P. 1
Predmet sociologije

Predmet sociologije

|Views: 581|Likes:
Published by Jovan Hadzi-Ristic

More info:

Published by: Jovan Hadzi-Ristic on Oct 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2013

pdf

text

original

Jedno od klju nih pitanja svake nauke je njen predmet.

Predmet prou avanja sociologije je ljudsko dru tvo kao celina, sa mnogostrukim pojavama i odnosima. Medjutim, s obzirom na slo enost, povezanost i dinamiku dru tvenih pojava postoje razli ita shvatanja o predmetnoj odredjenosti sociologije. Razlike postoje i s obzirom na stav nau nika o tome ta je klju ni momenat koji treba istra iti u dru tvu, prostornoj ili vremenskoj dimenziji. -------------------------------------------------------------Zato najpre osvrt na klasi na shvatanja premeta sociologije, a zatim i na sam predmet sociologije u kontekstu vi e bitnih elemenata koji ga odredjuju. 1. NASTANAK I KLASI NA SHVATANJA O PREDMETU SOCIOLOGIJE

Razmi ljanja o dru tvu i analize dru tvenih pojava sre emo jo kod anti kih mislilaca, ali se smtra da je sociologija kao nauka nastala sredinom etrdesetih godina XIX veka, u epohi kapitalizma, sa razvojem modernih industrijskih dru tava i njen primarni predmet je bio izu avanje tog tipa dru tva. Od svog nastanka je okrenuta savremenim problemima u dru tvu, a u tom prvom periodu i pitanjima dru tveno-istorijskog razvoja. Za utemeljiva a sociologije vezuje se ime Ogista Konta, koji je ovoj nauci dao ime. On je u svojim istra ivanjima, imao pozitivisti ki metodolo ki pristup, koji podrazumeva zasnovanost saznanja o dru tvu na realnim, pozitvnim injenicama. U skladu sa ovim, po njemu, predmet sociologije je izu avanje dru tva preko socijalne statike i socijalne dinamike. Medjutim, Kont je smatrao da dru tvo treba da se analizira sa ljim da se reorganizuje, ali ne i da se menja, te je on utemeljiva gradjanskog smera u sociologiji. Za razliku od njega, Marks je analizirao dru tvo istra uju i inioce koji mogu biti pokreta ke snage menjanja dru tvenih uslova i koje dovode do njegovog istorijskog razvoja. I Marks je insistirao na objektivnom utvrdjivanju zakonitosti koje vladaju u dru tvu, ali je po njemu cilj sociologije promena dru tva. Za prvi period razvoja sociologije kao nauke vezuju se i prva empirijska istra ivanja u cilju potvrdjivanja teorijskih stavova ± Mrks, Dirkem, Veber. Medju klasicima gradjanske sociolo ke teorije treba pomenuti Herberta Spensera, engleskog sociologa, koji je uveo ideju evolucije u sociologiju. Tako je predmet sociologije razmatranje dru tvenih pojava, kao postepeni razvoj od ni ih ka vi im, od jednostavnijih ka slo enijim oblicima, s tim da karakteristike dru tva kao celine treba obja njavati preko individua. Maks Veber, predstavnik nema ke gradjanske sociologije, smatrao je da u prou avanju dru tva treba po i od pna anja pojedinca, pa je po njemu socilogija nauka koja te i da razume dru tveno postupanje, nastoje i da ga i uzro no objasni. Emil Dirkem, jedan od klasika sociologija, smatrao je da sociologija trba da prou ava dru tvene pojave kao dru tvene injenice koje se iskazuju preko dru tvenih ustanova. Od savremenih teoreti ara, pomenu emo Sorokina koji smatra da je predmet sociologije prou avanje odnosa izmedju raznih klasa socijalnih pojava, odnosa izmedju socijalnih i nesocijalnih pojava, kao i prou avanje op tih osobina koje su zajedni ke svim klasama socijalnih pojava. Na kraju mo emo shvatanje o predmetu u gradjanskoj sociologiji klasifikovati na slede i na in: - nauka o dru tvenom pona anju ljudi nauka o o dru tvenim grupama i njihovim medjusobnim odnosima da se bavi dru tvenim ustanovama nauka o dru tvenim oblicima nauka o totalnim dru tvenim pojavama 2. PREDMET SOCIOLOGIJE

Brojna empirijska istra ivanja koja se danas vr e u socilogiji donekle su zanemarila zna aj sociologije kao teorijske nauke. ispoljavanja. Ovakav pristup nalazimo i u delima najzna ajnijih klasi nih sociologa. dr ava. Deo prou avanja dru tva i prou avanja nas samih je i razumevanje dru tvenog sveta. savremena sociolo ka misao ispoljava tendenciju vra anja produbljenim teorijskim saznanjima dru tvenih uslova i kretanja. nastla kao odgovor na krizu svoga vremena. kao i dru tvene tvorevine kao rezultat ljudske delatnosti. ali i o onim koji dolaze kao rezultat medjunarodnih uticaja. sociologija utvrdjuje njihov uticaj na dru tvo i obrnuto. konkretnu dru tvenu zajednicu pa i celo ove anstvo. dru tvene procese i odnose. sociologija je uop tavaju a nauka jer ima naj iri okvir istra ivanja: Prou ava dru tvo kao celinu. ZNA AJ I MOGU NOSTI SOCIOLOGIJE KAO NAUKE S obzirom da je su jo u toku klasi nog perioda sociologije. sociologija utvrdjuje i stvarni sadr aj dru tva. doprinosi jasnom sagledavanju interesa pojedinaca. Medjutim. Time se ne podrazumeva izolovanost u odnosu na druge globalne dru tvene celine. inioci i tendencije zakonitosti promena i razvoja dru tva. i klasi ni predstavnici sociologije su vr ili proveru saznanja empirijskim putem i ve je dosta kritike u savremenoj sociolo koj misli izre eno na ra un usko prakti ne funkcije sociologije. danas treba da nam pru i saznanja za razumevanje dru tvenih situacija. Sociologija prou ava i oveka kao dru tveno bi e. interesa i uticaja. su tinu dru tvenih pojava. na in povezivanja i medjusobnog uticaja elemenata te strukture. njegovu strukturu i dinamiku. Sociologija dru tvo analizira kao konkretno odredjeni. grupa i . Iz toga proizilazi mo tvo problema koji zaokupljuju svakog oveka. Sociologija prou ava dru tveni ivot. uz poku aj da se ono objektivno sagleda. Po obimu problematike koji prou ava. Kako se ljudska egzistencija ostvaruje u prirodi. Ali. prostorno i vremenski odredjenom. Pored forme. u okviru globalnog dru tva u medjuzavisnosti svetskih procesa i uticaja. postavljana velika teorijska pitanja o dru tvu. Stoga. Pored prou avanja konkretnih istorijskih dru tava socilogija prou ava i ono to je zajedni ko svim ljudskim dru tvima. Sociologija. obja njavaju i ispoljavanje i funkcionisanje dru tvenih pojava. karakteristike koje su zajedni ke za ljudsko dru tvo uop te. za obja njenje dru tvenih inilaca koji uti u da na ivot ima odredjeni tok tok u konkretnom dru tvenom sistemu i u itavoj ljudskoj zajednici. Jednom re ju: Predmet sociologije je dru tvo kao celina dru tvenih odnosa koji se uspostavljaju u razli itim oblicima dru tvenog ivota. pa i kada se interesuje za posebne dru tvene pojave. kao to je npr. sociologija prou ava i povezanost prirode i dru tva. i sa oscilacijama koje prate razvoj sociologije.Bez obzira narazlike oko toga ta odredjuje su tinu dru tva ili koji je adekvatan nivo sociolo ke analize. sociologija treba da vodi ra una i o elementima koji su deo njegove unutra nje dinamike razvoja. ve u svoj sistem saznanja uklju uje i empiriska istra ivanja kojima na objektivan na in nastoji da potvrdi teorijsku osnovu. a ovek svojim radom posreduje izmedju prirode i dru tva. i nekada mogu biti presudni. dru tveno-istorijski sistem u kome postoji povezanost i uslovljenost dru tvenih pojava. Savremeni svet karakteri u brojne razlike medju narodima i dr ava. ve obrnuto. Sociologija kao op ta dru tvena nauka nije samo op ta teorija o dru tvu. U prou avanju konkretnog dru tva. mo e se re i da preovladjuje zalaganje za jedinstvo teorije i prakse kao postulat za nau ni pristup sociologije. 3. nau no obrazlo i i uka e na inioce njegove strukture i op te zakonitosti razvoja. kroz sociolo ka saznanja. Globalno dru tvo podrazumeva ostvarenje svih njegovih funkcija u jednom dru tvenom obliku. pa samim tim i uzajamni odnos oveka i dru tva. neosporno je da je predmet sociologije globalno dru tvo. postavlja se pitanje ta je predmet i koji su zadaci savremne sociologije. do tridesetih godina XX veka. Pove anje samorazumevanja. taj svet je isprepletan mno tvom veza.

ukoliko su te veze relativno konstantne. ve i kako to mo e da se promeni. Sociolo ki zakoni proizilaze iz slo enosti sociolo kog determinizma koji obuhvata geografsku. Sociolo ki zakoni razlikuju se od univerzalnih i posebnih nau nih zakona. . Posebni nau ni zakoni su zakoni koji va e u pojedinim naukama. svesna i voljna pona anja ljudi. moralnu. grupama.)U odnosu na zakone posebnih dru tvenih nauka. Sociolo ki determinaizam je kao i dru tveni determinizam. Zakoni dru tvene veze su op teva e i za sva ili ve inu dru tava u ve ini istorijskih dru tvenih epoha. za razliku od prirodnog. (npr. tj. sociolo ki zakoni su op ti zakoni. Oni otkrivaju su tinske veze izmedju odredjene vrste pojava. i pru aju saznanja kako da izgradimo humanije dru tvo. ideologije i politike) socijalne evolucije i socijalne revolucije i dr. Sociolo ki zakoni medjutim. na ina proizvodnje i politi kih odnosa) elemenata idejne nadgradnje (umetnosti i religije. manje apsolutan. ali se ne bavi ponaosob ve njihovim kompleksnim ispitivanjem. dru tvenoj strukturi i razvoju. zakoni u dru tvenim naukama i sl.dru tvenih zajednica. biolo ku. Univerzalni zakoni su oni koji se odnose na itavu stvarnost. (npr. Sociologija je dru tvena nauka: o dru tvenim pojavama. uve amo ljudske slobode. S obzirom na slo enost odnosa u dru tvu. Stoga je sociolo ki determinizam ispitivanje veza i odnosa odredjenih pojava ili grupa pojava sa drugim socijalnim i ne-socijalnim (prirodnim) pojavama. tendencijski. o procesima. odnsoima. a vi e statisti ki. SOCIOLO KI ZAKON Sociolo ki zakom predstavlja spoznaju determinizma u dru tvu. Saznanje i razumevanje treba da nam pru i odgovore ne samo zbog ega se ne to de ava. institucijama i idejama ± o dru tvenom ivotu u njegovoj celovitosti. zakon protivure nosti i dr. univerzum. ekonomsku. tako to jednu dru tvenu pojavu obja njava mno tvom socijalnih i prirodnih uslova i njihovom uzajamnom vezom.) U odnosu na njih sociolo ki zakoni su posebni nau ni zakoni. imaju u vidu ne samo oveka i njegov na in. Zakon kretanja. Sociolo ki zakoni zna i. nu ne. vreme i uslov postojanja i razvoja uop te. pored dru tveno-istorijske pojave u totalitetu obuhvataju i posebne dru tvene pojave koje su poseban slu aj op teg pravila. 4. Tako sociolo ka istra ivanja doprinose prakti nim politi kim akcijama i socijalnim reformama. proizvode druge. odredjuju. Tako su i sociolo ki zakoni tendencijski. Zakon odbijanja i prelamanja svetlosti. Vi e ili manje verovatni. pa se javljaju i kao posebni sociolo ki zakoni. posebnom dru tvenom miljeu. Sociolo ki zakoni se odnose na utvrdjivanje uzro nih. i to one vrste determinizma koja se odnosi na uzro ne veze izmedju pojava od kojih jedne izazivaju. nu nih veza izmedju: meterijalne i duhovne kulture prirode i dru tva elemenata socijalno-ekonomske strukture dru tva (dr ave i prava. ve i pona anje oveka koji pripada jednom odredjenom dobu i njegovoj kulturi kao specifi nom. op te i su tinske. dru tvena uzro nost ispoljava se kroz svrsishodnu delatnost. Sociolo ki zakon je iskaz o objektivno postoje im vezama izmedju raznih vrsta socijalnih pojava kao i socijalnih i nesocijalnih pojava. politi ku i drugu deterministi ku strukturu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->