P. 1
34 Zastita Od Udara Struje

34 Zastita Od Udara Struje

|Views: 156|Likes:
Published by putnik

More info:

Published by: putnik on Oct 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2010

pdf

text

original

Sveu ili te u Zagrebu Rudarsko-geolo ko-naftni fakultet

Za tita na gradili tima od udara elektri ne struje

Filip Mraku i

Uvod ‡ S obzirom na te ke uvjete okoline i rada. elektri ne naprave i instalacije na gradili tima izlo ene su brojnim opasnim o te enjima ‡ Sukladno sa time postavljaju se stro i zahtjevi za tite od elektri nog udara na gradili tima i ru ili tima .

Elektri ne instalacije na gradili tima i ru ili tima Gradili te . ‡ Elektri nim instalacijama na gradili tima i ru ili tima smatramo svu elektrotehni ku opremu i naprave koje omogu avaju rad na gradili tima i ru ili tima. ‡ Ru ili te-slobodni gradski prostori. te se primjenjuju gra evinski strojevi ili druga oprema pri ijem se radu koristi elektri nim instalacijama. .svako mjesto na kojem se organizirano izvode gra evinski radovi. prostori za nove gradnje nastali ru enjem starih gra evina.

s povremenom promjenom mjesta rada .Privremene elektri ne instalacije na gradili tu ‡ Elektri ne instalacije koje privremeno u ograni enom vremenskom roku zadr avamo na jednome mjestu. nakon zavr enog rada obavljaju rad nekom drugome mjestu. Prilago ena za te ke uvjete okoline. dimenzionirana i odabrana za trajan pogon 2. ‡ Elektri na oprema i elektri na instalacija mora biti: 1.

Na ini napajanja i vanjski utjecaji na instalacije Gradili ta se smiju napajati preko: ‡ vlastitih transformatorskih stanica ‡ mre e visokog napona ‡ javne nisko naponske mre e ‡ industrijske mre e ‡ vlastitih elektroagregata Zabranjeno je priklju ivanje gradili ne instalacije na uti nice ili industrijske instalacije bez provjere i posebnog priklju nog ormari a. .

‡ Instalacija mora sadr avati priklju ne i razdjelne ormari e (blokove) unutar kojih se ugra uju odgovaraju e naprave koje odgovaraju vrsti sustava za napajanje. za mala gradili ta 2. za velika gradili ta . ‡ Razlikujemo dva temeljna tipa priklju norazdjelnih ormari a: 1.

Slika 1. Sadr aj priklju nog ormara za malo gradili te .

2. Sadr aj elektri ne instalacije za veliko gradili te .

Vanjski utjecaji ‡ Na gradili tima i ru ili tima mogu se sresti sljede i minimalni vanjski utjecaji: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ za temperaturu okoline za prisutnost vode za prisutnost krutih predmeta za mehani ke udare za vibracije za nadle nost osoba (elektri ari) (elektri ari) ‡ za dodir osoba s potencijalom zemlje AA4:-5ºC do +40ºC AD4 trcanje AE3 vrlo mali predmet AG3 veliki AH2 srednje BA1 nestru ne osobe BA4 upu ene osobe BA5 stru ne osobe BC3 u estali dodir BC4 stalni dodir (u sku enim vodljivim prostorima) .

samo kratko.Na ini za tite od elektri nog udara Za tita u normalnome radu (izravni dodir): 1. ograni eno vrijeme Postavljanje izvan dohvata rukom (samo prema nadzemnim vodovima) SELV u svim ote anim uvjetima PELV se mo e upotrijebiti za zagrijavanje betona Istodobna za tita (izravni i neizravni udar): 1. . 2. 2. ‡ ‡ Izolacija aktivnih dijelova pokrovi ili omota i (ku i ta) Zapreke .

Za tita u uvjetima kvara (neizravni dodir) Na gradili tima se ponajvi e primjenjuje: ‡ automatski isklop opskrbe u TT ili TN ± sustavu sa strujnim za titnim sklopkama ili nadstrujnim za titnim napravama ‡ u veoma te kim uvjetima primjenjuje se IT sustav (osigurani trajni nadzor s kontrolnikom izolacije te prikladnom zvu nom i svjetlosnom signalizacijom) ‡ u stalnom vrstom dijelu instalacije rabi se TN-C sustav s isklopnim nadstrujnim za titnim napravama ‡ Primnjena TN sustavu sa smanjenim niskim naponom do U ” 110 V .

Uti nice i stalno priklju ena ru na oprema ‡ nazivnih struja In ” 32 A tite se: ‡ strujnom za titnom sklopkom s nazivnom preostalom proradnom strujom I n ” 30 mA ‡ elektri nim odjeljivanjem s pomo u izolacijskog transformatora ‡ svako tro ilo mora imati svoj transformator .

. primjenjuje se u konstrukciji opreme ‡ Za nadstrujnu za titu valja rabiti prekida e ili sklopke (rastavlja e) s osigura ima. a izostavlja se pri ru no upravljanim dizalicama.‡ Za tita uporabom opreme razreda II. ‡ Nije dopu tena za tita nevodljivim prostorom ni za tita lokalnim izjedna ivanjem potencijala bez spajanja sa zemljom. ‡ U na elu svaki strujni krug treba tititi od preoptere ivanja.

Radi sprje avanja velikih mehani kih udara u instalacijama gradili ta i ru ili ta primjenjuje se za tita: Razvo enje kabela od vodova: ‡ odabirom kabela s prikladnim mehani kim karakteristikama ‡ postavljanjem kabela i vodova tako da su za ti eni od udara ‡ dodatnom mehani kom za titom na pje a kim prolazima ‡ Kada se rabe gipki kabeli oni moraju biti s gumenom izolacijom .

3. .Rasvjeta u slu aju opasnosti Fiksna instalacija u slu aju opasnosti: ‡ samostalnim jedinicama (prema IEC 60598-2-22) ‡ instalacijom napajanom iz akumulatorske baterije s trajanjem najmanje 1 h ‡ baterijskim svjetiljkama s trajanjem od najmanje 1 h ‡ generatorom pogonjenim strojem s unutarnjim sagorijevanjem s vremenom upu tanja ne duljim od 15 s ‡ Za rasvjetu na gradili tu moraju se instalirati sigurnosni strujni krugovi u skladu s normom HRN HD 384.S2: 1999.

.Priklju ni instalacijski pribor ‡ Priklju ni pribor mora odgovarati lEC normama ‡ Utika i i uti nice okruglog su oblika izra eni od tvrdoga izolacijskog materijala ili gume i moraju na sebi imati oznaku da su otporni na mehani ka naprezanja (znak eki ).

Uzemljenje i za titni vodi i ‡ Uzemljenje .izvodi se prije po etka radova ‡ Privremeni uzemljiva .polaganje golog vodi a u zemlju (naj e e pocin ana eli na traka) ‡ Vrijednost otpora uzemljenja mora biti u skladu sa zahtjevima za tite od elektri nog udara u uvjetima kvara (indirektnog dodira) .

. Obvezatno treba obavljati povremene (periodi ne) provjere.Provjera instalacija i periodi no ispitivanje ‡ Prva provjera instalacije izvodi se prema normi IEC 60364-6:2006. U slu aju da ne postoje izvje a inicijalnog i periodi nog ispitivanja potrebno je provesti po etno (inicijalno) ispitivanje. ‡ Po eljno je koristiti se izvje ima i preporukama prija njih periodi nih ispitivanja.

Literatura ‡ Za tita na gradili tima od udara elektri ne struje (Egon Mileusni ) .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->