Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO Ministarstvo obrazovanja i nauke

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina CANTON SARAJEVO Ministry of Education and Science

NASTAVNI PLAN I PROGRAM za SEDMI razred devetogodišnje osnovne škole

7

MAJ, 2010.

e-mail: mon@mon.ks.gov.ba, www.monks.ba

Tel: + 387 (0) 33 562-128, Fax: + 387 (0) 33 562-218 Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

SADRŽAJ

1. Nastavni plan .............………………….............................………………… 3 2. Maternji jezik i književnost ……………….....................………………… 5 - 13 3. Engleski jezik – prvi strani jezik .......……………………………….….…..15 - 19 4. Engleski jezik – drugi strani jezik .....……………………………….….…..20 - 25 5. Njemački jezik – prvi strani jezik........…..………………………….….…..26 - 30 6. Njemački jezik – drugi strani jezik ....……………………………….….…..31 - 35 7. Francuski jezik – prvi strani jezik ......……………………………….….…..36 - 41 8. Francuski jezik – drugi strani jezik ......………………..…………….….…..42 - 45 9. Arapski jezik – prvi strani jezik ........……….……………………….….…..46 - 50 10. Arapski jezik – drugi strani jezik .......……………………………….….…..51 - 55 11. Matematika …………………………………………..……….…….…....... 56 - 65 12. Fizika .............................................................................................................66 - 72 13. Biologija ………………………………………………………………….... 73 - 82 14. Geografija/zemljopis ………………………………………………..…...... 83 - 100 15. Historija/povijest ………………………………………………………… 101 - 108 16. Tehnička kultura ……………………………………………………....… 109 - 111 17. Informatika ……………………………………………..……………. ...... 112 - 119 18. Likovna kultura …………………………………………...……………… 120 - 132 19. Muzička/glazbena kultura ……………………………...….………..… ....133 - 138 20. Tjelesni i zdravstveni odgoj …....………………...……………..…..… .....139 - 143 21. Islamska vjeronauka ................................................................................... 144 - 158 22. Katolički vjeronauk .................................................................................... 159 - 178 23. Odjeljenska zajednica ................................................................................. 179- 182

2

NASTAVNI PLAN ZA SEDMI RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE

REDNI BROJ 1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 13.

OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI Maternji jezik i književnost Prvi strani jezik Drugi strani jezik Matematika Fizika Biologija Geografija / zemljopis Historija / povijest Tehnička kultura Informatika Likovna kultura Muzička / glazbena kultura Tjelesni i zdravstveni odgoj

SEDMIČNI GODIŠNJI BROJ BROJ NASTAVNIH NASTAVNIH SATI SATI 4 2 2 4 1 2 2 2 1 1 1 1 2 25 1 1 140 70 70 140 35 70 70 70 35 35 35 35 70 875 35 35

UKUPNO REDOVNE NASTAVE Vjeronauka (Po slobodnom izboru učenika) Odjeljenska zajednica

3

4

PROGRAMI
NASTAVNIH PREDMETA ZASTUPLJENIH U SEDMOM RAZREDU DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE

MATERNJI JEZIK I KNJIŽEVNOST
KNJIŽEVNOST Književni tekstovi 1. D. Cesarić, Voćka poslije kiše 2. T.Ujević, Dažd 3. N. Šop, Bakine naočari 4. M.Krleža, Čovjek je lava 5. M.Dizdar, Zapis o zemlji 6. E. Kišević, Lampa na prozoru / 7. H. Humo, Akvarel 8. S.Jesenjin, Pjesma o kuji 9. V.Ilić, U poznu jesen 10. D. Trifunović, Nešto važno da ti kažem 11. M. Antić, Poslije djetinjstva 12. V. Novak, Iz velegradskog podzemlja(odlomak) 13. Z. Dizdarević, Naza vezilja 14. Ć. Sijarić, Hrt (odlomak) 15. S. Ćorović, Sa djecom 16. A.P.Čehov, Vanjka 17. K.Bruckner, Sadako hoće živjeti 18. R. Pavlović, Čistač obuće 19. Z.Grey, Komanči (ulomak iz pustolov. romana Grmljavina stada) 20. A. Egziperi, Mali princ(odlomak) 21. A. Šantić, Ugljari I O klasje Književno-teorijski pojmovi Lirika Ritam-intonacija, stanka, opkoračenje-stanka u opkoračenju, naglašavanje riječi i ritam Stilska sredstva- metafora, inverzija, kontrast; Vrste -pejsažna, šaljiva, deskriptivna i domoljubna pjesma Odgojno-obrazovni ciljevi i zadaci Prepoznaje metaforu, inverziju, kontrast i njihovu ulogu u književnome tekstu, razumije preneseno značenje; Prepoznaje osnovna obilježja opisne, domoljubne i šaljive pjesme; Minimalna postignuća Otkriva stilskoizražajna sredstva u književnome tekstu; Maksimalna postignuća

Određuje i razumije stilska sredstva, uporabljuje ih u vlastitome tekstu; Određuje pokretače Prepoznaje osnovno radnje, sredstva osjećanje u lirskoj zaustavljanja radnje; pjesmi; Otkriva glavne Povezuje ritam i kompozicijske osjećanje u pjesmi; dijelove knjiž. teksta;

Epika Fabula-pokretači fabule, zaustavljanje fabule Lik-psihološko-etička karakterizacija, Portretvanjski i unutarnji, forme pripovjedanja Pozicija pripovjedača u priči Pustolovni i povijesni romani

Prepoznaje pokretače fabule i sredstva zaustavljanja ; Može okarakterizirati lik;

Prepoznaje glavne značajke povijesnoga i pustolovnog romana

Razumije, zapaža i povezuje sa suvremenom stvarnošću psihološkoetičke karakteristike lika

Uočava glavne značajke povijesnoga i pustolovnog romana

Prepoznaje fabulativnu i tematsko – idejnu okosnicu djela 6

M. Jovanović. Sekulić. James Cook (odlomak) 24. Dnevnik Ane Frank (odlomak) 26. Šehović. Z. Jazavac pred sudom(odlomak) 27. likovi Uočava glavne karakteristike lirske i epsko – lirske poezije Uočava razliku između drame i drugih književnih . Kočić. Bulke pored pruge Narodna romansa (po izboru) Narodna lirska pjesma (sevdalinka) po izboru Fantastična pripovijest Uočava različite pozicije pripovjedača i forme pripovijedanja Razlikuje književne i ekstraknjiževne elemente Uočava glavne karateristike fantastične književnosti Uočava glavne karakteristike ljetopisa. H. Jesen 29. putopis. putopisa i dnevnika Granične književne vrste: ljetopis.Bešeskija.M. N. Prepoznaje usmenoknjiževne vrste Uočava glavne karateristike usmene književnosti 7 . Oslo pod snijegom(odlomak) 25.Čukovski.moje 22. dnevnik Uočava razliku između ljetopisa. Sarajevski ljetopis(odlomak) 23.. P.. I. putopisa i dnevnika Drama Satirična komedija Dramski igrokaz Usmena književnost Termini balada i romansa Epsko – lirske karakteristike Uočava glavne značajke drame: dijalog. F. Kikić. Putovanje kapetana Porporelosa(odlomak) 28.

god. li. prezent pomoćnih glagola Perfekt Izricanje prošlosti aoristom. neprijelazne i povratne glagole Razlikovati svršene i nesvršene glagole Prepoznati infinitiv i njegove završetke Prepoznati i tvoriti glagolske pridjeve Prikladno rabiti/upotrebljavati prezent u govorenju i pisanju Usvojiti prezent pomoćnih glagola Prepoznati perfekt i razumjeti njegovo osnovno značenje Vladati oblicima perfekta pomoćnih glagola Razlikovanje glagola po značenju Razlikovanje glagola po predmetu radnje i po vidu Razumije ulogu infinitiva u tvorbi glagolskih oblika Pravilno upotrebljava glagolske pridjeve Prepoznaje prezent i razumije njegovo osnovno značenje Spreže glagole u prezentu prema morfološkim obilježjima (osoba i broj) Prikladno rabi/upotrebljava perfekt u govorenju i pisanju 8 . pridjevima promjena je ispred i u o Razumije pravu i prenesenu sadašnjost Uočava palatalizaciju i jotaciju u prezentu Uočava futurski perfekt Može zamjenjivati aorist. Odgojno – obrazovni ciljevi Uočavati nenaglašene riječi i pravilno ih čitati u izgovornim cjelinama ISHODI UČENJA MINIMALNI Pravilno pisanje i izgovor nenaglasnica/atoničkih riječi MAKSIMALNI Razlikuje prednaglasnicepredtoničke riječi i zanaglanice/izatoničke riječi Zamjećuje preneseno značenje iskazano pjesničkom slikom u knj. naravno. djelima Uočava da česticama možemo izreći i svoje dojmove (ma. sigurno) Razvrstavanje povratnih glagola na prave povratne. doista. za) Prepoznavati glagolski oblik/osobu i broj u rečenici Razlikovati prijelazne. ne. GRAMATIKA Programski zahtjevi Naglašene i nenaglašene riječi (naglasne cjeline) Riječi za imenovanje pripadnosti mjestu. impefekt i Razlikovanje temeljnog (osnovnog) značenja od prenesenog (dopunskog. zemlji – narodu Temeljno i preneseno značenje riječi Čestice ili riječce (proširivanje znanja o ovoj vrsti riječi) GLAGOLI Glagolski oblik/osoba i broj Pomoćni glagoli: biti i htjeti Glagoli po predmetu radnje Glagoli po vidu Infinitiv (infinitivna osnova i završetci) Glagolski pridjevi i glagolska imenica Prezent. proširenog) značenja riječi Uočiti da česticama možemo preoblikovati rečenično ustrojstvo Uočava preneseno značenje riječi na jednostavnim primjerima Prepoznaje osnovne čestice (da. sprezanje/ konjugacija.RJEČNIK. neprave i uzajamno povratne Razlikuje i uočava trajne i učestale glagole Razumije ulogu infinitiva u dopuni glagola Uočava glasovne promjene u gl. kraju.

u govorenju i pisanju Upotrebljava gl. pravilno pisati i izgovarati futur prvi i drugi te razumijevati njihova značenja i tvorbe Prepoznati imperativ kao glagolski način i razumjeti njegovo značenje i tvorbu Prepoznati i razlikovati kondicional prvi i drugi te njihovu tvorbu Uočiti značenje. molbu i zabranu Pravilno rabi/koristi kondicional I. društvo) Objekt (izravni i neizravni) Atribut: pridjevni atribut i imenički atribut Apozicija (pojam) Složena rečenica Uočava priložne oznake Uočava da glagoli otvaraju mjesto različitim vrstama objekata Prepoznaje objekt u rečenici. Objašnjava službu gl. priloge u govorenju i pisanju pluskvamperfekt perfektom Uočava glasovne promjene u sprezanju Uočava isti oblik prezenta i aorista u 3. atribut i apoziciju Razlikuje izravni i neizravni objekt Razlikuje pridjevni i imenički atribut Pravilno piše zarez kod apozicije i apozicijskog skupa u poslijeimeničnome položaju 9 .imperfektom i pluskvampefektom Prepoznavanje aorista i imperfekta kao jednostavnih oblika Prepoznavanje pluskvamperfekta kao složenog oblika Može proizvoditi oblike glagola koji se u aoristu. razlikovati. Glagolski prilozi REČENICA Jednostavna proširena rečenica Predikat – imenski i glagolski Razlikovati imenski predikat od glagolskog predikata Primjenjivati i uočavati priložnu oznaku uzroka. jd. imperfektu i pluskvamperfektu najčešće rabe/upotrebljavaju Usvajanje aorista i imperfekta pomoćnog glagola biti i htjeti Samostalno spreže glagole u futuru I. i II. tvorbu i službu u rečenici Izricanje zapovijedi i molbe imperativom Kondicional I. Prepoznaje imperativ u rečenici Imperativom izriče zapovjed. količina. društva i količine Uočiti i prepoznati objekt u rečenici Razlikovati izravni i neizravni objekt Razlikovati pridjevni i imenički atribut Prepoznati apoziciju Prepoznaje imenski predikat Prepoznaje imenski predikat u različitim gl. priloga u rečenici Izricanje budućnosti futurom Prepoznati. kod nekih glagola Uočavanje gnomskog i futurskog aorista Zamjenjuje futur drugi svršenim prezentom Preoblikuje prezent u oba futura Uočava pripovjedni i svevremenski imperativ Razlikuje istobličnice imperativa i prezenta u rečenici Uočava i razumije značenje i tvorbu kondicionala II. oblicima Priložne oznake u rečenici (uzrok. l. i II.

(pojam složene rečenice) Uočava glagolske pridjeve u funkciji atributa KULTURA USMENOG I PISMENOG IZRAŽAVANJA Oblici izražavanja Programski sadržaj Odgojno – obrazovni ciljevi i zadaci ISHODI UČENJA MINIMALNI MAKSIMALNI 10 .

pojedinosti slijede jedna iza druge u vremenskom tijeku Sažetom. sklonostima i interesovanjima Opisuje društvenu sredinu u kojoj lik živi i način na koji ona utječe na njegovo ponašanje i osjećaje Prikazuje detalje koji su važni za doživljaj lika Opis dinamičnog zbivanja u prirodi Uočavanje redoslijeda prikazivanja pojedinosti u dinamičnom opisu Mogućnost opisivanja vizualnih i akustičnih pojedinosti Funkcija glagola u opisu Opisuje zbivanje uz pomoć plana Izrađen stil i jezik U sastavu upotrebljava glagole kretanja. njegovim postupcima. imenica i pridjeva Opis pejsaža usklađen je s tijekom/tokom događaja i povezan s doživljajima sudionika DESKRIPCIJA Opis portreta Opis vanjskog i unutarnjeg portreta Prikazivanje osobina.Pričanje Pričanje događaja ili doživljaja retrospektivnim slijedom izlaganja Povezivanje događaja po njihovim uzajamnim vezama i odnosima Stvaranje složenije kompozicije sastava Uvođenje retrospektivnih epizoda u pričanje Kompozicija sastava jednostavna Mogućnost stvaranja redoslijeda značajnih trenutaka i uvođenja retrospekcije u priču Kompozicija sastava složenija Složenije pripovijedanje i skladno povezivanje niza događaja i doživljaja u cjelinu Mogućnost uporabe/upotrebe retrospektivnih epizoda i shvaćanje njihove funkcije Sastav opširniji Opis pejsaža upotpunjuje pričanje doživljaja. predstavlja njegov prirodni sastavni dio Pričanje događaja/ doživljaja uz uporabu/upotrebu opisa (pejsaža ili lika) Uočavanje povezanosti opisa s doživljajem i njegov značaj za tijek/tok radnje Uočavanje stilske funkcije glagola. osjećaja i postupaka lika te utjecaj društvene sredine na lik Razlikuje vanjski od unutarnjeg opisa osobe Samostalno pravi plan za opis U sastavu iznosi podatke o izgledu lika. ali i svoje raspoloženje i misli Oblici izražavanja Očekivana postignuća u usmenom i pismenom izražavanju Programski sadržaj Odgojno – obrazovni ciljevi i zadaci MINIMALNA MAKSIMALNA 11 . kratkom i izražajnom rečenicom dočarava uzbudljive trenutke Slika zbivanja oko sebe.

trgovi. dijelovi sela. kako je dobio ime itd. dijelova naselja. parkovi ) Primjena pravila o uporabi/upotrebi velikog slova u primjerima koje predviđa Program Pisanje naziva naselja i dijelova naselja na stranim jezicima Pravilno pisati i govoriti povratne glagole (smijati se. Dnevnik pripovjedački uobličen. stvaralački diktat. polazak u školu. šaliti se … ) Primjena gramatičke norme u govoru i pismu Pravilno izgovara i piše glagolske oblike u 12 . boja.Čitanje i slušanje Interpretativno čitanje lirskih. diktat sa sprječavanjem grešaka Pisanje školskih pismenih zadaća: dvije tijekom/tokom školske godine Upoznavanje s načinom vođenja osobnog/ličnog dnevnika Napisati svoju autobiografiju Bilježi događaje. misli i osjećaje Iznosi podatke o svom životu: boravak u vrtiću. usmjereno čitanje Služiti se govornim vrednotama: rečenični naglasak. trgova i ulica Glasovne promjene Pisanje etnika Pisanje klitika Pisanje i izgovor zamjenice sebe (se) uz povratne glagole Pravilno pisati veliko početno slovo u imenima pokrajina i krajeva te dijelova naselja (gradske četvrti. pripovjednih i dramskih tekstova Ostale vrste čitanja: u sebi. visina i jačina glasa Pravilno čita tekst Umjerena brzina govora i pravila artikulacija glasova Govorno obilježava intonaciju rečenice te bojom i jačinom glasa dočarava sadržaje Pisanje Pisanje dnevnika Pisanje autobiografije Pisanje diktata: kontrolni diktat. rečenična intonacija. zanimljiv način slikanja događaja i osjećaja Autobiografija prožeta humorom PRAVOGOVOR I PRAVOPIS Programski zahtjevi Odgojno – obrazovni ciljevi MINIMALNI ISHODI UČENJA MAKSIMALNI Veliko slovo u jednočlanim i višečlanim imenima pokrajina i krajeva. ulice.

ć. je i ije u gl.r. kut snimanja Knjiga – film: Mark Twain: Kraljević i prosjak (igrani film) Henryk Sienkiewicz: Kroz pustinju i prašumu (igrani film) Kazališna/pozorišna Prepoznati izražajna sredstva u filmu. čija osnova završava na –je(htjeti. oblicima) Izgovor i pisanje prednaglasnica i zanaglasnica (zamjeničkih i glagolskih) Zarez u jednostavnoj i složenoj rečenici (odvajanje apozicije. literarni sastavci) MEDIJSKA KULTURA Programski zahtjevi Odgojno – obrazovni zahtjevi MINIMALNI ISHODI UČENJA MAKSIMALNI Filmska izražajna sredstva Kadar. dinamična kamera.Pisanje i izgovor aorista glagola biti i niječnice uz glagolske oblike Pisanje infinitiva i glagolskog pridjeva radnog (m. pisanje vokativa. plakati. pokreti kamere kao izražajno sredstvo filma (statična kamera. crtanje iz raznih kutova – pravljenje pokretnog stripa Razumije tehniku stvaranja filma Razvija sposobnost za estetsko i etičko vrjednovanje filma Razumije ulogu Uočava sličnosti i razlike kazališne/pozorišne i filmske glume. jd. vidjeti) Slušno razlikovati i pravilno pisati i izgovarati riječi u kojima su provedene glasovne promjene Primjena stečenih znanja u govoru i pismu svakodnevnome razgovoru Pravilno rabiti/upotrebljavati prednaglasnice i zanaglasnice u izgovoru i pisanju Razlikovanje naglasnica i nenaglasnica (prednaglasnica i zanaglasnica – tipični primjeri ) Uočavanje glagolskih oblika u kojima su provedene glasovne promjene u jezično i pedagoški primjerenim tekstovima Prepoznavanje i pravilan izgovor naglašenih i nenaglašenih riječi Uočava i obilježava naglasne cjeline Prepoznati i pravilno pisati izostavnik/apostrof i točku/tačku sa zarezom Prepoznaje pravopisne znakove i koristi ih u pisanju Primjena pravopisne norme u tekstovima (zadaće. nabrajanje rečenica) Pisanje izostavnika (apostrofa) i točke/tačke sa zarezom Pravilno pisati i govoriti infinitiv ispred zanaglasnice i iza nje Pravilno pisati glagolski pridjev radni u m. živjeti. plan. panorama) Filmska maska. umrijeti.) Izgovor i pisanje glagolskih oblika u kojima su provedene glasovne promjene (č. scenografija i kostimografija kao filmska izražajna sredstva Prepoznati kazališna/pozorišna izražajna sredstva u predstavi: Upoznavanje načina stvaranja filma – uočavanje nastanka jednog kadra Povezivanje filma sa stripom. vožnja.jd. smjeti. nabrajanje rečeničnih dijelova. r. maske i kostimografije 13 . scenografije.

kostimografija Izražajna sredstva stripa: crtež. Mark Tven: Kraljević i prosjak 11. kriminalistički. Desanka Maksimović: Strepnja (izbor poezije) 9. gluma. Najt. Lesi se vraća kući DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE 14 . Alija H. ekoloških) Razlikuje vrste stripa po temi – povijesni. Dubravko Jelačić Bužimski: Sportski život letećeg Martina 6. pustolovni. znanstveno – fantastični LEKTIRA VII 1. rasvjetu Prepoznati izražajna sredstva stripa Uočiti sličnosti i razliku između filmskog kadra i kvadrata stripa (plan i kut gledanja) kazališnih/pozorišna izražajnih sredstava u kazalištu/pozorištu Uočava razliku između glume u kazalištu/pozorištu i glume pred kamerom Razumije priču u stripu i način izražavanja govora stripom Razvijena sposobnost etičke i estetske procjene vrijednosti pojedinih stripova Sposobnost primanja poruka stripa (reklamnih. Crtice iz moje mladosti 13. Nenad Radanović: Mali Jan (izbor pripovjedaka) 10. kvadrat. Skender Kulenović: Gromovo đule 4. E. kostimografiju.izražajna sredstva: govor. Dragutin Tadijanović: Srebrne svirale (izbor poezije) 5. scenografija. Stevan Raičković: Na kraju grada (izbor poezije i proze) 8. Branka Primorac: Maturalac 7. Oskar Vajld: Sretni princ i druge bajke 12. domoljubnih. fabula prikazana kvadratima scenografiju. Dubočanin: Brod na vidiku (izbor pripovjedaka) 2. I. Šukrija Pandžo: Ruka na kosi (izbor pripovjedaka) 3. Cankar.

radio. odnosno organizaciji nastavnih sadržaja po principima kontinuiteta i vertikalno-spiralnog slijeda. Prijedlog Nastavnog programa uključuje jezičke. Medijska čitanka. Osnovni ciljevi. Vodič kroz lektiru. teorije i interpretacije književnosti.hrvatski. pisci. 2.Videočitanka.metodička studija) koju trebaju uraditi stručno kvalificirana lica (kritičari. 15 . pravopis. Medijska kultura (strip. likovnom kulturom.Nastavni program za predmet Bosanski. zadaci. Knjige lektire moraju biti opremljene standardiziranom kritičko-metodičkom aparaturom (predgovor. 4. b) rasporedu. Film(povijest i osnove filmske umjetnosti). Scenske umjetnosti (dramski igrokazi. internet. te ovladavanj osnovnim elementima i tehnikama iz filmske i scenskuih umjetnosti. periodika. Naš jezik. egzemplarnosti.što je uzrokovalo relativno veći broj obaveznih tekstova za čitanku. priručnici za učenike(radne sveske). stvaranja vlastitih tekstova (pismenih sastavaka).srpski jezik i književnost u VII razredu devetogodišnje osnovne škole strukturiran je od slijedećih nastavnih područja: 1. složenost i svrha nastave po pojedinim nastavnim područjima trebaju biti zasnovani na usvajanju osnovnih pojmova iz gramatike. Prilikom izrade Nastavnoga programa iz književnosti vodilo se računa o estetskim. priručnici za nastavnike. vježbi usmenog i pismenog izražavanja. metodičari). razvoj standardnog jezika).prijedlog Nastavnog programa temelji se na: a) izboru umjetničkih i znanstvenih sadržaja na principima primjerenosti. Književnost (interpretacija književnih tekstova. reprezentativnosti. 5. tekstualne adekvatnosti itd. muzičkom kulturom i dr. čitanačkih i lektirskih). Zato je važno naglasiti da sami nastavnici prilikom izrade globalnih i operativnih nastavnih planova i programa mogu vršiti određenu selekciju obaveznih književnih tekstova. pravogovor. Jezik (gramatika.) Također. ali svi tekstovi moraju biti zastupljeni u čitankama. 3.te medijske kulture. umjetničke. Vrlo je važno naglasiti da ovan Nastavni program treba biti popraćen adekvatnom udžbeničkom i priručničkom literaturom (Čitanka. televizija.biografija i bibliografija.. 6. poetske recitacije i dramatizacije tekstova). rječnik. Kultura izražavanja (oblici izražavanja u nastavi i vježbe usmenog i pismenog izražavanja.stvaralačke i medijske sadržaje zasnovane na međusobnom prožimanju (korelativnost i integrativnost) nastavnih područja i nastavnih disciplina i predmeta (interdisciplinarnost i povezanost sa drugim nastavnim predmetima: historijom. biblioteka).etičkim i nacionalnim kriterijima u izboru književnih djela i pisaca. te dvije školske pismene zadaće).kao i principima integracije i korelacije. Kultura izražavanja. odgojnosti.

STRANI JEZIK ENGLESKI FRANCUSKI NJEMAČKI ARAPSKI ENGLESKI JEZIK PETA GODINA UČENJA. 7.3* i djelimično 16 . RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično/tjedno – 70 sati godišnje) CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U nastavi engleskog kao prvog stranog jezika u sedmom razredu osnovne škole treba težiti potpunom dostizanju nivoa A1.

na pošti. vremenska prognoza) • čitati i razumjeti kraće i jednostavne tekstove na poznatu temu. obitelj ili druge osobe i razgovarati o osnovnim svakodnevnim aktivnostima • učestvovati u jednostavnom neformalnom razgovoru • obavljati jednostavne transakcije: u kupovini. pravilnom izgovoru i intonaciji Pisanje Učenik će moći • opisivati situacije lične prirode u okviru svakodnevnih potreba i iskustva • pisati jednostavne tekstove na obrađenee teme • popunjavati jednostavne obrasce • vršiti prepisku s prijateljima: razglenice. ali će kod slobodnog pismenog izražavanje praviti brojne greške različite prirode Znanje o jeziku Učenici su već usvojili neka znanja /pravila o jeziku i razvili osnovne strategije učenja stranog jezika i počinju ih svjesno primjenjivati. rutinskim događanjima i koji sadrže jednostavna uputstva • pronaći određenu informaciju u tekstovima u kojima se koristi jednostavan jezik (red vožnje.1* Zajedničkog evropskog okvira za jezike – CEFR.1 djelimično za slušanje i razumijevanje te čitanje i razumijevanje ENGLESKI JEZIK (I strani jezik) NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA SEDMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE. * A1.nivoa A2. natpisi na javnim mjestima. jelovnici. ali će često morati tražiti da mu se određene stvari ponove Čitanje i razumijevanje Učenik će moći • pročitati poznate i neke nepoznate riječi i pasuse iz kratkih tekstova koji govore o svakodnevnom životu. kratka pisma. koji sadrže najfrekventniji vokabular • razumjeti glavne ideje i neke detalje u kraćim tekstovima Govor Učenik će moći • opisati sebe. PETA GODINA UČENJA Stupanj /razina Teme Funkcije i vještine Aktivnosti Gramatika 2 sata sedmično/tjedno – 70 sati godišnje Vokabular 17 . u restoranu • izgovarati bez poteškoća poznate riječi i fraze uz oklijevanje kod manje poznatih riječi • voditi računa o gramatičkoj korektnosti. potvrdne i odrične zapovijesti u rutinskim dijalozima koji se odnose na neposrednu situaciju • razumjeti opis stvari i situacija iz svakodnevnog života • razumjeti iskaz ukoliko je jasno artikuliran standardnim jezikom i sporije od normalne brzine i ako mu se obraća direktno. poruke.3 za sve četiri jezičke vještina i A2. (funkcionalno početno znanje) Jezičke vještine Očekivani rezultati/ishodi učenja Slušanje i razumijevanje Učenik će moći • razumjeti pitanja koja se odnose na lično iskustvo i svakodnevne zahtjeve i rutine • razumjeti poruke/savjete.

događaja. (a) litle .pridjeve neodređene količine i broja.yours. people. fraza i rečenica .svakodnevne aktivnosti odgovaranjem na pitanja . osnovni rječnik. Osim stalne nadogradnje svog rječnika.upitne (who. whose) .pravilnu/nepravilnu množinu Zamjenice: . theirs.Vrijeme i godišnja doba.odgovaranjem na pitanja nastavnika ili drugih učenika . names of some meals. an.Zdravlje. prošireniji rječnik. whose .ispravljanjem pogrešaka.prepričavanjem kratkih tekstova .Životni uvjeti.Moja zemlja. employment. possessions. nobody. . prošireniji rječnik.pisma dopisnom prijatelju itd.davati specifične obavijesti . one’s) . all. npr. have/have got (potvrdni. dirty Antonime. preparing meals.upitne pridjeve. dirty-clean. predmete. Učenici će čitati kratke tekstove u sebi ili mjesta naglas i reagirati: . anybody.Zemlje engleskog govornog područja i druge zemlje. poštu. sva lica jednine i množine Priloge sa i bez nastavka -ly Učenici će ponavljati ili učiti nove riječi vezane za zadane teme. anything.prošle i sadašnje prepričavanjem dijelova teksta ili događaje cijelih kratkih tekstova -uspoređivati .određenih riječi. social customs itd.pokazne pridjeve: this (girl).kratke opise ljudi. osnovni rječnik. nothing) Pridjeve . npr. culinary art itd. guitar lessons. those) .rješavanjem zadataka višestrukog izbora i . those (boys) .recitiranjem recitacija i pjesama . some.Opisne pridjeve vezane za zadane teme . much. .popunjavanjem praznina Učenici će ponavljati ili učiti: Imenice: . must. which. vezane za zadane teme.ljude . ask-answer.posvojne pridjeve . may. its. vezane za zadane teme.koristiti javne usluge (npr. that.izražavati: . zdrava ishrana.predmete tačnih/netačnih tvrdnji .sudjelovati u razgovorima na zadane teme . željeznički kolodvor.Svijet životinja. npr. osnovni rječnik.osobe.članove : a. any. vezane za zadane teme i gramatiku. upitni) Modalne glagole: can . . npr. npr. npr.Škola. some extracurricular activities .igrati po ulogama i dramatizirati b) PISANJE Učenici će pisati: diktate . supermarket.7. ours. predmeta. will.spajanjem stubaca A i B . pets. the. that (boy). aerodrom) . sports and games . prošireniji rječnik.brojive i nebrojive . zero .sastavljati dijaloge način . expensive. these. . many. outings itd. učenici će naučiti koristiti: Afikse. seasons of the year.pokazne (this. geography.slaganje i neslaganje vezano za zadate teme .tačnih/netačnih tvrdnji . school choir.posvojne(mine. particular weather. school curriculum. npr. orange juice 18 . npr. crylaugh Složenice.govoriti o prošlim . npr. npr. prošireniji rječnik. npr. .rješavanjem zadataka višestrukog izbora . have to.Obitelj. what. niječni. dopunjavanjem događajima i nedovršenih rečenica aktivnostima . osnovni rječnik.neodređene (somebody. .nepravilnu usporedbu pridjeva Brojeve: redne: 1-100 Glagole: Present Simple Present Continuous Past Simple pravilnih i nepravilnih glagola Past Continuous Future Simple Present Continuous za izražavanje budućnosti Going to -oblik Glagole be. domestic and wild animals . geography. npr. .Determinatore .redati riječi u rečenice RECEPCIJA a) SLUŠANJE I REAGIRANJE Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagirati: . transport itd.Slobodno vrijeme.izražavati svoje PRODUKCIJA mišljenje o a) GOVORENJE poznatim temama Učenici će: na jednostavan . working conditions. which. npr. razred Osnovna škola 5 godina učenja engleskog jezika ●Obitelj ●Škola ●Moja zemlja ●Zemlje engleskog govornog područja i druge zemlje ●Zdravlje – zdrava ishrana ●Svijet životinja ●Slobodn o vrijeme ●Vrijeme i godišnja doba ●Životni uvjeti Učenik će znati:reagirati na odgovarajući način na izjave drugih ljudi Funkcionalno osnovno znanje . unemployment. something. climate. climate.opisivati: b) ČITANJE I REAGIRANJE . npr. these (girls). (a) few. would (niječni i upitni oblik) Zapovjedni način. what. hers. people .označavanjem: . mjesta itd.sastavljanjem rečenica od novonaučenih riječi itd.osobne (padež subjekta i objekta) . telefon.could. ordering or serving a meal in a restaurant. description of climate. nešto prošireniji rječnik. his. family gatherings .

kao što je razumijevanje smisla iz konteksta itd. because itd. komunikaciji. kao i nivo svog i njihovog znanja u odnosu na postavljene ciljeve i. mijenjati metode rada koriste samostalno udžbenike.Red riječi (red riječi tipične rečenice) Kolokacije. vezane za zadane teme. walk a dog.If. ako je potrebno. but. rječnike i druge priručnike DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE I PREPORUKE Savremena nastava stranog jezika treba da proizilazi iz najnovijih dostignuća nauke o jeziku.Vremenske rečenice . selektivna usporedba sa materinjim jezikom učenika i nekim drugim stranim jezicima INTERDISCIPLINARNI SADRŽAJ: Učenici će takođe učiti jezik i proširivati svoj vokabular oslanjajući se na znanje stečeno kroz učenje nekih drugih školskih predmeta. slobodnog vremena učenika. savremenih psihološko-pedagoških teorija i saznanja o procesu učenja i kao takva treba da bude usmjerena ka učeniku. obraćajući posebnu pažnju na odnose među ljudima pri neposrednom kontaktu. Metodika nastave stranog jezika i u ovom razredu (VII razred osnovne 19 . care about us itd. nadoknađuju praznine u znanju korištenjem različitih metoda. navike drugih ljudi itd. discuss a subject. Naučiti da poštuju tradiciju.rečenice ( prvi tip) . Rečenice: . edukacije. Navikavati da se obhode učtivo u komunikaciji sa pripadnicima kulture o kojoj uče Učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je prirodan za kulturu zemlje čiji jezik uče. načina življenja a u okviru datih tema. a u okviru datih tema. na ono što učenike interesuje itd.Prijedloge vezane za zadane teme Veznike: and. INTERKULTURALNE VJEŠTINE: Učenici će se: Upoznavati sa sličnostima i različitostima između svoje zemlje i zemalja engleskog govornog područja u području kulture. npr. UČENJE KAKO TREBA UČITI: Učenici će učiti da: budu odgovorni i aktivni kada uče jezik koriste različite radne metode i strategije učenja tipične za učenje jezika. kao što je parafraziranje koriste informacione tehnologije kod učenja jezika ocjenjuju svoje aktivnosti i aktivnosti svojih drugova iz razreda. Prijevodne ekvivalente čestih i ključnih riječi. običaje. or.

estetske i intelektualne sposobnosti. i njegovim doživljajima i uzrastom. raznovrsniji i pristupačniji. Prije svega neophodno je uspostaviti pozitivne emotivne odnose i atmosferu uzajamnog povjerenja i razumijevanja između nastavnika i učenika.škole) treba da omogući skladno razvijanje učenikovih sposobnosti. Pri izboru tekstova treba voditi računa o tome koje tekstove odabrati za ovaj uzrast učenika. da se logički slijede događaji koji se opisuju. već mu nakon toga. nuđenje potrebnih riječi i izraza i sl. precizna uputstva. poštuju gramatička i sintaksička pravila. izbor i prilagođenost teme. I na ovom nivou (peta godina učenja) treba istaći poseban značaj motivacije. Preporučuju se: dinamičnost i krativnost favoriziranje interaktivnog i grupnog rada podsticanje inicijative učenika obogaćivanje nastave elementima igre. Za uspješno razvijanje ove vještine potrebni su: pažljiva priprema. ulogu igra i kreativnost izražavanja. uz punu slobodu neverbalnog i verbalnog izražavanja. Pisanje može biti vođeno (dovršavanje teksta. jednostavan opis) ili slobodno 20 . čitanja i pisanja. Treba voditi računa i o korelaciji sa ostalim nastavnim predmetima. načini i postupci kojima nastavnik može pomoći učenicima u svjesnom učenju jezika su raznoliki. Sredstva. govora. Raznolike aktivnosti treba da imaju za cilj učenje stranog jezika bez pritiska i straha od neznanja. uz pohvalu za aktivno učešće. Metodički pristup pisanju podrazumijeva da se poštuje zadata tema. Između usmenih i pismenih aktivnosti treba nastojati uspostaviti ravnotežu. Treba ponoviti da u ovoj fazi učenici stječu kognitivne sposobnosti razvijanjem vještina slušanja. određene pojedinačne informacije. ritma i dramatizacije unošenje civilizacijskih i interkulturoloških elemenata upotreba savremenih tehničkih sredstava stalno ohrabrivanje i podsticanje učenika na samostalno učenje analiziranje teškoća u procesu učenja podsticanje učenika na vrednovanje sopstvenih dostignuća (portfolio) kao i dostignuća drugih itd. podstiče kreativnost. značajnu pažnju treba posvetiti razvijanju vještine govora. Mada komunikativni pristup u nastavi podrazumijeva usklađenost sve četiri jezičke vještine. Poželjno je da u ovim aktivnostima učestvuje što veći broj učenika. popunjavanje formulara. Preporučuje se rad u parovima ili u manjim grupama kako bi se svi uključili. te razvija njegove kulturološke. Tokom aktivnosti usmenog izražavanja učenika ne treba prekidati niti ispravljati. pisanje prema modelu. Naravno. Prije slušanja nastavnik će odgovarajućim aktivnostima pripremiti učenike za uspješno razumijevanje sadržaja. Cilj vještine čitanja je da osposobi učenika za samostalno čitanje tekstova odgovarajućom brzinom i razumijevanje njihove osnovne ideje. optimalan period za razmišljanje i pripremanje. koliko je to moguće. na prikladan način ukazati na greške. U razvijanju vještine slušanja postepeno se pristupa slušanju malo dužih tekstova i dijaloga. Na ovim polazištima zasnivaju se i didaktička uputstva. jer taj afektivni potencijal predstavlja preduvjet za nesmetani razvoj kognitivnih sposobnosti u procesu učenja. Cilj razvijanja vještine pisanja je osposobljavanje učenika da u pisanoj formi ostvari komunikaciju i svoje misli izrazi na logičan i razumljiv način. da bi im bili što atraktivniji. kao i pažljivog izbora nastavnih sadržaja usklađenih sa spoznajnim svijetom djeteta. kao i pravila pravopisa i interpunkcije. za uočavanje pojedinih detalja itd. koristi odgovarajuća leksika.

Tu će im pomoći znanje iz informatičkih tehnologija. 7. Treba istaći da provjeravanje ne podrazumijeva uvijek i ocjenjivanje. ENGLESKI JEZIK DRUGA GODINA UČENJA. Provjeravanje znanja je sastavni dio nastave i treba po mogućnosti da se obavlja na svakom času. ali i da nastavnik sagleda uspješnost metoda svog rada. Već usvojena teoretska znanja iz maternjeg jezika olakšat će razumijevanje pojedinih jezičkih kategorija u stranom jeziku. u svakom polugodištu po jedna. prilikom individualnog i rada u parovima i grupama. ako je potrebno usporava tempo i prilagođava metod rada. kontrolnih zadataka. diktata (10-15 min) nakon svake obrađene nastavne jedinice uz prethodno jasno obrazložen cilj provjere. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično/tjedno – 70 sati godišnje) 21 . Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže takva potreba. Učenici će nastojati uspostaviti kontakte sa vršnjacima iz zemalja čiji jezik uče. SMS ili e-mail poruka itd. kao što su pisanje pisama. Cilj provjeravanja znanja je da učenik dobije povratnu informaciju o svom radu.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče. Korelacija među predmetima Na ovom nivou za učenje stranog jezika koriste se znanja iz maternjeg i drugih stranih jezika. Provjeravanje znanja i ocjenjivanje Provjeravanje i ocjenjivanje učenika vrši se kontinuiranim praćenjem aktivnosti na časovima. Sve ove vještine treba da budu u skladu sa jezičkim kompetencijama učenika ovog uzrasta. izvještaja. rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu. matematike. Tokom školske godine rade se dvije školske pismene zadaće.(kreativno). pismenih vježbi. što će im omogućiti da se bolje upoznaju i shvate sličnosti i razlike među kulturama. Pri učenju stranog jezika učenici će također koristiti stečena znanja iz geografije historije. Provjeravanje znanja se provodi prema unaprijed utvrđenim kriterijima. Na osnovu rezultata provjere nastavnik se vraća unazad. Da bi se ostvarila što bolja međupredmetna povezanost potrebna je saradnja kolega u školi i po mogućnosti zajedničko planiranje godišnjih nastavnih planova odnosno interdisciplinarnih projekata. oglasa. Radi uspješnijeg i objektivnijeg ocjenjivanja preporučuju se češće i kraće provjere znanja putem testova. umjetnosti. . biologije.upoznavati različite kulture i tradicije. Interkulturalne vještine Učenici će: .

vozni red. a za vještine govora i pisanja bar A1. • učestvovati u jednostavnom neformalnom razgovoru i obavljati jednostavne transakcije (u kupovini. vremenska prognoza) Govor Učenik će moći • opisati sebe i razgovarati o osnovnim svakodnevnim temama. DRUGA GODINA UČENJA .2 Zajedničkog evropskog okvira za jezike – CEFR. ali će • imati otežanu komunikaciju usljed malog fonda vokabulara i poteškoća u izgovoru Pisanje Učenik će moći • ispunjavati jednostavne obrasce • pisati jednostavne poruke. ENGLESKI JEZIK (II strani jezik) NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA SEDMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE. svakodnevne potvrdne i odrične zapovijesti u okviru jednostavnog rutinskog dijaloga koji se odnosi na neposrednu situaciju • pratiti standardni govor ukoliko se govori sporije od normalne brzine i ako mu se obraća direktno Čitanje i razumijevanje Učenik će moći • pročitati kratke tekstove koji sadrže poznate riječi/fraze i govore o svakodnevnom životu. diktat primjerene težine • pisati jednostavne tekstove lične prirode u okviru predvidivih svakodnevnih rutina. posebno kroz usvajanje/učenje prvog stranog jezika.3 za sve četiri jezičke vještine. razglednice ili jednostavna pisma. (funkcionalno početno znanje) Jezičke vještine Očekivani rezultati/ishodi učenja Slušanje i razumijevanje Učenik će moći • razumjeti pitanja koja se odnose na lično iskustvo. u restoranu) • koristiti najosnovniji fond jednostavnih naučenih izraza.2 sata sedmično/tjedno – 70 sati godišnje 22 .CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U nastavi engleskog kao drugog stranog jezika u sedmom razredu osnovne škole treba težiti dostizanju nivoa A1. ili sadrže jednostavna uputstva • Može pronaći određenu informaciju u tekstu u kojem se koristi jednostavan jezik (lična prepiska. ali će praviti brojne greške kod slobodnog pismenog izražavanja Učenici su već usvojili neka znanja /pravila o jeziku i razvili osnovne strategije učenja stranog jezika i počinju ih svjesno Znanje o jeziku primjenjivati. jelovnici. rutinskim događanjima. vokabulara i osnovnih gramatičkih struktura.

odrična. going out (library.slušati očekujući da čuju određenu informaciju - izraziti na vrlo jednostavan način: .tražiti i davati informacije 1) neverbalno.ljude i predmete . seasons of the year.Pokazne (this. . have/have got (potvrdna.upućivati odgovarajuće pozdrave Škola i odgovarati na njih a) SLUŠANJE I REAGIRANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagirati: Osnovna škola . furniture. ispunjavanjem tabela i križaljki. those (boys) . izvršavanjem uputa i naređenja.locirati ljude i predmete 2. jump rope). grandson) • Svakodnevni život rutinske aktivnosti. ispunjavanjem tabele označavajući na odgovarajući način potvrdne ili tačne odgovore.neka raspoloženja i stanja .pridjeve neodređene količine i broja (some.Prisvojne (mine. visiting relatives.opisivati: . anybody. odrična. any. may Vokabular Učenici će ponavljati i učiti samo osnovni vokabular koji se odnosi na date teme.: ponavljanjem riječi.Upitne (who. which. nebrojive . tent. Porodica 7. some gardening tools (spade. entertainment • Okruženje.tražiti i nuditi pomoć (Can you help me? Can I help you?) b) ČITANJE I REAGIRANJE: Učenici će čitati kratke tekstove. outings.predstaviti sebe i druge Svakodne vni život • Članovi uže i neki 1) . whose) . the. in the country (camping. npr. watering can).Determinatore. extracurricular activities. rake. friends itd. kupovina (at the supermarket. npr. my clothes.100 Glagole: Present Simple (potvrdna. upitna forma) Present Continuous (potvrdna. their culture (osnovni vokabular) 23 . dovršavanjem rečenica. which.: izvršavanjem uputa i naređenja. aunt. 2) verbalno. odrična.slaganje i neslaganje članovi šire porodice (mother. lunch box.upitne pridjeve (what.Lične (padež subjekta i objekta) . popunjavanjem praznina. all) . these. gym.Stupanj Teme Funkcije i vještine Učenici će znati: RECEPCIJA: Aktivnosti Gramatika Učenici će ponavljati ili učiti: Imenice: . i reagirati . . uncle. razred . many. swing. whose) Opisne pridjeve (najčešće): u okviru datih tema Brojeve: 1. school subjects. povezivanjem određenih ilustracija sa odgovarajućim tekstom. weather (rainy. povezivanjem riječi u stupcima A i B.prisvojne pridjeve. fire) • Škola (school premises. izraza ili čitavih rečenica koje je izgovorio nastavnik ili koje su čuli sa kasetofona.at the park (slide. some musical instruments…) • Zemlje i oblasti. that (boy). this (girl).pravilnu/nepravilnu množinu Zamjenice: . npr. peoples.:pokazivanjem/doticanjem predmeta ili dijela tijela koji se spominje. odnosno negativne ili netačne odgovore.obraćati se ljudima .identificirati ljude i predmete . that.trenutnu aktivnost . godina učenja engleskog jezika Slobodno vrijeme Moje okruženje Zemlje. buying some vegetables and fruit). pupils’ things.brojive. povezivanjem određenih ilustracija sa odgovarajućim tekstom. (vegetable/flower garden). upitna forma) Glagole: be. these (girls). sunny…) in the garden.pokazne pridjeve.članove: a/an. swimming pool). • Slobodno vrijeme . grandfather. what. označavanjem tačnih/netačnih tvrdnji itd. usebi ili naglas. Životinje Praznici . those) . .zero . nobody. narodi . zaokruživanjem tačnog odgovora/opcije. upitna forma) Modalne glagole: can. davanjem kratkih odgovora na pitanja koja je postavio nastavnik/drugi učenici ili koja su čuli sa kasetofona itd. sklapanjem ispreturanog teksta u smisaonu cjelinu itd. much. povezivanjem nabrojanih riječi sa odgovarajućim brojevima ili simbolima. something…) Pridjeve: . yours…) .postavljati poznata pitanja i odgovarati na njih neverbalno. označavanjem tačnih/netačnih tvrdnji. kao npr.Neodređene (somebody.

neslaganje. UK. razočarenje. quickly) Prijedloge: . ples) 24 .) 2) verbalno. west) . up – down. p.način (slowly.pisati po diktatu . make a phone call) INTERDISCIPLINARNI SADRŽAJ: Učenici će takođe učiti jezik i proširivati svoj vokabular oslanjajući se na znanje koje su stekli učenjem nekih drugih školskih predmeta. npr. opisivanjem predmeta. oblikovanje itd. situacije ili aktivnosti itd. odričnoj. hot – cold . b) PISANJE: Učenici će: . his house etc. USA.recitirati. iznenađenje.dovršavati rečenice .ponudu (pismenu ili usmenu) koristeći najosnovniji vokabular . upitnoj i zapovjednoj rečenici .učestvovati u razgovoru sa drugim učenikom/učenicima ili nastavnikom . behind. east. (potvrdna. zadovoljstvo. skraćenice za dane u sedmici i mjesece . PRODUKCIJA: a) GOVOR: Učenici će: . be. odrična.Skraćenice.emocije: slaganje. to do homework. upitna forma) Imperativ (sva lica jednine i množine) Past Simple (have.ubacivati/podvlačiti riječi ili fraze. (Likovno obrazovanje) kroz sportove i igre (Fizičko obrazovanje) slušanjem i pjevanjem omiljene vrste muzike (Muzičko obrazovanje. davanjem odgovora na pitanja nastavnika ili drugih učenika. zanimanje i oduševljenje za nešto.There is a/There are some…Is there a…? Are there any…? • Životinje..ispunjavati tabele/križaljke . domestic. right.govoriti na jednostavan način o svakodnevnim aktivnostima i radnjama Osim što će stalno proširivati vokabular.: kroz crtanje. -ing) . najčešće (a. slikanje. do) Priloge (najčešće): .Kolokacije u vezi sa datim temama (outdoor sports.pisati kratke sastave na poznate teme itd.Antonime u vezi sa datim temama (fast – slow. basketball. pen-friend) . redati riječi u smisaone rečenice . swimmingpool.. pets (osnovni vokabular) • Praznici .vrijeme .posjedovanje (have.mjesto . on.prihvatiti i odbiti ponudu ili molbu . have got. pjevati i igrati jezične igre itd.Afikse u vezi sa datim temama i gramatikom (-s.prepisivati kratke tekstove .smjer (left. nedopadanje.m.Složenice u vezi sa datim temama ( football. at Rečenice: .Osnovni red riječi u potvrdnoj.davati upute i naređenja . dopadanje.. in front of) .: postavljanjem pitanja nastavniku ili drugim učrnicima. may) .vrijeme: in.sposobnost i dopuštanje (can. učenici će ponavljati ili učiti da koriste: . on. zahvalnost .mjesto (in.znanje i neznanje . under.izviniti se i prihvatiti izvinjenje .pisati rečenice koristeći tačnu formu glagola u zagradi .m. prepričavanjem kraćih tekstove.igrati uloge . wild animals.sugerirati neku akciju (Let’s …) . John’s book. npr.

Metodika nastave stranog jezika i u ovom razredu (VII razred osnovne škole) treba da omogući skladno razvijanje učenikovih sposobnosti. Oops! kada neko padne. Preporučuju se: 25 . savremenih psihološko-pedagoških teorija i saznanja o procesu učenja i kao takva treba da bude usmjerena ka učeniku. I na ovom nivou treba istaći poseban značaj motivacije. koji se razlikuje od kulture do kulture. npr. uz punu slobodu neverbalnog i verbalnog izražavanja. kao što je počinjanje od malog prsta prilikom nabrajanja. jer taj afektivni potencijal predstavlja preduvjet za nesmetani razvoj kognitivnih sposobnosti u procesu učenja. tu činjenicu treba iskoristititi i u nastavi drugog stranog jezika. Raznolike aktivnosti treba da imaju za cilj učenje stranog jezika bez pritiska i straha od neznanja.govor tijelom. Ovo može podrazumijevati: . didaktičko-metodičke napomene date za prvi strani jezik odnose se i na nastavu drugog stranog jezika: Savremena nastava stranog jezika treba da proizilazi iz najnovijih dostignuća nauke o jeziku.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je prirodan za kulturu zemlje čiji jezik uče. razlike u upotrebi nekih pozdrava u engleskom i u maternjem jeziku učenika. pokret glavom kad se želi reći da/ne itd. Prije svega neophodno je uspostaviti pozitivne emotivne odnose i atmosferu uzajamnog povjerenja i razumijevanja između nastavnika i učenika. UČENJE KAKO TREBA UČITI: Učenici će učiti da: razvijaju pozitivan stav prema učenju jezika budu odgovorni i aktivni u situacijama kada se uči jezik koriste ključne metode iz prakse pri radu u parovima ili malim grupama ocjenjuju svoje aktivnosti i aktivnosti svojih drugova iz razreda. Na ovim polazištima zasnivaju se i didaktička uputstva. . ili Ouch! kojim se izražava iznenadna bol). i njegovim doživljajima i uzrastom. itd. estetske i intelektualne sposobnosti. ili Dobar dan i Good day) . kao i pažljivog izbora nastavnih sadržaja usklađenih sa spoznajnim svijetom djeteta. ispusti nešto ili pogriješi. Sredstva.INTERKULTURALNE VJEŠTINE: Učenici će se: upoznavati sa kulturom svoje zemlje i učiti da je bolje poštuju i cijene upoznavati sa nekim osnovnim razlikama između svoje kulture i kulture naroda sa engleskog govornog područja (npr. te razvija njegove kulturološke. podstiče kreativnost.: Dobar dan i Good morning/afternoon. kao i stupanj svog i njihovog znanja u odnosu na postavljene ciljeve DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE I PREPORUKE S obzirom da učenici sedmog razreda već petu godinu uče prvi strani jezik i poznaju gramatičke kategorije u maternjem jeziku. Shodno tome.uzvike (npr. načini i postupci kojima nastavnik može pomoći učenicima u svjesnom učenju jezika su raznoliki.

popunjavanje formulara. nuđenje potrebnih riječi i izraza i sl. Tu će im pomoći znanje iz informatičkih tehnologija. jednostavan opis) ili slobodno (kreativno). za uočavanje pojedinih detalja itd. da se logički slijede događaji koji se opisuju. umjetnosti. kao i pravila pravopisa i interpunkcije. Treba ponoviti da u ovoj fazi učenici stječu kognitivne sposobnosti razvijanjem vještina slušanja. Između usmenih i pismenih aktivnosti treba nastojati uspostaviti ravnotežu. Sve ove vještine treba da budu u skladu sa jezičkim kompetencijama učenika ovog uzrasta. kao što su pisanje pisama. Učenici će nastojati uspostaviti kontakte sa vršnjacima iz zemalja čiji jezik uče. što će im omogućiti da se bolje upoznaju i shvate sličnosti i razlike među kulturama. Treba voditi računa i o korelaciji sa ostalim nastavnim predmetima. Prije slušanja nastavnik će odgovarajućim aktivnostima pripremiti učenike za uspješno razumijevanje sadržaja. na prikladan način ukazati na greške. već mu nakon toga. Pri učenju stranog jezika učenici će također koristiti stečena znanja iz geografije historije. Tokom aktivnosti usmenog izražavanja učenika ne treba prekidati niti ispravljati. određene pojedinačne informacije. ritma i dramatizacije unošenje civilizacijskih i interkulturoloških elemenata upotreba savremenih tehničkih sredstava stalno ohrabrivanje i podsticanje učenika na samostalno učenje analiziranje teškoća u procesu učenja podsticanje učenika na vrednovanje sopstvenih dostignuća (portfolio) kao i dostignuća drugih itd. poštuju gramatička i sintaksička pravila. pisanje prema modelu. Pisanje može biti vođeno (dovršavanje teksta. Poželjno je da u ovim aktivnostima učestvuje što veći broj učenika. 26 . značajnu pažnju treba posvetiti razvijanju vještine govora. SMS ili e-mail poruka itd. Mada komunikativni pristup u nastavi podrazumijeva usklađenost sve četiri jezičke vještine. precizna uputstva. matematike. oglasa. Cilj razvijanja vještine pisanja je osposobljavanje učenika da u pisanoj formi ostvari komunikaciju i svoje misli izrazi na logičan i razumljiv način. raznovrsniji i pristupačniji. Cilj vještine čitanja je da osposobi učenika za samostalno čitanje tekstova odgovarajućom brzinom i razumijevanje njihove osnovne ideje. Već usvojena teoretska znanja iz maternjeg jezika olakšat će razumijevanje pojedinih jezičkih kategorija u stranom jeziku. izbor i prilagođenost teme. Preporučuje se rad u parovima ili u manjim grupama kako bi se svi uključili. govora. čitanja i pisanja. biologije. Korelacija među predmetima Na ovom nivou za učenje stranog jezika koriste se znanja iz maternjeg i drugih stranih jezika. koliko je to moguće. koristi odgovarajuća leksika. U razvijanju vještine slušanja postepeno se pristupa slušanju malo dužih tekstova i dijaloga. da bi im bili što atraktivniji. Za uspješno razvijanje ove vještine potrebni su: pažljiva priprema. Naravno ulogu igra i kreativnost izražavanja. Metodički pristup pisanju podrazumijeva da se poštuje zadata tema. izvještaja. Pri izboru tekstova treba voditi računa o tome koje tekstove odabrati za ovaj uzrast učenika. optimalan period za razmišljanje i pripremanje.- dinamičnost i krativnost favoriziranje interaktivnog i grupnog rada podsticanje inicijative učenika obogaćivanje nastave elementima igre. uz pohvalu za aktivno učešće.

. Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže takva potreba. rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu. ako je potrebno usporava tempo i prilagođava metod rada. Radi uspješnijeg i objektivnijeg ocjenjivanja preporučuju se češće i kraće provjere znanja putem testova. ali i da nastavnik sagleda uspješnost metoda svog rada. 27 . kontrolnih zadataka. pismenih vježbi. Cilj provjeravanja znanja je da učenik dobije povratnu informaciju o svom radu. Provjeravanje znanja i ocjenjivanje Provjeravanje i ocjenjivanje učenika vrši se kontinuiranim praćenjem aktivnosti na časovima. prilikom individualnog i rada u parovima i grupama. diktata (10-15 min) nakon svake obrađene nastavne jedinice uz prethodno jasno obrazložen cilj provjere.Da bi se ostvarila što bolja međupredmetna povezanost potrebna je saradnja kolega u školi i po mogućnosti zajedničko planiranje godišnjih nastavnih planova odnosno interdisciplinarnih projekata. Tokom školske godine rade se dvije školske pismene zadaće.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče.upoznavati različite kulture i tradicije. Treba istaći da provjeravanje ne podrazumijeva uvijek i ocjenjivanje. Na osnovu rezultata provjere nastavnik se vraća unazad. Interkulturalne vještine Učenici će: . u svakom polugodištu po jedna. Provjeravanje znanja je sastavni dio nastave i treba po mogućnosti da se obavlja na svakom času. Provjeravanje znanja se provodi prema unaprijed utvrđenim kriterijima.

U svakodnevnim tekstovima (npr. Vlada najosnovnijim fondom jednostavnih. lične podatke. druge ljude. VII RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično/tjedno – 70 sati godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U nastavi njemačkog jezika u sedmom razredu osnovne škole treba težiti potpunom dostizanju nivoa A1. Učenik zna dosta tačno pisati najčešće riječi ali stalno pravi osnovne greške i daje mnogo nespretnih formulacija (iz konteksta možemo zaključiti šta je učenik htio reći). osnovnim vokabularom i osnovnim gramatičkim strukturama. 28 . jednostavan diktat).1 Evropskog okvira za strane jezike (funkcionalno početno znanje). prospekti. vlastito porijeklo. izobrazbu. Često mora zahtijevati da mu se nešto ponovi. Učenik može pisati jednostavne tekstove lične prirode u okviru predvidivih svakodnevnih potreba i iskustva (jednostavan tekst na razglednici. Razgovor o svakodnevnim temama još je ograničen zbog malog fonda riječi te se služi uglavnom jednostavnim strukturama. Na javnim mjestima razumije natpise koji se često pojavljuju.NJEMAČKI JEZIK PETA GODINA UČENJA. red vožnje) zna pronaći konkretne informacije i može razumjeti kratka jednostavna pisma. • Razumije bitne stvari iz kratkih jednostavnih obavijesti i priča. čime se bavi. Još uvijek se primjećuje strani naglasak. kratke informacije o nekoj osobi. Čitanje i razumijevanje • • • Govor • • • • • Pisanje • • • Učenik zna pročitati poznate i neke nepoznate riječi i pasuse iz kratkih tekstova. • Učenik može pratiti standardan govor ukoliko se govori tempom sporijim od normalnog i ako mu se neko obraća direktno. Komunikacija može biti otežana i može doći do nesporazuma. poslu. Može razgovarati na zadanu temu. Poteškoće kod izgovora mogu povremeno otežati komunikaciju. jelovnici. obitelji. oglasi. koji govore o svakodnevnom životu. Učenik zna opisati obitelj. Pravi često greške i kod veoma jednostavnog nešto produženog razgovora. • Može dati informacije o kratkim tekstovima koje je slušao. Jezičke vještine Očekivani rezultati/ ishodi učenja Slušanje i razumijevanje • Učenik može razumjeti jednostavne i često korištene rečenice (npr.3 i djelimično nivoa A2. rutinskim događanjima ili koji sadrže jednostavna uputstva. Kod slobodnog pismenog izražavanja pravi brojne greške različite prirode. bližoj okolini). naučenih izraza.

ihr) .pridruživanja podnaslova dijelovima teksta.. razumjeti mjesto i vrijeme..Lične zamjenice u dativu (mir. • Učenici svjesno usvajaju znanje o jeziku. . .jednostavnim izrazima iskazati šta vole a šta ne. putovanja i slično) SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagirati . npr. Stanovanje: Wo liegt deine Wohnung? Die Küche ist ziemlich klein. Posjeta prijatelju: Wie geht es dir?.. . muzej.dopunjavanja teksta.. Ich möchte lieber eine Cola. zahvaliti se.Pokazna zamjenica der/die/das u nominativu i akuzativu (Welcher Mantel gefällt dir? – Der! ) . . odlazak na izlet. Möchtest du etwas trinken?.popuniti jednostavne formulare podacima o sebi. 4.tražiti osnovne informacije u tekstu pritom rješavajući zadatke poput: . . posebno ako su ilustrirane.in der Küche. Ich habe kein Haustier. aber sie gefällt mir. . pozorište. .davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitanja ili pitanja koja su čuli sa kasetofona i sl. . 6. Mein Vogel kann.popunjavanjem praznina u tekstu. posjeta prijatelju. .povezivanjem slike i slušanog teksta. . 5. .Bezlična zamjenica es u idiomatskim izrazima (Es regnet. plan učenja. 7.. 29 .. Kućni ljubimci: Ich habe Tiere gern Meine Eltern sind gegen Haustiere.u programu kina odabrati film. Mein Lieblingstier ist. Zamjenice: . i 3.zamoliti za jednostavne svakodnevne stvari. .. . aber ich habe genug Platz.odgovaranja na postavljena pitanja.Upitna zamjenica Učenici ce usvajati novi i proširivati već usvojeni vokabular koji se odnosi na date teme. 8..označavanjem tačnih i netačnih tvrdnji .popunjavanjem tabela.čitati rečenice i kraće tekstove.rješavanjem zadataka višestrukog izbora Učenici će učiti o tome i koristiti Imenice: sa članom u jednini u dativu (kao odgovor na pitanje wem? ali i na pitanje wo?) der Mutter helfen. Das Zimmer ist nicht groß. ČITANJE I RAZUMIJEVANJE : Učenici će . licu množine (euer.. Ihnen) .. Mathe mag ich nicht.pridruživanja slike tekstu.Znanje o jeziku Tematske cjeline: 1..napisati sasvim jednostavna saopćenja. Wie geht es dir?) .zapisati jednostavne bilješke koje sadrže podatke o mjestu i vremenu (npr.Prisvojne zamjenice u 2. muzej Wann beginnt die Vorstellung?. . Odlazak u kino.razumjeti jednostavne pisane upute.označavanja tačnih i netačnih tvrdnji. : Škola Ich lerne Deutsch besonders gern. 2.popunjavanja tabela i sl.razumjeti ako se od njih nešto zahtijeva. .Lične zamjenice u u akuzativu (množina) . igra u parku… vikend kupovina na tržnici životinjski svijet moja zemlja Vještine Gramatika Vokabular Funkcije i sposobnosti Učenici će znati: . . -pisati jednostavne poštanske karte ili email. .. dir.razumjeti elementarne informacije bazirane na brojevima. pozorište. 3. PROGRAMSKI SADRŽAJI život u porodici / obitelji stanovanje škola i učenje slobodno vrijeme :odlazak u kino. .

Ball spielen .redni brojevi (za iščitavanje datuma) Rečenica: glavna rečenica (izjavna.. . etwas mitnehmen/vergessen.davati važne informacije o sebi i neposrednom okruženju. Was kostet.preterit glagola sein i haben (1. upitna (W-Fragen. . .pripremati i sprovoditi jednostavne dijaloge..postavljati jednostavna pitanja. .pisati kratki jednostavan tekst prema datom tekstualnom modelu .? Odlazak na izlet: einen Ausflug machen. nezavisno složena rečenica (Der Vater liest die Zeitung und die Mutter kocht).. .. i 3. ili. Ja/NeinFragen). aber.prezent glagola sa razdvojnim prefiksom.. wollen. . die Clique treffen. frei haben . .voditi dijaloge prema datoj skici. . .. der Krimi.govoriti kratke iskaze sa mnogo pauza i tražeći odgovarajuće izraze.konstrukcija es gibt + akuzativ. Učenici će koristiti ali ne i učiti o sljedećem: Priloge najfrekventnije priloge za mjesto i vrijeme Prijedloge u njihovoj funkcionalnoj upotrebi Veznike und.igrati uloge. PISANJE Učenici će: .prezent modalnih glagola mögen..welcher/welche/welches GOVOR: Učenici će: . die Zirkusnummer.prezent povratnih glagola. Wie findest du den Film? der Zeichentrickfilm. . müssen.. zu Hause bleiben. . dijelove rečenice ili cijele rečenice.rekonstruirati riječi i rečenice.dopunjavati izostavljene riječi. Vikend: richtig ausschlafen. onda . oder Haben wir schon Eintrittskarten? Welchen Film möchtest du sehen? Der Film läuft im Kino Imperial. 30 .riječi i grupe riječi i rečenice povezivati jednostavnim veznicima i. Kupovina na tržnici: Was darf es sein? Ein Pfund Tomaten.prepisivati rečenice i kraće tekstove.samostalno napisati kratki tekst (vođeno pisanje) Pridjevi: u predikativnoj upotrebi Glagoli: . lice jednine) Brojevi: . .

kao i pažljivog izbora nastavnih sadržaja usklađenih sa spoznajnim svijetom djeteta. Tokom aktivnosti usmenog izražavanja učenika ne treba prekidati niti ispravljati. značajnu pažnju treba posvetiti razvijanju vještine govora. Cilj vještine čitanja je da osposobi učenika za samostalno čitanje tekstova odgovarajućom brzinom i razumijevanje njihove osnovne ideje. te razvija njegove kulturološke. Metodika nastave stranog jezika i u ovom razredu (VII razred osnovne škole) treba da omogući skladno razvijanje učenikovih sposobnosti. ritma i dramatizacije unošenje civilizacijskih i interkulturoloških elemenata upotreba savremenih tehničkih sredstava stalno ohrabrivanje i podsticanje učenika na samostalno učenje analiziranje teškoća u procesu učenja podsticanje učenika na vrednovanje sopstvenih dostignuća (portfolio) kao i dostignuća drugih itd. čitanja i pisanja. jer taj afektivni potencijal predstavlja preduvjet za nesmetani razvoj kognitivnih sposobnosti u procesu učenja. Sredstva. Za uspješno razvijanje ove vještine potrebni su: pažljiva priprema. Raznolike aktivnosti treba da imaju za cilj učenje stranog jezika bez pritiska i straha od neznanja. U razvijanju vještine slušanja postepeno se pristupa slušanju malo dužih tekstova i dijaloga. Na ovim polazištima zasnivaju se i didaktička uputstva. estetske i intelektualne sposobnosti. Prije svega neophodno je uspostaviti pozitivne emotivne odnose i atmosferu uzajamnog povjerenja i razumijevanja između nastavnika i učenika. Mada komunikativni pristup u nastavi podrazumijeva usklađenost sve četiri jezičke vještine. Prije slušanja nastavnik će odgovarajućim aktivnostima pripremiti učenike za uspješno razumijevanje sadržaja. već mu nakon toga. uz punu slobodu neverbalnog i verbalnog izražavanja. Poželjno je da u ovim aktivnostima učestvuje što veći broj učenika. podstiče kreativnost. Između usmenih i pismenih aktivnosti treba nastojati uspostaviti ravnotežu. za uočavanje pojedinih detalja itd.DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE I PREPORUKE Savremena nastava stranog jezika treba da proizilazi iz najnovijih dostignuća nauke o jeziku. precizna uputstva. na prikladan način ukazati na greške. optimalan period za razmišljanje i pripremanje. izbor i prilagođenost teme. Treba ponoviti da u ovoj fazi učenici stječu kognitivne sposobnosti razvijanjem vještina slušanja. savremenih psihološko-pedagoških teorija i saznanja o procesu učenja i kao takva treba da bude usmjerena ka učeniku. govora. Preporučuje se rad u parovima ili u manjim grupama kako bi se svi uključili. i njegovim doživljajima i uzrastom. I na ovom nivou (peta godina učenja) treba istaći poseban značaj motivacije. uz pohvalu za aktivno učešće. Preporučuju se: dinamičnost i krativnost favoriziranje interaktivnog i grupnog rada podsticanje inicijative učenika obogaćivanje nastave elementima igre. nuđenje potrebnih riječi i izraza i sl. načini i postupci kojima nastavnik može pomoći učenicima u svjesnom učenju jezika su raznoliki. Pri izboru tekstova treba voditi računa o tome koje tekstove odabrati za ovaj 31 . određene pojedinačne informacije.

što će im omogućiti da se bolje upoznaju i shvate sličnosti i razlike među kulturama. . Provjeravanje znanja i ocjenjivanje Provjeravanje i ocjenjivanje učenika vrši se kontinuiranim praćenjem aktivnosti na časovima. prilikom individualnog i rada u parovima i grupama. popunjavanje formulara. oglasa.upoznavati različite kulture i tradicije. Naravno. SMS ili e-mail poruka itd. Već usvojena teoretska znanja iz maternjeg jezika olakšat će razumijevanje pojedinih jezičkih kategorija u stranom jeziku. Cilj provjeravanja znanja je da učenik dobije povratnu informaciju o svom radu. Tokom školske godine rade se dvije školske pismene zadaće. Interkulturalne vještine Učenici će: . Provjeravanje znanja je sastavni dio nastave i treba po mogućnosti da se obavlja na svakom času. pismenih vježbi. biologije. Tu će im pomoći znanje iz informatičkih tehnologija. pisanje prema modelu. Cilj razvijanja vještine pisanja je osposobljavanje učenika da u pisanoj formi ostvari komunikaciju i svoje misli izrazi na logičan i razumljiv način. da se logički slijede događaji koji se opisuju. Učenici će nastojati uspostaviti kontakte sa vršnjacima iz zemalja čiji jezik uče. diktata (10-15 min) nakon svake obrađene nastavne jedinice uz prethodno jasno obrazložen cilj provjere. koristi odgovarajuća leksika. kao i pravila pravopisa i interpunkcije. Na osnovu rezultata provjere nastavnik se vraća unazad. Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže takva potreba. ako je potrebno usporava tempo i prilagođava metod rada. izvještaja. u svakom polugodištu po jedna. Radi uspješnijeg i objektivnijeg ocjenjivanja preporučuju se češće i kraće provjere znanja putem testova. Treba istaći da provjeravanje ne podrazumijeva uvijek i ocjenjivanje. Korelacija među predmetima Na ovom nivou za učenje stranog jezika koriste se znanja iz maternjeg i drugih stranih jezika. Pri učenju stranog jezika učenici će također koristiti stečena znanja iz geografije historije. kao što su pisanje pisama. 32 . koliko je to moguće. ali i da nastavnik sagleda uspješnost metoda svog rada. kontrolnih zadataka. Treba voditi računa i o korelaciji sa ostalim nastavnim predmetima. Pisanje može biti vođeno (dovršavanje teksta. rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu. Da bi se ostvarila što bolja međupredmetna povezanost potrebna je saradnja kolega u školi i po mogućnosti zajedničko planiranje godišnjih nastavnih planova odnosno interdisciplinarnih projekata. umjetnosti. Metodički pristup pisanju podrazumijeva da se poštuje zadata tema. Provjeravanje znanja se provodi prema unaprijed utvrđenim kriterijima. Sve ove vještine treba da budu u skladu sa jezičkim kompetencijama učenika ovog uzrasta. ulogu igra i kreativnost izražavanja. jednostavan opis) ili slobodno (kreativno). raznovrsniji i pristupačniji.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče.uzrast učenika. matematike. da bi im bili što atraktivniji. poštuju gramatička i sintaksička pravila.

Može pronaći određenu informaciju u tekstovima u kojima se koristi jednostavan jezik (razglednice. Učenik može pisati jednostavne tekstove lične prirode u okviru predvidivih svakodnevnih potreba i iskustva.NJEMAČKI JEZIK DRUGA GODINA UČENJA. Jezičke vještine Očekivani rezultati/ ishodi učenja Slušanje i razumijevanje • Učenik može razumjeti pitanja koja se odnose na lično iskustvo i svakodnevne zahtjeve. osnovnim vokabularom i osnovnim gramatičkim strukturama. u prodavnici). Povremeno mu može zatrebati pomoć. koji govore o svakodnevnom životu. Učenici svjesno usvajaju znanje o jeziku. potvrdne i negativne zapovijesti u okviru jednostavnog rutinskog dijaloga koji se odnosi na neposrednu situaciju. vremenska prognoza). rutinskim događanjima ili koji sadrže jednostavna uputstva. VII RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično/tjedno – 70 sati godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U nastavi njemačkog kao drugog stranog jezika u sedmom razredu osnovne škole treba težiti dostizanju nivoa A1. Učenik zna opisati sebe i razgovarati o osnovnim svakodnevnim temama.3 Evropskog okvira za strane jezike (funkcionalno početno znanje). Vlada najosnovnijim fondom jednostavnih. lične podatke. Zna pisati jednostavne poruke (jednostavan tekst na razglednici. Može voditi jednostavne neformalne razgovore i obavljati jednostavne transakcije (npr. • Učenik može pratiti standardan govor ukoliko se govori tempom sporijim od normalnog i ako mu se neko obraća direktno. jednostavan diktat). Znanje o jeziku 33 . Čitanje i razumijevanje • • • Govor • • • • Pisanje • • • • Učenik zna pročitati poznate i neke nepoznate riječi i pasuse iz kratkih tekstova. naučenih izraza. Poteškoće kod izgovora mogu povremeno otežati komunikaciju. Teško razumijeva i treba mu dosta vremena da pročita čak i kratke dijelove teksta. Kod slobodnog pismenog izražavanja pravi brojne greške različite prirode. Izgovara bez poteškoća poznate riječi ali pravi primijetne pauze i oklijeva kad izgovara manje poznate riječi.

napisati božićnu i novogodišnju čestitku Vještine SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagirati . govoriti o svojim omiljenim predmetima. .imenovati zgrade u gradu. moje okruženje 17. . svakodnevni život 11.iskazati na najjednostavniji način dopadanje i nedopadanje.tražiti osnovne informacije u tekstu pritom rješavajući zadatke poput: . Deutsch.popunjavanjem praznina u tekstu. .popunjavanjem tabela. ljetni raspust 9.Pokazna zamjenica der/die/das u nominativu i akuzativu (Welcher Mantel gefällt dir? – Der! ) Vokabular Učenici ce usvajati novi i proširivati već usvojeni vokabular koji se odnosi na date teme.govoriti o trenutnoj aktivnosti . 34 .pridruživanja podnaslova dijelovima teksta. .Prisvojne zamjenice u nominativu i akuzativu. životinski svijet Funkcije i sposobnosti Učenici će znati: . Wann haben wir Deutsch? in der ersten Stunde. praznici 13. .PROGRAMSKI SADRŽAJI Tematske cjeline: 8.čitati raspored časova i opisati svoj raspored časova .imenovati nastavne predmete. škola (školski predmeti. npr.tražiti i nuditi pomoć. .davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitanja ili pitanja koja su čuli sa kasetofona i sl. odijevni predmeti 18.povezivanjem slike i slušanog teksta. : Ljetni raspust: am Meer. jednostavne informacije i sl. život u porodici / obitelji 12. Mathe.rješavanjem zadataka višestrukog izbora Gramatika Učenici će učiti o tome i koristiti : Imenice: . . Gegen Mittag komme ich nach Hause. poželjeti mu brzo ozdravljenje.Bezlična zamjenica es u idiomatskim izrazima (Es regnet. . Ich war mit meinen Eltern im Ausland. im Gebirge. Die Mutter ist zu Hause und wartet auf mich.pridruživanja slike tekstu.čitati vrijeme na satu (ne samo pune sate i na pola sata!) . . ljudsko tijelo i zdravlje 16.čitati rečenice i kraće tekstove.iskazati mišljenje o nečem (Ich finde es super!) . ČITANJE I RAZUMIJEVANJE : Učenici će . stanovanje 15. .opisati ljude i predmete . Škola: das Schuljahr. . . Wie geht es dir?) . odlazak u kupovinu 14. .sa članom u jednini u dativu (kao odgovor na pitanje wem i na pitanje wo?) der Mutter helfen. .izvinuti se .pitati nekog za zdravlje. Život u porodici: Ich stehe um 7 Uhr auf.imenovati odijevne predmete.Lične zamjenice u akuzativu . Deutsch finde ich super.označavanjem tačnih i netačnih tvrdnji . raspored časova) 10.in der Küche Zamjenice: .

zdravlje: Wie geht es dir? Gute Besserung! Medikamente nehmen. .prezent nepravilnih glagola (fahren.samostalno napisati kratki tekst (vođeno pisanje) . zahlen..postavljati jednostavna pitanja.. . didaktičko-metodičke napomene date za prvi strani jezik odnose se i na nastavu drugog stranog jezika: Savremena nastava stranog jezika treba da proizilazi iz najnovijih dostignuća nauke o jeziku. upitna (W-Fragen.. . Odlazak u kupovinu: der Supermarkt. im Bett liegen.? Stanovanje: in der Stadtmitte. . Was kostet. oder Praznici: Frohe Weihnachten! der Weihnachtsmann. i 3.riječi i grupe riječi i rečenice povezivati jednostavnim veznicima i. wollen.. das Wohnzimmer. Geschenke.prezent povratnih glagola. aber..označavanja tačnih i netačnih tvrdnji. Ljudsko tijelo. Kupovina odjeće Die Jacke gefällt mir.popunjavanja tabela i sl.. einen Ausflug machen…. der Einkaufswagen.prezent modalnih glagola mögen.dopunjavati izostavljene riječi. Shodno tome. .dopunjavanja teksta. .pisati kratki jednostavan tekst prema datom tekstualnom modelu . im zweiten Stock. die Küche. in der Wohnung.rekonstruirati riječi i rečenice. ili.konstrukcija es gibt + akuzativ.. Učenici će koristiti ali ne i učiti o sljedećem: Priloge najfrekventnije priloge za mjesto i vrijeme Prijedloge u njihovoj funkcionalnoj upotrebi Veznike und. sprechen). onda ..preterit glagola sein i haben (1.Upitna zamjenica welcher/welche/welches Pridjevi: u predikativnoj upotrebi Glagoli: . lice jednine) Brojevi: . tu činjenicu treba iskoristititi i u nastavi drugog stranog jezika.. nezavisno složena rečenica (Der Vater liest die Zeitung und die Mutter kocht).govoriti kratke iskaze sa mnogo pauza i tražeći odgovarajuće izraze. ..igrati uloge. Moja okolina: der Wald.. PISANJE Učenici će: . DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE I PREPORUKE S obzirom da učenici sedmog razreda već petu godinu uče prvi strani jezik i poznaju gramatičke kategorije u maternjem jeziku. . der Wunschzettel. Metodika nastave stranog jezika i u ovom razredu (VII razred osnovne 35 .voditi dijaloge prema datoj skici.davati važne informacije o sebi i neposrednom okruženju. die Wiese. Ich finde die Jacke schön und modern. Ja/Nein-Fragen). der Park. . .prepisivati rečenice i kraće tekstove.pripremati i sprovoditi jednostavne dijaloge. müssen.glavni brojevi do 1000 Rečenica: glavna rečenica (izjavna. im Haus. GOVOR: Učenici će: . savremenih psihološko-pedagoških teorija i saznanja o procesu učenja i kao takva treba da bude usmjerena ka učeniku. . . .odgovaranja na postavljena pitanja. . . dijelove rečenice ili cijele rečenice.

za uočavanje pojedinih detalja itd. Mada komunikativni pristup u nastavi podrazumijeva usklađenost sve četiri jezičke vještine. raznovrsniji i pristupačniji. optimalan period za razmišljanje i pripremanje. izbor i prilagođenost teme. Treba ponoviti da u ovoj fazi učenici stječu kognitivne sposobnosti razvijanjem vještina slušanja. nuđenje potrebnih riječi i izraza i sl. čitanja i pisanja. već mu nakon toga. značajnu pažnju treba posvetiti razvijanju vještine govora. da bi im bili što atraktivniji. kao i pažljivog izbora nastavnih sadržaja usklađenih sa spoznajnim svijetom djeteta. poštuju gramatička i sintaksička pravila. da se logički slijede događaji koji se opisuju. Sredstva. Preporučuju se: dinamičnost i krativnost favoriziranje interaktivnog i grupnog rada podsticanje inicijative učenika obogaćivanje nastave elementima igre. U razvijanju vještine slušanja postepeno se pristupa slušanju malo dužih tekstova i dijaloga. Između usmenih i pismenih aktivnosti treba nastojati uspostaviti ravnotežu. određene pojedinačne informacije. koliko je to moguće. te razvija njegove kulturološke. popunjavanje formulara. jer taj afektivni potencijal predstavlja preduvjet za nesmetani razvoj kognitivnih sposobnosti u procesu učenja. izvještaja. Prije slušanja nastavnik će odgovarajućim aktivnostima pripremiti učenike za uspješno razumijevanje sadržaja. na prikladan način ukazati na greške. Raznolike aktivnosti treba da imaju za cilj učenje stranog jezika bez pritiska i straha od neznanja. uz punu slobodu neverbalnog i verbalnog izražavanja. Poželjno je da u ovim aktivnostima učestvuje što veći broj učenika. Pri izboru tekstova treba voditi računa o tome koje tekstove odabrati za ovaj uzrast učenika. Treba voditi računa i o korelaciji sa ostalim nastavnim predmetima. Tokom aktivnosti usmenog izražavanja učenika ne treba prekidati niti ispravljati. SMS ili e-mail poruka itd. estetske i intelektualne sposobnosti. Na ovim polazištima zasnivaju se i didaktička uputstva. Za uspješno razvijanje ove vještine potrebni su: pažljiva priprema. Cilj vještine čitanja je da osposobi učenika za samostalno čitanje tekstova odgovarajućom brzinom i razumijevanje njihove osnovne ideje. Metodički pristup pisanju podrazumijeva da se poštuje zadata tema. govora. načini i postupci kojima nastavnik može pomoći učenicima u svjesnom učenju jezika su raznoliki. I na ovom nivou treba istaći poseban značaj motivacije. jednostavan opis) ili slobodno (kreativno). i njegovim doživljajima i uzrastom. podstiče kreativnost. 36 . uz pohvalu za aktivno učešće. precizna uputstva. Preporučuje se rad u parovima ili u manjim grupama kako bi se svi uključili. koristi odgovarajuća leksika. Sve ove vještine treba da budu u skladu sa jezičkim kompetencijama učenika ovog uzrasta. pisanje prema modelu. ritma i dramatizacije unošenje civilizacijskih i interkulturoloških elemenata upotreba savremenih tehničkih sredstava stalno ohrabrivanje i podsticanje učenika na samostalno učenje analiziranje teškoća u procesu učenja podsticanje učenika na vrednovanje sopstvenih dostignuća (portfolio) kao i dostignuća drugih itd. Prije svega neophodno je uspostaviti pozitivne emotivne odnose i atmosferu uzajamnog povjerenja i razumijevanja između nastavnika i učenika. Naravno ulogu igra i kreativnost izražavanja. kao i pravila pravopisa i interpunkcije. Cilj razvijanja vještine pisanja je osposobljavanje učenika da u pisanoj formi ostvari komunikaciju i svoje misli izrazi na logičan i razumljiv način. kao što su pisanje pisama. Pisanje može biti vođeno (dovršavanje teksta.škole) treba da omogući skladno razvijanje učenikovih sposobnosti. oglasa.

pismenih vježbi. Tokom školske godine rade se dvije školske pismene zadaće. Tu će im pomoći znanje iz informatičkih tehnologija. Pri učenju stranog jezika učenici će također koristiti stečena znanja iz geografije historije. umjetnosti. Da bi se ostvarila što bolja međupredmetna povezanost potrebna je saradnja kolega u školi i po mogućnosti zajedničko planiranje godišnjih nastavnih planova odnosno interdisciplinarnih projekata. .učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče. Već usvojena teoretska znanja iz maternjeg jezika olakšat će razumijevanje pojedinih jezičkih kategorija u stranom jeziku. što će im omogućiti da se bolje upoznaju i shvate sličnosti i razlike među kulturama. ako je potrebno usporava tempo i prilagođava metod rada. Učenici će nastojati uspostaviti kontakte sa vršnjacima iz zemalja čiji jezik uče. Cilj provjeravanja znanja je da učenik dobije povratnu informaciju o svom radu. rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu. kontrolnih zadataka. prilikom individualnog i rada u parovima i grupama. Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže takva potreba. diktata (10-15 min) nakon svake obrađene nastavne jedinice uz prethodno jasno obrazložen cilj provjere. Provjeravanje znanja i ocjenjivanje Provjeravanje i ocjenjivanje učenika vrši se kontinuiranim praćenjem aktivnosti na časovima. matematike. 37 . Treba istaći da provjeravanje ne podrazumijeva uvijek i ocjenjivanje. u svakom polugodištu po jedna.upoznavati različite kulture i tradicije. Radi uspješnijeg i objektivnijeg ocjenjivanja preporučuju se češće i kraće provjere znanja putem testova. Provjeravanje znanja je sastavni dio nastave i treba po mogućnosti da se obavlja na svakom času. Interkulturalne vještine Učenici će: . Na osnovu rezultata provjere nastavnik se vraća unazad.Korelacija među predmetima Na ovom nivou za učenje stranog jezika koriste se znanja iz maternjeg i drugih stranih jezika. ali i da nastavnik sagleda uspješnost metoda svog rada. biologije. Provjeravanje znanja se provodi prema unaprijed utvrđenim kriterijima.

3 i djelimično nivoa A2. savjete. te zahtijevati ponavljanja i pojašnjenja • • • • • • piše jednostavne tekstove na obrađene teme popunjava obrasce. placate pri slobodnom pismenom izražavanju pravi brojne greške različite prirode Na ovom nivou učenja učenici prepoznaju. razumije osjećanja i stavove govornika • učenik uspjeva da prati standardan govor. čestitke. • čita i razumije kratka pisma. vremenske i prostorne upute • učestvuje u razgovoru na poznatu temu. izražava lični stav i osjećanje • govori o svojim svakodnevnim aktivnostima • postavlja pitanja i daje odgovore na njih • pjeva. recituje i govori uloge iz kraćih skečeva • u govoru vodi računa o pravilnoj artikulaciji glasova i intonaciji rečenice • komunikacija može biti otežana zbog ograničenog fonda riječi i specifičnosti izgovora pojedinih glasova u francuskom jeziku. vremenske i prostorne upute • razumije kraće dialoge sastavljene od poznatih informacija. pozivnice. (funkcionalno početno znanje) Jezičke vještine Slušanje i razumijevanje Očekivani rezultati / ishodi učenja Učenik • razumije govor na poznatu temu iz svakodnevnog života • razumije jednostvne poruke. upitnike.FRANCUSKI JEZIK PETA GODINA UČENJA VII razred osnovne škole (2 časa sedmično/tjedno-70 časova godišnje) U nastavi francuskog jezika u sedmom razredu osnovne škole treba težiti dostizanju u potpunosti nivoa A1.1. pitanja. križaljke piše lične poruke. oglasima. oglase. Evropskog okvira za strane jezike. ponavljaju i upotrebljavaju stečena znanja o jeziku Učenici stiču znanje o najznačajnijim strategijama učenja stranog jezika Čitanje i razumijevanje Govor Pisanje Znanje o jeziku 38 . uputstvima. natpisima. čestitke. ukoliko mu se obraća sporije i direktno • čita i razumije kraće tekstove na poznatu temu • čita i pronalazi tražene informacije u prospektima. zadatke. pozivnice. poruke.

učenja okolinu. pitanja nastavnika ili na –x : eau –eaux.. direktnog i . -popunjavanjem Imenice vrijeme provjeravati i praznina novonaučenim . les voisins. jezika -reagirati na izjave ili Fonetika -Škola upite drugih ljudi 1.verbalno -neki primjeri životinja) neslaganje.rod potvrđivati informacije riječima i izrazima prirodni i gramatički -Zdravlje i -sastavljanjem rečenica na –e i neki oblici na – ishrana -prihvatiti ili odbiti od novonaučenih riječi eur. au supermarché (les rayons.množina pravilna na -Priroda -s (svijet -izražavati slaganje ili 2. mettre en ordre. ma chambre. prendre l’ascenseur.. godina bliža okolina) ga okružuju.. sposobnost. članove Rečenica (stanovanje i porodice. zahvalnost.tražiti i dati određenih riječi i fraza (pogotovo upitne) i na osnovnog moja zemlja informacije (postavljati -tačnih ili netačnih vezivanju riječi u znanja i odgovarati na pitanja. naselje: le quartier (j’habite loin de / près de/ au centre de. monter/descendre l’escalier. upitnoj. les chansons de fête.neverbalno -Stalno insistirati na -obilježavanjem intonaciji rečenice. les articles. pošta.koristiti javne usluge -postavljanjem pitanja Zamjenice u zemlji francuskog nastavniku ili drugim -lične zamjenice u govornog područja učenicima funkciji subjekta i (supermarket. les cartes de voeu. Noël. al – želju. tvrdnji izgovorne cjeline... trice poziv i izraza . -odgovaranjem na nepravilne množine interesovanje. škola -Kuća/dom -opisati sebe. les prix. faire le ménage . l’anniversaire. predmete koji Učenici će slušati tekst -Red riječi u 5. choisir/acheter des cadeaux... les cartes d’invitation.. selidba.Nivo Teme Funkcije i sposobnosti Aktivnosti RECEPCIJA Gramatika Vokabular -učenici će ponavljati i proširivati vokabular u vezi sa sljedećim temama: -Porodica: i događaji unutar porodice . l’appartement: les pièces. svoju koji je izgovorio potvrdnoj. bol.les fêtes en famille : Le Jour de l’An.. nastavnik ili izvorni odričnoj i nezavisnofrancuskog -Kupovina govornik i reagovati složenoj rečenici.razred -Moja Učenici će znati ponavljati naučeno i porodica i ja -predstaviti sebe i a)SLUŠANJE I učiti i primjenjivati Osnovna druge REAGOVANJE novo gradivo. Razvijanje -Francuska / . les meubles . snimka Član -govoriti o prošlim -prepričavanjem kraćih -ponavljanje određedogađajima i tekstova nog i neodređenog planovima za -rješavanjem zadataka člana budućnost višestrukog izbora -partitivni član .. euse i eur. -Slobodno razmjenjivati.. les étages. osobe sa zvučnog aux. 39 Učenici će stalno 7. -Kupovina Aller aux centres de commerce.) l’immeuble :le rez-de chaussée.. -Kuća / dom Stanovanje...

ili naglas i reagovati : de qui... ? Quelle taille / quelle pointure fais-tu ? Combien de. re. organiser le pique-nique -Zdravlje i ishrana -Etre de bonne / 40 .neverbalno : .. que.. les montagnes. les rivières. les habitants.. gagner / perdre. au concert.verbalno: Glagoli -odgovaranjem na Potvrdni. ) Combien coûte. essayer... la correspondence. la capitale. strane svijeta : le pays/la ville natal. tout.. -Država (Francuska/BiH) -geografski položaj. autobuski i avio saobraćaj Napomena: sve ove funkcije i vještine će biti svedene na učenikove jezičke kompetencije b)ČITANJE I REAGOVANJE indirektnog objekta -lične naglašene zamjenice Učenici će znati čitati -proste upitne kratke tekstove u sebi zamjenice : qui.. les beautés de mon pays (les lacs. željeznički.. les projets scolaires... à qui… 1. oir -bliski futur a)GOVOR -futur I učenici će u skladu sa -perfekt glagola na – dostignutim jezičkim er kompetencijama -perfekt pomoćnih -govoriti na zadatu glagola avoir i être temu -sastavljati kraće -Brojevi do 1000 dijaloge Ponavljanje glavnih -davati i tražiti brojeva obavijesti -igrati po ulogama i uz Učenici će koristiti choisir. aller à la bibliothèque. les loisirs : participer / assister aux compétitions sportives. les mers.neodređene -rješavanjem zadataka zamjenice : on. les visites / les échanges scolaires. les régions..les activités à l'école : les excursions.. ? -Škola – proširivanje vokabulara .) -Slobodno vrijeme -les activités sportives et culturelles. višestrukog izbora i personne tačnih i netačnih tvrdnji Pridjevi -ispravljanjem -prisvojni pogrešaka -pokazni -dopunjavanjem -upitni rečenica -opisni – pravilna komparacija 2..telefon. payer à la caisse. odrični i pitanja upitni oblik : -prepričavanjem teksta -prezent u cjelini ili njegovih – ponavljanje dijelova pravilnih glagola -recitovanjem recitacija -učenje povratnih i pjevanjem pjesmica glagola i osobenosti glagola sa infinitivom PRODUKCIJA na – ir.

avec. souvent -priloški izrazi za vrijeme i mjesto: d’abord.. chez. trop. mais.prendre des vitamines.. prendre des médicaments.. . ou.. ensuite. où. dans. -Veznici : et. avoir mal à.pomoć nastavnika dramatizirati tekst b)PISANJE učenici će znati pisati -kraće diktate -pisma poznaniku iz frankofonske zemlje -slati SMS ili e-mail poruke na francuskom jeziku -od ponuđenih riječi napraviti kraći tekst -popunjavati tabele i jednostavne križaljke ali ne i učiti o sljedećem: Prilozi -za mjesto: ici. parce que mauvaise santé. volontiers.. mal. longtemps . au milieu de. loin de. toujours. encore.. avoir de la fièvre. très. -Priroda -les animaux domestiques : visite d’une ferme -les animaux sauvages : visite de ZOO 41 . en. près de.za količina: peu. puis.. car. des fruits et des légumes . de. entre. finalement.. à la fin. aller voir le docteur.. les recettes. beaucoup.. contre. Prijedlozi à. encore -za način : bien. les repas. vite. dehors -za vrijeme: maintenant. à côté de. là. dedans. pour. assez.

poštuju gramatička i sintaksička pravila. raznovrsniji i pristupačniji. da se logički slijede događaji koji se opisuju. Preporučuje se rad u parovima ili u manjim grupama kako bi se svi uključili. Poželjno je da u ovim aktivnostima učestvuje što veći broj učenika. precizna uputstva. Na ovim polazištima zasnivaju se i didaktička uputstva. a prije njihovih slušanja nastavnik odgovarajućim aktivnostima priprema učenike za uspješno prihvatanje sadržaja. te razvija njegove kulturne. čitanja i pisanja. Sredstva. Cilj vještine čitanja je da osposobi učenika za samostalno čitanje tekstova odgovarajućom brzinom i razumijevanje njihove osnovne ideje.DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE I PREPORUKE Savremena nastava stranog jezika treba da proizilazi iz najnovijih dostignuća nauke o jeziku. estetske i intelektualne vrijednosti i sposobnosti. Mada komunikativan pristup u nastavi podrazumijeva usklađenost sve četiri vještine. izbor i prilagođenost teme. optimalan period za razmišljanje i pripremanje. Treba ponoviti da u ovoj fazi učenici svjesno stiču kognitivne sposobnosti razvijanjem vještina slušanja. na prikladan način ukazati na greške. već mu nakon toga. Preporučuju se: dinamičnost i krativnost favoriziranje interaktivnog i grupnog rada podsticanje inicijative učenika obogaćivanje nastave elementima igre. i njegovim doživljajima i uzrastom. podstiče slobodu i kreativnost ideja. uz punu slobodu neverbalnog i verbalnog izražavanja. Naravno ulogu igra i kreativnost izražavanja. načini i postupci kojima nastavnik može pomoći učenicima u svjesnom učenju jezika su raznoliki. kao i pažljivog izbora nastavnih sadržaja usklađenih sa spoznajnim svijetom djeteta. određene pojedinačne informacije. Po pitanju slušanja postepeno se pristupa slušanju malo dužih tekstova i dijaloga. nuđenje potrebnih riječi i izraza i sl. savremenih psihološko-pedagoških teorija i saznanja o procesu učenja i kao takva treba da bude usmjerena ka učeniku. Metodika nastave stranog jezika i u ovom razredu (VII razred osnovne škole) treba da omogući skladno razvijanje učenikovih sposobnosti. Tokom aktivnosti usmenog izražavanja učenika ne treba prekidati niti ispravljati. koristi odgovarajuća leksika. Pri izboru tekstova treba voditi računa o tome koje tekstove odabrati za ovaj uzrast učenika. ritma i dramatizacije unošenje civilizacijskih i interkulturoloških elemenata upotreba savremenih tehničkih sredstava stalno ohrabrivanje i podsticanje učenika na samostalno učenje analiziranje teškoća u procesu učenja upoznavanje učenika sa kriterijima učenja itd. Pisanje 42 . koliko je to moguće. Metodički pristup pisanju podrazumijeva da se poštuje zadata tema. Između usmenih i pismenih aktivnosti treba nastojati uspostaviti finu ravnotežu. za uočavanje pojedinih detalja itd. Raznolike aktivnosti treba da imaju za cilj učenje stranog jezika bez pritiska i straha od neznanja. govora. uz pohvalu za aktivno učešće. jer taj afektivni potencijal predstavlja preduvjet za nesmetani razvoj kognitivnih sposobnosti u procesu učenja. Za uspješno razvijanje ove vještine potrebni su: pažljiva priprema. Prije svega neophodno je uspostaviti pozitivne emotivne odnose i atmosferu uzajamnog povjerenja i razumijevanja između nastavnika i učenika. značajnu pažnju treba posvetiti razvijanju vještine govora. kao i pravila pravopisa i interpunkcije. Cilj razvijanja veštine pisanja je osposobljavanje učenika da u pisanoj formi ostvari komunikaciju i svoje misli izrazi na logičan i razumljiv način. Treba voditi računa i o korelaciji nastavnih sadržaja. I na ovom nivou (peta godina učenja) treba istaći poseban značaj motivacije. da bi im bili što atraktivniji.

Učenici će nastojati uspostaviti kontakte sa korespondentima iz zemlje čiji jezik uče. Provjeravanje znanja i ocjenjivanje Provjeravanje i ocjenjivanje učenika vrši se kontinuiranim praćenjem aktivnosti na časovima. popunjavanje formulara. kontrolnih zadataka. Na osnovu rezultata provjere nastavnik se vraća unazad. upitnika. Treba istaći da provjeravanje ne podrazumijeva uvijek i ocjenjivanje. Tokom školske godine rade se dva pismena zadatka. Provjeravanje znanja provedeno prema unaprijed utvrđenim kriterijima. SMS ili e-mail poruka itd. diktata (10-15 min) nakon svake obrađene nastavne jedinice uz prethodno jasno obrazložen cilj provjere. Da bi se ostvarila što bolja međupredmetna povezanost potrebna je saradnja kolega u školi i po mogućnosti zajedničko planiranje godišnjih nastavnih planova. životna sredina). 43 . proširuje ili mijenja pedagoški pristup.može biti kontrolirano (dovršavanje teksta. Radi uspješnijeg i objektivnijeg ocjenjivanja preporučuju se češće i kraće provjere znanja putem testova. Korelacija među predmetima Na ovom nivou za učenje stranog jezika koriste se znanja iz maternjeg jezika i drugih stranih jezika. predstavlja pomoć i učeniku i nastavniku. prilikom rada u parovima. Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže prilika rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu. što će im omogućiti da se bolje upoznaju i shvate sličnosti i razlike međuljudskih odnosa. sa insistiranjem na pozitivnim stranama učenja. pisanje prema modelu. ali i da nastavnik sagleda uspješnost metoda svog rada. Ocjena na pismenom zadatku treba da bude jedan od ključnih faktora za formuliranje konačne ocjene.Određeni nastavni sadržaji koji se obrađuju u ovom razredu povezani su sa bilogijom (okolina. Već usvojena teoretska znanja iz maternjeg jezika olakšat će razumijevanje pojedinih jezičkih kategorija u stranom jeziku. Sve ove vještine treba da budu u skladu sa jezičkim kompetencijama učenika ovog uzrasta. pismenih vježbi. individualnog izlaganja. diktati) ili slobodno (kreativno).Cilj provjeravanja znanja je da učenik dobije povratnu informaciju o svom radu. u svakom polugodištu po jedan. izvještaja. kao što su pisanje pisama. Tu će im pomoći znanje iz informatičkih tehnologija. tumačenja i razumijevanja. oglasa. ako je potrebno usporava tempo. Provjeravanje znanja je sastavni dio nastave i treba po mogućnosti da se obavlja na svakom času. produbljuje. fizikom i hemijom. Pri učenju stranog jezika učenici će također koristiti stečena znanja iz geografije historije i umjetnosti.

Često zahtijevaju da im se nešto ponovi. U nastavi francuskog jezika. da imaju više poštovanja prema drugima. • Razumiju glavnu poentu u kratkim jednostavnim porukama koje sadrže neke nepoznate informacije • Razumiju kraće tekstove sastavljene od poznatih informacija • U stanju je da razumije kratke. jednostavna uputstva) • Može razumjeti glavne ideje i neke detalje u tekstu koji se sastoji od nekoliko pasusa • Sporije čita i teže razumije čak i relativno kratke odlomke teksta • Učenici učestvuju u razgovoru s nastavnikom i drugim učenicima • Jednostavnim rečenicama izražavaju svakodnevne aktivnosti ali prave mnogo primjetnih pauza i grešaka • U stanju su da postave jednostavna pitanja i daju odgovor na njih • Vladaju najosnovnijim gramatičkim strukturama u proširenijem usmenom izlaganju. jednostavne poruke (lična pisma. kao drugog stranog jezika. Jezičke vještine Slušanje i razumijevanje Očekivani rezultati / ishodi učenja • Učenici razumiju. u sedmom razredu osnovne škole treba težiti dostizanju nivoa A 1.3 Europskog okvira za strane jezike (funkcionalno početno znanje).FRANCUSKI JEZIK DRUGA GODINA UČENJA VII razred osnovne škole (2 časa sedmično – 70 časova godišnje) Cilj nastave francuskog jezika kao drugog stranog jezika u sedmom razredu osnovne škole je razviti učenikove komunikacijske sposobnosti. Nastava i učenje još jednog stranog jezika treba da pomogne učenicima da steknu neophodna znanja koja će doprinijeti njihovom ukupnom intelektualnom razvoju. bilješke) u vezi s svakodnevnim potrebama • Uz nastavnikovu pomoć pišu kratke tekstove koristeći osnovne riječi i osnovna glagolska vremena • Izrađuju jednostavne projekte • Na ovom nivou učenja učenici prepoznaju. ali još uvijek prave mnogo osnovnih grešaka • Učenici znaju da napišu kratke. Izučavanje još jednog stranog jezika treba da pomogne učenicima da pozitivno odgovore na izazove svijeta koji se brzo mijenja. uz znatan napor. Učenje jezika pruža šanse učenicima da otvorenije prihvataju različitosti. omogućiti učenicima uživanje u učenju i motivaciju za učenje. jednostavne tekstove (pisma. jednostavan formalan i neformalan razgovor. upotrebljavaju i stječu znanja o jeziku Čitanje i razumijevanje Govor Pisanje Znanje o jeziku 44 . kratke vijesti.

devoir) . itd PRODUKCIJA a) GOVOR Učenici će: .Imperativ (ponavljanje) .mjesto: ici. De/à qui?.slaganje i neslaganje . demain. npr: . trop. Que?. etc .lične nenaglašene . vouloir savoir.Bliski futur . dont. popunjavanjem praznina zadatim riječima. tard . npr: traženjem odredjenih informacija.pisati kraće diktate .svom okruženju . popunjavanjem rečenica sa ključnim riječima (les mots clé) b) ČITANJE I REAGOVANJE: Učenici će čitati kratke tekstove. beaucoup. acheter et payer.Porodica: članovi šire porodice i porodične veze – les rencontres familiales (le frère de mon oncle.Praznici i odmori. aller au cinéma. tôt. npr: odgovaranjem na postavljena pitanja.jednina i množina .trenutnu aktivnost . assez.obraćati se ljudima . .Moje okruženje: naselja (grad/selo): les établissements d'une ville – la mairie. ponavljati i koristiti: Imenice sa članom . etc) . là. où. podvlačenjem odredjenih informacija.porodici .opisivati: . De/à quoi .proste odnosne zamjenice: qui. biranjem tačnog odgovora. zaokruživanjem tačnog odgovora. pjevati. la banque. usebi ili naglas i reagovati: 1) neverbalno.U supermarketu.vršiti upoznavanje .Škola (proširivanje vokabulara): les activités à l'école (clubs.svakodnevnim aktivnostima Aktivnosti RECEPCIJA a) SLUŠANJE I REAGOVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagovati: 1) neverbalno.pravilna množina na-s . npr: davanjem kratkih odgovora na postavljena pitanja. hier. itd 2) verbalno. jardinier. osnovni vokabular: carte/menu.ljude i predmete .locirati ljude i predmete . aller au théâtre. etc) .izvinjenje . pratiquer un sport.Prezent (ponavljanje) ..čestitanje . osnovni vokabular: faire des projets de vacances: visiter la 45 .Slobodno vrijeme: les activités sportives et culturelles (faire du sport.neka raspoloženja i stanja .davati upute i informacije -prepričavati kratke priče. npr: pokazivanjem/doticanjem predmeta koji se spominje.postavljati i odgovarati na pitanja koja se odnose na obradjene teme . le théâtre.predstaviti sebe i članove svoje porodice .Prezent nekih nepravilnih glagola (pouvoir. osnovni vokabular npr.popunjavati tabele i jednostavne Gramatika Učenici će učiti o tome. etc . les animaux. l'hôpital. commander un plat.. izvršavanjem uputa i naredjenja. dovršavanjem rečenica. označavanjem vrai/faux. que. etc .vrijeme: aujourd'hui.Nivo 7.praviti rečenice od datih elemenata . povezivanjem odredjenih ilustracija sa odgovarajućim tekstom itd 2) verbalno.prisvojne -pokazne Glagole (potvrdni i odrični oblik) .opisne . la ferme. godina učenja francuskog jezika Funkcionano osnovno znanje • • • • • • • Teme Porodica Škola Slobodno vrijeme Moje okruženje U restoranu U supermarketu Praznici i odmori Funkcije i sposobnosti Učenici će znati: .Perfekat glagola na –er Priloge za . aller au stade.slobodnom vremenu . povezivanjem pisanih riječi i odgovarajućih ilustracija. Situations propres aux actes d'achat. aller à la piscine.U restoranu.) Zamjenice .količinu: peu. la poste.lične naglašene (subjekatski i objekatski padež) . très Vokabular Učenici će učiti samo osnovni vokabular koji se odnosi na date teme.tražiti i davati informacije .govoriti na jednostavan način o .tražiti i nuditi pomoć . sklapanjem ispreturanog teksta u smisaonu cjelinu.neki primjeri nepravilne množine (le journal – les journaux.izraziti . razred Osnovna škola 2.učestvovati u kratkom razgovoru s drugima . où Pridjeve . les parents de ma belle-soeur tec) .dopadanje i nedopadanje . spectacles. recitovati b) PISANJE Učenici će: . la bibliothèque.upitne: Qui?. campagne.

uz punu slobodu neverbalnog i verbalnog izražavanja. Raznolike aktivnosti treba da imaju za cilj učenje stranog jezika bez pritiska i straha od neznanja. Na ovim polazištima zasnivaju se i didaktička uputstva. avec etc. I na ovom nivou treba istaći poseban značaj motivacije. Prije svega neophodno je uspostaviti pozitivne emotivne odnose i atmosferu uzajamnog povjerenja i razumijevanja između nastavnika i učenika. ritma i dramatizacije unošenje civilizacijskih i interkulturoloških elemenata upotreba savremenih tehničkih sredstava stalno ohrabrivanje i podsticanje učenika na samostalno učenje analiziranje teškoća u procesu učenja podsticanje učenika na vrednovanje sopstvenih dostignuća (portfolio) kao i dostignuća drugih itd. didaktičko-metodičke napomene date za prvi strani jezik odnose se i na nastavu drugog stranog jezika: Savremena nastava stranog jezika treba da proizilazi iz najnovijih dostignuća nauke o jeziku. te razvija njegove kulturološke. lettre. Shodno tome. de.pisati kratke tekstove na poznatu temu (carte postale. Sredstva. govora. U razvijanju vještine slušanja postepeno se pristupa slušanju malo dužih tekstova i dijaloga. chez. Preporučuju se: dinamičnost i krativnost favoriziranje interaktivnog i grupnog rada podsticanje inicijative učenika obogaćivanje nastave elementima igre. precizna uputstva. Za uspješno razvijanje ove vještine potrebni su: pažljiva priprema. kao i pažljivog izbora nastavnih sadržaja usklađenih sa spoznajnim svijetom djeteta. načini i postupci kojima nastavnik može pomoći učenicima u svjesnom učenju jezika su raznoliki.prepričavati kraće tekstove . Mada komunikativni pristup u nastavi podrazumijeva usklađenost sve četiri jezičke vještine. optimalan period 46 . estetske i intelektualne sposobnosti. plan de la ville) Prijedloge À. Treba ponoviti da u ovoj fazi učenici stječu kognitivne sposobnosti razvijanjem vještina slušanja. aller à la mer. dans. à la montagne. izbor i prilagođenost teme. Metodika nastave stranog jezika i u ovom razredu (VII razred osnovne škole) treba da omogući skladno razvijanje učenikovih sposobnosti. Između usmenih i pismenih aktivnosti treba nastojati uspostaviti ravnotežu.križaljke . faire / défaire la valise etc DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE I PREPORUKE S obzirom da učenici sedmog razreda već petu godinu uče prvi strani jezik i poznaju gramatičke kategorije u maternjem jeziku. Prije slušanja nastavnik će odgovarajućim aktivnostima pripremiti učenike za uspješno razumijevanje sadržaja. savremenih psihološko-pedagoških teorija i saznanja o procesu učenja i kao takva treba da bude usmjerena ka učeniku. čitanja i pisanja. jer taj afektivni potencijal predstavlja preduvjet za nesmetani razvoj kognitivnih sposobnosti u procesu učenja. podstiče kreativnost. tu činjenicu treba iskoristititi i u nastavi drugog stranog jezika. značajnu pažnju treba posvetiti razvijanju vještine govora. i njegovim doživljajima i uzrastom. Brojeve do 100 famille.

izvještaja. Pri učenju stranog jezika učenici će također koristiti stečena znanja iz geografije historije. kao i pravila pravopisa i interpunkcije. što će im omogućiti da se bolje upoznaju i shvate sličnosti i razlike među kulturama. Provjeravanje znanja i ocjenjivanje Provjeravanje i ocjenjivanje učenika vrši se kontinuiranim praćenjem aktivnosti na časovima. Cilj provjeravanja znanja je da učenik dobije povratnu informaciju o svom radu. umjetnosti. Metodički pristup pisanju podrazumijeva da se poštuje zadata tema. Tokom školske godine rade se dvije školske pismene zadaće. koristi odgovarajuća leksika. Tu će im pomoći znanje iz informatičkih tehnologija. matematike. uz pohvalu za aktivno učešće. ali i da nastavnik sagleda uspješnost metoda svog rada. oglasa. poštuju gramatička i sintaksička pravila.za razmišljanje i pripremanje. Poželjno je da u ovim aktivnostima učestvuje što veći broj učenika. pisanje prema modelu. Pisanje može biti vođeno (dovršavanje teksta. Treba istaći da provjeravanje ne podrazumijeva uvijek i ocjenjivanje. Provjeravanje znanja je sastavni dio nastave i treba po mogućnosti da se obavlja na svakom času. Radi uspješnijeg i objektivnijeg ocjenjivanja preporučuju se češće i kraće provjere znanja putem testova. ako je potrebno usporava tempo i prilagođava metod rada. jednostavan opis) ili slobodno (kreativno). diktata (10-15 min) nakon svake obrađene nastavne jedinice uz prethodno jasno obrazložen cilj provjere. Sve ove vještine treba da budu u skladu sa jezičkim kompetencijama učenika ovog uzrasta.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče. Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže takva potreba. popunjavanje formulara. Provjeravanje znanja se provodi prema unaprijed utvrđenim kriterijima. 47 . Već usvojena teoretska znanja iz maternjeg jezika olakšat će razumijevanje pojedinih jezičkih kategorija u stranom jeziku. kao što su pisanje pisama. . rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu. Naravno ulogu igra i kreativnost izražavanja. da bi im bili što atraktivniji. da se logički slijede događaji koji se opisuju. Treba voditi računa i o korelaciji sa ostalim nastavnim predmetima. Učenici će nastojati uspostaviti kontakte sa vršnjacima iz zemalja čiji jezik uče. nuđenje potrebnih riječi i izraza i sl. pismenih vježbi. koliko je to moguće. Tokom aktivnosti usmenog izražavanja učenika ne treba prekidati niti ispravljati. SMS ili e-mail poruka itd. kontrolnih zadataka. Cilj vještine čitanja je da osposobi učenika za samostalno čitanje tekstova odgovarajućom brzinom i razumijevanje njihove osnovne ideje. već mu nakon toga. Da bi se ostvarila što bolja međupredmetna povezanost potrebna je saradnja kolega u školi i po mogućnosti zajedničko planiranje godišnjih nastavnih planova odnosno interdisciplinarnih projekata. Cilj razvijanja vještine pisanja je osposobljavanje učenika da u pisanoj formi ostvari komunikaciju i svoje misli izrazi na logičan i razumljiv način.upoznavati različite kulture i tradicije. Interkulturalne vještine Učenici će: . na prikladan način ukazati na greške. u svakom polugodištu po jedna. raznovrsniji i pristupačniji. prilikom individualnog i rada u parovima i grupama. za uočavanje pojedinih detalja itd. Korelacija među predmetima Na ovom nivou za učenje stranog jezika koriste se znanja iz maternjeg i drugih stranih jezika. određene pojedinačne informacije. Preporučuje se rad u parovima ili u manjim grupama kako bi se svi uključili. Pri izboru tekstova treba voditi računa o tome koje tekstove odabrati za ovaj uzrast učenika. biologije. Na osnovu rezultata provjere nastavnik se vraća unazad.

razumijevanje jednostavnih sadržaja na arapskom jeziku razvijanje radoznalosti i kreativnosti . humanizmu i internacionalizmu. Zadaci nastave arapskog jezika su: razvoj sve četiri jezičke vještine.VII RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično/ 70 sati godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA Ciljevi nastave arapskog jezika Očekivani rezultati učenja Učenje jezika. Proširivanje opće kulture učenika kroz upoznavanje s načinom života i tradicijom zemalja u kojima se govori arapski jezik. ovladavanje leksikom i gramatikom predviđenom za ovaj nivo. upoznavanje sa kulturom naroda čiji se jezik izučava.ARAPSKI JEZIK PETA GODINA UČENJA. predanosti i preciznosti u učenju jezika . a ne o jeziku .čitanje i pisanje jednostavnih sintagmi. rečenica i tekstova razvijanje temeljitosti. pjesme i plesa učiniti da učenje arapskog jezika bude zabavno čitanje i pisanje jednostavnih rečenica i tekstova - 48 . razumijevanje i poštivanje drugih kultura. osposobljavanje učenika za samostalno korištenje različitih izvora. razvijanje samopouzdanja i samopoštivanja.kratki usmeni i pismeni odgovori razvijanje samostalnosti u govoru . razvijanje motivacije za učenje jezika i zadovoljstva u učenju. NIVO: PETA GODINA UČENJA .sloboda i samostalnost u govoru razvijanje razumijevanja i logičkog pamćenja .dopunjavanje rečenica i kraćih tekstova putem igara. razvijanje sposobnosti slušanja i međusobnog uvažavanja. VII RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično – 70 sati godišnje) Cilj i zadaci učenja arapskog jezika Cilj učenja arapskog jezika je osposobljavanje učenika za usmenu i pismenu komunikaciju na arapskom jeziku o različitim temama iz svakodnevnog života. duhu tolerancije. kosmopolitizmu. razvijanje samostalnosti i kreativnosti. odnosno ovladavanje strategijama učenja (naučiti kako učiti). Kroz učenje stranog jezika kod učenika se razvija svijest: o značaju višejezičnosti.Ljubav i spremnost za učenje arapskog jezika razvijanje pozitivnog stava prema učenju jezika .

Imenovati predmete u školskoj torbi i učionici .Opisati jednostavnim rečenicama (imenskim i glagolskim) i ograničenim brojem riječi ljude i predmete u kući . npr: -gestikuliranjem. mjesece i godišnja doba i koristiti u govoru i pisanju Vještine SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagirati 1) neverbalno. kulturne. ponavljanje. -popunjavanjem praznina u tekstu i tabelama..Izražavanje vremena (15 min. posjeta prijatelju. 2) verbalno. . -izvođenjem uputstava koje nastavnik izgovara ili koja čuju sa kasetofona. prepoznavanje. 49 .: . pjesmice.) . Nivo VII razred Osnovna škola 5.: -ponavljanjem određenih sintagmi i rečenica koje je izgovorio nastavnik ili koje su čuli sa kasetofona.Nabrojati ograničen broj voća i povrća i neke osnovne prehrambene artikle . lične i pokazne zamjenice. imitiranjem – povezivanjem pisanih sintagmi i odgovarajućih ilustracija. izražavanje posjedovanja.Moja Funkcije i sposobnosti Učenici će znati: . brojeve.PROGRAMSKI SADRŽAJI Teme (opća tematska područja kao osnov za daljnji rad) Funkcije i sposobnost (usmena i pismena kompetencija) Aktivnosti (pomoću kojih se realiziraju vještine) Gramatika (osnove gramatike za dati nivo) Vokabular (u okviru datih tema) Neophodno je..Opisati slobodne aktivnosti (sportske. povrće. odnosno povezivanjem slike sa tekstom koji čuju.upotrebljavati brojeve do 1000 .gestikulacijom predstaviti ono što su čuli.Učenici proširuju vokabular u okviru zadanih tema i koriste ga za konstruisanje atributivnih sintagmi. -pokazivanjem na ođredene ilustracije koje se odnose na riječi i konstrukcije koje su učenici čuli. imenske i glagolske rečenice .Vokabular treba proširivati u skladu sa temama koje se obrađuju.Kroz dijalog (igre. ponoviti osnovne fraze. odlazak na izlet i dr. npr.godina učenja arapskog jezika Teme .Nabrojati dane u sedmici. 20 min. -davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitanja ili pitanja koja su čuli sa kasetofona. npr: Gramatika -Ženski rod (aktivni parni dijelovi tijela) -Potpuna i nepotpuna deklinacija -Prijedlozi (pravi i osnovni sekundarni) -Izražavanje posjedovanja (putem pronominalnih sufiksa i genitivne veze) -Upitni izraz "liman" -Ime relacije (-iyyun) -Izražavanje glagola "imati" -korijen i osnova riječi -Prezent Vokabular . prijedloge. komparaciju pridjeva. brojevi) . pola sata) . ČITANJE I RAZUMIJEVANJE: Učenici će prepoznati jednu ili više napisanih sintagmi ili rečenica i reagirati: 1) neverbalno. genitivne veze.Koristiti redne brojeve za izražavanje sati . i druge vježbe) uvježbavati osnovni vokabular.Kupovina (voće. 2) verbalno.Aktivnosti u nastavi . npr. dual i plural imena.

godišnja doba . . posebno ako su ilustrirane -kraćim pismenim ili usmenim odgovorima na pitanja. načini i postupci kojima nastavnik može pomoći učenicima u svjesnom učenju jezika su raznoliki.dopunjavaju izostavljene riječi.itd.. treba da omogući skladno razvijanje učenikovih sposobnosti.Arapske zemlje i glavni gradovi . Sredstva.Dani. mogu ..rekonstruišu sintagme i rečenice. -voditi kraće dijaloge u parovima sa drugim učenicima ili sa nastavnikom.pišu kratke tekstove prema datom tekstualnom modelu. uz punu slobodu neverbalnog i verbalnog izražavanja. -postavljati jednostavna pitanja. Raznolike aktivnosti treba da imaju za cilj učenje stranog jezika bez pritiska i straha od neznanja. Preporučuju se: dinamičnost i krativnost. I na ovom nivou (peta godina učenja). kao i pažljivog izbora nastavnih sadržaja usklađenih sa spoznajnim svijetom djeteta. . volim da. glavni grad .Iskazivati posjedovanje putem pronominalnih sufiksa i genitivne veze . mjeseci. i njegovim doživljajima i uzrastom. savremenih psihološko-pedagoških teorija i saznanja o procesu učenja i kao takva treba da bude usmjerena ka učeniku. vole. estetske i intelektualne sposobnosti.itd. -pjevati. -recitirati kraće pjesmice.Kod doktora .razumjeti ukoliko se od njih nešto zahtijeva . rečenice i kraće tekstove koje su prije toga usmeno usvojili. -Imperativ -Futur -Modalni glagoli (želim da.razumjeti jednostavne pisane upute. podstiče kreativnost.domovina. jer taj afektivni potencijal predstavlja preduvjet za nesmetani razvoj kognitivnih sposobnosti u procesu učenja. Prije svega neophodno je uspostaviti pozitivne emotivne odnose i atmosferu uzajamnog povjerenja i razumijevanja između nastavnika i učenika. dijelove rečenice i cijele rečenice.. mogu da) -Brojevi (100 do 1000) -Redni brojevi (veći od 12) . Metodika nastave stranog jezika i u ovom razredu (VII razred osnovne škole). GOVOR: Učenici će: -ponavljati kratke iskaze nastavnika ili iskaze koje čuju sa CD-a.Postepeno uvoditi sinonime za leksiku koju je usvojila većina učenika DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE I PREPORUKE Savremena nastava stranog jezika treba da proizilazi iz najnovijih dostignuća nauke o jeziku.jednostavnim izrazima izraziti šta žele. te razvija njegove kulturološke. treba istaći poseban značaj motivacije. -glumiti. favoriziranje interaktivnog i grupnog rada. -povezivati riječi i sintagme osnovnim veznicima PISANJE Učenici prepisuju riječi. -dopunjavanjem izostavljenih sintagmi u tekstu -povezivanjem ponuđenih riječi u tekstu . 50 . . Na ovim polazištima zasnivaju se i didaktička uputstva.

određene pojedinačne informacije. Provjeravanje znanja je sastavni dio nastave i treba po mogućnosti da se obavlja na svakom času. Da bi se ostvarila što bolja međupredmetna povezanost. Sve ove vještine treba da budu u skladu sa jezičkim kompetencijama učenika ovog uzrasta. koliko je to moguće. Naravno. jednostavan opis) ili slobodno (kreativno). uz pohvalu za aktivno učešće. Korelacija među predmetima Na ovom nivou za učenje stranog jezika koriste se znanja iz maternjeg i drugih stranih jezika. Cilj vještine čitanja je da osposobi učenika za samostalno čitanje tekstova odgovarajućom brzinom i razumijevanje njihove osnovne ideje. Za uspješno razvijanje ove vještine potrebni su: pažljiva priprema. kao i dostignuća drugih itd. govora. odnosno interdisciplinarnih projekata. značajnu pažnju treba posvetiti razvijanju vještine govora. Poželjno je da u ovim aktivnostima učestvuje što veći broj učenika. kao što su pisanje pisama. Tu će im pomoći znanje iz informatičkih tehnologija. Treba voditi računa i o korelaciji sa ostalim nastavnim predmetima. Pri učenju stranog jezika učenici će također koristiti stečena znanja iz geografije historije. Pisanje može biti vođeno (dovršavanje teksta. poštuju gramatička i sintaksička pravila. Učenici će nastojati uspostaviti kontakte sa vršnjacima iz zemalja čiji jezik uče. podsticanje učenika na vrednovanje sopstvenih dostignuća (portfolio). ulogu igra i kreativnost izražavanja. izbor i prilagođenost teme. prilikom individualnog i rada u parovima i grupama. Već usvojena teoretska znanja iz maternjeg jezika olakšat će razumijevanje pojedinih jezičkih kategorija u stranom jeziku. već mu nakon toga. Provjeravanje znanja i ocjenjivanje Provjeravanje i ocjenjivanje učenika vrši se kontinuiranim praćenjem aktivnosti na časovima.- podsticanje inicijative učenika . na prikladan način ukazati na greške. pisanje prema modelu. za uočavanje pojedinih detalja itd. umjetnosti. čitanja i pisanja. Mada komunikativni pristup u nastavi podrazumijeva usklađenost sve četiri jezičke vještine. da bi im bili što atraktivniji. koristi odgovarajuća leksika. Metodički pristup pisanju podrazumijeva da se poštuje zadata tema. Treba ponoviti da u ovoj fazi učenici stječu kognitivne sposobnosti razvijanjem vještina slušanja. Preporučuje se rad u parovima ili u manjim grupama kako bi se svi uključili. oglasa. kao i pravila pravopisa i interpunkcije. Cilj razvijanja vještine pisanja je osposobljavanje učenika da u pisanoj formi ostvari komunikaciju i svoje misli izrazi na logičan i razumljiv način. U razvijanju vještine slušanja postepeno se pristupa slušanju malo dužih tekstova i dijaloga. stalno ohrabrivanje i podsticanje učenika na samostalno učenje. optimalan period za razmišljanje i pripremanje. da se logički slijede događaji koji se opisuju. što će im omogućiti da se bolje upoznaju i shvate sličnosti i razlike među kulturama. nuđenje potrebnih riječi i izraza i sl. biologije. potrebna je saradnja kolega u školi i po mogućnosti zajedničko planiranje godišnjih nastavnih planova. popunjavanje formulara. Cilj provjeravanja znanja je da učenik 51 . Prije slušanja nastavnik će odgovarajućim aktivnostima pripremiti učenike za uspješno razumijevanje sadržaja. Tokom aktivnosti usmenog izražavanja učenika ne treba prekidati niti ispravljati. precizna uputstva. raznovrsniji i pristupačniji. izvještaja. upotreba savremenih tehničkih sredstava. analiziranje teškoća u procesu učenja. ritma i dramatizacije. obogaćivanje nastave elementima igre. Između usmenih i pismenih aktivnosti treba nastojati uspostaviti ravnotežu. Pri izboru tekstova treba voditi računa o tome koje tekstove odabrati za ovaj uzrast učenika. unošenje civilizacijskih i interkulturoloških elemenata. matematike.

diktata (10 do 15 minuta). Na osnovu rezultata provjere nastavnik se vraća unazad. pismenih vježbi. Interkulturalne vještine Učenici će: . nakon svake obrađene nastavne jedinice uz prethodno jasno obrazložen cilj provjere. Treba istaći da provjeravanje ne podrazumijeva uvijek i ocjenjivanje. Tokom školske godine rade se dvije školske pismene zadaće.upoznavati različite kulture i tradicije. kontrolnih zadataka. . 52 . rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu.dobije povratnu informaciju o svom radu. Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže takva potreba. Radi uspješnijeg i objektivnijeg ocjenjivanja preporučuju se češće i kraće provjere znanja putem testova.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče. u svakom polugodištu po jedna. ali i da nastavnik sagleda uspješnost metoda svog rada. Provjeravanje znanja se provodi prema unaprijed utvrđenim kriterijima. ako je potrebno usporava tempo i prilagođava metod rada.

ovladavanje osnovnim leksičkim.Ljubav i spremnost za učenje arapskog jezika godini učenja .kratki usmeni i pismeni odgovori razvijanje samostalnosti u govoru .VII RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično . Proširivanje opće kulture učenika kroz upoznavanje s načinom života i tradicijom zemalja u kojima se govori arapski jezik. pjesme i plesa učiniti da učenje arapskog jezika .ARAPSKI JEZIK DRUGI STRANI JEZIK DRUGA GODINA UČENJE. humanizamu i internacionalizmu.70 sati godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA Ciljevi nastave arapskog jezika Očekivani rezultati učenja Nastaviti sa naglašavanjem ciljeva koji su dati u prvoj .popunjavanje slova i riječi putem igara.prepoznavanje zadovoljstva i koristi pri proširivanju znanja postupan prelaz ka čitanju i pisanju riječi i rečenica arapskog jezika 53 - . odnosno ovladavanje strategijama učenja (naučiti kako učiti). razvijanje samostalnosti i kreativnosti. Zadaci nastave arapskog jezika su: razvoj sve četiri jezičke vještine. razvijanje samopouzdanja i samopoštivanja. VII RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (2 sata sedmično – 70 sati godišnje) Cilj i zadaci učenja arapskog jezika Cilj učenja arapskog jezika je osposobljavanje učenika za usmenu i pismenu komunikaciju na arapskom jeziku o različitim temama iz svakodnevnog života. fonetskim i gramatičkim minimumom. Kroz učenje stranog jezika kod učenika se razvija svijest: o značaju višejezičnosti. NIVO: DRUGA GODINA UČENJA .razvijanje samopouzdanja u izražavanju bude zabavno .prepisivanje riječi i kratkih sadržaja jezika . duhu tolerancije. razvijanje motivacije za učenje jezika i zadovoljstva u učenju.čitanje riječi. a ne o jeziku . upoznavanje sa kulturom naroda čiji se jezik izučava i razumijevanje i poštivanje drugih kultura. predanosti i preciznosti u učenju .čitanje jednostavnih rečenica razvijanje temeljitosti. kosmopolitizmu. i međusobnog uvažavanja.razumijevanje jednostavnih sadržaja na arapskom jeziku učenje jezika.sloboda i samostalnost u govoru razvijanje pozitivnog stava prema učenju jezika . osposobljavanje učenika za samostalno korištenje različitih izvora znanja. vezanih za konkretan pojam (samostalno razvijanje radoznalosti i kreativnosti upotrebljenih) razvijanje razumijevanja i logičkog pamćenja . razvijanje sposobnosti slušanja.

npr: fawqa.povezivanjem slike i teksta.davanjem kraćih odgovora.Porodica i . hiya.Nabrojati dane u sedmici .Bliža .Imenovati predmete u prepoznavanje Upitne partikule crtanje i druge . označavanjem sat) prijedlozi (tahta. kratki i dugi vokali. tačnih i netačnih tvrdnji . zamjenice (hara. “sunčevih” i “mjesečevih” slova.Reći koliko je sati (puni crtanjem.označavanjem tačnih i netačnih tvrdnji tvorbu kratkih arapskog .tražiti određene informacije u tekstu i (hal. treba uzeti u obzir da će pojedini učenici imati problema sa arapskom grafijom. vokabular.: nahnu) osnovni . predmeti .navikavanje na izgovor i intonaciju izvornih (imenskih) Pokazne jezika uže porodice govornika (zvučni zapisi) rečenica.Odjevni 2) verbalno. kam) . osnova za učenja prijatelji ma. ralika. . Učenici će . koji će biti . godina .Svakodnevni rečenicama (imenskim) i pitanja ili pitanja koja su čuli sa kasetofona Kroz dijalog elementar život ograničenim brojem riječi Potvrdne i . znanja ČITANJE I RAZUMIJEVANJE : (na`am. huwa.crtanjem.Brojati od 1 do 10 Prijedlozi (fi. npr. wara'a) .davanjem kratkih odgovora na nastavnikova tilka ) stepen .- PROGRAMSKI SADRŽAJI Teme (opća tematska područja kao osnov za daljnji rad) Funkcije i sposobnosti (usmena i pismena kompetencija) Aktivnosti (pomoću kojih se realiziraju vještine) Gramatika (osnove gramatike za dati nivo) Vokabular (u okviru datih tema) Specifičnosti arapskog pisma će usloviti i rad u drugoj godini učenja arapskog jezika (VII razred). školskoj torbi i učionici .dopunjavanjem teksta . Nivo Teme Funkcije i sposobnosti Vještine Gramatika Vokabular III razred Proširivanje Učenici će znati: SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE: Lične zamjenice Učenici će: tema . razvrstavanjem slika. 'amama. nog ljude i predmete u kući odrične riječi pjesmice. Osnovna -Pozdravljanje formalan i neformalan 1) neverbalno.dopunjavanjem teksta (igre. pisanje određenog člana.Kuća 2) verbalno. S obzirom da je drugi strani jezik zastupljen sa dva sata sedmično.. 2. osnovni okolina min.Pozdravljanje na Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagovati ('ana. 'ila. 'anta. `ala) 1) neverbalno. 'anti. Prvi . pisanje tanwina.rješavanjem jednostavnijih zadataka sa Upitna riječ 54 . npr: vokabular. učiti samo škola i upoznavanje način npr. Usvajanje grafičke strukture slova (po grupama slova). 'a) vježbe) reagirati: uvježbavati . Upitne . . la) ponavljanje.Nabrojati ograničen broj .Opisati jednostavnim .Predstaviti sebe i druge zamjenice (man.Imenovati članove svoje .: harihi.čitati kraće tekstove naglas i u sebi.razvrstavanjem slika.Škola . Sekundarni pridruživanjem slike tekstu.

. načini i postupci kojima nastavnik može pomoći učenicima u svjesnom učenju jezika su raznoliki. i njegovim doživljajima i uzrastom.prepisivati pojedinačne riječi i kraće tekstove.rekonstruirati riječi. Metodika nastave stranog jezika i u ovom razredu (VII razred osnovne škole) treba da omogući skladno razvijanje učenikovih sposobnosti. podstiče kreativnost. uz punu slobodu neverbalnog i verbalnog izražavanja. Shodno tome. 55 . favoriziranje interaktivnog i grupnog rada.od ponuđenih riječi rekonstruirati kraće rečenice. Sredstva. Raznolike aktivnosti treba da imaju za cilj učenje stranog jezika bez pritiska i straha od neznanja. tu činjenicu treba iskoristiti i u nastavi drugog stranog jezika.igrati uloge. . ̉yn itd.dopunjavati izostavljene riječi. sagir.Hrana i piće . kao i pažljivog izbora nastavnih sadržaja usklađenih sa spoznajnim svijetom djeteta. Savremena nastava stranog jezika treba da proizilazi iz najnovijih dostignuća nauke o jeziku.pripremati i sprovoditi jednostavne dijaloge PISANJE Učenici se: . Preporučuju se: dinamičnost i krativnost. sad. . Na ovim polazištima zasnivaju se i didaktička uputstva. pjevati .odgovarati na pitanja. qasir. . estetske i intelektualne sposobnosti. savremenih psihološko-pedagoških teorija i saznanja o procesu učenja i kao takva treba da bude usmjerena ka učeniku. didaktičko-metodičke napomene date za prvi strani jezik odnose se i na nastavu drugog stranog jezika.) “'ayna” Prepoznavanje gramatičkog ženskog roda (okruglo “ta”) Brojevi (1 do 10) Pridjevi (kabir. I na ovom nivou treba istaći poseban značaj motivacije.postavljati jednostavna pitanja. jer taj afektivni potencijal predstavlja preduvjet za nesmetani razvoj kognitivnih sposobnosti u procesu učenja. . .učestvovati u dramatizacijama.prepoznavanje i korištenja slova koja ne postoje u bosanskom jeziku ( qaf.recitirati. te razvija njegove kulturološke. . tawil. Prije svega neophodno je uspostaviti pozitivne emotivne odnose i atmosferu uzajamnog povjerenja i razumijevanja između nastavnika i učenika.Nabrojati nekoliko osnovnih prehrambenih proizvoda i vrsta pića višestrukim izborom GOVOR: Učenici će: .odjevnih predmeta . . \amil i drugi frekventni pridjevi) Boje (osnovne) Razlomljeni plural (nekoliko usvojenih imenica) DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE I PREPORUKE S obzirom da učenici sedmog razreda već petu godinu uče prvi strani jezik i poznaju gramatičke kategorije u maternjem jeziku.

potrebna je saradnja kolega u školi i po mogućnosti zajedničko planiranje godišnjih nastavnih planova. Prije slušanja nastavnik će odgovarajućim aktivnostima pripremiti učenike za uspješno razumijevanje sadržaja. značajnu pažnju treba posvetiti razvijanju vještine govora. Sve ove vještine treba da budu u skladu sa jezičkim kompetencijama učenika ovog uzrasta. unošenje civilizacijskih i interkulturoloških elemenata. na prikladan način ukazati na greške. Preporučuje se rad u parovima ili u manjim grupama kako bi se svi uključili. poštuju gramatička i sintaksička pravila. za uočavanje pojedinih detalja itd. odnosno interdisciplinarnih projekata. optimalan period za razmišljanje i pripremanje. govora. čitanja i pisanja. podsticanje učenika na vrednovanje sopstvenih dostignuća (portfolio). Između usmenih i pismenih aktivnosti treba nastojati uspostaviti ravnotežu. Naravno ulogu igra i kreativnost izražavanja. obogaćivanje nastave elementima igre. kao i pravila pravopisa i interpunkcije. već mu nakon toga. Korelacija među predmetima Na ovom nivou za učenje stranog jezika koriste se znanja iz maternjeg i drugih stranih jezika. uz pohvalu za aktivno učešće. Cilj vještine čitanja je da osposobi učenika za samostalno čitanje tekstova odgovarajućom brzinom i razumijevanje njihove osnovne ideje. da bi im bili što atraktivniji. Tu će im pomoći znanje iz informatičkih tehnologija. nuđenje potrebnih riječi i izraza i sl. Tokom aktivnosti usmenog izražavanja učenika ne treba prekidati niti ispravljati. izbor i prilagođenost teme. Poželjno je da u ovim aktivnostima učestvuje što veći broj učenika. Pri izboru tekstova treba voditi računa o tome koje tekstove odabrati za ovaj uzrast učenika. biologije. Treba ponoviti da u ovoj fazi učenici stječu kognitivne sposobnosti razvijanjem vještina slušanja. U razvijanju vještine slušanja postepeno se pristupa slušanju malo dužih tekstova i dijaloga. stalno ohrabrivanje i podsticanje učenika na samostalno učenje. raznovrsniji i pristupačniji. matematike. analiziranje teškoća u procesu učenja. precizna uputstva. upotreba savremenih tehničkih sredstava. Da bi se ostvarila što bolja međupredmetna povezanost. koliko je to moguće. Već usvojena teoretska znanja iz maternjeg jezika olakšat će razumijevanje pojedinih jezičkih kategorija u stranom jeziku. kao i dostignuća drugih itd. umjetnosti. Za uspješno razvijanje ove vještine potrebni su: pažljiva priprema. koristi odgovarajuća leksika. Metodički pristup pisanju podrazumijeva da se poštuje zadata tema. Mada komunikativni pristup u nastavi podrazumijeva usklađenost sve četiri jezičke vještine. da se logički slijede događaji koji se opisuju. određene pojedinačne informacije. što će im omogućiti da se bolje upoznaju i shvate sličnosti i razlike među kulturama. Cilj razvijanja vještine pisanja je osposobljavanje učenika da u pisanoj formi ostvari komunikaciju i svoje misli izrazi na logičan i razumljiv način. Treba voditi računa i o korelaciji sa ostalim nastavnim predmetima. Pri učenju stranog jezika učenici će također koristiti stečena znanja iz geografije historije. ritma i dramatizacije. Učenici će nastojati uspostaviti kontakte sa vršnjacima iz zemalja čiji jezik uče.- podsticanje inicijative učenika. 56 .

Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže takva potreba. Na osnovu rezultata provjere nastavnik se vraća unazad.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče. nakon svake obrađene nastavne jedinice. ali i da nastavnik sagleda uspješnost metoda svog rada. ako je potrebno usporava tempo i prilagođava metod rada. pismenih vježbi. u svakom polugodištu po jedna. Provjeravanje znanja je sastavni dio nastave i treba po mogućnosti da se obavlja na svakom času. Provjeravanje znanja se provodi prema unaprijed utvrđenim kriterijima. prilikom individualnog i rada u parovima i grupama. rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu.upoznavati različite kulture i tradicije. Tokom školske godine rade se dvije školske pismene zadaće. uz prethodno jasno obrazložen cilj provjere. Radi uspješnijeg i objektivnijeg ocjenjivanja preporučuju se češće i kraće provjere znanja putem testova. . Cilj provjeravanja znanja je da učenik dobije povratnu informaciju o svom radu.Provjeravanje znanja i ocjenjivanje Provjeravanje i ocjenjivanje učenika vrši se kontinuiranim praćenjem aktivnosti na časovima. Treba istaći da provjeravanje ne podrazumijeva uvijek i ocjenjivanje. Interkulturalne vještine Učenici će: . diktata (10 do 15 minuta). kontrolnih zadataka. 57 .

Ovim učenici obogaćuju svoja saznanja o brojevima i koriste ih u rješavanju konkretnih problema ( rješavanje linearnih jednačina i nejednačina i sl. trouglu. RAZRED (Devetogodišnja osnovna škola – 4 časa sedmično. U trećoj temi uvodi se skup racionalnih brojeva.Proširuju se osnovna znanja o medjusobnim odnosima tih pojmova u ravni i stiču nova znanja o osnivnim konstruktivnim problemima i zadacima. 58 . U prve tri teme proširuju se do sada stečena znanja o brojevima i osnovnim računskim operacijama sa brojevima. uvodi se decimalni zapis za pozitivne racionalne brojeve. 140 časova godisnje) UVOD: Program nastave matematike za sedmi razred sadrži pet tema. zatim se učenici upoznaju sa pojmom negativnog cijelog broja i sa operacijama i poretkom u skupu cijelih brojeva. dafinišu se pojmovi obima i površine i daju se formule za njihovo izračunavanje.) Naredne dvije teme obnavljaju i produbljuju znanja iz oblasti geometrije i daju nove spoznaje o uglovima. Takodje.MATEMATIKA MATEMATIKA VII. Naime. osnovne računske operacije i uredjenje skupa racionalnih brojeva. kružnici i četverouglu.

Vrste četverouglova.Uglovi trougla.Linearne jednačine i nejednačine u skupu racionalnih brojeva – rješavanje i primjena. Konstrukcije nekih uglova (600. Površina četverougla sa normalnim dijagonalama. Uzajamni položaj dvije kružnice. Apsolutna vrijednost cijelog broja. Pravougli trougao.Osnovne konstrukcije trougla.Osnovne računske operacije u skupu racionalnih brojeva ( u obliku a i u decimalnom zapisu) i b njihova svojstva.Apsolutna vrijednost racionalnog broja.Uglovi sa paralelnim kracima.b e N ).PROGRAMSKI SADRŽAJ 1.Deltoid. Svojstva trapeza. Pozitivni i negativni racionalni brojevi. 750. 59 .Paralelogram.Konstrukcije trapeza. Uporedjivanje racionalnih brojeva.Vrste paralelograma. Vrste trouglova prema stranicama i uglovima. Konstrukcije deltoida. Jednakost uglova. Primjena pravila o podudarnosti trouglova. Jednačine i nejednačine u skupu cijelih brojeva 3.Pridruživanje tačaka b + brojne poluprave decimalnim brojevima. 1350). Trougao. Pridruživanje cijelih brojeva tačkama brojevne prave. 450. Decimalni zapis racionalnog broja. TEMA – CIJELI BROJEVI Pojam negativnog cijelog broja.Osnovne računske operacije u skupu cijelih brojeva i njihova svojstva. 1200.Uspoređivanje decimalnih brojeva. 4. 5.Trapez.Odnos stranica i uglova u trouglu.Predstavljanje racionalnih brojeva na brojevnoj pravoj. Decimalni brojevi. Pravougaonik. Površina peralelograma. Suprotni brojevi.Opisana i upisana kružnica trougla. TEMA – ČETVEROUGAO. TEMA – RACIONALNI BROJEVI Uvodjenje u skup racionalnih brojeva. 2.Uglovi četverougla. Svojstva paralelograma. Podudarnost trouglova. Obim trougla i četverougla. Konstrukcija tangente kružnice. Simetrala duži i simetrala ugla. Izometrijska preslikavanja. Kvadrat. Odnos stranica u trouglu. Centralni i periferni ugao. OBIM I POVRŠINA TROUGLA I ČETVEROUGLA Četverougao. Brojevni izrazi. Uređenje u skupu cijelih brojeva. Uglovi sa normalnim kracima. Zbir uglova trougla.Zaokruživanje decimalnih brojeva. Romb. Mjerenje površina. Pretvaranje decimalnig broja u razlomak oblika a (a.Osnovne računske operacije sa decimalnim brojevima.Konstrukcije paralelograma. Uređenje u skupu racionalnih brojeva. Skup cijelih brojeva. Značajne tačke trougla i njihove konstrukcije. Srednja linija trapeza. TEMA – UGAO I TROUGAO Ponavljanje pojma ugla.Površina trougla.Uzajamni položaj prave i kružnice. Pojam i svojstva. TEMA – RAZLOMCI U DECIMALNOM OBLIKU Decimalni zapis razlomka. Brojevni izrazi. Površina trapeze. Jednačine (jednadžbe) i nejednačine (nejednadžbe) u skupu Q (decimalni zapis).

Logičkog mišljenja primjenom misaonih operacija komparacije. Sigurno i spretno koristiti geometrijski pribor. Samokontrole i kontrole drugih u radu. Upoznavanje značajnih tačaka trougla. Uspostavljanje grupne saradnje. - - Za brzo i tačno računanje (usmeno i pismeno). 60 . Razumjeti razlike u sposobnostima i predznanju drugih. O rješavanju izraza sa racionalnim brojevima. Izvoditi osnovne konstrukcije trougla i značajne tačke trougla i osnovne konstrukcije četverougla. Samostalno sastavljanje zadataka. Upoznavanje podjele trouglova i četverouglova i usvajanje njihovih osnovnih svojstava. Prepoznati primjenu matematičkog mišljenja u životu savremenog čovjeka. Rada. precizno i postupno. Precizno izražavanje i simboličko zapisivanje. - - VRIJEDNOSTI I STAVOVI: RAZVIJANJE SPOZNAJA O DRUŠTVENIM VRIJEDNOSTIMA: Razvijanje samopouzdanja i odgovornosti. Usvajanje postupka za izvođenje osnovnih računskih operacija u skupu Z i u skupu Q uz korištenje njihovih svojstava. Kombiniranje i racionalisanje postupaka u radu. Karakternim osobinama učenikove ličnosti. Određivanje apsolutne vrijednosti cijelog i racionalnog broja. Razvijanje mišljenja identifikacijom i diferencijacijom. Izvođenje pravilnih zaključaka putem indukcije i dedukcije. Računati obim i površinu trougla i nekih četverouglova SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE RAZVIJANJE SPOSOBNOSTI I VJEŠTINA: - UČENIK ĆE MOĆI: Raditi sistematično. Shvatanje matematičke i praktične potrebe uvođenja negativnih brojeva. O jednačinama i nejednačinama u skupu Z i u skupu Q. Planski pristupiti problemima i rješavati ih. Prepoznati cijele i racionalne brojeve i odrediti njihov položaj na brojnoj pravoj. upoznavanje strukture skupa Z i skupa Q. Prevoditi tekstualne zadatke na matematički jezik. Usvajanje pravila za izvođenje računskih operacija sa decimalnim brojevima. Rješavati i primjenjivati jednačine i nejednačine u praktičnim problemima. ustrajno. Dokazivati jednostavnije tvrdnje i rješavati praktične zadatke primjenom tvrdnji o trouglu i četverouglu. Kritičko o samokritičko prihvatanje greške. Obavljati sve četiri računske operacije sa decimalnim brojevima. Pripremati se za nastavak daljeg matematičkog obrazovanja. Izvoditi osnovne računske operacije u skupu Z i u skupu Q i primjenjivati racionalne postupke u računanju. Logički povezivati podatke i izvoditi zaključke. Samostalno sticati znanje primjenom didaktičkok materijala. Računanje obima i površine trougla i četverougla - - Uočiti vezu između razlomaka i decimalnih brojeva i znati ih predstavljati na brojevnoj pravoj. analize i sinteze. drugarstva i uzajamne pomoći u učenju. Samostalnog otkrivanje novih činjenica. UČENIK ĆE: - - - Razvijati iskustvo i potrebu za kolektivni rad.PODRUČJA ZNANJE STICANJE ZNANJA CILJEVI OČEKIVANI REZULTATI UČENIK ĆE ZNATI: - Upoznavanje sa odnosom pozitivnog razlomka i decimalnog broja i pretvaranje iz jednog oblika u drugi. Uvažavati zahtjeve govorne komunikacije i stavove drugih učenika. Shvatanje relacije podudarnosti trouglova i njene primjene u izvođenju osnovnih konstrukcija trougla i četverougla.

Za nastavnu jedinicu: dijeljenje decimalnih brojeva priprema veći broj zadataka i uvježbava učenike kako bi ta operacija postala njihovo trajno vlasništvo. Decimalni brojevi. Upoređivanje decimalnih brojeva. • Usvajaju pojam decimalnog razlomka i decimalnog broja.NASTAVNI PROGRAM MATEMATIKE ZA SEDMI RAZRED (Devetogodišnja osnovna škola – četiri časa sedmično) SADRŽAJI ZNANJE SPOSOBNOSTI VRIJEDNOSTI. Izvode osnovne računske operacije sa decimalnim brojevima. Odabira problemske zadatke prema mogućnostima učenika. Zaokruživanje decimalnih brojeva. • • • • • • • • • • • Uvježbavaju računanje sa decimalnim brojevima kako bi ih mogli primjenjivati u nastavi geometrije i fizike. x+a>b. Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem decimalnih brojeva: ax=b. Aktivno učestvuju u svim oblicima nastavnog rada u školi. U operacijama sa decimalnim brojevima i razlomcima izbjegava glomazna računanja. Postepeno formira skup cijelih brojeva kao • 61 . tačnost.Apsolutna vrijednost cijelog broja. • Osposobljavaju se za pismeno i usmeno matematičko izražavanje. ax+b=c. x-a=b. vrše procjenu rješenja prije računanja. Upotrebljavaju prethodno stečeno • Pokazuju želju za usvajanjem novih znanja i proširivanje postojećih. a-x=b. Nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem decimalnih brojeva. Razvija sposobnost učenika za samostalan rad. CIJELI BROJEVI Pojam negativnog cijelog broja. Osjećanje odgovornosti i kritičnosti prema svome i tuđem radu. Pretvaranje decimalnog broja u razlomak. (x-a)+b=c. STAVOVI. Na konkretnim primjerima dijeljenja uviđaju potrebu izračunavanja i zadržavanja određenog broja decimala. primjenjuju stečeno znanje na preračunavanje mjernih jedinica. Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem decimalnih brojeva : x+a=b. Rješavaju tekstualne zadatke uz primjenu jednačina i nejednačina. Dijeljenje decimalnih brojeva. Pridružuju cijele brojeve • • Pravilno shvataju potrebu uvođenja negativnih brojeva. Insistira na razumjevanju pojmova i uvježbavanju pojedinih postupaka. Skup cijelih brojeva. Istražuju koji je od dva decimalna broja veći. Posvećuje pažnju izradi domaćih zadataka. PONAŠANJA AKTIVNOST UČENIKA AKTIVNOSTI NASTAVNIKA 1. redaju tri ili više decimalnih brojeva po veličini. odgovornost za rad. Pridruživanje cijelih brojeva tačkama brojevne prave. urednost i sistematičnost. Računaju na • Ponavlja usvojena znanja o skupu prirodnih brojeva. (x+a)-b=c Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem decimalnih brojeva: x+a<b. Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva. Rješavaju razilčite jednačine i nejednačine pomoću svojstava računskih operacija. • • • • • • 2. x-a<b. Suprotni brojevi. Osobine množenja decimalnih brojeva. Prikazuju decimalne brojeve sa jednom decimalom na brojevnoj polupravoj. Rješavaju osnovne matematičke probleme potrebne za nastavak školovanja. Pridruživanje tačaka brojevne poluprave decimalnim brojevima. • • Vježba učenike transformacijama i upoređivanju razlomaka uporedo u oba zapisa. grupa). Svojstva sabiranja decimalnih brojeva. x:a=b. Množenje decimalnih brojeva . RAZLOMCI U DECIMALNOM OBLIKU Decimalni zapis razlomka. način zapisivanja i čitanja te prevođenja iz jednog oblika u drugi. • • Učestvuje u svim etapama i oblicima rada (par. a-x>b. • • • • • • • • • • • • • • • • Značaj znanja o vezi razlomaka i decimalnih brojeva. a:x=b. Prepoznaju matematičke sadržaje u tekstualnim zadacima. Zaokružuju decimalne brojeve do zadanog broja decimala. • • • • Razlikuju pozitivne i negativne cijele brojeve i prepoznaju ih u primjerima iz svakodnevnog života. a kod kuće rade domaće zadatke. Interes za rješavanje zadataka u životnim situacijama. x-a>b. Primjenjuju znanja o decimalnim brojevima u rješavanju zadataka iz svakodnevnog života. ax-b=c. a-x<b.

Razumiju i analiziraju problemske • • • • Razvoj svijesti o potrebi računanja i primjene stečenog znanja u zadacima iz životnih situacija. • • • • • • različite načine. Usvajaju postupak za izvođenje računskih operacija sa cijelim brojevima. Dijeljenje racionalnih brojeva (u obliku a i u obliku decimalnog b • broja. Koriste udžbenik i dostupne zbirke • Formira skup racionalnih brojeva kao proširenje već upoznatih skupova. Osposobljavaju se za izračunavanje vrijednosti jednostavnijih izraza sa više operacija i zagrada u skupu cijelih brojeva. jednačina i nejednačina na osnovu definicija računskih radnji. Sabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva. Osposobljava učenike u prevođenju tekstualnih zadataka u oblik jednačine i nejednačine. Skup racionalnih brojeva. Redovno prati i ocjenjuje rad učenika. • • • • • 62 . Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem cijelih brojeva. Izvode računske operacije u skup Z racionalnim postupcima. pomoću brojne prave. tačkama brojevne prave. Izvode osnovne računske operacije u skupu racionalnih brojeva uz korištenje svojstava tih operacija. Od samog početka cijele brojeve prikazuje na brojevnoj pravoj i u vezi s tim definira uređenost u skupu cijelih brojeva. Usvojeno znanje o cijelim brojevima znaju primjeniti pri rješavanju zadataka iz svakidašnjice. Sami odlučuju o načinu rješavanja zadatka i o karakteru rješenja. Procjenjuju i zaključuju između koja dva cijela broja se nalazi zadani racionalni broj i na brojevnoj pravoj prikazuju racionalne brojeve sa nazivnikom manjim od 10. Uvježbava računske operacije u skupu Q i u izračunavanju vrijednosti brojnih izraza. U rješavanju jednačina i nejednačina sa učenicima razgovara o prirodi rješenja i insistira na provjeravanju dobivenih rezultata. RACIONALNI BROJEVI Pozitivni i negativni racionalni brojevi. • 3. Određuju apsolutnu vrijednost cijelog broja i cijele brojeve ako je zadana njihova apsolutna vrijednost. Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem racionalnih brojeva. • • • • • Učenici treba da ponove pozitivne razlomke. Uspješno rješavaju jednačine i nejednačine datih oblika u skupu cijelih brojeva. Apsolutna vrijednost racionalnog broja. Razvija naviku racionalisanja postupaka u radu. Upoređuju zadane cijele brojeve. Uređenje u skupu racionalnih brojeva. • • • • • • • Usvoje pojmove suprotan broj i apsolutna vrijednost. Da vrše samokontrolu svoga rada i provjeravaju rješenja. Sabiranje cijelih brojeva. Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem cijelih brojeva. Predviđaju približan rezultat. Množenje cijelih brojeva i svojstva množenja. Logički zaključuju i vrše procjenu pri rješavanju zadataka. Predstavljanje racionalnih brojeva na brojevnoj pravoj. Nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem cijelih brojeva. Rješavaju jednačine i nejednačine u skupu • • a i u decimalnom obliku). Množenje racionalnih brojeva (u obliku • Shvataju uvođenje pozitivnih i negativnih racionalnih brojeva. Jasan osjećaj vlastitog dostignuća. Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem racionalnih brojeva. b Svojstva množenja racionalnih brojeva. Podstiče na razumijevanje i primjenu na razne probleme iz okoline. Dijeljenje cijelih brojeva. Upoređuju racionalne brojeve zapisane u obliku • • • • • • • • • • • • • • a i u decimalnom zapisu). zapisuju racionalne brojeve u obliku razlomka i decimalnog broja. Primjenjuju pravila računanja u izradi praktičnih zadataka iz geometrije pri izračunavanju površina raznih figura. • Razvijaju upornost. Oduzimanje cijelih brojeva. Samostalno sastavljaju zadatke koristeći matematički jezik za iskazivanje teksta. Pregledno i uredno zapisuju i rješavaju zadatke. Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem cijelih brojeva. Motiviranost za individualni i rad u parovima. dosljednost i ostale pozitivne crte ličnosti. b • • Prenošenjem definicija i pravila sa jednog skupa na drugi osposobljavaju se za zaključivanje po analogiji. Znaju nabrojati svojstva operacija u skupu cijelih brojeva. Decimalni zapis racionalnog broja.• • • • • • • Uređenje u skupu cijelih brojeva. Ovladaju operacijama racionalnim brojevima do nivoa njihove primjene i potpune usvojenosti. Svojstva sabiranja racionalnih brojeva. Svojstva sabiranja cijelih brojeva. • • • • proširenje skupa N. Pomažu nastavniku u izradi zidnih slika. Radi boljeg uočavanja ilustrira pridruživanje tačaka brojevne prave racionalnim brojevima. vertikalno i horizontalno. • znanje o svojstvima računskih operacija. Uz adekvatnu motivaciju objašnjava i uvježbava postupke za izvođenje računskih operacija. decimalne brojeve i cijele brojeve kako bi mogli usvojiti nova znanja (skup Q).

Odnos stranica u trouglu. Težište i orto centar trougla. Znaju dokazati jednostavnije tvrdnje o uglovima trougla i primjenjivati ih u zadacima. Svojstva transferzalnih uglova znaju primjeniti na rješavanje zadataka. Primjena pravila podudarnosti kod pravouglog i jednakokrakog trougla. Pravila podudarnosti primjenjuje kroz raznovrsne zadatke i sa umjerenim zahtjevima. Pravougli trougao Centar opisane i centar upisane kružnice trougla. Koristi radne listiće za provjeru usvojenosti pojedinih računskih operacija u skupu racionalnih brojeva.• Brojevni izrazi sa racionalnim brojevima sa osnovnim računskim operacijama (sa zagradama i bez zagrada). Odnos stranica i uglova u trouglu. Zbir unutrašnjih uglova trougla. Uočavaju neophodnost primjene podudarnosti kada to nije naglašeno. 1350). Posebnu pažnju posvećuje svakom koraku u rješavanju konstruktivnog zadatka. vrše provjeru rješenja i objašnjavaju postupak rješavanja. Uočavaju ulogu i značaj matematike u svakodnevnom životu. Svate podudarnost trouglova i usvoje simbol podudarnosti. Priprema didaktički materijal i vrši potrebne oglede. Primjena linearnih jednačina sa jednom nepoznatom. Koristi model za demonstraciju zbira 63 . • • • Prepoznaju jednake uglove Usvoje pojam trougla i elemente. Konstrukcija tangente kružnice. Uzajamni položaj prave i kružnice. zapažanje i zaključivanje. 300. Osnovne konstrukcije trougla. • • • • • • • • Novi sadržaj nadovezuje na ranije stečeno znanje o trouglu. • zadatke. Samostalno crta. Izvode osnovne konstrukcije trougla primjenom sve četiri etape (skiciraju. sastavljaju i određuju vrijednosti jednostavnijih izraza sa racionalnim brojevima. usvajaju pojam rješenja jednačine. konstruiraju i diskutuju rješenje). Objašnjava odnos stranica i uglova u trouglu pomoću svojstava osne simetrije. Elementi trougla. Razvijanje sposobnosti posmatranja. Čitaju. analiziraju. Osposobljavaju se za analitičko mišljenje naročito uočavanjem zavisnosti među datim elementima trougla kao i za utvrđivanje • • • • Razvijaju preciznost u mjerenju. Trougao. Razvijaju sposobnost da grešku shvataju kao podsticaj za ponovni rad. 450. Aktivno posmatra. crtanju i geometrijskim konstrukcijama. • • • • • Prati predavanja nastavnika. razlikuju vrste trouglova i primjenjuju pravilo odnosa između elemenata trougla. uočava odnose među elementima. Podudarnost trouglova. Konstruiraju uglove primjenjujući svojstva simetrale ugla. 1200. Uglovi uz presječnicu paralelnih pravih (transferzalni uglovi). Centralni i periferijski ugao. zapažanja i logičkog mišljenja. zapisuje i primjenjuje matematičku simboliku. zadataka. Vanjski uglovi trougla. Vrste trouglova prema prema stranicama i prema uglovima. mogu zapisati jednostavnije probleme u obliku jednačine. Razlikuju pravila o podudarnosti trouglova i znaju ih primijeniti u izvođenju osnovnih konstrukcija trougla. Vrednuje rezultate svoga rada i izražava kritičnost u radu. Pravila podudarnosti. Izvode računske operacije u skupu Q racionalnim postupcima. Nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem racionalnih brojeva. 750. Dokazuje tvrdnju o odnosu stranica u trouglu i izvodi ogled na svom demonstracionom modelu a učenici na svojim modelima. Učenike potiče na urednost i preciznost u radu. 4. • • • • • • • • • • UGAO I TROUGAO Jednakost uglova Uglovi sa paralelnim kracima. Uočavaju praktični značaj primjene znanja o podudarnosti trouglova. Dokazuje tvrdnju o zbiru unutrašnjih i vanjskih uglova trougla pri čemu navodi učenike na samostalno logičko zaključivanje. Značajne tačke trougla. Uglovi sa normalnim kracima. • • • • • racionalnih brojeva. pravilno formulisanje iskaza i zaključka. Razvijanje zapažanja posebnog i općeg. Definiraju pojam transferzale i prepoznaju uglove uz presječnicu. Konstruktivno određuju • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Razvijaju sposobnost za posmatranje. Osposobljavaju se da samostalno izaberu pogodniji oblik racionalnog broja u smislu racionalnog pristupa u rješavanju zadatka. • • • Izbor problema vrši kvalitativno i u skladu sa mogućnostima učenika. izrađuje programirani materijal za samostalno učenje. Konstrukcije uglova (600. Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem racionalnih brojeva.

Koriste pravilno matematičko izražavanje. Izvode konstrukcije svih četverouglova i obrazlažu ih. Obim trougla i četverougla. • • • • • • • • • Usvoje pojam četverougla i elemente. završava izgrađivanje pojma četverougla. Deltoid. smisla za preciznost. Učenici trebaju naučiti definirati paralelogram. Osposobljavaju se za precizno formulisanje pojmova i definicija kod podjele četverouglova. Učestvuje neposredno u dokazivanju tvrdnji. Svataju zajednička i posebna svojstva paralelograma i primjenjuju ih. Samostalno uočava i logički zaključuje. Priprema modele za što prirodniji pristup pojmu obima i površine trougla i četrverougla • • • • • 64 . Mjerenje površina. kvadrat. Izvršava klasifikaciju četverouglova naglašavajući nove pojmove i odnose. pravilno piše i crta u svojoj teci. Osposobljavaju se za precizno izražavanje i simboličko zapisivanje. Trapez. razlikuju vrste četverouglova i prepoznaju ih na predmetima i modelima. Stiču vještinu korištenja pribor. Svojstva paralelograma. Odgovarajuću pažnju obraća pojmu deltoida i razumjevanju njegovih svojstava. Vrste četverouglova. upornost. Pravougaonik. Dokazuje svojstva srednje linije trapeza i svojstva jednakokrakog trapeza. • • • • Pažljivo prati rad nastavnika. Razvijanje osjećaja odgovornosti za izvršavanje postavljenih zadataka. Paralelogram. Površina četverougla sa normalnim dijagonalama. kvadrat.• • Uzajamni položaj dvije kružnice. tačnost i preciznost u radu. Srednja linija trapeza. Površina peralelograma. Elementi četverougla. Uglovi četverougla. Površina trougla. Znaju dokazivati tvrdnje kod paralelograma i trapeza i iste primjenjivati u zadacima. kvadrat. Konstrukcije trapeza. Vrste paralelograma. nastavne plakate i dr. Površina trapeze. Razvijaju matematičko mišljenje primjenom dedukcije u dokazima svojstava paralelograma. • redoslijeda konstruktivnih koraka. Dokazuje tvrdnju o zbiru unutrašnjih i vanjskih uglova četverougla zajedno sa učenicima. Savladati pojmove obima i površine Naučiti formule za računanje obima i površine • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Osposobljavaju se za uočavanje i raspoznavanje četverouglova u okolini. opažanje i logičko stvaralačko mišljenje. OBIM I POVRŠINA TROUGLA I ČETRVEROUGLA Četverougao. Opisana i upisana kružnica trougla značajne tačke trougla. trapez i deltoid. • • • Razvijanje radnih navika. Svojstva deltoida. tačnost. romb. Rješavaju jednostavnije zadatke sa srednjom linijom trapeza. ČETVEROUGAO. Konstrukcije paralelograma. • Ponavlja pojam izlomljene linije i mnogougla. mehaničko kretanje modela trougla pri dokazivanju podudarnosti. 5. Redovno radi domaće zadatke i ulaže napor da shvati gradivo. grafoskop. romb. Konstrukcija deltoida. unutrašnjih uglova u trouglu. Razvijanje sposobnosti za posmatranje. Svojstva trapeza.

• Prvo definirati skup cijelih negativnih brojeva i uvesti drugi naziv za skup prirodnih brojeva (kao skup pozitivnih cijelih brojeva). Poslije toga dati zadatke u kojima se izračunavaju proizvodi od dva faktora. • Formirati pojam pozitivnog i negativnog broja korištenjem nekih matematičkih i praktičnih razloga: rješavanja jednačina.. • Ponoviti sa učenicima decimalni zapis pozitivnog razlomka da bi mogli usvojiti decimalni zapis racionalnog broja. asocijacije i distribucije u računskim zadacima. promjene vodostaja rijeke. nadmorske visine – dubine mora. razred). • Uvesti pojma decimalnog broja kao rezultat mjerenja veličine koja se ne može tačno izmjeriti jedinicom za mjerenje nego i merenim dijelovima. • Dijeljenje definisati kao obrnutu operaciju operaciji množenja. • Koristiti odgovarajuće primjere iz stvarnosti za uvođenje definicije množenja u skupu cijelih brojeva. izvodljivosti računskih operacija. gore – dole. • Provjeravati zakone komutacije. • Kod množenja ići ovim redom: množenje decimalnog broja prirodnim (jednocifrenim. ali je potrebno koristiti i druga znanja i iskustva učenika. 2. • Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva obraditi na konkretnim problemima (prvo kao sabiranje i oduzimanje imenovanih brojeva) uz naglašavanje kako treba vršiti potpisivanje. • Ilustrirati apsolutnu vrijednost i upoređivanje cijelih brojeva na brojevnoj pravoj i upotrijebiti termin „koordinata tačke“. TEMA – RACIONALNI BROJEVI Realizacija ove tematske cjeline vrši se proširivanjem skupa Z cijelih brojeva na osnovu čega se određenim matematičkim postupcima gradi i razvija skup Q racionalnih brojeva i skup R realnih brojeva (8. • Istaknuti značenje predznaka + i – brojeva za razliku od znakova za računske operacije sabiranja i oduzimanja. a za rješavanje nejednačina koristiti svojstva nejednakosti i svojstva računskih operacija. kretanje udesno – ulijevo. • Vježbati i dijeljenja u kojima je rezultat beskonačan periodičan decimalan broj i objasniti periodičnost decimalnog broja. a onda izvršiti poređenje kao da su prirodni brojevi).DIDAKTIČKO . 65 . TEMA – CIJELI BROJEVI Pri uvođenju cijelih brojeva treba iskoristiti znanja o prirodnim brojevima. TEMA – RAZLOMCI U DECIMALNOM OBLIKU U ovoj temi obraditi decimalne brojeve.METODIČKE NAPOMENE 1. • Definirati pojam suprotnog broja na brojevnoj pravoj povezujući to sa centralnom simetrijom. • Uvesti prvo skup negativnih razlomaka a zatim skup racionalnih brojeva. a zatim preći na proizvode od više faktora. pomjerati zarez u datim decimalnim brojevima udesno ili ulijevo. računanja sa veličinama koje se mogu mijenjati u dva suprotna smjera (vrijeme. • Pokazati svojstva operacija sabiranja i množenja na primjerima. višecifrenim brojem) a zatim množenje decimalnog broja decimalnim brojem. geografska dužina i širina itd). a zatim definirati skup cijelih brojeva. dekadnom jedinicom. Zatim sabiranje ilustrirati na brojevnoj pravoj i poslije više primjera usmenog računanja uvesti definiciju sabiranja cijelih brojeva. Potrebno je da učenici sami mjere veličine i predstavljaju ih decimalnim brojevima. • Jednačine u skupu Z rješavati na osnovu svojstava računskih operacija. • Operaciju oduzimanja uvesti kao obrnutu operaciju sabiranju čime je postignut jedan od ciljeva proširivanja skupa prirodnih brojeva do skupa cijelih brojeva. • Pokazati pravila u vezi sa odbacivanjem zadnjih decimala (zaokruživanje decimalnih brojeva na približne vrijednosti koje mogu biti manje ili veće od datih decimalnih brojeva). dobitka – gubitka i dr. • Vježbati čitanje i pisanje decimalnih brojeva. • Uspoređivati decimalne brojeve po analogiji sa uspoređivanjem prirodnih brojeva (najjednostavnije je poredati ih tako da im se dopisivanjem nula izjednači broj decimala. • Sabiranje cijelih brojeva izvesti koristeći primjere stanja temperature. računske operacije sa decimalnim brojevima i racionalnu tehniku računanja. 3. • Dijeljenje decimalnih brojeva vršiti koristeći imenovane brojeve pa tek onda preći na dijeljenje neimenovanih brojeva.

Rješavanje jednačina i nejednačina zasnovati na definicijama operacija množenja i dijeljenja. odnosno dijeli negativnim brojem. Zato je potrebno ponoviti sve što se zna o trouglu a nova znanja usvajati posmatranjem. • Dokazati podudarnost trouglova koristeći ogled (mehaničko kretanje modela trougla). Obrnutu tvrdnju ne treba dokazivati. kao i za utvrđivanje svih koraka u samoj konstrukciji. Upotrijebiti i grafoskop. trapeza.OBIM I POVRŠINA TROUGLA I ČETVEROUGLA Znanja o nekim četverouglovima učenici su dobili u mlađim razredima što sada treba ponoviti i nastaviti sa detaljnom obradom ovog sadržaja. prave i kružnice i dvije kružnice). kvadrat i romb. • • • • • • Potvrditi na primjerima svojstva sabiranja u skupu Q.• Operacije sabiranja i oduzimanja koje su već definisane u skupu cijelih brojeva proširiti sa skupa cijelih u skup svih racionalnih brojeva. jer sama definicija asocira na romb i kvadrat. a zatim izvesti dokaz da je α + β + γ = 180 . a naročito insistirati na analizi jer je ona bitna za uviđanje zavisnosti među datim elementima. • Odnos stranica u trouglu najprije pokazati na odgovarajućem modelu a zatim izvesti dokaz tvrdnje. Obratiti pažnju slučaju kada se nejednačina množi. Obraditi rješavanje jednačina i nejednačina u skupu Q određujući nepoznate komponente zbira ili razlike na osnovu zavisnosti rezultata od komponenata. 4. Koristiti znanja o množenju pozitivnih razlomaka i o množenju cijelih brojeva za usvajanje pravila za množenje racionalnih brojeva. kao obratnu operaciju uvesti pomoću već poznatih pravila množenja.. Ove dokaze učenici mogu samostalno izvoditi uz pomoć nastavnika. 66 . deltoida. Učenicima mora biti jasno zašto je za konstrukciju ma kog četverougla neophodno pet elemenata. Dokazati tvrdnju. TEMA – UGAO I TROUGAO Proučavanje trougla treba nadovezati na usvojena znanja o trouglu u nižim razredima. razred) i ilustraciju oduzimanja na brojevnoj pravoj. • Ukazivati na uslove sadržane u definicijama jer to smanjuje broj potrebnih elemenata za konstrukciju paralelograma. • Predočiti sve elemente trougla i insistirati da nasuprot svakog vrha odnosno ugla trougla je odgovarajuća stranica i obrnuto. • Crtati i konstruisati različite deltoide i u različitim položajima radi pravilnog shvatanja ovog četverougla. • Dokazati osnovna svojstva paralelograma: jednakost suprotnih stranica. • Objasniti pojam četverougla pomoću pojma mnogougla. susjedne stranice i uzastopni uglovi. • Odnos stranica i uglova u raznostraničnom trouglu uočiti posmatrajući ilustracije ili projekciju sa grafofolije više trouglova. Uvesti definiciju oduzimanja u skupu Q polazeći od definicije oduzimanja u skupu Q+ (6. TEMA – ČETVEROUGAO. • Ukazati na određenost četverougla sa pet elemenata.. a za kvadrat samo jedan. 0 • Odrediti zbir uglova trougla eksperimentalno na modelu trougla od papira. • Koristiti osobine simetrala duži i ugla u obradi centra opisane i centra upisane kružnice.. • Osnovne konstrukcije trougla bazirati na primjeni pravila podudarnosti i elementarnih konstrukcija (određivanje presjeka dvije prave. • Formirati pojam trougla kao skup tačaka. • Eksperimentalno provjeriti težište trougla i objasniti odnos dijelova težišne duži jer se to koristi kod određivanja poluprečnika upisane i opisane kružnice jednakostraničnog trougla. • Precizirati pojmove: suprotne stranice i suprotni uglovi. Insistirati na tome da svaki učenik zna ove dokaze. • Izvesti zaključak o centru opisane kružnice pravouglog trougla. Početi sa posmatranjem objekata u učionici i na pripremljenim modelima. ne treba ih dokazivati. da se dijagonale polove i izvesti zaključak da ova svojstva imaju i posebni paralelogrami: pravougaonik. Dijeljenje. • Crtati uglove sa paralelnim i normalnim kracima korištenjem pribora. neposrednim mjerenjem i ogledom. • Ponoviti podudarnost duži. 5. • Rješavati konstruktivne zadatke po etapama. uglova i geometrijskih figura uopće prije obrade sadržaja o podudarnosti trouglova. • Izvršiti sistematizaciju znanja o četverouglovima prikazivanjem skupa četverouglova Venovim dijagramom (koristiti grafofolije ili crteže četverouglova). • Dokazati tvrdnje o zbiru unutrašnjih i vanjskih uglova četverougla koristeći tvrdnje o zbiru unutrašnjih uglova trougla i suplementnost uporednih uglova. jednakost suprotnih uglova.

U svakom polugodištu radi se po jedna školska pisana zadaća. rad na projektu. odnosno do nivoa individualno prilagođenih programa. vodeći računa o individualnim mogućnostima. 67 . učenički doprinos za vrijeme grupnog rada. procedurama i instrumentima. Ocjenjivanje Napredovanje učenika treba kontinuirano provjeravati i ocjenjivati. U skladu s tim. Pored tradicionalnog pristupa ocjenjivanju potrebno je pratiti i ocjenjivati: kreativnu razradu nekog zadatka . kao i plan rada razvijaju zajedno nastavnik MATEMATIKE i stručni tim za podršku učenika sa posebnim potrebama na nivou škole/ pedagoškog zavoda. uključujući i kolegijalno (međusobno) ocjenjivanje i samoocjenjivanje i dr. sposobnostima i sklonostima.). zavisno od osobenosti potreba učenika određene populacije. uz korištenje potrebne ekspertize i učešće roditelja. proizvoda i sredine učenja.Najbolji način za procjenjivanje da li učenik može izvršiti neku aktivnost je posmatrati ga i ocijenjivati dok on izvodi zadanu aktivnost.• Pomoću svakodnevnih primjera uvesti pojam obima i površine trougla i četrerougla. • Naučiti ih da sistemom slaganja slika znaju izračunati površinu komplikovanijih slika pomoću površina jednostavnijih već poznatih slika(kombinacije trouglova. procesa. Prilagođavanje programa Za učenike s posebnim potrebama razvijaju se prilagođeni programi.Prilagođavanje se može provoditi modifikacijom programa redovne nastave u pogledu sadržaja. pravougaonika i sl. ocjenjivanje treba da bude zasnovano na različitim metodama. specifične komunikativne i radne vještine. Individualno prilagođeni program.

U kontekstu toga. nastava fizike doprinosi razvoju mišljenja svojstvenog nauci i usvajanju jezika i metoda fizike. kao i koncepata.FIZIKA FIZIKA Zašto učiti fiziku Fizika je fundamentalna prirodna nauka i osnova razvoja tehnologije. očuvanje prirodne sredine i racionalnu upotrebu energetskih resursa. zakona i teorija koje uokviruju savremena saznanja o materijalnom svijetu i korištenju tog znanja u različitim situacijama. Kako naučna i tehnološka dostignuća predstavljaju neodvojiv dio kulturnog naslijeđa čovječanstva. te pravljenju svakodnevnih izbora. tehničke kulture. geografije. 68 . informatike. za nastavak školovanja i profesionalno usmjeravanje. S druge strane. Ovaj program fizike koncipiran je tako da se učenici kroz znanje fizike upoznaju s bitnim elementima procesa fizikalnog saznanja i spoznajama do kojih je fizika došla tokom svog razvoja. ona olakšava učeniku ovladavanje gradivom hemije. posebno onih koji su vezani za demokratsku i kulturnu participaciju u društvu. matematike. a i u izvjesnoj mjeri i drugih nastavnih predmeta u osnovnoj školi. nastava fizike značajno doprinosi općem obrazovanju. Nastava fizike također podržava učenika/cu u razvoju njegove/njene osobnosti i u formiranju modernog pogleda na svijet. biologije.

Područja učenja

CILJEVI I ZADACI Učiti:

OČEKIVANI REZULTATI / OBRAZOVNI ISHODI Učenik:

Znanje fizike: Procesi Posmatrati i mjeriti radi prikupljanja informacija o tijelima i pojavama u prirodi; Klasificirati tijela i pojave na osnovu sličnosti, razlika i povezanosti; Postavljati hipoteze; Izvoditi eksperimente radi otkrivanja informacija i testiranja hipoteza;

Razumije i koristi osnovne elemente metoda fizike i kritičkog mišljenja: Identificira kvalitativne i kvantitativne fizikalne veličine; Koristi odgovarajući pribor/eksperimentalne uređaje i instrumente; Koristi SI mjerne jedinice i prefikse (mikro, mili, centi, kilo, mega); Koristi određena svojstva na osnovu kojih smješta tijelo ili pojavu u sistem klasifikacije; Identificira svojstva na kojim je sistem klasifikacije zasnovan; Formulira pitanja na koja treba odgovoriti tokom istraživanja, pravi predpostavke zasnovane na iskustvu i konceptualnom razumijevanju; Planira i implementira jednostavne eksperimente prema datom uputstvu, uključujući izbor pribora i tehnologije; Identificira nezavisnu i zavisnu varijablu;

Modelirati; Pronalaziti rješenja; Komunicirati;

Interpretira dati model, vrši predviđanja zasnovana na modelu i poredi ga s fizikalom realnošću; Rješava zadatke i primjerene probleme kvalitativno i kvantitativno; Opisuje, bilježi i izvještava o podacima i rezultatima istraživanja/mjerenja koristeći se jezikom fizike i odgovarajućim tabelama, graficima, matematičkim formulama, pisanim izvještajem; Diskutuje i objašnjava dobivene rezultate; Zna opisati čime se bavi fizika i njenu primjenu;

Sadržaj

Činjenice koje se odnose na predmet proučavanja fizike i njenu primjenu, povezanost fizike sa drugim naukama i razvoj tehnologija, fizikalna svojstva tijela i pojava, građu tvari, efekte međudjelovanja, sile u prirodi, energiju i njeno korištenje, promjene stanja tvari;

Razumije ulogu i značaj fizike za razvoj nauke i tehnologije, njene koristi za svakodnevni život, kao i to da se fizikalna slika svijeta mijenja; Poznaje simbole i SI mjerne jedinice, pretvara veće jedinice u manje i obrnuto; Koristi fizikalne veličine da opiše svojstva tijela i tvari i da ih objasni uz pomoć tih veličina, kao i šire, za objašnjenje različitih pojava; Vrši različita mjerenja; Opisuje građu i stanje tvari koristeći se čestičnim modelom;

Konceptualni okvir tijela, tvari, fizičke pojave, fizikalnog stanja, međudjelovanja, sile, kretanja, energije, rada, toplote, električnog naboja, električnog polja, istosmjerne struje stalne jačine, magnetnog

Identificira i opisuje različita međudjelovanja u prirodi i predviđa promjene; Istražuje i upoređuje efekte djelovanja rezultujuće sile; Zna vezu između mase i težine tijela;

69

polja, povezanosti električnih i magnetskih pojava, talasnog kretanja, zvuka, svjetlosti, prirodne strukture, građe atoma, procesa vezanih za promjene u atomskom jezgru;

Opisuje, objašnjava i analizira ravnomjerno i ravnomjerno ubrzano pravolinijsko kretanje u različitim reprezentacijama; Razumije razliku između kinematičkog i dinamičkog opisa kretanja, te stanja ravnoteže; Zna da se pritisak kroz čvrsta tijela i fluide ne prenosi na isti način, opisuje efekte djelovanja sile potiska;

Identificira i opisuje različite oblike energije, transformaciju energije i povezanost sa radom; Uočava da neke fizikalne veličine imaju stalnu vrijednost i značaj zakona održanja u prirodi; Shvata princip rada jednostavnih mehaničkih uređaja i zna njihovu primjenu Zakoni: kretanja u kinematici, Newtonovi zakoni, Pascalov zakon, Arhimedov zakon, zakoni održanja, Ohmov zakon, Joule-Lenzov zakon, Faradayev zakon, zakoni geometrijske optike; Razlikuje pojmove temperatura, toplota i količina toplote; Zna da se unutrašnja energija tijela može mijenjati radom i toplotom; Razumije stanje toplotne ravnoteže; Razlikuje prenošenje toplote vođenjem, strujanjem i zračenjem; Razumije da su makrosvojstva tvari povezana sa njenom strukturom, objašnjava zašto se temperatura tvari ne mijenja dok je u toku proces promjene agregatnog stanja, analizira svakodnevne primjere vezane za toplotu; Identificira primjere električne i magnetne sile u svakodnevnom životu; Uočava povezanost električnih i magnetnih pojava; Zna veličine koje karakterišu električno i magnetno polje; Prikazuje i analizira električno kolo; Opisuje i objašnjava elektromagnetsku indukciju i njenu primjenu u prijenosu energije; Primjenjuje znanje fizike u tehničkoj kulturi i informatici; Primjena znanja fizike Ispituje i opisuje prostiranje talasa u različitim sredinama, opisuje njihove karakteristike i pojave odbijanja i prelamanja; Identificira karakteristike i pojave zvuka i svjetlosti; Istražuje odbijanje i prelamanje svjetlosti koristeći se modelom zrake svjetlosti i funkcioniranje ogledala, sočiva i prizme; Objašnjava kako vidimo različito obojena tijela; Uočava lanac i razmjeru prirodnih struktura, od osnovnih čestica do galaksija, zna kako ilustrirati ove strukture i sisteme sa odgovarajućim modelima; Opisuje strukturu jezgra atoma, tipove i efekte radioaktivnog zračenja, fisiju i fuziju; Primjenjuje znanje fizike za razumijevanje hemije;

Korelacija fizike s drugim predmetima

Vrijednosti, stavovi, navike

Podsticati interes učenika za proučavanje prirode i dalje obrazovanje u fizici; Razvijati navike na urednost, preciznost i tačnost, sistematičnost, međusobno uvažavanje, rad u grupama/ timu, samostalan rad, evaluaciju i samoevaluaciju; Razvijati naviku korištenja raznovrsnih izvora informacija;

Usvoji naučni pogled na svijet; Stekne neophodno saznanje o koristima učenja fizike; Zna cijeniti stavove i shvatanje drugih; Preuzima odgovornost za zajednički proces učenja grupe / tima i samostalan rad; Postaje osjetljiv na kritičko razmišljanje i rješavanje problema;

OSNOVNI SADRŽAJ 70

VII. razred 1. Fizika i priroda 2. Mjerenje 3. Građa tvari

VIII. razred 1. Međudjelovanje, sila 2. Kretanje i sile 3. Pritisak 4. Energija i rad 5. Toplota
DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE

IX. razred 1. Naelektrisanja u našem okruženju 2. Električna struja 3. Magnetno polje 4. Talasi 5. Svjetlost 6. Prirodne strukture. Svijet atoma

Ovaj nastavni program fizike usmjeren je na ciljeve i još više na očekivane rezultate odnosno ishode obrazovanja u fizici u osnovnoj školi.U skladu s tim, nastava fizike treba da bude zasnovana na učenju fizike kao sadržaja i procesa, odgovarajućem didaktičkom pluralizmu i korištenju multimedija, i što je najvažnije, aktivnom učešću učenika u svim etapama nastavnog procesa. Obaveza je nastavnika fizike da nastavu fizike ispuni što više aktivnostima u kojim učenici stiču znanje sopstvenim iskustvom, podstiče radoznalost i razvijanje kod učenika pozitivnog stava prema fizici. Učeći fiziku učenici treba da steknu kvalitetno i primjenljivo znanje.Na nivou osnovne škole to uključuje konceptualno razumijevanje sadržaja fizike, učenje procesa promatranja opisivanja, upoređivanja, klasifikacije, prikupljanja i zapisivanja podataka, analize i tumačenja podataka, predviđanja i uopćavanja, i u skladu s tim, razvoj relevantnih sposobnosti i sticanje odgovarajućih vještina, vrijednosti, stavova i ponašanja. Obrada nastavnih tema nije strogo obavezujuća, po redoslijedu i sadržaju, datim u programu. Nastavnik ima slobodu i odgovornost da raspoređuje nastavne sadržaje i obrađuje ih u širinu i dubinu, u okviru datog broja časova u razredu, vodeći računa o potencijalima i interesima svojih učenika, utvrđenim standardima obrazovnih postignuća u fizici i ostvarivanju principa inkluzivnosti u nastavi fizike. U nastavi fizike poželjna je kombinacija raznovrsnih metoda i oblika rada. Za realizaciju predviđenih ciljeva i očekivanih rezultata u pojedinim dijelovima programa, veoma su pogodne problemski usmjerena i istraživačka nastava i rad u grupama/ timovima, te uključivanje učenika u izradu projekata (eksperimentalnih iz fizike, koji integrišu više predmeta ). Također, pored tradicionalnih medija neophodno je koristiti moderne medije, vodeći računa o njihovim didaktičkim potencijalima i funkciji.Stoga je upotreba kompjutera u nastavi fizike nezaobilazna (simulacije i animacije fizikalnih sadržaja, obrada rezultata mjerenja i njihovo grafičko predstavljanje, kreiranje modela, korištenje interneta i dr.). Rješavanje zadataka je izuzetno važna komponenta učenja fizike.Dominantno mjesto treba da zauzmu zadaci–pitanja, jednostavni računski, grafički i eksperimentalni zadaci. Poželjno je i uključivanje problemskih zadataka, primjerenih učenicima. Ocjenjivanje Napredovanje učenika treba kontinuirano provjeravati i ocjenjivati, vodeći računa o individualnim mogućnostima, sposobnostima i sklonostima.Za učenje fizike od bitnog značaja su sva tri područja učenja. Njihov sklad zavisi o prirodi izučavanog gradiva, ali se kao relevantan omjer može smatrati: Znanje sadržaja fizike 60% Procesi, sposobnosti i vještine 30% Afektivno učenje 10% Ocjenjivanje treba da bude zasnovano na različitim metodama, procedurama i instrumentima.Najbolji način za procjenjivanje da li učenik može izvršiti neku aktivnost je posmatrati ga i ocijenjivati dok on izvodi zadanu aktivnost. Pored tradicionalnog pristupa ocjenjivanju potrebno je pratiti 71

stanje. U svakom polugodištu osmog i devetog razreda radi se po jedna školska pisana zadaća. kao i plan rada razvijaju zajedno nastavnik fizike i stručni tim za podršku učenika s posebnim potrebama na nivou škole/ pedagoškog zavoda. diskutuju i objašnjavaju dobivene rezultate. odnosno do nivoa individualno prilagođenih programa. specifične komunikativne i radne vještine. fizikalni sistem. kretanje. Za uvođenje učenika u svijet fizike. materija.i ocjenjivati: izvođenje demonstracionih ogleda. učenički doprinos za vrijeme grupnog rada. Kritički rasuđuje o ulozi i značaju fizike – fizika nudi objašnjenje prirode. nastavnik kreira problemsku situaciju. izvodeći odabrane eksperimente. stanja tvari i promjene izazvane međudjelovanjima. kao i obrazovne materijale i literaturu za potrebe redovne i izborne nastave fizike. svojstva tijela. slobodnih aktivnosti i učešće škole u raznim projektima. metod fiziketeorija. tijelo. Međunarodni sistem Iskazuje fizikalnu veličinu kao umnožak brojne vrijednosti i mjerne jedinice. tvar. Podsticanje interesa i radoznalost za spoznavanje prirode. laboratorijski rad učenika. proizvoda i sredine učenja. laboratorij (može zajednički za prirodne nauke) i spremište za učila. Vodi s učenicima raspravu Fizikalna veličina. FIZIKA. procesa. služeći se modelom crne kutije. eksperiment. kreativnu razradu nekog zadatka (esej). a razvoj tehnologija doprinosi poboljšanju kvaliteta života čovjeka. Pomaže učenicima da naprave prve istraživačke korake u svijet fizike. Individualno prilagođeni program. stavovi. Opisuje i upoređuje tijela i pojave po njihovim svojstvima. uz korištenje potrebne ekspertize i učešće roditelja. Razvoj svijesti o povezanosti teorije i eksperimenta. Zna da je fizika prirodna nauka i da se fizikalna slika svijeta mijenja. 35 časova godišnje CILJEVI I ZADACI OČEKIVANI REZULTATI/ OBRAZOVNI ISHODI Tematske cjeline/ Teme Učiti: Znanje fizike: Proces i sadržaj Vrijednosti. uključujući i kolegijalno (međusobno) ocjenjivanje i samoocjenjivanje i dr. određuju uzroke (razloge) koji su doveli do određenog rezultata. Prepoznaje simbole i 72 . Resursi za realizaciju Za realizaciju ovog programa fizike neophodno je da škola osigura specijaliziranu učionicu za fiziku. rad na projektu. provjeravaju svoje ideje i zaključke. tehnički proizvod). povezujući to s prethodnim iskustvima i znanjem iz drugih predmeta. ponašanje Aktivnosti učenika Aktivnosti nastavnika Učenik : Fizika i priroda Pristup saznavanju prirode. Priroda. čestica. prikupljaju podatke. Prilagođavanje programa Za učenike s posebnim potrebama razvijaju se prilagođeni programi. Priprema vježbe mjerenja. zavisno o osobenosti potreba učenika određene populacije. Sistematski upoznaje značaj i etape eksperimenta u procesa saznanja u fizici. VII razred – 1 čas sedmično. Mjerenje Promatraju i raspravljaju o različitim prirodnim pojavama i ogledima koje izvodi nastavnik. fizikalne pojave. izvedbe (referat. Prilagođavanje se može provoditi modifikacijom programa redovne nastave u pogledu sadržaja. Za izvođenje eksperimenata škola osigurava potreban pribor odnosno uređaje za eksperimente (za eksperimente koje izvode učenici potrebno je najmanje šest kompleta). Sami izvode eksperimente.

Mjere periode trajanja nekih periodičnih pojava služeći se različitim instrumentima. Određuje gustinu različitih tijela i izražava je različitim mjernim jedinicama. Koristeći tablicu gustina određuje vrstu tvari od koje tijelo napravljeno. Mjerenje vremena Razlikuje pojmove trenutak i vremenski period. metar (m). opsega. satu. Zapremina tijela. upoređuju mase različitih tijela. srednja vrijednost mjerene veličine. Mjere zapreminu tečnosti. Određuju gustinu smješe dvije tečnosti. Zapisuju podatke u odgovarajuće tabele i izračunavaju srednje vrijednosti. mjerila. Izražava te veličine odgovarajućim mjernim jedinicama. Razlikuje pojmove dužina i duljina. Razlikuju značenja za kilo. Ukazuje na razliku između pojmova masa i težina tijela i na povezanost mase tijela sa vrstom tvari od koje je tijelo napravljeno. Pocjenjuju i mjere duljine dužina. geografiji i dr. sekunda (s). Mjerenje površine i zapremine Površina plohe. Određuju površine lista papira i zapreminu kvadra. 73 . Ukazuje na ulogu vremena i razliku između trenutka i vremena trajanja. kilogram po metru kubnom (kg/m³) Zna da je gustina količnik mase i zapremine tijela i da je karakteristično svojstvo tvari. kao i njegovom zapreminom. centi i mili. Vremenski period. određuju srednju vrijednost. sportu. trenutak. Pokazuje da neka tijela jednake zapremine imaju različite mase. Mjerenje mase Procjenjuju i mjere mase tijela koristeći se različitim vagama i izražavaju ih u različitim mjernim jedinicama. Zna da odredi srednju vrijednost niza ponovljenih mjerenja. Tačnost i preciznost u mjerenju.. Određuje površine i zapremine. Raspravlja s učenicima o mogućnostima mjerenja površine i zapremine. Određuju zapreminu nepravilnog čvrstog tijela koristeći se menzurom. Zna odnos sekunde prema minuti. danu. Mjerenje. kilogram (kg). Mjerenje duljine Duljina. kvadratni metar (m²). debljine. Prepoznaje razloge zbog kojih se javljaju greške u mjerenju. Raspravlja s učenicima o važnosti duljine kao veličine u svakodnevnom životu. vaga. deci. kubni metar (m³). prečnika. o potrebi korištenja standardnih mjernih jedinica. Razvijanje svijesti o ograničenosti ljudskih čula i redu veličina objekata u prirodi. SI mjerne jedinice nekih fizikalnih veličina. Procjenjuje pogrešku mjerenja na osnovu mjerne skale. Uočava razliku između neposrednog i posrednog mjerenja. Određuju gustinu pravilnih i nepravilnih čvrstih tijela i tečnosti. Na osnovu podatka za gustinu utvrđuju od koje je tvari napravljeno tijelo. mjeri dužine koristeći se odgovarajućim jedinicama i instrumentima. uz prethodno procjenjivanje. Zna da svako tijelo ima određenu masu i da je njegova masa stalna veličina. korištenju još nekih dopuštenih mjernih jedinica duljine. Gustina. Raspravljaju o vremenu i jedinicama. Mjerenje vremena. Iskazuju rezultate mjerenja i o njima raspravljaju.mjernih jedinica (SI). vrste grešaka. Razvoj navike rada u grupama/ timovima. litar (l). saobraćaju. Mjerenje gustine Mjeri masu tijela pomoću vage i izražava je u različitim jedinicama. Razvoj navike istraživanja. Masa tijela. Upoznaju se sa različitim mjerilima odnosno njihovim skalama.

da je atom građen od protona. Demonstrira svojstva tvari u pojedinim agregatnim stanjima. prikazuje modele molekula i atoma. atomi. Ocjenjuje učenike. Koriste se internetom tražeći najbolju ilustraciju / simulaciju čestičnog modela tvari. Građa tvari Interpretira čestični model tvari: . Čestični model tvari. . Prezentiraju svoje radove. Pišu eseje u kojima razmatraju fizička svojstva tijela. Molekule. predviđaju specifičnosti agregatnih stanja i kako ostvariti promjenu agregatnog stanja tvari. smješe hladne i zagrijane vode. iznose svoje ideje. Agregatna stanja tvari. služi se odgovarajućim ilustracijama/ simulacijama. Pravilno očitava temperaturu na Celzijusovoj i Kelvinovoj skali. koristeći se čestičnim modelom tvari. odnosno međumolekularnom prostoru. Kelvin (K). Priprema nizove zadataka za kontrolni rad. Mjere temperature zraka.da su tvari izgrađene od čestica i da se te čestice neprestano i nasumično kreću.da je molekula građena od atoma. Ukazuje na povezanost fizike s hemijom. Klasificira tvari prema agregatnom stanju u kojem se nalaze. Zajedno s nastavnikom istražuju veze između eksperimentalnih činjenica i teorijskog modelaodgovaraju na pitanja nastavnika.da neka fizička svojstva tvari značajno zavise o rasporedu molekula. stepen Celzijusov (ºC). Mjerenje temperature. 74 . . izvodi oglede. neutrona i elektrona. Ocjenjuje učenike. tečnih i gasovitih tijela.Mjerenje temperature Temperatura. vode. . Nastavnik stvara problemsku situaciju i uvodi pojam modelavodi raspravu o građi tvari (neprekinuta ili čestična). Pomoću čestičnog modela tvari opisuje i objašnjava razlike između čvrstih. Predstavlja historijski pregled spoznaje o čestičnoj građi tvari.

Istaknut je privredni značaj i važnost pojedinih skupina ili vrsta životinja kao i nužnost njihove zaštite i očuvanja. funkcionalnoj raznolikosti životinja. Zatim. Svrha ovog programa je sticanje novih znanja o morfološkoj.BIOLOGIJA BIOLOGIJA VII Programski sadržaji biologije za sedmi razred posvećeni su izučavanju životinjskog svijeta. biološkom disciplinom koja je u najvećoj mjeri zastupljena u ovom programu. anatomskoj. Područja učenja CILJEVI I ZADACI OČEKIVANI REZULTATI / OBRAZOVNI ISHODI 75 . Dat je također osvrt na ponašanje životinja odnosno sticanje znanja iz oblasti etologije. obuhvaćeni su mnogi uzročnici zaraznih bolesti kojima su izloženi ljudi i životinje kao i način zaštite. Znanja iz navedenih oblasti povezana su sa sistematikom životinjskog svijeta.

Koristi odgovarajući laboratorijski pribor. . u skladu s dostignućima savremene biološke nauke i prakse čiji su sadržaji neophodni za razumijevanje bioloških pojava. Učenici izvode disekcije nekih organizama: priprema. te da doprinese kod učenika razvijanju pravilnog pogleda (svjetonazora) o živom svijetu. Posmatra. Ovladava metodama i tehnikama laboratorijskog rada u nastavi. Također. istražuje. također koriste i druge izvore znanja. a posebno prema prirodnom nasljeđu Bosne i Hercegovine. Učenici u parovima. Stiče znanja koja doprinose održavanju i unapređenju zdravlja čovjeka i životinja. Mikroskopirati. parovima i pojedinačno stičući nova znanja. proširuje ih i praktično primijenjuje. Shvata i uočava da sva živa bića predstavljaju visoko organizirane prirodne sisteme (organizme. Interpretira model i poredi ga sa prirodnom realnošću. evaluacija. Razumije i koristi osnovne elemente naučnih metoda u biologiji. Identificira i razumije različitosti i sličnosti životinjskih vrsta. Razumije sistem klasifikacije životinjskog svijeta utemeljenog na osnovu srodničkih odnosa. učenike će senzibilirati u pogledu pravilnog odnosa prema prirodi. Posmatra živi svijet u prirodnom okruženju. a zatim u velikoj grupi razgovaraju o temi «Zdrav život» 76 Stiče osnovna znanja o ponašanju životinja. vještine i navike. Modelirati. prati i bilježi biološke pojave i procese kod živih organizama. procesa i zakonitosti o prirodi. jedinke) građene od ćelija/stanica. Učenik: Znanje biologije Procesi Razumije i koristi rezultate svog istraživanja za savladavanje nastavne građe i razvija kritičko mišljenje. klasificira stečena znanja. radi u grupama. izvođenje. bilježi rezultate. Izvodi eksperimente radi otkrivanja informacija.Učiti: Cilj nastave biologije Cilj nastave biologije je da učenicima obezbijedi sticanje osnovnih znanja o živom svijetu.

ali i samog čovjeka kao dijela prirode. rada u grupama/timu. građu i funkciju životinjskog organizma Sistematski pregled životinjskog svijeta temeljen na filogenetičkim odnosima. doprinosi očuvanju životne sredine koja je pogodna za neometan život organizama. Opisuje. Razumije klasifikaciju životinjskih organizma prema stepenu složenosti građe tijela i drugih karakteristika. u granicama mogućnosti. ali i samostalnog rada. diobu ćelije. procesa učenja u grupi (timu). pravi potfolije sa porukama protiv narušavanja ravnoteže u prirodi. Cijeni stavove i shvatanje drugih (sposobnost tolerancije). navike BIOLOGIJA. korištenje životinja u ishrani čovjeka. njene koristi za svakodnevni život. Prihvata svjetonazor temeljen na dostignućima bioloških nauka i usvaja univerzalne odgojne vrijednosti. građu životinjske ćelije/stanice. privredni značaj i zaštita. međusobnog uvažavanja. kao i to da se biološka slika svijeta mijenja tokom vremena. Preuzima dio odgovornosti tokom zajedničkog rada. preciznosti. 77 . povezanost biologije sa drugim naukama i razvojem tehnike. prikuplja materijale. Stiče osnovna znanja o živom svijetu. sistematičnosti. Razvija naviku korištenja raznovrsnih izvora informacija: Razvija navike u pogledu urednosti. u skladu s dostignućima savremene biološke nauke i prakse. Stiče neophodno saznanje o koristi izučavanja biologije. kritički razmišlja. razlika između biljne i životinjske ćelije. Uočava povezanost biologije sa hemijom/kemijom i fizikom kao i ostalim prirodnim i društvenim naukama. Radi u grupama. 70 časova godišnje Svojim aktivnostima. evaluacije tuđih dostignuća i samoevaluacije. Zna opisati čime se bavi biologija i njenu primjenu. Primjena znanja biologije Podsticati interes učenika za proučavanje prirode i dalje obrazovanje u biologiji. samostalnog rada. VII razred – 2 časa sedmično.Komunicira i iznosi svoje stavove. Razumije ulogu i značaj biologije za razvoj nauke i tehnologije uopće. objašnjava i analizira ponašanje životinja u sklopu obrade pojedinih sistematskih kategorija. Sadržaji Ponašanje životinja. Izgrađuje sposobnost kritičkog razmišljanja i riješavanja problema. Vrijednosti . Usvoja naučni pogled na svijet. tačnosti. stavovi. uči sadržaje koji sa odnose na predmet proučavanja biologije i njihovu primjenu.

sistematika. Priprema laboratorijsku vježbu: Mikroskopiranje životinjske ćelije i tkiva (trajni i svježi preparati) Građa i funkcija životinjskog organizma Zna građu životinjskih organizama prema nivoima tjelesne organizacije od nivoa ćelije/stanice do organizma. Shvataju jedinstvo živog svijeta kroz ćelijsku građu. životinjske ćelije/stanice. Aktivnosti učenika Vode diskusiju sa nastavnikom o izučavanju životinjskog svijeta. prema nivoima tjelesne organizacije. općenito s biološkim disciplinama iz okvira kojih će sticati nova znanja (morfologija. funkciju pojedinih organela. Nastavni proces usaglašava s psihofizičkim razvojem i mogućnostima učenika. tkivo. organ.Tematske cjeline/teme Uvod Ciljevi i zadaci Očekivani rezultati/obrazovni ishodi Znanje biologije: proces i sadržaj Učiti Učenike upoznati sa ciljevima nastave biologije u narednoj školskoj godini. Često koristi dodatne 78 . Usvaja pojmove: tkivo. fiziologija. Učiti o građi životinjskih organizama. sistem organa. mokre preparate. Posmatraju laboratorijski pribor koji mora biti čist (sterilan) prije prve upotrebe. kao osnovne jedinice Usvaja detaljnija znanja o životinjskog životinjskoj ćeliji. organ. Životinjska ćelija/ stanica. mjerne instrumente.. znaju organizma. Upute za korištenje udžbenika i upoznavanje sa biološkim kabinetom (oprema). ćelija/ stanica. stavovi.. tj. crteže). preparate. hemikalije. zna razliku u građi ćelijska opna . ponašanje Razvija naučne misli i stavove na osnovi fundamentalnih i primjenjenih bioloških znanja. Često rade u parovima i grupama za kooperativno učenje. Aktivnosti nastavnika Motivira učenike i razvija njihov interes za izučavanje biologije. Vrijednosti . sistem/sustav organa. Učenik Zna da je biologija fundamentalna prirodna nauka/znanost o životu koja uključuje niz disciplina. Zanimanje i radoznalost za znanje o prirodi. između biljne i životinjske Shvata pojavu bioraznolikosti kao nužne pojave u prirodi za opstanak živog svijeta i njegovog razvoja kroz vrijeme. Podešava namještaj i prostor u razredu potrebama nastavnih aktivnosti. Steći će znanja o građi organizam. organizam. organele ćelije: Također. etologija životinja). Samostalno i sa učenicima priprema nastavna očigledna sredstva (prirodni materijal.

sistem organa za disanje i cirkulaciju tjelesnih tečnosti. Zna navesti da se mitoza odvija kroz nekoliko faza i može objasniti bitne pojave u svakoj od njih. razmnožavanje. probavni sistem/ sustav i prehrana. Uključuje učenike u grupni rad. materijal koji su pronašli na internetu i drugim izvorima znanja. da se druže. izvore podataka i podstiče učenike da prilože i svoje radove (modeli.). Razvoj svijesti o značaju mikroskopa. Haploidan i diploidan broj hromosoma.informativno. Zna da polne ćelije nastaju putem mejoze i razlikuje pojmove haploidan i diploidan broj hromosoma. Posvećuje pažnju 79 . Sistemi organa: kožni sistem organa. organa i sistema organa Životinjska tkiva: epitelno. Razlika između biljne i životinjske ćelije/stanice. nervno. donose zaključke Iskazuju svoje sposobnosti posmatranja i uočavanja spoljašnje i opće unutrašnje građe životinja koja se temelji na filogenatičkim odnosima te značaju Crtaju unutrašnje organe predstavnika pojedinih grupa Prilagođava nastavne životinja i modeliraju sadržaje učenicima sa ih. ribosomi. jedro. U dogovoru sa nastavnikom pripremaju različita nastavna očigledna sredstva. razmjenjuju mišljenja i sarađuju. Donose u školu posebnim potrebama. Ovladava metodama i tehnikama laboratorijskog rada. Stiče znanje o građi i funkcijama životinjskih tkiva. posteri i dr. Sistematika Klasifikacija ćelije. potporno. Iskazuju svoje sposobnosti posmatranja i uočavanja spoljašnje i unutrašnje građe životinja koja se temelji na filogenetičkim odnosima. Diobe životinjske ćelije: mitoza i mejoza. organa i sistema organa od najjednostavnijih do tj. Komparativno morfološko fiziološki pristup. potporni sistem i kretanje životinja. mitohondrije. Rade u timu. Omogućava učenicima da uče zajedno. mišićno.citoplazma. crteži. centrozom. sistem organa za izlučivanje. Izlaže radove učenika i zajednički ih ocjenjuju. najodvedenijih (komparativno morfološko – fiziološki pristup). Građa i funkcija životinjskih tkiva. nervni/ živčani sistem i osjetila. Grafički predstavljaju pojedine faze diobe životinjskih ćelija.

U okviru pojedinih sistematskih grupa životinja upoznaje njihovo ponašanje kao i značaj za prirodu. Doprinosi kod učenika razvijanju pravilnog pogleda 80 . člankovite gliste/prstenasti crvi. kućica puževa i školjaka i dr. mekušci i bodljokošci/ bodljari sistematike za druge biološke discipline. Razvoj navike istraživanja Pomažu učenicima sa posebnim potrebama. Predočava učenicima kriterije za ocjenjivanje i o njima raspravlja prije ispitivanja.) odnosu elemenata učenja i odgoja u sadržajima nastave biologije. podjela i značaj.životinja i ponašanje životinja životinjskog carstva od praživotinja preko niza grupa ahordata: spužve. Učestvuju u pravljenju zbirki beskičmenjaka (insekata. Muzej ili Zoološki vrt. Zna najbitniju i najznačajniju karakteristiku hordata – prisustvo unutrašnjeg osovinskog skeleta. Zna navesti glavne morfološke karakteristike svake sistematske grupe na višem nivou. valjkaste gliste/ obli crvi. dupljari. kičmenjaci/ kralješnjaci: opće morfološkoanatomske karakteristike. uvažava prijedloge učenika u postupku osmišljavanja kriterija. insekti. Hordati/svitkovci: osnovne karakteristike – prisustvo unutrašnjeg osovinskog skeleta . zglavkari. . zoološki vrt i dr. Stiče vještine posmatranja i analiziranja slika u udžbeniku i drugim izvorima znanja. Upoznaje se sa pojavom endemizma i znat će navesti Posjećuju neki izložbeni prostor sa prepariranim ili živim Priprema grupni životinjama odlazak učenika u (muzejsku zbirku. bezlubnjaci/ kopljače. Zna osnovne teorije o nastanku višećelijskih organizama.). a posebno za čovjeka. Zna koje zarazne bolesti mogu biti izazvane protozoama – način zaštite i liječenja. Svijest o higijenskim navikama Upoznaju neke načine primjene fundamentalnih bioloških znanja u praksi ( uzgoj školjaka). pljosnate gliste/ pljosnati crvi.

razmnožavanje i razviće. Zna zašto je intenzivan metabolizam ptica. Opće osobine građe i razmnožavanja. Pregleda materijal koji donose učenici iz prirode. Zna da su gmizavci evolucijski prvi pravi kopneni kičmenjaci. Glavne grupe i značaj. građa i razmnožavanje. pojam postepene preobrazbe (metamorfoze). rasprostranjenost. niz endemičnih svojti (podvrsta i vrsta) u fauni BiH . Građa tijela.kolouste/kružnouste: glavne odlike i značaj Ribe: opće osobine. Ptice: opće odlike građe i razmnožavanja. Sistematske grupe. 81 Zna zašto je krvotok vodozemaca napredniji u odnosu na riblji. veoma raznolike skupine Seoba ptica. . Izumrli gmizavci.perje kao zaštita i stalna temperatura tijela. Pomaže učenicima pri određivanju vrsta uz pomoć odgovarajućih ključeva i drugih izvora. Polni po kojima se razlikuju od Zna zašto su upravo ptice za razliku od svih drugih životinja najbolji letači. Sakupljaju razne tekstove i fotografije . Načini zaštite ptica i očuvanje njihovog staništa. Gmizavci/ Gmazovi: Prilagođenost vazdušnoj/zračnoj sredini. (svjetonazora) o svijetu u skladu s dostignućima savremene biološke prakse. Razvijanje potrebe zaštite od otrovnih životinja i u pogledu prenošenja bolesti sa životinja na čovjeka. Upoznaju neke načine primjene fundamentalnih bioloških znanja u praksi (uzgoj riba). Priprema laboratorijsku vježbu (disekcija ribe) Priprema i izvodi laboratorijsk vježbe: disekciju žabe zamjeniti animiranim slikama-klipovima (u cilju zaštite životinja). također i štampani materijal te raspravlja sa učenicima o važnosti i značaju određene sistematske grupe. rasprostranjenost. Značaj u ishrani. Posmatraju i analiziraju slike i sheme u udžbeniku i prikupljaju materijale iz drugih izvora. Vodozemci: prijelaz na život u zračnu životnu sredinu (kopno). glavne grupe. Istražuju ptice svog zavičaja i bilježe podatke o istraživanju. Etologija riba. Zna glavna obilježja ove najvažnije grupe ptica. Potiče učenike da se uključe u rad neke ornitološke organizacije.

Polni/spolni dimorfizam i briga/ skrb o potomstvu. BIOLOGIJA: DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE 82 . Često koristi dodatne izvore podataka i podstiče učenike da prilože svoje podatke. Raspravlja s učenicima na koje načine možemo zaštititi ugrožene sisare. Razvoj svijesti o značaju biologije za razumijevanje svijeta u kojem čovjek živi na osnovu znanstvenih spoznaja. posebno prema domaćim i kućnim ljubimcima. Razvijanje pravilnog odnosa prema životinjama općenito. svih drugih životinja. Izvodi učenike u prirodu na sigurne prostore. Sisari/sisavci: Opće odlike i raznovrsnost sisara. Kratak pregled filogenetičkog razvoja životinjskog svijeta. Značaj ponovnog naseljavanja istrijebljenih životinja u staništa odakle su nestali. Razvoj svijesti o ugroženosti i zaštiti sisara. a to su dlaka i prehrana mladunčadi mlijekom. stalna temperatura tijela. Produbljuje znanje o sistematici životinja na osnovu pregleda filogenetskog razvoja životinjskog svijeta. Porijeklo i značaj (stočarstvo. Važnije grupe sisara. lovna divljač). i prave zbirke i panoe prema sistematskoj podjeli sisara.dimorfizam i briga o potomstvu.

parku. prepariranja i izrade zbirki dijelova ili cijelih organizama u ograničenom broju. Ovu činjenicu treba imati stalno na umu tokom realizacije nastavnih sadržaja iz predmeta biologija i shvatiti je kao veliku prednost i olakšicu u radu s učenicima. posmatranje TV obrazovnih emisija i informacija stečenih preko interneta. izvođenje ogleda. shema.predstavljanja građe i funkcija živih organizama putem crteža. Korištenje mikroskopa i savladavanje tehnike mikroskopiranja treba realizirati tokom obrade gradiva vezanog za citologiju. Problemska i interaktivna nastava treba da bude dominirajuća. u parovima i individualiziranim radom.praktičnog uticaja na prirodu sukladno potrebi zaštite i unapređenja prirode. nastavne metode i nastavna sredstva. što podrazumijeva da nastavnik zna i umije sabrati i emitirati zanimljive emisije iz prirode putem TV ekrana i multimedijskog projektora povezanog s kompjuterom. Promjena forme doprinosi zanimljivosti nastave. 83 . a to će biti uvjetovano nastavnim sadržajem. etologije i ekologije. zoologije. . značaj i efekte nastave biologije za svakodnevni život kao i osnovu za dalje školovanje. Iskustva stečena u nastavi biologije bit će dobra osnova da učenici shvate potrebu. . psiho-fizičkim razvojnim stupnjem učenika i materijalnim mogućnostima škole.sabiranja. sakupljanje i bilježenje podataka u toku ogleda i njegovog ishoda. grafikona i modela. mikrobiologije) omogućit će učenicima da se u osnovnoj školi razvije pozitivan stav prema biološkoj znanosti. Obrazovno-odgojna postignuća nastavnika iz različitih bioloških disciplina s obzirom na problem istraživanja (citologije. morfologije. fiziologije. bare i mora ovisno od lokacije i mogućnosti škole) treba izvesti da bi se savladalo gradivo iz sistematike. treba biti obavezno uključeno u realizaciji odgovarajućih sadržaja. sakupljanje svježeg biljnog i životinjskog materijala kao i njegovog prepariranja. . bilo demostrativno ili tokom rada u grupama. Nastavnik mora u procesu nastave koristiti sve raspoložive oblike rada.uočavanja promjena u vremenu i prostoru. antropologije. gajenje biljaka i životinja. ekologije). Ovako stečeno znanja učenika je trajnije i višedimenzionalno. mikologije. . livadi/travnjaku. izrada postera. . Da bi se na ovim temeljima dalje razvijao i obogaćivao interes učenika za prirodu nastavnik u svom radu treba u velikoj mjeri uložiti potreban napor u obrazovno-odgojnom djelovanju i uticaju na učenike. jer su učenici u poziciji da budu pobuđeni na ulaganje vlastitog napora u saznavanju i donošenju zaključaka. evolucije. U pogledu načina primanja bioloških informacija učenici imaju vrlo visoke zahtjeve. ali i razvijanju sposobnosti učenika da kolektivno rade i preuzimaju dio odgovornosti za postignute rezultate rada. etologije. sistematiku i to u granicama materijalnih mogućnosti škole i uzrasta učenika. Učeniku pruža mogućnost da samostalno stiče i proširuje znanje u vannastavno vrijeme i priprema ga cjeloživotno učenje. Korištenje elektronskih nastavnih sredstava predstavlja osnovni zahtjev. Da bi se ostvarili navedeni ciljevi nastave biologije tokom osnovnog obrazovanja kod učenika treba razvijati sposobnosti: . Zadaci mogu biti: kratki eseji. jednako i s obzirom na predmet istraživanja (botanike. sistematike. posmatranje ponašanja životinja. uz obalu tekućice.sakupljanja. također praktične primjene znanja u pogledu zaštite osobnog zdravlja putem dobrih higijenskih navika i pravilne ishrane. izrada nastavnih sredstava.posmatranja (u prvom redu prirodnih objekata – živih organizama ili njihovih preparata). Učenicima treba redovito davati domaće zadatke vodeći računa da budu primjereni raspoloživom vremenu kojeg mogu odvojiti za predmet biologija u kompleksu ostalih zastupljenih predmeta u nastavnom planu. genetike. Izvođenje ogleda.Predmet znanosti/nauke biologije je živi svijet koji općenito kod učenika od najranijeg stupnja obrazovanja izaziva veliki interes. Frontalni oblik rada treba što češće zamjenjivati s radom u gupama. Rad na terenu (u šumi. klasificiranja i tumačenje podataka.

Nastavnik mora biti spreman na dodatne i fizičke i psihičke napore koji će mu u konačnici otvoriti nove vidike i puteve i dati snage i sposobnosti da doprinos u osposobljavanju i ovih učenika za samostalni život. Na više mjesta trebaju biti instalirani mokri čvorovi i izvodi električne struje. jedan dio prostora mora biti odvojen za organizaciju živog kutka. a moguće i zdravstvenim osobljem da bi zajedničkim snagama na adekvatan način pristupili u radu s učenikom. Kreiranje nastavnog sadržaja primjerenog sposobnostima učenika zahtijevat će od nastavnika primjenu specifičnih metoda i oblika rada. 84 . Ocjena mora biti javna. Provjeru prati ocjenjivanje . ova učionica treba da bude opremljena sa: modelima. Školski namještaj (klupe i stolice) trebaju biti prilagođene za premiještanje tj. Također. vještina i navika. mikroskopskim preparatima. U nedostatku uvjeta za osnivanje vrta donekle adekvatna zamjena može biti cvijetnjak ili dio dvorišnog prostora uz školsku zgradu. Rerursi za realiraciju programa Za nastavu biologije neophodna je specijalizirana učionica (kabinet) koja neće biti okrenuta sjevernoj strani. Internet konekcija također mora biti prisutna. S obzirom da treba maksimalno težiti da ova aktivnost bude objektivna i da broj ocjena bude velik. izložaka koje priprema nastavnik i učenici. a često i korištenje nastavnih sredstva prilagođenih učeničkim potrebama. Rad u vrtu će polučiti dobre odgojne i obrazovne vrijednosti. suhim i mokrim preparatima. To se postiže putem kontinuirane provjere. ali isto tako svim audiovizuelnim pomagalima i sredstvima. pismeni i praktični oblik provjere napredovanja učenika. Inkluzivna nastava Uključenje učenika sa posebnim potrebama u nastavu sa ostalim učenicima postavlja pred nastavnika zadatak da svoj rad u svim segmentima treba prilagoditi zahtjevima ovih učenika. priborom za disekciju.Napredovanje učenika Nastavnik je dužan kontinuirano pratiti rad učenika da bi mogao steći uvid u njihovo napredovanje u pogledu sticanja znanja. Isto tako će surađivati s pedagogom škole. za organiziranje različitih oblika rada. u granicama mogućnosti. Ukoliko nastavnik stekne naviku da učeniku obrazloži ocjenu koju mu je dao on će postupno sticati uvid u kriterije ocjenjivanja te će s vremenom i sam moći vrlo objektivno ocjenjivati sebe i svoje kolege. a na bar jednom zidu treba postaviti podlogu pogodnu za postavljanje postera. treba primjenjivati usmeni. Ukoliko škola ima širi zeleni pojas u svom okruženju nastavnik može zajedno s učenicima organizirati i održavati školski vrt. Ovaj laboratorij treba da prati manja prostorija u kojoj će nastavnik pripremati nastavu. u radu s kolegom kojem je potrebna pomoć i razumijevanje vršnjaka. mikroskopima. Također. a u proces ocjenjivanja treba uključiti i učenike. zidnim slikama.aktivnost nastavnika od izuzetne važnosti. intenzivno s roditeljima. ponekad i skromne ekonomske učinke. Također će morati voditi računa da i ostali učenici učestvuju.

geomorfološke cjeline (mlađe i starije planine – geomorfološke različitosti). klimatske karte. otoke i poluotoke. stanovništvo i naselja na Zemlji. Znati pokazati na geografaskoj karti. rijeke i jezera. Šta je struktura stanovništva. Utjecaj klimatskih faktora na floru i faunu Evrope. Služiti se geografskom kartom.florne i faunističke karakteristike.OBRAZOVNI ZADACI I CILJEVI PROGRAMSKIH SADRŽAJA GEOGRAFIJE PODRUČJA UČENJATEMATSKE CJELINE CILJEVI I ZADACI Učiti – znanje Značenje i uzajamna povezanost prirodnih i društvenih pojava i procesa u svjetlu savremenih zbivanja u svijetu.poluotoke. Kontinenti.gdje se nalazi Evropa.koristiti kartografske znakove. prirodnogeografske i društvenogeografske odlike. vrste mora. moreuze. zaljeve.GEOGRAFIJA / ZEMLJOPIS GEOGRAFIJA – ZEMLJOPIS ODGOJNO . otoke. gustina Znati na geografskoj karti pokazati granice Evrope. PREDHODNA ZNANJA OČEKIVANI REZULTATI 85 . evropska mora. reljef. znati analizirati klimatske dijagrame. morske i riječene slivove. Regije svijeta – njihova međusobna povezanost. klima.međusobni utjecaj i međusobna zavisnost. Nabrojati vrste kraških oblika.

(raznolikost etničkog i jezičkog sastava stanovništva). obala i njena razuđenost.znati analizirati ekonomsku kartu Evrope i koristiti se njom. skiciranje. radi prikupljanja informacija o pojavama u prirodi i društvu i njihovoj analizi. koja mora nazivamo sredozemnim. Gdje se nalazi Sredozemlje. Znati objasniti uslove privrednog razvoja. regije Evrope. Analizirati značaj rijeka za snabdijevanje stanovništva vodom. naseljenosti.rad na uzorcima. gustinu naseljenosti.dinamiku stanovništva (analizirati demografske karte)migraciona kretanja u prošlosti i danas. Privredni tokovi i najveći privredni centri Evrope. od čega zavisi karakter naselja na Zemlji. kartografskim znacima. faktori-činioci. dinamika stanovništva. koje su nastale Znati objasniti(na geografskoj karti) geografski položaj. a iz historije znaju o kulturama i civilzacijama. njihove prirodne i društvene karakteristike. Klasificirati prirodne i društvene pojave i uočavati međusobn zavisnost i utjecaj jednih na druge. moreuze. 86 . prirodna bogatstva. uslovi za razvoj poljoprivrede.saobraćajni.Znati pokazati i objasniti morske slivove. ovakve kakve su danas Zemlje koje su nastale na prostoru Evrope. Šta su naselja i koje su vrste naselja. šta su otoci. privredne i turistički značaj. njihove posljedice. industrijalizacija. pisanje izvještaja o istraživanju. najveće rijeke u njima. koji su utjecali na formiranje Evrope i njenih regija.Služiti se literaturom i samostalno dolaziti do potrebnih informacija. poluotoke i otoke Sredozemlja. znati koristiti se. koji se odnose na izučavanje reginalne geografije Evrope i svijeta Evropa.crtanje. Sposobnosti Samostalng pronaleženja informacijama o zakonomjernosti i međuzavisnosti odvijanja prirodnih i društvenih pojava i procesa. Znati značaj EU i zašto sve zemlje Evrope nastoje postati njene članice. Znati strukturu stanovništva. Određivati udaljenosti u prirodi uz pomoć brojčane razmjere(mjerila) i razmjernika. Znati pokazati pripadajuća mora. Prepoznavanje geografskih objekata na geografskim kartama.a posebnu reprezentativne zemlje Uvođenje učenika u metode naučnog istraživanja (neposredno posmatranje. demografska stagnacija. pokazati na geografskoj karti. poluotoci.za saobraćaj. Činjenice – pojmovi. Evropa Prirodne i društvene karakteristikeosobenosti Posmatrati okolinu u kojoj žive. znati objasniti razuđenost obala.za proizvodnju energije.

Značaj Sredozemlja na histoiska zbivanja u prošlosti i njegov utjecaj na današnji privredni razvoj i kulturu. Razvijanje svijesti o značaju učenja geografije i vaspitanja u duhu geoekoloških principa. postupaka i metoda djelovanja. tako i na Evropskom kontinentu. toplotni pojas u kojem se prostire. pravac pružanja planina. prostorni obuhvat. industrijskog i historijskog značaja. Znati na geografskoj karti objasniti položaj Sjeverne Evrope.geomorfološke. Karakteristike biljnog i životinjskog svijeta. Geomorfološke. hidrografske karakteristike.mora na koja izlazi Sjeverna Evropa. što je korelacija izmežu nastavnih predmeta geografije i historije. Zapadna Evropa Navika preuzimanja odgovornosti za izvršavanje dobijenih zadataka.velika prirodna bogatstva).razuđenost obala. klimi koja je zastupljena uz obale Sredozemnog mora. Karakteristike najznačajnijih zemalja sredozemlja i njihov utjecaj na politička i privredna zbivanja. stari gradovi – centri kulturnog. razuđenost obale. u grupi ili samostalno. Narodi koji nastanjuju ovaj prostor. klima i rijeke. kako u regionu.saobraćajni značaj. prikupljenih informacija. Sjedište NATO-a i EU -Brisel Osnovne geografske podatke o zemljama Zapadne Evrope.veliki Skandinavski poluotok. gradski centri. Demografske i privredne karakteristike(visok životni standard i industrijski najrazvijenije zemlje. Planeta zemlja. razlikovati i objasniti kraške oblike i strukturu zemljišta Sredozemlja. Narodi koji su se nastanali na ovom prostoru. Razvijanje sposobnosti izvođenja samostalnih ili zajedničkih zaključaka na osnovu prezentiranih i samostalno. Sredozemlje – Mediteran Razvijanje i njegovanje geografskog načina razmišljanja. privredna razvijenost i uslovi za razvoj privrede. naučnog razmišljanja i izlaganja. razvijanje sposobnosti samostalnog planiranja. najznačajniji gradovi. izdvajanja bitnog od nebitnog individualnim radom Razvijanje kritičkog mišljenja.Povezivanje poznatog (već naučenog) gradiva sa novim i nepoznatim. Prostiranje i položaj Evropskog Sredozemlja. hidrografske i klimatske karakteristike. prirodnogeografske i društvenogeografske karakteristikeosobenosti njenih kontinenata i regija. prirodnogeografskom i društvenogeografskom smislu Znati na geografskoj karti objasniti položaj Zapadne Evrope. hidrografske i Sjeverna Evropa Razvijanje moralnih – etičkih vrijednosti i stavova. Položaj Zapadne Evrope. Razvijanje kritičkog miišljenja.prostorni obuhvat.zašto je Evropsko.države koje su nastale na ovom prostoru prije više od X vijekova. Prostiranje Sjeverne Evrope. Karakteristike klime.njegov značaj u geografskom i historijskom smislu. Evropsko Sredozemlje Razvijanje socio-emocionalnih sposobnosti učenika na ovom prostoru. Prirodna bogatstva i mogućnosti njihovog iskorištavanja.fjordovi i 87 . Stanovništvo i nasalja Sredozemlja. dinamika stanovništva. Stanovništvo i naselja tih zemalja. geomorfološke. raspored padavina u toku godine.geografski položaj. klimatske i hidrografske karakteristike. Zašto je ovo specifičan prostor u histiorijskom. gustina naseljenosti. Znati pokazati geomorfološke cjeline (reljefne različitosti).

geomorfološke. velike ravnice. razuđenost obale. geomorfološke. gustina naseljenosti. države koje su nastale na ovom prostoru prije više od X vijekova. toplotni pojas u kojem se prostire. toplotni pojas u kojem se prostire. Demografske i privredne karakteristike(golema prirodna bogatstva). hidrografske i klimatske karakteristike.geomorfološke. Evrope.prostorni obuhvat. hidrografske i klimatske karakteristike. država koja zauzima najveće prostranstvo na svijetu.razuđenost i karakter obala Istočne Evrope i Sjeverne Azije. Znati na geografskoj karti objasniti položaj Istočne Evrope.razuđenost i karakter obala Istočne Evrope. klima i rijeke. Ruska Federacija(Istočnoevropska nizija i Sjeverna Azija) 88 . dinamika stanovništva.fjeldovi. hidrografske i klimatske karakteristike. Alpske zemlje.Finska zemlja jezera. dinamika stanovništva. geografski položaj. geografski položaj. Istočna Evropa Položaj Istočne Evrope. dinamika stanovništva.razuđenost i karakter obala Srednje Evrope . Osnovni geografske podatke o Ruskoj Federaciji. Narodi koji nastanjuju ovaj prostor. gradski centri. specifičnosti pojedinih zemalja.gustina naseljenosti. Narodi koji žive na ovom prostoru Srednja Evropa Položaj srednje Evrope. Osnovne geografske podatke o zemljama Istočne Evrope. Položaj Ruske Federacije. gradski centri. prostorni obuhvat..klima Sjeverne Evrope.uloga. toplotni pojas u kojem se prostire. klima i rijeke. golema prirodna bogatstva).Narode koji nastanjuju ovaj prostor. Narodi koji nastanjuju ovaj prostor. Narodi koji nastanjuju ovaj prostor. klima i rijeke.Osnovne geografske podatke o zemljama Sr.velike ravnice. Znati na geografskoj karti objasniti položaj Ruske Federacije (Istočnoevropske ravnice i Sjeverne Azije). gustina naseljenosti.gradski centri.geografski i historijski značaj. razuđenost obale. klimatske karakteristike.značaj Ruske Federacije. Demografske i privredne karakteristike(najviši životni standard). Demografske i privredne karakteristike(golema prirodna bogatstva). Demografske i privredne karakteristike (visok životni standard i veoma razvijena industrija. Evrope. Znati na geografskoj karti objasniti položaj Srednje Evrope.države koje su nastale na ovom prostoru prije više od X vijekova.prostorni obuhvat.

redosljedu obrade nastavnog gradiva. Predmet geografija se počinje izučavati u VI razredu devetogodišnjeg obrazovanja. VII. dosadnim i neinteresantnim sadržajima. na kraju 2. gdje će grupni rad. tj. ne zanemarujući osnovne didaktičko-metodske principe. promijenivši pristup. nego kao ponovno učenje novog gradiva. preraspodjulu nastavnog gradiva. trijade i tokom čitave 3. ponavljanja i utvrđivanja. izvršio racionalizaciju i sveo nastavne sadržaje na prihvatljivu mjeru. kao i predmeta društvo u V razredu čiji je u suštini sastavni dio.OSNOVNI SADRŽAJI VII RAZRED Evropa – opšti pregled Sredozemlje-Mediteran BiH Evropsko sredozemle Balkansko poluostrvo-Jugoistočna Evropa Azijsko sredozemlje Afričko sredozemlje Regije Evrope: Zapadna Evropa Sjeverna Evropa Srednja evropa Istočna Evropa VIII RAZRED Azija –opšti pregled Centralna Azija i Zakavkazje Monsunska Azija (Južna.Ovaj program je prilagođen savremenim i tradicionalnim metodama nastave u osnovnoj školi. su direktni uvod u geografskie i historijskie sadržaje koji će se obrađivati u VI. a u skladu sa principima okvirnog nastavnog programa nastave geografije u osnovnoj školi. idividualizacija nastavnog procesa biti osnova za obradu ovako zamišljenih nastavnih sadržaja. a i udžbenici bili pretrpani. trijade osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Ovaj nastavni program je izvršio. i 2. bili su preobimni. dovodili su do čestog ponavljanja istih sadržaja. trijadi. Nastavni sadržaji (gradivo). čemu su u dobroj mjeri doprinijeli i pisci udžbenika. kao nauke. VIII i IX razredu. ali se direktno naslanja na sadržaje prirode i društva u 1.historijski razvoj i društvenouređenje Prirodna i kulturna baština BiH Prirodnogeografske odlike BiH Društvenogeografske odlike BiH Regionalna podjela BiH Geoekologija DIDAKTIČKO – METODIČKE NAPOMENE Nastavni program geografije se zasniva na savremenim dostignućima geografije. čime su program. Jugoistočna i Istočna Azija) Afrika Amerika (Angloamerika i Latinska Amerika) Australija Okeanija Polarne oblasti IX RAZRED BOSNA I HERCEGOVINA Ime.ne u funkciji. koji su obrađivani do sada. 89 . Nastavne teme predmeta Društvo (V razred).prilagođene savremenim potrebama i mogućnostima kako učenika tako i nastavnika.

90 .srpski jezik. izbjegavajući obradu nastavnih sadržaja.slobodu izbora sadržaja. mogli razumijeti gradivo regionalne geografije svijeta. samostalan rad. odnosno Evroazijskog kontinenta. nego ostalim temama. pa i učeniku omogućava. Da bi se izbjeglo ponavljanje gradiva o jugoistočnoj Evropi i u VII i u IX razredu. Njegovanje ljubavi prema zavičaju i domovini stalni je zadatak nastave geografije. radi stvaranja cjelovite slike geografije svijeta uvažavajući naučnu. kao izvore civilizacije i kulture koju baštinimo svi mi koji. kao zastario i prevaziđen) • Izborne su teme predložene kao projekti i istraživanja.. Korelacija geografije s prirodnim grupama nauka(predmeta) a i s ostalim nastavnim predmetima je vrlo bitna. Obim znanja. je u skladu sa potrebama i mogućnostima(sposobnostima)djece.da bi se izbjegla ponavljanja(dupliranja). razumljivo. koji će se temeljitije obraditi. samostalno pronalaženje činjenica – informacija. • želja za očuvanjem i zaštitom prirodne i kulturne baštine. Jedan od zadataka nastavnog programa geografije jest i razvijanje smisla za timski rad kako bi učenici usvojili određene vrijednosti i usvojili pozitivne stavove o potrebi saradnje među ljudima i poštovanja tuđega rada.(pojam koji se sve manje koristi.jer je to okruženje gdje djeca i mi živimo. a koncipiran je tako da nastavniku. kao i dijela Afrike. Smatrali smo da ovakav pristup proizilazi iz principa od bližeg ka daljem i od poznatog ka nepoznatom. rad u parovima. • Terenska i nastava van učionice treba biti logistički i stručno dobro pripremljena.Za učenje geografije-zemljipisa(kao i za druge nastavne predmete) bitna su sva tri područja učenja. kao i radi sticanja percepcije cjelovitosti prirode i društva koji ih okružuju. Teoretska znanja su bitna. ( kroz timski rad. Ovim NP je predviđeno da se u VI razredu devetogodišnjeg. bosanski – hrvatski . odnosno stručnu tematiku. da bi u narednim razredima.Njihova zakonomjernost i usklađenost zavise od niza faktora. koji tretiraju određeni problem). naučnu terminologiju i specifičnost učenika i nastavnoga procesa.osnovnog obrazovanja i vaspitanja iz predmeta geografija obradi opšta geografija i da učenici steknu osnovna znanja o geografiji kao nauci. danas živimo na Zemlji. koji su često i objektivne i subjektivne prirode o čemu se mora voditi računa. odnosno kojima će se šire baviti . predviđen ovim NP. • osjećaj za lijepo..). jugoistočnoj Evropi i Mediteranu je dato više prostora. a ogleda se u vrijednostima kao što su: • znatiželja i oduševljenje prirodom i prirodnim pojavama. Ocjenjivanje: Napredovanje učenika treba provjeravati i ocjenjivati vršiti u kontinuitetu.vodeći računa o individualnim mogućnostima i sposobnostima učenika. jedinstvenost i međuzavisnost prirodnih i društvenih faktora.Ovaj program obezbjeđuje korelaciju između srodnih nastavnih područja(predmeta). U VII razredu je predviđena obrada Evropskog. kojim pripada i Mediteran – Sredozemlje. ljubav prema zavičaju. a elemenat aktivnog učenja je takođe vrlo važan prilikom ocjenjivanja i provjeravanja. biologija. koji se obrađuju u okviru drugih nastavnih predmeta. ( u korelaciji s drugim nastavnim predmetima – historija. • ekološka svijest i zaštita biljnog i životinjskog svijeta. kao što su bitna znanja iz oblasti kartografije.

kao i provjere uspješnosti primjenjenih nastavnih metoda i sredstava koja su korištena prilkom obrade nastavnog gradiva geografije-zemljoipisa. mogućem slučaju. odnosno kompjuterom. telurijem ili nekim savremenijim sredstvom za objašnjavanje revolucije i rotacije. treba koristiti i druge metode i sredstva.videotoptom.Primjenjivati u svakom. literaturu. 91 . nadležne institucije su obavezne da obezbjede kabinete za geografiju-zemljopis.individualna nastava.. Prilagođavanja programa školama koja rade sa djecom sa posebnim potrebama: Za učenika sa posebnim potrebama(inkluzivna nastava) potrebno je sa stručnjacima za inkluzivno vaspitanje i obrazovanje revidirati postojeći program nastave geografije – zemljopisa i prilagoditi ga djeci sa posebnim potrebama. a sve u skladu sa uslovima rada škole i mogućnostima učenika. grafoskopom. kako bi ocjenjivanje bilo što objektivnije i na zadovoljstvo i učenika i nastavnika . zajedničko ocjenjivanje i samoocjenjivanje. da bi kod učenika razvili sposobnost kritičkog odnosa prema vlastitom i tuđem rade. koju će učenici samostalno-individualno analizirati i prezentovati. koja će biti u svakom trenutku pri ruci i nastavnicima i učenicima. Resursi za realizaciju ovog programa: Za realizaciju programa nastave geografije-zemljopisa. što je i cilj inkluzivnog vaspitanja. kao i objektivnog odnosa prema sebi i okolini u kojoj živi. sa voditeljima takvih škola uskladiti i individualne programe za djecu sa posebnim potrebama. Obzirom da je inkluzivna nastava u manjoj i većoj mjeri. U skladu sa naprijed navedenim. Pored tradicionalnog ocjenjivanja. popremeljene sa svim vrstama geografskih karata. prilikom provjeravanja i ocjenjivanja treba se koristiti različitim metodama. procedurama i instrumentima.Posebnu prostoriju kao spremište za nastavna sredstva.dodatne nastave i terenske nastave.učesnika u nastavnom procesu. da bi se što lakše i bezbolnije uklopili u redovnu nastavu. na časovima slobodnih aktivnosti.Usmeno i pismeno provjeravanje znanja treba da budu ravnomjerno raspoređeni i da imaju cilj provjeru postignuća učenika. sredstvima.

dinamici. Unošenje u slijepu kartu najznačajnijih planina i ravnica (reljefnih cjelina). AKTIVNOSTI UČENIKA Samostalna izrada slijepe karte Europe. Pomaganje učenicima u izradi slijepih karata i unošenju geografskih podataka u njih. a koji žive na prostoru cijele Europe. (Rad u parovima i grupama). obala i mora Europe. Izrada spolno – starosne piramide i obilježavanje područja sa većom gustinom naseljenosti.70 časova godišnje TEME ZNANJE SPOSOBNOSTI VRIJEDNOSTI. klimu vode. Kartama reljefnih cjelina i oblika. Azijsko i Afričko sredozemlje). Afričko i Azijsko Sredozemlje 3.Prirodnogeografske odlike Europe Sposobnost prepoznavanja na. Apeninski. biljni i životinjski svijet) 2. čime je okrnjena Pronaći na karti sva mora Sredozemlja. Prepoznati izuzetno povoljan geografski položaj regije Prepoznati da je Mediteran ishodište. Balkanski i Maloazijski) Nastavnici trebaju ukazati na primjeru nafte i plina kao najvažnijim energetskim izvorima. a naročito povoljnost klime život. Europsko. granice i veličina. globusa. rijeka ijezera. geografskog položaja. Sposobnost „čitanja“ klimatoloških.Europsko Sredozemlje. Definirati Mediteran i odrediti njegove prirodne odlike.geoloških i geomorfoloških karata Evrope. kao i četiri velika poluotoka (Iberijski -Pirinejski. Učenici na geografskim kartama trebaju znati odrediti položaj Europe i njene granice prema ostalim kontinentima.Društvenogeografske odlike Europe. da je energija faktor koji mjenja suvremeni svijet i da su zemlje bogate naftom (S.područja velike koncentracije stanovništva i područja sa intenzivnijom dinamikom i migracijama stanovništva. rijeka i jezera.EUROPA:Geografski položaj. naseljima. njihovim kulturama. granice. tekstova. 92 . Sposobnost pronalaženja na geograf. geografskih karata. STAVOVI. Prepoznaju prirodnogeografska obilježja (reljef. AKTIVNOSTI NASTAVNIKA Priprema didaktičkog materijala. Osposobiti učenike da na demografskim kartama mogu odrediti područja veće i manje gustine naseljenosti. te veće otoke ili skupine otoka.SREDOZEMLJE – MEDITERAN (definicja prostora. njegovim narodima i zemljama koje su nastale na tom prostoru. 5. 1.GEOGRAFIJA VII RAZRED – 2 časa sedmično . žarište i rasadište posebno Zapadne Razvijanje svijesti o bogatom kulturno – historijskom naslijeđu Mediterana Skrenuti pozornost na mnoge spomenike koji su tokom duge historije porušeni ili oštećeni. Razvijanje poštovanja prema drugim narodima. Pomaganje učenicima pri izradistarosnospolne piramide. PONAŠANJA Izgrađivanje pozitivnog stava o kontinentu na kojem učenici žive.geografskimzemljopisnim kartama. Sposobnost prepoznavanja na geografskim kartama prostora Mediterana i njegovu podjelu na Europsko. saobraćaju i privrednim djelatnostima stanovništva) 4. Znaju o stanovništvu (strukturi.

sferi učenika mlađeg uzrasta. sličnosti vegetacije i tla. 6. te klimatske sličnosti. zemlje sa visokim standardom i izuzetno važnim saobraćajnim i turističkim značajem Uočiti različitosti u razvijenosti pojedinih dijelova europskog Sredozemlja. obnovom i čuvanjem tih spomenika Pokazati na karti mjesta sa velikom gustinomm naseljenosti.Suecki kanal) Saobraćajni značaj Mediterana kroz historiju i danas Markirati regiju kao najznačajnije turističko odredište Europe i jednu od najznačajnijih turističkih destinacija u svijetu Prepoznati mlade vjenačne planine Mediterana (Pireineji. te istaći potrebu za restauriranjem. Libija. područja izrazite dozvoljavajući poljoprivredne aktivnosti.navesti uzroke. često koristiti zadatke bazirane na upotrebi karte i ponavljanja u Označiti bojama turistički obliku zamišljenog najrazvijenije.Španija i Italija. Uz zadatke Posebno označiti područja upoređivanja. kao i vulkane južne Europe. Kuvajt. većih rijeka. Alpi. satima ponavljanja jezera. Razvijati interes kod učenika za klimu i klimatske karakteristike Mediterana Upoznati elemente ekološke ugroženosti Sredozemnog mora. država. slobodu i slikovito te područja sa izražavanje. Helenidi. jer su to razvijene i zemlje koje su zadaci koje najbolje u poćetnoj fazi tog pogoduju mentalnoj razvoja.StaraGrčka. Osposobiti učenike za analizu klimograma(padavine i temperature) Spoznati i istaknuti klimafske razlike (naročito u količini padavina) između zapadnog i istočnog Mediterana Sposobnost pronalaženja država koje su najveće turističke destinacije Mediterana. te izvući zaključak(uzrok) zašto neke mediteranske zemlje nisu dovoljno turistički razvijene Prepoznati egipatske piramide kao jedno od sedam svjetskih čuda starog svijeta koje je očuvano –značaj egipatske kulture i civilizacije. omogućavajući im da U kartu ucrtati područja se stave u poziciju veće gustine naseljenosti.Balkansko poluostrvo – Jugoistočna Europa – prirodne i društvene odlike. kao ekonomski najrazvijenije zemlje europskog Sredozemlja. Tauridi i Atlas. 8. te razvijati navike u pogledu potrebe njegovog očuvanja Izgraditi pravilan stav o Komparirati starosnu piramidu Italije i Egipta ili nekih drugih zemalja Pronaći na karti najveće i najstarije gradove Pored pomaganja učenicima u svim aktivnostima koje su osmišljene da se obrade u razredu. Na karti pronaći i obilježiti sve veće rijeke (površinske i podzemne) Mediterana. učenici putuju 93 . sintetiziranja i Izrada slijepe karte – sistematiziranja na reljefa. neposrednih učesnika. 7. ali i razlike klime i vegetacije uskog primorskog pojasa i unutrašnjih dijelova koji su pod utjecajem kontinenta Prepoznati Italiju i Španiju.Republika Hrvatska Prepoznati prirodne i društvene odlike Uočiti prirodne odlike zemalja Pirinejskog i Apeninskog poluotoka. Dinaridi. bogatstvu kraških i drugih reljefnih oblika. te najznačajnijim prirodnim stvaranje neusiljene resursima u Mediteranu atmosfere u razredu. Prisjetiti se kraške erozije (obrađivano u VI razredu). te da ova regija od antike povezuje tri kontinenta Identificirati kulture i civilizacije koje su ovdje ponikle Uočiti značaj regije kroz različite historijske epohe(Feničanskadržava. Rimsko-carstvo – samo informativno. pr. većih nastavnici trebaju gradova i saobračajnica. bez vodenih otokova analogije. (N.civilizacije. manje putovanja.suprotnosti unutar Italije (između sjevera i juga) Odrediti i pokazati na karti mlada nabrana gorja izvorna kulturna baština. nastavnici će unaprijed pripremiti pitanja. Emirati) napravile veliki civilizacijski skok u razvoju . Apenini. te poticati ekološku svijest (istaći opasnosti od pojave požara u ljetnjim periodu vrućine i suše) Izgraditi pravilan stav prema historijskoj težnji svih naroda Mediterana za samostalnošću Razvijati svijest o prirodnoj raznolikosti Mediterana. kao i ona rijetko naseljena Arabija. koja je jedan od osnovnih reljefnih procesa – degradacije zemljišta u Mediterana Razvijati osjećaj za čuvanja svih a posebno prirodnih ljepota regije. koji su od velike važnosti za život stanovništva ove regije.

Republika Srbija 10. Na kraju svake nastavne teme. dijagrami.Turska i zemlje Bliskog i Srednjeg istoka. učenici se trebaju pripremiti za razgovore. antički Rim ili Atina.ekonomsku.Egipat i zemlje Afričkog sredozemlja Prepoznati na primjereu Sjeverne Afrike da su kroz historiju mora često spajala različite narode i civilizacije. Razvijati navike štednje i čuvanja prirodnih resursa(geoekologija) Za domaću zadaću.) 14.. kojima je ovo područje siromašno Razvijati svijest o važnosti razvoja poljoprivrede u svim zemljama ove regije. preko kojih mora se plovi. Bugarska. Znati da Hamiti i Semiti čine 90% stanovništva Sjeverne Afrike. do Maroka – Koje će veće gradove vidjeti na tom putu. (N pr.Republika Crna Gora. a prirodne osobine kopna razdvajale narode i zemlje na kojima su živjeli. koji su glavni gradovi gržava i što smo naućili o tim gradovima. prezentiranje najinteresantnijih geografskih područja ili oblasti. tematske karte.zadaci objektivnog tipa. najljepši gradovi Mediterana.) Kao predstavnike ovog prostora.. diskusije. 15. piramide Gize.Afričko Sredozemlje.testovi. itd.9. Iran i Saudijsku Arabiju Sposobnost prepoznavanja i pronalaženja turističkogeografske sadržaja koji se odnose na regiji Mediterana značaju vode na kopnu za život ljudi i razvijati ekološku svijest o čuvanju voda. nemirni prostor od Španije. a istovremeno upozoriti na probleme uzrokovane zastarjelošću 94 . kulturnu i političku međuovisnost zemalja ovog prostora.Albanija. najstariji ili sveti gradovi Mediterana (centri vjerskog turizma).suradničkom učenju sa nastavnikom ili ostalim učenicima u razredu Sticati navike korištenja dodatnih nastavnih sredstava i pomagala u nastavnom procesu (tabele. te identificirati sličnosti i razlike između pojedinih balkanskih zemalja Pojasniti specifičnu poziciju(geografski položaj) Balkana. itd. kao pros peritetne djelatnosti Nacrtati sliepu kartu te odrediti granice i različitim bojama označiti države Balkana 12. Razviti sposobnost uvažavavanja svih promjena u ekonomiji usmjerenih na poboljšanje privrednog razvoja. koju bi odjeću nosili sa sobom itd. turizam u pojedinim zemljama. Grčka. kao mjesta susreta različitih civilizacija. kružno.) 13. politički veoma nemiran prostor. Zadaci mogu biti tipa tačno – netačno.Azijsko Sredozemlje:Mala Azija. pisma. da je ovo područje arapske kulture. 11. osobito u procesima tranzicije i pridruživanja Upoznati se sa prirodno – geografskim i društveno geografskim odlikama azijskog Sredozemlja – mjestima(prapočetka ljudske civilizacije) gdje su pronađeni neki od najstarijih ostataka ljudskog roda i najstarijih gradova svijeta Prepoznati zemlje azijskog sredozemlja (najveća ležišta nafte i zemnog plina. ili mješoviti zadaci. te mjesta migracija i izraženih emigracijskih procesa Definisati i objasniti pojam jugoiistočne Europe. nastavnik treba uraditi zadatke za pismenu provjeru znanja.degradirana Stjecanje navika korištenja različitih izvora znanja Stvarati naviku kod učenika da koriste kartu i atlas u svakodnevnom životu Razvijati pozitivan odnos prema radu. Bliski Istok Srednji istok. vulkani južne Europe. grafikoni. pored ostalih posebnu (pažnju posvetiti) prepoznati Tursku. Razviti sposobnost prepoznavanja značaja tla za proizvodnju hrane i očuvanju prirodne vegetacije koja je zbog dugog boravka čovjeka na ovim prostorima dobrim dijelom uništena . patuljaste zemlje Europe (najviše u južnoj Europi). jezika. itd. Rumunija Balkana.

Turističke destinacije. te značaj Londona Upoznati učenike sa prirodnim tehnologija u tranzicijskim zemljama 16. aktivnim i stvaralačkim djelovanjem treba kod učenika ne samo mobilizirati svo znanje kojim učenici raspolažu o regije Zapadne Europe.da ima povoljne klimatske uvjete.Britanija. razvijati sposobnost upoređivanja – komparacije sa drugim manje razvijenim zemljama na temelju poznatih podataka. Razvijati pravilan stav prema posebnostima pojedinih naroda i želju za saznanjima o ostalim kulturama Europe Na slijepoj karti Zapadne Europe ucrtati glavne gradove i najveće europske luke Primjenjujući već stečena znanja o razvijenim malim europskim državama. da je rijetko naseljeno s izuzetkom obale i doline Nila (Egipat kao dar Nila) Istači geografski položaj Egipta na mjestu susretanja dva kontinenta i dva mora. što sve zajedno uvjetuje da su na ovom prostoru smještene najrazvijenije zemlje svijeta. ljudske reurse i stručne kadrove. velike zalihe ruda. te značaju industrije kroz historiju i danas Naučiti ih da prepoznaju regije i glavna metropolitanska područja u UK. Učenici trebaju steći znanja. dobro i prihvatljivo društveno uređenje. najgušće naseljene europske zemlje. postanu svjetske metropole Na osnovu poznate nastavne materije. niske stope prirodnog prirasta. što mu daje izuzetno geopolitičko značenje. kao zemlja duge historije i tradicije. najveće europske gradove (konurbacije). Tako će se povečati . motiviranost učenika za rad. 17. Uočiti veliku raznolikost reljefa.Francuska. te islamske vjeroispovjesti. Nafta i rude kao prirodna bogatstva. na temelju kojih če moći imati jasanu predstavu o tome koji prostor i države obuhvataju Zapadnu Europu Istaći da je geografski i saobračajni položaj Zapadne Europe izuzetno povoljan (izlaz na najprometnije europsko more). najveći europski gradovi. razvijati kod učenika interes i želju za čuvanjem i unapređenjem životne sredine Na osnovu izvora do kojih su učenici došli proučavajući Zapadnu Europu. V. kao i sposobnost komentiranja – analiziranja. nastavnik produktivnim. zemlje Beneluksa Razviti pravilan stav o načinu života i rada u zemljama EU Na primjerima zemalja Zapadne Europe. Razviti pravilan stav o doprinosa svjetske nauke i kulture ukupnom razvoju čovječanstva Izraditi slijepu kartu – reljefa.tradicije i civilizacije. nego i angažirati intelektualno stvaralačke snage učenika. većih rijeka i bojama označiti države kroz koje protiču. Razviti kod učenika uvjerenje da su osnovni faktori privrednog i kulturnog razvoja Kroz raspravu. potaći Frontalnim i individualnim oblikom rada nastavnik treba pokazati na koji način je industrija promijenila suvremeni svijet 95 .Zapadna Europa Razviti sposobnost uočavanja najvažnijih činjenica u određenom tekstu. Egipat. vrlo gustu riječnu mrežu. te razvijene tercijarne djelatnosti Upoznati učenike sa historijskim i suvremenim značajem UK u Europi i svijetu. plodno zemljište. treba izvesti zaključke o tome šta je uvjetovalo da London i Pariz.

Njemačka.SJEV. te slivove kojima pripadaju Pružiti pomoć učenicima pri izradi plakata i zadacima traženja zajedničkih elemenata karakterističnih za zemlje Srednje.visok živorni standard svog stanovništva . njenim prirodnim regijama – Skandinavski poluotok. Finska.uočiti na geografskoj karti i objasniti prirodne resurse na kojima pojedine Sjevernoeuropske(skandinavske) zemlje zasnivaju svoj privrednu razvijenost. EUROPA 19. ugro-altajska) Da prepoznaju visoki stepen urbanizacije. o danskom Legolandu i o Finskoj kao zemlji šuma i jezera . kao i da steknu saznanja o stanovništvu. nizak prirodni priraštaj. a naročito jezik i njegovu poziciju i utjecaj u Europi i svijetu (markirati UK. kao i sve reljefne cjeline Srednje Europe) Razviti pravilan stav prema društvenim i ekonomskim promjenama u zemljama istoka Srednje Europe Na plakatu nacrtati visoko vegetacijske pojase u Alpima i na crtežu pokazati . solidarnost i pomoć slabije razvijenim Nacrtati na slijepoj karti najveće rijeke Srednje Europe. Švedsku) i neke zemlje gdje se stanovništvo ekstremno povečava (demografska eksplozija) 21. Danska. Zapadne i Istočne Europe Učenicima dati dopunska pitanja koja 96 . potreba za radnom snagom.EUROPA 22. Osposobiti učenike da metodom razgovora mogu istaći sve pozitivne i negativne posljedice izuzetno niske stope prirodnog priraštaja (staro stanovništvo. Šveds..Pribaltičke zemlje Upoznati se sa sjevernom Europom. kao zemlju iz koje je krenula industrija – industrijska revolucija) Pružiti pomoć učenicima pri ucrtavanju različitih sadržaja u slijepe karte Razviti sposobnost snalaženja na karti Sjeverne Europe Razviti sposobnost spoznaje odnosa prirodne sredine(bogatstava) i standarda stanovništva Razviti pozitivan stav o zemljama koje imaju osiguran najviši nivo zaštite i socijalne sigurnosti u svijetu.. kao i pozicija gradova uvjetovana specifičnom klimom i geografskim položajem Znati na geografskim kartama odrediti položaj Srednje Europe i granice dodira sa svim ostalim europskim regijama Da učenici prepoznaju prirodno – geografska obilježja regiona..objasniti kako nastaje fen: Kod učenika razvijati interes za humanitarni rad.regijama Francuske. a koje su prve na UN ljestvici razvijenosti Za zadaću učenici trebaju pripremiti materijal o Gradu Djeda Mraza. Švicarska. 20. koje pripada svim jezičkim grupama u Europi (germanska. pr. ekonomske migracije) stručni rad i veliko zalaganje učenike da prepoznaju englesku kulturu. Jiland. Austrija Razviti sposobnost vrednovanja i uporedbe Njemačke sa ostalim zemljama Europe Razviti sposobnost snalaženja na geografskoj karti (pokazati na karti sve zemlje ove regije. Pomagati učenicima pri izradi i analizi starosne piramide za sjevernu Europu (n. Upoznati učenike da je neravnomjerna gustina naseljenosti sjeverne Europe. siromašne resursima.Norveška. u prošlosti i danas u okvirima EU Prepoznati male zemlje (manje od BiH). te sa političkom i privrednom situacijom u Francuskoj Proučiti kakva je uloga Francuske u Europi i svijetu. velike gustine naseljenosti. romanska. Island.. SRED.. slavenska. a koje su ipak visoko razvijene agroindustrijske zemlje (zemlje Beneluksa) 18. kao i ekonomskom i političkom situacijom uočiti na geografsko Navesti.

. solidarnost i pomoć slabije razvijenim zemljama Srednje Europe zemljama. usporedbe komparacije. kao i sve reljefne cjeline Srednje Europe Shvatiti razlike prirodno geografskih i društveno geografskom karakteristika između Alpskih zemalja i zemalja istoka Srednje Europe Znati vrijednovati i cijeniti značaj Njemačke i alpskih zemalja u Europi danas Sposobnost shvatanja razlike u prirodno geografskom i društveno geografskom pogledu između Alpskih zemalja i zemalja istoka Srednje Europe Razviti sposobnost snalaženja na geografskoj karti.Ukrajina. podvlačeći razmjere ekološke katastrofe. Objasniti nužnost društvenih promjena Učenici trebaju shvatiti poziciju i politički značaj Ruske Federacije. u kome planinski reljef zahvata samo malu rubnu površinu . EUROPA 23. grafofolije i izvode iz dnevne štampe Pomoći učenicima da ucrtaju Trans-sibirsku željeznicu i objasne njen značaj za naseljavanje i privredno iskorištavanje azijskog dijela Rusije. te aktivan odnos prema radu i smisao za tačnost i urednost Kod učenika formirati pravilan stav o aktivnosti Poljske. Slovačke i Mađarske da kroz sveobuhvatne društvene i ekonomske reforme prihvate europske standarde i ukljuće se u EU Tražiti od učenika da samostalno. te inicirati učenike da pokušaju ocjeniti važnost geografskog položaja Moskve. te povezivanja i primjene ranije stečenih znanja Razvijati pozitivan stav o snošljivosti toleranciji između različitih nacionalnih zajednica Na primjeru Ruske Federacije koja obuhvata sve klimatsko vegetacijske zone pojasniti ove zone Pripremiti pored geografske karte i globusa. te izrazitu turističku orijentaciju nekih od zemalja Srednje Europe 23. Pripremiti materijal o Černobilu. Slovačka. nađu analogiju ili zajedničke elemente karakteristične za zemlje Srednje. Bjelorusija. Zapadne i Istočne Europe će im pažnju usmjeriti na određene objekte. klimu. a s druge strane istaći Belovešku prašumu – nedirnutu prirodu Bjelorusije – sa 97 .Mađarska Znati pokazati na karti sve zemlje ove regije. . te potaknuti povezivanje svakodnevnih vijesti iz medija sa gradivom iz uđbenika Razvijati praktičan i pozitivan stav o potrebi provođenja širokih društvenih i ekonomskih promjena u zemljama Zapadnog Balkana i prihvatanju Zapadnih standarda Na slijepoj karti Rusije obilježiti najveće metropolitansko područje – Moskvu.. Objasniti i znati(?) geografski položaj. vode i veličinu istočne Europe 22. Razvijati kod učenika smisao za samostalni rad. reljef.. pojave i karakteristike predjela na zamišljenom putovanju od izvora do ušća Dunava Navikavati učenike na samoobrazovanje i logičko zaključivanje. posebno velike rezerve nafte i plina. koristeći uđbenik.njene velike prirodne i regionalno geografske raznolikosti. Uočiti i shvatiti prostorni značaj Rusije. Razviti sposobnost vrednovanja i usporedbe Njemačke(privredna razvijenost) sa ostalim zemljama Europe Kod učenika razvijati interes za humanitarni rad. Moldavija. Ruska Federacija (Sjeverna Azija) Razvijati sposobnost uočavanja.saobraćajni značaj. te Razvijati kod učenika sposobnost zaključivanja i stvaranja vlastitog mišljenja. Češke. Značaj utjecaja ledničke erozije na formiranje reljefa ovog prostora.. U slijepu kartu ucrtati neka od najvažnijih prirodnih bogatstava Rusije 24.Češka.značajne prirodne resurse. Upoznati učenike sa nacionalnom šarolikošću prostora bivšeg SSSR-a i napetostima koje postoje među pojedinim narodima. za korištenje pismenog teksta i grafičkih prikaza. njene ogromne prirodne resurse. ISTOČ. veliki značaj tercijarnih djelatnosti.istraživač ko učenje i na primjerima nejednake razvijenosti zemalja Srednje Europe naučiti ih da uoče društvene proturiječnosti suvremenog svijeta i njihove uzroke.(navesti uzroke) najrazvijeniju industriju. Slovenija.Poljska.

ovisnost Europe o njima Značaj prostornog obuhvata - veličine Ruske Federacije (11 satnih zona)

U okviru ponavljanja, zadatak učenika je pokušati osmisliti raspravu na temu o glavnim problemima zemalja u tranziciji

jedinstvenim primjercima europskog bizona; Jasno je da se nastavnicima ostavlja sloboda i drugačijeg pristupa i osmišljavanja obrade nastavnih sadržaja.

98

HISTORIJA/POVIJEST
Zašto učiti historiju/povijest? Historija je društvena nauka.Prvi put pojavljuje se u V stoljeću p.n.e. kod grčkog pisca Herodota. Ime joj je od grčke riječi historija koja u prijevodu znači učenje ili značenje kroz priču, pripovjedanje. Cilj joj je upoznavanje razvoja ljudskog društva na općem, regionalnom i lokalnom nivou u okvirima spoznaje tokova i reazvoja kroz koje je prolazilo čovječanstvo u različitim epohama. Da bi bila što objektivnija, sva zbivanja posmatra u vremenu i prostoru. Zato se može i kazati da cijeli svijet ima svoju historiju. Izučavanjem historije učenici treba da se upoznaju sa razvojem ljudskog društva u općim, evropskim i bosanskohercegovačkim okvirima kroz sve epohe kojima je prolazilo. Posebno treba voditi računa da učenici steknu pravilnu predstavu o historiji kao nauci i nastavnom predmetu. Takođe treba da sagledaju politički, društveni, ekonomski i obrazovno-kulturni razvoj čovječanstva u svim historijskim periodima i da shvate njihova glavna obilježja. Da bi u tome uspjeli potrebno je da steknu predstavu i o Bosni i Hercegovini kao integralnom dijelu evropske i svjetske zajednice. Proučavanjem historije učenici treba da razviju spoznaju i o okruženju u kome žive, te da shvate razvijanje savremenog društva i njegove historijske uslovljenost. Historija kod učenika treba razviti duh tolerancije i demokratkog prava na različitost mišljenja, kao i težnje da se na osnovu dostupnih činjenica dođe do objektivne prestave o prošlosti. Da bi to postigao potrebno je učenika osposobiti za samostalno korištenje historijskih izvora zasnovanih na naučno-historijskim činjenicama. Historija kao predmet olakšava učeniku da stekne više znanja u ovaladavanju gradiva i iz jezika, književnosti, geografije, likovne i muzičke kulture i drugih nastavnih predmeta koji su zastupljeni u osnovnoj školi. Ta multidisciplinarnost još više obogaćuje učenikovo znanje u prihvatanju historije kao predmeta koji je uvijek cijenjen kao ozbiljna naučna oblast i zahvaljujući kome imamo realnu predstavu o svojoj i prošlosti naših naroda, susjednih zemalja i cijelog čovječanstva. Što se historija više uči to se i više zna, a time ima i manje predrasuda jer je cijeli univerzum povezan brojnim vidljivim i nevidljivim historijskim nitima. Zato je historija kao predmet u svim vremenima i sredinama nezaobilazna i kao nauka i kao predmet u školi.

CILJEVI I ZADACI Područja učenja

OČEKIVANI REZULTATI / OBRAZOVNI ISHODI

Učiti: Znanje historije:
Procesi:

Učenik:

Historijske vještine Tumačenje historijskih događaja Kritičku analizu historijskih izvora Prepoznavanje činjenica i objektivnosti Hronološko i tematsko razumijevanje Razlikuje prošlost, sadašnjost i budućnost, tumači podatke predstavljene u vremenskim okvirima Istražuje, analizira, tumači i ocjenjuje različite historijske izvore Razlikuje bitne od nebitnih informacija, razlikuje činjenice i mišljenja, objektivnost i subjektivnost 99

uzroka i posljedica Zauzimati stav uz korištenje dokaza, kritički analizirati dokaze i postavljati analitička pitanja; Osnovne činjenice i pojmove koji se odnose na: politički, društveni, ekonomski i obrazovno-kulturni razvoj čovječanstva u svim historijskim periodima, na nacionalnu historiju Bosne i Hercegovine u regionalnom kontekstu sa susjednim zemljama, ličnosti iz opće i nacionalne historije koje su obilježile različit vremenski period, položaj i ulogu žena u društvu kroz različite historijske periode, na historiju sva tri konstitutivna naroda i nacionalne manjine u BiH. Razvijati svijest da se svaki događaj može interpretirati na više načina;

Razumije značajne i manje značajne uzroke, kratkoročne dugoročne, namjerne i nenamjerne posljedice, kao i odnos uzroka i posljedica Identifikuje i objašnjava promjene i kontinuitet unutar i kroz historijske periode Identifikuje , bira i koristi različite historijske izvore da bi dao obrazloženo historijsko tumačenje Zna opisati čime se bavi historija i njen značaj. Poznaje najvažnije historijske činjenice i pojmove, stavlja ih u odgovarajući redosljed, razumije njihovo značenje, identificira uzroke historijskih događaja, mjeri relevantni značaj činjenica, može da interpretira temu u kontekstu šire slike. Na karti pokazuje predhistorijska, antička i srednjovjekovna nalazišta u BiH i važnija nalažišta u susjednim zemljama

Sadržaj:

Vrijednosti, stavovi, navike

Kritički odnos prema različitim mišljenjima o Usvaja naučni pogled na svijet; spoznaju o okruženju u kome živi, shvata jednom te istom pitanju/događaju; razvijanje savremenog društva i njegove historijske uslovljenost Razvijati naviku korištenja raznovrsnih Stiče neophodne saznanje o koristima učenja historije; izvora informacija; Znanja i vještine koje omogučavaju stvaranje vlastite slike o historiji Razvija sposobnosti empatije Zna cijeniti stavove i shvata druge; Preuzima odgovornost za zajednički proces učenja grupe / tima i samostalan rad; Postaje osjetljiv na kritičko razmišljanje i rješavanje problema; U stanju je da uđe u način razmišljanja ljudi koji su živjeli u prošlosti

100

pored osnovnog teksta iz udžbenika koristiti različite izvore znanja (objavljene izvore. crteže slajdove.Evropsko društvo u razvijenom i kasnom srednjem vijeku 5. Svijet između dva svjetska rata 4. Savremeno doba (1945-1990) 6. VIII. Osmansko carstvo 7. Prvi svetski rat 3. razred 1. konkretne historijske vještine (sredstvo rada jednog historičara U realizaciji sadržaja uloga nastavnika je da pomogne učenicima da upoznaju i razumiju prošlost i svijet u kome žive. Drugi svjetski rat 5. nastavnici treba da organizuju interaktivno učenje. Zemlje Jugoistočne Evrope i nacionalni pokreti 3.Bosna i Hercegovina u XX st. nastavu u kojoj će se učenici aktivno i odgovorno uključiti u procesu učenja. ato prije svega znači konstruktivnmih i razumljivih pitanja. Bosna u osmanskom periodu do kraja XVIII st. Bosna u XIX. Uvijek treba ići od onih osnovnih. Građansko društvo-Nacionalne države 4. globalnih pitanja ka onim složenijim koji će i dati odgovore. razred 1. kompetencije i vještine-uče kako da misle. razred 1. Nastavnikov zadatak je da uz korištenje različitih izvora oslobodi kreativnost učenika .Bosna u srednjem vijeku 6. Evropa i evropske zemlje do Prvog svjetskog rata 2. 2. Evropa. BiH u predhistoriji i antička kultura na prostoru današnje BiH. grade posebno razunjevanje. 2. st. Bizant. da razvija kulturu dijaloga što znači da poštuju različita mišljenja. dokumentarne filmove sa historijskim sadržajima…) Za uspješno korištenje bilo kojega od navedenih ili nekih drugih vrsta povjesnih izvora rješenje opet treba potražiti u postavljanju dobrih pitanja . DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Kad učenici uče historiju. Arapski svijet u ranom srednjem vijeku 4. Evropa – Novi vijek IX. te da razlikuju činjenice 101 . To će se postići tako što će u toku nastave. da traži od učenika da daju sudove i obrazloženja (tumačenja) o historijskim događajima. Uz pomoć različitih izvora kod učenika treba da razvijaju konkretne vještine historičara. slike. Savremenim pristupom u poučavanju. Osnovna obilježja srednjeg vijeka 3.OSNOVNI SADRŽAJ VII.

dokumentarni filmovi. uz korištenje potrebne ekspertize i učešće roditelja. procesa. Također u sklopu nastave sa učenicima trebaju da posjete muzeje i historijske lokalitete u sredinama u kojima borave. Nastavnik treba da usmjerava aktivnosti u učionici. kao i plan rada razvijaju zajedno nastavnik historije i stručni tim za podršku učenika sa posebnim potrebama na nivou škole/ pedagoškog zavoda. a po mogućnosti i šire. Resursi za realizaciju: Udžbenici za historiju. razumjevanja i vještina koje učenici stiču. priručnici za nastavnike. zavisno od osobenosti potreba učenika određene populacije. Nastavnim planom i programom definisani su standardi znanja Standardi opisuju šta se od učenika očekuje. Ovakav pristup u obradi sadržaja omogućava sticanje znanja za cijeli život koje se može koristiti i prenositi na mnoga druga područja. historijski atlas. dokumenti na CD-u. testiranja znanja. Ocjenjivanje Provjera znanja i ocjenjivanje ne treba da budu odvojene od nastave i učenja historije. Kriteriji za ocjenjivanje određuju se u skladu sa propisanim standardima. do najvišeg (znanje na nivou sinteze i procjene Prilagođavanje programa Za učenike s posebnim potrebama razvijaju se prilagođeni programi. Kriteriji za ocjenjivanje su poredani od najnižeg (nivo reprodukcije). Ono treba da prirodno izrasta iz prolaska kroz gradivo. slajdovi.od mišljenja. oni definišu šta svaki učenik treba da zna i da je u stanju raditi. 102 . radne sveske za učenike. Izvori pružaju široke mogućnosti proučavanja i sticanja novih znanja. Individualno prilagođeni program. razgraničavaju znanje i vještine koje učenici grade kao rezultat nastave u razredu. U odabiru izvora također treba obratiti pažnju na ciljeve i definisane ishode koji se žele postići. Internet. nudi resurse i fokus nastave pomiče sa predavanja na učenje. proizvoda i sredine učenja.Prilagođavanje se može provoditi modifikacijom programa redovne nastave u pogledu sadržaja. odnosno do nivoa individualno prilagođenih programa.

VII razred – 2 časa sedmično. baština i pronija.baština. Razvijanje vještina empatije I Njegovanje duha vjerske tolerancije. uvažavanje drugih i drugačijih. feudalizam.ocjene i bilježenja dokaza Razvijanje kritičkog mišljenja kroz analizu različitih historijskih izvora Analizalizira različite izvore i iznosi vlastito mišljenje.Velike srednjovjekovne civilizacije. Može objasniti kako su istočna i zapadna civilizacija utjecale jedna na drugu i razumije posljedice tih Razvijanje pozitivnog stava prema različitim civilizacijama i njihovim dostignućima.Razumije i zna objasniti his. Mogu da objasni osnovne pojmove vezane za temu.Izgrađiv anje pozitivnog U parovima ili grupi analiziraju kartu i historijske izvore daju odgovore na postavljena pitanja. značaj pojave kršćanstva i islama. Informacije o događajima slažu u slijed. Razvijanje sposobnosti hronološkog razumjevanja. kmet.Regione srednjovjekovne umjetnosti. djelotvorno komunicira sa učenicima Pomaže učenicima da razvije sposobnosti orjentacije na karti Pomaže učenicima da razumiju i nauče nove pojmove.Romani.Tokove historijskog razvitka Franačke. Evropa.pronija).feudalizam.Snalazi se na karti .Pojam monoteizam. Arapi i uspon islama . Izvore bira u skladu sa ciljevima koje želi postići . Društveni život u feudalizmu.vazal. Kršćanstvo i islam.Franačka država.feudala c. Pitanja formuliše jasno i precizno Potiče učenike da iznose svoje promišljanje. ponašanje Aktivnosti nastavnika Znanje iz historije/povijesti: Proces i sadržaj Aktivnosti učenika Učenik : Zna vremenske granice i podjelu Srednjeg vijeka. Priprema analizu izvora. Osnovna obilježja feudalnog društva-ključne pojmove(feud. Sposobnost analize . kako je izgledao feudalni posjed. Bizantije i Arapske države. poglede. OČEKIVANI Vrijednosti.objasni strukturu društva i uoči razlike i sličnosti između robovlasničkog i feudalnog društva. Bizant i Arapski svijet u ranom srednjem vijeku Uzburkana Evropa. 70 časova godišnje CILJEVI I ZADACI REZULTATI/OBRAZOVNI ISHODI Tematske cjeline/ Teme Učiti: Osnovna obilježja Srednjeg vijeka Periodizacija.Slaveni i dr. kultura srednjeg vijeka Zna pojam “Velika seoba naroda” i njene posljedice.feudalizacija.). Susret istoka i zapada.Historija .feudalna hijerarhija.može da se snalazi u vremenu. Procjenjuje predpostavke i razmišljanja učenika Usmjerava aktivnosti u učionici i razvija kulturu dijaloga . stavovi.stavove i tumačenje ponuđenog izvora. Bizant(Vizantija).Razumije posljedice velike seobe naroda I prepoznaje osnovne grupe naroda u Evropi(Germani. Na osnovu primjera iz svakodnevnog života u može da objasni način života i društvene odnose u srednjem vijeku. Glavne ličnosti koje su obilježile pojavu kršćanstva i islama. 103 . Razumije i prepoznaje period srednjeg vijeka. Pripremaju igrokaz kojim predstavljaju društvene odnose.Glavna obilježja srednjovjekovne kulture.

slavenske države.Razvija sposobnost empatije(suosjećanje i razumjevanje ljudi iz prošlosti). društveni i privredni razvoj Bosne u Srednjem vijeku.Slavensk e države u Srednjem vijeku.privrednog i političkog razvoja Evrope u razvijenom i kasnom srednjem vijeku.Mogu prepoznati i na karti pokazati kako se širilo Osmansko carstvo.).Znaju kako je tekao državni.Snalazi se na karti(prepoznaju i pokažu pradomovinu Slavena.privreda.privred ni i društveni razvoj Bosne u Srednjem vjeku. procjenjuju puzdanost izvora . u grupi ili paru razmjenjuju razmišljanja.Razumije važnost razvoja nauke i kulture. opisuju različite elemente izvora i odgovaraju na pripremljena pitanja .povezuje prošlost sa sadašnošću.emir.Jasno prepoznaje reprezentativna umjetnička djela nastala u srednjem vijeku. Razvijaju svijest o tome da o historijskim događajima postoje različita gledišta Razvijaju „širu sliku“ hronološki kontekst(vremensk a crta) i geografski kontekst(mapa) Izgrađivanje svijesti o kontinuitetu državnosti pozitivnog stava o civilizacijskim vrjednostima BiH.Razumiju značaj kulturnog razvoja Bosne u Srednjem vijeku.. Život ljudi u Srednjem vijeku. završavaju analizu Učenici analiziraju različite izvore . Priprema posjetu historijskom lokalitetu Ocjenjuje učenike Bosna u srednjem vijeku Slaveni (život u pradomovini).timarsko-spahijski sistem. Razmjenjuju iskustva i u grupama pripremaju prezentaciju zadate teme Osmansko carstvo Nastanak.sultan..kultura i umjetnost. odgovaraju na pripremljena pitanja.veliki vezir. arheološki artefakti.Hereza .jednostavno uočava različite stilove u umjetnosti. odnosa prema umjetnosti i estetici.sukob carstva i papstva.ejalet. karte.Razvijaju sposobnost komunikacije sa drugima.teritorijalno širenje Bosne).raja.Razvija kreativno i kritičko mišljenje i logičko zaključivanje.Može objasniti i razumjeti suprotnosti feudalnog društva.Suprotnosti srednjovjekovnog društva. Teritorijalno politički razvoj Osmanskog carstva..Razumije vjerske prilike. Razvijanje vještina korištenja dokaza Učenici su u stanju da opišu vizuelni izvor Razvijanje interesa za proučavanje srednjeg vijeka.vjerska slika.Zna o svakodnevnom životu ljudi.Mogu objasniti i razumjeti društveni i politički razvoj. Analiziraju izvore. Teritorijalni razvitak. opisuju izvore i odgovaraju na postavljena pitanja.Križars ki ratovi. Učenici znaju Slavenske narode i njihove države.Razumiju posljedice osmanskih osvajanja. organizira rzličite oblike rada u učionici. usmjerava aktivnosti učenika Ocjenjuje učnike 104 ..Zna vjersku sliku sliku i osnovna obilježja kulture i umjetnosti. Zna osnovne tokove društvenog. Iznose vlastiti stav Priprema analizu različitih izvora..Srednjovjekovn i parlament. pisanih. Priprema analizu vizuelnih izvora (dokumentarni ili igrani film ) koji obrađuje period srednjeg vijeka Primjenjuje multiperspektivnost u nastavi: priprema analizu izvora koji daju različitu sliku o Križarskim ratiovima Ocjenjuje učenike Priprema analizu različitih izvora: vizuelnih.Razvijanje interesa za prošlost BiH Razvijanje pozitivnog stava prema drugim kulturama Učenici se uključuju u atmosferu perioda srednjeg vijeka.Politički. pjesme.asker .utjecaja.državno i društveno uređenje.Razumije društvene.Državno i društveno uređenje(ključni pojmovi:bejluk. Analiziraju različite izvore. i odgovaraju na postavljena pitanja Ocjenjuje učenike Evropsko društvo u razvijenom i kasnom Srednjem vijeku.privredne i političke tokove i zna ih objasniti.

kultura i umjetnost. prikupljaju informacije.vjerski mozaik.Politički razvoj Bosanskog ejaleta u XVII i XVIII st.Društvo. Učenici znaju kako je uspostavljena osmanska država. Mogu dati vlastita tumačenja određenih događaja na osnovu izvora. Objasne i razumiju osnovne oblike historijskog razvoja Bosne od XVI do kraja XVIIIst.Bosna u osmanskom periodu do kraja XVIII st. privreda. stečena Priprema analizu izvora: Vizulelnih pisanih Usmjeravaju učenike na istraživanja (np. Uspostava i organizacija osmanske vlasti u Bosni.osnovna obilježja kulture i umjetnosti. Razlikuju bitne od nebitnih činjenica. hrana) 105 .Širenje islama. Uvažavanje različitih civilizacijskih uticaja na razvijanje kulturnog identiteta BiH Upoznavanje sa historijom nacionalnih manjina u BiH (Jevreja Posmatraju .Upravno teritorijalnu organizaciju.Bosna od 15801791god. manjinski narodi. iznose stav Istražuju.vjersku strukturu i manjinske narode. povezuju predhodna znanja . objašnjavaju izvore.Razvoj bosanskog društva.privredne tokove.

bez kojih bi život savremenog čovjeka bio nezamisliv. Tehnički uređaji u moderno doba sve više zamjenjuju rad čovjeka. Naročitu ulogu tehnička kultura ima kada je u pitanju buduća profesionalna orijentacija učenika. Uporedo s tim. Na taj način je olakšan svakodnevni život čovjeka. elektrotehnike.TEHNIČKA KULTURA Zašto učiti tehničku kulturu? Tehnička kultura je primjenjena disciplina u kojoj se učenici upoznaju sa osnovnim granama tehnike i tehnologije. kao i sticanje znanja primjenjivih u domaćinstvu i u svakodnevnom životu. 106 . organizacija rada. a takođe se navikavaju na timski rad i usvajaju navike koje su vezane za racionalno trošenje materijala i energije. spretnost. elemente tehničke zaštite na radu i sl. pri čemu im znanja i vještine sa kojima se susreću u tehničkom odgoju omogućavaju da sve te discipline posmatraju integralno. U okviru praktičnih radova iz ovog predmeta učenici razvijaju svoju radne navike. Program tehničke kulture osmišljen je tako da se učenici kroz znanje ovog predmeta upoznaju s bitnim elementima u raznim granama tehnike: mašinske tehnike. inventivnost. Takođe se upoznaju sa osnovnim elementima istorijata pojedinih tehničkoh dostignuća. tako da on ima više vremena za svoje aktivnosti koje su vezane za odmor. hemija. Kako naučna i tehnološka dostignuća predstavljaju neodvojiv dio ukupne aktivnosti čovjeka. kroz aktivnosti u okviru tehničke kulture učenici potpunije mogu da sagledaju i primjenjivost nekih drugih disciplina kao što su: matematika. građevinske tehnike. kuturni život i uopšte društveni život. nastava tehničkog kulture značajno doprinosi općem obrazovanju i razvijanju modernog pogleda na svijet. očuvanje životne sredine. saobraćaja itd. fizika.

održavanje mašina. vrši predviđanja zasnovana na modelu i poredi ga sa tehničkom realnošću. mjere zaštite na radu. Postupci obrade metala. Zalaže se za odgovornost za kvalitet tehničkih realizacija. Improvizuje i prezentira ideju (individualno i u grupi) i predviđa rezultate. ukazuje i na greške drugih. Razvijati stvaralačke sposobnosti. zna primjenu tih elemenata u mašinstvu. Materijali u mašinstvu. generalizazija) na osnovu praktičnog rada. mjerenje. pružanje prve pomoći u slučaju povreda na radu. zaglavlje sa sastavnicom. načine stezanja radnog komada. izrada jednostavnih mašinskih Tehničko crtanje u mašinstvu. Robotika. Razvijati različitih misaonih operacija (analiza. Sadržaj 107 . Komunicirati. pogon. Alati i mašine za obradu metala. njihove mehaničke i tehnološke osobine i njihovu primjenu. Zna primjeniti osnovna znanja o tehničkom crtanju u mašinstvu: formati crteža. kao i grafičko predstavljanje najprostijih mašinskih elemenata. Primjenjena znanja koristiti kroz pratične vježbe (izradu različitih predmeta u škoskom kabinetu). Koristi već formirane kriterije za procjenu kvaliteta prilikom realizacije tehničkih ideja. kotiranje. dio. Procesi Aktivno pratiti izlaganja predmetnog nastavnika u cilju sticanja znanja iz tehničke kulture. Modelirati. Svjesno prihvata i ispravlja svoje greške u toku praktičnih radova. tehničko pismo. čitanje mašinskih crteža. Izborni Poznaje mašinske materijale. Pravilno koristi alate za izradu predmeta u okviru praktične nastave. sinteza. Koristi prethodna tehnička iskustva i termine u daljem učenju. tehničkih crteža.CILJEVI I ZADACI Područja učenja Učiti: OČEKIVANI REZULTATI / OBRAZOVNI ISHODI Učenik: Znanje: Prepoznaje važnost tehničkih znanja u rješavanju problema i sveprisutnosti tehnike u životu. Motoristika. Opisuje princip rada mašina. Interpretira dati model. Komunicira u cilju otklanjanja propusta u izradi. važnost pravilnog rukovanja i održavanja mašina. Klasificira vrste mašinskih elemenata. Osnovni elementi mašina. Koristi induktivno i analogno mišljenje u rješavanju različitih zadataka i problema. Uočava propuste na tehničkim proizvodima vizuelnom kontrolom i putem mjernih instrumenata. eksperimentiranja i promatranja. Traži odgovor pred novim tehničkim zadatkom.

Traži odgovor pred novim tehničkim zadatkom. Posjeduje znanja iz oblasti elektro-instalacionih materijala. princip rada. Razvoj komunikacija. Interpretira povezanost mehatronike sa mašinstvom. Kućanski električni aparati. Alati i pribori u elektrotehnici. instrumenata i pribora u elektronici. pogonu robota. Mehatronika-mašinstvo. kao i o alata. princip rada. 108 . Identificira i opisuje problematiku iz oblasti: racionalnog korištenja energije i materijala. Razvijati smisao za racionalno korištenje energije i materijala. elektronikom. Energija i okolina. Elektronički uređaji. Posjeduje osnovna znanja iz automatike i sistem upravljanja. Elektroinstalacioni materijali. održavanje motora. Izborni dio. Opisuje osnove iz oblasti komunikacija: razvoj. Opisuje i razumije skiciranja simbola i izradu električnih shema. Pokazuje zanimanje za timski rad i socijalizaciju. rukovanja i održavanja. Razvijati smisao za tačnost. Telegrafija. telegrafija. princip rada. telegrafija. radnom prostoru robota. Izvori električne energije-elektrane. Izborni dio. kondenzatora. Alati. sastavni dijelovi telefonskih centrala. Poznaje i opisuje obnovljive izvori energije (hidropotencijal. Sluša argumentacije i kritički preispitiva lične stavove i stavove drugih. elektrotehnikom. Simboli i sheme u elektrotehnici. Elektromotori. razlike. Simboli i sheme u elektrotehnici. Automatika i sistem upravljanja. organizacijom telefonske mreže. Saobraćajna kultura. stavovi. alata i pribora u elektrotehnici. Opisuje i razumije skiciranja i čitanje simbola i shema u elektronici. održavavanje. telefonija. Razvijati vještine i navike u cilju profesionalne orijentacije učenika. pravilnog odnosa prema prirodi i čovjekovoj okolini. NF telefonija.instrumenti. održavanja. Poznaje i opisuje osnovne elemente bezbjednosti aobraćaja.). Prepoznaje važnost tehničkih znanja u rješavanju problema i sveprisutnosti tehnike u životu. Ima osnovna znanja o: razvoju robota. načinu prenosa kretanja kod robota. Vježbe i praktični radovi. prenos i distribuciju Poznaje električne uređaje i aparate u domaćinstvu sa posebnim osvrtom na važnost pravilnog rukovanja i održavanja. Dobronamjerno iskazuje svoje mišljenje i poštuje mišljenja i stavove drugih. navike Ispoljavati spremnost i sposobnost za sticanje novih znanja i vještina iz oblasti tehnike i njihovu primjenu u rješavanju praktičnih problema. Uključuje se u tehničke aktivnosti sa vidnim zadovoljstvom. Vrijednosti. Mehatronikaelektrotehnika. Opisuje osnovne karakteristike elektromotora: pogon. rukovanja. Osnovni elektronički elementi. goriva i maziva. Mehatronika-elektronika.pribori. pravilnog izbora goriva za domaćinstvo. Opisuje osnovne karakteristike elektrana: podjelu. telegrafski sistemi i mreže. energija vjetra isl. Obnovljivi izvori energije. Zalaže se za odgovornost za kvalitet tehničkih realizacija. urednost i savjesnost pri obavljanju zadataka teorijskim praktičnim i eksperimentalnim radom. Razumije karakteritike osnovnih elemenata u elektronici: otpornika. električne energije. poluprovodnika.Posjeduje osnovna znanja iz oblasti motoristike: vrste motora.

Razvija spremnost da se pomogne drugima. Izvori električne energije-elektrane 2. Rješava probleme primjenom novih znanja i naučnih dostignuća. Uvod u nastavni predmet Tehničko crtanje u mašinstvu Materijali u mašinstvu Osnovni elementi mašina Alati i mašine za obradu metala Postupci obrade metala Motoristika Robotika Izborni dio VIII. Simboli i sheme u elektrotehnici 3. Obnovljivi izvori energije 6. razred 1. OSNOVNI SADRŽAJ VII. razred 1. Kućanski električni aparati 6. Osnovni elektronički elementi 10. Mehatronika-elektrotehnika 3. Djeluje na druge da slijede njegov primjer. Elektromotori 7. Izborni dio 109 . Telegrafija 14. 3. 5. Slobodno izlaže mišljenja i ideje i poredi ostvareno. Mehatronika-elektronika 4. 9. 6.Razvijati naviku korištenja raznovrsnih izvora informacija. Razvoj komunikacija 12. Automatika i sistem upravljanja 5. razred 1. Na osnovu praktičnih radova razvijati različite misaone operacije (analiza. Simboli i sheme u elektrotehnici 9. Savladava temeljne vještine i procese. 4. Alati i pribori u elektronici 11. 8.Mehatronika-mašinstvo 2. generalizacija). 7. Elektronički uređaji 8. Afirmiše timski rad i argumenate drugih. sinteza. Saobraćajna kultura 15. 2. NF telefonija 13. Izborni dio IX. Alati i pribori u elektrotehnici 5. Elektroinstalacioni materijali 4. Energija i okolina 16.

To omogućava svakom učeniku da cio proces doživi. mašine i materijale. 16 učenika. . U realizaciji nastavnih sadržaja učenici koriste udžbenike.METODIČKE NAPOMENE Nastava iz ovog predmeta se realizuje putem praktičnih vježbi i predavanja. Prilagođavanje se može provoditi modifikacijom programa redovne nastave u pogledu sadržaja. Pored svakodnevnog vrednovanja tehničkih znanja. alate. Pri realizaciji programskih sadržaja ovog predmeta treba voditi računa o korelaciji nastavnih sadržaja sa drugim predmetima (matematika. da planira. smotre. mašinama i materijalima koji su neophodni za realizaciju programskih sadržaja. Najpogodniji način za procjenjivanje da li učenik može izvršiti neku aktivnost je posmatrati ga i ocijenjivati dok on izvodi zadanu aktivnost. procesa. Pri tome. projektuje i praktično izrađuje predmete. vježbi i praktičnih radova. kao i sredstva higijensko-tehničke zaštite. Ocjenjivanje Napredovanje učenika treba kontinuirano provjeravati i ocjenjivati. Individualno prilagođeni program. . aktivnosti na smotrama tehničke kulture. vodeći računa o individualnim mogućnostima. crteže i ostale izvore znanja. školskoj radionici ili na poligonu koji je u tu svrhu posebno pripremljen (samo pojedini dijelovi programa). kao i plan rada razvijaju zajedno nastavnik tehničke kulture i stručni tim za podršku učenika sa posebnim potrebama na nivou škole/ pedagoškog zavoda. Učenici vode dnevnik rada (kao tehničku dokumentaciju) koji se. dva puta godišnje treba sistematizovati pređeno gradivo i izvršiti vrednovanje putem zadataka objektivnog tipa. a nastava se izvodi u blok časovima (po dva časa).DIDAKTIČKO. zavisno od osobenosti potreba učenika sa posebnim potrebama. biologija. Svakoj grupi pripada planirani fond časova. tj. uz korištenje potrebne ekspertize i učešće roditelja.Odnos prema tehničkoj zaštiti na radu.). Resursi za realizaciju Nastava iz tehničke kulture realizuje se u kabinetu. Da bi se omogućilo svakom učeniku da za vrijeme nastave tehničke kulture praktično radi. likovna kultura. Kabinet za tehničku kulturu treba biti opremljen potrebnim alatima. slobodnih tehničkih aktivnosti. Prilagođavanje programa Za učenike s posebnim potrebama potrebno je imati posebno prilagođene programe. Za učenje tehničke kulture od bitnog značaja svi elementi koji su relevantni za postizanje potrebnog znanja učenika: . treba imati i individualno prilagođene programe.Znanje sadržaja predmeta. s tim da ga učenici mogu povremeno nositi i kući na uvid roditeljima.. dnevnike rada. specifične komunikativne i radne vještine itd. aktivnosti u okviru izbornog programa predmeta. kao i sredine učenja. dodatne nastave. kultura življenja. Programske zadatke nastave ovog predmeta škola ostvaruje putem: redovne nastave. 110 .Sposobnosti i vještine. . ocjenjivanje treba da bude zasnovano na različitim metodama i instrumentima. takmičenja). po potrebi. priborima. potrebno je da se odjeljenja obavezno dijele u grupe koje mogu imati max. rad na projektu. čuva u školi. Njihov udio u sklopu ukupne ocjene zavisi od prirode izučavanog gradiva. učenički doprinos za vrijeme grupnog rada. osmišljenih odgojno-obrazovnih sadržaja (izložbe. po pravilu.Odnos prema tehničkim sredstvima i prema ekonomičnom trošenju materijala i energije. sposobnostima i sklonostima. Za uspješnu realizaciju sadržaja ove nastave potrebno je u pripremnoj fazi za praktičan rad obezbjediti potrebnu tehničku dokumentaciju. U skladu s tim. Pored tradicionalnog pristupa ocjenjivanju potrebno je pratiti i ocjenjivati: izvođenje eksperimentalnih i praktičnih vježbi.

turpijanje. Osposobljava se za pravilnu upotrebu i rukovanje pojedinim mjernim i kontrolnim alatima. Snima najprostije mašinske elemente. rad u radionici. Otvorenost za nove ideje informacije. ponašanje stavovi. Osnovni elementi mašina Alati i mašine za obradu metala Vrši izbor materijala za izradu pojedinih mašinskih elemenata. radnu atmosferu i u Bira zadatke i probleme usklađene sa mogućnostima. Vrši pravilan izbor i korištenje mašinskih materijala. Primjenjuje model interaktivne nastave. Sve snažnije i intenzivnije ispoljavanje estetske osjetljivosti na kvalitet tehnićkih dostignuća. Usvajaju znanja vezana za pravila čitanja i analizu gotovih tehničkih crteža. VII rzred – 1 čas sedfmično. Procjenjivanje i vrednovanje vlastitih stavova i stavova drugih. Usvajaju osnovna znanja o elementima mašina. Postavlja različite vrste jednostavnih pitanja u cilju poticanja učenika na kvalitetne odgovore. Upoznaju se sa različitim vrstama mašinskih materijala. uz saglasnost. Motiviše i upućuje učenike na druge izvore znanja pored udžbenika. Shvata značaj pravilnog izbora postupka obrade metala. čitanje mašinskih crteža. školi i okolini. Priprema nastavnu tehniku i tehnologiju. didaktički Uvod u predmet nastavni Tehničko crtanje u mašinstvu Materijali u mašinstvu Osnove tehničkog crtanja u mašinstvu: formati crteža. mjere zaštite na radu. Pozitivan odnos prema rezultatima svog rada i rada svojih drugova. kotiranje. primjena. čita i koristi mašinske tehničke crteže. Izrađuje materijal. Korištenje najprostije mašine uz prisustvo i kontrolu nastavnika. tehničko pismo. koji kreira zajedno sa učenicima. sa njihovim mehaničkim i tehnološkim osobinama. Stežu određeni radni komad u stegu i vrše radne operacije potrebne za izradu radnog komada (obilježavanje i ocrtavanje. Kritičko mišljenje i zaključivanje u donošenju različtih odluka. Ekonomično korišti materijal i energiju. prisustvo i kontrolu predmetnog nastavnika. izrada jednostavnih mašinskih tehničkih crteža. Vrste mašinskih materijala. Razvijanje i poticanje svijesti o potrebi razvoja estetike. Afirmacija stvaralaštva. Podstiče interes za rad aktivnim uključenjem u zajednički rad. kao i sa higijenskotehničkomj zaštitom. savijanje. izboru materijala za njihovu izradu. Vrste mašinskih elemenata. rezanje. primjena tih elemenata u mašinstvu. Poticanje na samostalnost i samoinicijativu. važnosti pravilnog rukovanja i održavanja mašina. Iskazivanje svijesti o značaju tehnike u porodici. bušenje. ravnanje. održavanje mašina. pružanju prve pomoći u slučaju povreda na radu. mehaničke i tehnološke osobine mašinskih materijala. Interes za rješavanje problema i zadataka timskim radom. mjerenje. 35 časova godišnje Tematske cjeline/ Teme CILJEVI I ZADACI REZULTATI/ OČEKIVANI Vrijednosti. Izučavaju osnovne principe rada alatnih mašina. ortogonalni i aksonometrijski crtež. Pokazuje simulacije na kompjuteru. opterećenju. rada i i Izlaže nastavno gradivo primjenom različitih metoda u cilju što kvalitetnije i prezentacije gradiva. Objašnjava i prezentira prethodno pripremljeni obrazovni panoa. 111 . zaglavlje sa sastavnicom. Svjesnost značaja tehnike u životu i potrebi učenja o tehnici kroz čitav život. Princip rada alatnih mašina. Koristi različite metode i Postupci metala obrade Savladavanje postupaka obrade putem praktičnih vježbi u školskoj radionici ili kabinetu (izrada jednostvnih radnih komda): ocrtavanje i obilježavanje radnih komada. higijensko-tehničkoj zaštiti. namjeni.TEHNIČKA KUTURA. grafičko predstavljanje najprostijih mašinskih elemenata. Upoznaju se sa radnim mjestom i osnovnim načelima rada u radionici. Aktivnosti učenika Aktivnosti nastavnika OBRAZOVNI ISHODI Znanje Tehničke kultura: Proces i sadržaj Učiti: Organizacija radnog mjesta. Učenik : Shvata značaj tehničke kulture. izrađuju tehničke crteže. uključuju i puštaju u rad alatne mašine koje se nalaze u školskoj radionici. kao i sa njihovom primjenom. ravnjenje i rezanje. Izrađuje. maštovitosti i vlastite kreativnosti. pogoni. Ostvaruje stvaralačku razredu. načini stezanja radnog komada.

Razumije značaj pravilnog održavanja i upotrebe motora SUS i motornih vozila. Razvijanje vještina i navika u cilju profesionalne orijentacije učenika. pri tome koriste šeme. prikuplja informacije i podatke. proizvodnja i montaža: . kreiraju obrazovni pano. u praćenju i sposobnosti Pomaže učenicima u samostalnom i grupnom radu. Vodi evidenciju svojih zapažanja o napredovanju učenika. Aktivno prate izlaganja i nastavnika o osnovama robotike. Razvijanje pozitivnih stavova prema tehnici ličnim primjerom i djelovanjem u razredu. stiče vještine. prate zanimljive članke i informacija sa medija.mehanička osnova robota. savijenje. goriva i maziva. ravnanja. Izvršavaju neophodna mjerenja i očitavanja dimenzija radnog komada u cilju postizanja njegovih predviđenih mjera. lemljenja i premazivanja zaštitnim slojem u svrhu zaštite od korozije. Vrši pravilan izbor grafičkih priloga. Poredi rezultate prilikom praćenja i procjene individualnih postignuća. održavanje motora. Proširuje svoja znanja o korištenju tehnike u cilju zamjene ljudskog rada radom mašina. urednost i savjesnost pri obavljanju zadataka teorijskim praktičnim i eksperimentalnim radom. fotografije. strategije postignuća učenika. Vrše vježbu zakivanja. eksperimentiranja i promatranja. pri čemu aktivno primjenjuju usvojena znanja iz obrade materijala. Pažljivo prate izlaganja i demonstriranja nastavnika o motorima i sklopovima motora i aktivno učestvuju u nastavnom procesu. Shvata značaj razvoja tehnike i tehnologije u životu čovjeka. Pored udžbenika i osnovne literature koriste i druge izvore: enciklopedije. Koordinira rad i usmjerava 112 . Usavršavanje različitih misaonih operacija (analiza. Sarađuje sa roditeljima. -proširivanje znanja i sticanje novih znanja iz jedne od sljedećih oblasti: a) konstruisanje. zaštita metala od korozije. grupnom i frontalnom radu. Svjesno obavljanje zadatke i obaveze radi postizanja kolektivnog uspjeha.elemenata mašina. srednjeg i visokog nivoa. različitih vrsta mašinskih konstrukcija. poštovanje uputstava nastavnika i izgrađivanje jasnih stavova o radnoj i tehnološkoj disciplini. model. kao i slajdove ili multimedijalne prikaze. model. . Pri tome poštuju opće i lične mjere zaštite na radu. Osposobljava se za korištenje mjernih i kontrolnih instrumenata. savijanja. Objašnjava važnost poštovanja radne i tehnološke discipline (sve ove mjere su neophodne jer se učenici prvi put susreću sa ovakvim mašinama i programima rada). Ispoljavanje spremnosti i brušenje i sl. Samostalno proučava odabrane oblasti. rezanja. posmatra i zaključuje. lične Motoristika Vrste motora. odvajanjem bitnog od nebitnog. primjenu mjera zaštite na radu i zaštite okoline. Učestvuju u izradi ilustracijacrteža. bušenje i brušenje. brušenje i sl. princip rada. Dosljedno izvršavaju sve zahtjeve nastavnika u individualnom. interesa učenika i mogućnosti škole). Razvijanje smisla za racionalno korištenje energije i materijala. bušenja. radnom prostoru robota. Precizira znanja: dovoljnog. jasno prezentira osnovne podatke iz različitih oblasti tehnike u skladu s uzrastom i mogućnostima učenika. koja treba učenik usvojiti. Osposobljava se za međusobnu komunikaciju i za saradnju sa nastavnikom. Stiče praktične vještine za obavljanje jednostavnih poslova u kućanstvu. Robotika Razvoj robota. generalizazija) na osnovu praktičnog rada. (pri tome koristiti gotov tehnički crtež ili ga izraditi – procjena nastavnika) Razvija sposobnosti izrade prostijih radnih komada koristeći tehnologiju: obilježavanja i ocrtavanja. turpijanja. pri tome koriste šeme. internet (po mogućnosti). vještine i navike za profesionalnu orijentaciju (izbor zanimanja). kao i slajdove ili multimedijalne prikaze. Objašnjava opće i mjere zaštite na radu. zakivanje. sinteza.povezivanje robota s računarom.mehanizama i uređaja. lemljenje. Redovno ocjenjuje rad učenika i vođenje urednih zabilješki. Procjenjuje interesovanje i napredak učenika.). Poštovanje kućnog reda u školskoj radionici. Proširuje već stečena znanja iz pojednih oblasti koje odabrao za izbornu nastavu.turpijanje. . b) robotika: . Razvijanje navike održavanja sredstava za rad. a prije navedenih operacija izvršavaju uvid u sadržaj kutije prve pomoći. Koristi stečena znanja. kao i u cilju uvježbavanja i obučavanja u korištenju kontrolnih alata (najprostijih). priručnike. Razvijanje smisla za tačnost. pogonu robota. Ispoljavanje spremnosti i sposobnosti za sticanje novih znanja i vještina i njihovu primjenu u rješavanju praktičnih problema. načinu prenosa kretanja kod robota. Izborni dio (konkretan program izbornog dijel utvrđuju nadležni organi škole na osnovu potreba lokalne zajednice. fotografije.

programiranje robota.motori SUS i motorna vozila. Dopunjavaju zapisima. sposobnosti za sticanje novih znanja i primjenu novih naučnih dostignuća u korist blagostanja čovjeka. pano novim Uočavaju važnost korelacije nastavnih sadržaja iz ostalih predmeta i tehničke kulture i primjenjuju već stečenih znanja u rješavanju postavljenih zadataka.vrste saobraćaja. .. .razvoj saobraćaja. Jasno ispoljavanje interesa i želje za bavljenje tehnikom koja treba da postane trajna potreba. aktivnosti učenika. c) saobraćaj: .gradnja sklopova u robotici. . Kritičko mišljenje i zaključivanje u donošenju različtih odluka. 113 .

stvaranje navika za korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije i sticanje i razvijanje sposobnosti za rješavanje problema u različitim oblastima primjene informacijske i komunikacijske tehnologije.35 sati godišnje UVOD Nastavni predmet Informatika ima značajnu ulogu u procesu upoznavanja učenika sa savremenom informacijskom i komunikacijskom tehnologijom.1 sata sedmično . Osnovna znanja. Dostignuća i sadržaji iz područja informacijske i komunikacijske tehnologije prilagođeni su uzrasnoj dobi učenika osnovne škole i treba da omoguće: • • • • upoznavanje s osnovnim principima i praktičnim rješenjima na kojima je zasnovana računarska odnosno informacijska i komunikacijska tehnologija (osnovna znanja). navike i sposobnosti za rješavanje problema primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije četiri su odrednice na kojima počiva koncepcija nastave Informatike. 114 . sticanje umijeća upotrebe savremenih računara i aplikativnih programa.VII RAZRED .INFORMATIKA . umijeća.

. ISHODI UČENJA .osnovne vještine pretraživanja Interneta i slanja i primanja elektroničke pošte. . postupke uključivanja i isključivanja računara.da učenike upozna sa načinima korištenja Internet usluga. OSNOVNA ZNANJA . . . pokretanja i korištenja uobičajenih programa (operativni sistemi. . primjeni u komunikaciji i rješavanju problema. .osnovna znanja o jednom programskom jeziku. .da se učenici osamostale i steknu samopouzdanje pri rukovanju i korištenju računara i pratećih uređaja.PODRUČJA UČENJA CILJEVI . rješavanje numeričkih zadataka uz pomoć ICT-a). UMIJEĆA I VJEŠTINE . . .da učenicima omogući da shvate ulogu informacijskih tehnologija u savremenom društvu.osnovna znanja i vještine povezivanja računara sa pratećom opremom.da učenike upozna sa mjerama sigurnosti pri radu sa računarima i drugom opremom.da učenici upoznaju osnovne karakteristike programskih jezika. .da učenike upozna kako mogu uspješno upotrebljavati pomagala za pripremu pisanih dokumenata i izradu prikaza. 115 .da učenike upozna kako mogu uspješno upotrebljavati ulazno-izlazne uređaje.da se upoznaju sa osnovnim mogućnostima softvera opće namjene.osnovne vještine pretraživanja Interneta i slanja i primanja elektroničke pošte.da učenici upoznaju strukturu računara.vještine individualnog i kolektivnog rada u grupama rješavajući zadatke uz pomoć ICT-a. .da učenici znaju upotrebljavati osnovne programske alate kao sredstva za učenje i istraživanje. njegovoj primjeni u raznim djelatnostima. . .da učenike upozna sa načinima komuniciranja posredstvom različitih medija.osnovna znanja o strukturi računara. . opća aplikacijska programska sredstva i okolinu programskih jezika).osnovne vještine rješavanja problema uz pomoć računara (unos teksta i njegov prikaz.da učenicima predstavi načine pohranjivanja i čuvanja informacija u računarima. .

sposobnost za donošenje zaključaka na temelju prikupljenih informacija.navika pretraživanja i prikupljanja informacija elektronskim putem. putem Interneta. . .navika korištenja informatičke literature. .sposobnost algoritamskoga načina razmišljanja pri rješavanju svakodnevnih problema.da učenike upozna sa načinima rješavanja problema uz pomoć računara. SPOSOBNOSTI ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA .da učenicima predstavi moguće sklopovske i programske probleme u svakodnevnom radu i uputi na načine njihova otklanjanja. . . .da učenicima ukaže na pravne i etičke principe upotrebe informacijske i komunikacijske tehnologije i ukaže na posljedice njihova narušavanja. .da učenici prihvate oblik timskog rada pri rješavanju problema. . . 116 .da učenici upoznaju kako mogu upotrebljavati multimedijske alate kao podršku vlastitim i grupnim rezultatima učenja..da učenicima ukaže na potrebu da koriste raspoloživu literaturu.sposobnosti korištenja softvera opće namjene (opća aplikacijska programska sredstva: obrada teksta. NAVIKE. STAVOVI . rad sa proračunskim tablicama i grafikom).da učenike upozna sa zahtjevima kulturne upotrebe računarske i informacione tehnologije.

grafički i slikovni prikazi zahtijevaju sposobnost likovnog izražavanja) i drugih nastavnih predmeta. stranih jezika (obrada teksta ima neposredne veze s funkcionalnom pismenošću).DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Navedeni nastavni sadržaji podijeljeni su u sedam nastavnih tema. likovne kulture (računarski dizajn. Nastavne teme omogućuju da se izvedbeni program prilagodi tehničkim mogućnostima pojedinih škola. ali je isto tako potrebno ostvariti povezanost sa nastavom maternjeg jezika i književnosti. Nastavnicima koji realizuju nastavni program ostavljena je potpuna sloboda: • • • izbora operativnih sistema i aplikativnog softwera koji će biti preferirani u nastavi. po principu: jedan računar – jedno radno mjesto – jedan učenik. njegovo potpuno izvođenje zahtijeva određeni standard tehničke opremljenosti. Korelacija sa nastavom matematike (matematičke osnove funkcionisanja računara) i tehničke kulture (računala su sastavni dijelovi mnogih tehničkih naprava i sistema) je sama po sebi razumljiva. Kvalitetno organizovana nastava i realizacija programa pretpostavlja samostalan rad učenika na računaru. Naime. 117 . što samo po sebi ne prejudicira da su obuhvaćeni svi sadržaji koje je moguće izučavati na ovom uzrasnom nivou. Pri obradi nastavnih tema Programiranje i Rješavanje problema uz pomoć računara ne preporučuje se upotreba više programskih jezika. određivanja broja sati za obradu pojedinih tema (Programom je samo predviđeno koji se sadržaji obrađuju u prvom a koji u drugom polugodištu). izbora praktičnih vježbi koje treba kombinovati sa sadržajima drugih nastavnih predmeta.

Brojevi zapisani nizom do četiri bita. Stekao je naviku da sa drugim učenicima raspravlja o zadacima koje treba da rješavaju. Bajt. Bit. Ima pozitivan odnos prema učenju osnova rada računara. Prati predavanje. SADRŽAJ 1. Sabiranje i oduzimanje binarnih brojeva sa četiri cifre. Matematičke osnove rada računara Predstavljanje podataka u računaru. Zauzeo je stav da treba tumačiti binarnu algebru kao matematičke osnove funkcionisanja računala i drugih elektronskih uređaja. Pomaže drugim učenicima da savladaju zadatke koji se postravljaju. Izlaže nastavno gradivo. Kontrola individualnog napredovanja učenika u usvajanju znanja. Usvojena znanja o zapisivanju brojeva u binarnoj algebri. Bajt kao niz bita. binarni zapis broja. bit. zapis broja nula i raspon zapisa brojeva. vrijednost bita. Prati i procjenjuje individualno napredovanje pojedinaca. Pojam bita i njegove vrijednosti (0-nula i 1-jedan). Prati uputstva nastavnika. PONAŠANJE AKTIVNOST UČENIKA Aktivno učešće u nastavnom procesu. Sposobnost zapisivanje bita i nizova bita.Neposredna povezanost nastave informatike sa nastavnim sadržajima drugih predmeta mogla bi omogućiti bolje razumijevanje i korisniju upotrebu informacijske i komunikacijske tehnologije. Izvršava instrukcije nastavnika. Motivisanje učenika da prate izlaganje. Sposoban je da interpretira stečana znanja i razumijevanja iz oblasti binarne algebre i numeričke matematike. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE Razumijevanje pojmova: podatak. Shvatanje i razumijevanje bajta kao niza bita. 118 . Svjesno obavlja zadatke u vezi sa binarnom algebrom. Određivanje vrijednosti bita. Zapisivanje binarnog broja. uzastopno množenje sa dva. Težinska vrijednost bita. Formiran pravilan stav prema matematičkim osnovama rada računara. Uključivanje učenika u nastavni proces. SPOSOBNOSTI VRIJEDNOSTI. AKTIVNOST NASTAVNIKA Izlaganje nastavnih sadrržaja uz upotrebu najpogodnijih metoda i oblika rada. Motiviše učenike da savladaju predviđeno gradivo. Čitanje binarnih brojeva. binarna cifra. Prema potrebi daje dodatna objašnjenja grupi učenika ili svima. Ocjenjivanje. Usvojio je pravila binarnog predstavljanja decimalnih brojeva. moguća stanja i brojne vrijednosti. STAVOVI. Zna određivati mjesnu vrijednost svake cifre. Poimanje predstavljanja podataka u računaru. Zapisivanje i čitanje binarne cifre. uzastopnim množenjem sa dva sa desne na lijevu stranu. Zapisivanje bita i nizova bita. nizovi bita i moguća stanja. Daje karakteristične primjere zadataka iz binarne algebre. nizovi bita i moguća stanja. Aktivno učestvuje u nastavnom procesu.

Naučio je kako se sabira. Sarađuje sa drugim učenicima i nastavnikom. Rješavanje problema uz pomoć računara Tablični kalkulatori i primjer primjene. Regija. Usmjerava. pristupačan i prihvatljiv za većinu učenika. sposobnosti i ponašanje. Sortiranje u tablicama. Motiviše učenike. Sposoban je da postavi jednostavniji zadatak i da ga riješi. Demonstrira način formatiranja. Vježbe uredno bilježi u svesku. Rješava zadatke koje postavlja nastavnik. Kontroliše rad učenika. Sposoban da objesni pojmove: bit. Uspješno obavlja računsku operaciju sabiranja. Samostalno kreira realne zadatke. bajt. Poima pojmove sortiranja u tablicama. redova i kolona. Formatiranje i autoformatiranje. Razumije i shvata pojam kodiranje. Zna prikazati znakove nizom bitova. Svoja znanja o mogućnostima tabličnog kalkulatora primjenjuje pri učenju sadržaja iz matematike i drugih nastavnih predmeta. redovi. Daje jednostavne zadatke. algoritam. Sposobnost uočavanja razlike između slijedne. Demonstrira mogućnosti tabličnog kalkulatora. decimalni zapis. 3. Provjerava postignuća učenika. Demonstrira upotrebu boje za linije i ćelije. 119 . pokazuje. kodiranje. ciklička i struktura grananja (odlučivanja). cikličke i strukture grananja. Prihvatio je i uspješno upotrebljava pojam tablični kalkulator te razumije šta su ćelije. autoformatiranja te načine rada sa linijama. Aktivan je u toku nastavnog procesa. Vrši evidentiranje i uredno vodi nastavnu dokumentaciju. broj redova. Razvio je potrebu da razne podatke obrađuje i predstavlja u tablicama. Ima urednu dokumentaciju prema zahtjevu nastavnika. Programiranje Pojam algoritma. red i kolona. algoritamske strukture. ciklička i grananje. Prihvata algoritamski način razmišljanja (logiku) pri rješavanju problema. 2. Transparentno vrši ocjenjivanje. Ponavlja i sistematizuje izloženo gradivo. binarni zapis. Uspješno formatira i koristi mogućnost autoformatiranja. Kreira samostalno izgled tablice. Linije. Otvara program koji obrađuje tablični kalkulator i uspješno vrši pripreme za rad. Pokazuje veliko interesovanje za rad sa tabličnim kalkulatorom. Ističe potrebu i značaj obrade i predstavljanja podataka putem tablica. Usvojio pojmove: programiranje. bojenje ćelija. Zna binarno kodirati decimalni zapis. njihova znanja. Binarno kodirani decimalni zapis. Sabiranje u tablicama. Ćelija. broj kolona. Stekao je znanje o načinima određivanja vrste i debljine linija. Prikazivanje znakova nizom bitova. njihove boje te o bojenju ćelija. Pravilno i realno samoprocjenjuje svoj i uspjeh drugih učenika. Kreativan je pri korištenju tabličnog kalkulatora. Pomaže drugim učenicima. Demonstrira sortiranje i sabiranje. debljine i vrste linija boje. kolone i šta je regija. Obavlja sortiranje. Sve aktivnosti posmatra kao niz algoritamskih koraka. Određuje broj ćelija. Vodi računa o složenosti nastavnih sadržaja pa ih zato postupno izlaže. Kreira tabele sa svim potrebnim elementima.Kodiranje. Osnovne algoritamske strukture: slijedna. Nastavnu građu iznosi na popularan način. Iskazuje intetres za proučavanje matematičkih osnova funkcionisanja računara. Sposobnost opisivanja i objašnjavanja pojma algoritma. Zna šta su strukture: slijedna. Uključuje se u raspravu o algoritmu i algoritamskom načinu rješavanja problema. Slijedi uputstva nastavnika.

struktura elektroničkog maila). Sposoban je pronaći potrebne podatke i izvršiti selekciju. Internet kao globalna mreža računara. veličina. Zna ulogu i mogućnosti Interneta a posebno www i Email. Uredno vodi zabilješke na času. Zna kako se mogu upotrebljavati preglednici koji mu stoje na raspolaganju. zvuk i video). Učestvuje u diskusiji i iznosi svoja iskustva. Demonstrira korištenje preglednika. Organizuje efikasan rad tako da učenici stiču kvalitetna i trajna znanja o računarskih mreža. elektronička pošta (pošiljaoc i primatelj. Zna simbole za grafičko prikazivanje algoritma. Izlaže nastavno gradivo. za učenje sadržaja iz muzičke kulture ali i drugih nastavnih predmeta. Bira jednostavne primjere za izradu algoritma. Grafički i jezički (pseudokod) način prikaza. Prihvata činjenicu da je potrebno obezbijediti uslove za rješavanje problema. Ima naviku traženja podataka koji su mu potrebni za učenje i savladavanje gradiva iz drugih nastavnih predmeta. Izgrađena sposobnost grafičkog predstavljanja algoritma. Zapisivanje stranica. web petraživača i daje uputstva o načinima pretrage. korake. Osnovni servisi. Sposoban je uključiti računar na mrežu koja mu je dostupna (konektovanje i diskonektovanje). načini povezivanja. zvuk i video. Izlaže nastavno gradivo u vezi sa mrežama računara. Zna za mogućnosti kombinovanja (istovremenog korištenja) hipertekstualnih dokumenata i multimedije. Sam postavlja jednostavnije zadatke i rješava ih. Zna programe kojim se vrši reprodukcija Sposoban je formirati datoteku sa podacima koje je preuzeo sa www. Slika. Utvrđivanje stečenih znanja. Ažurira stanje računara i dovodi ih u funkciju.Prikaz algoritma. Podatke kojima raspolaže ustupa i drugim učenicima. Uključuje se u rad Internet sekcije. www. Zna šta su računarske mreže i koja im je namjena. Priprema nastavni proces. Vrste datoteka koje se susreću na webu. Sposoban je koristiti usluge www i E-mail Mogućnosti Interneta shvata kao bazu podataka koja mu stoji na raspolaganju. Stečeno znanje prenosi na druge učenike. 4. Zna šta su datoteke weba. Ima naviku da koristi mogućnosti hiperteksta i multimedije npr. Posjeduje znanje kako se piše algoritam za crtanje jednostavnih geometrijskih likova. Zna kako se vrši pretraživanje i nalaženje potrebnih podataka. Vlada sa podacima o vrstama mreža. Hipertekstualni dokumenti i multimedija. Stekao je naviku korištenja mogućnosti koje pruža računarska mreža. Aktivno učestvuje u diskusijama o hipertekstu i multimediji. Koristi raspoloživa nastavna sredstva Prati napredovanje učenika. Donosi na časove članke o rogramskim jezicima iz informatičkih časopisa Prati izlaganje nastavnika. njihovoj veličini i namjeni. Web preglednici. Rješava postavljene zadatke. te zna jezički prikaz. unaprijed je potrebno predvidjeti postupke. načini pretrage. vrste. Znanja koristi u svakodnevnim aktivnostima. te o načinima povezivanja. Demonstrira primjere gotovih algoritama. Programi za njihovu reprodukciju. a onda prelazi na složenije zadatke. namjena. Prati napredovanje učenika. Mreže računara Računarske mreže. Izgrađena sposobnost za pisanje algoritma. Prihvata kao neophodnost da se rješavanje nekog problema treba planirati. Potpuno je razumio šta je Internet. Primjeri algoritama: crtanje jednostavnih i složenih geometrijskih likova. 120 . web pretraživači. Ponavljanje i vježbanje. Sposobnost korištenja hipertekstualnih dokumenata i multimedijalnih programa (slika. opisivanje korak po korak postupka za rješavanje nekog problema ili zadatka.

Praćenje i evidencija postignuća učenika. slikovnih. 121 . Kreativan je i uspješno kreira zadne videozapise. Sprovodi transparentno ocjenjivanje.Rad sa slikovnim. Organizuje rad školske videosekcije. Stekao je naviku da koristi elektronska sredstva za bilježenje događaja. izdvajanje dijelova u zasebne datoteke. Ispoljava postignuto znanje. zvučnim i video dokumentima. zvučnih i video zapisa. sinteza (objedinjavanje) multimedijalnog sadržaja. zvučnim i video dokumentima. Uključuje se u rad školske videosekcije. Kreiranje video zapisa. Zna mogućnosti rada sa slikovnim. Zna objediniti multimedijalne zapise. Učestvuje u kreiranju školskih videozapisa. Zna proceduru kreiranja video zapisa. Ima razvijenu sposobnost kombinovanja tekstualnih. Ispoljava progresivne ideje u korištenju hiperteksta i multimedije.

35 sati godišnje) STVARALAČKE KARAKTERISTIKE . objekti. produbljivanje sposobno-sti vrednovanja 122 . TAČKA I LINIJA Moći uočiti u svom okruže-nju.LIKOVNA KULTURA /VII razred/ (jedan sat sedmično .OSTVARIVOST LIKOVNE PRAKSE I PROCESA PROGRAMSKI SADRŽAJI POTICAJNE PREFERENCIJE. pojave u prirodi. prostori C I L J E V I LIKOVNO OBRAZOVNI LIKOVNO ODGOJNI LIKOVNO PROBLEMSKE CJELINE 1. biljke.Usvajanje pozitivnih stavova i odnosa prema likovnoj umjetnosti i estetskim vrijednostima. LIKOVNO DIDAKTIČKI I TEHNIČKI MEDIJI . prepoznati i biti sposoban /ovladati/ primjenom tekstur-nih linija /crta/. moći predsta-viti različite teksture upotre-bom raznovrsnih kombinacija linija /crta/ Izažajne mogućnosti teksturnih linija /crta/ moći ih uočiti na umjetničkim i svojim radovima i bit sposoban primjeniti mogućnosti različitih karakteistika tekstura . životinje.Događanja u neposred-nom okruženje učenika: ljudi pri različitim aktivnostima.

Usvojiti pojm sruktura /ono što definiše organizaciju i strukturu neke plohe.glatka tekstura . baštine i prirodne okoline. diferenciranje bitnog od manje važnog. gvaš. Odgovarajuće reprodukcije .Ovladati i moći . jačanje i bogaćenje emocija 2. roma.Razvijanje sposobnosti posmatranja. povezivanja pojmova. spremnost za saradnju. sposobnost snalaženja u rješavanju novonastale situacije. -Razvijanje humanih odnosa među polovima.. davanja značaja i usvajanja primjene lokalnih boja . BOJA Razvijanje sposobnosti uočavanja i prepoznavanja lokalne boje. prozni tekst.video DVD materijal. uočavanja. glatka tekstura. samostalnosti. povezivanje sadržaja drugih predme-ta: maternji jezik /pripovjet-ka. . oblika-forme. razvijanje likovne kreativnosti.dijaprojektor-slajd. meka tekstura . voštani/.Razvijanje kritičkog mišljenja. biologije. tjelesne i tehničke kulture.Otkrivanje estetske vrijednosti teksture i mogućnosti raznovrsne primjene u realizaciji crteža u predstavljanju motiva i sadržaja . muzičke /glazbene/.prozračna. svijetle i tamne teksture . linija /ctra/ u funkciji defini-sanja tekstura: . pjesma. mat.Dalji rad na njegovanju pozitivnog odnosa prema radu: inicijativi. Razvijanje sposobnosti prepoznavanja i usvajanje sposobnosti primjene tonskog supnjevanja /tonska gradacija/ valerska . tempera. kolaž različitim materi-jalima.Usvojiti pojm tekstura: hrapava tekstura. stranog jezika.Korelacija sa drugim nastavnim predmetima. matematike.hrapava tekstura .Biti sposoban prepozna-ti i upotrijebiti različite vrijednosti tekstura u cilju dobijanja složenih organizacijskih formi struktura . poslovica. informatike. mat tekstura zasićena tekstura prozračna.. putem slaganja linija /crta/. solidarnosti.Upotreba različitih vrsta linija /crta/ crtačkim materijalima u cilju ostvarivanja hrapave.…/... očuva-nje kulturne.sjajna tekstura . sjajna tkstura.Razviti kod učenika sposobnos uočavanja.zasićena tekstura . flomasteri u boji /za manje formate radova/. . 123 . zemljopisa. dosljednosti i angažovanosti. opredjeljenost za timski rad. -Upotreba: (udžbenika za VII razred(likovna kultura).mat tekstura Usvajanje teksturne crte /linije/ i mogućnost njiene primjene Upoznavanje strukturne crte /linije/ i način njene primjene Ovladavanje sposobnosti prepoznavanja karaktera teksturnih i strukturnih crta /linija/ i ovladavanje njihovom primjenom u cilju predstavljanja građe i površine neke materije . materiju/: rastresito-prhko tvrdo-čvrsto /sabijeno/ sadržaja i ideja .Biti sposoban prepoz-nati i biti u mogućnosti koristiti se lokalnom bojom. zaključiva-nja. pastel /suhi. sjajne.Akvarel. mrlja i tačaka .. patriotizmu. zgrafito /grebanje premazane osnove prethodno obojene voštanim bojama/. istorije /povje-sti. istrajnosti. formiranje stavova i odnosa prema pozitivnim vrijednostima.multimedija video). BiH kulturne baštine.Odgovarajuće reprodukcije ili pripremljene grafofolije. drugarstvu.meka tekstura .Ovladati /biti sposoban pred-staviti/ spoznati kako primje-niti linije /crte/ u cilju posti-zanja različitih tekstura. mozaik -Upotreba: (udžbenika za VII razred (likovna kultura). glatke.

pozitivno i negativno u likovnim područjima: .Sposobnost primjene odnosa simetrije i asimetrije.Primjene primarnih boja punog intenziteta u funkciji optičkog miješa-nja boja i dobijanja izvedenih različitih tonskih vrijednosti Dalji rad na sposobnosti. emocija i drugo putem likovnog izraza 124 . uočavanja.Otkrivanje značaja i mogućnosti primjene lokalnih boja .Pozitivni i negativni odnos kao način u crtanja. pjesme. pripovjetke.Razvijanje sposobnosti predstavljanja sadržaja. priče. plave i žute tačke rezultiraju zelenu boju. stepenovanje boje /valerske vrijenosti/. osmišljavanju novih znakova vizuelnih komunikacija.Lokalna boja.Stepenovanje boja u funkciji ostvarivanja bogatije skale valerski vrijednosti i njihove primjene u kreativnom radu /realizaciji likovnih radova/. uočavanja. . pojava u prirodi. orijentacija u vremenu i sigurnije rješavanje prostornih odnosa Dalji rad na usvajanju sposobnosti. osjećanja.… .asimetrična kompozici-ja plošnih oblika . njene karakteristike.Usvojenih pojmova za oblast boja: lokalna boja. događaja. PLOHA Dalji rad na razvijanju primjene /predstavlja. spoznaji i mogućnostima predstavljanja bojom .Razumijevanje i usvajanje mogućnosti primjene kompozicionih odnosa simetrije i asimetrije .dijaprojektor-slajd. analitičkoj procjeni i mogućnostima predstav-ljanja upotrbom lokalne boje Istraživanja putem primjene optičkog miješanja boja /poentlizam-divizionizam/. 3. se koristiti njihovim karakteristikama valerske vrijednosti /tonskog stepenovanja boje/ i korištenja odnosa. grafike i predstavljanju teksture.Oblik /forma.multimedija video). bogaćenje mašte. valerski promjenjene boje . primijenjenoj umjetnosti /kreiranju upotrebnih predmeta/ …. svijetlo-tamno . lik/ i ploha u realizaciji dvodimenzio-nalne organizacij kompozicije . u odijevanju.video DVD materijal. kreiranju životnog prostora.nju/ lika /oblika/ na plohi urazličitim formama realizacije kompozicije: . proznog teksta.Sagledavanje značaja vizuelnih karakteristika lika /forme. oblika/ u realizaciji dvodimenzi-onalne organizacije kompozicije . plastičnost primijenjene umjetnosti plohe .simetrična kompozicija plošnih oblika .vrijenost boje Ovladavanje primjenom optičkog miješanja boja /poentlizam-divizionizam/ postupak rada koji omogućava realizaciju kompozicijskih zadataka ili pripremljene grafofolije.Primjena stepenovane. slikanja. optičko miješanje boja konkretnog i apstraktnog mišljenja.Realizacija kompozici-onih odnosa simetrije i asimetrije u oblasti slika-nja upotrebom različitih slikarskih tehnika .

/ispupčeno-udubljeno/ Realizacija dvodimenzio-nalne organizacije kompo-zicije u likovnim obla-stima: ctranja, slikanja, primijenjene umjetnosti i grafike

Organizacija kompozicije po principu pozitivni i negativni prostor plohe /ornament-arabeska/, Pozitivni-negativni prostor plohe u grafičkom izrazu Obogaćivanje izraza i osvarivanje dinamike putem variranja odnosa simetrija-asimetrija, pozitiv-negativ u primijenjenoj umjetnosti i realizaciji grafičkog lista

-Grafičke forme i odnosi svijetlih i tamnih ploha, pozitivno i negativno, primjena kontrasta statičnih i dinamičnih ploha, ostvarivanje ritma crnog i bijelog /pozitivnog i negativnog/, organizacija prostora primjenom simetrije /asimetrije/ u realizaciji grafičkog lista -Upotreba: (udžbenika za VII razred (likovna kultura); Odgovarajuće reprodukcije ili pripremljene grafofolije;dijaprojektor-slajd;video DVD materijal;multimedija video).

Ovladati sposobnostima prepoznavanja, vrednovanja i primjene Odnosa simetrije i asimetrije, crnih i bijelih /pozitivnih i negativnih/ ploha, u organizaciji grafičkog lista - Usvojeni pojmovi za oblast ploha: Lik, ploha, dvodimenzionalno, simetrija, asimetrija, pozitivno, negativno, višebojna grafika

- Biti sposoban uočiti i prepoznati različite tekstu-re i fakture na - Primjena slikarskih tekstura i faktura u umjetničkim djelima i u realizaciji svog rada funkciji predstavljanja različitih karakteristika, vrijednosti i karaktera površine - U realizaciji sa materijalom u oblasti prostornog oblikovanja, predstaviti suprotnosti u formi pozitivno-negativno /ispupčeno-udublje-no/ kroz primjenu različi-tih tekstura; površine sa crtama /parnicama, urezanim linijama/ složenim u gušćem i rijeđem rasporedu, tačkama, utisnutim različitim oblicima /predmetima/ u cilju ostvarivanja različit faktura i - Uočavanje, razumijeva-nje i ovladavanje moguć-nostima predstavljanja na svojim radovima, u sopstvenom likovnom izrazu različitih slikarskih i skulptorskih tekstura i faktura - U prostornom oblikova-nju predstaviti simetriče i asimetrične oblikovne forme - Pozitivno i negativno kao način

4. POVRŠINA
Proširivanje znanja o usvojenim slikarskim teksturama i fakturama kroz analizu likovnih djela i moći prepoznati ih

125

i primjeniti u sopstvenom likovnokreativnom radu /izrazu/ U oblasti oblikovanje, u realizaciji kompozicionih formi primjeniti različite teksture: grebanjem površine, slaganjem ureznih linija /snopova linija/, utiskivanjem različitih materija /predmeta različite teksture/ /primjena kompozicije simetričnog i asimetričnog ritma, pozitivnih i negativnih formi/ u reljefu u prostornom oblikovanju Primjena mekih skulptorskih materijala prikladnih za izvođenje različitih tekstura i faktura

ponavljanja oblika, ostvarivanje simetrije i asimetrije u realizaciji prostornih kompozicija -Upotreba: (udžbenika za VII razred (likovna kultura); Odgovarajuće reprodukcije ili pripremljene grafofolije;dijaprojektorslajd;video DVD materijal;multimedija video).

“govora” u skultorskom izrazu - Usvojeni pojmovi za oblast površina: - slikarska faktura, - rukopis umjetnika /način nanošenja boje kistom ili lopaticom/ - skulptorska faktura, /način nanošenja, obrade materijala/ u oblasti prostornog oblikovanja: - pozitivne i negativne forme kao elemenat teksture i fakture - skulptorski/kiparski/ vajarski materijali, glina, glinamol, vosak, sapun U svom okruženju i skulptorskim djelima registrovati, moći izvršiti i procjeniti odnos mase i prostora - Shavatanje i sposobnost predstavljanja mase i prostora, i oblika u prostoru upotrebom: - simetričnih i asimetri-čnih formi, - pozitivnih i negativnih formi - Ovladavanje sposobno-sti predstavljanja trodi-menzoinalnih oblika putem linijski istanjene mase - Prepoznavanje karakte-ristika različitih materija i sposobnost upotrebe u vlastitom likovnom izrazu pri predstavljanju trodimenzionalnih /prostornih/ organizacija iz oblasti arhitekture

- Dalji rad na potpunijem doživljavanju, analitič-kom pristupu i sagledavanju/upoređivanju elemenata skulptorskog jezika, mase i prostora, na umjetnočkim djelima i učeničkim radovima - Upotrebom različitih skulptorskih materijala, glinamol, glina, plastelin, sapun…. predstaviti prostorne organizacije /forme/, putem mase i prostora

5. MASA I PROSTOR
Dalji rad na usvajanju odnosa mase i prostora u trodimenzionalnoj organi-zaciji kompozicije Linijski istanjena masa, Žica ili nit u funkciji realizacije kompozicije linijski istanjenom masom

- Pri realizaciji skulptor-skih formi koristiti se linijski istanjenom masom pri realizaciji prostorne kompozicije - Izvođenje složene prostorne strukture /kompozicije/ kroz izradu makete predstavljanjem karaktera urbanih prostora: grad, selo /ravničarsko, planinsko…./ naselje, varoš

Usvojeni pojmovi:

126

Karakteristike oblika: - jednostavni i - složeni oblici - simetrija i asimetrija u prostornim organiza-cijama - pozitivne i negativne forme u predstavljanju prostornih struktura upotrebom mase i prostora

-Upotreba: linijski istanjena masa, oblikovanje ( udžbenika za VII razred (likovna kultura); žicom, Odgovarajuće reprodukcije ili pripremljeneprostorna organizacija, grafofolije;dijaprojektor-slajd;video DVD urbanizacija prostora, materijal;multimedija video). selo /ravničarsko, planinsko…./, grad, naselje,

Složene prostorne strukture i kompozicije u oblasti arhitekture - urbanizacija prostora - forme urbanih organizacija, naselje, grad, selo /ravničarsko, planinsko…./

OČEKIVANI REZULTATI Učenici nastavljaju rad na usvajanju i proširivanju znanja o načinu i mogućnostima upotrebe materijala i sredstava za kreativni rad koji se koriste u oblastima: Tačka i linija: - da mogu razlikovati teksturne crte /linije/, i praviti gradaciju između njih - da spoznaju karakteristike i mogućnosti strukturne linije u realizaciji svojih ideja, osmišljavanju i predstavljanja kompozicionih formi i definisanja prostora - moći predstaviti kompozicije sa naglašenom strukturom - moći prepoznati strukturne linije; linije koje difinišu neki oblik, linije koje predstavljaju neku formu - okoristiti se primjenom različitih vrsta u cilju ostvarivanja različitih struktura u osmišlja-vanju kreativnog rada - moći prepoznati karakter i karakteristike strukturnih linija - ovladavanje kstrukturnim linijama, linija u funkciji dpredstavljanja oblika /forme/ - primjena savladanog i usvojenog znanja o liniji u cilju predstavljanja teksturalnih razlika /karakteristika različitih materijala/, realizacija kroz crtež, sposobnost predstavljanja karaktera različitih materijala /tekstur/ slaganjem različitih rasporeda ukrštenih linija /šrafurom/ - da usvoji termine: hrapava tekstura, glatka tekstura, sjajna tkstura, mat tekstura, zasićena tekstura, prozračna- meka tekstura - Usvojiti pojm sruktura /ono što definiše organizaciju i strukturu neke plohe, oblika-forme, materiju/: rastresito-prhko, tvrdo-čvrsto /sabijeno/ 127

uočavanje simetrije i asimetrije u realizaciji prostornih organizacija. karton /papir/ grafika u kojima dominira simetrija.dalji rad na savladaju znanja u pripremanju šablona za visoki tisak. u cilju predstavljanja prostornosti. biti sposoban primijeniti ih u sopstvenom likovno kreativnom izrazu .da proširuju znanje o optičkom miješanju boja i njegovom djelovanju: da dvije osnovne boje postavljene jedna pored druge u formi sitnih tačkica.usvajanje i primjena simetrije /preslikavanje u ogledalu/ i asimetrije . asimetrija . asimetrija. ali je na ovaj način dobijena boja intenzivnija/ Na ovom principu funkcioniše kolor ofset štampa . pastelu. negativno Površina masa i prostor: .da prošire znanje o tonskom stupnjevanju /stepenovanju/ boje. plastičnosti /trodimenzionalnosti/ oblika .da na svojim radovima upotrebljavaju pripremljene /na paleti miješane/ boje u cilju ostvarivanja skale različitih valerskih vrijednosti /primjena svjetlije i tamnije boje/ jednog tona u realizaciji tonskog stupnjevanja boje .Slikarstvo: . grafike.da proširuju znanje o lokalnim bojama /bojama koje karakterišu određeni oblik/ .da prepoznaju i u svojim radovima koriste lokalne boje . akvarelu. kolažu. gipsorez.da proširuju i dopunjuju znanja o slikarskim tehnikama. usvajanje i primjena pozitivnih i negativnih ploha u organizaciji kompozicije /plohe koje predstavljaju geometrijske oblike.da su sposobni realizovati likovne kompozicije u kojima dominiraju pozitvne i negativne forme /oblici/ .da razviju sposobnost prepoznavanja.uočavanje. linorez.u okruženju i na skulptorskim djelima prepoznati. rezultiraju trećom bojom /kao rezultat daju izvedenu.dalji rad sa primjenom mekih skulptorskih materijala podesnih za realizovanje različitih tekstura .Usvojeni pojmovi za oblast ploha: simetrija /preslikavanje u ogledalu/.dalji rad na usvajanju primjene dvodimenzionalne organizacije kompozicije u likovnim oblastima.dalji rad na pravilnoj primjeni slikarskih tehnika. moći izvršiti analiziru i procjeniti odnos mase i prostora u odnosu pozitivno i negativno 128 . mozaiku . gvašu.dalji rad na uočavanju odnosa mase i prostora.da su sposobni u svom kreativnom radu realzovati likovne kompozicije u formi simetričnog i asimetričnog rasporeda elemenata . procjene i primjene simetričnih i asimetričnih plošnih oblika kompozicija .prepoznavanje i primjena u likovnom izrazu pozitivne i negativne forme u organizacije kompozicije .u prostornom oblikovanju. pozitivnonegativno/ . upotrebi materijala i sredstava za rad u oblasti slikanje Ploha: . koja bi se dobila i fizičkim miješanjem. crtanja i slikanja . uočiti i moći predstaviti kontrast oblika i kontrast različitih tekstura u prostornim organizacijama /primjena kompozicije različitih tekstura/ .da su sposobni prepoznati i razlikovati pozitivne i negativne forme i koristiti ih u svom kreativnom radu . temperi.dalji rad na prepoznavanju i usvajanju slikarskih tekstura i faktura /”rukopis” autora/. prepoznavanje karaktera oblika . flomasterima u boji.dalji rad na proširivanju i usvajanju znanja o osnovnim boja i mogućnostima njihove primje-ne . pozitivno.

Šta je to lokalna boja? Tonsko stupnjevanje tona boja. Na pomenutom principu optičkog mješanja boja se realizuje i kolor tisak/štampa. kristalna /sačinjena od malih kristala /kamen granit. mramor. vrednovanja i usvajanja lokalnog tona boja. linije koje definišu oblik. njegovu formu i materiju. predloška za izvođenje/. vata i sl. /način nanošenja. primijenjenoj umjetnosti i dizajnu /u formi skice. skulptorska faktura. Optičko miješanje boja na plohi putem slaganja tačkica sa osnovnim bojama /poentilizam –fr. Strukturne linije/crte u funkciji predstavljanja karaktera materije putem šrafura linija. analitičkog pristupa. hrapava. linije koje objašnjavaju izgled neke plohe u smislu glatka. rukopis umjetnika /način nanošenja boje kistom ili lopaticom/. biti sposoban prepoznati njihove različitosti. slikanju. boja je svjetlija ako na plohi ima manje obojenih tačkica a dodavanjem crne boja gubi svoju zasićenost /slabi gubi intenzitet/ i postaje tamnija./ 2. urbanističku prostornu organizaciju /upotrebom simetrije i asimetrije/ u oblasti arhitekture . crtanju. crvene i žute tačkice utisak narandžaste boje a crvena i plava utisak ljubičaste.. vajarski materijali. istražiti putem teksturnih linija./. prisustvo simetrije-asime-trije Usvojeni pojmovi za oblast površina: slikarska faktura. boje koja se dobije fizičkim miješanjem odabranih osnovnih boja. plastelin. spoznati njihove mogućnosti i moći izraziti različite teksture putem linija/crta i tačaka. sjajna. imjenama dužina. usvojiti i biti sposoban /ovladati/ primjeniti različite vrijednosti tekstura putem linija/crta u cilju predstavljanja različitih kvaliteta /vrsta/ površina. glina. meka /tijesto. Siva boja se ostvaruje mješanjem tačkica svih osnovnih boja na jednoj plohi. u cilju definisanja oblika i karakteristika materijala. Ostvarivanje skale valerskih vrijenosti /količina svjetla u tonu boje/. 3. Dodavanjem većeg procenta jedne ili druge boje i ton boje se mjenja. Plava i žuta kao rezultat mješanja daju vizuelni utisak zelene plohe. koja je danas prisutna u svim sferama života. 129 . Moći prepoznati različitost između teksturnih i strukturnih linija. TAČKA I LINIJA Likovno područje crtanje: Usvojiti pojam teksturne crte /linije/. sapun STRUKTURA PROGRAMA 1. boje stepenovane do bijele /dodavanje svjetla/ ili do crne /oduzimanje svjetla/. prozračna /svijetla/… Strukturne linije/crte u funkciji definisanja karaktera oblika i položaja u prostoru. divizionizam/.biti sposoban prepoznati i napraviti složenu prostornu organizaciju. Dvije osnovne boje rezultiraju izvedenom bojom /miješaju se u oku posmatrača i stvaraju utisak izvedene boje/. zasićena /zatamnjena/. Teksturne linije/crte.moći izvršiti analizu dijelova zgrade i uočiti formu organizacije. PLOHA Kroz tematsku oblast PLOHA realizovaće se sva likovna područja koja se u svojoj realizaciji predstavljaju u dvodimenzionalnoj formi /na plohi/. BOJA Likovno područje slikanje: Dalji rad na razvijanju sposobnosti uočavanja. tvrada /čvrsta/. ofset štampa. glinamol. Point = tačka. Različite vrste struktura. Prepoznavati u svom neposrednom okruženju. mat.biti sposoban uočiti karakteristike simetričnih i asimetričnih oblika . kocka šećera i sl. obrade materijala/ u oblasti prostornog oblikovanja: pozitivne i negativne forme kao elemenat teksture i fakture skulptorski/kiparski/. grafici. pravaca i punoće šrafure u predstavljanju različtih tekstura. vosak.

u tehnici gipsoreza. 4. Usvajanje od strane učenika pojam linijski istanjena masa. Boja nanesena u jednom smjeru. Primjena asimetrije u realizaciji likovno kreativnih kopmozicionih organizacija. Karakteristike skulptorskih /vajarskih/ tekstura. koja se ogleda u odnosu velikih “čistih” ploha u kombinaciji sa savremenim aritektonskim /građevinskim/ materijalima. Dvodimenzionalna organizacija kompozicije i njena primjena u likovnim područjima crtanja. ili masa koja ima izuzetno malen volumen. neravno. u različitim smejrovima /pravcima/. igrališta za djecu i funkcionalnosti prostora. 130 . Ako govorimo o volumenu koji je ispunjen /sačinjen/ određenim materijalom. Primjena arhitektonskih /urbanističkih/ organizacija u cilju ostvarivanja kompozicionih odnosa simetrije. izgrebano. predloška za izvođenje/. kružno. Primjena kompozi-cije sa naglašenom organizacijom kompozicije u simetričnom rasporedu elemenata. Ovladavanje sposobnostima uočavanja. saobraćajnice. pozitivnih i negativnih oblika. primijenjena umjetnost i dizajn. puna cigla. komad drveta. a faktura predstavlja rukopis. odnosno način na koji je boja nanesena na neku plohu. MASA I PROSTOR Tematska cjelina. mogu registrovati. građenje. hrapavo. Od učenika se očekuje da u svom okruženju. u niskom i visokom reljefu prepoznati i moći predstaviti kontraste različitih tekstura. masa i prostor realizuje se u likovnim oblastima: oblikovanje. Pri organizaciji kompozicije plohe mogu imati svoje karakteristike mogu biti: simetrične i asimetrične plohe kao i pozitivne i negativne /svijetle ili tamne. onda on predstavlaja masu. vrednovanja i primjene simetrije i asimetrije. Rad na daljem savladavanju izrade klišea i principa rada u oblasti grafike. Organizovanje kompozicija na principu primjene simetričnog rasporeda prostornih elemenata. Masa i prostor. zelene površine /parkovi/. POVRŠINA U tematskoj oblasti Površina. Karakteristika savremene gradnje je jednostavnost. odnosa pozitivno i negativno. izbrazdano. ravno… 5. namjena prostora i objekata svim sferama života. asimetrije. plastelin i sl. predstavljene u ogledalu/.Razvijanje sposobnosti uočavanja karakteristika i primjene u predstavljanju oblika na plohi putem različitih formi komponovanja. i primjene simetrije i asimetrije. infra struktura. linoreza i karton /papir/ grafike. Tekstura karakteriše plohu i slojevitost nanese-ne boje. primjene jednobojnog i višebojnog visokog tiska. Masu definišemo kao materijal koji ispunjava i zauzima neki prostor /primjer: kamen. Korištenje i upotreba različitih materijala koji su podesni za realizaciju različitih tekstua /površina/ glina glinamol. na skulptorskim djelima kao i djelima primijenjene umjetnosti i dizajna. slaganje snopova linija u cilju ostvarivanja odgovarajuće šrafure. korištenjem simetrije i asimetrije. primijenjenoj umjetnosti i dizajnu /u formi skice. analizirati i procjeniti odnos mase i prostora. U prostornom oblikovanju. pozitivnih i negativnih ploha. Prilikom pravljenju urbanističkog rješenja jedan od osnovnih zadataka je racionalnost /iskorištenost/. i koja može da se organizuje na takav način da se sa njom ostvaruju složene kompozicione forme /oblici/. kao oblik koji je u potpunosti isunjen svojom strukturom/. u likovnim djelima umjetnika prepoznati i analizirati karakteristike slikarskih tekstura i faktura i biti sposoban služiti se njima i primjeniti ih u sopstvenom likovno-kreativnom radu /izrazu/. pozitivnog i negativnog /crnog i bijelog/ oblika i prostora na gtafičkom listu /otisku/. predstavljanja plohe ili definisanja oblika /materijala/. uglačano. kao naizmjenične forme mogu bit prisutne u realizaciji kompozicionih organizacija odnosa pozitivnonegativno. Realiza-cija kompozicije kroz formu asimetričnih odnosa elemenata. tanjim ili debljim /širim/ kistom. Arhitektonske i urbanističke organizacije u formi izražavanja strukturnih prostornih kompozi-cija. Primjena teksturnih i strukturnih vrijednosti u grafičkom izrazu. u cilju predstavljanja. pješačke staze. slikanja i grafike. realizacijom figura u prostoru /prostornih organizacija/.

realikuju se kroz LIKOVNE OBLASTI /likovna područja.METODIČKE NAPOMENE Likovna kultura u VII razredu. Razreda. likovnog jezika i likovno kreativni rad realizuje se kroz forme prostorne organizacije kompozicije: 1. Ovako postavljene tematske cjeline ne isključuju ni jednu oblast. nivoom usvojenog doživlja-vanja likovne umjetnosti.DIDAKTIČKO . POVRŠINA 5. koja čine strukturu programa predmeta LIKOVNA KULTURA.PODRUČJE VIZUELNIH KOMUNIKACIJA .PODRUČJE VIZUELNIH KOMUNIKACIJA . Pristup doživljavnji i percipiranju okoline je intelektualno vizuelni. 1. Likovno problemske cjeline bi se realizovale kroz likovno kreativni rad u svakom polugodištu.PRIMIJENJENA UMJETNOST i DIZAJN /u formi skica. PLOHA 4. OBLIKOVANJE U PROSTORU – riješavanja trodimenzionalnih formi Ove dvije podjele kerativnog rada po prostornoj organizaciji kompozicije. 131 . izvedbenih predložaka/ Oblikovanje u prostoru kroz područja: . odnosi se fazu likovnog izražavanja vizuelni realizam. TAČKA I LINIJA 2. BOJA 3. što znači da bi svaka tematska cjelina bila dva puta uključena u realizaciju u toku školske godine. permanentno kroz cjelokupni osnovnoškolski odgoj i obrazovanje. Ponavljanje likovno problemskih cjelina u formi koncentričnih krugova pruža mogućnost preispitivanja usvojenih i prezentira-nja novih sadržaja i znanja. bogaćenjem novim likovnim sadržajima i likovnim iskustvima. povezivanje novih vizuelnih iskustava i spoznaja sa do tada prethodno stečenim znanjem. Za oblikovanje na plohi kroz područja: . Ovakav pristup zaokruživanja jedne cjeline kroz likovne zadatke /likovne probleme/ obezbijedio bi veću preglednost u sistematizovanju gradiva koje učenici trebaju usvojiti i njegovo logičko ponovno proširivanje u drugom polugodištu.PROSTORNO OBLIKOVANJE I GRAĐENJE . sposobnosti i likovne kreativnosti djece.dvodimezionalna organizacija kompozicije 2. Dalje usvajanje znanja. podrazumijeva sintetičko koncipiranja vizuelnog doživljaja. od 1–3 razreda/. MASA I PROSTOR Ovakva forma ima za cilj da obezbijedi kontinuitet u usvajanju i proširivanju znanja.PRIMIJENJENA UMJETNOST i DIZAJN /realizacija u materijalu. OBLIKOVANJE NA PLOHI . krajnje idejno rješenje/ Programski sadržaji predmeta LIKOVNA KULTURA u osnovnoj školi realizuju se kroz likovno problemske cjeline koje bi trebale biti ustrojene /unificirane/ jednobrazno za sve razrede od 1-9.SLIKANJE . /što trenutno nije slučaj.GRAFIKA . niti bilo koju tehniku. a mišljenje apstraktno.CRTANJE .

. muzika. Motive prema svojoj vizuelizaciji sadržaja dijelimo na: 1. praznici.iz neposrednog okruženja djeteta. objekti. prirode i društva. mat teksturazasićena tekstura.sadržaji drugih predmeta /korelacija sa drugim predmetima/. Nevizuelne motive 3. sposobnosti i saznanja što utiče na formiraje likovno oblikovnih temelja koji će im pomoći u analizi složenih vizuelno likovnih ideja i problema u komponovanju osmišljenih likovnih kompozicija. Razvoj likovne pismenosti obuhvata razradu zadatih nastavnih tema putem kojih učenici spoznaju /stvaraju predstavu/ o značaju likovne umjetnosti u vlastitom životu. doživljaj zadovoljstva u razrješavanju problema. privid izvedene boje/. rukopis umjetnika /način nanošenja boje kistom ili lopaticom/ GRAFIKA: proširivanje usvojenih pojmova za oblast ploha: lik. tjelesne i zdravstvene kulture i kulture življenja ..značajna umjetnička ostvarenja iz svjetske likovne /baštine/ umjetnosti . porodica. višebojna grafika 132 .iz narodnih običaja /tradicije/. mjesto stanovanja. muzički spotovi. roman. novih medija i okruženja. prepoznaju i razriješe ga putem likovno tehničkih sredstava. Poticajne preferencije su motivi – teme /likovni sadržaji/ Prikladne teme za likovno kreativni rad predstavljaju učenički doživljaji i spoznaje. nauke i društva. glatka tekstura. kulturnih dešavanja…/. negativno.Kvalitet učenja u likovnoj kulturi je proces kada učenici vizueliziraju problem koji ranije nisu znali. asimetrija. prostori. značajni datumi. sjajna tkstura.. Vizuelne motive 2. i interakciju umjetnosti. muzički. škola. čulni poticaji. shodno učeničkom uzrastu razrješavanje likovnih zadataka kroz upotrebu likovnih i kompozicionih elemenata /lkiovnog jezika/ . oblika-forme. tuga. biljke…. tvrdo-čvrsto /sabijeno. sposobnosti analize i vrednovanja. dvodimenzionalno. hrapava tekstura. glazbene kulture. maternjeg jezika /priča. znakovi vizuelnih komunikacija. strah. poezija/. Likovna pismenost podstiče se kroz nastavu koja učenike uključuje u aktivan proces vizuelnog istraživanja. muzika. optičko miješanje boja /boje se miješaju u oku posmatrača i nataj način ostvaruju utisak. matematike. POJMOVI KOJE ĆE UČENICI USVOJITI CRTANJE : usvojiti pojmove: usvojiti pojm tekstura. pripovjetka. ploha. palakati /sportski. stepeno-vanje boje /valerske vrijenosti/. prozračnameka tekstura Usvojiti pojm sruktura /ono što definiše organizaciju i strukturu neke plohe. Taj proces kod učenika razvija kreativno mišljenje. vjetar. pojave u prirodi. Motive likovne forme /likovni i kompozicioni elementi/ . slikarska faktura. etnografsko nasljeđe . sreća. simetrija. materiju/: rastresito-prhko. emocije /osjećanja/..likovni i kompozicioni elementi. kompaktno/ SLIKANJE: proširivanje usvojenih pojmova za tematsku oblast boja: lokalna boja. pozitivno.nevizuelni poticaji.

/. Činjenica je da se nastavnik u razredu susreće sa učenicima koji su nadareni i onima koji nisu. onda takva nastava Likovne kulture ne odgovara osnovnim principima savremene nastave. onda su svi ti radovi odraz unutrašnjeg stanja života /„duše“ djeteta i kao takvi moraju biti dobri. 133 . s obzirom na to da crtež predstavlja cjelinu koja u sebi sadrži komplekse sposobnosti i osobina djeteta. naselje… OCJENJIVANJE Ocjenjivanje u predmetu Likovna kultura je izuzetno složen segment rada nastavnika. grad. Vizuelno estetska kultura razvija kod učenika sposobnost uživanja i razumijevanja umjetno-sti. obrade materi-jala/. prostorna organizacija. Predmet Likovna kultura složen je iz dva segmenta. napor koji dijete ulaže u realizaciju zadatka da bi postiglo rezultat. učenici koji nisu talentovani trebaju imati priliku u skladu sa svojim mogućnostima da usvajaju likovni jezik i njime se izražavaju. sapun. pozitivnog i negativnog uticaja sredine. glina. svoje viđenje svijeta. skulptorski/kiparski/ vajarski materijali. Dakle. i sa opravdanjem se postavlja pitanje šta u takvim situacijama raditi? Stav nastavnika bi trebao biti. To znači da nastavnik. stepen zalaganja i želje da se realizuje postavljeni zadatak. 1. Nema loših dječijih radova. želju za postizanjem rezultata i sl. urbanizacija prostora. pozitivne i negativne forme kao elemenat teksture i fakture. upornosti i iskustva. kao i sklad emocionalnih i izražajnih sposobnosti transponovanih u formu likovnog izraza. predmeta i pojava. psihološkog 3. dobar pedagog može iznaći način za riješavanje tog „problema“ uzimajući u obzir trud /zalaganje/. da doživljavaju i gledaju očima odraslih svijet oko sebe. linijski istanjena masa. aktivnost na času. planinsko…. Iz tog razloga i dječiji crtež moguće je analizirati sa različitih aspekata: 1. da učenici koji nisu nadareni ne bi trebali biti “kažnjeni” slabim ocjenama zato što je priroda “zaboravila” da ih obdari sposobnošću za likono-kreativno izražavanje /zato što ne posjeduju likovni talenat/. Ako prihvatimo da se djeca likovno izražavaju jer imaju potrebu da iskažu svoj svijet. Ako nastavnik traži od djece da tačno “prepisuju” percipirano. aktivnost na časovima likovne kulture.PROSTORNO OBLIKOVANJE I GRAĐENJE: . selo /ravničarsko. estetskog 2. svoje strahove i oduševljenja.Usvojeni pojmovi za oblast površina: skulptorska faktura /način nanošenja. Prilikom ocjenjivanja manje nadarenih učenika treba pratiti i imati u vidu individualne mogućnosti. Pravilan odnos nastavnika prema učeničkim radovima je od izuzetnog značaja za likovno kreativni rad djece. Likovnih sadržaja Oblast Likovna Forma /Likovni jezik/ koji se odnosi na likovne elemente i principe kompo-novanja su teoretskog karaktera i mogu se savladati i usvojiti /naučiti/. odnos prema svjetskoj i našoj kulturnoj baštini. glinamol. Likovna Forma /Likovni jezik/ i 2. odnos prema estetskom. stečenog znanja i usvojenih navka. ne mogu biti loši. oblikovanje žicom. pedagoškog. pravilno doživljavanje vizuelnih informacija. vosak. ciljevima i zadacima koji se pred nju postavljaju.

u okviru individualnih mogućnosti svakog pojedinog učenika. sa ciljem zadovoljavanja intencija inkluzije u Osnovnim školama. jer bi to značilo da se treba stepenovati složenost programa. i likovnog jezika/. To je razlog da u okviru redovne devetogodišnje osnovne škole nije potrebno praviti posbne planove i programe za djecu sa posebnim potrebama. što u izvjesnom smislu podrazumijeva reduciranje obima i složenosti redovnog programa. što bi značilo da ako imamo pet nivoa pet različitih programa. a onda se postavlja pitanje na koliko nivoa složenosti. u najvećoj mjeri. 134 .RAD SA DJECOM SA POSEBNIM POTREBAMA Ono što treba naglasiti je da sam plan i program predmeta likovna kultura dozvoljava veliku slobodu svakom nastavniku u kreiranju godišnjeg programa rada i da se bazira. Potrebno je u individualnom pristupu likovne zadatke odmjeriti prema mogućnostima svakog od pomenutih “kategorija” učenika. na usvajanju ponuđenih programskih sadržaja i odgojno obrazovnih ciljeva i zadataka /likovnih zadataka-problema.

.Sa većom sigurnošću primjenjuju oznake za dinamiku. te luk i njegova različita primjena. šesnaestinka i sve pauze). mp. mf. . crescendo i decrescendo i njihova primjena u muziciranju te uočavanje oznaka pri slušanju muzike. ZNANJE Sticanje novih znanja i primjena stečenih-upotreba usvojenih pojmova: . staccato. .upoznaje 2/2 mjeru. legato.poznaje violinski i bas ključ. .poznaje i tačno određuje mjeru 2/4. muzičkih igara ili brojalica. učenici/ice vrše analizu djela i donose estetski sud o njima.poznavanje italijanskih oznaka za dinamiku: p. ). . harmonskoj i melodijskoj a-moll 135 . osminka. .važnost poznavanja navedenih pojmova i znati ih primjeniti tokom izvođenja pjesama. ( jedinica brojanja četvrtina i osmina ).Kroz analizu elemenata interpretacije tokom slušanja. portato. .stiče znanja o prirodnoj. umjerena i brza tempa. pravilno fraziranje.dinamika .MUZIČKA /GLAZBENA KULTURA ZA VII RAZRED (1 sat sedmično – 35 godišnje ) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA PODRUČJA UČENJA CILJEVI OČEKIVANI REZULTATI / ISHODI UČENJA Učenici bi trebali znati i razumjeti: . polovinka.Analizirajući notni tekst učenici sigurno prepoznaju navedena notna trajanja i izvode ritam uz kucanje ili taktiranje. -Svjesno obrazlažu najadekvatniju primjenu raznih instrumenata u samostalnoj izradi originalnih aranžmana.poznavanje italijanskih oznaka za lagana (spora). f. tempo. artikulaciju. . 6/8. .tempo . . ¾. četvrtinka. te razumjeti da na taj način poboljšavaju kvalitetu interpretacije.intonacija.primjena znanja pri izvođenju brojalica i pjesama na osnovu notnog zapisa ( različita notna trajanja: cijela nota.artikulacija (akcenti. 4/4. .

Iskreno i dobronamjerno iskazuje svoje mišljenje i kritiku a poštuje i cijeni mišljenja i stavove drugih.pjevanje pjesama na osnovu notnog zapisa u C .tokom slušanja pamti naziv djela. bez ulaženja u analizu muzičkog oblika. VRIJEDNOSTI. .upoznavanje membranofonih tradicionalnih instrumenata.Sve veća svjesnost značaja muzike u životu i potrebi učenja o muzici i i bh kompozitorima. filmska muzika. PONAŠANJE DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE 136 . . aplauzom nagrađuje najkvalitetnije izvođenje.Informativno upoznaje pjevanje i sviranje na osnovu notnog zapisa. -Ispoljavanje interesa i ljubavi prema sadržajima iz muzičke baštine BiH. arija.Slobodno izlažu svoje mišljenje i ideje i prave poređenja ostvarenog.Uočava i hvali.Svjesno prihvataju i ispravljaju svoje greške u intonaciji i u muziciranju.Sve veće ispoljavanje emocionalne i estetske osjetljivosti na kvalitet muzike. . . . instrumentalna i vokalnoinstrumentalna djela. muzičke memorije.Već formirane kriterije za procjenu kvaliteta koristi prilikom izvođenja i slušanja djela.(mol) ljestvici slušanjem-pjevanjem pjesmica ( bez teoretskog objašnjenja o rasporedu cijelih i polustepena) .Samostalno se uključuje u muzičke sekcije. . Razvijanje pozitivnih vrijednosti i stavova: . suita. tema. .Ispoljava svoj odnos prema muzici i želju da je često sluša u školi. . STAVOVI. podjela jedinice brojanja ).Uživanje u sve slobodnijem predstavljanju publici. . obima glasa. ime kompozitora i poredi ga sa drugim slušanim djelima. kao i zalaganje i odgovornost za kvalitet skupnog muziciranja.prepoznaje promjenu mjere u notnom tekstu. vokalne reprodukcije. .razlikuje vokalna. .duru. burleska.Samopouzdanje u pjevanju i sviranju je sve veće.formiranje pojmova i njihova primjena tokom slušanja muzike: arabeska. . na koncertima i sl.Prethodna muzička iskustva i muzičke termine koristi u daljem učenju. izvođače i izvođačke sastave. ukazuju na greške i ispravljaju i druge.Informativno upoznaje pjevanje i sviranje na osnovu notnog zapisa. . mala dvodijelna i trodijelna pjesma. . uvertira. trodijelna i četvor. . .primjena pojmova: rečenica. . a djeluje i na druge da slijede njegov primjer. -Vrlo jasno ispoljavanje razvoja interesa i intenzivne želje za bavljenjem muzikom koja treba da postane trajna potreba. SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE Razvijanje muzičke sposobnosti i vještine: .Sve veća samokritičnost prema sebi kao izvođaču (vokalnom i instrumentalnom) i u odnosu na druge. . kao i osjećaja za harmoniju i višeglasno pjevanje – kanoni.prepoznaje u notnom tekstu triolu i izvodi je ritmičkim slogovima (ta-te-ti) kao i podjelu jedinice brojanja na četiri dijela (ta-fa-te-fe). simfonijska poema.razvijanje ritmičke reprodukcije–složenije kombinacije.izvođenje brojalica na osnovu notnog zapisa ( dvodijelna. . . .

spojiti elemente igre i tada izvoditi igru odnosno kolo u cjelini. sviranjem na ritmičkim i melodijskim instrumentima Orffovog instrumentarija. zaključak o slušanom djelu te ponovno slušanje istog. Tokom sviranja treba postavljati iste zahtjeve. mala dvodijelna i trodijelna pjesma ). artikulacije. tempa. Nakon analize slijedi razgovor sa učenicima. muzičkog oblika (informativno) itd. Upoznati a-mol prirodni. pjevačke glasove ( dječji. Ponoviti abecedu i solmizaciju.). izvođenjem muzičkih igara naroda Bosne i Hercegovine. na instrumentu kojim nastavnik (škola) raspolaže. dinamike. učenjem notnog pisma u okvirima njihovih potreba. hor/zbor ( dvoglasni. Na spisku se nalazi 6 narodnih pjesama iz BiH koje je potrebno prvo slušati u izvođenju najpoznatijih interpretatora narodne muzike. Rusija. Podsticati djecu da svoja zapažanja i doživljaje muzike izraze usmeno. rečenica. Potrebno je tokom godine obraditi sve kompozicije uvrštene u program sa težištem na umjetničko-doživljajnoj komponenti i sa ciljem da pozitivni interesi i stavovi prema muzičkim vrednotama budu sve jasnije izraženi. i dalje u obimu oktave. opisno. pjevanjem pjesama narodne tradicije naroda Bosne i Hercegovine kao i drugih naroda. kao i na izmišljanje muzičko-scenskih igara. ohrabrujući djecu i poštujući njihove prijedloge. najbližeg okruženja i drugih zemalja (Hrvatska. pa zatim učiti pravila igre. emocionalno) ali po potrebi i selektivno. Koreografije narodnih kola i igara imaju utvrđene figure i kretnje. ksilofonu. a po sadržaju i karakteru su primjerene djeci ovog uzrasta. gitara). odnosno. Preporučuje se obrada najmanje 3. Dječije stvaralaštvo u oblasti pjevanja i sviranja ispoljavat će se kroz dječiju primjenu novih muzičkih znanja u izradi pratnje i aranžmana. Djeca i dalje uče pjesme po sluhu. Posebnu pažnju treba posvetiti organiziranju maštovitih načina improviziranja na instrumentima. talambas i def. te se njegovom realizacijom sistematiziraju prethodna znanja i stiču nova. izvođača. harmonski i melodijski kroz pjevanje . prvenstveno uz pjevanje profesora i slušanje tonskog zapisa. Pjevajući i učeći pjesmu učenici/ice učvršćuju svoja znanja o formi kompozicije (fraza. čime se ostvaruje multikulturalni muzički/glazbeni odgoj. bubanj na đerdinu. Upoznati učenike sa načinom nastajanja povišenih i sniženih tonova uz pomoć klavijature (jedna oktava). troglasni.. obraditi ritmičke figure koje sadrže. Predložene pjesme odgovaraju opsegu dječjeg glasa. ženski i mješoviti) i orkestra. Slušanjem muzike učenici upoznaju kompozicije domaćih i stranih autora. reprodukcija ritma i razvijanje muzičke memorije. Upoznati učenike sa membranofonim tradicionalnim instrumentima BiH: bubanj. disanje. kultivisanje glasa. ženski. U središtu nastavnog djelovanja i dalje ostaje rad na otklanjanju problema koje djeca imaju: razvoj opsega dječjeg glasa.Nastava muzičke kulture prema Okvirnom programu za sedmi razred se ostvaruje pjevanjem novih dječjih pjesama. bubnjić-doboš (mali bubanj). U Programu se nalaze pjesme zemalja iz regije. Pjesmu učiti uz pratnju melodijskog instrumenta (klavir. U toku školske godine učenici treba da nauče 3 muzičke igre i 2 brojalice. Izrael. Tokom obrade brojalica i pjesama. te svirati lakše pjesmice na metalofonu. muški glas). kao u šestom razredu. Pjevanjem i sviranjem treba u toku školske godine obraditi najmanje 12 pjesama. 137 . Odabrane kompozicije treba slušati u cjelini sa CD-a (globalno slušanje. te sviranju na Orffovim ritmičkim i melodijskim instrumentima. Srbija. U program su uvrštene vokalne. Belgija. sa učenicima treba analizirati djela postavljanjem zadatka koji se odnose na uočavanje karaktera kompozicije. C – dur ljestvice. slušanjem muzike/glazbe i dječjim stvaralaštvom. likovno i pokretom jer se time podstiče njihova kreativnost. Potrebno je naučiti prvo pjesmu. Poljska.doživljaj molskog tonaliteta. U sedmom razredu učenici/ice pjevaju lakše pjesmice na osnovu notnog zapisa. vrste hora ( dječiji.. upoznavanjem i usvajanjem muzičkih pojmova. instrumentalne i vokalno-instrumentalne kompozicije. na osnovu slušnog primanja. Program je sastavljen tako da se nastavna građa izlaže linearno i sistemom koncentričnih krugova. pokrete. te je potrebno djecu upoznati sa njihovim pravilima. Učenjem muzičkih igara učenici upoznaju narodnu tradiciju naroda Bosne i Hercegovine. sintisajzer. fraziranje. Slušanjem učenici/ice zvučno i vizuelno razlikuju orkestarske instrumente ( pojedinačno i po grupama ). pravilna dikcija i akcenti. četveroglasni ). preciznost intonacije. blok-flauti. Teoretiziranje svesti na najmanju moguću mjeru. Pored umjetničkog doživljaja slušane kompozicije.

STAVOVI. .Shvata potrebu uklapanja svog glasa u hor/zbor da se doprinese boljem zvučanju. pjevaju Zdenka Vučković i Ivo Robić. . disanje. artikulacija. . kantautor. 3.Čvrsta volja. stihovi Miroslav Kovačević. -Inicira i organizira pjevanje i sviranje u interakciji (učenje u školi. L. -Redovno učešće u pjevanju i sviranju: nastava. -Poznaje mogućnosti Orffovih instrumenata i adekvatno ih koristi. narodna iz Poljske. -Komentarima i praktičnim djelovanjem pokazuje pozitivne stavove i vrednote 138 . dikcija. i primjenjuju ih tokom izvođenja pjesama. stihovi Rešad Hadrović. Slavko Olujić.uočavaju i određuju karakter pjesme.V. . kuća.Samostalno istraživanje i uključivanje u sviranje pratnje pjesmi. .Učenici/ice osjećaju i svjesno izvode 2. tekst: Mahir Vehabović. 6Zamisli se svijete ili Kad se pjeva. 4dijelnu mjeru. Od izuzetnog značaja su vannastavne aktivnosti: hor (mlađa i starija uzrasna grupa ) i orkestar (tamburaški. pauze. -Prati i procjenjuje njihova individualna postignuća u poređenju sa njihovim individualnim rezultatima u šestom razredu.izrada aranžmana za .Betoven 8. 11. – 9.. Minja Subota.poznaju notna trajanja. pjeva Minja Subota i dječji hor. . -Razvija se osjet za ritam: podjela jedinice mjere na dva tri i četiri dijela. 12. Sumrak. violinski i bas ključ. . te često pjeva i svira. . Pjevanje u horu ili sviranje u orkestru kao najviši stupanj muziciranja ima najsnažniji efekt u muzičkom/glazbenom razvoju djeteta te svakako zaslužuju svoje mjesto u godišnjem programu rada svake osnovne škole. Tamburalo momče uz tamburu. Moja mala djevojčica. harmonikaški i drugi).prihvataju korekcije i poštuju pravila (preciznija intonacija.V. 10. Beethoven.Prijatelj. 14. zora mi rudi. N. OCJENJIVANJE) I PJEVANJE I SVIRANJ E-IZBOR 1. -Komunikacija i interakcija u muziciranju (improvizaciji) . promjenu mjere i koriste pojmove ''teza i arza’'.Kroz svoje ponašanje i učestalo muziciranje pokazuje da muziku doživljava i cijeni .Čija je ono djevojka. -pjevanje pjesmica prema notnom zapisu u C – duru. . . Za orkestar je potrebno 2 časa sedmično za svaku grupu instrumenata. odlomak iz opere ''Fidelio''. 7. Kako je divna. Korsakov. izleti. 5. . -Stalna briga i čuvanje školskih muzičkih instrumenata k. .aktivno učestvuje u izradi aranžmana i pokazuje visok nivo spretnosti u sviranju i improvizaciji -Samostalno pjeva i igra sa -Vrši samoprocjenjivanje i procjenjuje pjevanje drugih.muzicira samoinicijativno i bez podsticaja.pjevanje u školskom horu/ zboru . Simpatija. mjeru. . u porodici). -Samostalna izrada vlastitih improvizovanih instrumenata -Upotreba instrumenata u skladu sa zadacima pjesme i/ili dogovorenim aranžmanom. -imenuju solmizacijom i abecedom tonove iz niza c1 – c2 u violinskom ključu.ao vrijednosti.imaju više povjerenja u sebe i samostalnije pjevaju i sviraju Orffove instrumente. 2.Svjesno obavlja muzičke zadatke i obaveze (kao pojedinac ili dio grupe).Bulbul mi poje.Ima pozitivnu sliku i razvija svijest o značaju svakog pojedinca u horu ili orkestru -Planira i osmišljava muzičke igre kao podsticaj za učenje zagonetke. 4. 13. -Stalno komunicira sa djecom i upućuje ih na izvore znanja pored udžbenika. Stoljeće ljubavi. L. fraziranje). Ispraćaj zime. tempo. Džo banana.sviranje na metalofonu. dinamiku. Julio Marić. -Osjet za tempo i dinamiku je sve razvijeniji. RAZRADA SADRŽAJA ( TABELE) SADRŽAJ ZNANJE I RAZUMIJEVANJE SPOSOBNOSTI VRIJEDNOSTI. Uspavanka. -I sam učestvuje u interpretaciji i improvizaciji i podstiče komunikaciju.Pored redovne nastave. Mlađi hor/zbor čine učenici od trećeg do petog razreda (dvoglasno pjevanje ) a učenici od 6. Finska. premetaljke rebusa. priredbe.sviranje u školskom orkestru -Ponašanje u skladu sa zahtjevima muzičke igre.Kod učenika/ica se poboljšava vokalna reprodukcija. grupnom i individualnom muziciranju. -Pokazuje veliko zalaganje i trud da svoje muziciranje usaglasi sa grupom i kolektivom. Posebno zainteresovane i talentirane učenike treba uključivati u hor/zbor i orkestar te predlagati da se upisuju u muzičku/glazbenu školu. razreda formiraju hor starije uzrasne grupe (troglasno pjevanje). . važnu ulogu imaju izborna nastava i nastava koja uključuje dodatnu aktivnost i vrijeme (posjete koncertima. 3. R.Uviđa da treba vježbati ako se želi postići kvalitet.Pjevanjem jednoglasnih pjesama i kanona učenici/ice obogaćuju fond pjesama i uporedo proširuju teoretska znanja: .Aktivnim uključenjem u zajednički rad pomaže djeci u kolektivnom. tekst i muzika: Ajka Kolaković. . PONAŠANJE AKTIVNOST UČENIKA AKTIVNOSTI NASTVANIKA (ORGANIZACIJA I METODE NASTAVE I UČENJA. jer zna da tako trena. muzika: Belkisa Vehabović. Za hor/zbor je potrebno 2 časa sedmično po dionici (dvoglasni hor 4 časa). 9. . razvija muzička memorija i proširuje obim glasa. itd).

itd.Insistira da prisustvuje uživo na koncertima. narodni orkestar. pamti i imenuje pojedine pjesme. .Sposoban je da uz slušanje muzike i praćenje notnog zapisa uoči i primjeni muzičke termine za artikulaciju. 1.Samostalno određuje karakter kompozicije . Varijacije za gudački kvartet. . 3.Hej ja zagrizoh šareniku jabuku. Hercegovački linđo. -Izrada preglednog panoa na koji se dodaju slike tradicionalnmih interumenata i nošnji naroda BiH koje su upoznali. op. . (I-IV). tempo ( brzinu) i druge karakteristike djela.Ima bogat fond djela koja prepoznaje prilikom slušanja -Zna naslov djela i saopštava ime kompozitora. -Priprema i vođi djecu kroz aktivnosti dijaloga i interakcije -Pomoć učenicima u samostalnom i grupnom radu. Neum Klek ili Paun pase. dječije radne i kulturne navike. Brandenburški koncert br. -Planira odlazak na probu folklorne sekcije u školi i u KUD (praktični rad). tempo. trava raste. Brahms i Arabeska u C-duru op. izvođače i kompozitore . . seosko srpsko stanovništvo 1.Brzo uočava i saopštava izvođača.Shalom Chaverim. melodija. -Planira termine za posjete -Biranim riječima i odnosom pokazuje da cijeni muziku.Tačno određuje dinamiku (glasnoću). 2. samostalno i tačno izvodi zaključke o slušanom djelu .Određuje karakter djela. . -Upućuje. -Samostalno izvodi zadane pokrete.Prepoznaje orkestarske instrumente po grupama (gudački. -Razvijanje svijesti o kolima kao tradicionalnom muzičkom stvaralaštvu BiH sa utvrđenim pravilima (koreografija) -Shvata da svaka zemlja ima svoje tradicionalne igre i plesove i da je to vrijednost koju treba čuvati.15. . -primjenjuje ranije znanje na novu igru. često traži da se djelo ponovno sluša. _________________ -Prikupljanje kaseta i CD-a sa djelima koja će se slušati u školi . _____________________ -Na razne načine iskazuje razvijanje osjećaja za lijepo: izražava utiske o slušanom djelu. -Dopunjavanje zidnog panoa novim zapisima i slikama.Učlanjenje u ritmičku i/ili folklornu sekciju .Razlikuje i poznaje pojedine instrumente vizuelno i auditivno . ko li mi te bere. igre i kola. razlikuje.Pamti i donosi u razred nove brojalice i izmišlja nove zajedničke igre. igra ili Anterija kolo.Brzo pamti i pjevuši melodiju kompozicije koju sluša. -Samostalno igra u kolu i usvaja pokrete sa više sigurnosti. Suita br.upoznaje instrumente narodnog orkestra. -Osmišljava. ''Ekete pekete'' i ''Aka jaka patanaka''. -Ukazuje na adekvatan način izrade preglednih zidnih kalendara sa terminima koncerata. . . udaraljke. Jutarnje raspoloženje i Anitrin ples iz Peer Gynta. ______________________ -Demonstrira izvođenje i sviranje. .Predlaganje muzičke igre za priredbe. pokazuje simulacije na kompjutoru uključuje roditelje u rad. kao i da koristi pojmove: znak ponavljanjarepeticija.. (informativno mješoviti taktovi) -prepoznaje pojedine tradicionalne nošnje. KANONI 1. Valcer u As-duru. dinamiku. -Pronalaze i prikupljaju slike tradicionalnih narodnih instrumenata i nošnji iz regije i svijeta: te izrađuju zidne panoe sa tematskim sadržajima. upoređuje. uzima učešće u improvizaciji _____________________ ____________________ IIMUZIČKE /GLAZBENE IGRE I BROJALICE Izbor: 1.Uočava.Hajde dušo da ašikujemo. E. . objašnjava svoj odnos (zašto mu se dopada ili ne dopada). Tri burleske. 3 u G-duru. Johan Sebastian _________________ . udaraljke) -Osposobljava ih i podstiče za uočavanje. komentira osobine djela. 46. sa podjelom jedine mjere (četvrtinke) na dva. prikupljanje materijala i bilježenje. Moj beharu. Grieg 6. Uvertira iz opere Carmen. Jasmin Osmić 2.izvođenje ritma na osnovu notnog zapisa. -Vodi aktivnosti. Julio Marić 3. .Pronalaženje i zapisivanje brojalica. gradsko kolo bošnjačke tradicije iz Sarajeva. pomaže. -pravilno izvodi igru odnosno kolo.Upoređuje note i njihova trajanja. harmonski osjećajem sigurnosti. ritam. kombinuje (aranžmani). _______________________ -Osmišljava nove maštovite igre sa instrumentima. -Shvata i razumije značaj pokreta u plesu i kolu. Robert Schumann 7. I stav Allegro moderato. 18. 17.izvodi zadanu koreografiju. što ih motiviše na učenje. demonstrira i usmjerava u pravcu dječijih interesa i mogućnosti .donosi estetski sud o djelu. jevrejska sviranje na Orffovim ritmičkim instrumentima. Andante. J.. -primjećuje i razumije da svaka zemlja ima svoje tradicionalne igre i plesove.Shvata značaj poznavanja umjetničkih djela kao vrijednosti. 16. duhački. Igre iz Sarajevskog polja. . i četiri šesnaestine''ta-fa-tefe''). zapisala Elly Bašić. -Crtanje (slikanje) narodnih nošnji.U knjigama i štampi pronalaze i prikupljaju slike kompozitora i muzičkih instrumenata (simfonijski orkestar. te ih stimulira direktnim učešćem u kolu. _______________________ .tačno izvodi mjeru i ritam ritamskih slogovoma uz taktiranje odnosno sviranje na instrumentima. Šota. prema muzici -Uključenje u modeliranje narodnih nošnji ( prema originalu ili slikama). -Pokazuje kulturu ponašanja kulturnim ustanova i bilježi ih na kalendaru 139 . _______________________ . violinu. (multikulturalnost) _______________________ . (doživljaj) -Pored velikog fonda muzičkih igara. Vlado Milošević 4. -Razvija kreativnost. -Predlaže i izvodi pratnju. -upoznaju a-moll prirodni. triolu ''ta-te-ti''. i melodijski. priprema i organizira igre posebno tradicionalne. klarinet.SLUŠANJE MUZIKE: Izbor : 1. . . Sarajevo _______________________ III. Bizet 5. klavir.(''ta-te'“. sortiranje i izvođenje zaključaka. Refleks za flautu. G.

A. pjeva Dragan Stojnić . hor/zbor . posebno na koncertu. pokreta i likovnim izrazom. W. dodaje. -poznavanje italijanskih oznaka za tempo.Razgovorom o muzici u okolini. instrumenata. odlomak iz opere ''La Gioconda'' (Đokonda). pjesma: Što no mi se Travnik zamaglio. -Osmišljava i obavlja temeljitu pripremu učenika za izlaske iz škole i posjete koncertu i kulturnim ustanovama: . -Samostalno spontano dovršava započetu pjesmu pjevanjem ili sviranjem. . te oznake za crescendo i decrescendo. Tako je govorio Zaratustra op.Učešće u prezentaciji muzičkih igrokaza na školskoj priredbi.Literarno i /ili likovno izražavanje doživljaja muzike .razlikuje glasove: dječji.Želi da učestvuje u raznim segmentima stvaranja predstave (izradi rekvizita) -Izrada zajedničke makete koncertnog podijuma -Prikupljanje isječaka iz štampe sa najavom koncerata u gradu (Vodič kroz kulturne muzičke događaje. improvizira i kombinuje instrumente. slika za scenu itd. u paru (dijalogom).Učešće sa zadovoljstvom u muzičkim igrokazima svog razreda.Samostalno istražuje instrument i na njemu improvizira.Razlikuje izvođačke ansamble: solo. kreira nove aranžmane za pjesme i brojalice. 12. rukovodi i planira muzičke sadržaje u korelaciji sa ostalim umjetničkim i drugim odgojnim područjima. Čarobna frula: Arija Papagena i Papagene i arija Kraljice noći. XIV Rukovet. Igra satova. Opera…) -Posjeta najznačajnijim kulturnim objektima u mjestu.Vidljivo pokazuje pozitivan odnos prema djelima i muzičkim umjetnicima: aplaudiranjem drugarima i na koncertu. iz mjuzikla „Moje pjesme moji snovi“ (The sound of music. . školi i okolini . Na času pjevanja. -Posjeta koncertima u osnovnoj muzičkoj školi -Pronalaze i prikupljaju tradicionalne instrumente iz kraja gdje je škola ______________________ -Predlaganje oblika muzičkog stvaralaštva.. Introduction.uočava promjene u tempu ( postepeno ubrzavanje – accelerando ili usporavanjeriterdando ) . . -Komunikacija kroz muziku i kooperacija u radu -Pronalaženje priča i bajki čiji se likovi mogu muzikom „ozvučiti“. -Izvođenje muzičkog igrokaza uz kombinaciju pojedinaca -likova i kolektiva . -Prepoznaje narodnu muzičku tradiciju. S. .Pravi improvizaciju ritmičke pratnje pjesmi . timpani.Prilikom slušanja muzike. istražuje.Prezentacija rezultata samostalnog i grupnog rada 140 . muzika: Ranko Rihtman. Mokranjac (ženski ili mješoviti hor) 14. kompozitora i njihova najpoznatija djela. . mp. -pohvale i nagrade u skladu sa individualnim napredovanjem u odnosu na VI razred.Bach: 8. .Željom za čestim muziciranjem pokazuje pravilan odnos prema muzici. .Izražava instrumentima razne ritmove iz života.Izmišljanje teksta na zadanu melodiju.pjevač ili solo-instrument. upoređuje.poznavanje italijanskih oznaka za dinamiku: p. austrijska narodna. Runolist. muški (tenor-bas). mf. . . grupna. -Pisanje eseja o posjetama koncertima ______________________ . -Poznaje i pamti imena bh. Koncert za mandolinu i gudače u C-duru RV 425.Stvara kombinacijom riječi.Upoređuje individualno postignuće i samostalnost u kreatuvnom izražavanju. . Antonio Vivaldi 10. .Sam uzima učešće u izradi kositma.Shvata da muzika ima važnu ulogu za poboljšanje kvaliteta života.Predlaže instrumente za dočaravanje likova u igrokazu _______ -Samostalno eksperimentiše. I opet mi duša za tobom sanja ili Proljeće iz filma ''Moj brat Aleksa''. I stavak. . -Dogovaranje o improvizaciji koja omogućava neverbalnu komunikaciju i socijalizaciju. . Mozart 9. poštuje pravila ponašanja. . S. Kanon (dječji hor) 15. individualna. -Saradnja sa lokalnom zajednicom. instrumentalno i vokalnoinstrumentalno izvođenje. Cherubini. ______________________ .Priprema. _________________ IV DJEČIJE STVARALAŠTVO Izmišljanje novih pjesmica na zadani tekst . ispoljava svoje stavove i potrebe za lijepim (auditivna ekologija). .Pokazuje razvoj svijesti o značaju muzike u porodici.Samostalno smišlja.Prati ponašanje na koncertu. -Prepoznaje vokalno. Richard Rogers) 13. orkestar ili grupa orkestarskih instrumenta.Slobodna improvizacija na Orffovim instrumentima: . ženski ( sopran-alt ). sa važnijim telefonskim brojevima Narodno pozorište. posjeta školskoj priredbi i koncertima. . Richard Strauss. Amilcare Ponchielli 11. -Prati i ohrabruje oblike dječijeg kreativnog ispoljavanja i pronalazi područje u kojem je najslobodnije. 30. f. stihovi: Aleksa Šantić.Slobodnija improvizacija kolektivna. mijenja.Koristiti jednostavan muzički jezik za imenovanje i analizu djela. simfonijska poema. kad sluša izvođenje djece u razredu i na koncertu . .Samostalno i spontano daje svoje ideje za rad. _____________________ . -Na muziku progovara likovno ili literarno. -Vođenje intervjua sa umjetnicima.

program uklanja granicu između nastave i vannastavnih aktivnosti. sportsku rekreaciju. poštuje i promovira ekološke vrijednosti u duhu biocentrizma. U tom kontekstu. zajedno sa društvenim subjektima. a sve to u interesu njegovanja i zaštite zdravlja i opće dobrobiti učenika. (4) aktivno koristi slobodno vrijeme i snalazi se u urgentnim situacijama. Po svojoj koncepciji. (3) sigurnost učenika. folklor). rekreativnim i. Sadržaji zdravstvenog odgoja uvjetovani su činjenicom da je ovaj razvojni period karakterističan ne samo po burnom tjelesnom rastu i razvoju. (7) uvažava svoje kompetencije i racionalno ih afirmira. materijalnih i prostornih uvjeta. c) umjetnički sadržaji (ples. sadržaji zdravstvenog odgoja trebaju biti preventivnog i usmjeravajućeg karaktera a u odnosu na očekivane i stvarne probleme djece u ovoj razvojnoj dobi. Komplementarni ciljevi tjelesnog i zdravstvenog odgoja tiču se napora usmjerenog ka stvaranju sistema uvjeta. a u prvom redu u osiguranju stručnog kadra. školska sportska društva). b) sport za sportiste. koji vodi do biološke i spolne zrelosti pojedinca. kinezio-terapijskim aktivnostima. (5) razvoj antropoloških obilježja učenika i (6) interes i potreba učenika. Polazni kriteriji za što kvalitetniji obrazovni standard tjelesnog i zdravstvenog odgoja jesu: (1) objektivnost – prilagođenost sadržaja materijalnim uvjetima. (3) usvoji znanja o kontroli osnovnih parametara kineziološkog statusa. (6) razumije. pored obaveznog realizira se i program koji škola mora da ponudi a učenici biraju i to: a) sportsko rekreativni sadržaji. (2) usvoji osnovna kineziologijska znanja (iz područja naučnih disciplina kineziologije) i stekne kineziološka iskustva (iz područja psihomotoričkih aktivnosti) za cjeloživotno tjelesno vježbanje. zbog toga je potrebno da škola. (4) korisnost sadržaja za svakodnevni život. sportski ples. koji će učeniku pomoći da: (1) usvoji osnovna znanja i razvije interes i naviku za njegu i zaštitu zdravlja. 141 .PROGRAM NASTAVE TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA ZA SEDMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE Osnovni cilj tjelesnog i zdravstvenog odgoja je osposobiti učenika za primjenu osnovnih kineziologijskih znanja i kinezioloških iskustava koja će mu omogućit samostalno tjelesno vježbanje u funkciji usavršavanja psihomotoričkih i funkcionalnih sposobnosti i stimuliranja normalnog rasta i razvoja. urgentne situacije ili pogodnost za nadgradnju različitih kinezioloških aktivnosti. već i po razvoju psiholoških obilježja ličnosti. a uključivanje učenika je dobrovoljno. (5) zadovolji potrebu za igrom i kretanjem i razvije interes za bavljenje sportskim. Ovaj program realizira se jedanput sedmično sa po jednim časom. pomaže svim oblicima slobodne aktivnosti učenika (sportske sekcije. (2) primjerenost sadržaja dobi i spolu učenika. eventualno. U ovom ciklusu.

Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o letećem kolutu na povišenje od mehkih strunjača. Višenja. Posjeduje osnovna znanja o higijenskim standardima pri izletima i ekskurzijama.Trčanje na 20 m „leteći“ 2.Njih na prečci . Posjeduje osnovna znanja o morfološkim. te bacanje male medicinke do 3 kg bočnom tehnikom. različitim varijante premeta u stranu. njihu na prečci. premasima odnožno na dvovisinskom razboju uz saskok s Učenic e Učenici 1. sadržaji i ishodi Ciljevi Sadržaji Štetna djelovanja nikotina. Posjeduje osnovna znanja o dnevnoj organizacija rada. dopinga i drugih sredstava ovisnosti na zdravlje (*) Pubertet (*) 1.Osnovna motorička zanja 142 . Posjeduje osnovna znanja o korisnim i štetnim sadržajima tjelovježbe za vrijeme mjesečnoga ciklusa. alkohola. Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: bacanje loptice do 200 g tehnikom bacanja koplja.Štafetna trčanja s predajom palice odozdo (*) . te funkciju krvožilnog. saltu natrag odrazom iz visa stojećeg na dočelnim karikama. Posjeduje osnovna znanja o djelovanju tjelesnog vježbanja na čovjekov metabolizam.Bacanje loptice do 200 g tehnikom bacanja koplja . Bacanja: . dišnog i koštano-zglobnog sistema. upiranja i penjanja: . dopinga i drugih sredstava ovisnosti na zdravlje. odmora i zabave i njenom značaju za zdravlje. te funkciju krvožilnog. Trčanja: . Osnovna teorijska znanja Kriva rasta i razvoja Djelovanje tjelesnog vježbanja na čovjekov metabolizam.Podmetni saskok iz visa stojećeg prednjeg s prečke (*) . Zna da je razvojni period burnog tjelesnog rasta i razvoja povoljan za razvoj i usavršavanje snage i brzine. Posjeduje osnovna znanja o kulturi i pravilnom odijevanje u cilju zaštite tijela i zdravlja od nepovoljnih vanjskih uticaja u različitim uvjetima Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: štafetnom trčanju s predajom palice odozdo te trčanju na 20 m. dišnog i koštano-zglobnog sistema Poseban dnevni raspored uzimanja hrane i tekućine u vrijeme povećanih tjelesnih napora Korisni i štetni sadržaji tjelovježbe za vrijeme mjesečnoga ciklusa (*) Dnevna organizacija rada. Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: skoku uvis prekoračnom tehnikom „škare“ iz polukružnog zaleta. Posjeduje osnovna znanja o dobrobiti igre i boravka u prirodi. Posjeduje osnovna znanja o dnevnom rasporedu uzimanja hrane i tekućine u vrijeme povećanih tjelesnih napora..Različite varijante premeta u stranu Ishodi Posjeduje osnovna znanja o štetnosti nikotina. Skakanja: . Kolutanja: . odmora i zabave i njen značaj Dobrobiti igre i boravka u prirodi Higijenski standardi pri izletima i ekskurzijama (*) Kultura i pravilno odijevanje u cilju zaštite tijela i zdravlja od nepovoljnih vanjskih uticaja u različitim uvjetima 1.Bacanje male medicinke do 3 kg bočnom tehnikom 4. Obrazovni x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2.Ciljevi. te koordinacije i gibljivosti. alkohola.Leteći kolut na povišenje od mehkih strunjača 5. Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: podmetnom saskoku iz visa stojećeg prednjeg s prečke.Skok uvis prekoračnom tehnikom „škare“ iz polukružnog zaleta 3. funkcionalnim i psihomotoričkim promjenama u pubertetu.

Koreografija aerobike 8.„Mačji“ skok na niskoj gredi 7. Ritmičke i plesne strukture: .Engleski valcer (*) . mini odbojci 4:4.košarkaški dvokorak (*) . skokovima sa spravom po izboru. 4.Šut s pozicija krila i kružnog napadača (*) . oduzimanju lopte presjecanjem x x S potrebnom snagom i brzinom izvodi složenije pokrete i kretanja.tehnici ubacivanja lopte u igru rukama...završna akcija.Zaustavljanje lopte natkoljenicom principom amortizacije .. Posjeduje neophodnu nervno-mišićnu kordinaciju i kontrolu složenijih pokreta.. 7.Napad iz zaleta prebacivanjem jednom rukom – “kuhanje” (*) .Disco fox . saskok s premahom odnožnim i okretom za 90º . x x x x 143 . kontranapadu . I 8. usprav kroz čučanj 6.Brzina: 1. napadu iz zaleta prebacivanjem jednom rukom – “kuhanje”. nogomet .Snaga: Odgovarajući sadržaji iz: . Borilačke strukture: .Pojedinačni i grupni protunapad Košarka: .Ravnoteža: a shodno potrebama učenika i premahom odnožnim i okretom za 90º..Tehnika ramenog bacanja kroz klek 7.. 3.odbrambenom stavu i kretanju u odbrani. zaustavljanju lopte natkoljenicom principom amortizacije. .šutu s pozicija krila i kružnog napadača..završna akcija Odbojka: .Mini odbojka 4:4 Nogomet: . 5.1.Salto natrag odrazom iz visa stojećeg na dočelnim karikama . ubacivanju lopte u koš jednom rukom odozgo nakon dodane lopte .Koordinacija: kao drugi kineziološki sadržaji. složenijim koracima aerobike niskog i visokog intenziteta. naskoku na gredu visine 80-120 cm s premahom odnožnim i okretom za 90º i uspravu kroz čučanj.Premasi odnožno na dvovisinskom razboju. x x Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: engleskom valceru.Složeniji koraci aerobike niskog i visokog intenziteta .košarkaški dvokorak.2.Odbrambeni stav i kretanje u odbrani ..Okreti . pojedinačnom i grupnom protunapadu. .Skokovi sa spravom po izboru .Valovite kretnje rukama i tijelom . odbojka . valovitim kretnjama rukama i tijelom.Kontranapad .Naskok na gredu visine 80-120 cm s premahom odnožnim i okretom za 90º. disco fox-u. x x Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: tehnikama ramenog bacanja kroz klek..Dizanje lopte visoko na krajeve mreže ..Ubacivanje lopte u koš jednom rukom odozgo nakon dodane lopte . 2. okretima. košarka . 6. x x Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: rukomet .Oduzimanje lopte presjecanjem (*) . koreografiji aerobike.Tehnika ubacivanja lopte u igru rukama .dizanju lopte visoko na krajeve mreže. Igre: Rukomet: . „mačjem“ skoku na niskoj gredi.

Ima pravilan odnos prema slobodi i odgovornosti. odnosno. Različitim vježbama istezanja pozitivno utiče na fleksibilnost zglobnih tijela i skupina zglobova. odnosno pravilan uspravni položaj tijela. što učenici teško prihvaćaju.Preciznost: mogućnostima škole i okoline Postiže optimum motoričkih sposobnosti snage. Odgojni x x x x x x x x Ovaj razvojni period karakterističan je po burnom tjelesnom rastu i razvoju. koordinacije. Funkcionalne sposobnosti: 3. Postupno gradi racionalan stav prema autoritetima. 144 . Posjeduje ekološke navike i aktivno sudjeluje u rješavanju ekoloških problema. Društveni zahtjevi. kao i biološke promjene u ovom razvojnom periodu vode ka emocionalnoj neujednačenosti. Dodatni problem ovog razvojnog perioda prestavlja razvoj psihičkih obilježja ličnosti. Uspješno kontrolira agresivnost u igri. Postupno shvata da je osnovno obrazovanje „pasoš za život“.Gibljivost: . Ubrzani tjelesni rast i razvoj odvija se po fazama " ispružanja i popunjavanja" pa se često stiče utisak tjelesne disharmonije. te poboljšava posturu. dovode do određene stagnacije ili usporenog razvoja. samopoštovanju i poštovanju drugih bez obzira na njihove individualne i kolektivne osobenosti. x x 2. Ove proporcionalne promjene utiču na kontinuirani razvoj motoričkih sposobnosti. Posjeduje zdrave prehrambene navike i zdrav stil života i racionalno se odnosi prema modnim izazovima zasnovanim na upotrebi tjelesnih osobina i sposobnosti. brzine. koji vodi do biološke i spolne zrelosti učenika. x x 1. interaktivno i kreativno sudjeluje u rješavanju problema u školi i među vršnjacima. Motoričke sposobnosti . Morfološke osobine: Odnos između slobode i odgovornosti i sposobnost izražavanja samopoštovanja i poštovanje drugih Odnos prema tjelesnoj težini i tijelu uopće Emocionalna samoregulacija (*) Odnos prema ekološkim problemima Kultura ponašanja Samostalno primjenjuje aerobne programe za razvoj poboljšanje maksimalnog primitka kisika. Vježbama snage pozitivno utiče na razvoj mišićnog i gustoću koštanoga tkiva. x x x x x x x x 4. Aktivno. Pozitivno utiče na krvožilni sistem radom na poboljšanju aktivnosti dišnog sistema. te koordinacije i gibljivosti. Antropološki 2.Posebnu pažnju poklanja usavršavanju snage i brzine. Pravilno vođena tjelesna aktivnost može značajno da kompenzira ovaj veoma osjetljiv period i da veliki doprinos za stvaranje i oblikovanje zdrave ličnosti. Uljudno se ponaša na satu i u školi. gibljivosti i ravnoteže. Učešće mase međusobno se mijenja i prema djelovima cijelog tijela.

koja su bitno obilježje tzv. Na toj osnovi.Obzirom da su učenici naročito zainteresirani za produbljivanje znanja i širenje sadržaja rada. statičke snage i dinamometrijske sile. ovaj period je veoma pogodan za početak sportske aktivnosti. podstiču razvoj ličnosti učenika. S obzirom da je ovo razdoblje optimalno za usvajanja motoričkih znanja. kružno-intervalni metod. koja se susreću u sportskim igrama. rekvizita i ostalog nastavnog pribora. borilačkih aktivnosti. koje osigurava optimalne psihološke. targent-trening i sl. fleksibilnosti. košarka i dr. funkcionalne i motoričke sposobnosti učenika u odnosu na njihovo inicijalno. kao što su boks. skokova u vodu i dr. sprava. karate i dr. judo. što se. stvarno i očekivano stanje osobina i sposobnosti. te (c) regulaciju morfoloških obilježja (aktivne mišićne mase i balastne mase). ravnoteže. 145 . koja su dominantno obilježje aktivnosti tipa atletike. repetitivne. (c) kompleksna motorička znanja. Testiranje učenika treba realizirati primjenom EUROFIT baterijom testova i obezbijediti učenicima lični karton tjelesnog razvoja. Ocjenjuju se: sadržaji označeni sa (*) Procjenjuju se: morfološke osobine. treba i komponirati konačnu strukturu časa za svaki zadatak. koja su sadržana u aktivnostima tipa gimnastike.. ta (d) ”estetska” motorička znanja (ili znanja za koja je estetski kriterij važan faktor uspjeha). kao što su nogomet. rukomet... preciznosti. potrebno je učenicima osigurati i mogućnost sticanja znanja specificiranih kao: (a) monostrukturalna motorička znanja. eksplozivne. obrazovna komponenta pretpostavlja usvajanje naprednih kinezioloških motoričkih znanja koja. u prvom redu. Zbog efikasnosti vježbe i bolje motivacije. Uz opća motorička znanja za razvoj (a) razvoj funkcionalnih sposobnosti (aerobnih i anaerobnih) i (b) razvoj motoričkih sposobnosti (koordinacije. sa dosta slobode. biciklizma i dr. treba voditi računa o racionalnom korišćenju objekata. Intezivnije se koriste metode rada kao što su: metod dopunskog vježbanja. hrvanje. Da bi intezitet vježbanja bio optimalan. ritmičke gimnastike. plivanja. odnosi na slobodniju kompoziciju časa tjelesne i zdravstvene kulture i na usavršavanje i osavremenjivanje tehnologije nastave. upotpunjena temeljnim teorijskim znanjima iz kineziologije. daklen ciklična i aciklična. fiziološke i pedagoške preduvjete za realizaciju neposrednog zadatka časa tjelesne i zdravstvene kulture. brzine. u zadnje tri godine program tjelesne i zdravstvene kulture zahtijeva savremeniji didaktičko-metodički postupak nastavnika. (b) aciklična motorička znanja. Četvorodjelnu kompoziciju časa treba shvatiti samo kao obavezno polazište. metod stanica. te o racionalnijem korišćenju raspoloživog vremena za čas i sl.

pa je potrebno graditi odnose međusobnog razumijevanja između mladih i odraslih u klimi istinskog poštovanja i slobode. za prijateljstvom. Zato mladima ove dobi ne treba previše zamjerati sklonost prema prikazivanju odraslih u crno-bijeloj tehnici. u rješavanju ovih pitanja. osobe koje su dale značajan doprinos na različitim područjima kulturnog. Ona su im životno važna jer su povezana s izgradnjom i ostvarivanjem njihovih odnosa s odraslima u porodici. također. u osjećaju nemoći i traganju za novim uzorima i modelima koji se nalaze u idealno zamišljenom okviru njihovog vlastitog ostvarenja. Zato se u nastavi islamske vjeronauke treba posebna briga posvetiti sadržajima i aspektima vjerskog odgoja koji dotiču i "pogađaju" njihova pitanja.s. – osluškivati. vjesnici su vjere i nade u narodu. dozrijevaju u odgovornoj slobodi i otkrivanju što više istine o sebi i svijetu koji ih okružuje. Njihova pažnja sve više se okreće od vanjskog prema unutrašnjem svijetu i području intenzivnog proživljavanja i kritičkog odnosa prema cjelokupnoj stvarnosti koja ih okružuje. Opći ciljevi nastave islamske vjeronauke u sedmom razredu: – otkriti dubinu čovjekove težnje za uspjelim ostvarenjem vlastitog života u istini i slobodi. a ne uloge koju imaju. 146 . nesebičnošću i zalaganjem za pravdu. To će im pomoći da sebe dublje otkriju i spoznaju. – da učenicima pokaže kolika je moć ljudskog govora u pozitivnom i negativnom kontekstu. vrhunski sportisti. probleme i interese i pomažu im u izgradnji ličnog identiteta. Razlozi zbog kojih mladi dovode u pitanje autoritet odraslih i prema njima ponekad reagiraju na agresivan i grub način obično su u nedostatku sigurnosti i iskustva. kako bi upoznali etičko-moralnu i duhovno-religioznu stranu stvarnosti s kojom se susreću. – otkriti. Učenici ove dobi posebno se zanimaju za privlačne. Odvajanje od autoriteta u ovoj dobi dovodi do nerazumijevanja i sukoba s odraslima. znanstvenog. To su filmske. nadići tjelesno-afektivnu stranu čovjekove seksualnosti i mladima ponuditi dublji pristup stvarnosti prijateljstva i ljubavi. pristupaju mladima kao odgajatelji. roditeljima i nastavnicima. pomoći učenicima da nadiđu određene životne poteškoće. – pomoći učeniku da upozna sebe u tjelesnom i duhovnom domenu svog razvoja. kao i osobe koje se odlikuju hrabrošću i junaštvom. pokazuju naglašeniji interes za temu ljudske spolnosti i o tim pitanjima. žele ozbiljno razmišljati. – otkriti i upoznati snagu poslaničke riječi i potrebu ostvarenja vlastitog života po uzoru na poslanike koji govore u Božije ime. uzore s kojima se žele identificirati.ISLAMSKA VJERONAUKA NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA VII RAZRED OSNOVNE ŠKOLE (1 nastavni sat) UVOD Učenici sedmog razreda u fazi su predadolescencije pa sve veći interes pokazuju za one sadržaje i odgojno-komunikacijske pristupe koji su povezani s njihovim ličnim životnim pitanjima i iskustvima. uz sve poteškoće. religioznog i ostalih segmenata života. da na putu izgradnje svog vlastitog vjerskog identiteta upoznaju i integriraju religiozno-moralnu dimenziju u svjetlu vjere i tako izgrade svoj moral kao stabilnu tačku vlastitog života. – kroz primjere o Poslaniku. Oni i u ovoj fazi prihvataju autoritete koji su autentične osobe i koji na temelju kvalitetnih međuljudskih odnosa. za siromašne i ugrožene. U vjerskom odgoju potrebno je. u okviru partnerskih odnosa i novih iskustava. Njih sada treba ohrabriti i pomoći im da kritički posmatraju i prosuđuju sva važnija pitanja o kojima je riječ. – otkriti i usvojiti stav da nas Bog poziva na ostvarenje vlastitog života i očekuje učenikov lični odziv i odgovor na vjeru. i to na nivou objektivne spoznaje. za mir. poslušnosti i slobode. Predadolescenti ovoga uzrasta tragaju. neobične i izazovne likove. a. tj. Treba im omogućiti da u dijalogu. upoznati i ostvarivati ljubav prema Bogu i zajednici kao put u vlastitu slobodu i zajedništvo.. Oni svijet oko sebe sada posmatraju iz svojih ličnih pitanja i svog subjektivnog svijeta. u školi i u sredini u kojoj žive. televizijske i muzičke zvijezde. U ovoj dobi su učenicima posebno važna pitanja autoriteta. tražiti i izgraditi vlastiti stav o vjeri nadahnut Kur'anom.

Poželjno je da učenici urade vlastiti plan uspjeha u novoj školskoj godini. − Kvalitet individualnih.– kod učenika razviti neizostavnu potrebu povezanosti sa Stvoriteljem kroz različite oblike vjerskih dužnosti. − U okviru ove nastavne jedinice učenici trebaju usvojiti dovu: Bože. svoj trud vidjeti. Poželjno je da učenici u sedmom razredu nauče suru Kurejš na arapskom jeziku i prijevod značenja na bosanski. Evaluacijski parametri: − Nivo razvijenosti interesovanja za nove nastavne sadržaje. U okviru tematske cjeline interpretirati suru Kurejš sa njenim porukama i značenjem. a. mogućnostima koje im se pružaju i izborima koje prave. To se ciljano radi na početku nove školske godine radi ostvarivanja što boljih odgojnih i obrazovnih rezultata. − Isticati sve pozitivne ambicije ka ostvarenju uspjeha.. sigurno. − Nivo učešća u individualnim. Džennetu. bez bojazni od osuđivanja vršnjaka i bliskog okruženja. grupnih i radova u paru. a u očima svijeta velikim.. − Potaknut će učenike na razmišljanje o svojim sposobnostima. učini me zahvalnim. − Nivo aktivnog učešća učenika u radu. Važno je da učenici shvate da Uzvišeni Allah pomaže ljude koji se trude i da će oni. Učenici trebaju shvatiti da svi izbori. daj mi uvjerenje iza koga nema nevjerstva i daj mi milost kojom ću postići slavu Tvoje počasti na ovom i budućem svijetu. Kao primjer može se iskoristiti slučaj beduina koji je očekivao da će mu Uzvišeni Allah čuvati devu. uspjehom. a. Također. a on je nije zavezao. učenike treba dovesti do logičnog zaključka kako je pogrešno očekivati pomoć bez uloženog truda.s. napori. kao i na Konvenciji o pravima djeteta. učini me u mojim očima malehnim. − Doprinos nastavi kvalitetnim individualnim pristupom i mišljenjem. da afirmativno djeluje na usmjeravanje učenika ka dobrom i ispravnom. izazovima koji su oko njih. − Nastavnik sa učenicima može raditi i mapu želja i stvarnosti. partnerskim i grupnim aktivnostima s ciljem upotpunjavanja dojma o ljudskim sposobnostima i mogućnostima. riječi u kojima savjetuje da se djeca odgajaju za vrijeme u kome će ona živjeti. bez obzira na osuđivanje od sunarodnika. PROGRAMSKA STRUKTURA PREDMETNIH SADRŽAJA 1. IDEMO KA USPJEHU − Prirodno je željeti uspjeh i težiti njemu. dokazivanjem. Mogu mu biti vodilja Poslanikove. uspjesi muslimana vode ka konačnom uspjehu – Allahovom zadovoljstvu. Važno je da se poveže sadržaj razgovora i protka vjerom koja podstiče čovjeka na dostizanje novih uspjeha i uzdizanje u više sfere duhovnosti. − Nastavna jedinica treba da bude u funkciji razvijanja zdravog samopoštovanja i samopouzdanja. − Memorisanje sure Kurejš. − Za ovu tematsku cjelinu nastavnicima preporučujemo 1 sat. koja podstiče da se djetetu omogući uspjeh u skladu sa njegovim vlastitim mogućnostima. Didaktičke naznake: Nastavna jedinica Prirodno je težiti uspjehu ima za cilj da afirmira razvijanje potrebe za izvrsnošću. uz uvažavanje njihovih razlika u sposobnostima. Bože. daj mi vjerovanje koje se pokolebati ne može. samopotvrđivanjem i afirmacijom. te nivo nastojanja u razvijanju vlastitih sposobnosti.s. Kroz ovu nastavnu jedinicu nastavnik treba pomoći učenicima u otkrivanju njihovih izraženih individualnih sposobnosti te ih usmjeriti da na njima grade svoj uspjeh. učini me strpljivim. koji je bio istrajan u dobrom i ispravnom. Nastavnik će se poslužiti primjerom Muhammeda. 147 .

Mogu se iskoristiti i skale samoprocjene. uspoređuje ih sa sposobnostima drugih kao i sa ostalim sposobnostima koje su kod njega manje razvijene. uz kreiranje što realnije slike o sebi. Treba koristiti ajete i hadise koji govore o razvijanju identiteta na moralnosti i vjerovanju te ajetima koji govore o stvaranju čovjeka. − Afektivno područje: svjesno odgovara na pitanja. − Psihomotoričko područje: učenik je u mogućnosti da prilagođava i gradi svoje sposobnosti i ciljeve zahtjevima islama. izvještava. Treba koristiti ajete i hadise koji govore o razvijanju identiteta na moralnosti i vjerovanju u okviru vlastitog kulturnog naslijeđa uz poštivanje drugih kultura. kao i na drugima.s. Cilj je da se poboljšaju socijalne i emocionalne kompetencije učenika u izgradnji vlastite ličnosti uz kreiranje što realnije slike o sebi. priču iskoristiti i za praktičan rad u paru. Upućivat će ih da uočavaju lijepo u i na sebi.− − Ishodi učenja: Uočeno nastojanje da se poštuju sposobnosti i želje drugih ljudi. primjenjuje i predlaže načine za postizanje uspjeha. 2. da zna šta je sposobnost kao i da prepozna svoje sposobnosti. GDJE SAM I KO SAM − − − Didaktičke naznake Upoznajmo sebe. mjeri njihovu razvijenost i ostvarivost. − Kognitivno područje: Učenik treba da zapamti dovu. čita. piše. pisanje dnevnika i sl.. − U okviru nastavne jedinice obraditi ilahiju Smiluj mi se Gospodaru. procjenjuje situacije u kojima je nužno oslanjanje na Uzvišenog Allaha. − U okviru ove nastavne jedinice učenicima treba razviti svijest da promjene u tjelesnom razvoju za sobom donose i duhovne promjene koje podrazumijevaju i određenu odgovornost. imenuje sposobnosti i želje. Treba da shvate kako odrastanje donosi i nove obaveze u izvršavanju vjerskih i ostalih dužnosti. 148 . str. običaje i sl.. memoriše suru Kurejš. izražava i primjenjuje one koje su kod njega najrazvijenije. vrednuje vlastiti uspjeh. Razvijenost odgovornosti i aktivnosti dok uče. 143). procjenjuje koje su sposobnosti najpogodnije za ostvarenje životnih ciljeva kroz savjete Kur'ana i Poslanika. − U okviru ove nastavne jedinice učenicima treba razviti svijest da promjene u tjelesnom razvoju za sobom donose i duhovne promjene koje podrazumijevaju i određenu odgovornost. 2003. kao i na hadise koji govore o razvoju čovjeka. Mogu se iskoristiti i skale samoprocjene. Podsjetiti učenike na islamske mubarek-dane. kao i da spoznaju mudrost u stvaranju Božijeg u svemu što nas okružuje i u nama samima. Poželjno je pozivanje na ajete koji govore o stvaranju čovjeka u najljepšem obliku. djeluje pozitivno na uspjeh. pisanje dnevnika i sl. Moj tjelesni i duhovni razvoj. − Nastavna jedinica Upoznajmo sebe treba da doprinese razmišljanju učenika o sebi. Radi što autentičnijeg upoznavanja iskoristiti priču Potret drugarice iz školske klupe (Stanojlović. sluša. Cilj toga je prihvaćanje sebe u obliku koji daje Uzvišeni Allah. samoanalizi o svom duhovnom i tjelesnom razvoju i promjenama koji taj razvoj donosi. testira i procjenjuje svoje zalaganje i trud. Treba da shvate kako odrastanje donosi i nove obaveze u izvršavanju vjerskih i ostalih dužnosti. Nastavnik kroz ovu nastavnu jedinicu treba da pomogne učenicima da grade svoju ličnost bez kompleksa i stigmatiziranja drugih. slijedi upute. Uzori ili ideali u izgradnji identiteta. izbacuje negativne sklonosti. Ova nastavna jedinica treba i da podsjeti učenike na važnost vlastite kulture i poštivanja drugih kultura iz bliske zajednice u kojoj žive. govori. ilustruje ih kroz mape uma. smisleno mijenja stavove na osnovu sinteze. a.. Cilj je da se poboljšaju socijalne i emocionalne kompetencije učenika u izgradnji vlastite ličnosti. prilagođava se radnoj atmosferi. kao i na praznike i običaje drugih religija radi razvijanja tolerancije i suživota.

biraju uzore u svom životu. Učenicima se može pomoći pri biranju uzora kroz skalu procjene uzora. Treba naučiti učenike da ovakvom. navika reagiranja u ponašanju i sl. − Uočeno nastojenje da poštuju sposobnosti i želje drugih ljudi. − Razvijenost odgovornosti i aktivnosti u toku nastave. spolnom zrelošću. Kroz skalu samoprocjene učenici treba da utvrde nivo prisutnosti vjerovanja u svom srcu. mapa osamostaljivanja. Nastavnik može mini anketom da utvrdi gdje učenici pronalaze informacije i odgovore na pitanja o svom razvoju. Ova nastavna jedinica treba da pomogne učeniku u razvijanju samopouzdanja.). prijateljima. − Za ovu tematsku cjelinu preporučujemo 5 sati (3 obrade i 2 sata utvrđivanja). Nastavnik će podsjetiti učenike na potrebe duše i tijela i nužnost njihovog ostvarivanja. uvjerenja. posebno pripadnicima drugih religija. Cilj joj je da razvije realniju sliku o sebi i samopouzdanje učenika. kao i da ponudi upoznavanje sa duhovnošću drugih religija. vrijednosti. koja treba da sadrži procjenu njegovog odnosa sa drugima. partnerskim i grupnim aktivnostima s ciljem upotpunjavanja dojma o učeničkim sposobnostima i mogućnostima. kao i debata o sukobu generacija (stari – zastupaju stavove odraslih. − Doprinos nastavi kvalitetnim individualnim pristupom i mišljenjem. Parametri deskriptivne evaluacije − Nivo razvijenosti realnije slike o sebi i drugima. hijerarhiju ljubavi prema Bogu. − Učeničko samoocjenjivanje vlastite aktivnosti i aktivnosti drugova iz razreda. sporta. u smislu higijene (gusul i tejemum) i izvršavanja islamskih dužnosti. Poželjna je interpretacija ilahije Srce ima vrela dva. kritičkom procjenom. Poželjno je iskoristiti ajete i hadise koji govore o značaju i vrijednosti održavanja duhovne i tjelesne čistoće. 2003. str 98).s.. Učenici treba da nauče kada nastupa i kako te koje obaveze proizlaze poslije. − Cilj nastavne jedinice Uzori ili ideali u izgradnji identiteta je razvijanje realnije slike o uzorima kroz vježbanje u procjeni njihovih postupaka. nastavnika). znanja. Treba iskoristiti ajete i hadise koji govore o značaju usmjeravanja naših postupaka u pravcu koji vodi Božijem zadovoljstvu. Nastavna jedinica treba i da pomogne mladima u jačanju islamskog duhovnog razvoja. − Sposobnost samostalnog korištenja udžbenika i dodatne literature. procjenu osobina. Treba da shvate kako poslije spolne zrelosti odgovaraju za sve svoje postupke pred Uzvišenim Allahom. U radu se može iskoristiti: Šta sin misli o svom ocu (Stanojlović. grupnih i radova u paru. Vjeronaučno uplitanje treba da bude kao spona u rješavanju i nadilaženju sve češćih sukoba između učenika i odraslih. Podstaknuti učenike da grade prijateljstvo i odabiru uzore po savjetu Kur'ana i hadisa. Sa odrastanjem dolazi i osamostaljivanje (u izboru prijatelja.. Poželjno je i upoznati učenike sa posljedicama ružnog i nepristojnog odnosa pema starijima. − Isticati sve pozitivne ambicije ka ostvarenju uspjeha. tj. Poslaniku. 149 .− Kroz nastavnu jedinicu Moj tjelesni i duhovni razvoj upoznati učenike sa granicom punoljetstva u islamu. kao i da će svi njihovi postupci biti zabilježeni u knjizi njihovih djela. roditeljima. Učenici mogu i da izrađuju mape slika o srcu. hobija. uzroka koji ih uvjetuju u otkrivanju jakih strana te ličnosti. − Ona ima za cilj da podstiče bolje razumijevanje i poštivanje između učenika i odraslih (roditelja. a. − Nivo učešća u individualnim. sposobnosti. − Nastavna jedinica treba da otkloni određene nedoumice i sumnje u vjerovanju i kreiranju identiteta. te na osnovu dobijenih rezultata može adekvatno upućivati učenike na odgovarajuće izvore informacija. − Uz ovu nastavnu jedinicu može se obraditi ilahija Kad te nemir savlada. uz uvažavanje njihovih razlika u sposobnostima te nivo nastojanja u razvijanju vlastitih sposobnosti. mladi – zastupaju stavove mladih i voditelji – vode raspravu i izvode zaključke o problemima sukoba generacija i mogućnostima ublažavanja istih). odijevanju i sl. − Kvalitet individualnih. Obavezno iskoristiti ajete i hadise koji pohvalno i afirmativno govore o lijepom odnosu mladih prema starijima. − Nivo aktivnog učešća učenika u radu.

− Psihomotoričko područje: prilagođava se promjenama. Nastavnik ih može podsjetiti na nastavnu jedinicu iz prethodnog razreda o osluškivanju poziva i pružanju pomoći. a. − Afektivno područje: pita. uvažavanja.. npr. bira najbolja rješenja s ciljem postizanja Božijeg zadovoljstva i očuvanja individualnosti. identificira i opisuje svoje probleme u odrastanju. posebno vremenu našeg življenja a s ciljem njenog pravilnijeg slijeđenja.− Ishodi učenja: Uočeno pojačano samopouzdanje i odgovornost. objašnjava svoja osjećanja. Sve navedeno potkrijepiti riječima Uzvišenog Allaha i Muhammeda. Džamija – srce džemata. svrhu i smisao sadake i sadekatu-l-fitra. opisuje ljudski razvoj u duhovnoj i tjelesnoj dimenziji kao dokaz mudrosti Božije. individualno i društveno biće.s. gradi vlastiti identitet. diskrecije i podrške drugima. Na osnovu već naučenog o težini povređivanja drugih pred Bogom i ljudima. i simboličnog čišćenja . − U okviru ove nastavne jedinice učenicima interpretirati suru El-Ma‘un sa originalnim tekstom. a. smješta ih u okrilje islama. Izdvojiti ajete koji govore o pravima muškaraca i žena. upoređuje se sa uzorima u životu. materijalnom pomoći. − Nastavnik će u okviru nastavne jedinice Čuvajmo druge od sebe pomoći učenicima da shvate suštinu tolerancije. i slijedi ih. 3. a. Poželjno je da učenici. intelektualnom pomoći i sl. Poželjno je da na osnovu hadisa Muhammeda. a kako zakoni koje donose ljudi. prilagođava se aktivnom učenju. revidira ih. pravima siročeta. traga za novim spoznajama.s. Kur'an i ljudska prava. Učenicima se može 150 . − U okviru nastavne jedinice Pomozimo potrebne potaknuti u učenicima razvijanje empatije i želje za pomaganjem onima kojima je pomoć potrebna. − Kognitivno područje: definira čovjeka kao biće tijela i duha. − Cilj je da učenici razviju želju i samopouzdanje u primjeni i citiranju Kur'ana. prijevodom i tefsirskim značenjem sure. prepoznaje sukobe koji se javljaju u njemu. učenih i sl.tejemuma. djelima i imetkom. siromašnih.. Majčina suza. osmijehom. klasificira potrebe i težnje. ilustrira svoj razvoj. inicira nove zadatke. razvije svijest kod učenika o mogućnosti pomaganja za svakoga (lijepom riječju. ukoliko nisu u VI razredu. prosuđuje o negativnim i pozitivnim utjecajima na čovjeka.). Moguće je iskoristiti i neku priču koja govori o težini sadake kod Uzvišenog Allaha. djeluje na osnovu naučenog. Učenici mogu komparirati i uočiti kako Kur'an štiti ljudska prava. − Nastavna jedinica Kur'an i ljudska prava ima za cilj da kod učenika razvije svijest o aktuelnosti Božije riječi u svim vremenima. opisuje svoju ličnost u odnosu na učenje islama. upoznati učenike kako se mogu narušiti međuljudski odnosi govorom. ispravlja pogrešna shvatanja. prihvata savjete Poslanika. djelima i imovini). Nastavnu jedinicu treba povezati sa suživotom u zajednici s posebnim osvrtom na druge vjerske zajednice. roditelja. Čuvajmo druge od sebe (u govoru. Poslužiti se primjerima iz historije islama u kojima su pomagane druge vjerske zajednice i jačao suživot sa njima. memoriraju suru El-Ma‘un. razumije potrebu čišćenja i pranja u islamu – gusul. primjenjuje naučeno u praksi.s. Nastavnik će pomoći učenicima da shvate značenje. ŽIVOT U ZAJEDNICI − − − − Didaktičke naznake Pomozimo potrebne. prosuđuje date savjete i opravdava ih. − Izdvojene ajete ponuditi učenicima kao i UN listu ljudskih prava o istim kategorijama radi podsticanja učenika na razmišljanje o humanom odnosu Kur'ana prema čovječanstvu.

njegovo značenje.. − Naučiti učenike da poštuju sposobnosti. − Kvalitet individualnih. oni od kojih su mirni drugi muslimani. − Doprinos nastavi kvalitetnim individualnim pristupom i mišljenjem. a. hutbom. svrhu raspodjele imovine i pravo u imovini Kur'anom navedenih kategorija ljudi. a. ljubav. ali i na islamski odnos prema bogomoljama drugih religija. − Nivo učešća u individualnim. npr. empatiju i jačanje zajednice.š. njegovim riječima o pravom vjerniku i muslimanu (navesti kategorije ljudi: oni koji druge uznemiravaju riječima i djelima. Učenici će. Ostavlja mogućnost organiziranja socijalne akcije u cilju pomoći osobama s potrebom. − Nivo naučenog o pomaganju u okrilju islama. Ako to nije moguće. ljutnju prema drugima svedu na najmanji mogući nivo. − Ova tematska cjelina ima za cilj da razvije osjećaj za druge. − U okviru ove tematske cjeline može se obraditi ilahija Puhnuće behar.. nekog iz džamijskog odbora. uputiti učenike da odrede kojoj grupi pripadaju.s. − Naučiti učenike odgovornosti i aktivnosti u zajednici. odnosa prema nemuslimanima. U okviru nastavne jedinice podsjetiti učenike na ponašanje u džamiji. poželjno bi bilo dovesti. − Sposobnost samostalnog korištenja udžbenika i dodatne literature. razvijanjem duhovnosti.. imama džamije ili nekog aktivnog džematliju da iznese svoja afirmativna iskustva iz džemata. uputiti učenike da i sami grade odnos prema njima po uzoru na Poslanika. bilo bi dobro organizirati posjetu najbližoj džamiji. oni koji drugima žele kao. − Uz ovu nastavnu jedinicu nastavnik će pomoći učenicima da svoju ljubomoru. Na osnovu Poslanikovog. suživot u različitostima. pozivi na slogu.s. − Primjena radne metode i strategije učenja. kao i značaj za pojedinca i zajednicu. Tamo gdje je moguće.. naravno. grupnih i radova u paru. − Za ovu tematsku cjelinu preporučujemo 6 sati (4 obrade i 2 sata utvrđivanja). − Nivo aktivnog učešća učenika u radu. Nastavnik će podstaknuti učenike da istraže šta sve potiče iz džamije: humanitarne akcije. predstavljati svoj džemat i svoju džamiju. − Na osnovu naučenog o pomaganju. vjerskom poukom u džamiji. kao i islamski način čuvanja dobrih međuljudskih odnosa.. s ovim ciljem.s. s vjerom da time zaslužuju Allahovo. toleranciju. Poželjno je da se nastavnik pomogne primjerima iz života Muhammeda. tj.ponuditi i tabela samoprocjene. i sebi i oni koji drugima žele više nego sebi). − Nastavna jedinica Džamija – srce džemata ima za cilj da kod učenika izgradi svijest o ulozi džamije u zajednici muslimana. oni od kojih su mirni drugi ljudi. njihove potrebe i prava. Pomoći će im da sve to isprepletu sa namazom. mržnju. potrebe i želje drugih ljudi. druženje. a. 151 . suživot sa drugima i drugačijima i sl. jedinstvo. a. Parametri deskriptivne evaluacije − Nivo razvijenosti realnije slike o sebi i drugima. Upoznati učenike na koji način govore i druge religije o sličnoj vrsti pomaganja ljudima. zamišljena životna situacija u cilju prepoznavanja posljedica. Obratiti pažnju na riječi Poslanika.. − Nivo samopouzdanja i odgovornosti. o pogrešci i težini vrijeđanja pripadnika drugih religija. pravima i obavezama prema drugima (u prethodne tri nastavne jedinice) učenicima interpretirati zekat. te da zaključe koji su najbolji i da izdvoje koje bi voljeli imati za svoje prijatelje. dž. uz uvažavanje njihovih razlika u sposobnostima te nivo nastojanja u razvijanju vlastitih sposobnosti. partnerskim i grupnim aktivnostima s ciljem upotpunjavanja dojma o učeničkim sposobnostima i mogućnostima. zadovoljstvo.s. Prilikom njezine obrade treba razvijati učeničku kreativnost pisanja notnog zapisa i osmišljavanja melodije. − Ocjenjivanje svoje aktivnosti i aktivnosti drugova iz razreda.

pomaganja. − Afektivno područje: svjesno prati nastavu. drug. objašnjava smisao života u zajednici i identificira svoju ulogu u njoj. inicira nove zadatke. Radi razvijanja ljubavi prema Posalniku. neophodnom oslanjanju na druge.. i dovu Poslanika.. sposoban da djeluje sa više vještina u realizaciji određenog zadatka.: “Gospodaru moj. Poželjno je uz nastavnu jedinicu obraditi ilahiju Šehidi. uključuje dodatne izvore.s.). podari mi danas obećanu pobjedu“. sposoban da razdvaja bitno od manje bitnog i vrši sintezu naučenog.s. neumjerenosti. uviđa suprotnosti među ljudima i pokazuje empatiju. 124-125. nepokolebivosti do ostvarenja dobrog cilja s kojim je Milostivi zadovoljan. Ona treba da afirmira svjesnu samodisciplinu i samoodgoj kroz razvijanje strpljivosti. moralnog i etičkog karaktera. primjenjuje i koristi naučeno u praksi. zatim vježbe strpljivosti i samoprocjenu učenika. evaluira njihove ishode. A. sadekatu-l-fitr i zekat. razlikuje ove načine pomaganja drugih i pronalazi vezu među njima. stoljeću i UN prava djeteta. NAUČIMO OD POSLANIKA. a. a. organizira konkretne akcije pomaganja. svijest o jačini moralnih vrijednosti čovjeka i svijest o pomoći Božijoj iskrenima i moralnima. te težnji da se ostvari izvrsnost. 152 .s. bez obzira na spol. džamije i džemata. pomaganja. Poželjno je iskoristiti ajete i hadise o navedenom.s. Cilj nastavne jedinice Strpljenjem do uspjeha je da kroz kazivanje o Bici na Uhudu razvije svijest o potrebi timskog rada i saradnje. u islamskoj kulturi na osnovu brojnih primjera iz života Muhammeda.− Ishodi učenja: Razvijanje demokratskih stavova. Poželjno je podsticanje učenika na poštivanje tradicije. Nastavna jedinica treba da razvija i umijeće pomaganja drugima kao i poštivanja ljudskih prava po uzoru na Poslanika.. npr.s. Treba da razvije svijest − − − − da istina pobjeđuje. Primjereno ovoj nastavnoj jedinici je upotrijebiti ajete sure Ali Imran. Napraviti komparaciju prava koja djetetu daje islam još u 7. aktivno učestvuje. vrši utjecaj na druge na osnovu naučenog s ciljem popravljanja međuljudskih odnosa i građenja harmonije u njima.S. a. a. slijedi nastavnikova upustva.s. o nepovoljnim posljedicama slabe otpornosti na iskušenja. a. Poslanik oživljava ljubav prema djeci. Nastavnik treba da pouči učenike kako i neuspjeh može biti prilika za dalje jačanje i veći uspjeh uz prakticiranje strpljivosti.. raspravlja i izvještava u nastavi. − Nastavna jedinica Allah je uz iskrene kroz iskustva Bedra podstiče učenike na formiranje pozitivnog stava prema iskrenosti. a ne da se zadovolji samo prosječnost. pojam prava. s ciljem prepoznavanja njegovih riječi i postupaka.. − Psihomotoričko područje: prilagođava svoju humanost principima islama. Muhammede. Učenike potaknuti na kritičko razmatranje riječi Poslanika. želje. − Kognitivno područje: definira potrebe. 4. slijeđenju vođe. radi jačeg oslanjanja na Uzvišenog Allaha. Akcenat pouke ove nastavne jedinice jeste na istrajnosti na ispunjenju konkretnih individualnih obaveza (biti dobar učenik. U okviru nastavne jedinice Poslanik oživljava ljubav prema djeci razviti svijest učenicima o mjestu i ulozi djeteta. smješta nova saznanja u već stečena i smisleno odgovara na pitanja.. − − − Didaktičke naznake Allah je uz iskrene. istovremeno koristi naučeno uz primjenu različitih vještina. sposoban je da precizno izvodi zaključke uz vođenje nastavnika. vježba pomaganje uspoređujući svoju praksu sa praksom Poslanika. Strpljenjem do usjeha. zna opisati sadaku. pružanja podrške i sl. težnje za moći i gospodarenjem. običaja i navika drugih ljudi i njegovanje ljubavi prema vlastitoj kulturi i tradiciji. primjenjuje ih i analizira njihove prednosti. a. Ova nastavna jedinica razvija i svijest o ulozi znanja u oplemenjivanju čovjeka i njegovom osnaživanju na putu ostvarivanja vlastitih ciljeva. izmirenja. obraditi ilahiju Ahmede. enkulturacije i razumijevanja među mladima.

uočljivost sposobnosti izvođenja zaključaka i djelovanja na osnovu naučenog u životnim situacijama u školi i izvan nje. sposoban da kombinira naučena rješenja u životu. kao i iz primjera Muhammeda. zaključuje. pomoć. shvaća ulogu i važnost djeteta u svojoj vjeri. − Nivo samopouzdanja i odgovornosti. − Razvijenost odgovornosti i aktivnosti u toku nastave. Didaktičke naznake 153 . − Doprinos nastavi kvalitetnim individualniom idejom. smješta nova saznanja u već stečena i smisleno odgovara na pitanja. inicira na nove zadatke. − Psihomotoričko područje: upoređuje svoje sukobe sa navedenim događajima i primjerima iz Poslanikovog. iznosi svoja mišljenja i bori se za svoja prava. − Kvalitet individualnih. uz uvažavanje njihovih razlika u sposobnostima te nivo nastojanja u razvijanju vlastitih sposobnosti. Evaluacijski parametri: − Nivo razvijenosti realnije slike o sebi i drugima. bolje prihvata svoju ulogu djeteta/učenika. uključuje dodatne izvore. Žrtva koja približava Bogu. − Ocjenjivanje vlastite aktivnosti i aktivnosti drugova iz razreda. života. identificira problem i izolira ga tako da bolje razumijeva date događaje. pobjedu. − Isticati sve pozitivne ambicije ka ostvarenju uspjeha. opisuje i identificira iskrenost. raspravlja i izvještava u nastavi. primjenjuje naučene koncepte u novim situacijama i rješavanju problema. − Nivo aktivnog učešća učenika u radu. − Primjena radne metode i strategije učenja.s. Propisuje vam se post. na novim primjerima. pristupom i učešćem. evaluira i donosi odluke na osnovu naučenog o bitkama na Bedru i Uhudu.s. procjenjuje. 5. − Nivo učešća u individualnim. sposoban da izdvaja bitno od manje bitnog i vrši sintezu naučenog. vođstvo. − Sposobnost samostalnog korištenja udžbenika i dodatne literature. sate utvrđivanja i ponavljanje po potrebi). − Razvijenost navike poštivanja sposobnosti i želja drugih. IZ LJUBAVI PREMA BOGU − − − − Pred kraj dana zahvalimo Allahu. − Nivo naučenog o prvim bitkama u islamu i odnosu islama prema djeci. vrši utjecaj na druge na osnovu naučenog s ciljem popravljanja međuljudskih odnosa. slijedi nastavnikova uputstva. a.. razumije navedene probleme i interpretira ih svojim riječima.− Za ovu tematsku cjelinu nastavnicima preporučujemo 5 sati (3 sata obrade. izdvaja pouke. partnerskim i grupnim aktivnostima s ciljem upotpunjavanja dojma o učeničkim sposobnostima i mogućnostima. uzore. a. − Afektivno područje: svjesno prati nastavu. Ishodi učenja: − Kognitivno područje: definira. Bože. primjenjuje i koristi naučeno u praksi. grupnih i radova u paru. Odazivam Ti se. gradnje harmonije u njima i ostvarenja uspjeha u životu. analizira navedene događaje. aktivno sudjeluje.

). osjećaj za druge. Kroz interpretaciju sure El-Kevser upoznati učenike s kurbanom žrtvom koja približava Bogu. Treba da upozna učenike koliko dobiju za svoju žrtvu u ime Boga.š. − Nastavna jedinica treba podsjetiti učenike na vrijednost jedinstva ljudi. odjeljenske zajednice.. Poučiti ih ajetima i hadisima kojima se naređuje hadž s ciljem shvatanja veličine pete islamske dužnosti. misna žrtva.“ − U okviru nastavne jedinice upoznati učenike sa mnogim ljepotama i blagodatima koje donosi ramazan kao i načinom njihovog prikupljanja. jedinstvo i građevina. Cilj joj je da kroz univerzalne poruke hadža. Ovakvim pristupom nastavnikovog vođenja učenike će se dovesti do zaključka u vezi sa svrhom i značajem posta. Iskoristiti ajete i hadise o ovoj temi i podstaknuti učenike da zaključuju na osnovu njih šta im sve ramazan pruža. ponavljanja po potrebi) Parametri deskriptivne evaluacije − Razvijenost radnih navika i discipline. Cilj je da učenici upoznaju druge i drugačije. njegovoj važnosti i ulozi u životu čovjeka. Podstaknuti učenike da dodatno istražuju i upoznaju druge iz različitih izvora. Poslanikovog oproštajnog govora afirmativno djeluje na učenike u izgradnji jedinstva i jednakosti u svom okruženju.. kako. boji. naroda. lošim navikama u govoru. Podstaknuti učenika da uoče sličnosti i razlike sa drugima kroz propis posta. Podstaknuti učenike da razmišljaju šta je to što u kurbanu približava Bogu (materijalna požrtvovanost. pripadnosti nekom narodu. ali i na prisutnost posta u drugim religijama. Uz nastavnu jedinicu učenici se mogu upoznati sa vremenima molitve u drugim religijama.− Nastavna jedinica Pred kraj dana zahvalimo Bogu treba da podstakne učenike na zahvaljivanje Bogu u ikindijskom vremenu. Jasna poruka ove nastavne jedinice jeste da je najbolji način da se Allahu. mislima). već prema odrazu njihove duše. načinima i putevima koji vode Njemu.s. Djelovati na učenike kako bi razmišljali ko sve dobija ovaj poziv. običaje i navike. zadovoljstvo izvršenjem naređenog. namaz. Podsjetiti se na do sada naučeno o namazu radi lakšeg usvajanja znanja o ikindija-namazu. podsjetiti učenike na pozive koje dobivaju svakodnevno. Uz pojam hodočašća se može objasniti i hodočašće u drugim religijama. Pomoći učenicima da shvate veličinu ovog poziva i razviju želju za njim. Afirmativno djelovati na učenike da ljepotu koju osjete u ramazanu prenose i na ljude oko sebe. piću. u ovom dijelu dana zahvaljujemo ikindija-namazom. npr. a..oltar. kako bi utvrdili čemu sve mogu odoljeti u ime Boga (hrani. Može se. − Za ovu tematsku cjelinu preporučujemo 6 sati (sate obrade i utvrđivanja. žrtvovanje prvih plodova i sl. Uz nastavnu jedinicu ponuditi tabelu samokontrole u koju će učenici unositi redovnost obavljanja svojih dnevnih namaza. Posebno se osvrnuti na kršćanstvo i judaizam. imenu. nauče poštovati njihove tradicije.) U okviru nastavne jedinice upoznati učenike sa požrtvovanošću u drugim religijama (npr. Učenike upoznati sa Poslanikovim odnosom prema ikindija-namazu. Postoje mnogi hadisi koji govore o ovoj temi i poželjno ih je iskoristiti (jedinstvo i tijelo. neka poste uši tvoje i oči tvoje i jezik tvoj neka posti od laži i zabranjenih stvari. 154 . džemata. za pomoć. Cilj joj je da učenici razviju svijest o hadžu kao pozivu Božijem koji svi trebamo očekivati. I učini da ti dan kada postiš ne bude kao dan kada mrsiš. Treba podsjetiti učenike na jednakost ljudi pred Bogom. ali i da požrtvovano slijede vlastitu tradiciju. − Kroz nastavnu jedinicu Odazivam Ti se. Uz ovu nastavnu jedinicu se može iskoristiti legenda o Mehmedu el-Fatihu kada je osvajao Vranduk-tvrđavu s ciljem isticanja vrijednosti ikindija-namaza. Poučiti učenike da ljude ne cijene prema izgledu. Bože. kada. i njegov sin. porodice. − Cilj nastavne jedinice je da učenicima post predstavi kao izazov u kome treba da se okušaju. posjećivanje dragih ljudi i sl. − Cilj nastavne jedinice Žrtva koja približava Bogu je da učenike podsjeti na nužnost približavanja Bogu žrtvovanjem nečeg dragog. dž. kao i sa postom muslimana. gdje. − Kroz nastavnu jedinicu Propisuje vam se post upoznati učenike sa postom drugih naroda i religija. djelima. praktično pokazivanje jedinstva – snop grančica). i ostavi se uznemiravanja komšija. povezati sa hadisom: „Kada zapostiš. radi izgrađivanja pozitivnog stava prema islamu. nacije. Neka se na tebi ogleda post i smirenost. posjete i sl. mjesto za žrtvu . Podsjetiti učenike na poziv koji je dobio Ibrahim. druženje. priželjkivati i odazivati mu se. Povezati sa rasporedom dnevnih aktivnosti i kur'anskim kazivanjem o srednjem namazu. − Uz nastavnu jedinicu obraditi ilahiju Kraj Kabe sam ja stajao.

− Nivo samopouzdanja i odgovornosti. − Primjena radne metode i strategije učenja. − Usvojenost znanja o značaju i koristi posta. postu. − Nivo naučenog o namazu. uočava zajedničko i različito u ovim dužnostima. slijedi nastavnikova uputstva. primjenjuje i demonstrira navedene dužnosti. − Uočena spremnost na prihvatanje izazova u životu. − Ocjenjivanje svoje aktivnosti i aktivnosti drugova iz razreda. − Nivo aktivnog učešća učenika u radu. Sve se dešava s razlogom. − Razvijenost pohvalnih osobina i moralnosti. sposoban da izdvaja bitno od manje bitnog i vrši sintezu naučenog. − Sposobnost samostalnog korištenja udžbenika i dodatne literature. partnerskim i grupnim aktivnostima s ciljem upotpunjavanja dojma o učeničkim sposobnostima i mogućnostima. hadžu i kurbanu. primjenjuje i koristi naučeno u praksi. Iz vrela mudrosti. uključuje dodatne izvore. POSLANICI I MOJ ŽIVOT − − − − Koliko smo pravedni. razumije osnovna pravila o navedenim dužnostima. hadž i kurban. iznosi vlastita mišljenja o islamskim dužnostima. analizira naučene dužnosti. vrši kategorizaciju naučenog. − Nivo učešća u individualnim.− Nivo međusobnog poštivanja i uvažavanja te poštivanja i uvažavanja drugih i drugačijih. dijeli ih na njihove sastavne dijelove. uz uvažavanje njihovih razlika u sposobnostima te nivo nastojanja u razvijanju vlastitih sposobnosti. otežano. raspravlja i izvještava u nastavi. riječima i djelima u mogućnosti. − Doprinos nastavi kvalitetnim individualnim pristupom i mišljenjem. − Nivo razvijenosti realnije slike o sebi i drugima. 6. Blagodati lijepog postupka. Ishodi učenja: − Kognitivno područje: zna šta je namaz. post. 155 . ikindija-namaz. daje svoje ideje na osnovu naučenog. − Afektivno područje: svjesno prati nastavu. inicira na novim zadacima. smješta nova saznanja u već stečena i smisleno odgovara na pitanja. argumentovano ih brani i doprinosi u prosuđivanju drugih o njihovoj neophodnosti izvršavanja. aktivno učestvuje. ali samostalno izvođenje jedne po jedne dužnosti do preciznog izvođenja i primjene svih islamskih dužnosti u skladu sa mogućnostima učenika. − Psihomotoričko područje: pratiti napredovanje učenika od praćenja i imitiranja nastavnika u izvođnju islamskih dužnosti preko samostalnog izvođenja uz vođstvo nastavnika. vrši utjecaj na druge na osnovu naučenog i izvršavanjem svojih obaveza s ciljem zadobivanja Božijeg zadovoljstva. − Isticati sve pozitivne ambicije ka ostvarenju uspjeha.

− Cilj nastavne jedinice Sve se dešava s razlogom je da kod učenika razvije svijest o Božijem određenju i nepostojanju slučajnosti kroz kazivanje o djetinjstvu Musaa. kulture dijaloga. Nastavna jedinica pruža mogućnost boljeg upoznavanja historijskog koncepta Jevreja.s. − Za ovu tematsku cjelinu preporučujemo 6 sati (sate obrade i utvrđivanja) Parametri deskriptivne evaluacije − − − − − − − − − − − − − Razvijenost osjećanja za pravednost.s.s. Ponuditi skalu procjene pravednosti uz zajedničku analizu. razvije svijest kod učenika o pravednosti. učenici mogu da pišu i savjete za svoje drugove.. Uočeno nastojanje približavanja Bogu lijepim postupcima. Spremnost na prihvatanje izazova u životu. trojici koja se spominju u suri Jasin (učenicima Isaa. treba da pomogne učenicima da lakše prihvataju određena iskušenja i da se u njihovom strpljivom podnošenju nadaju njihovom ljepšem ishodu. druženju. Isticanje koristi posta. upornost i istrajnost u njihovim namjerama. Razvijenost radnih navika i discipline. Bogu) i afirmativno djelovati na razvijanje pravednosti. Afirmativno djelovati na učenike da i sami doprinose uređenju vlastitog života u odjeljenju. a. Prihvatanje Božijeg određenja. a. Marusu i Šim'unu). Cilj nastavne jedinice je da razvije moralnost. − Nastavna jedinica Iz vrela mudrosti treba da učenike napoji mudrošću Lukmana. Nazusu.. Potaknut će učenike na razmišljanje o svojoj pravednosti (prema sebi. gradu. Može se nastaviti sa upoznavanjem nastanka Jevreja. Doprinos očuvanju slobode i ljubavi prema domovini. Izdvojiti najvažnije uz obrazloženje. Razvijanje komunikacije. Jačanje ljubavi prema slobodi. uljudnost u govoru. npr. − Kroz nastavnu jedinicu pomoći učenicima da shvate važnost slobode i ljubavi u životu. oslanjanje na Njega. hodu. da mudrošću i upornošću za prijatelje zadobiju i one koji im nisu posebno naklonjeni.Didaktičke naznake − Nastavna jedinica Koliko smo pravedni treba da kroz kazivanje o Šuajbu. Na osnovu kazivanja o njima djelovati na učenike da popravljaju međuljudske odnose. Može se izvesti i pokazna vježba u kojoj postoji uzročno-posljedična veza. džematu. drugima. domovini. U kreiranju nastavne jedinice pomoći se knjigom Tefsir Jasina Šefika Kurdića (2009). nivo poštivanja i uvažavanja.s. − U nastavnoj jedinici Blagodati lijepog postupka iskorisiti kazivanje o ashabu-l-karjeti. − Uz nastavnu jedinicu se može interpretirati ilahija Prostrana je Tvoja tiha kućica.. Podstaknuti učenike da naprave listu savjeta koje im daju njihovi roditelji/staratelji te da ih uporede sa savjetima mudrog Lukmana. Razvijenost pohvalnih osobina i moralnosti. ljubav prema nauci. rušenje domina.s. Upoznavanje drugih religija. njihovoj ljubavi koju su širili i prenosili svojim sljedbenicima i viziji slobodnog života. Podstaknuti učenike na razmišljanje o elementima koji su ključni za slobodu i ljubav. da prenose svoje ideje na blag i mudar način. kroz savjete koje je davao svom sinu. Naučiti učenike kulturi dijaloga i iznošenju vlastitih stavova. Poslužiti se kazivanjem o braći Musau i Harunu. a.. nastavnika. a. bogobojaznost. a. Nastavnik će da razvija kroz ovu nastavnu jedinicu kod učenika i povjerenje u Boga. Sposobnost primjenjivanja naučenog u praksi. Jačanje jedinstva i razvijanje svijesti o jednakosti ljudi. 156 .

− Afektivno područje: svjesno prati nastavu. u govoru (masi. poredi njihove živote sa sadašnjošću i koristi naučeno o njima u novim životnim situacijama i rješavanju problema. Ishodi učenja: − Kognitivno područje: zna i opisuje osnovne biografske podatke iz života navedenih poslanika i dobrih ljudi. − Doprinos nastavi kvalitetnim individualnim pristupom i mišljenjem. prijateljima. smješta nova saznanja u već stečena i smisleno odgovara na pitanja. inicira na novim zadacima. suprugama i sl. aktivno sudjeluje. − U okviru nastavne jedinice Lijepo i ružno u govoru podstaknuti učenike da izdvoje riječi koje ih nadahnjuju. razumije i objašnjava njihove živote u vlastitoj interpretaciji. raspravlja i izvještava u nastavi. 7. gradi nove poglede na osnovu naučenog o njima.). jer su naše riječi te koje nas predstavljaju i razvijaju mišljenje o nama kod drugih. Poželjno je izdvojiti ajete i hadise koji bi mogli adekvatno pogoditi potrebe učenike ovog uzrasta. a.s. − Isticati sve pozitivne ambicije ka ostvarenju uspjeha. partnerskim i grupnim aktivnostima s ciljem upotpunjavanja dojma o učeničkim sposobnostima i mogućnostima.. − Sposobnost samostalnog korištenja udžbenika i dodatne literature. Nastavnik će analizirati te riječi sa učenicima uz podsticaj da ih i sami što više koriste te tako utječu i stimuliraju i druge na pozitivnu promjenu. uz uvažavanje njihovih razlika u sposobnostima te nivo nastojanja u razvijanju vlastitih sposobnosti. Afirmativno djelovati na učenike da sadržaj njihovog govora bude usklađen sa islamskim bontonom (umjerenost. − Nivo učešća u individualnim. starijima. − Nivo naučenog o Božijim poslanicima i prihvatanja njihovih pouka. slijedi nastavnikova uputstva.). blagost i sl. Lijepo i ružno u govoru. 157 . sposoban da izdvaja bitno od manje bitnog i vrši sintezu naučenog. − Primjena radne metode i strategije učenja. − Psihomotoričko područje: svjesno praćenje događaja iz života navedenih poslanika i dobrih ljudi. evaluira njihove živote i donosi vlastita mišljenja i ideje na osnovu naučenog iz ove tematske cjeline. Sve ovo je važno. vrši kategorizaciju naučenog s ciljem boljeg i lakšeg razumijevanja i povezivanja sa životom. − Poželjno je organizirati igrokaze. iznosi zaključke. MOĆ GOVORA − − Didaktičke naznake Govor nas predstavlja. − Nivo samopouzdanja i odgovornosti. sakupljanje novih podataka o njima. odmjerenost. sposobnost izrade zadataka na osnovu naučenog uz vođstvo nastavnika i samostalno. vježbe govora radi praktične analize govora. uključuje dodatne izvore. Obavezno se poslužiti primjerom Muhammeda. − Nivo aktivnog učešća učenika u radu. − Nastavna jedinica Govor nas predstavlja ima za cilj da kod učenika razvije svijest o bitnoj ulozi govora u životu ljudi. primjenjuje i koristi naučeno u praksi. − Ocjenjivanje vlastite aktivnosti i aktivnosti drugova iz razreda.− Nivo razvijenosti realnije slike o sebi i drugima. Pomoći učenicima da shvate blagodat govora u okrilju Božanskog govora. pohranjuje naučeno i koristi ga u životnim situacijama. vrši utjecaj na druge na osnovu naučenog s ciljem uzimanja poslanika i Bogu dragih ljudi za uzora. analizira njihove živote. djeci.

− Cilj nastavne jedinice je da pomogne učenicima u izbjegavanju zloupotrebe govora. ispravlja navike zloupotrebe govora i ubacuje lijepe riječi u svoj rječnik. − Sposobnost samostalnog korištenja udžbenika i dodatne literature. nadahnjuju dušu i teške su kod Uzvišenog Allaha. − Nivo aktivnog učešća učenika u radu. uviđa pozitivne i negativne posljedice ljudskog govora. raspravlja i izvještava u nastavi. partnerskim i grupnim aktivnostima s ciljem upotpunjavanja dojma o učeničkim sposobnostima i mogućnostima. procjenjuje opravdanost govora u različitim situacijama. identifikovanje lijepog i ružnog govora. inicira na novim zadacima. vrši utjecaj na druge na osnovu naučenog s ciljem uzimanja poslanika i Bogu dragih ljudi za uzora u svom govoru. primjenjuje i koristi naučeno u praksi. uz uvažavanje njihovih razlika u sposobnostima te nivo nastojanja u razvijanju vlastitih sposobnosti. razumije ulogu govora u ljudskom životu i međuljudskim odnosima. − Isticati sve pozitivne ambicije ka ostvarenju uspjeha. aktivno sudjeluje. − Afektivno područje: svjesno prati nastavu. − Nivo učešća u individualnim. modificira naučeno o govoru i međuljudskim odnosima. sposoban da izdvaja bitno od manje bitnog i vrši sintezu naučenog. − Za ovu tematsku cjelinu preporučujemo 3 sata (sate obrade i utvrđivanja). − Psihomotoričko područje: dopunjava i svjesno prati razvoj vlastitog govora. iznosi vlastita mišljenja o govoru. uključuje dodatne izvore. − Razvijenost pohvalnih osobina i moralnosti. smješta nova saznanja u već stečena i smisleno odgovara na pitanja. zaključuje na osnovu učenja islama i vlastite svijesti o govoru. djeluje na razvijanje kulture govora u zajednici. slijedi nastavnikova uputstva. kao i da gradi duhovnost i individualnu kulturu učenika. − Nivo razvijenosti realnije slike o sebi i drugima. Nastavnik će svojim vještim vođenjem učenicima. Ishodi učenja: − Kognitivno područje: znanje o govoru kao blagodati Božijoj. pravilno usmjeravati korištenje vještine govorenja. − Razvijenost pohvalnog govora. evaluira naučeno i doprinosi popravljanju kulture dijaloga. procjenjuje kulturu govora u svojoj okolini. − Doprinos nastavi kvalitetnim individualnim pristupom i mišljenjem. kritikuje zloupotrebu govora. jasno odvaja ružan govor od lijepog govora na principima islama. 8. − Primjena radne metode i strategije učenja. brani kuturu dijaloga. − Ocjenjivanje svoje aktivnosti i aktivnosti drugova iz razreda. − Parametri deskriptivne evaluacije − Razvijanje komunikacije i kulture dijaloga.− Uz ovu nastavnu jedinicu obraditi ilahiju O ašiku iskreni i povezati je sa riječima koje su lahke na jeziku. Aktivnim učestvovanjem. kao i da ponude adekvatna rješenja za upotrebu pohvalnog govora. − Ova tematska cjelina ima za cilj da popravlja i gradi dobre međuljudske odnose. koristeći se odgovarajućim ajetima i hadisima. učenike podstaknuti da izdvoje situacije u kojima se govor zloupotrebljava. ISLAM KAO NOVA SVJETSKA KULTURA – POČECI − Islam rađa novu kulturu. 158 .

Naučiti odgovornosti i aktivnosti dok uče. ostvarenja i želje drugih ljudi. kur'anskog teksta. ona će učenicima otkriti estetske vrijednosti teksture u islamu. kao i okolice. učenici se mogu upoznati u kojim pravcima islamske umjetnosti pod utjecajem težnje za ljepotom nastaju fascinantna djela. Nastavna jedinica treba da razvija svijest o ulozi ljepote u islamskoj kulturi. a. raznovrsnu primjenu u predstavljanju motiva prirode. njeguju je u životu. − − − − − − − − − − − − − − − − − − solidarnosti. kulturi koja ljudskim dušama i čulima pomaže da spoznaju i dožive najviše stupnje ljepote u harmoniji sa prirodom. Primjena radne metode i strategije učenja. očuvanja kulturne i tradicionalne baštine. npr. Nivo samopouzdanje i odgovornost. pozitivan stav prema vlastitoj kulturi i tradiciji te njeno baštinjenje. kaligrafiji i sl. uz uvažavanje njihovih razlika u sposobnostima te nivo nastojanja u razvijanju vlastitih sposobnosti. pravednosti i dobroti. Preporučujemo 3 sata (sate obrade i utvrđivanja). radi njenog očuvanja. Doprinos nastavi kvalitetnim individualnim pristupom i mišljenjem. Nivo učešća u individualnim. koja ostavlja značajan utjecaj u tokovima svjetske kulture. Sposobnost samostalnog korištenja udžbenika. ona treba i da razvije pozitivne stavove prema islamskoj kulturi. ona također pruža mogućnost razvijanja svijesti o životu u harmoniji s prirodom. Parametri evaluacije Nivo razvijenosti realnije slike o sebi i drugima. slika i dodatne literature. Nivo naučenog o islamskoj kulturi i njenim izrazima. Ova tematska cjelina ima za cilj da kod učenika razvije toleranciju prema drugim kulturama. Nivo aktivnog učešća učenika u radu. cilj je da učenici shvate koju ulogu je imala linija i tačka u ovoj umjetnosti i mogućnošću njihovog vezivanja do beskonačnosti. tragaju za njom. Sve ovo graditi na riječima Uzvišenog Allaha i Poslanika.s. Isticati sve pozitivne ambicije ka ostvarenju uspjeha. − Nastavna jedinica Islam rađa novu kulturu ima za cilj da upozna učenike sa nastajanjem nove kulture pod utjecajem islama. arhitekturi.− Didaktičke naznake Umjetnost koja veliča Boga. Naučiti da poštuju sposobnosti. rukovodeći se hadisom “Allah je lijep i voli ljepotu“ pomoći učenicima da uočavaju ljepotu. građene na plemenitosti. 159 . Nivo prisutnosti svijesti o pripadnosti islamskoj kulturi i nužnosti njenog baštinjenja. teksta hadisa i sl. raznovrsnost i ljepotu radi razvijanja patriotizma. grupnih i radova u paru. partnerskim i grupnim aktivnostima s ciljem upotpunjavanja dojma o učeničkim sposobnostima i mogućnostima. Kvalitet individualnih. Nastavnici mogu na osnovu ove uvodne lekcije razviti i sekciju kaligrafije. pokaže njenu vrijednost. U okviru nastavne jedinice Umjetnost koja veliča Boga upoznati učenike sa umjetnošću kaligrafije – lijepog pisanja. Ocjenjivanje svoje aktivnosti i aktivnosti drugova iz razreda.

biologije. muzičkog odgoja. porodice. − Afektivno područje: svjesno odabire. dječijeg stvaralaštva. upoznavanje drugih i drugačijih. humani odnosi među spolovima. historiju. geografije. časove jezika i teme slobodnog vremena. kulturno ophođenje sa ljudima. naznačen u posljednjim stavkama didaktičkih naznaka. mjesečnog ciklusa. saradnja. tjelesnog odgoja i tema: dijalog. maketa. muzičkog odgoja. geografije. edukativnih igara. biologije. uspješno locira. slobodno vrijeme. a nastavnici će prema vlastitoj procjeni i potrebama planirati sate vježbanja i ponavljanja. 160 . identifikacija sa pozitivnim uzorima. tjelesnog odgoja i tema: stanovanje. linije i tačke. slobodnog vremena. jezika. jezik. historije. jezika. opisati i identifikovati elemente islamske kulture. veza između konflikta i vjerovanja. moja zemlja. vrednuje u skladu sa islamskom kulturom i vrši utjecaj u zajednici. biologije. uvažavanja razlika. kanoni. geografije. jezika. sposoban da gleda i procjenjuje elemente islamske kulture radi odstranjivanja elemenata koji joj ne pripadaju. vrši kategorizaciju i smješta njene elemente u sadašnjost. biologije. − Psihomotoričko područje: prati i sakuplja saznanja o islamskoj kulturi radi izgradnje identiteta u okrilju vlastite kulture i tradicije. historije. analizira njene elemente radi uspoređivanja sa drugim kulturama koje doprinosi njenom boljem razumijevanju. matematiku i teme: kulturne baštine. higijenske navike. procjenjuje i brani svoju kulturu i tradiciju. upoznavanje drugih i drugačijih. tjelesnog odgoja i teme ljudsko tijelo i zdravlje. informatiku. − Kroz sve nastavne cjeline moguće je ostvarivati korelaciju sa informatikom korištenjem različitih izvora informacija. iznosi vlastita mišljenja. Po tematskim cjelinama moguće je ostvariti korelaciju sa sljedećim predmetima: − Idemo ka uspjehu – ostvaruje se kroz časove odjeljenske zajednice i teme planiranja. prihvaća vlastitu kulturu i tradiciju i brani je. maloljetničkom delikvencijom. crta i pravi nove izraze pod utjecajem islama. ali i kurikulum škole. primjenjuje je i demonstrira u životu. puberteta. imenuje i opisuje elemente islamske kulture. jezika. tjelesnog odgoja i odgojnim temama kao što su: motivisanje. očuvanje baštine. simetričnosti. muzičkog odgoja. kulturnog i pravilnog odijevanja. različitih računarskih tahnika u radu. dječija kreativnost. geografiju. pritiska vršnjaka. nadilaženje predrasuda i uvažavanje različitosti. historije. − Život u zajednici – ostvaruje se kroz časove odjeljenske zajednice. npr. evaluira. geografije. motivisanja. saradnja. preciznosti. boje. razumije njen značaj i objašnjava ga vlastitim riječima. geografije. jezika. muzičkog odgoja.Ishodi učenja: − Kognitivno područje: zna definirati. − Naučimo od Poslanika – ostvaruje se kroz časove odjeljenske zajednice. historije. − Islam kao nova svjetska kultura . škole i učenja. te se time uvrstiti kurikulum nastavnog plana i programa. aktivno sudjeluje u radu i praktično primjenjuje naučeno. biologije. samo je okvirna preporuka nastavnicima. − Moć govora – ostvaruje se kroz časove odjeljenske zajednice. dječija kreativnost. muzičkog odgoja. higijena. NAPOMENA: Planirani broj sati realizacije nastavnih sati. kultura i pravilno ponašanje. povjerenje. − Iz ljubavi prema Bogu – ostvaruje se kroz časove odjeljenske zajednice. razlikuje i vrši procjenu elemenata različitih kultura. − Gdje sam ko sam – ostvaruje se kroz časove odjeljenske zajednice. prostor. historije.počeci – ostvaruje se kroz likovnu i tehničku kulturu. MEĐUPREDMETNA KORELACIJA Nastava islamska vjeronauke svojim programom lahko može ostvariti interdisciplinarnost sa sadržajima programa ostalih predmeta. humani odnosi. tjelesnog odgoja i tema: zdravlje. prezentacija i sl.

E. Zenica: Dom štampe. & Nilsson. Bijeljina: Grafika. (2002): Responsibilna nastava. Kurdić. (2009): Tefsir Jasina. Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH) NASTAVNI PLAN I PROGRAM KATOLIČKOGA VJERONAUKA U OSNOVNOJ ŠKOLI 7. F. Zagreb: Educa. L. Medina: Ministarstvo za hadž i vakuf Saudijske Arabije. odsjek za vjeronauku Druge fakultete islamskih nauka priznate od Rijaseta Islamske zajednice u BiH. Stoll. Sullo. Novi Pazar: El-Kelimeh. Slatina. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme KATOLIČKI VJERONAUK 7. Korkut.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE I. Zagreb: Aline. (2005): Od individue do ličnosti. J. (1995): Učite ih da budu sretni. En-Nevevi. Sarajevo: Kulturni centar kralja Fahda u Sarajevu. Ibn Š. PROFIL I STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA Nastavu vjeronauke mogu izvoditi profesori i nastavnici koji su završili: • • • • Fakultet islamskih nauka u Sarajevu (pedagoški ili teološki smjer) Islamski pedagoški fakultet u Zenici ili Bihaću. S. čije su diplome nostrificirane od strane Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu i položena pedagoška grupa predmeta na ovom fakultetu. (1999): Mijenjamo naše škole. (2000): Rijadus-salihin. Ilić. Zenica: Dom štampe.: Super nastava. B. B. M.LITERATURA El-Gazali. uz prethodno završenu jednu od medresa Islamsku pedagošku akademiju. (2005): Ihja ulumid-din. Zagreb: Educa. & Fink. M. ŽIVJETI U MIRU I SLOBODI 1.R. nastavne strategije za kvalitetnu školu i uspješno učenje. Ebu H. Š. Jensen. Hwang. A. Stojanović. Suvremene situacije neslobode 161 . (2003): Razumijevanje mladih. D. (6. (1412 h): Kur'an s prevodom. Sarajevo: Libris. (2000): Razvojna psihologija. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci. M. važi samo za nastavnike koji su u radnom odnosu Posebni uvjeti: Pismena saglasnost nadležnog ureda muftije (shodno odredbi Člana 4.

sloboda. Učenike voditi pitanjima u razgovoru. poštenje. ropstvo. uočiti povezanost grijeha i neslobode. ljubav. Horvatić: 5. razumijevanje. analiza i interpretacija tekstova. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Zemljopis: moderno ropstvo. čitanje. Prepoznati potrebe ljudi oko sebe i nevolje koje ih zarobljuju. ljubav. 4. Obrazovna postignuća 4. zavist i slično. Odabir kraćih tekstova. razumijevanje i razlikovanje ključnih pojmova. Suvremene okolnosti i situacije koje najviše ugrožavaju slobodu čovjeka. nesloboda. Sadržajna prilagodba. Prijedlozi za metodičku obradu 6. analiza statističkih podataka. nemirna područja. rad na rječniku. Umjesto slika kao poticaj koristiti taktilni materijal ili životno iskustvo. Martin Luther King. Sloboda izvire iz prave ljubavi sloboda. njegovati želju za oslobođenjem od različitih oblika zarobljenosti. Šenoa: Povjestice. kritička analiza novinskih tekstova i reklama. razvijati svijest o štetnosti ljudskih mana kao što su pohlepa. vanjska i unutrašnja nesloboda. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji sloboda. Wilde: Sretni kraljević. razvijati spremnost za otklanjanje i sprječavanje nevolja i nedaća koje zarobljavaju. Ispravno vrjednovati vlastitu odgovornost u promicanju slobode. Imenovati situacije slobode/neslobode iz vlastitoga iskustva. Obrazovna postignuća 4. ljudska odgovornost. grijeh (griješiti). 2. reklamne kampanje. strpljivost. Preporuke za korelaciju 162 . Hrvatski jezik: S. O. ispravno protumačiti povezanost slobode i ljubavi. Ključni pojmovi 2. Dramska igra. KATOLIČKI VJERONAUK 7. ŽIVJETI U MIRU I SLOBODI 2. ratovi. 2439. Koristiti mnogo konkretnih primjera po mogućnosti povezanih s učenikovom životnom sredinom. potrošačku groznicu…). Izborni sadržaji za darovite učenike 10. izrada plakata. Potrebno predznanje 3. istraživanje. Potrebno predznanje 3. Misionarke ljubavi. br. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. uočiti važnost razvijanja plemenitih ljudskih osobina kao što su skromnost. 2445. iskazivanje iskustva. B. odgovornost.1. otkriti i protumačiti Isusov poziv na izgradnju pravednijeg i boljeg svijeta. čitanje. ispravno vrjednovati vlastitu odgovornost u izgradnji pravednijeg svijeta. D. Preporuke za korelaciju 8. zloba. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Dodatna ilustracija 7. KKC. zarobljenost grijehom. Dodatna ilustracija 7. Naglašena vizualizacija. A. analiza i interpretacija tekstova. Uočiti i ispravno protumačiti neraskidivu povezanost odgovornosti i slobode. 3. Tomaš: Mali ratni dnevnik. Mažuranić: Priče iz davnine. uočiti razlike i sličnosti između vanjske i unutrašnje neslobode/zarobljenosti.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE I. imenovati neke važnije osobe koje se bore (su se borile) za slobodu čovjeka. 1. Geografija: rasprostranjenost siromaštva i bijede u svijetu. promatranje i analiza fotografija. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. lakomost. Hrvatski jezik: I. 5. Albert Schweitzer. izrada zidnih novina. 2447. Vlastita odgovornost za kvalitetniji suživot. zarobljenost Griješiti. (6. Ključni pojmovi 2. Razgovor. osobito slobodu mladih. uvidjeti opasnost pretjeranog potrošačkog mentaliteta (svratiti pozornost djece na konzumizam.

Učenike voditi pitanjima u razgovoru. Sloboda u očima današnjeg čovjeka. 3. 2. 1. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Sadržajna prilagodba. Koristiti mnogo konkretnih primjera po mogućnosti povezanih s učenikovom životnom sredinom.8. Iskazivanje iskustva i potpitanjima poticati na samostalno izražavanje. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama Junačina Mijat Tomić. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Umjesto slika kao poticaj koristiti taktilni materijal ili životno iskustvo. Uz korekciju govora poticati samostalno izražavanje. osobito mladih. 163 . 5. 4. Katekizam Katoličke crkve.

Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. protumačiti važnost Deset savjeta (zapovijedi) za razvoj nove kulture i civilizacije. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Individualni i slikovni materijal zalijepiti učenicima na klupu koji imaju poteškoća u kontroli pokreta ruku. Majer: Dolazak Hrvata. 1. analiza i interpretacija tekstova. Wyler: Ben Hur. voda. Mojsije. 2. obećana zemlja. protumačiti važnost i smisao „pustinje“ u vlastitome životu. Obrazovna postignuća 4. Jugozapadna Azija. Sienkiewicz: Kroz pustinju i prašumu. Potrebno predznanje 3. uočiti da se Bog brine za svoj narod. zlatno tele. Dodatna ilustracija 7. M. Kranjčević. razred: Civilizacije prvih pisama (civilizacija. uočiti potrebu i način traganja izlaska iz ropstva i hoda u slobodu. Uz vizualizaciju i prilagodbu sadržaja primijeniti radne listiće za individualan rad. Usvojiti i razumjeti nove pojmove. mana. prepoznati i imenovati situacije u kojima možemo „zarobiti“ sebe i druge oko sebe. pismo. prepelice. IZ ROPSTVA U SLOBODU – BOG VODI SVOJ NAROD U SLOBODU 3. 4. Na zemljovidu pronaći Sinajski poluotok. čitanje. Mojsije. S. Pustinja u svakodnevnom životu. (6.Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Krivnja i oprost – Savez na Sinaju Sinajski savez. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Deset savjeta (zapovijedi). Sjeverna Afrika.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE II. faraon. važnost vode i hrane u životu. mana. piramide). U osobnom životu prepoznati Božju prisutnost i vodstvo. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. 3. Preporuke za korelaciju 8. razvijati želju za postizanjem viših ciljeva. analizirajući biblijske tekstove otkriti kako je Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Obrazovna postignuća 4. Koristiti individualizirane materijale. Život u pustinji. S. ispravno tumačiti i prihvaćati vrjednota koje su sadržane u Deset savjeta (zapovijedi). Hrvatski jezik: H. opisati i objasniti reakcije Izraelaca u pustinji. Isto kao kod oštećenja sluha. pustinja. Sinaj. Analiziranje i slikovito predstavljanje razlika između nomadskog života i ropstva. Masa i Meriba. nabrojiti poteškoće na koje su naišli Izraelci u pustinji. likovno ili scensko izražavanje.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE II. Povijest: 5. 5. (6. pismeno. Ključni pojmovi 2. Ključni pojmovi 2. Kovčeg Saveza. W. Potrebno predznanje 3. Božja ljubav i pomoć – u pustinji hrani svoj narod Sinajski poluotok. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama KATOLIČKI VJERONAUK 7. Tekstovi za produbljivanje tema iz Biblijskog priručnika. Michelangelov Mojsije. KATOLIČKI VJERONAUK 7. Odgojni i socijalizirajući 164 . Sadržajna prilagodba. na zemljovidu pokazati smjer putovanja izraelskog naroda. samostalno traženje i pronalaženje biblijskih tekstova. Koristiti reljefnu kartu za slijepe i slabovidne osobe. IZ ROPSTVA U SLOBODU – BOG VODI SVOJ NAROD U SLOBODU 2. Navesti situacija u kojima je vidljivo da čovjek sebi i danas stvara idole. savez između Boga i čovjeka.

uvidjeti važnost usklađivanja uvjerenja i konkretnog djelovanja. navesti i ispravno interpretirati neke biblijske tekstove koji govore o oslobođenju „srca“. V. 5. Dekalog. analiza i interpretacija biblijskih i drugih tekstova. Čitanje. Razvijati zahvalnost za vlastiti život i sve ono što imamo. Dodatna ilustracija 7. analiza i interpretacija stripa. uočiti i objasniti kršćanski način izlaska iz ropstva i ostvarenje istinske slobode. likovno izražavanje. KATOLIČKI VJERONAUK 7. Preporuke za korelaciju 8. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Stvaralačko prepričavanje. razvijati kritičnost prema lažnim vrijednostima. Koristiti reljefnu kartu za slijepe i slabovidne osobe. Dodatna ilustracija 7. razred: Civilizacije prvih pisama (civilizacija. Izborni sadržaji za darovite 165 . izgrađivati odnos povjerenja i predanosti prema Bogu koji oslobađa i spašava. Film o suvremenim oblicima robovanja (npr. sebi. Twain: Kraljević i prosjak. Kovčeg saveza. Isto kao kod oštećenja sluha. Povijest: 5. droga). faraon. Wilde: Sretni kraljević. Uz vizualizaciju i prilagodbu sadržaja primijeniti radne listiće za individualan rad. spoznati kako je naša budućnost u našim rukama. zlatno tele. Sinajski savez. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Razgovor. Hrvatski jezik: Sažeto prepričavanje. na zemljovidu pokazati smjer putovanja izraelskog naroda. 4. Ropstvo. Knjiga Ponovljenog zakona. Sadržajna prilagodba. Šabat. ulazak u Obećanu zemlju. čitanje. Preporuke za korelaciju 8. Idolatrija. prepoznati i kritički pristupiti mnogim suvremenim situacijama ropstva i neslobode.ciljevi i sadržaji 5. analiza i interpretacija biblijskih i drugih tekstova. drugima i svemu što postoji. Čovjek između čežnje za slobodom i izazovom robovanja vanjsko i unutarnje ropstvo. te povezanost slobode i odgovornosti (sloboda od i sloboda za). Izborni sadržaji za darovite učenike 10. 3. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama Bog uvijek spreman obnoviti savez prijateljstva i ljubavi s čovjekom. koji se trajno zauzima za čovjeka. Hrvatski jezik: M. O.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE III. Ključni pojmovi 2. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Individualni i slikovni materijal zalijepiti učenicima na klupu koji imaju poteškoća u kontroli pokreta ruku. piramide). (6. dramatizacija teksta. Potrebno predznanje 3. 2. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. stvaralačko preoblikovanje biblijskog teksta. 1. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. ISUS KRIST – NAŠ OSLOBODITELJ I SPASITELJ 1. Usporediti i uočiti razliku između vanjskog i unutarnjeg ropstva. pisanje novinskog izvješća. Koristiti individualizirane materijale. Na putu od Sinaja do Obećane zemlje. čežnja za slobodom. Sjeverna Afrika. Svetište. razvijati svijest o tankoj crti koja postoji između dobra i zla. prepoznati postojanje unutarnje borbe između slobode i robovanja. Geografija: Jugozapadna Azija. Sloboda i robovanja današnjih mladih. Obrazovna postignuća 4. vanjsko i unutarnje ropstvo. razvijati odgovoran stav prema životu. sloboda. pismeno izražavanje. pismo. Nazor: Veli Jože. uočiti važnost slobode. Prijedlozi za metodičku obradu 6. čežnja.

) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE III. Uvidjeti važnost usklađivanja uvjerenja i konkretnog djelovanja. pripovijedanje i tumačenje biblijskih tekstova. Isusova blaženstva. Isusova čuda. Koristiti konkretne primjere po mogućnosti povezane s učenikovom životnom sredinom. fiksiranje papira na podlozi. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Ako treba pisati/crtati prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač za olovku. veći prostor za pisanje). 4. Koristiti različite vrste potkrjepljenja. Čitanje. 5. Individualna pomoć pri ispravnom interpretiranju. Sadržajna prilagodba. (6. 2. nečovječnost i nepravdu. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Govor na gori. Pojam oslobođenja i spasenja u suvremenom govoru. Usvojiti i razumjeti nove pojmove. 3. Novi Savez. Osam blaženstava. Preporuke za korelaciju 8.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE III. Voditi učenika pitanjima u zaključivanju. 5. ISUS KRIST – NAŠ OSLOBODITELJ I SPASITELJ 3. promjena perspektive biblijskoga pripovijedanja. Ključni pojmovi 2. W. usporediti Isusa i Mojsija. uočiti od čega nas Isus oslobađa. usporediti Isusova i današnja blaženstva. Prilagodba sadržaja.Wyler: Ben Hur. Isusove prispodobe) Isus – osloboditelj i spasitelj. uočiti važnost i ulogu vjere u prihvaćanju čuda. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku. Osam blaženstava. Prilagodba biblijskog teksta. Hrvatski jezik: A. dramska igra. Dati prednost usmenom izražavanju. Dodatna ilustracija 7. Potrebno predznanje 3. 3. protumačiti poruku i važnost Isusovih blaženstava. Isusova čudesa. objasniti sličnosti i razlike između starog i novog Zakona. paralelno čitanje evanđeoskih izvješća. pisanje novih prispodoba. Dodatno raditi na razvoju učenikova rječnika. Govor na Gori. Tajna Božjeg služenja – posljednja večera Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. KATOLIČKI VJERONAUK 7. Isusove riječi i djela (zakon novoga života. novi Savez. izgrađivati savjest koja osuđuje svaku nehumanost. (6. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. 2. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama 1. interpretacija odabranih književnoumjetničkih tekstova. uočiti i protumačiti radikalnost Isusovih riječi i djela. odrediti što su prispodobe i nabrojiti neke. KATOLIČKI VJERONAUK 7. Šenoa: Povjestice. Isto kao i kod oštećenja sluha. 4. razvijati spremnost za kršćansko djelovanje u vlastitom životnom okruženju. nabrojiti nekoliko Isusovih čuda i te tekstove pronaći u Bibliji. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 166 . film. pomoću prispodoba odrediti što je kraljevstvo Božje. ISUS KRIST – NAŠ OSLOBODITELJ I SPASITELJ 2. 1. Obrazovna postignuća 4. U govornim aktivnostima nema posebnosti. Kraljevstvo Božje. promatranje i analiza sadržaja umjetničkih reprodukcija.učenike 10. Prijedlozi za metodičku obradu 6. prispodobe. Sadržaje potkrijepiti prilagođenim slikovnicama i audio-vizualnim sredstvima. Isusov život i djelovanje. Novi zavjet.

5. Povijest: utjecaj Isusova života i primjera na poslijebiblijsku povijest (srednji i novi vijek). razvijati sposobnost za društveni angažman. 3. Događaji i likovi Velikog četvrtka. nečovječnost i nepravdu. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. smrt. Potrebno predznanje 3.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE III. prispodoba o Posljednjem sudu. pokazati spremnost za kršćanstvo djelovanje i služenje u vlastitom životnom okruženju. borba za pravdu). Prijedlozi za metodičku obradu 6. ISUS KRIST – NAŠ OSLOBODITELJ I SPASITELJ 4. Potrebno predznanje 3. uočiti i protumačiti dalekosežnost posljedica Isusova primjera služenja za cijelu povijest. otkriti i protumačiti jedinstvenost Isusova uskrsnuća u povijesti i njegovo značenje za kršćane. Pomoć pri formiranju slijeda događaja. Dodatna ilustracija 7. smrt i uskrsnuće muka. Novi zavjet. Opisati u čemu se sastoji Isusov primjer služenja. interpretacija odabranih književnoumjetničkih tekstova. razvijati sposobnost prepoznavanja negativnih pojava u suvremenom društvu. usporedno čitanje evanđeoskih izvješća. razumjeti i prihvatiti teška životna iskustva 4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. posljednja večera. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Nema posebnosti. Ključni pojmovi 2. objasniti zašto je Kristovo uskrsnuće temelj kršćanske nade i slobode. ali ne i reprodukcija. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Isusov život i djelovanje. Preporuke za korelaciju 8. veći prostor za pisanje). uskrsnuće. Pokazati spremnost za kršćanstvo djelovanje i služenje u vlastitom životnom okruženju. Hrvatski jezik: O. križni put. Čitanje. Likovna kultura: Isusov lik u likovnoj umjetnosti. Pomoć u zaključivanju – voditi učenika pitanjima. Obrazovna postignuća 4. djela milosrđa. Veliki tjedan. uočiti radikalnost toga služenja. U govornim aktivnostima nema posebnosti. razvijati osjećaj za društvenu pravdu. Veliki petak. objasniti kako se određuje datum slavljenja Uskrsa. Početci hrvatske pismenosti. 1. Pronalaženje novinskih članaka ili fotografija koje govore o činjenju konkretnih djela milosrđa. 2. 4.1. izgrađivati savjest koja osuđuje svaku nehumanost. (6. tjelesna djela milosrđa. Ključni pojmovi 2. pripovijedanje i tumačenje biblijskih tekstova. izrada stripa. Wilde: Sretni kraljević. navesti Isusovu zapovijed ljubavi. Odgojni i socijalizirajući 167 . Opisati i interpretirati događaje i likove koje povezujemo uz Veliki petak. nabrojiti nekoliko duhovnih i tjelesnih djela milosrđa. Obrazovna postignuća KATOLIČKI VJERONAUK 7. Ako treba pisati/crtati prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač za olovku. ispravno vrjednovati Kristov križ kao središte povijesti čovječanstva. Posljednja večera – likovne reprodukcije. W. zapovijed ljubavi. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku. izrada plakata. promatranje i analiza sadržaja umjetničkih reprodukcija. Moguće prepoznavanje i razumijevanje tjelesnih o duhovnih djela milosrđa. otkriti da je Isusov primjer temelj kršćanskog ponašanja i života. duhovna djela milosrđa. tj. U vlastitom životu otkriti znakove Božje ljubavi i blizine. igra uloga. fiksiranje papira na podlozi. promjena perspektive biblijskoga pripovijedanja. nova Pashalna večera.Wyler: Ben Hur. uočiti i protumačiti važnost zadaće koju je uskrsli Isus dao učenicima. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama služenje. za aktivno i odgovorno sudjelovanje u životu društva (osuda nepravde. Ljubav koja oslobađa – muka.

Nema posebnosti. Sveti grob. objasniti razliku između božanskog i ljudskog lica Crkve.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE IV. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. razvijati svijest o tankoj crti koja postoji između dobra i zla. CRKVA – NOVI BOŽJI NAROD 1. razvijati odgovoran stav prema životu. Pomoć u korelaciji sa geografijom i prilagodba sadržaja. naglasak staviti na bitno. Preporuke za korelaciju 8. Tomaš: Mali ratni dnevnik. božansko i ljudsko lice Crkve. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama (ona nas uvijek mogu naučiti nečemu dobrom). Crkva – zajednica Isusovih učenika Crkva. proučavanje zemljovida.Wyler: Ben Hur. Preporuke za korelaciju 8. Dodatna ilustracija 7. Getsemani. W. uvidjeti važnost usklađivanja uvjerenja i konkretnog djelovanja. S. Osigurati didaktički materijal na brajici i uvećanom tisku. Crkva – zajednica Isusovih učenika. Pojasniti značenje ključnih pojmova. Karta: raširenost kršćana u svijetu. različiti darovi i službe. vatikanski sabor. Nema posebnosti. otajstvo/misterij Crkve. interpretacija odabranih književnoumjetničkih tekstova. izrada plakata. Hrvatski jezik: lik u proznome djelu. 2. Likovna kultura: Isusov lik u likovnoj umjetnosti. izrada plakata. 5. Potrebno predznanje 3. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. 168 . 3. 4. Dodatna ilustracija 7. 3. božansko i ljudsko lice Crkve. Rad s fotografijama. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama Prepoznati vlastite darove koje smo pozvani ugraditi u Crkvu. Povijest: utjecaj Isusova života i primjera na poslijebiblijsku povijest (srednji i novi vijek). Sposobnost prepoznavanja različitih osoba i aktivnosti unutar Crkve. promjena perspektive biblijskoga pripovijedanja. pripovijedanje i tumačenje biblijskih tekstova. razgovor. Dokumenti o Isusovoj smrti i uskrsnuću. 2. Službe i darovi u Crkvi. objasniti važnost uloge svakog kršćanina u Crkvi. analiza i interpretacija tekstova i stripa. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. prepoznati postojanje različitih darova i službi u Crkvi. (6. Čitanje. Potkrijepiti didaktičkim igrama i audio-vizualnim sredstvima. Geografija: Raširenost kršćana (Stanovništvo). KATOLIČKI VJERONAUK 7. Film. otkrivati način na koji možemo vlastite darove ugrađivati u zajednicu. likovno izražavanje.ciljevi i sadržaji 5. drugima i svemu što postoji. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Ključni pojmovi 2. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Sadržajna prilagodba. križni put. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. izgrađivanje smisla za njegovanje humanih odnosa među ljudima. analiza i interpretacija sadržaja umjetničkih reprodukcija. Prijedlozi za metodičku obradu 6. 1. promatranje. sebi. Golgota / Lubanja / Kalvarija. Obrazovna postignuća 4. II. Odrediti što je Crkva. navesti i objasniti nekoliko biblijskih slika kojima se Crkva opisuje. 1. Omogućiti učenicima da rade s podsjetnikom kada rade na tekstu.

uočiti važnost redovništva u životu Crkve.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE IV. sveti red. Osim prilagodbe sadržaja nema posebnosti. metropolije. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. drugima i svemu što postoji. Životni poziv. župa. papa. đakon. Povijest: Pape i biskupi tijekom povijesti. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. kršćanski poziv. odrediti povijesna razdoblja kada se javlja redovništvo. otkrivati način na koji možemo vlastite darove ugrađivati u zajednicu. uvidjeti važnost usklađivanja uvjerenja i konkretnog djelovanja. prezbiter. Koristiti listiće na brajici/uvećanom tisku. Pastiri Kristove Crkve sveti red. Potražiti neke osnovne podatke ili zanimljivosti o svojoj (nad)biskupiji. redovnici/redovnice. otkrivati način na koji možemo vlastite darove ugrađivati u zajednicu. župe. Potrebno predznanje 3. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 169 .) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE IV. (6. KATOLIČKI VJERONAUK 7. Prilagodba sadržaja i pojačana vizualizacija. CRKVA – NOVI BOŽJI NAROD 2. Konkretizacija putem različitih materijala te korelacija sa župnom katehezom. nabrojiti pastire Crkve i objasniti njihove uloge (zadaće). Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama KATOLIČKI VJERONAUK 7. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. U radu primjenjivati individualizaciju sadržaja i materijala. nalijepiti radni materijal u bilježnicu. Istraživanje (terenska nastava). imenovati nekoliko utemeljitelja redovničkih redova. hijerarhija. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Prepoznati vlastite darove koje smo pozvani ugraditi u Crkvu. promatranje zemljovida. Konkretizacija putem različitih materijala te korelacija sa župnom katehezom. analiza i interpretacija fotografija. smjestiti vlastitu župu unutar određene (nad)biskupije. 1. nabrojiti (nad)biskupije u Hrvatskoj (i BiH). samostan. (nad)biskupije. 5. opisati način života i rada redovnika. Hrvatski jezik: Portret (vanjski i unutarnji). nabrojiti redovničke zavjete. 2. Dodatna ilustracija 7. Preporuke za korelaciju 8. 3. Ključni pojmovi 2. celibat. Označiti u udžbeniku bitne dijelove. (nad)biskupije. nabrojiti nekoliko osnovnih redovničkih redova. pastiri Crkve. pripovijedanje i izlaganje. Svećenik (župnik). razvijati odgovoran stav prema životu. izgrađivanje smisla za njegovanje humanih Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Obrazovna postignuća 4. uvidjeti važnost usklađivanja uvjerenja i konkretnog djelovanja. CRKVA – NOVI BOŽJI NAROD 3.4. Usvojiti i razumjeti ključne pojmove. redovi. (6. 5. biskup. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Prepoznati vlastite darove koje smo pozvani ugraditi u Crkvu. 4. analiza tekstova. Potrebno predznanje 3. Ključni pojmovi 2. redovnički zavjeti. Redovnici i redovnice u Crkvi poziv. objasniti tko je papa i koja je njegova važnost za Katoličku crkvu. sebi. Usvojiti i razumjeti ključne pojmove. Obrazovna postignuća 4.

dozvoliti uporabu pomagala (potpitanja). Potkrijepiti učeno vizualnim materijalima. Spoznati i imenovati vlastite talente. različite osobe i službe u Crkvi. 1. Objasniti tko su vjernici laici u Crkvi i koja je njihova uloga.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE IV. Vjernici laici i II. razumjeti odgovornost svih za zajednički život u društvu i Crkvi. Ivan Merz. Uzleti srednjovjekovne Europe. razumjeti odgovornost svih za zajednički život u društvu (svatko svojim angažmanom pridonosi boljem ili lošijem zajedničkom životu). (6. CRKVA – NOVI BOŽJI NAROD 4. 3. prepoznati mogućnosti za djelovanje vjernika laika u Crkvi. spoznati kako je naša budućnost u našim rukama. 3. Ključni pojmovi 2. klarise). vatikanski sabor i vjernici laici. razvijati odgovoran stav prema životu. dijapozitivi. Lik u proznome djelu. Čitanje. Nema posebnosti. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama KATOLIČKI VJERONAUK 7. Redovnički zavjeti. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. izrada mentalne mape. 170 . uočiti i objasniti važnost II. Moguće duže vrijeme usvajanja. izrada plakata. Preporuke za korelaciju 8. Hrvatski jezik: Portret (vanjski i unutarnji). Ora et labora. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Vjernici laici u Crkvi vjernici laici. Ivan Pavao II. Potrebno predznanje 3. 1. Omogućiti posjet samostanu. Crkva. Osim prilagodbe sadržaja nema posebnosti. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. razgovor o konkretnom iskustvu. 5. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. pripovijedanje i izlaganje. 2. Neke izabrane redovničke zajednice (npr. 2.5. čitanje i interpretacija tekstova. 4. ispravno vrjednovati primjer laika Ivana Merza. pripovijedanje i izlaganje. Terenska nastava (posjet redovničkoj zajednici). Dodatna ilustracija 7.. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Prilagodba sadržaja. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Preporuke za korelaciju 8. razvijati sposobnost uvažavanja tuđih stajališta i mišljenja. drugima i svemu što postoji. razvijati sposobnost uvažavanja tuđih stajališta i mišljenja. Vjernici laici. rad s fotografijama. Nema posebnosti. Obrazovna postignuća 4. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. vatikanski sabor. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama odnosa među ljudima. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. vatikanskog sabora s obzirom na angažman vjernika laika. sebi. Nema posebnosti. Povijest: Europa i Sredozemlje nakon seobe naroda. pismeno izražavanje. Hrvatski jezik: Portret (vanjski i unutarnji). Dodatna ilustracija 7. Sadržajna prilagodba. analiza i interpretacija tekstova. II. Prilagodba sadržaja i ilustracija u prepričavanju. zatvorene karmelićanke. Vjernici laici. područja djelovanja laika.

povijesno-kulturoloških) te poznavanja i poštovanja drugih kultura. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. 4. diskusija (parlaonica). Potrebno predznanje 3. (6. Ne zahtijevati znanje ovih sadržaja zbog smanjenih mogućnosti razumijevanja povijesnih odnosa. 5. Likovna kultura: Primjeri likovno umjetničkih djela. Nastavnu cjelinu.4. Svijetle i tamne strane Crkve u srednjem vijeku Istočni raskol. isusovci. U govornim aktivnostima nema posebnosti. redovnici. Prilagodba sadržaja. obnova redovništva i prosjački redovi. a individualno uvježbavati IV. stoljeću. Prepoznati i shvatiti da je Crkva zajednica ljudi koji također mogu griješiti. (6. Osnivači prosjačkih redova. KATOLIČKI VJERONAUK 7. prosjački redovi. Preporuke za korelaciju 8. a individualno uvježbavati IV. CRKVA KROZ POVIJEST 2. uočiti odgovornost sviju za zajednički život u društvu i Crkvi. kritički i objektivno protumačiti pozitivne i negativne strane Crkve u srednjem vijeku. inkvizicija. Ako treba pisati/crtati prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač za olovku. razumjeti i prihvatiti teška životna iskustva (ona nas uvijek mogu naučiti nečemu dobrom). uočiti kako obnova Crkve počinje od osobnog obraćenja svakog kršćanina pojedinačno. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. 5. Nema posebnosti. 4. pripovijedanje i izlaganje. katarski pokret (albigenzi. Obrazovna postignuća KATOLIČKI VJERONAUK 7.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE V. izrada umne mape. uočiti važnost poznavanja vlastitih korijena (obiteljskih. nastanak prosjačkih redova. Istraživanje tekstova i dokumenata. Opisati uzroke i posljedice velikog raskola Crkve u XI. crkveni raskol. Ključni pojmovi 2. fiksiranje papira na podlozi. 2. uočiti i obrazložiti današnje ekumenske pokušaje u zbližavaju podijeljenih Crkava. Ključni pojmovi 171 . Crkva. preveliko bogatstvo).-14. Povijest: Uzlet srednjovjekovne Europi (11. 3. vjerskih. osnivanje sveučilišta. prepoznati i objasniti negativne strane Crkve u srednjem vijeku (križarski ratovi. Nastavne sadržaje približiti samo informativno. Nastavne sadržaje približiti samo informativno. Dodatna ilustracija 7. valdenzi). protestantizam.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE V. Inkvizicija. misijski pokret. Tridentski koncil. prepoznati i objasniti važnije doprinose Crkve u srednjem vijeku (obnova redovništva. promicanje kulture i umjetnosti). Nastavnu cjelinu. st. Počeci i razvoj kršćanstva. razvijati sposobnost uvažavanja tuđih stajališta i mišljenja. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. veći prostor za pisanje). inkvizicija. film. Rascjep Crkve na Zapadu i obnova Crkve Martin Luther i reformacija. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku. 1.). križarski ratovi. Prijedlozi za metodičku obradu 6. križarski ratovi. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. širenje islama. nacionalnih. patareni. CRKVA KROZ POVIJEST 1. izrada plakata. heretik. inkvizicija.

diskusija (parlaonica). Martina Luthera. borba za pravdu). izrada umne mape. 5. Nemogućnost korelacije s glazbenom kulturom. Ivan XXIII. Glazbena kultura. Pojednostaviti sadržaje s naglaskom na ključne pojmove.. analiza i interpretacija tekstova. vjerskih. ili dijela filma o životu Ivana Pavla II. razvijati sposobnost uvažavanja tuđih stajališta i mišljenja. uvidjeti važnost usklađivanja uvjerenja i konkretnog djelovanja.. protestanti (protestantizam). 5. odrediti glavne odrednice novog protestantskog nauka. stoljeća. analiza i interpretacija tekstova. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji Crkva. Martin Luther. izrada plakata. isusovci. usvojiti i razumjeti nove pojmove. izrada plakata. KATOLIČKI VJERONAUK 7. opisati misijski pokret. Ključni pojmovi 2. film. Razvijati osjećaj pripadnosti svojoj Crkvi. kalvinisti (reformirani). Prepoznati i shvatiti da je Crkva zajednica ljudi koji također mogu griješiti. U govornim aktivnostima nema posebnosti. Likovna kultura: Primjeri likovno umjetničkih djela. Ako treba pisati/crtati prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač za olovku. uočiti kako obnova Crkve počinje od osobnog obraćenja svakog kršćanina pojedinačno. uočiti odgovornost sviju za zajednički život u društvu i Crkvi. Koristiti ilustracije i poticati lijepo izražavanje. reformacija. Dodatna ilustracija 7. tj. Potrebno predznanje 3. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Istraživanje. za aktivno i odgovorno sudjelovanje u životu društva (osuda nepravde. razvijati sposobnost za društveni angažman. razumjeti i prihvatiti teška životna iskustva (ona nas uvijek mogu naučiti nečemu dobrom). Drugi vatikanski sabor. Ivanu XXIII. uočiti i objasniti važnost socijalnog nauka Crkve. Obrazovna postignuća 4.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE V. veći prostor za pisanje). luterani (evangelici). Povijest: Reformacija i katolička obnova. pape. Dodatna ilustracija 7. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Ivan Pavao II. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Potrebno predznanje 3. 2. 3. Drugi vatikanski sabor i obnova Crkve. otkriti i opisati značenje Tridentinskog koncila u unutarnjoj obnovi Crkve. CRKVA KROZ POVIJEST 3. Istočni raskol. anglikanci. Ne zahtijevati znanje ovih sadržaja zbog smanjenih mogućnosti razumijevanja povijesnih odnosa. uočiti i odrediti značenje II. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Preporuke za korelaciju 8. (6. stoljeću socijalni nauk Crkve. nacionalnih. Život i rad Ignacija Loyole. uočiti i obrazložiti značajnu ulogu isusovaca u sveopćoj obnovi Crkve. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. 4. nabrojiti imena nekoliko papa iz XX. 1. djelovanje i obnova Crkve. Preporuke za korelaciju 172 . prepoznati i protumačiti crkvenu brigu za promicanje dostojanstva čovjeka. Prepoznati i obrazložiti uzroke i posljedice reformacije i katoličke obnove. povijesno-kulturoloških) te poznavanja i poštivanja drugih kultura. vatikanskog sabora u novoj slici Crkve u svijetu. gledanje (dokumentarnog) filma ili emisije (o Drugom vatikanskom saboru. spoznati kako je naša budućnost u velikoj mjeri u našim rukama. prepoznati i objasniti kako se Crkva sve više otvara svijetu. Novo lice Crkve u XX.2. Istraživanje. pripovijedanje i izlaganje. fiksiranje papira na podlozi.). uočiti važnost poznavanja vlastitih korijena (obiteljskih. Tridentski koncil. Obrazovna postignuća 4. Ignacije Loyola.

3. KATOLIČKI VJERONAUK 7. Ključni pojmovi 2. veći prostor za pisanje). 3. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. uvidjeti važnost usklađivanja uvjerenja i konkretnog djelovanja. Sadržaje približiti informativno i individualno uvježbavati prethodno gradivo. Razvijati sposobnost gledanja i s onu stranu vidljivoga. 1. 4. prepoznati sakramente kao darove Kristove ljubavi i znakove susreta s Bogom i jedni s drugima. Obrazovna postignuća 4. Potražiti u knjizi iz povijesti Crkve ili na Internetu zanimljivosti (ili osnovne podatke) o Drugom vatikanskom saboru i Ivanu XXIII. meditacija uz fotografiju. Ne zahtijevati znanje ovih sadržaja zbog smanjenih mogućnosti razumijevanja povijesnih odnosa. enciklika. Ivan XXIII. 7 sakramenata. 2. Dodatna ilustracija 7. SAKRAMENTI I KRŠĆANSKA INICIJACIJA 1. nabrojiti i kratko opisati 7 sakramenata. Sadržaje približiti informativno i individualno uvježbavati prethodno gradivo. Navesti i opisati (proučiti povijest nastanka) jedan od znakova ili simbola hrvatske države ili nekog grada (gradski grb). Tehnička kultura: 5. otkriti da su sakramenti znakovi spasenja i milosnoga života s Bogom. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. 1. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. slike i stripa. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. razvijati sposobnost za uočavanje lijepoga i dobroga oko nas. Prijedlozi za metodičku obradu 6.. razred: prometni znakovi i propisi. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku. Znakovi u životu. Sedam sakramenata – Kristovi darovi sakrament. sliku ili dijapozitive. simboli. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama socijalni nauk Crkve. veći prostor za pisanje).) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE VI. 5. (6. U govornim aktivnostima nema posebnosti. fiksiranje papira na podlozi. fiksiranje papira na podlozi. Potrebno predznanje 3. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. 4. terenska nastava (posjet i razgledavanje liturgijskoga bogoslužnoga prostora). analiza i interpretacija teksta. Hrvatski jezik: Početci hrvatske pismenosti. izgrađivati i njegovati svjesniji i odgovorniji stav prema sakramentalnom životu. Učenika voditi pitanjima i kontinuirano raditi na proširivanju rječnika. sekularizacija. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama Razgovor o posljedicama koje bi nastale ukoliko ljudi ne bi poznavali znakove iz svakodnevice. Pavao VI. Crkva. U govornim aktivnostima nema posebnosti. Učenika voditi pitanjima i kontinuirano raditi na proširivanju rječnika. Prepoznati značenje znakova i simbola u životu. KATOLIČKI VJERONAUK Predmet 173 . likovno izražavanje. život i djelovanje Isusa Krista. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Ako treba pisati/crtati prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač za olovku. 2. dekristijanizacija. Tekstovi na brajici/uvećanom tisku. Ako treba pisati/crtati prilagoditi sredstva za pisanje manualnim mogućnostima učenika (držač za olovku. Preporuke za korelaciju 8. Ne zahtijevati znanje ovih sadržaja zbog smanjenih mogućnosti razumijevanja povijesnih odnosa.8. 5.

uvidjeti važnost usklađivanja uvjerenja i konkretnog djelovanja. darovi Duha Svetoga. Usvojiti nove pojmove.Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Slijepom učeniku omogućiti taktilni doživljaj konkretnih materijala. Dodatna ilustracija 7. Geografija: 5. nabrojiti najvažnije dijelove koje uočavamo u crkvama (oltar. Nema posebnosti. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Katakombe. 3. 4. potvrda. CRKVENI JEZICI I KULTURA 1. izrada mentalne mape. razvijati sposobnost za uočavanje lijepoga i dobroga oko nas. Razvijati sposobnost gledanja i s onu stranu vidljivoga. Pripremanje katekumena na primanje sakramenata. Ključni pojmovi 2. katedrala. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Tijelovo. ambon. Inicijacijski obredi drugih religija. krstionica. pripovijedanje i izlaganje. Individualni i slikovni materijal zalijepiti učenicima na klupu koji imaju poteškoća u kontroli pokreta ruku. Crkvene zgrade crkva. opisati mjesta okupljanja prvih kršćana. koristiti razne vrste pomagala Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. 174 . Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. razred: Pojava kršćanstva. Naglasiti bitno. unutrašnjost crkve. prepoznati i usporediti osnovne karakteristike najvažnijih stilova crkvenog graditeljstva. krstionica…). Obrazovna postignuća KATOLIČKI VJERONAUK 7. krštenje (krst). 5. Potrebno predznanje 3. analiza i interpretacija tekstova i slike. euharistija. Usvojiti i razumjeti ključne pojmove. razgovor. kršćanska inicijacija u prvim stoljećima. mučeništvo prvih kršćana. Katekumeni (katekumenat).) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE VI. svetohranište. izgrađivati i njegovati svjesniji i odgovorniji stav prema sakramentalnom životu. 2. (6. župne crkve. navesti neke primjere najpoznatijih crkvi – predstavnica pojedinih stilova. svetohranište. inicijacija (inicijacija u islamu i židovstvu). stilovi gradnji kroz povijest. krštenje vodom i krvlju. 6. prepoznati potvrdu kao sakrament u kojem primamo posebnu jakost Duha Svetoga. prepoznati euharistiju kao središte i vrhunac kršćanskoga života. čitanje. potvrda. prilagoditi tekstove. Veliki četvrtak. Preporuke za korelaciju 8. spomen-čin /euharistija / Gospodnja večera / lomljenje kruha / pričest /sveta misa. Potrebno predznanje 3. razumjeti ih i rabiti ih. Povijest: 5. crkveno graditeljstvo. crkve (katedrale. Članovi Crkve. kapele). SAKRAMENTI I KRŠĆANSKA INICIJACIJA 2. Sakramenti kršćanske inicijacije kršćanska inicijacija. nabrojiti drugo nazivlje za euharistiju. Prilagodbe nastavnih sadržaja i primjena specifičnih katehetskih pomagala. Istraživanje. unutarnje uređenje crkve (oltar. Ključni pojmovi 2. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama 7. razred: Vode na kopnu. protumačiti novost i snagu kršćanskog života koji se događa u sakramentima.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE VI. kapela. 1. nabrojiti i protumačiti sakramente kršćanske inicijacije. prepoznati krst kao sakrament rođenja za novi život i ulaska u novi Božji narod. Obrazovna postignuća 4. Prijedlozi za metodičku obradu 6. razred: Europa i Sredozemlje nakon seobe naroda (pokrštavanje). Hrvatski jezik: Početci hrvatske pismenosti. (6. objasniti važnost izgradnje svjesnijeg i odgovornije stava prema sakramentima. opisati ukratko kršćansku inicijaciju u prvim stoljećima.

Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno- 175 . razgovor. liturgijski jezik. obrednik. objasniti čemu službe određeni liturgijski predmeti i knjige. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. pripovijedanje i izlaganje. istraživanje. 1. CRKVENI JEZICI I KULTURA 2. Neki važniji sakralni objekti drugih religija. Konkretizirati sadržaj slušanjem glazbe. Obrazovna postignuća 4. Glazbena kultura. Važniji sakralni objekti pojedinih krajeva naše domovine. a po mogućnosti i misnog ruha. Prepoznati i imenovati dijelove misnoga ruha. Dodatna ilustracija 7. 3. Proučiti liturgijske geste. slušanja. KATOLIČKI VJERONAUK 7. svetohranište. štola. liturgijski predmeti (ciborij. njegovati osjećaj za lijepu duhovnu glazbu. Slabovidnim učenicima omogućiti da vizualni materijal vide izbliza i duže promatraju. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Likovna kultura: prostorno oblikovanje. časoslov). liturgijske knjige. imenovati ih. Povijest: Uzlet srednjovjekovne Europe. otkriti ljepotu duhovne glazbe. Potrebno predznanje 3. razvijati osjećaje poštovanja i brige za materijalnu i duhovnu narodnu i crkvenu baštinu. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Preporuke za korelaciju 8. Konkretizacija u sakralnom prostoru. plitica/patena. Razvijanje sposobnosti za uočavanje lijepoga i dobroga oko nas. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. doživljavanja. Prijedlozi za metodičku obradu 6. masa i prostor. Dodatna ilustracija 7. barok. njegovati brigu za očuvanje sakralnih dobara. razlikovanje i imenovanje. Likovna kultura. misnica. liturgijske boje. razvijati sposobnosti gledanja. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. gregorijanski koral. renesansa. rad s fotografijama. Terenska nastava. Stil gradnje vlastite župne crkve. izrada plakata. Humanizam i renesansa. Hrvatski jezik: Početci hrvatske pismenosti. istraživanje. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. romanika. imenovati liturgijske jezike. rad s fotografijama (analiza i interpretacija). (6. uočiti i protumačiti posebnosti liturgijske glazbe. Liturgijski predmeti. analiza i interpretacija tekstova. pripovijedanje i izlaganje. prepoznati važnost i način čuvanja sakralnih dobara. moderni stil. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Terenska nastava (posjet nekoj crkvi). Europa u vrijeme baroka. Pojačana vizualizacija. Nema posebnosti. 2. 1. imenovati najstarije hrvatske pjesmarice liturgijske glazbe. Duhovna glazba pojedinih krajeva naše domovine. Razvijanje sposobnosti za uočavanje lijepoga i dobroga oko nas. gotika. liturgijski predmeti. slike…). navesti neke vrste liturgijskog pjevanja i sviranja. 5. liturgijska glazba. Nema posebnosti. Liturgijska godina. misno ruho (alba.4. prepoznavanje. kontemplacije (naglasiti važnost mira i samoće u ljudskom životu ). Terenska nastava (upoznavanje unutrašnjosti crkve).) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE VI. omogućiti taktilni doživljaj nekih liturgijskih predmeta. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama ispovjedaonica. Preporuke za korelaciju 8. liturgijske knjige (misal. mitra). 4. ampulice). Ključni pojmovi 2. ambon. sudjelovati na probi župnoga zbora. jezik i glazba misno ruho. slušanje liturgijske glazbe.

Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Individualni i slikovni materijal zalijepiti učenicima na klupu koji imaju poteškoća u kontroli pokreta ruku. pojačano uvježbavanje. 5. 2. kruha i vina. Dodatna ilustracija 7. Ključni pojmovi 2. Lk 2. IHS. Teškoće u svladavanju kratica. Razgovor. Nabrojiti. domoljubne. 4. Obrazovna postignuća 4.25-27. Prijedlozi za metodičku obradu 6. tamjan. alfa i omega. Iv 19. Svaku kraticu i simbol prikazati vizualno. značenje vode. 4. Isusovo rođenje. Marija u Evanđelju. 1. pripovijedanje i izlaganje.12-14). Terenska nastava. konzumističke. Ključni pojmovi 2. religiozne.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE VIII. Individualni i slikovni materijal zalijepiti učenicima na klupu koji imaju poteškoća u kontroli pokreta ruku. Uočiti važnost svjesnog i kritičkog primanja poruka suvremenih simbola (simbolom se mogu poslati različite poruke: reklamne. analiza i interpretacija tekstova. (6. Obrazovna postignuća 176 . Slijepom učeniku omogućiti taktilni doživljaj konkretnih materijala. ekološke. opisati i objasniti značenje važnijih kršćanskih simbola i kratica. primijeniti didaktičke igre. Ključne pojmove konkretizirati. Nemogućnost korelacije s glazbenom kulturom. Znakovi i kratice u životu. Anđeo Gospodnji. CRKVENI JEZICI I KULTURA 3. sveti znakovi. KATOLIČKI VJERONAUK 7. Simboli drugih religija. Nema posebnosti. evanđelja. KATOLIČKI VJERONAUK 7. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. imenovati svete znakove i objasniti što se njima izražava.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE VI. Konkretizacija u sakralnom prostoru. Dj 1. Preporuke za korelaciju 8. Potrebno predznanje 3. istraživanje.26-38. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Upoznati simbole i kratice drugih religija. MARIJA U CRKVI 1. Sadržajno prilagođavanje. seksističke…). 3. Kršćanski simboli i kratice kršćanski simboli i kratice. fotografija i stripa. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. riba – znak kršćanskog raspoznavanja. Nema posebnosti. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Hrvatski jezik: Rečenični i pravopisni znakovi. Likovna kultura. 3. 5. Upoznajmo Mariju iz Evanđelja Marija. (6. razvijati sposobnosti oblikovanja i obrane vlastitog mišljenja. izrada plakata i mentalne mape. izreći naizust molitvu Anđeo Gospodnji. INRI.obrazovnim potrebama 2. Navesti i interpretirati biblijske tekstove u kojima se spominje Marija (Lk 1. Potrebno predznanje 3.1-19.

njegovati stav poštovanja i povjerenja prema Mariji. 1. Nabrojiti i protumačiti glavne Marijine blagdane (Navještenje. Litanije. Pieta. Marija u likovnoj umjetnosti. Glazbena kultura: pjesme posvećene Mariji. Nema posebnosti 2. nema posebnosti. Dodatna ilustracija 7. Vrste razgovora. analiza reprodukcija. osobito prema njegovoj prošlosti prožetoj kršćanskim elementima. Stvaralačko prepričavanje. novozavjetni spisi. Pitanjima učenika voditi u izvješćivanju. upoznavanje povijesnih. njegovati stav poštovanja i povjerenja prema Mariji. pisanje kratkog eseja. Hrvatski jezik: Lik u književnom djelu. pripovijedanje i izlaganje. Marija u književnosti. Obrazovna postignuća 4. slijepim učenicima kao poticaj koristiti taktilni materijal ili životno iskustvo. MARIJA U CRKVI 2. Preporuke za korelaciju 8. Rođenje BDM. KATOLIČKI VJERONAUK 7. uvidjeti važnost usklađivanja uvjerenja i konkretnog djelovanja Čitanje. Omogućiti učenicima prepoznavanje ovih sadržaja. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. nabrojiti marijanska svetišta u hrvatskom narodu. Anđeo Gospodnji (molitva). analiza i interpretacija tekstova i fotografija. kulturnih i religioznih značajka domovine. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama Uočiti Marijinu slobodu i veličinu u prihvaćanju Božje riječi. Bezgrješno začeće. otajstva krunice.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE VIII. 1. uvidjeti važnost usklađivanja uvjerenja i konkretnog djelovanja.4. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Preporuke za korelaciju 8. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Marijanske pjesme u hrvatskome narodu. Slabovidnim učenicima omogućiti da vide sliku izbliza i duže je promotre. Osnovne informacije o Marijinom životu. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. likovno i pismeno izražavanje. a ne zahtijevati reprodukciju. Uznesenje. razvijanje ljubavi prema svome narodu. 177 . Predaja. 3. Uočiti Marijinu slobodu i veličinu u prihvaćanju Božje riječi. Glavni Marijini blagdani i molitve Marijini blagdani i molitve. navesti neke marijanske pjesme i molitve. njegovati stav poštovanja i povjerenja prema Mariji. (6. uočiti važnost vjere u životu pojedinca i naroda. Prilagođeni biblijski tekstovi uz upotrebu vizualnih sredstava i prilagođenih slikovnica. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. marijanska svetišta. Blagovijest. Bezgrješno začeće). Dodatna ilustracija 7. te nacionalnoga ponosa. Likovna kultura: Marijin lik u likovnoj umjetnosti. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno- Istraživanje. 5. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. meditacija uz umjetničke reprodukcije i glazbu. Uznesenje. Ključni pojmovi 2. Hrvatski jezik: Interpretativno čitanje i krasnoslov. 4. Potrebno predznanje 3. Svetišta u pojedinim krajevima Hrvatske i BiH. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. opisati i protumačiti molitvu krunice. razvijati sposobnost za uočavanje lijepoga i dobroga oko nas. krunica. Interpretativno čitanje i krasnoslov. Prijedlozi za metodičku obradu 6.

Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Povijest. Ključni pojmovi 2.) 1. Označiti u udžbeniku bitne dijelove. Dodatna ilustracija 7. razvijati želju za postizanjem viših ciljeva. Provjeriti stoji li iza riječi iskustvo.obrazovnim potrebama 2. 2. nabrojiti osnovne podatke o bazilici sv. pripovijedanje i izlaganje. Istraživanje. Odrediti tko je papa (koje uloge i zadaće ima) i uvidjeti njegovu važnost za djelovanje Katoličke crkve. a ne zahtijevati reprodukciju. 4. rad. njezinim znamenitim ljudima i posebnostima.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE IZBORNE TEME 1. Potrebno predznanje 3. Ključni pojmovi 2. imenovati sadašnjeg papu. nabrojiti nekoliko važnijih papa kroz povijest. papina nezabludivost. Objasniti posebnosti redovničkog poziva i života redovnica/redovnica. Nema posebnosti. Petra. Pojačana vizualizacija. konklave. Vatikan. redovnici. Preporuke za korelaciju 8. 3. redovnice. Vatikan. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Rimski biskup papa. upoznati detaljnije život redovnika koji Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Vatikan). 4. (6. KATOLIČKI VJERONAUK 7. redovnički zavjeti. nalijepiti radni materijal u bilježnicu. usvojiti i razumjeti pojam konklava. papine obveze (npr. (6. 3. uvidjeti osnovne razlike u načinu života i djelovanja pojedinih redova. crkvena hijerarhija. redovi. samostan. odnosno predodžba (konklave. pastiri Crkve. redovi. izrada plakata. Omogućiti učenicima prepoznavanje ovih sadržaja. Petra i Vatikanu. Crkva kroz povijest. uočiti važnost molitve i rada u redovničkome životu. bazilika sv. molitva. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Švicarsku gardu. konklave. Razvijati ljubav prema Crkvi. KATOLIČKI VJERONAUK 7. 5. omogućiti izbor najprimjerenijeg modela. Život redovnika/redovnica osnivač /osnivateljica. Poziv. jedan dan u životu pape i sl. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. rad s fotografijama. koristiti razne vrste pomagala. Obrazovna postignuća 4. Potrebno predznanje 3. uvidjeti važnost usklađivanja uvjerenja i konkretnog djelovanja. Sadržajna prilagodba. Apostol Petar. zavjeti. 5. Nema posebnosti. njezinoj prošlosti. Ponuditi više modela stvaralačkog izražavanja. Zanimljivosti vezane uz Vatikan. Nemogućnost korelacije s glazbenom kulturom. Obrazovna postignuća 178 . Izborni sadržaji za darovite učenike 10.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE IZBORNE TEME 2.

Hrvatska u doba Arpadovića i Anžuvinaca. crkve (katedrale. rad s fotografijama (analiza i interpretacija). Europa u doba baroka). Nema posebnosti. Barceloni. Prilagodba tekstova i pojačana vizualizacija. Nema posebnosti. izlaganje. razlike između pojedinih stilova.4. razvijati osjećaje poštovanja i brige za materijalnu i duhovnu narodnu i crkvenu baštinu Terenska nastava (posjet nekoj crkvi). Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. 3. razvijati sposobnost uvažavanja tuđih stajališta i mišljenja. župne crkve. Izborni sadržaji za darovite učenike 179 . objasniti osnovne razlike između pojedinih stilova. istraživanje. pojedine katedrale…) ili u Europi (Notre Dame. Križa u Ninu. Crkveno graditeljstvo stilovi gradnje. dijapozitivi i fotografije. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. kapele). Potrebno predznanje 3. Razvijanje sposobnosti za uočavanje lijepoga i dobroga oko nas. 2. drugima i svemu što postoji. analiza i interpretacija tekstova. Katakombe. Sadržajna prilagodba. Prijedlozi za metodičku obradu 6. 5. Povijest: (Europa i Sredozemlje nakon seobe naroda).) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE IZBORNE TEME 3. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama djeluju na određenom području. čitanje i interpretacija teksta. Nabrojiti stilove gradnje crkvi kroz povijest. Nema posebnosti. izrada plakata. Prepoznati vlastite darove koje smo pozvani ugraditi u Crkvu. Povijest: Uzlet srednjovjekovne Europe. Dodatna ilustracija 7. katedrale i crkve pojedinog stila. 4. izdvojiti osnove karakteristike stila gradnje katedrale određene biskupije ili župne crkve. Humanizam i renesansa. crkva sv. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Obrazovna postignuća 4. izgrađivanje smisla za njegovanje humanih odnosa među ljudima. Terenska nastava (posjet redovničkoj zajednici). Preporuke za korelaciju 8. razumjeti odgovornost svih za zajednički život u društvu i Crkvi. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Posjet samostanu. KATOLIČKI VJERONAUK 7. otkrivati način na koji možemo vlastite darove ugrađivati u zajednicu. Ključni pojmovi 2. Beču. uvidjeti važnost usklađivanja uvjerenja i konkretnog djelovanja. pripovijedanje i izlaganje. izrada plakata. bazilike u Rimu…). koristiti razne vrste pomagala. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. 1. razvijati odgovoran stav prema životu. Preporuke za korelaciju 8. upoznati stil gradnje župne crkve/katedrale u vlastitoj župi/biskupiji. prepoznati veće i poznatije crkvene građevine u Hrvatskoj (Eufrazijeva bazilika. Dodatna ilustracija 7. unutarnje uređenje crkve. njegovati brigu za očuvanje sakralnih dobara. (6. katedrala u Milanu. sebi. Izborni sadržaji za darovite učenike 10.

1. Ključni pojmovi 2. 4. Osim nemogućnosti korelacije s glazbenom kulturom nema posebnosti. promicanje osjećaja za lijepo i za duhovnu dimenziju postojanja. KATOLIČKI VJERONAUK 7. Ključni pojmovi 2. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama Likovna kultura. 3. Naglasiti bitno. Preporuke za korelaciju 8. 5. Usvajanje o blagdanima potkrijepiti raznim materijalima. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. vjerskih. nacionalnih. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Nema posebnosti. Sadržajna prilagodba. Glazbena kultura. uočiti važnost poznavanja vlastitih korijena (obiteljskih. Imenovati i protumačiti značenje pojedinog blagdana ili liturgijskog vremena. uočiti značenje pojedinih blagdana ili liturgijskih vremena za život suvremenih kršćana. (6. Nema posebnosti. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama 1. KATOLIČKI VJERONAUK 7. 2. Dodatna ilustracija 7. Obrazovna postignuća 180 . 5. Živjeti u ritmu liturgijske godine: vrijeme kroz godinu. 4. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. Nema posebnosti. Potrebno predznanje 3. (6. uskrsni ciklus nazivi pojedinih blagdana ili liturgijskih vremena.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE IZBORNE TEME 4. uočiti i ispravno vrjednovati bogatstvo adventskih i božićnih hrvatskih običaja. Obrazovna postignuća 4. Nema posebnosti. uočiti značenje pojedinih blagdana ili liturgijskih vremena za život suvremenih kršćana. Prilagodba tekstova i pojačana vizualizacija. Nema posebnosti. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Imenovati i protumačiti značenje pojedinog blagdana ili liturgijskog vremena. 3. Dodatno raditi na proširivanju rječnika. božićni ciklus nazivi pojedinih blagdana ili liturgijskih vremena.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE IZBORNE TEME 5. Potrebno predznanje 3. povijesno-kulturoloških) te poznavanja i poštivanja drugih kultura. Promicanje kulturne baštine kao dijela nacionalnog i kulturnog identiteta. Predmet Razred Nastavna cjelina Naziv kataloške teme 1. Živjeti u ritmu liturgijske godine: vrijeme kroz godinu.10. koristiti razne vrste pomagala. 2.

Usvajanje o blagdanima potkrijepiti raznim materijalima.35 sati godišnje Cilj: Usklađivanje odgojnih potreba ovisno od uzrasta učenika s njihovim interesovanjima. nastavnik katoličkog vjeronauka treba imati Kanonsko poslanje (odobrenje Vrhbosanskog nadbiskupa koje mu on podjeljuje putem Katehetskog ureda vrhbosanske nadbiskupije Sarajevo). Naglasiti bitno. 3. Nastavu katoličkog vjeronauka u školi mogu izvoditi profesori katoličkog vjeronauka. saznavanja i sazrijevanja uz stalno inoviranje programa. Prijedlozi za metodičku obradu 6. Uz ispunjenje svih drugih potrebnih uvjeta za namještenje u službu nastavnika u školi. uočiti važnost poznavanja vlastitih korijena (obiteljskih. sposobnostiima i potrebama društvene sredine. 1. Profil nastavnika. nacionalnih. koji imaju visoku stručnu spremu (stupanj VII/1) postignutu na katoličkim visokoškolskim učilištima. Izborni sadržaji za darovite učenike 10. Dodatna ilustracija 7. Dodatno raditi na proširivanju rječnika. 5. formiranje samostalne stabilne ličnosti procesima učenja. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji 5.4. uočiti i ispravno vrjednovati bogatstvo korizmenih i uskrsnih hrvatskih običaja. Nema posebnosti. 4. Likovna kultura. 181 . Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama Promicanje kulturne baštine kao dijela nacionalnog i kulturnog identiteta. povijesno-kulturoloških) te poznavanja i poštivanja drugih kultura. Novo stručno nazivlje koje se uvodi u temu 9. ODJELJENJSKA ZAJEDNICA VII razred 1 sat sedmično . Glazbena kultura. promicanje osjećaja za lijepo i za duhovnu dimenziju postojanja. Preporuke za korelaciju 8. Osim nemogućnosti korelacije s glazbenom kulturom nema posebnosti. 2. Nema posebnosti. vjerskih.

samopouzdanja. zdravoj prehrani.građenjem pravilnog stava prema moralu. saznajna komponenta 7.upoznati učenike da izbor budućeg zvanja i zanimanja uvjetuje i tržište rada Pregled programskih oblasti 1.u korak s vremenom 4. Pedagoško.razvijanje radnih navika. upozoravanje na rizična područja u BiH. Radne navike. pedagoški karton učenika UKUPNO: Pregled programskih sadržaja Uz praznike i Dan škole . prevenciji ovisnosti s ciljem uvođenja učenika u zdrav način života i očuvanja njihovog zdravlja .Zadaci: . odnos prema radu 6. uvažavanje i poštovanje materijalnog i duhovnog. Kultura življenja . Profesionalna orijentacija/za personalni dosje. BiH i svijetu. na neodlaženje u rizična područja . Aktuelna zbivanja .upotpunjavanje učenikovih znanja o minskoj situaciji u zajednici.4 sata 182 4 3 4 4 4 4 4 5 3 35 .upoznavanje. Moralni odgoj 3. Humani odnosi 8. Kulturno i prirodno nasljeđe .putem informisanja o aktuelnim zbivanjima. Kulturno i prirodno nasljeđe 2. posluženju.pružanje informacija učenicima o zaštiti od bolesti. kolektivu i na javnim mjestima . osjećaja zadovoljstva u radu osposobljavanjem učenika za aktivno učenje i saradnju . pozitivnog odnosa prema radu. psihološko.uvođenje učenika u samospoznaju i uočavanje značaja razumijevanja poznavanja sebe . uvoditi učenike u razumijevanje značaja primjerenog ponašanja u školi.usvajanje osnovnih karakteristika humanih odnosa s naglaskom na odnose sa suprotnim spolom .zdrav način života 5. higijeni. Upozoravanje na mine i druga ubojita sredstva 9. uvesti učenike u razumijevanje značaja pravovremene informisanosti i potrebe za osposobljavanjem u samostalnom pronalaženju informacija .prigodna obrada – u saradnji s historičarem dati osvrt na historijski datum Procjena rada odjeljenja u toku i na klasifikacijama 1. kulturnog i prirodnog nasljeđa . održavanju zdrave težine.

nauci .stvaralaštvo učenika u školi (u muzici.Pravilnici: o pohvalama i nagradama učenika.terorizam..Konvencija o pravima djeteta: .Pravila škole . kidnapovanje i druge nedozvoljene radnje 4. likovnoj umjetnosti.prevencija narkomanije: opasnost po zdravlje . kulturnog i prirodnog nasljeđa . Kultura življenja .saobraćajni propisi i njihovo poštivanje .3 sata .4 sata U zavisnosti od svijesti i potreba učenika odjeljenja informisati ih i zajedno raditi na dolaženju do informacija o: .sportu . učeniku generacije.obrazovanju .posjete drugim gradovima (kulturni sadržaji.umjetnosti .Upoznavanje.4 sata .odluke koje donosim 183 .inovatorstvo . Aktuelna zbivanja . industrijska postrojenja) 2.kulturi .) .institucije koje se bave unapređenjem i sigurnošću u saobraćaju ..svijetu .šta sve određuje ponašanje učenika u kolektivu .posjeta pozorištu i muzeju .alkoholizam .sredini .u korak s vremenom .uključivanje u borbu protiv AIDS-a .odnos prema alkoholu u društvenoj sredini .zdrav način života .jačanje ličnosti učenika putem prevencije svake ovisnosti .šta treba znati o AIDS-u . tehnici. uvažavanje i poštovanje materijalnog i duhovnog. Moralni odgoj .ponašanje na javnim mjestima .dijete ima vlastita prava .popratne pojave pušenja .znakovi o pravima djeteta 3. odgojno disciplinskim mjerama .Zašto poštovati kućni red škole .

težnja da se doživi nešto novo i uzbudljivo 184 .zabrinutost za svoju vanjštinu . nepušenju održavanje zdrave težine korištenje.metode uspješnog učenja . psihološko.maštanje o budućnosti .- odluka o pušenju šta utječe na donošenje odluke o pušenju ili suprotno.planiranje učešća u projektima s drugim učenicima .odmor i rekreacija .4 sata . Radne navike.šta rad daje i znači za nas i druge .sprečavanje nesreća u kući .nepoželjne osobine ličnosti .praktičnost i susretljivost u radu . Humani odnosi .razna iskustva u socijalnim kontaktima i formiranju ličnosti .vježbe opuštanja i relaksacije 7.pozitivan stav prema radu.kako biti društveno aktivan .kako aktivno učiti . Pedagoško. kao i načinu rada .moja pomoć osobama u stanju socijalne potrebe . saznajna komponenta .pojačana osjetljivost/emocionalnost . zagađivanje i zaštita vodene sredine gostoljubivosti .4 sata .potreba afirmacije ličnosti i dokazivanje vlastite vrijednosti .kada servirati gostima hranu 5.praćenje nastave .aktivnosti u vezi s pripremom za prijemni ispit u srednjoj školi 6.4 sata .poželjne osobine ličnosti .zašto je značajno poznavati sebe .neodgovoran odnos prema radu .stjecanje zrelosti: emocionalna i socijalna zrelost .razna iskustva u socijalnim kontaktima i formiranju ličnosti .zaokupljenost svojim spolom .moj odnos prema drugovima i drugaricama .pojačana nesigurnost . odnos prema radu .

Dž.privredna kretanja na području grada .. Zelenika..5 sati Mine i „NUS“ u našoj zajednici. Upozoravanje na mine i druga ubojita sredstva ..šta je sve u radu mjerilo vrijednosti UPUTA za realizaciju Programa odjeljenjske zajednice od IV do IX razreda nalazi se iza programa devetog razreda. A. Mujkanović.rad . (2006). Handicap International 185 . PROFIL I STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA Program može realizovati nastavnik ili profesor razredne i predmetne nastave. E.priručnik za nastavnike osnovnih i srednjih škola. Upozoravanje na mine i druga ubojita sredstva .  pregled programskih sadržaja s obradom nalazi se u odobrenom za upotrebu priručniku: Zvizdić.3 sata .za personalni dosje učenika . Profesionalna orijentacija .- zanimanje za suprotni spol pojava prvih simpatija i ljubavi drugarstvo i ravnopravnost među spolovima u školi i u životu planiranje učešća u projektima s drugim učenicima ∗ 8. Kalaš. P. BiH i svijetu Mine i „NUS“ u prirodi Pokazatelji rizičnih područja Borba protiv mina Sigurni oblici ponašanja Opasnost od vatrenog naoružanja u kućama 9. Sarajevo..informisati učenike .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful