Crna Gora Vlada Crne Gore

MINISTARSTVO PROSVJETE I NAUKE

ZAVOD ZA ŠKOLSTVO

Katalog znanja – predmetni program

HEMIJA
I i II razred srednje stručne škole

Podgorica 2009.

odnosno bazičnih znanja potrebnih svakom pojedincu. Na njenim saznanjima se temelje i vrste industrijskih grana koje su ključni element porasta kapitala i zbog toga snažno utiče kako na ekonomske tako i na socijalne odnose u društvu. uslovljen eksperimentom poduprtim istraživačkim radom i brzim prenosom istraživačkih dostignuća u praksu. Važno je u očima učenika/ca nastavu hemije učiniti relevantnom za život. podstaći njihovo interesovanje za hemijske nastavne sadržaje i korelirati nastavne sadržaje hemije sa srodnim disciplinama i predmetima. NAZIV NASTAVNOG PREDMETA HEMIJA NAZIV PREDMETNOG PROGRAMA HEMIJA 2. Programom je definisano po 60 časova (obavezni dio programa) u I i II razredu. b) Broj časova po godinama obrazovanja i oblicima nastave Predmetni program se izučava u I i II razredu srednje stručne škole sa fondom od 2 časa sedmično. upoznaju osnovne prirodne zakone i formiraju naučni pogled na svijet. Takođe. Preostali dio programa planira škola u zavisnosti od potreba profila (struke). a koja su i dio opšteg obrazovanja i kulture.1. priroda i namjena predmetnog programa Hemija je osnovna prirodna nauka za koju je karakterističan brzi rast informacija i podataka. Izučavajući hemiju učenici/e ovladavaju osnovnim znanjima o materiji i hemijskim promjenama koje se odvijaju u živoj i neživoj prirodi. 2 . Hemija je interdisciplinarno povezana sa drugim naukama. ODREĐENJE PREDMETNOG PROGRAMA a) Položaj. Nova koncepcija programa omogućava produbljivanje hemijske pismenosti. a potrebna su za razumijevanje prirodnih pojava i procesa u svakodnevnom životu. razvijaju intelektualne sposobnosti i osposobljavaju se za primjenu stečenih znanja u praksi.

− sticanje sposobnosti opisivanja i prikazivanja rezultata ogleda (mjerenja) tablicama i grafikonima. OSNOVNI ZAKONI. činjenica. opisom i obrazlaganjem). 4. − razvijanje ekološke svijesti i odgovornosti prema radnom i životnom okruženju. − razvijanje razumijevanja hemijskih pojmova. ekonomskih i tehnoloških uticaja hemije. principa. fenomena. KISELINE BAZE I SOLI 6. pisano. pamćenja. − razvijanje svijesti socijalnih. OPŠTI CILJEVI PREDMETNOG PROGRAMA Ciljevi nastave ovog predmeta obuhvataju: − usvajanje novih i proširivanje znanja stečenih u osnovnoj školi. − razvijanje logičkog mišljenja i sposobnosti uočavanja uzročno-posljedičnih veza. NEMETALI UKUPNO broj časova 8 5 5 11 3 6 10 12 60 časova 3 . − razvijanje manuelnih sposobnosti. samostalnosti. pažnje.3. upornosti. zakona i teorija. volje. − sticanje sposobnosti pronalaženja i korišćenja različitih izvora informacija. mašte i navikavanje učenika/ca na kontinualan rad. POJMOVI I RAČUN U HEMIJI 2. METALI 7. SADRŽAJI I OPERATIVNI CILJEVI PREDMETNOG PROGRAMA Plan realizacije nastave (I razred) TEMA 1. − razvijanje sposobnosti hemijskog izražavanja (usmeno. radnih i estetskih navika. RASTVORI 5. HEMIJSKE PROMJENE 4. − razvijanje vještine rješavanja računskih zadataka. STRUKTURA MATERIJE Struktura atoma i periodni sistem elemenata Hemijske veze 3.

. 4 Pojmovi/sadržaji Osnovni hemijski zakoni: Lavoazjev. Učenici/e: . molarna masa. . Matematika: rješavanje proporcija i jednačina sa jednom nepoznatom. POJMOVI I RAČUN U HEMIJI Operativni ciljevi Aktivnosti Učenik/ca treba da: .povezuje molarnu masu sa molarnom zapreminom.preračunavaju masu supstance u količinu i obrnuto.računaju masene udjele elemenata u jedinjenu. Hemija: gradivo 8. molarna zapremina. .razumije značenje simbola. . izgradnja periodnog sistema elemenata.upozna raspored elektrona u omotaču. atomski i maseni broj.posmatraju modele atoma i molekula.povezuje količinu supstance sa masom. molekuli Mr(x).rješavaju zadatke na osnovu hemijske jednačine. Daltonov i Avogadrov. .čitaju periodni sistem elemenata.povezuje građu atoma sa mjestom elemenata u PSE. Fizika: struktura materije. .izračunavaju zapreminu određene količine gasa. TEMA: GRAĐA MATERIJE Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: . .TEMA: OSNOVNI ZAKONI. . . . maseni udio elementa u jedinjenju. Korelacije Hemija: gradivo 8.zna da elementi iste grupe imaju slična svojstva i isti broj valentnih elektrona. a da se njihovi elektroni nalaze na istom energetskom nivou. i 9. izračunavanje na osnovu hemijske jednačine. . . . . .razumije uticaj elementarnih čestica na masu i naelektrisanje atoma.ponavljaju pojmove elemetarne čestice u atomu. Struktura atoma i periodni sistem elemenata Aktivnosti Pojmovi/sadržaji Učenici/e: . i 9.koriste Internet za traženje novih padataka. elektronska konfiguracija atoma.definišu osnovne hemijske zakone. izotopi. formula i jednačina.ponavljaju pojmove Ar(x) i Mr(x). Korelacije Elementarne čestice u atomu. energetski nivoi i atomske orbitale.čitaju elemente iste grupe i elemente iste periode. . razreda osnovne škole. Prustov. . . Fizika: gasni zakoni. atomi Ar(x).shvati osnovne hemijske zakone. formule i jednačine. simboli. razreda osnovne škole.zna da na osnovu pravilno napisane jednačine izračuna masu reaktanta ili masu produkta.shvati izračunavanje procentnog sastava jedinjenja. .zna da se elementi iste periode razlikuju po hemijskim osobinama.

gledaju naučne filmove.izvode zaključke o uticaju faktora na pomjeranje ravnoteže na osnovu demonstracionih ogleda. hemijska ravnoteža. elektroliza. galvanski elementi. Van der Valsove sile. metalna veza. .koriste Internet.Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: . . Učenici/e: .posmatraju modele molekula za prikazivanje vodoničnih veza. . .razumije teoriju sudara.posmatraju modele kristala (NaCl. naponski niz metala. .izvode zaključke na osnovu demonstracionog ogleda za egzotermne i endotermne reakcije. uticaj faktora na ravnotežu.uoči da je elektrostatička sila osnovna privlačna sila među česticama supstanci. .izvode zaključke o rastvaranju metala u hloridnoj kiselini na osnovu demonstracionih ogleda. . pisanje oksido-redukcionih jednačina. a šta redukcija. entalpija reakcije.shvati uticaj spoljašnjih faktora na položaj ravnoteže. . akumulatori i baterije Korelacije Fizika: energija. jonska veza. .određuju oksidacione brojeve atoma u molekulima i jonima. TEMA: HEMIJSKE PROMJENE Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: .ponavlaju pojmove obnovljivi i neobnovljivi izvori energije. Biologija: međumolekulska veza u biološkim jedinjenjima. . Aktivnosti Hemijske veze Pojmovi/sadržaji Energija jonizacije. . . .gledaju naučne filmove. gvožđe). . brzina hemijske reakcije: teorija sudara – Zakon o dejstvu masa. razreda osnovne škole. . Biologija: katalizatori. polaznost kovaletne veze. . a šta endotermne reakcije.zna šta su egzotermne. Fizika: elektroprovodljivost. . . ravnoteže u živim sistemima. grafit.zna da piše oksidoredukcione jednačine.zna da definiše brzinu hemijske reakcije. međumolekulske privlačne sile.zna šta je oksidacija. Aktivnosti Učenici/e: . i 9. . .izvode zaključke o brzini hemijske reakcije na osnovu demonstracionih ogleda. Korelacije Hemija: gradivo 8.shvati uticaj faktora na brzinu reakcije.upozna proces elektrolize i njenu primjenu u industriji.povezuje međumolekulske sile sa fizičkim osobinama supstanci. .shvati privlačne sile među molekulima. redoks reakcije.shvati uslov za uspostavljanje hemijske ravnoteže. Pojmovi/sadržaji Energetske promjene pri hemijskim reakcijama.pišu oksido-redukcione jednačine. entalpija nastajanja. faktori koji utiču na brzinu reakcije.shvati nastajanje jonske kovalentne i metalne veze.ponavljaju pojmove jonska i kovalentna veza. . 5 . Biologija: energetske promjene u živom sistemu. Fizika: elektromotorna sila. .upoznaje alternativne izvore energije. vodonična veza.upozna hemijske izvore struje i njihov značaj. . oksidacioni broj. .izvode oglede: rastvorljivost u polarnim i neopolarnim rastvaračima. afinitet prema elektronu. .povezuje reakcionu entalpiju sa endotermnim i ezotermnim reakcijama. kovalentna veza. Biologija: oksido-redukcioni procesi u živim organizmima.

protolitička teorija kiselina i baza.pišu jednačine za disocijaciju. Biologija: pH vrijednost tjelesnih tečnosti. . i 9. jonski proizvod vode.shvati da vodeni rastvor svih soli ne reaguje neutralno.izvode zaključke o jačini elektrolita na osnovu konstante disocijacije.zračunavaju masu ili količinu rastvorljive supstance u određenoj masi ili zapremini rastvora. Aktivnosti Učenici/ce: . Klasifikacija rastvora. i 9. razreda osnovne škole. BAZE I SOLI Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: . Pojmovi/sadržaji Korelacije Hemija: gradivo 8. razreda osnovne škole.zna od čega zavisi pH vrijednost rastvora.C C(X).izračunavaju pH vrijednost rastvora. Matematika: logaritmi i antilagoritmi. Aktivnosti Učenici/e: . rastvorljiva supstanca i rastvor.definiše kiseline i baze po Arenijusovoj i Brensted-Lorijevoj teoriji. hidroliza soli Korelacije Hemija: gradivo 8. . . . pH vrijednost rastvora. . koloidne i prave rastvore. Pojmovi/sadržaji Elektrolitička disocijacija. W (X) TEMA: KISELINE.TEMA: RASTVORI Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: .shvati značaj rastvora za živi svijet i industriju. stepen disocijacije (jaki elektroliti). .shvati izračunavanje sastava rastvora. sastav rastvora . rastvori. .razlikuje grube.ponavljaju pojmove kiseline. .zna podjelu rastvora. baze i soli. . . Matematika: rlešavanje jednačina.pišu protolitičke jednačine. 6 .zna da razvrsta rastvore na kisele bazne i neutralne preko pH vrijednosti. . .uočava sličnosti i razlike Arenijusove i Brested-Lorijeve teorije.ponavljaju pojmove rastvarač.

. . .analizira oksidaciona svojstva kalijum-permanganata i kalijumdihromata. Aktivnosti Učenici/e: .TEMA: METALI Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: . gvožđe. zemnoalkalni metali.zna značaj prelaznih metala za industriju i za živi svijet.upoređuje reaktivnost elemenata I i II grupe periodnog sistema. aluminijum – osobine. . alkalni metali – osobine. prelazni metali. jedinjenja i upotreba. .analizira procese u visokoj peći. . i 9. Hemija: gradivo 8.pišu referate gvožđe i čelik – primjena u industriji. razreda osnovne škole. Pojmovi /sadržaji Korelacije Fizička i hemijska svojstva metala i značaj metala. 7 . .pišu oksido-redukcione jednačine. hrom i mangan – osobine i značaj. . Biologija: metali u živim sistemima. jedinjenja i upotreba. Geografija: rasprostranjenost metala u zemljinoj kori.zna značaj metala u industriji i živim organizmima. . .procjenjuje značaj jedinjenja elemenata II grupe za pripremu građevinskih materijala.vode diskusije (tvrdoća vode.analizira proces dobijanja aluminijuma i upotrebu aluminijuma. elektrolitički procesi u industriji).shvati šta je tvrdoća vode i razvrstava vode na tvrde i meke.pišu referate i samostalno referišu svoj rad.ponavljaju pojmove metali u periodnom sistemu elemenata. građevinski materijali. .

.procjenjuje ekonomski značaj primjene vještačkih đubriva.procjenjuje upotrebu silicijuma i njegovih jedinjenja (građevinski materijali i silicijum kao poluprovodnik). Hemija: gradivo 8. cement i keramika. Aktivnosti Učenici/e: . kisele kiše. . .upoznaje zaštitnu ulogu ozona i pojavu ozonoskih rupa. 8 . razreda osnovne škole. Geografija: rasprostranjenost nemetala u zemljinoj kori i atmosferi.procjenjuje značaj nemetala u svakodnevnom životu.ponavljaju pojmove sastav vazduha i zagađivači vazduha.upoznaje pojam „hlorisanje“ pijaće vode. sumpor i jedinjenja. . efekat staklene bašte. . Pojmovi/sadržaji Korelacije Fizičke i hemijske osobine metala. Biologija: nemetali kao biogeni elementi.gledaju naučne filmove. Informatika: mikro-čipovi. . . azot i jedinjenja. vještačka djubriva).procjenjuje značaj kiseonika i njegovih jedinjenja u svim sferama života. i 9. silicijum – staklo. ugljenik i jedinjenja. . hlor i jedinjenja.procjenjuje ekološki uticaj oksida azota i sumpora (kisele kiše). značaj nemetala vodonika.TEMA: NEMETALI Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: .upoređuje reaktivnost halogenih elemenata.rade referate i vode diskusije (zagađivači vazduha. .

BIOLOŠKI VAŽNA JEDINJENJA (MASTI. VITAMINI. Pojmovi/sadržaji Korelacije Osobine C-atoma. klasifikacija organskih jedinjenja funkcionalne grupe.SINTETIČKE BOJE 9. Hemija: gradivo 9. HETEROCIKTIČNA JEDINJENJA ALKALOIDI ANTIBIOTICI 6. UGLJENI HIDRATI. UGLJOVODONICI 3. razreda osnovne škole.ponavljaju pojmove: jednostruka i dvostruka kovalentna veza.zna klasifikaciju organskih jedinjenja.posmatraju modele molekula organskih jedinjenja. 9 . . HEMIJSKI ZAGAĐIVAČI ŽIVOTNE SREDINE UKUPNO broj časova 3 15 9 5 4 18 2 2 2 60 TEMA: STRUKTURA I KLASIFIKACIJA ORGANSKIH JEDINJENJA Operativni ciljevi Aktivnosti Učenik/ca treba da: .Plan realizacije nastave (II razred) TEME 1.upozna prirodu C-atoma. POLIMERI 8. STRUKTURA I KLASIFIKACIJA ORGANSKIH JEDINJENJA 2. ENZIMI I HORMONI) 7. PROTEINI. Učenici/e: . KISEONIČKA ORGANSKA JEDINJENJA 4. AZOTNA ORGANSKA JEDINJENJA 5. . hibridizaciju orbitala i građenje sigma i pi veza.

10 . nafta i zemni gas.P. .C. . nomenklatura. izomerija.U. nezasićeni ugljovodonici.shvati značaj i upotrebu ugljovodonikā i njihovih derivata. homologi red. alkeni.referišu svoje radove (nafta.A. Ekologija: ekološki problemi i njihovo rješavanje. Biologija: I razred. molekulske. predstavnici i njihova upotreba.vode diskusije. izomerija.ponavljaju pojmove zasićeni. strukturne i racionalne formule.zna osnovne tipove organskih reakcija. . elektrofilna supstitucija na benzenu. razreda osnovne škole. alkini.TEMA: UGLJOVODONICI Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: . ekološki uticaj halogenih derivata ugljovodonika. . derivati benzena. Aktivnosti Učenici/e: . eliminacija i polimerizacija. adicija.shvati ekološki uticaj ugljovodonikā i njihovih derivata.zna da primjenjuje pravila I. predstavnici i njihova upotreba.ove nomenklature. halogeni derivati ugljovodonika. .sastavljaju modele molekula ugljovodonikā. Hemija: gradivo 9. . dieni. cikloalkani. empirijske. prerada nafte).zna strukturu i klasifikaciju ugljovodonikā. reakcije: supstitucija. . aromatični ugljovodonici – benzen. Pojmovi/sadržaji Korelacije Alkani.

pišu racionalne formule prirodnih aminokiselina.zna klasifikaciju amina. aminokiseline. fenoli. aldehidi i ketoni. prirodne aminokiseline.pišu racionalne formule i imenuju primarne.zna nastajanje peptidne veze.ponavljaju pojmove i funkcionalne grupe OH. . CHO.TEMA: KISEONIČNA ORGANSKA JEDINJENJA Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: . sekundarne i tercijarne amine. .upoznaje toksičnost fenola. izoelektrična tačka. . anhidridi.zna šta su prirodne aminokiseline. CO i COOH. esterifikacija sirćetne kiseline. .povezuje tačku ključanja i rastvorljivost kiselina sa prisustvom COOH grupe.prepozna amine kao baze. .povezuje prirodu OH-grupe sa proizvodima oksidacije.izvode zaključke na osnovu demonstracionih ogleda – oksidacija aldehida. dipolarna struktura.zna reakcije za razlikovanje aldehida od ketona. etri. 11 . Pojmovi/sadržaji Korelacije Amini – primarni.povezuje tačku ključanja i rastvorljivost alkohola sa prisustvom OH-grupe. . TEMA: AZOTNA ORGANSKA JEDINJENJA Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: .vode diskusije na temu alkoholizma. jodoformska proba. Aktivnosti Učenici/e: . sekundarni. . aminokiseline.zna biološki i industrijski značaj estara. .zna primjenu anilina i diazonijum soli u industriji boja. . . .upoznaje reakcije oksidacije aldehida i ketona. . Aktivnosti Učenici/e: . Biologija: proteini. . kiseline i derivati (hloridi. amidi i estri). peptidna veza. .analiziraju demonstracione oglede za bojene reakcije aminokiselina. anilin – diazanijum soli. Pojmovi/sadržaji Korelacije Alkoholi. tercijarni. Hemija i biologija.

Biologija (I razred): ćelijski zid. . saponifikacija masti. ugljeni hidrati – monosaharidi (klasifikacija i ciklične strukturne).shvati da su alkaloidi amini.vode diskusije na temu upotrebe i zloupotrebe alkaloida i antibiotika.shvati ulogu biokatalizatora u živim organizmima.referišu svoj rad (derivati celuloze).shvati da su monosaharidi polihidroksilni aldehidi ili polihidroksilni ketoni.uoči rasprostranjenost heterocikličnih jedinjenja u prirodnim proizvodima. .analiziraju demonstracione oglede taložnih i bojenih reakcija proteina.zna da sapuni nastaju saponifikacijom masti.shvati da su masti i ulja estri. Učenici/e: . sapuni i deterdženti. alkaloidi. . derivati celuloze).zna da je nepravilno samoinicijativno uzimati vitamine. TEMA: BIOLOŠKI VAŽNA JEDINJENJA Operativni ciljevi Aktivnosti Učenik/ca treba da: . .zna klasifikaciju i funkciju proteina u živim organizmima. . . . biokatalizatori. . . antibiotici.shvati terapeutsku upotrebu vitamina i hormona. lanac ishrane.prikazuju ciklične strukture monosaharida. . Pojmovi/sadržaji Korelacije Masti i ulja.shvati strukturu heterockiličnih jedinjenja.rade referate i referišu svoj rad (sapuni i deterdženti) . proteini. bojene i taložne reakcije proteina. . Pojmovi/sadržaji Korelacije Struktura i klasifikacija heterocikličnih jedinjenja.prikazuju strukture disaharida i polisaharida. .TEMA: HETEROCIKLIČNA JEDINJENJA Operativni ciljevi Aktivnosti Učenik/ca treba da: . 12 . vitamini.shvati antibiozu i primjenu antibiotika. enzimi i hormoni). .referišu svoje radove i vode diskusije (vitamini. građa.rade referate i samostalno referišu svoj rad.pišu strukture triacil-glicerola. . Učenici/e: . Biologija (I razred): osnovni životni procesi. strukturne jedinice i struktura. . .prepozna i deterdžente kao površinski aktivne supstance.vode diskusije. polisaharidi (skrob i celuloza. . endokrini sistem. oligosaharidi (glukozidna veza). funkcija i klasifikacija proteina.

13 . . Hemija (I razred): efekat staklene bašte.shvati značaj polimera za živi svijet i industriju. Biologija: gradivo I razreda. Hemija: gradivo 9.vode diskusije.TEMA: POLIMERI Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: . TEMA: SINTETIČKE BOJE Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: . Pojmovi/sadržaji Korelacija Zagađivači atmosfere. .analiziraju demonstracione oglede bojenja tekstilnih vlakana.zna praktični značaj boja.razlikuje boje po hemijskom sastavu.zna osnovne karakteristike boja.vode diskusije. Aktivnosti Učenici/e: . boje rastvorljive u vodi i boje nerastvorljive u vodi. . Pojmovi/sadržaji Korelacije Boje (trifenil metanske. antrahinonske i azo boje). Pojmovi/sadržaji Korelacije Prirodni i vještački polimeri. TEMA: HEMIJSKI ZAGAĐIVAČI ŽIVOTNE SREDINE Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: . kaučuk.zna šta su polimeri. razreda osnovne škole. . polivinilhlorid. . . poliestri.samostalno referišu svoj rad.samostalno referišu svoj rad. zagađivači zemljišta i voda.zna koji su najveći zagađivači atmosfere. Aktivnosti Učenici/e: . Aktivnosti Učenici/e: .upozna ekološki uticaj sintetičkih polimera. ozonske rupe.

14 . − što češće koristiti nastavna sredstva koja privlače pažnju i povećavaju radoznalost učenika/ca. STANDARDI ZNANJA I razred Učenik/ca treba da: − zna značaj hemije u nauci. − prilikom izvođenja demonstracionih ogleda omogućiti da učenici/e samostalno zapažaju. − nastavno gradivo povezati sa prethodnim znanjima i iskustvima učenika/ca kao i sa životom i ukazivati na značaj primjene teorijskih znanja u praksi. − gdje god je moguće nastavni proces organizovati tako da se hemija uči rješavanjem problema. − nastavno gradivo izlagati što zanimljivije. DIDAKTIČKE PREPORUKE U koncipiranju konkretnih metodičkih mjera i postupaka usmjerenih ka povećanju motivacije učenika/ca u nastavi hemije treba poći od sljedećih opštih zahtjeva i preporuka: − prilikom realizacije programa nastavnik/ca treba da sagleda nivo znanja sa kojim učenici7e dolaze iz osnovne škole.5. − gdje god je to moguće nastavni proces organizovati tako da učenici/e do generalizacije dolaze svjesnim i aktivnim radom. 7. − zna izračunati procenat elemenata u jedinjenjima na osnovu molekulskih formula. 6. − demonstracione oglede treba da izvodi nastavnik/ca. rezonuju i zaključuju. − na što više primjera razvijati vještinu rješavanja računskih zadataka. mol. − povezuje znanja iz hemije i drugih nauka. procesa i pojava. − računa najednostavnije zadatke – maseni udio i količinsku koncentraciju. KORELACIJE MEĐU PREDMETIMA Korelacije među predmetima su date u tabelama – Sadržaji i operativni ciljevi predmetnog programa. na osnovu proučavanja odabranih objekata. praksi i svakodnevnom životu. molsku masu. − što više nastavnih sadržaja prezentirati kao referate i diskusije učenika/ca. − definiše osnovne zakone u hemiji. − posebno obraditi jedinjenja koja imaju primjenu u svakodnevnom životu pri čemu sve više angažovati učenike/ce da te oblasti prezentiraju referatima i diskusijama. − povezuje relativnu molekulsku masu.

− zna značaj azotnih organskih jedinjenja u živim organizmima (aminokiseline). ugljeni hidrati. kiseline. − zna osnovne karakteristike i značaj biološki važnih jedinjenja (masti i ulja. estri). razlikuje tipove hemijskih veza. baze i soli). zna značaj nemetala i njihovih jedinjenja u svakodnevnom životu. − zna upotrebu i zloupotrebu alkaloida i antibiotika. − i pismeno (testovi poslije svake oblasti). Ocjenjivanje je: − usmeno. zna značaj metala i njihovih jedinjenja u svakodnevnom životu. dobro poznaje ona hemijska jedinjenja. 15 . 8. − zna značaj nekih kiseoničnih organskih jedinjenja (alkoholi. − aktivnost na času. zna koje se štetne i opasne hemikalije koriste u njegovom/njenom zanimanju. alkine. razumije brzinu hemijske reakcije. kako se njima rukuje i kako su obilježene. − razlikuje alkane. − seminarski radovi sa prezentovanjem. razlikuje najvažnije predstavnike neorganskih jedinjenja (oksidi. razlikuje vrste rastvora. zna šta su elektroliti. kiseline. predstavnike aromatičnih jedinjenja. II razred Učenik/ca treba da: − zna osobine ugljenika kao osnovnog elementa koji ulazi u sastav svih organskih jedinjenja. − zna hemijske zagađivače životne sredine. − shvati značaj polimera za živi svijet i u industriji. vitamini). − razumije posljedice ljudskog uplitanja u prirodne procese.− − − − − − − − − − zna princip izgradnje elektronskog omotača i PSE. − zna praktični značaj boja. sirovine i proizvode koji su važni u njegovom/njenom zanimanju. proteini. alkene. − razumije osobine proteina. NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA I OCJENJIVANJA Ocjenjuje se: − kontinuirani rad učenika/ca tokom godine. − zna osnovne karakteristike lipida i ugljenih hidrata i njihov značaj u svakodnevnom životu.

prilagodila je Komisija u sljedećem sastavu: Stanojka Vučurović Vera Ramović Dr Lidija Stefanović-Kaljaj 16 . − diplomirani inženjer organske tehnologije (Tehnološki fakultet). 1996.1. Organska hemija za drugi i treći razred srednje škole. − diplomirani inženjer hemijske tehnologije (Metalurško-tehnološki fakultet). Materijalni uslovi. Radivoj Nikolajević. − diplomirani inženjer neorganske tehnologije (Metalurško-tehnološki fakultet). protivpožarnu opremu. Okvirni spisak literature i drugih izvora 1. 7. Opšta i neorganska hemija za prvi razred srednje škole. Novi Sad. Dr Aleksandra Stojiljković. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd.2. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Vladimir Pavlović. 5. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Ljiljana Lukić. Nataša Panajotović. Zavod za izdavanje udžbenika. 1997. Katalog znanja – predmetni program HEMIJA za I i II razred srednje stručne škole. 9. PROFIL I STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA/CA I STRUČNIH SARADNIKA/CA Nastavnik/ca hemije (kao opšteobrazovnog predmeta u srednjoj stručnoj školi) može biti: − univerzitetskog studijskog hemijskog obrazovanja (Hemijski fakultet. opremu za prvu pomoć.9. Organska hemija sa praktikumom za vježbe za prvi i drugi razred srednje škole. 1991. Zavod za izdavanje udžbenika. Neorganska hemija za prvi i drugi razred srednje škole. standardi i normativi Za izvođenje nastave hemije škola treba da ima: specijalizovani kabinet sa odgovarajućom opremom za izvođenje demonstracionih ogleda. 1992. 1992. Zavod za izdavanje udžbenika. Novi Sad. Beograd. Slavoljub Ðukić. Hemija za treći razred. 2. Beograd. Miloje Isaković. Hemija za četvrti razred gimnazije. Vladimir Pavlović. VI stepen). Opšta hemija za prvi razred srednje škole. Gordana Isaković. kompjuter sa priključkom za Internet. Novi Sad. RESURSI ZA REALIZACIJU NASTAVE 9. Smiljana Velimirović. zaštitna sredstva. 6. 10. 3. 1994. Beograd. Rade Marković. 1996. Aleksandar Milovanović. Milena Šurjanović. Momčilo Jovetić. Julijana Petrović. Prirodno-matematički fakultet – grupa hemija. mjesto za skladištenje hemikalija koje odgovaraju važećim standardima. zaštitnu opremu. 4.

17 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful