´ MALI OSVRT NA ENSKE STVARIµ

27.03.2009.

Gra a enskog spolnog organa .

Gra a enskog spolnog organa Jajnici su parne spolne lijezde. veli ine kru ke. Rodnica se prema van otvara u stidnu pukotinu. Ako je djevi njak jako elasti an do krvarenja za prvog odnosa ne e do i. . U njima se nalazi oko 400 000 zametenih stanica ± nezrelih jajnih stanica. Jajovodi su cijevi koje se prote u od maternice prema jajnicima. Zavr avaju se resicama ± FIMBRIJIMA koje ³uhvate´ zrelo jaja ce i prenose ga u unutra njost jajovoda. Maternica ± uterus je uplji organ organ. Rodnica ± vagina je naborano mi i no-vezivna cijev oblo ena sluznicom. Prilikom prvog spolnog odnosa djevi njak puca to mo e izazvati krvarenje. Djevi njak je opna koja potpuno ili djelimi no zatvara ulaz u rodnicu. neprestano obnavlja. koja se pod dejstvom estrogena. Unutra njost maternice je bogata lijezdanim tkivom i krvnim ilama. smje ten izme u mokra nog mjehura i ravnog crijeva.

 Na ulazu u rodnicu nalaze se sluzne lijezde koje vla e rodnicu. Na gornjem dijelu gdje se spajaju male usne nalazi se dra ica ± klitoris ± osjetilno tijelo. a one su obuhva ene velikim stidnim usnama. . Radom enskih spolnih organa upravljaju hipofiza i hipotalamus.(vulva) je vanjsko splovilo smje teno izme u bedara.Gra a enskog spolnog organa Stidnica . U sredini stidnice je predvorje rodnice koje je okru eno malim usnama.

a ne bolesno stanje. a prvi dan se ra una od po etka krvarenja. pri emu se sluznica maternice koja je bogata krvnim ilama svaki mjesec priprema za primitak oplo enog jaja ca i ako se to dogodi dolazi do trudno e. Mjese nica je prirodna pojava. Krvarenje je posljednja faza menstrualnog ciklusa ije je prosje no trajanje 28 dana.Menstrualni ciklus Menstruacija ili mjese nica je mjese no krvarenje do kojeg dolazi pod utjecajem lijezda s unutra njim lu enjem. u protivnom sluznica "odumire" i izbacuje se krvarenjem. .

. Krv mo e biti gusta ili tamno sme e boje.Menstrualni ciklus Prva menstruacija naziva se menarha i prve mjese nice esto su neuredne. a koli ina krvi koja se gubi menstruacijom odre ena je hormonalnom ravnote om do koje dolazi tek nakon nekoliko godina od prve menstruacije. godine. Djevoj ice prvu menstruaciju dobivaju izme u 9. a s vremenom se normaliziraju. godine. a normalnim se smatra sve do 16. i 14.

koji utje u i na rast i razvoj. . Na varijabilitet pojave menarche utje e niz okolinskih faktora. kao to su op te zdravstveno stanje i ishranjenost. Ustanovljeno je da djeca ro ena bli e ekvatoru. izlo enost svjetlu i mjesto ro enja.6 godina.Menstrualni ciklus Menarche ili prva menstruacija razmjerno je kasni doga aj u pubertetu i uvijek nastupa kad je pro ao najve i zamah rasta u visinu. U na em je podneblju prosje na dob nastupa menarche 12. ona koja ive u urbanim podru jima te djeca umjereno pove ane te ine po inju s pubertetom ranije od djece koja ive u sjevernim i ruralnim podru jima.

Izuzetno mr ave djevoj ice. tako er imaju kasniju menarchu.5% potreban da bi do lo do menarche. . Pretile (gojazne) djevoj ice (vi e od 30% masnog tkiva). kao i dijabeti arke. kao i one koje se intenzivno bave tjelesnom aktivnosti. Smatra se da postoji kriti an postotak masnog tkiva od 23. koje ive u pribli no jednakim uvjetima okoline. Individualne razlike me u djevoj icama iste populacije. imaju kasnu menarchu. pripisuju se genskim initeljima.Menstrualni ciklus Ranija pojava prve menstruacije (menarche) u djece u razvijenim zemljama ukazuju na to da raznovrsna ishrana i dobri uvjeti ivljenja imaju va nu ulogu u razvoju puberteta.

kasnije na stidnoj kosti. velike usne rastu i odvajaju se od malih koje su ipod njih. areola bradavica pove ava.Menstrualni ciklus Pubertetski razvoj kod djevoj ica traje otprilike etiri godine. Prva menstruacija je glavni znak sazrijevanja enskih spolnih organa. Trbuh postaje zaobljeniji. . Mijenjaju se i genitalni organi. pojavljuju se dla ice ispod pazuha i na genitalnim organima. Kako se mlije ne lijezde pove avaju dojke se ispup uju. a zapo inje promjenama na tijelu. a struk u i. prvo u stra njem dijelu stidnice.

no ipak da bi mogli re i da smo odrasli i da smo po eli zrelije razmi ljati. sasvim je logi no i da po inje druga ije razmi ljati.Pubertetske mu ice Budu i da je pubertet jedno prijelazno razdoblje. . i da se u tom razdoblju pretvara u mladu enu. Naravno. moramo pro i kroz svakojake tzv. pubertetske mu ice. to je zato jer odrastamo.

tvrdoglavost. smatra da nemaju pravo galamiti na tebe je si opet pokvarila ocjene. te se poku ati staviti na njihovo mjesto u situaciji kada inzistira na izlascima dugo u no .Pubertetske mu ice Primijetit e kod sebe stres. i to prije nau i kako se nositi s njima. to je sasvim normalno i uobi ajeno. este promjene raspolo enje. lak e e ti biti kasnije kroz ivot kada se ne e mo i opravdati svojim pubertetom. budu i da je to razdoblje odrastanja. ili da je normalno obojiti kosu u zeleno. Naravno. bahatost« Koliko god to roditeljima muka pri injavalo. pa ponekad i olak ati roditeljima. svojeglavost. Sve su to pubertetske mu ice kojih moramo biti svjesni. trebamo nau iti kako se zrelo pona ati. .

 Postajemo sposobni zamisliti odre ene situacije. u stanju smo predvidjeti hipotetske mogu nosti ili imati potpuno apstraktne prijedloge. Osim toga. mi ljenje postaje i vi e idealisti ko. uz to to postajemo sposobni razmi ljati apstraktnije i idealisti nije. postajemo pametniji! . to mi ljenje postaje apstraktnije. Ukratko. po injemo razmi ljati i logi nije. Istovremeno.Apstraktno mi ljenje Izvanredna stvar u pubertetu je ta. te kako bi mi mogli pomo i u njegovom nastajanju. Tako er razmi ljamo o tome kako bi izgledao idealni svijet. Kreiramo planove za rje avanje problema i sistemati no testiramo mogu nosti.

sni ena razina motivacije. promjene u pona anju.Depresija Na alost est oblik pubertetskih simptoma je upravo depresija. te pote ko e u pronala enju zadovoljstva u aktivnostima u kojima je osoba nekad u ivala. na ivotnim postajama snalazit e se mnogo lak e i oboga ena s mnogo vi e samopouzdanja. promjene na tijelu. nova razmi ljanja. Ona se dva puta e e javlja kod djevojaka u odnosu na mladi e. Prve ljubavi. nau i u ivati u divnom pubertetskom razdoblju koje se de ava samo jednom u ivotu. Depresija je psiholo ki poreme aj koji karakterizira nisko samopo tovanje. Kako bi izbjegla da se ikad tako osje a . stavovi dio su tog divnog razdoblja. . osje aj bespomo nosti i tuge. simpatije. ako u ovom ivotnom razdoblju nau i cijeniti svaki trenutak.

. kako do stresa ne bi do lo. koji je prije puberteta bio ne samo nepoznata rije . te kako uga ati samome sebi kako bismo se osje ali dobro i voljeno. ve i potpuno nepoznat osje aj. postaju pomalo i egocentri ne i zahtijevaju da se itav svijet vrti oko njih. Naravno. s puno ljubavi i razumijevanja te to esto dovodi do stresa. djevoj ice moraju znati kako to ne e uvijek biti mogu e. Zato treba to prije nau iti kako ste i samopouzdanje i samopo tovanje.Pa nju molim Djevoj ice u pubertetu su posebno osjetljive i potrebna im je izrazita pa nja i ljubav. ele biti u centru pa nje. te da e kroz ivot naletjeti i na osobe koje se prema njima ne e ophoditi tako smireno.

Mali savjeti ‡ izabrati vlastite ciljeve ‡ izgraditi sustav podr ke ‡ misliti u pozitivnim terminima ‡ donijeti odluke ‡ vlastita o ekivanja u initi realisti nim ‡ prihvatiti ono to ne mo emo promijeniti ‡ predvidjeti potencijalno stresne situacije ‡ ivjeti u sada njosti ‡ dobro organizirati svoje vrijeme ‡ voditi brigu o vlastitom zdravlju ‡ odvojiti vrijeme za sebe .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful