P. 1
Hemija_za_8_razred

Hemija_za_8_razred

|Views: 3,342|Likes:
Published by Brajovic Aleksandar

More info:

Published by: Brajovic Aleksandar on Oct 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2013

pdf

text

original

Crna Gora Vlada Crne Gore

MINISTARSTVO PROSVJETE I NAUKE

ZAVOD ZA ŠKOLSTVO

Katalog znanja – predmetni program

HEMIJA
I i II razred srednje stručne škole

Podgorica 2009.

Programom je definisano po 60 časova (obavezni dio programa) u I i II razredu. priroda i namjena predmetnog programa Hemija je osnovna prirodna nauka za koju je karakterističan brzi rast informacija i podataka. upoznaju osnovne prirodne zakone i formiraju naučni pogled na svijet. razvijaju intelektualne sposobnosti i osposobljavaju se za primjenu stečenih znanja u praksi. odnosno bazičnih znanja potrebnih svakom pojedincu. b) Broj časova po godinama obrazovanja i oblicima nastave Predmetni program se izučava u I i II razredu srednje stručne škole sa fondom od 2 časa sedmično. a potrebna su za razumijevanje prirodnih pojava i procesa u svakodnevnom životu. uslovljen eksperimentom poduprtim istraživačkim radom i brzim prenosom istraživačkih dostignuća u praksu. Važno je u očima učenika/ca nastavu hemije učiniti relevantnom za život. Takođe. Izučavajući hemiju učenici/e ovladavaju osnovnim znanjima o materiji i hemijskim promjenama koje se odvijaju u živoj i neživoj prirodi. ODREĐENJE PREDMETNOG PROGRAMA a) Položaj. NAZIV NASTAVNOG PREDMETA HEMIJA NAZIV PREDMETNOG PROGRAMA HEMIJA 2. 2 . Preostali dio programa planira škola u zavisnosti od potreba profila (struke). Na njenim saznanjima se temelje i vrste industrijskih grana koje su ključni element porasta kapitala i zbog toga snažno utiče kako na ekonomske tako i na socijalne odnose u društvu. Nova koncepcija programa omogućava produbljivanje hemijske pismenosti. Hemija je interdisciplinarno povezana sa drugim naukama. a koja su i dio opšteg obrazovanja i kulture.1. podstaći njihovo interesovanje za hemijske nastavne sadržaje i korelirati nastavne sadržaje hemije sa srodnim disciplinama i predmetima.

HEMIJSKE PROMJENE 4. mašte i navikavanje učenika/ca na kontinualan rad. pažnje. METALI 7. − razvijanje logičkog mišljenja i sposobnosti uočavanja uzročno-posljedičnih veza. ekonomskih i tehnoloških uticaja hemije. činjenica. − sticanje sposobnosti opisivanja i prikazivanja rezultata ogleda (mjerenja) tablicama i grafikonima. pamćenja. RASTVORI 5. POJMOVI I RAČUN U HEMIJI 2. zakona i teorija. STRUKTURA MATERIJE Struktura atoma i periodni sistem elemenata Hemijske veze 3. 4. upornosti. volje. OSNOVNI ZAKONI. SADRŽAJI I OPERATIVNI CILJEVI PREDMETNOG PROGRAMA Plan realizacije nastave (I razred) TEMA 1. KISELINE BAZE I SOLI 6. − razvijanje sposobnosti hemijskog izražavanja (usmeno. radnih i estetskih navika. − razvijanje vještine rješavanja računskih zadataka. NEMETALI UKUPNO broj časova 8 5 5 11 3 6 10 12 60 časova 3 .3. OPŠTI CILJEVI PREDMETNOG PROGRAMA Ciljevi nastave ovog predmeta obuhvataju: − usvajanje novih i proširivanje znanja stečenih u osnovnoj školi. − sticanje sposobnosti pronalaženja i korišćenja različitih izvora informacija. pisano. − razvijanje ekološke svijesti i odgovornosti prema radnom i životnom okruženju. samostalnosti. − razvijanje svijesti socijalnih. fenomena. opisom i obrazlaganjem). − razvijanje manuelnih sposobnosti. − razvijanje razumijevanja hemijskih pojmova. principa.

TEMA: GRAĐA MATERIJE Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: . . . atomi Ar(x). POJMOVI I RAČUN U HEMIJI Operativni ciljevi Aktivnosti Učenik/ca treba da: . atomski i maseni broj. i 9. formule i jednačine. . Matematika: rješavanje proporcija i jednačina sa jednom nepoznatom. .računaju masene udjele elemenata u jedinjenu. molekuli Mr(x).TEMA: OSNOVNI ZAKONI. elektronska konfiguracija atoma.izračunavaju zapreminu određene količine gasa.shvati izračunavanje procentnog sastava jedinjenja.zna da se elementi iste periode razlikuju po hemijskim osobinama. Fizika: struktura materije. i 9. razreda osnovne škole. . izgradnja periodnog sistema elemenata. Hemija: gradivo 8. 4 Pojmovi/sadržaji Osnovni hemijski zakoni: Lavoazjev. Korelacije Hemija: gradivo 8.čitaju periodni sistem elemenata. .rješavaju zadatke na osnovu hemijske jednačine.koriste Internet za traženje novih padataka.razumije značenje simbola. . Korelacije Elementarne čestice u atomu. formula i jednačina.upozna raspored elektrona u omotaču. . razreda osnovne škole.ponavljaju pojmove elemetarne čestice u atomu. izotopi.preračunavaju masu supstance u količinu i obrnuto. Učenici/e: .posmatraju modele atoma i molekula. . .shvati osnovne hemijske zakone.zna da na osnovu pravilno napisane jednačine izračuna masu reaktanta ili masu produkta. molarna zapremina.zna da elementi iste grupe imaju slična svojstva i isti broj valentnih elektrona.definišu osnovne hemijske zakone. . .čitaju elemente iste grupe i elemente iste periode. a da se njihovi elektroni nalaze na istom energetskom nivou. .povezuje građu atoma sa mjestom elemenata u PSE. simboli.ponavljaju pojmove Ar(x) i Mr(x). . Struktura atoma i periodni sistem elemenata Aktivnosti Pojmovi/sadržaji Učenici/e: . Daltonov i Avogadrov. . . .povezuje molarnu masu sa molarnom zapreminom. izračunavanje na osnovu hemijske jednačine. molarna masa. . . Prustov. Fizika: gasni zakoni. energetski nivoi i atomske orbitale.razumije uticaj elementarnih čestica na masu i naelektrisanje atoma.povezuje količinu supstance sa masom. maseni udio elementa u jedinjenju.

povezuje reakcionu entalpiju sa endotermnim i ezotermnim reakcijama. faktori koji utiču na brzinu reakcije. Van der Valsove sile. Korelacije Hemija: gradivo 8. hemijska ravnoteža. pisanje oksido-redukcionih jednačina. entalpija nastajanja. oksidacioni broj.povezuje međumolekulske sile sa fizičkim osobinama supstanci. . galvanski elementi. . .gledaju naučne filmove. Biologija: katalizatori.zna šta su egzotermne. . Biologija: energetske promjene u živom sistemu.određuju oksidacione brojeve atoma u molekulima i jonima. Aktivnosti Hemijske veze Pojmovi/sadržaji Energija jonizacije.zna šta je oksidacija. Pojmovi/sadržaji Energetske promjene pri hemijskim reakcijama.pišu oksido-redukcione jednačine. elektroliza. . . Fizika: elektroprovodljivost.shvati privlačne sile među molekulima.izvode zaključke o uticaju faktora na pomjeranje ravnoteže na osnovu demonstracionih ogleda.uoči da je elektrostatička sila osnovna privlačna sila među česticama supstanci. . .koriste Internet.shvati uticaj faktora na brzinu reakcije. naponski niz metala.shvati uticaj spoljašnjih faktora na položaj ravnoteže. . 5 .shvati uslov za uspostavljanje hemijske ravnoteže. . . . . uticaj faktora na ravnotežu.razumije teoriju sudara. brzina hemijske reakcije: teorija sudara – Zakon o dejstvu masa. .zna da piše oksidoredukcione jednačine. afinitet prema elektronu.zna da definiše brzinu hemijske reakcije. . . i 9. razreda osnovne škole. .ponavljaju pojmove jonska i kovalentna veza. vodonična veza. ravnoteže u živim sistemima.posmatraju modele molekula za prikazivanje vodoničnih veza. .upoznaje alternativne izvore energije. kovalentna veza.izvode zaključke na osnovu demonstracionog ogleda za egzotermne i endotermne reakcije. . akumulatori i baterije Korelacije Fizika: energija.ponavlaju pojmove obnovljivi i neobnovljivi izvori energije. redoks reakcije. . grafit. entalpija reakcije.posmatraju modele kristala (NaCl. a šta redukcija. jonska veza. . .shvati nastajanje jonske kovalentne i metalne veze.upozna hemijske izvore struje i njihov značaj. metalna veza.upozna proces elektrolize i njenu primjenu u industriji.izvode zaključke o rastvaranju metala u hloridnoj kiselini na osnovu demonstracionih ogleda. polaznost kovaletne veze. Biologija: oksido-redukcioni procesi u živim organizmima. . . gvožđe).Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: .gledaju naučne filmove. Aktivnosti Učenici/e: .izvode zaključke o brzini hemijske reakcije na osnovu demonstracionih ogleda. Fizika: elektromotorna sila. Učenici/e: . . . TEMA: HEMIJSKE PROMJENE Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: . Biologija: međumolekulska veza u biološkim jedinjenjima. a šta endotermne reakcije.izvode oglede: rastvorljivost u polarnim i neopolarnim rastvaračima. međumolekulske privlačne sile.

ponavljaju pojmove rastvarač.definiše kiseline i baze po Arenijusovoj i Brensted-Lorijevoj teoriji. .pišu protolitičke jednačine. . . i 9.uočava sličnosti i razlike Arenijusove i Brested-Lorijeve teorije.C C(X). i 9. . . BAZE I SOLI Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: . rastvorljiva supstanca i rastvor. hidroliza soli Korelacije Hemija: gradivo 8. Biologija: pH vrijednost tjelesnih tečnosti. Pojmovi/sadržaji Elektrolitička disocijacija.zračunavaju masu ili količinu rastvorljive supstance u određenoj masi ili zapremini rastvora. Matematika: logaritmi i antilagoritmi. . rastvori. 6 . jonski proizvod vode.izvode zaključke o jačini elektrolita na osnovu konstante disocijacije.shvati izračunavanje sastava rastvora. . koloidne i prave rastvore. W (X) TEMA: KISELINE. Aktivnosti Učenici/e: . Pojmovi/sadržaji Korelacije Hemija: gradivo 8. razreda osnovne škole. protolitička teorija kiselina i baza.shvati značaj rastvora za živi svijet i industriju. sastav rastvora .TEMA: RASTVORI Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: . Aktivnosti Učenici/ce: .izračunavaju pH vrijednost rastvora.pišu jednačine za disocijaciju. . stepen disocijacije (jaki elektroliti). razreda osnovne škole.shvati da vodeni rastvor svih soli ne reaguje neutralno.ponavljaju pojmove kiseline. . . baze i soli.zna da razvrsta rastvore na kisele bazne i neutralne preko pH vrijednosti. .zna podjelu rastvora.razlikuje grube. Klasifikacija rastvora. Matematika: rlešavanje jednačina. .zna od čega zavisi pH vrijednost rastvora. pH vrijednost rastvora.

. Hemija: gradivo 8.analizira oksidaciona svojstva kalijum-permanganata i kalijumdihromata. razreda osnovne škole.ponavljaju pojmove metali u periodnom sistemu elemenata. jedinjenja i upotreba.zna značaj metala u industriji i živim organizmima. gvožđe. Geografija: rasprostranjenost metala u zemljinoj kori.upoređuje reaktivnost elemenata I i II grupe periodnog sistema.analizira procese u visokoj peći. . alkalni metali – osobine. građevinski materijali.vode diskusije (tvrdoća vode. 7 . aluminijum – osobine.procjenjuje značaj jedinjenja elemenata II grupe za pripremu građevinskih materijala. .analizira proces dobijanja aluminijuma i upotrebu aluminijuma. jedinjenja i upotreba. .zna značaj prelaznih metala za industriju i za živi svijet. . prelazni metali. elektrolitički procesi u industriji). Aktivnosti Učenici/e: . . . . . Biologija: metali u živim sistemima.pišu referate gvožđe i čelik – primjena u industriji. i 9. . Pojmovi /sadržaji Korelacije Fizička i hemijska svojstva metala i značaj metala.pišu referate i samostalno referišu svoj rad. hrom i mangan – osobine i značaj.shvati šta je tvrdoća vode i razvrstava vode na tvrde i meke.pišu oksido-redukcione jednačine. zemnoalkalni metali.TEMA: METALI Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: . .

azot i jedinjenja. i 9. 8 .upoznaje pojam „hlorisanje“ pijaće vode. razreda osnovne škole. hlor i jedinjenja. .procjenjuje ekološki uticaj oksida azota i sumpora (kisele kiše). .rade referate i vode diskusije (zagađivači vazduha. vještačka djubriva).upoznaje zaštitnu ulogu ozona i pojavu ozonoskih rupa. . Informatika: mikro-čipovi. . Aktivnosti Učenici/e: .gledaju naučne filmove. . značaj nemetala vodonika. Geografija: rasprostranjenost nemetala u zemljinoj kori i atmosferi. cement i keramika. ugljenik i jedinjenja. silicijum – staklo.procjenjuje upotrebu silicijuma i njegovih jedinjenja (građevinski materijali i silicijum kao poluprovodnik). Pojmovi/sadržaji Korelacije Fizičke i hemijske osobine metala. sumpor i jedinjenja.procjenjuje značaj kiseonika i njegovih jedinjenja u svim sferama života. Biologija: nemetali kao biogeni elementi. . kisele kiše.ponavljaju pojmove sastav vazduha i zagađivači vazduha. .upoređuje reaktivnost halogenih elemenata. . .procjenjuje ekonomski značaj primjene vještačkih đubriva.procjenjuje značaj nemetala u svakodnevnom životu.TEMA: NEMETALI Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: . efekat staklene bašte. Hemija: gradivo 8.

VITAMINI. . HETEROCIKTIČNA JEDINJENJA ALKALOIDI ANTIBIOTICI 6. Hemija: gradivo 9. UGLJENI HIDRATI. HEMIJSKI ZAGAĐIVAČI ŽIVOTNE SREDINE UKUPNO broj časova 3 15 9 5 4 18 2 2 2 60 TEMA: STRUKTURA I KLASIFIKACIJA ORGANSKIH JEDINJENJA Operativni ciljevi Aktivnosti Učenik/ca treba da: .BIOLOŠKI VAŽNA JEDINJENJA (MASTI.Plan realizacije nastave (II razred) TEME 1.zna klasifikaciju organskih jedinjenja. . hibridizaciju orbitala i građenje sigma i pi veza. Učenici/e: . AZOTNA ORGANSKA JEDINJENJA 5. razreda osnovne škole. PROTEINI. klasifikacija organskih jedinjenja funkcionalne grupe.posmatraju modele molekula organskih jedinjenja. UGLJOVODONICI 3. POLIMERI 8. 9 . STRUKTURA I KLASIFIKACIJA ORGANSKIH JEDINJENJA 2. KISEONIČKA ORGANSKA JEDINJENJA 4.SINTETIČKE BOJE 9. ENZIMI I HORMONI) 7. Pojmovi/sadržaji Korelacije Osobine C-atoma.ponavljaju pojmove: jednostruka i dvostruka kovalentna veza.upozna prirodu C-atoma.

razreda osnovne škole.referišu svoje radove (nafta. Ekologija: ekološki problemi i njihovo rješavanje. nafta i zemni gas. derivati benzena. . . izomerija.zna da primjenjuje pravila I.ove nomenklature. homologi red. Biologija: I razred.shvati značaj i upotrebu ugljovodonikā i njihovih derivata. reakcije: supstitucija.TEMA: UGLJOVODONICI Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: . molekulske. nomenklatura.U. dieni.C. .vode diskusije. .A.sastavljaju modele molekula ugljovodonikā. Pojmovi/sadržaji Korelacije Alkani. ekološki uticaj halogenih derivata ugljovodonika. alkini. adicija. prerada nafte).shvati ekološki uticaj ugljovodonikā i njihovih derivata. . . predstavnici i njihova upotreba.zna osnovne tipove organskih reakcija. empirijske. izomerija. 10 . elektrofilna supstitucija na benzenu.P.ponavljaju pojmove zasićeni. cikloalkani. alkeni. strukturne i racionalne formule. Hemija: gradivo 9. aromatični ugljovodonici – benzen. nezasićeni ugljovodonici. predstavnici i njihova upotreba. . halogeni derivati ugljovodonika. Aktivnosti Učenici/e: . eliminacija i polimerizacija.zna strukturu i klasifikaciju ugljovodonikā.

. Pojmovi/sadržaji Korelacije Alkoholi. Pojmovi/sadržaji Korelacije Amini – primarni.zna biološki i industrijski značaj estara.zna šta su prirodne aminokiseline. Biologija: proteini. .izvode zaključke na osnovu demonstracionih ogleda – oksidacija aldehida. . Hemija i biologija. sekundarne i tercijarne amine. . .prepozna amine kao baze.ponavljaju pojmove i funkcionalne grupe OH. amidi i estri).povezuje tačku ključanja i rastvorljivost kiselina sa prisustvom COOH grupe.zna klasifikaciju amina. tercijarni. . kiseline i derivati (hloridi. sekundarni. prirodne aminokiseline. aminokiseline.povezuje tačku ključanja i rastvorljivost alkohola sa prisustvom OH-grupe. .pišu racionalne formule prirodnih aminokiselina.zna nastajanje peptidne veze. esterifikacija sirćetne kiseline. Aktivnosti Učenici/e: .zna reakcije za razlikovanje aldehida od ketona. jodoformska proba. .TEMA: KISEONIČNA ORGANSKA JEDINJENJA Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: .pišu racionalne formule i imenuju primarne. 11 . .analiziraju demonstracione oglede za bojene reakcije aminokiselina.zna primjenu anilina i diazonijum soli u industriji boja. CHO. anilin – diazanijum soli. . peptidna veza. etri. TEMA: AZOTNA ORGANSKA JEDINJENJA Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: . . aldehidi i ketoni.vode diskusije na temu alkoholizma. fenoli. anhidridi.upoznaje reakcije oksidacije aldehida i ketona. Aktivnosti Učenici/e: .povezuje prirodu OH-grupe sa proizvodima oksidacije. . izoelektrična tačka. . CO i COOH. aminokiseline.upoznaje toksičnost fenola. . dipolarna struktura.

TEMA: HETEROCIKLIČNA JEDINJENJA Operativni ciljevi Aktivnosti Učenik/ca treba da: . . sapuni i deterdženti. Učenici/e: . vitamini.analiziraju demonstracione oglede taložnih i bojenih reakcija proteina. strukturne jedinice i struktura. . .shvati ulogu biokatalizatora u živim organizmima. . .vode diskusije na temu upotrebe i zloupotrebe alkaloida i antibiotika.zna klasifikaciju i funkciju proteina u živim organizmima.uoči rasprostranjenost heterocikličnih jedinjenja u prirodnim proizvodima.zna da je nepravilno samoinicijativno uzimati vitamine. bojene i taložne reakcije proteina. derivati celuloze).prikazuju strukture disaharida i polisaharida. . Pojmovi/sadržaji Korelacije Struktura i klasifikacija heterocikličnih jedinjenja. TEMA: BIOLOŠKI VAŽNA JEDINJENJA Operativni ciljevi Aktivnosti Učenik/ca treba da: .shvati da su alkaloidi amini. 12 . ugljeni hidrati – monosaharidi (klasifikacija i ciklične strukturne). .shvati da su masti i ulja estri. polisaharidi (skrob i celuloza.shvati terapeutsku upotrebu vitamina i hormona. lanac ishrane. Pojmovi/sadržaji Korelacije Masti i ulja. proteini.shvati antibiozu i primjenu antibiotika. enzimi i hormoni).rade referate i samostalno referišu svoj rad. oligosaharidi (glukozidna veza).prepozna i deterdžente kao površinski aktivne supstance.shvati da su monosaharidi polihidroksilni aldehidi ili polihidroksilni ketoni. . građa.zna da sapuni nastaju saponifikacijom masti.shvati strukturu heterockiličnih jedinjenja. .rade referate i referišu svoj rad (sapuni i deterdženti) .vode diskusije. alkaloidi. Učenici/e: . Biologija (I razred): ćelijski zid. antibiotici. saponifikacija masti. Biologija (I razred): osnovni životni procesi.pišu strukture triacil-glicerola. . . biokatalizatori. endokrini sistem.referišu svoj rad (derivati celuloze). . . . . . funkcija i klasifikacija proteina. .prikazuju ciklične strukture monosaharida.referišu svoje radove i vode diskusije (vitamini.

Pojmovi/sadržaji Korelacija Zagađivači atmosfere. .analiziraju demonstracione oglede bojenja tekstilnih vlakana. Aktivnosti Učenici/e: .zna koji su najveći zagađivači atmosfere. razreda osnovne škole.samostalno referišu svoj rad. Biologija: gradivo I razreda. zagađivači zemljišta i voda.shvati značaj polimera za živi svijet i industriju. Aktivnosti Učenici/e: .vode diskusije. Hemija: gradivo 9. 13 .zna šta su polimeri.razlikuje boje po hemijskom sastavu.TEMA: POLIMERI Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: .zna osnovne karakteristike boja. Pojmovi/sadržaji Korelacije Prirodni i vještački polimeri. . antrahinonske i azo boje). kaučuk. Hemija (I razred): efekat staklene bašte.upozna ekološki uticaj sintetičkih polimera. ozonske rupe. . . TEMA: HEMIJSKI ZAGAĐIVAČI ŽIVOTNE SREDINE Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: . Pojmovi/sadržaji Korelacije Boje (trifenil metanske. Aktivnosti Učenici/e: .samostalno referišu svoj rad. .vode diskusije. polivinilhlorid. boje rastvorljive u vodi i boje nerastvorljive u vodi. .zna praktični značaj boja. TEMA: SINTETIČKE BOJE Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: . poliestri.

procesa i pojava. − što više nastavnih sadržaja prezentirati kao referate i diskusije učenika/ca. 14 . − zna izračunati procenat elemenata u jedinjenjima na osnovu molekulskih formula. − gdje god je to moguće nastavni proces organizovati tako da učenici/e do generalizacije dolaze svjesnim i aktivnim radom. − demonstracione oglede treba da izvodi nastavnik/ca. − povezuje relativnu molekulsku masu. STANDARDI ZNANJA I razred Učenik/ca treba da: − zna značaj hemije u nauci. − računa najednostavnije zadatke – maseni udio i količinsku koncentraciju. mol. 6. praksi i svakodnevnom životu. na osnovu proučavanja odabranih objekata. − povezuje znanja iz hemije i drugih nauka. − posebno obraditi jedinjenja koja imaju primjenu u svakodnevnom životu pri čemu sve više angažovati učenike/ce da te oblasti prezentiraju referatima i diskusijama.5. rezonuju i zaključuju. − gdje god je moguće nastavni proces organizovati tako da se hemija uči rješavanjem problema. 7. − definiše osnovne zakone u hemiji. molsku masu. − na što više primjera razvijati vještinu rješavanja računskih zadataka. − što češće koristiti nastavna sredstva koja privlače pažnju i povećavaju radoznalost učenika/ca. DIDAKTIČKE PREPORUKE U koncipiranju konkretnih metodičkih mjera i postupaka usmjerenih ka povećanju motivacije učenika/ca u nastavi hemije treba poći od sljedećih opštih zahtjeva i preporuka: − prilikom realizacije programa nastavnik/ca treba da sagleda nivo znanja sa kojim učenici7e dolaze iz osnovne škole. − nastavno gradivo povezati sa prethodnim znanjima i iskustvima učenika/ca kao i sa životom i ukazivati na značaj primjene teorijskih znanja u praksi. − nastavno gradivo izlagati što zanimljivije. KORELACIJE MEĐU PREDMETIMA Korelacije među predmetima su date u tabelama – Sadržaji i operativni ciljevi predmetnog programa. − prilikom izvođenja demonstracionih ogleda omogućiti da učenici/e samostalno zapažaju.

proteini. 8. − razlikuje alkane. NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA I OCJENJIVANJA Ocjenjuje se: − kontinuirani rad učenika/ca tokom godine. zna koje se štetne i opasne hemikalije koriste u njegovom/njenom zanimanju. − i pismeno (testovi poslije svake oblasti). razumije brzinu hemijske reakcije.− − − − − − − − − − zna princip izgradnje elektronskog omotača i PSE. razlikuje najvažnije predstavnike neorganskih jedinjenja (oksidi. sirovine i proizvode koji su važni u njegovom/njenom zanimanju. alkene. − zna praktični značaj boja. razlikuje tipove hemijskih veza. kiseline. 15 . − aktivnost na času. Ocjenjivanje je: − usmeno. dobro poznaje ona hemijska jedinjenja. zna značaj nemetala i njihovih jedinjenja u svakodnevnom životu. zna šta su elektroliti. − razumije posljedice ljudskog uplitanja u prirodne procese. alkine. − razumije osobine proteina. predstavnike aromatičnih jedinjenja. zna značaj metala i njihovih jedinjenja u svakodnevnom životu. − zna upotrebu i zloupotrebu alkaloida i antibiotika. − zna osnovne karakteristike lipida i ugljenih hidrata i njihov značaj u svakodnevnom životu. vitamini). estri). − seminarski radovi sa prezentovanjem. − zna osnovne karakteristike i značaj biološki važnih jedinjenja (masti i ulja. kako se njima rukuje i kako su obilježene. − zna značaj azotnih organskih jedinjenja u živim organizmima (aminokiseline). razlikuje vrste rastvora. baze i soli). kiseline. − zna hemijske zagađivače životne sredine. ugljeni hidrati. − shvati značaj polimera za živi svijet i u industriji. II razred Učenik/ca treba da: − zna osobine ugljenika kao osnovnog elementa koji ulazi u sastav svih organskih jedinjenja. − zna značaj nekih kiseoničnih organskih jedinjenja (alkoholi.

Organska hemija za drugi i treći razred srednje škole. Hemija za četvrti razred gimnazije. 1992. 5. Beograd. Vladimir Pavlović. protivpožarnu opremu. prilagodila je Komisija u sljedećem sastavu: Stanojka Vučurović Vera Ramović Dr Lidija Stefanović-Kaljaj 16 . Beograd. Zavod za izdavanje udžbenika. Zavod za izdavanje udžbenika. Okvirni spisak literature i drugih izvora 1. − diplomirani inženjer neorganske tehnologije (Metalurško-tehnološki fakultet). Miloje Isaković. 1994. VI stepen). kompjuter sa priključkom za Internet. Zavod za izdavanje udžbenika. opremu za prvu pomoć. 1996. Novi Sad. Ljiljana Lukić. Opšta i neorganska hemija za prvi razred srednje škole. 7.9. 4. standardi i normativi Za izvođenje nastave hemije škola treba da ima: specijalizovani kabinet sa odgovarajućom opremom za izvođenje demonstracionih ogleda. Smiljana Velimirović. Rade Marković. Katalog znanja – predmetni program HEMIJA za I i II razred srednje stručne škole. Gordana Isaković. 1992. Neorganska hemija za prvi i drugi razred srednje škole. zaštitnu opremu. 3. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. mjesto za skladištenje hemikalija koje odgovaraju važećim standardima. Dr Aleksandra Stojiljković. Novi Sad. Organska hemija sa praktikumom za vježbe za prvi i drugi razred srednje škole. Beograd. Radivoj Nikolajević. Nataša Panajotović. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Momčilo Jovetić. PROFIL I STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA/CA I STRUČNIH SARADNIKA/CA Nastavnik/ca hemije (kao opšteobrazovnog predmeta u srednjoj stručnoj školi) može biti: − univerzitetskog studijskog hemijskog obrazovanja (Hemijski fakultet. Julijana Petrović. − diplomirani inženjer hemijske tehnologije (Metalurško-tehnološki fakultet).1. 1997. RESURSI ZA REALIZACIJU NASTAVE 9. Prirodno-matematički fakultet – grupa hemija. Milena Šurjanović. Aleksandar Milovanović. Novi Sad. Vladimir Pavlović. 2. 9. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Opšta hemija za prvi razred srednje škole. zaštitna sredstva. Beograd. Hemija za treći razred. 10. 6. 1996.2. − diplomirani inženjer organske tehnologije (Tehnološki fakultet). Slavoljub Ðukić. 1991. Materijalni uslovi.

17 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->