P. 1
Traumatologija

Traumatologija

4.0

|Views: 2,502|Likes:
Published by Vukasin Vostinic

More info:

Published by: Vukasin Vostinic on Oct 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2012

pdf

text

original

Maksilofacijalna hirurgija Urednik Prof. dr Miodrag Gavric ´ 4. Traumatologija (I. Sjerobabin) 4.1. Prelomi donje vilice 4.1.1.

Uvod Donja vilica je najisturenija i jedina pokretna kost skeleta lica, zbog cega je i najviše ˇ izložena povredjivanju. Posle nosnih kostiju, najcešce je povredjivana kost maksilofacijalne regije, ˇ ´ pa spada medju deset naješce prelomljenih kostiju ljudskog organizma. Prelomi donje vilice i ´ ˇ ostalih kostiju lica i vilica sve su cešci, teži i komplikovaniji. Cesto su udruženi sa povredama ˇ ´ CNS ili se javljaju u okviru politraume. Poslednjih decenija, prema podacima vecine autora, povrede kostiju lica i vilica se javljaju ´ u 8-10 odsto svih povreda glave. U nastanku preloma donje vilice, ako izuzmemo ratne uslove, kao najcešci etiološki ˇ ´ faktori navode se tuca i saobracaj, a znatno redje sport, rad i sl. Ovim povredama cešce su ˇ ´ ˇ ´ izloženi muškarci u trecoj deceniji života, što se objašnjava vecom impulsivnošcu i sklonosti ´ ´ ´ rešavanju problema fizickim putem. ˇ 4.1.2. Anatomija Anatomska svojstva donje vilice su od bitnog znacaja za nastanak, lokalizaciju i težinu ˇ povrede. Poznato je da donja vilica ima oblik luka koji je najjaci u svom srednjem delu, a najslabiji ˇ na krajevima, tj, u predelu koluma. Preko zglobnih nastavaka i ligamenata povezana je sa lobanjom. Preko ovih nastavaka direktno se prenosi traumatsko dejstvo sile na bazu lobanje i endokranijum od kojega je odvojena samo tankom koštanom lamelom temporalne kosti. Donja vilica je obavijena jakom kompaktom koja posebno ojacava njenu bazu i ima za ˇ cilj da spreci dejstvo sile savijanja. Dejstvo sila žvakanja i njihovo prenošenje na kost donje ˇ vilice rešeno je posebnom arhitektonikom spongioze i kompakte. Spongiozne gredice oko alveola zuba su rasporedjene tako da predstavljaju posebno ojacanje veze izmedju spongioze i kompakte, stvarajuci tzv dentalni trajektorijum koji se proteže ˇ ´ ispod apeksa postojecih zuba, a završava u predelu ramusa i koluma mandibule. Takodje, na ´ angulusu mandibule postoje tzv trajektorijum marginale, na muskularnom nastavku trajektorijum ˇ temporale, zatim veoma izražen bradni trajektorijum i dr. Citav ovaj sistem trajektorijuma ima odredjen i poznat uticaj na nastanak preloma, pošto linije preloma najcešce idu upravno ˇ ´ 1

(poprecno) u odnosu na trajektorijum. Takodje, u nastanku preloma tzv slabe tacke donje vilice ˇ ˇ igraju odredjenu znacajnu ulogu. Njihov znacaj i postojanje su putem statickih i statistickih ˇ ˇ ˇ ˇ ispitivanja potvrdili mnogi autori. Kao slabe tacke najcešce se navode predeo vrata i ugla donje ˇ ˇ ´ vilice, zatim predeo ocnjaka i premolara, simfiza, ali i mesta rano ekstrahiranih zuba. ˇ Postojeci zubi u donjoj vilici, usadjeni u alveolarni nastavak, sa periodoncijumom i ´ kostima vilice cine anatomsku i funkcionalnu celinu. Broj zuba, njihova lokalizacija i dužina ˇ korenova od znacajnog su uticaja na nastanak preloma i presudan faktor u izboru metoda ˇ repozicije i imobilizacije. Poremecaj njihovih medjusobnih odnosa, tj, okluzije, ima dijagnosticki ´ ˇ znacaj, ali isto tako dobijeni okluzioni odnos nakon repozicije fragmenata služi kao merilo ˇ korektnosti repozicije. 4.1.3. Mehanizam nastanka Donja vilica, iako je najjaca kost skeleta lica, najcešce je povredjena u tucama i ˇ ˇ ´ ˇ saobracajnim nesrecama. Vrsta i priroda zavisi od anatomskih svojstava donje vilice, susednih ´ ´ mekih i koštanih struktura, postojecih zuba, ali i od intenziteta i pravca sile koja dovodi do ´ preloma. Dejstvo sile koja dovodi do preloma mandibule u saobracajnim nesrecama skoro ´ ´ redovno prelazi otpornost njene kosti, te i nije presudno u kojem ce njenom delu delovati. ´ Medjutim, kod tuce, udarac pesnicom u bocnom predelu donje vilice cešce dovodi do preloma ˇ ˇ ˇ ´ nego udarac u bradnom predelu. Veoma je cesta pojava indirektnih preloma mandibule, kada do ˇ preloma dolazi na suprotnoj strani od mesta dejstvujuce traumatske sile (prelomi vrata ili ugla ´ donje vilice). Isto tako, veoma cesto se pojavljuju istovremeno direktni i indirektni prelomi ˇ (mentalna regija - direktni prelom, i kolum sa suprotne strane - indirektni prelom). Stepen, tj, velicina dislokacije fragmenata na prvom mestu zavisi od intenziteta i pravca ˇ dejstva traumatske sile. Medjutim, kod preloma donje vilice znatan uticaj na dislokaciju fragmenata ima i kontrakcija (vuca) mastikatornih mišica koji se na njoj pripajaju. Prelomi u ˇ ´ predelu ugla ili tela donje vilice bice dislokovani cesto sinergicnom vucom mišica zatvaraca ´ ˇ ˇ ˇ ´ ˇ donje vilice (m. masseter i m. temporalis). Istovremeno ce veci, duži prednji fragment donje ´ ´ vilice biti povucen naniže dejstvom mišica otvaraca. Ovo ce doci do punog izražaja ako ˇ ´ ˇ ´ ´ istovremeno postoji i nepovoljna linija preloma. 4.1.4. Simptomatologija preloma Znaci preloma donje vilice zavise od stepena, tj, velicine same povrede. Naprsnuce ili ˇ ´ linearni prelom svakako daje manji broj simptoma nego dvostruki, kominutivni ili otvoreni prelom donje vilice. Ipak ne treba zaboraviti da je svaki prelom manje-više specifican. ˇ Sve znake preloma, možemo podeliti na nesigurne i sigurne. Prisustvo svih sigurnih znakova upucuje na postojanje preloma, ali odsustvo pojedinih ne znaci da preloma nema. ´ ˇ

2

Nesigurni znaci preloma: - Bol je intenzivan u trenutku povrede, da bi se nakon toga smanjio i zatim javljao pri pokušaju funkcija donje vilice (govor, žvakanje, gutanje), ali isto tako i pri palpaciji povredjenog predela. Bol postepeno prestaje nakon primene privremene ili definitivne imobilizacije. - Otok ili traumatski edem se javlja u neposrednoj okolini mesta preloma i posledica je ˇ ekstravazacije krvi i limfe. Javlja se u prvih šest sati od povrede. Cesto je udružen sa potkožnim, odnosno submukoznim hematomima i diskoloracijama. Što je tkivo u okolini frakturne linije rastresitije, to su otoci i hematomi veci. ´ Pojava otoka u predelu udaljenom od mesta delovanja traumatske sile takodje treba da pobudi sumnju na postojanje takozvanih indirektnih preloma. - Functio laesa, tj, oštecenje (smanjenje) funkcije donje vilice zavisi od vrste preloma. ´ Najcešce postoji poremeceno otvaranje i zatvaranje usta. Kod težih povreda odnosno preloma, ˇ ´ ´ mogu se javiti i teškoce ili onemoguceno žvakanje, govor i gutanje. ´ ´ - Trizmus je cest simptom preloma vilica, narocito kod preloma u predelu angulusa ili ˇ ˇ ramusa. Posledica je poremecene funkcije mastikatornih mišica. Njegovo prisustvo se može ´ ´ objasniti i kao refleksni odbrambeni mehanizam, tj, prinudna prirodna imobilizacija fragmenata donje vilice. - Hipersalivacija je cest simptom preloma donje vilice, a posledica je izmenjenih ˇ anatomskih odnosa i lažnog osecanja stranog tela u usnoj duplji. ´ - Faetor ex ore manje ili više je izražen kod svih povreda mekih i koštanih struktura usne šupljine. Posledica je izostanka fiziološkog samocišcenja u toku funkcije žvakanja. ˇ ´ - Poremecaj okluzije je vrlo cest i upadljiv znak preloma vilice sa zubima, dok kod ´ ˇ bezubih ne ostoji. Stepen malokluzije zavisi od vrste i težine preloma, odnosno sledstvene dislokacije fragmenata. Manifestuje se najcešce u vidu parcijalno ili totalno otvorenog zagrižaja, ˇ ´ ukrštenog zagrižaja, manje ili vece stepenice u zubnom nizu, ili pak pomeranja centra ukrštenog ´ zagrižaja obicno na stranu preloma. Medjutim, ovaj znak se javlja i kod preloma alveolarnog ˇ nastavka vilica, povreda zuba, a može postojati i pre preloma kod raznih deformiteta vilica. - Deformacija donje trecine lica kod preloma mandibule je posledica dislokacije ´ fragmenata i traumatskog edema. Što je veca dislokacija fragmenata, to je deformacija izraženija. ´ Ovaj simptom može biti manje ili više izražen u stanju mirovanja, a može se i povecavati pri ´ pokretima donje vilice. Bradni predeo je kod jednostrukih preloma manje ili više pomeren ka povredjenoj strani dok je kod dvostrukih preloma donje vilice brada pomerena na stranu distalnije linije preloma.

3

- Abnormalna pokretljivost fragmenata je siguran znak preloma. Javlja se kod potpunog prekida koštanog kontinuiteta donje vilice, pri cemu se na mestu preloma javljaju pokreti koji ˇ inace normalno ne postoje na tom mestu. U izvesnih preloma se uocava pri aktivnim pokretima, ˇ ˇ ali se najcešce otkriva bimanuelnim pregledom, pri cemu se naizmenicno jednom rukom fiksira ˇ ´ ˇ ˇ prvo jedna, pa druga strana, a drugom pokušava da se dobije abnormalna pokretljivost. - Krepitacija je takodje siguran znak preloma i manifestuje se karakteristicnim zvukom ˇ usled trenja neravnih koštanih površina na mestu abnormalne pokretljivosti. Postoji samo kod potpunih preloma. Na ovom znaku ne treba insistirati, jer se pri tome zatvoreni prelom može pretvoriti u otvoreni, ili, pak, pri grubljim pokušajima (manipulacijama) prekinuti kontinuitet vene, arterije i n. alveolaris inferior. 4.1.5. Vrste preloma donje vilice Pod prelomom ili frakturom se podrazumeva prekid kontinuiteta koštanog tkiva. Prelom može nastati nasilnim putem pod dejstvom traume ili, znatno redje, spontano, kada nastaju tzv patološke frakture. Mnoga opšta koštana oboljenja (rahitis, osteomalacija i dr), ali isto tako i lokalna (osteomielit, maligni tumori, ciste) mogu biti predisponirajuci faktori za nastanak ´ preloma. Pri dejstvu jake traumatske sile na kost, do preloma može doci na mestu dejstva sile ´ (direktni prelom), ili pak na mestu manje ili više udaljenom od mesta dejstva sile - indirektni prelom. Kao posledica dejstva traumatske sile može doci do stvaranja jedne, dve ili više ´ frakturnih linija, kada nastaju tzv jednostruki, dvostruki, višestruki ili kominutivni prelomi. Ukoliko se koža ili sluzokoža u predelu frakture intaktne, imamo zatvorene prelome. Kod otvorenih preloma koštani fragmenti komuniciraju sa spoljašnjom sredinom preko povredjene sluzokože ili kože. Pod dejstvom traume i sledstvenog preloma, koštani fragmenti mogu zauzimati razlicite ˇ položaje. Velicina dislokacije je direktno srazmerna intenzitetu i pravcu dejstva traumatske sile. ˇ Najcešca vrsta dislokacije fragmenata je po dužinskoj osovini kosti, tzv disloactio ad ˇ ´ longitudinem, kada dolazi najcešce do njenog skracenja. Medjutim, fragmenti mogu biti ˇ ´ ´ dislocirani i po širini (dislocatio ad latus) ili pod uglom (dislocatio ad axim). Na velicinu i pravac dislokacije fragmenata takodje veliki uticaj ima i snaga kontrakcije ˇ mišica koji se pripajaju u blizini preloma. Dejstvo mišicne vuce ce doci do punog izražaja ako ´ ´ ˇ ´ ´ je i pravac frakturne linije, odnosno ravni, takav, da se ne suprotstavlja njihovoj kontrakciji. Ovde je rec o tzv nepovoljnoj liniji preloma koja svojim pravcem pružanja dozvoljava dislokaciju ˇ koštanih fragmenata i omogucuje da mišicna vuca dodje do izražaja. Povoljna linija je ona koja ´ ´ ˇ svojim pravcem ne dozvoljava, odnosno sprecava dislokaciju fragmenata, onemogucujuci dejstvo ˇ ´ ´ mišicne vuce. ´ ˇ

4

Koža i meka tkiva u ´ neposrednoj blizini najcešce su osetljivi na dodir. Prelomi bez dislokacije. tj. Palpatorno treba bimanuelno ispitati sva mesta suspektna na prelom u cilju nalaženja eventualne abnormalne pokretljivosti ili krepitacija. adekvatne rendgenografije. subjektivnim i objektivnim ˇ tegobama pacijenta. Pregled i dijagnostika preloma donje vilice Dijagnostika preloma kostiju lica i vilica je ne retko skopcana sa teškocama. Kod preloma sa dislokacijom uvek postoje manji ili veci ´ poremecaji okluzije (otvoreni ili ukršteni zagrižaj). pravac frakturnih linija. Klinicke ˇ ´ ˇ metode . teško se otkrivaju samo na osnovu klinickog pregleda. treba naglasiti da rendgen dijagnostika preloma kostiju lica i vilica nije uvek jednostavna. Znaci preloma zavise prvenstveno od stepena. položaja reponiranih fragmenata. pomeranje centra zagrižaja na povredjenu ´ stranu. Može se reci da se pravilna diagnoza pri povredama maksilofacijalne regije (kao i u ´ citavoj traumatologiji) postavlja na osnovu: ˇ 1. klinickog pregleda. odnos linija preloma i zuba. ne samo od klinickog. vec i od ´ ˇ ˇ ´ rendgenskog nalaza. Isto tako je i plan lecenja uveliko zavisan. Kontrola rezultata lecenja. ali se sa tim svakako ne možemo u potpunosti zadovoljiti. bilo zbog tehnicke neispravnosti snimaka ili zbog neadekvatnih ˇ ˇ pozicija pri snimanju. Postojanje edema ponekad onemogucava precizno palpiranje kosti. ustanovljavaju se sa daleko vecom preciznošcu ´ ´ pomocu radiografija.6. Treba iskljuciti povrede CNS ili politraumu. Kod vecih dislokacija fragmenata donje vilice i sledstvenih edema. Svedoci smo propusta koji se cine na štetu povredjenog ˇ kada se dijagnoza postavlja samo na osnovu radiografije. daleko je preciznija ako ˇ se koriste adekvatne rendgenografije. tj. 5 . No i kada ˇ postoji dislokacija fragmenata. anamneze. Medjutim.4. donja trecina lica ´ ´ može biti manje ili više deformisana. 2.inspekcija i palpacija su najcešce dovoljne da bi se dobio odgovor na pitanje o ˇ ´ postojanju preloma. ´ kao i nepotpuni prelomi (fisure). pošto i ona u odredjenom broju slucajeva može biti insuficijentna. pa se na osnovu ´ lokalnog nalaza ne može sa sigurnošcu utvrditi stepen traumatske lezije. poremecaji oblika zubnog niza ili pojava stepenice u njemu. Linearni prelomi bez dislokacije fragmenata daju vrlo malo lokalnih simptoma i cesto se ˇ zamenjuju kontuzijama mekih tkiva.1. 1) U anamnezi treba insistirati na nacinu i vrsti povredjivanja. kao i eventualne druge patološke promene na kostima. a na gingivi se cesto vide znaci krvavljenja ili ˇ ´ ˇ rascepi. težine povrede. ˇ 3. ˇ 2) U toku klinickog pregleda u lokalnom statusu treba tražiti sve sigurne i nesigurne znake ˇ koji prate prelome donje vilice.

angulusa. osim što je veoma pogodna za pouzdanu orijentaciju o stanju frontalnih zuba i alveolarnog nastavka. Modifikovana projekcija po Taunu (Towne) daje veoma precizne informacije o prelomu sa lateralnom ili medijalnom dislokacijom kondila.3) Klinicka slika je vodilja za ciljani radiografski pregled koji je neminovan za ˇ utvrdjivanje tacne lokalizacije preloma. stanja zuba. frakture mandibule se dele na prelome vrata donje vilice. postojanja višestrukih preloma. ˇ pošto je on veoma dobro zašticen koštanim masivom tela i luka zigomaticne kosti. kod nekih lokalizacija preloma ovim nacinom se ne može pouzdano ˇ utvrditi velicina dislokacije. prelom kondilarnog nastavka je skoro iskljucivo indirektan. vec i od položaja glave. Svaki od ovih preloma može biti jednostran. ali i okolnim ´ ˇ mišicnim strukturama. pravca frakturne ravni. Izrazita mehanicka neotpornost vrata ˇ donje vilice na dejstvo traumatske sile sprecava prodor caput mandibulae u srednju lobanjsku ˇ jamu i sledstvene teške povrede CNS. Vrat je najgracilniji (najtanji) deo donje vilice i na njegovoj prednjoj strani se pripaja m. ˇ 4. tj. ˇ sila obicno dejstvuje u predelu brade.1. ramusa.1. Takodje. Dejstvo sile. a nisu retke ni medjusobne kombinacije.1. kondila i muskularnog nastavka mandibule.7. Danas se za ragiografsku potvrdu preloma donje vilice najcešce koristi ˇ ´ ortopantomografija koja osim detekcije preloma. velicine i pravca dislokacije ˇ ˇ fragmenata. tj. broja frakturnih linija i dr. njen pravac i razlaganje ne zavise samo od mesta delovanja ´ na donju vilicu. tela. pregledno prikazuje i stanje svih zuba donje i gornje vilice.7. da li je ona slobodna ili fiksirana u trenutku dejstva ´ traume. obostran. jasno upucuje na pravac ´ i stepen dislokacije parasimfizne regije i bolje od drugih otkriva tzv teleskopse dislokacije. tela i ascendentnih ramusa. Medjutim. ramusa. Prema lokalizaciji. Treba reci da mesto. Intraoralna donjo-gornja projekcija. Po mehanizmu nastanka. ˇ Postero-anteiorna projekcija mandibule daje pouzdane kompleksne informacije o prelomu simfize. 6 . tj. 4. lateralni pravac veoma pogodan za tacnu ˇ orijentaciju o prelomu tela. dok je kosi. ˇ ´ Ovaj najcešce frakturirani deo donje vilice se sastoji iz glave (caput mandibulae) i vrata (collum ˇ ´ mandibulae). Direktni prelomi kondilarnog nastavka su izuzetno retki. u ovom predelu se nalazi i donji pripoj zglobne kapsule temporo-mandibularnog zgloba. pa su potrebni i snimci iz specijalnih pravaca. simfize i alveolarnog nastavka. Klasifikacija preloma donje vilice Prelomi donje vilice se mogu razlicito klasifikovati. Prelomi kondilarnog nastavka donje vilice Javljaju se izolovano ili cešce udruženi sa prelomima druge lokalizacije u donjoj vilici. lokalizacija preloma ´ ima znatnog uticaja i na izbor metode lecenja. pterygoideus lateralis u istoimenoj jamici. zavisno od anatomije mandibule ili ˇ od karakteristika preloma. njihovog odnosa prema frakturnoj pukotini i drugo.

ˇ ´ simfize ili angulusa mandibule. a frakturna linija je najcešce linearno poprecna. a okluzija poremecena u vidu otvorenog zagrižaja na suprotnoj strani i ukrštenog zagrižaja na ´ strani povrede. sa manje ili više izraženom klinickom ˇ ´ ˇ simptomatologijom. Pored rutinskih rendgenskih snimaka za donju vilicu. usled tzv teleskopske dislokacije ascendentnih ramusa. Dislokacija kondila može biti napred i medijalno (najcešce). Prilikom pregleda pacijenata sa ovim povredama. Palpatorno kroz spoljne ušne kanale postoje asinhroni pokreti. postoji poremecaj okluzije u vidu totalno otvorenog zagrižaja.veoma retki. pored dobro ´ ´ uzete anamneze. Simptomatologija je oskudna. postoji i ˇ diskretno skracenje ramusa na istoj strani. Razlog što je najcešca dislokacija kondilarnog nastavka prema ˇ ´ napred i medijalno. traumatski edem u predely zgloba slabo ˇ ´ ˇ izražen. i funkcionalne tegobe pri pokušaju otvaranja i zatvaranja usta. pterygoideus lateralis na vratu donje vilice. Ovi prelomi se u klinickoj praksi iz prakticnih razloga prema dominirajucim klinickim ˇ ˇ ´ ˇ znacima i položaju kondila dele na: 1) preloma kondilarnog nastavka bez dislokacije. odnosno na strani preloma nema ili je bitno smanjena pokretljivost kaputa mandibule prilikom pokušaja otvaranja ili zatvaranja usta. Kod obostranih preloma kondilarnih nastavaka. 3) lukascione prelome kondilarnog nastavka. koji nisu retki. U klinickoj slici takodje. poremecaji okluzije nedostaju ili su minimalni. relativno teško se dijagnostikuju. a cešce udruženi sa prelomima mentalne regije suprotne strane. Centar zagrižaja je pomerent na stranu preloma. jeste pripoj m.najcešca su vrsta preloma ove ˇ ´ lokalizacije. 1) Prelomi kondilarnog nastavka bez dislokacije su relativno retko. b) ekstrakapsularne . sem devijacije brade na stranu preloma. što je posledica dejstva mišicne vuce zatvaraca i ´ ´ ˇ ˇ sledstvene dislokacije ad longitudinem cum contractionem. Retko su izolovani. ili ˇ ´ nazad i lateralno. znatno redje. Najjednostavnija deli preloma na: ˇ a) intrakapsularne . Na pravu dijagnozu upucuju. ´ U kontaktu su samo kvržice zadnjih zuba gornje i donje vilice i javlja se vidljiva retruzija mandibule. Otok je primetan. U klinickoj slici simptomi mogu biti manje ili više izraženi.znatno cešci. a ˇ funkcionalne tegobe veoma izražene. važno je znati da kod jednostranog preloma koluma povredjeni ne može da pomera vilicu ka zdravoj strani zbog onemogucene ´ 7 . 2) prelome kondilarnog nastavka sa dislokacijom.Postoje razlicite podele preloma kondilarnog nastavka. cesto su potrebni i tomografski snimci ramusa mandibule ˇ 2) Prelomi kondilarnog nastvaka sa dislokacijom .

igra važnu ulogu u dislokaciji fragmenata. Najcešce je rec o indirektnim ˇ ´ ˇ prelomima sa slabo izraženom dislokacijom fragmenata. ˇ Klinicka slika svežih preloma ovog predela je jasno izražena. zbog anatomske konfiguracije. U ovih preloma caput mandibulae napušta zglobnu jamu.7. postoji manje ili više otvoreni zagrižaj u predelu veceg ´ ˇ ´ fragmenta i pomeren centar zagrižaja na stranu preloma. strukture i vektorskih sila. tomografske snimke ramusa i sl.funkcije m.1. sem rutinskih snimaka donje vilice potrebno je naciniti i snimke temporomandibularnog ˇ zgloba sa otvorenim i zatvorenim ustima. Prelomi angulusa mandibule Više od petine svih preloma donje vilice pripada ovoj lokalizaciji. Pravac frakturne linije. što pragte povrede kapsule i zglobnih ligamenata.1. 8 . dislokovan napred. ali i indirektnim dejstvom traumatske sile i cesto je ˇ udružen sa prelomima druge lokalizacije. 4. Još slabijim ga cini prisustvo impaktiranog donjeg umnjaka. ˇ Ovaj prelom može nastati direktnim. 3) Luksacioni prelomi kondilarnog nastavka su relativno retki. a prate ih tegobe i klinicka ˇ slika izraženija nego kod prethodnih preloma.2.7. te se lako mogu naci sigurni ˇ ´ i nesigurni znaci preloma. Što se poremecaja okluzije tice. ali isto tako i ´ ˇ mišica zatvaraca na suprotnoj zdravoj strani. pored ostalih. Razlog leži u tome što je ushodna grana mandibule zašticena snažnim mišicnim ´ ´ strukturama i jakim periostom. Zubi (premolari i molari) u gornjoj i donjoj vilici ´ ˇ mogu cesto smanjiti stepen dislokacije. veci (prednji) fragment je obicno pomeren ˇ ´ ˇ na stranu preloma. Tok nepovoljne linije kod ovih preloma je od gornje ivice alveolarnog nastavka prema nazad i dole do baze mandibule. te je teško dostupna uticaju traume. Klinicka slika je veoma slicna prelomima kondilarnog nastavka. posebno kod nepovoljne linije preloma.3. što je rezultat dejstva na njemu pripojenih mišica otvaraca. Ovaj prelom je karakteristican po tome što je zadnji distalni fragment vilice. Da bi se postavila tacna diagnoza ovog ˇ preloma. naviše ˇ i unutra. ˇ ˇ 4. Prelomi ramusa mandibule Prelomi ove lokalizacije su relativno retki i ucestanost im ne prelazi 5 odsto svih ˇ lokalizacija. Ugao mandibule je kao i kondilarni nastavak jedno od predilekcionih mesta preloma. pterygoideus lateralis. Kod tzv povoljne linije preloma pravac njenog prostiranja je od gornje ivice alveolarnog nastavka mandibule prema napred i dole. vec zahteva hiruršku repoziciju i ne retko ˇ ˇ ´ kondilektomiju. Kod obostranih preloma kondilarnog nastavka nije moguca ´ propulazija mandibule iz istih razloga. Ova vrsta preloma se retko može leciti konzervativnim nacinom. Inace.

retko izolovani. a cešce obostrano. obicno ne dolazi do dislokacije zbog sprege sila mišica zatvaraca. Obavijen je cvrstom kompaktom. Kod dvostrukih preloma uvek postoje tri fragmenta: dva distalna . Ukoliko je frakturna ravan u sagitali donje vilice ili sa njom paralelna.4. Frakturne linije su obicno rasporedjene u ˇ interkaninom prostoru. Treba napomenuti da se svi ˇ ´ prelomi tela donje vilice u kojoj postoje zubi. Klinicka slika kod preloma ove lokalizacije zavisi od intenziteta povrede i velicine ˇ ˇ dislokacije fragmenata.7.kraca i treci . Nastaju dejstvom snažne sile direktno na jedan deo ˇ ´ vilice. klinickim pregledom nije teško naci ˇ ˇ ´ vecinu znakova karakteristicnih za prelom. nasuprot ˇ ´ ˇ drugim lokalizacijama gde su relativno cešci višestruki prelomi. zbog prirode periodontalnog pripoja. Dvostruki i višestruki prelomi donje vilice Ova vrsta preloma. 4. Distalni fragmenti su pod dejstvom sile mišica zatvaraca pomereni naviše i ´ ˇ 9 . Što je veci ugao izmedju ˇ ´ ˇ ´ sagitalne i frakturne ravni. što objašnjava ucestalost linearnih preloma.7.4. Od njenog intenziteta zavisi broj frakturnih linija. Prelomi predela simfize donje vilice Relativno su cesti.1. a cešce udruženi sa prelomima druge lokalizacije. nastali pri pokušaju samoubistva puškom. ´ ˇ ˇ ˇ Postojanje dve ili više frakturnih linija u simfiznom predelu može bitno uticati na dislokaciju fragmenata i sledstvenu klinicku sliku. ˇ ˇ Sila koja dovodi do preloma tela donje vilice.6.1. Dislokacija zavisi i ovde od broja zuba s obe strane frakturne ravni.7. njihov pravac i stepen dislokacije fragmenata. pod dejstvom sile i vuce mišica otvaraca.središnji. pravca dejstva traumatske sile. cinit to najcešce neposrednim direktnim ˇ ˇ ´ dejstvom.1. Retko ´ su lokalizovani istostrano. te se pored preloma na tom mestu. ˇ ´ ˇ predstavlja najcvršci deo donje vilice.5. pružanja frakturne linije. ´ ˇ 4. ˇ U mirnodopskim prilikama u ovom predelu su cesti kominutivni prelomi sa defektom ˇ mekih i koštanih struktura. smatraju otvorenim. trauma prenosi i na suprotnu stranu koju lomi indirektnim putem. Najcešci primer za ovu vrstu povreda je kada sila deluje u predelu mentalne ˇ ´ regije sa jedne strane. posebno dvostruki. ´ ´ Ovaj središnji fragment je. dovodeci do direktne frakture na tom mestu i indirektne na kondilarnom ´ nastavku drugu strane. cak ako lezija gingive i nije klinicki vidljiva. obicno pomeren prema ˇ ´ ˇ ˇ nazad i nadole. može doci dopreloma oba ´ kondilarna nastavka ili oba angulusa mandibule. Prelomi tela donje vilice Korpus mandibule cini najveci deo donje vilice. srece se sve više pri povredama donje vilice. ˇ ˇ ´ Nastaju direktnim dejstvom traumatske sile. Pošto je regija lako pristupacna. Ukoliko sila deluje upravno na bradni predeo. ali i od vuce mišica pripojenih za prelomljene ˇ ´ fragmente. uticaj mišica zatvaraca i otvaraca na dislokaciju je znacajniji.

napred. tj. ˇ Lecenje ovih povreda izuzetno je konzervativno. povrede ´ ´ CNS i dr. a znatno cešce hirurško. Zubni luk je deformisan. Ove povrede. a ˇ ˇ cesto i mekog tkiva. Na mestu povrede koštani fragmenti mogu biti raznih velicina. postoje stepenice u zubnom nizu i pojava parcijalno otvorenih zagrižaja. Mogu biti povezani sa periostom ili deperiostizovani. Povredjena strana je manje ili više deformisana u zavisnosti od stepena dislokacije. Jednostrani dvostruki prelom obicno nastaje direktnim dejstvom snažne sile sa malom ˇ površinom dejstva. ´ 10 . cini se repozicija koštanih fragmenata. s obzirom na nacin nastanka. ˇ ˇ 4.1. Trostruki i višestruki prelomi donje vilice nisu cesti kao prethodni. Ocuvani preostali nepovredjeni delovi donje ˇ vilice se dovode u normalni anatomski (okluzioni) odnos sa gornjom vilicom i zatim vilica imobiliše. ´ ˇ takodje i ovde igra znatnu ulogu u dislokaciji. Kompleksnost ovih povreda povecavaju i manje ili više oštecena okolna meka tkiva. tj. oblika i u najrazlicitijim ˇ ˇ položajima u odnosu na zdavu kost. dovode do znatnih unakaženja. narocito onih koji nisu ˇ ´ ˇ ˇ deperiostizovani. Centar zagrižaja kod ove vrste preloma je najcešce pomeren prema distalnijoj liniji ˇ ´ preloma. niti pokušava primarna osteoplastika. što dovodi do razmrskavanja kosti u vidu mnogobrojnih frakturnih pukotina i fragmenata. Klinicki simptomi ovih povreda su veoma jasni i lako uocljivi. Glavna im je odlika da je jedan prelom uvek direktan. ravni. ´ ´ ´ i sl). konture donje vilice. Središnji fragment kod ove vrste preloma je dislokovan pod dejstvom traumatske sile i mišicne vuce prema dole i medijalno. kada se za to stvore odgovarajuci uslovi.7. Koštani defekt se sekundarno rekonstruiše. Pravac pružanja frakturne linije. u cilju uspostavljanja anatomske celine. jer gubitak koštanog. ne ide se po svaku cenu na uspostavljanje kontinuiteta ˇ donje vilice. a ostali najcešce ˇ ´ indirektni. U slucaju da postoji koštani defekt. ˇ ´ a u mirnodopskim uslovima javljaju se u pokušajima samoubistva (najcešce puškom). pri gaženju ˇ ´ u saobracajnim nesrecama i pri povredama od domacih životinja (udarac kopitom konja. Pri postavljanju dijagnoze i pre pocetka ˇ ˇ lokalne terapije treba iskljuciti postojanje udruženih povreda i politraumu. Klinicka slika ovih preloma zavisi od broja frakturnih linija i velicine dislokacije. ali pokazuju stalnu ˇ tendenciju porasta. U toku hirurške ˇ ˇ ´ obrade. rogom. Veoma cesto se srecu u okviru ratnih povreda maksilofacijalne regije.7. najcešce su otvorenog tipa i cesto su pracene manjim ili vecim ˇ ˇ ´ ˇ ´ ´ gubitkom koštane mase. najcešce u opštoj anesteziji. Kominutivni prelomi donje vilice Nastaju delovanjem izuzetno snažne sile usmerene na odredjeni deo vilice.

Periost dece je veoma dobro ˇ razvijen. Poseban entitet predstavljaju ´ nedijagnostikovani. jer svojom elasticnošcu ublažava ili sprecava da ˇ ˇ ´ ˇ traumatska sila u potpunosti prekine kontinuitet kosti.7. pukotina. narocito u ˇ predelu korpusa donje vilice. dok kompleksni prelomi nastaju pretežno u ˇ ´ saobracajnim nesrecama. kao i prelomi bez dislokacije. Iz tih razloga je veoma važno da se pri sumnji na ´ 11 . Prelomi vilica u dece Ove prelome karakterišu specificnosti koje proisticu iz više razloga. Ali to ne znaci da se i u decje doba ne javljaju klasicne vrste preloma. ali pretežno bez prekida kontinuiteta. Pokosnica ima znacajnu ulogu. u decje doba ´ ´ ´ ˇ na mestu preloma postoji više naprslina. Zbog otežane i neblagovremene dijagnostike ovih preloma. Najcešci etiološki uzrok preloma vilica u dece su povrede uigri i padovi. Oni su nešto cešci u predelu kondilarnog nastavka. Kost decje vilice se ˇ ˇ ˇ po anatomo-histološkim i fizickim osobinama razlikuje od vilicne kosti odraslih osoba. neleceni ili loše leceni prelomi kondilarnog nastavka u rano decje doba. ali ce se prekid kontinuiteta teško postici. ona savladava njenu cvrstinu i otpornost. ukoliko traumom budu povredjeni zameci stalnih zuba. a nešto redji u korpusu ˇ ˇ ´ donje vilice. vec samo posle više pokušaja. U odraslih on je tanji. kako zbog slabije saradnje sa ˇ pacijentom. elasticnija je i samim tim otpornija na dejstvo traume. ankiloticnih promena u donjovilicnom zglobu ´ ´ ˇ ˇ i sledstvenih deformiteta donje trecine lica. ´ ´ Dijagnostika preloma u decje doba nije uvek jednostavna. Takodje. ugibanjem i posebnim vidom preloma poznatim kao "zeleni štap" (green stick) prelomi. što može ozbiljno ´ kompromitovati proces zarastanja preloma. može doci do infekcije i njihove sekvestracije. Prelomi tipa "zeleni štap" su veoma cesti i tipicni oblici traumatskih preloma donje vilice ˇ ˇ u decjem uzrastu. kao ˇ ˇ ˇ i u odraslih.8. ´ Mehanizam nastanka preloma vilica udece je istovetak kao i u odraslih. elastican i otporniji na traumu. manje otporan i lakše kidljiv. zbog otpora koji pružaju mlada kost i veoma izražen periost. Rendgen dijagnostika je takodje otežana.1. ˇ ˇ ˇ narocito u prvim godinama života. koji se ne može odjednom slomiti. meka i zato elasticna i lako savitljiva. Isto tako. zbog istovremenog prisustva mlecne denticije i zametaka stalnih ˇ zuba koji mogu kamuflirati frakturnu pukotinu. Karakteristicno ˇ je da je najcešce povredjena samo jedna kost. Ona je ˇ ˇ manje krta. Iz ˇ tih razloga vilicna kost dece reaguje nešto drugacije na dejstvo traume. Iz tih razloga u ranom decjem uzrastu nisu ˇ retki ni fisurni prelomi/naprsnuca. mehanizam nastanka ˇ ˇ ove vrste preloma se može uporediti sa ponašanjem zelenog štapa (pruta). tako i zbog otežanog pregleda. Kora zelenog štapa i drvena supstance ispod ´ nje ce se manje ili više oštetiti. Pošto je decja kost nezrela. Decja kost na ovakve ˇ ˇ insulte reaguje savijanjem. ˇ može doci do oštecenja centra rasta donje vilice. znatno redje ˇ ´ saobracaj i drugo.4. odlomaka. Kada jaka traumatska sila ˇ ˇ deluje na kost odraslih osoba.

Rendgen dijagnostika preloma bezubih vilica je relativno laka. koji imaju bacvast. Izuzetak u trajanju imobilizacije su ˇ prelomi vrata donje vilice u dece. ´ ˇ Vreme imobilizacije je identicno vremenu zarastanja. ´ U slucaju preloma. Razlog je što nakon gubljenja svih zuba. dislokacija bezubih patrljaka je izražena u znatno manjem stepenu ˇ nego u vilica sa zubima.1. ´ 4. zbog mogucnosti da se oštete zubni zameci osteosintetskim materijalom.7. U ovakvim slucajevima do preloma može ˇ ˇ ˇ doci i dejstvom sile znatno slabijeg intenziteta.9. ˇ U starije životno doba. kada iznosi prosecno oko dve nedelje. Zubi mlecne ˇ ˇ ˇ denticije imaju kupast oblik za razliku od stalnih. U ˇ ˇ takvim slucajevima se kao najpogodniji primenjuju razni jednodelni i dvodelni akrilno splintovi. Ortodont takodje može da izradi odgovarajuce aktivatore sa istim ciljem. ˇ Vreme zarastanja preloma u dece je znatno krace i traje prosecno 3-4 nedelje. Ukupno smanjenje koštane mase može biti tako izraženo da debljina donjovilicnog korpua ima dimenziju obicne olovke. a posebno na donjoj vilici. postepeno dolazi do potpune resorpcije alveolarnog nastavka. Ostali znaci i simptomi preloma ˇ ´ ˇ se uglavnom ne razlikuju od odgovarajucih preloma vilica sa zubima. ˇ uobicajenim metodama. a potom i do manje ili više izražene atrofije samog tela donje vilice. jer ne postoje zubi koji mogu kamuflirati frakturnu pukotinu. Nakon toga se uklanja ˇ imobilizacioni sistem i ordiniraju funkcionalne vežbe za otvaranje usta i stimulisanje pokreta u donjovilicnom zglobu. usled skleroticnih promena. ˇ Kod preloma vilice sa mešovitom denticijom. ili iskljucivanja preloma. za imobilizaciju se koriste obicno samo stalni zubi. Prelomi bezubih vilica Prelomi bezubih vilica se u prilicnoj meri razlikuju od povreda vilica sa zubima. ˇ radi potvrdjivanja. Iz tih razloga primena ˇ žicanih ligatura ili metalnih šina sa ligaturama za zube mlecne denticije nije indikovana. ˇ Lecenje preloma vilice u decje doba takodje ima neke svoje posebnosti. U klinickoj slici nedostatak zubnih nizova onemogucava da se uoce eventualni poremcaji ˇ ´ ˇ ´ okluzije koji cesto upucuju na tacnu i pravovremenu dijagnozu.postojanje preloma u ovom delu donje vilice. ´ 12 . sprovede detaljan klinicki i rendgenološki pregled. povecana je sklonost ka prelomima ˇ ´ na svim kostima. Nedostatak zuba i atroficni greben znatno umanjuju uticaj muskulature na ˇ dislokaciju fragmenata. ˇ ´ Hirurške metode repozicije i imobilizacije u lecenju preloma vilica u dece primenjuju se ˇ izuzetno. Rigidni periost bezube vilice ne dozvoljava vecu dislokaciju i deluje kao ´ neka vrsta splinta.

one se stavljaju i cini se fiksacija obicnim ili ˇ ˇ elasticnim zavojem.1. ˇ Ukoliko pacijent nema svoje proteze. a pacijent ima proteze. cime su istovremeno proširene ´ ˇ indikacije za hirurške metode lecenja. Nakon toga se donja proteza povezuje cvrstom medjuvilicnom vucom za gornju vilicu ili protezu. Konzervativno lecenje preloma donje vilice ˇ U praksi. Bartonov zavoj). mogu se izraditi tzv nedovršene proteze i izvršiti imobilizacija fiksacionim zavojem (capistrum duplex. vec i od broja i stanja zuba. Barelov. Ukoliko postoji dislokacija fragmenagta donje vilice. Ukoliko je rec o prelomima ˇ ˇ bez dislokacije fragmenata. Blagodareci ˇ ˇ ´ ´ ´ antibioticima. ´ Lecenje izolovanih preloma donje vilice najcešce ne predstavlja veci problem. Metoda izbora najcešce je primena mini ˇ ´ plocica koje omogucavaju pacijentu brzu stabilizaciju fragmenata i povratak u normalan život. izradjuju se nedovršene proteze. ˇ Medjutim. Uspostavljanje ponovnog anatomskog integriteta i okluzije su osnovni preduslovi za normalnu funkciju donje vilice. te su poslednjih ˇ godina zamenjene savremenijim i znatno jednostavnijim.1. a potom se ˇ postupa kao u prethodnom slucaju.osnovnog uslova za normalnu funkciju donje vilice. ˇ 4. može se izvršiti manuelna ili hirurška repozicija sa osteosintezom. jer je ona cesto odlucujuci cinilac za ocenu ˇ ˇ ´ ˇ izvršene repozicije. mogucnost infekcije je svedena na minimum. S obzirom na specificne funkcije i složenu anatomiju maksilofacijalnog podrucja u lecenju ˇ ˇ ˇ i zbrinjavanju preloma. Imobilizacija se može postici preko proteze koja ima ´ funkciju udlage i fiksira se za mandibulu putem najmanje tri cirkumferencijalne ligature.8. ili na ˇ ˇ ˇ neki drugi prigodan nacin (npr zigomatiko-mandibularna suspenzija). ˇ opšteg stanja pacijenta.8. ˇ U slucaju kada pacijent ne poseduje proteze. Lecenje preloma donje vilice ˇ Osnovni cilj lecenja preloma donje vilice je postizanje dobrog anatomskog položaja ˇ fragmenata i uspostavljanje normalne okluzije. ˇ ˇ Izbor metode lecenja fraktura donje vilice ne zavisi samo od vrste i lokalizacije preloma.1. cesto je potreban timski rad strucnjaka više hirurških specijalnosti. ˇ ´ 4.Izbor metode lecenja bezubih vilica zavisi od više faktora. ove metode imaju dosta nedostataka i ceste su komplikacije. postizanje dobrog anatomskog položaja fragmenata . Konzervativno lecenje preloma donje vilice se najcešce obavlja u tri faze: ˇ ˇ ´ 13 . može se postici na dva nacina: konzervativnom metodom lecenja ´ ˇ ˇ ili hirurškim pristupom.

obavezna je AT zaštita i profilaksa uz primarnu obradu rane. a ˇ ˇ ukoliko je potrebno. S obzirom na bogatu vascularizaciju maksilofacijalne regije. Pod ovim se podrazumeva uklanjanje mekih i cvrstih naslaga sa zuba. Sanacija usta i zuba predstavlja nezaobilazni postupak u okviru prethodnih mera.I . kao i zatvaranje karioznih lezija. izvršiti i fiksaciju jezika. Ovako se postupa u cilju sprecavanja sekundarne dislokacije kod nepovoljne linije preloma tela i ˇ angulusa mandibule.prethode mere II . mostovi. Cim se formira fibrozni kalus. Kod težih povreda ovog predela. proteze.imobilizacija. Izuzetak su vitalni zubi. U prvom kontaktu sa povredjenim. Njihova prohodnost može biti smanjena stranim telima iz usta i okoline (izbijeni zubi. krvni ugrušci i dr). ako se ˇ prelom leci konzervativnim nacinom.repozicija III . krvavljenje iz mekih i koštanih tkiva nisu retka i saniraju se merama privremene ili definitivne hemostaze. ali i zapadanjem jezika kod kominutivnih fraktura sa defektom bradnog dela mandibule. pacijent se ˇ ´ ˇ "pokriva" antibioticima u toku prve dve do tri nedelje lecenja. treba takodje preduzeti borbu protiv šoka. ˇ 14 . kod politraume ili udruženih povreda. Pacijent se u ovakvim slucajevima takodje može ˇ postaviti u tzv koma položaj (na bok ili potrbuške). a kod istovremenih povreda i mekih tkiva. Po pravilu se ne koriste za imobilizaciju.šta uciniti sa zubom u liniji ˇ ˇ preloma. ˇ ekstrakcija kriticnog zuba se može izvršiti bez opasnosti od sekundarne dislokacije fragmenata. U ovakvim slucajevima treba prirucnim instrumentima i manuelno odstraniti strana tela iz usta i farinksa. bez znaka oštecenja tkiva zuba i ˇ ´ ocuvane periodontalne membrane. Obavezna je takodje kontrola prohodnosti gornjih disajnih puteva. ˇ ´ Problem koji se cesto javlja u toku ovog postupka je . Zbog velikog rizika da bude izvor infekcije koja može kompromitovati vreme i rezultate lecenja. ovaj zub treba ekstrahirati. Da bi se u ovim slucajevima smanjila mogucnost nastajanja infekcije. ekstrakcija i avitalnog zuba u liniji preloma se ne cini ˇ ˇ ˇ ukoliko je to jedini preostali zub na distalnom fragmentu i ima antagonista u gornjoj vilici. najcešce privremenim ispunima. nakon anamneze. I Prethodne mere predstavljaju širok dijapazon stomatoloških i hirurških postupaka u cilju pripremanja povredjenog za akt repozicije i imobilizacije. detaljnim pregledom treba iskljuciti ˇ ili potvrditi ugroženost vitalnih funkcija. ekstrakcija gangrenoznih ˇ korenova i zuba. Isto tako. Ordiniranje antibiotika širokog spektra u cilju predohrane infekcije je rutinski postupak.

odnosno prestaju cim se ´ ˇ pacijent odredjenim terapijskim merama dovede u stanje koje dozvoljava primenu imobilizacije.Konzervativna .II Repozicija je neizbežna manipulacija koja se radi kod svih preloma sa dislokacijom fragmenata u cilju njihovog vracanja u normalnu anatomsku poziciju. d) pri obimnom krvavljenju iz usta. Medjutim. kojoj obavezno prethodi. a najviše za dva do tri dana. radi se hirurška intervencija. kontuzije i kompresije mozga). Repozicija može biti: . nosa ili digestivnog trakta. Terapeutski postupci u cilju postavljanja imobilizacionih naprava ne vrše se: a) na pacijentima sa povredama skeleta lica i vilica. b) kod pacijenata koji imaju ili im preti asfiksija. ˇ ˇ Imobilizacija koja se vrši u traumatologiji lica i vilica ima svoje specificnosti u odnosu ˇ na druge anatomske lokalizacije. direktno utice na sprecavanje nastanka i razvoja traumatskog šoka. III Imobilizacija predstavlja skup postupaka kojima se postižu najpovoljniji uslovi za zarastanje koštanih fragmenata i okolnih meko-tkivnih struktura. Predstavlja jedan od najvažnijih postupaka. Isto ´ tako. Ukoliko repozicija nije uspela. 15 . Postoje ˇ takodje i odredjene kontraindikacije za njenu primenu. ali je takodje uobicajeni postupak u lecenju otvorenih ´ ˇ ˇ preloma donje vilice. Neodvojiva je od ´ imobilizacije. smanji bol i mogucnosti naknadnih sekundarnih krvavljenja. Repozicija fragmenata ovim nacinom se ˇ ˇ može postici vec za par casova. s obzirom na specificne funkcije i ˇ anatomske karakteristike maksilofacijalne regije. kako u toku pružanja prve medicinske pomoci. ako imaju istovremeno i teže povrede CNS (komatozni bolesnici. c) pri stanju šoka. fragmenti mogu ostati nereponiri. kod ˇ ´ pojedinih preloma donje vilice (kondilarni nastavak i angulus). tako i u definitivnom saniranju ´ preloma. ´ ´ ˇ Najcešce merilo uspešne repozicije je uspostavljanje normalne okluzije.Cini se ukoliko konzervativnim nacinom ne možemo ˇ dobiti zadovoljavajuci položaj fragmenata.Može se izvršiti manuelno (ukoliko fragmenti nisu uklješteni) ili trakcijom . Sve ove kontraindikacije nisu definitivne vec samo privremene. uprkos dobijene korektne okluzije. Imobilizacija ima za cilj da se spreci povredjivanje okolnih meko-tkivnih anatomskih ˇ struktura sekundarnog karaktera. Pre njene primene potrebno je na zube gornje i donje vilice postaviti imobilizacione šine sa trnovima.najcešce gumenim prstenovima cijom se usmerenom vucom dislocirani fragmenti ˇ ´ ˇ ˇ dovode u željeni položaj. ˇ . Iz tih razloga je kod takvih pacijenata potrebno praviti kontrolne Ro grafije. Ovo je u praksi najviše primenjivana metoda. narocito u izboru i vrstama imobilizacionih sredstava. Nakon toga se aplikuju gumeni prstenovi ciji se pravac trakcije može lako usmeravati.Krvava hirurška repozicija .

postavljena žicana imobilizacija može biti i konacna. U konzervativnom i kombinovanom konzervativno-hirurškom lecenju preloma donje vilice. Najcešce se primenjuju: Barelov.individualne imobilizacione naprave (metalni i nemetalni splintovi). što manje traumatizuje zube i gingivu. omogucava ishranu i održavanje dobre higijene usne duplje. Brzo i lako se aplikuje i ne zahteva komplikovane instrumente. imobilizacija može biti: a) privremena. duplex i dr. ˇ ´ ˇ ´ ˇ Bartonov zavoj. lakšeg transporta. Pri postavljanju privremene imobilizacije ne treba ici na repoziciju fragmenata po svaku ´ cenu. a) Privremena imobilizacija se izvodi ako ne postoji mogucnost primarnog definitivnog ´ zbrinjavanja i boljeg. posebno kod dece. sve manje koristi. ˇ Zavoji se najcešce koriste za transportnu imobilizaciju. vreme i mesto. Ajvi (Ivy). Sve ove metode mogu biti primenjene. kao i sredstvo koje se primenjuje. Cesto su u upotrebi i u ratnim i u mirnodopskim uslovima. cime bi se ugrozio život povredjenog. kao ˇ sredstva za stalnu imobilizaciju se koriste: . infekcija i dr). ´ S obzirom na cilj. ali i njihovi antagonisti. Staut (Stout). na žalost. Kod preloma donje vilice bez dislokacije. ´ ˇ Najcešce primenjivana sredstva za privremenu imobilizaciju u maksilofacijalnoj regiji su ˇ ´ zavoji i žicane ligature. b) definitivna. ona se može primenjivati i u uslovima gde postoje sve mogucnosti za definitivno zbrinjavanje koje se odlaže zbog teškog opšteg stanja ´ povredjenog ili zbog lokalnih uslova koji nalažu privremeno odlaganje definitivnog zbrinjavanja (veliki traumatski edemi. jer može doci do neželjenih komplikacija. Rizdon (Risdon) i dr. capistrum simplex. samo ako postoji vecina zuba u vilici.metalne šine (lukovi).Postoji nekoliko osnovnih uslova koje primenjeno imobilizaciono sredstvo treba da ispuni: da da da da da ne dozvoljava pokrete fragmenata. 16 . Postoji znatan broj metoda ˇ ˇ imobilizacije žicom: Gilmer (Gilmer). Privremena imobilizacija žicom se. Medjutim. je jednostavno i lako za postavljanje. ´ b) Stalna imobilizacija se vrši nakon izvršene konzervativne ili hirurške repozicije. je stabilno za predvidjeno vreme. .

uprkos napretku ˇ ˇ savremene tehnologije.splintovi .8. a indikovan je ovaj metod imobilizacije. Nemetalni.2. Mogu biti jednodelni ili dvodelni.Na osnovu materijala od kojega su napravljeni. Zamenjene su daleko bržim. U ˇ ˇ svakodnevnoj praksi najcešce se koriste gotove fabricke šine. Ona se upotrebljava obicno kod preloma donje vilice bez dislokacije fragmenata. Kao akrilatni splintovi mogu se upotrebljavati i parcijalne ili totalne proteze pacijenata. posebnim cirkumferencijalnim ligaturama ´ za telo vilice.Metalne šine . Cinjenica je da prelomi donje ˇ ´ 17 . ˇ Veoma retko u lecenju preloma donje vilice se koristi tzv monomandibularna ˇ imobilizacija. jednostavnijim i efikasnijim hirurškim metodama lecenja. Uslov za primenu ove metode je dovoljan broj zdravih. To je tzv ´ bimaksilarna imobilizacija. ˇ 4. pristupa se hirurškoj ˇ metodi repozicije. obicno nazvane po svojim autorima ˇ ´ ˇ ˇ Vinterova (Winter). laboratorijski se izradjuju tzv nedovršene proteze koje umesto zuba imaju akrilatne nagrizne grebenove. najcešce akrilatni splintovi indikovani su najcešce kod vilica sa redukovanim ˇ ´ ˇ ´ brojem zuba. Ova cvrsta medjuvilicna vuca traje obicno (prosecno) ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ tri nedelje. Hirurško lecenje preloma donje vilice ˇ Konzervativne metode imobilizacije i lecenje preloma donje vilice. najcešce se par sledecih dana ˇ ´ ´ postavlja elasticna medjuvilicna vuca do postizanja normalne okluzije. Svi ovi akrilatni splintovi se mogu fiksirati za postojece zube ili. ako pacijent nije imao ranije ˇ protetske nadoknade. Ove šine se mogu adaptirati direktno u ustima pacijenta ili indirektno na gipsanom modelu zuba povredjenog. pak. ˇ najcešce u interkaninoj regiji. Razlikuje se uglavnom po rasporedu i vrsti trnova. kao i u vecem delu ´ sveta. Ukoliko se na grafijama fragmenti u anatomskoj poziciji. a druga pomocna i postavlja se na zdravu vilicu.Individualne imobilizacione naprave . Šine se vezuju za zube pojedinacnim žicanim ligaturama. kao i otpornosti na savijanje. Nakon toga elasticna se ˇ ˇ ˇ ˇ zamenjuje cvrstom medjuvilicnom vucom. da bi se potom opet uspostavila elasticna još tri nedelje. Primenjuju se u paru tako što je jedna glavna i aplikuje se na povredjenu. imaju relativno ogranicene mogucnosti. Po postavljanju metalnih šina na zube donje i gornje vilice. Sauerova (Sauer). U nekim slucajevima. kao i zuba antagonista radi ˇ ´ uspostavljanja okluzije.Imobilizacija ovim sredstvima predstavlja metodu koja se najviše koristi za definitivno zbrinjavanje preloma vilica. Sve se ove metode u modernoj traumatologiji sve redje koriste.1. Metalni individualni splintovi (metalni kep splint) se u našoj zemlji. ne koristi zbog komplikovane izrade i mnogih loših karakteristika. mogu biti metalni i nemetalni. nastavlja se sa zapocetim konzervativnim tretmanom. Hauptmajerova (Hauptmayer) i dr. . U protivnom.. ˇ ´ Rezultati repozicije i imobilizacije se odmah po uspostavljanju normalne okluzije kontrolišu standardnim rendgenografijama. ocuvanih zuba koji ce nositi šine.

a najcešci pristup liniji preloma je ekstraoralni. ˇ ˇ Koriste se monokortikalni zavrtnji. jer u vecini slucajeva ˇ ´ ˇ daje zadovoljavajucu stabilnost fragmenata i ne izaziva reakcije koštanog tkiva i periosta. jedino kompresivna osteosinteza obezbedjuje (omogucuje) zarastanje preloma per primam intentionem. Plocice ˇ ˇ se relativno teško adaptiraju. ˇ ˇ ˇ Hirurški pristup mestu preloma može biti: intraoralni. šrafovima i razlicitim plocicama. Ovo se danas najcešce ˇ ´ obavlja žicanim ligaturama.2. do angulusa sa druge strane. bez stvaranja kalusa. najcešce od predela ˇ ˇ ˇ ´ angulusa sa jedne. tj. zahtevaju operativni pristup. Plocice su razlicite dužine i lako adaptabilne. kao i kod osteosinteza žicom. Prelomi gornje vilice 4. U potpunosti su zamenjene mini plocicama i kompresivnom ˇ osteosintezom. Ove plocice funkcionišu na osnovu inklinacije izmedju ˇ zavrtnja i otvora na plocicama.1. ekstraoralni i izuzetno retko kombinovani. laku manipulaciju fragmentima i relativno jednostavnu osteosintezu. Ne ´ treba je uklanjati po završetku lecenja i znatno je jeftinija od ostalih metoda. multifragmentarni prelomi. koje su prvobitno zamenjivale žicane ligature u lecenju ˇ ˇ ˇ preloma. Mini plocice se mogu primeniti u lecenju preloma donje vilice. Po navodima vecine autora. ˇ ˇ Postizanje vece stabilnosti frakturiranih fragmenata i nedostaci intermaksilarne ´ imobilizacije.vilice sa nepovoljnom linijom preloma i znatnom dislokacijom fragmenata. a posebno do porasta traumatizma glave i maksilofacijalne regije. koje su u odnosu na ´ ˇ druge delove tela zastupljene kod preko 70 odsto povredjenih.aplikacije mini plocice odredjeno je anatomskim i biomehanickim uslovima. Ova metoda ˇ ´ poslednjih godina ima znatno sužen broj indikacija u lecenju preloma donje vilica. Zavrtnji koji se koriste pri ovoj metodi su bikortikalni. ´ 4. ˇ Zarastanje koštanih preloma u konzervativnom lecenju. ´ hiruršku repoziciju i imobilizaciju direktnom interosealnom fiksacijom. ˇ odvija se per secundam intentionem. Najveci i glavni ˇ ´ prigovor ovoj metodi lecenja je obavezna dopunska medjuvilicna imobilizacija. Uvod Nagli razvoj industrije i saobracaja tokom poslednjih decenija doveo je do znatnog porasta ´ povredjivanja uopšte. Medjutim. Koristi se intraoralni pristup sa svim prednostima. Osteosintezi žicanim ligaturama mnogi autori daju znatnu prednost. Mesto primene .2. Jednostavne ili ˇ ˇ stabilizacione plocice za osteosintezu. Osnovna prednost hirurškog pristupa je što omogucuje dobru preglednost ´ operativnog polja. više se ne primenjuju. uveli su u hiruršku praksu osteosinteze razlicitim plocicama. vecina preloma bezubih vilica i prelomi sa defektom kosti. Upotrebljavaju ˇ ˇ se jednokratno i uklanjaju posle šest do devet meseci. ´ 18 . Porast traumatizmu u saobracaju se najviše odrazio na ucestalost povreda glave. Plocice za osteosintezu pod kompresijom pri potpunoj anatomskoj repoziciji fragmenata ˇ obezbedjuju njihovu apsolutnu stabilnost.

´ medjutim. uzrok povreda srednje trecine ´ ˇ ˇ ´ lica najcešce bio posledica udaraca rogom ili kopitom krupnih domacih životinja. a s obzirom na etiologiji (saobracaj) i sve ˇ ´ teži i komplikovaniji. narocito u seoskim podrucjima. ima centralni položaj i povezana je sa susednim kostima odgovarajucim ´ suturama.2. Etiologija Etiološki posmatrano. Postojanje ´ trajektorija. ´ jagodicne. Zato je sasvim razumljivo što saobracajni udes u etiologiji preloma srednjeg masiva lica zauzima dominantno mesto. orbite. Telo gornje ´ vilice ima oblik šuplje trostrane piramide cija baza ulazi u sastav bocnog zida nosne duplje. usne i ˇ ˇ nosne duplje. jagodicne kosti ˇ ili donje vilice. ali sa stalnom tendencijom porasta.prelomi kostiju skeleta lica i vilica se javljaju u 8-10 odsto svih povreda glave.3. 4.2. Po svojoj gradji i položaju. Tipišna mesta preloma gornje vilice su skoro po pravilu lokalizovana na slabim tackama gornje vilice.8 odsto. a ´ delom transmisijom prenese na susedne kosti. reci da je ranijih godina. ˇ ´ ´ Etiološki faktori kod preloma kostiju lica zavise i od toga koji je deo povredjen. takodje je dovelo do stvaranja ˇ posebne staticke i arhitektonske gradje koja odgovara normalnim fiziološkim uslovima i funkciji ˇ i od bitnog je znacaja u mehanizmu nastajanja preloma u ovom predelu. suzne. Telo gornje vilice sa svojim nastavcima ucestvuje u formiranju zidova ocne. okolnih mekih tkiva. ˇ ˇ Gornjovilicni sinus ispunjava skoro u potpunosti telo gornje vilice. Takodje treba reci da kod blizu 50 odsto povredjenih sa prelomima gornje ´ vilice postoje i povrede centralnog nervnog sistema. donje nosne školjke) i jedne neparne kosti (vomer) izmedju kojih gornja ˇ ˇ vilica (takodje parna).7 ˇ ˇ 19 . na kojoj se razlikuju telo i nastavci. Mora se. processus alveolaris. tj. processus zygomaticus i processus ˇ palatinus. Donja vilica je najcešce povredjivana kost maksilofacijalne regije (60-70 odsto).5-20 odsto) znatno redji. Gornja vilica je najveca parna kost lica. ojacanih koštanih delova (kao i na donjoj vilici). Anatomija Anatomski posmatrano srednja trecina lica se sastoji od šest parnih (nosne. prenoseci ih na susedne koštane strukture.2. Zahvaljujuci tako svojoj ˇ ´ gradji i strukturi. njenog sadržaja. kao i baze lobanje. ali veoma retko i do preloma gornje vilice. povrede u sportu 8. Tako. prelomi kostiju lica i vilica u mirnodopskim uslovima pokazuju konstantne odnose. kod preloma kostiju srednje trecine lica saobracajni udes je u našem materijalu zastupljen u 42 ´ ´ odsto slucajeva. nepcane. ˇ Prelomi kostiju srednjeg masiva lica su sve ucestaliji. gornja vilica je u stanju da dejstvujucu traumatsku silu delom apsorbuje. Udarac pesnicom npr može dovesti do preloma nosnih kostiju. Od tela gornje vilice pružaju ˇ se cetiri nastavka: processus frontalis. 4. pad i tuca po 10 odsto. obicno u blizini spojeva sa susednim ˇ ˇ kostima. povrede na radu u 24. dok su prelomi gornje vilice ˇ ´ (15-24 odsto) i zigomaticne kosti (9. gornja vilica je fiziološki koncipirana da amortizuje najveci ´ deo normalnih pritisaka prilikom žvakanja.

Medjutim.8 odsto. a frakturiraju se njeni slabiji delovi koji se. ˇ Pravac i mesto delovanja sile takodje znatno uticu na obim i vrstu koštanog razaranja. Prelomi gornje vilice su najcešce posledica direktnog. njene pokretljivosti. ali ne tako retko i udruženi sa povredama nosa.3 odsto. mesto delovanja. pokazali su predilekciona mesta preloma gornje vilice i uslovili podelu preloma maksile po ovom autoru. poseban znacaj imaju ˇ ˇ oblik lobanje. velicinu. kompaktniji delovi ˇ ˇ gornje vilice obicno ostaju nepovredjeni.odsto. kao i savitljivosti vratnog ´ dela kicme. neravnomerna elasticnost i jacina koštanog skeleta u pojedinim delovima. sinusa. Uticaj mišicne vuce na dislokaciju fragmenata gornje vilice je veoma mali. zastupljen u ´ 63 odsto slucajeva. godine na maceriranim lobanjama izveo Lefor (LeFort). nepca. tj. Jacina sile direktno ˇ ˇ utice na vrstu. Dejstvujuca sila u predelu gornje ´ vilice veoma cesto zahvata i prenosi se i na susedne koštane strukture. Ponašanje i otpor kosti prema ˇ ˇ dejstvujucoj sili veoma zavisi i od položaja glave.4. ´ 4.8 odsto slucajeva. broj preloma i dislokaciju fragmenata. Kao posledica direktnog dejstva veoma jake sile u gornjim partijama maksile i sledstvene vece dislokacije. ˇ ˇ ˇ Medjutim. može doci do težih oštecenja mozga.5. Eksperimenti koje je još 1900.4 odsto). kao uostalom i u citavoj ´ ˇ traumatologiji. kao ˇ i na stepen dislokacije gornje vilice. kod izolovanih preloma donje vilice tuca je najcešci etiološki faktor (40. povrede na radu u 24. odlucujucu ulogu imaju jacina. ˇ ´ ˇ pravac.2. a znatno redje indirektnog delovanja ˇ ´ sile na koštani masiv srednje trecine lica. odnosno sa svim okolnim strukturama. a dejstvo im pri tome mogu pojacati mišici za gutanje (m. ali i velicina površine kojom deluje traumatska sila. kao što je ˇ poznato. ´ 4. Kod udruženih povreda skeleta lica i vilica saobracaj je kao etiološki faktor. a posledice zavise od sastava zahvacenih mekih i koštanih ´ struktura. koja je prihvacena sa manje ili više dopuna skoro u celom svetu. Mehanizam nastanka U nacinu povredjivanja koštanog skeleta maksilofacijalne regije. Mogu se javiti u vidu jednostavnih preloma alveolarnog ´ nastavka.9 odsto i ostalo u 5. ona se pod njihovim uticajem povlaci naniže ´ ˇ i unazad. tuca 6. orbite. postavlja se na osnovu: 20 . ˇ ˇ ´ saobracaj u 20.2. Pri prelomu ´ ˇ maksile iznad gornjih pripoja pterigoidnih mišica.4 odsto. constrictor pharyngis ˇ ´ superior i m. Jaci. palatoglossus). Pregled i dijagnostika preloma gornje vilice Brza i ispravna diagnoza kod povreda srednje trecine lica. u vidu izolovanih preloma gornje vilice. povrede na radu 15. itd. razlicita ˇ ˇ ˇ debljina kostiju i poseban raspored mekih tkiva lica. Ona najcešce nastaju impresijom ili ´ ´ ´ ˇ ´ prodiranjem maksilarnih i nazalnih koštanih struktura u interorbitalni prostor i kranijum. nalaze u blizini koštanih sutura.

6. 2. Medjutim. otvoren zagrižaj. Heteroanamneza može takodje biti od velike koristi. ´ iako je stara 90 godina. ´ Isto tako. 2.2. klasifikacija Leforta sa manjim izmenama važi i danas kao jedna od najprihvatljivijih i najjednostavnijih u klinickoj praksi. Sigurni znaci preloma gornje vilice su: abnormalna pokretljivost. i dr. odnosno snimcima paranazalnih šupljina koji se u odredjenim slucajevima mogu dopuniti odgovarajucim tomografijama. ˇ ´ Kompjuterizovana tomografija (CT) se sve cešce koristi u dijagnostici kompleksnih ˇ ´ povreda srednje trecine lica i povreda CNS. manje ili više prihvacene varijacije klasifikacija ovih preloma. ´ 3. ˇ krvavljenje iz nosa. ˇ 3. anamneze. ˇ ˇ 4. Od tada do danas su napravljene mnoge. Medjutim. klinickog pregleda. odnosno srednjeg masiva lica. d) kombinovane prelome gornje vilice. izostajanje nekog od ovih nesigurnih ili sigurnih znakova ne znaci da ˇ nema preloma. ekhimoze i sufuzije konjunktive bulbi (tzv simptom naocara). 1. Lefort (LeFort). 21 . pri cemu se dobija znatno precizniji i bolji uvid u ´ ˇ stepen oštecenja koštanih i mekotkivnih struktura. iskljuciti odnosno ˇ potvrditi eventualno postojanje politraume i povrede CNS koje imaju bitan znacaj za odluku o ˇ nacinu lecenja i redosledu hitnosti u zbrinjavanju povredjenog. uradjene su još pre više od 100 godina (Geren (Guerin). Klasicni rendenski snimak lobanje u dva ili više pravaca nisu od velike koristi u ˇ dijagnostici ovih preloma i cesto neiskusne terapeute mogu navesti na krivi put. 1900). Što se same gornje vilice tice na njoj ˇ ˇ razlikujemo sledece vrste preloma: ´ a) prelom alveolarnog nastavka. pojavu tanjirastog lica.tzv ´ Votersova (Waters) projekcija. c) transverzalne prelome. vec nalaz treba uvek obavezno upotpuniti adekvatnim rendgenografijama. ali i na ˇ subjektivnim i objektivnim tegobama pacijenta. b) sagitalni prelom gornje vilice. subkutani emfizem. 1866. rinolikvoreju. dislokacija i krepitacija fragmenata. U anamnezi treba insistirati na detaljnom opisu nacina povredjivanja. veoma je bitno u toku pregleda ove vrste povredjenih. U toku klinickog pregleda inspekcijom i palpacijom treba registrovati sve simptome ˇ koji prate prelome gornje vilice: traumatski edem mekih tkiva srednje trecine lica. hematom ocnih ´ ˇ kapaka. Klasifikacija preloma gornje vilice Prve poznate klasifikacije preloma gornje vilice. pseudoprogeniju. adekvatne rendgenografije. Promene na ˇ koštanom skeletu srednje trecine lica se najbolje prikazuje na snimcima facijalnog masiva .1.

pri cemu je polomljen i septum nasi. Krepitacija je izrazita i bolna. postoji izražen edem jedne polovine lica.Poznat je kao nizak subzigomaticni prelom. Prelom ukljucuje tzv dentoalveolarni sklop koji može biti pracen i ˇ ´ povredama alveolarnog grebena i zuba. a cesto i lakrimalne kosti. kao i manji ili veci ´ ˇ ´ rascepi sluzokože tog predela. LeFort II . Linija ˇ preloma ide preko korena nosa. prednji zubi obuhvaceni prstima pokrecu se zajedno sa alveolarnim ´ ´ grebenom i tvrdim nepcom. pored manje ili više poremecene okluzije u vido otvorenog ili ukrštenog ˇ ´ zagrižaja sa jedne strane. Karakteriše se zahvatanjem veceg broja kostiju srednjeg masiva lica. iznad korenova zuba gornje vilice. nosne. sfenoidalna. javlja se i kod ˇ nepotpuno prelomljenog dentoalveolarnog sklopa. ´ povredjene su palatinalna. kontuzije mekih tkiva. ili prema unutra .klinasto dejstvo donje vilice). obicno se nalaze i povrede kože u vidu kontuzija. prate ga ˇ povreda gornjovilicnih sinusa. Zbog ˇ karakteristicnog zapadanja dento-alveolarnog sklopa nazad i dole i postojanja totalne ˇ apertognatije. jer su ostali znaci preloma dovoljno jasni. pa na njoj ne treba insistirati. ˇ Klinicki znaci su dovoljno jasni da se otkriju inspekcijom i palpacijom. krvavljenje iz nosa i funkcionalni poremecaj ˇ ´ otvaranja i zatvaranja usta. 1. Linija preloma ide obicno sredinom ili u neposrednoj blizini medijalne suture tvrdog ˇ nepca. Palpatorno. sve do pterigomaksilarne fisure. ka pterigoidnim nastavcima koje lomi u njihovoj 22 . ˇ ´ I pored otoka gornje usne. etmoidalna. hematomi. preko infraorbitalne ivice. U klinickoj slici. LeFort II i LeFort III. b) Sagitalni prelom: veoma je redak i najcešce kombinovan sa transverzalnim. LeFort I (Guerinov prelom) . U lokalnom ˇ ´ statusu. a može biti unilateralan i bilateralni. Pored gornje vilice. ´ vestibularno. pored poremecene okluzije. Linija preloma ide od lateralne ivice aperture piriformis. cesti su hematomi u gornjem forniksu. i dr. te se stice utisak ˇ ˇ pseudoprogenije. kranijalno ili kaudalno. ispog zigomatikomaksilarne suture. unutrašnjom stranom orbite. preko maksilarnog sinusa. 2. Slicna pokretljivost. zavisno od pravca i jacine dejstvujuce sile. nosnih hodnika. etmoidalne kosti. pa se ima utisak da se pomera kao tanjir koji drže manje koštane spone ili samo sluzokoža. ali izražena u manjem stepenu. stice se lažni utisak o izduženosti srednje trecine lica.ovaj oblik preloma je poznat kao visoki subzigomaticni ili piramidalni ˇ prelom. Pokušaj zatvaranja vilica otkriva poremecaj okluzije u vidu totalno otvorenog ´ zagrižaja. hematosinus. Pored otoka lica ˇ i krvnih podliva gornje usne. Kod ˇ ´ izolovanih sagitalnih preloma može doci do pomeranja bocnog dela gornje vilice prema napolje ´ ˇ (delovanje sile iz usta prema spolja . c) Transverzalni prelom gornje vilice je najcešci. ona izgleda kao da je povucena prema nazad. ˇ ´ Dele se po nivou i toku linije preloma na prelome po tipu LeFort I. kroz nosni hodnik.dejstvo sile spolja.a) Prelom alveolarnog nastvka: kod ovog preloma je odlomljen i odvojen od gornje vilice manji ili veci deo alveolarnog nastavka i zajedno sa zubima dilociran palatinalno.

LeFort III . Poremecaj senzibiliteta n. Kod ove ˇ ´ vrste preloma cesto može biti zahvacena i lamina cribrosa. zatim ka ´ unutrašnjem uglu fisure orbitalis inferior i odatle nastavlja ka pterigomaksilarnoj fisuri i lomi pterigoidne nastavke pri bazi. Palpatorno. Klinicki. Pošto je ceo srednji deo lica odvojen od baze lobanje. jako izražene krvne podlive i otok mekih tkiva srednje trecine lica. a zatim linija preloma ide prema napred. C ˇ trecinu lica i drugo. kroz lateralne strane nosne šupljine. cesto se može ˇ ˇ naci manji ili veci koštani stepenik. ´ ´ Traumatski edem i difuzni hematomi srednje trecine lica. izduženu srednju (simptom naocara). Anamnestickim i klinicku pregledom treba potvrditi ili isljuciti postojanje ´ ˇ ˇ ˇ rhinoliquorrhoe. laminu orbitalis labirinta etmoidalne kosti. jer su ovde ukljucene povredom i ˇ ˇ zigomaticne. ´ Treba obratiti pažnju da pri pokušaju zatvaranja vilica dolazi do pomeranja i podizanja srednje trecine lica.srednjoj trecini. tako da postoji totalno otvoren zagrižaj. postoji otvoren zagrižaj i izduženje srednje trecine lica. ´ infraorbitalisa se takodje mogu pojaviti. Zbog pomeranja prelomljenog dela prema nazad i naniže. Od lateralnog dela donje ocne pukotine ide još jedna linija preloma preko lateralnog zida ˇ orbite ka zigomatiko-frontalnoj suturi. ˇ d) Kombinovani prelom gornje vilice nije redak. Veoma cesto kod istog povredjenog ˇ postoji istovremeno sagitalni i transverzalni prelom gornje vilice. temporalne i frontalna kost. što znaci da istovremeno postoji i ˇ ´ ˇ fraktura baze lobanje. kao i krvavljenja iz nosa obicno ´ ˇ su znatno više izraženi nego kod prethodnog tipa preloma. gde se spaja sa prvom linijom. Takodje postoji kominucija etmoidalne kosti. Treba naglasiti da je ova vrsta preloma ˇ cesto udružena sa povredama baze lobanje i centralnog nervnog sistema. Linija ˇ preloma ide preko obe nazalne kosti u korenu nosa. hematome ocnih kapaka ´ ˇ ˇ est je telekantus. postoji cesto izražena abnormalna ˇ pokretljivost citavog zigomatiko-maksilarnog kompleksa. zatim tanjirasti profil dišfejs (dish face). u lokalnom statusu srecemo tipišne znake za ovu vrstu preloma: krvavljenje iz ˇ ´ nosa. ´ Palpatorno. Palpatorno. odlomljeni deo ispod linije preloma se pomera zajedno sa zubima. Takodje nije retka pojava postojanja razlicitih transverzalnih preloma na istoj ili razlicitim stranama gornje vilice. zahvatajuci lakrimalnu kost. potvrdjuju prelom. ´ Bimanuelnom palpacijom ustanovljena abnormalna pokretljivost gornje vilice i eventualne krepitacije.Poznat je kao suprazigomaticni. u predelu donje ocne ivice i zigomatiko-alveolarnog grebena. 3. posebno kod obostranih preloma. maksila je dislocirana najcešce nazad i nadole. zatim nazad preko temporalne kosti ka pterigomaksilarnoj fisuri. a pravilna dijagnoza zahteva detaljan klinicki pregled i ˇ ˇ 23 . Simptomi ˇ ˇ ovih preloma su slicni prethodnim. ka frontonazalnim i zigomatiko-frontalnim suturama.

a potom izvrši manuelna. tzv pokretima drmusanja u kratkotrajnoj opštoj intravenskoj anesteziji. mogucnost infekcije je svedena na minimum. kao i drugih kostiju. postoji citav niz primera kada ova odlaganja nemaju nikakvih medicinskih opravdanja. pošto je ona važan. narocito kod preloma starih više od 10-15 dana. cime je ´ ´ ˇ proširena indikacija za hirurške metode lecenja. uspostavljanje normalne okluzije nije siguran znak i korektne anatomske repozicije fragmenata. U takvim slucajevima se na postojece ˇ ´ zube gornje i donje vilice postavljaju metalne ili akrilatne šine (splintovi). cisto konzervativnog nacina lecenja. ˇ Repozicija se može izvršiti konzervativnim nacinom ili hirurškim pristupom. sastoji se iz repozicije i imobilizacije. cilj je da se postigne normalan anatomski položaj fragmenata i uspostavi ˇ normalna okluzija. gips kapa.preciznu rendgensku dijagnostiku. može se repozicija ˇ ˇ izvršiti specijalnim klještima po Rou-Kiliju (Rowe-Killey). Lecenje preloma gornje vilice ˇ Lecenje preloma gornje vilice znatno može otežati cesto postojanje kraniocerebralnih ˇ ˇ povreda ili politraume. Nasuprot tome. Po uspostavljanju ˇ ´ ˇ ˇ ˇ normalne okluzije stavlja se cvrsta medjuvilicna fiksacija žicanim ligaturama. ˇ Lecenje preloma gornje vilice. ili znatno cešce repozicija gumicama (elasticna medjuvilicna vuca). ˇ ˇ ´ postoje razliciti više ili manje pogodni kombinovani intra-ekstra oralni sistemi za repoziciju ˇ fragmenata putem ekstenzije. postojanja zuba. ukoliko se postojeca dislokacija može ´ korigovati postizanjem korektne. ˇ Nažalost. veoma se retko koriste privremene metode imobilizacije koje mogu znatno uticati na dužinu i uspeh lecenja. i dr. ali sa lošim estetskim rezultatima usled izmenjenih i poremecenih ´ anatomskih odnosa koštanih struktura srednje trecine lica. ˇ ´ Konzervativna terapija i repozicija su pogodne u slucajevima kada ne postoji dislokacija ˇ fragmenata koštanog skeleta gornje vilice. Posle takvog. bilo da je rec o konzervativnom ili ˇ hirurškom nacinu.7. Iz tih razloga. U slucajevima vece dislokacije gornje vilice. hallo sistem. što je ˇ ´ ˇ sasvim opravdano kod težih kraniocerebralnih povreda i sledstvenih kontraindikacija. Federšpilova (Federspiel) metoda. imali smo ranijih godina pacijente ˇ ˇ ˇ sa normalnom okluzijom. Medjutim. normalne okluzije.2. ˇ Izbor metoda lecenja preloma gornje vilice u znatnoj meri zavisi od vrste i mesta linije ˇ preloma. Najcešce je rec o odlaganju definitivnog zbrinjavanja preloma. ˇ 24 . ˇ ˇ ˇ U klinickoj praksi. ali i opšteg stanja povredjenog. kojima nadoknadjujemo insuficijentnost ˇ konzervativnog nacina zbrinjavanja. Blagodareci antibioticima. Vreme imobilizacije je prosecno 4-6 nedelja. Poznata je cinjenica da lecenje izolovanog preloma gornje vilice bez dislokacije ne predstavlja hirurški ˇ ˇ problem. ili pak. tj. ˇ Kod svake repozicije fragmenata gornje vilice. ali ne i odlucujuci faktor u oceni ispravnosti repozicije. povreda mekih tkiva. 4. u toku poslednjih ´ decenija ima sve više pobornika hirurških metoda lecenja ove vrste povreda.

temporalna fascija i dva mimicna mišica.1. Anatomija Zigomaticna kost cini skeletnu osnovu spoljnjem delu srednje trecine lica na kome ˇ ˇ ´ prouzrokuje jagodicno ispupcenje. 4.2. Sastoji se od tela i dva nastavka: ˇ ˇ . ´ kranijalno postavljene koštane strukture skeleta lica ili lobanje. svi savremeni autori ˇ se slažu u cinjenici da je njihova ucestanost u stalnom porastu. zaštite endokranijalnog i orbitalnog sadržaja. a potom nešto redje tuca i padovi. masseter.processus frontalis. Ova kost povezuje ceonu. Na njoj se pripajaju m. nesposobnosti za rad.3. ˇ maksilarnog sinusa. Medjutim. Na ovaj nacin se iskljucuje ˇ ˇ potreba za medjuvilicnom fiksacijom. Ucestalost preloma ove kosti u odnosu na ostale ˇ ˇ delove skeleta lica razlicito se prikazuje u literaturi (8-20 odsto). U ove spadaju vec skoro istorijske ´ metode. dobijaju se znatno bolji estetski i funkcionalni rezultati i ˇ bitno skracuju vreme lecenja. ˇ Napretkom moderne tehnologije stvoreni su novi sistemi mini plocica koje se lako adaptiraju i ˇ plasiraju na mestu preloma. klinastu i slepoocnu kost sa gornjom vilicom. Ne sme se takodje zanemariti njena uloga u odredjivanju normalnog izgleda lica.Osnovni princip ovih hirurških metoda je repozicija fragmenata. zbog svoje ˇ ˇ ˇ isturenosti je veoma cesto izložena povredama. Ovo se cesto dopunjuje žicanom osteosintezom na mestima preloma. Ucestvuje u izgradnji lateralnog zida i poda orbite. sve ove metode su zahtevale i dopunsku. Ona predstavlja ˇ ˇ glavni stub izmedju maksile i kranijuma. ´ ˇ 4. kao što su Adamsova.3. Zahvaljujuci svojim fizickim svojstvima. ˇ ´ 25 . ´ ˇ uspešno podnose delovanje raznih sila i pritisaka i fiksiraju frakturirane fragmente vilica u postignutom anatomskom položaju. a znatno redje udružene sa drugim povredama skeleta lica i vilica. Muškarci starosti od 20 do 40 godine su najcešce ˇ ˇ ´ izloženi ovim povredama i to 5 puta cešce od žena.processus temporalis. Prelomi zigomaticne kosti ˇ 4. tj.3. višenedeljnu medjuvilicnu fiksaciju. Uvod Zigomaticna kost je bocno najistureniji deo lica. a potom suspenzija odlomljenog segmenta maksile za stabilne. žvakanja. neoštecene. Važnost ovih preloma u ˇ ˇ traumatologiji lica i vilica je uslovljena složenim anatomo-topografskim odnosima ove kosti vezanim za funkciju vida. Ove povrede se javljaju najcešce kao ˇ ´ ˇ ´ izolovane. cesto pod direktnom ˇ kontrolom oka. . Povrede u saobracaju (blizu 50 odsto slucajeva) su najcešci uzrok preloma zigomaticne ´ ˇ ˇ ´ ˇ kosti. Iako vrlo jaka i cvrsta. temporalne i infratemporalne jame. u stanju mirovanja i u funkciji. ˇ ˇ Medjutim. iako male po obimu. zatim suspenzije žicanim ligaturama kod infrazigomaticnih ˇ ˇ transverzalnih preloma za zigomaticne lukove ili pak suspenzija za lateralne ivice orbite kod ˇ preloma po tipu LeFort III.

takodje se pripajaju: ligamentum m. jer tanki ˇ sinusni zidovi pružaju slab otpor dejstvu jace sile. Sile najcešce deluju iz bocnog pravca. Sa funkcionalnog stanovišta zigomaticna kost ima sledece uloge: ˇ ´ . Ova impakcija može biti znatna. dejstvo snažne traumatske sile usmerene direktno na kost. lateralni palpebralni ligament i deo lateralnog pripoja m.daje uporište suspenzornom aparatu oka i tako omogucuje normalnu funkciju ovoga ´ organa. Od donje ocne ivice linija preloma ide na dole i bocno. cime se ˇ ´ ˇ zigomaticna kost sabija.3. Samo u ˇ slucajevima velikih kominucija zigomaticne kosti sa kidanjem vlakana fascije. Tada nastaju tzv rotacione frakture jagodicne kosti. . a deo prenosi preko svojih nastavaka na susedne kosti. . pošto je bocno ˇ ˇ ˇ najisturenija kost lica. ˇ ´ Linija preloma obicno polazi sa bocne orbitalne ivice u blizini zigomatiko-sfenoidalne suture do ˇ ˇ donje orbitalne fisure. . 4. a ˇ ´ ´ takodje vrši distribuciju sila žvakanja prema ostalim susednim kostima. Lokvudov suspenzorni ligament. prednjom stranom gornje ´ ˇ ˇ vilice. Medjutim. Zigomaticni luk se pri tome lomi na svom ´ ´ ˇ najslabijem delu . ˇ Ukoliko pri prelomu zigomaticna kost preko svoja dva nastavka sacuva kontakt sa ˇ ˇ susednim strukturama. spoljnom trecinom poda ´ orbite. kao i na stepen dislokacije zigomaticne kosti. Intenzitet.3. ˇ ´ ˇ Frakturne linije su najcešce lokalizovane u blizini njenih sutura sa susednim kostima. medijalno i nazad. a znatno redje spreda. utiskuje u maksilarni sinus. pravac i mesto delovanja sile imaju odlucujucu ulogu na obim i vrstu koštanog ˇ ´ povredjivanja. Zatim se frakturna linija nastavlja prema napred. Pošto slomi infrazigomaticni greben. vracajuci se fisuri orbitalis inferior. tada dejstvo traumatske sile može dovesti do njene rotacije oko zamišljene osovine koja ih spaja. levator palpebrae sup. Dislokaciju na ´ ˇ ˇ ˇ dole i unutra pod uticajem m. dajuci inserciju mišicima za žvakanje. massetera sprecava jaka i rigidna temporalna fascija.ima znacajnu ulogu u funkciji mastikacije. može doci do ˇ ˇ ´ 26 . Mehanizam nastanka preloma Zigomaticna kost je veoma cesto izložena dejstvu raznih trauma. Dejstvo sile slabijeg intenziteta ne ˇ mora uvek dovesti do dislokacije fragmenata.svojim položajem i konfiguracijom daje licu individualno obležje. ona skrece naviše. najcešce dovodi do njene dislokacije naniže. ˇ Uticaj mišicne vuce na dislokaciju jagodicne kosti nema bitnijeg znacaja.štiti orbitalni i endokranijalni sadržaj od dejstva traumatskih sila. Prelomi zigomaticne kosti nastaju po pravilu direktnim dejstvom snažne sile usmerene ˇ upravno na njeno telo ili nastavke. Kompaktno i snažno telo ove kosti apsorbuje deo traumatskih sila. sve do donje ocne ivice u visini infraorbitalnog kanala ciji sadržaj najcešce biva manje ˇ ˇ ˇ ´ ili više oštecen.Na orbitalnom tuberkulumu koji se nalazi na unutrašnjoj strani frontalnog nastavka. recti lateralis.na oko 1 cm iza suture zygomaticotemporalis. unutra i unazad zadnjom stranom ˇ ´ tela gornje vilice.

. postaje permanentna. ˇ ´ ˇ . ˇ ˇ Najcešce su u pitanju krvavljenja u orbiti. Kao najcešci susrecu se: ˇ ´ ´ . Nastali hematosinus se može potvrditi i rendgenografijama. obicno je prolaznog karaktera. nerava.3. da bi zatim skoro u potpunosti prestao. u prvih šest sati ˇ nakon povrede se maskira velikim otokom koji nekada može zahvatiti celu srednju trecinu lica ´ povredjene strane. ´ . kada na pravu dijagnozu upucuje deformitet ili funkcionalne smetnje. ali se javlja kod preloma zigomaticnog ˇ ˇ ˇ luka ciji fragmenti dolaze u neposrednu blizinu koronoidnog nastavka donje vilice. ukazuje na povredu sadržaja infraorbitalnog kanala.antimongoloidni položaj sa suženjem rime oculi nastaje usled zatezanja lateralnog palpebralnog ligamenta i dislokacije frontalnog nastavka. Nastaje usled velike ˇ ˇ ˇ ˇ separacije u predelu zigomatiko-frontalne suture ili otrgnucem Lokvudovog (Lockwood) ´ ligamenta od njegovog lateralnog pripoja. Krv se prvo skuplja u antrumu.ograniceno otvaranje usta nije cest simptom.bol. Simptomi preloma zigomaticne kosti ˇ Znaci preloma zavise od stepena povredjivanja.spuštenost nivoa ocne jabucice je cest i karakteristican simptom. Diplopija usled edema i hematoma u spoljašnjim mišicima oka i oko ´ njih.krvavljenje iz nosa na strani povrede nastaje usled cepanja sluzokože maksilarnog sinusa i povrede krvnih sudova u momentu povredjivanja. a zatim se preko ostijum sinusa prazni u nos. . Svi ovi mehanizmi cine da se likovi ne stvaraju na identicnim mestima ˇ ˇ žutih mrlja retine oba oka. a nije blagovremeno dijagnostikovana ´ i adekvatno lecena. sve dok se otok ne povuce. ˇ . Promena nivoa ocnih bulbusa bez oštecenja ˇ ´ bulbomotornih nerava i mišica ne dovodi do diplopije.4.deformitet zigomaticnog predela nastao dislokacijom prelomljene kosti.traumatska diplopija kod preloma jagodicne kosti može nastati na više nacina. .dislokacije zigomaticne kosti prema dole i unutra. ili inkarceracije orbitalnog sadržaja u sinus.cirkumorbitalna ekhimoza i sufuzije konjunktive. dok obraz u svom ˇ donjem delu dobija neuobicajenu punocu. pracene manje ili više izraženim ´ traumatskim edemom kapka koji može zatvoriti i rimu oculi. Diplopija koja je posledica težih oštecenja bulbomotornih ˇ ´ mišica. lateralne strane nosa i obraza na strani povrede. ˇ ´ Impresija zigomaticne prominencije daje zaravnjen izgled ovom delu lica. edem ili povreda bulbomotornih mišica ili nerava (III. U praksi se ovaj znak naziva simptom monokla. To je upravo razlog što mnoge od ovih povreda ostaju nedijagnostikovane. ˇ ´ ´ IV i VI kranijalni nerv). ˇ 4. . cime ˇ ˇ 27 .parestezija i anestezija gornje usne. usled spuštanja mekih tkiva i zigomaticne kosti nadole. . intenzivan u trenutku povrede.

3.6.pojava stepenika u predlu zigomatiko-maksilarne i zigomatiko-frontalne suture se može naci palpacijom orbitalnog rama. Najuocljivija je neposredno posle ˇ povrede ili nakon povlacenja otoka. Klasifikacija preloma Prelomi zigomaticne kosti se mogu klasifikovati prema razlicitim kriterijumima. upucuje na detaljan klinicki pregled.6. Kada su izolovani imaju dve do tri frakturne linije i impresiju fragmenata ˇ prema medijalno. koja na minimum smanjuje mnoge superpozicije kostiju lobanjskog skeleta sa zigomaticnom kosti.ogranicavaju njegovu pokretljivost. tako da imamo: frakture zigomaticnog luka. što ogranicava njenu pokretljivost pri otvaranju usta.Ovi prelomi nisu retki.5. Pojedine ˇ ˇ klasifikacije su vrlo prakticne i jednostavne. pojave diplopije. Watersove projekcije.1. Smetnje u otvaranju usta mogu biti ˇ i posledica traumatskog oštecenja mišicnih vlakana temporalnog i masetericnog mišica. Ako je fraktura luka udružena sa prelomom tela. Na taj nacin fragmenti dolaze u blizak odnos sa muskularnim nastavkom donje ˇ vilice. ´ 4. a prouzrokovani su ˇ direktnim dejstvom snažne sile u tom predelu. Impresija ´ ´ ˇ ´ u predelu luka je takodje dominantan znak ovog preloma. U lokalnom statusu. poseban znacaj imaju ˇ tomografski snimci sinusa ili orbita. ˇ . tada ˇ 28 . ˇ frakture tela zigomaticne kosti. 4. kao i kompjuterizovana tomografija. dok su druge vrlo komplikovane i teško primenjive ˇ u klinickoj praksi. na prelom jagodicne ´ ˇ ˇ kosti upucuje cesta parestezija u invervacionom podrucju n. ˇ frakture poda orbite. ˇ 4. proveriti kontinuitet luka jagodicne kosti i infrazigomaticne kriste. Patološka pokretljivost fragmenata se izuzetno retko nalazi. Kod nas je u primeni vrlo jednostavna klasifikacija po lokalizaciji frakturnih ˇ linija. Poseban znacaj u dijagnostici ovih preloma ima radiografski pregled u vidu okcipitoˇ mentalne. ograniceno ˇ ˇ ´ ˇ otvaranje usta i pojava stepenika na ramu orbite. dijastaza). Pregled i dijagnostika Detaljno uzeta anamneza o nacinu i okolnostima povredjivanja i krvavljenja iz nosa sa ˇ povredjene strane. ˇ Pri citanju ove radiografije treba posebno pažljivo pregledati ram orbite (pojavu koštanih ˇ stepenica. ˇ ˇ zasencenost maksilarnog sinusa (usled hematosinusa) i dr.3. Mogu biti izolovani ili lešce udruženi sa prelomom ´ tela jagodicne kosti. kombinovane prelome zigomaticnih kosti. simptom monokla.3. infraorbitalis-a. Frakture zigomaticnog luka . ˇ U dijagnostici fraktura poda orbite i drugih njenih zidova. ´ ˇ ˇ deformacija zigomaticnog predela najcešce u vidu impresije.

a ˇ ˇ ´ posledica je direktnog dejstva traumatske sile pretežno iz bocnog smera.6. ali i okolnim koštanim strukturama. mišicnim i masnim tkivom.3. Može se reci da su najcešci znaci: krvavljenje iz nosa. snimak facijalnog masiva.6.klinickom slikom dominiraju simpotomi i znaci preloma tela zigomaticne kosti. kratkotrajnog dejstva tupe sile na predeo ocne jabucice (udarac pesnice. ˇ ˇ teniske lopte). ˇ 4. cest antimongoloidni ˇ ˇ ˇ ˇ položaj. Fraktura tela jagodicne kosti . rectus inferior. Dolazi do njegovog rasprskavanja i prolapsa dela orbitalnog sadržaja u maksilarni sinus.2. kamena. ispunjava kavum orbite. Kod ove vrste povreda ˇ sem simptoma karakteristicnih za prelome u ovoj regiji. infraorbitalisa. Kod ˇ kominutivnih preloma poda i lateralnog zida orbite. dominiraju oftalmološki simptomi. posebno zbog prolapsa masnog tkiva i disfunkcije m. simptom monokla. što cesto neiskusne ˇ ˇ terapeute navodi na pogrešan put u postavljanju dijagnoze. Ocni ´ ˇ bulbus sa svojim adneksima je veoma otporan. ograniceno otvaranje usta i dr. ´ 4. koje delujuna okolne koštane strukture. Tacna dijagnoza se može postaviti tek ˇ uz pomoc tomografskih snimaka orbite ili sinusa.3. grudve. manji ili veci deformitet ´ ˇ ´ ´ jagodicnog predela. pojava stepenice na ˇ ramu orbite. Kombinovani prelomi . Fraktura poda orbite . Ram orbite pri ovom mehanizmu povredjivanja ostaje obicno intaktan. nastaju kao posledica snažnog. potvrdjuje klinicki nalaz. Simptomatologija ovih preloma zavisi od toga koje su povrede dominantne.Najcešci je oblik povredjivanja ovog predela. Ovu vrstu preloma prate uobicajeni znaci. tj. ˇ ˇ ˇ ´ Poremecaj njene funkcije prilikom kominucije poda orbite manifestuje se manjim ili vecim ´ ´ prolapsom ili hernijacijom sadržaja orbite u maksilarni sinus.3. tzv blou-aut (blow-out) frakture. ˇ Adekvatna rendgenografija. 29 .3.Posledica su jakih traumatskih sila.6. Veoma su cesto udruženi ˇ ˇ sa prethodnim prelomima. traumatska diplopija. Kod ovih povreda se može javiti i egzoftalmus zbog ˇ ´ ˇ prisustva retrobulbarnog hematoma.4. Tom prilikom dolazi do naglog povecanja hidrostatskog pritiska u orbiti. ˇ ˇ Zigomaticni lukovi se na rendgenskom snimku najbolje prikazuju tehnikom ˇ submentovertikalne projekcije. 4. zavisno od težine povrede i stepena dislokacije ˇ fragmenata. Izolovani prelomi poda orbite. Enoftalmus cesto prati lažna ptoza.Ima slican mehanizam nastanka i takodje može biti ˇ izolovana (redje) ili kombinovana sa prelomom tela zigomaticne kosti. ali je zato tanki i gracilni pod orbite locus minoris resistentiae. anestezija i parestezija u distribucionom podrucju n. ˇ Ocna jabucica sa svojim omotacima. spuštenost nivoa ocne jabucice. poremecen je položaj septuma orbitale koji ´ za sobom povlaci i skracuje ocni kapak. Javlja se enoftalmus.

Repozicija se vrši perkutano oštrom jednozubom kukom u smeru ˇ suprotnom od dejstva traumatske sile. prisustvo udruženih povreda. Cesto se kombinuje sa prethodnim metodom.Transantralna repozicija i imobilizacija . . Potom se elevatorom pristupi pod telo ili luk zigomaticne kosti i deluje u suprotnom ˇ pravcu od dejstva traumatske sile. ali i primarna rekonstrukcija defekata ˇ ˇ ˇ poda orbite koštanim transplantatima.Tehnicki se izvodi po principima koji važe ˇ ˇ za Kaldvel-Likovu (Caldwell-Luc) operaciju. a zatim radi repozicija fragmenata pod kontrolom oka u normalnu anatomsku poziciju. Na ovaj nacin se direktno mogu uociti kominutivni prelomi poda orbite.3. Nakon repozicije fragmenata. liodurom. stanje oka. Nakon izvršene repozicije fragmenata.Hirurška repozicija i osteosinteza žicom ili plocicama . ˇ Za ovu operativnu metodu rez i pristup se najcešce izvode u predelu obrve i donjeg ˇ ´ palpebralnog nabora. 30 . Pristup je intraoralni. njihova fiksacija se postiže cvrstom tamponadom maksilarnog sinusa. njegovi ˇ ˇ eventualni defekti i inkarceracija orbitalnog sadržaja. Nakon toga cini se osteosinteza u cilju fiksacije žicom ili mini ˇ plocicama. ˇ ´ Na izbor metode lecenja uticu mnogi faktori: tip preloma. Sve one imaju ˇ ˇ zajednicki cilj: ukloniti funkcionalne i estetske poremecaje nastale povredom. starost i opšte stanje pacijenta.Repozicija kukom je brz i efikasan metod u lecenju svežih nekompikovanih preloma ˇ zigomaticne kosti i luka. koja se odstranjuje dve do tri nedelje posle formiranja ˇ mekog. PDS folijama i dr. Lecenje preloma zigomaticne kosti ˇ ˇ Postoji veliki broj hirurških metoda lecenja preloma zigomaticne kosti. Najbolji rezultati lecenja preloma ove kosti postižu se kada repoziciju i fiksaciju uradimo u prve dve nedelje po ˇ povredi.Kod ovog nacina lecenja se ˇ ˇ ˇ direktno pristupa frakturnim linijama. Ova hirurška tehnika je indikovana kod kominutivnih preloma zigomaticnog kompleksa i udruženih ˇ preloma srednjeg masiva lica. velicina dislokacije.7. Fiksacija se postiže uklještenjem fragmenata u normalnoj anatomskoj poziciji. u ovim slucajevima se cini fiksacija (žicom ili mini plocicama).Repozicija po Kinu (Keen) se takodje vrši kod svežih. starost ˇ ˇ ˇ povrede. jednostavnih preloma zigomaticne kosti ili luka. .4. Rez u predelu donjeg palpebralnog nabora omogucava pristup i eksploraciju ´ poda orbite. rezom u predelu gornjeg forniksa povredjene ˇ strane. fibroznog kalusa. U nas se pri lecenju preloma jagodicne kosti najcešce koriste sledece metode: ˇ ˇ ˇ ´ ´ . .

narocito kod otvorenih preloma donje vilice. Kao opšti predisponirajuci ˇ ˇ ´ faktori najcešce se pominju razna opšta oboljenja sa promenama na koštanom sistemu (rahitis.4.krvavljenje. neblagovremen i neadekvatan nacin lecenja i dr. Komplikacije u lecenju preloma ˇ Uprkos znatnom napretku savremene medicine i tehnologije u dijagnostici i lecenju ˇ preloma. ˇ Sve ove rane i kasne komplikacije zahtevaju strucnu.ankiloze temporomandibularnog zgloba . . ˇ ´ osteomalacija i dr).deformiteti donje trecine lica.infekcija (primarna ili sekundarna). obicno kao posledica neadekvatnog lecenja. facialis.usporeno zarastanje. ˇ ´ kao i neadekvatna medikamentozna (posebno antibiotska) terapija.4. Takodje. ˇ . zbog neodgovarajuceg izbora metode lecenja. Svakako i prisustvo politraume utice na cešcu pojavu ˇ ˇ ´ komplikacija preloma. odnosno po ˇ završenoj primarnoj fazi lecenja (kasne komplikacije). TBC i dr). zatim u toku lecenja (tzv rane komplikacije). Komplikacije preloma donje vilice Kao rane komplikacije najcešce se javljaju: ˇ ´ . ´ Najcešce kasne komplikacije su: ˇ ´ . ili dugotrajna hronicna oboljenja (šecerna bolest. odnosno loše planiranog lecenja. narocito u mladjih osoba. imobilizacije. .pseudoartroza. ´ ˇ ˇ ˇ . ˇ ˇ . razlog za cešcu pojavu komplikacija mogu imati loša ishrana.fractura mallae sanata. alveolaris inferior i n. ˇ Na pojavu komplikacija uticu razliciti opšti i lokalni faktori. Kao lokalni favorizujuci faktori u nastanku komplikacija najcešce se pominju istovremene ´ ˇ ´ ekstenzivne povrede mekih i koštanih struktura lica i vilica. udružene povrede. narocito u decjem uzrastu. One se mogu ´ javiti neposredno nakon preloma. tj.definitivne. pojava komplikacija u odredjenom procentu se nikako ne može izbeci.4.1. kao i ´ ˇ prisustva ostalih predisponirajucih faktora. timski specijalizovanu hiruršku ˇ obradu po principima savremene hirurške doktrine. usled loše repozicije ili nedovoljne imobilizacije. ´ .oštecenje n. ´ ´ 4. Posledice komplikacija mogu dovesti to raznih manjih ili vecih funkcionalnih ili estetskih oštecenja.retka komplikacija koja se može javiti pri neodgovarajucem lecenju preloma vrata donje vilice. ˇ ˇ Po vremenu trajanja komplikacije mogu biti privremene ili trajne . usled defekata koštanih tkiva ´ ˇ ili neblagovremenog. koja dovode do ˇ ´ slabljenja imunološkog statusa. 31 .

cesto vrlo obilno. ˇ anosmija. ´ delimicna i potpuna opstrukcija nosa.enoftalmus (usled manjeg ili veceg prolapsa sadržaja povredjene orbite kroz defekt na ´ njenom podu u maksilarni sinus). U grupi kasnih komplikacija najcešce se javljaju: ˇ ´ . ´ usporeno zarašcivanje i pseudoartroza.smanjenje prohodnosti i opstrukcija gornjih disajnih puteva. .krvavljenje (primarno ili sekundarno). relativno retko. trochlearisa). . Komplikacije preloma jagodicne kosti ˇ Kao rane komplikacije mogu se javiti: . Komplikacije preloma gornje vilice U grupi ranih komplikacija najcešce se pominju: ˇ ´ .infekcija. usled loše reponiranih (nereponiranih) fragmenata luka jagodicne kosti. ´ ˇ simptomatske trigeminalne neuralgije.pojave anestezije u distribucionom podrucju n. opticusa. ˇ ´ .estetski poremecaji u vidu asimetrije jagodicnog predela. deformiteti srednje trecine lica. ˇ 32 . . ˇ . infraorbitalisa. kao posledica lezije n. ˇ ´ .diplopija.ocne komplikacije u vidu amauroze.pojava diplopije i oftalmoplegije (lezija n. 4.pseudoankiloza. n. razlicitog stepena.3. .4.2. oculomotoriusa. najcešce u vidu akutnog maksilarnog sinuzitisa.amauroza. funkcionalne smetnje sluznog aparata (epifora). koje zahteva hitnu prednju ili ˇ zadnju tamponadu nosa. ptoze i enoftalmusa. trajne diplopije.akutni maksilarni sinuzitis. ˇ . ´ ˇ Pravovremenim lecenjem i izborom najbolje metode maksimalno se smanjuje pojava ˇ komplikacija u lecenju preloma lica i vilica.4. ˇ . abducensa i n.4. Kao kasne komplikacije mogu se javiti: loše srasli prelomi i poremecaj okluzije. .egzoftalmus (najcešce usled retrobulbarnog hematoma).

Primarno zarastanje preloma Primarno (direktno) zarastanje preloma je moguce samo kada su koštani fragmenti ´ egzaktno reponirani. kada novostvorena kost direktno premošcava frakturnu pukotinu. ´ primarno i sekundarno zarastanje). Medjutim. Reaktivna acidoza. ˇ ˇ ´ ´ ˇ pri konzervativnom nacinu lecenja preloma ili kod žicanih osteosinteza. Novostvoreni osteoni premošcuju neposredno frakturnu ´ pukotinu i postaju deo novostvorene lamelarne kosti. granulacioni kalus. moguce je sam u posebnim uslovima. odnosno uz ´ ´ pomoc kompresivne osteosinteze. ˇ ˇ sposobnost regeneracije kosti može biti bitno umanjena. mineralne soli ostaju u neposrednoj blizini preloma. Primarno zarastanje. koje vrše ´ organizaciju hematoma i premošcavanje frakturne pukotine. 4. zavisi i od raznih individualnih faktora. kao i ´ ˇ lokalna loša prokrvljenost. osim od vrste. jer zbog biomehanickih posebnosti. tj. Isti proces se odvija subperiostealno i u neposrednoj blizini preloma. stvarajuci meko granulaciono tkivo. Pri idealnim uslovima. pošto premošcavanje frakturne pukotine osteonima nastaje najcešce nakon prethodne ´ ˇ ´ manje resorpcije u predelu frakture. ´ klinicki gledano. U pacijenata sa osteopatijama ili lecenih zracnom terapijom. Sekundarno zarastanje preloma Ovaj nacin zarastanja preloma stvaranjem kalusa se najcešce srece u klinickoj praksi. odnosno premošcavanje frakturne pukotine koštanim tkivom do ´ potpunog uspostavljanja anatomskog i funkcionalnog integriteta kosti. obicno samo u ˇ pojedinim delovima frakturne pukotina.5. kompresivna osteosinteza ˇ na donjoj vilici retko može dovesti do idealnog spajanja krajeva fragmenata. U koštanoj srži i okolini vaskularno vezivno tkivo reaguje aktivnom hiperemijom i celularnom eksudacijom. ´ ´ tj.4. U praksi je najcešce rec o sekundarnom zarastanju ˇ ´ ˇ preloma kada se stvaranje kosti odvija putem kalusa.5. spojeni pod aksijalnim pritiskom (kompresivna osteosinteza) i u stanju potpunog mirovanja. može biti direktno (primarno). Neposredno nakon ˇ ˇ ˇ dejstva traume i preloma kosti. te se pri kasnijoj remineralizaciji ponovo ugradjuju. U tom slucaju mezenhimne celije iz Haverzovih kanala se direktno ˇ ´ pretvaraju u osteoblaste i osteoklaste. dovodi do demineralizacije kosti u predelu ˇ frakturne pukotine. ´ 33 .5. stvarajuci tzv asepticno ´ ˇ zapaljenje. subperiostalno i u neposrednoj okolini preloma. 4. dolazi do stvaranja hematoma u frakturnoj pukotini. Može se reci da. Važnu ulogu ima i starost pacijenta: kod dece. Zarastanje preloma Zarastanje preloma. zbog povecanog metabolizma prelomi zarastaju mnogo brže nego kod starijih ljudi. I kod kompresivne osteosinteze se mogu naci sve forme zarastanja preloma (kontaktno. težine i primenjenih ´ ˇ terapeutskih metoda.2. U hematom i frakturnu pukotinu prodiru omnipotentne mezenhimne celije. Nacin zarastanja preloma. ´ Poremecaji metabolizma i hronicna oboljenja mogu znatno usporiti regeneraciju kosti. ili indirektno (sekundarno). nastala usled asepticnog zapaljenja.1. nacin zarastanja suštinski nema veci znacaj ukoliko dovodi do suficijentne ˇ ˇ ´ ˇ repozicije i imobilizacija fragmenata. Osteoklasti koji nastaju iz mezenhimnih celija. ne nastaje osteoklasticna resorpcija kosti (kontaktno ˇ zarastanje).

a retke kod izolovanih preloma mandibule. što ubrzava proces zarastanja. dok vucne sile ometaju ˇ zarastanje. novostvorena ˇ ´ mrežasta kost se postepeno pretvara u lamelarnu kost. stvaranje nove kosti može biti potpuno prekinuto. ali tada više ne postoji opasnost od ´ ´ dislokacije. avulzija. Pri klinickom pregledu se nakon tri do cetiri nedelje od pocetka imobilizacije takodje ˇ ˇ ˇ može naci federirajuca pokretljivost koštanih fragmenata. Pri funkcionalnom opterecenju kosti. ´ narocito pri bazi mandibule. Ekstenzivni prelomi su cesto bez povreda ˇ mekih tkiva i obrnuto. Najcešce povrede mekih tkiva maksilofacijalne regije se javljaju u vidu kontuzija. Ukoliko nisu postignuti idealni uslovi za imobilizaciju. 34 . cime je zarastanje preloma vrlo otežano. Nije retko istovremeno prisustvo dve ili više raznih povreda mekih tkiva u ovom predelu. odnosno perforativne. intraoralne i kombinovane ˇ ´ intra-ekstraoralne. dovodeci do pseudoartroze. U prvo vreme na Rtg ´ ˇ snimku frakturna pukotina biva proširena usled uklanjanja nekroticnih koštanih ivica i ˇ demineralizacije. ˇ Na kraju procesa zarastanja dolazi do mineralizacije frakturne pukotine koja se. Po lokalizaciji ove povrede mogu biti ekstraoralne (najcešce). Frakturna pukotina se na taj nacin prvo ˇ ˇ proširuje.odstranjuju nekroticne ivice koštanih fragmenata. U slucaju ˇ ´ ˇ nesmetanog zarastanja nakon 4 nedelje. ˇ 4. laceracija. može doci do stvaranja ´ krskavicnog kalusa. medjutim. Pri primarnom zarastanju kosti.6. ubodnih rana i drugo. a nakon mineralizacije u mrežastu kost. Ukoliko preovladaju ove druge. Povrede mekih tkiva su ceste kod istovremenih preloma gornje i donje ˇ vilice. vilice se mogu delimicno mobilisati i opteretiti (elasticna ˇ ˇ medjuvilicna vuca). Javljaju se kao izolovane ili veoma cesto ˇ ´ ˇ udružene sa povredama kostiju ovog predela. pri cemu se koštane gredice transformišu ˇ u spongiozu. ˇ ˇ Zarastanje preloma je moguce pratiti klinicki i rendgenološki. frakturna pukotina se gubi za znatno krace vreme. On se može klinicki konstatovati i palpacijom. i nakon tog vremena rendgenološki može prikazati. te se frakturna linija premošcuje fibroznim trakama. sile ˇ ˇ ´ pritiska u predelu frakturne pukotine poboljšavaju zarastanje preloma. Obicno nema korelacije izmedju velicine i stepena ˇ ˇ povrede mekih tkiva i povrede skeleta lica i vilica. Povrede mekih tkiva maksilofacijalne regije Spadaju u najcešce povrede lica i vilica. Pri funkcionalnom opterecenju. Periostalno stvaranje kalusa je znatno jace od enosalnog. a tek nakon dve do tri nedelje se na Rtg snimku može videti stvoreni kalus. ˇ ´ oguljotina. ´ ´ Potpuno koštano zarastanje preloma nastaje najcešce nakon 6-8 nedelja. posekotina. Ovako nastali fibrozni ili hrskavicavi "predkalus" se ˇ ˇ osifikacijom pretvara u "osteoidni kalus". Kalus se postepeno ucvršcuje stvaranjem kolagenih vlakana koja premošcuju frakturnu ˇ ´ ´ pukotinu i privlace krajeve fragmenata.

a) Provizorno zbrinjavanje povreda mekih tkiva se najcešce obavlja van hirurških ˇ ´ ustanova i sastoji se iz: zaustavljanja krvavljenja iz rane. mestu i ´ ˇ vremenu povredjivanja. vodeci racuna o simetriji lica. a šivenjem po slojevima eliminišu se mrtvi prostori. Nakon cišcenja okoline. U dijagnostickom postupku važno je uzeti odgovarajucu anamnezu i pažljivo pregledati ˇ ´ povredjenog. Nakon anamneze i detaljnog pregleda. antibiotske zaštite. a potom pristupa šivenju po slojevima. stepenu kontaminacije i eventualno o prethodno sprovedenoj terapiji. Šok je vrlo redak kod izolovanih povreda ovog predela. Pre same obrade se cini toaleta (cišcenje) rane. ˇ ˇ ´ Okolina rane se cisti fiziološkim rastvorom. cini ˇ definitivna hemostaza. Sama rana se za to vreme štiti sterilnim tamponom.kada zahvataju samo kožu ili sluzokožu. pristupa ˇ ´ se samoj rani: izvrši se inspekcija. b) Definitivno hirurško zbrinjavanje povreda mekih tkiva maksilofacijalne regije se obavlja u specijalizovanim hirurškim ustanovama. pristupa se zbrinjavanju povredjenog. zaštite rane sterilnim zavojem. Cilj šivenja kod ovih povreda jeda se dobije što manje upadljiv ožiljak. što zahteva posebnu pažnju u dijagnostici i terapiji. uklanjaju se eventualno strana tela. Upotrebom odgovarajucih instrumenata i materijala za šivenje smanjuje se mogucnost ´ ´ sekundarne traumatizacije ivica rane. pljuvacne žljezde i druge strukture. koagulumi.kada su. revizija. U praksi. antitetanusne zaštite. sem površinskih zahvaceni i mišici. grudni koš. mora se pažljivo pregledati abdomen. Ako su ivice rane traumatizovane. 35 . ali više rana cini ˇ ´ ˇ povredu složenijom. Agresivni ˇ debridman u ovih povreda dovodi do gubitka mekih tkiva i zahteva kasniju korekciju. Anamneza omogucuje orijentaciju o nacinu nastanka i vrsti povrede. ´ ´ ˇ Rane mekih tkiva ovog predela najcešce ne ugrožavaju život pacijenta. cine se minimalne ekscizije i to samo loše ishranjenih delova. Svakako da su kod osobe nastradale u saobracajnoj nesreci mnogo verovatnije udružene povrede ´ ´ ili politraume. nego kod nekog ko je dobio udarac pesnicom. antišok terapije pri težim povredama. b) definitivno hirurško zbrinjavanje. ili duboke . karlica i ekstremiteti. a potom blagim antisepticnim sredstvima (asepsol. ˇ ˇ alkohol). odnosno .pronaci uzrok i odrediti ´ adekvatna terapija. zbrinjavanje povreda mekih tkiva se najcešce sprovodi u dve faze: ˇ ´ a) hitno ili provizorno. krvni sudovi. ali kada se pojavi. koje treba suturirati bez tenzije. Revizijom rane i pedantnom ´ ˇ hemostazom izbegava se stvaranja hematoma.Po dubini mogu biti površne .

Zbog veoma dobre ˇ vaskularizacije. ˇ Ukoliko je došlo do prekida kontinuiteta Stenonovog kanala. usana. i zbog postojanja lokalnog imuniteta na bakterijsku floru u ustima. može se uraditi primarni šav i ako je od momenta povredjivanja prošlo i više od 12. Kod istovremene povrede mekih i koštanih tkiva obrada se vrši od unutra put spolja. ´ Kod istovremenih povreda mekih i koštanih tkiva. u prvih šest casova od povredjivanja treba insistirati na ˇ ˇ ˇ primarnom šavu povreda ocnih kapaka. Nastali defekt se kasnije ˇ ˇ sekundarno rekonstruiše. U takvim ´ slucajevima je potrebno uciniti neuro-suturu (poželjno pod mikroskopom). tankog sloja mekih tkiva. Medjutim. ne treba ciniti po svaku cenu direktne suture. njihova prethoda precizna anatomska rekonstrukcija je važan uslov za uspešnu i optimalnu rekonstrukciju mekih tkiva. mišicnog sloja i sluzokože (npr obraz). lokalnim ili udaljenim režnjevima. Može doci do povrede njihovog parenhima ili ˇ ´ izvodnih kanala. tj. pa cak i 24 casa. prvo koštanih struktura.Ako istovremeno postoji povreda skeleta lica i vilica. 36 . obrada samo mekih tkiva nema svrhe. Nisu retka i oštecenja stabla ili grana n. Ukoliko to nije moguce. vec ih koristiti za uspostavljanje anatomskog integriteta koštanog ´ tkiva. a potom šav potkožnog tkiva i kože. Odlomke kosti koji imaju ocuvanu vezu sa mekim ˇ tkivom. To može kasnije dovesti do stvaranja ožiljaka koji više ili manje mogu ugroziti funkciju i bitan estetski izgled ovih delova lica. može se ušitit proksimalni deo Stenonovog kanala ´ direktno za obraznu sluzokožu. Kod vecih defekata kože i potkožnog tkiva. Obrada povreda mekih tkiva lica i vilica ima i svojih specificnosti. tj. jer to ometa kasnije zbrinjavanje koštanih struktura. nosnih krila i ušne školjke. prigodnim materijalom obeležiti krajeve prekinutog nerva za kasniju neuroplastiku. uvucenog u oba kraja ´ ´ ˇ izvodnog kanala. Najbolji rezultati se u ovakvim slucajevima ˇ postižu istovremenim zbrinjavanjem koštanih i mekih tkiva. a potom mekih tkiva. koji se ne može ušiti bez tenzije. facijalisa sa prekidom kontinuiteta. ne treba odstranjivati. cini se mukodermalni šav. potkožnog tkiva. ´ ˇ jer zbog nastale tenzije može doci do nekroze i dehiscencije ivica rane i sledstvenog stvaranja ´ unakažujucih ožiljaka. treba pokušati sa "end to end" anastomozom uz pomoc odgovarajuceg polietilenskog katetera. Kod povrede parenhima pljuvacne žlezde potrebno je uciniti prvo pedantnu ˇ ˇ suturu kapsule pljuvacne žlezde. submandibularna). Ukoliko postoji defekt kože. a ukoliko to nije ˇ ˇ moguce. U toku primarne obrade treba posebno obratiti pažnju na eventualne povrede velikih pljuvacnih žlezda (parotidna. U takvim slucajevima izgubljeno tkivo se nadoknadjuje slobodnim kožnim ´ ˇ transplantatima. Razlog za to je što ˇ nakon toga vremena traumatski edem koji nastaje onemogucava preciznu rekonstrukciju i ´ adaptaciju ivica rane. rana se obradjuje na taj ´ nacin što se ušiva sluzokoža za kožu.

Oslobadjanje disajnih puteva . aspiratorom). borbe protiv šoka. nizak krvni pritisak. udruženih povreda ili politraume. vec opšte medicinske pomoci. neophodno 37 . ultima ratio: tracheotomia. Izvodjenje ovih postupaka ne spada u domen specijalisticke. Zaustavljanje krvavljenja . ˇ Lecenje izolovanih maksilofacijalnih povreda se uvek preduzima bez odlaganja. U takvim slucajevima ˇ je 7-15 dana uobicajeni period odlaganja definitivnog zbrinjavanja maksilofacijalnih povreda. jetre. ˇ uklanjanje stranog sadržaja iz usne duplje (pincetom. ˇ 4. ili koje zahtevaju neodložan hirurški tretman (perforantne povrede oka.masivnim otokom baze jezika.7.Po život opasna krvavljenja su retkost kod povreda lica i vilica. intrakranijalno krvavljenje). zbog krvavljenja u meka tkiva vrata. Kod povreda maksilofacijalne regije najcešce je u pitanju mehanicka ˇ ˇ ´ ˇ opstrukcija disajnih puteva. . ˇ ˇ krvnim koagulumima.kominutivnim prelomom donje vilice sa defektom kosti u simfiznom predelu. . zaustavljanje krvavljenja. penetrantne povrede grudnog koša. izbora adekvatne privremene imobilizacije. koja može biti uzrokovana: . prstima. geniohyoideus i sledstvenim zapadanjem jezika. Zato je kod pacijenta koji ima znake hipovolemije. U takvim slucajevima indikovano je ˇ ˇ urgentno lecenje. Ono se sastoji od: ˇ oslobadjanja disajnih puteva. tj. preventivne infekcije. Pružanje prve pomoci pri povredama lica i vilica ´ Kod obimnih povreda maksilofacijalne regije. ukoliko je njihova prolaznost kompromitovana. i dr).Kod politraumatizovanih pacijenata se definitivno lecenje maksilofacijalnih povreda odlaže ˇ sve dok se ne stabilizuje opšte stanje i ne zbrinu druge povrede koje ugoržavaju život (ruptura slezine. u kojem su pripojeni m. krunicama. izbora pravilnog položaja pri transportu. hvatanje i izvlacenje mandibule prema napred i nagore.zacepljenjem disajnih puteva (delimicno ili potpuno) delovima proteze. izbijenim zubima. stranim telima iz ´ ˇ okoline i dr. uvodjenje oro ili nazofaringealnog tubusa. mogu cesto biti ugrožene vitalne funkcije (disanje. povracenim želudacnim sadržajem. trubuha. cirkulacija). genioglossus i m.Oslobadjanje ili njihovo ocuvanje je najvažnija ˇ pojedinacna hitna mera. Terapija u ovakvim slucajevima se sastoji od: ˇ postavljanja povredjenog u položaj na bok sa glavom na dole. ˇ ´ ´ pa ih mora poznavati svaki lekar ili stomatolog.

frontalni zubi u gornjoj vilici su najcešce povredjeni. i dr). zamenika plazme i drugih tecnosti (rastvori elektrolita).iskljuciti druge povrede (intraabdominalno krvavljenje.8.Povredjenog treba postaviti u položaj kojim se obezbedjuje da periferni disajni putevi ostanu slobodni i da se istovremeno izbegne aspiracija stranog sadržaja.kompresivnu tamponadu rane sterilnim tupferom ili zavojem. venska i parenhimatozna. Bartonov zavoj i dr). ´ Privremena žicana imobilizacija se obicno cini u specijalizovanim hirurškim ustanovama. u slucaju odsutnosti zaštitnih refleksa u podrucju respiratornog ´ ˇ ˇ trakta.hvatanje krvnog suda peanom. Privremene mere podrazumevaju: . ruptura slezine. Hitne mere za hemostazu mogu biti privremene i definitivne. sa licem okrenutim na dole . Barelov. a kod otvorenih povreda indikovana je i obavezna antitetansuna zaštita i profilaksa. analgetika. Javljaju se ˇ ´ kao izolovane. utopljavanje i drugo. Definitivna hemostaza se obavlja u hirurškim ustanovama po važecim hirurškim ´ principima (ligatura krvnog suda.Sastoji se od primene antibiotika širokog spektra. . ako postoji opasnost od aspiracije ´ povracenog sadržaja.digitalnu kompresiju centralno od mesta povrede kod arterijskih. Najcešce se koriste dva položaja: ´ ´ ˇ ´ . a pacijent nije u besvesnom stanju. ˇ Po poreklu krvavljenja mogu biti arterijska. povredjenog treba postaviti u položaj u kojem je zašticen od daljih oštecenja. Povrede zuba Povrede zuba su veoma cesta traumatska oštecenja u maksilofacijalnoj regiji. Najbrža i najjednostavnija privremena imobilizacija pri povredi skeleta lica i ˇ vilica postiže se primenom odgovarajucih zavoja (capistrum.Veoma korisna. . i dr). Zavisno od vrste i obima povrede. šav ligatura. Pri obimnim krvavljenjima iz nosa. ˇ ˇ ˇ Izbor pravilnog položaja za transport . Izbor adekvatne privremene imobilizacije . 4. ˇ Preventiva infekcije . a periferno kod venskih krvavljenja.Podrazumeva primenu . radi se prednja ili znatno redje zadnja tamponada nosa.intravenskih infuzija.stabilni položaj na boku ("koma položaj") za povredjene koji se moraju ostaviti sami. Borba protiv šoka .pri krvavljenju iz maksilofacijalne ´ ´ regije. povredjenog u besvesnom stanju ili u stanju poremecene svesti. obavezna mera na koju se cesto zaboravlja. Zbog svoje ˇ eksponiranosti. krvi i sluzi. ali cesto i udružene sa povredama mekih i koštanih tkiva lica i vilica. a posebno centralni sekutic ˇ ´ ´ 38 . jetre. .ukoliko postoje indikacije .sedeci ili ležeci položaj.

palpacijom i rendgenskim snimanjem se može relativno lako utvrditi vrsta i lokalizacija preloma zuba. ´ uzdužne frakture zuba. odnosno fiziološkog i ˇ patološkog stanja zubnog organa u trenutku traume. Dijagnostika Inspekcijom. cesto ireverzibilnih. ove povrede se mogu podeliti u dve grupe: a) frakture krunice zuba (ekstraalveolarne frakture). lakše dolazi do ovih poremecaja. Frakture zuba Ako se uzmu u obzir terapijske konsekvence. ˇ ´ frakture korena u srednjoj trecini. kao i eventualne pratece udružene povrede susednih mekih i koštanih ´ tkiva.frakture krunice zuba bez otvaranja pulpe. a pulpa dobro vaskularizovana. nego u ´ ˇ mladih kod kojih je on relativno širok. b) frakture korena zuba (intraalveolarne frakture). Obim povrede i ovde ˇ ´ ˇ zavisi od intenziteta.1.frakture krunice zuba sa otvaranjem pulpe. a znatno redje tuce. Ovim povredama najviše su izložena deca i adolescentni uzrast. ´ frakture korena u apikalnoj trecini. Vrlo jaka trauma može dovesti do oštecenja ´ apikalnih krvnih sudova i poremecaja pulparnog krvotoka i senzibiliteta zuba. ˇ Sve povrede zuba se mogu podeliti na: . Kod starih osoba ´ u kojih je apikalni otvor uzan. starosti povredjenog. sport. Dejstvo indirektne tupe sile (npr u predelu usana) po pravilu dovodi do luksacije zuba.frakture zuba.8. Najcešci etiološki urzok su padovi u igri. 39 . smera i nacina dejstva sile. a) Frakture krunice zuba (ekstraalveolarne frakture) se u praksi najcešce dele takodje ˇ ´ u dve grupe: . .(70 odsto svih povreda).luksacije zuba. . 4. Direktno dejstvo relativno ošte sile na sam zub obicno dovodi do njegove frakture. b) Frakture korena zuba (intraalveolarne frakture zuba) se dele u cetiri podgrupe: ˇ frakture korena zuba u krunicnoj trecini.

ili se radi zaštitna krunica kod vecih defekata. ´ Lecenje fraktura krunice sa otvorenom pulpom ˇ Ukoliko je pulpa minimalno (tackasto) otvorena. Nakon toga se vrši protetska sanacija izradom nadogradnje. vitaliteta. Ukoliko ´ je eksponiran dentin. ˇ Lecenje frakture krunice zuba bez otvaranja pulpe ˇ Kod manjih defekata i oštecenja gledji. Ispitivanje poremecaja senzibiliteta zuba ´ ´ može dati negativan nalaz iako pulpa nije oštecena. koja se manifestuju obicno u vidu tackice. uz stalnu kontrolu vitaliteta zuba. Nakon toga se rekonstruiše krunica kompozitnim materijalima kod manjih. Kod frakture korena zuba u srednjoj trecini sa dislokacijom koronarnog dela. Kod intraalveolarnih fraktura mlecnih zuba ekstrakcija je metoda izbora. Takodje. Ukoliko je frakturna linija ispod limbusa. Ukoliko je ´ ´ ˇ mesto preloma iznad limbusa alveolarisa. samo se bruse i poravnavaju oštre ivice. posebno koronarnog dela. ukoliko ocuvanje mlecnih zuba ˇ ˇ ˇ ima svrhe. radi se vitalna amputacija ili ekstirpacija pulpe u zavisnosti od toga da li je rast korena nezavršen ili završen. kao i stanja apikalnog parodoncijuma. Veci defekti gledji i dentina. treba pažljivo ispitati ˇ ˇ pokretljivost oštecenog zuba. U principu se mlecni i stalni zubi tretiraju isto. ´ mogu se rekonstruisati kompozitnim materijalima. ´ Pri istovremenim povredama mekih tkiva obraza i usana treba ih pažljivo pregledati. može se uraditi nadogradnja zuba sa prethodnim endodontskim tretmanom. ´ Lecenje intraalveolarnih fraktura zuba ˇ Kod fraktura u koronarnoj trecini korena postoje razne mogucnosti lecenja. da bi se uklonili eventualni odlomljeni delovi zuba koji se ponašaju kao strana tela. Kod povreda donjih frontalnih zuba. kako bi se smanjila mogucnost infekcije pulpe ´ preko otvorenih dentinskih kanalica. Terapija Po uspostavljenoj dijagnozi.Kod ekstraalveolarnih preloma treba posebno obratiti pažnju na eventualna krvavljenja pulpe u dentinu. ekstrakcija ´ je jedino moguce rešenje. može se pokušati lecenje ´ ˇ imobilizacionom šinom u trajanju od najmanje osam nedelja. veci defekti krunice se mogu sanirati ´ (rekonstruisati) primenom celuloidnih krunica. direktno se prekriva kalcijum ˇ hidroksidom. Ako dislokacije koronarnog fragmenta nema. Takodje. i ovde se može izvršiti ortodontsko izvlacenje korena (ekstruzija) uz prethodni ˇ endodontski tretman. Medjutim. Medjutim. stanja marginalnog parodoncijuma. prvo treba proceniti mogucnosti ocuvanja zuba na osnovu ´ ˇ mesta preloma. 40 . ako je pulpa široko otvorena. metoda izbora je ektrakcija zuba. uvek treba pregledati i iskljuciti postojanje ˇ indirektnih preloma vrata donje vilice. nastali traumom. može se izvršiti fluorizacija.

Kod višekorenih zuba se može pokušati sa hemisekcijom ´ korenova. Probe vitaliteta su iz tih razloga cesto negativne. može se takodje pokušari ˇ ˇ sa endodontskim tretmanom i transdentalnom fiksacijom.2. b) luksacije zuba sa dislokacijom. Uzdužne (vertikalne) frakture zuba su veoma retke. Patohistološki. U slucaju da postoji dislokacija ˇ fragmenata korena zuba. ili sa frakturom vilice. Ukoliko se pojave komplikacije u vidu pulpita ili nekroze pulpe. prelomom alveolarnog nastavka. Negativan rezultat ovog ispitivanja ne znaci uvek da je i pulpa ˇ avitalna. a koren je u potpunosti u alveoli. 4. Krunica zuba nije pomerena iz zubnog niza. Postoje razne klasifikacije ovih povreda. U starijih osoba sa uskim apikalnim otvorom cesto ˇ ˇ dolazi do ireverzibilnih oštecenja pulparnog krvotoka i nekroze. a vitalitet je ocuvan.Za ovaj nacin lecenja najpogodniji su zubi sa nezavršenim rastom korena. ali izražene u blažem stepenu. Obicno nastaju delovanjem snažne sile ˇ sa malom dejstvujucom površinom. Sledi ´ endodontski tretman koji se može uraditi odmah po imobilizaciji ili nakon nekoliko dana. kao i frakture zuba mogu biti izolovane. patohistološke promene ´ su slicne. Ukoliko nema ˇ ´ dislokacije. Najcešce primenjivana u nas deli ove povrede ˇ ´ u dve grupe: a) luksacije zuba bez dislokacije. radi se repozicija veceg koronarnog fragmenta i imobilizacija. ´ Lecenje frakture korena zuba u apikalnoj trecini ima najbolju prognozu. radi se imobilizacija zuba u trajanju od najmanje šest nedelja. ˇ 41 . paralelno sa uzdužnom osovinom zuba. ´ hematomima i konsekutivni traumatski edem koji pritiska na neurovaskularni snop zuba. ´ Patohistološki postoji oštecenje parodoncijuma u manjem stepenu sa rupturom kapilara. Ukoliko ovi pokušaji ne dovedu do zadovoljavajuceg rezultata.8. Traumatske luksacije zuba Karakterišu se promenom normalnih anatomskih odnosa izmedju korenova zuba i alveole. udružene sa povredama mekih tkiva. sledi ekstrakcija zuba. kod ovih povreda postoji oštecenje parodoncijuma i pulpe razlicitog stepena koje ´ ˇ cesto može dovesti i do gubitka vitaliteta zuba. ´ U pojedinim klasifikacijama u ovu grupu povreda se može uvrstiti i tzv kontuzija zuba kod koje nema traumatske rasklacenosti. a) Luksacije zuba bez dislokacije klinicki karakteriše manje ili vece traumatsko ˇ ´ rasklacenje zuba. ˇ ˇ U slucaju pojave nekroze pulpe u toku lecenja ovih povreda. ˇ Ove povrede. cini se endodontski ˇ tretman kanala korena sa resekcijom apikalnog fragmenta. ˇ uz stalnu kontrolu vitaliteta. postoji perkutorna osetljivost. Ocuvanje ovako ´ ˇ prelomljenog zuba nije moguce.

b) Luksacije zuba sa dislokacijom se takodje dele na dve podgrupe: . odnosno manje ili vece gubljenje medjusobnog kontakta. tj lingvalno. apikalni parodontit i uznapredovala parodontopatija. ali skoro uvek postoji manje ili vece proširenje ˇ ´ periodontalnog prostora. odnosno van nje. Dijagnostika Neophodan je pregled svih zuba. Obavezno izvršiti probe vitaliteta i rendgensko snimanje. ˇ ´ ˇ Osnovni cilj terapije je da se luksirani zub dovede u normalne anatomske odnose sa okolinom i ucvrsti u alveoli. iako je zub u suštini sacuvan. Procena ˇ ˇ ˇ se donosi na osnovu starosti pacijenta. U toku pregleda treba ustanoviti da li postoje frakture zuba. odsustvo pojedinih treba da bude zabeleženo i objašnjeno. palatinalno. ´ ˇ alveola je prazna. stanja pulpe. Rasklacenost zuba nije uvek karakteristican simptom za ovu vrstu ´ ˇ povreda. zagrižaja. Luksirani zubi se povezuju sa susednim zdravim. zub može biti u blizini povezan samo gingivalnim pripojem. alveolarnog nastavka ili vilica. ali nikada u potpunosti. ekstrudiran ili dislociran labijalno.kompletne luksacije (traumatske ekstrakcije zuba). U praksi. ´ ´ Kao posledicu patohistološki imamo znatno vece oštecenje parodoncijuma i poremecaje ´ ´ ´ intrapulparnog krvotoka sa cešcim ireverzibilnim promenama u pulpi. ˇ Terapija Pre pocetka lecenja treba proceniti izglede povredjenog zuba za uspešno lecenje. Koriste se klasicne metode: inspekcija. Klinicki. uz teško oštecenje parodontalnog aparata. Avitalni zubi. odluku ´ ˇ o ekstrakciji ovakvih zuba najcešce treba odložiti i prvo pokušati sa lecenjem. ili u okolnim mekim tkivima usne duplje. Klinicki. Koriste se metalni akrilatni ili kompozitni ˇ ´ 42 . cesto je oskudan. palpacija. uz ispitivanje patološke ˇ pokretljivosti svakog suspektnog zuba. koje su cesto udružene sa ovim povredama. znatno smanjuju mogucnost uspešnog lecenja. Imobilizacija je najcešce monomaksilarna. obicno sa po dva sa ˇ svake strane. Kompletna luksacija ili traumatska ekstrakcija zuba podrazumeva gubljenje svakog kontakta izmedju korena zuba i alveole. kao i povrede okolne gingive. zub može biti intrudiran. Kod traumatskih ekstrakcija na rendgenskom snimku alveola je prazna.inkompletne luksacije. Medjutim. u zavisnosti od ˇ ´ ˇ pravca dejstva traumatske sile. kao i higijena usne duplje u trenutku povrede. Probe vitaliteta su cesto negativne. ˇ Lecenje luksiranih zuba bez dislokacije podrazumeva njihovu imobilizaciju u trajanju od ˇ najmanje 3-4 nedelje. apikalnog i marginalnog parodoncijuma. . povrede (frakture) zidova alveole povredjenog zuba se skoro uvek javljaju. Rendgenski nalaz zavisi od ˇ ˇ stepena dislokacije. perkusija. Inkompletnu luksaciju karakteriše poremecen anatomski odnos korena zuba i alveole u ´ vecem stepenu.

U lokalnom statusu postoje hematomi u predelu frakturnih linija. a manifestuje se pojavom parcijalno otvorenog ili ukrštenog 43 . ili pak najvišim delom (u gornjoj vilici). obavlja se njegova imobilizacija po istom principu kao kod inkompletnih luksacija. Frakturna linija najcešce ima oblik nepravilne polukružne linije koja ˇ ´ svojim najnižim. Ukoliko vitalitet zuba nije ugrožen. Odlomljeni fragment. ona može prolaziti i kroz alveole postojecih zuba. u spoljnoj sredini ˇ manje od šest casova. ali isto tako cesto udruženi ˇ ´ ´ ˇ ˇ sa povredama zuba i vilica. Endodontski tretman se cini po ucvršcivanju zuba u alveoli. Izbijeni zub treba do samog akta replantacije držati u sterilnom fiziološkom rastvoru. lingvalno). Medjutim. otok lokalnih mekih tkiva. tj. Što je ovo vreme krace. Vreme imobilizacije je najcešce 6-8 nedelja. dovodeci i do njihove ´ ´ frakture. uklone eventualni slobodni fragmenti koštanih zidova alveole. Isto tako. može da bude van kontakta sa okolnom kosti i vezan za okolinu samo mukoperiostom. Lecenje luksiranih zuba sa dislokacijom se sprovodi po istom principu. Rezultati su bolji ukoliko se repozicija i imobilizacija ranije sprovedu. odnosno iznad apeksa zuba na frakturiranom fragmentu. s tim što se pre ˇ imobilizacije cini repozicija. nakon Rtg grafije. Nakon vracanja ´ zuba u alveolu. Najbolji ˇ ´ ˇ rezultati se postižu kada se akt replantacije izvrši u prvom satu nakon traume. Rezultati replantacije su veoma retko trajni.splintovi. može biti uklješten u okolne koštane strukture. može prolaziti ispod. zajedno sa okolnom kosti. zavisno od smera dejstva sile. Pri tome treba voditi racuna da se ˇ ˇ ´ ˇ luksacija ne prevede u traumatsku ekstrakciju zuba. kao i manje ili više otežan govor i žvakanje. rascep gingive. Kontrola kvaliteta je bitna i obavlja se u toku i najmanje još šest meseci nakon skidanja imobilizacije.9. a zub je promenio boju. treba uraditi endodontski tretman. hematom i dr. odnosno bukalno. Poremecaj okluzije zavisi od ´ stepena dislokacije fragmenata. Lecenje kompletnih luksacija (traumatskih ekstrakcija) ˇ Izgledi za uspešno lecenje postoje ukoliko je zub bio van alveole. Javljaju se izolovano. U toku samog akta treba maksimalno štedeti periodoncijum. obavi toaleta alveole. Nakon toga najcešce dolazi do resorpcije korena. Prethodno se. Nastaju najcešce u saobracaju ili tucama. najcešce uz lokalnu anesteziju. može biti dislokovan palatinalno (tj. ˇ ˇ ´ Rezultati replantacije se smatraju uspešnim ako zub ostane u alveoli tri do pet godina. dopunska terapija nije potrebna. Prelomi alveolarnog nastavka Ovi prelomi najcešce nastaju delovanjem tupe snažne sile istovremeno na više zuba koji ˇ ´ se. izgledi za uspešno lecenje su bolji. odvajaju od kosti vilice. ˇ ´ 4. ako se i posle više nedelja ne povrati senzibilitet. uz stalnu rendgensku kontrolu i testove ˇ ´ senzibiliteta.

kako bi se sprecilo stvaranje koštanog defekta. kada je odlomljeni alveolarni fragment impaktiran u okolnu kost. zbog odluke o nacinu i vrsti lecenja. ´ Repozicija se najcešce radi u lokalnoj anesteziji.zagrižaja u povredjenoj regiji. repozicija se može ˇ izvesti uz pomoc elasticne vuce. Ukoliko je indikovan endodontski tretman. cini se tek ˇ po završenom srašcivanju fragmenata. Zato treba što ranije ˇ izvršiti repoziciju i imobilizaciju. pored anamneze i detaljnog lokalnog ˇ statusa koriste se retroalveolarni snimci. Radi postavljanja tacne dijagnoze kod ovih povreda. deperiostizovani koštani fragmenti i jako ošteceni zubi. Vrlo je važno iskljuciti ˇ ili potvrditi postojanje povreda zuba i vilica. manuelno ili hirurški. ortopantomografski snimci i dr. U redjim ˇ ´ slucajevima. Obavezna je stalna kontrola ˇ vitaliteta zuba na reponiranom fragmentu. tokom najmanje cetiri do šest nedelja. ˇ ˇ Glavni cilj lecenja preloma alveolarnog nastavka jeste ocuvanje odlomljenog ˇ ˇ (dislokovanog) fragmenta. Imobilizacija se obicno radi monomaksilarnim metalnim ili ´ ˇ ˇ ˇ akrilatnim splintovima. Pri tome se mogu odstraniti samo manji. ´ 44 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->