Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

VI[E INFORMACIJA NA 15. STRANI

SRIJEDA, 29. 9. 2010.

Godina LXVII • Broj 22.902

Ste`e se obru~ oko zlo~ina~ke organizacije Zijada Turkovi}a

Uhap{ene jo{

~etiri osobe
D`evad Hod`i}

3. strana

SDA je na Alijinom putu
5. strana

General Jovan Divjak se vratio u BiH

DANAS PRILOG

Hap{enje plasirao sarajevski “heroj“
Foto: Amer KAJMOVI]

2. str.

U @I@I
Vlada FBiH pove}ava broj timova za kontrole korisnika bora~kih naknada

2

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

General Jovan Divjak se vratio u BiH

Hap{enje plasirao sarajevski “heroj“
U Berlinu je, ka`e general Divjak, bio na sahrani Berber Bolej, koja je u BiH sa partnerima popravila preko 1.600 ku}a
Premda ga je dio sarajevskih medija u ponedjeljak nave~er uhapsio u Londonu, Jovan Divjak, najpopularniji general Armije RBiH i izvr{ni direktor Fondacije Obrazovanje gradi BiH, vratio se ju~er redovnom avionskom linijom iz Berlina u Sarajevo. “Najprije, nisam bio u Londonu nego u Berlinu. I to sam rekao novinarima koji su me u ponedjeljak zvali iz Sarajeva. Dakle, objasnio sam i za{to sam u Berlinu, te da sam `iv i zdrav. Informaciju o mom hap{enju plasirao je jedan od sarajevskih nazovi heroja. ^ak je zvao i Harisa Silajd`i}a, predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH i obavijestio ga o mom hap{enju“ objasnio je general , Divjak novinarima po povratku u Sarajevo.

General Jovan Divjak: @iv zdrav i slobodan

Foto: A. KAJMOVI]

Bora~ke naknade trenutno prima 102.640 korisnika

Rezultati revizije

idu}e sedmice
Tromjese~ni izvje{taj je zakonska i obaveza prema pismu namjere MMF-u Da li }e biti formiran tim za provjeru korisnika po Zakonu o dobitnicima najvi{ih ratnih priznanja
Naredne sedmice na zvani~noj web stranici federalnog Ministarstva za pitanja boraca trebao bi biti objavljen prvi tromjese~ni izvje{taj o reviziji korisnika bora~ko-invalidske za{tite u FBiH. Federalno Ministarstvo za pitanja boraca prikuplja informacije od timova za reviziju koji se nalaze na terenu i do petka bi one trebale biti kompletirane i pregledane u koordinacionom timu za reviziju, kazao je ju~er za Oslobo|enje federalni bora~ki ministar Zahid Crnki}. - Upravo jutros imali smo sastanak o toj temi. Ideja je, kako je zaklju~eno i na posljednjoj sjednici Vlade, da se formira poseban tim za reviziju korisnika koji imaju prinadle`nosti po osnovu Zakona o pravim dobitnika najvi{ih ratnih priznanja i ~lanova njihovih porodica. Posao tog tima bio bi veoma specifi~an, ka`e Crnki}. Prema njegovim rije~ima, timovi za reviziju su tokom jula i augusta obradili oko 2.300 korisnika. Od tog broja, za 468 rje{enja zatra`eni su izvje{taji iz vojnih arhiva. - Tu se mora postupati veoma oprezno, prvo {to se provjerava je pripadnost jedinicama, a onda uvjeti ranjavanja, pogibije i sli~no. Treba uvijek imati na umu da svaka obustava primanja ili ukidanje rje{enja mo`e zna~iti i pokretanje upravnog ili sudskog postupka, stoga nastojimo da provjerimo sve okolnosti koje se odnose na svako pojedina~no rje{enje, naveo je ministar.

Slu~aj Gani}
U Berlinu je, ka`e general Divjak, bio na sahrani Berber Bolej, njema~ke `andarke koja se prva u isto~noj Njema~koj suprotstavila teroru, u~estvovala u ru{enju Berlinskog zida, a nakon rata se punih deset godina u BiH bavila povratkom i uspjela da s partnerima popravi preko 1.600 ku}a. “Dobio sam poziv da prisustvujem sahrani, oti{ao. I to je sve” veli Divjak, ina~e ro|eni , Beogra|anin, bosanski prvoborac, heroj, oficir koji je simbolizirao borbu za Bosnu i Hercegovinu, onakvu kakva bi ona trebala biti. Podsjetimo, generala Divja-

ka srbijansko Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine tereti da je, zajedno s 18 dr`avljana BiH, 3. maja 1992. godine, odgovoran za napad na kolonu vozila JNA u sarajevskoj Dobrovolja~koj ulici. Zbog istog slu~aja je prije nekoliko mjeseci u Londonu, a po potjernici iz Srbije, uhap{en EjupGani}, ~lanratnogPredsjedni{tva BiH. Sud za ekstradicije u Londonu odbio je da Gani}a izru~i Srbiji. Nakon Gani}eva hap{enja u Londonu, general Divjak je izjavio da se on ne boji hap{enja, jer nije “u~inio ni{ta zbog ~ega bi ga trebalo sudski proganjati“, niti se osje}a ugro`enim, te da se ne boji i ima namjeru putovati.

Dobrovolja~ka
Podsjetimo, Tu`ila{tvo BiH vodi postupak protiv lica koja su na srbijanskoj potjernici jo{ od 2007. I general Divjak je kao osumnji~eni dao izjavu. Ha{ki tribunal nije utvrdio da postoji bilo kakva sumnja o izvr{enom ratnom zlo~inu.

Ina~e, povod za presijecanje kolone JNA u Dobrovolja~koj ulici (3. maja) zapravo su zbivanja od 2. maja, kada je JNA rano ujutro s polo`aja oko Sarajeva granatirala Elektroprivredu, Energoinvest, @eljezni~ku stanicu, zgradu Predsjedni{tva i kada je izvr{ena diverzija u glavnoj po{ti. Sa dva pincgauera JNA je do{la na 200 metara od zgrade Predsjedni{tva za kojima su se kretala dva oklopna transportera, nekoliko tenkova, od kojih je jedan do{ao do Jevrejskog groblja, a transporter do kafi}a Estrada. Pincgaueri i transporter (kod Estrade) uni{teni su dejstvom protivoklopnih grupa, a ostala mehanizovana vozila vratila su se prema Lukavici i Ned`ari}ima. U popodnevnim satima JNA je zarobila predsjednika Predsjedni{tva RBiH Aliju Izetbegovi}a na sarajevskom aerodromu. Tre}eg maja dolazi do razmjene generala Milutina Kukanjca i Alije Izetbegovi}a.
A. B.

Ubrzati kontrolu
- Mi smo dosad imali i Vladi FBiH prezentirali mjese~ne izvje{taje o provedenoj reviziji korisnika svih vidova bora~ko-invalidske za{tite. Ti izvje{taji su se odnosili na rezultate rada za juli i august ove godine, a sad po Zakonu o kontroli korisnika bora~ko-invalidske za{tite i u skladu sa revidiranim pismom namjere Me|unarodnom monetarnom fondu imamo obavezu da objavimo tromjese~ni izvje{taj, kazao je Crnki}. On je napomenuo da na ovom poslu trenutno radi 15 timova za reviziju u FBiH. No, federalna Vlada je na jednoj od posljednjih sjednica odlu~ila da pove}a broj timova za reviziju kako bi se ovaj proces ubrzao. Po revidiranom pismu namjere MMF-u, Federacija BiH se obvezala da }e uspostaviti jo{ pet timova. Crnki} je potvrdio da njegovo ministarstvo radi na tome, ali i da je potrebno vremena dok od svih kantona dobije prijedloge ~lanova za nove timove usagla{ene od kantona i bora~kih udru`enja.

Mjese~no po 27 miliona
Crnki} je kazao da invalidnine po bora~kom zakonu trenutno prima 102.640 korisnika i da je za isplatu invalidnina mjese~no potrebno osigurati oko 27 miliona KM iz federalnog bud`eta. On tvrdi da je broj korisnika u odnosu na januar ove godine sad ne{to manji, ali i da varira iz mjeseca u mjesec. - Postoje naznake da }e dio sredstava, ako ostane ovaj nivo isplata, nedostajati. Vlada ima zakonske mehanizme da to prevazi|e, kao {to je uvo|enje isplatnog koeficijenta. Zasad, ~inimo sve da do toga ne do|e, kazao je Crnki}. S. [e.

V I J E S T I

Sindikat Klasa

Avaz nam brani da pe~emo hljeb
Povodom teksta koji je objavljen u Dnevnomavazu28. septembra2010. godine, ju~er se oglasio i SindikatKlasasvojimsaop}enjem za javnost. “Na stranicama Dnevnog avaza iza{ao je tekst pod naslovom ‘Selimovi}i su nas prevarili, {trajkovat }emo gla|u do kraja’ u kojem se, uz bezo~ne la`i na koje smo u , Avazu navikli, najavljuje blokada na{e kapije i na{ih proizvodnih pogona. Klasu se spo~itavaju prava osam radnika, za koje ~ak i Avaz priznaje da su s na{om kompanijom raskinuli ugovor o radu jo{ 2007. godine. [ta danasho}e od Klasa? O~ito, zaradne~ijihpoliti~kihciljeva, poku{avajublokirati rad kompanije od koje `ivi 1.300 radnika. Klas je i tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu uspijevaope}ihljebnarodu i borcimaopsjednutog Sarajeva, a danas - 15 godina nakon rata - kada je na{a kompanija pokazala da mo`e sa svojim proizvodima konkurisati ne samo na doma}em ve} i na svjetskom tr`i{tu, `eli nam se onemogu}iti da do|eno na svoja radna mjesta i radimo svoj posao. Sindikat Klasa skre}e pa`nju javnosti na la`i i podmetanja Dnevnog avaza i poziva institucije dr`ave da kona~no zaustave atake na doma}u privredu, na radni~ku koru hljeba koju mi pravimo i pe~emo i da ve} jednom stane ukraj politi~kim nasrtajima na radni~ku egzistenciju.”

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 29. septembar 2010.

U @I@I

3

Ste`e se obru~ oko zlo~ina~ke organizacije Zijada Turkovi}a

Uhap{ene jo{

~etiri osobe
Radi se o najve}oj zlo~ina~koj organizaciji na podru~ju BiH koja svoje ogranke ima u regionu, istakla je tu`iteljica Diana Kajmakovi}
Diana Kajmakovi}, tu`iteljica dr`avnog Tu`ila{tva, preuzela je predmet od njenog kolege Olega ^avke, koji je pro{le sedmice do`ivio te`ak infarkt. Ona je rekla da su ju~er nakon hap{enja policajci vr{ili pretrese na vi{e lokacija. “Prema mom iskustvu, a mislim da ga imam, radi se o najve}oj zlo~ina~koj organizaciji na po dru~ju BiH ko ja svo je
Vranj: Vodili ra~una o pripremi te{kih krivi~nih djela

Pri pa dni ci SI PA u no}i izme|u ponedjeljka i utorka uhapsili su jo{ ~etiri osobe koje se dovode u vezu sa Zijadom Turkovi}em i zlo~ina~kom organizacijom kojoj je na ~elu, koja je na podru~ju BiH po~inila vi{e te{kih krivi~nih djela, re~eno je ju~er na konferenciji u Sudu BiH. Nezvani~no se moglo saznati da su po dvije osobe uhap{ene u Zenici i Bijeljini, te da se jedan od uhap{enih, kojeg sa pripadnici SIPA uhapsili u Bijeljini, zove Samir Alagi} (44), koji je policiji poznat po dilanju droge. Na ju~era{njoj konferenciji za {tampu pojavili su se svi tu`ioci i policajci koji su uklju~eni u ovu akciju. Me|utim, zbog interesa istrage niko od njih nije `elio iznositi pojedinosti koje ve} nisu bile poznate.

istakla je tu`iteljica Diana Kajmakovi}. Nives Kanev~ev, glavna tu`iteljica Kantonalnog tu`ila{tva Sara je vo, po ja sni la je da ovo tu`ila{tvo od po~etka ~etvrtog mjeseca istra`uje prijavljene nestanke nekoliko osoba. Dodala je da su dvije osobe li{ene slobode i da se nalaze u pritvoru. Protiv tih osoba otvorena je istraga za pomaganje u okrutnim

Nije predizborna politi~ka igra
“Aktivnosti koje Tu`ila{tvo BiH i Kantonalno tu`ila{tvo u Sarajevu, u saradnji sa svim policijskim agencijama u BiH, trenutno provode nisu nikakva politi~ka igra pred izbore, kako se nastoji pokazati u javnosti. Ove na{e aktivnosti su plod vi{emjese~nog zajedni~kog rada. Samo je kulminiralo u ovom trenutku. Mi, tu`ioci i istra`itelji, moramo imati i malo sre}e. Sre}a se okrenula u na{u korist, neke ~injenice smo utvrdili, zato je i do{lo i do odmotavanja ovog klupka“, rekao je glavni dr`avni tu`ilac Milorad Bara{in.

Visoke kazne
“Zajedni~ki istra`ni tim formiran je 17. septembra s ciljem rasvjetljavanja ozbiljnih krivi~nih djela u vezi s organizovanom kriminalnom grupom. Posljedice djelovanja ove organi zo va ne kri mi nal ne gru pe se`u izvan granica kantona, entiteta i dr`ave i evidentirane su i u zemljama regiona“, istakao je glavni dr`avni tu`ilac Milorad Bara{in. ogranke ima u regionu, ta~nije na po dru~ju Srbi je, Crne Gore, Hrvatske i Makedonije, a ti ogranci vode dalje ka zapadnoj Evropi. U okviru ove istrage zatra`ena je i me|unarodna pra vna po mo}. Mi slim da }emo uspje{no podi}i optu`nicu koja }e za produkt imati visoke kazne koje, kao gra|anin mislim, ove osobe zaslu`uju“, ubistvima i sau~esni{tvo u izvr{enju tih krivi~nih djela. Istraga je, kako je navela tu`iteljica, otvorena protiv jo{ jednog osumnji~enog.

DNA analiza
Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo rukovodilo je ekshumacijom dva tijela. Pretpostavlja se da je rije~ o Midhatu Meki}u i

Mariji Salas - Kortez. U ponedjeljak je obavljena obdukcija koja je potvrdila da se radi o mu{karcu i `eni. Nezvani~no, mu{karac i `ena usmr}eni su hicima u lobanju i srce, a prilikom obdukcije na|ena su zrna u njihovom tijelu. Prilikom obdukcije izuzeti su uzorci iz butne kosti i zubi radi DNA analize kako bi se identifikovale `rtve. Problem je {to je Salas - Kortez ro|ena u Boliviji, te se vjerovatno putem me|unarodne pravne pomo}i o~ekuje povratna informacija o identifikaciji. Edin Vranj, {ef Odjela za organizovani kriminal u FUP-u, na pres-konferenciji je istakao da policija poku{ava dokumentovati izvr{ioce koji su bili beskrupulozni, dobro organizovani, koji su itekako vodili ra~una o pripremi te{kih krivi~nih djela koja su ~inili, kao i o planiranju, pripremi alibija. “Bila im je dostupna stru~na kriminalisti~ka literatura i svi oni, ovi koji su u pritvoru, kao i oni koji }e tek biti, uklju~uju}i i nestale osobe, iza sebe imaju solidnu kriminalnu biografiju“ do, dao je Vranj. Podsjetimo, akcija hap{enja po~ela je 21. septembra kada su “pali“ Zijad Turkovi} i njegov “savjetnik“, ina~e diplomirani

Planirali nove atentate
Prema pisanju hrvatskog sedmi~nika Nacional, Turkovi}eva grupa trebala je izvr{iti atentat u Zagrebu, te da je za izvr{enje atentata Turkovi} ve} primio novac. Kada su saznali za te planove, hrvatski policajci su po~eli ~uvati osobe povezane sa su|enjem atentatorima na Ivu Pukani}a i Niku Franji}a. Policija je tako|er doznala da je prema Zagrebu oti{la grupa kriminalaca sa Sokoca koja je imala zadatak izvi|anja terena radi pripreme novog atentata. Navo dno je po ten ci jal ne atentatore poslala ista grupa osoba koje se ve} spominju kao naru~ioci atentata na Ivu Pukani}a. kriminalista Sa{a Stjepanovi}. Potom su uhap{eni Milenko Laki} iz Bijeljine i Mirza Drini} iz Zenice. Nakon Turkovi}evog hap{enja, na zapadnoj strani Bjela{nice na|eni su le{evi mu{karca i `ene, a za tijelima Marija Toli}a i Vernera Ajdarija se D. PAVLOVI] jo{ traga.

BiH - Kuvajt

Kuzmanovi} - Tadi}

Evropski parlament

Omer Brankovi}

Kreditiranje Protiv novih oblika ekonomskog razvoja ure|enja BiH
Predsjedavaju}iPredsjedni{tva BiH Haris Silajd`i}primio je ju~ervisokudelegacijuKuvajtskog fonda za razvoj s predsjednikom FondaAbdulwahabom al-Baderom na ~elu. Dolazakdelegacije u Sarajevouslijedio je nakon susreta Silajd`i}a s premijerom Kuvajta {eikom Nasserom al-Mohammedom alAhmedom al-Jaberom al-Sabahom u New Yorku pro{le sedmice, a tom prilikom je zaklju~eno da }e Kuvajtnastavitikreditiratiekonomski razvoj BiH. Al-Bader je naglasio da u Fondu postoji spremnost da se razmotre svi prijedloziprojekatakojido|u iz BiH te da je to i razlog njegovog dolaska. Predsjednik RS-aRajkoKuzmanovi}upoznao je ju~er u BeogradupredsjednikaSrbije Borisa Tadi}a da se u BiH nakon op{tih izbora ponovo pripremaju prijedlozi za radikalno mijenjanje Ustava i stvaranje druga~ijeg oblika dr`avnog i dru{tvenog ure|enja. “Smatramo da ne mo`e biti nikakvih novih i druga~ijihoblikadr`avnogure|enja, niti se mo`e prihvatiti unitaristi~ki koncept BiH” rekao je Kuzmanovi} kojem je ovo bi, la jedna vrsta opro{tajne posjete, s obzirom na to da nakon izbora odlazi sa ove du`nosti. Kuzmanovi} je dodao da BiH mora ostati slo`ena dr`ava sa dva entiteta.

Korak bli`e ukidanju viza
KomitetEvropskogparlamenta za gra|anskapravaLIBEpozitivno je ju~erglasao o izvje{taju Evropske komisije u kojem se konstatuje da je BiH ispunila kriterije za liberalizaciju viznog re`ima, javlja Srna. Pozitivan glasdalo je 49 poslanikaEP-a, a samo su dva bili protiv. Na isti na~in glasao je 6. septembra na sjednici u Strasbourgu i Komitet za spoljnu politiku. Glasanje na plenarnoj sjedniciEP-a, zakazano za 7. oktobar, bit }e formalnost, ali politi~kivrlova`no. Ostaje jo{ posljednjastepenica, a to je odlukaSavjeta, koji}e odluku o liberalizacijivizastaviti na dnevni red u oktobru ili novembru.

Zadu`enje pa povratak
Ministar za izbjeglice i raseljena lica RS-a Omer Brankovi} smatra da proces povratka u BiH nije mogu}e okon~ati do kraja 2014, ukoliko se BiH kreditno ne zadu`i za 400 do 500 miliona KM. Brankovi} je rekao da se na nivou BiH za rje{avanje problema izbjeglih i raseljenih lica trenutno izdvaja oko 80 miliona KM, {to je nedovoljno za rje{avanjeovog pitanja u BiH. “Jedini je izlaz da se BiH idu}e godinekreditnozadu`ikako bi procespovratka bio okon~an 2014. godine, {to je predvi|enorevidiranomstrategijomaneksa7 Dejtonskog sporazuma koju je nedavno usvojio Parlament BiH” istakao je Brankovi}. ,

4

DOGA\AJI

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Analiziraju}i pona{anje Bo{njaka i Srba, zaklju~ak koji se mo`e izvu}i je - da i jednima i drugima ovo stanje odgovara

Fahrudin na Belize, Radon~i} sa Djevi~anskih Otoka
Novi detalji finansijskog kriminala koji povezuje egzoti~na oto~ja, Beograd, Pri{tinu, Sarajevo i Tuzlu
Nakon {to smo u vi{e navrata pisali o vezama Fahrudina Radon~i}a, predsjednika Saveza za bolju budu}nost, populisti~ke stranke krajnje desnice, sa opskurnim likovima iz Srbije (Miroslav Mi{kovi}), Crne Gore (Veselin Barovi}), te Kosova, odnosno BiH (Naser Keljmendi), redakcija Oslobo|enja je do{la do novih informacija u vezi sa poslovanjem ovih “uspje{nih“ gra|ana iz regiona, od kojih se neki predstavljaju i kao bolja bu du}nost za Bo{ nja ke i dr`avu.

Tragovi prljavog novca regionalnih me{etara, politi~ara i tajkuna

Dragan Vranki}

ministar finansija BiH

Za dolar vi{e
Podsjetimo, istra`iva~ki tim Oslobo|enja je do{ao do povjerljivih saznanja da je Radon~i} u{ao u poslovni odnos sa gla vnim eko no mis tom re`ima Slobodana Milo{evi}a te 2007. (iako ih je nekoliko godina ranije upoznao tada{nji dr`avni premijer Adnan Terzi}, ina~e Radon~i}eva “desna ruka“ u SBB-u) jer nije mogao sam finansirati izgradnju Avazove kule u Tuzli. Prednost nad direktnim takmacem za lokaciju Selverom Oru~em, pisali smo, stekao je nakon {to je sa Naserom Ori}em oti{ao u prijateljsku posjetu vlasniku Robota. Ostalo je legenda. No, kako Radon~i}, zbog recesije, zadu`enosti ili ne~eg tre}eg nije imao novca da pokrije gradnju u Tuzli, odlu~io je potra`iti pomo} od Mi{kovi}a i, sumnja se, Nasera Keljmendija. Sa prvim je osnovao President nekretnine, drugi se u to vrijeme hvalio kako je suvlasnik Avaza. Sjedi{te President nekretnina je u Radon plazi, a inicijalni kapital (ukupno 2.000 KM) ulo`io je Mi{kovi} (Delta M), Radon~i}

Radon~i}: Samoprogla{eni za{titnik Bo{njaka posluje sa Milo{evi}evim tajkunima

DOBAR

LO[

ZAO

PATRICK MOON
Novi ambasador SAD-a u na{oj zemlji pru`io podr{ku Izbornoj komisiji u pripremi izbora i naglasio da }e njihovu regularnost u ime njegove zemlje pratiti 12 posmatra~kih timova.

GARY D. ROBBINS
U autorskom tekstu argumentirano progovorio o nu`nosti osvje{}ivanja gra|ana koji bi na izborima trebali glasati za reformu obrazovanja i nova radna mjesta, a ne za desni~arska lica, bilo stara, bilo nova.

ADELA JU[I]
Umjetnica iz Sarajeva dobila je relativno novu, ali ve} relevantnu nagradu Zvono, i to za svoju videoinstalaciju Statement. Dobitnica }e, izme|u ostalog, imati priliku {est nedjelja boraviti u New Yorku u presti`nom umjetni~kom centru.

(Avaz d.o.o.) i tre}i ortak skriven iza firme na Belizeu, Vanity International. Ovoj firmi, osnovana 1. januara 2007. za jedan dolar tokom te godine, iste one u kojoj je i Radon~i} suosnovao President nekretnine, od tri offshore kompanije sa Britanskih Djevi~anskih Otoka za svega nekoliko mjeseci upla}eno je vi{e od devet miliona eura! Bez garancije, bez i~ega, zbog ~ega istra`itelji sumnjaju da se radi o pranju novca koji je trebao biti upotrijebljen i za izgradnju tornja u Tuzli. Tako|er, inspektori za finansijski kriminal sumnjaju da je vlasnik tri firme sa Britanskih Djevi~anskih Otoka vlasnik i Vanitya. Do njegova imena je nemogu}e do}i, ali je indikativno da se jedna od ~etiri kompanije koje je Vanity osnovao u na{em regionu, Gelder d.o.o. Beograd, nalazi na adresi Mi{kovi}eve Delte M.

U Tuzlu s ljubavlju
Nakon ogromnog pritiska javnosti, Radon~i} je zvani~no prodao svoj udio u
Foto: Didier TORCHE

President nekretninama, ba{ kao {to je, zvani~no, poslu{ao savjet Raffija Gregoriana da prekine sve poslovne veze sa Keljmendijem. Umjesto tuzlanskog objekta, u ~ije temelje je trebalo da bude ukopano nekoliko miliona eura opranih u offshore kompanijama na Belizeu i Djevi~anskim Otocima, i dalje zjapi rupa. Preko puta ko je je Ra don~i} si no} odr`ao predizborni skup, na koje je autobusima doveo simpatizere iz Kalesije, Grada~ca i sli~no, kako bi se stekao dojam da bo{nja~kog Po tem ki na podr`ava {i ra dru{tvena zajednica. Policijska akcija Besa, koju provode istra`ne institucije iz cijelog regiona, prije ili kasnije }e rezultirati i konkre tnim ra dnja ma. Ko je, na`alost simpatizera SBB-a, ne}e biti mogu}e sprije~iti pritiskom na pravosudne institucije, pa }e Radon~i}u ostati samo da se brani uzvikom: Ne}e meni suditi sudije manjinskog naroda!
Istra`iva~ki tim Oslobo|enja

DU[AN BAJEVI]
^injenica jeste da AEK u ovoj sezoni, pod trenerskom palicom “princa sa Neretve“, nije imao ba{ sjajne rezultate, ali Bajevi} je pokazao da postoje situacije u kojima ostavka nije najlo{ije rje{enje. Bolje bi bilo da je pobje|ivao, ali je ostavka bolja od eventualnih novih poraza.

VIJEST U OBJEKTIVU Sve~ani ~as
Na Fakultetu politi~kih nauka u Sarajevu ju~er je organiziran sve~ani {kolski sat u povodu po~etka nove akademske 2010/2011. godine za studente prve godine tog fakulteta. Dobrodo{licu 49. gene ra ci ji stu de na ta FPN-a po`elio je dekan prof. dr. Mirko Pejanovi}, profesor Gajo Sekuli} i prodekan za nastavu Asim Mujki} koji su im ukazali na zna~aj te visoko{kolske ustanove i spektar znanja koji }e dobiti tokom studija na svih pet odsjeka.

VIJEST U

BROJU

dijabeti~ara u Hrvatskoj mora mijenjati terapiju zbog povla~enja lijeka avandija.

4.500

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 29. septembar 2010.

INTERVJU

5

D`evad Hod`i}, predava~ na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu

SDA je na Alijinom putu
Doktorirao je na Filozofskom fakultetu, a na FIN-u predaje etiku, ahlak i uvod u filozofiju: za Oslobo|enje portretira bo{nja~ku politi~ku scenu
Razgovarala: Vildana SELIMBEGOVI]

• Uo~i svakih izbora otvori se i pitanje budu}nosti zemlje, bujaju me|unacionalne tenzije, ali se partije najmanje izja{njavaju o reformama i putu u NATO i EU. Za{to? - Vi{e je okolnosti koje tome doprinose. Politi~ki prostor koji je konstituiran, koji je, mogli bismo re}i, generiran sada{njim ustavnim ure|enju Bosne i Hercegovine jo{ u prvom planu ima nacionalnu perspektivu svih stvari. Prema sada{njem Ustavu BiH, nacionalni kriterij name}e se kao klju~ni kriterij politi~kog organiziranja, okupljanja i opredjeljivanja. U takvoj ustavno-politi~koj konstelaciji neke stranke vide svoju jedinu {ansu. Manipuliraju}i nacionalnim osje}anjima, produbljuju}i strah, podgrijavaju}i nacionalisti~karaspolo`enja, nastoje se, na lak{i na~in, prema ve} isprobanom receptu, ali, politi~ki neodgovorno, dokopati vlasti. Postoje i stranke koje jo{ nastoje svojim bira~ima prodati politi~ke iluzije o podjeli zemlje. Mislim na Dodikov SNSD i njegovaobe}anjavezana za referendum o otcjepljenju. Onda imamo neke politi~are koji nasjedaju na takve prijetnje. Dodik ka`e: “Otcijepit }emo se!“ a oni ka`u: , “Ne}ete!“ On ponovo: „Ho}emo“! I tako to ide. Mi na bh. politi~koj sceni, posebno pred izbore, imamo, naravno, i mnogo malih, sezonskih politi~kih stranaka kojima je naprosto lak{e da pri~aju te romanti~arske, isprazne, nerealne, vje{ta~ke politi~ke pri~e koje ni{ta ne zna~e i ni~emu ne vode.

retorikama. U takvoj buci veliki broj gra|ana BiH nije mogao ~uti umjerene glasove, odmjerene i strpljive programe. Ja se nadam da }e gra|ani, na izborima koji slijede, pou~eni iskustvom protekle ~etiri, uglavnom izgubljene godine, imati vi{e sluha, hrabrosti i razloga za umjereni put i politiku dogovaranja. • Ovi su izbori prili~no zao{trili ionako podijeljenu bo{nja~ku politi~ku scenu. Mo`ete li portretirati lidere SDA, SBiH, SDP-a i SBB-a? - Nisamsiguranmogu li to u~initi na malom prostoru. Ali, evo, poku{at }u ih portretirati u skicama. SulejmanTihi} je umjeren, odmje-

tnijim strana~kim, nacionalnim, dr`avnim, regionalnim i me|unarodnim konstelacijama i prilikama. Te prilike nisu se ni danas promijenile. Ignorirati takve stvari bilo bi nepromi{ljeno. Za Bo{njake bi to bio luksuz bez pokri}a. I na posljednjem strana~kom kongresu Sulejman Tihi} je izabran za predsjednikastrankenatje~u}i se s relevantnim protukandidatima u demokratskoj proceduri koja je za sve druge stranke ne{to jo{ nedosti`no, gotovo nepojmljivo. Tihi}ev protukandidat s Kongresa Bakir Izetbegovi} je sada na njegovprijedlogkandidat SDA za Predsjedni{tvo BiH. To je od ve}ine drugih bh. stranaka toliko daleko koliko je,

Koalicija za NATO i EU
- Prije svega, to mora biti koalicija u kojoj }e, prema ustavnoj obavezi, politi~ki biti predstavljena sva tri naroda. To u velikoj mjeri odre|uje, odnosno su`ava manevarski prostor za koaliranje u Bosni i Hercegovini. Drugim rije~ima, gra|ani i narodi u velikoj mjeri odre|uju sastav budu}e koalicije. Bilo bi dobro da gra|ani na ovim izborima svoje povjerenje daju umjerenim politikama, politi~kim strankama i politi~arima. Kako god bude, da bi BiH nastavila, zapravo ubrzala svoje kretanje na putu kao evropskim i evroatlantskim integracijama, poslije ovogodi{njih izbora morali bismo imati stabilnu parlamentarnu ve}inu, stabilnu koaliciju i vladu. Kako nam se ne bi ponovile prethodne ~etiri godine, u Predsjedni{tvu bismo trebali imati nove ljude, otvorene, spremne za dogovor, okrenute budu}nosti, s novom energijom i sna`nim politi~kim legitimitetom. ren, razuman, realan, strpljiv i ustrajanpoliti~ar. Njegovpoliti~kiportret bitno je odre|enstrankom na ~ijem ~elu se nalazi. Mislim, u njegov politi~kiportretulazesnaga, veli~ina i povijesnaodgovornost SDA. Sulejman Tihi} ba{tini politi~ku filozofijujedneepohalnepoliti~kestranke. On je na ~elo SDAdo{aozahvaljuju}i preporuci predsjednika rahmetli Alije Izetbegovi}a koji je vjerovao, preporu~uju}iSulejmana Tihi}a, da je to u najboljem interesu SDA, Bo{njaka i BiH. Za takav izborAlijaIzetbegovi} je imaoozbiljne i dalekovidne razloge, utemeljene na velikom iskustvu i odmjerene prema politi~ki najrelevanposlu`io bih se jednom dvozna~nomusporedbom, od BiH daleko Amerika, u kojoj Obama svog strana~kogprotukandidata za predsjedni~ke izbore, gospo|u Hillary Clinton postavi za dr`avnog sekretara. Haris Silajd`i}? Na pro{lim izborima dobio je veliku podr{ku Bo{njaka. Rezultati, ukupni rezultati na ravnipoliti~keatmosfere u BiH su u odnosu na takvu podr{ku minijaturni, gotovo nevidljivi. Politi~kigledano, problem s Harisom Silajd`i}em sastoji se u njegovojpoliti~kojusamljenosti i osamljenosti. Iz te svoje osebujne i posvema{nje usamljenosti i osamljenosti on ne nalazi sugovorni-

ke ni u BiH ni u svijetu. S njegovom politikom kao da ~ekamo Godoa. Zlatko Lagumd`ija? Mislim da o njemu imam bolje mi{ljenje nego mnogenjegovebiv{estrana~kekolege pa i sada{nji ~lanovi njegove partije. Lidera SBB-a Fahrudina Radon~i}a jo{ ne mogu politi~ki portretirati jer on jo{ i nema politi~ki portret. Mislim na okolnost da je Radon~i} tek po~eo. Na tom po~etku on se najavljuje kao spasilac, mesija, ~ovjek s neba. U politici je to uvijek velika opasnost, prevara i la`. Politi~ko mesijanstvo uvijek je paravan za ne{to drugo. Radon~i}ev samoportret uspje{nog ~ovjeka u neuspje{nom, odnosno beznade`nom vremenu, kao {to sam nedavno kazao u kolumni, ne mogu razumjeti. • U Oslobo|enju ste se osvrnu li na mo gu}u ko ali ci ju SDP-a i SBB-a, iako su to dvije krajnje opre~ne politi~ke ideologije. O ~emu je rije~? - Tek }emo vidjeti. Mo`da je posrijedi samo predizborni blef. Ja sam poku{aoiznijetimogu}erazloge eventualne spremnosti Lagumd`ije na koaliciju s Radon~i}em. Oni su banalni. Rije~ je o pukojborbi za vlast. U ovoj prilici mogu samo ponoviti: ukolikodo|e do takvekoalicije, to }e biti kraj SDP-a.

Sigurnost i dr`ava
• Va{e politi~ko opredjeljenje je jasno, no ne mo`ete negirati da i SDA nosi svoj dio krivice za stanje u BiH. - Podr`avam bo{nja~ku dr`avotvornu i umjerenu politiku. A to zna~i da pripadam stranci s kojom su se Bo{njaci uspravili, s kojom smo osvojili slobodu, s kojom smo obnovili dr`avnost Bosne i Hercegovine, s kojom smo obnovili zemlju, s kojom smo dostiglisada{nji stupanjunutra{njeintegracije i s kojom taj put, prema mom ~vrstom uvjerenju, jedinomo`emonastaviti i uvesti BiH u NATO i EU. Dakle, ja pripadam SDA. Osvrnem li se na proteklih dvadeset godina, ta tri slova, to SDA,za mene su skra}eni-

Prevara i la`
Postoje i stranke koje se zala`u za umjerenu politiku, za srednji put, za dijalog i kompromis. Na izborima prije ~etiri godine takva politika je bila u zna~ajnoj mjeri zaglu{ena bukom, maksimalisti~kim pri~ama, velikim rije~ima, radikalnim pristupima, isklju~ivim

ca za sljede}e tri rije~i: Sloboda, Demokratija i Alija (Izetbegovi}). Mislim li na vrijeme koje dolazi, ta stranka za mene zna~i skra}enicu za: Sigurnost, Dr`avu i politi~ko naslije|e Alije Izetbegovi}a. Unato~ svim slabostima, te{ko}ama, unato~ svim isku{enjima kroz koja je prolazila i kroz koja prolazi, a koja me, uostalom, samo dodatno motiviraju da se jo{ vi{e i jo{ neposrednije anga`iram, SDA je za mene vi{e od jedne politi~ke stranke. Zbog svega onog {ta je zna~ila za BiH i za Bo{njake, zbog njene politi~ke orijentacije i njenog politi~kog programa, zbog ljudi, zbog jednog velikog vremena koje je zahva}eno tom posudom koja se zove SDA, zbog tog vremena koje nije na{e pro{lo vrijeme, Bo{njaci bi se prema SDA morali odnositi s velikim uva`avanjem. Nije SDA plasti~na ~a{a koju, nakon {to smo iz nje utolili `e|, malo zgu`vamo u ruci i bacimo.

TAKORE]I... BEOGRAD
Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Milorad Dodik rekao je ju~er da je uz Banju Luku “za srpski narod glavni grad Beograd i da }e to i ostati, te da nema ulaska u EU bez RS-a“ . Dodik je istakao da je me|unarodna zajednica zabranjivala Srbima da uop{te govore da pripadaju srpskom narodu, te da RS nema namjeru da ulazi u ustavne promjene koje bi je obespravljivale i da }e “otete nadle`nosti“ RS vratiti tako {to }e u RS-u va`iti samo oni zakoni BiH koje potvrdi Narodna skup{tina RS-a.

6

DOGA\AJI

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Bez straha od predizbornih i izbornih

Kandidati pri
Odli~ni politi~ki odnosi
Premijer FBiH Mustafa Mujezinovi} primio je ju~er u nastupnu posjetu novoimenovanog ambasadora Crne Gore u BiH Dragana \urovi}a. Tokom susreta ocijenjeno je kako su politi~ki odnosi dviju zemalja najbolji mogu}i u ovom trenutku, dok, s druge strane, pos to ji mno go pros to ra za una pre|enje ekonomske saradnje. Mujezinovi} je kazao da je FBiH posebno zainteresirana za revitalizaciju pruge ^apljina - Nik{i}, {to bi omogu}ilo i bolje povezivanje FBiH s Lukom Bar i osiguranje alternativnog pravca snabdijevanja. Veoma va`no pitanje }e biti izgradnja Jadransko-jonske ceste za ~iju iz gra dnju je Vla da FBiH iz dvo ji la odre|eni iznos.

prihode i nekret
Pore|enjem imovinskih kartona sa podacima o primanjima iz PSBiH i Federacije financija BiH, registara preduze}a i zemlji{noknji`nih izvadaka utvr|eno je koji iskreni prilikom prijavljivanja svoje kandidature
Pi{e: Centar za istra`iva~ko novinarstvo

CIKBiH: Sjednica mo`e biti odr`ana
Centralna izborna komisija obavijestila je Kolegijum Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH da nema smetnji za odr`avanje sjednice ovog doma nakon odr`avanja izbora, 3. oktobra, pa sve do objavljivanja izbornih rezultata u Slu`benom glasniku. “Naveli smo samo ono {to stoji u Izbornom zakonu BiH” rekla je ju~er , za Srnu portparolka CIK-a Maksida Piri}. Kolegijum Predstavni~kog doma obratio se pro{le sedmice CIK-u sa molbom za mi{ljenje o mogu}nosti odr`avanja sjednice nakon izbora u nedoumici kada prestaje mandat jednom, a po~inje mandat drugom parlamentarnom sazivu.

Veliki broj bh. politi~ara ove godine nije javnosti prikazao po dat ke o uku pnim li~nim prihodima, te nekretninama koje se nalaze u njihovom vlasni{tvu. Novinari Centra za istra`iva~ko novinarstvo iz Sarajeva su otkrili da su kandidati za predstoje}e op{te izbore u svojim imovinskim kartonima uglavnom prikazivali manje iznose prihoda od ostvarenih, a dio politi~ara nije prijavio da posjeduje stanove, firme, dionice, velike zemlji{ne parcele i drugu imovinu. Nakon prihva}anja kandidature za izbornu funkciju na dr`avnom i entitetskim nivoima vlasti, politi~ari su du`ni popuniti izjavu o svom i ukupnom imovinskom stanju naju`ih ~lanova porodice i predati ga Centralnoj izbornoj komisiji. Prema Izbornom zakonu BiH, svaki kandidat je du`an prijaviti ukupan iznos i izvor prihoda iz prethodne godine, prijaviti i navesti vrijednosti ku}a, stanova, zemlji{ta, preduze}a, poslovnih prostora i automobila koji se nalaze u njihovom vlasni{tvu. Du`ni su prijaviti i u{te|evinu, iznos na banko-

vnim ra~unima, vrijednost dionica, obveznica, kao i dugovanja. Glasnogovornik CIK-a Maksida Piri} ka`e da je ostavljeno na savjest politi~arima da li }e prikazati sve {to posjeduju. “Ali ako to ne urade, mi ih zbog toga ne mo`emo kazniti.” Novinari CIN-a su pore|enjem imovinskih kartona sa podacima o primanjima iz Parlamentarne skup{tine BiH i Parlamenta Federacije BiH, Ministarstva financija BiH, registara preduze}a i zemlji{noknji`nih izvadaka utvrdili koji politi~ari nisu bili iskreni prilikom prijavljivanja svoje kandidature. Pore|enje je napravljeno na uzorku od 120 politi~ara iz vladaju}ih i opozicionih stranaka.

A dionice?
Njih 35, koji imaju funkcije u PSBiH, Parlamentu FBiH i Vije}u ministara BiH izostavili su da pri ja ve naj ma nje 400.896 KM primanja koja su ostvarili u 2009. Dionice nisu prijavili kandidati Stranke demokratske akcije u vrijednosti preko pola miliona KM, dok u neprijavljenoj imovini prednja~e kandidati Saveza nezavisnih socijaldemokrata.

Nail [e}kanovi}, ministar prometa i komunikacija i Fuad Kasumovi}, zamjenik ministra financija i trezora BiH, pred ovogodi{nje izbore su propustili prijaviti stvarnu tr`i{nu vrijednost dionica u jednoj, odnosno dvije firme. U imo vin skom kar to nu iz 2010. [e}kanovi} je izjavio da posjeduje dionice u preduze}u Ingram d.d. iz Srebrenika vrijednosti 280.000 KM. Prema podacima Registra vrijednosnih papira FBiH, on u ovom preduze}u posjeduje 28.159 dionica nominalne vrijednost od 506.870 KM. Tr`i{na cijena ovih dionica, prema podacima Sarajevske berze na posljednji dan trgovanja, 4. februara 2010. iznosila je 732.145 KM ili 452.145 KM vi{e nego je [e}kanovi} prijavio. U imovinskom kartonu iz 2010. Kasumovi} je prijavio da posjeduje dionice zeni~kih preduze}a Dionis d.d. i GD Gradnja d.d. ukupne tr`i{ne vrijednost 20.000 KM. Prema podacima Registra vrijednosnih papira FBiH, on je vlasnik 36.829 dionica (2,55 posto) preduze}a Dionis i 2.514 dionica (7,9 posto) preduze}a Gradnja. Nominalna vrijednost Kasumovi}evih dionica u ova dva preduze}a

iznosi 421.837 KM. Preduze}e Dionis je u ste~aju, no na posljednji dan trgovanja 17. septembra 2008. njihova tr`i{na vri je dnost izno si la je 220.973 KM. Kasumovi} je u razgovoru sa novinarom CINa rekao da su dionice preduze}a Dionis bezvrijedne. Tr`i{na vrijednost dionica preduze}a Gradnje na posljednji dan trgo va nja, 9. augus ta 2007. iznosila je 25.140 KM. Kasumovi} je, me|utim, izos ta vio da spo me ne da po sje du je 11.675 di oni ca (3,86 posto) preduze}a Lipa d.d. iz Travnika, 31.186 dioni ca (6,88 pos to) pre du ze}a HTP Kalin d.d. iz Bugojna i 9.261 dionicu (1,98 posto) preduze}a Zmajevac d.d. iz Zenice. Ukupna nominalna vrijednost ovih dionica iznosi 673.753 KM. Zma je vac je ta ko|er u ste~aju. Na dan kad je posljednji put trgovano dionicama ovog pre du ze}a, 20. augusta 2007, njihova tr`i{na vrijednost je iznosila 5.094 KM. Tr`i{na vrijednost druga dva preduze}a, prema podacima sa Sarajevske berze, na posljednji dan trgovanja, 11. marta 2010, odnosno 12. juna 2009. iznosila je 52.538 KM, odnosno 13.722 KM. Ako se izuzmu preduze}a u ste~aju,

Prve nagrade u akciji Sprinda
Da su proizvodi kompanije Sprind d.d. prepoznatljivi i kvalitetni, govori i uspje{no zavr{eno prvo izvla~enje dobitnika nagradne igre Zasladi jesen i osvoji nagradu. Nagradna igra }e trajati do 9. novembra ove godine, a dobitnici }e se izvla~iti sedmi~no. U ovoj sedmici podijeljeno je 168 nagrada, a do zavr{etka bi}e podijeljene jo{ 1.464 nagrade. Sretni dobitnici najve}e nagrade LCD Sony ove sedmice su Samira Fazli} i Edina Beganovi} koje su rekle kako su zadovoljne nagradom i nastavljaju kupovati Sprindove proizvode. “Kroz ovu aktivnost, nastojimo obezbijediti dodatni bonus za potro{a~a, omogu}iti mu da, kupuju}i na{e proizvode za to bude i nagra|en“ izja, vio je izvr{ni direktor za robni promet i marketing Semir Omerbegovi}.

Danas u Zenici

Potpisivanje ugovora za
izgradnju dionice autoceste
gradnja punog profila autoceste na trasi koridora 5c, izme|unaseljaDrivu{a i Gorica, prvog centra za odr`avanje i kontroluprometa(COKPDrivu{a), tri mosta, petlje Drivu{a i naplatnog mjesta. Dionica autoceste po~inje petljom Drivu{a i zavr{ava se neposrednoprijeulaska u tunel Vijenac. Planirano je da svi radovi, koji bi trebalo da po~nu sredinom oktobra, budu zavr{eni u roku od 24 mjeseca.
Dk. O.

Dionica autoceste po~inje petljom Drivu{a i zavr{ava se neposredno prije ulaska u tunel Vijenac. Planirano je da svi radovi, koji bi trebalo da po~nu sredinom oktobra, budu zavr{eni u roku od 24 mjeseca
U zgradi Vlade Zeni~ko-dobojskog kantona danas }e biti potpisan ugovor o izgradnji poddioniceautocesteGorica– Drivu{a na koridoru 5c od 23,9 miliona eura. Ugovor }e potpisati direktor Federalne direkcije za autoceste Erdal Trhulj, ministar prometa i komunikacija FBiH Nail [e}kanovi}, te u ime Bh. konzorcija Hamed Rami}, direktor firme Euroasfalt Sarajevo i Asim Nani}, direktor firme @GP Sarajevo u svoj-

3D prikaz petlje Drivu{a s nastavkom na autoput

stvu partnera u konzorciju. Bh. konzorcij, osim Euroasfalta i @GP-a ~ine i kompani-

je GP Put Sarajevo i Hidrogradnja Sarajevo. Ugovorom je predvi|ena iz-

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 29. septembar 2010.

DOGA\AJI

7

sankcija

VIJESTI

krili
nine
BiH, Ministarstva politi~ari nisu bili
Parlamentarci nisu prijavili da posjeduju stanove, firme, dionice, parcele…

Dan Ilmijje
U dvori{tu Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu prigodnim programom ju~er je obilje`en Dan Udru`enja Ilmijje Islamske zajednice u BiH. Obilje`avanje je uprili~eno simboli~no ispred spomen-plo~e imamima-{ehidima na kojoj se nalazi vi{e od 90 imena poginulih imama. U njihovu ~ast poklonjena im je hatma-dova. Predsjednik Udru`enja Ilmijje Muharem ef. Hasanbegovi} podsjetio je na zna~aj Gazi Husrev-begove medrese. Ef. Hasanbegovi} je tako|er istakao simboliku obilje`avanja ovog dana ispred spomen-plo~e imamima-{ehidima. I kako je rekao, rahmetlije svojim {ehadetom pokazuju da sloboda ima ve}i zna~aj od `ivota. Hasanbegovi} je podsjetio na ulogu imama u duhovnom `ivotu muslimana. Ovom prilikom Hasanbegovi} se osvrnuo i na ~injenicu da oko 300 penzionisanih imama `ivi na ivici siroma{tva.

Kasumovi} je prijavio vrijednost dionica za 71.400 KM manju nego stvarnu. Kasumovi} ka`e da mu je poznato da se on u registru vrijednosnih papira spominje kao dioni~ar navedenih firmi, ali tvrdi da sa tim nema ni{ta. “Te su firme rasprodane prije ~etiri, pet godina i te dionice nisu vi{e u mom posjedu, ja sam bogat ~ovjek i nemam potrebe da la`em“, dodao je Kasumovi}. U Re gis tru vri je dno snih papira FBiH su kazali da se podaci koji se nalaze na internet-stranici svakodnevno a`uri ra ju i pred stav lja ju va`e}e podatke. Ministar [e}kanovi} je bio nedostupan za razgovor sa novinarom CIN-a.

Neprijavljena imovina
Lazar Prodanovi}, poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Predstavni~kom domu Parlamentarne skup{tine BiH, u imovinskom kartonu je izjavio da je vlasnik stana, vi ken di ce i po slo vnog prostora. On je izostavio prijaviti da u op{tini Bratunac u suvlasni{tvu sa bratom Vujadinom posjeduje imanje od 63.548 kvadratnih metara u koje spa-

daju livade, pa{njaci, {ume, njive i vo}njaci, te ku}a od 50 metara kvadratnih. Njegov strana~ki kolega Ilija Vuji~i}, poslanik u Narodnoj skup{tini RS-a, u imovinskom kartonu je naveo da je vlasnik stana, zemlji{ta i firme, Flor d.o.o. koja se bavi proizvodnjom pogrebne opreme, ali je izostavio prijaviti da u ^elincu posjeduje i dva poslovna objekta sa dvori{tem ukupne povr{ine 3.198 kvadratnih metara, kao i da je vlasnik gra|evinske firme FloGranit d.o.o. I predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH i potpredsjednik SNSD-a Nikola [piri} nije bio potpuno iskren. U imovinskom kartonu je naveo da je vlasnik troiposobnog stana u Banjoj Luci i dvoiposobnog stana u Novom Sadu, porodi~nog imanja, te 48.060 eura, 38.600 dolara i 85.000 KM na bankovnim ra~unima. Izostavio je prijaviti da u suvlasni{tvu sa suprugom Nadom posjeduje dvosoban stan u Sarajevu, te dvije gara`e u Banoj Luci. Vjekoslav Bevanda, kandidat Hrvatske demokratske zajednice i ministar financija FBiH, u imovinskom kartonu iz 2010. nije naveo da je sa suprugom Ljiljanom vlasnik stana od 90

kvadratnih metara u Mostaru u Ulici Stjepana Radi}a.

Umanjena primanja
Novinari CIN-a su utvrdili da u pojedinimslu~ajevimapostojivelikarazlikaizme|usumeprihoda koja su poslanici i delegati prijavili u svojim imovinskim kartonima i stvarno ispla}enih iznosa. Najve}i neprijavljeni iznos - 32.881 KM - imao je SlavkoMati}, poslanik HDZ-a u PSBiH. PremapodacimaPSBiH, Mati} je u 2009. imao ukupna primanja od 92.557 KM. U imovinskom kartonu iz 2010. Mati} je samo prijavio platu u iznosu od 50.796 KM i naknadu u iznosu od 8.880 KM. Njegov strana~ki kolega Velimir Juki} propustio je prijaviti 24.588 KM, Marinko ^avara 24.302 KM, Mato Franji~evi} 20.342 KM, a Katica ^erkez 15.610 KM prihoda ostvarenih u 2009. Poslanici SDA u Parlamentu FBiH i Parlamentarnoj skup{tini BiH [emsudin Mehmedovi}, Husein Nani}, Ibrahim Nadarevi}, Muhamed Ibrahimovi}, te Halid Genjac su tako|e zaradili ve}e iznose nego {to su to prikazali u imovinskim kartonima. Mehmedovi} je prijavio primanja manja za 25.251 KM, Nani} za 23.040 KM, Nadarevi} za 20.752 KM, Ibrahimovi}

za 19.181 KM, Ge njac za 10.073 KM. Pojedini poslanici iz opozicionih partija su tako|er u kartonima izostavili dio prihoda. Kandidat za ~lana Predsjedni{tva BiH na predstoje}im izborima i predsjednik Partije de mo krat skog pro gre sa Mladen Ivani} je u svom imovinskom kartonu naveo primanja manja za 14.100 KM. Zastupnici SDP-a u ParlamentuFBiHDamirMa{i} i Aida Br~i}tako|enisuprijavili dio ukupnihprimanja u 2009. Ma{i} je propustio prijaviti 19.241 KM, a Br~i} 10.646 KM.^lanoviSNSDa Drago Kalabi}, Milica Markovi}, Du{anka Majki} i ~lan Stranke za BiH Beriz Belki}, svi poslanici u PSBiH, te zamjenik ministra civilnih poslova BiH Senad [epi} su u imovinskim kartonimaumanjilisvojaprimanja od 9.000 do 12.000 KM. CIN nije do{ao do podataka o tome koliko su poslanici Narodne skup{tine RS-a primili u 2009. Generalni sekretar Skup{tine Ranko Karapetrovi} je na zahtjev CIN-a dao odgovor u kojem je nabrojao za {ta su sve pla}eni poslanici, ne navode}i koliko je kojem poslaniku ispla}eno za njegov rad. U odgovoru su naveli samo prosje~nu platu poslanika.

]irkovi}u pet godina zatvora
Sud BiH prihvatio je sporazum o priznanju krivice i osudio Milivoja ]irkovi}a na pet godina zatvora zbog zlo~ina protiv ~ovje~nosti po~injenog u Srebrenici. ]irkovi} je progla{en krivim {to je kao pripadnik Centra za obuku Jahorina pri MUP-u RS-a 14. jula 1995. ispred Zemljoradni~ke zadruge Kravica po nare|enju svog starje{ine ubio zarobljenog Bo{njaka. “@elim da ka`em da mi je `ao zbog svega {to sam uradio tog dana. Osje}am se krivim. @ao mi je i `elim se izviniti porodici ~ijeg sam ~lana ubio, mada ne znam ko je” , kazao je ]irkovi} obra}aju}i se Sudu BiH. ]irkovi} je postigao sporazum o priznanju krivice s dr`avnim Tu`ila{tvom, a Sud BiH ga je prihvatio.

Ha{ki tribunal o procesu protiv prvog predsjednika RS-a

Karad`i}u slobodan

dan za tjelovje`bu
Sudskovije}eHa{kogtribunalaodlu~ilo je da se su|enjebiv{em predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karad`i}u obavlja i dalje~etiridana uz uvo|enjedodatnih 45 minuta u novembru, kada to uslovi budu dozvoljavali, a ostavljena je mogu}nost uvo|enjapetogradnogdana, kadaVije}eprocijeni da je neophodno, saop}eno je u utorak. Podsje}amo, Karad`i}eva`alba na odluku Sudskog vije}a da se su|enje obavlja ~etiri dana u sedmici je odbijena, a on je `albu ponovio onda kada je Vije}e sugerisalo da se nakon ljetne pauze da i peti radni dan. Sudsko vije}e je potom zatra`ilo izvje{taj o Karad`i}evom zdravstvenom stanju, a ljekari su u njemu potvrdili da je ono generalno zadovoljavaju}e, osim {to Karad`i} ima vi{ak kilograma i nedostaju mu svje` zrak i fizi~ke vje`be. S tim u vezi, ljekari su zaklju~ili da peti dan su|enja u sedmici

Zatvaranje kolektivnog centra
Karad`i}: Dobrog zdravlja i prekomjerne te`ine

Su|enje Karad`i}u i dalje }e se odvijati ~etiri dana u sedmici I ju~er negirao odgovornost srpskih snaga

ne}enaru{itiKarad`i}evozdravstvenostanje, te savjetovali da se su|enjeipaknastavisamotokom ~etiri radna dana, jer bi sjedenje i petog dana onemogu}ilo Karad`i}u da postigne medicinski neophodnogubljenete`ine i radi fizi~ke vje`be. Karad`i} je i ju~er, tokomunakrsnog ispitivanja svjedoka optu`be, holandskog pukovnika Patricka Van der Weijdena, eksperta za snajpere, tvrdio da je za incidente, koji se pripisuju

srpskim snagama, ustvari odgovorna muslimanska strana. Karad`i}}e i danasnastaviti da unakrsno ispituje Van der Weijdena o snajperskimincidentima u Sarajevu, za {ta mu je Sudsko vije}e naknadno odobrilo dodatno vrijeme. Van der Weijden je nekoliko puta boravio u Sarajevu, obilaze}i mjesta na kojima su civili stradali od snajpera, o ~emu je sa~injavao izvje{taje za ha{ko tu`ila{tvo. J. F.

Danas }e se u naselju Mirke u Jablanici zvani~no otvoriti nova stambena zgrada za socijalno stanovanje na mi je nje na ra se lje nim oso ba ma koje su zadnjih godina boravile u kolektivnom centru Gornja kolonija u Jablanici. Ove osobe nisu imale mogu}nost da se vrate u svoje prijeratne domove zbog nedostatka uvjeta za povratak u njihovim zajednicama. Izgradnju ove zgrade finansirao je Visoki komesarijat UN-a za izbjeglice (UNHCR), a projekt izgradnje i pomo}i raseljenim osobama implementirala je ameri~ka humanitarna i razvojna agen ci ja Cat ho lic Re li ef Ser vi ces (CRS). Zna~ajnu podr{ku projektu pru`ila je Op}ina Jablanica.

8
HNV, SGV-PR, VKBI i Krug 99: Apel za glasanje
Hrvatsko narodno vije}e BiH, Srpsko gra|ansko vije}e - Pokret za ravnopravnost, Vije}e Kongresa bo{nja~kih intelektualaca i Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 uputili su apel gra|anima BiH u kojem ih pozivaju da iza|u na izbore, javlja Fena. Ove organizacije smatraju da gra|ani trebaju ispuniti svoju gra|ansku du`nost i moralnu obavezu da bi budu}a vlast bila istinski izraz volje naroda, te da glasaju u skladu s na~elima historijske i moralne savjesti koja je stolje}ima stvarana u zajedni~koj historiji, kulturi i civilizaciji, svjesni da su mir i stabilnost prvi uvjet prosperiteta. Organizacije pozivaju gra|ane da bojkotuju one koji “s maslinovom gran~icom ili bez nje” podrivaju me|usobno povjerenje , i pomirenje izme|u ljudi i naroda u BiH i one kojima je glas potreban samo radi li~nih pozicija, kriminala i korupcije. HNV, SGV-PR, VKBI i Krug 99 smatraju da gra|ani trebaju podr`ati ljude prosperiteta koji grade instrumente dr`ave, dru{tva i ekonomije za brzo intergiranje u euroatlantske institucije, te one koji }e {tititi socijalno-ekonomske, nacionalne, vjerske, kulturne interese tako da interesi onih drugih ni na koji na~in ne budu upitni i ugro`eni.

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Skupovi Stranke za BiH

Nedopustivo da u RS-u posao ima samo jedan posto povratnika

Silajd`i} se bori za BiH,

drugi za plakate
Esad Humo poru~io borcima, ratnim vojnim invalidima i porodicama {ehida da }e se SBiH dosljedno boriti za ostvarivanje njihovih prava
Stranka za BiH bi}e nezaobilazan faktor u BiH i u naredne ~etiri godine, jer }e imati predstavnike na svim nivoima vlasti, lider stranke Haris Silajd`i} ponovo }e biti bo{nja~ki ~lan Predsjedni{tva BiH, a Muharem Murselovi} }e biti potpredsjednik Republike Srpske, poru~eno je sa konferencije za novinare ove stranke u Banjoj Luci. “Stranka za BiH ispunila je sve {to je obe}ala glasa~ima, najvi{e od svih doprinijela je potpisivanjuSporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju, kao i putu BiH ka NATO-u, te radila na sna`noj afirmaciji BiH kao dr`ave“ re, kao je potpredsjednik ove partije Beriz Belki}. kroz me|unarodnu pomo}“ re, kao je Murselovi}. Kandidat za Parlamentarnu skup{tinu BiH iz RS-a D`evad Osman~evi} rekao je da je nedopustivo da u RS-uposao ima samo jedan posto povratnika. Kandidat za poslanika u Narodnojskup{tini RS-aBakirOsman~evi}naglasio je da su u BanjojLuci, u kojoj on `ivicijeli`ivot, naselja u kojima`ive Bo{njaci zapu{tena, dok srpska sela imaju trotoare i rasvjetu, poru~iv{i da }e se u Parlamentu zalagati da to tako vi{e ne bude.

Dudakovi}: Jedina dosljedna patriotska opcija
Pred velikim brojem stanovnika mjesnih zajednica Vrhpolje, Hrustovo i Tomina, Stranka za BiH, nosilac liste S BiH za Predstavni~ki dom PSBiH dr. Sadik-Sado Bahti} istakao je da je SBiH jedina politi~ka opcija koja je dosljedna u odbrani dr`ave BiH, njene suverenosti i teritorijalnog integriteta i tu ne}e biti nikakvog kompromisa. Legendarni komandant 5. korpusa Armije RBiH, general Atif Dudakovi} dodao je da je SBiH jedina dosljedna patriotska opcija koja nikad ne}e pristati na ne{to {to bi na{tetilo BiH. njihovih prava i osiguranje `ivotnih uslova dostojnih ~ovjeka, ”jer dok ste branili Bosnu i Hercegovinu, svi ste trebali, ne mo`e biti da sada ne trebate” .

SDP: Podjelama guraju ljude dalje u bijedu
SDP-ova kampanja “Dr`ava za ~ovjeka“ nastavljena je u Bugojnu i Novom Travniku. Pred hiljadama okupljenih predstavljeni su kandidati za kantonalni, federalni i dr`avni parlament. Okupljenima se, izme|u ostalih, obratio predsjednik SDP-a dr. Zlatko Lagumd`ija i kandidat SDP-a za ~lana Predsjedni{tva BiH iz reda hrvatskog naroda @eljko Kom{i}. Kom{i} je pozvao gra|ane da se glasaju}i za SDP pridru`e pokretu za ujedinjenje i Srednjobosanskog kantona i dr`ave Bosne i Hercegovine. “Oni podjele odr`avaju da bi ljude gurnuli dalje u bijedu. Podijeljena dr`ava je nezaposlena i siroma{na dr`ava i zato SDP `eli ujediniti i ovaj kanton i dr`avu i poslati je na posao“ naglasio je Kom{i}. , Lagumd`ija je rekao da SDP protivnika ne vidi u strankama na vlasti, nego u stanju u zemlji. “Oni nisu na{i protivnici, na{ protivnik je stanje u zemlji. Ali, da bismo promijenili stanje, moramo promijeniti vlast“ izjavio je on. , Lagumd`ija je okupljenima rekao da je poruka SDP-a o dr`avi po mjeri svakog ~ovjeka okupila sve gra|ane BiH koji smatraju da zemlja ide u pogre{nom smjeru. “Mi smo tokom ove kampanje postali pokret protiv sada{njeg stanja. Najbolji dokaz tome su hiljade ljudi koji su nam dali podr{ku i koji }e 3. oktobra iza}i i izvesti svoje najbli`e da daju svoj glas za novi po~etak za BiH.“

Govor u UN-u
Predizborni skup Stranke za BiH u mostarskom prigradskom naselju Opine okupio je veliki broj gra|ana, koji su slu{ali poruke kandidata iz HNK-a za sve nivoe vlasti. Ibro Rahimi}, predsjednik SBiH KV-a, govorio je o zna~aju posjete Silajd`i}a Ujedinjenim nacijama i istakao: “Dok se drugi bore za plakate, na{ Haris se bori za dr`avu Bosnu i Hercegovinu“! Esad Humo je poru~io borcima, ratnim vojnim invalidima i porodicama {ehida da }e se SBiH dosljedno boriti za ostvarivanje

O povratnicima
Kandidat za potpredsjednika RS-a Muharem Murselovi} rekao je da oni koji govore da Ustav i zakoni ne daju dovoljno prostora za djelovanje potpredsjedniku RS-a nisu u pravu i da }e on to dokazati borbom za prava povratnika, javlja Srna. “Bori}u se za zapo{ljavanje povratnika, i to privla~enjem kapitala iz drugih dijelova BiH i

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 29. septembar 2010. Bakir Izetbegovi} poru~io

9

Ukrali su nam
Pred hiljadama ~lanova i simpatizera uprili~eni su predizborni skupovi Stranke demokratske akcije u Sapni i NovomTravniku, sa kojih je poru~eno da narod zna da SDA radi za zajednicu, ne za pojedince, te da ni{ta dobro za BiH nije ura|eno bez SDA. „BiH ima granice stare 1.000 godina, ima svojepatriote i heroje i svoju SDA. Zalagat}emo se za mir, sigurnost, stabilnost, te za oporavak ekonomije. Zaposlit }emo mlade kadrove koji }e sebi zaraditi pla}e, penzionerima penzije, a ratnimvojniminvalidima naknade“ poru~io je u Sapni , kandidat SDA za ~lana Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi}. Istaknuto je da su kadrovi SDA dvadeset godina rje{avali najte`e probleme iz svakodnevnice gra|ana, dok su koalicioni partneri SDA gledali svoje interese. „Ukrali su nam ~etiri godine, naru{ili odnose sa me|unarodnomzajednicom, zaustavilinapredak BiH. Vrijeme je da kadrovi SDA nastave tamo gdje su zaustavljeni2006. godine“ istaknuo , je Izetbegovi}.

~etiri godine
BiH ima granice stare 1.000 godina, ima svoje patriote i heroje i svoju SDA, poru~io kandidat za ~lana Predsjedni{tva BiH

Udru`enje BH novinari: FTV i RTRS odstupaju od pravila
Udru`enje/Udruga BH novinari skre}e pa`nju Radio-televiziji Federacije Bosne i Hercegovine i Radio-televiziji Republike Srpske na odstupanje od principa po{tenog, nepristrasnog i sveobuhvatnog informiranja gra|ana u okviru predizbornog programa, saop}io je Upravni odbor te novinarske asocijacije. Udru`enje }e, imaju}i u vidu zna~aj i ulogu javnih servisa u informiranju gra|ana tokom preizborne kampanje, a i zakonsku obavezu jednakog pristupa svim politi~kim kandidatima i partijama u predizbornim programima, zatra`iti od Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) i Centralne izborne komisije hitno o~itovanje o tome da li su FTV i RTRS ispo{tovali poglavlja 16 Izbornog zakona BiH i principa ure|ivanja medijskih sadr`aja tokom predizborne kampanje, prenosi Fena. Udru`enje/Udruga BH novinari obrazla`e da su se ove dvije medijske ku}e opredijelile za izbor i raspored sudionika debatnih emisija po principu odabira politi~kih kandidata koji dobiju nave}i broj glasova gledatelja putem telefona ili slanjem SMS poruka. Za bh. novinarsku asocijaciju je sporan na~in na koji su medijske ku}e predstavile javnosti rezultate odabira. “Na~in na koji su FTV i RTRS javnosti predstavili rezultate telefonskog izbora gostiju i ~injenica da nisu objavili druge relevantne podatke o provedenom glasanju (ukupan broj telefonskih poziva, odnosno SMS poruka, imena javnih telekom-operatera putem kojih su gledatelji glasali, kolika je mogu}nost gre{ke itd) upu}uje na ozbiljne propuste odgovornih osoba u javnim emiterima u smislu po{tivanja poglavlja 16 Izbornog zakona BiH. Predstavljanjem rezultata telefonskog glasanja za sudjelovanje u predizbornim debatama kao “volje gra|ana“ “podr{ke odre|enim , politi~kim kandidatima“ ili pak kao “izostanak podr{ke“ drugim kandidatima, {to je naro~ito potencirano u specijalnom izdanju emisije “60 minuta“ od 27. septembra, dovedeni su u pitanje principi po{tenog i nepristrasnog ure|ivanja predizbornog programa, navodi Udru`enje/Udruga BH novinari. Plasiranjem nepotpunih informacija ozbiljno su naru{eni profesionalni i eti~ki standardi novinarstva, a gledatelji javnih emitera dovedeni u zabludu, saop}io je Upravni odbor te asocijacije.

Zalaganje za mir, sigurnost, stabilnost, ekonomiju

O Mostaru
Iz mostarskog Gradskog odbora SDA oglasili su se ju~er saop}enjem za javnost u kojem isti~u “kako ne razumiju odluku Suda BiH da sedam dana prije izbora otvori raspravu koju je u cilju promjene Statuta Grada Mostara pokrenuo klub Hrvata u Zastupni~kom domu Parlamenta BiH” . Stav SDA po tom pitanju je jasan, a dokument koji je donio visoki predstavnik u BiH osigurava punu nacionalnu ravnopravnost svih gra|ana Mostara, saop}eno je iz GO SDA Mostar.

Radmanovi} predstavio knjigu “Mandat naroda”

Doprinijeli smo lo{em

imid`u BiH u svijetu
^lanPredsjedni{tva BiH Neboj{aRadmanovi}ju~er je uBanjojLucipredstaviosvojuknjigu“Mandatnaroda“ koja je, kako je kazao, njegov doprinos ljudi, makojezanima rad najvi{egizabranogorgana u BiH koji po Ustavu BiH ima velika ovla{tenja. “Veliki broj gra|ana ne zna mnogo o radu ~lanova Predsjedni{tva BiH, a na moju li~nu `alost, pokazalo se da veliki broj politi~ara ne zna {ta radi Predsjedni{tvo BiH - stvarno ne zna, a nastranu oni koji tendencioznokritikuju, bez argumenata“ rekao je Ra, dmanovi}. On je istakao da su tokomovogmandata“napravljeni krupni koraci, poput imenovanja predsjedavaju}egSavjetaministara BiH mnogoprijenego u vremena kada je na to uticao OHR, potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju sa EU, dolaska do bezviznogre`ima, te obimneaktivnosti na me|unarodnom planu u ~ijoj osnovi su dobrosusjedski odnosi i putu ka EU” . Radmanovi} je izrazio zadovoljstvo {to je aktuelnisazivdr`avnogPredsjedni{tva “u 95 posto pitanja koje je razmatralo postiglo saglasnost, ali da su stvari o kojima nije bilo saglasnosti vi{eizlazile u javnost i stvaranutisak kod gra|ana da Predsjedni{tvo BiH nikako ne funkcioni{e“ . “Predsjedni{tvo BiH jeste doprinijelo lo{em imid`u Radmanovi}: Kolektivna krivica postoji

Plava revolucija u Banjoj Luci
Na{ program za mandat 2010-2014. samo za poljoprivredu planira izdvajanje 4 milijarde KM u naredne ~etiri godine, poru~io je Mladen Ivankovi} Lijanovi}, predsjednik Narodne stranke Radom za boljitak i kandidat za predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH gra|anima Banje Luke. „Mi na principima me|uetni~ke suradnje `elimo stvoriti boljitak za sve gra|ane koji `ive u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, mi `elimo smanjiti poreze na osnovne `ivotne namirnice, smanjiti poreze na rad, a pove}ati poreze na luksuz. Zakonom o za{titi doma}e proizvodnje Narodna stranka Radom za boljitak iznad svega `eli da za{titi doma}eg proizvo|a~a i svakog onog gra|anina koji `eli da `ivi od svog rada. Na ovakav na~in mogu}e je sa~uvati 10 milijardi KM za investiranje u privredu i otvaranje 100.000 novih radnih mjesta. Za na{e mlade mi `elimo obezbijediti svjetliju budu}nost, a za na{e stare sigurnost“ rekao je Mladen Ivankovi} Lijanovi}. ,

Sejdi} i Finci nakon izbora
Neboj{a Radmanovi} izjavio je da posljedice slu~aja Sejdi} i Finci nakon op{tih izbora 3. oktobra mogu izazvati retori~ki te{ke reakcije iz Evropske unije EU prema BiH. “Prijeti}e se kao {to se i do sada prijetilo raznim isklju~enjima i ~udima, ali nesvrsishodno za razvoj EU je da ka`njava nekog sa zapadnog Balkana, jer time ograni~ava i samu sebe“ rekao je Radmanovi}. , BiH i to zbog razli~itog pristupa razmi{ljanju o BiH unutar i zbog razli~itog pristupa ostvarivanju ciljevaspoljnepolitike BiH i Ustava BiH. Svako}e od nas trojice sigurno imati svoj ugao gledanja na ovo, ali tu kolektivna krivica postoji“ rekao je , Radmanovi}. Naglasio je da ni u jednommomentunijenaru{ioUstav BiH i da je BiH uvijekpredstavljao ta~no onakvom kakva ona jeste, {to se, kako je ocijenio, ne mo`e re}i za druga dva ~lana Predsjedni{tva BiH. “U cjelini gledano, lo{ imid` BiH je napravilo Predsjedni{tvo zbognepostojanja`elje da se dogovorimo unutar Predsjedni{tva, zbogisklju~ivosti“ naveo je , Radmanovi}.
G. KATANA

Predstavljeni kandidati HDZ-a za RS
Ju~er je u Banjoj Luci odr`ana konferencija za novinare Hrvatske demokratske zajednice BiH, na kojoj su predstavljeni kandidati iz Republike Srpske za predsjednika/dopredsjednika RS-a, Parlamentarnu skup{tinu BiH i Narodnu skup{tinu RS-a, javlja Fena. Kandidat HDZ-a BiH za predsjednika/dopredsjednika RS-a Ivo Kamenja{evi} rekao je da }e se prvenstveno anga`irati na ubrzanju procesa obnove i ekonomskog razvoja Hrvata u RS-u, {to je temeljni uvjet odr`ivog povratka i opstanka hrvatskog naroda. Usto, on je istaknuo i va`nost ustavnih promjena, na kojima }e se raditi odmah poslije izbora, a koje bi Hrvatima trebale donijeti istinsku konstitutivnost u BiH te aktivno i ravnopravno sudjelovanje u izvr{noj i zakonodavnoj vlasti. Marija Rapo, nositeljica liste za Narodnu skup{tinu RS-a iz izborne jedinice 2, poru~ila je da }e se kao poslanik, ali i kao dugogodi{nji zdravstveni radnik, boriti za dugoro~nu financijsku stabilnost zdravstva i socijalnu jednakost za sve gra|ane.

10

KOMENTARI

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Tjelobranitelj ne~istog duha

D
FOKUS
Pi{e: Faruk BORI] faruk.boric@oslobodjenje.ba

O dvije izgovorene la`i, hraniteljima i braniteljima bo{nja~kog tijela i duha, borbi protiv korupcije, evropskim vrijednostima, palestinizaciji kao sudbini i gromoglasnoj {utnji

ijalo{ki nastupi predsjedni~kih kandidata ne opredjeljuju veliki procenat bira~a u Bosni i Hercegovini. Mi, naprosto, nismo zemlja s takvom demokratskom tradicijom poput Velike Britanije ili Sjedinjenih Dr`ava, gdje mediji, analiti~ari i eksperti za PR vagaju i procjenjuju nastupe pojedinaca, a onda ~itateljima, generalno gra|anima, poja{njavaju izgovorene poruke i one upu}ene govorom tijela. Oni koji se opredjeljuju po tom finalnom nastupu, a pritom za svoju odluku u kalkulaciju ne stavljaju posljednje dvije, ~etiri ili deset (najte`ih) godina, mjere se jednocifrenim procentima. No, ono {to je ovom gledatelju posebno upalo u o~i gledaju}i debatu kandidata za Predsjedni{tvo BiH u magazinu Federalne televizije Bakira Had`iomerovi}a jesu jedan bizaran populisti~ki momenat la`nog obe}anja i jedna notorna politi~ka la` plasi ra ni od Fa hru di na Ra don~i}a, utemeljitelja Saveza za bolju budu}nost, tajkunkoradikalnog projekta koji koristi privatne veze sa ~elnikom Islamske zajednice BiH i nezadovoljstvo Bo{njaka postoje}om politikom da se la`no predstavi kao novo lice. “Kada u|em u Predsjedni{tvo, oslobodit }u se tjelohranitelja, oni mi ne trebaju“ ot, prilike citiram Radon~i}eve rije~i koje ciljaju upravo na {iroke narodne mase frustrirane jer smatraju da su se postoje}e elite odvojile od naroda, pa im ~lan Predsjedni{tva

Z

bez za{tite do|e kao dobra fora. A zapravo je lo{a zajebancija jer je obe}ava ~ovjek koji se voza u blindiranom terencu koje je, i pored zabrane izvo za vla de Sje di nje nih Dr`ava, u BiH uveo i svom poslovnom partneru poklonio (prodao) Naser Keljmendi. nam da postoji odre|en broj ljudi koji u Radon~i}u i danas vide uspje{nog biznismena, makar svoj uspjeh dugovao, kako to re~e Bakir Izetbegovi}, Stranci demokratske akcije koja je glavni, ali ne i jedini krivac {to se Radon~i} hvali poslovnim uspjehom izgra|enim na kreditima Razvojne banke FBiH, na reketu uspje{nih doma}ih firmi, a sve zahvaljuju}i ~injenici da je uvijek uspijevao da valjaju}i jednog do dvojice bo{nja~kih lidera osigura sladostrasnu {utnju tre}eg ili ~etvrtog. Znam }e onaj procenat-dva glasa~a koji se finalno odre|uju kroz televizijska su~eljavanja progutati udicu o ratosiljanju tjelohranitelja, ili o prvoj predsjedni~koj no}i u Republici Srpskoj ili zapadnom Mostaru (premda se hercegova~ki biser zove Mostar, ali da ne cjepidla~imo). Ako `eli, Radon~i} se mo`e do milje volje izle`avati na imanju Milorada Dodika, ili u poslovnim prostorima svoga partnera Miroslava Mi{kovi}a, ali ~lan Predsjedni{tva BiH mora imati tjelohranitelje, i to svakako ne Keljmendijeve za{titare nego dr`avne slu`benike. Engleska rije~ bodyguard u ju`noslovenskim jezicima se prevodi kao tjelohranitelj. Iako nisam jezi~ki ekspert, mislim

D

da bi precizniji prijevod bio tjelobranitelj, ako ve} ne}emo da koristimo hrvatsku ina~icu za{titar. Logikom, niko tu tijelo ne hrani, nego brani. No kako se duh naroda o~ituje i kroz jezik, mo`e se re}i kako i Radon~i}, ina~e nevje{t govornik bosanskog jezika, promi{lja u tom duhu: Ne treba meni niko tijelo hraniti, ja sam hranitelj bo{nja~kog naroda. A mo`da i branitelj? Od koga? Od svih ostalih, eno Ceri}a koji hrani duh u Bo{njaka, da potvrdi da je tako! ruga stvar je mnogo ozbi ljni je na ra vi, i ti~e se Radon~i}eve ocjene da se Bo{njaci nalaze izme|u Evrope i Palestine, {to ho}e re}i izme|u toga da budu dio Evropske unije, ili da dijele sudbinu Palestine. Niko od prisutnih u studiju, a ~ini se ni tokom predizborne kampanje, kad ve} nisu pitali ni za sramotnu Radon~i}evu izjavu o Du{ki Juri{i} i pripadnici manjeg naroda koja ne mo`e kritizirati IZBiH, ili za silne milione s dr`avnih jasli o kojima umalo nije progovorio Bakir Izetbegovi}, nije na{ao za shodno da priupita: A kako se mo`e desiti da Bo{njaci dijele sudbinu Palestinaca, a BiH Palestine? Evo kako: stra{enjem Bo{njaka “hrvatskim“ bankama, hvaljenjem “novih“ na ra~un “starih“ muslimana, koji su uz to dopustili i genocid, konstantnim potpaljivanjem nacionalisti~ke histerije (pa i slu~aj Du{ka Juri{i}) u maniru evropskih populisti~kih pokreta nimalo razli~itih od Jean Marie le

E

Pena u Francuskoj, nekad Jorga Heidera u Austriji, secesionisti~kog rasizma poput Umberta Bossija (opet slu~aj D. Juri{i}), potpaljivanjem vatre u Sand`aku kao uspostavljanja protute`e postojanju mrske Republike Srpske, dok se u isto vrijeme daleko od o~iju javnosti dogovaraju koalicije sa Radovanovim nasljednikom Miloradom Dodikom, uveliko posluje sa Milo{evi}evim tajkunom Miroslavom Mi{kovi}em, Jugoslovenom na privremenom radu u HDZ-u BiH Draganom ^ovi}em, a sve u cilju zapi{avanja i ukol~avanja teritorija na kojoj }e suvereno vladati oligarsi, i to ne nad narodom jer on ima obi~aj da u skladu sa evropskim principima pita, kritikuje i glasa, nego nad vjernicima koji imaju zadatak da slijede duhovnog vo|u. O palestinizaciji Bo{njaka Radon~i} zna sve jer je on taj tajkun-politi~ar koji je sustavno godinama provodi! vrop ska uni ja {a lje sna`ne poruke da je potrebno uhvatiti se uko{tac sa korupcijom, najgorom dru{tvenom bole{~urom koju poznaje suvremeni svijet. Kad najgori produkt jednog kvarnog dru{tva po~ne da priziva evropske vrijednosti i suprotstavlja ih palestinizaciji koju je njegov medijski nusproizvod ponajvi{e skrivio, a da mu pritom niko ni rije~i ne ka`e, valjda u strahu da ne budu popljuvani i masakrirani od Malog zmaja, ne ostaje ni{ta drugo nego da pustimo te{ku mu{ku suzu nad gra|anima ove prevarene zemlje.

J

u~er je na portalu `urnal.in fo, uz mar ki cu “skandalozno“, najavljen “tekst Bakira Had`iomerovi}a koji Oslobo|enje nije smjelo objaviti“. Ve} u podnaslovu ~itateljima je ponu|eno stru~no obja{njenje: “Na ru~eni ko men tar ni je objavljen jer se nije uklapao u politi~ku percepciju koju propagira dnevni list sa vi{edecenijskom tradicijom profesionalnog i neovisnog novinarstva.” Moram priznati da sam bila zate~ena: kad je to Oslobo|enje naru~ilo komentar Bakira Had`iomerovi}a? No, sre}om pa su portalovci osim jezika “60 minuta“ ponijeli i koje{ta nau~eno tokom godina provedenih u {tampi iako se ispod pe~ata “cenzurisano“ jedva nazire, pa`ljiviji ~itatelj Oslobo|enja prepoznat }e anketu koju smo objavili u pro{losubotnjim Pogledima. Dnevni list sa vi{e de ce nij skom tra di ci jom profesionalnog i neovisnog novinarstva svojim je ~itateljima ponudio odgovore na nekoliko pitanja potcrtanih

Minuta {utnje
kako u naslovu, tako i podnaslovu ankete: “[ta }e biti nakon 3. oktobra? Ko }e s kim u koaliciju? Mogu li se o~ekivati spektakularna rje{enja, pa ~ak i mirenje nepomirljivih - lijevo orijentiranih (SDP) sa radikalnom desnicom (SBB)?” Me|u anketiranim su se na{li akademik Esad Durakovi}, politolog Nerzuk ]urak, predsjednik SDA Sulejman Tihi}, profesor Sveu~ili{ta u Mostaru Slavo Kuki}, kandidat SBiH Damir Arnaut, profesor na Filozofskom fakultetu u Ba njoj Lu ci Mio drag @ivanovi}, analiti~arka Tanja Topi}, kandidat Na{e stranke Tarik Haveri}, Milan [utalo, glavni urednik portala Dnevnik.ba, Sr|an Puhalo iz agencije za istra`ivanje javnog mnijenja Prime iz Banje Luke i Mensur Osmovi}, glavni urednik Sana. Pored pobro ja nih, an ke ta ri Oslo bo|enja su odgovor zatra`ili od Zlatka Lagumd`ije, predsjednika SDP-a BiH, Bakira Had`iomerovi}a, urednika “60 minuta“ FTV-a i Senada Pe}anina, glavnog urednika Dana. Lagumd`ija se pohvalio intervjuom nekoj od agencija, Had`iomerovi} zamolio Faruka Bori}a da ga nazove, ali se potom predomislio i mailom poslao svoje impresije na u tom ~asu nepostavljena pitanja, koje je uistinu pretenciozno zvati komentarom (uostalom, na ve} pomenutom portalu ~itatelji se sami mogu uvjeriti o ~emu je rije~). Ipak, po{tuju}i novinarske sujete, osobno sam ga zamolila da odgovori barem na jedno postavljeno pitanje, recimo ono koje se ti~e koaliranja SDP-a BiH i SBB-a. Odbio je. No vi nar ska se hra brost ~ak ni u ovoj zemlji nikada nije mjerila u~e{}em u anketama. Komentarima jeste, ali sam osobno uvijek preferirala istra`iva~ko novinarstvo. Kada je kolega Had`iomerovi} otkrio Kazane 2007, ja sam mu ~estitala vjeruju}i da se markica “ekskluzivno“ kojom je zakitio federalnih “60 minuta“ odnosila upravo na taj entitetski javni servis: svi su drugi, osim naravno Avaza, Kazane otkrili mnogo prije. Kada je federalni MUP dobio dojavu da je jedan od Had`iomerovi}evih gostiju iz ovosezonskih “120 minuta“ - Fahrudin Radon~i} - ugostio Nasera Keljmendija i Nasera Krueziju, koji su navodno spre ma li li kvi da ci ju Had`iomerovi}a - vjerovala sam da je kolegijalna obaveza otvoriti tu pri~u na stranicama Oslobo|enja. Kada je Had`iomerovi} odlu~io da svoj profesionalni obraz pere bacanjem blata na anketare Oslobo|enja, ne pristajem da vjerujem da je za sve kri va po li ti ka. Ra di je }u od{utjeti.

OSVRT

Pi{e: Vildana SELIMBEGOVI]
vildana.selimbegovic@oslobodjenje.ba

Iako se ispod pe~ata “cenzurisano“ jedva nazire, pa`ljiviji ~itatelj Oslobo|enja prepoznat }e anketu koju smo objavili u pro{losubotnjim Pogledima. Dnevni list sa vi{edecenijskom tradicijom profesionalnog i neovisnog novinarstva svojim je ~itateljima ponudio odgovore na nekoliko pitanja

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 29. septembar 2010.

DOGA\AJI

11

Novi Va{ington, prije novog Dejtona
INTERVJU
Marko Prelec
Disfunkcionalna administracija ve}eg od dva bh. entiteta paralizira proces dono{enja odluka, ka`e se, izme|u ostalog, u saop}enju za medije povodom najnovijeg izvje{taja Me|unarodne krizne grupe “Federacija Bosne i Hercegovine - paralelna kriza“. Tim povodom razgovarali smo sa Markom Prelecom, direktorom ICG-a za Balkan
Razgovarao: Muharem BAZDULJ

VIJESTI

Milijarda i po dolara za BiH
Nije pitanje ho}e li biti nastavka reformi, nego kako brzo }e se po~eti tra`iti kompromisi i dogovori o tim promjenama, rekao je za Glas Amerike Patrick Moon, ambasador SADa u na{oj zemlji. Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave sigurno }e ostati uklju~ene u zbivanja u BiH, naglasio je Moon, obja{njavaju}i da je to nastavak ve} prepoznate politike njegove zemlje. “Mi smo ov dje da po mo gne mo gra|anima i vlastima BiH. Mi smo prijatelji ove zemlje i to }emo nastaviti da budemo. Poslije izbora }emo raditi sa novom vladom da promoviramo programe kako bi BiH i{la naprijed ka euroatlantskim integracijama. Mislim da je to najbolji put za BiH” rekao je Moon koji je ponovo , potcrtao da SAD vrlo dobro sura|uju s vlastima BiH po pitanjima terorizma, te da o~ekuje da se ta suradnja i nastavi. Na pitanje novinara o dosada{njem iznosu ameri~ke pomo}i za BiH, Moon je rekao da su SAD omogu}ile oko milijardu i po dolara poslije rata. “U po~etku su ta sredstva i{la u sigurnost i stabilnost, ali sada radimo vi{e na ja~anju demokracije i programima stimuliranja ekonomije. Imam veliko povjerenje u te programe i nemam nikakvih sumnji u kra|e ili nestanak sredstava koje smo omogu}ili za programe pomo}i“ , precizirao je ambasador Moon.

• Povod na{em razgovoru je izvje{taj ICG-a o Federaciji BiH. Kako biste u najkra}im crtama predstavili ovaj izvje{taj i razloge za njegovu izradu? - Federacija je jedno od klju~nih pitanja u Bosni i Hercegovini. Stranke koje su na vlasti u Federaciji gotovo uvijek su na vlasti i na dr`avnom nivou. Ima tu vi{e slojeva. Federacija je, u jednom smislu, jednostavnija verzija problematike dr`ave. Iako tu formalno postoje tri naroda, u biti imate dvije prave politi~ke snage, dakle, Bo{njake i Hrvate.

potrebom pojedinih zajednica da se za{tite od onoga {to se zove preglasavanje, majorizacija itd. To uop}e nije jednostavno, ali treba na}i nekakvo rje{enje. Mi smo u ovom izvje{taju ukazali na ~injenicu da je Federacija na{la neka rje{enja za taj problem, ali prili~no lo{a i nefunkcionalna. • U medijskim analizama, ali i u svakodnevnim kafanskim razgovorima, govori se o ogromnoj administraciji koja jednostavno guta novac, pa se govori o nekih trinaest ili ~etrnaest vlada. U tom smislu, u Federaciji postoji deset kantonalnih plus entitetska

klimu za dru{tvo. Tre}i entitet, koji ste spomenuli, apsolutnoje nerealno rje{enje i to je ve}, ja mislim, svima jasno. Mi nismo pravilinikakvespecifi~nepreporuke, osim one glavne - da se krene u reformu, ali smo naveli, onakousput, nekevarijante o kojima se mo`e razmi{ljati, o mogu}emsmanjenjuadministracijespajanjempojedinihkantona, o ~emu se ve} govorilo u javnosti. Sada ima deset kantona, a mo`da bi bilo bolje da ih ima sedam ili osam. O tometrebarazmi{ljati, kao i o promjeniovlasti kantona, da se mo`da ide u pravcu polo`aja `upanija u RepubliciHrvatskojkojeimajuve-

Entitetsko glasanje
• Ho}ete re}i, da su Srbi na nivou Federacije, ono {to su Hrva ti na ni vou ci je le dr`ave. Srbi su, takore}i, federalni Hrvati... - Srbi su federalni Hrvati, dobro ste rekli, s tim da su ipak jo{ i ne{to manji, nego Hrvati na dr`avnom nivou. U Federaciji je, naime, prili~no jasan odnos snaga: bo{nja~ka zajednica je mnogo, mnogo ve}a od hrvatske. Ono {to je mo`da najbitnije kad uspore|ujemo stanje u Federaciji sa stanjem u dr`avi jest da u Federaciji nemate etni~ko glasanje. Tu postoje mogu}nosti za reforme koje su mnogo te`e izvodive na dr`avnoj razini. Zaista je obeshrabruju}e ako te iste stranke ne mogu rije{iti tu istu problematiku, tu jednad`bu bosansku, moglo bi se re}i, ovdje gdje je jednostavnije. To zna~i da je krajnje upitno da se reforme na dr`avnoj ravni mogu provesti. • Kad ka`ete da u Federaciji nema etni~kog glasanja, `elite li, izme|u ostalog, sugerisati da i kad bi se na nivou dr`ave ukinulo famozno entitetsko glasanje, to ne bi nu`no rije{ilo sve probleme? - U pravu ste, mislim da ne bi. Entitetsko glasanje jest jedan bitan problem za ovu zemlju i spre~ava ~itav niz vrlo bitnih i va`nih zakona te se zloupotrebljava, bez sumnje, me|utim, ono nije uzrok svih problema i to se mo`e vidjeti na primjeru Federacije koja ima svakojakih problema i bez tog mehanizma. Glavni problem, ne samo bosanski nego i {ire - jugoslovenski, jestkakopomiritidemokratiju kao vladavinu ve}ine sa

REFORME Bez reforme Federacije, od reforme dr`ave nema ni{ta. Federalne stranke uvijek ulaze u te pregovore, bilo prudske, bilo butmirske, u jednoj vrlo slaboj poziciji u odnosu na stranke iz Republike Srpske, jer su ove druge sasvim zadovoljne sa trenuta~nim statusom
Vlada. Da li ste se u izvje{taju bavili mogu}no{}u da se ta struktura pojednostavi, s tim {to treba imati u vidu da mnogi ljudi smatraju da se pojednostavljivanje strukture Federacije u prakti~nom smislu svodi na stvaranje tre}eg entiteta, odnosno u krajnjoj liniji, na dovr{etak kona~ne podjele Bosne i Hercegovine? - Trebati znati jednu stvar, unato~ toj glomaznoj administraciji na koju ukazujete, administraciji koju iz Republike Srpske ~esto navode kao veliki problem Federacije, procenat dru{tvenog proizvoda koji se u Federacijitro{i na administraciju jest gotovo potpuno identi~an onom koji za svoju administracijutro{iRepublikaSrpska koja ima samo jednu vladu i potpuno je centralizirana. Ono {to je ve}i problem jest nekonzistentnostdr`avneuprave. Nekeodluke u nekimkantonima se kose sa odlukama u drugim kantonima i to stvara nezdravu omamaluzakonodavnuulogu. Op}enito, u svjetskojpraksifederalizma imate dva tipa federalnihjedinica: ili imajusopstvenu upravu bez uticaja na federalnom nivou ili bez vlastite uprave, ali sa uticajem na federalnom nivou. Federacija BiH je, kao uostalom i dr`ava Bosna i Hercegovina, jednaslabakombinacija ta dva sustava. Kantoni i imenuju Vije}e naroda koje mo`e ko~iti stvari na entitetskom nivou, a i imaju svoje samostalne ovlasti. • Da li se neki dalekose`niji zaklju~ci o stabilnosti ovakvog sistema mogu izvesti iz recentnih doga|aja vezanih za uslove MMF-a, odnosno da li je zadovoljavanje uslova MMF-a bilo neka vrsta “stres-testa“ i da li ga je Federacija polo`ila? - Federacija neprestano odugovla~i i izbjegava uvjete MMFa, a MMF, na`alost, previ{e popu{ta, iz meninepoznatihrazloga. Oni do|u ovdje, pogledaju

kakostvari idu, a na krajuprihvate i ono {to zapravo nisu tra`ili. To je lo{e jer se Federacijanaposljetku mora suo~iti sa reformom svog socijalnog programa. Ovo sada je krajnje neodr`ivo i ne udovoljava osnovnimciljevimasocijalneza{tite. • Razgovaramo nekoliko dana uo~i izbora. I na teorijskoj ravni je jasno da je prva polovina mandata nove vlasti bolji period za ustavne reforme jer se u drugoj polovini ve} razmatraju novi izbori. Mislite li da }e nova vlast u narednih godinu i pol do dvije mo}i na~initi neku ustavnu reformu i mislite li da je takva reforma mogu}a samo na nivou Federacije, a da se, makar u prvom koraku, ne mijenja ni{ta na nivou dr`ave? - Mislim da ako neko zaista ozbiljno razmi{lja o reformama na nivoudr`ave, test za to je ozbiljnanamjera za reforme na nivou Federacije. Bez reformeFederacije, od reformedr`avenemani{ta. I zato smo upravo pristupili izradi ovog izvje{taja. Stranke, prete`nofederalnestranke, uvijek ulaze u te pregovore, bilo prudske, bilobutmirske, u jednoj vrlo slaboj poziciji u odnosu na stranke iz RepublikeSrpske jer su ove druge sasvim zadovoljne sa trenuta~nim statusom. Treba napraviti jednu ja~u poziciju na nivouFederacije iz koje se mo`e krenuti u reformudr`ave i treba jednostavno stvoriti jedan momentum. I upravo zato {to su problemi u Federacijilak{i, makar ne i laki, trebaprvopro}iprobni ispit na federalnoj razini pa zatim nastaviti ka dr`avnoj.

Halilovi} u Banjoj Luci
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je iz ovogodi{njeg bud`eta Udru`enju gra|ana povratnika u Banju Luku odobrilo 150.000 KM za prvu fazu izgradnje prehrambenoproizvodne hale, koja bi trebala biti neka vrsta industrijskog i proizvodnog inkubatora. Tim povodom ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilovi} ju~er je posjetio ovo udru`enje i s njegovim predsjednikom Kemalom Guni}em i povratnicima razgovarao o prioritetnim potrebama ove populacije, posebno o mogu}nostima zapo{ljavanja te na~inima {to hitnije realizacije sredstava koja je za poticaj zapo{ljavanju povratnika odobrilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH. Halilovi} je razgovarao s ve}im brojem ~lanova ovog udru`enja i tom prilikom je data puna podr{ka svim projektima zapo{ljavanja i samozapo{ljavanja povratnika, jer je trenutno zaposlen samo jedan posto ove populacije.

Sejdi}-Finci
• Vi, ako sam dobro razumio, mislite da je, simboli~no govore}i, prije Dejtona 2, potrebno imati Va{ington 2? - Najbitnija pitanja na nivou dr`ave ne diraju previ{e odnos snaga. Treba napraviti ne{to po pitanju Sejdi} - Finci jer }e bez toga dr`avu ko~iti Evropa. Tu su jo{ neke tehni~ke stvari, poput amandmana o pregovaranju sa Evropskom unijom. To se mo`e napraviti odmah sada, ali ona dublja i temeljitija reforma mogu}a je tek nakon reformi u Federaciji. Ima ne{to u a{oj analogiji: prvo Va{ington, onda Dejton. Osnovna mudrost Va{ingtonskog sporazuma ticala se stvaranja “kriti~ne mase“ dovoljne za o~uvanje ne samo Federacije nego i dr`ave.

12

CRNA HRONIKA
Dvije maskirane osobe izvr{ile su preksino} razbojni{tvo na benzinskoj pum pi u mjes tu ^a|avi ca, op {ti na Ri bnik, iz koje su odnijeli 1.900 maraka. Razbojnici su na benzinskoj pumpi Nestro petrol, uz prijetnju vatrenim oru`jem, od radnika oteli novac, nakon ~ega su pobjegli u nepoznatom pravcu, saop{teno je iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka.

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Maskirani odnijeli 1.900 maraka

Iz obdani{ta ukradeni DVD playeri

Od 25. do 27. septembra u Ulici Lond`a u Zeni ci iz vr{e na je te {ka kra|a u obdani{te Radost. Tom prilikom ukradena su ~etiri DVD playera, te odre|ena ko li~ina odje}e i prehrambenih proizvoda. Uvi|aj su oba vi li slu`be ni ci Po li cij ske uprave I, dok se nastavljaju aktivnosti na pronalasku izvr{ioca ovog krivi~nog djela.

Nakon {to je Kantonalno tu`ila{tvo u Sarajevu odustalo od krivi~nog gonjenja

Osman Vanti} oslobo|en
Sudsko vije}e izreklo presudu kojom je odbijena optu`ba za poku{aj ubistva Fatmira Mujaja • Fikret Kajevi} pregovara sa tu`iocem o nagodbi
Rijetka procesna situacija dogodila se ju~er u Kantonalnom sudu Sarajevo na su|enjuOsmanuVanti}u, optu`enom da je 16. novembra 2008. u klubu Incognito poku{ao da ubijeFatmiraMujaja sa Kosova, te Fikretu Kajevi}u, kojem je Tu`ila{tvo stavilo na teret pomo} po~iniocu nakon u~injenog krivi~nog djela i opiranje dr`avnoj sili Austrije. Naime, kantonalni tu`ilac Mirsad[ehovi}ustao je i izjavio danakon uvida u predmet ~ije zastupanje je dobio kao zamjena za kolegicu na bolovanju Adviju Hajdo Balta odustaje od krivi~nog gonjenjaVanti}a te predla`erazdvajanje postupka u odnosu na Kajevi}a. “Zbog nepostojanja ~vrstih i jasnih dokaza odustajem od gonjenja Vanti}a, a zbog mogu}nosti sklapanja sporazuma sa Kajevi}empredla`emrazdvajanjepostupka u odnosu na njega“ saop}io , je zamjenik glavnog kantonalnog tu`ioca. Sude}e vije}e pod predsjedavanjem sutkinje Dalide Burzi} je potom donijelo i izreklo presudu Vanti}u da se odbija optu`ba protiv njega, a koja je odmah i stupila na snagu, s obzirom na to da su se i tu`ilac i odbrana odrekli praFikret Kajevi} Osman Vanti}

Organizovali bjekstva
Incognito: U pucnjavi u decembru 2009. ranjeno {est gostiju

Plati}e dr`ava
Tuzlak Osman Vanti}, zvani Lage, zbog ove optu`be u pritvoru je le`ao 13 mjeseci i, prema rije~ima njegovog advokata Muhidina Kape, sigurno }e tu`iti dr`avu i tra`iti od{tetu jer u spisu predmeta nije bio nijedan dokaz protiv njega niti ga je ijedan od vi{e od 50 svjedoka koje je optu`ba sa slu {a la na gla vnom pretresu teretio svojim iskazom. Advokat Kapo je naglasio da Tu`ila{tvo ranije nije uzimalo u obzir ni ~injenicu da je Vanti} do{ao iz Tuzle i 25. februara 2009, ~etiri mjeseca nakon incidenta u Incognitu, dobrovoljno se predao pravosudnim organima.

va na `albu. Vije}e je odlu~ilo i da se postupak protiv Kajevi}a izdvoji, a nastavak pretresa protiv njega bi}e naknadno utvr|en. Zbog pucnjave u Incognitu koji se nalazi u [oping-centru na Grbavici bilo je optu`eno vi{e osoba. Elvis Hod`i} je za poku{aj ubistva Mujaja nakon nagodbe sa Tu`ila{tvom osu|en na 22 mjeseca zatvora. Jasmin Koso, koji je u Incognitu bio u dru{tvu sa Mujajem, tako|er je priznao krivnju i za izazivanje op}e opasnosti, odnosno jer je sa stepenica u pravcugalerije kluba ispalio vi{e hitaca i tako ugrozio `ivote brojnih gostiju, osu|en na 15 mjeseci robije.

Mersed Had`i}, zvani Mirso [vajcarac, jo{ je u bijegu, a Bahrija Ka~apor, optu`en kao i Kajevi} za pomaganje po~iniocima, nalazi se u Austriji. Postupakprotivnjega tako|er je razdvojen. Prema navodima optu`nice koju je Tu`ila{tvo podiglo u julu 2009, Hod`i}, Vanti} i Mersed Had`i} u Mujaja su nakon prepirke izme|u Had`i}a i Mujaja ispalili vi{e hitaca iz vatrenog oru`ja i nanijeli mu po `ivotopasnepovrede stomaka, grudnog ko{a, prepona i natkoljenice. Riko{etima zrna i staklom bilo je povrije|eno jo{ {est gostiju kluba.
A. S.

Fikret Kajevi} je krajem februara 2009. pu{ten iz pritvora, gdje je bio od 2. februara nakon {to je uhap{en na Aerodromu Sarajevo kada je stigao iz Be~a. On i vlasnik diskoteke Akva Bahrija Ka~apor, stoji u optu`nici, nakon poku{aja ubistva Mujaja pomogli su po~initeljima da ne budu otkriveni. Kajevi} je prevezao Hod`i}a do njegovog stana, a zatim sa Ka~aporom organizovao bjekstvo, daju}i Hod`i}u i Had`i}u novac za napu{tanje BiH. Vlasnik restorana Rojal optu`en je i zbog toga {to je u januaru 2009. u Be~u fizi~ki nasrnuo na austrijske policajce.

Tu`ila{tvo BiH

Su|enje za ubistvo na sarajevskom brdu Mojmilo

Podignuta optu`nica za
{verc 70 kilograma heroina
Tu`ila{tvo BiH podiglo je optu`nicu protiv Mersudina Me{anovi}a (39), zvanog Su}e i Sudo, Mustafe Beganovi}a (40), zvanog Musa, Mersije Buljuba{i} (30), zvane Mersa i Edina Henjakovi}a (39) iz Srebrenika zbog me|unarodnog {verca heroina. U optu`nici se navodi da je Me{anovi} postao ~lan organizovane gru pe ko ja je for mi ra na ra di me|unarodne kupoprodaje, prevo za, po sre do va nja u da ljoj me|unarodnoj prodaji, slanju i isporuci oko 70 kg heroina. Ova grupa je od decembra 2008. do februara 2009. transportovala iz Crne Gore do BiH, sa namjerom prebacivanja dijela 50 kilograma heroina iz BiH poznatom kupcu u Engleskoj. Kako se navodi u optu`nici, Me{anovi} kao organizator, a Beganovi} kao ~lan grupe kao saizvr{ioci su dogovorili i realizovali preuzimanje, te prevoz, odnosno neovla{tenu me|unarodnu kupovinu droge i to iz Albanije, preko Crne Gore, BiH, Slovenije do neke od zemalja zapadne Evrope ukupno 110 kg marihuane. Me{anovi}, Beganovi}, Buljuba{i} i Henjakovi} terete se da su, od avgusta do decembra 2009. dogovorili prenos i prevoz oko 1,5 kg heroina iz BiH, preko Hrvatske Dk. O. kupcima u Sloveniji.

Optu`ena bila bitno

smanjene fizi~ke

sposobnosti
U Kantonalnom sudu u Sarajevu za danas je zakazan nastavak su|enja Rukiji Sejdini, optu`enoj da je 30. maja 2009. hicima iz pi{toljaubilasupruga, na koji je pozvan vje{tak balisti~ar Dino Osmankadi} kojem je Tu`ila{tvo trebalo da nalo`i da uradi nalaz o eksperimentalnom ispaljenju hica. Zastupnica optu`be Suada Salki} ovim dodatnim dokazomoptu`be`elidobitiodgovor na pitanje kako je neuobi~ajena i jedina~esticakojaasocira na

Mjesto gdje je na|en Hamza Sejdini

barut dospjela u d`ep trenerke koju je na dan po~injenog zlo~ina nosila Rukija Sejdini. Na posljednjem ro~i{tu dr. Ibrahim Gavrankapetanovi} je izjavio da je ona u vrijeme ubistva bila bitno smanjene fizi~ke sposobnosti. “Optu`ena je 15. marta pregledana i taj pregled je obavio na{ vrsni ljekar specijalista i tom prilikom je utvrdio da joj je vi{e od 46 posto plu}ne funkcije o{te}eno, {to bitno smanjuje njenufizi~kukondiciju u smislu

izdr`avanjanekihfizi~kihnapora“ pojasnio je vje{tak medicin, ske struke. Tokom ispitivanja advokata optu`ene Emira Kapid`i}a dr. Gavrankapetanovi} je kazao da osoba sa takvim nalazom i dijagnozom ne bi mogla da tr~i, a posebannapor bi joj pri~injavalo i penjanje na vrh brdaMojmilo, gdje se ubistvo odigralo, odnosno gdje su Rukija i Hamza Sejdini imali improvizovanu vikend-ku}icu na zemlji{tugdje A. S. su uzgajali povr}e.

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 29. septembar 2010.

CRNA HRONIKA
Dva razbojnika oplja~kala su prekju~er zlataru „Alispahi}“ u Zenici, odnijev{i pritom {est tabli na kojima se nalazila odre|ena koli~ina zlatnog nakita. Razbojnici su sprejem po o~ima poprskali radnicu zlatare A. S, ugasili ra~unar s videonadzorom, te odnijeli nakit. Tom prilikom radnica je zadobila povrede, te joj je pru`ena ljekarska pomo} u Domu zdravlja Kakanj.

13

Oplja~kana zlatara

Poku{ao pro{vercovati cigarete

Na grani~nom prelazu Slavonski Brod - Most carinici su prona{li 1.499 kutija cigareta skrivenih u automobilu bh. dr`avljanina, izvijestila je hrvatska Carinska uprava. Osumnji~enik je na ulasku u Hrvatsku cariniku rekao da nema ni{ta za prijaviti, nakon ~ega su carinici pregledali njega, prtljagu i automobil. Cigarete su prona|ene ispod poklopca motora, zadnjeg sjedi{ta, te kod blatobrana.

U akciji Grani~ne policije BiH kod ^ajni~a

Istraga napada na 27-godi{njeg Tuzlaka

Zaplijenjena 23
kilograma marihuane
Uhap{en B. E. iz Gora`da, a policija traga za jo{ jednom osobom

P

olicijski slu`benici Jedinice za podr{ku i kontrolu Vi{egrad su u grani~nom pojasu u zoni odgovornosti JGP Hum na raskrsnici putnih relacija Markovi} kolo Zaborak - Glamo~evi}i na podru~ju op}ine ^ajni~e u no}i sa nedjelje na ponedjeljak sprije~ili krijum~arenje 23 kilograma i 449 grama marihuane, saop}eno je iz Grani~ne policije BiH. Pripadnici Grani~ne policije BiH su, kako je re~eno, na udaljenosti od 50-ak metara poku{ali zaustaviti d`ip opel frontera bh. registarskih oznaka. U tom trenutku iz vo zi la sa su vo za~evog mjesta je istr~ala osoba nose}i u ruci svjetiljku, a potom po bje gla u ne po zna tom pravcu. Voza~ je uhap{en, a daljim radom je ustanovljeno da je rije~ o B. E. (38), ro|enom u Sarajevu, a nas-

Tu`ila{tvo TK-a

Osumnji~eni u pritvoru
Kantonalni sud u Tuzli ju~er je na prijedlog Tu`ila{tva TK-a odredio jednomjese~ni pritvor Jasminu Adrovi}u (24) iz Tuzle, zbog sumnje da je dva dana ranije u Ulici [abana Zahirovi}a no`em u stomak ubo 27-godi{njeg D. B, koji je zbrinut u Univerzitetsko-klini~kom centru u Tuzli. Pritvor je odre|en i Jasminu Pele{u (22) iz Tuzle, u~esniku tu~e koja je prethodila poku{aju ubistva. “De`urni tu`ilac je, nakon {to je od MUP-a TK-a primljen izvje{taj o po~injenom krivi~nom djelu, donio naredbu o provo|enju istrage protiv osumnji~enih Adrovi}a, njegovog oca F. A. (55) i Pele{a, zbog sumnje da su nakon verbalnog sukoba, u~estvovali u tu~i prilikom koje je, nakon razmjene uda ra ca pe sni ca ma, Adro vi} no`em zadao ubodnu ranu u predjelu stomaka i nanio povredu opasnu po `ivot osobi sa inicijalima D. B“, saop{teno je iz Tu`ila{tva TK-a. Kako smo ju~er objavili, u nedjelju oko 15 sati u Ulici [abana Zahirovi}a Pele{ i D. B. su poku{ali nasilno u}i u parkirani automobil. Nakon {to su Adrovi} i njegov otac to primijetili, prvo su ih upozorili, a potom ih i fizi~ki poku{ali sprije~iti u tome.
A. [e.

Droga koja je prona|ena u opel fronteri

Foto: GPBiH

tanjenom u Gora`du. Pre gle dom vo zi la, u prtlja`niku iza voza~a, policijski slu`benici su uo~ili dvije vre}e iz kojih su se vidjele plasti~ne vre}ice, a u njima biljna tvar zelene boje koja je izgledom asocirala na marihuanu. U vratima vozila je otkriven i pi{tolj CZ kalibra 7,62 milimetra, s metkom u cijevi. Utvr|eno je i da

je vozilo koje je koristio B. E. vlasni{tvo K. M. iz Gora`da. O doga|aju je obavije{ten tu`ilac Okru`nog tu`ila{tva u Trebinju kojem su, uz izvje{taj o po~injenom krivi~nom djelu, predani B. E. i droga. Pripadnici GPBiH rade na otkrivanju identiteta osobe koja je pobjegla iz vozila.
Dk. O.

Cazin

La`irao poku{aj ubistva
Cazinska policija uhapsila je 32-godi{njeg H. J. i Kantonalnom tu`ila{tvu u Biha}u podnije}e izvje{taj o po~injenom krivi~nom djelu la`no prijavljivanje na kon {to je pro vje ra ma ut vr|eno da je la`irao svoj poku{aj ubistva. Naime, u ponedjeljak u 21.25 sati de`urnoj slu`bi PS Cazin dojavljeno je da se na lokalnom putu u mjestu Polje nalazi nepomi~no mu{ko tijelo. Policijska patrola je na mjestu doga|aja zatekla 32-godi{njeg H. J. s omotanom ~eli~nom `icom oko vrata, a pored njega drveni {tap. Jedan od policajaca mu je skinuo `icu sa vrata, a on je po~eo da krklja i pomjera se. Sanitetskim vozilom prevezen je u Dom zdravlja, a potom u biha}ku Kantonalnu bolnicu. Uvi|aj na mjestu gdje je prona|en oba vi li su slu`be ni ci MUP-a uz saradnju Kantonalnog tu`ila{tva. Kako nam je potvrdila portparol MUP-a USK-a Sne`ana Gali}, utvr|eno je da je 32-godi{njak zbog bra~nih problema la`irao da su ga dvije nepoznate osobe poku{ale da ubiju te }e biti prijavljen kao izvr{ilac krivi~nog djela la`no prijavA. S. ljivanje.

Su|enje za plja~ku Vakufske banke u Ilija{u

Pucao na policajca
Su|enje Perici Markovi}u (49) iz Vare{a, koji je optu`en za plja~ku 7.000 maraka iz filijale Vakufske banke u Ilija{u po~etkom 2008. godine, nastavljeno je u Kantonalnom sudu Sarajevo saslu{anjem troje svjedoka. Muhamed Ku{unli}, pripadnik PU Ilija{, koji je nakon plja~ke krenuo u potragu za po~initeljem, prisjetio se da je na jednoj lokaciji primijetio motociklistu ~iji opis odgovara opisu plja~ka{a. Motociklista je, prema Ku{unli}evim rije~ima, silazio prema rijeci. „Iako smo mu rekli da stane, on to nije u~inio. Tr~ao sam za njim nekoliko kilometara. Tokom potjere, nekoliko puta se okrenuo prema meni i uperio pi{tolj. Jednom je ~ak i ispalio hitac. Tr~ao sam za njim sve dok nije pobjegao u {umu“ kazao je Ku{unli}. , D`evad Salki}, zaposlenik kamenoloma kod Ilija{a, koji je na{ao Markovi}evu torbu u rijeci je rekao da je tog dana s kolegama po{ao na kafu. Me|utim, tada je vidio ~ovjeka kako pada s motociklom u rijeku. „Pomislili smo i da je to na{ poznanik Refi}. Ipak, na pola puta su me dozvali i rekli da je ustao i oti{ao i da iz rijeke izvadim torbu, kako bismo mu je poslije dali“ rekao , je Salki}. Prema njegovim rije~ima, ubrzo je do{la policija kojoj su predali torbu u kojoj su bili kaciga, ~arape i kombinerke. Markovi} je optu`en da je u filijalu Vakufske banke uletio s kacigom na glavi i zatamnjenim vizirom spu{tenim preko lica. U ruci je nosio pi{tolj koji je repetirao. Nakon toga je do{ao iza pulta, govore}i: „Ovo je plja~ka“. Ra dni ci ban ke Mir sa di D`irlo - Mulahuseinovi} je pri{ao i prislonio pi{tolj na sljepoo~nicu, tra`e}i novac. Kada mu je rukom pokazala priru~nu kasu, Markovi} je iz nje uzeo oko 7.000 KM i stavio ih u crnu kesu. Isto je postupio i prema slu`beniku banke Nedimu Ma{i}u, ali kada je vidio da nema vi{e novca, plja~ka{ je pobjegao.
Dk. O.

Br~ko

Uhva}eni nakon kra|e
Policija distrikta Br~ko provela je ju~erkriminalisti~kuobradunad, kako nezvani~no saznajemo, Slavi{om Gavri}em (19) i Borisom Miri}em (19) iz Br~kog, osumnji~enim za razbojni{tvo, a za tre}om osobom jo{ se traga. Oni su osumnji~eni da su ju~er ujutro maskirani i uz prijetnju oru`jem odradnikabenzinskepumpe u Ulici Tina Ujevi}a u Br~kom ukrali manju svotu novca, nakon ~ega su pobjegli. Policija je obavila uvi|aj i ubrzo identifikovala tri osobe koje se mogu dovesti u vezu s ovim krivi~nim djelom. Dk. O.

14

OGLASI

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FBiH“, broj 12/03), ~lana 3. Odluke o uslovima, kriterijima i postupku imenovanja u regulirane organe ("Sl. glasnik Op}ine Kladanj" broj 1/04, 2/08 i 3/09), ~lana 7. Zakona o javnim preduze}ima u FBiH «, broj 8/05) u postupku imenovanja na pozicije u regulirane organe iz nadle`nosti Op}ine Kladanj, op}inski na~elnik, objavljuje

PO NO VNI J AVN I O G L A S
ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJE ^LANOVA UPRAVNIH I NADZORNIH ODBORA I Objavljuje se ponovni javni oglas za izbor i imenovanje na pozicije ~lanova Nadzornog odbora i upravnih odbora javnih preduze}a i ustanova kojima je Op}ina Kladanj osniva~ - u JU Centar za socijalni rad Kladanj za ~lana Upravnog odbora ( ispred osniva~a); - u JP Veterinarska stanica Kladanj za predsjednika Upravnog odbora (predstavnik osniva~a) 1 ~lan Upravnog odbora ( predstavnik osniva~a ) 1 ~lan Upravnog odbora ( iz reda uposlenika ); - u JU Dje~ije obdani{te «Edina ^amd`i}» Kladanj 1 ~lan Upravnog odbora ( iz reda stru~nog osoblja ) 1 ~lan Upravnog odbora ( iz reda Vije}a roditelja);

II Opis pozicije: Nadzorni odbor: - nadzire rad uprave , - priprema poslovnik i predla`e ih skup{tini, - priprema statut, njegove izmjene i dopuni predla`e ih skup{tini, - vr{i izbor kandidata odbora za reviziju i podnosi prijedloge za njegovo imenovanje skup{tini, - razmatra provedbeni propis za postupak nabavke i nadzire njegovo provo|enje, - daje mi{ljenje skup{tini o prijedlogu uprave za raspodjelu profita - imenuje i razrje{ava ~lanove uprave u skladu sa postupcima utvr|enim u poslovniku, odnosno poslovnicima te va`e}im propisima. III Opis pozicije: Upravni odbor - donosi pravila i druga akta ustanove, - imenuje i razrje{ava direktora ustanove, - utvr|uje planove rada i razvoja - utvr|uje godi{nji program rada, - donosi finansijski plan, - usvaja godi{nji obra~un, - usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora , - odlu~uje o prigovoru radnika na rje{enja o pravima obavezama i odgovornostima radnika u skladu sa zakonom i drugim op}im aktima ustanova, - odlu~uje o drugim pitanjima u skladu sa op}im aktima ustanove. Mandat predsjednika i ~lanova Upravnog/Nadzornog odbora je ~etiri godine sa mogu}no{}u ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom. Imenovane osobe imaju pravo na naknadu za rad u skladu sa op}im aktima preduze}a/ustanova i ista }e se ispla}ivati iz sredstava ustanove/preduze}a u koju budu imenovani. IV Kandidati trebaju ispunjavati sljede}e op}e uslove: - da su dr`avljani Bosne i Hercegovine, (dokaz: uvjerenje) - da su stariji od 18 godina ali ne stariji od 70 godina, (dokaz: uvjerenje) - da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije (dokaz: uvjerenje ili ovjerena izjava), - da nisu osu|ivani za krivi~no djelo ili privredni prijestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na upra`njenu poziciju, u roku od 5 godina od dana izdr`ane, izvr{ene, zastarjele ili opro{tene kazne, (dokaz: akt izdat od nadle`nog organa - suda), - da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciji na koju se kandiduju (dokaz: akt izdat od nadle`nog organa - suda), - da se na njih ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH, (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa ili uvjerenje), - da nisu izabrani zvani~nici, nosioci izvr{nih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 16/02) (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa). V Pored op}ih uslova kandidati za ~lana Upravnog/Nadzornog odbora treba da ispunjavaju slijede}e posebne uslove: - za imenovane ~lanova Upravnog odbora iz reda osniva~a kandidat treba imati VII ili VI stepen stru~ne spreme i radno iskustvo od najmanje 3 godine (dokaz: diploma, odnosno uvjerenje i potvrda o radnom iskustvu), - za imenovanje ~lanova Nadzornog odbora kandidat treba imati VII ili VI stepen stru~ne spreme i radno iskustvo od najmanje 3 godine (dokaz: diploma, odnosno uvjerenje i potvrda o radnom iskustvu), - da nisu ~lanovi upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa), - da nemaju privatni finansijski interes u reguliranom organu za koji se kandiduju (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa); - da nije predsjednik ili ~lan nadzornog ili upravnog odbora dru{tva sa ve}inskim dr`avnim kapitalom ili u drugom reguliranom organu (dokaz :izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa) - da nije dioni~ar dru{tva sa 50% i vi{e dionica, direktor i ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva, direktor i ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa vi{e vlasni{tva, direktor i ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u u dru{tvima sa ve}inskim dr`avnim kapitalom ili institucijama (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa). Uz prijavu koja treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu stana i kontakt-telefon, kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispunjavanju uslova iz javnog oglasa. Dokumenti koji se prila`u uz prijavu za oglas moraju biti originali ili ovjerene kopije. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. Kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju. Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontaktu roku od 8 (osam) dana od isteka roka za podno{enje prijave ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem postupku imenovanja. Rok za podno{enje prijava ra~una se prema datumu objave oglasa u glasilu koje zadnje objavi ovaj oglas. Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. U prijavi kandidati su du`ni nazna~iti na koju poziciju se kandidiraju i koju ustanovu ili preduze}e. Prednost za ~lanove upravnih i Nadzornog odbora imaju kandidati "srodne" struke ustanova, preduze}a za koje se imenuju upravni/nadzorni odbori. Napomena: “Kandidat mo`e imati srednju stru~nu spremu prilikom kandidovanja za ~lanove Upravnog odbora iz reda uposlenika ustanove“. Prijavu sa potrebnim dokumentima treba dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom sa naznakom "Prijava za javni oglas - ne otvarati" na adresu: Op}ina Kladanj — op}inski na~elnik ,75 280 Kladanj, Ulica Kladanjske brigade broj 2. Broj : 02-05-3526/10 Kladanj 23. 09. 2010.g. Op}inski na~elnik Fuad Imamovi}, dipl. ing.

Na osnovu ~lana 5. Pravilnika o radu JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo i Odluke [kolskog odbora od 24. 9. 2010. raspisuje se

za prijem u radni odnos na odre|eno vrijeme za {kolsku 2010/11. godinu 1. profesor matematike na nastavnu normu od 11 ~asova sedmi~no 2. profesor fizike na nastavnu normu od 7 ~asova sedmi~no Uz prijavu na konkurs je potrebno dostaviti: - uvjerenje o dr`avljanstvu - rodni list - diplomu o zavr{enom fakultetu - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu (ukoliko kandidat ima polo`en stru~ni ispit) - biografiju Tra`eni dokumenti mogu biti originali ili ovjerene fotokopije ne starije od 6 mjeseci. Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave dostaviti li~no na protokol ili putem po{te na adresu: JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo, Ul. Ramiza Sal~ina br. 6, Sarajevo. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati.

K O N K U R S

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 29. septembar 2010.

OGLASI

15

Za u~e{}e u nagradnoj igri potrebno je da u~esnik, ukoliko nakon skidanja emulzije s nagradnog kupona otkrije naziv nagrade i kontrolni broj nagradnog kupona, istog dana, pozivom na tel. broj 033 94 33 00, Prire|iva~u saop{ti podatke: kontrolni broj nagradnog kupona, vrstu nagrade i svoje li~ne podatke (ime i prezime, adresu, JMBG i kontakt telefon). Cijena telefonskog poziva je redovna cijena telefonskog saobra}aja. Pozivi se primaju svakim radnim danom isklju~ivo u vremenu od 08,00 - 16,30 sati. Neradnim danima pozivi se ne primaju. Neradnim danom u smislu ovih Pravila smatraju se subota, nedjelja i praznici. Za slu~aj da u~esnik ne prijavi nagradu istog dana u vremenu od 08,00 - 16,30 sati, istu mo`e prijaviti naredni radni dan. Ukoliko se radi o neradnim danima, u~esnik prijavljuje nagradu prvi radni dan nakon neradnog dana. Prijave pristigle nakon utvr|enih rokova ne}e se uva`avati.

16

REGION

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Srbijanski tu`ilac za ratne zlo~ine Vladimir Vuk~evi}

Crnogorci ne}e na ustoli~enje Irineja
Njegova svetost patrijarh srpski Irinej izjavio je da nije sretan zbog ~injenice da premijer i predsjednik Crne Gore Milo \ukanovi} i FilipVujanovi} u nedjelju, 3. oktobra, ne}edo}i na njegovoustoli~enje u Pe}ku patrijar{iju, navode}i da su oni uredno pozvani i da se posao Srpske pravoslavnecrkve tu zavr{ava, javljaSrna. “Da li }e oni da do|u ili ne na ustoli~enje, to je njihovastvar. Mi smo njihurednopozvali, ali ne mo`emonikoga da nateramo da do|e ako on to ne}e ili ne `eli. Svima su upu}eni pozivi. Dakle, {to je do nas, mi smo sve uradili. Svako ko do|e, taj je dobrodo{ao“ rekao je patrijarh Irinej. , Odgovaraju}i na pitanje da li ovaj potez \ukanovi}a treba tuma~iti kao podr{ku raskolni~koj crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, patrijarh je rekao da iskreni vjernici u Crnoj Gori jesu vjernici SPC-a i da tamonemadrugepravoslavnecrkve.

Srebrenica ne}e biti zaboravljena
Zvornik, Sarajevo, Dubrava, Glogovac, Meje, Velepromet, ]u{ka... ne}e biti zaboravljeni, a ako ih je neko i zaboravio, mi }emo ih podsjetiti, privode}i po~inioce pravdi, kazao Vuk~evi}
Srbija ima najve}iinteres da ha{kibjegunci Ratko Mladi} i Goran Had`i} budu u Haagu i da Srbija time ispuni svoju me|unarodnu i moralnu obavezu, izjavio je u utorak srbijanski tu`ilac za ratne zlo~ine Vladimir Vuk~evi}. On je na predstavljanju projekta posve}enog podr{ci Ha{kog suda pravosu|ima u regiji da sude za ratne zlo~ine istakao da Srbija trpi politi~ke, ekonomske i moralne prijekore zbog ta dva ~ovjeka, javio je Tanjug. “Nismo to zaslu`ili i zato ih `elimo {to prije u Haagu“ rekao je Vuk~evi}, istakav{i da , je kao tu`ilac za ratne zlo~ine spreman da ide do kraja da se i posljednji ha{ki bjegunci privedu pravdi. “Na{a obaveza je da
Vladimir Vuk~evi}: Srbija trpi politi~ke, ekonomske i moralne prijekore

Uhap{en osumnji~eni za ratni zlo~in
U Glini su policijski slu`benici ju~er uhapsili 57-godi{njeg hrvatskog dr`avljanina s podru~ja Gline zbog sumnje da je po~inio kaznena djela ratnog zlo~ina protiv ratnih zarobljenika i protiv civilnog pu~anstva, saop}ila je Policijska uprava sisa~ko-moslava~ka. Neslu`beno se doznaje da je rije~ o \uri [imunovi}u iz Gline, koji je za vrijeme srpske okupacije Gline, iako Hrvat, bio vojni policajac srpske paravojske i stra`ar u glinskom Kaznenom zavodu koji je bio pretvoren u srpski koncentracijski logor, te da je nasmrt pretukao zarobljenog hrvatskog branitelja i tukao i zlostavljao civilnog zato~enika glinskog zatvora.

sprije~imo da generacijekojedolazepla}aju ra~un koji nisu napravile i da na{a djeca i unuci budu taoci ratnih zlo~inaca.” Premanjegovimrije~ima, obaveza je Srbije da ispravinepravdukoja se ogleda u tome da Albanci, Bo{njaci, Hrvati i Srbi ni danas ne znaju gdje su tijela njihovih najmilijih. Vuk~evi} je naglasio da je za nepunih sedam godina stvoren novi sistem vrijednosti u Srbiji i da utire put vladavini prava i pravednim i efikasnim zakonskim rje{enjima. Premanjegovimrije~ima, to se odnosi na stvaranjekonceptaka`njivosti, umjestoneka`njivosti, koji }e potpuno poraziti Srbiju

90-ih godinapro{logstolje}a, kada su na~in mi{ljenja i sudbinunarodakrojiliSlobodan Milo{evi}, Vojislav[e{elj, RatkoMladi}, Radovan Karad`i} i njima sli~ni. On je istakao da Srebrenica, Dubrava, Glogovac, Meje, Velepromet, Zvornik, Sarajevo, ]u{ka... ne}ebiti zaboravljeni, “a ako ih je neko i zaboravio, mi }emo ih ponovo podsjetiti, privode}i po~inioce tih zlo~ina pravdi“ . “^ast mi je da sa svojim kolegom Segeom Brammertzom radim na ovom civilizacijskom zadatku i dijelim njegovu zabrinutost {to Mladi} i Had`i} nisu u Haagu“ , rekao je Vuk~evi}.

Jadranka Kosor najavila iz New Yorka

Promjene u Vladi
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Prvo u NATO, pa u EU
Crnogorski ministar bez portfelja Du{ko Markovi} ocijenio je da ulazak Crne Gore u NATO nije potreba vlasti, nego svih crnogorskih gra|ana i da ulazak u Alijansu garantuje siguran put ka prosperitetu i boljoj budu}nosti, javlja Srna. On smatra da Crna Gora treba prvo da u|e u NATO, a poslije u EU. “^lanstvo u NATO nije ne{to {to nam se name}e i ne{to {to `elimo po svaku cijenu, nije ~lanstvo u Alijansi posebna potreba vlasti, to je potreba za boljim `ivotom i novim kvalitetom i zbog toga mislim da nam ~lanstvo u NATO-u garantuje stabilan i siguran put ka prosperitetu i boljoj budu}nosti“ rekao je Marko, vi} u Kola{inu, na tribini o prednostima ulaska Crne Gore u NATO.

Hrvatska premijerka Jadranka Kosor najavila je iz New Yorka kadrovske promjene u Vladi RH do kraja ove godine, ali potom i zamolila da se ne licitira s imenima ministara koji bi moglibitiobuhva}eniovim promjenama. No, u Hrvatskoj se ipaknaveliko licitira konkretnim imenima. Spekulira se da su me|u prvima kojima bi Kosor mogla zahvaliti na suradnji aktualni potpredsjednik Vlade i ministar financija Ivan [uker te ministar infrastrukture i prometa Bo`idarKalmeta. Kako se ocjenjuje, ministarfinancija je u nezavidnom polo`aju nakon {to su on, ali i biv{i potpredsjednik Vlade Damir Polan~ec svjedo~ili pred povjerenstvom Hrvatskogsaborakojeistra`uje privatizaciju naftne kompanije Ina. O odlasku Bo`idara Kalmete iz Vlade ve} dugo se {u{ka zbogmnogobrojnihaferaotkrivenih u resorukojivodigodinama. ^ita~ipremijerkinihnjujor{kih poruka smatraju kako je

Kosor: Korupcijske afere namjerava rije{iti do kraja

Kosor neizravno najavila i promjene u Ministarstvu gospodarstva. Premijerka je, me|u ostalim, rekla da sada{nji ministar gospodarstva odli~no radi svoj posao. Ali, govorila je i o predlo`enim va`nim investicijskim projektima, gdje tra`i one koji mogu dati ovom projektu novi vjetar u le|a. Me|uotpisanima iz sada{nje vlade, hrvatski mediji vide i ministra obrane Branka Vukeli}a, kao i ministricugra|evinarstva i okoli{a Marinu Matulovi} Dropuli}. Pretpostavlja se tako|er i da bi ministar zdravstva i socijalne skrbi Dar-

ko Milinovi} mogao biti u skupinipotencijalnootpisanihministara iz sada{nje Vlade. Prozvani uglavnom odbijaju komentirati ove kombinatorike dok analiti~ari studiraju motive i posljedice premijerkinih izjava koje sti`u preko bare. Za prekookeanskeizjaveKosor u kojima se ne navodekonkretna imena neki tvrde da po sebi unose nemir me|u ~lanoveVlade. Jer u takvojsituaciji za o~ekivati je, kako ka`u, neslogu i podmetanja. Iz New Yorka, gdje slu`beno boravi ovih dana, Kosor je najavila da }e do kraja ove godine biti promjena u Vladi, ali o imenima ili resorima nije rekla ni rije~i. Prilikom susreta s hrvatskim novinarima, Kosor je me|u ostalimrekla da }e na izbornim listama HDZ-a biti najmanje pola ili vi{e mladih ljudi te da sve korupcijske afere bez obzira tko u njih bio upetljan namjerava rije{iti do kraja. Prije svega, mislila je na slu~ajeve Hypo banke i Daimlera, od ~ega, kako je rekla, ovisi i zatvaranje poglavlja o pravosu|u u pregovorima s EU.
Jadranka DIZDAR

Na sve ili ni{ta
Nakon{to se u hrvatskoj javnostizapo~elo s intenzivnim naga|anjem oko imenanavodnoodlaze}ih ministara iz Vlade, Kosor je zamolila da se oko imena ne licitira, rekav{i kako to nije dobro, jer da ovo licitiranjeunosinemir i neraspolo`enjeme|u~lanove Vlade koji moraju raditi te`ak i odgovoran posao. Analiti~ari ocjenjuju da Kosor`elipopravitiimid` HDZ-a nakonbrojnihafera o kojima javnost bruji ve} mjesecima. Ali, prema istim ocjenama, hrvatskapremijerka igra u ovom slu~aju na sve ili ni{ta. Najavljenim smjenama i rekonstrukcijom Vlade mo`e sna`no u~vrstitivlastitipolo`aj,no ako u tome ne uspije, mo`e se eventulanosuo~iti sa situacijom da i sama do`ivi ono {to je namijenila otpisanima, tvrde neki analiti~ari.

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SVIJET

17

Francuski {ef diplomatije Bernard Kouchner kritikuje Tel Aviv

Kolonizacija je usmjerena protiv sigurnosti Izraela
Odr`anje sada{njeg stanja predstavlja direktan rizik za sigurnost Izraelaca, Palestinaca i svih naroda u regiji, kazao je Kouchner • Odluka Izraela da obnovi izgradnju izazvala je prijetnje palestinske strane da }e prekinuti pregovore
Francuski ministar vanjskih poslova Bernard Kouchner izjavio je u Ujedinjenim nacijama (UN) da se ne smije propustiti historijska prilika za postizanje mira na Bliskom istoku. “Produ`iti status quo zna~i krenuti putem bez povratka ka pove}anju nestabilnosti i nasilja na Bliskom istoku. Odr`anje sada{njeg stanja predstavlja direktan rizik za sigurnost Izraelaca, Palestinaca i svih naroda u regiji“ rekao je Kouchner tokom , debate u Generalnoj skup{tini UN-a, prenose agencije. On je ponovio spremnost Evropske unije da se uklju~i u proces. Prema njegovim rije~ima, potrebno je da obje strane na~ine “bolne kompromise na putu mira“ . U vezi s tim, istakao je Kouchner, pitanje izgradnje jevrejskih naselja na palestinskim teritorijama predstavlja krupan test. “Ne prestajemo da ponavljamo, kolonizacija je ne samo ilegalna sa stanovi{ta me|unarodnog prava, ve} je usmjerena protiv sigurnosti Izraela. Jednostavno re~eno, kolonizacija mora prestati“ kazao je {ef , francuske diplomatije. On je izrazio `aljenje {to izraelska vlada nije donijela odluku da produ`i moratorij na izgradnju jevrejskih naselja na Zapadnoj obali. U me|uvremenu, palestinski predsjednik Mahmoud Abbas izrazio je u utorak nadu da }e Izraelzaustavitiizgradnjujevrejskih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali dok se nastavljaju bliskoisto~ni mirovni pregovori. Abbas je za francuski radio izjavio da se pribojava da bi izraelsko i palestinsko rukovodstvomoglo da propusti“historijsku {ansu“ za svoje narode. “Ako se kolonizacija zaustavi, mi }emo nastaviti pregovore“ rekao je palestinski lider , koji se sastao s francuskimpredsjednikom Nicolasom Sarkozyjem. Desetomjese~ni moratorijum na izgradnju u jevrejskim naseljima na okupiranoj Zapadnoj obali istekao je u nedjelju u pono}. Odluka Izraela da obnovi izgradnju poslije toga izazvala je prijetnje palestinske strane da }e prekinuti pregovore koji su obnovljeni 2. septembra u Washingtonu nakon 20 mjeseci zastoja, podsje}a Tanjug.

VIJESTI

Medvedev smijenio gradona~elnika Moskve
Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev smijenio je gradona~elnika Moskve Jurija Lu`kova, saop}io je Kremlj. U predsjedni~kom ukazu navodi se da se smjenjuje s du`nosti jer je “izgubio povjerenje predsjednika Ruske Federacije“ pre, nosi agencija Itar-Tass. Ruski ustav omogu}uje ruskom predsjedniku da pod takvim opravdanjem smijeni moskovskog gradona~elnika i regionalne guvernere. Medvedev, koji trenutno boravi u posjetu Kini, imenovao je Vladimira Resina na mjesto vr{ioca du`nosti moskovskog gradona~elnika.

Jevrejska naselja na Zapadnoj obali: Kolonizacija ilegalna sa stanovi{ta me|unarodnog prava

Lieberman: Do zaklju~ivanja sporazuma mogu pro}i decenije
Postoji rizik da bi za zaklju~ivanje mirovnog sporazuma izme|u Izraela i Palestinaca trebalo vi{e decenija i da bi najprije trebalo rije{iti iransko pitanje, ocijenio je u utorak pred Ujedinjenim nacijama izraelski ministar vanjskih poslova Avigdor Lieberman. “Treba da se skoncentri{emo na jedan dugoro~ni prelazni sporazum s Palestincima, ne{to za {ta bi trebalo nekoliko decenija prije nego {to bude zaklju~en“ kazao je on u , govoru odr`anom pred Generalnom skup{tinom UN -a. “U tra`enju trajnog sporazuma s Palestincima moramo razgovarati o korijenima sukoba koji }e postojati jo{ veliki broj godina“, dodao je on. “Treba razumjeti da najprije treba rje{avati iransko pitanje“, kazao je Lieberman.

Nigerija: Oteto 15 djece
Naoru`ani mu{karci oteli su {kolski autobus u nigerijskoj dr`avi Abia i kidnapovali 15 djece, saop}ila je policija u utorak. “Otmica se desila u kada je {kolski autobus prevozio djecu u obdani{te i u prve razrede me|unarodne {kole u Abaji“ rekao je Reutersu portparol po, licije Geoffrey Ogbonna. “Sudbina djece nije poznata, ali su otmi~ari kontaktirali {kolske vlasti i tra`ili otkupninu“ do, dao je Ogbonna.

Nevrijeme u Meksiku

Masovne `rtve klizi{ta
Oko 300 ku}a zatrpano je ju~er u klizi{tu koje su izazvale obilne padavine na siroma{nom, udaljenom jugozapadu Meksika, a vlasti strahuju da je u ovoj katastrofi nastradalo nekoliko stotina ljudi. Klizi{te se dogodilo u oblasti nedaleko od grada Santa Marija Tlaujtoltepek, koji ima oko 9.000 stanovnika, u prete`no planinskoj saveznoj meksi~koj dr`avi Oaksaka, javio je Reuters. Guverner ove dr`ave Ulises Ruis izjavio je da strahuje da je u klizi{tu poginulo, povrije|eno, odnosno zatrpano 500 do 600 ljudi, a da se, prema informacijama kojima trenutno raspola`e, uru{ilo zemlji{te {irine oko 200 metara. Zvani~nih podataka o `rtvama ove katastrofe jo{ nema, ali se strahuje da je hiljadu ljudi moglo izgubiti `ivot, izjavio je regionalni guverner Ulises Ruiz.

Uhap{eno sedam ~lanova ETA
[panska policija uhapsila je u utorak sedam pripadnika baskijske separatisti~ke grupe ETA-e, uprkos tome {to su njeni ~lanovi nedavno proglasili privremeni prekid vatre. Osumnji~eni su uhap{eni u sjevernoj Baskiji, a terete se za odr`avanje veza s raznim subverzivnim grupama u inostranstvu i promovisanje organizacije u zemljama Ju`ne Amerike i u Evropi, prenosi AP.

Obilne poplave izazvale odrone zemlji{ta

Afganistan

Karzai kroz suze uputio apel za mir
Afganistanski predsjednik Hamid Karzai ju~er je kroz suze uputio apel Afganistancima da se “dozovu pameti“ i {to br`e sklope mir, jer u protivnom rizikuju da }e sljede}a generacija stanovni{tva napustiti zemlju i izgubiti afganistanski identitet. “Afganistanci moraju da rade i `ive u zemlji i da joj slu`e“ , rekao je Karzai i prvi put imenovao ~lanove savjeta za mir koji }e pomagati u pronala`enju politi~kog rje{enja, umjesto vojne pobjede nad talibanskim pobunjenicima. “Ne `elim da Mirvajs, moj sin, bude stranac. Ne `elim to. @elim da Mirvajs bude Afganistanac“ rekao je Karzai, koji je i , sam proveo mnoge godine u egzilu u Pakistanu, dok se tokom osamdesetih i kasnije borio protiv sovjetske okupacije i talibanske uprave. “Zato se dozovite pameti. Vidite {ta se de{ava u na{oj zemlji, a na{a domovina mo`e biti na{a samo ako mi ulo`imo napore“ istakao je Karzai u govor u , jednoj {koli u Kabulu, gdje je dobio veliki apaluz. U me|uvremenu, ju~er su u napadu bomba{a samoubice na zapadu Afganistana ubijeni zamjenik guvernera pokrajine Ghazni Muhammed Qasim Alahyar, njegov sin, ro|ak i trojica tjelohranitelja. U napadu, koji se dogodio na aerodromu u istoimenoj prijestonici te pokrajine, ranjeno je osam osoba. Ova godina je bila najkrvavija u Afganistanu od svrgavanja talibanskog re`ima 2001, uprkos prisustvu oko 150.000 stranih trupa u toj zemlji.

Rekordni toplotni val u Kaliforniji
Ju`nuKaliforniju je zahvatiotoplotni val s temperaturamaprevisokim i kada je ljeto u punom jeku. Kako javljaju ameri~ki mediji, u centru Los Angelesazabilje`eno je 45 stepeni Celzijusa, {to je rekord svih vremena. Meteorolo{ka slu`ba u tom gradu bilje`i temperature od 1877. godine. Zbog visokih temperatura sko~ila je potro{nja struje, ali se ne o~ekuju prekidi, po{toelektri~neenergije ima dovoljno u drugim dijelovima zemlje. Gradske vlastiuputile su pozivgra|anima da se ne izla`usuncu, da se dr`ehladovine i da, ako nemajuklimaure|aj, odu do javnihbiblioteka ili mjesta za prihvatstarijihgra|ana.

Hamid Karzai

18

OGLASI

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 29. septembar 2010.
Rusija i Kina {ire privrednu saradnju

SVIJET FINANSIJA

19

POSLOVI VRIJEDNI
Ruski i kineski predsjednici Dmitrij Medvedev i Hu \intao u ponedjeljak su u Pekingu obilje`ili dovr{etak kineskog dijela novog naftovoda kojim }e Kina dobivati naftu iz Sibira, po tpi sa li de se tak me|udr`avnih sporazuma i najavili sna`nu ekonomsku saradnju u budu}nosti. Ogrankom novog ruskog naftovoda izme|u isto~nog Sibira i Tihog okeana od 1. januara trebalo bi u rafinerije kineskog grada Dakvinga stizati oko 300.000 barela sirove nafte dnevno. Ogranak od Skovorodina do Dakvinga, dug 930 kilometara, izgra|en je na temelju sporazuma “zajam-za-naftu” iz februara 2009. godine, kad je Kina pristala dati zajam od 25 milijardi dolara Rusiji u zamjenu za 300 miliona tona nafte koju }e dobiti naftovodom tokom 20 godina (2011-30). Trgovina energentima postaje sve ve}a stavka u ekonomskoj saradnji dviju svjetskih sila - Rusije, kao najve}eg proizvo|a~a nafte na svijetu, i Kine, kao najve}eg potro{a~a energije, u ~emu je pretekla i SAD. Rusija je naftovodom ostvarila jo{ jedan cilj - diversifikaciju izvoza kako bi smanjila ovisnost o Evropi, a Kina, koja `eli smanjiti kori{tenje uglja kao naj~e{}eg pogonskog goriva, svoje brzorastu}e industrije - novi energent. Dvije zemlje su potpisale i sporazume o uglju, strate{koj saradnji u pitanjima nuklear-

BiH

EU

desetine milijardi dolara
Ogrankom novog ruskog naftovoda izme|u isto~nog Sibira i Tihog okeana od 1. januara trebalo bi u rafinerije kineskog grada Dakvinga dnevno stizati oko 300.000 barela sirove nafte

O{tre mjere protiv rastro{nih
Njema~ka je tokom debate o poo{travanju bud`etskih propisa Evropske unije koji trebaju sprije~iti novu ekonomsku krizu predlo`ila o{tre mjere protiv zemalja koje prema{e dozvoljeni deficit. Njema~ka je krenula s napadom u intenzivnim pregovorima ministara finansija EU u Bruxellesu u okviru tra`enja na~ina ja~anja fiskalne discipline bloka. Prijedlog da se kazne oni koji prema{e bud`et podudarili su s planovima radni~kih sindikata koji }e voditi proteste u Bruxellesu i drugim dijelovima Evrope u srijedu protiv mjera {tednje zemalja EU kako bi se smanjio veliki javni deficit. U pismu kolegama u EU njema~kiministarfinansijaSchäuble je rekao da prevashodno podr`ava o{tre prijedloge, uklju~uju}i finansijske kazne prestupnicima protiv deficita, a koje}e objavitiEvropskakomisija u srijedu. On je podr`ao mjere da se Evropskompaktu za stabilnost i rast da ve}i zalogaj ubrzanjemprocesaka`njavanja i uvo|enjem sankcija na kvaziautomatskoj osnovi. Gotovo svaka zemlja EU prema{uje limit deficita od 3 posto dru{tvenog bruto proizvoda, ali put prema kaznama je dug i blok jo{ nikad nije uveo sankcije protiv neke dr`ave. Pritisak da se poja~aju propisi EU uslijedio je nakon velike fiskalne krize u Gr~koj i pomo}i koja je uslijedila toj zemlji i stvaranja specijalnog fonda za podr{ku posrnulim zemljama. Gr~ka du`ni~ka kriza propra}ena je talasom mjera {tednje {irom Evrope, {to je izazvalo nezadovoljstvo javnosti. [panija, koja smanjuje potro{nju kako bi umirila tr`i{ta, sprema se za veliki{trajk u srijedu, dok se protesti o~ekuju i u

Wolfgang Schäuble

Hu \intao i Dmitrij Medvedev

ne energije, ulaganjima u aluminij… Najavile su i zajedni~ki projekt vrijedan pet milijardi dolara koji predvi|a izgradnju rafinerije nafte u kineskoj luci Tianjinu i mre`e od oko 500 benzinskih pumpi u Kini. Potpisan je i ugovor po kojem }e ruski Atomstrojexport JSC izraditi dva reaktora za nuklearnu elektranu Tianvan u kineskoj pokrajini Jiangsu. Medvedev i Hu za sada nisu uspjeli posti}i dogovor o cijeni plina koji bi Rusija isporu~ivala Kini, a upravo je cijena kamen spoticanja ve} godinama. Ruski Gazprom i Kineska naftna kompanija sporazum bi mogli potpisati u prvoj polovici 2011. godine. - O~ekujemo komercijalne ugovore do sredine 2011. godine, rekao je ruski potpredsjednik vlade Igor Se~in, dodav-

NUKLEARKA Potpisan je i ugovor po kojem }e ruski Atomstrojexport JSC izraditi dva reaktora za nuklearnu elektranu Tianvan u kineskoj pokrajini Jiangsu
{i da su u toku strate{ki i obe}avaju}i pregovori. - Razmatraju se svi faktori partnerstva - infrastruktura, ceste, zalihe, prevoz i saradnja u fi nan sij skom po dru~ju, dodao je Se~in, predsjednik uprave ruskog naftnog diva Rosnef, zadu`en u vladi za energetski sektor i te{ku industriju.

Bosna i Hercegovina Agencija za antidoping kontrolu

Босна и Херцеговина Агенција за антидопинг контролу

Na osnovu ~lana 61. stav 2. Zakona o upravi („Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 32/02 i 102/09) i Odluke ravnatelja Agencije za antidoping kontrolu o raspisivanju javnog poziva za obuku doping kontrolora broj: 02-50-709/2010 od 21. 9. 2010. godine, ravnatelj Agencije za antidoping kontrolu raspisuje

drugim evropskim prijestonicama, a o~ekuje se oko 100.000 ljudi u Bruxellesu. Uprkos socijalnim nemirima, Bruxelles `eli zavrnuti ruku onima koji ne smanje potro{nju. Evropski komesar za ekonomskapitanjaOlliRehn`eli da sankcije budu poluautomatske, s kaznama koje se mogu izbje}i samo ako ve}ina glasa protiv. Jedan prijedlog koji razmatra EK prisilit }e prekr{ioce propisa da deponiraju 0,2 posto svog BDP-a, {to je suma koja }e biti pretvorena u nov~anu kaznu ukoliko se ne preduzmu korektivne mjere, ka`u izvori u EU. Drugamjera je da }e zemlje koje prema{e limit dugovanja od 60 posto BDP-a biti ka`njenetako{to }e moratismanjitivi{ak za 5 posto godi{nje u naredne tri godine. EK tako|er `eli izgladiti prekograni~ne neravnote`e s mogu}im nov~anim kaznama od 0,1 posto BDP-a za zemlje koje ne uspiju smanjiti deficit. Schäuble tako|er predla`e da se zemljama koje ne budupo{tovalepropisesuspendira pravo glasa i zamrznu fondovi za poljoprivredu i razvoj. - Stvaranje ja~ih podsticaja za spre~avanje i ispravljanjeprekomjernih deficita je u samom centru na{ih napora da se uvedefiskalno i ekonomskoupravljanje u EU, isti~e on.

za obuku doping kontrolora iz svih mjesta Bosne i Hercegovine Sukladno me|unarodnim standardima i principima Me|unarodne konvencije protiv dopinga u sportu, Svjetskog antidoping kodeksa i Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini („Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 27/08 i 102/09) pozivaju se zainteresovana fizi~ka lica iz svih mjesta Bosne i Hercegovine za prijavu na javni poziv za obuku doping kontrolora. Doping kontrolor je lice koje je pro{lo dvodnevnu obuku za doping kontrolora ~iji program i sadr`aj propisuje Agencija za antidoping kontrolu. Nakon provedene obuke, kandidati pola`u teorijski i prakti~ni ispit, a uspje{nim kandidatima Agencija za antidoping kontrolu izdaje uvjerenje o zavr{enoj obuci za doping kontrolora ~ime kandidati sti~u uvjete da mogu biti anga`ovani od Agencije za antidoping kontrolu za potrebe uzimanja uzoraka doping kontrole na podru~ju Bosne i Hercegovine. Broj polaznika obuke: 30 (trideset) Uvjeti: Pored op}ih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete: - zavr{en medicinski, farmaceutski fakultet ili odgovaraju}i fakultet dru{tvenog smjera, visoka zdravstvena {kola, vi{a zdravstvena {kola ili srednja medicinska {kola - znanje engleskog jezika - poznavanje rada na ra~unaru - voza~ka dozvola „b“ kategorije Potrebna dokumentacija: kopija diplome o zavr{enom obrazovanju, kopija voza~ke dozvole, kopija li~ne karte, biografija sa kontakt-podacima Tra`eni dokumenti moraju biti ovjerene kopije ili originali i ne podlije`u vra}anju. Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz javnog poziva i koji se blagovremeno prijave na javni poziv, Komisija za izbor obavit }e intervju a po potrebi i testiranje iz osnova dopinga u sportu. O datumu i mjestu testiranja kandidati }e biti obavije{teni. Prijave sa dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije do 13. 10. 2010. godine putem po{te preporu~eno na adresu : „Javni poziv za obuku doping kontrolora u Agenciji za antidoping kontrolu“ Agencija za antidoping kontrolu, Ul. Mije Kero{evi}a 20, 75 000 Tuzla Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati.

J AV N I P O Z I V

Reguliranje industrijskih proizvoda
U sarajevskom hotelu Europe }e danas, s po~etkom u 12.10 sati, bitiodr`anakonferencija„Novo tehni~ko zakonodavstvo - revolucija za slobodnutrgovinu i sigurneproizvode“ u okviruproje, kta „Infrastruktura kvaliteta“ ko, ji finansira Evropska unija. Projekat u okviru Instrumenta za predpristupnu pomo} 2007 podr`ava preuzimanje i realizaciju odre|enog broja EU direktiva kojima se reguliraju industrijski proizvodi, saop}eno je iz Delegacije EU u BiH. Cilj projekta je da podr`i proces preuzimanja zakonodavstva i uspostavljanje razli~itih sistema, institucija i struktura koje moraju postojati prije nego {to razli~iti propisi stupe na snagu, po~ev{i s naredbom o elektri~noj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar odre|enih naponskihgranica, koja}e se po~eti primjenjivati od 29. decembra sljede}egodine. Elektri~naoprema koja se nalazi na tr`i{tu BiH }e od tog datuma zadovoljavati istezahtjeve kao i u EU, dok }e ostali proizvodi, kao {to su ma{ine i li~na za{titna oprema, u narednimmjesecimabitiobuhva}eni novim zakonodavstvom.

20

BIZNIS I EKONOMIJA
[UMARSTVO "PRENJ" DD KONJIC

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

PLA]ENI PROSTOR

Po~etkom naredne godine ukida se kabota`a

Zbog niza izvr{enih nezakonitih radnji od federalnih i kantonalnih organa u procesu integracije dru{tava iz oblasti {umarstva na podru~ju HNK-a, a u cilju objektivnog i ta~nog informisanja javnosti izdajemo

kako slijedi: - Na samom po~etku aktivnosti na procesu integracije dru{tava iz oblasti {umarstva sa teritorije HNK-a su se pojavile odre|ene opstrukcije od Kantonalnog ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i {umarstvo, jer su namjerno sakriveni svi podaci o dru{tvu „[ume Herceg-Bosne“ d.o.o. Mostar i sakrivena je informacija da }e biti otpu{teni skoro svi radnici koji rade u dru{tvima: [umarstvo "Prenj“ d.d. Konjic, [umarstvo „Ljuta“ d.o.o. Konjic i [umarstvo „Srednje-neretvansko“ d.d. Mostar, koji ukupno zapo{ljavaju cca 300 radnika, jer je ve} u tom momentu bila poslata sistematizacija radnih mjesta novoosnovanog dru{tva na usvajanje kantonalnoj Skup{tini, a koja je sadr`avala ukupno oko 100 radnih mjesta. Jasno je da bi bez posla u startu trebalo ostati oko 240 radnika. Novom sistematizacijom radnih mjesta je predvi|eno za [umariju u Konjicu da zapo{ljava oko 35 radnika, a trenutno na podru~ju op}ine Konjic radi oko 220 radnika. - Kantonalno ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i {umarstvo u HNK-u kao nosilac aktivnosti je uporno nalagalo radnje na procesu integracije, koje su bile u interesu pojedinaca, a svjesno je zaobilazilo zakonom predvi|ene radnje za ovakve procese. Napominjemo da su ove radnje jasno definisane Zakonom o Javnim preduze}ima u Federaciji BiH ("Sl. novine FBiH“ br. 8/05, 81/08 i 22/09) i Zakonom o privrednim dru{tvima ("Sl. novine FBiH“ br. 23/09, 45/00, 2/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09), koji su jasno razradili i definisali ovakve procese i koji su obavezuju}i za sve u~esnike procesa integracije. - Zakonom o {umama koji je tada va`io i koji je stavljen van snage ustavnom presudom nije bilo predvi|eno spajanje dru{tva [ume „Herceg-Bosne“ d.o.o. Mostar jer je ono bilo dru{tvo od federalnog zna~aja. Napomene radi, dru{tvo JP “BH {ume“ d.o.o. Sarajevo se nije spojilo ni sa jednim kantonalnim dru{tvom i ostalo je samostalno, iako je u tim kantonima proces integracije zavr{en. - Iz dosada izvr{enih radnji i poznatih ~injenica o~ita je namjera lica koja su zaposlena u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva i Kantonalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva da u proces integracije protivzakonito uvuku dru{tvo [ume „HercegBosne“ d.o.o. Mostar, kako bi prikrili sve protivzakonite radnje koje su u tom dru{tvu do sada izvr{ene. Ova informacija je potvr|ena i od Sindikata ovog dru{tva. - Iz navedenog je o~ito da se u HNK-u po svaku cijenu `eli napraviti „hrvatsko“ Kantonalno dru{tvo koje }e gazdovati {umom i ostalim resursima na ovom kantonu i time potvrditi granice zami{ljene Herceg-Bosne, bez obzira na posljedice koje se ogledaju u tome da }e bez posla ostati oko 240 radnika, uglavnom Bo{nja~ke nacionalnosti, {to je vjerovatno i cilj svih poduzetih aktivnosti. - Iako nam nije namjera pominjati „nacionalnost“ potrebno je pomenuti da je federalni ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i {umarstvo, Hrvat, Kantonalni ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i {umarstvo, Hrvat, pomo}nik federalnog ministra za poljoprivredu, vodoprivredu i {umarstvo, Hrvat, savjetnik federalnog ministra za poljoprivredu, vodoprivredu i {umarstvo, Hrvat, ovla{tenik dr`avnog kapitala (Skup{tina dru{tva) u dru{tvu JP [umskoprivredno dru{tvo "[ume hercegova~ko-neretvanske“ d.o.o. Mostar, Hrvat, direktor JP [umsko-privrednog dru{tva "[ume hercegova~ko-neretvanske“ d.o.o. Mostar, Hrvat i tri ~lana (od 5 ~lanova) Nadzornog odbora u dru{tvu JP [umsko-privredno dru{tvo "[ume hercegova~koneretvanske“ d.o.o. Mostar su hrvatske nacionalnosti, {to dovoljno govori o uspostavljenoj liniji, „hrvatski lobi za {ume“, za dono{enje potrebnih, u ve}ini slu~ajeva nezakonitih odluka na ovom procesu. - Direktor JP [umsko-privrednog dru{tva "[ume hercegova~ko-neretvanske“ d.o.o. Mostar u HNK-u je na 6. sjednici NO koja je odr`ana 18. 1. 2010. god. izabran na nezakonit na~in. Sjednica NO je odr`ana, iako nije bilo potrebnog, zakonom utvr|enog kvoruma. Na sjednici su bila prisutna samo tri ~lana NO hrvatske nacionalnosti. - I pored toga {to je poznato da je imenovano lice tro{ilo namjenska sredstva u druge svrhe, {to je istom visoki predstavnik zabranio 2002. god. obavljanje bilo kakve javne funkcije, {to je prilikom izbora prekr{eno vi{e odredbi Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH, {to je otvoreno najavio da se nijedno dru{tvo sa podru~ja HNK-a, osim [uma „Herceg-Bosne“ d.o.o. Mostar ne}e pripojiti novoosnovanom dru{tvu, {to su ostala dva kandidata imala mnogo bolje karakteristike i referense, tri ~lana hrvatske nacionalnosti su ga na sjednici bez kvoruma imenovali za direktora. - Imenovani direktor je prilikom potpisivanja ugovora za namjenska sredstva od dru{tva [umarstvo „Prenj“ d.d. Konjic, a i drugih postoje}ih dru{tava tra`io za potrebe novoosnovanog dru{tva 10% od namjenskih sredstava, iako je znao da je to protivzakonito, kada smo mu stavili do znanja da zloupotrebljava ova sredstva onda je tra`eni iznos smanjio na 3%, kao da je u pitanju pijaca, a ne poslovi koji su jasno Zakonom definisani. - Namjenska sredstva koja su bila dodijeljena JP „[ume Herceg-Bosne“ za rasadnik "Zgoni" u ^apljini u iznosu od 129.877,57 KM, su samo djelimi~no potro{ena u te svrhe tj. cca 30.000,00 KM za potrebe rasadnika "Zgoni“ u ^apljini, a sav ostali novac u iznosu od cca 100.000,00 KM je potro{en za penzionisanje direktora i plate radnicima {to je protivno Zakonu. Za sve ove radnje su znali i federalni i kantonalni ministar, jer je napravljen izvje{taj o utro{ku tih sredstava, ali nisu poduzeli nikakve mjere protiv odgovornih lica. - I pored toga {to su bili upoznati sa svim nedostacima i protivzakonitim radnjama po~injenim u postupku rangiranja kandidata i imenovanja direktora u JP [umsko-privredno dru{tvo "[ume hercegova~ko-neretvanske“ d.o.o. Mostar, ovla{tenik dr`avnog kapitala, koji predstavlja Skup{tinu Dru{tva i ministrica poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva u HNK-a, su dali saglasnost na to imenovanje, ~ime su umjesto da sprije~e u~injene nezakonitosti, podr`ali radnje koje su izvr{ene nezakonito i time pokazali da umjesto da {tite zakonitost, {to im je zakonska obaveza, oni pod pla{tom „zakonitosti“ podr`avaju radnje koje su izvr{ene na zakonom nedozvoljeni na~in. - Potrebno je napomenuti da je imenovani ovla{tenik dr`avnog

SAOP[TENJE
kapitala imenovan na nezakonit na~in, jer za to mjesto nikada nije objavljen javni oglas, {to je zakonska obaveza, jer imenovanje ovih lica podlije`e svim procedurama ka i svaki ~lan NO. Osim toga, ovo je jedinstven slu~aj da Skup{tinu Javnog dr`avnog preduze}a predstavlja jedno lice, ali je to ciljano ura|eno kako bi se obezbijedilio sigurno dono{enje odluka za realizaciju li~nih ciljeva „{umarskog lobija“. Za svoje usluge ovla{tenik dr`avnog kapitala je u 2009. god. naplatio od JP [umsko-privredno dru{tvo "[ume hercegova~ko-neretvanske“ d.o.o. Mostar, cca 10.000,00 KM za odr`avanje Skup{tina Dru{tva, iako nije poznato da je javno i jedna odr`ana u skladu sa odredbama Zakona o privrednim dru{tvima, a {to je zakonska obaveza. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva po svaku cijenu nastoji da pripoji dru{tvo [ume „Herceg-Bosne“ d.o.o. Mostar kantonalnom novoosnovanom dru{tvu u HNK-u, kako bi prikrili kriminal u dru{tvu [ume „Herceg-Bosne“, i omogu}ili prodaju imovine navedenog dru{tva unaprijed odre|enim kupcima po nerealno malim cijenama. U cilju prikrivanja u~injenih radnji i kriminala u dru{tvu [ume „Herceg-Bosne“, u proteklom periodu, izvr{eno je spaljivanje dokumentacije u navedenom dru{tvu po naredbi lica iz „{umskog lobija“. Namjerno se organima „vlasti“ predstavlja da su problemi u navedenom dru{tvu nastali u zadnje dvije godine, {to je o~ita la`, jer to dru{tvo ni{ta legalno ne radi zadnjih nekoliko godina, a kriminal i protivzakonite radnje su u~injene zadnjih desetak i vi{e godina. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva u cilju realizacije navedenih ciljeva nije izvr{ilo i ispo{tovalo presudu Ustavnog suda FBiH, {to mu je bila izri~ita zakonska obaveza. Nepo{tuju}i ustavnu presudu, federalna Vlada je na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva donijela Uredbu o {umama, koja je i protivzakonita i protivustavna jer je donesena protivno ~lanu 18. Zakona o Vladi i protivno ~lanu IV.B.9 Ustava FBiH, jer se prema navedenim ~lanovima nisu stekli uslovi za dono{enje ovakve uredbe i ovim ~inom Vlada je preuzela ulogu zakonodavca, zbog ~ega }e se nadle`nim organima podnijeti krivi~na prijava. I pored saznanja da kr{i va`e}e zakonske propise, i da je Uredba o {umama nezakonita i protivustavna, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva, na osnovu navedene Uredbe 18. 9. 2010. god. sklapa ugovor sa JP [umsko-privredno dru{tvo "[ume hercegova~ko-neretvanske“ d.o.o. Mostar o prenosu prava gospodarenja, iako mu je poznato da to dru{tvo ima samo direktora, koji je na nezakonit na~in imenovan, i to dru{tvo nije osposobljeno niti mo`e izvr{iti nijednu od obaveza koje je ugovorom preuzelo i da }e nastupiti nesagledive {tete po {umu u HNK-u. Sve ove nezakonite radnje (preno{enje prava gospodarenja i ostale radnje) su izvr{ene u cilju tro{enja sredstava OK[-a u HNK-u, jer je poznato da se sada treba izraditi {umskoprivredna osnova i ostali poslovi koji treba da ko{taju nekoliko stotina hiljada maraka, iako ministarstvo za podru~je op}ine Konjic ima dostavljenu {umsko-privrednu osnovu, koja }e sada vjerovatno biti samo „prepisana“ i dobro napla}ena po uzoru na Strategiju razvoja {umarstva u Federaciji BiH, od istih lica. Poznato je da su se ova sredstva u HNK-u do sada tro{ila i u druge svrhe, kao {to su kupovina slu`benih auta i sli~no. Potrebno je napomenuti da su dru{tva, koja egzistiraju na podru~ju op}ine Konjic, [umarstvo „Prenj“ d.d. i [umarstvo „Ljuta“ d.o.o. u skladu sa Zakonom o {umama na vrijeme izradili i isplatili {umsko-privrednu osnovu u iznosu od cca 700.000,00 KM, dok to dru{tvo [ume „Herceg-Bosne“ nije ni pomi{ljalo da uradi. Trenutno je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva usmjerilo sve svoje aktivnosti na poslove oko pripajanja samo dru{tva {ume „Herceg-Bosne“ dru{tvu JP [umsko-privredno dru{tvo "[ume hercegova~koneretvanske“ d.o.o. Mostar, i na tu temu je do sada odr`ano nekoliko sastanaka, a sve u cilju da se ostalim dru{tvima sa podru~ja HNK-a zabrani obavljanje djelatnosti i da bez posla ostane cca 240 radnika uglavnom bo{nja~ke nacionalnosti. Nije nam jasno za{to se sva briga Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva uglavnom svodi samo na „spa{avanja“ dru{tva [ume „Herceg-Bosne“ i njegovih radnika, a dru{tvo JP „BH“ {ume d.o.o. Sarajevo se i ne spominje, kao da je to dru{tvo neke druge dr`ave i kao da u njemu rade lica drugog reda iz ~ega je o~it odnos i rad ovog ministarsva kroz sve njegove nadle`nosti. Nedavno je Federalna vlada odobrila cca 1.000.000,00 KM za rje{avanje obaveza prema radnicima dru{tva [ume „HeregBosne“d.o.o. Mostar i nekoliko puta neke pomo}i oko 100.000,00 KM a nigdje se nije spomenulo dru{tvo JP „BH“ {ume d.o.o. Sarajevo kao da i ne postoji. U cilju dobivanja na vremenu, predsjedavaju}i Doma naroda u FBiH namjerno ne stavlja na dnevni red usvajanje novog zakona o {umama koji je usvojen od Predstavni~kog doma FBiH i ~ijom primjenom bi se regulisalo stanje u ovoj oblasti na zakonit na~in, a ne na na~in kako pojedincima odgovara i koji bi sprije~io odvijanje i realizaciju navedenih nezakonitih radnji. Zbog svih naprijed navedenih radnji i drugih radnji koje nisu navedene, protiv odgovornih lica iz naprijed spomenutih organa je prije godinu dana pokrenuta krivi~na prijava nadle`nom tu`ila{tvu, koje iz nepoznatih razloga, i pored na{ih urgencija jo{ ne poduzima potrebne radnje u ovom slu~aju. Iako je poznato da je Uredba o {umama, koja je dopunjavana i mijenjana nekoliko puta prema potrebama „[umarskog lobija“ i protivzakonita i protivustavna, Kantonalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva preko Kantonalne uprave za {umarstvo, na osnovu ove uredbe u narednom periodu namjeravaju ometati rad ostalih {umarstava na podru~ju HNK-a, kako bi ih na taj na~in uni{tili i prisilili na obustavu rada, bez obzira na to {to }e u tom slu~aju bez posla ostati cca 300 radnika i njihovih porodica. UPRAVA [UMARSTVO „PRENJ“ DD KONJIC

-

Kona~no ukidanje kabota`e

Bez primanja putnika
na usputnim stanicama
Od 1. januara prevoz na me|unarodnim linijama podrazumijevat }e ukrcavanje putnika u BiH i njihov prevoz i iskrcavanje u drugoj dr`avi
Prevoz na me|unarodnim linijama od po~etka naredne godine podrazumijevat }e samo ukrcavanje putnika na odre|enim stanicama u BiH i njihov prevoz i iskrcavanje u drugoj dr`avi, bez mogu}nosti prevoza putnika unutar BiH. Na sastanku mje{ovite komisije BiH i Srbije za me|unarodni transport lica i stvari u drumskom saobra}aju, koji je odr`an u junu i na kojem je razmatrano pitanje kabota`e (prava obavljanja prevoza putnika ili tereta na podru~ju jedne dr`ave) dogovoreno je da se me|unarodne autobuske linije odobrene jo{ 2002. mogu odr`avati do 31. decembra na dosada{nji na~in. ganiziranjem linija na teritoriju Republike Srpske. - Nemamo toliko zainteresovanosti za osnivanje novih linija, primjerice na relaciji Isto~no Sarajevo - Zvornik, pa trenutno koristimo postoje}e linije za Srbiju. Me|utim, ukidanjem kabota`e nasta}e problemi ukoliko budemo i dalje na me|unarodnim linijama prevozili putnike unutar BiH, bi}emo ka`njeni, a uvoditi posebne linije nam se ne isplati i van pameti je. Nadamo se da }e se ne{to u zakonu izmijeniti kako bi se zemlje u regiji povezale na adekvatan na~in, a neophodno je i da promijenimo svijest ljudi da ne mogu da ulaze u prvi autobus koji nai|e, rekao je on. Ipak, odlukamje{ovitekomisijedvijuzemalja je jasna: od 1. januara naredne godine autobusi dviju zemalja na me|unarodnim linijama ne smiju stajati na usputnim stanicama i primati putnike i prevoziti ih unutar jedne dr`ave.

-

-

-

-

-

Kona~na odluka
Od 1. januara 2011. godine kabota`a }e biti kona~no ukinuta i to pitanje ne}e biti vi{e razmatrano na budu}im sastancima, kazao je za Oslobo|enje glavni inspektor u Ministarstvu prometa i komunikacija BiH Selim Kopi}. - Me|utim, iako je prevoznicima najavljeno da se kabota`a ukida po~etkom naredne godine, opre~na su mi{ljena prevoznika o ovome. Generalni direktor Centrotrans-Eurolinesa Safudin ^engi} ka`e da oni podr`avaju ovakvu odluku. - Smatramo da je ve} toliko vremena pro{lo da nema potrebe za kabota`om, a to i ne postoji vi{e nigdje. Tako|er, stav Udru`enja prevoznika u me|unarodnom i me|uentitetskom cestovnom prevozu putnika Vanjskotrgovinske komore BiH je da se uradi preregistracija redova vo`nje u kojima ne}e biti kabota`e, istakao je on. S druge strane, direktor preduze}a Kondor iz Isto~nog Sarajeva Verislav Sav~i} smatra da je osnovni problem bh. prevoznika {to ne postoji potreba za or-

-

Jedini u Evropi
- Prevoznici su imali dovoljno vremena da izvr{e prestrukturiranje me|unarodnih linija, pa }e od njih 206, koliko ih sada ima, mo`da ostati 80, ostale }e se definirati kao unutra{nje linije. Prevoznici }e odlu~iti koje su to linije koje su odr`ive, a koje bi trebalo ukinuti, istakao je Kopi}. Dr`ave u pravilu dopu{taju obavljanje kabota`e na svom podru~ju jedino doma}imprevoznicima, dok straniprevoznici ne mogu ili pod vrlo restriktivnim uvjetima mogu obavljati prevoz robe i putnika izme|u dva mjesta na teritoriju strane dr`ave. Kopi} je dodao da je BiH jedina dr`ava u Evropi gdje je bilo dozvoljeno da strani prevoznici vr{e prevoz putnika u A. Pe. drugoj zemlji.

-

-

-

-

Trebi`at: Za turizam 362.000 eura
Prvi sastanak Upravnog odbra projekta Putovi ba{tine na Trebi`atu, koji je odobrila Delegacija Evropske unije u BiH, a u sklopujavnogpoziva za dostavuprojektnih prijedloga u okvirupotporeEU ekonomskom razvitku u BiH, odr`an je u Mostaru. Uz federalnogministraokoli{a i turizmaNevenkaHercega, sastanku su prisustvovali i ostali ~lanovi Upravnog odbora - direktor REDAH-aIvanJurilj, na~elnikOp}ineGrudeViktorMari}, na~elnikOp}ineLjubu{kiNevenkoBarbari}, na~elnikOp}ine^apljinaSmiljan Vidi} i predsjednik Hercegova~kog STAP-a i Davorin Medi}. Uz predstavljanje cjelokupnogprojekta, ~ijetrajanje se predvi|a na 25 mjeseci, na sastanku je predstavljen i
S prvog sastanka UO Trebi`at

-

-

projektni plan i operacionalizacija poslova za prvih {est mjeseci realizacije. Nositeljprojekta je Regionalnarazvojna agencija za HercegovinuREDAH, apartneri su op}ine Grude, Ljubu{ki i ^apljina te Udru`enje za regionalni ruralni razvitak Hercegova~kiSTAP, dok je suradnik na projektu federalno Ministarstvo okoli{a i turizma. Projekt je ukupnevrijednosti362.000 eura, od ~ega Delegacija EU u BiH financira 300.000 eura. Op}i cilj projekta je doprinijeti privrednom, a posebno turisR. K. ti~kom razvitku Hercegovine.

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 29. septembar 2010. Direktor NLB-a dolazi u BiH

BIZNIS I EKONOMIJA
Po~inje izgradnja prvog parka vjetroelektrana u BiH

21

Predratna {tednja

nije na papiru
Predsjednik Uprave Nove ljubljanske banke iz Slovenije Bo`o Ja{ovi~ i ~lan Uprave za korporativno upravljanje, ujedno i predsjednik Nadzornog odbora NLB-a u BiH Marko Jazbec ove sedmice boravit }e u BiH. U Sarajevu }e se susresti s ~lanovima Slovenskog poslovnog kluba, a u Tuzli s Upravom tamo{nje NLB-a. Kako nam je re~eno u sjedi{tu ove banke u Ljubljani, razlog posjete BiH je upoznavanje s radom ovda{nje NLB, a uprili~ena je u okviru ovojesenjeg obilaska zemalja u kojima banka ima svoje filijale i predstavni{tva. Brojne kompanije koje rade u BiH finansijske transakcije obavljaju preko NLB-a, zbog ~ega }e razgovor s ~lanovima Slovenskog poslovnog kluba biti obostrano koristan. Javnost }e i ovog puta ostati razo~arana ~injenicom da na podsjetniku za razgovor nije upisana tema problem stare devizne {tednje, niti je predvi|ena posjeta zvani~nim institucijama ove dr`ave koje su zadu`ene da, zajedno sa

Elektri~na energija sa Duvanjskog polja
Prvi kilovati iz VE Mesihovina sa 22 vjetroturbine pote}i }e 2013. godine • Vrijednost investicije 78 miliona eura
Polaganjem temeljca u Mrkodolu kod Tomislav-Grada danas }e biti obilje`en po~etak izgradnje parka vjetroelektrana Mesihovina sa 22 vjetroturbine, ukupne instalirane snage izme|u 44 i 66 megavata. Vrijednost investicije je 78 miliona eura, a prema dinamici ulaganja, predvi|eno je da prvi kilovat-sati elektri~ne energije prema mre`i poteku 2013. godine. Izgradnja VE Mesihovina dio je razvojnog projekta Elektroprivrede HZ-HB planiranog integralnom studijom razvoja kompanije u periodu 2006-09, s projekcijom na 2020. godinu. la stu di ju izvo dlji vos ti o mo gu}nosti kori{tenja energije vjetra za proizvodnju struje. Vlada Federacije BiH je donijela odluku o progla{enju javnog interesa i pristupanju pripremi i izgradnji prioritetnih elektroenergetskih objekata te odredila ovo poduze}e nosiocem aktivnosti za 11 novih proizvodnih objekata, me|u kojima je i VE Mesihovina. Potpisan je ugovor o projektu i kreditu te ugovor o finansiranju projekta izme|u Njema~ke razvojne banke KfW, BiH, Federacije BiH i EPHZHB. Kreditna sredstva su 72 miliona eura, dok su vlastita sredstva podu-

Glavna aktivnost razgovor sa Slovenskim poslovnim klubom

Bo`o Ja{ovi~: Kona~no sti`e i u Sarajevo

Slovenijom, rje{avaju taj problem. Razo~arenje je tim ve}e nakon pisanja zagreba~kog Vjesnika o tome da }e za mjesec dana do}i do rje{enja spora Ljubljanska banka u Hrvatskoj, {to je dobra vijest za tamo{njih oko 130.000 predratnih {tedi{a, kojima ova banka duguje oko 160 miliona eura. Mjesec prije isteka roka koji su utvrdili premijeri Slovenije i Hrvatske tiha diplomatija predano radi na rje{enju tog pitanja, pi{e Vjesnik, a devizne {tedi{e u Hrvatskoj

trljaju ruke, jer }e, nakon skoro dvije decenije, do}i do svog novca. Predratne devizne {tedi{e u BiH prema kojima slovenska banka ima dug od od oko 135 miliona eura nisu potjerale vlast da poduzme iste korake kao na{i susjedi. Prepu{teni su sami sebi, a udru`enja formirana s ciljem da im pomognu vratiti novac prakti~no nemaju nikakvog rezultata, niti se ogla{avaju povodom posjete ~elnika NLB-a BiH.
H. A.

Bugojno: Nova tvornica

Vjetroturbine: Novi izvori elektri~ne energije u BiH

za autoindustriju
Slovenska kompanija MLM Mariborska livarna je otvorila nove tehno lo {ke ka pa ci te te Tvornice aluminijskih tla~nih odlje va ka za automobilsku industriju MLM Alutec Bugojno. Do kraja 2010. godine Mariborska livarna u novoformirano preduze}e Alutec investirat }e 2,5 miliona eura. Tvornica trenutno zapo{ljava 47 radnika. - Ove godine planiramo napraviti promet od 1,3 miliona eura. To je po~etak projekta koji je startao u aprilu. U sljede}ih pet godina imamo prostorne, tehni~ke i ljudske kapacitete da ostvarimo oko 3.000 tona proizvoda, i promet izme|u 10 i 11 miliona eura godi{nje. U isto

vrijeme, planiramo investirati oko 7 miliona eura, izjavio je predsjednik Uprave MLM Mariborske livarne Branko @erdoner. U podru`nici MLM-a Alutec u Bugojnutrenutno se proizvode uglavnom dijelovi za elektroindustriju, a ovihdana vr{e se intenzivne pripreme za pro{irenje proizvodnje na automobilsku industriju. U oktobru bi iz [vicarske u bugojanskutvornicutrebalabitidistribuiranarobotizirananova}elija, ~ijim}e se stavljanjem u funkcijustvoritipretpostavke za otpo~injanjeproizvodnjealuminijskihodljevaka za potreberenomiranihautomobilskihkompanija na evropskom i drugim tr`i{tima.

Lokalitet VE Mesihovine se nalazi na jugozapadnom obodu Duvanjskog polja (op}ina TomislavGrad), na sjevernom grebenu planine Midena. Nadmorska visina se kre}e izme|u 994 i 1.090 metara. Mjerenja na toj lokaciji su po~ela sredinom 2004. godine instaliranjem 10-metarskog mjernog stupa, a zatim je instaliran i 50-metarski mjerni stup. Na temelju cjelokupnih rezultata mjerenja i ostalih potrebnih informacija, kompanija NIPSA iz Madrida je napravi-

ze}a {est miliona eura. Ovaj razvojni projekt EPHZ-HB sufinansira Njema~ka preko KfW banke. Za ovaj zna~ajan elektroenergetski objekt ura|ene su sve potrebne analize i obezbije|ena dokumenta ci ja za nje go vu iz gra dnju. Izme|u ostalog, dobivena je saglasnost Op}inskog vije}a TomislavGrada te okolinska dozvola federalnog Ministarstva okoli{a i turizma, a u zavr{noj fazi je i dobivanje urbanisti~ke dozvole.
H. A.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 191 - 29. 9. 2010. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

Bh. ponuda na forumu u Kini
Ambasada BiH u Kini u~estvovala je na 5. forumu o poljoprivrednoj saradnji izme|u Kine i zemalja centralne i jugoisto~ne Evrope, koji je, u organizaciji kineskog ministarstva poljoprivrede, odr`an od 24. do 26. septembra u Hefeiu, glavnom gradu kineske provincije Anhui. Ministrica savjetnica u Ambasadi BiH Zorica Zirojevi} prezentirala je u~esnicima foruma poljoprivredni sektor u BiH te informirala o povoljnim uvjetima za kineske investicije u bh. poljoprivredni sektor. Tako|er je predstavila aktuelne investicione projekte koje su pripremili Agencija za strana ulaganja i Sarajevo Business Forum u kategorijama proizvodnja i prerada `itarica, medicinsko i aromati~no bilje, proizvodnja i prerada vo}a, povr}a, meda, uzgoj stoke i ribe, proizvodnja sto~ne hrane, fla{iranje pitke vode... Predstavnici ministarstva poljoprivrede Kine odlu~ili su prezentaciju koju je bh. Ambasada za ovu priliku pripremila na kineskom i engleskom jeziku i sve predstavljene investicione projekte predstaviti na zvani~noj web stranici ministarstva kako bi bili dostupni mnogobrojnim kineskim korisnicima iz poljoprivredno-proizvodnog i prera|iva~kog sektora.

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.392335 1.403858 26.742429 0.079248 0.261819 0.701904 1.723141 0.565032 0.244877 0.211507 1.469967 0.983833 2.295630 1.449435 0.047410 1.844431

1.955830 1.395825 1.407376 26.809453 0.079447 0.262475 0.703663 1.727460 0.566448 0.245491 0.212037 1.473651 0.986299 2.301383 1.453068 0.047529 1.849054 USD BAM

1.955830 1.399315 1.410894 26.876477 0.079646 0.263131 0.705422 1.731779 0.567864 0.246105 0.212567 1.477335 0.988765 2.307136 1.456701 0.047648 1.853677 1.54560 2.243024

SDR (Special Drawing Rights) na dan 27. 09. 2010 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 27. 09. 2010 =

22
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE

OGLASI
BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE БOСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ОБРАЗОВАЊА И НАУКЕ

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Broj: 06-38-8-6819/10 Mostar, 24. 9. 2010. godine Na osnovu ~lana 3. Zakona o izdava~koj djelatnosti („Slu`beni list SRBiH“, broj 35/90 i „Slu`beni list RBiH“, broj 3/93 i 23/93), ~lana 7. Pravilnika o postupku pripremanja i odobravanja ud`benika, radnih ud`benika, priru~nika i drugih nastavnih sredstava za osnovne i srednje {kole, broj 03-38-5278/09, usvojenog na sjednici Vije}a za uskla|ivanje ud`beni~ke politike, odr`anoj 11. septembra 2009. godine, odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku pripremanja i odobravanja ud`benika, radnih ud`benika, priru~nika i drugih nastavnih sredstava za osnovne i srednje {kole, broj 06-38-8-4013/10 od 28. 4. 2010. godine i broj 06-38-8-5714/10 od 9. 7. 2010. godine, kao i Sporazuma o postupku pripremanja i odobravanja ud`benika i drugih nastavnih sredstava za osnovne i srednje {kole, potpisanog izme|u Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i nadle`nih kantonalnih obrazovnih vlasti Unsko-sanskog, Tuzlanskog, Zeni~ko-dobojskog, Bosanskopodrinjskog, Hercegova~ko-neretvanskog i Kantona Sarajevo, Vije}e za uskla|ivanje ud`beni~ke politike, na sjednici odr`anoj 24. 9. 2010. godine, donijelo je odluku da se raspisuje

J AV N I K O N K U R S
za pribavljanje rukopisa ud`benika za 8. razred devetogodi{nje osnovne {kole 1. 2. Pravo prijave na konkurs imaju svi registrirani izdava~i u Bosni i Hercegovini. Konkurs se raspisuje za pribavljanje rukopisa ud`benika za 8. razred devetogodi{nje osnovne {kole iz sljede}ih predmetnih oblasti: - bosanski, hrvatski, srpski jezik i knji`evnost, - matematika, - fizika, - hemija, - biologija, - geografija, - historija, - tehni~ka kultura, - likovna kultura, - muzi~ka kultura i - tjelesna i zdravstvena kultura. Rukopisi trebaju biti u skladu sa Okvirnim nastavnim planom i programom za 8. razred devetogodi{nje osnovne {kole, a rukopisi ud`benika iz geografije i historije trebaju biti i u skladu sa Smjernicama za pisanje i ocjenu ud`benika geografije osnovnih i srednjih {kola u Bosni i Hercegovini, odnosno u skladu sa Smjernicama za pisanje i ocjenu ud`benika historije osnovnih i srednjih {kola. 3. Konkurs se raspisuje i za pribavljanje rukopisa ud`benika stranih jezika za 8. razred devetogodi{nje osnovne {kole, i to: engleskog, njema~kog, francuskog i arapskog jezika kao prvog stranog jezika, te engleskog, njema~kog, francuskog i arapskog jezika kao drugog stranog jezika. Rukopisi stranih jezika trebaju biti u skladu sa Okvirnim nastavnim planom i programom za 8. razred devetogodi{nje osnovne {kole. 4. Rukopisi ud`benika iz ~lana 2. ovog konkursa treba da budu pisani na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku, i trebaju biti dostavljeni u {est primjeraka. Rukopisi trebaju biti tako metodolo{ki koncipirani da ne zahtijevaju obaveznu upotrebu radne sveske, te da se u njima ne ostavlja prostor za crtanje i pisanje, osim u rukopisima ud`benika stranih jezika gdje je to neophodno za savladavanje odre|enih nastavnih sadr`aja. U rukopisima ud`benika stranih jezika treba da bude zastupljeno najmanje 30% ukupne gra|e koja se odnosi na bh. kulturno-historijsku ba{tinu. Za ove rukopise dozvoljena je saradnja — suizdava{tvo sa izdava~kim ku}ama iz inostranstva. Rukopisi ne smiju sadr`avati naziv ili znak izdava~a i u protivnom }e biti isklju~eni iz procesa recenziranja. I ove rukopise treba dostaviti u {est primjeraka. 7. Autor, niti koautor ud`benika, ne mo`e biti uposlenik Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, kantonalnih ministarstava obrazovanja ili pedago{kih zavoda. Sve stranice rukopisa ud`benika iz ~lana 2. i 3. ovog konkursa treba da budu numerisane i uvezane. Za sve rukopise iz ~lana 3. ovog konkursa izdava~i su obavezni dostaviti izjavu pod materijalnom i krivi~nom odgovorno{}u da posjeduju pravo na suizdava{tvo sa nekom od izdava~kih ku}a iz inostranstva, koju u izjavi ne moraju imenovati. 2. PRAVO U^E[]A Pravo u~e{}a na javnom pozivu imaju sva fizi~ka i pravna lica iz Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: ponu|a~). 3. SADR@AJ PONUDE Ponuda treba da sadr`i ponudu isporuke |ubriva-stajnjaka, sa sljede}im elementima: a) Naziv/ime ponu|a~a sa ta~nom adresom b) Za PDV obveznike obavezna je kopija uvjerenja o registraciji u sistemu PDV-a c) Koli~ina i kvalitet stajnjaka d) Cijena stajnjaka e) Cijena isporuke na {iri lokalitet Bi{ina f) Rok isporuke g) Uslovi i na~ini pla}anja na paritetu fco Bi{ina h) Ostale povoljnosti ponude 4. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDE Ponudu obra|enu u skladu sa ovim otvorenim javnim pozivom ponu|a~ je obavezan dostaviti do 10. 10. 2010. godine do 13 sati, u jednom originalnom primjerku u zatvorenoj i zape~a}enoj koverti. Ponudu dostaviti na adresu: FONDACIJA MOZAIK Soukbunar br. 42, 71 000 SARAJEVO Kontakt-osoba: Rajko Lazi} 063/990-093 5. DODATNE INFORMACIJE: Posjetite web stranicu www.mozaik.ba kako biste se upoznali s sadr`ajem ovog i ostalih trenutno otvorenih javnih poziva/oglasa Fondacije Mozaik: • Izrada projektnog rje{enja za stakleni~ku proizvodnju • Izrada projektnog rje{enja savremenog navodnjavanja ogledne parcele od 1 ha • Nabavka 70.000 litara dizel-goriva Naru~ilac zadr`ava pravo izmjene ili anuliranja javnog poziva bez navo|enja razloga. FONDACIJA MOZAIK SARAJEVO objavljuje

5.

6.

OTVORENI JAVNI POZIV
Za prikupljanje ponuda za isporuku |ubrivo-stajnjak za potrebe uzgoja organskog bilja 1. PREDMET PONUDE Predmet otvorenog poziva je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg (jednog ili vi{e pojedina~nih) ponu|a~a za isporuku 1.000 tona |ubriva-stajnjaka za potrebe uzgoja organskog bilja, na {irem lokalitetu Bi{ine, na podru~ju op{tina [ekovi}i, Osmaci i @ivinice.

8. 9.

10. Na osnovu stru~nih recenzija bi}e odabrani najbolji rukopisi. Svi ud`benici koji osvoje vi{e od 80% od maksimalnog broja osvojenih bodova, bez obzira na njihov broj, bit }e odobreni za upotrebu. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, na prijedlog Vije}a za uskla|ivanje ud`beni~ke politike, mo`e odobriti upotrebu do tri radna ud`benika, odnosno ud`benika za isti razred i isti predmet, koji osvoje najve}i broj bodova, ali ne manje od 75% od maksimalnog broja osvojenih bodova. 11. Prilikom predaje rukopisa ud`benika, neophodno je predati uplatnice za recenziranje istih. Informacije o iznosu koji treba biti upla}en za recenziranje rukopisa ud`benika zasnovane su na Odluci Vije}a za uskla|ivanje ud`beni~ke politike, koja se po zahtjevu dostavlja izdava~ima. Ukoliko izdava~ odustane od procesa recenziranja rukopisa, upla}eni iznos ne}e biti vra}en. 12. Rukopisi trebaju biti u skladu sa Odlukom o minimalnim tehni~kim uslovima od{tampanog ud`benika, broj 03-38-873/10 od 23. 2. 2010. godine 13. Konkurs ostaje otvoren do 25. februara 2011. godine. 14. Rukopisi se dostavljaju pod {ifrom, u posebno zape~a}enoj koverti, sa osnovnim podacima o izdava~u, na adresu: Vije}e za uskla|ivanje ud`beni~ke politike, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Stjepana Radi}a 33, Mostar. 15. Materijal, koji je od zna~aja za izradu ud`benika, kao i sva obavje{tenja u vezi sa konkursom, u~esnici mogu dobiti u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, Mostar, Stjepana Radi}a 33, ili na web stranici: www.fmon.gov.ba MINISTRICA Meliha Ali}, prof.
Mostar, Stjepana Radi}a 33, Tel.: +387 36 355 700, Fax.: +387 36 355 742 Sarajevo, Obala Maka Dizdara 2, Tel.: +387 33 276 370, Fax.: +387 33 276 380 Мостар, Стјепана Радића 33, Тел.: + 387 36 355 700, Факс: + 387 36 355 742 Сарајево, Обала Мака Диздара 2, Teл.: + 387 33 276 370, Факс: + 387 33 276 380 e-mail: info@fmon.gov.ba; kabinet@fmon.gov.ba, http://www.fmon.gov.ba

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE
1.456,08
BIFX

BERZANSKI IZVJE[TAJI 23
884,05
SASX-10

938,24

SASX-30

836,39

BIRS

1.399,74

FIRS

636,00

ERS10

Trgovanje na Banjalu~koj berzi

Sarajevska berza

Najtra`enije dionice fonda Naprijed
Na trgovanju na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren ukupan promet od 701.530,26 KM. U sklopu108 transakcijaukupno je prometovano 97.838 vrijednosnih papira. Promet na kotaciji iznosio je 203.017,58 KM, u sklopu 35 transakcija prometovana su 49.863 vrijednosna papira. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 60.577,40 KM i to dionicama Bosnalijek d.d. Sarajevo, u sklopu 17 transakcija prometovano je 4.069 dionica. Na kotaciji fondova ostvaren je promet od 139.225,62 KM, a najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama ZIF Naprijed d.d. Sarajevo u iznosu od 128.150,23 KM. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet obveznicama ratnih potra`ivanja Federacije BiH u ukupnoj vrijednosti od 3.214,56 KM, u sklopu {est transakcija prometovano je 10.037 obveznica. Na primarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 51.534,62 KM, a najve}idnevni promet ostvaren je dionicama emiten-

Ju~era{nji promet 435.646,85 KM

U padu akcije preduze}a Progres
Na ju~era{njem trgovanju na Banjalu~koj berzi ju~er je ostvaren promet od 435.646,85 KM, kroz 93 transakcije. Od akcija na slu`benom berzanskom tr`i{tu, lista B, najve}i promet je ostvaren akcijama Nova banka a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 8.375,64 KM, po prosje~noj cijeni od 0,845 KM, ~ime je ostvaren pad u odnosu na pro{lo trgovanje za -1,74 posto. Ukupan promet obveznicama iznosio je 146.216,10 KM. Od obveznica najvi{e se trgo va lo ob ve zni ca ma Re pu bli ka Srpska - izmirenje ratne {tete 2 u vrijednosti od 42.489,75 KM. Prosje~na cijena ovih obveznica ostvarila je pad od 0,58 posto. Od akcija zatvorenih investicionih fondova najve}i promet je ostvaren sa akcijama ZIF Jahorina Koin a.d. Pale, trgovalo se u iznosu od 252.000,00 KM, po prosje~noj cijeni od 2,80 KM, {to predstavlja rast cijene za 3,70 posto. Akcije ~etiri fonda su ostvarile rast prosje~ne cijene, od ~ega su najve}i rast imale akcije ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka (9,65 posto), i ovim se akcijama trgovalo po prosje~noj cijeni od 2,84 KM. Akcije jednog fonda su ostvarile pad prosje~ne cijene, a gubitnik dana me|u fondovima su akcije ZIF Zepter fonda a.d. Banja Luka (-0,26 posto), i ovim se akcijama trgovalo po prosje~noj cijeni od 3,90 KM. Od hartija od vrijednosti na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i promet je ostvaren sa akcijama Tran{ped a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 6.000,00 KM, po prosje~noj cijeni od 1,20 KM. Od akcija na slobodnom berzanskom tr`i{tu pad cijena akcija zabilje`ile su akcije dva emitenta, od ~ega su akcije preduze}a Progres a.d. Bijeljina ostvarile pad od -2,85 posto i trgovalo se po cijeni od 0,647 KM po akciji, u vrijednosti od 970,50 KM.

ta BH Telecom d.d. Sarajevo u iznosu od 39.579,52 KM. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 446.978,06 KM, u sklopu 45 transakcija prometovano je 44.785 dionica, a najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta Plin Sarajevo u iznosu od 445.230,00 KM. Najve}i dnevni porast vrijednosti zabilje`ile su dionice emitenta Klimavent d.d. Sarajevo od 10,00 posto i dostigle su cijenu od 27,50 KM, dok je najve}i dnevni pad registrirao ZIF Bonus d.d. Sarajevo od 4,63 posto i dostigao cijenu od 2,47 KM.

Pet vanrednih aukcija
Sarajevska berza je na zahtjev brokerske ku}e Raiffeisen brokers d.o.o. Sarajevo zakazala pet vanrednih aukcija za 29. septembar. Predmet prodaje su dionice u vlasni{tvu ZIF Eurofond-1 d.d. Tuzla, i to 36.546 dionicaemitentaAngropreduze}e d.d. Cazin. Cijena ponu|enih dionica iznosi 18,39 KM po dionici. Zatim 59.926 dionica emitenta d.d. Za proizvodnju ko`ne obu}e Bugojno. Cijena ponu|enih dionica iznosi 5,81 KM po dionici. Na aukciji su i 793 dionice emitenta PTK Finkom d.d. Tuzla. Cijena ponu|enih dionica iznosi 100 KM po dionici, kao i 10.910 dionica emitenta Pluto d.d. Neum. Cijena ponu|enih dionica iznosi 5,12 KM po dionici, te 2.079 dionica emitenta Vjetrenica d.d. Vitez. Cijena ponu|enih dionica iznosi 46,02 KM po dionici. Metoda prodaje za sve aukcije je metoda 1.

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 28. septembar/rujan 2010.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

Banjalu~ka berza Kursna lista za 28. septembar 2010.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

KOTACIJA KOMPANIJA BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO 14,97 -2,08 15,20 14,80 4.069 60.577,40 17

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Hidroelektrane na Trebisnjici a.d. Trebinje Nova banka a.d. Banja Luka RiTE Gacko a.d. Gacko Trznica a.d. Banja Luka Zeljeznice RS a.d. Doboj BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka ZIF Balkan investment fond a.d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF VIB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 2,84 4,47 5,83 0,035 2,8 3,05 3,9 9,65 9,02 0 2,94 3,7 0 -0,26 2,84 4,47 5,85 0,035 2,8 3,05 3,92 2,83 4,47 5,83 0,035 2,8 3,05 3,9 128 40 1.521 25.000 90.000 40 650 363,02 178,80 8.897,45 875,00 252.000,00 122,00 2.537,64 0,366 0,845 0,14 1,4(A) 0,065 0 -1,74 0 -2,1 4,84 0,366 0,845 0,14 1,41 0,065 0,366 0,845 0,14 1,4 0,065 2.593 9.912 5.000 1.387 17.000 949,04 8.375,64 700,00 1.942,87 1.105,00

KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO ZIF BONUS DD SARAJEVO ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. A FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. B FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. C FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. D FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. E PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO ENERGOPETROL DD SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE UNIS VALJCICI D.D. KONJIC 5,00 CENTROTRANS TRANSPORT ROBE D.D. SARAJEVO6,00 FAMOS D.D. SARAJEVO 3,00 KLIMAVENT D.D. SARAJEVO (K2) 27,50 KRAJINAPUTEVI D.D. BIHAC 6,99 PLIN SARAJEVO D.D. SARAJEVO 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 -0,14 5,26 5,00 6,00 3,00 27,50 6,99 10,00 5,00 6,00 3,00 27,50 6,99 10,00 213 23 82 13 144 44.523 1.065,00 138,00 246,00 357,50 1.006,56 445.230,00 1 1 1 1 1 41 18,25 3,60 9,05 70,63 64,01 4,09 -2,70 -0,06 4,94 -0,06 18,30 3,60 9,06 70,94 64,01 17,53 3,60 9,05 67,60 64,01 2.169 300 422 80 6 39.579,52 1.080,00 3.820,92 5.605,12 384,06 16 2 3 5 1 38,10 35,33 32,17 30,22 30,02 -1,04 -0,48 -3,97 0,00 0,07 38,10 35,33 32,17 30,22 30,04 38,10 35,33 32,17 30,22 30,02 1.294 1.303 1.145 1.145 5.150 493,01 460,35 368,35 346,02 1.546,83 1 1 1 1 2 3,10 2,47 4,95 3,86 0,57 -4,63 -2,94 -1,03 3,10 2,47 4,95 3,86 3,08 798 2,47 42 4,95 1.717 3,85 33.200 2.472,50 103,74 8.499,15 128.150,23 3 2 4 3

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Agrokombinat a.d. Rogatica Kristal a.d. Banja Luka TP Matex a.d. Banja Luka MPI Modrica a.d. Modrica Progres a.d. Bijeljina Transped a.d. Banja Luka Republika Srpska - stara devizna stednja 1 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 4 0,128 0,37(A) 0,5 0,1 0,647 1,2(A) 91,5084 33,2389 31,9466 32,5115 30,7517 0 0,128 0,128 8.000 -2,63 0,37 0,37 6.297 0 0,5 0,5 1.174 0 0,1 0,1 4.729 -2,85 0,647 0,647 1.500 0 1,2 1,2 5.000 -0,1 91,6 91,5 59.639 0,04 33,2428 33,2266 33.662 -0,58 32 31,9 133.000 -0,05 32,52 32,51 96.805 -0,09 31,05 30,5 109.839 1.024,00 2.329,89 587,00 472,90 970,50 6.000,00 27.287,34 11.188,89 42.489,75 31.472,72 33.777,40

NAFTA

PLIN

ZLATO

SREBRO

ALUMINIJ

P[ENICA

KUKURUZ

78,28

$ 0,37 %

3,82

$ 0,61 %

1.289,00

$ 0,74 %

21,18

$ 1,33 %

2,316

$ 0,86 %

969,25

$ 1,45 %

508,75

$ 0,78 %

24 SARAJEVSKA HRONIKA
Donacija za Op}u bolnicu

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Parking u dvori{tu stanara Kaptola i Mula Mustafe Ba{eskije

Muli}ima nare|eno
Uz {irenje parkinga u dvori{ta stanara dvije ulice, investitor priklju~io struju i vodu kroz potporne zidove • Gradnja samo u gabaritima odre|enim projektom, napominje Jusi}
Sa ju~era{njeg uru~enja donacije
Foto: D. TORCHE

ru{enje zidova
Sto~i} za porod
budu}im mamama
Predstavnici Udru`enja DjeCa i Centra Fenix iz Sanskog Mosta uru~ili donaciju, osiguranu zahvaljuju}i `enama iz Njema~ke
Predstavnici Udru`enja DjeCa iz Sarajeva i Centra Fenix iz Sanskog Mosta uru~ili su ju~er Ginekolo{ko-aku{erskom odjeljenju Op}e bolnice “Prim. dr. Abdulah Naka{“ sto~i} za porode, koji }e pomo}i da trudnice {to lak{e donesu dijete na svijet. Sto~i} za porode koristi se u sklopu alternativnog na~ina poroda `ena, koji sve vi{e postaje trend i u evropskim zemljama. “Ideja da se obezbijede sto~i}i za porode potekla je prije izvjesnog vremena, tako da smo zahvaljuju}i donacijama `ena iz Njema~ke, uspjeli nabaviti ~etiri i ovaj prvi smo darovali Op}oj bolnici. Dva sto~i}a }emo pokloniti porodiljama u Tuzli, a jedan u Novoj Bili“, kazala je Lana Zeherovi}, predsjednica Udru`enja DjeCa, te dodala kako je vrijednost jednog sto~i}a 381 euro. Adisa Hoti}, predsjednica Centra Fenix, istakla je kako je porod na sto~i}u trend u Evropi, jer pomo}u njega `ena osjeti manju bol. Dr. Jasminka Guti}, {efica Ginekolo{ko-aku{erskog odjeljenja Op}e bolnice, istakla je kako se u ovoj ustanovi poro|aj u vodi, odnosno na sto~i}u odvija ve} dvije godine i sve je vi{e `ena koje se odlu~uju za ovaj alternativni vid poro|aja. “@enama prilikom poro|aja na sto~i}u ovakav fiziolo{ki, vertikalni polo`aj umnogome odgovara za razliku od le`e}eg, jer veliki dio bola nestaje. Za ovakav vid poro|aja se odlu~ujemo ukoliko `ena to `eli i kod koje nema rizika za kontraindikacije“ objasnila je dr. Guti}, te , naglasila kako su njihova iskustva u tome izvanredna.
Mr. BABI]

Zgrada do koje je ucrtana granica parkinga

Budimir: Nemaju pravo na novu `albu

Trovanje gljivama

Pacijenti smje{teni na Infektivnu kliniku

Stanje pacijenata stabilno
Na Klinici za infektivne bolesti KCUS-a i dalje se oporavlja 12 pacijenata, koliko ih se ovih dana javilo za ljekarsku pomo} sa simptomima trovanja gljivama. Biljana Jandri}, glasnogovornica Klini~kog centra, ju~er je izjavila kako na ovoj klinici nema novih pacijenata oboljelih od trovanja. “Posljednjih dana nismo imali javljanja gra|ana koji se `ale na bolove usljed trovanja gljivama, tako da se stanje stabilizuje. Tako|er, te{ko oboljeli pacijent koji je ovih dana bio u Jedinici intenzivne terapije osje}a se bolje. Njegovi vitalni parametri su stabilni i on je svjestan i komunikativan. Nakon tretmana na ovom odjeljenju preba~en je na Kliniku za infektivne bolesti na hospitalizaciju“, kazala je Jandri}. Podsje}amo, iz Klini~kog centra su upozoravali da je posljednjih nekoliko dana na Klinici za infektivne bolesti pove}an priliv pacijenata otrovanih gljivama, te apelovali na stanovni{tvo da bude izuzetno oprezno. Primljeni pacijenti bili su srednje do veoma te{ki slu~ajevi, a jedan od njih imao je izuzetno te{ku klini~ku sliku. Stoga iz KCUS-a i dalje apeluju na stanovni{tvo da bude oprezno, jer je u ovom ki{nom periodu velika mogu}nost kontaminacije jestivih gljiva toksinima otrovnih gljiva ukoliko se nalaze u istoj posudi za skupljanje.
Mr. BABI]

U januaru ove godine 22 stanara ulica Kaptol i Mula Mustafe Ba{eskije uputila su apelat sa potpisima Op}inskom vije}u Centra kako bi zaustavili ulazak u svoja dvori{ta i {irenje javnog parkinga, ~iji je investitor Centrotranstransport robe, na ~ijem je ~elu jedan od bra}e Muli}, Hajrudin. Me|utim, vije}nici se nisu pretrgli u pru`anju pomo}i stanarima ~ije porodice `ive u gradskoj jezgri skoro stotinu godina, donose}i zaklju~ak da u ovom sporu nije bilo povrede zakonitosti. Grupa gra|ana obratila se i predstavnicima Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a, te kantonalnom In spe kto ra tu, na kon ~ega je u aprilu stiglo rje{enje za ru{enje spornih zidova. - U aprilu sam dobio rje{enje inspektorice Mahire ^olpa, nakon ~ega sam poslao dopis sekretaru Ministarstva Jovi Andri}u i ministru Abidu Jusi}u. Od ministra sam dobio dokumente u kojima se vidi kako je investitor po 85 kvadrata mog i dvori{ta kom{ije Kemala Ra{~i}a izdvojio, a za

Birvaktile dokumenti
Za razliku od resornog ministarstva, kako nam je kazao Savo Budimir, stanarima Op}ina Centar nije pomogla u borbi za o~uvanje imovine. - Iz Op}ine smo jedino dobili birvaktile zemlji{noknji`ne izvatke, iz vremena prije nego smo postali vlasnici stanova. Uz to, ni Vije}e nije reagovalo, vjerovatno {to je jedan od vije}nika Mustafa Muli}, brat vlasnika Centrotrans-transport robe, zaklju~io je Budimir. to platio samo 3.400 KM u nultoj zoni grada, kazao nam je ju~er Savo Budimir, stanar Kaptola 12. Prema rije~ima Budimira, Muli}i su, kako bi sprije~ili ru{enje potpornih zidova, prije 15-ak dana kroz njih proveli i elektroinstalacije, a priklju~ili su se i na vodu objekta Ulice Mula Mustafe Ba{eskije 5. - Njihovu `albu odbila je i drugostepena komisija, tako da se rje{enje inspekcije mo`e izvr{iti, napomenuo je Budimir. Dozvola za gradnju javnog parkinga Muli}ima je izdata u vrijeme kada je na ~elu resornog ministarstva bio Zlatko Petrovi}. - Tada, 2006. godine sa Muli}em je bitku vodio Ismet Had`i} i tada mu se obavezao da ne}e {iriti parking. Imam sve papire i da je Muli} du`an po raznim osnovama deset miliona maraka, a sad jo{ ho}e da dobije prostor za gara`u kod Narodnog pozori{ta, istakao je Budimir. Ministar Jusi} kazao je za Oslo bo|enje ka ko na kon odbijanja `albe inspekcija mo`e dati nalog za ru{enje. - Investitor vi{e nema prava na `albu, jedino mo`e pokrenuti upravni spor. Objekti se moraju graditi u gabaritima predvi|enim projektom, naglasio je ministar Jusi}.
J. MILANOVI]

18 godina od masakra na mezarju u Boljakovom Potoku

Po~ast za devet stradalih Sarajlija
Delegacija Kantona polo`ila je ju~er cvije}e na spomen-plo~u i odala po~ast Asimu Cvrku, Mehi ^akari}u, Aliji ^au{evi}u, Im{iru Kerli, Mustafi Karaj~i}u, Ibrahimu [ehovi}u, Rami Veljanu i dvjema neidentifikovanim mu{kim osobama, `rtvama masakra, koji se prije 18 godina dogodio na mjesnom mezarju u Boljakovom Potoku. Devet Sarajlija koji su se 28. septembra ‘92. godine okupili na d`enazi Fatimi Jusi}, ubila je granata ispaljena sa agresorskih polo`aja. Tada je te`e i lak{e ranjeno jo{ 20 na{ih sugra|ana. Ispred spomen-plo~e, uz delegaciju KS-a, okupile su se i delegacije Grada, Op}ine Novi Grad, bora~kih udru`enja, te rodbina, prijatelji i kom{ije nevino stradalih Sarajli-

ja koji su jo{ jednom skrenuli pa`nju da se nalogodavci i izvr{ioci ovog zlo~ina, kao i brojnih drugih u kojima su na mjestima masovnog okupljanja ubijani nedu`ni civili, moraju uhapsiti i procesuirati.

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 29. septembar 2010.
USTAVNI SUD FBiH Ro~i{te po zahtjevu Op}ine Centar za za{titu prava na lokalnu samoupravu

SARAJEVSKA HRONIKA 25
DE@URNI TELEFON

276-982

Sporno 39
nadle`nosti
Odluka }e biti donesena za nekoliko mjeseci

VA@NIJI TELEFONI
MUP

Predstavnici Op}ine tra`ili su da u Kantonu po~ne primjena zakona, donesenog na nivou FBiH, te da se lokalnim zajednicama vrate oduzete nadle`nosti i prihodi
kon, u na{em kantonu ima devet op}ina, {to zna~i da bi upravljanje od jedne do druge bilo razli~ito. Ali, {ta je u tome lo{e, zar to nije demokrati~nost. Sigurno ne bismo dopustili ono {to se sada radi i svakako bi uva`avali mi{ljenja roditelja“, istakao je Slaven Kova~evi}, predsjedavaju}i OV Cen tar, alu di ra ju}i na slu~aj direktorice JU Djeca Sarajeva Arzije Mahmutovi}. Kantona Sarajevo Mensura Mostarac kazala je kako su odre|ene nadle`nosti, koje tra`i Centar, federalnim zakonima povjerene kantonima, a to se, izme|u ostalog, odnosi na odr`avanje, rekonstrukciju i za{titu cesta, te da prihodi od njih pripadaju Kantonima. Sudskom vije}u dostavljeni su i odgovori ministarstava po je di na~no o sva koj na dle`nosti, kao i razlozi zbog kojih bi one trebale ostati na nivou Kantona. Predsjednica Senjak na kraju ro~i{ta kazala je kako }e kona~na odluka o ovom predmetu biti donesena u narednih nekoliko mjeseci.
S. HUREMOVI]

Na Ustavnom sudu FBiH ju~er je odr`ano ro~i{te u slu~aju zahtjeva Op}ine Centar za za{titu prava na lokalnu samoupravu. Pred {esto~lanim sudskim vije}em kojim je predsjedavala Kata Senjak, predsjednica Suda, pojavili su se predstavnici Op}ine i Kantona Sarajevo.

Ko ~ime upravlja?
Na~elnik D`evad Be}irevi}, prema zaklju~ku Op}inskog vije}a, podnio je zahtjev u kojem stoji da je povrije|eno pravo na lokalnu samoupravu i to iz oblasti prostornog ure|enja i komunalnih poslova, finansija i privrede, obrazovanja, rada, socijalne poli-

tike, izbjeglica i raseljenih lica, kao i iz oblasti stambenih po slo va. Su kla dno to me, predstavnici Op}ine tra`ili su da se u Kantonu po~ne primjenjivati zakon koji je donesen na nivou FBiH, te da se lokal nim za je dni ca ma vra te oduzete nadle`nosti, kao i prihodi koji im pripadaju. “Prema Zakonu o lokalnoj samoupravi, sporno je 39 nadle`nosti. Mislimo da bi barem pola njih trebalo pre}i u ingerenciju lokalnih zajednica. Na primjer, pred{kolsko obrazovanje zakonski pripada nama. Na{a op}ina podr`ava pred{kolsko obrazovanje, ali mi tim ne upravljamo. Ukoliko se po~ne primjenjivati za-

Odgovori ministarstava
Predstavnici Centra kazali su kako je Op}ina u protekle tri godine izdvojila 25 miliona maraka za projekte za koje nije nadle`na. Zamjenik pravobranioca

U Kotromani}evoj ulici

Isklju~enja struje i vode
Zbog odr`avanja postrojenja danas }e bez napajanja strujom ostatitrafopodru~ja: od 9 do 15 satiOsjek 2 i 6, Granitnaselje, Rakovica 3, Semizovac 3, Svrake 2, 3 i 4, od 9 do 10 Buturovi}i i Ko{}an, a od 14 do 15 sati Deovi}i, Fabrika gljiva, Osenik 1, 2, 3, 4, 5 i 6, Pazari} 4, Rami}i i [inici-Rami}i 2. Od 8.30 do 15 sati bez napajanja }e ostati Dobojska 1, Vraca 1, Vrbanju{a 1 i Vraca, a od 8.30 do 16 sati Brije{}e 1. Ragiba D`inde ne}eimatistruje od 8.30 do 15.30, a od 12 do 13 sati Pazari} 3. Zbogopravkekvarova na mre`i od 9 do 16 sati do}i }e do poreme}aja u vodosnabdijevanju ulica: Mandrina, Mratnjeva~e, Nahorevska, Aleksandra Pu{kina, Oslobodilaca Sarajeva, Obho|a, Olimpijska, Muse]azima]ati}a, Humska i Hamdije ^emerli}a.

Uklonjena ru{evina
Nakon {to je zbog dotrajalosti devastiranog objekta i obilnih padavina do{lo do obru{avanja ru{evine u Ulici Kotromani}a 28, predstavnici Slu`be za inspekcijske poslove i Civilnu za{titu Op}ine Centar nakon obilaska terena konstatovali su da se radi o napu{tenoj ku}i zbog ~ijeg obru{avanja prijeti opasnost stanarima i okolnim objektima. Stoga je izdat nalog za uklanjanje dijelova uru{enog objekta, uz napomenu da ostaci ne smiju biti vi{i od metra. In spe kcij skim uvi dom, konstatovano je da je vlasnik ru{evine postupio prema

122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

Prostor za novi poslovni objekat

PORODILI[TA

rje{enju i anga`ovao firmu za uklanjanje ostataka objekta. Na mjestu devastirane zgrade planirana je izgradnja poslovnog objekta, za

{to je vlasnik pribavio od nadle`ne slu`be urbanisti~ku saglasnost za zamjenu gra|evinskog fonda.
S. Hu.

8 7

DJEVOJ^ICA DJE^AKA
Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a 15.30 sati, Zenica svaki dan 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 autoputem,radnim danima u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30, a preko Visokog iKaknja svakim danom u 21 sat, a radnim danom u 5.30, Vare{ svaki dan u 8.45, 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45 i 20.45, a radnim danima u 6.45, Breza svaki dan u 7.30, 8.45, 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45 i 20.45, a radnim danima u 6.45, 10.30, 13.30, 14.30, 15.15 i 19.30 sati, Kakanj i Visoko svaki dan u 6, 8, 8.30, 9.30, 11.30, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30 i 19.30, a radnim danima u 7, 10, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko radnim danima u 10.45 i 15.15 sati, Busova~a radnim danima u 10.30 i 14.30 sati, Fojnica i Kiseljak svaki dan u 7.30, 9.30, 1 1.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.55,a radnim danima u 5.30, Kiseljak radnim danima u 16.15.

VOZOVI

Dolasci:
Istanbul 8.50 i 13.25, Ankona 10.25, Be~ 11, 14.35 i 20.55, Cirih 11.05, Minhen 12.25, Budimpe{ta 14.50, Ljubljana 15.55, Geteborg/Kopenhagen 17.15, Frankfurt 21, Beograd 11.10, 13.45 i 21.40, Zagreb 7, 15.45 i 22, Banja Luka 6.15 i 13.30, [tokholm 9.25

Polasci iz Sarajeva:

Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beo grad 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37.

Dolasci u Sarajevo iz:

Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Ze ni ca 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege i Breda utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam i Amsterdam u 8 sati utorkom i subotom, Mastricht utorkom, subotom u 8 sati, Den Hag u 8 sati utorkom, Utrecht utorkom u 8, ~etvrtkom u 16 sati, Paris, Rennes, Clermont-Ferrand petkom u 9 sati, Helsingor utorkom u 12, petkom u 13.30 sati, Berlin ~etvrkom u 8, subotom u 17 sati, Dortmund, Essen, Duizburg, Dusseldorf i Keln sva-

AVIONI
Polasci:

Beograd 6.30, 11.30 i 16.45, Zagreb 6.30, 16.15 i 18.45, Cirih 7.15, Be~ 7.45, 8 i 15.20, Geteborg/Kopenhagen 9.45, Minhen 13, Istanbul 14.25 i 18.30, Budimpe{ta 15.20, Frankfurt 15, Ljubljana 16.25, Ankona 17.55, [tokholm 10.10, Banja Luka 12 i 21.45

kim danom osim petkom u 8 sati, Frankfurt, Mannheim, Forshjam, Karlsruhe, [tutgart i Uhlm, Be~, Graz svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover, Hildesheim, Gottingen i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8, subotom u 17 sati, Minhen svaki dan u 8, subotom u 17 sati, Ljubljana utorak, ~etvrtak i nedjelja u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6, Split svaki dan u 10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7, 10 i 21 sat, Zagreb svaki dan u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 11 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Novi Pazar i Sjenica svaki dan u 7, 15, 21 i 22 sata, Pljevlja svaki dan u 16 sati, Bijelo Polje utorak, petak i nedjelja u 8 sati, Skoplje, Gostivar i Tetovo utorkom i petkom u 18.30 sati, Br~ko svaki dan u 6.30 i 15.35 sati i svakim danom osim subote u 14 sati, Banja Vru}ica u 15.15 sati svaki dan, Banja Lu-

ka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 7 i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 7, 10, 14 i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, a radnim danima u 15.30 sati, Bugojno svaki dan u 10, 14, 17.30 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8 sati, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.20, 14, 15.35, 16, 17, 18, 20 i radnim danima u 9.30 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30, Te{anj svaki dan u 7, 13.15 i 17.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15.35, 16, 17 i 18, te radnim danima u 9.30 sati,

26

KULTURA

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

U Liverpoolu

Nakon XXVIII internacionalnog Hegelova kongresa

Grand Or gan Danice Daki} u na{emu dru{tvu
Kongres je pokazao trenuta~no stanje u bh. filozofskoj misli i markirao referentnost na{ih autora
Internacionalni Hegelov kongres, 28. po redu, koji je odr`an u Sarajevu od 15. do 19. septembra ove godine, pokazao je trenuta~no stanje u bh. filozofskoj misli i markirao je referentnost na{ih autora. Istovremeno, pokazao je i stanje duha u na{emu dru{tvu, simptomati~no odre|uju}i odnos dru{tvenih grupa prema znanju i znanosti - kazano je na zaklju~nojkonferenciji za novinare u povodu nedavno uspje{no (i u znanstvenom i u organizacijskom smislu) odr`ana XXVIIIinternacionalnogHegelova kongresa u BiH.

Sa zaklju~ne konferencije za novinare

Foto: D. TORCHE

Svakodnevne ~estitke
U Liverpoolu je u toku najve}i festival moderne umjetnosti u Velikoj Britaniji. Rije~ je o Bijenalu moderne umjetnosti, koji je po~eo 18. septembra, a trajat }e do 28. novembra. Manifestacija traje deset sedmica, a eksponatima }e o`iviti liverpulske galerije, kao i mnoge javne prostore u gradu. I na{a umjetnica Danica Daki} izla`e u jednom od njih, odnosno u Anglikanskoj crkvi. U crkvenom se prostoru prikazuje njen umjetni~ki film “Grand Organ“ (velike orgulje). U festivalskom katalogu koji prati Bijenale pi{e “da su se pristup i umjetni~ka praksa Danice Daki} preokrenuli tokom rata u BiH i opsade Sarajeva (1992 1996), s obzirom na to da je njen kontakt sa domovinom i prijateljima ostvaren na daljinu“ . U tom smislu katalog se referira na neke njene radove: ciklus slika White Pictures u kojem su sadr`ani osje}aji gubitka i isklju~enja. Nakon razdoblja samonametnute izo la ci je, 1996. pred sta vi la je “Blaues Auge“ instalaciju koja se , sastoji od hiljadu novinskih ~lanaka o ratu u biv{oj Jugoslaviji, koji su prikupljani tokom nekoliko godina. U katalogu se navodi da je tada umjetnica po~ela napu{tati slikarstvo u korist drugih oblika umjetni~kog izra`avanja, uklju~uju}i i video, fotografije, performanse, zvuk i tekst. Inspiraciju za umjetni~ki film “Grand Organ“ Danica Daki} na{la je u veli~anstvenim orguljama koje se nalaze u liverpulskoj St George’s Hall. Taj polivalentni prostor 19. stolje}a bio je zami{ljen kao sud pravde, ali i kao mjesto u za okupljanje gra|ana i zabavu. Daki}eva govori o pojmovima polifonije i djetinjstva, istra`uje odnos izme|u pravde i spektakla, jezika i muzike, individualnosti i kolektiviteta, pi{e u katalogu Bijenala.
Mr. S.

Kongres je, podsjetio je prof. dr. Samir Arnautovi}, direktor Filozofskog dru{tva “Theoria“ koje je u suradnji s , Univerzitetom u Sarajevu bilo organizatorom, okupio 309 sudionika, bilo je 12 plenarnih izlaga~a, zatim 20 izlaga~a iz BiH, 9 sekcija, 180 referata, vi{e od 200 znanstvenika iz inozemstva, a zabilje`eno je i preko 14.000 posjeta na slu`benoj internetstranici Hegelova kongresa. Ovome treba pridodati i svakodnevne ~estitke koje sti`u od sudionika, a treba se prisjetiti i da je posljednjeg dana odr`avanja Kongresa na skup{tini Internacionalnog Hegelova dru{tva u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu javnu pohvalu i ~estitke uputio ne samo predsjednik Dru{tva Andreas Arndt nego i ostali njegovi ~lanovi, kao i sami sudionici Kongresa.

No, ako je Kongres polu~io uspjeh, ono {to predstoji FD “Theoria“ jeste organizacija 8. internacionalnog simpozija, koji }e ove godine biti odr`an u Rektoratu Sveu~ili{ta u Zadru i uz potporu Sveu~ili{ta u Zadru i Hegelova dru{tva Hrvatske, a na simpoziju, koji u fokusu ima temu “Filozofija danas“ nastupit }e mla, di znanstvenici iz BiH i inozemstva. Prof. dr. Ar na uto vi} }e ka za ti da se sim po zij or ganizira u Zadru jer nisu dobili podr{ku od onih koji su nadle`ni. Tu prof. dr. Arnautovi}, prije svega, misli na kan to nal no Mi nis tarstvo obrazovanja i ministra mr. Safe ta Ke {u, do daju}i da u “uvjetima u kojima na{a ministarstva razmi{ljaju da je njihova funkcija humanitarna, a ne razvojna - mi ne}emo nikada ima ti zna nos ti“. - To je jedini simpozij iz humanisti~kih znanosti koji se osam godina odr`ava

tradicionalno i koji okuplja re spe kta bil na ime na, ka zao je Arnautovi}.

Tra`iti Ke{inu smjenu
Spominju}i {to je ra|eno i koje su projekte morali “zalediti“ jer je izostala podr{ka, prof. dr. Arnautovi} }e kazati i da “smatramo da ovakvo ministarstvo nema smisla“ i da }e na Skup{tini Kantona tra`iti smjenu ministra Ke{e “bez obzira na to {to je to pred izbore. To je poruka koju mi `elimo da po{aljemo, jer takvi ljudi kao {to je ministar Safet Ke{o ne bi trebali da upravljaju bilo ~im, a ne ministarstvima koji bi trebala da kreiraju budu}nost“. Najve}a zasluga za organizaciju XXVIII internacionalnog Hegelova kongresa, jo{ jedanput je istaknuto, pripada mladima koji su posao uradili i to bez neke posebne podr{ke. Na zaklju~noj konferenciji za novinare pro~itani su i zaklju~ci, odnosno stavovi sa Kongresa. An. [IMI]

Od 14. oktobra u sarajevskim kinima

Knji`evna srijeda

Cirkus Columbia
Film “Cirkus Columbia“ reditelja Danisa Tanovi}a od 14. oktobra vidje}e publika u sarajevskim kinima. Bh. kandidat za nominaciju za Oscara prikaziva}e se u kinu Meeting Point i multiplexu Cinema City. Nakon svjetske premijere na 16. Sarajevo Film Festivalu, gdje je i osvojio Nagradu publike, film je nastavio uspje{an festivalski put u okviru kojeg je prikazan na festivalima u Veneciji (nagrada Film budu}nosti), Torontu i San Sebastianu. Na svim festivalima gdje je do sada prikazan “Cirkus Columbia“ nai{ao je na simpatije publike. Venecijanska publika ispratila je ovacijama reditelja Tanovi}a, a reakcije publike na Festivalu u Torontu, kako je tada kazao reditelj Tanovi}, podsjetile su ga na davnu projekciju filma “Ni~ija zemlja“. Ni projekcija na upravo zavr{enom Festivalu u San Sebastianu nije bila izuzetak. Dvorana je bila ispunjena do posljednjeg mjes ta, a rea kci je pu bli ke bi le su odli~ne. Uporedo s festivalskim `ivotom, film je imala priliku vidjeti i publika u nekoliko bh. gradova. Na kon {to je za tvo rio Da ne fil ma Mostar, te specijalne premijere u ^apljini koja je organizovana u znak zahvale reditelja Tanovi}a gradu u kojem je film i sniman, film je proteklih dana bio na repertoaru {irokobrije{kog kina Borak i kina Mogorjelo u ^apljini.

Posljednje suze nafte i krvi
Biblioteka Sarajeva s voditeljicom knji`evnog programa spisateljicom Fadilom Nurom Haver, ve~eras organizira 12. knji`evnu srijedu na kojoj }e ugostiti novinara i pjesnika Ahmeda Buri}a, o ~ijoj }e knjizi poezije „Posljednje suze nafte i krvi“ govoriti Ajla Demiragi} i Faruk [ehi}. Knji`evna srijeda odr`at }e se s po~etkom u 19 sati u Multimedijalnom centru „Mak“ Biblioteke Sarajeva (Alipa{ina 6a).

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA

27

Dje~ija i omladinska scena BNP-a Zenica

Don Kihot za 60. ro|endan
Fascinantne su koli~ina i raznolikost komike koju nudi kultni Servantesov roman. Kao da su katalogizirana sva komi~ka sredstva i postupci u jedan gromoglasni smijeh, ~iji je glavni sastojak dirljivost, odnosno saosje}anje, ka`e redatelj Pejakovi}

Parodija oli~ena u liku Viteza od Tu`noga Lika

Scenska de{avanja vjerno prate pri~u romana

Foto: M. TUNOVI]

Premijernim izvo|enjem Servantesovog “Don Kihota“ Dje~ija, , omladinska i lutkarska scena Bosanskog narodnog pozori{ta Zenica zapo~inje obilje`avanje {ezdeset godina svog postojanja. Pretpremijera je zakazana za ve~eras, dok }e premijera biti odigrana sutra u 19.30 sati. Prva repriza je prvog oktobra. Zeni~kog “Don Kihota“ re`irao je Petar Pejakovi}, prema ~ijim rije~ima “Don Kihot predstavlja jedno od najzna~ajnijih djela ljudske duhovnosti” .

I na MESS-u
Bosansko narodno pozori{te Zenica u~estvovat }e na 50. festivalu MESS (15-31.oktobar) sa predstavom “Don Kihot“ , ra|enoj prema romanu Miguela de Servantesa, u re`iji Petra Pejakovi}a. Predstava }e biti izvedena u okviru programa MESS Children. Pro{le je godine BNP Zenica sa festivalom MESS realiziralo koprodukcijski projekat za djecu “Mladi princ i istina“ koji je , imao premijernu izvedbu u okviru programa MESS Children. Predstava je prema glasovima publike ocijenjena najboljom u tom programu. Velika scena BNP-a Zenica i ove }e godine biti mjesto gdje }e biti izvedene neke od predstava iz zvani~nog programa jubilarnog MESS-a. U petak, 22. oktobra u 19.30 sati, bit }e izvedena predstava “Ku}a jelena“, belgijske pozori{ne kompanije Need Company, jedne od vode}ih evropskih pozori{nih trupa. na~in obra~unao sa svim predstavnicima kvazikulture. No, njegova parodija kao da se otela i nadrasla samu sebe, sve ono {to je, sa pravom, bilo predmet ismijavanja, oli~eno u liku Viteza od Tu`noga Lika, istovremeno sa satiru}im smijehom, uspostavlja i vertikalu ljudskosti. Idealizam svake vrste biva zatrt, da bi se ponovo rodio i udahnuo smisao u ovom materijalisti~kom svijetu. Ulogu Don Kihota na scenu BNP-a donijet }e Adis Mehanovi}, San~o Pansa bit }e Miroljub Mijatovi}, dok }e ostali glumci tuma~iti nekoliko likova: I{tvan Gabor (`upnik, mazgar, trgovac,

Bukvar
- Ovaj mit postao je sinonim za uzaludnu borbu, ali borbu koju ipak treba voditi. Bitka sa vjetrenja~ama predstavlja bitku za osnovne ljudske vrijednosti i bitku u ime posrnule duhovnosti. Podstaknut idejom da se napravi parodija vite{kih romana, odnosno avanturisti~ke popularne literature, koja je u to vrijeme predstavljala najistaknutiji primjer estradne i komercijalne kulture, Servantes se na krajnje komi~an

kr~mar i sablast), Nerman Mahmutovi} (brija~, kr~mar, trgovac, mazgar, pandur i sablast), Faketa Salihbegovi} - Avdagi} (gazdarica, djevojka, skitnica, pjeva~ica i stra{ilo), te Lana Zablocki - D`ehverovi} (sinovica, djevojka, skitnica i kr~marica). Da je “Don Kihot“ bukvar, potvrdio je redatelj Pejakovi} rije~ima: - Predstava postavlja pitanja pred mladog gledaoca, ~ini nam se, sa pravom, jer ta pitanja nisu zaboravljena, ve} su ciljano i sistematski obesmi{ljena u savremenom teroru “dru{tvu spektakla“ . Vjerujemo da mladi ljudi sebi postavljaju ova pitanja, ali kao da nikada nisu nau~ili rije~i kojima bi ih formulisali.

Buljuk likova
Scenska de{avanja vjerno }e pratiti pri~u romana, a na ogoljenoj i do krajnosti otvorenoj pozornici, sav akcent je na glumcima, potvr|uje Pejakovi}. - Kao i u renesansi, ponovo, u sredi{tu je ~ovjek, i on je usamljen, ali i sr~an u tom prostran-

stvu, u kojem se ne ukazuju pravi putevi. ^itav buljuk najrazli~itijih likova i neo~ekivanih doga|aja, decentno su osavremenjeni, i ni`u se kao na beskona~noj traci na ovom Sizifovskom putovanju. Fascinantna je koli~ina i raznolikost komike koju nudi ovaj kultni roman. Kao da su katalogizirana sva komi~ka sredstva i postupci, u jedan gromoglasni smjeh ~iji je glavni sastojak dirljivost, odnosno, saosje}enje. Na kraju, Don Kihot ne dobiva niti jednu od svojih bitki sa vjetrenja~ama, niti pridobiva ljubav Dulcineje, ali on se nudi za nove poduhvate, da se ispravlja nepravda, osvaja sloboda i zatire krivica, ka`e redatelj Petar Pejakovi}. Dramatizaciju za zeni~kog “Don Kihota“ uradio je Zvonko Smaji}, za kostimografiju je bila zadu`ena Sabina Trnka, videoart Pe|a Kazazovi}, izbor muzike Petar Pejakovi}, te producenti Hazim Begagi} i Miroljub Mijatovi}.
M. D.

Kultura dijaloga

Halili Mutran i Mak Dizdar
Mehmed Zaimovi}

Rasko{na {irina slikarskog okvira
Nove tendencije

Laboratorija pozori{ne misli

28

OGLASI

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

TESTIRAMO: CITROEN DS3 1.6 So Chic VTi 120 Airdream

SPORTSKI MALI[AN PLAVE KRVI
Citroenov ulazak u segment premijum gradskih automobila nije nimalo stidljiv, jer se DS3 svakim svojim detaljem naprosto razme}e posebno{}u, elegancijom, ali i izra`enim sportskim {tihom. Svaki primjerak ovog modela koji si|e sa proizvodnih traka predstavlja jedan svojevrstan unikat...

Autosvijet
Str. 32

OSLOBO\ENJE

PREDSTAVLJAMO

srijeda, 29. septembar 2010. godine

SUBARU IMPREZA XV

„JAPANAC” ŽELJAN TERENA I DOKAZIVANJA
MOŽE SE REĆI DA SUBARU JEDINI U TOJ KLASI I ISPUNJAVA IZGLEDOM DATO OBEĆANJE. OČIGLEDNO, SIMETRIČAN POGON OMOGUĆAVA MU SNALAŽENJE NA TERENU I KLIZAVOJ PODLOZI, A 40-GODIŠNJE ISKUSTVO MARKE OSIGURAVA DODATNI KREDIBILITET...
Str. 33

MOTOCIKL: BMW C1-E CONCEPT

TEHNIKA GOODYEAR BIOLSOPRENE

„Bavarac”
ispred svog vremena
BMW C1-E Concept baziran je na svom neobi~nom srodniku iz 1990. godine, koji je nosio sli~nu oznaku C1, a rije~ je o modernom skuteru, koji zahvaljuju}i svojoj konstrukciji za{tite voza~a nije zahtijevao no{enje kacige...
Str. 34

PRVA EKOLOŠKI PRIHVATLJIVA AUTOGUMA
BIOLSOPRENE JE ALTERNATIVA KOJA ZAMJENJUJE PETROHEMIJSKI SASTOJAK OBNOVLJIVOM BIOMASOM...
Str. 36

30

AUTOSVIJET
PREDSTAVLJAMO: Citroen C4

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Fiat - Abarth za Ferrarijev dvojac

Razum ispred avangarde
ALONSO I MASSA U ABARTHU 695
Da piloti Formule 1 u stvarnom `ivotu ne voze uvijek najbr`e jurilice dokazali su Felipe Massa i Fernando Alonso, kojima su uru~ena dva primjerka Abartha 695 Tributo Ferrari. Ipak, rije~ je o najbr`em Fiatu 500 ikada, a upravo ova verzija jo{ jedan je dokaz povezanosti {korpionovog brenda i Maranela. Automobil pogoni Fiatov 1.4L turbobenzinac uparen sa petobrzinskim mjenja~em, koji razvija maksimalnih 180 ks, {to malenom Abarthu omogu}uje najve}u brzinu od 225 km/h i ubrzanje do stotke ispod sedam sekundi. Nije lo{e kada za dobro obavljen posao ~ovjek bude nagra|en ovakvim poklonom.

Ve} na prvi pogled ostavlja utisak robusnosti i stabilnosti, zahvaljuju}i ujedna~enim dimenzijama i obradi povr{ina. Preciznost spojeva, hromirani detalji poput prednjeg i zadnjeg odbojnika, klizne brtve prozora… i dizajn naplataka od aluminija nagla{avaju siluetu vozila...

Mazda - otjelotvoren koncept kretanja

KODO - DU[A POKRETA
Mazda je predstavila novi smjer u dizajnu, “KODO – du{a pokreta” i dizajnerski koncept Mazda Shinari, savr{eni izraz tog novog smjera. Mazda ve} pola vijeka istra`uje koncept “kretanja” predstavljaju}i , i nude}i kupcima dizajn ugodan oku i privla~an za vo`nju. Posljednjih godina ovaj dizajn, koji po~iva na do~aravanju pokreta, dalje je usavr{avan, da bi prikazao pokrete inspirisane prirodom. Shinari je sportski kupe sa ~etiri sjedi{ta i ~etvoro vrata, a sadr`ava nekoliko novih dizajnerskih elemenata, koji }e i}i u proizvodnju.

Ferrari - novi propeti pastuv

Nova generacija Citroena C4 ponovno usvaja ono {to je oduvijek bila snaga ovog proizvo|a~a - afirmiraju}i stil. Ve} na prvi pogled ostavlja utisak robusnosti i stabilnosti, zahvaljuju}i ujedna~enim dimenzijama i obradi povr{ina. Preciznost spojeva, hromirani detalji poput prednjeg i zadnjeg odbojnika, klizne brtve prozora… i dizajn naplataka od aluminija nagla{avaju siluetu vozila. Brojni detalji isti~u vrijednost, nagla{avaju osobnost i eleganciju ovog automobila.

Zategnute linije poklopca motora zaobljene su na bo~nim stranama, linija svjetala izdu`ena je prema blatobranima dok je maska pove}ana uz zadr`avanje linije dvostrukog {evrona. Odzada su jednostavne linije vrata prtlja`nika, sa originalnim izgledom svjetala, koja nagla{avaju status kompaktne limuzine. C4 sada mjeri dimenzije 433 x 179 x 149 centimetara, pristup i prostornost su pobolj{ani, vi{e je prostora za glavu na zadnjim sjedi{tima. Prtlja`nik je kapaciteta 408 lita-

ra i najve}i u segmentu, ali i vrlo iskoristiv zahvaljuju}i obliku i niskom tovarnom pragu.

Unutra{njost ostavlja utisak prefinjenosti
Odra`avaju}i stil vanjskog dijela vozila, unutra{njost novoga C4 ostavlja utisak kvaliteta i profinjenosti. Sve je podre|eno udobnosti i racionalnosti, zahvaljuju}i, izme|u ostalog, vodoravno polo`enoj armaturnoj tabli i sredi{njoj instrument tabli. Sama instru-

ENZO SPREMAN ZA 2012. GODINU
Ferariju ovih dana svakako dobro do|e svako preusmjeravanje fokusa sa ne ba{ bezazlenog problema ‘’serijskog’’ samozapaljenja vi{e modela 458. Zato je trenutno aktuelna tema idu}a generacija modela Enzo. Ono {to je ve} sada poznato iz krugova tvornice jeste da }e se za ovaj automobil intenzivno koristiti materijali od karbonskih vlakana. To automatski zna~i znatnije redukovanje ukupne mase, a bitnu ulogu tu }e odigrati i novorazvijeni V8 bi-turbo motor, koji razvija ~ak 700 konjskih snaga i zamjenjuje dosada{nji V12 sa 651 konjskom snagom. On }e omogu}iti “hvatanje” stotke za okruglo tri sekunde i kona~nu brzinu od 360 km/h. Enzo }e biti baziran na F1 tehnologiji, uz nekoliko sistema, koji u F1 svijetu ~ak nisu ni dopu{teni, poput aktivne aerodinamike i kontrole trakcije.

OSLOBO\ENJE2010. godine srijeda, 29. septembar
suvoza~a, bo~nim jastucima i vazdu{nim zavjesama.

AUTOSVIJET
Range Rover - prvi iz cross coupe klase Nekoliko verzija e-HDi tehnologije
Citroenova e-HDi tehnologija dostupna je za nekoliko verzija novog C4. Tu je i nova generacija Stop&Start sistema, koja sadr`i reverzibilni alternator na dizelskom motoru. Sama tehnologija omogu}uje ga{enje i trenutno ponovno pokretanje motora u svim situacijama u kojima je vozilo zaustavljeno ili u fazama usporavanja (crveno svjetlo na semaforu, saobra}ajna gu`va…). Osnovne funkcije udobnosti (klima ure|aj, radio…) i asistencije (upravlja~, sistem elektronske kontrole stabilnosti vozila ESP…) u modu ‘’STOP’’ su naravno zadr`ane. Ova inovacija smanjuje potro{nju goriva i CO2 emisiju HDi motora do 15 odsto. Ostatak motorizacije ~ine tako|e ekolo{ki motori, koji svi zadovoljavaju Euro 5 norme. Osnovni 1.4L atmosferski benzinac razvija 95 konjskih snaga, a slijedi 1.6 VTi atmosferac sa 120 ks i 1.6 THP turbobenzinac sa 155 ks. 1.6 HDi dizela{ dostupan je sa 92 i 110 ks, a 2.0 HDi razvija 150 ks.

31

OBJAVLJENE FOTOGRAFIJE EVOQUEA
Britanski Range Rover objavio je set fotografija i specifikacije za svoj novi krosover Evoque. Zbog dizajna, ali trovratne karoserijske verzije, mediji su Evoque smjestili u posve novi takozvani cross-coupe segment. Automobil mjeri 4.350 mm u du`inu, {to zna~i da je ~ak 43 cm kra}i od ve}eg ro|aka Range Rover Sport. Na objavljenim fotografijama prvi put se vidi savr{eni dizajn i materijali enterijera, koji je i ina~e specijalnost Land Rovera. Uz doplatu, Evoque dolazi s osamin~nim monitorom, na kojem voza~ i suvoza~ vide razli~ite projekcije, a muzika iz iPod-a ili obi~nog USB stika distribuira se na 17 zvu~nika ‘’Meridian’’ sistema od 825 Watta. Evoque }e kupcima biti dostupan sa isklju~ivo prednjim ili stalnim 4x4 pogonom.

Mnogo kvalitetnija unutrašnjost nego kod prethodnika

ment tabla izra|ena je iz jednog dijela i savr{eno uklopljena u linije armature. Puno se uradilo i na samom kvalitetu materijala,

nova definicija fleksibilnosti opruga i krutosti anti-roll barova, te novi dijagrami amortiziranja. Na postro`enom

Kvalitet Osim o~iglednog stilskog pomaka i napretka u kvalitetu enterijera, u Citroenu nisu zaboravili ni na ergonomiju, sve komande su nadohvat ruke. Automobil je opremljen prednjim vje{anjem tipa pseudo-McPherson i novom zadnjom torzionom osovinom
pa je i C4 kona~no dobio takozvani ‘’slush’’ materijal (mekan na dodir), kojim je uglavnom presvu~ena armaturna plo~a. Osim o~iglednog stilskog pomaka i napretka u kvalitetu enterijera, u Citroenu nisu zaboravili ni na ergonomiju, sve komande su nadohvat ruke. Automobil je opremljen prednjim vje{anjem tipa pseudo-McPherson, novim zadnjim vje{anjem sa deformiraju}om osovinom i hidrauli~nim upravlja~em sa elektropumpom. Samo vje{anje bilo je predmet brojnih pode{avanja prilago|enih snazi i obrtnom momentu motora. Rezultat je EuroNCAP testu, C4 je osvojio maksimalnih pet zvjezdica. Osim strukture, koja omogu}uje raspodjelu energije, vozilo je serijski opremljeno sa 6 vazdu{nih jastuka - za voza~a,

Renault - okret ka sportu

RAZVIJAJU SPORTSKI KUPE
Tek {to se smjestio u fotelju glavnog dizajnera francuskog brenda Renault, Laurens Van Den Acker odlu~io je da dizajnira potpuno novi sportski model sa zadnjim pogonom, cjenovno dostupan {irokom broju kupaca, a kao bazna ideja poslu`ila mu je stara Alpine A110 Berlinette. Plan je da se automobil dizajnira, konstrui{e i na tr`i{tu pojavi unutar idu}e tri godine. Zahvaljuju}i savezni{tvu sa razli~itim proizvo|a~ima, koje je Renault pod vodstvom Carlosa Ghosna stavio pod svoje okru`enje, ovoj ideji ne bi se mnogo toga trebalo isprije~iti na putu. Koliko je do sada otkriveno, rije~ je o kompaktnom pristupa~nom kupeu koji bi, u svrhu smanjenja razvojnih tro{kova koristio jednu od ve} postoje}ih platformi Renault-Nissan grupacije.

32

AUTOSVIJET

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

TESTIRAMO: Citroen DS3 1.6 So Chic VTi 120 Airdream

Agresivan ulazak u premijum klasu
Citroenov ulazak u segment premijum gradskih automobila nije nimalo stidljiv, jer DS3 se svakim svojim detaljem naprosto razme}e posebno{}u, elegancijom, ali i izra`enim sportskim {tihom. Testni Citroen DS3 So Chic i u enterijeru je jedan od najatraktivnijih premijum mali{ana u klasi…
Francuski proizvo|a~ Citroen odlu~io je krenuti u potpuno drugom pravcu i pored toga {to ima i vi{e nego slavnu istoriju, kojom se mo`e pohvaliti malo koji svjetski proizvo|a~. Pod efektnim sloganom „Anti Retro“ Citroen je lansirao potpuno novi DS3 model, ta~nije prvog pripadnika svoje premijum luksuzne DS linije. O ~emu se zapravo radi, provjerili smo testiranjem 1.6-litarske So Chic VTi Airdream varijante, Citroenovog sportskog mali{ana plave krvi. baziran na obi~nijem bratu C3, povezanost s njim jedva je vidljiva, {to opet treba zahvaliti decentnoj maski hladnjaka sa razvu~enim „double chevronom“ i druga~ije konfigurisanom spojleru. Sa bo~ne strane, DS3 pokazuju svu svoju rasko{ po pitanju detalja. Najupe~atljiviji element, ta~nije za{titni znak, je rub karoserije, koji se efektno nastavlja na B stub, a samu mi{i}avost isti~u i nagla{eni obrubi blatobrana, zaslu`ni za skrivanje atraktivnih opcionih 17-colnih lakih naplataka. Ukrasne letvice, hromirani vanjski retrovizori, te kombinacija crne boje i bijelog krova pripadaju sferi individualizacije, koja je mo`da i najizra`ajnija posebnost ovog modela. Naime, Citroen je kreirao DS3 tako da gotovo svaki element vanj{tine i unutra{njosti mo`ete aran`irati po svojoj `elji i to do te mjere da svaki primjerak ovog modela koji si|e sa proizvoddolazi do izra`aja takozvani efekat lebde}eg krova, jer nosa~i su skriveni iza toniranih stakala, a ljubiteljima sportski skrojenih automobile svidje}e se i odmjereni izduvni zavr{etak, te imitacija difuzora. Na ovom dijelu sve je skrojeno sa ukusom i bez ikakvog pretjerivanja u dodatnim detaljima.

Pogonski agregat obe}ava dinami~nu vo`nju
S obzirom na sportski opti~ki nastup sa zanimanjem smo zavirili pod prednji poklopac, pitaju}i se da li ugra|eni 16-ventilski atmosferski 1.6-litra{ sa varijabilnom kontrolom ventila i 120 KS ostvarenih pri 6.000 o/min mo`e opravdati DS-ov agresivni izgled. Na papiru ovaj agregat obe}ava dovoljno, jer 120 KS i 160 Nm obrtnog momenta raspolo`ivog pri 4.200 o/min, u kombinaciji sa petostepenim ru~nim mjenja~em, trebali bi pru`iti dovoljno dinami~ne karakteristike. Svakako treba napomenuti da je ovaj agregat PSA koncern razvio u saradnji sa BMW-om, te da isti pogoni i najve}eg suparnika ovog modela - Minija. Testni Citroen DS3 So Chic i u enterijeru je jedan od najatraktivnijih premijum mali{ana u klasi. Ulaskom u enterijer situacija se znatno mijenja, jer Citroen DS3

DS 3 razme}e se posebno{}u
Citroenov ulazak u segment premijum gradskih automobila nije nimalo stidljiv, jer DS3 se svakim svojim detaljem naprosto razme}e posebno{}u, elegancijom, ali i izra`enim sportskim {tihom. Najupadljiviji je prednji dio sa agresivnim pogledom i sjajno

se samo u pojedinim sitnim detaljima razlikuje od aktuelnog modela C3. Ipak, pa`nju plijeni cijela plejada finih, sitnih posebnosti, od kojih se, izme|u ostalog, najvi{e izdvajaju udobna, a istovremeno sportski skrojena grijana sjedi{ta presvu~ena crvenom ko`om, aplikacija na instrument tabli u klavir lak stilu, te pregledni i veoma zanimljivi analogno-digitalni instrumenti sa efektnim otvorenim sjenilom.

Sličnost sa C3 Iako je tehnički baziran na obi~nijem bratu C3, povezanost s njim jedva je vidljiva, {to opet treba zahvaliti decentnoj maski hladnjaka sa razvu~enim double chevronom i druga~ije konfigurisanom spojleru
uklopljenim LED svjetlosnim tijelima, postavljenim na krajnjim rubovima odbojnika. Iako je tehni~ki nih traka predstavlja jedan svojevrstan unikat. [to se ti~e ostalih posebnosti, na zadnjoj sekciji najvi{e

Ugodna atmosfera u unutra{njosti
Kombinacija tamne ugodne plastike, sjajnih crnih aplikacija, implantata u boji aluminija, sa crvenim tonom sjedi{ta i bo~nih oplata vrata, tvori veoma ugodnu atmosferu, koja istovremeno zra~i profinjeno{}u i sportskom notom. Sa druge strane, upravo crne aplikacije su i najosjetljivije, jer svaki dodir rezultova}e ne ba{ finim otiscima prstiju, tako da ovaj detalj zahtijeva konstantno ~i{}enje. [to se ti~e pozicije za sportskim trokrakim upravlja~em, ona zaslu`uje sve pohvale, upravo kao i raspored komandi opcionog navigacionog MyWay sistema, audioure|aja i klimatizacije. Ipak, neki prekida~i na centralnoj konzoli zbog svojih malih gabarita tra`i}e skretanje pogleda sa puta, ali s tim se da `ivjeti. [to se ti~e ponude prostora, Citroen DS3 ima ~ime da se pohvali, posebno na prednjim sjedi{tima. Na zadnjoj klupi, u skladu sa klasom i eksterijernim dimenzijama, ne treba o~ekivati ~uda, ali i pored toga Citroenov premijum mali{an je bolji od konkurencije, a uz to nudi i prili~no iskoristivih 285, odnosno krajnjih 980 litara prtlja`nog prostora. U skladu sa svojim nagla{eno sport-

skim izgledom Citroen DS3 1.6 VTi So Chic na na{em testu je i potvrdio da je veoma dinami~no vozilo. Poslije upoznavanja sa opti~kim posebnostima Citroenovog premijum mali{ana, provjerili smo kako se ugra|eni 1.6-litra{ od 120 KS i 160 Nm obrtnog momenta snalazi u kombinaciji sa masom vozila od nepunu 1,1 tonu. Vo`nja na{im tradicionalno lo{im putevima nam je pokazala da je Citroen DS3 1.6 o~ekivano kruto vozilo, koje }e se zato voza~u revan{irati u svakoj krivini, kada }e mu u pravilu izmamiti osmijeh na lice.

MOTOR: ZAPREMINA MOTORA: SNAGA: MAX. OBRTNI MOMENT: UBRZANJE 0-100 km/h: MAX. BRZINA: PROSJEČNA POTROŠNJA: MJENJAČ:

4 cilindra benzin 1598 ccm 120 KS pri 6000 o/min 160 Nm pri 4200 o/min 8,9 s 190 km/h 5,9 l eurodizela 5-stepeni manuelni

OSLOBO\ENJE2010. godine srijeda, 29. septembar

AUTOSVIJET
PREDSTAVLJAMO: Subaru Impreza XV

33

„Japanac“ koji ispunjava obećanja
Impreza XV je skuplja od ve}ine drugih kvazi-terenaca sa plasti~nim porubima oko blatobrana. Ali nju pokre}u bokser motori i ima neizostavni pogon na sve to~kove, {to za razliku od konkurencije, pru`a veliku prednost i povjerenje kod kupaca ...

Tvr|e trimovano ogibljenje
Tajna je u tvr|e trimovanom ogibljenju, koje se sastoji od klasi~ne prednje McPherson i zadnje polukrute osovine sa ja~im stabilizatorima, pode{enom da prije svega pru`i stabilnu vo`nju i na limitu. Rezultat je tvr|a apsorpcija neravnina, ali i minimalno naginjanje karoserije, {to u kombinaciji

bi bolje le`ala ukupnom karakteru ovog modela. Tokom zahtjevne vo`nje u prvi plan su izbile i veoma u~inkovite ko~nice sa diskovima na svim to~kovima promjera 283 i 249 mm, oja~ane ABS sistemom. Osim {to su veoma efikasne, dozvoljavaju i fino doziranje, a nismo primijetili ni tragove pregrijavanja. Svakako, uzorno pona{anje konstantno nadgleda i standardni, izvrsno kalibrisani, a

Atraktivni mališan Testni Citroen DS3 So Chic i u enterijeru je jedan od najatraktivnijih premijum mali{ana u klasi. Ulaskom u enterijer situacija se znatno mijenja, jer Citroen DS3 se samo u pojedinim sitnim detaljima razlikuje od aktuelnog modela C3
sa veoma direktnim upravlja~em tvori izvrsnu osnovu za maksimalni u`itak pri br`em savladavanju krivina. Pri mjerenju performansi na{ testni DS3 do 100 km/h je sprintao za okruglo 9 sekundi, a zatim bi uz ne{to zaleta ostvario i maksimalnu brzinu 192 km/h. Prili~no dinami~ne osobine donekle je sputavao petostepeni ru~ni mjenja~, koji je dovoljno precizan, ali i preduga~ki hodovi ru~ice. Jednostavno, {estostepena opcija puno samim tim i nenametljivi ESP sistem. U pozitivnosti mo`emo uvrstiti i prosje~nu potro{nju goriva, koja je na na{em testu, i pored ne ba{ {tedljive vo`nje, iznosila prihvatljivih 7,6 litara goriva.

Poznato je da se Subaru ne trudi da prati pomodne trendove, {to je potvrdio i ovoga ljeta. Predstaviv{i Imprezu XV odlu~io je prikazati takozvanu crossverziju svog priznatog kompakta i to nakon {to su se sve velike marke ve} ispucale na tu temu. Ipak, da XV nije kao ostali jasno je svakome ko zna da ni Subaru nije poput ostalih. Da, Impreza XV je skuplja od ve}ine drugih kvaziterenaca sa plasti~nim porubima oko blatobrana. Ali nju pokre}u bokser motori i ima neizostavni pogon na sve to~kove, {to joj u segmentu gdje konkurencija isklju~ivo na temelju vanjskog izgleda uvjerava kupca u svestranost, robusnost, sigurnost, dinami~nost i terensku sposobnost svog proizvoda, pru`a veliku prednost. Mo`e se re}i da Subaru jedini u toj klasi i ispunjava izgledom dato obe}anje. O~igledno, simetri~an pogon omogu}ava mu snala`enje na terenu i klizavoj podlozi, a 40-godi{nje iskustvo marke osigurava dodatni kredibilitet.

me koriste internet, da vole putovati i me|u omiljenim sportovima su im skijanje, d`oging i biciklizam. Imprezu XV bi odabrali umjesto malog ili mid-size SUV-a sli~ne cijene.

Vizuelno atraktivna Impreza
Upravo zato Subaru se potrudio da ovaj automobil u~ini vizualno atraktivnim i prema na{em sudu u tome je uspio. Blage promjene pretrpjela je prednja maska, odbojnici su dobili sive plasti~ne porube, a dodani su i pragovi matsive boje. Ugra|ene su uzdu`ne lajsne za prihvat krovnih nosa~a, te je pove}an stra`nji krovni spojler. Impreza XV se hvali posebno dizajniranim aluminijskim naplacima od 16 cola, a individualizacija unutra{njosti ogledava se u specijalnim presvlakama sjedi{ta.

Najvi{e kupaca u Sjevernoj Americi
Aktuelna Impreza je u protekle tri godine prona{la preko 300.000 kupaca. Najvi{e ih je bilo u Sjevernoj Americi (51%), Japanu (19%), Evropi i Australiji (po 12%). Podsjetimo, Impreza je dizajnirana u “sports casual” stilu i projektovana s naglaskom na funkcionalnost. Simetri~an pogon i nisko te`i{te garantuju poseban kvalitet vo`nje i stabilnost na svim podlogama. Na to se gradi ideja personalizovane verzije XV, koja svoju “naklonost” blatu nagovje{tava i izgledom. Subaru smatra da }e kupci Impreze XV biti prete`no o`enjeni mu{karci izme|u 35 i 55 godina (o~ekuje se ve}i interesovanje onih starosti do 45 godina) i srednjeg do visokog stepena obrazovanosti. O~ekuje se da na poslu i u slobodno vrije-

Sve `elje ispunjava bez pogovora
Sve u svemu, Citroen DS3 1.6 VTi So Chic Airdream je veoma sposoban mali automobil, koji u svakom trenutku vlasniku mo`e pru`iti pregr{t razli~itih ugo|aja. Bilo da ga vozite lagano ili brzo, ovaj model sve `elje ispunjava bez pogovora, a zbog posebnog oblika nikada ne}ete ostati nezapa`eni. Sve to naravno ko{ta, a u na{em slu~aju sa uklju~enim brojnim opcijama cifra iznosi 38.101 KM. Istovremeno ako niste previ{e zahtjevni po pitanju opcione opreme, mo`ete ovaj sjajni automobil dobiti i za 31.140 KM, {to je i vi{e nego po{tena ponuda.

Promjene Blage promjene pretrpjela je prednja maska, odbojnici su dobili sive plasti~ne porube, a dodani su i pragovi matsive boje. Ugra|ene su uzdu`ne lajsne za prihvat krovnih nosa~a i pove}an je stra`nji krovni spojler
Dinami~ki kontrolisano podvozje je za idu}u modelsku godinu blago pobolj{ano na cijeloj gami Impreze i sada omogu}ava jo{ bolje vo|enje u zavojima. Subaru i ovom prilikom podsje}a na njegovu robusnost, na zadnje vje{anje sa dvostrukim osciliraju}im ramenima, kao i na motore koji svojim niskim polo`ajem sni`avaju te`i{te vozila te pozitivno uti~u na stabilnost u vo`nji. Subaru smatra da simetrija donosi uravnote`enost, {to rezultuje boljom kontrolom vozila. Za pogon izvedbi XV na raspolaganju su dva poznata dvolitrena boksera (otto i diesel) podjednake snage, 150 KS. Ipak, dizela{ sa ru~nim mjenja~em sa {est stepeni je po pitanju performansi u odre|enoj prednosti, prije svega zahvaljuju}i obrtnom momentu od 350 Nm, koji razvija u rasponu izme|u 1.800 i 2.400 o/min.

34

AUTOSVIJET

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

MOTOCIKLI: BMW C1-E Concept

“Bavarac” skrojen za gradske ulice
Najnoviji bavarski koncept elektri~nog motocikla otvara prozore budu}nosti i nudi pogled u neki drugi svijet, u kojem }e motocikli biti sigurnija, ali i ekolo{ki prihvatljivija prevozna sredstva. Bavarski proizvo|a~ motocikala BMW razvio je neobi~ni prototip elektri~nog skutera pod imenom C1-E …
Najnoviji bavarski koncept elektri~nog motocikla otvara prozore budu}nosti i nudi pogled u neki drugi svijet, u kojem }e motocikli biti sigurnija, ali i ekolo{ki prihvatljivija prevozna sredstva. Bavarski proizvo|a~ motocikala BMW razvio je neobi~ni prototip elektri~nog skutera pod imenom C1-E, kao doprinos evropskom projektu bezbjednosti urbanog motociklizma - eSUM. Ovaj projekt u su{tini predstavlja direktnu saradnju izme|u ve}ih urbanih evropskih moto-sredina, u ovom slu~aju Pariza, Rima, Barselone i Londona i proizvo|a~a motocikala BMW i Piaggio. BMW C1-E Concept baziran je na svom neobi~nom srodniku iz 1990. godine, koji je nosio sli~nu oznaku C1, a rije~ je o modernom skuteru, koji zahvaljuju}i svojoj konstrukciji za{tite voza~a nije zahtijevao no{enje kacige. Kod novog elektri~nog koncepta upotrijebljen je gotovo identi~an recept, pa voza~ i dalje ne mora nositi kacigu, a sve {to je potrebno da uradi je da ve`e sigurnosni pojas. Ova jedinstvena inovacija samo pokazuje koliko je originalni BMW C1 bio daleko ispred svog vremena, jer ideja jo{ uvijek `ivi kao oli~enje modernog urbanog prevoza.

Obavezan sigurnosni pojas za voza~a
Vizuelno, BMW C1-E Concept jasno se razlikuje od tipi~nih skutera. Njegove linije su horizontalno maksimalno rastegnute, ali je istovremeno evi-

Kruna napornog rada Najnoviji bavarski koncept pokazuje da BMW ima jasan plan za budu}nost. C1-E Concept dolazi kao kruna napornog rada razvojnog odjela bavarskog giganta, koji je u proteklih petnaestak godina javnosti predstavio niz naprednih tehnolo{kih rje{enja i uspje{no ih afirmisao na svojim motociklima
dentna i opti~ki veoma niska ta~ka te`i{ta. Kupolasti vjetrobran, prtlja`ni prostor iza voza~a i na bokovima, odnosno optimalan raspored te`ine, osiguravaju odli~nu prikladnost za svakodnevnu vo`nju i to u kombinaciji sa sjajnom za{titom od vjetra i vremenskih nepogoda. S obzirom na to da se velika ve}ina nesre}a doga|a u gradskom saobra}aju, BMW je odlu~io da C1-Concept pru`a i najbolju mogu}u za{titu za voza~a u slu~aju nezgode. O uvom slu~aju za to se brine }elija sa roll-bar oja~anjima, koja je, po rije~ima BMW-ovih in`enjera, dovoljno sna`na da za{titi voza~a pri padu. Sa druge strane prosto je fascinantno koliko je originalni C1 bio napredan dvoto~ka{, jer novi elektri~ni model dizajnerski u potpunosti slijedi osnove svog slavnog, ali ne ba{ uspje{nog prethodnika. Minorne razlike u detaljima, poput modernijih i efikasnijih svjetala, te dizajnerskih zahvata na zadnjoj sekciji, rezultovale su veoma dopadljivom cjelinom, koja nikako ne}e pro}i nezapa`eno. je njegov pogon, za koji je upotrijebljen elektromotor napajan pomo}u litijum-ionskih baterija. Kompletna pogonska jedinica dizajnirana je za gradsku upotrebu i temelji se na komponentama posu|enim od poznatog proizvo|a~a elektri~nih skutera Vectrix. Uz elektri~nu litijum-ionsku jedinicu, BMWov skuter alternativno mo`e biti opremljen i efikasnim jednocilindri~nim agregatom sa unutra{njim sagorijevanjem, ~ija je najizra`ajnija osobina – niska emisija {tetnih izduvnih gasova. Najnoviji bavarski koncept pokazuje da BMW ima jasan plan za budu}nost. C1-E Concept dolazi kao kruna napornog rada razvojnog odjela bavarskog giganta, koji je u proteklih petnaestak godina javnosti predstavio niz naprednih tehnolo{kih rje{enja i uspje{no ih afirmisao na svojim motociklima.

Pogonska jedinica dizajnirana za gradsku upotrebu
Ipak, najzanimljiviji detalj BMW-ovog ekolo{kog skutera

OSLOBO\ENJE2010. godine srijeda, 29. septembar

AUTOSVIJET

35

Visoka škola za primijenjene i pravne nauke

PROMETEJ
z omjene! jem do pr nan
Smjerovi: - Berze i nansijska tržišta - Me unarodno poslovanje i diplomatija - Opšta poslovna ekonomija

Studijski program
POSLOVNA EKONOMIJA

za sticanje zvanja DIPLOMIRANI EKONOMISTA

www.prometejbl.com; tel: 051/315-780, 315-820 i 315-810; Knjaza Miloša 10a, Banja Luka

36

AUTOSVIJET

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Tehnika: Goodyear Biolsoprene autoguma

Povratak u naru~je majke prirode
BioIsoprene se dobija od obnovljivih sirovina i va`no je razvojno dostignu}e u biohemijskoj i gumarskoj industriji. Tradicionalni izopren se ne upotrebljava samo za sinteti~ni kau~uk u proizvodnji automobilskih guma, ve} i za proizvodnju brojnih drugih proizvoda…
logiju DuraPlus i Environmental Achievement of the Year award (Nagrada za ekolo{ko dostignu}e godine) za konceptnu gumu Biolsoprene. Pobjednike je izabralo 17 me|unarodno priznatih industrijskih stru~njaka. “Dobiti takvo priznanje od automobilskih i industrijskih stru~njaka za dostignu}e koje predstavlja mogu}nosti na{e industrije ubudu}e velik je uspjeh. Goodyearova prva konceptna autoguma napravljena prema tehnologiji BioIsopren svjedo~i o ogromnom napretku koji smo postigli u proizvodnom procesu kod zamjene izoprena na naftnoj osnovi alternativnom sirovinom na biolo{koj osnovi” izjavio , je Goodyearov direktor za tehnologiju autoguma za privatna vozila za Evropu, Srednji istok i Afriku Jean-Pierre Jeusette. snabdjeva~kom lancu doprinio smanjenju uticaja industrije na okolinu i smanjio zavisnost Goodyeara o naftnim derivatima.

Proizvodnja iz obnovljivih sirovina
Biolsoprene se dobija od obnovljivih sirovina i va`no je razvojno dostignu}e u biohemijskoj i gumarskoj industriji. Tradicionalni izopren se ne upotrebljava samo za sinteti~ni kau~uk u proizvodnji automobilskih guma, ve} i za proizvodnju brojnih drugih proizvoda, kao {to su hirur{ke rukavice, loptice za golf i ljepila. Zato Biolsoprene ima vrlo velik potencijal. „Razvoj te inovativne biohemijske materije bila je velika prekretnica u na{oj saradnji sa Goodyearom” obja{njava zamjenik , predsjednika za poslovni razvoj u preduze}u Genencor Philippe Lavielle. Prema njegovim rije~ima, „navedene nominacije i dobijena nagrada potvr|uju neprestana nastojanja Goodyeara kada je rije~ o razvoju inovativnih i ekolo{ki prihvatljivijih tehnologija izrade guma” Planira se . da }e proizvod biti dostupan na tr`i{tu 2013. godine.

Lider u proizvodnji automobilskih guma Goodyear predstavio je prve pneumatike proizvedene po tehnologiji Biolsoprene i za vrijeme konferencije Ujedinjenih nacija posve}ene klimatskim promjenama. Biolsoprene je inovativna alternativa koja zamjenjuje petrohemijski sastojak u proizvodnji sinteti~koga kau~uka sa obnovljivom biomasom. Odmah po predstavljanju Goodyearova guma napravljena prema tehnologiji Biolsopren dobila je

presti`nu nagradu za ekolo{ko dostignu}e godine, takozvanu Environmental Achievement of the Year Award.

of the Year (Proizvo|a~ guma godine) za uspje{no poslovanje i razvojna dostignu}a u po-

Industrijski stru~njaci izabrali BioIsoprene
Me|unarodne nagrade za inovativnost i izvrsnost tehnologije autoguma obuhvatale su pet kategorija, od kojih je Goodyear slu`beno uvr{ten u u`i izbor za tri nagrade: Tire Manufacturer

Razvoj tehnologije Usavr{avanje BioIsoprene tehnologije uz upotrebu obnovljivih sirovina u snabdjeva~kom lancu doprinio je smanjenju uticaja industrije na okolinu i smanjio zavisnost Goodyeara o naftnim derivatima
sljednjih 12 mjeseci, Tire Technology of the Year (Tehnologija izrade gume godine) za tehnoDodao je da je razvoj tehnologije Biolsoprene uz upotrebu obnovljivih sirovina u

POLOVNJAK: Opel Corsa 1.2 Comfort

Solidna i ~vrsta, osjetljiva letva volana
Opeli su u posljednjim godinama pove}ali kvalitet, a virus nekontrolisane globalizacije, koji je sredinom devedesetih zahvatio Opel, u posljednje dvije godine pogodio je Toyotu. Zbog toga, kada su u pitanju Corse, Astre i Vectre novijih godi{ta, mo`e se re}i da se vra}a nekada{nji Opelov kvalitet...
za ulo`en novac. Vi{e od 90 odsto svih Opela su Astre i Corse. Kad je Corsa u pitanju, svi koji znaju kako stvari stoje, re}i }e vam - zup~asta letva volana. Bio je to jednostavno lo{e dimenzionirani sklop, posebno kod modela druge i tre}e generacije, koji te{ko izdr`i vi{e od 50.000 km. Osjetljivi su i prednji diskovi, posebno kod dizelske verzije, a po tome se mo`e procijeniti kako je automobil vo`en. Kod benzinskih modela, prvenstveno do 2002. godine, bilo je problema sa upravlja~kim modulom, elektromotornim ventilom za rad u praznom hodu, alternatorom i kontaktnom bravom. Ako se zanemari letva volana, mehanika je bolja od elektronike. Ipak, dileme po kojima bi Corsa trebala biti lo{ija od, primjera radi Yarisa, sve vi{e padaju u vodu. Opeli su u posljednjim godinama pove}ali kvalitet, a virus nekontrolisane globalizacije, koji je sredinom devedesetihih zahvatio Opel, u posljednje dvije godine pogodio je Toyotu. Zbog toga, kada su u pitanju Corse, Astre i Vectre novijih godi{ta mo`e se re}i da se vra}a nekada{nji Opelov kvalitet. ^etvorocilindra{ sa dva bregasta vratila i 16 ventila, izveden je iz trocilindra{a 1.0, dodavanjem jednog cilindra i smanjenjem hoda. Trajan je, pouzdan i {tedljiv, a glavna mu je karakteristika lanac za pogon bregastih vratila, koji je pouzdan i ne treba ga mijenjati. Najosjetljiviji je sklop elektromotorni ventil za pode{avanje rada u praznom hodu. Osnovni motor 1.0 sa 58 KS malo je preslab za Corsu i vi{e vibrira, pa je manje trajan od 1.2 agregata. To potvr|uje testni model, koji je u nepunih sedam godina pre{ao 102.000 km. Problema je bilo jedino sa teflonskim polugicama za uklju~ivanje hoda unazad. Ni{ta drugo nije otkazalo, a za to je zaslu`no i {to ga je vlasnik redovno servisirao. Karoserija nema ni najmanjeg traga r|e i vrlo je solidna. Motor je u vrlo dobrom stanju, vu~e ravnomjerno, ne vibrira i ne dimi. Potro{nja ulja je minimalna. Precizno djeluju i sve komande, a podvozje ravnomjerno upija neravnine, te nema nikakvih zazora u kuglastim zglobovima i gumenim osloncima. Ko~nice hvataju dovoljno sna`no i ravnomjerno, a izbrazdanost prednjih diskova je minimalna. Kada se uzmu u obzir povoljno odr`avanje i prihvatljiva cijena, kupovina se isplati. Naravno, ako su vozne karakteristike solidne i ako nema zazora u upravlja~kom mehanizmu i podvozju, a motor vu~e dobro, u praznom hodu radi ravnomjerno i ne dimi kod dodavanja gasa.

Do pojave Agile, Corsa je bila najmanji, ali tradicionalno solidan Opelov model. Prva generacija predstavljena je 1982, druga 1993, a tre}a 2000. godine. Testni polovnjak je iz 2003. godine, koji se proizvodio do 2006, kada je predstavljen aktuelni model ~etvrte generacije. ^injenica da je Opel ve} godinama veoma popularan u BiH, jasno pokazuje da vozila iz Raselhajma nude najvi{e

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

37

Po{tovani,
Sindikat BH Telecoma `eli na ovaj na~in, na zavr{etku jednog izuzetno te{kog i intenzivnog vremenskog perioda, javno i transparentno prenijeti svoj stav o izuzetno va`nim de{avanjima koja su vezana za BH Telecom, ali i de{avanja u {irem smislu. Sindikat BH Telecoma kroz sve godine od formiranja u kontinuitetu, argumentovano, veoma hrabro i odlu~no brani BH Telecom od lo{ih i katastrofalnih namjera. Razlozi su vi{estruki, a, prije svega, va`nost ove kompanije za Federaciju BiH, za njene gra|ane, za zaposlenike kompanije, dugoro~no i sveobuhvatno. U aktivnostima koje je Sindikat provodio uvijek je postojalo duboko shvatanje da je ova kompanija isuvi{e va`na da bismo dozvolili da do`ivi sudbinu mnogih drugih u Bosni i Hercegovini. Nakon zavr{etka rata kompanija je zahvaljuju}i znanjima i kapacitetima njenih zaposlenika izrasla od potpuno devastirane do najprofitabilnije u Bosni i Hercegovini. Time smo pokazali ~itavom svijetu da smo pametan i radin narod koji razumije, implementira i razvija najmodernije tehnologije. Na to trebamo biti izuzetno ponosni. Prethodno re~eno je posebno va`no, jer su ti rezultati u~injeni bez ikakve podr{ke vlasti, dok iza ovakvih kompanija u uspje{nim dr`avama stoji ~itav dr`avni aparat. Jedina podr{ka su bili gra|ani koji su istinski strate{ki partner BH Telecomu. Kako je kompanija rasla, tako su rasli i apetiti raznih kupaca i nakupaca iz ~itavog svijeta, a zazubice doma}ih le{inara koji sve prodaju za 10% interesa postajale sve vidljivije. Uspjeli su sve elemente slo`iti i nekoliko puta krenuti u prodaju. Ali, niti su uspjeli, niti }e uspjeti. To su de{avanja u kojima je i ovaj sindikat imao aktivnu ulogu i zbog toga sa punom odgovorno{}u prema svojoj budu}nosti i budu}nosti na{e djece, `elimo zahvaliti onima koji su bili dio ovih projekata i time ih ohrabriti da nastave tim putem. Ovim potezima Federacija BiH i njeni gra|ani su ovaj strate{ki, visoko akumulativni i za ukupan ekonomski razvoj izuzetno bitan resurs sa~uvali u svom vlasni{tvu i zbog toga u narednom periodu imaju ogromnu {ansu da ga iskoriste za kreiranje bolje budu}nosti. S obzirom na to da je ovo predizborno vrijeme, vrijeme koje je izuzetno va`no po pitanju opredjeljenja svih nas koji }emo 3. 10. 2010. godine biti bira~i, pored obe}anja koja imamo za naredni period, Sindikat BH Telecoma `eli javnosti prezentirati one koji su ve} ~inili ono {to je interes gra|ana u okolnostima koje su bile izuzetno te{ke u prethodne ~etiri godine. Time su stvorili ogromnu razvojnu {ansu za naredni period. Tako|er ovim `elimo svim gra|anima poru~iti da aktivnim pristupom mogu doprinijeti da ~ak i gotovo zavr{eni procesi, kao {to su mnogi mislili da je prodaja BH Telecoma zavr{en proces, ne moraju biti realizovani ako to nije interes gra|ana. Ovaj sindikat je i u prethodnom periodu poduzimao aktivnosti i nosio odgovornost, tako i sada sa punom odgovorno{}u prezentiramo ono {to javnost treba znati.

Sljede}im pojedincima i institucijama zbog njihovog anga`mana u prethodnom periodu Sindikat BH Telecoma, zahvaljuje i dodjeljuje Povelju Sindikata BH Telecoma. Iz oblasti politike Sulejman Tihi} Mirsad Kebo Mustafa Mujezinovi} Nermina Kapetanovi} Zlatko Lagumd`ija Alija Behmen Nermin Nik{i} Mirnes Ajanovi} Besim Imamovi} Hafeza Sabljakovi} Vesna Sarad`i} Sanda Red`i} Iz BH Telecoma Ned`ad Re{idbegovi} Emin Skopljak Hamdo Katica Sead Kozli} Ned`ad [ehagi} Iz medija Senad Had`ifejzovi} Nerminka Emri} Almir Terzi} Adnana Had`iahmetovi} Iz ostalih oblasti Mustafa ef. Ceri} Sr|an Blagov~anin —Transparency International Nikola Grabovac Ante Domazet Kadrija Hod`i} Klub zastupnika SDP u Zastupni~kom domu Parlamenta Federacije BiH Savez samostalnih sindikata BiH Federalna televizija Oslobo|enje Centar za istra`iva~ko novinarstvo Specijalna zahvalnica Parlamentu Federacije BiH/Zastupni~ki dom i gra|anima Federacije BiH zato {to su prepoznali da je BH Telecom njihova kompanija i da od nje u narednom periodu trebaju imati jo{ ve}u korist... Centralni odbor Sindikata BH Telecoma

38

POMO] U KU]I

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Mlijekom do gubitka kilograma
Mlije~ni proizvodi, u okviru posebnog na~inaishrane, mogu da doprinesusmanjenju kilograma, pokazali su rezultati dvogodi{njih nau~nih istra`ivanja. Dobrovoljci, mu{karci i `ene, njih 300, izme|u 45 i 60 godina, patili su od vi{ka kilograma. Kada su stavljeni na vi{e vrsta dijeta, svi rezultati su pokazali da su oni koji su, bez obzira na odabranu dijetu, konzumirali najvi{e mlije~nih proizvoda imali i najve}i gubitak tjelesne te`ine. U prosjeku, u~esnici, koji su konzumirali 580 miligrama kalcijuma dnevno izgubili su {est kilograma, dok su oni, koji su konzumirali samo 150 miligrama kalcijuma, {to je isto kao pola ~a{e mlijeka, izgubili 3,5 kilograma. Taj uspjeh je bio mogu} zahvaljuju}i pozitivnom dejstvu na organizam unosa kalcijuma i vitamina D prisutnih u mlije~nim proizvodima, a koji bi mogli da pomognu gubitku tjelesne te`ine tokom dijete.

Istine i zablude ku}anstva

iz

Neprijatelj broj jedan

Stres mo`e biti neprijatelj broj jedan za izazivanje akni, ali ne i ~okolada

Lon~anica kao peka~ kruha
Vikend je ili ste negdje u planinama. Ne mo`etenigdjekupitihljeb. Slu~ajnoimate zemljanu lon~anicu. Evo vam ideja: ispecite u njojhljeb. Kako? Lon~anicustavite u vodu da se nama~e najmanje pola sata. Umijesitehljeb, sabra{nom, vodom i ne{to soli. Ako imate vi{e sastojaka napravite hljeb sa sjemenkama, lukom, … odnosno kako vam padne na pamet. Unutra{njost lon~anice nama`ite maslacem, stavite tijesto i pecite u pe}nici. Hljeb}e po cijelojsvojojpovr{iniimatifino hrskavu koricu. Posebna napomena: nemojtekoristitilon~anicekoje su lakirane jer je lak otrovan. U toku `ivota susre}emo se sa svakojakim informacijama pomo}u kojih poku{avamo jednostavno i lak{e kro~iti kroz `ivot. Koliko istine, a koliko zabluda iz ku}anstava ima, mo`emo uo~iti i u ovome dijelu. Mo`dane stanice se ne mogu obnavljati i ljudi koriste samo 10 posto mozga - neta~no: [vedski nau~nici su 1998. godine otkrili da nove stanice ipak nastaju i u odraslim mozgovima. Tako|er je neta~an mit o tome da ljudi koriste samo 10 posto mozga. Istra`ivanjapokazuju da ljudi, ipak, upotrebljavaju cijeli mozak. Koprive lije~e reumu - nema dokaza da je istinito: Mu~i vas reuma? Savjet kojeg }ete dobiti od na{ih baka je da se valjate po koprivama. Kada primite takav savjet budite sumnji~avi, jer nema nikakvih dokaza da je ovaj narodni lijek i efikasan. Osim toga peckanje i svrbe` izrazito su neugodni, jer koprive i sami znate - jako peku…. @vakanje per{una ne djeluje na lo{ miris - ta~no: ^esto se u prakti~nim savjetima preporu~uje da u slu~aju neugodnog zadaha treba `vakati per{un. Za ovaj mit tako|er nema dokaza da je istinit, tako da ukoliko prilikom `vakanja per{un do|e me|u zube, jednako je lo{ kao neugodni mirisi. Per{un je dobar u tom dijelu {to ima druga ljekovita svojstva, pa ga se preporu~uje u svakodnevnoj prehrani. ^okolada izaziva akne - neta~no: Nema dokaza da ~okolada izaziva akne, ali zato za razliku od toga stres kojim smo svakodnevno izlo`eni stvarno mo`e biti neprijatelj broj jedan za izazivanje akni. Poznato je da crna ~okolada, odnosno ~okolada za kuhanje ili ona koja sadr`i 70 posto kakaa - vrlo je zdrava i dobro utje~e na na{e zdravlje.

RECEPT DANA

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Kako izabrati zimski kaput?

Gula{ od jagnje}e jetrice
Potrebno:
per{unov list maj~ina du{ica 2 lovorova lista 2 dl maslinovog ulja 1 ka{i~ica aleve paprike 1/2 dl crnog vina 1/2 ka{ike paradajza 3 ~esna bijelog luka 150 crveni luk 3 krompira 600 g jagnjetine so

Priprema:
Crveni luk popr`ite na maslinovomulju. Dodajte jetricu, lovorov list i dinstajte dok voda iz jetrice ne ispari. Zatim dodajte pire od paradajza, slatku papriku i bijeli luk pa podlijte vodom. Kuhajte 20-tak minuta na laganoj vatri i dodajtekrompir na kockice. Pripazite da voda pokrije krompir. Kada je krompir skoro gotov, ulijte crno vino, posolite, pobiberite i dodajtemaj~inu du{icu i per{un. Napomena: jetrici uvijek dodajte vino i so na kraju kuhanja jer u protivnom jetrica otvrdne.

Kada kupujete novi zimski kaput, odaberitevunenidu`ine do koljena, praviklasikkada je o kaputimarije~.O tomeho}e li kop~anje biti dvostruko ili jednostruko, ho}e li biti na “cif“ili }e se vezatipojasom u struku, odlu~ujete vi, ali za elegantan i casual dojam preporu~ujemoonajkoji se ve`epojasom u struku. Kadakupujetekaput, obaveznobacitepogledstraga. U savr{enomkaputu i odostraga trebate izgledati jednako dobro kao i sprijeda, te nematinikakvihproblemaprilikomrotacijetijela. Osim{to vam ne smijebitipreuzak u podru~ju grudnog ko{a, kaput treba lijepo padati preko bokova. Nosite li puno suknje i haljinepripazite na du`inukaputa, on bi trebao biti du`i od suknje. Ali osim du`ine obratite pa`nju i na kroj suknji, kako ne biste izgledali smije{no. Uski kaput ne}e nikako pristajati uz {iroke “pufaste“ suknje.

Haljinu za vjen~anje ste izabrali, frizuru tako|er, imate jedino dilemu oko {min ka nja. Za blis ta vo na {min ka ne kapke izvanredna je svjetloru`i~asta ili boja kajsije, koje daju prirodan, svje` izgled. Pastelne sjene sa sedefastim odsjajem svih nijansi, posebno be` boje ili srebrnih tonova, tako|er su odli~an izbor jer va{e lice }e sinuti. Nanose se u kombinaciji sa tamnijim sivkastim tonovima uz ivicu kapaka i ka spolja{njem uglu oka, koji pogledu daju dubinu. I naravno, slijedi maskara, a nanesite je bogato u dva-tri sloja. Trepavice }e djel o v a t i gu{}e ako prije nano{enja maskare na njih diskretno stavite puder u prahu. Uz samu ivicu kapka, od unutra ka spolja, pa`ljivo izvucite tanku liniju ajlajnerom u srebrenoj ili crnoj boji.

Sedef i ru`i~asto za o~i

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

KORAK NAPRIJED DDR3 8GB notebook moduli
Kompanija Samsung je najavila da je po~elaproizvodnju 8GB DDR3memorijskih modula baziranih na SODIMM formi koju koriste mnogi notebook ra~unari i radne stanice. Moduli su bazirani na DDR3memorijskim~ipovimaizra|enim u 40nm tehnolo{kom procesu koji su kapaciteta 4GB i rade na radnom taktu od 1333MHZ uz operativni napon od 1.5V. Prema tvrdnji proizvo|a~a, pojedina~ni 8GB DDR3 modul koji je izra|en kori{tenjem nove tehnologije tro{i 53 posto manjeenergije u pore|enju sa dva 4GB DDR3 modula i 67 posto u{tede energije u pore|enju sa DDR2 komponentama ~iji operativninapon je 1.8V. Samsung jo{ nije najavio prodajne cijene.

39

Izvinjenje Facebooka
Mnogi Faceboook korisnici nisu mogli da pristupeprofilima u trajanju od oko dva i po sata u ~etvrtak{to je najve}iprekidfunkcionisanja ovog sajta u posljednje ~etiri godine, saop{teno je iz ove kompanije. Problemi su pra}eni i utvr|eno je da su izazvaniodre|enimizmjenamakoje je Facebookna~inio u jednom od svojihsistema. Manji dio podataka koji su izmijenjeni su se prikazivali kao neispravni {to je dovelo do petlje koja se ponavljala unedogled, a {to je za posljedicu imalo preoptere}enjesistema. Za krajnjekorisnikerezultat je bio pojava poruke DNS gre{ka, odnosno nemogu}nost pristupa sajtu. Da bi se problem rije{io Facebook je morao da zaustavi cijeli saobra}aj na sajtu.

Apple TV
Iako je firma Apple tvrdila i insistirala da je Apple TV samo ure|aj za hobiste, u momentu kada se pribli`ava po~etak isporuke ovog ure|aja pokazala je istinski profesionalizam koji se mo`e vidjeti samo kada neka kompanija ozbiljno ra~una na odre|eni proizvod. Naime, kupcima koji su prednaru~ili Apple TV je stiglo obavje{tenje o po~etku isporuke ure|aja za njih. Prema tome, oni koji su odlu~ili da potro{e 99 dolara i investiraju u Apple TV }e uskoro imati mogu}nost da gledaju veliki broj streaming sadr`aja sa izvora kao {to su Netflix, YouTube i Flicker. Nakon {to se prvi ure|aji isporu~e i on za`ivi me|u korisnicima o~ekuju se i prve reakcije na novi Apple ure|aj.

Vrijednost ~ipova
PC rivalstvo izme|u kompanija Intel i Advanced Micro Devices mo`da }e uskoro dosti}i vrhunac puta bez povratka budu}i da dodavanje novih procesorskih jezgara ne zna~i uvijek i bolje performanse. AMD je nedavno predstavio 6-core Phenom II X6 1075 procesor po cijeni od 250 dolara dok je Intel predstavio dosta skuplje Core i7 980X i 970. Postavlja se pitanje dokle }e ovakvo nadmetanje da traje te da li je sve toga vrijedno, ali i da li negdje postoji granica jer, za sada, postoji samo nekoliko aplikacija koje }e zaista koristiti 6-core procesore, tako da izrada aplikacija ne ide u korak sa pove}anjem broja jezgara.

Mozillin konceptualni telefon

Seabird - uvid U BUDU]NOST
Najinteresantniji koncept mobilnog telefona za sada ne poti~e iz kompanija Apple, Google, Nokija, Motorola ili HTC. Razvio ga je u slobodno vrijeme dizajner Bili Mej u okviru projekta koji vodi Mozilla Labs. Mej je kroz projekat Seabird dao svoju viziju telefona koji treba da nas oslobodi frustracija {to nastaju pri rukovanju s malim ure|ajima. Opisuju}i svoj telefon on je rekao da mobilni procesori, povezivost i razvojne platfor me po~inju da se pri bli`avaju onima koje odlikuju stolne ra~unare, ali sve vi{e zaostaju u efikasnosti uno{enja informacija. Seabird ima dva pikoprojektora. Kad se postavi u dok s jednim od njih projektuje sadr`aj ekrana na obli`nji zid kako bi olak{ao gledanje, a s drugim projektuje tastaturu normalne veli~ine na stol na kome se nalazi. Korisnik mo`e da kuca na virtuelnoj tastaturi umjesto na maloj ekranskoj ili fizi~koj. Maleni Bluetooth modul smje{ten u udubljenje na pole|ini telefona mo`e se izvaditi i koristiti kao slu{alica. Kad se s njim ma{e po vazdu-

BlackBerry PlayBook
RIM-ov tablet BlackBerry PlayBook je ure|aj sa 7-in~nim ekranom, dimenzije su mu 130 x 194 x 10 milimetara, a te`i 400 grama. Rezolucija kapacitivnog ekrana je 1.024 x 600 piksela, ugra|en je gigahercni dvojezgreni ARM Cortex-A9 procesor, gigabajtradnememorije, te 16, odnosno 32 GB trajne memorije. Tako|er, tu su dvije kamere, prednja rezolucije tri, a stra`nja pet megapiksela, a podr`ano je snimanje videa u rezoluciji1080p. Tabletmo`ereproducirati video tako|er u rezoluciji 1080p, podr`ani formati su H.264, MPEG, DivX i WMV, a osim USB-a ugra|en je i HDMI priklju~ak. Internetski preglednik zasnovan je na WebKitu, a podr`ava Flash 10.1, dok operativni sistem QNX donosi podr{ku za multitasking. S isporukama na ameri~ko tr`i{te proizvo|a~ zapo~inje po~etkom sljede}e godine, a tokom drugog kvartala tablet kre}e i na ostala tr`i{ta.

VIRTUELNA TASTATURA Korisnik mo`e da kuca na virtuelnoj tastaturi umjesto na maloj ekranskoj ili fizi~koj, a mali Bluetooth modul smje{ten u udubljenje na pole|ini telefona mo`e se izvaditi i koristiti kao slu{alica
hu mo`e da pomjera kursor na ekranu telefona, a kad se pritisne izabra}e pokazanu stavku. Mej ka`e da na ovaj na~in korisnici mogu i da pomjeraju i zumiraju sadr`aj. Dva pikoprojektorasmje{tena na stranama telefona mogu se koristiti i bez doka da projektuju po jednupolovinutastature – s jedne i s drugestranetelefona. Seabird sadr`i i druge standardne komponente pametnih telefona kao {to su kamera sa osam megapiksela, 3,5milimetarski priklju~ak za slu {a li ce i mi ni-USB pri klju~ak. Mej predvi|a da bi se telefon mogao puniti be`i~no. Konceptualni telefon je zasnovan na operativnom sistemu Android i ima neobi~an oblik. Prednja strana je ravna i nema fizi~kih tastera, a zadnja je pri vrhu ispup~ena, a pri dnu ravna tako da je telefon tu izuzetno tanak. Ispup~enje podi`e objektiv projektora dovoljno da se slika tastature projektuje na povr{nu kad se telefon stavi na stol. Mej je ideju osmislio u okviru projekta Mozilla Labs’ Concept Series, koji poziva svakog da razvije nekakav nov koncept u vezi sa vebom i pregledanjem njegovih strana. Iako Mozilla ne namjerava da razvija odgovaraju}i telefon, tehnologije uklju~ene u Seabird ve} postoje ili se mogu realizovati bez ve}ih napora.

Prvi LG 3D prijenosnik
LG je predstavio svoj prvi prijenosnik s ekranom koji mo`e prikazivati 3D sliku. Oznaka modela je Xnote A510, a ugra|en je 15,6-in~ni ekran s LED pozadinskim osvjetljenjem, te rezolucijom od 1.920 x 1.080 piksela, objavio je Bug. Ugra|ena je Nvidijina grafika GeForce GT 425M, dok softver TriDef u kombinaciji s posebnimnao~alamaomogu}uje 3D prikaz slike.

Origin za igra~e
Posljednji igra}i prijenosnik iz Origina nosi oznaku EON17. Iz specifikacija izdvajaju se dva Nvidijina GPU-a GeForce GTX 480M, 17,3-in~ni ekran rezolucije 1.980 x 1.080 piksela, te Intelov procesor Core i7 980X. Maksimalno se mo`e ugraditi ~ak 24 GB RAM-a. Tako|er, tu je i Bluray snima~, HDMI1.4 izlaz, a ukupno tri 2,5in~na utora mogu se popuniti diskovima u rasponukapaciteta od 320 GB do 1 TB, odnosno SSD-ovima kapaciteta od 40 do 512 GB. Tako|er, prijenosnik je mogu}e naru~iti s unikatnim dizajnom na pokrovu ku}i{ta. Po~etnacijenaprijenosnika, dakle onog najslabije opremljenog, na ameri~kom tr`i{tu iznosi 2.500 dolara.

Mass Effect na PlayStationu 3
Mass Effect 2 na PlayStationu 3 izlazi u januaru 2011. godine. Budu}i da do sada nije iza{ao na Sonyevoj konzoli, Mass Effect 2 }e imati du`u uvodnu animaciju, koja }e vlasnicima PlayStationa 3 omogu}iti da se upoznaju s pri~om svemirskog serijala. GregZeschuk, osniva~BioWarea, je kazao da je grafi~ki procesor PlayStationa 3 razli~it od onoga koji koristi Xbox 360. Zeschuk nije `elio komentirati koji je procesor ustvari ja~i, budu}i da je BioWare zadovoljan i sa jednim i sa drugim. No, PS3 verzija Mass Effecta }e imati odre|ene grafi~ke promjene za koje je BioWare uzeo u obzir njihov druga~iji grafi~ki procesor. Zeschuk je napomenuo i da }e na~in igranja biti ne{to druk~iji, budu}i da je gamepad na PlayStationu 3 razli~it od onoga na Xboxu 360.

40

OGLASI
UNIVERZITET U TUZLI raspisuje

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine F.BiH", broj 34/03), a u postupku imenovanja ~lana upravnog odbora Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu i ~lana upravnog odbora Kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja, Ministarstvo zdravstva Zeni~ko-dobojskog kantona, objavljuje

O G L A S
za imenovanje na pozicije u upravnim odborima 1. Upravni odbor Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu predstavnik Zeni~ko-dobojskog kantona ............1 ~lan, Opis pozicije Predsjednik i ~lanovi upravnog odbora Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu obavljaju poslove utvr|ene u ~lanu 65. Zakona o zdravstvenoj za{titi („Slu`bene novine F.BiH“, broj 46/10). Mandat ~lanova upravnog odbora traje ~etiri (4) godine, uz mogu}nost ponovnog imenovanja. ^lanovima upravnog odbora pripada mjese~na naknada za rad u iznosu koji utvr|uje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Op}i uslovi za imenovanje Kandidat za imenovanje u upravni odbor, pored uvjeta utvr|enih odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, kao i odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine F.BiH“, broj 70/08), du`an je ispunjavati i sljede}e uvjete: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da nema privatni - finansijski interes u zdravstvenoj ustanovi u ~iji se upravni odbor kandidira, - da nije osu|ivan za krivi~no djelo nespojivo sa du`no{}u u upravnom odboru zdravstvene ustanove, - da nije na poziciji direktora zdravstvene ustanove, - da nije ~lan ni u jednom upravnom, odnosno nadzornom odboru ustanove, odnosno privrednog dru{tva sa ve}inskim dr`avnim kapitalom. Kriteriji za imenovanje Kandidat za imenovanje u upravni odbor, pored op}ih uvjeta, treba ispunjavati sljede}e kriterije: - da ima zavr{en VII. stepen stru~ne spreme pravnog, ekonomskog, tehni~kog ili zdravstvenog usmjerenja, - da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima svog stru~nog naziva, - da ima stru~no znanje iz djelatnosti zdravstvene ustanove, te da je upu}en u sadr`aj i na~in njenog rada, - da ima sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim resursima, kao i sklonost timskom radu. Dokazi Prijava kandidata treba da sadr`i: kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, Uz prijavu treba dostaviti orginalne dokumente ili ovjerene kopije tih dokumenata, kao dokaz o ispunjavanju op}ih uslova i kriterija i to: - univerzitetsku diplomu, - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerenu kopiju li~ne karte CIPS, - uvjerenje nadle`nog kantonalnog suda da nije lice koje je osu|ivano za krivi~no djelo nespojivo sa du`no{}u u instituciji za koju se kandiduje, pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne (ne starije od 3 mjeseca), - uvjerenje nadle`nog op}inskog suda da nije lice koje je pravosna`nom presudom osu|ivano za privredni prestup, nitu mu je izre~ena za{titna mjera zabrane obavljanja djelatnosti (ne starije od 3 mjeseca), - ovjerenu izjavu kandidata da nije ~lan ni u jednom upravnom odboru ustanove, odnosno privrednog dru{tva sa ve}inskim dr`avnim kapitalom, - ovjerenu izjavu kandidata da ispunjava uvjete propisane Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, - ovjerenu izjavu kandidata da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - dokaz o radnom iskustvu na poslovima svog stru~nog zvanja, 2. Upravni odbor Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Zenica.........................................................1 ~lan, Opis pozicije Predsjednik i ~lanovi upravnog odbora Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja obavljaju poslove utvr|ene ~lanom 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju i ~l. 18. i 20. Statuta Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. Mandat ~lanova Upravnog odbora traje ~etiri (4) godine, uz mogu}nost ponovnog imenovanja. ^lanovima upravnog odbora pripada mjese~na naknada za rad u iznosu koji utvrdi vlada kantona. Op}i uvjeti za imenovanje Kandidat za ~lana upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja treba ispunjavati sljede}e op}e uvjete: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F.BiH ("Slu`bene novine F.BiH", broj: 12/03), - da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, - da nema privatni - finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje, - da nije osu|ivan za kazneno djelo i za privredne prijestup nespojiv s du`no{}u u instituciji u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, - da nije lice kojoj je pravosna`nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandiduje, - da nije ~lan nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju u vi{e od jednog privrednog dru{tva. Posebni uvjeti za imenovanje Kandidat treba da ispunjava sljede}e posebne uvjete: - VSS - VII stepen stru~ne spreme ekonomskog, pravnog ili zdravstvenog usmjerenja, - najmanje pet godina radnog iskustva, - u`ivanje ugleda u lokalnoj zajednici, - da nije ~lan nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju u vi{e od jednog privrednog dru{tva, - sposobnost za savjesno, odgovorno i odlu~no obavljanje upra`njene pozicije, - sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka, komunikacijske i organizatorske sposobnosti, - sposobnost tuma~enja ekonomskih, tehnolo{kih i pravnih analiza i propisa, - rezultati rada ostvareni tokom poslovne karijere, - preporuka ranije neposrednih rukovodilaca, naro~ito u oblasti zdravstva. Dokazi Prijava kandidata treba da sadr`i: kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon. Uz prijavu treba dostaviti orginalne dokumente ili ovjerene kopije tih dokumenata, kao dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta i to: - univerzitetsku diplomu, - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerenu kopiju li~ne karte CIPS, - uvjerenje nadle`nog kantonalnog suda da nije lice koje je osu|ivano za krivi~no djelo nespojivo sa du`no{}u u instituciji za koju se kandiduje, pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne (ne starije od 3 mjeseca), - uvjerenje nadle`nog op}inskog suda da nije lice kojem je pravosna`nom presudom osu|ivan za privredni prestup, nitu mu je izre~ena za{titna mjera zabrane obavljanja djelatnosti (ne starije od tri mjeseca), - ovjerenu izjavu da nije ~lan nekog od upravnih ili nadzornih odbora, - ovjerenu izjavu da kandidat nije otpu{tan iz dr`avne slu`be, - ovjerenu izjavu kandidata da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - ovjerenu izjavu da nije na funkciji u nekoj od politi~kih stranaka, - ovjerenu izjavu da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu savjetnik u smislu Zakona o sukoba interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, - dokaz o radnom iskustvu na poslovima svog stru~nog zvanja, - drugi dokazi o ispunjavanju posebnih uvjeta (preporuka ranijih neposrednih rukovodilaca i dr.). Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor Komisija za izbor }e obaviti intervju. Prije intervjua kandidati }e biti pozvani da daju podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu, eventualno, zatra`iti dodatne preporuke i informacije o kandidatima. Prijave kandidata sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od osam (8) dana od isteka roka za podno{enje prijava, ne}e biti uzete u razmatranje u daljem postupku imenovanja. U slu~aju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, bilo koji kandidat ili bilo koji ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje. Prigovor se podnosi Ministarstvu zdravstva Zeni~ko-dobojskog kantona u roku od sedam dana od dana imenovanja. Prijave sa tra`enim dokumentima se dostavljaju li~no ili po{tom na adresu Zeni~ko-dobojski kanton — Ministarstvo zdravstva, Ku~ukovi}i 2, 72000 Zenica, sa naznakom: „ZA IMENOVANJE NA POZICIJU U UPRAVNOM ODBORU — NE OTVARATI“. Oglas ostaje otvoren 14 dana od dana njegovog posljednjeg objavljivanja, a isti }e biti objavljen u „Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i u dnevnim novinama „Oslobo|enje“. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati.

KONKURS
za izbor i zasnivanje radnog odnosa nastavnika Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 1. Nastavnik, u sva nau~no-nastavna zvanja za u`u nau~nu oblast: - ''Logopedija'' (sa dijelom radnog vremena od 20%) .................................................................................1 izvr{ilac Ekonomski fakultet 1. Nastavnik, u sva nau~no-nastavna zvanja za u`u nau~nu oblast: - ''Me|unarodna ekonomija'' .......................................................................................................................1 izvr{ilac Filozofski fakultet 1. Nastavnik, u sva nau~no-nastavna zvanja za u`e nau~ne oblasti: - ''Teorijske nau~ne psiholo{ke discipline''..................................................................................................1 izvr{ilac - ''Lingvistika'' .............................................................................................................................................1 izvr{ilac - ''Savremeno doba'' ....................................................................................................................................1 izvr{ilac Ma{inski fakultet 1. Nastavnik, u sva nau~no-nastavna zvanja za u`e nau~ne oblasti: - ''Proizvodni sistemi'' .................................................................................................................................1 izvr{ilac - ''Ma{inska automatika i robotika''.............................................................................................................1 izvr{ilac Prirodno-matemati~ki fakultet 1. Nastavnik, u sva nau~no-nastavna zvanja za u`e nau~ne oblasti: - ''Op{ta i eksperimentalna fizika''..............................................................................................................3 izvr{ioca - ''Op{ta i teorijska fizika'' ...........................................................................................................................1 izvr{ilac - ''Antropogeografija''..................................................................................................................................1 izvr{ilac - ''Op{ta i neorganska hemija''.....................................................................................................................1 izvr{ilac Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet 1. Nastavnik, u sva nau~no-nastavna zvanja za u`e nau~ne oblasti: - ''Geoenergetika, geotermomehanika i geoekologija''................................................................................1 izvr{ilac - ''Priprema mineralnih sirovina i materijali'' ..............................................................................................1 izvr{ilac - ''Gra|evinarstvo''.......................................................................................................................................1 izvr{ilac Tehnolo{ki fakultet 1. Nastavnik, u sva nau~no-nastavna zvanja za u`e nau~ne oblasti: - ''Organska hemija'' ....................................................................................................................................1 izvr{ilac - ''Za{tita okoline'' .......................................................................................................................................1 izvr{ilac - ''Procesno in`enjerstvo'' ............................................................................................................................1 izvr{ilac USLOVI: Uslovi za izbor u nau~no-nastavna zvanja utvr|eni su ~lanom 78. Zakona o visokom obrazovanju („Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 8/08, 11/09 i 12/09) i ~lanom 238. Statuta Univerziteta u Tuzli. Statut Univerziteta u Tuzli mo`e se pogledati na WEB stranici: http://www.untz.ba/akti/akti1.htm Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispunjavanju svakog od utvr|enih uslova, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Uz diplomu o nau~nom stepenu doktora nauka ste~enu u inostranstvu potrebno je dostaviti i rje{enje o nostrifikaciji iste. Prijave na konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: UNIVERZITET U TUZLI, Ul. dr. Tihomila Markovi}a br. 1, 75 000 Tuzla, sa naznakom: (Prijava na konkurs za izbor i zasnivanje radnog odnosa nastavnika, sa naznakom fakulteta i u`e nau~ne oblasti na koju konkuri{e — NE OTVARATI). Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

Dobro jutro uz

POSEBAN POPUST
za pla}anje unaprijed
5% 10% 15% 20%
pretplata na 3 mjeseca pretplata na 6 mjeseci pretplata na 9 mjeseci pretplata na 12 mjeseci

TUZLA Dopisni{tvo Oslobo|enja, Mar{ala Tita 163 (zgrada Pivare Tuzla) 75 000 Tuzla, Tel/Fax 035/252 023 DOBOJ Dopisni{tvo Oslobo|enja, Doboj-Jug-Matuzi}i, 74 000 Doboj, Tel. 032/691 794, Fax 032/692 572 MOSTAR Dopisni{tvo Oslobo|enja, Alekse [anti}a 4, 88 104 Mostar Tel/Fax 036/581 139

u Va{em domu!

SARAJEVO Oslobo|enje, D`emala Bijedi}a 185, 71 000 Sarajevo, Tel/Fax 033/465 727 ZENICA Dopisni{tvo Oslobo|enja, Bulevar Kulina bana 30-b, 72 000 Zenica, Tel. 032/ 242 342, Fax 032/243 612

20

% POSEBAN POPUST
ZA PENZIONERE
OSLOBO\ENJE

NARUD@BENICA
Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina)

Da, ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja
Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis
1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci

6 mjeseci 12 mjeseci

TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d.d.: 3383202250044019, ABS banke DD Sarajevo: 1990490005630121, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279, POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www.oslobodjenje.ba

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

41

Od 1. novembra 2010.

Nova usluga – mChat
....da upoznate nove prijatelje i zabavite se! Recite NE dosadi i u`ivajte u zabavi chatanja gdje god da ste! Bilo da se dosa|ujete u tramvaju ili ste ku}i pred ra~unarom, mo`ete odmah po~eti chatati s drugim ljudima. Upoznajte nove prijatelje, pove`ite se s novim licima i anonimno ~avrljajte o svemu i sva~emu! mChat je usluga BH Telecoma koja svim svojim korisnicima omogu}uje zabavan na~in anonimnog upoznavanja ili povezivanja na osnovu njihovih registriranih profila. mChat omogu}ava korisnicima da pregledaju chat sobe, kreiraju svoje profile i postave slike na svoje profile slanjem MMS poruke, vide profile posjetitelja te s njima razmjenjuju chat poruke. Usluga mChat omogu}uje komunikaciju izme|u mobilnog portala i SMS poruka. Korisnik koji koristi uslugu mChat na BH Mobile portalu mo`e jednostavno razgovarati s korisnikom koji je koristi putem SMS poruke na 061 11 21. Usluzi se mo`e pristupiti: • slanjem SMS poruke na na broj 061 11 21 • putem BH Mobile portala na linku http://mmszona.bhmobile.ba Sliku profila mo`ete promijeniti: • slanjem MMS poruke na broj 061 11 28 • koriste}i aplikaciju „po{alji MMS“ na - mBlog.ba, - mmszona.bhmobile.ba, ili - mms.bhmobile.ba. Za kori{tenje mChat usluge korisnik se mora prijaviti slanjem SMS poruke sadr`aja CHAT na broj 061 11 21. Poslane SMS poruke na 061 11 28 i sa BH Mobile portala napla}uju se 0,06 KM (PDV uklju~en). MMS poruke napla}uju se po cijeni standardne MMS poruke. Prilikom logiranja na web portal mChat usluge korisnik ima pravo iskoristiti tri besplatne SMS poruke dnevno. Svaka slijede}a poruka napla}uje se 0,06 KM (uklju~en PDV). Idemo prvi. Dajemo vi{e.

OBAVJE[TENJE KORISNICIMA BH MOBILE MRE@E
Obavje{tavamo korisnike da }e 29. 9. 2010. godine, od 9 do 10 sati, do}i do kra}eg prekida rada bazne stanice Zalik (op{tina Mostar), zbog radova na zamjeni sistema prenosa. Zahvaljujemo korisnicima na razumijevanju. BH Telecom

OBAVJE[TENJE KORISNICIMA BH MOBILE MRE@E
Obavje{tavamo korisnike, da }e od 30. 9. do 1. 10. 2010. godine, dolaziti do povremenih prekida i ote`anog rada BH Mobile mre`e, na podru~ju Doboja, zbog radova na baznoj stanici. Zahvaljujemo korisnicima na razumijevanju. BH Telecom

42

FELJTON

srijeda, srijeda, 5. maj 2010. godine 29. septembar

OSLOBO\ENJE

Ameri~ki rad` - Oslobo|enje ili dominacija (1)

Natjera}emo ih
da plate za zlo~ine
Dok je Ahmed manevrirao kamionetom kako bi izbjegao rup~age, u svom je unutra{njem oku zami{ljao ameri~ki konzulat u Barceloni, kako se iznenada stropo{tava u vulkanskoj erupciji koja je dolazila duboko iz njegovih temelja
Pi{e: Eric MARGOLIS

Mblida, Maroko Tri prekaljena mu{karca srednjih tridesetih godina, ostarjele, potamnjele ko`e zbog jakog sunca i neprestanih vjetrova, koji pu{u u neukro}enom marokanskom planinskom masivu Rif, ~u~ali su na prljavom podu u maloj kamenoj ku}i u zaseoku ~ijih je ~etrdesetak porodica bilo zastra{uju}e siroma{no, ~ak i prema niskim standardima u tom su hom, ogo lje lom po dru~ju. Mu{karci su kle~ali na koljenima okupljeni oko {kiljave, kerozinske lampe odvratnog mirisa, ne vade}i jeftine cigarete iz usta, ka{ljucaju}i da pro~iste grlo od kovitlaca pra{ine koja se uvijek nadvijala nad selom. Govorili su tihim, prigu{enim glasom, s okom na vratima napravljenim od grubo tesanih dasaka, koja su propu{tala tanke zrake svjetlosti i da{ak vjetra.

Jedan je izvadio presavijeni papir iz sme|eg vunenog burnusa (arapskog ogrta~a), otvorio ga i izravnao na podu. Drugi su se sageli ni`e da pogledaju tanke linije na sepiji na prljavom pravougaoniku izgu`vanog papiri}a. ^ovjek s planom - zvao se Ahmed - objasnio je: “Ovo je, elhamdulillah (neka je hvala Allahu), od Sajeda iz Tunisa. Ovo je plan ameri~kog konzulata u Barceloni, u [paniji. On je to dobavio od elektri~ne kompanije koja je obavila elektri~ne radove na zgradi. On radi za njih kao ~ista~.”

Plan konzulata
Dru ga dvo ji ca mu {ka ra ca, o~ito impresionirani, reagirali su s odobravanjem. Ahmed je nas ta vio: “Prou~avaju}i ovaj plan, prona{ao sam jedan stari, neupotrebljavani tunel koji prolazi od kanalizacionog sistema do podruma zgrade. On je zagra|en

Eric S. Margolis je istaknuti kanadski i ameri~ki novinar, kolumnista Herald Tribunea, Los Angeles Timesa, Times of Londona, Gulf Timesa, Khaleej Timesa i Dawna. Poznati je vanjskopoliti~ki komentator i vojni analiti~ar. Saradnik je Me|unarodnog instituta za strate{ke studije u Londonu i Instituta za regionalne studije u Islamabadu. Margolis je novinski i televizijski analiti~ar zbivanja na azijskom kontinentu i u islamskom svijetu. Izvje{tavao je u svojstvu ratnog dopisnika o 14 ratova u svijetu, me|u ostalima o ratu u Namibiji, Angoli, Ju`noj Africi, MOzambiku, Sinaju, Afganistanu, Ka{miru, Indiji, Pakistanu, Salvadoru i Nikaragvi. Eric Margolis je 1999. godine objavio knjigu Rat na krovu svijeta koja je 2005. prevedena i na na{ jezik. Progla{ena je najboljom knjigom o vanjskoj politici na po~etku 21. stolje}a. Koriste}i model britanske imperijalisti~ke hegemonije u Aziji, on u ovoj knjizi istra`uje da li Zapad rizikuje reprizu Britanskog rad`a ili se suo~avamo s potpuno novim svjetskim poretkom. U ovoj knjizi Margolis analizira korijene bijesa i mr`nje muslimanskog svijeta prema Zapadu. Ameri~ki rad` na na{ jezik prevela je Nazifa Dilberovi} - Sav~i} i knjiga je objavljena u izdanju izdava~ke ku}e Bookline iz Sarajeva. ciglama prije tridesetak godina. Zato Amerikanci ne znaju ni{ta o njemu.” @ar njihovih cigareta i razbuktale lampe rasipao se u `u}kasto-crvenkasti sjaj iznad njihovih lica i plana. “Oti}i }u u Barcelonu i preda-

ti ovo bratu Mehdiju i njegovim d`ihadistima (svetim borcima) u tom gradu. Oni ~ekaju ve} godinu da prona|u na~in kako da napadnu gnijezdo ameri~kih krsta{a. Sada imamo na~in, hvala Allahu! Morate na}i dovoljno novca kod va{ih porodica i prijatelja da mi platite put, a morate pribaviti i dodatni novac kako bismo kupili eksploziv u [paniji.” “Brate Ahmede“, viknuo je drugi mu{karac, “va{a }e se kazna osje}ati sve do ameri~kog Capitola. To }e podsjetiti [panjolce da moraju `ivjeti u miru s nama, a ne s Amerikancima.” Tre}i mu{karac, ugledni plemenski starje{ina, zapalio je novu cigaretu, stavio ruku preko Ahmedovih {irokih ple}a i rekao mu: “Brate moj, neka Bog obaspe tebe i tvoju porodicu i njihove potomke blagoslovima. Dobro si to obavio. Mi }emo na}i novac za tebe, ~ak i po cijenu da gladujemo. Daj mi jednu se-

Lédäri, zanatlije kojih vi{e nema (2)

Kad o}e belaj, ondak o}e
Od toga dana stari mi nije branio i}i Mati na naukovanje, a ja sam napokon s mirom mogao raditi ono {to mi je du{i milo. I nije pro{lo ni dan-dva, a jutrom sam ih ~uo kako se opet prepiru oko toga je li kod Ilije Luki}a u Kojsini preklani koza ojarila jedno ili dvoje jari}a
Pi{e: Stjepan ZELENIKA

MIJO P. A lani se posvadi{e i prestado{e govoriti ba{ kad su se tucali jajima u Srednjem ~elu kod @estine kavane. I ovaj put sam strahovao da se sva|a ne produbi, ali oni se, najpotlijen, izmjeri{e i zavr{i{e u birtiji kod Brku{e u Gornjem ~elu. Vele da mu{karca i `enu mjeri jorgan, a zava|ene mu{ke, ono {to ih ~esto i posvadi, kavana i pi}e. Od toga dana stari mi nije branio i}i Mati na naukovanje, a ja sam napokon s mirom mogao raditi ono {to mi je du{i milo. I nije pro{lo ni dan-dva, a jutrom sam ih ~uo kako se opet prepiru oko toga je li kod Ilije Luki}a u Kojsini preklani koza ojarila jedno ili dvoje jari}a. Ustao sam, bilo je oko dva popono}i. Oko tih doba skupljaju se `ene na sred varo{i kod ~ar{ijskog bunara da po|u u {umu do `egara, po }umur,

drveni ugljen, za kova~nice. Druge, pak, se ~uju kako se dozivaju da bi znale koja je ve} u`egla ognji{te da prenesu `ar, jer se nije olako kresalo vlastiti ~akmak. Stari je opremio konja i najposlije oti{ao ne rekav{i mi ni{ta. Majstor i ja smo poku{ali kovati plo~e i sve je dobro i{lo do nekih osam ili devet sati jutrom, ondak je poso zapeo, izopa~ilo se ne{to pa poso nikako ne}e u suru. MATO (^uje se ~eki} o nakovanj, zvuk mijeha i pucketanje vatre) - Nu, bora ti, i ovaj je su}elica. (Ljutito, o{tro, s ~u|enjem.) [ta je ovo jutros, pa sad svi komadi koji mi doturi{ su ovako ljuti, tvrdi da ih se ne mere kovati. Bora ti, mali, koji nam je ovo komad su~elice po redu i oklen i’ uzima{, je l’ iz onog ka{una? MIJO - Ne, s istog mjesta ko i ove prija, iz onog tamo. MATO

Vran planina

- Ma men se ~ini, bit }e najbolje da mi za danas prekinemo. Ajd ti sa starim, ako jo{ nije do{o, ondak }e br`em do}, spremi se, sutri }ete ranom zorom i}i u led. MIJO - [to to on nije meni ni{ta spominjo? MATO - Mislio je sam i}i.

MIJO - \e }e sam, je l’ on svrno pame}u? MATO - Zna{ kaki je kad zavre. Valjda ga ju~er ne|e sreo gvardijan pa tra`io da mu doturi leda za samostan. (Kratka stanka.) Ajde ti, a ja }u s pomo}i Boga sam polako raditi ovih dva-tri dana. MIJO

- Odoh ja, onda, pripraviti kand`e i pilu i sve {ta nam jo{ treba. On je sigurno odvezo kola u Kozinovu pilanu po bukovu piljevinu. MATO - Me{~ini da je tako i reko, ali bit }e da se malko zadr`o s ljudima gore. MIJO - Onda, odoh ja. MATO - Ajde, pre~e ti je to s }a}om u~init, pa ondak }emo opet nas dva na ovaj poso. Ja }u nam pripraviti, nasje}i komada `eljeza da imademo za plo~a dok ti doje{. (^uje se pucketanje vatre na grnu.) MIJO - Eno, sve do neki dan po vrhu se bjelila Zec planina, ja mnijem da }emo mi brzo nazad. Sad je tek koji dan ma{ilo pola ~etvrtog mjeseca, a lani smo u {estom odozgo donijeli led. MIJO P. Drugi dan predve~er vra}ali

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 29. septembar 2010.

FELJTON
rokanskih planina `eljela nauditi. Izbjegli~ki logor Dei{en Palestinske teritorije Adel D`abara bio je veoma inteligentan dvadesettrogodi{nji postdiplomac ma{instva s presti`nog univerziteta Beir Zeit, zgodan mladi} kojem su se divile djevojke i koji je, prema rije~ima svih prisutnih, posjedovao onu neophodnu pozitivnu `ivotnu snagu i uro|enu sre}u, koja je u arapskom jeziku poznata pod imenom “baraka“. Ovog dana, Adel Sre}kovi}, kako su ga njegovi prijatelji ponekad zvali, stajao je u hladnoj, vla`noj autogara`i u centru jednog izbjegli~kog logora, go do pasa, s ra{irenim rukama. Dvojica mu{karaca, jedan omanji i zapu{ten, s bradom, a drugi glatko izbrijan, po izgledu profesionalac, ~ije je ratno ime Asim U~itelj, omatali su mu fini pojas s d`epovima u kojima su bili pravougaoni paketi}i s vojnim eksplozivom RDX koji su krijum~ari donijeli do Palestinskih teritorija kroz tunel koji je po~injao od Sinaja, pod kontrolom Egip}ana, blizu El-Arisha. Eksploziv PvDX veoma je cijenjen zbog svoje razorne snage, stabilnosti, odsustva prepoznatljivog mirisa i male mase.
(Sutra: Palestina }e uvijek biti problem)
Ro|en italijanski slikar Jakopo Tintoreto, jedan od najve}ih majstora 16. vijeka, ~uven po vje{tini postizanja izuzetnih svjetlosnih efekata. Imao je veliki uticaj na evropsko slikarstvo, posebno na impresioniste (“Tajna ve~era“, “Posljednji sud”). Ro|en italijanski nuklearni fizi~ar Enriko Fermi, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1938. Zaslu`an je za niz osnovnih otkri}a u fizici atomskog jezgra, a 2. decembra 1942. u ^ikagu pustio je u pogon prvi nuklearni reaktor. Taj datum uzima se i kao po~etak atomskog doba.

43

1518. 1901. 1911. 1918. 1913. 1923. 1930. 1938. 1940. 1941. 1957. 1958. 1967. 1972. 1979. 1979. 1988. 1993. 1994. 2001. 2002. 2003. 2004.

NA DANA[NJI DAN

dmicu. Dajem svoju rije~.” Mu{karci su se digli, zagrlili, poljubili u obraze prema obi~aju planinskih Berbera i jedan za drugim napustili sumornu, zadimljenu prostoriju. Ahmed se popeo na stari kamionet, ishaban pijeskom, kamenjem i vremenom, a zatim je krenuo na dugi, naporni, dvodnevni put do Kazablanke. Iz marokanske luke prebacit }e se brodom do [panije, u kojoj je imao radnu dozvolu i boravi{nu vizu, a odatle }e do Barcelone da upo zna Me hdi je vu }eli ju d`ihadista (svetih ratnika). Dok je Ahmed manevrirao kamionetom kako bi izbjegao rup~age, u svom je unutra{njem oku zami{ljao ameri~ki konzulat u Barceloni, s visokim zidovima, cementnim barijerama i elektronskim sistemom za{tite, kako se izne-

nada stropo{tava u vulkanskoj erupciji koja je dolazila duboko iz njegovih temelja. “Neka je slava Allahu“ jo{ je, dnom je glasno uzviknuo samom sebi, duboko impresioniran scenom destrukcije koju je zamislio u glavi.

1758. Ro|en engleski admiral Horacio Nelson, Bugarska nakon poraza na Solunskom frontu, u Prvom svjetskom ratu, potpisala primirje sa sajedan od najveznicima (Solunsko primirje). ve}ih stratega u istoriji pomorRudolf Dizel, njema~ki in`enjer, konstruktor skih ratova. prvog motora sa unutra{njim sagorijevanjem na Odnio je klju~ne principu samopaljenja (1893), nestao je u moru u kanalu Lapobjede nad Naman{ prilikom putovanja iz Antverpena u London. poleonovom floNa osnovu mandata Dru{tva naroda, Velika Britatom, a 1805. nanija uspostavila vlast u Palestini. nio je katastrofalan poraz Umro ruski slikar Ilja Jefimovi~ Rjepin, glavni predstavnik realizma u ruskom slikarstvu. Izvr{io udru`enoj {panveliki uticaj na umjetnike svoga vremena i bio je uzor sovjetskih sko-francuskoj socijalisti~kih realista (“Burlaci na Volgi“, “Litija“, “Ivan Grozni i floti kod Trafalnjegov sin Ivan“, “Hap{enje propagandista“). gara.
Velika Britanija, Francuska, Italija i Njema~ka potpisale sporazum u Minhenu kojim je Njema~koj dozvoljeno da pripoji Sudetsku oblast, dio ^ehoslova~ke sa njema~kom nacionalnom manjinom. Minhenski sporazum smatra se presudnim aktom kojim je Hitleru otvoren put za otpo~injanje Drugog svjetskog rata. Rumunija u Drugom svjetskom ratu istupila iz Balkanskog pakta, koji je 9. februara 1934. u Atini zaklju~ila s Jugoslavijom, Turskom i Gr~kom. U Babi Jaru, kod Kijeva, Nijemci u Drugom svjetskom ratu u masakru nad Jevrejima, koji je trajao dva dana, pobili 33.771 civila, uklju~uju}i `ene i djecu. U zapadnom Pakistanu poginulo oko 300 ljudi kada je ekspresni voz udario u kompoziciju cis-

Italija objavila rat Turskoj i upala u libijsku provinciju Tripolitaniju.

Horacio Nelson

Adel Sre}kovi}
“Zadat }emo im stra{an udarac. Natjerat }emo ih da plate, i da iznova plate za svoje zlo~ine protiv muslimana.” Mr`nja i adrenalin kolali su njegovim tijelom. Zalaze}e sunce udaralo mu je u o~i, dok je vozio niz planinsku cestu, planiraju}i svoju osvetu Amerikancima, ljudima koje nikada nije sreo, koji njemu li~no nisu nikada u~inili ni{ta na`ao, i koji uop}e ne znaju niti mogu razumjeti za{to bi im grupa berberskih saplemenika iz udaljenih ma-

Anvar el Sadat

Suvremeni pjesnik i knji`evnik Stjepan Zelenika ro|en je 1958. u Kiseljaku, sredi{nja Bosna. Njegove pjesme su objavljivane u knji`evnim ~asopisima i tako|er su prevo|ene na njema~ki jezik. Godine 2001. objavio je ratnu kroniku pod naslovom “Kre{evski zapisi”. ^lan je Me|unarodnog instituta za knji `evnost u Zagrebu. Posljednjih godina pi{e prozu, uglavnom kratke pri~e od kojih su neke objavljivane i nagra|ivane u knji`evnoj hrvatskoj periodici. Za 2007. godinu na natje~aju naklade fra Grgo Marti} u kategoriji proznog teksta koji je inspiriran likom fra. Grge Marti}a nagra|en je prvom nagradom za roman ^UVARI VREMENA, koji je iza{ao iz tiska u svibnju 2008. godine. A u drugom mjesecu 2010. njegovi dijelovi su objavljeni u Oslobo|enju u formi feljtona. Jo{ je objavio ˝Zaputovi}i - Obiteljski album, kazivanje po Kiku˝, Kre{evo, lipanj 2009.g. Potom publikaciju ˝Kristali minerala˝ Fojnica - 2009.g. Pri~e objavljuje na tre}em programu Hrvatskog radija u emisiji “Hrvatska proza”. Pri~e: Channelig, O fra Ljubinom grijehu, Jastrebine. Ciglana i druge. Na radiju BH1 u emisiji “Moji tajni favoriti “ objavljene su pri~e: Obitelj Tucakovi}, Kruh, Zagledana u nizine ( dio Channeliga) Sje}anjeprvoi Sje}anjedrugo. U ~asopisu Matice hrvatske Sarajevo Hrvatska misao pri~u @ene, cuga i rock ‘n’ roll. Autor je povijesneradiodrame ˝fra Grgina zapam}enja˝ i dokumentarne radiodrame ˝Lédäri˝. Ovih dana je u pripremi za tisak roman ‘’Per aspera’’. smo se praznih ruku sa Zeca. Stari je donio odluku kako }emo pre}i u Vran planinu da bismo donijeli dobra leda. Izgleda da je ova godina bila topla, pa ve} sad u ~etvrtom mjesecu nijesmo uspijevali na}i led na poznatim nam usjecima i uvalama. Pentrali smo se sve do pod sami vrh, Nadkrstac, i ni{ta. Onaj led na par mjesta {to ga na|osmo bio je crvav. Onda se stari sjetio pa veli: NIKO - Mijo, vi|aj ti, kad o}e belaj, ondak o}e i d`aba ti je sva muka i vas trud {to upinje{, kad ne}e, ondak ne}e i gotovo. Eto, nejma ni|e ni vran ptice da nam led poka`e. MIJO P. Odsjedili smo malo na Otigo{}u, selu {to nam je u po-

vratku bilo na putu. Tu nam je Salem Zulum, }a}in stari prijatelj, kod koga smo svrnuli da se odmorimo, pripovijedio malu zgodu. Pri~ao ju je dok smo kod njega u avliji sjedili i on je povla~io dimove iz nekakvog duga~kog ~ibuka: (Mijo izmijenjenim glasom opona{a Zuluma) Ju~er je jedna cura, ovdi kod nas, kad joj je stari oti{o na pazar, uzela vune i povezala za nogice jedno za drugo pile i kvo~ku. Ko biva, da i’ oro ne odnese. Kad, u neki vakat doletijo oro i zgrabio prvo pile i ne pu{ta, a ne mo`e odletjeti, jer je cura i kvo~ku svezala za baskiju. Trza oro, frca perje na sve strane. Kad cura to vi|e, a boji ga se, ne smije izi}, zadere se s pend`era na vas glas: „Dr`’ se, bjelka, sa}e babo s pazara! MIJO P. Ni je smo se kod Sa le ma dugo zadr`ali, nakon ispijenog drugog {erbeta, krenuli smo i preko Popine sa{li u Crni}e i oda tle se upu ti li ku}i u ~ar{iju. Kad nas je Mato vidio, ozari mu se na licu osmijeh, ali brzo pre|e u onaj izraz zabrinutosti, jerbo je vidio da su nam kola i konji bez tovara.
(Sutra: Pri~a o babi Janji)

1970. Potpredsjednik Egipta Emitovan prvi zajedni~ki program TV oda{ilja~a u Anvar el Sadat Beogradu, Zagrebu i Ljubljani. preuzeo je du`nost {efa Me|unarodni monetarni fond okupio je svojih dr`ave poslije 106 ~lanica na sastanku u Rio de @aneiru, gdje je smrti Gamala odobrena reforma svjetskog monetarnog sistema. Abdela Nasera, a Japan i Kina normalizovali diplomatske odnose. 5. oktobra je formalno postao Papa Ivan Pavao II je, tokom prve papske posjete predsjednik Irskoj, uputio apel za mir u Sjevernoj Irskoj pred dr`ave.
terni s naftom. vi{e od milion ljudi u Dablinu. Predsjednik Ekvatorijalne Gvineje Fransisko Masijas Nguema zba~en sa vlasti u avgustu 1979, a potom strijeljan pod optu`bom da je kriv za “genocid, izdaju, pronevjeru i sistematsko kr{enje ljudskih prava“. Mirovne snage UN-a za svoj 40-godi{nji rad dobile Nobelovu nagradu za mir.

Jedan od komunisti~kih veterana i predstavnik tvrde linije evropskih komunista @or` Mar{e povukao se, zbog lo{eg zdravlja, sa mjesta predsjednika Komunisti~ke partije Francuske, na ~ijem ~elu je bio dvije decenije. Ministri odbrane ~lanica NATO-a na sastanku u Sevilji odlu~ili da NATO poja~a vazdu{ne napade na polo`aje bosanskih Srba. Vije}e sigurnosti UN-a usvojilo rezoluciju o borbi protiv terorizma i spre~avanju finansiranja terorista. Rezolucijom je predvi|eno uvo|enje sankcija svakoj zemlji koja ne bude po{tivala antiteroristi~ke mjere. U~e{}e afganistanskih sportista na 14. azijskim igrama, koje su po~ele u Pusanu u Ju`noj Koreji, ozna~ilo je njihov povratak na me|unarodna takmi~enja, poslije osam godina odsustva. Sud u Beogradu osudio je ha{ke bjegunce Milana Luki}a i Olivera Krsmanovi}a iz Vi{egrada, i Dragutina Dragi~evi}a iz Srebrenice, na 20 godina, a \or|a [evi}a iz Rume na 15 godina zatvora za ubistvo 16 Bo{njaka iz mjesta Sjeverin oktobra 1992. godine. Sultan Hasanl Bolkiah od Bruneja potpisao je novi ustav, koji }e omogu}iti odr`avanje prvih izbora od 1962. godine u tom, naftom bogatom, kraljevstvu.

Pjer Trido

2000. Biv{i kanadski premijer Pjer Trido umro je u 80. godini. Premijer Kanade od 1968. do 1979. i od 1980. do 1984, Trido je nakon prvog izbora za premijera pokrenuo pravu “tridomaniju“, koja je politi~arima donijela, za njih do tada nedosti`an, status zvijezda.

44

SPORT

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Prve utakmice osmine finala

Sarajevo igra protiv Slobode iz Bosanskog Novog

Kupa BiH
U prvim utakmicama osmine finala Kupa BiH u fudbalu, danas u 15.30 sati igraju: TREBINJE: Leotar - Branitelj (Sudije: Arnautovi}, Be~irovi}, Kuni}), SARAJEVO: Sarajevo - Sloboda (Bosanski Novi), (Vukasovi}, Pro{i}, Smaji}), BOSANSKA GRADI[KA: Kozara - Sloboda (Tuzla), (Pilav, Ibri{imbegovi}, Bakovi}), MIONICA: Omladinac - [iroki Brijeg (Paji}, Mavrak, ^i{i}), ZENICA: ^elik - Slavija (Stanki}, Primorac, Keranovi}). Danas, 17 sati: BANJA LUKA: Borac - @eljezni~ar (Parad`ik, Dra{kovi}, Alispahi}). Sutra, 15.30 sati: SARAJEVO: Olimpic UNIS (Ko`ul, Bandi}, Hrsti}).

Najte`e je dobiti ve}

dobijene utakmice
D`akmi}u je napuklo rebro. Razmi{ljamo da ga po{tedimo u dana{njem me~u. Vidje}emo da li }emo mo}i ra~unati na [}epanovi}a i Hamzagi}a, rekao je Repuh
Fudbaleri Sarajeva doma}ini su danas Slobodi iz Bosanskog Novog u prvoj utakmici osmine finala Kupa BiH. Bordo sastav je favorit u duelu sa prvoliga{em iz RS. Trener Senad Repuh naglasio je da stru~ni {tab ima dileme u vezi s nastupom pojedinih igra~a koji osje}aju posljedice udaraca i umora iz prethodnih susreta.

Va`e godi{nje ulaznice
^lan Upravnog odbora FK Sarajevo Vlastimir Mijovi} ka`e da }e godi{nje ulaznice va`iti za dana{nji susret Kupa BiH protiv Slobode iz Bosanskog Novog, u kojem }e ulaz za `ene biti slobodan. Prema Mijovi}evim rije~ima, pripadnice ljep{eg pola koje plate ~lanarinu po cijeni od 10 KM ima}e pravo ulaska na idu}e prvenstvene utakmice bordo tima.
Nadam se da }e Hamzagi} biti spreman: Senad Repuh

Yossi Benayoun na specijalnom tretmanu

Dileme oko sastava
“Muhamedu D`akmi}u je napuklo rebro. Razmi{ljamo da ga po{tedimo u dana{njem me~u. Vidje}emo da li }emo mo}ira~unati na Vu~inu[}epanovi}a i D`enaldina Hamzagi}a, koji su dobili udarce u duelu sa Olimpicom. Nadam se da }e obojica biti spremni, a posebno se to odnosi na Hamzagi}a jer je on va`an za igru na{e ekipe. Kenan Hand`i} je van strojazbogpovredetrbu{nogzida“ rekao je Repuh na konfe, renciji za novinare u klupskim prostorijama. Repuh je istakao da ko{evski premijerliga{moraigratimaksimalno anga`ovano u svakoj utakmici jer protivnici Sarajeva

Prva zvijezde izraelske reprezentacije Yossi Benayoun povrijedio je list noge na kup utakmici Chelsea s Newcastleom, a prve prognoze ukazivale su na pauzu od 20-ak dana. Tako ne bi bio spreman za duel u kvalifikacvijama za EP. No, najbolji igra~ Izraela ~uo je za srbijansku nadrilije~nicu Marijanu Kova~evi} koja je ve} bila umije{ana u ~udesne i brze oporavke nekih drugih slavnih nogometa{a. Prema pisanju izraelskih medija, Benayoun }e doputovati u Srbiju na nekoliko tretmana u nadi da bi mogao ozdraviti prije kvalifikacijskog ogleda s Hrvatskom. Navodno je i Chelsea dao dopu{tenje svom igra~u za odlazak u Marijanine ruke budu}i da su njegovi lije~nici bili nemo}ni. Kod nje su, koliko se zna, na tretmanu bili ve} Timo{~uk, Van Persi, Riera, Aurelio... Njene usluge koristili su i Oli} i Srna, a jedan tretman stoji nekoliko hiljada eura.

imaju puno motiva za dokazivanje. U tom slu~aju ne}e izostati pobjeda protiv autsajdera iz Bosanskog Novog. “Me~ na Ko{evu je prvo poluvrijeme i bio bih zadovoljan pobjedom bez primljenog gola. Mislim da je Sloboda kvalitetna ekipa i da nema puno razlike izme|u premijerliga{kih i timova iz ni`eg ranga ta-

kmi~enja“ oprezan je Repuh. ,

Zdravstvene te{ko}e
Ina~e, {ef stru~nog {taba FK Sarajevo Mirza Vare{anovi} bio je gripozan proteklih dana, ali je ipak sjedio na klupi u malom gradskom derbiju sa Olimpicom. Njegov saradnik Esad Selimovi} se nalazi u bolnici gdje se oporavlja od gnojne angine.

“Manji je problem {to se susre}emo sa zdravstvenim pote{ko}ama u stru~nom {tabu nego kada je to slu~aj sa bole{}u u igra~komkadru“ kazao je Repuh. , Vjerovatan sastav: Hamzi}, Arsenijevi}, Muharemovi}, Guti}, Torlak, Ihtijarevi} (D`akmi}), Hamzagi}, [}epanovi}, Koja{evi}, Jahovi}, Avdi}.
Z. RA[IDOVI]

Omladinac do~ekuje [iroki Brijeg

Sve }e se

vidjeti
na terenu

Za dana{nje gostovanje [irokog Brijega kod Omladinca u osmini finala Kupa BiH u Mionici i susjednim mjestima op}ine Grada~ac vlada veliko interesovanje, pa se o~ekuje da }e stadion Lipik mo`da biti pretijesan da primi sve poklonike fudbala. Susret protiv [irokog Brijega me|u doma}im navija~ima ozna~ava istorijski doga|aj u kojem }e igra~i doma}eg tima potra`iti priliku da izbore {to povoljniji rezultat za revan{ na Pecari. “U~inili smo sve da {to spremnije do~ekamo ekipu [irokog Brijega. Znam da nas o~ekuje te{ka i neizvjesna utakmica,

ali se ne pla{imo snage i mo}i renomiranog protivnika“ kazao je sportski direktor , Omladinca Miralem Kamberovi} i dodao: “Na{a ekipa ima kvalitet da se ravnopravno nosi sa premijerliga{em iz [irokog Brijega. Sve }e se vidjeti na terenu. Poku{at }emo da pru`imo dostojan otpor i nadam se pobjedi nad favorizovanom ekipom pred na{im navija~ima.“ Vjerovatan sastav: Bilajac, A. Huseinba{i}, N. Huseinba{i}, Rahmanovi}, Br~kali}, Murselovi}, Bratanovi}, Saliba{i}, E. Omeragi}, Hasanovi}, Agati}.
I. PEJI]

FFF vra}a sponzorima ~etiri miliona eura
Debakl na Svjetskomfudbalskom{ampionatu u Ju`nojAfriciko{taFrancuskufudbalsku federaciju (FFF) i van terena. ^etiri miliona eura vratio je FFF ljutim sponzorima koji smatraju da ih je nacionalni tim “izdao“ u Africi. Svjetski {ampioni iz 1998. godine od po~etka su krenuli na krivojnozi, po{to su se ve} na prvoj utakmici sukobili trener Raymond Domenech i napada~ Nicolas Anelka, a sve se prenijelo i na trening, kada su u {trajk stupili svi reprezentativci. Sponzori suzbogtogasmatrali da imajupravo na obe{te}enje, jer ekipanijenapravilarezultatvrijedanpa`nje, lo{e je igrala, apona{anjereprezentativaca je biloneprimjerenomjestu i situaciji. Federalnosavjetodavno tijelo iza{lo je u susret zahtjevimasponzora, {to }e FFFposlati u godi{nji gubitak od 1,36 miliona eura.

Opravdati ulogu favorita
[iroki Brijeg danas gostuje kod Omladinca u osmini finala Kupa BiH, u susretu u kojem eki pa sa Pe ca re `eli opravdati ulogu favorita. [irokobrije`ani su osvojili puni plijen na prvenstvenom gostovanju kod Slobode i u dobrom raspolo`enju o~ekuju utakmicu u Mionici. [ef stru~nog {taba Ivo I{tuk bi}e li{en usluga Argentinca Vareje, koji se oporavlja od loma noge i Gorana Zakari}a, koji se nalazi na pripremama juniorske reprezentacije BiH. U kombinaciji za sastav vjerojatno ne}e biti ni Ante Pinjuh, Mario Ljubi}, Josip Topi}, Diogo, Dino ]ori}, te mo`da i Bo{ko Perajica. I{tuk }e ra~unati na nekog od spomenutih igra~a ako se bude oporavio, a u po~etnoj formaciji }e se na}i i oni sa klupe po{to }e se pojedini prvotimci vjerovatno odmoriti. U ekipu se vra}a Jure Ivankovi}, koji je u prvenstvu odradio suspenziju zbog tri `uta kartona. U taboru [irokobrije`ana znaju da susret u Mionici ne}e za njih predstavljati samo turisti~ku posjetu ovom dijelu BiH jer je Omladinac deveta ekipa Prve lige FBiH, a u sedam kola zabilje`io je tri pobjede na doma}em terenu.
E. M.

Vra}a se u ekipu: Jure Ivankovi}

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

45

@eljezni~ar gostuje u Banjoj Luci

Osim: Ako ne izgubimo, bi}e dobro
Ekipa sa Grbavice bi}e oslabljena za usluge Muamera Svrake (crveni karton), te povrije|enog Radovanovi}a, dok se u tim vra}a Mirsad Be{lija
Gradski stadion u Banjoj Luci bi}e danas (17 sati) popri{te duela osmine finala Kupa BiH izme|u Borca i @eljezni~ara. Ovaj susret bi}e ujedno i repriza pro{logodi{njeg finala u kojem je na kraju slavio banjalu~ki sastav zbog vi{e golovapostignutih u gostima. Podsjetimo, prvi susret u Banjoj Luci zavr{io je rezultatom 1:1, dok je u revan{u na Grbavici na krajususreta semafor pokazivao 2:2. Tako }e plava ekipa danas imati veliki imperativ da ostvari {to bolji rezultat i da {to mirnije do~eka revan{ na svom terenu. “Imamo obavezu da igramo najbolje {to mo`emo. O~ekujem dobru i korektnu utakmicu, u kojoj }e se vidjeti koja je ekipa u ovom trenutku bolja. Va`no je da sve pro|e u najboljem mogu}em redu, bez ikakvih incidenata“ re, kao je strateg @eljezni~ara Amar Osim, te sa oprezom govorio o eventualnom rezultatu. “Ako ne izgubi{, to je ve} dobro, ali ne razmi{ljamo o porazu, nego o tome da pru`imo dobru igru“ , zaklju~io je Osim. Na teren, u dresuplavih, ne}eistr~ati Muamer Svraka, koji je do-

NAJBOLJE IZDANJE Imamo obavezu da igramo najbolje {to mo`emo. O~ekujem dobru i korektnu utakmicu, u kojoj }e se vidjeti koja je ekipa u ovom trenutku bolja. Va`no je da sve pro|e u najboljem mogu}em redu, bez ikakvih incidenata
bio crveni karton u me~u protiv Vele`a, te povrij|eni Mirko Radovanovi}. Ali u tim se vra}a Mirsad Be{lija. Vjerovatan sastav ekipe s Grbavice: [ehi}, Markovi}, Kerla, Me{i}, Stani}, ^ulum, Savi}, Zeba, Popovi}, M. Be{lija (Vi{}a).
Amar Osim: Nadam se fer i korektnoj utakmici A. BE[IREVI]

^elik na Bilinom
polju sa Slavijom

Banovi}ani protiv Borca

ponovo kratkih rukava

Sru{iti
neugodnu

Razo~arenje ne

mo`e biti ve}e
Ni u petomsusretu na doma}em travnjaku u Premijerligi BiH fudbaleri Budu}nosti nisu uspjeli do}i do toliko `eljene pobjede, iako su u polju pru`ili anga`ovanu i solidnu igru. Me|utim, u svojim redovima nisu imali snala`ljivog strijelcakoji bi uspiorazbitizgusnutuodbranu Borca i bar sa jednim zgoditkom obradovati svoje navija~e. Banjalu~ani su svjesno igrali s poja~anom odbranom, prepu{taju}i terensku inicijativu doma}inu, ali su i neshvatljivim proma{ajima Haski}, Slomi}, ^ergi} i [migalovi} doprinijeli da ekipa Borca tek pred kraj utakmice iz kontranapada preko Stan~evskog do|e do minimalne i zaslu`ene pobjede rezultatom 1:0. Banovi}ki zeleno-crni su jo{ jednom pokazali da se na doma}em travnjaku te{ko nose sa protivni~kim ekipama, koje su na pet utakmica iz Banovi}a odnijeli ukupno 12 bodova, a da pri tom sastav Budu}nosi ne zabilje`i ni jednu pobjedu i sa svega tri postignuta gola u protivni~kim mre`ama. U listu ekipa koje su trijumfalno napustile Banovi}e upisala se i mom~ad Borca koja je tako minimalnom pobjedom ovjerila lidersku poziciju. Po zavr{etku utakmice sa Borcem, na tribinama gradskog stadiona u Banovi}ima zavladao je muk, nevjerica i razo~arenje me|u doma}im navija~ima, da ve}e nije ni moglo biti, jer je gubitak bodova zna~io po~etak gr~evite borbe za opstanak. Naime, Budu}nost je sada pretposljednja na tabeli sa sedam osvojenih bodova. Nakon {to je sudija Dominkovi} iz Ora{ja odsvirao kraj utakmice

tradiciju
Optimizam provejava u redovima ^elika uo~i prve utakmice osmine finala Kupa BiH sa Slavijom. Podloga za to su dvije pobjede i remi u posljednje tri utakmice, {to je nogometa{ima i stru~nom {tabu Zeni~ana donijelo neophodan mir. No, Slavija je tim koji je upravo u ovoj fazi takmi~enja dva puta eliminisao crveno–crne. “Znate da tradicije postoje da bi bile sru{ene. Slavija sna`na ekipa, koja ima prepoznativ stil igre i sigurno je da nam ne}e biti lako dobiti bitku na sredini terena. To bi trebao biti klju~ uspjeha i vjerujem da }emo to i ostvariti“ rekao je Abdulah , Ibrakovi}, trener ^elika.
Abdulah Ibrakovi}

U vrh napada trebao bi se, nakon utakmice oauze, vra}titi Eldin Adilovi}, dok pravo nastupa nema Zoran Brkovi}. Vjerovatni sastav: Bilobrk, Nemeljakovi}, Sadikovi}, ^ovi}, Milo{evi}, Zahirovi}, Kapetan, Puri}, Adilovi}, D`afi}, Dilaver (Smriko). Mi. D.

Sloboda na isku{enju protiv Kozare

Prilika za povratak
Fu dba le ri tu zlan ske Slobode danas }e protiv Kozare iz Bosanske Gradi{ke tra`iti dobar rezultat u prvoj uta kmi ci osmi ne fi na la KUP-a BiH, koji }e im dati realne {anse pred uzvratni susret, koji je na rasporedu 20. oktobra na tuzlanskom Tu{nju. Utakmica protiv prvoliga{a Republike Srpske idealna je prilika da Tuzlaci, nakon tri lo{a izdanja u Premijer ligi BiH, vrate poljuljano samopouzdanje i naprave dobar rezultat.

Munever Rizvi}

samopouzdanja
Pred gostovanje u Gradi{ci nema problema sa po vre da ma, pa }e {ef stru~nog {taba Vlatko Glava{ na raspolaganju imati najbolje prvotimce. No, zbog lo {e igre u me~u sa [irokim Brijegom o~ekuju se promjene u prvoj postavi. U igru se najvjerovatnije vra}a napada~ Muji}. Vjerovatni sastav: Mujki}, Ristani}, Halilovi}, Jogun~i}, Raca, Malki}, Gavari}, Zoleti}, Daji}, Smajlovi}, Muji}.
A. [e.

izme|u Budu}nosti i Borca nismo mogli dobiti izjave ni od trenera Munevera Rizvi}a, niti od kapitena Elvisa ^ergi}a. Prvi je ekspresno napustio stadion, a drugi nije bio raspolo`ena za bilo kakvu pri~u sa izvje{ta~ima. Ali zato se sa punim uva`avanjem oglasio trener Vlado Jagodi}: “Nama je pobjeda protiv Budu}nosti u punoj mjeri trasirala put ka naslovu jesenskog prvaka Premijer lige BiH. To je potvrdila i objektivna banovi}ka publika koja je igra~e Borca nagradila aplauzima. Najmanje {to je ekipa Budu}nosti zaslu`ila bio je bod, ali smo mi na kraju zaslu`eno pobijedila. U ovoj pobjedi je upravo i bila snaga i mo} Borca“ kazao je , Jagodi}.
I. PEJI]

Nema problema sa povrije|enim igra~ima: Trener Vlatko Glava{

46

SPORT

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Liga veterana, 10. kolo

Picerija Dino i D`ekos
nastavili sa pobjedama
Ko{evsko brdo iznenadilo ekipu Oktal Pharme i slavilo rezultatom 4:1. Sportski novinari bolji do Paja Taxija • Esmeralda preuzela fenjer
Favoriti Lige veterana ekipe Picerije Dino i D`ekosa i nakon vi{emjese~ne pauze nastavili su sa pobjedama. Vode}a Picerija Dino igrala je utakmicu protiv Esmeralde, koja se u prelaznom roku poja~ala, te slavila rezultatom 4:2. Briljirao je Sanjin Radonja, koji je postigao tri pogotka, dok je je dan do dao Fa dil @eri}. Sa druge strane, Jusufbegovi} i Mulaosmanovi} pogodili su za Esmeraldu, koja se sada nalazi na dnu tabele. D`ekos je u duelu protiv ^engi}-Vile, {to je ujedno bio i derbi kola, slavio pobjedu rezultatom 3:1. U{~upli}, Ra{idagi} i Nedi} pogodili su za D`ekos, dok je jedini gol za ^engi}-Vilu postigao Kadri}. Iznena|enje kola napravila je ekipa Ko{evskog Brda, koja je slavila visoku pobjedu u duelu protiv Oktal Pharme, koja po imenima ima jaku ekipu, ali to ne opravdava igrama na terenu. Ko{evsko brdo slavilo je rezultatom 4:1 i to pogocimaSlamnika (dva), te [akovi}a i Heraka, dok je jedini gol za Oktal Pharmu postigao Muharemovi}. Sportski novinari, poja~ani Bakirom Tirom, nakon pobjede u posljednjem kolu prolje}a nad Ko{evskim, ubilje`ili su i drugu pobjedu zaredom, a tre}u ukupno. @rtva im je bila ekipa Paja Taxija, koju su savladali rezultatom 4:3, iako je rezultat trebao biti izra`eniji u
BOSNA I HERCEGOVINA
Liga veterana uta pob ner por 19. kolo d:p-g bod

Ibri~i} najskuplji igra~ Hajduka
Najbolji igra~ Hajduka u posljednje vrijeme Senijad Ibri~i} nagra|en je od uprave novim ugovorom. Potpisivanje se dogodilo, kako ka`u “dobro obavije{teni“, gotovo u tajnosti prije puta u Atinu, gdje su Spli}ani igrali prvi susret u okviru grupne faze Eurolige sa AEKom. Tako je Ibri~i} postao najskuplji igra~ na Poljudu, a godi{nje }e zara|ivati 450 hiljada eura. Do sada je najskuplji igra~ bio Anas Sharbini. Ovih dana Hajduk je odbio ponudu Splitske banke vrijednu 800 hiljada eura, koliko je ta bankarska ku}a bila spremna izdvojiti da bi kao sponzor imala svoje ime na prednjoj strani dresa u godini u kojoj klub slavi stoti ro|endan.

1. Picerija Dino 10 2. D`ekos 10 3. ^engi}-Vila 10 4. Oktal Pharma 10 5. Lutrija BiH 10 6. Ko{evsko Brdo10 7. Vogo{}a/Oaza 10 8. Paja Taxi/Biser10 9. Spo. novinari 10 10. Esmeralda 10

8 8 5 5 4 4 3 3 3 2

2 1 2 1 2 0 1 0 0 1

0 1 3 4 4 6 6 7 7 7

58:20 45:24 54:41 39:31 35:31 25:36 31:55 29:38 30:50 20:32

26 25 17 16 14 12 10 9 9 7

Delegacija N/FSBiH u Zürichu
Delegacija Nogometnog saveza BiH otputova}e danas u Zürich, gdje }e razgovarati s predstavnicima Svjetske i Evropske fudbalske federacije. Predsjednika N/FSBiH Sulejmana ^olakovi}a, ~lanove Predsjedni{tva Bogdana ^eku i Ilju Dominkovi}a, te generalnog sekretara Jasmina Bakovi}a primi}e danas dopredsjednik FIFA i UEFA Geoffrey Thompson i ~lan Izvr{nog komiteta UEFA Alan Hansen, dok }e dan kasnije razgovarati s predsjednikom FIFA Seppom Blatterom. “Tema razgovora bi}e uskla|ivanje Statuta Bh. saveza sa statutima FIFA i UEFA i trenutna situacija u bh. ku}i fudbala“, izjavio je generalni sekretar N/FSBiH Jasmin Bakovi}.

10. kolo - rezultati Esmeralda - Picerija Dino 2:4 (Jusufbegovi}, Mulaosmanovi} - Radonja 3, @eri}) Paja Taxi/Biser - Spor tski novinari 3:4 (Hod`i}, Tur~ilo 2 - Kolar, [kandro, Cviko, Ligata) Oktal Pharma - Ko{evsko brdo 1:4 (Muharemovi} - Slamnik 2, [akovi}, Herak) ^engi}-Vila - D`ekos 1:3 (Kadri} - U{~upli}, Ra{idagi}, Nedi}) Vogo{}a/Oaza - Lutrija BiH 1:1 (Devi} - Gogali}) 11. kolo - 4. oktobar Ko{evsko Brdo - Paja Taxi/Biser (17 sati) Lutrija BiH - ^engi}-Vila (18) Picerija Dino - Oktal Pharma (19) D`ekos - Esmeralda (20) Spor tski novinari - Vogo{}a/Oaza (21)

Sanjin Radonja: Najefikasniji igra~ 10. kola sa tri pogotka

korist novinara, koji su vodili 4:1, te imali dva penala sa 10 metara i jo{ pet situacija jedan na jedan. Ipak, sebi~nost Liga-

te, te neefikasnost Kolara, ko{tala je novinare ubjedljivijeg trijumfa. Ina~e, pogotke za pobjedu

postigli su Kolar, [kandro, Cviko i Ligata, dok su strijelci za Paja Taxi, koji je u Ligi zamijenio Biser, bili Tur~ilo (dva), te Hod`i}. Posljednju utakmicu 10. kola odigrale su ekipe Lutrije i Vogo{}e/Oaza, a zavr{ilo je bez pobjednika 1:1. U ~vrstoj utakmici golove su postigli Gogali} za Lutriju, odnosno Devi} za Vogo{}u.
J. Li.

In memoriam
BOSNA I HERCEGOVINA
Grupa Sjever - kadeti uta pob ner por 8. kolo d:p-g bod

PREMIJER OMLADINSKE LIGE BiH
BOSNA I HERCEGOVINA
Grupa Sjever - juniori uta pob ner por 8. kolo d:p-g bod

BOSNA I HERCEGOVINA
Grupa Jug - kadeti uta pob ner por 8. kolo d:p-g bod

BOSNA I HERCEGOVINA
Grupa Jug - juniori uta pob ner por 8. kolo d:p-g bod

Ismet Mulamuhi}
NogometniklubTravnik je nakon Be}ira Cace i Brace Majdand`i}a ostao bez jo{ jedne istinske nogometne legende, javlja portal Eni news. U 74. godini preminuo je IsmetMulamuhi},zvani^u{, biv{i dugogodi{njinogometa{tada{njeg Bratstva, potomtrener i ~lanuprave Borca, odnosno Travnika. D`enaza je obavljena u utorak, 28. septembra, na mezarju Derventa - Plava voda.

1. Sloboda 2. Borac 3. Zvijezda 4. Kozara 5. Rudar 6. ^elik 7. Modri~a 8. Travnik 9. Drina 10. Budu}nost

8 8 7 8 7 8 7 8 8 7

7 5 5 5 4 3 2 1 1 1

1 1 0 0 0 1 1 2 2 0

0 2 2 3 3 4 4 5 5 6

22:6 22 15:7 16 11:8 15 10:8 15 7:6 12 16:10 10 6:11 7 10:17 5 8:17 5 1:16 3

1. Sloboda 2. Zvijezda 3. Kozara 4. ^elik 5. Drina 6. Budu}nost 7. Modri~a 8. Rudar 9. Travnik 10. Borac

8 7 8 8 8 7 7 7 8 8

5 5 4 4 4 2 2 2 2 1

3 0 1 1 0 2 2 2 1 2

0 2 3 3 4 3 3 3 5 5

20:6 18 18:10 15 17:7 13 18:12 13 10:12 12 6:10 8 12:18 8 7:14 8 5:14 7 9:19 5 2:0 2:1 4:1 1:1 2:0

1. @eljezni~ar 2. Sarajevo 3. Zrinjski 4. Radnik 5. [iroki B. 6. Olimpik 7. Slavija 8. Rudar 9. Vele` 10. Leotar

7 8 8 7 8 8 8 8 7 7

7 6 4 4 3 2 2 2 1 0

0 0 2 1 1 4 1 1 2 2

0 2 2 2 4 2 5 5 4 5

32:4 21 19:8 19 17:9 14 10:6 13 10:15 10 8:14 10 8:16 7 9:18 7 4:16 5 6:17 2

1. Zrinjski 2. Olimpik 3. Rudar 4. Sarajevo 5. Radnik 6. [iroki Brijeg 7. Leotar 8. @eljezni~ar 9. Vele` 10. Slavija

8 7 8 8 7 8 7 7 7 8

6 4 3 4 5 3 3 2 2 1

1 3 4 1 0 1 0 2 0 0

1 1 1 3 2 4 4 3 5 7

22:9 19 15:8 15 11:6 13 10:11 13 12:9 12 15:15 10 7:16 9 11:11 8 13:24 6 9:16 3 odgo|eno odgo|eno 0:0 4:1 3:2

REZULTATI Sloboda - Travnik3:1 ^elik - Kozara 0:1 Zvijezda Grada~ac - Borac 2:1 Modri~a Maxima - Budu}nost Drina - Rudar Prijedor1:3 IDU]E KOLO Rudar Prijedor - ^elik Budu}nost - Drina Borac - Modri~a Maxima Travnik - Zvijezda Grada~ac Kozara - Sloboda

1:0

REZULTATI Sloboda - Travnik ^elik - Kozara Zvijezda Grada~ac - Borac Modri~a Maxima - Budu}nost Drina - Rudar Prijedor IDU]E KOLO Rudar Prijedor - ^elik Budu}nost - Drina Borac - Modri~a Maxima Travnik - Zvijezda Grada~ac Kozara - Sloboda LISTA STRIJELACA: 8 golova - Jasmin Me{anovi} (Sloboda), 6 - Adnan Sulji}, Sr|an Stankovi} (Zvijezda-Grada~ac), Selmir Mahmutovi} (^elik)...

REZULTATI Radnik - @eljezni~ar Leotar - Vele` Rudar - Sarajevo Zrinjski - [iroki Brijeg Olimpik - Slavija IDU]E KOLO Sarajevo - Radnik [iroki Brijeg - Olimpik @eljezni~ar - Zrinjski Slavija - Leotar Vele` - Rudar

odgo|eno odgo|eno 0:3 5:1 2:0

REZULTATI Radnik - @eljezni~ar Leotar - Vele` Rudar - Sarajevo Zrinjski - [iroki Brijeg Olimpik - Slavija IDU]E KOLO Sarajevo - Radnik [iroki Brijeg - Olimpik @eljezni~ar - Zrinjski Slavija - Leotar Vele` - Rudar

LISTA STRIJELACA: 6 golova - Marin Popovi} (^elik), 5 - Rifet Meli} (Travnik), 4 - Amar Rahmanovi}, Haris Ribi}, Semir Musi} (svi Sloboda), Slaven Kovljen (Kozara)...

LISTA STRIJELACA: 17 golova: Armin Hod`i} (@eljezni~ar, 8 - Rijad Baji} (@eljezni~ar), 6 - Zahir Maka{ (Radnik), 5 - Adin ^iva (Sarajevo), Belmin Vila (@eljezni~ar), Romano Vlaho (Zrinjski)...

LISTA STRIJELACA: 12 golova - Ivan Bari{i} (Zrinjski), 6 - Mario Kvesi} ([iroki Brijeg), 5 - Abid Mujagi} (Radnik), 4 - Haris Duljevi} (Olimpik). S. Sp.

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT
GRUPA

47
E

LIGA PRVAKA Bez iznena|enja u drugom kolu

Sigurni Real, Chelsea, Arsenal
Te{ku pobjedu u fini{u susreta ostvario i viceprvak Evrope, Bayern savladav{i u Cirihu Basel sa 2:1 • Admir Vladavi} u porazu @iline odigrao 25 minuta
U najzanimljivijoj utakmici drugog kola Lige prvaka Ajax i Milan su u Amsterdamu podijelili bodove odigrav{i 1:1. Oba pogotka pala su u prvom poluvremenu - prvi su se radovali doma}ini kada je u 23. minuti Abiattija savladao Hamdaoui, da bi Ibrahimovi} u 37. postavio, pokazalo se kona~an rezultat. U drugoj utakmici grupe G drugu pobjedu ostvario je Real Madrid savladav{i minimalno Auxerre sa 1:0. Jedini pogodak bio je djelo Argentinca Di Marie. ^etiri gola, tri penala (dva proma{ena) i crveni karton bili su dio spektakla u kojem je Arsenal u Beogradu sa 3:1 savladao Partizan. Topnici su poveli u 15. minuti preko Ar{avina, a u narednih nekoliko minuta propustili nekoliko odli~nih prilika da rije{e utakmicu, no na golu Partizana sjajno je branio Stojkovi} skinuv{i zicere Ar{avina i Rosickog. Prvak Srbije izjedna~io je u 33. minuti. Rukom je u {esnaestercu igrao Denilson, a siguran sa bijele ta~ke bio je Cleo. Crveni karton u 56. minuti zaradio je Jovanovi} nakon {to je u {esnaestercu sru{io Chamakha

1. Bayern 2 2 0 0 4:1 6 2. Cluj 2 1 0 1 3:3 3 3. Roma 2 1 0 1 2:3 3 4. Basel 2 0 0 2 2:4 0 Rezultati: Roma - Cluj 2:1 (Mexes 69, Borriello 71 - Rada 78), Basel - Bayern 1:2 (Frei 18 Schweinsteiger 56pen, 89).

GRUPA

F

1. Chelsea 2 2 0 0 6:1 6 2. Spar tak 2 2 0 0 4:0 6 3. Marseille 2 0 0 2 0:3 0 4. @ilina 2 0 0 2 1:7 0 Rezultati: Spar tak - @ilina 3:0 (Ari 34, 61, Ibson 89), Chelsea - Marseille 2:0 (Terry 7, Anelka 28pen).

GRUPA G
1. Real Madrid 2 2 0 0 3:0 6 2. Milan 2 1 1 0 3:1 4 3. Ajax 2 0 1 1 1:3 1 4. Auxerre 2 0 0 2 0:3 0 Rezultati: Ajax - Milan 1:1 (Hamdaoui 23 Ibrahimovi} 37), Auxerre - Real Madrid 0:1 (Di Maria 81).

GRUPA H
1. Arsenal 2 2 0 0 9:1 6 2. Shakhtar 2 2 0 0 4:0 6 3. Par tizan 2 0 0 2 1:4 0 4. Braga 2 0 0 2 0:9 0 Rezultati: Braga - Shakhtar 0:3 (Adriano 56, 72, Costa 90pen), Par tizan - Arsenal 1:3 (Cleo 33pen - Ar{avin 15, Chamakh 71, Squillaci 83).

Zlatan Ibrahimovi} donio bod Milanu

Reuters

koji je izlazio sam pred Stojkovi}a. Ipak, golman Partizana odbranio je udarac Ar{avina sa bijele ta~ke i ostavio crno-bijele u igri. Ali samo do 71. minute kada je Arsenal ipak uspio profitirati iz terenske nadmo}i pogotkom Chamakha. Pobjedu Arsenalu osigurao je

Squillaci svojim prvijencem za londonski tim nakon uba~aja iz kornera u 82. minuti. Imao je Partizan priliku da ubla`i poraz dvije minute kasnije, no za razliku od prvog penala, Cleov udarac sa kre~a je ovaj put Fabianski odbranio.

Spartak je nakon pobjede u Marseilleu upisao i drugu pobjedu savladav{i u Moskvi slova~ku @ilinu sa 3:0. Ruski predstavnik je poveo u 34. minuti kada je pogodak postigao Ari, da bi se isti igra~ u 61. minuti po drugi put upisao u strijelce za 2:0. Kona~an

rezultat je minutu prije kraja postavio Ibson. Povremeni reprezentativac BiH Admir Vladavi} je u pora`enom timu odigrao 25 minuta zamijeniv{i u 65. minuti Rilkea. Siguran je bio i Chelsea koji je na Stamford Bridgeu sa 2:0 bio bolji od Marseillea, dok je Bayern u 89. minuti preko dvostrukog strijelca Schweinsteigera uspio preokretom savladati Basel sa 2:1.
M. I.

LIGA PRVAKA Pjani}evi lavovi idu u TelAviv po novu pobjedu

GRUPA

A

Valencia do~ekuje crvene |avole
Barcelona gostuje u Kazanu, u sastav se vratio argentinski ~arobnjak Messi • Oslabljeni Inter do~ekuje bremenski Werder
Nakon dvosedmi~ne pauze ve~eras se nastavlja najelitnije klupsko takmi~enje na svijetu u grupama A, B, C i D. Prvo kolo nije nam ponudilo neko veliko iznena|enje, osim manjih posrtaja Intera i ManchesterUnitedakoji su odigralinerije{enoprotivTwentea, odnosno Glasgow Rangersa. sezone ostali bez nekoliko igra~a koji su ~inili okosnicu tima. Prije svega mislimo na Davida Villu i Davida Silvu. Crveni |avoli }e nastupiti, osim povrije|enog Ryana Giggsa, i bez reprezentativnog napada~a Waynea Rooneya. Njegovu poziciju u prednjoj liniji trebali bi nadopuniti Dimitar Berbatov i Michael Owen, a Darren Fletcherusprkosizostancimasmatra da ManchesterUnitedmo`e do bodova. “Imamo iskustvo igranja u Evropi. Samopouzdani smo, znamo kako se nositi s putovanjima i razli~itim stilovima igre - protiv [panaca je klju~an posjed lopte. Prepustimo li im ga, brzo bi nas mogli kazniti. Ne vjerujem da je Valencia slabija nego pro{le sezone, na mjesta Ville i Silve usko~ili su drugi i preuzeli odgovornost“ , rekao je vezni igra~ engleskog kluba. Nakon {to je razbila Panathinaikos sa 5:1, Barcelona }e ve~eras gostovati u Kazanu protiv Rubina koji je u prvom kolu ubilje`io poraz u Danskoj kod Kopenhagena. Katalonci su velikifavoriti, a dodatnu ja~inu dobili su u povratku LionelaMessijakoji se nakonpovrede vratio u sastav. Jo{ je nepozna-

1. Inter 1 0 1 0 2:2 1 2. Tottenham 1 0 1 0 2:2 1 3. Twente 1 0 1 0 2:2 1 4. Werder 1 0 1 0 2:2 1 Parovi: Tottenham - Twente, Inter - Werder.

GRUPA

B

1. Benfica 1 1 0 0 2:0 3 2. Lyon 1 1 0 0 1:0 3 3. Schalke 1 0 0 1 0:1 0 4. Hapoel TelAviv 1 0 0 1 0:2 0 Parovi: Hapoel TelAviv - Lyon, Schalke - Benfica.

GRUPA C
1. Valencia 1 1 0 0 4:0 3 2. Glasgow Rangers 1 0 1 0 0:01 3. Manchester United1 0 1 0 0:01 4. Bursaspor 1 0 0 1 0:4 0 Parovi: Valencia - Manchester United , Glasgow Rangers - Bursaspor.

Milito i Pandev upitni
Trener italijanskog i evropskog prvaka Intera, Rafael Benitez, suo~en je s dosta nevolja po pitanju povreda igra~a uo~i dvoboja 2. kola Lige prvaka protiv Werdera. Argentinski napada~ Diego Milito povrijedio je bedreni mi{i} tokom utakmice 5. kola Serie A, kojeg je Inter na gostovanju kod Rome izgubio 1:0. Milito u ponedjeljak nije trenirao, te }e najvjerojatnije propustiti utakmicu protiv Werdera, osim ako mu se stanje naglo ne popravi. La Gazetta dello Sport i agencija Ansa javljaju da je trening u ponedjeljak zbog povrede propustio jo{ jedan Interov napada~, Makedonac Goran Pandev, te da je vjerojatnije da ne}e zaigrati protiv Werdera nego da ho}e. Izvan stroja su zbog povreda Marco Materazzi, Walter Samuel i Thiago Motta, a

GRUPA D
1. Barcelona 1 1 0 0 5:1 3 2. Kopenhagen 1 1 0 0 1:0 3 3. Rubin Kazan 1 0 0 1 0:1 0 4. Panathinaikos 1 0 0 1 1:5 0 Parovi: Rubin Kazan - Barcelona, Panathinaikos Kopenhagen.

Miralem Pjani} sa Lyonom gostuje u Izraelu

kapiten Javier Zanetti jo{ uvijek je pod nadzorom Interove ljekarske slu`be. Benfica i Lyon izdvojili su se na vrh tabele grupe B nakon utakmica 1. kola, a nove pobjede tra`i}e protiv Schalkea, odnosno Hapoel TelAviva. Portugalci }e poku{ati u Gelschenkirchenu da iskoriste lo{u formu Schalkea koji ove sezone igra katastrofalno u njema~kom prvenstvu te predstavlja najneprijatnije iznena|enje dosada{njeg dijela Bundeslige.

Pjani}evi lavovi nakon pobjede nad njema~kim klubom, novu }e tra`iti u Izraelu gdje su, realno gledaju}i, favoriti. Hapoel je dobro poznat bh. javnosti s obziromna to da je u kvalifikacijama za Ligu prvaka izbacio ekipu @eljezni~ara.

Fletcher optimista
Derbi grupe C, ali i kompletnog ve~era{njeg kola na Mestalli }e odigrati Valencia i Manchester United. [i{mi{i su u novu sezonu krenulisjajnoiako su predpo~etak

toho}e li Guardiolakoristitiargentinskog~arobnjakaodmah od prve minute ili }e on svojupriliku~ekati na klupi za rezerve. Svoje mjesto u avionu na{ao je i Eric Abidal, koji je propustioposljednje tri utakmice, dok je u [paniji ostao Adriano. Naime, biv{i igra~ Seville ne mo`e nastupiti zbog povrede mi{i}a desne noge.
A. MEHANOVI]

48

SPORT

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Objavljen spisak bh. rukometa{a za kvalifikacije za EP 2012.

RAÐA OČEKUJE uspje{an start
Okupljanje na{e reprezentacije zakazano za 24. oktobar u Zagrebu, odakle }e krenuti u Vara`din na pripreme za me~ protiv Ma|arske • Selektor BiH Ra|a pozvao Savi}a i Vranje{a
Selektor rukometne reprezentacije BiH Vojislav Ra|a obznanio je ju~er {iri spisak od 28 igra~a za prve dvije utakmice u grupi 1, protiv Ma|arske, 28. oktobra i Makedonije, 31. oktobra, u kvalifikacijama za odlazak na EP u Srbiji 2012. Podsje}amo, nastup na najja~u evropsku smotru za rukometa{e }e izboriti po dvije najbolje ekipe iz sedam kvalifikacionih grupa. “Ovdje, na spisku, je trenutno 28 najboljih igra~a. O nekim drugima ne razmi{ljam. Imamo dobar raspored. O~ekujem dobre rezultate u kvalifikacijama, kao i to da se kona~no plasiramo na Evropsko prvenstvo. Kod odre|ivanja spiska, uglavnom sam imao u vidu one igra~e koji su ve} dosad igrali u reprezentaciji. Imamo i dvojicu novajlija, a to su Kosta Savi} iz sarajevske Bosne i Vladimir Vranje{ iz banjalu~kog Borca. U toku idu}e sedmice spisak }e biti smanjen na 18 igra~a. Jo{ malo }emo sa~ekati da dodatno provjerimo formu pozvanih reprezentativaca. Na spisku je dovoljno igra~a i za slu~aj da, ne daj Bo`e, neko od
Imamo dobar raspored: Vojislav Ra|a

Ra|in spisak
Na {irem spisaku selektora BiH Vojislava Ra|e su: glomani: Adnan [abanovi} (Sloga), Danijel [ari} (Barcelona), Neboj{a Grahovac (Chambery), Benjamin Buri} (Izvi|a~), krila: Vuka{in Stojanovi} (Aragon Zaragoza), Amir ^aki} (Bosna BH gas), Bakir Buljugija (Sloga), Adnan Ja{ki} (Zagreb CO), Deni Veli} (Nexe), Faruk Vra`ali} (Bosna BH gas); pivoti: Muhamed Toromanovi} (Kolding), Senjamin Buri} (Izvi|a~), Velibor Manji} (Sloga), bekovi: Vladimir Vranje{ (Borac), Adnan Harmandi} (Bjeringbro Silkeborg), Damir Doborac (Magdeburg), Edin Ba{i} (Chambery), Ivan Kara~i} (Borac), Mirsad Terzi} (Veszprem), Nikola Prce (Alser Puerto Segunto), Ante Kukrika (Lignitul Energia (Panduri), Igor Mandi} (Prijedor), Faruk Halilbegovi} (Borac), Marinko Kele~evi} (Fernecvarosi), Darko Martinovi} (Krisianstad), Marko Pani} (Borac), Alen Kulenovi} (Borac), Kosta Savi} (Bosna BH gas). njih zadobije povredu. U tom slu~aju mo}i }emo da kombinujemo u izboru onih najboljih“ , rekao je Ra|a i dodao: nijom, s velikom predno{}u bismo do~ekali dvome~ s Estonijom (u 3. i 4. kolu op.a). Nakon tih susreta situacija u grupi }e biti puno jasnija“ rekao je selektor BiH. , Na ju~era{njoj pres-konferenciji u RSBiH, generalni sekretar RSBiH Smajo Kara~i} je rekao da je okupljanje dr`avnog tima BiH prvi put zakazano izvan BiH. “Prvu utakmicu protiv Ma|arske igra}emo 28. oktobra u Szomobathelyu. Zbog prakti~nih ra-

Po pobjedu u Ma|arsku
“Kad je rije~ o prvoj utakmici, u Ma|arsku ne idemo da izgubimo. O~ekujem povoljan rezultat protiv Ma|ara, koji su po rejtingu najja~i u ovoj grupi. Igramo sa favoritom na startu kvalifikacija i ako uspijemo izboriti povoljan rezultat, uz pobjedu nad Makedo-

zloga odlu~ili smo se da okupljanje bude odr`ano u Zagrebu 24. oktobra, nakon ~ega }emo se uputiti u Vara`din, u kojem }emo imati dobre uslove za treniranje u tamo{njoj dvorani. Najva`nije je da sa~uvamo mir u reprezentaciji pred prvi kvalifikacioni me~. Iz Vara`dina kre}emo 27. oktobra u Ma|arsku. Poslije me~a sa Ma|arima, 28. oktobra vra}amo se preko Zagreba u Sarajevo i reprezentacija se okre}e pripremama za drugi kvalifikacioni me~ sa Makedonijom“ kazao je Kara~i}. , Na novinarsko pitanje zbog ~ega nema nekada{njeg reprezentativca i igra~a Montpelliera Branislava Obradovi}a na {irem spisku, generalni sekretar Saveza bio je jasan: “Nikoga ne}emo moliti da igra za BiH. U reprezentaciji }e igrati samo oni koji to `ele.“ Kada je rije~ o eventualnom igranju rukometa{a Bosne BH gas Igora Kara~i}a za BiH, selektor Ra|a je rekao kako je ovaj igra~ svojevremeno nastupao u juniorskoj selekciji Hrvatske te da trebaju pro}i tri godine kako bi on stekao pravo nastupa u dresu BiH.

Raspored utakmica
Raspored susreta u Prvoj grupi kvalifikacija: 1. kolo (27/28. oktobar): Ma|arska BiH, Makedonija- Estonija; 2. kolo(30/31. oktobar): Estonija- Ma|arska, BiH - Makedonija, 3. kolo(9/10. mart2011): Makedonija- Ma|arska, Estonija - BiH, 4. kolo(12/13. mart 2011): Ma|arska- Makedonija, BiH - Estonija, 5. kolo (8/9. juni2011): BiH - Ma|arska, Estonija - Makedonija, 6. kolo (11/12. juni 2011): Ma|arska - Estonija, Makedonija - BiH.

[ari} mo`e igrati
Generalni sekretar Rukometnog saveza BiH Smajo Kara~i} potvrdio je ju~e poslijepodne da je golman Barcelone Danijel [ari} dobio saglasnost od EHF-a, da mo`e od dana{njeg dana nastupati za reprezentaciju BiH. Kara~i} je izrazio zadovoljstvo {to }e na{ dr`avni tim u budu}nosti biti ja~i za ovog vrsnog golmana.
G. V.

Bosna BH gas do~ekuje Gora`de
Rukometa{iBosne BH gas ve~eras }e odmjeritisnageprotivGora`da u dvorani „Ramiz Sal~in” na Mojmilu u zaostalojutakmici2. kolaPremijer lige BiH sa po~etkom u 19 sati. Od ve~era{njeg duela o~ekuje se dobra i zanimljivarukometnapredstava dva stararivala u kojem}e pulenitreneraBosneIrfanaSmajlagi}a u~initi sve kako bi pobjedomuhvatili priklju~ak za vode}im u premijerliga{kom karavanu. Iz kluba bh. prvaka pozivaju sve navija~e da daju podr{ku ekipi studenata u ovom me~u. Za igra~e Bosneduel sa Gora`dem}e biti i dobra provjera za velike predstoje}e izazove budu}i }e u subotu u Sarajevu igrati sa Zagrebom CO u okviru 2. kola Lige prvaka. Ulaznice od po pet maraka su ve}u prodaji u ulici Ferhadiji i Centru Skenderija. Ina~e, termin odigravanja utakmiceBosna BH gas - Gora`de bio je pomjeren zbog nastupa bh. prvaka u 1. koluLigeprvaka u kojoj su studenti na gostovanjupora`eni od ruskog predstavnika St. Petersburgurezultatom 27:32. Ve~era{nji me~ sude Goran Ili} i VedranPaleksi} (oba Doboj), dok je delegat Hamid D`and`anovi} (Sarajevo). Ulaz je besplatan.
G. V.

^lanovi KSS Tuzla zapa`eni na me|unarodnoj sceni

Uspje{an nastup na Evropskim igrama
Tuzlaci su bili najbrojniji ~lanovi reprezentacije BiH Specijalne olimpijade koji su nastupili na Ljetnim igrama u Var{avi
Proteklesedmice, u Var{avi su bile organizovane Evropske ljetne igre Specijalne olimpijade. Zapa`eni bili nastupi ~lanova Kluba specijalnih sportova Tuzla, ~lanova reprezentacije Bosne i Hercegovine. U atletici je Alma [ilovi} pozitivno iznenadila osvojiv{i zlatnu medalju u disciplini skok u dalj, dok je srebrenu medalju osvojio Sead Huseinovi} Sead u disciplini 400 metara. Od devet igra~ica u nogometnoj reprezentaciji~ak pet je bilo iz KSS Tuzla. Zajedni~kim snagama su se borile i do{le do medalje, osvojiv{i bronzu. Tuzlanskom klubu svakako je predstavljala ~ast {to su, pored najve}eg broja reprezentativaca, imali i dva predstavnika u rukovodstvu Specijalne olimpijade u BiH, koji su bili glavni treneri i selektori u nogometnoj i

[etki} savladao Volandrija u Napulju
Bosanskohercegova~ki teniser Aldin [etki} plasirao se u drugo kolo ATP Challenger turnira u Napulju, vrijednog 42.500 eura. [etki} je u prvom kolu pobijedio ~etvrtog nosioca i 98. igra~a na ATP listi, Italijana Filippa Volandrija sa 7:6 (7/4), 7:5. Bh. teniser se u drugom kolu sastaje s Hrvatom Antoniom Vei}em.

atletskoj reprezentaciji. Podsje}anja radi, Klub specijalnih sportova Tuzla, pored toga {to je najbolja i najmasovnija ekipa Specijalne olimpijade, kada je rije~ o osobama sa posebnim potrebama u BiH, ima redovno svoje predstavnike na svim evropskim i olimpijskim (ljetnim i zimskim) igrama. Do kraja sezone ostala su jo{ dva dr`avna prvenstva, u pliva-

nju i odbojci, a s obzirom na kvalitet i masovnost u odbojci vjeruju samo o pobjede i odbranu titule dr`avnog prvaka. S obzirom na odli~nu sezonu, kako na doma}oj tako i na me|unarodnoj sceni, ~elnici Kluba specijalnih sportova Tuzla se s pravom nadaju da }e svi ovi rezultati biti i zna~ajno propra}eni na manifestacijama Izbora najboljih u op}ini Tuzla i TK-a. D. M.

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

49

EUROCHALLENGE Bosna ASA BHT do~ekuje SLUC Nancy

Igokea otpustila
Kora}a i \urkovi}a
Debitant u NLB ligi Igokea iz Aleksandrovca uo~i nove, za njih istorijske sezone doveo je novog trenera i ~ak 10 novih igra~a, ali jo{ nije zavr{io slaganje ekipe. Iz viceprvaka BiH su objavili kako su raskinuti ugovori s dvojicom ko{arka{a, playmakerom Nikolom Kora}em i krilnim centrom Marko \urkovi}em. U sljede}ih nekoliko dana ekipa Slobodana Klipe dove{}e zamjene na tim pozicijama. \urkovi} je jedan od rijetkih igra~a koji su u Igokei igrali u pro{loj sezoni, kada je i izborena NLB liga. Sada su u timu ostali tek dvojica - Marko \erasimovi} i kapiten Bojan \urica.

Muhamed Pa{ali}: Zadovoljni bilo kakvom pobjedom

Bez velikih o~ekivanja
Igrat }emo najbolje {to mo`emo. Ne razmi{ljamo puno o protivniku, ve} o na{oj igri, a bili bismo zadovoljni i minimalnom pobjedom, ka`e novi kapiten Bosne Muhamed Pa{ali}
Prvu zvani~nu utakmicu u novoj sezoni ko{arka{i Bosne ASA BH Telecom igraju u Eurochallenge kupu. U prvoj utakmici kvalifikacija studenti do~ekuju SLUC Nancy, ekipu koja je pro{le godine igrala u vrhu francuskog prvenstva. Sukladnotome i ~injenici da je Bosna neiskusan i tim u stvaranju, ni ambicije nisu velike. U redovima Bosne svjesni su kako je Nancy apsolutni favorit, no {ef struke Dejan Pare`anin isti~e kako su dvije jake utakmice ono {to treba njegovim igra~ima. Za eventualni povoljan rezultat }e osim igre na terenu biti potrebna i podr{ka navija~a koja je izostala na memorijalnom turniru “Mirza Deliba{i}“ koji je u Sarajevu odigran prije nekoliko sedmica. “Navija~i moraju imati strpljenja za ove mlade momke. Oni su svi potpisali ugovore na dvije do tri godine i na njima le`i budu}nost sarajevske ko{arke. Bosni je potrebno da se igra protiv evropskih ekipa i da se dokazuje, te ovim putem pozivamo sve ljubitelje ko{arke da do|u da nas podr`e“ ka, zao je Pare`anin. Na raspolaganju}e Pare`anin imati sve igra~e, a iako je postojala mogu}nost da se tim dodatno poja~a, na to }e se jo{ sa~ekati. Posebno se to odnosi na centarsku poziciju gdje je jedina petica Emir Zimi}. “Moramo dovesti jo{ jednog iskusnog igra~a na poziciji centra kakav je bio Aleksandar Damjanovi}, koji }e svojim iskustvom pomo}i ekipi u sazrijevanju. Me|utim, vi{e nismo pod pritiskom jer je rok za prijavu igra~a u Eurochallenge takmi~enje pro{ao, pa on ne bi mogao igrati’’, objasnio je Pare`anin. Nakon odlaska Aleksandra Damjanovi}a u [vedsku, kapitenska traka povjerena je Muhamedu Pa{ali}u. Novi vo|a Bosne isti~e da je Nancy veliki favorit i da bi bilo kakva pobjeda bila vrhunski uspjeh. “Neulazimo u ovo takmi~enje s velikim ambicijama, ali igrat }emo najbolje {to mo`emo. Ne razmi{ljamopuno o protivniku, ve} o na{oj igri, a bili bismo zadovoljni i minimalnom pobjedom’’, ka`e Pa{ali}. Utakmica po~inje u 17 sati u dvorani “Mirza Deliba{i}“ Cije. na karata iznosi 10 KM.
M. ISLAMOVI]

Rudy Fernandez `eli nazad u Evropu

Rudy Fernandez: Vi{e volim evropski stil igre

Ne osje}am se

dobro u NBA
[panski ko{arka{ Portland Trail Blazersa Rudy Fernandez (26) izjavio je na Danu medija, kojim uobi~ajeno u NBA ligi po~inju pripreme za novusezonu, da bi se najradije vratio ku}i. “U NBA ligi se ne osje}am dobro. Vi{e volim evropski stil igre“ kazao , je {panski reprezentativac priznav{i da je od vodstva kluba zatra`io ispisnicu kako bi karijeru nastavio kod ku}e, u [paniji. Nedavno je Fernandez, koji je u [paniji igrao samo za Joventut, demantirao da ima dogovor s Barcelonom, po kojem se evropskom prvaku priklju~uje u slu~aju da napusti NBA ligu. U pro{lojsezoninapravio je korakunazad u odnosu na prethodnu, u kojoj je bio rookie. Lani je bio na prosjecima od osamko{eva i 2,6 skokova po utakmici, dok je sezonu ranije bio na prosjeku od 10,4 ko{eva po utakmici. Ipak, za njega se zalo`io lider Portlanda Brandon Roy, koji mu je kazao da ga ekipa treba i `eli, te obe}ao da }e u~initi sve kako bi prestao osje}ati patolo{ku nostalgiju za zavi~ajem.

PARE@ANIN: U POTRAZI ZA CENTROM Moramo dovesti jo{ jednog iskusnog igra~a na poziciji centra, kakav je bio Aleksandar Damjanovi}, koji }e svojim iskustvom pomo}i ekipi u sazrijevanju. Me|utim, vi{e nismo pod pritiskom jer je rok za prijavu igra~a u Eurochallenge pro{ao, pa on ne bi mogao igrati

Krasi} u Ikaros Esperosu
Biv{i reprezentativac BiH Bari{a Krasi} (32) priklju~io se novom gr~kom prvoliga{u, Ikaros Esperosu, potpisav{i jednogodi{nji ugovor. Klubu iz atenskog predgra|a Kalithee Krasi} se pridru`io nakon sezone provedene u zagreba~koj Cedeviti, u ~ijem je dresu postizao 5,5 ko{eva uz 4,3 skoka po utakmici. Njegovim potpisivanjem gr~ki je klub zaklju~io kadar igra~a za novu sezonu. Krasi} je ve} igrao u Gr~koj. Tokom sezone 2004/05 branio je boje atenskog Panelliniosa.

Barcelona doma}in
SP-a u plivanju 2013.
Prvenstvo svijeta u plivanju 2013. odr`a}e se u Barceloni, odlu~ili su ~lanovi Izvr{nog odbora FINA na sastanku u urugvajskom gradu Punti del Este. Organizacija SP-a bila je prvobitno dodijeljena Dubaiju, ali je odustao zbog finansijskih razloga. “Odlu~ili smo da organizaciju Svjetskog prvenstva povjerimo Barceloni, jer ona ima odli~nu infrastrukturu, kao i podr{ku {panskih vlasti i lokalne uprave“, izjavio je predsjednik FINA Julio Maglione. Maglione je dodao da je Barcelona izabrana i kako bi se “odala po~ast“ biv {em pred sje dni ku Me|unarodnog olimpijskog komiteta Juanu Antoniju Samaranchu, koji je umro u rodnom gradu prije pet mjeseci u 89. godini. Naredno prvenstvo svijeta bi}e odr`ano 2011. godine u [angaju.

50

OGLASI

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Naziv po{te

Adresa

Radno vrijeme
pon-pet. subota nedjelja 07-20 07,30-19,00 07,30-15,30 08-16,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07-16 07-16 07-20 08-15 08-15 08-18 08-20 08-16 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 07-20 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07 20 07-20 08-16 08-18 08-16 08-20 08-15 08-20 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 08-18 08-15 08-17 08-16 07-17 08-19 08-16 07-17 08-17 08-17 08-17 08-17 07-20 07-20 08-20 08-19 08-19 08-18 08-18 07:30-19 08-16 08-17 08-18 07-14 07-14 08-15 08-15 08-18 08-18 08-15 08-18 07-20 07-20 08-15 07-20 07-20 09-16 09-16 08-15 07-20 07 20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07,30-19,00 07,30-15,30

Biha} Bosanska 3 Biha} Bosanskih Kraljeva Cazin Trg zlatnih ljiljana Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Željezni~ka stanica Konjic Maršala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Maršala Tita 12 Sarajevo ^emaluša bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Bra}e Begi} 1 Sarajevo Višnjik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo Put života bb Sarajevo Grbavi~ka 1 Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb Sarajevo Mustafe Dovadžije 17 Sarajevo Trg solidarnosto 37 Sarajevo Safeta Hadži}a 107 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 Sarajevo B.branilaca Dobrinje bb Ilidža Rustempašina 13 Hadži}i Hadželi 116 Vogoš}a Jošani~ka 32 Ilijaš Bogumilska 4 Travnik Prnjavor 11 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Bugojno Nugle II Gornji Vakuf Mehmed bega Sto~anina bb Fojnica Doktora Raljevi}a bb Donji Vakuf Ul. 14. Septembra Tuzla Aleja bosan. vladara 29 Tuzla Zlatarska 12 Tuzla A. Herljevi}a 10 Tuzla Rudarska 37 Tuzla Univerzitetska bb Kalesija Oslobodilaca bb Živinice Maršala Tita bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Banovi}i Banovi}i Lukacav Borisa Kidri}a bb Gra~anica M.Vehbi ef. Šemsekadi}a Srebrenik Kulina bana bb Grada~ac H.kapet.Gradaš~evi}a 23 Br~ko Bulevar mira bb Zenica Masarikova 46 Zenica Kralja Tvrtka I br. 2 Zenica Londža 83 Zavidovi}i Patriotske lige bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Maglaj S. Omerovi}a - Cara 8 Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a Visoko ^aršijska 75 Vareš Put mira 15 Olovo H.kapet.Gradaš~evi}a bb Breza Hasana Kjafije 6

srijeda, 29. august 2010. godine nedjelja, 8. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

MALI OGLASI
IZDAJEM jednosoban stan, ulaz strogo zaseban, polu namje{ten, povoljno, Breka ul. Hamida Be{irevi}a br. 96. tel. 033/203-032 i Mob. 062/214-751. IZDAJEM trosoban sre|en stan, sa privatnom ba{tom, 300 eura. Mob. 061/276-472. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, za dvije studentice, Centar. Tel. 534992. KOD OHR-a, Nevesinjska, dvosoban namje{ten stan u novijoj zgradi, parking, 500 KM. Mob. 061/899-209. G. CIGLANE, ~etverosoban, namje{ten stan za 4 studenta, 700 KM. Mob. 061/899-209. HRVATSKA, ku}a na u{}u Neretve uz more, 200 m od pla`e, 70 mandari na, vez za bro di ce, ja hte. Tel. 0038520671943, 00385995769874. VRLO povoljno izdajem namje{ten dvosoban stan na Ko{evskom brdu. Mob. 061/381-846. IZDAJEM gara`u, Kranj~evi}a 37. Mob. 061/137-714. IZDAJEM povoljno trosoban namje{ten stan u privatnoj ku}i, Ilid`a — Lepeni~ka. Mob. 061/426-705. IZDAJEM gara`u, Ul. Dolina, Marindvor. Tel. 667-994, 061/862-380. SOBA, centar, zaseban WC+kupatilo, upotreba kompletne kuhinje, trpezarije, lo|e. Mob. 061/557-258. IZDAJEM stan na Soukbunaru. Tel. 219-869, 061/866-409. GRBAVICA, jednosoban renoviran, namje{ten stan, 400 KM pla}anje unaprijed. Mob. 061/550-916. IZDAJEM jednosoban manji stan, sve zasebno, Stari grad — Babi}a ba{ta. Tel. 033/447-691 i 061/809-763. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. IZNAJMLJUJEM sobu sa upotrebom kuhinje, Gornji Kova~i}i, ul. Trebevi~ka. Mob. 062/712-991. IZDAJEM poslovni prostor u novoj zgradi, Ned`ari}i. Tel. 062/856-996. IZDAJEM gara`u na Ko{evskom brdu (ispod Papilona). tel. 061/205548. IZDAJEM stan 85m2, centralno na plin, gara`a po potrebi-Grbavica, Ul. Radni~ka. Tel. 061/130-034. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja studentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. IZDAJEM gara`u, Ul. Fetaha Be~irbegovi}a 27 - Kvadrant. Tel. 677-582. IZDAJEM ili prodajem stan na M. Dvoru 69m2, I sprat, 1/1, poslovni prostor Obala Kulina Bana 76m2, I sprat sa svim priklju~cima internet — klima. tel. 063/374-707. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284-933. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145744. U NAJ^ISTIJEM i mirnijem dijelu Sarajeva izdajem stan, dvije jednokrevetne sobe, za studente. Tel. 033/225-074, 061/252-782. IZDAJEM namje{ten stan, 75m2, Centar - Ko{evo, V sprat. Mob. 061/228IZDAJEM pos. prostor 170m2 na Dobrinji. Tel. 061/968-986. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420-208. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. Tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223-957 i 061/360-278. KANCELARIJSKI prostor kod hotela Europa, 110m2, 2 ulaza, eta`no grijanje, adaptiran, 1000 KM. Mob. 062/225-123. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan samcu ili samici, centralno grijanje, u blizini ekonomije i prava. tel. 033/444-843. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu u blizini studentskog kampusa, c.g. Tel. 652-293. IZDAJEM poslovni prostor, 40m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522815. IZDAJEM stan, Alipa{ino polje-A faza. Mob. 061/349-669. IZDAJEM gara`u kod Doma zdravlja Stari Grad. Mob. 061/377-196. IZDAJEM garsonjeru na du`i period, 33m2, Ko{evsko Brdo. Tel. 652989. STARI GRAD, izdajem namje{ten stan. Tel. 440-727, 061/740-293, 062/800-583. IZDAJEM sobu studentu sa centr. grijanjem, tv kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033/649-482. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65m2, kod hotela “Bristol“. Tel. 065/225-420. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677-582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150-362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85m2, I sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21 sati. IZDAJEM super namje{tan dvosoban stan u centru. Mob. 061/812-046. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. POSLOVNI prostor, Jezero, 160m2, sve novo, parking. Tel. 033/667-727. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526-343. CIGLANE, poslovni prostor, 46m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857-389 i 534-667. IZDAJEM dvosoban stan, eta`no grijanje, Mejta{, cijena po dogovoru. Tel. 061/205-043. IZDAJEM jednoiposoban stan, Trg heroja. Mob. 061/557-162, od 8-18 sati. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u blizini Kampusa. Tel. 615-544. ILID@A - Pejton, izdajem gara`u. Tel. 061/537-739.

51

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. NA DOBRINJI IV mijenjam stan komplet adaptiran, 65m2 za manji od Otoke do Vrbanje. Mob. 061/745-525. MIJENJAM na ^. Vili jednosoban 35m2 renoviran za Alipa{ino MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM-prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM zemlju 5000m2, na pola puta Hre{a-Sumbulovac, ulaz sa glavnog puta, asvalt, za razno. Tel. 641-362. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM stan 89m2 I sprat na Dobrinji IV za manji u Sarajevu ili ku}u u No vom Tra vni ku. Tel. 061/381-918. MIJENJAM dvoiposoban c.g lift, bal kon za BGD ili oko li nu. Tel. 066/403-771. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM trosoban stan u ceentru Sarajeva za stan ili ku}u u Dalmaciji. Tel. 061/968-986. U STAROM Gradu mijenjam ku}u za stan jednosoban, do Dobrinje. Tel. 446-196. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892323. MIJENJAM dvosoban stan, 60m2 u Vranicinom neboderu na VII spratu. Tel. 061/864-651.

IZDAJEM jednoiposoban stan kod stanice, namje{ten. Mob. 061/211945. CIGLANE, trosoban namje{ten stan, sa ba{ticom, prizemlje, 600 KM. Mob. 061/146-298. IZDAJEM sobu, grijanje, studentici ili srednjo{kolki, blizu Katedrale. Mob. 062/283-902. IZDAJEM prazan stan, privatna ku}a, u Otesu. Tel. 636-317 i 628-896. IZDAJEM stan, nova Breka, 2 sprat, dvoiposoban, namje{ten. Tel. 442175. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, centar, pogodan za pos. prostor. Mob. 061/134-780. IZDAJEM gara`u, [oping-Grbavica, vanjska strana svjetla. Tel. 657-189, 061/912-565. IZDAJEM gara`u, Soukbunar 7, kod servisa Im{ir. Mob. 062/529-878. IZDAJEM jednosoban stan, P. brijeg 38, kod Ba{~ar{ije. Tel. 534-368. IZDAJEM dvosoban stan sa balkonom. Mob. 062/141-473. OPREMLJEN biro sa antreom i ~ajnom kuhinjom blizu stanice, 30m2, ventilacija, centralno, 650 KM. Mob. 061/170-461. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u centru. Tel. 442-556. IZDAJEM sobu, centralno grijanje, kablovska i TV N.S. zaposlenom mu{karcu. Tel. 659-895 i 062/943-021. IZDAJEM namje{tenu sobu samcu u trosobnom stanu, zaseban ulaz, centralno grijanje, plin, kablovska, Pofali}i kod FDS. ul. Ivanjska br. 6. Tel. 033/657-979. IZDAJEM trosoban namje{ten stan sve novo, ^ekalu{a 600KM+re`ije. Tel. 061/205-235. IZDAJEM poslovni prostor 30m2 + podrum, Marin Dvor Ul. Valtera Peri}a. Tel. 061/205-235. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo, ul. A. Hangija. Tel. 033/442-998 i 062/139-085. IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, Grbavica. Mob. 063/639-213. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu u blizini direkcije Energoinvesta, centr. grijanje, kablovska. Tel. 033/652-293. IZDAJEM gara`u na Grbavici u [opingu. tel. 061/911-971. IZDAJEM poslovni prostor, Ko{evsko brdo, 5 izloga, mokri ~vor, mini kuhinja, 74m2. Mob. 061/259-831, 061/183-645. KANCELARIJSKI prostor, Hrasno, kod Robota, A. [a~irbegovi}. Tel. 535-052. IZDAJEM nenamje{ten dvoiposoban stan, Ma rin dvor, VP. Mob. 066/232-081. ADAPTIRAN i kompletno namje{ten stan, centralno grijanje, na du`e vrijeme. Mob. 061/214-856. IZDAJEM dvokrevetnu sobu, studenticama-studentima, Stari Grad, kod hotela Evropa, poseban ulaz. Mob. 061/530-598. SOBE kod hotela Holyday Inna, studenticama I god. mu{karce ne primam. Tel. 0038733214595, 0038762279428. IZDAJEM konfornu namje{tenu garsonjeru za jednu ili dvije osobe, u centru grada — Mejta{. Mob. 061/869396. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Stari Grad. Mob. 061/740-293, 061/800-583, 440-727. IZDAJEM namje{tenu sobu studentu ili samcu kod Islamskog fakulteta.Tel. 061/958-368. IZDAJEM namje{tenu sobu studenticama na Sjenjaku u Tuzli. Tel. 035/264-740. IZDAJEM dvoiposoban stan u centru Tuzle, pogodan za studente, ljekare na specijalizaciji, bra~ne parove. Tel. 061/720-740.

PRODAJEM cafe bar 31m2 plus galerija, namje{ten, useljiv, Ciglane, Trg Merhemi}a. Mob. 061/167-224. PRODAJEM stan na Marijin Dvoru 75m2, trosoban, potpuno adaptiran ili mijenjam za manji do 50m2 u Centru. Tel. 061/202-916. PRODAJEM vikendica - ku}a sa oku}nicom, Pazari} - Resnik voda, struja, pored glavno puta, sve 1/1. Tel. 065/021-556. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851 i 061/501-515. NA BA[^AR[IJI prodajem ku}u i po slo vni pros tor 187m2. Mob. 061/745-525. PRODAJEM stan 36m2 na Grbavici, ul. Zagreba~ka, 75.000 KM i 53m2 u [o pin gu, 105.000 KM. Mob. 065/021-556. PRODAJEM stan 58m2 u Hrasnom kod Plame i 71m2 kod robota. Mob. 065/021-556. PRODAJEM poslovni prostor, 80m2 na ^ar {i ji, Bra vad`iluk. Mob. 065/021-556. PRODAJEM stan 38m2 u Hrasnom, Trg heroja, jednoiposoban, adaptiran, 72.000 KM. Mob. 065/021-556. PRODAJEM stan 89m2 na ^ar{iji, Telali, II sprat i 76m2 na Skenderiji, prizemlje, Tekija. Mob. 065/021-556. PRODAJEM stan kod op}ine Stari grad, I kat, 123m2, pogled na park i Ferhadiju, mo`e i kao ured, ordinacija, ima lift, ~etvorosoban. Mob. 061/188-846. PRODAJEM garsonjeru adaptiranu sa stvarima, Marijin dvor, 26m2. Mob. 061/188-846. PRODAJEM stan dvoeta`ni 154m2, Mejta{, sa ba{tom i stan 106m2 ~etvorosoban kod Lovca, ul. Petrakijna. Mob. 061/188-846. PRODAJEM adaptiranu garsonjeru kod dr`avne bolnice, 26m2 sa stvarima i stan 121m2, I kat, stara gradnja, ul. Kralja Tvrtka. Mob. 061/188846. PRODAJEM stan 64m2, Alipa{ino polje-B faza, uz trolejbusku stanicu, mo`e i sa stvarima. Mob. 061/373-217. CENTAR — Dalmatinsk, stan 121m2, V.P. upotrebljiv i za poslovni prostor. Tel. 033/221-533. PRODAJEM u centru dvoiposoban stan 66m2, dva balkona, sun~an i gara`a. Tel. 062/841-390. PRODAJEM u Kiseljaku — vikendicu 70m2 + bazen + 1300m2 oku}nice, eta`no grijanje, exstra stanje, 35.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u Lukavici, Tilava, vikendica 60m2 + 1500m2 oku}nice, vo}e i borovi, struja, voda, 25.000 eura. tel. 061/205-235. PRODAJEM stan 68m2, Dobrinja II. Tel. 453-357.

PRODAJA
HRASNO, jednosoban stan 38m2, 2 kat, A. lipa. Mob. 061/555-949. STANOVI: Dobrinja 49m2, 55m2, 66m2, Alipa{ino 59, 64m2, ^engi} Vila 64m2, Hrasno 59m2, 63m2, Isto~no Sarajevo 53m2, Pale 54m2. Mob. 061/375-787. KU]A Vasin Han, vikend ku}e: Pale-Potoci, Kriva~e, Gornji Pribanj, ku}e 7x7 i 1100m2, Donji Miljevi}i15.000 KM, ze mlji {ta: Ka sin do 4.000m2, Gornji Kotora 1.200 m2. Mob. 066/488-818. GRBAVICA 73m2, Hrasno 57m2, Dobrinja II, 55m2, povoljno. Mob. Mob. 061/214-852. PRODAJEM dvosoban stan, ul. Grba vi~ka (kod am bu lan te). Mob. 061/482-999. RENOVIRAN stan 66m2+balkon, nova kuhinja, plakar, Ul. E. [ehovi}a, VP. Mob. 062/649-370. POSLOVNI prostor kancelarijskog tipa, 2 sprat, kod ho te la Evro pe, 155m2, tel. centrala, plinsko grij. klima, ure|aj u svim kancelarija. Mob. 062/649-370. HRASNO, Trg heroja, 39m2, XVIII sprat, renoviran, 75.000 KM. Mob. 063/556-886. KO[EVSKO brdo, B. Begi}, IV sprat, 75m2, renoviran, 135.000 KM. Mob. 061/072-845. CENTAR, kod Doma armije, 143m2, II sprat. Mob. 061/072-845. DVIJE ku}e kod TV OBN-a, sa dvije gara`e i 750m2 vrta. Mob. 061/546246. PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{iji. Tel. 665-966, 061/199-845. PRODAJEM zemlju u reljevu, sa vi{e parcela, papiri uredni, cijena solidna. Mob. 066/616-597, 057/343015. PRODAJEM trosoban stan 70m2, 6 sprat, B faza, mo`e i zamjena za manji. Tel. 473-700, 063/284-279. VIKENDICA 65m2, plac 1665m2, sun~an, ravan, kod Upijevog vo}njaka, 1/1, cijena od 55.000-80.000 KM. Mob. 062/577-638. PRODAJEM u Blagaju, uz asvaltni put, prodajem zemlji{te 1900m2. Tel. 572-392. PRODAJEM 8 dunuma zemlje u ]elebi}ima. Mob. 061/875-291. RAKOVICA, Kakrinjski put 115, ku}a, struja, voda, 3 dunuma zemlje, vo~njak u rodu, pogodno za p~elarstvo. Tel. 033/443-439.

POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. POTREBNO vi{e stanova poslovni prostora i ku}a za prodaju i iznajmljivanje. tel. 063/374-707. AGENCIJA tra`i srtan za prodaju 130 — 150m2, stara gradnja. Samo ozbiljne ponude GSM. 061/350-448. STRANCU potreban manji stan do 60m2, u zgradi, za izdavanje, na du`i perid, (agencija). Mob. 061/522190. POTREBNO vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (agencija). Mob. 061/031-330. POTRENMO vi{e stanova praznih i namje{tenih za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061/214-306, 033/203-127. POTREBNO vi{e ku}a, stanova i pos. prostora za iznajmljivanje i prodaju. tel. 061/437-732, 062/282-870.

PONUDA
IZDAJEM stan u najljep{em i naj~istijem dijelu Sarajeva, dvije jednokrevetne i soba dnevnog boravka, centralno grijanje, za se ban ulaz. Mob. 061/252-782. CIGLANE, izdajem trosoban namje{ten stan, blizu kosog lifta. Mob. 061/185-718. IZDAJEM jednosoban stan na Grbavici, Ul. Zagreba~ka, slobodan od 15. 10. 2010. god. Tel. 061/224-704. HAD@I]I, izdajem manji namje{ten stan. Mob. 061/185-718. IZDAJEM trosoban namje{ten stan studenticama u Ned`ari}ima, centralno grijanje. Mob. 061/102-666.

52

MALI OGLASI
NEKRETNINE
PRODAJEM 7,5 eksluzivnog gra|. zemlji{ta na Ilid`i kod hotela Terme, 2.600.000 KM. Mob. 066/340-748. CENTAR, 38m2, Branilaca Sarajeva, 2 sprat, jednoiposoban, 120.000 KM. Mob. 061/899-209. DOLAC Malta, 63m2, Igmanska kod Merkatora, 3 sprat, adaptiran, renoviran, 2.150 KM/m2. Mob. 061/247777. CENTAR 96m2, H. Kre{evljakovi}a, 14 sprat, troiposoban, 2 mokra ~vora, bal kon, 2.200 KM/m2. Mob. 061/899-209. STRO GI cen tar, 85m2, 1 sprat, Pru{~akova, adaptiran, pogodan za pos.pros. i kancelarije. Mob. 0617899209. DOBRINJA I, Trg sabora Bosanskog, 2 sprat, troiposoban, 2 mokra ~vora, 1.250 KM/m2. Mob. 061/899209. KO[EVSKO brdo, N.[.dede, 72m2, 1 sprat, trosoban, 2 balkona, 1.950 KM/m2. Mob. 061/899-209. A. POLJE, 27m2, Bosanska, 3 sprat, renoviran,namje{tajem,39.000 KM. Mob. 061/150-519. PRODAJEM u Hrasnom 53m2, II sprat, preko puta Strojorada, 50.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u Hrasnom Aleja lipa 53m2 renoviran, ugradbeni plakari, kuhinja, XI sprat, 115.000 KM. Tel. 061/205-235. PRODAJEM na Ciglanama zgrada Robota, 83m2, troiposoban + gara`a. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru, Petrakijina, 106m2, II sprat, odli~an. tel. 061/205235. PRODAJEM stan 65m2 u centru, prizemlje, adaptiran, useljiv, vl. 1/1, fiksno 2000 KM/m2. Tel. 061/222-295. PRODAJEM stan Ul. A. Ferhatovi}a, 75m2, centralno, parking, vl. 1/1. Tel. 061/222-295. PRODAJEM stan 79m2 u centru, Ul. Jezero, prizemlje, pogodan za sve namjene. Tel. 061/222-295. PRODAJEM 5000m2 zemlji{ta i ku}u Reljevo sa svim papirima 1/1. Po slo vno stam be ni obje kat u Had`i}ima 2500m2 + objekat za sve namjene 1/1, ku}a sa dva stana i dva pos. prostora + ba{ta i gara`a, papiri 1/1. Tel. 063/374-707. PRODAJEM ili izdajem 2 ku}e na Grbavici na povr{ini od 750m2 + 6 gara`nih mjesta 1/1, papiri uredni, prodajem stan u centru 118m2. Tel. 063/374-707. PRODAJEM apartman u Neumu 39m2 parcela Dra}e/Hrvatska i apartmane @ivogo{}e, Blato 105m2 i 75m2. Tel. 063/374-707. STAN, centar 57m2, Ul. Ko{evo, povoljno. Mob. 063/990-048. STAN Grbavica 36m2, Ul. B. Muteveli}a. Mob. 063/990-048. STAN centar 78m2, Bolni~ka. Mob. 063/990-048. KU]A, Stari Grad, Kova~i, 240m2. Mob. 063/990-048. STANOVI centar: 103m2, 123m2, 147, 100m2. Mob. 063/990-048. STAN Grbavica, 71m2, 1 kat. Mob. 063/990-048. CENTAR, Marindvor, jednosoban stan 40m2. Mob. 061/715-543. PRO DA JEM-iz da jem tro so ban sre|en stan, 1 sprat, balkon, dvori{te, aust. gradnja, blizu Katedrale. Mob. 061/349-177. PRO DA JEM ku}u na dva ka ta, 800m2, dozvola, na Ilid`a, 60.000 eura. Mob. 061/426-705. PRODAJEM zemlji{te u Mokrom (Ka di no se lo), po vo ljno. Mob. 062/337-925. DVOSOBAN stan 63m2, Ko{evsko Brdo, 1.700 KM/m2. Mob. 061/926910. PRO DA JEM 3300m2 ze mlje po 8KM/m2 Perivoj prema @u~i, livada, 1/1. Tel. 061/709-430. PRODAJEM stan 88m2 na Ciglanama mo`e i zamjena za jednoiposoban uz doplatu po cijeni m2 za lokaciju. tel. 061/350-156. VIKEND ku}a, Rajski Do-Trnovo, priklju~ci, zemlje, 1/1, asvalt, prilaz, 430.000 KM. Mob. 061/709-430. PRO DA JEM dvo ipo so ban stan 62m2, 2 sprat, Grada~a~ka. Mob. 062/257-085. STAN 60m2, dvoiposoban, nov. A. [ahinagi}a, 3 sprat, 120.000 KM. Mob. 062/202-305. PRODAJEM zemlji{te 1000m2, na Koranu, priklju~ak struje i vode. Mob. 061/722-305. PRODAJEM stan 42m2, 4 sprat, lift, cen. grij, balkon, Juki}eva. Mob. 061/609-906. OBALA Kulina bana, 3 sprat, ekstra adaptiran, cen. grij. 135.000 KM, sa ugra dbe nom ku hi njom. Mob. 062/156-882. KU]E: Ante Fiamenga kod @eljinog stadiona, Alipa{ina, Dervi{a Numi}a, Vraca. Mob. 061/079-751. GRBAVICA 53m2, 4 sprat, cen. grij. lift, bal kon, 110.000 KM. Mob. 061/079-751. GORU[A kod Dr`avne bolnice, 2 sprat, adaptiran, cen. grij. A. [ahinagi}a-S. Grad 59m2, 3 sprat, cen. grij. Mob. 062/156-882. LUKSUZNO adaptiran stan, kod Dr`avne bolnice i Unitica, dvosoban, 2 sprat. Mob. 062/387-332. GRBAVICA I, dvosoban 53m2 i Hrasno kod Strojorada dvosoban 53m2. Mob. 062/387-332. PRO DA JEM stan, no vo gra dnja, Ned`ari}i, 37,20m2, parking mjesto ispod zgrade. Mob. 062/170-897. STAN centar, Marindvor, 50m2, 1 sprat. Mob. 061/209-930. PRODAJEM-mijenjam ku}u u Sreseru-Pelje{ac, za Sarajevo. Mob. 061/262-337. TI TO VA 121m2, 2300 KM/m2 i 147m2, 2800 KM/m2. Mob. 061/148810. CI GLA NE 77m2, 2 eta`e, 2.450 KM/m2, mogu}nost pro{irenja. Mob. 061/148-810. FERHADIJA 47m2, 3 kat, 2.600 KM/m2 kod Tr`nice. Mob. 061/148810. KO[EVO-K. Tomislava 57m2, 4 kat, dvoiposoban, terasa 22m2, 125.000 KM. Mob. 061/148-810. ALEJA lipa 54m2, 1800 KM/m2, M. Maruli}a 54m2, 1900 KM/m2 12 i 16 sprat. Mob. 061/148-810. SKERLI]A, H. Idrizova stanovi: 47m2, 54m2, 56m2 i 65m2. Mob. 061/148-810. H. IDRIZOVA (Sutjeska) 62m2, 1 kat dvoiposoban, et. grijanje, balkon, Bolni~ka 78m2, nova stolarija, cen. grij. balkon. Mob. 061/148-810. GRBAVICA 36m2, VP, cen. grij. balkon, 70.000 KM. Mob. 061/148-810. NAHOREVSKA (iza Pionirske), ku}a sa tri stana, tri eta`e, garsonjera, gara`a, poseban ulaz za svaki stan. Mob. 061/304-599, 665-419. CENTAR, poslovni prostor 157m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Mob. 061/304-599, 665419. FALETI]I, zbog selidbe prodajem ku}u sa oku}nicom 1200m2, uz rijeku Mo{~anicu. Mob. 061/304-599, 665-419. U NOVOM Sarajevu prodajem dvosoban stan 56m2, I sprat, plin. Tel. 033/619-736. PRODAJEM ku}u, ul. Abdesthana br. 23 — kova~i. pogledati od 10 do 16 sati. PRODAJEM dvosoban stan 48m2 s drvenom gara`om + podrum kod Tuzle —[i}ki Brod. Tel. 00385 20 715478. PRODAJEM jednosoban 35m2 na ^engi} Vili kompletno renoviran, cijena fiksno 70.000 KM. Tel. 061/749305. PRO DA JEM pla ce ve za ku}e, Zabr|e-Rajlovac. Tel. 061/813-250. PRODAJEM u Rijeci eta`nu ku}u 89m2, vrt 189m2, podrum, pogled na more. Tel. 00387 51214675. GARSONJERA 22m2, Vi{njik kod autobuske stanice u neposrednoj blizini bolnice Ko{evo, medicinskih i tehni~kih fakulteta. Mob. 061/190-012 i 061/553-004. PRODAJEM vikendicu, ~vrsti materijal sa priklju~cima, voda, struja, telefon i 1500m2 ba{te, ogra|eno, 1/1, Rajski do, 45.000KM. Tel. 061/709430. ISTRA — otok Unije kod Lo{inja, ku}a sa vrtom 100m udaljeno od mora. tel. 00385 21 384-828. PRODAJEM vikendicu u Kijevu, 2 dunuma zemlje, 1/1, struja, voda, useljiva. Mob. 062/214-895 i 033/639431. PRODAJEM dvosoban stan, Grbavica, 53,40m2, III sprat kod klinike Sanasa. tel. 0038763191201. KO[EVSKO Brdo 80m2, III sprat i stan na Skenderiji 55m2, prizemlje. Mob. 066/201-411. PRODAJEM troiposoban stan 94m2, V sprat, En ve ra [e ho vi}a. Tel. 061/065/953. PRODAJEM stan ili mijenjam za Beograd, ul. Zagreba~ka 2D, II sprat, 64m2, centralno grijanje, 2 balkona i podrum. Mob. 065/495-660. PRODAJEM stan 42m2 u N. Sarajevu, I sprat, cen. grijanje, povoljno. Tel. 062/469-946. PRODAJEM jednosoban stan sa balkonom iza Vetrinarskog fakulteta, V sprat, lift. Mob. 066/848-420. NEUM, centar, prodajem ku}u sa pos. prostorom, jeftino. Tel. 036/880-631. PRODAJEM trosoban stan u Vi{egradu u naselju Du{}e. Mob. 061/701977. PRODAJEM stan u Neumu, Tiha luka. Mob. 061/508-404. GRBAVICA I, trosoban stan 72m2, 11 sprat, cijena po dogovoru. Mob. 061/893-105. PRODAJEM dva stan u Ferhadiji, 80m2 i 47m2, oba u potkrovlju, 3 sprat. Mob. 061/220-541. FERHADIJA, stan 80m2, 3 sprat, uknji`en, use ljiv odmah. Mob. 061/220-541. PRODAJEM povoljno stan u Ferhadiji, 80m2, 3 sprat, uknji`en, odmah useljiv. Mob. 061/220-541. PRODAJEM stan u Ferhadiji, stanje odli~no, 80m2, potkrovlje, odmah useljiv. Mob. 061/220-541. KU]A, Stari Grad, 250m2 na 300m2 placa. Mob. 063/990-048. STANOVI, Austrougarski u centru, od 75m2 do 150m2. Mob. 063/990048. PRODAJEM stan bez posrednika, Grbavi~ka, 61m2, XIV kat, adaptiran, cijena po dogovoru. Tel. 033/810572, 061/438-855. STAN u centru 85m2, Ul. Jezero. Mob. 063/990-048. STAN u centru, Bolni~ka, 80m2. Mob. 063/990-048. STAN u centru, H. idrizova, 57m2, 65m2. Mob. 063/990-048. STAN N. Sarajevo, 71, Grbavica. Mob. 063/990-048. STAN Grbavica, 36m2, VP. Mob. 063/990-048. STAN Ciglane 83m2 i gara`a. Mob. 063/990-048. STAN K. Tomislava, centar, 53m2. Mob. 063/990-048.

srijeda, 29. septembar 2010. godine
BEOGRAD, prodajem dvosoban stan 53m2, terasa, 2 kat, mogu}nost nadogradnje, u Beogradskom naselju Kote`, 53.000 eura. Tel. 00381643016897. CENTAR-Skenderija, jednoiposoban stan 42m2, 2 kat, uknji`en, lift, plin, parking, inter. 1.950 eura m2. Mob. 061/544-182. PRODAJEM stan 137m2, kod Vje~ne vatre, 1.800 eura/m2. Mob. 061/183687. STAN 53m2, ^en gi} Vi la-Gra da~a~ka, mogu}a zamjena za ve}i stan u blizini. Mob. 062/649-370. PO VO LJNO pro da jem ku}u sa oku}nicom, visoko prizemlje, sprat, Radni~ka 122. Mob. 061/201-700. PRODAJEM ku}u 230m2, 600m2 dvori{te, gara`a 24m2, na Logavini. Mob. 061/245-900. STAN 33m2, Grbavica I-Nevesinjska, kod OHR-a, jednosoban, renoviran, suteren, plinsko eta`no, 62.000 KM. Mob. 061/715-519. ZEMLJI[TE sa vikendicom u Mi{evi}ima kod Sarajeva, 1.000m2 zemlji{ta, vo~njak, struja, voda sa dozvolama. Mob. 062/332-155. PRODAJEM u centru stan 104m2, I sprat, 2 balkona. Tel. 061/148-358. PRODAJEM stan, centar, ul. Kulovi}a, III sprat. Tel. 063/589-315. GARA@A u centru, zgrada „Karingtonka“, cijena 15.000 eura. Mob. 061/139-731. PRODAJEM trosoban stan, 76m2 + 30m2 korisnog tavanskog prostora 165.000 KM. Tel. 220-696, 062/482516. PRODAJEM stan, 120m2, Dobrinja V. Tel. 460-064. PRODAJEM dva poslovna prostora od 200 i 400 m2 na Dobrinji. Tel. 061/134-954. PRODAJEM adaptiran trosoban stan sa vrtom, 1/1 - centar. Tel. 061/688-975. PRODAJEM jednosoban stan, 39m2, K. Brdo, M. Had`ija hi}a. Tel. 061/835-890. PRODAJEM dvosoban stan, 54m2, c.g., I sprat, ^. Vila - 110.000 KM. Tel. 618-725. ANEKS - dvosoban stan, poseban ulaz - povoljno. Tel. 611-795, 061/262599. PRODAJEM jednosoban stan, 35m2, I sprat, Igmanska 50, Vogo{}a. Tel. 061/533-658. PRODAJEM ku}u u nizovima na Ilid`i, 105m2, gara`a. Tel. 061/222-465 PRODAJEM ku}u u Starom Gradu, sa ba{tom naprijed i pozada. Tel. 061/222-465. PRODAJEM stan, 34m2 sa ustakljenim balkonom, II sprat, Marindvor, 2.800 KM/m2 fiksno. Tel. 062/56 99 90, 243-554. HITNO prodajem trosoban stan u strogom centru, austrougarska gradnja. Tel. 061/229-097. PRO DA JEM 200m2 ze mlje sa ku}om, Vratnik, 50.000 KM. Tel. 061/229-097. VARE[, Seli{te, prodajem dvosoban stan, 64m2, sun~an, II kat. Tel. 063/525-257. PRODAJEM devastiranu vikendicu, Trnovo kod Sarajeva, parcela 200m2, struja, voda. Tel. 202-410. PRODAJEM dvosoban stan, vrlo povoljna cijena, u Sarajevu, odli~na lokacija. Tel. 643-099, 062/375-733. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. PRODAJEM stan, 79m2, kod Doma zdravlja Stari Grad, ekstra lokacija, III sprat, lift, parking. Tel. 066/136470. PRODAJEM stan na Alipa{inom Polju, Ul. Ante Babi}a, 69m2, X sprat, PVC stolarija. Tel. 061/537-152.

OSLOBO\ENJE

DEVASTIRANU vikendicu 8x5m, dvije eta`e i {est dunuma zemlje, Granice kod Busova~e. Tel. 061/175196. PRODAJEM dvosoban stan 58,40m2, Dobrinja V, povoljno. Tel. 061/382-031 i 469-311. CENTAR-[enoina 4/P, 80m2, komplet renoviran, pogodan za sve namjene, cijena po vi|enju. Tel. 063/222897, 033/200-200. CENTAR-Had`isulejmanova, ~etverosoban stan 94m2, cen. grij. dva balkona, podrum, gara`a. Tel. 469-838, 063/801-690. PRODAJEM luksuzni apartman na Bjela{nici, zgrada “OKI”, useljen prije godinu dana, lift, III sprat, apartman je dvosoban, 51m2, lo|a 8m2, gara`no mjesto u podzemnoj gara`i 15m2, kuhinja, ormari i spava}a soba po mjeri ra|ena. Tel. 033/556545. STAN u Centru, 62m2 + balkon, I sprat, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061/828-794. PRODAJEM dunum zemlje u gornjem Vlakovu. Tel. 624-560. PRO DA JEM ku}u u Ru mi. Tel. 00381 22 617-556. PRODAJEM stan, 76m2, I sprat, 170.000 KM, Otoka. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u tj. vikendicu i zemlju, 1.000m2, Isto~no Sarajevo, 30.000 KM. Tel. 033/513-781. PRO DA JEM ku}u na Pe lje {cu, 30.000 eura, na se lje Mi li}i. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u, Isto~no Sarajevo, Lu ka vi ca, 1.000m2, po vo ljno. Tel.033/513-781. PRODAJEM nov poslovni prostor na Ilid`i, Mala Aleja, ul. Emira Boguni}a ^arlija br. 39. Tel. 032/405-805. PRODAJEM stan, 50m2+2 balkona, ul. A. [a}irbegovi}, Hrasno. Tel. 063/190-727. PRODAJEM stan, 41m2 - Bistrik, 78m2 i 58m2 - Ciglane, 31m2/prizemlje, Odoba{ina. Tel. 061/117-203. POSLOVNI prostor, Donje Ciglane, 69m2, potpuno renoviran, pogodan za sve namjene, cijena 258.000 KM. Tel. 061/140-071, Alipa{ina br. 47. PRODAJEM novu ku}u na Drveniji sa dva trosobna stana + pos. prostor, 225m2, cijena 325.000 eura. Tel. 061/211-782. DOBRINJA IV, troiposoban stan 86m2, IV sprat, prodajem ili mijenjam za manji, uz doplatu, cijena po dogovoru. Tel. 061/893-105. HLADIVODE, prodajem plac 431m2, 15.000 KM. Tel. 062/554-772, 033/469697. PRODAJEM poslovni prostor, ul. Masarikova u Zenici. Tel. 062/916662. PRODAJEM u Klju~u, podru~je Bebi}i, {est dunuma zemlje. Tel. 062/346214. PRODAJEM trosoban stan na Ilid`i. Tel. 066/114-204. PRODAJEM stan 60m2, VIII sprat, E. [ehovi}a, uknji`en, 125.000KM. Tel. 061/926-059. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. PRODAJEM jednosoban stan na Grbavici, 37m2. Tel. 443-939, 061/274062. PRODAJEM trosoban stan 95m2, kod Doma armije, I sprat. Tel. 445371, iza 15 sati.

PRODAJA
PRODAJEM ku}u u starom dijelu grada-Logavina. Tel. 033/677-053. PRODAJEM ku}u na Bjelavama s dvori{tem, mirna lokacija, cijena 130.000 KM. tel. 033/537-549. PRODAJEM gara`u 12m2 u novogradnji, vl. 1/1, centar grada, ul. Kranj~evi}eva — Sa ra je vo. Mob. 061/869-396. PRODAJEM stan 87m2, 3 kat, lift, u dobrom stanju, E. [ehovi}a, Malta, cijena po vi|enju. Tel. 654.096, 062/226975. PRODAJEM ili mijenjam za manji, dvosoban stan u Sarajevu lokacija odli~na. Tel. 033/643-099, 062/375-733. PRODAJEM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 29m2 u Starom Gradu II sprat, 1/1 stan Dobrinja II 39m2 renoviran 1/1, garsonjera + gara`a centar 22m2 + 14m2 papiri svi 1/1. Tel. 063/374-707. TROSOBAN stan, Bjelave, adaptiran, sa vrtom, gara`om i parkingom. Mob. 061/688-975. PRODAJEM ku}u i 1000m2 oku}nice, Vogo{}a-Blagovac I. Tel. 435-742. PRODAJEM stan 69m2 na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 68,5m2 na Marijin Dvoru I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 100m2 kod Op}ine Stari Grad, povoljno. Tel. 061/215033. GRBAVICA — Zagreba~ka 36m2, 75.000KM jednosoban, B. Muteveli}a, II sprat, 110.000KM. Tel. 061/253-382. KO[EVSKO brdo 44m2, III sprat, adaptiran, eta`no grijanje na plin, Dobrinja 72m2 vp. Tel. 061/253-382. PRODAJEM na Breci 65m2, II sprat, Ul. Hamze Orlovi}a, 165.000KM. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u Tar~inu ku}u 130m2 + 1,5 dulum zemlje, 35.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru 45m2, dvosoban, exstra sre|en, pri ze mlje, 95.000KM. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru 40m2, dvosoban exstra sre|en, 120.000KM. Tel. 061/205-235. PRODAJEM na Marin Dvoru, V. Peri}a 100m2, IV sprat, potkrovlje, 80.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru-Ko{evo, IV sprat, 130m2 + gara`a + 100m2 oku}nice, 180.000 eura. tel. 061/205235. PRODAJEM na Grbavici-[oping 80m2 + gara`a, 2 lifta, 80.000 eura. Tel. 06/205-235. PRODAJEM u centru, Kotromani}a, 106m2, II sprat. Tel. 061/205235. PRODAJEM u centru, A. Jabu~ice 27m2 exstra sre|en, I sprat. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u strogom centru garsonjeru 26m2 VP, mo`e i za kancelariju. Tel. 061/205-235. KO[EVSKO brdo, 30m2, Juki}eva, prizemlje, adaptiran, jednoiposoban, 52.000 KM. Mob. 061/899-209. GRBAVICA, 33m2, Nevesinjska, suteren, jednosoban, renoviran, 1.800 KM/m2. Mob. 061/150-519. KO[EVSKO brdo, 37m2, M.[.dede, 1 sprat, jednosoban, 2.000 KM/m2. Mob. 061/899-209. GRBAVICA, 37m2, 1 sprat, jednosoban, cen. grij. renoviran, 85.000 KM. Mob. 062/295-919.

NAMJE[TAJ
PRODAJEM vje{alicu sa ogledalom. Mob. 033/229-827. PRODAJEM nov ugao na izvla~enje, vrata i prozore, invalidska kolica, {take. Tel. 061/411-096, 537-908.

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

MALI OGLASI
PRODAJEM telefonsku centralu sa prate~im telefonom Panasonik, 100 KM. Tel. 641-362. PRODAJEM polu staklenu vitrinu za knjige i kancelariju, 205x100x35 cm, zajedno 100 KM. Tel. 033/641-362. PRODAJEM glava, to~ak, papu~a, {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina, 70KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. tel. 061/603-115. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. Tel. 061/603-115. PRODAJEM polovan slu{ni aaparat ispravan. Tel. 061/603-115. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja, besplatna ku}na dostava. Tel. 062/138855. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje marke Brother. Tel. 063/347-852. PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica, 30 kom/9 KM. Tel. 061/245-901. PRODAJEM dje~ija kolica, Talijanska nova, Peg-Perego. Tel. 660-939, 063/876-419. PRODAJEM 2 orginal vilerova goblena zima i prolje}e. Tel. 660-939, 063/876-419. VEOMA povoljno prodajem o~uvanu i novu gardarobu: 1KM, 2KM, 5KM, 10 KM i 20 KM (novo - sa{iveno), br. 46 - 44. Mob. 061/233-913. SPECIJALNI tanjir za rezanje sira sa no`em, sobna antena. Tel. 062/104951. PRODAJEM kompresor za pranje auta HD 650 SX, Karcher profesionalni, malo kori{ten, povoljno. Tel. 033/447-69, 061/809-763. PRODAJEM aparat za mjerenje {e}era u krvi, nov Bajerov. Tel. 545776. PRODAJEM filandendron, {efleru, palma, fikus, pogodno za poslovne prostore. Tel. 033/657-914. SVJE@A ljekovita jaja japanskih prepelica, cijena 9 KM/30 jaja. Tel. 061/297 PRODAJEM stolicu za autostolicu za bebe do 20 kg, 55 KM. Mob. 061/275436. ZA VA[E zdravlje naru~ite kod ameri~kog distributera originalni noni |us u BiH. Tel. 062/342-150, 472-713. PRODAJEM drva bukova cijepana - 65 KM, drveni ugalj Kreka 110 KM. Tel. 061/159-904. KOLICA i hodalica za bebu. Mob. 061/688-975. KUPUJEM grobnicu na Baramaateisti~ka parcela. Mob. 061/688-975. KUPUJEM stanove u centru grada do 55m2. Mob. 061/019-054. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu dionice, isplata odmah. Mob. 063/804-124. KUPUJEM dionice staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Mob. 062/358344. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 211-914. ODR@AVAM mezare i ba{te, kosim trimerom. Mob. 062/332-230. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292 i 063/121-524. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru i “skidam“ tekstove sa kaseta, brzo i ta~no. Tel. 062/519-685. LIJE^IM hemeroide vanjske i unutra{nje. Mob. 061/533-146. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326. VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba kao selidbe iz europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764, 061/108779. PREKUCAVAM i lektori{em diplomske radove. Tel. 062/007-522. PREVOZ putnika klimatiziranim kombijem na more i druge destinacije. Tel. 062/214-690, 033/220-402. STUDENTICA daje instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne {kole. Tel. 469-805. POSTAVLJANJE, bezpra{insko bru{enje i lakiranje parketa i laminata, garancija. Tel. 062/212-994. ELEKTRI^AR popravlja el. pe}i, bojlere, automatske osigura~e, indikatore, grijalice i instalacije. Mob. 062/180-021. TAPETAR VK radi sve poslove tapetarske struke, dolazi adresu besplatno. Tel. 033/240-895, 062/909-306. VO DO IN STA LATER sa elektri~arom vr{i popravke i ugardnju novih instalacija, ugradnju sanitarija. Tel. 061/180-120. VODOINSTALATER vr{i popravke i ugradnju novih instalacija, ugrdanju sa ni ta ri ja i hi dro fo na. Tel. 061/389-112. SERVIS i odr`avanje ra~unara kvalitetno i veoma povoljno. Tel. 061/274179. BRU[ENJE i lakiranje parketa kvalitetno i povoljno. Tel. 061/274-179. INSTRUKCIJE iz njema~kog jezika, dolazim ku}i. Tel. 033/214-346. ^ISTIM i opravljam bojlere, elektro ure|aje i vodovodne instalacije. Mob. 061/505-812, 666-104, 061/229-949. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Mob. 062/519-449. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru, brzo i kvalitetno. Tel. 062/519-685. BRINULA bih o djetetu starosti 2-7 godina. Tel. 611-439. TELEFON servis popravlja stare, nove, be`i~ne, obi~ne telefone izrada telefonskih instalacija. Tel. 061/141676, 204-805. PREVOZ putnika prema moru kombi sa 8 sjedi{ta. Tel. 061/243-873. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na A. Polju, 6KM/~as. Tel. 061/157-991. EXPERT za hidro-termo izolacije krovova, gara`a i zidova. Tel. 653-396, 061/098-579. VODOINSTALATERSKE usluge, fina i gruba monta`a i opravka. Tel. 062/920-814. SERVIS Zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buhe, muhe, komarce, mi{eve. Tel. 033/219761 i 061/928-535. ZIDARSKO tesarski radovi, zidanje, maltanje i {alovanje brzo i povoljno. Mob. 062/134-827, 033/241-465. TEPSER, savremenim ma{inama ~istimo: namje{taj, tepihe (rese), itisone i tvrde podove (za{tita). Mob. 061/524461. POVOLJNO, aluminiske `aluzine, trakaste zavjese i vanjske roletne. Tel. 061/214-303. STAKLARSKA radnja Edo izvodi sve staklarske radove te uramljivanje slika, Papagajka od 8 do 19h. Tel. 061/130-034, 221-902. INSTRUKCIJE matematike i fizike. Tel. 457-066

53

NAMJE[TAJ
PRODAJEM trosjed sa 2 foteljestilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za knige-spise. Tel. 033/207-484, 066/285076. REGAL 5 dijelova, bra~ni i francuski le`aj, televizori Filips i AOC, fri`ider 280 l, komoda. Tel. 033/201051 i 065/899. PRODAJEM dvije nove fotelje, ne kori{tene, zelene boje, puno drvo, sa naslonom. Tel. 522-357, 061/438-950. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624560. SARAJEVO, povoljno prodajem dva kau~a u odli~nom sta nju. Mob. 061/196-800.

DVIJE ljetne gume mi{elin 205/55-16 polovne, u odli~nom stanju. Mob. 061/275-436. KIA rio 2004. benzin, ekstra stanje. Mob. 061/275-436. PRODAJEM o~uvan i generalno ura|en reno 4 GTL, 89. god. Mob. 062/682-690. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8, 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800KM. Tel. 061/257-934. PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385998304357. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111. JETTA 1,9 TDI, 2006. godina, automatik, DSG, cijena 23.900 KM. Tel. 062/600-111. PRODAJEM za Golfa alnaser, alternator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Mob. 033/531-996 i 063/639176. [KODA Fabija Comfort 1,4, 2002. godina, pre{la 92.000 km. Mob. 061/269213. VOLVO S40, 2002. godina, automatik, benzinac, ko`a, vrlo povoljno. Tel. 062/600-111. PRODAJEM polo, 1.2, 2004. godina, 5 vrata, ABS, servo, alarm, povoljno. Tel. 061/325-801. OPEL astra 1,7 TD, 99. god. pre{ao 170.000 km, klima, o~uvan. Mob. 061/688-975. \IP micubu{i pajero, dugi, 2,5 kw, 98. god. top stanje, prva ruka, 6.500 eura. Mob. 061/220-433. PRODAJEM VW transporter 2,5 TDI, 2000 godina, produ`en, 1+8. Tel. 033/447-691, 061/809-763. PRODAJEM mercedes M 201—190 D, 1985. godina, bijeli, 53 kw, 4 brzine, registracija do XI 2009. Tel. 033/677080. SHOPPER 125 ccm, 16 ks, nov, marka hyosung, ocarinjen, cijena 4.000 KM. Tel. 061/956-845. PRODAJEM ljetne gume 15 za karavan Golf 4 iz njema~ke 100KM 4 kom. Tel. 061/159-597. PRODAJEM peugeot 607, 2003. god, 2.2 benzin, cijena 23.000 KM. Tel. 062/907-122. PRODAJEM renault 18 TL 1983.god. u voznom stanju, 85.000 km. Tel. 061/527-290.

PREVODIM sa njema~kog na bosanski jezik - tehni~ku dokumentaciju, uputstva, itd. Mob. 061/357-232. ELEKTROSERVIS vr{i opravke, bu{ilica, brusilica, usisiva}a ma{ina alatljika. Tel. 066/889-246, 033/213040. SPECIJALISTI^KI pregledi, rad medicinskih sestara. Tel. 061/319604. BRUSIM i lakiram parkete bespra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228. IZRA\UJEMO sportske mre`e. Ma{inska obrada i za{titne mre`e. Tel. 063/420-077. ^UVALA bih dijete u svom stanu, imam iskustvo, Saraj Polje. Tel. 466920. VI[I MED. tehni~ar nudi usluge: injekcije, infuzije, kateter, krvni pritisak, va|enje krvi i dr. Mob. 061/357642. VR[IM prevoz selidbe, veliki kombi sa radnom snagom ili bez. Mob. 062/226-665. INSTRUKCIJE iz njema~kog jezika, dolazim ku}i. Tel. 214-346. INSTRUKCIJE iz matematike i fizike. Tel. 457-066. NJEMA^KI advokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u Njema~koj. Mob. 061/537-739. ODR@AVALA bih stan dva puta sedmi~no po 4 sata, op{tina Centar. Mob. 061/524-578. U^ENICIMA, srednjo{kolcima, instrukcije iz matematike, fizike, mehani ke, ma {in skih ele me na ta. Tel. 033/625-196, Ilid`a. PREVODIM sa slovena~kog na bosanski. Tel. 061/282-134. BRAVAR, blindirana vrata po narud`bi, ograde, gitere, kovane ograde. Tel. 061/221-668. POSTAVLJAM povoljno rigips. Tel. 061/545-888. ELEKTROSERVIS, vr{i opravku bu{ilica, usisiva~a i ma{ina. Tel. 061/803-255, 066/889-246, 033/213040. ELEKTRI^AR sa vodoinstalaterom, vr{i popravke i ugradnju novih instalacija. Tel. 222-228. ADAPTIRAMO stanove, klju~ u ruke. Mob. 062/529-878. MOLERSKO-farbarski radovi, cijena po do go vo ru, po vo ljno. Tel. 066/205-151. MOLERI profesionalno nude usluge gletovanja, boje stolariju, radijatore. Ozbiljne ponude 061/219-768, 456979. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike, Ilid`a, ~as 6 KM. Tel. 621-976. POVOLJNO po dogovoru instrukcije iz engleskog jezika za osnovne {kole. tel. 061/515-803. PROFESORICA hemije daje instrukcije iz hemije studentima i u~enicima. Tel. 062/331-174. SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak beesplatan. Tel. 061/551-035. DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Mob. 061/534231. TELEFAKS servis V&R, popravljamo telefakse, telefone, telefonske instalacije, baterije, brzo, kvalitetno, povoljno. Tel. 570-350. MOLERAJ, gletovanje, priprema zidova, kvalitetno, besprijekorno ~isto, cijena po dogovoru. Mob. 062/453058. MOLER, mob. 062/404-434. MEDICINSKA sestra nudi usluge: injekcije, infuzije, promjena katetera, previjanje, va|enje konaca, kupanje beba, itd. Mob. 061/565-191. VODOINSTALATER, opravlja ~esme, vodokotli}e, sitne, ventile, penzionerima jeftinije. Mel. 061/205-803 i 066/973-793. ^UVAM i odr`avam vile i vikendice na moru. Tel. 061/516-375.

ZAPOSLENJE
POTREBNA djevojka za rad u kaffe-slasti~arni i pizzeriji „Lacanzona“, uslovi rada i plata pristojni. Mob. 062/445-037, 033/618-855. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Mob. 061/170-143. RESTORANU potreban konobar sa radnim iskustvom. Tel. 033/537-437. PENZIONER, radio bih kao no}ni ~uvar vikendica, ku}a, gra|evinskih firmio i drugo. Imam iskustva na tim poslovima. Mob. 061/929-722. PICERIJI „Galija“ potrebne djevojke u stalni radni odnos za rad u sali. Tel. 033/443-350. POTREBNA frizerka za rad u salonu. Mob. 061/314-815, od 9 do 20 sati.

TEHNIKA
PRODAJEM pica pe} ja~ine 3 KW. Mob. 061/828-301. PRODAJEM Play Station 2. Tel. 033/542-623. PRODAJEM foto aparat Nikon-FG uz dodatke. Tel. 033/646-281. PRODAJEM print ma{inu rodin solvelit 6184 A {irine {tampe, 180 KM. Tel. 553-865, 061/895-017.

VOZILA
VW-T4-2,5-TDI, 150 KS, 2003. god, klima, ABS, centralna brava, 17.000 KM. Tel. 061/172-518. PRODAJEM Renault Clio, 1996. godina, crveni, 5 vrata, 5 brzina, registrovan do 23.3.2011. god. u veoma dobrom stanju. Mob. 061/483-152. PRODAJEM Opel Astra OPC, 2000. god, registrovan do juna 2011. god, 118kw, 2.0. cijena 9000 KM. Tel. 062/905-809. PRODAJEM kamion korpa 12 m iveco 35-10, god. 99. plava. Tel. 553-865, 061/895-017. PRODAJEM D`ip Micubih{i pajero pinin 1.8 4x4, 3 vrata, kuka, registrovan, 2000. god, cijena 10.400 KM. tel. 061/102-888. PRODAJEM Fiat Doblo cargo furgon, 08/2007, pre{ao 34.000 km, dogovor. tel. 061/130-649. PRO DA JEM Audi A4, 2.0 TDI, april/2006, pre{ao 104.000 km, dogovor. Tel. 061/130-649. PRODAJEM Citroen C-3, crni, 2003. god, registrovan do 8. 4. 2011. god, exstra sta nje, 79.000KM, ci je na 8.500KM. Tel. 061/205-235. PRODAJEM Golf 3, 1996. god, 3 vrata, nije registrovan. Tel. 061/829-191. PRODAJEM Renault Clio, 2006. god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja vrata, registrovan do 6/2011. god, pre{ao 160.000 km, servisiran kod ovla{tenog servisera. tel. 063/317923. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM i montiram za golfa 2,3,4 i druga vozila alnaser, alternator. Tel. 531-996, 063/639-176. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139-019. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/233-078. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877008. GOLF 4, 2005. benzin i plin, pre{ao 55.000 KM. Mob. 062/127-719. HITNO prodajem VW polo, crni, stan 3 god. zbog odlaska u diplomatsku misiju, cijena 8.000 KM ili najbolja ponuda. Mob. 061/171-717.

USLUGE
MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.

ALU `aluzine 20KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. harmo vrata i tende. Cijena sa monta`om. Tel. 033/211-484, 033/767-995, 061/131-447.

SJAJ — Kirbi, dubinsko usisavanje i pranje tepiha, itisona, sje de}ih gar ni tu ra. Mob. 061/210-992. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650-867, 061/188-410. UGRADNJA, remont i prodaja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja na vozilima, servis Karameho. Mob. 061/365-193. VR[IMO izradu izvedbenih projeka ta za po tre be le ga li za ci je ve} izra|enih objekata, brzo i povoljno. Mob. 062/649-370. KOMBI prevoz, selidbe, klavire, kabaste stvari, radna snaga podogovoru. Mob. 061/841-309. BRAVAR, popravljam i ugra|ujem brave, gara`na vrata, ograde i ostalo, dolazim na adresu. Mob. 061/233078. MOLERSKO-farbarski radovi, farbanje radijatora, stolarije, itd. povoljno, ~isto, efikasno, pouzdano. Mob. 061/030-280. ENGLESKI jezik — profesor engleskog jezika da je instrukcije. Mob. 061/654-941. MOLER radi sve uredno, kvalitetno i veoma povoljno. Mob. 061/274-872 i 062/672-258. IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292 i 063/121-524. MATEMATIKA, profesionalno. Mob. 061/800-259. KOMBI prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Mob. 061/223-343.

OSTALO
PRODAJEM harmonika vrata “marley“ sa ugradnjom, ve} od 60 KM/m2. Tel. 225-227, 061/516-910. PRODAJEM komplet crno bijeli video interfon sa dva monitora, 250 KM. Tel. 200-143. PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom, crni 50/70W, orginal, 60 KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM motornu pilu stilovka 0,36, o~uvana. Mob. 061/251-468. PRODAJEM po{tanske marke BiH i HB kompletno ili arcima ili pojedina~no, od 1993. god. do danas. Mob. 061/194-220. PRODAJEM hitno, veoma povoljno, sobna vrata 5 kom, dimenzije 200 x 84 cm, dvokrilne prozore iz novogradnje 3 kom, dimenzija 130 x 94 cm, sve sa {tokovima i u odli~nom stanju. Mob. 061/869-396. PRODAJEM `enske bunde, duga bizam 42-44 i kratka rakun. Mob. 062/525-981. PRODAJEM kopir aparat Canon 6035 sa sorterom. Mob. 062/334-832. PRODAJEM ma{inice (koturove) za ribolov. Mob. 062/525-981. Prodajem novu Bo{ Pumpu za Fap 1616/1620 i mjera~ kompresije KPT za benzince sa 200 karticom. Tel. 061/820-252.

KUPOVINA
KUPUJEM staru deviznu {tednju obveznice, ratna potra`ivanja (od{teta) dionice, isplata i dolazak odmah, u FBiH i R. Srpskoj, najpovoljnije. Mob. 061/517-897. KUPUJEM staru deviznu {tednju, stare prijeratne DM u Federaciji i RS, pla}am vrlo povoljno. Mob. 061/268892 i 063/355-070. KUPUJEM umjetni~ke slike, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456505, 061/214-405. KUPUJEM umjetni~ke slike (ulje, akvarel i pastel) EX-YU slikara. Mob. 062/969-693. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama, ateisti~ko, jedno uz drugo. Tel. 033/200-343. KUPUJEM manju kasu-sef. Tel. 641362. KUPUJEM trakice contour Bayer. Tel. 461-002. KUPUJEM }ilime, pirot serd`ade, bakar savatli, demirliju, zidne satove, vezove. Tel. 061/159-507. KUPUJEM pojedina~na izdanja ~asopisa Bo{njak i bosanski glasnik (Bosnische Bote). Mob. 061/194-220.

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

doc. dr. EMIR (SULEJMAN) PA[ALI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 27. septembra 2010, u 41. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 29. septembra 2010. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: otac Sulejman, majka Rejhana, supruga Amra, sin Benjamin sa mamom, sestra Mirela, amid`a Sead sa suprugom Vahdetom, sinom Mirzom i k}erkom Merimom, tetka Mejra sa suprugom Amirom, sinom Amarom, snahom Selmom i unukom Ajlom, punac Had`ijahi} Sead, punica Lida, {ura Mirza sa Almom, daid`e Mehmed i Mustafa sa porodicama, daid`i} Kemal, strina Vesna sa sinovima Adijem i Admirom, te porodice Pa{ali}, Be~irevi}, Had`i}, Ribi}, Had`ijahi}, ^abaravdi}, Sara~, D`ombi}, Husejnbegovi}, ^i~i}, Jamakosmanovi}, [elo, Bajri}, Selimovi}, Kazija, kao i ostala rodbina i prijatelji. Komemoracija }e se odr`ati istog dana u 12 sati na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja. Ku}e `alosti: Ulica D`emala Bijedi}a 88 i Ulica Husrefa Red`i}a 6. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

KIMETA (SMAIL) MAMI], ro|. LJUCA
preselila na ahiret u utorak, 28. septembra 2010, u 89. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 29. septembra 2010. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: k}erke Aji{a i Jasminka, unuci D`ejna i D`ermin, zetovi Izet Ale~kovi}, Safet Pa{i} i Admir ^apin, snaha Maja, praunu~ad Vedad, Nejra i Aziz, brati}i i brati~ne, sestri}i, zaova, snaha, te porodice Mami}, Ljuca, Ale~kovi}, Pa{i}, ^apin, \ur|evi}, Sulejmanovi}, Besarevi}, Duli}, Berberki}, Had`iselimovi}, te njena draga Fahra Sal~inovi} sa sinovima Edom i Nedimom i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u Ulici Kemala Kapetanovi}a br. 3a/I - Grbavica.
000

ALMASA (HASAN) KAJMOVI], ro|. HAD@I]
preselila na ahiret u utorak, 28. septembra 2010, u 89. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 29. septembra 2010. godine, u 15 sati na mezarju Hotovlje - Konjic. O`alo{}eni: sinovi Sejfo i D`evad, k}eri Ha{a, D`emila i Hasiba, snahe Fikreta i D`emila, unu~ad Sejad, Osman, Seviba, Saja, Nizama, Kemal, Sanin, Aida, Nizama, Ehlimana, Avdo i Jasminka, praunu~ad Muris, Haris, Irhad, Lamija, Nezir, Ilma, Amel, Hamza, Adla, D`elila, Halima, Zehra i Ali, brojni brati}i i sestri}i, brati~ne i sestri~ne, te porodice Kajmovi}, Had`i}, Delali}, Sulji}, ^orbo, Imamovi}, Popovac, Kuni}, Panjeta, Sabljica, Ja{arevi}, Halilovi}, Kentra, Ba{i}, Kurtovi}, Drljevi}, Alibali}, Husko, Slatina, Karaman, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa autobuskog stajali{ta (Ul. grada Bobovca) sa polaskom u 12 sati, sa usputnim zaustavljanjem na stajali{tima Bu~a Potok, Fabrika duhana, Otoka, Ned`ari}i, Trnovo i Kalinovik. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

Dvadeset devetog septembra 2010. godine navr{ava se sedam dana od prerane smrti na{eg dragog

Dvadeset devetog septembra 2010. godine navr{ava se sedam dana od prerane smrti na{eg dragog

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SUNIJE (]AMIL) GU[I]

SUNIJE (]AMIL) GU[I]

NEZIR ([EHO) PRGUDA
preselio na ahiret u utorak, 28. septembra 2010, u 76. godini.

Neka mu dragi Allah podari lijepi d`ennet. Neka mu dragi Allah podari lijepi d`ennet. Mirsada, Samra i Sejla
6141

]amka, Sejo i Sanela Osmi}, Osman i Kemo Trto, Jasminka, Ermin i Senahid Mo~evi}
6147

D`enaza }e se obaviti u srijedu, 29. septembra 2010. godine, u 14 sati na mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Zahida, sinovi Amir, Sabir i Azem, snahe Sabaheta i Dika, unuka Aldina, brat Zi}rija, snaha Zdravka, sestre Zineta i Zilfa, zetovi ]amil i D`emo, {urjaci Muharem, Smajo i Kasim, te porodice Prguda, Demirovi}, Zulovi}, Barac, Fazlagi}, [aroti}, D`ubur, Baji}, [enderovi}, Ke{mer, [uta, Turajli}, Hebib, Grebovi}, Kova~, Sal~in, ^orbo, Zeki}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14 sati, Ul. 14. maja br. 60, Ilid`a.

USLUGE
PRU@AMO usluge bh. dijaspori. www-dijasporausluge.ba Tel. 061/109970. MOLERSKI radovi na potpuno za{titu lijepljivim trakama, urednost 100%. Mob. 061/606-441. KOMBI vozilom vr{imo sve vrste prevoza stvari. Tel. 061/033-475.

POSLJEDNJI POZDRAV I SELAM

Dvadeset devetog septembra 2010. godine navr{ava se sedam dana od prerane smrti na{eg dragog

AZRA HOD@I], ro|. MAND@O

RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

SUNIJE (]AMIL) GU[I]

000

Sa velikim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga mama, punica i nana

APARTMANI
Neka mu dragi Allah podari lijepi d`ennet.

Porodica Dervi{evi}
U NEUMU udobni apartmani tik do mora. Klimatizirano. www.villa-bianca-neum.com e-mail: info@villa-bianca-neum.com Tel: 036/884-125. Fax: 036/884-128. NEUM, apartmani blizu mora. Mob. 061/141-752, 061/183-981, 036/884493. U IGRANIMA izdajem povoljno sobe i apartman. Tel. 00385 98 9479000. NEUM, izdajemo apartmane i sobe, tik uz more. Mob. 063/323-063 i 036/884-055. NEUM, povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Tel. 063/327-098, 036/ 884-169. KONFORNI apartmani u Neumu. Mob. 066/872-217. 26111

Sejda, Aida, Emir i Zijad Murti}
6141

APARTMA NI 2+1 iz da jem otok Kor~ula, mjesto Kor~ula. Tel. 00385 989305825. IZDAJEM apartmane u Makarskoj, 50m od mora. Tel. 0038598771895. DUBOKA, apartmani, 5m do mora. Tel. 0038520691493 i 003859974826. MAKARSKA rivjera — Drvenik mali, izdajem apartmane i sobe sa upotrebom kuhinje, parking obezbije|en. tel. 00385919542000 i 0038761157790. GRADAC, izdajem povoljno apartmane. Tel. 00385958135010. MAKARSKA — centar, izdajem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 7984396.

MAKARSKA, soba ili apartman, bli zi na pla`e i {e tni ce. Tel. 0038521611523, 00385915406089. OREBI], apartmani povoljno, blizu mora. Tel. 0038520713769. IZDAJEM apartmane u Biogradu na mo ru. Tel. 0038523384880 i 00385989790427, vluksic49@gmail.com OREBI], apartman 2 i 3 krevet. sobe, kupatilo, kuhinja, parking, 200m do mo ra, po vo ljno. Tel. 00385981863337, 061/390-322. PODACE, povoljno izdajemo novoure|ene apartmane, kori{tenje ro{tilja. Tel. 0038521699199.

MAKARSKA rivijera - Drvenik mali, pla`a uz borovu {umu, sobe, povoljno. Tel. +38521628184. ULCINJ, apartmani kod hotela Albatros, 100m od mora. Tel. 0038869656514. PODACA, izdajem dva trokrevetna apartmana, poseban ulaz, prizemlje, 200m od pla`e, po vo ljno. Tel. 0038521699170.

AJI[A KOVA^, ro|. KOLAKOVI]

preselila na ahiret u subotu, 25. septembra 2010, u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 29. septembra 2010. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erka Aida, zet @eljko, unuk Denis, sestra Emina sa familijom, te ostala familija, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Envera [ehovi}a br. 11/VIII.
000

RAZNO
OD 11. oktobra po~inje kurs italijanskog jezika, Udru`enje italijana. Mob. 061/223-407.

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
Ponosni {to smo bili Tvoji prijatelji S ljubavlju i dubokim po{tovanjem,

Svakim danom nam sve vi{e nedostaje{

ZORAN BILAN
29. 3. 2010 - 29. 9. 2010.

ZORAN BILAN
29. 3. 2010 - 29. 9. 2010.

ZORAN BILAN
29. 3. 2010 - 29. 9. 2010.

S ljubavlju, Fahira i Zlatan
6140

S po{tovanjem i ljubavlju, Marina i Nermin
6140

Osoblje i raja iz DOMA
6140

S ljubavlju mom

SJE]ANJE

Danas se navr{ava 6 mjeseci od smrti na{eg druga

Danas se navr{ava {est mjeseci od smrti na{eg kuma

ZOKI BILANU
29. 3. 2010 - 29. 9. 2010.

ZORANA ZOKE BILANA

ZORANA ZOKE BILANA

Njegova Mirsada
6149

Raja iz kafane “[etali{te“
6148

Tabakovi} i Be{li}
6148

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

dragoj

na na{eg dragog

MIRI AMIRI ALISPAHI]

SMAILA (SALIHA) SMAILAGI]A
29. 9. 2001 - 29. 9. 2010.

Nedostajat }e mi mnogo tvoje nasmijano lice okru`eno cvije}em i topola rije~ kojom si me do~ekivala. Melika Filipan
6139

Vrijeme neumitno prolazi, a sje}anje na Tvoj dragi lik ostaje zauvijek u na{im srcima. Tvoji najmiliji
26109

IN MEMORIAM

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom prijatelju i kumu

Dvadeset devetog septembra 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana otkako nije s nama na{a

RATMIRA (OSMANA) EFENDI] SULEJMAN BUKVI]
29. 9. 2009.

HATID@A BUKVI]
31. 1. 1997.

SENADU BALI]U

Beskrajno duge i tu`ne godine bez dobrih i dragih roditelja. S velikim po{tovanjem, k}erke: Nerica, Amra i Amela sa porodicama
6144

Ko te voli silno? Ko za tebe pati Od kolijevke tvoje sve do smrti svoje? Samo tvoja jedina, jedinstvena mati. Takve divne du{e tek jednom postoje. Gordan Kuic Draga mama, zauvijek }e{ biti voljena i ~uvana od zaborava. Tvoja Elvira sa porodicom
6145 6142

Osta}e{ nam trajno u sje}anju po tvome prijateljstvu i plemenitosti. @eljko i Nadija Katan sa djecom

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HA[META MIRSADA KRD@ALI], ro|. MURTEZANOVI]
preselila na ahiret u utorak, 28. septembra 2010, u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 29. septembra 2010. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz Ulice Ive Andri}a br. 4 sa polaskom u 13.15 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: suprug Husein Huso, sinovi Safet i Mufid, unu~ad Arma, Timur i Anida, snahe D`enana i \enana, brat Mehmed, sestre Remza i Munira, zet Sejfudin, snaha Dragana, sestri}i i brati}i Jasmin, Enes, Nino, Elmir, Sabina, Nina i Ena sa porodicama, teti} Ned`ad, zaova Mubera, zaovi~ne Sabina i Elvira, porodice Krd`ali}, Murtezanovi}, Ba{i}, Karajica, Mrzi}, Keki}, Omeragi}, ^au{evi}, Imamovi}, Bravo, ^olo, Bajraktarevi}, [e}eragi}, Hajdarevi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u Bakijskoj d`amiji.
000

AZRA HOD@I], ro|. MAND@O

AVDO (NEZIR) KAFED@I]

preselila na ahiret u ponedjeljak, 27. septembra 2010, u 57. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 29. septembra 2010. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug Abdulah, sinovi Almir i Adis, brat Abdulah, sestra Hasiba, zet Petar, snaha Vera, brati~na Dajana, brati} Mirza, sestri~ne Ma{a i Maja, tetke Hajra, Hikmeta i Suada, daid`a Husein, djever Ahmed sa porodicom, te porodice Hod`i}, Mand`o, Hil~i{in, Dervi{evi}, Laka~a, ^ard`i}, Mu{i}, Klin~ar, Filipovi}, Luhinski, Hanku{i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji na ^engi}-Vili. Ku}a `alosti: Grada~a~ka br. 10/V.
000

preselio na ahiret u ponedjeljak, 27. septembra 2010, u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 29. septembra 2010. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred Careve d`amije u 13 sati sa zaustavljanjima na autobuskim stajali{tima Dolac-Malta i Otoka, do groblja i nazad. O`alo{}eni: supruga Jovanka, k}erka Jasminka, sin Erol, unu~ad [ejla, Elma i Elvis, praunuci Dario i Danijel, zetovi Ned`ad \ule, Edin i Miro, snaha Gordana, te porodice Kahved`i}, Mirvi}, \uliman, Sarajli}, Duman~i}, Halapi}, Trampa, [uvalija, Turkovi}, Rakaj, U{anovi}, Gradi{i}, Karahod`i}, @ivkovi}, Radonja i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici D`emala Bijedi}a br. 101/parter.
000

Dvadeset devetog septembra 2010. navr{ava se godina od kada nije sa nama voljeni suprug i otac

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

SJE]ANJE

na na{eg najdra`eg

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga supruga, majka, punica, nana i pranana

MIRZU PA[I]A
29. 9. 2006 - 29. 9. 2010.

SAFIJA (SALIH) TANOVI], ro|. ]EBI] MIRZO BEGTA[EVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 27. septembra 2010, u 73. godini. Ostala je tuga, nevjerica... ljubav nepresu{na. Ostao je ponos {to smo dio tebe. Tvoje: Namka, Aida i Lejla
6130

Njegujemo tople uspomene i ~uvamo te u beskrajnoj ljubavi. Tvoji najmiliji: Plamenko, Mirna i supruga Jasmina
6134

D`enaza }e se obaviti u srijedu, 29. septembra 2010. godine, u 16.30 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: suprug Mustafa, k}erke Jasminka i Birsena, zetovi Mirsad i Meho, unuke Lejla, Ziba i Belma, zetovi Damir i Haris, praunuk Ahmed, sestri}i i sestri~ne, zaova Zinka, djeveri Ibrahim i Vehidudin, jetrve Kasema i Ramiza, te porodice Tanovi}, ]ebi}, Makota, Husi}, Ali~i}, ^erkez, Murguz, Bili}, Ramovi}, Had`ihuseinovi}, Mezit, Spahi}, ]enanovi}, Kamenica, Zend`eli}, Arnautovi}, Krivo{ija, Resulbegovi}, Beganovi}, Omerovi}, Bekta{, Mujezinovi}, @uti}, Brki}, Piraj, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16.30 sati u ku}i `alosti u Ulici Gornje ^ebed`ije br. 27.
000

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

IN MEMORIAM

SJE]ANJE

na drage roditelje

OSLOBO\ENJE
DOO NOVOTEKS KISELJAK

VOJISLAV PERI[I]
2004 - 2010.

POSLJEDNJI POZDRAV

GOJKO GREDA
2002 - 2010.

i

DANICA GREDA
2006 - 2010.

na{em dragom prijatelju

MUHAMED SARAJLIJA
Jasna, Ismar, D`elila
6126 6133

Sa ljubavlju i po{tovanjem,
Tel: 387/30/879-438

Kruno i Dino
6136

Nina i Divna sa porodicom

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
SJE]ANJE
Danas, dvadeset devetog septembra 2010. godine, navr{ava se {est mjeseci od smrti na{e drage supruge, majke, bake, svekrve i punice

na na{eg voljenog

ISMETA (TASIMA) DEMIROVI]
29. 9. 2002 - 29. 9. 2010.

LJUBICE BO[NJAK, ro|. SEMIZ
U 11.30 ~asova posjeti}emo njeno vje~no po~ivali{te na groblju Bare u Sarajevu, polo`iti cvije}e i odati po{tu.

S ljubavlju ga se sje}aju, supruga, k}erke, unuci i zetovi
6117

Sa ljubavlju i ponosom ~uva}emo uspomenu na tvoj dragi lik, ljubav, pa`nju i dobrotu koju si nam nesebi~no pru`ala. Tvoji najmiliji
6098

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi mu` i otac

SJE]ANJE

SJE]ANJE

MUHAMED SARAJLIJA

29. 9. 2008 - 29. 9. 2010.

HAMZA (ESADA) BAK[I]

preselio na ahiret 26. septembra 2010. godine.

Svaki dan sa nama.
Vrijeme i mjesto d`enaze bi}e objavljeni naknadno. O`alo{}ena supruga Jasna i k}erke Jasenka i Sanja
6127

29. 9. 2004 - 29. 9. 2010.

ALE GALE[I]

Porodica
6129

S ljubavlju i po{tovanjem,
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga na najdra`e roditelje
SJE]ANJE

supruga Na|a, k}erke Aida i Dalila sa porodicama
71123

SJE]ANJE

HASIJA (MUNIB) OGLE^EVAC, ro|. KLA^AR
preselila na ahiret u ponedjeljak, 27. septembra 2010, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 29. septembra 2010. godine, u 14 sati na mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug Rasim, sin Fikret, k}erke Emina i Mersija, brat Ibrahim, snahe Zineta, Emina i [erifa, zetovi Sado, Himzo i Elvir, unuk Amer, unuke Anela, Adina, Aida i Amila, praunuke Adna i Ajla, brati} Muamer i brati~ne, te porodice Ogle~evac, Kla~ar, D`ihani}, Vilogorac, Devi}, Red`ovi}, D`aferovi}, Kova~evi}, Deli}, Peljto, [etki}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji [anac - Hrasno Brdo (Ul. olovska 85). Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred pekare AS - Hrasno Brdo sa polaskom u 13.15 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima: Aneks, Otoka i Stup. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

na na{eg dragog

24. 8. 1930 - 29. 9. 2000.

MUNEVERA BITANGA, ro|. DIZDAR

20. 2. 1925 - 24. 4. 2001.

]AMIL BITANGA

ZORANA BARBALI]A
2002 - 2010.

Hvala za ljubav kojom smo obasipani, hvala za povjerenje i istinu kojom ste nas obdarili i u koju vjerujemo. Ponos na vas, neizmjerna ljubav sa tugom i po{tovanjem je u na{im srcima. K}erke Jasminka i Maida sa porodicama
5425

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
5662

TU@NO SJE]ANJE

IN MEMORIAM

RANKO MILJAK
26. 9. 1996 - 26. 9. 2010.

29. 9. 2006 -29. 9. 2010.

MILIVOJE PE]ANAC

OSLOBO\ENJE
AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING
D`emala Bijedi}a 185 Tel/fax: 472-899 i 472-901

S ljubavlju, Tvoji: Zoran, Ranka i Borka
010

Zorica i Branko sa porodicama
6122

58

PREDAH

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Ukoliko ne razumijete ne~iji postupak, zatra`ite dodatno obja{njenje. Nemojte predvi|ati ono {to je neizvjesno, prije ili kasnije stvari mogu da se iskomplikuju na va{u {tetu. Svaka informacija ima korisno zna~enje ako je pravilno razumijete i usmjerite. Partnerovo jasno negodovanje dovoljno govori o zajedni~kom raspolo`enju kroz koje prolazite ili mo`da o novim emotivnim nedoumicama. Djelujete neraspolo`eno, jer neko o~ekuje da prihvatite pomalo servilnu ulogu ili da se pridr`avate zacrtanih pravila u poslovno-finansijskoj saradnji. Ne~ija rigidnost predstavlja osnovni problem koji vas ometa da zavr{ite zapo~eti posao. Trenutno suvi{e forsirate potrebe i neke situacije u ljubavnom odnosu. Partner mo`da ne mo`e u potpunosti da prati va{ ubrzani ritam. Pristojnost vam nala`e da ostanete uzdr`ani pred jednom starijom osobom, kao i da se ne upli}ete u {iru raspravu sa saradnicima. Naravno, sve ima svoju dobru ili lo{u stranu, stoga na vrijeme odlu~ite ~emu i kome dajete prednost u poslovnoj saradnji. Ukoliko ne poznajete najbolje ne~ije emotivne namjere, budite vi{e diskretni i suzdr`ani u reakcijama. Mudro pre{utite neke detalje iz svog `ivota. Ukoliko vam je stalo da izgladite neki poslovni nesporazum sa odre|enim saradnicima, budite promi{ljeni. Nemojte dozvoliti da neko drugi govori u va{e ime, procijenite kada treba da preuzmete kontrolu nad va`nim doga|ajima. Potrebno je da sa vi{e detalja i na bolji na~in objasnite voljenoj osobi zbog ~ega povremeno izgledate suvi{e zami{ljeno ili odsutno. Neko vam je naklonjen i ima pozitivan uticaj na va{e poslovno-finansijske planove. Ukoliko ste dovoljno efikasni, predstoji vam novi dobitak ili neki vid moralne satisfakcije. Nemojte propustiti dobru priliku. Dovoljan je samo pozitivan podsticaj ili unutra{nji impuls da osjetite veliki emotivni zanos koji vas pribli`ava dragoj osobi. Umijete da osjetite zrake radosti koje vas inspiri{u. Stalo vam je da prikrijete svoj trenutni neuspjeh ili psiholo{ku nespremnost, da se intenzivnije posvetite odre|enom zadatku. Me|utim, va{ izraz lica govori dovoljno o va{em raspolo`enju. Ne prija vam trenutna pozicija ili gubitak. Nemojte dozvoliti da se neko zaklanja iza va{ih obe}anja koja ostaju nedore~ena i nerazumljiva. Na vrijeme ra{~istite nove nesporazume u emotivnom odnosu. U prilog vam idu ne~ije izjave ili potvrda saradnika, va`no je da nastavite sa zapo~etim poslovnim planovima. Prihvatite ne~iji koristan savjet i izbjegavajte neke popularne instant-recepte kao privremeno poslovno rje{enje. O~ekuje vas pozitivan obrt doga|aja u privatnom ili porodi~nom `ivotu. Voljena osoba }e promijeniti mi{ljenje, na va{u veliku radost ili odu{evljenje. Neko vas mo`da navodi na pogre{an zaklju~ak ili na lo{ izbor. Stoga budite oprezniji pred osobom koja ima dvostruka mjerila i poku{ava da ograni~i va{e poslovne mogu}nosti. Zamaraju vas dodatna obja{njenja. U odnosu sa voljenom osobom, ipak ne mo`ete sve doga|aje dr`ati pod strogom kontrolom. Slobodno sa povjerenjem prepustite partneru da napravi izbor u zajedni~ko ime. Li~no dostojanstvo ili veliki ponos vam ne dozvoljavaju da prihvatite ne~iju prakti~nu pomo}. Ali, isklju~ivost u mi{ljenju stvara povod za novu zabludu. Negativni rezultati nastaju kao posljedica pogre{nih poslovnih procjena i povla~enja lo{ih poteza. Voljena osoba u duhu dobrih namjera poku{ava da primiri zajedni~ku tenziju ili da vas oraspolo`i nekim novim i zanimljivim idejama. Zaokupljeni ste razli~itim obavezama i to se negativno odra`ava na va{u koncentraciju, osje}ate lagani umor. Stoga nemojte dozvoliti drugima da vam name}u razli~ite obaveze. Nastavite da se pridr`avate osnovne satnice i rasporeda. Va`no je da djelujete dovoljno ubjedljivo pred voljenom osobom. Neko vam iznenada postavlja dvosmislena pitanja koja mogu vrlo razli~ito da se tuma~e. Neko ne odgovara na va{e zahtjeve, {to dodatno komplikuje poslovni dogovor i o~ekivanja koja imate. Izbjegavajte svaki vid pretjerivanja koji naru{ava saradni~ku atmosferu, posvetite pa`nju samo prioritetnim pitanjima. Neko vas odu{evljava neodoljivim {armom i stilom pona{anja, potrebno je da otklonite sve emotivne nedoumice. Ponekad je sve mnogo jednostavnije nego {to izgleda. Kada bolje uskladite svoja duhovna interesovanja sa prakti~nim ciljevima, o~ekuju vas pozitivni rezultati. Ponekad stvari posmatrate iz neke ru`i~aste perspektive i bez `elje da se spustite u svijet realnosti. Poka`ite ve}i smisao za prakti~nim vrijednostima. Neko vas mo`da nagovara da donesete va`nu emotivnu odluku. Ne mo`ete poricati odgovornost koju imate pred bliskom osobom.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTORICA: Lidija KORA] UREDNI[TVO: Muharem BAZDULJ, Faruk BORI], Edin KREHI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Nada SALOM i Lejla SOFRAD@IJA ROBNI PROMET I MARKETING: Meliha Hod`i} Tel/fax: 465-727, Tel: 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba Tel/fax: 472-899, 472-901, e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018; Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903,

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: danis, rad`a, gel, n, otaru, la, us, u, ant, bono voks, rt, kalabrija, pomirljivost, av, snen, kpe, r, stotka, ir, mtv, sna}i se, eristi, irit, zoro, cima, a, alan lad, din, na~in, agava.

Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" OGLASNA SLU@BA: agencije Inter Press i Service, nagradu Tel/fax: 205-938 "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" UniCredit bank d.d., fondacije Alfons Komin (Barselona), transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" ABS banke DD Sarajevo, transakcijski Kluba evropskih rektora, nagradu za ra~un broj: 1990490005630121, ljudska prava "Saharov" Evropskog KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu filijala Sarajevo, transakcijski ra~un za slobodu {tampe" Udru`enja turskih broj: 5715000000017279, novinara, Medalju ~asti Fakulteta POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), ra~un broj: 1872000000045887 Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Zorica Pand`i}, {ef DTP-a Giornalistico Paolo Borsellino” [tampa: Unioninvestplastika dd, koju listovima koji se bore za istinu Semizovac bb dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te Za {tampariju: Ned`ad Kara~i} “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa Prvi broj Oslobo|enja {tampan je sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, kvalitetu” (SAD). Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom Vije}e za {tampu bratstva i jedinstva sa zlatnim u Bosni i Hercegovini vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za {tampu u BiH www.vzs.ba za najbolji dnevni list u tada{njoj Za sve eventualne primjedbe na pisanje Jugoslaviji. lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine tel: +387 33 272 270 u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo tel/fax: +387 33 272 271

Danas prete`no obla~no, povremeno sa ki{om i hladno. Poslije podne na sjeveru i zapadu, a uve~er u svim predjelima prestanak padavina i razvedravanje. Puha}e slab do umjeren sjeveroisto~ni vjetar, u Posavini slab sjeverozapadni. Minimalna temperatura od 8 do 13, maksimalna dnevna od 15 do 22°C. Narednih dana prete`no sun~ano i malo toplije. U Sarajevu prije podne promjenljivo obla~no, povremeno sa ki{om, popodne obla~no, povremeno sa slabom ki{om. Puha}e slab, sjeverni vjetar. Minimalna temperatura 8, maksimalna dnevna 15° C.

Danas obla~no, mjestimi~no sa ki{om u zapadnoj, centralnoj i isto~noj Evropi, na Apeninskom i Balkanskom poluostrvu. Prete`no sun~ano u [paniji, Portugalu, Norve{koj, [vedskoj i Finskoj. Najhladniji glavni evropski grad bi}e Moskva sa 10, a najtopliji Atina sa 29°C. Danas na Balkanu prete`no obla~no, ponegdje sa ki{om i pljuskovima. Poslije podne na sjeveru i zapadu, a u no}i u svim predjelima smanjenje obla~nosti. Najhladniji glavni grad bi}e Zagreb sa 15, a najtopliji Atina sa 29°C.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
LJUBAV NA DALJINU
romanti~na komedija, re`ija: Nanet te Burstein, uloge: Drew Barrymore, Justin Long, Charlie Day, Jason Sudeikis, Christina Applegate... po~etak u 18.20, 20.30 sati.

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

ART-KU]A SEVDAHA
otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od deset do 18 sati.

ZENICA

BANJA LUKA

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“, otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od devet do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

JASMINA
porodi~na drama, re`ija: Ned`ad Begovi}, uloge: Zijah Sokolovi}, Nada \urevska, Amila \ikoli... po~etak u 16.15, 18.10 i 20.10 sati.

BO[NJA^KI
Obilazak Instituta (zbirke umjetni~kih djela, Gazi Husrev-begov hamam i biblioteka) u pratnji vodi~a ~etvrtkom, petkom i subotom od 10 do 14 sati, svaki puni sat uz najavu na telefon 279 800 ili na mail info@bosnjackiinstitut.ba. Stalna postavka umjetni~kih djela Instituta, te zbirke Mersada Berbera i Ismeta Rizvi}a semogu pogledati svaki danosim nedjelje bez najava.

KINA
KINOTEKA
ZATAMNJENJE
re`ija: Abel Ferrera, uloge: Mat thew Modine, Beatrice Dalle, Dennis Hopper... po~etak u 19 sati.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
STARCI
komedija, re`ija: Dennis Dugan, uloge: Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, Salma Hayek, Rob Schneider, David Spade... po~etak u 16.30, 18.30 i 20.30 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
NEDJELJA RUSKOG FILMA
po~etak projekcija u 21 sat.

POZORI[TA
SARTR
U PLAMENU
autor: Charlot te Jones, re`ija: Robert Raponja, dramaturgija: Dubravka Zrn~i}-Kulenovi}, scenografija: Osman Arslanagi}, kostimografija: Sanja D`eba, koreografija: Jasmina Proli}, muzika: Asim Horozi} i Neven Tunji}, igraju: Sonja Goronja, Sead Pandur, Selma Alispahi}, Ka}a Dori}, Adnan Haskovi}, Alban Ukaj, Jasenko Pa{i}, Maja Salki}, po~etak u 20 sati.

KARATE KID
avantura, re`ija: Harald Zwart, uloge: Jaden Smith, Jackie Chan... po~etak u 16.15 sati.

CINEMA CITY
SALT

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od deset do 13 sati.

JASMINA

GROZAN JA
animirani, re`ija: Pierre Cof fi i Chris Renauld, uloge: Steve Carell, Jason, Segel, Russell Brand... po~etak u 16 sati.

MATORANI
komedija, re`ija: Dennis Dugan, uloge: Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, Salma Hayek... po~etak u 18.30 i 20.30 sati.

GALERIJE
akcioni triler, re`ija: Phillip Noyce, uloge: Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor... po~etak u 20 sati.

COLLEGIUM ARTISTICUM
Retrospektivna izlo`ba Mustafe Skopljaka, profesora na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, na Odsjeku za kiparstvo i na Pedago{koj akademiji u Mostaru, na Odsjeku za likovnu kulturu. Izlo`ba je otvorena do 29. septembra 2010. godine. Izlo`ba slika fra Petra Perice Vidi}a, otvorena je za posjete do 2. oktobra ove godine.

HISTORIJSKI
Muzej je za posjetioce otvoren svaki radni dan od 11 do 19, a subotom i nedjeljom od 10 do 14 sati. porodi~na drama, re`ija: Ned`ad Begovi}, uloge: Zijah Sokolovi}, Nada \urevska, Aleksandar Seksan... po~etak u 18, 20 i 22 sata.

PLA]ENICI

TUZLA

MOJ LJUBIMAC MARMADUKE

STEP UP 3
drama, muzi~ki, re`ija: Jon M. Chu, uloge: Adam Sevani, Alyson Stoner, Rick Malambri, Sharni Vinson, Keith Stallwor th, Kendra Andrews, Stephen Boss, Joe Slaughter... po~etak u 15 i 17 sati. akcija, triler, re`ija: Sylvester Stallone, glasovi: Sylvester Stalone, Mickey Rourke, Jason Statham... po~etak u 19, 21 i 22.30 sati.

BORIS SMOJE
Izlo`ba akademske kiparice D`enite Mrkuli}. Slikanjem se bavi od 2000. godine, tehnika ulje na platnu. Publici }e se predstaviti {irokim izborom motiva, od kojih preovladavaju d`ungle i motivi Sarajeva porodi~na komedija, re`ija: Tom Dey, glasovi: Hrvoje Klobu~ar, Hana Hegedu{i}, Robert Ugrina, Dra`en [ivak, Ivan Jon~i}, Ozren Grabari}, Pjer Meni~anin, Dra`en Bratuli}, Ivan Glowatzky, Filip [ovagovi}... po~etak u 16.25 sati.

PIRANA
3D, horor, triler, re`ija: Alexandre Aja, glasovi: Elisabeth Shue, Adam Scott, Dina Meyer... po~etak u 18, 20 i 22 sata.

RAIFFEISEN GALERIJA
Radovi Snje`ane Idrizovi} i Romana Sulejmanpa{i}a, studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo sa odsjeka Kiparstvo. Galerija je otvorena za sve posjetioce, radnim danima u zgradi Centrale banke, od 8 do 16 sati.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od osam do 15 i 18 do 20 sati, subotom od osam do 13 sati.

CHARLIE ST CLOUD
fantazija, romansa, re`ija: Burr Steers, uloge: Zac Efron, Charlie Tahan, Amanda Crew... po~etak u 19 i 20.45 sati.

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI
Samostalna izlo`ba makedonskog umjetnika Goceta Nanevskog “Fifty or fifty“. Izlo`ba obuhvata djela kojima je makedonski umjetnik predstavio svoju dr`avu na 53. Venecijanskom bijenalu, 2009. godine. Izlo`ba }e biti otvorena do 10. oktobra. U Izlo`beno-prodajnom salonu Muzeja (Kralja Alfonsa XIII-1) izlo`ba “Storyboard“ Miodraga Manojlovi}a i Nenada Male{evi}a, za posjetioce je otvorena do 11. oktobra.

CHARLIE ST CLOUD
fantazija, romansa, re`ija: Burr Steers, uloge: Zac Efron, Charlie Tahan, Amanda Crew... po~etak u 15.20, 17.30 i 19.40 sati.

O MA^KAMA I PSIMA: OSVETA KITTY GALORE
akcija, komedija, re`ija: Brad Peyton, glasovi: James Marsden, Nick Nolte, Christina Applegate... po~etak u 15.45 sati.

UMJETNI^KA BIH
Izlo`ba Milomira Kova~evi}a pod nazivom “$tra{ni izbori 1990“, otvorena je za posjete do 9. oktobra. Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 12 do 20 sati (osim nedjelje i ponedjeljka).

BIHA]

A-TIM
akcija, triler, re`ija: Joe Carnahan, uloge: Liam Neeson, Bradley Cooper, Jessica Biel, Sharlto Copley, Patrick Wilson... po~etak u 20.20 sati.

POZORI[TA
BOSANSKO NARODNO
DON KIHOT
dje~ija, omladinska i lutkarska scena, pretpremijera, autor: Miguel de Ser vantes, re`ija: Petar Pejakovi}, igraju: Adis Mehanovi}, Miroljub Mijatovi}, Faketa Salihbegovi}-Avdagi}, Lana Zablocki, I{tvan Gabor i Nerman Mahmutovi}, po~etak u 19.30 sati.

ATELJE ZEC
Stalna postavka dijela slikara Safeta Zeca. Galerija otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

[IROKI BRIJEG

KARATE KID

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”, otvorena svakim radnim danom od deset do 18 sati.

KINA
UNA
POSLJEDNJI VLADAR VJETROVA
avantura re`ija: M. Night Shyamalan, uloge: Dev Patel, Jackson Rathbone, Nicola Peltz, Cliff Cur tis, Shaun Toub, Aasif Mandvi i Noah Ringer... po~etak u 21 sat.

MUZEJI
porodi~na akcija, re`ija: Harald Zwart, uloge: Jaden Smith, Jackie Chan... po~etak u 15 i 17.40 sati.

ZEMALJSKI

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17, a subotom od 9 do 16.30 sati. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 20 sati.

GALERIJE
FRANJEVA^KA
Izlo`ba crte`a Gabrijela Juki}a, pod nazivom UMJETNIK - CRTA - POSVE]ENJE, sa 220 radova u razli~itim tehnikama.

COCO CHANEL & IGOR STRAVINSKY
drama, romansa, biografski, re`ija: Jan Kounen, uloge: Mads Mikkelsen, Anna Mouglalis, Yelena Morozova, Natacha Lindinger, Grigori Manoukov... po~etak u 20 sati.

GROZAN JA
animirani, re`ija: Pierre Cof fi i Chris Renauld, uloge: Steve Carell, Jason, Segel, Russell Brand... po~etak u 16 i 18 sati. Muzej je otvoren za posjete utorkom, srijedom, ~etvrtkom, petkom i nedjeljom od 10 do 14 satI.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

TV PROGRAM

61

FILMOVI
Za~aran
KOMEDIJA
Re`ija: Harold Ramis Uloge: Elizabeth Hurley, Brendan Fraser, Frances O'Connor, Miriam Shor, Orlando Jones

HIT
DANA
00.00
PINK
KOMEDIJA
Re`ija: Richard Linklater Uloge: Jack Black, Adam Pascal, Lucas Papaelias

20.10
FTV

Elliot Richards je tehni~ki savjetnik i prili~no nespretna i nesigurna osoba. Gotovo ~etiri godine je zaljubljen u Alison Gardner koja ga je odbila. Ipak, to ne spre~ava Elliota da i dalje svim srcem bude zaljubljen u nju i da `eli biti sa njom. Rje{enje se pojavljuje u obliku prekrasne mlade `ene. Ona mu se predstavlja kao vrag, Lucifer, i nudi mu ugovor: Ukoliko joj Elliot proda svoju du{u ona }e mu zauzvrat ispuniti sedam `elja. Elliota ne treba puno uvjeravati i on pristaje...

Pu{kinov posljednji dvoboj
DRAMA
Re`ija: Natalya Bondarchuk Uloge: Sergey Bezrukov, Andrei Ilyin, Iulian Makarov, Boris Plotnikov

Rock gitarist i pjeva~ Dewey Finn, nakon {to ga izbace iz rock sastava, prihva}a posao u~itelja na zamjeni u zavr{nom razredu stroge privatne gimnazije. Njegov slobodan `ivotni stil, stav i muzika 'otvaraju o~i' djeci ohrabruju}i ih da istra`e vlastite potencijale koje {kola ina}e ne poti~e. Pravi razlog zbog kojeg je Finn prihvatio posao je kako bi nagovorio devetogodi{njeg gitaristi~kog genija Yukija da bude glavni gitarist u bendu koji bi mogao pobjediti na natjecanju i tako mu donijeti novac koji mu treba...

22.50
OBN

Za rusku, ali i svjetsku knji`evnost, Pu{kinov lik i djelo je od nemjerljive vrijednosti. Ljudi kroz generacije i epohe razli~ito do`ivljavaju Pu{kinovo djelo, ali je evidentno da je ovaj ~ovjek bio genije. „Pu{kinov posljednji duel“ je prvi igrani film o velikom pjesniku. Redatelj Natalya Bondarchuk je sjajno prikazala {okantne i ponekad nevjerovatne doga|aje iz Pu{kinovog `ivota.

SERIJA

SPORT

28 dana
DRAMA
Re`ija: Betty Thomas Uloge: Sandra Bullock, Viggo Mortensen, Dominic West, Elizabeth Perkins, Azura Skye

1.001 no}
Melek moli Bennu da joj oprosti. Burhan, nakon {to se Ali Kemalove malverzacije otkriju, odlu~uje uzeti sinu ku}u koju mu je prepisao. Po Binjapi Holdingu se pri~a da su [eherzada i Bennu privilegovane, posebno nakon {to im holding na kori{tenje da automobile. [eherzada dobija prijetnje zato {to odbija uzeti mito i potpisati jedan ugovor.

20.00 MRE@A

22.15
NOVA

Nakon {to pijana skrivi prometnu nesre}u na dan sestrina vjen~anja, uspje{na spisateljica i djevojka za tulume Gwen Cumming mo`e birati izme|u zatvora i centra za rehabilitaciju. Iako je izabrala centar, Gwen ne `eli sudjelovati u programima koje on nudi te odbija priznati kako je ovisna o alkoholu...

Bosna ASA BH Telecom Sluc Nancy
Eurochallenge cup Ko{arka

Borac @eljezni~ar, 1/8 finala
Kup BiH Nogomet

SPORT

01.15 BHT

16.55 BHT

Tigar i snijeg
KOMEDIJA
Re`ija: Roberto Benigni Uloge: Roberto Benigni, Jean Reno, Nicoletta Braschi, Tom Waits, Emilia Fox, Gianfranco Varetto

15.00
HRT2

Attilio di Giovanni je pjesnik i profesor knji`evnosti u Rimu. On je zaljubljen u Vittoriju koja ne obra}a previ{e pa`nje na njega. Svake no}i on sanja da je `eni uz klavirsku pratnju pjeva~a Toma Waitsa. Jednoga dana Vittoria otputuje u Irak sa svojim prijateljem gdje se upravo rasplamsao rat. Prilikom bomba{kog napada Vittoria je ranjena i le`i u komi. Saznav{i to, Attilio odlu~i po}i k njoj...

Valencia - Manchester United Inter - Werder, snimak
Liga prvaka Nogomet Liga prvaka

20.35 BHT Nogomet

23.45 FTV

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 14. epizoda (r) 10.00 To je prava Raven, program za mlade, 61. epizoda 10.35 Fantasti~na ~etvorka, crtana serija, 12. emisija 11.05 CSI Miami, 24. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 15. epizoda 13.05 Nogomet, Lige prvaka, pregled (r) 14.30 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin (r) 15.05 Vijesti 15.15 Crna hronika, doma}a igrana serija, 8. epizoda /RP/ 15.50 Dolina sunca, igrana serija, 144. epizoda 16.55 Federacija danas, informativni program

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.00 07.00 09.00 09.10 10.00 10.25 10.40 11.35 12.00 12.20 13.05 14.35 15.00 Muzi~ki program Jutarnji program Vijesti Karmelita, TV novela Mala TV Naruto, crtana serija Moja `ivotinja i ja, program za djecu Konstruktorske katastrofe, dokumentarni program Izborna hronika (r) Vijesti Profajler, serija Dolina sunca, TV novela MTS magazin, muzi~ka emisija Pakov svijet, serija Izvje{taj sa Banjalu~ke berze Srpska danas RTRS preporu~uje Karmelita, TV novela Brojevi, serija

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film, 17. ep. 09.20 Graditelj Bob, crtani film, 17. ep. 09.20 Timmy, crtani film 09.30 Jagodica Bobica, crtani film, 17. ep. 10.00 Ninja kornja~e FF, crtani film, 17. ep. 10.30 Winx, crtani film, 33. ep. 11.00 Winx, crtani film, 34. ep. 11.20 Aladin, crtani film 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, serija, 25. ep. 13.00 1001 no}, serija, 26. ep. 14.00 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program 15.20 Bistro BIH 15.49 Sport centar 15.50 Pali an|eo, serija, 23. ep. 16.50 Indija, serija, 26. ep.

OBN
06.35 Jutarnji program, kola`ni program 08.30 Skrivena kamera, zabavna emisija 09.00 Ludo srce, serija 09.55 Top Shop 10.10 A la Carte, kulinarski show 10.45 Stol za 4, kulinarski show 11.20 Otvorena vrata, serija 11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.10 Sumnja, serija 13.05 Top Shop 13.30 Kralj Queensa, zabavna emisija 13.55 Vremenska prognoza 14.00 C.S.I: Las Vegas, kriminalisti~ka serija 15.00 Vremenska prognoza 15.05 Top Shop 15.30 Vremenska prognoza 15.35 Gümüş, serija 17.00 Vremenska prognoza 17.05 Vox Populi

PINK
06.00 Pink jubox 07.00 Danijela, serija (r) 08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 10.00 Farma, u`ivo 11.00 Gre{ne du{e, serija (r) 12.00 Info top, informativni program 12.10 Grand parada, muzi~ki program (r) 13.00 Farma, u`ivo 14.00 Info top, informativni program 14.10 Slomljeno srce, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top, informativni program 16.00 Gre{ne du{e, serija

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.05 BHT slagalica 09.30 Mini school 09.35 Japanske pri~e, animirana serija 09.45 Tamar, dokumentarni film 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 189/313 11.00 Moja mala kuhinja (r) 11.10 Ples `ivota, igrana serija, 95/124 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Op{ti/op}i izbori 2010, debatna emisija (r) 13.15 Lifestyle reporta`a. [panija, 3/3 (r) 14.20 BHT vijesti 14.30 Tajna zgo{}anskih ste}aka, reporta`a (r) 14.35 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija (r) Program za djecu i mlade 15.05 Be Ha Te bebe 15.10 Mini school 15.15 Japanske pri~e, animirana serija 15.30 Misliti zeleno, strana dokumentarna serija 15.55 Ples `ivota, igrana serija, 96/124 16.45 Moja mala kuhinja 16.55 Nogomet, Kup BiH: Borac - @eljezni~ar, 1. utakmica, prenos Business News (u pauzi utakmice) 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik 19.35 Boje u nizu, strana dokumentarna serija, 10/10 20.00 Sportska srijeda 20.35 Nogomet, Liga {ampiona: Valencia - Manchester United, prenos Sportska srijeda, nastavak 22.45 BHT vijesti 22.55 Op{ti/op}i izbori 2010, debatna emisija 23.55 Business News 00.00 Liga {ampiona u nogometu, pregled 01.15 Ko{arka: EuroChallenge Cup: Bosna ASA BH Telecom Sluc Nancy, snimak

16.30 17.05 18.00

CSI: Miami
SERIJA

11.05

Naruto
CRTANA SERIJA

10.00

Winx
CRTANI FILM

10.30

Gümüş
SERIJA

^ini
SERIJA

20.00

19.00

17.15 Ne daj se, Nina, igrana serija, 13. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.10 Lud, zbunjen, normalan, 25. epizoda 18.45 Lud, zbunjen, normalan, 26. epizoda 18.55 Dnevnik, najava Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Za~aran, film /RP/ 21.44 Dnevnik, najava 21.45 Bojno polje - Umjetnost ratovanja, Ardenska bitka, dok. program 22.40 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.15 Izborna hronika 23.45 Nogomet, Liga prvaka: Inter - Werder, snimak 01.20 Federacija danas (r) 01.45 Dnevnik 3 (r)

18.50 Fantasti~na ~etvorka, crtana serija 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.00 Sport 20.10 Izbori 2010. - TV debata za predsjednika Republike Srpske 21.40 SNSD, zakupljen termin 21.50 Socijalisti~ka partija, zakupljen termin 22.10 Rezovi, serija 22.35 Vijesti 22.42 Sport 22.47 Finansijske novosti 22.50 Izborna hronika 23.20 Fudbal, Liga {ampiona Inter - Verder, snimak utakmice 01.05 Megakatastrofe, dokumentarni program 01.55 Profajler, serija 02.40 Brojevi, serija 03.25 Srpska danas 04.05 Dnevnik 04.35 Pakov svijet, serija

18.00 Kazali{te u ku}i, serija 3. ep. 18.43 Biometeorolo{ka prognoza 18.45 ZMBT profili 19.00 Vijesti u 7 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, serija, 27. ep. 21.00 Predizborni program 22.20 Seks i grad, serija 23.00 Kazali{te u ku}i, serija 23.40 Sport centar 23.45 Pali an|eo, serija 00.30 Autoklub Reprizni program Hayat TV 01.00 ZMBT profili 01.10 Muzi~ki program 02.00 Vijesti u 7, vrijeme, sport, informativna emisija 03.00 Glam blam, zabavni program

17.05 A la Carte, kulinarski show 17.45 Stol za 4, kulinarski show 18.20 Otvorena vrata, serija 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.20 Exluziv, zabavna emisija 20.00 Gümüş, serija 21.40 Vremenska prognoza 21.45 Vox populi 21.50 Distrikt, serija 22.50 Pu{kinov posljednji dvoboj, film 00.05 C.S.I: Las Vegas, kriminalisti~ka serija 00.45 Playboy Girls, zabavni program 01.15 Sexiest, zabavni program 01.45 Distrikt, serija 02.30 Pu{kinov posljednji dvoboj, film 04.10 Ke~eri, sportski program 05.10 ^uvari planeta: Meci od bjelokosti

16.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 17.00 Farma, u`ivo 18.00 All about, zabavna emisija 18.30 Info top, informativni program 18.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 19.00 ^ini, serija 20.00 Farma: VTR 21.00 Grand parada, muzi~ki program 22.00 Farma, u`ivo 00.00 [kola rocka, film 02.00 Grand parada, muzi~ki program (r)

RTS
12.00 12.15 12.20 12.50 14.00 14.30 15.05 15.15 16.00 16.35 16.40 16.50 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 19.50 20.40 21.10 22.00 22.05 22.35 23.00 23.15 23.45 00.15 00.30 Dnevnik Evronet Vukovarska hronika (r) Petkazanje (r) TV mre`a (r) Vavilon, emisija iz kulture Vijesti Vi i Mira Adanja Polak (r) Ovo je Srbija Datum Vjerski kalendar Bez komentara Dnevnik Slagalica, kviz Beogradska hronika Oko Srbija na vezi Dnevnik Selo gori, a baba se ~e{lja, serija U svijetu Muzi~ki program Vijesti No}na smjena Na{i stranci [ta radite, bre Beokult Muzi~ki program Dnevnik No}ni program

RTCG
11.30 11.55 12.00 12.05 13.35 14.35 15.00 15.20 15.30 15.45 16.30 17.00 17.15 17.30 18.00 18.30 19.00 19.20 19.30 20.00 20.30 21.30 21.50 22.00 22.30 22.50 23.00 23.30 00.00 Mali koncert Kalendar Vijesti Otvoreno (r) Etno Emisija za djecu + muzi~ki spotovi za djecu Obrazovna emisija Kalendar Dnevnik 1 Muzi~ki mix Dokumentarna emisija Albanska muzika u Crnoj Gori Lajmet Obrazovna emisija Muzi~ki mix Dok. emisija Muzi~ki mix Kalendar Dnevnik 2 Dok. emisija Koncert Emisija iz kulture Muzi~ki mix Stil Muzi~ki mix Kalendar Dnevnik 3 Dok. emisija (r) Pono}ni koncert

TV ATLAS
07.00 Op~injeni, srija (r) 08.00 Dolina sunca, 2 epizode, serija 10.00 Neki to vole zorom, jutarnji program 11.00 Serija (r) 12.00 Ciklus crnogorskog filma: ^udo nevi|eno 14.00 Balkan ekspres sa Du{kom Pejovi} (r) 15.00 O sa Oljom (r) 15.30 Op~injeni, serija 16.30 @ivot je lijep 17.30 Kuhinjica, serija 18.00 Forum 60 19.00 Dolina sunca, 2 epizode, serija 20.50 Vijesti dana 20.55 Poslovne vijesti 21.00 Sabirni centar sa Vukom Perovi}em 22.00 Forum 30 22.30 Glas Amerike 23.00 Ciklus crnogorskog filma: U ime naroda

UNIVERSAL
06.00 07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 Sudija Ejmi, serija McLeudove k}eri, serija Zakon i red, serija Sudija Ejmi, serija Ne{ Brid`is, serija Doma}ice iz okruga Orind`, serija 14.00 Ubistva u Midsomeru: Tmurna jesen, film 16.00 Zakon i red, serija

DISCOVERY
06.00 Trgovci automobilima 06.25 Peta brzina 06.50 Prljavi poslovi 07.45 Pre`ivljavanje 08.40 Razotkrivanje mitova 09.35 Novi svijet 10.30 Kako se to pravi? 10.55 Kako to ide 11.25 Vodi~ iz bezizlaznih situacija - 2 epizode 12.20 Auta po mjeri 13.15 Generalka 14.10 Peta brzina 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Istrebljiva~i {teto~ina 16.25 Ekstremne eksplozije 17.20 Pre`ivljavanje 18.15 Razotkrivanje mitova 19.10 Kako se to pravi? 19.40 Kako to ide 20.05 Trenuci u`asa 21.00 Put tornada 21.55 Pre`ivljavanje 22.50 Uni{tavanje! 23.45 Auta po mjeri 00.40 Prljavi poslovi

N. GEOGRAPHIC
06.00 [apta~ psima 07.00 Vulkanska hobotnica 08.00 Megafabrike 09.00 Najte`e popravke na svijetu 10.00 [arkvil 11.00 Svjetlost na kraju sveta 12.00 D`inovska riba ulovljena golim rukama 13.00 Megafabrike 14.00 Razotkrivanje Biblije 15.00 Dabrova brana 16.00 Ajkula ubica sa Aljaske 17.00 ]orkirani u inostranstvu 18.00 [apta~ psima 19.00 Ulovljeni 20.00 Misterija 360 21.00 Drevne megastrukture 22.00 ]orkirani u inostranstvu 23.00 Misterija 360 00.00 Drevne megastrukture

Ne{ Brid`is
SERIJA

17.00

17.00 Ne{ Brid`is, serija 18.00 Panduri novalije, serija 20.00 Doma}ice iz okruga Orind`, serija 21.00 Salem Lot, serija 01.00 Zakon i red, serija 02.00 @enski trikovi, film 04.00 Ubistva u Midsomeru: Tmurna jesen, film

srijeda, 29. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1
07.40 08.35 08.40 09.05 09.07 10.00 10.09 10.10 10.15 11.00 11.13 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.28 12.32 13.20 14.05 14.14 14.20 15.00 15.40 16.15 16.25 17.45 18.25 18.40 19.15 19.20 19.30 19.56 20.01 20.04 20.10 20.50 22.15 22.20 22.45 22.48 22.50 23.00 23.45 00.30 01.15 02.00 02.40 03.00

TV PROGRAM
NOVA
06.00 06.55 07.45 07.50 08.10 08.25 10.25 12.25 13.15 14.15 16.00 17.00 17.25 18.20 19.15 20.05 21.05 22.15 23.45 00.00 00.35 01.05 02.05 02.30 Hitni slu~aj, serija Na{a mala klinika, serija Bumba, crtana serija Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija Roary, crtana serija Dona Barbara, serija U ime ljubavi, serija IN magazin Najbolje godine, serija Dona Barbara, serija U ime ljubavi, serija Vijesti Nove TV U ime ljubavi, serija IN magazin Dnevnik Nove TV Najbolje godine, serija Lud, zbunjen, normalan, serija (2 ep) 28 dana, film Ve~ernje vijesti 28 dana, film-nastavak Seks i grad, serija Ezo TV, tarot show Bra~ne vode, serija Marija, Majka Sina Bo`jega, film

63

HRT2
Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (r) ^arolija 10, serija (r) Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture (r) Overland 3 - Od Cape Towna do Nord Kappa: Jemen, dok. serija Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom (r) Oprah show (1244.) Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (r) TV kalendar (r) @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom More ljubavi, serija Sutra je novi dan 2, serija Vijesti s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Ekumena, religijski kontakt program Luda ku}a 2, humoristi~na serija (r) Indeks, emisija o {kolstvu Vijesti Hrvatska u`ivo 8. kat, talk-show Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Odmori se, zaslu`io si 1 - Serija (r) LOTO 7/39 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Stipe u gostima 3, Serija Hrvatska kinoteka: Sokol ga nije volio @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Drugi format: Ugovor s digitalnim vragom Galactica 4, serija (r) Sutra je novi dan 2, serija (r) 24 (7), serija (r) Oprah show (r) Nove avanture stare Christine 4, humoristi~na serija (r) Ritam tjedna, glazbeni magazin (r) 06.30 More ljubavi, serija (r) 07.10 Krava i pile, crtana serija(r) 07.35 @deronja, crtana serija (r) 07.55 Mala TV: TV vrti}: Stablo Zrcalo, ~e{ka drama za djecu 08.25 Dvorac igra~aka 2, serija za djecu 08.50 [kolski program: Glazbena mlade` Izazovi: San za bolje sutra, egipatski dokumentarni film za mlade Ta politiká: Vlada (r) 09.35 Na prvi pogled, serija za djecu 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.30 Galactica 4, serija 14.15 [kolski program (r) 15.00 Tigar i snijeg, talijanski film (r) 16.50 Veronica Mars 1, serija za mlade

TV1
07.00-00.00 Vijesti, svaki sat 07.12 Denijeve mozgalice, crtani film 07.16 Dodlez, crtani film 07.17 Pera Pjetli}, crtani film 07.20 Muzi~ki spot 07.30 Nove avanture Zoroa, animirana serija 08.10 Cirkusi svijeta 08.25 Veseli autobusi, crtani film 08.50 Toperov povratak, film (r) 10.25 Toyotin svijet divljine, dokumentarni program (r) 11.05 Uspon velikih sila, dokumentarni program 12.10 Edgemont, serija za tinejd`ere (r) 12.45 D`ori, film, 93 min (r) 14.30 Toyotin svijet divljine, dokumentarni program, 15.05 Heart of fear, film (r) 17.15 Uspon velikih sila, dokumentarni program (r) 18.05 Edgemont, serija za tinejd`ere 18.45 Face to face, talk show 19.30 Centralni dnevnik sa Senadom Had`ifejzovi}em 20.10 Odjeljenje za istrage, serija 21.20 U potjeri za pravdom, hunt for justice, film 23.20 Izborna hronika 23.35 Odjeljenje za istrage, serija (r) 01.20 Reprizni program

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro (07.00, 09.00 Vijesti TVSA) 10.00 Noody, program za djecu (r) 10.12 Vitaminix, program za djecu (r) 10.15 Barimba, program za djecu (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Pansion Fali~nih, serija 11.35 Frej`er, serija (r) 12.00 Robin Hood, serija(r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Biografije, dok. program 14.00 Dokumentarni program 15.00 Vijesti TVSA 15.05 Bajke iz cijelog svijeta 15.20 Ulica Zoolo{kog vrta 15.30 Frej`er, serija 16.00 Jesenje dobre vibracije 17.00 Vijesti TVSA 17.10 Izbori 2010. neposredna obra}anja 17.15 Nastavak emisije Jesenje dobre vibracije, u`ivo 17.50 Pansion fali~nih, serija 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Noody 19.12 Vitaminix 19.15 Barimba 20.00 Javni agent 033 20.30 Sevdah 21.00 Izbori 2010. debatne emisije, u`ivo 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Robin Hood, serija 23.30 Glas Amerike 00.00 Igrani film 01.45 Reprizni program

MRE@A PLUS
09.00 Fifi i cvjetno dru{tvo 09.10 Graditelj Bob, crtani film 09.20 Timmy, crtani film 09.30 Jagodica Bobica 10.00 Ninja kornja~e FF 10.30 Winx, crtani film 11.20 Aladdin, crtani film 12.00 Indija, serija, 25. ep. 13.00 1001 no}, serija, 26. ep. 15.49 Sport centar 15.50 Pali an|eo, serija 16.50 Indija, serija, 26. ep. 20.00 1001 no}, serija, 27. ep. 22.20 Seks i grad, serija 23.00 Pozori{te u ku}i, serija 23.40 Sport centar 23.45 Pali an|eo, 23. ep.

TV SLON
16.02 Tuzla u`ivo 16.07 Da sam ja neko, dok. program (r) 16.40 Tv Liberty 17.10 TOP 7, muzi~ki program 18.00 Crno i bijelo, info program 18.17 Tuzla u`ivo 18.35 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.30 Sredinom sedmice, info program 21.10 Sto~ar, serija 25/130 22.05 Dvojac, muzi~ki program 23.00 Slon extra info

Dr. House
SERIJA

00.50

Dona Barbara
SERIJA

14.15

17.30 Moja `ena i djeca 5, humoristi~na serija 17.53 e-Hrvatska, emisija pod pokroviteljstvom 18.30 @upanijska panorama 19.00 Overland 3 - Od Cape Towna do Nord Kappa: Jemen, dokumentarna serija (r) 19.45 Hit dana 19.52 Ve~eras... 19.55 Putne bilje`nice: Namibija, dokumentarna serija (r) 20.25 Nogomet, LP - emisija 20.35 Nogomet, LP: Valencia Manchester United, prenos 22.35 Nogomet, LP - emisija 23.25 24 (7), serija 00.10 Nove avanture stare Christine 4, humoristi~na serija 00.30 Retrovizor: Dva i pol mu{karca 4, humoristi~na serija (r) 00.50 Retrovizor: Dr. House 3, serija 01.35 Retrovizor: Kineska pla`a 3, serija (r)

TV MOSTAR
10.00 Ninja kornja~e FF 10.30 Winx, crtani film 11.00 Winx, crtani film 11.20 Aladdin 12.00 Indija, serija 13.00 1001 no}, serija 13.50 Izborna hronika RTM 15.49 Sport centar 15.50 Pali an|eo, serija 16.50 Indija, serija, 26.epizoda 18.00 Grad 19.00 RTM vijesti 19.30 Centralni dnevnik 20.00 1001 no}, serija, 27.epizoda 22.20 Seks i grad, serija, 19.epizoda 23.00 Kazali{te u ku}i, serija, 18.epizoda 23.40 Sport centar 23.45 Pali an|eo, 23.epizoda

TV KAKANJ
10.00 Saga, serija 11.00 O~i du{e, serija 11.30 Imam Alija, serija 12.00 Flash vijesti 12.05 Druga strana ljubavi, serija 13.00 TV liberty 13.30 Hutba 14.00 Na{a realnost 15.30 Sva djeca zaslu`uju jednaka prava 16.00 Imam Alija, serija 16.30 O~i du{e, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Saga, serija 18.00 Druga strana ljubavi, serija 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.50 Izborni blok 21.00 Debate, op}i izbori 2010 22.00 Saga, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike

RTV USK
15.00 Intervju(r) 16.00 Veterani danas (r) 16.40 Umjetnost jednog svijeta, 2/3 17.15 Politi~ki marketing 17.20 Leonov `ivot, 3/4 (r) 18.15 Svijet tajni, 27/30 18.30 Politi~ki marketing Crtani film 19.00 Dnevnik TVUSK 19.30 Muzi~ki program 20.00 Daljine - dnevnici s putovanja, 2/4 20.10 Politi~ki marketing 20.15 U fokusu 21.00 TV Liberty 21.30 Dnevnik 2 22.00 Izborna hronika 22.15 Politi~ki marketing 22.20 Leonov `ivot, 4/4 23.10 Ruski zatvori 4/40

RTV BN
13.45 Sport flash (r) 14.00 Novosti 14.05 Svijet na dlanu 15.35 Tv shop 15.50 Vremenska prognoza 16.00 Novosti 16.25 Pakleno unapredjenje, film 17.50 Vremenska prognoza 18.00 Danas u Srpskoj, informativni program 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 BN monitor 20.10 Tv drama 21.00 Strana~ka hronika 22.30 Pregled dana 23.00 Krvava isplata, film 00.40 Astrochat 03.00 Satelitski program

TV ZENICA
14.10 Svjedok prirode 14.30 TV Liberty (r) 15.00 Vijesti 15.10 Plima `ivota, serija 15.55 TV izlog 16.00 Iz dana u dan 16.10 Dokumentarni program (r) 17.00 Zoo hoby 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 17.55 TV izlog 18.00 Frejzer, serija 18.30 Mali oglasi 19.00 Zenica danas 20.00 Izbori 2010. Debata 21.00 Zakupljen termin: SDA Zenica 21.30 Dobro srce 22.00 Plima `ivota, serija 23.00 Zenica danas (r) Izborna hronika (r) 23.30 Frjezer (r) 00.00 Glas Amerike

TV TK
09.00 ^etiri `ene, serija (r) 10.00 Bestseller TV 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.10 Bestseller TV 12.15 Taina, humoristi~ka serija 13.55 Iz dana u dan... 14.00 Bestseller TV 16.00 Vijesti u 16 17.00 Izbori 2010: Izborni `urnal 18.00 ^etiri `ene, serija 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Bestseller TV 20.05 Inspektor Poaro, serija 20.55 Vremenska prognoza 21.00 Izbori 2010: Neposredno obra}anje 22.30 Vijesti 23.15 Lo{e djevojke, serija 00.00 Dnevnik (r)

RTV VOGO[]A
12.00 Serijski program 12.30 Dok. program (r) 13.00 Bonus, talk show (r) 14.00 Na tragu prirode, dok. serija 14.30 Sedam dana u Maglaju 15.00 Igrana serija (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 Izbori 2010 neposredna obra}anja 19.00 SMS music 20.30 Igrana serija 21.00 Sedam dana u Maglaju 22.00 Istina, emisija o povratku 22.30 Vogo{}anska hronika 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike 00.00 Otvoreni program (r)

ATV
08.00 Jutarnji program 08.55 Vijesti 09.00 Fifi i cvjetno dru{tvo 09.10 Graditelj Bob 09.20 Timmyi 09.30 Jagodica Bobica 10.00 Ninja kornja~e FFWD 10.30 Winx 11.00 Winx 11.20 Aladin 11.55 Vijesti 12.00 Indija, serija 13.00 1001. no}, serija 14.00 Cinema Magica hronike 14.30 Vizita 15.50 Pali an|eo, serija 16.50 Indija, serija 17.50 Kulinarski letopisi 18.00 Buka, talk show 19.00 ATV vijesti 19.45 Izborna hronika 20.00 1001. no}, serija 21.00 Amplituda - Izbori 22.15 Ve~ernje vijesti 22.35 Sex i grad, serija 23.00 Pozori{te u ku}i, serija 23.45 Pali an|eo, serija 00.30 Sport centar

EUROSPORT
10.00 Tenis, WTA Tokyo, Japan, live 13.45 Biciklizam 15.00 Stoni tenis, SK timovi Dubai, UAE, live 17.00 Biciklizam, S[ Melbourne, Australija 19.00 Eurogoals 19.10 All sports 19.20 Riders Club

EUROSPORT 2
07.30 07.45 08.15 09.45 10.00 11.00 11.15 11.30 13.30 13.45 15.00 16.15 16.45 Surf Reli, Italija Fudbal, Bundesliga 2 Surf Motocross, Denver, USA Watts Surf Fudbal, Nabisco Cup, Japan Live, polufinale Surf Tenis, WTA Tokyo, Japan Kriket, Indija, finale Fudbal, Japanska J. League, pregled Fudbal, Nabisco Cup, Japan, polufinale Australijski fudbal Ke~eri Boks, International Title Welter Weight Turkey: Aydin (Turska) - I. Dan Ion, (Rumunija) Surf Creative breaking Surf Tenis, WTA Tokyo, Japan

SPORT KLUB
07.00 Pregled belgijske lige 07.30 Pregled ruske lige 09.00 World Sport Magazin 09.30 Fudbal mondijal magazin 10.00 FullTilt Poker 11.00 Premier League: Arsenal - WBA 12.45 Bayern TV: Bayern Mainz 14.30 Fudbal mondijal magazin 15.00 World Sport Magazin 15.30 Ajax TV 16.00 Barca TV: Atletic Bilbao - Barcelona 17.45 Klupske TV 18.00 Premier League: Fulham - Everton 20.00 Mobil 1 Grid 20.45 Freestyle 22.30 Portugol - Pregled portugalske lige 23.00 FullTilt Poker 00.00 Premier League: Birmingham - Wigan 02.00 Mobil 1 Grid 02.30 Premier League: West Ham - Tottenham

VIASAT HISTORY
08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 Najgori poslovi u istoriji Prvi ljudi u svemiru Gospodari rata Eksperimenti na sopstvenoj ko`i Bri`it Bardo - francuska ikona Velike britanske vojskovo|e Izgubljena krsta{ka tvr|ava Tajni gradovi Amazona Rat vijeka Najgori poslovi u istoriji Tajne dubina Svijet novca: Bil Gejts kako je {treber promijenio svijet Crna smrt Turnir @ivjeti sa neprijateljem Cacapoja: Misterija izgubljene civilizacije Rat vijeka Najgori poslovi u istoriji Tajne dubina Svijet novca: Bil Gejts kako je {treber promijenio svijet Crna smrt Turnir @ivjeti sa neprijateljem

ANIMAL PLANET
07.40 Sve o ma~kama 08.35 Oti}i predaleko 09.00 Bjekstvo u raj za {impanze, 2 epizode 09.55 @ivot majmuna 10.20 No} 10.50 Policija za `ivotinje 11.45 Veterinari sta`isti 12.10 Spa{avanje ljubimaca 12.40 Policija za `ivotinje 13.35 Spa{avanje divljih `ivotinja 14.00 SSPCA 14.30 Bjekstvo u raj za {impanze, 2 epizode 15.25 Najsmje{nije `ivotinje na planeti 15.50 Najsmje{nije `ivotinje na planeti 16.20 Najgori britanski ljubimac 17.15 Planeta Zemlja 18.10 Danijel i na{e ma~ke 19.10 Maksove velike potrage 20.05 Specijalna jedinica Los An|elesa 21.00 Planeta Zemlja 21.55 Policija za `ivotinje 22.50 Danijel i na{e ma~ke 23.45 Divlje i bez cenzure 00.40 Planeta Zemlja

TV 1000
08.00 Mystery Men, film 10.00 Bejb: Prase u gradu, film 11.40 Zelena milja, film 14.40 Jutarnji klub, film 16.20 Opasni D`oni, film 17.50 Nepobjedivi, film

Biciklizam
17.00
19.25 20.25 20.55 21.00 21.30 21.35 22.40 22.45 01.00 Golf, US PGA Tour Golf, European Tour Golf Club Jedrenje Yacht Club Konji~ki sport All sports Snuker, Glasgow, UK, finale All sports

18.30 20.00 21.30

[arlota Grej
FILM 20.00

23.00 23.15 23.45 00.30

20.00 [arlota Grej, film 22.00 Otrov, film 00.00 Tajno mjesto, film 02.00 Savr{ena harmonija, film 04.00 Veronika Gerin, film 06.00 [arlota Grej, film

Danas prvi susreti osmine finala Kupa BiH

Borac i @eljo repriziraju finale

44-45. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
srijeda, 29. septembar 2010. godine

Dan slobode pristupa informacijama
U povodu obilje`avanja Me|unarodnog dana slobode pristupa informacijama, ju~er je najstarija mre`a nevladinih organizacija u BiH - NVO Vije}e uprili~ila sastanak ~lanica u prostorijama Delegacije EU u BiH. Sastanku su, osim predstavnika ~lanica NVO Vije}e, prisustvovali stru~njaka za primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama Amira Krehi}, predstavnica Delegacije za evropske integracije (DEI) Nermina Sara~evi} i Marko Despot, savjetnik predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH Nikole [piri}a. Krehi} je govorila o zna~aju Zakona o slobodi pristupa informacijama, koji je, kako je istakla, usvojen 2000. i sadr`i najnaprednija rje{enja u toj oblasti.

Koncert Letu {tuka ispred BBI centra u Sarajevu

Ne budi mati~ni broj
Kampanja „Ne budi mati~ni broj“ `eli mlade upoznati sa procesom glasanja, da ih okupi na najprometnijim mjestima u gradovima {irom BiH i da im poka`e da su oni ti koji biraju, koji se pitaju i koji moraju da puste svoj glas
Zona dobrog fazona nakon Prijedora, Mostara, Doboja, Zenice, Br~kog, Bijeljine, Tuzle i Banje Luke sti`e i u Sarajevo! U srijedu, 29. septembra, sa po~etkom u devet sati po~e}e glasanje za najbolji sarajevski bend. prednja~i Tuzla u kojoj je ~ak 1.498 gra|ana iza{lo i glasalo za svoj omiljeni bend. U Tuzli je ubjedljivo pobjedio bend Urban instinkt. U Prijedoru je pobijedio Moynemonic, u Mostaru Astra, u Doboju Demode bend, u Zenici Velika ekonomska kriza, u Br~kom Dub Rebellion, u Bijeljini Adrennalin, a u Banjoj Luci Va`no obavje{tenje. Glasanje proti~e uz osmijeh i dobre fazone“ rekla je , Brankica Stojanovi}, portparol kampanje „Ne budi mati~ni broj“ . Kampanja „Ne budi mati~ni broj“ ima za cilj da mlade ljude upozna sa procesom glasanja, da ih okupi na najprometnijim mjesti ma u gra do vi ma {i rom BiH i da im poka`e da su oni ti koji biraju, koji se pitaju i koji moraju da puste svoj glas. ni smo odli~nim ra spo lo`enjem i pozitivnom energijom jer mladi ljudi slu{aju i znaju na{u muziku. Pjesma ‘Brojevi ra~una’ je nai{la na odli~ne reakcije publike. Nakon svih ovih putovanja svima nam je ve} jasno da mi nismo samo mati~ni brojevi i brojevi ra~una“ rekao je Di, no [aran, frontmen benda Letu {tuke. Koncertom u Sarajevu bi}e finalizirana kampanja „Budi svoj, ne budi mati~ni broj!“ koja je u svakom od osam do sada posje}enih gradova nai{la na pozitivne reakcije i veliki odaziv mladih ljudi.

Ed Miliband: Blair pogrije{io u Iraku
Novoizabrani ~elnik britanske opo zi cij ske La bu ris ti~ke stranke Ed Miliband rekao je ju~e na konferenciji stranke u Manchesteru da je laburisti~ka vlada Tonyja Blaira pogrije{ila kada je u{la u rat protiv Iraka 2003. godine. On je dodao da stranka mora ponovo ste}i povjerenje bira~a i da treba da “istjera duhove pro{losti“, te da se stranka mora promijeniti nakon poraza na izborima u maju.

Nagrada
Proces glasanja je vrlo jednostavan. Na glasa~kom listi}u koji }e gra|ani dobiti od glasa~ke komisije bi trebalo da stave X pored benda koji `ele da ~uju kao predgrupu Letu {tuka na ve~ernjem koncertu koji po~inje u 21 sati. „Za sada sa brojem glasova

Raspolo`enje
Bendovi koji pobijede u okviru glasanja dobijaju nagradu od 500 KM i priliku da nastupe pred vi{e od hiljadu ljudi na ve~ernjem koncertu. Bendu Letu {tuke ovo je deveti koncert u okviru turneje „Ne budi mati~ni broj“ . „Nismo umorni. Ispunje-

Microsoft donirao softver ICMP-u
Kompanija Microsoft donirala je novi softver Me|unarodnoj komisiji za nestala lica (ICMP) u vrijednosti od 225.000 dolara, ~ime }e rad ove organizacije prilikom kori{tenja kompjuterskih baza podataka biti zna~ajno unaprije|en. Izraziv{i zahvalnost Microsoftu, generalni direktor ICMP-a Kathryne Bomberger istakla je da je ova donacija veoma va`na s obzirom na to da kompleksni sistemi ICMP-a za DNK identifikaciju zahtijevaju pouzdan softver.

POSLJEDNJE VIJESTI
IZMIJENJENA OPTU@NICA - U nastavku su|enja za zlo~ine po~injene u Bosanskoj Krupi, Tu`ila{tvo BiH predstavilo je izmijenjenu optu`nicu iz koje je izba~ena optu`ba da su Gojko Kli~kovi}, Mladen Drlja~a i Jovan Ostoji} u~estvovali u udru`enom zlo~ina~kom poduhvatu na nivou BiH. Optu`nica ih tereti za progone, ubistva, deportacije, mu~enja i druga ne~ovje~na djela po~injena nad nesrpskim stanovni{tvom tokom 1992. u Bosanskoj Krupi. [TRAJK GLA\U RADNIKA [UMA HB-a - Radnici [uma Herceg-Bosne zapo~eli su ju~er u Mostaru {trajk gla|u jer im nisu ispla}ene 24 pla}e. “[trajk }emo prekinuti sutra kada }e se odr`ati sjednica NO [uma HB-a u kojem nam je obe}ano rje{avanje problema i prelazak u novu firmu“, kazala je predsjednica Skup{tine Sindikata [uma HB-a Mirjana Zovko. IMENOVAO SINA ZA GENERALA - Sjevernokorejska vojska imenovala je Kim Jong-una tre}eg sina ~elnika Kima Jong-ila delegatom na kongresu vladaju}e stranke. Nakon toga mu je otac dodijelio ~in generala. O~ekuje se da }e Kim Jongun, koji ima oko 25 godina, biti imenovan nasljednikom na kongresu Radni~ke stranke koji po~inje u utorak.

Po nalogu Suda BiH

Uhap{en Branimir Glava{
Osu|enik za ratnizlo~in Branimir Glava{ uhap{en je sino} oko 19 sati po nalogu Suda BiH u selu Drinovci u Hercegovini, gdje je bio nastanjen. On je sino} preba~en u pritvor Suda BiH u Sarajevu. Vrhovni Sud BiH potvrdio je kaznu u trajanju od osam godina a njegovo hap{enje je potvrdio i njegov advokat Ante Maduni}. On je rekao da Glava{ ima tri dana da se `ali na odluku o pritvaranju i sedam dana da se `ali na izre~enu kaznu, saznaje Sarajevo-x.com. Podsje}amo, 20. septembra Sud BiH odr`ao javnu sjednicu na kojoj je razmatran slu~aj Branimira Glava{a, koji je u Hrvatskoj osu|en na osam godina zatvora zbog ratnih zlo~ina nad Srbima 1991. godine u Osijeku. Glava{ koji se nijepojavio na posljednjemro~i{tuuputio je pismeni podnesak Sudu BiH u kojem je, izme|u ostalog, naveo da je “spreman izvr{iti kaznu u BiH po{tuju}i njen ustavno-pravni poredak“ . Sud BiH je 2. septembra, preko Ministarstva pravosu|a, primio zahtjev pravosudnih tijela Hrvatske za izvr{enje zatvorske kazne od osam godina zatvora, {to je pravosna`noizrekaoVrhovni sud Hrvatske zbog ratnih zlo~ina po~injenih u Osijeku. @upanijski sud u Zagrebu je 8. maja izrekao nepravosna`nu presudu kojom je Glava{ osu|en na deset godina zatvora zbog ratnog zlo~ina nad srpskim civilima u Osijeku 1991. godine. Za vrijeme trajanja postupka, Glava{ je pobjegao u BiH, u Drinovce, gdje je dobio dr`avljanstvo. Vrhovni sud Hrvatske je 30. jula ove godine Glava{u smanjio kaznu sa deset na osam godina zatvora. Ovom pravosna`nom presudom stekli su se preduslovi da ga vlasti BiH uhapse i upute na izdr`avanje kazne na teritoriji BiH, a na osnovu Sporazuma o me|usobnom izvr{avanju sudskih odluka kod krivi~nih djela koji su Hrvatska i BiH potpisali u februaru ove godine.

LOTO
8
JOKER 1 JOKER 2

78. KOLO

19 23 29 33 41
9 9 3 0 3 3 8 0 1 3 9 8