P. 1
Kemija

Kemija

|Views: 7,713|Likes:
Published by sime111

More info:

Published by: sime111 on Sep 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2013

pdf

text

original

HRVATSKI NACIONALNI OBRAZOVNI STANDARD ZA

7. RAZRED
OSNOVNE ŠKOLE

PREDMET: KEMIJA

PREDGOVOR
Kemija u osnovnoj školi gotovo je neznatnim dijelom namijenjena budućim kemičarima, a samo malim dijelom budućim prirodoslovcima. Program kemije u osnovnoj školi zato ne bi trebao biti temeljen na sveučilišnim programima za studij kemije. Trebao bi biti prvenstveno usmjeren na potrebna kemijska znanja za svakodnevni život, na zanimljivosti i doprinosu kemije u izgradnji kvalitetnijega života. U tom smislu program kemije iz 1999. potpuno zakazuje osim početnoga uvoda o tvarima bez kojega nijedan program kemije ne može početi. Znanja i sposobnosti koje bi učenici u osnovnoj školi trebali steći iz područja kemije mogla bi se napisati bitno jednostavnije (1. Uloga kemije u svakodnevnom životu; 2. Osnovna svojstva tvari; 3. Postupci kojima se kemičari služe; 4. Osnovne mjere zaštite; 5. Osnovno baratanje kemikalijama; 6. Bit kemijskih reakcija; 7. Atomska građa tvari; 8. Počeci kemijske nomenklature i simbolike; 9. Neuništivost atoma (očuvanje mase); 10. Neke osnovne tvari: voda, zrak, kiseline, lužine, soli, otapala, goriva, tvari u živim bićima, lijekovi, otrovi, ...). Popisom nastavnih tema ipak se željelo učiniti više, dajući nastavnicima više poticaja za kreiranje nastave temeljene na problemskom pristupu, na zapažanjima i mjerenjima tijekom izvođenja pokusa. Teme namijenjene su prvenstveno nastavnicima kemije u osnovnim školama, autorima udžbenika za taj predmet, a mogu poslužiti roditeljima i drugim zainteresiranim za sadržaje kemije u osnovnoj školi. One definiraju opseg i dubinu neophodnih minimalnih znanja iz kemije koja su potrebna u svakodnevnom životu, kao temelj za daljnje izučavanje kemije i kao okvir roditeljima i nastavnicima za đačko učenje odnosno za ispitivanje gradiva. Sastavljene su prema uputama dobivenim u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske na temelju nastavnoga programa iz 1999. godine i nužno u sebi zato sadrže nedostatke tog programa. Ipak smo nastojali nekim manjim preinakama malo promijeniti redoslijed nastavnih cjelina. Kemijski račun smo tako ukinuli kao nastavnu cjelinu i odgovarajuće sadržaje ugradili u teme gdje se primjenjuje. Smatrajući da nedostatke važećega programa ne možemo ukloniti po njemu složenim popisom tema Povjerenstvo za kemiju ustanovilo je kao temeljno načelo da program i teme moraju biti takvi da: 1. naznače bitne osposobljenosti (znanja i vještine) koje učenik tijekom pohađanja nastave mora steći odnosno usvojiti, 2. omoguće nastavnicima uvid u nužne okvire i granice znanja učenika, ali i vlastiti pristup (izbor redoslijeda obrade pojedinih nastavnih sadržaja, izbor pokusa, nastavnih metoda i pomagala), pa tako potiče autonomiju i kreativnost nastavnika, 3. omoguće autorima udžbenika uvid u nužne okvire i granice znanja učenika te vlastiti izbor redoslijeda tema i logičnu konstrukciju cijeloga gradiva. Postoje opći nastavni ciljevi koje valja ostvariti tijekom dviju godina učenja kemije u osnovnoj školi. Te ciljeve ostvarujemo postupno svakim nastavnim satom te ih stoga ovdje navodimo kako ih ne bismo morali ponavljati uz gotovo svaku nastavnu temu: • Razvijanje pozitivnoga stava prema kemiji, kemičarima i prirodnim znanostima. • Stjecanje znanja koja omogućuju bolje razumijevanje kemijskih pojava pa tako i odgovarajućega ponašanja u svakodnevnom životu. • Razvijanje vještina pažljivoga promatranja i bilježenja pojava u prirodi ili tijekom izvođenja pokusa. • Razvijanje vještine sigurnoga i urednog baratanja kemijskim priborom i kemikalijama. • Usvajanje vještine rada prema uputama i davanje upute za rad drugima. • Vježbanje opisivanja rezultata opažanja i tumačenja pojava na temelju usvojenih teorija i modela (usmeno, pisano, opisom i obrazlaganjem). • Vježbanje prikazivanja rezultata pokusa (mjerenja) tablicama i grafovima. • Razvijanje vještine rješavanja računskih zadataka. • Njegovanje i razvijanje vještine shematskoga prikazivanja (crtanja laboratorijskoga pribora) i izrade skica pokusa (shema). Svi ti sadržaji ovdje namijenjeni su djeci u dobi od 12 do 14 godina, vrlo različitih intelektualnih sposobnosti i interesa tako da će se nužno u nastavi zapažati velike razlike. Poseban pozor treba posvetiti:

2

29. travnja 2005.

• • • • 1. 2.

metodičkom pristupu i izboru nastavnih strategija, razvijanju komunikacijskih vještina, suradnji, timskom radu, toleranciji, permanentnom iskustvenom usavršavanju nastavnika poticanju suradnje nastavnika i razmjene iskustava stečenih u uspješno obrađenim sadržajima. Teme su opisane u trinaest točaka i ovdje dajemo kratka objašnjenja kako smo ih tumačili. Pod ključnim pojmovima nabrojeni su pojmovi koje smo smatrali važnim da ih učenici moraju usvojiti kao što trajnije znanje. Teme nismo ograničili na jednake opsege po potrebnom vremenu niti po broju obrađivanih pojmova. Potrebna predznanja smatrali smo preporukama za nastavnika i naveli pojmove koji trebaju iz logičkih razloga biti učenicima poznati za svladavanje gradiva, ako se nastava izvodi redoslijedom koji je ovdje predložen. Ta točka daje nastavniku uputu kako da nadoveže svoje izlaganje na prethodna znanja. Treba ih vjerojatno kratko ponoviti ili učenike barem na to podsjetiti. Preporuke za metodičku obradu nastavniku daje prijedloge kako bi se određena tema mogla obraditi. U kemiji je središnji nastavni element redovito neki pokus ili skupina pokusa. Naveli smo neke kao primjer, ali smatramo da nastavnik treba imati slobodu izbora drugih pokusa ovisno o uvjetima koje ima u školi. Kao dodatnu ilustraciju smo katkad naveli neke primjere, no jasno je da će to ovisiti o uvjetima koje nastavnik ima u svojoj školi. Pod petom su točkom dani neki primjeri nastavnih cjelina iz drugih predmeta koje su povezane s razmatranom temom. Bilo bi dobro da se nastavnici dotičnih predmeta dogovore o izlaganju gradiva. Čitajući udžbenike naišli smo na pogreške u tumačenjima nekih sadržaja, a neke smo sadržaje smatrali preteškim za uzrast ili nepotrebnim za razumijevanje kemije na toj razini. Ovdje su takvi sadržaji navedeni da se što prije priječi širenje zabluda i da se program što više rastereti. Novi stručni nazivi su ovdje eksplicitno navedeni da se u nastavi ne pretjera s prevelikim brojem novih pojmova. Katkad se očekuje da učenici trebaju znati i neke podatke o tvarima. Toga u kemiji nema mnogo, ali za neke se očekuje, kao što su npr. ledište i vrelište vode, da svi moraju znati. U kemiji se očekuje da se pamte kemijski simboli i najjednostavnije kemijske formule, ali te nismo ovdje navodili. Obrazovna postignuća koja učenik treba postići podijelili smo na tri dijela: na znanja, vještine i praktičnu primjenu. Pod znanjima smo navodili ono što se dosad obično ispitivalo kao naučeno gradivo. Vještinama smo smatrali ono što se stiče vježbanjem katkad manualnom spretnošću, katkad sustavnim i urednim radom, a katkad rješavanjem računskih zadataka. Primjene stečenoga znanja dobrim dijelom pokazuju relevantnost teme. Tu je navedeno gdje stečena znanja mogu pomoći u svakodnevnom životu i dobro je da nastavnik učenicima na to obrati pažnju. Dodatne sadržaje koji nisu spomenuti programom rijetko kad smo naveli. Kao izborne sadržaje češće smo dodavali neke naslove ili sugerirali neka zanimljiva proširenja iz povijesti kemije. Potrebno je dati slobodu nastavniku da ponudi više u skladu s interesima, sposobnostima i osobnostima učenika kao i osobnim sposobnostima nastavnika.

3.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11.

12. PRIJEDLOZI ZA RAD S UČENICIMA S POSEBNIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM POTREBAMA U NACIONALNOM OBRAZOVNOM STANDARDU IZ KEMIJE Opće posebnosti učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama te metodički naputci za rad s učenicima navedeni su u Uvodu HNOS-a te je uz sadržajne naputke u pojedinoj temi svakoga nastavnog predmeta obvezno korištenje i naputaka iz Uvoda. Brojke od 1. do 9. u rubrici Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama označavaju na koju se populaciju naputak odnosi: 1. 2. 3. 4. 5. s oštećenjem vida s oštećenjem sluha s poremećajima glasovno-jezično-govorne komunikacije s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima sa sniženim intelektualnim sposobnostima

3

29. travnja 2005.

6. 7. 8. 9.

s poremećajima pažnje/hiperaktivnosti sa specifičnim teškoćama u učenju s poremećajem u ponašanju i emocionalnim poremećajima s autizmom.

1. POSEBNOSTI ZA RAD S UČENICIMA S OŠTEĆENJEM VIDA uglavnom se odnose na prostor i primjerenu opremu, nastavna sredstva i pomagala te povremenu pomoć stručnjaka za edukacijskorehabilitacijsku podršku. - osigurati više vremena za pojedine aktivnosti na satu i uputiti ih da zadatke dovrše kod kuće - taktilno upoznavanje sadržaja na konkretima ili modelu uz pomoć pri izradi praktičnoga rada i pokusa - dodatno govorno pojašnjenje konkreta ili modela učeniku i opisivanje aktivnosti, praktičnoga rada i pokusa koji se izvodi - udžbenici i pisani didaktički materijal na brajici ili crnom tisku - primjerene veličine slova. - brajev pisaći stroj i papir ili prilagođeno računalo - folija za pozitivno crtanje - "brajeve" mape - PSE na brajici - obične ili specifične bilježnice s jače otisnutim crtama i s većim - proredom na bijeloj ili žutoj podlozi koja ne bliješti - meke olovke koje ostavljaju deblji trag i/ili flomastere odgovarajuće - debljine i kvalitete da se ne ocrtavaju na poleđini - prilagođeni kalkulatori, povećala (lupe), mjerni instrumenti s reljefnim i/ili - zvučnim oznakama, - posebni geometrijski pribor - odgovarajuće osvjetljenje - klupu s nagibom 2. POSEBNOSTI ZA RAD S UČENICIMA S OŠTEĆENJEM SLUHA uglavnom se odnose na ostvarivanje komunikacije te povremenu pomoć stručnjaka za edukacijsko-rehabilitacijsku podršku. Preporuke za komunikaciju: jasno i razumljivo govorenje ili pojačan glas, pa tek onda posežemo za pisanjem, osobito ako je poruka značajna i ne trpi dvosmislenost ili djelomičnost; pokazivanje, ručna abeceda ili znakovna komunikacija, češće provjeravanje razumijevanja, paziti na osvjetljenje lica, pozadinsko svjetlo i na udaljenost, učenik treba sjediti u prvoj ili drugoj klupi srednjega reda kako bi mogao lakše ostvarivati vizualni kontakt s učiteljem, učitelj bi trebao usvojiti naviku da je uvijek okrenut licem prema učenicima kada im se obraća govorom.

Didaktičko-metodički postupci: motivaciju temeljiti na iskustvu učenika, ako iskustvo o nekoj temi ne postoji potrebno ga je stvoriti na temelju slika, filma, posjete određenoj lokaciji, po mogućnosti u stvarnoj situaciji, neposrednim prirodnim kontaktom, provjeravati razumijevanje novih, nepoznatih riječi ili rečenica i objasniti ih te ih pojasniti i crtežom i praktičnim primjerom postavljati kratka, jednostavna pitanja, sastavljena od poznatih riječi, pitanje zabilježiti na ploči; izbjegavati diktiranje, služiti se individualiziranim nastavnim listićima, nastavna sredstva koristiti na svakom satu, u svakoj fazi, koristiti računalne edukacijske programe,

4

29. travnja 2005.

povezanih s poznatim sadržajima. oponašati ga ili dozvoliti drugima da to čine obraćati se učeniku pravilnim govornim modelom. POSEBNOSTI ZA RAD S UČENICIMA S MOTORIČKIM POREMEĆAJIMA I KRONIČNIM BOLESTIMA uglavnom se odnose na prilagođavanje prostora i opreme. a na kraju opet lakši. koristiti različite vrste podražaja – vidne. . pravilo. zadavati manji broj zadataka. sažete.kada drugačije nije moguće pišu samo velikim tiskanim slovima. smirenim. Prilagodbe u radu za učenike s poremećajima govora: mucanje nikada ne ispravljati i osvještavati. rugati se učeniku. slušne. sistematski provjeravati je li učenik razumio sadržaj. 4. koristiti mnogo konkretnih primjera. uputiti učenika da koristi slikovne podsjetnike pri učenju odnosno pomoći mu da nauči tehniku vizualizacije i bržega zapamćivanja te da uči uz pomoć kognitivnih mapa (koje samostalno izrađuje po područjima koje uči). i ne ograničava proširenje sadržajne ponude. rješavanje pisanih zadataka ne ograničiti vremenski. POSEBNOSTI ZA RAD S UČENICIMA S GLASOVNO-JEZIČNO-GOVORNIM POTEŠKOĆAMA I SPECIFIČNIM TEŠKOĆAMA U UČENJU uglavnom se odnose na primjerene postupke u radu s učenikom uz povremenu pomoć stručnjaka za edukacijsko-rehabilitacijsku podršku (logopeda) NAPOMENA: Programski sadržaji koji su navedeni uz pojedine teme predstavljaju minimum koji učenik mora usvojiti.primjereni pribor i pomagala za pisanje. tišim i sporijim (laganijim) tempom ne ustrajati u zahtjevu da učenik govori ukoliko on to ne želi u nekoj situaciji češće primjenjivati pismene ispite znanja brzopletom učeniku dati strukturu i određeni redoslijed obavljanja zadatka Prilagodbe u radu za učenike s jezičnim i specifičnim teškoćama u učenju: predvidjeti duže vremensko razdoblje za usvajanje nekih tema. izbjegavati učenikovo čitanje na glas ili pisanje na ploči pred razredom (osim ako učenik ne izrazi želju). . 3. a zadatke po težini rasporediti tako da je prvo lakši zadatak.osigurati primjereno radno mjesto. travnja 2005. greške u pisanju ne ispravljati nego ih samo naznačiti (podvući riječ u kojoj je greška) kako bi učenik sam uočio i ispravio greške uz pomoć udžbenika ili rječnika. . po potrebi osiguravanje osobnoga asistenta i pomoć u prijevozu i kretanju Posebnosti pisanja: . pojmove i definicije te dati dodatna objašnjenja. a greške tipa disleksije ne ocjenjivati. postupak.fiksiranje papira za pisanje ili bilježnice za radnu podlogu. slika. pozitivno potkrepljivati uspjeh. koristiti prerađene. primjer. pa teži. radni stol i stolac prilagođen individualnim potrebama učenika. pokusa. slika. 5 29. samo pisano provjeravanje znanja ne bi trebalo biti pravilo.- provjeravanje znanja i ocjenjivanje prilagoditi individualnim sposobnostima učenika kako bismo ga doveli u situaciju da svoje znanje što bolje izrazi. jednostavnije tekstove u udžbeniku jasno označiti mjesta koja su bitna – rečenica. i 7. dati prednost češćim usmenim oblicima u poučavanju i provjeravanju znanja. dodirne kod obrade novih sadržaja. .

slikovni prikaz. . . . aplikacijsko sredstvo-slika s istaknutim obilježjima. simbolički prikaz) . snimanje pismene obveze na kasetu.apstraktnih sadržaja (npr.pomagalo za okretanje stranica.dozirati vrijeme ispitivanja (češće. NAPOMENA: Programski sadržaji koji su navedeni uz pojedine teme predstavljaju minimum koji učenik mora usvojiti. korištenje računala za pisanje.izrada sredstva koja učeniku omogućuju stupnjevito perceptivno spoznavanje . 5.sadržaje teorijskoga tipa sažeti isticanjem bitnoga. Ukoliko učenik zbog liječenja češće odlazi u bolnicu potrebno je održavati stalnu vezu i izmjenjivati informacije o napredovanju i specifičnim potrebama učenika s učiteljima koji rade na bolničkom odjelu na kojem se učenik liječi.pojednostavljenje sadržaja uz povezivanje s potrebama svakodnevnoga života učenika i mogućnostima njihove primjene.vježbanje i ponavljanje na individualiziranim nastavnim listićima (npr. razne vrste lota.pomoć druge osobe ili da druga osoba izvodi praktični rad/pokus prema usmenom naputku učenika. .nastavna sredstva (vizualna. Učenicima s kroničnim bolestima ponekad će biti potrebno prilagođavati tempo rada.učenicima koji imaju dodatne teškoće osigurati uvjete predviđene u napucima za rad s navedenim kategorijama. Posebnosti čitanja . .tekst predviđen za plan ploče najčešće treba biti kopiran i nalijepljen u učenikovu bilježnicu. tekstualna) koristiti na način da se učenikov pozor rukovođenim promatranjem uvijek usmjerava na ono što je u promatranju bitno. .pomagalo za držanje knjige u optimalnom položaju.učenicima treba osigurati više vremena za izvođenje grafičkih aktivnosti. stručnom službom škole.učenika uvoditi u praktične zadatke postupno uz jasna obrazlaganja.osigurati prijevoz i pratnju druge osobe za učenike koji se ne mogu samostalno kretati ili se brzo zamaraju. . a posebno u slučajevima kad su prisutne perceptivno-motoričke smetnje koje otežavaju pisanje.omogućiti mu dulje vrijeme za rad. samo usmeno odgovaranje). grafički prikaz. originalno sredstvo. auditivna. roditeljima i učenikovim liječnikom. didaktički materijal. . . po potrebi i prekrivati nepotrebne pojedinosti .kada učenik ne može samostalno pisati koriste se drugi oblici rada i pomagala (diktiranje drugoj osobi. . pismeno). a učeniku prirediti posebne nastavne listiće. a ostale posebnosti u odnosu na zdravstvene potrebe učenika treba dogovarati s liječnikom specijalistom školske medicine. vježbanje i ponavljanje bitnih dijelova sadržaja uz češću provjeru njihovoga razumijevanja. kraće provjere manjih cjelina) te omogućiti učeniku onaj način provjere znanja koji mu je lakši (usmeno.za učenike s oštećenjem vida i teškoćama čitanja koristiti naputke za rad s navedenim kategorijama.zahtjeve za učeničkim bilježenjem tijekom predavanja ili čitanja potrebno je izbjegavati. travnja 2005. . zaokruživanje ponuđenih odgovora. . Posebnosti u izvan-učioničkom radu .pismeni ispiti znanja moraju se prilagoditi manualnoj sposobnosti učenika (širi prostori za pisanje. - 6 29. POSEBNOSTI ZA RAD S UČENICIMA SA SNIŽENIM INTELEKTUALNIM SPOSOBNOSTIMA uglavnom se odnose na programske sadržaje koji su navedeni uz pojedine teme. Posebnosti u izvođenju praktičnih radova . i ne ograničava proširenje sadržajne ponude. . .izrada individualiziranih vizualnih sredstava pročišćenih od detalja koji učenika ometaju u promatranju i otežavaju mu predočavanje i razumijevanje . didaktičkih igara) . pomoć druge osobe u pisanju.koristiti računalo u cilju interesantnog učenja ili vježbanja i ponavljanja sadržaja.omogućiti korištenje specifičnih pomagala u radu.poticati učenika i vršnjake na pozitivnu interakciju provođenjem zajedničkih aktivnosti . .

omogućiti alternativne načine rješavanja zadataka (usmeno i pisano) rješavanje zadataka. POSEBNOSTI ZA RAD S UČENICIMA S POREMEĆAJEM PAŽNJE/HIPERAKTIVNOSTI I S POREMEĆAJEM U PONAŠANJU I EMOCIONALNIM POREMEĆAJIMA uglavnom se odnosi na individualizaciju pristupa u prezentaciji nastavnih sadržaja i načina provjere znanja. izrada mapa i grafikona. voda i dušik. privući i zadržavati pažnju koristeći upozoravajuće geste. Bitni su nam omjeri masa i zato uvodimo relativne mase atoma u odnosu na prikladnu jedinicu koja se danas zove dalton. preko vlastite aktivnosti u pronalaženju rješenja do izvođenja zaključaka i nalaženja rješenja. u očekivanim vremenskim okvirima često provjeravati i poticati napredak dogovorno odrediti učenika kojemu se može obratiti za pomoć pripremiti pisani materijal s podcrtanim bitnim dijelovima i idejama vodiljama nagraditi poželjno ponašanje omogućiti češće prilike za ustajanje i kretanje. rad džepnih svjetiljki.). Točka 13. reducirati zadatak u nekoliko izvedivih dijelova. no nastavnicima koji misle da je bolje obraditi građu tvari prije tema o zraku i vodi preporučamo da to tako i čine. a da je masa atoma ugljika 12 puta veća. Njega smo promijenili u skladu s primljenim primjedbama. davati upute jednu po jednu. «imate pet minuta do završetka toga zadatka i prelaska na drugi»). U sadržajima HNOS-a na nekoliko se mjesta predlažu nastavne strategije primjerene malim skupinama: Oluja ideja (brainstorming) je tehnika kreativnoga proizvođenja ideja u kratkom vremenu od 5 do 10 minuta. obrazložena je u predgovoru. Htjeli smo samo napomenuti da je masa jedno od karakterističnih svojstava atoma. da je npr. I ovim putem se želimo svima zahvaliti na korisnim primjedbama koje su pridonijele kvaliteti teksta. Glavne primjedbe odnosile su se na promjenu redoslijeda pojedinih tema. satova ili čak za stimulaciju srca. Smatrajući da su pojmovi brzine reakcije bitno složeniji od pojma izmjene energije pri reakciji dodali smo takvu temu ne želeći se upuštati u nikakve detalje. Pri reakcijama gorenja oslobađa se mnogo energije jer nastaju vrlo stabilne tvari: ugljikov dioksid. S druge strane neke reakcije trebaju energiju iz okoline i to se opaža kao hlađenje reakcijske posude. omogućiti alternativne načine provjere znanja (usmeno. smanjiti mogućnost izvora odvlačenja pozora davati pravodobne obavijesti o promjeni aktivnosti (npr. npr. Neke su npr. Nastavnik pokušava potaknuti učenike da spontano iznose ideje za rješavanje nekoga 7 29. i objavljen je na web-stranicama Ministarstva znanosti. vizualizacija. bile međusobno kontradiktorne. verbalno ponavljanje viđenog ili pročitanoga). . Važno je da nastavnik drži nastavu onako kako je on uvjeren da je bolje. Te su tvari i one koje su opstale do danas kao glavne na planetima poput Zemlje. audio i video prezentacije i sl. lagano tapšanje po ramenu. Ne treba se upuštati u neke detalje na osnovnoškolskoj razini. iako nisu sve mogle biti usvojene. pohvale primjenjivanje memorijskih tehnika (npr. Polazi se od uočavanja i definiranja problema. Preporuke za izvođenje nastave Preporuča se nastavnicima da nastavu kemije što više temelje na aktivnim metodama poučavanja koje sadrži sve etape spoznajnog procesa. atom kisika 16 puta veće mase od atoma vodika.6. Teško je samo na temelju popisa pojmova znati kako su zamišljene dane teme. Redoslijed tema nam nije bio posebno bitan. Kada se govori o relativnim masama atoma nismo mislili izražavati ili preračunavati ih u kilograme. obrazovanja i športa kako bi što šire čitateljstvo moglo dati primjedbe. korištenje slikovnoga materijala. na račun u kemiji već u sedmom razredu i na rano uvođenje odnosa kemijske reakcije i energije. Smatrali smo da treba uočiti da se nekim reakcijama oslobađa energija koju možemo iskoristiti za pogon automobila. Račun u kemiji nismo htjeli imati kao odvojenu cjelinu i zato je raspršen tamo gdje se upotrebljava. mnemotehnika. HNOS se dao je u prvoj verziji na javnu raspravu u rujnu 2004. Takve reakcije se očituju u zagrijavanju reakcijske posude. travnja 2005. Takvo učenje još se naziva iskustvenim učenjem jer se do spoznaja dolazi vlastitim iskustvom. U studenom su stručni aktivi svih županija pozvani da se očituju s obzirom na HNOS. i 8. Primljeno je pedesetak lista primjedbi koje su sve pažljivo razmatrane.

knjige. .sposobnost upotrebe stečenoga znanja. mjere zaštite. Kroz poster se ukazuje na aktualne probleme. upute i zadatak koji rješava slijedeći znanstvenu metodologiju. Plan-igra je nastava s uživljavanjem u životne situacije nekih posebnih grupa ljudi ili osoba. Nastavnik i učenici na taj način imaju dovoljno vremena da bez žurbe pripreme i izvedu pokuse utvrde nastavne sadržaje. . posao se podijeli na sve učenike u grupi.petminutni sastavi. .: . . plan-igra. Individualni posteri potiču natjecateljsko ozračje. Preporuča se grupni oblik rada jer pridonosi razvoju socijalnoga ponašanja djeteta. internet). . . Devedeset minuta neprekidnoga rada omogućuju nastavniku kratko uvodno izlaganje u kojem će postaviti problem i učenicima dati potrebne upute. . travnja 2005. . . Nastavnik ima dovoljno vremena da procjeni zalaganje.inventivnost u rješavanju problema. Na temelju rezultata pokusa razvija se diskusija. . U nastavi kemije grupni oblik rada zahtjeva manje pribora i kemikalija za izvođenje pokusa. Kod rada u grupi svaka grupa ima svoj zadatak. a posao je nastavnika da te dijelove poveže i da o gradivu raspravi s cijelim razredom. iznose i suprotstavljaju različita mišljenja te se konačno donosi zaključak na osnovi rezultata opažanja i mjerenja.upotreba drugih izvora znanja (biblioteke.posteri.“ Preporuča se nastavnicima da nastavu kemije. . Poželjno je da svi članovi skupine iznesu barem jednu ideju ili modificiraju već izrečenu. . kultura dijaloga i dr. Učeničko napredovanje u znanju i vještinama treba vrednovati u odnosu na zadane i učenicima poznate ciljeve tijekom nastave. ispravni postupci). U plan-igri pojedinac ne iznosi vlastite stavove već stavove skupine koju zastupa iako se osobno ne slaže s izrečenim stavom. Svaki se pokus koji izvode učenici ili demonstrira nastavnik može metodički obraditi kao mali istraživački projekt. uvažavanje sugovornika. . posteri i druge aktivne metode poučavanje čine nastavni proces kreativnijim i zanimljivijim.sudjelovanje u diskusijama. .usmena prezentacija.vještina izvođenja pokusa i rada s laboratorijskim priborom (urednost. Cilj igre je suprotstavljanje različitih mišljenja. kako ih povezuju s ranije stečenim znanjem.problema. Izrada zajedničkoga postera potiče suradnju i zajedništvo. Učenički miniprojekt je složenija metoda u strategiji učenja.povezivanje stečenih znanja (generalizacije). koja uključuje eksperimentalni rad. Učenici sami izvode pokuse. a ne poslije obrade nastavnih sadržaja. izvode putem bloksata.sposobnost primjene naučenoga na druge (slične) probleme. Elementi vrednovanja su npr. Poster svojim izgledom i koncepcijom razvija smisao za lijepo. Jedinica se podijeli već prethodni sat među učenike. Posteri imaju odgojnu. te da ga adekvatno ocijeni Nastavnik koji se odluči za blok-sat radni dan treba po mogućnosti organizirati tako da prije svakoga blok-sata ima jedan slobodan školski sat za pripremu nastave. Nastavnik mora doznati u kojoj su mjeri učenici razumjeli nove nastavne sadržaje. miniprojekti.pisanje izvještaja (pisana prezentacija. Oluja ideja. Nakon izgovorenih i/ili zapisanih ideja slijedi njihovo zajedničko vrednovanje. dnevni tisak. U plan-igri više osoba zajedno igra ulogu neke skupine i nastoji se uživjeti u način ponašanja i razmišljanja te skupine. koje je postalo bitno svojstvo suvremenoga društva. obrazovnu i estetsku vrijednost. provjeravaju je eksperimentalno i donose zaključke. . sposobnosti i znanje svakog učenika. .pravljenje bilježaka (urednost). Postavljaju hipotezu. časopisi. te koliko su sposobni primijeniti stečeno znanje u praktičnom radu (vještina rješavanja problema) i stjecanju novoga znanja (sposobnost samoobrazovanja). 8 29.aktivnost i želja za stjecanjem vještina i znanja (motivacija).misaona aktivnost. Grupa učenika (ili učenik) dobiva opis pokusa. Grupni oblik rada omogućuje bolju komunikaciju među učenicima i razvijanje nekih pozitivnih navika kao što su suradnja. Učenici stječu naviku pronalaženja potrebnih informacija iz različitih izvora. originalnost).izvannastavne aktivnosti. a nakon pokusa predstavnik grupe (organizator rada u svojoj grupi) napiše kratak referat i pročita ga na samom satu.pravljenje dijagrama kao načina prikazivanja rezultata pokusa.

3. 18.NASTAVNE TEME IZ KEMIJE ZA 7. 20. 22. 23. 6. Kemijske reakcije i očuvanje mase Jednadžbe kemijskih reakcija Kemijske reakcije i energija Brzina reakcije KEMIJSKI ELEMENTI. sumpor Opća svojstva metala. 16. Čiste tvari i smjese Otopine Razdvajanje smjesa Iskazivanje sastava smjesa udjelima ZRAK I GLAVNI SASTOJCI ZRAKA 8. Zemljinoj kori i živim bićima 9 29. Što proučava kemija TVARI 2. 5. Zrak i glavni sastojci zraka VODA I VODIK 9. RASPROSTRANJENOST I PODJELA 21. 13. npr. 12. 19. kalcij i željezo Primjeri izbornih tema Povijest pojma kemijski element Evolucija Zemlje i njene atmosfere Iskustveni zakoni i atomska hipoteza Rasprostranjenost elemenata u svemiru. 14. Kemijski elementi u PSE Opća svojstva nemetala. . travnja 2005. Atomi i kemijski elementi Relativne mase atoma Povezivanje atoma — molekule Relativne mase molekula Valencije i kemijske formule Ioni i ionske strukture KEMIJSKE REAKCIJE 17. npr. 7. 10. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ŠTO PROUČAVA KEMIJA 1. 15. Voda Vodik GRAĐA TVARI 11. Fizikalna svojstva tvari Promjene tvari VRSTE TVARI 4.

Dodatni sadržaji koji se mogu obraditi: 11. 3D i presjek. ispitivanje mirisa. kemikalija — a) ZNANJA: Kemijski laboratorij. Brojčani podaci koje treba upamtiti: 9. r. drveni). zagrijavanje u staklenom posuđu. r. . Obrazovna postignuća koja učenik treba postići: 10. 10 29. Priroda. usitnjavanje čvrstih uzoraka. Preporuke za metodičku obradu: 4.Predmet: Razred: Naziv teme: 1. mjerenje temperature. travnja 2005. usitnjavanje uzoraka čvrstih tvari. crtanje pribora (likovni).: Priroda i prirodne znanosti Biologija.: Postanak Zemlje i razvoj života na njoj Fizika. Opasnosti od trovanja kemikalijama. pridržavanje mjera opreza i zaštite u laboratorijskom radu i svakodnevnom životu kako bi se izbjegle nesreće. 5. vaganje. c) PRIMJENA ZNANJA: Prepoznavanje štetnih i opasnih kemikalija u kućanstvu. 5. Odgojni i socijalizirajući Označavanje opasnih tvari tijekom prijevoza ili rukovanja. mjesta na kojima rade kemičari. mjere opreza i zaštite u laboratoriju te znakovi opasnosti i upozorenja. sredstva za osobnu zaštitu i sredstva za gašenje požara u laboratoriju. Crtanje laboratorijskog pribora. prirodna znanost. Novi stručni nazivi: 8. prelijevanje. ormarić za prvu pomoć. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 1. Pravilno čuvanje kemikalija (označavanje). 7.: Mjerenje mase i volumena Matematika nije prirodna znanost. Sadržaji koje treba ispraviti ili ispustiti: 7. kemijska industrija u Hrvatskoj i sl. jednostavne kemijske promjene i sl. 7. Izvođenje atraktivnih demonstracijskih pokusi: uporaba različitoga kemijskog pribora i pridržavanje mjera opreza i zaštite (miješanje. Ključni pojmovi: KEMIJA 7. stakleni. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 13. Kemija. osnovni kemijski pribor. mjerenje volumena. kemijski laboratorij.suvremeni kemijski laboratorij. Razlikovati osnovni kemijski pribor (metalni. nazivi kemijskoga pribora. Razvijanje navike timskog rada i suradničkoga učenja. Pridržavanje mjera opreza i zaštite u laboratorijskom radu i svakodnevnom životu kako bi se izbjegle nesreće. zagrijavanje. pa to treba ispraviti. mjere opreza. Priroda. Izborni sadržaji: 12. osnovni kemijski pribor. Crtanje laboratorijskog pribora i dr. Audiovizualni izvori znanja . 2. r. porculanski. Prepoznavanje proizvoda kemijske industrije koji se koriste svakodnevnom životu. laboratorij. Uvježbavanje jednostavnih operacija kao što je prelijevanje tekućina i odmjeravanje zadanog volumena tekućina. Što proučava kemija Pokus. b) VJEŠTINE: Pravilna uporaba laboratorijskog pribora. Potrebno predznanje: 3.) Kad god je to moguće pronalaziti primjere iz svakodnevnoga života. Prelijevanje tekućina. Primjeri korelacije s drugim predmetima ili dodatna interdisciplinarna ilustracija na informativnoj razini: 6. Dodatna ilustracija: 5. Područje istraživanja kemije.

čistoća. Razvijanje istraživačkog duha. urednost. Promicanje općih vrijednosti kao što su red. . travnja 2005.ciljevi i sadržaji: Promicanje tolerancije putem ravnopravne diskusije svih učenika u grupi i razredu. 11 29. ekološka svijest i odgovornost pojedinca prema prirodi. Poticanje znatiželje i interesa za kemiju i prirodne znanosti.

Brojčani podaci koje treba upamtiti: 9. r. Gustoća različitih krutina (aluminij. ulje). agregacijsko stanje. termometar. Mjerenje gustoće tekućina (menzura i vaga). Potrebno predznanje: KEMIJA 7. Sadržaji koje treba ispraviti ili ispustiti: 7. b) VJEŠTINE: Samostalno izvođenje jednostavnijih pokusa koji uključuju zagrijavanje i mjerenje temperature.: Tijela i tvari Priroda. temperatura. vrelište. tijekom zagrijavanja nastale vode do vrelišta i tijekom isparavanja vode. uzorak. intermolekulske sile i njihovu ovisnost o temperaturi. Dodatni sadržaji koji se mogu obraditi: 11. fizikalna svojstva tvari. ugljikov dioksid). Talište i vrelište vode. odnosno tekuća i plinovita). Gustoća različitih tekućina (voda. poznavanje kemijskoga pribora i pridržavanje mjera opreza i zaštite prilikom izvođenja kemijskih pokusa. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 2. Izborni sadržaji: Gustoća različitih plinova (vodik. a) ZNANJA: Znati da su tališta i vrelišta pri stalnom tlaku karakteristična svojstva mnogih tvari. 5. 7. isparavanje. Shvatiti da se tijekom taljenja ili isparavanja tvari temperatura ne mijenja sve dok su prisutne obje faze (čvrsta i tekuća. Dodatna ilustracija: 5. Kruženje vode u prirodi.Predmet: Razred: Naziv teme: 1. c) PRIMJENA ZNANJA: Razlikovanje tijela. r. . Imenovati tvari iz kojih je tijelo načinjeno. 6. 10. kondenzacija i očvršćivanje. Primjeri korelacije s drugim predmetima ili dodatna interdisciplinarna ilustracija na informativnoj razini: 6. Diskutirati i zaključivati (samostalno ili uz pomoć nastavnika) o rezultatima načinjenih pokusa. Mjerenje gustoće krutina Arhimedovom metodom. Prijedlozi za rad s učenicima 12 29. Mjeriti temperaturu tijekom taljenja uzorka leda. Vlastitim riječima iskazati i objasniti opažene promjene prijelaza agregacijskih stanja vode u prirodi. Kroz učeničke pokuse usvojiti pojmove u svezi s prijelazom tvari iz jednog u drugo agregacijsko stanje. Ključni pojmovi: 2. talište. bakar). Načiniti grafički prikaz rezultata mjerenja (krivulja zagrijavanja leda i vode). Obrazovna postignuća koja učenik treba postići: Ispustiti definiranje pojma tvari.: Kruženje vode u prirodi 3. travnja 2005. Primjeri iz svakodnevnog života Fizika. navesti svojstva tvari 12. uzoraka i tvari. Preporuke za metodičku obradu: 4. Načiniti grafički prikaz promjena temperature u odnosu na vrijeme zagrijavanja. Fizikalna svojstva tvari Tvar ili supstancija. Novi stručni nazivi: 8. Shvatiti da se prijelaz iz jednog u drugo agregacijsko stanje može izazvati grijanjem ili hlađenjem tvari. Razlikovati električnu vodljivost i električnu provodnost. Tvar. sublimacija.

sapun . travnja 2005.. drukčijeg mišljenja ili zaključivanja. 13 29. kuhinjsku sol. . Poticanje učenika na grupne izvannastavne aktivnosti.s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 13.. Pravilno odlaganje i rukovanje kemikalijama. razvijanje ekološke svijesti. ocat. Razvijanje navike tolerantne diskusije o rezultatima pokusa.) Poticanje znatiželje i interesa za kemiju kao dijela prirode koji nas okružuje. angažiranje učenika za vlastite aktivnosti. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: (šećer.

hrđanje. Sredstva i mjere zaštite pri rukovanju s nagrizajućim tvarima. taljenje. ugljena. 10. Tvar. Ovisnost o lijekovima i drogama. Vlastitim riječima iskazati rezultate pokusa. gorenje. 5. travnja 2005. Priroda. sintetički lijekovi. opojne droge. alkohol. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 14 29. Korisno i štetno djelovanje tvari. čaj. poznavanje kemijskog pribora i pridržavanje mjera opreza i zaštite prilikom izvođenja kemijskih pokusa. Potrebno predznanje: KEMIJA 7. Pušenje i zdravlje.: Najčešće biljke na našem jelovniku 3. biološko djelovanje tvari. . prirodni lijekovi. lož ulja. očvršćivanje. c) PRIMJENA ZNANJA: Uočiti i razlikovati fizikalne i kemijske promjene u prirodi i tijekom izvođenja pokusa. Dodatni sadržaji koji se mogu obraditi: 11. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 3. Primjeri korelacije s drugim predmetima ili dodatna interdisciplinarna ilustracija na informativnoj razini: 6. Izgraditi vlastiti stav u odnosu na zloporabu kemijskoga znanja. kemijske promjene tvari.Predmet: Razred: Naziv teme: 1. bojni otrovi. Izborni sadržaji: Učenički miniprojekti: 1. r. Na osnovi grupnih ili samostalnih pokusa učenici trebaju sami zaključiti kad dolazi do fizikalne. Imenovati tvari iz kojih je tijelo načinjeno. otrovnih tvari. a) ZNANJA: Fizikalne i kemijske promjene tvari (razlikovanje promjena s obzirom na nastanak novih tvari). Poticati učeničku diskusiju o štetnim biološkim učincima tvari i zloporabi kemijskog znanja duhan. Poticati učeničku diskusiju o pozitivnim biološkim učincima tvari kava. 2. Promjene tvari Fizikalne promjene tvari. a kad do kemijske promjene. Obrazovna postignuća koja učenik treba postići: Sublimacija. šibice 12. Novi stručni nazivi: 8. Poticati učeničku diskusiju o obnovljivim i neobnovljivim izvorima energije. Dodatna ilustracija: 5. zapaljivih. b) VJEŠTINE: Pravilna upotreba laboratorijskog pribora i samostalno izvođenje jednostavnijih pokusa. 3. fizikalna i kemijska svojstva tvari. te opažanja ili pojava u prirodi. Ključni pojmovi: 2. Preporuke za metodičku obradu: 4. zemnog plina. Brojčani podaci koje treba upamtiti: 9. 5. Sadržaji koje treba ispraviti ili ispustiti: 7. prepoznati označavanje nagrizajućih. Samostalno zaključivati o uzrocima i posljedicama opaženih promjena. Alkoholizam. Gorenje papira ili gorenje drveta.

Nabrojati neke fizikalne promjene. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: Razvijanje samopouzdanja kroz samostalno izvođenje pokusa. izvannastavne aktivnosti i drugo. nikotina i opojnih droga na vlastito zdravlje i socijalno okruženje. 15 29. Razvijanje tolerancije ostalih učenika prema učenicima s teškoćama u razvoju i njihovo uključivanje u grupni rad. Razvijanje ekološke svijesti i odgovornosti pojedinca prema radnom i životnom okruženju.prepoznati kao kemijsku promjenu. 13. . Razvijanje svijesti o pogubnom utjecaju alkohola. Promicanje općih moralnih vrijednosti. travnja 2005. diskusiju o rezultatima pokusa i samostalno zaključivanje o uzrocima opaženih promjena.

kuhinjska sol. r. aktivno uključivanje učenika i upućivanje u vrijednosti rada. Tvar. Izborni sadržaji: 12. Sile 4. Brojčani podaci koje treba upamtiti: 9. cink i sl. Uzorci različitih vrsta tvari i njihovo razvrstavanje. Razlikovanje smjese tvari od čiste tvari. Preporuke za metodičku obradu: KEMIJA 7. hrana za ptice). npr. Uočavanje različitih fizikalnih svojstava polaznih tvari (kemijskih elemenata) i nastalih tvari (kemijskih spojeva). sastojak. fotoliza) koji se spominju kasnije. Poticanje znatiželje za kemiju kao dijela prirode koja nas okružuje. kemijska reakcija. promicanje općih vrijednosti. cinkova sulfida). željezova sulfida. Poticati učenike da sami navedu primjere čistih tvari i smjesa u prirodi i kućanstvu. 7. bakar. Dodatni sadržaji koji se mogu obraditi: 11. Sadržaji koje treba ispraviti ili ispustiti: 7. b) VJEŠTINE: Pravilna upotreba laboratorijskog pribora i samostalno izvođenje jednostavnijih pokusa. metala i nemetala. rude iz kojih se dobivaju željezo. Poznavanje kemijskoga pribora i pridržavanje mjera opreza i zaštite prilikom izvođenja kemijskih pokusa. Priprema homogene i heterogene smjese. Potrebno predznanje: 3. Čiste tvari i smjese Homogena i heterogena smjesa. Primjeri homogenih i heterogenih smjesa u prirodi i kućanstvu. Pokusi: kemijski postupci rastavljanja i nastajanja kemijskoga spoja (npr. čista tvar: elementarna tvar. 5. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 4. zlato. Fizika. Dodatno objašnjenje novih pojmova kroz primjere iz svakodnevice (zlato. sumpor. živa. nafta. bakar. srebro. c) PRIMJENA ZNANJA: Prepoznavanje različitih uzoraka tvari. šećer. 16 29. Novi stručni nazivi: 8. Ključni pojmovi: 2. sol. kemijski spoj. piroliza. Elementarna tvar. travnja 2005. . bakrova sulfida. a) ZNANJA: Razlikovati homogenu i heterogenu smjesa tvari. vegeta.: Tijela i tvari. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: Diskutirati o (za čovjeka) važnim tvarima iz prirode. Razlikovati pojmove kemijski elementi i spojevi. Primjeri korelacije s drugim predmetima ili dodatna interdisciplinarna ilustracija na informativnoj razini: 6. promjene tvari.Predmet: Razred: Naziv teme: 1. kemijska reakcija. emulzija i kemijska sinteza i analiza (elektroliza. soda bikarbona. kemijski spoj. metali i nemetali. svojstva tvari. dvije kreme za najmilije kolače. 10. Obrazovna postignuća koja učenik treba postići: Izostaviti pojmove suspenzija. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 13. na osnovi već stečenog iskustva i znanja. Dodatna ilustracija: 5. Uočavanje da tvari u prirodi najčešće dolaze kao smjese. Homogena i heterogena smjesa.

ekstrakcija. Poticati učenike da na osnovi vlastitog iskustva (ili provedenog pokusa) samostalno zaključuju o fizikalnim načelima na kojima se temelji razdvajanje smjesa. Sadržaji koje treba ispraviti ili ispustiti: 7. mehaničko pročišćavanje onečišćenih voda. filtrat. Primjeri korelacije s drugim predmetima ili dodatna interdisciplinarna ilustracija na informativnoj razini: 6. promjene tvari. Audiovizualni izvori znanja . destilacija. filtrat. 17 29. kristali. filtracija. destilat. frakcijska destilacija.isparavanje vode. Pokusi: postupci odvajanja sastojaka iz smjesa. c) PRIMJENA ZNANJA: Uočiti da se sastojci smjesa mogu razdvojiti na temelju razlika u fizikalnim svojstvima. Poticanje znatiželje i interesa za kemiju i makrosvijet. dobivanje morske soli. sastojak. b) VJEŠTINE: Samostalno primijeniti jednostavne kemijske postupke za razdvajanje smjesa. . centrifugiranje. kristalizacija. kristalizacija. Tvar. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 5. filtriranje).: Odjeljivanje tvari i smjesa 3.Predmet: Razred: Naziv teme: 1. destilacija. Fizika 7. Dodatno pojašnjenje novih pojmova konkretnim primjerima. Novi stručni nazivi: 8. r. Kad god je to moguće. pronalaziti primjere iz svakodnevnoga života. 10. filtracija. dekantacija. primjeri iz majčine kuhinje (dekantiranje. Ključni pojmovi: 2. Razvijanje ekološke svijesti. destilacija. Razdvajanje smjesa Taloženje. Preporuke za metodičku obradu: 4. Promicanje suradništva i tolerancije. Dodatni sadržaji koji se mogu obraditi: 11. Potrebno predznanje: KEMIJA 7. sublimacija. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 13. svojstva tvari. talog. 5. a) ZNANJA: Razumjeti pojmove: taloženje (sedimentacija). Brojčani podaci koje treba upamtiti: 9. Poznavanje kemijskog pribora i pridržavanje mjera opreza i zaštite prilikom izvođenja kemijskih pokusa. Poticanje učenika na vlastite aktivnosti (priprema i degustacija čajeva). sublimacija. prekristalizacija. smjese tvari. filtracija. travnja 2005. destilat. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: Kromatografija. Predložiti postupak razdvajanja odabranih primjera homogenih i heterogenih smjesa. dekantacija. Dodatna ilustracija: 5. dekantacija. Obrazovna postignuća koja učenik treba postići: Taloženje (sedimentacija). Izborni sadržaji: 12.

uočiti vodu kao dobro otapalo. Ispitivanje ovisnosti topljivosti tvari o temperaturi.otapalo 5. indikator.: Čitanje dijagrama (koordinatni sustav). Očitavanje grafičkoga prikaza topljivosti. travnja 2005. 10. Razlikovanje kiselih. otapalo. uparavanjem) i razrjeđivanje.: Životni uvjeti u vodi Zemljopis 5. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: 18 29. b) VJEŠTINE: Pripremanje otopina različitih sastava. Potrebno predznanje: 3. otapalo. jod u vodi i organskom otapalu). promicanje općih vrijednosti kao što su urednost i točnost. lužnatost. r. otopljena tvar. Nabrojiti dvije topljive i dvije netopljive tvari u vodi. homogena smjesa. Preporuke za metodičku obradu: 4. ocat.: More i voda na Zemlji Vrste otopina: nezasićena. koncentriranje (npr.čvrste otopine Voda . natrijev acetat) otopine u prirodi. Svojstva omjera i razmjera Priroda 6. Promjena boje pri otapanju (npr. koncentracija (kvalitativno). Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 13. Silikatni vrt. topljivost. Izborni sadržaji: 12. Centar kristalizacije.Predmet: Razred: Naziv teme: 1. Novi stručni nazivi: 8. Matematika 7. c) PRIMJENA ZNANJA: Odabrati prikladna otapala za različite tvari. Ključni pojmovi: 2. Brojčani podaci koje treba upamtiti: 9. razlikovanje zasićenih i nezasićenih otopina. Dodatni sadržaji koji se mogu obraditi: 11. navesti nekoliko primjera vodenih otopina različitih tvari. Ispitivanje kiselosti limun. vodene otopine. . Otopine Otopina. r. — a) ZNANJA: Poimanje otopine kao homogene smjese tvari. Razlikovanje otopine od otapala. Čista tvar. lužnatih i neutralnih otopina. Dodatna ilustracija: 5. prikazivanje topljivosti grafički. Sadržaji koje treba ispraviti ili ispustiti: 7. kiselost. smjesa. Prezasićena otopina (limunska kiselina. kristalizacija soli. Voda kao najčešće otapalo. Grafički prikazi topljivosti različitih soli o temperaturi i zaključivanje na temelju tih prikaza. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 6. Obrazovna postignuća koja učenik treba postići: KEMIJA 7. zasićena i prezasićena otopina. Primjeri korelacije s drugim predmetima ili dodatna interdisciplinarna ilustracija na informativnoj razini: 6. sapun indikatorom. Legure . kristalizacija. natrijev tiosulfat. Priprema zasićene otopine šećera ili kuhinjske soli. Aktivno uključivanje učenika u rad. Pokusi otapanja iste tvari u različitim otapalima (izbor otapala). r. topljivost.

otopine. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 13. Preporuke za metodičku obradu: 4. Razlikovati maseni udio od volumnoga udjela. otopljena tvar. Izvođenje jednostavnijih pokusa priprave otopina samostalno ili uz pomoć nastavnika. Promicanje suradničkoga učenja i kulture dijaloga 19 29. priprema otopine za kiseljenje zimnice). otapalo. travnja 2005. vježbenice.: Pojam postotka i računanje s postocima Maseni udio.: Mjerne jedinice Matematika 7. 10. . grafičko predočavanje udjela. Obrazovna postignuća koja učenik treba postići: KEMIJA 7. Novi stručni nazivi: 8. Smjese. a) ZNANJA: Razlikovati kvalitativni i kvantitativni sastav smjese. Angažiranje učenika za vlastite aktivnosti i upućivanje u vrijednosti rada. Dodatni sadržaji koji se mogu obraditi: 11. Raspravljanje o rezultatima pokusa priprave otopina. Praktična primjena masenoga udjela u svakodnevnom život (razrjeđivanje boja. Ključni pojmovi: 2. priprema otopine za kiseljenje zimnice). Brojčani podaci koje treba upamtiti: 9. praktična primjena masenoga i volumnog udjela na primjerima iz svakodnevnoga života (npr. volumni udio sastojka u smjesi. Iskazivanje sastava smjesa udjelima Maseni udio sastojaka u smjesi. r. Npr. uzorci smjesa kontrakcija volumena. r. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 7. miješanje boja. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: Dodatni zadaci izračunavanja masenog i volumnog udjela. kvalitativni i kvantitativni sastav. volumni udio. Poticanje učenika na izvannastavne aktivnosti. b) VJEŠTINE: Izračunati maseni udio sastojaka u smjesi. Izborni sadržaji: 12. Dodatna ilustracija: 5. Samostalno pripraviti otopinu na temelju poznavanja masenoga udjela sastojaka u smjesi. praktična primjena masenoga i volumnog udjela na primjerima iz svakodnevnoga života (npr. Pokusi priprave otopina zadanog masenog udjela.Predmet: Razred: Naziv teme: 1. Potrebno predznanje: 3. miješanje boja. udžbenika vezanih uz izračunavanje masenoga i volumnog udjela. Fizika 7. Promicanje općih vrijednosti kao što su urednost i točnost. 5. Zadaci iz zbirke. Sadržaji koje treba ispraviti ili ispustiti: 7. c) PRIMJENA ZNANJA: Samostalno donošenje zaključka o masenom udjelu sastojaka u smjesi. Primjeri korelacije s drugim predmetima ili dodatna interdisciplinarna ilustracija na informativnoj razini: 6.). priprava zimnice i sl.

Sigurno baratati sa zapaljivim tvarima. Izborni sadržaji: 12. fotokemijski smog. plemeniti plin.: (disanje biljaka) Priroda 6. Dodatni sadržaji koji se mogu obraditi: 11.Predmet: Razred: Naziv teme: 1. Pokusom dokazati da vodovodna voda sadrži otopljene plinove. dobivanje i primjena kisika.: (dušične bakterije i onečišćenje zraka) Fizika 7. gašenje požara. Zrak i glavni sastojci zraka Sastav i svojstva zraka.: Atmosfera. gustoća) Dušik. Oksidacija. Ključni pojmovi: 2. Svi sastojci zraka. r. oksidi. i 6. Izraditi poster na temu "Zrak" Zemljopis 5. Važnost kružnoga toka kisika. r. Tlak zraka smanjuje se s visinom. Obrazovna postignuća koja učenik treba postići: 10. Topao zrak može primiti više vodene pare od hladnog zraka. sastav zraka. r. Kemijska svojstva zraka (gorenje). gustoća tvari. travnja 2005. Prijedlozi za rad s učenicima 20 29. tlak. oksidacija. Biljni pokrov Priroda 5. volumni udio kisika (21 % ≈ 1/5) i dušika (78 % ≈ 4/5) u zraku. KClO3. Novi stručni nazivi: 8. osim plemenitih plinova. Pokusi: dokazivanje zraka u vodovodnoj vodi dokazivanje kisika u zraku laboratorijsko dobivanje kisika (H2O2. KNO3. Potrebno predznanje: 3. baratanje plinovima. Preporuke za metodičku obradu: KEMIJA 7. KMnO4) ispitivanje svojstava kisika "Oluja ideja" na temu upotreba i svojstva zraka. važnost kisika i dušika. uvjeti gorenja. b) VJEŠTINE: Sastavljanje uređaja za prikupljanje plina kroz zapornu tekućinu. Svojstva kisika. Onečišćenje zraka (fotokemijski smog). . Gustoća zraka (oko 1 g/L = 1 kg/m3). Aparat za gašenje požara. kisik i dušik. Dodatna ilustracija: 5. Gustoća toploga zraka manja je od gustoće hladnog zraka. Fotosinteza i njezino značenje. Plemeniti plinovi su kemijski inertni. Upaljenom svijećom ispitati je li se u dubokom podrumu ili bunaru može disati. U ohlađenom vlažnom zraku vodena se para kondenzira u sitne kapljice (oblaci ili magla). ugljikov dioksid. kruže u prirodi. r. Brojčani podaci koje treba upamtiti: 9. Ukapljivanje zraka i frakcijska destilacija tekućeg zraka dobivanje i svojstva dušika. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 8. 4. Primjeri korelacije s drugim predmetima ili dodatna interdisciplinarna ilustracija na informativnoj razini: 6.U zraku se događaju sve vremenske promjene. topljivost u vodi). Sadržaji koje treba ispraviti ili ispustiti: 7. c) PRIMJENA ZNANJA: Gašenje požara (najbolje u samom začetku). Izdahnuti zrak sadrži više ugljikova dioksida i vodene pare od svježega zraka. amonijak. Dokazati da je kisik jedan od sastojaka zraka (gorenje svijeće pod preokrenutom čašom). 5. a) ZNANJA: Zrak – smjesa plinova Fizikalna svojstva zraka (gustoća. Dokazati da je vodena para sastojak zraka.: (tlak zraka. Sastojci zraka.

Dan planeta Zemlje. 21 29. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: Razvijanje ekološke svijesti isticanjem pravilnoga odnosa prema čuvanju i zaštiti prirode.s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 13.izložba postera. . Njegovati interes za učenje kemije. Razvijanje svijesti o opasnostima gušenja dimom i opasnostima od požara. Uključivanje u akcije za očuvanje okoliša. travnja 2005.

Novi stručni nazivi: 8. Raspraviti o ulozi vode u razvoju svih živih organizama. "Oluja ideja" na temu svojstva i upotreba vode. članci iz literature o onečišćenju vode i načinima pročišćavanja voda i sl. kruženju vode u prirodi. 22. svojstva kisika. . Brojčani podaci koje treba upamtiti: 9. travnja 2005. r. te važnosti anomalnih svojstava vode. prijenosnika topline i upotrebi vode u industrijskim postupcima i kućanstvu.Svjetski dan voda Grafičko prikazivanje promjene gustoće vode s promjenom temperature.geografske regije Priroda 6. Pokusi: elektroliza vode. a) ZNANJA: Svojstva vode. Naglasiti važnost voda. Određivanja volumena kapi vode. Izborni sadržaji: 22 29. Primijeniti stečena znanja prilikom gašenja požara vodom. b) VJEŠTINE: Bezopasan rad sa izvorima istosmjerne struje pri elektrolizi vode. Sadržaji koje treba ispraviti ili ispustiti: 7. najveća gustoća vode je pri 4 °C. pratiti. ožujka . metode odjeljivanja tvari iz smjesa. Primjeri korelacije s drugim predmetima ili dodatna interdisciplinarna ilustracija na informativnoj razini: 6. Dodatna ilustracija: KEMIJA 7. Obrazovna postignuća koja učenik treba postići: Tvrde i meke prirodne vode. Zemljopis 5. ¾ Zemljine površine prekriveno vodom. fizikalna i kemijska svojstva vode u korelaciji s fizikom i biologijom. Dodatni sadržaji koji se mogu obraditi: 11. Najčešća onečišćenja vode. Oceani značajno utječu na klimatske prilike na Zemlji. problemima očuvanja pitke i vode. promjene gustoće vode s promjenom temperature). RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 9. redestilirana voda. pojam anomalije vode i njena važnost za život u vodi. zapažati i bilježiti promjene tijekom izvođenja pokusa ili u neposrednom okruženju i u prirodi. Prikupljanje slika i članaka o onečišćenju voda. Tablično i grafičko prikazivanje svojstava vode (npr. c) PRIMJENA ZNANJA: Uočiti razloge pucanja vodovodnih cijevi zimi. zaštita voda. posebno pitke vode za gospodarstvo Republike Hrvatske. Sustavno promatrati. Shematski prikaz kruženja vode u prirodi. Izvođenje jednostavnih pokusa (dokazivanje da vodovodna voda sadrži otopljene plinove i soli i da destilirana voda ne sadrži otopljene soli). načini pročišćavanja voda. Kopnene vode – onečišćenja Matematika 7. maseni udio vode u čovječjem tijelu oko 70 %.Predmet: Razred: Naziv teme: 1. Specifični toplinski kapacitet vode. gustoća tvari. Preporuke za metodičku obradu: 4. Kvaliteta vode za piće i problem količine pitke vode na Zemlji. Potrebno predznanje: 3. svojstvima vode kao otapala. Fizikalna i kemijska svojstva i promjene. Voda Voda. zagađenju voda. destilirana voda. 10. Razlaganje vode na elementarne tvari. r. Diskutirati o svojstvima mekih i tvrdih voda. Ključni pojmovi: 2.: Koordinatni sustav 5.: More i voda na Zemlji . Voda kao otapalo i podjela voda prema količini otopljenih tvari. fizikalna svojstva vode.: Životni uvjeti u vodi. Utjecaj čovjeka i zaštita mora. r. anomalija. Izraditi poster na temu VODA.

. 2. Razvijanje navike istraživanje prirode obilaskom i promatranjem okoliša. 4. 12. Ispitivanje fizikalnih svojstava i sastava onečišćene vode (temperatura. Problem pitke vode na Zemlji.Učenički miniprojekti: 1. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 13. Razvijanje pozitivnog odnosa prema prirodi. prozirnost. Poticanje zajedničkoga druženja i osjećaj odgovornosti i brige za okoliš (obilasci izvora). Termalne vode. Poticati rad u paru ili skupinama pri izvođenju jednostavnijih pokusa (npr. miris. 3. travnja 2005. Usvojiti znanja o svojstvima i važnosti vode za život čovjeka. kiselost. 23 29. tvrdoća (test traka)) i usporedba s pitkom vodom. Onečišćenje vode i načini pročišćavanja voda. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: 5. ispitivanje svojstava destilirane i vodovodne vode). Obilježavanje Svjetskoga dana voda i Dana hrvatskih voda i sl.

Uporaba vodika (kroz povijest . Članci iz literature i interneta o uporabi vodika (raketno gorivo). r. Ključni pojmovi: 2. Primjeri korelacije s drugim predmetima ili dodatna interdisciplinarna ilustracija na informativnoj razini: 6. Diskutirati o alternativnim izvorima energije.: More. plin praskavac. travnja 2005. 4. zaštita voda Matematika 7. Upoznavanje sigurnih postupaka u radu sa zapaljivim plinovima u kućanstvu. ispitivanje svojstava vodika. rijeke i jezera i njihova zaštita. Zemljopis: 5. plin praskavac Fizikalna i kemijska svojstva tvari. r. Upoznavanje s najčešćim uzrocima eksplozija u kućanstvu (smjesa zapaljivih plinova i zraka). . zapaljivosti vodika i eksplozivnosti smjesa vodika i kisika. vodika. dobivanje vodika elektrolizom vode. i 7. reaktanti i produkti kemijske reakcije.punjenje balona i “zračnih brodova” i danas). Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 24 29. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 10. Obrazovna postignuća koja učenik treba postići: 10. Dodatna ilustracija: 5. svojstva kisika. Diskutirati o svojstvima kisika. Baratanje s plinovima. Brojčani podaci koje treba upamtiti: 9. Najčešći uzroci nezgoda s eksplozijama smjesa zapaljivih plinova i zraka.: Koordinatni sustav Ispustiti Daniellov plamenik Vodik. dobivanje vodika reakcijom metala s kiselinom. plin praskavac. r. 5. Vodik Vodik. Pokusi: ispitivanje čistoće vodika (praskavac). r. Automobil na vodik. Znati kako postupiti u slučajevima kad se prostorija ispuni zapaljivim plinovima (zemni plin. Dodatni sadržaji koji se mogu obraditi: 11. Novi stručni nazivi: 8. Preporuke za metodičku obradu: KEMIJA 7. Sadržaji koje treba ispraviti ili ispustiti: 7. c) PRIMJENA ZNANJA: Primijeniti mjere opreza i zaštite pri radu sa zapaljivim plinovima. Priroda 6. Potrebno predznanje: 3. odjeljivanje čistih tvari iz smjesa. Postupci u slučaju istjecanja zemnog plina ili butana u prostoriju. Izborni sadržaji: 12.: Životni uvjeti u vodi.: More i voda na Zemlji i geografske regije Zemljopis 6. Navesti primjere i diskutirati o uzrocima nezgoda izazvanih eksplozijama smjesa vodika (ili drugih zapaljivih plinova) i zraka. b) VJEŠTINE: Uporaba Kippovog aparata za dobivanje vodika (i drugih uređaja za dobivanje vodika). omjer vodika i kisika u praskavcu (2:1) a) ZNANJA: Dobivanje i uočavanje svojstava vodika. butan). Opisati svojstva vodika i najčešću uporabu.Predmet: Razred: Naziv teme: 1. Izraditi poster na temu VODIK.

U periodnom sustavu elemenata atomi su svrstani u niz prema broju protona u jezgri. Ispustiti model atoma s putanjama elektrona. Izborni sadržaji: 12. Novi stručni nazivi: Nepotrebno je spominjati unificiranu atomsku jedinicu mase. masa i veličina atoma. Nabrojiti nekoliko elementarnih tvari. Elementi na lijevoj strani i u sredini periodnoga sustava elemenata su metali. Proton. snalaženje u PSE. Pet kemijskih simbola za metale i nemetale. Obrazovna postignuća koja učenik treba postići: 10. nazivi. nukleonski ili maseni broj. c) PRIMJENA ZNANJA: Tumačiti kemijske promjene na osnovi poimanja atoma. nukleoni. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 25 29.: Građa atoma i veličina molekula 2. brojeve s potencijama od 10. Usporedbama s predmetima iz makrosvijeta ukazati na sićušnost atoma. neutron). elektronski omotač. elektron. simboli kemijskih elemenata. Brojčani podaci koje treba upamtiti: 9. 7. vrste tvari. snalaženje u PSE uz pomoć stručnjaka za edukacijsko-rehabilitacijsku potporu. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 11. a) ZNANJA: Steći osnovne pojmove o atomu (čestica tvari. Dodatna ilustracija: 5. kemijski simbol. Brojenjem "čestica" (lješnjaci. latinski nazivi nekih elemenata. travnja 2005. a na desnoj strani nemetali. b) VJEŠTINE: Označavanje atoma i kemijskih elemenata. protonski ili atomski broj. Primjeri korelacije s drugim predmetima ili dodatna interdisciplinarna ilustracija na informativnoj razini: 6. Ključni pojmovi: KEMIJA 7. označavanje. novi elementi stvoreni nuklearnim reakcijama (samo kao informacija). I. Rasprostranjenost kemijskih elemenata i kako su nastali nazivi kemijskih elemenata. periodni sustav elemenata. naboj). kemijski element (vrsta atoma). brašno) tvari u čašama istog volumena (čaše 8.Predmet: Razred: Naziv teme: 1. 5. Građa atoma (subatomske čestice. Kemijski element (vrsta atoma). Upotrijebiti simbole kemijskih elemenata u diskusijama ili samostalnim izlaganjima. razlikovanje kvalitativnoga i kvantitativnog značenja kemijskih simbola. Broj elemenata u prirodi (90). Mendeljejev. naboj). periodni sustav elemenata (samo kao informacija). 1. Tvar. r. grah. subatomske čestice (elektron. Sadržaji koje treba ispraviti ili ispustiti: 7. mak. Dodatni sadržaji koji se mogu obraditi: 11. Atomi i kemijski elementi Atomi. perioda. kemijski element. U neposrednom okruženju prepoznati stvari koje su načinjene od elementarnih tvari ili kemijskih elemenata. Preporuke za metodičku obradu: 4. riža. D. proton. . atomska jezgra. neutron. Periodni sustav elemenata (samo kao informacija) Audiovizualni izvori znanja – Atomi Fizika. skupina. Umjesto koeficijenta rabiti broj čestica. Potrebno predznanje: 3. Kemijski simboli – znakovi kemijskih elemenata. Čitanje kemijskih simbola. Čitanje kemijskih simbola. Iz povijesti saznanja o atomima.

13. . Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: Poticanje znatiželje za mikrosvijet. travnja 2005. Identifikacija s pozitivnim uzorima-poznati kemičari.od jogurta) razviti predodžbu o atomima kao izrazito malim česticama. Dizajniranje odjevnog predmeta s kemijskim simbolima. 26 29. Razvijanje i promicanje općih vrijednosti urednosti i točnosti.

Relativna masa atoma Masa atoma. 5. mase atoma i molekula u (kilo)gramima. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 12. Dodatna ilustracija: 5. promicanje općih vrijednosti. od različita materijala ili različite boje). Građa atoma. Potrebno predznanje: 3. Ključni pojmovi: 2. Audiovizualni izvori znanja-Atom. Mjerne jedinice i račun u kemiji. Novi stručni nazivi: 8. Dodatni sadržaji koji se mogu obraditi: 11. Usporedbama s predmetima iz makrosvijeta (usporedbama masa kuglica različite veličine. Postavljati pitanja koja potiču na diskusiju. Obrazovna postignuća koja učenik treba postići: Ispustiti vrijednost atomske jedinice mase. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 13. Prosječna masa atoma nekog elementa. relativna atomska masa. mase prema odabranoj jedinici. r. iz povijesti kemije J. a) ZNANJA: Znak za relativnu atomsku masu. r. Izbjegavati brojeve s potencijama. Izražavanje prosječne mase atoma atomskom jedinicom mase. PSE Fizika 7. Značaj znanstvenih otkrića za poboljšanje života i zdravlja ljudi. travnja 2005.) koji čine lanac duljine 1 mm. Primjeri korelacije s drugim predmetima ili dodatna interdisciplinarna ilustracija na informativnoj razini: 6. tj. atomska jedinica mase (dalton). doći do pojma relativne mase. Brojčani podaci koje treba upamtiti: 9. 27 29. Pojam relativne veličine.Predmet: Razred: Naziv teme: 1. Preporuke za metodičku obradu: KEMIJA 7. Izotopi i njihova uporaba. dalton. 10. Izborni sadržaji 12.: Omjeri 4. . Dalton. Sadržaji koje treba ispraviti ili ispustiti: 7. relativna masa. nukleonski ili maseni broj. masa tijela. Označiti masu atoma.: Mjerne jedinice Matematika 7. Veza između mase i relativne mase atoma b) VJEŠTINE: Iščitati Ar iz PSE c) PRIMJENA ZNANJA: Shvatiti sićušnost atoma na temelju izračunanog broja atoma (Ca npr. iščitati Ar iz PSE. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: Poticanje znatiželje za mikrosvijet.

travnja 2005. Ključni pojmovi: 2. suradničke diskusije i vlastite kreativnosti (izrada modela molekula od plastelina i sl. višeatomna molekula. Poticanje znatiželje za građu mikrosvijeta. N2O3.: Građa atoma i veličina molekula 4. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: Makromolekule (DNA i sl.) Ukazivati na prostorni razmještaj atoma u molekulama. Br2.. I2. H2O. Dodatna ilustracija: 5.Predmet: Razred: Naziv teme: 1. Cl2. 7. CO. ulje. SO2. glukoza. građene od atoma nemetala). CO. Povezivanje atoma — molekule Molekula. I2) Uzorci kemijskih spojeva molekulske građe (voda. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 13. N2. naftalen. Brojčani podaci koje treba upamtiti: 9. Na osnovi imena napisati formule nekoliko jednostavnijih spojeva molekulske građe: HCl. Obrazovna postignuća koja učenik treba postići: a) ZNANJA: Molekule (čestice tvari. i obratno. formula. Preporuke za metodičku obradu: KEMIJA 7. Poticanje čuđenja i znatiželje za mikrosvijet. 10. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 13. r. Molekula. drvenih kuglica. Primjeri korelacije s drugim predmetima ili dodatna interdisciplinarna ilustracija na informativnoj razini: 6. vrste tvari. Poticanje suradničkoga učenja. kamfor). Dodatni sadržaji koji se mogu obraditi: 11. . na osnovi formule pridijeliti ime jednostavnijem spoju molekulske građe. CO2. Izborni sadržaji: 12. Izraditi modele molekula od priručnih materijala (npr. NH3. S8. Modeli molekula nekih elemenata (H2. 28 29. Opisivanje sastava molekula različitih tvari. Uzorci elementarnih tvari molekulske građe (P4. CH4.) c) PRIMJENA ZNANJA: Označavanje elementarnih tvari građenih od molekula.. dvoatomna molekula. CO2. kuglica za bor itd. materijala). NO2. P4. Fizika. H2O. Razlikovanje molekula elementarnih tvari i kemijskih spojeva. šećer. plastelina i čačkalica. S8) Modeli molekula nekih spojeva (HCl. NH3. promicanje općih vrijednosti. N2O.). CH4. drvenih kuglica. Prepoznati broj i vrstu atoma iz formula elementarnih tvari i spojeva. kemijski simboli. kuglica za bor. Potrebno predznanje: 3. O2. Izrada modela molekula od plastelina. molekulska formula. b) VJEŠTINE: Složiti modele molekula od dijelova iz kompleta kalotnih modela. 5. Sadržaji koje treba ispraviti ili ispustiti: 7. atom. Tvar ili supstancija. Novi stručni nazivi: 8.

Pisanje formula na temelju valencija. Primjeri korelacije s drugim predmetima ili dodatna interdisciplinarna ilustracija na informativnoj razini: 6. b) VJEŠTINE: Označavanje čistih tvari. kemijske formule. indeks. 10. klor. Modeli molekula kemijskih spojeva. Valencije atoma nekih elemenata (vodik. Modelu molekule pridružiti formulu spoja (samo HCl. Izborni sadržaji: 12. sulfidi. oksidi. a) ZNANJA: Valencija atoma elemenata u spojevima molekulske građe. dvo. travnja 2005. Poticanje učenika na istraživanje prirode i njezinih zakonitosti. Potrebno predznanje: 3. Sadržaji koje treba ispraviti ili ispustiti: 7. Imenovanje kemijskih spojeva na temelju formula. H2O). Dodatna ilustracija: 5. Određivanje valencije elemenata iz formule spoja.. Poticanje učenika na suradničko učenje i međusobno uvažavanje. Promicanje općih vrijednosti kao što su urednost i točnost. sumpor. Razlikovanje kvalitativnog i kvantitativnog značenja kemijskih formula. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: Prikazivanje formula jednostavnijih molekula valentnim crticama. Sastavljanje formula kemijskih spojeva na osnovi poznatih valencija..: Djeljivost brojeva Valencija (jedno-.Predmet: Razred: Naziv teme: 1. 5. Obrazovna postignuća koja učenik treba postići: KEMIJA 7. ugljik.. Dodatni sadržaji koji se mogu obraditi: 11. molekula. i 6. 29 29. Preporuke za metodičku obradu: 4. samokritičnost i kritičnost. c) PRIMJENA ZNANJA: Povezivanje naziva i kemijskog znaka neke tvari. Ključni pojmovi: 2. Valencije i kemijske formule Valencija. Novi stručni nazivi: 8. Brojčani podaci koje treba upamtiti: 9. kisik. . kloridi. valentan)... Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 13.). Izrada modela molekula iz priručnog materijala. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 14. najmanji zajednički višekratnik. Matematika. CO2. r. 5. Atom.

a) ZNANJA: Poznavati oznake za relativnu atomsku masu i relativnu molekulsku masu. Dodatni sadržaji koji se mogu obraditi: 11. .: Omjeri Ispustiti vrijednost atomske jedinice mase. Novi stručni nazivi: 8. Brojčani podaci koje treba upamtiti: 9. Aktivno uključivanje u diskusije o značaju znanstvenih otkrića. Promicanje općih vrijednosti kao što su točnost i preciznost te urednost i sistematičnost u radu. c) PRIMJENA ZNANJA: 10. Dalton. veličine) objasniti pojam Ar i Mr. Izračunati relativnu molekulsku masu nekoga kemijskog spoja.Predmet: Razred: Naziv teme: 1. Poticanje interesa za prirodne znanosti. Preporuke za metodičku obradu: 4. mase atoma i molekula u (kilo)gramima. Sadržaji koje treba ispraviti ili ispustiti: 7. Audiovizualni izvori znanja . Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 13. Ključni pojmovi: 2. Građa atoma i molekula. 30 29. Potrebno predznanje: 3. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 15. relativna molekulska masa. masa atoma. travnja 2005. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: Prosječna masa atoma nekog elementa. Obrazovna postignuća koja učenik treba postići: KEMIJA 7. H2O). Iz povijesti kemije J. Razvijati odgovornost za pribor i materijale u kabinetu. relativna atomska masa. r. CO2. r. Relativne mase molekula Masa molekule. Kemijski spoj ima stalan sastav (stalan maseni udio kemijskih elemenata u spoju) bez obzira na to gdje je i kako nastao. Iščitati Ar iz PSE i izračunati Mr. Izražavanje prosječne mase atoma daltonom. Izborni sadržaji: 12. b) VJEŠTINE: Služiti se džepnim računalom pri izračunavanju relativnih molekulskih masa. Dodatna ilustracija: 5. PSE Fizika 7. Relativna atomska masa. Kalotni modeli molekula: kuglicama različite boje i različite mase (odn. relativna molekulska masa.: Mjerne jedinice Matematika 7. 5. Modelu molekule pridružiti formulu spoja (samo HCl.Atom. Primjeri korelacije s drugim predmetima ili dodatna interdisciplinarna ilustracija na informativnoj razini: 6. Izrada modela molekula iz priručnog materijala. dalton.

Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: 31 29. Pokusima pokazati karakteristična fizikalna svojstva (tvrdoća. Razlikovanje atoma i iona.: Građa atoma i veličina molekula 4. Otapanje ionskih kristala u vodi. vrste tvari. 5. školjka . kation.Kristale obraditi na razini informacije. 7. Ioni i ionske strukture Ion. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 13.Predmet: Razred: Naziv teme: 1. sistematičnost. Pokazati da je svaki ion Na+ okružen s ionima Cl− i obratno.. Na osnovi formule imenovati ionski spoj. travnja 2005. r. b) VJEŠTINE: Izraditi model jednostavne kristalne strukture od priručnog materijala. Pokazati model kristalne strukture natrijeva klorida. c) PRIMJENA ZNANJA: Povezivanje naziva i kemijskog znaka iona. Dodatna ilustracija: 5.čestica s nabojem.) Audiovizualni izvori znanja – Ioni Fizika. Tolerancija pri zajedničkom radu stvaranja zbirke minerala. pojam nabojnog broja iona. Poticanje znatiželje za mikrosvijet. anion. vapnenac. formulska jedinka. visoko talište) kemijskih spojeva s ionskim vezama: NaCl. . Kristali.. Prikazati nastajanje ionskog spoja kao prijelaz elektrona između atoma alkalijskoga metala (natrij) i halogenog elementa (klor). Naglasiti međusobnu privlačnost iona suprotna naboja. Tvar. Novi stručni nazivi: 8. mramor. a) ZNANJA: Ion . Prepoznati tvari ionske građe (spojevi metala i nemetala). Razlikovanje aniona i kationa. Model kristala NaCl iz plastelina. urednost. Sadržaji koje treba ispraviti ili ispustiti: 7. (kalcit. Na osnovi imena napisati formulu ionskog spoja. elementarni naboj. anion. Ion. Razvijanje općih vrijednosti kao što su točnost. Prikazati nastajanje iona od atoma (jednostavni primjeri). RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 16. KCl. 10. Obrazovna postignuća koja učenik treba postići: Ispustiti iznos elementarnog naboja. Izborni sadržaji: 12. Označavanje iona. Potrebno predznanje: 3. Preporuke za metodičku obradu: KEMIJA 7. Primjeri korelacije s drugim predmetima ili dodatna interdisciplinarna ilustracija na informativnoj razini: 6. CaCO3. kation. Brojčani podaci koje treba upamtiti: 9. ionski kristal. Ključni pojmovi: 2. Dodatni sadržaji koji se mogu obraditi: 11. elektronsku ljusku. kristal (formulska jedinka). atom. Minerali Tvari ionske građe – vodiči i izolatori.

RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 17. 10. zakon o očuvanju mase. reagens. Ukupna masa reaktanata jednaka je ukupnoj masi produkata (očuvanje mase). Sadržaji koje treba ispraviti ili ispustiti: 7. Poticanje učenika na istraživanje prirode i njenih zakonitosti. Uočiti. reakcija gipsa i vode. Reagensi su tvari kojim dokazujemo prisutnost druge tvari. Izborni sadržaji: 12. c) PRIMJENA ZNANJA: Tumačiti kemijske promjene (reakcije) na osnovi stečenog znanja o molekulama i atomima. Iz povijesti kemije Lomonosov i Lavoisier. Obrazovna postignuća koja učenik treba postići: Reaktanti. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 13. Kemijske reakcije i očuvanje mase Kemijske reakcije. kemijski simboli. fotoliza. Razlikovanje reaktanata i produkata kemijske reakcije.: Energija 5. C+O2→CO2). a) ZNANJA: Kemijskim reakcijama nastaju nove tvari drukčije građe.: Jednadžbe s jednom nepoznanicom Fizika 7. Kemijske promjene. Potrebno predznanje: 3. produkti. piroliza ili fotoliza. modeli atoma i molekula. kemijske formule. Pokus: elektroliza. Modelima molekula prikazati jednostavne kemijske reakcije (Npr. zakon o očuvanju mase. shvatiti i obrazložiti promjene do kojih dolazi tijekom pokusa (kemijske reakcije). Matematika 5. Pokus: analiza ili sinteza nekog spoja. Izračunavanje mase reaktanata potrebnih za dobivanje željene količine produkata. travnja 2005. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: 32 29. . r. sustavno bilježiti. Preporuke za metodičku obradu: 4. b) VJEŠTINE: Bezopasno izvođenje pokusa analize ili sinteze nekog spoja. Novi stručni nazivi: 8.Predmet: Razred: Naziv teme: 1.: Mjerne jedinice Matematika 6. oksidacija voća i povrća pokus s upotrebom vage: reakcija cinka ili željeza i otopine modre galice. 5. kemijska analiza. Ključni pojmovi: 2. r. Primjeri korelacije s drugim predmetima ili dodatna interdisciplinarna ilustracija na informativnoj razini: 6. elektroliza. Dodatna ilustracija: KEMIJA 7. Masa reaktanata (kuglica na lijevoj strani jednadžbe) jednaka je masi produkata (kuglica na desnoj strani jednadžbe). Dodatni sadržaji koji se mogu obraditi: 11. r. piroliza. vrste kemijskih reakcija. oksidacija. Promicanje općih vrijednosti kao što su urednost i točnosti i upućivanje u vrijednosti rada. Brojčani podaci koje treba upamtiti: 9. kemijska sinteza.

travnja 2005. Broj i vrsta atoma na lijevoj strani jednadžbe mora biti jednak broju i vrsti atoma na desnoj strani jednadžbe (očuvanje atoma). Ključni pojmovi: 2. zakon o očuvanju mase. Sadržaji koje treba ispraviti ili ispustiti: 7. – Jednadžbe s jednom nepoznanicom 3. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: 5. Primjeri korelacije s drugim predmetima ili dodatna interdisciplinarna ilustracija na informativnoj razini: 6. kemijske reakcije. Poticanje na suradničko učenje i rješavanje problema. promicanje općih vrijednosti tolerancije i suradnje. valencije. kvalitativno i kvantitativno značenje kemijske formule. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 18. Izborni sadržaji: 12. Kemijske promjene. Brojčani podaci koje treba upamtiti: 9. Sinteza ZnS. Modeli molekula. 10.Predmet: Razred: Naziv teme: 1. Jednadžbe kemijskih reakcija Jednadžba kemijske reakcije. Preporuke za metodičku obradu: 4. Novi stručni nazivi: 8. spajanje ugljika s kisikom (gorenje) i dr.). a) ZNANJA: Jednadžba kemijske reakcije kao opis kemijskih promjena na razini atoma i molekula. Dodatni sadržaji koji se mogu obraditi: 11. FeS i slični jednostavni pokusi na temelju kojih učenici uče pisati jednadžbe kemijskih reakcija. CuS. Elektroliza vode. praskavac. sustavno bilježiti. r. raspad vodikova peroksida. . Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 13. Uočiti. Gorenje magnezija. c) PRIMJENA ZNANJA: Primijeniti već stečena znanja i simbolima prikazati jednostavne kemijske promjene (npr. spajanje žive s kisikom i razlaganje živina oksida na kisik i živu. shvatiti i obrazložiti promjene do kojih dolazi tijekom izvođenja pokusa (kemijske reakcije). Potrebno predznanje: KEMIJA 7. Poticanje znatiželje za mikrosvijet i istraživanje prirode i njezinih zakonitosti. Obrazovna postignuća koja učenik treba postići: Jednadžbe kemijskih reakcija. 33 29. kemijski simboli. kemijske formule. Dodatna ilustracija: 5.Upotreba modela pri sastavljanju jednostavnih jednadžbi kemijskih reakcija. Matematika 5. b) VJEŠTINE: Pisanje jednadžbi kemijskih reakcija u skladu s očuvanjem broja atoma. i 6.

10. Poticanje znatiželje i čuđenja za mikrosvijet. električna energija) veže (prelazi iz okoline u reakcijski sustav. . prijelaz topline iz sustava u okolinu i obratno.. korištenje prirodnih izvora energije). Dodatna ilustracija: 5. Fizika 7.: Energija. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 19. znanjem se štitimo od opasnosti. svjetlost) oslobađa (prelazi iz reakcijskog sustava u okolinu) i takvih fizikalnih i kemijskih promjena pri kojima se energija (toplina. Sadržaji koje treba ispraviti ili ispustiti: 7. Izraditi poster na temu "Energija". eksplozije. . Potrebno predznanje: 3. Pokusom doći do zaključka da promjene količina reaktanata u reakciji utječu na iznos izmijenjene energije (topline). Primjeri korelacije s drugim predmetima ili dodatna interdisciplinarna ilustracija na informativnoj razini: 6. Ključni pojmovi: 2. Poštivanje svojeg i tuđega života (diskusija o nezgodama do kojih dolazi pri paljenju baklji i novogodišnjih praskalica).). Obrazovna postignuća koja učenik treba postići: Sustav. Mjere opreza pri reakcijama uz oslobađanje velike energije. sinteza cinkova sulfida i dr. Brojčani podaci koje treba upamtiti: 9. Preporuke za metodičku obradu: KEMIJA 7. Ukazivanje na opasnosti upotrebe pirotehničkih sredstava (baklje na nogometnim utakmicama. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: eksplozije 5. gorenje prskalice za bor. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 13. c) PRIMJENA ZNANJA: Primijeniti mjere opreza pri izvođenju kemijskih reakcija kod kojih dolazi do oslobađanja energije (praskavac. r. toplina. Izvesti pokuse pri kojima se energija (toplina) oslobađa (npr. Izborni sadržaji: 12. 34 29. novogodišnje prskalice i praskalice). gornje. energija.. Kemijska reakcija. a) ZNANJA: Kemijske reakcije uvijek prate promjene energije između promatranoga reakcijskog sustava i okoline.) Osvijestiti opasnosti od upotrebe baklji na nogometnim utakmicama i opasnosti pri eksploziji novogodišnjih prskalica i dr.Predmet: Razred: Naziv teme: 1. Kemijske reakcije i energija Promjena energije. Elektrolizu vode uzeti kao primjer kemijske reakcije pri kojoj se energija troši. travnja 2005. Dodatni sadržaji koji se mogu obraditi: 11. Novi stručni nazivi: 8. razvijanje ekološke svijesti (štednja energije. okolina. Unutrašnja energija i toplina 4. b) VJEŠTINE: Uočavanje kemijskih i fizikalnih promjena pri kojima se energija (toplina.

RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 20. Izborni sadržaji: 12.: Jednadžbe s jednom nepoznanicom. Potrebno predznanje: 3. Dodatni sadržaji koji se mogu obraditi: 11. temperature i katalizatora na brzinu kemijske reakcije (npr. Kemijska reakcija. katalizatori u živim organizmima. Sadržaji koje treba ispraviti ili ispustiti: 7.Predmet: Razred: Naziv teme: 1. r. b) VJEŠTINE: Izvođenje pokusa s utjecajem temperature. Obrazovna postignuća koja učenik treba postići: Brzina kemijske reakcije. c) PRIMJENA ZNANJA: Navesti primjere sporih i brzih kemijskih reakcija iz svakodnevnog života. Poticanje na suradničko učenje i rješavanje problema. a) ZNANJA: Povećanje broja čestica. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 13. Brze kemijske reakcije – eksplozije ili reakcije neutralizacije u vodenoj otopini Matematika 5.: Energija 5. Brojčani podaci koje treba upamtiti: 9. koncentracija reaktanata. . diskusiju o rezultatima pokusa i samostalno zaključivanje.brzina reakcije Razvijanje samopouzdanja kroz samostalno izvođenje pokusa. povišenje temperature i dodatak katalizatora povećavaju brzinu kemijske reakcije. Pokusi: utjecaj koncentracije reaktanata. Preporuke za metodičku obradu: 4. Katalizatori su tvari koje ubrzavaju kemijske reakcije. Brzina reakcije Brzina kemijske reakcije. koncentracije reaktanata i katalizatora na brzinu reakcije. travnja 2005. r. 35 29. Fizika 7. katalizatori. Ključni pojmovi: 2. Primjeri korelacije s drugim predmetima ili dodatna interdisciplinarna ilustracija na informativnoj razini: 6. Dodatna ilustracija: KEMIJA 7. 5. i 6. a na kraju reakcije ostaju nepromijenjeni. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji: Usporedba: katalizatori u ispušnim loncima automobila i katalizatori u kemijskim reakcijama. jednadžba kemijske reakcije. „Katalizatori“ dobre komunikacije. raspad vodikova peroksida uz dodatak MnO2 Spore kemijske reakcije – hrđanje željeza. Novi stručni nazivi: 8. Enzimi (biokatalizatori) su tvari u živim stanicama koji ubrzavaju kemijske reakcije. pokus: oksidacija jabuke . katalizatori. 10.

Pronaći u PSE nekoliko metala i nemetala. . Redni broj je protonski broj (jednak broju elektrona). Angažiranje učenika za vlastite aktivnosti. PSE. Fizika 7. Primjeri korelacije s drugim predmetima ili dodatna interdisciplinarna ilustracija na informativnoj razini: 6. energijski nivoi. Sadržaji koje treba ispraviti ili ispustiti: 7. protonski i nukleonski broj. Brojčani podaci koje treba upamtiti: 9. urednost. plemeniti plinovi. subatomske čestice. I. Kemijski elementi u Periodnom sustavu elemenata Kemijski elementi. Novi stručni nazivi: 8. elemenata 36 29. Ključni pojmovi: 2. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama: 13. a na desnoj nemetali. Dodatni sadržaji koji se mogu obraditi: 11. a i b) npr. latinski nazivi nekih elemenata. Poticanje znatiželje i interesa za kemiju i kemijska istraživanja. razvijanje kreativnosti. Preporuke za metodičku obradu: 4. Elementi na lijevoj strani i u sredini PSE su metali. Dodatna ilustracija: 5. polumetali. Promicanje općih vrijednosti kao što su sistematičnost. izrada "male" zbirke kem. uzorci nekih elementarnih tvari Broj elemenata u prirodi i trenutno umjetno stvorenih elemenata. novi elementi stvoreni nuklearnim reakcijama. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 21. r. b) VJEŠTINE: Snalaženje u PSE c) PRIMJENA ZNANJA: Pravilno primjenjivati tablicu PSE u radu. Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji:: D. 5. Potrebno predznanje: 3. nemetali. nemetali. skupina. točnost. perioda. Mendeljejev. Atomi. PSE. Mr. Metali. 10. metali. Izborni sadržaji: 12. kemijski simboli. Ar. travnja 2005. a) ZNANJA: Uvidjeti kemijsku sličnost elemenata u skupini PSE.Predmet: Razred: Naziv teme: 1. kemijski element. Obrazovna postignuća koja učenik treba postići: KEMIJA 7.: Građa atoma i veličina molekula Ljuske. putanje.

Dodatna ilustracija: 5. Ključni pojmovi: 3. Primjeri korelacije s drugim predmetima ili dodatna interdisciplinarna ilustracija na informativnoj razini: 6. Današnje poimanje kemijskoga elementa vezano uz strukturu atoma. — 37 29. zrak). travnja 2005. KEMIJA 7. Moguće teme i sadržaji prikladni za daljnji samostalni rad učenika: Razvoj simbolike. Preporuke za metodičku obradu: 4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE Povijest pojma kemijski element 8. S kojom nastavnom temom je povezana ova izborna tema: 2. voda. Brojčani podaci koje treba upamtiti: 9. Agregacijska stanja kao najočitija svojstva (zemlja. . Atomi i kemijski elementi Vrsta atoma. Sadržaji koje treba ispraviti ili ispustiti: 7.PRIMJERI IZBORNIH TEMA Predmet: Razred: Naziv izborne teme: 1. Razgovor o pojmu elemenata koji izgrađuju sve tvari. Novi stručni nazivi: 8. Uloga energije (vatra).

Moguće teme i sadržaji prikladni za daljnji samostalni rad učenika: KEMIJA 7. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE Evolucija Zemlje i njezine atmosfere 8. Dodatna ilustracija: 5. život je star 3. život stvara kisik. Starost Zemlje 4. Sadržaji koje treba ispraviti ili ispustiti: 7. S kojom nastavnom temom je povezana ova izborna tema: 2. travnja 2005.: (Nastanak Zemlje. Zemljopis 5. Zrak i glavni sastojci zraka Primarna atmosfera. atmosfera) Geološka doba. Brojčani podaci koje treba upamtiti: 9. 38 29. r.Predmet: Razred: Naziv izborne teme: 1. i 6. Vremenska skala starosti Zemlje. Ključni pojmovi: 3.6 milijardi godina. najstariji vidljivi fosili (ljušturice) 600 milijuna godina. Primjeri korelacije s drugim predmetima ili dodatna interdisciplinarna ilustracija na informativnoj razini: 6.8 milijardi godina. fosili. . Novi stručni nazivi: 8. Preporuke za metodičku obradu: 4.

Kemijske reakcije i očuvanje mase Maseni omjer. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE Iskustveni zakoni i atomska hipoteza 14.Predmet: Razred: Naziv izborne teme: 1. Stalnost masenoga omjera elemenata u spoju (Proust) na temelju građe molekula. Sadržaji koje treba ispraviti ili ispustiti: 7. Novi stručni nazivi: 8. r. Matematika 7. Brojčani podaci koje treba upamtiti: 9. Primjeri korelacije s drugim predmetima ili dodatna interdisciplinarna ilustracija na informativnoj razini: 6. S kojom nastavnom temom je povezana ova izborna tema: 2. . Moguće teme i sadržaji prikladni za daljnji samostalni rad učenika: 39 29. Dodatna ilustracija: 5. Preporuke za metodičku obradu: KEMIJA 7.: Svojstva omjera i razmjera. Ključni pojmovi: 3. 4. travnja 2005. Zaključivanje na temelju modela i formula molekula ili formulskih jedinki. Cjelobrojni omjeri omjera (višekratni omjeri Dalton).

Moguće teme i sadržaji prikladni za daljnji samostalni rad učenika: KEMIJA 7. S kojom nastavnom temom je povezana ova izborna tema: 2. Primjeri korelacije s drugim predmetima ili dodatna interdisciplinarna ilustracija na informativnoj razini: 6. Jedinstvenost Zemlje. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE Rasprostranjenost elemenata u svemiru. Nastanak elemenata u zvijezdama. Život iz ugljikovog dioksida. Planetarne atmosfere. brojevni udio. Preporuke za metodičku obradu: 4.Predmet: Razred: Naziv izborne teme: 1.: Sunčev sustav Biologija Brojevni udio. Ključni pojmovi: 3. 40 29. supernova. Zemljopis 5. Zemljinoj kori i živim bićima 22. sporedni elementi. Kemijski elementi u Periodnom sustavu elemenata Glavni elementi. . Uloga elemenata u tragovima. veliki i mali planeti. travnja 2005. Novi stručni nazivi: 8. Brojčani podaci koje treba upamtiti: 9. r. Sadržaji koje treba ispraviti ili ispustiti: 7. Dodatna ilustracija: 5. elementi u tragovima.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->