P. 1
Hemija_za_8_razred

Hemija_za_8_razred

|Views: 3,178|Likes:
Published by Brajovic Aleksandar

More info:

Published by: Brajovic Aleksandar on Oct 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2013

pdf

text

original

Crna Gora Vlada Crne Gore

MINISTARSTVO PROSVJETE I NAUKE

ZAVOD ZA ŠKOLSTVO

Katalog znanja – predmetni program

HEMIJA
I i II razred srednje stručne škole

Podgorica 2009.

2 . uslovljen eksperimentom poduprtim istraživačkim radom i brzim prenosom istraživačkih dostignuća u praksu. Važno je u očima učenika/ca nastavu hemije učiniti relevantnom za život. Preostali dio programa planira škola u zavisnosti od potreba profila (struke). Takođe.1. b) Broj časova po godinama obrazovanja i oblicima nastave Predmetni program se izučava u I i II razredu srednje stručne škole sa fondom od 2 časa sedmično. priroda i namjena predmetnog programa Hemija je osnovna prirodna nauka za koju je karakterističan brzi rast informacija i podataka. a koja su i dio opšteg obrazovanja i kulture. Programom je definisano po 60 časova (obavezni dio programa) u I i II razredu. ODREĐENJE PREDMETNOG PROGRAMA a) Položaj. odnosno bazičnih znanja potrebnih svakom pojedincu. a potrebna su za razumijevanje prirodnih pojava i procesa u svakodnevnom životu. Hemija je interdisciplinarno povezana sa drugim naukama. Izučavajući hemiju učenici/e ovladavaju osnovnim znanjima o materiji i hemijskim promjenama koje se odvijaju u živoj i neživoj prirodi. Nova koncepcija programa omogućava produbljivanje hemijske pismenosti. NAZIV NASTAVNOG PREDMETA HEMIJA NAZIV PREDMETNOG PROGRAMA HEMIJA 2. Na njenim saznanjima se temelje i vrste industrijskih grana koje su ključni element porasta kapitala i zbog toga snažno utiče kako na ekonomske tako i na socijalne odnose u društvu. podstaći njihovo interesovanje za hemijske nastavne sadržaje i korelirati nastavne sadržaje hemije sa srodnim disciplinama i predmetima. razvijaju intelektualne sposobnosti i osposobljavaju se za primjenu stečenih znanja u praksi. upoznaju osnovne prirodne zakone i formiraju naučni pogled na svijet.

− razvijanje svijesti socijalnih. − razvijanje vještine rješavanja računskih zadataka.3. činjenica. SADRŽAJI I OPERATIVNI CILJEVI PREDMETNOG PROGRAMA Plan realizacije nastave (I razred) TEMA 1. samostalnosti. − razvijanje logičkog mišljenja i sposobnosti uočavanja uzročno-posljedičnih veza. pamćenja. − razvijanje ekološke svijesti i odgovornosti prema radnom i životnom okruženju. opisom i obrazlaganjem). POJMOVI I RAČUN U HEMIJI 2. − razvijanje manuelnih sposobnosti. NEMETALI UKUPNO broj časova 8 5 5 11 3 6 10 12 60 časova 3 . OSNOVNI ZAKONI. pažnje. pisano. principa. fenomena. volje. ekonomskih i tehnoloških uticaja hemije. mašte i navikavanje učenika/ca na kontinualan rad. 4. KISELINE BAZE I SOLI 6. − sticanje sposobnosti pronalaženja i korišćenja različitih izvora informacija. HEMIJSKE PROMJENE 4. − sticanje sposobnosti opisivanja i prikazivanja rezultata ogleda (mjerenja) tablicama i grafikonima. METALI 7. zakona i teorija. OPŠTI CILJEVI PREDMETNOG PROGRAMA Ciljevi nastave ovog predmeta obuhvataju: − usvajanje novih i proširivanje znanja stečenih u osnovnoj školi. upornosti. − razvijanje sposobnosti hemijskog izražavanja (usmeno. RASTVORI 5. − razvijanje razumijevanja hemijskih pojmova. radnih i estetskih navika. STRUKTURA MATERIJE Struktura atoma i periodni sistem elemenata Hemijske veze 3.

. molekuli Mr(x). Fizika: struktura materije. Prustov. a da se njihovi elektroni nalaze na istom energetskom nivou. i 9.razumije značenje simbola. . .definišu osnovne hemijske zakone.ponavljaju pojmove Ar(x) i Mr(x). . Učenici/e: . razreda osnovne škole.povezuje količinu supstance sa masom. . Daltonov i Avogadrov.zna da elementi iste grupe imaju slična svojstva i isti broj valentnih elektrona. TEMA: GRAĐA MATERIJE Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: . .čitaju periodni sistem elemenata. i 9.posmatraju modele atoma i molekula. izračunavanje na osnovu hemijske jednačine. . izgradnja periodnog sistema elemenata.preračunavaju masu supstance u količinu i obrnuto. molarna masa. razreda osnovne škole. atomi Ar(x). . Hemija: gradivo 8.koriste Internet za traženje novih padataka.TEMA: OSNOVNI ZAKONI. formule i jednačine.rješavaju zadatke na osnovu hemijske jednačine. .upozna raspored elektrona u omotaču. Korelacije Elementarne čestice u atomu. . .povezuje molarnu masu sa molarnom zapreminom. maseni udio elementa u jedinjenju. . Korelacije Hemija: gradivo 8. 4 Pojmovi/sadržaji Osnovni hemijski zakoni: Lavoazjev. atomski i maseni broj. . molarna zapremina.razumije uticaj elementarnih čestica na masu i naelektrisanje atoma. Matematika: rješavanje proporcija i jednačina sa jednom nepoznatom.ponavljaju pojmove elemetarne čestice u atomu. . energetski nivoi i atomske orbitale.čitaju elemente iste grupe i elemente iste periode. . simboli. POJMOVI I RAČUN U HEMIJI Operativni ciljevi Aktivnosti Učenik/ca treba da: .shvati osnovne hemijske zakone. . .zna da se elementi iste periode razlikuju po hemijskim osobinama. Fizika: gasni zakoni. . izotopi.zna da na osnovu pravilno napisane jednačine izračuna masu reaktanta ili masu produkta. .izračunavaju zapreminu određene količine gasa.shvati izračunavanje procentnog sastava jedinjenja. formula i jednačina. elektronska konfiguracija atoma.računaju masene udjele elemenata u jedinjenu.povezuje građu atoma sa mjestom elemenata u PSE. Struktura atoma i periodni sistem elemenata Aktivnosti Pojmovi/sadržaji Učenici/e: .

upoznaje alternativne izvore energije.shvati nastajanje jonske kovalentne i metalne veze. Biologija: međumolekulska veza u biološkim jedinjenjima. .određuju oksidacione brojeve atoma u molekulima i jonima.izvode zaključke na osnovu demonstracionog ogleda za egzotermne i endotermne reakcije.izvode zaključke o rastvaranju metala u hloridnoj kiselini na osnovu demonstracionih ogleda. 5 .ponavljaju pojmove jonska i kovalentna veza.gledaju naučne filmove. . entalpija reakcije.posmatraju modele kristala (NaCl. akumulatori i baterije Korelacije Fizika: energija. . . oksidacioni broj. Korelacije Hemija: gradivo 8. Biologija: energetske promjene u živom sistemu. . vodonična veza. pisanje oksido-redukcionih jednačina. . . entalpija nastajanja. . . grafit. razreda osnovne škole. uticaj faktora na ravnotežu.upozna hemijske izvore struje i njihov značaj.povezuje međumolekulske sile sa fizičkim osobinama supstanci.ponavlaju pojmove obnovljivi i neobnovljivi izvori energije. . brzina hemijske reakcije: teorija sudara – Zakon o dejstvu masa. a šta redukcija.shvati uticaj spoljašnjih faktora na položaj ravnoteže. gvožđe). . međumolekulske privlačne sile. kovalentna veza.gledaju naučne filmove. . .zna šta su egzotermne.pišu oksido-redukcione jednačine. . i 9.izvode zaključke o brzini hemijske reakcije na osnovu demonstracionih ogleda. a šta endotermne reakcije.shvati uticaj faktora na brzinu reakcije. redoks reakcije. jonska veza.razumije teoriju sudara.povezuje reakcionu entalpiju sa endotermnim i ezotermnim reakcijama. metalna veza. Biologija: katalizatori.upozna proces elektrolize i njenu primjenu u industriji. afinitet prema elektronu. Fizika: elektroprovodljivost. . . polaznost kovaletne veze. Van der Valsove sile.koriste Internet.uoči da je elektrostatička sila osnovna privlačna sila među česticama supstanci.posmatraju modele molekula za prikazivanje vodoničnih veza. .zna da definiše brzinu hemijske reakcije.zna šta je oksidacija. . faktori koji utiču na brzinu reakcije. . . Pojmovi/sadržaji Energetske promjene pri hemijskim reakcijama.zna da piše oksidoredukcione jednačine. hemijska ravnoteža. TEMA: HEMIJSKE PROMJENE Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: . . elektroliza. . . Biologija: oksido-redukcioni procesi u živim organizmima. galvanski elementi. ravnoteže u živim sistemima. Aktivnosti Učenici/e: . . . naponski niz metala.Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: .izvode zaključke o uticaju faktora na pomjeranje ravnoteže na osnovu demonstracionih ogleda. .shvati privlačne sile među molekulima. Aktivnosti Hemijske veze Pojmovi/sadržaji Energija jonizacije.shvati uslov za uspostavljanje hemijske ravnoteže. Fizika: elektromotorna sila.izvode oglede: rastvorljivost u polarnim i neopolarnim rastvaračima. Učenici/e: .

stepen disocijacije (jaki elektroliti). . . razreda osnovne škole.razlikuje grube. koloidne i prave rastvore.definiše kiseline i baze po Arenijusovoj i Brensted-Lorijevoj teoriji. Aktivnosti Učenici/ce: .pišu protolitičke jednačine. sastav rastvora . .ponavljaju pojmove kiseline. Pojmovi/sadržaji Elektrolitička disocijacija. . jonski proizvod vode. razreda osnovne škole. Klasifikacija rastvora. . .zna da razvrsta rastvore na kisele bazne i neutralne preko pH vrijednosti.C C(X).izračunavaju pH vrijednost rastvora. .uočava sličnosti i razlike Arenijusove i Brested-Lorijeve teorije.shvati značaj rastvora za živi svijet i industriju. baze i soli. i 9. protolitička teorija kiselina i baza. Aktivnosti Učenici/e: .shvati da vodeni rastvor svih soli ne reaguje neutralno. hidroliza soli Korelacije Hemija: gradivo 8. BAZE I SOLI Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: . W (X) TEMA: KISELINE. pH vrijednost rastvora.pišu jednačine za disocijaciju. . . i 9. Matematika: logaritmi i antilagoritmi.shvati izračunavanje sastava rastvora.ponavljaju pojmove rastvarač.TEMA: RASTVORI Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: . . Biologija: pH vrijednost tjelesnih tečnosti. . rastvorljiva supstanca i rastvor.izvode zaključke o jačini elektrolita na osnovu konstante disocijacije. Pojmovi/sadržaji Korelacije Hemija: gradivo 8.zračunavaju masu ili količinu rastvorljive supstance u određenoj masi ili zapremini rastvora.zna podjelu rastvora. Matematika: rlešavanje jednačina. rastvori. 6 . .zna od čega zavisi pH vrijednost rastvora.

TEMA: METALI Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: . Biologija: metali u živim sistemima. .zna značaj prelaznih metala za industriju i za živi svijet. gvožđe.pišu oksido-redukcione jednačine. . . prelazni metali.analizira proces dobijanja aluminijuma i upotrebu aluminijuma. Aktivnosti Učenici/e: .pišu referate gvožđe i čelik – primjena u industriji. Hemija: gradivo 8. Geografija: rasprostranjenost metala u zemljinoj kori. 7 . jedinjenja i upotreba. .pišu referate i samostalno referišu svoj rad.analizira oksidaciona svojstva kalijum-permanganata i kalijumdihromata. . hrom i mangan – osobine i značaj. Pojmovi /sadržaji Korelacije Fizička i hemijska svojstva metala i značaj metala. .ponavljaju pojmove metali u periodnom sistemu elemenata. elektrolitički procesi u industriji).procjenjuje značaj jedinjenja elemenata II grupe za pripremu građevinskih materijala.upoređuje reaktivnost elemenata I i II grupe periodnog sistema. građevinski materijali. .zna značaj metala u industriji i živim organizmima. aluminijum – osobine. . i 9.analizira procese u visokoj peći.vode diskusije (tvrdoća vode. . zemnoalkalni metali.shvati šta je tvrdoća vode i razvrstava vode na tvrde i meke. razreda osnovne škole. . jedinjenja i upotreba. alkalni metali – osobine. .

.rade referate i vode diskusije (zagađivači vazduha.TEMA: NEMETALI Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: .upoređuje reaktivnost halogenih elemenata. kisele kiše. . 8 . azot i jedinjenja. Hemija: gradivo 8.upoznaje pojam „hlorisanje“ pijaće vode.upoznaje zaštitnu ulogu ozona i pojavu ozonoskih rupa.procjenjuje značaj kiseonika i njegovih jedinjenja u svim sferama života. Aktivnosti Učenici/e: . silicijum – staklo. značaj nemetala vodonika. . . Geografija: rasprostranjenost nemetala u zemljinoj kori i atmosferi. . . cement i keramika. i 9. hlor i jedinjenja. Biologija: nemetali kao biogeni elementi. ugljenik i jedinjenja.procjenjuje značaj nemetala u svakodnevnom životu.ponavljaju pojmove sastav vazduha i zagađivači vazduha. razreda osnovne škole. .procjenjuje ekološki uticaj oksida azota i sumpora (kisele kiše). Pojmovi/sadržaji Korelacije Fizičke i hemijske osobine metala. . . Informatika: mikro-čipovi.procjenjuje ekonomski značaj primjene vještačkih đubriva. efekat staklene bašte.gledaju naučne filmove. vještačka djubriva).procjenjuje upotrebu silicijuma i njegovih jedinjenja (građevinski materijali i silicijum kao poluprovodnik). sumpor i jedinjenja.

VITAMINI. POLIMERI 8. Učenici/e: . HETEROCIKTIČNA JEDINJENJA ALKALOIDI ANTIBIOTICI 6. klasifikacija organskih jedinjenja funkcionalne grupe.BIOLOŠKI VAŽNA JEDINJENJA (MASTI.ponavljaju pojmove: jednostruka i dvostruka kovalentna veza. hibridizaciju orbitala i građenje sigma i pi veza. .posmatraju modele molekula organskih jedinjenja. UGLJOVODONICI 3. Hemija: gradivo 9.upozna prirodu C-atoma. STRUKTURA I KLASIFIKACIJA ORGANSKIH JEDINJENJA 2. . KISEONIČKA ORGANSKA JEDINJENJA 4. PROTEINI.zna klasifikaciju organskih jedinjenja. Pojmovi/sadržaji Korelacije Osobine C-atoma.SINTETIČKE BOJE 9. UGLJENI HIDRATI. ENZIMI I HORMONI) 7. 9 .Plan realizacije nastave (II razred) TEME 1. razreda osnovne škole. AZOTNA ORGANSKA JEDINJENJA 5. HEMIJSKI ZAGAĐIVAČI ŽIVOTNE SREDINE UKUPNO broj časova 3 15 9 5 4 18 2 2 2 60 TEMA: STRUKTURA I KLASIFIKACIJA ORGANSKIH JEDINJENJA Operativni ciljevi Aktivnosti Učenik/ca treba da: .

Aktivnosti Učenici/e: . aromatični ugljovodonici – benzen.P. reakcije: supstitucija. nafta i zemni gas. eliminacija i polimerizacija.zna osnovne tipove organskih reakcija. prerada nafte).sastavljaju modele molekula ugljovodonikā. . derivati benzena.ove nomenklature. 10 . cikloalkani.zna strukturu i klasifikaciju ugljovodonikā. izomerija. halogeni derivati ugljovodonika. . Hemija: gradivo 9. razreda osnovne škole.shvati ekološki uticaj ugljovodonikā i njihovih derivata. . nezasićeni ugljovodonici.A. alkeni. homologi red. Biologija: I razred. . strukturne i racionalne formule.TEMA: UGLJOVODONICI Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: . predstavnici i njihova upotreba. Pojmovi/sadržaji Korelacije Alkani.vode diskusije.U. . elektrofilna supstitucija na benzenu. ekološki uticaj halogenih derivata ugljovodonika. predstavnici i njihova upotreba.referišu svoje radove (nafta. molekulske.zna da primjenjuje pravila I. izomerija.ponavljaju pojmove zasićeni. dieni.shvati značaj i upotrebu ugljovodonikā i njihovih derivata. nomenklatura. . . Ekologija: ekološki problemi i njihovo rješavanje. alkini. adicija. empirijske.C.

. etri. dipolarna struktura.povezuje tačku ključanja i rastvorljivost kiselina sa prisustvom COOH grupe.povezuje tačku ključanja i rastvorljivost alkohola sa prisustvom OH-grupe. . .ponavljaju pojmove i funkcionalne grupe OH. kiseline i derivati (hloridi. TEMA: AZOTNA ORGANSKA JEDINJENJA Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: . . . esterifikacija sirćetne kiseline. peptidna veza.zna šta su prirodne aminokiseline. Aktivnosti Učenici/e: .analiziraju demonstracione oglede za bojene reakcije aminokiselina. aldehidi i ketoni. sekundarni. amidi i estri). Pojmovi/sadržaji Korelacije Alkoholi. anhidridi.zna nastajanje peptidne veze. fenoli. . CHO. jodoformska proba. Biologija: proteini. 11 . anilin – diazanijum soli. .pišu racionalne formule prirodnih aminokiselina.pišu racionalne formule i imenuju primarne. . Hemija i biologija. aminokiseline. CO i COOH.zna primjenu anilina i diazonijum soli u industriji boja. aminokiseline. .upoznaje toksičnost fenola. .prepozna amine kao baze. sekundarne i tercijarne amine.zna reakcije za razlikovanje aldehida od ketona. Pojmovi/sadržaji Korelacije Amini – primarni. .povezuje prirodu OH-grupe sa proizvodima oksidacije. izoelektrična tačka. .TEMA: KISEONIČNA ORGANSKA JEDINJENJA Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: .zna biološki i industrijski značaj estara. Aktivnosti Učenici/e: . . tercijarni.upoznaje reakcije oksidacije aldehida i ketona.zna klasifikaciju amina.izvode zaključke na osnovu demonstracionih ogleda – oksidacija aldehida. .vode diskusije na temu alkoholizma. prirodne aminokiseline.

12 . polisaharidi (skrob i celuloza. antibiotici. endokrini sistem. TEMA: BIOLOŠKI VAŽNA JEDINJENJA Operativni ciljevi Aktivnosti Učenik/ca treba da: .vode diskusije. . enzimi i hormoni).prepozna i deterdžente kao površinski aktivne supstance.shvati ulogu biokatalizatora u živim organizmima. građa. oligosaharidi (glukozidna veza).shvati da su monosaharidi polihidroksilni aldehidi ili polihidroksilni ketoni.zna klasifikaciju i funkciju proteina u živim organizmima. saponifikacija masti.pišu strukture triacil-glicerola. . . bojene i taložne reakcije proteina. . . sapuni i deterdženti. strukturne jedinice i struktura.referišu svoj rad (derivati celuloze). .TEMA: HETEROCIKLIČNA JEDINJENJA Operativni ciljevi Aktivnosti Učenik/ca treba da: .shvati antibiozu i primjenu antibiotika.rade referate i referišu svoj rad (sapuni i deterdženti) . Učenici/e: .rade referate i samostalno referišu svoj rad.zna da je nepravilno samoinicijativno uzimati vitamine. Učenici/e: .shvati strukturu heterockiličnih jedinjenja. . Pojmovi/sadržaji Korelacije Masti i ulja.prikazuju strukture disaharida i polisaharida.vode diskusije na temu upotrebe i zloupotrebe alkaloida i antibiotika. Pojmovi/sadržaji Korelacije Struktura i klasifikacija heterocikličnih jedinjenja.uoči rasprostranjenost heterocikličnih jedinjenja u prirodnim proizvodima. derivati celuloze). vitamini.shvati da su masti i ulja estri. funkcija i klasifikacija proteina. proteini.analiziraju demonstracione oglede taložnih i bojenih reakcija proteina. alkaloidi. Biologija (I razred): osnovni životni procesi.zna da sapuni nastaju saponifikacijom masti. biokatalizatori. . . Biologija (I razred): ćelijski zid.shvati terapeutsku upotrebu vitamina i hormona. . . . . lanac ishrane. ugljeni hidrati – monosaharidi (klasifikacija i ciklične strukturne). .shvati da su alkaloidi amini.prikazuju ciklične strukture monosaharida. .referišu svoje radove i vode diskusije (vitamini. . .

.TEMA: POLIMERI Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: .shvati značaj polimera za živi svijet i industriju. poliestri. Aktivnosti Učenici/e: . polivinilhlorid. Aktivnosti Učenici/e: . . TEMA: SINTETIČKE BOJE Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: . antrahinonske i azo boje).zna osnovne karakteristike boja.zna šta su polimeri. 13 . Hemija: gradivo 9.samostalno referišu svoj rad. .zna koji su najveći zagađivači atmosfere. Pojmovi/sadržaji Korelacije Prirodni i vještački polimeri. .razlikuje boje po hemijskom sastavu. ozonske rupe. razreda osnovne škole. TEMA: HEMIJSKI ZAGAĐIVAČI ŽIVOTNE SREDINE Operativni ciljevi Učenik/ca treba da: .vode diskusije. Pojmovi/sadržaji Korelacije Boje (trifenil metanske.samostalno referišu svoj rad. Aktivnosti Učenici/e: . zagađivači zemljišta i voda. Biologija: gradivo I razreda. Pojmovi/sadržaji Korelacija Zagađivači atmosfere. boje rastvorljive u vodi i boje nerastvorljive u vodi.analiziraju demonstracione oglede bojenja tekstilnih vlakana.upozna ekološki uticaj sintetičkih polimera. Hemija (I razred): efekat staklene bašte.vode diskusije. . .zna praktični značaj boja. kaučuk.

− na što više primjera razvijati vještinu rješavanja računskih zadataka. − što češće koristiti nastavna sredstva koja privlače pažnju i povećavaju radoznalost učenika/ca. praksi i svakodnevnom životu. − računa najednostavnije zadatke – maseni udio i količinsku koncentraciju. procesa i pojava. 14 . − prilikom izvođenja demonstracionih ogleda omogućiti da učenici/e samostalno zapažaju. na osnovu proučavanja odabranih objekata. − gdje god je to moguće nastavni proces organizovati tako da učenici/e do generalizacije dolaze svjesnim i aktivnim radom. − nastavno gradivo povezati sa prethodnim znanjima i iskustvima učenika/ca kao i sa životom i ukazivati na značaj primjene teorijskih znanja u praksi. − zna izračunati procenat elemenata u jedinjenjima na osnovu molekulskih formula.5. DIDAKTIČKE PREPORUKE U koncipiranju konkretnih metodičkih mjera i postupaka usmjerenih ka povećanju motivacije učenika/ca u nastavi hemije treba poći od sljedećih opštih zahtjeva i preporuka: − prilikom realizacije programa nastavnik/ca treba da sagleda nivo znanja sa kojim učenici7e dolaze iz osnovne škole. − demonstracione oglede treba da izvodi nastavnik/ca. molsku masu. 6. − povezuje znanja iz hemije i drugih nauka. − povezuje relativnu molekulsku masu. rezonuju i zaključuju. − što više nastavnih sadržaja prezentirati kao referate i diskusije učenika/ca. − definiše osnovne zakone u hemiji. − nastavno gradivo izlagati što zanimljivije. mol. − gdje god je moguće nastavni proces organizovati tako da se hemija uči rješavanjem problema. STANDARDI ZNANJA I razred Učenik/ca treba da: − zna značaj hemije u nauci. 7. KORELACIJE MEĐU PREDMETIMA Korelacije među predmetima su date u tabelama – Sadržaji i operativni ciljevi predmetnog programa. − posebno obraditi jedinjenja koja imaju primjenu u svakodnevnom životu pri čemu sve više angažovati učenike/ce da te oblasti prezentiraju referatima i diskusijama.

− − − − − − − − − − zna princip izgradnje elektronskog omotača i PSE. zna značaj nemetala i njihovih jedinjenja u svakodnevnom životu. kiseline. ugljeni hidrati. zna šta su elektroliti. II razred Učenik/ca treba da: − zna osobine ugljenika kao osnovnog elementa koji ulazi u sastav svih organskih jedinjenja. − aktivnost na času. kiseline. predstavnike aromatičnih jedinjenja. alkine. 8. − zna upotrebu i zloupotrebu alkaloida i antibiotika. alkene. sirovine i proizvode koji su važni u njegovom/njenom zanimanju. razumije brzinu hemijske reakcije. − zna hemijske zagađivače životne sredine. zna koje se štetne i opasne hemikalije koriste u njegovom/njenom zanimanju. dobro poznaje ona hemijska jedinjenja. − zna osnovne karakteristike i značaj biološki važnih jedinjenja (masti i ulja. 15 . − i pismeno (testovi poslije svake oblasti). razlikuje tipove hemijskih veza. razlikuje vrste rastvora. NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA I OCJENJIVANJA Ocjenjuje se: − kontinuirani rad učenika/ca tokom godine. − zna osnovne karakteristike lipida i ugljenih hidrata i njihov značaj u svakodnevnom životu. zna značaj metala i njihovih jedinjenja u svakodnevnom životu. − seminarski radovi sa prezentovanjem. razlikuje najvažnije predstavnike neorganskih jedinjenja (oksidi. − razumije osobine proteina. − zna značaj azotnih organskih jedinjenja u živim organizmima (aminokiseline). Ocjenjivanje je: − usmeno. − zna značaj nekih kiseoničnih organskih jedinjenja (alkoholi. − razumije posljedice ljudskog uplitanja u prirodne procese. − shvati značaj polimera za živi svijet i u industriji. estri). − razlikuje alkane. proteini. − zna praktični značaj boja. vitamini). baze i soli). kako se njima rukuje i kako su obilježene.

9. Zavod za izdavanje udžbenika. prilagodila je Komisija u sljedećem sastavu: Stanojka Vučurović Vera Ramović Dr Lidija Stefanović-Kaljaj 16 . zaštitnu opremu. Organska hemija sa praktikumom za vježbe za prvi i drugi razred srednje škole. 1996. standardi i normativi Za izvođenje nastave hemije škola treba da ima: specijalizovani kabinet sa odgovarajućom opremom za izvođenje demonstracionih ogleda. Beograd. − diplomirani inženjer hemijske tehnologije (Metalurško-tehnološki fakultet). zaštitna sredstva. Materijalni uslovi. 1991. mjesto za skladištenje hemikalija koje odgovaraju važećim standardima. Prirodno-matematički fakultet – grupa hemija. Organska hemija za drugi i treći razred srednje škole. − diplomirani inženjer neorganske tehnologije (Metalurško-tehnološki fakultet). 7. Momčilo Jovetić. Novi Sad. 10. 4.1. Beograd. Beograd. Novi Sad. Ljiljana Lukić. Opšta hemija za prvi razred srednje škole. Smiljana Velimirović. Julijana Petrović. Gordana Isaković. Zavod za izdavanje udžbenika. 5. 1992. Hemija za treći razred. − diplomirani inženjer organske tehnologije (Tehnološki fakultet). Slavoljub Ðukić. Radivoj Nikolajević. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Vladimir Pavlović. VI stepen). Hemija za četvrti razred gimnazije. Beograd. Dr Aleksandra Stojiljković. Nataša Panajotović. Rade Marković. 1997. PROFIL I STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA/CA I STRUČNIH SARADNIKA/CA Nastavnik/ca hemije (kao opšteobrazovnog predmeta u srednjoj stručnoj školi) može biti: − univerzitetskog studijskog hemijskog obrazovanja (Hemijski fakultet. Aleksandar Milovanović. 1996. 2. Opšta i neorganska hemija za prvi razred srednje škole. Zavod za izdavanje udžbenika. Novi Sad. Okvirni spisak literature i drugih izvora 1. Milena Šurjanović. 1994. Vladimir Pavlović. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 1992. kompjuter sa priključkom za Internet. RESURSI ZA REALIZACIJU NASTAVE 9. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. protivpožarnu opremu. 6. Neorganska hemija za prvi i drugi razred srednje škole. Miloje Isaković. 9. Katalog znanja – predmetni program HEMIJA za I i II razred srednje stručne škole. 3.2. opremu za prvu pomoć.

17 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->