´ MALI OSVRT NA ENSKE STVARIµ

27.03.2009.

Gra a enskog spolnog organa .

. U njima se nalazi oko 400 000 zametenih stanica ± nezrelih jajnih stanica. Djevi njak je opna koja potpuno ili djelimi no zatvara ulaz u rodnicu.Gra a enskog spolnog organa Jajnici su parne spolne lijezde. koja se pod dejstvom estrogena. Prilikom prvog spolnog odnosa djevi njak puca to mo e izazvati krvarenje. Unutra njost maternice je bogata lijezdanim tkivom i krvnim ilama. smje ten izme u mokra nog mjehura i ravnog crijeva. Maternica ± uterus je uplji organ organ. veli ine kru ke. Ako je djevi njak jako elasti an do krvarenja za prvog odnosa ne e do i. Rodnica se prema van otvara u stidnu pukotinu. Jajovodi su cijevi koje se prote u od maternice prema jajnicima. Zavr avaju se resicama ± FIMBRIJIMA koje ³uhvate´ zrelo jaja ce i prenose ga u unutra njost jajovoda. neprestano obnavlja. Rodnica ± vagina je naborano mi i no-vezivna cijev oblo ena sluznicom.

Gra a enskog spolnog organa Stidnica . Na ulazu u rodnicu nalaze se sluzne lijezde koje vla e rodnicu. .(vulva) je vanjsko splovilo smje teno izme u bedara. U sredini stidnice je predvorje rodnice koje je okru eno malim usnama. Na gornjem dijelu gdje se spajaju male usne nalazi se dra ica ± klitoris ± osjetilno tijelo. Radom enskih spolnih organa upravljaju hipofiza i hipotalamus. a one su obuhva ene velikim stidnim usnama.

a prvi dan se ra una od po etka krvarenja. Krvarenje je posljednja faza menstrualnog ciklusa ije je prosje no trajanje 28 dana. u protivnom sluznica "odumire" i izbacuje se krvarenjem. . pri emu se sluznica maternice koja je bogata krvnim ilama svaki mjesec priprema za primitak oplo enog jaja ca i ako se to dogodi dolazi do trudno e. Mjese nica je prirodna pojava.Menstrualni ciklus Menstruacija ili mjese nica je mjese no krvarenje do kojeg dolazi pod utjecajem lijezda s unutra njim lu enjem. a ne bolesno stanje.

a normalnim se smatra sve do 16. . a s vremenom se normaliziraju. godine. Djevoj ice prvu menstruaciju dobivaju izme u 9. a koli ina krvi koja se gubi menstruacijom odre ena je hormonalnom ravnote om do koje dolazi tek nakon nekoliko godina od prve menstruacije. Krv mo e biti gusta ili tamno sme e boje.Menstrualni ciklus Prva menstruacija naziva se menarha i prve mjese nice esto su neuredne. godine. i 14.

ona koja ive u urbanim podru jima te djeca umjereno pove ane te ine po inju s pubertetom ranije od djece koja ive u sjevernim i ruralnim podru jima. koji utje u i na rast i razvoj. Na varijabilitet pojave menarche utje e niz okolinskih faktora. Ustanovljeno je da djeca ro ena bli e ekvatoru.6 godina. U na em je podneblju prosje na dob nastupa menarche 12. . izlo enost svjetlu i mjesto ro enja. kao to su op te zdravstveno stanje i ishranjenost.Menstrualni ciklus Menarche ili prva menstruacija razmjerno je kasni doga aj u pubertetu i uvijek nastupa kad je pro ao najve i zamah rasta u visinu.

tako er imaju kasniju menarchu. koje ive u pribli no jednakim uvjetima okoline. . Individualne razlike me u djevoj icama iste populacije.5% potreban da bi do lo do menarche. pripisuju se genskim initeljima.Menstrualni ciklus Ranija pojava prve menstruacije (menarche) u djece u razvijenim zemljama ukazuju na to da raznovrsna ishrana i dobri uvjeti ivljenja imaju va nu ulogu u razvoju puberteta. Smatra se da postoji kriti an postotak masnog tkiva od 23. kao i dijabeti arke. kao i one koje se intenzivno bave tjelesnom aktivnosti. Pretile (gojazne) djevoj ice (vi e od 30% masnog tkiva). Izuzetno mr ave djevoj ice. imaju kasnu menarchu.

 Kako se mlije ne lijezde pove avaju dojke se ispup uju. a struk u i. Trbuh postaje zaobljeniji. kasnije na stidnoj kosti. a zapo inje promjenama na tijelu. velike usne rastu i odvajaju se od malih koje su ipod njih. prvo u stra njem dijelu stidnice. pojavljuju se dla ice ispod pazuha i na genitalnim organima. Prva menstruacija je glavni znak sazrijevanja enskih spolnih organa. . Mijenjaju se i genitalni organi.Menstrualni ciklus Pubertetski razvoj kod djevoj ica traje otprilike etiri godine. areola bradavica pove ava.

no ipak da bi mogli re i da smo odrasli i da smo po eli zrelije razmi ljati.Pubertetske mu ice Budu i da je pubertet jedno prijelazno razdoblje. i da se u tom razdoblju pretvara u mladu enu. sasvim je logi no i da po inje druga ije razmi ljati. . moramo pro i kroz svakojake tzv. to je zato jer odrastamo. Naravno. pubertetske mu ice.

este promjene raspolo enje. i to prije nau i kako se nositi s njima. .Pubertetske mu ice Primijetit e kod sebe stres. te se poku ati staviti na njihovo mjesto u situaciji kada inzistira na izlascima dugo u no . to je sasvim normalno i uobi ajeno. budu i da je to razdoblje odrastanja. svojeglavost. lak e e ti biti kasnije kroz ivot kada se ne e mo i opravdati svojim pubertetom. smatra da nemaju pravo galamiti na tebe je si opet pokvarila ocjene. trebamo nau iti kako se zrelo pona ati. ili da je normalno obojiti kosu u zeleno. bahatost« Koliko god to roditeljima muka pri injavalo. tvrdoglavost. Sve su to pubertetske mu ice kojih moramo biti svjesni. Naravno. pa ponekad i olak ati roditeljima.

to mi ljenje postaje apstraktnije. po injemo razmi ljati i logi nije. uz to to postajemo sposobni razmi ljati apstraktnije i idealisti nije. Postajemo sposobni zamisliti odre ene situacije. te kako bi mi mogli pomo i u njegovom nastajanju. u stanju smo predvidjeti hipotetske mogu nosti ili imati potpuno apstraktne prijedloge.Apstraktno mi ljenje Izvanredna stvar u pubertetu je ta. Osim toga. Tako er razmi ljamo o tome kako bi izgledao idealni svijet. Ukratko. Istovremeno. Kreiramo planove za rje avanje problema i sistemati no testiramo mogu nosti. postajemo pametniji! . mi ljenje postaje i vi e idealisti ko.

Depresija Na alost est oblik pubertetskih simptoma je upravo depresija. te pote ko e u pronala enju zadovoljstva u aktivnostima u kojima je osoba nekad u ivala. nova razmi ljanja. ako u ovom ivotnom razdoblju nau i cijeniti svaki trenutak. . nau i u ivati u divnom pubertetskom razdoblju koje se de ava samo jednom u ivotu. promjene na tijelu. sni ena razina motivacije. osje aj bespomo nosti i tuge. promjene u pona anju. Prve ljubavi. Depresija je psiholo ki poreme aj koji karakterizira nisko samopo tovanje. simpatije. Kako bi izbjegla da se ikad tako osje a . stavovi dio su tog divnog razdoblja. Ona se dva puta e e javlja kod djevojaka u odnosu na mladi e. na ivotnim postajama snalazit e se mnogo lak e i oboga ena s mnogo vi e samopouzdanja.

 ele biti u centru pa nje. Zato treba to prije nau iti kako ste i samopouzdanje i samopo tovanje. kako do stresa ne bi do lo. postaju pomalo i egocentri ne i zahtijevaju da se itav svijet vrti oko njih. koji je prije puberteta bio ne samo nepoznata rije . ve i potpuno nepoznat osje aj. . djevoj ice moraju znati kako to ne e uvijek biti mogu e. s puno ljubavi i razumijevanja te to esto dovodi do stresa. te kako uga ati samome sebi kako bismo se osje ali dobro i voljeno. Naravno. te da e kroz ivot naletjeti i na osobe koje se prema njima ne e ophoditi tako smireno.Pa nju molim Djevoj ice u pubertetu su posebno osjetljive i potrebna im je izrazita pa nja i ljubav.

Mali savjeti ‡ izabrati vlastite ciljeve ‡ izgraditi sustav podr ke ‡ misliti u pozitivnim terminima ‡ donijeti odluke ‡ vlastita o ekivanja u initi realisti nim ‡ prihvatiti ono to ne mo emo promijeniti ‡ predvidjeti potencijalno stresne situacije ‡ ivjeti u sada njosti ‡ dobro organizirati svoje vrijeme ‡ voditi brigu o vlastitom zdravlju ‡ odvojiti vrijeme za sebe .