Crna Gora Vlada Crne Gore

MINISTARSTVO PROSVJETE I NAUKE

ZAVOD ZA ŠKOLSTVO

Katalog znanja – predmetni program

HEMIJA
I i II razred srednje stručne škole

Podgorica 2009.

Programom je definisano po 60 časova (obavezni dio programa) u I i II razredu. podstaći njihovo interesovanje za hemijske nastavne sadržaje i korelirati nastavne sadržaje hemije sa srodnim disciplinama i predmetima. Važno je u očima učenika/ca nastavu hemije učiniti relevantnom za život. Hemija je interdisciplinarno povezana sa drugim naukama. Takođe. ODREĐENJE PREDMETNOG PROGRAMA a) Položaj. 2 .1. Izučavajući hemiju učenici/e ovladavaju osnovnim znanjima o materiji i hemijskim promjenama koje se odvijaju u živoj i neživoj prirodi. Preostali dio programa planira škola u zavisnosti od potreba profila (struke). NAZIV NASTAVNOG PREDMETA HEMIJA NAZIV PREDMETNOG PROGRAMA HEMIJA 2. razvijaju intelektualne sposobnosti i osposobljavaju se za primjenu stečenih znanja u praksi. uslovljen eksperimentom poduprtim istraživačkim radom i brzim prenosom istraživačkih dostignuća u praksu. a potrebna su za razumijevanje prirodnih pojava i procesa u svakodnevnom životu. Nova koncepcija programa omogućava produbljivanje hemijske pismenosti. priroda i namjena predmetnog programa Hemija je osnovna prirodna nauka za koju je karakterističan brzi rast informacija i podataka. upoznaju osnovne prirodne zakone i formiraju naučni pogled na svijet. b) Broj časova po godinama obrazovanja i oblicima nastave Predmetni program se izučava u I i II razredu srednje stručne škole sa fondom od 2 časa sedmično. a koja su i dio opšteg obrazovanja i kulture. odnosno bazičnih znanja potrebnih svakom pojedincu. Na njenim saznanjima se temelje i vrste industrijskih grana koje su ključni element porasta kapitala i zbog toga snažno utiče kako na ekonomske tako i na socijalne odnose u društvu.

− sticanje sposobnosti opisivanja i prikazivanja rezultata ogleda (mjerenja) tablicama i grafikonima. principa. volje. SADRŽAJI I OPERATIVNI CILJEVI PREDMETNOG PROGRAMA Plan realizacije nastave (I razred) TEMA 1. − razvijanje ekološke svijesti i odgovornosti prema radnom i životnom okruženju. POJMOVI I RAČUN U HEMIJI 2. fenomena. 4. činjenica. opisom i obrazlaganjem). ekonomskih i tehnoloških uticaja hemije. pažnje. upornosti. KISELINE BAZE I SOLI 6. STRUKTURA MATERIJE Struktura atoma i periodni sistem elemenata Hemijske veze 3. NEMETALI UKUPNO broj časova 8 5 5 11 3 6 10 12 60 časova 3 . pisano. − razvijanje svijesti socijalnih. − sticanje sposobnosti pronalaženja i korišćenja različitih izvora informacija. HEMIJSKE PROMJENE 4. − razvijanje razumijevanja hemijskih pojmova. OSNOVNI ZAKONI. − razvijanje manuelnih sposobnosti. RASTVORI 5. zakona i teorija. mašte i navikavanje učenika/ca na kontinualan rad. samostalnosti. radnih i estetskih navika.3. − razvijanje vještine rješavanja računskih zadataka. OPŠTI CILJEVI PREDMETNOG PROGRAMA Ciljevi nastave ovog predmeta obuhvataju: − usvajanje novih i proširivanje znanja stečenih u osnovnoj školi. METALI 7. − razvijanje logičkog mišljenja i sposobnosti uočavanja uzročno-posljedičnih veza. pamćenja. − razvijanje sposobnosti hemijskog izražavanja (usmeno.

. formule i jednačine.računaju masene udjele elemenata u jedinjenu. molarna masa. i 9. . . . .zna da elementi iste grupe imaju slična svojstva i isti broj valentnih elektrona. molekuli Mr(x).posmatraju modele atoma i molekula. . izračunavanje na osnovu hemijske jednačine. . .razumije značenje simbola.zna da se elementi iste periode razlikuju po hemijskim osobinama. atomski i maseni broj. simboli. Struktura atoma i periodni sistem elemenata Aktivnosti Pojmovi/sadržaji Učenici/e: . razreda osnovne škole. .definišu osnovne hemijske zakone. Fizika: struktura materije. atomi Ar(x).povezuje količinu supstance sa masom.čitaju periodni sistem elemenata. izgradnja periodnog sistema elemenata. Prustov.shvati osnovne hemijske zakone. Daltonov i Avogadrov. .povezuje građu atoma sa mjestom elemenata u PSE. formula i jednačina. elektronska konfiguracija atoma. Korelacije Hemija: gradivo 8.upozna raspored elektrona u omotaču. . TEMA: GRAĐA MATERIJE Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: .koriste Internet za traženje novih padataka. .ponavljaju pojmove Ar(x) i Mr(x).razumije uticaj elementarnih čestica na masu i naelektrisanje atoma. . razreda osnovne škole.zna da na osnovu pravilno napisane jednačine izračuna masu reaktanta ili masu produkta. . energetski nivoi i atomske orbitale. Hemija: gradivo 8.shvati izračunavanje procentnog sastava jedinjenja. Korelacije Elementarne čestice u atomu. Učenici/e: .ponavljaju pojmove elemetarne čestice u atomu.čitaju elemente iste grupe i elemente iste periode. Matematika: rješavanje proporcija i jednačina sa jednom nepoznatom.povezuje molarnu masu sa molarnom zapreminom.preračunavaju masu supstance u količinu i obrnuto. i 9.rješavaju zadatke na osnovu hemijske jednačine. maseni udio elementa u jedinjenju. . . molarna zapremina.izračunavaju zapreminu određene količine gasa. a da se njihovi elektroni nalaze na istom energetskom nivou. izotopi. 4 Pojmovi/sadržaji Osnovni hemijski zakoni: Lavoazjev. . POJMOVI I RAČUN U HEMIJI Operativni ciljevi Aktivnosti Učenik/ca treba da: . Fizika: gasni zakoni. . .TEMA: OSNOVNI ZAKONI.

povezuje međumolekulske sile sa fizičkim osobinama supstanci.određuju oksidacione brojeve atoma u molekulima i jonima. Fizika: elektroprovodljivost.izvode zaključke o rastvaranju metala u hloridnoj kiselini na osnovu demonstracionih ogleda.posmatraju modele molekula za prikazivanje vodoničnih veza. . . . Pojmovi/sadržaji Energetske promjene pri hemijskim reakcijama.koriste Internet. polaznost kovaletne veze.zna šta je oksidacija. redoks reakcije. jonska veza.shvati uslov za uspostavljanje hemijske ravnoteže.izvode zaključke o uticaju faktora na pomjeranje ravnoteže na osnovu demonstracionih ogleda.uoči da je elektrostatička sila osnovna privlačna sila među česticama supstanci. . gvožđe). . . entalpija reakcije. elektroliza. . akumulatori i baterije Korelacije Fizika: energija. .zna šta su egzotermne. grafit.razumije teoriju sudara.povezuje reakcionu entalpiju sa endotermnim i ezotermnim reakcijama. .shvati nastajanje jonske kovalentne i metalne veze. .upozna hemijske izvore struje i njihov značaj. TEMA: HEMIJSKE PROMJENE Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: . naponski niz metala. ravnoteže u živim sistemima.upozna proces elektrolize i njenu primjenu u industriji. . hemijska ravnoteža.gledaju naučne filmove. .izvode oglede: rastvorljivost u polarnim i neopolarnim rastvaračima. razreda osnovne škole. Biologija: katalizatori. Biologija: međumolekulska veza u biološkim jedinjenjima. . Biologija: energetske promjene u živom sistemu. uticaj faktora na ravnotežu. . vodonična veza. .gledaju naučne filmove. .zna da piše oksidoredukcione jednačine. . Korelacije Hemija: gradivo 8. Aktivnosti Učenici/e: . pisanje oksido-redukcionih jednačina. galvanski elementi.posmatraju modele kristala (NaCl. a šta redukcija. brzina hemijske reakcije: teorija sudara – Zakon o dejstvu masa. . . entalpija nastajanja.shvati uticaj spoljašnjih faktora na položaj ravnoteže.ponavljaju pojmove jonska i kovalentna veza. Fizika: elektromotorna sila. a šta endotermne reakcije. i 9. . . afinitet prema elektronu. Aktivnosti Hemijske veze Pojmovi/sadržaji Energija jonizacije.izvode zaključke o brzini hemijske reakcije na osnovu demonstracionih ogleda. metalna veza.shvati uticaj faktora na brzinu reakcije.upoznaje alternativne izvore energije. kovalentna veza. . . Učenici/e: . 5 . međumolekulske privlačne sile.ponavlaju pojmove obnovljivi i neobnovljivi izvori energije. faktori koji utiču na brzinu reakcije. .Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: .pišu oksido-redukcione jednačine. .shvati privlačne sile među molekulima. .izvode zaključke na osnovu demonstracionog ogleda za egzotermne i endotermne reakcije. Biologija: oksido-redukcioni procesi u živim organizmima. Van der Valsove sile. oksidacioni broj.zna da definiše brzinu hemijske reakcije.

Matematika: rlešavanje jednačina.zna od čega zavisi pH vrijednost rastvora. razreda osnovne škole. W (X) TEMA: KISELINE.izvode zaključke o jačini elektrolita na osnovu konstante disocijacije. Aktivnosti Učenici/e: . . . rastvori. sastav rastvora . .zračunavaju masu ili količinu rastvorljive supstance u određenoj masi ili zapremini rastvora.shvati značaj rastvora za živi svijet i industriju. .razlikuje grube. Klasifikacija rastvora.zna podjelu rastvora.shvati da vodeni rastvor svih soli ne reaguje neutralno. Matematika: logaritmi i antilagoritmi. Aktivnosti Učenici/ce: .definiše kiseline i baze po Arenijusovoj i Brensted-Lorijevoj teoriji. Biologija: pH vrijednost tjelesnih tečnosti. stepen disocijacije (jaki elektroliti). .izračunavaju pH vrijednost rastvora.ponavljaju pojmove kiseline.shvati izračunavanje sastava rastvora. razreda osnovne škole. Pojmovi/sadržaji Korelacije Hemija: gradivo 8. koloidne i prave rastvore.uočava sličnosti i razlike Arenijusove i Brested-Lorijeve teorije.TEMA: RASTVORI Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: . baze i soli. rastvorljiva supstanca i rastvor. 6 . protolitička teorija kiselina i baza. i 9. pH vrijednost rastvora.pišu protolitičke jednačine. . . .C C(X).pišu jednačine za disocijaciju. hidroliza soli Korelacije Hemija: gradivo 8. Pojmovi/sadržaji Elektrolitička disocijacija.zna da razvrsta rastvore na kisele bazne i neutralne preko pH vrijednosti. . .ponavljaju pojmove rastvarač. i 9. BAZE I SOLI Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: . . . jonski proizvod vode.

.ponavljaju pojmove metali u periodnom sistemu elemenata. aluminijum – osobine.vode diskusije (tvrdoća vode. Hemija: gradivo 8.upoređuje reaktivnost elemenata I i II grupe periodnog sistema. . Aktivnosti Učenici/e: .zna značaj metala u industriji i živim organizmima. prelazni metali. jedinjenja i upotreba. jedinjenja i upotreba.TEMA: METALI Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: . .pišu oksido-redukcione jednačine. . . razreda osnovne škole. Pojmovi /sadržaji Korelacije Fizička i hemijska svojstva metala i značaj metala. gvožđe.pišu referate i samostalno referišu svoj rad.analizira proces dobijanja aluminijuma i upotrebu aluminijuma. . i 9. Geografija: rasprostranjenost metala u zemljinoj kori. .shvati šta je tvrdoća vode i razvrstava vode na tvrde i meke.pišu referate gvožđe i čelik – primjena u industriji. .analizira oksidaciona svojstva kalijum-permanganata i kalijumdihromata. građevinski materijali.zna značaj prelaznih metala za industriju i za živi svijet. . zemnoalkalni metali. . hrom i mangan – osobine i značaj. . 7 . alkalni metali – osobine.procjenjuje značaj jedinjenja elemenata II grupe za pripremu građevinskih materijala. elektrolitički procesi u industriji). Biologija: metali u živim sistemima.analizira procese u visokoj peći.

upoznaje zaštitnu ulogu ozona i pojavu ozonoskih rupa.procjenjuje ekološki uticaj oksida azota i sumpora (kisele kiše). Hemija: gradivo 8. i 9. .procjenjuje ekonomski značaj primjene vještačkih đubriva. značaj nemetala vodonika.ponavljaju pojmove sastav vazduha i zagađivači vazduha. azot i jedinjenja. Informatika: mikro-čipovi.procjenjuje značaj kiseonika i njegovih jedinjenja u svim sferama života. .procjenjuje značaj nemetala u svakodnevnom životu. hlor i jedinjenja. vještačka djubriva). Biologija: nemetali kao biogeni elementi. Pojmovi/sadržaji Korelacije Fizičke i hemijske osobine metala. cement i keramika. . .rade referate i vode diskusije (zagađivači vazduha. kisele kiše. ugljenik i jedinjenja.procjenjuje upotrebu silicijuma i njegovih jedinjenja (građevinski materijali i silicijum kao poluprovodnik). . .TEMA: NEMETALI Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: . sumpor i jedinjenja. silicijum – staklo. .gledaju naučne filmove. 8 . Geografija: rasprostranjenost nemetala u zemljinoj kori i atmosferi. efekat staklene bašte. .upoređuje reaktivnost halogenih elemenata. razreda osnovne škole. .upoznaje pojam „hlorisanje“ pijaće vode. Aktivnosti Učenici/e: .

SINTETIČKE BOJE 9. AZOTNA ORGANSKA JEDINJENJA 5. VITAMINI.posmatraju modele molekula organskih jedinjenja. Učenici/e: . UGLJENI HIDRATI. UGLJOVODONICI 3.BIOLOŠKI VAŽNA JEDINJENJA (MASTI. .ponavljaju pojmove: jednostruka i dvostruka kovalentna veza. KISEONIČKA ORGANSKA JEDINJENJA 4.upozna prirodu C-atoma. POLIMERI 8. STRUKTURA I KLASIFIKACIJA ORGANSKIH JEDINJENJA 2. HEMIJSKI ZAGAĐIVAČI ŽIVOTNE SREDINE UKUPNO broj časova 3 15 9 5 4 18 2 2 2 60 TEMA: STRUKTURA I KLASIFIKACIJA ORGANSKIH JEDINJENJA Operativni ciljevi Aktivnosti Učenik/ca treba da: .zna klasifikaciju organskih jedinjenja. klasifikacija organskih jedinjenja funkcionalne grupe. PROTEINI. 9 .Plan realizacije nastave (II razred) TEME 1. . Pojmovi/sadržaji Korelacije Osobine C-atoma. ENZIMI I HORMONI) 7. HETEROCIKTIČNA JEDINJENJA ALKALOIDI ANTIBIOTICI 6. razreda osnovne škole. Hemija: gradivo 9. hibridizaciju orbitala i građenje sigma i pi veza.

izomerija.shvati značaj i upotrebu ugljovodonikā i njihovih derivata. ekološki uticaj halogenih derivata ugljovodonika. reakcije: supstitucija. predstavnici i njihova upotreba. alkeni. cikloalkani. Aktivnosti Učenici/e: . dieni. razreda osnovne škole. Biologija: I razred. homologi red. izomerija.TEMA: UGLJOVODONICI Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: . alkini. nomenklatura. nafta i zemni gas. . . halogeni derivati ugljovodonika. Ekologija: ekološki problemi i njihovo rješavanje.zna strukturu i klasifikaciju ugljovodonikā. predstavnici i njihova upotreba.shvati ekološki uticaj ugljovodonikā i njihovih derivata. derivati benzena.zna osnovne tipove organskih reakcija. . . empirijske. prerada nafte).C. Pojmovi/sadržaji Korelacije Alkani.referišu svoje radove (nafta. aromatični ugljovodonici – benzen.zna da primjenjuje pravila I.vode diskusije. Hemija: gradivo 9.U. eliminacija i polimerizacija. strukturne i racionalne formule. .ove nomenklature.ponavljaju pojmove zasićeni.sastavljaju modele molekula ugljovodonikā. elektrofilna supstitucija na benzenu. molekulske. adicija. .A. 10 . . nezasićeni ugljovodonici.P.

anhidridi.povezuje tačku ključanja i rastvorljivost kiselina sa prisustvom COOH grupe. CO i COOH. . aminokiseline. amidi i estri).zna klasifikaciju amina. aminokiseline. sekundarni. .upoznaje reakcije oksidacije aldehida i ketona. . etri. .zna nastajanje peptidne veze. kiseline i derivati (hloridi.prepozna amine kao baze.zna biološki i industrijski značaj estara.zna reakcije za razlikovanje aldehida od ketona. esterifikacija sirćetne kiseline. Aktivnosti Učenici/e: . TEMA: AZOTNA ORGANSKA JEDINJENJA Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: . . dipolarna struktura. . . sekundarne i tercijarne amine.zna primjenu anilina i diazonijum soli u industriji boja.upoznaje toksičnost fenola. .povezuje tačku ključanja i rastvorljivost alkohola sa prisustvom OH-grupe.povezuje prirodu OH-grupe sa proizvodima oksidacije. Biologija: proteini.analiziraju demonstracione oglede za bojene reakcije aminokiselina.pišu racionalne formule prirodnih aminokiselina. CHO. anilin – diazanijum soli.vode diskusije na temu alkoholizma.ponavljaju pojmove i funkcionalne grupe OH. jodoformska proba. . . tercijarni. fenoli. .izvode zaključke na osnovu demonstracionih ogleda – oksidacija aldehida. . Aktivnosti Učenici/e: . izoelektrična tačka. Hemija i biologija. Pojmovi/sadržaji Korelacije Amini – primarni.pišu racionalne formule i imenuju primarne. peptidna veza. . .TEMA: KISEONIČNA ORGANSKA JEDINJENJA Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: . prirodne aminokiseline. aldehidi i ketoni. Pojmovi/sadržaji Korelacije Alkoholi.zna šta su prirodne aminokiseline. 11 .

zna da sapuni nastaju saponifikacijom masti. .shvati da su monosaharidi polihidroksilni aldehidi ili polihidroksilni ketoni. . Učenici/e: .pišu strukture triacil-glicerola. polisaharidi (skrob i celuloza.TEMA: HETEROCIKLIČNA JEDINJENJA Operativni ciljevi Aktivnosti Učenik/ca treba da: . . . vitamini. .prikazuju strukture disaharida i polisaharida.shvati ulogu biokatalizatora u živim organizmima. . proteini.prepozna i deterdžente kao površinski aktivne supstance. biokatalizatori. endokrini sistem.analiziraju demonstracione oglede taložnih i bojenih reakcija proteina.vode diskusije na temu upotrebe i zloupotrebe alkaloida i antibiotika. građa.prikazuju ciklične strukture monosaharida. Biologija (I razred): ćelijski zid. ugljeni hidrati – monosaharidi (klasifikacija i ciklične strukturne). Učenici/e: .rade referate i referišu svoj rad (sapuni i deterdženti) . . sapuni i deterdženti. oligosaharidi (glukozidna veza). enzimi i hormoni). Pojmovi/sadržaji Korelacije Masti i ulja. bojene i taložne reakcije proteina. . strukturne jedinice i struktura. TEMA: BIOLOŠKI VAŽNA JEDINJENJA Operativni ciljevi Aktivnosti Učenik/ca treba da: . . derivati celuloze).zna da je nepravilno samoinicijativno uzimati vitamine. saponifikacija masti.vode diskusije. Biologija (I razred): osnovni životni procesi.rade referate i samostalno referišu svoj rad.referišu svoje radove i vode diskusije (vitamini.shvati da su masti i ulja estri. . funkcija i klasifikacija proteina. .shvati antibiozu i primjenu antibiotika.shvati strukturu heterockiličnih jedinjenja. Pojmovi/sadržaji Korelacije Struktura i klasifikacija heterocikličnih jedinjenja. lanac ishrane. . 12 . . . antibiotici. .shvati da su alkaloidi amini.zna klasifikaciju i funkciju proteina u živim organizmima.uoči rasprostranjenost heterocikličnih jedinjenja u prirodnim proizvodima.referišu svoj rad (derivati celuloze).shvati terapeutsku upotrebu vitamina i hormona. . . alkaloidi.

Aktivnosti Učenici/e: . Biologija: gradivo I razreda.upozna ekološki uticaj sintetičkih polimera.zna osnovne karakteristike boja. Pojmovi/sadržaji Korelacije Boje (trifenil metanske. TEMA: HEMIJSKI ZAGAĐIVAČI ŽIVOTNE SREDINE Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: . poliestri. Hemija (I razred): efekat staklene bašte.shvati značaj polimera za živi svijet i industriju.samostalno referišu svoj rad. Pojmovi/sadržaji Korelacija Zagađivači atmosfere.TEMA: POLIMERI Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: . . antrahinonske i azo boje).zna šta su polimeri. . 13 .analiziraju demonstracione oglede bojenja tekstilnih vlakana.samostalno referišu svoj rad. polivinilhlorid. razreda osnovne škole. Pojmovi/sadržaji Korelacije Prirodni i vještački polimeri. . zagađivači zemljišta i voda.zna koji su najveći zagađivači atmosfere.zna praktični značaj boja.vode diskusije. TEMA: SINTETIČKE BOJE Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: . kaučuk.vode diskusije.razlikuje boje po hemijskom sastavu. Aktivnosti Učenici/e: . . . ozonske rupe. boje rastvorljive u vodi i boje nerastvorljive u vodi. . Aktivnosti Učenici/e: . Hemija: gradivo 9.

procesa i pojava. − gdje god je moguće nastavni proces organizovati tako da se hemija uči rješavanjem problema. mol. molsku masu. 14 . 7. rezonuju i zaključuju. − prilikom izvođenja demonstracionih ogleda omogućiti da učenici/e samostalno zapažaju. STANDARDI ZNANJA I razred Učenik/ca treba da: − zna značaj hemije u nauci. − nastavno gradivo izlagati što zanimljivije. − na što više primjera razvijati vještinu rješavanja računskih zadataka. − nastavno gradivo povezati sa prethodnim znanjima i iskustvima učenika/ca kao i sa životom i ukazivati na značaj primjene teorijskih znanja u praksi. − posebno obraditi jedinjenja koja imaju primjenu u svakodnevnom životu pri čemu sve više angažovati učenike/ce da te oblasti prezentiraju referatima i diskusijama. − što češće koristiti nastavna sredstva koja privlače pažnju i povećavaju radoznalost učenika/ca. − računa najednostavnije zadatke – maseni udio i količinsku koncentraciju. praksi i svakodnevnom životu. DIDAKTIČKE PREPORUKE U koncipiranju konkretnih metodičkih mjera i postupaka usmjerenih ka povećanju motivacije učenika/ca u nastavi hemije treba poći od sljedećih opštih zahtjeva i preporuka: − prilikom realizacije programa nastavnik/ca treba da sagleda nivo znanja sa kojim učenici7e dolaze iz osnovne škole. − gdje god je to moguće nastavni proces organizovati tako da učenici/e do generalizacije dolaze svjesnim i aktivnim radom. − demonstracione oglede treba da izvodi nastavnik/ca. KORELACIJE MEĐU PREDMETIMA Korelacije među predmetima su date u tabelama – Sadržaji i operativni ciljevi predmetnog programa. − povezuje relativnu molekulsku masu. − zna izračunati procenat elemenata u jedinjenjima na osnovu molekulskih formula. 6. na osnovu proučavanja odabranih objekata. − što više nastavnih sadržaja prezentirati kao referate i diskusije učenika/ca.5. − povezuje znanja iz hemije i drugih nauka. − definiše osnovne zakone u hemiji.

− zna značaj azotnih organskih jedinjenja u živim organizmima (aminokiseline). − zna značaj nekih kiseoničnih organskih jedinjenja (alkoholi. razumije brzinu hemijske reakcije. zna šta su elektroliti. proteini. Ocjenjivanje je: − usmeno. predstavnike aromatičnih jedinjenja. zna koje se štetne i opasne hemikalije koriste u njegovom/njenom zanimanju. − zna osnovne karakteristike lipida i ugljenih hidrata i njihov značaj u svakodnevnom životu. zna značaj metala i njihovih jedinjenja u svakodnevnom životu. 8. − razlikuje alkane. kiseline. ugljeni hidrati. zna značaj nemetala i njihovih jedinjenja u svakodnevnom životu. − razumije posljedice ljudskog uplitanja u prirodne procese. razlikuje tipove hemijskih veza. − shvati značaj polimera za živi svijet i u industriji. − i pismeno (testovi poslije svake oblasti). − zna osnovne karakteristike i značaj biološki važnih jedinjenja (masti i ulja. kiseline. − zna praktični značaj boja. II razred Učenik/ca treba da: − zna osobine ugljenika kao osnovnog elementa koji ulazi u sastav svih organskih jedinjenja. razlikuje najvažnije predstavnike neorganskih jedinjenja (oksidi. estri). alkine. sirovine i proizvode koji su važni u njegovom/njenom zanimanju. − razumije osobine proteina.− − − − − − − − − − zna princip izgradnje elektronskog omotača i PSE. − seminarski radovi sa prezentovanjem. razlikuje vrste rastvora. NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA I OCJENJIVANJA Ocjenjuje se: − kontinuirani rad učenika/ca tokom godine. − zna upotrebu i zloupotrebu alkaloida i antibiotika. vitamini). − zna hemijske zagađivače životne sredine. dobro poznaje ona hemijska jedinjenja. − aktivnost na času. alkene. 15 . kako se njima rukuje i kako su obilježene. baze i soli).

Beograd. standardi i normativi Za izvođenje nastave hemije škola treba da ima: specijalizovani kabinet sa odgovarajućom opremom za izvođenje demonstracionih ogleda. Smiljana Velimirović. Materijalni uslovi. PROFIL I STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA/CA I STRUČNIH SARADNIKA/CA Nastavnik/ca hemije (kao opšteobrazovnog predmeta u srednjoj stručnoj školi) može biti: − univerzitetskog studijskog hemijskog obrazovanja (Hemijski fakultet. − diplomirani inženjer hemijske tehnologije (Metalurško-tehnološki fakultet). − diplomirani inženjer neorganske tehnologije (Metalurško-tehnološki fakultet). mjesto za skladištenje hemikalija koje odgovaraju važećim standardima. Milena Šurjanović. 2. Miloje Isaković. Zavod za izdavanje udžbenika. Neorganska hemija za prvi i drugi razred srednje škole. prilagodila je Komisija u sljedećem sastavu: Stanojka Vučurović Vera Ramović Dr Lidija Stefanović-Kaljaj 16 . Julijana Petrović. Vladimir Pavlović. Nataša Panajotović.9. 1992. Momčilo Jovetić. Hemija za treći razred. Beograd. Organska hemija za drugi i treći razred srednje škole. − diplomirani inženjer organske tehnologije (Tehnološki fakultet). 1997. zaštitna sredstva. RESURSI ZA REALIZACIJU NASTAVE 9. 1996. Radivoj Nikolajević. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Organska hemija sa praktikumom za vježbe za prvi i drugi razred srednje škole. 10. Gordana Isaković. 3. 5. Opšta i neorganska hemija za prvi razred srednje škole. 6. Katalog znanja – predmetni program HEMIJA za I i II razred srednje stručne škole. Hemija za četvrti razred gimnazije. 7. 1994. 9. Zavod za izdavanje udžbenika. Prirodno-matematički fakultet – grupa hemija.2. Beograd. 1991. Novi Sad. Rade Marković. 1996. 4. Vladimir Pavlović. VI stepen). Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Aleksandar Milovanović. Opšta hemija za prvi razred srednje škole. protivpožarnu opremu. kompjuter sa priključkom za Internet. Novi Sad. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Slavoljub Ðukić. Novi Sad. Beograd. Dr Aleksandra Stojiljković. Zavod za izdavanje udžbenika. zaštitnu opremu.1. Okvirni spisak literature i drugih izvora 1. Ljiljana Lukić. 1992. opremu za prvu pomoć.

17 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful