P. 1
34 Zastita Od Udara Struje

34 Zastita Od Udara Struje

|Views: 156|Likes:
Published by putnik

More info:

Published by: putnik on Oct 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2010

pdf

text

original

Sveu ili te u Zagrebu Rudarsko-geolo ko-naftni fakultet

Za tita na gradili tima od udara elektri ne struje

Filip Mraku i

elektri ne naprave i instalacije na gradili tima izlo ene su brojnim opasnim o te enjima ‡ Sukladno sa time postavljaju se stro i zahtjevi za tite od elektri nog udara na gradili tima i ru ili tima .Uvod ‡ S obzirom na te ke uvjete okoline i rada.

te se primjenjuju gra evinski strojevi ili druga oprema pri ijem se radu koristi elektri nim instalacijama.Elektri ne instalacije na gradili tima i ru ili tima Gradili te .svako mjesto na kojem se organizirano izvode gra evinski radovi. ‡ Ru ili te-slobodni gradski prostori. ‡ Elektri nim instalacijama na gradili tima i ru ili tima smatramo svu elektrotehni ku opremu i naprave koje omogu avaju rad na gradili tima i ru ili tima. . prostori za nove gradnje nastali ru enjem starih gra evina.

nakon zavr enog rada obavljaju rad nekom drugome mjestu. dimenzionirana i odabrana za trajan pogon 2. ‡ Elektri na oprema i elektri na instalacija mora biti: 1. Prilago ena za te ke uvjete okoline. s povremenom promjenom mjesta rada .Privremene elektri ne instalacije na gradili tu ‡ Elektri ne instalacije koje privremeno u ograni enom vremenskom roku zadr avamo na jednome mjestu.

.Na ini napajanja i vanjski utjecaji na instalacije Gradili ta se smiju napajati preko: ‡ vlastitih transformatorskih stanica ‡ mre e visokog napona ‡ javne nisko naponske mre e ‡ industrijske mre e ‡ vlastitih elektroagregata Zabranjeno je priklju ivanje gradili ne instalacije na uti nice ili industrijske instalacije bez provjere i posebnog priklju nog ormari a.

za velika gradili ta . ‡ Razlikujemo dva temeljna tipa priklju norazdjelnih ormari a: 1.‡ Instalacija mora sadr avati priklju ne i razdjelne ormari e (blokove) unutar kojih se ugra uju odgovaraju e naprave koje odgovaraju vrsti sustava za napajanje. za mala gradili ta 2.

Slika 1. Sadr aj priklju nog ormara za malo gradili te .

Sadr aj elektri ne instalacije za veliko gradili te .2.

Vanjski utjecaji ‡ Na gradili tima i ru ili tima mogu se sresti sljede i minimalni vanjski utjecaji: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ za temperaturu okoline za prisutnost vode za prisutnost krutih predmeta za mehani ke udare za vibracije za nadle nost osoba (elektri ari) (elektri ari) ‡ za dodir osoba s potencijalom zemlje AA4:-5ºC do +40ºC AD4 trcanje AE3 vrlo mali predmet AG3 veliki AH2 srednje BA1 nestru ne osobe BA4 upu ene osobe BA5 stru ne osobe BC3 u estali dodir BC4 stalni dodir (u sku enim vodljivim prostorima) .

samo kratko. 2. 2. . ograni eno vrijeme Postavljanje izvan dohvata rukom (samo prema nadzemnim vodovima) SELV u svim ote anim uvjetima PELV se mo e upotrijebiti za zagrijavanje betona Istodobna za tita (izravni i neizravni udar): 1.Na ini za tite od elektri nog udara Za tita u normalnome radu (izravni dodir): 1. ‡ ‡ Izolacija aktivnih dijelova pokrovi ili omota i (ku i ta) Zapreke .

Za tita u uvjetima kvara (neizravni dodir) Na gradili tima se ponajvi e primjenjuje: ‡ automatski isklop opskrbe u TT ili TN ± sustavu sa strujnim za titnim sklopkama ili nadstrujnim za titnim napravama ‡ u veoma te kim uvjetima primjenjuje se IT sustav (osigurani trajni nadzor s kontrolnikom izolacije te prikladnom zvu nom i svjetlosnom signalizacijom) ‡ u stalnom vrstom dijelu instalacije rabi se TN-C sustav s isklopnim nadstrujnim za titnim napravama ‡ Primnjena TN sustavu sa smanjenim niskim naponom do U ” 110 V .

Uti nice i stalno priklju ena ru na oprema ‡ nazivnih struja In ” 32 A tite se: ‡ strujnom za titnom sklopkom s nazivnom preostalom proradnom strujom I n ” 30 mA ‡ elektri nim odjeljivanjem s pomo u izolacijskog transformatora ‡ svako tro ilo mora imati svoj transformator .

‡ U na elu svaki strujni krug treba tititi od preoptere ivanja. a izostavlja se pri ru no upravljanim dizalicama.‡ Za tita uporabom opreme razreda II. ‡ Nije dopu tena za tita nevodljivim prostorom ni za tita lokalnim izjedna ivanjem potencijala bez spajanja sa zemljom. . primjenjuje se u konstrukciji opreme ‡ Za nadstrujnu za titu valja rabiti prekida e ili sklopke (rastavlja e) s osigura ima.

Radi sprje avanja velikih mehani kih udara u instalacijama gradili ta i ru ili ta primjenjuje se za tita: Razvo enje kabela od vodova: ‡ odabirom kabela s prikladnim mehani kim karakteristikama ‡ postavljanjem kabela i vodova tako da su za ti eni od udara ‡ dodatnom mehani kom za titom na pje a kim prolazima ‡ Kada se rabe gipki kabeli oni moraju biti s gumenom izolacijom .

Rasvjeta u slu aju opasnosti Fiksna instalacija u slu aju opasnosti: ‡ samostalnim jedinicama (prema IEC 60598-2-22) ‡ instalacijom napajanom iz akumulatorske baterije s trajanjem najmanje 1 h ‡ baterijskim svjetiljkama s trajanjem od najmanje 1 h ‡ generatorom pogonjenim strojem s unutarnjim sagorijevanjem s vremenom upu tanja ne duljim od 15 s ‡ Za rasvjetu na gradili tu moraju se instalirati sigurnosni strujni krugovi u skladu s normom HRN HD 384.S2: 1999.3. .

Priklju ni instalacijski pribor ‡ Priklju ni pribor mora odgovarati lEC normama ‡ Utika i i uti nice okruglog su oblika izra eni od tvrdoga izolacijskog materijala ili gume i moraju na sebi imati oznaku da su otporni na mehani ka naprezanja (znak eki ). .

Uzemljenje i za titni vodi i ‡ Uzemljenje .izvodi se prije po etka radova ‡ Privremeni uzemljiva .polaganje golog vodi a u zemlju (naj e e pocin ana eli na traka) ‡ Vrijednost otpora uzemljenja mora biti u skladu sa zahtjevima za tite od elektri nog udara u uvjetima kvara (indirektnog dodira) .

. ‡ Po eljno je koristiti se izvje ima i preporukama prija njih periodi nih ispitivanja. U slu aju da ne postoje izvje a inicijalnog i periodi nog ispitivanja potrebno je provesti po etno (inicijalno) ispitivanje. Obvezatno treba obavljati povremene (periodi ne) provjere.Provjera instalacija i periodi no ispitivanje ‡ Prva provjera instalacije izvodi se prema normi IEC 60364-6:2006.

Literatura ‡ Za tita na gradili tima od udara elektri ne struje (Egon Mileusni ) .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->