivou je zna~ajna za prevazila`enje kriznih situacija. capital se deli na primarni i sekundarni. ne samo po svom obimu.UPRAVLJANJE KAPITALOM POSLOVNE BANKE 182 eksternih izvora naknadnim. da banka u slu~aju gubitaka. Dodatni kapital banke ima istu namenu kada je re~ o ulaganju u zgrade i opremu banke. To drugim re~ima zna~i. Motiv kupovine deonica je dividenda. Postoje razli~ite klasifikacije kapitala u bilansu banke. kada banka vi{e ne mo`e da obnovi ni jedan od navedena dva postupka. nastati pozicije. Kapitalne obveznice su neosigurana pasiva. Naime. njen menad`ment tim. njen imalac sti~e pravo na povrat ulo`enih sredstava uz fiksnu godi{nji kamatnu stopu po rokovima dospe}a. Navedeni postupci I metodi obezbe|ivanja dodatnog kapitala banke nisu me|usobno isklju~ivi. Takav motiv je za{ti}en zakonskim propisima u svakoj tr`i{noj privredi. mogu u rizi~nim uslovima (a rizik sredine je sve ve}i). ve} i prema svojoj odgovaraju}oj strukturi. nisu opozive. ukoliko banka ili preciznije re~eno. a komponente . kao {to }emo kasnije videti.2. potrebno je posebno naglasiti: banka ima najve}u poslovnu sigurnost za opstanak ako posluje profitabilno. ali ne i za za{titu depozitara i ne ulazi u limit banke za rizi~ne poslove. odnosno veli~ini. Pri tome treba imati u vidu. propusti da na vreme obezbedi ovaj sklad. Pribavljanje sekundarnog kapitala banka vr{i putem emisije netrajnih preferencijalnih deonica i du`ni~kih tj. Naime. 6. ~ak i da joj neko pokloni sredstva. pa do veoma slo`enih. imaju obaveznu klauzulu zamene za obične deonica u budu}nosti po sada{njoj ceni i smatraju se dodatnim kapitalom banke. koji bi bili jednaki ili ve}i od deoni~kog kapitala banke.

12. Zadr`ani profit Slika br. Netrajne preferencijalne deonice Zadr`ani profit Subordinarne obaveznice 10. DEONI^KI KAPITAL I (1+2+3) 5. a ovde dodajemo samo to. 9. (6+7) 8. predstavljaju redovne ili obi~ne izvor prikupljanja deoni~kog kapitala.UPRAVLJANJE KAPITALOM POSLOVNE BANKE 183 kapitala se smatraju: deoni~ki kapital. To je i najmasovniji 7. ali ga oni 11. najzna~ajniji izvor deoni~kog 6. Ekonomski institute. Da bi sagledali bitne komponente bilansne strukture kapitala banke. u su{tini predstavlja reinvestiranu dividendu. uklju~uju}i trajne preferencijalne deonice i reserve za gubitke po kreditima. 245. Sekundarni kapital banke ~ine naredne dve stavke: netrajne preferencijalne deonice i subordinarne obveznice. ~ine osnovu deoni~kog kapitala. PRIMARNI KAPITAL U bilansnom pogledu. O jednim i drugim delovima sekundarnog kapitala ve} je bilo re~I. kako bi se {to vi{e 13 Vidi detaljnije: Milutin ]irovi}: Bankarski menad`ment. DEONI^KI deoni~kom (4+5) kapitala bankeRezerve za gubitke po kreditima deonice. . 1995. kada je preko polovine na{ih banaka u ve}inskom inostranom vlasni{tvu. odnosno deo profita koji bi SEKUNDARNI KAPITAL (9+10) kao dividenda. 6-2: Struktura bankarskog kapitala13 4. Redovne ili obi~ne deonice banaka 2. veoma je va`no da se i kod nas bilansna {ema standardizuje u pogledu iskazivanja ukupne bilansne strukture. vi{kovi fondova kapitala predstavljaju suficit banke kao rezultat uspe{nog poslovanja banke.. na~ina utvr|ivanja minimalnih stopa kapitala itd. Trajne preferencijalne deonice Gotovo u svakoj banci kaoKAPITAL IIdru{tvu. Danas. adekvatnosti obima i stope kapitala. a razlikuje se i po kvalitetu funkcionalne upotrebe u odnosu na primarni deoni~ki kapital. UKUPNI KAPITAL BANKE kapital Te tri komponente. navodimo slede}u {emu: 1. Beograd. odnosno primarni kapital banke. Vi{kovi fondova kapitala 3. trebalo da se podeli deoni~arima reinvestiraju preko dodatnih deonica u deoni~ki (8+11) banke. da je udeo ovih elemenata strukture u ukupnom kapitalu banke relativno skroman. str. rezerve i dugoro~ni dug banke.

rezervacije za kreditne gubitke.: Commercial Bank Management in the Financial Services Industry. poznato je iz bankarske teorije i prakse. Sinkey. 537. kreditnih gubitaka i rasta kredita.2. odnosno kontrolu tro{kova. New York. MacMillan Publishing Company. 1989. 15 Ibidem. gubi kontrolu nad rastom i kvalitetom svog kreditnog portfolija. Kvalitet kreditnog portfolija odre|uju tri klju~na faktora: kapital. Naime. odnosno portfolio hartija od vrednosti i sa znatno manjim stepenom u~e{}a u aktivi nego kreditni portfolio. str. . tako i bilansnog iskazivanja strukture standardizovanog kapitala. Zbog toga }emo ovde analizirati samo rizi~nost odnosno kvalitet plasmana u kredite.UPRAVLJANJE KAPITALOM POSLOVNE BANKE 184 pribli`ili svetskim standardima u ovoj oblasti. Jr. da su krediti tradicionalno najmasovniji. neizvr{eni krediti. Dozvoljena norma kreditnih gubitaka i rezervacija gubitaka reprezentuju prvu liniju odbrane protiv kreditnih gubitaka. dozvoljenost kreditnih gubitaka. 14 Joseph F. zarada i disciplina. kako utvr|ivanja i formiranja strukture. Ova mera mo`e da se koristi kao ex post pokazatelj kvaliteta kredita. Disciplina kreditnog portfolija odnosi se na respektovanje. i sumnjivi krediti. U manje rizi~nu aktivu banke spada i investicioni portfolio. ali i najrizi~niji posao banke. Slede}i tro{ak banke. odnosi se na plate zaposlenih i tro{kove uprave kreditnog portfolija. Banka. str. Neto kreditni gubici su jednaki kreditima za otpis minus nadoknada. Rezervacija za kreditne gubitke je stavka izdataka koja se preko bilansa uspeha izdvaja na ra~un rezervi u bilansu stanja.14 A klju~ni izvor zarade banke su prihodi od kredita. 6. 541. Kapital banke je va`an. ~ije zarada i kapital postaju slabiji. Third Edition. Slede}i podaci iz kreditnog portfolija predstavljaju mere kvaliteta kredita u kreditnom portfoliju i to:15 • • • • • • neto kreditni gubici. krediti kojima je istekao rok dospe}a. po{to je klju~ni izvor kapitala zarada banke. pored novca. Kapital i rizi~na aktiva banke Kreditni portfolio i investicioni portfolio su delovi aktive bilansa banke gde se pojavljuje u ve}oj ili manjoj meri rizi~na aktiva banke.4.

a ako i ona ne uspe.5 procenata od ukupnog obima kredita. Sumnjivi su sa pove}anim rizikom naplate. klasifikacija problemskih kredita ih razdvaja na:16 (1) substandardne kredite. U savremenom bankarskom okru`enju konkurentski pritisci zahtevaju racio dozvoljenosti gubitaka u kreditnom portfoliju u rasponu od 1. predstavljaju ustvari neizvr{ene kredite. svrstavaju se u tri kategorije: (1) krediti kojima je istekao rok od 30 do 89 dana. koji se svi~uju na gotovinskoj bazi. 1995. Ekonomski institut Beograd. pred bankom stoje dva nimalo laka izbora: pokrenuti proces sanacije korisnika zajma ili. Dalje. mnoge banke su sklone da dr`e saldo rezervi koji obezbe|uje ‘amortizer’ protiv neo~ekivanih kreditnih gubitaka. PLANIRANJE RASTA KAPITALA BANKE 6. str. njenu teku}u i zadr`anu zaradu. Globalna klasifikacija kredita u kreditnom portfoliju banke deli kredite na standardne i problemske kredita. Krediti. tako da }e se bez jedne eksterne infuzije deoni~kog kapitala (emisije). 6. pak.3. kada popusti pa`nja banke oko kreditnog portfolija. (2) sumnjive kredite. neizvr{eni i sumnjvi krediti. Krediti ~iji je rok istekao 90 dana ili vi{e. (2) krediti kojima je istekao 90 i vi{e dana i (3) sumnjivi krediti. kojima je istekao rok dospe}a. Substandardni krediti su oni koji pokazuju lo{ije performanse od predvi|enih.1. a krediti sa gubitkom su ve} otpisani krediti. {to zna~i dok uplate nisu stvarno primljene. U ekstremnim slu~ajevima.3.UPRAVLJANJE KAPITALOM POSLOVNE BANKE 185 Dok su neki kreditni gubici nu`an sastavni deo kreditnog poslovanja. Sumnjivi krediti. kao rezultat javiti nesolventnost i bankrot (likvidacija). Po utvr|ivanju problemskih kredita. Su{tina stope adekvatnosti kapitala banke 16 Milutin ]irovi}: Bankarski menad`ment.25 do 1. oni se ne evidentiraju. ide se u proces likvidacije korisnika kredita. . i}i na njegovu likvidaciju. i (3) kredite sa gubitkom. kreditni gubici }e ‘pojesti’ njene dozvoljene (normirane) rezerve. Praksa banaka je uglavnom i prvenstveno usmerena na sanaciju. Druga i tre}a linija odbrane banke protiv kreditnih gubitaka su njena teku}a zarada i njena zadr`ana zarada. 131.

kvalitet i sposobnost deoni~ara banke. sposobnost banke da zadovoljava finansijske potrebe optimalnih ekonomsko-finansijskih podru~ja. Kapital banaka opravdava svoj smisao u uslovima kombinovanja kvantitativnih i kvalitativnih elemenata komponovanja obima i strukture kapitala od strane 17 18 Dr Srboljub Jovi}: Bankarstvo. U savremenim uslovima poslovanja banaka. koji se izra`ava merom multiplikatora deoni~kog kapitala. nivo ili stopa dividendi. imamo kapitalni leverid`. Uspostavljene minimalne standardne stope kapitala sve se vi{e koriste kao uslov formiranja. 223. str. Ustvari. 1990. Stopa kapitala ustvari mo`e da slu`i samo kao gruba aproksimacija adekvatnosti kapitala. stopa adekvatnosti kapitala (ili stopa potrebne kapitalizacije) je funkcija vi{e varijabli.UPRAVLJANJE KAPITALOM POSLOVNE BANKE 186 Stopa kapitala predstavlja odnos ukupnog obima kapitala prema ukupnoj aktivi bilansa banke i izra`ava se koeficijentom adekvatnosti kapitala banke. Teorijski posmatrano. i visinu tro{kova banke. Nau~na knjiga Beograd. i postoje}e stope kapitala prema aktivi. odnosno stimulisanog ili destimulisanog razvoja ekonomije obima. od kojih su najva`nije slede}e:17 - stopa profitabilnosti. integrisanja ili diversifikacije poslovne mre`e banaka. obezbe|enje stabilnosti poslovanja banke tra`i daleko kompleksnije sagledavanje i analizu indikatora performansi pozicije banke i to:18 - kvalitet poslovne politike. S druge strane recipro~no gledano. utr`ivost ili likvidnost active. kvalitet operativnih procedura. odnosno adekvatnog obezbe|enja banke protiv neo~ekivanih gubitaka. Ibidem. . 224. potencijalnu varijabilnost depozita. str. odnosno koji predstavlja odnos ukupne aktive prema deoni~kom kapitalu i predstavlja polugu-oslonac sigurnosti zdravog kontinuiranog poslovanja banke. razvoja ili kreditnog rejtinga banaka. stopa kapitala se sve vi{e koristi i kao kontrolni instrument nadle`nih institucija nad poslovanjem banaka. stopa rasta aktive. tokove ukupnog i neto prihoda.

1999. (2) rezerve za pokri}e kreditnih gubitaka i (3) ostali primarnoi kapital. stopa rasta kapitala. uva`avaju}i diferenciju razli~ite publike. da obnavljanje ravnote`ne stope primarnog kapitala treba da bude na kontinuiranoj bazi. koga ~ine tri klju~na elementa: (1) zajedni~ki (equity) kapital.3. ima jedinstvene karakteristike koje odre|uju njen nivo adekvatnosti kapitala. . po{to je odre|en od strane menad`ment tima banke. ]ur~i}: Strategijsko planiranje u bankarstvu – Oblikovanje uspe{ne profitne strategije banke. da se primarni kapital formira kontinuirano i treba da bude osnovica za pokrivanje dinami~nog rasta bankarskih resursa. koji predstavlja su{tinu kapitala banke (tzv. dr Uro{ N. str. Ovaj nivo adekvatnosti kapitala. kao finansijska institucija. focus se stavlja na formiranje primarnog kapitala banke. Bankama je potreban odgovaraju}i nivo i struktura kapitala da bi:19 (1) (2) (3) (4) odr`ale poverenje publike. 99. To zna~i. reprezentuje bazu od koje evoluiraju mnoge statisti~ke performance. su samo neke od glavnih poslovnih odluka koje su usko povezane sa odre|ivanjem sopstvenog nivoa adekvatnosti kapitala banke. Pri tome ostaje fundamentalna teza da su zadovoljavaju}e performanse poslovanja najve}i stepen obezbe|enja sigurnosti poslovanja banke.UPRAVLJANJE KAPITALOM POSLOVNE BANKE 187 banaka i odgovaraju}ih nadle`nih kontrolnih institucija. isto tako i potreba za novim kapitalom. Ovde je bitno posebno ista}i.2. visoke profitne performanse su najbolja i najsigurnija pretpostavka kontinuiranog rasta obima kapitala. a uslovi za to su ravnote`na stopa ostatka neto prihoda i stopa rasta aktive. core capital). Kvalitet zarade i kapacitet rasta. da bi nudile odgovaraju}u za{titu depozitarima. Svaka banka. zadovoljavaju}e adekvatnosti kapitala i sigurnosti poslovanja banke 6. Feljton Novi Sad. Pri tome je neophodno da se strategijskim planom precizno utvrde i jasno defini{u: - ukupan obim kapitala. i izvori za formiranje kapitala banke. Naime. U politici kapitalizacije banke. 19 Prof. da bi apsorbovale eventualne gubitke i da bi podr`ale sopstveni rast i razvoj. Uticaj rasta aktive na kapital banke Kapitalizacija u savremenom bankarstvu postaje nu`ni nerazdvojni deo poslovne master strategije svake banke.

ve} da kapital ostane na nivou po~etnog bilansa. To zna~i. Ukupan zbir teku}eg bilansa ve}i je za 50% od zbira po~etnog bilansa. PO^ETNI BILANS (1) Krediti Ostala UKUPNO:10 60 Depoziti Kapital 92 8 TEKU]I BILANS (2) Krediti 90 Depoziti Kapital 138 12 Ostala aktiva60 UKUPNO:150 UKUPNO:10 UKUPNO:150 Slika br. 6. ako se `eli zadr`ati ista stopa u~e{}a kapitala u zbiru teku}eg bilansa kao i u po~etnom bilansu. ukupna aktiva) i tri pozicije u pasivi (kapital. ali istovremeno predstavljaju i procentualno u~e{}e u zbiru bilansa. Planiranje rasta profita i kapitala banke Profitni ciljevi mogu se odnositi na povrat deoni~kog kapitala. teku}i na kraju godine. po~etni i teku}i bilans banke koji se sastoje samo od tri pozicije u aktivi (krediti. stavke u bilansima izra`ene su milionima dinara. shodno tome. koji vi{e nego i jedna druga menad`ment funkcija. povrat anga`ovanih sredstava ili na specifi~na pobolj{anja profitnih performansi. ostala pasiva i ukupna pasiva). Ako banka `eli da ostane u svom poslu i da stabilno posluje kao nezavisna . Zato menad`ment tim banke mora kontinuirano pratiti uskla|enost rasta kapitala sa rastom bilansa. ostala aktiva. a to je 8%. odnosno obima poslovanja. sa pojednostavljenom strukturom i rastom navedenih stavki u aktivi I pasivi bilansa banke. planiranje kapitala je svakodnevni proces. Dakle. Ako banka ne u~ini napore u cilju pove}anja obima kapitala sa 8 na 12 miliona dinara.3%. kako bi se odr`ala adekvatna stopa kapitala po me|unarodnim standardima. mora pove}ati i obim kapitala za 50%. 6-3: Rast kapitala u bilansu banke Kao {to se vidi iz navedene slike 6-5. odnosno u aktivi i pasivi po~etnog i teku}eg bilansa. To pokazuje slede}a slika broj 6-5. njegovo procentualno u~e{}e bi iznosilo 5. dugoro~no odre|uje stabilnost i sigurnost banke kao finansijske institucije. prvi na po~etku godine i drugi.3. Profitabilnost banke je va`na sa dva aspekta: deoni~ara i regulatornih institucija. {to je daleko ispod standardne stope od 8%.3. da je obim poslovanja porastao za 50% i da se. Naime.UPRAVLJANJE KAPITALOM POSLOVNE BANKE 188 Uticaj rasta aktive na volumen kapitala banke mogu}e je sagledavati na relativno jednostavan i lak na~in na slede}em primeru: polazimo od posmatranja pretpostavjena dva pojednostavljena bilansa banke.

banka treba da odredi gde `eli da bude za pet godina i da taj put ostvari etapno na realno mogu} na~in. Planiranje kapitala reprezentuje disciplinu prognoziranja adekvatnog nivoa kapitala u 20 Ibidem. inflacija itd. mogu}e je posti}i.). Ova kapitalna baza je ban~in osnovni resurs koji joj dozvoljava obavljanje funkcije finansijskog posrednika. S druge strane. polaze}i od 0. koje mogu uticati da poslovanje iz godine u godinu da ono postaje skuplje nego {to je anticipirano.60 % povrata sredtava na stopu od 1.60 % povrata kao proseka za protekle tri godine na prosek od budu}ih pet godina od 1. Profitni ciljevi moraju uzeti u obzir.zarada po jednoj deonici (dividenda). U strategijskom planiranju profita treba biti realan i da nije mogu}e praviti velike skokove iz godine u godinu. . ve} tako|e i realni nivo optimalnog profita baziran na ograni~avanjima postavljenim pred operativu kao {to su: nedostatak kvalitetnih menad`era. 96. Ova baza reprezentuje permanentnu obavezu prema investitorima u bankarskom poslu i zbog toga generi{e nivo poverenja prema institucijama kojima je dozvoljeno prikupljanje i dr`anje depozita.5 % povrata sredstava u jednogodi{njem periodu bez radikalnih operativnih zahvata u poslovanju banke. str. kada se zamisli dugoro~na linija profitabilnosti.UPRAVLJANJE KAPITALOM POSLOVNE BANKE 189 finansijska institucija u mogu}e predvi|enoj budu}nosti. (1) Profitabilnost kao prinos na ukupnu aktivu (Return on Assets-ROA). Na primer. koje banka mo`e da kontroli{e i na razvijanje strategija banke da se minimizira uticaj eksternih faktora (promene u okru`enju. Naime. Banka mo`e po~eti sa radom tek kada obezbedi kapitalnu bazu. ne samo maksimalni potencijalno mogu}i profit. (2) Profitabilnost kao prinos na deoni~ki capital (Return on Equity-ROE). prvi i glavni zadatak je da utvrdi potencijalni rast profitabilnosti.stopa povrata deoni~kog kapitala.stopa povrata ukupnih sredstava. nemogu}e je i}i sa postoje}e stope 0. potrebe za pove}anjem kapitalnih izdataka i drugih stavki.40 % kroz zna~ajno popravljanje operativnih performansi i ostvarenje dugoro~nih ciljeva profitabilnosti. racionalno kori{}enje resursa). Profit se kao stopa izra`ava razli~itim performansama i to kao:20 . koje banka ne mo`e da kontroli{e. Fokusiranje kontrole kvaliteta performansi banaka mo`e se usmeriti samo na klju~ne pokazatelje profitabilnosti i rizika. . Kontrola kvaliteta ovih performansi poslovanja banaka usmerava menad`met tim na kontrolu internih faktora (kao na primer. .

Dow Jones-Irwin. Su{tina planiranja kapitala je u balansiranju tro{kova komponenti kapitala iz internih i eksternih izvora sa interesima razli~itih publika. da se primarni kapital formira kontinuirano i treba da bude osnovica za pokrivanje dinami~nog rasta bankarskih resursa. Mack: Capital Planning and Management. Edited by: William H. 1988. Walker. Homewood. 21 Timothy P.UPRAVLJANJE KAPITALOM POSLOVNE BANKE 190 svakoj individualnoj bankarskoj instituciji shodno uslovima ekonomske sredine u kojoj posluje. Planiranje adekvatnosti kapitala Kapitalizacija u savremenom bankarstvu postaje nu`ni nerazdvojni deo poslovne master strategije svake banke. . Pri tome je neophodno da se strategijskim planom precizno utvrde i jasno defini{u: - ukupan obim kapitala. 6. Kapital je jedan ekonomski deficitaran strategijski resurs i zbog toga je plan kapitala klju~na komponenta op{tih planskih napora banke. Illinois. stopa rasta kapitala. koga ~ine tri klju~na elementa: (1) zajedni~ki (equity) kapital. koji predstavlja su{tinu kapitala banke (tzv. da obezbe|uje adekvatan prinos teku}im i budu}im investorima koji ne mo`e biti prenagla{en. focus se stavlja na formiranje primarnog kapitala banke. Proces planiranja kapitala po~inje sa razmatranjem ekonomske sredine i budu}e zarade banke. str. Baughn. (2) rezerve za pokri}e kreditnih gubitaka i (3) ostali primarni kapital. da obnavljanje ravnote`ne stope primarnog kapitala treba da bude na kontinuiranoj bazi. Ovde je bitno posebno ista}i. Anticipiranje potreba za dodatnim kapitalom mo`e obezbediti menad`ment timu banke tr`i{nu prednost u sticanju dodatnog kapitala. 332. U politici kapitalizacije banke. a uslovi za to su ravnote`na stopa ostatka neto prihoda i stopa rasta aktive. Thomas I.21 Planiranje kapitala je proces odre|ivanja odgovaraju}ih komponenti i nivoa kapitala u sredini konsistentnoj sa pretpostavkama strategijskog plana banke. Nadprose~ne zarade obezbe|uju menad`ment timu banke dodatnu fleksibilnost u planiranju kapitala. Third Edition. To zna~i. Cilj planiranja kapitala je da se osigura odgovaraju}i kapital za podr{ku banke i pra}enje njenog strategijskog plana. Efektivno planiranje kapitala treba da anticipira budu}e zahteve za kapitalom koji rezultiraju od tehnolo{kih promena ili porasta nivoa poslovne aktivnosti banke.3.4. core capital). Storrs and Charls E. Hartman and John E. i izvori za formiranje kapitala banke. Va`nost internog generisanja kapitala i kapaciteta je. u knjizi: The Bankers Handbook.

koji komercijalne banke moraju odr`avati sve vreme. {to }e uticati na promenu baznog odnosa kapital/aktiva od 7. Me|unarodni standardi adekvatnosti kapitala su utvr|eni u procentu u odnosu na ukupnu aktivu.700 62.0 7. ]ur~i}: Strategijsko planiranje u bankarstvu – Oblikovanje uspe{ne profitne strategije banke. banka mora pristupiti infuziji kapitala. da je zarade 0. mada je taj standard danas i znatno ve}i za neke zemlje. Elementi Prose~na aktiva Zarada banke Suma dividende Kapital banke Kapital/ aktiva % Bazna 10.1 15. ME\UNARODNI STANDARDI KAPITALA 22 Vidi detaljnije: Prof.449 66.108 76.25 1godina 10.godini utvr|en na nivou od minimum 8 % od ukupne aktive banke.4. Tako. 99. . Menad`ment tima treba unapred da zna slede}e: ako kapital banke padne ispod granice od 7 % tokom navedenog perioda od pet godina.UPRAVLJANJE KAPITALOM POSLOVNE BANKE 191 Adekvatnost kapitala ili solventnost banke podrazumeva sposobnost banke da efektivno apsorbuje svoje poslovne gubitke ili smanjenja vrednosti svoje aktive. dr Uro{ N.8 874.4 7.11 5godin a 14.14 4godina 13.21 2godina 11.17 3godina 12. 6-4: Uticaj rasta aktive na poziciju kapitala banke22 37) Navedena slika 6-6 prikazuje podatke. Feljton Novi Sad.250 71.0 931.0 725.1 19. str.4 992.25 %.6 821. me|unarodni standard solventnosti je u 1992.1 17.4 20.08 Slika br.60 % na prose~nu aktivu.4 16.0 15. 1999.7 7. koji polaze od toga da je: (1) (2) (3) (4) projektovani rast prose~ne aktive na godi{njem nivou od 7 %. da je zadr`ano 75 % od ukupne zarade.5 771.025 81.8 7.000 60. da bi zadovoljile kreditne zahteve i zahteve depozitara.8 7. Bankarske supervizorske agencije u SAD defini{u kapital banke na ciljnom nivou kao primarni i sekundarni kapital.6 7. odnosno bankarstvo u tranzicionim privredama. 6.

tada odlu~io da poku{a zaustaviti dalju eroziju kapitalnih standarda u bankarskim sistemima i da ula`i ve}i zajedni~ki napor u cilju ve}e konvergencije u postupcima i modelima merenja adekvatnosti kapitala.godine. Prvi dokumenat Komiteta pojavljuje se 1975. u kome su dati principi za podelu kontrole izme|u kontrolnih vlasti doma}ina i mati~nih vlasti. Naime. da funkcija kapitala ima svoj puni smisao jedino u uslovima neo~ekivanih gubitaka i pri eventualnoj likvidaciji.4. U tom smislu. a njegov revidirani 1983.2. Su{tina utvr|ivanja standarda adekvatnosti kapitala Bazelski komitet za bankarsku kontrolu ustanovili su guverneri centralnih banaka zemalja grupe 10 krajem 1974. koji treba da budu dovoljni da pokriju: - teku}e neo~ekivane gubitke. da teku}i gubici banke treba da budu pokriveni iz teku}ih prihoda.godine pod nazivom Principi kontrole bankarskih stranih institucija (kasnije poznat kao Konkordat). i planirani prirast kapitala za razvoj i stabilnost banke. Primena kapitalnih standarda Bazel I u bankama . Komitet je izradio platformu za redovnu saradnju me|u zemljama ~lanicama po pitanjima kontrole banaka. U tr`i{nim uslovima poslovanja polazi se od toga. adekvatna stopa kapitala jeste ona koja odr`ava zadovoljavaju}u institucionalnu strukturu banke i {titi banku od negativnih efekata neo~ekivanih gubitaka. Bazi~ni koncept metodologije utvr|ivanja adekvatne stope kapitala polazi od toga. Ovaj poduhvat je doveo do stvaranja jednog {irokog konsenzusa o jedinstvenom pristupu ponderisanog merenja rizika za bilansne i vanbilansne stavke poslovanja banaka. uz podr{ku guvernera grupe 10. odnosno ga{enju neke od banaka.1.godine nakon prete}ih poreme}aja na deviznim I bankarskim tr`i{tima. Komitet je.UPRAVLJANJE KAPITALOM POSLOVNE BANKE 192 6. prihode vlasnika kapitala (akcionara). To nije bio nikakav formalni niti nadnacionalni kontrolni akt. Ustvari.4. U prve dve decade Komitet je najve}u pa`nju posvetio pitanju adekvatnosti kapitala banaka. Re~ je o podsticanju namere za pribli`avanje zajedni~kih stavova i standarda u cilju harmonizacije tehnika kontrole u zemljama ~lanicama. 6. po~etkom 80-tih godina postojala je zabrinutost {to se koeficijenti kapitalne adekvatnosti velikih me|unarodnih banaka pogor{avaju ba{ u vreme rasta rizika prezadu`enih zemalja.

pored kreditnog rizika. Bazel II – Me|unarodna saglasnost o merenju kapitala. Beograd. Ovi procesi se sastoje od ~etiri elementa: • • • • identifikacija i merenje svih materijalnih rizika. pa je slede}i va`an korak u obliku predloga nagovestio Bazel II u 1993. i procenjivanje saglasnosti sa utvr|enim ciljevima banke. Banking Regulations. ovim predlogom je inkorporiran u tekst Sporazuma veoma va`an novi stav. odnos kapitala prema nivou ukupnih rizika. i (3) utvrdi rizi~no bazirane kapitalne standarde bankarskih organizacija {irom sveta. Banke su utvrdile interne procese upravljanja rizikom za evaluiranje rizika potrebnog za adekvatnost kapitala. devizni. 10. utvr|ivanje eksplicitnih ciljeva adekvatnosti kapitala sa respektom rizika. da je poslovanje banke. Naime. odnosno Bazel I je ponudio primenu minimalnih standarda adekvatnosti kapitala od 8% uz progresivnu primenu do kraja 1992. u BiH 12%). Ovaj model je ugra|en u Bazel II i nazvan je Standardni model. 2007. Comprehesive Version. Bazelski sporazum. Da bi se ovaj nedostatak otklonio. ve} i sa svim drugim zemljama u kojima posluju me|unarodne grupacije banaka. Bazelska Komisija je posle usvajanja osnovnog dokumenta. u Srbiji 12%. Privredni pregled. U 1995.god. A Revised Framework. prevod. 23 . izlo`en i drugim kao {to su: kamatni. robni i cenovni rizici. dok je u zemljama sa ve}iom izlo`enosti riziku taj procenat bio ve}I (u Hrvatskoj 10%.godini dolazi do pro{irenja pojma tr`i{nog rizika i do upotrebe modela tr`i{nog rizika. odnosno portfolio banke. (2) da obezbedi jednu op{tu internacionalnu definiciju kapitala banke. Bazelski komitet utvrdio je za superviziju banaka u poku{aju da: (1) kreira nivo za poslovnu utakmicu na internacionalnom podru~ju za efektivnu borbu na globalnom tr`i{tu.UPRAVLJANJE KAPITALOM POSLOVNE BANKE 193 Globalna kriza zadu`enosti tokom osamdesetih godina dovela je do usvajanja Bazel I standarda 1988.godine i tako postao platforma za poslovanje. str.23 Tokom primene Bazela I u praksi nastojalo se da se pobolj{aju norme. Ovim se prakti~no dozvolilo bankama da na osnovu ovog International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards.godine. Smatra se da je osnovni nedostatak Bazel I standarda adekvatnosti kapitala u tome {to se isklju~ivo odnosio na kreditni rizik I {to se na sve vrste I visine kredita primenjivao isti standard koeficijent kapitalne adekvatnosti (CARCapital Adequacy Ratio) od minimalnih 8% (u Evropskoj uniji I SAD). donela niz neobavezuju}ih normi o tr`i{nom riziku. 2004. ne samo u ~lanicama grupe 10.

a u SAD od juna 2007. od banaka se zahteva da imaju regulatorni capital kao za{titu od tr`i{nih rizika. Prvi oslonac zahteva zdravi minimum kapitalnog standarda koji efektivno i ta~no prepoznaje stepen kreditnog rizika baziran na: (1) standardnom pristupu da kapitalni zahtevi budu povezani sa eksternom procenom – kreditnim rejtingom. i (4) treba li intervenisati u ranom stadiju i za{tititi kapital od padanja ispod nivoa za{tite i treba li zahtevati brzu ‘lekarsku’ pomo}.3. same odrede svoje potrebe za kapitalom. Primena kapitalnih standarda Bazel II u bankama Po~etkom 1999. u~esnici na tr`i{tu mogu proceniti i doneti odluku o sopstvenom riziku u poslovanju sa takvim institucijama. Ovaj model je prepoznatljiv u Bazelu II I naziva se interni model procene rizika. Drugi oslonac zahteva budan supervizorski nadzor i preispitivanje adekvatnosti kapitala preko slede}ih principa supervizije: (1) da li vlasti zahtevaju da banke posluju iznad minimuma regulisanih kapitalnih koeficijenata. od 1998. koji je zasnovan na razvijenim sofisticiranim modelima procene rizika. Tre}i oslonac odnosi se na tr`i{nu disciplinu koja daje bankama vi{e inicijative da upravljaju njihovim rizicima i odr`avaju adekvatan kapital. uredno i pouzdano razotkrivaju informacije koje se odnose na strukturu kapitala i izlo`enost riziku. (2) treba li se od banaka zahtevati da procene i odr`avaju op{tu adekvatnost kapitala u odnosu na zacrtane rizike. Kona~na verzija ovog novog sporazuma objavljena je juna 2004. 24 Ibidem. ako kapital postane neadekvatan.godine. (3) treba li preispitati i evaluirati internu procenu adekvatnosti kapitala i strategiju banke i njenu preteranost sa propisanim kapitalnim koeficijentima. Bazelski komitet utvrdio u Bazelu II tri osnovna oslonca ili stuba:24 minimalne kapitalne standarde. . Bazelski komitet sa~inio je predlog novog sporazuma poznatijeg kao Bazel II. 6-10.godine. supervizorki nadzor i tr`i{nu disciplinu. Na osnovu relevantnih i objektivnih tr`i{nih informacija. Efektivna tr`i{na disciplina i supervizija zavise da li ili ne banke pravovremeno. Efektivnost tr`i{ne discipline u kontrolisanju preduzetog rizika od strane banaka zavisi od adekvatnosti izno{enja u javnost-razotkrivanja informacija na tr`i{tu i realnosti i kvaliteta prakse razotkrivanja u bankama.UPRAVLJANJE KAPITALOM POSLOVNE BANKE 194 modela. str. (2) sopstvenom internom rejtingu saglasno sa procenom mogu}nosti propusta i jedinstvenim profilom rizika.godine.4. Pet godina kasnije.godine i on je postao zakonski va`e}i za ~lanice EU od januara 2007. 6.godine.

Kod nas je situacija takva. Bazel II zahteva najmanje pet godina relevantnih istorijskih podataka da bi se adekvatno primenjivali modeli za merenje rizika.4. Zadatak planiranja kapitala je da odr`ava nivo adekvatnost kapitala u stalno promenjivoj ekonomskoj sredini koji je prihvatljiv . Novina je i pra}enje odnosa rizika i prinosa. I banke i regulatori mora}e da poseduju ne samo formalnu i zakonsku. koju donose Bazel II standardi. da preko polovine banaka na na{em tr`i{tu su sa sedi{tem u EU i moraju da posluju u skladu sa Bazelom II. 6. je promena koncepta regulacije: umesto apriori zadatog minimalnog kapitala ili koeficijenta kapitalne adekvatnosti. Naime.4. koju banka treba da ostvari. postaje bitan process upravljanja rizikom unutar banke (VaR-Value at Risk)). odnosno da svakoj pojedina~noj transakciji Var-om izmeri rizik. Finansijskim planom treba projektovati obim i strukturu kapitala banke i nivo dividende. Mnoge postoje}e procedure u bankarstvu mora}e da se ili menjaju iz temelja I zna~ajno modifikuju. Planiranje i upravljanje kapitalom banke predstavljaju disciplinu predvi|anja i programiranja adekvatnog nivoa kapitala za pojedina~nu finansijsku instituciju u odre|enoj ekonomskoj sredini. nego i profesionalnu kompetenciju. Smatra se da primena Bazela II zna~I pravu revoluciju u bankarstvu. Ovo moraju da prate i reforme obrazovnih programa u okviru ekonmskih i matemati~kih studija. a smatra mase da je po`eljno imati podatke koji obuhvataju bar jedan biznis ciklus. Strategije pove}anja kapitala banke U cilju smanjenja rizika insolventnosti banke i odr`avanja zadovoljavaju}e adekvatnosti kapitala ili solventnosti banke. kreditnog i operativnog) i visine kapitala i rezervi.UPRAVLJANJE KAPITALOM POSLOVNE BANKE 195 Glavna novina. neophodno je finansijskim planom postaviti kao cilj: maksimiziranje bogatstva deoni~ara i projektovati strategijskim planom dugoro~ni rast i ciljni profit. Bankarski sistem se {titi od rizika uskla|ivanjem visine rizika (tr`i{nog. sa aspekta banaka. Za ove poslove bi}e im potrebni novi mladi bankarski stru~njaci sa visokim i specijalizovanim znanjima iz menad`menta rizikom (Professional Risk Manager)i iz kvantitativnih finansija (Financial Risk Manager) kao specijalisti sa profesionalnim licencama. I na{a zemlja }e morati da prilagodi svoje zakonodavstvo saglasno Bazelu II tokom procesa pristupanja EU.

Ekonomski institute. u zemljama sa ve}om izlo`enosti riziku. koja iznosi 8 % od ponderisane rizi~ne aktive i vanbilansnih stavki. za podr{ku banke u ostvarenju njenog strategijskog poslovnog plana. mogu propisivati i ve}e stope adekvatnosti kapitala od navedenih 8 procenata. Tako su. Beograd. Kod velikih banaka planiranje kapitala je slo`enije imaju}i u vidu njihovu razu|eniju strukturu kapitala. zemlje koje `ele ve}u konkurentnost svojih banaka. Osim toga. kada stopa kapitala padne na 2 % ili ni`e). ban~ino tr`i{te maloprodaje i velikoprodaje. dok subordinarne obveznice (dugoro~ni dug) mogu iznositi najvi{e 50 % od primarnog kapitala banke tj. 26 . Milutin ]irovi}: Bankarski menad`ment. 215. Cilj planiranja kapitala je da osigura adekvatan kapital. Kod manjih banaka. ali i voditi politiku diferencijacije prema visini stvarne stope adekvatnosti kapitala. rejting agencije i regulatorne odnosno kontrolne institucije. Feljton Novi Sad. Pri tome je va`na postoje}a struktura 25 Prof. ulaga~e. 50 procenata kapitala (zna~i 4 %) treba da ~ini primarni kapital banke. kao strategijski resurs. Slo`enost planiranja kapitala je. str. ]ur~i}: Strategijsko planiranje u bankarstvu – Oblikovanje uspe{ne profitne strategije banke. Su{tina planiranja kapitala je u balansiranju tro{kova komponenti kapitala iz internih i eksternih izvora sa interesima razne publike (korisnici usluga. Naravno. uglavnom. 1999. ali i od visine interno procenjenih rizika banke (Bazel II). regulatorne institucije). na osnovu propisa iz 1991. Prihva}eni me|unarodni standardi adekvatnosti kapitala banaka (Bazel I) i konstitui{u minimalnu adekvatnost kapitala banaka. sve depozitne institucije u SAD svrstane po ovom osnovu u pet grupa i to:26 (1) dobro kapitalizirane institucije (stopa iznad predvi|ene) (2) adekvatno kapitalizirane institucije (stopa na normiranom nivou) (3) subkapitalizirane institucije (prestanak isplate dividendi i obnova kapitala) (4) znatno subkapitalizirane institucije (odmah pove}anje kapitala ili fuzija sa bankama sa visokim stopama kapitala) (5) kriti~no subkapitalizirane institucije (uvo|enje starateljstva. 250. Proces planiranja kapitala po~inje sa ispitivanjem i proverom ekonomske sredine i prespektive zarade banke. rejting agencije. 1995. dr Uro{ N. str. 4 %. planiranje kapitala je jednostavnije. zavisna od veli~ine banke.25 Planiranje kapitala je proces odre|ivanja komponenti i nivoa kapitala u jednoj sredini.godine. ulaga~i. koje je konzistentno sa ban~inim strategijskim poslovnim planom. U okviru ukupnog kapitala koji predstavlja ovih 8 %.UPRAVLJANJE KAPITALOM POSLOVNE BANKE 196 za raznoliku publiku. ti procenti su ve}i.

Druge forme rizika. 27 .UPRAVLJANJE KAPITALOM POSLOVNE BANKE 197 kapitala. Thomas I. Baughn. Anticipiranje potrebe za dodatnim kapitalom mo`e omogu}iti menad`mentu da iskoristi prednost i iskoristi {anse na tr`i{tu za prikupljanje dodatnog kapitala. dok je rizik kamatne stope bio posle 1980. Third Edition. kao {to su tehnolo{ki rizik i rizik deviznog Timothy P. Sasvim je jasno. 332-333. u knjizi: The Bankers Handbook. Sa aspekta istorijske perspektive. Mack: Capital Planning and Management. Edited by: William H. 1988. str. Efektivno planiranje kapitala bi trebalo da anticipira budu}e zahteve za adekvatnost kapitala saglasno tehnolo{kim promenama ili pove}anom nivou poslovne aktivnosti banke. proces planiranja pove}anja kapitala uklju~uje tri faze: Projekcije dodatnog Projekcije kapitala aktivnosti banke Slika br. Hartman and John E. prema podacima za ameri~ke banke u perodu 1934 . godine. a naro~ito mogu}nost internog generisanja kapitala.1983. 6-5: Proces planiranja dodatnog kapitala banke U osnovi. [anse za prikupljanje novih izvora kapitala zavise od teku}eg prinosa na kapital banke. Dow Jones-Irwin. da je samo ve}i odgovaraju}i nivo kapitala banke mogao da spasi banke od ovih bankrotstava. godine. Rizik likvidnosti kapitala dominirali su faza dodatnog i kreditni rizikBenefit analiza posle 1930. Walker. godine (period od 50 godina) svi bankroti banaka su bili povezani Tre}a Analiza to{kova Optimalna struktura sa tri vrste rizika. Homewood. Storrs and Charls E.27 U su{tini. postoje tri strategija da banka obazbedi pove}anje kapitala i to: Prva Potreban iznos Nivo aktivnosti faza dodatnog kapitala Bilans stanja (1) smanjenje visine baze na koju se primenjuje veli~ina kapitala banke (sekjuritizacija kredita) (2) smanjenje isplate dividende deoni~arima (interno generisanje kapitala) Druga Eksterni i interni Nivo profita (3) dodatne emisije i plasmani deonica na tr`i{tu (eksterno generisanje faza kapital banke Nivo dividende kapitala). Illinois.

Third Edition. 12. Third Edition. Reed and Edward K. Prentice-Hall. edited by: Richard C. str. Baughn. Rousakis: Commercial Banking in an Era of Deregulation. Englewood Cliffs. Jr. Illinois. Homewood. 13. Orgler and Benjamin Wolkowitz: Bank Capital. Edited by: William H. Lexington Books. Barrons. New York. 2. Haslem: Commercial Bank Management. New York. u knjizi: The Bankers Handbook. The Dryden Press. Nau~na knjiga. Eisenbeis. u knjizi: Handbook for Banking Strategy. Duane B. Reston Publishing Company. 10. Fourth Edition. 1976. Englewood Cliffs. New York. New York. 1989.: Commercial Bank Financial Management in te Financial Services Industry. 1990. Dr Srboljub Jovi}: Bankarstvo. Preager. MacMillan Publishing Company. 1984. 6. Johnson and Richard D. Yair E. Storrs and Charls E. New Jersey. New Jersey. 302. Eric H. 9. Eisenbeis. Timothy P. John Willey and Sons. 1985.UPRAVLJANJE KAPITALOM POSLOVNE BANKE 198 kursa. Reid Nagle and Bruce Peterson: Capitalization Problems in Perspektive. Thomas Fitsh: Dictionary of Banking Terms. 1990. Walker. New York. Regional and Global. Joh Wiley and Sons. Compton: New World of Commercial Banking. 11. 14. Spencer: Managing Commercial Banks Community. Beograd. Virginia. Thomas I. 1990. Prentice Hall. 1987. John Willey and Sons. 4. 7.. postali su va`niji u depozitnom poslovanju banka i imaju svog uticaja na performanse bankarskog poslovanja. Beograd. 1988. 1989.. . Eric N. New York. Inc. 8. Mack: Capital Planning and Management. Sinkey. New York. 1985.28 LITERATURA: 1. Reston. John A. Second Edition. 1985. Milutin ]irovi}: Bankarski menad`ment. 1995. 28 Reid Nagle and Bruce Peterson: Capitalization Problems in Perspektive. 1985. Edward W. Gill: Commercial Banking. 3. Johnson: Commercial Bank Management. Dow Jones-Irwin. New York. Hartman and John E. Emmanuel N. u knjizi: Handbook for Banking Strategy. 1985. Frank P. 5. Aspinwall and Robert A. edited by: Richard C. Joseph F. New York. Compton: Inside Commercial Banking. Ekonomski institut Beograd. The Dryden Press. Aspinwall and Robert A. Graddy and Austin H.

Hakala and Thomas J. Novi Sad. The Word Bank. Donald R. Rolling Meadows. Banking Regulations. dr Uro{ N. Prof. prevod. Feljton. Hennievan Greuning. Scampini: Modern Banking – A Practical Guide to Managing Deregulated Financial Institutions.UPRAVLJANJE KAPITALOM POSLOVNE BANKE 199 15. Austin. Beograd. 1999. 17. Douglas V. ]ur~i}: Strategijsko planiranje u bankarstvu – Oblikovanje uspe{ne profitne strategije banke. Ilinois. Bank Administration Institute. second edition. Privredni pregled. 2003. 2006. prevod. A Revised Framework. Zagreb. Bankers Publishing Company. . 18. 2007. 16. Mate. Comprehesive Version. Sonja Brajovi} Bratanovi}: Analyzing and Managing Banking Risk: A Framework for Assessing Corporate Governance and Financial Risk. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. Bazel II – Me|unarodna saglasnost o merenju kapitala. 2004. 1988.

DEO TRE]I UPRAVLJANJE RASTOM I PERFORMANSAMA BANKE S a d r ` a j t r e } e g d e l a: • Upravljanje rastom vrednosti banke • Upravljanje korporativnim performansama banke • Upravljanje portfolio performansama banke Napomene uz sadr`aj tre}eg dela knjige .

metode I na~ine rasta vrednosti banke. Drugi po zna~aju performansi je investicioni portfolio banke ili portfolio hartija od vrednosti. ~iji doprinos je evidentan za banku u rizi~nim tr`i{nim uslovima. odnosno performansi banke. Upravljanje performansama na ni`im nivoima organizacione strukture banke je od posebnog zna~aja za kvantitet i kvalitet njenih korporativnih performansi. elementi upravljanja rastom vrednosti banke. Ova materija se izla`e u ovom tre}em delu knjige u tri slede}e glave: • upravljanje rastom vrednosti banke. koji fokusira elemente.UPRAVLJANJE RASTOM I PERFORMANSAMA BANKE 201 NAPOMENE U cilju ostvarivanja rasta vrednosti. od kojih je profit najva`nija finansijska performansa.. ostvareni nivo korporativnih performansi zavisi od ostvarenog nivoa performansi u pojedinim delovima banke ili portfolio celinama. i tako postane lider na tr`i{tu. Potrebno je da se banka i svi njeni funkcionalni delovi osposobe za ostvarivanje vrhunskih performansi u deregulisanoj konkurentskoj tr`i{noj sredini. zatim se obra|uje koncept vrednosti banke. Razli~ito upravljanje dovodi do razli~itih rezultata. veli~ine i ve}eg stepena uspe{nosti. U savremnim rizi~nim uslovima poslovanja. prvo se analizira zna~aj vrednosti banke. U tom naporu banke. metode i okvire rasta vrednosti banke. To se posti`e u menad`ment upravlja~kom procesu. name}e se ozbiljan zadatak menad`ment timu banke da efikasno i efektivno upravlja rastom vrednosti banke. i • upravljanje portfolio performansama banke. Drugim re~ima. . Da bi se na to ukazalo. Polazi se od toga da ima vi{e vrsta performansi od kojih su najva`nije finansijske performance banke. bankom se mora efikasno i efektivno upravljati. korporativnim i portfolio performansama banke. te sam rast vrednosti banke fuzijom i akvizicijom. Pomeranje krive tra`nje u svoju korist predstavlja jedan od pouzdanih na~ina uspe{nog poslovanja i rasta vrednosti banke. va`nu ulogu i zna~aj imaju korporativni elementi i ostvarene korporativne performance banke. obima. Akcenat se stavlja na strategijsko upravljanje rastom vrednosti. Najve}i doprinos performansama banke ima kreditni portfolio i zato upravljanje kreditnim portfolijem ima prvorazredni zna~aj za menad`ment tim banke. • upravljanje korporativnim performansama banke. Cilj uspe{ne banke je da nastoji da ostvari vrhunske finansijske performance.

UPRAVLJANJE RASTOM I PERFORMANSAMA BANKE 202 GLAVA 7. UPRAVLJANJE RASTOM VREDNOSTI BANKE OKVIR SEDME GLAVE: • Koncept vrednosti banke • Elementi upravljanja rastom vrednosti banke • Metode i okviri rasta vrednosti banke • Rast banke fuzijom i akvizicijom .

zavisi od nekoliko faktora:1) • strane za koju se radi procena ili evaluacija. koji se menjaju tokom vremena i to:2) • ukupna ekonomska sredina. Tako na primer. Second Edition. • stepen uklju~enog vlasni{tva. • tipa vrednosti kojom se meri. Na primer izraz: ‘On je preplatio onu ku}u’ pokazuje razliku izme|u cene koju je neko platio za ku}u i vrednosti ku}e. Najjednostavnije. tro{ak mo`e daleko da prevazi|e vrednost. and Acquisitions – The Fair Value Approach. i • svrhe evaluacije. Sli~na razlika egzistira izme|u vrednosti i tro{kova. • potencijal kori{}eenja aktive. Pojam i faktori vrednosti banke Sam koncept vrednosti nije tako po{ten ili iskren pristup kao {to mnogi ljudi veruju. • relativna oskudnost. str. vrednost bilo koje aktive. koju neko drugi smatra realnom. Vrednost. a cena i tro{ak }e biti razmatrani samo u eksplicitnim slu~ajevima.1. fokus }e biti usmeren na vrednost. cena i tro{ak su razli~iti koncepti i retko su jednaki finansijski iznosi. 166. i • fizi~ke kondicije aktive. KONCEPT VREDNOSTI BANKE 7.UPRAVLJANJE RASTOM I PERFORMANSAMA BANKE 203 7.1. John Wiley & Sons.1. Vrednost nije stati~ki ili homogeni koncept. U ovom slu~aju. dinami~ki koncept vrednosti bilo koje aktive zavisi od mnogobrojnih faktora. 2) Ibidem. • lokacija aktive. tro{kovi razvoja trgova~kog centra ne mogu reflektovati njegovu vrednost ako je lociran u sredini koja izgubi svoj najve}i broj zaposlenih dan nakon otvaranja {oping centra. • rok procene vrednosti. rada. Mergers. • vrednost substituta. 2001. Tro{ak tipi~no zna~i finansijsku vrednost faktora proizvodnje (zemlje. • likvidnost i tr`i{nost aktive. Koncept vrednosti se razlikuje od cene ili tro{kova. Zabihollah Rezaee: Financial Institutions. 165. Valuations. • ta~ke u vremenu za koju se vr{i procena. 1) .godine. str. kapitala i menad`menta). Cena je aktuelni finansijski iznos utro{en radi pribavljanja neke aktive. Po{to je ovde u pitanju vrednost. New York. u principu. Dakle.

ve} uslovi pod kojim izvesnim pretpostavkama se vr{i evaluiranje aktive.2. Fer tr`i{na vrednost je determinisana kao cena bazirana na specifi~an dan kada voljni kupac `eli platiti voljnom prodavcu uz sve relevantno znanje. • fer vrednost. ne postoji samo jedna prava vrednost. • vrednost preme{tanja. Vrednost u kori{}enju nije tip vrednosti. Fer tr`i{na vrednost poznata je i kao tr`i{na vrednost i kao gotovinska vrednost. Su{tina je u tome. Zato je va`no i neophodno da se sagledaju razli~iti koncepti vrednosti koji se mogu koristiti u proceni vrednosti banke i to:3) • investiciona vrednost. • gudvil vrednost (‘goodwill’). gde razli~iti koncepti vrednosti imaju razli~ite definicije. Investiciona vrednost obi~no zna~i vrednost budu}ih beneficija vlasni{tva neke specifi~ne aktive specifi~nog kupca. To je ~esto iznena|enje za bankare i druge profesionalce kada ~uju da je zna~enje vrednosti slo`enije nego ‘{to ne{to vredi’. Ovo kazivanje ima direktnu primenjivost na evaluaciju. 166-172. je koncept koji se ~esto koristi u finansijksim analizama za procenu vrednosti deonica baziranu na svim poslovnim ili investicionim ~injenicama i okolnostima. • knjigovodstvena vrednost. Fer vrednost je standardna vrednost koja se odnosi na pravne slu~ajeve i primenjuje u nekim specifi~nim transakcijama (slu~ajevi sudske prakse). . Navedeni koncepti se me|usobno razlikuju. Unutra{nja vrednost. str. da li je aktiva u produktivnom kori{{}enju i da li kao takva ima vrednost. kori{}enje i interpretacije. • vrednost u kori{}enju/vrednost u razmeni. svrhe. poznata i kao fundamentalna vrednost. Drugim re~ima. Razli~iti koncepti i tipovi vrednosti banke Jedna stara kineska poslovica ka`e: ‘Mudrost po~inje sa nazivanjem stvari njihovim pravim imenom’. i • spasena vrednost. Vrednost u razmeni je su{tinski suprotna od vrednosti u kori{}enju i odnosi se na deo aktive koji se 3) Ibidem. • unutra{nja vrednost. vrednost zavisi od lica koje vr{i procenu. {to }emo ista}i u najkra}im crtama. vremena i mno{tva drugih faktora.UPRAVLJANJE RASTOM I PERFORMANSAMA BANKE 204 7. • interesna vrednost. • likvidaciona vrednost. • osigurana vrednost. Da se podsetimo.1.

Kao i vrednost otpatka. Vrednost preme{tanja jedne aktive je jednostavno tro{ak pripajanja nove aktive sa istom koristi. U k u p n a v r Ukupna vrednost posla Gudvil vrednost Vrednost aktive neopipljive . mo`e se sagledati odnos me|u raznim tipovima vrednosti koji su ranije opisani. Knjigovodstvena vrednost je ukupna knjigovodstvena vrednost aktive umanjena za knjigovodstvenu vrednost pasive i jo{ je poznata kao neto vrednost ili knjigovodstvena vrednost deoni~kog kapitala. Spasena vreednost je iznos aktive posle prodaje. kao {to je fer tr`i{na vrednost ili investiciona vrednost. Likvidaciona vrednost ne predstavlja sam za sebe tip vrednosti. Slika 7-1 ilustruje kako na razli~ite nivoe budu}eg prihoda od poslovanja uti~u razli~iti tipovi vrednosti. Najni`a razumljiva vrednost poslovanja je vrednost otpatka opipljive aktive. i vrednost prisilne likvidacije nije ista stvar kao prihod od poslovanja. izuzev {to se obi~no primi ve}a vrednost s obzirom da je dozvoljeno vi{e vremena da se na|e kupac. koji nije ista stvar {to i nivo prihoda od poslovanja (prihod od prodaje nekog komada neupotrebljive opreme). ve} uslove u kojima se vr{e valuiranje (prisilna ili redovna likvidacija). 7. Interesna vrednost je ne{to kao posmatrana vrednost i nije standardna vrednost. da obe{teti vlasnika u slu~aju gubitka.UPRAVLJANJE RASTOM I PERFORMANSAMA BANKE 205 mo`e odvojiti od operativnog entiteta. Vrednost redovne likvidacije je koncepcijski ista kao vrednost prinudne likvidacije. Vrednost prisilne likvidacije je druga najni`a potencijalna vrednost. Gudvil (‘goodwill’) je specifi~an tip neopipljive aktive koja se pojavljuje kada posao kao celina ima ve}u vrednost nego vrednost njegove opipljive i specijalno identifikovane neopiljive aktive. Relacije me|u konceptima vrednosti U okviru koncepta vrednosti ukupnog poslovanja.3. ali mo`e da na|e kupca. koji nije vi{e od koristi teku}em vlasniku i nalazi se van upotrebe. Osigurana vrednost je deo aktive koji je osiguran na neku vrednost. Ne koristi se za evaluaciju i ekonomske procene vrednosti ve} predstavlja samo ra~unovodstveni i poreski koncept.1. ali sa prakti~ne perspektive to je verovatno najni`a vrednost koje poslovanje mo`e da donese.

vrednost jedne bankarske institucije mo`e se izraziti kao vrednost koja se sastoji od tri komponente preko slede}e formule:5) Vrednost Sada{nja Sada{nja Vrednost akcijskog vrednost vrednost 4) bankarske = Ibidem. Konceptualno. kapitala poreske tro{kova + 5) Joseph F. Vrednost identifikovane neopipljive aktive tako|e tendira da raste kao prihod od rasta poslovanja.: Commercial Bank Management in the Financial Services Industry. 7. Gudvil vrednost }e uvek rasti sa zaradom u poslovanju po{to se gudvil ra~una kao razlika izme|u vrednosti ukupnog poslovanja i vrednosti opipljive i identifikovane neopipljive aktive. New York. str. tako raste i gudvil i vrednost firme. Na nivou nule prihoda. va`nost opipljive aktive postaje zna~ajnije. Jr. va`nost identifikovane neopipljive aktive raste.1. Ovo je vrednost opipljive i neopipljive aktive i ona raste paralelno sa o~ekivanim budu}im prihodom od poslovanja. Third firme banke za{tite duga fin. Kao i kod opipljive aktive. str. vrednost u kori{}enju i vrednost redovne likvidacije su teoretski jednake. i tada vrednost u kori{}enju prevazilazi vrednost redovne likvidacije.173. Evaluacija poslovanja najvi{e se meri ukupnom vrednosti poslovanja. Konceptualni okvir vrednosti banke Evaluiranje ili vrednovanje jedne bankarske firme mo`e se izraziti na vi{e na~ina. Kumulativna vrednost je ukupna vrednost poslovanja. 1989.4. Sinkey.UPRAVLJANJE RASTOM I PERFORMANSAMA BANKE 206 Slika 7-1: Odnos izme|u tipova vrednosti i budu}eg prihoda4) Vrednost u kori{}enju opipljive aktive tipi~no raste sa prihodom od poslovanja do ta~ke u kojoj je vrednost u kori{}enju jednaka vrednosti zamene aktive. McMillan Publishing Company. . kao i prihod od poslovanja. Po{to zarada ukupnog poslovanja raste.te{ko}a Edition. ali ako poslovanje postaje uspe{nije. 54.

4.2. Bez kori{}enja duga. regulatori depozitarnih institucija zahtevaju da banke dr`e adekvatan kapital. kada firma postane oslonjena na dugove. ako se tro{kovi finansijskih te{ko}a-nevolja apsorbuju od strane dr`ave preko garancija za depozite. ^ak {ta vi{e. primarna determinanta vrednosti treba da bude tr`i{te i produkcioni uslovi (kamatne stope. Potreba i nu`nost upravljanja rastom vrednosti banke Da bi neka firma ili banka u savremenoj poslovnoj sredini. New York. poreske beneficije i tro{kovi finansijskih nevolja interaktivno determini{u optimalnu strukturu kapitala banke. koja }e fokusirati na vrednost banke. U bankarstvu. te vrednost poreske za{tite povezana sa dugom. Vrednost duga je jednaka sumi sada{nje vrednosti komponenti poreske za{tite duga i tro{kova finansijskih te{ko}a-nevolja. upravljanje rastom vrednosti banke u savremenim promenjivim uslovima nije samo potreba.1. McKinsey & Company. Da bi se preventivno za{tilo puno kori{}enje nov~anih pomo}i dr`ave ili garancija. tada je na~in za maksimiziranje vrednosti firme da uzme kredita koliko je to god mogu}e. U ~istoj akcijskoj firmi.6) 6) Tom Copeland. vrednost firme je jednaka tr`i{noj vrednosti njenih akcija. Dakle. odnosno biti usmerena na upravljanje rastom vrednosti banke. ve} i nu`nost.Measuring and Managing the Value of Companies. John Wiley & Sons. . 1991. Potrebno je da ima tako formulisanu strategiju. 7. tro{kovi resursa i tro{kovi kapitala). punoj izazova i pretnji uspe{no poslovala. likvidnost i tro{kovi bankrota.. Tim Koller and Jack Murren: Valuation . Jednom. kada firma postane oslonjena na kori{}enje duga i obaveza (depozita). sa akcijskim kapitalom. tro{kovi finansijskih te{ko}a-nevolja su kompleksna interakcija tro{kova odr`avanja likvidnosti. nije dovoljno da ima kvalitetne proizvode i usluge ili sposobne ljude. ELEMENTI UPRAVLJANJA RASTOM VREDNOSTI BANKE 7. str. Inc. tj. regulacije kapitala i osiguranja depozita.2. Jednom.UPRAVLJANJE RASTOM I PERFORMANSAMA BANKE 207 Slika 7-2: Konceptualna jedna~ina vrednosti banke Cilj menad`ment tima banke je da maksimizira vrednost svoje banke. mora posebno da se analizira. tro{kova bankrota. tako da redukuju stepen finansijskog leverid`a.

uslovi su se znatno promenili i menad`eri sada moraju. Me|utim.UPRAVLJANJE RASTOM I PERFORMANSAMA BANKE 208 Ovi faktori mogu se sumirano sagledati u slici 7-3 oja ukazuje na potrebu upravljanja rastom vrednosti banke. preko razumevanja koncepta vrednosti i svoje upravlja~ke sposobnosti. da su top menad`eri pre pedesetak godina mogli uspe{no da vode firme samo sa grubim razumevanjem vrednosti. SNAGE DELOVANJA U OKRU@ENJU Igra na vi{e nivoa Raspolo`ivo je vi{e kapitala Top talenti su vi{e mobilni Vi{e informacija je rasoplo`ivo Turbolencija je stati ovde @ivotni ciklus Faktor tro{kova Globalna konkurencija Deregulacija Devizni kurs Kamatna stopa Poslovi su dezintegrisani Vertikalna integracija Horizontalna integracija Vlasni{tvo nasuprot kontroli Multiposlovni krahovi T R @ I [ T E PROMENE NA TR@I[TU KAPITALA AKTIVNOSTI DEONI^ARA NEEFEKTIVNE ODBRANE PREUZIMANJA TR@I[TE ZA KORPORATIVNU KONTROLU Slika 7-3: Potreba upravljanja rastom vrednosti banke Praksa u razvijenim privredama pokazuje. da savladaju mnoge faktore me|u kojima su: .

koje uti~u na vrednost. New York. i menjanje situacije na tr`i{tu usled dezintegracije poslova odnosno vertikalnih i horizontalnih integracija. globalna konkurencija. da je korporativna strategija samo stvar odlu~ivanja u kojem poslu treba biti. da se makismizira bogatstvo ili dugoro~ni prinos-povrat ulo`enih sredstava vlasnicima (deoni~arima) banke. U firmama ~ije se akcije javno ne prodaju na tr`i{tu i u kojima su menad`eri i 7) Joseph F. Menad`ment tim mo`e videti kao ciljeve rast aktive i rast kredita. moraju se izbe}i dva fundamentalna koncepcijska propusta: prvi. S druge strane. Third Edition. 1989. Osim toga.2. poslovna sredina je postala ekstremno nestabilna i turbolentna.: Commercial Bank Management in the Financial Services Industry. je ispunjavanje potreba zajednice u kojoj je banka locirana. Strategija mora da inkorporira ove ciljeve. McMillan Publishing Company.7) Cilj finansijskog menad`era u bilo kom preduze}u je obi~no utvr|en u izrazu maksimiziranja bogatstva njegovih vlasnika. Sinkey. Sli~ni konkurenti na tr`i{tu moraju obratiti pa`nju na nekoliko elemenata kao {to su: raspolo`ivost kapitalom. servisna podr{ka i informacije. volatilnost kamatnih stopa i deviznih kurseva itd. brzo dono{enje odluka u turbolentnim uslovima. menad`eri firme mogu najbolje zadovoljiti raznolike potrebe ili `elje njihovih velikih grupa deoni~ara. da je poslovna strategija samo stvar najbolje konkurentske borbe na tr`i{tu proizvoda i usluga i drugi. Krajnji cilj menad`ment tima banke je. koje maksimiziraju cene akcija. Za velika javna preduze}a ovaj cilj je obi~no preveden u poslovni cilj maksimiziranja cene akcija. 49. ili da banka postane dominantna institucija na podru~ju bankarskih usluga. To posebno uti~e na kreiranje odluka menad`era koje uti~u na vrednost firme. Vlasnici banke su ulo`ili svoj kapital i cilj menad`ment tima banke treba da bude maksimiziranje dugoro~nog prinosa na to investiranje. sve manjim strpljenjem deoni~ara da toleri{u slabe performanse i pojavama preuzimanja i restruktuiranja firmi. str. ili bi trebalo da bude. Da bi se uspe{no poslovalo i opstalo u ovakvoj poslovnoj sredini. talenat. Cilj koji je povezan sa odobrenjem rada. Ciljevi upravljanja rastom vrednosti banke Postoje razli~iti ciljevi poslovanja menad`met timova u komercijalnim bankama. dezintegracija i multiposlovnih povezivanja. dogodile su se fundamentalne promene na tr`i{tu kapitala u vezi sa preuzimanjem i kontrolom. promene u tro{kovima. . 7. Faktori promena su deregulacija. Jr.2. Preko upravlja~kih aktivnosti.UPRAVLJANJE RASTOM I PERFORMANSAMA BANKE 209 • • • intenzivna konkurencija na vi{e nivoa. da eksplicitno kreiraju vrednost.

Investiranje . je pristup teku}e vrednosti budu}eg toka gotovine. Gotovina vra}ena. Osim toga. Priliv gotovine 2. To se obezbe|uje putem slede}e formule:9) P= 8) 9) N Dt ------------- Ibidem. kao porodi~ne banke. Gotovina iz poslovanja ili deinvestirana 4. mogu}e je da menad`eri maksimiziraju korist odobrenu od vlasnika bez striktne privr`enosti kriterijumu bogatstva deoni~ara (preporu~ivanje dividendne politike prema njihovim li~nim potro{nim potrebama bez posebne brige za maksimiziranje cene akcija).UPRAVLJANJE RASTOM I PERFORMANSAMA BANKE 210 vlasnici firmi. str. Maksimiziranje cena akcija je va`nije za velike nacionalne i regionalne banke. Manje banke uglavnom su tesno povezane i kontrolisane od strane porodica. Gotovina za recikla`u (zadr`ana zarada) Slika 7-4: Uloga menad`era u firmi finansijskih usluga 8) Cilj maksimiziranja bogatstva deoni~ara preko maksimiziranja cena akcija vi{e odgovara ve}im nego manjim bankama. Za banke. Za ovakve banke. pa investirana (odluke o dividendi) 5. mnoge individualne banke su jednovlasni~ke ili su efektivno kontrolisane od strane multibankarskih holding kompanija. Ibidem. novac i tr`i{te kapitala 1. . maksimiziranje cena akcija nije zna~ajan poslovni cilj. kao i za monetarne centre. Slika 7-4 pokazuje rad finansijskog menad`era. UPRAVLJANJE SREDSTVIMA (Transakcije finansijskih sredstava) 2 UPRAVLJANJE IZVORIMA I KAPITALNE ODLUKE (Transakcije finansijskih sredstava) 1 Poslovanje banke 3 Finansijski menad`er 4 5 Depozit. ~ije se akcije prodaju na aktivnom tr`i{tu. Naj~e{}e primenjivan model vrednovanja kori{}en od strane finansijskih menad`era. menad`eri mogu najbolje da zadovolje vlasnike maksimiziranjem vrednosti njihovog vlasni{tva. str. 52. 50.plasman gotovine 3.

koji je opet pod uticajem rizi~nosti i varijabilnosti toka zarade. i koje poku{avaju da maksimiziraju cene akcija u firmi. Faze procesa upravljanja rastom vrednosti banke Sposobnost da se upravlja rastom vrednosti banke je jedan esencijalni deo razvoja zdrave korporativne i poslovne strategije odnosno. Sposobnost banke da podupire rast aktive se ograni~ava odgovaraju}im nivom kapitala. Mogu}a varijabilnost u o~ekivanom budu}em prihodu mogla bi prouzrokovati porast u zahtevanoj stopi prinosa od strane investitora.UPRAVLJANJE RASTOM I PERFORMANSAMA BANKE 211 t=1 (1 + k)t gde je: Dt = dividende za vlasnike firme za period t k = zahtevana stopa prinosa-povrata za investitore u akcije Faktori. ali ta aktivnost ne bi bila u najboljem interesu vlasnika ako ona su{tinski pove}ava varijabilnost budu}eg toka gotovine. Maksimiziranje bogatstva deoni~ara zahteva da menad`ment tim balansira o~ekivani prinos sa rizikom. Da bi se najbolje zadovoljio interes vlasnika banke. menad`eri banaka koje javno prodaju svoje akcije. Ispla}ene dividende investitorima smanjuju kapital i ograni~avaju rast osim ako se novi deoni~ki kapital osigurava putem prodaje novih obi~nih akcija. rizik mora da bude balansiran sa porastom o~ekivane zarade. su dividende. Menad`ment tim mo`e pove}ati o~ekivanu budu}u zaradu investiranjem i promenom finansijskog miksa firme. Kriterijum maksimizacije bogatstva deoni~ara obuhvata vi{e od jedne alterantive cilja maksimiziranja zarade. Model toka gotovine balansira rizik i prinos (povrat) sadr`an u toku gotovine i tako|e eksplicitno ra~una na prora~un (pode{avanje) vremena prihoda toka gotovine kroz diskontovani proces. {to bi moglo prouzrokovati korigovanje cena akcija na dole. Efekat politike dividende na evaluaciju akcija banke se komplikuje sa regulatornim ograni~enjima koja se odnose na adekvatnost kapitala.3. koje su u ovom eksplicitnom razmatranju rizika i prora~una uklju~ene. 7. koji uti~u na vrednost. Krajnji cilj upravljanja bankom je maksimiziranje bogatsva vlasnika banke. strategija koje kreiraju vrednost za deoni~are i odr`avaju prednost korporativne kontrole na . Pove}anje zarade pra}eno preko odobravanja rizi~nijih kredita mo`e prouzrokovati pad vrednosti akcija.2. ako tr`i{te oseti da je pove}ani kreditni rizik ve}i nego nadoknada rasta zarade. koje su opet zavisne od zarade firme i povrata (prinosa) zahtevanog od deoni~ara. Operativno. moraju preduzeti upravlja~ke aktivnosti koje pozitivno uti~u na o~ekivanu zaradu i istovremeno limitiraju izlo`enost riziku.

Evaluacione tehnike i pristupi mogu da budu kompleksni u njihovim detaljima. 1991. ali su relativno otvoreni i jasni u njihovim ciljevima i primeni. pa su otuda finansijske manipulacije u ovom smislu veoma retka pojava.UPRAVLJANJE RASTOM I PERFORMANSAMA BANKE 212 tr`i{tu. sasvim je jasno. Dilema: samostalan ili rast sa drugom bankom 10) Tom Copeland. str. Tim Koller and Jack Murren: Valuation .2. Veza izme|u zdrave strategije i kreacije vrednosti je veoma tesna. McKinsey & Company. New York. da se fokus upravljanja rastom vrednosti ne mo`e kreirati kroz finansijske manipulacije. Izvr{avanje programa Izvr{avanje programa restruktuiranja • Izvr{avanje internih inicijativa Ubrzavanje rasta Pove}avanje margina Smanjenje tro{kova Dokapitalizacija • Izvr{avanje eksternih inicijativa Prodaja poslova Rekapitalizacija Pripajanje novih poslova 3. . 71. restruktuiranje i primenu nove poslovne filozofije kreiranja vrednosti. Kreiranje vrednosti mo`e se ostvariti kroz razvoj zdravog i pouzdanog strategijskog i operativnog planiranja poslovanja banke. John Wiley & Sons. 7. Investiranje Identifikovanje restrukturnih prilika: • Upravljanje analizom restruktuiranja (pentagon pristup) • Utvr|ivanje poslovnih strategija i planova • Razvijanje restruktuiranja i ekspanzionih scenarija 2. Faze procesa upravljanja rastom vrednosti banke mogu se detaljnije videti na pregledu 7-1. Promena poslovne filozofije Izgra|ivanje pristupa upravljanjem vrednosti • Ugra|ivanje vrednosti u planiranje • Ponovo razmi{ljanje o procesu investiranja kapitala • Veza kompenzacija sa kreiranom vredno{}u • Razvijanje strategije komuniciranja investiranja • Preoblikovanje uloge top menad`menta Naime.10) Pregled 7-1: 1.. Inc.4. Upravljanje procesom rasta vrednosti banke mo`e se obuhvatiti u tri faze: investiranje.Measuring and Managing the Value of Companies.

ogromna dividenda Li i Upravljanje aktivom ili pasivom? Pasiva Bolje vlasni{tvo ili prodaja nekom? Vlasni{tvo Finansijski miks (dug.pove}anje prihoda .otvoreno tr`i{te Slika 7-5: Upravljanje perspektivnom vrednosti banke Upravljanje vredno{}u u banci zahteva fokus na dugoro~no vo|enje povrata toka gotovine. kapital. a ne samo na promene u zaradi po deonici nakon svakog kvartala.interno investiranje . opra{tanje Rekupovina deonica: . akcije proiritetne itd.) Svop ili rekakapitalizacija Struktura dospe}a duga Novi dug ili prioritetne deonice Nova emisija deonica Prodaja Subsidijarni dug Refundiranje duga.totalna . koje upravljaju dobro svojom vredno{}u. kao i voljnost nepristrasnog adaptiranja na vrednosno orijentisanom pogledu korporativnih aktivnosti koje raspoznavaju poslove po onom {ta oni i treba da budu – investicije u produktivnu aktivu koja donosi povrat iznad njihovih oportunitetnih tro{kova kapitala. u mogu}nosti su da posvete vi{e vremena na fokusiranje vo|enja i kreiranja vrednosti od svog poslovanja.smanjenje t {k Prodaja Li{avanje Prestanak okretanja Isknji`avanje deoni~kog kapitala Pripajanje ili prodaja Likvidacija: . Top menad`eri u bankama.akvizicija Efikasnije poslovanje: . VE]A VREDNOST SAMOSTALNO ILI SA NEKOM DRUGOM BANKOM? Aktiva Bolje vlasni{tvo ili prodaja nekom? Vlasni{tvo Nepromenjeno Kombinovanje sa novom aktivom: . . ve}a vrednost banke je rezultat upravljanja bankom – poslovanjem i aktivom – na jedan superiorniji na~in. Drugim re~ima.UPRAVLJANJE RASTOM I PERFORMANSAMA BANKE 213 Visoke performanse banke dolaze od kreiranja {to je mogu}e ve}e vrednosti od poslovanja i aktive koju banka poseduje.tender .

11) koju karakteri{e sposobnost adaptiranja jednim prodorskim na~inom poslovanja i voljno{}u da se iskoriste povoljne {anse i kreira pove}ana vrednost. str. 11) . Teorija i praksa poslovnog bankarstva poznaju vi{e metoda od kojih se tri naj~e{}e spominju:12) Tom Copeland. Feljton. merenje performansi. Kona~no i mo`da najva`nije. integrisati u poslovnu i korporativnu strategiju banke. METODE I OKVIRI RASTA VREDNOSTI BANKE 7. U su{tini. skok cena deonica samo u toku jednog meseca. 12) Prof. njenih performansi i dividende kao uve}anja bogatstva deoni~ara. stvara se osnova za dugoro~nu orijentaciju za fokusiranje rasta vrednosti banke. Inc. Metode i tempo rasta vrednosti banke Rast vrednosti banka mo`e da ostvari na razli~ite na~ine. dr Uro{ N. 1991. 7.. ]ur~i}: Marketing poslovne banke. Prihvatanjem vrednosti kao krucijalnog cilja od strane deoni~ara. kao {to je na primer.1. stimulativnih kompenzacionih sistema u pravcu vrednosti deoni~ara i komuniciranje sa investitorima u izrazima kreiranja vrednosti. Drugi aspekt upravljanja procesom vrednosti odnosi se na razvoj vrednosno orijentisanog pristupa vo|enju i upravljanju bankom posle restruktuiranja. McKinsey & Company. Ovo mo`e da bude i veoma nepovoljno za firmu (potreba ad`astiranja discipline na relativno visokom nivou dugova). New York. proces vrednosno orijentisane filozofije banke ima dva jasna aspekta. Prvi uklju~uje restruktuiranje koje osloba|a vrednost koja je u klopci firme. ovaj na~in uklju~uje potrebu razvoja i institucionalizacije filozofije upravljanja vredno{}u kroz organizacionu strukturu banke. Ovaj aspekt aktivnosti mo`e odmah da poka`e rezultate koji se mogu rangirati od osrednjih do spektakularnih. John Wiley & Sons. kao izraz. Za uspe{no upravljanje rastom vrednosti banke neophodno je transformisati poslovnu i upravlja~ku filozofiju banke i vrednost. 158-160.UPRAVLJANJE RASTOM I PERFORMANSAMA BANKE 214 Navedena slika 7-5 pokazuje upravljanje perspektivnom vredno{}u banke. To uklju~uje utvr|ivanje prioriteta baziranih na kreiranju vrednosti: planiranje. 29. Novi Sad. str. drugo izdanje.3.3. 1997. Tim Koller and Jack Murren: Valuation .Measuring and Managing the Value of Companies.

~ime banka ostvaruje niz prednosti na tr`i{tu. boljeg kori{}enja informacionog sistema. nedovoljna spremnost da se realno utvrdi i kvantificira veli~ina i struktura neiskori{}enih sopstvenih uslu`nih kapaciteta. ve} da pri tome do|e i do stvarnog smanjenja 'vi{kova' radne snage. prvo. finansijska sredstva) i ima svojih prednosti i nedostataka. ne samo do prostog kvantitativnog objedinjavanja resursa dve ili vi{e banaka. Praksa u razvijenim tr`i{nim privredama u zadnjoj deceniji je pokazala. kao {to su: ve}a stopa profitabilnosti poslovanja. Metod eksternog rasta omogu}ava banci da relativno brzo pobolj{a svoje pokazatelje profitabilnosti. racionalnijeg kori{}enja finansijskih sredstava itd. U tom slu~aju i eksterni rast banke ima svoj smisao ako se on ostvaruje. definisani ciljevi banke (na primer: obim izvora ili ciljna profitabilnost). ekspozitura. produktivnosti i ekonomi~nosti. Ovaj metod se ostvaruje preko procesa fuzije i akvizicije banaka. banka mo`e br`e reagovati na promene na tr`i{tu i metod ne zahteva period pripreme. da se metod eksternog rasta {iroko primenjuje u savremenom bankarstvu. Koji }e od ovih metoda banka koristiti zavisi od mnogobrojnih eksternih i internih faktora. odnosno kombinacija navedena dva metoda. metod eksternog rasta. Metod kombinovanog rasta. banka koristi da bi u odre|enim uslovima maksimalno iskoristila prednosti uz istovremeno minimiziranje nedostataka oba metoda (na primer. informacione sisteme. . ukidanja 'vi{ka' ili neprofitatabilnih poslovnih jedinica (filijala.UPRAVLJANJE RASTOM I PERFORMANSAMA BANKE 215 • • • metod internog rasta. Pod ovim se podrazumeva da do|e. organizaciji i poslovnim navikama. Prednosti se ogledaju u tome da: metod zahteva manja ili ~ak ne zahteva ulaganja. mora interno oja~ati da bi bila sposobna da se konkurentski bori na drugim tr`i{tima i sa sna`nijom konkurencijom. ne samo kvantitativno. izabrani pravac razvoja banke. Me|u najva`nije faktore izbora kori{}enja metoda rasta vrednosti banke spadaju: veli~na banke. nastup banke na inostrano tr`i{te). kao i od navedenih karakteristika – prednosti i nedostataka – ovih metoda. Nedostaci se ispoljavaju kao: mogu}a ograni~enja u postoje}oj tehnologiji. Metod internog rasta vrednosti banke se oslanja uglavnom na sopstvene resurse (prostor. ve} i kvalitativno. ~ime se uti~e na smanjenje fiksnih tro{kova i tro{kova upravljanja. zatim se smanjuje broj neprofitabilnih filijala. opremu. ljude. i metod kombinovanog rasta. Banka. da bi banka po~ela ostvarivati rast. isturenih {altera). ja~a konkurentska sposobnost i ve}a disperzija rizika.

oslanjaju}i se na sopstvenu proizvodno-uslu`nu superiornost. 7. u sferi kreditno-monetarne politike. ne bi se smeli zanemariti slede}i. Menad`ment tim banke treba da ima u vidu endogeno i egzogeno delovanje navedenih faktora. Prilikom razmatranja brojnih faktora koji determini{u tempo rasta vrednosti banke. koje svaki navedeni metod ima.3. (2) slediti lidera-vo|u. politi~ka klima i doga|aji. ili (4) se pak uklju~ivati u 'trku' sa inovacijama. izabrana strategija diversifikacije. mere dru{tva u privredi i.UPRAVLJANJE RASTOM I PERFORMANSAMA BANKE 216 - stepen saturacije ciljnog tr`i{ta. Dakle. atraktivnost i {irina asortimana proizvoda i usluga. kvalitet i struktura raspolo`ivih sredstava. politi~ka i ekonomska klima. izbor metoda rasta banke zavisi i od toga. kako bi formulisao realan tempo rasta vrednosti banke i u tom pravcu usmerio sve aktivnosti u poslovnim segmentima banke. Svaka od ovih mogu}nosti zahteva poznavanje tr`i{nih segmenata i tr`i{ta banke u celini. kao i sopstvenih internih mogu}nosti. postoje}a dru{tvena. pored navedenih faktora. (3) oslanjati se na strategiju modifikacije proizvoda i usluga prema zahtevima odre|enog tr`i{nog segmenta. i drugi faktori. U relativno stabilnim uslovima poslovanja. i mere dru{tveno-politi~ke zajednice u oblasti kreditno-monetarne i finansijske sfere. kako }e menad`ment tim banke iskoristiti prednosti. da se `eljeni tempo rasta banke ostvari. Pentagon okvir za utvr|ivanje {ansi restruktuiranja . Pored strategije izbora kori{}enja metoda rasta. odnosno umanjiti dejstvo nedostataka. {to prvenstveno podrazumeva nisku ili normalnu stopu inflacije. obim. razni elementi psiholo{ke prirode. stepen rizika koji banka mo`e preuzeti. mo`e se relativno lako i pouzdano pratiti tempo rasta pojedinih konkurentskih bankarskih institucija i strategijski se opredeljivati za jednu od mogu}nosti: (1) i}i ispred konkurencije. obim. kao {to su: izabrani metod rasta. pred banku se postavlja i pitanje strategije ostvarivanja tempa rasta vrednosti banke. snaga i struktura konkurencije na ciljnom tr`i{tu.2. Su{tina pitanja je: kojim faktorima je determinisan tempo rasta vrednosti banke i kojom brzinom treba ostvarivati tu stopu rasta? Na ova strategijska pitanja menad`ment tim banke treba blagovremeno dati odgovore i determinisati ih strategijskim planom i poslovnom politikom banke. posebno.

kako bi se izvr{ila komparacija sa ukupnom tr`i{nom vrednosti). potencijalna vrednost sa internim pobolj{anjima (poku{aj da se proceni vrednost svakog posla sa agresivnijim planovima i strategijama i na 13) Tom Copeland. koja se vr{i analiziranjem tr`i{ne situacije i tr`i{nog potencijala. McKinsey & Company.. Inc. 1991. John Wiley & Sons. Pentagon okvir (slika 7-6.UPRAVLJANJE RASTOM I PERFORMANSAMA BANKE 217 Na primeru jednog analiti~kog okvira za utvr|ivanje prilika restruktuiranja u pet dimenzija. New York. uzimaju}i u obzir klju~ne prilive i odlive.13) Teku}a tr`i{na vrednost Gap teku}e percepcije Vrednost kakva jeste 1 Maksimalne {anse prodora 5 2 OKVIR RESTRUKTUIRANJA Optimalno restrukturana vrednost Strategijske i operativne {anse Ve}a vrednost sa internim popravkama Ukupne {anse kompanije 3 [anse za prodaju i akviziciju 4 Ve}a vrednost sa eksternim popravkama Slika 7-6: Pentagon okvir za procenjivanje prilika restrukturiranja Proces restruktuiranja se sastoji od pet faza i to: • prva. da bi se iskoristile {anse i sinergetski efekti u strategijskom pripajanju odre|enih poslova). str. 35.Measuring and Managing the Value of Companies. • druga. Tim Koller and Jack Murren: Valuation . mo`e se sagledati mogu}nost restruktuiranja postoje}eg poslovanja firme. . • tre}a. vrednost firme kakva jeste (potrebno je proceniti vrednost svake komponente portfolija na bazi projektovanog budu}eg toka gotovine. razumevanje teku}e tr`i{ne vrednosti (revizija performansi sa aspekta deoni~ara.) pokazuje kako teku faze procesa restruktuiranja odnosno procenjivanja {ansi.

(3) odr`avanjem {irokog spektra ponu|enih proizvoda i usluga. likvidacija). podsticaj za inovacije. drugi alternativni ciljevi. 14) . optimalno restruktuirana vrednost firme (uzimaju se u obzir interna i eksterna perspektiva i izra|uje plan restruktuiranja na osnovu ~ega se preduzimaju konkretne poslovne akcije). da bi se razvile opcije restruktuiranja. str. kao {to su: maksimiranje profita. koji se ispoljava kroz pravnu i ekonomsku sredinu. Novi Sad. Od izuzetne va`nosti je kvalitet ~elnih i klju~nih ljudi u banci. da je jedan od klju~nih faktora uspeha moderne banke njen menad`ment tim. dr Uro{ N. po{to se maksimiranje profita banke ostvaruje preko pobolj{anja konkurentske pozicije banke i to:14) (1) obavljanjem {irokog asortimana usluga umesto specijalizacije (univerzalna banka). ]ur~i}: Bankarski portfolio menad`ment – Strategijsko upravljanje bankom. Naime. bonitetom i portfolio rizicima banke. drugo pro{ireno i prera|eno izdanje. (2) pona{anjima i odlukama menad`ment tima i (3) dru{tvenim uticajem. potrebno je proceniti teku}u i potencijalnu internu vrednost poslova baziranu na o~ekivanim tokovima gotovine i komparirati iste sa eksternom prodajnom vredno{}u. otkup od strane menad`menta ili tre}e strane. i peta. Konceptualni okvir maksimiziranja vrednosti banke Savremena bankarska teorija i praksa ukazuju. (4) globalnom promocijom kao primarnom konkurentskom prednosti.UPRAVLJANJE RASTOM I PERFORMANSAMA BANKE 218 • • toj osnovi proceni potencijalna vrednost firme i budu}a vrednost performansi svakog posla i firme kao celine). kao cilj banke.3. bilansima. ~etvrta. Prof. Kompariranje vrednosti mo`e pomo}i da se identifikuju ‘gap’-ovi u percepcijama izme|u investitora i menad`ment tima firme oko perspektive poslovanja. Da bi se postiglo maksimiranje vrednosti ili pak. i kona~no. kvalitetom. prema teoriji je odre|en od tri bazi~ne snage: (1) vlasni~kim preferensama. potencijalna vrednost sa eksternim pobolj{anjima (podrazumeva ~etiri scenarija: prodaju strategijskom kupcu-drugoj firmi koja bi mogla da uspe{nije posluje i ostvari sinergiju. osnivanje nove firme. 2002. pra}enje i ocena rada uz adekvatno nagra|ivanje. (5) pru`anjem najvi{eg nivoa kvaliteta usluga. Konceptualni okvir za primenu principa maksimiranja vrednosti. Feljton. koncentracijom na pakete proizvoda i usluga. (2) preko davanja ve}eg zan~aja srednjem tr`i{tu. 325. 7.3. na li~ne kontakte i uz ve}u primenu automatizacije u poslovanju.

sasvim je jasno. da se listi razloga. 7-7: Implementacija principa maksimiziranja vrednosti Polaze}i od bazi~nog cilja poslovne banke. menad`ment tim banke treba na najbolji na~in da ostvaruje svoje funkcije. Bazi~ne funkcije menad`ment tima banke su: planiranje. Upravljanje vanbil. da maksimizira zaradu svojih deoni~ara. organizovanje i kontrola. aktivnostima Slika br. posle deregulacije finansijskog tr`i{ta. 326. Upravljanje kapitalom 5. organizovanja i kontrole. upravljanje porezima.UPRAVLJANJE RASTOM I PERFORMANSAMA BANKE 219 maksimiranje veli~ine. upravljanje kapitalom. Kontrola tro{kova . satisfakcija ili tro{kovne preference. njegovi zadaci su danas. banka mo`e koristiti slede}ih {est strategija: upravljanje razlikom kamatne stope. Mada su bazi~ne funkcije menad`menta ostale iste. i upravljanje vanbilansnim aktivnostima. upravljanje likvidnom pozicijom. Za ostvarivanje bazi~nog cilja banke. znatno o{trije ispoljeni usled konkurentske borbe i pogor{anih uslova za ostvarenje profita. neophodno je ‘o`iveti’ i usmeriti celokupni proces aktivnosti planiranja. zbog kojih jedna 15) Ibidem. Naime. Upravljanje razlikom kamatne stope 2. Grafi~ki prikaz vidi na slede}oj slici 7-7:15) VLASNI^KE PREFERENSE PONA[ANJE I ODLUKE MENAD@MENT TIMA BAN^INI CILJEVI DRU[TVO: PRAVNA I EKONOMSKA SREDINA POLITIKE ZA OSTVARIVANJE CILJEVA BANKE 1. .izdataka 3. kontrolu tro{kova. Upravljanje pozicijom likvidnosti 4. str. Upravljanje porezima 6. Ostvarivanje zadataka menad`ment tima u promenjenim uslovima. postao je kriti~ni faktor uspeha ili neuspeha banke.

Kreiranje uve}avanja vrednosti deoni~ara Sa utvr|ivanjem maksimizacije bogatstva akcionara. Regional and Global. mo`e dodati i lo{ kvalitet menad`menta. pored znanja o bankarskoj tehnici i tehnologiji. New York. 2001. Znanja i sposobnosti. 18) Zabihollah Rezaee: Financial Institutions. danas i u savremenim bankarskim institucijama razvijenih zemalja. str.UPRAVLJANJE RASTOM I PERFORMANSAMA BANKE 220 banka mo`e da ode u ste~aj. John Wiley & Sons. 291-292. pored lo{e plasiranih kredita i pada ekonomije. Smatra se da tri faktora interaktivno determini{u vrednost u~e{}a banke. Englewood Cliffs. da se svaka odluka evaluira u znaku njenog uticaja na vrednost (cenu) ban~inih akcija.16) 7. ali se to ne mo`e re}i i za znanja iz menad`menta. prora~un vremena povrata ili toka gotovine (rokovi dividende). Graddy and Austin H. (2) dodatu ekonomsku vrednost (‘economic value added’ ili ‘EVA’). kao {to je to. Mergers.godine. Mada se do sada u bankama menad`ment nije vrednovao kao klju~ni faktor uspeha ili neuspeha banke. Second Edition. Duane B. obavlja se u nameri da se pobolj{a uve}avanje vrednosti deoni~ara kombinovane finansijske institucije. Kreiranje ili uve}avanje vrednosti ili bogatstva deoni~ara bi trebalo biti jedan od najva`nijih ciljeva banke kao finansijske institucije. kao bazi~nog kriterijuma odlu~ivanja ili merenja performansi. Naime. Postoji nekoliko tehnika za merenje internih performansi koje se u banci mogu koristiti za procenu uve}avanja vrednosti deoni~ara. New Jersey. Odnosno. za sprovo|enje daljih reformi u bankarstvu. recimo ameri~ko bankarstvo. koji imaju i znanja i sposobnosti za preduzimanje rizika u bankarskim poslovima. str. bogatstva deoni~ara:17) • • • povrati ili tok gotovine akcionarima banke (mogu}nost dividende). rizik i prinos se razmatraju simultano. rizik performansi akcionara banke (visina dividende). 327. str. ose}a se nedostatak upravo kvalitetnog menad`menta. nema sumnje da su danas znanja zaposlenih o klasi~noj bankarskoj tehnici i tehnologiji u bankama na visokom nivou. Valuations.3. i Ibidem.4. Te tehnike obuhvataju:18) (1) procenu rizika (‘risk assessment’). 1990. I zaista. moraju biti pro{irena na probleme menad`menta i moraju biti na vi{em nivou od sada{njeg. and Acquisitions – The Fair Value Approach. 35. Prentice Hall. Spencer: Managing Commercial Banks – Community. 17) 16) . tj. Maksimizacija bogatstva akcionara zna~i. svaka konsolidacija i povezivanje u industriji finansijskih usluga. ~ak i tamo se ose}a nedostatak stru~nih i savremeno obrazovanih i osposobljenih bankara. koje danas moraju posedovati menad`eri u bankama.

rizika likvidnosti). a kada je negativan. to ozna~ava uve}avanje vrednosti. operativne i politi~ke rizike. (2) Dodata ekonomska vrednost (‘economic value added’ ili skra}eno ‘EVA’) mo`e da se koristi u proceni uve}avanja vrednosti deoni~ara preko seta matrica koje determini{u da li aktuelni neto prihod po izve{taju prema{uje predodre|enu o~ekivanu zaradu. to pokazuje da vrednost deoni~ara opada. u nameri da uve}aju kreiranu vrednost svojih deoni~ara. Ovi tro{kovi treba da budu procenjeni i uklju~eni u merenje performansi. a ne u neku drugu. EVA meri kombinovane performanse banke bazirane na njenom prinosu na ukupan kapital – deoni~ki i dugoro~ni dug. Model EVA izjedna~uje razliku izme|u zvani~no objavljenog neto prihoda i finansijskih tro{kova kapitala koji terete zaradu (EVA = neto prihod – tro{kovi kapitala i investiranja). Finansijska institucija treba inkorporirati sve tipove potencijalnih rizika u njen interni model rizi~ne vrednosti (‘value-at-risk’ ili skra}eno ‘VAR’). Koncept EVA meri koliko su dobro deoni~ari pripojene banke nagra|eni za investiranje ba{ u tu kombinovanu banku. Koncept EVA podrazumeva da jedna investicija mora generisati prinose najmanje ekvivalentne tro{kovima kapitala. MVA je razlika izme|u tr`i{ne vrednosti . da bi se procenilo na odgovaraju}i na~in koliko }e banka biti uspe{na u kreiranju bogatstva svojih deoni~ara posle fuzije. Ovaj metod obuhvata aktivnost identifikacije svih tipova rizika uklju~iv{i: kreditne.UPRAVLJANJE RASTOM I PERFORMANSAMA BANKE 221 (3) balansiranu bodovnu kartu (‘balanced scorecard’ ili ‘BSC’). da bi se smatrala profitabilnom i ekonomski opravdanom. Finansijske institucije treba da mere i upravljaju prirodom internih odnosa svih njihovih rizika i da ih minimiziraju na oprezno prihvatljiv nivo poslovnog rizika. Tradicionalna mera prihoda je razmatrala samo jedan tip tro{kova kapitala – kamatu na dug – dok je ignorisala tro{kove finansiranja putem deoni~kog kapitala. Poslovi fuzije i akvizicije mogu se smatrati uspe{nim u pobolj{anju kreacije vrednosti deoni~ara kada oni pove}avaju dodatnu tr`i{nu vrednost (‘market value added’ ili skra}eno ‘MVA’). Procene rizi~ne vrednosti treba da su bazirane i odre|ene na pona{anju i kretanjima navedenih faktora rizika (kreditnog rizika. strategijske. koji determini{e projektovani iznos maksimalnog gubitka pojedinog portfolija tokom datog perioda. tr`i{ne. Kada je koeficijent EVA pozitivan. Tro{ak kapitala je izmereni tro{kovni prosek dugoro~nog duga i deoni~kog kapitala koji deoni~ari i holderi obveznica treba da zarade investiranjem u jednako rizi~ni investicioni poduhvat. (1) Procena rizika je metod koji fokusira procenu rizika i rizika upravlja~kih jedinica u cilju merenja uve}avanja vrednosti deoni~ara. tr`i{nog rizika.

Norton: The Balanced Scorecard – Measures that Drive Performance. odnosno vode}ih indikatora i zaostaju}ih indikatora. (3) Balansirana bodovna karta ili izbalansirana lista merila (‘balanced scorecard’ ili ‘BSC’) je metod koji se naj~e{}e koristi kao tehnika procene uve}anja vrednosti deoni~ara. satisfakciju korisnika. operativnu efikasnost i efektivnost. kontinuiranu profesionalnu edukaciju. Finansijske mere uklju~iv: neto prihod. povrata investicija) i nefinansijskih mera (kvaliteta proizvoda i usluga. Harvard Business Review on Measuring Corporate Performance. str.19) BSC pristup sugeri{e ravnote`u izme|u finansijskih mera (neto prihoda.godine. Kaplan and David P. uklju~uju}i deoni~ki kapital i dugoro~ni dug (weighed average cost of capital. BSC metod je relaativno nova tehnika merenja originalno razvijena od Kaplan-a i Norton-a 1992. tehnolo{ki napredak i sigurnost. Robert S. 123-215. Klju~na karakteristika BSC metoda je da on meri finansijske i nefinansijske faktore uklju~uju}i: • • • • finansijske indikatore. Operativno merenje odnosi se na produktivnost. interno poslovanje. invested capital including both equity and debt = capital charges CCh).UPRAVLJANJE RASTOM I PERFORMANSAMA BANKE 222 fuzionisane banke i njenog investiranog kapitala (uklju~uju}i deoni~ki kapital i dugoro~ni dug): MVA = tr`i{na vrednost fuzionisane banke minus investirani kapital MVA = sada{nja vrednost o~ekivane budu}e EVA vrednosti EVA = prihod po ra~unovodstvenim izve{tajima minus tro{kovi kapitala CCh = veli~ina prose~nih tro{kova kapital i investirani kapital. inovativnosti. profitabilnosti. Mere u~enja i rasta determini{u u kojoj meri je radna snaga spremna i motivisana da bude kreativna i inovativna. inovacije proizvoda. satisfakcije zaposlenih) u proceni uve}anja vrednosti deoni~ara. satisfakcije korisnika. operativnu marginu. zaradu po deonici i prihod od novih proizvoda se ultimativno koriste za procenu uve}anja bogatstva deoni~ara. 1998. Ove mere omogu}uju finansijskoj instituciji da proceni kvalitet svojih proizvoda i usluga za popravljanje satisfakcije i zadovoljenje potreba korisnika. Merenje uklju~uje trening kod ku}e i na poslu. Merenje korisni~ke perspektive koristi se za procenu satisfakcije korisnika preko informacija o ponavljanju poslova ili o lojalnost korisnika. Efektivni BSC treba da vr{i balansiranje izme|u vode}ih performansi. Harvard Business School Press. preporuke i druga ovla{}enja zaposlenih. i porast zaposlenih i u~enje. 19) .

obi~no sa novim imenom.1. Pri tome.UPRAVLJANJE RASTOM I PERFORMANSAMA BANKE 223 • • • • kako vas vide va{i korisnici. i mogu li one kontinuirano da pobolj{avaju i uve}avaju vrednost deoni~ara. str. ali ne uvek. Metodologija BSC je korisna za finansijske institucije putem koje treba da se osigura ostvarivanje njihovih ciljevati sa obezbe|ivanjem odgovora na napred navedena pitanja. Beograd. novom filozofijom i novim stilom poslovanja. 1995. odnosi na slede}e elemente poslovanja: • pove}anje ekonomije obima. pre svega.4. SU[TINA PROCESA FUZIJE I AKVIZICIJE 7. To se. 332. ranije banke gube svoj identitet i nastavljaju svoje poslovanje kao nova banka. odnosno preuzimaju. Akvizicija ili pripajanje (‘acquisition’) je aktivnost kada jedna.4. Efikasnije i efektivnije poslovanje banke pozitivno uti~e na vrednost performansi. Pojam i su{tina fuzije i akvizicije banaka Fuzija ili spajanje (‘merger’) je aktivnost spajanja dve ili vi{e banaka u jednu. ~iji je primarni zadatak da sagleda efekte fuzije i akvizicije na vrednost budu}e banke. 1) Milutin ]irovi}: Bankarski menad`ment. novu banku. Takav proces upro{}eno ilustruje slede}a jedna~ina: 1) V(AB) > V (A) + V (B) gde je: V = vrednost banke A = banka koja vr{i preuzimanje B = banka koja se preuzima (ciljna banka) Sinergetski efekti mogu se o~ekivati u pove}anoj efikasnosti poslovanja nove banke.godine. Ovo se zasniva na o~ekivanim sinergetskim efektima procesa preuzimanja banaka. Ekonomski institut. Cilj je da se spajanjem ili preuzimanjem banke ili banaka dobije ve}a vrednost budu}e banke od zbira vrednosti banke i banaka koje se spajaju. obi~no ve}a banka. kako one mogu da pobolj{aju kvalitet i da budu efikasnije i efektivnije. {to kontinuirano doprinosi i rastu vrednosti banke kao finansijske institucije. kako one izgledaju njihovim deoni~arima. pripoji-preuzme jednu ili vi{e manjih banku i nastavi poslovanje pod svojim postoje}im imenom Preuzimanju banaka putem fuzije i akvizicije prethodi analiza. . 7.

John Wiley & Sons. i pove}anjem njihovog pristupa pouzdanijoj poslovnoj mre`i. pove}anjem njihove tr`i{ne snage preko prodajnih cena i naknada za usluge. Proces fuzije i akvizicije banaka u razvijenim tr`i{nim privredama je nu`an i koristan. Drugi. {to se preko jednog racionalnog tr`i{nog mehanizma izbacivanja iz sistema re{ava pitanje banaka sa slabim performansama. koji stoji gotovo iza svake fuzije i akvizicije banaka u industriji finansijskih usluga. Mergers and Acquisitions – The Fair Value Approach. Tre}i.2. Bankarska teorija i praksa poznaju tri pristupa za testiranje i evaluaciju vrednosti nove banke nastale spajanjem ili pripajanjem banaka. 2) Zabiholah Rezaee: Financial Institutions.UPRAVLJANJE RASTOM I PERFORMANSAMA BANKE 224 • ve}a konkurentska sposobnost. Prvi. 7. To mo`e da bude postignuto:2) • pobolj{anjem efikasnosti i efektivnosti kombinovanih institucija preko • • ekonomije obima i smanjenja tro{kova. • pristup na nova tr`i{ta. Motivi i determinante fuzije i akvizicije banka Primarni motiv. u odnosu na kombinovanu stopu prinosa koju bi ostvarile dve banke. za evaluaciju se mo`e koristiti knjigovodstvena vrednost banaka i to kao razlika izme|u prilago|ene knjigovodstvene vrednosti bankarskih aktiva i vrednosti njihovih obaveza. {to se osnivanjem novih banaka pove}ava konkurentska snaga na bankarskom tr`i{tu. Nu`an zbog toga. str. . Rast bogatstva deoni~ara fuzijom i akvizicijom entiteta ili je razultat vrednosti kreirane tom fuzijom i akvizicijom ili mo`e rezultirati od transfera bogatstva sa imaoca obveznica na imaoce deonica sa nepromenjenom ukupnom tr`i{nom vredosti kombinovanog entiteta. evaluacija bankarske firme polazi od tr`i{ne vrednosti deoni~kog kapitala banke na osnovu teku}e berzanske cene jedne deonice pomno`enom ukupnim brojem emitovanih deonica.4. Second Edition. 84. povezan je sa klju~nom svrhom egzistencije svakog poslovnog entiteta – maksimiziranjem vrednosti deoni~ara. i koristan. i • kvalitetniji menad`ment tim banke. projektovna evaluacija budu}e nove banke mo`e se sagledati na osnovu diskontovanog toka profita koji bi nova banka trebalo da ostvari u narednom periodu. Valuations. • pove}anje finansijskog potencijala. 2001. New York. Novi talasi fuzija i akvizicija u protekloj deceniji u bankarskom i finansijskom sektoru SAD to potvr|uju. • racionalnija prodajno-poslovna mre`a.

Smanjene restrikcije za filijale 2. fuzionisani entitet o~ekuje ve}u zaradu-profit. Primena op{te prihva}enih ra~unovodstvenih principa (GAAP) nasuprot Regulatornih ra~unovodstvenih principa (RAP) 2. Propis o eliminisanju metoda interesnog udru`ivanja Napredak u komunikaciji i tehnologiji procesiranja podataka Internet bankarstvo Kori{}enje Web stranica 1. i 1999. Standardi fer vrednosti 3. Fuzije i akvizicije su postale ~esta praksa u industriji finansijskih usluga u SAD. Primena GLB Act-a iz 1999.u podeli rizika i u{tedi tro{kova. . Ekonomski faktori 3) Ibidem. 88.UPRAVLJANJE RASTOM I PERFORMANSAMA BANKE 225 Kada se dva entiteta kombinuju. Tehnolo{ki napredak Poslovno iskustvo 4. Ekonomski rast 2. kultura. eliminisane su me|udr`avne bankarske restrikcije 3. Regulacije i propisa Indikatori-faktori 1. Smatra se. 5. smanjenje tro{kova. Redukcija bankrota banaka 1.godine (kada je broj komercijalnih banaka opao za 40%). Ekspanzija ponude finansijskih usluga 4. str. Niske kamatne stope 2. dozvoljena je konsolidacija u FSI 1. Primena RNIB Act-a iz 1994. Izve{tavanje i ra~unovodstveni standardi 3. pove}anje prihoda.3) Pregled 7-2: Podru~je 1. Porast broja banaka 6. pove}anje poslovanja i teritorije. Porast koncentracije finansijskih institucija na nacionalnom nivou 2. Praksa teku}eg rapidnog koraka fuzija i akvizicija ukazuje na nekoliko karakteristi~nih faktora (pregled 7-2). Ravnomeran rast cena bankarskih deonica 5. prisustvo na tr`i{tu. sli~ni izazovi moraju da budu odgovaraju}e usmereni da osiguraju uspeh ovih poslovnih poteza. koji je po~eo ranih 1980-tih. To je evidentno preko opadanja broja finansijskih institucija u periodu izme|u 1985. Ipak. Drugi faktori koji mogu da budu va`ni u fuziji i akviziciji su: sinergija. da je talas megafuzija i akvizicija deo trenda ujedinjenja u industriji finansijskih usluga. Pove}anje snage i kvaliteta zarade 3. ekonomija obima.

7. Grafi~ki predstavljene. treba da se istra`e i procene finansijske prilike i srodne prepreke (na primer. bilo kakav porast broja fuzija i akvizicija bio bi nemogu} bez eliminacije tradicionalnih me|udr`avnih ograni~enja i restrikcija filijala.UPRAVLJANJE RASTOM I PERFORMANSAMA BANKE 226 3. Prvo. ^etvrto. Dopu{taju}i da je nemogu}e identifikovati sve uzroke i efekte teku}ih fuzija i akvizicija u praksi industrije finansijskih usluga. su{tinski napredak u informacionoj tehnologiji. izvanredno obilje finansijskog kapitala (novca) i cena deonica. nivo koncentracije daje tr`i{tu ve}u snagu i kupovnu mo} za pripajanje drugih banaka. koje rezultiraju od visokih zarada raspolo`ivih za investiranje. on zahteva du`i vremenski period i velike napore i kupca i prodavca. svrha je da se pomo}u navedenih uzroka objasni i razume najve}i broj nedavnih fuzija i akvizicija. Vi{ak finansijskog kapitala Izazovi za obavljanje poslova fuzije i akvizicije uklju~uju prilike da se: (1) postigne profitabilni posao (tj. aktivnosti procesa fuzije i akvizicije su na slici 7-8: Kupac Pre~i{}ava poslovni plan Formira M&A tim Utvr|uje M&A plan Utvr|uje ciljne kriterije Identifikuje kandidate Analizira ciljeve Rangira ciljeve PROCES FUZIJE I AKVIZICIJE Faza strategijske pripreme Prodavac Pre~i{}ava poslovni plan Analizira sopstvenu banku Utvr|uje vrednost fran{ize Uve}ava vrednost Razvija prodajni dokument Identifikuje potencijalne kupce Fini{ira strategiju pregovora Utvr|uje ponudu Pregleda poreske konsekvence Poma`e u dijalogu Fini{ira strategiju pregovora Kontaktira ciljeve Preliminarno razgovara Pi{e Internet pismo d ib k Utvr|uje finalnu transakciju Osigurava pristanak Finalizuje finansiranje Kompletira transakciju Faza pregovora i istra`ivanja Faza finalizacije i integracije Pregleda kona~ni ugovor Kompletira transakciju . Kada se razmatra posao fuzije i akvizicije. Faze procesa fuzije i akvizicije banaka • Proces fuzije i akvizicije dve bankarske organizacije je ekstremno slo`en. Tre}e. komunikacijama i obradi podataka igra va`nu ulogu u olak{avanju i obavljanju virtuelno mogu}e fuzije i akvizicije u bankarskoj industriji.3. podstaklo je kao nikad rastu}i talas fuzija i akvizicija u bankarskoj industriji. Navedeni pregled 3-1 daje sumarni iskaz mogu}ih determinati fuzije i akvizicije finansijskih institucija. razli~ita korporativna kultura). finansijska korist za deoni~are za obe institucije) i (2) prinudno ujedinjuju eventualne prepreke tokom procesa kombinovanja ljudskih i fizi~kih resursa.4. Drugo. Izobilje novca raspolo`ivog za investiranje 4.

Prva faza bilo koje fuzije ili akvizicije odnosi se na razvoj strategije koja defini{e pravac banke i utvr|uje dugoro~ne ciljeve kojima banka treba te`iti. moraju se pa`ljivo razmotriti svi aspekti takvog poduhvata: poslovni. utvrditi kriterije za izbor kandidata (veli~inu.UPRAVLJANJE RASTOM I PERFORMANSAMA BANKE 227 Slika 7-8: Poslovne aktivnosti banaka u procesu fuzije i akvizicije U ovom procesu. finansijske i poreske apekte i strategiju pregovaranja). Druga faza fokusira proces fuzije i akvizicije koji se odnosi na pregovaranje i istra`ivanje. ako se o~ekuje da fuzija ili akvizicija bude uspe{na. i faza finalizacije i integracije. strukturu transakcije. strukturu obaveza. miks aktive. Ova faza obuhvata sedam tipi~nih poslovnih koraka koje treba obaviti i to: • • • • • • • sa~initi strategijski plan (fokus. . nivo kapitala i sistem isporuke). sa~initi plan fuzije i akvizicije (rok. • faza pregovaranja i istra`ivanja. operativni. do ta~ke na kojoj treba pripremiti finalni ugovor o fuziji ili akviziciji. lokaciju. korisnike i tr`i{nu poziciju. ra~unovodstveni i poreski. organizacioni. pravni. i uraditi preliminarnu evaluaciju i finansijsku studiju izvodljivosti. U ovoj fazi fuzije i akvizicije postoje ~etiri klju~na aspekta i to: • • 4) strategija pregovaranja. 303-304. str. izvr{iti anlizu kandidata. pa sve do integracije entiteta. evaluacija mora da bude jedan va`an input u procesu dono{enja odluka – od incijalne ciljne analize. kontakt sa kandidatom i preliminarni razgovori. kvalitet kreditnog portfolija. izvr{iti identifikaciju kandidata. Ova faza pokriva aktivnosti od inicijalnog kontakta izme|u kupca i prodavca. pravac i ciljeve banke za horizont tri do pet godina). formirati tim za fuziju i akviziciju (ljudi iz klju~nih ban~inih funkcija). Tokom procesa. Proces fuzije i akvizicije mo`e se sa`eto predstaviti u tri opse`ne faze:4) • faza strategijske pripreme. Ibidem.

kratki finalni pregled. {to pokazuje slika 7-9. 74-76. ili u varijanti pro{irenja tr`i{ta na razli~itim lokalnim tr`i{tima. zbog evaluiranja efekata i politika odgovornosti u poslovima fuzija i akvizicija. Union Bank o9f Swizerland i Swiss Bank Corporation. Tako je u 1998. koja je obuhvatala razli~ite finansijske usluge kao {to su komercijalno bankarstvo. investiciono 5) . {to zahteva izuzetno stru~an i profesonalni odnos formiranih timova. Deutsche Bank i Bankers Trust. str. Me|u najve}im se smatraju: Citicorp i Travelers. ukupna transakcija je zavr{ena i po~inje posao integrisanja entiteta. U stvari. Bank Boston i Fleet Financial Group. i integraciju entiteta.4. Wells Fargo i Norwest. faza pregovaranja i istra`ivanja i faza finalizacije i integracije fuzije i akvizicije. U periodu od 1990. postoje dva tipa poslovnih kombinacija u industriji finansijskih usluga: (1) konsolidacija i (2) povezivanje. spada u poslove novijeg datuma. 7. Va`no je uo~iti i praviti razliku izme|u poslovnih kombinacija na postoje}em tr`i{tu i poslovnih kombinacija na pro{irenom tr`i{tu. i pa`ljiva provera performansi i vrednosti banke.4. Obavljanje ove tri faze procesa: faza strategijske pripreme. bilo gradskom ili ruralnom.godine nastale su mnoge fuzije i akvizicije banaka u SAD i u svetu. do 1999. menad`ment timova i organa upravljanja u bankama.5) Ibidem. U ovoj fazi transakcioni termini su finalizovani. itd. su validne taktike pozicioniranja sa namerom da pomognu kombinovanim kompanijama da se efektivnije bore na globalnom tr`i{tu: (1) podr`avanjem postoje}ih poslovnih linija. {to obuhvata pet glavnih aspekata: • • • • • finalizaciju ugovora.UPRAVLJANJE RASTOM I PERFORMANSAMA BANKE 228 • • pismo namere. dugoro~ni i odgovorni. Tre}a i poslednja faza u procesu fuzije i akvizicije je finalizacija i integracija. vrednost fuzija i akvizicija banaka u SAD dostigla najve}i nivo vrednosti od 674 milijarde dolara. finalizaciju transakcija. saglasnost regulatora i deoni~ara. Fuzije i akvizicije. konsolidacije i povezivanja. (2) {irenjem u nove poslovne linije i (3) eliminisanjem ranijih konkurenata. Bank Ameica i Nations Bank.godini. Najvi{e publikovana megafuzija bila je Citicorp i Traveler sa procenjenom vrednosti kombinovane aktive od 669 milijaldi dolara. koji su slo`eni. Poslovne kombinacije i politike odgovornosti Aktivnosti i transakcije fuzija i akvizicija banaka obavljaju se na postoje}em tr`i{tu izme|u banaka na istom tr`i{tu. Bank One i First Chicago. Socete Generale i Paribus.

ilustruje. firmi za preuzimanje rizika emitenata hartija od vrednosti. to je dovelo do potrebe da se vi{e pa`nje posveti politikama odgovornosti za poslove fuzije i akvizicije u industriji finansijskih usluga. Dono{enjem GLB Act-a 1999. Slika 7-10. 83. Povezivanje zna~i ekspanziju polja rada ili {irine finansijske institucije u razne finansijske usluge kroz fuzije i akvizicije banaka i drugih finansijskih institucija. na sa`et na~in.6) bankarstvo. upravljanje aktivom. Me|utim. brokerskih ku}a. osiguranje od nesre}ih slu~ajeva i `ivotno i osiguranje. udru`enim fondovima. banaka me|usobno. koje su sposobne da odobravaju potro{a~ke i poslovne kredite.godine u SAD. banke su se suo~ile sa rastom konkurentske pozicije osiguravaju}ih kompanija. odnosno firmi finansijskih usluga (osiguravaju}ih kompanija. 6) Ibidem. da stanu pod jedan korporativni krov. osiguravaju}im kompanijama i investicionim firmama. brokerske poslove sa hartijama od vrednosti i osiguranje imovine. Ovaj novi talas povezivanja doneo je mogu}nost bankama. banaka i bankarskih holding kompanija). . u kojim segmentima su te odgovornosti neophodne. kreditnih unija.UPRAVLJANJE RASTOM I PERFORMANSAMA BANKE 229 Postoje}e tr`i{te Konsolidacije Poslovne kombinacije Pro{ireno tr`i{te Postoje}e tr`i{te Pro{ireno tr`i{te Povezivanje Slika 7-9: Poslovne kombinacije u procesu fuzija i akvizicija Konsolidacija povla~i za sobom kombinaciju resursa sli~nih finansijskih institucija (na primer. str. kao i da nude ostale bankarske usluge ({tedne i teku}e ra~une). udru`enih -‘mutual’ fondova). kroz fuzije i akvizicije. udru`enih fondova.

Tr`i{no vo|ena odgovornost i disciplina su.UPRAVLJANJE RASTOM I PERFORMANSAMA BANKE 230 Bazni standardi rizika kapitala Regulacija kapitala Bazelski sporazum Finansijska modernizacija Modeli kreditnog rizika Politike odgovornosti za fuzije i akvizicije Efektivna kontrola procesa Supervizija institucije Praksa upravljanja rizikom Interna struktura kontrole Modeli vrednosti u uslovima rizika Finansijski izve{taji i ki k j Izve{tavanje interne kontrole Supervizorsko evaluiranje izve{taja Modeli a|ustiranja tr`i{nog rizika Tr`i{na disciplina Slika 7-10: Politike odgovornosti za procese fuzija i akvizicija Politike odgovornosti usmerene su na tri podru~ja: (1) regulaciju kapitala. regulatori i supervizori ne . verovatno. (2) superviziju institucija i (3) tr`i{nu disciplinu. najbolja politika odgovornosti za promene u kombinovanim institucijama. Bankarski autoriteti.

John Wiley & Sons. Norton: The Balanced Scorecard – Measures that Drive Performance. 2. Anthony Saunders: Financial Institutions Management – A Modern Perspective. Kreatori politike i regulatori. 1989. 5. Mergers. 8. Feljton. moraju za{titi porast tr`i{ne snage od fuzija i akvizicija. Joseph F. ]ur~i}: Bankarski portfolio menad`ment – Strategijsko upravljanje bankom. Harvard Business Review on Measuring Corporate Performance. korisnike. Feljton. New York. 1995. str. Tim Koller and Jack Murren: Valuation . Rose: Commercial Bank Management. Kaplan and David P. bilansima. MacMillan Publishing Company. kvalitetom. 375-397. Peter S. . 1994. koji obezbe|uju krajnju osnovu sigurnosne mre`e. Robert S. Prof. bonitetom i portfolio rizicima banke. 4. Inc. Harvard Business School Press. kako na postoje}em. ]ur~i}: Marketing poslovne banke. Englewood Cliffs. 1998. Prentice-Hall. Duane B. Zabihollah Rezaee: Financial Institutions. 1997. Spencer: Managing Commercial Banks Community. dr Uro{ N. Third Edition. industriju finansijskih usluga i sistem i obveznike poreza. Valuations. Novi Sad.: Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry. Prof. 6. New York. drugo pro{ireno i prera|eno izdanje. and Acquisitions – The Fair Value Approach. Graddy and Austin H. 3. 7. Irwin. John Wiley & Sons. McKinsey & Company. Irwin. Second Edition. Jr. 2002. Regional and Global. New Jersey. third edition. New York.UPRAVLJANJE RASTOM I PERFORMANSAMA BANKE 231 treba da se uklju~uju direktno u mikro upravljanje institucijama koje se fuzioni{u. da za{tite su{tinski negativne spolja{nosti institucije. 2001. Sinkey. Tom Copeland. 1990..Measuring and Managing the Value of Companies. drugo izdanje. tako|e. 1991. oni treba da procene odgovornost nadzora. 9. Novi Sad. dr Uro{ N. L I T E R A T U R A: 1. Me|utim. tako i na pro{irenom tr`i{tu.

UPRAVLJANJE KORPORATIVNIM PERFORMANSAMA BANKE OKVIR OSME GLAVE: • • • • Identifikacija korporativnih performansi banke Planiranje korporativnih performansi banke Merenje korporativnih performansi banke Analiza korporativnih performansi banke .Profit je krajnji cilj svake poslovne aktivnosti banke! GLAVA 8.

Naime. pa i i srednje odnosno prose~ne performanse. koji se iskazuje tokom i na kraju godine. njene veli~ine.1. performanse banke mogu da budu vrhunske. stopa likvidnosti i sli~no. borba za prvo mesto odnosno lidersku poziciju u o{troj konkurenciji podrazumeva skladnost svih napora banke usmerenih ka jedinstvenom krajnjem cilju: ostvarenju profita. u~inak. vezano je za ostvarivanje niza drugih kratkoro~nih vrsta performansi banke. U tr`i{nim uslovima. kao i njene efikasnosti i efektivnosti poslovanja. Ostvariti lidersku poziciju i vrhunske performanse na tr`i{tu i biti prvi. ostvarenje. kao {to je.6) Performanse banke su ogledalo njene vrednosti. Obavljanje pojedina~nih savkodnevnih poslova uti~e na ostvarivanje profita banke. Vrhunske performanse banke predstavljaju pokazatelje najve}eg stepena uspe{nosti poslovanja banke. od velikog zna~aja je da banka ostvaruje vrhunske. Dakle. izvr{enje. Pojam i su{tina korporativnih performansi banke Najkra}e. Niskim performansama smatraju se oni pokazatelji (na primer. profitabilnosti) koji tendiraju smanjenju od prose~nih ka minimalnim pokazateljima.KORPORATIVNI IDENTITET I PERFORMANSE BANKE 234 8. najve}a stopa profitabilnosti. 6) Performanse (na engleskom ‘performance’) u svom op{tem zna~enju izra`ava funkcionalnu sposobnost. na primer.1. a ponekad ~ak i lo{e banke. njenog uspeha. profitabilnosti) cele grane ili grupe sli~nih banaka. IDENTIFIKACIJA KORPORATIVNIH PERFORMANSI BANKE 8. kao {to su. kvalitet aktive. Posmatrane kao odnos jedne banke prema svim drugim bankama ili bankama u okviru jedne uporedive grupe (‘peer group’).1. Ostvarivanje profita kao dugoro~ne performanse. srednje ili niske. je izazov svake dobre. delo. postoji veoma ~vrsta i jasna veza izme|u ostvarivanja dugoro~nih i kratkoro~nih performansi u poslovanju banke. kao bitnih preduslova za ostvarivanje profita. na primer: stopa profitabilnosti. Srednje performanse predstavljaju one veli~ine koje ostvaruju banke oko visine prose~nog nivoa pokazatelja (na primer. . kvalitet i kvantitet poslovanja banke. pod performansama banke podrazumevaju se ostvareni rezultati.

tro{kova. dok se funkcionalne performanse banke odnose na iskazivanje vrednosnih podataka o veli~ini i uspe{nosti pojedinih funkcionalnih delova banke (obim kredita. obim {tednje. broj {tedi{a. Naturalne performanse odnose se na iskazivanje ostvarenih naturalnih veli~ina (broj korisnika kredita. Tako se performanse mogu svrstati u slede}e grupe: • • • • op{te i funkcionalne performanse. • upravlja~ke performanse. da bi se njihova veli~ina lak{e poredila sa drugima bankama. broj depozitara) kako na nivou banke.1. pona{anja. tako i na njene funkcionalne delove. profita). obim depozita). marketing. tako i na nivou pojedinih organizacionih delova banke (filijala. • poslovni ugled i reputacija. Vrednosne performanse odnose se na iskazivanje ostvarenih rezultata i pokazatelja u banci i njenim organizacionim delovima. merljive i nemerljive performasne. i korporativne i portfolio performanse. od kojih mo`emo navesti samo neke najva`nije: • poslovna kultura i stil • finansijske performanse. naturalne i vrednosne performanse. U praksi susre}emo razli~ite vrste performansi banke. Naturalne i vrednosne performanse se ~esto koriste kao kombinacija u iskazivanju ostvarenih rezultata banke ili nekog njenog organizacionog dela. performanse zaposlenih) i postoji ve}a mogu}nost njihovog ostvarivanja i kontrole. Merljive i nemerljive performanse banke su zna~ajne sa aspekta njihovog planiranja i ostvarivanja. Nemerljive performanse se ne mogu kvantificirati i te`e .KORPORATIVNI IDENTITET I PERFORMANSE BANKE 235 8. Vrste korporativnih performansi banke Osnovni smisao iskazivanja performansi banaka je u njihovom pore|enju sa performansama drugih banaka. • gudvil (‘goodwill’). i • performanse zaposlenih.2. • marketing performanse. Mogu se koristiti i pokazatelji u procentualnom izrazu. finansijskim pokazateljima (visina ukupnog prihoda. ekspozitura). Op{te performanse predstavljaju op{ti izraz uspeha banke iskazan obi~no u vrednosnim. • poslovna filozofija. • imid`. Op{te i funkcionalne performanse se odnose kako na banku kao celinu. Merljive performanse se lak{e planiraju (finansijske. tj. planiranim veli~inama i sa ostvarenim veli~inama banke u prethodnom periodu. Navedene performanse banke mogu se grupisati prema razli~itim kriterijima.

kultura. odnose se na op{te performanse banke kao entiteta. prihva}enost proizvoda i usluga banke od strane komitenata i klijenata (satisfakciju). kultura. Pored ovih najva`nijih finansijskih performansi. 1990. One su i najva`nije koroporativne performanse banke. marketing. Rosenberg: Dictionary of Banking Financial Services. Korporativne i portfolio performanse predstavljaju kombinaciju merljivih (finansijskih. upravlja~kih) i nemerljivih (poslovna filozofija. odnosno nov~ani izraz uspe{nosti poslovanja banke. ugled. Barrons Business Guides. a me|u najva`nijim pokazateljima za deoni~are banke je stopa profitabilnosti banke merena odnosom profita prema ukupnom deoni~kom kapitalu. posebna pa`nja }e biti posve}ena i drugim finansijskim performansama banke. a neke od njih je te{ko i posti}i. koje omogu}ava banci nastavljanje poslovanja i zara|ivanje profita po stopi koja prevazilazi normalnu ili osnovnu stopu profita u ostalim poslovima ili delatnostima sli~nog tipa. personalne i internet). Finansijske performanse banke predstavljaju op{ti svodni. visina i prihva}enost cena proizvoda i usluga u odnosu na konkurenaciju. po{to se preko njih sageldava poslovna uspe{nost banke sa aspekta dru{tva i sa aspekta deoni~ara banke. i Jerry M. gudvil7)). New York. po va`nosti. str. Thomas Fitch: Dictionary of Banking Terms. jer mo`e uvek bolje. drugo. portfolio performanse se odnose na odre|ene delove odnosno segmente poslovanja banke. O nemerljivim performansama je bilo ve} re~i kod izlaganja o korporativnom identitetu banke. Performanse upravlja~kog sistema odnose se na performanse menad`ment tima i upravlja~kog sistema u kontinuiranom pobolj{anju produktivnosti i kvaliteta. naro~ito finansijske performanse. druge korporativne performanse i one pokazuju poslovnu orijentaciju banke i na~in ostvarivanja poslovnih rezultata banke. odnosno definitivno ih ostvariti (dobar imid`). John Wiley & Sons. gudvil) performansi banke. efikasnost kanala distribucije (fizi~ke. 326. koje su veoma zna~ajne sa tr`i{nog aspekta.KORPORATIVNI IDENTITET I PERFORMANSE BANKE 237 ih je planirati (poslovna filozofija. 1985. pa ih je samim tim te`e i ostvarivati. str. imid`. New York. sistem merenja performansi zaposlenih i sistem nagra|ivanja za ostvarene 7) goodwill ozna~ava neopipljivo posedovanje. second edition. Korporativne i portfolio performanse reprezentuju uspe{nost poslovanja na dva nivoa banke: prvo. Me|u najva`nije marketing performanse spadaju: visina u~e{}a banke na tr`i{tu. prvenstveno na kreditni i investicioni portfolio. efektivnost promocije u pomeranju krive tra`nje u korist banke (obave{tavanje i ube|ivanje). 288. Marketing performanse banke predstavljaju. . Upravlja~ke performanse uklju~uju bazi~ne elemente sistema upravljanja performansama koji uklju~uje: sistem utvr|ivanja standarda performansi. Me|u najva`nijim performansama za dru{tvo je stopa profitabilnosti banke merena odnosom profita prema ukupnoj aktivi.

bonitetom i portfolio rizicima banke. Kontrolu kvaliteta ovih performansi poslovanja banke usmerava menad`met tim na interne i eksterne faktore. inflacija i sli~no. Menad`ment tim banke ne mo`e da kontroli{e uticaj eksternih faktora na kvalitet performansi banke. prihode od usluga. dr Uro{ N. Me|utim. jer su van dometa njegove kontrole. Sinkey.: Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry. MacMillan Publishing Company. 9) Vidi detaljnije: Prof. str. menad`ment tim banke mo`e da razvija strategije banke i da se na taj na~in minimizira uticaj eksternih faktora kao {to su promene u okru`enju. 10) Joseph F. Novi Sad. Illinois. New York. 8) Aleda V.10) Kontrola internih faktora odnosi se na racionalno kori{}enje resursa koje banka mo`e da kontroli{e.8) Poseban zna~aj u ostvarivanju performansi zaposlenih ima kori{}enje diskrecionog napora zaposlenih.9) 8. odnosno na takvo struktuiranje aktive i pasive bilansa banke. str. i to: • • • • • poslovni miks. i poreske obaveze. 1990. . 98-103. Bank Administration Institute Rolling Meadows. i relationship banking (dugoro~na veza banke sa klijentima). Banka treba da razvija u tom pravcu slede}e strategije: • • • • • segmentacije. Kontrola kvaliteta performansi banke Fokusiranje kontrole kvaliteta perfornmansi banke mo`e se usmeriti samo na klju~ne pokazatelje profitabilnosti i rizika.1.KORPORATIVNI IDENTITET I PERFORMANSE BANKE 238 performanse. Sistem nagra|ivanja se zasniva na diferencijaciji performansi. Third Edition. pre svega. Jr. str. ]ur~i}: Bankarski portfolio menad`ment – Strategijsko upravljanje bankom. Roth and Marjolijn van der Velde: Retail Banking Strategies – Opportunities for the 1990s.3. Feljton. 2003. 60-63. koje }e omogu}iti banci da maksimizira prihode i minimizira tro{kove. 266. na finansijske resurse. bilansima. nivo tro{kova. Racinalno kori{}enje resursa odnosi se. Kvantitativno merenje performansi zaposlenih je u korelativnom odnosu sa op{tim performansama i profitabilnosti banke. 1989. kvalitet kredita. marketing miksa. pozicioniranja. tehnolo{kog razvoja.

Kapacitet i alokacija rizika banke Ostvarivanje profita. Strategija marketing miksa 4. Na slici 8-1 grafi~ki ilustrujemo uticaj menad`ment tima banke na kontrolisane i nekontrolisane rizike u poslovanju banke. Prihod od usluge 3. Poslovni miks 2. koje ne mo`e da kontroli{e.4. Strategija segmentacije 2. Third Edition. . Illinois. Op{te performanse banke Prinos na deoni~ki kapital banke (ROE) Prinos na ukupna sredstva (ROA) LEVERID@ (EM) RIZIK (Promenljivi ROE)) Faktori sredine koje banka kontroli{e: 1. podrazumeva preuzimanje odre|ene veli~ine rizika. Storrs and Charls E. kombinacije instrumenata marketing miksa i grade}i vi{estruku dugoro~nu vezu banke sa komitentima i klijentima. Strategija ‘relationship banking’ Slika 8-1: Performanse banke i kontrolisani i nekontrolisani rizici Od sposobnosti menad`ment tima da kontroli{e faktore unutra{nje sredine i da se adekvatnim strategijama prilago|ava faktorima spoljne sredine. str. u knjizi: The Bankers’ Handbook. Strategija tehnolo{kog razvoja 5.KORPORATIVNI IDENTITET I PERFORMANSE BANKE 239 Formulisanje odgovaraju}ih strategija podrazumeva usmeravanje poslovne aktivnosti banke na odre|ene tr`i{ne segmente. Preuzimanje rizika od strane banke ili kapacitet rizika banke je limitiran: 11) • • 11) veli~inom kapitala banke. Edited by: William H. koriste}i pozicioniranje i repozicioniranje banke kao insttitucije. Kvalitet kredita 4. Homewood. 1988. 8. Thomas I. Poreske obaveze Faktori sredine koje banka ne kontroli{e: 1. Dow Jones-Irwin.1. Dr Arnold A. kao klju~ne performanse banke. Walker. Strategija pozicioniranja 3. Baughn. Dill: Tools and Techniques to Implement Asset/Liability Management. Nivo tro{kova 5. obimom depozita banke. zavisi}e visina i kvalitet ostvarenih performansi banke. 347.

ekonomskim izgledima i prognoziranom odnosu rizik .nabavke Kreditni rizik Cilj motrenja: .sistem bankomata . Tome se moraju prilagoditi organizaciona struktura. 348.trust poslovi . kredita i finansiranja). To zahteva i posebne metode i na~ine merenja rizika kamatne stope. rizik ‘proizvodnje’ usluga i finansijske rizike (kamatne stope.mre`a filijala . i kreditnim rejtingom.KORPORATIVNI IDENTITET I PERFORMANSE BANKE 240 • • regulacijom.pogre{no ulaganje sredstava Slika 8-2: Sistem alokacije rizika banke Kad menad`ment tim odlu~i koliki je kapacitet rizika namenjen za finansijski rizik. kreditnog rizika i rizika likvidnosti.GAP (razlika izme|u aktivnih i pasivnih kamatnih stopa) Rizik produkcije usluga: .rast kredita . broj zaposlenih i kompjuterska podr{ka. str. Tipovi rizika uklju~uju izlo`enost kapitala riziku. Po{to je kapacitet rizika banke limitiran.alokacija kredita .diskontno poslovanje . Bez obzira u koji posao banka ulazi. 12) Ibidem. kreditnog rizika i rizika likvidnosti.kreditni raciji Finansijski rizik (ALCO) Rizik pogre{nog ulaganja {tedi{e Cilj motrenja: . onda je odgovaraju}i komitet (odbor) odgovoran za upravljanje tim finansijskim rizikom.profit. mora se alocirati na njegove razli~ite korisnike na na~in da se maksimizira o~ekivani profit.kompjuterski sistem . .nabavke Rizik kamatne stope Cilj motrenja: . Kapacitet rizika i sistem njegove alokacije pokazuje slika 8-2. menad`ment tim banke odre|uje osnovnu strategiju i na~in alokacije raspolo`ivog kapaciteta rizika. Bazirano na povoljnim prilikama i {ansama banke.upravljanje gotovinom . ona mora koordinirati politike: rizika kamatne stope.likvindnost .12) RIZIK BANKE Rizik kapitalnih izdataka: . da bi napori i poslovna aktivnost banke u ovom delu bili efektivni.

Osnovni elementi ovog procesa su:1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) planiranje. ukratko }emo se upoznati sa osnovnim pojmovima i elementima tog procesa. kada i kako }e se to raditi i ko }e to uraditi. 1981. Me|utim. ne mo`e ni{ta uraditi. Zaista. Ina~e da se podsetimo. finansijsko prognoziranje. da bi se odlu~ilo danas {ta }e se raditi u budu}nosti. planiranje je skicranje iz pro{losti. Formalno planiranje je jedno od najefektivnijih raspolo`ivih oru|a za reduciranje rizika. PLANIRANJE KORPORATIVNIH PERFORMANSI BANKE 8. Koncept planiranja nije ni{ta novo. i cenovno/zaradni racio. Slo`enost planskog oblikovanja performansi banke Pre nego {to razmotrimo celinu procesa planiranja korporativnih performansi banke. Priroda prognoziranja vezana je za budu}a o~ekivanja poslovanja banke. revision G. (1) Planiranje. Michigen. 1) Gary A.KORPORATIVNI IDENTITET I PERFORMANSE BANKE 241 8. University of Arisona. tr`i{ni i ekonomski uslovi u nedavnoj pro{losti uslovili su bolje razumevanje potrebe i vrednosti formalnog planiranja. (2) Prognoziranje. Ako banka nema plan. Uop{teno govore}i. odnosno odlu~ivanje danas {ta }e se raditi kasnije. ako banka ne zna kuda treba i}i. Giroux 1970. po{to ne zna {ta treba da uradi ili kako to treba da uradi. Giroux and Peter S.2. Rose: Financial Forecasting in Banking – Methods and Application. strategijsko planiranje. svaki uspeh koji menad`ment tim ima u pove}anju profitabilnosti zavisi u velikoj meri od primene planiranja. svaki pravac }e joj biti dobar izbor i voditi upravo tamo. UMI Research Press.1. 3-16. U komercijanom bankarstvu prognoziraju se inputi u procesu finansijskog planiranja tako da teku}i resursi mogu da budu efikasno kori{}eni i da ostvare ciljeve individualne banke.A. str. .2. Drugim re~ima. planiranje je integracija finansijskog prognoziranja sa analizom i kontrolnom procedurom u nameri da se postignu formulisani ciljevi jedne banke. Kod nas treba da se intenzivira potreba za sofisticiranim tehnikama planiranja i prognoziranja. prognoziranje. leverid`. imaju}i u vidu o~ekivane promene u na{em bankarstvu u narednom periodu.

kako bi se ostvarili planirani ciljevi i performanse. . Leverid` zna~i oslonac. Ovako formulisani dugoro~ni ciljevi i strategije banke postaju okvir u kome se vr{i planiranje unutar organizacionih delova banke. Strategijsko planiranje podrazumeva da menad`ment tim banke defini{e misiju.2) Definisanje misije banke Determinisanje ciljeva banke Planiranje na nivou strategijskih poslovnih jedinica banke Izbor strategija na nivou banke i strategijskih poslovnih jedinica banke Slika 8-3: Proces strategijskog planiranja na nivou banke Proces strategijskog planiranja na nivou banke obuhvata planiranje promena eksternih faktora bankarske sredine (demografskih. Bankarski aspekt leverid`a podrazumeva 2) Prof. 1999. (4) Strategijsko planiranje. Bazirano je na mi{ljenju (prosu|ivanju) menad`ment tima o najverovatnijem setu uslova i najverovatnijem kursu akcije banke. finansijskih resursa i marketing instrumenata) u narednom periodu. Feljton. Mo`e se posmatrati sa dva aspekta: bankarskog i finansijskog. {to zavisi od veli~ine institucije. dugoro~ne ciljeve i strategiju za ostvarivanje ciljeva. kulturnih). (5) Leverid` (‘leverage’). dr Uro{ N. Planiranje kao aktivnost u jednoj instituciji mo`e egzistirati na vi{e nivoa (na nivou banke. pravnih. da banka predvidi potrebu prilago|avanja internih faktora (poslovne filzofije. njene geografske pokrivenosti ({irine) i diverzifikiacije njenih proizvoda i usluge. ekonomskih. str. Finansijsko prognoziranje se defini{e kao jedna procena najverovatnije finansijske pozicije banke za jedan ili vi{e budu}ih perioda.KORPORATIVNI IDENTITET I PERFORMANSE BANKE 242 (3) Finansijsko prognoziranje. ljudi. organizacije. 38-46. polugu i kao pojam se odnosi na pozajmljeni novac u cilju porasta prinosa na investirani kapital. Novi Sad. na nivou strategijskih poslovnih jedinica). ]ur~i}: Strategijsko planiranje u bankarstvu – Oblikovanje uspe{ne profitne strategije banke. Su{tina je u tome. politi~kih. tehnolo{kih.

KORPORATIVNI IDENTITET I PERFORMANSE BANKE 243 kori{}enje kupljenih sredstava na tr`i{tu novca ili pozajmljen od depozitara da se finansira kamatonosna. str. koje treba da 3) Thomas Fitch: Dictionary of Banking Terms. U sve rizi~nijim uslovima treba ostvariti sve bolje profitne performanse i rast. Da bi se leverid` odr`ao da ne bude previsok. odnosno za poslednja ~etiri kvartala. Kada se posmatraju vrednosti P/E na berzanskim listama za deonice raznih preduze}a mo`e se uo~iti velika razlika izme|u deoni~arskih firmi u istoj grani i prose~nih kompanija u razli~itim granama. Prognoziranje u procesu dizajniranja performansi banke Klju~ne interne finansijske odluke postaju sve kompleksnije. Ovi podaci se objavljuju kvartalno. Banke investiraju novac svojih depozitara u kredite po ve}im stopama dovoljnim da pokriju tro{kove pozajmljivanja sredstava i operativne tro{kove i da ostvare zaradu odnosno profitnu marginu (‘spread’). potrebno je bri`ljivije finansijsko prognoziranje i pa`ljivo finansijsko planiranje kriti~nih inputa u procesu dono{enjaq upravlja~kih odluka. komercijalne banke dr`e minimalni nivo deoni~kog kapitala u odnosu na ukupnu aktivu. U takvoj ekonomskoj bankarskoj sredini. 475.2. da su za prognoziranje i planiranje ra|ene studije za pojedine izabrane banke.3) (6) Cenovno/zaradni racio (‘price/earning racio’ ili jednostavno ‘P/E racio’). {to se mo`e desiti ako banka raste previ{e rapidno ili odobrava previ{e riskantne kredite. teku}a praksa prognoziranja i planiranja nikad do sada nije u bankarstvu pa`ljivo dokumntovana. New York. P/E racio (‘price/earnining ratio’) je multiplikator koji pokazuje kakav je odnos izme|u tr`i{ne cene deonice i godi{njeg prinosa te deonice. . Kao rezultat inovacija u upravljanju sredstvima. Naime. 350-351. bankarski menad`eri u savremenim bankama susre}u se sa dono{enjem sve slo`enijih odluka. Leverid` raste kada aktiva banke raste br`om stopom od deoni~kog kapitala kao {to su obi~ne deonice. Barron’s Business Guides. Kada se analizira kretanje P/E izme|u kompanija u razli~itim privrednim granama. u principu krediti. praksa savremenih banaka u razvijenim tr`i{nim privredama pokazuje. sa porastom slo`enosti i obimom rizika. str. koje ~ine za{titu od gubitaka. onda te razlike postoje zbog diferencijalnog polo`aja razli~itih privrednih grana u privrednom sistemu. odnosno produktivna aktiva. Procedure prognoziranja i planiranja.) 4) Ibidem.2. 1990. 8.4) Kada se radi o firmama u istoj grani onda je re~ o razlikama koje poti~u iz ostvarenih razli~itih stopa profitabilnosti kompanija u okviru iste privredne grane. Uprkos potrebi za kompetentne i bri`ljive procedure prognoziranja i planiranja.

Faktori kao {to su promena kamatnih stopa. te specifi~nih varijabla u bankarstvu. 80-tih i 90-tih godina u SAD do{lo do velikih promena u pogledu broja banaka kao posledica prvo bankrota.KORPORATIVNI IDENTITET I PERFORMANSE BANKE 244 koriste zaposleni u bankama. ove knjige. Analize performansi banaka tako|e pokazuju. I u samim bankama nastaju va`ne promene kao {to su promene u informacionoj tehnologiji i transferu. a posle fuzija i akvizicija – vidi glavu 1. Komercijalne banke imaju u`u marginu za planske gre{ke i moraju da posvete veliki zna~aj prognoziranju ako `ele da izbegnu katastrofalne rezultate.5) Brojne promene u okru`enju usmeravaju menad`ment timove banaka u razvijenim tr`i{nim privredama u pravcu razvoja nove filozofije planiranja i kontrole i novog modus operendi u novim poslovima (na primer ‘leasing’). Krucijalni faktor za razvoj jednog realnog finansijskog plana banke je funkcija finansijskog prognoziranja (slika 8-4). da su zarade i druge dimenzije performansi sve vi{e ispod o~ekivanja kao posledica neta~nog prognoziranja budu}ih ekonomsko-finansijskih uslova poslovanja. tr`i{ne fliktuacije u ekonomskim uslovima. postaju sve komplikovaniji zadatak za prognoziranje i planiranje u svakoj banci. Ovim promeneama se te{ko odupiru i banke u razvijenim tr`i{nim privredama i statistike pokazuju da je sve vi{e banaka koje ne mogu da prate ove trendove. deviznih kurseva. Ume{nost ovog koraka potencira u banci potrebu za ta~nijim prognoziranjem u okviru {irokog spektra ekonomskih faktora. Ekonomska i finansijska sredina postaje za komercijalno bankarstvo konkurentnija i sve slo`enija. FINANSIJSKO PLANIRANJE Godi{nje bud`etiranj Kapitalno bud`etiranj FINANSIJSKO PROGNOZIRANJE Upravljanje bilansom Slika 8-4: Mesto prognoziranja u procesu finansijskog planiranja 5) Tako je. finansija. Banke se vi{e okre}u rastu koriste}i inovativne izvore sredstava sa manjim racijom deoni~kog kapitala. na primer. . va`ne su za planiranje i merenje performansi banaka u uslovima rizika.

Rose: Financial Forecasting in Banking – Methods and Application. revision G. zahteva finansijsko prognoziranje kao dela aspekta odnosnog planskog procesa svake funkcije. Planiranje je esencijalno kako za proces bud`etiranja. finansijskih odluka baziranih na eksternim faktorima i projektovanje teku}e i budu}e finansijske pozicije banke na tr`i{tu. str. Giroux 1970. godi{nje bud`etiranje uklju~uje i sve druge upravlja~ke procese u banci uklju~uju}i personalne motivacije. auditing i kontrolu i evaluiranje performansi banke. Kontrolne informacije obezbe|uju povratnu spregu (‘feedback’) i predstavljaju vodi~ za eventualnu reviziju bud`eta.KORPORATIVNI IDENTITET I PERFORMANSE BANKE 245 Funkcija finansijskog prognoziranja ima dve me|usobno povezane aktivnosti: (1) (2) prognoziranje uslova eksterne konkurentski i regulatorni faktori) i bankarske sredine (ekonomski. 23. finansijsko prognoziranje je srce finansijskog planiranja kao jedna od nekoliko va`nih komponenti planskog procesa u banci (slika 8-4).A. Sofisticirani modeli kapitalnog bud`etiranja. implementiranja i kontrole finansijskih akcija u okviru fiskalne godine banke. Drugim re~ima. UMI Research Press. Aktuelni godi{nji rezultati banke moraju da budu evaluirani u odnosu na godi{nji bud`et i. Finansijsko planiranje korporativnih performansi banke Finansijsko planiranje predstavlja razvoj strategije za dono{enje odluka tokom jednog odre|enog vremenskog perioda. tako i za proces kontrole. To je jedan formalni upravlja~ki proces za oblikovanje komuniciranja. 1981. University of Arisona.3. spremni za korektivnu akciju. Razumevanje me|usobnog odnosa izme|u bud`etiranja i upravlja~kih odluka za nameru maksimiziranja koristi.2. . 8. odnosno cost-benefit osnovi. Ono obuhvata tri me|usobno povezane funkcije (vidi sliku 8-4):6) (1) godi{nje bud`etiranje. (2) kapitalno bud`etiranje i (3) upravljanje bilansom. portfolio pristup i dono{enje odluka o cenama. (2) Druga va`na komponenta finansijskog planiranja je kapitalno bud`etiranje. Giroux and Peter S. (1) Godi{nje bud`etiranje je esencijalni element u procesu finansijskog planiranja. koje su rezultat finansijskog planiranja. Ono uklju~uje analizu dugoro~nih {ansi bankarskog investiranja generalno uzev{i na osnovi relacije tro{kovi-korist. Svaka od navedenih funkcija finansijskog planiranja je tesno povezana u planskom procesu. ako je potrebno. koji se danas koriste. Michigen. projektuju sada{nju vrednost ulaska gotovine i izlaska za specifi~ne investicione projekte 6) Gary A. analiziranje alternativa. Virtuelno.

me|usobno su povezane. kapitalno bud`etiranje i upravljanje bilansom. sve se rade operativno preko alokacije godi{njeg bu`eta. poznato i kao portfolio planiranje ili upravljanje odnosima aktiva-pasiva. tro{kove i neto zaradu.. za . prihode i neto zaradu. kao posledica ve}ih od o~ekivanih tro{kova konstrukcije. Planiranje je zaista jedan integralni proces i uklju~uje sve aspekte bankarskog poslovanja. funkcija upravljanja bilansom banke }e biti pozvana da na|e na~ina da pove}a zaradu sa namerom da nadoknadi pad profitne pozicije banke. kreditnu tra`nju.KORPORATIVNI IDENTITET I PERFORMANSE BANKE 246 sa podesnim uskla|ivanjem rizika projekata i obezbe|uju menad`ment tim sa kriterijumima za odluke o prihvatanju ili odbijanju svakog specifi~nog dugoro~nog projekta. kao i drugi ciljevi banke u prognoziranim promenama pozicije bilansa banke. Ono ne mo`e da bude izvr{eno uspe{no ukoliko je izolovano od dinami~ne organizacije koja je oblikovana kao vodi~ za usmeravanje. Svi aspekti upravljanja bilansom su tesno povezani jedan sa drugim i njihov uspeh krucijalno zavisi od adekvatnih kontrolnih procedura. (2) upravljanje stopom adekvatnosti kapitala. Na primer. Prvo. Dakle. Glavne komponente upravljanja bilansom su: (1) odr`avanje likvidnosti i upravljanje nov~anom pozicijom banke. Kapitalno bud`etiranje ne uklju~uje samo elemente planiranja. rast banke. Ako neto zarada opadne. Relativno ~esta neuspe{nost projekata koja se de{ava u bankama je posledica nedostatka adekvatne kontrole i povratnih informacija (‘feedback’). odluka da se izgradi nova zgrada banke u osnovi je odluka kapitalnog bud`etiranja. (3) Upravljanje bilansom. budu}e promene u kamatnim stopama. To isto je prisutno i u portfolio promenama kombinovano aplikacijama upravljanja bilansom. na primer. koje mo`e da bude kori{}eno da obezbedi procenu toka sredstava u banci. pa prihva}eni projekti moraju da budu pa`ljivo evaluirani pre nego po~ne njihova implementacija. ona }e imati i direktni uticaj na upravljanje bilansom banke. ve} i faze upravlja~kog procesa u celini. (3) upravljanje ulaganjima u kredite i hartije od vrednosti i (4) upravljanje pasivom. Ne manje va`no je i finansijsko prognoziranje. ^ak {ta vi{e. Linearno programiranje i simulaciona analiza mogu da budu kori{}eni da se. kao konsekvence trasiraju zarada banke. kao {to smo videli. dugoro~no kapitalno bud`etiranje se primenjuje preko porasta toka gotovine (‘cash flow’) u godi{njem bud`etiranju. Neke od odluka upravljanja bankom primenjuju se u procesu razmatranja sve tri planske funkcije simultano. godi{nje alokacije bud`eta moraju da budu takve da pokriju konstrukciju tro{kova eksploatacije i funkcionisanja nove zgrade kao investicije. Dakle. Me|utim. Kontrola je me|u najva`nijim od njih. odnosi se na planiranje finansijske pozicije tokom relevantnog planskog horizonta. po{to }e nova zgrada imati uticaj na tro{kove. tri funkcije planiranja: godi{nje bud`etiranje.

(2) teku}a finansijska pozicija banke i (3) ciljevi menad`ment tima banke.4. Slede}a slika (8-5) ilustruje proces finansijskog planiranja u banci:7) EKSTERNA SREDINA Analiza ekterne sredine O~ekivane promene sredine Finansijsko prognoziranje budu}e sredine Analiza scenarija alternativnih odluka Zvani~ni plan banke Teku}a finansijska pozicija Implementacij a plana Sposobnost top menad`menta Kontrolne procedure Slika 8-5: Tok procesa finasijskog planiranja u banci Slika procesa planiranja prikazuje tok procesa sa glavnim inputima: sredina. Proces finansijskog planiranja performansi banke Glavni inputi u procesu finansijskog planiranja komercijalne banke su: (1) faktori eksterne sredine banke. . finansijska pozicija i ciljevi menad`ment tima (dati zajedno kao eksterni) u 7) Ibidem. 8.2. 27.KORPORATIVNI IDENTITET I PERFORMANSE BANKE 247 uspe{no planiranje neophodna je interdisciplinarna i me|usektorska saradnja u okviru poslovnih aktivnosti i zaposlenih u banci. str.

prognozu sredine i analizu alternativnih odluka i razli~ite ekonomske scenarije. posebno regionalni i nacionalni uslovi. ne samo da razume zna~aj teku}eg ekonomskog razvoja. ve} da bri`ljivo i ta~no anticipira budu}e ekonomske i druge promene u okru`enju. reginalni i nacionalni ekonomski uslovi imaju velik uticaj na performanse pojedina~ne banke. nadle`ni organ za plan banke (obi~no je to komitet za plan) treba da razmotri konsekvence nekoliko alternativnih finansijskih odluka i nekoliko razli~itih ekonomskih scenarija. kvantitativne tehnike optimizacije. kredite i depozite. Postoji u bankarskoj literaturi nekoliko razli~itih pristupa za izvr{avanje ove faze uklju~uju}i simulaciju. one imaju zna~ajan uticaj na lokalnim tr`i{nim podru~jima i na nacionalnom tr`i{tu kao celini. Kompleksnost ovih interaktivnih procesa. Menad`ment tim mo`e. {to je dobro obra|eno u bankarskoj literaturi. Naravno. Pre nego {to se formalni (zvani~ni) planovi finaliziraju. da se predvide nivoi depozita. Po{to su komercijalne banke glavni snabdeva~i potro{a~kih kredita i glavni izvor poslovnih i dr`avnih kredita (u SAD). Obrnuto.KORPORATIVNI IDENTITET I PERFORMANSE BANKE 248 planskom procesu. tra`nja kredita i kamatnih stopa. Ovi faktori su uzeti kao ‘dati’ u okru`enju i na njima se zasniva izrada finansijskog plana banke. formalni finansijski planovi mogu da budu utvr|eni u okviru perspektive ciljeva menad`ment tima. Kada menad`ment tim banke prikupi relevantne istorijske podatke. U ovoj fazi elementi finansijske pozicije banke. uti~u jedni na druge. kvalitativne scenario analize i trend analizu. lokalni. u strogo regulisanoj poslovnoj aktivnosti kakvo je komercijalno bankarstvo (kao {to je u SAD). Maksimizacija profita ili zarade po deonici je popularna me|u agresivno vo|enim finansijskim institucijama. potencijalne promene u toj finansijskoj poziciji i o~ekivane promene sredine. Mnoge banke pripremaju svoje planove sa nagla{enim rastom ciljeva uklju~uju}i tu ukupnu aktivu. cilj maksimiziranja profita je da bude ‘tempiran’ u okvire regulisanih ograni~enja i mora imati vezu sa rizicima kojima su sredstva depozitara izlo`ena. Va`nost ekonomskog prognoziranja je u tome. Analiza teku}e ekonomske sredine individualne banke. ubedljivo ide u prilog {irokom kori{}enju kvantitativnog planiranja. posebno za velike banke. Formalni finansijski planovi inkorporiraju jedan broj upravlja~kih implikacija ve} tokom samog procesa planiranja. Svaki plan zavisi od njegove uspe{ne implementacije i uspe{ne komunikacione mre`e. tehnici prognoziranja i kompjuterskoj bazi informacionog sistema. To je vitalna faza u procesu planiranja. tesno je povezana sa finansijskim prognoziranjem i planskom funkcijom. od menad`ment tima kao . Budu}e finansijske performanse banke zavise od sposobnosti menad`ment tima da anticipira i pripremi se za budu}e ekonomske i druge promene u okru`enju. Danas u savremenom bankarstvu postoji {iroka skala ciljeva.

predstavlja probu efikasnosti kontrolnih procedura. mo`da i promene u samom formalnom planu banke. dr Uro{ N. Ako planiramo da ostvarimo opipljive koristi. Kada se pojave zna~ajniji neskladi izme|u aktuelne i planirane finansijske pozicije. da je proces planiranja jedan od najefektivnijih mehanizama le~enja nedostataka u komunikacionoj mre`i banke. bilansima. sa ovog aspekta.1. bonitetom i portfolio rizicima banke. Kako je ve} ranije navedeno. kako bi trebalo da izgledaju ciljevi banke? Ovo je od izuzetnog zna~aja i posebno kako uti~e metod prognoziranja na merenje aktualnih performansi banke. Novi Sad. ]ur~i}: Bankarski portfolio menad`ment – Strategijsko upravljanje bankom. potrebno definisati i istra`iti merenje njene profitabilnosti. jednako je va`no da se ostvari brz protok informacija koje se odnose na performanse.3. . Slabost u komunikacionoj mre`i banke blokira}e ili iskriviti efikasnost i brzi protok informacija vitalnih za obe stvari: formulisanje plana i izvr{enje plana. profitabilnost je najkriti~nija performansa banke. ove razlike moraju da se evaluiraju i preduzmu korektivne akcije. a posebno. ukupnu aktivu (Return on Assets. I to. predstavljaju inpute u procesu planiranja. 328333. prvo. MERENJE KORPORATIVNIH PERFORMANSI BANKE 8. postavlja se pitanje kako bi ona trebalo da se meri? Kako treba menad`ment tim da se pona{a i kako da odlu~uje ako banka ostvaruje zadovoljavaju}i progres u pravcu ostvarivanja profitnog cilja. ~ija su protiv-te`a njihovi tro{kovi. Nakon {to se plan banke razvije. Feljton. Implementacija svakog finansijskog plana }e gotovo odmah po~eti da uti~e na generisanje performansi banke i zato generisanje novih podataka treba odmah da bude analizirano. Tako menad`ment tim mo`e brzo evaluirati u kojoj meri banka kao celina i njeni pojedini delovi ostvaruju planske ciljeve i zadatke. str. Podaci o menjanju finansijske pozicije banke i menjanje eksterne sredine.3. jedan od najte`ih i najmanje obra|enih problema u bankarskoj literaturi jeste kako bi trebalo definisati i meriti ciljeve banke kao finansijske institucije. tj. 2002. pa je. kvalitetom.KORPORATIVNI IDENTITET I PERFORMANSE BANKE 249 donosioca odluka do nosioca odgovornih za implementaciju odluka. Ako se profitabilnost kao performansa rangira visoko ili na samom vrhu ciljeva banke. Jedna od naj~e{}e kori{}enih mera profitabilnosti je prinos na ukupno prose~na anga`ovana sredstva. 8. skra}eno ROA) i defini{e se kao:16) 16) Prof. Profitabilnost kao vrhunska performansna mera banke U svim fazama procesa planiranja i ostvarivanja ciljeva banke. deficit u sistemu internih komunikacija mora da bude brzo identifikovan i iskorenjen. Iskustva su pokazala.

klju~na mera profitabilnosti trabalo bi da bude zarada banke u odnosu na kontribuciju iznosa kapitala njegovim vlasnicima ili prinosom na deoni~ki kapital. . Me|utim. nepodeljeni profit i rezerve. Po{to su deoni~ari anga`ovali svoj novac u banku sa rizikom u nameri da ostvare zaradu po konkurentnoj stopi prinosa. on mo`e da se koristi kao kompariranje jedne banke prema drugoj. da je ona jednostavna u na~inu na koji banka finansira svoje poslovanje (tj. kao kompariranje u bankarstvu kao delatnosti i tokom vremena. Po{to je to koeficijent. poreza ROA = 17) Prof. Feljton. depozita i nedepozitnih pozajmica). struktura njenog deoni~kog kapitala. o~igledno najve}a slabost koeficijente ROA kao mere. koje se odnose na kapital i dr`e za budu}e nepredvi|ene slu~ajeve. 96-97. po{to je ROA racio pokazatelj ili koeficijent efektivnosti. ^ak {ta vi{e. dr Uro{ N. ROE je mera profitabilnosti koja je naju`e povezana sa cenom akcija banke. ROE mo`e lako da se upore|uje me|u bankama i tokom vremena. Klju~na prednost ove mere profitabilnosti je. To se ozna~ava kao ROE (Return on Equity) i izra~ava se na slede}i na~in:17) Neto prihod posle poreza ROE = -----------------------------------------Prose~an deoni~ki kapital gde je: ROE = stopa prinosa na deoni~ki kapital banke U ovom slu~aju.KORPORATIVNI IDENTITET I PERFORMANSE BANKE 250 Neto prihod posle P ~ k ki gde je: ROA = stopa profitabilnosti na ukupno prose~na anga`ovana sredstva Ovaj racio profitabilnosti predstavlja indeks efektivnosti banke i menad`ment tima banke u kori{}enju svih resursa. 1999. Novi Sad. jeste njen nedostatak da poka`e zaradu deoni~ara bnake (stepen povrata deoni~kog kapitala). Vi{i nivo ROE koeficijenta obi~no vodi i vi{oj ceni akcija banke na tr`i{tu. ]ur~i}: Strategijsko planiranje u bankarstvu – Oblikovanje uspe{ne profitne strategije banke. koje je dru{tvo u~inilo raspolo`ivim za rad banke. str. vi{kove. deoni~ki kapital uklju~uje deoni~ki kapital banke.

Banka ~iji se koeficijent ROA visoko rangira. To najbolje ilustruje slede}a jedna~ina: Prose~na ukupna aktiva ROA x -----------------------------------.= ROE Prose~an deoni~ki kapital Koeficijent ili racio koji se dobije odnosom ukupne prose~ne aktive prema prose~nom deoni~kom kapitalu. Naravno. Ovaj racio kalkuli{e razliku (‘spread’) izme|u kamata i zara|enog dividendnog prihoda i njenih tro{kova pozajmljenih sredstava. inventar) koja ve} sama po sebi ne generi{e prihode za banku. s vremena na vreme. produktivnu aktivu).3. . koja proporcija aktive banke se finansira dugom (depozitima i nedepozitnim pozajmicama) kao suprotna deoni~kom kapitalu (sredstva ulo`ena od strane akcionara i zadr`ana zarada).2. Neto kamatna margina kao komponenta profitabilnosti U finansijskim analizama. Naravno. Jedna od njih je i neto prihod posle poreza prema aktivi koja donosi zaradu (‘Net Income After Taxes to Earning Assets’) i naziva se indeksom prose~nog neto prinosa (‘yield’) zara|enog na svu kamatonosnu aktivu (tzv. 8. (2) intenzitet konkurencije po{to ja~e konkurentsko tr`i{te tendira da redukuje kamatnu marginu. Druga {iroko prihva}ena mera profitabilnosti je neto kamatna margina (‘Net Interest Margin’) koja je rezultat merenja odnosa neto kamatnog prihoda prema ukupnoj aktivi ili samo aktivi koja donosi zaradu (produktivnoj aktivi). menad`ment tim banke ne treba nikada da bude zadovoljan ~injenicom da samo zna koliko je banka profitabilna.KORPORATIVNI IDENTITET I PERFORMANSE BANKE 251 Sasvim je o~igledno. to isklju~uje gotovinu i fiksnu aktivu (zgrade. postoji potreba da se postavi slede}e pitanje: Za{to je banka postigla stopu prinosa koju je postigla? Da bi se dao odgovor na ovo pitanje. da su koeficijenti ROA i ROE povezani jedan sa drugim. moramo da znamo ne{to o komponentama svake mere profitabilnosti i koliko ove komponente me|usobno uti~u jedna na drugu tokom vremena. U planiranju i procesu ostvarivanja ciljeva. Neto kamatna margina tako|e reflektuje: (1) slabljenje ekonomije ukazuju}i na slabljenje u periodu rasta kamatnih stopa i rasta ekonomije kada stope opadaju. opremu. koristi se i nekoliko drugih mera profitabilnosti banke. Racio leverid`a (‘leverage’) pokazuje. ve} predstavlja nu`ne uslove da bi banka poslovno funkcionisala. zove se i leverid`om. To je mera efikasnosti i efektivnosti sa kojom banka posreduje izme|u zajmoprimaca i depozitara i reflektuje uspeh politike cena banke. mo`e se smatrati da ima osrednji ROE racio {to ukazuje na preterani oslonac na deoni~ki kapital u finansirnju aktive.

Komponente profitabilnosti kao performanse banke Ako promene u neto kamatnoj margini ne obja{njavaju za{to je ROA profitabilnost individualne banke opala ili porasla. Giroux and Peter S. od koeficijenta ROA. ako efektivni legalni plafoni kamatnih stopa pokrivaju substancijalnu proporciju depozita banke. mo`emo iz toga sagledati slede}e jednostavne sekvence kalkulacije prinosa na aktivu individualne banke. University of Arisona. UMI Research Press. analiti~ar bi trebalo pa`ljivo da istra`i ostale komponente ROA. su`avaju}i tako prostor neto kamatne margine. 8. mo`e tako|e da ima uticaja na opadanje.KORPORATIVNI IDENTITET I PERFORMANSE BANKE 252 Da bi ilustrovali ovaj aspekt.3.3. ovi mogu zadr`ati tro{kove depozita na ni`em nivou i omogu}iti rast margine kao rasta kamatne stope. koju menad`ment tim treba da sagleda. 18) Gary A.A. .ROA i ROE na njihove glavne komponente. Rose: Financial Forecasting in Banking – Methods and Application. alternativno.18) Ukupan kamatni prihod/prose~na aktiva . sugeri{u}i tako da bi menad`ment tim trebalo da obrati posebnu pa`nju na ove aspekte poslovanja u proteklom periodu.Rezervacija za kreditne gubitke/prose~na aktiva . jeste neto kamatna margina. Me|utim. Na primer. Polaze}i. 1981. prvo.Kamatni tro{kovi/prose~na aktiva = Neto kamatna margina/prose~na aktiva + Nekamatni prihod/prose~na aktiva . gubitaka na kreditima ili poreza. U periodu rasta kamatnih stopa. 37. rast nekamatnih tro{kova. koja meri razliku (‘spread’) izme|u kamatnog prihoda na aktivu i kamatnih tro{kova na izvore sredstava banke. str. opadanje koeficijenata profitabilnosti ROA mo`e da bude prouzrokovano padom nekamatnih prihoda.Porezi na prihod/prose~na aktiva = Prihod pre specijalnih transakcija/prose~na aktiva + Dobici (gubici) od hartija/prose~na aktiva = Neto prihod/prose~na aktiva (ili ROA) Ova jedna~ina mo`e da pomogne menad`ment timu banke u ta~nom odre|ivanju razloga neadekvatnog ili opadaju}eg koeficijenta ROA. Giroux 1970. revision G. Period padanja kamatnih stopa. Ovaj racio je poznat kao visoko opsetljiv u poslovnom ciklusu. Michigen. Jedna od prvih stavki. tako|e mo`e doprineti pro{irenju neto kamatne margine u zavisnosti od toga. kako rapidno opadaju stope depozita. treba da ra{~lanima dva naj{ire kori{}ena indikatora profitabilnosti . tro{kovi depozita mogu br`e ekspandirati nego prose{na zarada (‘yield’) na kredite i hartije od vrednosti.

Komponente profitabilnosti ROE su:19) ROE = Profitna margina x Iskori{}enost x Multiplikator posle poreza aktive kapitala gde je: Neto prihod posle poreza Profitna margina = ----------------------------------posle poreza Ukupan operativni prihod Ukupan operativni prihod Iskori{}enost aktive = -----------------------------------Ukupna prose~na aktiva Multiplikator kapitala Ukupna prose~na aktiva = ----------------------------------Prose~ni deoni~ki kapital Svaka od gornjih komponenti ukazuje na razli~ite aspekte poslovanja banke kao jedno od obja{njenja za{to je profit ostvaren takav kakav je. Opadanje iskori{}enosti sredstava ~esto indicira nepovoljne promene u miksu sredstava ili prinosu na sredstva.3. 38. mada je profit najva`niji pokazatelj za svaku bankarsku instituciju. Ove grupe ~esto. ROE model pokazuje da mo`e da bude prvi korak u pravcu pronala`enja re{enja problema zarade banke. 8. Mada brinu o tome treba da brinu i regulatorne vlasti zadu`ene za osiguranje sredstava publike. nasuprot depozitima i drugim formama obaveza i dugova. prate promene tokom vremena preko takvih indikatora rizika kao {to su: racio aktive 19) Ibidem.KORPORATIVNI IDENTITET I PERFORMANSE BANKE 253 Stopa povrata deoni~kog kapitala mo`e tako|e da bude pukotina u svojoj komponenti za analizu za{to je ovako merena profitabilnost banke opala ili porasla tokom datog vremenskog perioda.. Na primer. str. Pri fokusiranju pa`nje menad`ment tima na specifi~na podru~ja problema. . Vlasnici banke i depozitari su koncentrisani na uticaje rizika na njihova sredstva i na najve}u opasnost od bankrota. Multiplikator kapitala reflektuje promene u proporciji sredstava banke koje dolaze od deonica i zadr`ane zarade. Druge mere korporativnih performansi poslovanja banke Performanse banke ne mogu da se mere samo profitom.4. sa bliske distance. ako profitna margina opada. to je obi~no jedan indikator problema kontrole tro{kova.

visoki racio prihoda od kredita i hartija od vrednosti prema ukupnim kreditima i investicionim plasmanima. ali rezultira u ve}oj potrebi za kratkoro~nom likvidnosti. Mnogi finansijski analiti~ari tesno dovode u vezu sa promenama u kreditnom portfoliju iznose obustavljenih lo{ih kredita. kredita kojima prete gubici.KORPORATIVNI IDENTITET I PERFORMANSE BANKE 254 prema deoni~kom kapitalu indiciraju}i proporciju aktive finansiranu sa deoni~kim kapitalom ili racio depozita prema deoni~kom kapitalu. Tro{kovi banke. ali mo`e slabiti depozitorski amortizer sigurnosti i ‘privla~i’ regularna proveravanja. tipi~no se ra~una da su oni vi{e nego polovina anga`ovanih svih resursa banke. Od svih mera. Jaka proporcija .ljude. plate i op{ti tro{kovi prema ukupnim agregiranim operativnim tro{kovima. To tako|e zna~i. su sna`no ekspandirali u proteklim godinama i tako suzili operativnu marginu. nasuprot problemima u veoma va`nom kreditnom portfoliju. pokazuju}i komparativnu kontribuciju ban~inim sredstvima od depozitara kao klju~nih kreditora organizacije nasuprot deoni~arima. Na primer. tako i nad tro{kovima radne snage i na jak marketing program da pribavi najmanje skupe depozite. u efikasnosti menad`ment tima malo ih je va`nije od kontrole tro{kova. da su najprofitabilnije banke danas one koje ~vrsto dr`e uzde nad kontrolom rasta tro{kova. To zahteva neposrednu kontrolu. zaposleno{}u. Po{to donose oko dve tre}ine svih prihoda banke. Rezerve stvorene za kreditne gubitke u odnosu na ukupne kredite mogu da budu va`ne. Klju~ni indikatori efektivnosti kontrole tro{kova su koeficijenti kamate na depozite prema ukupnim kamatnosnim depozitima i ukupni operativni tro{kovi. Rizik je tesno povezan i srodan sa kontrolom kvaliteta kredita banke. Efikasnost je klju~ni faktor u bankarstvu kao {to je to i u ment tim `eli da naefektivnije koristi za to raspolo`ive. ali istovremeno i poslovni rizik i zahteva vi{e zaposlenih na svaku nov~anu jedinicu aktive. Vi{i racio depozita po vi|enju u odnosu na oro~ene i {tedne depozite tipi~no sni`ava finansijske tro{kove rasta sredstava. Esencijalno je va`no dr`anje operativnih tro{kova na {to ni`em nivou u odnosu na prihode i izvr{avanju ve}e aktive i neto prihoda kao napora svakog zaposlenog. kako operativnih i op{tih tro{kova sa jednakom pa`njom na kamatu na depozite. po{to ove rezerve {tite depozitare i deoni~are. Rast bilo kojeg od ovih racija tendira ka koristi deoni~arima kao finansijski leverid`. informati~koj opremi i kancelarijskim prostorom. mogu}e i ograni~ene resurse . u odnosu na ukupne kredite ili na godi{nji operativni prihod. posebno kamata na pozajmljena sredstva. Po{to su krediti najva`nija aktiva banke. Miks ili kompozicija portfolio aktive i pasive banke uti~e na sve faze njenog poslovanja. kobna politika kreditiranja mo`e doneti banci velike te{ko}e. ma{ine i prirodne resurse. visoka proporcija kredita u odnosu na ukupnu aktivu obi~no pove}ava zaradu. Samtra se.

imaju ve}e {anse za za{titu svoje neto zarade. ANALIZA KORPORATIVNIH PERFORMANSI BANKE 8.1. dok rapidno pove}avanje kredita i depozita ~esto vodi brzom rastu tro{kova zaposlenih i novih zgrada. jak rast ukupne aktive iz godine u godinu. nekamatni prihod. 8. kao i o svim drugim korporativnim finansijskim performansama biti re~i i u narednim izlaganjima. ali }e rezultirati u manjoj zaradi. ve}u profitabilnost i ni`i op{ti rizik. Me|utim.4. Ovo su razlozi za{to i planeri i finansijski analiti~ari posmatraju takve portfolio miks indikatore kao {to su: racio ukupnih kredita. u savremenoj bankarskoj sredini je ponekad klju~ za ve}u efikasnost. Ponekad preokupacija za rastom {teti zaradi banke. prihod od investicija oslobo|enih poreza prema ukupnim takvim investicijama i ukupno pla}eni porezi prema prihodu pre poreza. naro~ito obveznika sa niskom zaradom. Banke ~iji je rast slabiji u depozitima i kreditima nego njihove konkurencije. Godi{nji rast novog deoni~kog kapitala je posebno va`an po{to on obezbe|uje bazu za dalju ekspanziju depozita i kredita u budu}em periodu. . Racionalno upravljanje porezima obi~no je povezano sa takvim indikatorima kao {to su: racio investiranja u razne forme i oblike oslobo|ene poreza prema ukupnoj aktivi. gube deo svog tr`i{nog u~e{}a. i • drugi klju~ni pokazatelji banaka (neto kamatni prihod. otpis kredita itd). Porezi su jedna od najve}ih stavki koje treba oduzeti od operativnog prihoda. • prinos na deoni~ki kapital (ROE). rast je vi{e ne{to kao prirodni dar. Kona~no.KORPORATIVNI IDENTITET I PERFORMANSE BANKE 255 aktive banke na pribavljanju hartija od vrednosti. gotovine i dr`avnih obveznica u odnosu na aktivu i depozite po vi|enju komparirane sa oro~enim i {tednim depozitima. Analiza korporativnih performansi banke Analiza korporativnih performansi banke je komparativno posmatranje pokazatelja o ostvarenim rezultatima banaka. Savremene komercijalne banke se suo~avaju sa rastu}im izdacima za poreze na svim nivoima. O njima }e. mo`e banci obezbediti adekvatan amortizer likvidnosti. depozita i deoni~kog kapitala.4. me|u kojima su najva`niji: 1) • prinos na aktivu (ROA). 1) O ovim najva`nijim korporativnim performansama banke ve} je bilo re~i u ranijim izlaganjima. Za komercijalne banke koje imaju kontrolu problema tro{kova. Banke koje su nau~ile da efikasno upravljaju svojim poreskim obavezama. postoji jaka veza u rastu izme|u velikih i malih komercijalnih banaka.

da se globalno uo~e i osvetle snage i slabosti banke. Vrste analiza korporativnih performansi banke Naj~e{}e analize performansi. Svrha analize korporativnih performansi banke je u tome. kako u odnosu na konkurenciju. depozita. Analiti~ke tehnike su bogatije u internim nego u eksternim analizama. po{to menad`ment tim banke poseduje informacije i podatke koji nisu dostupni javnosti.4. To je uglavnom zbog podataka. Procedure za generisanje bankarske operativne statistike uklju~uju razvoj komparativnih bilansnih razlika kao 2) Formiranje ‘peer’ grupe banaka je ranije obja{njeno. odnosno pasivi. Cilj analize korporativnih performansi je. 359. depozitne baze. kredita. Johnson and Richard D. uklju~uju:3) (1) komparaciju izve{taja od perioda do perioda. broja zaposlenih itd. tako i u odnosu na prosek delatnosti.). Grupisanje banaka se koristi kao metod za izvo|enje kvalitetnijeg pore|enja i analize performansi pojedina~ne banke u odnosu na druge iste ili sli~ne banke po odre|enim karakteristikama (veli~ine bilansa. tipa industrije koju primarno uslu`uju ili po nekim drugim kriterijima. 1985. analiza performansi rangira banke kao finansijske institucije u okviru pir (‘peer’)2) grupe ili grupa finansijskih institucija sli~ne veli~ine aktive. regionalne ili monetarni finansijski centri. Evaluiranje korporativnih performansi uklju~uje analizu bazi~nih finansijskih izve{taja i konstrukciju racija. New York. Johnson: Commercial Bank Management. da se evaluira progres u pogledu ispunjavanja ciljeva i zadataka banke utvr|enih od strane menad`ment tima banke i da se kompariraju performanse banke sa srodnim i sli~nim bankama. (3) indeksirane finansijske izve{taje koji mere rast ili kontra akciju na klju~nim finansijskim ra~unima. (2) uobi~ajene izve{taje koji se odnose na svaku stavku aktive. 8. koje razvijaju pun smisao odnosa izme|u pojedinih ra~una ili grupa ra~una. i svaku stavku bilansa prihoda prema ukupnom operativnom prihodu. . te da menad`ment tim mo`e preduzeti odgovaraju}e akcije u cilju osna`ivanja performansi u slabim podru~jima i da ih oja~a ili odr`i nivo kvaliteta performansi u sna`nim podru~jima poslovanja banke. i (4) racio analize. The Dryden Press.KORPORATIVNI IDENTITET I PERFORMANSE BANKE 256 Generalno. str.2. 3) Frank P. pasive i kapitala prema ukupnoj aktivi. koje koriste banke kao finansijske institucije. Rangiranje uz pomo} ‘pravila palca’ ~esto se koristi za rangiranje banaka kao {to su komunalne. koji identifikuju klju~ne komponente performansi.

Uobi~ajeni (standardni) izve{taj izra`ava individualne ra~une bilansa stanja kao procenat od ukupne aktive i individualne ra~une bilansa prihoda i rashoda kao procenat od ukupnog operativnog prihoda. Kada ih posmatramo zajedno. a indeksirani finansijski izve{taj formira horizontalnu analizu. koji obja{njavaju izvesne rezultate banke. tada istra`ivanje trenda postaje va`no. tada va`nih promena na ra~unu ne mora da bude. analiza daje posmatra~u bli`e indikacije bitnih promena u okviru bilansa stanja i bilansa uspeha. . od jednog do drugog perioda. kao {to su dozvoljenost za gubitke na kreditima i kapitalu. Ako je promena u kompoziciji `eljena. Ova kompozicija ili miks merljivog odnosa izra`ava procentualnu distribuciju promena. Me|utim. Zbog toga va`ne promene u kompoziciji bi trebalo smatrati kao va`ne promene u trendu. Uobi~ajeni (standardni) izve{taj formira vertikalnu analizu. Indeksirani finansijski izve{taji identifikuju veli~inu i zna~aj promena porasta ili opadanja finansijskih veli~ina na individualnim ra~unima bilansa stanja i bilansa uspeha. Ako nisu konfirmirane. Komparativni (uporedivi) izve{taji ilustruju apsolutne iznose promena na ra~unima. ^ak i ako se promena kompozicije pojavi u materijalnom smislu. ali ne prezentuje stepen i intenzitet va`nih promena. Analiti~ari kompariraju aktuelne rezultate izra`ene kao procente pove}anja ili smanjenja promena u odnosu na planirane ili o~ekivane rezultate. tada treba ozna~iti doga|aje koji treba da dovedu do promena. predmet su daljih detaljnijih analiza. Limitiranje delokruga analize poma`e analiti~aru u odre|ivanju produ`enja i tipa dodatnih analiza potrebnih da objasne va`nost promena na ra~unu. Ra~uni na kojima promene nisu ostvarene u skladu sa planom ili o~ekivanjima. tada delokrug analize postaje ograni~en. redosled dospe}a i zarade. Svrha analize uobi~ajenog (standardnog) izve{taja je da suzi prostor za reviziju analiti~ara na klju~na podru~ja koja uti~u na profitabilnost banake izra`enu koeficijentima ROA i ROE. Dok uporedivi izve{taji indiciraju apsolutne iznose promena. Ova analiza slu`i da ta~no odredi klju~na podru~ja koja zahtevaju dodatne analize da objasne va`ne trendove. Ako promene u proporciji reprezentuju odstupanje od teku}eg i pro{log trenda. analizu promena na specifi~nim ra~unima. ako je promena u kompoziciji neo~ekivana ili nije u okviru ranga prihvatljivog za menad`ment tim banke.KORPORATIVNI IDENTITET I PERFORMANSE BANKE 257 pripremu za uobi~ajene (standardne) bilanse i indeksa za pore|enja: priprema finansijskih racija. Dodatne analize mogu uklju~iti racio analizu ili analizu specifi~nih transakcija koje prouzrokuju neo~ekivane rezultate. trend ne mora da bude dovoljno va`an da garantuje pa`nju u budu}nosti. promene u kompoziciji mogu objasniti stepen porasta i stepen smanjenja stanja na ra~unu.

Tu vezu pokazuje napred navedena grafi~ka slika 8-6. drugo pro{ireno i prera|eno izdanje. da se ulog vr{i u tom smislu. Op{te performanse Rizik Prinos (ROE) Prinos Kontrolisani interni faktori Poslovni miks Generisanje prihoda Uticaj kvaliteta kredita Leverid` (EM) (ROA) (volatilnost zarade) Nekontrolisani faktori okru`enja Kontrola tro{kova Slika 8-6: Uticaj rizika na performanse banke Merenje performansi banke je zbog toga logi~an slede}i korak u definisanju rizika.4) Na stopu profitabilnosti banke sa aspekta strukture aktive. bilansima. ali istovremeno pove}ava i {anse budu}ih gubitaka.godine. Da bi se analizirale korporativne profitne performanse. Da bi se ostvarila zadovoljavaju}a stopa prinosa na ukupnu aktivu. razvijanje kredita sa visokom marginom rizi~nim korisnicima pove}ava zaradu u kratkom roku. kvalitetom.KORPORATIVNI IDENTITET I PERFORMANSE BANKE 258 8. ali mora se razumeti i kao relacija o~ekivane profitabilnosti. U ovom slu~aju postoji nagrada za preduzeti rizik. Feljton.3. moraju se simultano posmatrati prinosi i rizici banke. Na primer. a koja zavisi od stope prinosa produktivne aktive. najve}i uticaj ima stopa prinosa na produktivnu aktivu. Me|utim. bonitetom i portfolio rizicima banke. ako rizici postanu realnost. potrebno je da banka odnosno njen menad`ment tim: Prof. 117. 4) . ]ur~i}: Bankarski portfolio menad`ment – Strategijsko upravljanje bankom. Novi Sad. posebno kada je u pitanju profitabilnost. O~igledno je. Analizom treba utvrditi uticaj raznih faktora na visinu i kvalitet op{tih performansi banke. Preduzimanje rizika generi{e visoka o~ekivanja zarade putem raznih mehanizama. rizi~no preduzeta pona{anja mogu dovesti do generisanja gubitaka. da budu}i neto rezultat bude pozitivan. str. Rizik korporativnih performansi banke U svetu bankarstva nagrada za preduzeti rizik je stalno prisutna. dr Uro{ N. 2002. Cilj upravljanja rizikom je da se optimizira rizik u o~ekivanoj realnosti (‘risk-reward tradeoff’).4.

poznaje na~ine na koje se minimiziraju gubici u kreditnom portfoliju. tj. kolateral i tr`i{ni uslovi). Analiziraju se faktori kreditne sposobnosti zajmotra`ioca (karakter. Zato se kvalitetu poslovanja. moraju delovati u okviru jedinstvenog sistema zemlje po{to njihova poreme}ena funkcija mo`e imati nesagledive posledice po ~itavu nacionalnu ekonomiju. obezbede procenu uslova poslovanja i efikasniju alokaciju kontrolisanih sredstava banke. Zato je odobravanje kredita u fokusu upravljanje rizicima i usko povezano sa stopom profitabilnosti banke. da li }e zamotra`ilac mo}i i hteti da vrati kredit. Profesionalno procenjivanje kreditnih rizika vr{i se prilikom analize i ocene kreditne sposobnosti zajmotra`ioca.4. da se vr{i diversifikacija kredita na grane i delatnosti. kapital. I tre}i vid za{tite banke od kreditnih rizika je koliki pojedina~ni kredit banka uop{te mo`e da odobri imaju}i u vidu svoj kreditni potencijal i deoni~ki kapital. da bi se postigla ve}a stopa sigurnosti plasiranih sredstava. Drugi vid za{tite se odnosi na ukupnu veli~inu. 8. Ovo su samo neke od ve}eg broja kontrolnih agencija banaka u SAD. Rejting sistemi performansi banaka Banke zbog svog zan~aja i funkcije. omogu}uju}i tako da se smanji tro{ak 5) Sredinom sedamdesetih godina pet finansijskih kontrolnih agencija u SAD i to: FRS (Federal Reserve System). odnosno obim kredita koji se mo`e odobriti jednom komitentu. te banka na osnovu toga donosi sud o tome. {to je preduzimanje rizika nu`ni uslov budu}e profitabilnosti. performansama banaka mora posve}ivati odre|ena pa`nja. ove odluke su po svojoj prirodi veoma rizi~ne. klijentu banke.KORPORATIVNI IDENTITET I PERFORMANSE BANKE 259 • • • profesionalno procenjuje kreditne rizike. kapacitet. To je zbog toga. Jedan od na~ina da se minimiziraju gubici u kreditnom portfoliju je. da se odluke o kreditu donose brzo i da te odluke kod svakog odobrenog kredita imaju pozitivan uticaj na profitabilnost banke. Me|utim. koje imaju za privredu. i svojom efikasno{}u i efektivno{}u doprinosi ve}oj stopi profitabilnosti. njegovi finansijski izve{taji i izve{taji nezavisnih kreditnih rejting agencija.4. Efikasnost i efektivnost menad`ment tima banke podrazumeva. NCUA (National Credit Union Administration) and OCC (Office of the Comptroller of the Currency) preduzele su odre|ena istra`ivanja za sa~injavanje sistema za rano upozoravanje i otkrivanje slabosti u poslovanju banaka. tj. {to je osnova za dono{enje kona~ne odluke o kreditu – da li ga banka odobrava ili ne odobrava.5) Funkcija primene navedenih sistema je da ‘pokriju’ periode izme|u redovnih periodi~nih kontrola banaka. . FDIC (Federal Deposit Insurance Company). FHLBB (Federal Home Loan Bank Board).

. Spencer: Managing Commercial Banks Community. Prentice-Hall. New Jersey. ‘capital adequacy – consolidated’. ]ur~i}. MacMillan Publishing Company. Feljton. godine. Vidi: Duane B. godine. ‘earning consolidated’. Da bi zajedni~ki ostvarile svoju funkciju. Ina~e. FDIC i OCC) kombinuju svoja sredstva i sa~injavaju jedinstveni izve{taj o ban~inim performansama sa detaljnim informacijama i finansijskim racijima. koji bi se koristio za utvr|ivanje rejtinga holding banaka. strana 623.6) Procedura kompjuterskog pra}enja banaka ostvaruje se na slede}i na~in. Ina~e. Joseph F. performansama zarade (‘earning performance’) i likvidnosti (‘liquidity’). Englewood Cliffs.KORPORATIVNI IDENTITET I PERFORMANSE BANKE 260 eventualnog ste~aja ili mo`da i spase banke koje bi eventualno mogle oti}i pod ste~aj. Sistem nadzora federalnih agencija sastoji se od tri komponente: (1) kompjuterskog pra}enja. New Jersey. Regional and Global. Graddy and Austin H. 195. str. U 1987. 333-339. CAMEL rejting sistem su prihvatile tri agencije za kontrolu banaka 21. CAEL je bankarski rejting sistem baziran na ~etiri komponente: kapitalu (‘capital’). str.aktive (‘asset quality’). sredstva . zarada (‘earnings’) i likvidnost (‘liquidity’). a detaljnije o tome i o CAMEL rejtingu vidi: prof. 9) Izraz CAMEL je kratica i predstavlja kombinaciju prvih slova od slede}ih pet re~i: kapital (‘capital’). Prentice-Hall Englewood Cliffs. Bankarski portfolio menad`ment – Strategijsko upravljanje bankom. dr Uro{ N.000 osiguranih komercijalnih banaka i odre|en broj dr`avnih kontrolnih banka. ‘other non-bank subsidiaries’. Jr. New York. 7) Izve{taj se sa~injava na maksimalno 15 strana sa svim bitnim finansijskim problemima i njihovim uzrocima. (2) analiti~kih izve{taja (o performansama). radi se analiza u cilju odre|ivanja obima i veli~ine finansijskih problema i identifikacije njihovih mogu}ih uzroka. str. Novi Sad. bilansima.aktiva (‘asset’) upravljanje (‘management’). pomenute agencije se nisu slo`ile oko jedinstvenog rejting sistema. FDIC i OCC). Third Edition. Sinkey. drugo pro{ireno i prera|eno izdanje. 622.9) 6) Duane B.novembra 1979. kvalitetom. koji bi se koristio u procesu nadzora. niti su se slo`ile sa jedinstvenim rejting sistemom. da bi se identifikovale finansijske organizacije koje su ‘pale’ (nisu pro{le) na odre|enim racio testovima. koji dozvoljavaju jednom analiti~aru ili kontroloru da izvr{i detaljnu finansijsku analizu finansijske organizacije i (3) korektivne akcije i pra}enja problema identifikovanih kroz proces kompjuterskog pra}enja. kvalitet sredstava . Me|utim. Spencer: Managing Commercial Banks Community. parent company’. 8) BOPEC je skra}enica po~etnih slova: ‘bank subsidiaries’. Kada se banka jednom ozna~i kao slaba ili potencijalno slaba. Ovakav pristup i proces predstavljaju drugu navedenu komponentu kompjuterskog sistema posmatranja. ovakvi izve{taji se rade kvartalno za cca 14.: Commercial Banks Financial Management in the Financial Services Industry. godine. 1989. Regional and Global. tri federalne kontrolne agencije (FRS. Rejtig sistem koriste sve tri kontrolne agencije (FRS. godini FDIC (Federal Deposit Insurance Company) je zavr{io skladniji CAEL monitoring sistem. Graddy and Austin H. 1990. bonitetom i portfolio rizicima banke. 1990.7) U praksi su u upotrebi dva poznatija rejting sistema: (1) FED-ov8) rejting sistem za holding kompanije BOPEC i (2) CAMEL jedinstveni integrisani bankarski rejting sistem za ispitivanje i procenu kvaliteta op{tih performansi banaka. 2002.

6. 1984. Gogel: Managing Reorganization During the Transition. Deal and Allen A. Dow Jones10) Prof. Zenoff. kvalitetom. celovit sud o finansijskoj snazi institucije se izra`ava preko jednog komponovanog rejtinga. Hanter & David B. Prentice-Hall. Kennedy: Corporate Cultures. Feljton Novi Sad. Baughn. u knjizi: The Financial Services Handbook . 4. Prvi. komponovani rejting nije jedan prosti aritimeti~ki prosek ovih pet pojedina~nih komponenti.The New England. ]ur~i}: Marketing poslovne banke. Friars and Robert N. Prema tome. Dill: Tools and Techniques to Implement Asset/Liability Management. New York. drugo izdanje. Planning and Control. 1997.Executive Insights and Solutions. Fourth Edition. zaradu i likvidnost). CAMEL rejting sistem banke se bazira na dva rejting elementa. 3. AddisonWesley. dr Uro{ N. Dr Arnold A. Philip Kotler: Marketing management: Analysis. Zenoff: The Marketing od a New Bank Image Westpac. bonitetom i portfolio rizicima banke. Reading. New York. Aleda V. Editors: Eileen M. Bank Administration Institute Rolling Meadows. 1989. Edited by: David B. u knjizi: The Bankers’ Handbook. Prof. Gogel. 7. Illinois. drugo pro{ireno i prera|eno izdanje. Thomas I. Feljton. A Case Study. Roth and Marjolijn van der Velde: Retail Banking Strategies – Opportunities for the 1990s. 1987. (2) procenjivanja va`nih me|usobnih odnosa izme|u komponenti i (3) analiziranja ja~ine snage i zan~aja klju~nih konsolidovanih finansijskih i poslovnih (operativnih) performansnih karakteristika. Terrence E. New York. Walker. str. dr Uro{ N. Edited by: William H. 1990. 8. Bankarski portfolio menad`ment – Strategijsko upravljanje bankom. Harper & Row Publishers. Edited by: David B. u knjizi: Customer-Focused Marketing of Financial Services. 2. New Jersey. Stanley M. Drugi. Massachussets. Harper & Row Publishers. Zenoff. 333-339.10) L I T E R A T U R A: 1. Davis and Robert N. Janet N. John Wiley & Sons. Novi Sad. Third Edition. ]ur~i}. kvalitet aktive. po kome ispitiva~ mora proceniti pet individualnih aspekata poslovanja banke (solventnost. 2002. Storrs and Charls E. Englewood Cliffs. u knjizi: Customer-Focused Marketing of Financial Services. bilansima.KORPORATIVNI IDENTITET I PERFORMANSE BANKE 261 FED-ov rejting sistem koristi komponentni pristup koji se sastoji od: (1) procene finansijskih uslova i karakteristika rizika svake glavne komponente bankarske holding kompanije. kvalitet menad`ment tima. 1989. ve} jedna nezavisno odre|ena mera op{tih performansi banke kao finansijske institucije. John Ex Rodgers: Creatong a New Name . 1980. 5. .

Hakala and Thomas J. Tom Copeland. Brown Albert: High Performance Banking .KORPORATIVNI IDENTITET I PERFORMANSE BANKE 262 Irwin. Illinois. 12. New York. 1988. John Wiley & Sons. James H. Joseph F. Pohlman: A Framework for Strategic Planning. Douglas V. Donald R. New York. ]uri}: Bankarski portfolio menad`ment . 16. bilansom i portfolio rizicima banke. Thomas Fitch: Dictionary of Banking Terms. Bankers Publishing Compani. 375-397. Donnelly. Illinois.. Homewood. 10. 1990. . Chicago.Strategijsko upravljanje bankom. 1990. New York. Inc. Leonard L. Second Edition. Thompson: Marketing Financial Services – A Strategic Vision. str. 17. 13. Austin. 1985.A Practical Guide to Managing Deregulated Financial Institutions. Joh Wiley &Sons. Tim Koller and Jack Murren: Valuation . Jr. Second Edition. 2002. Bank Administration Institute.Bank Administration Institute. New York. Rosenberg: Dictionary of Banking Financial Services. 11. Illinois. Jerry M. 1988. 14. Scampini: Modern Banking . New York. 1991. Aspinwall & Robert A.Measuring and Managing the Value of Companies. Rolling Meadows. Jerry E. Novi Sad. drugo pro{ireno i prera|eno izdanje. Barrons Business Guides. u knjizi: Handbook for Banking Strategy. Edited by: Richard C. Dow Jones –Irwin.How to Improve Earnings in Any Bank. 1989. 9. Third Edition..: Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry. MacMillan Publishing Company. Illinois. 1985. Jr. 1985. Uro{ N. John Wiley & Sons. 15. Eisenbeis. Sinkey. McKinsey & Company. Berry and Thomas W. Feljton. Homewood.

UPRAVLJANJE PORTFOLIO PERFORMANSAMA BANKE OKVIR DEVETE GLAVE: • Pojam i su{tina portfolio koncepta • Upravljanje performansama kreditnog portfolija banke • Upravljanje performansama investicionog portfolija banke • Upravljanje performansama vanbilansnih aktivnosti banke .GLAVA 9.

predvi|a i kontroli{e vrste i iznose o~ekivanih rizika i prinosa. Portfolio teorija u svom pristupu se oslanja na ~etiri bazi~ne faze:2) • • • • evaluaciju sigurnosti. Ova re~ se sastoji od dve komponente latinskih re~i: prve. POJAM I SU[TINA PORTFOLIO KONCEPTA 9. koja zna~i list knjige. odluku o alokaciji aktive. 392.1. U vreme Hri{}anskog Rimskog Carstva. i merenje performansi.: Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry. Pojam i su{tina portfolio teorije Izraz portfolio poti~e od italijanske re~i portafoglio. 1) . 1989. nositi na sebi teret. pregled.UPRAVLJANJE PERFORMANSAMA INVESTICIONOG PORTFOLIJA 264 9. 2) Thomas Fitch: Dictionary of Finance and Investment Terms. New York. Barron’s Business Guides. 1990. str. odnosno preduzimanje na sebe rizika. Odluku o alokaciji aktive determini{e kako aktiva treba da bude distribuirana me|u vrstama investicija kao {to su deonice ili obveznice. Evaluacija sigurnosti opisuje svet aktive u terminima o~ekivanog prinosa i o~ekivanog rizika. kori{}enje ovog izraza se {irilo na razna podru~ja drugih delatnosti i aktivnosti i danas se usko povezuje sa upravlja~kim konceptom. str. izraz portfolio se koristio u vezi sa ~uvanjem va`nih dr`avnih dokumenata.1. Sofistificirani pristup dono{enju investicionih odluka koji dozvoljava investitoru da klasifikuje. MacMillan Publishing Company. Sinkey. 324.1) Razvoj upravlja~kog koncepta na portfolio osnovi rezultirao je u portfolio teoriju. Merenje performansi je Joseph F. New York. i druge. Tako|e se naziva i portfolio teorija upravljanja (‘portfolio mamagenet theory’) ili moderna portfolio teorija (‘modern portfolio theory’). Portfolio optimizacija je pomirivanje rizika i prinosa u selekciji hartija od vrednosti koje }e biti uklju~ene tako {to se odre|uje koji portfolio deonica nudi najbolji prinos uz dati dati nivo o~ekivanog rizika. Esencijalno za portfolio teoriju su njene kvantifikacije odnosa izme|u rizika i prinosa i preduzimanja koje investitori moraju da kompenzuju za samopouzdanje. portare u zna~enju ~uvati. Tokom vremena. Portfolio teorija se odvojila od tradicionalne analize sigurnosti u pomeranju akcenta sa analiziranja karakteristika individualnih investicija ka determinisanju statisti~kih odnosa me|u individualne hartije od vrednosti koje obuhvata krajnji portfolio.1. Jr. foglio. Third Edition. portfolio optimizaciju.

Portfolio osiguranje odnosi se na aktivnosti portfolio menad`era kada koristi fju~er indeks deonica da za{titi portfolio od pada cena na tr`i{tu. Portfolio menad`er je profesionalac odgovoran za portfolio hartija od vrednosti individualnog investitora ili institucionalnog investitora. robe. obveznice. kada su u pitanju li~ne usluge – investicioni savetnik (‘investment counsel’).UPRAVLJANJE PERFORMANSAMA INVESTICIONOG PORTFOLIJA 265 pore|enje svake performanse deonice (rizika) u odnosnom tr`i{tu (sistematski rizik) i u odnosnoj industriji na koju se odnosi hartija od vrednosti (rezidualno). menad`er prodaje fju~ers . banku. pa je i kod nas ve} dugo vremena poznat pod izrazom portfelj hartija od vrednosti. portfolio beta skor i portfolio osiguranje. po{to one gube vrednost. menad`er ima fiducijarnu odgovornost da razborito. Standard & Poor’s 500 Stock Index). Savremeno shvatanje portfolio koncepta u bankarstvu Danas se u bankarstvu izraz portfolio koristi u jednom investicionom kontekstu – pre svega u konceptu ulaganja finansijskih sredstava u kreditne i plasmane u hartije od vrednosti. Mada se danas ovaj izraz koristi gotovo za sve plasmane banke u cilju ostvarivanja profita. investicije u nekretnine. odnosno oprezno upravlja aktivom i bira da li deonice. Portfolio kombinuje dr`anje vi{e od jedne deonice. ipak. Svrha portfolija je redukovanje rizika putem diversifikacije. Za proviziju koju prima.2. {to se reprezentuje putem indeksa (kao {to je na primer. Me|utim. starateljski fond. tako i plasmane u razne vrste kredita. ^esto se naziva i menad`er novca (‘money manager’) ili specijalno. Beta meri volatilnost jedne deonice u odnosu na tr`i{te kao celinu. uzimaju}i ga kao celinu. Portfolio beta skor (‘beta score’) odnosi se na volatilnost jednog individualnog portfolija hartija od vrednosti. portfolio koncept je isto tako {iroko prihva}en i u proizvodnim i u uslu`nim delatnostima i firmama. Kao {to }emo kasnije videti. Usko sa izrazom portfolio sre}emo i izraze kao {to su portfolio menad`er. odnosno kao portfolio finansijske aktive. Beta 1 zna~i da deonica ima istu volatilnost kao i tr`i{te.1. najvi{e se vezivao za portfolio hartija od vrednosti. ekvivalenti gotovine. 9. ekvivalenta gotovine (visoko likvidne hartije) ili druge aktive od strane jednog individualnog investitora ili institucionalnog investitora. portfolio obuhvata kako hartije od vrednosti. mere}i ga sa BETA koeficijentima hartija od vrednosti koje ga ~ine. Portfolio menad`er mo`e da obavlja poslove za: udru`eni fond. koji predstavljaju klasi~nu i jo{ uvek najva`niju formu bankarskih plasmana. plan u~e{}a u profitu. obveznice. nepokretnosti ili druga aktiva imaju najbolju priliku za profit za bilo koje vreme. Umesto da prodaje aktuelne deonice. osiguravaju}u kompaniju.

Portfolio pristup bankarskom poslovanju Banka je profitno orijentisana finansijska institucija koja. To pokazuje slika 7-1. Stavke gotovine i rezervi su uslov kontinuiteta finansijskog poslovanja banke. To su produktivni plasmani na koje banka napla}uje kamatu od strane korisnika kredita (70%). koriste}i profit kao nadoknadu gubitaka u portfoliju deonica. ako se pad nastavi.3.UPRAVLJANJE PERFORMANSAMA INVESTICIONOG PORTFOLIJA 266 indeks. Saldo gotovine i `iralnog novca predstavlja uslov blagajni~kog i bezgotovinskog poslovanja banke. baziraju na izvorima na koje banka pla}a kamatu (92%). banka pla}a kamatu za njihovo kori{}enje (pasivna kamata banke). kao {to je ‘crni ponedeljak’. Zna~ajan deo aktive ~ine neproduktivni plasmani banke kao {to su: gotovina uklju~iv i `iro ra~un banke. plasmani banke. 9. delom na njega uti~u propisi i tendira da bude optimiziran. Posebne okolnosti na tr`i{tu. gotovo u celini. obavezna rezerva i fiksna aktiva. Plasmani sredstava: Produktivni:____70% • krediti • hartije Neproduktivni:_ 30% • gotovina • rezerve • fkiksna aktiva UKUPNO: 100% Izvori sredstava: Tu|i izvori:____92% • {tednja gra|ana • depoziti privrede • uzeti krediti Vlastiti izvori: • deoni~ki kapital______8% UKUPNO: 100% Slika 7-1: Struktura izvora i plasmana banke Kao {to pokazuje slika 7-1. Na prikupljena sredstva putem {tednje gra|ana. Banka prikuplja privremeno slobodna sredstva gra|ana i privrede sa namerom da ta privremeno slobodna sredstva putem plasmana usmeri tamo gde postoji potreba za njihovim produktivnim kori{}enjem. dok je manji deo usmeren u hartije od vrednosti. Ve}i deo produktivnih plasmana ~ine krediti. dok fiksna aktiva predstavlja uslov osnivanja i rada banke kao institucije. Obavezna rezerva je stvar propisa. dakle predstavlja obavezu.1. obavlja poslove prikupljkanja i plasiranja tu|ih sredstava u cilju zarade odnosno profita. elimini{u ovu portfolio za{titu. . najkra}e re~eno. on ponovo kupuje fju~erse po ni`oj ceni.

proizvodnog preduze}a i banke. Dakle. Dakle. depozitarima i poveriocima kredita. Portfolio koncept alociranja resursa banke U savremenom bankarskom poslovanju. Na strani aktive. portfolio poslova poverenja ili starateljstva (‘trust’ poslovi). banka putem svog mehanizma. depozita. New York. na primer. ona ih samo koristi pod odre|enim uslovima – pla}a odre|enu kamatu za kori{}enje tog novca. . uzete kredite. banka ima rizik ispunjenja obaveza prema komitentima i klijentima banke – {tedi{ama. depozite privrede. pla}anju obaveza preduze}a. po{to je plasman imovina banke kod korisnika kredita. 468. Plasmani predstavljaju imovinu banke i ovaj posao predstavlja za banku i imovinski rizik. portfolio fiksne aktive itd. Prema datoj slici 7-1 jasno se vidi. banka vr{i i plasmane u hartije od vrednosti. str. 9. ta~no se zna kome pripada svaki dinar {tednje. ta tu|a sredstva plasira putem kredita peduze}ima i gra|anima koji imaju potrebu za novcem na koji napla}uje kamatu. Na strani pasive. na koja pla}a kamatu. To su obaveze banke i banka u svakom trenutku mora biti u stanju da odgovori tim obavezama – isplati {tednje. 1990. investicioni portfolio ili portfolio hartija od vrednosti. da komercijalna banka koristi i do 92% tu|ih izvora na koje pla}a kamatu i da mora voditi ra~una o {to ve}em u~e{}u produktivne aktive u odnosu na neproduktivnu aktivu koja ne donsi prihode. su{tina bankarskog poslovanja izra`ava se u dvostranom riziku banke. {to predstavlja dodatnu zaradu banci na povremeno slobodna sredstva na `iro ra~unu banke. u aktivi bilansa banke imamo kreditni portfolio (svi kreditni plasmani). po{to banka tu|a sredstva.3) Tako. investira da bi naplatila kamatu za njihovo kori{}enje. banka ima rizik povrata (naplate) plasmana (kreditnih i plasmana u hartije od vrednosti) – koji u~estvuju i preko 70% kao produktivna aktiva u ukupnoj aktivi – i ostvarivanja zarade (naplate kamata i zarade na plasmanima u hartije od vrednosti). To predstavlja rizik ispunjenja obaveza banke Na strani aktive. Banka ne kupuje svoje izvore – {tednju gra|ana. ~ije u~e{}e se kre}e i do 92%. Plasmani – kreditni i u hartije od vrednosti – predstavljaju za banku poslovni rizik. u ovom smislu postoji velika razlika izme|u. Osim toga. kredita. portfolio ozna~ava klasifikaciju aktive od strane menad`ment tima na grupe srodnih aktivnosti.1. gde se nalaze izvori sredstava banke. Na strani pasive banke.UPRAVLJANJE PERFORMANSAMA INVESTICIONOG PORTFOLIJA 267 Komercijalna banka je specifi~na institucija koja posluje sa tu|im novcem. vra}anje o roku uzetih kredita. 3) Thomas Fitch: Dictionary of Banking Terms.4. Barron’s Business Guides. prera|uje ga u gotove proizvode i njih kao svoju robu prodaje na tr`i{tu. Preduze}e kupuje repromaterijal.

Kreditiranje kao poslovna aktivnost banke uklju~uje preduzeti rizik. Pri tome treba naglasiti. kako bi se njihovim ostvarivanjem moglo svakodnevno doprinositi postavljenim profitnim ciljevima. Ume{no strategijsko planiranje poma`e da se dinami~ki i kompleksno osvetle postoje}e pozicije. primena strategijskog planiranja u poslovanju banke i drugi. da se ti ciljevi ostvare. UPRAVLJANJE PERFORMANSAMA KREDITNOG PORTFOLIJA 9. kao {to su: akcije. obveznice i druge hartije od vrednosni. Samo da se podsetimo: za ostvarivanje vrhunskih performansi banke od zna~aja su dva faktora: prvi. Od toga }e i zavisiti nivo ostvarenih performansi svakog portfolija i subportfolija. Njegova struktura je razli~ita i zavisi od politike ulaganja menad`ment tima banke u vrste hartija od vrednosti.2. potro{a~ki krediti itd. Performanse kreditne politike banke Klju~ne performanse kreditnog portfolija uklju~uju razmatranje dva faktora: procenu o~ekivanih rizika i procenu o~ekivanih prinosa. rizik vra}anja kredita i .1.). procenu kamatnog rizika i rizika vra}anja kredita. sagledaju budu}e mogu}nosti – {anse i opasnosti na tr`i{tu. Procena rizika kamatne stope posmatra (1) promene nivoa kamatnih stopa tokom o~ekivanog roka vra}anja kredita i (2) rizik raspolo`ivosti izvora sredstava za kontinuirano podmirivanje novih i postoje}ih kredita po kamatnim stopama koje }e osigurati kontinuiranu profitabilnost kredita. odnosno kretanje elemenata spoljnjeg okru`enja. da svaki portfolio i subportfolio banke treba da ima jasno postavljene ciljeve i zadatke. te da se identifikuje strategija za ostvarivanje postavljenih ciljeva. menad`ment tim banke treba da sagleda sopstvene snage i slabosti i da proceni mogu}i stepen prihvatanja rizika. kao i nivo ostvarenih profitnih performansi banke kao celine. mogu}nost preduzimanja rizika u poslovnim poduhvatima. u kojem su krediti svrstani prema grupama korisnika kredita. krediti stanovni{tvu (kao {to su krediti za stambenu izgradnju. prema bli`oj nameni itd.2. I jedan i drugi faktor bitno uti~u na ostvarivanje performansi svakog portfolija banke. Procena rizika vra}anja kredita se re{ava analiziranjem kreditne sposobnosti zajmotra`ioca.). kao {to su: komercijalni krediti (podeljeni prema roku dospe}a. Cena kredita mora da bude fleksibilna da osigura adekvatan prinos. 9. Politika cena mora da uzme u obzir tro{kove izvora sredstava. U vezi s tim.UPRAVLJANJE PERFORMANSAMA INVESTICIONOG PORTFOLIJA 268 U komercijalnim bankama najve}i portfolio je kreditni portfolio. Portfolio hartija od vrednosti je obi~no drugi po veli~ini portfolio u aktivi bilansa komercijalnih banaka.

UPRAVLJANJE PERFORMANSAMA INVESTICIONOG PORTFOLIJA

269

tro{kove povezane sa odobravanjem i procesiranjem kredita. Komercijalno kreditiranje uklju~uje mnogo vi{e varijabli povezanih sa rizikom i tro{kovima administriranja od individualnih kredita. Po{to su potro{a~ki i stambeni krediti, generalnio posmatrano, vi{e standardizovani i snose aproksimativno iste tro{kove za svaki kredit, kod komercijalnih kredita svaka od varijabli mora se razmatrati za svaki kredit posebno. Portfolio rizik je rizik, koji je predusredsre|en na pojedini portfolio, i koji }e dovesti do potencijalnih problema u vra}anju kredita u slu~aju da neki segmenti ekonomije ili specifi~na geografska lokacija do`ivi ekonomske te{ko}e. Minimizacija portfolio rizika vodi redovnoj likvidaciji kredita sa obnovom u novi ili kredit boljeg kvaliteta. U vezi sa tim, teoretski, banka mo`e na}i profitabilniji i manje rizi~niji kredit putem smanjenja kredita bez tra`enja dodatnih i skupljih sredstava u scenariju koji opada ili ne raste. Limitiranje portfolio rizika mo`e da uklju~i neke od slede}ih alternativa:13) • • • • •

utvr|ivanje limita veli~ine kredita prema tipu zajmotra`ioca, uvo|enje restrikciju kredita za neke delatnosti ili tipove zajmotra`ilaca da bi se izbegla neumerena koncentracija, uvo|enje ograni~enja kredita za specifi~na geografska podru~ja gde rizik vra}anja mo`e da bude ve}i od lokalnih te{ko}a ili te{ko}a zajmotra`ioca, kori{}enje kreditne participacije da bi se redukovala veli~ina i koncentracija zahteva zajmotra`ilaca prema banci, i uvo|enje kupovne participacije da pobudi diversifikaciju delatnosti i zajmotra`ilaca.

Da bi banka osigurala pridr`avanje navedenih alterantiva za limitiranje portfolio rizika, korisno je da ima kreditnu politiku u pisanom obliku. Pored toga, korisno je da banka testira svoju kreditnu politiku. Jedan od pristupa sugeri{e slede}e elemente i osnove merenja:14) • • • •

vrsta posla, tj. u~e{}e kredita u `eljenim (ili ne`eljenim) kategorijama, struktura kredita, odnosno rokovi, uslovi, instrumenti obezbe|enja pla}anja, u skladu sa namenom i ro~no{}u, broj izuzetaka, analiza kredita, tj. odre|ivanje rejtinga od strane nezavisne funkcije kreditne analize, broj rizi~nih plasmana ~ija se kategorija rizika promenila, zakonska dokumentacija, odnosno koliko je u skladu sa propisima i poslovnom politikom banke, broj izuzetaka,

13) Frank P. Johnson and Richard D. Johnson: Commercial Bank Management, The Dryden Press, New York, 1985, str. 133-134. 14) Ibidem, str. 175.

UPRAVLJANJE PERFORMANSAMA INVESTICIONOG PORTFOLIJA

270

uskla|enost sa politikom, tj. kreditni zahtevi, analiza du`nika, kompletirano i odobreno ili odbijeno u skladu sa politikom banke, broj izuzetaka.

Ova merenja mogu da budu odre|ena i izvedena od strane nezavisne funkcije analize kredita i kreditna politika se mo`e prema bodovima i rangirati, te tako izraziti performanse kreditne politike banke. 9.2.2. Ocenjivanje rezultata kreditnog procesa u banci Kreditni portfolio trebalo bi da se prati u ~estim intervalima po pitanju prose~nog rizika prema rejtingu odre|enom od strane kreditnih menad`era, u njihovom normalnom procesu rejtinga. Vi{im nivoima rizika trebalo bi dati neznatno ve}i ponder u cilju da se osigura postoje}a pozicija. Definicije kategorije rizika trebalo bi da po~inju sa teku}im regulatornim definicijama i tada ih pro{iriti zaklju~cima o kvalitetu na osnovu preciznije skale gradacije. Rejting ponderisanog prose~nog rizika za banku trebalo bi da bude u nadle`nosti grupe koja se bavi kreditnom politikom, a koja je istovremeno i odgovorna za nezavisni pregled (pra}enje) rejtinga izvr{enog od strane kreditnih referenata, kao i za pra}enje zahteva za promenama rejtinga. U kreditnom procesu, potrebno je po}i od slede}ih elemenata: • • • • • •

svaki elemenat kreditnog procesa mora biti identifikovan, mere moraju biti definisane, strategijski uticaji se moraju uzeti u obzir, elementi ove tri funkcije moraju biti koordinirani, kako bi se ostvarili svi ciljevi banke u oblasti upravljanja kreditnim rizikom, razli~iti ponderi moraju biti dodeljeni da odra`avaju prioritete u upravljanju rizicima u sferi kreditne aktivnosti, i svaki od tri elementa treba definisati u tabeli rezultata sa adekvatnim definicijama bodovnih kategorija.15)

Ocena performansi kreditnog menad`ment tima ili referenta, mo`e se izvr{iti preko slede}i elemenata: • • • • •
15)

obima - kao procenta ciljne veli~ine, procenta portfolija - po kategorijama, usluga - vremena posve}enom klijentu i `albi klijenta, cene - kao procenta ciljne cene zasnovane na riziku i tro{ku izvora, naplate - kao procenta od otpisanih kredita,
Ibidem, str. 176.

UPRAVLJANJE PERFORMANSAMA INVESTICIONOG PORTFOLIJA

271

profitabilnosti - kroz profitabilnost pojedina~nog izvr{ioca ili slu`be u komparaciji sa planiranim ciljem.

Ovo su elementi na koje mogu uticati kreditni menad`eri i kreditni referenti, {to mo`e detaljnije da osvetli kvalitet kreditnog procesa banke. 9.2.3. Merenje performansi kreditnog portfolija banke Polaze}i od stvarnog stanja u na{im bankama, kreditni portfolio predstavlja, ne samo klju~ni deo, ve} najve}i, dominantni deo aktive. Hartije od vrednosti u~estvuju simboli~no u aktivi, a po svojoj prirodi i siroma{tvu asortimana ne spadaju u rizi~ne plasmane banke. Imaju}i to u vidu, kvalitet plasmana banke mo`e se izraziti uglavnom preko dva pokazatelja: kvalitetom aktive i kvalitetom kreditnog portfolija.

Kvalitet aktive ukazuje na kreditni rizik sa kojim se banka susre}e u svom poslovanju. Volumen nenapla}enih plasmana, a posebno kredita, koji se nalazi u aktivi, mo`e imati za posledicu, ne samo smanjenu profitabilnost, ve} mo`e negativno da uti~e i na likvidnost, ali i da ugro`ava i solventnost banke. Kvalitet aktive meri se: u~e{}em kreditnih plasmana u ukupnoj aktivi i odnosom produktivne prema ukupnoj aktivi. Kvalitet kreditnog portfolia (ili kvalitet aktive) ukazuje na kreditni rizik sa kojim se banka suo~ava u svom poslovanju. Kvalitet kreditnog portfolija se izra`ava koeficijentom kao odnosom o~ekivanih potencijalnih gubitaka prema ukupnim kreditima. U na{im uslovima, ovaj koeficijent se kre}e u relaciji od 3,73 do 50,65 %, dok u SAD od 1,25 do 1,5 %. Osim ovih koeficijenata koji se koriste u banci za kreditni portfolio, finansijski raciji se koriste u kreditnoj analizi zajmotra`ioca i korisnika kredita i odnose se na : 16)

Likvidnost:
Meri sposobnosti korisnika kredita da generi{e gotovinu za izmirivanje kratkoro~nih obaveza: teku}i racio = teku}a sredstva/teku}e obaveze.

Upravlja~ka efikasnost:
Meri efikasnost sa kojom menad`ment tim koristi aktivu u generisanju prodaje i profita: prose~ni period naplate = prose~no napla}ena potra`ivanja/dnevnu prodaju, obrt zaliha = prodaja/prose~ne zalihe, obrt fiksne aktive = prodaja/neto fiksnu aktivu ukupan obrt aktive = prodaja/ukupnu aktivu.
16)

Ibidem, str. 178.

UPRAVLJANJE PERFORMANSAMA INVESTICIONOG PORTFOLIJA

272

Leverid`:
Meri iznos duga ili finansijskog leverid`a firme i pokri}a pla}anja kamate na dug: dug prema aktivi = ukupan dug/ukupnu aktivu, dug prema deoni~kom kapitalu = dugoro~ni dug/neto vrednost deoni~kog kapitala.

Profitabilnost:
Meri profitabilnost firme prema njenoj aktivi ili prodaji: Prinos na obim prodaje = neto prihod/prodaju, prinos na aktivu = neto prihod/ukupna aktivaq, prinos na deoni~ki kapital = neto prihod/neto vrednost deoni~kog kapitala. Merenje performansi kreditnog portfolija mo`e obuhvatiti razli~ite elemente i polaziti od razli~itih osnova merenja. Tako, jedan od pristupa merenju performansi obuhvata slede}e elemente:17) • • • • • •

koncentraciju (zastupljenost), odnosno procenat sektorske raspore|enosati plasmana, dospe}e, odnosno procentualna zastupljnost plasmana prema razli~itim grupama dospe}a, kamatne stope, odnosno u~e{}e u ukupnom kreditnom portfoliju kredita odobrenih po fiksnoj ili promenjivoj kamatnoj stopi, kao i kredita po posebnim aran`manima, te prose~an prinos po kategorijama rizika, obezbe|enje, odnosno procentualni udeo kapitala izlo`en razli~itim tipovima obezbe|enja, namena, tj. procentualni udeo kapitala izlo`en razli~itim tipovima kredita, po namenama, trendovi i kretanja - u~e{}e kredita ~ija se klasifikacija po stepenu rizika pogor{ala u posmatranom periodu.

Elementi mogu biti izra`eni i u bodovima, kako bi se u odnosu na standard moglo izraziti odstupanje u pojedinom kreditima, koji ~ine osnovu izra`avanja ukupnih perfomansi kreditnog portfolija. 9.2.4. Preventivna i naknadna relativizacija kreditnog rizika Izlo`enost banke kreditnom riziku zahteva aktivnost menad`ment tima u tri me|uzavisne faze:18)

17) 18)

Ibidem, str. 184. Mark J. Flannery: A Portfolio View of Loan Selection and Pricing, u knjizi: Handbook for Banking Strategy, Edited by: Richard C. Aspinwall and Robert A. Eisenbeis, John Wiley and Sons, New York, 1985, str.457.

UPRAVLJANJE PERFORMANSAMA INVESTICIONOG PORTFOLIJA

273

Prvo, menad`ment tim mora identifikovati sistemske rizike koji se smatraju
karakteristi~nim za kreditni portfolio. Za jednu banku, na primer, mo`e se smatrati veoma va`na regionalna recesija, dok drugu banku mo`e vi{e da brine efekat promene deviznog kursa na njene korisnike kredita. U ovom sagledavanju va`nu ulogu igraju statisti~ka i ekonomska analiza, ali ~esto puta i veliko bankarsko iskustvo. Bazi~na poenta se ogleda u tome, da eksplicitno ili implicitno, svaki kredit banke reprezentuje uverenje u budu}i kurs razvoja ekonomije. Sa eksplicitnim identifikovanjem relevantnih rizika i njihovih verovatno}a, banka }e biti u daleko boljoj poziciji da utvrdi svoju op{tu izlo`enost riziku i odgovaraju}u cenu rizika.

Drugo, mora da bude dizajniran i instaliran sistem izve{tavanja sa jednim
brojem odgovaraju}ih upravlja~kih kategorija kredita. Jedan optimalni sistem }e zahtevati substancionalnu preliminarnu analizu da odredi kako bi trebalo grupisati ili izvr{iti kategorizaciju iznosa kredita. Potencijalni korisnici mogli bi da budu sortirani u set kategorija koji pokrivaju glavninu reakcija na eksterne udare. Incijalno oblikovanje kategorija kredita obuhvata i mogu}e evaluiranje istorijskih iskustava o kreditu (kod jedne ili vi{e banaka) koriste}i statisti~ke tehnike i uvode}i pro{le odnose me|u vrste kredita. Adekvatnost postoje}ih kategorija kredita mora tako|e da bude periodi~no revidirana, po{to i banka revidira svoju procenu relevantnih kreditnih rizika.

Tre}e, menad`ment tim mora odrediti razli~ite premije rizika za tipove, odnosno vrste kredita za koje veruje da postoje razli~ite izlo`enosti riziku. Jednostavno, susretanje konkurencije sa svim vrstama i iznosima kredita i (implicitno ili eksplicitno) uzimanje u obzir (akceptiranje) procene rizika drugih banaka. Jedan vi{i nivo odre|ivanja cene kredita zahteva da banka projektuje mogu}i zna~aj udara, relevantnog za svaku kategoriju kredita, prevede ove udare na rang efekata na ukupan profit i utvrdi kreditne uslove koji }e generisati dovoljno visok o~ekivani profit da kompenzira nagove{tene rizike.
Banka mo`e da vr{i preventivnu i naknadnu relativizaciju kreditnog portfolio rizika. Preventivna relativizacija rizika kreditnog portfolia obuhvata:19) • • • • • •
19)

analizu i ocenu kreditne sposobnosti zajmotra`ilaca, uzimanje kolaterala ili zaloge za ‘poja~anje’ kreditne sposobnosti, ugra|ivanje u ugovoru o kreditu odre|enih za{titnih klauzula, ugovaranje odre|enih vrsta kamatnih stopa (promenjivih), diversifikaciju kreditnog portfolija, distribuciju kreditnog portfolija, i

Joseph F. Sinkey, Jr.: Commercial Bank Management in the Financial Services Industry, Third Edition, MacMillan Publishing Company, New York, 1989, str. 548-549.

UPRAVLJANJE PERFORMANSAMA INVESTICIONOG PORTFOLIJA

274

planiranje sredstava za budu}e gubitke u kreditnom portfoliju.

Naknadna relativizacija rizika kreditnog portfolija obuhvata: • • • • • • diversifikaciju kreditnog portfolia, veli~inu pojedina~nog kredita, klasifikaciju kredita (klasifikovana aktiva), rezerve za pokri}e gubitaka kreditnog portfolija, adekvatnost kapitala banke, i utr`ivost zaloge.

Naravno, neke postupke relativizacije je te{ko razdvojiti, pa se oni pojavljuju u obe navedene grupe. 9.3. UPRAVLJANJE PORTFOLIJA 9.3.1. PERFORMANSAMA INVESTICIONOG

Pobolj{anje performansi investicionog portfolija banke

Upravljanje performansama investicionog portfolija banke je slo`ena upravlja~ka aktivnost. Pre nego {to detaljnije osvetlimo neke od strategija upravljanja performansama investicionog portfolija, da vidimo postoje li na~ini kojima se mogu popraviti postoje}e performanse. Naime, i ovde treba po}i od davno poznatog stava: postignutim nikad ne treba biti zadovoljan. Odnosno, smatra se da postoji sedam na~ina da se poprave performanse u portfolio menad`mentu, pri ~emu je potrebno:28) (1) utvrditi svoju meru – definisati i analizirati, {to je to {to se poku{ava da ‘tu~e’, odnosno da se ostvari, (2) upoznajti svoje limite i ograni~enja, (3) imati svoju filozofiju investiranja i u okviru nje po{tovati dva pravila: prvo, kupovati relativno rastu}e zarade i drugo, kupovati po prihvatljivom raciju cena-zarada, (4) razviti sopstvenu investicionu strategiju, (5) koncentrisati svoj portfolio na relativno manji broj kompanija, (6) biti fleksibilan, jer ni{ta nije izvesnije od promene, (7) pratiti kontinuirano, odnosno meriti performanse i biti performansno orijentisani menad`er.
Richard H. Jenrette: Portfolio Management: Seven Ways to Improve Performance, u knjizi: Classics an Investor’s AnthologyThe most interesting ideas and concepts from the literature of investing, edited by: Charles D. Ellis with James R. Vertin, Dow Jones-Irwin, Homewood, Illinois, 1989. godine, str. 382-391.
28)

UPRAVLJANJE PERFORMANSAMA INVESTICIONOG PORTFOLIJA

275

9.3.2.

Generisanje profita u investicionom portfoliju banke

Hartijama od vrednosti se trguje preko tri razli~ite tr`i{ne strukture poznate kao: brokersko trgovanje, dilersko trgovanje, i tr`i{no trgovanje. Za banke kao firme od zna~aja je drugi i tre}i vid, dok je prvi, odnosno brokersko trgovanje hartijama od vrednosti, karakteristi~no za poslovanje sa gra|anima. Da ka`emo i to, da je komercijalnim bankama u SAD prvo bilo zabranjeno, a kasnije dozvoljeno ograni~eno trgovanje deonicama. Dileri banaka generi{u profit trguju}i hartijama od vrednosti i porastom vrednosti zaliha kupljenih hartija od vrednosti. Njihovi profiti poti~u od trgovanja hartijama od vrednosti, odnosno od prodaje hartija od vrednosti po ve}oj ceni (ni`oj kamatnoj stopi) nego {to su kupili vrednosne papire. Odnos izme|u prodajne (‘asked’) i kupovne (‘bid’) cene u svakom momentu izra`ava razliku (‘spread’). Dileri dr`e zalihe hartija od vrednosti nazvane pozicija, kao {to i svaki trgovac `eli da dr`i zalihe robe na polici kad mu{terija do|e da je kupi. Njihova strategija zaliha je u osnovi ista kao i kod drugih trgovaca. Iznos i kompozicija zaliha vrednosnih papira, koje svaki diler dr`i, zavisi od: • • • •

predvi|enog obima prodaje u svakoj emisiji ili grupisanom dospe}u, tro{kova finansiranja, o~ekivanih promena kamatne stope, i oblika krive prinosa.29)

[to je ve}a predvi|ena prodaja u narednom periodu pojedinih ili svih hartija od vrednosti, ve}a }e biti zaliha pojedinih vrsta ili svih hartija od vrednosti. Me|utim, zalihe hartija od vrednosti zahtevaju i finansiranje. Finansiranje vr{e banke po kamatnim stopama koje su blizu onih na kredite banka – banci, ili na nivou dnevne eskontne stope. Razlika izme|u tr`i{nog prinosa hartija od vrednosti i tro{kova finansiranja pla}enih banci ili trgova~kog departmenta, odnosi se na neto tro{kove finansiranja (‘cost of carry’)30) ili jednostavno ‘carry’. Odluka o visini zaliha hartija od vrednosti zavisi i od pravca i veli~ine o~ekivanog kretanja kamatne stope. Kona~no, dileri koriste i strategiju nagiba krive prinosa hartija od vrednosti. Na osnovu navedenog, faktori koji uti~u da dileri dr`e ve}i obim i ukupnu sumu hartija od vrednosti zavisi od:
29) George G. Kaufman: The Securities Aktivities of Commercial Banks, u knjizi: Handbook for Banking Strategy, Edited by: Richard C. Aspinwall and Robert A. Eisenbeis, John Wiley & Sons, New York, 1985. godine, str. 672. 30) Portfolio & Investment Management-State-of-the-Art Research, Analysis and Strategies, Editor: Frank J. Fabozzi, Probus Publishing Company, Chicago, Illinois, 1989. godine, str. 14.

UPRAVLJANJE PERFORMANSAMA INVESTICIONOG PORTFOLIJA

276

(1) ve}e o~ekivane prodaje, (2) ni`ih tro{kova finansiranja i pozitivnijih neto tro{kova finansiranja (‘carry’), (3) o~ekivanja ve}eg pada kamatne stope, i (4) pozitivnije nagnutosti krive prinosa.
Ovi faktori uti~u i na kompoziciju dospe}a zaliha hartija od vrednosti u portfoliju banke. Poslednja dva od navedenih faktora tendiraju da zahtevaju vi{e rizika nego prva dva. Ako se stope kre}u suprotno o~ekivanjima ili kriva prinosa postaje u nagibu manje pozitivna ili ~ak negativna, dileri mogu do`iveti gorko iskustvo gubitaka na svojim zalihama hartija od vrednosti. 9.3.3. Pasivna i agresivne menad`ment strategije portfolija

Najva`nija odluka koju menad`ment tim banke mora doneti je, da li }e koristiti aktivnu ili pasivnu menad`ment strategiju u investiranju u hartije od vrednosti. Pasivna meand`ment strategija zasniva se na tipu strategije ‘kupi i ~ekaj’ prema kojoj se hartijama od vrednosti u porfoliju ne trguje. Koriste}i pasivnu strategiju, transakcije, administrativni i personalni tro{kovi investicionog portfolija su minimalni. Aktivna menad`ment strategija uklju~uje u~estalo trgovanje hartijama od vrednosti sa ciljem maksimiziranja prinosa portfolija. Aktivna menad`ent strategija mo`e uklju~ti trgovanje radi:31) • • •

ostvarivanja pune prednosti o~ekivanog kretanja kamatnih stopa, preduzimanja akcija radi ostvarivanja profita od povremnih neuskla|enosti u cenama hartija od vrednosti, i kori{}enja sofisticiranih svoping tehnika.

Aktivna menad`ment strategija rezultira u ve}em broju transakcija i ve}em obimu administrativnih i personalnih tro{kova. Pove}anje o~ekivanih prinosa mora se balansirati nasuprot ovim pove}anim tro{kovima. I ne samo to. Po{to se portfolio mora restruktuirati da bi se prilagodio o~ekivanom kretanju kamatnih stopa, aktivna meand`ment strategija ~esto uklju~uje i pove}ani rizik. Smatra se, da tri faktora mogu uticati na izbor menad`ment strategije: stil, pristup tr`i{tima i kvalifikacije personala. Za efikasnost u aktivnom trgovanju, investicioni portfolio banke mora biti dovoljno velik. Male banke sa limitiranom veli~inom portfolija, verovatno, nisu u stanju da prevazi|u dodatne tro{kove povezane sa aktivnim trgovanjem. One tako|e, verovatno nemaju isti
31) Frank P. Johnson and Richard D. Johnson: Commercial Bank Management, The Dryden Press, New York, 1985, str. 283.

UPRAVLJANJE PERFORMANSAMA INVESTICIONOG PORTFOLIJA

277

stepen pristupnosti tr`i{tima obveznica kao i velikim monetarnim bankarskim centrima. Da bi odr`ale portfolio aktivnog trgovanja, banke moraju da zaposle specijalizovani personal. Male banke, sa limitiranim resursima, ne mogu efikasno da zaposle takav personal. Zbog toga se aktivna menad`ment strategija naj~e{}e mo`e sresti kod velikih banaka. Ni odluke u velikim bankama za aktivnu menad`ment strategiju investicionog porfolija se ne donose automatski. Menad`ment tim mora proceniti veli~inu dodatnog prinosa, a koji }e generisati aktivna strategija i koji mora biti najmanje dovoljan da pokrije dodatne tro{kove i eventualni dodatni rizik povezan sa modifikacijom dospe}a. Naime, u velikim bankama, a posebno u velikim multinacionalnim institucionalnim investitorima (‘institutional investors’), primenjuju se dve posebne aktivne strategije, poznate kao strategije bikova i strategije medeveda, koje koriste dve razli~ite situacije na tr`i{tu deonica.

Strategija bikova odnosi se na tr`i{ne situacije kada se o~ekuje rast cena akcija i
kada te velike firme ili banke, koje se zovu se bikovi (‘bulls’) kupuju akcije u nadi da }e njihova cena porasti u budu}nosti i da }e njihovom prodajom ostvariti zaradu. Skra}eno, strategija se izra`ava: kupi sad, prodaj kasnije. Druga je strategija medveda (‘bears’) i odnosi se na tr`i{nu situaciju kada se o~ekuje pad cena akcija. Velike firme ili banke, koje kao kupci o~ekuju pad cena akcija polaze od pretpostavke da }e cene i dalje padati. Strategija se u najkra}em mo`e izraziti: prodaj sada, kupi kasnije, pri ~emu }e se stvoriti mogu}nost kupovine ve}eg obima akcija (kada njihova cena bude ni`a). 9.3.4. Strategije dospe}a u investicionom portfoliju

Jedan od klju~nih elemenata u investicionom portfoliju je kompozicija dospe}a. Odluka o dospe}u mora da bude doneta bez obzira na to da li je prihva}ena aktivna ili pasivna menad`ment strategija. Kompozicija dospe}a portfolija uklju~uje presek hartija od vrednosti u skladu sa razli~itim godinama dospe}a. Odluka uklju~uje maksimalno dospe}e do kojeg roka je banka voljna da investira i distribuira sredstava preko izabranog maksimuma dospe}a. Kompozicija dospe}a uti~e na cenu i rizik reinvestiranja portfolija. Banka mo`e koristiti dve strategije u izboru kompozicije dospe}a. Obe strategije zahtevaju limitirani menad`met i to:32) • •

strategiju merdevina, i strategiju tegova.

32)

Ibidem, str. 284-285.

UPRAVLJANJE PERFORMANSAMA INVESTICIONOG PORTFOLIJA

278

Strategija merdevina je vrlo jednostavna za primenu. Banka mora specificirati
maksimalna dospe}a i kada ih specificira, investiciona sredstva distribuira jednako u segmente dospe}a do maksimalnog dospe}a. Po{to hartije od vrednosti imaju rok dospe}a, sredstva se koriste za kupovinu hartija pri maksimalnim dospe}em. To rezultira u portfoliju jednakim procentom sredstava u okviru maksimalno specificiranog dospe}a. To mo`emo ilustrovati tako, da se 10% od ukupnog investicionog portfolija investira u svaki segment hartija od vrednosti sa dospe}em od 1 do 10 godina. Po{to kratkoro~ne hartije od vrednosti dospeju (sa rokom dospe}a od 1 godine) za pla}anje, ta sredstva se koriste za kupovinu hartija od vrednosti sa rokom dospe}a od 10 godina (slika 9-4). 10% od ukupnih portfolio sredstava

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Godine dospe}a
Slika 9-4: Struktura merdevina investicionog portfolija Tro{kovi transakcija su minimalni pri kori{}enju ove strategije. Cilj strategije merdevina je minimiziranje administrativnih tro{kova i istovremeno, ostvarivanje prose~ne zarade. Naime, po{to se investicioni portfolio distribuira ravnomerno tokom razli~itih dospe}a, strategija rezultira na nivou prose~ne stope prinosa. Strategija tegova je druga strtategija dospe}a koja se primenjuje u investicionom portfoliju banke. Ova strategija zahteva investiranje u kratkoro~ne i dugoro~ne hartije od vrednosti bez investiranja u srednjoro~ne hartije od vrednosti. Kada se portfolio prika`e po dospe}u, investiranje je koncentrisano u kratkoro~nom i dugoro~nom spektru dospe}a, ocrtavaju}i pri tome pojavu praznina, {to i opravdava naziv strategije. Investicioni portfolio na slici 9-5 je podeljen na dva dela, tj. sa 50% sredstava u kratkoro~ni i 50% sredstava u dugoro~ni deo hartija od vrednosti. Kratkoro~ni

UPRAVLJANJE PERFORMANSAMA INVESTICIONOG PORTFOLIJA

279

deo je limitiran sa dospe}em do 5 godina sa 10% od ukupnog portfolija u svakoj godini u hartije od vrednosti od 1 do 5 godina dospe}a. Po{to kratkoro~ne hartije od vrednosti dospeju, sredstva se investiraju u hartije sa rokom dospe}a 5 godina. Dugoro~ni deo od 5% od ukupnog portfolija je investiran u segment hartija sa rokom od 16 do 25 godina. Kada hartijama dospe rok od 15 godina, one se prodaju na sekundarnom tr`i{tu i investiraju se u hartije od vrednosti sa rokom dospe}a od 25 godina. Primer na slici 9-5 ilustruje takav slu~aj i ne zna~i primenu bilo kog optimalnog miksa.33)
50% na kratki rok 10 5 50% na dugi rok

% od ukupnih portfolio sredstava

1 10

2

3

4

5

16

17

25

Godine dospe}a

Slika 9-5: Kompozicija tegova investicionog portfolija Strategija tra`i prodaju dugoro~nih obveznica kada one dostignu srednjoro~ni rok dospe}a i investiranje u dugoro~ne obveznice na kraju segmenta dospe}a. Po{to kratkoro~ne hartije od vrednosti dospeju za pla}anje, one se reinvestiraju na kraju dospe}a kratkoro~nog segmenta. Superiorni prinosi generisani primenom strategije tegova zavise od stepena ro~ne strukture kamatnih stopa tokom pojedina~nog perioda dr`anja. 9.4. UPRAVLJANJE PERFORMANSAMA VANBILANSNIH AKTIVNOSTI 9.4.1. Pojam i su{tina vanbilansnih aktivnosti banke

Promene koje nastaju ne vezuju se direktno za sredstva i obaveze banke, te zbog toga i ne uzrokuju promene u bilansnoj strukturi banke. Dakle, su{tina ovih promena je, da se one de{avaju na tu|im sredstvima i obavezama, odnosno, da se one evidentiraju ‘ispod bilansne crte’ i da njihovi kona~ni rezultati mogu uticati na poslovni rezultat odnosno profit banke.
33)

Ibidem, str. 286.

UPRAVLJANJE PERFORMANSAMA INVESTICIONOG PORTFOLIJA

280

Vanbilansne aktivnosti se nazivaju i uslovljenim poslovnim operacijama banke. Poslovi se obave sada, napla}uju se prihodi, a u budu}nosti, dok je posao ‘`iv’, mo`e da do|e i do negativnih efekata za banku. Dakle, zato se vanbilansne aktivnosti i nazivaju uslovljenim, jer postoji rizik izvr{enja tih obaveza u budu}nosti i kada banka mo`e snositi negativne posledice. Rast vanbilansnih aktivnosti banaka je` posledica:16) • • smanjvanja ‘prostora’ za zaradu, odnosno smanjenja neto kamtne margine, ve}ih zahteva regulatornih agencija za pove}anje kapitala banaka.

Konkurencija me|u bankama na podru~ju kamatnih stopa dovodi do pove}anja pasivnih (pove}anje izvora) i do smanjenja aktivnih kamatnih stopa (pove}anje obima kredita), {to se manifestuje kao smanjenje neto kamatnog prihoda odnosno, neto kamatne margine. To zna~i, da banke moraju tra`iti mogu}nosti da nadoknade taj deo prihoda iz drugih izvora, da bi, pri svim ostalim istim uslovima, zadr`ali nivo ostvarenih korporativnih profitnih performansi. Nadoknadu ‘izgubljenih’ neto kamatnih prihoda banka mo`e ostvariti na vi{e na~ina. Prvi je, da pove}a obim poslovanja, {to se neminovno dobija kao posledica gornje aktivnosti kroz pove}anje obima izvora i pove}anje obima kredita. Me|utim, po pravilu, samo to nije dovoljno da nadoknadi negativni efekat smanjenja neto kamatnog prihoda. Drugi va`an na~in neutralisanja negativnog efekta na profit je pove}anje nekamatnih prihoda, gde su vanbilansne aktivnosti jedan od bitnih izvora. Ovakvi uslovi poslovanja – potreba za ve}im prihodima s jedne, i zahtevi regulatorskih agencija za ve}im kapitalom, s druge strane, ~esto iziskuju da se banke uklju~uju u sve slo`enije operacije svojih komitenata i klijenata, pri ~emu se pove}ava broj limitiraju}ih faktora krajnjih ishoda takvih poslovnih aran`mana (kreditni rizik, rizik kamatne stope, valutni rizik). 9.4.2. Obim i struktura vanbilansnih aktivnosti banke

Posledica takvog poslovanja je brz rast vanbilansnog poslovanja, koji je ~esto ve}i od obima bilansnog poslovanja banaka. U stvari, radi se o poslovnim aran`manima u koje je banka uklju~ena na razli~ite na~ine, a koji ne uti~u na
16) Prof. dr Uro{ N. ]ur~i}: Bankarski portfolio menad`ment - Strategijsko upravljanje bankom, bilansima, kvlaitetom, bonitetom i portfolio rizicima banke, drugo pro{ireno i prera|eno izdanje, Feljton, Novi Sad, 2002, str. 594.

nesolventnost). prihodi od otvorenih akreditiva itd. Dakle. ve} mo`e da ima i druge. Ovi poslovi su atraktivni zato {to banka pri tome ne anga`uje gotovo nikakva sredstva. str. 3. po{to nekamatni prihodi u uslovima o{tro izra`ene konkurencije u visini kamatnih stopa mogu ‘smanjiti’ kamatne prihode i tako smanjiti korporativne profitne performanse banke. {to }e uticati na smanjenje korporativnih profitnih performansi banke. banka mo`e zna~ajno popraviti svoju ukupnu konkurentsku poziciju i ostvariti zadovoljavaju}e profitne performanse. koje }e joj doneti visoke nekamatne prihode. 17) Ibidem. Poslovanje velikih banaka u savremenim uslovima pokazuje. Kvalitet. Dakle. investicione aktivnosti (terminske devizne transakcije. ovi poslovi mogu imati i negativne posledice po poslovanje banke. valutni svopovi i izbori. a prihodi mogu biti zna~ajni. trajnije posledice po bilansnu ravnote`u (naru{avanje leverid`a). revolving garancije i robne menice). Me|utim. Zbog toga. ali imaju ve}i ili manji uticaj na prihode i profit banke. finansijske garancije (kreditne garancije. Cilj je. tako i drugim posledicama (nelikvidnost. Osnovne vrste vanbilansnih aktivnosti mo`emo svrstati u tri grupe:17) 1. koje se mogu manifestovati kako gubicima. banke obavljaju razli~ite vrste bankarskih aktivnosti. rizik i performanse vanbilansnih aktivnosti Ciljne performanse vanbilansnih aktivnosti odnose se na generisanje nekamatnih prihoda od vanbilansnih aktivnosti kao {to su: prihodi od provizije za izdate garancije. U okiru vanbilansnih aktivnosti. cilj banke je da u|e u one poslove vanbilansnih aktivnosti.4. prodata aktiva sa pravom na regres. 9. akceptirane menice i indosamenti).3. da one pridaju veliki zna~aj vanbilansnom poslovanju upravo iz razloga pove}anja nekamatnih prihoda.UPRAVLJANJE PERFORMANSAMA INVESTICIONOG PORTFOLIJA 281 strukturu aktive i pasive bilansa banke. tradicionalne menice i trgova~ke aktivnosti (akreditivi. . ne samo da banka mo`e da ‘izgubi’ ciljni prihod ili njegov deo. ako stvari krenu lo{e. Na ovaj na~in se ‘pobolj{avaju’ korporativne profitne performanse banke. kamatni svopovi. ovi poslovi predstavljaju veliki izazov za svaku banku. 2. kamatni fju~ersi). da se ostvare {to ve}i nekamatni prihodi i tako doprinese korporativnim performansama banke. neopozivi i ‘standby’ akreditivi. Zahvaljuju}i prihodnom doprinosu korporativnim performansama od vanbilansnih aktivnosti. 595.

vanbilansne aktivnosti mogu ‘kreirati’ i rizik kamatne stope. da je poslovno iskustvo u proceni i merenju rizika vanbilansnih aktivnosti dosta skromno. Kre}u se u rasponu od 0% do 100% {to zavisi od vrste vanbilansne operacije. izvr{enje operacije sa pogre{nim komitentom. Ogleda se u neizvr{enju garantovanih obaveza od strane komitenta banke.4. da banka putem kredita suspstitui{e. valutni rizik. To zna~i. neizvr{enja operacije. pa ~ak i do gubitka reputacije. Tada se vanbilansno evidentirana garancija za pla}anje ‘pretvara’ u prinudni kredit i ‘seli’ u bilans banke. propust evidentiranja operacije. 9. odnosno. rizik deviznog kursa. ve} i kod inostranih banaka. tj. Rizik isporuke u ve}ini slu~ajeva se doga|a u podru~ju rizika operativne efikasnosti. da vanbilansne aktivnosti naj~e{}e kreirarju dve vrste portfolio rizika i to: kreditni rizik i rizik isporuke. ne samo kod na{ih.4. gre{ke u kompjuterskom sistemu. Time se dobija realnija slika rizi~ne aktive banke. To su slede}e vrste rizika isporuke: prevara. tako i u bilansnim transakcijama. Faktori konverzije vanbilansnih operacija su razli~iti za pojedine vrste vanbilansnih aktivnosti i zasnivaju se na verovatno}i gubitaka na tim poslovima. Ote`avaju}a okolnost le`i u ~injenici. gubitka finansijskih sredstava. pri ~emu nastaje prinudna forma kredita. Konverzioni faktori rizika vanbilansnih operacija se zasnivaju na istim ili sli~nim koeficijentima bilansnih operacija i svode se na koeficijente kreditnog rizika.UPRAVLJANJE PERFORMANSAMA INVESTICIONOG PORTFOLIJA 282 Smatra se. Za konverziju rizika stavki vanbilansnih operacija mogu}a su dva metoda merenja rizika po ugovorima o kamatnim stopama i deviznim kursevima: (1) . odnosno po{tivanja minimalnog standarda kapitala od 8%. potrebno je uzeti u obzir sve vanbilansne aktivnosti i nivo rizi~nosti pojedinih vanbilansnih operacija. Posledice za banku mogu biti mnogobrojne: od nemogu}nosti izvr{enja. {to tako|e mo`e dovesti do smanjenja ciljnih nekamatnih prihoda. u kreditni portfolio banke. Radi za{tite nivoa solventnosti banke. Ovi rizici se manifestuju kako u okviru vanbilansnih aktivnosti. Konverzija portfolio rizika vanbilansnih aktivnosti Postojanje stvarnih rizika u obavljanju vanbilansnih aktivnosti zahteva njihovu valorizaciju i konvertovanje u kreditne rizike i ‘uklju~ivanje’ u ukupne rizike u bilansu banke. propust naplate dospelih iznosa. Kreditini rizik se smatra naj~e{}om formom portfolio rizika vanbilansnih aktivnosti. Pored navedena dva portfolio rizika. odnosno izvr{ava u celini obavezu umesto komitenta.

Beograd. Na osnovu kori{}enja metode originalne izlo`enosti svakog ugovora.0 % Konverzioni faktori rizika vanbilansnih operacija banke dati su u slede}em pregledu 7-2.UPRAVLJANJE PERFORMANSAMA INVESTICIONOG PORTFOLIJA 283 valorizovanje prema tr`i{tu ili teku}a izlo`enost i (2) valorizovanje po osnovu originalne izlo`enosti svakog ugovora. Joseph F. februar 1989. Direktne supstitucije kredita (op{te garancije zadu`enosti uklju~uju}i ‘standby’ akreditive za servisiranje kredita kao finansijske garancije za kredite i hartije). februara 1990. Jr. MacMillan Puublishing Company. ugovorne obaveze) za kupovinu aktive uklju~uju}i i finansijske obaveze sa izvesnim opadanjem (‘drawdown’).0 % (2%+3%) 3. Jugoslavensko bankarstvo br. i Dragi{a Vukovi}: Komitet za bankarske propise i kontrolu Me|unarodna saglasnost o obimu kapitala i standardima za kapital.: Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry. Udru`enje banaka Jugoslavije. str. Sinkey. Sli~ne opise faktora konverzije naveli su: Dr Branko Vasiljevi}: Novi me|unarodni standard solventnosti. Beograd. b) Konverzioni faktor 50 procenata European Banker od 20. 19-21. do ekvivalentnog kreditnog iznosa banka dolazi primenom jednog od slede}a dva niza konverzionih faktora na pretpostavljene iznose glavnice svakog instrumenta prema prirodi instrumenta i njegovoj ro~nosti (pregled 7-1): Pregled 7-1: Konverzioni faktori Ro~nost Do jedne godine Jedna godina do dve godine Za svaku godinu preko toga Ugovori o kamatnim stopama 0. godine. Jugoslavensko bankarstvo br. godine. godine. 1989.5 % 1. 9. Sticanje participacije rizika u bankarskim akceptima i participacijama u direktnim kreditnim supstitucijama (na primer: ‘standby’ akreditivi). Ugovori o prodaji i ponovnoj kupovini i prodaji aktive sa regresom. 50. 4. ako ve} nije uklju~ena u bilans.18) Faktori konverzije i ‘dodaci’ po metodu teku}e izlo`enosti smatraju se privremenim i mogu biti izmenjeni kao rezultat kretanja kamatnih stopa i kurseva u uslovima nestabilnosti. str.0 % 1. godine. Terminski ugovori (tj.2.0 % 5. 1990. 3. Third Edition. 2. New York.0 % Ugovori o deviznim kursevima 2. 638.19) Pregled 7-2: Kreditni konverzioni faktori vanbilansnih aktivnosti POSLOVNA AKTIVNOST BANKE I KONVERZIONI FAKTORI a) Konverzioni faktor 100 procenata 1. str. 19) 18) .

New York. koje imaju orginalno dospe}e od jedne godine ili manje i koje su bezuslovno poni{tive u bilo koje vreme. Sinkey. Frank J. Joseph F. 2. Duane B. Nekori{}ene finansijske obaveze. 1989. Regional and Global. 5. Alexander i William F. Probus Publishing Company. Beograd. Spencer: Manging Commercial Banks Community. 7. 1989. Jr.: Commercial Bank Financial Management in the Service Industry. Feljton. Illinois. Mehanizmi garantovanja revolving finansijskih obaveza (RUF-‘revolving underwriting facilities’) i mehanizmi garantovanja kratkoro~nih obaveza preko emisije kratkoro~nih hartija od vrednosti (NIF-‘note issuance facilities’). 3. Morris: The Wall Street Journal Guide to Understanding Money & Markets. Portfolio and Investment Management . Access Press Publication. Fabozzi and T. 1990. 1991. Analysisi and Strategies. Komercijalni akreditivi d) Konverzioni faktor 0 procenata 1. Editor: Frank J. David Sutton: Understanding the Stock Market SelfTeaching Seminars. 1989. 2. Chicago.UPRAVLJANJE PERFORMANSAMA INVESTICIONOG PORTFOLIJA 284 1. Chicago.State-of-theArt Research. Dr Albert Mahrabian: Your Inner Path to Investment Success Insights into the Psychology of Investing. Porobus Publishing Company. Nekori{}ene finansijske obaveze sa originalnim rokom dospe}a preko jedne godine uklju~uju}i garantovane finansijske obaveze i komercijalne kreditne linije. One of Series of Hands On Workshops Dedicated to the Serious Investor.Strategijsko upravljanje bankom. Beograd. 1990. 11/91 9. Probus Publishing Company. 8. Dr Srboljub Jovi}: Bankarstvo. Ekonomika. 3. Gordon J. Fabozzi. Richard Saul Wurman. New York. L I T E R A T U R A: 1. Alan Siegel & Kenneth M. 1990. Illinois. Englewood Cliffs. 4. c) Konverzioni faktor 20 procenata 1. bilansom i portfolio rizicima banke. New Jersey. 6. za dobro izvr{enje posla. Sharpe: Analiza obveznica. Illinois. 1995. Chicago. Novi Sad. ]ur~i}: Bankarski portfolio menad`ment . u knjizi: Portfolio & Investment Management State-of- . Uro{ N. Dessa Fabozzi: Survey of Bonds and MortgageBacked Securities. Transakcije povezane sa neizvesno{}u (garancije za u~e{}e na licitacijama. MacMillan Publishing Company. Nau~na knjiga. varanti i ‘standby’ akreditivi za parcijalne transakcije). Graddy and Austin H. 10. Prentice-Hall.

UPRAVLJANJE PERFORMANSAMA INVESTICIONOG PORTFOLIJA

285

the-Art Research, Analysis and Strategies, Probus Publishing Companies, Chicago, Illinois, 1989. 11. George G. Kaufman: The Securities Activities of Commercial Banks, u knjizi: Handbook for Banking Strategy, Edited by: Richard C. Aspinwall & Robert A. Eisenbeis, John Wiley & Sons, New York, 1985. 12. David I. Hoffland: A Model Bank Investment Policy, Financial Analysts Journal, Maj-June 1978. 13. Frank J. Fabozzi: Introduction, u knjizi: Portfolio & Investment Management State-of-the-Art Research, Analysis and Strategies, Editor: Frank J. Fabozzi, Probus Publishing Company, Chicago, Illinois, 1989. 14. The FDIC’s Manual of Examination Policies, Section H, revised, December 1, 1962. 15. Robert D. Arnott and Roger G. Clarke: Active Asset Allocation, u knjizi: Portfolio & Investment Management State of the Art Research, Analysis and Strategies, Editor: Frank J. Fabozzi, Probus Publishing Company, Chicago, Illinois, 1989. 16. John Ward Logan: Managing the Investments Portfolio of the Bank, u knjizi: The Bankers Handbook, Third Edition, Edited by: William H. Baughn, Thomas I. Storrs and Charls E. Walker, Dow Jones-Irwin, Homewood, Illinois, 1988. 17. Richard H. Jenrette: Portfolio Management: Seven Ways to Improve Performance, u knjizi: Classics an Investor’s AnthologyThe most interesting ideas and concepts from the literature of investing, edited by: Charles D. Ellis with James R. Vertin, Dow Jones-Irwin, Homewood, Illinois, 1989. 18. Frank P. Johnson and Richard D. Johnson: Commercial Bank Management, The Dryden Press, New York, 1985.

DEO ^ETVRTI UPRAVLJANJE KORPORATIVNIM RIZICIMA BANKE S a d r ` a j ~ e t v r t o g d e l a: • Upravljanje bonitetom poslovnih banaka • Principi upravljanja rizikom poslovne banke • Proces upravljanja rizikom poslovne banke

1

UPRAVLJANJE BONITETOM POSLOVNIH BANAKA

287

Napomene uz sadr`aj ~etvrtog dela knjige
Upravljanje rizikom svake banke u tr`i{nim uslovima je slo`en proces. Od kvaliteta celokupnog pristupa upravljanju bankom, podrazumevaju}i tu i faktore eksterne sredine, zavisi poverenje javnosti u bankarski sistem, pa delom i bonitet pojedine banke. ‘Zdravlje’ banke umnogome zavisi od toga koliko menad`ment tim banke uva`ava principe upravljanja rizikom banke i u kojoj meri je izgradio sopstvene metode i tehnike koje primenjuje u procesu upravljanja rizikom banke. ^etvrti deo knjige sadr`i upravo tu materiju svrstanu u tri glave:
• • •

upravljanje bonitetom poslovnih banaka, principi upravljanja rizikom poslovne banke, i proces upravljanja rizikom poslovne banke..

U jednom tr`i{nom ambijentu, gde se znaju ‘pravila igre’, banke se same bore za poverenje javnosti odnosno svoj bonitet. Ne mo`e biti poverenja javnosti u banke ako se javno ne zna kolika je neto vrednost banke, kakva je stabilnost njene zarade i kakav je kvalitet njenih informacija. Klju~ne performanse banaka moraju biti pouzdane i javno objavljene. Kao i u svim razvijenim tr`i{nim privredama, neko u ime dru{tva mora vr{iti nadzor nad bankama odnosno vr{iti superviziju i monitoring. Naravno, banke ne treba ekonomski sputavati, ali treba izgraditi efikasne mehanizme monitoringa teku}eg poslovanja. Poslovanje banke u tr`i{nim uslovima podrazumeva upravljanje rizikom.. To se ostvaruje pridr`avanjem osnovnih principa upravljanja poslovanjem banke i to: solvenmtnosti ili adekvatnosti kapitala, likvidnosti, ekonomi~nosti i profitabilnosti. Odr`avanje adekvatnosti kapitala zahteva od menad`ment tima banke kako odgovaraju}u visinu kapitala prema mogu}im kreditnim gubicima i depozitima tako i prema me|unarodnim standardima kapitala. Odr`avanje likvidne pozicije banke je neophodno svakodnevno, dok je profitabilnost banke va`na na du`i rok.
Rizik poslovanja banke u raznim formama predstavlja ne{to {to je imanentno svakodnevnim poslovima. Zato je potrebno da banke imaju spremne odgovore na pojedine rizi~ne situacije po principu ‘{ta ako se desi’. Dakle, proces upravljanja rizikom banke podrazumeva razra|enu metodologiju i postupke koji za svaku vrstu rizika obuhvataju: identifikaciju, procenu, kontrolu, finansiranje i administriranje. Najve}i problem je u identifikaciji i proceni eventualnih rizika, mada ni ostale faze nisu lako izvodljive. Svrha ovog posla je da banka pripremi odgovore na eventualna nepovoljna poslovna iznane|enja.

UPRAVLJANJE BONITETOM POSLOVNIH BANAKA

288

Poverenje se sti~e godinama, a gubi za tren!

GLAVA 10. UPRAVLJANJE BONITETOM POSLOVNIH BANAKA

OKVIR DESETE GLAVE:
• Za{tita i regulisanje bankarskog sistema • Neophodnost ocene boniteta poslovnih

banaka • Merenje kvaliteta performansi poslovnih banaka • Sistemi ranog otkrivanja slabosti poslovanja banaka

UPRAVLJANJE BONITETOM POSLOVNIH BANAKA

289

10.1. ZA[TITA I REGULISANJE BANKARSKOG SISTEMA 10.1.1. Potreba za{tite bankarskog sistema zemlje Jo{ odavno je poznata istina da je bankarsko poslovanje od velikog zan~aja za ukupni `ivot zemlje. O tome se u SAD pisalo jo{ pre vi{e od dva veka. Thomas Paine 1) pisao je o tome: “^itava zajednica ima koristi od poslovanja banaka. One olak{avaju privredni `ivot zemlje. One ubrzavaju kupovinu i pla}anje robe u zemlji. Od toga koristi ima dru{tvo, pa je otuda du`nost i obaveza dr`ave da za{titi banke.” Banke moraju da imaju za{titu dru{tva putem ~vrste regulative po{to su one finansijske institucije od javnog poverenja. Posebno je pitanje {ta ta regulativa treba da sadr`i i do kog stepena treba da reguli{e poslovanje banaka odnosno do kog stepena treba da se monetarne vlasti “me{aju” u poslovanje banaka. Isto tako ne manje zan~ajno je i po{tovanje minimuma finansijske discipline, koja je pretpostavka nu`ne kontrole poslovanja banaka. Mo`e se nazreti da iz ovoga proizilazi niz dilema koje nisu definitivno razre{ene od kada je i banaka. To se pre svega odnosi na pitanje da li banke treba da budu privilegovane i ko o tome treba da odlu~uje. I druga pitanja preko dva veka ~ekaju odgovore i, po{to su jo{ uvek sporna, prepu{tena su proveri vremena da se na|u najbolja re{enja. Tako, jo{ nije sasvim jasno {ta se smatra bankom iako ima bezbroj poku{aja definisanja banke, koje proizvode i usluge banka ‘proizvodi’, gde i u kojoj formi banka treba da dobije dozvolu za svoje poslovanje, itd. Naravno, u celom tom kompleksu posebno pitanje je osiguranja depozita. Na{e iskustvo u ovom pogledu mo`e biti pou~no, kako za na{u praksu tako i za bankarsku teoriju, u smislu pouke kako ne treba raditi ili kako ne bi trebalo postupati u pravnoj regulativi bankarskog poslovanja i jo{ vi{e u njenom sprovo|enju u praksi. Dovoljno je samo da se podsetimo na ‘propalu’ deviznu {tednju gra|ana biv{e SFRJ, ~ime je “sistemski i potpuno” zadao sna`an udarac poverenju stanovni{tva u na{e poslovno bankarstvo, od koga se jo{ ni sada nije oporavilo, a te{ko je prognozirati i kada }e. Sada va`e}i zakonski propis se nastoji ispo{tovati (isplata po 150 DEM u 2000-toj godini tek je izmirena u decembru, a redovno te~e isplata ~etiri puta po 110 DEM u 2001.godini). Tek {to su na{i gra|ani postali svesni gubitka stare devizne {tednje, skoro istovremeno se pojavljuje “viskoprofitabilna” mogu}nost dinarske i devizne {tednje kod novoformiranih privatnih i me{ovitih “banaka”, prvo
1) Vidi: B.Hamond: Banks and Politics in America, Princeton University Press, Priceton, New Jersey, 1957. godine, str. 60.

UPRAVLJANJE BONITETOM POSLOVNIH BANAKA

290

“Jugoskandikbanke”, a potom “Dafimentbanke”, “Inosbanke” i jo{ mnogo manjih {tedionica, menja~nica, agencija itd. Ako se period propasti stare devizne {tednje mo`e ozna~iti kao “prva velika prevara” gra|ana biv{e SFRJ od strane dr`ave, onda se pojava i propast devizne (i dinarske) {tednje kod privatnih banaka mo`e nazvati “drugom velikom prevarom” gra|ana SRJ. Tako je jedan ogroman broj gra|ana bio dva puta prevaren u relativno kratkom vremenu od dve godine. 10.1.2. Ciljevi regulisanja bankarskog sistema Tradicionalno je shvatanje da banka treba da zadovolji tri svrhe ili cilja svog osnivanja i postojanja: (1) sigurnost, (2) stabilnost i (3) strukturu. Ova tri cilja banke odnose se na: (a) za{titu depozitara i sredstava osiguranih depozita, (b) za{titu ekonomije od nestabilnosti odnosno promenljivosti finansijskog sistema i (c) za{titu komitenata i klijenata od monopolske snage banke. 2) Da bi se shvatila su{tina ova tri cilja, potrebno ih je detaljnije objasniti. (1) Sigurnost bankarskog poslovanja je jedan od bitnih ciljeva koje savremena banka treba da ispuni. Sve do izbijanja velike ekonomske krize (1929.g.) za{tita depozita u bankama od rizika (u SAD) nije posebno postojala, ve} se kao i druga poslovna obaveza banke mogla realizovati samo iz ste~ajne mase banke u likvidaciji. Dakle, isto kao i kod svake druge firme kad do|e u bezizlazne te{ko}e. Posle velike ekonomske krize u SAD se 1933. godine osniva Federalna kompanija za osiguranje depozita (“Federal Deposit Insurance Company”) ili skra}eno FDIC) 3) , koja ima za cilj osiguranje depozita u bankama SAD. (2) Stabilnost kao cilj bankarskog poslovanja usko je povezana sa ciljem makroekonomske stabilnosti tj. ukupne stabilnosti dru{tvene ekonomije. Ovde napominjemo latentnu opasnost: ako u ste~aj ode jedna banka, ona mo`e da lan~ano povu~e jedan broj banaka tj. da do|e do lan~anog ste~aja poznatog po nazivu ‘domino teorije’. Po ovoj teoriji, ste~aj jedne banke prenosi se kao virus zaraze na druge banke i zbog toga sistemski mora biti ‘ugra|ena’ za{tita od kolapsa. Stabilnost i sigurnost mogu se posmatrati i kao elementi nekih makroekonomskih i mikroekonomskih motiva. Na makroekonomskom nivou, snabdevanje novcem je jedna od determinanti ukupne ekonomske aktivnosti ili
2) Joseph F. Sinkey, Jr.: Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry, Third Edition, MacMillan Publishing Company, New York, 1989. godine, str. 153. 3) Posle velike ekonoske krize, Kongres Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava osniva 1933. godine Federalnu agenciju za osiguranje depozita “Federal Deposit Insurance Corporation” ili skra}eno FDIC, koja osigurava depozite komercijalnih banaka do odre|enog limitiranog iznosa. Tako se {tedni ulozi osiguravaju po jednom imenu - ra~unu do 100.000 US dolara.

UPRAVLJANJE BONITETOM POSLOVNIH BANAKA

291

kako monetaristi ‘tvrde’ najva`nija. Alterantiva je posmatranje makroekonomskog transmisijskog mehanizma, koji fokusira kamatne stope (Keynes) ili snabdevanje bankarskim kreditom kao kriti~ne veze. Mada su savremene poslovne banke samo jedan od kreatora novca u ekonomiji, one su ipak najva`nija komponenta procesa snabdevanja ekonomije novcem. Upravo da bi se za{titilo snabdevanje ekonomije novcem i dao centralnoj banci oslonac da preduzima kontrolu rezervi banaka, kamatnih stopa, kredita, ovim se vr{i regulacija poslovanja banaka. Krajnji cilj regulisanja bankarskog poslovanja i osiguranja depozita je odr`avanje poverenja javnosti u bankarski sistem. Na mikroekonomskom nivou, fokus je na limitiranju izlo`enosti riziku individualnih banaka i izolaciji ste~aja banaka radi izbegavanja “domino efekta” u okviru bankarskog sistema. 4) Da bi se ovo i uradilo, bankarske vlasti poku{avaju obezbediti za svaku individualnu banku da posluje na jedan ‘zdrav i siguran’ na~in. Glavno oru|e za promptnu detekciju potencijalne insolventnosti banke je poseban monitoring poslovanja svake pojedina~ne banke (‘on-site examination’). Ova vrsta regulative za preventivu ste~aja manifestuje se u faktorima poslovanja banke kao {to su kapital, zahtevi likvidnosti, standardi kvaliteta aktive i kompilacije zakona i regulative. Bankarske vlasti u SAD koriste propisane na~ine uticaja odnosno intervencija u poslovnu aktivnost banaka (stalne i povremene naloge, preme{tanje -- smenjivanje slu`benika, zahtevane injekcije kapitala) radi kontrolisanja pona{anja banaka u `eljenom pravcu. Sa te`njom ka mikroekonomskom cilju preventivnog limitiranja ste~aja, bankarske vlasti o~ekuju da odr`e poverenje javnosti u bankarski sistem. (3) Struktura kao cilj se najbolje mo`e videti i izraziti u stepenu konkurentnosti i efikasnosti u bankarskoj delatnosti. Povezanost strukture i konkurencije se obezbe|uje preko tzv. IO modela, gde je IO skra}enica od: industrijske organizacije. Polaze}i od datih uslova ponude i tra`nje, IO5) model potencira vezu u relaciji na slici 10-1. PERFORMANSE STRUKTURA PONA[ANJE

Slika 10-1: Primenjenost ‘IO’ modela na banke

4) Joseph F. Sinkey, Jr.: Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry, Third Edition, Macmillan Publishing Company, New York, 1989. godine, str. 154. 5) Ibidem, str. 154-155.

UPRAVLJANJE BONITETOM POSLOVNIH BANAKA

292

gde je: struktura = broj banaka na tr`i{tu, pona{anje = pona{anje banaka na tr`i{tu, performanse = kvantitet i kvalitet proizvoda i usluga banaka. Fundamentalna va`nost modela je u tome da ukazuje na zna~aj: {to je vi{e banaka na tr`i{tu, to je manja {ansa nekonkurentskog pona{anja i ve}a {ansa za visokokvalitetne proizvode i usluge, koji se nude po konkurentnim cenama. U okviru bankarske delatnosti, konkurentne cene za korisnike proizvoda i usluga zna~e ni`e kamatne stope na kredite i ve}e stope na depozite. Ako pak egzistira monopolski profit u bankarstvu, banke se ohrabruju da ulaze, ako je to dozvoljeno, u borbu za dalji neumereni profit. Konkurentski ciljevi su u konfliktu sa ciljevima sigurnosti i stabilnosti i zato zakonodavci i donosioci uredbi i uputstava moraju na}i korisnu ravnote`u izme|u ova dva konfliktna cilja. Ostali u~esnici u ovoj konkurentskoj borbi sa svojim interesima u rezultatu su banke i njihovi komitenti i klijenti. Interesi obe ove grupe treba da se uva`e prilikom re{avanja konfliktnosti ciljeva. Razvoj bankarstva u SAD i evoluciju pojedinih re`ima bankarstva6) koji su bili karakteristi~ni za pojedine periode u poslednjih dvesta godina ilustruje pregled 10-1. Pregled 10-1: Razvojne etape ameri~kog bankarstva RAZVOJ AMERI^KOG BANKARSTVA U POSLEDNJIH 200 GODINA Opis re`ima Period Dominantni ciljevi Povla{}eno 1776 -Nekonkurentska struktura (koja se bankarstvo 1837. manifestovala zabranom nacionalnog bankarstva) Slobodno 1838 -Konkurentska struktura i efikasnost bankarstvo 1932. bankarstva Kartelno 1933 -Sigurnost i stabilnost bankarstvo 1978. Konkurentsko 1979 -Bolji balans izme|u konkurentnosti i (ali sigurno) danas efikasnosti prema sigurnosti i stabilnosti bankarstvo

6) Thomas F. Huertas: The Regulation of Financial Institution A Historical Perspective on Current Issues in “Financial Services”, George Benston, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1983. godine, str. 6-27.

UPRAVLJANJE BONITETOM POSLOVNIH BANAKA

293

Savremena faza je nazvana ‘izbalansirano bankarstvo’ po{to je izbalansiralo dve grupe ciljeva: konkurentnost i efikasnost, s jedne strane, i sigurnost i stabilnost, s druge strane. ^ak u poslednjoj deceniji promocija konkurentnosti i efikasnosti su uzeli veliki zamah na tr`i{tu bankarskih proizvoda i usluga. 10.1.3. Poverenje javnosti u bankarski sistem zemlje Smatra se da je klju~ni izraz i pokazatelj ja~ine banke onaj koji pokazuje stepen za{tite banke od izlo`enosti riziku. Re~eno finansijskim jezikom, to je neto vrednost ban~ine aktive, i kad se od ukupne aktive banke odnosno njenih sredstava oduzmu njene ukupne obaveze. Za banku je od bitnog zna~aja da ona obezbedi interno generisanje svog primarnog kapitala putem zadr`avanja dela zarade deoni~ara odnosno profita. Dakle, pozitivna i stabilna zarada je `eljeni potez svake banke, po{to je ona “propusnica” za siguran i zdrav rast banke uz adekvatnost odr`avanja kapitala. U razvijenoj tr`i{noj privredi, gde su finansijski tr`i{ni mehanizmi razvijeni i egzistiraju ve} decenijama, ne postoji problem informacija o bankama kao zan~ajnim finansijskim institucijama. Ako se `eli da korisnici bankarskog sistema steknu poverenje u sistem, moraju imati lak i jeftin pristup istinitim i realnim informacijama svakoj banci u sistemu kao {to su: realna neto vrednost i varijabilnost odnosno stabilnost zarade. Dakle, poverenje u bankarski sistem zemlje je funkcija neto vrednosti imovine banke, stabilnosti njene zarade odnosno zarade deoni~ara i kvaliteta dostupnih informacija. Model poverenja javnosti u bankarski sistem zemlje, koji se prema J.F. Sinkey-u 7) mo`e izraziti u obliku jedna~ine, ima funkciju: Poverenje = f (neto vrednosti, stabilnosti zarade i kvaliteta informisanja) Ako neto vrednost, zarada i kvalitet informacija rastu, uz ostale iste odnosno neizmenjene uslove, ra{}e i poverenje u bankarski sistem zemlje. Ako se u funkciju poverenja u bankarski sistem uklju~i i element osiguranja depozita, kao svojevrsna garancija bilo dr`ave, bilo specijalizovane za to institucije, onda se poverenje u bankarski sistem mo`e izraziti kao funkcija neto vrednosti, stabilnosti zarade, kvaliteta informacija i garancija za depozite. 8) Poverenje = f (neto vrednost, stabilnost zarade, kvalitet informacija i garancija za depozite)
7) Joseph F. Sinkey, Jr.: Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry, Third Edition, MacMillan Publishing Company, New York, 1989. godine, str. 157. 8) Ibidem, str. 157.

UPRAVLJANJE BONITETOM POSLOVNIH BANAKA

294

Visina osiguranja ili garancije za depozite zavisi od volje i mogu}nosti dr`ave.9) Osiguranje depozita je jedan od bitnih faktora poverenja u bankarski sistem zemlje. U SAD, kako smo ranije naveli, vladina agencija FDIC u ime dr`ave osigurava depozite banaka do iznosa od 100.000 dolara po jednom ra~unu, {to banke posebno pla}aju u vidu odgovaraju}eg godi{njeg procenta sa pla}anjem u mese~nim iznosima. Uloga i va`nost dr`avne garancije najlak{e se mo`e demonstrirati u slu~aju oslabljenih institucija banaka. Po napred navedenoj funkciji poverenja, oslabljene finansijske institucije odnosno banke su one koje imaju malu ili negativnu neto vrednost, nestabilnu zaradu, nerealne i skupe informacije odnosno slab kvalitet informacija. U deregulisanoj finansijskoj sredini takve banke bile bi prvi pravi kandidati za ste~aj. Me|utim, ako se garancije dr`ave shvate kao jasne, one mogu nadoknaditi ili ~ak prevazi}i {tetne karakteristike poslovanja osigurane institucije. Kod nas, u periodu posle Drugog svetskog rata, za dinarsku i deviznu {tednju stanovni{tva garantovala je Narodna banmka Jugoslavije odnosno dr`ava, po{to je Narodna banka dr`avna institucija. Ostali depoziti stanovni{tva i svi depoziti privrede i neprivrede, nisu bili osigurani niti je ko za njih garantovao. Oni su delili sudbinu poslovanja i solventnosti banke iza koje su stajali osniva~i banke garantuju}i za njeno poslovanje svom svojom imovinom (solidarna odgovornost). Ako bi se desilo da banka ode u ste~aj odnosno da bankrotira, svi poverioci bi, sem {tedi{a banke, delili proporcionalno svom potra`ivanju, ostatak imovine banke preostale posle podmirenja teku}ih obaveza. Krajem 1989. godine do{lo je donosen je Aakona o Agenciji Federacije za osiguranje depozita i sanaciju banaka (“Sl. list SFRJ br. 84/89). Iako je Agencija osnovana 1989. godine sa sedi{tem u Beogradu, s obzirom na posle toga nastale politi~ke i druge probleme, koji su eskalirali raspadom SFRJ, ona nije prakti~no za`ivela ni u jednom segmentu svoje delatnosti. Izolovano posmatrano, ideja je u osnovi bila dobra i jedini nedostatak su bile nadolaze}e okolnosti. Prema Zakonu, Agencija je osnovana kao specijalizovana finansijska organizacija Federacije, koja osigurava depozite banaka, kontroli{e osigurane banke i provodi sanaciju banaka. Budu}i ekonomski doga|aji i u okviru ‘su`ene’ Jugoslavije su pokazali kolike su velike negativne posledice nedostatka jedne ovakve institucije (pojava i na~in rada ‘Jugoskandika’, ‘Dafiment banke’, ‘Inosbanke’ itd.). Ono {to je bitno
9) Kao {to smo ve} ranije naveli, maksimualni iznos osigurane sume depozita u SAD je 100.000,00 US dolara po jednom ra~unu. Pre toga, ta suma je bila limitirana na 40.000,00 US dolara po jednom ra~unu u banci. Naravno, {tedi{a mo`e imati ra~une kod vi{e banaka i osiguran mu je kod svake banke samo po jedan ra~un. Ako ima dva ra~una kod jedne banke, osiguran mu je iznos samo na jednom ra~unu.

UPRAVLJANJE BONITETOM POSLOVNIH BANAKA

295

ovom prilikom ista}i jeste da je profil Agencije bio takav da je ona imala pravo kontrole poslovanja banaka koje su osigurale depozite. U okviru te kontrole, ukoliko bi se ukazala potreba, mogla je da nalo`i banci da otkloni nepravilnosti u svom poslovanju i da ~ak smeni organe upravljanja i povu~e dato osiguranje depozita. To u zna~ajnoj meri doprinosi gra|enju i odr`avanju stepena poverenja javnosti u bankarski sistem zemlje u celini. 10.1.4. Komfornost sistema poslovnog bankarstva Pored poverenja neophodnog za celinu bankarskog sistema zemlje, za poslovno bankarstvo je zna~ajna funkcija i komponenta njegove komfornosti. Za{to? Zato {to poslovne banke, kao i sve druge profitno orijentisane firme i institucije koje nude svoje proizvode i usluge na tr`i{tu na kome se kontinuirano vodi konkurentska borba, nastoje zadobiti lojalnost novih i zadr`ati poverenje postoje}ih korisnika svojih proizvoda i usluga. Korisnik bankarske usluge opredeli}e se za jednu od vi{e banaka koje mu nude iste ili sli~ne vrste usluga i koje re{avaju njegove finansijske probleme. Klju~ni faktor tog opredeljenja, uz ostale iste uslove, jeste kvalitet usluge i komfornost koje mu banka nudi. To je sasvim prirodno i logi~no i mo`e se potvrditi na bezbroj izabranih alternativa kupca. Ilustrujemo to primerom izbora jedne prodavnice u kojoj kupujete hleb i mleko. Za{to ba{ toj, a ne u drugoj prodavnici, gde su i hleb i mleko potpuno isti? Odgovor je jednostavan: u pitanju je lep{i ose}aj komfora u jednoj nego u drugoj prodavnici. Isto je to i sa izborom banke. Previ{e regulisano tr`i{te bankarskih proizvoda i usluga ~ini banke geografski i po asortimanu nekomfornim za korisnike, pa je to onda vi{e prinuda nego slobodan ekonomski izbor. Me|utim, u datim uslovima deregulacije, va`ni faktori komfornosti sistema poslovnog bankarstva su cena i kvalitet bankarskih proizvoda i usluga. U poslovnom bankarstvu kvalitet se mo`e meriti brzinom i pouzdano{}u koje banke kao finansijske institucije u svojim poslovnim kontaktima obezbe|uju. Za pojedina~nu banku komfornost se mo`e izraziti kao funkcija geografske pokrivenosti, {irine asortimana proizvoda i usluga, prose~nih tro{kova i kvaliteta tj. brzine i pouzdanosti. Izra`eno jedna~inom, to je funkcija: 10)

gde je:

Komfornost = f (G, PU, T, K)

10) Joseph F. Sinkey, Jr.: Commercial Bank Financial Management in the Financal Services Industry, Third Edition, MacMillan Publishing Company, New York, 1989. godine, str. 158.

UPRAVLJANJE BONITETOM POSLOVNIH BANAKA

296

f = funkcija G = geografska pokrivenost PU = {irina asortimana proizvoda i usluga T = prose~ni tro{kovi (procenjene opreme banke) K = kvalitet (brzina i pouzdanost). Izuzev cenovnog faktora, komfornost korisnika je u pozitivnom odnosu sa argumentima navedene funkcije. Ako se ban~ina mre`a poslovnih jedinica {iri, ako se {iri asortiman proizvoda i usluga banke, ako raste kvalitet uslu`ivanja (brzina i pouzdanost), i komfornost korisnika usluga banke se pove}ava. Suprotno, ako se prose~ni tro{kovi bankarske opreme pove}avaju, korisni~ka komfornost se smanjuje. Nema sumnje da su stabilnost, sigurnost i struktura tr`i{ta bitni faktori poverenja u bankarski sistem zemlje i da omogu}uju komfornost korisnicima proizvoda i usluga poslovnog bankarstva. Naravno, treba imati u vidu da to ne dolazi samo po sebi. Za takve uslove su odgovorni kako centralna banka, tako i regulatorne institucije, ako ih ima. Gledano na du`i rok i u funkciji odr`avanja poverenja u bankarski sistem, korist regulatornih agencija je neprocenjiva. Nema potrebe posebno nagla{avati da se poverenje te{ko sti~e, lako gubi, a veoma te{ko i sporo vra}a. Da bi se postigli ciljevi (stabilnost, sigurnost i odgovaraju}a tr`i{na struktura), centralna banka i regulatorne agencije kao monetarna vlast treba kontinuirano da prate poslovanje banaka, vr{e monitoring, ekonomskim i drugim merama vr{e usmeravanje i korekcije i koordiniraju poslovno pona{anje banaka i nebankarskih institucija. O supervizorstvu i monitoringu bi}e jo{ posebno re~i. 10.2. NEOPHODNOST OCENE BONITETA BANAKA 10.2.1. Pojam i komponente boniteta banke Bonitet poti~e od latinske re~i ‘bonus’, koja zna~i dobar, predstavlja skup osobina jednog subjekta koje ga ~ine dobrim i sigurnim du`nikom. Kada je re~ o bonitetu banke, onda se pod tim pojmom prvenstvno podrazumeva kreditna sposobnost banke koja se procenjuje po tome kako ona posluje i kako odgovara svojim obavezama.11) Sli~no se o bonitetu govori i na na~in da je to pojam koji obuhvata celokupno poslovanje tj. poslovnu sposobnost preduze}a ili banke ne samo u datom momentu, ve} trajnije u budu}nosti. 12)
11) Finansijski leksikon, redaktor dr Ivo Peri{in, Informator, Zagreb, 1962. godine, str. 45. 12) Privredni leksikon, Informator, Zagreb, 1961. godine, str. 62.

bonitet preduze}a zavisi od njegove kreditne sposobnosti i likvidnosti. na~ina i strukture plasmana. kratkoro~ni).13) gde se detaljnije pravi razlika izme|u boniteta banaka i boniteta preduze}a. Ovo svojstvo pretpostavlja materijalnu solidnost i dobru reputaciju u poslovnom svetu. Za plasiranje sredstava va`i bankarsko pravilo: kakav kvalitet sredstava banka prima. Najkra}e re~eno. a jo{ uvek se ne posve}uje dovoljna pa`nja od strane kontrolnih i dr`avnih 13) Ekonomska enciklopedija. konkurencija itd. i to iz dva razloga: prvi razlog je u tome {to se ovom pitanju kod nas nije posve}ivala. serdnjoro~ni. 170.UPRAVLJANJE BONITETOM POSLOVNIH BANAKA 297 Me|utim. na~in i kvalitet plasiranih sredstava tj.deoni~kog kapitala) i visine i strukture sredstava i rezervi. str. . Mada je ocena boniteta va`an posao banke. u analizu uklju~uju i tr`i{ni elementi. bilo da je re~ o preduze}u kome se daju krediti. Upravo radi toga i radi za{tite ulaga~a i depozitara. oblici i vrste zaliha i tok gotovine u preduze}u (‘cash flow’). savremenost proizvodnje. dr`ava i propisuje odre|ene restriktivne i kontrolne mere i vr{i neposredan nadzor nad poslovanjem banaka. ovde ga pri analizi stavljamo u drugi plan. s jedne strane. druga knjiga. Bonitet banke kao du`nika zavisi u prvom redu od visine njenog kapitala (osniva~kog -. I ovde se pravi razlika zavisno od du`ine perioda vra}anja kredita (dugoro~ni. pa se u zavisnosti od toga. pojmu boniteta se posve}uje ne{to vi{e pa`nje u ‘Ekonomskoj enciklopediji’. odnosno obim dugoro~nih izvora odre|uje obim dugoro~nih kredita. pored internih faktora. Zato je va`no ista}i neke elemente pojma boniteta banke i posebno boniteta preduze}a. Savremena administracija. Ovde se pod pojmom boniteta podrazumeva formalno i materijalno svojstvo subjekta koje ga ~ini sigurnim du`nikom bilo da je re~ o banci u koju se ula`u sredstva. Beograd. O kreditnoj sposobnost preduze}a }emo kasnije detaljnije govoriti u sklopu razmatranja principa upravljanja kreditnim rizikom banke. Usko sa bonitetom banke treba posmatrati i bonitet preduze}a kao ban~inog du`nika. Dakle. kredita te`e je sagledati. s druge strane. te oblika. godine. pri ~emu se posebno analiziraju stanja. tehnologija. Dok se visina i kvalitet kapitala odnosno izvora sredstava banke mo`e odmah videti iz bilansa banke. va`no je znati {ta se smatra bonitetom preduze}a kao ban~inog du`nika. 1984. kako bi u prvi plan istakli va`nost i zan~aj boniteta banke. dok obim kratkoro~nih kredita je determinisan obimom kratkoro~nih izvora. takav kvalitet sredstava i plasira. pored boniteta banke kao privrednog subjekta i pravnog entiteta. Sada samo da naglasimo da se kreditna sposobnost preduze}a kao du`nika utvr|uje na osnovu bilansa i izve{taja o finansijskom poslovanju preduze}a.

Bonitet banke je kompleksan pojam. i drugi razlog vidimo u ~injenici da i ono {to se na tom planu radi. (3) kvalitet menad`menta. (4) Zarada deoni~ara ili dividenda je najva`nija odnosno treba da bude najva`nija vlasni~ka preferenca deoni~ara banke. nezavisnost i integritet dono{enja valjanih poslovnih odluka od strane ‘top’ menad`menta banke (generalnog i izvr{nih direktora). (2) kvalitet i strukturu aktive. preko pra}enja kvaliteta i strukture aktive. merenje i ocenu boniteta poslovne banke.UPRAVLJANJE BONITETOM POSLOVNIH BANAKA 298 organa. o kapitalu u jedanaestoj glavi. (2) Pod kvalitetom i strukturom aktive se u prvom redu podrazumeva kvalitet svih vrsta plasmana banke. visine dividendi i stepena likvidnosti. Pri tome treba imati u vidu sve vrste kredita i njihovu ro~nost i druge plasmane kao {to su plasmani u hartije od vrednosti i njihovu strukturu. Visoku i stabilnu dividendu mo`e donositi samo visokoprofitabilno poslovanje banke. (3) Pod pojmom kvaliteta menad`menta u kontekstu boniteta banke podrazumevamo stru~nost. njihova struktura i stepen rizi~nosti. (1) Pod kapitalom banke u smislu njenog boniteta podrazumevamo samo ~isti deoni~ki kapital prikupljen prodajom emitovanih deonica i ~ijom sumom se zadovoljava ili prema{uje zakonom propisani minimum (cenzus) za valjanu registraciju banke kao finansijske institucije i koji istovremeno zadovoljava potrebnu stopu adekvatnosti kapitala banke. Mada se o ovim elementima u ovoj knjizi raspravlja vi{e puta odnosno na vi{e mesta. koje se 14) O kvalitetu menad`menta govori se u prvoj glavi. (4) nivo zarade deoni~ara i (5) uvek zadovoljavaju}i stepen likvidnosti banke. . Mo`e se re}i da nedostaje stalni monitoring poslovnog bankarstva po~ev od ispunjavanja osnovnog zakonskog i poslovnog cenzusa u kapitalu.14) ovde }emo se na njih osvrnuti najkra}e. kvaliteta menad`menta. obavlja se sa nejasno utvr|enim ciljevima i vi{e povremenim proverama. o strukturu i kvalitet aktive u ~etvrtoj glavi. inventivnost. Plasmani u hartije od vrednosti su izuzetno zan~ajni sa aspekta stepena brzine transformacije u likvidna sredstva. sposobnost. To je u deregulisanom bankarskom tr`i{tu i o{troj konkurentskoj borbi izme|u bankarskih i nebankarskih finansijskih institucija jedna od najva`nijih komponenti boniteta banke. Svaki od navedenih elemenata je slo`en od vi{e pokazatelja i svi zajedno izra`eni preko zajedni~kog imenitelja mogu poslu`iti za analizu. pod kojim treba podrazumevati: (1) obim i kvalitet kapitala banke.

u pogodnoj formi. ‘domino efekat’. trebala biti zainteresovana da se u bankarstvu ne dogodi tzv. rizik banke je ve}i odnsno ako je rok plasiranja sredstava kra}i. ono mora da opstaje. . Me|utim. Pri tome se. 10. Otuda nije samo va`no doneti dobar zakon o bankama i finansijskim institucijama. Razlozi analize i ocene boniteta banaka Banka. Dodu{e. ali kojima ostvaruje i zaradu na drugi na~in. organizacionim i drugim promenama i po tome spada u najnestabilnije privredne grane. op{te je poznata ~injenica da je bankarstvo jedna od delatnosti u svetu sa najvi{e prisutne i razu|ene pravne regulative.UPRAVLJANJE BONITETOM POSLOVNIH BANAKA 299 ogleda u natprose~nom prinosu na anga`ovana sredstva. kontinuirano javno objavljuju. Posebno je va`no postojanje i aktivnost institucija koje treba da kontroli{u poslovanje banaka i da to. Dr`ava bi. a i da bi se izbegle posledice koje poga|aju {iroke slojeve stanovni{tva. Priroda bankarskog poslovanja je takva da putem plasiranja primljenog depozitnog i drugog novca ostvaruje profit. funkcioni{e i omogu}ava racionalno i stabilno funkcionisanje celokupne privrede i dru{tvene strukture i svakodnevnog `ivota gra|ana.2. zbog svoje uloge u privrednom `ivotu svake zemlje.2. koji su sa aspekta povra}aja plasiranih sredstava manje ili vi{e rizi~ni za banku. visina rizika je u funkciji rokova plasiranih sredstava i op{teva`e}e je pravilo: ako je rok plasiranja sredstava du`i. Banka odobravaju}i kredite ‘ulazi’ u raznovrsne poslove. banka deo profita ostvaruje i putem {irokog spektra usluga. susre}e sa mnogobrojnim vrstama poslovnih i neposlovnih rizika. Naime. a koje omogu}ava i visok nivo dividendi deoni~arima. koje upotpunjuju asortiman osnovnih proizvoda i usluga banke. Pre nego {to damo analizu nekoliko najva`nijih faktora koji zahtevaju analizu i ocenu boniteta banke. posluje u tr`i{nim uslovima i motivisana maksimizacijom profita. nego i druge propise koji treba da preciznije reguli{u pojedina pitanja rada i poslovanja banaka kao finansijskih institucija. bankarstvo spada i u delatnosti koje su podlo`ne ~estim sistemskim. po prirodi svog poslovanja. To se naro~ito odnosi na bitna pitanja funkcije za{tite ulaga~a odnosno depozitara. Istvovremeno. treba imati u vidu jo{ neke ~injenice. Pod hipoteti~kom pretpostavkom nemenjanja svih ostalih uticajnih faktora. (5) Konstantno zadovoljavaju}i stepen likvidnosti banke podrazumeva da banka uvek i na vreme izvr{ava svoje dospele obaveze uz minimalno vreme zadr`avanja nov~anih sredstava na `iro-ra~unu. radi stabilnosti privrede. kao samostalna finansijska institucija. i rizik banke je manji.

UPRAVLJANJE BONITETOM POSLOVNIH BANAKA 300 Me|utim. S druge strane. Naime. takva praksa kod nas je jo{ uvek na samom po~etku i samo je parcijalna. {to zna~i da one emituju sopstvene deonice. Merenje boniteta poslovnih banaka izra`ava se preko odre|enih informacija i podataka za koje su zainteresovani deoni~ari banke. Istini za volju. obaveza i rezultata banke ukazuju na zna~aj ‘zdravog’ poslovanja banke u tr`i{nim uslovima za svakog deoni~ara bez obzira na veli~inu deoni~kog kapitala u konkretnoj banci. Na `alost. da svoje stanje i rezultate poslovanja javno objavljuje. Istinitost takvih podataka garantuju posebne stru~ne i ovla{}ene institucije i agencije. Ove ciljeve nije lako ostvariti u deregulisanom tr`i{tu i o{troj konkurentskoj borbi bez strategijskog planiranja i permanentnog pra}enja ostvarenja planiranih ciljeva. Postoji potreba da se periodi~no ostvaruje uvid javnosti u stanje i ostvarene rezultate poslovanja banaka. Me|utim. mora}e pre ili kasnije da uvede ovakvu praksu kao stalnu i normalnu. koje su predmet kupoprodaje na tr`i{tu hartija od vrednosti. 10. kojim se kod nas postepeno kre}e. Pristup utvr|ivanju merenja boniteta banaka Uspe{nost banaka pretpostavlja planiranje i ostvarivanje primarnih i drugih ciljeva poslovanja banke. poslovne banke u tr`i{nim privredama su prete`no deoni~ka dru{tva. banka ima obavezu. njegov polo`aj na tr`i{tu i rezultati koje ostvaruje. Najva`niji ciljevi banke su profit i dividenda. Od presudne je va`nosti da se svaka vrsta plasmana sredstava banke permanentno kontroli{e upravo sa aspekta rizi~nosti naplate kredita. Stoga je neophodno permanentno vr{iti monitoring teku}eg poslovanja banaka kako bi se na vreme spre~ile ve}e nepo`eljne posledice. posmatrano dinami~ki. Dividenda je deo profita koji pripada deoni~arima kao prinos na ulo`eni deoni~ki kapital i koji treba da zadovolji vlasni~ke preference. te javno objavljivanje odre|enih podataka o stanju imovine. treba uzeti u obzir i druge faktore rizika plasmana kao {to su: kreditna sposobnost du`nika. Analiza i ocena boniteta banaka prilikom po~etnog i kasnijih emitovanja deonica i tokom redovnog poslovanja. {to je `ivotna realnost. Pri tome.2. uglavnom su to jo{ do . Izlo`enost i istinitost bilansa stanja i bilansa uspeha banke javnosti je bitna pretpostavka za odluke budu}ih kupaca deonica te banke. kao {to se to radi u svim razvijenim tr`i{nim privredama na svetu. kvalitet menad`menta itd. kada su u pitanju deoni~ari na{ih banaka. vrsta delatnosti kojom se bavi. nameravani kupac ban~ine deonice ima potrebu i pravo da zna kakvo je stanje konkretne banke i kakve rezultate ona ostvaruje. Profit je op{ti cilj uspe{nosti banke i preduslov opstanka i razvoja banke. pravac razvoja tr`i{nih odnosa. javnost i monetarne vlasti.3. uz pretpostavku menjanja svih drugih faktora u funkciji vremena.

16) Duane B. koji se ~esto manifestuje u volji da se friziraju finansijski izve{taji. Graddy and Austin H. uslovno re~eno sa boljim bonitetom. Englewood Cliffs. 1990. a mogle bi posti}i i ve}e cene svojih vrednosnih papira na sekundarnom tr`i{tu hartija od vrednosti. Deoni~ari u ovakvim uslovima i nisu toliko zainteresovani za dividendu kao prinos na svoj deoni~ki kapital koliko za mogu}nost dobijanja {to ve}ih kredita. menad`ment banke mora hitno preduzeti odre|ene mere protiv daljeg nastajanja gubitaka i u smislu smanjenja ve} nastalih. koji su uz to i slaba preduze}a i naj~e{}e sa slabim poslovnim performansama (niskim profitom ili gubicima). Ovo bi dovelo do mogu}nosti pouzdanije procene ‘vrednosti’ banke od strane deoni~ara. to je u interesu kako samih banaka tako i {ire dru{tvene zajednice. menad`ment tim mo`e izabrati jednu od starih dobro poznatih strategija. New Jersey. str. Ni{ta manji problem nije i u samom ‘top menad`mentu’ banaka. Otuda i problem kvaliteta podataka na kojima se ti izve{taji zasnivaju. Utvr|ivanje standarda za ovo izve{tavanje i uvo|enje tr`i{ne vrednosti za iskazivanje stanja imovine unelo bi realniji pristup vrednovanju boniteta banaka i stvaranja odre|enog stepena poverenja u banke i njihovo poslovanje. kako prema kontrolnim organima tako i prema deoni~arima. godine. u slu~aju nastanka tolikih gubitka. Preduzimanje visokorizi~ne strategije mo`e biti vrlo opasno po aktivu 15) Insolventnost banke javlja se onog trenutka. odnosno u bankarstvu tzv. To je naro~ito va`no kod eventualne pojave takvih gubitaka koji bi mogli dovesti do insolventnosti banke. Jedno od klju~nih pitanja u poslovanju banaka je blagovremeno otkrivanje ranih signala previ{e preduzetog rizika u poslovnim poduhvatima banke. treba imati u vidu da banka kao deoni~ko dru{tvo ne bi smela biti pod kontrolom du`nika. kada gubici banke postanu toliki da prema{uju deoni~ki kapital banke (“equity capital”). Naravno. To samo po sebi i ne bi trebalo da bude tako lo{e. Poseban problem predstavlja kvalitet finansijskih izve{taja banaka i nedostatak standarda po kojima se oni rade. To zna~i da bi banke. Me|utim.UPRAVLJANJE BONITETOM POSLOVNIH BANAKA 301 kraja netransformisana dru{tvena preduze}a. kada banci zapreti opasnost da postane insolventna15). Regional and Global. Naime. Prentice-Hall. 611. posebno centalne banke i kontrolnih institucija. . visoko rizi~nu strategiju prinosa za smanjenje gubitaka. imale bolju prodaju svojih emisija deonica i tako se diferencirale prema bankama sa slabijim performansama. koja asocira na fudbalsku strategiju ‘duge lopte’ 16) (‘long bomb’). U takvim okolnostima. Rano otkrivanje neuralgi~nih ta~aka u poslovanju banaka ima za cilj da se na vreme spre~i nastajanje ve}ih gubitaka u pojedinim segmentima odnosno portfolijima banke. Spencer: Managing Commercial Banks Community. Veliki problem u takvim izve{tajima predstavlja realna procena neto imovine banke i rezultata poslovanja.

banke koje su ispunile zakonske uslove po~ele su sa radom kao deoni~ka dru{tva sa 01. godine (Sl. Predlozi rizika kapitala usmereni su na vrste aktivnosti u koje je uklju~ena banka. sa 1. 18) Duane B. {to u krajnjoj konsekvenci zna~i da ove vi{e rizi~ne aktivnosti banke trebada budu kapitalizirane na vi{em nivou. do kraja decembra te godine da ispune odre|ene zakonske i druge propisane uslove za osnivanje u deoni~ka dru{tva. januarom 1991.februara 1990. 20) Slu`ba dru{tvenog knjigovodstva Jugoslavije propisala je 2.list SFRJ br. 40/89). Graddy and Austin H. Sasvim je jasno da postoje klju~ne razlike izme|u predloga osiguranja rizi~nog kapitala i predloga osiguranja rizika depozita po vrsti informacija koje se koriste za procenu preduzimanja rizika od strane banke. kriti~ka analiza kreditnog portfolija je najva`niji izvor i osnov za davanje mi{ljenja o bonitetu banaka. Prva pozicija se bazira na statisti~kim pokazateljima koji sugeri{u ove performanse i obezbe|uju merenje najbolje prognoze problema banke. 612. po{to se ona mogu veoma brzo istopiti. godine tj. Predlog osiguranja rizika depozita usmeren je na merenje performansi banke.list SFRJ br. kao {to je zarada i kvalitet aktive. 18) 10. godine. Me|utim.2. 19) Ovla{}ena finansijska institucija za davanje mi{ljenja o bonitetu banaka kod nas je Slu`ba dru{tvenog knjigovodstva Jugoslavije. godine Elemente za davanje mi{ljenja o bonitetu banaka kao uslov za izdavanje hartija od vrednosti.finansijskoj reviziji). 19) Zakon o bankama i drugim finansijskim institucijama donesen je 1989. Spencer: Managing Commercial Banks Community. Prentice-Hall Englewood Cliffs. Prakti~no. Na{a iskustva na podru~ju ocene boniteta banaka Potreba za analizom i ocenom boniteta banaka od strane odre|ene nezavisne (dr`avne) institucije pojavila se kod nas uporedo sa osnivanjem banaka kao deoni~arskih dru{tva saglasno tada novom zakonu o bankama i drugim finansijskim organizacijama.4. Regional and Global. i 9. januarom 1991. 10/89) i po njemu su sve banke trebale tokom 1990. Procena valjanosti kreditnog portfolija treba da se zasniva na pojedina~noj analizi boniteta zan~ajnijih 17) O osiguranju depozita vidi fusnote broj 3. i nalaza i izve{taja o izvr{enoj EFR (ekonomsko . str. nalaza i mi{ljenja preventivne i inspekcijske kontrole. Drugi pristup za merenje preduzetog rizika od strane banke se bazira na sagledavanju da su odre|ene aktivnosti nesumnjivo vi{e rizi~ne nego druge. ova strategija 17) nije opasna za osigurane depozite banke. Prema ovim elementima. Zakon je menjan i dopunjavan tako da je donesen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bankama i drugim finansijskim organizacijama (Sl.sredstva banke.UPRAVLJANJE BONITETOM POSLOVNIH BANAKA 302 . Davanje prvih mi{ljenja o bonitetu banaka kao uslova za izdavanje hartija od vrednosti vr{eno je na bazi elemenata: 20) • • • jedinstvenih pokazatelja o poslovanju banaka. godine. godine. . 1990. New Jersey.

u~e{}u i frekvenciji u ukupnim potra`ivanjima banke. Pored ocene valjanosti kreditnog portfolija i navedenih jedinstvenih pokazatelja o poslovanju.UPRAVLJANJE BONITETOM POSLOVNIH BANAKA 303 du`nika . . pri ~emu su zna~ajni podaci o veli~ini kredita. ukupan obim sredstava gra|ana / obim fondova. 45/89). 40/89 i Odluke o bli`im uslovima primene odredaba ~lana 16. osnovna sredstva banke / obim fondova. (9) spisak velikih kredita (sa u~e{}em u fondovima preko 50 %). podatke dobijene inspekcijskom kontrolom i podatke i nalaze o izvr{enoj ekonomsko finansijskoj reviziji (EFR) banaka. 25 %. 21) Jedinstveni pokazatelji su bili utvr|eni ~lanom 16. Pored navedenog. Pored ocene valjanosti kreditnog portfolija. smatra se da je za ocenu valjanosti kreditnog portfolija banke potrebno utvrditi i slede}e: 1. (10) ukupna visina svih velikih plasmana i garancijskih poslova (preko 20% fondova) / obim fondova. Zakona o bankama i drugim finansijskim organizacijama (Slu`beni list SFRJ br. uzeti krediti iz inostranstva / obim fondova. 75 % i 100 % da bi se dobio ukupan obim kreditnog rizika. treba koristiti i podatke o bankama dobijene preventivnom kontrolom. b) ukupan obim rizika / obim fondova. 3. nerizi~ni plasmani / obim fondova obim rizi~nih plasmana: a) gradiranih: 15 %. 4. (2) odnos ukupnih kredita prema ukupnim depozitima i (3) odnos oro~enih prema ukupnim depozitima.korisnika kredita. za davanje mi{ljenja o bonitetu banke korisno je uzeti i druge podatke i odnose kao {to su: (1) odnos nov~anih sredstava prema ukupnim depozitima. kreditnu strategiju banke. 21) od kojih navodimo samo neke: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ukupan obim aktive / obim fondova. uzeti krediti u zemlji / obim fondova. 10/89) i izmenama i dopunama objavljenih u Slu`benom listu SFRJ br. rizike koji ‘prate’ ve} odobrene kredite (neadekvatno obezbe|enje odobrenih i neiskori{}enih kredita). Naravno. nedovoljnu diversifikaciju du`nika po kreditima na razne oblasti i grane privrede. pomenutog Zakona o bankama (objavljena u Slu`benom listu SFRJ br. treba koristiti i podatke utvr|ene kao jedinstveni pokazatelji. 2. obim garancijskih poslova / obim fondova. rizike u vezi sa koncentracijom velikih iznosa kredita samo na jednog ili manjeg broja du`nika (mo`da jo{ i problemati~nih). 50 %.

dana vezivanja zaliha.3. stepena samofinansiranja. odnosa kupaca i dobavlja~a. izme|u ostalog. 10. teku}e likvidnosti. 22) Navedeno Metodolo{ko uputsvo objavljeno je u Glasniku Republike Srbije. (4) globalnom promocijom kao primarnom konkurentskom prednosti. stope zadu`enosti. . stepena finansijske stabilnosti. stepena pokri}a stalnih sredstava i stepena pokri}a obrtnih sredstava. stepena akumulativne sposobnosti. (3) pokazatelji poslovne uspe{nosti preko: bruto dobiti po radniku. Maksimiziranje profita i vlasni~kih performansi Savremena bankarska teorija i praksa ukazuju da je jedan od klju~nih faktora uspeha moderne banke njen menad`ment tim. ostvarenog gubitka po radniku.3. koncentracijom na ‘pakete proizvoda i usluga’.UPRAVLJANJE BONITETOM POSLOVNIH BANAKA 304 Polovinom 1991. (2) pokazatelji likvidnosti putem pokazatelja: trenutne likvidnosti. (4) ostali pokazatelji kao {to su: materijalna ulaganja po radniku. odnosa ukupnih potra`ivanja prema ukupnim obavezama. Slu`ba dru{tvenog knjigovodstva Jugoslavije donosi Metodolo{ko uputstvo o jedinstvenom na~inu rada SDK u vezi sa davanjem mi{ljenja o bonitetu izdavalaca dugoro~nih hartija od vrednosti iz privrede i dru{tvenih delatnosti.grupe pokazatelja. dana vezivanja potra`ivanja i dana vezivanja ukupnih obrtnih sredstava. a to su: (1) pokazatelji finansijske stabilnosti preko pokazatelja: finansijske sigurnosti. (3) odr`avanjem {irokog spektra ponu|enih proizvoda i usluga. stepen otpisa opreme i u~e{}a stalnih sredstava u poslovnim sredstvima.1. MERENJE KVALITETA PERFORMANSI POSLOVANJA BANAKA 10. akumulacije po radniku. ure|uju jedinstveni pokazatelji za ocenu boniteta poslovanja pravnih lica privrede po polugodi{njim i godi{njim obra~unima. (2) preko davanja ve}eg zna~aja srednjem tr`i{tu. akumulacije prema kapitalu i stepena reprodukcione sposobnosti. na li~ne kontakte i uz ve}u primenu automatizacije u poslovanju. (5) pru`anjem najvi{eg nivoa kvaliteta usluga. op{te likvidnosti.godine. 22) kojim se. Metodologija za izra~unavanje jedinstvenih pokazatelja obuhvata ~etiri vrste . po{to se maksimiranje profita banke ostvaruje preko pobolj{anja konkurentske pozicije banke i to: (1) obavljanjem {irokog asortimana usluga umesto specijalizacije (univerzalna banka).

kao {to su: maksimiranje profita. neophodno je ‘o`iveti’ i usmeriti celokupni proces aktivnosti planiranja. (2) kontrola tro{kova (“control of burden”). Ostvarivanje zadataka menad`ment tima u promenjenim uslovima postalo je kriti~ni faktor uspeha ili neuspeha banke. Grafi~ki prikaz je dat na slici 10-2. znatno o{trije ispoljeni usled konkurentske borbe i pogor{anih uslova za ostvarenje profita. Za ostvarivanje bazi~nog cilja banke. podsticaj za inovacije i pra}enje i ocena rada uz adekvatno nagra|ivanje. Naime. organizovanje i kontrola.UPRAVLJANJE BONITETOM POSLOVNIH BANAKA 305 Od izuzetne je va`nosti kvalitet ~elnih i klju~nih ljudi u banci. posle deregulacije finansijskog tr`i{ta. banka mo`e koristiti strategije: (1) upravljanje razlikom kamatne stope (“interest spread management”). mo`e dodati i lo{ kvalitet menad`menta. Bazi~ne funkcije menad`ment tima banke su: planiranje. (5) upravljanje porezom (“tax management”). Da bi se postiglo maksimiranje vrednosti ili pak drugi alternativni ciljevi. organizovanja i kontrole. njegovi zadaci su danas. Konceptualni okvir za primenu principa maksimiranja vrednosti. maksimiranje veli~ine. satisfakcija ili tro{kovne preference. prema teoriji je odre|en bazi~nim snagama: (1) vlasni~kim preferensama. pored lo{e plasiranih kredita i pada ekonomije. Mada su bazi~ne funkcije menad`menta ostale iste. sasvim je jasno da se listi razloga zbog kojih jedna banka mo`e da ode u ste~aj. kao cilj banke. Polaze}i od bazi~nog cilja poslovne banke da maksimira dobit svojih deoni~ara. (4) upravljanje kapitalom (“capital management”). (3) upravljanje likvidno{}u (“liquidity management”). menad`ment tim banke treba na najbolji na~in da ostvaruje svoje funkcije. (2) pona{anjima i odlukama menad`ment tima i (3) dru{tvenim uticajem koji se ispoljava kroz pravnu i ekonomsku sredinu. i (6) upravljanje vanbilansnim aktivnostima (“management of off-balance sheet activities"). .

moraju biti pro{ireni na probleme menad`menta i moraju biti na vi{em nivou od sada{njeg. June 16. Kontrola tro{kova . a ne ono {to ~ine reformisti i ~lanovi Kongresa”. 24) 10.2.. za sprovo|enje daljih reformi u bankarstvu ose}a nedostatak upravo kvalitetnog menad`menta.3. Upravljanje kapitalom 5. Upravljanje razlikom kamatne stope 2.izdataka 3. . danas se i u savremenim bankarskim institucijama razvijenih zemalja. 5. ^ak i tamo ose}a se nedostatak stru~nih i savremeno obrazovanih i osposobljenih bankara. 1991. kao {to je na primer ameri~ko bankarstvo. pored znanja o bankarskoj tehnici i tehnologiji. godine. Mada se do sada u bankama menad`ment nije vrednovao kao klju~ni faktor uspeha ili neuspeha banke. koji imaju znanja i sposobnosti za preduzimanje rizika u bankarskim poslovima. Sinkey. str. section The Week in Review. Sunday. 55.” Vidi: The New York Times. Karakteristike banaka sa visokim performansama 23) Joseph F. 1989. Upravljanje likvidno{}u 4. Upravljanje vanbilansnim aktivnostima Slika 10-2: Implementacija principa maksimiziranja vrednosti 23) Znanja i sposobnosti. ali se to ne mo`e re}i i za znanja iz menad`menta. Medlin. Third Edition. Severna Karolina. On mora do}i od klijenata i deoni~ara. godine.: Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry. koje danas moraju posedovati menad`eri u bankama. USA. predsednik First Wachovia Corporation iz Winston-Salem-a. nema sumnje da su danas znanja zaposlenih o klasi~noj bankarskoj tehnici i tehnologiji u bankama na visokom nivou. rekao je John G. str. Naime. MacMillan Publishing Company. Jr. Jr. prilikom diskusije u Kongresu SAD o tezama za reformu i dodao: “Vi ne mo`ete dobiti novac za pokrivanje gubitaka iz vazduha.UPRAVLJANJE BONITETOM POSLOVNIH BANAKA 306 VLASNI^KE PREFERENCE PONA[ANJE I ODLUKE MENAD@MENT TIMA BAN^INI CILJEVI DRU[TVO: PRAVNA I EKONOMSKA SREDINA POLITIKE ZA OSTVARIVANJE CILJEVA BANKE 1. 24) “Osnovni problemi savremenih banaka su u upravljanju rizikom. Upravljanje porezima 6. New York.

inflacija. itd. politici cena usluga. studije o finansijskim institucijama sa visokim performansama su potvrdile da efektivni menad`ment igra glavnu ulogu u ostvarivanju natprose~nih rezultata profitabilnosti i konkurentnosti. koncipiraju i razvijaju dugoro~ne strategije. Leonard L. Me|utim. Nema sumnje da takve iste aktivnosti preduzimaju i menad`eri u bankama koje ostvaruju niske performanse. investiranju u hartije od vrednosti). Efektivni menad`eri se razlikuju od donje granice performansi. One su potrebne i nu`ne i one omogu}avaju banci da postigne osrednjost u sistematizovanju na~ina da se ostvare ciljevi. nesporno je da sve vi{e i vi{e menad`erska ve{tina. Menad`eri nisu odgovorni da urade posao. 1985. Me|utim. Efekti su razli~iti po{to stvarni uzroci razlika u performansama nisu procesi ili forme ovih upravlja~kih aktivnosti. str. 57. znanje i sposobnost uti~u na stvaranje razlika u performansama me|u bankama kao finansijskim institucijama pri su~eljavanju sa sli~nim tr`i{nim i ekonomskim faktorima. ekonomski rast zan~ajni su i uti~u na razliku u performansama. Berry and Thomas W. ve} njihov sadr`aj. Sadr`aj ovih menad`erskih aktivnosti je u uspe{noj politici cena proizvoda i usluga (kredita i usluga). ve} da se posao uradi. organizuju njihovo izvr{avanje. ali sa sasvim razli~itim efektima. Illinois. Naime. limitiranju obaveza fiksne aktive i maksimiziranju prihoda od hartija od vrednosti. minimiziranju kreditnih gubitaka. Ove aktivnosti ne mogu same od sebe ~initi razliku. maksimiziranju Klju~ne karakteristike banaka sa visokim performansama ogledaju se u prihoda. mnogo va`nije je znati da efektivni menad`eri ne mogu i ne moraju biti eksperti u svim poslovima (odobravanju kredita. Strategijski i marketing planovi omogu}avaju menad`erima da mogu imati aktivnu ulogu u vo|enju banke kao samostalne profitne finansijske institucije na tr`i{tu. Donnelly. defini{u kratkoro~ne profitne planove. Thompson: Marketing Financial Services A Strategic Vision. kontroli i upravljanju tro{kovima. kao {to su konkurencija. 25) Ostali faktori. Zaposleni pojedinci na razli~itim poslovima doprinose ovim aktivnostima. kontroli tro{kova i konzistentno dobrom 25) James H. Jr. godine.UPRAVLJANJE BONITETOM POSLOVNIH BANAKA 307 U prethodnom izlaganju jasno je nagla{en zna~aj strategijskog planiranja kao jednog od krucijalnih elemenata menad`menta u poslovanju banke u deregulisanoj i konkurentskoj sredini. Studije o bankama sa visokim performansama tako|e ukazuju i na to da njihovi menad`eri formuli{u i postavljaju finansijske ciljeve. . Homewood.. Odgovornost menad`menta je da ih uveri da se aktivnosti izvr{e na visokom nivou kompetencije u koordinaciji sa odgovaraju}im aktivnostima. Dow Jones-Irwin.

str. pa se po tome i ~itava analiza performansi banke naziva racio analiza (‘ratio analysis’). 37. Radi jasnije ilustracije detalja u okviru ova tri podru~ja. Instrumenti merenja performansi poslovnih banaka Postoji vi{e pristupa merenju performansi poslovnih banaka.UPRAVLJANJE BONITETOM POSLOVNIH BANAKA 308 menad`mentu. str. godine. • odgovaraju}a kontrola op{tih i diskrecionih tro{kova kao {to su ‘ostali tro{kovi poslovanja’.3. 10. • kontrola ‘personalnih’ izdataka preko efikasnog kori{}enja manjeg broja zaposlenih radije nego preko niskih plata. 1990.kapital (‘capital’) . 495-496.likvidnost (‘liquidity’) .profitabilnost (‘profitability’) . (3) konzistentno dobar menad`ment: • velike komparativne prednosti manjim faktorima koji se mogu kontrolisati. New York. manji izdaci za zakupninu.racio likvidnosti (‘liquidity ratio’) 26) William F.3. Olson: How 1000 High Performance Banks Welthered the Recent Recession. April 1978. • maksimiranje prihoda od vrednosnih papira oslobo|enih poreza. 27) Thomas Fitsch: Dictionary of Banking Terms. poslu`i}emo se slede}im pregledom: 26) (1) maksimiranje prihoda: • podsticanje kredita sa visokim prihodima odnosno kroz odgovaraju}u cenu radije nego preko velikog volumena kredita uz nisku cenu.prinos na sredstva (‘return on assets’) . • odr`avanje dovoljne fleksibilnosti u strukturi aktive za brzo prihvatanje promena kamatnih stopa. racio analiza obuhvata ~etiri op{te kategorije merenja performansi banaka i bankarskih holding kompanija: 27) Prva grupa: . • minimiziranje gubitaka na kreditima kroz odgovaraju}u kreditnu analizu. Ford and Dennis A. Banking. . • male komparativne ali velike apsolutne prednosti u upravljanju ve}eg broja faktora koji se mogu kontrolisati.kapital racio (‘capital ratio’) Tre}a grupa: . Svi se svode na ve}i ili manji izbor odre|enih koeficijenata ili racija.prinos na deoni~ki kapital (‘return on equity’) Druga grupa: . Prema jednom pristupu. (2) kontrola izdataka: • mala ulaganja u fiksnu aktivu. Barrons’ Business Guide.

Ukupna sredstva : neto vrednost 28) Duane B. Racia likvidnosti A. 28) Pregled br. Likvidnost sredstava 1. Ukupni krediti : ukupna sredstva 9. Englewood Cliffs. Izra`ene veli~ine mogu se uporediti sa drugim bankama. Likvidnost obaveza 5. . po{to relativno brzo daje odgovore na mnoga pitanja potrebna menad`ment timu banke. Graddy and Austin H. Dr`avne obveznice : ukupna aktiva 2. Raciji produktivne aktive 8. Komercijalni+industrijski krediti:ukupna sredstva 11. 1990. Spencer: Managing Commercial Banks Community.korigovani racio rizika kapitala (“risk adjusted capital ratio’) Ovi koeficijenti (raciji) se koriste za analizu teku}eg i predvi|anje i planiranje budu}eg poslovanja i finansijskih uslova zajmotra`ioca iz privrede. (Ukupni krediti+vrednosni papiri):ukupna sredstva 10. (Ukupni vrednosni papiri + prodata federalna sredstva) : ukupna aktiva 3.UPRAVLJANJE BONITETOM POSLOVNIH BANAKA 309 ^etvrta grupa: . Komercijalni i industrijski krediti dospeli do jedne godine : ukupni komercijalni i industrijski krediti B. New Jersey. Ova analiza je korisno sredstvo za upravljanje operativom banke. Veliki denominirani certifikati : ukupne obaveze 6.racio rizika sredstava (‘asset risk ratio’) . Pri tome se koriste klju~ni finansijski pokazatelji ili raciji. 10-2: Pregled finansijskih racia banke I. Praksa ameri~kih banaka je pokazala da su pokazatelji dovoljni za merenje performansi banke svrstani u {est grupa {to pokazuje pregled 10-2.Hall. Krediti pojedincima : ukupna sredstva III. Reprezentante kvaliteta performansi banaka mogu se meriti i mnogo razu|enijim pokazateljima odnosno koeficijentima. Druge obaveze pozajmljeni novac : ukupne obaveze II. str. Kupljena federalna sredstva i vrednosni papiri prodati sa pravom kupovine : ukupne obaveze 7. sa planiranim veli~inama i sa veli~inama banke ostvarenim u prethodnom periodu. Regional and Global. Tr`i{na vrednost vrednosnih papira : knjigovodstvena vrednost hartija od vrednosnih papira 4. 186-187. Za odgovore na razna pitanja operativne efikasnosti potrebno je imati ~itav set finansijskih mera. Racio analiza je jedna od tehnika za procenjivanje operativnih karakteristika poslovanja banke razvijaju}i tako standardizovano merenje njenih performansi. godine. Prentice . Raciji finansijske strukture 12. koje fokusiraju klju~na podru~ja upravlja~kih performansi.

Poslovni miks 2. . Neto prihod : neto vrednost (ROE) Op{te performanse banke Prinos na deoni~ki kapital banke (ROE) Prinos na ukupna sredstva (ROA) LEVERID@ (EM) RIZIK (Promenljivi ROE)) Faktori sredine koje banka kontroli{e: 1. Strategija tehnolo{kog razvoja 5. str. Kvalitet kredita 4. Plate i beneficije zaposlenih: operativni tro{kovi 18. Raciji tro{kova poslovanja 16. Operativni izdaci : operativni prihod 17. New York. 1989. Kontrola kvaliteta ovih performansi poslovanja banaka usmerava menad`met tim na kontrolu internih faktora (na 29) Joseph F. Third Edition. Subordinantni dug : neto vrednost 14. 266. MacMillan Publishing Company.(gotovina i dugovna salda +dr`avne obveznice) 15. Neto kamatna mar`a VI. Raciji profitabilnosti 24. Prihod od usluge 3. Strategija segmentacije 2. godine. Neto prihod : ukupna sredstva (ROA) 26. Zarada pre kamate i poreza: ukupni tro{kovi kamate IV. Izdaci za kamatu : produktivna aktiva 23. Sinkey. Raciji neto kamatne mar`e 21. Poreske obaveze Faktori sredine koje banka ne kontroli{e: 1.: Commercial Banks Financial Management in the Financial Services Industry. Ukupni izdaci za kamatu : operativni tro{kovi 19. Strategija ‘relationship banking’ Slika 10-3: Kontrolisani i nekontrolisani rizici 29) Fokusiranje kontrole kvaliteta perfornansi banaka mo`e se usmeriti samo na klju~ne pokazatelje profitabilnosti i rizika. Prihod od kamate : produktivna aktiva 22. Strategija marketing miksa 4. (Nekamatni izdaci . Nivo tro{kova 5. Neto vrednost : ukupna sredstva .UPRAVLJANJE BONITETOM POSLOVNIH BANAKA 310 13. Strategija pozicioniranja 3. Neto prihod : operativni prihod (ROI) 25.nekamatni prihod): produktivna aktiva V. Jr. Izdaci za stanovanje-zakup : operativni tro{kovi 20.

(2) procene odnosa i (3) procene detaljnih podataka (“benchmark statistic”). analiziraju i interpretiraju razli~iti podaci i informacije. 1988. Illinois. u: The Bankers” Handbook. Dakle. Third Edition. Za odluku nije dovoljna samo visina kamatne stope ili stopa dividende u proteklom periodu. u SAD se smatra da je pet razli~itih grupa zainteresovano za ocenu finansijskih performansi banaka: (1) menad`ment tim banke (radi odr`avanja likvidnosti. sigurnosti kolaterala).UPRAVLJANJE BONITETOM POSLOVNIH BANAKA 311 primer: racionalno kori{}enje resursa). i (5) studenti (radi prou~avanja stvarnih “slu~ajeva”. biti analizirani i vrednovani u smislu klju~nih performansi banke. izve{taji i drugi. Olson: Evalution of Financial Performance. njihove simulacije i odgovora na ta pitanja. (3) komitenti i klijenti (radi sigurnosti depozita. (2) nivou rizika i (3) stopi povrata na ulo`ena sredstva. ako se dese).3. Ovi podaci se mogu obezbediti preko: (1) odre|enih finansijskih pokazatelja. inflacija). koje banka mo`e da kontroli{e. stabilnosti prihoda i niskog rizika). sigurnosti transfera. pra}enja kontrolnih ta~aka rizika i ostvarenja nivoa profitabilnosti). str. Homewood. godine. (4) regulatorne institucije (radi osiguranja. i za razvijanje strategija banke da se minimizira uticaj eksternih faktora (promene u okru`enju. Na slici 10-8 ilustrujemo uticaj banke na kontrolisane i nekontrolisane rizike poslovanja. koriste se.4. te primene zakona). Vrednovanje performansi poslovnih banaka Ulaganje pojedinaca na {tednju (depozit) da bi se ostvarila odre|ena kamata ili kupovina deonica da bi se ostvarila dividenda zahtevaju ocenu finansijskih performansi banaka koje su tom prilikom interesantne za izbor. sigurnosti i o~uvanosti bankarskog sistema. izme|u mnogih uzimaju}i u obzir svrhu. 10. Thomas I. ciljevi pojedinaca. 30) Dr Ronald L. Korisno je kad su iz vi{e izvora: podaci regulatornih i kontrolnih institucija i komisije za vrednosne papire. edited by: William H. Walker. interni podaci banaka. 386-388. Dow JonesIrwin. raspolo`ivosti kredita. Storrs and Charles E. . ve} podaci o: (1) veli~ini banke. Na primer. (2) ulaga~i (radi sigurnosti ulaganja. Baughn. Vrednovanje i procena finansijskih performansi banaka je apsolutno zavisna od raspolo`ivih podataka. vreme i tro{kove. koje banka ne mo`e da kontroli{e. grupa ili institucija opredeljuju vrste podataka koji }e. za{tite komitenata i klijenata. 30) U zavisnosti od potreba za procenom i vrednovanjem performansi poslovnih banaka. Zato je bitno koji se podaci tom prilikom koriste.

Kona~no. Kvalitet aktive uglavnom se procenjuje preko kvaliteta kreditnog portfolija. Nivo finansijskog rizika banke mora biti konzistentan sa sposobno{}u banke da apsorbuje gubitke i generi{e prihvatljivu stopu prinosa. analiza trajanja (“duration”) i simulacija. ve}i volumen transakcija. neophodno ih je analiti~ki srediti u odgovaraju}e izve{taje. to se re{ava prodajom postoje}e aktive ili kupovinom novih izvora. stepena diversifikacije ili koncentracije. 31) Ibidem. Proces upravljanja rizikom poslovne banke. Rizik u bankarskom poslovanju mo`e se kategorisati na vi{e na~ina. ve}u fleksibilnost. Ovi analiti~ki izve{taji obi~no sadr`e informacije o: (1) veli~ini banke. U principu. Upravo zato {to gubitak mo`e nastati mimo o~ekivanja menad`ment tima. str. senzitiviteta kamatne stope i adekvatnosti kapitala. ve}e znanje i vi{e tr`i{nog prostora za upravljanje svakodnevnim finansijskim rizicima. (1) Veli~ina banke je prvo finansijsko merilo za koje su mnogi ljudi zainteresovani prilikom vrednovanja banke. . sa~initi pore|enja i izvesti odgovaraju}e zaklju~ke. koriste se posebne metode za vrednovanje performansi i to analiza varijacije kamatne stope. firmi i institucija. likvidnosti banke. sigurnost da }e joj kapital deoni~ara i rezerve pokriti gubitke i da }e mo}i da isplati depozite i vrati uzete kredite u celini. izra~unati odgovaraju}e koeficijente (‘racije’). (2) nivou rizika i (3) stopama povra}aja sredstava. 32) O rizicima u bankarskom poslovanju vi{e se govori u glavi 12. veli~ina banke odre|uje i njenu ekonomsku snagu. veli~ina deoni~kog kapitala je osnov za solventnost banke tj. 391. 31) (2) Sama veli~ina banke nije adekvatna ni dovoljna mera njenih finansijskih performansi. To je va`na baza za procenu performansi banke. Velika aktiva zna~i da banka treba vi{e kapitala. {to omogu}uje ekonomiju obima. Senzitivitet kamatne stope zna~i da mo`e do}i do njene promene i banka po tom osnovu mo`e ostvariti gubitak koji nije o~ekivala. vrednosti aktive po teku}oj tr`i{noj ceni i odnosu produktivne prema ukupnoj aktivi (sredstava koja ‘zara|uju’ u odnosu na ukupna sredstva). 32) Ovde }emo se ukratko osvrnuti samo na finansijski rizik sa aspekta: kvaliteta aktive. Kona~no. Likvidnost komercijalnih banaka meri se sposobno{}u ‘pretvaranja’ aktive u likvidna sredstva. efikasniji kompjuterski sistem. pove}anja izvora sredstava i upravljanja aktiva / pasiva miksom. ve}i obim poslovanja. ‘gap‘ izve{taji.UPRAVLJANJE BONITETOM POSLOVNIH BANAKA 312 Nakon sakupljenih raspolo`ivih podataka. ve}i kapital zna~i ve}i kreditni limit. Na ovom mestu samo se doti~emo rizika sa aspekta vrednovanja performansi banke od strane zainteresovanih lica. efikasniji menad`ment. Likvidnost banke je sposobnost da zadovolji anticipiranu tra`nju za sredstvima kako depozitara tako i zajmotra`ilaca.

op{tim neto tro{kovima. sredinom sedamdesetih godina pet finansijskih kontrolnih agencija33) u SAD preduzelo je odre|ena istra`ivanja za sa~injavanje sistema za rano upozoravanje i otkrivanje slabosti u poslovanju banaka. Ta istra`ivanja su rezultirala u komponovanju odre|enih sistema nadzora za rano otkrivanje kriti~nih ta~aka u poslovanju banaka. to bi trebao biti i ve}i prinos odnosno povrat sredstava. naknadnu kontrolnu funkciju. Profitabilnost se meri prinosom na sredstva. te gubicima u kreditnom portfoliju banke. Banke zbog svog zan~aja i funkcije koje imaju za privredu moraju delovati u okviru jedinstvenog sistema zemlje po{to njihova poreme}ena funkcija mo`e imati nesagledive posledice po ~itavu nacionalnu . Razlika izme|u aktivnih i pasivnih kamatnih stopa (“interest spread”) postaje sve manja. Rast bilansa banke je pokazatelj za zadovoljavanje rastu}ih potreba komitenata i klijenata banke. veli~ina zarade banke je u funkciji sa veli~inom rizika. Praksa Federalnih agencija u SAD Savremeni uslovi poslovanja banaka sve vi{e tra`e od banke kao privrednog subjekta da ulazi u poslove koji joj mogu doneti ve}i profit. zatim tr`i{na vrednost njihovih deonica. U sve ve}oj konkurentskoj borbi u uslovima deregulacije i globalizacije finansijskih i bankarskih tr`i{ta. Ovo su samo neke od ve}eg broja kontrolnih agencija banaka u SAD. Me|utim. podaci o neto kamatnom prihodu. Dakle. prinosom na deoni~ki kapital i drugim merama. FHLBB (Federal Home Loan Bank Board).4. funkciju nadzora i super .1.dru{tvenu ekonomiju. Me|utim. FDIC (Federal Deposit Insurance Company). Zato se kvalitetu poslovanja banaka mora posve}ivati odre|ena pa`nja. .vizorstva. insolventnosti itd. banke sve te`e ostvaruju potrebni profit. Dugo vremena je to bilo samo kroz tzv. SISTEMI RANOG OTKRIVANJA SLABOSTI U BANKAMA 10. sada mnogo vi{e nego ranije. Za deoni~are je prinos na deoni~ki kapital najva`nija mera. pa su banke suo~ene sa situacijom da. platama i beneficijama. takvi poslovi obi~no sa sobom nose i ve}i preduzetni~ki rizik. za nadoknadu inflatornog pritiska na operativne tro{kove i za porast prinosa ulaga~ima. moraju ulaziti u rizi~ne poslove izla`u}i se tako opasnosti poslovanja sa gubicima. NCUA (National Credit Union Administration) and OCC (Office of the Comptroller of the Currency). nelikvidnosti.4. 10.UPRAVLJANJE BONITETOM POSLOVNIH BANAKA 313 (3) Profit i rast banke obezbe|uju bankarima i ulaga~ima (menad`mentu i deoni~arima) kompenzaciju za uspe{no upravljanje rizicima banke po principu: {to je ve}i rizik izdataka. Funkcija primene navedenih sistema je da ‘pokriju’ periode izme|u redovnih periodi~nih kontrola banaka i obezbede procenu uslova poslovanja depozitnih 33) To su: FRS (Federal Reserve System).

kombinovanje racija u komponovani bodovni sistem i rangiranje institucija od najbolje do najgore na osnovu bodova. Prentice-Hall Englewood Cliffs. nastaje intervencija kontrolnih institucija. Ina~e. 622. radi se analiza u cilju odre|ivanja obima i veli~ine finansijskih problema i identifikacije njihovih mogu}ih uzroka. ovakvi izve{taji se rade kvartalno za cca 14. Ovakva inicijativa i uvid u poslovanje banaka od strane kontrolnih 34) Duane B. 35) Kada analiti~ki pokazatelji potvrde postojanje ozbiljnih finansijskih problema. koji dozvoljavaju jednom analiti~aru ili kontroloru da izvr{i detaljnu finansijsku analizu finansijske organizacije i (3) korektivne akcije i pra}enje problema identifikovanih kroz proces kompjuterskog pra}enja (‘computer screening’). ovi sistemi omogu}uju efikasniju alokaciju kontrolisanih sredstava banke. Tamo gde je finansijska situacija ozbiljna.UPRAVLJANJE BONITETOM POSLOVNIH BANAKA 314 finansijskih institucija. (2) analiti~ki izve{taji (o performansama). FDIC i OCC) kombinuju svoja sredstva i sa~injavaju jedinstveni izve{taj o ban~inim performansama sa detaljnim informacijama i finansijskim racijima. Sistem nadzora federalnih agencija sastoji se od tri komponente: (1) kompjutersko pra}enje. pa do naloga suda ili pak odustajanja od intervencije.banke. Ovakav pristup i proces predstavljaju drugu navedenu komponentu kompjuterskog sistema posmatranja. Graddy and Austin H.000 osiguranih komercijalnih banaka i odre|en broj dr`avnih kontrolnih banka. tri federalne kontrolne agencije (FRS. 34) Procedura kompjuterskog pra}enja banaka ostvaruje se na slede}i na~in. . Spencer: Managing Commercial Banks Community. Tehnika kompjuterskog pra}enja sastoji se od jednog ili vi{e zahvata i to: • • • • pra}enje individualnih racija identifikuju}i institucije koje su ‘pale na dno’ iste grupe. New Jersey. neke kombinacije od navedenih. omogu}uju}i tako da se smanji tro{ak eventualnog ste~aja ili mo`da i spasu institucije -. pra}enje individualnih racija i njihovo kompariranje sa kriti~nim vrednostima. koje bi mogle eventualno oti}i pod ste~aj. Da bi zajedni~ki ostvarile svoju funkciju. Priroda ove akcije mo`e da ima razli~itu formu i mo`e da varira od jednog telefonskog razgovora sa menad`mentom banke. 1990. Osim toga. str. da bi se identifikovale finansijske organizacije koje su ‘pale’ (nisu pro{le) na odre|enim racio testovima. Regional and Global. preduzimaju se ubrzano mere daljeg ispitivanja. godine. 35) Izve{taj se sa~injava na maksimalno 15 strana sa svim bitnim finansijskim problemima i njihovim uzrocima. Kada se banka jednom ozna~i kao slaba ili potencijalno slaba.

Finansijski komponovani rejting je odre|en od ispitiva~a – revizora: te`inski prosek elemenata BOPEC-a. Celoviti rejting sistem holding banke je sumarno izra`en kao (B. (2) druge neban~ine podru`nice (O-other-nonbank subsidiaries). New York. str. Sinkey.O. (2) procenjivanja va`nih me|usobnih odnosa izme|u komponenti i (3) analiziranja ja~ine snage i zan~aja klju~nih konsolidovanih finansijskih i poslovnih (operativnih) performansnih karakteristika. Dola`enje do jedne sveop{te procene finansijskih uslova. FED upotrebljava jedan rejting sistem koji se zasniva na pregledu polja procesa rada banke. 195. 36) Joseph F. druge podru`nice i mati~na kompanija) reflektuju kontribuciju svake komponente fundamentalnoj finansijskoj ~vrstini holding kompanije. FED-ov rejting sistem za holding banke u SAD 36) Da bi procenio ‘sigurnost i ~vrstinu’ bankarske holding kompanije. Sistem predstavlja jednu upravlja~ku informaciju i superkontrolno oru|e oblikovano da utvrdi uslove bankarske holding kompanije na jedan sistemski na~in.odli~an) do pet (5 . .consolidated). E (4) zaradu . O P (3) mati~nu kompaniju (P-parent company).C) : (F. Prva tri elementa BOPEC rejtinga (podru`nice banke.P. MacMillan Publishing Company.konsolidovanu (E-earnings consolidated) i C (5) solventnost . dok je upravlja~ki komponovani rejting svestrana procena ukupnog menad`menta holding banke (ban~inih podru`nica. 1989. {to prikazuje slika 10-4 . Jr. Rejtinzi konsolidovane zarade i konsolidovane solventnosti ili adekvatnosti kapitala prepoznaju va`nost regulatorskog mesta ovih faktora i njihovih odlu~uju}ih uloga u odr`avanju finansijske snage i podr`avanju karakteristika rizika cele holding banke. 10.E. ostalih podru`nica i mati~ne kompanije). On koristi komponentni pristup. godine.konsolidovanu (C-capital adequacy . bankarska holding kompanija vrednuje se na skali performansi kvaliteta od jedan (1 . koji se sastoji od: (1) procene finansijskih uslova karakteristika rizika svake glavne komponente bankarske holding kompanije.4.: Commercial Banks Financial Management in the Financial Services Industry. Third Edition.lo{) spu{taju}i se na: B (1) podru`nice banke (B-bank subsidiaries).2.UPRAVLJANJE BONITETOM POSLOVNIH BANAKA 315 agencija doprinela je ja~anju tr`i{ne discipline i podstakla aktivnost banaka na planu preduzimanja mera za kontrolu sopstvenog rizika.M) gde je F finansijski i M upravlja~ki komponovani rejting.

aktiva (“asset”) upravljanje (“management”).5. zarada (“earnings”) i likvidnost (“liquidity”).S).U). Englewood Cliffs.5) FM = (5.5. po kome se celovit sud o finansijskoj snazi institucije izra`ava preko • 37) Izraz CAMEL je kratica i predstavlja kombinaciju prvih slova od slede}ih pet re~i: kapital (“capital”).5.1.1. 623. performanse zarade (“earning performance”) i likvidnost (“liquidity”).4. Jedinstveni integralni rejting sistem CAMEL Jedinstveni integrisani bankarski rejting sistem (skra}eno zove CAMEL) 37) koristi se za ispitivanje i procenu uslova i stanja jedne finansijske institucije. koji bi se koristio za utvr|ivanje rejtinga holding banaka.UPRAVLJANJE BONITETOM POSLOVNIH BANAKA 316 Bilans holding banke (konsolidovani) Ban~ine podru`nice Druge neban~ine podru`nice Mati~na kompanija CAMEL rejting sistem Bilans holding banke ili portfolio rizik Ban~ine Zarada podru` nice (konsolidovana) Kapital (konsolidovani) Slika 10-4: FED-ov rejting sistem bankarske holding kompanije Svrha FED-ovog rejting sistem je da iska`e rejtinge bankarske holding kompanije. Odre|ivanje finansijske pozicije banke se bazira na dva rejting elementa: prvi. Vidi: Duane B. FDIC i OCC). New Jersey. Prentice-Hall. i • najlo{iji mogu}i rejting: BOPEC = (5. Graddy and Austin H. i drugi. . Rejtinzi se iskazuju za svih pet elemenata u relaciji 1 do 5: najbolji mogu}i rejting: BOPEC = (1. niti su se slo`ile sa jedinstvenim rejting sistemom.1. str.1) FM = (1. Rejtig sistem koriste sve tri kontrolne agencije (FRS. 1990. godine. godini FDIC (Federal Deposit Insurance Company) je zavr{io skladniji CAEL monitoring sistem. kvalitet sredstava . CAEL je bankarski rejting sistem baziran na ~etiri komponente: kapitalu (“capital”). U 1987.novembra 1979. Regional and Global. 10. Ina~e. godine. Me|utim. pomenute agencije se nisu slo`ile oko jedinstvenog rejting sistema.aktive (“asset quality”). koji bi se koristio u procesu nadzora.3. CAMEL rejting sistem su prihvatile tri agencije za kontrolu banaka 21. sredstva . Spencer: Managing Commercial Banks Community. po kome ispitiva~ mora proceniti pet individualnih aspekata poslovanja banke.

624. dok je slabost banke izra`ena rejtingom 5 i ukazuje da banka treba urgentnu korektivnu akciju. Dimenzije performansi Vrednovanje rejting performansi Rejting br. Englewood Cliffs. 1990. [to se ti~e procene adekvatnosti kapitala odnosno solventnosti. 3: Dovoljan Marginalan Zarada Likvidnost Rejting br. male slabosti Komponovani rejting br. . Spencer: Managing Commercial Banks Community. svaka pojedina~na dimenzija performanse banke. 1: Solventnost Kvalitet aktive Menad`ment Rejting br. godine.38) Dakle.UPRAVLJANJE BONITETOM POSLOVNIH BANAKA 317 jednog komponovanog rejtinga. komponovani rejting koji iskazuje CAMEL jedinstveni sistem. nije jedan prosti aritimeti~ki prosek ovih pet pojedina~nih komponenti. 2: Zadovoljavaju}i Rejting br. 5: Nezadovoljavaju} i Vidna slabost Komponovani rejting br. Ako se poslu`imo primerom na slici 10-5. Prentice Hall.3: Rejtinzi pojedinih dimenzija Komponovani rejtinzi Finansijska snaga Komponovani rejting br. ispitiva~i poku{avaju da odrede ban~inu sposobnost da 38) Duane B. potrebna hitna akcija Komponovani rejting br. Regional and Global. Slika 10-5. ve} jedna nezavisno odre|ena mera op{tih performansi finansijske institucije. 5: Velika mogu}nost ste~aja Slika 10-5: Jedinstveni CAMEL rejting sistem Prema tome. 2: Bazi~no zdrav. Graddy and Austin H. 4: Oslabljena finansijska pozicija. str. ilustruje Jedinstveni CAMEL rejting sistem. kao i komponovana. 4: Finansijski uslovi Komponovani rejting Komponovani rejting br. 1: Jak Rejting br. New Jersey. vidimo da rejting 1 pokazuje finansijsku snagu. se rangira na skali od 1 (jedan) do 5 (pet).

3 = Institucija ima kombinaciju finansijskih i operativnih slabosti rangiranih od umerenih do jako lo{ih. ‘Peer group’ komparacije racija kapitala su veoma va`ne u ovom procesu procene. Najbolji mogu}i rejting: CAMEL = (1. Relativni iznosi klasifikovanih kredita i investicija ~ine bazu za odre|ivanje rejtinga kvaliteta sredstava. banke se kompariraju sa drugim bankama po uporedivim veli~inama sa respektovanjem profitabilnosti i drugih podataka.5. godine. 2 = U osnovi zdrav. 457. New York. klasifikuju se kao nestandardni. Istra`iva~i su slobodni u oceni ‘te`ine’ svakog elementa po svojoj diskreciji.UPRAVLJANJE BONITETOM POSLOVNIH BANAKA 318 odr`i svoje teku}e i projektovane nivoe rizika sredstava. vo|stvo (liderstvo) i upravlja~ka sposobnost se razmatraju u proceni kvaliteta menad`menta. The Uniform Bank Performance Reporting System klasifikuje banke u 20 razli~itih grupa. Komponovani rejtinzi svih pet faktora indiciraju op{ti kvalitet banke i to: • • • • • 1 = Bazi~no zdrav. numeri~ki koefgicijenti za svaki faktor se rangiraju od 1 = najbolji.5.39) Adekvatnost zarade se proverava preko uslova i visine prinosa deoni~ara.1. 1990. Ispitiva~i vr{e pregled svih kredita sa predeterminiranom obustavom odnosno otkazivanjem kredita (‘dollar cut-off point’). Ispitiva~ procenjuje tako|e i internu kontrolu. Kvalitet sredstava se prosu|uje proverom kredita.5. Barron’s Business Guide. Posebno treba imati u vidu. Krediti koji pokazuju neke slabosti ili preterani rizik. i mogu imati pet ili {est banaka kada su u pitanju banke .1.5) Dakle. 5 = Ekstremno visoko neodlo`an ste~aj ili verovatno}a ste~aja u bliskom roku.operativne procedure i ‘popustljivost’ u primeni zakona i bankarske regulative. Vidi: Thomas Fitch: Dictionary of Banking Terms. Ste~aj je daleka mogu}nost. da svih pet kriterijuma imaju jednaku ‘te`inu’. sumnjivi ili kao gubitak. toka gotovine u relacijama normalnih potreba zajmoprimca. poslovno .1) Najlo{iji mogu}i rejting: CAMEL = (5.1. te kontribucija baznom 39) “Peer group” ozan~ava klasifikaciju komercijalnih banaka po veli~ini aktive i drugim karakteristikama. Peer grupe se odre|uju prema veli~ini banke. 4 = Neumeren obim ozbiljnih finansijskih slabosti ili kombinacija drugih nezadovoljavaju}ih uslova. do 5 = lo{. poslovnom miksu. ”Peer group” komparacije se koriste u vezi sa tr`i{nim informacijama da bi se odredila dovoljnost nivoa zarade banke. Tehni~ka sposobnost. dok su slabosti otklonjive u normalnom kursu poslovanja. lokaciji.veliki nov~ani centri (“money center banks”) ili stotine kada su u pitanju komunalne odnosno op{tinske banke. Peer group analiza se koristi od strane banaka da utvrde svoje finansijske performanse u odnosu na konkurentske banke na njihovom tr`i{tu. Zhteva se temeljita supervizija. str. . U okviru svake grupe.

banke sa niskim rejtingom se pobli`e posmatraju sa ciljem da se utvrdi koje mere korektivne akcije treba preduzeti. str.4. Pored verovatno}e niskog rejtinga banke. koji predvi|a mogu}nost da jedna banka primenom tog modela mo`e dobiti nizak rejting. New Jersey. 41) Prognozirani 40) Duane B. Posle analiziranja ovih pet individualnih rejting komponenti.poslovni rashodi / operativni . nedepozitnih davanja kredita i senzitiviteta kamatne stope. CI = komercijalni i industrijski krediti / ukupni krediti. Funkcija ‘proricanja’ niskog rejtinga banke ima kompoziciju prikazanu slede}om jedna~inom: 40) Prob = f (LS. EQ. Englewood Cliffs. CO = ukupni nastali tro{kovi / (neto prihod + rezerve za kreditne gubitke). LS = krediti i zakupi (‘leases’) / ukupni izvori sredstava. ali ne i na preduzimanje mera korektivne akcije. EQ = deoni~ki kapital banke (‘equity capital’) / ustanovljeni rizik sredstava.4. CO. . OR. stepena ‘isparljivosti’ depozita. u ameri~koj bankarskoj praksi koriste se kao oru|e prognoze i indeks rizika banke i ozna~ava se sa ‘I’. ispitiva~ dolazi do sveukupne procene o poslovanju banke i na toj osnovi do jedinstvenog komponovanog rejtinga banke. Spencer: Managing Commercial Banks Community. Likvidnost se rangira na bazi sposobnosti banke da podmiruje tra`nju klijenata za depozitima i kreditima bez preteranog napora. OR = operativni . godine.poslovni prihodi. Regional and Global. 1990.UPRAVLJANJE BONITETOM POSLOVNIH BANAKA 319 kapitalu banke (‘equity capital’). CI) gde je: Prob = verovatno}a. da }e jedna banka dobiti jedan nizak rejting. Banke koje imaju iskazan relativno ve}i ili visok komponovani rejting obavezuju kontrolne institucije na relativno manji nadzor. izvr{enja kredita. 10. Na tako iskazanoj rejting listi. Odre|ivanje adekvatnosti ban~ine likvidne pozicije se bazira na strukturi dospe}a investiranih sredstava. Prentice-Hall. Tako su ekonomisti FRB (Federal Reserve Bank u New York-u) razvili jedan model ranog upozorenja te{ko}a u banci. Graddy and Austin H. 615. Takav nizak rejting ukazuje da se mo`e o~ekivati da }e u banci u dogledno vreme nastati i ve}e te{ko}e. Ostali modeli ranog upozorenja lo{eg poslovanja Rano upozorenje za otkrivanje elemenata lo{eg poslovanja banaka i drugih finansijskih institucija sve vi{e zaokuplja stru~ne ljude u kontrolnim institucijama kako bi {to ranije mogli preduzeti mere upozorenja i odre|ene korektivne akcije u tim institucijama.

Third Edition. godine. koje su potencijalne da koriste sredstva osiguravaju}eg fonda.265X3 + 0. indeks rizika banke ima {est varijabli i tri bitne dimenzionalne funkcije usmerene na: solventnost .: Commercial Banks Financial Management in the Financial Service Industry. 1989. Ako je indeks rizika banke pozitivan i CAMEL rejting 3. izve{taja o uslovima (‘Report of Condition’) i izve{taja o prihodu i dividendama (‘Report of Income and Dividends’).UPRAVLJANJE BONITETOM POSLOVNIH BANAKA 320 indeks rizika banke ‘I’ je konstruisan u obliku jedna~ine sa {est nepoznatih ‘x’ vrednosti uz primenu odgovaraju}ih unapred utvr|enih koeficijenata za svaku ‘x’ veli~inu i izra`en je slede}om funkcijom: I = 0.211X2 . Sinkey. Indeks rizika je razvijen od strane FDIC (Federal Deposit Insurance Company) i sastavlja se na osnovu tri izve{taja poslovne banke: izve{taja o podacima po pozivu (‘Call Data Report’). a CAMEL rejting 1 i 2. zna~i da je banka u zoni rizika iznad normale i treba da pla}a dvostruko ve}u premiju osiguranja depozita odnosno 1/6 mese~no (od ukupno 1 posto godi{nje).0. u kompoziciji ovog indeksa se nagla{ava kvalitet kredita po{to je naj~e{}i problem banaka koje idu u ste~aj nekvalitetan kreditni portfolio. Sa indeksom rizika banke kombinuju se i rezultati CAMEL rejting sistema. vodi listu banaka klasiranih u tri grupe prema o{trini problema: (1) ostali problemi (OP. Ameri~ka agencija FDIC prilikom monitoringa banaka. 4 i 5. kvalitet kredita (X2 do X5) i povrat sredstava profitabilnost (X6. 622.other problems).347X6 gde je: X1 = procenat primarnog kapitala prema ukupnim sredstvima. zna~i da je banka u zoni normalnog rizika i treba da pla}a standardnu premiju osiguranja depozita od 1/12 procenta mese~no (od ukupno 1 posto godi{nje). tj. Od ovako utvr|enog indeksa rizika banke zavisi i premija koju banka pla}a na osiguranje depozita.151X1 + 0. .adekvatnost kapitala (X1). str. X5 = procenat od neto kredita ‘charge-off’” godi{nje prema ukupnim sredstvima.177X4 + 0.0. MacMillan Publishing Company.151X5 . New York. Ako je indeks rizika banke negativan. Kao {to se vidi.0. Jr. (2) ozbiljni problemi (SP-serious problems) i (3) potencijalni za isplatu u celini (PPO41) Joseph F.818 . Kao {to se vidi. X6 = procenat od neto prihoda godi{nje prema ukupnim sredstvima. X4 = procenat od ponovo ugovorenih kredita prema ukupnim sredstvima. X3 = procenat od ‘nonaccruing’ kredita prema ukupnim sredstvima. ROA Return of Assets). X2 = procenat kredita sa rokom dospe}a vi{e od 90 dana prema ukupnim sredstvima.

5. George Benston. da je u praksi sve ve}i broj poslovnih banaka koje imaju probleme. Sinkey. Ekonomska enciklopedija. Third Edition. redaktor dr Ivo Peri{in. Banke su postale profitabilnije i finansijski zdravije sa prose~nim godi{njim povratom aktive (ROA) iznad jednog procenta i sa godi{njim prose~nim povratom deoni~kog kapitala iznad 15 procenata. 1957. Finansijski leksikon.0 1987/70 Bankrotiralo Broj % 7 0. Informator. Naime. 42) Ibidem.575 12. 6. Thomas F. Englewood Cliffs. and Acquisitions – The Fair Value Approach. New Jersey.840 250 2. (2) pove}an je broj spajanja i pripajanja banaka i (3) opadanja ukupnog broja komercijalnih banaka sa 14. Zagreb.600 u 1999. mada nisu alarmantni (pregled 10-3). Princeton University Press. Prentice-Hall. MacMillan Publishing Company. Huertas: The Regulation of Financial Institution A Historical Perspective on Current Issues in “Financial Services”. New York. 4.godine. John Wiley & Sons. str.14 29 puta Podaci govore. Tako je za poslednjih osamnaest godina u SAD prime}en porast broja ‘problemati~nih’ banaka.godini. B.05 203 0. u tom periodu do{lo je do: (1) smanjenja godi{njeg broja bankrota banka – posebno posle 1995. 43) Pregled 10-3: Podaci o broju problemati~nih banaka Godina Ukupno osigurano FDIC problem lista Broj Broj % 1970 13. 626. 42) Praksa ameri~kih banaka pokazuje da su problemi bankrota sve izra`eniji. 1962.Hamond: Banks and Politics in America. 1983. 2001. Informator. Zagreb. New Jersey. Beograd. 44) Zabihollah Rezaee: Financial Institutions. 627. ali i koje su bankrotirale. str. 43) Ibidem. Priceton. Second Edition. Mergers. str. Privredni leksikon. 4.godini na 8. Savremena administracija. 2. 1961.79 1987 14. druga knjiga. Joseph F.500 1. 1989 3.: Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry.godine (ispod 20 banaka godi{nje).500 u 1985. 1984.8 630. Jr. Valutations. New York. i 415. U zadnjih osam godina (1991-1999) situacija se znatno propravila.UPRAVLJANJE BONITETOM POSLOVNIH BANAKA 321 problems pay-off).44) LITERATURA: 1.89 Indeks 104. .

Thomas I. Olson: Evalution of Financial Performance. Jannott: The Effective Bank Supervisor. Virginia. New York. Donnelly. 15. edited by: William H. New York. Ford and Dennis A. Frank P. 40/89. Haslem: Commercial Bank Management. G.) 9. u: The Bankers” Handbook. Baughn. 8.. James H. section The Week in Review. Graddy and Austin H. Dow Jones-Irwin. April 1978. New Jersey. Homewood. Dow Jones-Irwin. 1983. Reston. John A. June 16. Homewood. The Dryden Press. Jr. 1991. 14. Spencer: Managing Commercial Banks Community. 1988. godine. Zakon o bankama i drugim finansijskim institucijama (Sl. 11.list SFRJ br. 1985. Regional and Global. Englewood Cliffs. Thompson: Marketing Financial Services A Strategic Vision. Storrs and Charles E. The New York Times. 1990. J. 17. . New York. Emmanuel N.list SFRJ br. Barron’s Guide. 18. Prentice-Hall. Dr Ronald L. 10/89. 1985. 13. 1984. William F. 1985. Preager. ???? 19. Johnson: Commercial Bank Management. Olson: How 1000 High Performance Banks Welthered the Recent Recession. Illinois. 1990. Reston Publishing Company. Leonard L. ???? 20. S.) 10. Croom Helm. Bank Control and Audit. 1985 12. Berry and Thomas W. Wilson: Banking Policy and Structure – A Comparative Analysis. Banking. Sunday. Duane B. Roussakis: Commercial Banking in an Era of Deregulation. London. 16. Thomas Fitsch: Dictionary of Banking Terms. Paul F. Walker. Illinois. Third Edition. 1986.UPRAVLJANJE BONITETOM POSLOVNIH BANAKA 322 7. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bankama i drugim finansijskim organizacijama (Sl. Johnson and Richard D.

1.Likvidnost je potrebna banci kao vazduh ~oveku! GLAVA 11. PRINCIPI I NA^ELA UPRAVLJANJA RIZIKOM BANKE . PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE OKVIR JEDANAESTE GLAVE: • Principi i na~ela upravljanja rizikom banke • Solventnost kao izraz sigurnosti banke • Likvidnost kao izraz kontinuiteta poslovanja banke • Ekonomi~nost kao izraz poslovnosti banke • Profitabilnost kao izraz uspe{nosti poslovanja banke 11.

ekonomi~nost i rentabilnost. i profitabilnosti tj. likvidnost i rentabilnost tri klju~na principa koja banka ne sme da prenebregne u svom poslovanju. ako su prekomerna i nisu plasirana. pridr`avanje svih ovih principa je od izuzetne va`nosti kako za poslovanje same banke tako i za poslovanje njenih komitenata. ne donose prihod banci. Po|imo od primera: jedan od va`nijih principa poslovne banke je da bude likvidna. ve} optimalne likvidnosti. koja ide na {tetu profitabilnosti banke. koja }e banci uvek omogu}iti blagovremeno izvr{avanje njenih obaveza. Ovde }emo analizirati principe upravljanja rizikom banke i to: solventnost. visoka likvidnost banke.1. likvidnosti i urednosti. Ako bi se trebalo opredeliti za prednost kod po{tivanja ova dva . koji je bilo mogu}e ostvariti kratkoro~nim plasiranjem slobodnih nov~anih sredstava. poslovanje banke na ovim principima mora biti usmeravano i kontrolisano jer nepridr`avanje ovih principa ili nedovoljna kontrola poslovanja banke samo po jednom principu mo`e prouzrokovati negativan uticaj na poslovanje banke mereno i drugim principima. Jasno je da cilj banke nije odr`avanje nepotrebno visoke stope likvidnosti. kao ciljne ekonomske funkcije poslovne banke. Osnovni principi poslovanja banke Maksimiranje profita. u praksi banaka se smatra da su solventnost. Interaktivno dejstvo principa poslovanja Ostvarivanje ovih principa nije u praksi ni lako ni jednostavno. To je u suprotnosti sa principom profitabilnosti banke. primorava banku na po{tivanje osnovnih principa dobrog bankarskog poslovanja ili principa dobrog privrednika: (1) (2) (3) (4) solventnosti i sigurnosti. rentabilnosti. Me|utim.1.2. ukaza}emo na neke aspekte njihovog me|uodnosa odnosno na njihovo interaktivno dejstvo i dejstvo na profitabilnost banke. Pre toga. Me|utim.PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 325 11.1. izra`ena preko neplasiranih sredsatva na `iro ra~unu banke. Kada je u pitanju uspe{nost poslovanja banke. ekonomi~nosti i efikasnosti. negativno uti~e na stopu profitabilnosti banke zbog izgubljenog prihoda odnosno profita. Drugim re~ima. likvidnost. pa i za stabilnost privrednog sistema zemlje u celini. 11. tim pre ako se ima u vidu njihov me|usobni dinam~ki odnos i interakciono delovanje u funkciji vremena. Dakle. odr`avanje likvidnosti zahteva da se vodi ra~una i o dimenziji te likvidnosti izra`enoj preko visine slobodnih nov~anih sredstava na `iro ra~unu banke koja. kao klju~nog pokazatelja uspe{nosti poslovanja banke.

. Kad to ka`emo. niti pak njihovo stati~ko i izolovano dejstvo na pojedini segment poslovanja banke. u|e u su{tinu svakog od navedenih principa upravljanja rizicima banke i osvetle mehanizmi za njihovo minimiziranje. banka se mora strogo pridr`avati navedenih principa. Naredna izlaganja imaju za svrhu da se. rekli smo da likvidnost mo`e uticati na profitabilnost. Pored interakcionog delovanja likvidnosti i profitabilnosti. kako bi se njihovo delovanje koristilo u svakom pojedina~nom poslovnom bankarskom poduhvatu. onda smatramo da pri tome treba po}i od su{tine elemenata od kojih treba poznavati: (1) su{tinu svakog od navedenih principa i njihov ‘domet’ u upravljanju rizicima pojedinih vrsta bankarskih poslova. (3) mogu}nost da se meri uticaj pojedinih faktora u okviru pojedinog principa upravljanja rizikom. Va`nije je imati u vidu njihovo dejstvo u dinami~kom ostvarivanju procesa poslovanja banke. kako bi za{titila integritet svog poslovanja. Gubitak mo`e uticati na solventnost.1. ako se ostvari u visini iznad ban~inih rezervi i time po~ne ugro`avati deoni~ki kapital banke. i (5) kori{}enje iskustva na ve} zavr{enim poslovima i na toj osnovi planiraje elemenata za nove bankarske poslove uz eliminisanje odnosno minimiziranje uticaja odre|ene vrste rizika.PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 326 principa. Dr`ati se principa u procesu upravljanja rizikom banke u svakom poslu i na svakoj poziciji organizacione strukture banke nije nimalo lak zadatak. Naime. u okviru raspolo`ivih mogu}nosti.3. U narednom izlaganju bi}e vi{e re~i o svakom od navedenih principa poslovanja banke nagla{avaju}i rizike u koje banka ulazi usled njihovog naru{avanja. (2) faktore koji determini{u svaki princip upravljanja rizicima u pojedinim bankarskim poslovima. profitabilnost da. Zbog mogu}ih takvih uticaja. 11. (4) mogu}nost da se izrazi odnosno kvantificira rizik po ovim kriterijumima u pojedinim vrstama bankarskih poslova. Dakle. {to mo`e imati i posledicu ostvarivanja gubitaka. onda je sigurno da se likvidnosti banke mora dati prioritet u odnosu na profitabilnost po svaku cenu. Principi u upravlja~kom procesu Principi upravljanja rizikom banke nisu samo elementi koji se posmatraju izolovano svaki za sebe. mogu}e je da do|e i do uticaja na solventnost. ali uz kontinuirano odr`avanje ban~ine likvidnosti. odr`ala poverenje deoni~ara i izvr{ila svoju dru{tvenu misiju odr`avanje sopstvene stabilnosti i stabilnosti privrednog sistema.

1984. Privredni pregled. 2) Vidi o tome detaljnije: Dr Milan Kne`evi}: Banka . ^esto se mo`e ~uti u razgovoru me|u na{im poslovnim ljudima ‘firma mi nije solventna’ misle}i pri tome da im firma nema novca i ne mo`e da plati neku obavezu. a posebno za one banke koje se bave poslovima sa inostranstvom. Zagreb. 567572. vrlo ~esto se stavalja znak jednakosti izme|u izraza i pojmova solventnosti i likvidnosti banke. kao uslov poslovanja banke u svetskim razmerama. [kolska knjiga. 1977. pod pojmom solventnosti podrazumeva se sposobnost du`nika da u celini izmiruje svoje dospele nov~ane obaveze. str. str. Poduze}e Banka. str.Organizacija i poslovanje. drugo izdanje. 1) Dr Milan Golijanin: Bankarstvo Jugoslavije . To nas obavezuje da ovaj problem ne{to detaljnije obradimo. ve} mo`e da dovede i do poslovne zablude. prvo izdanje.2. Kako }emo kasnije videti. o~igledno je da ti izrazi ne zna~e isto ni u teoriji ni u praksi. Insolventnost. godine. Zagreb. Kao {to rekosmo. U onome {to je napisano ima dosta nepreciznosti.Teorija. Zato }emo ovde poku{ati da {to konciznije izlo`imo pojam i su{tinu principa solventnosti banke i uka`emo na njegovu vezu sa drugim principima upravljanja rizikom u bankarskom poslovanju.2. godine. mada ima nekih elemenata koji imaju sli~nosti i me|usobne uslovljenosti. . neta~nosti i razlika u shvatanju su{tine pojma solventnosti i njegovom definisanju. ve} }e to morati imati na umu svaka banka koja se `eli baviti poslovima sa inostranstvom po{tivaju}i tako novi me|unarodni standard solventnosti. saglasno tome. Pojam i su{tina solventnosti banke U na{oj bankarskoj literaturi vrlo retko sre}emo napise o ovom pojmu. 235. Me|utim. predstavlja nesposobnost izmirenja dospelih obaveza. 109-113. Tog poistove}ivanja ovih pojmova ima i u na{oj literaturi. Mada bankarska teorija ukazuje na korisnu potrebu razlikovanja pojma i sadr`ine solventnosti od pojma i sadr`ine likvidnosti banke. ne samo da mu se interno mora posve}ivati du`na pa`nja. Tako prema M.2) Takvo poistove}ivanje ova dva pojma ne samo da je pogre{no.PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 327 11. 1983. SOLVENTNOST POSLOVNE BANKE 11.Golijaninu1). i Dr Ante Katunari}: Banka .Principi i praksa bankovnog poslovanja.1. tim pre {to se ovom principu kod nas jo{ uvek ne posve}uje dovoljna pa`nja. Za na{e promenjene uslove poslovanja on tako|e treba da bude od sve ve}eg interesa za na{e banke i njihove deoni~are. tre}e dopunjeno i izmenjeno izdanje. poslovanje. godine. organizacija. u na{oj poslovnoj praksi se dosta ~esto ova dva pojma poistove}uju. Stoga smatramo nu`nim da {ire izlo`imo ovaj princip poslovanja banke jer je on veoma bitan za njene poverioce. Beograd.

Me|utim. (2) verovatno}e odstupanja od o~ekivanog prihoda. sa stanovi{ta solventnosti banke. neuskla|enost ro~ne strukture sredstava i plasmana. dovodi u vezu sa nominalnim kapitalom banke. Iznos kapitala koji se smatra adekvatnim prili~no {iroko varira u proizvodnim preduze}ima. koji se smatraju odgovaraju}im za datu privredu. Radi shvatanja su{tine nesolventnosti banke. 6. zavisi od kombinacije i strukture sredstava. Iznos potrebnog kapitala zavisi od rizika insolventnosti. Maisel. i (3) veli~ine ban~inog inicijalnog kapitala. obaveza i kapitala u portfolijima banke. solventnost banke podrazumeva da je realna vrednost aktive jednaka obimu pasive. . za svakog privrednog subjekta je od zna~aja struktura njegovog raspolo`ivog kapitala i izvora tog kapitala odnosno stvorenih obaveza. The University of Chicago Press. {to naravno zavisi od tipa preduze}a i pona{anja njegovih vlasnika i kreditora prema riziku. jasno je da se formalna bilansna ravnote`a izra`ava preko jednakosti zbira aktive i pasive banke. Faktori insolventnosti banke Insolventnost banke mo`e biti izazvana brojnim faktorima. Sa stanovi{ta finansijskog rizika. treba da ima adekvatan kapital prema svojim obavezama. onda jedan deo aktive predstavlja nekvalitetne. treba ne{to vi{e u}i u su{tinu strukture bilansne ravnote`e banke. Me|utim. kapitalom koji je vlasni{tvo deoni~ara banke. Ostvarenje i iskazivanje gubitka. smatra se da nastanku insolventnosti mogu doprineti i uticaji brojnih drugih faktora. svaki privredni subjekt. 1981. To. Bitno je da nesolventnost banke proizilazi iz strukturalnih promena u bilansnoj ravnote`i banke i vezana je za ostvarivanje i iskazivanje gubitka. Nesolventnost banke nastaje kada visina njenih obaveza prevazilazi njena sredstva odnosno kada ostvareni gubici prema{uju njen deoni~ki kapital.2. u zavisnosti od njegove veli~ine. 11. nenaplative ili pak fiktivne plasmane. nesolidno gazdovanje 3) Risk and Capital Adequacy in Commercial Banks. kao {to su na primer: nelikvidnost. Veli~ina gubitka banke se.2. globalno gledaju}i. Suprotno. poslovanje sa gubicima. godine. pa i banka. Chicago. kako spoljnim tako i unutra{njim. mo`e ali i ne mora prouzrokovati nesolventnost banke. u bankama adekvatnost kapitala ili solventnost rigoroznije je definisana.PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 328 Globalno gledano. opet. Drugim re~ima. Naime. str. edited by Sherman J. Kada je banka nesolventna. rizik insolventnosti banke zavisi od slede}ih faktora: 3) (1) nivoa o~ekivanog prihoda i njegove naplate.

na parcijalnom tr`i{tu. godine. na inostranom tr`i{tu ili pak samo kroz vanbilansne aktivnosti. 235. Ve}e u~e{}e ovakve distribucije koja le`i ispod o~ekivanih doga|aja je mnogo opasnije. jednom definisani adekvatni kapital je iznos potreban da obezbedi da se verovatna insolventnost u budu}nosti smanji ispod predodre|enog nivoa. tako da uticaj nepredvi|enih doga|aja ne bude nadmo}an. opasnost da }e depozitari ili oni koji su pozajmili novac banci izgubiti svoja sredstva kad banka bankrotira mogla biti eliminisana osiguranjem depozita. str. Maisel. 2. 1981. neuskla|enost ban~inih proizvoda i usluga sa zahtevima tr`i{ta itd. (2) Rizik nediversifikacije ili rizik od nepredvi|enih doga|aja. oni mogu u znatnoj meri uticati na rast gubitka banke i na taj na~in pove}avati izvesnost insolventnosti banke. U stvari. Recimo. 2-3. odnosno kad koncentri{e previ{e svojih kredita. tre}e dopunjeno i izmenjeno izdanje. str.4) Mada se uticaj navedenih faktora mo`e smatrati indirektnim. Privredni pregled.Teorija. Smatra se da postoje ~etiri glavna pristupa koja su korisna i omogu}uju bankama da identifikuju i smanje svoje rizike: (1) Jedna od najva`nijih potreba banaka je da diverzifikuju sredstva i obaveze. . nedostatak diversifikacije mo`e prouzrokovati koncentraciju kredita u okviru jedne industrijske grane. Poznavanje ovakvih opasnosti mo`e koristiti banci za smanjenje ukupnog nivoa njenih rizika da ostvari gubitak na jednom prihvatljivom nivou.3.6) 11. Beograd. mo`e se meriti procenom verovatno}e distribucije sa mogu}im ishodima mimo onih koji su predvi|eni.PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 329 sredstvima. (4) Sa ta~ke gledi{ta javnosti. Merenje solventnosti poslovne banke 4) Dr Milan Golijanin: Bankarstvo Jugoslavije . Chicago. organizacija. 5) ^esto banku mogu na ovo navesti ukazane ili prognozirane mogu}nosti visokih profita. edited by Sherman J.2. poslovanje. 5) Risk and Capital Adequacy in Commercial Banks. investicija ili drugih aktivnosti u podru~ja gde nepredvi|eni doga|aji mogu prouzrokovati gubitke i koji mogu bitno uticati na poslovni uspeh banke. Tre}e lice tj. (3) Banka mo`e da pove}a kapital tako da je on dovoljan da apsorbuje bilo koji gubitak koji nastane kao specifi~na verovatno}a. osiguranje mo`e garantovati za{titu depozitarima od gubitka. The University of Chicago Press. {to mo`e ‘zaslepiti’ njihov portfolio rizik. Banka mo`e postati insolventna i kada svesno ili nesvesno previ{e koncentri{e svoje aktivnosti u podru~ja poslovanja gde se mogu o~ekivati nepredvi|eni doga|aji. 1983. str. godine. 6) Ibidem.

Ovde va`i jedno op{te pravilo: {to je ova stopa ve}a za banku. i testovi adekvatnosti kapitala i standardi adekvatnosti se menjaju tokom vremena. str. Banka sa visokom stopom (racijom) kapitala prema sredstvima je vi{e za{ti}ena od teku}eg . (4) procenjivanje distribucije funkcija o~ekivanog prinosa. Kapital racio ili stopa kapitala je klju~ni finansijski racio za merenje adekvatnosti kapitala banke. iako se odnosi na veli~inu i funkciju kapitala u bilansu banke.Commununity. Ovo ipak zavisi od relativnog rizika i mogu}nosti za nastanak gubitka svake banke. Prentice-Hall. godine. The University of Chicago Press. koji podrazumevaju jedinstven proces od pet me|usobno povezanih faza: (1) razdvajanje poslovanja banke u homogene aktivnosti ili portfolio aktivnosti banke.operativnog poslovnog gubitka nego banka sa ni`om stopom racijom. 9) Thomas Fitch: Dictionary of Banking Terms. New Jersey. 8) Duane B. sjedne strane. Graddy and Austin H. od kojih su ~etiri naj~e{}e u upotrebi: 7) Sherman J. merenje solvantnosti banke mo`e se vr{iti primenom i uva`avanjem nekoliko kriterija. Prema Sh. s druge strane. koji koriste menad`eri banke i regulatorne agencije da bi odredili da li je banka zdrava ili ne. (2) procenjivanje neto vrednosti svakog portfolija.PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 330 Merenje solventnosti banke. (3) procenjivanje o~ekivane vrednosti u portfolijima banke. Barrons’ Business Guide. zahteva primenu slo`ene procedure i respektovanje uticaja nekoloko me|uzavisnih faktora. i veli~ina i u~e{}e depozita i kreditnih izvora. str. Pri tome su bitni veli~ina i strukturalno u~e{}e deoni~kog kapitala.Maisel-u7). u knjizi: Risk and Capital Adequacy in Commercial Banks. New York.9) Postoji nekoliko standardnih obrazaca za merenje adekvatnosti kapitala banke ili kapital racija (“capital ratio”). Maisel. i (5) veza kapitala i rizika. godine. Standardi adekvatnosti su bazne mere nivoa povezanosti kapitala sa porfoliom rizika. Chocago. Naravno. Testovi adekvatnosti kapitala su metodi za merenje dovoljnosti kapitala banke povezani sa njegovim procenjenim bilansnim stepenom rizika. to je banka kapitalno zdravija i bolja. .8) Ovde }emo se zadr`ati na testovima adekvatnosti kapitala. 104. 1981. I obrnuto. Adekvatnost kapitala je jedan relativni koncept koji zavisi od prirode aktive i pasive banke i njene strukture. edited by Sherman J. Englewood Cliffs. str. Regional and Global. 1990. 1990. Spencer: Managing Commercial Banks . 42. Maisel: The Meashurement of Capital Adequacy. godine. 570.

Procena pouzdanosti banke i vrednovanje adekvatnosti njenog kapitala od strane nacionalne banke obuhvata slede}ih osam faktora:12) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) kvalitet menad`menta. Spencer: Managing Commercial Banks .Klasifikovana sredstva Prose ~ na sredstva Klasifikovana sredstva su ona koja su ve} ozna~ena kao: nestandardna. Banka se klasifikuje kao problemati~na ako je NCR = 2. str. (‘equity capital to loans and discounts’). Pored ovih pokazatelja. New York. MacMillan Publishing Company. Sinkey. str. . (‘equity capital to risk assets’) (3) deoni~ki kapital prema ukupnim depozitima.: Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry. koristi se stopa neto kapitala (‘neto capital racio’ = NCR) prema slede}oj jedna~ini: 11) NCR = Kapital + Rezerve . Pored ovih pokazatelja. str. Graddy and Austin H. 10) Ibidem. istorijat zarade (the history of earnings and of the rentention thereof). Third Edition.Community. i ban~in kapacitet da zadovolji sada{nje i budu}e potrebe svog poslovnog podru~ja uzimaju}i u obzir konkurenciju sa kojom se suo~ava. potencijalna “isparljivost” depozitne strukture kvalitet poslovnih (operativnih) procedura.10) Za ocenu da li je banka problemati~na ili nije sa aspekta solventnosti. koriste se i pokazatelji koji uzimaju u obzir primarni i sekundarni kapital podeljen prose~nim ukupnim sredstvima uve}anim za dozvoljene gubitke na kreditima i zakupu (‘total capital ratio’). sumnjiva ili gubitak (ocena bazirana na ispitivanju kvaliteta sredstava). New Jersey. 12) Duane B. godine. 1989. Regional and Global. 574. 11) Joseph F. 54. i (‘equity capital to total deposits’) (4) deoni~ki kapital prema kreditima i eskontima. 1990. Prentice-Hall. godine. koriste se i bilansni raciji (‘balance sheet rations’).PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 331 (1) deoni~ki kapital prema ukupnim sredstvima. likvidnost sredstava. Jr.74 % (jednako ili manje). izdatke (the burden of meeting occupancy expenses). 627. (‘equity capital to total assets’) (2) deoni~ki kapital prema rizi~noj aktivi. zatim pokazatelj agregatnih kredita prema ukupnom kapitalu (‘loans capital rtatio’). Englewood Cliffs. kvalitet i karakter vlasni{tva.

Community. ~ak i kad banka ostvari i iska`e gubitak. 568. banka je i dalje solventna jer svojim 13) Duane B. Radi jasnijeg sagledavanja situacija u kojima se banka mo`e na}i. New Jersey. Rizik insolventnosti poslovne banke “Rizik insolventnosti je mogu}nost da u odre|enom vremenskom periodu. ako nije ve}i od nominalnog kapitala banke u pasivi. 11-2. Teku}e rezerve i neprofitna aktiva Profitna aktiva Deoni~ki kapital banke Depoziti i druga pasiva Iskazan gubitak Slika 11-2: Gubitak i solventnost banke Dakle. dajemo upro{}enu strukturu bilansa banke i ilustrujemo to u slikama 11-1. Prentice-Hall. po{to svojim nominalnim kapitalom i depozitima pokriva svu svoju zdravu aktivu odnosno izvori i sredstva banke su u ravnote`i. i 113. u drugom slu~aju. Graddy and Austin H. Regional and Global. (b) da ima iskazan gubitak i da je solventna. teorijski. 1990.4. str.”13) Naime. Englewood Cliffs. u pogledu insolventnosti. banka nema gubitak i normalno je da je solventna. Spencer: Managing Commercial Banks .PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 332 11. banka se mo`e na}i u tri situacije. Teku}e rezerve i neprofitna aktiva Profitna aktiva Depoziti i druga pasiva Deoni~ki kapital banke Slika 11-1: Po~etni bilans solventne banke Kada je re~ o prvom slu~aju.2. i (c) da ima iskazan gubitak i da je insolventna. kao agregatna vrednost ban~ine pasive. koja prevazilazi njena ukupna sredstva. godine. . banka bude u poziciji da ne ispunjava svoje dospele obaveze ili izra`eno ne{to druga~ije. (a) da nema gubitka i da je solventna.

pri tome treba po}i od zahteva za minimizacijom tro{kova sredstava kojima se to mo`e ostvariti. Pri tome treba imati na umu da je svaka banka u ve}oj ili manjoj meri podlo`na riziku. John Wiley & Sons.14) Teku}e rezerve i neprofitna aktiva Depoziti i druga pasiva Profitna aktiva Iskazan gubitak Deoni~ki kapital banke Slika 11-3: Gubitak i insolventnost banke Iz navedene ilustracije vidi se razlika izme|u obi~nog nedostatka sredstava. godine. Situacija u kojoj je banka insolventna nastaje u trenutku kad ostvareni i iskazani gubitak prema{uje nominalni kapital banke i on nije dovoljan za pokri}e gubitka. Finansijskim planom treba projektovati strukturu kapitala banke i nivo dividende. 1985. kao {to mo`e biti nelikvidna. a da pri tome ne re{i problem nesolventnosti. Razli~ite performanse 14) Ibidem. Naravno. Naime. koju banka treba ostvariti. banka mo`e da obezbedi likvidnost.PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 333 nominalnim kapitalom. koji se manifestuje kao nelikvidnost. u knizi: Handbook for Banking Strategy. mo`e pokriti u celini gubitak i da ne do|u u pitanje isplate sredstava po osnovu raznih drugih obaveza. 15) Reid Nagle and Bruce Petersen: Capitalization Problems in Perspective. . 297. te zbog toga banka dolazi u poziciju da ne mo`e da izvr{i i sve svoje obaveze prema komitentima. a da je pri tome nesolventna. str. New York. {to se ~esto zanemaruje. str. 569. To ilustruje slika 11-3.15) Pri tome ne treba izgubiti iz vida me|usobno povezan odnos solventnosti i likvidnosti. i strukturalnih pomeranja pra}enih ostvarenjem visine gubitka preko nominalnog iznosa deoni~kog kapitala. Planiranje solventnosti poslovne banke U cilju smanjenja rizika insolventnosti banke i odr`avanja zadovoljavaju}e adekvatnosti kapitala ili solventnosti banke. Aspinwall and Robert A. 11. neophodno je finansijskim planom postaviti kao cilj: maksimiziranje bogatstva deoni~ara i projektovati strategijskim planom dugoro~ni rast i ciljni profit (slika 11-4).5. Edited by: Richard C.2. ali i njihovu bitnu razliku. Eisenbeis.

godine. u knizi: Handbook for Banking Strategy. . Edited by: Richard C. godine (period od 50 godina). 18) Reid Nagle and Bruce Petersen: Capitalization Problems in Perspective.PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 334 banaka uslovljene su razli~itim faktorima. 297.Community. Graddy and Austin H. Aspinwall and Robert A.15) Cilj: Maksimiziranje bogatstva akcionara Strategijski plan: Dugoro~ni rast i ciljni profit Plan profita: Godi{nji rast i ciljni profit Projektovana struktura kapitala Ciljna struktura kapitala Projektovane dividende Ciljna politika dividende Finansijski plan: Minimiziranje tro{kova sredstava Slika 11-4: Proces finansijskog planiranja18) Sa aspekta istorijske perspektive. godine. svi bankroti banaka su bili povezani sa ove tri vrste rizika. Regional and Global. me|u kojim su naro~ito zna~ajni: sposobnost menad`ment tima i konkurentnost. godine. John Wiley & Sons. oni uti~u na ostvarivanje razli~itih performansi poslovanja. prema podacima za ameri~ke banke u perodu 1934 -1983. 596. Ovi faktori uti~u na pojavu tri klju~ne kategorije rizika u bankama: (1) kreditini rizik. godine. Prentice-Hall. Rizik likvidnosti i kreditni rizik dominirali su posle 1930. Ssaglasno razli~itim geografskim lokacijama i nacionalnim i regionalnim ekonomijama. Englewood Cliffs. dok je rizik kamatne stope bio posle 1980. str. Eisenbeis. New York. 1985. Sasvim je jasno da je samo ve}i odgovaraju}i nivo kapitala banke mogao da spasi banke od ovih bankrotstava. Spencer: Managing Commercial Banks . Druge forme rizika kao {to su tehnolo{ki rizik i rizik deviznog 18) Duane B. (2) rizik kamatne stope i (3) rizik likvidnosti. New Jersey. str. 1990.

Eisenbeis. Zadatak planiranja kapitala je da odr`ava nivo adekvatnosti kapitala u stalno promenjivoj ekonomskoj sredini koji je prihvatljiv za raznoliku publiku. Edited by: Richard C. Me|unarodni standard solventnosti banke Regulisanje merenja i utvr|ivanje standarda za adevatnost kapitala zapo~eto je iz tri razloga. Walker. Illinois. 19) 11. Thomas I.PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 335 kursa. godine. Drugo. John Wiley & Sons. adekvatnost kapitala zajedno sa osiguranjem depozita poma`e eksternoj 16) Reid Nagle and Bruce Petersen: Capitalization Problems in Perspective. a naro~ito mogu}nost internog generisanja kapitala. za podr{ku banke u ostvarenju njenog strategijskog poslovnog plana. Baughn. Homewood. odr`avanje adekvatnosti kapitala obezbe|uje jedan ‘sloj’ za{tite. regulatorne institucije). Mack: Capital Planning and Management. koji limitira potencijalne gubitke za agencije za osiguranje depozita. Pri tome je va`na postoje}a struktura kapitala. 332-333. Storrs and Charls E. 17) Timothy P. ulaga~e. u knjizi: The Bankers’ Handbook. Proces planiranja kapitala po~inje ispitivanjem i proverom ekonomske sredine i prespektive zarade banke. postali su va`niji u depozitnom poslovanju banaka i imaju svog uticaja na performanse bankarskog poslovanja. 19) Ibidem.16) Planiranje i upravljanje kapitalom banke predstavljaju disciplinu predvi|anja i programiranja adekvatnog nivoa kapitala za pojedina~nu finansijsku instituciju u odre|enoj ekonomskoj sredini. ulaga~i. ban~ino tr`i{te maloprodaje i veleprodaje. 17) Planiranje kapitala je proces odre|ivanja komponenti i nivoa kapitala u jednoj sredini konzistentna je sa ban~inim strategijskim poslovnim planom. rejting agencije i regulatorne odnosno kontrolne institucije. Efektivno planiranje kapitala treba da anticipira budu}e zahteve za adekvatnost kapitala saglasno tehnolo{kim promenama ili pove}anom nivou poslovne aktivnosti banke. str. Third Edition. Kod manjih banaka planiranje kapitala je jednostavnije. 302. [anse za prikupljanje novih izvora kapitala ovise o teku}em prinosu na kapital banke. kao strategijski resurs. 329. New York. str. 1988. Kod velikih banaka planiranje kapitala je slo`enije imaju}i u vidu njihovu razu|enu strukturu kapitala. Aspinwall and Robert A.6. 1985. . Slo`enost planiranja kapitala je uglavnom ovisna od veli~ine banke. godine. rejting agencije. Prvo. Su{tina planiranja kapitala je u balansiranju tro{kova komponenti kapitala iz internih i eksternih izvora sa interesima razne publike (korisnici usluga. Cilj planiranja kapitala je da obezbedi adekvatan kapital. Dow Jones-Irwin. Anticipiranje potrebe za dodatnim kapitalom mo`e omogu}iti menad`mentu da iskoristi prednost i iskoristi {anse na tr`i{tu za prikupljanje dodatnog kapitala. Edited by: William H. Hartman and John E.2. u knizi: Handbook for Banking Strategy. str.

godine. i (3) zahtevi za kapitalom su varirali i me|u regulatornim institucijama. 302-303. koje mogu biti elementi nelojalne konkurencije u me|unarodnom bankarskom poslovanju. gubitak poverenja depozitara mo`e ‘minirati’ i zapretiti ‘zdravlju’ banke. October 1988. 21) Potreba za izradom novog me|unarodnog standarda solventnosti proistekla je iz namere centralnih banaka i poslovnih banaka razvijenih kapitalisti~kih zemalja da se kapital banaka tretira i meri na isti na~in. 21) Inicijativni materijal . uticale su na regulisanje standarda adekvatnosti kapitala u bankama na tri na~ina: (1) zahtevi za kapitalom su varirali tokom vremena. John Wiley & Sons. 1990. . Inicijativa za izradu novog me|unarodnog standarda solventnosti odnosno adekvatnosti kapitala potekla je od centralnih banaka razvijenih zemalja da prvenstveno one kao kontrolne institucije ujedna~e svoj pristup u definisanju sastavnih delova kapitala poslovnih banka i rizi~nosti njihovih plasmana. 1985. str. 20) Priroda subjektivnosti merenja adekvatnosti kapitala i evolucija banaka tokom vremena. New York. Barron’s Business Guide. godine. u knjizi: Handbook for Banking Strategy. str. Eisenbeis. Time se u praksi prevazilaze razli~itosti tretmana i merenja adekvatnosti kapitala svake banke bez obzira na njenu veli~inu. 22) Pregled 11-1: Kategorije rizika pozicija u bilansu banke a) K a t e g o r i j a r i z i k a 0 % 20) Reid Nagle and Bruce Petersen: Capitalization Problems in Perspective. kao i Thomas Fitch: Dictionary of Banking Terms. U pregledu 11-1. godine. Najva`niji razlog ovakvog pristupa je da se izbegnu ili minimiziraju razlike u nacionalnim pristupima i propisima. 22) Vidi: ABA Banking Journal. standardi kapitala slu`e da za{tite neosigurane kreditore. str. Tre}e. koji ne mogu imati kompletnu informaciju o ekonomskoj situaciji banke. New York. Zbog ovih razloga je adekvatnost kapitala banaka va`an objekt regulacije u tr`i{nim privredama preko 80 proteklih godina. (2) zahtevi za kapitalom su varirali saglasno tipu i veli~ini banke. navode se pojedine kategorije rizika i njihova ‘te`ina’ u okviru pojedinih pozicija u bilansu banke. 124. obim i strukturu poslovanja. Edited by: Richard C.PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 336 kontroli bankrotstva banaka. Naime. AspinWall and Robert A. godine pod nazivom: Me|unarodna konvergencija merenja kapitala i standarda kapitala. 532-534.osnove za op{te prihvatljivi standard solventnosti banaka koje se bave me|unarodnim poslovanjem izradio je Komitet za bankarsku regulativu i nadzornu praksu u okviru Banke za me|unarodne obra~une (BIS) sa sedi{tem u Bazelu i objavio ga u decembru 1987.

• potra`ivanja od privrednih (komercijalnih) kompanija u vlasni{tvu javnog sektora: • prostorije (ku}e). • kapitalni (nov~ani) instrumenti izdati od drugih banaka (ukoliko nisu oduzeta od kapitala). b) K a t e g o r i j a r i z i k a 0-50 % (sa nacionalnom diskrecijom) • potra`ivanja od pravnih lica doma}eg javnog sektora (isklju~uju}i centralnu vladu) i krediti garantovani od tih lica. • potra`ivanja od centralnih vlada i centralnih banaka denominirana u nacionalnu valutu i koja glase na tu valutu. fabrike i oprema.PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 337 • gotovina. • potra`ivanja od banaka udru`enih u zemlje van OECD sa ostatkom dospe}a do jedne godine i krediti sa ostatkom dospe}a do jedne godine garantovani od tih banaka.____________________________________________________________ Pored navedenih kategorija rizika u bilansnim pozicijama banke. i druga osnovna (fiksna) sredstva. c) K a t e g o r i j a r i z i k a 20 % • potra`ivanja od multilateralnih razvojnih banaka i potra`ivanja garantovana ili kolateralom osigurana od tih banaka. e) K a t e g o r i j a r i z i k a 100 % • potra`ivanja od privatnog sektora. rizik je prisutan i u bankarskim poslovima koji se ne registruju u bilansu banke. • nepokretna imovina i druge investicije (uklju~uju}i nekonsolidovane investicione participacije u drugim kompanijama. ve} se vode kao vanbilansne aktivnosti. d) K a t e g o r i j a r i z i k a 50 % • krediti u potpunosti osigurani hipotekom na stambeno vlasni{tvo koje je ili }e biti zauzeto . • potra`ivanja sa kolateralom (osigurana) u gotovinu ili uz jemstvo OECD centralnih vlada ili garanciju OECD centralnih vlada.kori{}eno od strane zajmoprimca ili koje je rentirano. • gotovinske stavke u procesu naplate. • potra`ivanja od banaka udru`enih izvan OECD sa ostatkom dospe}a preko jedne godine. I njih je mogu}e svesti na kreditni rizik i tako izraziti kao ukupan rizik sadr`an u bilansu banke.vidi pre navedeno). . • potra`ivanja od centralnih vlada izvan OECD (ukoliko nisu denominirana u nacionalnu valutu . • potra`ivanja od pravnih lica iz javnog sektora izvan OECD (isklju~uju}i centralne vlade) i krediti garantovani od takvih lica. To se izra`ava preko kreditnih faktora konverzije pozicija vanbilansne aktivnosti banke u pregledu 11-2. • druga potra`ivanja od centralnih vlada i centralnih banaka zemalja u OECD (Organization for Economic Cooperation and Development).i izdata u toj valuti . • potra`ivanja od banaka udru`enih u OECD i krediti garantovani od tih banaka. • sva druga sredstva.

New York. Ako se to desi.______________________ Da bi se dobila ukupna te`ina rizi~nosti poslovanja banke. banka mo`e do}i u manje ili ve}e te{ko}e pri izvr{avanju takvih ‘prinudnih’ obaveza. Posebno je opasno za banku. c) Konverzioni faktor 20 procenata 1.“note issuance facilities’).Nekori{}ene finansijske obaveze sa originalnim rokom dospe}a preko jedne godine uklju~uju}i garantovane finansijske obaveze i komercijalne kreditne linije.“revolving underwriting facilities’) i mehanizmi garantovanja kratkoro~nih obaveza preko emisije kratkoro~nih hartija od vrednosti (NIF . 638. mo`e do}i i do bankrota banke. 2. 3. Beograd. februar 1989. Mnoge vanbilansne uslovne obaveze su potencijalne stvarne obaveze banke i mogu u odre|enom momentu postati realne obaveze.Ugovori o prodaji i ponovnoj kupovini. ako ve} nije uklju~ena u bilans. 3.Komercijalni akreditivi d) Konverzioni faktor 0 procenata 1. Sinkey. Jr. ugovorne obaveze) za kupovinu aktive uklju~uju}i i finansijske obaveze sa izvesnim opadanjem (‘drawdown’). 19-21.2.Direktne supstitucije kredita (op{te garancije zadu`enosti uklju~uju}i ‘standby” akreditive za servisiranje kredita kao i finansijske garancije za kredite i hartije od vrednosti). prodaji aktive sa regresom. Third Edition. 23) Joseph F. koje mogu u odre|enim situacija. . zna~iti i gubitak za banku. godine. 1989. ako velike garantovane kreditne obaveze prerastu u stvarne.Mehanizmi garantovanja revolving finansijskih obaveza (RUF . str.Nekori{}ene finansijske obaveze koje imaju originalno dospe}e od jedne godine ili manje i koje su bezuslovno poni{tive u bilo koje vreme. Sli~ne opise faktora konverzije su naveli: Dr Branko Vasiljevi}: Novi me|unarodni standard solventnosti. varanti i ‘standby’ akreditivi za parcijalne transakcije).Terminski ugovori (tj. Jugoslavensko bankarstvo br. b) Konverzioni faktor 50 procenata 1. godine. 2. za dobro izvr{enje posla.: Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry.Transakcije povezane sa neizvesno{}u (garancije za u~e{}e na licitacijama.PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 338 Pregled 11-2: Konverzioni faktori vanbilansnih pozicija banke23) a) Konverzioni faktor 100 procenata 1. To je rizik vanbilansnih aktivnosti banke. moraju se uzeti u obzir i rizici vanbilansnih aktivnosti i tako izraziti ukupni kreditni rejting banke.Sticanje participacije rizika u bankarskim akceptima i participacijama u direktnim kreditnim supstitucijama (na primer:’standby’ akreditivi). 4. MacMillan Publishing Company. str.

koje nastoje izraziti su{tinu likvidnosti. Tako. Brojni su primeri.sa primljenim depozitima i uzetim kreditima za likvidnost. banka mora uskla|ivati rokove dospe}a svojih plasmana sa rokovima dospe}a izvora sredstava . Ako su ti 24) Marcia L. 26) Pojam likvidnosti kod na{ih banaka ve} du`e vreme nije u skladu sa teorijskim postavkama. godine.3. Baughn. taj princip izvr{avanja obaveza banke ‘ne treba tako striktno shvatiti’. poznato je da banka odr`ava svoju likvidnost sinhronizovanjem rokova plasmana (aktive) prema rokovima dospe}a svojih obaveza (pasive). Naime. Dow Jones-Irwin. str. da se osigura raspolo`ivost sredstava za izvr{enje obaveza po razumnoj ceni u svako vreme”. smatra se da je “likvidnost banke sposobnost.3. Polaze}i od starog bankarskog pravila da ‘pasiva odre|uje aktivu’. Third Edition. (2) stepen lako}e pretvaranja dela njene kratkoro~ne aktive u gotov odnosno `iralni novac.PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 339 11. Illinois.24) Zatim postoji stav da “likvidnost banke podrazumeva njenu sposobnost da udovolji anticipiranoj tra`nji za sredstvima kako depozitara tako i zajmotra`ioca”. Nave{}emo samo neke od njih. to ipak nije dovoljno za preciznije razumevanje ovog na~ela upravljanja rizikom banke. Posebno je va`an aspekt odr`avanja ban~ine likvidnosti na zadovoljavaju}em ili optimalnom nivou. .25) Likvidnost banke u najop{tijem smislu podrazumeva da je banka sposobna da o roku izvr{ava svoje dospele obaveze. Walker. pod likvidno{}u banke podrazumevamo njenu poslovnu sposobnost da u svakom momentu mo`e izvr{iti svoje dospele obaveze po prihvatljivoj ceni 26) (kamatnoj stopi).: Managing Bank Assets and Liabilities . Storrs and Charls E. Stigum and Rene O. ^ak se po nekoliko meseci ne izvr{avaju i fiksne i garantovane obaveze prema inostranim bankama i me|unarodnim finansijskim institucijama. Me|utim. Jr. 25) Dr Ronald L. Thomas I. ve} prihvatljiva cena sa aspekta banke. Olson: Evalution of Financial Performance.Strategies for Risk Control and Profit. 202. Naime. Homewood. da na{e banke ni po nekoliko meseci ne izvr{avaju svoje obaveze. Dakle. Neverovatno. 393. treba imati u vidu jo{ nekoliko elemenata: (1) rezerve likvidnosti banke. kako prema komitentima u me|usobnim odnosima u zemlji tako i prema partnerima i bankama u inostranstvu (obaveze po otvorenim akreditivima i sli~no). Homewood. ali ipak mogu}e. nije u pitanju bilo koja cena sredstava. Pojam i su{tina likvidnosti banke Bankarska teorija i praksa poznaju niz definicija. LIKVIDNOST POSLOVNE BANKE 11. 1983. i (3) uticaj kamatne stope na rentabilnost banke.1. Da bi se bolje shvatio princip likvidnosti banke. Polaze}i od ovih elemenata. str. Illinois. Problem likvidnosti banke zaslu`uje da se detaljnije objasni. Edited by: William H. a da istovremeno na{a ni jedna banka jo{ uvek nije oti{la pod ste~aj. u knjizi: The Bankers’ Handbook. Dow Jones-Iewin. pa se ovim va`nim ban~inim na~elom rizika moramo detaljnije pozabaviti. Branch. 1988. godine. praksa na{ih banaka je ve} po ko zna koji put dokazala da kako na poslovanju u okvirima doma}eg tr`i{ta tako i na inostranom.

bar za kratko vreme. A nju je i nemogu}e izvesti u sada{njoj 27) Dr Milan Golijanin: Bankarstvo Jugoslavije . tre}e dopunjeno i izmenjeno izdanje. Ovo staro bankarsko pravilo po{tivanja ro~ne strukture danas se u bankarskoj praksi prili~no izmenilo. i pored formalno izvr{ene transformacije vlasni~kih odnosa u banci. 1983. u praksi je to vi{e izuzetak nego pravilo. koja sa sobom ‘povla~e’ i problem relativno visoke cene. Beograd. O~igledno je da je odgovor negativan. Obi~no su to kratkoro~na sredstva. organizacija. koji }e. mogu}e uspe{no i efikasno upravljati likvidno{}u banke. mo`e imati i velike posledice na rentabilnost banke. ^ak. Kada je re~ o problemu nelikvidnosti.PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 340 primljeni depoziti i uzeti krediti prete`no kratkoro~ni i podlo`ni ~estim ili sezonskim promenama. koja dolazi u situaciju da naru{ava svoju ro~nu strukturu. Banka. 232. To se naro~ito de{ava kada do|e do nepredvi|enih i iznenadnih situacija i promena i kada banka “pretera” u transformaciji ro~ne strukture. naro~ito u uslovima u~estalih promena visine kamatne stope.plasmana.). I ne samo to. str. . pa mora obezbediti dodatne izvore sredstava (pozajmice po trenutno mogu}oj ceni). banka mora jedan deo svojih plasmana . nemogu}nost funkcionisanja kreditnomonetarnog sistema itd. Kad je re~ o problemu likvidnosti banke u na{im uslovima.aktive dr`ati u takvom obliku koji se vrlo brzo mo`e pretvoriti u gotov odnosno `iralni novac. a prisutna su i nerazumevanja su{tine neophodnih promena. da bi izvr{ila dospele obaveze. Problem likvidnosti banke. ne mo`e to uraditi po istoj ili ni`oj kamatnoj stopi. Tada dolazi do uticaja likvidnosti na profitabilnost banke. Naime. Naime. jer jo{ uvek nije do kraja izvedena odgovornost u upravljanju bankom. {to ne daje niti mo`e da daje `eljene rezultate. iako bi relativno lako mogla re{iti konverziju dela svoje likvidne aktive u gotov novac. 27) Me|utim. naglasak se jo{ uvek daje na ekspanzivnu kreditno monetarnu politiku. Uprkos sna`no izra`enim tendencijama za velikim promenama u domenu vlasni{tva. pa banka. Isto tako je sigurno da se najmanji problemi u odr`avanju likvidnosti banke mogu o~ekivati . mora pronalaziti nove izvore sredstava. poslovanje. Privredni pregled. sigurno je da dugoro~niji ban~ini izvori sredstava omogu}uju banci odr`avanje dugoro~nije aktive . treba imati u vidu jo{ dve stvari: korenite dru{tvene promene i prisustvo velikih poreme}aja (neefikasnost privrednog sistema. godine. To je naro~ito prisutno onda kada banka nije u stanju da brzo izvr{i potrebnu konverziju svoje kratkoro~ne aktive u gotov novac. neutralisati te probleme.Teorija.ako su kratkoro~ni i dugoro~ni plasmani banke sinhronizovani sa kratkoro~nim i dugoro~nim izvorima sredstava banke. postavlja se pitanje da li je. jo{ uvek je taj proces na samom po~etku. kako eskontne stope centralne banke tako i promene kamatne stope na tr`i{tu novca. ima dosta i neslaganja o tome kako transformacija treba da se izvede.

operativno i efikasno lociraju odgovornost za likvidnost banke. Nau~na knjiga. Teorije optimalne likvidnosti banke Upravljanje likvidnim sredstvima banke treba da omogu}i banci da odr`ava svoju likvidnost. to se vra}anjem kredita prirodnim putem obnavljaju likvidna sredstva.28) [to se ti~e odgovornosti. U deregulisanom tr`i{tu i nestabilnim uslovima ova teorija ne daje sve potrebne odgovore. sada{nja struktura vlasni{tva u banci samo je formalno promenjena: biv{i osniva~i banke su svoj osniva~ki fond ‘pretvorili’ u deoni~ki kapital. 29) Dr Srboljub Jovi}: Bankarstvo. 257. . a zatim i u samoj strukturi ban~inih izvora. 29) (1) Teorija komercijalnog kredita polazi od toga da se banka bavi isklju~ivo odobravanjem kratkoro~nih kredita sa dospe}em do 90 dana. jo{ uvek prete`no dru{tvenoj svojini izvesti odgovornost za upravljanje likvidno{}u kad je to na toj osnovi nemogu}e. Osim toga. U na{im uslovima ova mogu}nost je dosta ograni~ena s obzirom na relativnu skromnost vrste i 28) Naime. Kvantifikacija nivoa potrebnih likvidnih sredstava ili adekvatnog likvidnog potencijala zavisi od veli~ine i vrste svake banke. proces proizvodnje. ona je izvodljiva tek sa znatnijim udelom privatnog kapitala. Postavlja se pitanje kako u takvoj. prvo kod deoni~ara banke. Po{to pokrivaju zalihe ili su vezani za pripremu proizvodnje. Mo`e imati dobar efekat sa kombinacijom odre|enog nivoa rezervi likvidnosti banke. str. Kod ovog pristupa treba voditi ra~una o tro{kovima koji mogu nastati ovim transakcijama. Me|utim. mogu}e je pobolj{ati kvalitet upravljanja i preciznije definisati i izvesti odogovornost za likvidnost banke. Pristup formiranju optimalnog likvidnog potencijala poznat je kroz ~etiri teorije: (1) teoriju komercijalnog kredita. (2) Teorija unov~ive aktive polazi od sposobnosti banke da transformi{e svoje kratkoro~ne delove aktive u gotovinu. Kona~no. Naime. 1990. ve} ga uglavnom i nema u vlasni~koj strukturi deoni~ara i banke. Upravljanje likvidnim sredstvima sastoji se od utvr|ivanja svakodnevnih potreba banke za likvidnim sredstvima i na~inom pokrivanja tih potreba. ni kod deoni~ara. Va`no je da banka raspola`e dovoljnim obimom lako unov~ive aktive. 11. pa je zato i treba shvatiti uslovno. koji i zbog tog nisu u poziciji da konsekventno. ve} je dominantan motiv dobijanje kredita. Beograd.3. godine. ~lanovi upravnog odbora banke su iz reda deoni~ara zainteresovani za kredit (a ne dividendu).PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 341 strukturi vlasni{tva banke.2. (2) teoriju unov~ive aktive. privatni kapital ne samo da nije predominantan. problem se svodi na kreditiranje realno postoje}e proizvodnje i zaliha i na namensku upotrebu kredita. bitnu okosnicu i motiv kupovine deonica banke kod ve}ine deoni~ara ne ~ini mogu}nost ostvarivanja dividende odnosno zarade. (3) teoriju anticipativne dobiti i (4) teoriju uskla|ivanja obaveza. ali to va`i u uslovima kad nelikvidnost nije pogodila ve}i broj banaka. zalihe gotovih proizvoda i naplatu potra`ivanja od kupaca. ali i od samih specifi~nih potreba banke u datom vremenu. a ni kod banke.

Naredna izlaganja imaju za svrhu da uka`u na brojne faktore koji determini{u likvidnost banke i na slo`enost merenja njihovog pojedina~nog uticaja na nivo i stepen likvidnosti banke.3. a onda se tra`e re{enja kako to prevazi}i dodatnim sredstvima. Me|utim. (3) slaba likvidnost ukupnog bankarskog sektora. 258. . Polaze}i od izre~ene premise bankarskog poslovanja da ‘pasiva odre|uje aktivu’. veliki problem predstavlja vremenska neuskla|enost potreba banke i budu}e dobiti njenih komitenata i klijenata.30) pa se u praksi zbog toga smatra ograni~enom. (4) Teorija pribavljanja novih likvidnih finansijskih sredstava polazi od sposobnosti banke da svoje trenutne te{ko}e re{ava pribavljanjem sve`ih likvidnih sredstava. Faktori i modeli likvidnosti poslovne banke Vi{e faktora uti~e na sposobnost banke da bude likvidna. Po{to dugoro~ni plasmani imaju manji stepen likvidnosti. niti se svi tokovi priliva i odliva sredstava banke mogu tako uprostiti da bi imali prakti~nu upotrebu. finansijski organizam banke u praksi ipak nije tako jednostavan. kad je u pitanju poslovanje na{ih banaka. a kao najva`niji mogu se navesti slede}i: 30) Nerealne pretpostavke teorije pribavljanja novih likvidnih sredstava su: (1) relativno nerazvijeno finansijsko tr`i{te. U na{im uslovima re|e se doga|a da banka prati i da se vezuje za profitabilnost pojedina~nih poslova svojih komitenata. (4) uticaj centralne banke na tokove likvidnih sredstava na nov~anom tr`i{tu jo{ nije dovoljan i (5) jo{ nije izgra|en efikasan informacioni sistem. (2) slabo razu|en instrumentarij hartija od vrednosti. oslanjanje banke na budu}u dobit svojih komitenata i klijenata predstavlja realnu osnovu za kompenzaciju manjeg stepena likvidnosti banke. Me|utim.PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 342 obima hartija od vrednosti kojima banke rade i koje se nalaze na na{em finansijskom tr`i{tu. Ibidem. na prvi pogled za odr`avanje likvidnosti banke ne bi trebalo biti problema. Ova teorija polazi od nekih nerealnih pretpostavki. Me|utim. (3) Teorija anticipacije dobiti zasniva se na povezanosti likvidnosti banke sa ostvarivanjem budu}e dobiti svojih komitenata i klijenata. mo`e se re}i da se ova teorija naj~e{}e potvr|uje u svakodnevnoj praksi. O~igledno je da navedene teorije za formiranje optimalnog likvidnog potencijala ne mogu pojedina~nom primenom dati prave odgovore za re{avanje problema likvidnosti u praksi banke. str.3. ^ak i njihove kombinacije mogu biti samo polazna osnova za re{avanje ovog slo`enog problema. Prvo se banka preforsira u domenu plasmana i to kredita. 11.

godine. i (f) stepen naplate dospelih kredita i pripadaju}ih kamata. Graddy and Austin H.Organizacija i poslovanje. koji uti~u na kretanje priliva i odliva sredstava banke. New Jersey. uskla|enost ro~ne strukture plasmana sa izvorima sredstava banke.PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 343 (a) (b) (c) (d) (e) brzina obrta plasiranih sredstava banke. pa time i na likvidnost: faktor ro~nosti izvora sredstava. 271. [kolska knjiga.31) IZVORI SREDSTAVA BANKE Depoziti po vi|enju [tedni ulozi Oro~eni depoziti Kratkoro~ne nedepozitne pozajmice Drugostepe ne menice i obveznice Kapital fondovi banke PUL SREDSTAVA BANKE Prioritetno kori{}enje sredstava banke Primarne rezerve Sekundarne rezerve Krediti Kratkoro~ne hartije od vrednosti Slika 11-5: Pul sredstava banke Odr`avanje likvidnosti banke je slo`en proces.32) Pul sredstava banke je jedan od pristupa upravljanja likvidno{}u banke i po~inje utvr|ivanjem standarda likvidnosti tj. 569. poslovanje. 1990. str. 109. Jedan od pogodnih pristupa ili modela re{avanja problema likvidnosti banke je tzv. godine. godine. Regional and Global. Zagreb. pul sredstava banke (‘pool of funds approach’). organizacija. 32) Duane B. Englewood Cliffs. 1984. Spencer: Managing Commercial Banks . Zagreb. Dr Ante Katunaric navodi slede}e faktore. 1977. Vidi: Banka . opseg.Community.Teorija. bonitet ukupnih plasmana banke i stepen njihove pojedina~ne likvidnosti. [kolska knjiga. po{to je likvidnost determinisana brojnim faktorima bilansne strukture i faktorima u okviru aktive i u okviru pasive. . Prentice-Hall. porast nov~anih depozita. str. str. mogu}nost pribavljanja kredita na tr`i{tu novca ili od drugih banaka i institucija. iznosa i vremena potreba banke za 31) Dr Milan Kne`evi}: Banka . koga ovde izla`emo u obliku grafi~kog prikaza na slici 11-5. dinamika i struktura izvora sredstava i plasmana koja je zavisna od realizacije i brzine prometnog procesa i od subjektivnih odluka depozitara i raznovrsni redoviti objektivni faktori sa kojima se depozitari susre}u tokom realizacije proizvodnog ciklusa.

kako se vidi i na slici 11-6. da zahtevana zaloga ozbiljno smanjuje va`nost sekundarnih rezervi kao izvora likvidnosti. prva alokacija sredstava su primarne rezerve. da ne obezbe|uje bazu za utvr|ivanje standarda likvidnosti. peto. fleksibilna strategija sa sekundarnim rezervama likvidnosti ~ini ugaoni kamen kontinuiteta odr`avanja likvidnosti banke. Gill: Commercial Banking. drugo. Uop{teno govore}i. str. Kada finansijski menad`er banke utvrdi stanje sredstava. Pristup re{avanju likvidnosti preko pula sredstava banke podvrgnut je i mnogim kritikama jer se smatra: prvo. Me|utim. ovi standardi se baziraju na iskustvu. i {esto. Fourth Edition. te mogu}u sekjuritizaciju. Prentice-Hall. Slede}a alokacija sredstava su sekundarne rezerve. 272-273. mogu}e je upravljati likvidno{}u banke i pomo}u koeficijenata ili finansijskih racija likvidnosti. depozite kod centralne banke. 34) Model alokacije sredstava polazi od toga da je iznos likvidnih potreba banke povezan sa izvorima iz kojih ih dobija. Reed and Edward K. 33) Drugi model likvidnosti banke poznat je pod imenom model alokacije sredstava za upravljanje sredstvima (‘the asset allocation model for asset management’) i mo`e se predstaviti slikom 11-6. 1989. da nipoda{tava interaktivnu ulogu aktive i pasive u obezbe|ivanju sezonske i cikli~ne likvidnosti. 34) Edward W. ~etvrto. da pul sredstava zamu}uje ~injenicu da se realna dugoro~na sigurnost banke nalazi u njenoj sposobnosti da generi{e adekvatnu zaradu. godine. zasniva se na formiranju nekoliko likvidno-profitabilnih centara (~etiri centra) u banci za alokaciju sredstava dobijenih iz razli~itih izvora. Alokacija sredstava se vr{i u svakom centru nezavisno od drugih centara i menad`ment mora formulisati politiku alokacije sredstava u okviru svakog ovog centra. Model. sekundarne rezerve eksplicitno obezbe|uju prinos i time doprinose profitabilnosti banke. 33) Ibidem. Englewood Cliffs. Inc.. Konceptualna kategorija ovih sredstava uklju~uje ukupnu gotovinu. 122. str. tre}e.PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 344 gotovinom. New Jersey. da ignori{e likvidnost obezbe|enu kreditnim portfoliom kroz kontinuelan tok sredstava od pla}anja otplata i kamata. salda kod drugih depozitnih institucija i stavke gotovine u procesu naplate. U stvari. da ne uzima u obzir “isparljivost” individualnih ra~una depozita. Za razliku od primarnih rezervi. . proceni i intuiciji menad`menta banke. koje obezbe|uju za{titu likvidnosti za prognozirane potrebe u gotovini i dr`e se u kratkoro~nim hartijama od vrednosti na otvorenom tr`i{tu. op{te uslove (mogu}nost pribavljanja sredstava i njihovu cenu) i zahteve likvidnosti (potrebe za izvr{avanjem obaveza).

pove}avaju}i time profitabilnost banke. model ima i limite koji pogor{avaju njegovu efektivnost. To je matemati~ki model35) (ili tehnika) koji se koristi u nau~nim pristupima za teorijsko re{avanje poslovnih problema. koje. str. Ostali limiti ovog modela su isti kao i kod pula sredstava. koji u dobroj meri stoje. Mogu}a su i odre|ena pobolj{anja ovih pristupa uva`avaju}i neke od navedenih kritika i limita. modeli su dosta jednostavni i primenjivi u praksi.PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 345 Principijelna prednost ovog metoda je da smanjuje tj. Pri tome treba imati u vidu praksu na{ih banaka. postoji i tre}i. tzv. A to zna~i da u tom procesu treba obezbediti konsekventno planiranje nov~anih 35) Ibidem. elimini{e vi{kove likvidnih sredstva i alocira dodatna sredstava na kredite i hartije od vrednosti. moglo bi se re}i. Upravljanje likvidno{}u podrazumeva upravljanje tokovima gotovine u banci. izuzev nekih. . nemaju sistemski pristup re{avanju ovog za banku va`nog i. pa ga ovde ne}emo ni izlagati. To su alokacija sredstava iz razli~itih centara. 124-127. `ivotnog principa banaka. Me|utim. Izvori sredstava Depoziti po vi|enju [tedni depoziti Alokacija sredstava Primarne rezerve Sekundarne rezerve Krediti Oro~eni depoziti Hartije od vrednosti Kapitalna sredstva Fiksna aktiva Slika 11-6: Model alokacije sredstava Pored navedena dva modela re{avanja likvidnosti. Na taj na~in bi se ovi modeli u~inili jo{ boljim i zadovoljili bi potrebe prakse banaka. model linearnog programiranja. Bez obzira na navedene nedostatke modela. mogu}nost slabe veze izme|u njih itd. Drugi limit je u ‘prisvajanju’ sredstava odnosno izvori sredstava su nezavisni od njihovog kori{}enja.

Reed and Edward K. dok su likvidna sredstva za pokrivanje kreditne 36) Edward G. 1990. Englewood Cliffs. New York.3. New Jersey. 128. Merenje likvidnosti poslovne banke Likvidnost mo`e biti posmatrana kao stati~ki i kao dinami~ki koncept. Gill: Commercial Banking. Fourt Edition. visoka vrednost ovog indikatora ukazuje na rizik da bi neke kredite trebalo prodati sa gubitkom. Ovo je u`i koncept likvidnosti. Postoje ~etiri primarna indikatora ili racija likvidnosti:37) (1) gotovina i nezalo`ene utr`ive hartije od vrednosti podeljene ukupnom aktivom (‘cash and unpledged marketable securities divided by total assets’). to se ne smatra samo sposobno{}u pretvaranja likvidne aktive ve} i sposobno{}u ekonomske jedinice da se zadu`uje i da generi{e gotovinu iz poslovanja. (2) ukupni depoziti podeljeni pozajmljenim sredstvima (‘total deposits divided by borrowed funds’).4. treba komparirati postoje}a likvidna sredstva sa o~ekivanim likvidnim potrebama. str. 358. Za odre|ivanje adekvatnosti likvidnosti u okviru ove okosnice. po{to ne uzima u obzir da se likvidnost mo`e posti}i preko kreditnog tr`i{ta i tokova prihoda. Zbog toga je va`an obim likvidne aktive u ukupnoj aktivi bilansa banke i on se odre|uje u zavisnosti od stepena sezonskih varijacija depozita. Merenje likvidnosti sa stati~kog aspekta podrazumeva procenu posedovane aktive koja se mo`e pretvoriti u gotovinu. Prentice-Hall. Inc. Naj~e{}e je u upotrebi indikator likvidnosti banke pra}en preko odnosa ukupnih kredita prema ukupnim depozitima. 37) Thomas Fitch: Dictionary of Banking Terms. organizovanje da se planirani tokovi i ostvare i kontrolu ostvarene likvidnosti u odnosu na planiranu. bitno je pra}enje indikatora i instrumenata likvidnosti banke. Obim likvidonosnih sredstava za pokrivanje depozitnih oscilacija (sezonskih i cikli~nih) ima primarno mesto. (3) promenljiva sredstva podeljena likvidnom aktivom (‘volatile funds divided by liquid assets’). godine. Me|utim. godine. 1989. cikli~nih oscilacija obima depozita i o~ekivanog obima tra`nje kredita od strane komitenata. Niska vrednost ovog indikatora pokazuje visoku likvidnost i potencijalno nizak profit. i (4) ukupni krediti podeljeni ukupnim depozitima (‘total loans divided by total deposits’).. Kad posmatramo likvidnost sa dinami~kog aspekta. Barron’s Business Giude. 11. str. da bi se udovoljilo zahtevima depozitara.36) Sa aspekta merenja likvidnosti banke.PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 346 tokova ulaza i izlaza sredstava. .

izdiferencirana su dva nivoa rezerve likvidnosti. Stope rasta kredita ne bi smele biti formirane iznad stopa rasta depozita.5. 11. Polaze}i od teorijskog pristupa problemu likvidnosti i postoje}e bankarske prakse. godine. Mavrides: Funding Source and Strategies for Banks of Various Sizes. Homewood. dospe}a obaveza na 5. gledano kratkoro~no. 1990. Walker. Mnoge banke tako|e prate rizik nelikvidnosti kori{}enjem razli~itih mera u procesu odr`avanju likvidnosti. Nau~na knjiga. Dow Jones-Irwin. Storrs and Charls E.38) Po utvr|ivanju potrebnog obima likvidnog potencijala. u knjizi: The Bankers’ Handbook. i (2) sekundarne rezerve likvidnosti. Reifler and Lazaros P. Kad je re~ o plasmanu sredstava. kome banka odobrava i plasira kredit. str. Beograd. na koju je banka mogla ili nije mogla uticati. bitno je za 38) Dr Srboljub Jovi}: Bankarstvo. Rizik nelikvidnosti poslovne banke Rizik nelikvidnosti obi~no se odnosi na nemogu}nost obnavljanja ili nadome{tanja sredstava za izvr{enje dospelih obaveza banke uz prihvatljivi (rezonski) tro{ak. 249. one se uglavnom manifestuju kao plasman ve} prikupljenih sredstava ili kao odliv postoje}ih depozita. Baughn. 13 i 27 nedelja bazirana na prognozi kretanja obima kredita i obima depozita po vi|enju. banka se okre}e ka strukturiranju aktive u cilju obezbe|enja solventnosti i profitabilnosti. Edited by: William H. razlika izme|u likvidnih sredstava i kratkoro~nih obaveza. godine. Kad je re~ o aktivnostima na koje je banka mogla uticati. Thomas I. 302. Illinois. Klju~ne funkcije rezervi likvidnosti su: primarne .PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 347 tra`nje od sekundarnog zna~aja. Osnovno pravilo upravljanja likvidno{}u banke je diversifikacija izvora sredstava i dobavlja~a u okviru svakog izvora. Dinami~ki aspekt likvidne pozicije banke zahteva korelativno pra}enje stopa rasta depozita i kredita. U praksi ameri~kih banaka isti~u se posebno dve mere likvidnosti: prva. Naime. kao instrumenta za regulisanje kreditne politike poslovnih banaka: (1) primarne rezerve likvidnosti. 1988. str.obezbe|enje likvidnosti poslovnih banaka.3. nije svejedno sa aspekta likvidnosti.39) Va`no je shvatiti da rizik nelikvidnosti nastaje kao posledica neke od prethodnih aktivnosti banke. Third Edition. 39) Donald B. mora se prodavati aktiva banke da bi se podmirila tra`nja odnosno obaveze banke.regulisanje kreditnog potencijala i sekundarne . Rizik nelikvidnosti se ispoljava kao odnos raspolo`ivih sredstava banke prema tra`enim sredstvima. . pa kad je tra`nja ve}a. i druga. Stabilne stope rasta depozita siguran su pokazatelj odr`avanja optimalne zone likvidnosti.

koje je tako|e komitent iste ove banke. ili ne dolazi odmah do odliva finansijskih sredstava banke. Upravljanje pozicijom likvidnosti banke . Praksa na{ih banaka pokazuje da je takav pristup problemima likvidnosti vi{e izuzetak nego pravilo. dolaze u neprihvatljivo duge periode nelikvidnosti. Jasno je da je na{im bankama u sada{njim uslovima izuzetno te{ko odr`avati zadovoljavaju}i nivo likvidnosti s obzirom na sve manje mogu}nosti da raspola`u visokolikvidnom aktivom i na potrebu zadr`avanja ve}ih iznosa neplasiranih sredstava na `iro-ra~unu banke. zavisi i od strukture i intenziteta dospe}a obaveza na strani pasive. Praksa inostranih banaka je da se. platiti svoje obaveze firmi odnosno preduze}u. (2) sekundarnu likvidnost i (3) tercijarnu likvidnost banke. plasman sredstava u kratkoro~ne likvidne hartije od vrednosti stalno odr`ava na odre|enom nivou. Zato je za upravljanje likvidno{}u od zna~aja pronala`enje ne samo likvidnih sredstava ve} likvidnih sredstava sa pozitivnom razlikom aktivnih i pasivnih kamatnih stopa (‘positive spread’). i pored svih drugih problema. pored strogog pridr`avanja ro~ne strukture i trenda kretanja pojedine vrste depozita. Prema stepenu likvidnosti razlikujemo: (1) primarnu likvidnost. 11. Upravljanje likvidno{}u je va`no za banku bilo koje veli~ine. Bitno je da kroz ove finansijske operacije ne dolazi. Stepen likvidnosti banke zavisi od strukture aktive i pasive bilansa banke. {to bi bilo najpovoljnije) ubrzo ili postepeno vratiti u nov~ane tokove banke. Kad se ovome doda i problem nelikvidnosti izazvan faktorima na koje banka ne mo`e da uti~e. pa ~ak i depozitar.6.PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 348 banku da li ta sredstva sasvim odlaze iz nov~anog ‘krvotoka’ banke ili }e tim sredstvima zajmoprimac. bitno je da }e se ta sredstva u celini ili bar jedan deo (a mo`da i uve}ana. Ovo je najmanje rizi~an posao re{avanje teku}ih nelikvidnih pozicija banke kako sa stanovi{ta likvidnosti tako i sa stanovi{ta profitabilnosti. onda je jasno za{to na{e banke. kao {to su nagli veliki odlivi nekih depozita. To zna~i da stepen likvidnosti mo`e biti razli~it u zavisnosti od stepena unov~ivosti pojedinih delova aktive banke. To zna~i da banka u svakom momentu ima mogu}nost brzog pretvaranja potrebnog iznosa hartija od vrednosti u gotov novac potreban za re{avanje nastalog problema likvidnosti. o kojima smo ve} govorili. Ovakvim operativnim postupcima pozitivno se uti~e na smanjnje rizika nelikvidnosti uz najmanje iritiranje rizika profitabilnosti. Ako pak dolazi do odliva sredstava van finansijskih kanala banke.3. Isto tako. Bankarska teorija i praksa polaze od toga da se stepen likvidnosti meri vremenom potrebnim za pretvaranje pojedinih delova aktive u gotov odnosno `iralni novac ili nov~ana sredstva kod centralne banke.

podrazumeva: (1) planiranje i svakodnevno a`uriranje plana priliva i odliva sredstava banke. Polazna osnova za uspe{no re{avanje likvidnosti banke su principi odr`avanja likvidnosti koje je prihvatio menad`ment tim banke i koji su obavezni za sve nivoe upravlja~ke strukture banke. Zbog obaveza prema deoni~arima da obezbedi profitabilno poslovanje banke i zadovoljavaju}i nivo dividende. Upravo zbog toga menad`ment tim treba da bude pokreta~ sistemskog re{avanja problema likvidnosti banke i upravljanja likvidno{}u banke u kontekstu upravljanja bilansom i bilansnom strukturom banke. ovaj dinami~ni operativni posao ne mo`e se u uslovima dinami~nih promena efikasno organizovati bez primene sofisticiranih metoda i programskih aplikacija kompjuterske tehnike. U savremenim uslovima kompjuterske tehnike i telekomunikacija. Uspostavljanje takvog mehanizma komunikacija sa ve}im depozitarima omogu}ilo bi banci blagovremenu informaciju o namerama komitenata .depozitara u pogledu potreba anga`ovanja depozita i budu}im ve}im prilivima i odlivima depozita. ali ~esto i veliki korisnici kredita. i snage autoriteta odnosno ovla{}enja koja ima u banci. treba po}i od navedenih modela i sa~initi metodologiju planiranja i pra}enja priliva i odliva sredstava za odre|ene periode respektuju}i pri tom ro~nu strukturu sredstava i obaveza i pojedine stepene likvidnosti aktive. neizbe`na je odgovornost prve linije menad`ment tima banke za nelikvidnost banke.depozitara banke. Efektivno strategijsko planiranje likvidnosti banke podrazumeva planiranje i pra}enje kretanja depozita klju~nih komitenata . (2) kontinuirano organizovanje poslova odnosno organizacioni napori zaposlenih da se taj plan ostvari i (3) svakodnevna kontrola ostvarivanja plana i korekcija neadekvatnih aktivnosti. s jedne strane. bilo na du`i ili kra}i rok. Upravljanje svim pozicijama aktive i pasive uti~e ili mo`e da uti~e na likvidnost banke. [to se ti~e tehni~ke strane planiranja likvidnosti banke. ~iji depozitni poterncijal ~ini sr` likvidnog potencijala banke. Stretegijsko planiranje likvidnosti se ne mo`e posmatrati kao proces planiranja u u`em smislu tj.PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 349 Sistemski pristup re{avanju problema likvidnosti banke. . treba imati u vidu da je te{ko odrediti standarde likvidnosti po{to budu}a tra`nja nije poznata. Me|utim. Zato je za nelikvidnu poziciju banke najodgovorniji menad`ment tim banke. Strategijsko planiranje likvidnosti banke podrazumeva projekciju dugoro~nih trendova kretanja faktora koji determini{u likvidnost banke. kod kojih iznenadne promene odnosno odlivi sa `iro ra~una mogu izazvati bitan poreme}aj u likvidnoj poziciji banke. samo u okviru pozicija kretanja ulaza i izlaza gotovine na ra~unima banke. s druge strane. mada ima vi{e pristupa. To su obi~no ‘veliki’ komitenti i depozitari.

Ekonomska efikasnost ima svoje implikacije na sigurnost i ~vrstinu banke i na kvalitet i cene njenih proizvoda i usluga. za takva kretanja je zainteresovano i dru{tvo. U su{tini. zadr`avanja zarade. empirijske evidencije i kontrolnog merenja. (3) neto izdaci za prostorije. Uostalom. mo`e pozitivno doprineti ostvarivanju primarnog cilja banke . U bankarskoj praksi je uobi~ajeno da banka odvojeno evidentira i vodi kamatni i nekamatni prihod i kamatne i nekamatne izdatke. ali i opstanka banke u budu}nosti. i (b) tzv. nefunkcionalno poslovanje. ekonomije obima. Razlike izme|u ovih kategorija izra`avaju se kao neto kamatni prihod (kamatni prihod minus kamatni izdaci) odnosno neto nekamatni prihod (nekamatni prihodi minus nekamatni rashod). EKONOMI^NOST I POSLOVNOST BANKE 11. ~iji je osnovni zadatak da izvede transformaciju pasive izvora sredstava. koji uklju~uje i poslovnu podr{ku banke i ostalo tzv.PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 350 Bitna pretpostavka ovakvog na~ina upravljanja likvidno{}u banke jeste me|usobno poverenje odnosno poverenje komitenata u banku. u kapital banke preko ponovne kupovine deonica odnosno preko tzv.4. (4) izdaci za opremu i (5) drugi izdaci. ukupni izdaci se grupi{u u tri kategorije: (1) kamatni izdaci.4. kao jedan od principa upravljanja rizikom poslovne banke. (2) rezerve za gubitke na kreditima ili izdaci za kreditne gubitke i (3) drugi operativni ili nekamatni izdaci. ‘proizvodnog’ dela. pa je kontrola tro{kova jedan od klju~eva uspeha. u sredstva koja donose zaradu u produktivnu aktivu i.maksimiziranje profita i dividende deoni~ara. Ekonomi~nost poslovanja banke Ekonomi~nost. Operativni ili nekamatni izdaci banke sastoje se od pet stavki: (1) plate. U okviru knjigovodstvenog pra}enja izdataka. (2) beneficije zaposlenih. proces posredovanja se sastoji od dva dela: (a) uzimanja i pozajmljivanja ili ~istog posredni~kog dela. 11. .1. ako je uspe{na u tom procesu. Banka u ovom procesu treba da ima inicijativu. A za gubljenje poverenja dovoljna je jedna nesmotrenost ili nerazumevanje. kamatne i nekamatne izdatke. Za uspostavljanje odnosa poverenja potrebne su godine. Od efikasnosti poslovanja banke treba da imaju koristi kako deoni~ari banke tako i njeni komitenti i klijenti. Ekonomska efikasnost poslovanja banke mo`e biti jedno od zna~ajnih oru|a menad`ment tima banke usmereno na tro{kove poslovanja banke. Banka kao finansijski posrednik. Otuda je jasno da banka mora uspostaviti funkcionalnu vezu izme|u tro{kova.

40 Procenat Op{ti Tro{kovi Tro{kovi Tro{kovi tro{kovi filijala centralnog procesinga procesinga proizvoda banke Tro{kovi poslovne nabavke Ukupni tro{kovi < 10 100 % 15 . godine. Walker. u knjizi: The Bankers’ Handbook. a ukupni operativni izdaci (od 1 do 5) iznose od 20 do 40 procenata ban~inog prihoda. treba da pokrije kamatne izdatke. Sinkey. New York. 1988. Illionis. Jr.20 10 . Edited by: William H. str. . smatra se da je u~e{}e ovih pet vrsta nekamatnih izdataka oko 30 procenata od ukupnog prihoda banke.85 Slika 11-7: Struktura operativnih tro{kova banke 40) Joseph F. 41) Jedinstveni tro{kovi 10 . poreze i da zadovolji ciljni nivo profita banke. Kao reprezentativni prosek. agencija i {altera) prikazuje slika 117. Homewood. MacMillan Publishing Company. Third Edition. kreditne gubitke. Udeo operativnih tro{kova u jednoj (ilustrativno) tipi~noj banci sa ra{irenom poslovnom mre`om (filijala.: Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry. ekspozitura.30 70 .40) a njihova struktura je slede}a: . 309. 29.zakup i oprema . Thomas I. godine. Baughn. 1989. Dow Jones-Irwin. Storrs and Charls E. Sa beneficijama zaposlenih toiznosi 10 do 25 procenata od ukupnog prihoda banke.ostali izdaci Ukupno: 15 % 5% 10 % 30 % Preostalih 70 procenata ukupnog prihoda banke. str.plate i beneficije .30 25 . Third Edition.20 20 .PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 351 Od ovih pet nekamatnih izdataka plate su glavni izdatak. 41) Lowell Bryan and Paul Allen: Geographic Strategies for the 1990s Preparing for a Smart Endgame.

4. 11. Lizing potra`ivanja 3. Third Edition. 1988. Investicije u vrednosne papire 4. Baughn. u knjizi: The Bankers’ Handbook. godine. Dow Jones-Irwin Homewood. Druga produktivna aktiva Slika 11-8: Model banke kao finansijskog posrednika 42) Dr Peter S. str. finansijsko planiranje i konsalting usluge Tok sredstava sposobnih za kreditiranje ORGANIZACIJA BANKE Tok sredstava sposobnih za kreditiranje Prodaja usluga za kori{}enje sredstava da bi se obezbedili povra}aj sredstava i adekvatan rast kapitala banke: 1.PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 352 Navedna slika prikazuje na odnos jedinstvenih prema ukupnim operativnim tro{kovima banke sa ra{irenom mre`om poslovnih jedinica. Depoziti 2. Rose: The Economics of the Banking Firm. Nedepozitni zajmovi 3. 189. Thomas I. Penzioni planovi 4. Krediti 2. . Illinois. (1) Model banke kao finansijskog posrednika posmatra banku jednostavno kao poslovnu firmu koja prodaje prikupljena sredstva i usluge kori{}enja sredstava u efikasnom tr`i{nom sistemu. Ovaj model banke mo`e se izraziti na na~in prikazan na slici 11-8. Walker. Storrs and Charls E. Osiguranje. Ekonomski modeli organizovanja banke Da bi se obezbedili odre|eni efekti na ekonomi~nost banke kao institucije. Edited by: William H. primenjuju se uglavnom dva modela organizovanja ekonomi~nosti rada banke: (1) model finansijskog posrednika i (2) model ekonomske jedinice.2.42) Prodaja usluga u prikupljanju sredstava da bi se obezbedili ciljni nivoi zadu`ivanja i kapitala banke: 1.

Zakup faktora produkcije . potro{a~e i dr`avu i ostvaruju}i u tom procesu odgovaraju}i profit. upravlja~ka sposobnost.43) mo`e se jasnije videti na slici 11-9. shvatanje banke kao finansijskog posrednika podrazumeva da banka prima inpute u vidu depozita. banka kao i svaka druga firma. Model banke kao ekonomske jedinice .organizovanje i usmeravanje realnih resursa u ‘produkciji’ finansijskih proizvoda i usluga. obezbe|enje kostura za primenu tehnologije za kombinovanje produktivnih faktora i generisanje planiranog nivoa autputa banke Finansijske usluge Prihod od prodaje Cena i distribucija finansijskih usluga . kredita sa tr`i{ta novca i deoni~kog kapitala prodaju}i hartije od vrednosti i deonice. str. . efikasnost isporuke usluga i naplata ostvarenog prihoda Slika 11-9: Model banke kao ekonomske jedinice Koli~ina ili iznos autputa finansijskih proizvoda i usluga koji mo`e biti ‘proizveden’ mo`e se definisati za svaku banku kao njena produkciona funkcija: Izlaz bankarskih = f (zemlja. putem organizacije ‘proizvodnog’ procesa finansijskih proizvoda i usluga.selekcija ciljnih tr`i{ta. i realizuje autpute u vidu kredita snabdevaju}i novcem poslovne firme.zemlja ili prirodni resursi. generi{e utr`ive autpute po konkurentskoj ceni. Naime. kapitalna usluga dobra) 43) Ibidem. (2) Model banke kao ekonomske jedinice podrazumeva organizovanje i upravljanje zaposlenima i drugim deficitarnim realnim resursima. vreme zapo{ljavanja i obuke i kapitalnih dobara putem pisanih i nepisanih ugovora Faktori inputa Faktori pla}anja Organizacija banke. 192.PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 353 Kao {to se vidi iz grafi~kog prikaza ovog modela. kombinuju}i produktivne faktore i tehnologiju u jedan dovoljno efektivni i efikasni miks. vreme zaposlenih. izbor redosleda cena.

kred ⎥ a it ⎦ ⎣ prikupljen sredstva ⎦ ⎣ 44) Dr Peter S. Third Edition. str. Rose: The Economics of the Banking Firm. Dow Jones-Irwin Homewood. Merenje i rizik ekonomi~nosti banke Ekonomi~nost poslovanja banke predstavlja va`nu kategoriju i princip upravljanja rizikom poslovanja banke. i (2) mere efektivnosti kori{}enja sredstava uz najve}i mogu}i prinos. 190-191. 11.4. . Baughn. Sa gledi{ta ekonomske perspektive i efektivnosti menad`menta. Illinois.PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 354 Inputi vremena zaposlenih i upravlja~kih sposobnosti. (1) Mere efektivnosti banke u osiguranju jednog optimalnog miksa izvora sredstava uz najni`e mogu}e tro{kove . koje svrstavamo u dve grupe:44) (1) mere efektivnosti obezbe|enja izvora uz najni`e mogu}e tro{kove. godine. prirodnih resursa (zemlja) i kapitalne opreme transformi{u se u bankarske autpute uz primenu teku}e menad`mentu raspolo`ive tehnologije i sposobne tro{kovno-efikasne produkcije.3. Storrs and Charls E. Edited by: William H. moraju se razlikovati kratkoro~ni i dugoro~ni periodi u dono{enju odre|enih odluka. Walker. Postoje zna~ajni indikatori merenja upravlja~ke aktivnosti banke.indikatori tro{kova sredstava: ⎡ Ukupninekamatni ⎤ ⎡Ukupnopla}ena ⎤ ⎢ ⎥ tro{kovi ⎢ ⎥+⎢ ⎥ kamata ⎡ Prose ~ ni istorijski ⎤ ⎣ ⎦ ⎢prikupljan sredstava ⎥ ja ⎣ ⎦ • 100 ⎢tro{kovisredstavabanke⎥ = ⎢ ⎥ Prose ~ na ukupnaprikupljen sredstva a ⎢ ⎥ (%) ⎣ ⎦ ⎡Ukupnopla}ena ⎤ ⎡ Ukupninekamatni ⎤ ⎥ ⎢ kamatana ⎥ + ⎢ tro{kovi ⎥ ⎥ ⎢ ⎢ i ⎡ Jedinstven marginalni ⎤ ⎥ ⎢ nova sredstva ⎥ ⎢prikupljan sredstava ja ⎦ • 100 ⎦ ⎣ ⎢tro{kovisredstavabanke⎥ = ⎣ ⎢ ⎥ ⎡Prose ~ na nova ukupna⎤ ⎡zahtevanerezerve ⎤ ⎢ ⎥ ⎢ (%) ⎣ ⎦ ⎥ − ⎢ i neisk. 1988. Pona{anje autputa bankarskih usluga tokom vremena je kriti~ni faktor koji mora biti preispitivan od strane menad`menta. Thomas I. u knjizi: The Bankers’ Handbook.

aktive (%)⎦ 0 ⎡ Racio sredstava ⎤ Depoziti stavljeni kod banke sa osiguranjem brokera • 100 ⎥= ⎢ Ukupni depoziti ⎣ kod brokera (%)⎦ ⎡Stopa bruto prinosa ⎤ Pr ihod od produktivne aktive ⎥ = Ukupna prose ~ na produktivna aktiva • 100 ⎢ ⎣ produktiv. ⎤ ⎢ ⎥ koji pokriva tro{kove Ukupni tro{kovi kamate ⎢ ⎥= • 100 sredstava banke ⎢ ⎥ Ukupnaprose ~ naproduktivna aktiva ⎢ ⎥ (%) ⎣ ⎦ Mere rizika vezane za izvore sredstava banke: ⎡ Racio sredstava ⎤ Depoziti stavljeni kod banke sa osiguranjem brokera • 100 ⎢ ⎥= Ukupni depoziti ⎣ kod brokera (%)⎦ (2) Mere efektivnosti banke u postizavanju jednog optimalnog miksa kori{}enja sredstava sa najve}im mogu}im prinosom: Indikatori stope povrata sredstava: ⎡Stopa bruto prinosa ⎤ Pr ihod od produktivne aktive ⎥ = Ukupna prose ~ na produktivna aktiva • 100 ⎢ ⎣ produktiv. kredit ⎦ ⎡ Prelomna ta ~ ka prinosa.PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 355 ⎡ Ukupno pla}ena ⎤ ⎡ Ukupni nekamatni ⎤ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ tro{kovi ⎥ ⎢ kamata na ⎥+⎢ ⎡ Jedinstveni marginalni ⎤ ⎢ nova sredstva ⎥ ⎢ prikupljanja sredstava ⎥ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎢ ⎥ ⎢ tro{kovi sredstava banke⎥ = ⎡ Prosecna nova ukupna ⎤ ⎡ Zahtevane rezerve⎤ • 100 ⎢ ⎥ ⎢ (%) ⎣ ⎦ ⎥−⎢ ⎥ ⎣ prikupljena sredstva ⎦ ⎣ i neisk. aktive (%)⎦ ⎡ Racio sredstava ⎤ Depoziti stavljeni kod banke sa osiguranjem brokera • 100 ⎥= ⎢ Ukupni depoziti ⎣ kod brokera (%)⎦ Mere rizika vezane za izvore sredstava banke: .

Cobb. Da se podsetimo: efikasnost poslovanja je ostvarivanje istih efekata sa {to manjim tro{kovima odnosno sa odre|enim tro{kovima ostvarivanja {to ve}ih efekata ili rezultata.4. . naj~e{}e se koristi tzv. Aspinwall and Robert A. Humphrey: Cost and Scale Economies in Bank Intermediation. godine. Edited by: Richard C. Pri tome va`nu ulogu igra ekonomija obima poslovanja banke. 1985. Kad se to svede na jednu nov~anu jedinicu. koji se mo`e predstaviti slede}om jedna~inom: 45) BOC = a + b (BO) + c (POL) + d (POB) + RET 45) David B. New York. str. John Wiley & Sons. va`no je da banka posluje efikasno odnosno ekonomi~no. Eisenbeis.PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 356 : ⎡Racio reproduktivne ⎤ Ukupni krediti i zakup sa dospe}em od 90 ili vi{e dana • 100 ⎢ ⎥= aktive (%) Primarni kapital ⎣ ⎦ ⎡Racio kreditnog⎤ Ukupni prosecni krediti i zakup • 100 ⎢ kapacitieta (%) ⎥ = Ukupna prosecna aktiva ⎣ ⎦ ⎡Racio osiguranja⎤ Tr`i{na vrednost svih vrednosnih papira ⎢ vrednosti (%) ⎥ = Knjigovodstvena vrednost svih vrednosnih papira • 100 ⎣ ⎦ ⎡Racio kreditnog⎤ Ukupni prosecni krediti i zakup • 100 ⎢ kapacitieta (%) ⎥ = Ukupna prosecna aktiva ⎣ ⎦ 11.Douglas-ov model obima ekonomije banke. u knjizi: Handbook for Banking Strategy. Za predvi|anje optimalnog obima ekonomije banke. 763.4. Upravljanje ekonomijom obima banke U uslovima smanjene neto kamatne mar`e i jake kompetitivnosti me|u bankarskim i nebankarskim institucijama. onda se efektivnost meri odnosom ostvarenih tro{kova na jednu nov~anu jedinicu prihoda.

Rose: The Economics of the Banking Firm. Edited by: William H. . Storrs and Charls E. zajedno uti~u kao i afilijacije holding kompanije.PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 357 gde je: BOC = operativni tro{kovi banke a. merenje ekonomije obima je sasvim jednostavno: Ekonomija obima (SCE) = procenat promena u tro{kovima =b procenat promena u izlazu Uklju~uju}i cene radne snage i kapitala u prvoj jedna~ini. fleksibilnost upravljanja ekonomijom obima banke limitirana je fiksnim resursima. c i d u navedenoj regresionoj jedna~ini se mere u prirodnim logaritmima i predvi|aju se statisti~ki. Walker. 195-196. statisti~ki parametri BO = ban~ini izlazi (autputi) POL = cena radne snage POB = cena zgrada RET = termin slu~ajne gre{ke Parametri a. Baughn. Storrs and Charls E. 46) Dr Peter S. 46) Dr Peter S. str. Me|utim. 195-196.c. Baughn. Walker. Thomas I. str. Po{to je prethodna jedna~ina u logaritmima. u knjizi: The Bankers’ Handbook Third Edition. broj slu`benika u filijalama. 1988. Thomas I. godine. b. godine. Dow Jones-Irwin.b. u dugoro~nom periodu nema fiksnih resursa46) i mogu}e je posti}i totalnu fleksibilnost upravljanja: obimom. tako da se efekat tro{kova menjanja ban~inog autputa reflektuje na ekonomiju obima. i druge kontrolne varijable. Homewood. slu`e kao ‘ostale konstantne stvari’. Illinois. Rose: The Economics of the Banking Firm. Dow Jones-Irwin.d = prirodni logaritmi. tehnologijom i organizacionom strukturom. Ekonomija obima (SCE) je odredejena veli~inom koeficijenta i to: (1) SCE manje od 1 postoji ekonomija obima (prose~ni tro{kovi padaju) (2) SCE jednako 1 nema ekonomije obima (prose~ni tro{kovi su konstantni) (3) SCE ve}e od 1 postoji neekonomija obima (prose~ni tro{kovi rastu) Kratkoro~no gledano. Edited by: William H. Homewood. 1988. Illinois. u knjizi: The Bankers’ Handbook Third Edition.

Ovaj problem je. [ematski to bi izgledalo kao na slici 11-10. duboko kosilo sa na{im samoupravnim i dohodovnim sistemom. pripada osniva~ima banke. Smatralo se da sve {to banka ostvari iznad svojih rashoda. kako prema depozitarima tako i prema zajmoprimcima. Posebna pa`nja banke kao institucije treba da bude usmerena na visinu kamata koje pla}a depozitarima i na visinu kamata koje napla}uje od korisnika zajmova. doprinose i poreze. dok kamata i provizije koje snose zajmoprimci moraju biti dovoljno niske da generi{u potrebne prihode na 47) Duane B. New Jersey. druge tro{kove. u na{oj bankarskoj literaturi u poslednjih pedesetak godinaskoro da i nemamo ozbiljnijih radova na ovu temu. akumulaciju i rezerve. Zbog toga. Kamata pla}ena depozitarima mora biti dovoljno visoka da zainteresuje {tedi{e. str. Profitabilnost banke u na{em socijalisti~kom bankarstvu je bila shva}ana kao prevazi|ena kategorija kapitalisti~kog na~ina privre|ivanja {to se.PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 358 11. Po{to kao finansijski posrednik obavlja proces primanja.deoni~ara. Englewood Cliffs. Spencer: Managing Commercial Banks . Graddy and Austin H. Kao institucija banka mora biti kompenzirana za obezbe|ivanje prednosti u konkurentskoj borbi na tr`i{tu. ve}e dobiti. u banci za njega jednostavno nije bilo mesta. bilo funkcionalnih kao banka bilo ostalih kao radna zajednica. Razlika izme|u ove deve vrste kamata (‘interest spread’) predstavlja glavni izvor neto prihoda banke i njenog profita. bar {to se ti~e bankarstva. naravno.5. transformacije i pozajmljivanja novca sredstava. ona ima odre|ene operativne izdatke.deoni~are. Mada je istovremeno na{ao svoje mesto u planiranju i analizi poslovanja proizvodnih i drugih preduze}a.5.u kapital banke obezbedila pove}anje svog potencijala.47) U savremenoj tr`i{noj privredi i deregulisanom bankarskom tr`i{tu banka nastoji izbalansirati svoje konkurentske sposobnosti i mogu}nosti. Banka kao institucija mora obezbe|ivati tokom svog poslovanja dobit za akcionare . 27. te putem reinvestiranja u akcije . posebno. PROFITABILNOST POSLOVNE BANKE 11. U stvari pravi motiv poslovanja banke jeste da ostvari {to ve}i profit kako bi time {to vi{e doprinela pove}avanju dividendi svojih akcionara . Prentice-Hall.Community. administrativne tro{kove. 1990. godine. Pojam i su{tina profitabilnosti banke Banka kao i svaki privredni subjekt u uslovima tr`i{ne privrede i poslovanja po principu privrednog ra~una mora svojim prihodima pokrivati svoje rashode i ostvarivati dobit.1. najverovatnije. . Tako je banka bila dovedena i u materijalnom smislu u poziciju ‘servisa udru`enog rada’ isklju~uju}i time svaki njen motiv za ostvarivanje ve}eg prihoda i. jednostavno bio ignorisan. Regional and Global.

Krajnji rezultat treba da se pojavi kao razlika izme|u tzv. naknade i drugi nekamatni prihod Eksterno reinvestiranje Operativni izdaci Administrativni tro{kovi Doprinosi i porezi = PROFIT Interno reinvestiranje Adekvatan prinos Seljenje kapitala u druge sektore Neadekvatan prinos Zadr`ana zarada Deoni~ari Dividende Novo investiranje Slika 11-10: Proces ostvarivanja profita i dividende Dakle. 48) Krajnji zajmoprimci Napla}en a BANKA Pla}ena kamata Krajnji depozitari ⎡Razlika⎤ ⎡Napla}ena od ⎤ ⎡Pla}ena ⎤ ⎢ kamate⎥ = ⎢zajmoprimaoca⎥ − ⎢depozitarima⎥ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ + Provizije.PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 359 finansijska sredstva. str. kako onih usmerenih ka depozitarima tako i onih usmerenih ka zajmotra`iocima. 29. na{a situacija i uslovi jo{ uvek ne dozvoljavaju komitentima banke da se tako pona{aju u praksi. Potrebno je u~initi jo{ dosta toga u sistemskom okru`enju i u samim bankama. oni }e dobijena sredstva jednostavno ulo`iti u kupovinu deonica druge banke ili ih ~ak usmeriti u drugi sektor privrede. 48) Ibidem. aktivnih i pasivnih kamata (‘interest spread’). administrativne tro{kove. iako su za takvo pona{anje stvorene neke polazne formalne pretpostavke. . Takvu uskla|enost ovih tokova mo`e obezbediti banka koja ima dobro planiranu marketing strategiju svojih proizvoda i usluga. te kona~no neto dobit i adekvatan prinos za deoni~are. Me|utim. doprinose i poreze. Ova razlika mora biti dovoljna da pokrije operativne izdatke. Prvi i osnovni uslov takvog pona{anja je karakter vlasni{tva. sistem tr`i{nog pona{anja je sasvim jasan. Ukoliko deoni~ari nisu zadovoljni dobijenom dividendom.

Inc.. Veli~ina banke je faktor koji ukazuje da su male banke manje profitabilne nego velike banke. Banke koje u ovim oblastima imaju jasne ciljeve i strategiju su efikasnije i efektivnije od onih koje to nemaju. kako na strani aktive tako i na strani pasive. New Jersey. Na profitabilnost banke uti~u brojni faktori. ekonomski uslovi. rentabilno{}u. kadrove. Menad`ment tim je klju~ni faktor profitabilnosti banke i obuhvata: planiranje. profitabilnost banke mo`e biti iskazana na osnovu stvarnog ili planiranog stanja na odre|eni dan. koja ima uticaja na prihode i rashode banke. Sektori ekonomije koji su depresirani smanjuju mogu}nost ostvarenja profita banke. i gubici na kreditima i obnovljeni krediti. organizovanje. Fourth Edition. 201-202. Prentice-Hall.PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 360 Kada se to re{i. kako se to kod nas nazivalo. . Englewood Cliffs. podrazumeva poznavanje bilansne strukture banke kako u njenom stati~kom tako jo{ vi{e u dinami~kom smislu. rashode i profit banke. da bankarski aparat spada u najtvrdokornije i da se. Reed and Edward K. veoma sporo menjaju stvarni odnosi banaka prema okru`enju i u samim bankama. Kamatne stope najdirektnije uti~u na prihode. Od njihove veli~ine i posebno od razlike 49) Edward W. bez obzira na u~estale formalne promene. rukovo|enje i kontrolu. konkurentski uslovi. procenat uposlenih resursa. Stati~ki posmatrano. dobici i gubici hartija od vrednosti. 11. Dinami~ki aspekt profitabilnosti polazi od ~injenice da se profitabilnost menja svakog momenta pod dejstvom mno{tva ~inilaca tokom svake poslovne promene. Smatra se da su banke (u SAD) sa aktivom manjom od $ 25 miliona premale za ostvarivanje maksimalne efikasnosti. mo`e se i}i dalje na prestrukturiranje celokupnih odnosa u upravljanju prostom i pro{irenom reprodukcijom.2. 1989. str. godine. Profitabilnost banaka zavisi u velikoj meri od ekonomske uspe{nosti i stabilnosti sredine u kojoj banka radi i koju opslu`uje. Nave{}emo nekoliko faktora koji uti~u na profitabilnost banke:49) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) menad`ment tim.5. Faktori profitabilnosti poslovne banke Upravljanje profitabilno{}u banke ili. Gill: Commercial Banking. veli~ina banke. Poznato je u teoriji i praksi da se nov~ana sfera vrlo sporo prilago|ava promenama. kamatne stope.

Konkurentska pozicija banke uti~e na profitabilnost putem smanjenja sredstava raspolo`ivih za banku i preko porasta stopa koje treba platiti na ta sredstva. banka ostvari dobitak ili gubitak. Kad se hartije prodaju. Stepen konkurentnosti banke. Analiza navedenih faktora i njihov evidentni uticaj na nivo profitabilnosti banke ukazuju na nu`nost upravljanja profitabilno{}u banke. ali i radi likvidnosti. gubici na kreditima i obnovljeni krediti imaju uticaj na profitabilnost banke. Dobici i gubici u portfoliju hartija od vrednosti uti~u na profitabilnost banke. Me|utim. . Od procenta uposlenih resursa odnosno iznosa resursa banke u produktivnu aktivu zavisi i rast prihoda i profitabilnosti.PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 361 izme|u aktivnih i pasivnih kamatnih stopa (‘interest rate spread’). ciklus planiranja profita u banci koji ilustruje slika 11-11. Kona~no. Zato je korisno osvrnuti se na tzv. umnogome zavisi i nivo profitabilnosti banke. Iznos koji }e biti alociran na kredite i hartije od vrednosti je zna~ajna odluka menad`menta i ona zavisi od mnogih faktora uklju~uju}i i likvidnost banke. banka dr`i portfolio hartija od vrednosti radi prihoda. varira sa {irinom tr`i{ta banke. koji egzistira na tr`i{tu.

New Jersey.Community. Graddy and Austin H. 50) Duane B. . 1990. Scenariji godi{njeg plana fi Izve{taj menad`ment timu i grupi za strategijski plan Zvani~ni plan i godi{nji bud`et ^etvrta faza Informativna baza i kju~ni izve{taji PROFITNI CENTRI Mese~ni izve{taji o profitu Odgovornost za izve{taje Zvani~ni pisani izve{taji Kanali diskusije Slika 11-11: Ciklus planiranja profita Prva faza 50) planskog procesa po~inje konsultacijom sa ekonomskim jedinicama . Posle konsultacija priprema se ekonomska prognoza i distribuira na profitne centre i na centre upravljanja aktivom i pasivom.PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 362 Kratkoro~na ekonomska Prva faza Procena anga`ovanih dt Upravljanje aktivom Procena izvora sredstava Upravljanje pasivom Druga faza Tre}a faza A. u pogledu prihvatanja njihovog izgleda u budu}nosti. ulaganje u hartije od vrednosti. godine. Ovaj dokument ima nekoliko funkcija: obezbe|uje informacije o poslovnoj sredini koje mogu biti kori{}ene u strategijskom procesu planiranja i obezbe|uje osnovu za razvoj profitnih ciljeva za razli~ite profitne centre u okviru banke. Preliminarni planovi profita B. Englewood Cliffs. Spencer: Managing Commercial Banks . 147.portfolijima kao {to su: kreditiranje. Prentice-Hall. rast sredstava banke. Regional and Global. str.

stopu povrata sredstava. adekvatnost kapitala itd. Ovde se opredeljujemo za merenje profitabilnosti poslovanja banke na tri nivoa: (1) profitabilnost na nivou proizvoda ili usluge (tj. 1990.3. ekonomsku stopu rasta i stopu inflacije.Community. Merenje i rizik profitabilnosti banke Profitabilnost poslovanja banke mo`emo meriti na vi{e na~ina i na vi{e nivoa. str.51) Pregled 11-3: Pra}enje profitabilnosti proizvoda/usluge banke Naziv ra~una Broj ra~una Za analizu perioda od 199 51) Duane B. uklju~uju: cenu novca. Englewood Cliffs. New Jersey. Tre}a faza uklju~uje sagledavanje performansi tokom slede}e godine i kompatibilnost operativnih planova sa op{tim strategijskim planom i poslovnom strategijom banke. Regional and Global. godine. Inc. Navedeni plan profita predstavlja operativni plan akcija. ^etvrta faza predstavlja prihvatanje zvani~nih planova i pripreme za njihovo konkretno izvr{avanje. visina i struktura internog bud`eta. koji obezbe|uje okvir za dono{enje poslovnih odluka. Spencer: Managing Commercial Banks .PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 363 Druga faza se odnosi na izve{tavanje profitnih centara o autputima iz procesa koji sadr`e razne potencijalne scenarije budu}ih performansi. (2) profitabilnost na nivou pojedina~nog korisnika (komitenta i klijenta) proizvoda i usluga banke i (3) profitabilnost poslovanja banke kao celine. Graddy and Austinb H.. struktura obaveza. Slede}a pitanja koja zaslu`uju pa`nju u ovoj fazi su: projekcije tro{kova. pojedinog ra~una odnosno partije) banke. Prentice-Hall. (1) Profitabilnost pojedinog proizvoda ili usluge odnosno pojedina~nog ra~una ili partije mo`e se sagledati prema {emi pregleda 11-3. Neki od inputa u pojedine scenarije. 11. . 378380.5. koji mogu varirati.

poslati ~ekovi _________________ .obavest o depozitu _________________ .PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 364 ANALIZA ZARADE Prose~ni saldo _________________ Minus: prose~na neprikupljena sredstva _________________ Prose~na prikupljena sredstva _________________ Minus: obavezna rezerva _____ % _________________ Prose~ni neto saldo za plasman _________________ Zarada putem kredita _____ % _________________ ANALIZA IZDATAKA Odr`avanje ra~una .valutne transakcije _________________ .skupljanje gotovine _________________ DODATNE STAVKE __________________________ _________________ __________________________ _________________ Din Din Din Din Din Din Din ______ Din _________________ Din ______ Din Din Din Din Din Din Din Din Din ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ Din Din Din Din Din Din Din Din Din Din .vra}ene stavke _________________ .telegrafski transferi _________________ .primljeni ~ekovi _________________ .poslata zadu`enja _________________ .poslati novac _________________ .

PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 365 UKUPNI TRO[KOVI USLUGA _________________ Neto profit (ili gubitak) _________________ Ako je gubitak. Pregled 11-4: Pra}enje profitabilnosti na nivou korisnika usluga Naziv ra~una__________________________________________________________ ___ Broj ra~una _____________________________________________________________ Pripada ra~unima ________________________________________________________ __________________________________________________ ______ Brojevi ra~una __________________________________________________________ __________________________________________________________ Period za analizu _______________________________________________19_______ Krediti ________________________________________________________________ _ IZVOR I KORI[]ENJE SREDSTAVA Prose~an saldo kredita Din ________ Prose~an saldo Din _________ Minus: pros.sredstava Din _________ Prose~no napla}eni saldo Din _________ Minus: obav.nenapla}.rezerva ____% Din _________ Neto saldo za ulaganje Din ________ . to tra`i dodatni saldo _________________ Din Din Din Potpis odgovornog lica ________________________ (2) Profitabilnost na nivou korisnika proizvoda i usluga ili profitabilnost na nivou pojedina~nog komitenta i klijenta banke mo`e se izra~unati i dinami~ki pratiti pomo}u {eme date u pregledu 11-4.

PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 366 Ukupan saldo za ulaganje ________ Alocirani kapital Ostatak sredstava Neto kori{}ena sredstva ________ Din Din _________ Din _________ Din PRIHODI I TRO[KOVI Prihodi Bruto prihod od kredita Din ________ Zadu`enja za usluge Din _________ Provizija po kreditu Din _________ Obrada kredita Din _________ Druge provizije Din _________ Ukupno napla}ene provizije Din ________ Ukupan prihod Din ________ Tro{kovi Tro{kovi analize ra~una Din _________ Kamata na depozite Din _________ Tro{kovi odr`avanja kredita Din _________ Tro{kovi provizija kredita Din _________ Obrada kredita Din _________ Drugi tro{kovi usluga Din _________ Ukupni tro{kovi usluga Din ________ Alocirani kapital ____% Din _________ Ostatak sredstava ____% Din _________ Ukupno tro{kovi bankarskih sredstava Din ________ Ukupni tro{kovi Din ________ Neto prihod pre poreza Din ________ MERE PROFITABILNOSTI Prinos na alocirani kapital ____ % Prinos na neto kori{}ena sredstva Prinos na ukupno pozajmljena sredstva ______% ______% ______% Potpis odgovornog lica _______________________ .

tj. za{titni prihod. Merenje profitabilnosti ukupnog poslovanja banke podrazumeva primenu odre|enih modela izra~unavanja i iskazivanja profitabilnosti. . To je ukupni prihod podeljen ukupnim ili prose~nim sredstvima. Iskori{}enost sredstava AU (‘asset utilization’). 1989. Jr. ROE : (PM X AU)). Multiplikator deoni~kog kapitala EM (‘equity multiplier’).4.5. Sinkey. To je racio ukupnih sredstva prema ukupnom deoni~kom kapitalu (EM = ROE : ROA. 271-272. Third Edition. menad`met tim }e biti uspe{an u maksimiziranju profita banke. Merenje profitabilnosti je po nov~anoj jedinici sredstava i smatra se jednim od najboljih ra~unovodstvenih merenja op{tih performansi svake firme pa i banke (ROE = ROA x EM. MacMillan Publishing Company. ROA = ROE : EM). preduzima mere radi: 52) (1) maskimiziranja prihoda uklju~uju}i kamate i provizije. Banka mora da te`i ka nivou profita.: Commercial Bank Financial Managrment in the Financial Services Industry. Kako banka mo`e posti}i i odr`ati konkurentsku profitabilnost? Bankari znaju da nije lako odgovoriti na 52) Joseph F. Defini{e se kao neto prihod podeljen ukupnim ili prose~nim sredstvima. i (3) izbegavanja poreza (tzv. Ako se postignu i ostvare ove tri mere. New York. koji }e zadovoljiti njene poverioce i deoni~are visinom prinosa na njihova sredstva tako da banka ima dovoljno duga i kapitala za efikasno poslovanje. str. Defini{e se kao neto prihod podeljen ukupnim ili prose~nim deoni~kim kapitalom. Izra`ava merenje prihoda po nov~anoj jedinici sredstava.PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 367 (3) Menad`ment tim svake banke. Mo`e biti dekomponovan u merenje performansi i leverid` faktora (ROE = ROA x EM). u uslovima date sredine i regulatornih prinuda. Upravljanje kompetitivnom profitabilno{}u banke Primarni cilj banke kao finansijskog posrednika je ostvarivanje kompetitivne stope prinosa na kapital. prihod na koji se ne pla}a porez odnosno koji je oslobo|en pla}anja poreza). • • • 11. od kojih su najva`nije i prihva}ene kao op{ti standard slede}e mere: • Prinos na ukupno anga`ovana sredstva odnosno ROA (‘return on assets’). Prinos na deoni~ki kapital ROE (‘return on equity’). godine. (2) minimiziranja tro{kova uklju~uju}i kamate i op{te tro{kove. Izra`ava merenje profitabilnosti sa aspekta deoni~ara.

Storrs and Charls E. Thomas I. 1988. Dow Jones-Irwin. Veli~ina banke merena ukupnom aktivom je prvi preduslov za ostvarivanje ekonomije obima. Visokoprofitne banke imaju vi{e stope neto prihoda. Third Edition. Edited by: William H. cene proizvoda i usluga. godine. tehnologija. to je manje va`an faktor portfolio miksa u oblikovanju profitnih performansi. Smatra se da banka sa aktivom ispod USD 25 miliona ne mo`e biti profitabilna. saglasno tome. Promena tehnologije informacija i automatizacija izazvali su u bankama razli~ite optimume primene u zavisnosti od veli~ine i poslovne orijentacije svake banke. Walker. Nema sumnje da je i tip organizacije banke jedan od faktora koji uti~u na profitabilnost banke. Zaista. U eri deregulacije. [to je banka ve}a. sa deregulacijom i rapidnim promenama u tehnologiji. miks kori{}enja sredstava. kontrola izdataka. Pobolj{anje 53) Dr Peter S. sve je te`e na}i odgovor na ovo pitanje. kad tr`i{te odre|uje kamatne stope depozita i kredita. obezbe|uju svojim zaposlenim ve}e plate i bonuse. sredstava i prihoda nego nisko profitne banke i. politika cena postaje kriti~ni faktor uspe{nih performansi banke. Homewood. . Mada o tome postoji relativno malo studija. miks izvora sredstava. u knjizi: The Bankers’ Handbook. Illinois. produktivnosti i efikasnosti izme|u sistema banke sa mnogo filijala. smatra se da postoje razlike u tro{kovima. i tip organizacije banke. ‘core’ depozita odnosno sa niskim stopama fluktuacije oro~enih depozita. str.PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 368 ovo pitanje. Smatra se da su za postizavanje i odr`avanje konkurentske profitabilnosti va`ni slede}i faktori:53) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) veli~ina banke. Baughn. Miks kori{}enja sredstava je bitan sa stanovi{ta odnosa plasmana u kredite i u hartije od vrednosti i veli~ine banke. 54) Ibidem. 202-203. istra`ivanja su pokazala da su profitabilnije banke sa visokom stopom tzv. Za ostvarenje superiornih profitnih performansi banke va`no je imati u fokusu planiranja slede}e faktore: 54) (1) Produktivnost zaposlenih. Rose: The Economics of the Banking Firm. finansijskih konglomerata i malih banaka. [to se ti~e miksa izvora sredstava. 198-201. Ovde su prisutne dve tendencije: smanjenje operativnih tro{kova i pove}anje plasmana u kredite gde je ve}a profitabilnost. str. bankarske holding kompanije. Visokoprofitne banke imaju bolju kontrolu svojih operativnih tro{kova i kamatnih izdataka nego prose~ne i niskoprofitne banke.

brigu o karijeri i pobolj{anje programa obuke. Privredni pregled. 1984. Margina izme|u kamatnih stopa na aktivu i kamatnih stopa na pasivu je daleko va`nija nego sam pravac promena kamatnih stopa u odre|ivanju {ta se de{ava sa profitom banke. (3) Efektivno upravljanje rastom i razvojem. da se sa pove}anjem u~e{}a banke na tr`i{tu pove}ava i njena profitabilnost. one mogu znatno doprineti profitabilnosti banke na dva na~ina: suprotstavljanjem {teti operativne margine od rasta kamatnih tro{kova na depozite i kompenziranjem gubitaka na hartijama od vrednosti i kreditima prema negativnim promenama kamatnih stopa na tr`i{tu .PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 369 produktivnosti zaposlenih u bankama zahteva}e ubudu}e bolje analize i poznavanje tro{kova banke i efektivno kori{}enje dugoro~nog i kratkoro~nog planiranja. Dr Milan Kne`evi}: Banka Organizacija i poslovanje. Kontrola nad izdacima za poreze i efektivan menad`ment nad zaradama koje podle`u i koje ne podle`u porezima obi~no su superiorni u okviru visokoprofitnih banaka. finansijski fju~ersi i opcije. kao {to su GAP analiza. po{to one pa`ljivo upravljaju svojim rastom i ~vrsto dr`e pod kontrolom potencijalni rast operativnih tro{kova. (2) Efikasnost upravljanja porezima. a to su studije istra`ivanja i pokazale. LITERATURA: 1. Treba pri tome imati u vidu da }e korist od produktivnosti zahtevati otvorenost ka promenama. agresivnije kori{}enje automatizacije. Visokoprofitne banke obi~no br`e rastu od banaka sa prose~no ostvarenim zaradama. [kolska knjiga. Ako se ove tehnike koriste stru~no. kojima se oblikuju nivoi autputa. Smatra se. Neto kamatna margina velikih banaka je ~esto klju~ni faktor u determinisanju godi{nje profitabilnosti i ona je osetljija na promene kamatnih stopa od neto kamatne margina malih banaka. (4) Upravljanje izlo`eno{}u riziku kamatne stope. O~igledno je da superiorne performanse u bankama danas zavise od brojnih krucijalnih dugoro~nih i kratkoro~nih odluka. Visokoprofitne banke efektivno koriste hed`ing tehnike upravljanjem rizikom kamatne stope. Beograd. organizacija. tre}e dopunjeno i izmenjeno izdanje. izlo`enosti riziku i efikasnosti kojom svaka banka reaguje na promene potreba korisnika svojih proizvoda i usluga. performansama orijentisan menad`ment. Smatra se da }e ovaj faktor biti jo{ va`niji u budu}em poslovanju banaka u cilju ostvarivanja visokih performansi. Zagreb. 2. . prvo izdanje. 1983. poslovanje.Teorija. kontinuitet istra`ivanja tr`i{ta. DURATION analiza. Dr Milan Golijanin: Bankarstvo Jugoslavije .

Inc. Third Edition. Maisel. Edited by: Richard C. Beograd. Olson: Evalution of Financial Performance. 1990. Branch. Aspinwall and Robert A. Mack: Capital Planning and Management. Thomas I. Third Edition. Thomas Fitch: Dictionary of Banking Terms. edited by Sherman J.: Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry. Barrons. Sherman J. Maisel.. Storrs and Charls E. Thomas Fitch: Dictionary of Banking Terms. Illinois. Zagreb. 1989. Third Edition. 12. u knjizi: The Bankers’ Handbook. Edward W. Dow Jones-Irwin. Reid Nagle and Bruce Petersen: Capitalization Problems in Perspective. 1988. ABA Banking Journal. Sinkey. Chicago. Englewood Cliffs. Dow Jones-Iewin. Maisel: The Meashurement of Capital Adequacy. 1989. Illinois. Gill: Commercial Banking. 7. 4. Donald B. Illinois. Edited by: William H. Barron’s. 1990. Storrs and Charls E. 11. 14. Dow Jones-Irwin. New York. februar 1989.. Mavrides: Funding Source and Strategies for Banks of Various Sizes. Walker. godine. Regional and Global. 1988. Eisenbeis. Joseph F. Englewood Cliffs. Edited by: William H. strana 104. 18. 1990. Hartman and John E. Baughn. Marcia L. 9. 1983. Dow Jones-Irwin. Nau~na knjiga. drugo izdanje. 1981. 13. u knjizi: Risk and Capital Adequacy in Commercial Banks. 1990. The University of Chicago Press. 6. Storrs and Charls E. 1988. New Jersey. u knizi: Handbook for Banking Strategy. Duane B. Chocago. Homewood. Jr. Homewood. New York. Spencer: Managing Commercial Banks Commununity. Walker. 1981.PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 370 3. Dr Ante Katunari}: Banka Principi i praksa bankovnog poslovanja. u knjizi: The Bankers’ Handbook. Lowell Bryan and Paul Allen: Geographic Strategies for the 1990s Preparing for a Smart Endgame. Jr. Dr Ronald L. Risk and Capital Adequacy in Commercial Banks. Reifler and Lazaros P. Walker. 1977. Beograd. 15. The University of Chicago Press. Timothy P. Fourth Edition. Dr Branko Vasiljevi}: Novi me|unarodni standard solventnosti. u knjizi: The Bankers’ Handbook. 5. 17. edited by Sherman J. New York. 8. Homewood. Stigum and Rene O.2. Graddy and Austin H. John Wiley & Sons. Prentice Hall. Baughn. Edited by: William H. October 1988. New Jersey. Homewood. u knjizi: The Bankers’ Handbook. .: Managing Bank Assets and Liabilities Strategies for Risk Control and Profit. Dr Srboljub Jovi}: Bankarstvo. Reed and Edward K. Thomas I. 16. Third Edition. Third Edition. Jugoslavensko bankarstvo br. Illinois. 19. 1985. 10. MacMillan Publishing Company. Prentice-Hall. Poduze}e Banka. Thomas I. Baughn. New York.

1988. Walker. Homewood. Rose: The Economics of the Banking Firm. Illinois. 1984. Preager.PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 371 Edited by: William H. Emmanuel Roussakis: Commercial Banking in an Era of Deregulation. u knjizi: Handbook for Banking Strategy. Dow Jones-Irwin Homewood. Thomas I. 21. New York. Baughn. Storrs and Charls E. The Dryden Press. David B. Walker. 20. 1988. Edited by: William H. Third Edition. Dow Jones-Irwin. New York. 1985. Aspinwall and Robert A. Johnson: Commercial Bank Management. Thomas I. Baughn. u knjizi: The Bankers’ Handbook. Storrs and Charls E. Edited by: Richard C. . Frank P. Humphrey: Cost and Scale Economies in Bank Intermediation. 1985. New York. Dr Peter S. 22. 23. John Wiley & Sons. Eisenbeis. Johnson and Richard D. Illionis.

Upravljati rizikom zna~i uticati na njegovo smanjenje! GLAVA 12. PROCES UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE OKVIR DVANAESTE GLAVE: • Pojam i vrste rizika u poslovanju banke • Koncept i proces upravljanja rizikom banke • Merenje rizika poslovne banke • Mere zaštite banke od mogu}ih rizika .

kako to ka`e dr D. 1967. respektuju}i pri tom specifi~ne propise pojedinih zemalja.1. “imanentna kategorija robne proizvodnje i ne mo`e se eliminisati. Polaze}i od navedenih tr`i{nih uslova. slobodno delovanje ekonomskih zakona u me|unarodnim razmerama treba shvatiti uslovno s obzirom da svaka dr`ava unutar svojih granica ima specifi~nosti i manje ili ve}e ekonomske intervencije i ograni~enja. niko nema stoprocentnu sigurnost da }e uspeti prodati svu svoju proizvedenu koli~inu proizvoda ili prodati odgovaraju}u raspolo`ivu ‘koli~inu’ usluga po odgovaraju}im povoljnim cenama. rizika i neizvesnosti u tr`i{noj privredi Koncept tr`i{ne privrede podrazumeva slobodno delovanje ekonomskih zakona u domenu ponude i tra`nje roba.PROCES UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 373 12. ali ih je nemogu}e eliminisati. radne snage.” 1) Istra`ivanjem tr`i{ta od strane pojedina~nog privrednog subjekta. ali se ne mo`e eliminisati. str. U takvim uslovima. 38. proizvodnog ili uslu`nog preduze}a ili banke rizik se mo`e smanjiti ili u najboljem slu~aju minimizirati. a ne podle`u propisima koji va`e za banke i koji su obi~no rigorozniji. Taj rizik mo`e biti ve}i ili manji. Savremene banke u razvijenim tr`i{nim privredama kapitalisti~kih zemalja. godine. sam na~in proizvodnje i prodaja roba i usluga nepoznatom kupcu u tr`i{noj privredi uvek nose sa sobom odre|eni stepen poslovnog rizika. posluju u uslovima veoma o{tre konkurencije kako u okviru samih bankarskih institucija tako i {ire uklju~uju}i i nebankarske institucije. Dragi{i}. Naime. Nau~na knjiga. Rizik je. Naro~ito veliki izazov za banke su upravo nebankarske institucije koje rade skoro sve poslove kao i banke. pro{iruje i van granica jedne zemlje i podrazumeva se pod izrazom globalizacije u me|unarodnim ekonomskim i finansijskim odnosima. novca ili vrednosnih papira. . nepoznatom kupcu. ali je ~injenica da je on uvek prisutan.1. po pravilu. novca i nov~anih vrednosnih papira u okviru jedne nacionalne privrede . usluga. pod odre|enim uslovima. U savremenim tr`i{nim privredama razvijenih kapitalisti~kih zemalja isti tr`i{ni mehanizam deluje i kad je u pitanju ponuda i tra`nja radne snage.dr`ave. kao {to su banke u SAD i zemljama Zapadne Evrope. Takva tr`i{na situacija na bankarskim tr`i{tima. o kojoj smo ranije ne{to govorili. POJAM I VRSTE RIZIKA U POSLOVANJU BANKE 12. primorava banke i 1) Dr Dragoljub Dragi{i}: Teorijske osnove istra`ivanja tr`i{ta. Mogu}e je neke vrste rizika smanjiti i minimizirati.1. Dakle. U savremenim uslovima ta se sloboda. svaki privredni subjekt nudi svoje proizvode odnosno usluge. Pojam izvesnosti. Beograd.

Dakle. 392-393.2) Smatra se da poslovi ~ije se izvr{enje o~ekuje pod normalnim uslovima ili pak poslovi za koje se o~ekuje da }e sa sigurno{}u biti ostvareni . Materijalna se mo`e reflektovati u gubitku dela ili 2) Joseph F. Rizike u bankarstvu treba osvetliti sa vi{e aspekata kako bi se moglo njima {to uspe{nije upravljati. Stvarna promena = predvi|enoj promeni Neizvesnost je nepredvi|ena promena i nepredvi|eni doga|aj. 12. Jr. Stvarna promena = predvi|ena promena + nepredvi|ena promena Navedena kategorizacija uslova poslovanja preko izvesnosti. da se poslovi obave u ve}oj ili manjoj meri bolje ili lo{ije nego {to se o~ekivalo. Definisanje rizika poslovne banke Da bi se rizik u bankarskom poslovanju mogao precizno definisati.izvr{eni ne trpe nikakav rizik ili je on zanemariv odnosno u granicama normale. Izvesnost = nema promena ili su zanemarive Me|utim. rizika i neizvesnosti jasno ukazuje na mogu}e domete i granice mogu}nosti upravljanja poslovnim rizicima u bankarstvu. neophodno je poznavati su{tinu rizika u bankarskom poslovanju. .1.2. rizik je ne{to {to je u su{tini predvidivo. korisno je sagledati slede}e pozicije. Third Edition. New York. Polaze}i od toga da se poslovi mogu obavljati pod razli~itim okolnostima. Sinkey. mada postoje statisti~ke metode kojima se mogu izra`avati verovatno}e nastaka neke promene i nekog doga|aja. ali se ne zna u kojem se stepenu mo`e ostvariti u budu}nosti. Po pravilu. 1989. svaka neizvesnost i neplanirano i iznenadno de{avanje u pojedinim poslovnim aktivnostima banke predstavljaju rizik. str. mo`e se desiti. Za takve sigurne i nepromenljive uslove u kojima se obavljaju poslovi ka`e se da se poslovi obavljaju u uslovima izvesnosti. Ne mo`e se pouzdano meriti. godine. Rizik mo`e imati materijalnu i nematerijalnu komponentu.PROCES UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 374 druge finansijske institucije da raznim inovacijama posti`u bolje tr`i{ne performanse i da budu ekonomski i finansijski sna`nije kako bi lak{e podnele o~ekivani ili neo~ekivani rizik. Upravo ta odstupanja od unapred predvi|ene verovatno}e jeste mogu}i rizik.: Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry. MacMillan Publishing Company.

Nave{}emo neke definicije koje vrlo precizno. McGraw-Hill Book Company. MacMillan Publishing Company. Danas se portfolio koristi da bi ozna~io ‘portfolio finansijske aktive’. 1985. Third Edition. ove nepoznanice generi{u tri bazi~na portfolio rizika sa kojim se banke suo~avaju: (1) rizik kamatne stope. Sinkey. 68. 1989. Finnerty: Corporate Financial Analysis: A Comprehensive Guide to Real-World Approaches for Financial Managers. Nematerijalni rizici mogu imati uticaj i na nastanak gubitaka. U ve}ini slu~ajeva podru~je mogu}eg ishoda mo`e biti pribli`no sa puno smisla i (mo`da subjektivno) mogu}e ili mera relativne verovatno}e slu~aja mo`e biti povezana sa svakim mogu}im ishodom. 5) John D. Ako bankarski menad`eri kontroli{u ove portfolije rizika i efikasnost poslovanja svojih firmi. New York. godine. kada postoji vi{e nego jedan mogu}i izlaz. rizik se mo`e najbolje razumeti u portfolio kontekstu. oni ne moraju da brinu o insolventnosti banke ili o eventualnom neuspehu banke (bankrotstvu). Naro~ito je va`no razumevanje kako rizik ‘ulazi’ i uti~e na proces stvaranja vrednosti. 1986. Neizvesnost je jasno nedovoljna sa ta~ke gledi{ta dono{enja odluka. izgleda i sli~no.PROCES UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 375 celine neke stvari. promenama depozita i sa sposobno{}u du`nika da vrate kredite. Risk and Insurance Management Society. Za bankare i zajmodavce upo{te portfolio neizvesnost raste sa promenama u kamatnim stopama. str. Naravno. Komponente vode poreklo od latinske re~i “portare”. defini{u rizik:6) (1) verovatno}a gubitka ili izlo`enost gubitku. Jr.: Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry. Sa finansijske ta~ke gledi{ta. njene funkcije. New York. (2) rizik likvidnosti i (3) kreditni rizik. Vlasnici ovog portfolija smatraju sadr`aj ovog portfolija veoma va`nim posebno akcentuju}i dve stvari: (1) sigurnost . zna~i nositi i ‘foglio’ {to zna~i list ili pregled. New York. 392.3) Danas se portfolio u banci povezuje sa produktivnom aktivom. Kasnije je re~ ‘portfolio’ ozna~avao va`na dr`avna dokumenta. smatra se da ni jedan od mogu}ih ishoda ni njihova relativna verovatno}a nisu poznati. 3) Portfolio poti~e od italijanske reci ‘portafoglio’. 66. 6) Risk Management Glossary. sa raznih aspekata. . ali su svi mogu}i izlazi i njihova relativna verovatno}a pojedina~no poznati. koja se sastoji prete`no od kredita. godine. Me|utim.rizik i (2) vrednost portfolija. str. 5) Postoji niz definicija rizika. 4) Razlikujemo rizik od neizvesnosti. Zato je veoma va`no poznavanje rizika pri odre|enoj stopi kapitalizacije sredstava. ali i na status koji mo`e imati kasnije refleksije i uticaj na uspeh banke. kada se ka`e da je dogo|aj predmet neizvesnosti. Ka`e se da je doga|aj predmet rizika. dok se rizik nematerijalne prirode mo`e iskazati kao gubitak dobrog ugleda ili imid`a. godine. 4) Joseph F. str.

. bilo da su vezane za uspeh obavljanja pojedinih poslova banke ili da su sumarno iskazane preko bilansa uspeha banke. Vrste i podru~ja rizika poslovne banke Prema W. (4) opasni poduhvati ili uslovi koji pove}avaju verovatno}u u~estalosti ili ozbiljnosti od gubitaka.~isti rizik.rizik ulaganja. Sa aspekta banke.Applying Cost-Effective Controls and Procedures. . . Pojave koje za kona~ni rezultat imaju gubitak u nov~anom izrazu.rizik leverid`a i adekvatnosti kapitala.strani ili internacionalni rizik. predstavljaju rizike banke. (6) gubitak potencijalonog iznosa nov~ane jedinice (dolara). Bankers Publishing Company. . 15-17.subjektivni rizik. .objektivni (ciljni) rizik.spekulativni rizik. (5) imovina ili osoba izlo`ena gubitku.3.pretpostavljeni rizik.T. (7) odstupanja od stvarnih gubitaka. . Thornhill: Risk Management for Financial Institutions . 12.finansijski rizik. (3) opasnost koja mo`e uzrokovati gubitak. svrstane su odre|ene vrste rizika i to: (1) Portfolio rizici dele se u dve grupe: (a) Kreditni ili rizici nepla}anja: . (b) Rizici kamatne stope: . 7) William T. U okviru svake od ovih grupa. . (8) mogu}nost da stvarni gubici odstupaju od o~ekivanih. Thornhill-u. (2) rizici isporuke i (3) rizici finansijske revizije. .7) rizici u bankarskom poslovanju dele se u tri grupe: (1) portfolio rizici. .PROCES UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 376 (2) mogu}nost ili {anse za nastanak gubitka. 1990. .tr`i{ni rizik.normalni doma}i rizik. Rolling Meadows. godine.rizik upravljanja odnosima aktiva / pasiva. i (9) psiholo{ka neizvesnost u odnosu na gubitak. bitno je da se rizik vezuje za funkcionalno poslovanje banke odnosno za funkciju banke kao nov~anog posrednika izme|u onih koji imaju “nezaposlen” novac i onih kojima taj novac treba da bi ga ‘uposlili’. str. .rizik vanbilansnih aktivnosti. Illinois.rizik prevare (malverzacije) .1. .

(3) Rizici finansijske revizije: . mogu se sa aspekta izlo`enosti riziku klasifikovati u tri grupe: (1) direktna izlo`enost riziku. o{te}ena ili uni{tena aktiva. zaposlene i njihovu kompetenciju da vr{e odre|ene im poverene poslove. u ovu kategoriju se mogu uklju~iti i prirodne opasnosti kao {to su: munje i gromovi.PROCES UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 377 .~isti rizik. Identifikacije izlo`enosti rizicima bankarskog poslovanja obuhvataju slede}e ban~ine resurse: 8) (1) fizi~ke resurse tj. ovde se mogu uklju~iti: vatra. 19-20.rizik prevare (malverzacija). transportni rizici. . energiju i druge korisne resurse. (3) finansijske resurse tj. .rizik kupovne snage.rizik likvidnosti. kapital. telekomunikacije. Svi navedeni ban~ini resursi. .rizik detekcije. interni ili eksterni kriminal. . eksplozija. (5) neopipljive resurse tj. poplave i oluje.sistemati~ni rizik. depozite. . . koji mo`e rezultirati do opasnosti pod ljudskom kontrolom. .supsidijarni rizik.rizik kontrole. . . vodu. na kojima mo`e do}i do {tete ili gubitaka. str. protivpo`arne usluge itd.~isti rizik. koja uklju~uje: sve direktne fizi~ke {tete rizika koje bi mogle rezultirati u parcijalnom ili totalnom gubitku.~isti rizik. zemljotresi.rizik operativne efikasnosti.rizik prevare (malverzacija). (2) ljudske resurse tj. kreditore i kolateral. fiksnu aktivu svih tipova i oblika. tako|e rizici ljudskih resursa i 8) Ibidem. . .rizik vanbilansnih aktivnosti. . pouzdane i poverljive politike.nesistemati~ni rizik. (4) naturalne resurse tj.tehnolo{ki rizik.rizik uro|enosti. . . (2) Rizici isporuke: .

9) KONCEPT HOLDING BANKE Isporuka finansijskih usluga Bankarske Nebankarusluge ske usluge Mati~ne usluge Regulisanje (ure|enje) holding Regulisanje rizika Konsolidovani bilans Ban~ine Ostale Mati~na podru`nice podru`nice kompanija : . Jr. uzimanje za taoce i povrede od terorizma. {to ~ini poslovanje holding sitema slo`enijim.Rizik tr`i{ne strategije Slika 12-1: Okvir za analizu rizika holding banke Analiza rizika holding banke treba da uka`e na klju~ne ta~ke i procese nastanka rizika.PROCES UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 378 korisnika usluga uklju~uju}i smrt. 1989. nesposobnost ili povrede u nesre}nim slu~ajevima. 396. (2) indirektna izlo`enost riziku. Na slici 12-1.Rizik poslovne efikasnosti . ljudski resursi treba da budu u vezi sa akcijama koje rezultiraju kao kori{}enje droge ili alkohola. kona~no. New York. str. koja uklju~uje nenamerne ili namerne nepravde individualcima ili posebnim javnim li~nostima (delikt) kao suprotstavljanje kriminalnim nepravdama u dru{tvu. navodimo okvir za analizu rizika kao primer {ta takva analiza rizika obuhvata. Poslovni rizik (‘business risk’) je varijabilnost profita banke koji bi egzistirao ~ak i ako bi bio 9) Joseph F. te rizi~ne ta~ke i vrste rizika su brojne.Tehnolo{ki rizik . Sinkey. godine. Kao {to pokazuje navedena slika. . Ukupan efekat rizika banke odra`ava se na visinu profita banke kao poslovni rizik banke.Rizik vanbilansnih aktivnosti Rizik isporuke: .vode}e .Rizik afilijacije . MacMillan Publishing Company. ugovornu ili statutarnu odgovornost i odgovornost direktora instituciji..Bilasni ili portfolio rizik . koja uklju~uje: doga|aje koji bi mogli prouzrokovati ili gubitak zarada ili pove}ane tro{kove (izdatke) evaluirane operativnim poslovanjem.: Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry. rizik ljudskih resursa i njihovih porodica ili korisnika usluga mo`e uklju~iti kidnapovanje. (3) izlo`enost riziku preko odgovornosti za tre}a lica.

Regional and Global. Kompenzacije hijerarhijske strukture }e biti stvar pro{losti za pobednika.. Ni`e margine }e iziskivati potrebu ni`ih tro{kova. Prentice-Hall. Pobednik }e biti u stanju da zaradi adekvatan prinos na kapital ~ak i sa ni`om neto kamatnom mar`om.4. New Jersey. Graddy and Austin H. banka treba da preduzme na podru~ju finansijskih usluga aktivnosti11) u kojima }e dominirati slede}e karakteristike: 1) Profitabilnost. 12. str. konkurencija. Pobednik }e biti u stanju da ostvari razuman (umeren) profit u toku svake faze poslovnog ciklusa. 9) Tr`i{no pozicioniranje. 7) Integrisana struktura poslova. Pobednik }e biti u stanju da organizuje i efektivno koristi supsidijarno poslovanje kao jednu integrativnu jedinicu. Ovo }e biti posebno va`no za manje institucije kao glavne konkurente koji se u njima kre}u. 11) Gorge Vojta: The Magazine of Bank Administration.) 10) U cilju smanjenja negativnog dejstva efekata na profit. Pobednik }e biti u stanju da identifikuje. Pobednik }e biti u stanju da plati ljude koji uspe{no ostvaruju rezultate. 8) Restrukturiranje kompenzacione politike.1. Pobednik ostvaruje {to ni`e nefinansijske tro{kove da bi razvio nove. Englewood Cliffs. 1990. Ne}e nabavljati sredstva da bi ih dr`ao do dospe}a. Finansijska piramida poslovne banke 10) Duane B. Pobednik }e gledati da organizuje diskretne poslove i da uslu`uje pojedina~ne setove potreba korisnika usluga. July 1983. Produktivna aktiva treba da bude finansirana na uskla|enoj ili hed`ing bazi. jeftinije na~ine distribucije i posti`e ve}u produktivnost. 6) Kompletne i konkurentne linije proizvoda. 2) Likvidnost i repozicioniranje sredstava. Pobednik }e biti u stanju da se oslobodi sredstava kad ona vi{e ne odgovaraju knjigama ili profilu rizika institucije. . regulacija itd. Spencer: Managing Commercial Banks .PROCES UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 379 totalno finansiran deoni~kim kapitalom. Pobednik }e biti u stanju da ostvari superiornost proizvoda u bilo kojem konkurentskom tr`i{nom segmentu. Inc. Poslovni rizik raste sa okru`enjem u kojem banka posluje (asortiman proizvoda i usluga. Klju~ efektivnog menad`menta je saznanje u kom poslu (delatnosti) ste prisutni. Gubitnici verovatno imaju previ{e kapitala i ostvaruju neodgovaraju}i prinos. Pobednik }e biti u stanju da vr{i selekciju tr`i{nih ni{a. Korisnik usluga }e ultimativno birati najbolji proizvod na tr`i{tu bez obzira ko ga nudi. koje mo`e definisati nasuprot svima koji dolaze. organizuje i upravlja efektivno diskretnim tr`i{nim segmentima. 3) Pozitivna margina. 5) Segmentacija tr`i{ta. 541.Community. godine. 4) Pove}ana produktivnost.

znatno manji i od prvog i od drugog sloja. str. Likvidnost i sigurnost 1 Slika 12-2: Struktura rizi~nosti finansijske piramide12) Kao {to pokazuje slika 12-2. godine. Strukturu rizi~nosti mogu}ih ulaganja sredstava po~ev od zadovoljavaju}e sigurnosti i likvidnosti. pa do niskog. . u obliku piramide rizika ulaganja. 4 3 2 4. ali jo{ uvek znatan po svom u~e{}u u ukupnim plasmanima i treba da donosi relativno dobar prihod i da obezbe|uje mogu}nosti dugoro~nog rasta banke. pa tek onda sredstva poslovnih banaka. relativno mali deo plasiranih sredstava u visokorizi~ne poslove. zatim sredstva osiguravaju}ih kompanija. koji nemaju neke sigurnosti za uspeh. srednjeg i visokog rizika ulaganja pokazuje slika 12-2. u strukturi rizika finansijske piramide razlikujemo nekoliko ‘slojeva’ rizi~nosti ulaganja finansijskih sredstava: (1) prvi “sloj” predstavlja najobimniji deo plasiranih sredstava banke i treba da ima karakteristike sigurnog i likvidnog ulaganja. 147. Prihodi i dugoro~ni rast 1.PROCES UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 380 U pogledu stabilnosti ukupnih raspolo`ivih izvora. Third Edition. anga`ovan je i plasiran u spekulativne poslove koji mogu doneti relativno dobar prihod ako se dobro obave. (3) tre}i “sloj” je relativno manji deo plasiranih sredstava. Spekulacije 2. (2) drugi “sloj” sredstava je po obimu ne{to manji od prvog. koje obezbe|uje pristojan i stabilan prinos na investirana odnosno plasirana sredstva. New York. 1991. Visoki rizici 3. donose visoke profite. ali ako se poduhvati uspe{no okon~aju. najmasovnija i najstabilnija sredstva ~ine sredstva penzionih fondova. 12) John Downes and Jordan Elliot Goodman: Dictionary of Finance and Investment Terms. i (4) ~etvrti “sloj” predstavlja. Barrons’ Business Guides.

godine. (5) K = rizik adekvatnosti kapitala (‘risk of kapital adequacy’).) u~inili su ih udobnijim i efikasnijim za pristup korisnika sredstvima i informacijama. odnosno ako svi 13) Joseph F. Smatra da je pet faktora kriti~no u tom procesu promena obuhva}enim skra}enicom TRICK. (4) C = rizik korisnika (“customers risk”). zaradu i kapital banke. Ovaj rizik ukazuje na verovatno}u da bi banka mogla da postane insolventna. profit i kapital banke. Sinkey.2. (4) Rizik klijenata. Rizik tehnologije ili tehnolo{ki rizik manifestuje se u tome da }e tehnolo{ke promene u~initi postoje}i sistem usluga i na~ina isporuke zastarelim. str. koja zna~i: (1) T = rizik tehnologije (‘technology risk’). Glavna implikacija ovih tehnolo{kih promena je da su istisnute papirne transakcije i ljudska energija elektronskom slikom i elektir~nom energijom. Rizik da }e konkurenti preuzeti klijente i tr`i{te {to mo`e imati posledica na potencijal. Ovo je rizik koji nepredvi|ene promene kamatnih stopa mogu imati na neto kamatni prihod. tri tehnolo{ke snage su dovele do promena u depozitnim institucijama odnosno bankama: (1) elektronika. Koncepti rizika poslovne banke Prema J. (2) automatizacija i (3) telekomunikacije.1. 401. Za korisnike bankarskih proizvoda i usluga bitne su dve prakti~ne stvari u bankarstvu: udobnost i pristupnost sredstvima i informacijama. MacMillan Publishing Company. profit i kapital banke. (3) I = rizik kamatne stope (‘interest rate risk’). Rizik propisa je rizik koji nepredvi|ene akcije za promenu propisa ili neaktivnost mogu imati na profit i kapital banke. New York.: Commercial Banks Financial Management in the Services Industry. {to mo`e imati negativnih posledica na zaradu. Third Edition. veoma su dinami~ne. KONCEPT I PROCES UPRAVLJANJA RIZIKOM BANKE 12. Ova vrsta rizika se ~esto naziva i poslovni rizik ili rizik konkurencije.adekvatnosti kapitala.PROCES UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 381 12.2. Sinkey-u. 14) Ibidem. Jr. 7-11. 1989. (3) Rizik kamatne stope. (5) Rizik solventnosti . Tehnolo{ki napredak u ‘proizvodnji i isporuci’ finansijskih odnosno bankarskih usluga (bankomati itd.13) promene u okru`enju ili ekonomskoj sredini u kojoj banke posluju. (1) Tehnologija se mo`e definisati kao ‘tehni~ki metod za ostvarivanje prakti~nih ciljeva (svrha)’. str. U stvari. (2) R = rizik promene propisa (‘risk of reregulation’). 14) (2) Promena propisi ili reregulacija. .

Barron’s Business Guides. to mo`e imati posledice na adekvatnost kapitala banke. 15) Thomas Fitch: Dictionary of Banking Terms.Thornhill: Risk Management for Financial Institutions . 16) KONCEPT RIZIKA Portfolio rizik Rizik revizije Rizik isporuke Kreditni rizik Rizik kamtne stope Slika 12-3: Koncept rizika banke Svaka od navedenih grupa rizika obuhvata vi{e tipova finansijskog rizika banke. postoje razli~ite podele finansijskog rizika u poslovanju banke.i{~ezne. Mi }emo se ovde ograni~iti na jednu. ovde ih ne}emo ponavljati. 1990. str. kojom prilikom se ocenjuje efektivnost performansi postoje}e organizacione strukture i reorganizacijom nastoji do}i do racionalnije. on se defini{e “kao neizvesnost da }e sredstva zaraditi ocekivanu stopu prinosa ili }e mozda nastati gubitak”. . Illinois. 15.15) Naravno.Applying Cost-Effective Controls and Procedures. koja po na{em mi{ljenju najbolje odra`ava koncept rizika jedne banke kao depozitno-kreditne institucije. str. Rolling Meadows. 1990. menad`ment banke treba da nalazi racionalna re{enja uklju~uju}i i tzv. 16) Wiliam T.PROCES UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 382 navedeni rizici pokazuju da }e profitni potencijal oslabiti i da }e kapital banke eventualno da se smanji . Thornhill-u. Jedna od takvih inovacija je promena organizacione strukture ili reorganizacija. godine. koncept rizika banke je predstavljen slikom 12-3. godine. Prema W. 531. odnosno: TRICK + racionalna sopstvena korist = finansijska inovacija Kad je re~ o riziku poslovne banke kao depozitno-kreditne institucije. Strukturne inovacije u organizacionoj formi su tako|e deo ovog procesa. New York. Bankers Publishing Company. finansijske inovacije. Po{to smo ih naveli kod razmatranja vrsta rizika. Pod stalnim pritiskom navedenih rizika. efikasije i efektivnije organizacione strukture. Zato se sa pravom mo`e re}i da su potencijalni uslovi za nastanak navedenih pet rizika i sagledana racionalna sopstvena korist u stvari finansijska inovacija.

godine. to se odnosi na upravljanje dinamikom rizika koji okru`uju aktivnosti kreditiranja i depozita. 1988. Pri tome se ‘tro{kovi rizika’ defini{u kao: 18) (1) zadr`ani gubici . i (4) izdaci upravljanja . rizik druge zemlje. . Illinois. gde se hed`ing kamatne stope primenjuje kao jedna menad`ment tehnika. to se koristi u op{toj proceni. Dow Jones-Irwin. smatra se da se to odnosi na ban~inu funkciju kupovine osiguranja. Upravljanje rizikom u banci podrazumeva organizovanu proceduru u vezi sa izlo`eno{}u bankarskog posla razli~itim tipovima rizika. str. str.tro{kovi administriranja bankarskom upravlja~kom funkcijom rizika i osiguranja. U {irem i prihvatljivijem smislu. Thomas I. Vidi detaljnije: Thomas Fitch: Dictionary of Banking Terms. Hoffman: Risk Management. u knjizi: The Bankers’ Handbook. zarada i usluga od uticaja slu~ajnih gubitaka ili zadr`avanjem {tete na prihvatljivom minimumu ‘tro{kova rizika’. Barron’s Business Guides. osnovni rizik. kreditni rizik. rizik kamatne stope. ~ak u jednom {irem i jednako korektnom kontekstu. New York. rizik isporuke. rizik reinvestiranja itd. rizik refinansiranja. godine. operativni rizik. 534. New York. Kontinuitet procesa upravljanja rizikom Upravljanje rizikom banke defini{e se na razne na~ine.2. 1990. i ugovori sa osiguravaju}im kompanijama i samoosiguranjem. {to treba imati u vidu prilikom analize rizika u poslovnim aktivnostima banke. 1990. rizik likvidnosti. Walker. 531. 438-439.17) 12. Svrha primene tehnika upravljanja rizikom je o~uvanje bankarskih resursa. Ili. rizik sistema pla}anja. (3) tro{kovi kontrole rizika sredstva koja se koriste za kontrolu rizika (preventiva gubitaka) i smanjenje nepredvidivih gubitaka.2. Storrs and Charls E. To se ~ini kombinovanjem faktora kao {to su: interna politika banke. politi~ki rizik. str. imamo podelu na slede}e tipove rizika: kapitalni rizik. Barron’s Business Guides. Third Edition. 19) 17) Prema drugim klasifikacijama rizika u banci. godine. Edited by: William H. (2) premije osiguranja sredstava pla}ene bankarskim osiguravaju}im kompanijama za usluge i finansijsku za{titu protiv katastrofalnih gubitaka i rizika koje banka ne mo`e snositi bez ovakve za{tite.gubici koji su samoosigurani. Homewood. neosigurani ili zadr`ani u okviru zaklju~aka politike osiguranja.PROCES UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 383 Ovim `elimo da uka`emo na ~injenicu da postoje razli~iti prilazi i konceptualni okviri rizika banke. kontroli i finansiranju slu~ajnih izlo`enosti gubicima. 19) Thomas Fitch: Dictionary of Banking Terms. Baughn. rizik razmene. U naju`em smislu. 18) Douglas G.

Dru{tvena i pravna sredina u kojoj banka posluje tako|e se konstantno menja. 68. proces se sastoji od nekoliko logi~nih faza: rizik ili identifikacija izlo`enosti riziku. Thomas I. Risk and Insurance Management Society. godine.” 20) Upravljanje procesom rizika u banci uklju~uje pet me|usobno povezanih elemenata odnosno faza: (1) identifikaciju izlo`enosti riziku. 439. i finansiranje preko osiguranja i drugih sredstava. 1988. (2) ocenu odnosno procenu rizika. str. pre svega. Dow Jones-Irwin. Procena rizika Identifikacija izlo`enosti riziku U pravljanje rizikom Finansiranje rizika K ontrola rizika Slika 12-4: Kontinuitet upravljanja rizikom 22) 20) Risk Management Glossary. mo`e nastaviti funkcionisanje bez ozbiljnih nevolja za svoju finansijsku stabilnost. str. koji moraju biti od strane banke kontinuirano procenjivani.PROCES UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 384 Ina~e. U praksi. banka je stalno izlo`ena novim rizicima. 21) Douglas G. finansiranje ostatka izlo`enosti. . u knjizi: The Bankers’ Handbook. Third Edition. kao {to ga ~ine bog. Hoffman: Risk Management. Storrs and Charles E. Homewood.21) Aktivnosti banke podrazumevaju kontinuirano uklju~enje u odgovaraju}e svakodnevne promene sredine. (4) finansiranje rizika. 1985. Kao rezultat toga. Proces upravljanja rizikom banke je. Walker. jedan upravlja~ki proces i zbog toga on mora biti primenjivan u kontinuitetu. kontrola ovih izlo`enosti kroz eliminaciju i/ili smanjenje. (3) kontrolu rizika. tako da organizacija (banka) u slu~aju velikog gubitka. potencijalno izlo`enom katastrofalnom gubitku takvom. Edited by William H. Illinois. i (5) upravljanje rizikom. upravljanje rizikom (‘risk management’) se defini{e na slede}i na~in: “Disciplina upravljanja. kontrolisani i finansirani. New York. merenje i vrednovanje identifikovanih izlo`enosti. godine. Baughn. ~iji je cilj da za{titi sredstva i profit organizacije (banke) u cilju smanjenja potencijalnih gubitaka pre nego {to oni nastanu. ljudska gre{ka ili sudije u sudu. To ilustruje slika 12-4.

. 14. str. UPRAVLJANJE 12. Po{to je mlada. 8. Pregled 12-1: Vode}i principi u procesu upravljanja rizikom banke23) Elementi I. FINANSIRANJE 9. ^vrsto komuniciranje sa svim nivoima koji u~estvuju u upravlja~kom procesu. (ADMINISTRACIJA) 13. imaju preduze}a 22) Ibidem. Odr`avanje odgovaraju}e finansijske za{tite od ‘katastrofa’. na primer.PROCES UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 385 Kao disciplina upravljanje rizikom (‘risk management’) je relativno nova disciplina. Merenje ‘teku}eg’ rizika. 7. II. 10. 4. Koordinacija kontrole rizika u okviru ciljeva organizacije. 11. Aplikacija {irokog pristupa finansiranja rizika RIZIKA koriste}i sva raspolo`iva finansijska sredstva. 23) Ibidem. PROCENA RIZIKA 3. disciplina upravljanja rizikom u bankarstvu nije jo{ potpuno razvila op{teprihva}ene principe sli~ne onima koje. Odr`avanje sistematskog monitoringa efektivnosti raznih programa kontrole rizika. Anga`ovanje top menad`menta. Kompletno poznavanje glavne izlo`enosti slu~ajnim gubicima. Prognoza ‘budu}eg’ rizika i gubitaka. Poznavanje ‘vrednosti’ resursa. Jasno kretanje ka godi{njim ciljevima. Kompletno poznavanje resursa. 440-441. razumljivoj i prihvatljivoj osnovi. V. IV. jer se u osiguranju shvatilo da se tradicionalnim procesima osiguranja ne mogu vi{e efektivno i ekonomi~no re{avati problemi rizika u svim situacijama. 15. 5. IDENTIFIKACIJA IZLO@ENOSTI Vode}i principi 1. III. KONTROLA RIZIKA 6. Kreiranje podstreka za smanjenje rizika i potencijalnih ili aktuelnih tro{kova gubitka. U praksi banaka mogu biti od korisni vode}i principi prikazani u pregledu 12-1. Alokacija tro{kova finansiranja rizika u okviru operativnih jedinica na pravi~noj. Ona se razvila od delatnosti osiguranja. 440-441. 2. str. Jasno oblikovana struktura upravljanja rizikom.

u knjizi: Marketing Financial Services. u knjizi: Handbook for Banking Strategy. 25) Charlotte A. Aspinwall and Robert A. Okvir za identifikaciju i analizu rizika banke mogu biti bilans banke i aktivnosti koje su vezane za isporuku finansijskih usluga. Chamberlain and James C. 1985. str. na slici 12-6. 25) Granica o~ekivanog rizika kamatne stope i potencijalne zarade Idetifikacija nivoa prihvatljivosti rizika i profitabilnosti Primena strategija upravljanja rizikom * Gap analiza * Trajanje * Simulacija * Prognoza kamatne stope * Ekonomski i poslovni izgledi * Planovi mogu}nosti * Rekonstrukcija bilansa * Transakcije na sekundarnom tr`i{tu * H d`i b i 24) Joseph F. edited by David B. navodimo jo{ jedan pristup procesu upravljanja rizikom.PROCES UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 386 ili profesionalno ra~unovodstvo.Doma}i rizik . Lam: Marketing Thrifts: Escaping the Gap Trap. svaka bankarska organizacija mo`e lak{e proceniti relativnu efektivnost svojih napora upravljanja rizikom.Inostrani rizik .Rizik kra|e Slika 12-5: Rizici poslovanja banke i isporuke usluga Radi ilistracije. Jr. Primenjuju}i navedene principe.Rizik upravljanja aktiva . Edited by: Richard C. Jedan takav koncept prikazuje slika 12-5:24) KONCEPT Isporuka finansijskih usluga Rizik efikasnosti poslovanja Supsidijarni rizik Mati~ne usluge Bilans banke Rizik kamatne stope . godine. Zenoff. 1989.pasiva Rizik leverid`a Kreditni rizik . New York. Ballinger Publishing Company. Sinkey. Cambridge. Massachusetts. 353. Eisenbeis. godine. John Wiley & Sons.: Regulatory Attitudes toward Risk. str. . 140.

koje mogu biti najkriti~nije za savremenu banku. 27) Ibidem. kriti~na arhiva. (4) prirodne resurse. Baughn. ali je njihov efekat i te kako vidljiv i realan: swift. brodovi i sli~no). Third Edition. U globalu. str. Illinois. oprema za obradu podataka. vagoni. . 442-444. Identifikacija izlo`enosti banke riziku Prvi i najlogi~niji korak u procesu upravljanja rizikom je direktna identifikacija va`nih bankarskih resursa sa najve}om izlo`enosti gubicima. poverenje publike. name{taj. Storrs and Charls E. Dow Jones-Irwin. blanketi kreditnih karata. koje je te{ko identifikovati u mnogim slu~ajevima. (3) finansijske resurse. Slede}i korak sastoji se u identifikaciji klju~ne izlo`enosti gubicima koja mo`e nepovoljno uticati na ove resurse. u knjizi: The Bankers’ Handbook.PROCES UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 387 Slika 12-6 Proces upravljanja rizikom 12. Edited by: William G. godine.2. ova izlo`enost riziku mo`e se klasifikovati u ~etiri glavne grupe: 27) 26) Douglas G. (2) ljudske resurse. deoni~arima i dr`avnim agencijama. depozita i kolaterala (zaloga) u obliku gotovine. saobra}ajna sredstva i oprema u lizingu (avioni. koji uklju~uju raspolo`ivost vode i energije i za banku sa respektom najkriti~nije neprekinute procese obrade podataka koje obezbe|uje oprema za obradu podataka. politika osposobljavanja i protivpo`arna za{tita mogu biti danas od najkriti~nijih nematerijalnih resursa banke. Thomas I. koji se sastoje od kapitala. koji su najkriti~niji resurs svake banke i gde proces identifikacije uklju~uje klju~ne direktore. Homewood. unutra{nje ure|enje. Hoffman: Risk Management. pravna odgovornost preko lizinga i profesionalno-stru~na odgovornost kod poslova poverenja (‘trust’ poslovi). Inicijalno. oni treba da se identifikuju prema izvoru i obi~no uklju~uju neku kombinaciju sa korisnicima usluga. str. komitenata i klijenata na prihvatljivom nivou je od izuzetnog zna~aja za banku i bankarski sistem. 440-442. klju~ za identifikaciju fizi~kih resursa je finansijska odgovornost kao direktno vlasni{tvo. komitente i klijente van banke. Navedeni proces identifikacije izlo`enosti riziku bankarskih resursa nije zavr{en njihovim nabrajanjem i sa~injavanjem popisa. 1988. telekomunikacione usluge. kamioni. u okviru kojih su: zgrade banke. Walker. ovaj korak treba da uklju~i sistematski i kontinuiran popis resursa koji se mogu u banci klasifikovati na: 26) (1) fizi~ke resurse.3. (5) nematerijalne resurse. specijaliste i slu`benike u okviru orgnizacije i va`ne korisnike. vrednosnih papira i plemenitih metala.

tr`i{na izlo`enost riziku se ponekad razlikuje od izlo`enosti riziku kamatne stope. naj~e{}i tipovi izlo`enosti odgovornosti sa kojima se banke suo~avaju su: ogla{avanje. mogu se pimeniti slede}a sredstva i tehnike: . tr`i{na i druga izlo`enost riziku predstavljaju ~etvrtu grupu klasifikacije rizika. indirektna {teta mo`e nastati u prihodu od kamate. Pri tome treba imati u vidu dva glavna cilja: (1) skupljanje informacija o izlo`enosti riziku mora biti na sistemati~noj osnovi za kasnije aplikacije tretiranja i merenja rizika i (2) da se kreira svesnost o klju~noj izlo`enosti gubicima u svim procesima operativnog poslovanja.godi{nji ili u~estaliji utvr|eni intervjui o riziku sa klju~nim bankarskim slu`benicima. bonusi i premije zposlenima. likvidnost i kamatnu stopu. kompenzacije zaposlenim. itd. transportnim rizikom. koja mo`e biti za banku katastrofalna. dok druga izlo`enost riziku uklju~uje strategijski rizik. Metode identifikacije klju~ne izlo`enosti riziku su vi{e subjektivne nego objektivne prirode i zato se njihova identifikacija mora postaviti na {to {iroj osnovi. te izlo`enost riziku op{tih tro{kova. oluje. (3) izlo`enost riziku kroz odgovornost prema tre}im licima predstavlja tre}u va`nu kategoriju izlo`enosti gubitku koja uklju~uje podru~je pravne odgovornosti prema tre}im licima i sastoji se od neinternacionalnog ili internacionalnog delikta. . ako do|e do prekida telekomunikacionih veza sa glavnim podru~jem rada banke. poplave. na koje se ~esto pozivaju profesionalnci upravljanja rizikom. (2) indirektna izlo`enost riziku. nekontrolisane birokratije i r|avog upravljanja. 28) (1) Prvo. diskriminacija. beneficije zaposlenih i korisnika usluga.. zatim ako do|e do prekida i zastoja u obradi podataka itd. koja za banke mo`e biti jedan od najkriti~nijih problema rizika. ugovorne obaveze. 445. profesionalna odgovornost. uklju~uje potencijalni gubitak na zaradama ili ekstra tro{kove kontinuiteta poslovanja kao posledice direktnih fizi~kih {teta i gubitaka. direktna izlo`enost riziku tako|e uklju~uje i opasnosti kao {to su zemljotresi. koja mo`e biti prouzrokovana ljudskom nepa`njom (vatrom. vandalizmom kao internim i eksternim kriminalom). eksplozijom..PROCES UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 388 (1) direktna izlo`enost riziku uklju~uje direktnu fizi~ku {tetu koja mo`e rezultirati u parcijalnom ili totalnom gubitku resursa banke. koja uklju~uje odluke koje se odnose na specifi~ne poslovne linije. ugovorene ili zakonske odgovornosti. 28) Ibidem. {pekulativna kategorija uklju~uje tri glavna finansijska poslovna rizika: kredit. kao deo napora u skupljanju informacija o izlo`enosti riziku. str. (4) {pekulacije.

dati u pregledu 12-2. Teku}e zadr`avanje 90 120 dana kao limit efektivnosti Sve banke Podaci sa tr`i{ta Promena cena vrednosnih papira i dividende preko ugovorene cene Trgovanje na tr`i{tu deonica Dnevno za dane trgovanja Izvor Frekvencija Raspolo`ivost Samo za banke koje aktivno trguju 29) Joseph F. Sinkey.4.specijalna procena obrade podataka i drugih klju~nih operacija povezanih sa utvr|ivanjem interne me|uzavisnosti i u~e{}a izlo`enosti.godi{nji ‘budu}i’ pregled upozorenja izlo`enosti gubicima. str. .pripremanje godi{nje dokumentacije o utvr|ivanju rizika za operativne jedinice.2. kao {to je utvr|eni intervju. ali ~e{}e za problemati~ne banke Sve banke Finansijski izve{taj Izve{taj o uslovima. pregled literature svetskog bankarstva i osiguranja za nove i neuobi~ajene slu~ajeve gubitaka. Eisenbeis. (2) Drugo. Edited by: Richard C. deo ovih tehnika. Indikatori rizika poslovne banke Postoje tri vrste podataka za identifikaciju potencijalnih rizika29) u poslovanju banke: (1) podaci za pregled . 1985. Jr. (2) podaci iz finansijskih izve{taja i ra~unovodstva. John Wiley & Sons. treba da slu`i za kreiranje svesnosti poslovnog personala o izlo`enosti riziku.).: Regulatory Attitudes Toward Risk. 361-362. prihodu i dividendi (ra~unovodstveni podaci) Izve{tavanje bankarskim agencijama Za najve}e banke.PROCES UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 389 - revizija glavnih ugovora i pravnih sporazuma sa stanovi{ta izlo`enosti riziku prihva}enom u ovim dokumentima. 12. . Pregled 12-2: Izve{taji i podaci za identifikaciju potencijalnih rizika banke Opis Istra`ivanja poslovanja banke Klasifikacija aktive i vrednovanje ban~inih politika. Aspinwall and Robert A. New York.istra`ivanje poslovanja banke. . fizi~ke inspekcije i/ili izve{taji na klju~nim lokacijama banke (oprema za obradu podataka. telegrafske transfer lokacije itd. godine. prakse i procedura Pregled banaka na terenu Obi~no samo jednom godi{nje. (3) podaci sa tr`i{ta (povratni). a me|u ostale se mogu uklju~iti: .

u knjizi: The Bankers’ Handbook. godine. Baughn. ali ne efektivno Samo nekoliko komentara u vezi sa ovim podacima. D1 = dividenda na kraju godine. 1988. ako je cilj sistema ranog upozorenja da slu`i kao pomo} u rasporedu banaka za predgled (revizuju). 12. P = sada{nja cena. str. Dill: Tools and Techniques to Implement Asset/Liability Management. ^etvrto. Tre}e. Illinois. Storrs and Charls E.3. Preuzimanje rizika od strane banke ili kapacitet banke za preuzimanja rizika je limitiran: 30) (1) veli~inom kapitala banke. godi{nji prinos na deonice (H) sastoji se od dobitka prinosa i dividendnog prinosa (dobitka) ili u simbolima: P1 − P0 H = P⋅ P0 P0 + D1 gde je: H = godi{nji prinos na deonice. Third Edition. onda istorija prethodnih pregleda treba da obezbedi va`ne informacije. naravno. po{to bankari ponekad poku{avaju iskriviti ili ulep{ati svoje finansijske izvestaje. klasifikacija aktive sastoji se uglavnom od procene revizora da }e nastati gubici na kreditima ili su sumnjivi ili ispod standarda. Dow Jones-Irwin. (2) obimom depozita banke. tr`i{ni podaci mogu biti pouzdaniji. Prvo. 347. determinisano veli~inom P1 u odnosu na Po. Drugo. Homewood.3.PROCES UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 390 vrednosnim papirima Odli~na Dobar / Odli~an Ne koristi se Pouzdanost Potencijal ranog upozorenja Teku}a upotreba Dobra Kasnija istra`ivanja treba da budu relevantna Te{ka Dobra Dobar Koristi se. MERENJE RIZIKA POSLOVNE BANKE 12. P1 = cena na kraju godine. Problem merenja i alokacije rizika banke Ostvarivanje profita podrazumeva preuzimanje odre|ene veli~ine rizika. Pove}anje ili sni`enje cene je. 30) Dr Arnold A. . Thomas I. Po = cena na po~etku godine.1. Walker. Edited by: William H.

Po{to je limitiran. Bazirano na povoljnim prilikama i {ansama banke. ekonomskim izgledima i prognoziranom odnosu rizik .2. 348.kreditni raciji Slika br.nabavke Rizik produkcije usluga: .pogre{no ulaganje sredstava Rizik kamatne stope Cilj motrenja: . RIZIK BANKE Rizik kapitalnih izdataka: . rizik “proizvodnje” usluga i finansijske rizike (kamatne stope.sistem bankomata .PROCES UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 391 (3) regulacijom i (4) kreditnim rejtingom.likvindnost .rast kredita . kapacitet rizika banke mora biti alociran me|u njegove razli~ite korisnike na na~in da maksimizira o~ekivani profit.upravljanje gotovinom .profit. Klasifikacija rizi~ne aktive banke 31) Ibidem. menad`ment banke odre|uje osnovnu strategiju i na~in alokacije raspolo`ivog kapaciteta rizika.nabavke Finansijski rizik (ALCO) Rizik pogre{nog ulaganja {tedi{e Cilj motrenja: .alokacija kredita . .trust poslovi .diskontno poslovanje .GAP (razlika izme|u aktivnih i pasivnih kamatnih stopa) Kreditni rizik Cilj motrenja: . kredita i finansiranja).mre`a filijala . str. Tome se moraju prilagoditi organizaciona struktura. Tipovi rizika uklju~uju izlo`enost kapitala riziku. broj zaposlenih i kompjuterska podr{ka da bi napori i poslovna aktivnost banke u ovom delu bili efektivni. 12. Ovde se ne}emo upu{tati u metode i na~ine merenja rizika kamatne stope. onda je odgovaraju}i komitet (odbor) odgovoran za upravljanje tim finansijskim rizikom. kreditnog rizika i rizika likvidnosti.3. kreditnog rizika i rizika likvidnosti. ona mora koordinirati politike: rizika kamatne stope. 12-7: Veza merenja rizika i sistema alokacije31) Kad menad`ment tim odlu~i koliki je kapacitet rizika namenjen za finansijski rizik. Merenje rizika i sistem alokacije pokazuje slika 12-7. Bez obzira u koji posao banka ulazi.kompjuterski sistem .

Effective Controls and Procedures. Bankers Publishing Company. 77-78. kao {to je to. godine. 75. Minimalni rizik 3.32) Pregled 12-3: Klasifikacija rizika. [ema klasifikacije rizika. Smatra se naime da postoji nekoliko faza kroz koje banka mora izvr{iti klasifikaciju svog poslovanja da bi realno ocenila. Ovu {emu treba da imaju svi oni koji su uklju~eni u kontrolni proces rizika banke. i (2) Moody ili Standard & Poor rejting klasifikaciju za hartije od vrednosti Pregled 12-4. {ema koja je u upotrebi u FDIC korporaciji. U tu svrhu poslu`i}emo se {emom klasifikacija rizika i rizi~ne aktive banaka. rejtinga i premija Klasifikacija rizika 1. Menad`ment tim banke (ili odgovaraju}i komitet banke). koja sledi. Gotovinski kredit 6. Thornhill: Risk Management for Financial Institution . str.Applying Cost . Rolling Meadows. treba da utvrdi standarde za reviziju i klasifikaciju rizika prema odre|enoj {emi. . ilustruje {emu klasifikacije rizi~ne aktive banke:33) Pregled 12-4: Klasifikacija pozicija rizi~ne aktive banke 32) William T. Vi{e od normalnog rizika 5. Prihvatljiv rizik 4. pa do visokog rizika). recimo. Illinois. str. da li su preuzeti rizici u okviru prihvatljivih normi.do D+ D D do F FDIC premija standardna standardna standardna +10% standardna +25% standardna +40% standardna +50100% [ema klasifikacije rizika u FDIC korporaciji zasnovana je: (1) na klasifikaciji 6 grupa rizika (od normalnog. zasnovana je na proceni svih rizi~nih pozicija aktive banke koriste}i: (1) preglede kreditnih rejtinga kredita banke. Visoki rizik Alfa rejting A+ do AB+ do BC+ do C C. 1990. koja je u upotrebi u FDIC agenciji (‘Federal Insurance Deposit Corporation’) odnosno u Federalnoj korporaciji za osiguranje depozita banaka u SAD. 33) Ibidem.PROCES UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 392 Izlo`enost poslovanja banke riziku mo`e se sagledati preko bilansnih pozicija aktive. [ema klasifikacije rizika FDIC sa rejtingom i premijom vidi se na pregledu 12-3. Normalan ili bez rizika 2. (2) na alfa rejtingu sistematizovanom od A pa do F i (3) na FDIC premiji za osiguranje rizika od standardne do uve}ane za 100 procenata.

osigurani ____ .prva ____ .u ratama (otplate) ____ .poljoprivredni ____ .nekretnine ____ .sezonski ____ .nenamenski (“ATM”) ____ .ostali ____ Ukupno krediti: ____ b) Hipoteke .PROCES UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 393 Klasifikacija rizika aktive 1.druga ____ .neosigurani ____ .robni ____ .studentski ____ .ostale ____ Ukupno hipoteke: ____ c) Privredni . Krediti a) Potro{a~ki .ban~ini akcepti ____ 1 Stepeni rizika 2 3 4 5 6 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ . Vrednosni papiri (a) Investicioni portfolio ____ (b) Trgova~ki portfolio ____ 2.

Nov~ana tr`i{ta a) Fju~ersi ____ b) FX kupljeni ____ c) FX prodati ____ d) Ukupno: ____ 4.PROCES UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 394 .ostalo ____ Ukupno privredni: ____ 3.repos ____ .participacije ____ .strane banke ____ .akreditivi ____ . Drugi vanbilansni rizici a) Stendby L/Cs ____ b) Ostalo ____ c) Ukupno: ____ 5.strane firme ____ .lizing opreme ____ .terminski ____ .strane dr`ave ____ . Ponovno zaposednuta aktiva: a) Nekretnine ____ b) Drugo ____ c) Ukupno: ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ .

U jednoj bankarskoj instituciji to je lak{e re}i nego uraditi. Proces kontrole i procene rizika banke Kontroli rizika se ~esto pripisuje kao da je srce procesa upravljanja rizikom. Njen cilj . pa ~ak i radne komitete radi efektivne kontrole rizika u svom poslovanju. da li je banka preduzela vi{e rizika u bilo kojoj klasifikaciji ili u agregatu od planiranog.3.3. Naime. Ako takvih slu~ajeva ima. menad`mnet tim treba da inicira odgovaraju}e upravlja~ke akcije da se elimini{u ili smanje takvi rizici {to je mogu}e pre. Bez centralne koordinacije i upravljanja rizikom te{ko se mogu posti}i rezultati kontrole adekvatni naporima. Incijalna teza podr{ci naporima efektivne kontrole rizika tra`i koordinaciju kontrolnih mera u okviru op{tih organizacionih ciljeva. koordinacija napora kontrole rizika treba da dolazi sa vrha. .eliminacija rizika gubitka ili najmanje redukcija finansijskog uticaja od bilo kojeg gubitka i njenog mesta u kontinuitetu upravljanja rizikom je u verovanju da je ona bolja da ubla`i potencijalne gubitke nego jednostavno da finansira njihove tro{kove. menad`ment banke bi treba da odredi. Pojedine banke u razvijenim zemljama imaju formirane posebne slu`be. 12. to je klju~ni elemenat koji diferencira upravljanje rizikom od upravljanja osiguranjem.PROCES UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 395 Agregati ukupno: ____ Standard/Regularni kriterij ____ Komparacija sa dve prethodne linije ____ Povoljna pozicija ____ Nepovoljna pozicija ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ Posle detaljne revizije rizika u navedenom pregledu. U su{tini. ^injenica je da je situacija u vezi sa naporima za kontrolu rizika ~esto fragmentarna i administrativno se pristupa kontroli u razli~itim podru~jima menad`menta. Pri tome }e mnogo pomo}i pisana politika kontrole rizika banke prihva}ena od top menad`menta i sa kojom su upoznati svi zaposleni.

str. (5) finansijsku reviziju i kontrolu (revizorski napori treba da se smatraju kao integralni deo op{teg organizovanog programa kontrole rizika. . testiranje i a`uriranje planova. izgradnje i odr`avanja imovine banke. otkupnine i procedure osloba|anja i programe obuke voza~a i korisnika transportnih sredstava banke). revizorska funkcija i funkcija obezbe|enja u banci smatraju se kao ‘o~i i u{i’ napora upravljanja rizikom banke. (8) druge napore kontrole rizika (koje su ~esto decenralizovane i uklju~uju: kontrolu izlo`enosti gubitku sredstava automatizovanog operativnog poslovanja. Proces kontrole rizika podrazumeva i maksimalne napore za smanjenje rizika i potencijalnih ili stvarnih tro{kova gubitka. Walker. osiguranja i drugih glavnih propisa za va`na pravna dokumenta). (6) kontrolu ugovornih obaveza ({to podrazumeva odr`avanje produktivne radne veze sa ban~inom internim i eksternim pravnim savetnikom za reviziju od{teta. sigurnost elektronskog tranfera sredstava itd.PROCES UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 396 U ve}ini banaka efektivno koordiniran program kontrole rizika obuhvata slede}e oblasti: 34) (1) aktivnosti sigurnosti i obezbe|enja banke. 1988. Edited by: William H. Illinois. (7) planiranje nepredvi|enih slu~ajeva i nesre}a (efektivni plan nepredvi|enih slu~ajeva mora uklju~iti slede}e: obaveze menad`menta. 35) Ibidem. {to pretpostavlja korisne i aktuelne informacije. Thomas I. funkcije pregleda i revizija. 451. (4) kontrolu i za{titu procesa obrade podataka i operativnih centara banke (u nekim bankama su ove funkcije razdvojene ili decentralizovane). Dow Jones-Irwin. koje su integralni deo procesa upravljanja imovinom i rizikom izazvanim vatrom i drugim direktnim fizi~kim o{te}enjima i opasnostima). Homewood. Hoffman: Risk Management. Third Edition. aktivnosti kreditiranja. u knjizi: The Bankers’ Handbook. (2) aktivnosti sigurnosti ljudskih resursa (koje obuhvataju za{titne mere od kidnapovanja. Eventualni propusti u svim navedenim oblastima mogu se korigovati naporima koordinacije kontrole rizika. 448-449. centralnu koordinaciju i upravljanje. (3) kontrolu za{tite i odr`avanja imovine banke (ovde se podrazumevaju aktivnosti planiranja. godine.). u~e{}e organizacionih jedinica. Storrs and Charls E. Navodimo jedan primer matrice utvr|ivanja rizika u banci. Takve informacije treba da omogu}i stalni efektivni monitoring sistem svih programa kontrole rizika. pisana dokumenta. fleksibilnost-prilagodljivost promenama).35) 34) Douglas G. Baughn. str. posebno u podru~ju interne i eksterne izlo`enosti kriminalu.

500.4.3. godine postavljen je jedan izoregulatorni generator. ali odr`avanjem najni`ih op{tih i direktnih tro{kova iz godine . 3. 12. Maksimalna verovatno}a gubitka Osoblje u upravljanju procesom obrade podataka i upravljanju rizikom imaju konstruisan scenario {teta. godini. Snaga kopija: 1981. podaci u fajlovima se kopiraju (‘backup’) dnevno. IZLO@ENOST GUBITKU Ekstra tro{kovi operativnih centara Tro{kovi podvrgnuti kontinuitetu poslovanja procesa obrade podataka. svi duplikati se ~uvaju na posebnom mestu. Finansiranje i osiguranje rizika banke Primarni cilj finansiranja rizika je da obezbedi banci dovoljna sredstva za saniranje eventualno nastalih situacija gubitaka. Aktivnosti programirane za naredne dve godine: Hardware backup: Banka }e se pretplatiti na brzi servis za backup za procesne aplikacije.25 miliona. U to }e se uklju~iti i redosled godi{njeg testiranja. MERE KONTROLE RIZIKA Glavne aktivnosti na licu mesta Hardware backup: neformalni sporazum sa prijateljski raspolo`enim konkurentom. Ve}i po`ari u prostorijama telekomunikacionih centara. operativnih centara u slu~aju direktne fizi~ke {tete i gubitaka. i pri tome nije do{lo do prekida procesa obrade podataka. koje bi mogle izazvati posledice u procesu 4-6 meseci na alternativnom mestu.PROCES UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 397 Pregled br. koji su se desili u 1985. Program finansiranja ban~inog rizika treba da bude tako oblikovan da obezbedi najve}i stepen stabilnosti i tro{kova pokri}a. 2. proveru i tranzit. imali su posledicu u vlasni~koj {teti $ 7. Software backup: aplikacije se kopiraju (‘backup’) nedeljno. Kontrola okru`enja kopija (‘backup-a’): 1986. godine instaliran je jedan pomo}ni erkondi{n u prostriji za obradu podataka. Ekstra izdaci i tro{kovi su procenjeni na $ 2. 12-5: Matrica programa kontrole rizika 1. Plan nepredvi|enih slu~ajeva: U vezi sa {iroko postavljenim planom napora banke bi}e sa~injen i plan obrade podataka. PROCENA RIZIKA Izlo`enost gubitku Banka nije nikad pretrpela zna~ajan gubitak u procesu obrade podataka.

12. deoni~ki kapital i nivo duga. rezerve sredstava ili knjigovodstvene rezerve za gubitke. zatim varijacije toka gotovine ili retrospektivna procena planova. postgubitno finansiranje ili aran`mane u~e{}a u riziku kroz vezane osiguravaju}e kompanije. MERE ZA[TITE BANKE OD MOGU]IH RIZIKA 12. Proces upravljanja rizikom podrazumeva da banka treba da preduzme {irok pristup finansirnju rizika u kori{}enju svih raspolo`ivih finansijskih resursa. Ovaj cilj sadr`i potrebu za: 36) (1) zadr`avanje rizika u okviru finansijskih kapaciteta banke utvr|enih studijom njenih teku}ih finansijskih resursa i upravlja~kog nivoa averzije prema riziku. a na nivou menad`ment tima rizik averzija.PROCES UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 398 u godinu sa namerom obezbe|enja njenih potreba za za{titom protiv katastrofalnog gubitka. i (3) kreaciju maksimalne stabilnosti ban~inih dugoro~nih tro{kova rizika. Hoffman: Risk Management.1. banka treba da razmotri interne metode i eksterne izvore finansiranja. U okviru direktive zadr`avanja rizika na granici za dono{enje odluka. ali time nisu limitirane. str. Walker.4. ‘normalni gubitak’ je nivo gubitka koji se o~ekuje da nastane iz godine u godinu. Third Edition. Baughn. U su{tini. dug. . To bi morao biti utvr|en gubitak po tromese~jima i na godi{njem agregatnom nivou i revidiran godi{nje u svetlu menjanja uslova. odluke se i za jedno i za drugo donose na isti ili sli~an na~in. Ovaj nivo obi~no }e se bazirati na kombinaciji faktora uklju~uju}i zaradu banke. To zna~i da banka treba da determini{e svoj godi{nji ‘bol’ ili svoju ‘jao ta~ku’ za samoosiguranje od gubitaka. Storrs and Charls E. dr`avno finansiranje ili od{tetu. Drugi mogu uklju~iti kreditne linije. Smatra se da se mo`e praviti razlika izme|u zadr`avanja rizika i limita odobravanja kredita. (2) kori{}enje eksternih fondovskih resursa (kao {to je osiguranje) sa najni`om tro{kovnom bazom za za{titu protiv katastrofe. Homewood. godine. Thomas I.4. 452. Dow Jones-Irwin. Eksterne opcije mogu uklju~iti. u knjizi: The Bankers’ Handbook. Edited by: William H. Distribucija i diversifikacija rizika 36) Duglas G. Prvi korak u ovom pristupu treba da bude razra|en organizacioni mehanizam. Interni metodi uklju~uju jednu ili vi{e alternativa kao {to su direktni expensing. konvencionalne osiguravaju}e aran`mane. 1988. Illinois. direktiva ili politika zadr`avanja rizika.

srednjoro~ne i dugoro~ne kredite). (1) Distribucija i diversifikacija rizika. na primer. Ili. gde se banka maksimalno za{ti}uje od nastanka rizika. deonica ili pak obveznica. redovnih i specijalizovanih institucija osiguranja podrazumeva: (a) osiguranje depozita kod specijalizovanih institucija odnosno agencija. ako se banka ipak odlu~i da investira ekskluzivno u deonice. Ovakav polo`aj banke na tr`i{tu zahteva da banka prona|e takve na~ine i oblike za{tite od rizika koji }e na najbolji na~in odgovarati pojedinim vrstama depozita i plasmana. Teorija diversifikacije plasmana banke polazi od toga da banka smanji rizik od nastanka mogu}ih gubitaka. {to je jo{ izvesnije. banci stoje na izboru ~etiri mogu}a na~ina: (1) distribucija i diversifikacija rizika. Na jednoj strani rizik se manifestuje u dr`anju i o~uvanju prikupljenih depozita privrede i stanovni{tva. ako kupovina . a na drugoj strani rizik se manifestuje prilikom plasiranja prikupljenih sredstava u kredite (kratkoro~ne. (3) Osiguranje depozita i plasmana kod zvani~nih organa. Plasman u jednu vrstu vrednosnih papira mo`e biti neprofitabilan. na ulaganje sredstava u samo jednu vrstu vrednosnih papira. (b) diversifikacijom kreditnog portfolija i drugih plasmana. a da se istovremeno ne smanji prihod banke.PROCES UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 399 Banka je jedna od retkih institucija koja u tr`i{nim uslovima istovremeno na sebe preuzima dvostrani poslovni rizik. U vezi sa distribucijom i diversifikacijom rizika korisno se podsetiti na dobro poznati popularni izraz ‘ne stavljaj sva jaja u jednu korpu’. (2) Samoosiguranje podrazumeva sopstveni napor banke da svojim natprose~nim profitabilnim poslovanjem {titi depozite privrede i gra|ana i plasmane preko: (a) ve}e stope adekvatnosti kapitala od prose~ne. ali je uvek manja verovatno}a da }e ‘bolest’ zahvatiti sve vrste plasmana ili. Pri izboru na~ina i oblika preventivne za{tite. ne treba da kupuje deonice samo poljoprivrede. (c) izdvajanjem i formiranjem posebnih rezervi rizika. {to podrazumeva sklapanje takvih ugovora bilo o depozitima bilo o plasmanima ili o drugim poslovnim aran`manima. hartije od vrednosti i druge plasmane. Zna~i. pogotovu ne samo jednog poljoprivrednog preduze}a. (b) osiguranje plasmana kod redovnih i specijalizovanih institucija osiguranja i (c) jemstvo i garancije dr`ave ili centralne banke za {tednju gra|ana i inokredite. (2) osiguranje kod zvani~nih redovnih i specijalizovanih institucija osiguranja. ne}e u istom stepenu. ovaj princip u tr`i{noj privredi i deregulisanom finansijskom odnosno bankarskom tr`i{tu zna~i veoma mnogo sa stanovi{ta preventivne za{tite banke od rizika. Su{tina teorije distribucije je da u plasiranju svojih sredstava banka ne sme i}i na specijalizaciju tj. uobi~ajne ili propisane. (4) Prevaljivanje rizika na poslovnog partnera ili druge u~esnike u poslu. Kad je u pitanju banka i njena poslovna aktivnost na podru~ju bilo koje vrste plasmana sredstava. (3) samoosiguranje i (4) prevaljivanje rizika na partnera u poslu.

Uz ovu funkciju. FDIC obavlja regularne funkcije: (1) pristupa. godine osigurana suma je iznosila USD 40. Isto tako.4.2. ali na znatno ni`em nivou nego kad postoji uklju~eno vi{e preduze}a iz raznih delatnosti.: Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry. godine iznosi do USD 100. Sinkey. 38) Joseph F. .PROCES UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 400 deonica treba da bude ban~ina specijalnost.37) Svaki iole stru~an i odgovoran menad`ment tim banke zahteva}e uvek da banka odobrava kredite ve}em broju poslovnih partnera sa manjim iznosima umesto manjem broju korisnika kredita sa ve}im iznosima. deonica javnih i drugih preduze}a. na primer izme|u: dr`avnih deonica. Ako se specijalizacija banke u kupovini deonica obavi samo na nivou poljoprivrede. deonica `eleznice. Kao sudskog 37) Sve poslovne banke na svetu ograni~avaju . godine. {to tako|e predstavlja osiguranje ili smanjenje rizika. kod dono{enja odluke o kreditu zna~ajno je kakvo je poslovanje komitenta odnosno kakvu distribuciju i diversifikaciju svog poslovanja ima zajmotra`ilac. po jednom ra~unu u jednoj banci. postoji i poverenje u bankarski sistem kao celinu.38) FDIC posluje po dva osnova ili kapaciteta: kao korporacija i kao sudski izvr{itelj. Third Edition. 12 % ili pak 15 procenata. 200. Me|utim. 1989. 25%) od iznosa kreditnog potencijala jednom zajmotra`iocu ili pak druga ograni~enja u pogledu plasmana banke. oni istovremeno vrlo malo znaju {to je FDIC. ali vrlo malo znaju i o osiguranju depozita i poslovanju FDIC. Do 1982. MacMillan Publishing Company. New York. (2) istra`ivanja. Jr. po{to mu preti ‘domino efekt neuspeha’ od naglog povla~enja depozita. Diversifikacija je isto tako va`na sa stanovi{ta za{tite protiv gubitaka. Osigurana suma depozita od 1982.limitiraju visinu kredita jednom zajmotra`iocu na odre|enom nivou od na primer. onda kupovina treba da bude distribuirana. deonica poljoprivrede. 10 %. onda se distribucija rizika osigurava samo u okviru razli~itih preduze}a iz poljoprivrede. 12. dok ljudi znaju da su njihovi depoziti osigurani. Rezultat ovog osiguranja je poverenje u bankarski sistem.000. Prakti~na primena ovog principa je inkorporirana u klju~na zakonska akta o bankarskim i finansijskim institucijama u smislu da banka ne mo`e dati kredit vi{e od 10 % (ili vi{e. Kao rezultat toga. Osiguranje depozita privrede i gra|ana Depozitno osiguranje je najva`niji faktor u izgradnji poverenja javnosti u pojedine banke. str. (3) regulacije depozitnih stopa i (4) dispozicije neuspe{nih i slabih banaka. po{to razna dospe}a vrednosnih papira omogu}avaju razli~ite termine naplate.000. U svojoj delatnosti kao korporacije ona ispla}uje osigurane depozitare i obezbe|uje potrebno finansiranje i garantovanje izvr{itelju.

Community. To je osnova za visinu premije za osiguranje depozita. sada se pla}a 1/12 procenta od 1 procenta mese~no. godine. Regional and Global. 25 %. nepokretnosti. Graddy and Austin H. na osnovu ~ega se dobija ukupan rejting banke kao institucije. Kako smo videli ranije. Osnovni kvalitet koji zaloga treba da ima jeste njena utr`ivost tj. Inc. FDIC vr{i klasifikaciju aktive i utvr|uje standarde rizika za pojedine pozicije rizi~ne aktive.. oprema. To su: (1) zaloga. ~iji iznos slu`i kao redukovanje rizika mogu}ih gubitaka u 39) Duane B. . Osiguranje i samoosiguranje plasmana banke Za{tita banke od rizi~nih plasmana mo`e se vr{iti na vi{e na~ina. Na to primenjuje odre|ene rejtinge za kredite i za obveznice.39) Depozitno osiguranje predstavlja jedan atipi~an ugovor kojim depozitar eksplicitno ne preuzima obavezu pla}anja premije osiguranja. pa ~ak i dvostruko tj.4. koja varira i mo`e biti ve}a od standardne za 10 %. Thornhill: Rik Management for Financial Institutions . dok je fond rizika izraz samoosiguranja banke. Osigurane banke u SAD pla}aju fiksnu godi{nju premiju ili procenu 1/12 od 1 procenta od njihove ukupne vrednosti procenjenih depozita od strane FDIC (‘Federal Deposit Insurance Company’). Zaloga i institucionalno osiguranje predstavljaju osiguranja uz pomo} tu|ih sredstava ili institucija. (2) institucionalno osiguranje i (3) fond rizika. Spencer: Mnaging Commercial Banks . Illinois. po{to nominalno banka pla}a to osiguranje.3. 1990. str. i stopa osiguranja koju primenjuje FDIC je posle 1980.). 608611. mogu}nost prodaje na tr`i{tu. godine. udvostru~ena: umesto 1/24 procenta. proizvodni kapaciteti. Englewood Cliffs. Savremena bankarska teorija i praksa banaka razvijene tr`i{ne privrede izgradile su nekoliko modela za{tite banaka od rizi~nih plasmana. zalihe kurentnog materijala i gotove robe. New Jersey. 76. Bankers Publishing Company. potra`ivanja. 100 procenata.PROCES UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 401 izvr{itelja.Applying Cost-Effective Controls and Procedures. Rolling Meadows. Rizi~nost kredita je u funkciji roka du`ine otplate kredita odnosno roka u kojem kredit treba da se otplati odnosno vrati. godine. deonice itd. primarna obaveza FDIC je da pravedno distribuira aktivu bankrotiranih banaka depozitarima i op{tim kreditorima. 40) William T. vrednosni papiri. obveznice. 40 %. str. (1) Zaloga je jedna vrsta osiguranja kredita kad banke imaju kreditno pokri}e kao zalogu u obliku razli~itih vrsta imovine ili aktive du`nika (kao {to su fizi~ka trajna dobra. Sa porastom izlo`enosti banaka riziku. 40) 12. 1990. Prentice-Hall.

U bankarskoj praksi zaloga pojednostavljuje proceduru odobravanja kredita i omogu}ava kreditiranje i onih zajmotra`ilaca koji imaju marginalnu kreditnu sposobnost. regled 12-6: Fondovi kreditnih rizika u nekim ameri~kim bankama41) Banka Iznos duga u mlrd. slabe ekonomske performanse i nezadovoljavaju}i obim profita. Business Section. Zaloga je. str. ona nije garancija da }e se kredit vratiti odnosno platiti. u tom pogledu. visok stepen zadu`enosti. septembra 1989. Za 1988. tr`i{na vrednost zaloge mora biti najmanje jednaka ili ve}a od vrednosti kreditnog potra`ivanja i zavisnih tro{kova naplate iz zaloge u momentu nastanka kreditnog rizika. . I u praksi na{eg bankarstva se pokazala efikasnom i korisnom kao vid pokrivanja rizika u oblasti stambenih kredita i kredita za redovno poslovanje. Zaloga ima dva obele`ja: - prvo. nego na~in pokrivanja rizika eventualno o~ekivane kreditne nesposobnosti ili delinkvencije du`nika. po{to se na osnovu pokri}a sti~e prioritet naplate kreditnog potra`ivanja u slu~aju bankrotstva du`nika. (3) Fond rizika banaka. ‘tre}eg sveta’. godine. drugo. podatke o visini formiranih fondova kreditnih rizika za sedam ameri~kih banka.PROCES UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 402 slu~aju da du`nik nije u mogu}nosti da otpla}uje kreditnu obavezu u ugovorenim rokovima. godinu navodimo u pregledu 12-6. 35. Posebni oblik osiguranja kredita je institucionalno garantovanje ili obezbe|ivanje bankarskih kredita kod specijalnih dr`avnih institucija. Primarno pravo kreditora i - zadovoljavaju}a realna procena vrednosti zaloge su klju~ne poluge za pokrivanje gubitaka u slu~aju nastanka kreditnog rizika. slabu finansijsku poziciju. Re~ je uglavnom o izvoznim kreditima za koje poslovne banke sa ovim institucijama ugovaraju metode i instrumente osiguranja naplate kreditnog potra`ivanja u odgovaraju}em obimu i pod odgovaraju}im uslovima. u funkciji ja~anja obezbe|enja kreditora od rizika. Zna~aj kreditnog rizika u bankarskom poslovanju mo`e se najbolje sagledati na primeru nekoliko velikih ameri~kih banaka u rezervaciji sredstava za pokrivanje gubitaka po osnovu nemogu}nosti naplate kredita odobrenih firmama u zemljama tzv. (2) Institucionalno osiguranje. US dolara Izdvojeno u fond rizika 41) Prema The New York Times-u od 23.

te mu i zvani~no odobrila kredit.0 7.0 ili 32 % 1.2 4.godine) pokazuje.4. osnovnih i internih banaka (izme|u 1975 i 1990.9 4.9 ili 30 % 2. Chase Manhattan 5.9 2. banka koja obavezno u~estvuje u . Praksa na{ih bankarskih institucija iz vremena udru`enih.PROCES UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 403 1.5 ili 31 % 1. koji nema ili nije voljan dati zalogu u vidu imovine kao vid sigurnosti vra}anja kredita banci.0 6. J. Tada bi komitent vratio sredstva internoj banci. Ovo pokazuje koliko je ozbiljan problem rizika naplate dugova odnosno kredita odobrenih zemljama ‘tre}eg sveta’. Drugim re~ima. Chase Manhattan sa 32 % na 48%. Vo|eni zajedni~kim problemom.4 8. a interna banka osnovnoj banci.P.3 ili 29 % Uvidev{i ubrzo da su potcenili ovaj problem. te napora banaka i na~ina za njegovo re{avanje. Citicorp 2. Manufactures Hanover Trust 4. Morgan 7. a interna banka bi tako ‘dovela’ komitenta u stanje zadovoljavaju}e likvidnosti. banka }e zajmotra`iocu odobriti kredit ako obezbedi garanciju druge banke ili druge likvidne firme.9 mlrdi US dolara. to pokri}e je u proseku iznosilo ~ak 38 procenata ili 16. Bankers Trust UKUPNO: 9. P.2 ili 24 % 1. Time bi krug ‘popravke’ nelikvidne pozicije komitenta bio zatvoren. 12. a nakon korekcije navedene tri banke. Kako navedeni podaci pokazuju. kod koje je komitent. neke od ovih banaka su naknadno pove}ali iznose fondova rizika i izdvojile u rezerve za otpis dugova: Manufacturers Hanover Trust sa 23 % na 38 %. Banka bi odobrila pozajmicu (kratkoro~ni kredit) internoj banci. svaki partner nastoji da preuzme na sebe {to manji poslovni rizik. To se de{avalo u onim slu~ajevima kad je na primer.0 ili 29 % 12. banke su fondovima rizika u proseku pokrile 29 % ukupnog iznosa duga. J. {to zna~i da }e ta druga banka ili firma vratiti kredit banci.6 ili 23 % 2. Ina~e u obavljanju spoljnotrgovinskih poslova. ako to propusti da vrati korisnik kredita.4 42. Bank America 3. Banka bi tada ocenila da komitent ima izmirene dospele obaveze i da je kreditno sposoban. da je bilo odobravanja kredita za premo{}avanje problema nelikvidnosti pojdinih banaka i firmi.4. banka formalno ‘popravljala’ poziciju nelikvidnosti svog komitenta. tokom poslovnih pregovora i koncipiranja ugovornih klauzula. Prevaljivanje rizika na druga lica Postoje odre|ene okolnosti u kojima banka odobrava kredit zajmotra`iocu.0 3. Morgan sa 18% na ~ak 78 procenata.1 ili 18 % 1. Me|utim. ovi fondovi rizika pojedina~nih banaka prerasli su u neke vrste zajedni~kih fondova rizika na konzorcijalnoj osnovi.4 mlrde US dolara od ukupno 42. Chemical Bank 6.

(ima 11 klauzula). Beograd. 1986. Rolling Meadows. Regional and Global. Dow Jones-Irwin. Douglas G. New Jersey. Illinois.. Duane B. 1990. Bankers Publishing Company. 1989. koje defini{u obaveze kupca i prodavca u vezi sa ugovorenim poslom i precizan momenat prelaska rizika sa prodavca na kupca za svaku ugovorenu klauzulu. Beograd. Stru~na knjiga. John Downes and Jordan Elliot Goodman: Dictionary of Finance and Investment Terms. Joseph F. Storrs and Charls E. July 1983. kada su usvojena dva nova termina.godine na kongresu MTK odr`anom u Montrealu. INCOTERMS predstavlja skra}enicu i zna~i: International Rules for the Interpretation of Trade Terms. Prva Pravila su doneta 1936. str. Risk Management Glossary. Illinois. Prentice-Hall. U ovom poslu se primenjuju poznati trgova~ki termini ili klauzule. Inc. Third Edition. Gorge Vojta: The Magazine of Bank Administration. Walker. 1967. Thomas I.godine. William T.) u {to ve}oj meri prevali na drugog partnera (kupca ili prodavca). u knjizi: The Bankers’ Handbook. 1990.godine na kongresu MTK odr`anom u Be~u. New York. Jr. Sinkey. Finnerty: Corporate Financial Analysis: A Comprehensive Guide to Real-World Approaches for Financial Managers. Nau~na knjiga. Homewood. 1990. Rolling Meadows. Graddy and Austin H. Englewood Cliffs. Spencer: Managing Commercial Banks Community. John D. 1985. 140-166. Hoffman: Risk Management. 3. Third Edition. 6. Vidi detaljnije: Mr Budimir Staki}: Priru~nik za spoljnotrgovinsko poslovanje. Risk and Insurance Management Society. Illinois. New York. New York. godine. nastoji da rizike (kao {to su robni. 42) . New York. kada su zamenjena Pravila donesena 1936. Thornhill: Risk Management for Financial Institutions Applying Cost-Effective Controls and Procedures. poznatiji pod skra}enicom INCOTERMS42).godine od strane Me|unarodne trgovinske komore u Parizu. Edited by: William H. 1986 4. 1991. Bankers Publishing Company. 10. Barron”s. 11. 5. LITERATURA: 1.PROCES UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 404 trgova~kim pregovorima sa svojim komitentom. Barrons. Dr Dragoljub Dragi{i}: Teoriske osnove istra`ivanja tr`i{ta. 1988. 9.Thornhill: Risk Management for Financial Institutions Applying Cost-Effective Controls and Procedures. McGraw-Hill Book Company. Thomas Fitch: Dictionary of Banking Terms. 8. 7. deviznog kursa itd. Third Edition. 2. MacMillan Publishing Company. finansijski. Dopunjavana su do sada dva puta: 1953. 1990.: Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry. i 1967. Wiliam T. Baughn. New York.

edited by David B. 1985. Baughn. Englewood Cliffs. 17. Dr Arnold A. Walker. 1980. Third Edition. Johson and Richard D. Zenoff. Ballinger Publishing Company. u knjizi: The Bankers” Handbook. 14. Preader. Emmanuel N. New York. New York. u knjizi: Marketing Financial Services. Hempel: Management Policies for Commercial Banks. Cambridge. 1984. Third Edition. Dow JonesIrwin. Homewood. Johnson: Commercial Bank Management. Massachusetts. John Wiley and Sons. 1998.PROCES UPRAVLJANJA RIZIKOM POSLOVNE BANKE 405 12. Storrs and Charls E. Illinois. septembra 1989. The Dryden Press. Frank P. Chamberlain and James C. 16. 15. Prentice-Hall. Joel Bessis: Risk Management in Banking. 13. 19. New York. Charlotte A. John Wiley and Sons. Thomas I. 1989. The New York Times od 23. New Jersey. Howard Crosse and George H. 1988. Lam: Marketing Thrifts: Escaping the Gap Trap. . 18. Dill: Tools and Techniques to Implement Asset/Liability Management. Edited by: William H. 1985. Second Edition. New York. Eric H. Roussakis: Commercial Banking in an Era of Deregulation. Compton: Inside Commercial Banking.

DEO PETI UPRAVLJANJE PORTFOLIO RIZICIMA BANKE S a d r ` a j p e t o g d e l a: Upravljanje rizicima kreditnog portfolija banake Upravljanje rizikom portfolija hartija od vrednosti Upravljanje rizikom portfolija kamatne stope Upravljanje rizikom portfolija deviznog kursa Upravljenje rizikom portfolija vanbilansnih aktivnosti banke 1 • • • • • .

opcije i svopovi su derivati preko kojih se banka {titi od rizika kamatne stope i rizika deviznog kursa. Izlo`en je u pet glava: • • • • • Upravljanje kreditnim rizikom banke. Naime. Istovremeno. Za uspe{no poslovanje hartijama od vrednosti banka treba da prati indikatore aktivnosti na tri nivoa: privrede kao celine. oni posredno uti~u i na smanjenje kreditnog rizika (hartije su manje rizi~ne). Upravljanje rizikom deviznog kursa. Rizik kamatne stope pro`ima celokupno poslovanje banke. preko kojih kategorija banka preuzima na sebe rizike plasmana u su{tini tu|ih sredstva i tako ostvaruje potrebne prihode. Upravljanje rizikom kamatne stope. kamata na kredite je najve}i. Terminski ugovori. Kamata predstavlja cenu novca kojim banka posluje. Otuda je upravljanje kreditnim rizikom od izuzetnog zna~aja za menad`ment tim banke. grane kojoj pripada emitent hartija i rezultate samog emitenta hartija od vrednosti. je analiza i ocena kreditne sposobnosti zajmotra`ioca.UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE 407 Napomene uz sadr`aj petog dela knjige Upravljanje portfolio rizicima predstavlja upravljanje rizicima srodnih poslova u banci. Upravljanje rizikom hartija od vrednosti. Akcenat je dat na plasmane. Stoga je upravljanje rizikom kamatne stope bitno za uspe{no poslovanje banke. kako poslove u pasivi tako i poslove u aktivi. Naro~ito su va`ni odnosi kamatno osetljive aktive i kamatno osetljive pasive. Upravljanje rizikom vanbilansnih aktivnosti podrazumeva valorizovanje i svo|enje rizika vanbilansnih aktivnosti. Slede}i po obimu i zna~aju za prihode banke su plasmani u hartije od vrednosti. pa prema tome i najva`niju izvor prihoda banke. Banka treba da se {titi od vanbilansnih rizika tako {to treba da ima jasne i precizne procedure za ove poslove naro~ito u ugovaranju obaveza banke. gde mo`e da se javljaju pozitivni negativni jazovi – gep-ovi. na kreditne rizike u bilansu banke. Mada su plasmani u hartije od vrednosti zna~ajni i za odr`avanje likvidnosti banke. i Upravljanje rizikom vanbilansnih aktivnosti. ovaj deo knjige fokusira portfolio rizike banke i zato je najobimniji. . kamatnu stopu i devizni kurs. preko faktora konverzije. Krediti predstavljaju najobimniji portfolio plasmana svake komercijalne banke. Centralna ta~ka u upravljanju kreditnim rizikom kako kratkoro~nih tako i dugoro~nih kredita.

UPRAVLJANJE RIZIKOM KREDITNOG PORTFOLIJA BANKE OKVIR TRINAESTE GLAVE: • • • • • • Su{tina i vrste kreditnog rizika banke Kreditna politika i odlu~ivanje o kreditu Upravljanje rizikom kratkoro~nog kredita Upravljanje rizikom dugoro~nog kredita Upravljanje rizikom kreditiranja stanovni{tva Upravljanje rizikom me|unarodnog kredita . GLAVA 13.UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE 408 Jedine dve ta~ke u kreditiranju su izvesne: odobravanje i naplata kredita. Ono izme|u je borba sa rizikom!.

Sinkey.1. funkcija kreditnog rizika mo`e se izraziti kao: 1) kreditni rizik = f (interni faktori. Polaze}i od ovako datog op{teg okvira modeliranja kreditnog rizika ili kvaliteta kredita. odnosno da li }e biti spreman onda kad kredit dospeva. New York. kreditni rizik ili kvalitet kreditnog portfolija banke zavisi od dva seta faktora: (1) egzogenih faktora (stanje ekonomije. 1) Joseph F. i (2) da li je zajmotra`ilac s p r e m a n da vrati kredit koji namerava da uzme. Zato banka kao kreditna institucija mora obaviti sva prethodna sagledavanja i analizu poslovanja zajmotra`ioca. ali i posledi~no.UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE 409 13. bez obzira da li je re~ o pojedincu kao vlasniku firme ili doma}instvu ili je re~ o preduze}u. eksterni faktori) Iako je modeliranje kreditnog rizika odnosno njegove funkcije relativno lako postaviti u op{tem obliku. 1989. Su{tina kreditnog rizika Rizik je neraskidiva komponenta svakog prose~nog ili normalnog kreditnog posla. Jr. . Na mogu}nost i volju zajmotra`ioca ili korisnika kredita uti~u mnogobrojni faktori. Kreditni rizik banke podrazumeva nemogu}nost ili nevoljnost zajmotra`ioca da odobreni i iskori{}eni kredit mo`e i ho}e da vrati banci. Klju~nu ulogu u tom procesu imaju analiza i ocena kreditne sposobnosti zajmotra`ioca.: Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry. Klju~na uloga analize i ocene kreditne sposobnosti zajmotra`ioca. kako oni koji su pod kontrolom zajmotra`ioca tako i oni koji su van kontrole zajmotra`ioca ili korisnika kredita. SU[TINA I VRSTE KREDITNOG RIZIKA 13. veoma je slo`en proces njegovog konkretnog utvr|ivanja i merenja. jeste u tome da se unapred odnosno pre zaklju~enja ugovora o kreditu {to preciznije utvrdi: (1) da li je zajmotra`ilac s p o s o b a n da vrati kredit koji namerava da uzme. odnosno da li }e biti sposoban onda kad kredit dospeva. Praksa ameri~kih banka u ovom segmentu bankarskog poslovanja je veoma razu|ena. 492-494. Naime. str. godine.1. MacMillan Publishing Company. korporaciji ili kompaniji. za{titila od mogu}ih kreditnih rizika. prirodne okolnosti) i (2) endogenih faktora (delokrug upravlja~ke diskrecije i filozofije). kako bi se preventivno.1. pa su se razvile razne koncepcije i modeli za analizu i ocenu kreditne sposobnosti zajmotra`ioca.

pri ~emu se polazilo i od razli~itih na~ina merenja. 303. i 229.Garcia: Encyclopedia of Banking and Finance. Moralni rizik se vezuje za li~ne osobine zajmotra`ioca. str. kori{}enja i vra}anja kredita odnosno kreditna sposobnost zajmotra`ioca merila se tradicionalno merenjem imovine zajmotra`ioca. Revised and Expanded. Zagreb. koji su fokusne ta~ke analize i ocene kreditne sposobnosti. Bankers Publishing Company. godine. {to je predstavljalo relativno sigurnu osnovu poverenja banke u zajmotra`ioca. Sam pojam kreditne sposobnosti razli~ito je definisan u literaturi. 3) Banka se pre odobravanja kredita mora. uveriti da je maksimalno za{ti}ena od vi{e vrsta rizika. Narodne novine. 2) onda se kao osnovni problem postavlja pouzdano merenje te mogu}nosti uzimanja. str. Poslovni rizik se vezuje za kapacitet preduze}a shva}en u dvostrukom smislu: kao stvarni proizvodno-tehni~ki kapacitet i kao finansijski kapacitet odnosno izvor prihoda za vra}anje duga. 1983. {to omogu}ava smanjenje poslovnog rizika na kriti~nim ta~kama. Ako se po|e od toga da je kreditna sposobnost zajmotra`ioca ‘‘mogu}nost uzimanja.Jurkovi}: “Razvojna i kreditna sposobnost investitora” u zborniku: Poslovne finansije. . 159. od kojih su tri najzna~ajnija i proizilaze iz sagledavanja: karaktera (“character”) = moralni rizik (“moral risk”).UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE 410 Upravo iz ova dva elementa. kori{}enja i vra}anja kredita pod odre|enim (ugovorenim) uvjetima kreditiranja”. 176. njegov poslovni ugled i karakteristike menad`menta preduze}a ~iji je vlasnik ili njime upravlja. 1980. X Aufl. Boston. str. 191. a spremnost subjektivno svojstvo njegovog menad`menta. Poslovni rizik se ~esto ‘pokriva’ kolateralom. godine. banka treba {to preciznije da izmeri rizik vra}anja kredita. Berlin. 206. 3) F. godine. 1933. kapaciteta (“capacity”) = poslovni rizik (“business risk”) kapitala (“capital”) = rizik vlasni{tva (“property risk”). Rizik vlasni{tva se vezuje za kapital zajmotra`ioca. Merenje mogu}nosti uzimanja.4) 2) P. Pri tome se smatra da je sposobnost zajmotra`ioca njegova objektivna karakteristika. koliko god je to mogu}e. Eighth Edition. kori{}enja i vra}anja kredita. 4) Vidi op{irnije: Glenn G. Posebnu ulogu ovaj elemenat ima u odobravanju hipotekarnih kredita. Merenje ova dva faktora je dosta slo`eno i unapred se zna da je u praksi gotovo nemogu}e u potpunosti izvr{iti ta~no merenje rizika.Munn and F. a time nije mogu}e ni njegovo potpuno otklanjanje.L. Leitner: Bilanztechnik und Bilanzkritik. a u savremenim uslovima vi{e ozna~ava odgovaraju}u strukturu sredstava i izvora sredstava zajmotra`ioca.

kako smo ve} videli. Aspinwall and Robert A. Ali i ne mora biti ista. [to se kamate ti~e. sve zavisi kako je ugovorena kamatna stopa. rizik kontribucije kreditnog portfolija. New York. godine. Eisenbeis. . mo`e nastati. 492. situacija tako|e mo`e biti ista kao {to je navedena i za pla}anje otplate ili rata glavnog duga. internih faktora ili faktora subjektivne upravlja~ke diskrecije.2. rizik ulaganja ili rizik kamatne stope. Sinkey. MacMillan Publishing Company. John Wiley & Sons.I. 1985. a za multinacionalne banke i kretanje 5) Edward I. 6) Joseph F. str.1. New York. Naime. da li je fiksna ili je promenljiva i kakvo je kretanje kamatnih stopa na finansijskom tr`i{tu. Vrste i funkcija kreditnog rizika U osnovi. a druga je povezana sa pla}anjem kamate kao prinosa na plasirana sredstva. Prema E. 1989. takva situacije da du`nik ne}e da plati dospelu ratu kredita. i grupom endogenih faktora. 483. ili bi hteo ali ne mo`e usled raznih finansijskih te{ko}a u koje je trenutno ili trajnije zapao. koja je vezana za povra}aj glavnice. a koji je determinisan: 6) grupom egzogenih. godine. u knjizi: Handbook for Banking Strategy. Eksterni faktori mogu uticati na pojavu i nastanak kreditnog rizika na pojedinim tr`i{tima banke. Altman: Managing the Commercial Lending Process. inflacija. najva`nije kategorije rizika koje su u vezi sa funkcijom komercijalnog kreditiranja su: 5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) kreditni rizik ili rizik vra}anja kredita. U okviru prve vrste rizika. Edited by: Richard C. postoje dve vrste kreditnog rizika: jedna je vezana za povrat glavnice ili rata glavnog duga. Kreditni rizik je izra`en kroz kvalitet kreditnog portfolija banke. rizik prevare i malverzacija. Smatra se da kreditni rizik zavsi od dva seta faktora koji daju op{ti okvir za modeliranje kreditnog rizika ili kvaliteta kreditnog portfolija. eksternih ili spoljnih faktora kao {to je dr`avna regulativa u privredi. prirodne nesre}e i katastrofe. Mi }emo se ovde zadr`ati na analizi kreditnog rizika banke. rizik sindikacije kredita. Merenje uticaja ovih faktora mo`e se dovesti u vezu sa makroekonomskim performansama u relevantnim tr`i{nim podru~jima banke kao {to su: personalni prihodi. Neki autori smatraju da postoji {ira skala rizika koji su povezani sa odobravanjem kredita. Jr. operativni rizik. Altman-u. str.: Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry.UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE 411 13.

493. . nenaplativosti. koje banka mo`e da kontroli{e. Kreditni miks se meri odnosom u~e{}a komercijalnih i industrijskih kredita prema ukupnim kreditima. Ve}i koeficijent pokazuje i ve}u agresivnost kreditne politike banke. kreditnom nadzoru i ekspertizama kreditnih referenata. (2) kreditna politika i (3) kreditni miks. str. vi{e odobrenih kredita povla~i za sobom i ve}i mogu}i gubitak na kreditima. pa`ljiv rad na kreditnoj analizi). neto kreditni gubitak mo`e se izraziti slede}om jedna~inom: 8) 7) Ibidem. reflektuje se izme|u ostalog u kreditnoj politici banke. Ako je ve}a koncentracija na ove kredite. korisnicima kredita je lak{e da ostvaruju profit i da vra}aju uzete kredite i tada }e gubici na kreditima biti mali ili na normalnom nivou. Interni faktori. Klju~ne interne determinante kreditnog rizika su: (1) obim kredita.7) Mada je prva kategorija faktora determinisana spolja. Banke sa visokom sklono{}u za preduzimanje kreditnog rizika promi{ljeno odobravaju kredite sa visokom verovatno}om propusta tj. 494. Druga grupa faktora direktno uti~e na rizi~nost ili kvalitet kreditnog portfolija banke preko neadekvatne poslovne filozofije menad`ment tima ili neadekvatnog pona{anja pri preduzimanju nivoa rizika. a posledica je ve}i gubitak u kreditnom portfoliju. ako su svi ostali uslovi nepromenjeni. Sumiraju}i interne determinante kreditnog rizika. Ako obim kredita raste. koji nije direktno vidljiv. obu~enosti i iskustva u ovim poslovima. postoji me|uzavisnost nivoa ekonomske aktivnosti i pojave gubitaka na kreditima. Ako ekonomska aktivnost ima tendenciju rasta. Me|utim.UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE 412 bruto nacionalnog proizvoda (‘GNP’). raste i kreditni rizik. ako nivo ekonomske aktivnosti po~ne da pada. korisnici kredita imaju ve}e te{ko}e pri vra}anju kredita i gubici na kreditima }e biti ve}i. kvalitetu kreditne analize banke. 8) Ibidem. str. neizvr{eni krediti) kroz sigurno i zdravo poslovanje banke i/ili njihovo pona{anje u vezi sa preduzimanjem nivoa kreditnog rizika (stepen diversifikacije kreditnog portfolija. Kreditna politika se proverava koeficijentom (“ratio”) odnosa ukupnih kredita prema ukupnoj aktivi. Naime. gubici na kreditima. Odnosno. ve}a je i mogu}nost kreditnih gubitaka. Ekspertize kreditnih referenata su izraz njihove sposobnosti. reflektuju se u pona{anju menad`ment tima odnosno kreditnih menad`era u pogledu nivoa preduzimanja kreditnog rizika. Pona{anje kreditora u pravcu preduzimanja nivoa kreditnog rizika. menad`ment tim banke i kreditni menad`eri mogu uticati na efekte ovog uticaja na performanse banke (kao {to su zarada.

koriste se i modeli za predvi|anje kvaliteta poslovanja pojedinih komitenata banke odnosno zajmotra`ilaca.3. Altman i njegovi saradnici su prona{li sedam varijabli. merena petogodi{njim prosekom tr`i{ne vrednosti firminih obi~nih deonica prema ukupnom dugoro~nom dugu. (3) dug za usluge. (2) stabilnost zarade. Narayanan: “ZETA Analysis: A New Model to Indentify Bankruptcy Risk of Corporations”. . FAIL = broj ili vrednost teku}ih obaveza po pogre{nim poslovima Po{to banke nemaju direktnu kontrolu nad eksternim faktorima koji uti~u na kreditni rizik. Altmanov-a ZETA analiza i Chesser-ov kredit skoring sistem odnsono model koji se koristi za monitoring korisnika kredita odnosno du`nika banke. 1977. ZETA analiza (‘Zeta Analysis’)9) je izraz koji defini{e model za identifikovanje rizika bankrota korporacija. meren sa EBIT prema ukupno pla}enoj kamati. Me|u takve modele spada i tzv. C&I = koeficijent komercijalnih i industrijskih kredita prema ukupnim kreditima. Journal of Banking and Finance 1.G. meren sa EBIT10) prema ukupnim sredstvima.ECY + FAIL) gde je: NLL = neto kreditni gubici VOL = obim kredita. fokus menad`ment tima banke je na internim faktorima. INC = prihod banke. i (7) veli~ina. 9) Edward Altman. str. merena inverzno standardnom gre{kom prognoziranom desetogodi{njim trendom prinosa na sredstva. merena ukupnom aktivom firme. ECY = prihod stanovni{tva uskla|en sa stopom inflacije. (4) kumulativna profitabilnost. (6) kapitalizacija.UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE 413 NLL = (VOL + LAR + C&I + INC . (5) likvidnost. Predvi|anje lo{eg poslovanja firme Pored op{teg izraza za modeliranje kreditnog rizika. koje su dobre za razlikovanje firmi kojima preti i kojima ne preti propast: (1) prinos na sredstva. R. koji se koristi za izra`avanje agregatnog kvaliteta kreditnog portfolija banke. 10) Kratica EBIT je od izraza: zarade pre kamate i poreza ili u orginalu: ‘Earnings before interest and taxes’. 13. Haldeman and P. merena zadr`anom zaradom (BS) prema ukupnoj aktivi. LAR = koeficijent kredita prema aktivi. 29-54.1. merena teku}im sredstvima prema teku}im obavezama. Ovde }emo ih obraditi ne{to detaljnije.

New Jersey. Englewood Cliffs.006X4 + 0. ovaj model sugeri{e kvantitativnu procenu komplementarnu sa vi{e kvalitativnim i intuitivnim pristupom kreditnih referenata. ovaj proces bodovanja je neubedljiv (zona ignorancije). godine. (2) za upravljanje potra`ivanjima. Ovaj model se preporu~uje kao komplementarni: (1) za procenu poslovnih kredita. . (3) za interne kontrolne procedure i (4) za strategije ulaganja. 11) Duane B. 1990. (5) likvidnosti. 481.Community. Model i Zeta skoring sistem je korisno oru|e za odre|ivanje op{te kreditne sposobnosti tra`ioca kredita i poslovanja komitenta banke. treba imati u vidu da Zeta model nije kredit skoring mehanizam niti supstitut za procenu kreditnih referenata. str. Prentice-Hall.UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE 414 Ovih sedam varijabli su dizajnirane za merenje slede}ih dimenzija poslovanja banke: (1) teku}e profitabilnosti.033X3 + 0.81.90. (6) leverid`a.81 i manji od 2. ako je Altman Z jednak ili ve}i od 2. Regional and Global. Me|utim. [to se ti~e procene poslovnih kredita. (2) rizika ili varijabilnosti prinosa. Spencer: Managing Commercial Banks . kompanija spada u grupu sa problemima. (4) kretanja dugoro~ne profitabilnosti. Altmanov model ili ZETA skoring model je vrsta multidiskriminacione analize za predvi|anje finansijskih uslova firme.012X1 + 0.90. (3) pokrivenosti kamata.014X2 + 0. ako je Altman Z ve}i od 1. Funkcija ovog modela je slede}a: 11) Altman Z = 0. i (7) veli~ine. preduze}e spada u grupu zdravih. Graddy and Austin H.999X5 gde je: X1 = neto obrtni kapital : ukupna aktiva X2 = zadr`ana zarada : ukupna aktiva X3 = zarada pre kamate i poreza : ukupna aktiva X4 = tr`i{na vrednost ukupnog deoni~arskog kapitala : knjigovodstvena vrednost ukupnog duga X5 = prodaja : ukupna aktiva Vrednovanje rezultata: ako je Altman Z manji od 1.

: Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry. to odre|uje pripadnost firme grupi nesaglasnosti sa ugovorom o kreditu.6507X3+4. banke koriste kredit skoring sistem (‘credit scoring system’) koji je razvio Chesser.komitentom. gde se nesaglasnost ne defini{e samo kao propust ve} svaka radnja koja mo`e imati za posledicu rezultat pla}anja kredita koja manje odgovara zajmodavcu u odnosu na ugovorene uslove. Sinkey. 1 1 + e−y Procenjena vrednost Y mo`e se posmatrati kao indeks du`nikove sklonosti ka nesaglasnosti. ovaj pristup je tipi~an okvir koji se koristi da se izgradi kredit skoring ili modeli za proveru kredita. 1989.0791X5-0.71828.UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE 415 Za procenu tra`ioca i korisnika komercijalnih kredita. X4 = ukupan dug prema ukupnoj aktivi. X6 = obrtni kapital prema neto prodaji. Varijabla Y se koristi u slede}oj formuli da odredi verovatno}u nesaglasnosti P: 13) P= gde je: e = 2.24X1+0.50. 13) Ibidem. koji se sastoji od {est varijabli. Jr. Me|utim. godine. ima funkciju: Y = -2. .4009X4-0.1020X6 gde je: X1 = (gotovina + utr`ivi vrednosni papiri) prema ukupnoj aktivi. str. Pravilo grani~nih vrednosti je: ako je P ve}e od 0. MacMillan Publishing Company. X5 = fiksna aktiva prema neto vrednosti.ako je P manje ili jednako 0. 506. str.50.0434+-5. firma pripada grupi saglasnosti sa ugovorom o kreditu. .0053X2-6. 505. Ovaj Chesser-ov kredit skoring model (‘credit scoring model’) je u su{tini model za proveru kredita. Kredit skoring modeli 12) Joseph F. New York. Vi{a vrednost Y izra`ava ve}u verovatno}u odstupanja (nesaglasnosti) pojedina~nog du`nika od ugovora o kreditu.12) Svrha ovog modela je da predvidi nesaglasnost sa orginalnim ugovorom o kreditu sa korisnikom kredita . X2 = neto prodaja prema (gotovina+utr`ivi vrednosni papiri). Ovaj model. X3 = EBIT prema ukupnoj aktivi.

(13) Odsustvo kvalifikovanog ra~unovo|e u upravnom odboru. 13. vila. nije na odmet poslu`iti se. (4) Akvarijum u sobi poslovnog odbora. Pre odobravanja kredita firmi korisno je pre ulaska u slo`ene analize i procene kreditne sposobnosti obratiti pa`nju na neke karakteristi~ne pojave i manifestacije njenog poslovanja. Polaze}i od toga da svaki metod ima svoje dobre i lo{e strane i da mnogo toga zavisi od na~ina kako se metod koristi i kako se rezultati interpretiraju. “ZETA” modela 14) uspe{nija u pogledu prognoze rezultata firme u bliskoj budu}nosti nego {to su to pojedini spoljni znaci u poslovnoj aktivnosti firme. Firme koje mogu biti od interesa za banku su one koje nameravaju tra`iti kredit.UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE 416 obi~no se koriste prilikom odlu~ivanja o odobravanju kredita (da ili ne). za sigurnije procene treba koristiti rezultate kombinacije vi{e metoda. oktobra 1991. Smatra se da me|u najuo~ljivije znake op{te opasnosti da firma tone spadaju: 15) (1) Tablice automobila sa niskim brojevima.1. Ekonomska politika broj 2065 od 28. Me|utim. i vrlo jednostavnim monitoringom nekih postupaka u firmi koja tone. termine. Me|utim. apartman firme. Nema sumnje da je primena tzv. 15) Mr Branko Ljuti}: Signali opasnosti pred propast firme. pa im ta obaveza predstoji u narednom periodu. godine. Neki indikatori lo{eg poslovanja firme Pored navedenih modela predvi|anja lo{eg poslovanja firmi. bar u prvim procenama. (6) Lepe nove kancelarije. (9) Direktor marketinga koji brzo govori. . kad je kredit ve} odobren i nalazi se u kori{}enju ili ga treba vra}ati. mogu se koristiti i lako uo~ljivi signali. (11) Opsesija izbegavanja poreza. 14) O primeni ovog modela u praksi i rezultatima koji se njime posti`u bi}e re~i kasnije. koriste se modeli za proveru odnosno monitoring kredita. (3) Fontana u predvorju firme. (7) Lepa nova sekretarica. (8) Jahta. (5) Statua osniva~a firme u prijemnoj sobi. (10) Direktori koji koriste vojne ~inove. zatim one koje ve} tra`e kredit (zajmotra`ioci) i firme koje su ranije uzele kredit i treba da ga po~nu vra}ati ili su ga delimi~no vratile.4. koji mogu skrenuti pa`nju posmatra~u da se u firmi koja je od interesa za banku ne{to negativno de{ava. titule. (12) Isuvi{e papira i dokumenata upravnog odbora. (2) Zastava firme istaknuta na jarbolu.

1990. . Za banku je od izuzetne va`nosti saznanje o menad`erskom timu firme tj..2. (9) Neo~ekivani zahtevi za novi kredit ili za obnavljanje postoje}eg kredita. (4) Promene u lokalnoj poslovnoj sredini (zatvaranje firmi sa puno zaposlenih ili ulazak novih konkurenata).1. Baughn. New Jersey. 1988. (6) Pove}ano kori{}enje prekora~enja ra~una (‘overdrafts’). Thomas I. Upozoravaju}i signali iz firme koji su povezani sa problemima vra}anja (otplate) kredita mogu se svesti na slede}e: 16) (1) Nenormalno ka{njenje u prijemu finansijskih izve{taja. Jr. KREDITNA POLITIKA I ODLU^IVANJE O KREDITU 13. Edited by: William H. Spencer: Managing Commercial Banks . ovim nije iscrpljen broj obele`ja koja su od zna~aja za ukazivanje na ispoljene slabosti firme ili pak da se te slabosti ve{to prikrivaju skretanjem pa`nje na druge manje va`ne podatke ili manifestacije.Irwin. pojedinosti o direktorima koji vode preduze}e. Englewood Cliffs. da su to ljudi koji kao pojedinci imaju li~ne kvalitete (volju i mogu}nost) i obrazovne sposobnosti (znanje i ume}e) da mogu preokrenuti situaciju u preduze}u na bolje. u knjizi: The Bankers’ Handbook. Dow Jones . Preterano prijateljski odnos sa bankom. Illinois. (3) Promena u pona{anju korisnika kredita (neodazivanje na telefonske pozive ili u~estali odgovor: ‘van kancelarije’). (7) Slom ili drugi rascepi u poslovanju korisnika kredita.: Handling Problem Loans.UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE 417 (14) (15) (16) (17) Premnogo revizora. pla}anja i drugih dokumenata.2. Regional and Global. Storrs and Charls E. Gotovo iste signale opasnosti navode i Willard Alexander and Gerald R. (10) Neo~ekivane presude protiv korisnika kredita ({tetni ugovori ili utaja poreza). (8) Otkrivanje nelegalnih aktivnosti. Naravno. Prentice-Hall Inc. Klju~ni aspekti kreditne politike banke 16) Duane B. Homewood.Community. str. Previ{e banaka sa kojima se posluje. Third Edition. Walker. godine. godine. Graddy and Austin H. Downey. 659-660. Ostali znaci koji vam se u~ine sumnjivim. (2) Neo~ekivana kreditna raspitivanja o korisniku kredita od ostalih finansijskih institucija. str. 415. (5) Neodgovorno pona{anje korisnika kredita (odsutnost sa posla ili preterano u`ivanje pi}a). i procena. 13.

Third Edition. okvir kreditne aktivnosti banke i. direktore i deoni~are (2) Krediti za zaposlene 17) Joseph F. s jedne strane. jasnu svakodnevnu operativnu proceduru sa ciljem da se kreditna strategija i procedura razume i efikasno koordinira putem ban~ine organizacione strukture. New York. Kreditna politika treba da te`i ka maksimiranju profitabilnosti kreditne aktivnosti u okviru prihvatljivog rizika za banku. godine. s druge strane. Sinkey. navodimo okvirni sadr`aj kreditne politike jedne ameri~ke banke:17) I. Ilustracije radi. 1989. POLITIKA RAZNIH KREDITA (1) Krediti za izvr{ne direktore. MacMillan Publishing Company. SPECIFI^NE KATEGORIJE KREDITA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Privredni (komercijalni) krediti Poljoprivredni krediti Krediti za stambenu izgradnju Krediti bankama i filijalama VISA i revolving krediti Stambeni krediti podru`nicama banke Akreditivi Krediti za finansijske obaveze Neplanirani (ne`eljeni) krediti III. str. Jr. 571. OP[TA POLITIKA KREDITA (1) Menad`ment (2) Poslovno podru~je (3) Saldo kreditnog portfolija (4) Upravljanje kreditom (5) Odnos kredita prema depozitima (6) Zakonski kreditni limit (7) Ovla{}enje za odobravanje kredita (8) Odgovornost za kredite (9) Kamatne stope (10) Vra}anje kredita (11) Zaloga (kolateral) (12) Informacije i dokumentacija (13) Koeficijent (racio) delinkvencije (14) Rezerve za gubitke na kreditima (15) Otpisi kredita (Charge-offs) (16) Produ`enje ili obnavljanje dospelih rata kredita (17) Zakon o potro{a~kim kreditima i regulativa II.UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE 418 Kreditna politika banke treba da predstavlja.: Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry. .

Naime.. koji zahteva upravljanje ne samo odobravanjem kredita ve} tako|e i njegovom naplatom. Spencer: Managing Commercial Banks . vlasni{tvo. 1990. fuziju ili otkup. kreditne linije za nove poslovne poduhvate. KOMITETI (1) Komitet direktora upravnog odbra za kredite (2) Komitet slu`benika za kredite (3) Komitet revizora za kredite Normalno je da pisana kreditna politika ne mo`e pokriti sve budu}e slu~ajeve odobravanja kredita. 414. krediti osigurani deonicama koje nisko cenovno kotiraju i nisu utr`ive. Prentice-Hall. Kreditni portfolio kod ve}ine poslovnih banaka ima najve}e u~e{}e u njihovoj ukupnoj aktivi i predstavlja osnovni izvor prihoda banke. Takvi izuzetni slu~ajevi su: 18) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) krediti firmama koje nisu komitenti banke. marketing i kreditnim strategijama. krediti van poslovne teritorije banke. Va`no je da banka ima odgovaraju}i stru~ni kadar. 115. kapitalni krediti za nabavku. 19) Ralph Gilpatrick. str. Regional and Global. New York. 18) Duane B. . Menad`ment tim banke mora obezbediti takvo osoblje u kreditnom sektoru koje }e mo}i da obezbedi odre|eni nivo kreditnog portfolija i da uspe{no upravlja rizikom rasta kredita i rizikom u specifi~im kreditnim situacijama. KVALITATIVNA KONTROLA (1) Kreditno odeljenje (2) Revizija kredita (3) Odeljenje za sanaciju V. New Jersey. koji }e biti garancija za odgovaraju}i nivo kvaliteta kreditnog porfolija i odr`avanje nivoa kreditnih gubitaka sa obimom rasta kreditne aktive. str. Izuzeci za odobravanje kredita se re{avaju samo posle konsultacije sa odgovaraju}im komitetom. u knjizi: Bank Credit. godine. edited by: Herbert V. Graddy and Austin H.Community. Ronald Casper: Bank Credit Policy. Prochnov. visoka stopa rasta kredita mo`e imati za posledicu ni`i nivo kvaliteta kredita. U praksi treba re{avati i izuzetke. Jr.UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE 419 (3) Stambeni krediti za podru`nice banke (4) Konflikt kamatne stope IV. Razvoj kreditne politike zahteva kompatibilnost sa njenim poslovnim ciljevima. Harper and Row Publishers. Smatra se19) da se efektivna kreditna politika banke treba prepoznati po: (1) uspe{nom menad`mentu kreditne aktivnosti. krediti za novo poslovanje. Englewood Cliffs. krediti za kupovinu nepokretnosti u cilju zarade. 1981. godine. ulazak na nova kreditna tr`i{ta ili pak slabiji razvoj kreditne ekspertize. Inc. and T.

implementirani i kontinirano pod monitoringom. Ovla{}enja za odobravanje kredita na individualnim razli~itim nivoima se pove}avaju sa veli~inom banke.000.2.000. (3) Vi{i potpedsednik mo`e odobriti nove kredite do iznosa od USD 250. John Wiley & Sons. (5) Pomo}nik potpredsednika mo`e odobriti nove kredite do iznosa od USD 25. Tako. Ovla{}enja i limiti za odobravanje kredita Zavisno od veli~ine banke. kreditni menad`eri i kreditni referenti imaju razli~ite limite za odobravanje kredita zajmotra`iocima odnosno korisnicima. . Edited by: Richard C.000. Altman: Managing the Commercial Lending Process. godine. Aspinwall and Robert A. New York. dok isti nivo u jednoj srednjoj banci mo`e to da u~ini do iznosa od USD 250. Na primer. (2) Izvr{ni potpredsednik mo`e odobriti nove kredite do iznosa od USD 500.UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE 420 (2) zahtevima za integraciju upravljanja aktivom i pasivom banke usled halapljivosti za kamatnim stopama i sve ve}om zavisnosti banke od kupovine sredstava. 479. (4) Potpedsednik mo`e odobriti nove kredite do iznosa od USD 100.000. (9) Drugo kreditno osoblje mo`e odobriti nove kredite do iznosa od USD 5. (3) odobrenju kredita i sistemu upravljanja kreditom koji moraju biti pa`ljivo razra|eni. (8) Pomo}nik menad`era filijale mo`e odobriti nove kredite do iznosa od USD 10. vi{i potpredsednik jedne velike njujor{ke banke mo`e odobriti novi kredit do iznosa od USD 10 miliona. u knjizi: Handbook for Banking Strategy.000. pojedini menad`eri banke. Ovo ovla{}enje se koristi uslovno i ograni~eno i obavezno se koriste saveti kreditnog komiteta direktora za svaki neuobi~ajeni ili ve}i obim finansijskog zahteva za kreditom. 20) Edward I. (6) Pomo}nik blagajnika mo`e odobriti nove kredite do iznosa od USD 15. Eisenbeis. jedna regionalna banka srednje veli~ine ima slede}a ovla{}enja i kreditne limite: 20) (1) Predsedavaju}i upravnog odbora i predsednik banke imaju ovla{}enja za odobravanje kredita do limita koji je odre|en zakonom i propisima. 13.000.000.2.000. str. (7) Menad`er filijale mo`e odobriti nove kredite do iznosa od USD 15. u skladu sa kreditnom politikom banke. 1985.000. a sa smanjenjm ban~inog kreditnog portfolija smanjuju se i ovla{}enja odnosno limiti za individualno odobravanje kredita.

1988. 1-7. 1981.zahteva . Bitnu komponentu tog procesa ~ine stru~ni kadrovi osposobljeni za kreditnu analizu. Sinkey.analiza izve{taja o poslovanju zajumotra`ioca . godine.provera podataka u drugim bankama . Da bi se taj proces detaljnije sagledao. Thomas I. po{to se na tim ta~kama ogledaju .komparacija sa njegovim vi|enjem problema.provera i kori{}enje izve{taja agencija za kreditiranje dobavlja~a . godine. (3) Bank Credit. Storrs and Charls E. MacMillan Publishing Company. faze i elementi dono{enja odluka o kreditima u ameri~kim komercijalnim bankama navedeni saglasno slede}im izvorima: (1) Joseph F.provera ban~inih izve{taja o dosada{njem poslovanju zajmotra`ioca TRE}A FAZA Finansijska analiza prikupljenih podataka . New York. godine. . Celokupno ovo poglavlje je posve}eno kriti~nim ta~kama odobravanja kredita. Walker. Jr.provera podataka u sudskim knjigama . . . str. edited by: William H.dono{enje ocene o kreditnoj sposobnosti zajmotra`ioca 21) Proces. edited by: Herbert V.analiza prikupljenih podataka o zajmotra`iocu ^ETVRTA FAZA Ocena informacija dobijenih finansijskom analizom PETA FAZA Dono{enje ocena i odluka: . Baughn.: Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry.UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE 421 13. str.poseta zajmotra`iocu i razgovor o zahtevu . Herper & Row Publishers. ve} rizik vra}anja kredita koji treba sagledati prilikom odobravanja kredita. Kriti~ne ta~ke dono{enja odluke o kreditu Dono{enje odluke o kreditu je proces koji se odvija u nekoliko faza i na nekoliko nivoa.razgovor sa zajmotra`iocem. Mo`e se re}i da ne postoji rizik odobrenja kredita. Navodimo faze i elemente dono{enja odluka o kreditu u praksi ameri~kih komercijalnih banaka: 21) PRVA FAZA Sagledavanje realnog problema . 488-587. str. (2) The Bankers” Handbook.2.partnerima . 1989.provera podataka sa trgova~kim firmama . Third Edition. potrebno je izvr{iti njegovu dekompoziciju i ukazati na kriti~ne faze i elemente u okviru faza odobravanja kredita. Homwwood.alternativne mogu}nosti re{enja problema DRUGA FAZA Prikupljanje podataka o zajmotra`iocu .kriju budu}i kreditni rizici. Prochnov. Dow Jones-Irwin. Illinois. 603-667.3. New York.

dono{enje odluke o kreditu (da ili ne) Radi lak{eg uvida u navedene kriti~ne ta~ke u procesu dono{enja odluke o kreditu. 1990.UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE 422 . Naime. itd 23) .Stabilnost posla .Finasijski racio .kapital .Community. Prentice Hall Englewood Cliffs.Kreditni izve{taj . primarna koncentracija pa`nje kreditnog referenta je usmerena na volju i mogu}nost tra`ioca kredita da vrati kredit.karakter . dajemo grafi~ki prikaz na slici 13-1.Vlasni{tvo imovina . kad potencijalni korisnik kredita podnese zahtev za odobravanje kredita.Dun & Bradstreet NACIS.uslovi Volja za pla}anjem Krediti privredi Mere: .kapacitet .Drugi dugovi ODBIJANJE PRIHVATANJE Cena kredita Prinos Rizik Maksimiziranje bogatstva deoni~ara Udovoljavanje zahtevima za{tite potro{a~a Slika 13-1: [ematski prikaz ta~aka rizika u procesu odobravanja kredita Iz navedenog {ematskog prikaza procesa ispitivanja i provere za odobravanja kredita vidljiv je i proces formiranja cene kredita i uticaj kreditnog posla na profit i zaradu deoni~ara (dividendu). . 22) Duane B. godine.kolateral .22) KREDITNI RIZIK Sposobnost pla}anja . Regional and Global. str. Spencer: Managing Commercial Banks . 458. New Jersey. Graddy and Austin H.Z-SCORE Krediti gra|anima Mere: .

25) Duane B. pla}anje dugova. Pored detaljne analize bilansa. u su{tini. 1990. naplate preko ra~una i ostali prilivi gotovine). Kad je re~ o potrebi za dugoro~nim kreditima. godine. Graddy and Austin H.EFN): 25) 23) Dun & Bradstreet (D&B) samostalna i nezavisna kompanija koja izra|uje kreditne izve{taje i rejtinge bazirane na izve{tajima i informacijama iz industrije i na osnovu sopstvenih informacija. finansijskih izve{taja. 24) Bank Credit. . bilans toka gotovine. Prva faza zapo~inje projekcijom prihoda odnosno priliva gotovine (prodaja za gotovo. 1981. New Jersey. kapitalne izdatke. Herper & Row Publishers. 474-475. Zahtevi potencijalnih du`nika banke po osnovu kredita moraju se pa`ljivo analizirati. Ova finansijska projekcija ostvaruje se u pet faza. godine. Finansijska projekcija toka gotovine bud`eta (‘cash flow budget’) koristi se za analizu zahteva zajmotra`ioca za potrebnim obrtnim sredstvima. zadr`ane zarade (dividende) deoni~ara i drugih podataka. edited by: Herbert V. Englewood Cliffs.UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE 423 Banka }e biti zadovoljna ako utvrdi da }e korisnik kredita . Peta faza je rezultat bilansa gotovine u ~etvrtoj fazi. Spencer: Managing Commercial Banks . ide se na pozajmljivanje sredstava (kredit).2. Ako postoji ‘vi{ak’ sredstava. Prochnov. Zahtevi i potrebe preduze}a za kreditom Za utvr|ivanje potreba za dugoro~nim kreditom za obrtna sredstva mo`e se. To zahteva projekciju budu}eg operativnog poslovanja. Ako je evidentan nedostatak gotovine (‘manjak’). plate.du`nik vratiti kredit u skladu sa odredbama originalnog ugovora o kreditu i da du`nik poseduje ili }e posedovati sredstva za vra}anje kredita. Prentice Hall. koristiti formula o eksternom finansiranju potreba (‘External Financing Need’ .23) izve{taja o prihodima (profitu i gubitku). Potrebe preduze}a za obrtnim sredstvima utvr|uju se na osnovu pomenutog toka gotovine bud`eta. pored projektovanja bilansa i izve{taja. Proces provere prethodne volje i mogu}nosti tra`ioca kredita i analiza elemenata kredita (‘five Cs of credit’) mogu dati odgovor na to pitanje.Community. po~inje otplata dugova i eventualno ulaganje sredstava (investiranje). New York. 13. Tre}a faza dobije se kao razlika izme|u prve i druge faze i predstavlja neto tok gotovine (neto ulaz gotovine i neto izlaz gotovine).24) neophodno je sa~initi finansijsku projekciju dugoro~nog rasta profitabilnosti zajmotra`ioca. str. str. kako prihoda tako i tro{kova. Druga faza predstavlja odbitne stavke i odnosi se na projekciju izdataka u gotovini (za materijal. koriste se slo`enije analize i projekcije i to zahteva projekciju seta izve{taja za du`i period. operativne izdatke. 1. Regional and Global.4. ^etvrta faza predstavlja plus ili minus tre}e faze {to je. NACIS (‘National Credit Information Service’) je Nacionalna agencija za kreditne informacije. dividende).

L. Bankers Publishing Company. razuman. 13. razvojne tendencije bilansnih struktura u visoko razvijenim tr`i{nim privredama pokazuju zna~ajna pomeranja u pogledu u~e{}a kredita u ukupnoj aktivi poslovnih banaka. Naime. Tako praksa ameri~kih banka 26) Glenn G. onda se zahtevi za finansiranje razvoja novog proizvoda ili nove tehnologije mogu proveravati sa aspekta realnosti podataka. godine. 149. Me|utim. Boston. Ako je re~ o novoosnovanoj firmi. onda banka odnosno kreditni referent nema izbora nego da prihvati projektovane podatke. str. Garcia: Encyclopedia of Banking and Finance. Munn and F. Faktori efikasnog kreditiranja privrede U savremenim tr`i{nim uslovima privre|ivanja do{lo je i do strukturalnih promena u bankama u pogledu na~ina napajanja privrede odnosno privrednih jedinica potrebnim sredstvima. poznat i stabilan ili relativno nepoznat. porastu ili stagnaciji? (3) Da li se koriste moderni metodi proizvodnje i prodaje? (4) Kakvu reputaciju u`ivaju proizvodi firme u trgovini? (5) Kakav je racio profita investiranog kapitala u poslednjih pet godina? (6) Koji je: (a) rang fluktuacije bruto profita? (b) procenat operativnih izdataka prema bruto profitu? (c) rang fluktuacije ovih procenata? (d) margina profita gornjih operativnih izdataka i njihov rang ili fluktuacija? 26) Svi navedeni modeli analize i utvr|ivanja potreba podnosioca zahteva za kredit mogu biti korisni u otkrivanju kriti~nih ta~aka u procesu odobravanja kredita.5. nov i rizi~an? (2) Da li je obim posla u opadanju. Me|utim. .UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE 424 T ek u } a o b r t n a T ek u } i i zv o r i sr ed st v a ⎡ Pr ed v i | en a ⎤ o b r t n i h sr ed st av a E FN = • ⎢ p r o m en a p r o d aj e ⎥ − • ⎣ ⎦ Pr o d aj a Pr o d aj a ⎡ Pr ed v i | en a ⎤ ⎡ Pr o j ek t o v an i n et o ⎤ ⎡ ⎡ O ~ ek i v an i r aci o ⎤ ⎤ ⎢ p r o m en a p r o d aj e ⎥ − ⎢ p r i h o d p o sl e p o r eza ⎥ • ⎢ 1 − ⎢ i sp l a} en e d i v i d en d e ⎥ ⎥ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎣ ⎦⎦ Pri utvr|ivanju potreba za eksternim finansiranjem firme treba praviti razliku da li se radi o novoosnovanoj firmi ili o firmi koja je ranije osnovana i ima vi{egodi{nju poslovnu aktivnost. sa stanovi{ta merenja kreditnog rizika korisno je prilikom razgovora kreditnog referenta povodom zahteva tra`ioca kredita sagledati i slede}e momente: (1) Da li je posao realan. ako se radi o firmi sa du`im periodom poslovanja. Eighth Edition. Revised and Expanded.2. 1983.

UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE 425 pokazuje da je u~e{}e kredita u aktivi poslovnih banaka u stalnom porastu. imaju}i u vidu oskudnost akumulativnih resursa. potrebna je decentralizovana i optimalna struktura bankarskog sektora. godine. • drugo. Beograd. banke treba da imaju visok stepen poslovne autonomije. Ovo treba da va`i i za manje razvijene zemlje. Otuda se i kriterijumi 27) Dr Srboljub Jovi}: Bankarstvo. mesta i poslovnog poduhvata. koja je osnova za sve ve}i obim alokacije dru{tvene akumulacije i efikasnosti privrednih investicija. operativnosti i stabilnosti njihovih poslovnih sistema. Dana{nja teorija stoji na stanovi{tu. Na{e banke su profitne institucije i li{ene su politi~ke direktive u domenu kreditiranja. kako bi se odr`avala osetljiva ravnote`a izme|u samostalnosti. 286. • tre}e. str. koji podsti~u zdravu konkurenciju. Naime. ali da su i pod monitorstvom odgovaraju}ih dr`avnih i monetarnih institucija. Efikasnost bankarskog finansiranja privrede determini{e nekoliko osnovnih faktora kao {to su: 27) • prvo. obaraju tro{kove finansiranja i istovremeno predstavljaju komplementarne mehanizme. a nivo profita klju~ni indikator selekcije ulaganja slobodnih nov~anih sredstava. Dakle. 1990. ono je u pedesetim godinama bilo oko 31%. Nema sumnje da je to jedan od pokazatelja u kom pravcu se poja~avala celokupna aktivnost banaka i da su se na ovom podru~ju doga|ale mnoge promene u cilju preventivne za{tite od mogu}ih kreditnih rizika. taj procenat se popeo na oko 65 procenata. • ~etvrto. nego je glavni problem u izboru najboljih pravaca plasmana resursa. da u razvijenim finansijskim sistemima vi{e nije osnovni problem u formiranju dovoljnog kvantuma bankarskih potencijala. Na{a preduze}a su ostala bez vlastitih sredstava za obrtne svrhe i bez sredstava sposobnih za investiciona ulaganja. kreditne odluke banke treba dominantno da se zasnivaju na kreditnoj sposobnosti subjekata i rentabilnosti (profitabilnosti) plasmana. koja }e pokrivati finansijske potrebe optimalnih proizvodno-prometnih podru~ja zemlje. • peto. U tome le`i fundamentalna va`nost kreditne analize i kreditne politike banaka. sve vi{e su zavisna od bankarskog sektora. banke treba da procenjuju stepen kreditnih rizika i da budu osposobljene da neutralizuju i pokrivaju nastale rizike. neophodno je da postoje jaki alternativni izvori finansiranja. Profitni motiv treba da bude osnovni usmeriva~ pravca. Sada{nja praksa na{ih banaka u domenu kreditiranja se postepeno menja u odnosu na raniju praksu. . a dvadeset godina kasnije (u sedamdesetim). Nau~na knjiga. Sve ovo je neophodno da bi se ispunili kriti~ni uslovi efikasne i racionalne alokacije bankarskih kredita.

grad. rat). Odnosno.3. oti{le daleko napred u primeni ekonomskog instrumentarija i matemati~kih modela u identifikaciji kreditnih i drugih rizika u procesu odobravanju kredita svojim komitentima i klijentima. Pri tome treba imati na umu da je neke od faktora koji uti~u na sposobnost i mogu}nost zajmotra`ioca da }e vra}ati kredit te{ko ili ~ak vrlo te{ko proceniti. Mnogi faktori mogu uticati da poslovanje zajmotra`ioca u budu}nosti bude nedovoljno rentabilno ili ~ak nerentabilno da zajmotra`ilac ostvari gubitak. uzroka ekonomske prirode odnosno tr`i{nih faktora (op{ta privredna recesija.1. Uzroci takvom poslovanju zajmotra`ioca mogu biti razli~iti. 13. poplave. Pojam i svrha kreditne analize rizika Osnovni razlog za izradu kreditne analize poslovanja zajmotra`ioca je merenje rizika ili nepla}anja odnosno nevra}anja kredita koji treba da mu se odobri. pogotovu banke u razvijenim tr`i{nim privredama. . odlazak ili smena pojedinih visoko stru~nih specijalista itd. izrada kreditne analize je u osnovi ista ili treba da bude ista u svim poslovnim bankama.UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE 426 ulaganja ograni~enih i skupih sredstava moraju zao{triti prema tr`i{nim uslovima. su{e. pa do kadrovskih faktora. energetska kriza). politi~ki nemiri. koji mora preuzeti na sebe i u slu~aju da rok vra}anja kredita mo`e biti i produ`en. U ameri~kim poslovnim bankama neki se elementi i funkcije kreditne analize kod jednih nagla{avaju vi{e a kod drugih manje. Me|utim. ako jedan kredit treba da bude odobren. po~ev od uzroka izazvanih vi{om silom (vremenske nepogode. tu procenu mora uraditi kreditni referent banke na {to je mogu}e realniji na~in kroz pripremu finansijskih projekcija. Me|utim. potrebno je precizno definisati uslove pod kojima }e biti odobren. Pri tome. ~injenica je da su neke banke. Govore}i generalno. banke moraju biti osposobljene da utvr|uju potrebe preduze}a za kreditnim sredstvima. Smatra se da su u tom poslu najvi{e napredovale ameri~ke banke. UPRAVLJANJE RIZIKOM KRATKORO^NOG KREDITA 13.3. kao {to su planirane ili neplanirane promene menad`met tima. Banka odnosno kreditni referent mora utvrditi stepen rizika i volje i mogu}nosti. Osnovna svrha izrade kreditne analize je. Pri tome je od zna~aja kako ekonomska pro{lost i sada{njost tako i ekonomska budu}nost zajmotra`ioca. inflacioni trendovi. da utvrdi postoji li i da li }e i ubudu}e postojati volja i sposobnost odnosno mogu}nost zajmotra`ioca da otpla}uje eventualno odobreni kredit u skladu sa uslovima ugovora o kreditu.

’Capital’). Su{tina analize je na dobijanju {to pouzdanijih odgovora na slede}a pitanja: (1) Da li }e zajmotra`ilac mo}i izvr{avati svoje obaveze onako kako dospevaju? (2) Da li su realna i likvidna njegova potra`ivanja i kurentne njegove zalihe? (3) Da li zajmotra`ilac dosti`e zadovoljavaju}i obim prodaje i u odnosu na ulo`eni obrtni i fiksni kapital? (4) Da li zajmotra`ilac zara|uje realnu stopu prinosa na obim prodaje. . 2-8. Su{tina ocene kreditne sposobnosti Su{tina ocene kreditne sposobnosti svodi se na analizu i ocenu karakteristika i specifi~nosti kredita kao komponenti kreditnog rizika. ‘3 Cs of credit’(‘Character’. dok je moderna koncepcija inkorporirala u svoju ‘formulu’ jo{ navedena dva (‘Collateral’ i ‘Conditions’). U narednom izlaganju }emo obraditi navedene procese aktivnosti analize i ocene kreditne sposobnosti zajmotra`ioca. savremeno poslovanje preduze}a ne odvija se danas samo unutar zemlje ve} i sa inostranstvom. Stoga se. najkra}e re~eno. Naravno. a da treba biti vra}en u budu}em periodu. pa se ova koncepcija pro{iruje i drugim faktorima. Vidi o ovome detaljnije: Jack R. kreditna analiza manje-vi{e u svim bankama sastoji od nekoliko aktivnosti: (1) prikupljanja podataka i informacija. u The Journal of Commercial Bank Lending. ~ijom konsekventnom primenom treba do}i do {to pouzdanije dijagnoze ekonomskog i finansijskog stanja zajmotra`ioca.2. U principu. 13. Crigger: An Ocean of ‘Cs’. (2) pripreme i analize skupljenih podataka i informacija. i (3) ocene relevantnosti podataka i informacija za njihovo kori{}enje za projekcije budu}eg poslovanja zajmotra`ioca.3. na kojima }e se zasnivati procena kreditne sposobnosti zajmotra`ioca. kao {to su rizik zemlje sa kojom preduze}e ima poslovne odnose (‘country risk’) i drugo. Koncepcija analize kreditne sposobnosti zajmotra`ioca poznata je u literaturi pod nazivom pet kreditnih elemenata odnosno ‘five Cs of credit’.UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE 427 Ono {to je bitno u svakoj kreditnoj analizi jeste da se kredit odobrava sada. svaki kreditni posao ima svoje karakteristike i specifi~nosti i tra`i poseban pristup i proveru sa aspekta analize i ocene kreditne sposobnosti zajmotra`ioca.’Capacity’. godine. str. 28) Za ove potrebe mi }emo se ograni~ti na kratak opis analize ovih pet faktora. sredstava i neto vrednosti ? 28) Klasi~na koncepcija analize kreditne sposobnosti zajmotra`ioca uklju~ivala je samo prva tri faktora tj. December 1975.

uslova ponude i tra`nje i budu}e perspektive grane zajmotra`ioca. sirovina i materijala. Reed and Edward K. nestabilno ili ne{to izme|u? 29) U zavisnosti od toga da li zajmotra`ilac tra`i kratkoro~ni. fizi~ka kondicija opreme. u slu~aju bankrotstva zajmotra`ioca. Finansijski izve{taji i analize koji se koriste za ocenu kreditne sposobnosti zajmotra`ioca baziraju se na logi~noj vezi izme|u osnovnog operativnog poslovanja i ra~unovodstva ili finansijskih reprezentanata ove aktivnosti. Racija aktivnosti II. nivoa likvidnosti i profitabilnosti. str. Racija leverid`a 29) Edward W. strukture tro{kova. renta ili otplata kredita? (6) Koliko }e se. Racija strukture tro{kova Politike III. 234. nu`no je u analizu i ocenu kreditne sposobnosti inkorporirati odgovaraju}u vremensku dimenziju. 1989. Bankers Publishing Company. Isto tako. ova projekcija zahteva i pa`ljivu analizu njegove snage i slabosti. Ako je profitabilnost osnovni cilj. a da se pri tom ne ugrozi njegova sposobnost da izmiruje obaveze kao {to su kamate. onda je odnos izme|u ovih pet kriti~nih elemenata finansijskih racija kao {to je prikazan na slici 13-2. Rolling Meadows. str. New Jersey. To je naro~ito va`no za projekciju rentabilnosti zajmoprimca za vreme trajanja obaveze vra}anja kredita. Ova projekcija zahteva prou~avanje: konkurentskih uslova. godine. efikasnost njegove organizacije proizvodnje. zdravlje njegovih zaposlenih. te vrednost bilo kojih neopipljivih stvari kao {to su patentno pravo i licencni ugovori i mogu}nost eventualnih obaveza. 30) V. godine. kao {to su: kvalitet menad`menta. . Illinois. Englewood Cliffs. 103. 1990. 30) William T. Thornhill: Risk Management for Financial Institutions Applying Cost-Effective Controls and Procedures. Prentice-Hall.UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE 428 (5) Do koje granice se mo`e smanjivati stopa profita zajmotra`ioca. Racija likvidnosti IV. smanjiti vrednost njegove aktive u odnosu na bilansne vrednosti do momenta kada kreditori po~nu snositi gubitke po osnovu datog kreditnog posla? (7) Da li je finansijsko stanje zajmotra`ioca stabilno. efektivnost njegovog marketinga. Pet tipova koeficijenata (racija) predstavljaju dosta dobru meru efektivnosti specifi~ne poslovne aktivnosti. raspolo`ivost i cena radne snage. srednjoro~ni ili pak dugoro~ni kredit. Profitabilnost Standardi I. Gill: Commercial Banking.

a nekoliko ra~una je platio sa zaka{njenjem do 30 dana. u procesu odobravanja kredita. ima povoljnu ocenu menad`menta (nije bilo bankrota).UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE 429 Slika 13-2: Odnos izme|u finansijskih racija Bankarski kreditni menad`eri posluju u institucionalnoj i ekonomskoj sredini koja se stalno menja i postaje sve kompleksnija. me|unarodne konkurencije i zakona i propisa koji se odnose na poslovanje zajmotra`ioca. Zato je neophodno da kreditni menad`eri harmonizuju poslovanje kreditnog portfolija sa ostalim plasmanima banke.2 do 1. koja je u poslu dve godine. najvi{e od toga je ulo`eno u opremu da bi se pro{irio posao. iz bilansa se vidi njegov debitni / neto vrednost racio 1. Dalje. kredite vra}a uredno. kreditni menad`eri i referenti moraju poznavati uslove u kojim posluje svaki zajmotra`ilac. godine. tok gotovine USD 5 miliona za prethodnu godinu.0X = -1 Manje od 0. Zato se s pravom smatra da kreditni referenti imaju klju~nu poziciju u poslovanju banke. Oni imaju dvostruku ulogu: dono{enje odluka o kreditu kao o glavnom delu plasmana sredstava banke i dnevno zadovoljavanje potreba komitenata banke za kreditom. kreditor treba da poznaje uticaj sredine. njen vlasnik i menad`er je ranije radio kao menad`er 13 godina. Warren Gorham and Lamont. njegove planove i perspektivu razvoja. Primenu tehnike diskriminacione anlaize u ‘credit scoring’ modelu mo`emo videti na primeru kompanije “M”. To uklju~uje i za{titu kreditnih plasmana kroz: (1) izbegavanje odobravanja lo{ih kredita (uz mogu}i gubitak). str. Boston. Zbog toga.5X = 4 Visok stepen = 0 -1 5 0 1 3 2 31) Richard Bort: Corporate Cash Management Handbook.31) To se vidi u pregledu 13-1. Pregled 13-1: Primer jednog kreditnog skoring modela kompanije “M” Karakteristike Rang Zbir bodova Va`nost Ukupn a va`nos t -1 15 0 Vreme u poslu (delatnosti) Menad`ment iskustvo Dug / neto vrednost racio Stepen Manje od 1 godine = 2 Vi{e od 6 godina = 5 Manje od 5 godina = 0 Vi{e od 10 godina = 5 Vi{e od 2. (2) ubrzavanje toka gotovine (‘cash flow’) preko intelektualne pomo}i i napora i (3) pove}avanje profitabilnosti preko mudrog produ`enja kredita. 1989. 4-15. . obim prodaje kompanije je bio USD 37 miliona.

Stru~ni ljudi . a da druga dva samo upotpunjuju i pro{iruju analizu ekonomskog ambijenta zajmotra`ioca i ukazuju na mogu}nost obezbe|enja datog kredita. Analizom treba obuhvatiti i budu}e uslove poslovnog ambijenta zajmotra`ioca srazmerno du`ini nameravanog perioda kreditiranja. ali je nu`an makar rutinski pregled kreditnih informacija pre odobravanja kredita.kreditni referenti u ameri~kom poslovnom bankarstvu ve} du`i niz godina se za pripremu odluke o kreditu slu`e analizom tri odnosno pet faktora kreditne sposobnosti nazvanim ‘3 Cs of Credit’ odnosno ‘5 Cs of Credit’. kompanija “M” dostigla je vrednost zbira bodova 38. Tako u okviru ovog raspona bodova imamo slede}e klasifikacije zajmotra`ioca: sa zbirom 12 do 17 bodova zajmotra`iocima je. neophodno je uzeti u obzir sve okolnosti koje su od uticaja za takav sud.32) 32) Brojna je ameri~ka bankarska literatura u kojoj se navode i analiziraju ovi faktori. I ne samo to. kompanije sa zbirom 18 do 25 bodova mogu biti kreditno prihvatljive. 13. kao marginalnim. takvi zajmotra`ioci se moraju dalje analizirati. kompanije sa zbirom bodova 26 do 30 su obi~no dobre i zadovoljavaju kreditni rizik. Ako je zbir bodova izme|u 12 i 30. Mi }emo se poslu`iti samo onim tekstovima koji na najbolji mogu}i na~in . Ako je ukupan zbir bodova manji od 12. Njihova interpretacija je manje-vi{e ista. samo je razlika u dubini poniranja u analizu svakog pojedina~nog faktora. Faktori ocene kreditne sposobnosti Po{to je analiza kreditne sposobnosti zajmotra`ioca osnova na kojoj treba da se zasniva i izvede ocena o njegovoj kreditnoj sposobnosti. neophodno obezbe|enje kredita putem garancija ili akreditiva.UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE 430 1 4 1 1 3 2 1 12 2 konkurencije Trgova~ko iskustvo Uva`avanje menad`menta Tok gotovine Monopol = 2 Slabo = 0 Odli~no= 5 Nisko uva`avanje = 2 Visoko uva`avanje = 2 < 1 % od prodaje = -2 > 2 % od prodaje = 5 3 3 9 Ukupna va`nost bodova 38 U navedenom primeru datom u pregledu 13-1. tra`ilac kredita se automatski odbija. imaju jako opravdanje za kredit i odli~an kreditni rizik. ali se mora pribaviti jo{ vi{e dodatnih informacija.3. Pri tome je neophodno analizirati sve pojave vezane za pro{lost i sada{njost zajmotra`ioca.3. {to pokazuje da ona (kao i sve one koje imaju vi{e od 30 bodova). A granica da se mo`e odobriti kredit je najmanje 30 bodova. pri ~emu se smatra da su prva tri bitna.

New Jersey. (4) zaloga ili obezbe|enje. 1981. kapital zajmotra`ioca (‘capital’) ili bogatstvo du`nika.imovinski rizik 4. New York. 495. 1990. Storrs and Charls E. i druga literatura. Uslovi (‘conditions’) . (5) uslovi poslovanja zajmotra`ioca (‘conditions’) odnosno ekterni. ibidem.konjunktura . Edited by Herbert V.. Kapital (‘capital’) . Regional and Global. Walker. (3) Steven J. 33) Sinkey. Kapacitet (‘capacity’) . u analizu kreditne sposobnosti zajmotra`ioca obi~no se uklju~uje ve} navedenih pet faktora. Zato }emo se osloniti na inostrana iskustva odnosno iskustva banaka u razvijenim tr`i{nim privredama. Third Edition. str. dobar gra|anin (‘character’ ili ‘good citizen’). Prochnow. Gill: Commercial Banking. . (‘capital’ ili ‘wealth’). ekonomski uslovi.moralni rizik 2. PrenticeHall Englewood Cliffs. u knjizi: Bank Credit. Thomas I.. New York. 1989. kao {to su: (1) (2) (3) (4) karakteristike zajmotra`ioca (‘character’) ili volja za pla}anje.. Englewood Cliffs. (2) kapacitet ili tok gotovine (‘capacity’ ili ‘cash flow’). zaloga ili osiguranje. koja je kori{}ena u ovom radu. 459-460. 743-750. str.. ako je potrebno. kapacitet zajmotra`ioca (‘capacity’) ili sposobnost . godine.dobar gra|anin . Reed & Eduward K. Dow Jones-Irwin. Baughn. Sinkey: Commercial Banks Financial Management in the Financial Services Industry. MacMillan Publishing Company. uslovi obezbe|enja kredita (‘collateral’). Edited by William H. ‘five Cs of credit’. (5) Duane B. Fourth Edition.rizik zaloge 5. 216-221. str. (‘collateral ili security’) i (5) uslovi ili ekonomski ambijent (‘conditions’ ili ‘economic environment’). (4) Joseph F. Harper & Row. Prentice-Hall. Publisher. godine.sigurnost . Ovih pet navedenih faktora upravljanja kreditom (Cs) izra`ava se i kao: (1) karakter. Da navedemo samo neke: (1) William H. godine. U praksi ameri~kog poslovnog bankarstva. str. tzv. Kolateral (‘collateral’) .tr`i{ni rizik ili najsa`etije izra`avaju elemente merenja kreditnog rizika. a nalazi se konkretno navedena u spisku literature. Karakter (‘character’) . str. U dosada{njoj praksi na{ih banaka vi{e se ovom problemu prilazilo sa formalne nego sa su{tinske strane. 2-4. godine. str.bogatstvo . Graddy and Austin H. 495. Pregled 13-3: Veze faktora ocene kreditne sposobnosti i rizika 1.poslovni rizik 3.Community. Homewood Illinois. (3) kapital ili bogatstvo.UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE 431 Na{a savremena bankarska praksa je dosta skromna u metodama analize kreditne sposobnosti zajmotra`ioca. Spencer: Managing Commercial Banks . (2) Eduward W. 33) Veze i karakteristike navedenih faktora sa vrstama rizika pokazuje pregled 13-3. Beck: Financing Leveraged Buyouts.mogu}nost pla}anja. Third Edition. 1989. u knjizi: The Bankers’ Handbook. Bryan: The Banker and the Credit Decision.tok gotovine .

Zato se pod izrazom ‘karakter’ nastoje otkriti osobine preduze}a kao {to su: (1) poslovna reputacija. Jugoslovensko bankarstvo 5/89. 1967. godine. 35) dajemo u pregledu 13-4. [ire shvatanje karaktera zajmotra`ioca uklju~uje i druge elemente u analizu za ocenu njegove kreditne sposobnosti. 1989. redaktor: dr Branko Vasiljevi}.UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE 432 Prva ~etiri kriterijuma odnose se na ocenu sposobnosti pla}anja zajmotra`ioca. i Ranko Jeli}: Rizici u poslovnim bankama. godine. pouzdanost) [to se ti~e karaktera preduze}a. Beograd. Beograd. preuzeto iz: Rizici u bankarskom poslovanju. Najpogodinije elemente i indikatore za ocenjivanje karaktera zajmotra`ioca u smislu njegovih li~nih osobina i poslovnog ugleda oboje preporu~uje R. strana 38-39. UBJ. Ispitivanje kvaliteta upravljanja 34) Dr Bo{ko @ivkovi} i Zorica Vidi}: Analiza i ocena kreditne sposobnosti preduze}a u ameri~kom komercijalnom bankarstvu.Bartles: Credit Management. Smatra se da se najpouzdanije informacije o kvalitetu upravljanja preduze}em dobijaju procedurom finansijske analize. godine.vlasnika preduze}a Poslovna iskustva sa zajmotra`iocem: sopstvena iskustva i iskustva njegovih najva`nijih kupaca i dobavlja~a Blagovremenost izmirenja obaveza Stanje poslovnih knjiga (a`urnost.34) (1) Karakter zajmotra`ioca Savremeni pristup sagledavanju karaktera zajmotra`ioca je dobio ne{to druga~iji sadr`aj nego {to se to mo`e zaklju~iti iz samog izraza ‘karakter’. New York. 35. str. Fokus. u uslovima odvojenosti svojine od upravljanja preduze}em bez obzira ko je vlasnik. i 36. ili pak karakteristike zajmotra`ioca. The Ronald Press Company. dok se peti kriterijum odnosi na op{te uslove poslovanja u grani zajmotra`ioca. 35) R. 33. godine. pa se dolazi do odvojene analize i ocene: (1) karakteristika zajmotra`ioca u smislu njegovih osobina i njegovog poslovnog ugleda i (2) karakteristika preduze}a kojim on upravlja kao vlasnik ili menad`er. str. . preglednost. maj. 1988. analiza i regulisanje. Bartles. Naime. magistarski rad. (2) pripadnost vrsti delatnosti i (3) pravni status. sa stanovi{ta kreditne sposobnosti va`niji je karakter preduze}a od karaktera pojedinca kao menad`era ili vlasnika preduze}a. u`e shvatanje izraza ‘karakter’. polazi od opisivanja njegovih li~nih osobina stavljaju}i u fokus njegovu spremnost da vrati kredit pod ugovorenim uslovima. Beograd. Pregled 13-4: Elementi i indikatori karaktera zajmotra`ioca Elementi Odgovornost Integritet Ta~nost Doslednost Indikatori Osobine li~nosti menad`era . 312-318. 1990.

Naro~ito su va`ne informacije o budu}em poslovanju zajmotra`ioca. Za analizu kapaciteta preduze}a kao faktora kreditne sposobnosti va`no je obezbediti odgovaraju}e informacije. Pripadnost vrsti delatnosti kao determinanta karaktera kreditne sposobnosti zajmotra`ioca ima za svrhu da omogu}i realnu komparaciju odre|enih parametara sa drugim preduze}ima iste grupacije. Jeli}. Na osnovu ovih primarnih (granskih) i sekundarnih (teritorijalnih) pore|enja. Prilikom pojave novog do tada nepoznatog zajmotra`ioca. ban~ine dokumentacije i drugih 36) R. (3) prihod ostvaren prodajom deonica i (4) sredstva dobijena od drugih kreditora. ibidem. Time }e se utvrditi njegova pravna sposobnost za uzimanje i vra}anje kredita. (2) Kapacitet zajmotra`ioca Pod kapacitetom zajmotra`ioca se podrazumeva njegova sposobnost da otpla}uje . iz izve{taja kreditnih agencija.UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE 433 preduze}em zasniva se na proveri nekoliko klju~nih elemenata funkcionisanja menad`menta u preduze}u kao {to su: (1) sposobnost da formuli{e i realizuje razvojnu i teku}u poslovnu politiku. (2) horizontalna i vertikalna efikasnost menad`menta preduze}a i (3) li~na i kolektivna sposobnost menad`menta za dono{enje i realizovanje strategijskih odluka. kapacitet zajmotra`ioca kao faktor kreditne sposobnosti podrazumeva kapacitet u dvozna~nom smislu: (1) kao proizvodni kapacitet i (2) kao finansijski kapacitet. uvid u poslovne knjige i intervjui sa najva`nijim poslovnim partnerima preduze}a. . Izvori informacija o poslovnoj reputaciji zajmotra`ioca su: neposredni intervjui sa menad`ment timom preduze}a. str. 38. Naime. ve}i broj autora smatra da je u analizi kapaciteta preduze}a poenta na finansijskim tokovima i da se kapacitet meri o~ekivanim neto tokom gotovine (‘net cash flow’). grane i oblasti. Zajmoprimac mo`e vratiti kredit banci koriste}i jedan od slede}ih izvora: (1) ostvarenu dobit. (2) prihod ostvaren prodajom aktive. Banka ih mo`e obezbediti na vi{e na~ina i iz vi{e izvora.vra}a odobreni i uzeti kredit.36) Me|utim. banku kao kreditora prvenstveno interesuje da li }e zajmoprimac imati pozitivan neto tok gotovine i da li }e mo}i u narednom periodu ostvariti dovoljan profit za vra}anje kredita bez naru{avanja i ugro`avanja dostignutog nivoa poslovanja. Po nekim autorima. {to je pretpostavka za dalji rad na analizi kreditne sposobnosti zajmotra`ioca. dobija se jasnija slika o kreditnoj sposobnosti preduze}a u odnosu na relevantne veli~ine iste delatnosti. To podrazumeva da se informacije mogu obezbediti direktno od zajmotra`ioca. nu`no je utvrditi njegov konstituivni svojinski karakter odnosno interni i eksterni pravni status i njegov odnos sa okru`enjem.

va`nu ulogu ima analiza elemenata i indikatora navedenih u pregledu 13-5. (3) Kapital zajmotra`ioca Kapital zajmotra`ioca kao faktor kreditne sposobnosti podrazumeva finansijsku vrednost komitenta odnosno njegove firme i meri se kao neto vrednost imovine vlasnika. Analiza ovog faktora koristi se u analiti~ke svrhe u standardnim procedurama utvr|ivanja kreditne sposobnosti tra`ioca kredita. Imovina zajmotra`ioca je gornja granica visine kredita i oslonac sigurnosti vra}anja kredita. Za analizu kapaciteta zajmotra`ioca. Pregled 13-5: Elementi i indikatori kapaciteta zajmotra`ioca Elementi Dobit Budu}a dobit Postoje}i dug Struktura tro{kova Indikatori Obim prodaje Margina profita . na primer plate ili porez. a dobija se tako {to se od ukupnih sredstava (aktive) oduzmu ukupne obaveze (pasiva). apsorbuju projektovani priliv. Pri tome treba imati u vidu da je merenje kapitala subjekt iskrivljenosti prouzrokovan varijacijama vrednovanja specifi~ih sredstava (aktive). Pri tome treba biti obazriv po{to obi~no knjigovodstvena vrednost ne reflektuje tr`i{nu vrednost. Kapital reflektuje akumulirano bogatstvo zajmotra`ioca i u odre|enom obimu je indikator uspeha u pro{losti. Pregled 13-5: Elementi i indkatori kapitala zajmotra`ioca Elementi Fizi~ka aktiva Indikatori Sopstvena neto imovina .dobiti Obim posla i njegova priroda Lokacija Licence i marke proizvoda Tr`i{na reputacija preduze}a Kvalitet upravljanja Kontinuitet odnosno prekid u poslovanju Kratkoro~ni i dugoro~ni dugovi Operativni tro{kovi Kapacitet ne reflektuje samo anticipativni tok gotovine. ali i u slu~ajevima zahteva za hipotekarne kredite. Ako druge obaveze ili prioritetni zahtevi. Time bi se verovatno morale koristiti jedna ili vi{e preostalih nabrojanih mogu}nosti za vra}anje kredita. ve} i druge zahteve ovog priliva.UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE 434 sli~nih dokumenata. Za analizu kapitala va`no je kori{}enje elemenata i indikatora navedenih u pregledu 13-5. mogao bi se pojaviti nedostatak sredstava za vra}anje kredita.

UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE

435

Kapitalna ulaganja

Kamata na planirana ulaganja Najva`niji kreditori Likvidaciona vrednost Tro{kovi konfiskacije

U posebnim slu~ajevima, kad se radi o visokim rizicima i kad standardna analiza kapitala i uvid u navedene elemente i indikatore nisu dovoljni, kreditna analiza se sa rutinske pro{iruje na analizu strukture realne aktive zajmotra`ioca (zalihe materijala i gotovih proizvoda, potra`ivanja, oprema, zemlji{te) i da se tako obezbedi naplata kredita u slu~aju likvidacije firme. (4) Uslovi obezbe|enja kredita Obezbe|enje kredita (‘collateral’) ima za svrhu pokri}e ‘slabih’ ta~aka kreditne sposobnosti preduze}a - zajmotra`ioca. Kolateral se mo`e odnositi na bilo koja pogodna sredstva (u aktivi) kojima zajmotra`ilac raspola`e kao specifi~nom zalogom radi obezbe|enja vra}anja kredita. Zalo`na aktiva se ponekad dopunjava ili preme{ta na kori{}enje kod supotpisnika radi garantovanja vra}anja kredita. U tom slu~aju banka mora ispitati kreditnu sposobnost i zajmotra`ioca i supotpisnika. Tamo gde postoje u dobroj meri realni izgledi za uspe{no obavljanje posla, a ocena kreditne sposobnosti je pokazala da preduze}e zajmotra`ilac ima jednu ili vi{e uo~enih slabosti ili nedostataka, kreditna sposobnost se mo`e “poja~ati” odgovaraju}im kolateralnim pokri}em. Slabe ta~ke mogu biti izra`ene kao: nedovoljna raspolo`ivost spostvenog kapitala, nedovoljni finansijski kapacitet ili nepovoljne konjunkturne situacije. To zna~i da u normalnim uslovima, kad je kod preduze}a utvr|en i projektovan visok stepen kreditne sposobnosti i da se ne uo~avaju ‘slabe’ ta~ke koje bi iziskivale odre|ena ‘poja~anja’, nema ni potrebe za dodatnim pokri}em kreditnog rizika kolateralom. Naravno, pri tome treba imati u vidu individualnosti i osobenosti svakog zajmotra`ioca, {to }e uslovljavati i eventualnu (stvarnu) potrebu za dodatnim obezbe|enjem vra}anja kredita.

(5) Uslovi poslovanja zajmotra`ioca Uslovi poslovanja preduze}a odnose se, pre svega, na ekonomsku sredinu odnosno konjunkturu37) u kojoj preduze}e posluje ili na prilike zaposlenosti u
37) Konjunktura je latinski izraz i zna~i: a) sticaj okolnosti, a u obi~nom govoru: dobra prilika za zaradu, b) sva obele`ja koja karakteri{u tr`i{nu privredu, a odnose se na: kretanje ponude i

UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE

436

preduze}u. Va`no je da analiza kreditne sposobnosti obuhvati razmatranje uslova ekonomske sredine u okviru kojih zajmotra`ilac posluje, ekonomske projekcije u periodu vra}anja kredita i druge karakteristike budu}eg du`nika koje ~ine njegovu posebnu osetljivost na fluktuacije u ekonomiji. U zavisnosti od rokova vra}anja kredita, vr{i se i analiza i sagledavanje budu}ih uslova poslovanja zajmotra`ioca. [to je period vra}anja kredita du`i, to su manje mogu}nosti za realno sagledavanje trendova budu}ih tr`i{nih kretanja u sredini u kojoj preduze}e posluje. Za kratke rokove vra}anja kredita relativno je lak{e sagledati trendove budu}ih promena i njihove efekte na poslovanje preduze}a. Problem postaje jo{ slo`eniji ako se radi o delatnostima koje podle`u sezonskim i sekularnim oscilacijama aktivnosti preduze}a. * * * Prema iskustvu ameri~kog poslovnog bankarstva, karakteru se daje najve}a te`ina u najve}em broju kreditnih analiza. Volja da se izvr{i jedna odgovorna obaveza smatra se kriti~nim elementom u kredino-du`ni~kim odnosima. I pored toga, zajmotra`ilac tako|e mora imati sposobnost ili kapacitet za pla}anje. Dodatno, treba da postoji realna verovatno}a da }e ekonomski uslovi ostati takvi da se klijentova sposobnost pla}anja ne}e pogor{ati. Ako se to ipak dogodi da se ekonomski uslovi pogor{aju ili da je zajmoprimac specijalno osetljiv na ekonomske promene, mo`e se sa~initi odgovaraju}i cikli~ni plan prilago|avanja takvim okolnostima (reprogramiranje otplate kredita). U slu~aju da klijent postane nevoljan ili nesposoban da plati i du`nik odbije saradnju sa bankom da re{i pote{ko}e, tada je potrebno u}i u posed kolaterala ili kapitala i prodati ga da bi se izmirile obaveze. Me|utim, to je poslednja mera. Ban~in posao je kreditiranje a ne likvidacija aktive finansijski iscrpljenih firmi ili individualaca.38) Takve procedure zahtevaju vreme, skupe su i ~esto rezultiraju finansijskim gubicima, a isto tako i gubitkom dobrog ugleda (‘goodwill’). Svrha kolaterala je da obezbedi ja~u pobudu zajmoprimca da plati obaveze na dan dospe}a. 13.3.4. Informaciona osnova analize kreditne sposobnosti Za analizu faktora kreditne sposobnosti zajmotra`ioca koriste se kako interni podaci o zajmotra`iocu tako i eksterni izvori informacija o zajmotra`iocu kojima ne raspola`e banka ve} razne druge firme, agencije i ustanove. Dakle, pored onih podataka i informacija koje o zajmotra`iocu poseduje banka, korisno je raspolagati i drugim izvorima i saznanjima kako bi se kredibilitet
tra`nje, cene, hartije od vrednosti, zarade, dividende, proizvodnju itd. Vidi: Bratoljub Klai}: Rije~nik stranih rije~i, Zora, Zagreb, 1962. godine, str. 783. 38) Duane B. Graddy and Austin H. Spencer, ibidem, str. 460.

UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE

437

zajmotra`ioca ‘osvetlio’ sa vi{e aspekata i uglova. Ali, koliko god su interne i eksterne informacije i podaci va`ni i bitni za sagledavanje stanja zajmotra`ioca, one ipak moraju biti ‘verifikovane’ kroz zajedni~ki razgovor predstavnika banke - kreditnih referenata i menad`ment tima firme zajmotra`ioca. Smatra se da je sadr`ina takvog intervjua manje-vi{e tipi~na i da se uglavnom svodi na dobijanje odgovora na slede}a pitanja: 39) (1) (2) (3) (4) (5) (6) razlozi zbog kojih zajmotra`ilac tra`i kredit; razlozi zbog kojih tra`eni kredit odgovara poslovnoj politici banke; dokazi o sigurnosti kreditnog posla; informacije o kontinuitetu rasta zajmotra`ioca; informacije o kompetetnosti menad`menta zajmotra`ioca; informacije o karakteru proizvoda i usluga iz proizvodnog programa preduze}a; (7) informacije o izvorima i pouzdanosti snabdevanja preduze}a sirovinama i reprodukcionim materijalom; (8) informacije o konkurentnom polo`aju preduze}a u grani, i (9) informacije o planovima razvoja zajmotra`ioca. Ina~e, osnovu internih podataka i informacija banke o zajmotra`iocu ~ine upravo razni poslovni i finansijski izve{taji zajmotra`ioca, njegov bilans stanja i bilans uspeha, te drugi dokumenti zajmotra`ioca o povremenim i specifi~im problemima. To su, pre svega, razni pregledi i prikazi, koje radi zajmotra`ilac za svoje potrebe i koji, naj~e{}e, iskazuju interesantne podatke relevantne za utvr|ivanje njegove kreditne sposobnosti. Ali, bez obzira do kakvih se podataka do{lo, banka odnosno njeni kreditni referenti obavezno vr{e proveru svih a naro~ito klju~nih podataka, od kojih mo`e da zavisi kona~an sud o kreditnoj sposobnosti zajmotra`ioca i {to mo`e biti presudno za dono{enje odluke o kreditu. Proces kreditne analize i kori{}eni podaci variraju u zavisnosti od tipa kredita (privreda, stanovni{tvo). Analiza finansijskih izve{taja je verovatno naj~e{}e kori{}ena tehnika procene kreditne sposobnosti. Svrha podataka i informacija je da obazbedi pouzdan oslonac za procenu kreditne sposobnosti zajmotra`ioca. Ali, za takvu svrhu neophodno je raspolaganje kvalitetnih poslovnih izve{taja i informacija zajmotra`ioca. Takvi podaci se obezbe|uju procedurom obavezne revizije bilansa preduze}a. Drugi bitan uslov je dovoljna ra{~lanjenost bilansnih podataka, {to dobrim delom zavisi i od kvaliteta bilansnih {ema i kontnih planova koje propisuje dr`ava.

39) Rizici u bankarskom poslovanju, redaktor: dr Branko Vasiljevi}, Fokus, Beograd, 1990. godine, str. 38.

UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE

438

Pored podataka koji se obezbe|uju od zajmotra`ioca putem intervjua, zatim iz izve{taja i analiza preduze}a i podataka banke o preduze}u, korisno je imati i odre|ene eksterne podatke i izve{taje, koje vode i izra|uju nezavisna kreditna udru`enja i kreditne agencije. Ovakav sistem eksternog informisanja najrazvijeniji je u SAD. Kreditna udru`enja i razmena informacija su pod kontrolom Nacionalnog udru`enja kreditora, koje finansira istra`ivanja i utvr|uje standarde u analizi kreditne sposobnosti. Kreditne agencije su komercijalne nezavisne ustanove op{teg ili specijalizovanog profila delatnosti, koje prikupljaju i saop{tavaju informacije iz ove oblasti. Deo ovih informacija se publikuje u specijalnim publikacijama, a dodatne detaljnije informacije dostavljaju se na poseban zahtev. Jedna od najve}ih kreditnih agencija Dun & Bradstreet (skra}eno: D & B)40) zasniva svoje poslovanje na izve{tajnim podacima i na sopstvenim analiti~kim podacima tri miliona kompanija iz SAD i Kanade. D & B Kompanija obezbe|uje rejtinge procenjene finansijske snage, promptnost pla}anja, adekvatnost kapitala i statisti~ke podatke o racijima finansijskih performansi rejtingovanih kompanija. 13.3.5. Metode analize i ocene kreditne sposobnosti Pored ve} navedenih metoda za rano otkrivanje slabosti u poslovanju firmi komitenata banke, za analizu i ocenu kreditne sposobnosti zajmotra`ilaca koriste se i odre|eni finansijski raciji zajmotra`ilaca. Prema prvoj racio analizi, koju je 1932. godine sa~inila kreditna agencija Dun & Bradstreet Inc., navodi se “14 va`nih racija”.41) Raciji su varirali prema vrsti delatnosti, a posebni su kori{}eni za banke, osiguranje, rudnike itd. Posebno su (1982. godine) ustanovljeni raciji za adekvatnost kapitala u bankama, gde se koriste dve glavne mere adekvatnosti kapitala: (1) primarni kapital prema ukupnim sredstvima i (2) ukupni kapital prema ukupnim sredstvima. Prema D.B. Graddy & A.H. Spencer-u,42) naj~e{}e su u upotrebi ~etiri grupe finansijskih racija u analizi i oceni kreditne sposobnosti zajmotra`ioca: likvidnost, aktivnost, leverid` i profitabilnost. Uz dodatak jo{ nekoliko u okviru dve grupe, navodimo ih detaljnije u okviru svake grupe:

1. Likvidnost
40) Thomas Fitch: Dictionary of Banking Terms, Barron’s Business Guides, New York, 1990. godine, str. 208. 41) Glen G. Munn and F.L. Gracia: Encyclopedia of Banking and Finance, Eighth Edition Revised and Expanded, Bankers Publishing Company, Boston, 1983. godine, str. 811. 42) Duane B. Graddy and Austin H. Spencer: Managing Commercial Banks - Community, Regional and Global, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1990. godine, str. 477.

UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE

439

1.1. Teku}a aktiva : teku}a pasiva 1.2. Teku}a aktiva - zalihe : teku}a pasiva

2. Aktivnost
2.1. Potra`ivanja x 360 : godi{nja prodaja na kredit 2.2. Cena ko{tanja prodate robe : prose~ne zalihe 2.3. Neto prodaja : neto obrtni kapital 2.4. Neto prodaja : fiksna aktiva 2.5. Neto prodaja : ukupna aktiva

3. Leverid`
3.1. Ukupan dug : ukupna aktiva 3.2. Ukupan dug : deoni~ki kapital 3.3. Zarada pre kamate i poreza : ukupno pla}ena kamata 3.4. Prihod raspolo`iv za pokri}e fiksnih obaveza : fiksne obaveze

4. Profitabilnost
4.1. Bruto profit : neto prodaja 4.2. Neto profit posle poreza : prodaja 4.3. Neto profit posle poreza : ukupna aktiva 4.4. Neto profit posle poreza : neto vrednost Nave{}emo u najkra}im crtama samo ono {to je najva`nije za svaki od navedenih racija kao metoda kreditne analize.43) Pored navedenih koeficijenata, koriste se i drugi, koji imaju iste ili sli~ne ciljeve: da se bolje i sa vi{e aspekata osvetli ostvareni i programirani kvalitet poslovanja zajmotra`ioca.44)
43) Charles S. Dickerson: Financial Analysis for Credit Decisions, u knjizi: The Bankers’ Handbook, Third Edition, Edited by: William H. Baughn, Thomas I. Storrs and Charls E. Walker, Dow Jones-Irwin, Homewood, Illinois, 1988. godine, str.na 640-649. 44) William T. Thornhill: Risk Management for Financial Institutions - Applying Cost-Effective Controls and Procedures, Bankers Publishing Company, Rolling Meadows, Illinois, 1990. godine, str. 104-106. Elementi na kojima treba da se, po W.T. Thornhill-u, zasniva dono{enje ocene o kreditnoj sposobnosti zajmotra`ioca i dono{enje odluke o kreditu su: - bazi~ni raciji analize finansijskih izve{taja; - raciji uzroka i posledica; - model potencijalnog ste~aja. Bazi~ni raciji analize finansijskih izve{taja razvrstani su u pet grupa i to: (1) raciji aktivnosti, (2) raciji strukture tro{kova, (3) raciji leverage-a, (4) raciji likvidnosti i (5) raciji profitabilnosti. U okviru svake od ovih grupa racija nalazi se po nekoliko konkretnih koeficijenata ili odnosa, koji igraju va`nu ulogu kod sagledavanja kreditne sposobnosti zajmotra`ioca. (1) Raciji aktivnosti: (1.1) koeficijent obrta zaliha = prodaja/zalihe (1.2) koeficijent obrta fiksne aktive = prodaja/neto fiksnu aktivu (1.3) koeficijent obrta ukupne aktive = prodaja/ukupnu aktivu (2) Raciji strukture tro{kova: (2.1) stopa bruto profita = prodaja manje tro{kovi prodaje (isklju~uju}i depresicijaciju i rentu)/prodaju (2.2) racio tro{kova prodaje = tro{kovi

UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE

440

(1) Racija likvidnosti (‘liquidity ratios’) su indikatori sposobnosti preduze}a zajmotra`ioca, u izvr{avnju njegovih teku}ih obaveza. Re~ je o dva pokazatelja likvidnosti: jednog u {irem, i drugog u u`em smislu. (1.1.) Teku}i ili op{ti racio likvidnosti (‘cuurent liquidity ratio’) izra`ava se odnosom obrtnih sredstava prema teku}im obavezama. To je pokazatelj raspolo`ivosti obrtnih sredstava preduze}a zajmotra`ioca u odnosu na teku}e kratkoro~ne obaveze. U ameri~koj praksi se smatra po`eljnim da odnos teku}ih obrtnih sredstava prema teku}im kratkoro~nim obavezama bude 2:1. Naravno, ovo pravilo, koje se u ameri~koj praksi popularno naziva ‘pravilo palca’ (‘rule of tumb’), treba uzeti dosta uslovno, {to zavisi od svake konkretne situacije i vrste aktivnosti preduze}a. Ina~e, visok pokazatelj ovog racija ukazuje na neefikasnu upotrebu kapitala, a suprotno, isuvi{e nizak pokazatelj je znak prisutne nelikvidnosti preduze}a. (1.2.) Racio likvidnosti u u`em smislu (‘quick ratio’ ili ‘acid test ratio’) predstavlja o{trije merilo likvidnosti preduze}a zajmotra`ioca i izra`ava se odnosom obrtnih sredstava umanjenih za zalihe prema teku}im obavezama. O{trina ovog pokazatelja je u relativnom te`em pretvaranju zaliha u likvidna sredstva po knjigovodstvenoj vrednosti, {to je razlog da se izuzimaju iz obtrnih sredstava. U ovom slu~aju po`eljnim se smatra odnos 1:1, pri ~emu treba voditi ra~una da }e kvalitet pokazatelja zavisiti od mogu}nosti naplate potra`ivanja i rokova u kojima dospevaju obaveze. (2) Racija aktivnosti (‘aktivity ratios’) pokazuju efikasnost kori{}enja raspolo`ivih sredstava u ostvarivanju prihoda preduze}a. Grupa ovih pokazatelja zasniva se na odnosu pojedinih delova ili pozicija aktive prema
prodaje/prodaju (2.3) racio op{tih i administrativnih tro{kova = op{ti i administrativni tro{kovi/prodaju (2.4) racio depresijacije i rente = depresijacija plus renta/prodaju (3) Raciji leverage-a: (3.1) leverage ratio = ukupan dug/ukupna sredstva (3.2) racio pokri}a fiksnih tro{kova = prihod raspolo`iv za pokri}e fiksnih tro{kova/fiksne tro{kove (3.3) potreba uplate u amortizacioni fond pre oporezivanja prihoda = uplata za amortizacioni fond/1.0 minus stopa poreza (4) Raciji likvidnosti (4.1) teku}i racio = teku}a sredstva/teku}e obaveze (4.2) obrtna sredstva = teku}a aktiva minus teku}e obaveze (4.3) koeficijent brzine obrta = teku}a sredstva manje zalihe/teku}e obaveze (5) Raciji profitabilnosti (5.1) stopa mar`e na ukupan prihod = neto prihod/bruto prihod (5.2) povra}aj inveticija = neto prihod plus kamata/ukupna sredstva (5.3) povra}aj neto vrednosti = neto prihod/neto vrednost Raciji uzroka i posledica obuhvataju dve grupe pokazatelja. Oni se koriste kao dopuna za sagledavanje kreditne sposobnosti zajmotra`ioca i komplementarni su sa prvom grupom bazicnih racia analize finansijskih izve{taja. Te grupe su: (1) raciji uzroka i (2) raciji efekata. Vidi: William T. Thornhill: Risk Management for Financial Institutions - Applying Cost-Effective Controls and Procedures, Bankers Publishing Company, Rolling Meadows, Illinois, 1990. godine, str. 104107.

UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE

441

ostvarenom prihodu preduze}a. Izlo`i}emo ukratko su{tinu ~etiri grupe ovih pokazatelja. (2.1.) Prose~ni period naplate (‘average collection period’) je odnos neto potra`ivanja od kupaca prema godi{njem obimu prodaje podeljenom na 360 dana. Predstavlja prose~an period izra`en u danima, u kojem se vr{i naplata potra`ivanja od kupaca. Poredi se na nivou grane i uo~avaju odstupanja. Odstupanja na ni`e ukazuju na relativno du`e kreditiranje kupaca, {to treba da ima svog odraza na prihod, tro{kove i dobit. (2.2.) Koeficijent obrta zaliha (‘inventory turnover ratio’) ocenjuje likvidnost postoje}ih zaliha. Nizak koeficijent obrta zaliha mo`e rezultirati iz slabih prodajnih napora, zastarele robe ili nedovoljne kontrole kvaliteta. (2.3.) Koeficijent obrta obrtnih sredstava (‘net working capital turnover ratio’) meri adekvatnost obrtnog kapitala za podr{ku prodaje. Dok visoka stopa obrta uop{teno pokazuje efikasnost kori{}enja obrtnih sredstava, previ{e velika stopa mo`e biti signal budu}ih problema. Na primer, smanjenje nivoa zaliha }e dovesti do porasta koeficijenta obrta obrtnog kapitala, me|utim budu}a prodaja mogla bi biti ugro`ena da promtno izvr{ava porud`bine. Esktenzivno kori{}enje kratkoro~nog duga }e tako|e dovesti do porasta stope obrta obrtnog kapitala. (2.4.) Koeficijent obrta fiksnih sredstava (‘fixed asset turnover ratio’) je finansijska mera kori{}enja kapaciteta. Ona pokazuje koliko su postrojenja i oprema neophodni za podr{ku nov~ane jedinice prodaje. [to je ve}i koeficijent, to je ve}a efektivnost kori{}enja fiksne aktive. (2.5.) Koeficijent obrta ukupne aktive (‘total asset turnover ratio’) je pokazatelj prodajnog autputa po nov~anoj jedinici ukupne aktive. Ovaj koeficijent pokazuje adekvatnost obima prodaje u odnosu na ukupne resurse (aktivu) firme. (3) Raciji finansijskog leverid`a ili poluge (‘financial leveradge ratios’) su koeficijenti za merenje sposobnosti firme za sticanje i servisiranje dodatnog duga. (3.1.) Stopa zadu`enosti (‘debit ratio’) pokazuje procenat ukupnih resursa obezbe|enih od kreditora. Ponekad pokazuje druga~ije odnosno indicira mogu}u za{titu kreditora od pogor{anja vrednosti aktive. (3.2.) Odnos ukupnog duga prema deoni~kom kapitalu (‘debit to equity ratio’) je pokazatelj zadu`enosti na nov~anu jedinicu deoni~kog kapitala.

UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE

442

(3.3.) Koeficijent pokrivenosti kamate (‘interest coverage ratio’) pokazuje odnos zarade pre poreza prema ukupnoj pla}enoj kamati. (3.4.) Koeficijent pokrivenosti fiksnih obaveza (‘fixed charge coverage ratio’) pokazuje odnos raspolo`ivog prihoda za izmirenje fiksnih obaveza. (4) Raciji profitabilnosti (‘profitability ratios’) reflektuju menad`menta da koristi resurse firme u generisanju profita. sposobnost

(4.1.) Stopa mar`e bruto profita (“gross profit margin ratio”) je najva`niji element u odre|ivanju kona~nog nivoa profitabilnosti. To je komparacija prihoda koji poti~e od prodaje proizvoda prema tro{kovima proizvodnje odnosno nabavke (u trgovini) prodate robe. (4.2.) Stopa mar`e prinosa (‘net profit margin ratio’) pokazuje odnos neto profita prema vrednosti neto prodaje, odnosno pokazuje koliko se ostvaruje prinosa na nov~anu jedinicu vrednosti prodaje. (4.3.) Stopa prinosa na ukupna sredstva (‘return on investment - total assets – ratio’) je pokazatelj profitabilnosti ukupne aktive odnosno stopa prinosa na ukupna sredstva. Pokazuje efikasnost upravljanja ukupno anga`ovanim sredstvima. (4.4.) Stopa prinosa na nominalni kapital (‘retun on stockholders equity ratio’) je merenje efikasnosti menad`menta u odnosu na deoni~ki kapital. To po mnogima predstavlja kona~ni kriterijum efikasnosti menad`menta. Pojedinci obi~no ula`u u poslove sa anticipacijom da }e ulaganja generisati prinos koji }e prevazi}i druge otvorene mogu}e opcije. 13.3.6. Rangiranje kreditne sposobnosti zajmotra`ilaca Rangiranje kreditne sposobnosti vr{i se preko slede}ih elemenata (pregled 136):45) (1) kompetentnost menad`menta preduze}a, (2) ocena kreditne sposobnosti preduze}a od nezavisnih firmi i institucija van banke, (3) ocena data od strane banke, i (4) ukupni rejting zajmotra`ioca.

Pregled 13-6: Komponente rangiranja kreditne sposobnosti zajmotra`ioca
45) Analytical Methods in Banking, Edited by Koloman J., New York, 1976.godine, str. 289.

UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE

443
Interna ocena visok prose~an grani~ni visok prose~an grani~ni visok prose~an grani~ni visok prose~an grani~ni visok prose~an grani~ni visok grani~ni grani~ni visok prose~an grani~ni visok prose~an grani~ni visok prose~an grani~ni Ukupni rejting visok visok prose~an visok visok prose~an prose~an grani~ni grani~ni visok prose~an grani~ni prose~an prose~an grani~ni prose~an grani~ni grani~ni prose~an grani~ni grani~ni grani~ni grani~ni grani~ni grani~ni grani~ni neprihvatljiv

Kompetentnost menad`ment tima

Eksterna ocena

visok Visoka dobar zadovoljavaju}i

visok Prose~na dobar zadovoljavaju}i

visok Grani~na dobar zadovoljavaju}i

Zahtevi zajmotra`ilaca su razli~iti sa vi{e aspekata, kako sa stanovi{ta obima tra`enog kredita, svrhe kojoj }e kredit slu`iti i vrste posla koji }e se uz pomo} kredita obaviti tako i sa aspekta sigurnosti vra}anja kredita, stope profitabilnosti koju kreditirani posao treba da ostvari itd. Kad se tome doda i skoro stalni nedostatak raspolo`ivih resursa odnosno kreditnog potencijala, postavlja se pitanje, kako banka da se opredeli za izbor pojedinih kreditnih opcija u uslovima kad vi{e zajmotra`ilaca ispunjava od minimalnih ka maksimalnim uslovima kreditne sposobnosti. Za izvo|enje redosleda odnosno za rangiranje zajmotra`ilaca po kreditnoj sposobnosti, koriste se napred navedeni elementi da bi se dobio kona~an rang zajmotra`ilaca. Kako se vidi iz pregleda 13-6., prvo se vrednuje kompetentnost menad`ment tima zajmotra`ilaca, koja mo`e biti: visoka, prose~na i grani~na. U okviru svake od ove tri gradacije kompetentnosti menad`menta, dolazi eksterna ocena tako|e

UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE

444

gradirana na tri nivoa: visok, dobar i zadovoljavaju}i. Dalje sledi interna ocena kao: visok, prose~ni i grani~ni. Kona~ni je ukupan rejting kreditne sposobnosti zajmotra`ilaca, kao rezultat ukupno izvedenog kvaliteta prethodnih vrednosti sva tri kriterijuma. 13.3.7. Rizik naplate odobrenog kredita Ka`e se da banka ‘nikad’ ne odobrava lo{ kredit, kredit postaje lo{ samo posle odobrenja. Po{to banka putem kreditiranja obezbe|uje glavni izvor prihoda, va`no je da ima kontrolu gubitaka na kreditima i da ih odr`ava na relativno maloj margini, kako bi mogla da ostvari zadovoljavaju}i profit i dividendu. Zbog toga bankari nastoje da kontinuirano budu u toku sa efektima poslovanja du`nika, kako bi blagovremeno mogli uticati na povoljne ishode za banku. Problem kredita nastaje kad se kod du`nika javlja kriza gotovine i du`nik nije u mogu}nosti da raspolo`ivom gotovinom podmiruje operativne potrebe i izvr{ava dospele obaveze. Dakle, kad je kredit ve} odobren i kad je zajmoprimac povukao sredstva sa ra~una banke na svoj ra~un odnosno kad je kredit iskori{}en, jedan od primarnih zadataka kreditnog referenta je pra}enje poslovanja zajmoprimca i procena odre|enih doga|aja i promena u pona{anju menad`menta zajmoprimca. Evo nekih promena koje mogu biti interesantne za banku pre nego {to nastanu problemi vra}anja kredita: 46) (1) Glavni problemi mogu nastati u poslovanju firme ako se de{avaju promene u menad`mentu du`nika, pogotovu ako iz firme ode klju~ni ~ovek generalni direktor, ili pak klju~ni ~ovek iz prodaje {to, po pravilu, dovodi do pogor{anja poslovanja; (2) Banka bi morala biti svesna i va`nih promena u li~nim navikama i obi~ajima postoje}eg menad`ment tima du`nika, koje nisu direktno povezane sa poslovanjem firme kao {to su zdravstveni problemi, razvod, smrt bliskog prijatelja; (3) Promene u trendu industrije, koje mogu uticati na poslovanje du`nika da on ne mo`e vi{e da posluje konkurentski profitabilno kao {to je pad tra`nje odre|ene robe, pad kupovne mo}i potro{a~a; (4) Nova konkurencija u industrijskom rastu mo`e da prouzrokuje smanjenje prodaje i pad profitabilnosti. (5) Pogor{anje u celoj ekonomiji mo`e ‘pretvoriti’ jedan dobar kredit u lo{ kredit usled inflacije, recesije;
46) Willard Alexsander and Gerald R. Downey, Jr.: Handling Problem Loans, u knjizi: The Bankers’ Handbook, Third Edition, Edited by: William H. Baughn, Thomas I. Storrs and Charls E. Walker, Dow Jones-Irwin, Homewood, Illinois, 1988. godine, str. 658.

UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE

445

(6) Rapidan rast poslovanja - ekspanzija tako|e mo`e voditi du`nika u probleme. Kad prodaja do`ivljava bum, menad`ment obi~no postaje previ{e ambiciozan i nastoji da pove}a kapacitete, `eli da u~ini previ{e i prebrzo i obi~no ne sti`e pravovremeno da kompletira dodatne ma{ine i kadrove, {to dovodi do odre|enih problema; (7) I dr`avna regulativa mo`e da prouzrokuje va`ne probleme u slabljenju konkurentnosti u industriji. Naravno, ovi problemi mogu prouzrokovati te{ko}e kod du`nika i va`no je da ih banka “otkrije” pre po~etka vra}anja kredita. Me|utim, kad problemi nastanu i kad se po~nu reflektovati na vra}anje kredita, banka pri tome treba imati na umu va`ne sugestije za smanjenje rizika naplate kredita. To se naro~ito manifestuje prilikom ka{njenja odnosno prekora~enja roka vra}anja kredita i pri tome se treba truditi da se postupa na slede}i na~in: (1) Nikad ne dozvolite korisniku kredita (du`niku) da se ose}a da je samo jedan od mnogih delinkvenata. Poku{ajte da izazovete odre|eni stepen saradnje sa du`nikom. (2) Kad du`nik propusti bilo koji deo ugovora, odmah determini{ite razlog. (3) Sa~inite plan akcije za saradnju sa du`nikom za servisiranje duga u budu}nosti. (4) Budite tvrdi ali pozitivni, kad aktivirate zalogu (kolateral) du`nika. (5) Izbegavajte prete}a pisma (izve{taje) du`niku. (6) Kontaktirajte du`nika na najpodesniji na~in. (7) Ne raspravljajte se pri neispunjenju prvog pla}anja rate po ugovoru, ve} to smatrajte kao rutinsku stvar. 47) Ako situacija zahteva preduzimanje fizi~kog posedovanja zaloge (kolaterala), odluka treba da bude izvr{ena odmah. Svako ka{njenje mo`e prouzrokovati kori{}enje pre~eg prava od strane drugih kreditora. Krajnji ishodi mogu biti: 48) kontinuitet poslovanja, likvidacija posla, izbor bankrotstva.

13.4. UPRAVLJANJE RIZIKOM DUGORO^NOG KREDITA

47) Duane b. Graddy and Austin H. Spencer: Managing Commercial Banks - Community, Regional and Global, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1990. godine, str. 416. 48) WillardAlexander and Gerald R. Downey, Jr.: Handling Problem Loans, u knjizi: The Bankers’ Handbook, str. 662-666.

UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE

446

13.4.1. Neizvesnost u dono{enju dugoro~nih odluka U savremnim tr`i{nim uslovima, gde je slo`enost dono{enja odluka o odobravanju kredita sve ve}a i gde se vr{e sve kompleksnije pripreme za njihovo dono{enje i u uslovima gde su potrebe nosilaca privrednih aktivnosti sve vi{e izra`ene za investicionu aktivnost i za dugoro~ne kredite, te`i{te razmatranja banke po zahtevima za dugoro~ne kredite se sve vi{e pomera na ocenu o valjanosati investicionih programa i projekata, a sve manje na trenutni bonitet zajmotra`ioca. Naime, trenutni bonitet zajmotra`ioca je samo prvi va`an uslov i utisak o njegovoj ekonomskoj snazi, uspehu i te{ko}ama sa kojima se suo~ava. Pri tome se mogu, i obi~no se koriste, i faktori analize i ocene kreditne sposobnosti kao i za kratkoro~no kreditiranje. Me|utim, dugoro~no kreditiranje privrede nosi sa sobom znatno ve}i stepen rizika u odnosu na kratkoro~no kreditiranje privrede. Poznato je da se sa pove}anjem perioda na koji se kredit odobrava pove}ava i stepen rizika povra}aja kredita. Te{ko je odrediti granicu kad merljivi i predvidivi rizik prelazi u neizvesnost. Savremena brzina menjanja faktora u okru`enju je takva da treba ra~unati uz ma kakva predvi|anja, da }e do}i do korenitih tehnolo{kih promena, nivoa znanja i ekonomskih uslova u toku veka jednog investicionog projekta, koji je retko kada manji od 5 godina. Su{tina sagledavanja dimenzije rizika i neizvesnosti je u tome, da se svestranom stru~nom analizom i ocenom investicionog projekta rizik ubla`i odnosno da se uticaj elemenata neizvesnoti locira u prihvatljive granice. Iz navedenih konstatacija proizilazi da je za banku kao kreditora va`no sagledavanje kako kreditne sposobnosti invesitora, kratkoro~ne i posebno dugoro~ne, tako i validnosti investicionog projekta. ^ak je poenta na valjanosti investicionog projekta, po{to njegovim aktiviranjem treba ostvariti profitabilnu proizvodnju u budu}em periodu iz koje }e se obezbediti vra}anje dugoro~nog kredita. Smatra se da brojni faktori uti~u na rizik investicija, a time i na rizike njihovog finansiranja, i oni su ve}i:49) (1) (2) (3) (4) ako je vek investicionog projekta du`i, ako je vrednost investicionog projekta ve}a, ako je tehnologija investicionog projekta slo`enija, ako je re~ o grani u kojoj presudan uticaj imaju savremena znanja, inovacije (na primer: elektronika), (5) ako je proizvodni asortiman ve}i, visoko supstituivan drugim proizvodima i ima visoko elasti~nu tra`nju,
49) Rizici u bankarskom poslovanju, redaktor: dr Branko Vasiljevi}, Fokus, Beograd, 1990. godine, str. 46-47.

tj.2. (3) tre}i deo predstavlja sintezu analiti~kih ocena prva dva dela. Sa stanovi{ta banke je va`no da se prilikom konkretnog investicionog zahvata. U cilju zadovoljavanja ovih kriterija. smatra se da je korisno da ovaj slo`eni posao banke obave u tri dela: (1) u prvom delu se putem op{tih metodolo{kih pristupa formira gruba slika performansnosti i kreditne sposobnosti investitora. da je investitor kreditno sposoban. Pri tome se mogu desiti tri situacije: prva. naro~ito njena dugoro~na dimanzija. 13. druga. Svi navedeni aspekti zahtevaju vi{edimenzionalnu. uzmu u obzir tri aspekta: (1) mogu}nosti banke da prati konkretan investicioni projekat. i sli~no. kako bi se u krajnjoj konsekvenci donela odgovaraju}a odluka: prihvatiti investicioni projekat i odobriti investicioni kredit ili odbiti zahtev za investicioni kredit po{to je analizom projekta ocenjeno da ne obezbe|uje dovoljnu sigurnost povra}aja ulo`enih sredstava. Mada je u ovom slo`enom poslu analize i ocene investicionog poduhvata nu`an odre|eni redosled aktivnosti. Su{tina kreditne sposobnosti investitora Banka kao kreditor treba da kompleksno sagleda kako kreditne sposobnosti zajmotra`ioca tako i valjanost svakog investicionog projekta zajmotra`ioca. ekonomskih i dru{tvenih efekata predlo`enog projekta. pa je i ne uzimamo u obzir. da je investitor kreditno nesposoban. koja je u dobrom delu standardizovana i predstavlja prvi selekcioni filter. a da je projekat lo{. Egzaktno utvr|ivanje performansi i efektivnosti investicionog projekta u du`em budu}em periodu treba da pokrije visok stepen rizika plasmana banke. (2) drugi deo je znatno slo`eniji i obuhvata kompleksnu i egzaktnu analizu o~ekivanih finansijskih. Teoretski je mogu}a situacija koja polazi od toga da je investitor kreditno nesposoban i da je projekat lo{. (2) kreditna sposobnost investitora. pri kome se ra~una na kreditna sredstva banke. a projekat dobar. nema sumnje da je potrebno uzeti u obzir sve eliminacione elemente prethodnih razmatranja kako samog investitora tako i investicionog projekta. da je investitor kreditno sposoban i da je dobar projekat. ocene kreditne sposobnosti invstitiora i o~ekivane performansnosti predlo`enih . detaljnu stru~nu analizu.UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE 447 (6) ako je privredna stabilnost zemlje manja. i tre}a.4. (3) validnost konkretnog investicionog projekta.

nevezane aktive preduze}a. struktura i adaptabilnost poslovne strategije i politike su tako|e dobri indikatori performansi zajmotra`ioca. adekvatnost raspolaganja licencama. stopa kapitalizacije predstavlja pouzdan indikator stabilnosti investitora i krajnji izvor za naplatu plasiranog zajma. patentima. (8) realnost finansijskog izve{taja u pogledu imovinske pozicije. stepen likvidnosti i solventnosti. str. 50) Dr Srboljub Jovi}: Bankarstvo. 50) U okviru prve grupe indikatora. stepen inovacija i timsko kreiranje poslovnih poduhvata. Nau~na knjiga. (9) postojanje eventualnih prikrivenih poreza. Beograd. kao garancija za prosperitet uspe{nog poslovanja. godine. Druga grupa indikatora kreditne sposobnosti investitora obuhvata stepen konkurentnosti na tr`i{tu. Tre}a grupa indikatora pokazuje stopu rasta obima preduze}a u proteklom periodu. za{titnim znakovima. razvojnu perspektivu i marketing orijentaciju investitora. 368. kod ocene kreditne sposobnosti investitora fokusira se analiza profitabilnosti. stepen razvijenosti i stabilnosti poslovnog sistema. Kao pogodan standardizovani pristup oceni kreditne sposobnosti investitora koriste se testovi spremnosti investitora da odgovori unapred definisanim uslovima ugovora o zajmu preko indikatora kao {to su: 51) (1) (2) (3) (4) (5) (6) sposobnost apsorbovanja odgovaraju}eg obima i uslova kredita. stepen promenljivosti uslova privredne grane. razvoja i tr`i{ne propulzivnosti investitora. kojom se dolazi do elemenata za formulisanje kona~ne kreditne odluke i izbora najboljeg investicionog projekta. Fizionomija. 51) Ibidem. (10) zalo`na sposobnost. 1990. Kod novih preduze}a ne postoji takav indikator i zbog toga se ulaganja smatraju izuzetno rizi~nim. (7) rizik poslovnih proma{aja i gubitaka po osnovu ve} ranije sklopljenih aran`mana investitira. Profitabilnost u proteklom periodu investitora je pouzdan indikator uspe{nosti njegovog poslovanja. 366. ostalim poslovnim pravima i pozicijama (‘goodwill’).UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE 448 projekata. Pri tome se naro~ita pa`nja posve}uje analizi determinanti uspe{nosti. str. Kona~no. . sposobnost investitora da realizuje i izvr{ava osnovne odredbe ugovora. sposobnost servisiranja dugova i otplatne mogu}nosti i stepen za{ti}enosti od strane dr`ave. tj. kvalitet poslovne strategije i politike te stopa kapitalizacije bilansa. U okviru ocene kreditne sposobnosti zajmotra`ioca treba sagledati kadrovske resurse. stepen optere}enosti obavezama izvan ovog ugovora. sposobnost adaptacije. obim slobodne. nivo tehnologije i opremeljenost proizvodnih kapaciteta.

slede}i va`an posao banke usmerava se na analizu. Kvantitativni pristupi omogu}uju pobolj{anje kvaliteta odlu~ivanja. dono{enje ekonomskih odluka ima tri klju~ne ekonomske implikacije: 52) (1) investiciona odluka (ekonomski motiv). Jr. Walker. vrednovanje. nadzor poslovnog integrisanja investitora.T. . To se izra`ava stepenom neizvesnosti de{avanja odre|enih doga|aja u budu}nosti koju pokriva period otplate investicije.4. Smatra se da. Cilj je da se sa {to vi{e elemenata sagledaju uslovi i mogu}nosti efektivnosti investicije.: Economic and Financial Analysis of Capital Investments. Stevens. U tom pravcu }emo ukratko razmotriti metode za procenu sposobnosti vra}anja dugoro~nog kredita. Baughn. 1-3. Third Edition. da odr`ava kontinuitet proizvodnje i prodaje. u knjizi: The Bankers’ Handbook. sankcije u uslovima nesolventnosti i/ili bankrotstva. Redding: Longer Term Lending. rangiranje i izbor investicionog projekata koriste}i se pri tome odre|enim metodama. Pri tome. odnosno u funkciji su ja~anja pristupa kvalitetu. str. godine. Odgovori na navedena pitanja su korisni indikatori banci o kreditnoj sposobnosti investitora odnosno zajmotra`ioca. i kratkoro~ni. 53) Donald S. 1979. Metode za procenu sposobnosti vra}anja dugoro~nog kredita odnosno rapolo`ivosti sredstava za vra}anje dugoro~nog kredita su: 53) 52) G. Zajedno sa procenom validnosti investicionog projekta. Dakle. da maksimizira dobit odnosno dividendu deoni~ara i da maksimizira tr`i{nu vrednost deonica. ograni~avanje novog zadu`ivanja preduze}a. Homewood Illinois. postupcima i kriterijumima. 13. (3) dividendna odluka (motiv zarade). New York. osnovni ili primarni ciljevi preduze}a su: dugoro~ni. Stoga se procena sposobnosti investitora svodi na efektivnost poslovanja investitora posle investicionog zahvata i njegovu sposobnost za vra}anje dugoro~nog kredita.3. (2) finansijska odluka (nov~ano pra}enje aktivnosti). Edited by: William H. str. godine. 689-693. mogu ~initi pouzdanu osnovu za procenu rizika investicionih ulaganja odnosno za odobravanje dugoro~nog kredita.UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE 449 (11) (12) (13) (14) (15) periodi~no izve{tavanje banke o bilansnim stanjima. 1988. Dow Jones-Irwin. Storrs and Charls I. sa stanovi{ta preduze}a. John Wiley and Sons. odr`avanje ugovorene stope trajnih obrtnih sredstava. Thomas I. Metode procene kreditne sposobnosti investitora Vrednovanje investicionog projekta zasniva se na manje ili vi{e neizvesnim pretpostavkama.

399. na stalnom nivou prometne aktive ili neto razlika izme|u teku}ih sredstava i teku}ih obaveza) (Δ WC) = SREDSTVA RASPOLO@IVA ZA SERVISIRANJE DODATNOG KREDITA Formula sa skra}enicama izgleda ovako: FATSATL = (ATX + NCC) .ΔINT .UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE 450 (1) bankarski koncept toka gotovine pod imenom metod FATSATL (‘funds available to service additional term loans’).AOB) Minus: Kamata na novi kredit (posle efekta poreza) (Δ INT) Minus: Pove}anje obrtnog kapitala (tj. Formula se mo`e predstaviti na slede}i na~in: Zarada posle poreza (ATX) Plus: Negotovinki tro{kovi (amortizacija. 1986. i (3) finansijske kriterije. (2) tehni~ke kriterije.54) 54) The Capital Budgeting Handbook.krupna oprema trebala bi se sama finansirati) (FX) Minus: Teku}a dospe}a dugoro~nog duga koji je ve} u knjigama (CMLTD . Edited by: Mike Kaufman. izvorima i kori{}enju (metoda ‘cash flow’).D . Illinois.ΔWC Za izbor pojedina~nog projekta treba imati u vidu slede}e grupe kriterija: (1) marketing kriterije. Homewood. Dow Jones-Irwin.(CMLTD .AOB). . (1) Metoda FATSATL (‘Funds Avalilable To Service Additional Term Loan’) je pristup koji posmatra generisanje sredstava putem zarade i raspolo`ivih za servisiranje otplate dodatnog duga. depresijacija i promene u odlo`enom porezu (NCC) = Gotovina iz poslovanja (ATX + NCC) Minus: Dividende (ako je normalno pla}ena zajmotra`iocu) (D) Minus: Izdaci za fiksni kapital (obi~no kupovina male opreme . (3) koncept pokri}a celog perioda otplate kredita (‘the years’ coverage concept’).FX . godine. (2) izve{taj o toku gotovine. str.

(3) kreditna politika. (4) zalihe. va`no je da projekat ispuni i odre|ene tehni~ke i finansijske kriterije. razlikuje se pet faza u konstrukciji bud`eta toka gotovine. koje su projektom definisane kao finalni outputi. 1990. kako bi se podmirile obaveze prema otplatama kredita. zaliha.Community.: Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry. Ne malu pa`nju zaslu`uje i na~in komunikacije sa budu}im kupcima i potro{a~ima u cilju blagovremenog upoznavanja sa svim elementima marketing miksa novog projekta. Regional and Global. Pored navedenih elemenata marketing kriterija. Bez sagledavanja tr`i{ne dimenzije ne mogu se o~ekivati zadovoljavaju}i efekti profitabilnosti. Cilj je ostvariti pozitivan neto tok gotovine. . str. Jr. ljudske i finansijske resurse za novu proizvodnju. kvalitetnog i relativno jeftinog proizvoda respektuju}i raspolo`ive materijalne. godine.porast zaliha + porast dugovanja = tok gotovine. str. 56) Bryan E. Milling: Cash Flow Problem Solver Procedures and Rationale for the Independent Businessman. koje ~ine: (1) potra`ivanja. funkcionalnog. taj proces podrazumeva kru`ni tok tranformacije jednog oblika sredstava u drugi i to polaze}i od gotovine. godine. Ustvari. Englewood Cliffs. (5) kvantitativna kontrola i (6) ra~unovodstveni metod. veoma su va`ni projektovana visina cene proizvoda i usluga i budu}i kanali prodaje na koje se projekat oslanja. str.. 58) Duane B. Me|u najva`nije tehni~ke kriterije spadaju vrsta tehnologije i njena koncepcija. Sr` finansijskog kriterija mo`e se najlak{e izraziti preko koncepta toka gotovine.porast potra`ivanja . preko materijala. Graddy and Austin H. Chilton Book Company. koje omogu}avaju proizvodnju savremenog.55) koji se mo`e predstaviti i slede}om relacijom: neto profit + depresicijacija . ukazujemo na komponente upravljanja procesom toka gotovine. 472. Sinkey. 57) Ibidem. Prentice-Hall. potra`ivanja i naplate. Rander. Pa. 1981. New York. (2) Koncept toka gotovine (‘cash flow concept’) ili proces toka gotovine56) mo`e se predstaviti kao jedan sistem cirkulacije i transformacije sredstava.UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE 451 Marketing kriteriji polaze od tr`i{ta odnosno od potreba kupaca i potro{a~a budu}ih proizvoda i usluga.58) koje prikazuje slika 13-3. Pored fizi~kih karakteristika budu}eg proizvoda i njegove upotrebne vrednosti. 55) Joseph F. Da bi se bolje razumeo koncept i proces toka gotovine. 18-87. 1989. (2) prodajni uslovi. New Jersey. 497. Spencer: Managing Commercial Banks . str. MacMillan Publishing Company. 6.57) Na osnovu navedenih komponenata ili elemenata procesa toka gotovine. godine.

prodaja za gotovinu . onda se mo`e zaklju~iti da preduze}e mo`e na}i finansiranje kod neke banke.drugi priliv gotovine .kupovina materijala .otplata duga .minus ^ETVRTA FAZA Saldo gotovine Ako je TRE]A FAZA PETA FAZA Iznad minimuma ili umanjenje salda gotovine: .neto odliv gotovine + plus ili .dividende DRUGA FAZA = jednako Neto tok gotovine: + neto priliv gotovine . Ako je broj godina pokri}a u okviru normalnog bankarskog ranga otprilike period pet do sedam godina.naplata putem ra~una .UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM BANKE 452 PRVA FAZA Procena primanja gotovine: . koji podrazumeva razmatranje uklju~enja teku}eg iznosa projektovane kamate za prvu godinu na sve druge godine idu}i unazad otprilike pet godina i idu}i unapred pet.pozajmljivanje novih sredstava Slika 13-3: Faze u procesu toka gotovine (3) Koncept pokri}a celog perioda otplate kredita (‘the years coverage concept’) je tre}i pristup koji uzima u obzir ukupan dugoro~ni dug du`nika.pla}anje duga . po{to je to dugoro~ni kredit sa rokom koji banke odobravaju. ako neko koristi tu . Dobijeni iznos je indikacija broja godina da se otplati dug.investiranje vi{ka Ispod minimuma ili umanjenje salda gotovine: .operativni izdaci .minus Procena tere}enja gotovine: . Ovaj pristup ima dva jedinstvena aspekta: prvi. dodaju}i mu odgovaraju}e tro{kove finansiranja i dele}i dobijeni iznos merama toka gotovine.

371. koji se sastoji u tome da se dividenda i kapitalni izdaci posle prve godine smatraju diskrecionim i da nisu uklju~eni u koeficijent pokrivenosti. u profitabilnost. Razvojni i dru{tveno-ek