P. 1
Mali Osvrt Na Zenske Stvari

Mali Osvrt Na Zenske Stvari

|Views: 144|Likes:
Published by Indira Alijevic

More info:

Published by: Indira Alijevic on Oct 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2010

pdf

text

original

´ MALI OSVRT NA ENSKE STVARIµ

27.03.2009.

Gra a enskog spolnog organa .

Unutra njost maternice je bogata lijezdanim tkivom i krvnim ilama. Maternica ± uterus je uplji organ organ. Rodnica se prema van otvara u stidnu pukotinu.Gra a enskog spolnog organa Jajnici su parne spolne lijezde. smje ten izme u mokra nog mjehura i ravnog crijeva. Prilikom prvog spolnog odnosa djevi njak puca to mo e izazvati krvarenje. U njima se nalazi oko 400 000 zametenih stanica ± nezrelih jajnih stanica. Jajovodi su cijevi koje se prote u od maternice prema jajnicima. koja se pod dejstvom estrogena. neprestano obnavlja. Zavr avaju se resicama ± FIMBRIJIMA koje ³uhvate´ zrelo jaja ce i prenose ga u unutra njost jajovoda. veli ine kru ke. Rodnica ± vagina je naborano mi i no-vezivna cijev oblo ena sluznicom. Djevi njak je opna koja potpuno ili djelimi no zatvara ulaz u rodnicu. . Ako je djevi njak jako elasti an do krvarenja za prvog odnosa ne e do i.

a one su obuhva ene velikim stidnim usnama. Na gornjem dijelu gdje se spajaju male usne nalazi se dra ica ± klitoris ± osjetilno tijelo. Radom enskih spolnih organa upravljaju hipofiza i hipotalamus. Na ulazu u rodnicu nalaze se sluzne lijezde koje vla e rodnicu. U sredini stidnice je predvorje rodnice koje je okru eno malim usnama.(vulva) je vanjsko splovilo smje teno izme u bedara. .Gra a enskog spolnog organa Stidnica .

. a ne bolesno stanje.Menstrualni ciklus Menstruacija ili mjese nica je mjese no krvarenje do kojeg dolazi pod utjecajem lijezda s unutra njim lu enjem. Mjese nica je prirodna pojava. Krvarenje je posljednja faza menstrualnog ciklusa ije je prosje no trajanje 28 dana. pri emu se sluznica maternice koja je bogata krvnim ilama svaki mjesec priprema za primitak oplo enog jaja ca i ako se to dogodi dolazi do trudno e. a prvi dan se ra una od po etka krvarenja. u protivnom sluznica "odumire" i izbacuje se krvarenjem.

i 14. a s vremenom se normaliziraju. Krv mo e biti gusta ili tamno sme e boje. a koli ina krvi koja se gubi menstruacijom odre ena je hormonalnom ravnote om do koje dolazi tek nakon nekoliko godina od prve menstruacije.Menstrualni ciklus Prva menstruacija naziva se menarha i prve mjese nice esto su neuredne. Djevoj ice prvu menstruaciju dobivaju izme u 9. a normalnim se smatra sve do 16. godine. godine. .

 Na varijabilitet pojave menarche utje e niz okolinskih faktora. ona koja ive u urbanim podru jima te djeca umjereno pove ane te ine po inju s pubertetom ranije od djece koja ive u sjevernim i ruralnim podru jima.Menstrualni ciklus Menarche ili prva menstruacija razmjerno je kasni doga aj u pubertetu i uvijek nastupa kad je pro ao najve i zamah rasta u visinu. koji utje u i na rast i razvoj. . Ustanovljeno je da djeca ro ena bli e ekvatoru.6 godina. U na em je podneblju prosje na dob nastupa menarche 12. izlo enost svjetlu i mjesto ro enja. kao to su op te zdravstveno stanje i ishranjenost.

Menstrualni ciklus Ranija pojava prve menstruacije (menarche) u djece u razvijenim zemljama ukazuju na to da raznovrsna ishrana i dobri uvjeti ivljenja imaju va nu ulogu u razvoju puberteta. kao i dijabeti arke. Izuzetno mr ave djevoj ice. pripisuju se genskim initeljima. koje ive u pribli no jednakim uvjetima okoline.5% potreban da bi do lo do menarche. . Pretile (gojazne) djevoj ice (vi e od 30% masnog tkiva). imaju kasnu menarchu. tako er imaju kasniju menarchu. Smatra se da postoji kriti an postotak masnog tkiva od 23. kao i one koje se intenzivno bave tjelesnom aktivnosti. Individualne razlike me u djevoj icama iste populacije.

 Trbuh postaje zaobljeniji. kasnije na stidnoj kosti. prvo u stra njem dijelu stidnice. Mijenjaju se i genitalni organi.Menstrualni ciklus Pubertetski razvoj kod djevoj ica traje otprilike etiri godine. a struk u i. Prva menstruacija je glavni znak sazrijevanja enskih spolnih organa. areola bradavica pove ava. a zapo inje promjenama na tijelu. . pojavljuju se dla ice ispod pazuha i na genitalnim organima. Kako se mlije ne lijezde pove avaju dojke se ispup uju. velike usne rastu i odvajaju se od malih koje su ipod njih.

to je zato jer odrastamo. . no ipak da bi mogli re i da smo odrasli i da smo po eli zrelije razmi ljati. sasvim je logi no i da po inje druga ije razmi ljati.Pubertetske mu ice Budu i da je pubertet jedno prijelazno razdoblje. i da se u tom razdoblju pretvara u mladu enu. Naravno. moramo pro i kroz svakojake tzv. pubertetske mu ice.

ili da je normalno obojiti kosu u zeleno. svojeglavost. budu i da je to razdoblje odrastanja. to je sasvim normalno i uobi ajeno. . tvrdoglavost. lak e e ti biti kasnije kroz ivot kada se ne e mo i opravdati svojim pubertetom. trebamo nau iti kako se zrelo pona ati. Sve su to pubertetske mu ice kojih moramo biti svjesni. bahatost« Koliko god to roditeljima muka pri injavalo.Pubertetske mu ice Primijetit e kod sebe stres. i to prije nau i kako se nositi s njima. smatra da nemaju pravo galamiti na tebe je si opet pokvarila ocjene. pa ponekad i olak ati roditeljima. Naravno. te se poku ati staviti na njihovo mjesto u situaciji kada inzistira na izlascima dugo u no . este promjene raspolo enje.

 Kreiramo planove za rje avanje problema i sistemati no testiramo mogu nosti. u stanju smo predvidjeti hipotetske mogu nosti ili imati potpuno apstraktne prijedloge. Ukratko. to mi ljenje postaje apstraktnije. Osim toga. te kako bi mi mogli pomo i u njegovom nastajanju. uz to to postajemo sposobni razmi ljati apstraktnije i idealisti nije.Apstraktno mi ljenje Izvanredna stvar u pubertetu je ta. po injemo razmi ljati i logi nije. Postajemo sposobni zamisliti odre ene situacije. mi ljenje postaje i vi e idealisti ko. Tako er razmi ljamo o tome kako bi izgledao idealni svijet. postajemo pametniji! . Istovremeno.

promjene u pona anju. ako u ovom ivotnom razdoblju nau i cijeniti svaki trenutak. nau i u ivati u divnom pubertetskom razdoblju koje se de ava samo jednom u ivotu.Depresija Na alost est oblik pubertetskih simptoma je upravo depresija. na ivotnim postajama snalazit e se mnogo lak e i oboga ena s mnogo vi e samopouzdanja. Prve ljubavi. te pote ko e u pronala enju zadovoljstva u aktivnostima u kojima je osoba nekad u ivala. sni ena razina motivacije. nova razmi ljanja. simpatije. osje aj bespomo nosti i tuge. Ona se dva puta e e javlja kod djevojaka u odnosu na mladi e. . stavovi dio su tog divnog razdoblja. Depresija je psiholo ki poreme aj koji karakterizira nisko samopo tovanje. promjene na tijelu. Kako bi izbjegla da se ikad tako osje a .

 Zato treba to prije nau iti kako ste i samopouzdanje i samopo tovanje. s puno ljubavi i razumijevanja te to esto dovodi do stresa. ve i potpuno nepoznat osje aj. . postaju pomalo i egocentri ne i zahtijevaju da se itav svijet vrti oko njih.Pa nju molim Djevoj ice u pubertetu su posebno osjetljive i potrebna im je izrazita pa nja i ljubav. te da e kroz ivot naletjeti i na osobe koje se prema njima ne e ophoditi tako smireno. kako do stresa ne bi do lo. djevoj ice moraju znati kako to ne e uvijek biti mogu e. te kako uga ati samome sebi kako bismo se osje ali dobro i voljeno. Naravno. ele biti u centru pa nje. koji je prije puberteta bio ne samo nepoznata rije .

Mali savjeti ‡ izabrati vlastite ciljeve ‡ izgraditi sustav podr ke ‡ misliti u pozitivnim terminima ‡ donijeti odluke ‡ vlastita o ekivanja u initi realisti nim ‡ prihvatiti ono to ne mo emo promijeniti ‡ predvidjeti potencijalno stresne situacije ‡ ivjeti u sada njosti ‡ dobro organizirati svoje vrijeme ‡ voditi brigu o vlastitom zdravlju ‡ odvojiti vrijeme za sebe .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->