P. 1
NPIP Za VII Razred

NPIP Za VII Razred

|Views: 7,643|Likes:
Published by Azemina Hodzic

More info:

Published by: Azemina Hodzic on Oct 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2013

pdf

text

original

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO Ministarstvo obrazovanja i nauke

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina CANTON SARAJEVO Ministry of Education and Science

NASTAVNI PLAN I PROGRAM za SEDMI razred devetogodišnje osnovne škole

7

MAJ, 2010.

e-mail: mon@mon.ks.gov.ba, www.monks.ba

Tel: + 387 (0) 33 562-128, Fax: + 387 (0) 33 562-218 Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

SADRŽAJ

1. Nastavni plan .............………………….............................………………… 3 2. Maternji jezik i književnost ……………….....................………………… 5 - 13 3. Engleski jezik – prvi strani jezik .......……………………………….….…..15 - 19 4. Engleski jezik – drugi strani jezik .....……………………………….….…..20 - 25 5. Njemački jezik – prvi strani jezik........…..………………………….….…..26 - 30 6. Njemački jezik – drugi strani jezik ....……………………………….….…..31 - 35 7. Francuski jezik – prvi strani jezik ......……………………………….….…..36 - 41 8. Francuski jezik – drugi strani jezik ......………………..…………….….…..42 - 45 9. Arapski jezik – prvi strani jezik ........……….……………………….….…..46 - 50 10. Arapski jezik – drugi strani jezik .......……………………………….….…..51 - 55 11. Matematika …………………………………………..……….…….…....... 56 - 65 12. Fizika .............................................................................................................66 - 72 13. Biologija ………………………………………………………………….... 73 - 82 14. Geografija/zemljopis ………………………………………………..…...... 83 - 100 15. Historija/povijest ………………………………………………………… 101 - 108 16. Tehnička kultura ……………………………………………………....… 109 - 111 17. Informatika ……………………………………………..……………. ...... 112 - 119 18. Likovna kultura …………………………………………...……………… 120 - 132 19. Muzička/glazbena kultura ……………………………...….………..… ....133 - 138 20. Tjelesni i zdravstveni odgoj …....………………...……………..…..… .....139 - 143 21. Islamska vjeronauka ................................................................................... 144 - 158 22. Katolički vjeronauk .................................................................................... 159 - 178 23. Odjeljenska zajednica ................................................................................. 179- 182

2

NASTAVNI PLAN ZA SEDMI RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE

REDNI BROJ 1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 13.

OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI Maternji jezik i književnost Prvi strani jezik Drugi strani jezik Matematika Fizika Biologija Geografija / zemljopis Historija / povijest Tehnička kultura Informatika Likovna kultura Muzička / glazbena kultura Tjelesni i zdravstveni odgoj

SEDMIČNI GODIŠNJI BROJ BROJ NASTAVNIH NASTAVNIH SATI SATI 4 2 2 4 1 2 2 2 1 1 1 1 2 25 1 1 140 70 70 140 35 70 70 70 35 35 35 35 70 875 35 35

UKUPNO REDOVNE NASTAVE Vjeronauka (Po slobodnom izboru učenika) Odjeljenska zajednica

3

4

PROGRAMI
NASTAVNIH PREDMETA ZASTUPLJENIH U SEDMOM RAZREDU DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE

MATERNJI JEZIK I KNJIŽEVNOST
KNJIŽEVNOST Književni tekstovi 1. D. Cesarić, Voćka poslije kiše 2. T.Ujević, Dažd 3. N. Šop, Bakine naočari 4. M.Krleža, Čovjek je lava 5. M.Dizdar, Zapis o zemlji 6. E. Kišević, Lampa na prozoru / 7. H. Humo, Akvarel 8. S.Jesenjin, Pjesma o kuji 9. V.Ilić, U poznu jesen 10. D. Trifunović, Nešto važno da ti kažem 11. M. Antić, Poslije djetinjstva 12. V. Novak, Iz velegradskog podzemlja(odlomak) 13. Z. Dizdarević, Naza vezilja 14. Ć. Sijarić, Hrt (odlomak) 15. S. Ćorović, Sa djecom 16. A.P.Čehov, Vanjka 17. K.Bruckner, Sadako hoće živjeti 18. R. Pavlović, Čistač obuće 19. Z.Grey, Komanči (ulomak iz pustolov. romana Grmljavina stada) 20. A. Egziperi, Mali princ(odlomak) 21. A. Šantić, Ugljari I O klasje Književno-teorijski pojmovi Lirika Ritam-intonacija, stanka, opkoračenje-stanka u opkoračenju, naglašavanje riječi i ritam Stilska sredstva- metafora, inverzija, kontrast; Vrste -pejsažna, šaljiva, deskriptivna i domoljubna pjesma Odgojno-obrazovni ciljevi i zadaci Prepoznaje metaforu, inverziju, kontrast i njihovu ulogu u književnome tekstu, razumije preneseno značenje; Prepoznaje osnovna obilježja opisne, domoljubne i šaljive pjesme; Minimalna postignuća Otkriva stilskoizražajna sredstva u književnome tekstu; Maksimalna postignuća

Određuje i razumije stilska sredstva, uporabljuje ih u vlastitome tekstu; Određuje pokretače Prepoznaje osnovno radnje, sredstva osjećanje u lirskoj zaustavljanja radnje; pjesmi; Otkriva glavne Povezuje ritam i kompozicijske osjećanje u pjesmi; dijelove knjiž. teksta;

Epika Fabula-pokretači fabule, zaustavljanje fabule Lik-psihološko-etička karakterizacija, Portretvanjski i unutarnji, forme pripovjedanja Pozicija pripovjedača u priči Pustolovni i povijesni romani

Prepoznaje pokretače fabule i sredstva zaustavljanja ; Može okarakterizirati lik;

Prepoznaje glavne značajke povijesnoga i pustolovnog romana

Razumije, zapaža i povezuje sa suvremenom stvarnošću psihološkoetičke karakteristike lika

Uočava glavne značajke povijesnoga i pustolovnog romana

Prepoznaje fabulativnu i tematsko – idejnu okosnicu djela 6

Bulke pored pruge Narodna romansa (po izboru) Narodna lirska pjesma (sevdalinka) po izboru Fantastična pripovijest Uočava različite pozicije pripovjedača i forme pripovijedanja Razlikuje književne i ekstraknjiževne elemente Uočava glavne karateristike fantastične književnosti Uočava glavne karakteristike ljetopisa.M. likovi Uočava glavne karakteristike lirske i epsko – lirske poezije Uočava razliku između drame i drugih književnih .moje 22. Sekulić. dnevnik Uočava razliku između ljetopisa. Prepoznaje usmenoknjiževne vrste Uočava glavne karateristike usmene književnosti 7 . Šehović. Kočić. Kikić.Bešeskija. N. Putovanje kapetana Porporelosa(odlomak) 28. Z. Jesen 29.Čukovski. Jazavac pred sudom(odlomak) 27. F. putopisa i dnevnika Drama Satirična komedija Dramski igrokaz Usmena književnost Termini balada i romansa Epsko – lirske karakteristike Uočava glavne značajke drame: dijalog. Dnevnik Ane Frank (odlomak) 26.. I. Oslo pod snijegom(odlomak) 25. M. P. Jovanović. H.. putopisa i dnevnika Granične književne vrste: ljetopis. James Cook (odlomak) 24. Sarajevski ljetopis(odlomak) 23. putopis.

prezent pomoćnih glagola Perfekt Izricanje prošlosti aoristom. neprijelazne i povratne glagole Razlikovati svršene i nesvršene glagole Prepoznati infinitiv i njegove završetke Prepoznati i tvoriti glagolske pridjeve Prikladno rabiti/upotrebljavati prezent u govorenju i pisanju Usvojiti prezent pomoćnih glagola Prepoznati perfekt i razumjeti njegovo osnovno značenje Vladati oblicima perfekta pomoćnih glagola Razlikovanje glagola po značenju Razlikovanje glagola po predmetu radnje i po vidu Razumije ulogu infinitiva u tvorbi glagolskih oblika Pravilno upotrebljava glagolske pridjeve Prepoznaje prezent i razumije njegovo osnovno značenje Spreže glagole u prezentu prema morfološkim obilježjima (osoba i broj) Prikladno rabi/upotrebljava perfekt u govorenju i pisanju 8 . god. proširenog) značenja riječi Uočiti da česticama možemo preoblikovati rečenično ustrojstvo Uočava preneseno značenje riječi na jednostavnim primjerima Prepoznaje osnovne čestice (da. Odgojno – obrazovni ciljevi Uočavati nenaglašene riječi i pravilno ih čitati u izgovornim cjelinama ISHODI UČENJA MINIMALNI Pravilno pisanje i izgovor nenaglasnica/atoničkih riječi MAKSIMALNI Razlikuje prednaglasnicepredtoničke riječi i zanaglanice/izatoničke riječi Zamjećuje preneseno značenje iskazano pjesničkom slikom u knj. doista. li. sprezanje/ konjugacija. GRAMATIKA Programski zahtjevi Naglašene i nenaglašene riječi (naglasne cjeline) Riječi za imenovanje pripadnosti mjestu. impefekt i Razlikovanje temeljnog (osnovnog) značenja od prenesenog (dopunskog. djelima Uočava da česticama možemo izreći i svoje dojmove (ma. zemlji – narodu Temeljno i preneseno značenje riječi Čestice ili riječce (proširivanje znanja o ovoj vrsti riječi) GLAGOLI Glagolski oblik/osoba i broj Pomoćni glagoli: biti i htjeti Glagoli po predmetu radnje Glagoli po vidu Infinitiv (infinitivna osnova i završetci) Glagolski pridjevi i glagolska imenica Prezent. pridjevima promjena je ispred i u o Razumije pravu i prenesenu sadašnjost Uočava palatalizaciju i jotaciju u prezentu Uočava futurski perfekt Može zamjenjivati aorist.RJEČNIK. neprave i uzajamno povratne Razlikuje i uočava trajne i učestale glagole Razumije ulogu infinitiva u dopuni glagola Uočava glasovne promjene u gl. kraju. naravno. sigurno) Razvrstavanje povratnih glagola na prave povratne. za) Prepoznavati glagolski oblik/osobu i broj u rečenici Razlikovati prijelazne. ne.

društvo) Objekt (izravni i neizravni) Atribut: pridjevni atribut i imenički atribut Apozicija (pojam) Složena rečenica Uočava priložne oznake Uočava da glagoli otvaraju mjesto različitim vrstama objekata Prepoznaje objekt u rečenici. imperfektu i pluskvamperfektu najčešće rabe/upotrebljavaju Usvajanje aorista i imperfekta pomoćnog glagola biti i htjeti Samostalno spreže glagole u futuru I. kod nekih glagola Uočavanje gnomskog i futurskog aorista Zamjenjuje futur drugi svršenim prezentom Preoblikuje prezent u oba futura Uočava pripovjedni i svevremenski imperativ Razlikuje istobličnice imperativa i prezenta u rečenici Uočava i razumije značenje i tvorbu kondicionala II. Glagolski prilozi REČENICA Jednostavna proširena rečenica Predikat – imenski i glagolski Razlikovati imenski predikat od glagolskog predikata Primjenjivati i uočavati priložnu oznaku uzroka. priloge u govorenju i pisanju pluskvamperfekt perfektom Uočava glasovne promjene u sprezanju Uočava isti oblik prezenta i aorista u 3. društva i količine Uočiti i prepoznati objekt u rečenici Razlikovati izravni i neizravni objekt Razlikovati pridjevni i imenički atribut Prepoznati apoziciju Prepoznaje imenski predikat Prepoznaje imenski predikat u različitim gl. oblicima Priložne oznake u rečenici (uzrok. pravilno pisati i izgovarati futur prvi i drugi te razumijevati njihova značenja i tvorbe Prepoznati imperativ kao glagolski način i razumjeti njegovo značenje i tvorbu Prepoznati i razlikovati kondicional prvi i drugi te njihovu tvorbu Uočiti značenje. tvorbu i službu u rečenici Izricanje zapovijedi i molbe imperativom Kondicional I. jd. količina. i II.imperfektom i pluskvampefektom Prepoznavanje aorista i imperfekta kao jednostavnih oblika Prepoznavanje pluskvamperfekta kao složenog oblika Može proizvoditi oblike glagola koji se u aoristu. atribut i apoziciju Razlikuje izravni i neizravni objekt Razlikuje pridjevni i imenički atribut Pravilno piše zarez kod apozicije i apozicijskog skupa u poslijeimeničnome položaju 9 . Objašnjava službu gl. razlikovati. l. u govorenju i pisanju Upotrebljava gl. i II. Prepoznaje imperativ u rečenici Imperativom izriče zapovjed. molbu i zabranu Pravilno rabi/koristi kondicional I. priloga u rečenici Izricanje budućnosti futurom Prepoznati.

(pojam složene rečenice) Uočava glagolske pridjeve u funkciji atributa KULTURA USMENOG I PISMENOG IZRAŽAVANJA Oblici izražavanja Programski sadržaj Odgojno – obrazovni ciljevi i zadaci ISHODI UČENJA MINIMALNI MAKSIMALNI 10 .

kratkom i izražajnom rečenicom dočarava uzbudljive trenutke Slika zbivanja oko sebe. imenica i pridjeva Opis pejsaža usklađen je s tijekom/tokom događaja i povezan s doživljajima sudionika DESKRIPCIJA Opis portreta Opis vanjskog i unutarnjeg portreta Prikazivanje osobina. ali i svoje raspoloženje i misli Oblici izražavanja Očekivana postignuća u usmenom i pismenom izražavanju Programski sadržaj Odgojno – obrazovni ciljevi i zadaci MINIMALNA MAKSIMALNA 11 . sklonostima i interesovanjima Opisuje društvenu sredinu u kojoj lik živi i način na koji ona utječe na njegovo ponašanje i osjećaje Prikazuje detalje koji su važni za doživljaj lika Opis dinamičnog zbivanja u prirodi Uočavanje redoslijeda prikazivanja pojedinosti u dinamičnom opisu Mogućnost opisivanja vizualnih i akustičnih pojedinosti Funkcija glagola u opisu Opisuje zbivanje uz pomoć plana Izrađen stil i jezik U sastavu upotrebljava glagole kretanja. njegovim postupcima.Pričanje Pričanje događaja ili doživljaja retrospektivnim slijedom izlaganja Povezivanje događaja po njihovim uzajamnim vezama i odnosima Stvaranje složenije kompozicije sastava Uvođenje retrospektivnih epizoda u pričanje Kompozicija sastava jednostavna Mogućnost stvaranja redoslijeda značajnih trenutaka i uvođenja retrospekcije u priču Kompozicija sastava složenija Složenije pripovijedanje i skladno povezivanje niza događaja i doživljaja u cjelinu Mogućnost uporabe/upotrebe retrospektivnih epizoda i shvaćanje njihove funkcije Sastav opširniji Opis pejsaža upotpunjuje pričanje doživljaja. predstavlja njegov prirodni sastavni dio Pričanje događaja/ doživljaja uz uporabu/upotrebu opisa (pejsaža ili lika) Uočavanje povezanosti opisa s doživljajem i njegov značaj za tijek/tok radnje Uočavanje stilske funkcije glagola. osjećaja i postupaka lika te utjecaj društvene sredine na lik Razlikuje vanjski od unutarnjeg opisa osobe Samostalno pravi plan za opis U sastavu iznosi podatke o izgledu lika. pojedinosti slijede jedna iza druge u vremenskom tijeku Sažetom.

pripovjednih i dramskih tekstova Ostale vrste čitanja: u sebi. misli i osjećaje Iznosi podatke o svom životu: boravak u vrtiću. stvaralački diktat. šaliti se … ) Primjena gramatičke norme u govoru i pismu Pravilno izgovara i piše glagolske oblike u 12 . diktat sa sprječavanjem grešaka Pisanje školskih pismenih zadaća: dvije tijekom/tokom školske godine Upoznavanje s načinom vođenja osobnog/ličnog dnevnika Napisati svoju autobiografiju Bilježi događaje. ulice. parkovi ) Primjena pravila o uporabi/upotrebi velikog slova u primjerima koje predviđa Program Pisanje naziva naselja i dijelova naselja na stranim jezicima Pravilno pisati i govoriti povratne glagole (smijati se. kako je dobio ime itd. polazak u školu. Dnevnik pripovjedački uobličen.Čitanje i slušanje Interpretativno čitanje lirskih. boja. visina i jačina glasa Pravilno čita tekst Umjerena brzina govora i pravila artikulacija glasova Govorno obilježava intonaciju rečenice te bojom i jačinom glasa dočarava sadržaje Pisanje Pisanje dnevnika Pisanje autobiografije Pisanje diktata: kontrolni diktat. zanimljiv način slikanja događaja i osjećaja Autobiografija prožeta humorom PRAVOGOVOR I PRAVOPIS Programski zahtjevi Odgojno – obrazovni ciljevi MINIMALNI ISHODI UČENJA MAKSIMALNI Veliko slovo u jednočlanim i višečlanim imenima pokrajina i krajeva. trgova i ulica Glasovne promjene Pisanje etnika Pisanje klitika Pisanje i izgovor zamjenice sebe (se) uz povratne glagole Pravilno pisati veliko početno slovo u imenima pokrajina i krajeva te dijelova naselja (gradske četvrti. usmjereno čitanje Služiti se govornim vrednotama: rečenični naglasak. trgovi. dijelova naselja. dijelovi sela. rečenična intonacija.

jd.Pisanje i izgovor aorista glagola biti i niječnice uz glagolske oblike Pisanje infinitiva i glagolskog pridjeva radnog (m. dinamična kamera. smjeti. plan. pokreti kamere kao izražajno sredstvo filma (statična kamera. čija osnova završava na –je(htjeti. živjeti. r.) Izgovor i pisanje glagolskih oblika u kojima su provedene glasovne promjene (č. nabrajanje rečenica) Pisanje izostavnika (apostrofa) i točke/tačke sa zarezom Pravilno pisati i govoriti infinitiv ispred zanaglasnice i iza nje Pravilno pisati glagolski pridjev radni u m.r. oblicima) Izgovor i pisanje prednaglasnica i zanaglasnica (zamjeničkih i glagolskih) Zarez u jednostavnoj i složenoj rečenici (odvajanje apozicije. vidjeti) Slušno razlikovati i pravilno pisati i izgovarati riječi u kojima su provedene glasovne promjene Primjena stečenih znanja u govoru i pismu svakodnevnome razgovoru Pravilno rabiti/upotrebljavati prednaglasnice i zanaglasnice u izgovoru i pisanju Razlikovanje naglasnica i nenaglasnica (prednaglasnica i zanaglasnica – tipični primjeri ) Uočavanje glagolskih oblika u kojima su provedene glasovne promjene u jezično i pedagoški primjerenim tekstovima Prepoznavanje i pravilan izgovor naglašenih i nenaglašenih riječi Uočava i obilježava naglasne cjeline Prepoznati i pravilno pisati izostavnik/apostrof i točku/tačku sa zarezom Prepoznaje pravopisne znakove i koristi ih u pisanju Primjena pravopisne norme u tekstovima (zadaće. panorama) Filmska maska. nabrajanje rečeničnih dijelova. maske i kostimografije 13 . umrijeti.ć. literarni sastavci) MEDIJSKA KULTURA Programski zahtjevi Odgojno – obrazovni zahtjevi MINIMALNI ISHODI UČENJA MAKSIMALNI Filmska izražajna sredstva Kadar. plakati. pisanje vokativa. je i ije u gl. crtanje iz raznih kutova – pravljenje pokretnog stripa Razumije tehniku stvaranja filma Razvija sposobnost za estetsko i etičko vrjednovanje filma Razumije ulogu Uočava sličnosti i razlike kazališne/pozorišne i filmske glume. scenografija i kostimografija kao filmska izražajna sredstva Prepoznati kazališna/pozorišna izražajna sredstva u predstavi: Upoznavanje načina stvaranja filma – uočavanje nastanka jednog kadra Povezivanje filma sa stripom. scenografije. vožnja.jd. kut snimanja Knjiga – film: Mark Twain: Kraljević i prosjak (igrani film) Henryk Sienkiewicz: Kroz pustinju i prašumu (igrani film) Kazališna/pozorišna Prepoznati izražajna sredstva u filmu.

Dubravko Jelačić Bužimski: Sportski život letećeg Martina 6. gluma. E. Cankar. domoljubnih. I. Dragutin Tadijanović: Srebrne svirale (izbor poezije) 5. Najt. Skender Kulenović: Gromovo đule 4. Šukrija Pandžo: Ruka na kosi (izbor pripovjedaka) 3. kostimografiju. kostimografija Izražajna sredstva stripa: crtež. Branka Primorac: Maturalac 7. Nenad Radanović: Mali Jan (izbor pripovjedaka) 10. znanstveno – fantastični LEKTIRA VII 1. Lesi se vraća kući DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE 14 . pustolovni. Stevan Raičković: Na kraju grada (izbor poezije i proze) 8. kriminalistički. Mark Tven: Kraljević i prosjak 11.izražajna sredstva: govor. rasvjetu Prepoznati izražajna sredstva stripa Uočiti sličnosti i razliku između filmskog kadra i kvadrata stripa (plan i kut gledanja) kazališnih/pozorišna izražajnih sredstava u kazalištu/pozorištu Uočava razliku između glume u kazalištu/pozorištu i glume pred kamerom Razumije priču u stripu i način izražavanja govora stripom Razvijena sposobnost etičke i estetske procjene vrijednosti pojedinih stripova Sposobnost primanja poruka stripa (reklamnih. fabula prikazana kvadratima scenografiju. Oskar Vajld: Sretni princ i druge bajke 12. Crtice iz moje mladosti 13. ekoloških) Razlikuje vrste stripa po temi – povijesni. Alija H. Dubočanin: Brod na vidiku (izbor pripovjedaka) 2. scenografija. Desanka Maksimović: Strepnja (izbor poezije) 9. kvadrat.

muzičkom kulturom i dr. Prilikom izrade Nastavnoga programa iz književnosti vodilo se računa o estetskim.) Također. stvaranja vlastitih tekstova (pismenih sastavaka).kao i principima integracije i korelacije.. egzemplarnosti. biblioteka). Film(povijest i osnove filmske umjetnosti). 5.etičkim i nacionalnim kriterijima u izboru književnih djela i pisaca. poetske recitacije i dramatizacije tekstova). pravopis. periodika. Književnost (interpretacija književnih tekstova. Vodič kroz lektiru. Prijedlog Nastavnog programa uključuje jezičke. Vrlo je važno naglasiti da ovan Nastavni program treba biti popraćen adekvatnom udžbeničkom i priručničkom literaturom (Čitanka. umjetničke. čitanačkih i lektirskih). reprezentativnosti. te dvije školske pismene zadaće).prijedlog Nastavnog programa temelji se na: a) izboru umjetničkih i znanstvenih sadržaja na principima primjerenosti. pisci. odnosno organizaciji nastavnih sadržaja po principima kontinuiteta i vertikalno-spiralnog slijeda. ali svi tekstovi moraju biti zastupljeni u čitankama. likovnom kulturom.Nastavni program za predmet Bosanski. 4. 2. internet. vježbi usmenog i pismenog izražavanja. zadaci. teorije i interpretacije književnosti. radio.srpski jezik i književnost u VII razredu devetogodišnje osnovne škole strukturiran je od slijedećih nastavnih područja: 1.te medijske kulture. te ovladavanj osnovnim elementima i tehnikama iz filmske i scenskuih umjetnosti. 15 . odgojnosti. priručnici za nastavnike. Kultura izražavanja (oblici izražavanja u nastavi i vježbe usmenog i pismenog izražavanja. Medijska kultura (strip.stvaralačke i medijske sadržaje zasnovane na međusobnom prožimanju (korelativnost i integrativnost) nastavnih područja i nastavnih disciplina i predmeta (interdisciplinarnost i povezanost sa drugim nastavnim predmetima: historijom.što je uzrokovalo relativno veći broj obaveznih tekstova za čitanku. Kultura izražavanja. 3.biografija i bibliografija. razvoj standardnog jezika).Videočitanka. televizija. b) rasporedu. priručnici za učenike(radne sveske).hrvatski. Medijska čitanka. Scenske umjetnosti (dramski igrokazi. 6.metodička studija) koju trebaju uraditi stručno kvalificirana lica (kritičari. Jezik (gramatika. rječnik. metodičari). pravogovor. Zato je važno naglasiti da sami nastavnici prilikom izrade globalnih i operativnih nastavnih planova i programa mogu vršiti određenu selekciju obaveznih književnih tekstova. Naš jezik. tekstualne adekvatnosti itd. Osnovni ciljevi. složenost i svrha nastave po pojedinim nastavnim područjima trebaju biti zasnovani na usvajanju osnovnih pojmova iz gramatike. Knjige lektire moraju biti opremljene standardiziranom kritičko-metodičkom aparaturom (predgovor.

7. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično/tjedno – 70 sati godišnje) CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U nastavi engleskog kao prvog stranog jezika u sedmom razredu osnovne škole treba težiti potpunom dostizanju nivoa A1.STRANI JEZIK ENGLESKI FRANCUSKI NJEMAČKI ARAPSKI ENGLESKI JEZIK PETA GODINA UČENJA.3* i djelimično 16 .

jelovnici. poruke. PETA GODINA UČENJA Stupanj /razina Teme Funkcije i vještine Aktivnosti Gramatika 2 sata sedmično/tjedno – 70 sati godišnje Vokabular 17 . * A1. pravilnom izgovoru i intonaciji Pisanje Učenik će moći • opisivati situacije lične prirode u okviru svakodnevnih potreba i iskustva • pisati jednostavne tekstove na obrađenee teme • popunjavati jednostavne obrasce • vršiti prepisku s prijateljima: razglenice.3 za sve četiri jezičke vještina i A2.1 djelimično za slušanje i razumijevanje te čitanje i razumijevanje ENGLESKI JEZIK (I strani jezik) NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA SEDMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE.1* Zajedničkog evropskog okvira za jezike – CEFR. na pošti. potvrdne i odrične zapovijesti u rutinskim dijalozima koji se odnose na neposrednu situaciju • razumjeti opis stvari i situacija iz svakodnevnog života • razumjeti iskaz ukoliko je jasno artikuliran standardnim jezikom i sporije od normalne brzine i ako mu se obraća direktno. koji sadrže najfrekventniji vokabular • razumjeti glavne ideje i neke detalje u kraćim tekstovima Govor Učenik će moći • opisati sebe. obitelj ili druge osobe i razgovarati o osnovnim svakodnevnim aktivnostima • učestvovati u jednostavnom neformalnom razgovoru • obavljati jednostavne transakcije: u kupovini. ali će često morati tražiti da mu se određene stvari ponove Čitanje i razumijevanje Učenik će moći • pročitati poznate i neke nepoznate riječi i pasuse iz kratkih tekstova koji govore o svakodnevnom životu. u restoranu • izgovarati bez poteškoća poznate riječi i fraze uz oklijevanje kod manje poznatih riječi • voditi računa o gramatičkoj korektnosti. (funkcionalno početno znanje) Jezičke vještine Očekivani rezultati/ishodi učenja Slušanje i razumijevanje Učenik će moći • razumjeti pitanja koja se odnose na lično iskustvo i svakodnevne zahtjeve i rutine • razumjeti poruke/savjete. vremenska prognoza) • čitati i razumjeti kraće i jednostavne tekstove na poznatu temu.nivoa A2. rutinskim događanjima i koji sadrže jednostavna uputstva • pronaći određenu informaciju u tekstovima u kojima se koristi jednostavan jezik (red vožnje. kratka pisma. natpisi na javnim mjestima. ali će kod slobodnog pismenog izražavanje praviti brojne greške različite prirode Znanje o jeziku Učenici su već usvojili neka znanja /pravila o jeziku i razvili osnovne strategije učenja stranog jezika i počinju ih svjesno primjenjivati.

rješavanjem zadataka višestrukog izbora .rješavanjem zadataka višestrukog izbora i . npr. his. culinary art itd. npr. Osim stalne nadogradnje svog rječnika.prepričavanjem kratkih tekstova .Zdravlje. nobody. geography. geography.govoriti o prošlim . any. people . .pisma dopisnom prijatelju itd.sudjelovati u razgovorima na zadane teme . whose . nothing) Pridjeve . . particular weather. school choir. school curriculum. Učenici će čitati kratke tekstove u sebi ili mjesta naglas i reagirati: .Moja zemlja.Škola. climate. zero .izražavati: . description of climate.Životni uvjeti. social customs itd. something. expensive. much. dopunjavanjem događajima i nedovršenih rečenica aktivnostima . those) . osnovni rječnik. what. dirty-clean. whose) . people. prošireniji rječnik.određenih riječi.prošle i sadašnje prepričavanjem dijelova teksta ili događaje cijelih kratkih tekstova -uspoređivati . prošireniji rječnik. orange juice 18 .Opisne pridjeve vezane za zadane teme . that (boy).pridjeve neodređene količine i broja.recitiranjem recitacija i pjesama . npr.yours.osobne (padež subjekta i objekta) . .ispravljanjem pogrešaka. must.označavanjem: . domestic and wild animals . predmete.svakodnevne aktivnosti odgovaranjem na pitanja .Obitelj. . osnovni rječnik. prošireniji rječnik. anything. supermarket. (a) litle . npr.odgovaranjem na pitanja nastavnika ili drugih učenika . theirs. dirty Antonime. nešto prošireniji rječnik. preparing meals. climate. may.izražavati svoje PRODUKCIJA mišljenje o a) GOVORENJE poznatim temama Učenici će: na jednostavan .pravilnu/nepravilnu množinu Zamjenice: . some.upitne pridjeve. possessions.slaganje i neslaganje vezano za zadate teme . fraza i rečenica . . all. aerodrom) .osobe. osnovni rječnik. some extracurricular activities .opisivati: b) ČITANJE I REAGIRANJE . vezane za zadane teme i gramatiku. one’s) . npr. these.igrati po ulogama i dramatizirati b) PISANJE Učenici će pisati: diktate . telefon. osnovni rječnik. predmeta. employment. ordering or serving a meal in a restaurant. crylaugh Složenice. unemployment. vezane za zadane teme. these (girls). niječni.popunjavanjem praznina Učenici će ponavljati ili učiti: Imenice: . npr. događaja. npr. which. the. željeznički kolodvor.pokazne pridjeve: this (girl). that.upitne (who. npr. vezane za zadane teme. upitni) Modalne glagole: can . guitar lessons.redati riječi u rečenice RECEPCIJA a) SLUŠANJE I REAGIRANJE Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagirati: . would (niječni i upitni oblik) Zapovjedni način.članove : a. which. hers. seasons of the year.tačnih/netačnih tvrdnji . those (boys) .ljude . sports and games . (a) few.sastavljanjem rečenica od novonaučenih riječi itd. . npr.posvojne pridjeve . npr.posvojne(mine. outings itd. učenici će naučiti koristiti: Afikse. will. anybody. an. its. sva lica jednine i množine Priloge sa i bez nastavka -ly Učenici će ponavljati ili učiti nove riječi vezane za zadane teme. poštu.Determinatore .predmete tačnih/netačnih tvrdnji .sastavljati dijaloge način . family gatherings . working conditions. pets. names of some meals. mjesta itd.Slobodno vrijeme.neodređene (somebody.Svijet životinja.spajanjem stubaca A i B . have/have got (potvrdni.Vrijeme i godišnja doba.could. npr.davati specifične obavijesti . zdrava ishrana. npr.nepravilnu usporedbu pridjeva Brojeve: redne: 1-100 Glagole: Present Simple Present Continuous Past Simple pravilnih i nepravilnih glagola Past Continuous Future Simple Present Continuous za izražavanje budućnosti Going to -oblik Glagole be.7. have to. what. transport itd. npr. ask-answer. many. razred Osnovna škola 5 godina učenja engleskog jezika ●Obitelj ●Škola ●Moja zemlja ●Zemlje engleskog govornog područja i druge zemlje ●Zdravlje – zdrava ishrana ●Svijet životinja ●Slobodn o vrijeme ●Vrijeme i godišnja doba ●Životni uvjeti Učenik će znati:reagirati na odgovarajući način na izjave drugih ljudi Funkcionalno osnovno znanje .Zemlje engleskog govornog područja i druge zemlje. ours. . prošireniji rječnik. npr.brojive i nebrojive .pokazne (this.kratke opise ljudi.koristiti javne usluge (npr.

selektivna usporedba sa materinjim jezikom učenika i nekim drugim stranim jezicima INTERDISCIPLINARNI SADRŽAJ: Učenici će takođe učiti jezik i proširivati svoj vokabular oslanjajući se na znanje stečeno kroz učenje nekih drugih školskih predmeta. edukacije.rečenice ( prvi tip) . care about us itd.Prijedloge vezane za zadane teme Veznike: and. vezane za zadane teme.If. običaje. Prijevodne ekvivalente čestih i ključnih riječi. nadoknađuju praznine u znanju korištenjem različitih metoda. Navikavati da se obhode učtivo u komunikaciji sa pripadnicima kulture o kojoj uče Učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je prirodan za kulturu zemlje čiji jezik uče. kao i nivo svog i njihovog znanja u odnosu na postavljene ciljeve i. Naučiti da poštuju tradiciju. discuss a subject. because itd. UČENJE KAKO TREBA UČITI: Učenici će učiti da: budu odgovorni i aktivni kada uče jezik koriste različite radne metode i strategije učenja tipične za učenje jezika. slobodnog vremena učenika. ako je potrebno.Vremenske rečenice . kao što je razumijevanje smisla iz konteksta itd. mijenjati metode rada koriste samostalno udžbenike. Rečenice: . savremenih psihološko-pedagoških teorija i saznanja o procesu učenja i kao takva treba da bude usmjerena ka učeniku. navike drugih ljudi itd. npr. obraćajući posebnu pažnju na odnose među ljudima pri neposrednom kontaktu. Metodika nastave stranog jezika i u ovom razredu (VII razred osnovne 19 . INTERKULTURALNE VJEŠTINE: Učenici će se: Upoznavati sa sličnostima i različitostima između svoje zemlje i zemalja engleskog govornog područja u području kulture. načina življenja a u okviru datih tema. kao što je parafraziranje koriste informacione tehnologije kod učenja jezika ocjenjuju svoje aktivnosti i aktivnosti svojih drugova iz razreda. but. komunikaciji. walk a dog. a u okviru datih tema. na ono što učenike interesuje itd. or.Red riječi (red riječi tipične rečenice) Kolokacije. rječnike i druge priručnike DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE I PREPORUKE Savremena nastava stranog jezika treba da proizilazi iz najnovijih dostignuća nauke o jeziku.

I na ovom nivou (peta godina učenja) treba istaći poseban značaj motivacije. precizna uputstva. Pri izboru tekstova treba voditi računa o tome koje tekstove odabrati za ovaj uzrast učenika. načini i postupci kojima nastavnik može pomoći učenicima u svjesnom učenju jezika su raznoliki. uz punu slobodu neverbalnog i verbalnog izražavanja. pisanje prema modelu. i njegovim doživljajima i uzrastom. Metodički pristup pisanju podrazumijeva da se poštuje zadata tema. govora. koristi odgovarajuća leksika. da se logički slijede događaji koji se opisuju. jer taj afektivni potencijal predstavlja preduvjet za nesmetani razvoj kognitivnih sposobnosti u procesu učenja. Pisanje može biti vođeno (dovršavanje teksta. poštuju gramatička i sintaksička pravila. Tokom aktivnosti usmenog izražavanja učenika ne treba prekidati niti ispravljati. U razvijanju vještine slušanja postepeno se pristupa slušanju malo dužih tekstova i dijaloga. Treba ponoviti da u ovoj fazi učenici stječu kognitivne sposobnosti razvijanjem vještina slušanja. Za uspješno razvijanje ove vještine potrebni su: pažljiva priprema. čitanja i pisanja. podstiče kreativnost. kao i pravila pravopisa i interpunkcije. određene pojedinačne informacije. Treba voditi računa i o korelaciji sa ostalim nastavnim predmetima. Prije slušanja nastavnik će odgovarajućim aktivnostima pripremiti učenike za uspješno razumijevanje sadržaja. Preporučuje se rad u parovima ili u manjim grupama kako bi se svi uključili. Cilj razvijanja vještine pisanja je osposobljavanje učenika da u pisanoj formi ostvari komunikaciju i svoje misli izrazi na logičan i razumljiv način. značajnu pažnju treba posvetiti razvijanju vještine govora. ulogu igra i kreativnost izražavanja. Naravno. ritma i dramatizacije unošenje civilizacijskih i interkulturoloških elemenata upotreba savremenih tehničkih sredstava stalno ohrabrivanje i podsticanje učenika na samostalno učenje analiziranje teškoća u procesu učenja podsticanje učenika na vrednovanje sopstvenih dostignuća (portfolio) kao i dostignuća drugih itd. Sredstva. Na ovim polazištima zasnivaju se i didaktička uputstva. na prikladan način ukazati na greške. izbor i prilagođenost teme. Mada komunikativni pristup u nastavi podrazumijeva usklađenost sve četiri jezičke vještine. te razvija njegove kulturološke. raznovrsniji i pristupačniji. jednostavan opis) ili slobodno 20 . Između usmenih i pismenih aktivnosti treba nastojati uspostaviti ravnotežu. estetske i intelektualne sposobnosti. uz pohvalu za aktivno učešće. da bi im bili što atraktivniji. za uočavanje pojedinih detalja itd.škole) treba da omogući skladno razvijanje učenikovih sposobnosti. Preporučuju se: dinamičnost i krativnost favoriziranje interaktivnog i grupnog rada podsticanje inicijative učenika obogaćivanje nastave elementima igre. koliko je to moguće. popunjavanje formulara. Cilj vještine čitanja je da osposobi učenika za samostalno čitanje tekstova odgovarajućom brzinom i razumijevanje njihove osnovne ideje. Prije svega neophodno je uspostaviti pozitivne emotivne odnose i atmosferu uzajamnog povjerenja i razumijevanja između nastavnika i učenika. Poželjno je da u ovim aktivnostima učestvuje što veći broj učenika. već mu nakon toga. optimalan period za razmišljanje i pripremanje. Raznolike aktivnosti treba da imaju za cilj učenje stranog jezika bez pritiska i straha od neznanja. kao i pažljivog izbora nastavnih sadržaja usklađenih sa spoznajnim svijetom djeteta. nuđenje potrebnih riječi i izraza i sl.

Provjeravanje znanja i ocjenjivanje Provjeravanje i ocjenjivanje učenika vrši se kontinuiranim praćenjem aktivnosti na časovima. Tu će im pomoći znanje iz informatičkih tehnologija. Da bi se ostvarila što bolja međupredmetna povezanost potrebna je saradnja kolega u školi i po mogućnosti zajedničko planiranje godišnjih nastavnih planova odnosno interdisciplinarnih projekata.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče. Sve ove vještine treba da budu u skladu sa jezičkim kompetencijama učenika ovog uzrasta. . Već usvojena teoretska znanja iz maternjeg jezika olakšat će razumijevanje pojedinih jezičkih kategorija u stranom jeziku. Tokom školske godine rade se dvije školske pismene zadaće. Na osnovu rezultata provjere nastavnik se vraća unazad. umjetnosti. što će im omogućiti da se bolje upoznaju i shvate sličnosti i razlike među kulturama. Treba istaći da provjeravanje ne podrazumijeva uvijek i ocjenjivanje. ali i da nastavnik sagleda uspješnost metoda svog rada. Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže takva potreba. ENGLESKI JEZIK DRUGA GODINA UČENJA. Cilj provjeravanja znanja je da učenik dobije povratnu informaciju o svom radu. u svakom polugodištu po jedna. Korelacija među predmetima Na ovom nivou za učenje stranog jezika koriste se znanja iz maternjeg i drugih stranih jezika. SMS ili e-mail poruka itd. kao što su pisanje pisama. Učenici će nastojati uspostaviti kontakte sa vršnjacima iz zemalja čiji jezik uče. Radi uspješnijeg i objektivnijeg ocjenjivanja preporučuju se češće i kraće provjere znanja putem testova.upoznavati različite kulture i tradicije. rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu. ako je potrebno usporava tempo i prilagođava metod rada.(kreativno). RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično/tjedno – 70 sati godišnje) 21 . oglasa. Interkulturalne vještine Učenici će: . 7. matematike. prilikom individualnog i rada u parovima i grupama. pismenih vježbi. kontrolnih zadataka. Pri učenju stranog jezika učenici će također koristiti stečena znanja iz geografije historije. diktata (10-15 min) nakon svake obrađene nastavne jedinice uz prethodno jasno obrazložen cilj provjere. biologije. izvještaja. Provjeravanje znanja se provodi prema unaprijed utvrđenim kriterijima. Provjeravanje znanja je sastavni dio nastave i treba po mogućnosti da se obavlja na svakom času.

ali će • imati otežanu komunikaciju usljed malog fonda vokabulara i poteškoća u izgovoru Pisanje Učenik će moći • ispunjavati jednostavne obrasce • pisati jednostavne poruke. diktat primjerene težine • pisati jednostavne tekstove lične prirode u okviru predvidivih svakodnevnih rutina. u restoranu) • koristiti najosnovniji fond jednostavnih naučenih izraza. (funkcionalno početno znanje) Jezičke vještine Očekivani rezultati/ishodi učenja Slušanje i razumijevanje Učenik će moći • razumjeti pitanja koja se odnose na lično iskustvo.CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U nastavi engleskog kao drugog stranog jezika u sedmom razredu osnovne škole treba težiti dostizanju nivoa A1. vokabulara i osnovnih gramatičkih struktura.2 sata sedmično/tjedno – 70 sati godišnje 22 . ali će praviti brojne greške kod slobodnog pismenog izražavanja Učenici su već usvojili neka znanja /pravila o jeziku i razvili osnovne strategije učenja stranog jezika i počinju ih svjesno Znanje o jeziku primjenjivati.3 za sve četiri jezičke vještine. vremenska prognoza) Govor Učenik će moći • opisati sebe i razgovarati o osnovnim svakodnevnim temama. a za vještine govora i pisanja bar A1. svakodnevne potvrdne i odrične zapovijesti u okviru jednostavnog rutinskog dijaloga koji se odnosi na neposrednu situaciju • pratiti standardni govor ukoliko se govori sporije od normalne brzine i ako mu se obraća direktno Čitanje i razumijevanje Učenik će moći • pročitati kratke tekstove koji sadrže poznate riječi/fraze i govore o svakodnevnom životu. jelovnici.2 Zajedničkog evropskog okvira za jezike – CEFR. posebno kroz usvajanje/učenje prvog stranog jezika. ili sadrže jednostavna uputstva • Može pronaći određenu informaciju u tekstu u kojem se koristi jednostavan jezik (lična prepiska. • učestvovati u jednostavnom neformalnom razgovoru i obavljati jednostavne transakcije (u kupovini. rutinskim događanjima. razglednice ili jednostavna pisma. ENGLESKI JEZIK (II strani jezik) NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA SEDMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE. vozni red. DRUGA GODINA UČENJA .

weather (rainy. nebrojive . npr.tražiti i nuditi pomoć (Can you help me? Can I help you?) b) ČITANJE I REAGIRANJE: Učenici će čitati kratke tekstove. those (boys) . that (boy).pravilnu/nepravilnu množinu Zamjenice: .upućivati odgovarajuće pozdrave Škola i odgovarati na njih a) SLUŠANJE I REAGIRANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagirati: Osnovna škola . označavanjem tačnih/netačnih tvrdnji. extracurricular activities. in the country (camping. peoples. odnosno negativne ili netačne odgovore. which. narodi .ljude i predmete . sklapanjem ispreturanog teksta u smisaonu cjelinu itd.obraćati se ljudima . swimming pool). grandson) • Svakodnevni život rutinske aktivnosti.:pokazivanjem/doticanjem predmeta ili dijela tijela koji se spominje. . all) .postavljati poznata pitanja i odgovarati na njih neverbalno. may Vokabular Učenici će ponavljati i učiti samo osnovni vokabular koji se odnosi na date teme. some gardening tools (spade.zero . izraza ili čitavih rečenica koje je izgovorio nastavnik ili koje su čuli sa kasetofona. npr. kupovina (at the supermarket. odrična.članove: a/an. povezivanjem riječi u stupcima A i B. rake.: ponavljanjem riječi. • Slobodno vrijeme . much. ispunjavanjem tabela i križaljki.upitne pridjeve (what.Prisvojne (mine. npr. . have/have got (potvrdna. upitna forma) Glagole: be.brojive.identificirati ljude i predmete . watering can).trenutnu aktivnost . these. this (girl). tent. povezivanjem određenih ilustracija sa odgovarajućim tekstom. entertainment • Okruženje. whose) . ispunjavanjem tabele označavajući na odgovarajući način potvrdne ili tačne odgovore.pokazne pridjeve. nobody. zaokruživanjem tačnog odgovora/opcije. swing. razred .prisvojne pridjeve. aunt. these (girls). any.Lične (padež subjekta i objekta) . buying some vegetables and fruit). some musical instruments…) • Zemlje i oblasti. popunjavanjem praznina.Neodređene (somebody.100 Glagole: Present Simple (potvrdna. many. those) . which. . izvršavanjem uputa i naređenja. the. dovršavanjem rečenica. 2) verbalno. lunch box. povezivanjem određenih ilustracija sa odgovarajućim tekstom.Upitne (who. that. upitna forma) Present Continuous (potvrdna. sunny…) in the garden. something…) Pridjeve: . upitna forma) Modalne glagole: can. friends itd. pupils’ things. what. fire) • Škola (school premises. kao npr. anybody. odrična. godina učenja engleskog jezika Slobodno vrijeme Moje okruženje Zemlje.tražiti i davati informacije 1) neverbalno.Pokazne (this. (vegetable/flower garden). Porodica 7. furniture. odrična.predstaviti sebe i druge Svakodne vni život • Članovi uže i neki 1) . visiting relatives. jump rope).at the park (slide.pridjeve neodređene količine i broja (some. i reagirati . povezivanjem nabrojanih riječi sa odgovarajućim brojevima ili simbolima. school subjects.opisivati: . yours…) . označavanjem tačnih/netačnih tvrdnji itd. outings. going out (library. usebi ili naglas.neka raspoloženja i stanja . uncle.: izvršavanjem uputa i naređenja.slaganje i neslaganje članovi šire porodice (mother. grandfather. Životinje Praznici .locirati ljude i predmete 2. whose) Opisne pridjeve (najčešće): u okviru datih tema Brojeve: 1. their culture (osnovni vokabular) 23 . my clothes.Stupanj Teme Funkcije i vještine Učenici će znati: RECEPCIJA: Aktivnosti Gramatika Učenici će ponavljati ili učiti: Imenice: . gym.slušati očekujući da čuju određenu informaciju - izraziti na vrlo jednostavan način: . seasons of the year. davanjem kratkih odgovora na pitanja koja je postavio nastavnik/drugi učenici ili koja su čuli sa kasetofona itd.Determinatore.

upitnoj i zapovjednoj rečenici .ubacivati/podvlačiti riječi ili fraze.: postavljanjem pitanja nastavniku ili drugim učrnicima.There is a/There are some…Is there a…? Are there any…? • Životinje.Antonime u vezi sa datim temama (fast – slow. may) . east. (Likovno obrazovanje) kroz sportove i igre (Fizičko obrazovanje) slušanjem i pjevanjem omiljene vrste muzike (Muzičko obrazovanje.igrati uloge . wild animals. zadovoljstvo. skraćenice za dane u sedmici i mjesece .. pets (osnovni vokabular) • Praznici . John’s book. USA. hot – cold .Složenice u vezi sa datim temama ( football.smjer (left. pen-friend) . swimmingpool. PRODUKCIJA: a) GOVOR: Učenici će: . pjevati i igrati jezične igre itd.emocije: slaganje. p.posjedovanje (have.Osnovni red riječi u potvrdnoj. opisivanjem predmeta.pisati po diktatu . najčešće (a. on.način (slowly. on.m.. (potvrdna.izviniti se i prihvatiti izvinjenje . b) PISANJE: Učenici će: . ples) 24 . prepričavanjem kraćih tekstove. upitna forma) Imperativ (sva lica jednine i množine) Past Simple (have. behind. have got. -ing) . situacije ili aktivnosti itd. nedopadanje. west) . up – down.dovršavati rečenice .sugerirati neku akciju (Let’s …) .pisati kratke sastave na poznate teme itd.ispunjavati tabele/križaljke . npr. basketball. under.davati upute i naređenja . in front of) .ponudu (pismenu ili usmenu) koristeći najosnovniji vokabular . odričnoj.znanje i neznanje .mjesto . to do homework. quickly) Prijedloge: .) 2) verbalno. učenici će ponavljati ili učiti da koriste: .vrijeme: in.vrijeme . odrična. his house etc.pisati rečenice koristeći tačnu formu glagola u zagradi . neslaganje. redati riječi u smisaone rečenice .: kroz crtanje. make a phone call) INTERDISCIPLINARNI SADRŽAJ: Učenici će takođe učiti jezik i proširivati svoj vokabular oslanjajući se na znanje koje su stekli učenjem nekih drugih školskih predmeta. iznenađenje. dopadanje.Skraćenice. oblikovanje itd. npr.recitirati.prepisivati kratke tekstove . domestic.učestvovati u razgovoru sa drugim učenikom/učenicima ili nastavnikom .prihvatiti i odbiti ponudu ili molbu . zahvalnost . do) Priloge (najčešće): . davanjem odgovora na pitanja nastavnika ili drugih učenika. be.sposobnost i dopuštanje (can. right. zanimanje i oduševljenje za nešto.Afikse u vezi sa datim temama i gramatikom (-s. at Rečenice: . UK.govoriti na jednostavan način o svakodnevnim aktivnostima i radnjama Osim što će stalno proširivati vokabular..Kolokacije u vezi sa datim temama (outdoor sports.m. razočarenje. slikanje.mjesto (in.

: Dobar dan i Good morning/afternoon. Ovo može podrazumijevati: . Shodno tome. Prije svega neophodno je uspostaviti pozitivne emotivne odnose i atmosferu uzajamnog povjerenja i razumijevanja između nastavnika i učenika. kao i pažljivog izbora nastavnih sadržaja usklađenih sa spoznajnim svijetom djeteta. pokret glavom kad se želi reći da/ne itd. kao i stupanj svog i njihovog znanja u odnosu na postavljene ciljeve DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE I PREPORUKE S obzirom da učenici sedmog razreda već petu godinu uče prvi strani jezik i poznaju gramatičke kategorije u maternjem jeziku. . načini i postupci kojima nastavnik može pomoći učenicima u svjesnom učenju jezika su raznoliki. Na ovim polazištima zasnivaju se i didaktička uputstva. Metodika nastave stranog jezika i u ovom razredu (VII razred osnovne škole) treba da omogući skladno razvijanje učenikovih sposobnosti.govor tijelom. ispusti nešto ili pogriješi. Raznolike aktivnosti treba da imaju za cilj učenje stranog jezika bez pritiska i straha od neznanja. Sredstva. savremenih psihološko-pedagoških teorija i saznanja o procesu učenja i kao takva treba da bude usmjerena ka učeniku. tu činjenicu treba iskoristititi i u nastavi drugog stranog jezika. te razvija njegove kulturološke. uz punu slobodu neverbalnog i verbalnog izražavanja. koji se razlikuje od kulture do kulture. Preporučuju se: 25 . kao što je počinjanje od malog prsta prilikom nabrajanja. Oops! kada neko padne. podstiče kreativnost.INTERKULTURALNE VJEŠTINE: Učenici će se: upoznavati sa kulturom svoje zemlje i učiti da je bolje poštuju i cijene upoznavati sa nekim osnovnim razlikama između svoje kulture i kulture naroda sa engleskog govornog područja (npr. npr. didaktičko-metodičke napomene date za prvi strani jezik odnose se i na nastavu drugog stranog jezika: Savremena nastava stranog jezika treba da proizilazi iz najnovijih dostignuća nauke o jeziku. ili Ouch! kojim se izražava iznenadna bol). itd. razlike u upotrebi nekih pozdrava u engleskom i u maternjem jeziku učenika. ili Dobar dan i Good day) .učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je prirodan za kulturu zemlje čiji jezik uče. jer taj afektivni potencijal predstavlja preduvjet za nesmetani razvoj kognitivnih sposobnosti u procesu učenja. estetske i intelektualne sposobnosti. UČENJE KAKO TREBA UČITI: Učenici će učiti da: razvijaju pozitivan stav prema učenju jezika budu odgovorni i aktivni u situacijama kada se uči jezik koriste ključne metode iz prakse pri radu u parovima ili malim grupama ocjenjuju svoje aktivnosti i aktivnosti svojih drugova iz razreda. i njegovim doživljajima i uzrastom. I na ovom nivou treba istaći poseban značaj motivacije.uzvike (npr.

26 . Naravno ulogu igra i kreativnost izražavanja. Pri učenju stranog jezika učenici će također koristiti stečena znanja iz geografije historije. Treba voditi računa i o korelaciji sa ostalim nastavnim predmetima. pisanje prema modelu. Preporučuje se rad u parovima ili u manjim grupama kako bi se svi uključili. Za uspješno razvijanje ove vještine potrebni su: pažljiva priprema. raznovrsniji i pristupačniji. već mu nakon toga. Poželjno je da u ovim aktivnostima učestvuje što veći broj učenika. izvještaja. kao što su pisanje pisama. U razvijanju vještine slušanja postepeno se pristupa slušanju malo dužih tekstova i dijaloga. za uočavanje pojedinih detalja itd. Prije slušanja nastavnik će odgovarajućim aktivnostima pripremiti učenike za uspješno razumijevanje sadržaja. Mada komunikativni pristup u nastavi podrazumijeva usklađenost sve četiri jezičke vještine. nuđenje potrebnih riječi i izraza i sl. matematike. SMS ili e-mail poruka itd. kao i pravila pravopisa i interpunkcije. biologije. precizna uputstva. uz pohvalu za aktivno učešće. koliko je to moguće. Između usmenih i pismenih aktivnosti treba nastojati uspostaviti ravnotežu. popunjavanje formulara. Treba ponoviti da u ovoj fazi učenici stječu kognitivne sposobnosti razvijanjem vještina slušanja. Sve ove vještine treba da budu u skladu sa jezičkim kompetencijama učenika ovog uzrasta. izbor i prilagođenost teme. Već usvojena teoretska znanja iz maternjeg jezika olakšat će razumijevanje pojedinih jezičkih kategorija u stranom jeziku. Korelacija među predmetima Na ovom nivou za učenje stranog jezika koriste se znanja iz maternjeg i drugih stranih jezika. Metodički pristup pisanju podrazumijeva da se poštuje zadata tema. Pisanje može biti vođeno (dovršavanje teksta. na prikladan način ukazati na greške. jednostavan opis) ili slobodno (kreativno). Učenici će nastojati uspostaviti kontakte sa vršnjacima iz zemalja čiji jezik uče. Cilj razvijanja vještine pisanja je osposobljavanje učenika da u pisanoj formi ostvari komunikaciju i svoje misli izrazi na logičan i razumljiv način. koristi odgovarajuća leksika.- dinamičnost i krativnost favoriziranje interaktivnog i grupnog rada podsticanje inicijative učenika obogaćivanje nastave elementima igre. umjetnosti. značajnu pažnju treba posvetiti razvijanju vještine govora. Pri izboru tekstova treba voditi računa o tome koje tekstove odabrati za ovaj uzrast učenika. da se logički slijede događaji koji se opisuju. ritma i dramatizacije unošenje civilizacijskih i interkulturoloških elemenata upotreba savremenih tehničkih sredstava stalno ohrabrivanje i podsticanje učenika na samostalno učenje analiziranje teškoća u procesu učenja podsticanje učenika na vrednovanje sopstvenih dostignuća (portfolio) kao i dostignuća drugih itd. Cilj vještine čitanja je da osposobi učenika za samostalno čitanje tekstova odgovarajućom brzinom i razumijevanje njihove osnovne ideje. Tokom aktivnosti usmenog izražavanja učenika ne treba prekidati niti ispravljati. Tu će im pomoći znanje iz informatičkih tehnologija. govora. određene pojedinačne informacije. poštuju gramatička i sintaksička pravila. čitanja i pisanja. da bi im bili što atraktivniji. optimalan period za razmišljanje i pripremanje. oglasa. što će im omogućiti da se bolje upoznaju i shvate sličnosti i razlike među kulturama.

u svakom polugodištu po jedna. Interkulturalne vještine Učenici će: . . diktata (10-15 min) nakon svake obrađene nastavne jedinice uz prethodno jasno obrazložen cilj provjere.Da bi se ostvarila što bolja međupredmetna povezanost potrebna je saradnja kolega u školi i po mogućnosti zajedničko planiranje godišnjih nastavnih planova odnosno interdisciplinarnih projekata. pismenih vježbi. Cilj provjeravanja znanja je da učenik dobije povratnu informaciju o svom radu. Na osnovu rezultata provjere nastavnik se vraća unazad. rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu. prilikom individualnog i rada u parovima i grupama. Provjeravanje znanja i ocjenjivanje Provjeravanje i ocjenjivanje učenika vrši se kontinuiranim praćenjem aktivnosti na časovima. Treba istaći da provjeravanje ne podrazumijeva uvijek i ocjenjivanje.upoznavati različite kulture i tradicije. Tokom školske godine rade se dvije školske pismene zadaće. 27 . Radi uspješnijeg i objektivnijeg ocjenjivanja preporučuju se češće i kraće provjere znanja putem testova. Provjeravanje znanja je sastavni dio nastave i treba po mogućnosti da se obavlja na svakom času. Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže takva potreba. kontrolnih zadataka. ako je potrebno usporava tempo i prilagođava metod rada. Provjeravanje znanja se provodi prema unaprijed utvrđenim kriterijima. ali i da nastavnik sagleda uspješnost metoda svog rada.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče.

Može razgovarati na zadanu temu. VII RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično/tjedno – 70 sati godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U nastavi njemačkog jezika u sedmom razredu osnovne škole treba težiti potpunom dostizanju nivoa A1. Često mora zahtijevati da mu se nešto ponovi. Kod slobodnog pismenog izražavanja pravi brojne greške različite prirode. rutinskim događanjima ili koji sadrže jednostavna uputstva. Još uvijek se primjećuje strani naglasak. vlastito porijeklo. Jezičke vještine Očekivani rezultati/ ishodi učenja Slušanje i razumijevanje • Učenik može razumjeti jednostavne i često korištene rečenice (npr. Razgovor o svakodnevnim temama još je ograničen zbog malog fonda riječi te se služi uglavnom jednostavnim strukturama. oglasi. čime se bavi. kratke informacije o nekoj osobi. druge ljude. jelovnici. Čitanje i razumijevanje • • • Govor • • • • • Pisanje • • • Učenik zna pročitati poznate i neke nepoznate riječi i pasuse iz kratkih tekstova. • Učenik može pratiti standardan govor ukoliko se govori tempom sporijim od normalnog i ako mu se neko obraća direktno.1 Evropskog okvira za strane jezike (funkcionalno početno znanje).3 i djelimično nivoa A2. Učenik zna dosta tačno pisati najčešće riječi ali stalno pravi osnovne greške i daje mnogo nespretnih formulacija (iz konteksta možemo zaključiti šta je učenik htio reći). lične podatke. jednostavan diktat). red vožnje) zna pronaći konkretne informacije i može razumjeti kratka jednostavna pisma. U svakodnevnim tekstovima (npr. Komunikacija može biti otežana i može doći do nesporazuma. naučenih izraza. Pravi često greške i kod veoma jednostavnog nešto produženog razgovora. osnovnim vokabularom i osnovnim gramatičkim strukturama. izobrazbu. Vlada najosnovnijim fondom jednostavnih. Poteškoće kod izgovora mogu povremeno otežati komunikaciju. • Može dati informacije o kratkim tekstovima koje je slušao. obitelji. prospekti. Na javnim mjestima razumije natpise koji se često pojavljuju. 28 . poslu. bližoj okolini). Učenik može pisati jednostavne tekstove lične prirode u okviru predvidivih svakodnevnih potreba i iskustva (jednostavan tekst na razglednici.NJEMAČKI JEZIK PETA GODINA UČENJA. Učenik zna opisati obitelj. koji govore o svakodnevnom životu. • Razumije bitne stvari iz kratkih jednostavnih obavijesti i priča.

dopunjavanja teksta. Posjeta prijatelju: Wie geht es dir?. . razumjeti mjesto i vrijeme. dir.in der Küche.Lične zamjenice u dativu (mir..Lične zamjenice u u akuzativu (množina) .Znanje o jeziku Tematske cjeline: 1. licu množine (euer. Ihnen) . Das Zimmer ist nicht groß.Bezlična zamjenica es u idiomatskim izrazima (Es regnet. PROGRAMSKI SADRŽAJI život u porodici / obitelji stanovanje škola i učenje slobodno vrijeme :odlazak u kino. . igra u parku… vikend kupovina na tržnici životinjski svijet moja zemlja Vještine Gramatika Vokabular Funkcije i sposobnosti Učenici će znati: ..popunjavanjem tabela.pridruživanja podnaslova dijelovima teksta.tražiti osnovne informacije u tekstu pritom rješavajući zadatke poput: .jednostavnim izrazima iskazati šta vole a šta ne.. .. .razumjeti elementarne informacije bazirane na brojevima. aber sie gefällt mir. : Škola Ich lerne Deutsch besonders gern..Pokazna zamjenica der/die/das u nominativu i akuzativu (Welcher Mantel gefällt dir? – Der! ) .Prisvojne zamjenice u 2. 2. i 3. 7. putovanja i slično) SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagirati . pozorište. . 8.zamoliti za jednostavne svakodnevne stvari. -pisati jednostavne poštanske karte ili email.zapisati jednostavne bilješke koje sadrže podatke o mjestu i vremenu (npr.. muzej. 6..popunjavanja tabela i sl. npr. ihr) .povezivanjem slike i slušanog teksta. Zamjenice: . plan učenja. • Učenici svjesno usvajaju znanje o jeziku. .. zahvaliti se. 29 . Odlazak u kino. Wie geht es dir?) . .razumjeti ako se od njih nešto zahtijeva.. posebno ako su ilustrirane.davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitanja ili pitanja koja su čuli sa kasetofona i sl. 3.. Stanovanje: Wo liegt deine Wohnung? Die Küche ist ziemlich klein. Ich habe kein Haustier. muzej Wann beginnt die Vorstellung?.u programu kina odabrati film. . .Upitna zamjenica Učenici ce usvajati novi i proširivati već usvojeni vokabular koji se odnosi na date teme. Mein Lieblingstier ist.označavanja tačnih i netačnih tvrdnji. posjeta prijatelju.popuniti jednostavne formulare podacima o sebi. pozorište.. . . 4. aber ich habe genug Platz. ČITANJE I RAZUMIJEVANJE : Učenici će . 5. Ich möchte lieber eine Cola. Mein Vogel kann..odgovaranja na postavljena pitanja. .popunjavanjem praznina u tekstu.razumjeti jednostavne pisane upute.označavanjem tačnih i netačnih tvrdnji . . . odlazak na izlet.napisati sasvim jednostavna saopćenja.čitati rečenice i kraće tekstove.rješavanjem zadataka višestrukog izbora Učenici će učiti o tome i koristiti Imenice: sa članom u jednini u dativu (kao odgovor na pitanje wem? ali i na pitanje wo?) der Mutter helfen. . Möchtest du etwas trinken?. . .pridruživanja slike tekstu. . Kućni ljubimci: Ich habe Tiere gern Meine Eltern sind gegen Haustiere. Mathe mag ich nicht.

onda . oder Haben wir schon Eintrittskarten? Welchen Film möchtest du sehen? Der Film läuft im Kino Imperial. Was kostet. PISANJE Učenici će: .riječi i grupe riječi i rečenice povezivati jednostavnim veznicima i. . nezavisno složena rečenica (Der Vater liest die Zeitung und die Mutter kocht)..welcher/welche/welches GOVOR: Učenici će: .davati važne informacije o sebi i neposrednom okruženju. Učenici će koristiti ali ne i učiti o sljedećem: Priloge najfrekventnije priloge za mjesto i vrijeme Prijedloge u njihovoj funkcionalnoj upotrebi Veznike und. Vikend: richtig ausschlafen. Ja/NeinFragen). wollen. etwas mitnehmen/vergessen.prezent modalnih glagola mögen.. dijelove rečenice ili cijele rečenice.. . i 3. .? Odlazak na izlet: einen Ausflug machen.redni brojevi (za iščitavanje datuma) Rečenica: glavna rečenica (izjavna.govoriti kratke iskaze sa mnogo pauza i tražeći odgovarajuće izraze. die Clique treffen.pripremati i sprovoditi jednostavne dijaloge. . ili.. frei haben .prezent povratnih glagola. .igrati uloge. müssen.preterit glagola sein i haben (1. .samostalno napisati kratki tekst (vođeno pisanje) Pridjevi: u predikativnoj upotrebi Glagoli: . Ball spielen .konstrukcija es gibt + akuzativ. die Zirkusnummer... . 30 .. . aber.pisati kratki jednostavan tekst prema datom tekstualnom modelu .dopunjavati izostavljene riječi.rekonstruirati riječi i rečenice. der Krimi. Kupovina na tržnici: Was darf es sein? Ein Pfund Tomaten. .. upitna (W-Fragen. . . .postavljati jednostavna pitanja.voditi dijaloge prema datoj skici.prezent glagola sa razdvojnim prefiksom. Wie findest du den Film? der Zeichentrickfilm. lice jednine) Brojevi: . zu Hause bleiben.prepisivati rečenice i kraće tekstove.

Pri izboru tekstova treba voditi računa o tome koje tekstove odabrati za ovaj 31 . Sredstva. te razvija njegove kulturološke. Prije svega neophodno je uspostaviti pozitivne emotivne odnose i atmosferu uzajamnog povjerenja i razumijevanja između nastavnika i učenika. estetske i intelektualne sposobnosti. nuđenje potrebnih riječi i izraza i sl. U razvijanju vještine slušanja postepeno se pristupa slušanju malo dužih tekstova i dijaloga. čitanja i pisanja. za uočavanje pojedinih detalja itd. uz pohvalu za aktivno učešće. načini i postupci kojima nastavnik može pomoći učenicima u svjesnom učenju jezika su raznoliki. značajnu pažnju treba posvetiti razvijanju vještine govora. određene pojedinačne informacije. I na ovom nivou (peta godina učenja) treba istaći poseban značaj motivacije. jer taj afektivni potencijal predstavlja preduvjet za nesmetani razvoj kognitivnih sposobnosti u procesu učenja. Treba ponoviti da u ovoj fazi učenici stječu kognitivne sposobnosti razvijanjem vještina slušanja. Poželjno je da u ovim aktivnostima učestvuje što veći broj učenika. Na ovim polazištima zasnivaju se i didaktička uputstva. savremenih psihološko-pedagoških teorija i saznanja o procesu učenja i kao takva treba da bude usmjerena ka učeniku. podstiče kreativnost. kao i pažljivog izbora nastavnih sadržaja usklađenih sa spoznajnim svijetom djeteta. na prikladan način ukazati na greške. Metodika nastave stranog jezika i u ovom razredu (VII razred osnovne škole) treba da omogući skladno razvijanje učenikovih sposobnosti. govora. uz punu slobodu neverbalnog i verbalnog izražavanja. Između usmenih i pismenih aktivnosti treba nastojati uspostaviti ravnotežu. Za uspješno razvijanje ove vještine potrebni su: pažljiva priprema. i njegovim doživljajima i uzrastom. Preporučuju se: dinamičnost i krativnost favoriziranje interaktivnog i grupnog rada podsticanje inicijative učenika obogaćivanje nastave elementima igre. Prije slušanja nastavnik će odgovarajućim aktivnostima pripremiti učenike za uspješno razumijevanje sadržaja. ritma i dramatizacije unošenje civilizacijskih i interkulturoloških elemenata upotreba savremenih tehničkih sredstava stalno ohrabrivanje i podsticanje učenika na samostalno učenje analiziranje teškoća u procesu učenja podsticanje učenika na vrednovanje sopstvenih dostignuća (portfolio) kao i dostignuća drugih itd. Raznolike aktivnosti treba da imaju za cilj učenje stranog jezika bez pritiska i straha od neznanja. precizna uputstva. Preporučuje se rad u parovima ili u manjim grupama kako bi se svi uključili. Mada komunikativni pristup u nastavi podrazumijeva usklađenost sve četiri jezičke vještine. izbor i prilagođenost teme.DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE I PREPORUKE Savremena nastava stranog jezika treba da proizilazi iz najnovijih dostignuća nauke o jeziku. optimalan period za razmišljanje i pripremanje. Tokom aktivnosti usmenog izražavanja učenika ne treba prekidati niti ispravljati. Cilj vještine čitanja je da osposobi učenika za samostalno čitanje tekstova odgovarajućom brzinom i razumijevanje njihove osnovne ideje. već mu nakon toga.

Pisanje može biti vođeno (dovršavanje teksta. u svakom polugodištu po jedna. da bi im bili što atraktivniji. pisanje prema modelu. Cilj razvijanja vještine pisanja je osposobljavanje učenika da u pisanoj formi ostvari komunikaciju i svoje misli izrazi na logičan i razumljiv način. popunjavanje formulara. Već usvojena teoretska znanja iz maternjeg jezika olakšat će razumijevanje pojedinih jezičkih kategorija u stranom jeziku. raznovrsniji i pristupačniji. diktata (10-15 min) nakon svake obrađene nastavne jedinice uz prethodno jasno obrazložen cilj provjere. Da bi se ostvarila što bolja međupredmetna povezanost potrebna je saradnja kolega u školi i po mogućnosti zajedničko planiranje godišnjih nastavnih planova odnosno interdisciplinarnih projekata. matematike. izvještaja. Provjeravanje znanja je sastavni dio nastave i treba po mogućnosti da se obavlja na svakom času. Provjeravanje znanja i ocjenjivanje Provjeravanje i ocjenjivanje učenika vrši se kontinuiranim praćenjem aktivnosti na časovima. kao što su pisanje pisama. prilikom individualnog i rada u parovima i grupama. Na osnovu rezultata provjere nastavnik se vraća unazad. 32 . Pri učenju stranog jezika učenici će također koristiti stečena znanja iz geografije historije. Naravno. Metodički pristup pisanju podrazumijeva da se poštuje zadata tema. rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu. kao i pravila pravopisa i interpunkcije. da se logički slijede događaji koji se opisuju. Provjeravanje znanja se provodi prema unaprijed utvrđenim kriterijima. ali i da nastavnik sagleda uspješnost metoda svog rada. Cilj provjeravanja znanja je da učenik dobije povratnu informaciju o svom radu. ako je potrebno usporava tempo i prilagođava metod rada. Treba istaći da provjeravanje ne podrazumijeva uvijek i ocjenjivanje.uzrast učenika. pismenih vježbi. koliko je to moguće. oglasa.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče. koristi odgovarajuća leksika. Treba voditi računa i o korelaciji sa ostalim nastavnim predmetima. Radi uspješnijeg i objektivnijeg ocjenjivanja preporučuju se češće i kraće provjere znanja putem testova. Tu će im pomoći znanje iz informatičkih tehnologija. umjetnosti. jednostavan opis) ili slobodno (kreativno). kontrolnih zadataka. što će im omogućiti da se bolje upoznaju i shvate sličnosti i razlike među kulturama. SMS ili e-mail poruka itd. Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže takva potreba. Interkulturalne vještine Učenici će: . poštuju gramatička i sintaksička pravila. Sve ove vještine treba da budu u skladu sa jezičkim kompetencijama učenika ovog uzrasta. Učenici će nastojati uspostaviti kontakte sa vršnjacima iz zemalja čiji jezik uče.upoznavati različite kulture i tradicije. Korelacija među predmetima Na ovom nivou za učenje stranog jezika koriste se znanja iz maternjeg i drugih stranih jezika. biologije. . ulogu igra i kreativnost izražavanja. Tokom školske godine rade se dvije školske pismene zadaće.

rutinskim događanjima ili koji sadrže jednostavna uputstva. Poteškoće kod izgovora mogu povremeno otežati komunikaciju. Vlada najosnovnijim fondom jednostavnih. VII RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično/tjedno – 70 sati godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U nastavi njemačkog kao drugog stranog jezika u sedmom razredu osnovne škole treba težiti dostizanju nivoa A1. • Učenik može pratiti standardan govor ukoliko se govori tempom sporijim od normalnog i ako mu se neko obraća direktno. Učenik zna opisati sebe i razgovarati o osnovnim svakodnevnim temama. u prodavnici). naučenih izraza. Čitanje i razumijevanje • • • Govor • • • • Pisanje • • • • Učenik zna pročitati poznate i neke nepoznate riječi i pasuse iz kratkih tekstova. lične podatke. vremenska prognoza). potvrdne i negativne zapovijesti u okviru jednostavnog rutinskog dijaloga koji se odnosi na neposrednu situaciju. jednostavan diktat). Može pronaći određenu informaciju u tekstovima u kojima se koristi jednostavan jezik (razglednice.3 Evropskog okvira za strane jezike (funkcionalno početno znanje). Može voditi jednostavne neformalne razgovore i obavljati jednostavne transakcije (npr. Znanje o jeziku 33 . Jezičke vještine Očekivani rezultati/ ishodi učenja Slušanje i razumijevanje • Učenik može razumjeti pitanja koja se odnose na lično iskustvo i svakodnevne zahtjeve.NJEMAČKI JEZIK DRUGA GODINA UČENJA. Kod slobodnog pismenog izražavanja pravi brojne greške različite prirode. Zna pisati jednostavne poruke (jednostavan tekst na razglednici. Izgovara bez poteškoća poznate riječi ali pravi primijetne pauze i oklijeva kad izgovara manje poznate riječi. Teško razumijeva i treba mu dosta vremena da pročita čak i kratke dijelove teksta. koji govore o svakodnevnom životu. Učenici svjesno usvajaju znanje o jeziku. osnovnim vokabularom i osnovnim gramatičkim strukturama. Povremeno mu može zatrebati pomoć. Učenik može pisati jednostavne tekstove lične prirode u okviru predvidivih svakodnevnih potreba i iskustva.

.čitati vrijeme na satu (ne samo pune sate i na pola sata!) . Ich war mit meinen Eltern im Ausland.tražiti i nuditi pomoć. . .iskazati mišljenje o nečem (Ich finde es super!) .pitati nekog za zdravlje. . škola (školski predmeti.popunjavanjem tabela. Mathe.tražiti osnovne informacije u tekstu pritom rješavajući zadatke poput: .popunjavanjem praznina u tekstu. im Gebirge. .sa članom u jednini u dativu (kao odgovor na pitanje wem i na pitanje wo?) der Mutter helfen. ljetni raspust 9. odlazak u kupovinu 14. jednostavne informacije i sl.pridruživanja podnaslova dijelovima teksta.pridruživanja slike tekstu. govoriti o svojim omiljenim predmetima.Prisvojne zamjenice u nominativu i akuzativu. ljudsko tijelo i zdravlje 16. . poželjeti mu brzo ozdravljenje.in der Küche Zamjenice: . : Ljetni raspust: am Meer.napisati božićnu i novogodišnju čestitku Vještine SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagirati . . Gegen Mittag komme ich nach Hause. . ČITANJE I RAZUMIJEVANJE : Učenici će .PROGRAMSKI SADRŽAJI Tematske cjeline: 8. . stanovanje 15. Deutsch. život u porodici / obitelji 12.Pokazna zamjenica der/die/das u nominativu i akuzativu (Welcher Mantel gefällt dir? – Der! ) Vokabular Učenici ce usvajati novi i proširivati već usvojeni vokabular koji se odnosi na date teme. .označavanjem tačnih i netačnih tvrdnji . praznici 13. . Deutsch finde ich super. životinski svijet Funkcije i sposobnosti Učenici će znati: .čitati rečenice i kraće tekstove. .imenovati nastavne predmete. Život u porodici: Ich stehe um 7 Uhr auf. Die Mutter ist zu Hause und wartet auf mich. svakodnevni život 11. .rješavanjem zadataka višestrukog izbora Gramatika Učenici će učiti o tome i koristiti : Imenice: . raspored časova) 10.Bezlična zamjenica es u idiomatskim izrazima (Es regnet. moje okruženje 17.opisati ljude i predmete .imenovati zgrade u gradu. Wie geht es dir?) .davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitanja ili pitanja koja su čuli sa kasetofona i sl.Lične zamjenice u akuzativu . Škola: das Schuljahr. odijevni predmeti 18.izvinuti se .imenovati odijevne predmete. npr.povezivanjem slike i slušanog teksta.čitati raspored časova i opisati svoj raspored časova .iskazati na najjednostavniji način dopadanje i nedopadanje.govoriti o trenutnoj aktivnosti . 34 . Wann haben wir Deutsch? in der ersten Stunde. .

prezent nepravilnih glagola (fahren. Moja okolina: der Wald. PISANJE Učenici će: . .odgovaranja na postavljena pitanja. .pisati kratki jednostavan tekst prema datom tekstualnom modelu . der Park.popunjavanja tabela i sl. der Einkaufswagen.. Učenici će koristiti ali ne i učiti o sljedećem: Priloge najfrekventnije priloge za mjesto i vrijeme Prijedloge u njihovoj funkcionalnoj upotrebi Veznike und. i 3. Ich finde die Jacke schön und modern.konstrukcija es gibt + akuzativ. . sprechen). im Bett liegen. onda .. nezavisno složena rečenica (Der Vater liest die Zeitung und die Mutter kocht). der Wunschzettel. ili.igrati uloge. zdravlje: Wie geht es dir? Gute Besserung! Medikamente nehmen.? Stanovanje: in der Stadtmitte.prezent modalnih glagola mögen. ..rekonstruirati riječi i rečenice. Odlazak u kupovinu: der Supermarkt. müssen.. .dopunjavati izostavljene riječi.Upitna zamjenica welcher/welche/welches Pridjevi: u predikativnoj upotrebi Glagoli: .označavanja tačnih i netačnih tvrdnji. . im Haus. . Kupovina odjeće Die Jacke gefällt mir.dopunjavanja teksta.prezent povratnih glagola.postavljati jednostavna pitanja..govoriti kratke iskaze sa mnogo pauza i tražeći odgovarajuće izraze.. Ljudsko tijelo. . .glavni brojevi do 1000 Rečenica: glavna rečenica (izjavna. Metodika nastave stranog jezika i u ovom razredu (VII razred osnovne 35 . lice jednine) Brojevi: . . einen Ausflug machen…. aber.davati važne informacije o sebi i neposrednom okruženju.. . Was kostet.samostalno napisati kratki tekst (vođeno pisanje) . im zweiten Stock. Geschenke. tu činjenicu treba iskoristititi i u nastavi drugog stranog jezika. didaktičko-metodičke napomene date za prvi strani jezik odnose se i na nastavu drugog stranog jezika: Savremena nastava stranog jezika treba da proizilazi iz najnovijih dostignuća nauke o jeziku. . dijelove rečenice ili cijele rečenice..prepisivati rečenice i kraće tekstove. wollen. Shodno tome..riječi i grupe riječi i rečenice povezivati jednostavnim veznicima i. savremenih psihološko-pedagoških teorija i saznanja o procesu učenja i kao takva treba da bude usmjerena ka učeniku. GOVOR: Učenici će: . . in der Wohnung.pripremati i sprovoditi jednostavne dijaloge. die Wiese. Ja/Nein-Fragen). oder Praznici: Frohe Weihnachten! der Weihnachtsmann. upitna (W-Fragen. . die Küche. zahlen... DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE I PREPORUKE S obzirom da učenici sedmog razreda već petu godinu uče prvi strani jezik i poznaju gramatičke kategorije u maternjem jeziku.voditi dijaloge prema datoj skici. .preterit glagola sein i haben (1. das Wohnzimmer.

određene pojedinačne informacije. kao i pažljivog izbora nastavnih sadržaja usklađenih sa spoznajnim svijetom djeteta. Metodički pristup pisanju podrazumijeva da se poštuje zadata tema. optimalan period za razmišljanje i pripremanje. Između usmenih i pismenih aktivnosti treba nastojati uspostaviti ravnotežu. na prikladan način ukazati na greške. Raznolike aktivnosti treba da imaju za cilj učenje stranog jezika bez pritiska i straha od neznanja. Naravno ulogu igra i kreativnost izražavanja. Prije svega neophodno je uspostaviti pozitivne emotivne odnose i atmosferu uzajamnog povjerenja i razumijevanja između nastavnika i učenika. načini i postupci kojima nastavnik može pomoći učenicima u svjesnom učenju jezika su raznoliki. ritma i dramatizacije unošenje civilizacijskih i interkulturoloških elemenata upotreba savremenih tehničkih sredstava stalno ohrabrivanje i podsticanje učenika na samostalno učenje analiziranje teškoća u procesu učenja podsticanje učenika na vrednovanje sopstvenih dostignuća (portfolio) kao i dostignuća drugih itd. Poželjno je da u ovim aktivnostima učestvuje što veći broj učenika. kao što su pisanje pisama. Na ovim polazištima zasnivaju se i didaktička uputstva. raznovrsniji i pristupačniji. kao i pravila pravopisa i interpunkcije. govora. izvještaja. jednostavan opis) ili slobodno (kreativno). poštuju gramatička i sintaksička pravila. izbor i prilagođenost teme. Mada komunikativni pristup u nastavi podrazumijeva usklađenost sve četiri jezičke vještine. značajnu pažnju treba posvetiti razvijanju vještine govora. već mu nakon toga. Pisanje može biti vođeno (dovršavanje teksta. I na ovom nivou treba istaći poseban značaj motivacije. da bi im bili što atraktivniji. SMS ili e-mail poruka itd. nuđenje potrebnih riječi i izraza i sl. te razvija njegove kulturološke. estetske i intelektualne sposobnosti. Tokom aktivnosti usmenog izražavanja učenika ne treba prekidati niti ispravljati. 36 . Za uspješno razvijanje ove vještine potrebni su: pažljiva priprema. jer taj afektivni potencijal predstavlja preduvjet za nesmetani razvoj kognitivnih sposobnosti u procesu učenja. podstiče kreativnost. čitanja i pisanja. Prije slušanja nastavnik će odgovarajućim aktivnostima pripremiti učenike za uspješno razumijevanje sadržaja. koristi odgovarajuća leksika. i njegovim doživljajima i uzrastom. Treba voditi računa i o korelaciji sa ostalim nastavnim predmetima. pisanje prema modelu. oglasa. Treba ponoviti da u ovoj fazi učenici stječu kognitivne sposobnosti razvijanjem vještina slušanja. Cilj vještine čitanja je da osposobi učenika za samostalno čitanje tekstova odgovarajućom brzinom i razumijevanje njihove osnovne ideje. Preporučuje se rad u parovima ili u manjim grupama kako bi se svi uključili. Sredstva. precizna uputstva. za uočavanje pojedinih detalja itd. popunjavanje formulara. Preporučuju se: dinamičnost i krativnost favoriziranje interaktivnog i grupnog rada podsticanje inicijative učenika obogaćivanje nastave elementima igre. Cilj razvijanja vještine pisanja je osposobljavanje učenika da u pisanoj formi ostvari komunikaciju i svoje misli izrazi na logičan i razumljiv način. Pri izboru tekstova treba voditi računa o tome koje tekstove odabrati za ovaj uzrast učenika. U razvijanju vještine slušanja postepeno se pristupa slušanju malo dužih tekstova i dijaloga.škole) treba da omogući skladno razvijanje učenikovih sposobnosti. koliko je to moguće. da se logički slijede događaji koji se opisuju. uz punu slobodu neverbalnog i verbalnog izražavanja. Sve ove vještine treba da budu u skladu sa jezičkim kompetencijama učenika ovog uzrasta. uz pohvalu za aktivno učešće.

umjetnosti. Tu će im pomoći znanje iz informatičkih tehnologija. 37 . Treba istaći da provjeravanje ne podrazumijeva uvijek i ocjenjivanje. Provjeravanje znanja je sastavni dio nastave i treba po mogućnosti da se obavlja na svakom času. Pri učenju stranog jezika učenici će također koristiti stečena znanja iz geografije historije. . Da bi se ostvarila što bolja međupredmetna povezanost potrebna je saradnja kolega u školi i po mogućnosti zajedničko planiranje godišnjih nastavnih planova odnosno interdisciplinarnih projekata. kontrolnih zadataka. Provjeravanje znanja i ocjenjivanje Provjeravanje i ocjenjivanje učenika vrši se kontinuiranim praćenjem aktivnosti na časovima. u svakom polugodištu po jedna. diktata (10-15 min) nakon svake obrađene nastavne jedinice uz prethodno jasno obrazložen cilj provjere. Već usvojena teoretska znanja iz maternjeg jezika olakšat će razumijevanje pojedinih jezičkih kategorija u stranom jeziku. Tokom školske godine rade se dvije školske pismene zadaće. Interkulturalne vještine Učenici će: . ali i da nastavnik sagleda uspješnost metoda svog rada. Učenici će nastojati uspostaviti kontakte sa vršnjacima iz zemalja čiji jezik uče.Korelacija među predmetima Na ovom nivou za učenje stranog jezika koriste se znanja iz maternjeg i drugih stranih jezika. što će im omogućiti da se bolje upoznaju i shvate sličnosti i razlike među kulturama. Cilj provjeravanja znanja je da učenik dobije povratnu informaciju o svom radu.upoznavati različite kulture i tradicije. Provjeravanje znanja se provodi prema unaprijed utvrđenim kriterijima. Radi uspješnijeg i objektivnijeg ocjenjivanja preporučuju se češće i kraće provjere znanja putem testova. matematike. biologije.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče. pismenih vježbi. ako je potrebno usporava tempo i prilagođava metod rada. prilikom individualnog i rada u parovima i grupama. Na osnovu rezultata provjere nastavnik se vraća unazad. rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu. Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže takva potreba.

križaljke piše lične poruke. ponavljaju i upotrebljavaju stečena znanja o jeziku Učenici stiču znanje o najznačajnijim strategijama učenja stranog jezika Čitanje i razumijevanje Govor Pisanje Znanje o jeziku 38 . oglasima. čestitke. oglase.1. • čita i razumije kratka pisma. natpisima.3 i djelimično nivoa A2. ukoliko mu se obraća sporije i direktno • čita i razumije kraće tekstove na poznatu temu • čita i pronalazi tražene informacije u prospektima. čestitke. (funkcionalno početno znanje) Jezičke vještine Slušanje i razumijevanje Očekivani rezultati / ishodi učenja Učenik • razumije govor na poznatu temu iz svakodnevnog života • razumije jednostvne poruke. recituje i govori uloge iz kraćih skečeva • u govoru vodi računa o pravilnoj artikulaciji glasova i intonaciji rečenice • komunikacija može biti otežana zbog ograničenog fonda riječi i specifičnosti izgovora pojedinih glasova u francuskom jeziku. pozivnice. vremenske i prostorne upute • razumije kraće dialoge sastavljene od poznatih informacija. uputstvima. savjete.FRANCUSKI JEZIK PETA GODINA UČENJA VII razred osnovne škole (2 časa sedmično/tjedno-70 časova godišnje) U nastavi francuskog jezika u sedmom razredu osnovne škole treba težiti dostizanju u potpunosti nivoa A1. Evropskog okvira za strane jezike. te zahtijevati ponavljanja i pojašnjenja • • • • • • piše jednostavne tekstove na obrađene teme popunjava obrasce. upitnike. zadatke. vremenske i prostorne upute • učestvuje u razgovoru na poznatu temu. placate pri slobodnom pismenom izražavanju pravi brojne greške različite prirode Na ovom nivou učenja učenici prepoznaju. razumije osjećanja i stavove govornika • učenik uspjeva da prati standardan govor. izražava lični stav i osjećanje • govori o svojim svakodnevnim aktivnostima • postavlja pitanja i daje odgovore na njih • pjeva. poruke. pitanja. pozivnice.

-popunjavanjem Imenice vrijeme provjeravati i praznina novonaučenim . les articles. Razvijanje -Francuska / . les prix. les meubles . pošta. -Slobodno razmjenjivati. tvrdnji izgovorne cjeline..množina pravilna na -Priroda -s (svijet -izražavati slaganje ili 2. godina bliža okolina) ga okružuju.rod potvrđivati informacije riječima i izrazima prirodni i gramatički -Zdravlje i -sastavljanjem rečenica na –e i neki oblici na – ishrana -prihvatiti ili odbiti od novonaučenih riječi eur. snimka Član -govoriti o prošlim -prepričavanjem kraćih -ponavljanje određedogađajima i tekstova nog i neodređenog planovima za -rješavanjem zadataka člana budućnost višestrukog izbora -partitivni član ..verbalno -neki primjeri životinja) neslaganje. 39 Učenici će stalno 7. les cartes de voeu. mettre en ordre.Nivo Teme Funkcije i sposobnosti Aktivnosti RECEPCIJA Gramatika Vokabular -učenici će ponavljati i proširivati vokabular u vezi sa sljedećim temama: -Porodica: i događaji unutar porodice . les étages. les voisins. Noël... euse i eur.les fêtes en famille : Le Jour de l’An. prendre l’ascenseur.. pitanja nastavnika ili na –x : eau –eaux. les cartes d’invitation. zahvalnost.. -Kupovina Aller aux centres de commerce. l’anniversaire..tražiti i dati određenih riječi i fraza (pogotovo upitne) i na osnovnog moja zemlja informacije (postavljati -tačnih ili netačnih vezivanju riječi u znanja i odgovarati na pitanja. članove Rečenica (stanovanje i porodice. direktnog i . bol. selidba.. -odgovaranjem na nepravilne množine interesovanje..) l’immeuble :le rez-de chaussée. faire le ménage . jezika -reagirati na izjave ili Fonetika -Škola upite drugih ljudi 1. učenja okolinu. škola -Kuća/dom -opisati sebe. al – želju.koristiti javne usluge -postavljanjem pitanja Zamjenice u zemlji francuskog nastavniku ili drugim -lične zamjenice u govornog područja učenicima funkciji subjekta i (supermarket.. choisir/acheter des cadeaux.. les chansons de fête. nastavnik ili izvorni odričnoj i nezavisnofrancuskog -Kupovina govornik i reagovati složenoj rečenici. l’appartement: les pièces..neverbalno -Stalno insistirati na -obilježavanjem intonaciji rečenice. ma chambre. svoju koji je izgovorio potvrdnoj. monter/descendre l’escalier. sposobnost. -Kuća / dom Stanovanje. trice poziv i izraza . osobe sa zvučnog aux. au supermarché (les rayons.. naselje: le quartier (j’habite loin de / près de/ au centre de.. upitnoj. predmete koji Učenici će slušati tekst -Red riječi u 5.razred -Moja Učenici će znati ponavljati naučeno i porodica i ja -predstaviti sebe i a)SLUŠANJE I učiti i primjenjivati Osnovna druge REAGOVANJE novo gradivo.

.. les montagnes. les rivières.les activités à l'école : les excursions. que... višestrukog izbora i personne tačnih i netačnih tvrdnji Pridjevi -ispravljanjem -prisvojni pogrešaka -pokazni -dopunjavanjem -upitni rečenica -opisni – pravilna komparacija 2. autobuski i avio saobraćaj Napomena: sve ove funkcije i vještine će biti svedene na učenikove jezičke kompetencije b)ČITANJE I REAGOVANJE indirektnog objekta -lične naglašene zamjenice Učenici će znati čitati -proste upitne kratke tekstove u sebi zamjenice : qui.) -Slobodno vrijeme -les activités sportives et culturelles. essayer. odrični i pitanja upitni oblik : -prepričavanjem teksta -prezent u cjelini ili njegovih – ponavljanje dijelova pravilnih glagola -recitovanjem recitacija -učenje povratnih i pjevanjem pjesmica glagola i osobenosti glagola sa infinitivom PRODUKCIJA na – ir. gagner / perdre. les habitants. les loisirs : participer / assister aux compétitions sportives.. les mers.. strane svijeta : le pays/la ville natal. ili naglas i reagovati : de qui.. organiser le pique-nique -Zdravlje i ishrana -Etre de bonne / 40 . tout. la capitale. ) Combien coûte. željeznički.. -Država (Francuska/BiH) -geografski položaj.. à qui… 1. les visites / les échanges scolaires. la correspondence.verbalno: Glagoli -odgovaranjem na Potvrdni. les beautés de mon pays (les lacs.telefon.neverbalno : . ? -Škola – proširivanje vokabulara . payer à la caisse......neodređene -rješavanjem zadataka zamjenice : on. les projets scolaires. les régions. re.. aller à la bibliothèque. au concert. ? Quelle taille / quelle pointure fais-tu ? Combien de. oir -bliski futur a)GOVOR -futur I učenici će u skladu sa -perfekt glagola na – dostignutim jezičkim er kompetencijama -perfekt pomoćnih -govoriti na zadatu glagola avoir i être temu -sastavljati kraće -Brojevi do 1000 dijaloge Ponavljanje glavnih -davati i tražiti brojeva obavijesti -igrati po ulogama i uz Učenici će koristiti choisir.

dehors -za vrijeme: maintenant.. volontiers. vite.. assez. pour. les repas.. trop. chez..pomoć nastavnika dramatizirati tekst b)PISANJE učenici će znati pisati -kraće diktate -pisma poznaniku iz frankofonske zemlje -slati SMS ili e-mail poruke na francuskom jeziku -od ponuđenih riječi napraviti kraći tekst -popunjavati tabele i jednostavne križaljke ali ne i učiti o sljedećem: Prilozi -za mjesto: ici.. dans. . ensuite. des fruits et des légumes . souvent -priloški izrazi za vrijeme i mjesto: d’abord. avec. au milieu de. puis. parce que mauvaise santé. à la fin. Prijedlozi à. longtemps . à côté de. contre. où. en. beaucoup. toujours.. les recettes. entre. prendre des médicaments. -Veznici : et. loin de.. encore -za način : bien. avoir de la fièvre.. finalement. avoir mal à. très.. dedans.prendre des vitamines. mais. ou. de. là. aller voir le docteur.. près de.za količina: peu. -Priroda -les animaux domestiques : visite d’une ferme -les animaux sauvages : visite de ZOO 41 . encore. mal. car.

optimalan period za razmišljanje i pripremanje. Između usmenih i pismenih aktivnosti treba nastojati uspostaviti finu ravnotežu. načini i postupci kojima nastavnik može pomoći učenicima u svjesnom učenju jezika su raznoliki. estetske i intelektualne vrijednosti i sposobnosti. Prije svega neophodno je uspostaviti pozitivne emotivne odnose i atmosferu uzajamnog povjerenja i razumijevanja između nastavnika i učenika. značajnu pažnju treba posvetiti razvijanju vještine govora. Po pitanju slušanja postepeno se pristupa slušanju malo dužih tekstova i dijaloga. Sredstva. Mada komunikativan pristup u nastavi podrazumijeva usklađenost sve četiri vještine. poštuju gramatička i sintaksička pravila. Pri izboru tekstova treba voditi računa o tome koje tekstove odabrati za ovaj uzrast učenika. te razvija njegove kulturne. na prikladan način ukazati na greške. kao i pažljivog izbora nastavnih sadržaja usklađenih sa spoznajnim svijetom djeteta. precizna uputstva. uz punu slobodu neverbalnog i verbalnog izražavanja. Poželjno je da u ovim aktivnostima učestvuje što veći broj učenika. jer taj afektivni potencijal predstavlja preduvjet za nesmetani razvoj kognitivnih sposobnosti u procesu učenja. Metodički pristup pisanju podrazumijeva da se poštuje zadata tema. za uočavanje pojedinih detalja itd. Pisanje 42 . I na ovom nivou (peta godina učenja) treba istaći poseban značaj motivacije. da bi im bili što atraktivniji. Treba ponoviti da u ovoj fazi učenici svjesno stiču kognitivne sposobnosti razvijanjem vještina slušanja. Treba voditi računa i o korelaciji nastavnih sadržaja. Tokom aktivnosti usmenog izražavanja učenika ne treba prekidati niti ispravljati. Cilj razvijanja veštine pisanja je osposobljavanje učenika da u pisanoj formi ostvari komunikaciju i svoje misli izrazi na logičan i razumljiv način. čitanja i pisanja. Naravno ulogu igra i kreativnost izražavanja. ritma i dramatizacije unošenje civilizacijskih i interkulturoloških elemenata upotreba savremenih tehničkih sredstava stalno ohrabrivanje i podsticanje učenika na samostalno učenje analiziranje teškoća u procesu učenja upoznavanje učenika sa kriterijima učenja itd. Metodika nastave stranog jezika i u ovom razredu (VII razred osnovne škole) treba da omogući skladno razvijanje učenikovih sposobnosti. koliko je to moguće. Na ovim polazištima zasnivaju se i didaktička uputstva. raznovrsniji i pristupačniji. kao i pravila pravopisa i interpunkcije. govora. određene pojedinačne informacije. nuđenje potrebnih riječi i izraza i sl. Raznolike aktivnosti treba da imaju za cilj učenje stranog jezika bez pritiska i straha od neznanja. a prije njihovih slušanja nastavnik odgovarajućim aktivnostima priprema učenike za uspješno prihvatanje sadržaja. Preporučuje se rad u parovima ili u manjim grupama kako bi se svi uključili. da se logički slijede događaji koji se opisuju. izbor i prilagođenost teme. Cilj vještine čitanja je da osposobi učenika za samostalno čitanje tekstova odgovarajućom brzinom i razumijevanje njihove osnovne ideje. savremenih psihološko-pedagoških teorija i saznanja o procesu učenja i kao takva treba da bude usmjerena ka učeniku. koristi odgovarajuća leksika. podstiče slobodu i kreativnost ideja. Preporučuju se: dinamičnost i krativnost favoriziranje interaktivnog i grupnog rada podsticanje inicijative učenika obogaćivanje nastave elementima igre. već mu nakon toga.DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE I PREPORUKE Savremena nastava stranog jezika treba da proizilazi iz najnovijih dostignuća nauke o jeziku. uz pohvalu za aktivno učešće. Za uspješno razvijanje ove vještine potrebni su: pažljiva priprema. i njegovim doživljajima i uzrastom.

u svakom polugodištu po jedan. Provjeravanje znanja je sastavni dio nastave i treba po mogućnosti da se obavlja na svakom času. Radi uspješnijeg i objektivnijeg ocjenjivanja preporučuju se češće i kraće provjere znanja putem testova. što će im omogućiti da se bolje upoznaju i shvate sličnosti i razlike međuljudskih odnosa. kontrolnih zadataka. Na osnovu rezultata provjere nastavnik se vraća unazad. sa insistiranjem na pozitivnim stranama učenja. produbljuje. pismenih vježbi. proširuje ili mijenja pedagoški pristup. životna sredina). fizikom i hemijom. oglasa. ako je potrebno usporava tempo. Provjeravanje znanja provedeno prema unaprijed utvrđenim kriterijima. izvještaja. Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže prilika rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu.može biti kontrolirano (dovršavanje teksta. Ocjena na pismenom zadatku treba da bude jedan od ključnih faktora za formuliranje konačne ocjene. tumačenja i razumijevanja.Određeni nastavni sadržaji koji se obrađuju u ovom razredu povezani su sa bilogijom (okolina. predstavlja pomoć i učeniku i nastavniku. diktati) ili slobodno (kreativno). Korelacija među predmetima Na ovom nivou za učenje stranog jezika koriste se znanja iz maternjeg jezika i drugih stranih jezika. Pri učenju stranog jezika učenici će također koristiti stečena znanja iz geografije historije i umjetnosti. Da bi se ostvarila što bolja međupredmetna povezanost potrebna je saradnja kolega u školi i po mogućnosti zajedničko planiranje godišnjih nastavnih planova. upitnika. Učenici će nastojati uspostaviti kontakte sa korespondentima iz zemlje čiji jezik uče. Provjeravanje znanja i ocjenjivanje Provjeravanje i ocjenjivanje učenika vrši se kontinuiranim praćenjem aktivnosti na časovima. Sve ove vještine treba da budu u skladu sa jezičkim kompetencijama učenika ovog uzrasta. diktata (10-15 min) nakon svake obrađene nastavne jedinice uz prethodno jasno obrazložen cilj provjere. individualnog izlaganja. Treba istaći da provjeravanje ne podrazumijeva uvijek i ocjenjivanje. Već usvojena teoretska znanja iz maternjeg jezika olakšat će razumijevanje pojedinih jezičkih kategorija u stranom jeziku. SMS ili e-mail poruka itd. Tu će im pomoći znanje iz informatičkih tehnologija. 43 . prilikom rada u parovima.Cilj provjeravanja znanja je da učenik dobije povratnu informaciju o svom radu. kao što su pisanje pisama. ali i da nastavnik sagleda uspješnost metoda svog rada. pisanje prema modelu. popunjavanje formulara. Tokom školske godine rade se dva pismena zadatka.

da imaju više poštovanja prema drugima. kratke vijesti. Učenje jezika pruža šanse učenicima da otvorenije prihvataju različitosti. uz znatan napor. jednostavna uputstva) • Može razumjeti glavne ideje i neke detalje u tekstu koji se sastoji od nekoliko pasusa • Sporije čita i teže razumije čak i relativno kratke odlomke teksta • Učenici učestvuju u razgovoru s nastavnikom i drugim učenicima • Jednostavnim rečenicama izražavaju svakodnevne aktivnosti ali prave mnogo primjetnih pauza i grešaka • U stanju su da postave jednostavna pitanja i daju odgovor na njih • Vladaju najosnovnijim gramatičkim strukturama u proširenijem usmenom izlaganju. jednostavne tekstove (pisma.3 Europskog okvira za strane jezike (funkcionalno početno znanje). jednostavne poruke (lična pisma. bilješke) u vezi s svakodnevnim potrebama • Uz nastavnikovu pomoć pišu kratke tekstove koristeći osnovne riječi i osnovna glagolska vremena • Izrađuju jednostavne projekte • Na ovom nivou učenja učenici prepoznaju. Jezičke vještine Slušanje i razumijevanje Očekivani rezultati / ishodi učenja • Učenici razumiju. u sedmom razredu osnovne škole treba težiti dostizanju nivoa A 1. omogućiti učenicima uživanje u učenju i motivaciju za učenje. • Razumiju glavnu poentu u kratkim jednostavnim porukama koje sadrže neke nepoznate informacije • Razumiju kraće tekstove sastavljene od poznatih informacija • U stanju je da razumije kratke. upotrebljavaju i stječu znanja o jeziku Čitanje i razumijevanje Govor Pisanje Znanje o jeziku 44 . Izučavanje još jednog stranog jezika treba da pomogne učenicima da pozitivno odgovore na izazove svijeta koji se brzo mijenja. U nastavi francuskog jezika.FRANCUSKI JEZIK DRUGA GODINA UČENJA VII razred osnovne škole (2 časa sedmično – 70 časova godišnje) Cilj nastave francuskog jezika kao drugog stranog jezika u sedmom razredu osnovne škole je razviti učenikove komunikacijske sposobnosti. jednostavan formalan i neformalan razgovor. kao drugog stranog jezika. ali još uvijek prave mnogo osnovnih grešaka • Učenici znaju da napišu kratke. Često zahtijevaju da im se nešto ponovi. Nastava i učenje još jednog stranog jezika treba da pomogne učenicima da steknu neophodna znanja koja će doprinijeti njihovom ukupnom intelektualnom razvoju.

itd PRODUKCIJA a) GOVOR Učenici će: . Que?.. povezivanjem pisanih riječi i odgovarajućih ilustracija.Moje okruženje: naselja (grad/selo): les établissements d'une ville – la mairie.slaganje i neslaganje .obraćati se ljudima .neki primjeri nepravilne množine (le journal – les journaux. où Pridjeve . npr: pokazivanjem/doticanjem predmeta koji se spominje.locirati ljude i predmete . sklapanjem ispreturanog teksta u smisaonu cjelinu. godina učenja francuskog jezika Funkcionano osnovno znanje • • • • • • • Teme Porodica Škola Slobodno vrijeme Moje okruženje U restoranu U supermarketu Praznici i odmori Funkcije i sposobnosti Učenici će znati: .neka raspoloženja i stanja . etc . razred Osnovna škola 2. vouloir savoir. pratiquer un sport. etc) .proste odnosne zamjenice: qui. devoir) .Prezent nekih nepravilnih glagola (pouvoir.Praznici i odmori. aller au stade. Situations propres aux actes d'achat. izvršavanjem uputa i naredjenja.Slobodno vrijeme: les activités sportives et culturelles (faire du sport. npr: davanjem kratkih odgovora na postavljena pitanja. povezivanjem odredjenih ilustracija sa odgovarajućim tekstom itd 2) verbalno. jardinier. dont. la banque. . l'hôpital.vrijeme: aujourd'hui. que.jednina i množina .lične naglašene (subjekatski i objekatski padež) .popunjavati tabele i jednostavne Gramatika Učenici će učiti o tome.prisvojne -pokazne Glagole (potvrdni i odrični oblik) .tražiti i davati informacije .mjesto: ici.količinu: peu. commander un plat.postavljati i odgovarati na pitanja koja se odnose na obradjene teme .Porodica: članovi šire porodice i porodične veze – les rencontres familiales (le frère de mon oncle. osnovni vokabular: faire des projets de vacances: visiter la 45 .U supermarketu. etc . dovršavanjem rečenica.Imperativ (ponavljanje) .trenutnu aktivnost . la poste. recitovati b) PISANJE Učenici će: .porodici . campagne. etc . De/à qui?.davati upute i informacije -prepričavati kratke priče. assez. popunjavanjem praznina zadatim riječima.ljude i predmete .Nivo 7. où. très Vokabular Učenici će učiti samo osnovni vokabular koji se odnosi na date teme. popunjavanjem rečenica sa ključnim riječima (les mots clé) b) ČITANJE I REAGOVANJE: Učenici će čitati kratke tekstove.. osnovni vokabular npr.izvinjenje . trop. itd 2) verbalno. zaokruživanjem tačnog odgovora.upitne: Qui?. ponavljati i koristiti: Imenice sa članom .Perfekat glagola na –er Priloge za . npr: odgovaranjem na postavljena pitanja.učestvovati u kratkom razgovoru s drugima .Prezent (ponavljanje) . biranjem tačnog odgovora.vršiti upoznavanje . aller au théâtre. označavanjem vrai/faux. le théâtre. beaucoup. npr: .Škola (proširivanje vokabulara): les activités à l'école (clubs.lične nenaglašene . tard . aller à la piscine.čestitanje .opisivati: . là. la bibliothèque. hier.dopadanje i nedopadanje . podvlačenjem odredjenih informacija.govoriti na jednostavan način o .svom okruženju . spectacles.pisati kraće diktate .pravilna množina na-s . etc) .tražiti i nuditi pomoć . les animaux. aller au cinéma.predstaviti sebe i članove svoje porodice . les parents de ma belle-soeur tec) . demain.slobodnom vremenu .izraziti . De/à quoi . osnovni vokabular: carte/menu.praviti rečenice od datih elemenata . pjevati.U restoranu. usebi ili naglas i reagovati: 1) neverbalno.Bliski futur .) Zamjenice . tôt.svakodnevnim aktivnostima Aktivnosti RECEPCIJA a) SLUŠANJE I REAGOVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagovati: 1) neverbalno.opisne . npr: traženjem odredjenih informacija. la ferme. acheter et payer.

U razvijanju vještine slušanja postepeno se pristupa slušanju malo dužih tekstova i dijaloga. Za uspješno razvijanje ove vještine potrebni su: pažljiva priprema. Metodika nastave stranog jezika i u ovom razredu (VII razred osnovne škole) treba da omogući skladno razvijanje učenikovih sposobnosti. izbor i prilagođenost teme. aller à la mer. savremenih psihološko-pedagoških teorija i saznanja o procesu učenja i kao takva treba da bude usmjerena ka učeniku. značajnu pažnju treba posvetiti razvijanju vještine govora. ritma i dramatizacije unošenje civilizacijskih i interkulturoloških elemenata upotreba savremenih tehničkih sredstava stalno ohrabrivanje i podsticanje učenika na samostalno učenje analiziranje teškoća u procesu učenja podsticanje učenika na vrednovanje sopstvenih dostignuća (portfolio) kao i dostignuća drugih itd. avec etc. podstiče kreativnost. govora. Između usmenih i pismenih aktivnosti treba nastojati uspostaviti ravnotežu.pisati kratke tekstove na poznatu temu (carte postale.prepričavati kraće tekstove . I na ovom nivou treba istaći poseban značaj motivacije. chez. faire / défaire la valise etc DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE I PREPORUKE S obzirom da učenici sedmog razreda već petu godinu uče prvi strani jezik i poznaju gramatičke kategorije u maternjem jeziku. jer taj afektivni potencijal predstavlja preduvjet za nesmetani razvoj kognitivnih sposobnosti u procesu učenja. Prije svega neophodno je uspostaviti pozitivne emotivne odnose i atmosferu uzajamnog povjerenja i razumijevanja između nastavnika i učenika. Raznolike aktivnosti treba da imaju za cilj učenje stranog jezika bez pritiska i straha od neznanja. optimalan period 46 . Brojeve do 100 famille. estetske i intelektualne sposobnosti. à la montagne. didaktičko-metodičke napomene date za prvi strani jezik odnose se i na nastavu drugog stranog jezika: Savremena nastava stranog jezika treba da proizilazi iz najnovijih dostignuća nauke o jeziku. Mada komunikativni pristup u nastavi podrazumijeva usklađenost sve četiri jezičke vještine. načini i postupci kojima nastavnik može pomoći učenicima u svjesnom učenju jezika su raznoliki. kao i pažljivog izbora nastavnih sadržaja usklađenih sa spoznajnim svijetom djeteta.križaljke . plan de la ville) Prijedloge À. precizna uputstva. Treba ponoviti da u ovoj fazi učenici stječu kognitivne sposobnosti razvijanjem vještina slušanja. Preporučuju se: dinamičnost i krativnost favoriziranje interaktivnog i grupnog rada podsticanje inicijative učenika obogaćivanje nastave elementima igre. uz punu slobodu neverbalnog i verbalnog izražavanja. Na ovim polazištima zasnivaju se i didaktička uputstva. dans. tu činjenicu treba iskoristititi i u nastavi drugog stranog jezika. Sredstva. čitanja i pisanja. de. te razvija njegove kulturološke. Shodno tome. lettre. Prije slušanja nastavnik će odgovarajućim aktivnostima pripremiti učenike za uspješno razumijevanje sadržaja. i njegovim doživljajima i uzrastom.

Radi uspješnijeg i objektivnijeg ocjenjivanja preporučuju se češće i kraće provjere znanja putem testova. kao što su pisanje pisama. oglasa. Naravno ulogu igra i kreativnost izražavanja. za uočavanje pojedinih detalja itd. uz pohvalu za aktivno učešće. izvještaja. što će im omogućiti da se bolje upoznaju i shvate sličnosti i razlike među kulturama. ako je potrebno usporava tempo i prilagođava metod rada. diktata (10-15 min) nakon svake obrađene nastavne jedinice uz prethodno jasno obrazložen cilj provjere. SMS ili e-mail poruka itd. Pri izboru tekstova treba voditi računa o tome koje tekstove odabrati za ovaj uzrast učenika. Interkulturalne vještine Učenici će: . Preporučuje se rad u parovima ili u manjim grupama kako bi se svi uključili. matematike. umjetnosti. određene pojedinačne informacije. kontrolnih zadataka. Pri učenju stranog jezika učenici će također koristiti stečena znanja iz geografije historije. Na osnovu rezultata provjere nastavnik se vraća unazad. Provjeravanje znanja je sastavni dio nastave i treba po mogućnosti da se obavlja na svakom času. da bi im bili što atraktivniji. Sve ove vještine treba da budu u skladu sa jezičkim kompetencijama učenika ovog uzrasta. Treba voditi računa i o korelaciji sa ostalim nastavnim predmetima.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče. Treba istaći da provjeravanje ne podrazumijeva uvijek i ocjenjivanje. poštuju gramatička i sintaksička pravila. koristi odgovarajuća leksika. Učenici će nastojati uspostaviti kontakte sa vršnjacima iz zemalja čiji jezik uče. da se logički slijede događaji koji se opisuju. Cilj razvijanja vještine pisanja je osposobljavanje učenika da u pisanoj formi ostvari komunikaciju i svoje misli izrazi na logičan i razumljiv način.za razmišljanje i pripremanje. Tokom aktivnosti usmenog izražavanja učenika ne treba prekidati niti ispravljati. jednostavan opis) ili slobodno (kreativno). Tokom školske godine rade se dvije školske pismene zadaće. ali i da nastavnik sagleda uspješnost metoda svog rada. pisanje prema modelu. Pisanje može biti vođeno (dovršavanje teksta. 47 . Već usvojena teoretska znanja iz maternjeg jezika olakšat će razumijevanje pojedinih jezičkih kategorija u stranom jeziku. Metodički pristup pisanju podrazumijeva da se poštuje zadata tema. Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže takva potreba. Poželjno je da u ovim aktivnostima učestvuje što veći broj učenika. Provjeravanje znanja i ocjenjivanje Provjeravanje i ocjenjivanje učenika vrši se kontinuiranim praćenjem aktivnosti na časovima. u svakom polugodištu po jedna. nuđenje potrebnih riječi i izraza i sl. biologije. Cilj provjeravanja znanja je da učenik dobije povratnu informaciju o svom radu. Cilj vještine čitanja je da osposobi učenika za samostalno čitanje tekstova odgovarajućom brzinom i razumijevanje njihove osnovne ideje. pismenih vježbi.upoznavati različite kulture i tradicije. . Provjeravanje znanja se provodi prema unaprijed utvrđenim kriterijima. Da bi se ostvarila što bolja međupredmetna povezanost potrebna je saradnja kolega u školi i po mogućnosti zajedničko planiranje godišnjih nastavnih planova odnosno interdisciplinarnih projekata. Tu će im pomoći znanje iz informatičkih tehnologija. Korelacija među predmetima Na ovom nivou za učenje stranog jezika koriste se znanja iz maternjeg i drugih stranih jezika. na prikladan način ukazati na greške. raznovrsniji i pristupačniji. koliko je to moguće. rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu. već mu nakon toga. prilikom individualnog i rada u parovima i grupama. popunjavanje formulara. kao i pravila pravopisa i interpunkcije.

a ne o jeziku . duhu tolerancije.razumijevanje jednostavnih sadržaja na arapskom jeziku razvijanje radoznalosti i kreativnosti . razumijevanje i poštivanje drugih kultura. Kroz učenje stranog jezika kod učenika se razvija svijest: o značaju višejezičnosti.sloboda i samostalnost u govoru razvijanje razumijevanja i logičkog pamćenja . NIVO: PETA GODINA UČENJA . razvijanje sposobnosti slušanja i međusobnog uvažavanja. Proširivanje opće kulture učenika kroz upoznavanje s načinom života i tradicijom zemalja u kojima se govori arapski jezik. odnosno ovladavanje strategijama učenja (naučiti kako učiti). humanizmu i internacionalizmu. ovladavanje leksikom i gramatikom predviđenom za ovaj nivo.Ljubav i spremnost za učenje arapskog jezika razvijanje pozitivnog stava prema učenju jezika . razvijanje motivacije za učenje jezika i zadovoljstva u učenju. osposobljavanje učenika za samostalno korištenje različitih izvora.dopunjavanje rečenica i kraćih tekstova putem igara.kratki usmeni i pismeni odgovori razvijanje samostalnosti u govoru . predanosti i preciznosti u učenju jezika .čitanje i pisanje jednostavnih sintagmi. kosmopolitizmu. rečenica i tekstova razvijanje temeljitosti. razvijanje samopouzdanja i samopoštivanja.ARAPSKI JEZIK PETA GODINA UČENJA. razvijanje samostalnosti i kreativnosti. upoznavanje sa kulturom naroda čiji se jezik izučava. VII RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično – 70 sati godišnje) Cilj i zadaci učenja arapskog jezika Cilj učenja arapskog jezika je osposobljavanje učenika za usmenu i pismenu komunikaciju na arapskom jeziku o različitim temama iz svakodnevnog života. Zadaci nastave arapskog jezika su: razvoj sve četiri jezičke vještine. pjesme i plesa učiniti da učenje arapskog jezika bude zabavno čitanje i pisanje jednostavnih rečenica i tekstova - 48 .VII RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično/ 70 sati godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA Ciljevi nastave arapskog jezika Očekivani rezultati učenja Učenje jezika.

Učenici proširuju vokabular u okviru zadanih tema i koriste ga za konstruisanje atributivnih sintagmi. dual i plural imena. -popunjavanjem praznina u tekstu i tabelama. -davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitanja ili pitanja koja su čuli sa kasetofona.Opisati jednostavnim rečenicama (imenskim i glagolskim) i ograničenim brojem riječi ljude i predmete u kući . imenske i glagolske rečenice . 49 .godina učenja arapskog jezika Teme . 2) verbalno. komparaciju pridjeva.Nabrojati ograničen broj voća i povrća i neke osnovne prehrambene artikle . kulturne. povrće.Opisati slobodne aktivnosti (sportske.upotrebljavati brojeve do 1000 .: -ponavljanjem određenih sintagmi i rečenica koje je izgovorio nastavnik ili koje su čuli sa kasetofona.: . -izvođenjem uputstava koje nastavnik izgovara ili koja čuju sa kasetofona.Vokabular treba proširivati u skladu sa temama koje se obrađuju.Izražavanje vremena (15 min. pjesmice.Kupovina (voće.Koristiti redne brojeve za izražavanje sati .Nabrojati dane u sedmici.) . genitivne veze. npr. npr: -gestikuliranjem. Nivo VII razred Osnovna škola 5. brojevi) . prepoznavanje.. mjesece i godišnja doba i koristiti u govoru i pisanju Vještine SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagirati 1) neverbalno. 2) verbalno. . prijedloge.gestikulacijom predstaviti ono što su čuli. ČITANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će prepoznati jednu ili više napisanih sintagmi ili rečenica i reagirati: 1) neverbalno. npr. ponavljanje. npr: Gramatika -Ženski rod (aktivni parni dijelovi tijela) -Potpuna i nepotpuna deklinacija -Prijedlozi (pravi i osnovni sekundarni) -Izražavanje posjedovanja (putem pronominalnih sufiksa i genitivne veze) -Upitni izraz "liman" -Ime relacije (-iyyun) -Izražavanje glagola "imati" -korijen i osnova riječi -Prezent Vokabular . lične i pokazne zamjenice. 20 min. pola sata) . i druge vježbe) uvježbavati osnovni vokabular. imitiranjem – povezivanjem pisanih sintagmi i odgovarajućih ilustracija. odnosno povezivanjem slike sa tekstom koji čuju. odlazak na izlet i dr..Imenovati predmete u školskoj torbi i učionici . posjeta prijatelju. brojeve.Kroz dijalog (igre.PROGRAMSKI SADRŽAJI Teme (opća tematska područja kao osnov za daljnji rad) Funkcije i sposobnost (usmena i pismena kompetencija) Aktivnosti (pomoću kojih se realiziraju vještine) Gramatika (osnove gramatike za dati nivo) Vokabular (u okviru datih tema) Neophodno je. ponoviti osnovne fraze.Moja Funkcije i sposobnosti Učenici će znati: . izražavanje posjedovanja. -pokazivanjem na ođredene ilustracije koje se odnose na riječi i konstrukcije koje su učenici čuli.Aktivnosti u nastavi .

razumjeti jednostavne pisane upute.Arapske zemlje i glavni gradovi . podstiče kreativnost.itd. volim da. favoriziranje interaktivnog i grupnog rada. vole. -voditi kraće dijaloge u parovima sa drugim učenicima ili sa nastavnikom. rečenice i kraće tekstove koje su prije toga usmeno usvojili. mogu .. -recitirati kraće pjesmice. I na ovom nivou (peta godina učenja). -glumiti.dopunjavaju izostavljene riječi. i njegovim doživljajima i uzrastom.. dijelove rečenice i cijele rečenice. mogu da) -Brojevi (100 do 1000) -Redni brojevi (veći od 12) .rekonstruišu sintagme i rečenice.Kod doktora . kao i pažljivog izbora nastavnih sadržaja usklađenih sa spoznajnim svijetom djeteta.Dani. Metodika nastave stranog jezika i u ovom razredu (VII razred osnovne škole). . 50 . Prije svega neophodno je uspostaviti pozitivne emotivne odnose i atmosferu uzajamnog povjerenja i razumijevanja između nastavnika i učenika.itd. -dopunjavanjem izostavljenih sintagmi u tekstu -povezivanjem ponuđenih riječi u tekstu .razumjeti ukoliko se od njih nešto zahtijeva . -Imperativ -Futur -Modalni glagoli (želim da. -povezivati riječi i sintagme osnovnim veznicima PISANJE Učenici prepisuju riječi. jer taj afektivni potencijal predstavlja preduvjet za nesmetani razvoj kognitivnih sposobnosti u procesu učenja.. posebno ako su ilustrirane -kraćim pismenim ili usmenim odgovorima na pitanja. Sredstva.Postepeno uvoditi sinonime za leksiku koju je usvojila većina učenika DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE I PREPORUKE Savremena nastava stranog jezika treba da proizilazi iz najnovijih dostignuća nauke o jeziku. mjeseci. -pjevati.domovina. savremenih psihološko-pedagoških teorija i saznanja o procesu učenja i kao takva treba da bude usmjerena ka učeniku. . Na ovim polazištima zasnivaju se i didaktička uputstva. te razvija njegove kulturološke. glavni grad . godišnja doba . . načini i postupci kojima nastavnik može pomoći učenicima u svjesnom učenju jezika su raznoliki.Iskazivati posjedovanje putem pronominalnih sufiksa i genitivne veze . uz punu slobodu neverbalnog i verbalnog izražavanja. -postavljati jednostavna pitanja. treba da omogući skladno razvijanje učenikovih sposobnosti. Raznolike aktivnosti treba da imaju za cilj učenje stranog jezika bez pritiska i straha od neznanja. Preporučuju se: dinamičnost i krativnost. GOVOR: Učenici će: -ponavljati kratke iskaze nastavnika ili iskaze koje čuju sa CD-a.jednostavnim izrazima izraziti šta žele. estetske i intelektualne sposobnosti.pišu kratke tekstove prema datom tekstualnom modelu. treba istaći poseban značaj motivacije.

značajnu pažnju treba posvetiti razvijanju vještine govora. Tu će im pomoći znanje iz informatičkih tehnologija. unošenje civilizacijskih i interkulturoloških elemenata. Cilj provjeravanja znanja je da učenik 51 . pisanje prema modelu. optimalan period za razmišljanje i pripremanje. potrebna je saradnja kolega u školi i po mogućnosti zajedničko planiranje godišnjih nastavnih planova. Metodički pristup pisanju podrazumijeva da se poštuje zadata tema. određene pojedinačne informacije. Pri izboru tekstova treba voditi računa o tome koje tekstove odabrati za ovaj uzrast učenika. Za uspješno razvijanje ove vještine potrebni su: pažljiva priprema. Korelacija među predmetima Na ovom nivou za učenje stranog jezika koriste se znanja iz maternjeg i drugih stranih jezika. uz pohvalu za aktivno učešće. koristi odgovarajuća leksika. što će im omogućiti da se bolje upoznaju i shvate sličnosti i razlike među kulturama. Već usvojena teoretska znanja iz maternjeg jezika olakšat će razumijevanje pojedinih jezičkih kategorija u stranom jeziku. Sve ove vještine treba da budu u skladu sa jezičkim kompetencijama učenika ovog uzrasta. stalno ohrabrivanje i podsticanje učenika na samostalno učenje. da bi im bili što atraktivniji. izvještaja. Provjeravanje znanja je sastavni dio nastave i treba po mogućnosti da se obavlja na svakom času. izbor i prilagođenost teme. Preporučuje se rad u parovima ili u manjim grupama kako bi se svi uključili. Treba voditi računa i o korelaciji sa ostalim nastavnim predmetima. kao i dostignuća drugih itd. popunjavanje formulara. podsticanje učenika na vrednovanje sopstvenih dostignuća (portfolio). Pisanje može biti vođeno (dovršavanje teksta. na prikladan način ukazati na greške. Prije slušanja nastavnik će odgovarajućim aktivnostima pripremiti učenike za uspješno razumijevanje sadržaja. govora. kao što su pisanje pisama. prilikom individualnog i rada u parovima i grupama. Tokom aktivnosti usmenog izražavanja učenika ne treba prekidati niti ispravljati. Poželjno je da u ovim aktivnostima učestvuje što veći broj učenika. odnosno interdisciplinarnih projekata. za uočavanje pojedinih detalja itd. poštuju gramatička i sintaksička pravila. U razvijanju vještine slušanja postepeno se pristupa slušanju malo dužih tekstova i dijaloga. ritma i dramatizacije. da se logički slijede događaji koji se opisuju. Naravno. nuđenje potrebnih riječi i izraza i sl. koliko je to moguće. Da bi se ostvarila što bolja međupredmetna povezanost. Cilj vještine čitanja je da osposobi učenika za samostalno čitanje tekstova odgovarajućom brzinom i razumijevanje njihove osnovne ideje. umjetnosti. već mu nakon toga. Cilj razvijanja vještine pisanja je osposobljavanje učenika da u pisanoj formi ostvari komunikaciju i svoje misli izrazi na logičan i razumljiv način. kao i pravila pravopisa i interpunkcije. čitanja i pisanja. upotreba savremenih tehničkih sredstava. ulogu igra i kreativnost izražavanja. biologije. jednostavan opis) ili slobodno (kreativno). analiziranje teškoća u procesu učenja. Učenici će nastojati uspostaviti kontakte sa vršnjacima iz zemalja čiji jezik uče. obogaćivanje nastave elementima igre. oglasa. precizna uputstva. Pri učenju stranog jezika učenici će također koristiti stečena znanja iz geografije historije. Provjeravanje znanja i ocjenjivanje Provjeravanje i ocjenjivanje učenika vrši se kontinuiranim praćenjem aktivnosti na časovima. raznovrsniji i pristupačniji. Treba ponoviti da u ovoj fazi učenici stječu kognitivne sposobnosti razvijanjem vještina slušanja.- podsticanje inicijative učenika . Između usmenih i pismenih aktivnosti treba nastojati uspostaviti ravnotežu. matematike. Mada komunikativni pristup u nastavi podrazumijeva usklađenost sve četiri jezičke vještine.

pismenih vježbi. rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu. Provjeravanje znanja se provodi prema unaprijed utvrđenim kriterijima. . Radi uspješnijeg i objektivnijeg ocjenjivanja preporučuju se češće i kraće provjere znanja putem testova.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče. Treba istaći da provjeravanje ne podrazumijeva uvijek i ocjenjivanje. ali i da nastavnik sagleda uspješnost metoda svog rada. 52 . ako je potrebno usporava tempo i prilagođava metod rada. Tokom školske godine rade se dvije školske pismene zadaće. Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže takva potreba. Interkulturalne vještine Učenici će: . Na osnovu rezultata provjere nastavnik se vraća unazad. nakon svake obrađene nastavne jedinice uz prethodno jasno obrazložen cilj provjere. u svakom polugodištu po jedna. diktata (10 do 15 minuta).dobije povratnu informaciju o svom radu. kontrolnih zadataka.upoznavati različite kulture i tradicije.

fonetskim i gramatičkim minimumom.razvijanje samopouzdanja u izražavanju bude zabavno .prepisivanje riječi i kratkih sadržaja jezika .sloboda i samostalnost u govoru razvijanje pozitivnog stava prema učenju jezika . razvijanje samostalnosti i kreativnosti.razumijevanje jednostavnih sadržaja na arapskom jeziku učenje jezika.prepoznavanje zadovoljstva i koristi pri proširivanju znanja postupan prelaz ka čitanju i pisanju riječi i rečenica arapskog jezika 53 - . upoznavanje sa kulturom naroda čiji se jezik izučava i razumijevanje i poštivanje drugih kultura. Kroz učenje stranog jezika kod učenika se razvija svijest: o značaju višejezičnosti.popunjavanje slova i riječi putem igara. NIVO: DRUGA GODINA UČENJA . duhu tolerancije. kosmopolitizmu.čitanje jednostavnih rečenica razvijanje temeljitosti. razvijanje sposobnosti slušanja. pjesme i plesa učiniti da učenje arapskog jezika .70 sati godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA Ciljevi nastave arapskog jezika Očekivani rezultati učenja Nastaviti sa naglašavanjem ciljeva koji su dati u prvoj .ARAPSKI JEZIK DRUGI STRANI JEZIK DRUGA GODINA UČENJE. a ne o jeziku .Ljubav i spremnost za učenje arapskog jezika godini učenja . Zadaci nastave arapskog jezika su: razvoj sve četiri jezičke vještine.VII RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično . ovladavanje osnovnim leksičkim. razvijanje samopouzdanja i samopoštivanja. osposobljavanje učenika za samostalno korištenje različitih izvora znanja.kratki usmeni i pismeni odgovori razvijanje samostalnosti u govoru . humanizamu i internacionalizmu. vezanih za konkretan pojam (samostalno razvijanje radoznalosti i kreativnosti upotrebljenih) razvijanje razumijevanja i logičkog pamćenja . i međusobnog uvažavanja. razvijanje motivacije za učenje jezika i zadovoljstva u učenju. odnosno ovladavanje strategijama učenja (naučiti kako učiti).čitanje riječi. Proširivanje opće kulture učenika kroz upoznavanje s načinom života i tradicijom zemalja u kojima se govori arapski jezik. VII RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično – 70 sati godišnje) Cilj i zadaci učenja arapskog jezika Cilj učenja arapskog jezika je osposobljavanje učenika za usmenu i pismenu komunikaciju na arapskom jeziku o različitim temama iz svakodnevnog života. predanosti i preciznosti u učenju .

2.Imenovati predmete u prepoznavanje Upitne partikule crtanje i druge .rješavanjem jednostavnijih zadataka sa Upitna riječ 54 .davanjem kraćih odgovora. wara'a) .razvrstavanjem slika. označavanjem sat) prijedlozi (tahta. koji će biti .tražiti određene informacije u tekstu i (hal. npr: vokabular. Osnovna -Pozdravljanje formalan i neformalan 1) neverbalno. Upitne .Predstaviti sebe i druge zamjenice (man. Sekundarni pridruživanjem slike tekstu. kratki i dugi vokali. S obzirom da je drugi strani jezik zastupljen sa dva sata sedmično. .Nabrojati ograničen broj . treba uzeti u obzir da će pojedini učenici imati problema sa arapskom grafijom.Imenovati članove svoje . osnova za učenja prijatelji ma.Reći koliko je sati (puni crtanjem.navikavanje na izgovor i intonaciju izvornih (imenskih) Pokazne jezika uže porodice govornika (zvučni zapisi) rečenica.. nog ljude i predmete u kući odrične riječi pjesmice.Bliža .Odjevni 2) verbalno. pisanje određenog člana. 'ila.označavanjem tačnih i netačnih tvrdnji tvorbu kratkih arapskog .dopunjavanjem teksta .Svakodnevni rečenicama (imenskim) i pitanja ili pitanja koja su čuli sa kasetofona Kroz dijalog elementar život ograničenim brojem riječi Potvrdne i . predmeti .Nabrojati dane u sedmici .čitati kraće tekstove naglas i u sebi. la) ponavljanje.Opisati jednostavnim . Učenici će . `ala) 1) neverbalno.davanjem kratkih odgovora na nastavnikova tilka ) stepen . Prvi . npr. znanja ČITANJE I RAZUMIJEVANJE : (na`am.: harihi.crtanjem. pisanje tanwina. kam) .: nahnu) osnovni . Usvajanje grafičke strukture slova (po grupama slova). npr: fawqa. 'a) vježbe) reagirati: uvježbavati . osnovni okolina min. vokabular.Kuća 2) verbalno. 'anti.dopunjavanjem teksta (igre.povezivanjem slike i teksta. godina . zamjenice (hara. hiya. “sunčevih” i “mjesečevih” slova. 'anta. ralika. razvrstavanjem slika.Škola . tačnih i netačnih tvrdnji . . huwa. učiti samo škola i upoznavanje način npr.Brojati od 1 do 10 Prijedlozi (fi. 'amama.Porodica i . Nivo Teme Funkcije i sposobnosti Vještine Gramatika Vokabular III razred Proširivanje Učenici će znati: SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE: Lične zamjenice Učenici će: tema .- PROGRAMSKI SADRŽAJI Teme (opća tematska područja kao osnov za daljnji rad) Funkcije i sposobnosti (usmena i pismena kompetencija) Aktivnosti (pomoću kojih se realiziraju vještine) Gramatika (osnove gramatike za dati nivo) Vokabular (u okviru datih tema) Specifičnosti arapskog pisma će usloviti i rad u drugoj godini učenja arapskog jezika (VII razred).Pozdravljanje na Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagovati ('ana. školskoj torbi i učionici .

postavljati jednostavna pitanja.Hrana i piće . Shodno tome. . I na ovom nivou treba istaći poseban značaj motivacije.učestvovati u dramatizacijama.igrati uloge.) “'ayna” Prepoznavanje gramatičkog ženskog roda (okruglo “ta”) Brojevi (1 do 10) Pridjevi (kabir. Raznolike aktivnosti treba da imaju za cilj učenje stranog jezika bez pritiska i straha od neznanja. favoriziranje interaktivnog i grupnog rada. te razvija njegove kulturološke.prepisivati pojedinačne riječi i kraće tekstove. . . tawil. Savremena nastava stranog jezika treba da proizilazi iz najnovijih dostignuća nauke o jeziku. sad.odjevnih predmeta . sagir. Preporučuju se: dinamičnost i krativnost. . 55 . Prije svega neophodno je uspostaviti pozitivne emotivne odnose i atmosferu uzajamnog povjerenja i razumijevanja između nastavnika i učenika. . estetske i intelektualne sposobnosti. Sredstva.pripremati i sprovoditi jednostavne dijaloge PISANJE Učenici se: . i njegovim doživljajima i uzrastom.rekonstruirati riječi.recitirati. podstiče kreativnost. . savremenih psihološko-pedagoških teorija i saznanja o procesu učenja i kao takva treba da bude usmjerena ka učeniku. jer taj afektivni potencijal predstavlja preduvjet za nesmetani razvoj kognitivnih sposobnosti u procesu učenja.prepoznavanje i korištenja slova koja ne postoje u bosanskom jeziku ( qaf. uz punu slobodu neverbalnog i verbalnog izražavanja. .dopunjavati izostavljene riječi.odgovarati na pitanja.od ponuđenih riječi rekonstruirati kraće rečenice. didaktičko-metodičke napomene date za prvi strani jezik odnose se i na nastavu drugog stranog jezika. tu činjenicu treba iskoristiti i u nastavi drugog stranog jezika. kao i pažljivog izbora nastavnih sadržaja usklađenih sa spoznajnim svijetom djeteta. načini i postupci kojima nastavnik može pomoći učenicima u svjesnom učenju jezika su raznoliki. . qasir. ̉yn itd. Metodika nastave stranog jezika i u ovom razredu (VII razred osnovne škole) treba da omogući skladno razvijanje učenikovih sposobnosti. pjevati . Na ovim polazištima zasnivaju se i didaktička uputstva. \amil i drugi frekventni pridjevi) Boje (osnovne) Razlomljeni plural (nekoliko usvojenih imenica) DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE I PREPORUKE S obzirom da učenici sedmog razreda već petu godinu uče prvi strani jezik i poznaju gramatičke kategorije u maternjem jeziku.Nabrojati nekoliko osnovnih prehrambenih proizvoda i vrsta pića višestrukim izborom GOVOR: Učenici će: .

određene pojedinačne informacije. Već usvojena teoretska znanja iz maternjeg jezika olakšat će razumijevanje pojedinih jezičkih kategorija u stranom jeziku. raznovrsniji i pristupačniji. Da bi se ostvarila što bolja međupredmetna povezanost. čitanja i pisanja. već mu nakon toga. Cilj vještine čitanja je da osposobi učenika za samostalno čitanje tekstova odgovarajućom brzinom i razumijevanje njihove osnovne ideje. izbor i prilagođenost teme. potrebna je saradnja kolega u školi i po mogućnosti zajedničko planiranje godišnjih nastavnih planova. odnosno interdisciplinarnih projekata. Između usmenih i pismenih aktivnosti treba nastojati uspostaviti ravnotežu. kao i dostignuća drugih itd. Korelacija među predmetima Na ovom nivou za učenje stranog jezika koriste se znanja iz maternjeg i drugih stranih jezika. na prikladan način ukazati na greške. optimalan period za razmišljanje i pripremanje. Metodički pristup pisanju podrazumijeva da se poštuje zadata tema. Prije slušanja nastavnik će odgovarajućim aktivnostima pripremiti učenike za uspješno razumijevanje sadržaja. koliko je to moguće. Mada komunikativni pristup u nastavi podrazumijeva usklađenost sve četiri jezičke vještine. Cilj razvijanja vještine pisanja je osposobljavanje učenika da u pisanoj formi ostvari komunikaciju i svoje misli izrazi na logičan i razumljiv način. da bi im bili što atraktivniji. što će im omogućiti da se bolje upoznaju i shvate sličnosti i razlike među kulturama. precizna uputstva. 56 . Naravno ulogu igra i kreativnost izražavanja. matematike. Treba ponoviti da u ovoj fazi učenici stječu kognitivne sposobnosti razvijanjem vještina slušanja. Treba voditi računa i o korelaciji sa ostalim nastavnim predmetima. umjetnosti. stalno ohrabrivanje i podsticanje učenika na samostalno učenje. Tu će im pomoći znanje iz informatičkih tehnologija. poštuju gramatička i sintaksička pravila. ritma i dramatizacije. podsticanje učenika na vrednovanje sopstvenih dostignuća (portfolio). Sve ove vještine treba da budu u skladu sa jezičkim kompetencijama učenika ovog uzrasta. nuđenje potrebnih riječi i izraza i sl. unošenje civilizacijskih i interkulturoloških elemenata. značajnu pažnju treba posvetiti razvijanju vještine govora. Pri učenju stranog jezika učenici će također koristiti stečena znanja iz geografije historije. Učenici će nastojati uspostaviti kontakte sa vršnjacima iz zemalja čiji jezik uče.- podsticanje inicijative učenika. da se logički slijede događaji koji se opisuju. Poželjno je da u ovim aktivnostima učestvuje što veći broj učenika. za uočavanje pojedinih detalja itd. Pri izboru tekstova treba voditi računa o tome koje tekstove odabrati za ovaj uzrast učenika. analiziranje teškoća u procesu učenja. upotreba savremenih tehničkih sredstava. Preporučuje se rad u parovima ili u manjim grupama kako bi se svi uključili. U razvijanju vještine slušanja postepeno se pristupa slušanju malo dužih tekstova i dijaloga. obogaćivanje nastave elementima igre. uz pohvalu za aktivno učešće. Tokom aktivnosti usmenog izražavanja učenika ne treba prekidati niti ispravljati. govora. kao i pravila pravopisa i interpunkcije. biologije. Za uspješno razvijanje ove vještine potrebni su: pažljiva priprema. koristi odgovarajuća leksika.

Radi uspješnijeg i objektivnijeg ocjenjivanja preporučuju se češće i kraće provjere znanja putem testova. diktata (10 do 15 minuta).Provjeravanje znanja i ocjenjivanje Provjeravanje i ocjenjivanje učenika vrši se kontinuiranim praćenjem aktivnosti na časovima. Cilj provjeravanja znanja je da učenik dobije povratnu informaciju o svom radu.upoznavati različite kulture i tradicije. Treba istaći da provjeravanje ne podrazumijeva uvijek i ocjenjivanje. Tokom školske godine rade se dvije školske pismene zadaće. nakon svake obrađene nastavne jedinice. kontrolnih zadataka. Provjeravanje znanja je sastavni dio nastave i treba po mogućnosti da se obavlja na svakom času. u svakom polugodištu po jedna. Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže takva potreba. . ako je potrebno usporava tempo i prilagođava metod rada. Na osnovu rezultata provjere nastavnik se vraća unazad.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče. 57 . ali i da nastavnik sagleda uspješnost metoda svog rada. pismenih vježbi. uz prethodno jasno obrazložen cilj provjere. rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu. Interkulturalne vještine Učenici će: . prilikom individualnog i rada u parovima i grupama. Provjeravanje znanja se provodi prema unaprijed utvrđenim kriterijima.

U prve tri teme proširuju se do sada stečena znanja o brojevima i osnovnim računskim operacijama sa brojevima. 58 . dafinišu se pojmovi obima i površine i daju se formule za njihovo izračunavanje.Proširuju se osnovna znanja o medjusobnim odnosima tih pojmova u ravni i stiču nova znanja o osnivnim konstruktivnim problemima i zadacima. osnovne računske operacije i uredjenje skupa racionalnih brojeva. Ovim učenici obogaćuju svoja saznanja o brojevima i koriste ih u rješavanju konkretnih problema ( rješavanje linearnih jednačina i nejednačina i sl. Naime. zatim se učenici upoznaju sa pojmom negativnog cijelog broja i sa operacijama i poretkom u skupu cijelih brojeva. Takodje. trouglu. RAZRED (Devetogodišnja osnovna škola – 4 časa sedmično. 140 časova godisnje) UVOD: Program nastave matematike za sedmi razred sadrži pet tema. kružnici i četverouglu. uvodi se decimalni zapis za pozitivne racionalne brojeve.MATEMATIKA MATEMATIKA VII.) Naredne dvije teme obnavljaju i produbljuju znanja iz oblasti geometrije i daju nove spoznaje o uglovima. U trećoj temi uvodi se skup racionalnih brojeva.

Konstrukcije deltoida.Osnovne računske operacije u skupu cijelih brojeva i njihova svojstva. Svojstva paralelograma. Kvadrat. Centralni i periferni ugao.Osnovne računske operacije sa decimalnim brojevima. Pozitivni i negativni racionalni brojevi. 5. TEMA – CIJELI BROJEVI Pojam negativnog cijelog broja. Primjena pravila o podudarnosti trouglova.Paralelogram. Površina trapeze.b e N ). TEMA – UGAO I TROUGAO Ponavljanje pojma ugla. TEMA – ČETVEROUGAO. Srednja linija trapeza.Pridruživanje tačaka b + brojne poluprave decimalnim brojevima. TEMA – RAZLOMCI U DECIMALNOM OBLIKU Decimalni zapis razlomka. Pridruživanje cijelih brojeva tačkama brojevne prave. Apsolutna vrijednost cijelog broja. Zbir uglova trougla. Konstrukcija tangente kružnice.Osnovne računske operacije u skupu racionalnih brojeva ( u obliku a i u decimalnom zapisu) i b njihova svojstva. Brojevni izrazi. Jednakost uglova. Mjerenje površina. Trougao.PROGRAMSKI SADRŽAJ 1. Brojevni izrazi. TEMA – RACIONALNI BROJEVI Uvodjenje u skup racionalnih brojeva.Deltoid. Površina peralelograma. Uglovi sa normalnim kracima. Izometrijska preslikavanja. 1350). Uzajamni položaj dvije kružnice. Jednačine (jednadžbe) i nejednačine (nejednadžbe) u skupu Q (decimalni zapis). 450.Predstavljanje racionalnih brojeva na brojevnoj pravoj. 1200. Jednačine i nejednačine u skupu cijelih brojeva 3.Uspoređivanje decimalnih brojeva. Romb. 59 .Površina trougla. Suprotni brojevi. Pravougli trougao.Vrste paralelograma.Osnovne konstrukcije trougla. Decimalni brojevi. Pretvaranje decimalnig broja u razlomak oblika a (a.Linearne jednačine i nejednačine u skupu racionalnih brojeva – rješavanje i primjena. Odnos stranica u trouglu. Podudarnost trouglova. Svojstva trapeza.Trapez.Uglovi četverougla. Pojam i svojstva.Odnos stranica i uglova u trouglu. Uređenje u skupu racionalnih brojeva. Pravougaonik. Obim trougla i četverougla. Vrste trouglova prema stranicama i uglovima. Uporedjivanje racionalnih brojeva. 4. 750. Simetrala duži i simetrala ugla. Konstrukcije nekih uglova (600.Uzajamni položaj prave i kružnice.Konstrukcije trapeza. Decimalni zapis racionalnog broja.Uglovi trougla.Apsolutna vrijednost racionalnog broja. Površina četverougla sa normalnim dijagonalama. Značajne tačke trougla i njihove konstrukcije. 2. Uređenje u skupu cijelih brojeva.Konstrukcije paralelograma.Zaokruživanje decimalnih brojeva. OBIM I POVRŠINA TROUGLA I ČETVEROUGLA Četverougao.Opisana i upisana kružnica trougla. Skup cijelih brojeva.Uglovi sa paralelnim kracima. Vrste četverouglova.

- - Za brzo i tačno računanje (usmeno i pismeno). Upoznavanje podjele trouglova i četverouglova i usvajanje njihovih osnovnih svojstava. Sigurno i spretno koristiti geometrijski pribor. Shvatanje relacije podudarnosti trouglova i njene primjene u izvođenju osnovnih konstrukcija trougla i četverougla. - - VRIJEDNOSTI I STAVOVI: RAZVIJANJE SPOZNAJA O DRUŠTVENIM VRIJEDNOSTIMA: Razvijanje samopouzdanja i odgovornosti. upoznavanje strukture skupa Z i skupa Q. Shvatanje matematičke i praktične potrebe uvođenja negativnih brojeva. Samostalnog otkrivanje novih činjenica. Kombiniranje i racionalisanje postupaka u radu. Logičkog mišljenja primjenom misaonih operacija komparacije. precizno i postupno. 60 . Dokazivati jednostavnije tvrdnje i rješavati praktične zadatke primjenom tvrdnji o trouglu i četverouglu. Samostalno sastavljanje zadataka. Samostalno sticati znanje primjenom didaktičkok materijala.PODRUČJA ZNANJE STICANJE ZNANJA CILJEVI OČEKIVANI REZULTATI UČENIK ĆE ZNATI: - Upoznavanje sa odnosom pozitivnog razlomka i decimalnog broja i pretvaranje iz jednog oblika u drugi. Rješavati i primjenjivati jednačine i nejednačine u praktičnim problemima. Prepoznati primjenu matematičkog mišljenja u životu savremenog čovjeka. UČENIK ĆE: - - - Razvijati iskustvo i potrebu za kolektivni rad. Uspostavljanje grupne saradnje. Rada. Karakternim osobinama učenikove ličnosti. Izvođenje pravilnih zaključaka putem indukcije i dedukcije. Samokontrole i kontrole drugih u radu. Logički povezivati podatke i izvoditi zaključke. Usvajanje postupka za izvođenje osnovnih računskih operacija u skupu Z i u skupu Q uz korištenje njihovih svojstava. Upoznavanje značajnih tačaka trougla. Izvoditi osnovne računske operacije u skupu Z i u skupu Q i primjenjivati racionalne postupke u računanju. ustrajno. Računanje obima i površine trougla i četverougla - - Uočiti vezu između razlomaka i decimalnih brojeva i znati ih predstavljati na brojevnoj pravoj. Obavljati sve četiri računske operacije sa decimalnim brojevima. drugarstva i uzajamne pomoći u učenju. Prepoznati cijele i racionalne brojeve i odrediti njihov položaj na brojnoj pravoj. Uvažavati zahtjeve govorne komunikacije i stavove drugih učenika. Prevoditi tekstualne zadatke na matematički jezik. O rješavanju izraza sa racionalnim brojevima. Razvijanje mišljenja identifikacijom i diferencijacijom. Izvoditi osnovne konstrukcije trougla i značajne tačke trougla i osnovne konstrukcije četverougla. Razumjeti razlike u sposobnostima i predznanju drugih. Kritičko o samokritičko prihvatanje greške. analize i sinteze. Planski pristupiti problemima i rješavati ih. O jednačinama i nejednačinama u skupu Z i u skupu Q. Pripremati se za nastavak daljeg matematičkog obrazovanja. Precizno izražavanje i simboličko zapisivanje. Usvajanje pravila za izvođenje računskih operacija sa decimalnim brojevima. Računati obim i površinu trougla i nekih četverouglova SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE RAZVIJANJE SPOSOBNOSTI I VJEŠTINA: - UČENIK ĆE MOĆI: Raditi sistematično. Određivanje apsolutne vrijednosti cijelog i racionalnog broja.

x:a=b. a-x<b. a-x=b. Zaokruživanje decimalnih brojeva.Apsolutna vrijednost cijelog broja. STAVOVI. Suprotni brojevi. Aktivno učestvuju u svim oblicima nastavnog rada u školi. a-x>b. Rješavaju osnovne matematičke probleme potrebne za nastavak školovanja. Istražuju koji je od dva decimalna broja veći. • Usvajaju pojam decimalnog razlomka i decimalnog broja. RAZLOMCI U DECIMALNOM OBLIKU Decimalni zapis razlomka. • • Vježba učenike transformacijama i upoređivanju razlomaka uporedo u oba zapisa. ax+b=c. (x-a)+b=c. x-a<b. x-a>b. Dijeljenje decimalnih brojeva. x-a=b. x+a>b. Posvećuje pažnju izradi domaćih zadataka. • • • • • • • • • • • Uvježbavaju računanje sa decimalnim brojevima kako bi ih mogli primjenjivati u nastavi geometrije i fizike. U operacijama sa decimalnim brojevima i razlomcima izbjegava glomazna računanja. CIJELI BROJEVI Pojam negativnog cijelog broja. • • • • • • • • • • • • • • • • Značaj znanja o vezi razlomaka i decimalnih brojeva. Rješavaju tekstualne zadatke uz primjenu jednačina i nejednačina. Izvode osnovne računske operacije sa decimalnim brojevima. tačnost. odgovornost za rad. Pretvaranje decimalnog broja u razlomak. urednost i sistematičnost. Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva. Za nastavnu jedinicu: dijeljenje decimalnih brojeva priprema veći broj zadataka i uvježbava učenike kako bi ta operacija postala njihovo trajno vlasništvo. primjenjuju stečeno znanje na preračunavanje mjernih jedinica. Razvija sposobnost učenika za samostalan rad. Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem decimalnih brojeva : x+a=b. Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem decimalnih brojeva: ax=b. ax-b=c.NASTAVNI PROGRAM MATEMATIKE ZA SEDMI RAZRED (Devetogodišnja osnovna škola – četiri časa sedmično) SADRŽAJI ZNANJE SPOSOBNOSTI VRIJEDNOSTI. grupa). Rješavaju razilčite jednačine i nejednačine pomoću svojstava računskih operacija. Svojstva sabiranja decimalnih brojeva. a:x=b. Zaokružuju decimalne brojeve do zadanog broja decimala. Pridružuju cijele brojeve • • Pravilno shvataju potrebu uvođenja negativnih brojeva. Množenje decimalnih brojeva . Računaju na • Ponavlja usvojena znanja o skupu prirodnih brojeva. Upoređivanje decimalnih brojeva. Postepeno formira skup cijelih brojeva kao • 61 . Pridruživanje cijelih brojeva tačkama brojevne prave. • • • • Razlikuju pozitivne i negativne cijele brojeve i prepoznaju ih u primjerima iz svakodnevnog života. Prikazuju decimalne brojeve sa jednom decimalom na brojevnoj polupravoj. način zapisivanja i čitanja te prevođenja iz jednog oblika u drugi. Primjenjuju znanja o decimalnim brojevima u rješavanju zadataka iz svakodnevnog života. • • Učestvuje u svim etapama i oblicima rada (par. Insistira na razumjevanju pojmova i uvježbavanju pojedinih postupaka. Interes za rješavanje zadataka u životnim situacijama. Prepoznaju matematičke sadržaje u tekstualnim zadacima. Skup cijelih brojeva. Decimalni brojevi. Osjećanje odgovornosti i kritičnosti prema svome i tuđem radu. • Osposobljavaju se za pismeno i usmeno matematičko izražavanje. PONAŠANJA AKTIVNOST UČENIKA AKTIVNOSTI NASTAVNIKA 1. Nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem decimalnih brojeva. Osobine množenja decimalnih brojeva. a kod kuće rade domaće zadatke. • • • • • • 2. redaju tri ili više decimalnih brojeva po veličini. vrše procjenu rješenja prije računanja. Odabira problemske zadatke prema mogućnostima učenika. Pridruživanje tačaka brojevne poluprave decimalnim brojevima. (x+a)-b=c Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem decimalnih brojeva: x+a<b. Na konkretnim primjerima dijeljenja uviđaju potrebu izračunavanja i zadržavanja određenog broja decimala. Upotrebljavaju prethodno stečeno • Pokazuju želju za usvajanjem novih znanja i proširivanje postojećih.

Osposobljava učenike u prevođenju tekstualnih zadataka u oblik jednačine i nejednačine. Dijeljenje cijelih brojeva. Skup racionalnih brojeva. Uvježbava računske operacije u skupu Q i u izračunavanju vrijednosti brojnih izraza. Od samog početka cijele brojeve prikazuje na brojevnoj pravoj i u vezi s tim definira uređenost u skupu cijelih brojeva. Radi boljeg uočavanja ilustrira pridruživanje tačaka brojevne prave racionalnim brojevima. dosljednost i ostale pozitivne crte ličnosti. vertikalno i horizontalno. Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem cijelih brojeva. Logički zaključuju i vrše procjenu pri rješavanju zadataka. Sabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva. Uspješno rješavaju jednačine i nejednačine datih oblika u skupu cijelih brojeva. Određuju apsolutnu vrijednost cijelog broja i cijele brojeve ako je zadana njihova apsolutna vrijednost. b • • Prenošenjem definicija i pravila sa jednog skupa na drugi osposobljavaju se za zaključivanje po analogiji. Decimalni zapis racionalnog broja. Jasan osjećaj vlastitog dostignuća. U rješavanju jednačina i nejednačina sa učenicima razgovara o prirodi rješenja i insistira na provjeravanju dobivenih rezultata. Redovno prati i ocjenjuje rad učenika. Izvode računske operacije u skup Z racionalnim postupcima. • • • • proširenje skupa N. • znanje o svojstvima računskih operacija. Primjenjuju pravila računanja u izradi praktičnih zadataka iz geometrije pri izračunavanju površina raznih figura. Da vrše samokontrolu svoga rada i provjeravaju rješenja. Usvajaju postupak za izvođenje računskih operacija sa cijelim brojevima. Pomažu nastavniku u izradi zidnih slika. decimalne brojeve i cijele brojeve kako bi mogli usvojiti nova znanja (skup Q). Predviđaju približan rezultat. • • • • • 62 . Koriste udžbenik i dostupne zbirke • Formira skup racionalnih brojeva kao proširenje već upoznatih skupova. Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem cijelih brojeva. Procjenjuju i zaključuju između koja dva cijela broja se nalazi zadani racionalni broj i na brojevnoj pravoj prikazuju racionalne brojeve sa nazivnikom manjim od 10. • • • • • • • Usvoje pojmove suprotan broj i apsolutna vrijednost. Razumiju i analiziraju problemske • • • • Razvoj svijesti o potrebi računanja i primjene stečenog znanja u zadacima iz životnih situacija. Sami odlučuju o načinu rješavanja zadatka i o karakteru rješenja. Predstavljanje racionalnih brojeva na brojevnoj pravoj. Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem racionalnih brojeva. jednačina i nejednačina na osnovu definicija računskih radnji. Oduzimanje cijelih brojeva. Osposobljavaju se za izračunavanje vrijednosti jednostavnijih izraza sa više operacija i zagrada u skupu cijelih brojeva. Dijeljenje racionalnih brojeva (u obliku a i u obliku decimalnog b • broja. Ovladaju operacijama racionalnim brojevima do nivoa njihove primjene i potpune usvojenosti. Razvija naviku racionalisanja postupaka u radu. Samostalno sastavljaju zadatke koristeći matematički jezik za iskazivanje teksta.• • • • • • • Uređenje u skupu cijelih brojeva. Rješavaju jednačine i nejednačine u skupu • • a i u decimalnom obliku). Pregledno i uredno zapisuju i rješavaju zadatke. Upoređuju racionalne brojeve zapisane u obliku • • • • • • • • • • • • • • a i u decimalnom zapisu). Izvode osnovne računske operacije u skupu racionalnih brojeva uz korištenje svojstava tih operacija. • • • • • • različite načine. Znaju nabrojati svojstva operacija u skupu cijelih brojeva. Apsolutna vrijednost racionalnog broja. zapisuju racionalne brojeve u obliku razlomka i decimalnog broja. • 3. Motiviranost za individualni i rad u parovima. Podstiče na razumijevanje i primjenu na razne probleme iz okoline. Uz adekvatnu motivaciju objašnjava i uvježbava postupke za izvođenje računskih operacija. Svojstva sabiranja racionalnih brojeva. Nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem cijelih brojeva. Množenje cijelih brojeva i svojstva množenja. b Svojstva množenja racionalnih brojeva. • Razvijaju upornost. Množenje racionalnih brojeva (u obliku • Shvataju uvođenje pozitivnih i negativnih racionalnih brojeva. Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem racionalnih brojeva. Upoređuju zadane cijele brojeve. Uređenje u skupu racionalnih brojeva. Usvojeno znanje o cijelim brojevima znaju primjeniti pri rješavanju zadataka iz svakidašnjice. Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem cijelih brojeva. pomoću brojne prave. • • • • • Učenici treba da ponove pozitivne razlomke. tačkama brojevne prave. Sabiranje cijelih brojeva. RACIONALNI BROJEVI Pozitivni i negativni racionalni brojevi. Svojstva sabiranja cijelih brojeva.

Znaju dokazati jednostavnije tvrdnje o uglovima trougla i primjenjivati ih u zadacima. Razvijanje sposobnosti posmatranja. 1200. Vanjski uglovi trougla. 300. Priprema didaktički materijal i vrši potrebne oglede. Čitaju. Razlikuju pravila o podudarnosti trouglova i znaju ih primijeniti u izvođenju osnovnih konstrukcija trougla. vrše provjeru rješenja i objašnjavaju postupak rješavanja. Uzajamni položaj prave i kružnice. Samostalno crta. konstruiraju i diskutuju rješenje). Vrednuje rezultate svoga rada i izražava kritičnost u radu. Odnos stranica i uglova u trouglu. • • • Prepoznaju jednake uglove Usvoje pojam trougla i elemente. mogu zapisati jednostavnije probleme u obliku jednačine. Koristi model za demonstraciju zbira 63 . • zadatke. Izvode osnovne konstrukcije trougla primjenom sve četiri etape (skiciraju. Uočavaju neophodnost primjene podudarnosti kada to nije naglašeno. zapisuje i primjenjuje matematičku simboliku. zapažanja i logičkog mišljenja. • • • Izbor problema vrši kvalitativno i u skladu sa mogućnostima učenika. 750. analiziraju. Značajne tačke trougla. izrađuje programirani materijal za samostalno učenje. uočava odnose među elementima. Uočavaju ulogu i značaj matematike u svakodnevnom životu. Svate podudarnost trouglova i usvoje simbol podudarnosti. Pravila podudarnosti primjenjuje kroz raznovrsne zadatke i sa umjerenim zahtjevima. Primjena linearnih jednačina sa jednom nepoznatom. sastavljaju i određuju vrijednosti jednostavnijih izraza sa racionalnim brojevima. Konstruktivno određuju • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Razvijaju sposobnost za posmatranje.• Brojevni izrazi sa racionalnim brojevima sa osnovnim računskim operacijama (sa zagradama i bez zagrada). • • • • • • • • • • UGAO I TROUGAO Jednakost uglova Uglovi sa paralelnim kracima. Konstrukcije uglova (600. Elementi trougla. Definiraju pojam transferzale i prepoznaju uglove uz presječnicu. crtanju i geometrijskim konstrukcijama. razlikuju vrste trouglova i primjenjuju pravilo odnosa između elemenata trougla. Nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem racionalnih brojeva. 4. Aktivno posmatra. Pravougli trougao Centar opisane i centar upisane kružnice trougla. Svojstva transferzalnih uglova znaju primjeniti na rješavanje zadataka. 1350). • • • • • Prati predavanja nastavnika. Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem racionalnih brojeva. Dokazuje tvrdnju o odnosu stranica u trouglu i izvodi ogled na svom demonstracionom modelu a učenici na svojim modelima. Razvijaju sposobnost da grešku shvataju kao podsticaj za ponovni rad. Pravila podudarnosti. Trougao. zapažanje i zaključivanje. Uglovi uz presječnicu paralelnih pravih (transferzalni uglovi). • • • • • racionalnih brojeva. Podudarnost trouglova. Zbir unutrašnjih uglova trougla. usvajaju pojam rješenja jednačine. 450. Odnos stranica u trouglu. Koristi radne listiće za provjeru usvojenosti pojedinih računskih operacija u skupu racionalnih brojeva. Vrste trouglova prema prema stranicama i prema uglovima. pravilno formulisanje iskaza i zaključka. Konstrukcija tangente kružnice. Osnovne konstrukcije trougla. Težište i orto centar trougla. Dokazuje tvrdnju o zbiru unutrašnjih i vanjskih uglova trougla pri čemu navodi učenike na samostalno logičko zaključivanje. Centralni i periferijski ugao. Primjena pravila podudarnosti kod pravouglog i jednakokrakog trougla. zadataka. Učenike potiče na urednost i preciznost u radu. • • • • • • • • Novi sadržaj nadovezuje na ranije stečeno znanje o trouglu. Razvijanje zapažanja posebnog i općeg. Osposobljavaju se da samostalno izaberu pogodniji oblik racionalnog broja u smislu racionalnog pristupa u rješavanju zadatka. Osposobljavaju se za analitičko mišljenje naročito uočavanjem zavisnosti među datim elementima trougla kao i za utvrđivanje • • • • Razvijaju preciznost u mjerenju. Uočavaju praktični značaj primjene znanja o podudarnosti trouglova. Posebnu pažnju posvećuje svakom koraku u rješavanju konstruktivnog zadatka. Izvode računske operacije u skupu Q racionalnim postupcima. Objašnjava odnos stranica i uglova u trouglu pomoću svojstava osne simetrije. Konstruiraju uglove primjenjujući svojstva simetrale ugla. Uglovi sa normalnim kracima.

smisla za preciznost. kvadrat. unutrašnjih uglova u trouglu. Dokazuje tvrdnju o zbiru unutrašnjih i vanjskih uglova četverougla zajedno sa učenicima. Svojstva deltoida. Konstrukcija deltoida. grafoskop. OBIM I POVRŠINA TROUGLA I ČETRVEROUGLA Četverougao. Rješavaju jednostavnije zadatke sa srednjom linijom trapeza. Pravougaonik. • redoslijeda konstruktivnih koraka. Površina peralelograma. Površina četverougla sa normalnim dijagonalama. Odgovarajuću pažnju obraća pojmu deltoida i razumjevanju njegovih svojstava. Znaju dokazivati tvrdnje kod paralelograma i trapeza i iste primjenjivati u zadacima. Priprema modele za što prirodniji pristup pojmu obima i površine trougla i četrverougla • • • • • 64 . Osposobljavaju se za precizno formulisanje pojmova i definicija kod podjele četverouglova. Razvijanje sposobnosti za posmatranje. opažanje i logičko stvaralačko mišljenje. trapez i deltoid. Učenici trebaju naučiti definirati paralelogram. Izvršava klasifikaciju četverouglova naglašavajući nove pojmove i odnose. romb. Obim trougla i četverougla. Svataju zajednička i posebna svojstva paralelograma i primjenjuju ih. • • • Razvijanje radnih navika. Stiču vještinu korištenja pribor. Razvijanje osjećaja odgovornosti za izvršavanje postavljenih zadataka. Svojstva paralelograma. tačnost. • Ponavlja pojam izlomljene linije i mnogougla. Savladati pojmove obima i površine Naučiti formule za računanje obima i površine • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Osposobljavaju se za uočavanje i raspoznavanje četverouglova u okolini. Mjerenje površina. Trapez. Redovno radi domaće zadatke i ulaže napor da shvati gradivo. • • • • • • • • • Usvoje pojam četverougla i elemente.• • Uzajamni položaj dvije kružnice. Opisana i upisana kružnica trougla značajne tačke trougla. Učestvuje neposredno u dokazivanju tvrdnji. Uglovi četverougla. 5. Razvijaju matematičko mišljenje primjenom dedukcije u dokazima svojstava paralelograma. upornost. Samostalno uočava i logički zaključuje. Elementi četverougla. Svojstva trapeza. Osposobljavaju se za precizno izražavanje i simboličko zapisivanje. Izvode konstrukcije svih četverouglova i obrazlažu ih. Srednja linija trapeza. kvadrat. mehaničko kretanje modela trougla pri dokazivanju podudarnosti. Konstrukcije paralelograma. Površina trapeze. Konstrukcije trapeza. završava izgrađivanje pojma četverougla. Vrste paralelograma. ČETVEROUGAO. Paralelogram. Vrste četverouglova. nastavne plakate i dr. Površina trougla. Dokazuje svojstva srednje linije trapeza i svojstva jednakokrakog trapeza. • • • • Pažljivo prati rad nastavnika. Deltoid. razlikuju vrste četverouglova i prepoznaju ih na predmetima i modelima. pravilno piše i crta u svojoj teci. romb. tačnost i preciznost u radu. kvadrat. Koriste pravilno matematičko izražavanje.

izvodljivosti računskih operacija. • Dijeljenje definisati kao obrnutu operaciju operaciji množenja. • Ilustrirati apsolutnu vrijednost i upoređivanje cijelih brojeva na brojevnoj pravoj i upotrijebiti termin „koordinata tačke“. • Vježbati i dijeljenja u kojima je rezultat beskonačan periodičan decimalan broj i objasniti periodičnost decimalnog broja. pomjerati zarez u datim decimalnim brojevima udesno ili ulijevo. • Uvesti pojma decimalnog broja kao rezultat mjerenja veličine koja se ne može tačno izmjeriti jedinicom za mjerenje nego i merenim dijelovima. kretanje udesno – ulijevo. a onda izvršiti poređenje kao da su prirodni brojevi). • Prvo definirati skup cijelih negativnih brojeva i uvesti drugi naziv za skup prirodnih brojeva (kao skup pozitivnih cijelih brojeva). asocijacije i distribucije u računskim zadacima. • Istaknuti značenje predznaka + i – brojeva za razliku od znakova za računske operacije sabiranja i oduzimanja. • Sabiranje cijelih brojeva izvesti koristeći primjere stanja temperature. a za rješavanje nejednačina koristiti svojstva nejednakosti i svojstva računskih operacija. • Operaciju oduzimanja uvesti kao obrnutu operaciju sabiranju čime je postignut jedan od ciljeva proširivanja skupa prirodnih brojeva do skupa cijelih brojeva. • Uvesti prvo skup negativnih razlomaka a zatim skup racionalnih brojeva. • Provjeravati zakone komutacije. • Definirati pojam suprotnog broja na brojevnoj pravoj povezujući to sa centralnom simetrijom. • Vježbati čitanje i pisanje decimalnih brojeva. TEMA – CIJELI BROJEVI Pri uvođenju cijelih brojeva treba iskoristiti znanja o prirodnim brojevima. 2.. računanja sa veličinama koje se mogu mijenjati u dva suprotna smjera (vrijeme. dobitka – gubitka i dr. 65 . razred). • Uspoređivati decimalne brojeve po analogiji sa uspoređivanjem prirodnih brojeva (najjednostavnije je poredati ih tako da im se dopisivanjem nula izjednači broj decimala. • Pokazati svojstva operacija sabiranja i množenja na primjerima. ali je potrebno koristiti i druga znanja i iskustva učenika. 3. • Formirati pojam pozitivnog i negativnog broja korištenjem nekih matematičkih i praktičnih razloga: rješavanja jednačina. višecifrenim brojem) a zatim množenje decimalnog broja decimalnim brojem.DIDAKTIČKO . • Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva obraditi na konkretnim problemima (prvo kao sabiranje i oduzimanje imenovanih brojeva) uz naglašavanje kako treba vršiti potpisivanje. dekadnom jedinicom. nadmorske visine – dubine mora. • Ponoviti sa učenicima decimalni zapis pozitivnog razlomka da bi mogli usvojiti decimalni zapis racionalnog broja. a zatim definirati skup cijelih brojeva. geografska dužina i širina itd). • Pokazati pravila u vezi sa odbacivanjem zadnjih decimala (zaokruživanje decimalnih brojeva na približne vrijednosti koje mogu biti manje ili veće od datih decimalnih brojeva).METODIČKE NAPOMENE 1. Poslije toga dati zadatke u kojima se izračunavaju proizvodi od dva faktora. gore – dole. • Jednačine u skupu Z rješavati na osnovu svojstava računskih operacija. TEMA – RACIONALNI BROJEVI Realizacija ove tematske cjeline vrši se proširivanjem skupa Z cijelih brojeva na osnovu čega se određenim matematičkim postupcima gradi i razvija skup Q racionalnih brojeva i skup R realnih brojeva (8. • Koristiti odgovarajuće primjere iz stvarnosti za uvođenje definicije množenja u skupu cijelih brojeva. TEMA – RAZLOMCI U DECIMALNOM OBLIKU U ovoj temi obraditi decimalne brojeve. Potrebno je da učenici sami mjere veličine i predstavljaju ih decimalnim brojevima. • Kod množenja ići ovim redom: množenje decimalnog broja prirodnim (jednocifrenim. Zatim sabiranje ilustrirati na brojevnoj pravoj i poslije više primjera usmenog računanja uvesti definiciju sabiranja cijelih brojeva. računske operacije sa decimalnim brojevima i racionalnu tehniku računanja. a zatim preći na proizvode od više faktora. promjene vodostaja rijeke. • Dijeljenje decimalnih brojeva vršiti koristeći imenovane brojeve pa tek onda preći na dijeljenje neimenovanih brojeva.

Ove dokaze učenici mogu samostalno izvoditi uz pomoć nastavnika. kvadrat i romb. • Predočiti sve elemente trougla i insistirati da nasuprot svakog vrha odnosno ugla trougla je odgovarajuća stranica i obrnuto. Upotrijebiti i grafoskop. Obraditi rješavanje jednačina i nejednačina u skupu Q određujući nepoznate komponente zbira ili razlike na osnovu zavisnosti rezultata od komponenata. razred) i ilustraciju oduzimanja na brojevnoj pravoj. trapeza. jer sama definicija asocira na romb i kvadrat. • Ukazati na određenost četverougla sa pet elemenata. • Odnos stranica u trouglu najprije pokazati na odgovarajućem modelu a zatim izvesti dokaz tvrdnje. a naročito insistirati na analizi jer je ona bitna za uviđanje zavisnosti među datim elementima.. da se dijagonale polove i izvesti zaključak da ova svojstva imaju i posebni paralelogrami: pravougaonik.. kao i za utvrđivanje svih koraka u samoj konstrukciji. Rješavanje jednačina i nejednačina zasnovati na definicijama operacija množenja i dijeljenja. Koristiti znanja o množenju pozitivnih razlomaka i o množenju cijelih brojeva za usvajanje pravila za množenje racionalnih brojeva. susjedne stranice i uzastopni uglovi. • Precizirati pojmove: suprotne stranice i suprotni uglovi.• Operacije sabiranja i oduzimanja koje su već definisane u skupu cijelih brojeva proširiti sa skupa cijelih u skup svih racionalnih brojeva. Obratiti pažnju slučaju kada se nejednačina množi. • Odnos stranica i uglova u raznostraničnom trouglu uočiti posmatrajući ilustracije ili projekciju sa grafofolije više trouglova. odnosno dijeli negativnim brojem. • Dokazati osnovna svojstva paralelograma: jednakost suprotnih stranica. ne treba ih dokazivati.. • Crtati i konstruisati različite deltoide i u različitim položajima radi pravilnog shvatanja ovog četverougla. • Koristiti osobine simetrala duži i ugla u obradi centra opisane i centra upisane kružnice. Dijeljenje. a zatim izvesti dokaz da je α + β + γ = 180 . • Rješavati konstruktivne zadatke po etapama. • • • • • • Potvrditi na primjerima svojstva sabiranja u skupu Q.OBIM I POVRŠINA TROUGLA I ČETVEROUGLA Znanja o nekim četverouglovima učenici su dobili u mlađim razredima što sada treba ponoviti i nastaviti sa detaljnom obradom ovog sadržaja. Obrnutu tvrdnju ne treba dokazivati. 5. uglova i geometrijskih figura uopće prije obrade sadržaja o podudarnosti trouglova. Insistirati na tome da svaki učenik zna ove dokaze. Uvesti definiciju oduzimanja u skupu Q polazeći od definicije oduzimanja u skupu Q+ (6. prave i kružnice i dvije kružnice). Početi sa posmatranjem objekata u učionici i na pripremljenim modelima. • Ukazivati na uslove sadržane u definicijama jer to smanjuje broj potrebnih elemenata za konstrukciju paralelograma. kao obratnu operaciju uvesti pomoću već poznatih pravila množenja. Dokazati tvrdnju. • Eksperimentalno provjeriti težište trougla i objasniti odnos dijelova težišne duži jer se to koristi kod određivanja poluprečnika upisane i opisane kružnice jednakostraničnog trougla. a za kvadrat samo jedan. neposrednim mjerenjem i ogledom. • Osnovne konstrukcije trougla bazirati na primjeni pravila podudarnosti i elementarnih konstrukcija (određivanje presjeka dvije prave. • Dokazati podudarnost trouglova koristeći ogled (mehaničko kretanje modela trougla). 4. • Dokazati tvrdnje o zbiru unutrašnjih i vanjskih uglova četverougla koristeći tvrdnje o zbiru unutrašnjih uglova trougla i suplementnost uporednih uglova. • Objasniti pojam četverougla pomoću pojma mnogougla. Zato je potrebno ponoviti sve što se zna o trouglu a nova znanja usvajati posmatranjem. Učenicima mora biti jasno zašto je za konstrukciju ma kog četverougla neophodno pet elemenata. • Izvršiti sistematizaciju znanja o četverouglovima prikazivanjem skupa četverouglova Venovim dijagramom (koristiti grafofolije ili crteže četverouglova). • Formirati pojam trougla kao skup tačaka. • Ponoviti podudarnost duži. deltoida. • Izvesti zaključak o centru opisane kružnice pravouglog trougla. • Crtati uglove sa paralelnim i normalnim kracima korištenjem pribora. jednakost suprotnih uglova. TEMA – UGAO I TROUGAO Proučavanje trougla treba nadovezati na usvojena znanja o trouglu u nižim razredima. TEMA – ČETVEROUGAO. 0 • Odrediti zbir uglova trougla eksperimentalno na modelu trougla od papira. 66 .

Pored tradicionalnog pristupa ocjenjivanju potrebno je pratiti i ocjenjivati: kreativnu razradu nekog zadatka . Prilagođavanje programa Za učenike s posebnim potrebama razvijaju se prilagođeni programi. sposobnostima i sklonostima. kao i plan rada razvijaju zajedno nastavnik MATEMATIKE i stručni tim za podršku učenika sa posebnim potrebama na nivou škole/ pedagoškog zavoda. vodeći računa o individualnim mogućnostima. odnosno do nivoa individualno prilagođenih programa. U svakom polugodištu radi se po jedna školska pisana zadaća. 67 . ocjenjivanje treba da bude zasnovano na različitim metodama. Individualno prilagođeni program. • Naučiti ih da sistemom slaganja slika znaju izračunati površinu komplikovanijih slika pomoću površina jednostavnijih već poznatih slika(kombinacije trouglova. uključujući i kolegijalno (međusobno) ocjenjivanje i samoocjenjivanje i dr. učenički doprinos za vrijeme grupnog rada. specifične komunikativne i radne vještine.). uz korištenje potrebne ekspertize i učešće roditelja. proizvoda i sredine učenja. rad na projektu. procesa. Ocjenjivanje Napredovanje učenika treba kontinuirano provjeravati i ocjenjivati.• Pomoću svakodnevnih primjera uvesti pojam obima i površine trougla i četrerougla. procedurama i instrumentima. zavisno od osobenosti potreba učenika određene populacije.Najbolji način za procjenjivanje da li učenik može izvršiti neku aktivnost je posmatrati ga i ocijenjivati dok on izvodi zadanu aktivnost.Prilagođavanje se može provoditi modifikacijom programa redovne nastave u pogledu sadržaja. U skladu s tim. pravougaonika i sl.

te pravljenju svakodnevnih izbora. matematike. za nastavak školovanja i profesionalno usmjeravanje. Ovaj program fizike koncipiran je tako da se učenici kroz znanje fizike upoznaju s bitnim elementima procesa fizikalnog saznanja i spoznajama do kojih je fizika došla tokom svog razvoja. ona olakšava učeniku ovladavanje gradivom hemije. Kako naučna i tehnološka dostignuća predstavljaju neodvojiv dio kulturnog naslijeđa čovječanstva. S druge strane. 68 . biologije. kao i koncepata. nastava fizike značajno doprinosi općem obrazovanju. tehničke kulture. geografije. očuvanje prirodne sredine i racionalnu upotrebu energetskih resursa. posebno onih koji su vezani za demokratsku i kulturnu participaciju u društvu. informatike. Nastava fizike također podržava učenika/cu u razvoju njegove/njene osobnosti i u formiranju modernog pogleda na svijet.FIZIKA FIZIKA Zašto učiti fiziku Fizika je fundamentalna prirodna nauka i osnova razvoja tehnologije. a i u izvjesnoj mjeri i drugih nastavnih predmeta u osnovnoj školi. nastava fizike doprinosi razvoju mišljenja svojstvenog nauci i usvajanju jezika i metoda fizike. zakona i teorija koje uokviruju savremena saznanja o materijalnom svijetu i korištenju tog znanja u različitim situacijama. U kontekstu toga.

Područja učenja

CILJEVI I ZADACI Učiti:

OČEKIVANI REZULTATI / OBRAZOVNI ISHODI Učenik:

Znanje fizike: Procesi Posmatrati i mjeriti radi prikupljanja informacija o tijelima i pojavama u prirodi; Klasificirati tijela i pojave na osnovu sličnosti, razlika i povezanosti; Postavljati hipoteze; Izvoditi eksperimente radi otkrivanja informacija i testiranja hipoteza;

Razumije i koristi osnovne elemente metoda fizike i kritičkog mišljenja: Identificira kvalitativne i kvantitativne fizikalne veličine; Koristi odgovarajući pribor/eksperimentalne uređaje i instrumente; Koristi SI mjerne jedinice i prefikse (mikro, mili, centi, kilo, mega); Koristi određena svojstva na osnovu kojih smješta tijelo ili pojavu u sistem klasifikacije; Identificira svojstva na kojim je sistem klasifikacije zasnovan; Formulira pitanja na koja treba odgovoriti tokom istraživanja, pravi predpostavke zasnovane na iskustvu i konceptualnom razumijevanju; Planira i implementira jednostavne eksperimente prema datom uputstvu, uključujući izbor pribora i tehnologije; Identificira nezavisnu i zavisnu varijablu;

Modelirati; Pronalaziti rješenja; Komunicirati;

Interpretira dati model, vrši predviđanja zasnovana na modelu i poredi ga s fizikalom realnošću; Rješava zadatke i primjerene probleme kvalitativno i kvantitativno; Opisuje, bilježi i izvještava o podacima i rezultatima istraživanja/mjerenja koristeći se jezikom fizike i odgovarajućim tabelama, graficima, matematičkim formulama, pisanim izvještajem; Diskutuje i objašnjava dobivene rezultate; Zna opisati čime se bavi fizika i njenu primjenu;

Sadržaj

Činjenice koje se odnose na predmet proučavanja fizike i njenu primjenu, povezanost fizike sa drugim naukama i razvoj tehnologija, fizikalna svojstva tijela i pojava, građu tvari, efekte međudjelovanja, sile u prirodi, energiju i njeno korištenje, promjene stanja tvari;

Razumije ulogu i značaj fizike za razvoj nauke i tehnologije, njene koristi za svakodnevni život, kao i to da se fizikalna slika svijeta mijenja; Poznaje simbole i SI mjerne jedinice, pretvara veće jedinice u manje i obrnuto; Koristi fizikalne veličine da opiše svojstva tijela i tvari i da ih objasni uz pomoć tih veličina, kao i šire, za objašnjenje različitih pojava; Vrši različita mjerenja; Opisuje građu i stanje tvari koristeći se čestičnim modelom;

Konceptualni okvir tijela, tvari, fizičke pojave, fizikalnog stanja, međudjelovanja, sile, kretanja, energije, rada, toplote, električnog naboja, električnog polja, istosmjerne struje stalne jačine, magnetnog

Identificira i opisuje različita međudjelovanja u prirodi i predviđa promjene; Istražuje i upoređuje efekte djelovanja rezultujuće sile; Zna vezu između mase i težine tijela;

69

polja, povezanosti električnih i magnetskih pojava, talasnog kretanja, zvuka, svjetlosti, prirodne strukture, građe atoma, procesa vezanih za promjene u atomskom jezgru;

Opisuje, objašnjava i analizira ravnomjerno i ravnomjerno ubrzano pravolinijsko kretanje u različitim reprezentacijama; Razumije razliku između kinematičkog i dinamičkog opisa kretanja, te stanja ravnoteže; Zna da se pritisak kroz čvrsta tijela i fluide ne prenosi na isti način, opisuje efekte djelovanja sile potiska;

Identificira i opisuje različite oblike energije, transformaciju energije i povezanost sa radom; Uočava da neke fizikalne veličine imaju stalnu vrijednost i značaj zakona održanja u prirodi; Shvata princip rada jednostavnih mehaničkih uređaja i zna njihovu primjenu Zakoni: kretanja u kinematici, Newtonovi zakoni, Pascalov zakon, Arhimedov zakon, zakoni održanja, Ohmov zakon, Joule-Lenzov zakon, Faradayev zakon, zakoni geometrijske optike; Razlikuje pojmove temperatura, toplota i količina toplote; Zna da se unutrašnja energija tijela može mijenjati radom i toplotom; Razumije stanje toplotne ravnoteže; Razlikuje prenošenje toplote vođenjem, strujanjem i zračenjem; Razumije da su makrosvojstva tvari povezana sa njenom strukturom, objašnjava zašto se temperatura tvari ne mijenja dok je u toku proces promjene agregatnog stanja, analizira svakodnevne primjere vezane za toplotu; Identificira primjere električne i magnetne sile u svakodnevnom životu; Uočava povezanost električnih i magnetnih pojava; Zna veličine koje karakterišu električno i magnetno polje; Prikazuje i analizira električno kolo; Opisuje i objašnjava elektromagnetsku indukciju i njenu primjenu u prijenosu energije; Primjenjuje znanje fizike u tehničkoj kulturi i informatici; Primjena znanja fizike Ispituje i opisuje prostiranje talasa u različitim sredinama, opisuje njihove karakteristike i pojave odbijanja i prelamanja; Identificira karakteristike i pojave zvuka i svjetlosti; Istražuje odbijanje i prelamanje svjetlosti koristeći se modelom zrake svjetlosti i funkcioniranje ogledala, sočiva i prizme; Objašnjava kako vidimo različito obojena tijela; Uočava lanac i razmjeru prirodnih struktura, od osnovnih čestica do galaksija, zna kako ilustrirati ove strukture i sisteme sa odgovarajućim modelima; Opisuje strukturu jezgra atoma, tipove i efekte radioaktivnog zračenja, fisiju i fuziju; Primjenjuje znanje fizike za razumijevanje hemije;

Korelacija fizike s drugim predmetima

Vrijednosti, stavovi, navike

Podsticati interes učenika za proučavanje prirode i dalje obrazovanje u fizici; Razvijati navike na urednost, preciznost i tačnost, sistematičnost, međusobno uvažavanje, rad u grupama/ timu, samostalan rad, evaluaciju i samoevaluaciju; Razvijati naviku korištenja raznovrsnih izvora informacija;

Usvoji naučni pogled na svijet; Stekne neophodno saznanje o koristima učenja fizike; Zna cijeniti stavove i shvatanje drugih; Preuzima odgovornost za zajednički proces učenja grupe / tima i samostalan rad; Postaje osjetljiv na kritičko razmišljanje i rješavanje problema;

OSNOVNI SADRŽAJ 70

VII. razred 1. Fizika i priroda 2. Mjerenje 3. Građa tvari

VIII. razred 1. Međudjelovanje, sila 2. Kretanje i sile 3. Pritisak 4. Energija i rad 5. Toplota
DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE

IX. razred 1. Naelektrisanja u našem okruženju 2. Električna struja 3. Magnetno polje 4. Talasi 5. Svjetlost 6. Prirodne strukture. Svijet atoma

Ovaj nastavni program fizike usmjeren je na ciljeve i još više na očekivane rezultate odnosno ishode obrazovanja u fizici u osnovnoj školi.U skladu s tim, nastava fizike treba da bude zasnovana na učenju fizike kao sadržaja i procesa, odgovarajućem didaktičkom pluralizmu i korištenju multimedija, i što je najvažnije, aktivnom učešću učenika u svim etapama nastavnog procesa. Obaveza je nastavnika fizike da nastavu fizike ispuni što više aktivnostima u kojim učenici stiču znanje sopstvenim iskustvom, podstiče radoznalost i razvijanje kod učenika pozitivnog stava prema fizici. Učeći fiziku učenici treba da steknu kvalitetno i primjenljivo znanje.Na nivou osnovne škole to uključuje konceptualno razumijevanje sadržaja fizike, učenje procesa promatranja opisivanja, upoređivanja, klasifikacije, prikupljanja i zapisivanja podataka, analize i tumačenja podataka, predviđanja i uopćavanja, i u skladu s tim, razvoj relevantnih sposobnosti i sticanje odgovarajućih vještina, vrijednosti, stavova i ponašanja. Obrada nastavnih tema nije strogo obavezujuća, po redoslijedu i sadržaju, datim u programu. Nastavnik ima slobodu i odgovornost da raspoređuje nastavne sadržaje i obrađuje ih u širinu i dubinu, u okviru datog broja časova u razredu, vodeći računa o potencijalima i interesima svojih učenika, utvrđenim standardima obrazovnih postignuća u fizici i ostvarivanju principa inkluzivnosti u nastavi fizike. U nastavi fizike poželjna je kombinacija raznovrsnih metoda i oblika rada. Za realizaciju predviđenih ciljeva i očekivanih rezultata u pojedinim dijelovima programa, veoma su pogodne problemski usmjerena i istraživačka nastava i rad u grupama/ timovima, te uključivanje učenika u izradu projekata (eksperimentalnih iz fizike, koji integrišu više predmeta ). Također, pored tradicionalnih medija neophodno je koristiti moderne medije, vodeći računa o njihovim didaktičkim potencijalima i funkciji.Stoga je upotreba kompjutera u nastavi fizike nezaobilazna (simulacije i animacije fizikalnih sadržaja, obrada rezultata mjerenja i njihovo grafičko predstavljanje, kreiranje modela, korištenje interneta i dr.). Rješavanje zadataka je izuzetno važna komponenta učenja fizike.Dominantno mjesto treba da zauzmu zadaci–pitanja, jednostavni računski, grafički i eksperimentalni zadaci. Poželjno je i uključivanje problemskih zadataka, primjerenih učenicima. Ocjenjivanje Napredovanje učenika treba kontinuirano provjeravati i ocjenjivati, vodeći računa o individualnim mogućnostima, sposobnostima i sklonostima.Za učenje fizike od bitnog značaja su sva tri područja učenja. Njihov sklad zavisi o prirodi izučavanog gradiva, ali se kao relevantan omjer može smatrati: Znanje sadržaja fizike 60% Procesi, sposobnosti i vještine 30% Afektivno učenje 10% Ocjenjivanje treba da bude zasnovano na različitim metodama, procedurama i instrumentima.Najbolji način za procjenjivanje da li učenik može izvršiti neku aktivnost je posmatrati ga i ocijenjivati dok on izvodi zadanu aktivnost. Pored tradicionalnog pristupa ocjenjivanju potrebno je pratiti 71

služeći se modelom crne kutije. provjeravaju svoje ideje i zaključke. čestica. ponašanje Aktivnosti učenika Aktivnosti nastavnika Učenik : Fizika i priroda Pristup saznavanju prirode. izvedbe (referat. Podsticanje interesa i radoznalost za spoznavanje prirode. Resursi za realizaciju Za realizaciju ovog programa fizike neophodno je da škola osigura specijaliziranu učionicu za fiziku. Kritički rasuđuje o ulozi i značaju fizike – fizika nudi objašnjenje prirode. svojstva tijela. Međunarodni sistem Iskazuje fizikalnu veličinu kao umnožak brojne vrijednosti i mjerne jedinice. procesa. eksperiment. Individualno prilagođeni program. fizikalne pojave. Vodi s učenicima raspravu Fizikalna veličina. stanje. Prilagođavanje se može provoditi modifikacijom programa redovne nastave u pogledu sadržaja. metod fiziketeorija. određuju uzroke (razloge) koji su doveli do određenog rezultata. U svakom polugodištu osmog i devetog razreda radi se po jedna školska pisana zadaća. fizikalni sistem. FIZIKA. Priroda. VII razred – 1 čas sedmično. kao i plan rada razvijaju zajedno nastavnik fizike i stručni tim za podršku učenika s posebnim potrebama na nivou škole/ pedagoškog zavoda. nastavnik kreira problemsku situaciju.i ocjenjivati: izvođenje demonstracionih ogleda. kreativnu razradu nekog zadatka (esej). Prilagođavanje programa Za učenike s posebnim potrebama razvijaju se prilagođeni programi. Za uvođenje učenika u svijet fizike. laboratorijski rad učenika. specifične komunikativne i radne vještine. uključujući i kolegijalno (međusobno) ocjenjivanje i samoocjenjivanje i dr. diskutuju i objašnjavaju dobivene rezultate. stavovi. stanja tvari i promjene izazvane međudjelovanjima. izvodeći odabrane eksperimente. kretanje. prikupljaju podatke. tijelo. 35 časova godišnje CILJEVI I ZADACI OČEKIVANI REZULTATI/ OBRAZOVNI ISHODI Tematske cjeline/ Teme Učiti: Znanje fizike: Proces i sadržaj Vrijednosti. zavisno o osobenosti potreba učenika određene populacije. Sami izvode eksperimente. Razvoj svijesti o povezanosti teorije i eksperimenta. Za izvođenje eksperimenata škola osigurava potreban pribor odnosno uređaje za eksperimente (za eksperimente koje izvode učenici potrebno je najmanje šest kompleta). laboratorij (može zajednički za prirodne nauke) i spremište za učila. povezujući to s prethodnim iskustvima i znanjem iz drugih predmeta. Sistematski upoznaje značaj i etape eksperimenta u procesa saznanja u fizici. odnosno do nivoa individualno prilagođenih programa. proizvoda i sredine učenja. tehnički proizvod). slobodnih aktivnosti i učešće škole u raznim projektima. Priprema vježbe mjerenja. Zna da je fizika prirodna nauka i da se fizikalna slika svijeta mijenja. kao i obrazovne materijale i literaturu za potrebe redovne i izborne nastave fizike. Prepoznaje simbole i 72 . Pomaže učenicima da naprave prve istraživačke korake u svijet fizike. rad na projektu. a razvoj tehnologija doprinosi poboljšanju kvaliteta života čovjeka. Opisuje i upoređuje tijela i pojave po njihovim svojstvima. Mjerenje Promatraju i raspravljaju o različitim prirodnim pojavama i ogledima koje izvodi nastavnik. materija. učenički doprinos za vrijeme grupnog rada. tvar. uz korištenje potrebne ekspertize i učešće roditelja.

Mjerenje vremena Razlikuje pojmove trenutak i vremenski period. Raspravlja s učenicima o mogućnostima mjerenja površine i zapremine. debljine. Prepoznaje razloge zbog kojih se javljaju greške u mjerenju. uz prethodno procjenjivanje.mjernih jedinica (SI). Određuje površine i zapremine. Na osnovu podatka za gustinu utvrđuju od koje je tvari napravljeno tijelo. određuju srednju vrijednost. Pocjenjuju i mjere duljine dužina. Razlikuje pojmove dužina i duljina. SI mjerne jedinice nekih fizikalnih veličina. Određuju površine lista papira i zapreminu kvadra. Mjerenje vremena.. kilogram po metru kubnom (kg/m³) Zna da je gustina količnik mase i zapremine tijela i da je karakteristično svojstvo tvari. o potrebi korištenja standardnih mjernih jedinica. Pokazuje da neka tijela jednake zapremine imaju različite mase. litar (l). Mjerenje površine i zapremine Površina plohe. kao i njegovom zapreminom. Mjere periode trajanja nekih periodičnih pojava služeći se različitim instrumentima. Određuju gustinu pravilnih i nepravilnih čvrstih tijela i tečnosti. opsega. prečnika. saobraćaju. mjerila. Koristeći tablicu gustina određuje vrstu tvari od koje tijelo napravljeno. trenutak. sekunda (s). Raspravlja s učenicima o važnosti duljine kao veličine u svakodnevnom životu. deci. Razvijanje svijesti o ograničenosti ljudskih čula i redu veličina objekata u prirodi. Određuju gustinu smješe dvije tečnosti. sportu. geografiji i dr. Zapisuju podatke u odgovarajuće tabele i izračunavaju srednje vrijednosti. Ukazuje na razliku između pojmova masa i težina tijela i na povezanost mase tijela sa vrstom tvari od koje je tijelo napravljeno. centi i mili. Razvoj navike rada u grupama/ timovima. Mjerenje gustine Mjeri masu tijela pomoću vage i izražava je u različitim jedinicama. Zna odnos sekunde prema minuti. Zna da odredi srednju vrijednost niza ponovljenih mjerenja. kilogram (kg). satu. kubni metar (m³). Razvoj navike istraživanja. Uočava razliku između neposrednog i posrednog mjerenja. Mjere zapreminu tečnosti. korištenju još nekih dopuštenih mjernih jedinica duljine. upoređuju mase različitih tijela. Mjerenje. kvadratni metar (m²). Vremenski period. Iskazuju rezultate mjerenja i o njima raspravljaju. Zna da svako tijelo ima određenu masu i da je njegova masa stalna veličina. 73 . Raspravljaju o vremenu i jedinicama. Ukazuje na ulogu vremena i razliku između trenutka i vremena trajanja. Upoznaju se sa različitim mjerilima odnosno njihovim skalama. Mjerenje duljine Duljina. Masa tijela. Tačnost i preciznost u mjerenju. Izražava te veličine odgovarajućim mjernim jedinicama. Razlikuju značenja za kilo. srednja vrijednost mjerene veličine. metar (m). Procjenjuje pogrešku mjerenja na osnovu mjerne skale. danu. Zapremina tijela. Određuje gustinu različitih tijela i izražava je različitim mjernim jedinicama. mjeri dužine koristeći se odgovarajućim jedinicama i instrumentima. vaga. Gustina. Mjerenje mase Procjenjuju i mjere mase tijela koristeći se različitim vagama i izražavaju ih u različitim mjernim jedinicama. vrste grešaka. Određuju zapreminu nepravilnog čvrstog tijela koristeći se menzurom.

vode. Mjerenje temperature. odnosno međumolekularnom prostoru. Pomoću čestičnog modela tvari opisuje i objašnjava razlike između čvrstih. Građa tvari Interpretira čestični model tvari: . koristeći se čestičnim modelom tvari. Nastavnik stvara problemsku situaciju i uvodi pojam modelavodi raspravu o građi tvari (neprekinuta ili čestična). Klasificira tvari prema agregatnom stanju u kojem se nalaze.da su tvari izgrađene od čestica i da se te čestice neprestano i nasumično kreću. Priprema nizove zadataka za kontrolni rad. služi se odgovarajućim ilustracijama/ simulacijama. tečnih i gasovitih tijela.Mjerenje temperature Temperatura. izvodi oglede. Koriste se internetom tražeći najbolju ilustraciju / simulaciju čestičnog modela tvari. Zajedno s nastavnikom istražuju veze između eksperimentalnih činjenica i teorijskog modelaodgovaraju na pitanja nastavnika. Ocjenjuje učenike. Molekule. Prezentiraju svoje radove. Pravilno očitava temperaturu na Celzijusovoj i Kelvinovoj skali. Ocjenjuje učenike. iznose svoje ideje. atomi. 74 .da je atom građen od protona. . Predstavlja historijski pregled spoznaje o čestičnoj građi tvari. Kelvin (K). stepen Celzijusov (ºC). neutrona i elektrona. Čestični model tvari. Agregatna stanja tvari. Ukazuje na povezanost fizike s hemijom.da je molekula građena od atoma.da neka fizička svojstva tvari značajno zavise o rasporedu molekula. prikazuje modele molekula i atoma. smješe hladne i zagrijane vode. Mjere temperature zraka. predviđaju specifičnosti agregatnih stanja i kako ostvariti promjenu agregatnog stanja tvari. . Demonstrira svojstva tvari u pojedinim agregatnim stanjima. . Pišu eseje u kojima razmatraju fizička svojstva tijela.

obuhvaćeni su mnogi uzročnici zaraznih bolesti kojima su izloženi ljudi i životinje kao i način zaštite. Istaknut je privredni značaj i važnost pojedinih skupina ili vrsta životinja kao i nužnost njihove zaštite i očuvanja. Zatim. Svrha ovog programa je sticanje novih znanja o morfološkoj.BIOLOGIJA BIOLOGIJA VII Programski sadržaji biologije za sedmi razred posvećeni su izučavanju životinjskog svijeta. Znanja iz navedenih oblasti povezana su sa sistematikom životinjskog svijeta. Područja učenja CILJEVI I ZADACI OČEKIVANI REZULTATI / OBRAZOVNI ISHODI 75 . Dat je također osvrt na ponašanje životinja odnosno sticanje znanja iz oblasti etologije. biološkom disciplinom koja je u najvećoj mjeri zastupljena u ovom programu. funkcionalnoj raznolikosti životinja. anatomskoj.

istražuje. a posebno prema prirodnom nasljeđu Bosne i Hercegovine. Također. Ovladava metodama i tehnikama laboratorijskog rada u nastavi. evaluacija. Interpretira model i poredi ga sa prirodnom realnošću. Posmatra. bilježi rezultate. Identificira i razumije različitosti i sličnosti životinjskih vrsta. Razumije sistem klasifikacije životinjskog svijeta utemeljenog na osnovu srodničkih odnosa. učenike će senzibilirati u pogledu pravilnog odnosa prema prirodi. u skladu s dostignućima savremene biološke nauke i prakse čiji su sadržaji neophodni za razumijevanje bioloških pojava. procesa i zakonitosti o prirodi. jedinke) građene od ćelija/stanica. Posmatra živi svijet u prirodnom okruženju. prati i bilježi biološke pojave i procese kod živih organizama.Učiti: Cilj nastave biologije Cilj nastave biologije je da učenicima obezbijedi sticanje osnovnih znanja o živom svijetu. Učenici izvode disekcije nekih organizama: priprema. vještine i navike. te da doprinese kod učenika razvijanju pravilnog pogleda (svjetonazora) o živom svijetu. parovima i pojedinačno stičući nova znanja. Mikroskopirati. Izvodi eksperimente radi otkrivanja informacija. Stiče znanja koja doprinose održavanju i unapređenju zdravlja čovjeka i životinja. . radi u grupama. a zatim u velikoj grupi razgovaraju o temi «Zdrav život» 76 Stiče osnovna znanja o ponašanju životinja. Učenik: Znanje biologije Procesi Razumije i koristi rezultate svog istraživanja za savladavanje nastavne građe i razvija kritičko mišljenje. Shvata i uočava da sva živa bića predstavljaju visoko organizirane prirodne sisteme (organizme. izvođenje. također koriste i druge izvore znanja. Koristi odgovarajući laboratorijski pribor. klasificira stečena znanja. proširuje ih i praktično primijenjuje. Učenici u parovima. Razumije i koristi osnovne elemente naučnih metoda u biologiji. Modelirati.

evaluacije tuđih dostignuća i samoevaluacije. njene koristi za svakodnevni život. samostalnog rada. uči sadržaje koji sa odnose na predmet proučavanja biologije i njihovu primjenu. rada u grupama/timu. pravi potfolije sa porukama protiv narušavanja ravnoteže u prirodi. Usvoja naučni pogled na svijet. povezanost biologije sa drugim naukama i razvojem tehnike. Primjena znanja biologije Podsticati interes učenika za proučavanje prirode i dalje obrazovanje u biologiji. diobu ćelije. Radi u grupama. VII razred – 2 časa sedmično. Razvija naviku korištenja raznovrsnih izvora informacija: Razvija navike u pogledu urednosti. razlika između biljne i životinjske ćelije. preciznosti. građu i funkciju životinjskog organizma Sistematski pregled životinjskog svijeta temeljen na filogenetičkim odnosima. Sadržaji Ponašanje životinja. Opisuje. ali i samog čovjeka kao dijela prirode. Vrijednosti . doprinosi očuvanju životne sredine koja je pogodna za neometan život organizama. privredni značaj i zaštita. Stiče neophodno saznanje o koristi izučavanja biologije. Prihvata svjetonazor temeljen na dostignućima bioloških nauka i usvaja univerzalne odgojne vrijednosti. u skladu s dostignućima savremene biološke nauke i prakse. navike BIOLOGIJA. objašnjava i analizira ponašanje životinja u sklopu obrade pojedinih sistematskih kategorija. Zna opisati čime se bavi biologija i njenu primjenu. procesa učenja u grupi (timu). kao i to da se biološka slika svijeta mijenja tokom vremena. građu životinjske ćelije/stanice. tačnosti. ali i samostalnog rada. Stiče osnovna znanja o živom svijetu. Preuzima dio odgovornosti tokom zajedničkog rada. u granicama mogućnosti. korištenje životinja u ishrani čovjeka.Komunicira i iznosi svoje stavove. 77 . Izgrađuje sposobnost kritičkog razmišljanja i riješavanja problema. Razumije ulogu i značaj biologije za razvoj nauke i tehnologije uopće. međusobnog uvažavanja. sistematičnosti. Razumije klasifikaciju životinjskih organizma prema stepenu složenosti građe tijela i drugih karakteristika. Uočava povezanost biologije sa hemijom/kemijom i fizikom kao i ostalim prirodnim i društvenim naukama. prikuplja materijale. Cijeni stavove i shvatanje drugih (sposobnost tolerancije). stavovi. 70 časova godišnje Svojim aktivnostima. kritički razmišlja.

stavovi. mjerne instrumente. mokre preparate. Nastavni proces usaglašava s psihofizičkim razvojem i mogućnostima učenika. Shvataju jedinstvo živog svijeta kroz ćelijsku građu. Steći će znanja o građi organizam. organ. između biljne i životinjske Shvata pojavu bioraznolikosti kao nužne pojave u prirodi za opstanak živog svijeta i njegovog razvoja kroz vrijeme. tj. Posmatraju laboratorijski pribor koji mora biti čist (sterilan) prije prve upotrebe. Često rade u parovima i grupama za kooperativno učenje. kao osnovne jedinice Usvaja detaljnija znanja o životinjskog životinjskoj ćeliji. Životinjska ćelija/ stanica. sistem/sustav organa. Zanimanje i radoznalost za znanje o prirodi. organ. Upute za korištenje udžbenika i upoznavanje sa biološkim kabinetom (oprema).Tematske cjeline/teme Uvod Ciljevi i zadaci Očekivani rezultati/obrazovni ishodi Znanje biologije: proces i sadržaj Učiti Učenike upoznati sa ciljevima nastave biologije u narednoj školskoj godini. organizam. Često koristi dodatne 78 . organele ćelije: Također. Usvaja pojmove: tkivo. fiziologija. sistematika. funkciju pojedinih organela. općenito s biološkim disciplinama iz okvira kojih će sticati nova znanja (morfologija. hemikalije. Učenik Zna da je biologija fundamentalna prirodna nauka/znanost o životu koja uključuje niz disciplina. Učiti o građi životinjskih organizama. tkivo. životinjske ćelije/stanice. crteže). Samostalno i sa učenicima priprema nastavna očigledna sredstva (prirodni materijal. znaju organizma. Podešava namještaj i prostor u razredu potrebama nastavnih aktivnosti. ponašanje Razvija naučne misli i stavove na osnovi fundamentalnih i primjenjenih bioloških znanja. etologija životinja)... Vrijednosti . zna razliku u građi ćelijska opna . Priprema laboratorijsku vježbu: Mikroskopiranje životinjske ćelije i tkiva (trajni i svježi preparati) Građa i funkcija životinjskog organizma Zna građu životinjskih organizama prema nivoima tjelesne organizacije od nivoa ćelije/stanice do organizma. preparate. Aktivnosti nastavnika Motivira učenike i razvija njihov interes za izučavanje biologije. sistem organa. prema nivoima tjelesne organizacije. ćelija/ stanica. Aktivnosti učenika Vode diskusiju sa nastavnikom o izučavanju životinjskog svijeta.

crteži. razmjenjuju mišljenja i sarađuju. probavni sistem/ sustav i prehrana. Izlaže radove učenika i zajednički ih ocjenjuju. da se druže. potporni sistem i kretanje životinja. izvore podataka i podstiče učenike da prilože i svoje radove (modeli. Ovladava metodama i tehnikama laboratorijskog rada. razmnožavanje. potporno. posteri i dr. Sistemi organa: kožni sistem organa. nervno. mitohondrije. Razlika između biljne i životinjske ćelije/stanice. Haploidan i diploidan broj hromosoma. Sistematika Klasifikacija ćelije. Uključuje učenike u grupni rad. Zna da polne ćelije nastaju putem mejoze i razlikuje pojmove haploidan i diploidan broj hromosoma.citoplazma. Grafički predstavljaju pojedine faze diobe životinjskih ćelija. Stiče znanje o građi i funkcijama životinjskih tkiva. Rade u timu. U dogovoru sa nastavnikom pripremaju različita nastavna očigledna sredstva. Diobe životinjske ćelije: mitoza i mejoza. sistem organa za izlučivanje. jedro. ribosomi. Komparativno morfološko fiziološki pristup. Zna navesti da se mitoza odvija kroz nekoliko faza i može objasniti bitne pojave u svakoj od njih. Iskazuju svoje sposobnosti posmatranja i uočavanja spoljašnje i unutrašnje građe životinja koja se temelji na filogenetičkim odnosima. centrozom. Razvoj svijesti o značaju mikroskopa. organa i sistema organa Životinjska tkiva: epitelno. materijal koji su pronašli na internetu i drugim izvorima znanja.informativno. mišićno. sistem organa za disanje i cirkulaciju tjelesnih tečnosti. Donose u školu posebnim potrebama. najodvedenijih (komparativno morfološko – fiziološki pristup). nervni/ živčani sistem i osjetila.). donose zaključke Iskazuju svoje sposobnosti posmatranja i uočavanja spoljašnje i opće unutrašnje građe životinja koja se temelji na filogenatičkim odnosima te značaju Crtaju unutrašnje organe predstavnika pojedinih grupa Prilagođava nastavne životinja i modeliraju sadržaje učenicima sa ih. Omogućava učenicima da uče zajedno. Građa i funkcija životinjskih tkiva. Posvećuje pažnju 79 . organa i sistema organa od najjednostavnijih do tj.

uvažava prijedloge učenika u postupku osmišljavanja kriterija. Učestvuju u pravljenju zbirki beskičmenjaka (insekata. zoološki vrt i dr. kičmenjaci/ kralješnjaci: opće morfološkoanatomske karakteristike. Svijest o higijenskim navikama Upoznaju neke načine primjene fundamentalnih bioloških znanja u praksi ( uzgoj školjaka).). valjkaste gliste/ obli crvi. Zna navesti glavne morfološke karakteristike svake sistematske grupe na višem nivou. Zna najbitniju i najznačajniju karakteristiku hordata – prisustvo unutrašnjeg osovinskog skeleta. zglavkari. Upoznaje se sa pojavom endemizma i znat će navesti Posjećuju neki izložbeni prostor sa prepariranim ili živim Priprema grupni životinjama odlazak učenika u (muzejsku zbirku. Razvoj navike istraživanja Pomažu učenicima sa posebnim potrebama. člankovite gliste/prstenasti crvi. Doprinosi kod učenika razvijanju pravilnog pogleda 80 . kućica puževa i školjaka i dr. Stiče vještine posmatranja i analiziranja slika u udžbeniku i drugim izvorima znanja.životinja i ponašanje životinja životinjskog carstva od praživotinja preko niza grupa ahordata: spužve.) odnosu elemenata učenja i odgoja u sadržajima nastave biologije. bezlubnjaci/ kopljače. pljosnate gliste/ pljosnati crvi. Zna koje zarazne bolesti mogu biti izazvane protozoama – način zaštite i liječenja. U okviru pojedinih sistematskih grupa životinja upoznaje njihovo ponašanje kao i značaj za prirodu. Muzej ili Zoološki vrt. . a posebno za čovjeka. insekti. podjela i značaj. dupljari. Zna osnovne teorije o nastanku višećelijskih organizama. Hordati/svitkovci: osnovne karakteristike – prisustvo unutrašnjeg osovinskog skeleta . mekušci i bodljokošci/ bodljari sistematike za druge biološke discipline. Predočava učenicima kriterije za ocjenjivanje i o njima raspravlja prije ispitivanja.

Vodozemci: prijelaz na život u zračnu životnu sredinu (kopno). veoma raznolike skupine Seoba ptica. . Pregleda materijal koji donose učenici iz prirode. Ptice: opće odlike građe i razmnožavanja. Zna glavna obilježja ove najvažnije grupe ptica.kolouste/kružnouste: glavne odlike i značaj Ribe: opće osobine. glavne grupe. Sakupljaju razne tekstove i fotografije . razmnožavanje i razviće. Polni po kojima se razlikuju od Zna zašto su upravo ptice za razliku od svih drugih životinja najbolji letači. Upoznaju neke načine primjene fundamentalnih bioloških znanja u praksi (uzgoj riba). Izumrli gmizavci. Istražuju ptice svog zavičaja i bilježe podatke o istraživanju. Etologija riba. (svjetonazora) o svijetu u skladu s dostignućima savremene biološke prakse. Zna zašto je intenzivan metabolizam ptica. Značaj u ishrani. Razvijanje potrebe zaštite od otrovnih životinja i u pogledu prenošenja bolesti sa životinja na čovjeka. Priprema laboratorijsku vježbu (disekcija ribe) Priprema i izvodi laboratorijsk vježbe: disekciju žabe zamjeniti animiranim slikama-klipovima (u cilju zaštite životinja). Sistematske grupe. Opće osobine građe i razmnožavanja.perje kao zaštita i stalna temperatura tijela. Zna da su gmizavci evolucijski prvi pravi kopneni kičmenjaci. Glavne grupe i značaj. Pomaže učenicima pri određivanju vrsta uz pomoć odgovarajućih ključeva i drugih izvora. Potiče učenike da se uključe u rad neke ornitološke organizacije. pojam postepene preobrazbe (metamorfoze). građa i razmnožavanje. također i štampani materijal te raspravlja sa učenicima o važnosti i značaju određene sistematske grupe. Gmizavci/ Gmazovi: Prilagođenost vazdušnoj/zračnoj sredini. 81 Zna zašto je krvotok vodozemaca napredniji u odnosu na riblji. Građa tijela. niz endemičnih svojti (podvrsta i vrsta) u fauni BiH . Posmatraju i analiziraju slike i sheme u udžbeniku i prikupljaju materijale iz drugih izvora. rasprostranjenost. Načini zaštite ptica i očuvanje njihovog staništa. rasprostranjenost.

Razvoj svijesti o značaju biologije za razumijevanje svijeta u kojem čovjek živi na osnovu znanstvenih spoznaja. Polni/spolni dimorfizam i briga/ skrb o potomstvu. BIOLOGIJA: DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE 82 . posebno prema domaćim i kućnim ljubimcima. Sisari/sisavci: Opće odlike i raznovrsnost sisara. Raspravlja s učenicima na koje načine možemo zaštititi ugrožene sisare. stalna temperatura tijela.dimorfizam i briga o potomstvu. a to su dlaka i prehrana mladunčadi mlijekom. Produbljuje znanje o sistematici životinja na osnovu pregleda filogenetskog razvoja životinjskog svijeta. Kratak pregled filogenetičkog razvoja životinjskog svijeta. i prave zbirke i panoe prema sistematskoj podjeli sisara. lovna divljač). svih drugih životinja. Važnije grupe sisara. Porijeklo i značaj (stočarstvo. Značaj ponovnog naseljavanja istrijebljenih životinja u staništa odakle su nestali. Razvoj svijesti o ugroženosti i zaštiti sisara. Izvodi učenike u prirodu na sigurne prostore. Razvijanje pravilnog odnosa prema životinjama općenito. Često koristi dodatne izvore podataka i podstiče učenike da prilože svoje podatke.

Ovako stečeno znanja učenika je trajnije i višedimenzionalno. Korištenje mikroskopa i savladavanje tehnike mikroskopiranja treba realizirati tokom obrade gradiva vezanog za citologiju. gajenje biljaka i životinja. izrada postera. Iskustva stečena u nastavi biologije bit će dobra osnova da učenici shvate potrebu. Promjena forme doprinosi zanimljivosti nastave. Učenicima treba redovito davati domaće zadatke vodeći računa da budu primjereni raspoloživom vremenu kojeg mogu odvojiti za predmet biologija u kompleksu ostalih zastupljenih predmeta u nastavnom planu. . jednako i s obzirom na predmet istraživanja (botanike. Nastavnik mora u procesu nastave koristiti sve raspoložive oblike rada. jer su učenici u poziciji da budu pobuđeni na ulaganje vlastitog napora u saznavanju i donošenju zaključaka. ekologije). a to će biti uvjetovano nastavnim sadržajem. Učeniku pruža mogućnost da samostalno stiče i proširuje znanje u vannastavno vrijeme i priprema ga cjeloživotno učenje. također praktične primjene znanja u pogledu zaštite osobnog zdravlja putem dobrih higijenskih navika i pravilne ishrane. Izvođenje ogleda. parku. sistematike. Da bi se ostvarili navedeni ciljevi nastave biologije tokom osnovnog obrazovanja kod učenika treba razvijati sposobnosti: .praktičnog uticaja na prirodu sukladno potrebi zaštite i unapređenja prirode. . . mikrobiologije) omogućit će učenicima da se u osnovnoj školi razvije pozitivan stav prema biološkoj znanosti. bare i mora ovisno od lokacije i mogućnosti škole) treba izvesti da bi se savladalo gradivo iz sistematike. evolucije.sakupljanja. Problemska i interaktivna nastava treba da bude dominirajuća. bilo demostrativno ili tokom rada u grupama. mikologije.predstavljanja građe i funkcija živih organizama putem crteža. Obrazovno-odgojna postignuća nastavnika iz različitih bioloških disciplina s obzirom na problem istraživanja (citologije. značaj i efekte nastave biologije za svakodnevni život kao i osnovu za dalje školovanje. prepariranja i izrade zbirki dijelova ili cijelih organizama u ograničenom broju. sakupljanje svježeg biljnog i životinjskog materijala kao i njegovog prepariranja. u parovima i individualiziranim radom.sabiranja. treba biti obavezno uključeno u realizaciji odgovarajućih sadržaja. . Korištenje elektronskih nastavnih sredstava predstavlja osnovni zahtjev. Ovu činjenicu treba imati stalno na umu tokom realizacije nastavnih sadržaja iz predmeta biologija i shvatiti je kao veliku prednost i olakšicu u radu s učenicima. grafikona i modela. zoologije. psiho-fizičkim razvojnim stupnjem učenika i materijalnim mogućnostima škole. fiziologije. nastavne metode i nastavna sredstva. što podrazumijeva da nastavnik zna i umije sabrati i emitirati zanimljive emisije iz prirode putem TV ekrana i multimedijskog projektora povezanog s kompjuterom. Zadaci mogu biti: kratki eseji. Da bi se na ovim temeljima dalje razvijao i obogaćivao interes učenika za prirodu nastavnik u svom radu treba u velikoj mjeri uložiti potreban napor u obrazovno-odgojnom djelovanju i uticaju na učenike.Predmet znanosti/nauke biologije je živi svijet koji općenito kod učenika od najranijeg stupnja obrazovanja izaziva veliki interes. 83 .uočavanja promjena u vremenu i prostoru. . klasificiranja i tumačenje podataka. Rad na terenu (u šumi. etologije i ekologije. sakupljanje i bilježenje podataka u toku ogleda i njegovog ishoda. sistematiku i to u granicama materijalnih mogućnosti škole i uzrasta učenika.posmatranja (u prvom redu prirodnih objekata – živih organizama ili njihovih preparata). izvođenje ogleda. etologije. antropologije. posmatranje TV obrazovnih emisija i informacija stečenih preko interneta. livadi/travnjaku. morfologije. posmatranje ponašanja životinja. izrada nastavnih sredstava. Frontalni oblik rada treba što češće zamjenjivati s radom u gupama. U pogledu načina primanja bioloških informacija učenici imaju vrlo visoke zahtjeve. genetike. uz obalu tekućice. shema. ali i razvijanju sposobnosti učenika da kolektivno rade i preuzimaju dio odgovornosti za postignute rezultate rada.

treba primjenjivati usmeni. a u proces ocjenjivanja treba uključiti i učenike. mikroskopskim preparatima. jedan dio prostora mora biti odvojen za organizaciju živog kutka. Ukoliko škola ima širi zeleni pojas u svom okruženju nastavnik može zajedno s učenicima organizirati i održavati školski vrt. za organiziranje različitih oblika rada. suhim i mokrim preparatima. a moguće i zdravstvenim osobljem da bi zajedničkim snagama na adekvatan način pristupili u radu s učenikom. izložaka koje priprema nastavnik i učenici. Također. ali isto tako svim audiovizuelnim pomagalima i sredstvima. Školski namještaj (klupe i stolice) trebaju biti prilagođene za premiještanje tj. mikroskopima. ova učionica treba da bude opremljena sa: modelima.Napredovanje učenika Nastavnik je dužan kontinuirano pratiti rad učenika da bi mogao steći uvid u njihovo napredovanje u pogledu sticanja znanja. To se postiže putem kontinuirane provjere. Kreiranje nastavnog sadržaja primjerenog sposobnostima učenika zahtijevat će od nastavnika primjenu specifičnih metoda i oblika rada. Internet konekcija također mora biti prisutna. a na bar jednom zidu treba postaviti podlogu pogodnu za postavljanje postera. Na više mjesta trebaju biti instalirani mokri čvorovi i izvodi električne struje. Također. u radu s kolegom kojem je potrebna pomoć i razumijevanje vršnjaka. intenzivno s roditeljima. Također će morati voditi računa da i ostali učenici učestvuju. S obzirom da treba maksimalno težiti da ova aktivnost bude objektivna i da broj ocjena bude velik. Rerursi za realiraciju programa Za nastavu biologije neophodna je specijalizirana učionica (kabinet) koja neće biti okrenuta sjevernoj strani. Ocjena mora biti javna. Isto tako će surađivati s pedagogom škole. priborom za disekciju. U nedostatku uvjeta za osnivanje vrta donekle adekvatna zamjena može biti cvijetnjak ili dio dvorišnog prostora uz školsku zgradu. u granicama mogućnosti.aktivnost nastavnika od izuzetne važnosti. pismeni i praktični oblik provjere napredovanja učenika. Provjeru prati ocjenjivanje . Ukoliko nastavnik stekne naviku da učeniku obrazloži ocjenu koju mu je dao on će postupno sticati uvid u kriterije ocjenjivanja te će s vremenom i sam moći vrlo objektivno ocjenjivati sebe i svoje kolege. Inkluzivna nastava Uključenje učenika sa posebnim potrebama u nastavu sa ostalim učenicima postavlja pred nastavnika zadatak da svoj rad u svim segmentima treba prilagoditi zahtjevima ovih učenika. Rad u vrtu će polučiti dobre odgojne i obrazovne vrijednosti. Nastavnik mora biti spreman na dodatne i fizičke i psihičke napore koji će mu u konačnici otvoriti nove vidike i puteve i dati snage i sposobnosti da doprinos u osposobljavanju i ovih učenika za samostalni život. a često i korištenje nastavnih sredstva prilagođenih učeničkim potrebama. zidnim slikama. ponekad i skromne ekonomske učinke. vještina i navika. Ovaj laboratorij treba da prati manja prostorija u kojoj će nastavnik pripremati nastavu. 84 .

zaljeve. Služiti se geografskom kartom.međusobni utjecaj i međusobna zavisnost. klima. Znati pokazati na geografaskoj karti. reljef. otoke i poluotoke.poluotoke. prirodnogeografske i društvenogeografske odlike.GEOGRAFIJA / ZEMLJOPIS GEOGRAFIJA – ZEMLJOPIS ODGOJNO .OBRAZOVNI ZADACI I CILJEVI PROGRAMSKIH SADRŽAJA GEOGRAFIJE PODRUČJA UČENJATEMATSKE CJELINE CILJEVI I ZADACI Učiti – znanje Značenje i uzajamna povezanost prirodnih i društvenih pojava i procesa u svjetlu savremenih zbivanja u svijetu. Kontinenti. Šta je struktura stanovništva. moreuze. morske i riječene slivove. Utjecaj klimatskih faktora na floru i faunu Evrope.gdje se nalazi Evropa.geomorfološke cjeline (mlađe i starije planine – geomorfološke različitosti). klimatske karte.koristiti kartografske znakove. znati analizirati klimatske dijagrame. vrste mora. Nabrojati vrste kraških oblika. stanovništvo i naselja na Zemlji. evropska mora. PREDHODNA ZNANJA OČEKIVANI REZULTATI 85 . Regije svijeta – njihova međusobna povezanost.florne i faunističke karakteristike. gustina Znati na geografskoj karti pokazati granice Evrope. otoke. rijeke i jezera.

privredne i turistički značaj. poluotoke i otoke Sredozemlja. Evropa Prirodne i društvene karakteristikeosobenosti Posmatrati okolinu u kojoj žive. znati objasniti razuđenost obala.saobraćajni.Služiti se literaturom i samostalno dolaziti do potrebnih informacija. od čega zavisi karakter naselja na Zemlji. koja mora nazivamo sredozemnim. obala i njena razuđenost. radi prikupljanja informacija o pojavama u prirodi i društvu i njihovoj analizi.znati analizirati ekonomsku kartu Evrope i koristiti se njom. uslovi za razvoj poljoprivrede. najveće rijeke u njima. Prepoznavanje geografskih objekata na geografskim kartama. Sposobnosti Samostalng pronaleženja informacijama o zakonomjernosti i međuzavisnosti odvijanja prirodnih i društvenih pojava i procesa. Analizirati značaj rijeka za snabdijevanje stanovništva vodom. njihove posljedice. industrijalizacija. demografska stagnacija. Određivati udaljenosti u prirodi uz pomoć brojčane razmjere(mjerila) i razmjernika. gustinu naseljenosti. znati koristiti se.dinamiku stanovništva (analizirati demografske karte)migraciona kretanja u prošlosti i danas. Znati pokazati pripadajuća mora. naseljenosti. pokazati na geografskoj karti.rad na uzorcima. Činjenice – pojmovi. skiciranje. koji se odnose na izučavanje reginalne geografije Evrope i svijeta Evropa. Znati objasniti uslove privrednog razvoja. Znati značaj EU i zašto sve zemlje Evrope nastoje postati njene članice. koji su utjecali na formiranje Evrope i njenih regija. Privredni tokovi i najveći privredni centri Evrope. poluotoci. moreuze. šta su otoci. faktori-činioci.a posebnu reprezentativne zemlje Uvođenje učenika u metode naučnog istraživanja (neposredno posmatranje. regije Evrope. Šta su naselja i koje su vrste naselja. Gdje se nalazi Sredozemlje. Klasificirati prirodne i društvene pojave i uočavati međusobn zavisnost i utjecaj jednih na druge.za proizvodnju energije. 86 .(raznolikost etničkog i jezičkog sastava stanovništva). prirodna bogatstva. njihove prirodne i društvene karakteristike. koje su nastale Znati objasniti(na geografskoj karti) geografski položaj. dinamika stanovništva.za saobraćaj.Znati pokazati i objasniti morske slivove. ovakve kakve su danas Zemlje koje su nastale na prostoru Evrope. a iz historije znaju o kulturama i civilzacijama. kartografskim znacima. Znati strukturu stanovništva. pisanje izvještaja o istraživanju.crtanje.

geomorfološke.geografski položaj. gustina naseljenosti. prirodnogeografskom i društvenogeografskom smislu Znati na geografskoj karti objasniti položaj Zapadne Evrope. raspored padavina u toku godine. dinamika stanovništva.veliki Skandinavski poluotok. Prostiranje i položaj Evropskog Sredozemlja. Demografske i privredne karakteristike(visok životni standard i industrijski najrazvijenije zemlje. izdvajanja bitnog od nebitnog individualnim radom Razvijanje kritičkog mišljenja.mora na koja izlazi Sjeverna Evropa. klimatske i hidrografske karakteristike. hidrografske karakteristike. Geomorfološke. klima i rijeke. pravac pružanja planina. Stanovništvo i nasalja Sredozemlja. industrijskog i historijskog značaja. kako u regionu.saobraćajni značaj. Planeta zemlja. Položaj Zapadne Evrope.velika prirodna bogatstva). Značaj Sredozemlja na histoiska zbivanja u prošlosti i njegov utjecaj na današnji privredni razvoj i kulturu. hidrografske i Sjeverna Evropa Razvijanje moralnih – etičkih vrijednosti i stavova. Znati na geografskoj karti objasniti položaj Sjeverne Evrope. postupaka i metoda djelovanja. razvijanje sposobnosti samostalnog planiranja. Prirodna bogatstva i mogućnosti njihovog iskorištavanja. Narodi koji su se nastanali na ovom prostoru. Narodi koji nastanjuju ovaj prostor. najznačajniji gradovi. Sjedište NATO-a i EU -Brisel Osnovne geografske podatke o zemljama Zapadne Evrope. prostorni obuhvat.države koje su nastale na ovom prostoru prije više od X vijekova. Znati pokazati geomorfološke cjeline (reljefne različitosti). toplotni pojas u kojem se prostire. Karakteristike najznačajnijih zemalja sredozemlja i njihov utjecaj na politička i privredna zbivanja.prostorni obuhvat. Prostiranje Sjeverne Evrope. prikupljenih informacija. razlikovati i objasniti kraške oblike i strukturu zemljišta Sredozemlja. u grupi ili samostalno. Karakteristike klime. klimi koja je zastupljena uz obale Sredozemnog mora. gradski centri. Karakteristike biljnog i životinjskog svijeta. razuđenost obale.njegov značaj u geografskom i historijskom smislu. naučnog razmišljanja i izlaganja. Evropsko Sredozemlje Razvijanje socio-emocionalnih sposobnosti učenika na ovom prostoru. privredna razvijenost i uslovi za razvoj privrede.razuđenost obala. što je korelacija izmežu nastavnih predmeta geografije i historije. Zapadna Evropa Navika preuzimanja odgovornosti za izvršavanje dobijenih zadataka. hidrografske i klimatske karakteristike. Sredozemlje – Mediteran Razvijanje i njegovanje geografskog načina razmišljanja.zašto je Evropsko. Zašto je ovo specifičan prostor u histiorijskom. prirodnogeografske i društvenogeografske karakteristikeosobenosti njenih kontinenata i regija. Stanovništvo i naselja tih zemalja. Razvijanje kritičkog miišljenja.Povezivanje poznatog (već naučenog) gradiva sa novim i nepoznatim. Razvijanje svijesti o značaju učenja geografije i vaspitanja u duhu geoekoloških principa. geomorfološke. stari gradovi – centri kulturnog.fjordovi i 87 . Razvijanje sposobnosti izvođenja samostalnih ili zajedničkih zaključaka na osnovu prezentiranih i samostalno. tako i na Evropskom kontinentu.

Demografske i privredne karakteristike(golema prirodna bogatstva). geomorfološke.geomorfološke. Položaj Ruske Federacije. Narodi koji nastanjuju ovaj prostor. Znati na geografskoj karti objasniti položaj Istočne Evrope. Demografske i privredne karakteristike(golema prirodna bogatstva). Ruska Federacija(Istočnoevropska nizija i Sjeverna Azija) 88 .gradski centri. Osnovne geografske podatke o zemljama Istočne Evrope. Evrope. toplotni pojas u kojem se prostire.razuđenost i karakter obala Srednje Evrope .prostorni obuhvat..uloga. Narodi koji nastanjuju ovaj prostor.Finska zemlja jezera. geografski položaj. Osnovni geografske podatke o Ruskoj Federaciji. Narodi koji žive na ovom prostoru Srednja Evropa Položaj srednje Evrope. Evrope. toplotni pojas u kojem se prostire.Osnovne geografske podatke o zemljama Sr. razuđenost obale. Demografske i privredne karakteristike (visok životni standard i veoma razvijena industrija. specifičnosti pojedinih zemalja.razuđenost i karakter obala Istočne Evrope.prostorni obuhvat. klima i rijeke. velike ravnice. klimatske karakteristike.fjeldovi. dinamika stanovništva. Alpske zemlje. hidrografske i klimatske karakteristike. toplotni pojas u kojem se prostire. hidrografske i klimatske karakteristike. geografski položaj. gradski centri. Znati na geografskoj karti objasniti položaj Srednje Evrope. gustina naseljenosti. klima i rijeke. gradski centri. Demografske i privredne karakteristike(najviši životni standard). geomorfološke. golema prirodna bogatstva).klima Sjeverne Evrope. razuđenost obale.velike ravnice. države koje su nastale na ovom prostoru prije više od X vijekova.geografski i historijski značaj. Narodi koji nastanjuju ovaj prostor. klima i rijeke. gustina naseljenosti.države koje su nastale na ovom prostoru prije više od X vijekova. država koja zauzima najveće prostranstvo na svijetu.gustina naseljenosti.Narode koji nastanjuju ovaj prostor. prostorni obuhvat.značaj Ruske Federacije. dinamika stanovništva. Znati na geografskoj karti objasniti položaj Ruske Federacije (Istočnoevropske ravnice i Sjeverne Azije). dinamika stanovništva.razuđenost i karakter obala Istočne Evrope i Sjeverne Azije. hidrografske i klimatske karakteristike. Istočna Evropa Položaj Istočne Evrope.

izvršio racionalizaciju i sveo nastavne sadržaje na prihvatljivu mjeru. dosadnim i neinteresantnim sadržajima. tj. i 2.ne u funkciji. ali se direktno naslanja na sadržaje prirode i društva u 1. VII. a i udžbenici bili pretrpani. trijadi. preraspodjulu nastavnog gradiva.historijski razvoj i društvenouređenje Prirodna i kulturna baština BiH Prirodnogeografske odlike BiH Društvenogeografske odlike BiH Regionalna podjela BiH Geoekologija DIDAKTIČKO – METODIČKE NAPOMENE Nastavni program geografije se zasniva na savremenim dostignućima geografije. su direktni uvod u geografskie i historijskie sadržaje koji će se obrađivati u VI. ponavljanja i utvrđivanja. VIII i IX razredu. trijade i tokom čitave 3. gdje će grupni rad. nego kao ponovno učenje novog gradiva. ne zanemarujući osnovne didaktičko-metodske principe. čime su program. redosljedu obrade nastavnog gradiva. Nastavne teme predmeta Društvo (V razred). čemu su u dobroj mjeri doprinijeli i pisci udžbenika. na kraju 2. idividualizacija nastavnog procesa biti osnova za obradu ovako zamišljenih nastavnih sadržaja. trijade osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Jugoistočna i Istočna Azija) Afrika Amerika (Angloamerika i Latinska Amerika) Australija Okeanija Polarne oblasti IX RAZRED BOSNA I HERCEGOVINA Ime. koji su obrađivani do sada. bili su preobimni. kao i predmeta društvo u V razredu čiji je u suštini sastavni dio. a u skladu sa principima okvirnog nastavnog programa nastave geografije u osnovnoj školi. kao nauke.prilagođene savremenim potrebama i mogućnostima kako učenika tako i nastavnika. Ovaj nastavni program je izvršio. promijenivši pristup.Ovaj program je prilagođen savremenim i tradicionalnim metodama nastave u osnovnoj školi. 89 . Predmet geografija se počinje izučavati u VI razredu devetogodišnjeg obrazovanja.OSNOVNI SADRŽAJI VII RAZRED Evropa – opšti pregled Sredozemlje-Mediteran BiH Evropsko sredozemle Balkansko poluostrvo-Jugoistočna Evropa Azijsko sredozemlje Afričko sredozemlje Regije Evrope: Zapadna Evropa Sjeverna Evropa Srednja evropa Istočna Evropa VIII RAZRED Azija –opšti pregled Centralna Azija i Zakavkazje Monsunska Azija (Južna. dovodili su do čestog ponavljanja istih sadržaja. Nastavni sadržaji (gradivo).

da bi se izbjegla ponavljanja(dupliranja). • ekološka svijest i zaštita biljnog i životinjskog svijeta. samostalno pronalaženje činjenica – informacija. ( kroz timski rad. Ovim NP je predviđeno da se u VI razredu devetogodišnjeg. je u skladu sa potrebama i mogućnostima(sposobnostima)djece. koji su često i objektivne i subjektivne prirode o čemu se mora voditi računa.osnovnog obrazovanja i vaspitanja iz predmeta geografija obradi opšta geografija i da učenici steknu osnovna znanja o geografiji kao nauci. kao zastario i prevaziđen) • Izborne su teme predložene kao projekti i istraživanja. biologija. predviđen ovim NP. jugoistočnoj Evropi i Mediteranu je dato više prostora. kao izvore civilizacije i kulture koju baštinimo svi mi koji. odnosno stručnu tematiku. Korelacija geografije s prirodnim grupama nauka(predmeta) a i s ostalim nastavnim predmetima je vrlo bitna. danas živimo na Zemlji. kao i radi sticanja percepcije cjelovitosti prirode i društva koji ih okružuju. Smatrali smo da ovakav pristup proizilazi iz principa od bližeg ka daljem i od poznatog ka nepoznatom. a koncipiran je tako da nastavniku. nego ostalim temama.. kao što su bitna znanja iz oblasti kartografije. Obim znanja. pa i učeniku omogućava. izbjegavajući obradu nastavnih sadržaja. ljubav prema zavičaju. odnosno kojima će se šire baviti . mogli razumijeti gradivo regionalne geografije svijeta. jedinstvenost i međuzavisnost prirodnih i društvenih faktora. a elemenat aktivnog učenja je takođe vrlo važan prilikom ocjenjivanja i provjeravanja. koji tretiraju određeni problem). kojim pripada i Mediteran – Sredozemlje. rad u parovima. koji se obrađuju u okviru drugih nastavnih predmeta. U VII razredu je predviđena obrada Evropskog. • želja za očuvanjem i zaštitom prirodne i kulturne baštine. Da bi se izbjeglo ponavljanje gradiva o jugoistočnoj Evropi i u VII i u IX razredu.Za učenje geografije-zemljipisa(kao i za druge nastavne predmete) bitna su sva tri područja učenja. a ogleda se u vrijednostima kao što su: • znatiželja i oduševljenje prirodom i prirodnim pojavama. samostalan rad. radi stvaranja cjelovite slike geografije svijeta uvažavajući naučnu.Ovaj program obezbjeđuje korelaciju između srodnih nastavnih područja(predmeta). odnosno Evroazijskog kontinenta. • osjećaj za lijepo. razumljivo. ( u korelaciji s drugim nastavnim predmetima – historija.(pojam koji se sve manje koristi. Teoretska znanja su bitna. bosanski – hrvatski .srpski jezik. Njegovanje ljubavi prema zavičaju i domovini stalni je zadatak nastave geografije. kao i dijela Afrike. da bi u narednim razredima.. • Terenska i nastava van učionice treba biti logistički i stručno dobro pripremljena.slobodu izbora sadržaja.jer je to okruženje gdje djeca i mi živimo.vodeći računa o individualnim mogućnostima i sposobnostima učenika. naučnu terminologiju i specifičnost učenika i nastavnoga procesa.Njihova zakonomjernost i usklađenost zavise od niza faktora. Ocjenjivanje: Napredovanje učenika treba provjeravati i ocjenjivati vršiti u kontinuitetu. Jedan od zadataka nastavnog programa geografije jest i razvijanje smisla za timski rad kako bi učenici usvojili određene vrijednosti i usvojili pozitivne stavove o potrebi saradnje među ljudima i poštovanja tuđega rada. koji će se temeljitije obraditi.). 90 .

91 . U skladu sa naprijed navedenim.učesnika u nastavnom procesu.Usmeno i pismeno provjeravanje znanja treba da budu ravnomjerno raspoređeni i da imaju cilj provjeru postignuća učenika. literaturu. prilikom provjeravanja i ocjenjivanja treba se koristiti različitim metodama. mogućem slučaju. sredstvima. sa voditeljima takvih škola uskladiti i individualne programe za djecu sa posebnim potrebama. Resursi za realizaciju ovog programa: Za realizaciju programa nastave geografije-zemljopisa. koju će učenici samostalno-individualno analizirati i prezentovati. na časovima slobodnih aktivnosti.. kao i provjere uspješnosti primjenjenih nastavnih metoda i sredstava koja su korištena prilkom obrade nastavnog gradiva geografije-zemljoipisa. kako bi ocjenjivanje bilo što objektivnije i na zadovoljstvo i učenika i nastavnika . kao i objektivnog odnosa prema sebi i okolini u kojoj živi.videotoptom. a sve u skladu sa uslovima rada škole i mogućnostima učenika.individualna nastava. grafoskopom.Primjenjivati u svakom. Prilagođavanja programa školama koja rade sa djecom sa posebnim potrebama: Za učenika sa posebnim potrebama(inkluzivna nastava) potrebno je sa stručnjacima za inkluzivno vaspitanje i obrazovanje revidirati postojeći program nastave geografije – zemljopisa i prilagoditi ga djeci sa posebnim potrebama. Pored tradicionalnog ocjenjivanja.Posebnu prostoriju kao spremište za nastavna sredstva. procedurama i instrumentima. koja će biti u svakom trenutku pri ruci i nastavnicima i učenicima. telurijem ili nekim savremenijim sredstvom za objašnjavanje revolucije i rotacije. odnosno kompjuterom. nadležne institucije su obavezne da obezbjede kabinete za geografiju-zemljopis. Obzirom da je inkluzivna nastava u manjoj i većoj mjeri. popremeljene sa svim vrstama geografskih karata. što je i cilj inkluzivnog vaspitanja. treba koristiti i druge metode i sredstva.dodatne nastave i terenske nastave. zajedničko ocjenjivanje i samoocjenjivanje. da bi se što lakše i bezbolnije uklopili u redovnu nastavu. da bi kod učenika razvili sposobnost kritičkog odnosa prema vlastitom i tuđem rade.

njihovim kulturama. naseljima. tekstova.geografskimzemljopisnim kartama. Definirati Mediteran i odrediti njegove prirodne odlike. saobraćaju i privrednim djelatnostima stanovništva) 4. granice. geografskog položaja. Europsko. Sposobnost pronalaženja na geograf. Azijsko i Afričko sredozemlje). da je energija faktor koji mjenja suvremeni svijet i da su zemlje bogate naftom (S. Kartama reljefnih cjelina i oblika.SREDOZEMLJE – MEDITERAN (definicja prostora. globusa. biljni i životinjski svijet) 2. 5. njegovim narodima i zemljama koje su nastale na tom prostoru.geoloških i geomorfoloških karata Evrope. Apeninski. AKTIVNOSTI NASTAVNIKA Priprema didaktičkog materijala. klimu vode. Prepoznati izuzetno povoljan geografski položaj regije Prepoznati da je Mediteran ishodište. rijeka i jezera. Izrada spolno – starosne piramide i obilježavanje područja sa većom gustinom naseljenosti. Sposobnost prepoznavanja na geografskim kartama prostora Mediterana i njegovu podjelu na Europsko. Osposobiti učenike da na demografskim kartama mogu odrediti područja veće i manje gustine naseljenosti. dinamici. Pomaganje učenicima u izradi slijepih karata i unošenju geografskih podataka u njih. rijeka ijezera. granice i veličina. obala i mora Europe. kao i četiri velika poluotoka (Iberijski -Pirinejski. Pomaganje učenicima pri izradistarosnospolne piramide. Afričko i Azijsko Sredozemlje 3.Prirodnogeografske odlike Europe Sposobnost prepoznavanja na. (Rad u parovima i grupama). a naročito povoljnost klime život. 1. STAVOVI.70 časova godišnje TEME ZNANJE SPOSOBNOSTI VRIJEDNOSTI. Razvijanje poštovanja prema drugim narodima. AKTIVNOSTI UČENIKA Samostalna izrada slijepe karte Europe. čime je okrnjena Pronaći na karti sva mora Sredozemlja. Balkanski i Maloazijski) Nastavnici trebaju ukazati na primjeru nafte i plina kao najvažnijim energetskim izvorima. žarište i rasadište posebno Zapadne Razvijanje svijesti o bogatom kulturno – historijskom naslijeđu Mediterana Skrenuti pozornost na mnoge spomenike koji su tokom duge historije porušeni ili oštećeni.Europsko Sredozemlje.GEOGRAFIJA VII RAZRED – 2 časa sedmično . 92 . a koji žive na prostoru cijele Europe. Znaju o stanovništvu (strukturi. te veće otoke ili skupine otoka. Učenici na geografskim kartama trebaju znati odrediti položaj Europe i njene granice prema ostalim kontinentima. Sposobnost „čitanja“ klimatoloških. geografskih karata.područja velike koncentracije stanovništva i područja sa intenzivnijom dinamikom i migracijama stanovništva. Prepoznaju prirodnogeografska obilježja (reljef. PONAŠANJA Izgrađivanje pozitivnog stava o kontinentu na kojem učenici žive.Društvenogeografske odlike Europe.EUROPA:Geografski položaj. Unošenje u slijepu kartu najznačajnijih planina i ravnica (reljefnih cjelina).

(N.Republika Hrvatska Prepoznati prirodne i društvene odlike Uočiti prirodne odlike zemalja Pirinejskog i Apeninskog poluotoka. bogatstvu kraških i drugih reljefnih oblika.suprotnosti unutar Italije (između sjevera i juga) Odrediti i pokazati na karti mlada nabrana gorja izvorna kulturna baština. kao i ona rijetko naseljena Arabija. kao i vulkane južne Europe. Na karti pronaći i obilježiti sve veće rijeke (površinske i podzemne) Mediterana. jer su to razvijene i zemlje koje su zadaci koje najbolje u poćetnoj fazi tog pogoduju mentalnoj razvoja. Tauridi i Atlas. manje putovanja. učenici putuju 93 . većih nastavnici trebaju gradova i saobračajnica. Apenini. pr. 6. Rimsko-carstvo – samo informativno. Dinaridi. Razvijati interes kod učenika za klimu i klimatske karakteristike Mediterana Upoznati elemente ekološke ugroženosti Sredozemnog mora.Suecki kanal) Saobraćajni značaj Mediterana kroz historiju i danas Markirati regiju kao najznačajnije turističko odredište Europe i jednu od najznačajnijih turističkih destinacija u svijetu Prepoznati mlade vjenačne planine Mediterana (Pireineji.navesti uzroke. te istaći potrebu za restauriranjem. Prisjetiti se kraške erozije (obrađivano u VI razredu). te izvući zaključak(uzrok) zašto neke mediteranske zemlje nisu dovoljno turistički razvijene Prepoznati egipatske piramide kao jedno od sedam svjetskih čuda starog svijeta koje je očuvano –značaj egipatske kulture i civilizacije. te razvijati navike u pogledu potrebe njegovog očuvanja Izgraditi pravilan stav o Komparirati starosnu piramidu Italije i Egipta ili nekih drugih zemalja Pronaći na karti najveće i najstarije gradove Pored pomaganja učenicima u svim aktivnostima koje su osmišljene da se obrade u razredu. bez vodenih otokova analogije. Alpi. nastavnici će unaprijed pripremiti pitanja. sferi učenika mlađeg uzrasta. obnovom i čuvanjem tih spomenika Pokazati na karti mjesta sa velikom gustinomm naseljenosti. koja je jedan od osnovnih reljefnih procesa – degradacije zemljišta u Mediterana Razvijati osjećaj za čuvanja svih a posebno prirodnih ljepota regije. sličnosti vegetacije i tla. Emirati) napravile veliki civilizacijski skok u razvoju . Helenidi. ali i razlike klime i vegetacije uskog primorskog pojasa i unutrašnjih dijelova koji su pod utjecajem kontinenta Prepoznati Italiju i Španiju. omogućavajući im da U kartu ucrtati područja se stave u poziciju veće gustine naseljenosti. kao ekonomski najrazvijenije zemlje europskog Sredozemlja. koji su od velike važnosti za život stanovništva ove regije.Španija i Italija. Libija. područja izrazite dozvoljavajući poljoprivredne aktivnosti. često koristiti zadatke bazirane na upotrebi karte i ponavljanja u Označiti bojama turistički obliku zamišljenog najrazvijenije. te klimatske sličnosti. te da ova regija od antike povezuje tri kontinenta Identificirati kulture i civilizacije koje su ovdje ponikle Uočiti značaj regije kroz različite historijske epohe(Feničanskadržava. Kuvajt. Osposobiti učenike za analizu klimograma(padavine i temperature) Spoznati i istaknuti klimafske razlike (naročito u količini padavina) između zapadnog i istočnog Mediterana Sposobnost pronalaženja država koje su najveće turističke destinacije Mediterana. 7. Uz zadatke Posebno označiti područja upoređivanja. većih rijeka.Balkansko poluostrvo – Jugoistočna Europa – prirodne i društvene odlike. zemlje sa visokim standardom i izuzetno važnim saobraćajnim i turističkim značajem Uočiti različitosti u razvijenosti pojedinih dijelova europskog Sredozemlja. država. sintetiziranja i Izrada slijepe karte – sistematiziranja na reljefa.StaraGrčka. slobodu i slikovito te područja sa izražavanje. te poticati ekološku svijest (istaći opasnosti od pojave požara u ljetnjim periodu vrućine i suše) Izgraditi pravilan stav prema historijskoj težnji svih naroda Mediterana za samostalnošću Razvijati svijest o prirodnoj raznolikosti Mediterana. 8. te najznačajnijim prirodnim stvaranje neusiljene resursima u Mediteranu atmosfere u razredu.civilizacije. satima ponavljanja jezera. neposrednih učesnika.

Azijsko Sredozemlje:Mala Azija. pored ostalih posebnu (pažnju posvetiti) prepoznati Tursku.Republika Srbija 10. 11. Razviti sposobnost uvažavavanja svih promjena u ekonomiji usmjerenih na poboljšanje privrednog razvoja.ekonomsku.. vulkani južne Europe. Znati da Hamiti i Semiti čine 90% stanovništva Sjeverne Afrike. Na kraju svake nastavne teme. da je ovo područje arapske kulture. Razviti sposobnost prepoznavanja značaja tla za proizvodnju hrane i očuvanju prirodne vegetacije koja je zbog dugog boravka čovjeka na ovim prostorima dobrim dijelom uništena . kružno. kao mjesta susreta različitih civilizacija. itd. a prirodne osobine kopna razdvajale narode i zemlje na kojima su živjeli. ili mješoviti zadaci. nastavnik treba uraditi zadatke za pismenu provjeru znanja.) Kao predstavnike ovog prostora. diskusije. itd. najstariji ili sveti gradovi Mediterana (centri vjerskog turizma). dijagrami. pisma. te mjesta migracija i izraženih emigracijskih procesa Definisati i objasniti pojam jugoiistočne Europe. učenici se trebaju pripremiti za razgovore. Bliski Istok Srednji istok. Grčka. grafikoni. najljepši gradovi Mediterana. kulturnu i političku međuovisnost zemalja ovog prostora. patuljaste zemlje Europe (najviše u južnoj Europi).9. itd.Afričko Sredozemlje.Turska i zemlje Bliskog i Srednjeg istoka. kao pros peritetne djelatnosti Nacrtati sliepu kartu te odrediti granice i različitim bojama označiti države Balkana 12. Rumunija Balkana. piramide Gize. preko kojih mora se plovi.suradničkom učenju sa nastavnikom ili ostalim učenicima u razredu Sticati navike korištenja dodatnih nastavnih sredstava i pomagala u nastavnom procesu (tabele.degradirana Stjecanje navika korištenja različitih izvora znanja Stvarati naviku kod učenika da koriste kartu i atlas u svakodnevnom životu Razvijati pozitivan odnos prema radu. turizam u pojedinim zemljama. (N pr.testovi. Razvijati navike štednje i čuvanja prirodnih resursa(geoekologija) Za domaću zadaću. do Maroka – Koje će veće gradove vidjeti na tom putu..) 14. Zadaci mogu biti tipa tačno – netačno. politički veoma nemiran prostor. Bugarska.) 13. a istovremeno upozoriti na probleme uzrokovane zastarjelošću 94 . Iran i Saudijsku Arabiju Sposobnost prepoznavanja i pronalaženja turističkogeografske sadržaja koji se odnose na regiji Mediterana značaju vode na kopnu za život ljudi i razvijati ekološku svijest o čuvanju voda. koju bi odjeću nosili sa sobom itd. nemirni prostor od Španije. prezentiranje najinteresantnijih geografskih područja ili oblasti. koji su glavni gradovi gržava i što smo naućili o tim gradovima.Egipat i zemlje Afričkog sredozemlja Prepoznati na primjereu Sjeverne Afrike da su kroz historiju mora često spajala različite narode i civilizacije. antički Rim ili Atina. te identificirati sličnosti i razlike između pojedinih balkanskih zemalja Pojasniti specifičnu poziciju(geografski položaj) Balkana. osobito u procesima tranzicije i pridruživanja Upoznati se sa prirodno – geografskim i društveno geografskim odlikama azijskog Sredozemlja – mjestima(prapočetka ljudske civilizacije) gdje su pronađeni neki od najstarijih ostataka ljudskog roda i najstarijih gradova svijeta Prepoznati zemlje azijskog sredozemlja (najveća ležišta nafte i zemnog plina. kojima je ovo područje siromašno Razvijati svijest o važnosti razvoja poljoprivrede u svim zemljama ove regije.Republika Crna Gora. jezika. tematske karte.Albanija. 15.zadaci objektivnog tipa.

nastavnik produktivnim. te značaju industrije kroz historiju i danas Naučiti ih da prepoznaju regije i glavna metropolitanska područja u UK. na temelju kojih če moći imati jasanu predstavu o tome koji prostor i države obuhvataju Zapadnu Europu Istaći da je geografski i saobračajni položaj Zapadne Europe izuzetno povoljan (izlaz na najprometnije europsko more).da ima povoljne klimatske uvjete. aktivnim i stvaralačkim djelovanjem treba kod učenika ne samo mobilizirati svo znanje kojim učenici raspolažu o regije Zapadne Europe. kao i sposobnost komentiranja – analiziranja. Nafta i rude kao prirodna bogatstva. da je rijetko naseljeno s izuzetkom obale i doline Nila (Egipat kao dar Nila) Istači geografski položaj Egipta na mjestu susretanja dva kontinenta i dva mora. razvijati kod učenika interes i želju za čuvanjem i unapređenjem životne sredine Na osnovu izvora do kojih su učenici došli proučavajući Zapadnu Europu. treba izvesti zaključke o tome šta je uvjetovalo da London i Pariz.Francuska.Britanija. Uočiti veliku raznolikost reljefa. Razvijati pravilan stav prema posebnostima pojedinih naroda i želju za saznanjima o ostalim kulturama Europe Na slijepoj karti Zapadne Europe ucrtati glavne gradove i najveće europske luke Primjenjujući već stečena znanja o razvijenim malim europskim državama.Turističke destinacije. te značaj Londona Upoznati učenike sa prirodnim tehnologija u tranzicijskim zemljama 16. 17. ljudske reurse i stručne kadrove. najveće europske gradove (konurbacije). što sve zajedno uvjetuje da su na ovom prostoru smještene najrazvijenije zemlje svijeta. dobro i prihvatljivo društveno uređenje. V. niske stope prirodnog prirasta. Učenici trebaju steći znanja. zemlje Beneluksa Razviti pravilan stav o načinu života i rada u zemljama EU Na primjerima zemalja Zapadne Europe. vrlo gustu riječnu mrežu. postanu svjetske metropole Na osnovu poznate nastavne materije. što mu daje izuzetno geopolitičko značenje.Zapadna Europa Razviti sposobnost uočavanja najvažnijih činjenica u određenom tekstu. potaći Frontalnim i individualnim oblikom rada nastavnik treba pokazati na koji način je industrija promijenila suvremeni svijet 95 . te islamske vjeroispovjesti. velike zalihe ruda. te razvijene tercijarne djelatnosti Upoznati učenike sa historijskim i suvremenim značajem UK u Europi i svijetu. motiviranost učenika za rad. Razviti kod učenika uvjerenje da su osnovni faktori privrednog i kulturnog razvoja Kroz raspravu. najgušće naseljene europske zemlje. Razviti pravilan stav o doprinosa svjetske nauke i kulture ukupnom razvoju čovječanstva Izraditi slijepu kartu – reljefa. Tako će se povečati . najveći europski gradovi. nego i angažirati intelektualno stvaralačke snage učenika. Egipat. razvijati sposobnost upoređivanja – komparacije sa drugim manje razvijenim zemljama na temelju poznatih podataka.tradicije i civilizacije. većih rijeka i bojama označiti države kroz koje protiču. plodno zemljište. kao zemlja duge historije i tradicije.

ekonomske migracije) stručni rad i veliko zalaganje učenike da prepoznaju englesku kulturu.uočiti na geografskoj karti i objasniti prirodne resurse na kojima pojedine Sjevernoeuropske(skandinavske) zemlje zasnivaju svoj privrednu razvijenost.visok živorni standard svog stanovništva . kao i da steknu saznanja o stanovništvu. potreba za radnom snagom... Island. kao zemlju iz koje je krenula industrija – industrijska revolucija) Pružiti pomoć učenicima pri ucrtavanju različitih sadržaja u slijepe karte Razviti sposobnost snalaženja na karti Sjeverne Europe Razviti sposobnost spoznaje odnosa prirodne sredine(bogatstava) i standarda stanovništva Razviti pozitivan stav o zemljama koje imaju osiguran najviši nivo zaštite i socijalne sigurnosti u svijetu. a naročito jezik i njegovu poziciju i utjecaj u Europi i svijetu (markirati UK. velike gustine naseljenosti. Šveds. kao i sve reljefne cjeline Srednje Europe) Razviti pravilan stav prema društvenim i ekonomskim promjenama u zemljama istoka Srednje Europe Na plakatu nacrtati visoko vegetacijske pojase u Alpima i na crtežu pokazati . Osposobiti učenike da metodom razgovora mogu istaći sve pozitivne i negativne posljedice izuzetno niske stope prirodnog priraštaja (staro stanovništvo. SRED. pr. te sa političkom i privrednom situacijom u Francuskoj Proučiti kakva je uloga Francuske u Europi i svijetu. romanska. ugro-altajska) Da prepoznaju visoki stepen urbanizacije. Švedsku) i neke zemlje gdje se stanovništvo ekstremno povečava (demografska eksplozija) 21. 20. Jiland. Zapadne i Istočne Europe Učenicima dati dopunska pitanja koja 96 .objasniti kako nastaje fen: Kod učenika razvijati interes za humanitarni rad. siromašne resursima. kao i ekonomskom i političkom situacijom uočiti na geografsko Navesti. Austrija Razviti sposobnost vrednovanja i uporedbe Njemačke sa ostalim zemljama Europe Razviti sposobnost snalaženja na geografskoj karti (pokazati na karti sve zemlje ove regije. njenim prirodnim regijama – Skandinavski poluotok. kao i pozicija gradova uvjetovana specifičnom klimom i geografskim položajem Znati na geografskim kartama odrediti položaj Srednje Europe i granice dodira sa svim ostalim europskim regijama Da učenici prepoznaju prirodno – geografska obilježja regiona.regijama Francuske. solidarnost i pomoć slabije razvijenim Nacrtati na slijepoj karti najveće rijeke Srednje Europe. Švicarska. nizak prirodni priraštaj.SJEV. EUROPA 19.. Pomagati učenicima pri izradi i analizi starosne piramide za sjevernu Europu (n.Pribaltičke zemlje Upoznati se sa sjevernom Europom.EUROPA 22. Danska.Njemačka. te slivove kojima pripadaju Pružiti pomoć učenicima pri izradi plakata i zadacima traženja zajedničkih elemenata karakterističnih za zemlje Srednje. slavenska.Norveška. Finska. a koje su prve na UN ljestvici razvijenosti Za zadaću učenici trebaju pripremiti materijal o Gradu Djeda Mraza. o danskom Legolandu i o Finskoj kao zemlji šuma i jezera ... koje pripada svim jezičkim grupama u Europi (germanska. a koje su ipak visoko razvijene agroindustrijske zemlje (zemlje Beneluksa) 18. Upoznati učenike da je neravnomjerna gustina naseljenosti sjeverne Europe. u prošlosti i danas u okvirima EU Prepoznati male zemlje (manje od BiH).

Bjelorusija.Poljska. Razvijati kod učenika smisao za samostalni rad. . nađu analogiju ili zajedničke elemente karakteristične za zemlje Srednje..njene velike prirodne i regionalno geografske raznolikosti.. veliki značaj tercijarnih djelatnosti. grafofolije i izvode iz dnevne štampe Pomoći učenicima da ucrtaju Trans-sibirsku željeznicu i objasne njen značaj za naseljavanje i privredno iskorištavanje azijskog dijela Rusije.Češka. te potaknuti povezivanje svakodnevnih vijesti iz medija sa gradivom iz uđbenika Razvijati praktičan i pozitivan stav o potrebi provođenja širokih društvenih i ekonomskih promjena u zemljama Zapadnog Balkana i prihvatanju Zapadnih standarda Na slijepoj karti Rusije obilježiti najveće metropolitansko područje – Moskvu. ISTOČ. EUROPA 23. podvlačeći razmjere ekološke katastrofe. Češke. a s druge strane istaći Belovešku prašumu – nedirnutu prirodu Bjelorusije – sa 97 . Zapadne i Istočne Europe će im pažnju usmjeriti na određene objekte.Mađarska Znati pokazati na karti sve zemlje ove regije. Moldavija. usporedbe komparacije. u kome planinski reljef zahvata samo malu rubnu površinu .Ukrajina.. njene ogromne prirodne resurse. Upoznati učenike sa nacionalnom šarolikošću prostora bivšeg SSSR-a i napetostima koje postoje među pojedinim narodima. te Razvijati kod učenika sposobnost zaključivanja i stvaranja vlastitog mišljenja.istraživač ko učenje i na primjerima nejednake razvijenosti zemalja Srednje Europe naučiti ih da uoče društvene proturiječnosti suvremenog svijeta i njihove uzroke. Slovačka. Slovačke i Mađarske da kroz sveobuhvatne društvene i ekonomske reforme prihvate europske standarde i ukljuće se u EU Tražiti od učenika da samostalno. Objasniti i znati(?) geografski položaj. Razviti sposobnost vrednovanja i usporedbe Njemačke(privredna razvijenost) sa ostalim zemljama Europe Kod učenika razvijati interes za humanitarni rad. posebno velike rezerve nafte i plina. pojave i karakteristike predjela na zamišljenom putovanju od izvora do ušća Dunava Navikavati učenike na samoobrazovanje i logičko zaključivanje. Ruska Federacija (Sjeverna Azija) Razvijati sposobnost uočavanja. te izrazitu turističku orijentaciju nekih od zemalja Srednje Europe 23. solidarnost i pomoć slabije razvijenim zemljama Srednje Europe zemljama.značajne prirodne resurse.. Uočiti i shvatiti prostorni značaj Rusije.(navesti uzroke) najrazvijeniju industriju. kao i sve reljefne cjeline Srednje Europe Shvatiti razlike prirodno geografskih i društveno geografskom karakteristika između Alpskih zemalja i zemalja istoka Srednje Europe Znati vrijednovati i cijeniti značaj Njemačke i alpskih zemalja u Europi danas Sposobnost shvatanja razlike u prirodno geografskom i društveno geografskom pogledu između Alpskih zemalja i zemalja istoka Srednje Europe Razviti sposobnost snalaženja na geografskoj karti. te inicirati učenike da pokušaju ocjeniti važnost geografskog položaja Moskve. Značaj utjecaja ledničke erozije na formiranje reljefa ovog prostora. klimu. vode i veličinu istočne Europe 22. koristeći uđbenik. Objasniti nužnost društvenih promjena Učenici trebaju shvatiti poziciju i politički značaj Ruske Federacije. Pripremiti materijal o Černobilu. reljef. za korištenje pismenog teksta i grafičkih prikaza. U slijepu kartu ucrtati neka od najvažnijih prirodnih bogatstava Rusije 24.saobraćajni značaj. te aktivan odnos prema radu i smisao za tačnost i urednost Kod učenika formirati pravilan stav o aktivnosti Poljske. Slovenija. te povezivanja i primjene ranije stečenih znanja Razvijati pozitivan stav o snošljivosti toleranciji između različitih nacionalnih zajednica Na primjeru Ruske Federacije koja obuhvata sve klimatsko vegetacijske zone pojasniti ove zone Pripremiti pored geografske karte i globusa.

ovisnost Europe o njima Značaj prostornog obuhvata - veličine Ruske Federacije (11 satnih zona)

U okviru ponavljanja, zadatak učenika je pokušati osmisliti raspravu na temu o glavnim problemima zemalja u tranziciji

jedinstvenim primjercima europskog bizona; Jasno je da se nastavnicima ostavlja sloboda i drugačijeg pristupa i osmišljavanja obrade nastavnih sadržaja.

98

HISTORIJA/POVIJEST
Zašto učiti historiju/povijest? Historija je društvena nauka.Prvi put pojavljuje se u V stoljeću p.n.e. kod grčkog pisca Herodota. Ime joj je od grčke riječi historija koja u prijevodu znači učenje ili značenje kroz priču, pripovjedanje. Cilj joj je upoznavanje razvoja ljudskog društva na općem, regionalnom i lokalnom nivou u okvirima spoznaje tokova i reazvoja kroz koje je prolazilo čovječanstvo u različitim epohama. Da bi bila što objektivnija, sva zbivanja posmatra u vremenu i prostoru. Zato se može i kazati da cijeli svijet ima svoju historiju. Izučavanjem historije učenici treba da se upoznaju sa razvojem ljudskog društva u općim, evropskim i bosanskohercegovačkim okvirima kroz sve epohe kojima je prolazilo. Posebno treba voditi računa da učenici steknu pravilnu predstavu o historiji kao nauci i nastavnom predmetu. Takođe treba da sagledaju politički, društveni, ekonomski i obrazovno-kulturni razvoj čovječanstva u svim historijskim periodima i da shvate njihova glavna obilježja. Da bi u tome uspjeli potrebno je da steknu predstavu i o Bosni i Hercegovini kao integralnom dijelu evropske i svjetske zajednice. Proučavanjem historije učenici treba da razviju spoznaju i o okruženju u kome žive, te da shvate razvijanje savremenog društva i njegove historijske uslovljenost. Historija kod učenika treba razviti duh tolerancije i demokratkog prava na različitost mišljenja, kao i težnje da se na osnovu dostupnih činjenica dođe do objektivne prestave o prošlosti. Da bi to postigao potrebno je učenika osposobiti za samostalno korištenje historijskih izvora zasnovanih na naučno-historijskim činjenicama. Historija kao predmet olakšava učeniku da stekne više znanja u ovaladavanju gradiva i iz jezika, književnosti, geografije, likovne i muzičke kulture i drugih nastavnih predmeta koji su zastupljeni u osnovnoj školi. Ta multidisciplinarnost još više obogaćuje učenikovo znanje u prihvatanju historije kao predmeta koji je uvijek cijenjen kao ozbiljna naučna oblast i zahvaljujući kome imamo realnu predstavu o svojoj i prošlosti naših naroda, susjednih zemalja i cijelog čovječanstva. Što se historija više uči to se i više zna, a time ima i manje predrasuda jer je cijeli univerzum povezan brojnim vidljivim i nevidljivim historijskim nitima. Zato je historija kao predmet u svim vremenima i sredinama nezaobilazna i kao nauka i kao predmet u školi.

CILJEVI I ZADACI Područja učenja

OČEKIVANI REZULTATI / OBRAZOVNI ISHODI

Učiti: Znanje historije:
Procesi:

Učenik:

Historijske vještine Tumačenje historijskih događaja Kritičku analizu historijskih izvora Prepoznavanje činjenica i objektivnosti Hronološko i tematsko razumijevanje Razlikuje prošlost, sadašnjost i budućnost, tumači podatke predstavljene u vremenskim okvirima Istražuje, analizira, tumači i ocjenjuje različite historijske izvore Razlikuje bitne od nebitnih informacija, razlikuje činjenice i mišljenja, objektivnost i subjektivnost 99

uzroka i posljedica Zauzimati stav uz korištenje dokaza, kritički analizirati dokaze i postavljati analitička pitanja; Osnovne činjenice i pojmove koji se odnose na: politički, društveni, ekonomski i obrazovno-kulturni razvoj čovječanstva u svim historijskim periodima, na nacionalnu historiju Bosne i Hercegovine u regionalnom kontekstu sa susjednim zemljama, ličnosti iz opće i nacionalne historije koje su obilježile različit vremenski period, položaj i ulogu žena u društvu kroz različite historijske periode, na historiju sva tri konstitutivna naroda i nacionalne manjine u BiH. Razvijati svijest da se svaki događaj može interpretirati na više načina;

Razumije značajne i manje značajne uzroke, kratkoročne dugoročne, namjerne i nenamjerne posljedice, kao i odnos uzroka i posljedica Identifikuje i objašnjava promjene i kontinuitet unutar i kroz historijske periode Identifikuje , bira i koristi različite historijske izvore da bi dao obrazloženo historijsko tumačenje Zna opisati čime se bavi historija i njen značaj. Poznaje najvažnije historijske činjenice i pojmove, stavlja ih u odgovarajući redosljed, razumije njihovo značenje, identificira uzroke historijskih događaja, mjeri relevantni značaj činjenica, može da interpretira temu u kontekstu šire slike. Na karti pokazuje predhistorijska, antička i srednjovjekovna nalazišta u BiH i važnija nalažišta u susjednim zemljama

Sadržaj:

Vrijednosti, stavovi, navike

Kritički odnos prema različitim mišljenjima o Usvaja naučni pogled na svijet; spoznaju o okruženju u kome živi, shvata jednom te istom pitanju/događaju; razvijanje savremenog društva i njegove historijske uslovljenost Razvijati naviku korištenja raznovrsnih Stiče neophodne saznanje o koristima učenja historije; izvora informacija; Znanja i vještine koje omogučavaju stvaranje vlastite slike o historiji Razvija sposobnosti empatije Zna cijeniti stavove i shvata druge; Preuzima odgovornost za zajednički proces učenja grupe / tima i samostalan rad; Postaje osjetljiv na kritičko razmišljanje i rješavanje problema; U stanju je da uđe u način razmišljanja ljudi koji su živjeli u prošlosti

100

Arapski svijet u ranom srednjem vijeku 4. Bizant. Zemlje Jugoistočne Evrope i nacionalni pokreti 3. To će se postići tako što će u toku nastave. nastavu u kojoj će se učenici aktivno i odgovorno uključiti u procesu učenja. Savremenim pristupom u poučavanju.Evropsko društvo u razvijenom i kasnom srednjem vijeku 5. Evropa. nastavnici treba da organizuju interaktivno učenje.Bosna i Hercegovina u XX st. Drugi svjetski rat 5. razred 1. razred 1. Savremeno doba (1945-1990) 6. da traži od učenika da daju sudove i obrazloženja (tumačenja) o historijskim događajima. Osnovna obilježja srednjeg vijeka 3. pored osnovnog teksta iz udžbenika koristiti različite izvore znanja (objavljene izvore.OSNOVNI SADRŽAJ VII. globalnih pitanja ka onim složenijim koji će i dati odgovore. DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Kad učenici uče historiju. Bosna u XIX. dokumentarne filmove sa historijskim sadržajima…) Za uspješno korištenje bilo kojega od navedenih ili nekih drugih vrsta povjesnih izvora rješenje opet treba potražiti u postavljanju dobrih pitanja . Građansko društvo-Nacionalne države 4. kompetencije i vještine-uče kako da misle. Osmansko carstvo 7. Uvijek treba ići od onih osnovnih. grade posebno razunjevanje. Evropa – Novi vijek IX. Uz pomoć različitih izvora kod učenika treba da razvijaju konkretne vještine historičara. razred 1. VIII. Prvi svetski rat 3. Bosna u osmanskom periodu do kraja XVIII st. Svijet između dva svjetska rata 4. Nastavnikov zadatak je da uz korištenje različitih izvora oslobodi kreativnost učenika . crteže slajdove.Bosna u srednjem vijeku 6. da razvija kulturu dijaloga što znači da poštuju različita mišljenja. BiH u predhistoriji i antička kultura na prostoru današnje BiH. st. ato prije svega znači konstruktivnmih i razumljivih pitanja. slike. konkretne historijske vještine (sredstvo rada jednog historičara U realizaciji sadržaja uloga nastavnika je da pomogne učenicima da upoznaju i razumiju prošlost i svijet u kome žive. te da razlikuju činjenice 101 . Evropa i evropske zemlje do Prvog svjetskog rata 2. 2. 2.

Prilagođavanje se može provoditi modifikacijom programa redovne nastave u pogledu sadržaja. proizvoda i sredine učenja. Nastavnim planom i programom definisani su standardi znanja Standardi opisuju šta se od učenika očekuje. Ono treba da prirodno izrasta iz prolaska kroz gradivo. Izvori pružaju široke mogućnosti proučavanja i sticanja novih znanja. Individualno prilagođeni program. nudi resurse i fokus nastave pomiče sa predavanja na učenje. odnosno do nivoa individualno prilagođenih programa. razumjevanja i vještina koje učenici stiču. uz korištenje potrebne ekspertize i učešće roditelja. Kriteriji za ocjenjivanje određuju se u skladu sa propisanim standardima. dokumenti na CD-u. Resursi za realizaciju: Udžbenici za historiju. Kriteriji za ocjenjivanje su poredani od najnižeg (nivo reprodukcije). slajdovi. Ovakav pristup u obradi sadržaja omogućava sticanje znanja za cijeli život koje se može koristiti i prenositi na mnoga druga područja. razgraničavaju znanje i vještine koje učenici grade kao rezultat nastave u razredu. 102 .od mišljenja. radne sveske za učenike. a po mogućnosti i šire. Internet. dokumentarni filmovi. testiranja znanja. U odabiru izvora također treba obratiti pažnju na ciljeve i definisane ishode koji se žele postići. kao i plan rada razvijaju zajedno nastavnik historije i stručni tim za podršku učenika sa posebnim potrebama na nivou škole/ pedagoškog zavoda. historijski atlas. Također u sklopu nastave sa učenicima trebaju da posjete muzeje i historijske lokalitete u sredinama u kojima borave. oni definišu šta svaki učenik treba da zna i da je u stanju raditi. procesa. Ocjenjivanje Provjera znanja i ocjenjivanje ne treba da budu odvojene od nastave i učenja historije. Nastavnik treba da usmjerava aktivnosti u učionici. priručnici za nastavnike. zavisno od osobenosti potreba učenika određene populacije. do najvišeg (znanje na nivou sinteze i procjene Prilagođavanje programa Za učenike s posebnim potrebama razvijaju se prilagođeni programi.

Kršćanstvo i islam. Mogu da objasni osnovne pojmove vezane za temu. baština i pronija. kmet.vazal. feudalizam. Susret istoka i zapada.Razumije posljedice velike seobe naroda I prepoznaje osnovne grupe naroda u Evropi(Germani.).Regione srednjovjekovne umjetnosti. Arapi i uspon islama . kako je izgledao feudalni posjed. Evropa. Pitanja formuliše jasno i precizno Potiče učenike da iznose svoje promišljanje.baština.može da se snalazi u vremenu.Historija .feudala c. 70 časova godišnje CILJEVI I ZADACI REZULTATI/OBRAZOVNI ISHODI Tematske cjeline/ Teme Učiti: Osnovna obilježja Srednjeg vijeka Periodizacija. Procjenjuje predpostavke i razmišljanja učenika Usmjerava aktivnosti u učionici i razvija kulturu dijaloga .Tokove historijskog razvitka Franačke.pronija). OČEKIVANI Vrijednosti. Pripremaju igrokaz kojim predstavljaju društvene odnose.Razumije i zna objasniti his.Slaveni i dr. poglede.objasni strukturu društva i uoči razlike i sličnosti između robovlasničkog i feudalnog društva. Priprema analizu izvora. djelotvorno komunicira sa učenicima Pomaže učenicima da razvije sposobnosti orjentacije na karti Pomaže učenicima da razumiju i nauče nove pojmove. uvažavanje drugih i drugačijih.Velike srednjovjekovne civilizacije.feudalizacija. Razvijanje sposobnosti hronološkog razumjevanja. VII razred – 2 časa sedmično.Franačka država. stavovi. Glavne ličnosti koje su obilježile pojavu kršćanstva i islama.stavove i tumačenje ponuđenog izvora. Izvore bira u skladu sa ciljevima koje želi postići . Razvijanje vještina empatije I Njegovanje duha vjerske tolerancije.feudalna hijerarhija.Pojam monoteizam.Glavna obilježja srednjovjekovne kulture. Osnovna obilježja feudalnog društva-ključne pojmove(feud. Bizant(Vizantija).ocjene i bilježenja dokaza Razvijanje kritičkog mišljenja kroz analizu različitih historijskih izvora Analizalizira različite izvore i iznosi vlastito mišljenje. Na osnovu primjera iz svakodnevnog života u može da objasni način života i društvene odnose u srednjem vijeku.Snalazi se na karti . kultura srednjeg vijeka Zna pojam “Velika seoba naroda” i njene posljedice. Razumije i prepoznaje period srednjeg vijeka. značaj pojave kršćanstva i islama. Informacije o događajima slažu u slijed. Bizant i Arapski svijet u ranom srednjem vijeku Uzburkana Evropa. ponašanje Aktivnosti nastavnika Znanje iz historije/povijesti: Proces i sadržaj Aktivnosti učenika Učenik : Zna vremenske granice i podjelu Srednjeg vijeka. Može objasniti kako su istočna i zapadna civilizacija utjecale jedna na drugu i razumije posljedice tih Razvijanje pozitivnog stava prema različitim civilizacijama i njihovim dostignućima. Društveni život u feudalizmu.Izgrađiv anje pozitivnog U parovima ili grupi analiziraju kartu i historijske izvore daju odgovore na postavljena pitanja. 103 .feudalizam.Romani. Bizantije i Arapske države. Sposobnost analize .

sultan.Jasno prepoznaje reprezentativna umjetnička djela nastala u srednjem vijeku. Teritorijalni razvitak.raja. odnosa prema umjetnosti i estetici.Može objasniti i razumjeti suprotnosti feudalnog društva. Učenici znaju Slavenske narode i njihove države.Razumiju značaj kulturnog razvoja Bosne u Srednjem vijeku.slavenske države.Razvija sposobnost empatije(suosjećanje i razumjevanje ljudi iz prošlosti).Razumije važnost razvoja nauke i kulture.Srednjovjekovn i parlament. Razvijaju svijest o tome da o historijskim događajima postoje različita gledišta Razvijaju „širu sliku“ hronološki kontekst(vremensk a crta) i geografski kontekst(mapa) Izgrađivanje svijesti o kontinuitetu državnosti pozitivnog stava o civilizacijskim vrjednostima BiH.Suprotnosti srednjovjekovnog društva.vjerska slika. društveni i privredni razvoj Bosne u Srednjem vijeku.privred ni i društveni razvoj Bosne u Srednjem vjeku.Znaju kako je tekao državni.emir. opisuju izvore i odgovaraju na postavljena pitanja.Politički.Snalazi se na karti(prepoznaju i pokažu pradomovinu Slavena... i odgovaraju na postavljena pitanja Ocjenjuje učenike Evropsko društvo u razvijenom i kasnom Srednjem vijeku.Zna vjersku sliku sliku i osnovna obilježja kulture i umjetnosti.Mogu prepoznati i na karti pokazati kako se širilo Osmansko carstvo.povezuje prošlost sa sadašnošću.kultura i umjetnost. Razvijanje vještina korištenja dokaza Učenici su u stanju da opišu vizuelni izvor Razvijanje interesa za proučavanje srednjeg vijeka. karte.Mogu objasniti i razumjeti društveni i politički razvoj.privrednog i političkog razvoja Evrope u razvijenom i kasnom srednjem vijeku.privreda. završavaju analizu Učenici analiziraju različite izvore . Priprema analizu vizuelnih izvora (dokumentarni ili igrani film ) koji obrađuje period srednjeg vijeka Primjenjuje multiperspektivnost u nastavi: priprema analizu izvora koji daju različitu sliku o Križarskim ratiovima Ocjenjuje učenike Priprema analizu različitih izvora: vizuelnih.Razvija kreativno i kritičko mišljenje i logičko zaključivanje.sukob carstva i papstva.).Razumije vjerske prilike. pjesme. usmjerava aktivnosti učenika Ocjenjuje učnike 104 . Život ljudi u Srednjem vijeku. organizira rzličite oblike rada u učionici.timarsko-spahijski sistem.Razvijaju sposobnost komunikacije sa drugima. Analiziraju izvore. Analiziraju različite izvore.privredne i političke tokove i zna ih objasniti.Hereza .Razumiju posljedice osmanskih osvajanja. Razmjenjuju iskustva i u grupama pripremaju prezentaciju zadate teme Osmansko carstvo Nastanak.Zna o svakodnevnom životu ljudi. Iznose vlastiti stav Priprema analizu različitih izvora.ejalet. pisanih.. arheološki artefakti.Križars ki ratovi.teritorijalno širenje Bosne).Razvijanje interesa za prošlost BiH Razvijanje pozitivnog stava prema drugim kulturama Učenici se uključuju u atmosferu perioda srednjeg vijeka.. Teritorijalno politički razvoj Osmanskog carstva.Slavensk e države u Srednjem vijeku. odgovaraju na pripremljena pitanja.jednostavno uočava različite stilove u umjetnosti. opisuju različite elemente izvora i odgovaraju na pripremljena pitanja .Državno i društveno uređenje(ključni pojmovi:bejluk.državno i društveno uređenje. u grupi ili paru razmjenjuju razmišljanja.asker . Zna osnovne tokove društvenog.utjecaja. Priprema posjetu historijskom lokalitetu Ocjenjuje učenike Bosna u srednjem vijeku Slaveni (život u pradomovini).veliki vezir.Razumije društvene. procjenjuju puzdanost izvora ..

prikupljaju informacije.Bosna od 15801791god. Objasne i razumiju osnovne oblike historijskog razvoja Bosne od XVI do kraja XVIIIst. Uvažavanje različitih civilizacijskih uticaja na razvijanje kulturnog identiteta BiH Upoznavanje sa historijom nacionalnih manjina u BiH (Jevreja Posmatraju . manjinski narodi.Bosna u osmanskom periodu do kraja XVIII st. Učenici znaju kako je uspostavljena osmanska država.vjerski mozaik. Razlikuju bitne od nebitnih činjenica.Upravno teritorijalnu organizaciju.Politički razvoj Bosanskog ejaleta u XVII i XVIII st. privreda.vjersku strukturu i manjinske narode.privredne tokove. Mogu dati vlastita tumačenja određenih događaja na osnovu izvora.Razvoj bosanskog društva. povezuju predhodna znanja . kultura i umjetnost.Širenje islama.Društvo. iznose stav Istražuju. objašnjavaju izvore. hrana) 105 .osnovna obilježja kulture i umjetnosti. Uspostava i organizacija osmanske vlasti u Bosni. stečena Priprema analizu izvora: Vizulelnih pisanih Usmjeravaju učenike na istraživanja (np.

Naročitu ulogu tehnička kultura ima kada je u pitanju buduća profesionalna orijentacija učenika. bez kojih bi život savremenog čovjeka bio nezamisliv. 106 . U okviru praktičnih radova iz ovog predmeta učenici razvijaju svoju radne navike. tako da on ima više vremena za svoje aktivnosti koje su vezane za odmor. pri čemu im znanja i vještine sa kojima se susreću u tehničkom odgoju omogućavaju da sve te discipline posmatraju integralno.TEHNIČKA KULTURA Zašto učiti tehničku kulturu? Tehnička kultura je primjenjena disciplina u kojoj se učenici upoznaju sa osnovnim granama tehnike i tehnologije. saobraćaja itd. inventivnost. Na taj način je olakšan svakodnevni život čovjeka. kroz aktivnosti u okviru tehničke kulture učenici potpunije mogu da sagledaju i primjenjivost nekih drugih disciplina kao što su: matematika. fizika. elemente tehničke zaštite na radu i sl. hemija. Program tehničke kulture osmišljen je tako da se učenici kroz znanje ovog predmeta upoznaju s bitnim elementima u raznim granama tehnike: mašinske tehnike. kuturni život i uopšte društveni život. spretnost. građevinske tehnike. očuvanje životne sredine. organizacija rada. nastava tehničkog kulture značajno doprinosi općem obrazovanju i razvijanju modernog pogleda na svijet. elektrotehnike. a takođe se navikavaju na timski rad i usvajaju navike koje su vezane za racionalno trošenje materijala i energije. Uporedo s tim. Tehnički uređaji u moderno doba sve više zamjenjuju rad čovjeka. Takođe se upoznaju sa osnovnim elementima istorijata pojedinih tehničkoh dostignuća. Kako naučna i tehnološka dostignuća predstavljaju neodvojiv dio ukupne aktivnosti čovjeka. kao i sticanje znanja primjenjivih u domaćinstvu i u svakodnevnom životu.

Uočava propuste na tehničkim proizvodima vizuelnom kontrolom i putem mjernih instrumenata. vrši predviđanja zasnovana na modelu i poredi ga sa tehničkom realnošću. mjerenje. kotiranje. Razvijati različitih misaonih operacija (analiza. načine stezanja radnog komada. generalizazija) na osnovu praktičnog rada. Improvizuje i prezentira ideju (individualno i u grupi) i predviđa rezultate. eksperimentiranja i promatranja. Sadržaj 107 . Razvijati stvaralačke sposobnosti. Koristi induktivno i analogno mišljenje u rješavanju različitih zadataka i problema. Koristi već formirane kriterije za procjenu kvaliteta prilikom realizacije tehničkih ideja. kao i grafičko predstavljanje najprostijih mašinskih elemenata. Traži odgovor pred novim tehničkim zadatkom. Opisuje princip rada mašina. Motoristika.CILJEVI I ZADACI Područja učenja Učiti: OČEKIVANI REZULTATI / OBRAZOVNI ISHODI Učenik: Znanje: Prepoznaje važnost tehničkih znanja u rješavanju problema i sveprisutnosti tehnike u životu. mjere zaštite na radu. čitanje mašinskih crteža. Izborni Poznaje mašinske materijale. Klasificira vrste mašinskih elemenata. Postupci obrade metala. Pravilno koristi alate za izradu predmeta u okviru praktične nastave. njihove mehaničke i tehnološke osobine i njihovu primjenu. pružanje prve pomoći u slučaju povreda na radu. važnost pravilnog rukovanja i održavanja mašina. Zalaže se za odgovornost za kvalitet tehničkih realizacija. Procesi Aktivno pratiti izlaganja predmetnog nastavnika u cilju sticanja znanja iz tehničke kulture. sinteza. Alati i mašine za obradu metala. dio. Komunicira u cilju otklanjanja propusta u izradi. Komunicirati. održavanje mašina. Modelirati. Interpretira dati model. pogon. Koristi prethodna tehnička iskustva i termine u daljem učenju. zna primjenu tih elemenata u mašinstvu. izrada jednostavnih mašinskih Tehničko crtanje u mašinstvu. zaglavlje sa sastavnicom. tehničko pismo. Zna primjeniti osnovna znanja o tehničkom crtanju u mašinstvu: formati crteža. tehničkih crteža. Osnovni elementi mašina. Materijali u mašinstvu. Primjenjena znanja koristiti kroz pratične vježbe (izradu različitih predmeta u škoskom kabinetu). Robotika. Svjesno prihvata i ispravlja svoje greške u toku praktičnih radova. ukazuje i na greške drugih.

energija vjetra isl. princip rada. Automatika i sistem upravljanja. Mehatronika-elektronika. pogonu robota. Ima osnovna znanja o: razvoju robota. rukovanja. Dobronamjerno iskazuje svoje mišljenje i poštuje mišljenja i stavove drugih. telegrafski sistemi i mreže. održavanje motora. Sluša argumentacije i kritički preispitiva lične stavove i stavove drugih. Energija i okolina. princip rada. urednost i savjesnost pri obavljanju zadataka teorijskim praktičnim i eksperimentalnim radom. navike Ispoljavati spremnost i sposobnost za sticanje novih znanja i vještina iz oblasti tehnike i njihovu primjenu u rješavanju praktičnih problema. Simboli i sheme u elektrotehnici. Saobraćajna kultura.pribori. Mehatronika-mašinstvo. Vrijednosti. telefonija. Razvoj komunikacija. Osnovni elektronički elementi. stavovi. pravilnog izbora goriva za domaćinstvo. Uključuje se u tehničke aktivnosti sa vidnim zadovoljstvom.Posjeduje osnovna znanja iz oblasti motoristike: vrste motora. alata i pribora u elektrotehnici. Razvijati smisao za racionalno korištenje energije i materijala. elektrotehnikom. Opisuje osnovne karakteristike elektromotora: pogon. Prepoznaje važnost tehničkih znanja u rješavanju problema i sveprisutnosti tehnike u životu. Alati i pribori u elektrotehnici. načinu prenosa kretanja kod robota. Opisuje osnove iz oblasti komunikacija: razvoj. sastavni dijelovi telefonskih centrala. Opisuje i razumije skiciranja i čitanje simbola i shema u elektronici. Opisuje i razumije skiciranja simbola i izradu električnih shema. 108 . Alati. razlike. Elektronički uređaji. Vježbe i praktični radovi.instrumenti. Izvori električne energije-elektrane. Razvijati smisao za tačnost. pravilnog odnosa prema prirodi i čovjekovoj okolini. rukovanja i održavanja. Pokazuje zanimanje za timski rad i socijalizaciju. organizacijom telefonske mreže. Traži odgovor pred novim tehničkim zadatkom. Poznaje i opisuje obnovljive izvori energije (hidropotencijal. Obnovljivi izvori energije. telegrafija. Simboli i sheme u elektrotehnici. Zalaže se za odgovornost za kvalitet tehničkih realizacija. Elektroinstalacioni materijali. poluprovodnika. radnom prostoru robota. instrumenata i pribora u elektronici.). Posjeduje znanja iz oblasti elektro-instalacionih materijala. Poznaje i opisuje osnovne elemente bezbjednosti aobraćaja. kondenzatora. Opisuje osnovne karakteristike elektrana: podjelu. NF telefonija. električne energije. Razvijati vještine i navike u cilju profesionalne orijentacije učenika. prenos i distribuciju Poznaje električne uređaje i aparate u domaćinstvu sa posebnim osvrtom na važnost pravilnog rukovanja i održavanja. Interpretira povezanost mehatronike sa mašinstvom. princip rada. kao i o alata. Izborni dio. telegrafija. goriva i maziva. Razumije karakteritike osnovnih elemenata u elektronici: otpornika. Identificira i opisuje problematiku iz oblasti: racionalnog korištenja energije i materijala. Izborni dio. Kućanski električni aparati. održavanja. elektronikom. Mehatronikaelektrotehnika. održavavanje. Posjeduje osnovna znanja iz automatike i sistem upravljanja. Telegrafija. Elektromotori.

Kućanski električni aparati 6. Mehatronika-elektrotehnika 3. Izvori električne energije-elektrane 2. Uvod u nastavni predmet Tehničko crtanje u mašinstvu Materijali u mašinstvu Osnovni elementi mašina Alati i mašine za obradu metala Postupci obrade metala Motoristika Robotika Izborni dio VIII. NF telefonija 13. Alati i pribori u elektrotehnici 5. 2. Slobodno izlaže mišljenja i ideje i poredi ostvareno. Mehatronika-elektronika 4. Izborni dio 109 . Elektroinstalacioni materijali 4. Simboli i sheme u elektrotehnici 3. razred 1. Rješava probleme primjenom novih znanja i naučnih dostignuća. 3. 7. OSNOVNI SADRŽAJ VII. Telegrafija 14. Energija i okolina 16. 6. Savladava temeljne vještine i procese. 9. Alati i pribori u elektronici 11. Elektronički uređaji 8. Djeluje na druge da slijede njegov primjer. Razvija spremnost da se pomogne drugima. Na osnovu praktičnih radova razvijati različite misaone operacije (analiza. razred 1. Razvoj komunikacija 12. generalizacija). sinteza. Afirmiše timski rad i argumenate drugih.Mehatronika-mašinstvo 2. Automatika i sistem upravljanja 5. Izborni dio IX. Simboli i sheme u elektrotehnici 9. Obnovljivi izvori energije 6.Razvijati naviku korištenja raznovrsnih izvora informacija. 4. Osnovni elektronički elementi 10. Elektromotori 7. 8. 5. Saobraćajna kultura 15. razred 1.

smotre. školskoj radionici ili na poligonu koji je u tu svrhu posebno pripremljen (samo pojedini dijelovi programa). 110 . procesa. Kabinet za tehničku kulturu treba biti opremljen potrebnim alatima. vodeći računa o individualnim mogućnostima. Svakoj grupi pripada planirani fond časova. . . .Odnos prema tehničkim sredstvima i prema ekonomičnom trošenju materijala i energije. učenički doprinos za vrijeme grupnog rada. Prilagođavanje se može provoditi modifikacijom programa redovne nastave u pogledu sadržaja. Učenici vode dnevnik rada (kao tehničku dokumentaciju) koji se. kao i plan rada razvijaju zajedno nastavnik tehničke kulture i stručni tim za podršku učenika sa posebnim potrebama na nivou škole/ pedagoškog zavoda. Za učenje tehničke kulture od bitnog značaja svi elementi koji su relevantni za postizanje potrebnog znanja učenika: . osmišljenih odgojno-obrazovnih sadržaja (izložbe. dva puta godišnje treba sistematizovati pređeno gradivo i izvršiti vrednovanje putem zadataka objektivnog tipa. po pravilu. dodatne nastave. sposobnostima i sklonostima. U realizaciji nastavnih sadržaja učenici koriste udžbenike. U skladu s tim. 16 učenika. To omogućava svakom učeniku da cio proces doživi. po potrebi. mašine i materijale. Najpogodniji način za procjenjivanje da li učenik može izvršiti neku aktivnost je posmatrati ga i ocijenjivati dok on izvodi zadanu aktivnost. Ocjenjivanje Napredovanje učenika treba kontinuirano provjeravati i ocjenjivati.Odnos prema tehničkoj zaštiti na radu.Sposobnosti i vještine. specifične komunikativne i radne vještine itd. da planira. alate. Pored svakodnevnog vrednovanja tehničkih znanja. a nastava se izvodi u blok časovima (po dva časa). Njihov udio u sklopu ukupne ocjene zavisi od prirode izučavanog gradiva. vježbi i praktičnih radova. kultura življenja. Individualno prilagođeni program. Da bi se omogućilo svakom učeniku da za vrijeme nastave tehničke kulture praktično radi. tj. rad na projektu. s tim da ga učenici mogu povremeno nositi i kući na uvid roditeljima. potrebno je da se odjeljenja obavezno dijele u grupe koje mogu imati max. biologija. priborima. uz korištenje potrebne ekspertize i učešće roditelja.Znanje sadržaja predmeta. Prilagođavanje programa Za učenike s posebnim potrebama potrebno je imati posebno prilagođene programe. takmičenja). ocjenjivanje treba da bude zasnovano na različitim metodama i instrumentima.DIDAKTIČKO. kao i sredine učenja. crteže i ostale izvore znanja. Resursi za realizaciju Nastava iz tehničke kulture realizuje se u kabinetu. aktivnosti u okviru izbornog programa predmeta. kao i sredstva higijensko-tehničke zaštite. zavisno od osobenosti potreba učenika sa posebnim potrebama. likovna kultura. slobodnih tehničkih aktivnosti. aktivnosti na smotrama tehničke kulture. Pri realizaciji programskih sadržaja ovog predmeta treba voditi računa o korelaciji nastavnih sadržaja sa drugim predmetima (matematika. dnevnike rada.). Pri tome. treba imati i individualno prilagođene programe..METODIČKE NAPOMENE Nastava iz ovog predmeta se realizuje putem praktičnih vježbi i predavanja. Za uspješnu realizaciju sadržaja ove nastave potrebno je u pripremnoj fazi za praktičan rad obezbjediti potrebnu tehničku dokumentaciju. mašinama i materijalima koji su neophodni za realizaciju programskih sadržaja. projektuje i praktično izrađuje predmete. čuva u školi. Pored tradicionalnog pristupa ocjenjivanju potrebno je pratiti i ocjenjivati: izvođenje eksperimentalnih i praktičnih vježbi. Programske zadatke nastave ovog predmeta škola ostvaruje putem: redovne nastave.

kao i sa higijenskotehničkomj zaštitom. Izrađuje materijal. grafičko predstavljanje najprostijih mašinskih elemenata. Vrste mašinskih elemenata. Razvijanje i poticanje svijesti o potrebi razvoja estetike. mjere zaštite na radu. rad u radionici. Korištenje najprostije mašine uz prisustvo i kontrolu nastavnika. Vrši pravilan izbor i korištenje mašinskih materijala. Ekonomično korišti materijal i energiju. kotiranje. ravnjenje i rezanje. VII rzred – 1 čas sedfmično. maštovitosti i vlastite kreativnosti. uključuju i puštaju u rad alatne mašine koje se nalaze u školskoj radionici. Podstiče interes za rad aktivnim uključenjem u zajednički rad. Vrste mašinskih materijala. načini stezanja radnog komada. Pozitivan odnos prema rezultatima svog rada i rada svojih drugova. savijanje. Osposobljava se za pravilnu upotrebu i rukovanje pojedinim mjernim i kontrolnim alatima. zaglavlje sa sastavnicom. Kritičko mišljenje i zaključivanje u donošenju različtih odluka. Učenik : Shvata značaj tehničke kulture. čita i koristi mašinske tehničke crteže. Poticanje na samostalnost i samoinicijativu. tehničko pismo.TEHNIČKA KUTURA. Upoznaju se sa različitim vrstama mašinskih materijala. Primjenjuje model interaktivne nastave. pružanju prve pomoći u slučaju povreda na radu. kao i sa njihovom primjenom. 111 . turpijanje. koji kreira zajedno sa učenicima. Sve snažnije i intenzivnije ispoljavanje estetske osjetljivosti na kvalitet tehnićkih dostignuća. Koristi različite metode i Postupci metala obrade Savladavanje postupaka obrade putem praktičnih vježbi u školskoj radionici ili kabinetu (izrada jednostvnih radnih komda): ocrtavanje i obilježavanje radnih komada. Osnovni elementi mašina Alati i mašine za obradu metala Vrši izbor materijala za izradu pojedinih mašinskih elemenata. prisustvo i kontrolu predmetnog nastavnika. Postavlja različite vrste jednostavnih pitanja u cilju poticanja učenika na kvalitetne odgovore. Pokazuje simulacije na kompjuteru. Motiviše i upućuje učenike na druge izvore znanja pored udžbenika. Objašnjava i prezentira prethodno pripremljeni obrazovni panoa. Shvata značaj pravilnog izbora postupka obrade metala. namjeni. Ostvaruje stvaralačku razredu. uz saglasnost. primjena tih elemenata u mašinstvu. 35 časova godišnje Tematske cjeline/ Teme CILJEVI I ZADACI REZULTATI/ OČEKIVANI Vrijednosti. Izučavaju osnovne principe rada alatnih mašina. ortogonalni i aksonometrijski crtež. čitanje mašinskih crteža. Upoznaju se sa radnim mjestom i osnovnim načelima rada u radionici. rezanje. održavanje mašina. Stežu određeni radni komad u stegu i vrše radne operacije potrebne za izradu radnog komada (obilježavanje i ocrtavanje. bušenje. didaktički Uvod u predmet nastavni Tehničko crtanje u mašinstvu Materijali u mašinstvu Osnove tehničkog crtanja u mašinstvu: formati crteža. Izrađuje. sa njihovim mehaničkim i tehnološkim osobinama. izboru materijala za njihovu izradu. Otvorenost za nove ideje informacije. važnosti pravilnog rukovanja i održavanja mašina. Afirmacija stvaralaštva. Interes za rješavanje problema i zadataka timskim radom. Iskazivanje svijesti o značaju tehnike u porodici. Aktivnosti učenika Aktivnosti nastavnika OBRAZOVNI ISHODI Znanje Tehničke kultura: Proces i sadržaj Učiti: Organizacija radnog mjesta. radnu atmosferu i u Bira zadatke i probleme usklađene sa mogućnostima. Snima najprostije mašinske elemente. primjena. higijensko-tehničkoj zaštiti. ravnanje. Priprema nastavnu tehniku i tehnologiju. rada i i Izlaže nastavno gradivo primjenom različitih metoda u cilju što kvalitetnije i prezentacije gradiva. Usvajaju znanja vezana za pravila čitanja i analizu gotovih tehničkih crteža. izrađuju tehničke crteže. Usvajaju osnovna znanja o elementima mašina. Princip rada alatnih mašina. Procjenjivanje i vrednovanje vlastitih stavova i stavova drugih. Svjesnost značaja tehnike u životu i potrebi učenja o tehnici kroz čitav život. mjerenje. opterećenju. ponašanje stavovi. školi i okolini. izrada jednostavnih mašinskih tehničkih crteža. mehaničke i tehnološke osobine mašinskih materijala. pogoni.

lične Motoristika Vrste motora. kao i slajdove ili multimedijalne prikaze. odvajanjem bitnog od nebitnog. Izborni dio (konkretan program izbornog dijel utvrđuju nadležni organi škole na osnovu potreba lokalne zajednice.povezivanje robota s računarom. Robotika Razvoj robota. goriva i maziva. koja treba učenik usvojiti. Ispoljavanje spremnosti i sposobnosti za sticanje novih znanja i vještina i njihovu primjenu u rješavanju praktičnih problema. internet (po mogućnosti). fotografije. kreiraju obrazovni pano. u praćenju i sposobnosti Pomaže učenicima u samostalnom i grupnom radu. Stiče praktične vještine za obavljanje jednostavnih poslova u kućanstvu. Proširuje svoja znanja o korištenju tehnike u cilju zamjene ljudskog rada radom mašina. brušenje i sl. Aktivno prate izlaganja i nastavnika o osnovama robotike. pri tome koriste šeme. princip rada. model. fotografije. Koordinira rad i usmjerava 112 . Vrše vježbu zakivanja. radnom prostoru robota. Učestvuju u izradi ilustracijacrteža. rezanja. Osposobljava se za međusobnu komunikaciju i za saradnju sa nastavnikom. Objašnjava opće i mjere zaštite na radu. Usavršavanje različitih misaonih operacija (analiza. Redovno ocjenjuje rad učenika i vođenje urednih zabilješki. pri čemu aktivno primjenjuju usvojena znanja iz obrade materijala. Poredi rezultate prilikom praćenja i procjene individualnih postignuća. poštovanje uputstava nastavnika i izgrađivanje jasnih stavova o radnoj i tehnološkoj disciplini. proizvodnja i montaža: . Proširuje već stečena znanja iz pojednih oblasti koje odabrao za izbornu nastavu. Izvršavaju neophodna mjerenja i očitavanja dimenzija radnog komada u cilju postizanja njegovih predviđenih mjera. priručnike. Poštovanje kućnog reda u školskoj radionici. bušenja. Osposobljava se za korištenje mjernih i kontrolnih instrumenata. . strategije postignuća učenika. Svjesno obavljanje zadatke i obaveze radi postizanja kolektivnog uspjeha. lemljenja i premazivanja zaštitnim slojem u svrhu zaštite od korozije. pogonu robota. održavanje motora. turpijanja. srednjeg i visokog nivoa. savijanja. Razvijanje vještina i navika u cilju profesionalne orijentacije učenika. Dosljedno izvršavaju sve zahtjeve nastavnika u individualnom. jasno prezentira osnovne podatke iz različitih oblasti tehnike u skladu s uzrastom i mogućnostima učenika. različitih vrsta mašinskih konstrukcija.mehanička osnova robota. Razvijanje pozitivnih stavova prema tehnici ličnim primjerom i djelovanjem u razredu. -proširivanje znanja i sticanje novih znanja iz jedne od sljedećih oblasti: a) konstruisanje. prikuplja informacije i podatke. eksperimentiranja i promatranja. b) robotika: . Procjenjuje interesovanje i napredak učenika. . Samostalno proučava odabrane oblasti. savijenje. Koristi stečena znanja. pri tome koriste šeme. model. posmatra i zaključuje. Pažljivo prate izlaganja i demonstriranja nastavnika o motorima i sklopovima motora i aktivno učestvuju u nastavnom procesu. urednost i savjesnost pri obavljanju zadataka teorijskim praktičnim i eksperimentalnim radom. stiče vještine. generalizazija) na osnovu praktičnog rada. Objašnjava važnost poštovanja radne i tehnološke discipline (sve ove mjere su neophodne jer se učenici prvi put susreću sa ovakvim mašinama i programima rada). Pri tome poštuju opće i lične mjere zaštite na radu. zaštita metala od korozije. zakivanje. bušenje i brušenje. Razumije značaj pravilnog održavanja i upotrebe motora SUS i motornih vozila.). (pri tome koristiti gotov tehnički crtež ili ga izraditi – procjena nastavnika) Razvija sposobnosti izrade prostijih radnih komada koristeći tehnologiju: obilježavanja i ocrtavanja. kao i u cilju uvježbavanja i obučavanja u korištenju kontrolnih alata (najprostijih). grupnom i frontalnom radu. vještine i navike za profesionalnu orijentaciju (izbor zanimanja). lemljenje. primjenu mjera zaštite na radu i zaštite okoline.elemenata mašina. sinteza. Vrši pravilan izbor grafičkih priloga. a prije navedenih operacija izvršavaju uvid u sadržaj kutije prve pomoći. Razvijanje smisla za racionalno korištenje energije i materijala. prate zanimljive članke i informacija sa medija.turpijanje. Razvijanje smisla za tačnost. Shvata značaj razvoja tehnike i tehnologije u životu čovjeka. ravnanja. Pored udžbenika i osnovne literature koriste i druge izvore: enciklopedije. načinu prenosa kretanja kod robota. interesa učenika i mogućnosti škole). Vodi evidenciju svojih zapažanja o napredovanju učenika. Sarađuje sa roditeljima. Ispoljavanje spremnosti i brušenje i sl. Razvijanje navike održavanja sredstava za rad.mehanizama i uređaja. kao i slajdove ili multimedijalne prikaze. Precizira znanja: dovoljnog.

razvoj saobraćaja.gradnja sklopova u robotici. . . .. c) saobraćaj: .motori SUS i motorna vozila. Dopunjavaju zapisima. aktivnosti učenika. pano novim Uočavaju važnost korelacije nastavnih sadržaja iz ostalih predmeta i tehničke kulture i primjenjuju već stečenih znanja u rješavanju postavljenih zadataka.programiranje robota. Jasno ispoljavanje interesa i želje za bavljenje tehnikom koja treba da postane trajna potreba. 113 .vrste saobraćaja. sposobnosti za sticanje novih znanja i primjenu novih naučnih dostignuća u korist blagostanja čovjeka. Kritičko mišljenje i zaključivanje u donošenju različtih odluka.

35 sati godišnje UVOD Nastavni predmet Informatika ima značajnu ulogu u procesu upoznavanja učenika sa savremenom informacijskom i komunikacijskom tehnologijom. umijeća.1 sata sedmično .VII RAZRED . stvaranje navika za korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije i sticanje i razvijanje sposobnosti za rješavanje problema u različitim oblastima primjene informacijske i komunikacijske tehnologije.INFORMATIKA . 114 . sticanje umijeća upotrebe savremenih računara i aplikativnih programa. navike i sposobnosti za rješavanje problema primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije četiri su odrednice na kojima počiva koncepcija nastave Informatike. Dostignuća i sadržaji iz područja informacijske i komunikacijske tehnologije prilagođeni su uzrasnoj dobi učenika osnovne škole i treba da omoguće: • • • • upoznavanje s osnovnim principima i praktičnim rješenjima na kojima je zasnovana računarska odnosno informacijska i komunikacijska tehnologija (osnovna znanja). Osnovna znanja.

.da učenike upozna kako mogu uspješno upotrebljavati pomagala za pripremu pisanih dokumenata i izradu prikaza. 115 . OSNOVNA ZNANJA .PODRUČJA UČENJA CILJEVI .osnovna znanja i vještine povezivanja računara sa pratećom opremom. . .da učenike upozna sa načinima komuniciranja posredstvom različitih medija.da učenici upoznaju strukturu računara.da učenici upoznaju osnovne karakteristike programskih jezika. . .da učenike upozna kako mogu uspješno upotrebljavati ulazno-izlazne uređaje. . postupke uključivanja i isključivanja računara.da učenici znaju upotrebljavati osnovne programske alate kao sredstva za učenje i istraživanje.da se upoznaju sa osnovnim mogućnostima softvera opće namjene.osnovne vještine rješavanja problema uz pomoć računara (unos teksta i njegov prikaz. .osnovna znanja o strukturi računara.vještine individualnog i kolektivnog rada u grupama rješavajući zadatke uz pomoć ICT-a. .da učenicima predstavi načine pohranjivanja i čuvanja informacija u računarima.da učenicima omogući da shvate ulogu informacijskih tehnologija u savremenom društvu. . primjeni u komunikaciji i rješavanju problema.da učenike upozna sa mjerama sigurnosti pri radu sa računarima i drugom opremom.osnovna znanja o jednom programskom jeziku. . rješavanje numeričkih zadataka uz pomoć ICT-a).da učenike upozna sa načinima korištenja Internet usluga.osnovne vještine pretraživanja Interneta i slanja i primanja elektroničke pošte. pokretanja i korištenja uobičajenih programa (operativni sistemi. opća aplikacijska programska sredstva i okolinu programskih jezika). . . . UMIJEĆA I VJEŠTINE . . .da se učenici osamostale i steknu samopouzdanje pri rukovanju i korištenju računara i pratećih uređaja. ISHODI UČENJA .osnovne vještine pretraživanja Interneta i slanja i primanja elektroničke pošte. njegovoj primjeni u raznim djelatnostima.

da učenicima ukaže na potrebu da koriste raspoloživu literaturu.sposobnosti korištenja softvera opće namjene (opća aplikacijska programska sredstva: obrada teksta. . . .da učenicima ukaže na pravne i etičke principe upotrebe informacijske i komunikacijske tehnologije i ukaže na posljedice njihova narušavanja. .navika pretraživanja i prikupljanja informacija elektronskim putem.sposobnost algoritamskoga načina razmišljanja pri rješavanju svakodnevnih problema. 116 . . . . SPOSOBNOSTI ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA .da učenike upozna sa zahtjevima kulturne upotrebe računarske i informacione tehnologije. STAVOVI ..da učenicima predstavi moguće sklopovske i programske probleme u svakodnevnom radu i uputi na načine njihova otklanjanja.da učenici prihvate oblik timskog rada pri rješavanju problema.navika korištenja informatičke literature. NAVIKE. rad sa proračunskim tablicama i grafikom).da učenici upoznaju kako mogu upotrebljavati multimedijske alate kao podršku vlastitim i grupnim rezultatima učenja. .sposobnost za donošenje zaključaka na temelju prikupljenih informacija.da učenike upozna sa načinima rješavanja problema uz pomoć računara. putem Interneta. .

DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Navedeni nastavni sadržaji podijeljeni su u sedam nastavnih tema. što samo po sebi ne prejudicira da su obuhvaćeni svi sadržaji koje je moguće izučavati na ovom uzrasnom nivou. likovne kulture (računarski dizajn. grafički i slikovni prikazi zahtijevaju sposobnost likovnog izražavanja) i drugih nastavnih predmeta. njegovo potpuno izvođenje zahtijeva određeni standard tehničke opremljenosti. Nastavne teme omogućuju da se izvedbeni program prilagodi tehničkim mogućnostima pojedinih škola. izbora praktičnih vježbi koje treba kombinovati sa sadržajima drugih nastavnih predmeta. 117 . Pri obradi nastavnih tema Programiranje i Rješavanje problema uz pomoć računara ne preporučuje se upotreba više programskih jezika. Kvalitetno organizovana nastava i realizacija programa pretpostavlja samostalan rad učenika na računaru. Nastavnicima koji realizuju nastavni program ostavljena je potpuna sloboda: • • • izbora operativnih sistema i aplikativnog softwera koji će biti preferirani u nastavi. stranih jezika (obrada teksta ima neposredne veze s funkcionalnom pismenošću). određivanja broja sati za obradu pojedinih tema (Programom je samo predviđeno koji se sadržaji obrađuju u prvom a koji u drugom polugodištu). Korelacija sa nastavom matematike (matematičke osnove funkcionisanja računara) i tehničke kulture (računala su sastavni dijelovi mnogih tehničkih naprava i sistema) je sama po sebi razumljiva. po principu: jedan računar – jedno radno mjesto – jedan učenik. Naime. ali je isto tako potrebno ostvariti povezanost sa nastavom maternjeg jezika i književnosti.

Određivanje vrijednosti bita. PONAŠANJE AKTIVNOST UČENIKA Aktivno učešće u nastavnom procesu. Sposoban je da interpretira stečana znanja i razumijevanja iz oblasti binarne algebre i numeričke matematike. Stekao je naviku da sa drugim učenicima raspravlja o zadacima koje treba da rješavaju. moguća stanja i brojne vrijednosti. Aktivno učestvuje u nastavnom procesu. Bajt. binarna cifra. Usvojena znanja o zapisivanju brojeva u binarnoj algebri. Svjesno obavlja zadatke u vezi sa binarnom algebrom. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE Razumijevanje pojmova: podatak. Usvojio je pravila binarnog predstavljanja decimalnih brojeva. Izlaže nastavno gradivo. Prati uputstva nastavnika. bit. Zapisivanje binarnog broja. Zauzeo je stav da treba tumačiti binarnu algebru kao matematičke osnove funkcionisanja računala i drugih elektronskih uređaja. Shvatanje i razumijevanje bajta kao niza bita. STAVOVI. uzastopno množenje sa dva. Poimanje predstavljanja podataka u računaru. Pomaže drugim učenicima da savladaju zadatke koji se postravljaju. Kontrola individualnog napredovanja učenika u usvajanju znanja. SPOSOBNOSTI VRIJEDNOSTI. Zapisivanje i čitanje binarne cifre. Prati i procjenjuje individualno napredovanje pojedinaca. Čitanje binarnih brojeva. Izvršava instrukcije nastavnika. AKTIVNOST NASTAVNIKA Izlaganje nastavnih sadrržaja uz upotrebu najpogodnijih metoda i oblika rada. binarni zapis broja. nizovi bita i moguća stanja. Brojevi zapisani nizom do četiri bita. Ocjenjivanje. Sabiranje i oduzimanje binarnih brojeva sa četiri cifre. Bajt kao niz bita. Formiran pravilan stav prema matematičkim osnovama rada računara. Daje karakteristične primjere zadataka iz binarne algebre. Težinska vrijednost bita. Prati predavanje. Motiviše učenike da savladaju predviđeno gradivo. Motivisanje učenika da prate izlaganje.Neposredna povezanost nastave informatike sa nastavnim sadržajima drugih predmeta mogla bi omogućiti bolje razumijevanje i korisniju upotrebu informacijske i komunikacijske tehnologije. zapis broja nula i raspon zapisa brojeva. Uključivanje učenika u nastavni proces. 118 . uzastopnim množenjem sa dva sa desne na lijevu stranu. SADRŽAJ 1. Prema potrebi daje dodatna objašnjenja grupi učenika ili svima. nizovi bita i moguća stanja. Zapisivanje bita i nizova bita. Ima pozitivan odnos prema učenju osnova rada računara. Matematičke osnove rada računara Predstavljanje podataka u računaru. Bit. Pojam bita i njegove vrijednosti (0-nula i 1-jedan). Zna određivati mjesnu vrijednost svake cifre. vrijednost bita. Sposobnost zapisivanje bita i nizova bita.

Određuje broj ćelija. Sabiranje u tablicama. binarni zapis. Transparentno vrši ocjenjivanje. Otvara program koji obrađuje tablični kalkulator i uspješno vrši pripreme za rad. Demonstrira upotrebu boje za linije i ćelije. Vrši evidentiranje i uredno vodi nastavnu dokumentaciju. bojenje ćelija. broj redova. Vodi računa o složenosti nastavnih sadržaja pa ih zato postupno izlaže. Ističe potrebu i značaj obrade i predstavljanja podataka putem tablica. 3. Razvio je potrebu da razne podatke obrađuje i predstavlja u tablicama. bajt. Pokazuje veliko interesovanje za rad sa tabličnim kalkulatorom. Poima pojmove sortiranja u tablicama. Programiranje Pojam algoritma. Ćelija. Razumije i shvata pojam kodiranje. Prihvata algoritamski način razmišljanja (logiku) pri rješavanju problema. Samostalno kreira realne zadatke. Osnovne algoritamske strukture: slijedna. njihova znanja. kolone i šta je regija. autoformatiranja te načine rada sa linijama. Provjerava postignuća učenika. Sortiranje u tablicama. Zna šta su strukture: slijedna. Sposoban je da postavi jednostavniji zadatak i da ga riješi. Svoja znanja o mogućnostima tabličnog kalkulatora primjenjuje pri učenju sadržaja iz matematike i drugih nastavnih predmeta. Pravilno i realno samoprocjenjuje svoj i uspjeh drugih učenika. 119 . Formatiranje i autoformatiranje. debljine i vrste linija boje. Demonstrira mogućnosti tabličnog kalkulatora. Slijedi uputstva nastavnika. Ponavlja i sistematizuje izloženo gradivo. Prikazivanje znakova nizom bitova. pokazuje. pristupačan i prihvatljiv za većinu učenika. Prihvatio je i uspješno upotrebljava pojam tablični kalkulator te razumije šta su ćelije. Stekao je znanje o načinima određivanja vrste i debljine linija. Nastavnu građu iznosi na popularan način. Kreira samostalno izgled tablice. Pomaže drugim učenicima. Ima urednu dokumentaciju prema zahtjevu nastavnika. njihove boje te o bojenju ćelija. Rješava zadatke koje postavlja nastavnik. Demonstrira sortiranje i sabiranje. Uključuje se u raspravu o algoritmu i algoritamskom načinu rješavanja problema. Kontroliše rad učenika.Kodiranje. 2. Usvojio pojmove: programiranje. Uspješno formatira i koristi mogućnost autoformatiranja. Sarađuje sa drugim učenicima i nastavnikom. decimalni zapis. cikličke i strukture grananja. Regija. Sposobnost uočavanja razlike između slijedne. ciklička i struktura grananja (odlučivanja). algoritamske strukture. Aktivan je u toku nastavnog procesa. Kreira tabele sa svim potrebnim elementima. ciklička i grananje. Motiviše učenike. Daje jednostavne zadatke. Obavlja sortiranje. red i kolona. Kreativan je pri korištenju tabličnog kalkulatora. Usmjerava. Zna binarno kodirati decimalni zapis. redovi. Binarno kodirani decimalni zapis. kodiranje. Naučio je kako se sabira. Sposobnost opisivanja i objašnjavanja pojma algoritma. Uspješno obavlja računsku operaciju sabiranja. Demonstrira način formatiranja. Vježbe uredno bilježi u svesku. Sposoban da objesni pojmove: bit. redova i kolona. Zna prikazati znakove nizom bitova. broj kolona. Sve aktivnosti posmatra kao niz algoritamskih koraka. Linije. algoritam. Iskazuje intetres za proučavanje matematičkih osnova funkcionisanja računara. Rješavanje problema uz pomoć računara Tablični kalkulatori i primjer primjene. sposobnosti i ponašanje.

Izlaže nastavno gradivo u vezi sa mrežama računara. Uredno vodi zabilješke na času. njihovoj veličini i namjeni. Bira jednostavne primjere za izradu algoritma. Posjeduje znanje kako se piše algoritam za crtanje jednostavnih geometrijskih likova. namjena. Programi za njihovu reprodukciju. Uključuje se u rad Internet sekcije. Ima naviku da koristi mogućnosti hiperteksta i multimedije npr. te o načinima povezivanja.Prikaz algoritma. vrste. struktura elektroničkog maila). zvuk i video). zvuk i video. Sposoban je koristiti usluge www i E-mail Mogućnosti Interneta shvata kao bazu podataka koja mu stoji na raspolaganju. korake. Web preglednici. Sam postavlja jednostavnije zadatke i rješava ih. Prihvata kao neophodnost da se rješavanje nekog problema treba planirati. Zna simbole za grafičko prikazivanje algoritma. za učenje sadržaja iz muzičke kulture ali i drugih nastavnih predmeta. Primjeri algoritama: crtanje jednostavnih i složenih geometrijskih likova. 120 . Ažurira stanje računara i dovodi ih u funkciju. Internet kao globalna mreža računara. Zna šta su datoteke weba. Prihvata činjenicu da je potrebno obezbijediti uslove za rješavanje problema. Vlada sa podacima o vrstama mreža. Ima naviku traženja podataka koji su mu potrebni za učenje i savladavanje gradiva iz drugih nastavnih predmeta. Vrste datoteka koje se susreću na webu. Podatke kojima raspolaže ustupa i drugim učenicima. Demonstrira korištenje preglednika. Zna programe kojim se vrši reprodukcija Sposoban je formirati datoteku sa podacima koje je preuzeo sa www. Sposoban je uključiti računar na mrežu koja mu je dostupna (konektovanje i diskonektovanje). Stečeno znanje prenosi na druge učenike. opisivanje korak po korak postupka za rješavanje nekog problema ili zadatka. Znanja koristi u svakodnevnim aktivnostima. Utvrđivanje stečenih znanja. a onda prelazi na složenije zadatke. Priprema nastavni proces. Koristi raspoloživa nastavna sredstva Prati napredovanje učenika. 4. Sposobnost korištenja hipertekstualnih dokumenata i multimedijalnih programa (slika. Stekao je naviku korištenja mogućnosti koje pruža računarska mreža. Ponavljanje i vježbanje. Mreže računara Računarske mreže. unaprijed je potrebno predvidjeti postupke. Zapisivanje stranica. Osnovni servisi. elektronička pošta (pošiljaoc i primatelj. Grafički i jezički (pseudokod) način prikaza. te zna jezički prikaz. Prati napredovanje učenika. web petraživača i daje uputstva o načinima pretrage. www. veličina. Hipertekstualni dokumenti i multimedija. Zna šta su računarske mreže i koja im je namjena. načini pretrage. Organizuje efikasan rad tako da učenici stiču kvalitetna i trajna znanja o računarskih mreža. Zna za mogućnosti kombinovanja (istovremenog korištenja) hipertekstualnih dokumenata i multimedije. Zna ulogu i mogućnosti Interneta a posebno www i Email. Aktivno učestvuje u diskusijama o hipertekstu i multimediji. načini povezivanja. Izgrađena sposobnost za pisanje algoritma. Potpuno je razumio šta je Internet. Sposoban je pronaći potrebne podatke i izvršiti selekciju. Zna kako se mogu upotrebljavati preglednici koji mu stoje na raspolaganju. web pretraživači. Demonstrira primjere gotovih algoritama. Izlaže nastavno gradivo. Učestvuje u diskusiji i iznosi svoja iskustva. Rješava postavljene zadatke. Slika. Izgrađena sposobnost grafičkog predstavljanja algoritma. Donosi na časove članke o rogramskim jezicima iz informatičkih časopisa Prati izlaganje nastavnika. Zna kako se vrši pretraživanje i nalaženje potrebnih podataka.

izdvajanje dijelova u zasebne datoteke. Ima razvijenu sposobnost kombinovanja tekstualnih. sinteza (objedinjavanje) multimedijalnog sadržaja.Rad sa slikovnim. 121 . Kreiranje video zapisa. Organizuje rad školske videosekcije. slikovnih. zvučnim i video dokumentima. Ispoljava progresivne ideje u korištenju hiperteksta i multimedije. Stekao je naviku da koristi elektronska sredstva za bilježenje događaja. zvučnih i video zapisa. Zna proceduru kreiranja video zapisa. zvučnim i video dokumentima. Zna mogućnosti rada sa slikovnim. Učestvuje u kreiranju školskih videozapisa. Uključuje se u rad školske videosekcije. Ispoljava postignuto znanje. Praćenje i evidencija postignuća učenika. Sprovodi transparentno ocjenjivanje. Zna objediniti multimedijalne zapise. Kreativan je i uspješno kreira zadne videozapise.

objekti. moći predsta-viti različite teksture upotre-bom raznovrsnih kombinacija linija /crta/ Izažajne mogućnosti teksturnih linija /crta/ moći ih uočiti na umjetničkim i svojim radovima i bit sposoban primjeniti mogućnosti različitih karakteistika tekstura .OSTVARIVOST LIKOVNE PRAKSE I PROCESA PROGRAMSKI SADRŽAJI POTICAJNE PREFERENCIJE. pojave u prirodi. životinje.Događanja u neposred-nom okruženje učenika: ljudi pri različitim aktivnostima. TAČKA I LINIJA Moći uočiti u svom okruže-nju. produbljivanje sposobno-sti vrednovanja 122 .35 sati godišnje) STVARALAČKE KARAKTERISTIKE . prostori C I L J E V I LIKOVNO OBRAZOVNI LIKOVNO ODGOJNI LIKOVNO PROBLEMSKE CJELINE 1. biljke.LIKOVNA KULTURA /VII razred/ (jedan sat sedmično .Usvajanje pozitivnih stavova i odnosa prema likovnoj umjetnosti i estetskim vrijednostima. LIKOVNO DIDAKTIČKI I TEHNIČKI MEDIJI . prepoznati i biti sposoban /ovladati/ primjenom tekstur-nih linija /crta/.

spremnost za saradnju. flomasteri u boji /za manje formate radova/.…/. Razvijanje sposobnosti prepoznavanja i usvajanje sposobnosti primjene tonskog supnjevanja /tonska gradacija/ valerska .Ovladati i moći . istrajnosti. biologije.zasićena tekstura .video DVD materijal. voštani/.Ovladati /biti sposoban pred-staviti/ spoznati kako primje-niti linije /crte/ u cilju posti-zanja različitih tekstura. zgrafito /grebanje premazane osnove prethodno obojene voštanim bojama/. mozaik -Upotreba: (udžbenika za VII razred (likovna kultura).hrapava tekstura . pjesma. drugarstvu. povezivanje sadržaja drugih predme-ta: maternji jezik /pripovjet-ka.Biti sposoban prepoz-nati i biti u mogućnosti koristiti se lokalnom bojom. razvijanje likovne kreativnosti. stranog jezika. gvaš. -Razvijanje humanih odnosa među polovima. solidarnosti.meka tekstura .. baštine i prirodne okoline.Otkrivanje estetske vrijednosti teksture i mogućnosti raznovrsne primjene u realizaciji crteža u predstavljanju motiva i sadržaja . BOJA Razvijanje sposobnosti uočavanja i prepoznavanja lokalne boje. .Odgovarajuće reprodukcije ili pripremljene grafofolije. . glatka tekstura. jačanje i bogaćenje emocija 2. sjajne. svijetle i tamne teksture . glatke. roma.Korelacija sa drugim nastavnim predmetima. mrlja i tačaka . materiju/: rastresito-prhko tvrdo-čvrsto /sabijeno/ sadržaja i ideja .Razvijanje sposobnosti posmatranja. samostalnosti. mat.dijaprojektor-slajd.. povezivanja pojmova.Usvojiti pojm sruktura /ono što definiše organizaciju i strukturu neke plohe. davanja značaja i usvajanja primjene lokalnih boja . diferenciranje bitnog od manje važnog. putem slaganja linija /crta/..sjajna tekstura . tempera. sposobnost snalaženja u rješavanju novonastale situacije. poslovica. pastel /suhi. muzičke /glazbene/. očuva-nje kulturne. informatike.Akvarel. zemljopisa. linija /ctra/ u funkciji defini-sanja tekstura: . formiranje stavova i odnosa prema pozitivnim vrijednostima.prozračna. opredjeljenost za timski rad. mat tekstura zasićena tekstura prozračna.Biti sposoban prepozna-ti i upotrijebiti različite vrijednosti tekstura u cilju dobijanja složenih organizacijskih formi struktura . -Upotreba: (udžbenika za VII razred(likovna kultura). dosljednosti i angažovanosti. matematike. kolaž različitim materi-jalima.Upotreba različitih vrsta linija /crta/ crtačkim materijalima u cilju ostvarivanja hrapave. BiH kulturne baštine.Usvojiti pojm tekstura: hrapava tekstura.Razviti kod učenika sposobnos uočavanja. oblika-forme. Odgovarajuće reprodukcije . tjelesne i tehničke kulture.Dalji rad na njegovanju pozitivnog odnosa prema radu: inicijativi.Razvijanje kritičkog mišljenja. uočavanja. 123 . istorije /povje-sti. patriotizmu.multimedija video).. prozni tekst.mat tekstura Usvajanje teksturne crte /linije/ i mogućnost njiene primjene Upoznavanje strukturne crte /linije/ i način njene primjene Ovladavanje sposobnosti prepoznavanja karaktera teksturnih i strukturnih crta /linija/ i ovladavanje njihovom primjenom u cilju predstavljanja građe i površine neke materije .glatka tekstura .. meka tekstura . sjajna tkstura. zaključiva-nja.

pjesme.video DVD materijal. svijetlo-tamno . osjećanja. slikanja. događaja. kreiranju životnog prostora.Oblik /forma.asimetrična kompozici-ja plošnih oblika .Lokalna boja. PLOHA Dalji rad na razvijanju primjene /predstavlja. proznog teksta.Pozitivni i negativni odnos kao način u crtanja.multimedija video). .Realizacija kompozici-onih odnosa simetrije i asimetrije u oblasti slika-nja upotrebom različitih slikarskih tehnika . bogaćenje mašte. spoznaji i mogućnostima predstavljanja bojom .Usvojenih pojmova za oblast boja: lokalna boja. uočavanja.Sposobnost primjene odnosa simetrije i asimetrije. analitičkoj procjeni i mogućnostima predstav-ljanja upotrbom lokalne boje Istraživanja putem primjene optičkog miješanja boja /poentlizam-divizionizam/. valerski promjenjene boje . oblika/ u realizaciji dvodimenzi-onalne organizacije kompozicije . pripovjetke. orijentacija u vremenu i sigurnije rješavanje prostornih odnosa Dalji rad na usvajanju sposobnosti. primijenjenoj umjetnosti /kreiranju upotrebnih predmeta/ …. grafike i predstavljanju teksture.Stepenovanje boja u funkciji ostvarivanja bogatije skale valerski vrijednosti i njihove primjene u kreativnom radu /realizaciji likovnih radova/. plave i žute tačke rezultiraju zelenu boju. plastičnost primijenjene umjetnosti plohe .Otkrivanje značaja i mogućnosti primjene lokalnih boja . optičko miješanje boja konkretnog i apstraktnog mišljenja.Primjena stepenovane.Primjene primarnih boja punog intenziteta u funkciji optičkog miješa-nja boja i dobijanja izvedenih različitih tonskih vrijednosti Dalji rad na sposobnosti. stepenovanje boje /valerske vrijenosti/. pojava u prirodi.vrijenost boje Ovladavanje primjenom optičkog miješanja boja /poentlizam-divizionizam/ postupak rada koji omogućava realizaciju kompozicijskih zadataka ili pripremljene grafofolije.dijaprojektor-slajd.Razumijevanje i usvajanje mogućnosti primjene kompozicionih odnosa simetrije i asimetrije . 3. se koristiti njihovim karakteristikama valerske vrijednosti /tonskog stepenovanja boje/ i korištenja odnosa.… . lik/ i ploha u realizaciji dvodimenzio-nalne organizacij kompozicije . njene karakteristike.Razvijanje sposobnosti predstavljanja sadržaja.simetrična kompozicija plošnih oblika . uočavanja.nju/ lika /oblika/ na plohi urazličitim formama realizacije kompozicije: . priče. u odijevanju. osmišljavanju novih znakova vizuelnih komunikacija.Sagledavanje značaja vizuelnih karakteristika lika /forme. pozitivno i negativno u likovnim područjima: . emocija i drugo putem likovnog izraza 124 .

/ispupčeno-udubljeno/ Realizacija dvodimenzio-nalne organizacije kompo-zicije u likovnim obla-stima: ctranja, slikanja, primijenjene umjetnosti i grafike

Organizacija kompozicije po principu pozitivni i negativni prostor plohe /ornament-arabeska/, Pozitivni-negativni prostor plohe u grafičkom izrazu Obogaćivanje izraza i osvarivanje dinamike putem variranja odnosa simetrija-asimetrija, pozitiv-negativ u primijenjenoj umjetnosti i realizaciji grafičkog lista

-Grafičke forme i odnosi svijetlih i tamnih ploha, pozitivno i negativno, primjena kontrasta statičnih i dinamičnih ploha, ostvarivanje ritma crnog i bijelog /pozitivnog i negativnog/, organizacija prostora primjenom simetrije /asimetrije/ u realizaciji grafičkog lista -Upotreba: (udžbenika za VII razred (likovna kultura); Odgovarajuće reprodukcije ili pripremljene grafofolije;dijaprojektor-slajd;video DVD materijal;multimedija video).

Ovladati sposobnostima prepoznavanja, vrednovanja i primjene Odnosa simetrije i asimetrije, crnih i bijelih /pozitivnih i negativnih/ ploha, u organizaciji grafičkog lista - Usvojeni pojmovi za oblast ploha: Lik, ploha, dvodimenzionalno, simetrija, asimetrija, pozitivno, negativno, višebojna grafika

- Biti sposoban uočiti i prepoznati različite tekstu-re i fakture na - Primjena slikarskih tekstura i faktura u umjetničkim djelima i u realizaciji svog rada funkciji predstavljanja različitih karakteristika, vrijednosti i karaktera površine - U realizaciji sa materijalom u oblasti prostornog oblikovanja, predstaviti suprotnosti u formi pozitivno-negativno /ispupčeno-udublje-no/ kroz primjenu različi-tih tekstura; površine sa crtama /parnicama, urezanim linijama/ složenim u gušćem i rijeđem rasporedu, tačkama, utisnutim različitim oblicima /predmetima/ u cilju ostvarivanja različit faktura i - Uočavanje, razumijeva-nje i ovladavanje moguć-nostima predstavljanja na svojim radovima, u sopstvenom likovnom izrazu različitih slikarskih i skulptorskih tekstura i faktura - U prostornom oblikova-nju predstaviti simetriče i asimetrične oblikovne forme - Pozitivno i negativno kao način

4. POVRŠINA
Proširivanje znanja o usvojenim slikarskim teksturama i fakturama kroz analizu likovnih djela i moći prepoznati ih

125

i primjeniti u sopstvenom likovnokreativnom radu /izrazu/ U oblasti oblikovanje, u realizaciji kompozicionih formi primjeniti različite teksture: grebanjem površine, slaganjem ureznih linija /snopova linija/, utiskivanjem različitih materija /predmeta različite teksture/ /primjena kompozicije simetričnog i asimetričnog ritma, pozitivnih i negativnih formi/ u reljefu u prostornom oblikovanju Primjena mekih skulptorskih materijala prikladnih za izvođenje različitih tekstura i faktura

ponavljanja oblika, ostvarivanje simetrije i asimetrije u realizaciji prostornih kompozicija -Upotreba: (udžbenika za VII razred (likovna kultura); Odgovarajuće reprodukcije ili pripremljene grafofolije;dijaprojektorslajd;video DVD materijal;multimedija video).

“govora” u skultorskom izrazu - Usvojeni pojmovi za oblast površina: - slikarska faktura, - rukopis umjetnika /način nanošenja boje kistom ili lopaticom/ - skulptorska faktura, /način nanošenja, obrade materijala/ u oblasti prostornog oblikovanja: - pozitivne i negativne forme kao elemenat teksture i fakture - skulptorski/kiparski/ vajarski materijali, glina, glinamol, vosak, sapun U svom okruženju i skulptorskim djelima registrovati, moći izvršiti i procjeniti odnos mase i prostora - Shavatanje i sposobnost predstavljanja mase i prostora, i oblika u prostoru upotrebom: - simetričnih i asimetri-čnih formi, - pozitivnih i negativnih formi - Ovladavanje sposobno-sti predstavljanja trodi-menzoinalnih oblika putem linijski istanjene mase - Prepoznavanje karakte-ristika različitih materija i sposobnost upotrebe u vlastitom likovnom izrazu pri predstavljanju trodimenzionalnih /prostornih/ organizacija iz oblasti arhitekture

- Dalji rad na potpunijem doživljavanju, analitič-kom pristupu i sagledavanju/upoređivanju elemenata skulptorskog jezika, mase i prostora, na umjetnočkim djelima i učeničkim radovima - Upotrebom različitih skulptorskih materijala, glinamol, glina, plastelin, sapun…. predstaviti prostorne organizacije /forme/, putem mase i prostora

5. MASA I PROSTOR
Dalji rad na usvajanju odnosa mase i prostora u trodimenzionalnoj organi-zaciji kompozicije Linijski istanjena masa, Žica ili nit u funkciji realizacije kompozicije linijski istanjenom masom

- Pri realizaciji skulptor-skih formi koristiti se linijski istanjenom masom pri realizaciji prostorne kompozicije - Izvođenje složene prostorne strukture /kompozicije/ kroz izradu makete predstavljanjem karaktera urbanih prostora: grad, selo /ravničarsko, planinsko…./ naselje, varoš

Usvojeni pojmovi:

126

Karakteristike oblika: - jednostavni i - složeni oblici - simetrija i asimetrija u prostornim organiza-cijama - pozitivne i negativne forme u predstavljanju prostornih struktura upotrebom mase i prostora

-Upotreba: linijski istanjena masa, oblikovanje ( udžbenika za VII razred (likovna kultura); žicom, Odgovarajuće reprodukcije ili pripremljeneprostorna organizacija, grafofolije;dijaprojektor-slajd;video DVD urbanizacija prostora, materijal;multimedija video). selo /ravničarsko, planinsko…./, grad, naselje,

Složene prostorne strukture i kompozicije u oblasti arhitekture - urbanizacija prostora - forme urbanih organizacija, naselje, grad, selo /ravničarsko, planinsko…./

OČEKIVANI REZULTATI Učenici nastavljaju rad na usvajanju i proširivanju znanja o načinu i mogućnostima upotrebe materijala i sredstava za kreativni rad koji se koriste u oblastima: Tačka i linija: - da mogu razlikovati teksturne crte /linije/, i praviti gradaciju između njih - da spoznaju karakteristike i mogućnosti strukturne linije u realizaciji svojih ideja, osmišljavanju i predstavljanja kompozicionih formi i definisanja prostora - moći predstaviti kompozicije sa naglašenom strukturom - moći prepoznati strukturne linije; linije koje difinišu neki oblik, linije koje predstavljaju neku formu - okoristiti se primjenom različitih vrsta u cilju ostvarivanja različitih struktura u osmišlja-vanju kreativnog rada - moći prepoznati karakter i karakteristike strukturnih linija - ovladavanje kstrukturnim linijama, linija u funkciji dpredstavljanja oblika /forme/ - primjena savladanog i usvojenog znanja o liniji u cilju predstavljanja teksturalnih razlika /karakteristika različitih materijala/, realizacija kroz crtež, sposobnost predstavljanja karaktera različitih materijala /tekstur/ slaganjem različitih rasporeda ukrštenih linija /šrafurom/ - da usvoji termine: hrapava tekstura, glatka tekstura, sjajna tkstura, mat tekstura, zasićena tekstura, prozračna- meka tekstura - Usvojiti pojm sruktura /ono što definiše organizaciju i strukturu neke plohe, oblika-forme, materiju/: rastresito-prhko, tvrdo-čvrsto /sabijeno/ 127

asimetrija .da proširuju i dopunjuju znanja o slikarskim tehnikama.da prošire znanje o tonskom stupnjevanju /stepenovanju/ boje. kolažu. asimetrija.da proširuju znanje o lokalnim bojama /bojama koje karakterišu određeni oblik/ . u cilju predstavljanja prostornosti.da prepoznaju i u svojim radovima koriste lokalne boje . gvašu.da razviju sposobnost prepoznavanja.prepoznavanje i primjena u likovnom izrazu pozitivne i negativne forme u organizacije kompozicije .usvajanje i primjena simetrije /preslikavanje u ogledalu/ i asimetrije .u prostornom oblikovanju. mozaiku . biti sposoban primijeniti ih u sopstvenom likovno kreativnom izrazu . grafike.da proširuju znanje o optičkom miješanju boja i njegovom djelovanju: da dvije osnovne boje postavljene jedna pored druge u formi sitnih tačkica. crtanja i slikanja . karton /papir/ grafika u kojima dominira simetrija.uočavanje. gipsorez.dalji rad na uočavanju odnosa mase i prostora. temperi.Usvojeni pojmovi za oblast ploha: simetrija /preslikavanje u ogledalu/.dalji rad na savladaju znanja u pripremanju šablona za visoki tisak. pozitivno.da su sposobni u svom kreativnom radu realzovati likovne kompozicije u formi simetričnog i asimetričnog rasporeda elemenata .da su sposobni prepoznati i razlikovati pozitivne i negativne forme i koristiti ih u svom kreativnom radu .dalji rad na pravilnoj primjeni slikarskih tehnika. koja bi se dobila i fizičkim miješanjem.da su sposobni realizovati likovne kompozicije u kojima dominiraju pozitvne i negativne forme /oblici/ . upotrebi materijala i sredstava za rad u oblasti slikanje Ploha: .dalji rad sa primjenom mekih skulptorskih materijala podesnih za realizovanje različitih tekstura . uočavanje simetrije i asimetrije u realizaciji prostornih organizacija.dalji rad na usvajanju primjene dvodimenzionalne organizacije kompozicije u likovnim oblastima. ali je na ovaj način dobijena boja intenzivnija/ Na ovom principu funkcioniše kolor ofset štampa . usvajanje i primjena pozitivnih i negativnih ploha u organizaciji kompozicije /plohe koje predstavljaju geometrijske oblike. uočiti i moći predstaviti kontrast oblika i kontrast različitih tekstura u prostornim organizacijama /primjena kompozicije različitih tekstura/ . plastičnosti /trodimenzionalnosti/ oblika .dalji rad na prepoznavanju i usvajanju slikarskih tekstura i faktura /”rukopis” autora/. linorez.u okruženju i na skulptorskim djelima prepoznati. negativno Površina masa i prostor: . pastelu. prepoznavanje karaktera oblika .Slikarstvo: . moći izvršiti analiziru i procjeniti odnos mase i prostora u odnosu pozitivno i negativno 128 . rezultiraju trećom bojom /kao rezultat daju izvedenu.dalji rad na proširivanju i usvajanju znanja o osnovnim boja i mogućnostima njihove primje-ne . procjene i primjene simetričnih i asimetričnih plošnih oblika kompozicija . flomasterima u boji. akvarelu. pozitivnonegativno/ .da na svojim radovima upotrebljavaju pripremljene /na paleti miješane/ boje u cilju ostvarivanja skale različitih valerskih vrijednosti /primjena svjetlije i tamnije boje/ jednog tona u realizaciji tonskog stupnjevanja boje .

glinamol. BOJA Likovno područje slikanje: Dalji rad na razvijanju sposobnosti uočavanja. ofset štampa. TAČKA I LINIJA Likovno područje crtanje: Usvojiti pojam teksturne crte /linije/. Strukturne linije/crte u funkciji predstavljanja karaktera materije putem šrafura linija. mramor. pravaca i punoće šrafure u predstavljanju različtih tekstura. slikanju. crvene i žute tačkice utisak narandžaste boje a crvena i plava utisak ljubičaste. kristalna /sačinjena od malih kristala /kamen granit. boje stepenovane do bijele /dodavanje svjetla/ ili do crne /oduzimanje svjetla/. Plava i žuta kao rezultat mješanja daju vizuelni utisak zelene plohe. skulptorska faktura. Ostvarivanje skale valerskih vrijenosti /količina svjetla u tonu boje/. vrednovanja i usvajanja lokalnog tona boja. linije koje objašnjavaju izgled neke plohe u smislu glatka. crtanju. Teksturne linije/crte. kocka šećera i sl. PLOHA Kroz tematsku oblast PLOHA realizovaće se sva likovna područja koja se u svojoj realizaciji predstavljaju u dvodimenzionalnoj formi /na plohi/. Point = tačka. Šta je to lokalna boja? Tonsko stupnjevanje tona boja. vajarski materijali. Različite vrste struktura. /način nanošenja.biti sposoban uočiti karakteristike simetričnih i asimetričnih oblika . primijenjenoj umjetnosti i dizajnu /u formi skice. vosak. zasićena /zatamnjena/. 129 . boje koja se dobije fizičkim miješanjem odabranih osnovnih boja. Siva boja se ostvaruje mješanjem tačkica svih osnovnih boja na jednoj plohi. sapun STRUKTURA PROGRAMA 1. divizionizam/. Na pomenutom principu optičkog mješanja boja se realizuje i kolor tisak/štampa. njegovu formu i materiju. koja je danas prisutna u svim sferama života. linije koje definišu oblik. 3. spoznati njihove mogućnosti i moći izraziti različite teksture putem linija/crta i tačaka.moći izvršiti analizu dijelova zgrade i uočiti formu organizacije. boja je svjetlija ako na plohi ima manje obojenih tačkica a dodavanjem crne boja gubi svoju zasićenost /slabi gubi intenzitet/ i postaje tamnija. Dodavanjem većeg procenta jedne ili druge boje i ton boje se mjenja. Optičko miješanje boja na plohi putem slaganja tačkica sa osnovnim bojama /poentilizam –fr. analitičkog pristupa. usvojiti i biti sposoban /ovladati/ primjeniti različite vrijednosti tekstura putem linija/crta u cilju predstavljanja različitih kvaliteta /vrsta/ površina. meka /tijesto. hrapava. prozračna /svijetla/… Strukturne linije/crte u funkciji definisanja karaktera oblika i položaja u prostoru. u cilju definisanja oblika i karakteristika materijala. Moći prepoznati različitost između teksturnih i strukturnih linija. tvrada /čvrsta/. mat. grafici. plastelin. Prepoznavati u svom neposrednom okruženju. imjenama dužina. rukopis umjetnika /način nanošenja boje kistom ili lopaticom/./. predloška za izvođenje/. istražiti putem teksturnih linija. biti sposoban prepoznati njihove različitosti. sjajna. Dvije osnovne boje rezultiraju izvedenom bojom /miješaju se u oku posmatrača i stvaraju utisak izvedene boje/.. obrade materijala/ u oblasti prostornog oblikovanja: pozitivne i negativne forme kao elemenat teksture i fakture skulptorski/kiparski/. glina. urbanističku prostornu organizaciju /upotrebom simetrije i asimetrije/ u oblasti arhitekture ./ 2.biti sposoban prepoznati i napraviti složenu prostornu organizaciju. prisustvo simetrije-asime-trije Usvojeni pojmovi za oblast površina: slikarska faktura. vata i sl.

Boja nanesena u jednom smjeru. u likovnim djelima umjetnika prepoznati i analizirati karakteristike slikarskih tekstura i faktura i biti sposoban služiti se njima i primjeniti ih u sopstvenom likovno-kreativnom radu /izrazu/. koja se ogleda u odnosu velikih “čistih” ploha u kombinaciji sa savremenim aritektonskim /građevinskim/ materijalima. kao oblik koji je u potpunosti isunjen svojom strukturom/. Arhitektonske i urbanističke organizacije u formi izražavanja strukturnih prostornih kompozi-cija. primijenjenoj umjetnosti i dizajnu /u formi skice. na skulptorskim djelima kao i djelima primijenjene umjetnosti i dizajna. realizacijom figura u prostoru /prostornih organizacija/. i primjene simetrije i asimetrije. pozitivnih i negativnih oblika. Od učenika se očekuje da u svom okruženju. Korištenje i upotreba različitih materijala koji su podesni za realizaciju različitih tekstua /površina/ glina glinamol. Primjena teksturnih i strukturnih vrijednosti u grafičkom izrazu. Dvodimenzionalna organizacija kompozicije i njena primjena u likovnim područjima crtanja. u cilju predstavljanja. ravno… 5. saobraćajnice. linoreza i karton /papir/ grafike. 130 . masa i prostor realizuje se u likovnim oblastima: oblikovanje. Ovladavanje sposobnostima uočavanja. u tehnici gipsoreza. pješačke staze. neravno. primijenjena umjetnost i dizajn. MASA I PROSTOR Tematska cjelina. vrednovanja i primjene simetrije i asimetrije. predstavljanja plohe ili definisanja oblika /materijala/. u niskom i visokom reljefu prepoznati i moći predstaviti kontraste različitih tekstura. ili masa koja ima izuzetno malen volumen. izgrebano. Tekstura karakteriše plohu i slojevitost nanese-ne boje. u različitim smejrovima /pravcima/. Usvajanje od strane učenika pojam linijski istanjena masa. Primjena arhitektonskih /urbanističkih/ organizacija u cilju ostvarivanja kompozicionih odnosa simetrije. predstavljene u ogledalu/. namjena prostora i objekata svim sferama života. Karakteristike skulptorskih /vajarskih/ tekstura. kružno. tanjim ili debljim /širim/ kistom. korištenjem simetrije i asimetrije. pozitivnih i negativnih ploha. predloška za izvođenje/. U prostornom oblikovanju. uglačano. Rad na daljem savladavanju izrade klišea i principa rada u oblasti grafike. zelene površine /parkovi/. odnosa pozitivno i negativno. Prilikom pravljenju urbanističkog rješenja jedan od osnovnih zadataka je racionalnost /iskorištenost/. POVRŠINA U tematskoj oblasti Površina. igrališta za djecu i funkcionalnosti prostora. slikanja i grafike. kao naizmjenične forme mogu bit prisutne u realizaciji kompozicionih organizacija odnosa pozitivnonegativno. 4. asimetrije. pozitivnog i negativnog /crnog i bijelog/ oblika i prostora na gtafičkom listu /otisku/. izbrazdano. onda on predstavlaja masu. Masa i prostor. a faktura predstavlja rukopis. Ako govorimo o volumenu koji je ispunjen /sačinjen/ određenim materijalom. odnosno način na koji je boja nanesena na neku plohu. komad drveta. građenje. i koja može da se organizuje na takav način da se sa njom ostvaruju složene kompozicione forme /oblici/. Pri organizaciji kompozicije plohe mogu imati svoje karakteristike mogu biti: simetrične i asimetrične plohe kao i pozitivne i negativne /svijetle ili tamne. hrapavo. Primjena asimetrije u realizaciji likovno kreativnih kopmozicionih organizacija. plastelin i sl.Razvijanje sposobnosti uočavanja karakteristika i primjene u predstavljanju oblika na plohi putem različitih formi komponovanja. Masu definišemo kao materijal koji ispunjava i zauzima neki prostor /primjer: kamen. Primjena kompozi-cije sa naglašenom organizacijom kompozicije u simetričnom rasporedu elemenata. puna cigla. mogu registrovati. Realiza-cija kompozicije kroz formu asimetričnih odnosa elemenata. Organizovanje kompozicija na principu primjene simetričnog rasporeda prostornih elemenata. analizirati i procjeniti odnos mase i prostora. primjene jednobojnog i višebojnog visokog tiska. infra struktura. slaganje snopova linija u cilju ostvarivanja odgovarajuće šrafure. Karakteristika savremene gradnje je jednostavnost.

permanentno kroz cjelokupni osnovnoškolski odgoj i obrazovanje. krajnje idejno rješenje/ Programski sadržaji predmeta LIKOVNA KULTURA u osnovnoj školi realizuju se kroz likovno problemske cjeline koje bi trebale biti ustrojene /unificirane/ jednobrazno za sve razrede od 1-9. OBLIKOVANJE NA PLOHI . što znači da bi svaka tematska cjelina bila dva puta uključena u realizaciju u toku školske godine. Ponavljanje likovno problemskih cjelina u formi koncentričnih krugova pruža mogućnost preispitivanja usvojenih i prezentira-nja novih sadržaja i znanja. 1. povezivanje novih vizuelnih iskustava i spoznaja sa do tada prethodno stečenim znanjem. MASA I PROSTOR Ovakva forma ima za cilj da obezbijedi kontinuitet u usvajanju i proširivanju znanja.dvodimezionalna organizacija kompozicije 2. podrazumijeva sintetičko koncipiranja vizuelnog doživljaja.METODIČKE NAPOMENE Likovna kultura u VII razredu.CRTANJE . POVRŠINA 5. niti bilo koju tehniku. Ovakav pristup zaokruživanja jedne cjeline kroz likovne zadatke /likovne probleme/ obezbijedio bi veću preglednost u sistematizovanju gradiva koje učenici trebaju usvojiti i njegovo logičko ponovno proširivanje u drugom polugodištu. Pristup doživljavnji i percipiranju okoline je intelektualno vizuelni.PODRUČJE VIZUELNIH KOMUNIKACIJA . /što trenutno nije slučaj. PLOHA 4. nivoom usvojenog doživlja-vanja likovne umjetnosti. BOJA 3. likovnog jezika i likovno kreativni rad realizuje se kroz forme prostorne organizacije kompozicije: 1. 131 . realikuju se kroz LIKOVNE OBLASTI /likovna područja. Ovako postavljene tematske cjeline ne isključuju ni jednu oblast. Za oblikovanje na plohi kroz područja: . sposobnosti i likovne kreativnosti djece. a mišljenje apstraktno.GRAFIKA . Razreda. koja čine strukturu programa predmeta LIKOVNA KULTURA. TAČKA I LINIJA 2. bogaćenjem novim likovnim sadržajima i likovnim iskustvima. od 1–3 razreda/. odnosi se fazu likovnog izražavanja vizuelni realizam.PRIMIJENJENA UMJETNOST i DIZAJN /u formi skica.PODRUČJE VIZUELNIH KOMUNIKACIJA . izvedbenih predložaka/ Oblikovanje u prostoru kroz područja: . Dalje usvajanje znanja.DIDAKTIČKO . OBLIKOVANJE U PROSTORU – riješavanja trodimenzionalnih formi Ove dvije podjele kerativnog rada po prostornoj organizaciji kompozicije.SLIKANJE .PRIMIJENJENA UMJETNOST i DIZAJN /realizacija u materijalu. Likovno problemske cjeline bi se realizovale kroz likovno kreativni rad u svakom polugodištu.PROSTORNO OBLIKOVANJE I GRAĐENJE .

Poticajne preferencije su motivi – teme /likovni sadržaji/ Prikladne teme za likovno kreativni rad predstavljaju učenički doživljaji i spoznaje. tjelesne i zdravstvene kulture i kulture življenja . sreća.likovni i kompozicioni elementi. kulturnih dešavanja…/. biljke…. simetrija.iz narodnih običaja /tradicije/. Likovna pismenost podstiče se kroz nastavu koja učenike uključuje u aktivan proces vizuelnog istraživanja. Nevizuelne motive 3. POJMOVI KOJE ĆE UČENICI USVOJITI CRTANJE : usvojiti pojmove: usvojiti pojm tekstura. mat teksturazasićena tekstura. prepoznaju i razriješe ga putem likovno tehničkih sredstava.iz neposrednog okruženja djeteta. višebojna grafika 132 . tvrdo-čvrsto /sabijeno. doživljaj zadovoljstva u razrješavanju problema. roman. kompaktno/ SLIKANJE: proširivanje usvojenih pojmova za tematsku oblast boja: lokalna boja. . Motive prema svojoj vizuelizaciji sadržaja dijelimo na: 1. materiju/: rastresito-prhko. pozitivno. prozračnameka tekstura Usvojiti pojm sruktura /ono što definiše organizaciju i strukturu neke plohe. oblika-forme. značajni datumi. Vizuelne motive 2. maternjeg jezika /priča.. praznici. poezija/. muzički spotovi. optičko miješanje boja /boje se miješaju u oku posmatrača i nataj način ostvaruju utisak. palakati /sportski.značajna umjetnička ostvarenja iz svjetske likovne /baštine/ umjetnosti . novih medija i okruženja. stepeno-vanje boje /valerske vrijenosti/. muzika. i interakciju umjetnosti.sadržaji drugih predmeta /korelacija sa drugim predmetima/. ploha. znakovi vizuelnih komunikacija. pojave u prirodi. hrapava tekstura. porodica. slikarska faktura. prirode i društva. strah. sjajna tkstura. nauke i društva..Kvalitet učenja u likovnoj kulturi je proces kada učenici vizueliziraju problem koji ranije nisu znali. sposobnosti analize i vrednovanja. vjetar. prostori. Razvoj likovne pismenosti obuhvata razradu zadatih nastavnih tema putem kojih učenici spoznaju /stvaraju predstavu/ o značaju likovne umjetnosti u vlastitom životu. objekti. čulni poticaji. rukopis umjetnika /način nanošenja boje kistom ili lopaticom/ GRAFIKA: proširivanje usvojenih pojmova za oblast ploha: lik. tuga. glatka tekstura.nevizuelni poticaji. shodno učeničkom uzrastu razrješavanje likovnih zadataka kroz upotrebu likovnih i kompozicionih elemenata /lkiovnog jezika/ . privid izvedene boje/. muzički. pripovjetka. mjesto stanovanja. emocije /osjećanja/. asimetrija. glazbene kulture. muzika. negativno. sposobnosti i saznanja što utiče na formiraje likovno oblikovnih temelja koji će im pomoći u analizi složenih vizuelno likovnih ideja i problema u komponovanju osmišljenih likovnih kompozicija.. matematike. etnografsko nasljeđe . škola. Taj proces kod učenika razvija kreativno mišljenje. dvodimenzionalno. Motive likovne forme /likovni i kompozicioni elementi/ .

svoje viđenje svijeta./. vosak. predmeta i pojava. onda takva nastava Likovne kulture ne odgovara osnovnim principima savremene nastave. dobar pedagog može iznaći način za riješavanje tog „problema“ uzimajući u obzir trud /zalaganje/. glina. aktivnost na časovima likovne kulture. Predmet Likovna kultura složen je iz dva segmenta. 133 . stepen zalaganja i želje da se realizuje postavljeni zadatak. glinamol. Dakle. odnos prema svjetskoj i našoj kulturnoj baštini. napor koji dijete ulaže u realizaciju zadatka da bi postiglo rezultat. Ako prihvatimo da se djeca likovno izražavaju jer imaju potrebu da iskažu svoj svijet. ciljevima i zadacima koji se pred nju postavljaju.PROSTORNO OBLIKOVANJE I GRAĐENJE: . obrade materi-jala/. psihološkog 3. svoje strahove i oduševljenja. odnos prema estetskom. prostorna organizacija. planinsko…. estetskog 2. i sa opravdanjem se postavlja pitanje šta u takvim situacijama raditi? Stav nastavnika bi trebao biti. To znači da nastavnik. 1. pedagoškog. kao i sklad emocionalnih i izražajnih sposobnosti transponovanih u formu likovnog izraza. Iz tog razloga i dječiji crtež moguće je analizirati sa različitih aspekata: 1. skulptorski/kiparski/ vajarski materijali. Pravilan odnos nastavnika prema učeničkim radovima je od izuzetnog značaja za likovno kreativni rad djece. linijski istanjena masa. Činjenica je da se nastavnik u razredu susreće sa učenicima koji su nadareni i onima koji nisu. aktivnost na času. Vizuelno estetska kultura razvija kod učenika sposobnost uživanja i razumijevanja umjetno-sti. urbanizacija prostora. želju za postizanjem rezultata i sl. da učenici koji nisu nadareni ne bi trebali biti “kažnjeni” slabim ocjenama zato što je priroda “zaboravila” da ih obdari sposobnošću za likono-kreativno izražavanje /zato što ne posjeduju likovni talenat/. pravilno doživljavanje vizuelnih informacija. selo /ravničarsko. upornosti i iskustva. onda su svi ti radovi odraz unutrašnjeg stanja života /„duše“ djeteta i kao takvi moraju biti dobri. ne mogu biti loši. naselje… OCJENJIVANJE Ocjenjivanje u predmetu Likovna kultura je izuzetno složen segment rada nastavnika. Ako nastavnik traži od djece da tačno “prepisuju” percipirano. pozitivnog i negativnog uticaja sredine. sapun.Usvojeni pojmovi za oblast površina: skulptorska faktura /način nanošenja. s obzirom na to da crtež predstavlja cjelinu koja u sebi sadrži komplekse sposobnosti i osobina djeteta. Likovnih sadržaja Oblast Likovna Forma /Likovni jezik/ koji se odnosi na likovne elemente i principe kompo-novanja su teoretskog karaktera i mogu se savladati i usvojiti /naučiti/. da doživljavaju i gledaju očima odraslih svijet oko sebe. stečenog znanja i usvojenih navka. pozitivne i negativne forme kao elemenat teksture i fakture. oblikovanje žicom. grad. Prilikom ocjenjivanja manje nadarenih učenika treba pratiti i imati u vidu individualne mogućnosti. Likovna Forma /Likovni jezik/ i 2. Nema loših dječijih radova. učenici koji nisu talentovani trebaju imati priliku u skladu sa svojim mogućnostima da usvajaju likovni jezik i njime se izražavaju.

u najvećoj mjeri.RAD SA DJECOM SA POSEBNIM POTREBAMA Ono što treba naglasiti je da sam plan i program predmeta likovna kultura dozvoljava veliku slobodu svakom nastavniku u kreiranju godišnjeg programa rada i da se bazira. 134 . na usvajanju ponuđenih programskih sadržaja i odgojno obrazovnih ciljeva i zadataka /likovnih zadataka-problema. jer bi to značilo da se treba stepenovati složenost programa. Potrebno je u individualnom pristupu likovne zadatke odmjeriti prema mogućnostima svakog od pomenutih “kategorija” učenika. u okviru individualnih mogućnosti svakog pojedinog učenika. To je razlog da u okviru redovne devetogodišnje osnovne škole nije potrebno praviti posbne planove i programe za djecu sa posebnim potrebama. i likovnog jezika/. što bi značilo da ako imamo pet nivoa pet različitih programa. sa ciljem zadovoljavanja intencija inkluzije u Osnovnim školama. a onda se postavlja pitanje na koliko nivoa složenosti. što u izvjesnom smislu podrazumijeva reduciranje obima i složenosti redovnog programa.

četvrtinka. .poznavanje italijanskih oznaka za lagana (spora). portato. ¾. f. artikulaciju.Analizirajući notni tekst učenici sigurno prepoznaju navedena notna trajanja i izvode ritam uz kucanje ili taktiranje. .upoznaje 2/2 mjeru. te luk i njegova različita primjena. te razumjeti da na taj način poboljšavaju kvalitetu interpretacije.važnost poznavanja navedenih pojmova i znati ih primjeniti tokom izvođenja pjesama. osminka. . šesnaestinka i sve pauze). staccato. . muzičkih igara ili brojalica. ). mp. umjerena i brza tempa. . ZNANJE Sticanje novih znanja i primjena stečenih-upotreba usvojenih pojmova: .Sa većom sigurnošću primjenjuju oznake za dinamiku. pravilno fraziranje. legato. harmonskoj i melodijskoj a-moll 135 . . . 4/4. crescendo i decrescendo i njihova primjena u muziciranju te uočavanje oznaka pri slušanju muzike. .stiče znanja o prirodnoj. polovinka. ( jedinica brojanja četvrtina i osmina ).tempo .Kroz analizu elemenata interpretacije tokom slušanja. .intonacija.poznavanje italijanskih oznaka za dinamiku: p. -Svjesno obrazlažu najadekvatniju primjenu raznih instrumenata u samostalnoj izradi originalnih aranžmana. . . tempo.poznaje violinski i bas ključ.primjena znanja pri izvođenju brojalica i pjesama na osnovu notnog zapisa ( različita notna trajanja: cijela nota.dinamika .poznaje i tačno određuje mjeru 2/4.MUZIČKA /GLAZBENA KULTURA ZA VII RAZRED (1 sat sedmično – 35 godišnje ) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA PODRUČJA UČENJA CILJEVI OČEKIVANI REZULTATI / ISHODI UČENJA Učenici bi trebali znati i razumjeti: . 6/8. učenici/ice vrše analizu djela i donose estetski sud o njima. mf.artikulacija (akcenti.

Razvijanje pozitivnih vrijednosti i stavova: . arija. . .Uočava i hvali.primjena pojmova: rečenica. . aplauzom nagrađuje najkvalitetnije izvođenje.Slobodno izlažu svoje mišljenje i ideje i prave poređenja ostvarenog.Uživanje u sve slobodnijem predstavljanju publici.razvijanje ritmičke reprodukcije–složenije kombinacije. a djeluje i na druge da slijede njegov primjer. . podjela jedinice brojanja ). kao i osjećaja za harmoniju i višeglasno pjevanje – kanoni.pjevanje pjesama na osnovu notnog zapisa u C .Ispoljava svoj odnos prema muzici i želju da je često sluša u školi. Iskreno i dobronamjerno iskazuje svoje mišljenje i kritiku a poštuje i cijeni mišljenja i stavove drugih.Samostalno se uključuje u muzičke sekcije.prepoznaje u notnom tekstu triolu i izvodi je ritmičkim slogovima (ta-te-ti) kao i podjelu jedinice brojanja na četiri dijela (ta-fa-te-fe).Samopouzdanje u pjevanju i sviranju je sve veće. instrumentalna i vokalnoinstrumentalna djela. trodijelna i četvor. . burleska. . kao i zalaganje i odgovornost za kvalitet skupnog muziciranja. ime kompozitora i poredi ga sa drugim slušanim djelima. .Svjesno prihvataju i ispravljaju svoje greške u intonaciji i u muziciranju. -Vrlo jasno ispoljavanje razvoja interesa i intenzivne želje za bavljenjem muzikom koja treba da postane trajna potreba. .Sve veća svjesnost značaja muzike u životu i potrebi učenja o muzici i i bh kompozitorima. bez ulaženja u analizu muzičkog oblika.formiranje pojmova i njihova primjena tokom slušanja muzike: arabeska. VRIJEDNOSTI. . vokalne reprodukcije. na koncertima i sl. suita. . obima glasa. .Informativno upoznaje pjevanje i sviranje na osnovu notnog zapisa.duru.Prethodna muzička iskustva i muzičke termine koristi u daljem učenju. simfonijska poema. STAVOVI. . uvertira. ukazuju na greške i ispravljaju i druge. .razlikuje vokalna. SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE Razvijanje muzičke sposobnosti i vještine: .upoznavanje membranofonih tradicionalnih instrumenata. mala dvodijelna i trodijelna pjesma. . . . tema. muzičke memorije.(mol) ljestvici slušanjem-pjevanjem pjesmica ( bez teoretskog objašnjenja o rasporedu cijelih i polustepena) .Sve veće ispoljavanje emocionalne i estetske osjetljivosti na kvalitet muzike. -Ispoljavanje interesa i ljubavi prema sadržajima iz muzičke baštine BiH. . .Informativno upoznaje pjevanje i sviranje na osnovu notnog zapisa. .prepoznaje promjenu mjere u notnom tekstu.Sve veća samokritičnost prema sebi kao izvođaču (vokalnom i instrumentalnom) i u odnosu na druge.izvođenje brojalica na osnovu notnog zapisa ( dvodijelna. filmska muzika. PONAŠANJE DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE 136 . .tokom slušanja pamti naziv djela. izvođače i izvođačke sastave. .Već formirane kriterije za procjenu kvaliteta koristi prilikom izvođenja i slušanja djela.

Nastava muzičke kulture prema Okvirnom programu za sedmi razred se ostvaruje pjevanjem novih dječjih pjesama. U program su uvrštene vokalne. Program je sastavljen tako da se nastavna građa izlaže linearno i sistemom koncentričnih krugova. fraziranje. Teoretiziranje svesti na najmanju moguću mjeru. kao u šestom razredu. i dalje u obimu oktave. zaključak o slušanom djelu te ponovno slušanje istog. prvenstveno uz pjevanje profesora i slušanje tonskog zapisa. emocionalno) ali po potrebi i selektivno. C – dur ljestvice. artikulacije. te je potrebno djecu upoznati sa njihovim pravilima. Tokom obrade brojalica i pjesama. muzičkog oblika (informativno) itd. U Programu se nalaze pjesme zemalja iz regije. Na spisku se nalazi 6 narodnih pjesama iz BiH koje je potrebno prvo slušati u izvođenju najpoznatijih interpretatora narodne muzike. Pjevajući i učeći pjesmu učenici/ice učvršćuju svoja znanja o formi kompozicije (fraza. reprodukcija ritma i razvijanje muzičke memorije. likovno i pokretom jer se time podstiče njihova kreativnost. talambas i def.. učenjem notnog pisma u okvirima njihovih potreba. Potrebno je tokom godine obraditi sve kompozicije uvrštene u program sa težištem na umjetničko-doživljajnoj komponenti i sa ciljem da pozitivni interesi i stavovi prema muzičkim vrednotama budu sve jasnije izraženi. Pjesmu učiti uz pratnju melodijskog instrumenta (klavir. te svirati lakše pjesmice na metalofonu. Podsticati djecu da svoja zapažanja i doživljaje muzike izraze usmeno. pravilna dikcija i akcenti. Pored umjetničkog doživljaja slušane kompozicije. muški glas). te sviranju na Orffovim ritmičkim i melodijskim instrumentima. sviranjem na ritmičkim i melodijskim instrumentima Orffovog instrumentarija. Potrebno je naučiti prvo pjesmu. disanje. Poljska. pokrete. blok-flauti. Djeca i dalje uče pjesme po sluhu. upoznavanjem i usvajanjem muzičkih pojmova. Ponoviti abecedu i solmizaciju. najbližeg okruženja i drugih zemalja (Hrvatska. Upoznati učenike sa načinom nastajanja povišenih i sniženih tonova uz pomoć klavijature (jedna oktava). te se njegovom realizacijom sistematiziraju prethodna znanja i stiču nova. spojiti elemente igre i tada izvoditi igru odnosno kolo u cjelini.. Nakon analize slijedi razgovor sa učenicima. U toku školske godine učenici treba da nauče 3 muzičke igre i 2 brojalice. sintisajzer. a po sadržaju i karakteru su primjerene djeci ovog uzrasta. gitara). kao i na izmišljanje muzičko-scenskih igara. Koreografije narodnih kola i igara imaju utvrđene figure i kretnje. pjevačke glasove ( dječji. U sedmom razredu učenici/ice pjevaju lakše pjesmice na osnovu notnog zapisa. harmonski i melodijski kroz pjevanje . Tokom sviranja treba postavljati iste zahtjeve. ženski.doživljaj molskog tonaliteta. Slušanjem muzike učenici upoznaju kompozicije domaćih i stranih autora. ženski i mješoviti) i orkestra. Preporučuje se obrada najmanje 3. pa zatim učiti pravila igre. preciznost intonacije. Slušanjem učenici/ice zvučno i vizuelno razlikuju orkestarske instrumente ( pojedinačno i po grupama ). rečenica. ohrabrujući djecu i poštujući njihove prijedloge. izvođača. troglasni. Dječije stvaralaštvo u oblasti pjevanja i sviranja ispoljavat će se kroz dječiju primjenu novih muzičkih znanja u izradi pratnje i aranžmana. Izrael. U središtu nastavnog djelovanja i dalje ostaje rad na otklanjanju problema koje djeca imaju: razvoj opsega dječjeg glasa. Pjevanjem i sviranjem treba u toku školske godine obraditi najmanje 12 pjesama. Učenjem muzičkih igara učenici upoznaju narodnu tradiciju naroda Bosne i Hercegovine. mala dvodijelna i trodijelna pjesma ). pjevanjem pjesama narodne tradicije naroda Bosne i Hercegovine kao i drugih naroda. izvođenjem muzičkih igara naroda Bosne i Hercegovine. Predložene pjesme odgovaraju opsegu dječjeg glasa. 137 .). na instrumentu kojim nastavnik (škola) raspolaže. bubnjić-doboš (mali bubanj). Srbija. četveroglasni ). kultivisanje glasa. dinamike. Upoznati a-mol prirodni. Posebnu pažnju treba posvetiti organiziranju maštovitih načina improviziranja na instrumentima. čime se ostvaruje multikulturalni muzički/glazbeni odgoj. instrumentalne i vokalno-instrumentalne kompozicije. sa učenicima treba analizirati djela postavljanjem zadatka koji se odnose na uočavanje karaktera kompozicije. hor/zbor ( dvoglasni. ksilofonu. tempa. slušanjem muzike/glazbe i dječjim stvaralaštvom. Odabrane kompozicije treba slušati u cjelini sa CD-a (globalno slušanje. na osnovu slušnog primanja. opisno. obraditi ritmičke figure koje sadrže. Rusija. vrste hora ( dječiji. Upoznati učenike sa membranofonim tradicionalnim instrumentima BiH: bubanj. Belgija. odnosno. bubanj na đerdinu.

L. . 2. 4. -Inicira i organizira pjevanje i sviranje u interakciji (učenje u školi.muzicira samoinicijativno i bez podsticaja.Uviđa da treba vježbati ako se želi postići kvalitet. 10. 14.V. .prihvataju korekcije i poštuju pravila (preciznija intonacija. pjevaju Zdenka Vučković i Ivo Robić. kantautor. . Od izuzetnog značaja su vannastavne aktivnosti: hor (mlađa i starija uzrasna grupa ) i orkestar (tamburaški.Pored redovne nastave. -Osjet za tempo i dinamiku je sve razvijeniji. . harmonikaški i drugi). -Razvija se osjet za ritam: podjela jedinice mjere na dva tri i četiri dijela. zora mi rudi.Učenici/ice osjećaju i svjesno izvode 2.Bulbul mi poje.Aktivnim uključenjem u zajednički rad pomaže djeci u kolektivnom. Mlađi hor/zbor čine učenici od trećeg do petog razreda (dvoglasno pjevanje ) a učenici od 6. Tamburalo momče uz tamburu. 7. Moja mala djevojčica. razreda formiraju hor starije uzrasne grupe (troglasno pjevanje).Svjesno obavlja muzičke zadatke i obaveze (kao pojedinac ili dio grupe). premetaljke rebusa. tekst: Mahir Vehabović. odlomak iz opere ''Fidelio''. 12. Džo banana. -Komunikacija i interakcija u muziciranju (improvizaciji) . -Samostalna izrada vlastitih improvizovanih instrumenata -Upotreba instrumenata u skladu sa zadacima pjesme i/ili dogovorenim aranžmanom. tekst i muzika: Ajka Kolaković. -Redovno učešće u pjevanju i sviranju: nastava. L. STAVOVI. Stoljeće ljubavi.Ima pozitivnu sliku i razvija svijest o značaju svakog pojedinca u horu ili orkestru -Planira i osmišljava muzičke igre kao podsticaj za učenje zagonetke. OCJENJIVANJE) I PJEVANJE I SVIRANJ E-IZBOR 1. 13. -imenuju solmizacijom i abecedom tonove iz niza c1 – c2 u violinskom ključu.Prijatelj. Finska. 3. narodna iz Poljske. pjeva Minja Subota i dječji hor. . disanje. Beethoven. važnu ulogu imaju izborna nastava i nastava koja uključuje dodatnu aktivnost i vrijeme (posjete koncertima. . artikulacija. . . itd). Korsakov. kuća. i primjenjuju ih tokom izvođenja pjesama.uočavaju i određuju karakter pjesme. -I sam učestvuje u interpretaciji i improvizaciji i podstiče komunikaciju.ao vrijednosti.Pjevanjem jednoglasnih pjesama i kanona učenici/ice obogaćuju fond pjesama i uporedo proširuju teoretska znanja: . Sumrak. . . -Poznaje mogućnosti Orffovih instrumenata i adekvatno ih koristi. . .poznaju notna trajanja. PONAŠANJE AKTIVNOST UČENIKA AKTIVNOSTI NASTVANIKA (ORGANIZACIJA I METODE NASTAVE I UČENJA. N.sviranje na metalofonu. Uspavanka. . – 9. 9.aktivno učestvuje u izradi aranžmana i pokazuje visok nivo spretnosti u sviranju i improvizaciji -Samostalno pjeva i igra sa -Vrši samoprocjenjivanje i procjenjuje pjevanje drugih. 11. violinski i bas ključ. dikcija. .Čija je ono djevojka. Julio Marić.Čvrsta volja. grupnom i individualnom muziciranju. 6Zamisli se svijete ili Kad se pjeva. Kako je divna.Samostalno istraživanje i uključivanje u sviranje pratnje pjesmi.Kod učenika/ica se poboljšava vokalna reprodukcija. . mjeru. Za hor/zbor je potrebno 2 časa sedmično po dionici (dvoglasni hor 4 časa). Posebno zainteresovane i talentirane učenike treba uključivati u hor/zbor i orkestar te predlagati da se upisuju u muzičku/glazbenu školu. pauze. Simpatija. stihovi Miroslav Kovačević.Betoven 8. muzika: Belkisa Vehabović.V. te često pjeva i svira.sviranje u školskom orkestru -Ponašanje u skladu sa zahtjevima muzičke igre. RAZRADA SADRŽAJA ( TABELE) SADRŽAJ ZNANJE I RAZUMIJEVANJE SPOSOBNOSTI VRIJEDNOSTI. -Stalna briga i čuvanje školskih muzičkih instrumenata k. fraziranje). jer zna da tako trena. priredbe.pjevanje u školskom horu/ zboru . promjenu mjere i koriste pojmove ''teza i arza’'.imaju više povjerenja u sebe i samostalnije pjevaju i sviraju Orffove instrumente. tempo.Kroz svoje ponašanje i učestalo muziciranje pokazuje da muziku doživljava i cijeni . -pjevanje pjesmica prema notnom zapisu u C – duru. dinamiku. Pjevanje u horu ili sviranje u orkestru kao najviši stupanj muziciranja ima najsnažniji efekt u muzičkom/glazbenom razvoju djeteta te svakako zaslužuju svoje mjesto u godišnjem programu rada svake osnovne škole. izleti. R. -Stalno komunicira sa djecom i upućuje ih na izvore znanja pored udžbenika. 4dijelnu mjeru. u porodici). .izrada aranžmana za . -Pokazuje veliko zalaganje i trud da svoje muziciranje usaglasi sa grupom i kolektivom. 5.. stihovi Rešad Hadrović.Shvata potrebu uklapanja svog glasa u hor/zbor da se doprinese boljem zvučanju. Minja Subota. 3. -Komentarima i praktičnim djelovanjem pokazuje pozitivne stavove i vrednote 138 . Slavko Olujić. Ispraćaj zime. -Prati i procjenjuje njihova individualna postignuća u poređenju sa njihovim individualnim rezultatima u šestom razredu. razvija muzička memorija i proširuje obim glasa. Za orkestar je potrebno 2 časa sedmično za svaku grupu instrumenata.

seosko srpsko stanovništvo 1. .izvodi zadanu koreografiju. Robert Schumann 7. -Shvata i razumije značaj pokreta u plesu i kolu.Uočava.Razlikuje i poznaje pojedine instrumente vizuelno i auditivno . Valcer u As-duru. KANONI 1. . Igre iz Sarajevskog polja. -primjećuje i razumije da svaka zemlja ima svoje tradicionalne igre i plesove.Sposoban je da uz slušanje muzike i praćenje notnog zapisa uoči i primjeni muzičke termine za artikulaciju. ''Ekete pekete'' i ''Aka jaka patanaka''. udaraljke) -Osposobljava ih i podstiče za uočavanje. pomaže. . Suita br. Uvertira iz opere Carmen. . -upoznaju a-moll prirodni.Ima bogat fond djela koja prepoznaje prilikom slušanja -Zna naslov djela i saopštava ime kompozitora. _______________________ -Osmišljava nove maštovite igre sa instrumentima.tačno izvodi mjeru i ritam ritamskih slogovoma uz taktiranje odnosno sviranje na instrumentima.Shvata značaj poznavanja umjetničkih djela kao vrijednosti. duhački. Johan Sebastian _________________ . kao i da koristi pojmove: znak ponavljanjarepeticija. .donosi estetski sud o djelu. 1.Pamti i donosi u razred nove brojalice i izmišlja nove zajedničke igre.U knjigama i štampi pronalaze i prikupljaju slike kompozitora i muzičkih instrumenata (simfonijski orkestar.Insistira da prisustvuje uživo na koncertima. violinu. razlikuje. -Razvija kreativnost. Brahms i Arabeska u C-duru op. Šota. sa podjelom jedine mjere (četvrtinke) na dva.Predlaganje muzičke igre za priredbe. -Izrada preglednog panoa na koji se dodaju slike tradicionalnmih interumenata i nošnji naroda BiH koje su upoznali.Tačno određuje dinamiku (glasnoću). komentira osobine djela. . -Samostalno igra u kolu i usvaja pokrete sa više sigurnosti.Samostalno određuje karakter kompozicije . _____________________ -Na razne načine iskazuje razvijanje osjećaja za lijepo: izražava utiske o slušanom djelu. -Samostalno izvodi zadane pokrete. klarinet. trava raste. pokazuje simulacije na kompjutoru uključuje roditelje u rad. tempo ( brzinu) i druge karakteristike djela. -Vodi aktivnosti. -Crtanje (slikanje) narodnih nošnji. _______________________ . samostalno i tačno izvodi zaključke o slušanom djelu . 17.upoznaje instrumente narodnog orkestra. 2. igre i kola. . J. I stav Allegro moderato. -Planira termine za posjete -Biranim riječima i odnosom pokazuje da cijeni muziku. narodni orkestar. Varijacije za gudački kvartet. (informativno mješoviti taktovi) -prepoznaje pojedine tradicionalne nošnje. . igra ili Anterija kolo. upoređuje. _______________________ . sortiranje i izvođenje zaključaka. 3 u G-duru. -Osmišljava. dječije radne i kulturne navike. -Dopunjavanje zidnog panoa novim zapisima i slikama. pamti i imenuje pojedine pjesme. -Planira odlazak na probu folklorne sekcije u školi i u KUD (praktični rad). 3.Hej ja zagrizoh šareniku jabuku. . -Pokazuje kulturu ponašanja kulturnim ustanova i bilježi ih na kalendaru 139 . -Priprema i vođi djecu kroz aktivnosti dijaloga i interakcije -Pomoć učenicima u samostalnom i grupnom radu. jevrejska sviranje na Orffovim ritmičkim instrumentima.Određuje karakter djela. Sarajevo _______________________ III. . itd. Moj beharu.Hajde dušo da ašikujemo. E.Shalom Chaverim. prema muzici -Uključenje u modeliranje narodnih nošnji ( prema originalu ili slikama). objašnjava svoj odnos (zašto mu se dopada ili ne dopada).(''ta-te'“. uzima učešće u improvizaciji _____________________ ____________________ IIMUZIČKE /GLAZBENE IGRE I BROJALICE Izbor: 1. ritam. demonstrira i usmjerava u pravcu dječijih interesa i mogućnosti . -Pronalaze i prikupljaju slike tradicionalnih narodnih instrumenata i nošnji iz regije i svijeta: te izrađuju zidne panoe sa tematskim sadržajima. često traži da se djelo ponovno sluša. Tri burleske. kombinuje (aranžmani). . klavir. i četiri šesnaestine''ta-fa-tefe''). (multikulturalnost) _______________________ .Učlanjenje u ritmičku i/ili folklornu sekciju . -pravilno izvodi igru odnosno kolo. prikupljanje materijala i bilježenje.Upoređuje note i njihova trajanja. Grieg 6. _________________ -Prikupljanje kaseta i CD-a sa djelima koja će se slušati u školi . Neum Klek ili Paun pase. te ih stimulira direktnim učešćem u kolu. priprema i organizira igre posebno tradicionalne. melodija. Jutarnje raspoloženje i Anitrin ples iz Peer Gynta. izvođače i kompozitore . ko li mi te bere. udaraljke. Vlado Milošević 4.Prepoznaje orkestarske instrumente po grupama (gudački. Brandenburški koncert br.Brzo pamti i pjevuši melodiju kompozicije koju sluša. . -Ukazuje na adekvatan način izrade preglednih zidnih kalendara sa terminima koncerata. dinamiku. gradsko kolo bošnjačke tradicije iz Sarajeva.SLUŠANJE MUZIKE: Izbor : 1. i melodijski. triolu ''ta-te-ti''.. 46. -Razvijanje svijesti o kolima kao tradicionalnom muzičkom stvaralaštvu BiH sa utvrđenim pravilima (koreografija) -Shvata da svaka zemlja ima svoje tradicionalne igre i plesove i da je to vrijednost koju treba čuvati. . 16. ______________________ -Demonstrira izvođenje i sviranje. . zapisala Elly Bašić. Refleks za flautu.Pronalaženje i zapisivanje brojalica. tempo. (doživljaj) -Pored velikog fonda muzičkih igara. -primjenjuje ranije znanje na novu igru. 18. Jasmin Osmić 2. -Predlaže i izvodi pratnju.izvođenje ritma na osnovu notnog zapisa.. Julio Marić 3. op.Brzo uočava i saopštava izvođača. G. što ih motiviše na učenje. -Upućuje. harmonski osjećajem sigurnosti. Hercegovački linđo. (I-IV). Bizet 5.15. Andante.

grupna.Sam uzima učešće u izradi kositma. -Posjeta koncertima u osnovnoj muzičkoj školi -Pronalaze i prikupljaju tradicionalne instrumente iz kraja gdje je škola ______________________ -Predlaganje oblika muzičkog stvaralaštva. Mokranjac (ženski ili mješoviti hor) 14.Stvara kombinacijom riječi. mf. -Izvođenje muzičkog igrokaza uz kombinaciju pojedinaca -likova i kolektiva . -Saradnja sa lokalnom zajednicom. -Komunikacija kroz muziku i kooperacija u radu -Pronalaženje priča i bajki čiji se likovi mogu muzikom „ozvučiti“.A. timpani. Na času pjevanja. 12. Tako je govorio Zaratustra op.Vidljivo pokazuje pozitivan odnos prema djelima i muzičkim umjetnicima: aplaudiranjem drugarima i na koncertu. -Dogovaranje o improvizaciji koja omogućava neverbalnu komunikaciju i socijalizaciju.poznavanje italijanskih oznaka za dinamiku: p. slika za scenu itd. dodaje. Kanon (dječji hor) 15. Amilcare Ponchielli 11. _____________________ . ženski ( sopran-alt ). . mijenja. . . Antonio Vivaldi 10. kompozitora i njihova najpoznatija djela. instrumentalno i vokalnoinstrumentalno izvođenje. .Pokazuje razvoj svijesti o značaju muzike u porodici. pjesma: Što no mi se Travnik zamaglio. pokreta i likovnim izrazom. orkestar ili grupa orkestarskih instrumenta.Bach: 8. .Samostalno i spontano daje svoje ideje za rad. u paru (dijalogom).pjevač ili solo-instrument. istražuje.Slobodna improvizacija na Orffovim instrumentima: . stihovi: Aleksa Šantić.Predlaže instrumente za dočaravanje likova u igrokazu _______ -Samostalno eksperimentiše. . -Prepoznaje narodnu muzičku tradiciju. odlomak iz opere ''La Gioconda'' (Đokonda). -Poznaje i pamti imena bh. ispoljava svoje stavove i potrebe za lijepim (auditivna ekologija).Želi da učestvuje u raznim segmentima stvaranja predstave (izradi rekvizita) -Izrada zajedničke makete koncertnog podijuma -Prikupljanje isječaka iz štampe sa najavom koncerata u gradu (Vodič kroz kulturne muzičke događaje. muzika: Ranko Rihtman. Mozart 9. improvizira i kombinuje instrumente. . . upoređuje. -pohvale i nagrade u skladu sa individualnim napredovanjem u odnosu na VI razred. Igra satova. mp.Literarno i /ili likovno izražavanje doživljaja muzike . S. Richard Strauss. ______________________ . XIV Rukovet. poštuje pravila ponašanja.Učešće sa zadovoljstvom u muzičkim igrokazima svog razreda. 30. pjeva Dragan Stojnić ..Pravi improvizaciju ritmičke pratnje pjesmi . . . te oznake za crescendo i decrescendo.Prezentacija rezultata samostalnog i grupnog rada 140 . .Upoređuje individualno postignuće i samostalnost u kreatuvnom izražavanju. I stavak. iz mjuzikla „Moje pjesme moji snovi“ (The sound of music. . kad sluša izvođenje djece u razredu i na koncertu . W. Introduction. . muški (tenor-bas). sa važnijim telefonskim brojevima Narodno pozorište.uočava promjene u tempu ( postepeno ubrzavanje – accelerando ili usporavanjeriterdando ) . . f.Učešće u prezentaciji muzičkih igrokaza na školskoj priredbi. kreira nove aranžmane za pjesme i brojalice. -Vođenje intervjua sa umjetnicima.Izmišljanje teksta na zadanu melodiju. rukovodi i planira muzičke sadržaje u korelaciji sa ostalim umjetničkim i drugim odgojnim područjima.Koristiti jednostavan muzički jezik za imenovanje i analizu djela. individualna.Prilikom slušanja muzike.Priprema. instrumenata. Cherubini. Runolist. Opera…) -Posjeta najznačajnijim kulturnim objektima u mjestu. posjeta školskoj priredbi i koncertima.Razlikuje izvođačke ansamble: solo.Željom za čestim muziciranjem pokazuje pravilan odnos prema muzici. -Samostalno spontano dovršava započetu pjesmu pjevanjem ili sviranjem. školi i okolini . -Prepoznaje vokalno. I opet mi duša za tobom sanja ili Proljeće iz filma ''Moj brat Aleksa''.Slobodnija improvizacija kolektivna. posebno na koncertu. S.Samostalno istražuje instrument i na njemu improvizira. austrijska narodna. -poznavanje italijanskih oznaka za tempo. -Osmišljava i obavlja temeljitu pripremu učenika za izlaske iz škole i posjete koncertu i kulturnim ustanovama: . -Prati i ohrabruje oblike dječijeg kreativnog ispoljavanja i pronalazi područje u kojem je najslobodnije. Richard Rogers) 13. Čarobna frula: Arija Papagena i Papagene i arija Kraljice noći. simfonijska poema.Prati ponašanje na koncertu. -Na muziku progovara likovno ili literarno.Samostalno smišlja.Shvata da muzika ima važnu ulogu za poboljšanje kvaliteta života. Koncert za mandolinu i gudače u C-duru RV 425. . . _________________ IV DJEČIJE STVARALAŠTVO Izmišljanje novih pjesmica na zadani tekst . hor/zbor .razlikuje glasove: dječji.Izražava instrumentima razne ritmove iz života. .Razgovorom o muzici u okolini. -Pisanje eseja o posjetama koncertima ______________________ .

školska sportska društva). (5) zadovolji potrebu za igrom i kretanjem i razvije interes za bavljenje sportskim. (7) uvažava svoje kompetencije i racionalno ih afirmira. sadržaji zdravstvenog odgoja trebaju biti preventivnog i usmjeravajućeg karaktera a u odnosu na očekivane i stvarne probleme djece u ovoj razvojnoj dobi. (4) aktivno koristi slobodno vrijeme i snalazi se u urgentnim situacijama. Polazni kriteriji za što kvalitetniji obrazovni standard tjelesnog i zdravstvenog odgoja jesu: (1) objektivnost – prilagođenost sadržaja materijalnim uvjetima. a u prvom redu u osiguranju stručnog kadra. (5) razvoj antropoloških obilježja učenika i (6) interes i potreba učenika. program uklanja granicu između nastave i vannastavnih aktivnosti. materijalnih i prostornih uvjeta. U ovom ciklusu. sportski ples. U tom kontekstu.PROGRAM NASTAVE TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA ZA SEDMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE Osnovni cilj tjelesnog i zdravstvenog odgoja je osposobiti učenika za primjenu osnovnih kineziologijskih znanja i kinezioloških iskustava koja će mu omogućit samostalno tjelesno vježbanje u funkciji usavršavanja psihomotoričkih i funkcionalnih sposobnosti i stimuliranja normalnog rasta i razvoja. folklor). zbog toga je potrebno da škola. Sadržaji zdravstvenog odgoja uvjetovani su činjenicom da je ovaj razvojni period karakterističan ne samo po burnom tjelesnom rastu i razvoju. koji će učeniku pomoći da: (1) usvoji osnovna znanja i razvije interes i naviku za njegu i zaštitu zdravlja. (4) korisnost sadržaja za svakodnevni život. c) umjetnički sadržaji (ples. (6) razumije. 141 . b) sport za sportiste. koji vodi do biološke i spolne zrelosti pojedinca. a sve to u interesu njegovanja i zaštite zdravlja i opće dobrobiti učenika. pomaže svim oblicima slobodne aktivnosti učenika (sportske sekcije. (3) usvoji znanja o kontroli osnovnih parametara kineziološkog statusa. zajedno sa društvenim subjektima. kinezio-terapijskim aktivnostima. Komplementarni ciljevi tjelesnog i zdravstvenog odgoja tiču se napora usmjerenog ka stvaranju sistema uvjeta. pored obaveznog realizira se i program koji škola mora da ponudi a učenici biraju i to: a) sportsko rekreativni sadržaji. a uključivanje učenika je dobrovoljno. poštuje i promovira ekološke vrijednosti u duhu biocentrizma. (2) usvoji osnovna kineziologijska znanja (iz područja naučnih disciplina kineziologije) i stekne kineziološka iskustva (iz područja psihomotoričkih aktivnosti) za cjeloživotno tjelesno vježbanje. (2) primjerenost sadržaja dobi i spolu učenika. Po svojoj koncepciji. rekreativnim i. eventualno. sportsku rekreaciju. Ovaj program realizira se jedanput sedmično sa po jednim časom. (3) sigurnost učenika. urgentne situacije ili pogodnost za nadgradnju različitih kinezioloških aktivnosti. već i po razvoju psiholoških obilježja ličnosti.

odmora i zabave i njen značaj Dobrobiti igre i boravka u prirodi Higijenski standardi pri izletima i ekskurzijama (*) Kultura i pravilno odijevanje u cilju zaštite tijela i zdravlja od nepovoljnih vanjskih uticaja u različitim uvjetima 1.Osnovna motorička zanja 142 . Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: skoku uvis prekoračnom tehnikom „škare“ iz polukružnog zaleta.Trčanje na 20 m „leteći“ 2. Posjeduje osnovna znanja o kulturi i pravilnom odijevanje u cilju zaštite tijela i zdravlja od nepovoljnih vanjskih uticaja u različitim uvjetima Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: štafetnom trčanju s predajom palice odozdo te trčanju na 20 m.Ciljevi.Bacanje loptice do 200 g tehnikom bacanja koplja . Kolutanja: .Leteći kolut na povišenje od mehkih strunjača 5. dopinga i drugih sredstava ovisnosti na zdravlje (*) Pubertet (*) 1. alkohola.Bacanje male medicinke do 3 kg bočnom tehnikom 4. Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o letećem kolutu na povišenje od mehkih strunjača. njihu na prečci.Skok uvis prekoračnom tehnikom „škare“ iz polukružnog zaleta 3. upiranja i penjanja: . Višenja. Posjeduje osnovna znanja o korisnim i štetnim sadržajima tjelovježbe za vrijeme mjesečnoga ciklusa.Različite varijante premeta u stranu Ishodi Posjeduje osnovna znanja o štetnosti nikotina. saltu natrag odrazom iz visa stojećeg na dočelnim karikama. Skakanja: . dišnog i koštano-zglobnog sistema. Posjeduje osnovna znanja o higijenskim standardima pri izletima i ekskurzijama. odmora i zabave i njenom značaju za zdravlje. funkcionalnim i psihomotoričkim promjenama u pubertetu. Posjeduje osnovna znanja o dobrobiti igre i boravka u prirodi. Obrazovni x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2. dopinga i drugih sredstava ovisnosti na zdravlje. Trčanja: . Zna da je razvojni period burnog tjelesnog rasta i razvoja povoljan za razvoj i usavršavanje snage i brzine. te funkciju krvožilnog. sadržaji i ishodi Ciljevi Sadržaji Štetna djelovanja nikotina. Posjeduje osnovna znanja o dnevnoj organizacija rada. dišnog i koštano-zglobnog sistema Poseban dnevni raspored uzimanja hrane i tekućine u vrijeme povećanih tjelesnih napora Korisni i štetni sadržaji tjelovježbe za vrijeme mjesečnoga ciklusa (*) Dnevna organizacija rada. te koordinacije i gibljivosti..Podmetni saskok iz visa stojećeg prednjeg s prečke (*) . Bacanja: . Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: bacanje loptice do 200 g tehnikom bacanja koplja.Štafetna trčanja s predajom palice odozdo (*) . Posjeduje osnovna znanja o morfološkim. te bacanje male medicinke do 3 kg bočnom tehnikom. alkohola. različitim varijante premeta u stranu. Osnovna teorijska znanja Kriva rasta i razvoja Djelovanje tjelesnog vježbanja na čovjekov metabolizam. Posjeduje osnovna znanja o dnevnom rasporedu uzimanja hrane i tekućine u vrijeme povećanih tjelesnih napora. Posjeduje osnovna znanja o djelovanju tjelesnog vježbanja na čovjekov metabolizam. premasima odnožno na dvovisinskom razboju uz saskok s Učenic e Učenici 1. Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: podmetnom saskoku iz visa stojećeg prednjeg s prečke.Njih na prečci . te funkciju krvožilnog.

saskok s premahom odnožnim i okretom za 90º . složenijim koracima aerobike niskog i visokog intenziteta. napadu iz zaleta prebacivanjem jednom rukom – “kuhanje”. Borilačke strukture: . mini odbojci 4:4.Ravnoteža: a shodno potrebama učenika i premahom odnožnim i okretom za 90º. x x Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: tehnikama ramenog bacanja kroz klek.. okretima.Salto natrag odrazom iz visa stojećeg na dočelnim karikama . x x Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: rukomet . x x Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: engleskom valceru. usprav kroz čučanj 6.Odbrambeni stav i kretanje u odbrani . 3.Zaustavljanje lopte natkoljenicom principom amortizacije . košarka .košarkaški dvokorak.završna akcija Odbojka: . 7.odbrambenom stavu i kretanju u odbrani.Koordinacija: kao drugi kineziološki sadržaji. skokovima sa spravom po izboru.Šut s pozicija krila i kružnog napadača (*) .Ubacivanje lopte u koš jednom rukom odozgo nakon dodane lopte . Posjeduje neophodnu nervno-mišićnu kordinaciju i kontrolu složenijih pokreta. kontranapadu .košarkaški dvokorak (*) .Disco fox . naskoku na gredu visine 80-120 cm s premahom odnožnim i okretom za 90º i uspravu kroz čučanj.Mini odbojka 4:4 Nogomet: . koreografiji aerobike.2. nogomet . odbojka .Kontranapad .završna akcija. disco fox-u. 5.Okreti .tehnici ubacivanja lopte u igru rukama.Složeniji koraci aerobike niskog i visokog intenziteta .dizanju lopte visoko na krajeve mreže...šutu s pozicija krila i kružnog napadača. „mačjem“ skoku na niskoj gredi. . Koreografija aerobike 8..Naskok na gredu visine 80-120 cm s premahom odnožnim i okretom za 90º. zaustavljanju lopte natkoljenicom principom amortizacije. 4.„Mačji“ skok na niskoj gredi 7. Ritmičke i plesne strukture: .. I 8.1.Tehnika ubacivanja lopte u igru rukama . pojedinačnom i grupnom protunapadu.. oduzimanju lopte presjecanjem x x S potrebnom snagom i brzinom izvodi složenije pokrete i kretanja. .Premasi odnožno na dvovisinskom razboju..Napad iz zaleta prebacivanjem jednom rukom – “kuhanje” (*) . x x x x 143 .Skokovi sa spravom po izboru .. 2.Valovite kretnje rukama i tijelom .Dizanje lopte visoko na krajeve mreže . Igre: Rukomet: .Engleski valcer (*) .Tehnika ramenog bacanja kroz klek 7.Brzina: 1. 6.Snaga: Odgovarajući sadržaji iz: .Oduzimanje lopte presjecanjem (*) . valovitim kretnjama rukama i tijelom...Pojedinačni i grupni protunapad Košarka: . ubacivanju lopte u koš jednom rukom odozgo nakon dodane lopte .

Uljudno se ponaša na satu i u školi. Ove proporcionalne promjene utiču na kontinuirani razvoj motoričkih sposobnosti. Ubrzani tjelesni rast i razvoj odvija se po fazama " ispružanja i popunjavanja" pa se često stiče utisak tjelesne disharmonije. odnosno pravilan uspravni položaj tijela. x x x x x x x x 4. interaktivno i kreativno sudjeluje u rješavanju problema u školi i među vršnjacima. Društveni zahtjevi. x x 2. Vježbama snage pozitivno utiče na razvoj mišićnog i gustoću koštanoga tkiva. te koordinacije i gibljivosti. Funkcionalne sposobnosti: 3. te poboljšava posturu. Dodatni problem ovog razvojnog perioda prestavlja razvoj psihičkih obilježja ličnosti. koji vodi do biološke i spolne zrelosti učenika. gibljivosti i ravnoteže. 144 . Morfološke osobine: Odnos između slobode i odgovornosti i sposobnost izražavanja samopoštovanja i poštovanje drugih Odnos prema tjelesnoj težini i tijelu uopće Emocionalna samoregulacija (*) Odnos prema ekološkim problemima Kultura ponašanja Samostalno primjenjuje aerobne programe za razvoj poboljšanje maksimalnog primitka kisika. Uspješno kontrolira agresivnost u igri. Različitim vježbama istezanja pozitivno utiče na fleksibilnost zglobnih tijela i skupina zglobova. Posjeduje ekološke navike i aktivno sudjeluje u rješavanju ekoloških problema. Antropološki 2. Posjeduje zdrave prehrambene navike i zdrav stil života i racionalno se odnosi prema modnim izazovima zasnovanim na upotrebi tjelesnih osobina i sposobnosti. samopoštovanju i poštovanju drugih bez obzira na njihove individualne i kolektivne osobenosti. dovode do određene stagnacije ili usporenog razvoja. Učešće mase međusobno se mijenja i prema djelovima cijelog tijela. brzine.Posebnu pažnju poklanja usavršavanju snage i brzine. Motoričke sposobnosti . odnosno. Pravilno vođena tjelesna aktivnost može značajno da kompenzira ovaj veoma osjetljiv period i da veliki doprinos za stvaranje i oblikovanje zdrave ličnosti. Aktivno. Postupno gradi racionalan stav prema autoritetima. x x 1. što učenici teško prihvaćaju. Pozitivno utiče na krvožilni sistem radom na poboljšanju aktivnosti dišnog sistema. Ima pravilan odnos prema slobodi i odgovornosti.Gibljivost: . Postupno shvata da je osnovno obrazovanje „pasoš za život“. kao i biološke promjene u ovom razvojnom periodu vode ka emocionalnoj neujednačenosti. koordinacije. Odgojni x x x x x x x x Ovaj razvojni period karakterističan je po burnom tjelesnom rastu i razvoju.Preciznost: mogućnostima škole i okoline Postiže optimum motoričkih sposobnosti snage.

funkcionalne i motoričke sposobnosti učenika u odnosu na njihovo inicijalno. te o racionalnijem korišćenju raspoloživog vremena za čas i sl. ovaj period je veoma pogodan za početak sportske aktivnosti. metod stanica. košarka i dr. biciklizma i dr. obrazovna komponenta pretpostavlja usvajanje naprednih kinezioloških motoričkih znanja koja. ravnoteže.Obzirom da su učenici naročito zainteresirani za produbljivanje znanja i širenje sadržaja rada. (c) kompleksna motorička znanja. podstiču razvoj ličnosti učenika. u zadnje tri godine program tjelesne i zdravstvene kulture zahtijeva savremeniji didaktičko-metodički postupak nastavnika. borilačkih aktivnosti. Testiranje učenika treba realizirati primjenom EUROFIT baterijom testova i obezbijediti učenicima lični karton tjelesnog razvoja. fleksibilnosti. koja se susreću u sportskim igrama.. (b) aciklična motorička znanja. statičke snage i dinamometrijske sile. Zbog efikasnosti vježbe i bolje motivacije. targent-trening i sl. rekvizita i ostalog nastavnog pribora. 145 . upotpunjena temeljnim teorijskim znanjima iz kineziologije. repetitivne. treba voditi računa o racionalnom korišćenju objekata. kao što su nogomet. karate i dr. potrebno je učenicima osigurati i mogućnost sticanja znanja specificiranih kao: (a) monostrukturalna motorička znanja. Na toj osnovi. eksplozivne. brzine. Ocjenjuju se: sadržaji označeni sa (*) Procjenjuju se: morfološke osobine. judo. Uz opća motorička znanja za razvoj (a) razvoj funkcionalnih sposobnosti (aerobnih i anaerobnih) i (b) razvoj motoričkih sposobnosti (koordinacije. skokova u vodu i dr. treba i komponirati konačnu strukturu časa za svaki zadatak. ta (d) ”estetska” motorička znanja (ili znanja za koja je estetski kriterij važan faktor uspjeha). preciznosti. Da bi intezitet vježbanja bio optimalan. u prvom redu. sprava.. sa dosta slobode. fiziološke i pedagoške preduvjete za realizaciju neposrednog zadatka časa tjelesne i zdravstvene kulture. plivanja. što se. koja su dominantno obilježje aktivnosti tipa atletike. koja su bitno obilježje tzv. Četvorodjelnu kompoziciju časa treba shvatiti samo kao obavezno polazište. Intezivnije se koriste metode rada kao što su: metod dopunskog vježbanja. hrvanje. ritmičke gimnastike. te (c) regulaciju morfoloških obilježja (aktivne mišićne mase i balastne mase). odnosi na slobodniju kompoziciju časa tjelesne i zdravstvene kulture i na usavršavanje i osavremenjivanje tehnologije nastave. koja su sadržana u aktivnostima tipa gimnastike. rukomet. kao što su boks. koje osigurava optimalne psihološke. stvarno i očekivano stanje osobina i sposobnosti. S obzirom da je ovo razdoblje optimalno za usvajanja motoričkih znanja. kružno-intervalni metod. daklen ciklična i aciklična..

pristupaju mladima kao odgajatelji. Njih sada treba ohrabriti i pomoći im da kritički posmatraju i prosuđuju sva važnija pitanja o kojima je riječ. u osjećaju nemoći i traganju za novim uzorima i modelima koji se nalaze u idealno zamišljenom okviru njihovog vlastitog ostvarenja. – osluškivati. religioznog i ostalih segmenata života. u okviru partnerskih odnosa i novih iskustava. za siromašne i ugrožene. također. vrhunski sportisti. U vjerskom odgoju potrebno je. a..ISLAMSKA VJERONAUKA NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA VII RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (1 nastavni sat) UVOD Učenici sedmog razreda u fazi su predadolescencije pa sve veći interes pokazuju za one sadržaje i odgojno-komunikacijske pristupe koji su povezani s njihovim ličnim životnim pitanjima i iskustvima. Predadolescenti ovoga uzrasta tragaju. neobične i izazovne likove. poslušnosti i slobode. žele ozbiljno razmišljati. dozrijevaju u odgovornoj slobodi i otkrivanju što više istine o sebi i svijetu koji ih okružuje. a ne uloge koju imaju. tražiti i izgraditi vlastiti stav o vjeri nadahnut Kur'anom. osobe koje su dale značajan doprinos na različitim područjima kulturnog. u rješavanju ovih pitanja. 146 . uzore s kojima se žele identificirati. Zato mladima ove dobi ne treba previše zamjerati sklonost prema prikazivanju odraslih u crno-bijeloj tehnici. roditeljima i nastavnicima. Oni i u ovoj fazi prihvataju autoritete koji su autentične osobe i koji na temelju kvalitetnih međuljudskih odnosa. Opći ciljevi nastave islamske vjeronauke u sedmom razredu: – otkriti dubinu čovjekove težnje za uspjelim ostvarenjem vlastitog života u istini i slobodi. Ona su im životno važna jer su povezana s izgradnjom i ostvarivanjem njihovih odnosa s odraslima u porodici. U ovoj dobi su učenicima posebno važna pitanja autoriteta. tj. To će im pomoći da sebe dublje otkriju i spoznaju. pomoći učenicima da nadiđu određene životne poteškoće. To su filmske. – otkriti i upoznati snagu poslaničke riječi i potrebu ostvarenja vlastitog života po uzoru na poslanike koji govore u Božije ime. Treba im omogućiti da u dijalogu. Njihova pažnja sve više se okreće od vanjskog prema unutrašnjem svijetu i području intenzivnog proživljavanja i kritičkog odnosa prema cjelokupnoj stvarnosti koja ih okružuje. Odvajanje od autoriteta u ovoj dobi dovodi do nerazumijevanja i sukoba s odraslima. upoznati i ostvarivati ljubav prema Bogu i zajednici kao put u vlastitu slobodu i zajedništvo. da na putu izgradnje svog vlastitog vjerskog identiteta upoznaju i integriraju religiozno-moralnu dimenziju u svjetlu vjere i tako izgrade svoj moral kao stabilnu tačku vlastitog života.s. probleme i interese i pomažu im u izgradnji ličnog identiteta. – otkriti. kako bi upoznali etičko-moralnu i duhovno-religioznu stranu stvarnosti s kojom se susreću. u školi i u sredini u kojoj žive. Učenici ove dobi posebno se zanimaju za privlačne. nadići tjelesno-afektivnu stranu čovjekove seksualnosti i mladima ponuditi dublji pristup stvarnosti prijateljstva i ljubavi. – kroz primjere o Poslaniku. vjesnici su vjere i nade u narodu. kao i osobe koje se odlikuju hrabrošću i junaštvom. – otkriti i usvojiti stav da nas Bog poziva na ostvarenje vlastitog života i očekuje učenikov lični odziv i odgovor na vjeru. Zato se u nastavi islamske vjeronauke treba posebna briga posvetiti sadržajima i aspektima vjerskog odgoja koji dotiču i "pogađaju" njihova pitanja. nesebičnošću i zalaganjem za pravdu. i to na nivou objektivne spoznaje. Razlozi zbog kojih mladi dovode u pitanje autoritet odraslih i prema njima ponekad reagiraju na agresivan i grub način obično su u nedostatku sigurnosti i iskustva. televizijske i muzičke zvijezde. za mir. za prijateljstvom. Oni svijet oko sebe sada posmatraju iz svojih ličnih pitanja i svog subjektivnog svijeta. – pomoći učeniku da upozna sebe u tjelesnom i duhovnom domenu svog razvoja. pokazuju naglašeniji interes za temu ljudske spolnosti i o tim pitanjima. pa je potrebno graditi odnose međusobnog razumijevanja između mladih i odraslih u klimi istinskog poštovanja i slobode. znanstvenog. – da učenicima pokaže kolika je moć ljudskog govora u pozitivnom i negativnom kontekstu. uz sve poteškoće.

daj mi uvjerenje iza koga nema nevjerstva i daj mi milost kojom ću postići slavu Tvoje počasti na ovom i budućem svijetu. − Doprinos nastavi kvalitetnim individualnim pristupom i mišljenjem. − Za ovu tematsku cjelinu nastavnicima preporučujemo 1 sat. Također. a on je nije zavezao. 147 . IDEMO KA USPJEHU − Prirodno je željeti uspjeh i težiti njemu. učini me strpljivim. te nivo nastojanja u razvijanju vlastitih sposobnosti. Kao primjer može se iskoristiti slučaj beduina koji je očekivao da će mu Uzvišeni Allah čuvati devu. sigurno. učini me u mojim očima malehnim. dokazivanjem. Važno je da učenici shvate da Uzvišeni Allah pomaže ljude koji se trude i da će oni. To se ciljano radi na početku nove školske godine radi ostvarivanja što boljih odgojnih i obrazovnih rezultata. Bože. PROGRAMSKA STRUKTURA PREDMETNIH SADRŽAJA 1. U okviru tematske cjeline interpretirati suru Kurejš sa njenim porukama i značenjem.s.. samopotvrđivanjem i afirmacijom. − Isticati sve pozitivne ambicije ka ostvarenju uspjeha. − Nastavna jedinica treba da bude u funkciji razvijanja zdravog samopoštovanja i samopouzdanja. Didaktičke naznake: Nastavna jedinica Prirodno je težiti uspjehu ima za cilj da afirmira razvijanje potrebe za izvrsnošću. Kroz ovu nastavnu jedinicu nastavnik treba pomoći učenicima u otkrivanju njihovih izraženih individualnih sposobnosti te ih usmjeriti da na njima grade svoj uspjeh. a u očima svijeta velikim. koja podstiče da se djetetu omogući uspjeh u skladu sa njegovim vlastitim mogućnostima. − Nivo aktivnog učešća učenika u radu. mogućnostima koje im se pružaju i izborima koje prave. koji je bio istrajan u dobrom i ispravnom. izazovima koji su oko njih. Nastavnik će se poslužiti primjerom Muhammeda. daj mi vjerovanje koje se pokolebati ne može.. bez obzira na osuđivanje od sunarodnika. Učenici trebaju shvatiti da svi izbori. učenike treba dovesti do logičnog zaključka kako je pogrešno očekivati pomoć bez uloženog truda. svoj trud vidjeti. a. uspjehom. partnerskim i grupnim aktivnostima s ciljem upotpunjavanja dojma o ljudskim sposobnostima i mogućnostima. učini me zahvalnim. Poželjno je da učenici urade vlastiti plan uspjeha u novoj školskoj godini. Evaluacijski parametri: − Nivo razvijenosti interesovanja za nove nastavne sadržaje.– kod učenika razviti neizostavnu potrebu povezanosti sa Stvoriteljem kroz različite oblike vjerskih dužnosti. riječi u kojima savjetuje da se djeca odgajaju za vrijeme u kome će ona živjeti. − Memorisanje sure Kurejš. a. bez bojazni od osuđivanja vršnjaka i bliskog okruženja. Džennetu. uspjesi muslimana vode ka konačnom uspjehu – Allahovom zadovoljstvu. − Potaknut će učenike na razmišljanje o svojim sposobnostima. uz uvažavanje njihovih razlika u sposobnostima. Mogu mu biti vodilja Poslanikove. − U okviru ove nastavne jedinice učenici trebaju usvojiti dovu: Bože.s. kao i na Konvenciji o pravima djeteta. Važno je da se poveže sadržaj razgovora i protka vjerom koja podstiče čovjeka na dostizanje novih uspjeha i uzdizanje u više sfere duhovnosti. − Nivo učešća u individualnim. grupnih i radova u paru. − Nastavnik sa učenicima može raditi i mapu želja i stvarnosti. da afirmativno djeluje na usmjeravanje učenika ka dobrom i ispravnom. Poželjno je da učenici u sedmom razredu nauče suru Kurejš na arapskom jeziku i prijevod značenja na bosanski. − Kvalitet individualnih. napori.

GDJE SAM I KO SAM − − − Didaktičke naznake Upoznajmo sebe. Mogu se iskoristiti i skale samoprocjene. da zna šta je sposobnost kao i da prepozna svoje sposobnosti. Treba da shvate kako odrastanje donosi i nove obaveze u izvršavanju vjerskih i ostalih dužnosti. − Afektivno područje: svjesno odgovara na pitanja. procjenjuje situacije u kojima je nužno oslanjanje na Uzvišenog Allaha. uspoređuje ih sa sposobnostima drugih kao i sa ostalim sposobnostima koje su kod njega manje razvijene. kao i da spoznaju mudrost u stvaranju Božijeg u svemu što nas okružuje i u nama samima. Treba koristiti ajete i hadise koji govore o razvijanju identiteta na moralnosti i vjerovanju u okviru vlastitog kulturnog naslijeđa uz poštivanje drugih kultura. primjenjuje i predlaže načine za postizanje uspjeha. Poželjno je pozivanje na ajete koji govore o stvaranju čovjeka u najljepšem obliku.. djeluje pozitivno na uspjeh. Cilj toga je prihvaćanje sebe u obliku koji daje Uzvišeni Allah. 148 . piše. a. ilustruje ih kroz mape uma.− − Ishodi učenja: Uočeno nastojanje da se poštuju sposobnosti i želje drugih ljudi. smisleno mijenja stavove na osnovu sinteze. prilagođava se radnoj atmosferi. Uzori ili ideali u izgradnji identiteta. govori. mjeri njihovu razvijenost i ostvarivost. izražava i primjenjuje one koje su kod njega najrazvijenije. čita. Treba koristiti ajete i hadise koji govore o razvijanju identiteta na moralnosti i vjerovanju te ajetima koji govore o stvaranju čovjeka. pisanje dnevnika i sl. − U okviru ove nastavne jedinice učenicima treba razviti svijest da promjene u tjelesnom razvoju za sobom donose i duhovne promjene koje podrazumijevaju i određenu odgovornost. Ova nastavna jedinica treba i da podsjeti učenike na važnost vlastite kulture i poštivanja drugih kultura iz bliske zajednice u kojoj žive. vrednuje vlastiti uspjeh.s.. sluša. imenuje sposobnosti i želje. kao i na hadise koji govore o razvoju čovjeka. str. kao i na praznike i običaje drugih religija radi razvijanja tolerancije i suživota. Upućivat će ih da uočavaju lijepo u i na sebi. izvještava. testira i procjenjuje svoje zalaganje i trud. slijedi upute. 143). − Psihomotoričko područje: učenik je u mogućnosti da prilagođava i gradi svoje sposobnosti i ciljeve zahtjevima islama. − Kognitivno područje: Učenik treba da zapamti dovu.. memoriše suru Kurejš. − Nastavna jedinica Upoznajmo sebe treba da doprinese razmišljanju učenika o sebi. Cilj je da se poboljšaju socijalne i emocionalne kompetencije učenika u izgradnji vlastite ličnosti uz kreiranje što realnije slike o sebi. − U okviru ove nastavne jedinice učenicima treba razviti svijest da promjene u tjelesnom razvoju za sobom donose i duhovne promjene koje podrazumijevaju i određenu odgovornost. samoanalizi o svom duhovnom i tjelesnom razvoju i promjenama koji taj razvoj donosi. Nastavnik kroz ovu nastavnu jedinicu treba da pomogne učenicima da grade svoju ličnost bez kompleksa i stigmatiziranja drugih. Razvijenost odgovornosti i aktivnosti dok uče. − U okviru nastavne jedinice obraditi ilahiju Smiluj mi se Gospodaru. izbacuje negativne sklonosti. Podsjetiti učenike na islamske mubarek-dane. procjenjuje koje su sposobnosti najpogodnije za ostvarenje životnih ciljeva kroz savjete Kur'ana i Poslanika. Moj tjelesni i duhovni razvoj. kao i na drugima. Radi što autentičnijeg upoznavanja iskoristiti priču Potret drugarice iz školske klupe (Stanojlović. običaje i sl. Cilj je da se poboljšaju socijalne i emocionalne kompetencije učenika u izgradnji vlastite ličnosti. uz kreiranje što realnije slike o sebi. pisanje dnevnika i sl. Mogu se iskoristiti i skale samoprocjene. Treba da shvate kako odrastanje donosi i nove obaveze u izvršavanju vjerskih i ostalih dužnosti. priču iskoristiti i za praktičan rad u paru. 2. 2003.

Poželjno je iskoristiti ajete i hadise koji govore o značaju i vrijednosti održavanja duhovne i tjelesne čistoće. − Uočeno nastojenje da poštuju sposobnosti i želje drugih ljudi. Poslaniku. 2003. kao i debata o sukobu generacija (stari – zastupaju stavove odraslih. navika reagiranja u ponašanju i sl. Treba naučiti učenike da ovakvom. kritičkom procjenom. Kroz skalu samoprocjene učenici treba da utvrde nivo prisutnosti vjerovanja u svom srcu. koja treba da sadrži procjenu njegovog odnosa sa drugima. uvjerenja. str 98). − Nastavna jedinica treba da otkloni određene nedoumice i sumnje u vjerovanju i kreiranju identiteta. Učenici mogu i da izrađuju mape slika o srcu. posebno pripadnicima drugih religija. − Učeničko samoocjenjivanje vlastite aktivnosti i aktivnosti drugova iz razreda. tj. mapa osamostaljivanja. − Sposobnost samostalnog korištenja udžbenika i dodatne literature. Poželjna je interpretacija ilahije Srce ima vrela dva. biraju uzore u svom životu. hijerarhiju ljubavi prema Bogu. procjenu osobina. − Cilj nastavne jedinice Uzori ili ideali u izgradnji identiteta je razvijanje realnije slike o uzorima kroz vježbanje u procjeni njihovih postupaka. Nastavnik može mini anketom da utvrdi gdje učenici pronalaze informacije i odgovore na pitanja o svom razvoju. Sa odrastanjem dolazi i osamostaljivanje (u izboru prijatelja. Cilj joj je da razvije realniju sliku o sebi i samopouzdanje učenika. Poželjno je i upoznati učenike sa posljedicama ružnog i nepristojnog odnosa pema starijima. Podstaknuti učenike da grade prijateljstvo i odabiru uzore po savjetu Kur'ana i hadisa.s. kao i da ponudi upoznavanje sa duhovnošću drugih religija. roditeljima. − Doprinos nastavi kvalitetnim individualnim pristupom i mišljenjem. sposobnosti.− Kroz nastavnu jedinicu Moj tjelesni i duhovni razvoj upoznati učenike sa granicom punoljetstva u islamu. partnerskim i grupnim aktivnostima s ciljem upotpunjavanja dojma o učeničkim sposobnostima i mogućnostima. − Uz ovu nastavnu jedinicu može se obraditi ilahija Kad te nemir savlada. Obavezno iskoristiti ajete i hadise koji pohvalno i afirmativno govore o lijepom odnosu mladih prema starijima. grupnih i radova u paru.. nastavnika). Parametri deskriptivne evaluacije − Nivo razvijenosti realnije slike o sebi i drugima.). − Ona ima za cilj da podstiče bolje razumijevanje i poštivanje između učenika i odraslih (roditelja. − Kvalitet individualnih. hobija. sporta. − Razvijenost odgovornosti i aktivnosti u toku nastave. u smislu higijene (gusul i tejemum) i izvršavanja islamskih dužnosti. − Za ovu tematsku cjelinu preporučujemo 5 sati (3 obrade i 2 sata utvrđivanja). − Nivo aktivnog učešća učenika u radu.. prijateljima. − Nivo učešća u individualnim. uz uvažavanje njihovih razlika u sposobnostima te nivo nastojanja u razvijanju vlastitih sposobnosti. kao i da će svi njihovi postupci biti zabilježeni u knjizi njihovih djela. Ova nastavna jedinica treba da pomogne učeniku u razvijanju samopouzdanja. Učenicima se može pomoći pri biranju uzora kroz skalu procjene uzora. mladi – zastupaju stavove mladih i voditelji – vode raspravu i izvode zaključke o problemima sukoba generacija i mogućnostima ublažavanja istih). Učenici treba da nauče kada nastupa i kako te koje obaveze proizlaze poslije. uzroka koji ih uvjetuju u otkrivanju jakih strana te ličnosti. Nastavna jedinica treba i da pomogne mladima u jačanju islamskog duhovnog razvoja. − Isticati sve pozitivne ambicije ka ostvarenju uspjeha. odijevanju i sl. a. vrijednosti. znanja. 149 . te na osnovu dobijenih rezultata može adekvatno upućivati učenike na odgovarajuće izvore informacija. U radu se može iskoristiti: Šta sin misli o svom ocu (Stanojlović. Treba iskoristiti ajete i hadise koji govore o značaju usmjeravanja naših postupaka u pravcu koji vodi Božijem zadovoljstvu. Vjeronaučno uplitanje treba da bude kao spona u rješavanju i nadilaženju sve češćih sukoba između učenika i odraslih. Treba da shvate kako poslije spolne zrelosti odgovaraju za sve svoje postupke pred Uzvišenim Allahom. Nastavnik će podsjetiti učenike na potrebe duše i tijela i nužnost njihovog ostvarivanja. spolnom zrelošću.

traga za novim spoznajama. prepoznaje sukobe koji se javljaju u njemu. Sve navedeno potkrijepiti riječima Uzvišenog Allaha i Muhammeda. posebno vremenu našeg življenja a s ciljem njenog pravilnijeg slijeđenja. Na osnovu već naučenog o težini povređivanja drugih pred Bogom i ljudima. ŽIVOT U ZAJEDNICI − − − − Didaktičke naznake Pomozimo potrebne. Izdvojiti ajete koji govore o pravima muškaraca i žena. Poslužiti se primjerima iz historije islama u kojima su pomagane druge vjerske zajednice i jačao suživot sa njima. primjenjuje naučeno u praksi. roditelja. prosuđuje o negativnim i pozitivnim utjecajima na čovjeka. − Izdvojene ajete ponuditi učenicima kao i UN listu ljudskih prava o istim kategorijama radi podsticanja učenika na razmišljanje o humanom odnosu Kur'ana prema čovječanstvu. prosuđuje date savjete i opravdava ih. ilustrira svoj razvoj. 3. djeluje na osnovu naučenog. djelima i imetkom. Učenicima se može 150 .tejemuma. Džamija – srce džemata. klasificira potrebe i težnje. razumije potrebu čišćenja i pranja u islamu – gusul. a. opisuje ljudski razvoj u duhovnoj i tjelesnoj dimenziji kao dokaz mudrosti Božije. Moguće je iskoristiti i neku priču koja govori o težini sadake kod Uzvišenog Allaha. − Nastavna jedinica Kur'an i ljudska prava ima za cilj da kod učenika razvije svijest o aktuelnosti Božije riječi u svim vremenima. a kako zakoni koje donose ljudi. djelima i imovini). Majčina suza. − Afektivno područje: pita.− Ishodi učenja: Uočeno pojačano samopouzdanje i odgovornost. bira najbolja rješenja s ciljem postizanja Božijeg zadovoljstva i očuvanja individualnosti. − Kognitivno područje: definira čovjeka kao biće tijela i duha. a. intelektualnom pomoći i sl. memoriraju suru El-Ma‘un. ukoliko nisu u VI razredu.). materijalnom pomoći. smješta ih u okrilje islama. razvije svijest kod učenika o mogućnosti pomaganja za svakoga (lijepom riječju. svrhu i smisao sadake i sadekatu-l-fitra. opisuje svoju ličnost u odnosu na učenje islama. ispravlja pogrešna shvatanja. − U okviru nastavne jedinice Pomozimo potrebne potaknuti u učenicima razvijanje empatije i želje za pomaganjem onima kojima je pomoć potrebna. Nastavnik ih može podsjetiti na nastavnu jedinicu iz prethodnog razreda o osluškivanju poziva i pružanju pomoći. − Nastavnik će u okviru nastavne jedinice Čuvajmo druge od sebe pomoći učenicima da shvate suštinu tolerancije. Kur'an i ljudska prava. a. pravima siročeta. − Psihomotoričko područje: prilagođava se promjenama. revidira ih. uvažavanja. upoređuje se sa uzorima u životu. objašnjava svoja osjećanja. identificira i opisuje svoje probleme u odrastanju. i simboličnog čišćenja . Poželjno je da učenici. Čuvajmo druge od sebe (u govoru. prilagođava se aktivnom učenju.s. i slijedi ih. − Cilj je da učenici razviju želju i samopouzdanje u primjeni i citiranju Kur'ana.s. učenih i sl. upoznati učenike kako se mogu narušiti međuljudski odnosi govorom. siromašnih. − U okviru ove nastavne jedinice učenicima interpretirati suru El-Ma‘un sa originalnim tekstom. osmijehom. individualno i društveno biće. Nastavnik će pomoći učenicima da shvate značenje. Učenici mogu komparirati i uočiti kako Kur'an štiti ljudska prava. gradi vlastiti identitet. inicira nove zadatke. diskrecije i podrške drugima. npr... prihvata savjete Poslanika. Poželjno je da na osnovu hadisa Muhammeda.s. Nastavnu jedinicu treba povezati sa suživotom u zajednici s posebnim osvrtom na druge vjerske zajednice. prijevodom i tefsirskim značenjem sure.

š.s. − Kvalitet individualnih. svrhu raspodjele imovine i pravo u imovini Kur'anom navedenih kategorija ljudi. Na osnovu Poslanikovog... s ovim ciljem. druženje. − Uz ovu nastavnu jedinicu nastavnik će pomoći učenicima da svoju ljubomoru. s vjerom da time zaslužuju Allahovo. Ako to nije moguće. npr. − Naučiti učenike odgovornosti i aktivnosti u zajednici. hutbom. mržnju. njegovo značenje. predstavljati svoj džemat i svoju džamiju. Pomoći će im da sve to isprepletu sa namazom. pozivi na slogu. U okviru nastavne jedinice podsjetiti učenike na ponašanje u džamiji. a. razvijanjem duhovnosti. Ostavlja mogućnost organiziranja socijalne akcije u cilju pomoći osobama s potrebom. tj. uputiti učenike da odrede kojoj grupi pripadaju. zamišljena životna situacija u cilju prepoznavanja posljedica. Tamo gdje je moguće. − Ocjenjivanje svoje aktivnosti i aktivnosti drugova iz razreda. potrebe i želje drugih ljudi. a. ljutnju prema drugima svedu na najmanji mogući nivo. − Na osnovu naučenog o pomaganju. − Nivo učešća u individualnim.. zadovoljstvo. i sebi i oni koji drugima žele više nego sebi). njihove potrebe i prava. ali i na islamski odnos prema bogomoljama drugih religija. pravima i obavezama prema drugima (u prethodne tri nastavne jedinice) učenicima interpretirati zekat. − Nastavna jedinica Džamija – srce džemata ima za cilj da kod učenika izgradi svijest o ulozi džamije u zajednici muslimana. partnerskim i grupnim aktivnostima s ciljem upotpunjavanja dojma o učeničkim sposobnostima i mogućnostima. kao i islamski način čuvanja dobrih međuljudskih odnosa. bilo bi dobro organizirati posjetu najbližoj džamiji. oni koji drugima žele kao.. dž. o pogrešci i težini vrijeđanja pripadnika drugih religija.. − Doprinos nastavi kvalitetnim individualnim pristupom i mišljenjem. odnosa prema nemuslimanima. ljubav. Obratiti pažnju na riječi Poslanika. jedinstvo. − U okviru ove tematske cjeline može se obraditi ilahija Puhnuće behar. njegovim riječima o pravom vjerniku i muslimanu (navesti kategorije ljudi: oni koji druge uznemiravaju riječima i djelima. − Sposobnost samostalnog korištenja udžbenika i dodatne literature. vjerskom poukom u džamiji. nekog iz džamijskog odbora. Parametri deskriptivne evaluacije − Nivo razvijenosti realnije slike o sebi i drugima.. imama džamije ili nekog aktivnog džematliju da iznese svoja afirmativna iskustva iz džemata. − Nivo aktivnog učešća učenika u radu. naravno. suživot sa drugima i drugačijima i sl.s. a. Nastavnik će podstaknuti učenike da istraže šta sve potiče iz džamije: humanitarne akcije. Učenici će. − Primjena radne metode i strategije učenja. oni od kojih su mirni drugi ljudi. suživot u različitostima.s. grupnih i radova u paru. oni od kojih su mirni drugi muslimani. te da zaključe koji su najbolji i da izdvoje koje bi voljeli imati za svoje prijatelje. − Nivo naučenog o pomaganju u okrilju islama. kao i značaj za pojedinca i zajednicu. poželjno bi bilo dovesti. a. − Ova tematska cjelina ima za cilj da razvije osjećaj za druge. − Naučiti učenike da poštuju sposobnosti. uputiti učenike da i sami grade odnos prema njima po uzoru na Poslanika. toleranciju. Upoznati učenike na koji način govore i druge religije o sličnoj vrsti pomaganja ljudima. − Za ovu tematsku cjelinu preporučujemo 6 sati (4 obrade i 2 sata utvrđivanja).ponuditi i tabela samoprocjene. empatiju i jačanje zajednice. − Nivo samopouzdanja i odgovornosti. Prilikom njezine obrade treba razvijati učeničku kreativnost pisanja notnog zapisa i osmišljavanja melodije. 151 . Poželjno je da se nastavnik pomogne primjerima iz života Muhammeda. uz uvažavanje njihovih razlika u sposobnostima te nivo nastojanja u razvijanju vlastitih sposobnosti.s.

evaluira njihove ishode.. običaja i navika drugih ljudi i njegovanje ljubavi prema vlastitoj kulturi i tradiciji. a. inicira nove zadatke. sposoban da djeluje sa više vještina u realizaciji određenog zadatka. zna opisati sadaku. a. aktivno učestvuje. izmirenja. moralnog i etičkog karaktera.. nepokolebivosti do ostvarenja dobrog cilja s kojim je Milostivi zadovoljan. slijedi nastavnikova upustva. pomaganja. sadekatu-l-fitr i zekat. objašnjava smisao života u zajednici i identificira svoju ulogu u njoj. i dovu Poslanika. uviđa suprotnosti među ljudima i pokazuje empatiju. Nastavna jedinica treba da razvija i umijeće pomaganja drugima kao i poštivanja ljudskih prava po uzoru na Poslanika. Poželjno je uz nastavnu jedinicu obraditi ilahiju Šehidi. raspravlja i izvještava u nastavi. − Kognitivno područje: definira potrebe. a. slijeđenju vođe. želje.S. Primjereno ovoj nastavnoj jedinici je upotrijebiti ajete sure Ali Imran.s. bez obzira na spol. s ciljem prepoznavanja njegovih riječi i postupaka. težnje za moći i gospodarenjem. Učenike potaknuti na kritičko razmatranje riječi Poslanika. NAUČIMO OD POSLANIKA. Poželjno je podsticanje učenika na poštivanje tradicije. sposoban da razdvaja bitno od manje bitnog i vrši sintezu naučenog. 124-125. neumjerenosti. istovremeno koristi naučeno uz primjenu različitih vještina. primjenjuje ih i analizira njihove prednosti. vježba pomaganje uspoređujući svoju praksu sa praksom Poslanika. a. uključuje dodatne izvore. a ne da se zadovolji samo prosječnost. − Nastavna jedinica Allah je uz iskrene kroz iskustva Bedra podstiče učenike na formiranje pozitivnog stava prema iskrenosti. 152 .. npr. primjenjuje i koristi naučeno u praksi.. Radi razvijanja ljubavi prema Posalniku. − Afektivno područje: svjesno prati nastavu.). A. neophodnom oslanjanju na druge. smješta nova saznanja u već stečena i smisleno odgovara na pitanja. stoljeću i UN prava djeteta. pojam prava. 4. Poželjno je iskoristiti ajete i hadise o navedenom. razlikuje ove načine pomaganja drugih i pronalazi vezu među njima. pružanja podrške i sl. Poslanik oživljava ljubav prema djeci. U okviru nastavne jedinice Poslanik oživljava ljubav prema djeci razviti svijest učenicima o mjestu i ulozi djeteta. enkulturacije i razumijevanja među mladima. te težnji da se ostvari izvrsnost. a. organizira konkretne akcije pomaganja.s. sposoban je da precizno izvodi zaključke uz vođenje nastavnika. Treba da razvije svijest − − − − da istina pobjeđuje. Nastavnik treba da pouči učenike kako i neuspjeh može biti prilika za dalje jačanje i veći uspjeh uz prakticiranje strpljivosti. drug. o nepovoljnim posljedicama slabe otpornosti na iskušenja. Strpljenjem do usjeha.s. obraditi ilahiju Ahmede.s. a.s. − − − Didaktičke naznake Allah je uz iskrene. radi jačeg oslanjanja na Uzvišenog Allaha. Napraviti komparaciju prava koja djetetu daje islam još u 7. u islamskoj kulturi na osnovu brojnih primjera iz života Muhammeda. Cilj nastavne jedinice Strpljenjem do uspjeha je da kroz kazivanje o Bici na Uhudu razvije svijest o potrebi timskog rada i saradnje.. vrši utjecaj na druge na osnovu naučenog s ciljem popravljanja međuljudskih odnosa i građenja harmonije u njima. podari mi danas obećanu pobjedu“. − Psihomotoričko područje: prilagođava svoju humanost principima islama.s. zatim vježbe strpljivosti i samoprocjenu učenika. Ona treba da afirmira svjesnu samodisciplinu i samoodgoj kroz razvijanje strpljivosti. džamije i džemata. Muhammede. svijest o jačini moralnih vrijednosti čovjeka i svijest o pomoći Božijoj iskrenima i moralnima.: “Gospodaru moj. pomaganja. Ova nastavna jedinica razvija i svijest o ulozi znanja u oplemenjivanju čovjeka i njegovom osnaživanju na putu ostvarivanja vlastitih ciljeva..− Ishodi učenja: Razvijanje demokratskih stavova. Akcenat pouke ove nastavne jedinice jeste na istrajnosti na ispunjenju konkretnih individualnih obaveza (biti dobar učenik.

. shvaća ulogu i važnost djeteta u svojoj vjeri. pomoć. − Afektivno područje: svjesno prati nastavu. Evaluacijski parametri: − Nivo razvijenosti realnije slike o sebi i drugima. smješta nova saznanja u već stečena i smisleno odgovara na pitanja. Propisuje vam se post. pobjedu. − Ocjenjivanje vlastite aktivnosti i aktivnosti drugova iz razreda. − Primjena radne metode i strategije učenja. kao i iz primjera Muhammeda. iznosi svoja mišljenja i bori se za svoja prava. identificira problem i izolira ga tako da bolje razumijeva date događaje. sate utvrđivanja i ponavljanje po potrebi). Ishodi učenja: − Kognitivno područje: definira.s.− Za ovu tematsku cjelinu nastavnicima preporučujemo 5 sati (3 sata obrade. uz uvažavanje njihovih razlika u sposobnostima te nivo nastojanja u razvijanju vlastitih sposobnosti. razumije navedene probleme i interpretira ih svojim riječima. uključuje dodatne izvore. grupnih i radova u paru. − Razvijenost odgovornosti i aktivnosti u toku nastave. 5. − Psihomotoričko područje: upoređuje svoje sukobe sa navedenim događajima i primjerima iz Poslanikovog. Bože. − Nivo naučenog o prvim bitkama u islamu i odnosu islama prema djeci. − Kvalitet individualnih. IZ LJUBAVI PREMA BOGU − − − − Pred kraj dana zahvalimo Allahu. vođstvo. izdvaja pouke. − Sposobnost samostalnog korištenja udžbenika i dodatne literature. − Nivo aktivnog učešća učenika u radu. opisuje i identificira iskrenost. vrši utjecaj na druge na osnovu naučenog s ciljem popravljanja međuljudskih odnosa. Odazivam Ti se. analizira navedene događaje. uočljivost sposobnosti izvođenja zaključaka i djelovanja na osnovu naučenog u životnim situacijama u školi i izvan nje.s. primjenjuje naučene koncepte u novim situacijama i rješavanju problema. a. gradnje harmonije u njima i ostvarenja uspjeha u životu. − Nivo učešća u individualnim. partnerskim i grupnim aktivnostima s ciljem upotpunjavanja dojma o učeničkim sposobnostima i mogućnostima. Didaktičke naznake 153 . bolje prihvata svoju ulogu djeteta/učenika. života. − Doprinos nastavi kvalitetnim individualniom idejom. na novim primjerima. pristupom i učešćem. evaluira i donosi odluke na osnovu naučenog o bitkama na Bedru i Uhudu. a. primjenjuje i koristi naučeno u praksi. procjenjuje. − Nivo samopouzdanja i odgovornosti. sposoban da izdvaja bitno od manje bitnog i vrši sintezu naučenog. aktivno sudjeluje. − Isticati sve pozitivne ambicije ka ostvarenju uspjeha. inicira na nove zadatke. raspravlja i izvještava u nastavi. sposoban da kombinira naučena rješenja u životu. slijedi nastavnikova uputstva. − Razvijenost navike poštivanja sposobnosti i želja drugih. Žrtva koja približava Bogu. zaključuje. uzore.

dž. Treba podsjetiti učenike na jednakost ljudi pred Bogom. Djelovati na učenike kako bi razmišljali ko sve dobija ovaj poziv. Iskoristiti ajete i hadise o ovoj temi i podstaknuti učenike da zaključuju na osnovu njih šta im sve ramazan pruža. Neka se na tebi ogleda post i smirenost.) U okviru nastavne jedinice upoznati učenike sa požrtvovanošću u drugim religijama (npr. − Kroz nastavnu jedinicu Propisuje vam se post upoznati učenike sa postom drugih naroda i religija. Treba da upozna učenike koliko dobiju za svoju žrtvu u ime Boga. posjećivanje dragih ljudi i sl. Uz ovu nastavnu jedinicu se može iskoristiti legenda o Mehmedu el-Fatihu kada je osvajao Vranduk-tvrđavu s ciljem isticanja vrijednosti ikindija-namaza. Pomoći učenicima da shvate veličinu ovog poziva i razviju želju za njim. njegovoj važnosti i ulozi u životu čovjeka. − Cilj nastavne jedinice Žrtva koja približava Bogu je da učenike podsjeti na nužnost približavanja Bogu žrtvovanjem nečeg dragog. nacije. − Nastavna jedinica treba podsjetiti učenike na vrijednost jedinstva ljudi. žrtvovanje prvih plodova i sl. osjećaj za druge. već prema odrazu njihove duše. Posebno se osvrnuti na kršćanstvo i judaizam.− Nastavna jedinica Pred kraj dana zahvalimo Bogu treba da podstakne učenike na zahvaljivanje Bogu u ikindijskom vremenu. Uz nastavnu jedinicu ponuditi tabelu samokontrole u koju će učenici unositi redovnost obavljanja svojih dnevnih namaza. Uz nastavnu jedinicu učenici se mogu upoznati sa vremenima molitve u drugim religijama. druženje. − Uz nastavnu jedinicu obraditi ilahiju Kraj Kabe sam ja stajao. Podstaknuti učenike da dodatno istražuju i upoznaju druge iz različitih izvora. pripadnosti nekom narodu. 154 . podsjetiti učenike na pozive koje dobivaju svakodnevno.. Podstaknuti učenika da uoče sličnosti i razlike sa drugima kroz propis posta. kako bi utvrdili čemu sve mogu odoljeti u ime Boga (hrani. Podstaknuti učenike da razmišljaju šta je to što u kurbanu približava Bogu (materijalna požrtvovanost. ali i da požrtvovano slijede vlastitu tradiciju. Poučiti učenike da ljude ne cijene prema izgledu.“ − U okviru nastavne jedinice upoznati učenike sa mnogim ljepotama i blagodatima koje donosi ramazan kao i načinom njihovog prikupljanja. Bože. običaje i navike. I učini da ti dan kada postiš ne bude kao dan kada mrsiš. Postoje mnogi hadisi koji govore o ovoj temi i poželjno ih je iskoristiti (jedinstvo i tijelo. imenu. djelima. piću. − Kroz nastavnu jedinicu Odazivam Ti se. i njegov sin. Podsjetiti učenike na poziv koji je dobio Ibrahim. npr. Poučiti ih ajetima i hadisima kojima se naređuje hadž s ciljem shvatanja veličine pete islamske dužnosti. priželjkivati i odazivati mu se. Cilj joj je da učenici razviju svijest o hadžu kao pozivu Božijem koji svi trebamo očekivati..oltar. Cilj je da učenici upoznaju druge i drugačije. i ostavi se uznemiravanja komšija. Cilj joj je da kroz univerzalne poruke hadža. kada. džemata. Povezati sa rasporedom dnevnih aktivnosti i kur'anskim kazivanjem o srednjem namazu. boji. − Cilj nastavne jedinice je da učenicima post predstavi kao izazov u kome treba da se okušaju. mislima). zadovoljstvo izvršenjem naređenog. a.š. odjeljenske zajednice. porodice. jedinstvo i građevina. Jasna poruka ove nastavne jedinice jeste da je najbolji način da se Allahu. namaz. misna žrtva. radi izgrađivanja pozitivnog stava prema islamu. mjesto za žrtvu . posjete i sl. naroda. praktično pokazivanje jedinstva – snop grančica).).. nauče poštovati njihove tradicije. ponavljanja po potrebi) Parametri deskriptivne evaluacije − Razvijenost radnih navika i discipline. Može se. kako. povezati sa hadisom: „Kada zapostiš. gdje. Afirmativno djelovati na učenike da ljepotu koju osjete u ramazanu prenose i na ljude oko sebe. Uz pojam hodočašća se može objasniti i hodočašće u drugim religijama. lošim navikama u govoru. Kroz interpretaciju sure El-Kevser upoznati učenike s kurbanom žrtvom koja približava Bogu. u ovom dijelu dana zahvaljujemo ikindija-namazom. načinima i putevima koji vode Njemu. kao i sa postom muslimana. za pomoć. ali i na prisutnost posta u drugim religijama. Podsjetiti se na do sada naučeno o namazu radi lakšeg usvajanja znanja o ikindija-namazu. Poslanikovog oproštajnog govora afirmativno djeluje na učenike u izgradnji jedinstva i jednakosti u svom okruženju.s. Učenike upoznati sa Poslanikovim odnosom prema ikindija-namazu. neka poste uši tvoje i oči tvoje i jezik tvoj neka posti od laži i zabranjenih stvari. Ovakvim pristupom nastavnikovog vođenja učenike će se dovesti do zaključka u vezi sa svrhom i značajem posta. − Za ovu tematsku cjelinu preporučujemo 6 sati (sate obrade i utvrđivanja.

hadžu i kurbanu. analizira naučene dužnosti. − Sposobnost samostalnog korištenja udžbenika i dodatne literature. post. − Doprinos nastavi kvalitetnim individualnim pristupom i mišljenjem. otežano. − Uočena spremnost na prihvatanje izazova u životu. Ishodi učenja: − Kognitivno područje: zna šta je namaz. vrši kategorizaciju naučenog. primjenjuje i koristi naučeno u praksi. aktivno učestvuje. − Usvojenost znanja o značaju i koristi posta. − Ocjenjivanje svoje aktivnosti i aktivnosti drugova iz razreda.− Nivo međusobnog poštivanja i uvažavanja te poštivanja i uvažavanja drugih i drugačijih. − Isticati sve pozitivne ambicije ka ostvarenju uspjeha. − Nivo razvijenosti realnije slike o sebi i drugima. − Nivo učešća u individualnim. − Nivo samopouzdanja i odgovornosti. primjenjuje i demonstrira navedene dužnosti. hadž i kurban. − Razvijenost pohvalnih osobina i moralnosti. Sve se dešava s razlogom. ikindija-namaz. sposoban da izdvaja bitno od manje bitnog i vrši sintezu naučenog. argumentovano ih brani i doprinosi u prosuđivanju drugih o njihovoj neophodnosti izvršavanja. vrši utjecaj na druge na osnovu naučenog i izvršavanjem svojih obaveza s ciljem zadobivanja Božijeg zadovoljstva. − Psihomotoričko područje: pratiti napredovanje učenika od praćenja i imitiranja nastavnika u izvođnju islamskih dužnosti preko samostalnog izvođenja uz vođstvo nastavnika. uključuje dodatne izvore. raspravlja i izvještava u nastavi. uz uvažavanje njihovih razlika u sposobnostima te nivo nastojanja u razvijanju vlastitih sposobnosti. postu. riječima i djelima u mogućnosti. slijedi nastavnikova uputstva. partnerskim i grupnim aktivnostima s ciljem upotpunjavanja dojma o učeničkim sposobnostima i mogućnostima. ali samostalno izvođenje jedne po jedne dužnosti do preciznog izvođenja i primjene svih islamskih dužnosti u skladu sa mogućnostima učenika. dijeli ih na njihove sastavne dijelove. inicira na novim zadacima. − Afektivno područje: svjesno prati nastavu. uočava zajedničko i različito u ovim dužnostima. − Nivo aktivnog učešća učenika u radu. razumije osnovna pravila o navedenim dužnostima. Blagodati lijepog postupka. 155 . 6. iznosi vlastita mišljenja o islamskim dužnostima. Iz vrela mudrosti. − Nivo naučenog o namazu. − Primjena radne metode i strategije učenja. smješta nova saznanja u već stečena i smisleno odgovara na pitanja. daje svoje ideje na osnovu naučenog. POSLANICI I MOJ ŽIVOT − − − − Koliko smo pravedni.

npr. Ponuditi skalu procjene pravednosti uz zajedničku analizu. Potaknut će učenike na razmišljanje o svojoj pravednosti (prema sebi. Bogu) i afirmativno djelovati na razvijanje pravednosti. − Uz nastavnu jedinicu se može interpretirati ilahija Prostrana je Tvoja tiha kućica. kulture dijaloga.s. da mudrošću i upornošću za prijatelje zadobiju i one koji im nisu posebno naklonjeni. Jačanje ljubavi prema slobodi. Podstaknuti učenike da naprave listu savjeta koje im daju njihovi roditelji/staratelji te da ih uporede sa savjetima mudrog Lukmana. Doprinos očuvanju slobode i ljubavi prema domovini. treba da pomogne učenicima da lakše prihvataju određena iskušenja i da se u njihovom strpljivom podnošenju nadaju njihovom ljepšem ishodu. Može se izvesti i pokazna vježba u kojoj postoji uzročno-posljedična veza.Didaktičke naznake − Nastavna jedinica Koliko smo pravedni treba da kroz kazivanje o Šuajbu. Spremnost na prihvatanje izazova u životu. U kreiranju nastavne jedinice pomoći se knjigom Tefsir Jasina Šefika Kurdića (2009). Razvijenost pohvalnih osobina i moralnosti. rušenje domina. Nastavna jedinica pruža mogućnost boljeg upoznavanja historijskog koncepta Jevreja. Na osnovu kazivanja o njima djelovati na učenike da popravljaju međuljudske odnose. Nastavnik će da razvija kroz ovu nastavnu jedinicu kod učenika i povjerenje u Boga. − Za ovu tematsku cjelinu preporučujemo 6 sati (sate obrade i utvrđivanja) Parametri deskriptivne evaluacije − − − − − − − − − − − − − Razvijenost osjećanja za pravednost.s. a. − U nastavnoj jedinici Blagodati lijepog postupka iskorisiti kazivanje o ashabu-l-karjeti. Isticanje koristi posta. trojici koja se spominju u suri Jasin (učenicima Isaa. − Kroz nastavnu jedinicu pomoći učenicima da shvate važnost slobode i ljubavi u životu.. druženju. razvije svijest kod učenika o pravednosti. Prihvatanje Božijeg određenja. gradu. Može se nastaviti sa upoznavanjem nastanka Jevreja. hodu.s. da prenose svoje ideje na blag i mudar način. Jačanje jedinstva i razvijanje svijesti o jednakosti ljudi. upornost i istrajnost u njihovim namjerama. − Nastavna jedinica Iz vrela mudrosti treba da učenike napoji mudrošću Lukmana. Razvijanje komunikacije. Naučiti učenike kulturi dijaloga i iznošenju vlastitih stavova. 156 . a. a. Sposobnost primjenjivanja naučenog u praksi. nastavnika. Afirmativno djelovati na učenike da i sami doprinose uređenju vlastitog života u odjeljenju. Nazusu. Upoznavanje drugih religija.. Uočeno nastojanje približavanja Bogu lijepim postupcima. Cilj nastavne jedinice je da razvije moralnost. džematu. oslanjanje na Njega. uljudnost u govoru. Poslužiti se kazivanjem o braći Musau i Harunu. Razvijenost radnih navika i discipline. nivo poštivanja i uvažavanja.. drugima. a. domovini. − Cilj nastavne jedinice Sve se dešava s razlogom je da kod učenika razvije svijest o Božijem određenju i nepostojanju slučajnosti kroz kazivanje o djetinjstvu Musaa.s. kroz savjete koje je davao svom sinu. bogobojaznost. ljubav prema nauci. Podstaknuti učenike na razmišljanje o elementima koji su ključni za slobodu i ljubav. učenici mogu da pišu i savjete za svoje drugove. njihovoj ljubavi koju su širili i prenosili svojim sljedbenicima i viziji slobodnog života.. Izdvojiti najvažnije uz obrazloženje. a.s. Marusu i Šim'unu).

raspravlja i izvještava u nastavi.s. 7. jer su naše riječi te koje nas predstavljaju i razvijaju mišljenje o nama kod drugih. pohranjuje naučeno i koristi ga u životnim situacijama. − Nastavna jedinica Govor nas predstavlja ima za cilj da kod učenika razvije svijest o bitnoj ulozi govora u životu ljudi. − Nivo aktivnog učešća učenika u radu.). − Nivo samopouzdanja i odgovornosti. MOĆ GOVORA − − Didaktičke naznake Govor nas predstavlja. sposobnost izrade zadataka na osnovu naučenog uz vođstvo nastavnika i samostalno. Sve ovo je važno. starijima. sakupljanje novih podataka o njima. − Isticati sve pozitivne ambicije ka ostvarenju uspjeha. aktivno sudjeluje. djeci. odmjerenost. primjenjuje i koristi naučeno u praksi. poredi njihove živote sa sadašnjošću i koristi naučeno o njima u novim životnim situacijama i rješavanju problema. − Poželjno je organizirati igrokaze. Obavezno se poslužiti primjerom Muhammeda. suprugama i sl. inicira na novim zadacima. a. Nastavnik će analizirati te riječi sa učenicima uz podsticaj da ih i sami što više koriste te tako utječu i stimuliraju i druge na pozitivnu promjenu. − Afektivno područje: svjesno prati nastavu. Lijepo i ružno u govoru. gradi nove poglede na osnovu naučenog o njima. Pomoći učenicima da shvate blagodat govora u okrilju Božanskog govora. sposoban da izdvaja bitno od manje bitnog i vrši sintezu naučenog. u govoru (masi.− Nivo razvijenosti realnije slike o sebi i drugima. Afirmativno djelovati na učenike da sadržaj njihovog govora bude usklađen sa islamskim bontonom (umjerenost. − Psihomotoričko područje: svjesno praćenje događaja iz života navedenih poslanika i dobrih ljudi. − Nivo naučenog o Božijim poslanicima i prihvatanja njihovih pouka. slijedi nastavnikova uputstva. − Primjena radne metode i strategije učenja. uključuje dodatne izvore. Poželjno je izdvojiti ajete i hadise koji bi mogli adekvatno pogoditi potrebe učenike ovog uzrasta. partnerskim i grupnim aktivnostima s ciljem upotpunjavanja dojma o učeničkim sposobnostima i mogućnostima. vrši utjecaj na druge na osnovu naučenog s ciljem uzimanja poslanika i Bogu dragih ljudi za uzora. prijateljima. − Doprinos nastavi kvalitetnim individualnim pristupom i mišljenjem. − Nivo učešća u individualnim. − Sposobnost samostalnog korištenja udžbenika i dodatne literature. blagost i sl. analizira njihove živote. − Ocjenjivanje vlastite aktivnosti i aktivnosti drugova iz razreda. 157 . Ishodi učenja: − Kognitivno područje: zna i opisuje osnovne biografske podatke iz života navedenih poslanika i dobrih ljudi.. razumije i objašnjava njihove živote u vlastitoj interpretaciji. vježbe govora radi praktične analize govora. evaluira njihove živote i donosi vlastita mišljenja i ideje na osnovu naučenog iz ove tematske cjeline.). − U okviru nastavne jedinice Lijepo i ružno u govoru podstaknuti učenike da izdvoje riječi koje ih nadahnjuju. uz uvažavanje njihovih razlika u sposobnostima te nivo nastojanja u razvijanju vlastitih sposobnosti. iznosi zaključke. smješta nova saznanja u već stečena i smisleno odgovara na pitanja. vrši kategorizaciju naučenog s ciljem boljeg i lakšeg razumijevanja i povezivanja sa životom.

− Razvijenost pohvalnog govora. pravilno usmjeravati korištenje vještine govorenja. učenike podstaknuti da izdvoje situacije u kojima se govor zloupotrebljava. ispravlja navike zloupotrebe govora i ubacuje lijepe riječi u svoj rječnik. Nastavnik će svojim vještim vođenjem učenicima. kritikuje zloupotrebu govora. − Ova tematska cjelina ima za cilj da popravlja i gradi dobre međuljudske odnose. − Parametri deskriptivne evaluacije − Razvijanje komunikacije i kulture dijaloga. modificira naučeno o govoru i međuljudskim odnosima. razumije ulogu govora u ljudskom životu i međuljudskim odnosima. inicira na novim zadacima. primjenjuje i koristi naučeno u praksi. evaluira naučeno i doprinosi popravljanju kulture dijaloga. djeluje na razvijanje kulture govora u zajednici. − Isticati sve pozitivne ambicije ka ostvarenju uspjeha. uviđa pozitivne i negativne posljedice ljudskog govora. Aktivnim učestvovanjem. slijedi nastavnikova uputstva. zaključuje na osnovu učenja islama i vlastite svijesti o govoru. 8. nadahnjuju dušu i teške su kod Uzvišenog Allaha. − Doprinos nastavi kvalitetnim individualnim pristupom i mišljenjem. kao i da gradi duhovnost i individualnu kulturu učenika. − Nivo aktivnog učešća učenika u radu. identifikovanje lijepog i ružnog govora. uključuje dodatne izvore. − Afektivno područje: svjesno prati nastavu. iznosi vlastita mišljenja o govoru. procjenjuje kulturu govora u svojoj okolini. − Primjena radne metode i strategije učenja. − Za ovu tematsku cjelinu preporučujemo 3 sata (sate obrade i utvrđivanja). procjenjuje opravdanost govora u različitim situacijama. − Razvijenost pohvalnih osobina i moralnosti. jasno odvaja ružan govor od lijepog govora na principima islama. − Ocjenjivanje svoje aktivnosti i aktivnosti drugova iz razreda. Ishodi učenja: − Kognitivno područje: znanje o govoru kao blagodati Božijoj. uz uvažavanje njihovih razlika u sposobnostima te nivo nastojanja u razvijanju vlastitih sposobnosti. smješta nova saznanja u već stečena i smisleno odgovara na pitanja. − Nivo razvijenosti realnije slike o sebi i drugima. raspravlja i izvještava u nastavi. aktivno sudjeluje. ISLAM KAO NOVA SVJETSKA KULTURA – POČECI − Islam rađa novu kulturu. kao i da ponude adekvatna rješenja za upotrebu pohvalnog govora. sposoban da izdvaja bitno od manje bitnog i vrši sintezu naučenog.− Uz ovu nastavnu jedinicu obraditi ilahiju O ašiku iskreni i povezati je sa riječima koje su lahke na jeziku. vrši utjecaj na druge na osnovu naučenog s ciljem uzimanja poslanika i Bogu dragih ljudi za uzora u svom govoru. − Sposobnost samostalnog korištenja udžbenika i dodatne literature. partnerskim i grupnim aktivnostima s ciljem upotpunjavanja dojma o učeničkim sposobnostima i mogućnostima. − Cilj nastavne jedinice je da pomogne učenicima u izbjegavanju zloupotrebe govora. brani kuturu dijaloga. − Psihomotoričko područje: dopunjava i svjesno prati razvoj vlastitog govora. 158 . koristeći se odgovarajućim ajetima i hadisima. − Nivo učešća u individualnim.

ona također pruža mogućnost razvijanja svijesti o životu u harmoniji s prirodom. Nivo prisutnosti svijesti o pripadnosti islamskoj kulturi i nužnosti njenog baštinjenja. U okviru nastavne jedinice Umjetnost koja veliča Boga upoznati učenike sa umjetnošću kaligrafije – lijepog pisanja. radi njenog očuvanja. raznovrsnu primjenu u predstavljanju motiva prirode. Nivo aktivnog učešća učenika u radu. raznovrsnost i ljepotu radi razvijanja patriotizma. koja ostavlja značajan utjecaj u tokovima svjetske kulture. Naučiti odgovornosti i aktivnosti dok uče. kao i okolice. Nastavnici mogu na osnovu ove uvodne lekcije razviti i sekciju kaligrafije. Nivo naučenog o islamskoj kulturi i njenim izrazima. Nastavna jedinica treba da razvija svijest o ulozi ljepote u islamskoj kulturi. Parametri evaluacije Nivo razvijenosti realnije slike o sebi i drugima. Kvalitet individualnih. Nivo samopouzdanje i odgovornost. rukovodeći se hadisom “Allah je lijep i voli ljepotu“ pomoći učenicima da uočavaju ljepotu.− Didaktičke naznake Umjetnost koja veliča Boga. ona treba i da razvije pozitivne stavove prema islamskoj kulturi. uz uvažavanje njihovih razlika u sposobnostima te nivo nastojanja u razvijanju vlastitih sposobnosti. − Nastavna jedinica Islam rađa novu kulturu ima za cilj da upozna učenike sa nastajanjem nove kulture pod utjecajem islama. ona će učenicima otkriti estetske vrijednosti teksture u islamu. Isticati sve pozitivne ambicije ka ostvarenju uspjeha. kulturi koja ljudskim dušama i čulima pomaže da spoznaju i dožive najviše stupnje ljepote u harmoniji sa prirodom. Nivo učešća u individualnim. Preporučujemo 3 sata (sate obrade i utvrđivanja). Doprinos nastavi kvalitetnim individualnim pristupom i mišljenjem. Sposobnost samostalnog korištenja udžbenika. tragaju za njom. grupnih i radova u paru. kaligrafiji i sl. teksta hadisa i sl. kur'anskog teksta. Ocjenjivanje svoje aktivnosti i aktivnosti drugova iz razreda. Ova tematska cjelina ima za cilj da kod učenika razvije toleranciju prema drugim kulturama. partnerskim i grupnim aktivnostima s ciljem upotpunjavanja dojma o učeničkim sposobnostima i mogućnostima. pravednosti i dobroti. Primjena radne metode i strategije učenja. ostvarenja i želje drugih ljudi. očuvanja kulturne i tradicionalne baštine. a. cilj je da učenici shvate koju ulogu je imala linija i tačka u ovoj umjetnosti i mogućnošću njihovog vezivanja do beskonačnosti. učenici se mogu upoznati u kojim pravcima islamske umjetnosti pod utjecajem težnje za ljepotom nastaju fascinantna djela. pozitivan stav prema vlastitoj kulturi i tradiciji te njeno baštinjenje. arhitekturi. njeguju je u životu.s. građene na plemenitosti. pokaže njenu vrijednost. Sve ovo graditi na riječima Uzvišenog Allaha i Poslanika. Naučiti da poštuju sposobnosti. npr. − − − − − − − − − − − − − − − − − − solidarnosti. slika i dodatne literature. 159 .

jezika. prihvaća vlastitu kulturu i tradiciju i brani je. razumije njen značaj i objašnjava ga vlastitim riječima. MEĐUPREDMETNA KORELACIJA Nastava islamska vjeronauke svojim programom lahko može ostvariti interdisciplinarnost sa sadržajima programa ostalih predmeta. maketa. − Iz ljubavi prema Bogu – ostvaruje se kroz časove odjeljenske zajednice. humani odnosi među spolovima. biologije. te se time uvrstiti kurikulum nastavnog plana i programa. historije. biologije. škole i učenja. slobodnog vremena. aktivno sudjeluje u radu i praktično primjenjuje naučeno. simetričnosti. mjesečnog ciklusa. geografije. prostor. tjelesnog odgoja i teme ljudsko tijelo i zdravlje. imenuje i opisuje elemente islamske kulture. a nastavnici će prema vlastitoj procjeni i potrebama planirati sate vježbanja i ponavljanja. dječija kreativnost. upoznavanje drugih i drugačijih. geografije. muzičkog odgoja. historiju. nadilaženje predrasuda i uvažavanje različitosti. historije. vrši kategorizaciju i smješta njene elemente u sadašnjost. analizira njene elemente radi uspoređivanja sa drugim kulturama koje doprinosi njenom boljem razumijevanju. historije. edukativnih igara. 160 . historije. primjenjuje je i demonstrira u životu. jezik. − Život u zajednici – ostvaruje se kroz časove odjeljenske zajednice. − Naučimo od Poslanika – ostvaruje se kroz časove odjeljenske zajednice. geografije. kulturnog i pravilnog odijevanja. vrednuje u skladu sa islamskom kulturom i vrši utjecaj u zajednici. Po tematskim cjelinama moguće je ostvariti korelaciju sa sljedećim predmetima: − Idemo ka uspjehu – ostvaruje se kroz časove odjeljenske zajednice i teme planiranja. sposoban da gleda i procjenjuje elemente islamske kulture radi odstranjivanja elemenata koji joj ne pripadaju. saradnja. boje. kultura i pravilno ponašanje. jezika. − Moć govora – ostvaruje se kroz časove odjeljenske zajednice. porodice. evaluira. biologije. higijena. razlikuje i vrši procjenu elemenata različitih kultura. uvažavanja razlika. − Psihomotoričko područje: prati i sakuplja saznanja o islamskoj kulturi radi izgradnje identiteta u okrilju vlastite kulture i tradicije. opisati i identifikovati elemente islamske kulture. geografiju. NAPOMENA: Planirani broj sati realizacije nastavnih sati.počeci – ostvaruje se kroz likovnu i tehničku kulturu. uspješno locira. crta i pravi nove izraze pod utjecajem islama. npr. biologije. muzičkog odgoja. muzičkog odgoja. dječija kreativnost. saradnja. muzičkog odgoja. humani odnosi. samo je okvirna preporuka nastavnicima. geografije. matematiku i teme: kulturne baštine. moja zemlja. linije i tačke. veza između konflikta i vjerovanja. procjenjuje i brani svoju kulturu i tradiciju. tjelesnog odgoja i tema: zdravlje. − Kroz sve nastavne cjeline moguće je ostvarivati korelaciju sa informatikom korištenjem različitih izvora informacija. povjerenje. jezika. ali i kurikulum škole. higijenske navike.Ishodi učenja: − Kognitivno područje: zna definirati. upoznavanje drugih i drugačijih. − Gdje sam ko sam – ostvaruje se kroz časove odjeljenske zajednice. kanoni. dječijeg stvaralaštva. maloljetničkom delikvencijom. puberteta. pritiska vršnjaka. − Afektivno područje: svjesno odabire. očuvanje baštine. naznačen u posljednjim stavkama didaktičkih naznaka. − Islam kao nova svjetska kultura . kulturno ophođenje sa ljudima. biologije. tjelesnog odgoja i tema: stanovanje. jezika. časove jezika i teme slobodnog vremena. slobodno vrijeme. prezentacija i sl. tjelesnog odgoja i tema: dijalog. tjelesnog odgoja i odgojnim temama kao što su: motivisanje. identifikacija sa pozitivnim uzorima. različitih računarskih tahnika u radu. muzičkog odgoja. historije. geografije. jezika. informatiku. motivisanja. preciznosti. iznosi vlastita mišljenja.

M. Zagreb: Aline. (2009): Tefsir Jasina. (1412 h): Kur'an s prevodom. & Nilsson. (2000): Rijadus-salihin.R. (1999): Mijenjamo naše škole. Zagreb: Educa. (2003): Razumijevanje mladih. D. Zenica: Dom štampe. S. Jensen. Sarajevo: Kulturni centar kralja Fahda u Sarajevu. Suvremene situacije neslobode 161 . Slatina. Kurdić. (2000): Razvojna psihologija. Š. M. Stoll. (1995): Učite ih da budu sretni. (2005): Od individue do ličnosti. Ibn Š. (6. (2005): Ihja ulumid-din. PROFIL I STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA Nastavu vjeronauke mogu izvoditi profesori i nastavnici koji su završili: • • • • Fakultet islamskih nauka u Sarajevu (pedagoški ili teološki smjer) Islamski pedagoški fakultet u Zenici ili Bihaću. Ilić. B. Korkut.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE I. ŽIVJETI U MIRU I SLOBODI 1. Zagreb: Educa. F. L. Medina: Ministarstvo za hadž i vakuf Saudijske Arabije. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme KATOLIČKI VJERONAUK 7. Sullo. & Fink. važi samo za nastavnike koji su u radnom odnosu Posebni uvjeti: Pismena saglasnost nadležnog ureda muftije (shodno odredbi Člana 4. M. Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH) NASTAVNI PLAN I PROGRAM KATOLIČKOGA VJERONAUKA U OSNOVNOJ ŠKOLI 7. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci. nastavne strategije za kvalitetnu školu i uspješno učenje.: Super nastava. B. En-Nevevi. Sarajevo: Libris. uz prethodno završenu jednu od medresa Islamsku pedagošku akademiju. Hwang. Zenica: Dom štampe. A. čije su diplome nostrificirane od strane Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu i položena pedagoška grupa predmeta na ovom fakultetu. E. Ebu H. Novi Pazar: El-Kelimeh. odsjek za vjeronauku Druge fakultete islamskih nauka priznate od Rijaseta Islamske zajednice u BiH. J. Stojanović. (2002): Responsibilna nastava.LITERATURA El-Gazali. Bijeljina: Grafika.

Preporuke za korelaciju 162 . Suvremene okolnosti i situacije koje najviše ugrožavaju slobodu čovjeka. ispravno vrjednovati vlastitu odgovornost u izgradnji pravednijeg svijeta. ljubav. zarobljenost Griješiti. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. istraživanje. Preporuke za korelaciju 8. potrošačku groznicu…). čitanje.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE I. grijeh (griješiti).1. 2. br. O. ispravno protumačiti povezanost slobode i ljubavi. analiza i interpretacija tekstova. Tomaš: Mali ratni dnevnik. sloboda. zavist i slično. Ispravno vrjednovati vlastitu odgovornost u promicanju slobode. KKC. Razgovor. nesloboda. Odabir kraćih tekstova. izrada zidnih novina. njegovati želju za oslobođenjem od različitih oblika zarobljenosti. Wilde: Sretni kraljević. osobito slobodu mladih. Prijedlozi za metodičku obradu 6. razumijevanje i razlikovanje ključnih pojmova. Sloboda izvire iz prave ljubavi sloboda. Ključni pojmovi 2. Zemljopis: moderno ropstvo. Horvatić: 5. KATOLIČKI VJERONAUK 7. A. Obrazovna postignuća 4. reklamne kampanje. Uočiti i ispravno protumačiti neraskidivu povezanost odgovornosti i slobode. 2447. Potrebno predznanje 3. analiza i interpretacija tekstova. Dodatna ilustracija 7. Obrazovna postignuća 4. uočiti važnost razvijanja plemenitih ljudskih osobina kao što su skromnost. Geografija: rasprostranjenost siromaštva i bijede u svijetu. ljubav. Misionarke ljubavi. ŽIVJETI U MIRU I SLOBODI 2. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. analiza statističkih podataka. vanjska i unutrašnja nesloboda. 4. Hrvatski jezik: I. 5. strpljivost. razvijati svijest o štetnosti ljudskih mana kao što su pohlepa. zarobljenost grijehom. promatranje i analiza fotografija. čitanje. Sadržajna prilagodba. ropstvo. zloba. Umjesto slika kao poticaj koristiti taktilni materijal ili životno iskustvo. razumijevanje. uočiti razlike i sličnosti između vanjske i unutrašnje neslobode/zarobljenosti. uočiti povezanost grijeha i neslobode. 2445. imenovati neke važnije osobe koje se bore (su se borile) za slobodu čovjeka. Martin Luther King. D. rad na rječniku. izrada plakata. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. B. lakomost. Dodatna ilustracija 7. Prepoznati potrebe ljudi oko sebe i nevolje koje ih zarobljuju. Učenike voditi pitanjima u razgovoru. Šenoa: Povjestice. iskazivanje iskustva. Mažuranić: Priče iz davnine. Imenovati situacije slobode/neslobode iz vlastitoga iskustva. Hrvatski jezik: S. 2439. odgovornost. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji sloboda. uvidjeti opasnost pretjeranog potrošačkog mentaliteta (svratiti pozornost djece na konzumizam. otkriti i protumačiti Isusov poziv na izgradnju pravednijeg i boljeg svijeta. (6. Vlastita odgovornost za kvalitetniji suživot. Ključni pojmovi 2. Koristiti mnogo konkretnih primjera po mogućnosti povezanih s učenikovom životnom sredinom. ratovi. ljudska odgovornost. kritička analiza novinskih tekstova i reklama. 3. Albert Schweitzer. poštenje. Dramska igra. Naglašena vizualizacija. Potrebno predznanje 3. nemirna područja. razvijati spremnost za otklanjanje i sprječavanje nevolja i nedaća koje zarobljavaju. 1.

8. 163 . Učenike voditi pitanjima u razgovoru. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama Junačina Mijat Tomić. 1. 2. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Sloboda u očima današnjeg čovjeka. Uz korekciju govora poticati samostalno izražavanje. 5. osobito mladih. Umjesto slika kao poticaj koristiti taktilni materijal ili životno iskustvo. Iskazivanje iskustva i potpitanjima poticati na samostalno izražavanje. Koristiti mnogo konkretnih primjera po mogućnosti povezanih s učenikovom životnom sredinom. 4. Katekizam Katoličke crkve. Sadržajna prilagodba. 3.

na zemljovidu pokazati smjer putovanja izraelskog naroda. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. IZ ROPSTVA U SLOBODU – BOG VODI SVOJ NAROD U SLOBODU 2. prepelice. Isto kao kod oštećenja sluha. Ključni pojmovi 2. uočiti potrebu i način traganja izlaska iz ropstva i hoda u slobodu. faraon. Potrebno predznanje 3. Pustinja u svakodnevnom životu. Povijest: 5. Na zemljovidu pronaći Sinajski poluotok.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE II. pismo. U osobnom životu prepoznati Božju prisutnost i vodstvo. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama KATOLIČKI VJERONAUK 7. likovno ili scensko izražavanje. Ključni pojmovi 2. Preporuke za korelaciju 8. piramide). Koristiti individualizirane materijale. pustinja. analiza i interpretacija tekstova. ispravno tumačiti i prihvaćati vrjednota koje su sadržane u Deset savjeta (zapovijedi). protumačiti važnost i smisao „pustinje“ u vlastitome životu. Navesti situacija u kojima je vidljivo da čovjek sebi i danas stvara idole. 2. razvijati želju za postizanjem viših ciljeva. Michelangelov Mojsije. Deset savjeta (zapovijedi). Krivnja i oprost – Savez na Sinaju Sinajski savez. samostalno traženje i pronalaženje biblijskih tekstova. prepoznati i imenovati situacije u kojima možemo „zarobiti“ sebe i druge oko sebe. (6. S. 5. razred: Civilizacije prvih pisama (civilizacija. protumačiti važnost Deset savjeta (zapovijedi) za razvoj nove kulture i civilizacije. Hrvatski jezik: H. KATOLIČKI VJERONAUK 7. W. obećana zemlja. opisati i objasniti reakcije Izraelaca u pustinji. Individualni i slikovni materijal zalijepiti učenicima na klupu koji imaju poteškoća u kontroli pokreta ruku. uočiti da se Bog brine za svoj narod. 4. Dodatna ilustracija 7. Jugozapadna Azija. Mojsije. analizirajući biblijske tekstove otkriti kako je Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. zlatno tele. Koristiti reljefnu kartu za slijepe i slabovidne osobe. Sienkiewicz: Kroz pustinju i prašumu. (6. Kovčeg Saveza. Sinaj. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. mana. Usvojiti i razumjeti nove pojmove. Masa i Meriba. IZ ROPSTVA U SLOBODU – BOG VODI SVOJ NAROD U SLOBODU 3. Mojsije. Sadržajna prilagodba. 1. Uz vizualizaciju i prilagodbu sadržaja primijeniti radne listiće za individualan rad.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE II. Analiziranje i slikovito predstavljanje razlika između nomadskog života i ropstva. važnost vode i hrane u životu. Tekstovi za produbljivanje tema iz Biblijskog priručnika. Obrazovna postignuća 4. mana. Odgojni i socijalizirajući 164 . Sjeverna Afrika. pismeno. Potrebno predznanje 3. čitanje. S. 3. nabrojiti poteškoće na koje su naišli Izraelci u pustinji. Kranjčević. M. savez između Boga i čovjeka. Obrazovna postignuća 4.Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Božja ljubav i pomoć – u pustinji hrani svoj narod Sinajski poluotok. Prijedlozi za metodičku obradu 6. voda. Majer: Dolazak Hrvata. Wyler: Ben Hur. Život u pustinji.

razvijati odgovoran stav prema životu. O. sebi. Povijest: 5. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Sadržajna prilagodba. na zemljovidu pokazati smjer putovanja izraelskog naroda. Film o suvremenim oblicima robovanja (npr. 5. Dodatna ilustracija 7. Idolatrija. čežnja. Sjeverna Afrika. prepoznati i kritički pristupiti mnogim suvremenim situacijama ropstva i neslobode. Čitanje. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. piramide). zlatno tele. 3. analiza i interpretacija biblijskih i drugih tekstova. Sinajski savez. Preporuke za korelaciju 8. Wilde: Sretni kraljević. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Dekalog. navesti i ispravno interpretirati neke biblijske tekstove koji govore o oslobođenju „srca“. analiza i interpretacija biblijskih i drugih tekstova. uočiti i objasniti kršćanski način izlaska iz ropstva i ostvarenje istinske slobode. droga). Izborni sadržaji za darovite 165 . ulazak u Obećanu zemlju. Razvijati zahvalnost za vlastiti život i sve ono što imamo. uočiti važnost slobode. Isto kao kod oštećenja sluha. razred: Civilizacije prvih pisama (civilizacija. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Potrebno predznanje 3. analiza i interpretacija stripa. ISUS KRIST – NAŠ OSLOBODITELJ I SPASITELJ 1. Dodatna ilustracija 7. pismo. likovno izražavanje. Knjiga Ponovljenog zakona. izgrađivati odnos povjerenja i predanosti prema Bogu koji oslobađa i spašava. sloboda. Nazor: Veli Jože. Hrvatski jezik: Sažeto prepričavanje. vanjsko i unutarnje ropstvo. faraon. Usporediti i uočiti razliku između vanjskog i unutarnjeg ropstva. (6. čitanje. stvaralačko preoblikovanje biblijskog teksta. pismeno izražavanje. V. koji se trajno zauzima za čovjeka. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama Bog uvijek spreman obnoviti savez prijateljstva i ljubavi s čovjekom. Sloboda i robovanja današnjih mladih. razvijati svijest o tankoj crti koja postoji između dobra i zla. Uz vizualizaciju i prilagodbu sadržaja primijeniti radne listiće za individualan rad. Kovčeg saveza. 2. čežnja za slobodom. Hrvatski jezik: M. Stvaralačko prepričavanje. Svetište. Koristiti individualizirane materijale. Obrazovna postignuća 4. Razgovor. Ropstvo. Twain: Kraljević i prosjak. dramatizacija teksta. Geografija: Jugozapadna Azija. 1. Šabat. Čovjek između čežnje za slobodom i izazovom robovanja vanjsko i unutarnje ropstvo. Individualni i slikovni materijal zalijepiti učenicima na klupu koji imaju poteškoća u kontroli pokreta ruku.ciljevi i sadržaji 5. prepoznati postojanje unutarnje borbe između slobode i robovanja. te povezanost slobode i odgovornosti (sloboda od i sloboda za). drugima i svemu što postoji. KATOLIČKI VJERONAUK 7. Koristiti reljefnu kartu za slijepe i slabovidne osobe. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Preporuke za korelaciju 8. spoznati kako je naša budućnost u našim rukama. razvijati kritičnost prema lažnim vrijednostima. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Na putu od Sinaja do Obećane zemlje. pisanje novinskog izvješća. Ključni pojmovi 2. 4.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE III. uvidjeti važnost usklađivanja uvjerenja i konkretnog djelovanja.

Isusova blaženstva. Isusova čudesa. nabrojiti nekoliko Isusovih čuda i te tekstove pronaći u Bibliji. U govornim aktivnostima nema posebnosti. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku. Sadržaje potkrijepiti prilagođenim slikovnicama i audio-vizualnim sredstvima. novi Savez. Sadržajna prilagodba. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Hrvatski jezik: A. ISUS KRIST – NAŠ OSLOBODITELJ I SPASITELJ 2. usporediti Isusova i današnja blaženstva. Osam blaženstava. 4. Potrebno predznanje 3. Preporuke za korelaciju 8. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Voditi učenika pitanjima u zaključivanju. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama 1. usporediti Isusa i Mojsija.učenike 10. 2. KATOLIČKI VJERONAUK 7. izgrađivati savjest koja osuđuje svaku nehumanost. Isusov život i djelovanje. razvijati spremnost za kršćansko djelovanje u vlastitom životnom okruženju. Prilagodba biblijskog teksta. Pojam oslobođenja i spasenja u suvremenom govoru. Kraljevstvo Božje. Usvojiti i razumjeti nove pojmove. Uvidjeti važnost usklađivanja uvjerenja i konkretnog djelovanja. Dati prednost usmenom izražavanju. uočiti važnost i ulogu vjere u prihvaćanju čuda. Dodatna ilustracija 7. W. Novi Savez. Ako treba pisati/crtati prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač za olovku. Prilagodba sadržaja. Govor na gori. Osam blaženstava. Isusove riječi i djela (zakon novoga života. ISUS KRIST – NAŠ OSLOBODITELJ I SPASITELJ 3. fiksiranje papira na podlozi. uočiti i protumačiti radikalnost Isusovih riječi i djela. 3. KATOLIČKI VJERONAUK 7. Ključni pojmovi 2. Obrazovna postignuća 4. 1. 5. Novi zavjet.Wyler: Ben Hur. objasniti sličnosti i razlike između starog i novog Zakona. protumačiti poruku i važnost Isusovih blaženstava. interpretacija odabranih književnoumjetničkih tekstova. 3. film.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE III. (6. pripovijedanje i tumačenje biblijskih tekstova. Isto kao i kod oštećenja sluha. Šenoa: Povjestice. pisanje novih prispodoba. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Tajna Božjeg služenja – posljednja večera Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Individualna pomoć pri ispravnom interpretiranju. 5. 4. Isusove prispodobe) Isus – osloboditelj i spasitelj. paralelno čitanje evanđeoskih izvješća. pomoću prispodoba odrediti što je kraljevstvo Božje. Isusova čuda. Koristiti konkretne primjere po mogućnosti povezane s učenikovom životnom sredinom. prispodobe. Čitanje. (6. dramska igra. Dodatno raditi na razvoju učenikova rječnika. 2. promjena perspektive biblijskoga pripovijedanja. veći prostor za pisanje). Koristiti različite vrste potkrjepljenja. promatranje i analiza sadržaja umjetničkih reprodukcija. Izborni sadržaji za darovite učenike 10.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE III. odrediti što su prispodobe i nabrojiti neke. uočiti od čega nas Isus oslobađa. Govor na Gori. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 166 . nečovječnost i nepravdu.

posljednja večera. tj. Događaji i likovi Velikog četvrtka. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. nabrojiti nekoliko duhovnih i tjelesnih djela milosrđa. Wilde: Sretni kraljević. nova Pashalna večera. Potrebno predznanje 3. interpretacija odabranih književnoumjetničkih tekstova. Ključni pojmovi 2. zapovijed ljubavi. Likovna kultura: Isusov lik u likovnoj umjetnosti. smrt i uskrsnuće muka. fiksiranje papira na podlozi. Pronalaženje novinskih članaka ili fotografija koje govore o činjenju konkretnih djela milosrđa. Obrazovna postignuća KATOLIČKI VJERONAUK 7. usporedno čitanje evanđeoskih izvješća. Ljubav koja oslobađa – muka. Potrebno predznanje 3. Hrvatski jezik: O. ispravno vrjednovati Kristov križ kao središte povijesti čovječanstva. Nema posebnosti. izgrađivati savjest koja osuđuje svaku nehumanost. Novi zavjet. 5. veći prostor za pisanje). (6. razumjeti i prihvatiti teška životna iskustva 4. igra uloga. navesti Isusovu zapovijed ljubavi. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku. 2. U govornim aktivnostima nema posebnosti. za aktivno i odgovorno sudjelovanje u životu društva (osuda nepravde. borba za pravdu). uočiti radikalnost toga služenja. Ključni pojmovi 2. 3. izrada stripa. otkriti da je Isusov primjer temelj kršćanskog ponašanja i života. Povijest: utjecaj Isusova života i primjera na poslijebiblijsku povijest (srednji i novi vijek). izrada plakata. duhovna djela milosrđa. Odgojni i socijalizirajući 167 . promjena perspektive biblijskoga pripovijedanja. otkriti i protumačiti jedinstvenost Isusova uskrsnuća u povijesti i njegovo značenje za kršćane. Prijedlozi za metodičku obradu 6. smrt. Opisati i interpretirati događaje i likove koje povezujemo uz Veliki petak. razvijati osjećaj za društvenu pravdu. Isusov život i djelovanje. Posljednja večera – likovne reprodukcije. prispodoba o Posljednjem sudu. ali ne i reprodukcija. Preporuke za korelaciju 8. križni put. promatranje i analiza sadržaja umjetničkih reprodukcija. razvijati sposobnost prepoznavanja negativnih pojava u suvremenom društvu.Wyler: Ben Hur. Dodatna ilustracija 7.1. Čitanje. 4. Pomoć u zaključivanju – voditi učenika pitanjima. Opisati u čemu se sastoji Isusov primjer služenja. Pokazati spremnost za kršćanstvo djelovanje i služenje u vlastitom životnom okruženju. Moguće prepoznavanje i razumijevanje tjelesnih o duhovnih djela milosrđa. Veliki petak. djela milosrđa. uočiti i protumačiti dalekosežnost posljedica Isusova primjera služenja za cijelu povijest. uskrsnuće.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE III. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama služenje. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. 1. Ako treba pisati/crtati prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač za olovku. ISUS KRIST – NAŠ OSLOBODITELJ I SPASITELJ 4. W. tjelesna djela milosrđa. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. pripovijedanje i tumačenje biblijskih tekstova. objasniti zašto je Kristovo uskrsnuće temelj kršćanske nade i slobode. objasniti kako se određuje datum slavljenja Uskrsa. uočiti i protumačiti važnost zadaće koju je uskrsli Isus dao učenicima. U vlastitom životu otkriti znakove Božje ljubavi i blizine. Početci hrvatske pismenosti. Pomoć pri formiranju slijeda događaja. Veliki tjedan. Obrazovna postignuća 4. pokazati spremnost za kršćanstvo djelovanje i služenje u vlastitom životnom okruženju. razvijati sposobnost za društveni angažman. nečovječnost i nepravdu.

Potrebno predznanje 3. Crkva – zajednica Isusovih učenika Crkva. Povijest: utjecaj Isusova života i primjera na poslijebiblijsku povijest (srednji i novi vijek). Crkva – zajednica Isusovih učenika. božansko i ljudsko lice Crkve. W. 3. Dodatna ilustracija 7. Preporuke za korelaciju 8. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Dokumenti o Isusovoj smrti i uskrsnuću.ciljevi i sadržaji 5. Karta: raširenost kršćana u svijetu. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Čitanje. Pojasniti značenje ključnih pojmova. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. križni put. izrada plakata. 168 . razgovor. 1. pripovijedanje i tumačenje biblijskih tekstova. (6. Odrediti što je Crkva. proučavanje zemljovida. 2.Wyler: Ben Hur. otkrivati način na koji možemo vlastite darove ugrađivati u zajednicu. Hrvatski jezik: lik u proznome djelu. likovno izražavanje. interpretacija odabranih književnoumjetničkih tekstova. objasniti razliku između božanskog i ljudskog lica Crkve. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. razvijati odgovoran stav prema životu. otajstvo/misterij Crkve. promatranje. promjena perspektive biblijskoga pripovijedanja.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE IV. II. navesti i objasniti nekoliko biblijskih slika kojima se Crkva opisuje. 5. Getsemani. različiti darovi i službe. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama Prepoznati vlastite darove koje smo pozvani ugraditi u Crkvu. Osigurati didaktički materijal na brajici i uvećanom tisku. Obrazovna postignuća 4. izrada plakata. Pomoć u korelaciji sa geografijom i prilagodba sadržaja. 1. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama (ona nas uvijek mogu naučiti nečemu dobrom). razvijati svijest o tankoj crti koja postoji između dobra i zla. Golgota / Lubanja / Kalvarija. naglasak staviti na bitno. Tomaš: Mali ratni dnevnik. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. analiza i interpretacija tekstova i stripa. CRKVA – NOVI BOŽJI NAROD 1. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. KATOLIČKI VJERONAUK 7. božansko i ljudsko lice Crkve. prepoznati postojanje različitih darova i službi u Crkvi. Rad s fotografijama. Likovna kultura: Isusov lik u likovnoj umjetnosti. Nema posebnosti. Sposobnost prepoznavanja različitih osoba i aktivnosti unutar Crkve. Službe i darovi u Crkvi. objasniti važnost uloge svakog kršćanina u Crkvi. 2. izgrađivanje smisla za njegovanje humanih odnosa među ljudima. analiza i interpretacija sadržaja umjetničkih reprodukcija. Dodatna ilustracija 7. Sveti grob. Sadržajna prilagodba. Potkrijepiti didaktičkim igrama i audio-vizualnim sredstvima. S. drugima i svemu što postoji. Ključni pojmovi 2. Omogućiti učenicima da rade s podsjetnikom kada rade na tekstu. Film. sebi. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. 3. Preporuke za korelaciju 8. 4. Prijedlozi za metodičku obradu 6. vatikanski sabor. uvidjeti važnost usklađivanja uvjerenja i konkretnog djelovanja. Nema posebnosti. Geografija: Raširenost kršćana (Stanovništvo).

pastiri Crkve. Prepoznati vlastite darove koje smo pozvani ugraditi u Crkvu. redovnički zavjeti. metropolije. Prilagodba sadržaja i pojačana vizualizacija. Obrazovna postignuća 4.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE IV. nalijepiti radni materijal u bilježnicu. CRKVA – NOVI BOŽJI NAROD 2. CRKVA – NOVI BOŽJI NAROD 3. Životni poziv. KATOLIČKI VJERONAUK 7. papa. Usvojiti i razumjeti ključne pojmove. Ključni pojmovi 2. Osim prilagodbe sadržaja nema posebnosti. analiza tekstova. Pastiri Kristove Crkve sveti red. 2. biskup. Ključni pojmovi 2. imenovati nekoliko utemeljitelja redovničkih redova. objasniti tko je papa i koja je njegova važnost za Katoličku crkvu. Redovnici i redovnice u Crkvi poziv.4. hijerarhija. Koristiti listiće na brajici/uvećanom tisku. prezbiter. kršćanski poziv.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE IV. Istraživanje (terenska nastava). Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. odrediti povijesna razdoblja kada se javlja redovništvo. nabrojiti pastire Crkve i objasniti njihove uloge (zadaće). Preporuke za korelaciju 8. Svećenik (župnik). Povijest: Pape i biskupi tijekom povijesti. župa. samostan. drugima i svemu što postoji. redovnici/redovnice. U radu primjenjivati individualizaciju sadržaja i materijala. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. župe. đakon. Dodatna ilustracija 7. analiza i interpretacija fotografija. Potrebno predznanje 3. Hrvatski jezik: Portret (vanjski i unutarnji). pripovijedanje i izlaganje. (nad)biskupije. Obrazovna postignuća 4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 169 . 1. Usvojiti i razumjeti ključne pojmove. uočiti važnost redovništva u životu Crkve. (6. (nad)biskupije. uvidjeti važnost usklađivanja uvjerenja i konkretnog djelovanja. nabrojiti nekoliko osnovnih redovničkih redova. Konkretizacija putem različitih materijala te korelacija sa župnom katehezom. otkrivati način na koji možemo vlastite darove ugrađivati u zajednicu. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama KATOLIČKI VJERONAUK 7. promatranje zemljovida. 3. nabrojiti (nad)biskupije u Hrvatskoj (i BiH). Potrebno predznanje 3. Potražiti neke osnovne podatke ili zanimljivosti o svojoj (nad)biskupiji. redovi. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. smjestiti vlastitu župu unutar određene (nad)biskupije. Prepoznati vlastite darove koje smo pozvani ugraditi u Crkvu. nabrojiti redovničke zavjete. opisati način života i rada redovnika. sveti red. 5. Konkretizacija putem različitih materijala te korelacija sa župnom katehezom. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. (6. celibat. Prijedlozi za metodičku obradu 6. razvijati odgovoran stav prema životu. 5. otkrivati način na koji možemo vlastite darove ugrađivati u zajednicu. uvidjeti važnost usklađivanja uvjerenja i konkretnog djelovanja. izgrađivanje smisla za njegovanje humanih Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Označiti u udžbeniku bitne dijelove. sebi. 4.

Dodatna ilustracija 7. Hrvatski jezik: Portret (vanjski i unutarnji). Prijedlozi za metodičku obradu 6. 2. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama KATOLIČKI VJERONAUK 7. Spoznati i imenovati vlastite talente. Preporuke za korelaciju 8. razumjeti odgovornost svih za zajednički život u društvu i Crkvi. 170 . Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Čitanje. Uzleti srednjovjekovne Europe. Prilagodba sadržaja i ilustracija u prepričavanju. različite osobe i službe u Crkvi. uočiti i objasniti važnost II. Sadržajna prilagodba. rad s fotografijama. Vjernici laici u Crkvi vjernici laici. zatvorene karmelićanke. vatikanski sabor. Ključni pojmovi 2. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Ivan Pavao II. Nema posebnosti. prepoznati mogućnosti za djelovanje vjernika laika u Crkvi. CRKVA – NOVI BOŽJI NAROD 4. Moguće duže vrijeme usvajanja. ispravno vrjednovati primjer laika Ivana Merza.5. razumjeti odgovornost svih za zajednički život u društvu (svatko svojim angažmanom pridonosi boljem ili lošijem zajedničkom životu). Lik u proznome djelu. razgovor o konkretnom iskustvu. vatikanskog sabora s obzirom na angažman vjernika laika. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Neke izabrane redovničke zajednice (npr. pripovijedanje i izlaganje. Potrebno predznanje 3. sebi. vatikanski sabor i vjernici laici. izrada mentalne mape. razvijati odgovoran stav prema životu. Objasniti tko su vjernici laici u Crkvi i koja je njihova uloga. Nema posebnosti. Prijedlozi za metodičku obradu 6. 3. 2. 1. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama odnosa među ljudima. Prilagodba sadržaja. Crkva. Hrvatski jezik: Portret (vanjski i unutarnji). izrada plakata. klarise). II.. pismeno izražavanje. Osim prilagodbe sadržaja nema posebnosti. Vjernici laici i II. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Ora et labora. spoznati kako je naša budućnost u našim rukama. Vjernici laici. čitanje i interpretacija tekstova. Terenska nastava (posjet redovničkoj zajednici). Dodatna ilustracija 7. Preporuke za korelaciju 8. 5. područja djelovanja laika. Redovnički zavjeti. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. razvijati sposobnost uvažavanja tuđih stajališta i mišljenja. Povijest: Europa i Sredozemlje nakon seobe naroda. Vjernici laici. Obrazovna postignuća 4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Omogućiti posjet samostanu.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE IV. drugima i svemu što postoji. 4. dozvoliti uporabu pomagala (potpitanja). analiza i interpretacija tekstova. (6. 1. 3. Nema posebnosti. pripovijedanje i izlaganje. razvijati sposobnost uvažavanja tuđih stajališta i mišljenja. dijapozitivi. Ivan Merz. Potkrijepiti učeno vizualnim materijalima.

valdenzi). križarski ratovi. 4. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Istraživanje tekstova i dokumenata. a individualno uvježbavati IV. 5. Svijetle i tamne strane Crkve u srednjem vijeku Istočni raskol. diskusija (parlaonica). isusovci. razumjeti i prihvatiti teška životna iskustva (ona nas uvijek mogu naučiti nečemu dobrom). Prepoznati i shvatiti da je Crkva zajednica ljudi koji također mogu griješiti. Tridentski koncil. prepoznati i objasniti važnije doprinose Crkve u srednjem vijeku (obnova redovništva.). Preporuke za korelaciju 8. Nastavnu cjelinu. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Potrebno predznanje 3. Nastavnu cjelinu. 3. Obrazovna postignuća KATOLIČKI VJERONAUK 7. 5. Prijedlozi za metodičku obradu 6.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE V. Likovna kultura: Primjeri likovno umjetničkih djela. veći prostor za pisanje). CRKVA KROZ POVIJEST 1. 2. Rascjep Crkve na Zapadu i obnova Crkve Martin Luther i reformacija. pripovijedanje i izlaganje. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. kritički i objektivno protumačiti pozitivne i negativne strane Crkve u srednjem vijeku. Osnivači prosjačkih redova. heretik. prepoznati i objasniti negativne strane Crkve u srednjem vijeku (križarski ratovi. Ako treba pisati/crtati prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač za olovku. crkveni raskol. katarski pokret (albigenzi. st. Prilagodba sadržaja. stoljeću. CRKVA KROZ POVIJEST 2. Dodatna ilustracija 7. fiksiranje papira na podlozi. KATOLIČKI VJERONAUK 7. uočiti kako obnova Crkve počinje od osobnog obraćenja svakog kršćanina pojedinačno. Nastavne sadržaje približiti samo informativno. uočiti odgovornost sviju za zajednički život u društvu i Crkvi. obnova redovništva i prosjački redovi. nastanak prosjačkih redova. (6.-14. Inkvizicija. inkvizicija. nacionalnih. Ključni pojmovi 2. misijski pokret. izrada umne mape. preveliko bogatstvo). prosjački redovi. 4. Počeci i razvoj kršćanstva. Crkva. inkvizicija. uočiti važnost poznavanja vlastitih korijena (obiteljskih. Ne zahtijevati znanje ovih sadržaja zbog smanjenih mogućnosti razumijevanja povijesnih odnosa.4. redovnici. a individualno uvježbavati IV. vjerskih. film. (6. Nastavne sadržaje približiti samo informativno. promicanje kulture i umjetnosti). Ključni pojmovi 171 . osnivanje sveučilišta.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE V. križarski ratovi. širenje islama. patareni. inkvizicija. razvijati sposobnost uvažavanja tuđih stajališta i mišljenja. povijesno-kulturoloških) te poznavanja i poštovanja drugih kultura. 1. Nema posebnosti. Povijest: Uzlet srednjovjekovne Europi (11. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Opisati uzroke i posljedice velikog raskola Crkve u XI. U govornim aktivnostima nema posebnosti. uočiti i obrazložiti današnje ekumenske pokušaje u zbližavaju podijeljenih Crkava. protestantizam. izrada plakata.

gledanje (dokumentarnog) filma ili emisije (o Drugom vatikanskom saboru. prepoznati i protumačiti crkvenu brigu za promicanje dostojanstva čovjeka. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Martin Luther. CRKVA KROZ POVIJEST 3. Život i rad Ignacija Loyole. Ignacije Loyola. 3. Pojednostaviti sadržaje s naglaskom na ključne pojmove. Ivan Pavao II. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. uočiti i obrazložiti značajnu ulogu isusovaca u sveopćoj obnovi Crkve. Drugi vatikanski sabor. Prepoznati i obrazložiti uzroke i posljedice reformacije i katoličke obnove. Istočni raskol. analiza i interpretacija tekstova. U govornim aktivnostima nema posebnosti. ili dijela filma o životu Ivana Pavla II. pripovijedanje i izlaganje.. spoznati kako je naša budućnost u velikoj mjeri u našim rukama. izrada umne mape. Novo lice Crkve u XX. Istraživanje. tj. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. borba za pravdu). isusovci. odrediti glavne odrednice novog protestantskog nauka. Obrazovna postignuća 4.).2. reformacija. stoljeća. usvojiti i razumjeti nove pojmove. vatikanskog sabora u novoj slici Crkve u svijetu. Ivan XXIII. Preporuke za korelaciju 172 . Dodatna ilustracija 7. nacionalnih. uočiti i objasniti važnost socijalnog nauka Crkve. opisati misijski pokret. Tridentski koncil. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku. prepoznati i objasniti kako se Crkva sve više otvara svijetu. (6. Ako treba pisati/crtati prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač za olovku. Nemogućnost korelacije s glazbenom kulturom. Prepoznati i shvatiti da je Crkva zajednica ljudi koji također mogu griješiti. Istraživanje. 2. Potrebno predznanje 3. Razvijati osjećaj pripadnosti svojoj Crkvi. Martina Luthera. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. pape. Ne zahtijevati znanje ovih sadržaja zbog smanjenih mogućnosti razumijevanja povijesnih odnosa. Glazbena kultura. uočiti odgovornost sviju za zajednički život u društvu i Crkvi. razumjeti i prihvatiti teška životna iskustva (ona nas uvijek mogu naučiti nečemu dobrom). veći prostor za pisanje). razvijati sposobnost uvažavanja tuđih stajališta i mišljenja. povijesno-kulturoloških) te poznavanja i poštivanja drugih kultura. Drugi vatikanski sabor i obnova Crkve. diskusija (parlaonica). za aktivno i odgovorno sudjelovanje u životu društva (osuda nepravde. Povijest: Reformacija i katolička obnova. uočiti i odrediti značenje II. analiza i interpretacija tekstova. Koristiti ilustracije i poticati lijepo izražavanje. uvidjeti važnost usklađivanja uvjerenja i konkretnog djelovanja. stoljeću socijalni nauk Crkve. vjerskih. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji Crkva. uočiti kako obnova Crkve počinje od osobnog obraćenja svakog kršćanina pojedinačno. 1. nabrojiti imena nekoliko papa iz XX. razvijati sposobnost za društveni angažman. anglikanci. Obrazovna postignuća 4.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE V. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. otkriti i opisati značenje Tridentinskog koncila u unutarnjoj obnovi Crkve. 5. protestanti (protestantizam). Potrebno predznanje 3. izrada plakata. djelovanje i obnova Crkve. Likovna kultura: Primjeri likovno umjetničkih djela. KATOLIČKI VJERONAUK 7. 4.. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Ključni pojmovi 2. film. 5. uočiti važnost poznavanja vlastitih korijena (obiteljskih. kalvinisti (reformirani). luterani (evangelici). Preporuke za korelaciju 8. izrada plakata. fiksiranje papira na podlozi. Dodatna ilustracija 7. Ivanu XXIII.

SAKRAMENTI I KRŠĆANSKA INICIJACIJA 1. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama Razgovor o posljedicama koje bi nastale ukoliko ljudi ne bi poznavali znakove iz svakodnevice. Ako treba pisati/crtati prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač za olovku. Sadržaje približiti informativno i individualno uvježbavati prethodno gradivo. dekristijanizacija. 5. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. 5. analiza i interpretacija teksta. 1. Dodatna ilustracija 7. 4. simboli. likovno izražavanje. sekularizacija. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Sedam sakramenata – Kristovi darovi sakrament. KATOLIČKI VJERONAUK Predmet 173 . 3. 3. Potrebno predznanje 3. Razvijati sposobnost gledanja i s onu stranu vidljivoga. Tehnička kultura: 5. život i djelovanje Isusa Krista. 2. KATOLIČKI VJERONAUK 7. 4. Ako treba pisati/crtati prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač za olovku. fiksiranje papira na podlozi. Ivan XXIII. Potražiti u knjizi iz povijesti Crkve ili na Internetu zanimljivosti (ili osnovne podatke) o Drugom vatikanskom saboru i Ivanu XXIII. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. nabrojiti i kratko opisati 7 sakramenata. 1. veći prostor za pisanje). veći prostor za pisanje). Znakovi u životu. Crkva. Prijedlozi za metodičku obradu 6. enciklika. 7 sakramenata. slike i stripa.8. razred: prometni znakovi i propisi. izgrađivati i njegovati svjesniji i odgovorniji stav prema sakramentalnom životu. Prepoznati značenje znakova i simbola u životu. Preporuke za korelaciju 8. U govornim aktivnostima nema posebnosti. uvidjeti važnost usklađivanja uvjerenja i konkretnog djelovanja. Ključni pojmovi 2. prepoznati sakramente kao darove Kristove ljubavi i znakove susreta s Bogom i jedni s drugima. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Učenika voditi pitanjima i kontinuirano raditi na proširivanju rječnika. Sadržaje približiti informativno i individualno uvježbavati prethodno gradivo. otkriti da su sakramenti znakovi spasenja i milosnoga života s Bogom. Ne zahtijevati znanje ovih sadržaja zbog smanjenih mogućnosti razumijevanja povijesnih odnosa. terenska nastava (posjet i razgledavanje liturgijskoga bogoslužnoga prostora). sliku ili dijapozitive. Hrvatski jezik: Početci hrvatske pismenosti. Ne zahtijevati znanje ovih sadržaja zbog smanjenih mogućnosti razumijevanja povijesnih odnosa. (6. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku. Učenika voditi pitanjima i kontinuirano raditi na proširivanju rječnika. 2. Navesti i opisati (proučiti povijest nastanka) jedan od znakova ili simbola hrvatske države ili nekog grada (gradski grb). Obrazovna postignuća 4. Pavao VI. fiksiranje papira na podlozi. razvijati sposobnost za uočavanje lijepoga i dobroga oko nas. U govornim aktivnostima nema posebnosti. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama socijalni nauk Crkve. meditacija uz fotografiju.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE VI..

Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE VI. Pripremanje katekumena na primanje sakramenata. nabrojiti i protumačiti sakramente kršćanske inicijacije. Povijest: 5. Veliki četvrtak. krštenje vodom i krvlju. razumjeti ih i rabiti ih. Slijepom učeniku omogućiti taktilni doživljaj konkretnih materijala. razgovor. izgrađivati i njegovati svjesniji i odgovorniji stav prema sakramentalnom životu. (6. spomen-čin /euharistija / Gospodnja večera / lomljenje kruha / pričest /sveta misa. Potrebno predznanje 3. Geografija: 5. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Preporuke za korelaciju 8. potvrda. 2. crkveno graditeljstvo. opisati mjesta okupljanja prvih kršćana. 6. opisati ukratko kršćansku inicijaciju u prvim stoljećima. Prilagodbe nastavnih sadržaja i primjena specifičnih katehetskih pomagala. pripovijedanje i izlaganje. prepoznati i usporediti osnovne karakteristike najvažnijih stilova crkvenog graditeljstva. 174 . SAKRAMENTI I KRŠĆANSKA INICIJACIJA 2. župne crkve. izrada mentalne mape. (6. Individualni i slikovni materijal zalijepiti učenicima na klupu koji imaju poteškoća u kontroli pokreta ruku. 5. 4. Ključni pojmovi 2. 3. objasniti važnost izgradnje svjesnijeg i odgovornije stava prema sakramentima. analiza i interpretacija tekstova i slike. prilagoditi tekstove. navesti neke primjere najpoznatijih crkvi – predstavnica pojedinih stilova. prepoznati euharistiju kao središte i vrhunac kršćanskoga života. 1. Obrazovna postignuća 4. kršćanska inicijacija u prvim stoljećima. Potrebno predznanje 3. Naglasiti bitno. Katakombe. svetohranište. čitanje. Nema posebnosti. katedrala. Dodatna ilustracija 7. koristiti razne vrste pomagala Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. prepoznati krst kao sakrament rođenja za novi život i ulaska u novi Božji narod. nabrojiti drugo nazivlje za euharistiju. Ključni pojmovi 2. Hrvatski jezik: Početci hrvatske pismenosti. Istraživanje. Usvojiti i razumjeti ključne pojmove. nabrojiti najvažnije dijelove koje uočavamo u crkvama (oltar. unutarnje uređenje crkve (oltar. inicijacija (inicijacija u islamu i židovstvu). Katekumeni (katekumenat). Crkvene zgrade crkva. CRKVENI JEZICI I KULTURA 1. Članovi Crkve. Obrazovna postignuća KATOLIČKI VJERONAUK 7. uvidjeti važnost usklađivanja uvjerenja i konkretnog djelovanja. svetohranište. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Tijelovo. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama 7. Inicijacijski obredi drugih religija. razred: Europa i Sredozemlje nakon seobe naroda (pokrštavanje). ambon. mučeništvo prvih kršćana. krstionica…). razred: Pojava kršćanstva.Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Sakramenti kršćanske inicijacije kršćanska inicijacija. stilovi gradnji kroz povijest. Prijedlozi za metodičku obradu 6. razred: Vode na kopnu. krstionica. darovi Duha Svetoga. potvrda. protumačiti novost i snagu kršćanskog života koji se događa u sakramentima. Usvojiti nove pojmove. unutrašnjost crkve. prepoznati potvrdu kao sakrament u kojem primamo posebnu jakost Duha Svetoga. kapela. Razvijati sposobnost gledanja i s onu stranu vidljivoga. euharistija. krštenje (krst). kapele). crkve (katedrale.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE VI. razvijati sposobnost za uočavanje lijepoga i dobroga oko nas.

sudjelovati na probi župnoga zbora. ampulice). imenovati liturgijske jezike. Prijedlozi za metodičku obradu 6. 3. Važniji sakralni objekti pojedinih krajeva naše domovine. istraživanje. rad s fotografijama (analiza i interpretacija). otkriti ljepotu duhovne glazbe. kontemplacije (naglasiti važnost mira i samoće u ljudskom životu ). razvijati sposobnosti gledanja.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE VI. rad s fotografijama. imenovati najstarije hrvatske pjesmarice liturgijske glazbe. (6. uočiti i protumačiti posebnosti liturgijske glazbe. misnica. liturgijska glazba. pripovijedanje i izlaganje. liturgijske boje. moderni stil. razgovor. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Povijest: Uzlet srednjovjekovne Europe. liturgijske knjige (misal. renesansa. Obrazovna postignuća 4. pripovijedanje i izlaganje. njegovati brigu za očuvanje sakralnih dobara. časoslov). slike…). Terenska nastava (posjet nekoj crkvi). barok. liturgijski predmeti. liturgijske knjige. Pojačana vizualizacija. obrednik. gotika. 1. Konkretizacija u sakralnom prostoru. slušanja. 5. doživljavanja. Preporuke za korelaciju 8. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. prepoznavanje. masa i prostor. Razvijanje sposobnosti za uočavanje lijepoga i dobroga oko nas. gregorijanski koral. izrada plakata. svetohranište. istraživanje. Prepoznati i imenovati dijelove misnoga ruha. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Potrebno predznanje 3. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Hrvatski jezik: Početci hrvatske pismenosti. CRKVENI JEZICI I KULTURA 2. Terenska nastava. Dodatna ilustracija 7. štola. Glazbena kultura. romanika. liturgijski predmeti (ciborij. Slabovidnim učenicima omogućiti da vizualni materijal vide izbliza i duže promatraju. 2. Humanizam i renesansa. Likovna kultura. 4. ambon. Razvijanje sposobnosti za uočavanje lijepoga i dobroga oko nas. Nema posebnosti. a po mogućnosti i misnog ruha. omogućiti taktilni doživljaj nekih liturgijskih predmeta. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Proučiti liturgijske geste. Likovna kultura: prostorno oblikovanje. Prijedlozi za metodičku obradu 6. plitica/patena. analiza i interpretacija tekstova. misno ruho (alba. razlikovanje i imenovanje. Duhovna glazba pojedinih krajeva naše domovine. Konkretizirati sadržaj slušanjem glazbe. imenovati ih. KATOLIČKI VJERONAUK 7. Dodatna ilustracija 7.4. mitra). Nema posebnosti. Liturgijska godina. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno- 175 . razvijati osjećaje poštovanja i brige za materijalnu i duhovnu narodnu i crkvenu baštinu. slušanje liturgijske glazbe. njegovati osjećaj za lijepu duhovnu glazbu. navesti neke vrste liturgijskog pjevanja i sviranja. liturgijski jezik. jezik i glazba misno ruho. Ključni pojmovi 2. Stil gradnje vlastite župne crkve. Neki važniji sakralni objekti drugih religija. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Liturgijski predmeti. Europa u vrijeme baroka. Terenska nastava (upoznavanje unutrašnjosti crkve). Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama ispovjedaonica. objasniti čemu službe određeni liturgijski predmeti i knjige. Preporuke za korelaciju 8. 1. prepoznati važnost i način čuvanja sakralnih dobara.

domoljubne. Ključni pojmovi 2.12-14). Anđeo Gospodnji. seksističke…). Konkretizacija u sakralnom prostoru. konzumističke. ekološke. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE VI. imenovati svete znakove i objasniti što se njima izražava.obrazovnim potrebama 2. religiozne. Svaku kraticu i simbol prikazati vizualno. 1. pripovijedanje i izlaganje. Znakovi i kratice u životu. Upoznati simbole i kratice drugih religija. tamjan. (6. Ključne pojmove konkretizirati. CRKVENI JEZICI I KULTURA 3. Iv 19. Obrazovna postignuća 4. Slijepom učeniku omogućiti taktilni doživljaj konkretnih materijala. INRI. Nema posebnosti. Potrebno predznanje 3. razvijati sposobnosti oblikovanja i obrane vlastitog mišljenja. 5. 3. Kršćanski simboli i kratice kršćanski simboli i kratice. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. istraživanje.1-19. Obrazovna postignuća 176 . pojačano uvježbavanje. 4. Navesti i interpretirati biblijske tekstove u kojima se spominje Marija (Lk 1. Isusovo rođenje. Uočiti važnost svjesnog i kritičkog primanja poruka suvremenih simbola (simbolom se mogu poslati različite poruke: reklamne. Teškoće u svladavanju kratica. Preporuke za korelaciju 8. značenje vode. Razgovor. sveti znakovi. evanđelja.25-27. Individualni i slikovni materijal zalijepiti učenicima na klupu koji imaju poteškoća u kontroli pokreta ruku. KATOLIČKI VJERONAUK 7. izrada plakata i mentalne mape. Simboli drugih religija. (6. Nemogućnost korelacije s glazbenom kulturom. Ključni pojmovi 2. Hrvatski jezik: Rečenični i pravopisni znakovi. Dodatna ilustracija 7. Upoznajmo Mariju iz Evanđelja Marija. Nabrojiti. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. 3. KATOLIČKI VJERONAUK 7. kruha i vina. opisati i objasniti značenje važnijih kršćanskih simbola i kratica.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE VIII. Likovna kultura. Marija u Evanđelju. Terenska nastava. MARIJA U CRKVI 1. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. 5. Dj 1. 2. fotografija i stripa. riba – znak kršćanskog raspoznavanja. IHS. primijeniti didaktičke igre. Nema posebnosti. 4. Sadržajno prilagođavanje.26-38. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Lk 2. Potrebno predznanje 3. Individualni i slikovni materijal zalijepiti učenicima na klupu koji imaju poteškoća u kontroli pokreta ruku. analiza i interpretacija tekstova. alfa i omega. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. izreći naizust molitvu Anđeo Gospodnji.

Interpretativno čitanje i krasnoslov. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Prijedlozi za metodičku obradu 6. upoznavanje povijesnih. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama Uočiti Marijinu slobodu i veličinu u prihvaćanju Božje riječi. Vrste razgovora. Preporuke za korelaciju 8. razvijati sposobnost za uočavanje lijepoga i dobroga oko nas. Anđeo Gospodnji (molitva). novozavjetni spisi. Rođenje BDM. Ključni pojmovi 2. 1. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. uvidjeti važnost usklađivanja uvjerenja i konkretnog djelovanja Čitanje. Osnovne informacije o Marijinom životu. meditacija uz umjetničke reprodukcije i glazbu. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Likovna kultura: Marijin lik u likovnoj umjetnosti. likovno i pismeno izražavanje. uočiti važnost vjere u životu pojedinca i naroda.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE VIII. Svetišta u pojedinim krajevima Hrvatske i BiH. a ne zahtijevati reprodukciju. Nema posebnosti 2. Hrvatski jezik: Interpretativno čitanje i krasnoslov. 1. Blagovijest. analiza i interpretacija tekstova i fotografija. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Bezgrješno začeće). Pitanjima učenika voditi u izvješćivanju. 4. kulturnih i religioznih značajka domovine. pripovijedanje i izlaganje. marijanska svetišta. Dodatna ilustracija 7. Omogućiti učenicima prepoznavanje ovih sadržaja. Nabrojiti i protumačiti glavne Marijine blagdane (Navještenje. Dodatna ilustracija 7. njegovati stav poštovanja i povjerenja prema Mariji. Preporuke za korelaciju 8. Hrvatski jezik: Lik u književnom djelu. Marija u likovnoj umjetnosti. Marijanske pjesme u hrvatskome narodu. Slabovidnim učenicima omogućiti da vide sliku izbliza i duže je promotre. krunica. (6. nabrojiti marijanska svetišta u hrvatskom narodu. Uočiti Marijinu slobodu i veličinu u prihvaćanju Božje riječi. navesti neke marijanske pjesme i molitve. Pieta. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno- Istraživanje. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. analiza reprodukcija. otajstva krunice. pisanje kratkog eseja. 177 . Potrebno predznanje 3. nema posebnosti. KATOLIČKI VJERONAUK 7. njegovati stav poštovanja i povjerenja prema Mariji. Marija u književnosti. Uznesenje. opisati i protumačiti molitvu krunice. Prilagođeni biblijski tekstovi uz upotrebu vizualnih sredstava i prilagođenih slikovnica. Bezgrješno začeće. 5. Stvaralačko prepričavanje. MARIJA U CRKVI 2. Uznesenje. osobito prema njegovoj prošlosti prožetoj kršćanskim elementima. te nacionalnoga ponosa. Litanije. uvidjeti važnost usklađivanja uvjerenja i konkretnog djelovanja. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Obrazovna postignuća 4. razvijanje ljubavi prema svome narodu. slijepim učenicima kao poticaj koristiti taktilni materijal ili životno iskustvo. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Glavni Marijini blagdani i molitve Marijini blagdani i molitve. Glazbena kultura: pjesme posvećene Mariji. njegovati stav poštovanja i povjerenja prema Mariji. 3.4. Predaja.

Omogućiti učenicima prepoznavanje ovih sadržaja. 5. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. papina nezabludivost.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE IZBORNE TEME 1. Obrazovna postignuća 178 . izrada plakata. omogućiti izbor najprimjerenijeg modela. papine obveze (npr. bazilika sv. nabrojiti nekoliko važnijih papa kroz povijest. razvijati želju za postizanjem viših ciljeva. Obrazovna postignuća 4. Istraživanje. konklave. 3. njezinim znamenitim ljudima i posebnostima. molitva. Petra. Povijest. (6. 4. 2. Apostol Petar. Nema posebnosti. 3. Život redovnika/redovnica osnivač /osnivateljica. Petra i Vatikanu. crkvena hijerarhija. 5. Označiti u udžbeniku bitne dijelove. 4. Ključni pojmovi 2. nalijepiti radni materijal u bilježnicu. redovnički zavjeti. Sadržajna prilagodba. a ne zahtijevati reprodukciju. redovi. jedan dan u životu pape i sl. Pojačana vizualizacija. Ključni pojmovi 2.obrazovnim potrebama 2. Zanimljivosti vezane uz Vatikan. imenovati sadašnjeg papu. Nema posebnosti. Potrebno predznanje 3. rad. Provjeriti stoji li iza riječi iskustvo. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. uvidjeti važnost usklađivanja uvjerenja i konkretnog djelovanja. Ponuditi više modela stvaralačkog izražavanja.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE IZBORNE TEME 2. Razvijati ljubav prema Crkvi. konklave. Vatikan. redovnice. njezinoj prošlosti. KATOLIČKI VJERONAUK 7. Odrediti tko je papa (koje uloge i zadaće ima) i uvidjeti njegovu važnost za djelovanje Katoličke crkve. Crkva kroz povijest. koristiti razne vrste pomagala. odnosno predodžba (konklave. (6. nabrojiti osnovne podatke o bazilici sv. pripovijedanje i izlaganje. redovnici. Poziv. rad s fotografijama. Nemogućnost korelacije s glazbenom kulturom. Prijedlozi za metodičku obradu 6. usvojiti i razumjeti pojam konklava. Dodatna ilustracija 7. upoznati detaljnije život redovnika koji Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Potrebno predznanje 3. Vatikan. Vatikan). uvidjeti osnovne razlike u načinu života i djelovanja pojedinih redova. redovi. zavjeti. pastiri Crkve. Švicarsku gardu. Preporuke za korelaciju 8. samostan. Objasniti posebnosti redovničkog poziva i života redovnica/redovnica. Rimski biskup papa. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. KATOLIČKI VJERONAUK 7. uočiti važnost molitve i rada u redovničkome životu.) 1.

1. Ključni pojmovi 2. Sadržajna prilagodba. bazilike u Rimu…). Beču. katedrala u Milanu. upoznati stil gradnje župne crkve/katedrale u vlastitoj župi/biskupiji. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. katedrale i crkve pojedinog stila. Posjet samostanu. Europa u doba baroka).) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE IZBORNE TEME 3. Povijest: Uzlet srednjovjekovne Europe. Barceloni. Prijedlozi za metodičku obradu 6. župne crkve. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. izrada plakata. izlaganje. Preporuke za korelaciju 8. Obrazovna postignuća 4. kapele). 3. objasniti osnovne razlike između pojedinih stilova. uvidjeti važnost usklađivanja uvjerenja i konkretnog djelovanja. Izborni sadržaji za darovite učenike 179 . Nema posebnosti. 5. Potrebno predznanje 3. Nema posebnosti. (6. Dodatna ilustracija 7. Prilagodba tekstova i pojačana vizualizacija. izrada plakata. pojedine katedrale…) ili u Europi (Notre Dame. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. razvijati odgovoran stav prema životu. izdvojiti osnove karakteristike stila gradnje katedrale određene biskupije ili župne crkve. razlike između pojedinih stilova.4. njegovati brigu za očuvanje sakralnih dobara. drugima i svemu što postoji. prepoznati veće i poznatije crkvene građevine u Hrvatskoj (Eufrazijeva bazilika. Razvijanje sposobnosti za uočavanje lijepoga i dobroga oko nas. Prepoznati vlastite darove koje smo pozvani ugraditi u Crkvu. istraživanje. Nabrojiti stilove gradnje crkvi kroz povijest. otkrivati način na koji možemo vlastite darove ugrađivati u zajednicu. razvijati sposobnost uvažavanja tuđih stajališta i mišljenja. Prijedlozi za metodičku obradu 6. KATOLIČKI VJERONAUK 7. izgrađivanje smisla za njegovanje humanih odnosa među ljudima. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. pripovijedanje i izlaganje. koristiti razne vrste pomagala. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama djeluju na određenom području. Hrvatska u doba Arpadovića i Anžuvinaca. Preporuke za korelaciju 8. 2. crkva sv. sebi. razumjeti odgovornost svih za zajednički život u društvu i Crkvi. dijapozitivi i fotografije. Povijest: (Europa i Sredozemlje nakon seobe naroda). Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. unutarnje uređenje crkve. Crkveno graditeljstvo stilovi gradnje. rad s fotografijama (analiza i interpretacija). Humanizam i renesansa. crkve (katedrale. čitanje i interpretacija teksta. Terenska nastava (posjet redovničkoj zajednici). Križa u Ninu. razvijati osjećaje poštovanja i brige za materijalnu i duhovnu narodnu i crkvenu baštinu Terenska nastava (posjet nekoj crkvi). Dodatna ilustracija 7. Katakombe. 4. Nema posebnosti. analiza i interpretacija tekstova.

vjerskih. Prilagodba tekstova i pojačana vizualizacija. Preporuke za korelaciju 8. promicanje osjećaja za lijepo i za duhovnu dimenziju postojanja. 5. Prijedlozi za metodičku obradu 6.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE IZBORNE TEME 5. Nema posebnosti. Promicanje kulturne baštine kao dijela nacionalnog i kulturnog identiteta. nacionalnih. 4. Imenovati i protumačiti značenje pojedinog blagdana ili liturgijskog vremena. (6. 5. Nema posebnosti. Nema posebnosti. KATOLIČKI VJERONAUK 7. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE IZBORNE TEME 4. uočiti značenje pojedinih blagdana ili liturgijskih vremena za život suvremenih kršćana. Usvajanje o blagdanima potkrijepiti raznim materijalima. Naglasiti bitno. Osim nemogućnosti korelacije s glazbenom kulturom nema posebnosti. 3. Nema posebnosti. 2. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. KATOLIČKI VJERONAUK 7. Živjeti u ritmu liturgijske godine: vrijeme kroz godinu. Dodatna ilustracija 7. uočiti značenje pojedinih blagdana ili liturgijskih vremena za život suvremenih kršćana. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama 1. Dodatno raditi na proširivanju rječnika. Ključni pojmovi 2. povijesno-kulturoloških) te poznavanja i poštivanja drugih kultura. 1. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Imenovati i protumačiti značenje pojedinog blagdana ili liturgijskog vremena.10. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Ključni pojmovi 2. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama Likovna kultura. uočiti i ispravno vrjednovati bogatstvo adventskih i božićnih hrvatskih običaja. Sadržajna prilagodba. 4. božićni ciklus nazivi pojedinih blagdana ili liturgijskih vremena. Nema posebnosti. (6. koristiti razne vrste pomagala. 2. Živjeti u ritmu liturgijske godine: vrijeme kroz godinu. Obrazovna postignuća 4. Potrebno predznanje 3. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. uočiti važnost poznavanja vlastitih korijena (obiteljskih. 3. Glazbena kultura. Potrebno predznanje 3. uskrsni ciklus nazivi pojedinih blagdana ili liturgijskih vremena. Obrazovna postignuća 180 .

Dodatno raditi na proširivanju rječnika. Dodatna ilustracija 7. Nastavu katoličkog vjeronauka u školi mogu izvoditi profesori katoličkog vjeronauka. Osim nemogućnosti korelacije s glazbenom kulturom nema posebnosti. 3. Nema posebnosti. uočiti i ispravno vrjednovati bogatstvo korizmenih i uskrsnih hrvatskih običaja. vjerskih. Preporuke za korelaciju 8. formiranje samostalne stabilne ličnosti procesima učenja. Profil nastavnika. nastavnik katoličkog vjeronauka treba imati Kanonsko poslanje (odobrenje Vrhbosanskog nadbiskupa koje mu on podjeljuje putem Katehetskog ureda vrhbosanske nadbiskupije Sarajevo). Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. 5. sposobnostiima i potrebama društvene sredine. promicanje osjećaja za lijepo i za duhovnu dimenziju postojanja. Likovna kultura. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama Promicanje kulturne baštine kao dijela nacionalnog i kulturnog identiteta.4. 2.35 sati godišnje Cilj: Usklađivanje odgojnih potreba ovisno od uzrasta učenika s njihovim interesovanjima. 1. saznavanja i sazrijevanja uz stalno inoviranje programa. ODJELJENJSKA ZAJEDNICA VII razred 1 sat sedmično . koji imaju visoku stručnu spremu (stupanj VII/1) postignutu na katoličkim visokoškolskim učilištima. Nema posebnosti. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Glazbena kultura. nacionalnih. Usvajanje o blagdanima potkrijepiti raznim materijalima. Prijedlozi za metodičku obradu 6. 4. Uz ispunjenje svih drugih potrebnih uvjeta za namještenje u službu nastavnika u školi. 181 . Naglasiti bitno. povijesno-kulturoloških) te poznavanja i poštivanja drugih kultura. uočiti važnost poznavanja vlastitih korijena (obiteljskih.

saznajna komponenta 7. Upozoravanje na mine i druga ubojita sredstva 9.upotpunjavanje učenikovih znanja o minskoj situaciji u zajednici.Zadaci: .razvijanje radnih navika. Moralni odgoj 3. kulturnog i prirodnog nasljeđa . uvesti učenike u razumijevanje značaja pravovremene informisanosti i potrebe za osposobljavanjem u samostalnom pronalaženju informacija . samopouzdanja.upoznavanje.građenjem pravilnog stava prema moralu.u korak s vremenom 4. upozoravanje na rizična područja u BiH. održavanju zdrave težine. Kulturno i prirodno nasljeđe . Aktuelna zbivanja . pedagoški karton učenika UKUPNO: Pregled programskih sadržaja Uz praznike i Dan škole .prigodna obrada – u saradnji s historičarem dati osvrt na historijski datum Procjena rada odjeljenja u toku i na klasifikacijama 1.upoznati učenike da izbor budućeg zvanja i zanimanja uvjetuje i tržište rada Pregled programskih oblasti 1. psihološko.putem informisanja o aktuelnim zbivanjima. BiH i svijetu. Kulturno i prirodno nasljeđe 2. prevenciji ovisnosti s ciljem uvođenja učenika u zdrav način života i očuvanja njihovog zdravlja . uvažavanje i poštovanje materijalnog i duhovnog. Profesionalna orijentacija/za personalni dosje. odnos prema radu 6. higijeni. zdravoj prehrani. Humani odnosi 8. osjećaja zadovoljstva u radu osposobljavanjem učenika za aktivno učenje i saradnju .pružanje informacija učenicima o zaštiti od bolesti.usvajanje osnovnih karakteristika humanih odnosa s naglaskom na odnose sa suprotnim spolom . Kultura življenja . na neodlaženje u rizična područja . kolektivu i na javnim mjestima . uvoditi učenike u razumijevanje značaja primjerenog ponašanja u školi. posluženju. pozitivnog odnosa prema radu. Pedagoško. Radne navike.zdrav način života 5.4 sata 182 4 3 4 4 4 4 4 5 3 35 .uvođenje učenika u samospoznaju i uočavanje značaja razumijevanja poznavanja sebe .

Upoznavanje. uvažavanje i poštovanje materijalnog i duhovnog.nauci .Konvencija o pravima djeteta: ..saobraćajni propisi i njihovo poštivanje . kidnapovanje i druge nedozvoljene radnje 4.šta treba znati o AIDS-u .umjetnosti .uključivanje u borbu protiv AIDS-a .) . kulturnog i prirodnog nasljeđa .znakovi o pravima djeteta 3. odgojno disciplinskim mjerama .institucije koje se bave unapređenjem i sigurnošću u saobraćaju .posjete drugim gradovima (kulturni sadržaji. likovnoj umjetnosti.odnos prema alkoholu u društvenoj sredini .stvaralaštvo učenika u školi (u muzici.jačanje ličnosti učenika putem prevencije svake ovisnosti .svijetu .sredini .zdrav način života . učeniku generacije.odluke koje donosim 183 . Moralni odgoj .4 sata U zavisnosti od svijesti i potreba učenika odjeljenja informisati ih i zajedno raditi na dolaženju do informacija o: .4 sata . Aktuelna zbivanja .obrazovanju .sportu .Pravila škole .3 sata .šta sve određuje ponašanje učenika u kolektivu .Zašto poštovati kućni red škole .u korak s vremenom .terorizam.inovatorstvo . Kultura življenja .kulturi . tehnici.prevencija narkomanije: opasnost po zdravlje .alkoholizam ..dijete ima vlastita prava .popratne pojave pušenja . industrijska postrojenja) 2.ponašanje na javnim mjestima .Pravilnici: o pohvalama i nagradama učenika.posjeta pozorištu i muzeju .

moja pomoć osobama u stanju socijalne potrebe .zabrinutost za svoju vanjštinu .metode uspješnog učenja .neodgovoran odnos prema radu . odnos prema radu .razna iskustva u socijalnim kontaktima i formiranju ličnosti .planiranje učešća u projektima s drugim učenicima .zaokupljenost svojim spolom .4 sata .razna iskustva u socijalnim kontaktima i formiranju ličnosti .praktičnost i susretljivost u radu .aktivnosti u vezi s pripremom za prijemni ispit u srednjoj školi 6. psihološko.kako biti društveno aktivan .kako aktivno učiti . Pedagoško.šta rad daje i znači za nas i druge .maštanje o budućnosti .vježbe opuštanja i relaksacije 7.pojačana osjetljivost/emocionalnost . Humani odnosi . Radne navike. zagađivanje i zaštita vodene sredine gostoljubivosti .težnja da se doživi nešto novo i uzbudljivo 184 .sprečavanje nesreća u kući . kao i načinu rada .pozitivan stav prema radu.stjecanje zrelosti: emocionalna i socijalna zrelost .4 sata .moj odnos prema drugovima i drugaricama .4 sata .odmor i rekreacija .praćenje nastave .potreba afirmacije ličnosti i dokazivanje vlastite vrijednosti .- odluka o pušenju šta utječe na donošenje odluke o pušenju ili suprotno. nepušenju održavanje zdrave težine korištenje.nepoželjne osobine ličnosti .zašto je značajno poznavati sebe . saznajna komponenta .pojačana nesigurnost .poželjne osobine ličnosti .kada servirati gostima hranu 5.

A.šta je sve u radu mjerilo vrijednosti UPUTA za realizaciju Programa odjeljenjske zajednice od IV do IX razreda nalazi se iza programa devetog razreda. Sarajevo.informisati učenike .za personalni dosje učenika ..5 sati Mine i „NUS“ u našoj zajednici. Handicap International 185 . BiH i svijetu Mine i „NUS“ u prirodi Pokazatelji rizičnih područja Borba protiv mina Sigurni oblici ponašanja Opasnost od vatrenog naoružanja u kućama 9. Dž.- zanimanje za suprotni spol pojava prvih simpatija i ljubavi drugarstvo i ravnopravnost među spolovima u školi i u životu planiranje učešća u projektima s drugim učenicima ∗ 8. Upozoravanje na mine i druga ubojita sredstva . (2006).rad .privredna kretanja na području grada . Zelenika.. PROFIL I STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA Program može realizovati nastavnik ili profesor razredne i predmetne nastave. P. Mujkanović. Kalaš...  pregled programskih sadržaja s obradom nalazi se u odobrenom za upotrebu priručniku: Zvizdić. E.3 sata . Profesionalna orijentacija . Upozoravanje na mine i druga ubojita sredstva .priručnik za nastavnike osnovnih i srednjih škola.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->