P. 1
Mali Osvrt Na Zenske Stvari

Mali Osvrt Na Zenske Stvari

|Views: 144|Likes:
Published by Indira Alijevic

More info:

Published by: Indira Alijevic on Oct 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2010

pdf

text

original

´ MALI OSVRT NA ENSKE STVARIµ

27.03.2009.

Gra a enskog spolnog organa .

 Djevi njak je opna koja potpuno ili djelimi no zatvara ulaz u rodnicu. veli ine kru ke. Rodnica ± vagina je naborano mi i no-vezivna cijev oblo ena sluznicom. Rodnica se prema van otvara u stidnu pukotinu. koja se pod dejstvom estrogena.Gra a enskog spolnog organa Jajnici su parne spolne lijezde. Jajovodi su cijevi koje se prote u od maternice prema jajnicima. Ako je djevi njak jako elasti an do krvarenja za prvog odnosa ne e do i. neprestano obnavlja. Maternica ± uterus je uplji organ organ. Unutra njost maternice je bogata lijezdanim tkivom i krvnim ilama. U njima se nalazi oko 400 000 zametenih stanica ± nezrelih jajnih stanica. . Zavr avaju se resicama ± FIMBRIJIMA koje ³uhvate´ zrelo jaja ce i prenose ga u unutra njost jajovoda. Prilikom prvog spolnog odnosa djevi njak puca to mo e izazvati krvarenje. smje ten izme u mokra nog mjehura i ravnog crijeva.

a one su obuhva ene velikim stidnim usnama. Radom enskih spolnih organa upravljaju hipofiza i hipotalamus. .(vulva) je vanjsko splovilo smje teno izme u bedara.Gra a enskog spolnog organa Stidnica . U sredini stidnice je predvorje rodnice koje je okru eno malim usnama. Na gornjem dijelu gdje se spajaju male usne nalazi se dra ica ± klitoris ± osjetilno tijelo. Na ulazu u rodnicu nalaze se sluzne lijezde koje vla e rodnicu.

u protivnom sluznica "odumire" i izbacuje se krvarenjem.Menstrualni ciklus Menstruacija ili mjese nica je mjese no krvarenje do kojeg dolazi pod utjecajem lijezda s unutra njim lu enjem. a prvi dan se ra una od po etka krvarenja. pri emu se sluznica maternice koja je bogata krvnim ilama svaki mjesec priprema za primitak oplo enog jaja ca i ako se to dogodi dolazi do trudno e. a ne bolesno stanje. Mjese nica je prirodna pojava. . Krvarenje je posljednja faza menstrualnog ciklusa ije je prosje no trajanje 28 dana.

a normalnim se smatra sve do 16. a koli ina krvi koja se gubi menstruacijom odre ena je hormonalnom ravnote om do koje dolazi tek nakon nekoliko godina od prve menstruacije. godine.Menstrualni ciklus Prva menstruacija naziva se menarha i prve mjese nice esto su neuredne. godine. . a s vremenom se normaliziraju. Krv mo e biti gusta ili tamno sme e boje. Djevoj ice prvu menstruaciju dobivaju izme u 9. i 14.

 U na em je podneblju prosje na dob nastupa menarche 12.6 godina. Ustanovljeno je da djeca ro ena bli e ekvatoru. kao to su op te zdravstveno stanje i ishranjenost. izlo enost svjetlu i mjesto ro enja.Menstrualni ciklus Menarche ili prva menstruacija razmjerno je kasni doga aj u pubertetu i uvijek nastupa kad je pro ao najve i zamah rasta u visinu. Na varijabilitet pojave menarche utje e niz okolinskih faktora. ona koja ive u urbanim podru jima te djeca umjereno pove ane te ine po inju s pubertetom ranije od djece koja ive u sjevernim i ruralnim podru jima. . koji utje u i na rast i razvoj.

kao i dijabeti arke. Smatra se da postoji kriti an postotak masnog tkiva od 23. tako er imaju kasniju menarchu. imaju kasnu menarchu.5% potreban da bi do lo do menarche. Individualne razlike me u djevoj icama iste populacije. koje ive u pribli no jednakim uvjetima okoline. Pretile (gojazne) djevoj ice (vi e od 30% masnog tkiva). kao i one koje se intenzivno bave tjelesnom aktivnosti. . pripisuju se genskim initeljima. Izuzetno mr ave djevoj ice.Menstrualni ciklus Ranija pojava prve menstruacije (menarche) u djece u razvijenim zemljama ukazuju na to da raznovrsna ishrana i dobri uvjeti ivljenja imaju va nu ulogu u razvoju puberteta.

a zapo inje promjenama na tijelu. Trbuh postaje zaobljeniji. a struk u i. Kako se mlije ne lijezde pove avaju dojke se ispup uju. areola bradavica pove ava.Menstrualni ciklus Pubertetski razvoj kod djevoj ica traje otprilike etiri godine. . Mijenjaju se i genitalni organi. velike usne rastu i odvajaju se od malih koje su ipod njih. Prva menstruacija je glavni znak sazrijevanja enskih spolnih organa. prvo u stra njem dijelu stidnice. pojavljuju se dla ice ispod pazuha i na genitalnim organima. kasnije na stidnoj kosti.

. Naravno.Pubertetske mu ice Budu i da je pubertet jedno prijelazno razdoblje. sasvim je logi no i da po inje druga ije razmi ljati. no ipak da bi mogli re i da smo odrasli i da smo po eli zrelije razmi ljati. i da se u tom razdoblju pretvara u mladu enu. moramo pro i kroz svakojake tzv. to je zato jer odrastamo. pubertetske mu ice.

smatra da nemaju pravo galamiti na tebe je si opet pokvarila ocjene.Pubertetske mu ice Primijetit e kod sebe stres. bahatost« Koliko god to roditeljima muka pri injavalo. to je sasvim normalno i uobi ajeno. svojeglavost. lak e e ti biti kasnije kroz ivot kada se ne e mo i opravdati svojim pubertetom. te se poku ati staviti na njihovo mjesto u situaciji kada inzistira na izlascima dugo u no . este promjene raspolo enje. ili da je normalno obojiti kosu u zeleno. Naravno. Sve su to pubertetske mu ice kojih moramo biti svjesni. trebamo nau iti kako se zrelo pona ati. tvrdoglavost. i to prije nau i kako se nositi s njima. pa ponekad i olak ati roditeljima. budu i da je to razdoblje odrastanja. .

 Tako er razmi ljamo o tome kako bi izgledao idealni svijet. po injemo razmi ljati i logi nije. postajemo pametniji! . Osim toga.Apstraktno mi ljenje Izvanredna stvar u pubertetu je ta. u stanju smo predvidjeti hipotetske mogu nosti ili imati potpuno apstraktne prijedloge. Postajemo sposobni zamisliti odre ene situacije. Istovremeno. uz to to postajemo sposobni razmi ljati apstraktnije i idealisti nije. mi ljenje postaje i vi e idealisti ko. Ukratko. to mi ljenje postaje apstraktnije. te kako bi mi mogli pomo i u njegovom nastajanju. Kreiramo planove za rje avanje problema i sistemati no testiramo mogu nosti.

promjene u pona anju. osje aj bespomo nosti i tuge. Depresija je psiholo ki poreme aj koji karakterizira nisko samopo tovanje. na ivotnim postajama snalazit e se mnogo lak e i oboga ena s mnogo vi e samopouzdanja.Depresija Na alost est oblik pubertetskih simptoma je upravo depresija. ako u ovom ivotnom razdoblju nau i cijeniti svaki trenutak. nau i u ivati u divnom pubertetskom razdoblju koje se de ava samo jednom u ivotu. nova razmi ljanja. te pote ko e u pronala enju zadovoljstva u aktivnostima u kojima je osoba nekad u ivala. Prve ljubavi. Ona se dva puta e e javlja kod djevojaka u odnosu na mladi e. stavovi dio su tog divnog razdoblja. Kako bi izbjegla da se ikad tako osje a . promjene na tijelu. simpatije. sni ena razina motivacije. .

postaju pomalo i egocentri ne i zahtijevaju da se itav svijet vrti oko njih. te da e kroz ivot naletjeti i na osobe koje se prema njima ne e ophoditi tako smireno. kako do stresa ne bi do lo. . ve i potpuno nepoznat osje aj. ele biti u centru pa nje. Zato treba to prije nau iti kako ste i samopouzdanje i samopo tovanje. s puno ljubavi i razumijevanja te to esto dovodi do stresa.Pa nju molim Djevoj ice u pubertetu su posebno osjetljive i potrebna im je izrazita pa nja i ljubav. te kako uga ati samome sebi kako bismo se osje ali dobro i voljeno. Naravno. koji je prije puberteta bio ne samo nepoznata rije . djevoj ice moraju znati kako to ne e uvijek biti mogu e.

Mali savjeti ‡ izabrati vlastite ciljeve ‡ izgraditi sustav podr ke ‡ misliti u pozitivnim terminima ‡ donijeti odluke ‡ vlastita o ekivanja u initi realisti nim ‡ prihvatiti ono to ne mo emo promijeniti ‡ predvidjeti potencijalno stresne situacije ‡ ivjeti u sada njosti ‡ dobro organizirati svoje vrijeme ‡ voditi brigu o vlastitom zdravlju ‡ odvojiti vrijeme za sebe .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->