ve}i je Tira` ovog broja jeraka! od 110.

000 prim

Dnevni avaz
petak, 8. 10. 2010. Sarajevo Godina XVI Broj 5422 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik

6+*+ '8+ + +<'6$')18+ '8+ .1218+ 7*8# '0+ 0# &,'.7
Na bira~kom mjestu Vi{njevo u Travniku uslikani zamjenik predsjednika bira~kog odbora i posmatra~ SDA kako tokom brojanja glasova pi{u po glasa~kim listi}ima Ho}e li biti ispravljene nepravilnosti u Br~kom
nevni avaz“ do{ao je u posjed jednog od dokaza o o~iglednoj kra|i po~injenoj na proteklim op}im izborima u na{oj zemlji. Rije~

IZBORNA KRA\A

„Avaz“ u posjedu dokaza o prevarama

D

je o snimku nastalom na bira~kom mjestu 091A049 Vi{njevo u Travniku, koji jasno dokazuje kako su vr{ene manipulacije. Aktivisti SDA - Sulejman Ti-

hi} bezobzirno su, nao~igled svih, prekr{ili brojne zakone i propise falsificiraju}i volju gra|ana. Na potezu su CIK, ali i tu`ila{tva. 5. strana

Brisel

Reprezentacija: Danas va`na utakmica

S glasanja u Evropskom parlamentu: Vi{e od 90 posto poslanika za ukidanje viza BiH i Albaniji 66. i 67. strana

Libija: Kompaniji iz BiH povjeren najve}i toranj

’ANS DRIVE’ IZ SARAJEVA GRADI ’GADDAFI TOWER’

7. str.

2. strana

POBJEDA U TIRANI ZA POVRATAK U IGRU

Evropski parlament donio bitnu, ali ne i presudnu odluku

Vize ~ekaju ministre EU

2

Dnevni avaz, petak, 8. oktobar/listopad 2010.

aktuelno

ALARMANTNO Koliko dr`ava radi na osiguranju novca

Evropski parlament: Ogromna podr{ka

Drumski razbojnici oplja~kali vi{e od 27 miliona maraka
Kacinova poruka
- Radujemo se ukidanju viza i poru~ujemo da su gra|ani Albanije i BiH na{i prijatelji, na{i partneri i na{e drage kom{ije. Dobrodo{li su da posjete nas i svoje ro|ake, koji svojim marljivim radom zajedno sa nama grade zajedni~ku, bolju, bogatiju i pro{irenu EU - kazao je slovenski zastupnik u Evropskom parlamentu Jelko Kacin. I ostali poslanici EP-a ~estitali su BiH i Albaniji na ispunjenim uvjetima iz Mape puta za viznu liberalizaciju te su pozvali zemlje ~lanice EU da daju zeleno svjetlo za bezvizni re`im. Briselu Osman Top~agi}. Ta~ka koja se odnosi na ukidanje viza gra|anima BiH, kako saznajemo iz Brisela, na dnevnom redu sjednice Vije}e ministara EU trebala bi se na}i 8. ili 9. novembra. Odluka o datumu stupanja na snagu vizne liberalizacije bit }e donesena u konsultaciji Vije}a ministara EU i Evropskog S. RO@AJAC parlamenta. Po~iniocima najve}e plja~ke u historiji BiH, koja se prije tri dana desila na regionalnom putu kod Gruda, kada je iz kombija banjalu~ke za{titarske ku}e „Sector Security“ ukradeno nevjerovatnih deset miliona maraka, nema ni traga ni glasa. Portparol Uprave policije ZHK Damir ^utura kazao nam je da se na terenu, osim potrage, poduzima niz operativnih radnji kako bi se do{lo do plja~ka{a. Radi istrage, nije `elio potvrditi informaciju da li policija ve} ima neke osumnji~ene osobe.

Evropski parlament podr`ao ukidanje viza BiH Zakonom treba omogu}iti policiji da osigurava transport novca, ka`e Sre}ko Bo{njak

Do kraja godine na bijeloj {engen listi
Kona~an paraf na odluku EP-a u novembru bi trebalo dati Vije}e ministara zemalja ~lanica EU
Evropski parlament (EP) ju~er je na plenarnom zasjedanju dao nedvojbenu podr{ku ukidanju viza gra|anima BiH. Prijedlog zastupnice Tanje Fajon prihvatilo je 538 poslanika, 47 ih je bilo protiv, a 41 suzdr`anih. Tako nam je ostao jo{ samo jedan korak da se pridru`imo Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji na bijeloj {engen listi i da ve} krajem ove godine s biometrijskim paso{em u d`epu turisti~ki putujemo po Evropi. Kona~an paraf na odluku Evropskog parlamenta u novembru bi trebalo dati Vije}e ministara zemalja ~lanica EU, od kojeg se o~ekuje da potvrdi parlamentarnu odluku. - Sada se prelazi na drugu liniju odlu~ivanja. Prvo su se izja{njavali ~lanovi Evropskog parlamenta koji dolaze iz dr`ava ~lanica, ali koji djeluju u okviru politi~kih grupacija. Druga linija odlu~ivanja je Vije}e ministara Evropske unije gdje dr`ave ~lanice EU izra`avaju svoj stav. Tu je jedan broj dr`ava koje su tra`ile dodatne informacije i provjere za ukidanje viza BiH - rekao nam je ambasador u Misiji BiH pri EU u

Problem postoji
Uporedo s ovim policijskim aktivnostima, nadle`ne institucije trebale bi se ozbiljno upitati koliko je efikasan Zakon o agencijama i unutra{njim slu`bama za za{titu ljudi i imovine FBiH, odnosno Uredba o mjerama za{tite finansijskih institucija, koju je pro{le godine usvojila Vlada FBiH. O tome koliko je dr`ava zaista uradila za efikasno ure|enje ove oblasti, najbolje govori vi{e nego alarmantan podatak da su u proteklih deset godina, od kada je za{titarskim agencijama povjereno osiguranje transporta novca, razbojnici na bh. ulicama iz vozila oplja~kali vi{e od 27 miliona maraka! Rije~ je isklju~ivo o novcu koji je transportovan u kombijima za{titarskih firmi.

Uvi|aj kod vozila koji su koristili plja~ka{i kod Gruda

- Dok je transport novca od Centralne banke BiH do poslovnih banaka osiguravala Federalna uprava policije, a od tih banaka do njihovih poslovnica kantonalne policije, nije se desila nijedna plja~ka, nijedan eksces. Problem postoji sada i veoma je evidentan u organizaciji transporta novca - ka`e za

„Avaz“ ]amil Kreso, {ef Odsjeka za odnose s javno{}u FUP-a.

Ovlasti policajaca
Na~elnik Sektora kriminalisti~ke policije MUP-a HNK Sre}ko Bo{njak tvrdi da se do rje{enja ovog problema mo`e do}i samo ako se novim zakonskim uredbama policiji omogu}i osiguranje transporta velikih koli~ina novca. - Zakon jasno propisuje domet i ovlasti policijskog slu`benika, koji je ovla{ten upotrijebiti oru`je, dok za{titari imaju niz ograni~enja u vezi s tim. Njihova efikasnost je - nikakva. Oni, jednostavno, ne daju svoj doprinos u za{titi novca, nego jedino u dobrovoljnoj predaji imovine koju {tite A. DU^I] isti~e Bo{njak.

Za{to novac nije bio obilje`en?
Dovoljno je analizirati samo dva slu~aja oru`ane plja~ke, i to lanjski napad kod Kru{eva, kada su oplja~kani za{titari koji su prevozili oko 750.000 KM namijenjenih penzionerima, kao i ovosedmi~ni kod Gruda, da bi se utvrdili propusti. A to su upravo nedovoljna za{tita novca i neefikasni za{titari. Simptomati~no je {to ni u jednom od ta dva slu~aja, ni Hrvatska po{ta Mostar niti UniCredit banka nisu aktivirale sistem elektrohemijske za{tite novca, odnosno mehanizam koji omogu}ava da se novac u koferima oboji kako bi postao bezvrijedan za plja~ka{e.

Veliko interesiranje za izborne rezultate

Portal „Dnevnog avaza“ oborio sve rekorde sa 281.600 posjeta
Portal na{eg lista www.dnevniavaz.ba oborio je sve rekorde po broju posjeta zbog velike zainteresiranosti gra|ana u BiH, ali i inozemstvu, za rezultate ovogodi{njih op}ih izbora. Tako je dan poslije odr`avanja izbora, na{u stranicu, prema relevantnim podacima „Google Analyticsa“, posjetilo ~ak 281.680 osoba. To je apsolutno najve}i zabilje`eni broj posjeta bilo koje internet-stranice u BiH u jednom danu, a iznimno povjerenje korisnika je rezultat ne samo brzog nego i

BiH i Crna Gora potpisale sporazume

Otvaraju se dva nova grani~na prijelaza
Portal „Dnevnog avaza“: Iznimno povjerenje ~italaca

ta~nog izvje{tavanja portala „Dnevnog avaza“ o izbornim rezultatima, strana~kim reagiranjima te detaljima izbornog procesa.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana
Za sve nivoe vlasti ukupno 431.754 neva`e}a glasa~ka listi}a
- Uop{te nije u pitanju nepismenost stanovni{tva. Prvi dokaz o tome je ogroman izlazak bira~a, jer `ele promijeniti dosada{nje stanje i kriminalnu vlast. Naravno da je dosta ljudi pa`ljivo zaokru`ilo svoje budu}e predstavnike vlasti. Svugdje, i u EU i u drugim zemljama, broj neva`e}ih listi}a mo`e dose}i od dva do tri, a kod nas skoro 11 (Wolfsburg) posto.

U Podgorici je ju~er potpisan Sporazum izme|u Vlade Crne Gore i Vije}a ministara BiH o grani~nim prijelazima za me|unarodni promet i Sporazum o grani~nim prijelazima za pograni~ni promet. Sporazume su potpisali crnogorski ministar unutra{njih poslova i javne uprave Ivan Brajovi} i ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi}, javila je Srna. - Ovim sporazumima uspostavljaju se dva nova grani~na prijelaza - Pituljice, u op}ini Nik{i}, na putu prema Gacku, i Me{trovac u op}ini Pljevlja, na putu prema Fo~i. Rije~ je o veoma zna~ajnim sporazumima za Crnu Goru i BiH, koji pokazuju da Crna Gora nema problema sa susjedima - naglasio je Brajovi}.

Ahmetovi} i Brajovi}: S potpisivanja dokumenta

aktuelno

Dnevni avaz, petak, 8. oktobar/listopad 2010.

3

Komentar dana
@ Pi{e: Mirela KUKAN (mirela@avaz.ba)

Nevi|ena bruka CIK-a
Mnogo ranije moralo se djelovati kako bi se sprije~ilo brutalno falsificiranje volje gra|ana, koji tek jednom u ~etiri godine odlu~uju o svojoj budu}nosti
Oko pola miliona neva`e}ih glasa~kih listi}a na proteklim op}im izborima u na{oj dr`avi, {okantna je brojka koja jo{ nije ni kona~na, s obzirom na to da nisu prebrojani svi glasovi, ali je sasvim dovoljan pokazatelj u`asno slabog dr`avnog sistema za{tite od izbornog in`injeringa, koji kona~no mora biti promijenjen! Svakako da je u lancu odgovornosti, prema Izbornom zakonu BiH, za ovu nevi|enu bruku kriva prvenstveno Centralna izborna komisija (CIK), koja, slu~ajno ili namjerno, nije na vrijeme uklju~ila zvono za uzbunu. Potpuno je isprazno pravdanje CIK-a da je mehanizme kontrole koje ima na raspolaganju dobio od politike, jer politika, odnosno vlast je ta koja donosi zakone, koji su u ovom slu~aju izuzetno opasni i omogu}avaju nevi|enu plja~ku glasova bira~a. Izborna komisija morala je mnogo ranije i mnogo glasnije ukazivati na ove opasnosti i insistirati na izmjenama zakona kako bi se sprije~ilo brutalno falsificiranje volje gra|ana, kojima se tek jednom u ~etiri godine pru`i mogu}nost da odlu~uju o svojoj budu}nosti. No, glas CIK-a nije se ~uo. Sada, kada je na povr{inu isplivala alarmantna cifra sumnjivih neva`e}ih glasa~kih listi}a, ~lanovi CIK-a tu pojavu poku{avaju minimizirati „pretpostavkom“ da se radi o bojkotu gra|ana diskriminiranih zbog toga {to Izborni zakon BiH nije izmijenjen u skladu s presudom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu. Skrivanje iza takvih razloga i vi{e je nego providno, jer ko to mo`e povjerovati da u ovoj dr`avi postoji vi{e od 100.000 Roma ili Jevreja koji su iza{li na izbore i odlu~ili u glasa~ke kutije ubaciti prazne listi}e zato {to me|u kandidatima za ~lanove Predsjedni{tva BiH nema predstavnika naroda iz reda ostalih?! Posebna je pri~a to {to se nije smjelo desiti da izborne rezultate fakti~ki odre|uju ~lanovi bira~kih odbora, imenovani od politi~kih stranaka koje su od tih tijela napravile svoje instrumente za najbrutalniju kra|u glasova. Ni u tom slu~aju iz CIK-a nisu bili dovoljno glasni u tra`enju da se u bira~ke odbore biraju nezavisni profesionalci, a ne strana~ki ljudi spremni na raznorazne zloupotrebe i malverzacije. Kada ve} nisu to u~inili, onda su morali barem dosljedno provoditi odredbe Izbornog zakona koje ka`u: „CIK nadgleda i regulira zakonitost rada svih izbornih komisija i bira~kih odbora i odgovoran je za sigurnost glasa~kih listi}a“. Kako ni{ta od toga nisu ispo{tovali, onda bi barem morali ispuniti obe}anje da }e svaki sumnjivi neva`e}i glasa~ki listi} istra`iti, a odgovorne za izbornu kra|u kazniti!

Klinton: Serija razgovora s politi~kim liderima

POSJETE Poruke dolaska Hilari Klinton u Sarajevo

SAD jo{ jednom isti~u podr{ku BiH
Nije slu~ajno da ova evropska turneja kre}e iz Sarajeva ^vrsta opredijeljenost za suverenu BiH na nezaustavljivom putu evroatlantskih integracija
Dr`avna tajnica Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava Hilari Klinton (Hillary Clinton) svoju prvu posjetu Balkanu zapo~et }e naredne sedmice dolaskom u Sarajevo. Posjeta Evropi nimalo slu~ajno ne kre}e iz glavnog grada Bosne i Hercegovine.

Veliki zna~aj
Nakon posjete potpredsjednika SAD D`ozefa Bajdena (Joseph Biden) BiH prije dvije godine, Sarajevo }e ugostiti drugog po rangu iz ameri~ke administracije. I time SAD `ele pokazati da ra~unaju na BiH kao bitnog saveznika u ovom dijelu Evrope. Ameri~ka administracija svjesna je da nema sporenja me|u akterima u BiH kada je u pitanju evroatlantski put na{e zemlje. Zato Klinton, nakon posjete Sarajevu, Beogradu i Pri{tini, odlazi u Brisel. Takva ruta putovanja nema samo prakti~ni nego i simboli~ni zna~aj. Iz Va{ingtona se, posebno sada nakon izbora u BiH, diplomatskim kanalima Sarajevu {alje vrlo jasna poruka: Sjedinjene Dr`ave jesu i bit }e pouzdani prijatelj BiH.

Amerikanci }e pomo}i koliko god mogu. Ali, odluke su na doma}im akterima - kako vlastima tako i gra|anima BiH. SAD }e i u tom dijelu pomo}i koliko god mogu. No, ne}e odlu~ivati umjesto BiH.

Dva pravca
U tom kontekstu, SAD su odlu~ne da na boljitku BiH rade zajedno s evropskim saveznicima, ali i bilateralno sa bh. zvani~nicima. Posjeta Hilari Klinton pada netom nakon izbora. Nema sumnje da }e dr`avna tajnica imati seriju razgovora s politi~kim liderima. Nema sumnje ni da }e njena poruka svakome od njih biti ista - suverenitet i teritorijalni integritet BiH nije upitan, niti se mo`e propitivati. Umjesto tih jalovih pri~a, politi~ari }e se morati okrenuti ustavnim reformama, pobolj{anju funkcioniranja institucija BiH kako bi se mogao nastaviti i ubrzati put ka EU i NATO-u.
S. NUMANOVI]

Stabilna dr`ava
Oni koji malo bolje poznaju diplomatski protokol SAD, u ovom gestu razumiju potvrdu da postoji jako i trajno opredjeljenje SAD da BiH napreduje, ne samo kao stabilna i cjelovita dr`ava nego i kao dr`ava koja je nepovratno i ~vrsto na putu evroatlantskih integracija. Kako se o~ekuje, Klinton }e ne samo rije~ima nego i djelom demonstrirati strate{ku opredijeljenost SAD za napredak BiH. Kao jedno od tih djela treba posmatrati i sve~ano otvaranje nove zgrade Ambasade SAD u Sarajevu. Rije~ je o osmoj po veli~ini ambasadi ove zemlje u Evropi!

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Analiti~ar Majkl Holcel o dolasku dr`avne tajnice SAD

Zvani~ni Va{ington tra`i da se odbaci radikalni nacionalizam
Dr`avna tajnica SAD Hilari Klinton (Hillary Clinton) poru~it }e tokom predstoje}e posjete zemljama zapadnog Balkana da je njihova budu}nost u NATO-u i EU i da }e SAD podr`ati njihovu demokratsku tranziciju ako odbace radikalni nacionalizam, smatra ameri~ki analiti~ar Majkl Holcel (Michael Haltzel), prenijela je Onasa. - Njena poruka, verujem, glasit }e - napredak je ostvaren, samo nastavite tako. Va{a budu}nost le`i u evroatlantskim institucijama, odnosno NATO-u i Evropskoj uniji. Odbacite radikalni nacionalizam i SAD }e podr`ati va{u demokratsku tranziciju - rekao je Holcel, biv{i savjetnik potpredsjednika SAD D`ozefa Bajdena (Joseph Biden), za „Glas Amerike“. Holcel isti~e da je ostvaren vidan napredak i u svim ostalim zemljama zapadnog Balkana, a poHolcel: Vidan napredak u BiH

vodom nedjeljnih izbora u BiH, ukazao je da mo`da predstoje dani bolje saradnje tri naroda u BiH.

4

Dnevni avaz, petak, 8. oktobar/listopad 2010.

aktuelno

BANJA LUKA Dodik i Radmanovi} odr`ali pres-konferenciju

Glavni centar za brojanje ju~er: Prebrojan samo dio glasova iz inozemstva (Foto: S. Jordamovi})

Prvi rezultati glasanja putem po{te

SNSD }e podr`ati Dragana ^ovi}a za dr`avnog premijera
Dodik jo{ jednom kategori~no odbacio mogu}nost koalicije sa SDP-om Pri~a o izbornom in`injeringu neosnovana, tvrdi Radmanovi}
Lider SNSD-a Milorad Dodik kazao je ju~er u Banjoj Luci da se ova stranka zala`e da novi predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH bude Hrvat te da je ta stranka spremna podr`ati dolazak Dragana ^ovi}a na tu funkciju ili nekoga iz njegove stranke. On je dodao da je SNSD spreman koalirati na dr`avnom nivou sa svima koji ne tra`e radikalne promjene Ustava BiH i kategori~no odbacio mogu}nost koalicije sa SDP-om.

Bo{njaci u dijaspori dali podr{ku Mladenu Ivani}u
Ivani} dobio 4.017 glasova, Papovi} 2.003, Radmanovi} tek 740
Centralna izborna komisija (CIK) BiH objavila je ju~er djelimi~ne rezultate iz Glavnog centra za brojanje glasova pristiglih putem po{te za izbor ~lanova Predsjedni{tva BiH. Kako nam je saop}eno u CIK-u, iz bh. dijaspore do ju~er je stiglo 27.536 glasa~kih paketa, a kao {to je poznato, za glasanje iz inozemstva bilo je registrirano ne{to vi{e od 36.000 bh. gra|ana. boj{a Radmanovi} (SNSDSP) tek 740. Jo{ ve}a razlika u korist Ivani}a o~ekuje se nakon prebrojavanja glasova u odsustvu, jer se radi o glasovima raseljenih lica unutar BiH, kojih je tako|er najvi{e Bo{njaka iz RS. Me|u kandidatima za hrvatskog ~lana Predsjedni{tva BiH najvi{e glasova dobio je @eljko Kom{i} (SDP) - 1.405, Borjana Kri{to (HDZ BiH)

Pomo} Bo{njaka
- Bilo kakvo uplitanje SDP-a predstavlja skrnavljenje tolerancije i odnosa u BiH, kao {to su to uradili s Kom{i}em, {to predstavlja uvredu za Hrvate - ocijenio je Dodik ju~er na zajedni~koj pres-konferenciji s Neboj{om Radmanovi}em. Istaknuto je da u SNSDu nisu vjerovali da postoji „toliko jaka organizacija usmjerena na pobjedu Mladena Ivani}a za srpskog ~lana Predsjedni{tva BiH, kojeg su podr`ali Bo{njaci u RS, me|unarodna zajednica, neke strane ambasade, kao i dio stranaka iz FBiH“. - Ako vlast na nivou BiH

Bez promjena s redovnih bira~kih mjesta
Prema ju~er dopunjenim preliminarnim, nezvani~nim rezultatima izbora za ~lanove Predsjedni{tva BiH sa 94,7 posto obra|enih redovnih bira~kih mjesta u BiH, ukupno je prebrojano 1.025.580 glasa~kih listi}a, od kojih je 955.548 va`e}ih, a 70.032 su neva`e}a. Razlika izme|u prvoplasiranog Bakira Izetbegovi}a, prema podacima CIKa, i drugoplasiranog Fahrudina Radon~i}a ju~er je Ju~er su objavljeni podaci o 12.194 prebrojana va`e}a glasa~ka listi}a, od kojih se 6.760 odnosi na izbor srpskog ~lana Predsjedni{tva, 2.254 na hrvatskog i 3.180 na bo{nja~kog ~lana. S obzirom na to da se u ve}ini radi o glasa~ima koji su tokom rata izbjegli s teritorije RS i me|u kojima je najvi{e Bo{njaka, te su oni imali mogu}nost da glasaju samo za listu kandidata za srpskog ~lana Predsjedni{tva, rezultati pokazuju da je ve}ina njih glasala za Mladena Ivani}a (PDP). On je, naime, do ju~er iz bh. dijaspore dobio 4.017 glasova, dok je Rajko Papovi} (Savez za demokratsku Srpsku) osvojio 2.003, a Neiznosila 17.613 glasova. Izetbegovi} je imao ukupno 151.495, a Radon~i} 133.882 glasa, dok je Silajd`i} osvojio 108.399. Kada je rije~ o preliminarnim rezultatima za ostale nivoe vlasti s redovnih bira~kih mjesta, ni ju~er nije bilo zna~ajnijih promjena u odnosu na do sada objavljene, koji su pokazali da su me|u vode}im strankama u Federaciji BiH SDP SDA, , SBB BiH, HDZ BiH, a u RS SNSD. 504, Martin Ragu` (HDZ 1990 - HSP) 270, Jerko Ivankovi} Lijanovi} (NSRzB) 39, a nezavisni kandidati Pero Gali} 27, Ferdo Gali} pet i Mile Kutle ~etiri. Kada je u pitanju lista kandidata za bo{nja~kog ~lana Predsjedni{tva BiH, za Harisa Silajd`i}a (SBiH) glasala su 1.743 bira~a iz inozemstva, Fahrudina Radon~i}a (SBB BiH) 619, a Bakira Izetbegovi}a (SDA) 478. Ibrahim \edovi} iz DNZ-a osvojio je 138 glasova, Mujo Demirovi} iz BPSSefer Halilovi} 76, D`emaludin Lati} iz A-sda 51, a nezavisni kandidat Aida Jusi} i kandidat BOSS-a Izudin Ke{etovi} dobili su po M. K. 24 glasa.

Radmanovi} i Dodik ju~er: Vra}anje nadle`nosti entitetima

(Foto: M. Lugi})

ne bude formirana do maja naredne godine, do}i }e do novih izbora za Parlament BiH, dok }e RS nesmetano formirati svoju vlast - kazao je Dodik. On je dodao da }e BiH morati po~eti s vra}anjem nadle`nosti entitetima, da postoji ustavna mogu}nost da se to ostvari, kao i da nije sporno devet nadle`nosti koje su u skladu s Dejto-

nom, dok }e se ostale 53 morati revidirati. - Ostale nadle`nosti mo}i }e se primjenjivati samo pod uslovom da ih prihvati Narodna skup{tina RS. Budu}im zakonodavstvom ograni~it }e se nadle`nosti Suda i Tu`ila{tva BiH, jer su to protivpravni organi - smatra Dodik.

Koalicije u RS
Govore}i o budu}im koalicijama u RS, Dodik je istakao da je mogu}e uklju~ivanje i drugih stranaka u ve} postoje}u koaliciju SNSD-a sa SP-om i DNS-om. - Nikoga ne}emo moliti. SDS ima poja~anu patriotsku odgovornost i mi to cijenimo, ali i odre|ene pojednice koji ne zasu`uju da sara|uju s nama. U cjelini, mo`emo razgovarati s njim, posebno na dr`avnom nivou - dodao je Dodik. nekome nije ostvarila ranije isplanirana {ema - zaklju~io je Radmanovi}.
B. SPASENI]

Neva`e}i listi}i
Radmanovi} je kazao da je pri~a o izbornom in`injeringu neosnovana, jer se, u ve}ini slu~ajeva, radilo o praznim listi}ima. - Ne mo`e niko sumnjati u gra|ane niti davati ocjene koliko su oni pismeni i imaju li pravo da ubace prazan listi}. Nema smisla sumnjati u gra|ane zato {to se

RS ne}e prihvatiti odluku OHR-a o imovini
- RS ne}e prihvatiti eventualnu odluku OHR-a da stavi van snage Zakon o statusu dr`avne imovine koja se nalazi na teritorije RS i pod zabranom je raspolaganja. Takvu odluku mi ne}emo prihvatiti i znamo na~in kako }emo to osporiti - kazao je Dodik.

Lagumd`ija s ambasadorima u BiH

Ustavni sud BiH

Poku{aji ucjene SDP-a su negacija volje gra|ana BiH
Socijaldemokratska partija (SDP) dobila je od gra|ana BiH mandat za promjene i kao najve}a politi~ka partija u BiH `eli na tim osnovama graditi odnose s drugim politi~kim subjektima u zemlji, kazao je ju~er u Sarajevu lider te stranke Zlatko Lagumd`ija u susretu s ambasadorom Francuske u BiH Rolandom @ilom (Gilles). - Poku{aji ucjene SDP-a su negacija volje najve}eg broja gra|ana u BiH - kazao je Lagumd`ija, prenijela je Fena. S Lagum`ijom su ju~er razgovarali i ambasador Ru-

Odba~ena `alba Ljiljane Lovri}
Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbacio je kao nedopu{tenu apelaciju Ljiljane Lovri} podnesenu protiv rje{enja Suda BiH, saop}io je HSS-NHI. Tim rje{enjem Sud BiH je svojedobno odbio `albu koju je Ljiljana Lovri} podnijela protiv odluke Centralne izborne komisije (CIK) BiH, kojom su njene liste za izbore odbijene, a uva`ene one koje su podnijeli legalni organi HSS-NHI-ja i v. d. predsjednika stranke Ante ^olak, javila je Fena. - Ovo je trijumf pravde i vladavine prava te dokaz da se nelegalnim i nelegitimnim putem ne mo`e sru{iti HSSNHI - kazao je predsjednik Glavnog odbora HSS-NHI-ja Kre{imir Zubak.

BOSS tra`i istragu i sankcioniranje

Prijava zbog izborne prevare
Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanovi} podnio je krivi~nu prijavu protiv ~lanova bira~kih odbora, lokalnih izbornih komisija, politi~kih stranaka i drugih subjekata koji su „izvr{ili kazneno djelo izborna prevara iz ^lana 154. Kaznenog zakona BiH“, saop}io je BOSS. - [okantan podatak o gotovo pola miliona neva`e}ih glasa~kih listi}a daje osnovanu sumnju da je izvr{eno kazneno djelo izborne prevare, za koje je odre|ena kazna zatvora do pet godina - navodi se u saop}enju, prenosi Fena.

Od`ak i Lagumd`ija: Mandat za promjene

sije u BiH Aleksandar Bocan-Har~enko, ambasador Turske Vefahan Od`ak

(Ocak) i zamjenik ameri~kog ambasadora D`onatan Mur (Jonathan Moore).

pogledi

Dnevni avaz, petak, 8. oktobar/listopad 2010.

5

IZBORNA KRA\A „Avaz“ u posjedu dokaza o prevarama

Tihi}evi i Izetbegovi}evi lopovi uhva}eni na djelu
Na bira~kom mjestu Vi{njevo u Travniku uslikani zamjenik predsjednika bira~kog odbora i posmatra~ SDA kako tokom brojanja glasova pi{u po glasa~kim listi}ima
„Dnevni avaz“ do{ao je u posjed jednog od dokaza o o~iglednoj kra|i po~injenoj na proteklim op}im izborima u na{oj zemlji. Rije~ je o snimku nastalom na bira~kom mjestu 091A049 Vi{njevo u Travniku, koji jasno dokazuje kako su vr{ene manipulacije. Na fotografiji koju objavljujemo vide se zamjenik predsjednika tamo{njeg bira~kog odbora D`evad [ehi} i jo{ jedna osoba za koju se osnovano sumnja da je posmatra~ SDA na tom bira~kom mjestu, dok jedan od njih tokom brojanja glasova dr`i plavu olovku u rukama i pi{e po glasa~kim listi}ima!

Neki nisu ni brojali glasove!
Dokaz o sumnjivim radnjama u bira~kim odborima na dan izbora je i odluka koju je CIK ju~er donio u vezi s brojanjem glasa~kih listi}a s redovnih bira~kih mjesta 050A082 (Pasci Gornji 1- Tuzla) i 200C058 (Ivici - Br~ko Distrikt). Na tim mjestima, naime, ~lanovi bira~kih odbora uop}e nirne komisije (CIK) BiH, olovke ne smiju biti na stolu za kojim ~lanovi bira~kih odbora broje glasove, osim jedne kojom se upisuju rezultati, ali crvene boje, a ne plave koja je na raspolaganju bira~ima prilikom glasanja. U ovom slu~aju, na slici se vidi da jedna osoba upisuje rezultate crvenom olovkom, ali da druga u ruci dr`i plavu olovku i pi{e po glasa~kim listi}ima. su zavr{ili brojanje glasova i evidentirali izborne rezultate. CIK je odlu~io da }e brojanje za ta bira~ka mjesta obaviti u nedjelju u 13 sati u Glavnom centru u Sarajevu, a kandidati koji se pojavljuju na glasa~kom listi}u i akreditirani posmatra~i mogu biti tu tokom brojanja. Osim toga, izbornim posmatra~ima zabranjeno je da sjede sa ~lanovima bira~kih odbora dok se broje glasovi i za njih je odre|eno posebno mjesto s kojeg posmatraju cijeli izborni i proces brojanja glasova na odre|enom bira~kom mjestu. U slu~aju „Vi{njevo“, kako se vidi iz prilo`enoga, ove upute CIK-a zasigurno nisu po{tivane. Portparol CIK-a Maksida Piri} ju~er je za na{ list rekla da su ovakvi primjeri odli~an dokaz koji CIKu mo`e poslu`iti za utvr|ivanje izbornih prevara, te je podsjetila da nakon objave rezultata svi zainteresirani subjekti, uklju~uju}i i posmatra~e, imaju pravo podnijeti zahtjev za ponovno brojanje glasova na bira~kim mjestima. - Bitno je da se u tom zahtjevu navede {ta je konkretno u~injeno, ko je ~inio prekr{aj, da prilo`i dokaz i navede da ta po~injena manipulacija mo`e imati utjecaja na izborni rezultat. Jedino na taj na~in mi mo`emo otkriti {ta se de{avalo na pojedinom bira~kom mjestu i u konkretnom slu~aju otvoriti vre}e s glasa~kim listi}ima i utvrditi je li do{lo do namjernog poni{tavanja listi}a - izjavila je Piri}.

Tihi}: Najnepo`eljnija politi~ka udava~a

Pravila CIK-a
Svjedoci ovog doga|aja su Selvir Ja{arevi} i Fikret Osmanovi} iz Travnika, posmatra~i Saveza za bolju budu}nost - SBB BiH Fahrudin Radon~i}. Prema pravilima Centralne izbo-

Li~nost dana Sulejman Tihi}

Politi~ka prostitucija
Izborni gubitnik Tihi} nudi Lagumd`iji i politi~ku du{u i strana~ko tijelo samo da ostane u vlasti
Da Haris Silajd`i} nije do`ivio izbornu kataklizmu, Sulejman Tihi} i njegova SDA bez konkurencije bi bili progla{eni najve}im gubitnicima oktobarskih op}ih izbora u BiH. O tome ne svjedo~e samo porazni podaci o broju osvojenih glasova. Mnogo vi{e od cifara govori diskretni sanitarni koridor koji oko Tihi}a i SDA ve} stvaraju stranke pobjednice. hi}evu ko`u, a gubitni~ku stranku i nesposobnu vlast koju je predvodila SDA u proteklih osam godina i za kojom se vuku kilometarski repovi kriminala i korupcije, zadr`ava u sedlu i `ivotu. S druge strane, uvla~enjem Tihi}a i SDA u novu garnituru vlasti Lagumd`ija ne otvara samo prostor za unutarstrana~ku pobunu nego i bitno devalvira izborni uspjeh SDP-a i politiku ekonomskih i politi~kih reformi i promjena. Za politi~ara koji zna pametno izvagati {ta dobiva i {ta gubi razli~itim koalicijama koje su trenutno u igri na svim nivoima vlasti, test s Tihi}em kao opcijom nije te`ak.

Kriminal i korupcija
Nema sumnje da je Tihi} svjestan bezizlazne pozicije u kojoj se na{ao i stoga ne ~udi da je jo{ u izbornoj no}i poletio u zagrljaj SDP-u i Zlatku Lagumd`iji. Poput jeftine uli~ne prostitutke, zajedno sa svojom novom prijateljicom u poslu, Bakirom Izetbegovi}em, Tihi} Lagumd`iji nudi i politi~ku du{u i strana~ko tijelo samo da ostane u vlasti. I ne pita za cijenu. Ho}e li predsjednik SDP-a nasjesti na providnu pri~u dokazanih la`ova i prevaranata, ostaje da se vidi. Uglavnom, eventualna koalicija SDA i SDP-a spa{ava Ti-

Sumnjivi rezultati
Ina~e, prema ju~era{njim nezvani~nim, preliminarnim rezultatima izbora za bo{nja~kog i hrvatskog ~lana Predsjedni{tva BiH, objavljenim na web-stranici CIK-a, na bira~kom mjestu 091A049 Vi{njevo Osnovna {kola ima 486 va`e}ih i 22 neva`e}a glasa~ka listi}a. Od tog broja, Bakir Izetbegovi} (SDA) osvojio je 176 glasova, Haris Silajd`i} (SBiH) 122, @eljko Kom{i} (SDP) 90, a Fahrudin Radon~i} (SBB BiH) 57. O~ito zahvaljuju}i „svesrdnoj pomo}i“ korumpiranih ~lanova bira~kog odbora, na istom bira~kom mjestu je SDA u vodstvu i u utrci za Dr`avni parlament, a za taj nivo do ju~er su u Vi{njevu bila obra|ena 482 glasa~ka listi}a, 27 ih je neva`e}ih, dok je poredak: SDA (216 glasova), SBiH (86), SDP (59), a SBB BiH (49). U izboru za Federalni parlament u korist SDA na istom bira~kom mjestu u Travniku pokradeno je ukupno 197 glasova, dok ih SBiH ima 125, SDP 59, a SBB BiH 40, s tim {to su obra|ena 483 va`e}a glasa~ka listi}a, a 26 ih je neva`e}ih.
M. KUKAN

Prljavi pamfleti
^ovjek koji je spreman pokrasti glasove i dan uo~i izbora podmetati prljavi falsificirani novinski pamflet politi~koj konkurenciji, pa i samom Lagumd`iji, nije po`eljan ni u jednoj doma}inskoj ku}i. A Tihi} je danas upravo to - najnepo`eljnija politi~ka udava~a koja je s pravom zaslu`ila sudbinu ofucane ofajle ostavljene kraj puF. MANDAL ta.

Na sjednici Komisije u Mostaru

Risto Mandrapa predsjednik FERK-a
Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u FBiH (FERK) imenovala je ju~er u Mostaru Ristu Mandrapu za predsjednika Komisije, koji }e ovu funkciju obavljati godinu, javila je Srna. Parlament FBiH imenovao je Mandrapu za ~lana FERK-a 8. oktobra 2003. godine, a odlukom Federalnog parlamenta od 8. maja 2007. Mandrapa je imenovan za ~lana FERK-a iz reda srpskog naroda na drugi mandat u trajanju od pet godina.

Fotografija s bira~kog mjesta u Travniku: Strogo je zabranjeno dr`ati plavu olovku tokom brojanja glasova, {to u ovom slu~aju nije po{tivano

Prerano za tra`enje ponovnog brojanja
CIK je na ju~era{njoj sjednici odbacio kao preuranjena ~etiri zahtjeva za ponovno brojanje glasa~kih listi}a, a kako saznajemo, do ju~er ih je pristiglo ~ak 29 i sigurno je da }e taj broj biti i daleko ve}i. No, iz CIK-a je ponovljeno da se zahtjevi za ponovno brojanje u skladu s Izbornim zakonom BiH mogu podnijeti u roku od tri dana nakon {to budu utvr|eni i objavljeni rezultati izbora, {to se o~ekuje najkasnije za dvije sedmice.

Mandrapa: Godina mandata

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, petak, 8. oktobar/listopad 2010.

mozaik

KCUS Novosti na Klinici za endokrinologiju

Otvorena dnevna bolnica
Pacijenti }e mo}i obaviti dijagnosti~ke i terapeutske procedure zbog kojih bi, ina~e, morali le`ati na klinici, ka`e dr. Helji}
Na Klinici za endokrinologiju KCUS-a otvorena je dnevna bolnica u kojoj }e se obavljati razli~iti dijagnosti~ki testovi i terapijske procedure. Bolnica se nalazi na drugom spratu DIP-a i u po~etku }e raditi prvu smjenu, a kasnije, ako bude zahtjeva, i cijeli dan. - U ovom prostoru ljudi }e mo}i obaviti odre|enu dijagnostiku i terapiju, a da ne moraju le`ati u bolnici. Primjerice, mogu dobiti infuziju, napraviti profil svoje dnevne koncentracije glukoze, hormona, nadbubre`ne `lijezde i sli~no. Da nema dnevne bolnice, morali bi biti zadr`ani na klinici da obave ove procedure
Shrvana porodica poginule djevoj~ice

Tragedija u Maleziji

Majmun oteo bebu i ubio je
Makaki majmun u{ao je u ku}u jedne porodice u Maleziji, uzeo bebu koja je spavala u kreveti}u i pobjegao s njom na krov. Majmun je ispustio djevoj~icu, koja je pala na zemlju i umrla. Majka Revati bila je u kupatilu, a djevoj~icin djed u kuhinji. ^im je majka primijetila da djevoj~ice nema u kreveti}u pozvala je policiju. Istra`itelji su be`ivotno tijelo na{li iza ku}e. Po vratu i tijelu djevoj~ica je imala tragove ugriza. Majmun je prona|en i eutanaziran jer se agresivno pona{ao. Majmuna je u ku}u privukao miris majmunice koju je porodica dr`ala kao ljubimca.

Bolni~ko lije~enje
Prema Helji}evim rije~ima, da imamo vi{e dnevnih bolnica, veliki broj bolesnika ne bi ni trebao biti zadr`an na bolni~kom lije~enju. - I pacijenti bi bili mnogo zadovoljniji. Naravno, ovo je mogu}e primijeniti samo kod onih pacijenata ~ije stanje i terapeutska procedura to dozvoljavaju - isti~e Helji}.
Helji}: Usluga u kratkom roku

Povla~i se na 79. ro|endan

Dezmon Tutu odlazi u penziju
Dezmond Tutu (Desmond), ju`noafri~ki nadbiskup i dobitnik Nobelove nagrade za mir, na svoj 79. ro|endan slu`beno odlazi u penziju, objavili su njegovi bliski saradnici. Biv{i anglikanski nadbiskup Kejptauna, koji je 1984. dobio Nobelovu nagradu za mir za svoju borbu protiv apartheida, najavio je jo{ u julu da se namjerava povu}i i posvetiti porodici. Legendarni ju`noafri~ki mirotvorac napu{ta i profesorsku katedru na Univerzitetu u Kejptaunu, povla~i se iz UN-ove komisije za spre~avanje genocida te vi{e ne}e davati intervjue za medije. Nastavit }e samo podr`avati svoju mirovnu fondaciju.

- ka`e {ef Endokrinologije prof. dr. Be}ir Helji}. Dnevna bolnica funkcionirat }e tako {to }e se pacijenti dogovoriti sa svojim ljekarom kada da do|u na tretman. Postupak }e trajati od dva do ~etiri sata, zavisno od potrebnih usluga, a kada zavr{e s tretmanom, pacijenti }e se vra}ati svojim aktivnostima. - Na{a namjera je da ljudima

pribli`imo medicinske usluge, a da oni ne moraju remetiti svoje dnevne aktivnosti, izostajati s posla, iz {kole. Dnevne bolnice korisne su za kantonalni bud`et, jer se na njima {tede bolni~ki tro{kovi. One su predvi|ene za lak{e pacijente koji bi za odre|ene procedure trebali le`ati u bolnici, ali s dnevnom bolnicom to ne}e morati raditi - isti~e Helji}. E. Ha.

Magazin „Azra“ u broju od 13. oktobra donosi

Ekskluzivni intervju s Berguzar Korel alias [eherzadom
Uloga [eherzade u „1001 no}i“ moja je prva ozbiljna uloga, kazala Korel
Magazin „Azra“ u narednom broju od 13. oktobra donosi ekskluzivni intervju s Berguzar Korel, [eherzadom iz serije „1001 no}“. [eherzada odgovara na pitanja o ljubavi, braku s Halitom, sinu Aliju, seriji koja joj je donijela planetarnu popularnost i dolasku u Bosnu i Hercegovinu! - Uloga [eherzade u „1001 no}i“ moja je prva ozbiljna uloga. Imala sam 23 godine kada sam po~ela raditi na ovoj seriji. Da, pla{ila sam se pomalo kako }e sve izgledati nakon te famozne prve epizode i moram priznati da sam njene posljednje kadrove jedva odglumila - kazala je, izme|u ostalog, Korel za „Azru“. [eherzada je u seriji izgubila mu`a, njeno dijete te{ko je bolesno, prodaje se kako bi ga izlije~ila... Ona, uprkos svemu, ostaje jaka i posti`e svoj cilj. Na pitanje da li je to mogu}e i u stvarnom `ivotu, Korel je u intervjuu za bh. magazin odgovorila: - Naravno. Ako je u pitanju zdravlje mog djeteta, kao majka }u u~initi sve da ga za{titim. Zaboravit }u na svoje potrebe, posvetiti se njemu i biti jaka koliko god je potrebno. U tom slu~aju drugog izbora nemam.
Tutu: Dobitnik Nobelove nagrade za mir

Slu~aj iz Indije

Indijac silovao k}erku, maloljetnica ~eka bebu
Slu~aj u indijskom gradu Nagpuru podsjetio je na zloglasnog Jozefa Fricla (Josef Fritzl). Slu~aj je iza{ao na vidjelo kada je 15-godi{njakinja, navodno trudna, rekla svojoj majci da ju je otac silovao. Djevojka ~ije ime nije objavljeno, ali je indijski mediji zovu Menal, provela je deset godina u siroti{tu, a od marta ove godine `ivjela je s ocem, 50-godi{njim Ajavom Agravalom. Menal je ispri~ala kako je njena muka po~ela prije oko ~etiri mjeseca, kada je otac jedan dan do{ao ku}i pijan. Majka je odmah podnijela krivi~nu prijavu i odvela Menal u bolnicu, gdje je potvr|eno da je silovana te da o~ekuje dijete. Njen brat poku{ao je zaustaviti Menal i majku da podnesu prijavu, a navodno je u bolnici ~ak o{amario majku, jer nije htio da se sazna za porodi~nu sramotu.

Korel: Planetarna popularnost

Incident u Poreznoj upravi Distrikta

@ena umjesto novca za porez ponudila krv
U prostorije Porezne uprave u Distriktu prije nekoliko dana neimenovana `ena je do{la da plati porez, ali, kako nije imala dovoljno novca, porezala se po rukama i slu`benicima umjesto novca - ponudila krv, saznaje „Dnevni avaz“ iz ove institucije. - Nakon toga `ena je napustila prostorije Porezne uprave. Vrlo brzo tu su se pojavili policija i Hitna pomo}, ali `ena je ve} bila oti{la - kazao nam je jedan od o~evidaca. Portparol policije u Br~kom Halid Emki} potvrdio je za na{ list da se ovaj slu~aj dogodio te da policija nije u toj instituciji zatekla `enu koja se po rukama samopovrijedila nepoznatim predmetom. E. R.

Tri `ene silovale 26-godi{njeg mu{karca
Zimbabve je postao opasna dr`ava po mu{karce koje siluju grupe `ena. Naime, policija je objavila kako su 26-godi{njeg mu{karca silovale tri `ene, a to je peti takav slu~aj u posljednjih godinu. Mladi} je ponudio prijevoz `enama, a one su ga onesvijestile staviv{i mu preko usta krpu koja je bila natopljena nekom teku}inom. Nakon {to se probudio, mladi} je bio gol, a `ene su ga silovale i zlostavljale. Policija pretpostavlja da je napad bio u ritualne svrhe.
Porezna uprava: Policija do{la na lice mjesta (Foto: E. Ra`anica)

mozaik

Dnevni avaz, petak, 8. oktobar/listopad 2010.

7

[ta ka`u poznati
Zoran Milanovi}

SDP je spreman za izbore
Milanovi}: Ratna taktika

- Nema nikakvih nepoznanica za one koji `ele raditi prema zakonu i pona{ati se evropski, a oni koji ne `ele, uvijek }e muljati. SDP je spreman za izbore, a pitanje je samo kakvo je strpljenje gra|ana. Ovo nije rat, nema nikakve ratne taktike.
(Predsjednik SDP-a Hrvatske za „Jutarnji list“)

Senad Ba{i}

Studentima vrlo ~esto progledam kroz prste
Tripoli: S potpisivanja ugovora Gad`o s Gadafijem: Poslovna saradnja s libijskim vo|om

LIBIJA Kompaniji iz BiH povjeren najve}i toranj u Africi

„ANS Drive“ iz Sarajeva gradi „Gaddafi Tower“
Investicija vrijedna 300 miliona ameri~kih dolara Toranj povr{ine 160.000 kvadrata bit }e visok 238 metara
(Specijalno za „Dnevni avaz“ iz Tripolija)
Vode}a bh. gra|evinska kompanija „ANS Drive“ iz Sarajeva ju~er je u Tripoliju s libijskom Fondacijom „Wa’ettasemo“ potpisala ugovor o finansiranju, upravljanju i izgradnji najve}eg tornja na afri~kom kontinentu biznis centra „Gaddafi Tower“. Samo za ovaj ugovor, vrijedan 300 miliona ameri~kih dolara, konkurirale su brojne me|unarodne kompanije. No, bh. kompaniji povjerenje je ukazano i zbog ~injenice da je na doma}em terenu izgradila i gradi neke od najve}ih objekata kao {to su: BBI centar, Grand centar i Sarajevo City Center. - Mjesecima smo analizirali sve elemente ponude i kompaniju provjerili u BiH putem na{ih predstavni{tava i komisije. Na obostrano zadovoljstvo, „ANS Drive“ bit }e kompletni izvo|a~ radova, jer je zadovoljio sve potrebne tehni~ke i finansijske bonitete za izgradnju istakao je Ked`man.

- Ne uzdam se u svoj autoritet sa studentima, nego u interakciju - zajedni~ku strast, ljubav, snove i imaginaciju prema na{em poslu. Studentima vrlo ~esto progledam kroz prste. Znam da nismo svi isti i da nekima Ba{i}: ponekad treba vi{e vremena da do|u do rezultata. Ne- Zajedni~ka ko ubode za 15 dana, neko za 15 mjeseci. No, ne mora strast zna~iti da }e bolje pro}i onaj koji je prvi shvatio, ili da (Glumac za „Gloriju“) }e biti bolji na sceni.

Sanja Mikleu{evi}-Pavi}

Lo{e poslovne odluke na HRT-u
- U promjene i restrukturiranje na HRT-u krenulo se prekasno. Uz lo{e poslovne odluke za ku}u, doga|ale su se, i doga|aju, brojne programske gre{ke, no za to neki, uglavnom uvijek isti pojedinci, ne odgovaraju, naprotiv bivaju nagra|eni raznim mjestima na kojima se mogu igrati teleMikleu{evi}vizije. S ovim brojem zaposlenih mogli bismo biti balkanski Pavi}: Krenuli (Novinarka za „Slobodnu Dalmaciju“) CNN. prekasno

[ta ka`u u narodu

☎ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

Obra~unatistanje s dr`avi, ne treba ~uditi {to je sve ve}i broj se u lopovima i kriminalcima - S obzirom na
osoba koje ostaju bez posla. Takva tendencija }e se nastaviti ako vlast ne pokrene velike projekte koji }e ljudima omogu}iti da rade i `ive od svoje pla}e. Me|utim, u ovako korumpiranom dru{tvu te{ko je da }e se i{ta pomjeriti naprijed sve dok se ne obra~unamo s lopovima i kri(^italac K. Imamovi}) minalcima.

Analiza ponuda
Prema rije~ima dr. Ahmeda Alija Ked`mana, izvr{nog direktora Fondacije, koja je vlasni{tvo dr. Ai{e Muamer, k}erke libijskog vo|e Muamera el-Gadafija, poslovna saradnja ima vi{estruki zna~aj, naro~ito u ja~anju ekonomskih i politi~kih veza izme|u na{e dvije zemlje. Ta saradnja je i pokazatelj da Libija, kao jedno od najve}ih gradili{ta u svijetu, s vi{e od 200 milijardi eura godi{njih ulaganja u izgradnju i modernizaciju, prednost u dodjeljivanju poslova daje firmama iz prijateljske BiH.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

8. 10. 2010.

promjenljivo

Podizvo|a~i iz BiH
Vlasnik „ANS Drivea“ Alija Gad`o, koji je u Libiji predvodio bh. delegaciju u sastavu: Asmir D`evlan, Avdo [kalji}, Ahmet Spahi}, Haris Gad`o, Mensur Brdar i Ibrahim Ahmetagi}, kazao nam je da je po~etak izgradnje biznis centra, povr{ine 160.000 kvadratnih metara, planiran za decembar ove godine.
ki{a i snijeg snijeg obla~no uz snijeg obla~no s ki{om magla pa sun~ano

Najve}i toranj u Africi

Gad`o: Nova epoha u radu kompanije
- Objekt koji }e se graditi najsavremenijom opremom i materijalima nalazi se u poslovnoj gradskoj zoni Tripolija. Zahvalan sam Bogu {to mi je omogu}io da u|em u ovaj posao kojim se otvara jedna nova epoha u radu na{e kompanije. Osim mene, mnogo napora u njegovoj realizaciji ulo`ili su menad`ment i uposlenici kompanije, a veliku podr{ku dali su nam i prijatelji iz Libije - istakao je Gad`o.

16 SARAJEVO 15 GORA@DE 15

24 MOSTAR

Dok pekari u regionu najavljuju rast cijena

Radivojevi}: Bra{no i hljeb ne bi smjeli vi{e poskupljivati
U BiH ne bi smjelo biti novog poskupljenja bra{na i hljeba, a i sada{nje cijene ovih namirnica preispituju inspekcije, kazao je za „Avaz“ federalni ministar trgovine Desnica Radivojevi} komentiraju}i upozorenja iz zemalja regije da su mogu}a nova poskupljenja. - Vije}e za pra}enje cijena, koje djeluje pri Ministarstvu, redovno prikuplja podatke o cijeni p{enice na svjetskom tr`i{tu. Sada{nja situacija takva je da nova poskupljenja nisu opravdana - navodi Radivojevi}. Obja{njava da to zna~i da }e Federalno ministarstvo trgovine, ako p{enica na svjetskom tr`i{tu znatnije po- Radivojevi}: jeftini, tra`iti od Kontrola doma}ih mlinara, mar`i pekara i trgovaca da prate taj trend. - Inspekcije su ve} krenule u kontrolu mar`i na bra{no, hljeb i druge osnovne namirnice, pa }emo uskoro znati jesu li poskupljenja opravdana. Nadamo se da }e tom kontrolom biti utvr|eno prodaje li se po novim, vi{im cijenama bra{no samljeveno od nove p{enice ili ono napravljeno do `ita iz zaliha koje je kupljeno po znatno ni`im cijenama M. A. - obja{njava Radivojevi}.

NEUM 24

PETAK
8. 10. 2010.

SUBOTA
9. 10. 2010.

NEDJELJA
10. 10. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 3 C do 16 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 0 C do 12 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 00C do 120C
DNEVNE TEMPERATURE

od 130C do 240C

od 130C do 250C

od 140C do 250C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Biometeorolo{ka prognoza je povoljna. Uz vi{e sunca i vremenske prilike bez izrazitih oscilacija, ve}ina stanovni{tva bit }e boljeg raspolo`enja, a hroni~ni bolesnici i meteoropati osjetit }e olak{anje. Osobe s bolestima krvnih sudova trebaju biti opreznije tokom jutarnjih sati, s obzirom na to da }e temperature biti ne{to ni`e nego u proteklom periodu.

Grad Sarajevo
Izlazak 06.52 Zalazak 18.15

8. 10. 2010.
Izlazak 07.42 Zalazak 18.13

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Biznis centar, koji je projektirao „Dar Group“, jedna od pet najpoznatijih projektantskih kompanija u svijetu, visok je 238 metara i sastoji se od 48 spratova i ~etiri podzemne eta`e. Osim {to }e u naredne tri godine u Libiji biti uposleno vi{e od hiljadu radnika iz BiH, kao podizvo|a~i radova bit }e anga`irano i 15 bh. firmi. Potpisivanje jednog od najvrednijih poslovnih ugovora koji je neka bh. kompanija sklopila u inozemstvu nakon rata, pratila je i novinarska ekipa „Dnevnog Amela KESEROVI] avaza“.

VRIJEME DANAS

BIHA] 16 18 BANJA LUKA BR^KO 17 TUZLA 17 ZENICA

Prete`no vedro

Preovladavat }e prete`no sun~ano LIVNO vrijeme. U jutarnjim satima, mjestimi~no i 16 prije podne, po kotlinama i uz rije~ne tokove o~ekuju se magla ili niski oblaci. Vjetar, slab do umjeren, u Bosni sjeveroisto~ni, a u Hercegovini bura. Jutarnja temperatura od 3 do 10, na jugu do 16, a najvi{a dnevna od 13 do 19, na jugu zemlje do 24 stepena.

Brzo - kratko
Ameri~ki ambasador posjetio EUFOR

8

Dnevni avaz, petak, 8. oktobar/listopad 2010.

teme

Bair i Mun razgovarali o situaciji u BiH
Komandant EUFOR-a general-major Bernhard Bair ju~er je informirao ambasadora SAD u BiH Patrika Muna (Patrick Moon) o sigurnosnoj situaciji u BiH i o trenutnim aktivnostima EUFOR-a, javila je Srna. U saop}enju EUFOR-a navodi se da je tokom Munove posjete glavni {tab EUFOR-a u bazi Butmir u Sarajevu geMun i Bair: Susret u Butmiru neral-major Bair ukazao je dobrodo{licu novoimenovanom ambasadoru SAD u BiH.

TR@I[TA Ho}e li kriza tr`i{ta u Srbiji utjecati na nas

(Foto: EUFOR)

Mogu}a nesta{ica mlijeka i u BiH
Do poreme}aja bi moglo do}i samo zbog sistema spojenih posuda koji vlada me|u zemljama u okru`enju, smatraju proizvo|a~i
U Srbiji je zavladala nesta{ica mlijeka, koja }e, prema najoptimisti~nijim najavama proizvo|a~a, trajati do kraja ovog mjeseca, dok trgovci predvi|aju stabilizaciju tek u januaru idu}e godine. Ho}e li taj poreme}aj na susjednom tr`i{tu imati ikakvog utjecaja na bh. tr`i{te? U manjem bh. entitetu smatraju da BiH ne}e zahvatiti nesta{ica mlijeka, {to obja{njavaju dobrom podsticajnom politikom.

Primanja u BiH najve}a u Distriktu

Prosje~na pla}a u Br~kom 802 KM
Nakon dvije godine stagniranja, prosje~na pla}a u Br~ko Distriktu ove godine u blagom je porastu i ponovo je najvi{a u BiH. Prema podacima Statisti~kog ureda Br~ko Distrikta, prosje~na neto pla}a u junu ove godine u Distriktu iznosila je 802 marke, {to je, za razliku od istog mjeseca pro{le godine, vi{e za 34 marke, javila je Fena. Za razliku od oba bh. eniteta, gdje su prosje~ne neto pla}e posljednjih nekoliko godina pove}ane ~ak nekoliko puta, u Br~ko Distriktu taj rast skoro je bio zanemarljiv.

Dvije zemlje potpisale sporazum

Vojna saradnja BiH i Gr~ke
Ministarstva odbrane BiH i Gr~ke potpisala su ju~er u Sarajevu Program bilateralne vojne saradnje kojim su predvi|ene aktivnosti u 2011. godini. Program saradnje potpisali su pomo}nik ministra odbrane BiH za me|unarodnu saradnju Zoran [ajinovi} i vojni ata{e Gr~ke u BiH Stilijanos Keroglou (Stylianos), saop}eno je iz Ministarstva odbrane BiH, pre- Sarajevo: S potpisivanja dokumenta nijela je Srna. Ocjenjuju}i dosada{nju saradnju BiH i Gr~ke veoma uspje{nom, potpisnici su izrazili o~ekivanje da }e i ovaj program u narednoj godini imati visok stepen realizacije.

Kalkulacije o cijeni
- U Srbiji podsticaji za mljekare gotovo i ne postoje i uglavnom se daju samo socijalnim kategorijama, {to je moralo rezultirati nesta{icom mlijeka i pove}anjem cijena. Smatram da ova namirnica ne}e poskupjeti bez obzira {to se

Do poskupljenja mlijeka ne bi trebalo do}i

EUPM podr`ao studentsku inicijativu

Veseli ambasadori u borbi protiv korupcije
Grupa studentskih udru`enja i udru`enja mladih pokrenula je, uz podr{ku Policijske misije Evropske unije (EUPM), projekt „Veseli ambasadori u borbi protiv korupcije“. Cilj projekta je podi}i svijest o potrebi borbe protiv korupcije na svim nivoima u BiH. - Smatram veoma va`nim da mlada generacija u BiH doprinosi rje{avanju problema korupcije. Sretni smo {to mo`emo podr`ati njihove aktivnosti i uvjeren sam da }e projekt biti uspje{no proveden - kazao je {ef Policijske misije EU [tefan Feler (Stefan Feller), javila je Feler: Rje{enje agencija Fena. za probleme

Risti}: Nema razloga za poskupljenje

proizvo|a~i ~esto pozivaju na pove}anje tro{kova zbog slabog uroda `itarica i sto~ne hrane - kazao nam je Neboj{a Risti}, menad`er korporacije „Danube Foods Group“, u okviru koje posluje „Mlijekoprodukt“, jedna od najve}ih mljekara u na{oj zemlji. Risti} isti~e da bi do poreme}aja tr`i{ta moglo do}i samo zbog sistema spojenih posuda koji vlada me|u zemljama u okru`enju. - Ako zemlje okru`enja pove}aju uvoz mlijeka i mlije~nih pr-

oizvoda iz BiH da bi zadovoljile potrebe vlastitog tr`i{ta, to bi teoretski moglo izazvati nesta{icu i poreme}aje na doma}em tr`i{tu. No, vjerujem da do toga ne}e do}i - isti~e Risti}.

Korist za bh. mljekare
Mljekari u FBiH nisu optimisti~ni i isti~u da bi do nesta{ice i pove}anja cijena mlijeka lako moglo do}i, ali prvenstveno zbog nezadovoljstva proizvo|a~a. - Na{e mljekare proizvode dovoljno mlijeka za doma}e potrebe, ali je problem {to ne mogu prodati sve koli~ine zbog ogromnog uvoza iz zemalja okru`enja. Za nas bi nesta{ica mlijeka u Srbiji mogla biti pozitivna, jer bi to omogu}ilo doma}im mljekarima da bolje posluju - kazao nam je Senad Fejzi}, direktor jednog od najve}ih proizvo|a~a mlijeka u FBiH, maglajskog „Saraj-milka“. M. AVDI]

Su|enje Markovi}u za zlo~ine u Doboju

Vje{ta~ka kriza
Postoje {pekulacije da su mljekari u Srbiji stvorili vje{ta~ku nesta{icu kako bi mlijeko poskupjelo, no Risti} isti~e da to nije ta~no. - Kako smo mi dio iste grupacije kao i najve}a mljekarska industrija „Imlek“ u Srbiji, mogu odgovorno re}i da nesta{ica nije vje{ta~ka. Proizvo|a~i su ve} du`e vrijeme upozoravali Vladu da }e smanjiti opskrbu mlijekom zbog nedovoljnih poticaja za proizvo|a~e - ka`e Risti}.

Ko{marni snovi i strah svjedokinje
Na su|enju Miodragu Markovi}u, optu`enom za zlo~ine u Doboju, vje{takinje koje je pozvalo Tu`ila{tvo BiH kazale su da za{ti}ena svjedokinja Z1 boluje od „hronificiranog PTSP-a“ uzrokovanog „traumatskim iskustvom silovanja“. Alma Bravo-Mehmedba{i}, vje{takinja neuropsihijatrica, kazala je da je nakon pregleda za{ti}ene svjedokinje Z1 ustanovila da ona iskazuje tegobe ko{marnih snova, nemira, straha te osje}aje poni`enosti i manje vrijednosti.

Edib Buljuba{i} svjedo~it }e u korist odbrane

Predsjednica Skup{tine Srbije \uki}-Dejanovi}

Podr{ka ukidanju viza BiH i Albaniji
Predsjednica Skup{tine Srbije Slavica \uki}-Dejanovi} pozdravila je podr{ku Evropskog parlamenta ukidanju viza za gra|ane BiH i Albanije, navode}i da je perspektiva cijelog regiona zapadnog Balkana pridru`ivanje EU. - O~igledno je da sve zemlje regiona intenzivno rade na ispunjavanju potrebnih uslova za ulazak u EU. Podr{ka ukidanju viza jasan je znak da su zemlje ne samo u~inile veliki napor, nego i pokazale odgovaraju}e rezultate usagla{avanjem svog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU - rekla je \uki}-Dejanovi} za Srnu.

Ahmet Makitan je nevin po optu`nici u [vedskoj
Biv{i poru~nik HOS-a Edib Buljuba{i}, osu|enik u KPZ-u Zenica, izjavio je ju~er da }e svjedo~iti u korist odbrane Ahmeta Makitana, kojem se u [vedskoj sudi za ratne zlo~ine u logoru Dretelj. Buljuba{i} je istakao kako smatra da je Makitan nevin kada su u pitanju djela koja mu se u optu`nici stavljaju na teret, a to su ubistva devet Srba, silovanja, zlostavljanja i premla}ivanja. - Makitan je po pitanju ove optu`nice nevin. Treba mu suditi za ono {to je kao ~uvar u Dretelju po~inio, a ne za ono {to nije po~inio. Kada su u pitanju procesuiranja Makitana, ali i Mirsada Repka, indikativno je da {vedsko tu`ila{tvo tereti samo Bo{njake i to pje{adiju, a ne nalogodavce i ljude koji su vodili glavnu rije~ kada su u pitanju ratni zlo~ini. Za{to za Dretelj ne odgovaraju zapovjednik logora Ivan Petru{i}, poru~nik HOS-a [ime Martinovi}, te Miro Hrsti} - upitao je Buljuba{i}. Su|enje Makitanu nastavlja se A. Du. 13. oktobra.

U Neumu od 11. do 13. oktobra

Regionalna konferencija pravobranilaca
Pravobranioci iz {est dr`ava u regiji u~estvovat }e od 11. do 13. oktobra u radu okruglog stola u Neumu, koji je tematski posve}en mjestu i ulozi pravobranilaca u sistemu pravosu|a, javila je Fena. U~esnici regionalne konferencije su predstavnici pravobranila~kih institucija iz Slovenije, Srbije, Makedonije, Crne Gore, BiH i Hrvatske.

Buljuba{i}: Trenutno u zatvoru

teme

Dnevni avaz, petak, 8. oktobar/listopad 2010.

9

AFERE Agencija za bankarstvo FBiH sprije~ila zloupotrebe

Postbank BH opusto{ili ljudi iz SDA u saradnji sa slovenskom „Potezom“
Prema prvim podacima, deponenti nemaju razloga za brigu Kakve su uloge u aferi imali Ned`ad Brankovi}, Besim Halilovi} i Nail [e}kanovi}
Sarajevski zajmodavac Postbank BH spa{en je od potpunog rasula, koje je bilo izre`irano, samo zahvaljuju}i brzoj reakciji Agencije za bankarstvo FBiH. Naime, kada je cijela Uprava te banke, s Adnanom Zuki}em na ~elu, prije dva dana u istom trenutku podnijela ostavku, bila je otvorena mogu}nost nekontroliranog odljeva novca, kapitala, pa ~ak i nekretnina!

Kalinovik: Zlo~in nad Bo{njacima

Tu`ila{tvo BiH podiglo optu`nice

^etiri policajca iz RS optu`ena za ratni zlo~in
Tu`ila{tvo BiH podiglo je optu`nicu protiv ~etiri osobe koje se terete za zlo~in protiv ~ovje~nosti. Optu`nica je podignuta protiv Milana Peri}a (1961), nastanjenog u Kalinoviku, Spasoja Dodera (1961), nastanjenog u Isto~nom Sarajevu, Predraga Terzi}a (1969), nastanjenog u Isto~nom Sarajevu, kao i Aleksandra Cerovine zvanog Sa{a (1971), nastanjenog u Kalinoviku, javila je Fena. Svi optu`eni su policijski slu`benici. Peri} je u pritvoru, a ostala trojica optu`enih brane se sa slobode. Peri}, Doder, Terzi} i Cerovina, koji su tada obavljali du`nost milicionera u SJB Kalinovik, terete se da su od juna do septembra 1992. godine u~estvovali u protuzakonitim zatvaranjima, ubistvima, zastra{ivanju bo{nja~kog stanovni{tva i uni{tavanju bo{nja~ke imovine u velikim razmjerima.

Poseban nadzor
- Odavno smo dr`ali Postbank BH pod posebnim nadzorom zbog o~ekivanog pada kapitala banke ispod zakonskog cenzusa i nesigurne likvidnosti. No, na{a reakcija bila je iznimno brza kada smo do-

Udru`enje „Istina Kalinovik 92“
Postbank BH: Potentna banka po drugi put uru{ena

Bar{: Brza reakcija

bili informaciju o ostavci Uprave, te su na{i eksperti do duboko u no} spre~avali mogu}nosti bilo kakvih potencijalnih zloupotreba ka`e za na{ list Zlatko Bar{, direktor Agencije za bankarstvo. Agencija sada ubrzanim tempom popisuje stanje u banci, kako bi {to prije filijale mogle nastaviti s radom pod rukovodstvom privremenog upravitelja Stjepana Jovi~i}a. Bar{ nagla{ava da deponenti banke, prema prvim podacima, ne bi trebali imati brigu za svoj novac. No, dok Agencija za bankarstvo sada spa{ava {to se spasiti mo`e, pravi krivci za drugi po redu krah potentnog Postbanka

BH, a to su kadrovi SDA, iz cijele afere pobjegli su glavom bez obzira.

Sporna dokapitalizacija
Prije ~etiri godine, naime, tada{nji ministar prometa i komunikacija, a potom federalni premijer Ned`ad Brankovi} uveo je u Postbank BH slovenski fond „Poteza“ bez tendera, i to za samo 12 miliona maraka. Mali dioni~ari, uposlenici po{ta i telekoma u FBiH, ubrzo su prevarni novom dokapitalizacijom banke, nakon koje je „Poteza“, registrirana u Holandiji, postala ve}inski vlasnik. U toj prevari asistirao je vi{egodi{nji predsjednik Nadzornog odbora Postbanka BH, tako|er kadar SDA, Besim Halilovi}, uz nadzor aktuelnog federalnog ministra saobra}aja Naila [e}kanovi}a. [e}kanovi} je posljednjih godinu dana obe}avao da }e „Turske po{te“ dokapitalizirati bh. banku, zamajavaju}i ne samo javnost nego i male dioni~are, izvjesno kako bi slovenski vlasnici iz banke izvukli {to vi{e jeftino dobivenog kapitala. A. HAD@IARAPOVI]

Optu`ena ~etvorka skrivala dokaze i zastra{ivala svjedoke
Udru`enje ~lanova porodica nestalih osoba s podru~ja op}ine Kalinovik reagiralo je na vijest o podizanju optu`nice za zlo~ine u Kalinoviku protiv Milana Peri}a, Spasoja Dodera, Predraga Terzi}a i Aleksandra Cerovine. Udru`enje je izrazilo veliku zabrinutost zbog ~injenice da su Doder, Terzi} i Cerovina, kao aktivni policajci MUP-a RS i Sudske policije RS, do~ekali ovu optu`nicu na svojim radnim mjestima i na slobodi. - Imaju}i u vidu da se radi o licima veoma bliskim Ratku Mladi}u, izra`avamo na{u sumnju u kompletan proces koji }e se voditi protiv ovih lica. Za{to nisu uhap{eni, nego su ostali na slobodi kako bi mogli nesmetano za-

Propala plja~ka u organizaciji „Fime“
Nakon {to je na{ list prije godinu objavio da je Postbank BH odobrio ~ak 33 posebna kredita u iznosu ve}em od milion i po eura koji su trebali poslu`iti Fima banci upravo za njeno preuzimanje, Kantonalno tu`ila{tvo u Sarajevu otvorilo je predistra`ne radnje u tom slu~aju. Kredite za vlastitu kupovinu, po scenariju koji je sprije~en u hrvatskoj „Podravci“, Postbank BH dao je i Milanu Horvatu, jednom od vlasnika vara`dinske „Fima grupe“. On je, nedugo potom, priveden u Hrvatskoj zbog afere „Podravka“.

Tu`ila{tvo BiH: Bilo obavije{teno o svemu

Silovano vi{e od 30 `ena i ubijeno 20 mu{karaca
- Pre`ivjeli iz logora O[ Kalinovik s velikim bolom se sje}aju Terzi}a i Cerovine, koji su bili najzloglasniji ~uvari tog stra{ivati svjedoke i utjecati na sudski proces - ka`e se u saop}enju ovog udru`enja. Udru`enje „Istina Kalinovik logora. Pod njihovim nadzorom u ovoj {koli je silovano vi{e od 30 `ena i ubijeno 20 mu{karaca ka`e se u saop}enju. 92“ navodi da su ove ~etiri osobe sakrivale dokaze i zastra{ivale svjedoke, sa ~ime je upoznato Tu`ila{tvo BiH.

Ministar rada i socijalne skrbi Ivan Svetlik

Slovenska vlada pomo}i }e radnicima iz BiH
Radnicima iz BiH koji su zbog ste~aja gra|evinskog poduze}a „Vegrad“ ostali bez posla, ali i bez vi{e zaostalih neispla}enih pla}a, Vlada Slovenije pomo}i }e putem berze rada i humanitarnih organizacija, najavio je ju~er nakon sjednice Vlade ministar rada, porodice i socijalne skrbi Ivan Svetlik. - Njihova radna prava ostvarivat }e se nakon {to stupi na snagu, odnosno bude ratificiran, sporazum izme|u Slovenije i BiH o socijalnim i radnim pravima dr`avljana jedne dr`ave u drugoj - kazao je Svetlik, javila je Onasa.
„Vegrad“: Uveden ste~aj

U BiH 517.508 nezaposlenih osoba
U BiH krajem avgusta na evidencijama zavoda i slu`bi zapo{ljavanja bilo je prijavljeno 517.508 nezaposlenih osoba i u odnosu na mjesec ranije taj broj pove}an je za 1.336 ili 0,26 posto. U FBiH je registrirano 363.537 nezaposlenih osoba, u RS 142.856, a u Br~ko Distriktu 11.115, prenijela je Fena.

10

Dnevni avaz, petak, 8. oktobar/listopad 2010.

teme

SKANDALI Stare devizne {tedi{e nisu dobile novac

Bosanska Gradi{ka: Prolaz samo za hitne slu~ajeve

Protest zbog novog pravilnika

Kamiond`ije izazvale saobra}ajni kolaps u RS
Samo magistralni put Bosanska Gradi{ka - Banja Luka blokiran sa 250 kamiona
Vi{e od 250 kamiona iz zapadnog dijela RS blokiralo je ju~er magistralni put Bosanska Gradi{ka - Banja Luka. Voza~i su stupili u {trajk, nezadovoljni, kako ka`u, primjenom novog Pravilnika o licencama koji od danas treba da va`i na nivou cijele BiH. Stojan Baji} iz Udru`enja za unutra{nji i me|unarodni transport RS ka`e da je novi pravilnik poguban za ve}inu prijevoznika u ovom entitetu. - Od nas sada tra`i da za svaki kamion polo`imo po 10.000 eura za licence, a za obuku voza~a i menad`era jo{ po 3.000. To zna~i da automatski ostajemo bez posla, jer ve}ina nas nije u stanju da plati tako visoke da`bine. Tra`imo da ostane na snazi stari pravilnik. Dok na{i zahtjevi ne budu usvojeni, ne}emo odblokirati saobra}ajnicu prema grani~nom prijelazu u Bosanskoj Gradi{ci - ka`e Baji}. Blokada kamionima stvorila je potpuni saobra}ajni kolaps na toj dionici. Kolona kamiona prote`e se od Bosanske Gradi{ke do Nove Topole. Saobra}ajna policija osigurala je prolaz samo za hitne slu~ajeve. Osim kod Bosanske Gradi{ke, blokirani su i ostali grani~ni prijelazi sa oko B. G. 600 kamiona.

[e}kanovi} ko~i uplatu dobiti „BH Telecoma“ u bud`et!
Ucjene za politi~ke potrebe SDA
Stare devizne {tedi{e u FBiH nisu dobile obe}ani novac na ime obveznica iako je zakonski rok za isplatu bio po~etak ovog mjeseca. Prema podacima Ministarstva finansija FBiH, za ove namjene u ovom trenutku treba izdvojiti oko 70 miliona KM, ali toliko novca u bud`etu jednostavno nema! Zamjenik premijera i ministar finansija FBiH Vjekoslav Bevanda nagla{ava za na{ list da novca ima, ali da je problem {to on nije, a morao je, biti upla}en u bud`et FBiH. - Skup{tina dioni~ara „BH Telecoma“, uz saglasnost Vlade FBiH kao 90-postotnog vlasnika, davno je donijela odluku o podjeli dobiti kompanije iz 2009. godine. No, umjesto cjelokupne svote, na ra~un bud`eta jednom je upla}eno 20 miliona, a drugi put de-

Bevanda nagla{ava da novac mora do}i u bud`et FBiH
Bevanda: Stalni zahtjevi

“BH Telecom“: Bud`et ~eka jo{ pedesetak miliona KM

set miliona KM. Uprkos mojim zahtjevima, pogotovo zbog obaveza prema deviznim {tedi{ama, i dalje se ne upla}uje dobit kompanije u bud`et, {to ozbiljno naru{ava cijeli sistem kazao je Bevanda za na{ list. Koliko smo uspjeli saznati, kona~nu uplatu dobiti, od preostalih pedesetak miliona KM, blokira resorni ministar prometa Nail [e}kanovi}, jer uporno

izbjegava staviti svoj potpis na potrebne dokumente, izvjesno `ele}i da ucjenjuje ostatak Vlade FBiH za politi~ke potrebe SDA. Generalni direktor „BH Telecoma“ Ned`ad Re{idbegovi} nalazi se na odmoru u SAD, a [e}kanovi} je na strana~kom putu u Albaniji, gdje }e o tro{ku poreznih obveznika gledati nastup nogometne reprezeAd. H. ntacije BiH.

Mostarac tvrdi da je `rtva „UniCredit Leasinga“

Redovnom plati{i prijeti blokada firme!
Haris Ad`agi} ka`e da je ve} jednom svrstavan u kategoriju klijenata koji ne otpla}uju dugove i da su mu se zbog toga izvinili
Mostarac Haris Ad`agi}, vlasnik firme „Helax“, koja se bavi trgovinom i uslugama, nije mogao vjerovati svojim o~ima kada je dobio posljednji izvod iz „UniCredit Leasinga“, iz kojeg je saznao da je, iako je, tvrdi, redovan plati{a, u registru Centralne banke BiH svrstan u tzv. E-kategoriju klijenata. Rije~ je o kategoriji koja ozna~ava klijente koji ne otpla}uju svoje dugove. Zbog te ~injenice, tvrdi Ad`agi}, rad njegove firme je blokiran. Jo{ u nevjerici, s obzirom na to da nikada nije kasnio u pla}anju ugovora o finansijskom lizingu, Ad`agi} nam se, pokazuju}i nam uplatnice, poje direkcija u Sarajevu. - Sada su me doveli u situaciju da ne mogu di}i ni kredit dok se ne rije{i ovaj problem. [ikaniraju me ve} du`e vrijeme, po~ev{i od momenta kada su mi bez ikakvog opravdanja po~eli slati opomene za nepla}anje. ^ak su mi se i pismeno izvinjavali da se radilo o nekim proceduralni gre{kama. Ve} jednom su me svrstali u E-kategoriju, pa su se izvinili. Sada je ~a{a definitivno prolivena ka`e Ad`agi} i najavljuje podizanje tu`be zbog {tete koja mu je nanesena. Odlu~io je sa svojim slu~ajem iza}i u javnost i zbog toga {to mu niko iz „UniCredit Leasinga“ ve} pet dana ne `eli objasniti novonastalu situaciju. On sumnja da je za „UniCredit“ sporan ugovor o lizingu za jedno dostavno vozilo koje mu je jo{ 2008. ukradeno, {to je ve} prijavljeno i policiji i osiguranju. Opomenu za to vozilo dobio je tri godine kasniA. Du. je!

Ad`agi}: Najavio tu`bu

`alio na neozbiljnost i neodgovornost uposlenika „UniCredit Leasinga“, ~ija

Sporna otplata ukradenog vozila
- Klijent je otu|enje vozila, koje se desilo 15. decembra 2008., prijavio osiguranju 23. marta 2010., a osiguranje je utvrdilo da se vozilo nalazi kod tre}eg lica. U slu~ajevima dokazane utaje osiguranje ne ispla}uje prijavljenu kra|u. Samim tim dug ostaje na ugovaratelju osiguranja, tj. korisniku lizinga, koji je du`an da ga izmiri u cijelosti - ka`e Selma Poturovi}-Zatega iz Ureda za odnose s javno{}u „UniCredit Leasinga“.

teme

Dnevni avaz, petak, 8. oktobar/listopad 2010.

11

SARAJEVO Posjeta Institutu za istra`ivanje zlo~ina

Gani} predao priznanje Srbije da je u~estvovala u ratu u na{oj zemlji Negiraju vezu s akcijom
Grupa „Br~ko Gas - Radovan Karad`i}“: Iza svega stoji izvjesna Dragica

„Br~ko Gas“ o zloupotrebi Facebooka

Srbija je u stanju da falsificira historijske ~injenice, da la`e, obmanjuje, izmi{lja..., kazao Smail ^eki}

Akademik prof. dr. Ejup Gani}, rektor „Sarajevo School of Science and Technology“, posjetio je ju~er Institut za istra`ivanje zlo~ina protiv ~ovje~nosti i me|unarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.

odbrane Karad`i}a
Ovo je neko napravio namjerno da nas oblati i ocrni, kazao direktor br~anske firme
Da dru{tvena internet mre`a Facebook sve ~e{}e postaje pogodno tlo za brojne zloupotrebe, ali i {irenje nacionalne i vjerske mr`nje u BiH, najbolje pokazuje poku{aj da se na ovaj na~in kompromitira firma „Br~ko Gas“ iz Distrikta. U kratkom tekstu koji se pojavio u okviru Facebook grupe „Br~ko Gas - Radovan Karad`i}“ stoji da ova firma, prodajom police osiguranja, organizira akciju sakupljanja ~lanova i fanova za odbranu monstruma s Pala. - Pomozimo Radovanu Karad`i}u, lideru bosanskih Srba, da doka`e svoju nevinost pred Ha{kim sudom. Kupovinom police osiguranja „Br~ko Gas“ u~estvujete u akciji prikupljanja ~lanova, fanova te isti~ete zalaganje Radovana Karad`i}a da sa~uva srpsko ime - stoji na Facebook stranici grupe „Br~ko Gas - Radovan Karad`i}“. Administrator ove stranice i autor spomenutog teksta je izvjesna Dragica Markovi} iz Br~kog. Poku{ali smo putem Facebooka saznati vi{e informacija o potpisnici teksta, a sve {to smo prona{li bilo je nekoliko desetina takvih imena. U „Br~ko Gasu“ ju~er su bili {okirani ovim tekstom. Direktor Sini{a Koji} izjavio je za na{ list da je to „neko napravio namjerno da nas oblati i ocrni „. Upitan zna li ko bi mogao stajati iza ovih redaka i da li poznaju nekoga ko bi njemu ili firmi htio na{koditi, Koji} je rekao da sve {to zna je da se radi o „nekoj Dragici“. - Ne znam ko je ta `ena. Sve sam ve} prijavio administratorima. Radi se o dezinformaciji ~iji je cilj da nam na{kodi - istakao je Koji}. Upitan je li ovu zloupotrebu prijavio policiji jer se radi o krivi~nom djelu, direktor „Br~ko Gasa“ kratko je rekao da za to nema S. R. potrebe.

Nesmotrena iskrenost
Prof. Gani} razgovarao je s nau~nim radnicima i ovoj nau~noj ustanovi ustupio dio dokumentacije sa sudskog postupka pred Gradskim prekr{ajnim sudom u Vestminsteru - Londonu, uklju~uju}i i dokument u kojem Srbija priznaje u~e{}e u me|unarodnom oru`anom sukobu u BiH.

Revizija u Hagu
^eki} je kazao da }e dokumentacija koju je Institut ju~er dobio poslu`iti kao jedan od elemenata u eventualnoj reviziji procesa pred Me|unarodnim sudom pravde u Hagu - U Hagu smo 18 godina ~ekali da dobijemo taj dokument od Srbije, nikada ga nije bilo, a stvar se promijenila u procesu koji je vo|en protiv mene. To je bio trenutak njihove iskrenosti, mo`da nesmotre-

Gani} tokom razgovora s nau~nim radnicima

(Foto: S. Jordamovi})

ne iskrenosti, kada su priznali agresiju na BiH u nadi da smo mi ovdje ve} zaboravili da se osvrnemo na na{u pro{lost - kazao je Gani}.

Najve}i zlo~in
Objasnio je da je isti dokument ve} ranije predao zvani~nim organima BiH, ali da ju~era{njim gestom „nauka uzima stvar u svoje ruke“. Prof. dr. Smail ^eki}, direktor Instituta, kazao je da dokumentacija dobivena od prof. Gani}a do-

kazuje sva njihova dosada{nja saznanja o tome da je klju~ni organizator, planer i u~esnik svih zlo~ina u BiH na kraju 20. stolje}a bila Srbija i Crna Gora, odnosno tada{nja Savezna republika Jugoslavija. - Drugo, ova dokumentacija potvr|uje koliko je dr`ava Srbija u stanju da falsificira historijske ~injenice, da la`e, obmanjuje, izmi{lja..., jer je u Hagu zastupala tezu da ona nije imala nikakve veze s „gra|anskim“ ratom u BiH B. TURKOVI] rekao je ^eki}.

General Rouz na su|enju Karad`i}u

Danas pred Apelacionim sudom u Beogradu

Zavr{ne rije~i na su|enju Iliji Juri{i}u
Pred Apelacionim sudom u Beogradu danas bi trebale biti iznesene zavr{ne rije~i u postupku protiv Ilije Juri{i}a, koji je prvostepeno osu|en na 12 godina zatvora zbog napada na vojnike JNA 1992. godine u Tuzli. Vije}e za ratne zlo~ine Apelacionog suda u Beogradu otvorilo je 22. septembra pretres protiv Juri{i}a i saslu{alo vi{e od deset svjedoka koje je predlo`ila odbrana, a koji nisu saslu{ani u prvostepenom postupku. Nakon ~itanja pisanih dokaza, Tu`ila{tvo i odbrana trebali bi po~eti s izlaganjem zavr{nih rije~i. Drugostepeni sud mo`e na osnovu odr`anog pretresa odbaciti ili odbiti `albu i potvrditi presudu suda prvog stepena, ukinuti tu presudu i uputiti predmet prvostepenom sudu na ponovno su|enje ili preina~iti Juri{i}: Saslu{ani svjedoci prvostepenu presudu.

Markale granatirane sa srpskih polo`aja
U nastavku svjedo~enja na su|enju Radovanu Karad`i}u u Hagu general Majkl Rouz (Michael Rose) kazao je kako vjeruje da je granata koja je pala na sarajevsku pijacu Markale 5. februara 1994. godine lansirana sa srpskih polo`aja oko Sarajeva. Nakon {to je Karad`i} vi{e puta insistirao da svjedok ka`e na osnovu ~ega je izveo zaklju~ak da je granata do{la sa srpskih polo`aja, Rouz je izjavio da je to zaklju~io na osnovu drugih napada na civile u to vrijeme.

Rouz: Nastavak svjedo~enja

Nikolaj slu`io liturgiju u crkvi na Ba{~ar{iji
Mitropolit dabrobosanski Nikolaj slu`io je ju~er svetu arhijerejsku liturgiju u Staroj srpskoj pravoslavnoj crkvi na Ba{~ar{iji u Sarajevu povodom praznika Svete prvomu~enice Tekle ravnoapostolne, javila je Srna.

Statusna konferencija u predmetu „Pustivuk“
Sud BiH zakazao je za danas statusnu konferenciju u predmetu protiv Srpka Pustivuka, optu`enog za ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva po~injen 1992. godine u selu Gornja Bio~a, u op}ini Ilija{, javila je Srna.

061 063 283 061 599 932 061 270 737 061 861 910

Klub poznatih

Mersa Sejfi}

12

Dnevni avaz, srijeda, 8. oktobar/listopad 2010.

teme

Vratila bih izbjegle u prijeratne domove
Li~ni profil TV voditeljice i modela
Ime i prezime: Mersa Sejfi}. Datum i mjesto ro|enja: 10. april 1984. godine u Sarajevu. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: Vlastiti dom. Bra~no stanje: Neudata. Bitni datumi u Va{em zivotu: 3. februar. Koji automobil vozite: „Ford fiestu“. Kako se odmarate: Na vikendici s porodicom te uz popodnevne kafice s prijateljima. Omiljeni muzi~ar: Sve zavisi od raspolo`enja i dru{tva. Volite li kuhati: Ima nekoliko jela koje vrtim ukrug. Najdra`a knjiga: Ima ih mnogo. Omiljeni pisac: @an Pol Sartr (Jean Paul Sartre), Marks (Marx), Tolstoj, Vreg. Umjetnik kojeg cijenite: Svi koji su korisni ~lanovi dru{tvene zajednice jesu istinski umjetnici. Za koji klub navijate: Jedan klub, jedan grad, jednu bordo boju volim ja. Koga biste poveli na pusti otok: De~ka. Jeste li ljubomorni: Ne. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Fizi~ki izgled i duhovnost. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne. Bavite li se sportom: Da. Omiljena hrana i pi}e: Sva bosanska jela su mi omiljena. Ko se brine o Va{em imid`u: Za moje poslovne angan`mane brinu se „Mitex“ i „[abi}“. Volite li i}i u {oping: Da. Jeste li sujevjerni: Nisam. Imate li ku}nog ljubimca: Papagaja Vitu i pekinezera Lolitu.

PROJEKTI Kada }e po~eti remont pruge ka Bradini

@eljeznice propadaju, novac bespotrebno le`i na ra~unu
Kredit OPEC-a efektivan ve} dvije godine, a nije potro{en ni fening Od EBRD-a i EIB-a ostao vi{ak od 50 miliona eura
Kada }e po~eti realizacija projekta rekonstrukcije `eljezni~ke pruge izme|u Sarajeva i Bradine niko ne zna, a sve je manje vremena za povla~enje novca za ovaj projekt. Rije~ je o najzahtjevnijoj dionici za remont, du`ine oko 40 kilometara. Za taj projekt OPEC fond je osigurao 16,4 miliona maraka, i to jo{ prije dvije godine, ali do sada nije utro{en ni fening.

Prethodni tender
Preostali novac, kako saznajemo, bit }e osiguran od sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropske investicijske banke (EIB), koja su ostala kao vi{ak na prethodnom tenderu. Naime, ove dvije banke su nam jo{ prije nekoliko godina dale kredite za rekonstrukciju dijela `el-

@eljeznice: Modernizacija pruge sporo napreduje

Aneks ugovora
Sejfi}: Navija za Sarajevo

Koji je Va{ `ivotni moto: @elja i ljubav su krila za velika djela. Va{ najbolji prijatelj je: Mama i sestra. Pratite li politi~ku situaciju: Da. Da imate 15 minuta vlasti, {ta bi ste prvo uradili: Vratila izbjegle u svoje prijeratne domove. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Da. U~estvovala sam ve} u „Izgubljenima“.

Po~etkom ovog mjeseca dr`avni ministar Dragan Vranki} potpisao je s direktorom Ureda EBRD-a za BiH \uliom Morenom (Giullio Moreno) aneks ugovora kojim je na{oj zemlji odobreno dodatnih deset miliona eura. Novac je predvi|en za gradnju dionice Bradina - Sarajevo, te za finansiranje obnove kontaktne mre`e elektrovu~nih stanica na cijeloj pruzi Sarajevo - ^apljina.

jezni~ke pruge u oba entiteta, ukupne vrijednosti 156 miliona eura. Rije~ je o dionici Konjic ^apljina - dr`avna granica, u Federaciji, te dionici od Jo{avke kod Doboja do Kostajnice kod ^elinca, u Republici Srpskoj. Krajem pro{le godine potpisivani su ugovori s izvo|a~ima radova. - Vrijednost ugovora u Federaciji je 51 milion eura, a u RS 34 miliona. Postavljanje signalizacije u FBiH vrijedno je 12 miliona, a u drugom entitetu ne{to manje od sedam miliona eura. Trenutno je sve u fazi realizacije - kazao nam je Dragan ^alovi}, direktor Jedinice za provo|enje projekata u Bh. `eljezni~koj

javnoj korporaciji (BH@JK). To zna~i da je ve}em entitetu „preteklo“ tridesetak, a RS dvadesetak miliona eura.

Niske cijene
- Radi se o u{te|enom novcu. Mi smo dobro pro{li na tenderu. Dogovorili smo posao za manje novca nego {to je to bio predra~un banaka. Stanje na tr`i{tu je bilo takvo da smo dobili niske cijene poja{njava na{ sagovornik. Kako saznajemo, Federacije namjerava taj novac ulo`iti u dionicu Bradina - Sarajevo. Navodno je EBRD ve} pristao na to, a sada se ~eka pristanak EIB-a. To bi, zajedno s novcem OPEC-a, bilo dovoljno za zatvaranje finansijske konstrukcije. Me|utim, sporno je {to se krajem naredne godine zatvaraju krediti OPEC-a i EBRD-a, dok se EIB-ov zatvara sredinom 2012. Ho}e li do tada biti zavr{en ovaj projekt, veliko je pitanje. Sude}i prema dosada{njoj dinamici povla~enja sredstava, ne pi{e nam se dobro. G. MRKI]

Krediti i penali na nepovu~ena sredstva

SMS
SVE JE LA@IRANO - Ljudi moji, {ta je ovo i {ta se to doga|a? Koga god upitam za koga je glasao ka`u mi da nisu za SDA. Gospodo iz CIK-a, ponovite izbore, sve je la`irano. Ako ne}ete vi, narod }e sam to uraditi. POGLED U O^I Kako Izetbegovi}a i njegovog {efa Tihi}a nije sramota pogledati u o~i bira~ima kada dobro znaju da su s bira~kim odborima pokrali glasove. Ako ima imalo morala, Bakir treba da odstupi. DOMA]I IZDAJNICI - Za katastrofalan polo`aj Bo{njaka u Republici Srpskoj isklju~ivi krivci su bo{nja~ki politi~ari, koji ni{ta za svih ovih 15 godina nisu uradili za

Dnevni avaz 061-142-015
na~no dobiti i tekst na{e himne da nam se ne bi drugi smijali i da }emo je s ponosom pjevati zajedno s na{im sportistima, koji nas predstavljaju {irom svijeta. He}o iz @ivinica, ali nije onaj ministar. ZAJEDNO JA^I Nismo mi Zeni~ani lo{i, niti mrzimo ikoga. Spremni smo svima pomo}i, kao {to bi navija~i Sarajeva, @eljezni~ara i drugih klubova nama pomogli, siguran sam u to. Navija~i Sarajeva i ^elika prekju~er su u Zenici zajedno darivali krv za povrije|ene u saobra}ajnoj nesre}i. Ovo je samo pokazatelj da je bilo kakav sukob me|u nama bez veze.

nas. @ao mi je naroda, koji je u ratu propatio sva{ta i onda se pognutih glava vratili na svoje. Znali smo da nam ne}e biti lako, ali ni u snu nisam pomislila da }e nas „na{i“ izdati. HO]EMO ZMAJEVE - Molim vas objavite ovo. Ne}u da gledam englesku ligu niti nekog Drogbu, niti nekog Van Persija. Ho}u da gledam jednu i jedinu Bosnu i Hercegovinu i na{e zmajeve! Gospodo iz BHRT-a sram vas bilo. Razo~arani gra|ani koji su do sada redovno pla}ali RTV taksu. TEKST HIMNE Nadam se, kao uostalom i svi normalni gra|ani ove na{e dr`ave, da }emo ko-

EBRD EIB OPEC Datum efektivnosti 7. 2. 2006. 8. 10. 2008. 9. 1. 2009. Datum zatvaranja 31. 12. 2011. 30. 6. 2012. 31. 12. 2011. Iznos kredita 135.539.019 KM 168.201.380 KM 16.396.056 KM Pla}eni penali do 2.347.575 KM ----31. 12. 2009.

Ustavni sud manjeg bh. entiteta

Predsjednica Sindikata RS Ranka Mi{i}

Zakonom o popisu u RS nije Nema dostojanstvenog rada povrije|en interes Bo{njaka sa pola miliona nezaposlenih
Vije}e za za{titu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda RS donijelo je ju~er odluku prema kojoj Zakonom o popisu stanovni{tva, doma}instava i stanova u RS nije povrije|en vitalni interes Bo{njaka, kao i da je neosnovan prigovor Kluba Bo{njaka u Vije}u naroda RS da ovaj entitet nije nadle`an da donese ovaj zakon. Zovko: Kazao je ovo ju~er u Banjoj Lu- Neosnovan ci predsjednik Ustavnog suda RS prigovor Mirko Zovko i dodao da je Narodna skup{tina RS ovla{tena da ure|uje i osigurava osnovne ciljeve i pravce demografskog i socijalnog razvoja. - Spomenuti zakon ni u jednoj odredbi ne ograni~ava gra|ane u pravu da se izja{njavaju na svom maternjem jeziku, a ~injenica da se ne koristi termin „bosanski jezik“ ne predstavlja povredu interesa B. S. Bo{njaka - pojasnio je Zovko. Nema dostojanstvenog rada u zemlji gdje je pola miliona ljudi nezaposleno, kazala je ju~er predsjednica Saveza sindikata RS Ranka Mi{i} povodom Me|unarodnog dana dostojanstvenog rada, javila je Onasa. - Na tr`i{tu rada imamo dominaciju nezaposlenosti kao klju~ni problem BiH, potra`nja za radnom snagom je minimalna, velika je stopa nezaposlenosti, mnogo ra- Mi{i}: Dominacija dnika radi nacrno, a nezaposlenosti mnogima se ne dozvoljava da se sindikalno organizuju - rekla je Mi{i} nakon okruglog stola odr`anog o temi „Me|unarodni dan dostojanstvenog rada“ u Banjoj Luci.

teme

Dnevni avaz, petak, 8. oktobar/listopad 2010.

13

PRIVREDA Bijeljinska [e}erana po~ela s radom

Nereguliran uvoz {e}erne repe sputava proizvodnju
U Semberiji postoji 70 hektara zemlji{ta, {to osigurava skoro 400 tona, a plan ovog preduze}a je da preradi 300.000 tona sirovine
Nakon {to je krajem septembra u Okru`nom privrednom sudu Bijeljina zavr{en ste~ajni postupak za bijeljinsku [e}eranu, koji je trajao tri godine, ovo preduze}e priprema se za kampanju prerade {e}erne repe. podru~ju Semberije imamo svega 70 hektara zemlji{ta pod {e}ernom repom, {to osigurava skoro 400 tona sirovine, a planiramo preraditi 300.000 tona sirovine i proizvesti 25.000 tona {e}era. Zbog toga nam je neophodan uvoz {e}erne repe iz Hrvatske i Srbije - ka`e za „Avaz“ Ljubo Mr|en, direktor banjalu~kog Agrokopa, strate{kog partnera [e}erane.

Sarajevska berza: Slaba likvidnost

Promet 329.677 KM

Veliko interesiranje za dionice fondova
Glavni indeks pre{ao u pozitivnu zonu
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od 329.677 maraka, a u sklopu 56 transakcija prometovana su ukupno 189.953 vrijednosna papira. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 16.182 KM, me|u fondovima 213.375, obveznicama FBiH 25.257, na primarnom tr`i{tu 20.096, a na sekundarnom 54.765 maraka. Najve}i dnevni rast vrijednosti zabilje`io je [ipad Export-Import iz Sarajeva, od 20 posto, dok je najve}i pad registrirao Uborak iz

Vrijednost indeksa
BIFX 0,48% 1.453,95 893,30 947,45 SASX-10 0,45% SASX-30 0,60%

Deponirana mjenica
Iako je 2. oktobra sve~ano potpaljena kre~na pe} i kampanja prerade zvani~no je po~ela, trenutno najve}i problem predstavlja nereguliran uvoz {e}erne repe iz

Proizvodne cjeline
Mladen Ko{uti}, ste~ajni upravnik [e}erane, istakao je da je ste~aj priveden kraju u preduze}u koje nije radilo 17 godina i koje je specifi~no po tome {to je sastavljeno od 12 proizvodnih cjelina na prostoru od 55 hektara. - Prije rata, 70 posto novca koji je dolazio u Bijeljinu, prolazio je kroz [e}eranu. Trenutna vrijednost preduze}a je 16 miliona maraka, a ako proradi, cijena }e se mijenjati kroz vrijednost akcija, {to }e odre|ivati tr`i{te i berza - rekao je E. MUSLI Ko{uti}.

[e}erana: Nije radila 17 godina

Ko{uti}: Vrijednost akcija

Srbije i Hrvatske. Tako|er, prema odluci Skup{tine povjerilaca, ako se preostale obaveze prema njima ne izmire do kraja godine, ste~ajni upravnik aktivirat }e deponiranu mjenicu i na taj na~in izmiriti povjerioce. - Bilo je dosta nerazumi-

jevanja i nepovjerenja da }e [e}erana proraditi. Kasnimo, ali je na{ cilj da ove godine u|emo u kampanju prerade {e}erne repe. Trenutno imamo 240 radnika, a za normalno odvijanje tehnolo{kog procesa potrebno je izme|u 300 i 350 radnika. Na

Mostara, od 25 posto. Vrijednost indeksa fondova BIFX skliznula je za 0,48 posto, na 1.453,95 poena. Indeks SASX-10 dobio je na vrijednosti 0,45 posto i iznosi 893,30 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 ve}a za 0,6 posto i iznosi 947,45 poena, saop}ila je Sarajevska berza.

Kursna lista SASE na dan 7. 10. 2010.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM)
15,50 3,00 3,75 37,87 35,40 33,00 31,53 30,05 96,00 96,00 3,99 71,01 2,94 0,50 9,50 60,00 5,99 10,00 2,70 30,01

Promjena kursa (%)
1,84

Koli~ina

Vrijednost

Broj transakcija
2 8 2 4 2 2 3 2 1 2 2 5 6 3 1 1 2 1 3 1

ZVANI^NA KOTACIJA

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA ZIF FORTUNA FOND DD BIHA] OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA A OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA B OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA C OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA D OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA E STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA C STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA H ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO ŠIPAD KOMERC DD SARAJEVO COMING D.D. BUGOJNO HERCEGOVINA AUTO D.D. MOSTAR JP UBORAK DD MOSTAR KRAJINAPUTEVI D.D. BIHA] PLIN SARAJEVO D.D. SARAJEVO ŠIPAD EXPORT - IMPORT SARAJEVO UNIGRADNJA D.D. SARAJEVO

1.044 8.000 50.482 14.355 3.798 3.338 23.329 3.353 1.205 8.085 2.389 55 2.058 66.146 260 5 173 1.457 170 91

16.182,00 24.039,20 189.336,42 5.436,08 1.344,50 1.101,51 7.449,60 1.007,55 1.156,80 7.761,60 9.534,00 3.907,68 6.055,04 33.073,00 2.470,00 300,00 1.036,27 14.570,00 459,00 2.730,91

KOTACIJA FONDOVA

Priznanja 17. generalnog bh. sajma ZEPS

-1,15 -3,83
OBVEZNICE FBiH

„Grand prix“ Privrednoj komori Crne Gore
@iri Generalnog bh. sajma ZEPS 2010 dodijelio je „Grand Prix“ Privrednoj komori Crne Gore kao jedinstveno priznanje izlaga~u koji je obilje`io Sajam. Organizator Sajma Poslovni sistem RMK dodijelio je nagrade u tri ravnopravne kategorije, za proizvod, kolekciju proizvoda i promociju. Petero~lani `iri je u konkurenciji imao sve osim izlaga~a iz oblasti prehrambene industrije. Uz „Grand Prix“, dodijeljeno je jo{ 17 priznanja. Specijalna priznanja ZEPS-a dobili su Integra iz Praga za izuzetno anga`iranje u prezentaciji i spajanju ~e{kih i bh. privrednika, Kovan M. I. Gra~anica za efektnu prezentaciju kotlova nove generacije te FIS Vitez za uspje{nu dugogodi{nju poslovnu saradnju i izgradnju poslovnog povjerenja. Zbog svjetske ekonomske krize, koja je najvi{e pogodila upravo metalnu industriju, ove godine je zajedno sa Sajmom ZEPS odr`an i Me|unarodni sajam metala ZEPS Intermetal. Odlukom @irija, priznanja za proizvod dodijeljena su firmi BCD Elektro Doboj, Stampressu Cazin te A. D`. Gredelju Zagreb.

0,82 -0,06 0,91 0,00 0,13 0,00 0,09
PRIMARNO TR@I[TE

7,86 0,06 1,10 0,00 0,00 -25,00 -14,31 0,00 20,00 0,03

SEKUNDARNO TR IŠTE

Promet 521.144 marke

^ajavec FSU apsolutni dobitnik
Zenica: [tand Crne Gore na ZEPS-u - Grand Prix

Evropska i Bank of England ne mijenjaju kreditnu politiku

Kamate u eurozoni i Velikoj Britaniji rekordno niske
Evropska centralna banka (ECB) i britanska centralna Bank of England zadr`ale su klju~ne kamatne stope na rekordno niskom nivou. Kamatne stope ECB-a zadr`ane su tako na jedan posto 18. mjesec zaredom. U odvojenom izvje{taju Bank of England je, tako|er, objavio da je zadr`ao kamate na historijski niskom nivou od 0,5 posto. Bankovni odbor za monetarnu politiku donio je tu odluku uprkos rastu}em pritisku u Velikoj Britaniji da se ponovno pokrenu mjere koje bi stimulirale tromi rast ekonomije. Deveto~lani odbor odupro se pritisku da nastavi mjere ja~anja likvidnosti, u sklopu kojih je do novembra pro{le godine u britansku privredu ubrizgao 200 milijardi funti.

Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 46 transakcija ostvaren promet od 521.144 KM, a najve}i je obavljen akcijama firme ^ajavec FSU iz Lakta{a, u iznosu od 443.277 maraka, uz rast cijene za 200 posto. Ukupan promet obveznicama iznosio je 21.931 marku. Me|u fondovima, najve}i promet ostvaren je akcijama Kristal investa, u

Vrijednost indeksa
BIRS 0,15% FIRS 0,51% 849,60 1.450,69

iznosu od 22.578 maraka, uz rast cijene za 1,67 posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS pove}ana je za 0,15 posto, na 849,60 poena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS sko~ila za 0,51 posto i iznosi 1.450,69 poena.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 7. 10. 2010.
Naziv emitenta
Elektrokrajina a.d. Banja Luka Tr nica a.d. Banja Luka ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka Èajavec FSU a.d. Laktaši Republika Srpska - izmirenje ratne štete 4

Prosje~na cijena
0,31 1,45 6,7 0,3(A) 31,52

Promjena u%
-0,32 0 1,67 200 1,36

Maks. cijena
0,31 1,46 6,7

Min. Ukupan cijena promet (KM)
0,31 1,45 6,59 0,3 31,0001 624,65 15.014,00 22.578,10 443.277,00 14.742,39

BERZANSKA KOTACIJA

KOTACIJA FONDOVA SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE
0,3 31,9999

ECB: Kamate i dalje jedan posto

14

Dnevni avaz, petak, 8. oktobar/listopad 2010.

panorama

MANIFESTACIJE Konjic bio doma}in „Dana evropskog naslije|a“

Mali{ani kod na~elnika Ramovi}a

Mladi pokazali veliki talenat i znanje o ste}cima
Povod za odabir teme je aktuelna priprema nominacije ste}aka na Listu svjetske kulturne ba{tine UNESCO-a
Grad Konjic bio je uspje{an doma}in manifestacije „Dani evropskog naslije|a“, koju organizira Federalno ministarstvo kulture i sporta, a koja ove godine za temu ima „Ste}ak“. projektu Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Na podru~ju ove ~etiri zemlje registrirano je 69.000 ste}aka, od ~ega se 59.000 nalazi u BiH. Srednjovjekovni ste}ak kao zajedni~ka kulturna, ali i nacionalna ba{tina okupio je ~etiri zemlje i povezao u najve}i zajedni~ki projekt u posljednjih 15 godina. Op}ina Konjic mo`e se pohvaliti sa vi{e od 3.000 ste}aka na svom podru~ju. - Drago mi je da smo mi prepoznati, kao op}ina koja vodi brigu o svom kuturno-historijskom naslije|u i {to }emo svim u~esni-

„Dje~ija nedjelja“ u Gora`du

Polaznici vrti}a na prijemu kod na~elnika
Povodom Nedjelje djeteta na~elnik op}ine Gora`de Muhamed Ramovi} sa saradnicima organizirao je prijem za mali{ane iz dje~jih vrti}a Sunce i SOS Kinderdorf. Uz razgovor i dru`enje sa najmla|im Gora`danima, Ramovi} je uru~io i prigodne poklone, a tako|er je i sam dobio na poklon crte`e koje su nacrtali njegovi veseli gosti. Povodom Nedjelje djeteta u velikoj sali Centra za kulturu organiziran je prigodan program kojeg su pripremila djeca Al. B. iz gora`danskih vrti}a.

^etiri zemlje
- Povod za odabir ove teme je aktuelna priprema nominacije ste}aka na Listu svjetske kulturne ba{tine UNESCOa - kazala je Angela Petrovi}, pomo}nica ministra za kulturno-historijsko naslije|e i kulturu u resornom federalnom ministarstvu. Radi se o zajedni~kom

[ta mi se (ne)svi|a u Mostaru

Prevelika administracija
- Svi|a mi se klima ovog podneblja zahvaljuju}i kojoj imamo uslove za uzgoj raznog vo}a i povr}a, kao i razvoj turizma. Me|utim, te prirodne resurse nedovoljno koristimo. Sve smo podredili tr`nim centrima koji su popunili gotovo sve ve}e povr{ine u Mostaru. Pod tr`nim centrima nestaju Samir [ehovi}, potpredsjednik zelene povr{ine i dje~ija SEK „Zelena glava“ igrali{ta. Jako me `alosti sve to, kao i podijeljenost Mostara, prevelika administracija, ~ekanje u redovima, prljave ulice, nebriga vlasti za male i velike probleme gra|ana, nepostojanje biciklisti~kih staza - ka`e Samir [ehovi}, potpredsjednik Sportsko - ekolo{kog kluba „Zelena M. Sm. glava“.

Djeca na dodjeli nagrada sa Azrom Lojo-Hajro

Obilazak nekropola
Brojna delegacija, koju su ~inili predstavnici ambasada na{ih susjednih zemalja, te federalni i kantonalni zastupnici, ali i djelatnici u slu`bama za{tite objekata kulturne ba{tine, posjetila je tri lokacije nekropola ste}aka u konji~koj op}ini. To su nekropola u Glavati~evu, lokalitet Gajine, nekropola sa ste}kom i ostaci crkve Gr~ka glavica u selu Biskup, te nekropolu na lokalitetu Kaursko groblje na Borcima.

cima ovog velikog projekta, pokazati bar dio vrijednosti koju imamo - kazala je Jasminka D`umhur, stru~na saradnica za kulturno-historijsko naslije|e u konji~koj op}ini.

Najbolji radovi
Prvi dan manifestacije bio je u znaku segmenta „Mladi i naslije|e“, koji je kroz konkurs u kojem je u~estovalo vi{e od 50 bh. {kola predstavio najbolje

dokumentaristi~ke, likovne i literarne radove u~enika. - Mladi su pokazali veliki talenat i znanje kada je rije~ o ovoj temi - kazala je Azra Lojo-Hajro, rukovodilac ovog projekta u ime Federalnog ministarstva kulture i sporta. Me|u nagra|enima su bili i u~enici Prve O[ Konjic, koji su bili doma}ini svojim kolegama iz ostalih nagra|enih bh. {kola.
M. ]OSI]

Sa „Dnevnim avazom“ u BNP Zenica

Generalni {trajk ljekara u USK

Besplatne ulaznice za „Op{tu bolnicu“
„Dnevni avaz“ i Bosansko narodno pozori{te iz Zenice nagra|uju ~itaoce besplatnim ulaznicama za predstave. Po dvije besplatne ulaznice za predstavu „Op{ta bolnica“, koja igra ve~eras, u na{oj nagradnoj igri dobili su Hajra Muj~inovi}, Branislav Bujak, Sanel Huki}, Kenan [esti} i Affan Abazovi}. Nagra|eni ~itaoci ulaznice mogu preuzeti na blagajni Pozori{ta od 15,30 do 19,30 sati. Ali to nije kraj nagradne igre, jer pozivom na brojeve telefona: 032-24 26 04, 06285 95 55 ili 063-79 75 55 mo`ete dobiti dvije besplatne ulaznice za predstavu „Sex, la`i i divlje guske“ koja igra u subotu, 9. oktobra u 20 sati, ili za „^etiri princeze i jedan zmaj“ koja je na repertoaru BNP u nedjelju, 10. oktobra u 11 sati.

Danas po~etak pregovora s Vladom
[trajk ljekara USK nastavljen je i tre}i dan, ali jo{ uvijek nije zakazan sastanak predstavnika Strukovnog sindikata ljekara USK, poslodavaca i Vlade USK. Saznajemo da je na zahtjev Ministarstva zdravlja USK sastanak, a time i po~etak pregovora oko iznala`enja rje{enja za prekid {trajka odgo|en za danas. Iz [trajka~kog odbora i Sindikata ljekara poru~uju da su odlu~ni da nastave {trajk do ispunjavanja zahtjeva, jer je „poni`avaju}i odnos prema ovoj profesiji nepriM. D. hvatljiv“.

Uz 13. ro|endan Radio Preporoda

Veza od`a~ke dijaspore sa rodnim gradom
U Od`aku je prije 13 godina, 1997., grupa entuzijasta osnovala Radio Preporod. Ova lokalna radiostanica u ratom opusto{enoj op}ini tada je bila veliki oslonac gra|anima u povratku i do sada nije pre- Radni prostor Radio Preporoda stajala sa radom. Kroz radio je pro{lo dvadesetak volontera koji su dali veliki doprinos njenom opstanku. Danas Radio Preporod funkcionira sa dva zaposlena i djeluje kao stanica i preko interneta te predstavlja veliku radost brojnoj od`a~koj dijaspori razasutoj po svim merdijanima. Kako doznajemo od Nerfida D`ananovi}a, direktora Radija, `elja im je da do sljede}eg ro|endana dobiju svoje prostorije. Ina~e, RaA. O. dio Preporod emitira program od osam do 22 sata.

panorama

Dnevni avaz, petak, 8. oktobar/listopad 2010.

15

Bh. mozaik

PRIJEDOR Vuka{in Batoz, vlasnik najstarijeg automobila

Decenijama vjeran jednoj `eni, autu, motoru i bicklu
Crvena „{koda“ kupljena prije ~etrdesetak godina ko{tala 2.160.000 dinara, a kredit za nju otpla}ivan deset godina
S li~nim stavom da ono {to je dobro ne treba mijenjati, Vuka{in Batoz (78) iz Prijedora decenijama je vjeran supruzi Biljani (75), svom prvom automobilu, motoru i biciklu. U gara`i pred porodi~nom ku}om, koja dijelom podsje}a na muzej starina, po~asno mjesto zauzima uredno registrovana crvena „{koda“ koju je Vuka{in kupio na kredit prije ~etrdesetak godina. - Ko{tala je ta~no 2.160.000 dinara i otpla}ivao sam je 10 godina. Nikad me nije ostavila na cesti. I danas je na meti radoznalih ali i potencijalnih kupaca koji mi za nju daju potpuno novu „{kodu“. Razo~arani su kad im ka`em da auto koje znam u du{u ne bih dao niza{ta na svijetu - ka`e Vuka{in i dodaje da je njegov oldtajmer, vjerovatno i na-

Predstavilo se 80 poljoprivrednih proizvo|a~a

Prvi me|unarodni festival hrane u Konjicu

Promocija doma}ih proizvoda i zdrave hrane
Prvi me|unarodni festival hrane „Food fest Konjic 2010“ ju~er je na Partizanovom igrali{tu okupio 80 poljoprivrednih proizvo|a~a iz nekoliko bh. op}ina. Uz Op}inu Konjic, festival je podr`ala i norve{ka Sound komuna, Savez poljoprivrednih udru`enja konji~ke op}ine, Zapadno poslovno vije}e Bergen i Tu- Dahl: Priredio risti~ka zajednica HNK, a cijeli norve{ke specijalitete projekt je zami{ljen kao doga|aj koji }e promovirati doma}e proizvode i zdravu hranu. Posebna atrakcija festivala je priprema specijaliteta po norve{koj recepturi, koju je priredio Norve`anin Guunnar Nagell Dahl. - Vrlo je va`no na internacionalni nivo podi}i jedan ovakav saja, jer }e Konjic sebe u narednom periodu fokusirati kao centar regiona u proizvodnji zdrave hrane - kazao je Guunnar. Uz izlaga~e vo}a, povr}a, mlijeka i mesnih prera|evina, u gastro ponudi }e se predstaviti i restorani sa specijalitetima kuhinje i tradicionalnim jelima. Oni koji ju~er nisu M. ]. posjetili sajam, mogu to u~initi jo{ danas.

Vuka{in pored svoje uredno registrovane „{kode“

(Foto: D. Stojni})

Na motoru starom vi{e decenija

jstariji u Prijedoru, do sada uspje{no „polo`io“ sve tehni~ke preglede.

Vo`nja po gradu
Biljana i Vuka{in su u braku dugom 53 godine dobili dvije k}erke i petoro unu~adi. - Mla|a Dubravka s porodicom `ivi u Kanadi, a starija Jasna u Zemunu. S porodicama dolaze kad mogu i onda smo najsretniji. Tada za neku vo`nju po gradu dobro poslu`i „{koda“ koju Vuka{in i ja koristimo uglavnom za odlazak na pijacu ili posjetu ljekaru - ka`e Biljana koja je odlaskom u penziju prestala da vozi bicikl koji je donijela u miraz.

Biljana sa svojim mirazom

Najzanimljivije je ipak to da Vuka{inova ljubimica nema ni jednu ogrebotinu, jer ovaj Prijedor~anin u voza~kom sta`u dugom 62 godine nije imao ni jednu pa ~ak ni najmanju saobra}ajku. - Mnogi se ~ude kad im to ka`em, ali je tako - isti~e Vuka{in dok ponosno pokazuje svoju voza~ku dozvolu koja vrijedi i za njegovo najstarije prijevozno sredstvo, motor koji je ovih dana „napunio“ ta~no 60 godina. M. ZGONJANIN

Op{tinama Livno i Tomislavgrad

Upla}ena naknada za kori{tenje Bu{kog jezera
„Hrvatska elektroprivreda“ (HEP) uplatila je 2,5 miliona KM op{tinama Tomislavgrad i Livno na ime naknade za kori{tenje hidropotencijala Bu{kog jezera, koja po zakonu pripada ovim op{tinama, potvr|eno je iz op{tinskih uprava, prenosi Srna. Od ukupnog iznosa naknade, op{tini Tomislavgrad upla}eno je 1,5 miliona, a Livnu milion maraka. Naknada se odnosi na period od godinu dana, od septembra pro{le do septembra ove godine. Izmjenama i dopunama Zakona o hidroakumulacijama FBiH, koje je Parlament FBiH usvojio 2. septembra 2009. godine prema inicijativi zastupnika iz Livna Ante ^olaka i Mate Franji~evi}a, naknada za kori{tenje vodnog potencijala Bu{kog jezera znatno je ve}a od one koju su op{tine Tomislavgrad i Livno primale u posljednjih 15 godina.

Nakon te{ke saobra}ajne nesre}e u Golije{nici kod @ep~a

Mje{tani tra`e poduzimanje mjera sigurnosti i najavljuju blokadu
Hitno postaviti znakove ograni~enja, crna ta~ka i zabrana preticanja 500 metara od tunela Karaula, iscrtati dvostruke pune linije te trotoar za pje{ake
Nakon stravi~ne saobra}ajne nesre}e u mjestu Golije{nica, u kojoj su tri osobe izgubile `ivot od kojih i jedno dijete, mje{tani su uputili Policijskoj upravi @ep~e, op}inskom na~elniku i Federalnom zavodu za ceste zahtjev za hitno poduzimanje mjera sigurnosti na dijelu magistralnog puta M-17 koji prolazi kroz njihovu mjesnu zajednicu, sjeverno od tunela Karaula, na kojem su do sada poginule 22 osobe. U dopisu nadle`nim, mje{tani Golije{nice, Lupoglava i Ozimice upozoravaju na ugro`enu sigurnost na tom dijelu puta i izra`avaju nje znaka ograni~enja zajedno sa znakovima crna ta~ka i zabrana preticanja na dionici 500 metara od tunela Karaula, iscrtavanje dvostruke pune linije te trotoar za pje{ake. Iz straha za li~nu i sigurnost svih u~esnika u saobra}aju na toj dionici puta, tra`i se hitna izgradnja autobusnih stajali{ta na Golije{nici kao i sprje~avanje parkiranja kamiona. Mje{tani su odlu~ni da, ukoliko se ove mjere ne provedu u datim rokovima, potpuno blokiraju cestu na toj dionici bez obzira na posljedice i mjere koje }e to R. Ag. izazvati.

U Srebrenici obilje`ena „Dje~ija nedjelja“

Stravi~na nesre}a u kojoj su tri osobe izgubile `ivot

odlu~nost da u potpunosti blokiraju komunikaciju na tom dijelu M-17 dok se ne izvedu svi radovi koji garantiraju elementarnu sigur-

nost za `ivote mje{tana, prolaznika i putnika. Mje{tani u dopisu zahtijevaju, najkasnije u roku od sedam dana, postavlja-

Djeca izra|ivala panoe koji ostaju u Narodnoj biblioteci

Radionice za osnovce i mali{ane iz obdani{ta
U sklopu obilje`avanja „Dje~ije nedjelje“, koja se obilje`ava od 4. do 8. oktobra, Narodna biblioteka Srebrenica organizirala je ~etverodnevne radionice za u~enike Osnovne {kole „Petar Petrovi} Njego{„, u~enike prvog i drugog razreda iz Poto~ara, te djecu iz Obdani{ta „Poletarac“. Violeta Simi}, diplomirani bibliotekar u Narodnoj biblioteci, ka`e da ova institucija ve} {estu godinu obilje`ava „Dje~iju nedjelju“ organiziraju}i radionice u kojima djeca pokazuju svoju kreativnost. Na ovom radionicama oni izra|uju panoe koji predstavljaju njihovo vi|enje svijeta i koji ostaju u trajnom vlaMe. S. sni{tvu Narodne biblioteke Srebrenica.

Pred po~etak grijne sezone u Zvorniku

Op{ta bolnica dobila novu kotlovnicu
Pribli`ava se po~etak grijne sezone koju Op{ta bolnica Zvornik spremno do~ekuje jer je zavr{ila kompletnu rekonstrukciju kotlovnice. - Kotlovnica stara vi{e od 35 godina napokon je oti{la u staro gvo`|e, a ura|ena je nova koja }e bolje i jeftinije zagrijavati prostorije stare ali i nove zgrade Op{te bolnice Zvornik, ukupno oko 6.000 metara kvadratnih ka`e Milorad Drljevi}, direktor Op{te bolnice. Nova koltovnica }e raditi na gas i lo`-ulje, a u nabavku novog kotla i rekonstrukciju kompletne grijne mre`e Op{ta bolnica ulo`ila je 100.000 KM koje je obezbijedila iz svojih i sredstava koje je dobila kao pomo} loM. M. kalne zajednice.

16

Dnevni avaz, petak, 8. oktobar/listopad 2010.

biznis

OCJENE Dun & Bradstreet, najstarija bonitetna ku}a na svijetu

Agrobanka: Osniva~ki kapital deset miliona eura

BiH zemlja s vrlo visokim rizikom za poslovanje
utje~u na investicijsku klimu
Kako je navedeno, D&B je BiH promijenio trend rejtinga iz stabilnog u padaju}i zbog visokog politi~kog rizika u zemlji, jer i dalje vladaju politi~ke prepirke o autonomiji Republike Srpske nakon izbora. D&B smatra da su se u posljednjih nekoliko mjeseci odnosi izme|u predstavnika dva entiteta u BiH zao{trili i da politi~ke tenzije negativno utje~u na investicijsku klimu u dr`avi.

Skup{tina akcionara srbijanske banke Odnosi izme|u predstavnika dva entiteta dodatno su zao{treni i politi~ke tenzije negativno

Osnivanje Agrobanke u RS
Skup{tina akcionara srbijanske Agrobanke donijela je na ju~era{njoj vanrednoj sjednici odluku o osnivanju Agrobanke u Banjoj Luci, saop}io je taj zajmodavac. Osniva~i Agrobanke u RS bit }e Agrobanka Beograd s udjelom od 80 posto akcija i Investiciono-razvojna banka RS (IRBRS) s 20 posto u~e{}a. Osniva~ki kapital nove banke je deset miliona eura, od ~ega }e Agrobanka osigurati osam miliona eura. Agrobanka Banja Luka radit }e na tr`i{tu Bosne i Hercegovine kao komercijalna banka koja }e obavljati sve vrste bankarskih poslova i bit }e otvorena za rad s privredom i gra|anima, ali }e poseban akcent staviti na kreditiranje poljoprivredne djelatnosti, prenosi B92.

Prepirke o autonomiji RS

U najnovijem izdanju publikacije „International Risk & Payment Review“, koja obuhvata rizike poslovanja u 132 dr`ave, najstarija bonitetna ku}a na svijetu Dun & Bradstreet (D&B) dodjeljuje Bosni i Hercegovini i dalje rejting DB6a, {to zna~i da je trend padaju}i.

Promjena trenda
Tim rejtingom BiH je svrstana u zemlje s vrlo visokim rizikom poslovanja, javlja bonitetna ku}a BonLine iz Zagreba, partnersko dru{tvo Dun & Bradstreeta, prenosi Fena.

Prognoza rasta
Zbog smanjene industrijske proizvodnje i slabe doBiH: Lo{e prognoze za ekonomiju na{e zemlje

Turska `eli sara|ivati s privrednicima u KS
Delegacija privrednika iz Turske posjetila je ju~er Privrednu komoru Kantona Sarajevo i s predsjednikom Komore Kemalom Grebom razgovarala o privrednoj saradnje. Grebo je prezentirao stanje u regiji, mogu}nosti, potencijale i prioritete ulaganja u KS te pozvao turske biznismene da ula`u u doma}e projekte. Kao polja mogu}e saradnje, istaknuti su gra|evinarstvo, poljoprivredna i prehrambena industrija, drvoprera|iva~ki i metalski sektor.

Slovenija na prvom mjestu
[to se ti~e regije, Slovenija ostaje na prvom mjestu s rejtingom DB2c, a slijede je Italija s rejtingom DB3a, Hrvatska s DB3d, Ma|arska s DB4a, Albanija s DB4a, Makedonija s DB4b i Srbija s rejtingom DB4d. Rejting se promijenio samo Vijetnamu, s DB4d na DB5a, a u svim ostalim zemljama ostao je isti.

ma}e potra`nje, D&B je revidirao prognozu rasta bruto doma}eg proizvoda (BDP) te tako ona iznosi nula za ovu godinu i 2,4 posto za idu}u godinu. Dun & Bradstreet je na-

jve}a i najstarija bonitetna ku}a na svijetu i postoji ve} 170 godina. Njene ocjene omogu}avaju brzo i efikasno smanjenje kreditnih rizika, a dostupne su svima u cijelom svijetu putem interneta.

oglasi

Dnevni avaz petak, 8. oktobar/listopad 2010. 17

18

Dnevni avaz, petak, 8. oktobar/listopad 2010.

biznis

FINANSIJE Zao{trava se verbalni rat zbog slabog juana

SAD upozoravaju Kinu Privredni rast u zbog valutne politike
Predvi|anja za narednu godinu

Evropi 3,1 posto
Zemlje Centralne i Isto~ne Evrope u brzom razvoju zabilje`it }e ove godine privredni rast od 3,7 posto, koji bi u narednoj godini trebao usporiti na 3,1 posto, javljaju agencije. Ovim je prognoza rasta za ovu godinu, koju je Me|unarodni monetarni fond dao proljetos, pove}ana za 0,8 posto, ali je prognoza za 2011. sni`ena za 0,3 procenta. U zemljama gdje je usporavanje privrede bilo manje izra`eno, kao {to je Poljska, i u onima gdje je bila solidna finansijska situacija kada je kriza nastupila, kao {to je Turska, privrede }e nastaviti ja~ati. No, u zemljama koje su pro{le kroz neodr`iv ekonomski bum, kao {to su Bugarska i Latvija, ili u zemljama koje imaju velike probleme s dugom, kao {to su Ma|arska i Rumunija, oporavak }e biti sporiji. Turska }e predvoditi privredni rast ove godine s rastom od 7,8, koji }e usporiti na 3,6 posto naredne godine. Na drugom mjestu je Poljska, jedina zemlja Evropske unije ~ija je privreda zabilje`ila porast 2009., za vrijeme krize, i te godine porasla za 1,7 posto.

Azijska zemlja ne dozvoljava rast kursa valute, {to joj daje prednost u izvozu na svjetsko tr`i{te Veliki izazov kojim }e se baviti du`nosnici G-20

Ameri~ki ministar finansija Timoti Gajtner (Timothy Geithner) upozorio je Kinu da otporom provo|enju valutne reforme riskira potkopavanja me|unarodnog ekonomskog rasta i saradnje te je pozvao ostale zemlje da se pridru`e Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama u stvaranju djelotvornog multilateralnog mehanizma za rje{avanje tog problema.

Globalno pitanje
Gajtner je istaknuo problem kineske valute kao jedan od izazova s kojima }e se baviti finansijski du`nosnici najrazvijenijih zemalja svijeta (G-20) na sastancima ovog mjeseca.

trebna je za odr`avanje sada{njeg oporavka od finansijske krize, koja je prije dvije godine skoro bacila svijet u depresiju. Mnoge zemlje predugo orijentiraju svoju privredu prema proizvodnji za izvoz, a ne prema potro{nji kod ku}e, ra~unaju}i na to da }e SAD uvesti mnogo vi{e roba i usluga nego {to su oni kupili na{ih - rekao je Gajtner. Prema njegovim rije~ima, zemlje koje se pretjerano oslanjaju na izvoz u SAD, za vlastiti rast morat }e promijeniti svoju politiku, ina~e }e usporiti globalni rast i za sve }e biti gore, prenose agencije.
Gajtner: Veliki rizik za svjetsku ekonomiju

Tr`i{te plemenitih metala

Trgovinski suficit
Zemlje koje hroni~no imaju velike trgovinske suficite, trebaju primijeniti politiku koja }e pove}ati njihovu doma}u potra`nju. Gajtner je rekao da velike ekonomije u nastajanju, naro~ito ona sa znatno potcijenjenom valutom, trebaju usvojiti fleksibilniji, vi{e tr`i{no orijentiran sistem deviznog kursa.

Zlato u Aziji sko~ilo Zabrinutost Evropske unije na 1.356,50 dolara
Evropska unija (EU) najve}i je trgovinski partner Kine, ve}i i od SAD. Tokom prve polovine godine, kada je, zbog pada vrijednosti eura, izvoz na kinesko tr`i{te bio u usponu, Evropljani su {utke prati-

li kinesko-ameri~ki rat zbog vrijednosti juana. No, rast ekonomije sada ponovo usporava, a euro ja~a pa se i u EU ~uju glasni zahtjevi da se izvr{i ve}i pritisak na Kinu kako bi revalvirala juan.

Gajtnerova izjava predstavlja novo zao{travanje u verbalnom ratu izme|u Va{ingtona i Pekinga zbog kineskog juana, ali i signal da SAD taj, uglavnom bilateralni spor `ele da pretvore u globalno pitanje. - Najve}i rizik za svjetsku ekonomiju je podba~aj rasta najve}ih privreda. Promjena u obrascu globalnog rasta po-

Agencija Fitch Ratings

Zavr{en prvi krug dokapitalizacije

Irskoj sni`en rejting
Zlato ve} mjesecima ru{i rekorde u cijeni

Vrijednost zlata ponovno je na rekordnom nivou, a rast prate i ostali plemeniti metali. Na azijskom tr`i{tu sko~ila je na 1.356,50 dolara za finu uncu (31,1 gram) s obzirom na to da investitori jo{ nisu sigurni u tempo oporavka, kao ni u stabilnost nacionalnih valuta.

Zlato ve} mjesecima neprestano ru{i rekorde u cijeni zbog nepovoljne globalne finansijske situacije. Jedan od razloga je i sve slabiji dolar, koji je, u odnosu na japanski jen, pao na najni`i nivo u posljednjih 15 godina, a u odnosu na euro, na najgorem je nivou u posljednjih osam mjeseci.

Agencija Fitch Ratings snizila je kreditni rejting Irske navode}i kao razlog pote{ko}e u smanjivanju rekordno visokog bud`etskog manjka, najvi{e tro{kove stabilizacije bankovnog sektora u Evropi i nesiguran ekonomski oporavak, javljaju agencije. Fitch je Irskoj snizio rejting s AA- na A+ nadovezav{i se na sli~an ovosedmi~ni potez konkurentske agencije Moody’s, koja je ir-

ski rejting snizila ipak samo na AA2. Standard & Poor’s je, tako|er, bio blag sniziv{i irski rejting na AA-. Vijest o najnovijem sni`enju irskog rejtinga imala je trenutni negativni u~inak na irske tro{kove zadu`ivanja na me|unarodnim tr`i{tima obveznica te su prinosi koje ulaga~i sada tra`e za kupovinu irskih 10godi{njih dr`avnih obveznica, porasli na 6,4 posto prvi put u ovoj sedmici.

Gorenje: Prodalo 16,43 posto dionica

Berzanski barometar za 7. 10. 2010. godine

Gorenje prikupilo 4,1 milion eura
U prvom krugu dokapitalizacije, od 15. septembra do 4. oktobra, slovensko Gorenje prodalo je 16,43 posto ponu|enih dionica. Kako je navedeno u saop}enju Gorenja, dionice su upisala i uplatila 583 fizi~ka i pravna lica pa je slovenski proizvo|a~ ku}anskih aparata prikupio 4,1 milion eura, prenose agencije. Preostalih 1,56 miliona dionica, koje nisu upisane i upla}ene u prvom krugu, Gorenje }e u drugom dokapitalizacijskom krugu ponuditi svim dioni~arima koji su na dan objave prospekta o pove}anju kapitala bili upisani u dioni~ku knjigu. Drugi krug trajat }e 15 dana, od danas do 22. oktobra.

Euro/dolar 1,3973 Nafta 83,65 po barelu Zlato 1.356,70 $ po unci 0,17% 0,80% 0,31%

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,380513 1,381686 26,656562 0,079572 0,261657 0,713767 1,694996 0,565032 0,241363 0,209310 1,454298 0,984180 2,230539 1,396521 0,046926 1,839999 1,955830 1,383973 1,385149 26,723370 0,079771 0,262313 0,715556 1,699244 0,566448 0,241968 0,209835 1,457943 0,986647 2,236129 1,400021 0,047044 1,844611 1,955830 1,387433 1,388612 26,790178 0,079970 0,262969 0,717345 1,703492 0,567864 0,242573 0,210360 1,461588 0,989114 2,241719 1,403521 0,047162 1,849223

Irska: Nesiguran ekonomski oporavak

Podaci japanskog ministarstva finansija

Devizne rezerve na rekordnom nivou
Japanske devizne rezerve dostigle su u septembru rekordni nivo nakon {to je japanska centralna banka intervenirala na tr`i{tima valuta prvi put u vi{e od {est godina. Bilje`e}i rast ~etvrti mjesec zaredom, japanske devizne rezerve dosegnule su u septembru 1,11 biliona dolara, {to je za 39,45 milijardi dolara vi{e nego prethodnog mjeseca, objavilo je ministarstvo finansija. Prija{nji rekordni nivo, od 1,07 biliona dolara, zabilje`en je u novembru pro{le godine. Japan je 15. septembra kupovao dolare i prodavao jene poku{avaju}i oslabiti vrijednost jena, ~iji uzlet u posljednje vrijeme predstavlja veliki rizik izvozno orijentiranoj privredi.

biznis

Dnevni avaz, petak, 8. oktobar/listopad 2010.

19

20

Dnevni avaz, petak, 8. oktobar/listopad 2010.

crna hronika

BANJA LUKA U poku{aju iznude novca

Zapaljeni „golf“ ukraden u Sanskom Mostu

(Foto: M. Dedi})

Na podru~ju Sanskog Mosta i Klju~a

Koljan~i} otet, te{ko pretu~en i izba~en iz automobila u jarak
Prona|en u Rami}ima sav u krvi s brojnim povredama po glavi i tijelu Policija identificirala napada~e, od kojih je jedan uhap{en
Stanislav Koljan~i} (45) zvani Kolja iz Banje Luke, za kojim je policija prekju~er tragala nakon {to je prijavljen njegov nestanak i na|en njegov automobil „mercedes S klase“ s tragovima krvi i o{te}enjima od metka, prona|en je preksini} oko 23 sata u mjestu Rami}i kod Banje Luke.

Policija rasvijetlila vi{e kra|a i uhapsila lopove
Kradljivci se ne libe i da zapale ukradena vozila
Pripadnici Odjela kriminalisti~ke policije Tre}e policijske uprave u Sanskom Mostu uspjeli su rije{iti nekoliko krivi~nih djela te{ke kra|e automobila i drugih stvari na podru~ju op}ina Sanski Most i Klju~.

Dolaze sa strane
U no}i sa 27. na 28. septembar ukraden je „golf 2“ vlasni{tvo M. Z. iz Sanskog Mosta, a ovo vozilo prona|eno je zapaljeno na u{}u rijeke Dabra u Sanu. Policija je operativnim radom uspjela suziti krug osumnji~enih te je ubrzo uhvatila Adnana Bekirova (25), Jasmina Veli}a (21) i maloljetnog 17-godi{njeg E. K., sva trojica iz Sanskog Mosta. Trojka je priznala da je iz ku}e O. K. u Sanskom Mostu koriste}i ukradeno vozilo odnijela TV plazmu koji su potom prodali u Klju~u. Na podru~ju naselja Sanica u op}ini Klju~, nepoznati lopovi ukrali su dva „golfa“ vlasni{tvo M. K. i F. H. „Golf“ vlasnika M. K. poslu`io im je da prevezu ukradeno tele, ali se automobil pokvario pa su ga ostavili u naselju Vrelo, gdje ga je policija i prona{la. Nakon toga, vratili su se u Sanicu i ukrali drugi „golf 2“ u koji su stavili ukradeno tele. Policija je saznala da na podru~ju naselja Sanica ve} du`e vremena borave osobe

Prevezen u bolnicu
Koljan~i} je, kako saznajemo, bio pretu~en, krvav i polusvjestan, te je prevezen u banjalu~ki Klini~ki centar, odakle je potvr|eno da je primljen s povredama glave, lica i grudnog ko{a. - Bio je doslovno „ubijen“ od batina, krvav po cijelom tijelu i s podlivima i rasjekotinama po licu. Prema dosada{njim saznanjima, navodno je motiv ovog napada na njega bio poku{aj iznude novca. Dosada{njom istragom do{lo se do informacija da ga je napalo vi{e osoba iz Banje Luke, koje su ga primorale da se odveze na parking bazena u [eheru, gdje je kasnije i prona|en njegov automobil. Tokom policijskog uvi|aja ustanovljeno je da je automobil bio zaklju~an, dok

Pijali}: Saradnja s gra|anima

s podru~ja op}ina Zenica i Travnik, a koje se mogu dovesti u vezu sa izvr{enjem ovih krivi~nih djela.

U „mercedesu“ otetog Koljan~i}a prona|eni otisci napada~a

Vra}eni vlasnicima
Uz koordinaciju i suradnju sa MUP-om ZDK i MUP-om SBK prona|eni su Enver [i{i} (52) i Vernes Im{irevi} (33) iz Travnika. Ukradeni „golf 2“ i tele vra}eni su vlasnicima. Zbog sumnje da su po~inili produ`eno krivi~no djelo te{ke kra|e, Tu`ila{tvu USK bit }e dostavljen izvje{taj o po~injenom krivi~nom djelu. Ferid Pijali}, na~elnik Tre}e policijske uprave u Sanskom Mostu, isti~e izuzetnu saradnju s gra|anima, koja je doprinijela rasvjetljavanju navedenih krivi~nih djela, ali i uspje{nu koordinaciju aktivnosti izme|u MUP-ova i policijskih stanica u FBiH. M. D.

su iznutra na sve strane bili tragovi krvi, ~ak i otisci prstiju osumnji~enika. Provjerom njihovog mjesta stanovanja ustanovljeno je da su u bijegu - ispri~ao nam je izvor koji je uklju~en u istragu. Kako saznajemo, policija je ve} identificirala osumnji~ene za ovu otmicu, ~iji je cilj bio iznuda novca od Koljan~i}eve porodice s obzirom na to da se radi o osobi koja u vlasni{tvu ima nekretnina vrijednih vi{e miliona maraka, a bio je i

vlasnik poznatog no}nog kluba „Kajak“ u Banjoj Luci.

Oficir s otmi~arima
Iz CJB Banja Luka ju~er nisu `eljeli iznositi detalje o ovom slu~aju, isti~u}i samo da je istraga u toku, ali, kako saznajemo, ve}ina osumnji~enih `ivi u banjalu~kom naselju Bud`ak, od kojih je jedan ~ak i biv{i vojni oficir. Nezvani~no je re~eno da je jedna osoba privedena, dok se za ostali-

ma traga. Nakon {to su ga kidnapovali i pretukli u automobilu u banjalu~kom naselju [eher, te ga jedan dan dr`ali zato~enog, odvezli su ga u Rami}e i tu izbacili pored ceste. Koljan~i} je na tom mjestu ugledao mje{tane koji su prolazili putem te ih pozvao, nakon ~ega su obavijestili i policiju. Na licu mjesta uvi|aj su obavili krim-inspektori CJB Banja Luka i istra`ioci Specijalnog tu`ila{tva RS. B. S.

Je`inci kod Srebrenika

Autobus se zabio u parkirani traktor
Na magistrralnom putu Tuzla - Ora{je, u Je`incu kod Srebrenika, ju~er ujutro se dogodila saobra}ajna nezgoda u kojoj samo zahvaljuju}i spletu sretnih okolnosti niko nije povrije|en. U nezgodi su u~estvovali autobus „mercedes“ (660-A-340) kojim je upravljao D`evad H. iz Tuzle i traktor „massey-ferguson 2680“ bez registarskih oznaka. Prema izjavama o~evidaca, do nezgode je do{lo kada je voza~ autobusa kre}u}i se prema Tuzli iz jo{ neutvr|enih razloga skrenuo s kolovoza i u punoj brzini udario u traktor koji je bio parkiran u krugu vulkanizerske radnje s desne strane puta. Od siline udara te{ki traktor se okrenuo u suprotnom pravcu, dok se autobus zaustavio oko 30 metara dalje od mjesta udesa. Na oba vozila pri~injena je velika materijalna {teta, a zahvaljuju}i ~injenici da u parkiranom traktoru nije bilo nikoga, kao i tome da u autobusu nije bilo putnika, u ovoj te{koj nezgodi niko nije stradao. Uvi|aj na licu mjesta obavili su pripadnici Odjela kriminalisti~ke policije O. M. PS Srebrenik.

Hrastovi kod Bilalovca

Ukradeno 200 kilograma bakra
Nepoznate osobe su iz magacina Vejsila Musi}a u Hrastovima kod Bilalovca, ~lana Predsjedni{tva OO SBB BiH Kiseljak, ukrale 200 kilograma bakra. - Lopovi su me o{tetili za 2.000 KM, a pored toga {to ukradu robu, o{tete i objekt. Nije ovo prvi put da sam pokraden. Nedavno mi je oplja~kan i stan i tada mi je pri~injena velika materijalna {teta. Ne znam za{to to ba{ meni ~ine, poznat sam kao humanista i sretan sam kada nekome pomognem - ka`e D`. S. Musi}.

Musi}: [teta oko 2.000 KM

Te{ko o{te}ena oba vozila

(Foto: O. Mujki})

„Golfom“ oborila pje{aka
Pje{ak S. ]. iz Miljanovaca te`e je povrije|en u saobra}ajnoj nezgodi koja se dogodila prekju~er na lokalnom putu u mjestu Miljanovci kod Te{nja. Pje{aka je udario „golf“ (E23-A-832), kojim je upravljala E. ]. iz Te{nja.

Trojica mu otela novac i mobitel
U MUP Kantona Sarajevo prekju~er je do{ao K. J. iz Sarajeva i prijavio da su mu u ulici Muhameda ef. Pand`e trojica nepoznatih po~inilaca oteli novac i mobitel, a zatim pobjegli. O svemu je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a policija traga za razbojnicima.

Uhva}en s paketi}em marihuane
U sarajevskoj ulici @rtava fa{izma policajci su uhapsili D`. E. (20) iz Sarajeva nakon {to su mu prilikom pretresa prona{li paketi} s marihuanom. O svemu je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a protiv osumnji~enog bit }e podnesena krivi~na prijava.

crna hronika

Dnevni avaz, petak, 8. oktobar/listopad 2010.

21

Kantonalni sud Sarajevo

SARAJEVO Presuda za zlo~in po~injen u Beogradu

Za svirepo ubistvo troje ro|aka 33 godine zatvora
Damir Crnjani (24) progla{en krivim za ubistva tetke Gordane (42) i tetka Zorana (49) Sitarice, te njihove k}erke Zorice (23) Zapalio ku}u da prikrije tragove

Ku~evi}u potvr|ena kazna za {amaranje
Apelaciono vije}e Kantonalnog suda u Sarajevu potvrdilo je presudu Op}inskog suda u Sarajevu kojom je Tasim Ku~evi} u junu pro{le godine osu|en na dvije godine i ~etiri mjeseca zatvora zbog nasilni~kog pona{anja, odnosno {amaranja Safije Mahmutovi} u krugu Suda BiH, potvrdio nam je sekretar Kantonalnog suda Slobodan Nikoli}. Safiji Mahmutovi} nanesene su lak{e povrede, a slu~aj su snimile televizijske kamere, {to je izazvalo `estoko reagiranje javnosti.

Ku~evi}: Na izdr`avanju kazne

Ku~evi} se ve} nalazi na izdr`avanju kazne od 12 godina zatvora zbog organiziB. C. ranja prostitucije.

Tu~a u Banjoj Luci

Isje~en razbijenom fla{om po stomaku
Nevenko \aji} iz Banje Luke zadobio je preksino} oko 1.30 sati te{ke tjelesne povrede kada su ga dvojica mladi}a napala ispred kafi}a u Banjoj Luci, te mu nanijeli ubodne rane staklenom fla{om u predjelu stomaka. Kako saznajemo iz baobojica iz Banje Luke. Nakon verbalnog i fizi~kog sukoba sa \aji}em, uzeli su fla{u, razbili je te ga uboli i porezali u predjelu stomaka. Svi u~esnici, kako saznajemo, bili su u alkoholiziranom stanju. - Na licu mjesta obavljen je uvi|aj, a motiv za sada ni-

Optu`eni bez emocija saslu{ao izricanje presude

(Foto: M. Kadri})

Damir Crnjani (24) ju~er je u Kantonalnom sudu u Sarajevu nepravomo}no osu|en na dugotrajni zatvor u trajanju od 33 godine zbog ubistva iz koristoljublja troje ro|aka Sitarica 14. jula 2007. godine u Beogradu. Presudu, koja je sigurno jedna od najve}ih izre~enih na ovom sudu, donijelo je Sudsko vije}e kojim je predsjedavala sutkinja Dalida Burzi}. Optu`enome je produ`en pritvor za narednih devet mjeseci.

Koristio sjekiru
Sud je ustvrdio da je Crnjani svojoj tetki Gordani Sitarica (42) sjekirom zadao

12 rana, a 49-godi{njem tetku Zoranu 22 rane, te je za njihova ubistva dobio po 28 godina zatvora. Optu`eni je sa 20 udaraca sjekirom ubio i njihovu k}erku Zoricu (23) koju je sa~ekao da do|e ku}i, te je usmrtio kako bi prikrio ubistvo njenih roditelja. Za Zoricino ubistvo izre~ene su mu 33 godine zatvora, koliko na kraju iznosi i jedinstvena kazna zatvora. Utvr|eno je da je optu`eni Crnjani poslije zapalio tijela u njihovoj ku}i kojom prilikom su nastradala i tri psa porodice Sitarica. Iz ku}e je uzeo 4.700 eura i 1.500 {vicarskih franaka, te ~etiri mobitela i tri fotoaparata.

Nakon toga se taksijem vratio u Sarajevo, gdje je kupio BMW, u ~ijem gepeku je policija prona{la stvari uzete iz ku}e Sitarica. Svojoj porodici je pre{utio da je bio u Beogradu u vrijeme zlo~ina. Sud nije prihvatio tezu da se Crnjani slu~ajno zatekao u Beogradu u vrijeme ovih de{avanja. Sutkinja Burzi} je u obrazlo`enju presude istakla da odluka nije donesena na osnovu Crnjanijevog priznanja u Tu`ila{tvu BiH odmah poslije hap{enja u Sarajevu, nego na osnovu ~vrstih dokaza predo~enih tokom su|enja. Istaknuto je da je BiH preuzela ovaj kri-

vi~ni postupak na molbu Republike Srbije.

Vra}en u pritvor
Osim BMW-a, Crnjaniju je oduzeto 1.900 eura, 1.500 {vicarskih franaka, 980 KM, TV plazma, plejstej{n, dva d`ojstika, tri fotoaparata i tri mobitela. Optu`eni Crnjani ju~er je mirno saslu{ao presudu, nakon ~ega je vra}en u sarajevski pritvor. Kantonalna tu`iteljica Suada Salki} kazala je da je zadovoljna {to je dokazano ovako te{ko krivi~no djelo, dok je Crnjanijev branilac, advokat Muhidin Kapo najavio `albu Vrhovnom sudu BiH. B. C.

Mjesto obra~una ispred kafi}a

(Foto: M. Lugi})

njalu~ke policije, sukob izme|u dvije grupe mladi}a dogodio se ispred ugostiteljskog objekta „262“ u ulici Vojvode Stepe Stepanovi}a u ovom gradu, a \aji}a su napali 18-godi{nji Milan Mali} i maloljetni D. S.,

je poznat. Slijedi utvr|ivanje pojedina~ne odgovornosti u~esnika u doga|aju i podno{enje izvje{taja nadle`nom tu`ila{tvu protiv odgovornih - kazala je portparol CJB Banja Luka GoB. S. spa Arsenovi}.

Kami~ani kod Prijedora

Provaljeno u po{tu u Bilalovcu

Stravi~an sudar bez te`e povrije|enih
Jovan Ni{evi} (52) iz Prijedora, voza~ „ford caddyja“ koji je prekju~er nakon sudara s „ladom“ kojom je upravljao Radomir [amara (54) iz Ljubije kod Prijedora zavr{io u jarku u Kami~anima pored magistralnog puta Prijedor - Banja Luka, ka`e da je pravim ~udom ostao `iv i nepovrije|en. - Vozio sam u pravcu Prijedora dozvoljenom brzinom kad sam u jednom trenutku ugledao „ladu“ koja je tokom pretjecanja pre{la u moju traku. Poku{ao sam da pobjegnem i izbjegnem direktan sudar, ali nije vrijedilo. Nakon silovitog udara i prevrtanja zavr{io sam u jarku pored ceste. Mislim da sam nekoliko minuta bio bez svijesti i ne mogu da vjerujem da sam pro{ao tek sa nekoliko ogrebotina i neznatnom povredom ruke jer mi je auto potpuno uni{ten kazao je Ni{evi}. U policiji u Prijedoru saznajemo da je do nesre}e do{lo u trenutku kada je voza~ „lade“, najvjerovatnije usljed neprilago|ene brzine i preticanja, pre{ao na suprotnu stranu kolovoza i prednjom lijevom stranom auta udario u „caddyja“ koji mu je dolazio iz suM. Z. protnog pravca.

Lopove u plja~ki omeo alarm
Nepoznati lopovi u no}i s petog na {esti oktobar obili su prostorije po{tanske ispostave u Bilalovcu koja se nalazi u prizemlju Doma Mjesne zajednice Bilalovac kod Kiseljaka. Provalnici su u po{tu u{li kroz prozor s kojeg su prethodno skinuli re{etke. Po{to ih je omeo ala(Foto: D`. Softi}) rm koji je povezan s Policijskom stanicom Kiseljak, nisu uspjeli ni{ta ukrasti te su isko~ili kroz prozor i pobjegli. Uvi|aj su izvr{ili slu`benici „BH Po{te“, kao i pripadnici PS Kiseljak, a po{ta u srijedu nije radila pa je njen upravnik Nezir Brki}, voze}i se na po{tanskom motociklu, Bilalov~anima uru~ivao pisma i ra~Po{ta u Bilalovcu: Pobjegli bez plijena une. D`. S.

Caddy zavr{io prevrnut u jarku

(Foto: D. Stojni})

Ukratko

22
HRVATSKA Istraga u slu~aju „Fimi media“

Dnevni avaz, petak, 8. oktobar/listopad 2010.

globus

Buldo`eri uveliko ravnaju zemlji{te

(Foto: AFP)

U toku gradnja 350 stanova
TEL AVIV - Nepune dvije sedmice otkako je istekao moratorij na izgradnju, u jevrejskim naseljima na okupiranoj Zapadnoj obali gradi se 350 stambenih jedinica, objavio je izraelski list „Haaretz“. List isti~e da se gradi {irom Zapadne obale i navodi imena naselja u kojima buldo`eri uveliko ravnaju zemlji{te. Jedan od lidera jevrejskih naseljenika izjavio je da se nakon deset propu{tenih mjeseci situacija vra}a u normalu, aludiraju}i na ~injenicu da je moratorij trajao od novembra pro{le godine do 26. septembra.

Akcija protiv Sanadera mo`e se o~ekivati u roku od mjesec
Jedan od istra`itelja kazao kako je jasno da iza Mladena Bari{i}a stoji biv{i premijer Ivo Sanader Primjena instituta oprosnice
Jedan od istra`itelja koji rade na slu~aju „Fimi media“ u Hrvatskoj izjavio je za „Jutarnji list“ kako je posve jasno da „iza Mladena Bari{i}a stoji biv{i hrvatski premijer Ivo Sanader“, te da }e istra`ni tim to nastojati dokazati „u razmjerno kratkom vremenu“. HEP-a Ivana Mravka, koji se u svom iskazu tek posredno izjasnio o Sanaderu.

Izvla~enje novca
S obzirom na to da su istra`itelji uvjereni kako je Sanader pravi organizator i naredbodavac izvla~enja novca iz javnih preduze}a, oni se sada `ele uvjeriti {ta je sve Mravak znao o ulozi biv{eg premijera. Druga, va`nija oprosnica mogla bi se odnositi na samog Bari{i}a, biv{eg {efa Carine i nekada{njeg blagajnika HDZ-a. Nakon svega, postavlja se pitanje ponovnog odlaska Sanadera van Hrvatske. - To ne bi ni{ta promijenilo. Zapadnim dr`avama je stalo da se problem dr`avne korupcije u Hrvatskoj {to prije rije{i. Sakupimo li dovoljno dokaza protiv Sanadera, njega niko na Zapadu ne}e poku{ati za{tititi - rekao je istra`itelj.

Uhap{eni policajci zbog pobune
KITO - Ministar unutra{njih poslova Ekvadora Gustavo Jalk izjavio je da je uhap{eno 46 policajaca zbog sumnje da su u~estvovali u pro{losedmi~nom protestu policijskih slu`benika protiv predsjednika Rafaela Koreje (Corea). U nemirima koji su uslijedili ubijeno je osam ljudi {irom ju`noameri~ke dr`ave. Ministar je rekao i da tu`ioci imaju snimke koji ukazuju da je pobuna daleko prevladala spontani revolt policajaca, nezadovoljnih novim zakonom kojim su im oduzeti bonusi.

Kontrolne ~injenice
Na pitanje u kojem se konkretnom vremenskom roku mo`e o~ekivati akcija protiv Sanadera, kolege iz „Jutarnjeg“ dobile su krajnje konkretan odgovor. - Vjerujem da }e se sve odigrati u narednih 30 dana. Nema razloga za odugovla~enje. Ja vam, razumije se, ne mogu re}i da }e Sanader sigurno biti uhap{en. No, ako bude uhap{en, to bi se moglo dogoditi u nerednih 30 dana - kazao je neimenovani istra`itelj. U slu~aju sakupljanja dokaza protiv Sanadera dr`ava

Sanader: Zapad ga ne}e {tititi

Vatikan spreman za istragu
VATIKAN - Vatikan je saop}io kako je spreman za slu`benu istragu o tome da su sve}enici u Irskoj seksualno zlostavljali djecu, prenose agencije. Inspektori iz SAD, Velike Britanije i Kanade, koje je imenovao Papa, zavr{ili su vi{ednevni sastanak sa zvani~nicima Vatikana i poglavarima ~etiri irske biskupije koje su predmet istrage, navedeno je u saop}enju Vatikana.

Uspje{no lansirana ruska raketa
MOSKVA - Sa ruske atomske raketne podmornice „Dmitrij Donski“ ju~er je uspje{no izvr{eno 13. lansiranje interkontinentalne balisti~ke rakete „topuz“. Raketa je lansirana iz Bijelog mora i uspje{no je dostigla cilj na poligonu Kura na Kam~atki, precizira se u saop}enju. Agencija Itar-Tass podsje}a da je od prethodnih 12, tek pet testiranja bilo uspje{no. Ministar odbrane Anatolij Ser|ukov najavio je 17. septembra u Va{ingtonu da se do kraja godine planiraju jo{ tri uzastopna testa „topuza“.

}e primijeniti, i ve} primjenjuje, institut oprosnice. Oprosnica je dokument koji omogu}ava ni`erangiranom u pojedinoj istrazi da se izvu~e bez kaznenih sankcija ako prezentira vjerodostojne podatke o osobi vi{erangiranoj u pojedinoj istrazi. Vjerodostojnost za oprosnicu dobiva se s drugim, „kontrolnim“ ~injenicama u

istrazi. Ako se iskaz ni`eosumnji~enog poka`e ta~nim, ta osoba postaje saradnik istra`nih tijela i dobiva dokument u kojem se posve nedvosmisleno ka`e da je dr`ava ne}e goniti zbog kaznenih djela koja su predmet pojedine istrage i optu`nice. Hrvatski organi trenutno rade na barem dvije oprosnice. Prvi je slu~aj predsjednika

Istraga o politi~koj pozadini ubistva premijera \in|i}a

Tad`ikistan

Svjedo~ili „zemunci“ Kalini} i Simovi}
Specijalno tu`ila{tvo za organizirani kriminal u Srbiji objavilo je kako ima napretka u pretkrivi~nom postupku za politi~ku pozadinu ubistva premijera Zorana \in|i}a nakon saslu{anja svjedoka i analize svih dokaza izvedenih na su|enju za ubistvo {efa vlade. U Tu`ila{tvu se nisu htjeli izja{njavati o detaljima ovog postupka, navode}i da to ne mogu raditi zbog interesa istrage. Me|utim, kako „Blic“ saznaje od izvora upoznatog s istragom, nedavno uhap{eni pripadnici „zemunskog klana“ Milo{ Simovi} i Sretko Kalini} svjedo~ili su o politi~koj pozadini ubistva \in|i}a i pobuni „crvenih beretki“. jek za ispitivanje politi~ke pozadine ubistva premijera general Aco Tomi}, koji je bio {ef vojne obavje{tajne slu`be u vrijeme pobune. - Milorad Ulemek Legija i Du{an Spasojevi} susreli su se s Tomi}em tokom pobune 12. novembra 2001. Tomi} ih je bukvalno podstrekao da istraju u pobuni. Zanimljivo je da su istog dana Tomi} i Neboj{a Pavkovi} otputovali u Moskvu - ka`e Popovi}. Tomi} je bio uhap{en u vrijeme „Sablje“ i bio je optu`en za pomaganje ubicama premijera, me|utim, Specijalno tu`ila{tvo je odustalo od krivi~nog gonjenja. O njegovim sastancima s Legijom i Spasojevi}em govorili su i svjedoci saradnici.

Pogibije vojnika u dva incidenta
Trideset ~etiri vojnika jedne elitne jedinice nacionalne garde u Tad`ikistanu poginula su u dva incidenta tokom operacije izvedene protiv pobunjenika. Vojne vlasti ove zemlje saop}ile su preksino} da su ~etiri vojnika poginula u padu helikoptera Mi-8. Jedan vojni izvor je potom izjavio za agenciju AFP da je u padu letjelice poginulo 28 pripadnika elitne jedinice i nacionalne garde. Osim toga, {est vojnika nacionalne garde izgubilo je `ivot rukuju}i granatom koja je slu~ajno eksplodirala, precizirao je jedan vojni izvor za agenciju AFP .

Poplave odnijele 140 `ivota

Ulemek: Susret s Tomi}em

Advokat Sr|a Popovi}, zastupnik Ru`ice \in|i}, kazao je da je klju~ni ~ov-

Put Srbije ka EU

Saop}enje premijera Netanjahua

Hajnan: Evakuirano 550 sela

Ocjena Bramerca klju~na za Holandiju
i klizi{ta, zbog kojih je u provinciji Hajnan evakuirano 550 sela, a hiljade ljudi ostale su bez krova nad glavom. U proteklih sedam dana u nekim gradovima voda je prekrila ulice i o{tetila puteve. Holandski parlamentarac Han ten Broke izjavio je da }e na stav njegove dr`ave o tome ho}e li dati zeleno svjetlo za sljede}i korak Srbije na putu ka Evropskoj uniji utjecati posljednja ocjena saradnje Srbije s Ha{kim tribunalom koju je izrekao glavni tu`ilac Ser` Bramerc (Serge Brammertz). U tom smislu ne}e biti mogu}e vr{iti pritisak na Holandiju, izjavio je Ten Broke za Radio Slobodna Evropa.

Ples vojnika pred zarobljenicom sramota za vojsku i Izrael
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) ozna~io je trbu{ni ples vojnika pred zarobljenom Palestinkom, koji je objavljen putem interneta, sramotom za vojsku i dr`avu. On se osvrnuo i na ~itav niz sli~nih incidenata tokom pro{le godine, upozoriv{i da naru{avaju ugled Izraela u inozemstvu. U saop}enju Netanjahua navedeno je da takvi snimci izazivaju „neprihvatljivu povredu ljudskog dostojanstva Palestinaca, sramote izraelsku vojsku i izazivaju me|unarodnu {tetu“.

PEKING - Najgore poplave u posljednjih 50 godina u Aziji odnijele su skoro 140 `ivota i primorale 130.000 Kineza na evakuaciju, objavile su ju~er agencije. Vi{ednevni pljuskovi na jugu Kine izazvali su poplave

oglasi

Dnevni avaz

petak, 8. oktobar/listopad 2010.

23

24

Dnevni avaz, petak, 8. oktobar/listopad 2010.

globus

SAD Iako su glasine demantirane u Va{ingtonu

Najve}a ekolo{ka katastrofa u historiji SAD

Pri~a o rokadi Klinton i Bajdena i dalje aktuelna
Mnogi tvrde da bi ulazak ameri~ke dr`avne tajnice u Obaminu predsjedni~ku kampanju 2012. mogao probuditi demokratsku bazu
(Od specijalnog dopisnika „Dnevnog avaza“ iz Njujorka)
Iako je Hilari Klinton (Hillary Clinton) to ve} demantirala, u Va{ingtonu se ponegdje jo{ ~uju glasine o mogu}oj „promjeni {e{ira“ izme|u dr`avne tajnice i aktuelnog potpredsjednika SAD D`ozefa Bajdena (Joseph Biden). I Bijela ku}a je negirala mogu}nost da Klinton postane nova potpredsjednica, a da Bajden preuzme mjesto {efa diplomatije, ali to ne smiruje medijske analiti~are. „zakuhao“ poznati novinar Bob Vudvord (Woodward), autor nove knjige „Obamini ratovi“, kojem Amerika posebno vjeruje. On je na CNN-u prije nekoliko dana najavio mogu}nost takve „rokade“. Glavni savjetnik lidera SAD Baraka Obame (Barack), biv{i i budu}i {ef njegove predsjedni~ke kampanje, Dejvid Akselrod (David Axelrod) po`urio je odmah demantirati novinarskog veterana Vudvorda, rekav{i da je Bajden „spektakularan potpredsjednik“ i da Klinton odli~no obavlja svoj posao. Ipak, o~ito je da se radi o izjavi koja ima za cilj i ga{enje potpaljene medijske vatre. No, iako su i neki drugi Obamini savjetnici ovu ideju nazvali „suludom“, ameri~ki novinari se ne predaju lako, ra~unaju}i da tamo gdje ima dima, ima i vatre.

Izvje{taj o katastrofi u Meksi~kom zaljevu

Bijela ku}a potcijenila obim istjecanja nafte
Ameri~ka administracija blokirala je napore nau~nika da javnosti saop}e istinu o tome koliko obimno mo`e biti istjecanje nafte u Meksi~ki zaljev, {to, zajedno s jo{ nekim gre{kama, otvara pitanje njene kompetentnosti tokom krize, zaklju~uje se u ju~er objavljenom preliminarnom izvje{taju. U izvje{taju specijalne komisije, koju je imenovao predsjednik SAD Barak Obama (Barack), konstatira se da je Bijela ku}a, nakon eksplozije na naftnoj plaftormi „Deepwater Horizon“ u Meksi~kom zaljevu, 20. aprila, pogre{no procijenila obim istjecanja nafte iz podmorskog izvora, a da su Obamini savjetnici u izjavama medijima nastojali da te podatke dodatno umanje. U izvje{taju se prvi put navodi da je Bijela ku}a direktno bila uklju~ena u kontroliranje informacija, nastoje}i prenijeti poruku da je ona, a ne kompanija BP nadle`na za ono {to je kasnije postalo najve}a ekolo{ka katastrofa u ameri~koj historiji. U eksploziji u Meksi~kom zaljevu poginulo je 11 radnika, istjecanje nafte zaustavljeno je 15. jula, a do tada je u more iscurilo 206 miliona galona nafte.

Vudvordova najava
Mnogi od njih tvrde da bi jedino ulazak Klinton u Obaminu predsjedni~ku kampanju 2012. mogao probuditi obamrlu demokratsku bazu, razo~aranu neispunjenim obe}anjima. Moglo bi se re}i da je sve

Bajden i Klinton: [pekulacije o promjeni funkcija

Planovi francuske vlade

Izmjene spornog reformskog zakona
Francuska vlada predlo`it }e izmjene spornog reformskog zakona o penzijama koje }e se odnositi na `ene koje prestaju raditi nakon {to su dobile troje ili vi{e djece, te na roditelje koji imaju hendikepiranu djecu, a pojedine takse bit }e uve}ane radi pokrivanja tro{kova, saop}ila je ju~er kancelarija francuskog predsjednika Nikolasa Sarkozija (Nicolas Sarkozy). Te izmjene ko{tat }e 3,4 milijarde eura, koje }e biti finansirane pove}anjem taksi na dobit od prodaje imovine, prenosi Reuters. Prema najavljenom planu, u punu starosnu penziju

Poslovi na Balkanu
I novinar Roj Gatmen (Roy Gutman) u nedavnom razgovoru za „Dnevni avaz“ sugerirao je kako je Bajdenu dodijeljeno previ{e posla, uklju~uju}i okon~anje rata u Iraku, pa je on donekle zapostavio poslove na Balkanu. No, Bajden u Va{ingtonu i dalje kotira kao vjerodostojan politi~ar, bez dlake na jeziku, {to je pokazao i u dugogodi{njem o~itovanju prema agresiji u BiH i ostalim ratovima na Balkanu.

Tako su iskopali izjavu dugogodi{njeg savjetnika nekada{njeg predsjednika Bila Klintona (Bill) D`ejmsa Karvila (James Carville) kojem rokada izme|u Klinton i Bajdena tako|er „izgleda nevjerovatno“, ali je on ipak istakao kako je „u politici sve mogu}e“.

Sve je mogu}e
Prema nekim anketama, skoro 58 posto ispitanih misli da bi Klinton trebala postati dio predsjedni~kog tandema 2012., dok duplo

manje, 29 procenata, smatra da Bajdena ne treba micati s potpredsjedni~kog mjesta. U avgustu je i magazin „Time“ objavio kako Obama treba razmisliti o tome „da se rije{i Bajdena“. Saradnik ovog lista Den Fastenberg (Dan) napisao je da Obama, ako ra~una na reizbor, „onda u Bijelu ku}u treba uvesti snagu jedne zvijezde“, to jest Klinton jer to je jedino {to mu preostaje izme|u dva rata i rekordne nezaposlenosti.
Erol AVDOVI]

Sarkozi: Pove}anje taksi

(Foto: AP)

Francuzi }e odlaziti sa 67, a sada je ta granica 65 godina. Reforme penzionog sistema izazvale su talas {trajkova proteklog mjeseca {irom Francuske.

Zra~ni napad u Afganistanu

Ubijen vo|a talibana D`avadulah
Vo|a talibana Maulavi D`avadulah i jo{ sedam ljudi ubijeni su u zra~nom napadu i akciji kopnenih snaga na sjeveru Afganistana, saop}io je ju~er NATO. Alijansa je navela da su vo|a talibana i jo{ tri osobe ubijeni u zra~nom napadu, a ostali u razmjeni vatre koja je uslijedila. Akcija je izvedena u provinciji Tahar, prenose agencije. Me|unarodna koalicija vjeruje da je D`avadulah bio odgovoran za organiziranje bomba{kih i drugih napada i otmice pripadnika afganistanskih snaga sigurnosti.

SAD poslale izvinjenje Pakistanu
Ameri~ka ambasada u Islamabadu uputila je izvinjenje Pakistanu zbog nedavnog napada helikoptera vojske SAD u kojem su poginula dva pakistanska vojnika, ocjenjuju}i da je rije~ o „u`asnom incidentu“. U saop}enju se navodi kako je zajedni~ka istraga pakistanskih i Me|unarodnih snaga za potporu sigurnosti u Afganistanu (ISAF) pokazala da su ameri~ki helikopteri „zamijenili“ vojnike za ekstremiste.

oglasi

Dnevni avaz

petak, 8. oktobar/listopad 2010.

25

Zoolo{ki vrt saop}io

^impanza pu{a~ uginuo u 53. godini
^impanza ^arli (Charlie), koji je stekao slavu pu{e}i cigarete, uginuo je u 53. godini, saop}eno je iz ju`noafri~kog zoolo{kog vrta u kojem je `ivotinja `ivjela. - ^arli je bio vrlo star za ~impanzu i uprkos njezi i vitaminskoj ishrani, uginuo je u dubokoj starosti ka`u u zoolo{kom vrtu. ^impanza ^arli po~eo se odavati porocima jer su mu posjetioci davala zapaljene cigarete. Imitiraju}i ljude, ^arli je odmah stavio cigaretu izme|u usana. Vijest o ~impanzi pu{a~u brzo se pro{irila i posjetioci su mu nastavljali davati cigarete i `ivotinja je postala glavna atrakcija vrta. Zvani~nici zoolo{kog

26

Dnevni avaz, petak, 8. oktobar/listopad 2010.

kiosk

FENOMENI Izgubila mo} govora nakon mo`danog udara

Britanka ne mo`e pri~ati, ali pjeva s lako}om
U~iteljica muzi~kog odgoja neko vrijeme se s drugima sporazumijevala pi{u}i poruke
^arlija su posjetioci navikli na cigarete

vrta, koji su kasnije intervenirali zbog brojnih medijskih izvje{taja o ^arliju, tvrde da pu{enje nije oslabilo njegov organizam. Naime, ^arli je `ivio deset godina du`e od prosjeka za ovu vrstu.

Britanka En Arskot (Ann Arscott, 47) pro{le godine je imala mo`dani udar te ostala nepokretna i nijema. Nakon godinu i po fizikalne terapije uspjela je ponovo prohodati, ali kao posljedica ostala joj je afazija, odnosno gubitak govora. U~iteljica muzi~kog odgoja neko vrijeme se s drugima sporazumijevala pi{u}i poruke. Mogla je izgovoriti tek pokoju rije~, ali ne i cijelu re~enicu. Nedavno je, ka`e, otkrila ~udo shvativ{i da, iako ne mo`e govoriti, mo`e lako i te~no pjevati. En je muziku voljela jo{ od malih nogu, a sa 18 godina po~ela je pjevati i profesionalno po d`ez klubovima, koncertima i TV emisijama. ^im je otkrila da mo`e pjevati, nastupila

Arskot: Ve} imala javni nastup

je na crkvenom koncertu organiziranom u svrhu podizanja svijesti o afaziji. - Pjevala sam „Summertine“ i „Amazing Grace“. Dvorana je bila puna i svi su plakali - ka`e Ar-

skot i dodaje kako je uvjerena da }e i dalje napredovati. Afaziju uzrokuje o{te}enje dijela mozga odgovornog za govor te utje~e na razumijevanje jezika, ~ita-

nje i pisanje te ote`ava komunikaciju. - Ljudi s afazijom ponekad mogu pjevati jer muzika aktivira drugi dio mozga - ka`e dr. [arlin Ahmed (Sharlin).

kiosk

Dnevni avaz, petak, 8. oktobar/listopad 2010.

27

RUSIJA Premijer napunio 58 godina

Studentice novinarstva skinule se za Putinov ro|endan
Dvanaest mladih `ena pozira u rublju uz so~ne poruke, a cijena kalendara je 8,71 dolar
Ruske studentice s najuglednijeg univerziteta u zemlji napravile su erotski kalendar u kojem su izrazile ljubav premijeru Vladimiru Putinu, koji je napunio 58 godina. Kalendar je {tampan pod nazivom „Vladimire Vladimirovi~u, mi te volimo. Sretan ro|endan, gospodine Putin“. U njemu 12 mladih `ena pozira u rublju uz so~ne poruke. Sve djevojke su studentice novinarstva s Moskovskog dr`avnog univerziteta. Obu~ena u crni ~ipkani negli`e Miss marta Lena Gornostajeva po`eljela je Putinu sretan ro|endan uz poruku: „Ugasili ste {umske po`are, ali ja jo{ gorim.“ Portparol Fakulteta za `urnalistiku Larisa Bakulina osudila je ovaj potez kao djelo „erotskog neukusa“ koje kalja ugled fakulteta. Jedan od kreatora kalendara dvadesetdvogodi{nji Maksim Perlin izjavio je da su djevojke pozirale besplatno i naglasio da kalendar nosi sna`nu poruku. - Ideja je da kalendar poka`e da ovo nisu obi~ne manekenke koje rade za 100 dolara, nego djevojke koje imaju neko politi~ko mi{ljenje rekao je Perlin. Kalendar, {tampan u 50.000 primjeraka, mogu}e je kupiti putem interneta i u jednom hipermarketu u ju`nom dijelu Moskve po cijeni od 260 rubalja, odnosno 8,71 dolar.
Akuku: Prvi put se o`enio 1939. godine

Umro Kenijac Opasnost

Iza sebe ostavio stotinu `ena i 160 potomaka
U Keniji je u 90. godini nakon kratke bolesti umro poligamista Ancentus Akuku ostaviv{i iza sebe stotinu `ena i 160 potomaka. Visoki i mr{avi Ancentus je zbog svog {arma i uspj{nog udvaranja `enama u Keniji, gdje je poligamija dozvoljena, dobio nadimak Opasnost. Njegova porodica bila je toliko velika da je morao u Kisumu izgraditi {kolu i crkvu kako bi ih imao gdje smjestiti. Ancentus se prvi put o`enio 1939., a posljednji brak sklopio je 1992. godine. Tako|er, razveo se 30 puta.

Koled` u Brazilu pla}a od{tetu zbog haljine
Privatni koled` koji je izbacio u~enicu koja je do{la na ~as u kratkoj ljubi~astoj haljini morat }e joj kao obe{te}enje isplatiti vi{e od 20.000 dolara, nalo`io je sud. Kada su je izbacili iz {kole krajem pro{le godine, univerzitet je napisao da ona nije po{tovala „ni eti~ke principe ni akademsko dostojanstvo i moralnost jer je nosila provokativnu i neadekvatnu odje}u“, prenio je AP . Advokatski tim mlade Brazilke planira ulo`iti `albu i tra`iti milion reala, odnosno 595.240 dolara od{tete za svoju mladu klijenticu.

Miss marta Lena Gornostajeva

28 Petak, 8. oktobar/listopad 2010. Dnevni avaz

oglasi

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo O[ „\ulistan“ Lje{evo bb, 71387 Podlugovi Tel/fax: 033-403-321 os_djulistan@yahoo.com O[ „\ulistan“ raspisuje

PRODAJA VOZILA

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF HEALTH

NATJE^AJ
POVODOM KURBAN- BAJRAMA
za u~enike od prvog do osmog razreda svih osnovnih {kola i polaznike mektebske nastave u Bosni i Hercegovini Svi u~esnici mogu slati radove u dvije kategorije: I kategorija: literarni rad (proza ili poezija) II kategorija: likovni rad (crte` ili slika na papiru do A3 formata) Tema: „Kurban - isku{enje Ibrahima a.s.“ Radove }e pregledati stru~na komisija koju }e sa~injavati profesori bosanskog jezika i knji`evnosti, vjeronauke i likovne kulture. Natje~aj je otvoren za u~enike svih {kola, osim za u~enike O[ „\ulistan“. Za odabrane radove predvi|ene su nov~ane nagrade: I kategorija: prvo mjesto 150 KM; drugo mjesto 100 KM; tre}e mjesto 50 KM II kategorija: prvo mjesto 150 KM; drugo mjesto 100 KM; tre}e mjesto 50 KM Radove slati na adresu {kole, sa navedenim li~nim podacima, adresom i brojem telefona. Krajnji rok za predaju radova je 8.11.2010. godine. Rezultati ovog natje~aja }e biti objavljeni u islamskim informativnim novinama „Preporod“. Za sve dodatne informacije kontakt broj je 061-527-765 Nagrade }e se dodijeliti na sve~anosti povodom Kurban-bajrama, 18.11.2010. godine, u prostorijama O[ „\ulistan“. Nadamo se da }ete biti vrijedni i iskoristiti svu svoju kreativnost. direktor Fuad Dedi}

Hyundai Galloper, benzin,3,0 V6, 5 brzina(manual). 2001godina, pre{ao130.000km, 5 vrata. Puna oprema, metalik zelena boja, diplomatske tablice. Auto se mo`e pogledati na adresi ambasade, Emerika Bluma br. 17. svakim danom od 09:00-17:00 sati, osim vikenda. Zape~a}ene ponude poslati na adresu ambasade najkasnije do 25 Oktobra 2010.

Na osnovu Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 12/03 i 34/03), Zakona o sistemu pobolj{anja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 59/05), federalni ministar objavljuje

PONI[TENJE JAVNIH OGLASA
1. Javni oglas o upra`njenim pozicijama u Upravnom odboru Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine 2. Javni oglas o upra`njenim pozicijama u Savjetodavnom vije}u Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljeni u dnevnim novinama „Dnevni list“ Mostar i „Dnevni avaz“ Sarajevo od 6. 7. 2010. godine i „Slu`benim novinama Federacije BiH“ broj 40/10 od 14. 7. 2010. godine SE PONI[TAVAJU.

Sve dodatne informacije mo`ete dobiti na telefon (033)666-657

kultura

Dnevni avaz, petak, 8. oktobar/listopad 2010.

29

FILMSKI CENTAR Adis Bakra~, generalni direktor, za „Avaz“

Cilj je za{tita fonda bh. kinematografije
Po~eli radovi u dvospratnici u ulici D`eneti}a ~ikma u Sarajevu gdje }e biti prostorije U fondu 80 dugometra`nih igranih i vi{e od 500 dokumentarnih i kratkih igranih filmova
Vlada FBiH je na inicijativu federalnog ministra kulture i sporta Gavrila Grahovca prije dvije godine donijela odluku o osnivanju Javnog preduze}a „Filmski centar Sarajevo“ za proizvodnju i distribuciju filmova. Prostorije }e se nalaziti u dvospratnici u sarajevskoj ulici D`eneti}a ~ikma, gdje su radovi po~eli u ponedjeljak, a objekt u Jagomiru, za koji postoji urbanisti~ko-idejni projekt, bit }e izgra|en u narednom periodu. U novembru pro{le godine Nadzori odbor u kojem su Edin Mufti}, Pjer @alica, Ned`ad Begovi}, Jovan Marjanovi} i Igor Vukov izabrao je reditelja Adisa Bakra~a za generalnog direktora Filmskog centra, kojem je pripojena nekada{nja producentska ku}a „Sutjeska film“.

Sa jedne od proba

Premijera u NP u Mostaru

„Atlantida - prona|ena zemlja“ 30. oktobra
U Narodnom pozori{tu u Mostaru u toku su intenzivne probe na predstavi „Atlantida -prona|ena zemlja“ ~ija }e premijera, kako nam je potvr|eno, biti uprili~ena 30. oktobra. Rije~ je o tekstu ~iju je dramatizaciju prema motivima scenarija filma „Mediterraneo“ uradila Dunja Petrovi}, a koji re`ira gost iz Beograda Erol Kadi}. Za uloge u ovom komadu, melodrami s elementima komedije, Kadi}, kojem je ovo sedma re`ija u mostarskoj pozori{noj ku}i, anga`irao je skoro cijeli gluma~ki ansambl. Tako }e publika vidjeti Jasmina Krpu, Sa{u Oru~evi}a, Maju Ze}o, Gorana Lozu, Emira Sejfi}a, Mirsada Elezija, Amelu Kreso, [erifa Alji}a i druge. Scenografiju potpisuje tako|er Kadi}, kao i izbor muzike, kostimografiju Sabina Trnka iz Sarajeva, a koreografiju KeM. Sm. mal Dedovi}.

Muzej savremene umjetnosti u Zagrebu

Bakra~ nadgleda radove u ulici D`eneti}a ~ikma

(Foto: S. Jordamovi})

Haoti~no stanje
Kako nam je kazao Bakra~, rije~ je o dugoro~nom projektu, ali je zadovoljan onim {to je do sada ura|eno. - U ovoj godini osnovi cilj bio je za{tita filmskog fonda bh. kinematografije. Dosta toga je u ratu uni{teno, a mnogo filmskog materijala je izvan na{e zemlje,

originalnih negativa ima u Zagrebu, Beogradu, Njema~koj i Francuskoj. Stanje je bilo prili~no haoti~no, niko o tome nije vodio ra~una. Zbog toga {to nemamo adekvatnih uvjeta za pohranjivanje tih filmova koji su nastali od 1947. do 1991. godine, ne mo`emo tra`iti njihov povrat. Zato je va`no osnivanje Centra, koji }e bi-

ti baza za razvoj bh. kinematografije i za pohranjivanje filmova - rekao nam je Bakra~. Centar, izme|u ostalog, posjeduje fond od 80 dugometra`nih igranih filmova, te vi{e od 500 dokumetranih i kratkih igranih filmova, koji su producirani u „Bosna filmu“, „Studio filmu“ i „Sutjeska filmu“.

Interesiranje za filmove
Bakra~ ka`e da su zagreba~ki „Jadran film“, „Jugoslovenska kinoteka“ iz Beograda i „Filmski sklad“ iz Slovenije pokazali veliko interesiranje za prezentaciju bh. filmskog fonda u vidu retrospektivnog prikazivanja. Na{i dokumentarni filmovi bili su prikazani na festivalima u Ljubljani, Oberhauzenu i na Reviji bh. filma u Zagrebu.

TV premijere
Do sada je ura|en dio procesa telekiniranja materijala sa trake 35 mm u elektronski zapis, tako da }e do kraja mjeseca biti zavr{eno 30 dugometra`nih igranih i 200 dokumentranih filmova. - Imamo veoma dobru saradnju sa BHT, FTV i

TVSA ve} su otkupile prava za otprilike 200 filmova za naredne tri godine, a neki }e imati svoju TV premijeru. Recimo, film „Na Sutjesci“ prije dvije sedmice premijerno je prikazan nakon 60 godina od njegovog nastanka - isti~e Bakra~. Filmski centar se sam finansira, a direktor ka`e da za sada organizaciono i finansijski dobro stoje. - Smatram da je potrebno aktivno u~e{}e cijele zajednice i bh. dru{tva u daljnjem razvijanju Filmskog centra Sarajevo, a posebno o~ekujem od svojih kolega iz struke da daju svoj doprinos u daljnjoj izgradnji Centra kao baze bh. filma - ka`e Bakra~.
A. GRABOVAC

Otvorena retrospektivna izlo`ba Danice Daki}

Daki} razgovarala sa posjetiocima

Film „Selo bez `ena“ Sr|ana [arenca

Me|unarodna premijera u Amsterdamu
Dugometra`ni dokumentarni film sarajevskog reditelja Sr|ana [arenca „Selo bez `ena“ do`ivjet }e me|unarodnu premijeru na Festivalu dokumentarnog filma IDFA u Amsterdamu. Kako nam je kazao, u pitanju je najve}i i najpresti`niji festival koji }e biti odr`an od 17. do 23. novembra. @iri je me|u nekoliko hiljada prijavljenih dokumentarnih filmova iz cijelog svijeta odlu~io da film bude prikazan u slu`benom programu Reflecting Images Panorama te da se takmi~i za IDFA nagradu publike. - Snimao sam ga dvije i po godine i velika mi je ~ast {to }e biti prikazan na ovakvom festivalu. Dobivao sam ponude za osam filmskih festivala, me|u kojima je bio i SFF, ali zbog pravila IDFA-e nije bilo mogu}e njegovo prikazivaA. Ke. nje - isti~e [arenac.
[arenac: Snimao dvije i po godine

Muzej savremene umjetnosti Zagreb ugostio je sarajevsku umjetnicu Danicu Daki}. Zagreba~ka publika }e do 21. novembra mo}i pogledati retrospektivnu izlo`bu jedne od najpoznatijih bh. umjetnica na svjetskoj sceni. Ona se u svo-

jim radovima, naj~e{}e medijskim instalacijama, bavi kulturnim, politi~kim i geografskim vidovima jezika i identiteta. U zagreba~kom muzeju ju~er je organizirano i dru`enje posjetilaca sa umjetnicom koja ih je upoznala sa svojim A. Gr. radovima.

KULT/ART TELEKS
BANJA LUKA - U Kulturnom centru Banski dvor u toku je izlo`ba „Anale crte`a Mostar“. Rije~ je o godi{njoj izlo`bi crte`a, na kojoj je ove godine predstavljeno oko 40 radova V. S. bh. umjetnika.

30

Dnevni avaz, petak, 8. oktobar/listopad 2010.

tv serija

jet set

Dnevni avaz, petak, 8. oktobar/listopad 2010.

31

Dede: U Domu mladih 6. novembra

OTVORENO Nazif Gljiva, idejni tvorac manifestacije „BH muzi~ki Oskar“

Iako je bilo poku{aja, Oskar se ne mo`e kupiti
Neki su htjeli da 1.000 ili 2.000 KM doniraju Udru`enju, ali to je glupo Nisam mogao izdr`ati da me u Tuzli nasitno plja~kaju i vratio sam se u Sarajevo
Po deveti put, „BH muzi~ki Oskar“ bit }e odr`an 11. novembra u sarajevskoj Skenderiji, u dvorani „Mirza Deliba{i}“. Idejni tvorac manifestacije i predsjednik Udru`enja „Prvi BH muzi~ki Oskar“ Nazif Gljiva priprema se punom parom za 11. novembar. i kapom dijelio nagrade pjeva~ima iz Srbije. - Druga je stvar da li se ja sla`em s politikom Srbije, ali visoko cijenim domete muzi~kog Beograda. Znaju napraviti zvijezdu - poja{njava Gljiva.

Merd`an Dede na „Jazz Festu“

Glasanje u toku
Posljednje tri godine „BH muzi~ki Oskar“ odr`avao se u Tuzli, u prepunom Mejdanu, ali je Gljiva odlu~io da se vrati u Sarajevo.

Dr`ava i Holivud
Ne taji da se susre}e s ljubomorom i podmetanjem nogu, ali i da je bilo poku{aja nekih pjeva~a da se na nekorektan na~in domognu Oskara. - Postoje pjeva~i koji bi silno `eljeli Oskara, ali nisu zaslu`ili. Bilo je poku{aja da se po~asti, da se Udru`enju donira 1.000 ili 2.000 KM, ali to je glupo. Nisam potkupljiv. Halid i ostali pjeva~i su uz mene, dali su mi odrije{ene ruke, jer to radim na odre|enom nivou. Jo{ kada bi nas dr`ava podr`ala, napravili bismo Holivud - poru~uje Gljiva.
L. SARAJLI]-RAMOVI]

Povratak svestranog Tur~ina u Sarajevo
U okviru programa „Groove Stage“, „Jazz Fest Sarajevo 2010“ predstavit }e 6. novembra u Domu mladih turskog umjetnika Merd`ana Dedea (Mercan) i njegov „Tribal Quartet“. Poznati muzi~ar je u sklopu iste manifestacije ve} gostovao u glavnom gradu BiH 2007. godine. Njegova sposobnost kombiniranja isto~nja~kih ritmova i tehno muzike osigurala mu je titulu nezaobilaznog predstavnika „world musica“ na svjetskoj sceni. BBC Radio 3 nominirao ga je 2004. i 2005. za „World Music Award“ u ~ak dvije kategorije navode}i pri tome: - Merd`an Dede stvorio je vezu izme|u turskog sufizma i savremene zapadne muzike. U ulozi muzi~ara i producenta, on vje{to kombinira isto~nja~ku duhovnu tradiciju sa modernim ambijentalnim zvukom i na taj na~in stvara jedinstvenu mje{avinu starog i novog, duhovnog i svjetovnog, istoH. P . ka i zapada.

U startu - 80.000 KM
Prije nego {to ijedan posjetilac u|e u Skenderiju, isti~e Gljiva, morat }e izdvojiti 80.000 KM - za dvoranu, za{titare, scenografiju, tehniku, reklamu... - I plus dr`avi 17 posto. Te{ko jeste, ali istrajat }emo - poru~uje Gljiva.

Gljiva: Dodjela nagrada 11. novembra u Skenderiji

- Mislio sam jo{ dvije godine raditi u Tuzli, ali sam se predomislio. Mo`da su se tamo prezasitili, ali su mi i po~eli pove}avati tro{kove za dvoranu. Nisam mogao izdr`ati da me nasitno plja~kaju - otvoreno govori Gljiva. Za 30 Oskara u igri je 50

pjeva~a, a glasanje je u toku. Trenutno vodi Halid Be{li}, a slijedi ga Dragana Mirkovi}. - Biraju pjeva~i izme|u sebe, vrednuju se sve top-liste na Balkanu, a posebno „Dnevnog avaza“ kao najtira`nijeg lista - ka`e Gljiva. Proteklih godina bilo je i prigovora da je Gljiva {akom

32

Dnevni avaz, petak, 8. oktobar/listopad 2010.

show biz

EKSKLUZIVNO [ta se de{ava na setu rediteljskog prvjenca An|eline \oli

Ku~er i Mur: Otvoren brak

Tvrdnje Britni D`ons

Sijamija i Pinjo vra}aju se iz Budimpe{te ve} idu}e sedmice
Radni naziv filma je „Bezimena bosanska ratna ljubavna pri~a“ [tukan i \uri~ko doveli supruge i djecu Alpinista Muhamed Gafi} i ronilac Rusmir Hani} danas na filmskim lokacijama u Sarajevu
Dok se u Budimpe{ti ve} desetak dana snima film - rediteljski prvjenac An|eline \oli (Angelina Jolie), u Sarajevu se uveliko priprema teren za dolazak filmske ekipe na ~elu s holivudskom divom. Filmski karavan sti}i }e u bh. prijestonicu u novembru, ali jo{ niko ne mo`e precizirati datum (zbog ponavljanja scena, vremenskih uvjeta...). mijenjen. U Budimpe{ti snimaju brojni glumci iz BiH i regiona - Zana Marjanovi}, Nikola \uri~ko, Ermin Sijamija, Alma Terzi}, Branko \uri}, Fe|a [tukan, D`ana Pinjo i drugi. Kako doznajemo, onima koji su to `eljeli, omogu}eno je da tokom snimanja s njima budu i njihove porodice. Tako su s Fe|om [tukanom u Ma|arsku stigli supruga Amra Mehi} i njihova jednomjese~na k}erka Aya. I Nikolu \uri~ka prate supruga i dvoje djece, jedno od pet, a drugo od godinu. Porodice [tukan i \uri~ko, kao i Ermin Sijamija, smje{teni su u apartmanima luksuznog hotela u centru Budimpe{te. Kako nam je ju~er ispri~ala Amra

E{ton i Demi vole seks utroje
E{ton Ku~er (Ashton Kutcher) i njegova 15 godina starija supruga Demi Mur (Moore) imaju, navodno, otvoren brak i redovno u`ivaju u seksu utroje. Ku~erova navodna ljubavnica Britni D`ons (Brittney Jones) otkrila je za „Radar Online“ kako joj je E{ton povjerio privatne i pomalo kompromitiraju}e detalje svog braka s popularnom glumicom: - Rekao mi je kako Demi i on imaju otvorenu vezu i kako ~esto u`ivaju u seksu utroje. Nisam uop}e imala osje}aj da vara suprugu kada je bio sa mnom. Sve mi se ~inilo normalno i kao da nije neka velika stvar. Demi mu brani da sam spava s drugim `enama, ali kada je i ona uklju~ena, onda mo`e. Njihov dogovor je da dijele ljubavnice tako da mu je bilo `ao {to je bio sa mnom bez supruge - ka`e Britni.

Slike sa snimanja
Zadu`eni za organizaciju snimanja, smje{taja ekipe i sli~nog ra~unaju s drugom polovinom novembra, a „Dnevni avaz“ doznaje da je smje{taj ve}ine bh. glumaca u hotelima rezerviran do kraja novembra. Edin [arki}, ~ija }e age-

Paparaco-fotografije: Alma Terzi} na setu

U {est ve} na setu
Prve scene svog rediteljskog debija \oli snima u jednom domu za nezbrinutu djecu u Budimpe{ti. An|elina je na snimanju svakog jutra ve} od {est sati. Dolazi u koloni vozila, od kojih je jedan „mercedes“ sa zatamnjenim staklima. Na prilazu mjestu snimanja nema mnogo fotoreportera, kao ni prolaznika. Na setu se nalaze monta`ne ku}e, kamioni s opremom, pokretni toaleti i `uta traka, na kojoj stoji upozorenje da se tu snima. Cijelu lokaciju od radoznalih o~iju paze ~uvari. glumcima koji }e se vratiti iz Budimpe{te i u Sarajevu }e biti ve} idu}e sedmice. Ina~e, on je imao izvjesnih problema pri dobivanju vize za Ma|arsku pa je otputovao s vizom jedne druge zemlje Evropske unije. - Ermin }e kratko boraviti u BiH i potom }e se ponovo vratiti u Ma|arsku. Kako sam ~uo, njegova uloga nije mala i bit }e ga dosta u filmu - ka`e na{ izvor. U Visokom, rodnom mjestu D`ane Pinjo, doznali smo da se ona vra}a ve} u ponedjeljak. Snimanje filma se odvija van grada, na setu za sada nema nijednog glumca iz Amerike i An|elina definitivno ne glumi u filmu.
L. SARAJLI]-RAMOVI]

Odbila glumiti heroinu

Megan `eli samo ozbiljne uloge

Glumci ~ekaju instrukcije

An|elina sa Medoksom

Foks: Nije odu{evljena

Glumica Megan Foks (Fox) odbila je ulogu stripjunakinje „Wonder woman“ u novom filmu D`o{a Vedona (Josh Whedon). Zvijezda „Transformersa“ objasnila je da je odbila ulogu ^udesne `ene, jer ne `eli da glumi „heroine s velikim grudima“ nego `eli da se posveti ozbiljnijim ulogama. Megan je ranije pro{le godine, kada su po~ela naga|anja o tome kojoj }e holivudskoj ljepotici biti ponu|ena uloga strip-junakinje, rekla da nije odu{evljena superjunakinjom: - Leti u nevidljivom avionu, ali ona sama nije nevidljiva? To je bezveze kazala je Megan.

ncija „Scout Film“ raditi izvr{nu produkciju u Sarajevu, i ameri~ki producenti odr`at }e idu}e sedmice sastanak i tada }e biti precizirani detalji dolaska i boravka An|elinine ekipe u Sarajevu. Ve} danas }e Edin [arki} s alpinistima Muhamedom Gafi}em i roniocem Rusmirom Hani}em Rusom iza}i na teren, ta~nije na lokacije gdje }e se snimati film. Doznajemo da bi to moglo biti i na Jevrejskom groblju, Kozijoj }upriji i u Starom Gradu. [arki}, koji je s Gafi}em i Hani}em ve} sara|ivao na nekoliko filmskih i TV projekata, dogovorit }e na licu mjesta {ta bi oni trebali uraditi za potrebe An|elininog filma. Iz izvora bliskih filmskoj ekipi doznajemo da je radni naziv An|elininog filma „Bezimena bosanska ratna ljubavna pri~a“, ali }e, sasvim sigurno, biti pro-

Otac Zane Marjanovi}: Pakleni tempo u Budimpe{ti
Otac glavne glumice filma Zane Marjanovi} Gogo Marjanovi} ne krije ponos zbog velikog uspjeha k}erke. U kontaktu je s k}erkom u Budimpe{ti. - Imaju pakleni tempo rada i u toku sedmice po jedan slobodan dan. Ja je ne pitam mnogo, jer se sve to dr`i pod velom tajne. Pa {to bih djetetu pravio problem? Zana je presretna i u`iva. To je kao da ima{ „zastavu 101“ i onda sjedne{ u spejs {atl - ka`e Marjanovi}. On je, ina~e, vlasnik sarajevskog kafi}a „Kod Goge“ i, kako doznajemo, kada se filmski karavan doseli u BiH, upravo }e tu biti uprili~eno zatvoreno dru`enje s An|elinom \oli.

Mehi}, nakon skoro cjelodnevnih snimanja, porodice glumaca sastaju se u ba{tama u Budimpe{ti. Njihov u`itak ponekada poremete vjetrovi, koji podsje}aju na beogradsku ko{avu.

Problemi s vizom
- Jo{ nisam upoznala An|elinu, ali sam vidjela neke njene slike sa snimanja. Mogu i}i na set, ali ne idem, jer je Aya premalena - kazala je Amra. Kako saznajemo, Sijamija }e biti me|u prvim

An|elina u vili na Budimu
Za vrijeme snimanja filma u Ma|arskoj An|elina \oli }e `ivjeti u vili na Budimu, ~iji najam ko{ta 22.000 eura mjese~no. S njom je i njeno {estero djece. Holivudska diva ve} je uplatila {kolarinu za svoja dva sina Medoksa (Medox) i Paksa (Pax) u presti`noj privatnoj francusko-ameri~koj {koli. Vrti} u kojem je An|elinina k}erka [iloh (Shiloh), sada je ogra|en za{titnom ogradom.

sveznadar

Dnevni avaz, petak, 8. oktobar/listopad 2010.

33

Ta~no Neta~no

ZDRAVLJE Posljedice pretjerivanja sa omega-3 masnim kiselinama

Riblje ulje je uzrok raka debelog crijeva
Nau~nici isti~u da rezultati studije ne zna~e kako bismo trebali prestati uzimati riblje ulje, nego se {tetna koli~ina treba ta~no ustanoviti
Mnoga ispitivanja pokazala su da riblje ulje mo`e pomo}i u sni`avanju triglicerida, visokog krvnog pritiska i rizika od sr~anog napada kod osoba s utvr|enim bolestima srca. Me|utim, sada je ustanovljeno kako ono mo`da i nije uvijek dobro. Na Univerzitetu u Mi~igenu dokazali su kako riblje ulje pove}ava rizik kolitisa i raka debelog crijeva kod laboratorijskih mi{eva koji su skloni upalnoj bolesti crijeva. Ulcerozni kolitis je upalna bolest crijeva koja uzrokuje ~ireve na sluznici rektuma i debelog crijeva, {to rezultira bolovima u trbuhu, proljev i gubitak te`ine.
Vjerovalo se da riblje ulje sni`ava trigliceride i visok pritisak

1.Banana republika je pogrdan naziv? filozof Feiho 2.[panski knji`evnik i Jeronimo, na-i Montenegro, Benito zvan je {panskim Volterom?
Lipi je 3.Italijanski slikar Fra Filipo slikarpredstavnik firentinskog stva rane renesanse?
1. TA^NO

Banana republika je pogrdan naziv
Banana republika je pogrdan naziv za politi~ki nestabilne i ekonomski zavisne male srednjoameri~ke i karipske zemlje koje su tokom 19. i 20. stolje}a karakterizirali ~esti vojni re`imi, bezakonje i korupcija, te velik utjecaj sjevernoameri~kih vlasti i preduze}a (vlasnika planta`a posebno banana). Ovaj se naziv koristi i za zemlje u drugim dijelovima svijeta koje pokazuju sli~na obilje`ja.
2. TA^NO

Mi{evi koji su dobivali pove}anu koli~inu ribljeg ulja razvili su smrtonosni rak debelog crijeva u kasnijem stadiju, a pove}ana upala zbog prekomjernog unosa omega-3 DHA kiselina doprinijela je razvijanju tumora za samo trideset dana. ^ak su i male doze ulja rezultirale pove}anom ozbiljno{}u raka i agresivnom napredovanju bolesti. Voditelji studije nagla{avaju da njihovi rezultati ne zna~e kako bismo trebali prestati uzimati riblje ulje, nego se {tetna koli~ina treba ta~no ustanoviti. Za sada ne znaju koliko je dovoljno, a koliko previ{e.

Benito Jeronimo {panski Volter
[panski knji`evnik i filozof Feiho (Feijoo y Montenegro), Benito Heronimo (Jeronimo), nazvan je {panskim Volterom. U enciklopedijskim i op}erazumljivim esejima raspravlja o teologiji, filozofiji, knji`evnosti, historiji, prirodnim naukama, medicini, tehnici i sli~nom. Suprotstavlja se praznovjerju i zaostalosti, nastoji pomiriti vjeru i modernu racionalisti~ku misao, protivnik je skolastike i nastoji u [paniju uvesti modernu evropsku misao, u osnovi empirizam Frencisa Bekona. Glavna djela su mu: „Op{ti kriti~ki pregled“ (I do IX, nastao od 1726. do 1740.) te „U~ena i radoznala pisma“ (I do IV, nastala od 1742. do 1760. godine). Ro|en je 8. oktobra 1676., a umro 26. septembra 1764. godine.
3. TA^NO

Privremeni poslovi
Ponu|eno mi je obavljanje privremenih poslova u jednoj firmi uz obe}anje da }u nakon toga dobiti potvrdu o radnom sta`u u struci. Zanima me da li je to ispravno, tj. zakonito, i ako prihvatim, da li }e mi takva potvrda biti relevantan dokaz o radnom sta`u, pita P. O. iz Sarajeva. Prema Zakonu o radu za obavljanje privremenih i povremenih poslova mo`e se zaklju~iti ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova ukoliko su takvi poslovi utvr|eni u kolektivnom ugovoru ili pravilniku o radu i ukoliko ne predstavljaju poslove za koje se zaklju~uje ugovor o radu na odre|eno ili neodre|eno vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom i da ne traju du`e od 60 dana u toku kalendarske godine. Licu koje obavlja privremene i povremene poslove osigurava se odmor u toku rada pod istim uvjetima kao i za zaposlenike u radnom odnosu i druga prava u skladu sa propisima o PIO. Dakle, potvrda o obavljanju spomenutih poslova relevantna je potvrda o radnom sta`u, ali samo za 60 dana kod istog poslodavca u toku kalendarske godine.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i}

Kutak za njegu

Nokti pucaju zbog acetona i ~estog lakiranja
Krhki nokti posljedica su ~estog pranja ruku, starenja te pretjeranog lakiranja i odstranjivanja laka acetonom, tvrdi dermatolog Ralf Danijel (Ralph Daniel) te preporu~uje uljne odstranjiva~e. Da biste izbjegli o{te}enja noktiju, prije pranja posu|a i ~i{}enja hemijskim proizvodima obavezno stavite gumene rukavice. Bit }e ~vr{}i i ako ih najprije prema`ete bezbojnim, a zatim nanesete dva sloja laka u boji. Tako|er, nokte je bolje ne lakirati vi{e od dva puta sedmi~no. Njihovo „listanje“ sprije~it }ete ako ruke ~esto ma`ete hidratantnom kremom ili vazelinom. Mo`ete ih o{tetiti i ako re`KLAUDIJEVO PLEME (stari Rim)

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

Redovno ma`ite ruke kremom

ete ko`icu oko noktiju. Bolje je potisnuti je drvenim {tapi}ima jer }ete tako sprije~iti pojavu zanoktica i infekcija. No, posebnu ~vrsto}u i zdravlje noktima osigurat }e uravnote`ena prehrana.

Svecima dati likovi italijanskih `ena
Italijanski slikar Fra Filipo Lipi (Fra Filippo Lippi) predstavnik je firentinskog slikarstva rane renesanse. Razvio se pod utjecajem fra Angelika te novog shva}anja prostora i realisti~ke modelacije figura kod Masa~ioa. Ta dva slikarska izraza stapaju se u njegovim freskama ciklusa iz `ivota sv. Ivana Krstitelja u katedrali u Pratu i iz `ivota Marijina u katedrali u Spoletu. Slikaju}i bogorodice s djetetom ili s an|elima i svecima daje im prirodne crte Italijanskih `ena. U koncepciji sakralnih slika i fresaka zadr`ao je kasnogoti~ku liniju slikarstva, a u idealiziranim likovima Madone i prikazima pejza`a pribli`ava se lirskom shva}anju firentinskih ranorenesansnih majstora. Ro|en je oko 1406., a umro 8. oktobra 1469. godine.

NEVA@NO, NIJE BITNO

NA ONAJ NA^IN

AMERI^KI PJEVA^ I GLUMAC

INSEKT SLI^AN P^ELI NA[ BIV[I FUDBALER, SUAD SIDRA, KOTVE

KALIJ

GRUDNI KO[

KOMPOZITOR HA^ATURJAN

MALI NOTES

DODACI NEKOM PROIZVODU

NEUPOTRIJEBLJENO

RA\ANJE @ENSKO IME ODR@AVATI BALANS, RAVNOTE@U NEPOZNATA U MATEMATICI NEVRIJEME, NEPOGODA OZNAKA ZA SKRA]ENICU SILICIJ GLUMAC NA SLICI GLUMAC KERTIS RIBLJA JAJA OZNAKA ZA SKRA]ENICU GLUMAC MEK KVIN AMPER @ENSKI POTOMAK SNA@AN, MO]AN

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA ABID SAKALA[, NAGRABUSITI, AGRAMER, MAK, GLOK, LIKA, LJ, RAKAR, RERNA, AMAR OSIM, IT, MAZITI, OSTI 2308

NEUTRON

OSOBINA O[TRIH PREDMETA I SL.

34

Petak, 8. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BUGOJNU Broj: 46 0 I 014139 06 I Bugojno, 13. 09. 2010. godine OP]INSKI SUD U BUGOJNU, po sudiji Lejla Nuriki}, u izvr{nom postupku tra`itelja izvr{enja Intesa San Paolo Banka D.D. Bosna i Hercegovina (Pravni Sljednik Lt Gospodarske Banke D.D. Sarajevo), protiv izvr{enika Mijo Grani} sin Ivana iz Bugojna, Vu~ipolje br. 111, kao zalo`ni du`nik Alea-Cekin d.o.o. Bugojno, radi izvr{enja v.sp. 13.367,72 KM, kojom postupku je pridru`eno i potra`ivanje tra`itelja izvr{enja u predmetu br. 46 0 I 018161 07 I, stari broj 046-0I-07-002549, v.s. 67.248,97 KM, donio je dana 13. 09. 2010. godine sljede}i:

Dnevni avaz petak, 8. oktobar/listopad 2010. 35

vrijednosti nekretnine, s tim {to ne mo`e iznositi vi{e od 10.000,00 KM. Prije po~etka nadmetanja ova lica su du`na Sudu predati dokaz da su osiguranje platili na depozitni ra~un Op}nskog suda Bugojno br. 1011300000295629 kod Privredne banke Sarajevo, sa naznakom broja predmeta. Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena, osim za tri najbolja ponu|a~a, vratit }e se osiguranje odmah nakon zaklju~ka javnog nadmetanja. Ro~i{te za javno nadmetanje odr`at }e se i kad prisustvuje samo jedan ponu|a~. 6. Ponu|a~ s najvi{om ponudom na ro~i{tu pla}a ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za polo`eno osiguranje polaganjem cijene Sudu u roku od 30 dana. Ukoliko ponu|a~ s najvi{om ponudom ne deponira prodajnu cijenu u ovom roku, Sud }e zaklju~kom proglasiti prodaju tom ponu|a~u nevaljanom i novim zaklju~kom odrediti da je nepokretnost prodana drugom po redu ponu|a~u, koji treba da u roku od 30 dana od dana prijema ovog zaklju~ka Sudu deponira prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponu|a~ ne polo`i cijenu u predvi|enom roku, Sud primjenjuje ova pravila i na tre}eg ponu|a~a. U slu~aju da sva tri ponu|a~a s najvi{om ponudom ne ispune svoje obaveze pla}anja prodajne cijene u odre|enim rokovima, Sud }e oglasiti da tre}e ro~i{te nije uspjelo i obustaviti izvr{enje. Obustava izvr{enja ne spre~ava tra`ioca izvr{enja da pokrene novi postupak radi naplate potra`ivanja na istoj nepokretnosti. 7. Shodno odredbi ~lana 75. st. 1. i 2. Zakona o izvr{enom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 32/03 i 33/06), kupac preuzima slu`nosti i stvarne terete na predmetnoj nepokretnosti. 8. Tro{kovi poreza i takse u vezi s prodajom nepokretnosti pla}a kupac. 9. Ro~i{te za prodaju nepokretnosti odr`at }e se dana 19. 10. 2010. godine u 10,30 sati, u zgradi suda, soba broj 22, na koje se pozivaju tra`itelj izvr{enja, izvr{enik i zainteresirana lica kao kupci. 10. Ovaj zaklju~ak o prodaji objavit }e se na oglasnoj tabli Suda, a stranka mo`e o svom tro{ku zaklju~ak objaviti i u sredstvima javnog informiranja. Sudija Lejla Nuriki} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog zaklju~ka nije dopu{ten pravni lijek.

ZAKLJU^AK
o tre}em ro~i{tu za prodaju nepokretnosti 1. Druga prodaja nekretnina ozna~enih u ta~. II ovog Zaklju~ka ogla{ava se neuspjelom. 2. Odre|uje se tre}a prodaja usmenim javnim nadmetanjem nepokretnosti ozna~ene kao k~. 1234/9 i iz zk. ul. 221 (stari zk. ul. 3201) KO Glavice, koja odgovara katastarskoj kp. 614/3 iz pl. 1016 KO Kandija, ukupne povr{ine 425 m2, koja je bli`e opisana i procijenjena u nalazu stalnog sudskog vje{taka Ljubun~i} Bajre od 20. 03. 2010. g. na iznos od 110.358,00 KM, koja je i utvr|ena vrijednost predmetne nekretnine. Predmetne nekretnine ~ine prema nalazu vje{taka 1. spratna stambena zgrada tlocrtnih dimenzija prizemlje 10,40 x 10 m sa aneksom - veranda (samo betonska konstrukcija) dimenzija 6,00 x 3,00 m. 3. Nepokretnost iz ta~ke 1. vlasni{tvo je i posjed izvr{enika s dijelom od 1/1, a na kojoj je upisano zalo`no pravo u korist It Gospodarske banke D.D. u Sarajevu. 4. Na tre}em ro~i{tu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nepokretnost se mo`e prodati bez ograni~enja najni`e cijene u odnosu na utvr|enu vrijednost iz ta~ke 1. 5. Na ro~i{tu za javno nadmetanje kao kupci mogu u~estvovati lica koja su do po~etka nadmetanja polo`ila osiguranje koje iznosi 1/10 utvr|ene

Dru{tvo za izdava~ku i {tamparsku djelatnost „avaz-roto press“ d.o.o. Sarajevo, Te{anjska br.24a, 71 000 Sarajevo, raspisuje:

BOSNA I HERCEGOVNA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BUGOJNU Broj: 46 0 I 014138 06 I Bugojno, 13. 09. 2010. godine OP]INSKI SUD U BUGOJNU, po sudiji Lejla Nuriki}, u izvr{nom postupku tra`itelja izvr{enja Intesa San Paolo Banka D.D Bosna i Hercegovina (Pravni sljednik LT Gospodarske Banke D.D Sarajevo), protiv izvr{enika Ivan Grani} iz Bugojna, Vu~ipolje br. 111, kao zalo`ni du`nik za Alea-Cekin d.o.o Bugojno, radi duga v.sp. 43.642,14 KM, donio je dana 13. 09. 2010. godine sljede}i:

ajevo, sa naznakom broja predmeta. Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena, osim za tri najbolja ponu|a~a, vratit }e se osiguranje odmah nakon zaklju~ka javnog nadmetanja. Ro~i{te za javno nadmetanje odr`at }e se i kad prisustvuje samo jedan ponu|a~. 6. Ponu|a~ s najvi{om ponudom na ro~i{tu pla}a ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za polo`eno osiguranje polaganjem cijene Sudu u roku od 30 dana. Ukoliko ponu|a~ s najvi{om ponudom ne deponira prodajnu cijenu u ovom roku, Sud }e zaklju~kom proglasiti prodaju tom ponu|a~u nevaljanom i novim zaklju~kom odrediti da je nepokretnost prodana drugom po redu ponu|a~u, koji treba da u roku od 30 dana od dana prijema ovog zaklju~ka Sudu deponira prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponu|a~ ne polo`i cijenu u predvi|enom roku, Sud primjenjuje ova pravila i na tre}eg ponu|a~a. U slu~aju da sva tri ponu|a~a s najvi{om ponudom ne ispune svoje obaveze pla}anja prodajne cijene u odre|enim rokovima, Sud }e oglasiti da tre}e ro~i{te nije uspjelo i obustaviti izvr{enje. Obustava izvr{enja ne spre~ava tra`ioca izvr{enja da pokrene novi postupak radi naplate potra`ivanja na istoj nepokretnosti. 7. Shodno odredbi ~lana 75. st. 1. i 2. Zakona o izvr{nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 32/03 i 33/06), kupac preuzima slu`nosti i stvarne terete na predmetnoj nepokretnosti. 8. Tro{kovi poreza i takse u vezi s prodajom nepokretnosti pla}a kupac. 9. Ro~i{te za prodaju nepokretnosti odr`at }e se dana 19. 10. 2010. godine u 10,00 sati, u zgradi suda, soba broj 22, na koje se pozivaju tra`itelj izvr{enja, izvr{enik i zainteresirana lica kao kupci. 10. Ovaj zaklju~ak o prodaji objavit }e se na oglasnoj tabli Suda, a stranka mo`e o svom tro{ku zaklju~ak objaviti i u sredstvima javnog informiranja. Sudija Lejla Nurki} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog zaklju~ka nije dopu{ten pravni lijek.

OGLAS
-za dostavu ponuda za usluge transporta novine na relaciji Sarajevo (BIH) Frangfurt (D) na sedmi~nom nivou. Va{e ponude, mo`ete poslati na adresu:“avaz-roto press „ d.o.o. Sarajevo, ul. Te{anjska br. 24a, 71 000 Sarajevo, kao i mail adresu: zulfikar@avaz.ba Dodatne informacije mo`ete dobiti na broj telefona 281-492 (Zulfikar) Krajnji rok za dostavu ponuda je 15.10.2010.godine. Neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatranje.

ZAKLJU^AK
o tre}em ro~i{tu za prodaju nepokretnosti 1. Druga prodaja nekretnina ozna~enih u ta~. II ovog Zaklju~ka ogla{ava se neuspjelom. 2. Odre|uje se tre}a prodaja usmenim javnim nadmetanjem nepokretnosti ozna~ene kao k~. 1234/5 i iz zk. ul. 223 (stari zk. ul. 833) KO Glavica, ukupne povr{ine 1.910 m2, koja je bli`e opisana i procijenjena u nalazu stalnog sudskog vje{taka Ljubun~i} Bajre od 20. 03. 2010. g. na iznos od 146.646,00 KM, koja je i utvr|ena vrijednost predmetne nekretnine. 3. Nepokretnost iz ta~ke 1. vlasni{tvo je izvr{enika s dijelom od 1/1, a na kojoj je upisano zalo`no pravo u korist LT Gospodarske banke D.D. u Sarajevu. 4. Na tre}em ro~i{tu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nepokretnost se mo`e prodati bez ograni~enja najni`e cijene u odnosu na utvr|enu vrijednost iz ta~ke 1. 5. Na ro~i{tu za javno nadmetanje kao kupci mogu u~estvovati lica koja su do po~etka nadmetanja polo`ila osiguranje koje iznosi 1/10 utvr|ene vrijednosti nekretnine, s tim {to ne mo`e iznositi vi{e od 10.000,00 KM. Prije po~etka nadmetanja ova lica su du`na Sudu predati dokaz da su osiguranje platili na depozitni ra~un Op}inskog suda Bugojno br. 1011300000295629 kod Privredne banke Sar-

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO -NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mal 037598 07 Mal Mostar, 24. 5. 2010. godine OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni saradnik Kemal Maksumi}, u pravnoj stvari tu`ioca Jp Hrvatske Telekomunikacije d.o.o. Mostar - Direkcija za pokretnu mre`u, Kneza Branimira b.b. Mostar, koga zastupa zakonski zastupnik direktor protiv tu`enog Ines Tole iz Mostara, Rodo~ br. 176, radi isplate duga, v.sp. 595,91 KM donio je dana 24. 5. 2010. godine.

duga za kori{tenje mobitel usluga iznos od 595,91 KM, sa zakonskim zateznim kamatama i to: - na iznos od 41,50 KM po~ev od 16. 3. 2007. god. pa do isplate, - na iznos od 49,62 KM po~ev od 16. 4. 2007. god. pa do isplate, - na iznos od 54,79 KM po~ev od 16. 5. 2007. god. pa do isplate, - na iznos od 450,00 KM po~ev od 16. 11. 2007. god. pa do isplate, te mu nadoknaditi tro{kove postupka u iznosu od 120,50 KM, sve u roku od 30 dana. Stru~ni saradnik Kemal Maksumi} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude `alba nije dopu{ena, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~l. 183. ZPP-a FBiH).

PRESUDU
zbog propu{tanja Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju na ime

36

Petak, 8. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak, 8. oktobar/listopad 2010.

37

38 Petak, 8. oktobar/listopad 2010. Dnevni avaz

oglasi

Na osnovu Odluke [kolskog odbora broj: 03-021517/10 od 04. 10. 2010. godine, JU Srednja elektrotehni~ka {kola u Mostaru raspisuje

KONKURS
Za upis polaznika u {kolskoj 2010/2011. godini I - Stru~na zvanja (IV stepen obrazovanja) 1. Elektrotehni~ar energetike . . . .30 polaznika 2. Elektrotehni~ar ra~unarske tehnike i automatike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 polaznika 3. Elektrotehni~ar elektronike . . .30 polaznika 4. Tehni~ar telekomunikacija . . . .30 polaznika II - Zanimanja (III stepen obrazovanja) 1. Autoelektri~ar . . . . . . . . . . . . . . .30 polaznika 2. Elektroinstalater . . . . . . . . . . . . .30 polaznika 3. Elektri~ar po EU-VET . . . . . . . .30 polaznika 4. Elektromehani~ar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 polaznika 5. Elektroenergeti~ar . . . . . . . . . . .30 polaznika 6. RTV mehani~ar . . . . . . . . . . . . .30 polaznika

7. Elektroni~ar telekomunikacija .30 polaznika III - V stepen obrazovanja 1. Energeti~ar majstor za elektroenergetska postrojenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 polaznika Za konkurs je potrebno prilo`iti: - zahtjev za upis (dobije se u {koli) - izvod iz mati~ne knjige ro|enih sa JMBG - svjedod`ba o zavr{enom razredu i diploma o zavr{enom obrazovanju - za V stepen slo`enosti: potvrda o radnom iskustvu (najmanje 2 godine radnog iskustva u struci). - Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. - Prijave sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti u sekretarijat {kole svaki radni dan u vremenu od 10.00 do 12.00 sati. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e uzeti u razmatranje. Za sve dodatne informacije obratit se na telefon broj: 036 580 126. [kolski odbor

oglasi

Dnevni avaz

petak, 8. oktobar/listopad 2010.

39

40

Petak, 8. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak, 8. oktobar/listopad 2010.

41

42

Petak, 8. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak, 8. oktobar/listopad 2010.

43

44

Petak, 8. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz

petak, 8. oktobar/listopad 2010.

45

MALI

OGLASI
Prodaja
Mercedes 1.7 CDI, 200. god., ili mijenjam za Fiat Punto. Tel. 061 262 976. Mercedes 190 dizel, automatik, 1988., registrovan, u odli~nom stanju. Tel. 061 500 037. Mercedes E klasa, 220 CDI, avangard, xenon, al. felge, ko`a, 2003. model, extra stanje. Tel. 066 364 848. Mercedes ML 320, benzin+plin, 2003. g., registrovan do 6./2011. Tel. 061 145 887. Nisan Altima 2007. g., I vlasnik, kupljen nov u BiH, 17.000 kil., full, mogu}a zamjena. Tel. 065 924 066. Nisan Micra, 1.2 visija, prvi vlasnik, 2005. g., met. crvena. Tel. 061 526 308. Opel Astra G OPC 2000. g., 118KW, 2.0, regist. do 6. 2011., 8.000. Tel. 062 905 809. Opel Corsa 1.0 B, 2004. god., 3 vrata, full oprema, tek registrovana, 2 vlasnik od uvoza, 95.000 pre{ao, cijena 8.000 KM. Tel. 061 835 565. Opel-kadet suza, 1.4, 1990. god., tek registrovan, cijena fiksna 2.500 KM. Tel. 061 551 317. Pasat karavan 2000 god., tdi, 11.200 KM, mo`e zamjena. Tel. 061 818 173 Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, reg. do 12. 8. 2011. god. Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. Pe`o 206 1.4 HDI, 2004., zeleni, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 118.000 pre{ao, cijena do registracije 8.200 KM. Tel. 062 548 408. Pe`o 307 2.0 HDi, 2003. god., 4 vrata, pla}eni carina i PDV, uvoz Njema~ka, 138.000 pre{ao, cijena do registr. 11.500 KM. Tel. 061 158 202. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja. Tel. 061 365 193. Prodajem Ford Mondeo 2.0 TDCI, 2003. god. Tel. 061 842 201. Prodajem Golf 3 GTD, 1992. u odli~nom stanju. Cijena 5.000 KM. Tel. 061 180 144. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. 061 382 478. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem ili mijenjam Audi A6, 2.5 TDI, 1998. g. Tel. 061 820 107. Prodajem Volkswagen dizel Polo clasic, registrovan, nove gume, gara`iran, 7.000 KM. Tel. 061 357 786. Prodajem VW T4, 1.9 TD, furgon, 2000. god., tek uve`en. Tel. 061 141 292. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Reno 11, registrovan, mo`e zamjena za gra|evinski materijal, sve po dogovoru. Tel. 061 143 519. Reno Campus, 1100 cm3, 5 vrata, 1986., tek registrovan, 1.950 KM. Tel. 061 526 308. Renault Scenic 1,5 dci. 2006 godina, 105 konja, top stanje, tek registrovan, cijena 13 950 KM. 062 111 110. Reno Clio 1.2, plave boje, 1996. god. Tel. 062 105 871. Reno Clio 12. B, 2003. god., zlatni, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 90.00 pre{ao, cijena do registr. 7.700 KM. Tel. 061 835 565. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. Rxton 2004. god., prodajem hitno. Tel. 061 137 241. Tipo dizel, 90. god., tek reg., odli~no o~uvan, povoljno. Tel. 062 315 616. Ugradnja alarma i sistema protiv kra|e vozila, testiranje vozila. Tel. 061 365 193. Vili~ar Lidne 16 D, dizel, 2000. god., povoljno. Tel. 061 141 292. Vr{im dijagnostiku za Opel vozila. Mogu} dolazak na adresu, 20 KM. Tel. 061 092 699. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. VW MAN dostavna cisterna 4.000 lit., mjerna grupa sa pumpom 1 komora, mogu}a zamjena. Tel. 065 924 066. VW Polo, 2008. god., 1.9 SDI, pr{ao 21.000 km. Tel. 061 962 073. VW T4 2.5 TDI, 2000. god. Tel. 061 141 232. Wartburg STD-1.3, sa golfovim motorom, pre{ao 22.000 km, o~uvan, reg. do septembra 2011., povoljno. Tel. 033 613-624, od 16-20 h. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednje lijeva vrata. Tel. 061 260 598.

Kupovina
Kupujem havarisana vozila. Tel. 061 206 689. Kupujem vanjski poklopac od rezervoara za Reno Scenic 2000 godina.Tel. 061 719 786. Kupujem golf dizel, mo`e sa o{te}enom farbom. Tel. 061 255 806 Kupujem Golfa 2, stranca, crvene boje. Tel. 061 504 190. Vr{imo otkup rabljenih, dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013. Kupujem vozila ni`e vrijednosti havarisana, na str. tablama. Tel. 061 758 217.

Fiat Punto 1.2 benzin, 2003. god., tek uvezen, pla}ena carina i PDV, Njema~ka, 5 vrata, klima, I vlasnik, servisna knjiga, kao nov, 7.250 KM. Tel. 061 205 098. 15323-1tt Nisan Micra 1.2 visija, prvi vlasnik, 2005. g., met. crvena i Reno Campus tek registrovan 1.950 KM. Tel. 061 526 308. 15327-1tt Golf 3, 1.9 SDI diesel, 1996. god., registrovan do 2./2011., pre{ao 162.000. Cijena po dogovoru. Tel. 061 762 304. 13155-1Nd` Aluminijske 4 felge trineske, 175/70/13. Tel. 061 548 447. Audi A-4, 1.9 TDI, 2004. god., 20.000 KM, mo`e i zamjena. Tel. 061 531 130. Audi A4 s-lajn, karavan 1.9 tdi, 2004. god., full oprema. Tel. 061 131 791 Auto Nisan i dijelove Golfa 1. Tel. 061 367 103. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 324 dizel, 1988. god., registrovan 57.do 11. mjeseca, automatik, 2.300 KM. Tel. 061 438 446. Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., reg. god. dana. Tel. 061 144 162. Citroen C2, 1.4 HDI, 2006., ABS, 2x airbag, centralno daljinsko, servo, 60.000 km pre{ao, do regist. 6.900 KM. Tel. 061 214 813. Clio 1.2, 2001. god., benzin, 3 vrata, crna boja, ABS, servo volan, el. podiza~i, CD player, cijena 6.300 KM. Tel. 061 841 259. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. Dizali~ar korpu 25 m na prikolici. Tel. 061 141 292. Ford Fiesta 2006. god., pre{la 100.000 km, cijena 10.500 KM. Tel. 061 804 298, 062 156 312. Ford Focus 1.6 B, 2003. god., plavi,4 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 130.00 pre{ao, cijena do registr. 8.800 KM. Tel. 061 158 202. Gepek (vrata) za Ford Fiestu, 2003. god. Tel. 061 709 956. Golf 1.3, 89. god., udaren. Tel. 061 504 190. Golf 2, dizel, 87. god., bijele boje, {iber, cijena 2.800 KM. Tel. 061 244 290. Golf 3, 1996., 3 vrata, nije registrovan, prodajem. Tel. 061 829 191. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Golf III, 96. god., 1.4 benzin, 5100 KM. Tel. 061 434 867 Golf 2, 89. god., dizel, blokada, 3400 KM. Tel. 033 417 320 Golf IV SDI verzija, 1999., klima, plava boja, reg., ful oprema, garancija, 5 vrata, cijena 9.000 KM, mo`e i zamjena. Tel. 061 150 033. Hitno Reno Megan coupe, 2001. g., metalik sive boje, benzin, ful oprema. Tel. 061 338 433. Hladnjak vode, klime, ventilator, alnaser, altenator, Ford Fokus. Tel. 061 227 070. Kadet 1.3 B, 88. god., tek registrovan, nove gume, odli~no o~uvan, 1.500 KM fiksno. Tel. 062 322 467. KIA Ceed SW 2008. god., pre{ao 22.000, full oprema, garancija jo{ 5 godina, mo`e i zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 062 857 130. Ljetne gume interkontinental od Golfa 4 karavana, iz Njema~ke. Tel. 061 159 507. MAN 19-403, teglja~, tek uve`en, 1995. god. Tel. 061 141 292. Maruti Suzuki, 800, crvena, pas. boja, o~uvan, prva ruka, 1991. god., pre{ao 68.000 km, cijena povoljna. Tel. 033 481-399.

Izdavanje
Izdajem nenamje{ten trosoban stan sa ugra|enom kuhinjom, privatna ku}a, ima centralno grijanje, parking, nalazi se 200 m iznad Zraka. Ulica Amira Krupalije 22. Tel. 062 504 644. 15229-1tt Izdajem dvosoban namje{ten stan u Hrasnom Brdu, had`i Mustafe Penjave br. 13. Tel. 033/522753, 062 003 974. 15148-1tt Izdajem lijepo ure|enu dvoeta`nu ku}u, dnevni boravak + kuhinja, 3 spava}e sobe + 2 banje + balkon + ba{ta. Muhameda efendije Pand`e 153 (blizina Bosnalijeka). Tel. 062 450 914. 15263-1tt Izdajem namje{ten jednosoban stan 35 m2, ^engi} Vila, VI sprat, na du`i period. Tel. 063 234 025. 470-1Ze Izdajem dvije jednokrevetne sobe djevojkama, preko puta Kampusa, Zmaja od Bosne 25. Tel. 033 544-488, 065 701 763. 13080-1Nd` Poslovni prostor u Hrasnom (Mali Bosmal), 132 m2, prvi sprat, moderno ure|en, eta`no grijanje, klima, mre`a, dva kupatila, kuhinja, blinda vrata, pogodan za predstavni{tvo, ordinaciju i sl., sa mogu}no{}u stanovanja. Mob. 061 138 011. 13085-1Nd` Gara`a na Skenderiji, u dvori{tu, ul. Hiseta 23, iza Kluba Slovenaca, dupla vrata. Mob. 061 138 011. 13085-1Nd` Izdajem jednosoban namje{ten stan, centar, Kemal Begova. Tel. 061 421 514, 200-473. 15316-1tt Izdaje se opremljen ugostiteljski objekat 60 m2, na Grbavici. Zvati na broj: 061 187 193. 15337-1tt Dvosoban stan u zgradi, Grbavi~ka ulica, namje{ten moderno izdajem, 500 KM. Tel. 061 142 704. 15380-1tt Iznajmljivanje stanova i soba studentima i u~enicima u Sokolovi} Koloniji, Ilid`a, nalaze se 500 m od Univerziteta, sve novogradnja! Opremljeno. Kontakt: 061 160 896. N. Izdaje se dvosoban stan, mo`e i na du`i period. Stan je na visokom prizemlju, Alipa{ino Polje B-faza. Za informacije tel. 062 502 083, 061 210 075 ili 033 534-332. 13186-1Nd` Izdajem stan 48 kvadrata, namje{ten, sa posebnim ulazom - Hrasnica. Tel. 061 863 471. 13177-1Nd` Izdajem trosoban stan u privatnoj ku}i, prazan, Bu~a Potok, iznad fabrike „Zrak“, 300 KM, sa grijanjem. Tel. 061 198 647. 13176-1Nd` Izdajem sprat u privatnoj ku}i, prazan, na Gazinom Hanu kod {kole. 200 KM kirija. Tel. 061 198 647. 13176-1Nd` Izdajem smje{taj za radnike, 10 KM po danu, kapacitet 40 radnika. Lokacija Stup, Sarajevo. Tel. 061 272 598. 13198-1Nd` Aerod. naselje, pos. prostor 40 m2,

za agencije, predstavni{tva, kancelarije, sa papirima. Tel. 061 857 012. Alipa{ina 183a, uz glavnu saobra}ajnicu, pos. prostor 90 m2, za sve namjene. Tel. 061 227 524, 033 486558. Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmani, sobe, dnevni boravak, sa parkingom, blizina Wise. Tel. 061 267 264. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Bare-[ip, namje{ten stan zaposlenom mu{karcu, grijanje, poseban ulaz. Tel. 033 485-934. Ba{~ar{ija-Budakovi}i, jednosoban namje{ten stan, poseban ulaz, 200 KM. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Blizu @eljezni~ke stanice sobe, TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Breka, sprat ku}e za 2 studentice, namje{ten, pos. ulaz, sa grijanjem, balkonom. Tel. 033 218-567, 061 360 018. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 724. Centar, M. Dvor, izdajem dvosoban namje{ten stan. Tel. 033 526-426, 061 504 385. Centar, trosoban stan u Sarajevu, kompletno namje{ten, na du`i period, zvati iza 16 h. Tel. 062 692 777. ^. vila, II sprat, blinda vrata, extra dvosoban namje{ten stan. Tel. 061 190 713. Doglodi, 100 m2 poslovno-skladi{nog i 150 m2 stamb. prostora. Tel. 061 561 132. Dvije sobe sa parnim grijanjem za studentice, upotreba kupatila, kuhinje. Tel. 033 521-566. Dvokrev. soba zapos. radnicima, cijena po krevetu 60 KM. Tel. 660176. Dvos. namje{ten stan renoviran, priv. ku}a, Bjelave. Tel. 061 778 746. Extra namje{tena soba studentu ili samcu kod Islamskog fakulteta. Tel. 061 958 368. Grbavica, izdajem dvosoban stan u priv. ku}i, I sprat, plus gara`a. Tel. 063 639 213. Grbavica, sobu sa cen. grijanjem, studentu nepu{a~u, 180 KM. Tel. 061 911 385. Grbavica, u [oping, vanjska strana, izdajem gara`u. Tel. 061 912 565, 657-189. Grbavica, ul. Behd`eta Muteveli}a 99, izdajem pos. prostor. Tel. 033 523887. Grbavica-[oping, komfornu namje{tenu sobu u 2-sobnom stanu (kabl. TV, cent. grijanje). Tel. 061 875 791. Hamdije ^emerli}a 1, preko puta Energoinvesta, izdajem zatvorena gara`na parking mjesta. Tel. 061 209 057. Hrasno brdo, Posavska 128, izdajem sprat ku}e. Tel. 062 422 405. Hrasno, izdajem trosoban namje{ten stan. Tel. 062 204 208. Hrasno, Trg heroja 32, jednoiposoban namje{ten stan ozbiljnoj zaposlenoj `enskoj osobi. Tel. 063 487 813. Izdaj. poslovni prostor, Tina Ujevi}a 13, centar. Tel. 061 033 953. Izdaje se poslovni prostor na Ba{~ar{iji „Nove daire“, opremljen, pogodan za kancelarije. Tel. 033 533123. Izdajem ~etverosoban stan u strogom centru Sarajeva, sa ba{tom, povoljno. Tel. 061 382 261. Izdajem dvoiposoban polunamje{ten stan u priv. ku}i, poseban ulaz. Tel. 033/454-424. Izdajem dvokrevetnu sobu kod BBI centra, eta`no grijanje, upotreba kuhinje. Tel. 061 383 809, 033 217158. Izdajem dvokrevetnu sobu studentima kod Bosmala. Tel. 062 138-905. Izdajem dvosoban stan namje{ten sa grijanjem, pos. ulaz, Safeta Zajke. Tel. 061 149 442, 061 233 948. Izdajem dvosoban stan u zgradi, Grbavi~ka. Tel. 062 437 583. Izdajem dvosoban stan, cijena po dogovoru. Tel. 033 235-685. Izdajem gara`u kod O[ Hrasno. Tel. 061 510 931. Izdajem garsonjeru u Kova~i}ima kod Bugarske ambasade. Tel. 061 864 086. Izdajem ili prodajem gara`e, Bare[ip, novogradnja. Tel. 061 358 229. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednokrevetnu i dvokre-

vetnu sobu sa upotrebom kuhinje studentima, Bjelave. Tel. 061 802 958. Izdajem jednosoban namje{ten stan u privatnoj ku}i. Tel. 033 655329. Izdajem jednosoban namje{ten stan, Pofali}i. Tel. 061 279 387. Izdajem manji poslovni prostor na D. Malti pored {kole. Tel. 033 614628, 061 357 634. Izdajem namje{ten stan u novoj zgradi, Tibra-pacifik, Ned`ari}i. Tel. 061 221 706. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem pos. prostor 100 m2, za vi{e namjena, kod Stupske petlje. Tel. 061 902 795. Izdajem pos. prostor 35 m2 u Pofali}ima kod benzinske pumpe, pogodan za kancelarije. Tel. 061 132 268. Izdajem pos. prostor kod R. Komerca-Hrasno. Info. 535-052. Izdajem pos. prostor na [ipu (nov) od 35 m2. Tel. 062 320 648. Izdajem poslovni prostor 32 m2, ul. Bolni~ka, povoljno za zanatstvo, usluge, ili kancelariju. Tel. 061 203 367. Izdajem poslovni prostor kod @eljinog stadiona 32 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 972 512. Izdajem poslovni prostor za razne namjene, Tibra-pacifik, Ned`ari}i. Tel. 061 221 706. Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem prostor 100 m2, za sve namjene, grijanje, parkint. Tel. 663-101, 061 150 273. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji do Sebilja, cijena 20 (15) KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sobu, dva le`aja na no}enje, 20 KM. Tel. 061 911 928. Izdajem sprat ku}e Ilid`a, kompletno namje{ten, strancima ili pos. ljudima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem dvosoban lijepo namje{ten stan na Vracama iznad Policijske akademije, internet, kablovska, 450 KM. Tel. 062 587 200 Izdajem jednosoban stan u Hrasnici u privatnoj kuæi. Tel. 033 513 036. Izdajem na Bjelavama tri dvokrevetne some sa kori{tenjem velikog dnevnog boravka, trpezarije, kuhinje... ili kompletno namje{ten komforan stan (100m2). Tel: 061/534-438 Izdajem studentima dvokrevetnu sobu kod Bosmala, Hrasno. Tel. 062 138 905 Izdajem namje{ten apartman, sprat ku}e, ulica Travni~ka 28 iznad OHR-a.Tel. 061 509 746. Izdajem stan. Tel. 459-889. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Jednos. namje{ten stan djevojkama ili mladom bra~. paru, bez djece, nepu{a~ima. Tel. 033 227-077. Jednos. prazan stan u ku}i, op{t. N. Grad, zvati od 17-21 h. Tel. 033 801 524. Jednosoban namje{ten stan. Tel. 033 440-727, 062 800 583. Jednosoban stan, namje{ten, poseban ulaz, c. grijanje, kab. TV, internet, 200 KM. Tel. 061 100 135. Jezero, dvosoban stan namje{ten, poseban ulaz, grijanje. Tel. 061 617 781. Kanc. pos. prostor 74 m2. Tel. 062 907 831. Kasindolska ulica, izdajem pos. prostor 45 m2. Tel. 061 157 193. Kobilja glava Sarajevo, izdajem jednosoban stan studentima. Tel. 062 940 227. Kod bolnice Ko{evo, izdajem sobu djevojci, cen. grijanje, kuhinja, kupatilo. Tel. 033 213-629. Kod Dr`avnog suda, trosoban namje{ten stan, zaseban ulaz, priv. ku}a, 350 KM. Tel. 063 284 767. Kod Pravnog fakulteta, kancelariju 25 m2, II sprat, alarm, video nadzor. Tel. 062 570 826. Kod Pravnog fakulteta, namje{tenu kancelariju 25 m2, alarm, video nadzor, II sprat, za predstavni{tvo. Tel. 062 570 826. Kod stadiona Ko{evo, namje{ten jednosoban stan. Tel. 033 208-024. Kod Vije}nice u Sarajevu, izdajem dvosoban stan studenticama ili zaposlenoj `eni, poseban ulaz. Tel. 062 682 185. Ko{evo, uz bolnicu, izdajem sobu. Tel. 033 217-185, iza 16 h. Ko{evsko brdo, A. Hangija, dvosoban namje{ten stan. Tel. 033 442998 i 062 139 085. Lijepo namje{tenu sobu sa upotrebom kuhinje i kupatila, studentici ili zaposl. `eni. Tel. 033 457-722. Marin Dvor, dvokrevetna-jednokrevetna soba sudentima, upotreba kuhinje, parno grijanje. Tel. 033 210362, 065 023 781.

N. Grad, garsonjeru zaposlenom mu{karcu, na du`e vrijeme, kod MUP-a. Tel. 677-504. Na Aneksu jednos. namje{ten stan blizu trolejb. stanice. Tel. 033 489002, 061 254 068. Namje{ten dvosoban stan, ul. b. Begi}, Ko{. Brdo. Tel. 062 330 610. Namje{ten jednosoban stan, cen. grijanje, poseban ulaz, djevojkama nepu{a~ima, povoljno. Tel. 062 006 768. Namje{ten stan 70 m2, cen. grijanje, kablovska TV. Tel. 033 657-697, 061 507 240. Namje{ten stan 70 m2, cen. grijanje, kablovska TV. Tel. 657-697, 061 507 240. Namje{ten stan na ^. Vili. Tel. 061 183 437. Namje{ten stan na spratu, komforan, samcima blizu Kampusa. Tel. 062 013 180, 242-737. Namje{ten stan studenticama. Tel. 033 203-887. Namje{tena soba sa upotrebom kuhinje. Tel. 062 692 292. Namje{tenu garsonjeru zaposlenom mu{karcu, kirija 10 mjeseci unaprijed. Tel. 061 398 380. Namje{tenu sobu, cen. grijanje, kupatilo, kuhinja. Tel. 521-618, 061 529 838. Ned`ari}i, izdajem kompletno opremljenu autopraonu. Tel. 061 244 166. Ned`ari}i, sobe studentima i zapos. osobama. Tel. 062 124 318. Nenamje{ten dvos. stan, renoviran, centr. grijanje, kablovska, A. Hangija. Tel. 061 136 286. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Mob. 063 327 098. Tel. 036/884169. Nova Breka, dvosoban stan, potpuno opremljen, parking obezbije|en. Tel. 033 233-776. Opremljen stan izdajem. Tel. 033/680-106. Otoka, stan za dva studenta-ice, ul. Br~anska. Tel. 061 324 003. Otoka, trosoban namje{ten stan, cen. grijanje, studentima. Tel. 062 671 747. Pofali}i blizu FDS i OBN-a, kampusa dvos. namje{ten stan, prednost dvije studentice. Tel. 033 645-156, 062 439 329. Pos. prostor 100 m2, pogodan za sve namjene. Tel. 061 890 028. Pos. prostor 26 m2 na Ilid`i (mala aleja). Tel. 061 260 598. Pos. prostor 50 m2 klima, alarm, grijanje u blizini Avazovog tornja. Tel. 061 242 261. Pos. prostor 50 m2, Hrasno, zgrada mali Bosmal. Tel. 033 489-002, 061 254 038. Pos. prostor 90 m2, uz glavnu saobra}ajnicu za sve namjene, ul. Alipa{ina. Tel. 061 228 524, 033 486-558. Pos. zgradu na Ba{~ar{iji, suteren, prizemlje, sprat. Tel. 061 207 536, 061 228 975. Poslovni prostor u zgradi „Papagajka“, 25 m2, izdajem, ulaz sa ulice Hamdije Kre{evljakovi}a. Tel. 061 147 336. Prazan stan u priv. ku}i. Tel. 033 485-922. Prostor izdajem za trafiku, ul. ^ekalu{a. Tel. 061 149 442, 061 233 948. Saraj polje, ul. S. M. Dende, trosoban potpuno namje{ten stan u zgradi, III sprat, na du`i period. Tel. 062 943 493. Sobe namje{tene, radnicima. Tel. 061 926 348. Sobe za preno}i{te i dnevni boravak, TV, kupatilo. Tel. 062 644 055. Sobu sa grijanjem nepu{a~u. Tel. 523-462. Stari Grad, namje{ten jednosoban stan. Tel. 033 440-727, 061 740 293, 062 800 583. Studenticama izdajem kod Holiday inna dvokrevetnu i jednokrevetnu sobu. Tel. 033 214-595, 062 279 428. Studentima, 2 jednokrev. sobe, centralno grijanje, kabl. TV. Tel. 061 869 333. Stup kod Interexa, poslovno-skladi{ni prostor 120 i 40 m2. Tel. 061 266 869. [ip, priv. ku}a, jednosoban stan namje{ten, poseban ulaz, dvojena struja. Tel. 061 781 073, 485-657. Tros. namje{ten stan, 350 KM. Tel. 212-563, 063 284 767. U centru grada (Mejta{), izdajem povoljno komforno namje{tenu garsonjeru u zasebnom objektu, za jednu ili dvije osobe. Tel. 061 869 396. Uhodan ugostiteljski objekat pod zakup na du`e vrijeme, ozbiljnim mu{terijama. Tel. 061 184 775. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

46

Petak, 8. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
INVESTITOR PRODAJE: DVA STANA PO 74 M2 I JEDAN OD 63 M2 - OBJEKAT VELE[I]I, KM 1.800/1 M2, IZNAD SAOBRA]AJNE [KOLE. SVI PRIKLJU^CI, USELJIVO. ZVATI IZA 13 SATI. TEL. 062 320 969. 15173-1tt
PRODAJEM ILI MIJENJAM ZABAVNI PARK KOMPLET ILI POJEDINA^NO: - ELEKTRI^NI RODEO BIK I DASKA ZA SURFANJE. - VELIKA GUMENA IGRAONA I STIJENA ZA PENJANJE. - BUNGIE TRAMPOLIN, [ATOR SA TOPOVIMA. - TRAMPOLINA SA 8 POLJA. - ELEKTRI^NI AUTI]I. TEL. 033/653-232, 061 494 106. 15295-1TT svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bosanska ku}a, manja i adapt., iznad Bistrika, mo`e zamjena za stan. Tel. 061 260 598. Breka, trosoban 80 m2, I sprat, potpuno adaptiran, sve novo, sa dosta nove opreme. Tel. 061 106 424. Breza, prodajem trosoban stan 72,45 m2, poseban ulaz, I sprat, dvori{te. Tel. 032 783-814. Brije{}e-Sarajevo, ku}a 8x8 m, P+S+P novogradnja, 90.000 KM. , Tel. 061 241 646. Centar, dvoiposoban novoadaptiran stan, II sprat, eta`no grijanje, mogu}nost kupovine gara`e. Tel. 061 432 055. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, stan od 56 m2 prodajem. Tel. 062 814 279. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Ciglane Donje, prodajem 3-soban stan 106 m2, cijena 270.000 KM. Tel. 061 911 324. ^. Vila, Grada~a~ka, prodajem zidanu gara`u, papiri 1/1. Tel. 033 214469. ^. Vila, prodajem stan dvoiposoban 64 m2, III sprat, balkon, c.g., izuzetno funkcionalan, 130.000 KM. Tel. 063 876 844. D. Jo{anica-Vogo{}a, nedovr{. ku}a sa tri stana i 700 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. Dev. ku}a S. Grad ([iroka~a), 25.000 EUR-a sa dokument. za adaptaciju. Tel. 033 523-423. Dobrinja C-5, I sprat, prodajem dvosoban stan, kod Merkatora. Tel. 061 144 162. Dobrinja III, dvosoban stan 56 m2 + balkon, podrum, cijena 1.550 KM/m2. Tel. 061 184 653. Dobrinja, dvoipos. stan 65 m2, sa dva balkona. Tel. 065 877 065. Dolac Malta, dvosoban stan povoljno, XII sprat. Tel. 643-099, 062 375 733. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dvos. stan 52 m2, iznad Op{te bolnice, eta`. grijanje, ba{ta, 1.750 KM/m2, 91.000 KM. Tel. 062 619 266. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Fo~a, 2 duluma vo}njaka pored ]ehotine, ispod sela [ubi, prema Godijenu. Tel. 033 622-064, 062 156 840. Gabelina ul., trosoban stan (kod Stomatologije). Tel. 061 548 390. Gara`a 12 m2, centar, Kranj~evi}a do „Holiday inna“, prodajem povoljno. Vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 869 396. Grbavica, 53 m2, II sprat, useljiv odmah, 1.900 KM/m2, hitno. Tel. 061 762 572. Hitno 70 m2 centar, Avaz, kompletno renoviran, osun~an, 4. sprat, gara`a, 138.000 KM. Tel. 061 186 665. Hotonj, Orahov brijeg, gra|. parcele 818 m2 i 640 m2, urban. saglasnost. Tel. 061 803 715. Hrasno brdo, Posavska 128a, prodajem ku}u sa prate}im objektima, povoljno. Tel. 062 422 405. Hrasno, dvos. stan 57 m2, kod Bosmala bez posrednika. Tel. 062 978 560. Hrasno, dvosoban stan 57 kvadrata, prvi kat, bez posrednika. Tel. 062 978 560. Hrasno, Trg heroja, hitno prodajem jednoiposoban stan 45 m2, 13. sprat, adaptiran, 86.000 fiksno. Tel. 061 811 144. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine sa 483 m2 stamb. prostora i 676 m2 zemlji{ta. Tel. 065 877 065. Ilid`a, Plandi{te, ul. Bos. ljiljan 17, objekat P+1+P 150 m2, ba{te 150 , m2, 1/1. Tel. 062 319 563. Ilid`a-Lu`ani, 1 sp., stan 60 m2, cijena dogovor. Tel. 638-541. Ilid`a-Pejton, stan 53 m2, I sp. Tel. 066 251 589. Ispod [aminog gaja uz glavnu cestu, dunum zemlje, vrlo povoljno. Tel. 062 138 905. Isto~no Sarajevo, parcela sa svim komunalijama. Tel. 062 437 558. Ivanica kod Dubrovnika, prodajem plac 270 m2, cijena povoljna. Tel. 063 550 432 i 061 019 558. Kontejner za stanovanje zeleni, dim. 6x2,4 m, sa kumom, cijena po dogovoru. Tel. 061 485 271. Konjic, prodajem stan 62 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 715 872. Ku}a 8x9 m i 1.960 m2 oku}nice, te 4.000 m2 zemlje, 500 m od ku}e, cijena 65.000 KM. Tel. 061 299 127. Ku}a na sprat, 1000 m2 zemje, U{ivak kod D. Had`i}a. Tel. 645-543. Ku}a na Stupu sa 3 eta`e sa 500 m2 zemlji{ta. Tel. 062 391 337. Ku}a u Kasindolu 9x10 (P+S+VP) sa pomo}nim objektima i 1.400 m2 zemlje, uz cestu, papiri uredni. Tel. 062 419 252, 061 159 513. Ku}a u [vrakinom sa dva trosobna stana i gara`om, kompletno ura|ena, sa dvori{tem u ekstra stanju. Prodajem ili mijenjam za trosoban stan uz dogovor, na relaciji Alipa{inoVojni~ko polje. Papiri uredni, vl. 1/1. Tel. 061 181 472 i 033/235-190. Ku}a, ve}a, novija gradnja, Vraca, A. Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Ku}u novu, 8x8 fsada, 500 m2 oku}n. ograda, centr. grijanje, uz asfalt, Jar~edoli. Tel. 066 271 664. Lijepa manja ku}a kod Vje}nice, cijena 105.000 EUR-a. Tel. 033 239910. M. Dvor, prodajem stan 40 m2. Tel. 062 724 003. Manji stan dvosoban 42 m2 na Ba{~ar{iji. Tel. 061 224 455, 033 654923. Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svaki stan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Ned`ari}i, novogradnja, stan de lux, sa klimom, najpovoljnije cijene. Tel. 061 504 425. Neum, centar, prodajem pos. prostor, jeftino. Tel. 036 880 631. Neum, Tiha luka, stan 40 m2 sa terasom i pogledom na more, kompletno namje{ten, cijena na upit. Tel. 061 147 336. Neum, tiha luka, stan 40 m2 sa terasom, pogledom na more, kompletno namje{ten, cijena na upit. Tel. 061 147 336. Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Otoka, prodajem garsonjeru, I sprat, zvati poslije 16 h. Tel. 061 856 526. Otoka, stan 76 m2, vl. 1/2, prodajem, a mo`e i zamjena za more uz razliku novca. Tel. 062 422 290. Pofali}i, Humska 684, Sarajevo, devastiranu ku}u sa zemlji{tem 580 m2. Tel. 061 130 450. Pofali}i, novogradnja, ve}a ku}a, 3 pos. pr., useljiva odmah, na placu od 822 m2, vl. 1/1. Tel. 062 227 122. Pos. prostor u Vogo{}i, 37 m2, vl. 1/1. Tel. 061 149 183. Povoljno prodajem ku}u sa oku}nicom, visoko prizemlje, sprat, Radni~ka 122. Tel. 061 201 700. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem stan 75 m2 na Grbavici, Zagreba~ka 75. Tel. 033 810 400 i 061 215 214. Prodajem 3-soban stan 74 m2, XIV sprat, Grbavica do mosta Art asri, fixno m2 1.800 KM. Tel. 061 080 257. Prodajem ~etveroiposoban stan 130 m2, kod BBI centra, eta`no grijanje. Tel. 066 898 703, 033 217-158. Prodajem ili izdajem super kompletno opremljen restoran, mo`e biti konoba, taverna, vinoteka, na Ilid`i, povoljno. Tel. 061 172 516. Prodajem ili mijenjam ku}u u Rudom. Tel. 062 435 767. Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588. Prodajem ku}u na 2 sprata, posebni ulazi, 1/1, povoljno. Tel. 061 506 750. Prodajem ku}u sa 400 m2 ba{te, gara`a, tri ulaza, svi priklju~ci, mo`e zamjena u Sarajevu sa nadoknadom. Tel. 033 212-970. Prodajem ku}u u Ilija{u, dim. 12x8 m, oku}nice 422 m2, novoizgra|ena, povoljno. Tel. 061 552 547. Prodajem ku}u u Tar~inu 8x9 m, i 1.960 m2 oku}nice, te 4.000 m2 zemlje, cijena 65.000 KM. Tel. 061 299 127. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zas. ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 metara kvadratnih ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem plac 1.066 m2, Grabovine-Rakovica. Tel. 061 254 042. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem povoljno ku}u, zemlju u Crnoj Bari, Bogati}i-Srbija. Tel. 00387 61 226-645. Prodajem povoljno zemlju u Bu}a Potoku i Hladivodama. Tel. 033 659756, 062 178 832. Prodajem stan 50 m2, A-faza, A. polje, Ante Babi}a, cijena po dogovoru. Tel. 451-594. Prodajem stan 54 m2, Obala Kulina Bana 21/II, Stari Grad. Tel. 062 920 191. Prodajem stan 56 m2, Grbavica II. Tel. 061 254 042. Prodajem stan 75 m2, II spr., c.g., lift, A. polje C-faza, Trg nezavisnosti, preko puta {kole. Tel. 061 320 490. Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Prodajem stan Mojmilo, 53 m2, sa stvarima, sve novo. Tel. 061 299 371, 061 377 898. Prodajem stan novogradnjaNed`ari}i od 37,20 m2, parking mjesti ispod zgrade. Tel. 062 170 897. Prodajem u zenici ku}u P+S+P + gara`a, 640 m2 oku}nice i dvosoban stan. Tel. 061 647 071, 061 933 833. Prodajem zemlju blizu Vije}nice stara Dariva, ul. Obhod`a 32. Tel. 062 504 781. Prodajem jednosoban stan 31m2, strogi centar, iznad Katedrale. Stan je jednosoban, adaptiran. Cijena 2500 KM po kvadratu, mogu}nost zamjene (u obzir dolazi Dobrinja). Tel. 061 397 861 Prodajem/mijenjam manju ku}u u centru Trebinja za odgovaraju}i stan u centru Sarajeva. Tel. 062 467 237. Prodajem ~etverosoban dvoeta`ni stan 115 m2 kod bo{nje~ke gimnazije. Tel. 061 336 726. Prodajem ku}u na Poljinama. Tel. 061 856 179 Prodajem poslovni prostor 23m2 1/1 vlasni{tvo, Aerodromsko naselje, Andrije Andrejevi}a 37, mogu~nost dogradnje, pogodno za ugostiteljstvo, cijena 35 000 KM.Tel. 061 509 746. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Stan 38 m2, u krugu 300 m med. i ostali fakulteti. Tel. 062 110 722. Stan Ilid`a-Lu`ani, 3 sp., 58 m2, cijena po dogovoru. Tel. 033 623-534. Stan Lu`ani 54 m2, I sprat, J. Fincija. Tel. 065 645 108. Stan na Grbavici-Kova~i}i, trosoban 66 m2, IV sp., dva balkona ili mijenjam za dva manja, cijena dogovor. Tel. 033 481-399. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa poslovnim prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, sve komunalije uredne, vlasni{tvo 1/1. Tel. 062 735 608. [vrakino, jednosoban stan 33 m2. Tel. 061 133 597. U Zenici ku}a p+s+p, gara`a, 640 m2 oku}nice i dvos. stan 51 m2. Tel. 061 647 071, 032 223 248. Useljiva duplex ku}a 240 m2, na placu 600 m2, kod pijace Vrap~i}iMostar, ili zamjena za Trebinje. Tel. 061 301 772. Vogo{}a, jednos. stan 37 m2, prodajem. Tel. 065 877 065. Vogo{}a, pos. prostor 37 m2. Tel. 061 149 183. Vogo{}a, prodaje se poslovni prostor 72 m2, prostor je na 2 eta`e, povoljno. Tel. 061 275 535. Vogo{}a, prodajem stan. Tel. 062 993 253. Vogo{}a-dupleks: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa, 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Vratnik, ku}a sa tri zasebna stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268.

Prodaja
Prodajem poslovni prostor u Sarajevu, povr{ine 220 m2, ima 12 prostorija, pogodan za obdani{te, igraone, apoteke i sjedi{te kompanija. Tel. 062 335 381. 12724-1Nd` Prodajem povoljno dvoiposoban stan 54 m2, mogu}nost kupovine gara`e. Ilid`a-Pejton, Bosanskih gazija. Tel. 062 565 662. 15216-1tt Mostar, Lu~ki most, novogradnja 1-sobni i 2-sobni 50 m2 do 76 m2. Gratis gara`no mjesto i ugra|ene kuhinje. Od 2.200 KM sa PDV-om. Tel. 061 499 229. 1420-1Mo Dobrinja novogradnja, stanovi od 25, 45, 52, 60, 63 m2, uknji`eni. www.ahaeti.ba Tel. 061 398 786. 15053-1tt Prodajem pos. prostor 91 m2 na Breci, preko puta ulaza u Ortopediju, renoviran, pogodan za sve namjene. Prodaja bez posrednika. Tel. 061 214 152, 061 214 162. 14556-1tt Prodajem stan 109 m2, M. M. Ba{eskije, preko puta Tr`nice Katedrala. Tel. 061 147 070. 15241-1tt Hitno prodajem vikend ku}u 130 m2, 1.500 m2 oku}nice, voda + struja, Puhovik - put prema Rakovici. Tel. 033/639-052, 061 136 309. 13107-1tt Gornje Ciglane - Ko{evsko, pored autobuske stanice, jednosoban 30 m2/II, adaptiran, stolarija komplet, grij. plinsko, 69.000 KM. Tel. 223-718, od 17-20 h i 062 900 860. 15388-1tt HITNO I VRLO POVOLJNO prodajem ku}u sa oku}nicom i 1.500 m2 oku}nice, svi priklju~ci, Ahatovi}i-Djevoja~ke vode. Tel. 061 207 921. 13163-1Nd` Prodajem garsonjeru u centru Sarajeva, 21 m2, na prvom spratu, sa centralnim grijanjem. Mob. 063 209 378. 13179-1Nd` Centar, dvoiposoban stan 66 m2, sa dva balkona, jedan balkon ustakljen, sun~an i gara`a kod Medic. fak. Tel. 062 841 390. 15432-1tt Hrasno - ul. T. O. Pa{e (kod slasti~arne Palma), dvosoban 53 m2 + veliki balkon 5 m2, na IV spratu, lift, cen. grijanje, 1.950 KM/m2. Tel. 062 068 901. 15411-1tt Prodajem 2-soban (dvosoban) stan, III sprat, povr{ine 60 m2, Zmaja od Bosne 80, centralno grijanje, lift, ostava, zatvorena lo|a. Kontakt telefon: 061 130 522. 15434-1tt Hrasno, dvosoban 59 m2, 1. sprat, ~etverokatnica, sa ili bez gara`e, ukupno 80.000 EUR-a. Tel. 061 501 515. 15442-1tt Prodaja stanova ili zamjena: Marijin dvor 130 m2 i 160 m2. Skenderija 91 m2. - Marcela [najdera kod Bolnice 38 m2 - zamjena za ve}i od Grbavica-Otoke. Tel. 062 279 222, 066 439 592. 15443-1tt Prodaja stanova ili zamjena: Grbavica kod [opinga: 41 m2, 52 m2. Grbavica kod pijace: 100 m2, I sprat. Tel. 062 279 222, 066 439 592. 15443-1tt A. [a}irbegovi}, 16 sp. stan 50 m2, cijena 1.600 KM/m2, pogled u grad. Tel. 062 452 371. Adaptiran jednosoban stan 36 m2 u centru Vogo{}e, 54.000 KM. Tel. 062 993 253. Alipa{ino polje C-faza, prodajem stan 42 m2, zatvoreni balkon - 65.000 KM. Tel. 546-226. Aneks, prodajem ku}u, papiri 1/1. Tel. 062 156 982. B. Potok, novogradnja, stan 56 m2, 1 sp., 108.000. Tel. 061 072 815. Bare-[ip, gara`a novogradnja, iza Sam-shopa, 15,5 m2. Tel. 061 358 229. Bla`uju prodajem vikend ku}u i 1.350 m2 zemlje. Voda, struja, vlasnik 1/1. Tel. 061 160 085. Blizu Ba{~ar{ije, prodajem stan, plin, lo|a, 3. sprat, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Hitno kupujem gara`u u naselju C-5 na Dobrinji, ul. Rudija Alva|a. Isplata novca odmah. Tel. 061 108 889. Kupujem manji stan, M. DvorBa{~ar{ija, u ra~un dajem auto i doplata. Tel. 061 338 433. Kupujem manji stan u Kantonu, hitno. Tel. 062 762 572. Tra`im cimericu (bruco{icu) za dvokrevetnu, opremljenu sobu, upotreba kuhinje, plinsko grijanje, ul. Bistrik 21, Sarajevo. Tel. 061 162 173. Potra`ujemo namje{ten stan za stranca, na godinu dana. Tel. 061 142 704.

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 12851-1ND@

„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 14789-1TT HITNO! PRODAJEM KOMPJUTERE INTEL PENTIUM 4 SA TASTATUROM, MI[EM, XP SP3, INTERNET, ZVU^NA, ITD. CIJENA 99 KM. TEL. 061 578 517. 13156-1ND@ Prodajem sobni bar: {ank, dvije zidne police, dvije barske stolice. Tel. 033 463-489. Nove rekete za stoni tenis, bolje kvalitete. Tel. 061 159 507. Lim sudoper, lavabo, bojler od 50 litara, prozor dupli 140x120. Tel. 061 159 507. Pe} za burek plin 2 rerne, 6 stolova kompl., kasa oliveti, 2 vage, 2 vitrine, 2 tende 6x3 m.. Tel. 061 958 001. Televizore Filips i AOC, regal, bra~ni i francuski le`aj, komoda, lusteri razni. Tel. 065 097 899, 033/201051. Prodajem ma{inice (koturove) za {tap za ribolov. Tel. 062 525 981. Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, esh. cooli, holesterol, trigliceride, imunitet. Tel. 033 646-912. Prodajem drvene prozore 2 kom. 140x120, 2 kom. 180x120, sve 100 KM. Tel. 061 244 290. Prodajem govorni aparat servoxdigital za one koji nose kanilu, nov. Tel. 061 838 188, Sarajevo. Prodajem povoljno troje sobnih vrata standardnih dimenzija u novogradnji i 5 prozora sa {tokovima i staklom. Tel. 061 869 396. Doma}a, svje`a, ljekovita jaja, jap. prepelica, 30 kom. - 10 KM „S“ i 9 KM „A“ klasa, bespl. dost., doma}e kozije mlijeko 1 L = 2 KM. Tel. 061 138 184, 062 134 551. 2 pult stola, TA pe}, kuhinjski sto, trpezarijski sto. Tel. 624-820. TA pe}, ve{ ma{ina, kau~, 2 fotelje, 2 se}ije, 3 ko{nice, kaca 2 m. Tel. 624-820. TA pe} 3 KW Elind, „stan“ za tkanje starinski, kau~ na izvla~enje sa `eljeznom konstrukcijom. Tel. 062 272 346. OPREMA za samouslu`nu autopraonicu marke KARCHER, 4 boxa za pranje auta i 2 dupla usisiva~a. Tel. 062 284 443. Dobro o~uvane ru~no ra|ene original orjentalne (Nepal i Perzijske) }ilime i staze. Tel. 033/452-018. Sve vrste rezane gra|e, lamperiju, brodski pod. Tel. 065 689 523. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM, besplatna dostava. Tel. 061 504 425. Prodajem fasadnu plinsku pe}. Tel. 033 458 375. Zidnu rashladnu vitrinu, 1,20 m {irina. Tel. 061 156 309. Prodajem 80 pulceva od 2,5 m. Tel. 061 158 938. Prodajem Hvalov zbornik, faksimil, transkript i komentar. Izdanje Svjetlost-ANU BiH 1968. god. Tel. 061/160-085. Profi Vap keserov topla voda i presa za izbijanje le`ajeva. Tel. 061 227 070. Chicco set kolica, nosiljka, auto sjedalica, kao nov. Tel. 062 570 826. Novu {iva}u ma{inu i kofer, portabl i marke Brother. Tel. 033 465522. Dje~iji kreveti} sa madracem na ljuljanje, bordo boja, 100 KM, dje~ija kolica (~iko) 80 KM. Tel. 061 618 521. Pas, `enka njema~kog ov~ara, sa papirima. Tel. 061 032 324. Stolovi, stolice (Jadran) vrlo kvalitetne, 5 plinskih boca od 10 litara, aparat za ga{enje 9 kg prah, ABC, vrlo kvalitetne spiralne stepenice - povoljno. Tel. 036 550-486, Mostar. Me|. telefonski razgovori do 5 puta jeftiniji, besplatan priklju~ak. Tel. 061 191 935.

Zamjena
Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 033 457-166, 061 817 960. Kvalitetan dvosoban stan, Dobrinja 4, RS, 4. sprat, mijenjam za Sarajevo ili prodajem. Tel. 061 220 179. Sarajevo-Zagreb, mijenjam ~etverosoban stan u centru Sarajeva za trosoban centar Zagreba. Tel. 033 214-595, 062 279 428. Mijenjam dvos. stan, dobra lokacija, za manji, mo`e i Ilid`a, Vogo{}a. Tel. 643-099, 062 375 733. Visoko-Sarajevo, jednosoban stan u Visokom-Luke i gara`a, mijenjam za odgovaraju}i u Sarajevu, ili prodajem. Tel. 061 451 056.

VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova cijepana drva 60 KM, ~okovi, metrice. Ugalj (Banovi}i) kocka, orah 150 KM. (Kreka) drveni 80 KM. Bukovi briketi 200 KM. Isporuka isti dan. Tel. 061 247 186, 062 552 323. 12863-1Nd` VELIKA AKCIJA: U prodaji su sve vrste drva kao i kameni (Banovi}i) i drveni (Kreka) ugalj. Cijene su veoma povoljne, a prijevoz je besplatan. Omogu}ena nabavka na rate za penzionere. Tel. 061 670 068. 12897-1Nd` TOTALNA RASPRODAJA OGRIJEVA: Drva (}utci i cijepana). ]umur (kameni i drveni). Briketi (bukovi). Cijene su veoma povoljne, a prijevoz je ura~unat u cijenu. Tel. 063 553 531. 12897-1Nd` Zbog preseljenja lagera u toku je TOTALNA RASPRODAJA OGRIJEVA: sa veoma povoljnim cijenama. Drva - 60 KM/m3. ]umur - 80 KM/tona. Koli~ina zagarantovana, penzioneri na 4 rate bez kamata. Tel. 062 543 688. 12897-1Nd` „AKCIJA“. U prodaji su drva: bukva, grab, cer u raznim dimenzijama po veoma povoljim cijenama. Dostava isti dan. Mjera zagarantovana. Tel. 061 863 354, 063 024 150. 13175-1Nd` Rasprodaja bukovih cijepanih drva I klase po cijeni od 55 KM po jednom metru. Isto tako nudimo i sve vrste uglja po najpovoljnijim cijenama. Isporuka do vas je ta~na i isti je dan. Tel. 066 266 513. 13189-1Nd` Podni grija~i - 35 KM. Elektri~ne deke - 40 KM. Tel. 033 522-864, 061 358 261. 13177-1Nd` Najkvalitetnija prodaja i ugradnja harmonika vrata svih modela i mjera. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Podajem fri`ider staklena vrata, ve{ ma{ine, {porete struja plin, fri`idere, 120-150 KM. Dostava besplatna. Tel. 033 533-631. Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Tel. 061 757 925. Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. Prodajem povoljno tri ormara mali, veliki, srednji, jedan sa ladicama.Tel. 061 556 761 Prodajem klavir (Belarusd) puno, lakirano, sme|e drvo, nova klavijatura, 2.000 KM. Tel. 062 946 642. Prodajem polovan ugao radi selidbe. Tel. 659-358.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 12917-1Nd`

Dnevni avaz
Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 14873-1tt KIRBY - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Fima „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 12715-1Nd` TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610-000. PTT „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 14977-1tt MIKADO AKCIJA. Aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, VANJSKE PVC i ALUM. ROLETNE, BLINDO, gara`na, rolo i harmonika vrata, pletnene roletne. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 14951-1tt Profesionalno rje{avanje kompjuterskih probl, povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna za{tita. Instal. windowsa, umre`avanje, dolazak na adresu. Tel. 061 170 085. 15147-1tt VODOINSTALATER-ELEKTRI^AR popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, el. pe}i, uti~nica, prekida~a, aut. osigura~a. Tel. 061 180 120, 061 132 149. 13024-1Nd` PARKET, [IPOD, LAMINATI. Postavljamo, brusimo i lakiramo, vr{imo ugradnju svih gotovih parketa, uz garanciju. Tel. 062 828 306. 12845-1Nd` SZR TV SERVIS vr{i opravke svih vrsta TV aparata, besplatan dolazak, ra~un, garancija. Mob. 061 139 093. Tel. 719-790. 12996-1Nd` KANALIZACIJA - SUBA[I] Pro~epljenje i ispiranje kanalizacije (vozilo, 150 bari) - Ispitivanje i pregled kontrolnom kanal-kamerom. Brze intervencije, popravke, odr`avanje... Tel. 033/223-560, 061 100 078. 1504-1tt Elektri~ar vr{i opravku bojlera, ku}anskih elektri~nih aparata i instalacija. Povoljno i kvalitetno. Tel. 061 213 103. 15341-1tt S.Z.R. „POSAVINA“ izvodi sve vodoinstalaterske, kerami~arske radove. Centralno grijanje, zidane kade. Uz garanciju i povoljno. Tel. 061 182 737. 15389-1tt IZVODIM: Molersko farbarske, tapetarske, kerami~ke radove. UGRA\UJEM: Laminat, {ipod, rigips, sa garancijom. Tel. 033 434822, 061 908 097. 15394-1tt Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, sa garancijom, dolazak besplatan. Mob. 061 156 309. 13165-1Nd` Postavljam sve vrste parketa, laminat, {ipod, patosa, brusim-lakiram i vr{im sve opravke na starom parketu. Tel. 061 813 204. 13168-1Nd` Bru{enje, lakiranje i opravka parketa i {ipoda. Extra cijene, posjedujemo lakove po povoljnim cijenama. Tel. 062 255 046. 13170-1Nd` SERVIS KOMPJUTERA - INSTALACIJA WINDOWSA, ANTIVIRUSNA ZA[TITA, INTERNET ADSL I KABLOVSKI + WIRELES ROUTER. DOLAZAK BESPL. SERVISIRANJE LCD MONITORA I PRINTERA. TEL. 033/207-266. MOB. 061 149 566. 15403-1TT Gra|evinski majstori, izvode sve vrste radova, zidarske, fasaderske, termo i hidro izolacije, tesarske, molersko farb., kamen, kamini, pekare, stara cigla...! Mob. 062 225 195. 15407-1tt VODOINSTALATER i ELEKTRI^AR pov. i grantovano za v. ma{ine, pe}i, ~esme, sanitarije, osig., inst. i dr. Dol. besplatan. Tel. 061 565 985. 13185-1Nd` Povoljno, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese i harmonika vrata. Tel. 061 214 303. 13182-1Nd` Bravar, popravljam i ugra|ujem brave, gara`na vrata, ograde i ostalo. Dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. 13174-1Nd` PC SERVISER nudi usluge instaliranja windowsa, antivirus za{tite, hardwer opravke. Povoljno. Tel. 062 328 044. 15413-1tt Usluge manuelne masa`e + anticelulitni program za dame. Tel. 066 185 218. 13206-1Nd` Prof. dajem sate gitare. Tel. 063 930 078. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621733. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Povoljno vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese. Tel. 061 214 303. Vr{imo snimanje sa VHS na DVD, Sarajevo. Tel. 061 389 427. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Rigips majstor, potkrovlja, pregradni zidovi, spu{teni plafoni. Tel. 061 818 732. Ozbiljan: zidar, kerami~ar, tesar, vodoinstalater, itd., radim komplet kupatila. Tel. 061 269 385. Postavljam, brusim i lakiram sve vrste parketa. Tel. 634-147, 062 423 025. Autolimar, radim sve vrste autolimarskih radova, brzo, jeftino, kvalitetno. Tel. 061 270 427. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Iskusan prof. engleskog prevodi tehni~ku i stru~nu dokumentaciju, brzo. Tel. 062 757 808. Klimatiziranim kombijima prevoz na more sa smje{tajem, grupna putovanja kao i selidbe po bih i u regionu. Tel. 033 511 492 i 061 899 883. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Vr{im sve usluge molerskih radova, gletovanje...Tel. 061 377 054 Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Profesor instruira matematiku sve uzraste, povoljno, uspje{no. Dolazak na adresu. Tel. 657-082, 066 329 172. Matematika za popravne, profesor sa iskustvom, uspjeh zagarantovan. Tel. 061 135 748. Radim vodoinstalaterske poslove i elektro poslove, uz garanciju. Tel. 062 715 005. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Zidarsko-zanatske radove: zidanje, maltanje, keramiku, rigips, adaptaciju stabenog prostora. Tel. 061 410 841. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Profesorica hemije daje ~asove u~enicima. Tel. 061 779 269. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Profesor matematike daje instrukcije. Tel. 061 534 231. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. Dajem instrukcije iz bosanskog jezika, 1 sat - 5 KM, dolazim na ku}nu adresu. Tel. 066 360 809. Kroja~-tapetar vr{i usluge brzo i povoljno. Tel. 061 385 329. Dajem instrukcije iz engleskog jezika. Tel. 061 243 836. Sve za kompjuter! Rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Pru`amo usluge masa`e, pedikir, manikir, tretmane lica.Tel. 063 687 271 i 063 790 493. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Moler sa radnim iskustvom, izvodi sve mol. farb. radove, brzo, kvalitetno, ~isto. Tel. 061 206 345. Izvodimo sve vrste radova, gradnja, adaptacije. Tel. 061 740 127. Kerami~ar - postavljam sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Molerski radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 033 535 659 i 061 348 717 Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Potrebna `ena od 45-50 god., da mi uradi ku}ne poslove. Tel. 033 645 592. ^uvala bih bolesnu `enu i vodila doma}instvo. Tel. 061 875 791. ^uvala bih dijete, stariju osobu ili vodila doma}instvo. Tel. 648-588, 062 052 782. Potreban mu{ki i `enski frizer sa praksom, na neodre|eno vrijeme. Tel. 061 108 152. Imate kvar elektro ure|aja u stanu ili `elite ugradnju el. ure|aja, sve radim. Tel. 061 262 411. Laminate, parkete, brodski pod, postavljamo, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 311 622. Vr{im ugradnju svih vrsta parketa sa bru{enjem i lakiranjem, laminata, {ipoda, rigipsa i keramiku. Tel. 033 659-573. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391. Radimo sve vrste molerskih radova + fasade i to ~isto i kvalitetno. Tel. 062 672 258. Tu`be, `albe, molbe, prigovori i svi ostali pravni poslovi. Tel. 033 463306, 061 387 856. Pravim sve vrste ograda, gitera za prozore, klizna, gara`na vrata i krila za kapije. Tel. 061 313 116. Potrebna radnica u ugost. objektu. Tel. 062 644 055. Kerami~arske usluge uz garanciju kvaliteta. Tel. 062 117 905. Pravnik pru`a sve vrste pravnih savjeta i usluga (molbe, `albe, tu`be, odgovori na tu`be). Tel. 063 190 722. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Instrukcije iz engleskog jezika za osnovce i srednjo{kolce, uspjeh zagarantovan. Tel. 066 917 391. Arhitekta radi projekte za legalizaciju objekata, povoljno. Tel. 061 019 558, 066 681 521. Demobilisani borac ARBiH, 50 godina, tra`i posao no}nog ~uvara. Tel. 033 621-338. VKV kerami~ar ugra|uje sve vrste kerami~kih plo~ica i kamena. Tel. 062 909 460.

petak, 8. oktobar/listopad 2010.

47

Stomatolog potreban u ordinaciji u Bu~a potoku. Tel. 062 435 009, 061 390 999, zvati od 10-20 h. 15440-1tt Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru dev. {tednju, ratne od{tete i dionice, prodajem neulo`ene certifikate, isplata odmah. Tel. 061 140 521. Kupujem: suvenire Sarajevske olimpijade ZOI-84., plakete, medalje, baklje, zna~ke i sli~no. Tel. 061 139 767. Kupujem: staro oru`je, sablje, kubure, ordene, medalje, zna~ke i sli~no. Tel. 061 139 767. Kupujem dionice, staru dev. {tednju, i ratnu od{tetu. Tel. 062 358 344. Kupujem staru dev. {tednju, dionice, prodajem certifikate, isplata odmah. Tel. 061 192 036. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Poklanjam rasne ma~i}e ozbiljnoj porodici. Tel. 203-717. Kupujem dionice, staru dev. {tednju, ratna potra`ivanja, isplata odmah. Tel. 061 863 224. Kupujem dev. {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 061 271 935. Kupujem zidne satove, mo`e i u kvru, }ilime Sarajevske i Pirot, sard`ade. Tel. 061 159 507. Kupujem ~avrme, jagluke, suhozlatice, vez sa `icom i pe{kire. Tel. 061 159 507. Kupujem demirlije, mangale, pe{kune, sahane, ibrik, |ugum. Tel. 061 159 507. Kupujem gramofonske plo~e strani rock i ex yu rock i magazin D`uboks. Tel. 061 244 290. Kupujem norve{ku gusanu pe} Jotul (humanitarnu). Dobro pla}am. Tel. 061 400 190. Kupujem akcije-obveznice, devizne {tednje, isplata odmah. Tel. 065 027 864. Kupujem deviznu {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 061 526 918. Kupujem motor za ~amac 2 ili 2,5 KS, sa papirima. Tel. 061 303 151. Kupujem sve vrste opreme za ugostiteljstvo. Tel. 065 903 989. Staru dev. {tednju i ratnu od{tetu kupujem, isplata odmah. Tel. 063 804 124. Kupujem staru dev. {tednju, ratnu od{tetu, Telekom i dr. dionice sa sarajev. i banjal. berze. Tel. 065 974 799, 061 188 488.

Ponuda-potra`nja
Primaju se mla|e `enske osobe na obuku i radni odnos ma{inskog {ivanja i ru~nog rada u Fabrici obu}e u Doglodima kod Stupa. Tel. 066 857 420. 12991-1Nd` Hotelu Sunce u Vogo{}i za prijem u stalni radni odnos potreban: 1. KV kuhar sa radnim iskustvom. 2. Pomo}ni kuhar sa radnim iskustvom. Prijave sa kra}om biografijom dostaviti na recepciju Hotela. 13016-1Nd` Potreban radnik za rad u piceriji u centru Sarajeva. Tel. 061 700 954. 15281-1tt Tra`imo ozbiljnu, atraktivnu, komunikativnu i neudatu djevojku za rad u ozbiljnom kafi}u. Tel. 061 519 333. 15302-1tt Italijanski restoran-picerija u Vogo{}i - potrebni radnici: - KV kuhar sa iskustvom. - Pic majstor na kru{noj pe}i sa iskustvom. Info tel. 061 130 545. 15305-1tt Buregd`inici potrebna majstorica za pitu. Tel. 062 841 539. 15321-1tt 1 godina rada u Austriji! Doktorski bra~ni par, blizu Be~a, tra`i aupair djevojku izme|u 18 i 28. godina, za malo dijete i lak{e ku}anske poslvoe. Njema~ki po`eljan, nije uslov. Prijave na: email: sanela.skorjanz@aon.at Mob. 061 405 020. 3-1Mo Grafi~ki tehni~ar grafi~ke dorade sa radnim iskustvom, tra`i posao (redovna primanja). Tel. 061 684 706. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. ^uvala bih djecu i odr`avala stan, prednost Dobrinja. Tel. 061 220 782. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Italijanskom restoranu u Sarajevu potreban konobar sa poznavanjem engleskog jezika.Tel. 066 912 630. Fast-fudu potrebna radnica na poslovima poslu`ivanja, dnevnica 35 KM, isplata svaku no}. Tel. 062 670 734. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Poma`em osnovcima u u~enju i savladavanju svih {kolskih premeta, uklju~uju}i strane jezike. Tel. 061 670 078, Novo Sarajevo. Potrebni radnici na ameri~kim kruzerima, engleski jezik obavezan, starosna dob do 35. godina. Tel. 061 355 710. Potrebna djevojka za rad u kafi}u, u centru. Tel. 062 320 648. Potreban momak sa radnim iskustvom za rad u kafeu u centru grada. Tel. 061 278 917. ^istim stanove i poslovne prostore. Tel. 063 191 977. ^istim stanove i poslovne prostore. Tel. 033 645-439. Elektri~ar vr{i sve vrste opravki i monta`u el. instalacija, uti~nica, prekida~a. Tel. 063 233 526. Radila bih administrativne poslove ili u trafici. Tel. 061 106 584. ^i{}enje ku}a, stanova, pos. prostora, po{teno, pedantno. Tel. 061 289 900.

Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta (dionice). Isplata i dolazak odmah u FBiH i RS, najpovoljnije. Mob. 061 175 237. 15155-1tt Kupujem bukov brodski podstariji, suh - do 50 m2 i oblutkeoporke: 2,5 m ili 3 m. Tel. 063 639 591. 15418-1tt Ginekolo{ka ordinacija dr. Zild`o Eski} preselila u ulici Fojni~ka br. 11 - Dolac Malta. Tel. 033 522-033. Mob. 061 16 00 16. 15415-1tt

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

48

Petak, 8. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

Povodom smrti na{eg zaposlenika s tugom se opra{tamo od radnog kolege

Pro{lo je {est mjeseci otkako nas je napustio na{ dragi

OMERA ^AKALA
koji je 5. 10. 2010. godine preminuo u 58. godini. S DU@NIM PO[TOVANJEM I DUBOKIM SAOSJE]AJEM KOLEKTIV JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. SARAJEVO PODRU@NICA „ELEKTRODISTRIBUCIJE“, SARAJEVO

MILORAD KRAVEC
8. 4. 2010.
Jedna dobrota i ljudska veli~ina }e trajno ostati u na{im sje}anjima. Dok `ivimo, pamtit }emo trenutke provedene s tobom. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji U subotu, 9. 10. 2010. godine posjeti}emo tvoj vje~ni dom na groblju Sveti Marko u 13209-1nd` 12.00 sati i polo`iti cvije}e.

N

Dana 8. 10. 2010. godine navr{avaju se dvije tu`ne godine od kada je na ahiret preselila na{a draga majka i supruga

AMRA HIRO[, ro|. HASE^I]
Draga mama, Ne postoje rije~i koje bi opisale na{u tugu i bol... Nedostaje{ nam. Vole te tvoji, Nadir, Na|a, Nejra i Mustafa
13203-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

U subotu, 9. 10. 2010. godine navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{e drage

bratu na{eg kolege i prijatelja

ILIJA MUSA
Porodici Musa upu}ujemo izraze iskrene su}uti. Notari Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine
N

ISMETE BIOGRADLI], ro|. HOD@I]
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 9. 10. 2010. godine u 16 sati u d`amiji Ferhadija. Suprug Ibrahim, sinovi Haris i Kenan sa porodicama
15441-1tt

Dana 8. 10. 2010. godine navr{ava se godina dana kako nas je napustila na{a draga majka, supruga, punica i baka

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 8. 10. 2010. godine navr{ava se tu`na godina od kako si oti{la od nas

na na{eg dragog i voljenog

ZORKA ROV^ANIN, ro|. KRSTAJI]

HANKIJA (RA[ID) DEDOVI], ro|. SIRBUBALO
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

NED@AD - NE]KO HAD@I]
8. 10. 1992 - 8. 10. 2010.

Vrijeme prolazi, a ljubav i uspomene ostaju. O`alo{}ene porodice Rov~anin, Putica, Jovljevi}
13201-1nd`

Tvoj unuk Hasan, snaha Fatima, praunuk Alen i praunu13205-1nd` ke Lejla i Ajla

Tvoji: daid`a Hamza i tetka Sejda sa porodicama
13199-1nd`

Navr{ilo se 6 mjeseci otkako je preselila na ahiret na{a draga

Dana 8. 10. 2010. godine navr{ava se 7 dana od prerane smrti na{eg prijatelja i druga

Dana 12. 10. 2010. navr{it }e se tu`nih 18 godina od kada tebe nema vi{e sa nama

ADVIJA UZUNOVI], ro|. HOD@I]
Vrijeme koje prolazi nije popunilo prazninu koja nam je ostala za tobom. Voljena na{a suprugo, majko i nano, puno nam nedostaje{ i puno te volimo. Tvoji: suprug Emin, sinovi Mahir i Ismir, unuci Adnan i Amer i snaha Nad`a Tevhid }e se prou~iti prije d`uma namaza u d`amiji Kova~i - Hrasnica dana 8. 10. 2010. 13202-1nd`

MIRZA (BAJRO) BAKARAN ALA\UZ RUSMIRA (RUSKA)
Te{ko je `ivjeti i brojati godine koje prolaze bez tebe, jer praznina koja je ostala za tobom boli... Vrijeme nije lijek, nego samo nijemi svjedok na{e boli. Vje~no }emo se sje}ati tvog svijetlog, plemenitog i nadasve hrabrog lika. Onaj ko je duboko u srcima nikada ne umire. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga [evka, sin Almin i k}erka Amra 15450-1tt

Tvoji jarani i prijatelji: Ado ]uza, Edo, Mirza, Ne}ko, Kenan B., Rizo 811, Hajro Kod`aga, ]emo Emir, Salko 887, Ahmethod`i} Emir, Nedim, [eha, Fe|a
15446-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

petak, 8. oktobar/listopad 2010.

49

dragom prijatelju i cijenjenom radnom kolegi

mojoj dragoj sestri

HAJRIJI - HAJRI [A^I], ro|. RID@AL ILIJI MUSI
Veliki i dragi ne umiru, oni samo odlaze, a ti si meni bila moja velika i draga sestra. Amadeo Mandi} s obitelji
5-1mo

Sena Rid`al sa suprugom Dejanom Stojni}em
15437-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Dana 10. 10. 2010. navr{avaju se dvije godine otkako je na ahiret preselila na{a draga

na{em drugu

BEGAJETA (HAMZE) JAMAKOVI] ADMIRU (METKO) BJELAKU
Tvoja du{a ve} po~iva u Nebeskom kraljevstvu. Ljudi kao ti se pamte i zaslu`uju posebno mjesto u na{im srcima. Zauvijek }emo te pamtiti, Admire. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet, a tvojim najmilijim sabur. Tvoji drugovi: Fazla, ^era, Komi, An}i, Daut, Elda, Bala, Jale, Hare, D`eno, Omer, Bi15438-1tt ske, Muha, Edo, Adnan Bjelak i Crv Ako je smrt ja~a od `ivota, draga na{a Begi, nije mo}nija od sje}anja na tebe, tvoju dobrotu, plemenitost i sve ono {to si nam podarila. Da te na{a ljubav mogla spasiti, `ivjela bi vje~no. Neka je vje~ni rahmet tvojoj du{i i neka te dragi Allah nagradi d`enetskom ba{~om. Tvoji: Avdo, Edin, Edina, Mirsada, Emina i Ibrahim Tevhid }e se odr`ati u nedjelju, 10. 10. 2010. godine, u 12 sati u ku}i, u ulici Branilaca bb PTT Olovo.

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na{em dragom

SAFET (VEJSIL) VALJEV^I]

SAFET (VEJSIL) VALJEV^I]
Rahmetullahi alejhi rahmeten vasiah! Plemeniti ljudi kratko `ive, a vje~o se pamte... Neka ti Uzvi{eni Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet... Tvoji: supruga Fatima, djeca Almir i Amela, unu~ad Edin, Ermin i Haris, zet Engin, snaha Zvjezdana 15429-1tt

MEHMED (MUSTAFE) BAJGORI]
8. 10. 2007 - 8. 10. 2010.

Praznina u na{im srcima je do`ivotna, a ljubav i sje}anje na tebe vje~ni. Tvoji: k}erka Amela, unu~ad Edin i Ermin i zet Engin
15429-1tt

Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet. Porodica
4-1mo

Dana 8. 10. 2010. godine navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{e drage

Dana 5. 10. 2010. navr{ila se godina od smrti na{eg dragog supruga i oca

Dana 5. 10. 2010. navr{ila se godina od smrti na{eg dragog oca i punca

Dana 5. 10. 2010. navr{ila se godina puna tuge i bola od kada nije sa nama na{ dragi sin, brat, djever i amid`a

SJE]ANJE na mog dragog bad`u, zeta i tetka

SJE]ANJE na na{eg voljenog i nikad zaboravljenog tetka

SABAHETE - SABE (IBRAHIM) KOVA^, ro|. BALJEVI]
Uspomenu na tvoju dobrotu i tvoj dragi lik ~uvamo u na{im srcima. Oni koji su uvijek bili uz tebe. Tevhid }e se prou~iti u ku}i ul. Bulevar M. Selimovi}a 33/13 u 17,00 ~asova.
13190-1nd`

MIRSAD (NEZIR) GAD@O
S ljubavlju i po{tovanjem uvijek }emo te se sje}ati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Fatima i sin Salih Mu{ki i `enski tevhid prou~it }e se 10. 10. 2010. (nedjelj)a u 14.30 h u d`amiji Milinkladska.
13187-1nd`

MIRSAD (NEZIR) GAD@O
Kako u jednoj re~enici iskazati bol koju si ostavio i koju ni vrijeme ne mo`e izlije~iti. Rije~i zastaju, a na{a ljubav i sje}anje su dio na{ih `ivota. S ponosom i ljubavlju u srcu ~uvamo uspomenu na tvoj dragi lik. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Tvoja k}erka Hasi} D`emila i 13187-1nd` zet Selim

MIRSAD (NEZIR) GAD@O
Svaki dan molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: majka Sabaheta, brat Alija, snaha Ifeta, brati~na D`enana i brati} Nezir Mu{ki i `enski tevhid }e se prou~iti 10. 10. 2010. (nedjelja) u 14.30 h u d`amiji Milinkladska. 13187-1nd`

MIRSAD (NEZIR) GAD@O
Nedostaje{ nam. Bol nije u rije~ima, ve} u srcima gdje }e{ vje~no ostati voljen, po{tovan i nikad zaboravljen. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: bad`o Ibranovi} Husnija, svastika Zejneba i Ja13187-1nd` smin

MIRSAD (NEZIR) GAD@O
Dragi tetak, istina je prete{ka i bolna. Utjeha ne postoji, tuga je vje~na u srcima na{im. Lahko te bilo voljeti, prete{ko izgubiti, a jo{ te`e bez tebe `ivjeti. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: Muratovi} Jasmina, Halil, Enida i mali Hamza
13187-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

... za ovaj trenutak - pripremite se - hadis

POSLJEDNJI SELAM

na{em drugu

ESAD (ZAIM) HAJDAREVI]
exhumacija iz Vi{egrada
tragi~no preselio na ahiret juna 1992. godine. Bol nije samo u rije~ima, ve} u srcima gdje }e{ vje~no ostati voljen, po{tovan i nikad zaboravljen. Tvoji: brat Enver, snaha Saima, te brati~ne Elmedina i Ermina RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
13142-1nd`

na{em dragom

ESAD (ZAIM) HAJDAREVI]
1951 - 1992.
Svi mi koji smo Te voljeli znamo koliko nam nedostaje{. Zauvijek }emo sa~uvati najljep{e uspomene na tebe. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: brat Mu{an, snaha Mevza, te brati}i Jasmin i Ar13142-1nd` min sa porodicama

EMIRU - EKI [AKOVI]U
Od stare raje iz Osnovne {kole „Hasan Kiki}“ generacija 1977. Sje}anje na tvoj duh i talenat }emo ~uvati kao najljep{u 13145-1nd` zajedni~ku uspomenu.

50

Petak, 8. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
Iznenada si oti{ao, ali si zauvijek ostao u srcima tvoje raje iz mahale

ADMIR (METKO) BJELAK

Edo M., Ringe, Mede, Zuli, Kobe, Keno K., Erko, Husko, Veke, Amar H., Kepac, Coca, Rimac, Damir, Tarik B., Fudo N., Ki}o, [imo, D`eni, D`evdo, Grbo, Bjelica, Daca, Dra15429-1tt ka, \ula, [ole, Buba, Beli, Ene, Enki, Turulja, Sema K., Amra V., Veca, Alen, Sanel, Maid, Samir, D`eki i Muha B.

TU@NO SJE]ANJE

Na tribini je prazno tvoje mjesto, ali u na{im srcima `ivjet }e{ vje~no

na na{u dragu prijateljicu i radnu kolegicu

AMRA HIRO[, ro|. HASE^I]
2008 - 2010.
Radne kolegice i kolege iz Slu`be marketinga JP BH Po{ta Sarajevo
15426-1tt

ADMIR (METKO) BJELAK
HZ KG
15431-1tt

Dana 8. 10. 2010. navr{ava se pola godine otkada je preselila na ahiret na{a draga

Dana 5. 10. 2010. navr{ilo se 40 dugih i tu`nih dana od kada nije sa nama na{a draga mama

HASNIJA (MUJO) LEPI], ro|. CRVENJAK NADHETA SUBA[I], ro|. DARKULI]
Neka ti Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Hajro, sin Haris, unuk Adi, brat Nihad i snaha Elvira
15433-1tt

Draga na{a mama! Bila si ono {to drugi ne znaju i ne mogu biti. Tvojim odlaskom promijenilo se sve, a sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojima }e{ nam zauvijek nedostajati. Sretni smo {to smo te imali, a beskrajno tu`ni {to smo te izgubili. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote. S velikom ljubavlju, po{tovanjem i ponosom, Tvoji najmiliji Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 10. 10. 2010. u ul. Donji Hotonj br. 60 u 15 sati.

15428-1tt

40 dana pro{lo je otkako nije sa nama na{a draga sestra i tetka

POSLJEDNJI POZDRAV

Navr{ila se godina dana od preseljenja na ahiret moje sestre i zaove

na{em dragom

HASNIJA (MUJO) LEPI] ro|. CRVENJAK
Ka`u da vrijeme lije~i rane, mo`da su u pravu, ali svakim bu|enjem budi se i tuga, jer na{a draga sestra i tetka nije vi{e sa nama. Pa, ipak, ba{ to sje}anje na nju i njena djela daju nam snagu za dalje. Ostaje nam barem ponos {to smo ba{ mi imali takvu legendu, jer njene rije~i i savjeti se moraju do`ivjeti i zato je te{ko sve prenijeti na papir. Vole te tvoji: sestra Mirsada, tvoja Alma, Vivien i Rosario
15428-1tt

ADMIRU BJELAKU

MUNIRE SARVAN, ro|. MILI]

Te{ko je saznanje i spoznaja da je oti{ao jo{ jedan ~lan na{e bordo porodice. Hvala Ti za svu ljubav kojom si nas darivao. Tvoje FK „SARAJEVO“
15436-1tt

Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet. Tvoj brat Mujo i s. Zehra
15435-1tt

Dana 10. 10. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{e

SJE]ANJE

na na{e drage

[EMSE (AHMETA) [ENDRO, ro|. HUBANA
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo sve lijepe trenutke provedene sa njom. Volimo te. K}erka Zlata sa porodicom Tevhid }e se prou~iti 9. 10. 2010. (subota) u 11 h u Baki15424-1tt jskoj d`amiji.

NEDIM HAD@IGRAHI]
8. 10. 1992.

HUSEIN HAD@IGRAHI]
30. 11. 1995.

FATIMA KUHINJA
8. 4. 2010 - 8. 10. 2010.

FIKRET KUHINJA
9. 10. 1990 - 9. 10. 2010.

Tu`no sje}anje na na{e najdra`e Nedreta, Mustafa, Elzana, Emir i Azra
15425-1tt

Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Porodica
15423-1tt

Dnevni avaz
SJE]ANJE

petak, 8. oktobar/listopad 2010.

51

na na{eg dragog

]AMILA TUZI
11. 10. 1989 - 11. 10. 2010.
S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom ~uvamo uspomenu na tebe. Porodica

15248-1tt

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 29. 9. 2010. navr{ila se tu`na godina otkako je preselila na ahiret majka na{eg direktora Amira Zeli}a

na na{e drage roditelje

ZEKIJA (SMAJO) ZELI], ro|. TABAKOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo u na{im srcima najljep{a sje}anja na Tebe. Neka Ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, a Tvojoj porodici sabur. Tevhid }e se prou~iti u ku}i rahmetlije u subotu, 9. 10. 2010. u 14 sati, u ul. Mandrina br. 47. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH N Djeca i uposleni u KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja - Bjelave.

RAHA HAD@IAHMETOVI], ro|. PANJETA
2000 - 2010.

ALIJA HAD@IAHMETOVI]
2003 - 2010.

Uvijek }emo vas se sje}ati i vje~no }ete biti u na{im srcima. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Va{a djeca Salem i Sabaheta sa porodicama
15398-1tt

Dana 8. 10. 2010. navr{ava se 6 godina otkada nije sa nama na{ radni kolega i prijatelj

Danas je 6 godina kako nije sa nama na{ kum i prijatelj

BRANKO (ILIJE) VELE^KA
Dana 8. 10. 2010. navr{ava se pola godine otkako nisi vi{e sa nama. Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Tvoja porodica
13161-1nd`

@ELJKO RADL
Sa ponosom se sje}amo dana provedenih s tobom.

@ELJKO (IVICA) RADL
Dobri ljudi prerano odlaze. Rado te se sje}amo i ~esto spominjemo.

Direktor i uposlenici firme „GENEL DOO “ MOSTAR - SARAJEVO
15390-1tt

Muris i tvoji Deli}i
15392-1tt

Dana 9. 10. 2010. navr{ava se 1 godina od kada nije sa nama na{ dragi suprug i otac

Dana 8. 10. 2010. navr{avaju se 52 dana od kada je na ahiret preselio

ALIJA (MUJO) RAHMAN
Vrijeme koje prolazi samo poja~ava osje}aj praznine. Upu}ujemo dovu Uzvi{enom Allahu da tvoju plemenitu du{u nagradi d`ennetskim blagodatima. Porodica: supruga Hasna, sin Elvedin, k}erke Sanela i Elvedina, snaha Nusreta, zetovi D`evad i Huso i unu~ad Anis, Adis, Emil, Sedin i Suada Hatma i tevhid }e se prou~iti u d`amiji u Hrasnici 8. 10. 2010. u 12 sati.
13116-1nd` 13106-1nd`

Dana 8. oktobra 2010. navr{avaju se dvije godine otkako je preselila na ahiret na{a draga snaha i dajd`inica

JOSIP DOROTI] - PEPI
S ljubavlju, ponosom i lijepim uspomenama nosimo te u na{im srcima. Ostat }e{ uvijek voljen i nikad zaboravljen. U subotu, 9. 10. 2010. u 15.30 sati sastat }emo se na groblju. Supruga Zrinka, sinovi Davor i Danijel

AMRA HIRO[
Utjehe nema, zaborav ne postoji, samo ogromna tuga, beskrajna ljubav onih koji te vole. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Porodice: Ramizi, Suljevi} i Nieprasch
13100-1nd`

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 8. 10. 2010. navr{ava se sedamnaest tu`nih godina od prerane smrti na{e drage mame i supruge

na na{u dragu

Dana 8. 10. 2010. navr{ava se godina dana od smrti na{e voljene majke

Danas se navr{ava 40 tu`nih dana kako je preselio na ahiret

SJE]ANJE

RAMIZA (SALIH) OMERAGI]
8. 10. 2000 - 8. 10. 2010.

AZRE GAVRANOVI], ro|. KARAMUSTAFI]
iz Gornjeg Vakufa
S ljubavlju i po{tovanjem, Adnan, Emina i Smajil
15355-1tt

Uvijek }e{ ostati u na{im sje}anjima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Sin Osman i snaha Nihada
15359-1tt

RAMIZU OMERAGI]
8. 10. 2000 - 8. 10. 2010.
S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji: Almir, Anisa i Faris
15400-1tt

ESME SMJE^ANIN, ro|. MUJEZIN
Neizmjerna bol ostaje, majko, nakon tvog odlaska, ali ljubav prema tebi zauvijek }e ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: k}erka Hida, sin Vejsil, zet D`evad, snaha Sabiha, unuk Muamer, unuke Nejra i Lejla 13090-1nd`

ESAD KADI]
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i neka ti je vje~ni rahmet. Uposlenici firme BISS d.o.o. Ramovi} Ismet, Ned`ad, Ra{id, Azem i Miralem
13162-1nd`

NED@IB ]ATI] ]ATA
8. 10. 2002 - 8. 10. 2010.
Neizmjerno te vole, Supruga Dragica, sin Zoran, k}i Mira, snaha Lejla, zet Erol, unu~i}i Azra i Demijan
13172-1nd`

52

Petak, 8. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

Dana 8. 10. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana otkada je preselio

ZAHVALNICA

RUSMIR (RASIMA) ALA\UZ
Dragi sine! Sve nas isto ~eka, samo nam trenutak nije isti. Tvoj trenutak do{ao je prerano i prebolno. Nismo te mogli sa~uvati od opake bolesti. Dra`i si Allahu nego nama, ali na{e ranjene du{e i srca znaju {ta smo izgubili. Oti{ao si u cvijetu mladosti kad si bio najpotrebniji svom Harunu i Aliu. Neutje{na majka Nermina, otac Rasim, brat Ismir sa porodicom Tevhid u ku}i `alosti u petak u 17 sati, ul. Nalina 21A.

Zahvaljujemo se osoblju odjeljenja Klinike za ortopediju na ~elu sa dr. Ivani{evi}em, Traumatologiji, Torakalnoj i njegovom Pa{ici, Udru`enju taksista, porodici Tvica Kadriji i njegovoj supruzi, tetki Razi i njenoj djeci, drugovima ^emi, Jusi}u, Ne|adu, Halva|iji, Ko|agi, Em~iju, [a}iru, porodici Trnka, prijateljima iz ^ikaga, porodici Beganovi}, Ko|aga, Zenuni, kao i svim ostalim koji su do zadnjeg dana bili uz njega i pomagali mu. Veliko hvala Porodica Ala|uz
15421-1tt

Osmog oktobra 2010. navr{avaju se 4 godine od kada nije sa nama na{ dragi

MUAMER HERCEGLIJA
Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomene na tvoju dobrotu i plemenitost. Tvoji najmiliji
15422-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Danas, 8. 10. 2010. sedam dana je od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, oca i dede

majci na{e pravobraniteljice Vasvije Tefterdarije

MAHMUT (AHMETA) DIZDAREVI] HIKMETA (AVDIJA) TEFTERDARIJA
Pravobranila{tvo Kantona Sarajevo
N

Dragi na{ babo, iako je ve} nekoliko dana pro{lo od tvoje smrti, mi, tvoji najdra`i, ne mo`emo se pomiriti sa sudbinom da te vi{e nema sa nama. Hvala ti za sve {to si nam pru`io i {to si nas nau~io da budemo dobri i po{teni ljudi. Dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i ti u na{im srcima, mislima i djelima. Neka ti dragi Allah podari d`enet i neka je rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoja supruga Suma, sin Faruk (Brato), nevjesta Amra, k}erke Jasminka i Nermina sa porodicama. Hatma dova bit }e poklonjena 8. 10. 2010. prije podne u d`amiji Opli~i}i.
1-1mo

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

na{em dugogodi{njem saradniku u oblasti civilnog zrakoplovstva

supruzi na{eg saradnika Alije [a~i}a

ILIJI (pok. PERE) MUSA
J.P Me|unarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo .
N

HAJRIJI - HAJRI [A^I], ro|. RID@AL
Neka joj dragi Allah podari lijepi d`enet. NA^ELNIK I UPOSLENICI OP]INE NOVO SARAJEVO
N

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

teti

NE]KO (KEMAL) HAD@I]
1992 - 2010.
Uspomene ne blijede, sje}anja ostaju, nikada te ne}emo zaboraviti. Uvijek si u na{im srcima, neizmjerno voljen. Tvoji: Safija, Kemo, Jasna, Amir i Mia
15410-1nd`

BEBI TEFTERDARIJI

Od: Julijane, Dragana i Brune sa porodicama
13191-1nd`

Dnevni avaz
Dana 8. 10. 2010. godine navr{avaju se ~etiri godine kako je preselio na ahiret na{ voljeni mu`, otac, dedo, svekar i punac
SJE]ANJE

petak, 8. oktobar/listopad 2010.

53

na na{e drage

AHMED (JUSUFA) LOKVAN^I]
8. 10. 2006 - 8. 10. 2010.
Godine prolaze, a bol i tuga ne prestaju. Te{ko je `ivjeti bez tebe tvog velikog srca i dobre du{e u kojoj je bilo mjesta za sve nas. Neka Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: Sejda, Alma, Samir, Begzada, Enes, Eso i Lida
13188-1nd`

SULEJMAN [ABANOVI]
1931 - 1990.

]AMIJA [ABANOVI], ro|. MUHAREMOVI]
1933 - 2009.

Za pru`enu ljubav i dobrotu, za sve sretno provedene trenutke, molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da vam podari vje~ni rahmet i lijepi d`ennet. El-Fatiha Zahvalna unu~ad: Amer, D`enana, Amina, Merima, Elma, praunu~ad Ammar, Haris i Amna 15399-1tt

TU@NO SJE]ANJE NA NAJMILIJE

Dana 8. 10. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana kako je preselio na ahiret na{ dragi

MEVLUDIN (ZITO) RAHI]
sestru oca majku

MINA BULJUGI] 1989 - 2010.

SULEJMAN [ABANOVI] 1990 - 2010.

]AMIJA [ABANOVI] 3. 10. 2009 - 3. 10. 2010.

Po dobroti }emo vas pamtiti, s ljubavlju spominjati i u srcu ~uvati od zaborava. Obavje{tavamo i pozivamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da }emo prou~iti tevhid na{im najmilijim dana 9. 10. 2010. godine u 11,00 sati, ulica Gornja Breka broj 8. K}erke: Rasema - Fata i Sulejmana sa svojim porodicama 15412-1tt

Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u petak, 8. oktobra u ku}i `alosti ul. Pastrma 38. O`alo{}ena porodica: supruga, sinovi, snahe, unu~ad i praunu~ad
15419-1tt

Dana 9. 10. 2010. godine daje se godi{nji pomen od smrti na{e drage

SJE]ANJE

Dana 5. 10. 2010. godine navr{ila se godina dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke, nene, sestre i svekrve

[IM[E TO[I]
1955 - 2009.
Ponosni smo {to smo te imali, a vje~no tu`ni {to smo te izgubili. Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kumove i kom{ije da }emo u subotu, 9. 10. u 12.00 sati posjetiti vje~nu ku}u pokojnice, a u 13.00 sati se sastati u ku}i `alosti. O`alo{}ena porodica
13173-1nd`

AMRA HIRO[

KADEMLIJA MACANOVI], ro|. BAJRAKTAREVI]
iz Seonice - op}ina Konjic Tim povodom }e se u staroj porodi~noj ku}i u Seonici prou~iti tevhid, poslije podne namaza u 14.00 sati, u subotu, 9. 10. 2010. godine. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. PTT Tvoji najmiliji: k}i i sinovi sa porodicama

Duboko si u na{im srcima. Hase~i} Enver, Mevlida, Selma Godinjak Elma, Hena i Kenan
15404-1tt

Dana 29. 9. 2010. godine navr{ila se godina dana od kako je preselila na{a majka, baba i svekrva

POSLJEDNJI POZDRAV

U subotu, 9. 10. 2010. navr{ava se tu`nih 6 mjeseci otkako je preselila na ahiret na{a draga supruga, majka, svekrva i nena

na{em bratu sa tribine

ZEKIJA (SMAJE) ZELI], ro|. TABAKOVI] ADMIRU BJELAKU
Za sve dobro koje je ~inila za nas neka je Allah d`.{. nagradi d`enetom. Zahvalna djeca Amir i Samir, unu~ad Amina, Aida i Berin, snaha Jasna Tevhid }e se prou~iti u ku}i rahmetlije, ul. Mandrina 47, 15408-1tt u subotu, 9. 10. 2010. godine u 14 sati.

ZEHRA ARAPOVI] BAJRA
Tu`an je ovaj dan jer podsje}a na bolan rastanak s tobom. Te{ko je rije~ima iskazati bol i tugu koju osje}amo. Praznina i bol nisu u rije~ima, nego u na{im srcima, gdje }e{ ostati zauvijek voljena i nikad zaboravljena. Na{a ljubav nije bila dovoljna da te zadr`imo, ali je dovoljna da te nikad ne zaboravimo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Njena porodica osta da tuguje. Tvoji: suprug Ibro, sinovi Rusmir i Semir, snahe Hata i Azra, unu~ad Naida, Kenan i Nejra Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti ul. Vrbovska 33 u 16.00 sati na Aneksu. 13183-1nd`

I na onom svijetu, tamo ~ut }e se Tvoj glas... HORDE ZLA NERO COMMISSIONE
13180-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

mom dragom bratu na{em dragom prijatelju

mome dragom bratu

ESEDU ESI KADI]U

BRICA FAHRUDIN SANDRO

BRICA FAHRUDIN SANDRO
Neka dragi Allah d`.{. tvojoj plemenitoj du{i podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja sestra Fildevsa i zet Mirsad s porodicom
15401-1tt

Firmo, bila je sre}a imati te za prijatelja. ^ekaj me gore. Edin i Beba sa djecom
13184-1nd`

Neka dragi Allah d`.{. tvojoj plemenitoj du{i podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja sestra Meliha i zet Azim sa porodicom
15402-1tt

Osmog oktobra 2010. godine navr{avaju se pedeset dva dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi otac, dedo i pradedo

Dana 10. 10. 2010. godine navr{ava se {est mjeseci od kada je preselila na ahiret na{a sestra

Dana 19. 9. 2010. navr{ila se godina dana otkako je na ahiret preselila na{a voljena i draga sestra

SABRIJA (EDHEM) PILAV
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sinovi Edhem, Edim, Ermir, snahe Ifeta, Rasema, Senada, unuci Mirza, Admir, Vedad, Amar, Adi, unuke Edina, Ada, praunuk Benjamin i zet Adis Tevhid }e se prou~iti u petak u 16.00 sati u ku}i `alosti u 15409-1tt ulici Hamida Be{irevi}a 46.

MELIHA (IBRAHIMA) RED@I], ro|. RESULOVI]
Tuga za tobom nije u rije~ima, ve} u srcima... Postoji{ i traje{ kroz najljep{e uspomene koje s bolom podsje}aju na sve ono {to je izgubljeno tvojim odlaskom... Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote. 15416-1tt S ljubavlju, sestre Sedika i Majda

HALIMA (HUSEJNA) KAPETANOVI]
Po dobroti }emo te pamtiti, sa ponosom spominjati i u na{im srcima i du{i zauvijek ~uvati od zaborava. Hvala ti za dobrotu, ljubav i pa`nju koju si nam beskrajno i nesebi~no poklanjala. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet koji si za `ivota svojim djelima zaslu`ila. Tevhid }e se prou~iti u Bakijskoj d`amiji u nedjelju, 10. 10. 2010. godine sa po~etkom u 14 sati. Sestra Memi{evi} Aida i brat Esad Bu~uk, te porodica 15420-1tt Kadi} i ostala rodbina

54

Petak, 8. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

Danas, 8. 10. 2010. navr{avaju se 52 dana otkako nije sa nama na{a draga majka, svekrva i nana

REFIJA IDRIZOVI], ro|. AGI]
Danju u na{im mislima, no}u u na{im snovima, neprestano u na{im `ivotima, `ivjet }e{ vje~no voljena i nikada zaboravljena. S ljubavlju i neizmjernom tugom, Sinovi Edmir, Almir, Ashat, snahe Edina i Senada, unuci Erdoan, Vedin, Tarik i Haris Danas u 16 h }e se prou~ti hatma dova u porodi~noj ku}i u ul. Nahorevska 244.

15349-1tt

U petak, 8. 10. 2010. godine navr{ava se sedam (7) dana od preseljenja na ahiret na{e drage

Dana 8. 10. 2010. navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog

EMINE [AHINAGI], ro|. HAFIZOVI]
Molimo dragog Allaha da joj podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Istog dana prou~it }e se tevhid u d`amiji ^obanija sa po~etkom u 16 sati. Porodica
15324-1tt

MIJE - MILANA MRKONJI]A
Nismo te mogli sa~uvati od smrti ali te ~uvamo od zaborava. Tvoji najmiliji: supruga Luca, sinovi Stijepo, Matija, Ivica, k}eri Mirjana, Ljuba, Anica, Kata, Slobodanka, zetovi Stanko, Adamir, Sre}ko, Amer, unu~ad Antonio, Boris, Florian, Biljana, Ivan, Ivana, Irma, Armin, Denis, Mario, praunu~ad Mialucija, Ema14968-1tt nuela, Luka, Mateo

Dana 8. 10. 2010. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od kada si preselio na ahiret dragi na{ babo i dedo

SJE]ANJE

U petak, 8. 10. 2010. godine navr{ava se 12 godina otkako nas je napustio na{ dragi

HASAN (\AFO) MUJI]
Molimo dragog Allaha da ti podari d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u d`amiji Grivi}i 8. 10. 2010. u 12 h. Tvoji najmiliji
13158-1nd`

BEGO KUKI]
8. 10. 1998 - 8. 10. 2010.
Uvijek u na{im srcima. Supruga Nermina, k}erke Amra i Alma
13125-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg dragog supruga, oca, djeda, punca i svekra na{oj dragoj

HAJRIJI [A^I]

REMZIJA (SADIKA) ^AU[EVI]
8. 10. 2005 - 8. 10. 2010.

HAJRI] (ARIF) HATID@A - HEDIJA
8. 10. 2008 - 8. 10. 2010.
Prolaze dani i godine, ali tuga i praznina koja je ostala u na{im srcima traja}e zauvijek. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Zauvijek tvoji: k}erka Razija, unuk Almir, unuka Almi13152-1nd` ra, snaha Azra i zet Midhad Dana 3. 10. 2010. godine navr{ilo se {est mjeseci kako je na ahiret preselila na{a majka

Porodice: Had`ihasanovi}, Pavlak i Mitrovi}

15387-1tt

S ljubavlju i velikim ponosom ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji: Jasminka, Sanela, Jasmin, Sanjin, Sandi, Amar, 13135-1nd` Nenad, Senada i Mahira

POSLJEDNJI SELAM

penzioneru na{eg kolektiva

Dana 8. 10. 2010. navr{ava se sedam dana otkako je preselila na ahiret jedna lijepa du{a i veliko srce

RUSMIR (RASIM) ALA\UZ ARIF \IP
Bol nije u rije~ima ve} u na{im srcima, gdje }e{ zauvijek ostati. Sretni smo {to smo te imali, a beskrajno tu`ni {to smo te izgubili. S puno ljubavi uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoja supruga Nizama i sinovi Harun i Ali Tevhid }e se prou~iti u ku}i rahmetlije, ul. Nalina 21a, u 15391-1tt petak 8. 10. 2010. u 17.00 h.

SAFIJA (BEGOVI]) BRODOVI]
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da je nagradi d`ennetskim ljepotama i da joj podari vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 10. 10. 2010. godine u ku}i merhume ul. Had`i{abanovi}a 25 - u 14.00 ~asova. Tuguju}i: sinovi Meho i Muhamed, k}eri Mediha i Mir15397-1tt sada sa obiteljima

Sindikat KJKP „Vodovod i kanalizacija“ doo Sarajevo
15368-1tt

Dnevni avaz
Danas, 8. 10. 2010. (petak) navr{ava se 7 (sedam) tu`nih dana od smrti

petak, 8. oktobar/listopad 2010.

55

HAJRIJA (ALIJA) AVDI]
1954 - 2010.
Ponosni {to smo TE imali! Tu`ni {to smo TE izgubili! Ne mo`emo TE nikada zaboraviti! Tvoji: sin H. Haris i bra}a Sabrija-Sare i Sabit-Sajo
13164-1nd`

Pro{la je godina od smrti dragog nam

Dana 15. 10. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg voljenog

MIROSLAV (RISTO) PANTI]
Rije~i nisu dovoljne da opi{u prazninu koja je ostala iza tebe. Bol nije u rije~ima, ve} u srcima gdje }e{ uvijek ostati voljen, po{tovan i nikad zaboravljen. Obavje{tavamo rodbinu, kumove, prijatelje i kom{ije da }e se u subotu, 9. 10. 2010. odr`ati ~etrdesetodnevni pomen na groblju Osjek u 11 i 30 sati, a potom se okupiti u crkvenom domu u Bla`uju. O@ALO[]ENA PORODICA

had`i AHMEDA (HAJDARA) HALIMI]A
Dana 9. 10. 2010. prou~it }e se hatma dova u d`amiji na ^engi} Vili iza podne namaza. Porodica
13147-1nd`

ZAHVALNICA
Zahvaljujemo mnogobrojnoj rodbini, kumovima, prijateljima, kom{ijama i poznanicima 13143-1nd` koji su bili uz nas u najte`im trenucima.

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom prijatelju i bratu

ADMIR BJELAK

A ti, o du{o smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan, pa u|i me|u robove Moje, i u|i u D`ennet Moj! Vje~no }e{ `ivjeti u srcima svoje bra}e... Maroon Brothers
15395-1tt

Danas, 8. 10. 2010. navr{ava se 5 godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da se u nedjelju, 10. 10. 2010. navr{ava 40 dana od smrti na{e

ADIL (MUSTAFA) ]EMALOVI]

MERJEME - MEKE LA^EVI], ro|. BRATOVI]
Istoga dana u 11 sati prou~it }e se TEVHID u ku}i `alosti - Bjelave 51.
15252-1tt

Molimo Allaha d`.{ da mu podari d`enet i vje~ni rahmet. Supruga Adila-Dika, k}erka Azra, unu~ad Haris, Hana, Adi i Ena

Porodica

15386-1tt

Dana 8. 10. 2010. navr{ava se jedna godina od smrti na{e voljene majke i bake

SJE]ANJE

Dana 9. 10. 2010. navr{ava se 40 dana kako nas je napustio na{ dragi

na na{eg dragog

ZORKA ROV^ANIN
Draga majko, Znaj da si i sada moja velika ZVIJEZDA VODILJA. Uvijek si u na{im mislima. Hvala ti za bezgrani~nu ljubav, pa`nju i razumijevanje. Vole te i uvijek }e te voljeti, 15330-1tt K}erka Vera, unuke Sonja i Sa{a

NED@ADA (KEMALA) HAD@I]A
- NE]KA 1992 - 2010.
Nikada te ne}emo zaboraviti.

MEHMED GRCI]
iz Konjica

Uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima. Tvoji: tetka Mirsada, strike Fudo i Mirso, strine Ljiljana i Fahrija, te ro|aci: Kenan i Hamdija, te rodice Lejla sa Muhamedom i Farisom i Larisa sa Jasminom i 15331-1tt Hajrudinom Tvoja sestra i djeca Istog dana poklonit }e se hatma dova prije d`ume namaza u ^ar{ijskoj d`amiji u Konjicu.

15208-1tt

56

Petak, 8. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

Dana 12. 10. 2010. navr{ava se godina od kada nije sa nama na{ dobri otac

Dana 8. 10. 2010. godine navr{ava se tu`na i bolna godina od kada nije sa nama na{a draga majka, sestra, svastika i tetka

MELIHA BE[LAGI], ro|. SPR@O BOGOLJUB (NIKOLE) BILBIJA
U subotu, 9. 10. 2010. u 13 h }emo polo`iti cvije}e na njegovo vje~no po~ivali{te. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na njega. Njegovi: Milena, Miroslav i Ljiljana sa porodicama
15371-1tt

Bol i praznina bez tebe, tvoje plemenitosti, dobrote, radosti i topline i ljubavi koju si imala za sve nas. Uvijek si u na{im srcima i mislima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji Tevhid }e se prou~iti dana 10. 10. 2010. godine u 12 sati u Begovoj d`amiji (mekteb).
15276-1tt

Dana 3. 10. 2010. godine navr{ila se godina od smrti drage majke i bake

Dana 3. 10. 2010. godine navr{ila se godina od smrti drage sestre

GORDANE BENOVI], ro|. MAJMUNOVI]
U subotu, 9. 10. 2010. posjetit }emo wen grob i odati pomen. Draga mama, vrijeme prolazi, ali tvoj lik, dobrota i we`nost zauvijek ostaju u na{im mislima i srcima. Tvoja djeca: sinovi Goran i Ne|o, k}erka Borka i unu~ad Margarita i Luka 13160-1nd` sa tatom

Draga sestro, hvala ti za svu pa`wu i qubav koju si nam nesebi~no pru`ala. Ne mo`emo da se pomirimo da vi{e nisi sa nama i da ne}emo vidjeti tvoj osmijeh i vedri lik. Uspomene na tebe toliko su jake, ja~e od vremena i zaborava. Tvoja sestra Borka, svak Drago Trapara i sestri~ine Dragana, Daliborka, Dejana i Tamara
13160-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na na{u dragu

Dana 3. 10. 2010. godine navr{ilo se 18 tu`nih godina od smrti na{ih dragih roditelja stradalih od zlo~ina~ke ruke

GORDANU BENOVI], ro|. MAJMUNOVI]
3. 10. 2009 - 9. 10. 2010.
Draga na{a Gogo, vrijeme koje prolazi tu`no je, `ivot bez tebe te`ak je, qubav prema tebi vje~na je. Uvijek voqena, nikad zaboravqena. Tvoje rodice Jawa Tomi} i Mirjana Jevtovi} sa porodicama Dana 8. 10. 2010. navr{ava se 9 godina od smrti moga dragog supruga
13160-1nd`

DRAGIJA HUSI], ro|. KOSO

NAZIF HUSI]

Ponosni smo na va{u dobrotu, ~estitost i ljudskost. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Va{i najmiliji: Muradif i Ziba sa svojim porodicama

13169-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Dana 11. 10. 2010. navr{ava se godina dana otkako je na ahiret preselila na{a majka

ocu na{e kolegice

STANKO (STEVE) MRKI] OMER ^AKAL
Uvijek u srcu i mislima mojim `ivi{, ~uvan od svakog zaborava. Tvoji: supruga Olga, k}erka Biljana sa porodicom
13122-1nd`

ZINETA MUJKI], ro|. MUSI]

Had`ira, Mirsad, Beli, Alma, Nermina, Pa{a, D`evada i Nora
13166-1nd`

Tim povodom 10. 10. 2010. odu~i}e se tevhid u d`amiji Ahatovi}i u 12 h. Tvoji: suprug [erif, sin Amir, snahe i unu~ad
15347-1tt

SJE]ANJE

Dana 8. 10. 2010. navr{ava se godina dana od prerane smrti na{e drage

U nedjelju, 10. 10. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e drage supruge i sestre

MEHO (IBRAHIM) POROBI]
8. 10. 1992 - 8. 10. 2010.

GORDANE SU[I], ro|. KRALJ
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo sje}anje na njen plemeniti lik.

JOKE TAMBUR, ro|. TO[I]

S ljubavlju i po{tovanjem `ivi{ u na{im srcima. Sin Meho, k}erka Sabina, supruga Jasmina
15350-1tt

Toga dana u 12 ~asova posjetit }emo njezin grob, polo`iti cvije}e, a potom se sastati u ku}i `alosti. O`alo{}ena porodica
13141-1nd`

Brat Miro Tufekd`i} sa porodicom: suprugom Nevenkom, 15346-1tt k}erkama Ivanom i Anom

Dnevni avaz

petak, 8. oktobar/listopad 2010.

57

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HEREGOVINE KANTON SARAJEVO

SAVEZ UDNRP „ZLATNI LJILJAN“ I ZLATNA POLICIJSKA ZNA^KA“
Sje}anje na heroje Bosne i Hercegovine

POROBI] (IBRAHIM) MEHO
23. 2. 1967 - 8. 10. 1992.
ZLATNI LJILJAN Orden za vojne zasluge sa zlatnim ma~evima

IMAMOVI] (HUSO) ZAIM
22. 4. 1961 - 9. 10. 1995.
ZLATNI LJILJAN

SPAHI] (MUNIB) HA[IM
1. 12. 1957 - 11. 10. 1994.
ZLATNI LJILJAN

Iskazujemo duboku zahvalnost i sje}anje SVIM [EHIDIMA I POGINULIM BORCIMA ARMIJE i MUP-a Republike BiH koji su dali svoje `ivote u odbrani suverenosti i nezavisnosti jedine nam domovine Republike Bosne i Hercegovine. Neka im je vje~iti rahmet i slava.
PREDSJEDNI[TVO SAVEZA
N

POSLJEDNJI POZDRAV

cijenjenom radnom kolegi

ILIJI MUSI
Djelatnici Federalnog ministarstva prometa i komunikacija
N

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 8. 10. 2010. navr{ava se sedam godina od kada nije sa nama cijenjenoj radnoj kolegici

FUAD (ABIDA) KOMI]
Ostalo je da vjerujemo da }emo se tamo opet sresti, jer: „Ni kap vode se ne gubi, samo se mijenja, kako se mo`e izgubiti sve ~ovjekovo?“ Nedostaje{ nam, jednostavno nedostaje{. S ljubavlju tvoja porodica
Dana 8. 10. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg kolege i prijatelja SJE]ANJE
289-1bi

DUNJI D@INOVI]
UPOSLENICI FEDERALNOG ZAVODA PIO - MIO KANTONALNA ADMINISTRATIVNA SLU@BA MOSTAR
6-1mo

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

Povodom tu`ne godi{njice od smrti

Sje}anje na godi{njicu smrti dragog

na na{eg dragog tatu i dedu

ESED (ESO) KADI]
S ponosom i po{tovanjem }emo pamtiti tvoj vedri i plemeniti lik. Hvala ti na drugarstvu i prijateljstvu koje si dijelio sa nama. voje kolege i uposlenici NEXE AB PUT d.o.o. SARAJEVO 13206-1nd`

OMER - OMA BAD@O
Uvijek }emo te se sje}ati sa lijepim uspomenama. Neka ti Allah da lijepi d`enet, a tvojoj porodici sabur. Tvoj bad`o Ilzan, svastika Fatima omladina Semir, Mustafa, Hamza, Amra, Azra, Ernada, djeca Nejra, Edo, Senad, Aida, Anes - Ani
13193-1nd`

HASNIJA SARA^EVI], ro|. MUHAREMOVI]
2005 - 2010.
Pro{lo je 5 godina, pro}i }e jo{ godine i godine, ali bol i tuga ne prolaze. Ne postoje rije~i utjehe, ali postoji pitanje: „Za{to ba{ ti?“ ali odgovora nema. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja djeca: Maja i Omer, sestre Senija, Mirsada i Fatima, bra}a Muhamed i Zaim sa porodicama 1067-1tz

NED@ADA NE]KA HAD@I]A
Sa sje}anjem i po{tovanjem, Obitelj Andre Vidovi}a
13197-1nd`

NED@ADA NE]KA HAD@I]A
S trajnim sje}anjem, Kemal So~ivica sa |porodicom
13197-1nd`

IBRAHIM SELMANOVI]
2006 - 2010.
Uvijek si u na{im mislima. Admir, Samra i Ada
13192-1nd`

58

Petak, 8. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
Danas se navr{ava 6 godina od kako nas je zauvijek napustio na{ voljeni suprug i otac
Danas, 8. 10. 2010. navr{avaju se ~etiri tu`ne godine od kada nije sa nama

Dana 8. oktobra 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana otkada nas je napustio na{ voljeni

RAFET (MUSTAFA) PLJAKI]
Nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali }emo te sa~uvati od zaborava! Neka ti Allah d`.{. podari lijepo mjesto me|u d`enetlijama. Amin! Tevhid }e se prou~iti u petak, 8. 10. 2010. u 11 h u d`amiji Stari Kova~i. 13208-1nd` O`alo{}ena porodica
S dubokim bolom obavje{tavamo sve prijatelje, kom{ije i kolege da }emo urnu s pepelom drage pokojnice

IM[IROVI] VEHID SVILA @ELJKO RADL
8. 10. 2004 - 8. 10. 2010.
Dragi babo, Pro{le su 4 godine, pro~i}e jo{ godina i godina, ali bol i tuga za tobom nikada. Oprosti mojim suzama, te{ko je misliti na tebe a ne zaplakati. Nedostaje{ nam... Neka ti Uzvi{eni Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Zahida, k}erke Amra i Bahtijana, zet Dino 15452-1tt

Iz dana u dan sve nam vi{e nedostaje{. Supruga Ljiljana, k}erke Ivana i Irena i sin Igor

15449-1tt

Dana 10. 10. 2010. navr{ava se tu`na godina od smrti moga dragog supruga

Danas, 8. 10. 2010. navr{ava se petnaest godina od smrti na{e najdra`e

EMILIJE MARTINOVI], ro|. MATI]
polo`iti na groblju Bare u subotu, 9. oktobra 2010. godine u 11.15 sati. Na{a draga Emica preminula je u 80. godini, nakon duge i te{ke bolesti 22. rujna u Zagrebu, gdje je i kremirana. O`alo{}eni: k}erka Dinka Martinovi} Ivurek, zet Mijo Ivurek, porodice: Herceg, Gali}, Vla{i}, Nikolinovi}, Baki}, Dursun i ostala rodbina i prijatelji. 13126-1nd` Neka joj je laka njena bosanska zemlja.

ZDRAVKA RADO[EVI]A
iz Busova~e
Hvala ti za sve trenutke provedene zajedno. Tvoja plemenitost, po{tenje i ljubav bili su ogromni koje si nam nesebi~no darivao. Nikada te ne}u zaboraviti. Tvoja supruga Muvedeta i Emin
13139-1nd`

dr. D@ENANE (OMERA) BUTUROVI]
Najdra`a na{a, sje}anje na tebe osvjetljava na{u svakodnevnicu. U mislima i srcima vje~no si uz nas. Neutje{ni: sestra Nermana, brat Namik, zet D`evad 12169-1nd` Had`iselimovi}, sestri~ne Alma i Aida

Dana 8. 10. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od kada nije sa nama draga majka i nana

SJE]ANJE

Dana 9. 10. 2010. godine navr{avaju se 2 godine od smrti na{eg dragog

NURA DURMI[EVI], ro|. JUSUPOVI]
Tvoja dobrota, ~ista i plemenita du{a oti{la je tiho i dostojanstveno kao {to si i `ivjela. Trebali smo te jo{ toliko dugo, ali Allahu d`.{. si bila dra`a. Draga nano, uvijek }e{ biti u na{im srcima i molimo Allaha d`.{. da ti podari d`ennet. K}erke Vasvija, Hasnija i [efika, sestra Haska sa porodicom, zetovi Kemal i Ma{o, unu~ad Amir, Elvir, Emir, Kenan, Dino, Edin, Vasvija, Emina, Amar i Anel, praunu~ad Anesa, Elmir, Melisa, Alisa i Kenan, snahe Tema, Almedina, Mersiha i Amra Tevhid }e se prou~iti na Gornjim Kova~i}ima ul. Radni~ka 90 - ku}a Aziraj.
15464-1tt

BORISLAVA - BORE PROLE
9. 10. 2008 - 9. 10. 2010.
Sje}amo Te se s ljubavlju i po{tovanjem. PORODICA
305-1tr

POSLJEDNJI POZDRAV

cijenjenom radnom kolegi

ILIJI MUSI
Djelatnici Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo Federalne direkcije za civilnu avijaciju
N

SJE]ANJE

na moje drage roditelje

Dana 6. 10. 2010. godine navr{ilo se 6 tu`nih mjeseci od preseljenja na ahiret

Dana 6. 10. 2010. navr{ilo se ~etrdeset dana od preseljenja na ahiret mog oca i mog velikog prijatelja

TU@NO SJE]ANJE

na voljenog supruga, oca i svekra

DUTKA BRKOVI], ro|. MRKONJI] 8. 10. 1995 - 2010.

NUSRET BRKOVI] 26. 1. 2004 - 2010.

Bili ste mi radost i sigurnost. Ostala je ljubav, zahvalnost i bolna sje}anja ispunjena dragim uspomenama i slikama koje ne}e nikada izblijedjeti. S ljubavlju i po{tovanjem, Va{a k}erka Zerina Za~inovi} sa porodicom 7-1mo

POSLJEDNJI SELAM

dragoj

RAFET (SALIH) RED@EPAGI]

RIFET (SABITA) FERIZOVI]
Dragi babo, tvojim odlaskom ostala mi je ogromna praznina i beskrajna tuga bez tebe, ni{ta nije kao prije. Nedostaje{ mi u svakom trenu i na svakom mjestu. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i sve d`ennetske ljepote. Voli te tvoja k}erka Subha Rami} sa porodicom 13195-1nd`

MEHE GRCI]A
Ne mo`e{ biti zaboravljen jer svaki dan `ivi{ u mom srcu. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 9. 10. 2010. u KONJICU iza podne namaza u ku}i rahmetlije, ul. Zuke D`umhura br. 27. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet, a na{ Meho to je i zaslu`io. Amira i njegov sin ATKO
15317-1tt

RIFET (SABIT) FERIZOVI]
Supruga Sejda, sin Sabit, snaha Jasmina, unu~ad Husein i Azra
13195-1nd`

SUADI MAGLAJLIJA
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet. Fiza sa djecom
15453-1tt

S po{tovanjem, Sakib, Fata, Mensur, Adnan, Suad, Enes
15454-1tt

Dnevni avaz
Dana 8. 10. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{eg voljenog

petak, 8. oktobar/listopad 2010.

59

ANDRIJE PL. BARTHOLOVICHA
S tugom i ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. Supruga Vesna i sin Darko

15473-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em grofu

ANDRIJI PL. BARTHOLOVICHU
Te{ko se mirimo sa ~injenicom da nisi vi{e me|u nama. S ponosom }emo pri~ati o tebi da te nikad ne zaboravimo. Merim - Paja, Mirela i Mirza Pa{i}
15473-1tt

POSLJEDNJI SELAM

na{em drugu

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom grofu

ADEM HUSEIN^EHAJI]
Uvijek }emo te pamtiti i spominjati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet. Drugovi sa TAXI {tanda Vele{i}i: Haso, Enes, Fahro, Edo 896, Edo 355, Avdija, Rasim, Sead, Salko, Auto praona ZISS, Fata - trafika i 15470-1tt SUR. VALDI

[EFKA ADILOVI], ro|. BE]IROVI]
8. 10. 1992 - 8. 10. 2010.
S tugom, bolom i ponosom ~uvamo uspomenu na tebe. Ismeta, Ado i Una
15468-1tt

[EFKA ADILOVI], ro|. BE]IROVI]
8. 10. 1992 - 8. 10. 2010.
Vje~no hvala za svu ljubav i pa`nju koju si nam pru`ila. Avdo sa porodicom
15468-1tt

ANDRIJI PL. BARTHOLOVICHU
Zauvijek }emo se sje}ati tvog vedrog i dragog lika. Kamila i Aida @uni}
15473-1tt

Dana 8. 10. 2010. godine navr{avaju se 42 dana od preseljenja na ahiret na{eg voljenog supruga i oca

ESEDA KADI]A - ESE
Uvijek }e{ ostati u na{im mislima i srcima. Hvala ti za sve {to si nam pru`io i ~emu si nas nau~io. Bio si prijatelj, suprug i otac. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni D`ennet i rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Hatma dova }e se prou~iti u petak, na d`uma namazu u Boljakovom Potoku. Tvoji najmiliji: supruga Medina, k}erka Alma i sin Amer
13219-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

ocu na{eg prijatelja

na na{eg predsjednika i saborca

HIKMETU BE[I]U
(\ULAGA)

TUFO (ALIJE) REFIK
2002 - 2010.
Ni duge godine ne}e izbrisati sje}anje na tebe i tvoj plemeniti lik. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

Sr|an, Bojan, Du{an, Haris, Valerijan, Alis, Zlatan, Hasan, Kenan, Edin, Ermin i Ne{o
15466-1tt

JOB „Unija veterana“ Had`i}i

13222-1nd`

Dana 8. 10. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od smrti supruga, oca i dede

SJE]ANJE - 7 DANA

SJE]ANJE

FATA KOLAR, ro|. HAMZI] [EHNUSIJE BO[NJAKOVI]A
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoja porodica i prijatelji Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 10. 10. 2010. u 14 sati 13213-1nd` Trg nezavisnosti 23/2. Zaista je te{ko i pomisliti da nisi vi{e ovdje sa nama. Hvala ti za sve one lijepe trenutke tvog kratkog `ivota. Toliko toga smo ti jo{ imali re}i, ali je ostalo nedore~eno. Bol nije u suzama ni u rije~ima, bol je u na{im srcima, gdje }e{ ostati voljena i nikad zaboravljena. Tvoji: djever Bajro, jetrva Bahra, djeveri~ne Alena i 13216-1nd` Elma

Dana 4. 10. 2010. navr{ila se godina dana od kad nas je napustila na{a draga

HAD@ERA (]ATOVI]) AVDI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote i nek ti je vje~ni rahmet. Porodica: svekrva Bida, djever Amir, jetrva Semira sa Nejrom i Nadijom PTT

60

Petak, 8. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{e kolegice

Pro{lo je 7 bolnih dana od prebrze i prerane smrti na{eg dragog, nikad pre`aljenog mu`a, oca, svekra i dede

JURI] DRAGICI
INSTITUT ZA MIKROBIOLOGIJU KCUS
15454-1tt

MUFID (IBRAHIM) SOFTI]
22. 8. 1944 - 2. 10. 2010.
O`alo{}eni: supruga Mila, sin Samir, unuk Damir i snaha Amela
15465-1tt

Dana 8. 10. 2010. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{e drage majke i nene

HANKIJE (RA[ID) DEDOVI], ro|. SIRBUBALO
Draga majko i neno, Godina je pro{la kako nisi me|u nama, ali sje}anje na tebe vje~no }e trajati. Smrt nije znala koliko te volimo, da je znala `ivjela bi vje~no. Pru`ila si nam sve plemenito i lijepo {to mo`e pru`iti jedna majka i nena. Hvala za svu tvoju ljubav i toplinu kojom si nas grijala i za sve ono ~emu si nas kroz `ivot u~ila. Molimo Allaha d`.{. da te obasja svojom milo{}u i da ti podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Puno te voli k}erka Zahida, unuk Hasan, unuke Zumreta, Fata i Zakira sa svojim porodicama
13205-1nd`

SJE]ANJE Dana 8. oktobra 2010. godine navr{ava se godina dana otkako si voljena neno preselila na ahiret

HANKIJA (RA[ID) DEDOVI], ro|. SIRBUBALO
1920 - 2009.
„Ko to tako nje`no rukom me miluje, ko mi toplom rukom ~elo dodiruje. To je moja NENA, o~i su joj pla~ne kad sam ja u tuzi. NENINA ljubav suzama se pi{e, pola svog `ivota NENA za nama suze bri{e. Koliko te puta NENA okupala, koliko te puta mlijekom nahranila. Zar se ta dobrota zaboraviti smije, ko to zaboravi taj ~ovjek nije. Sve dok ima{ NENU i BABA ima{ i radosti, a kad umru vidjet }e{ `alosti. Niko kao NENA i BABO ne voli se tako, poslije njihove smrti zaplakat }e{ jako. Ja ti NENO ruke ljubim, nikad te iz srca ne}u da izgubim.“ Molim dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. VOLIM TE... Tvoja Kira
13205-1nd`

TU@NO SJE]ANJE na mog jedinog sina

BORISA STRELOVA TABULOVA
8. 10. 1992 - 8. 10. 2010.
Dragi sine, pro{lo je 18 tu`nih godina od tvoje pogibije. Vjerovao si kao i svi momci, tvoji vr{njaci da se Bosna i Hercegovina mo`e odbraniti srcem i ljubavlju. Tu`ne su mi godine bez tebe, sine. Ponosna sam na tvoj mladi `ivot koji si dao za svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu. Tvoja tu`na mama Hajra Strelov
13211-1nd`

Dana 6. oktobra 2010. godine navr{ila se godina dana od kako nisi sa nama

Navr{ava se tu`nih 6 mjeseci od preseljenja na ahiret na{e drage majke, punice, svekrve i nane

IBRAHIM (IBRAHIMA) GRABI]
Svuda oko nas su znaci tvog `ivota, misli, uspomene i osje}aji koji nas svakodnevno podsje}aju na tebe. Bio si na{ uzor, ponos, oslonac, sigurnost, na{ stub. Na{a ljubav i sje}anje na tebe traja}e koliko i na{i `ivoti. Hatma dova }e se prou~iti u subotu, 9. oktobra u 13.30 sati u stanu. Supruga Ekrema i sin Amel sa porodicom
1057-1tz

HASNIJA AD@EM, ro|. O^UZ
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Smrt je ja~a od `ivota, ali nije od ljubavi i sje}anja na tebe. Iza tebe su ostali oni koji te vole, koji }e te dok `ive pamtiti i ~uvati u srcima zauvijek. Bol i tuga nikad ne}e prestati, ali }e u nama vje~no ostati sje}anje na tvoju plemenitu du{u i dobrotu. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji najmiliji: k}i Aida, zet Jasmin, sin Adnan, snaha Samira i unu~ad Nejla, Tarik, Berin, Rijad i Belmin Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 10. 10. 2010. u 12.00 sati u ulici Porodice Ribar 41/I (Hrasno). 15458-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 9. 10. 2010. navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kako je preselila na ahiret na{a draga

Dana 11. 10. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od dana kada vi{e nije sa nama

dragoj

SAFIJA JAHI], ro|. RAMI]
iz Tuzle Tevhid }e se prou~iti u subotu, 9. 10. 2010. u 12,00 sati u ku}i `alosti Tuzla, Slatina 11. O`alo{}eni: suprug Nezir, djeca Sabina, Mersija, D`evdana i Hasan sa porodicama
15457-1tt 1064-1tz

DRAGAN (DRAGE) ALEKSI]
Uspomena na tvoju dobrotu daje nam snagu da nastavimo dalje. Porodica Aleksi} Obavje{tavamo prijatelje da }e se u subotu, 9. 10. 2010. godine u 11,00 sati na pravoslavnom groblju Trnovac u Tuzli polo`iti cvije}e i odr`ati pomen.
1065-1tz

DUNJI D@INOVI]
^ampara Zehra, Haris, Jadranka i Mak

Dana 9. 10. 2010. godine navr{ava se 40 dana od kako nas je napustio na{ dragi suprug, otac i djed

Dana 9. 10. 2010. godine navr{ava se 40 dana od kako je prestalo da kuca srce mog dobrog oca

TU@NO SJE]ANJE Dana 10. 10. 2010. godine je tu`na godina od kada nije sa nama na{a draga i nezaboravljena majka, ta{ta i nana

RADIVOJE DELI]
iz Tuzle Dani prolaze, a tuga je sve ve}a. Ovim putem obavje{tavamo sve drage prijatelje i kom{ije da }emo u subotu, 9. 10. 2010. godine u 11.00 ~asova posjetiti njegov grob i polo`iti cvije}e. Njegovi najmiliji: supruga, k}erka i sin sa porodicama
1056-1tz

RADIVOJE DELI]
iz Tuzle Ovim putem `elim da izrazim veliku zahvalnost svim dobrim ljudima, familiji, prijateljima, kom{ijama i radnim kolegama JP TE Tuzla koji su u ovim tu`nim trenucima bili uz porodicu. Posebnu zahvalnost za svesrdnu pomo} dugujem Odjeljenju ku}ne njege JU Dom zdravlja Tuzla na ~elu sa dr. Kuni} Suljom. Bajri} Jadranka sa porodicom
1056-1tz

IFETA (DULJKO) DURAKOVI], ro|. MURATOVI]
Evo pro|e ovih tu`nih 12 mjeseci od kada nisi sa nama. Ne vidimo tvoj lik Ne ~ujemo tvoj glas Nema te vi{e... Vrijeme prolazi tiho, kao svjedok tvoje dobrote i velikodu{nosti. @ivjet }e{ u na{im srcima dok bude nas. Pamtit }emo te po tvojoj dobroti koju si nam nesebi~no pru`ala. Neka ti je vje~ni rahmet i nurom obasjan d`enet. Tvoji najmiliji: k}erka Zinka, zet Ismet, unu~ad Damir, Samir, Sabina i Armin
15463-1tt

TU@NO SJE]ANJE

Dana 10. 10. 2010. godine je 12 mjeseci tu`nih i dugih od kada nije sa nama na{a draga i nikada zaboravljena majka, svekrva i nana

TU@NO SJE]ANJE

IFETA (DULJKO) DURAKOVI], ro|. MURATOVI]
Tvoj `ivot je bio ispunjen ljubavlju i iskreno{}u. Bila si nesalomljiva, plemenita i merhametli prema svima, a posebno prema svojoj djeci. Svoju najve}u ulogu i oca i majke, odigrala si za nezaborav - dok smo svi `ivi... Svaka pomisao na tebe budi tugu u srcu i suzu u o~ima. Osje}amo veliku prazninu i ni{ta nije kao {to bje{e prije. Allah d`.{. te je uzeo i odveo u d`enetske ljepote, tvome sinu - {ehidu Raifu i rano preminulom suprugu... Mi na ovom lo{ijem svijetu ostadosmo da tugujemo za vama u nadi da }emo zaslu`iti kod Allaha d`.{. da i mi budemo kod vas u d`enetskim ljepotama... Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tevhid }e se prou~iti 10. 10. 2010. u 13.00 sati u ku}i `alosti, Humska 630 h, Pofali}i. Tvoji najmiliji: sin Rifat, snaha Rasema i unuka Elma
15462-1tt

Dana 10. 10. 2010. godine je tu`na godina od kada nije sa nama na{a draga i nikada zaboravljena majka, svekrva i nana

RAFET (SALIH) RED@EPAGI]

IFETA (DULJKO) DURAKOVI], ro|. MURATOVI]
Svaki dan si u na{im mislima i te{ko je opisati koliko nam nedostaje{. Ne}emo zaboraviti tvoju dobrotu i tvoj lik. Dok postojimo mi postoja}e{ i ti u na{im srcima i mislima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: sin Mujko, snaha Nevzeta, unu~ad Zlata, Jasmin i Adnan
15463-1tt

S po{tovanjem: Seat, Faketa, Azra i Nejla
15454-1tt

Dnevni avaz

petak, 8. oktobar/listopad 2010.

61

Pamti}emo te po velikoj dobroti ponosni {to smo te imali

META (RU[O) TAHIROVI] - PROLS
Dana 9. 10. 2010. godine navr{avaju se 52 dana od preseljenja na ahiret na{eg nezaboravljenog sina, oca, djeda, brata, amid`e, daid`e, djevera. Ovim povodom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da }e se dana 9. 10. 2010. godine u 15,30 prou~iti tevhid za du{u rahmetlije u d`amiji Otes (Ilid`a). Prevoz je obezbije|en ispred ku}e o`alo{}enih u ulici Hamze ^elenke 35A i ispred Autoservisa Igman sa polaskom u 15 sati. Zauvijek u srcu i mislima, sa ponosom i lijepim uspomenama nikad te ne}e zaboraviti tvoji: Majka Zejna, sin Alex, k}eri Lejla i Semra, unuka Adila, bra}a Ismet i Hazbo, sestra Ramiza, sinovci Re{ad sa porodicom, Mirsad, Gazo, Emir, sinovica Malta, snahe Hanku{a i Ajkuna, sestri~ne Aida, Aldina kao i mnogobrojna rodbina i prijatelji
13224-1nd`

Dana 7. 10. 2010. godine navr{ilo se 40 dana od kako je na ahiret preselila na{a draga mama, sestra, nana i pranana

HASNIJA (SALIHA) KU^UK, ro|. TUKELIJA
Mnogo nam nedostaje{. S tobom je oti{lo i tvoje veliko srce u kojem je bilo mjesta za sve nas. Bila si i ostat }e{ uzor svega {to je plemenito i zauvijek }e{ biti u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Tevhid }e se prou~iti dana 10. 10. 2010. godine u 13.30 (nedjelja) u ku}i merhume ul. Ejuba Ademovi}a br. 33.

13215-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

majci na{e Alme, i nani na{ih Anese i \uzele Idoski

Dana 9. 10. 2010. godine navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret na{e drage mame i supruge

FATE KOLAR MIHRIJA OSMANOVI]
PLIVA^KI KLUB „STARI GRAD“ SARAJEVO
13212-1nd`

Postoji ljubav koju smrt ne mo`e prekinuti i bol koju vrijeme ne lije~i. Ono {to osje}amo nije mogu}e rije~ima iskazati, ali `elimo da zna{ da nam je lak{e samom spoznajom da si ti na boljem i ljep{em mjestu i da }emo se jednog dana kad dragi Allah odredi ponovo sresti u d`enetskoj ba{ti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem porodica se zahvaljuje svim prijateljima i rodbini koja je bila uz nas, a posebnu zahvalnost iskazujemo dr. Aidi i dr. Alenu Pilav i doc. dr. Ned`adu [ehovi}u. 13221-1nd` Tvoji najdra`i

Dana 8. 10. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e drage i nikada pre`aljene majke, punice i nane

POSLJEDNJI SELAM

Dana 8. oktobra navr{avaju se ~etiri godine od kako nas je napustio na{ voljeni

na{oj dragoj

HANKA - BELA MIZDRAK, ro|. TERZO
Draga majko, dok `ivimo mi `ivje}e{ i ti u nama. Dovama }emo moliti dragog Allaha d`.{. da ti kabur u~ini svijetlim i prostranim i da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u petak, 8. 10. u 11 sati u mesd`idu u Gra~anici, Trnovo. Vje~no o`alo{}eni: k}erka Mubera, zet Izet, unu~ad Ar13217-1nd` min i Arnela
POSLJEDNJI SELAM

HAJRIJI - HAJRI [A^I], ro|. RID@AL
^uvat }emo uspomenu na tvoj dragi lik, dobrotu i plemenitost. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. [a~i} Salko, Emina, Enes, Adem, D`ana, Aj{a, Hamza i 13218-1nd` Mirza
POSLJEDNJI SELAM

ZVONIMIR (MATE) KNE@EVI]
Zauvijek }emo te ~uvati u na{im srcima jer voljeni ne umiru. Supruga Ankica, sestra Matilda, sin Ivica, k}erka Ivanka 15461-1tt i zet Egon
POSLJEDNJI SELAM

najboljoj i najdra`oj

mojoj najdra`oj i jedinoj

na{oj najdra`oj mami i neni

HAJRIJI [A^I], ro|. RID@AL HAJRIJI - HAJRI [A^I]
Draga moja, najdra`a i jedina ljubavi, moj najve}i prijatelju i iznad svega veliki ~ovje~e, nakon 38 godina istinske ljubavi i sre}e vje~no }e{ mi nedostajati meni i na{oj djeci i slatkoj unu~adi. Neka ti Allah d`.{. podari d`enetske ljepote jer si ih istinski zaslu`ila. Neizmjerno te voli tvoj Alija 15471-1tt

HAJRIJA [A^I], ro|. RID@AL
Voljena moja mama, najbolja, najdra`a neno, puno te volimo. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i tvojoj dobroj du{i vje~ni rahmet. Neizmjerno te vole tvoja k}erka Lejla, unuke Hana i mala 15471-1tt mjezimica Emma i zet \evad

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: Sanjin, Minja i Emir
15471-1tt

62

Petak, 8. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

Navr{ava se godina dana ispunjena bolom i tugom za na{im dragim

ATIFOM D@IDI]EM
18. 11. 1950 - 11. 10. 2009.
Najdra`i na{, Sve si nas zbrinuo, ostavio nam najljep{i poklon predivnih uspomena na plemenito ljudsko bi}e koje zra~i toplotom i mudro{}u, a ipak je praznina nastala tvojim odlaskom prete{ka. Sa velikom tugom i jo{ ve}om zahvalno{}u, tvojim najmilijim. U nedjelju, 10. oktobra u 11 sati polo`i}emo cvije}e na tvoje vje~no prebivali{te, a potom se sastati u ku}i `alosti, D`id`ikovac 12. Tevhid }e se prou~iti u 14 sati istoga dana na istom mjestu. 15474-1tt Pozivamo porodicu, prijatelje i kom{ije da nam se pridru`e.

ATKO ljubavi,
Godinu dana, a samo jedna `elja: da se probudim iz ovog tu`nog sna u tvom zagrljaju. Ti `ivi{ u nama i sa nama, sa svojom porodicom, mnogobrojnim prijateljima, svima koji te vole. Znam da si jako ponosan na na{u djecu i na{e snahe, a tek na Adija. A ja, kao i uvijek s tobom u srcu, ~inim najbolje da ispunim obe}anje koje sam ti dala. Snagu za to nalazim u tvom prekrasnom bi}u, onoj toploj iskri u tvojim lijepim o~ima, u o`ivljavanju radosti koju si jedino ti umio da oplemeni{ svojim jedinstvenim stilom i dobrotom, svemu tvome {to mi toliko nedostaje. I tek sad znam koliko ljubavi boli, jer te sve vi{e volim. Tvoja MACA U nedjelju, 10. oktobra, u 11 sati polo`i}emo cvije}e na tvoje vje~no prebivali{te, a potom se sastati u ku}i `alosti, D`id`ikovac 12. Tevhid }e se prou~iti u 14 sati istoga dana na istom mjestu. Pozivamo porodicu, prijatelje i kom{ije da nam se pridru`e.

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj sestri, svastici i tetki

FATIMI (MUSTAJBEGA) OSMANAGI], ro|. KAPETANOVI]
Beskrajno smo tu`ni {to smo te izgubili, a ponosni {to si bila draga Rabijina Tima, Lutvina Hasanaginica, Emirova tetka i Azrin tetki}. Bila si uzor dobrote i plemenitosti. Tvoje veliko srce je bilo nepresu{ni izvor ljubavi kojom si oboga}ivala na{ `ivot. Tvoja dobra du{a je na{la smiraj daleko od nas. „Ali smrt nije kraj Jer smrti zapravo i nema I nema kraja Smr}u je samo obasjana Staza uspona od gnijezda do zvijezda“ Neka ti je vje~ni rahmet i lahka zemlja {vedska. Sestra Rabija, zet Lutvo, Azra, Emir, Aida i Leila Somun
15477-1tt

15474-1tt

Dana 8. 10. 2010. godine navr{ava se 40 dana od preranog odlaska na{eg dragog prijatelja i kolege

ESED - ESO KADI]

S ljubavlju i po{tovanjem spominjemo tvoju plemenitost, dobrotu i po{tenje. Tvoja raja iz GP „PUT“: Mujin, Adil, ]elo, Be{lija, Kalkan, Sinan, Brada, Tomo, Senad, Ferid, Haso, Dado, Hal~o, Avdo, Sakib, \ele, Hilmo, Tito, Amra, Rase, Mido, Senaid, Nazif Mujki}, Ramo, Hans, Kale, Kos, Krnjo, D`evad, Faruk, Edo, Sandro, Hibovi}, Smje~anin, Abid, Elvir, Jakara, Sanela, Bahra, Ferida, Zvjezdana, Sada, Fajko, Juka, Delali}, Vejsil, Mirso, Suki i Adnan
13225-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Dana 8. oktobra 2010. godine navr{avaju se 2 godine otkako je preselila na ahiret na{a draga sestra, tetka i zaova

majci na{eg kolege

AMRA HIRO[, ro|. HASE^I] RAZIJA (OMER]EHAJI]) [ARI]
Bosanska Krupa Kolege iz kompanija: Bau&Garten Sarajevo i LUK Sarajevo
N

Tu`an je ovaj dan jer podsje}a na bol i prerani rastanak sa tobom. Rije~i su slaba utjeha onima koji te nikad ne}e i ne mogu preboljeti. Mi }emo te uvijek ~uvati u na{im srcima, pamtiti i moliti dragog Allaha d`.{. da ti podari d`enetske ljepote. Tvoji: Suad, Lamija, Faris i Sabiha
TU@NO SJE]ANJE
15475-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj

na na{u dragu prijateljicu

HAJRI [A^I]
Radne kolege iz Ministarstva finansija i trezora BiH: Majda, Ka}a, Mirna, Sehija, Adla, Lejla, Jasna, Abida, Rill, Amir, Stoja, Sanja, Nermina, Mira, Zdravko, Ranko, Zdenko, [uleti}, Iva, Slobodanka, Gordana [., Zineta, Muniba, Dina, Azemina, Jasenka, Azra, 15479-1tt Osman

FARIDU BOGUNI]
8. 10. 2005 - 8. 10. 2010.
Njene vjerne prijateljice
13214-1nd`

Dnevni avaz
Sa velikim bolom i tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga majka, nena, sestra, punica

petak, 8. oktobar/listopad 2010.

63

FATIMA (MUJO) OSMANAGI], ro|. KAPETANOVI]
preselila na ahiret 6. oktobra u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 8. oktobra u Borasu, [vedska O@ALO[]ENI: k}erka Sadeta, sin Sead, unu~ad Naida, Rusmir, Ninella i Nino, sestre Behija, Vasvija, Mu{a, Rabija, brat Ismet, zetovi Jasmin, Lutvo, Safet, Jusuf, Ibrahim i Elvis, snaha Hanumica, zaovi} Ramiz, sestri~ne, sestri}i, brati~ne, brati}i, zaovi~ne, porodice Osmanagi}, Dizdarevi}, Kapetanovi}, Had`iahmetovi}, Salihbegovi}, Somun, Cocali}, Adrovi}, Aganovi}, Fazli}, Hod`i} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
15476-1tt

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

S tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SUADA MAGLAJLIJA, ro|. HUREMOVI]
preselila na ahiret u srijedu, 6. oktobra 2010. u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 8. oktobra 2010. u 14.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: sin Muris, k}erka Edina, zet Benjamin Ahmagi}, unuka Iman, brat Mehmed, sestre Saida i Fatima, snaha Emira, zetovi Bego i D`evad, brati}i D`enir i Kerim, sestri~ne Aldijana, Aida, Alma, A{ida i Amra, zaova Hafiza Fo~o, prijateljica Mi{a, te porodice: Maglajlija, Huremovi}, Ahmagi}, Resi}, Beganovi}, Krzi}, Mrzi}, Fo~o, Mo}evi}, D`inalija, ^ustovi} i ostala rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u stanu merhume, ul. Grbavi~ka br. 127 b/XIV. 111

HAJRIJA - HAJRA [A^I], ro|. RID@AL
preselila na ahiret u srijedu, 6. oktobra 2010. u 70. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 8. oktobra 2010. u 15 sati na Gradskom groblju „Stadion“. O@ALO[]ENI: suprug Alija, k}erka Lejla, sin Emir, unu~ad Hana, Emma i Sanjin, brat Omer sa porodicom, sestre Aziza i Sena sa porodicama, zet \evad, snaha Minja, nevjesta Miljenka sa porodicom, porodice: [a~i}, Rid`al, Mulahmetovi}, Aladin, Ganibegovi}, Kara~i}, Fr`ina, Had`ihasanovi}, Stojni} i ostala rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u ku}i `alosti u ulici Azize [a}irbegovi} br. 12/III. 111

HAJRIZ (RED@EP) DOLOVAC
preselio na ahiret u srijedu, 6. 10. 2010. u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 8. 10. 2010. u 14.30 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: majka Elfa, supruga Milhata, sinovi E{ref i Enver, k}erke Edina i Enida, snahe Ajka i Suada, zet Ermin, unu~ad, bra}a Hamid, Adem, Nazif i Arif, sestre Nafija, Hatka, Kima i Cuna, te porodice: Dolovac, Curi}, Stupljanin, Red`ovi}, Bihorac, Hajrovi}, Bo{njak, Begovi}, Demirovi}, Koca, Nicevi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

Objavljujemo rodbini, kom{ijama i prijateljima da je

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MUSTAFA (HASANA) RIBAC
12. 8. 1966 - 25. 5. 1992.
exhumiran u Sra`i{tu (Vi{egrad) i da }e se d`enaza obaviti u nedjelju, 10. 10. 2010. sa podne namaza u 13.30 ~asova na seoskom mezarju Svibovo u Me|e|i, op{tina Vi{egrad. D`enaza polazi ispred d`amije u Me|e|i (Vi{egrad). Obezbije|en prevoz sa autobuske stanice Vije}nica (Sarajevo) u 10 ~asova. Tevhid }e se prou~iti u d`amiji u Me|e|i (Vi{egrad). O@ALO[]ENI: sin Haris, bra}a Meho i Muhamed, te rodbina Ribac, Bajraktarevi}, Osmanbegovi}, Hamzi}, Imamovi}, Osmanagi}, [abanovi}, @iga, te ostala mnogobrojna PTT rodbina, prijatelji i kom{ije
POSLJEDNJI POZDRAV

RU@DIJA (MUHAMED) KALJUN
preselio na ahiret u srijedu, 6. 10. 2010. godine, nesretnim slu~ajem u 51. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 8. 10. 2010. poslije d`ume namaza (14.00 sati) na mezarju Bukovik - Podvinci, Visoko. O@ALO[]ENI: supruga Bedina, k}erke Merima i Elma, bra}a Fikret i Ramiz, sestre Naila i Fatima, zetovi Zakir i Mirsad, snahe Ferida, Mujesira i Adila, punac Izet, punica Nizama, svastike Belma i Amina, bad`o Miralem sa porodicom, strine Fata i [uhra sa porodicama, amid`i}i i amid`i~ne, dajd`i}i i dajd`i~ne, teti}i i teti~ne, te porodice Kaljun, Popara, Selimovi}, Trako, @uti}, Hajdukovi}, Fi{ek, Kamber, Hamzi} te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i rahmetlije, Bukovik bb - Podvinci, Visoko. 15478-1tt

Danas se navr{ava godina od smrti

SJE]ANJE

Dana 8. 10. 2010. navr{ava se godina od smrti

[IM[E TO[I] ADMIR BJELAK

ISKO (RU[KO) HAD@I]
Stari, godinu nisi sa nama, buraz 9 mjeseci, ali sa mnom ste svakog dana i no}i u snu. Neka vam Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

Uvijek smo te voljeli i osta}e{ voljena. Manijaci 1987
SJE]ANJE
4517-1nr

Tvoje zaove Gordana i Staka sa porodicama
POSLJEDNJI SELAM dragom bad`i i zetu

13229-1nd`

Tvoji: Ru{ko, Tifa, Mujka, Sena, Azra, Belma, Anes, Zina Tevhid }e se prou~iti u d`amiji Rakovica prije d`uma 13228-1nd` namaza. Dana 8. 10. 2010. godine navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{e drage Sabice

na na{u dragu

Dana 8. 10. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana kako je preselila na ahiret na{a draga nana

POSLJEDNJI SELAM dragom zetu

SABAHETA - SABA (IBRAHIM) KOVA^, ro|. BALJEVI] ADVIJA (HOD@I]) UZUNOVI]
Tvoji najmiliji: majka Zulejha, brat Suad, snaha Jasmina, brati~ne Anela i Nejra
13223-1nd`

HANKA - BELA (ABID) MIZDRAK
S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom ~uvat }emo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet. Tvoja unuka Azra i zet 13220-1nd` Eldin

RU@DIJA (MUHAMED) KALJUN
Po dobroti }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati i zauvijek ~uvati uspomenu na tvoj dragi lik. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: bad`o Kaljun Miralem, svastika Belma sa djecom Abdulahom i Aminom 15478-1tt

RU@DIJA (MUHAMED) KALJUN
Od smrti te nismo mogli sa~uvati, ali od zaborava mo`emo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoji: punac Popara Izet, punica Nizama, svastika Amina
15478-1tt

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. S ljubavlju, tvoja Azra sa djecom Vanesom, Verenom 13190-1nd` Amilom i zetom Farukom

Dana 8. 10. 2010. navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg baba, punca i deda

Dana 8. 10. 2010. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg supruga, baba, svekra i deda

[ERIF (HALIL) IMAMOVI]
1955 - 2009.
Nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali ~uvat }emo te od zaborava. Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Nedostaje{ nam u svakom pogledu i na svakom koraku. S ponosom ~uvamo uspomenu na tebe i na tvoja djela. Voljeni nikad ne umiru dok `ive oni koji ih vole. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i sve d`enetske blagodati. 13226-1nd` Tvoji: k}erka Sabina, zet Himzo i unuk Eldar

[ERIF (HALIL) IMAMOVI]
1955 - 2009.
Nedostaje{ nam svaki dan i u svakom pogledu. Dobri ljudi kratko `ive, a dugo se pamte. S ponosom ~uvamo uspomenu na tvoj lik i tvoja djela. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: supruga Hata, sin Jasmin, snaha Amra, unuke Ejla i Emela Hatma dova bit }e prou~ena u d`amiji u Bu}a Potoku kod {kole u 12.30 sati.
13227-1nd`

64

Petak, 8. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{

Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i znancima da je na{ dragi i nikada pre`aqeni

VUKADIN (RADE) A]IM
preminuo 6. 10. 2010. godine u 75. godini. Sahrana milog nam pokojnika obavi}e se 8. 10. 2010. godine na grobqu Igman (Bla`uj) u 13.00 ~asova gdje }e se materi zemqi na vje~ni po~inak predati. Polazak pratwe ispred ku}e `alosti u 12.30 ~asova. O@ALO[]ENI: supruga Milenka, sinovi Du{ko i Predrag, brat Vukola, sestre Ru`a i Vidosava, snahe Dragana i Qiqa, unu~ad Nemawa, Ana, Jelena i Vera, te porodice Vukadin, Rakanovi} i Davidovi}, kumovi, prijateqi 15459-1tt i ostala mnogobrojna rodbina

RE[AD (EMINA) LU^KIN
preminuo u 56. godini, dana 6. 10. 2010. u Kanadi. Ispra}aj }e se obaviti u Kanadi. O@ALO[]ENI: otac Emin, majka Hata, supruga Mirjana, k}erke Nina i Ena, bra}a Esad i Sejad, sestre Fatima i Muniba, zetovi Hasan i Zoran, snahe Amra i Samra, brati}i i sestri}i Porodice Lu~kin, Kere{, Ze~o, Mer~ep, Pehar, Mujezinovi}, U{tovi} i ostala rodbina i N prijatelji

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi otac, dedo i svekar

HAMED (ZEJNIL) POD@I]
preselio na ahiret u srijedu, 6. 10. 2010. u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 8. 10. 2010. u 14.30 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Ajkuna, sinovi Refik i Hajrudin, k}erke Ifeta, [efika i Hajrija, snahe Amina i Advija, zetovi Safet, Nijaz i Safet, unu~ad i praunu~ad, bra}a Alija, Nurija i Adem, sestre Behija i Mula, te porodice: Pod`i}, Brgulja, Sali}, Repuh, Mulaomerovi}, Omerovi}, Kahriman, Kreho, [a}irovi}, Ke{mer, Kulovac, Bi~i}, Otajagi}, ^av~i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.30 sati, ul. Safeta Zajke 97, Brije{}e. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti sa polaskom u 13.45 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskom stajali{tu Stup. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

ESAD (ZAIM) HAJDAREVI]
exhumacija iz Vi{egrada
tragi~no preselio na ahiret u junu 1992. godine u 42. godini. D`enaza }e se klanjati i ukop obaviti u subotu, 9. 10. 2010. poslije podne namaza (13.30 sati) u haremu d`amije u Dobrunu. O@ALO[]ENI: sinovi Emir, Zaim i Haris, supruga Zuhra, sestre Fikreta i Sada sa porodicama, bra}a Enver i Mu{an sa porodicama, Munibova supruga Begzada sa porodicom, te porodice: Hajdarevi}, Veletovac, Muhi}, Dervi{evi}, Had`ihalilovi}, Ustamuji}, Mu{anovi}, Bosno, Brankovi}, Dizdar, Kustura, Suba{i}, Avdi}, [abanovi}, Lepir, Sendo, Maluhija, Ra~i}, kao i ostala rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije klanjanja d`enaze namaz u d`amiji u Dobrunu. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Doma zdravlja Ned`ari}i sa polaskom u 9.00 sati, sa usputnim stajanjem na Vije}nici u 9.30 sati. 111 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

IBRO (PA[AN) [ABANOVI]
exhumacija iz Vi{egrada tragi~nio preselio na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke 10. juna 1992. godine u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 9. oktobra 2010. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sinovi Izet, Pa{an i Ibrahim, snahe Hajra, Saida, Hajra i Fatija, unu~ad Senad, Sead, Rusmir, Sabina, Belma, Selma, Aida i Senada, praunu~ad Salmin, Saldin, Salmedin, Esmeralda, Samina, Melisa, Melis, Alisa, Ajla, Larisa i Denis, brati} Ramiz, brati~ne, sestri}i i sestri~ne, dajd`i}i, svastika Ziza, bad`o Smail te porodice [abanovi}, D`afi}, Muharemovi}, Muhi}, Bajraktarevi}, Feri}, Kos, Kuka, Poljo, ]osi}, Dervi{agi}, @eri}, Srnja, Gu{o, Murti}, Baji}, Hod`i}, Veletovac, Karaman, Hajdarevi}, Menzilovi}, Pecikoza, Alji} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici 111 Grada Bobovca br. 11.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HIKMETA (AVDIJA) TEFTERDARIJA
preselila na ahiret u srijedu, 6. oktobra 2010. u 83. godini.

D`enaza }e se klanjati u petak, 8. oktobra 2010. poslije d`uma namaza u haremu Begove d`amije, a ukop }e se obaviti u 14.30 sati na Gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: sin Fahrudin, k}erke Vasvija i Aida, snaha Mad`ida, zet Mirvad, unu~ad Kenan, Tarik, Selma i Edina, praunu~ad Isa i Zen, te porodice: Tefterdarija, Kasumagi}, Kapetanovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. 15365-1tt Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i merhume u ulici Potoklinica br. 1.

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HAJRIZ (RED@EP) DOLOVAC
preselio na ahiret u srijedu, 6. 10. 2010. godine u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 8. 10. 2010. godine u 14.30 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: majka Elfa, supruga Milhata, sinovi E{ref i Enver, k}erke Edina i Enida, snahe Ajka i Suada, zet Ermin, unu~ad, bra}a Hamid, Adem, Nazif i Arif, sestre Nafija, Hatka, Kima i Cuna, te porodice: Dolovac, Curi}, Stupljanin, Red`ovi}, Bihorac, Hajrovi}, Bo{njak, Begovi}, Demirovi}, Koca, Nicevi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
13171-1nd`

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{a draga supruga, majka, svekrva i nena Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a najdra`a

petak, 8. oktobar/listopad 2010.

65

NEVREZA ^IZMI] - BE[LAGI]
preminula 8. septembra 2010. godine. Urna }e biti polo`ena 9. oktobra 2010. u 12 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: k}erka Srebrenka, sin Husein - Zlatan sa suprugom Snije`anom, bra}a Sejfulah i Edim sa porodicama, te porodice: Be{lagi}, Dervoz, Arnautovi} i Had`ialijagi} 111

DUNJA D@INOVI], ro|. [ANTI]
Dana 6. 10. 2010. godine u 10,00 sati, nakon kra}e bolesti preselila na ahiret u 60. godini. D`enaza rahmetlije }e se obaviti u subotu, 9. 10. 2010. godine u 15,00 sati na Gradskom groblju Sutina. Prevoz obezbije|en u 14,00 sati sa Balinovac - Zahum, [panski trg, Tekija, [ari}a d`amija, Lu~ki most, Pozori{te, Razvitak, Autobuska stanica, Zalik, Sutina O@ALO[]ENI: suprug Alija, sin Edin, k}erka Edna, brat Taib, daid`a Fehim, zaova Azra, nevjeste Zemira, Jasna i Dragana, unu~ad Dino i Haris, zetovi Spasoje - Cile i D`emil, brati}i i brati~ne Maja, Manja i Miran, sestri}i i sestri~ne Senka, Sadik, Zoran i Nenad, prija Fata ]ori}, porodice: D`inovi}, [anti}, Vejzovi}, Simeunovi}, Zvizdi}, ]ori}, ]emal, ^u~ak, Biogradili}, ^ampara, Dukatar, Balta, Humo, Kasuma~i}, Oru~evi}, Manjgo, Pala, Fo~i}, Had`ajli}, Omerika, Bajgori}, \ozli}, @ujo, Gojkovi}, Kulu{i}, \elilovi}, Kazazi}, Krkali}, Sad`ak, Rajkov, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15,00 sati u ku}i `alosti u ulici Alekse [anti}a 44. PTT

Tu`nim srcem obavje{tavamo obitelj, prijatelje i susjede da je na{a draga mama i sestra

ANKICA LUBURI]
supruga pok. Petra Luburi}a
blago u Gospodinu preminula 7. 10. 2010. u 85. godini. Sahrana }e se obaviti 8. 10. 2010. u 14.15 sati na groblju Bare iz rimokatoli~ke kapele. O@ALO[]ENI: sin Davor, sestre Marija i Margareta, sestri} Dragan sa obitelji, obitelji: Luburi}, Stoji}, prijatelji i susjedi Ku}a `alosti: ul. Azize [a}irbegovi} br. 122/V. 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

... za ovaj trenutak - pripremajte se (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HIKMETA (AVDIJA) TEFTERDARIJA
preselila na ahiret u srijedu, 6. oktobra 2010. u 83. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 8. oktobra 2010. poslije d`ume namaza u haremu Begove d`amije, a ukop }e se obaviti u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: sin Fahrudin, k}erke Vasvija i Aida, snaha Mad`ida, unu~ad Kenan, Tarik, Selma i Edina, praunu~ad Isa i Zen, te porodice: Tefterdarija, Kasumagi}, Kapetanovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i merhume u ulici Potoklinica br. 1. 111

FATIMA (D@AFER) ALIJAGI], ro|. BE[I]
preselila na ahiret 5. 10. 2010. u gradu Spokajne - SAD, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 8. 10. 2010. poslije d`ume namaza u gradu Spokajne. O@ALO[]ENI: sin Mustafa, k}erka Semra, snaha Nevzeta, zet Aladin, unu~ad, sestra Sejda, zet Hamdija, sestra Izeta, zet Alija, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, te porodice: Alijagi}, Be{i}, Sara~evi}, ^engi}, Tanovi}, [egalo, Zuki}, Kurtovi}, Kreho, Pihljak, Ahmetspahi}, Arapovi}, Jejina, Bjelak, Kari}, Lop~alija, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

HALIL (MEHMED) KREPONI]
preselio na ahiret u srijedu, 6. 10. 2010. u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 8. 10. 2010. u 14.30 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Behija, sin Kenan, snaha Elvedina, unuk Ermin, brati}i i sestri}i sa porodicama, {ure sa porodicama, svastike [efika i Zuhra sa porodicama, te porodice: Kreponi}, Mehakovi}, Biberovi}, Zlatinovi}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
... za ovaj trenutak - pripremajte se (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HIKMET (\ULAGA) BE[I]
preselio na ahiret u srijedu, 6. oktobra 2010. u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 8. oktobra 2010. u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Milka, sin Zlatan, te porodice: Be{i}, Bileti}, Haljicki i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji na ^engi} Vili. 111 Ku}a `alosti: Kolodvorska br. 13/X.

MUSTAFA (BE]IR) DOLOVAC
exhumacija iz Vi{egrada
tragi~no preselio na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke 23. juna 1992. godine u 36. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 9. oktobra 2010. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Saida, k}erke Besima i Aldina, zet Izudin, unuke Merhunisa i Adisa, sestra Sida sa porodicom, svastike Rabija, Vasvija, Adila i Fadila sa porodicama, te porodice Dolovac, Salihovi}, Bajraktarevi}, Rami}, Kumro, Muhi}, Hubi}, @igi}, Hamzi}, Kadri}, Livadi}, Sali}, Hod`i}, Had`i}, Omerovi}, Tabakovi}, Veljan, Kuka, Zuban, Gu{o i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Humska br. 343 - Pofali}i. 111

IBRAHIM (RASIM) KRZI]
iz Banje Luke
preselio na ahiret u srijedu, 6. 10. 2010. u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 8. 10. 2010. u 14.30 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: brat Muharem, snaha Nadira, brati} Vefik sa porodicom, brati~na Lejla sa porodicom, amid`a Fuad i strina Enisa sa porodicom, prijatelj Mahmut Gani}, te porodice: Krzi}, Tabakovi}, Me|edovi}, Fadel, Omersofti}, Had`imujagi}, Mulasmaji}, Lo{i}, Smajlagi}, Gani}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

FAHRUDIN - SANDRO (AHMET) BRICA
preselio na ahiret u utorak, 5. oktobra 2010. u 54. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 8. oktobra 2010. u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: bra}a Sead i Midhat, sestre Fildevsa, Meliha, Mediha i Suada, zetovi Mirsad, Azim i Helmut, snahe Jasna i Titi, brati}i i 111 brati~ne, sestri}i i sestri~ne i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Sa velikom tugom i boli obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MIHRIJA OSMANOVI], ro|. \EMAILI
preselila na ahiret u srijedu, 6. oktobra 2010. u 55. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 8. oktobra 2010. u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz ulice A. Firdusa 29 sa polaskom u 13.45 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: sin Almedin, k}erka Almijana, brat Salih, sestra Ned`mija, zet Mirsad, snahe Amela i Elma, unu~ad Haris, Adnan, Anesa, \uzela, Ajla i Dalija, djever Mirsad-Mi}o, zaova Behija sa porodicom, te porodice: Osmanovi}, \emaili, Tuti}, Ramadani, Tahirovi}, Idoski, Mehak, Garazli} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u ulici 111 Alibega Firdusa br. 29.

Obavje{avamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

DRAGICA JURI], ro|. ZOVKO
preminula u 76. godini. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Sahrana }e se obaviti dana 8. 10. 2010. u 13.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. PO^IVALA U MIRU BO@IJEM! O@ALO[]ENI: suprug Franjo, k}erke @eljka i Marina, sinovi Zvonko i Ivica, unu~ad @ana, Aneta, Josip, Danijela, Boris, Marijana i Jelena, zetovi @eljko i Branko, snaha Mirjana i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji 111

RIZAH (RA[ID) MULAHASI]
exhumacija iz Vi{egrada
tragi~no preselio na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke 20. juna 1992. godine u 54. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 8. oktobra 2010. u 14.30 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Igbala, k}erke Alma i Belma, zetovi Selim i Edin, unu~ad Mert i Hana, {ure Medo, Safet i [ukrija Zuban sa porodicama, te porodice: Mulahasi}, Zuban, Knali, Rov~anin, Jamak, Alji}, Mutap~i} te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Grbavi~ka br. 44/VIII 111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ADEM (AVDO) HUSEIN^EHAJI]
preselio na ahiret u srijedu, 6. oktobra 2010. u 69. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 8. oktobra 2010. u 16.30 sati na mezarju Ravne bakije. Prijevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz ulice Muhamed ef. Pand`e br. 103 sa polaskom u 15.45 sati, do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga [emsa, sinovi Admir i Samir, snahe Merima i Lejla, unu~ad Davud, Lamija i Malik, brat Huso, sestre Hajrija i Mubera, snahe Bisera, Sajima i Azema, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, {ure Safet i Sabahudin sa porodicama, svastike Sabaheta i Fahra - Beba sa porodicama, te porodice: Husein~ehaji}, Kosovac, Karat, Dizdarevi}, ^engi}, Dori}, Huskanovi}, D`indo, ^orbo, Hasovi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16.30 sati u ku}i `alosti u ulici Muhameda efendije Pand`e br. 103. 111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RAFET (SALIH) RED@EPAGI]
preselio na ahiret u srijedu, 6. oktobra 2010. u 57. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 8. oktobra 2010. u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: majka Vasvija, supruga Zarka, sinovi D`enan, Almas i Bilal, bra}a Sakib, Esad, Rifat i Sead sa porodicama, amid`a Juso sa porodicom, te porodice: Red`epagi}, Hod`i}, [abovi}, Hajdarpa{i}, Bu~an, [aboti}, Agovi}, [abi}, [krijelj i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji Bu}a Potok. 111 Ku}a `alosti: Adema Bu}e do br. 392.

HAJRUDIN (KADRIJA) KADRI]
preselio na ahiret u srijedu, 6. 10. 2010. u 54. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 8. 10. 2010. u 14.30 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Izudin, supruga Hajrija, majka Fehima, snaha Emka, unuk Mevludin, unuka Eldina, bra}a Fikret i Kadir sa porodicama, sestre Dervi{a, Hajrija i Emina sa porodicama, posinci [efail, [efik, Be{ir, Munever i Ismet sa porodicama, pok}erka Hamida sa porodicom, amid`i}i, dajd`i}i i teti}i sa porodicama, te porodice: Kadri}, D`afo, ^ovrk, Bijeli}, Salihovi}, Sadikovi}, D`ihani}, Zeba, Bistrivoda, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji T evhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u gradskoj d`amiji u Vogo{}i. RHAMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

66

Dnevni avaz, petak, 8. oktobar/listopad 2010.

sport

EURO 2012 Reprezentacija BiH protiv Albanije u Tirani nastavlja kvalifikacije

Pobjeda za povratak u igru
Su{i} nema dilema u vezi sa sastavom
(Od specijalnog izvje{ta~a „Dnevnog avaza“ iz Tirane)
Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ju~er je poslije 11 sati sletjela u Tiranu. U glavnom gradu Albanije do~ekalo nas je toplo i sun~ano vrijeme. Igra~i su se zaputili s aerodroma ka hotelu „Rogner“, gdje }e do~ekati ve~era{nji me~ tre}eg kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2012. u Poljskoj i Ukrajini. Selektor Safet Su{i} je, izgleda, rije{io sve dileme u vezi sa sastavom. Albancima }e suprotstaviti ekipu koju je najvi{e uigravao tokom dva treninga u Hrasnici. - Dilema nemam, tokom priprema sam pravio razne kombinacije - ka`e Su{i}. Na Albance kre}e postave s dva isturena napada~a Edinom D`ekom i Vedadom Ibi{evi}em. Njima }e podr{ku pru`ati na{i kreativci Zvjezdan Misimovi} i Miralem Pjani}. - Ne}emo ba{ tako bezglavo jurnuti kako se ~ini sude}i prema ovim imenima. Albanci to, vjerovatno, i `ele pa da nas sa~ekaju i naprave priliku iz kontri. Naravno da se ne}emo ni braniti. Igrat }emo svoju igru. Poku{at }emo nametnuti vlastiti ritam i imati
Erion Bogdani

Ne}emo bezglavo jurnuti, ali se ne}emo ni braniti
TIRANA: Stadion „Kemal Stafa“ Kapacitet 19.600
Emir Spahi}

20.30

Dogovoren radioprijenos
Slavi{a Vuki~evi}, agent {vicarske agencije GSM koja je vlasnik TV prava za utakmicu iz Tirane, potvrdio nam je ju~er da jo{ nijedna TV ku}a iz BiH nije spremna otkupiti prijenos, ali da }e biti radio prijenosa. - Zvali su sa BH Radija 1 i pristali platiti minimalnu cijenu od 2.000 eura. To bi trebalo biti zavr{eno u petak do 12 sati - rekao nam je Vuki~evi}.

Angoli Muzaka Dalku
Duro

Ibi{evi} Bogdani

Misimovi} Mujd`a Hasagi}

Begaj Salihi
Skela

Rahmi} Mravac

Trener: D`emal Mustedanagi}

Spahi} D`eko Medunjanin

Cana Be}iraj

Selektor: Safet Su{i}

Lila

Luli} Pjani} KRISTIN JAKOBSON (Island)
(Ilustracija: D. Hasanovi})

Ne smijemo biti ekipa poteza
Uo~i me~a s Albanijom Su{i} je napomenuo jedan detalj o kojem je proteklih dana mnogo govorio igra~ima. - Ne smijemo biti ekipa poteza. Ne `elim da budemo osu|eni na to da u jednom trenutku D`eko, Misimovi}, Pjani} ili neko individualnim potezom rje{ava utakmicu. Moramo se svih 90 minuta boriti i tr~ati. Svaki igra~ treba dati maksimum kako bismo nadigrali protivnika, koji se sigurno nimalo ne}e {tedjeti - napominje Su{i}.

kontrolu lopte. Nismo ekipa koja mo`e ~ekati protivnika nazad. Orijentirani smo na napad i taj kvalitet trebamo pokazati u Tirani dodaje selektor. Smatra da }e za pobjedu biti potrebno da se poklopi

mnogo detalja. Nagla{ava da ne treba odbacivati ni bod. - U startu imamo povoljan rezultat. Ne trebamo nigdje tr~ati. Polako i smireno }emo praviti pritisak i vrebati priliku za gol. Nara-

Doputovao i Nadarevi}
U Tiranu je doputovao i Nadarevi}, koji je u srijedu u Hrasnici napustio trening zbog bolova u desnoj nozi. - Mi{i} me je zabolio, ali povreda nije stra{na. Ukoliko selektor procijeni da mu trebam, spreman sam da zaigram ka`e Nadarevi}.
Su{i}: Svi moraju zapeti

D`eko prije polaska u Tiranu: Praviti pritisak i vrebati priliku za gol

vno da bi poraz bio katastrofalan. O tome ne `elim ni govoriti, kao {to ne treba posebno napominjati ni {ta bi zna~ila pobjeda. Ona bi nas vratila u igru za vrh tabele. Pape o~ekuje korjenite promjene u odnosu na izdanje vi|eno u porazu protiv

Francuske. - Ne smije se desiti da protivnik vi{e tr~i i bori se od nas. Jasno sam rekao igra~ima da o~ekujem potpuno druga~iji pristup. Svi moraju zapeti i dati sve od sebe. Ako bude druga~ije, ne}emo pobijediti - zaklju~uje Su{i}.
A. NOVALIJA

sport

Dnevni avaz, petak, 8. oktobar/listopad 2010.

67

REPREZENTATIVCI Zvjezdan Misimovi} najavljuje ve~era{nju utakmicu

Idemo po tri boda
Ako u~inimo sve {to je u na{oj mo}i, i sre}a }e nas nagraditi, ka`e vezni igra~ na{eg tima

Reprezentacija BiH u Tirani: Fotografija za historiju

(Foto: N. Bili})

Sje}anje na prvi zvani~ni me~

Konji} i Musi} ponovo u Tirani
Muzurovi} jedva okupio ekipu
Muhamed Konji} i Vedin Musi} igrali su prije petnaest godina u Tirani za Bosnu i Hercegovinu protiv Albanije. U prvoj zvani~noj me|unarodnoj utakmici izgubili smo s 2:0. Obojica su zavr{ila igra~ke karijere, ali nisu propustili priliku da se danas opet na|u u Tirani. Doputovali su iz Sarajeva s ekipom. - Nisam mogao zamisliti da ova utakmica pro|e bez mene. O~ekujem da }emo danas ostvariti mnogo bolji rezultat - ka`e Konji}, a Musi} dodaje: me i niko nije vjerovao da idemo igrati - prisje}a se Musi}. Konji} je igrao za Zagreb, u hrvatskoj metropoli do~ekao je selektora Fuada Muzurovi}a i igra~e. - Bilo nas je desetak. U hotel je stigao Husref Musemi}, a Muzurovi} ga je nagovorio da po|e s nama i igra. Jedva smo se okupili. Sje}am se da nas je na aerodromu u Tirani do~ekalo 300 ljudi s na{im zastavama, koji su skandirali: „Bosna, Bosna“ - govori Konji}.

Misimovi}: Znamo {ta nam zna~i pobjeda

Plejmejker bh. reprezentacije Zvjezdan Misimovi} nikako da nakon prelaska u Galatasaraj iz Volfsburga uhvati pravu formu.

Mnogo faktora
Nadamo se da }emo ga ve~eras vidjeti u pravom izdanju.

S raspolo`enim i razigranim Misimovi}em, napad BiH je mnogo u~inkovitiji. Ne treba ni podsje}ati kako on pronalazi D`eku i zavezanih o~iju. Uo~i duela s Albanijom Misimovi} smatra da se svih devedeset minuta mora biti maksimalno ozbiljno i

skoncentrisano. - Poku{at }emo sve da pobijedimo. Znamo {ta nam zna~e tri boda. Ali, pobjeda zavisi od mnogo faktora. Ako mi u~inimo sve {to je u na{oj mo}i, i sre}a }e nas nagraditi. Ako ne budemo pravi, nemamo {ta tra`iti. Moramo se dobro pripremi-

ti za isku{enja koja nas o~ekuju ve~eras - govori Misimovi}. Smatra da se izdanje iz me~a s Francuskom ne smije ponoviti na stadionu Kemal Stafa.

Hendikep Albanaca
- Znamo da smo lo{e odigrali. Nismo bili na nivou, bili smo nemo}ni. Ono nije bilo na{e pravo lice. Ne vjerujem da nam se mo`e ponoviti. O~ekujem da ve~eras odigramo najbolje {to znamo i mo`emo. Sigurno imamo kvalitet, u to ne treba sumnjati - dodaje na{ sagovornik.

Konji} i Musi} ju~er na aerodromu u Sarajevu uo~i polaska u Tiranu

Privikavam Albanija - BiH 2:0 (30. novembar 1995.) se na Tursku
Galatasaraj ne mo`e uhvatiti ritam nakon slabog starta sezone. Ekipa ka{ljuca, a Misimovi} se nalazi na meti turskih medija. Na{ reprezentativac sve to prihvata kao normalno. - Polako se privikavam. Treba vremena, sve mi je novo, od kluba, suigra~a, grada, dr`ave. Nakon reprezentativnog okupljanja, porodica }e mi se pridru`iti u Istanbulu i o~ekujem da }e biti mnogo bolje nego {to je bilo do sada - govori Misimovi}. Misimovi} je od ovog ljeta suigra~ najboljem albanskom igra~u Loriku Cani. O me~u u Tirani pri~ali su uo~i odlaska na pripreme reprezentacija. - Znam da su oslabljeni za dvojicu va`nih igra~a u odbrani. To je za njih veliki hendikep. Moramo ga znati iskoristiti. Oni o~ekuju da ostanu nepora`eni, ali mi znamo da idemo po tri boda - zaklju~uje MisimoA. NOVALIJA vi}.
Stadion Kemal Stafa u Tirani. Sudija: Hristo Danilovski (Makedonija). Gledalaca: 10.000. Strijelci: 1:0 Kendro (30), 2:0 - Dobi (59). ALBANIJA: Nalbani (46. Kaplani), Tole (46. Novi), Malko, Kvendro (82. Galjo), [ulku (63. Dede), Aliju (46. Cipi), Had`i (46. Dobi), Jupi (75. Ruhi), Kola (46. Miloti), Prenga, Zajmi. Selektor: Neptun Bojko. BOSNA I HERCEGOVINA: Pintul, Musi}, I. Duro, Konji}, Begi}, N. Fazlagi} (80. S. Fazlagi}), D`afi}, Demirovi}, H. Musemi} (46. Osmanovi}), Hrnji}, Turkovi}. Selektor: Fuad Muzurovi}.

Revan{ na Bilinom polju
Na revan{ se nije dugo ~ekalo. Albanci su 24. aprila do{li u Zenicu. Na prepunom Bilinom polju bilo je 0:0, tako|er u prijateljskoj utakmici. BiH je igrala u sljede}em - Imamo sjajnu generaciju i zadovoljstvo mi je {to sam mogao putovati s ekipom. A tu su i neki s kojima sam igrao, poput Hasagi}a i Spahi}a. Reprezentacija BiH je te 1995. godine jedva stigla do Albanije. Igra~i su se okupljali sa svih strana. - S rahmetli trenerom Mustafom Huki}em, Amirom Osmanovi}em i jo{ nekolicinom igra~a i{ao sam iz Tuzle za Ora{je pa skelom preko Save u{ao u Hrvatsku. Bilo je jo{ ratno vrijesastavu: Omerovi}, Vare{anovi} (Musi}), Begi}, Konji}, Katana, Hibi} (A. Su{i}), Jozi}, Demirovi} (Dadi}), Kodro (Stupac), Hrnji} ([abi}), Balji} (Bradari}). Selektor: Fuad Muzurovi}. Musi} se sje}a da nije bilo dovoljno igra~a pa je zapisnik popunjen na nesvakida{nji na~in. - Prijavljen je bio i Huki}, koji je bio Muzurovi}ev pomo}nik. On je obukao dres i sjeo na klupu. Izgubili smo zbog neuigranosti i snage. Ali, to nije toliko bitno. Najva`nije je da je BiH odigrala svoju prvu utakmicu i mi smo veoma sretni {to smo imali ~ast da pi{emo taj dio historije A. N. ka`e Musi}.

68
BERLIN Komplikacija nakon operacije srca

Dnevni avaz, petak, 8. oktobar/listopad 2010.

sport

Portugalci na treningu: ^ekaju Dansku

(Foto: AP)

Enver Mari} do`ivio te`ak mo`dani udar
Prema svemu sude}i, pokrenuo se tromb, ka`e sin Teo
Navija~i Vele`a, ali i ljubitelji fudbala {irom Bosne i Hercegovine, ostali su ju~er zate~eni informacijom da je legendarni „Lete}i Mostarac“ Enver Mari} u Berlinu do`ivio te`ak mo`dani udar. Na kraju burne sezone u Herti, Mara je odlu~io podvu}i crtu i oti}i u fudbalsku penziju. Kratko je boravio u Mostaru, nakon ~ega se vratio u Njema~ku, gdje je podvrgnut operaciji srca. Zahvat je u ponedjeljak obavljen u Berlinu, ali se dan poslije sve zakompliciralo. - Prema svemu sude}i, pokrenuo se tromb koji je prouzrokovao mo`dani udar, nakon ~ega mu je oduzeta lijeva strana. Ono {to mogu potvrditi jeste da je ner, vodio je „Ro|ene“, u Njema~koj je radio zajedno s Aleksandrom Risti}em u Fortuni Dizeldorf, nakon ~ega je preuzeo posao trenera golmana u Herti iz Berlina. Bio je i trener u stru~nom {tabu reprezentacije BiH. U dresu Vele`a odigrao je vi{e od 600 utakmica. Stajao je na golu „Ro|enih“ kada su u dva navrata bili viceprvaci Jugoslavije i osvojili Kup. Na Svjetskom prvenstvu 1974. u Njema~koj o~arao je sportsku javnost, a od 1976. tri sezone branio je za [alke. S Du{kom Bajevi}em i Franjom Vladi}em ~inio je neponovljivi Vele`ov trio BMV i nesumnjivo je najve}i golman kojeg je BiH ikada F. IBRULJ imala.

Ostali me~evi kvalifikacija za EP 2012.

Portugalu ve} biti ili ne biti
Kranj~ar najavljuje nastavak niza Crne Gore
[irom Evrope bit }e odigrane utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2012. u Poljskoj i Ukrajini. Najvi{e pogleda trebalo bi biti uprto u Portugal, smo igrali i u kvalifikacijama za SP 2010 i izgubili smo na doma}em terenu, ali }e sada biti druga~ije. Uvjeren sam da }emo ih pobijediti, kao i Island za nekoliko dana. Idu}e dvije

Englezi u strahu
Iako su u kvalifikacije u{li veoma dobro, u Engleskoj opet strahuju, a to se, prije svega, odnosi na navija~e. Stalno se spominje povratak selektora Fabija Kapela (Fabio Capello) u Italiju, a onda se govori o mogu}im nasljednicima. Prema pisanju britanskih medija, a i potvrdi iz Engleskog saveza, mogu}i nasljednik je trener Volfsburga Stiv Meklaren (Steve McClaren). To je izazvalo niz polemika u engleskim medijima, u kojima se izra`ava bojazan da bi priliku opet mogao dobiti trener koji se s Engleskom nije uspio kvalificirati za EP 2008. godine.

Mari}: Velikan Vele`a i bh. fudbala

sa srcem sve u redu i da je, {to se ti~e tog dijela operacije, stanje stabilno - kratko nam je u telefonskom razgovoru objasnio situaci-

ju Enverov sin Teo. Mari} se u karijeri proslavio brane}i za Vele`, njema~ki [alke i reprezentaciju biv{e Jugoslavije. Kao tre-

Nove informacije u sudskom procesu u Bohumu

Parovi i satnica
Grupa A: Kazahstan - Belgija (18 sati), Austrija Azerbejd`an (20.30), Njema~ka - Turska (20.45). Grupa B: Ermenija - Slova~ka (17), Andora - Makedonija (19), Republika Irska - Rusija (20.45). Grupa C: Srbija - Estonija (20.30), Sjeverna Irska Italija, Slovenija - Farski Otoci (20.45). Grupa E: Ma|arska - San Marino (19), Moldavija gdje }e doma}a reprezentacija, nakon lo{eg starta (doma}i remi protiv Kipra i poraz u Norve{koj), do~ekati sastav Danske. Mnogi ovaj susret smatraju presudnim, jer bi novo posrtanje ve} sada moglo znatno umanjiti {anse Portugalaca da odu na EP . Ipak, me|u igra~ima vlada optimizam, nadaju se da }e pobijediti Dansku, a potom i Island u utorak. - Ne treba se osvrtati na pro{lost. Moramo razmi{ljati o onome {to slijedi i pokazati da smo sposobni za prolazak dalje. Protiv Danske Holandija (20.30). Grupa F: Gruzija - Malta (19), Gr~ka - Latvija (20.45). Sutra: Izrael - Hrvatska (21.05). Grupa G: Crna Gora [vicarska, Vels - Bugarska (20.30). Grupa H: Kipar - Norve{ka (20), Portugal - Danska (21.45). Grupa I: ^e{ka - [kotska (20.15), [panija - Litvanija (22). utakmice mnogo }e toga re}i o nama. Nakon njih, disat }emo punim plu}ima izjavio je Kristijano Ronaldo (Cristiano). Pa`nju izaziva i najugodnije iznena|enje prva dva kola kvalifikacija. Crna Gora ima dvije pobjede, a sada im u goste dolazi [vicarska. Izabranici Zlatka Kranj~ara `ele ostati hit, a to potvr|uju i rije~i njihovog selektora. - Na{ start je odli~an, ali ne mislimo tu stati. @elimo nastaviti istim putem - izjavio je Kranj~ar, Hrvat na klupi Crne Gore. (N. D.)

Kladioni~arska mafija zaradila 300 hiljada eura na Travniku
^isti smo pred Bogom i ljudima, tvrdi trener Ned`ad Selimovi}
Nakon {to je „Slobodna Dalmacija“ ju~er prenijela nove navode zapadnoevropskih medija o umije{anosti NK Travnik u la`iranje utakmica tokom priprema u [vicarskoj pro{le godine, u klubu sa Pirote ne kriju ogor~enje. U op{irnom tekstu koji donosi splitski list na svojoj internet strani, stoji da je u toku sudskog procesa u BoNajvi{e pominjani je Hrvat Mario C. iz Nirnberga, koji je trenutno u istra`nom pritvoru. On je, navodno, tokom nekih utakmica ~ak i sjedio na klupi Travnika. - Za ove navode ~uo sam jo{ u maju i prosto ne mogu da vjerujem da se opet ponavljaju, jer smo toliko puta govorili da mi s tim nemamo ni{ta. Nikakvog Marija ne

Su|enje u Bohumu
U Bohumu je po~elo su|enje ~etvorici ~lanova kladioni~arske mafije. Na optu`eni~koj klupi su dvojica dr`avljana Turske, Nuretin G. (Nurretin) i Tuna. A., te Kristian S. i Stevan R. iz Srbije. Prema onome {to su objavili njema~ki mediji, u optu`nici je navedeno humu protiv ~lanova kladioni~arske mafije NK Travnik povezan sa navodnim neregularnostima u pet prijateljskih utakmica protiv Jang Bojsa, Siona, Vinterthura, Ksamaksa i Serveta. da je najve}i pojedina~ni iznos za namje{tanje jedne utakmice ispla}en sudiji utakmice mladih reprezentacija [vicarske i Gruzije, na kojoj je sudio bh. sudija Novo Pani}. Na{ sudija tvrdi da nije primio nikakav novac i o~ekuje da }e su|enje to i pokazati. poznajem, niti je iko sjedio s nama na klupi, a uz teren su bili na{i doma}ini i mnogobrojni menad`eri, koji su `eljeli isprobati svoje igra~e. Odgovorno tvrdim da na{i igra~i nemaju nikakve veze
Ekipa Travnika pred utakmicu protiv Vintertura

U Berlinu se o~ekuje 30.000 navija~a Turske
Na kvalifikacionoj utakmici izme|u selekcija Njema~ke i Turske, koja se igra u petak u Berlinu, o~ekuje se posjeta oko 30.000 gostuju}ih navija~a, objavila je Njema~ka fudbalska asocijacija. Za me~ na Olimpijskom stadionu ukupno je prodato 74.244 ulaznica, a na tribinama }e biti i njema~ka kancelarka Angela Merkel i turski premijer Red`ep Tajip Er(M. T.) doan (Recep Tayyip Erdogan).

sa bilo kakvim ne~asnim radnjama. ^isti smo pred Bogom i ljudima - ka`e tada{nji i sada{nji trener Travnika Ned`ad Selimovi}. Sportski direktor Midhet Saraj~i} nije bio u [vicarskoj, ali ga je naljutilo uporno pisanje medija, posebno sada kada Travnik posti`e dobre rezultate. - Postoje istra`ni organi koji bi do sada sigurno reagovali. Ne `elim vi{e komentarisati sve to - ka`e Saraj~i}, a tada{nji predsjednik „vezira“ D`evad Be~iragi} ju~e nije imao novih kome-

ntara u odnosu na ranije, isti~u}i da je njegov zadatak bio da organizuje putovanje i da „na utakmicama nije primijetio ni{ta sumnjivo“. U tekstu koji prenosi „Slobodna Dalmacija“, na osnovu raspolo`ivih dokumenata Dr`avnog tu`ila{tva u Bohumu i zapisa iz presretnutih telefonskih razgovora detaljno je rekonstruiran tok doga|aja od 24. juna do 3. jula 2009. i navodno manipuliranje s pet utakmica Travnika. Kako se navodi, kladioni~ari su tom prilikom zaradili 300 hiljada eura. S. P.

[iroki Brijeg igra protiv Hajduka na stadionu Pecara
Dolazak nogometa{a Hajduka u [iroki Brijeg najavljuje se danima. Kona~no, zahvaljuju}i reprezentativnoj pauzi, splitski „Bili“ odigrat }e danas (18 sati) na stadionu Pecara prijateljsku utakmicu protiv [irokog Brijega. Spli}ani }e uveli~ati sve~anost otvaranja kampa „Musa - Kara~i}“ na Mostarskom Blatu. Utakmici prvih mom~adi prethodit }e ogledi kadeta i juniora dva kluba. Za utakmicu, mada prijateljsku, vlada nevi|en interes. Ulaznice po cijeni od 10 KM, ve} su pu{tene u prD. K. odaju.

sport

Dnevni avaz, petak, 8. oktobar/listopad 2010.

69

RUKOMET Bosna BH-Gas sutra do~ekuje Flensburg u Ligi prvaka

Borbenost i pune tribine glavni aduti „Studenata“
Njema~ka ekipa ne}e sebi dozvoliti da nas potcijeni kao {to je to uradio Zagreb, zato moramo biti maksimalno anga`irani, ka`e Ivan Divkovi}
Rukometa{i Bosne BH-Gasa, sedam dana nakon {to su, mimo o~ekivanja, otkinuli bod Zagrebu, sutra }e imati novi veliki test u okviru Lige evropskih prvaka. U sarajevsku dvoranu „Mirza Deliba{i}“ sti`e njema~ki Flensburg, jedna od nekoliko ekipa koje su obilje`ile proteklu deceniju u Evropi. Nakon jednogodi{nje pauze, Flensburg se vratio u elitu, a imaju}i u vidu dosada{nje rezultate u Bundesligi (drugoplasirani su sa {est pobjeda u osam kola), opet ~ine ekipu za respekt i nesumnjivog favorita.

Atraktivno zakucavanje Harisa: Otvorena nova dvorana

(Foto: Z. Vajki})

Igokea ugostila Panatinaikos

„Zeleni“ slavili u Lakta{ima
Vi{estruki evropski prvak odigrao na visokom nivou
Sportska dvorana u Lakta{ima. Gledalaca 4.000. Sudije: Milan Adamovi}, Miljan [obot, Bojan Jovani} (Banja Luka). Rezultat: Igokea - Panatinaikos 67:85 (21:18, 12:18, 15:26, 19:23). IGOKEA: Haris 9, \erasimovi} 3, Dozet 4, Ivanovi} 2, \urica, Na|feji 5, Mirkovi} 2, Rako~evi} 2, Vu~enovi}, Vitkovac 15, ^ejs 16, Panti} 9. Trener:

Start kod Olimpije
Nova sezona u NLB ligi po~inje danas utakmicom izme|u Hemofarma i Cibone (20.15 sati). Bh. predstavnici igrat }e sutra, Igokea u Ljubljani kod Union Olimpije (20), dok [iroki TT kabeli do~ekuje Krku (20.15).

Himna Srbije, ali ne i BiH
Organizatori su napravili zaista ru`an gest uo~i po~etka utakmice u Lakta{ima. Naime, intonirane su himne Gr~ke, Srbije i Republike Srpske, {to sve zajedno mo`da i ne bi Slobodan Klipa. PANATINAIKOS: Batist 13, Sato 15, Kajmakolu 7, Bujukas 8, Mari} 7, Dijamantidis 8, Kalates 3, Tepi} 11, [ermadini, Perperolu 9, Bogris, Carcaris 2, Fotsis 2. Trener: @eljko Obradovi}. Ko{arka{i gr~kog Panatinaikosa, peterostruki evropski prvaci, bili su gosti vice{ampiona BiH Igokee na otvorenju nove dvorane u Lakta{ima. Atinski „Zeleni“ odigrali su svih 40 minuta na visokom nivou i bilo ~udno da je intonirana i himna BiH. No, za himnu dr`ave i Saveza, zahvaljuju}i kojima Igokea nastupa na ma|unarodnoj sceni, nije bilo mjesta. zaslu`eno slavili s 85:67. Prije po~etka utakmice, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i na~elnik op}ine Lakta{i Milovan Topolovi} sve~ano su, presjecanjem vrpce, otvorili dvoranu. Me~ je pratio i veliki broj gostiju, predvo|en ko{arka{kim velikanima Draganom Ki}anovi}em, Predragom Danilovi}em, @arkom Varaji}em... Me|u gostima bio je i predsjednik Ko{arka{kog saveza BiH Nihad Imamovi} te ~elnici reZ. V. gionalne NLB lige.

Me~ sezone
- Ovo nam je do sada me~ sezone, protiv izuzetno jakog protivnika. Iako su Nijemci favoriti, nadamo se da mo`emo iznenaditi, kao {to smo to u~inili i protiv Zagreba. Ukoliko bismo, eventualno, slavili u ovoj utakmici, bili bismo, siguran sam, na pola puta do plasmana u top 16.

Me|i}: Pozvao ljubitelje rukometa da podr`e mladu ekipu

(Foto: I. [ebalj)

Najbitniji je pristup, ukoliko budemo maksimalno disciplinirani i ako anga`man svakog igra~a bude na najvi{em nivou,

Utakmica nije revijalna
Na ju~era{njoj konferenciji za medije novinarima su se obratili i ~lanovi uprave kluba Almir Be}arevi} i Rusmir Jurak, koji su, tako|er, uputili poziv gledaocima. - Uprava je na po~etku sezone poku{ala ispuniti ono {to je njen posao, klub je napustilo dosta igra~a, ali smo anga`irali adekvatne zamjene. Nemamo bud`ete kao ve}ina klubova Lige prvaka, na{ rad je neprimjetan, ali se, zaista, trudimo. Ovo je mlada ekipa i veoma nam je bitna podr{ka gledalaca u svakoj utakmici. Ako bismo uspjeli dovesti pet ili {est hiljada ljudi, to bi bilo izvrsno, a igra~i bi, uz takvu podr{ku, sigurno dali i vi{e od maksimuma. Bitna je spoznaja da ovo nije revijalna utakmica kazao je Be}arevi}.

mo`emo ostvariti dobar rezultat. Tako|er, {to je vrlo bitno, Flensburg nije ekipa koja }e sebi dozvoliti da nas potcijeni kao {to je to uradio Zagreb. Oni igraju istim ritmom od prve do 60. minute i, da bismo im parirali, moramo biti mnogo bolji nego protiv Zagreba. Uz na{u borbenost, bitno nam je da imamo veliku podr{ku i s tribina, koja bi bila veliki adut na na{oj strani - kazao je povratnik u sarajevski klub Ivan Divkovi}.

Srce na parketu
Njegov kolega, tako|er srednji bek Tarik Me|i} pozvao je ljubitelje ruko-

meta da podr`e ekipu sutra u Skenderiji. - Bodom protiv Zagreba pokazali smo sebi da mo`emo, da su na{i protivnici ljudi kao i mi te da smo na jedinom ispravnom putu. Jedina prednost na{ih protivnika je to {to imaju vi{e utakmica na ovako visokom nivou, ali s vremenom }emo i mi do}i na taj nivo. Pozvao bih na{e navija~e da nas podr`e u ve}em broju, a ono {to mi mo`emo obe}ati jeste da }emo, kao i u svakoj utakmici, ostaviti srce na parketu - kazao je Me|i}, igra~ s najdu`im sta`om u klubu. A. ^ULI]

Nihad Imamovi}, predsjednik KSBiH

Nadir Kored`ija ostaje komesar
Kada }e po~eti Prvenstvo BiH, ko }e biti komesar, na koji }e se na~in delegirati predstavnici za me|unarodna takmi~enja... sve su to pitanja koja su prijetila da unesu pometnju i prolongiraju start ko{arka{ke sezone u na{oj dr`avi. No, predsjednik Ko{arka{kog saveza BiH Nihad Imamovi} ka`e da odgode ne}e biti, odnosno da }e sezona po~eti 16. oktobra, {to bi trebalo biti potvr|eno danas na sastanku predstavnika KSBiH i klubova. - Uvijek }u prihvatiti rje{enje za koje procijenimo da je bolje, ali dok se to ne desi neke stvari ne}e se mijenjati. Zna~i, Nadir Kored`ija ostaje komesar. [to se ti~e plasmana klubova i prava nastupa u Evropi, napomenut }u da je na snazi Pravilnik o bodovanju rezultata u doma}im i me|unarodnim takmi~enjima - rekao E. J. je Imamovi}.

SP u odbojci

Novo priznanje za Spli}anku
Svjetska i evropska prvakinja u skoku uvis Blanka Vla{i} progla{ena je najboljom atleti~arkom Evrope 2010. godine u izboru Evropskog atletskog saveza. Spli}anka je tako postala tek tre}a atleti~arka koja je ovo ugledno priznanje dobila po drugi put nakon {to je najboljom pr- Vla{i}: Ponovila uspjeh iz 2007. ogla{ena i 2007. Prije nje, ika Enis (Jessica Ennis), dok to je uspjelo Ruskinji Eleni je tre}a njema~ka sprinteriIsinbajevoj te [ve|anki Kar- ca Verena Sajler (Sailer). U olini Kluft (Carolini). izboru su u~estvovali struDrugo mjesto osvojila je ~na komisija EAA-a, novibritanska sedmobojka D`es- nari i navija~i. (N. D.)

Brazil, Italija, Srbija Vla{i} najbolja atleti~arka Evrope i Kuba u polufinalu
U polufinalu Svjetskog prvenstva u odbojci igrat }e reprezentacije Brazila i Italije, odnosno Srbije i Kube. Ove ~etiri reprezentacije osvojile su prva mjesta u grupama drugog kruga takmi~Italijani }e se boriti protiv svjetskih enja u Italiji. (Foto: AFP) Polufinalni me- prvaka Brazilaca ~evi bit }e odigrani u subo- sat, dok je finale u nedjelju tu od 17, odnosno od 21 s po~etkom u 17 sati.

^elik pora`en u [ibeniku
Sezonu u regionalnom takmi~enju ko{arka{ice ^elika, jedinog bh. predstavnika u IWBL ligi, otvorile su porazom u [ibeniku. Rezultati: Radivoj Kora} - Medve{~ak 89:70, Vojvodina - Jedinstvo 62:58, [ibenik - ^elik 86:67, Vo`dovac - Lupa 70:62, Merkur Celje - Maribor 83:66, Partizan - Gospi} 100:96. Zeni~anke }e ve} sutra (18 sati), u drugom kolu, ugoV. B. stiti Vo`dovac.

PETAK 8. 10. 2010.

20.30
FILM, BHT1

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

20.00

PE^AT

21.25

DOPUNSKA NASTAVA

17.10

ODRED ZA ^ISTO]U

21.00

ZVIJEZDA MO@E[ BITI TI

23.00

MIJAU SHOW

Fantasti~na bra}a Bejker
Frenk i D`ejk Bejker su pijanisti koji za sitan novac nastupaju u drugorazrednim klubovima. Njihova karijera ba{ i ne napreduje onako kako bi htjeli, stoga odlu~e anga`irati pjeva~icu. Poslije mnogo mukotrpne i, ~ini se, uzaludne audicije odlu~i}e se za privla~nu Suzi Dajmond. Ona je svojom pojavom o~arala publiku i bra}a Bejker posti`u uspjeh... Uloge: D`ef Brid`is, Mi{el Fajfer, Bo Brid`is Reditelj: Stivi Klovs

22.40
EMISIJA, OBN

Red Carpet
U ovotjednom izdanju urbanog magazina Red Carpet ne propustite pogledati kako je bilo na otvorenju sarajevskog kluba „Space“, na kojem su gostovali [ako Polumenta i Dino Heldi}. Figuru na kojoj bi joj pozavidjela svaka tinejd`erka pokazala nam je Sla|a Deliba{i} na gostovanju u klubu „Prego“. Tematu{a ovog tjedna su sve uvra`eniji „marketing veze i brakovi“, kojima ~esto pribjegavaju slavni...

07.00 Dobro jutro 09.05 Skriveni svijet evropske vjeverice, strani dok. program 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 196/313 11.00 Moja mala kuhinja, r. 11.05 Ples `ivota, igrana serija, 102/124, r. 12.00 BHT vijesti 12.15 Misliti zeleno, strana dokumentarna serija 12.40 Bosna i vrijeme, dokumentarno -igrana serija, 1/8, r. 13.10 Muzi~ki program 13.20 Zemlja: Snaga planete - Vulkani, strana dokumentarna serija, 1/5 14.15 BHT vijesti 14.25 Odli~an, 5+, edukativna serija, 6/66 14.30 Intermeco 14.45 Den Haag: Su|enje Radovanu Karad`i}u, prijenos 16.10 Ples `ivota, igrana serija, 103/124 17.00 Blaga civilizacije. Na ivicama Evrope 17.30 Kona~no petak! 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business news 20.00 Pe~at, doma}a igrana serija, 1/36 20.30 Fantasti~na bra}a Bejker, ameri~ki igrani film 22.25 BHT vijesti 22.40 Mjesto zlo~ina - New York, igrana serija, 47/70 23.20 Ruska obe}anja, igrani film 01.00 Fantasti~na bra}a Bejker, ameri~ki igrani film, r. 02.50 Zemlja. Snaga planete - Vulkani, strana dokumentarna serija, 1/5, r. 03.40 Pregled programa za subotu
22.15 Intervju dana - repriza 22.30 Jukebox 20.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 22. epizoda, r. 10.00 To je prava Raven, serija za djecu, 68. epizoda 10.30 Fantasti~na ~etvorka, crtana serija, 18. epizoda 11.00 CSI Miami, igrana serija, 1. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 23. epizoda 13.05 Odgovorite ljudima, informativni program, r. 14.10 [etnja sa dinosaurusima: Nova krv, dokumentarni program BBC, 1. dio 14.40 Hajd u park, program za mlade, r. 15.10 Vijesti 15.20 Crna hronika, doma}a igrana serija, 14. epizoda (RP) 16.00 Dolina sunca, igrana serija, 151. epizoda 17.00 Federacija danas 17.30 Ne daj se, Nina!, igrana serija, 20. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.25 Lud, zbunjen, normalan, humoristi~ka serija, 35. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.10 TV Bingo show 21.24 Dnevnik, najava 21.25 Dopunska nastava, dokumentarni program, 4. emisija 22.00 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.45 ^ista~, igrana serija, 3. epizoda 23.40 Zapisnik, ameri~ki igrani film 01.50 Federacija danas, r. 02.15 Dnevnik 3, r. Finansijske novosti 03.00 Pregled programa za subotu
Izbori 2010 - kontakt program Liberty TV Pop-top Dokumentarni program Dnevnik, r. Glas Amerike

06.35 Jutarnji program, kola`ni program 08.30 Metajets, crtani film 09.00 Ludo srce, turska telenovela 09.55 Top Shop 10.15 Odred za ~isto}u, zabavna emisija 10.50 Spielberg: Povratak u budu}nost 11.20 Otvorena vrata, serija 11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.10 The Border, kriminalisti~ka serija 13.05 Top Shop 13.30 Kralj Queensa, zabavna emisija 14.00 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 15.05 Top Shop 15.35 Gümüº, turska telenovela 16.55 Vremenska prognoza 17.00 OBN Info 17.05 Vox Populi 17.10 Odred za ~isto}u, zabavna emisija 17.40 Spielberg: Povratak u budu}nost 18.10 Otvorena vrata, serija 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.20 Exkluziv, zabavna emisija 19.55 Gümüº, turska telenovela 21.20 Intervju s Matom \akovi}em: @eljko Kom{i}, talk show 22.30 Vremenska prognoza 22.35 Vox populi 22.40 Red Carpet, showbiz emisija 23.45 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 00.45 Playhoy Giris, zabavni program 01.15 Sexiest, zabavni program
18.00 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 23.00 23.10 00.10

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Fifi i Cvjetno dru{tvo, crtani film, 24. epizoda 09.20 Graditelj Bob, crtani film, 24. epizoda 09.20 Timmy, crtani film, 24. epizoda 09.30 Jagodica Bobica, crtani film, 24. epizoda 10.00 Ninja kornja~e FF, crtani film, 24. epizoda 10.30 Winx, crtani film, 47. epizoda 11.00 Winx, crtani film, 48. epizoda 11.20 Aladin, crtani film, 24. epizoda 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 33. epizoda 13.00 Pali an|eo, igrana serija, 30. epizoda 14.20 Ispuni mi `elju 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, igrana serija, 34. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 34. epizoda 18.00 Kazali{te u ku}i, igrana serija 10. epizoda 18.43 Biometeorolo{ka prognoza 18.45 ZMBT profili 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 35. epizoda 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, show u`ivo 23.00 Vojnik, igrani film 01.20 Sport centar 01.25 Pali an|eo, igrana serija, 25. epizoda
20.00 20.30 21.00 21.30 23.30 TV Panorama Hronika USK, inf. program Zehra Film Glas Amerike

08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 10.00 Farma, u`ivo 11.00 Gre{ne du{e, serija 12.00 Info top, informativni prog. 12.10 Kursad`ije 13.00 Farma, u`ivo 14.00 Info top, informativni prog. 14.10 Slomljeno srce, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top, informativni prog. 16.00 Gre{ne du{e, serija 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Farma, u`ivo 18.00 All about, zab. emisija 18.30 Info top, informativni prog. 18.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 19.00 ^ini, serija 20.00 Farma vtr 21.00 Grand show, muzi~ki prog. 23.00 Mijau show, zabavni prog. 00.00 Farma, u`ivo 01.00 Hostel, film 03.00 Grand show

TV Alfa
07.00 08.00 08.45 09.00 09.15 09.30 09.35 12.00 12.30 12.40 13.15 13.30 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.30 17.45 18.40 19.15 20.00 20.45 21.30 21.40 Alfa mozaik, jutarnji program Emisija Liberti - repriza EPP, muzika Sponzorisani program [to da ne? - revijalni program Vijesti Alfa mozaik Poznati Vijesti Sponzorisani program Sponzorisani program Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti Muzika Vijesti Intervju dana Centralna info. emisija [to da ne? - revijalni program Istina - repriza Muzika i EPP Vijesti Jukebox

TV KISS
15.50 15.55 17.30 19.00 19.20 19.30 20.10 22.10 FIS SHOP [port Lifestyle TV DNEVNIK KISS Sport i marketing DNEVNIK HRT Ljubav na te`i na~in, film ^ovjek i zdravstvena kultura, r.

TV TK
16.00 Vijesti u 16 16.30 D`ejmi kod ku}e, kulinarski show 17.00 Vikend program 17.30 Dizajneri zabavni program 18.00 ^etiri `ene, serijski program 19.00 Dnevnik RTV TK 19.35 Dje~iji program 20.05 Inspektor Poaro, igrana serija 20.55 Vremenska prognoza 21.00 Film 22.30 Vijesti 22.45 Exit Fest specijal, muzi~ki program

TV OSM
15.50 16.15 16.20 16.50 17.00 17.30 18.05 18.25 18.30 18.55 19.00 19.05 19.10 19.15 20.00 21.10 21.15 21.17 22.15 Play Marketing - 4 Autosprint Marketing 5 Serija: Edgemont Muzi~ki program Hrana i vino Marketing 6 DAN - informativna emisija Vremenska prognoza Marketing 7 Portal Game Zone SMS oglasi Peta no} Marketing 8 Vremenska rognoza Serija: Katalina i Sebastijan Muzi~ki predah

O~i du{e 15/3 Dnevnik 1 TV USK Muzi~ki program Duhovni svijet, vjerski program Razmi{ljaj zeleno, dok. program Bonaventura, dok. program Dnevnik 2 TV USK Crno i bijelo, igrana serija, Strogo povjerljivo Ruska imperija 14/16 La Musica Di Notte

BN
16.25 17.10 18.00 18.30 19.00 19.30 20.10 21.00 22.30 Svijet na dlanu Kradljivac srca, 5. epizoda Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Monitor Doma}a serija: Jelena Film: Kako je Hari postao drvo? Pregled programa

TV Visoko
18.30 19.30 20.05 20.30 20.50 21.05 21.50 22.35 22.50 Klinika - igrana serija, r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Izborna hronika Klinika - igrana serija U dru{tvu sa... Aktuelnosti, r. TV strane

TV Kakanj
16.00 16.30 17.00 17.05 18.00 19.30 20.10 20.50 21.00 22.00 Imam Alija, serija O~i du{e, serija Flash vijesti Saga, serija Druga strana ljubavi, serija Dnevnik FTV Vijesti IC Izborni blok Hutba Saga, serija

TV Zenica
16.00 17.30 17.50 18.00 19.00 20.00 21.00 21.30 22.00 Svjetla pozornice, repriza Dje~iji program Ze sport plus Frej`er, humoristi~ka serija Zenica danas Gostiona Sfera Dobro srce Plima `ivota, igrana serija

TV Bugojno
15.49 15.50 16.50 18.00 18.25 19.00 20.00 21.00 23.20 Sport centar Pali an|eo, igrana serija Indija, igrana serija Vijesti Muzika - ~estitke Informator 1001 no} - igrana serija Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavni program Maratonac, igrani film

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 19.30 20.00 21.00 22.00 22.35 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Frame Zabranjena ljubav Scena Objektiv II Put oko svijeta

TV Gora`de
08.00 08.30 17.05 19.00 Dnevnik Reprizni program SMS CHAT Dnevnik Muzi~ki program

TV USK
15.15 Smrt {pijunima, dok. program 16.30 U fokusu, r.

TV Cazin
18.00 Igrani program, repriza 19.00 Liberty TV, repriza 19.30 Svjetlost islama, repriza

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

21.45
FILM, NOVA TV

21.05

TVOJE PJESME, MOJI SNOVI

21.00

KUGLANJE

15.30

TENIS

20.30

ENGLESKA-RUMINIJA

20.00

[APTA^ PSIMA

21.00 MTV WORLD STAGE

19.05 SVE [TO JE VA@NO

19.10

GALILEO

17.00 Dnevnik 17.20 Slagalica 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja 21.05 Tvoje pjesme, moji snovi 22.03 Petkazanje 23.15 Vijesti 23.20 [ta radite, bre? 23.35 Muzi~ki program

15.15 Fudbal. BiH Francuska 16.00 Fudbal. [vajcarska Engleska 17.00 Tenis. Wta Turnir Peking 18.55 Olimpijske igre 19.00 Fudbal. BiH Francuska 19.50 Fudbal 20.00 Najja~i ~ovjek 21.00 Kuglanje 22.00 Svi sportovi 23.00 Fudbal

15.30 Tenis. Wta Turnir Peking 17.00 Spidvej. Velika Nagrada Italija 18.00 Fudbal. [vajcarska Engleska 18.45 Fudbal. Bosna I Hercegovina - Francuska 19.30 Vijesti 20.00 Spidvej. Velika Nagrada Italija

17.30 NBA Europe. Barcelona LA Lakers 19.30 Pregled NHL 20.00 Premier League Magazin 20.30 U`ivo: Kvalifikacije za EP U21. Engleska - Rumunija 22.30 Atletix 23.00 FullTilt Poker (160) 00.00 Moto GP Malaysia - Free Practice

17.00 Zato~eni u inozemstvu 18.00 [apta~ psima 19.00 Ulovljeni 20.00 [apta~ psima 21.00 [apta~ psima 22.00 Zato~eni u inozemstvu 23.00 [apta~ psima

17.20 Valemont 17.40 Celebrity Bites 17.50 3 From 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Spotlight 19.10 Videography 19.30 Friday Night Music 20.30 MTV Take Over Manga 21.00 MTV World Stage Smashing Pumpkins 30 Seconds To Mars

17.00 [kolski istra`itelji 17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Ko `eli biti milioner?, {ou 21.15 Ultimativni ~art {ou

15.00 Mi smo porodica 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 Sakuplja~ kostiju, film 22.30 TV Total - Car Crash 00.30 Diamond Dogs, film

Od klinke do komada
Nesretnoj 13-godi{njakinji preko no}i se ispunila `elja te je postala 30-godi{nja `ena. D`ena Rink ima trinaest godina 1987. Kada se njen ro|endanski tulum pretvori u katastrofu, D`ena za`eli da se pretvori u odraslu osobu. Uloge: D`enifer Garner, Mark Rufalo, D`udi Grir Reditelj: Geri Vinik

PETAK 8. 10. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 NOVA TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Srest }ete osobu sa kojom je mogu}a lijepa budu}nost. A, ta budu}nost uskoro postaje sada{njost. 21. III - 20. IV Posao: Radite dosta, ali se ne iscrpljujete. Vjerujete u sebe, svoje sposobnosti, kreativnost i mogu}nosti. Zdravlje: Ne jedite na brzinu.
OVAN
SUPERTALENT

23.00

BERLIN ALEKSANDARPLAC

18.32

KOD ANE

21.50

STARI DE^KI

20.05

09.10 Mala tv Nodi, crtana serija Medo Rupert, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Gora bisera, crtana serija Moja `ivotinja i ja, rogram za djecu 10.15 Konstruktorske katastrofe, dokumentarni program RTRS preporu~uje 11.10 Karmelita, tv novela 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu, informativni program 13.00 Najljep{e narodne pjesme, muzi~ka emisija 13.30 Pakov svijet, serija 13.50 [arene ka`e 15.00 Vijesti 15.10 Dolina sunca, tv novela 15.55 [arene ka`e 16.00 Re’publika - Sembersko-posavska regija 16.23 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Karmelita, tv novela 17.55 [arene ka`e 18.00 TV Bingo 18.45 Gora bisera, crtana serija 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.02 Sport 20.10 RTRS preporu~uje 20.20 Fudbal, Kvalifikacije za EP 2012., Srbija - Estonija, direktan prijenos 22.20 [arene ka`e RTRS preporu~uje 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.00 Berlin Aleksandarplac, serija 01.00 Na{a zemlja, serija 02.35 Teorema, film 04.10 Ucijenjena pravda, film

07.00 09.07 10.00 10.09 10.10 10.15 10.25 11.05 11.15 12.00 12.11 12.13 12.16 12.32 13.20 14.05 14.14 14.20 15.05 15.40 16.15 17.00 17.15 17.40 18.05 18.32 18.45 19.30 19.56 20.01 20.10 22.05 22.20 22.30 23.25 01.20 02.45 03.30 04.10

Dobro jutro, Hrvatska ^arolija 10, serija (63/80)* Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture Skica za portret Overland 4 - Od Portugala do Kine: Portugal-Slova~ka, dokumentarna serija (1/13)* Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Oprah show (1249.)* Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar More ljubavi, telenovela (60/165)* Sutra je novi dan 2, serija (25/28)* Vijesti s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Drugo mi{ljenje: Za{tita dravlja {kolske populacije Luda ku}a 2, humoristi~na serija (25/32)* Pojanske bodulice, emisija pu~ke i predajne kulture Hrvatska u`ivo Vijesti Hrvatska u`ivo Proces Iza ekrana Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Odmori se, zaslu`io si 2 - TV serija (1/10) Dnevnik Sport Vrijeme Duga mra~na no}, TV film (1/2)* Vijesti Vijesti iz kulture Peti dan, talk-show Filmski maraton: Kinsey, ameri~ko-njema~ki film (R) Filmski maraton: Mambo italiano, kanadski film (R) Galactica 4, serija (11/21) (R)* Pravi igra~i, serija (15) (3/11) (R)* Sutra je novi dan 2, serija

06.55 TEST 07.10 Najava programa 07.15 Krava i pile, crtana serija (12/26)* 07.40 @deronja 2, crtana serija (6/20)* 08.00 Mala TV: TV vrti} Prugasti prijatelji, crtani film Tajni dnevnik patke Matilde: Jesen 08.30 Dvorac igra~aka 2, serija za djecu (15/20)* 08.50 [kolski program: Zdrava hrana Puni krug Glazbeceda: Na slovo O 09.35 Mega Mindy, serija za djecu (7/39)* 10.00 Beverly Hills 3, serija (20/30)* 10.45 Fotografija u Hrvatskoj: Nikola Vu~emilovi} 10.55 Ninja kornja~e, animirani film* 12.20 Znanstvene vijesti (R) 12.30 Na rubu znanosti: Duhovnost i {kola `ivota (R) 13.20 Galactica 4, serija (11/21)* 14.05 [kolski program: Zdrava hrana (R) Puni krug (R) Glazbeceda: Na slovo O 14.50 Izbavitelji, ameri~ki crtani film* 16.45 Veronica Mars 1, serija za mlade (11/22) 17.25 Moja `ena i djeca 5, humoristi~na serija (11/26)* 17.50 Briljanteen* 18.30 Rava - centar svita, dokumentarni film 19.00 Overland 4 - Od Portugala do Kine: Portugal-Slova~ka, dokumentarna serija (1/13) (R)* 19.40 Hit dana 19.57 Ve~eras... 20.00 Carigradska kuhinja, gr~ko-turski film* 21.50 Stari de~ki 1, humoristi~na serija (3/6)* 22.20 Nijemi svjedok 11, mini-serija (12) (3/5)* 00.00 Pravi igra~i, serija (15) (3/11)* 00.40 Jadranka Stojakovi}, snimka koncerta (R) 01.40 Kraj programa

05.20 Hitni slu~aj, serija (8/14) 06.40 Na{a mala klinika, serija (1/15) 07.10 Bumba, crtana serija (107-108/150) 07.20 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija (50/52) 07.35 Roary, crtana serija (25/52) 08.00 Mini kviz, ep 1. 08.15 Mini kviz, ep.2 08.25 Dona Barbara, serija (169-170/190) 10.25 U ime ljubavi, serija (157-158/170) 12.25 IN magazin 13.15 Provjereno, informativni magazin 14.15 Dona Barbara, serija (171-172/190) 16.00 U ime ljubavi, serija (159/170) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 U ime ljubavi, serija (160/170) 18.20 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Supertalent , show 21.45 Od klinke do komada, igrani film 23.30 Kobra, igrani film (12)* 01.15 Dvostruki obra~un, igrani film (15)* 03.00 Pono}na utrka, igrani film (15)* 04.25 Ezo TV, tarot show (18)* 05.55 Kraj programa

Ljubav: Ako jurite nezasito iz avanture u avanturu, o~ekujte prepreke, te{ko}e, opasnost. Primir21.IV - 22.V ite se malo. Posao: Odijelite se od svega {to nije povezano sa va{im poslom. U`ivajte u radu, to je dvostruka korist. Zdravlje: Mogu}a je glavobolja.
BLIZANCI Ljubav: Sve ukazuje na mogu}nost sna`ne lju-

BIK

bavi. Pitanje je za{to zaljubljenost krijete i od voljene osobe. Posao: Izvrstan ste organizator, vo|a tima, ali najbolje radite sami. Danas radite upravo tako, samostalno. Zdravlje: U zdravom tijelu zdrav duh!
23.V - 22.VI

Ljubav: U`ivate u harmoni~noj vezi, osobito ako traje du`e vrijeme. Partner, kao i vi, ula`e mnogo truda. 23.VI - 22.VII Posao: Sazrelo je vrijeme da prodrete na nove terene. Nagla{en je „njuh“ da izbjegnete eventualne zamke. Zdravlje: Mogu}a je slabija cirkulacija.
RAK

Ljubav: Srest }ete osobu koja }e vas fascinirati. Sklad veze upotpunjuje uzbudljiv dan, pun smije23.VII - 22.VIII ha i ljubavi. Posao: Odnosi sa kolegama izuzetno su skladni. Finansijska situacija je vi{e nego zadovoljavaju}a. Zdravlje: U~inite ne{to na pobolj{anju kondicije. Ljubav: Prepustite se osje}anjima. Ako se izuzme mali nesporazum, ovo je veseo, ugodan i uzbudljiv dan. 23.VIII - 22.IX Posao: Nemojte se uzrujavati zbog eventualnih zastoja finansijske prirode. Uskoro stvari kre}u nabolje. Zdravlje: Osje}ate se sna`no.
DJEVICA

LAV

Ljubav: Ne trebaju vam poticaji da biste bili sretni. Dovoljna vam je voljena osoba i va{ svijet intime. Posao: Bilo bi jo{ bolje kada biste odnos sa kolegama u~inite prisnijim. Tako je mnogo ljep{e raditi. Zdravlje: Prolazna nervoza.
23.IX - 22.X

VAGA

23.20
FILM, BHT1

Ruska obe}anja
Mlada babica Ana poku{a}e u~initi sve da prona|e obitelj malog novoro|en~eta, kojem je majka Ruskinja umrla pri porodu. Jedini je trag dnevnik pokojnice, koji Anu navede na sumnjivi trag rusko-londonskog podzemlja, sve do zgodnog Nikolaja koji obavlja najprljavije poslove za velikog {efa... Uloge: Vigo Mortensen, Naomi Vots, Vinsent Kasel, Armin Muler Reditelj: Dejvid Kronenberg

22.45 ^ista~
SERIJA, FTV
Vilijamu se za pomo} obra}a jedan mu{karac koji ima velikih problema sa svojom `enom. Naime, nesretni mu` je otkrio da mu `ena koristi opojna sredstva. Istra`uju}i pomenuti slu~aj, Vilijam i njegov tim uskoro otkrivaju da je pomenuta `ena i dio lanca koji rastura drogu.

[KORPIJA Ljubav: Dan ispunite zanimljivim trenucima uz partne-

ra. Tako }ete znati da vam ne treba mnogo za sre}u. Posao: Imate potpunu podr{ku kolega. Atmosfera u radnoj sredini je odli~na, {to na vas djeluje poticajno. Zdravlje: Pazite {ta i koliko jedete.
23.X - 22.XI

STRIJELAC

Ljubav: Ukoliko do|e do nesporazuma sa partnerom, nemojte se povla~iti. Rije{ite mirno pro23.XI-22.XII bleme koji vas mu~e. Posao: Prili~no vam je te{ko da se usredoto~ite na rad. Sami sebi doka`ite koliko znate biti jaki i odlu~ni. Zdravlje: I {etnja mo`e biti ljekovita...
JARAC

Vojnik

23.00
FILM, HAYAT TV
Narednik Tod je veteran elitne grupe oru`anih snaga Zemlje. Nakon {to ga je porazila nova vrsta genetski modifikovanih vojnika, zavr{ava na napu{tenoj planeti i svi ga smatraju mrtvim. Uskoro stupa u kontakt s grupom koja je pre`ivjela pad letjelice i mirno `ivi na planeti. Njihov mir }e uskoro naru{iti jedna nova vrsta vojnika koja na planetu... Uloge: Kurt Rasel, D`ejson Skot Li, D`ejson Ajzaks Reditelj: Pol W.S. Anderson

Indija

16.50
SERIJA, HAYAT TV
Ra` i Maja se vjen~avaju. Fontes odlu~uje da pusti Rade{a. Ramiro i Dario se boje da }e imati problema s policijom, jer je Dario svjedo~io da je Rade{ otet. Raul glumi da se pomirio sa Silvijom. Behuan dolazi u Indiju i odlu~an je da vodi Maju sa sobom.

Ljubav: Harmoniju u vezi gradite i na povjerenju. Tako ste i vi i voljena osoba slobodniji, opu{teniji. 23.XII-21.I Posao: Mogu}e je da zbog male nepa`nje propustite rijetko dobru priliku. Dobro bi vam do{ao savjet. Zdravlje: Preosjetljivi ste. Ljubav: Ako se rasteretite nepotrebnih sumnji, strasti }e se sasvim probuditi. Osje}ate se kao 22.I-19.II na krilima. Posao: Dobro proanalizirajte vlastitu poslovnu situaciju, `elje i planove. Na|ite na~in da ih i ostvarite. Zdravlje: S razlogom ste optimisti~ni. RIBE Ljubav: Od zabave vas odvla~e obaveze. Ipak, nemojte dozvoliti da se pretjerano odvojite od vo20.II-2O.III ljene osobe. Posao: Vidiljivi su rezultati va{eg rada. Zadovoljstvo je ve}e zbog ~injenice da ste sve postigli sami. Zdravlje: Naporan dan rezultira iscrpljeno{}u.
branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

VODOLIJA

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura i Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388,

281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

„Soyuz“: Pomjeranje komponenti

O{te}en ruski {atl
BAJKONUR - Ruski {atl „Soyuz“, koji u decembru treba prevesti posadu na Me|unarodnu svemirsku stanicu, o{te}en je tokom transporta `eljeznicom, izjavio je ju~er {ef ruske kosmi~ke agencije Anatolij Perminov. Perminov je rekao da su stru~njaci prona{li izvjesno pomjeranje izme|u dvije komponente na {atlu „Soyuz TMA-20“.

Obama: Harvardska diploma i uli~ni osje}aj ^ikaga

„Forbesova“ lista najmo}nijih `ena svijeta

MI[EL OBAMA NA PRVOMMJESTU
Prva dama SAD prekinula je dominaciju njema~ke kancelarke Merkel
NJUJORK - Prva dama SAD Mi{el Obama (Michelle) najmo}nija je `ena svijeta po magazinu „Forbes“, nakon ~etverogodi{nje dominacije njema~ke kancelarke Angele Merkel na tom popisu. - Mi{el Obama je ured prve ameri~ke dame u~inila zaista svojim. Mnogo se vi{e uklju~ila u politiku nego njena prethodnica Laura Bu{ (Bush). Modna ikona, atletski gra|ena majka dvoje djece, ona je D`eki Kenedi (Jackie Kennedy) s harvardskom diplomom i uli~nim osje}ajem sa ~ika{ke ju`ne strane - pi{e „Forbes“. Na drugom mjestu liste 100 najmo}nijih `ena svijeta nalazi se predsjednica Uprave kompanije „Kraft Foods“ Ajrin Rozenfeld (Irene Rosenfeld), a tre}a je voditeljica Opra Vinfri (Oprah Winfrey). Merkel je pala na ~etvrto mjesto, jedno iznad ameri~ke dr`avne tajnice Hilari Klinton (Hillary Clinton).

Planinc: Bila premijerka SFRJ

Umrla Milka Planinc
ZAGREB - Milka Planinc, biv{a predsjednica Saveznog izvr{nog vije}a tj. premijerka SFRJ i `ena koja je deset godina bila na ~elu Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske, umrla je ju~er u Zagrebu u 87. godini. Smatralo se da je jedna od najmo}nijih `ena u biv{oj Jugoslaviji i jedina `ena koja je bila premijer jedne socijalisti~ke dr`ave.

Ljosi Nobelova nagrada za knji`evnost
[TOKHOLM - Nobelova nagrada za knji`evnost za 2010. godinu dodijeljena je peruanskom 74-godi{njem knji`evniku Mariju Vargasu Ljosi (Llosa), saop}io je ju~er Nobelov komitet. Nagradu je dobio „za kartografiju struktura vlasti i za svoje o{tre slike o otporu individue, njenoj pobuni i neuspjehu“, precizirala je Akademija. Nagrada za knji`evnost ~etvrta je u nizu Nobelovih priznanja ove godine. Danas }e biti izabran dobitnik Nobelove nagrade za mir, dok }e progla{enja okon~ati objava imena nagra|enog iz polja ekonomije 11. oktobra.

Iskosa

Pse}i `ivot praseta
HEMP[AJR - Prase Koko (Coco) vodi pse}i `ivot u engleskom Hemp{ajru i privla~i pa`nju svojim pona{anjem u azilu za `ivotinje. Odraslo uz njema~kog ov~ara D`eja (Jay), ono sada laje, dopu{ta da ga vode na uzici, donosi ba~ene {tapove i ~uva psi}e.

Eko-sistem uni{ten u Marcalu

(Foto: AFP)

Zaga|eni mulj dospio u Dunav
BUDIMPE[TA - Zaga|eni crveni mulj, koji se prije ~etiri dana izlio iz fabrike aluminija u Ajki na zapadu Ma|arske, dospio je ju~er u Dunav, prenose agencije. U potok Torna i rje~icu Marcal ba~eni su vi{e desetina tona gipsa i stotine hektolitara sir}etne kiseline, kako bi se smanjila koli~ina alkalnih materija u vodi. Tim postupkom vrijednost pH faktora je smanjena s po~etnih 13,5 na ispod 10. Na`alost, ove akcije su zakasnjele, jer je uni{ten eko-sistem i u potoku i u rje~ici.

Ljosa: O{tre slike o otporu pojedinca

(Foto: AFP)