Recenzenti

:
Dr Vladimir Divjakovic, profesor
Prirodno-matemalitki fakultet, Novi Sad
Dr Jugoslav Stahov, profesor
Tchnoloski fakultet. Tuzla
Mr Mustafa Koprie, docent
Medicinski fakultet, Tuzla
0\'3 Zbirkaje odobrena za stampanje na sjednici Naucno-nastavnog vijeca
Fakulteta elektrotehnike i masinstva u Tuzli odrzanoj 23.01.1990. godine.
lzdavac: Fakultet elektrotehnike i masinstva Tuzla, Ozrenskog odreda 2, Tuzla
Crteze Ul'adio: Avdic Fahrudin, student II godine fakulteta elektrotehnlkc i
masinstva Tuzla
Stampa:
»Grin« Gracanica
elP - Katalogizacija u publikaciji - - ~ . ~
Narodna j univerzitetska biblioteka I
Sarajevo
53(075.8) I
FAZLIC , Refik
Zbirka zadataka iz Fizike ! Refik Fa I
zlic, Hrustem Smailbodzic, Zalkida Had;!, I'
ibegovic ; (crtezi Avdic Fahrudin). - 3
izd. - Tuzla : Fakultet elektrotehnike I
j masinstva Tuzla, 1995. - 4, 273 str. : I
ilustr. ; 24 em
Tiraz 250
1.SMAILHODZIC, Hrustcm
I 2,HADZlBEGOV1C, Zalkida
Uradjeno u JU NUB Tuzla
UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I MASINSTVA
Dr Refik Fazlic
Dr Hrustem SmailhodZic
Mr Zalkida Hadiibegovic
ZBIRKA
ZADATAKA IZ FIZIKE
(Trece izdanje)
Tuzla 1995.
1
I
1
,
1
I
Predgovor tree em izdanju
Ovo izdanje "Zbirke" razlikuje se od prvog i drugog po tome sto
su ranije Zbirka zadataka iz Fizike I i Zbirka zadataka ii' Fizike II
spojene, otklonjene nocene greske i izvrseno poboljsanje u formu-
laciji tekstova nekih zadataka i rjesenja, taka da, pored studenata
Fakulteta elektrotehnike i rnaSinstva, maze posluziti i studentima
Filozofskog fakulteta na Odsjeku Matematika-Fizika za pripremanje
ispita iz Opste fizike 1.
Bicemo zahvalni svakom citaocu koji nas l1a evcntualne
upozori, odnosno da svoje misljenje i primjedbe kaje hi doprinijele
njenom poboljsanja.
novembra 1995. godine
Autori
II
Iz predgovora prvom izdanju
Ova Zbirka zadataka je namijenjena studentima Fakulteta elek-
trotehnike i masinstva u Tuzli, sa prvenstvenim ciljem da olaksa
savladjivanje gradiva iz Fizike u prvern semestru i samirn tim i po-
laganje ispita iz ovog predmeta. Pisana je prema zajednickim osno-
varna programa iz fizike za sve elektrotehnicke fakultete u Bosni i
Hercegovini pa je mogu koristiti i studenti drugih elektrotehnickih i
tehnickih fakulteta koji se pripremaju za polaganje ispita 1Z fizike.
. U prvom dijclu su dati zadaci za auditorne vjezbe i njihova rje-
senja se urade u toku vjezbi. U cilju permanentnog fada i pracenja
studenata, u drugom dijelu je nakon svake vece cjeline dat po jedan
List zadataka za kontrolisano ucenj€ sa konalnim rjesenjima u opstim
brojevima i brojnim vrijednostima, sa ciljem da studenti sami poku-
saju rijesiti zadatke i produbiti shvatanja zakonitosti prije izlaska na
ispit.
U trecern dijelu knjige S11 dati detaljno rijeseni zadaci sa nekih
dosadaSnjih pismenih ispita. Rjesenja su data uz potpuno teori-
jsko obrazlozenje. Cilj ovog dijela je da ilustruje studentima nivo
znanja koji se trail na ispitu i da ukaze da se U pTiprernama pis-
menog dijela ispita mora istovrcrneno detaljno priprernati teorija jeT
je ona preduslov za lispjesno rjesavanja zadataka. Isto tako zeljeli
sme da ukazerno da u rjesavanju zadataka treba pisati i odgovarajuca
obrazlozenja jer se na taj nacin utvTdjuje teorija i vrsi priprernanje
usm_cnog dijela ispiLa iz fizike.
Smatramo da ce ovako koncipirana Zbirka u mnogome olaksati
priprernanje ispita i OlIlOguCiti uspjesno savladjivanje prograrnom
predvidjenog gradiva 1Z rnchanike i oscilacija i studentima drugih
fakulteta koji slusaju te oblasti u svom pTogramu fizike.
Prijatna nam je duznost da se zahvalimo recenzentima dr V. Div-
jakovicu, prof. P11F u Novorn Sadu i rIll' M. Kopricu, doc. Medicin-
skog fakulteta u Tuzli za ulozeni trud pri recenziranju teksta i datim
korisnirn sugestijama i primjedbarna koje su doprinijele poboljsanju
knjige.
Tuzla, Inaja 1990. godine
Autori
1
2
SADRZAJ
Zadaci za audit orne vjezbe
1.1 Ravnornjerno kretanje ......... .
1.2 ,lednoliko promjenljiva i slozena kretanja
1.3 Kinematika rotacionog kretanja
1.4 Dinamika translatornog kretanja-l
III
1
1
.2
.............. . .. 3
.............. 4
1.5 Zakon 0 odrzanju impulsa ........ . . .5
. .6
.. 7
..9
.. 9
1.6 Zakon 0 odrzanju energije .................. .
1. 7 Dinamika translatornog kretanja-2
1.8 Gravitaciono polje .............. .
1.9 Di.namika rotacionog kretanja-l
1.10 Dinamika rotac:ionog kretanja-2
1.11 Mehanika fluida
1.12 Elasticnost ...
1.13 Oscilacije-1
1.14 Oscilacije-2
1.15 Oscilacije-3
1.16 Talasno kretanje
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
Nauka 0 toploti. Gasni zakoni
Molekularno-kineticka teorija ..
Kretanje u elektromagnetnom polju
Osnove relativisticke teorije
Toplotno zracenje .......... .
Fotoelektricni i Komptonov efekat
Atomska fizika
1.24 Nuklearna fizika ....
Zadaci za kontrolisano ucenje
2.1 Kinematika translatornog kretanja
2.2 Kinematika obrtnog kretanja
2.3 Dinamika translatornog kretanja
2.4 Gravitacija .............. .
2.5 Dinamika rotacionog kretanj a
2.6 Hidrostatika i hidrodinamika
2.7 Oscilatorno kretanje
2.8 Talasno kretanje
2.9 Nauka 0 toploti. Gasni zakoni
2.10 Molekularno-kineticka teorija
... 11
........... 12
. ... 13
...... 14
.... 16
.. 17
... 18
.... 20
.............. 24
.. 26
.............. 28
................ 29
..... 30
...... :n
. .... 33
35
.... 35
.... 37
... 38
. ... 39
.41
... 4:1
.... 44
.46
................ .47
...... 50
IV
3
2.11 Kretanje u elektromagnetnom polju .51
. .. 53
... 54
.56
. . 57
.58
61
..... 61
2.12 Specijalna teorija relativnosti ...... .
2.13 Toplotno zracenje
2.14 Fotoelektricni i Komptonov efekat
2.15 Atomska fizika .. . ....................... .
2.16 Nuklearna fizika
R.ijeseni zadaci sa pislllenih ispita
3.1 Prvi parcljalni lspiti iz Fizike
3.2
3.1.1 Prvi parcijalni ispit iz Fizikc, 31.1.'84 .... 61
............ 74
....... 88
3.1.2
3.1.3
3.l.4
3.l.5
3.1.6
Prvi parcijalni ispit iz Fizike, 24.11.'87
Prvi parcijalni ispit iz Fizikc, 16.5. '87
Prvi parcijalni ispit iz Fizikc, 10.3,'84
Prvi parcijalni ispit iz Fizikc
J
1.4. )87
Prvi parcijalni ispit iz Fizikc, 1.12.'86
3.1.7 Prvi parcijalni ispit iz Fizike, 2.4.'9{) ... .
... 101
.. 114
.... 126
... 140
. ... 143 Drugi parcijalni ispiti iz Fizike .............. .
3.2.1 Drugi parcijalni ispit 1Z Fizike, 30.8.'82 ... 143
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
Drug] parcijalni ispit iz Fizike, 26.1.'85 .150
Drugi parcijalni ispit iz Fizike, 8.4.'85 .... 160
Drugi parcijalni ispit iz Fizike, 5.5.'87 .. . ..... 172
Drugi parcijalni ispit iz Fizike, 11.6.'90 .183
Drugi parcijalni ispit 1Z Fizike, 27.8,'90 ... 193
Drugi parcijalni ispit iz Fizike, 3.9.'90 ............ 204
Drugi parcijalni ispit iz Fizike, 30.9.'85 .. 212
Drugi parcijalni ispit. iz Fizike, 25.2.'87 ... 232
3.2.10 Drugi parcijalni ispit iz Fizike, 2.9.'87 .. . .... 243
3.3 Drugi parcijalni i cijeli ispiti iz Fizike .. . ......... 254
3.3.1 Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike, 11.6.'90 .254
3.3.2 Drugi parcijalni i cijeli ispit 1Z Fizike, 20.9.'90 ... 256
3.3.3 Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike, 29.9.'90 .. 258
3.3.4 Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike
1
8.10. '90 .260
3.3.5 Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike, 10.6.'91 .... 262
3.3.6 Drug] parcijalni i cijeli ispit iz Fizike, 21.6.'91 .... 264
3.3.7 Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike, 7:9.'91 ..... 266
3.3.8 Drugi parcijalni i cijeli ispit"'iz .267
3.3.9 Pismeni ispit iz Fizike, 5.2.'90 ......... .. 269
4 Vrijednosti nekih osnovnih konstanti u fizici ...... 271
5 Literatura. . . . . . . . . . . ....... 272
Glava 1
Z adaci za auditorne
vjezbe
1.1
Ravnornjerno kretanje
1. AutOIT10bil predje prvu polovinu pravolinijskog puta brzinom
v, = 40 km/h, a drugu brzinom v, = 60 km/h. Odrediti vektor
srednje brzine.
2. Prvu polovinu vremena tijelo se krece brzinOIIl VI = 20 m,j s
pod uglom 0:1 = 60° U odnosu na zadani srnjer, a drugu polovinu
vrernena pod uglorIl az ::.--=: 120
0
U odnosu na isti srnjer, brzinom Vz =
40 mj s. Odrediti vektor srednje brzine kretanja.
3. Kretanje neke materijalne tacke u ravni opisuju jednacine
kretanja u pravouglom Dekartovom sistemu
x=a+bt
y=d+ci
gdje su a, b, die pozitivne konstante. Odrediti vektor brzine v
kretanja te ruaterijalne tacke i smisao konstanti.
4. Rastojanje medju tai'karna A i B je L = 10 m.. U trenutku t =
o iz A duz prave AB, prerua B 1 krene 1, krecuCi se konstantnom
VI = 10 rnj s. Poslije t = 0.2 s iz B pocne kretanje- tijelo 2,
po lstom pravcu, konstantnorn brzinor.n V2 = 5 mj.'3.
Odrediti vrijerne nakon koga ce tijela biti na istoj udaljenosti od
tacke A. Kolika je ta udaljenost? Kolike su relativne brzine tijala
Vl Z i VZl?
2
CLAVA 1. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE
5. Camac se krece relativnom brzinom Vrei 11 odnosu na vodu
pod uglom 0'. U odnosu na srnjer brzine rijeke U. N aCi brzinu camca
iJ U odnosu na ohain i rastojanje koje carnac predje za vrijeme t.
Diskutovati slucajeve:
1) 00=0, 2) a=7r, 3) a=7r/2.
6. Brad kren€ iz neke tacke A na jezeru sa konstantnom brzinom
vo. Pod kojim uglom {3 treba poceti kretanje motorni camac brzi-
nom 'V, da bi presreo brod? Pocetni polozaji broda ; I'amca, A i B,
odredjuju liniju, koja sa normalom na kurs broda zaklapa ugao "'I.
Odrediti vrijeme presretanja ako je zadano pocetno rastojanje broda
i camca AB = L.
7. Kojom brzinom i po korn kursu treba letjeti avian da hi za
vrijeme t = 2 h presao L = 300 km tacna ka sjeveru, ako za svo
vrijeme leta duva sjevero-zapadni vjetar, pod uglom od 30° u odnosu
na meridijan, brzinom Ciji je intenzitet u =. 27 krn / h.
8. Iz jednog u drngo mjesto, svako pola sata, polazi jedan autobus
krecuc; se brzinom 60 krn/h. Udaljenost mjestaje 135 km. Prikazite
graficki zavisnost puta cd vrernena za nekoliko autobusa. Kolika hi
morala biti brzina drugog, da stigne kad i prvi?
1.2 J ednoliko promjenljiva i slozena kre-
tanja
9. Iz tacke na visini Yo izbace se jedno za drughn, u vremenskom
intervalu 6.t, dva tijela jednakim pocetnim brzinama vo, prvo tijelo
navise, a drugo nanize. Odredi za koje vrijeme t od pocetka kretanja
prvog tije1a ce rastojanje medju tijelima biti upravo 6.r?
10. Tijelo s ( ~ izbaci vertikalno u vis. Posrnatrac na visini h opaza
dva prolaska tijela u vremenskom intervalu t:lt. Odrediti pocetnu
brzinu izbacenog tijela.
11. Iz tacke sa koordinatama (xo, Yo) izbacentl je tijelo pocetnorll
brzinoID Vo pod uglom 0:0 u odnosu na horizontalu. NaCi:
a) polozaj i brzinu tijela poslije vremena t,
b) jednacinu putanje kretanja tijela,
c) normalno- i tangencijalno. ubrzanje tijeI-a i radius krivine tia-
jektorije u trenutku t,
1.3. KINEMATIKA ROTACIONOG KRETANJA
3
d) ukupno vrijeme kretanja,
e) najvecu visinu uspona i
f) ugao pod kojim treba izbaciti tijelo iz koordinatnog pocetka,
da bi njegova visina uspona bila jednaka dornetu u X-pravcu.
12. Na nekom tlu sa nagibom f3 ukopano je vatreno oruzje sa
kotom Yo· Iz oruzja se izbaci tane pocetnom brzinom i10 pod uglom
0: U odnosu na horizont. NaCi rastojanje L duz padine konstantnog
nagiba na kome ce tane pasti.
13. Iz tacke sa koordinatama (xo, Yo) izbaceno je tijelo pocetnom
brzinom Va pod uglom ao u odnosu na horizontalu. Svo vrijeme kre-
tanja tijela duva vjetar stalnog intenziteta, u horizontalnom pravcu
u smjeru kretanja tijela, saopstavajuCi Inti ubrzanje ii. Odrediti:
a) vrijeme leta,
b) najvecu visinu do koje se tijelo popne pri kretanju i
c) najvecu udaljenost.
14. Tanker se krece pravolinijski brzinoID Vo. Na visini h leti
helikopter hrzinom V" Odrediti rastojanje L po horizontali na kome
treba ispustiti teret da bi on pao na brod ako:
a) tanker i helikopter imaju isti smjer kretanja,
h) tanker i helikopter imaju suprotan smjer kretanja.
1.3
Kinematika rotacionog kretanja
15. Da hi se odredila brzina rnetka moze se izvesti ovakav ekspe-
riment: na horizontalnu osovinu ucvrste se dva tanka diska i zaroti-
raju kOllstantnom ugaonom brzinom. Metak se ispali paralelno sa
osovinom. Kada se zna ugaona brzina diskova, rastojanje medju
diskovima i ugao izrnedju rnjesta gdje bi metak udario drugi disk u
mirnom sistemu i gdje stvarno udari kada se sistem obrce. treba naCi
izraz za odredjivanje brzine metka. '
16. Zupcanik precnikaD, naslanja se na zupcanik prei'nika D
2

Oba zupcanika rotiraju oko nepokretnih os a, pri cemu prvi zupcanik
napravi za 1 s nl obrtaja. Naci broj obrtaja drugog zupcanika.
17. Koliko ohrta naprave toi'kovi automobila od trenutka uklju-
cenja koCionog sisteme do potpunog zaustavljanja, ako· je u .. trenutku
pocetka kocenja automobil imao brzinu Vo = 60 km/h i zaustavio se
4 CLAVA 1. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE
za t = 3 s. Precnik tockova je D = 0.7 m. Koliko je srednje ugaono
usporenje tockova pri kocenju?
18. Brzina elektricnog voza je 36 km/h. Poluprecnik tockova
0.5 m. Dodatak na tocku koji sprecava isklizavanje je 5 em. Odrediti:
a) brzinu tacke na abodu dodatka na toC:ku u trenutku kada
prolazi kroz najnizi, odnosno najvisi polozaj, kao i kad prolazi kroz
polozaje na visini osovine.
b) ugaonu brzinu tacaka.
19. Ucesnici dvoboja se nalaze na horizontalnoj platformi koja
rotira ugaonom brzinorn w. Jedan ucesnik je u centru, a drugi na
rastojanju R od ose obrtanja platforme.
a) Kako treba da nisani ucesnik dvoboja iz centra?
b) Kako treba da nisani ucesnik dvoboja sa rastojanja R?
c) Ko je u povoljnijem polozaju?
Smatrati da se metak ispaljuje iz tacke polozaja ucesnika dvoboja
brzino v.
20. Autornobil se krece bez proklizavanja po horizontalnom putu
brzinom v. Na koju maksimalnu visinu se zabaci kap vode, koja se
odvoji od tocka poluprecnika R?
1.4 Dinarnika translatornog kretanja-l
21. N a tijelo mase m, koje se krece po horizontalnoj podlozi
brzinorIl va, pocnu istovremeno da djeluju, paralelno sa podlogom,
sile if I i F
2
, koje zaklapaju uglove 0:1 i 0:2 sa smjerom pocetne brzine
Va.
a) N aci ubrzanje tijela ii
b) NaCi brzinu tijela if poslije vremena t.
c) N ad polozaj tijela u trenutku t.
22. Na giatkoj horizontalnoj ravni stoia nalazi se tijelo mase M =
40 kg. Na obodu stoia je kotur preko koga je prebaceno neistegljivo
uze koje povezuje tijelo mase 1\1£ i drugo tijelo mase m = 10 kg.
Odrediti:
a) ubrzanje oba tijela,
b) silu zatezanja uzeta i .. ~ .,
. .c) ubrzanje i'silu zatezanja kada podloga nije glatka vee hrapava,
a izmedju tijela M i podloge se javlja trenje koeficijenta I-' = 0.2.
j
1
i
1.5. ZKON 0 ODRZANJU IMPULSA
5
23. Dva jednaka tega svaki mase M = 4 kg spojena su medju-
soh no laganom, idealno savitljivom i neistegljivorn niti koja je preba-
cena preko kotura sa nepomicnoID OSOID. Jednom od tegova se doda
preteg mase m = 0.1 kg. NaCi:
a) ubrzanje tegova a,
b) silu zatezanja niti F
z
,
c) silu koja djeluje na osovinu kotura F i
d) silu F21 kojom teg M djeluje na preteg m. Masu kotura i
trenja zanemariti.
24. Automobil rnase 2000 kg koji se krece se brzinom Vo ==
72 km/ h naidje na uspon /'iji je ugao nagiba IX = 10°, i produzi
da se krece po inerciji. lJkupnu silu otpora kretanju mozemo sh-
vatiti kao silu trenja klizanja sa koeficijentom trenja I-' = 0.1. Koliki
ce put preCi automobil HZ strminu za t = 4 s?
25. Za koje vrijcrne tije]o rnase m ~ ~ 2 kg stigne u podnozje klizeCi
niz stymn Tavan sa visine h = 5, m, nagibnog ugla j3 = 30°, ako niz
strmu ravan nagibnog ugla 0: =)15°, klizl ravnomjerno?
26. N a horizontalnoj povrsini nalaze se dvije jednake kocke masa
M. Medju njihje naslonjen klin mase m sa uglom nagiba pri vrhu 2a.
Koeficijent t.renja izmedju kocki i podloge je 1-'. Koliko je ubrzanje
kocki, ako se zanemari trenje izmedju klina i ivica kocki?
1.5 Zkon 0 odrZanju irnpulsa
27. Idealno elasticna kuglica mase m udari u idealno elastican
ravan zid brzinom {/1 i od njega se odbije brzinom V2. Kolika je
promjena impulsa (koliCine kretanja) kuglice:
a) kada kuglica udari u pravcu normale i
b) kada kuglica udari pod izvjesnilIl uglorn u odnosu na normalu?
28. Vagon-platforrna mase M = 4000 kg na kome se nalazi covjek
-mase -m--= -80 kg, krece se bez trenja po horizontalnom pravom kolosi-
jeku brzinom Vo = 36 km/h. Kolika ce biti promjena brzine vagona,
ako covjek otpocne da trci po njemu brzinom VI = 6 m/.s u sllljeru
suprotnom od smjera njegovog kretanja, a zatim iskoci.
29. KreeuCi se brzinomvo = 400 m,j s granata se u jednom
trenutku raspadne na dva jednaka dijela, pri cemu svaki od njih
6 GLAVA 1. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE
krene po pravcu koji sa prvobitnim pravcem kretanja granate, za-
klapa ugao 300. Odrediti vektore brzina parcadi granate? Nacrtaj
vektor iInpulsa sistema poslije eksplozije.
30. Gumeni camac mase ml se krece od obale brzinom VI koja
sa obaloln zaklapa ugao 0:. U carnac sa obale uskoci covjek mase m2
brzinom Vz u horizontalnom pravcu, normalno na ohalu. Odrediti
vektor brzin€ camca sa covjekom.
31. Raketa cija je masa na pocetku kretanja Mo (kg) krece se
izbacujuCi produkte sagorijevanja brzinom Vo (u odnosu na raketu).
Brzina smanjivanja mase rakete usljed izbacivanja gasovaje dm/ dt =
-fO (kg/s).
a) Izracunati ubrzanje rakete u pocetnom trenutku, zanemarujuCi
sUu teze.
b) Ako je brzina isticanja gasova Vo = 20 krn/ s, koliku rnasu
gasa u sekundi je neophodno izbacivati za ostvarivanje reaktivne sile
F = 105 kN?
c) Napisati diferencijalnu jednacinu kretanja rakete.
32. KEzac stoji na ledu i drzi u ruci na ramenu kuglu rnase
m = 5 kg. U jednorn momentu klizac izbaci u smjeru ispred sebe
kuglu pod uglorn 0:: = 30° U odnosu na horizontalnu ravan, brzinom
Vo = 10 m! s. Masa klizaca bez kugle je M = 75 kg. Kolikom
brzinoll1 i u korn pravcu ce klizac da se pokrene
l
ako se zanemari sila
trenja medju klizaljkama i ledom, kao i pomjeranje tijela klizaca Za
vrijeme bacanja kugle?
1.6 Zakon 0 odrzanju energije
33. Za kraj uzeta duzine L = 1 m, vezan je teg, i, u pocetnorll
trenutku, uze je postavljeno u takav polozaj da sa vertikalom zaklapa
ugao <p = 60°. Zatim se teg pusti bez pocetne brzine. Izracunati
brzinu tega u trenutku kada uze sa vertikalom zaklapa ugao <PI = 30°.
Otpor vazduha zanemariti.
34;. Po sinarna koje su postavljene po strmoj ravni koja u podnoz-
ju prelazi u vertikalnu "mrtvu petlju" poluprecnika r = 0.5 rn krece
se malo tijelo. Sa koje minimalne visine hrnin treba pustiti tijelo,
bez pocetne brzine, dit hi proslo kroz mrtvu petlju ne odvajajuCi se
od sina ni u najvisoj tacki C. Odrediti brzinu tijela u tacki B u
1. 7. DINA.MIKA TRANSLATORNOG KRETANJA-2
7
kojoj putanja prelazi iz pravolinijske u kruznu putanju. Sva trenja
zanemariti.
35. Dva tijela klize po horizontalnoj podlozi bez trenja u istorn
pravcu i smjeru i imaju mase TTI,I ::-...::: 0.1 kg i m2 = 0.2 kg i brzine
VI = 1 m/ s i V2 = 0.2 m/ s. Na prvo tijelo rnase'ml pricvrscena je
elasticna opruga Tijela S(J poslije izyjesnog vre-
mena sustizu i sudare. Kolicna kretanja sistema u trenutku sudara
iznosila je K = 0.14 kgrnj s. Izraeunati: kineticku energiju sistema
prije sudara, brzinu sisterna u trenutku sudara, maksimalnu poten-
cijalnu energiju opruge pri sudaru, kao i brzinu tijela poslije sudara.
36. TijeJo je podvrgnuto dejstvu sile oblika P = - kif. Koliki
se rad izvrsi ako se tijelo pomjeri iz polozaja Xl = 2 em u polozaj
x, = 5 em od ravnoteznog polozaja. Konstanta krutosti opruge ima
vrijednost k = 16 N/m.
37. Neutron mase m krece se brzinom v i udari u nepokretno
jezgro n puta vece rnase.
a) Odrediti koliko se puta smanji kineticka energija neutrona i
za koliku vrijednost se smanji brzina pri sarno jednom centralnom
idealno elesticnom sudaru.
b) Odrediti brzinu neutrona i jezgra poslije sudara, ako se pri
sudaru neutron rasije pod uglom- a.
38. Alfa-cestica leti brzinom Vo (va < c), rasijava- se na jez-
gru mase M. Ugao izmedju pravca kretanja alfa-cestice do sudara i
pravca uzmicanja jezgra iznosi rp. NaCi brzinu jezgra.
1.7
Dinarnika translatornog kretanja-2
39 .. Na strmim ravn-
ima koje sa horizontalom
zaklapaju uglove a1 = 'if /6
i 0:2 = 'if /3, nalaze se ti-
"jela masa m, = 8 kg i
m2 = 2 kg (vidi sliku). Ti-
jela su vezana laganim, ide-
alno savitljivim, neisteglji-
vim koncem koji je preba-
cen preko kotura.
8 GLAVA 1. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE
Koeficijentjenti trenja tijela i podloge su fl.! = 0.1 i fl.2 = 0.2,
respektivno.
a) Koliku brzinu imaju tijela poslije dvije sekunde od prepustanja
sistema samom sebi?
b) Kolika je sila zatezanja konca?
c) Odtedivektor sile koju trpi osovina kotura?
40. Strma ravan ima nagibni ugao Q: koji se moze mijenjati.
Plocica mase m, koja moze da klizi po njoj, prelazi pri Ql = 45° i
<x, = 60°, za jednako vrijeme, put eve jednakih horizontalnih projek-
cija. U kojem intervalu vrijednosti uglova nagiba strme ravni plocica
nece kliziti po njoj?
41. Na strmoj ravni nagibnog ugla <X = 37° nalaze se tijela masa
m, = 2 kg i m, = 4 kg. Koeficijenti trenja izmedju podloge i tijela
su JLl = 0.3 i 112 = respektivno.
a) Kolika su ubrzanja tijela ml i m2 ako se pretpostavi da su u
pocetku mirovala?
b) Kolika je sUa medjudjelovanja tijela?
If).
,, Odrediti najmanji ugao pri kome ce doci do klizanja.
2 , Na horizontalnorn stolu lezi predrnet mase m = 4 kg. Za
pr, - et su privezani na suprotnim stranarna idealno savitljive niti
bez tezine i preba{'ene preko nepomicnih koturova. Za krajeve niti
su privezani tegovi lHasa ml = 1 kg i IT1-2 = 2 kg (kao na slici).
a) Izracunati nakon koliko
vremena ce rastojanje me-
dju tegovima ml i m2 biti
t;.h = 0.28 m, ako su oni
pusteni iz mira kada su im
tezista bila na istoj visini ?
b) Kolike su sile zatezanja
niti?
m
/ /: /:
Koeficijent trenja izmedju predmeta i stoIa je /.1
koturova i trenje u njihovim lezistima zanemariti.
m
0.2. Mase
43. Tanak zeljezni lanac duzine L = 1 m i mase m = 10 g, sa
veoma malim karikama nalazi se na horizontalnom stolu tako da visi
k = 27.5 % ad njegove cjelokupne duzine, sto je dovoljno da poene
da klizi sa stoia. SmatrajuCi da je lanac homogen po duzini naci:
1.8. GRAVITACIONO POLJE
a) koeficijent trenja fJ·
izmedju lanca i stoIa
b) rad A sile trenja lanca sa
stolom za vTijeme klizanja i
c) brzinu v lanca u trenutku
kad lanac sklizne sa stoIa.
1.8 Gravitaciono polje
9
/ /
44. Dokazati da je u unutraSnjosti homogenog sfernog sloja
(sferne ljuske) jaCina gravitacionog polja jednaka nuli.
45. Naci zavisnost jaCine gravitaciollog poJja od rastojanja r od
centra homogene sfere za r < R i r > R, gdje je R poluprecnik te
sfere.
46. Gravitaciono polje unutar proizvoljne sferne supljine na.prav-
ljene u tijelu sfernog oblika je hornogeno. Dokazati.
47. Dvije zvijezde masa m·l 1 m'2 nalaze se na rastojanju L. NaCi
jaCinu gravitacionog polja i njegov potencijal 11 tae_ki koja se nalazi
na rastojanju 71 i T2 od prve i druge zvijezde, respektivno.
48. Koliki se Tad izvrsi pri prenosu tijela mase Tn sajedne planete
na drugu. Mase i poluprecnici planeta su poznati. Rasojanje medju
planetama je veliko u poredjenjll sa poluprecnicima planeta. Sma-
trati da ne djeluju druge sile osim gravitacionih i da se prenosenje
ostvaruje konstantnom brzinom bliskom nulL
49. NaCi medjusobnu potencijalnu energiju i silu gravitacionog
privlacenja izmedju hornogene suplje sfere mase M i poluprecnika R
i rnaterijalne tacke rnase m kada se ona nalazi na rastojanju T od
centra suplje sfere.
1.9 Dinamika rotacionog kretanja-l
Preko kotura momenta inercije I = 0.8 kgm
2
'omotana je lagana, neistegljiva, idealno savitljiva. nit, na Cije krajeve
su privezani tegovi masa ml = 4 kg i m2 = 2 kg. Odrediti sile
10
GLAVA 1. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE
zatezanja u nitima. Poluprecnik kotura je R = 0.25 m. Trenje u
osovini kotura zanerIlariti.
51. Na nepokretnoj osovini bez trenja moze se vrtjeti tocak rnase
Ai = 60 kg i poluprecnika R = 0.8 m. Sa tockorn je vezan- slijepljen
manji tocak rnase m = 2 kg i poluprecnika r = 0.2 Tn, ake koga
je omotano idealno savitljivo uze bez tezine, na Cijem kraju visi teg
mase m'l = 10 kg. Koliku ce brzinu imati teg kad se spusti za
H = 5 m, aka je krenuo iz mira.
52. Dva tanka cilindra postavljena su tako da su im ose paralel-
ne. Jedan od njih, poluprecnika R = 20 em obrce se konstantnom
ugaonom brzinom Wo = 3 rad/ s. U jednom trenutku zidovi cilindara
se dodirnu i poslije izvjesnog vremena pocnu se kretati bez prokliza-
vanja.
a) NaCi kolika je energija presla u toplotu, ako su mase cilindara
M, = 4 kg i M, = 2 kg.
b) Izvesti izraz za rnOIIlent inercije dlindra sa tankim zidovirna
(u odnosu na osu simetrije).
53. Sa istog nivoa na strmoj ravni, istovremenb se pocnu kotrljati
suplji cilindar i kugla jednakih poluprecnika.
a) Koje ce tijelo imati vecu brzinu na datom nivou?
b) Kolike puteve su presla tijela poslije nekog vrernena?
c) Kakav je odnos brzina tijela?
54. Tanak stap mase m i duzine L objesen je za jedan kraj i moze
bez trenja da se obrce oko horizontalne ose. Na tu osu je objesena i
nit L na Cijem kraju je privezana kugla iste mase. K ugla se izvede
iz ravnoteznog polozaja za neki ugao i pusti. Pri kojoj duzilli niti ce
kugla poslije sudara sa stapom ostati u miru? Sudar srnatrati idealno
elasticnim. Monlent inercije stapa U odnosu na datu osu racunati.
55. Greda duzine L = 1.5 rn i mase M = 10 kg moze rotirati oko
. nepokretne ose koja prolazi kroz jedan njen kraj. Metak mase m =
10 g, koji se kretao u horizontalnom pravcu brzinorn v:·:::: 500 ITt/ s,
udari u sredin!;l grede i zadrzi se u njoj. Za koji ugao VJ se _otkloni
greda poslije udara metka?
1.10. DINAMIKA R.OTACIONOG KRETANJA-2
11
1.10 Dinamika rotacionog kretanja-2
56. Oko horizontalnog valjka rnase M = 12 kg i precnika D =
20 em obavijeno je lagano, neistegljivo, idealno savitljivo uze, Ciji je
jedan karaj pricvrscen za valjak, a 0 slobodnom kraju visi teg mase
Tn = 5 kg na visini H = 4 rn od povrsine tla. Pri spustanju tega
valjak se obrce. Odrediti:
a) vrijerne za koje ce teg pasti na zemlju ako se sistem prepusti
sarnom sebi iz stanja mirovanja,
b) brzinu kojom ce teg pasti na zemlju i
c) kineticku energiju valjka u trenutku udara tega 0 zemlju
57. Osovina valjka mase rn, = 2.5 kg i poluprecnika R, = 0.1 rn
uglavljena je u ram za koji je jednim krajem privezana lagana, idealno
savitljiva nit. Ona je nekoliko puta obmotana oko kotura U obliku
diska rnase m2 = 1.5 kg i
za drugi kraj privezano je
tijelo mase rn3 = 0.5 kg
(kao na slici). Zanernaru-
juCi masu rarna i niti, kao i
trenje u osavini, odrediti:
0,) ubrzanje kojim se spusta
tijelo rns, aka se sistem. pre-
pusti sarnom sebi iz mira,
b) sile zatezanja niti i
c) ugaonu brzinu valjka u trenutku kada se ms spusti za h = 1 m
od pocetnog polozaja.
58. Tanak homogen stap duzine L = 2 m, mase M = 0.5 kg moze
slobodno da se vrti oko nepokretne horizontalne ose koja prolazi kroz
jedan od njegovih krajeva. Pod dejstvom sile teze stap prelazi iz
horizontalnog u vertikalni polozaj. ProlazeCi kroz vertikalni polazaj
kraj stapa se idealno elasticno Budari sa malim tijelom mase m =
0.1 kg, koje lezi na horizontalnom stoln.
a) lzvedi izraz za moment inercije <tog stapa u odnosu na osu oko
koje se vrsi rotacija .
b) Odrediti na kojem ce se rastojanju zaustaviti malo tijelo nakon
sudara, ako je koeficijent trenja izrnedju rrjega i podloge f.1. = 0.2.
c) Koliko vrernena ce se one kretati ?
12 GLAVA 1. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE
S9. Dat je sistem tijela kao na slie;. Kolika treba da bude jacina
sile F da bi se tijelo koje visi podizalo ubrzanjem a = 2 m/8' ?
U gao koji zaklapa sila sa
horizontalorn iznosi f3
7r /6. Konac kojirn su pove-
zana tijela je idealno savit-
Ijiv J bez tezinc, neistegljiv
i obmotan aka kotura koji
se Inoze obrtati bez trenja
u lezistu. Koeficijent trenja
klizanja iznosi f.' = 0.5, a
masa m = 1 kg.
m
1.11 Mehanika fluida
60. Odredi V1SlllU zivinog, a zatim vodenog stub a tecnosti
koji odrzavaju ravnotezu atmosferskom pritisku Fa = 10
5
Pa. Za-
preminska masa. :live JOe p = 13.6.10
3
kg 1m3, a vade Po = 10
3
kg/mE.
61. Metalna lopta, UTIutTasnjeg i spoljasnjeg precnika Dl i D
2
, re-
spekt.ivno, pliva na povrsini tecnosti. Gustina rnetala je Pl, a gustina
tecnosti pz. Koliki teg G 1 treba staviti u unutrasnjost lopte da bi
lopta lebdjela u toj tecnosti. Promjenu zapremine lopte zbog dejstva
hidrostatickog pritiska tecnosti zanemariti.
62. Tanak stap je jednim krajem
oslonjen na zid suda, a drugim
zaronjen u tecnost gustine po.
Stap se moze slobodno obrtati u
vertikalnoj ravni oko kraja kojirn
je naslonjen. Odrediti gustinu
materijala stapa) ako u polozaju ravnoteze n-ti dio stapa nije u
vodi. Povrsinski napon ne uzirnati U obzir.
6:1. U uspravnoj vertikalnoj cilindricnoj cisterni nalivena je ide-
alna tecnost do visine Ii = 2 m u odnosu na dna suda. Povrsina
dna cisterne je 1.5 m'l. Odrediti vrijeme t za koje se TI1VO tecnostj
u cisterni spusti do visine h ::::: 0.8 m, aka istice kroz otvor na dnu,
povrsine 8
1
= 5 cm
2
. Izracunati vrijeme za .k.oje ce cisterna ostati
prazna.
I
.1.12. ELASTICNOST
13
64. Izracunati ukupnu silu kojom voda djeluje na bocne zidove
akvarijuma kvadraticnih strana duzine a. Na kojoj visini h od dna
suda se nalazi napa.dna tacka rezultujuce si1e pritiska?
65. Povrsina klipa horizontalno postavljenog sprica, duzine L =
4 em, iznosi Sl = 1.2 em'll a. pOVrS1Jla otvora igle na samorn vrhu je
S2 = 1 mm,2. Za koje vrijeme ce isteCi sva voda, ako se na klip djeluje
sHorn F = 5 Iv i prj tome se klip pomjera ravnomjerno. Kontrakciju
rnlaza i trenje zanernariti.
1.12 Elasticnost
66. Prava homogena olovna sipka, stalnog poprecnog presjeka,
objesena je 0 jedan svoj kraj tako da jc u vertikalnom polozaju.
Gustina olova je p = 11.4 - 10
3
kg/mg. NapOli kidanja olova je
iTk = 20.6 . 10
6
Pa. Kohka moze biti najveca duzina sipke, a da
se ona ne prekine sopstvenom tezin om?
67. 0 vertikalno objcsen homogcn celicni stap duzine L = 1.6 m
potrebno je okaciti teret mase m = GOO kg. Dopusteno istezanje pri
tom.e je b..L = 0.2 rnm. Modul elasticnosti cclika je .E = 20·} 010 Pa.
Kolika smije'biti minimalna povTsina poprecnog presjeka?
68. Kugla rnase 0.5 kg obrce se 11 vertikalnoj ravni po krugu.
K ugla je zicama jednakog prornjera d = 0.2 rnm. i jednakih duzina
L = 1 m vezana za osu obrtanja. U toku obrtanja razvija se najveca
brzina v = 8 m/8. Koliko zica treba uzeti da ne dodje do kidanja,
ako napon kidanja rnaterijala zice iznosi Uk = 1.96.10
8
Pa?
69. Dvije zice, jedna od bakra, a druga od ceiika, imaju jed-
nake poprecne presjeke, Bakarna zica duzine L1 = 2 rn. vezana je
za celicnu duzine L2 = 3 m, a ova opet drugim kTajem ucvrscena
za konzolu. Ove dvije :lice treba zamljeniti jednorn. Koliki modul
elasticnosti mora irnati rnaterijal ako se zna da je za bakar E] =
11 . 1010 Pa i za celik E2 = 20 . IOi" Pa.
70. ·Metalna zica duiine.L = 30 ern i precnika d = 2 rnrn
ucvrscena je jednim krajem za nepomic.nu konzolu. Drugi kraj je
vezan za centar diska poluprecnika R = 10 ern. Ivica diska ima
zlijeb u kome se namota konac. Krajcvi konca su prebaceni preko
'Koturova i z'a njih su okaleni tegovi rnase m = 60 g. Pod uticajem
sprega sila zica se uvrne za ugao r.p =. 22°.
14 GLAVA 1. ZADACI ZA AUDITORNE V.JEZBE
a) Kolika je Lorziona konstanta :iice?
b) Koliki je modul torzije?
71. Bakarna sipka ima duzinu L = 1 m i poprecni presjek
povrsine S = 1.6 ern
z
, Koliki se Tad izvrsi pri istezanju sipke silom
intenziteta F = 5886 N, koja djeluje normalno na poprecni presjek
stapa? Modul elasticnosti bakra iznosi E = 11· 10
10
Pa.
72. Horizontalni stap duzine L = 60 em objesen je na svojim kra-
jevima 0 dvije paralelne zice istog presjeka i iste duzine. J edna zica
je od gvozdja modula elasticnosti E, = 20.10
'0
Fa, a druga od bakra
modula elasticnosti E2 = 12 . 10
10
Fa. U kojoj tacki treba objesiti
teg Q da bi "tap i dalje ostao u horizontalnom polozaju. Tezina Q
je rnala taka da se ne prelazi granica elasticnosti pri istezanju :iiea.
Masu stapa zanemariti.
1.13 Oscilacije-l
73. Na jedan kraj elasticne opruge objeseno je tljelo nlasc rn =
100 g.
a) Izvesti 5zraz za rezultujucu silu pod cijim ce uticajem. tijelo
vrsiti kretanje ako rnu se saopsti energija u vertikalnom praveu i
sistem prepusti sarnorn- sebi.
b) Postupno djesiti diferencijalnu jednaCinu koja opisuje kretanje
tijela.
c) Koliki je period vertikalnih oscilacija, ako se zna da se opruga
istegne za 6.L = 1.5 em pod uticajem sile F = 2.45 N ?
74. Tijelo mase m :::: 25 9 objeseno je na opruzi direkcione sile
k = 0.4 N /rn. Ono pocne svoje kretanje na taj naCin sto je pomjereno
za Xo = 10 ern od ravnoteznog polozaja i pri tome rou je saopstena
brzina Vo = 0.4 m/8 na dolje. Odrediti:
a) aroplitudu i pocetnu fazu oscilovanja
b) odnos rnaksimalne brzine i brzine u trenutku t = 'if /8 s, od
pocetka kretanj a.
c) odnos rrlaksimalnog ubrzanja i ubrzanja u trenutku t = 1f /8 s.
d) odnos ukupne mehanicke energije na pocetku i u trenutku
. t= Ir/8 s.
Transforrnacij u rrlchaniC:kc energije u druge oblike zanernariti.
1.13. OSCILACI.JE-1
15
75. Areometar mase ill sastoji se iz kugle napunjene sacmom i
cilindricne cijevi sa poprecnim presjekom S. Potopi Ii se u tecnost
gustine p nesto dublje nego sto je potrehno za ravnotezu
1
a zatim
pusti, on pocinje da osciluje oko polozaja ravnoteze. NaCi:
a) rezultujucu silu pod uticajern koje se vrsi oscilovanje i ispitati
da Ii je harmonijsko,
b) kako zavisi period oscilovanja areometra od njegove rnase,
povrsine poprecnog presjeka cijevi i gustine tecnosti?
Otpor sredine zanemariti.
76. Na elasticnu oprugu objesi se tas mase M = 100 g pri ('emu
se ona istegne za .6..L = 8 ern. Na tas sa visine h = 2 ern pusti se da
slobodno padne komad plastelina mase m = 20 g i zalijepi se.
Odrediti :
a) koliko je rnaksimalno izduzenje opruge u odnosu na pocetni
polozaj poslije pada plastelina?
b) koliki je period oscilovanja sistema?
c) nacrtaj grafik funkcije x = x(t)!
lsti zadatak pokusaj rijeiliti ne uzimajuCi u obzir masu tasa.
77. Dvije opruge krutosti k, = 0.2 N/m i k, = 0.1 Nlm vezane
su sa tijeloln mase M kao na slid. Kada je period oscilovanja veti ?
Trenje tijela sa podlogom i otpor sredine zanemariti.
M
~
~ ? 0 ~ / 7 ~ / ~ / ~ ~ / / ~ ~
16
CLAVA 1. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE
78. Dvije opruge krutosti k, =
0.2 Nlm i k, == 0.1 N/m vezane
su sa tijelom mase M kao na slid.
Nadji odnos perioda oscilovanja
ova dva oscilatora. Trenje ti-
jela sa podlogom i otpor sredine
zanemariti.
1.14
Oscilacije-2
79. Koliki je odnos vlsine brda H i dubine jame (bunara), h ako
je period oscilovanja matemat]ckog klatna na vrhu brda i na dnn
jarne jednak.
80. Na stapu zanernarljive mase i duzine L 1 m objesena je
masa m, = 0.1 kg .. Na udaljenosti d = 0/2 rn, od tacke vjesanja na
kraju stapa, za njega je vezana jecinjTll krajern horizontalna opruga
direkcione sile k = 1.33 N / m. Drugi kraj opruge je ucvTscen za
vertikalnizid. Kad je klatno u ravnoteznom polozaju opruga je neis-
tegnuta. Koliki ce biti period oscilovanja ako se cijeli sistem malo
izvede iz ravnotezIlog polozaja i prepusti sarnaill sebi. Isti zadatak
fijesiti bez opruge uzimajuCi u obzir i rnasu stapa.
81. Preko kotura sa nepomicnom OSOID) mase m3 = 100 9 pre-
bacena je lagana, idealno savitljiva i neistegljiva nit, za cije kraje
ve
Sil vezana tijela masa ml = 300 9 i m2 = 100 g. Da bi sistem bio u
ravnotezi za tijelo m2 sa donje strane vezana je opruga koja se izduzi
za!::..L = 7 em.
a) Sastavi diferencijalnu jednacinu koja opisuje oscilovanje sis-
___ ako se malo izvede iz ravnoteze.
b) Odredi kruznu ucestanost oscilovanja!
Uzeti da je nlasa opruge zanernarljiva, a nit ne proklizava.
82. Hornogenu kuglu, poluprei'nika r, pustimo da se kotrIja bez
proklizavanja po ullutrasnjoj strani sferne povrsine poluprecnika R.
Kolika bi se greska napravila u odredjivanju perioda oscilovanja (pro-
1.15. OSCILACIJE-3
17
ako bi se oscilovanje kugle smatraJo kao oscilovanje ma-
tematlckog klatna duzine L = R?
83. Daska tezine C 1'0-
stavi se na dva identicna
valjka koji rotiraju jedna-
kim ugaonim brzina_ma u
suprotnim srnjerovima (vi-
di sliku). Rastojanje me-
dju osarna vaU aka je 20.
19.62 dm, a koeficijent tre-
nja izmedju valjaka i daske
je '" = 0.2.5 .
. se, u postavljanja, centar mase daske nalazio malo
bhze Jednom val,lku, dokazi da ce ana vrSiti harmonijsko oscilovanje
1 odredl fiU penod.
84. Matematii'ko klatno duiine L i mase rn kod k -' k d
. 1- .. ') ogaJe onac 0
1Z0 a naelektnsana negativnoIIl koliCinom elektriciteta
q, se lznad pozitivno naelektrisane rayne tanke dielektricne
gust in a Daelektrisanja (J' je
s> uda Ista. Odredltl period mahh oscilaciJ'a Ot . d h . , . ,por vaz u a zane-
mariti.
Isti zadatak pokusaj rijesiti uzirnajuCi da je ploca naelektrisana
negativno. .
1.15 Oscilacije-3
85.Priguseno oscilovanje se prikazuje jednaCinom :
a) Za koje vrijednosti faze pOillJ'eranJ'e
d
lZ ravnoteznog polozaja
ostize maksimalnu vrijednost?
b) Izracunaj pTVU takvu vrijednost faze za slucaj da je krutost
opruge k 1 N slm, a koeficijent otpora sredine r = 1 Nlm. Masa
kOJa oscduJe Je 1 kg.
._. 86: Amplituda prigusenih oscilacija u poi'etIlom trenutku je bila
,lednaka ao = 18 em. U trenutku t, = 15 ., nakon toga amplituda je
al = 6 em.
18
GLAVA 1. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE
a) U kojem trenutku t2 ce amplituda biti jednaka a2 = 1.8 ern?
b) Koliki je koeficijent priguiienja {3 ?
87. Galvanometar sa kazaljkom ukljucen je u kolo sa strujom
konstantne jacine i u jednom trenutku kolo se prekine. Koja funkcija
opisuje njeno oscilovanje? U kojim trenucima vremcna kazaljka ima
maksirnalne otklone ?
88. Koliki put predje tacka koja osciluje dok se ne zaustavi, ako
se njeno pomjeranje iz polozaja ravnoteze opisuje funkcijom
x =
89. Kugla poluprecnika r = 4 em , mase m = 1 kg objesena
o oprugu zanemarive Inase take da moze oscilovati u vertikalnorn
nravcu u fluidu viskoznosti 'f/ = 5 Pas. Konstanta elasticnosti oprnge
je k = 25 j\ljrn. Zbog sile koja djeluje u vertikalnom pravcu F =
1"0 cos wt kugla izvodi barmonijsko oscilovanje. Amplituda sile je
Fa = 1 N, a njena frekvencija se moze mijenjati po volji. Kad
kaje frekvcncije w amplituda oscilovanja kugle ce biti maksirnalna i
koliko iznosi. U poredi tu arnplitudu sa istegnutoscu opruge kad na
nju djeluje konstantna sila intenziteta Fa = 1 IV.
90. Koliko iznasi srednja snaga koju spoljna sila P = Fa cos wt
razvije na sistemu opisanorn u prethodnom zadatku? Kod kaje frek-
vencije je razvijena snaga maksimalna ?
1.16 Talasno kretanje
91. Brzina. prostiranja transverzalnog talasa (deformacije) na
zategnutoj gumenoj niti data je izrazarn
gdje je F sila zatezanja, J.l poduzna rnasa _(masa jedinice duzine,
linearna gustina).
a) Dokazi ispravnost ove formule!
b) Kolika je brzina transverzalnog sinusnog talasa kroz gumenu
nit, aka 8 m oye niti ima masu 600 g, a nit silom
1" = 19.62 N?
1.16. TALASNO KRETANJE
19
e) Kolika je maksimalna brzina cestica ove elasticne sredine kroz
koju se prostire transverzalna deformacija, ako je amplituda talasa
a = 10 em, a talasna duzina ,\ = 3 m?
92. Jednacina jednog progresivnog talasa glasi:
e(x,t) = 2sin27r (_t _ _ --"'-)
0.01 30
gdje je ((x, t) i x dato u em, at u sekundama.
a) KoIiko iznose amplituda, talasna duzina, frekvencija i brzina
ovog talasa?
b) Kolika je maksimalna brzina i ubrzanje neke cestice elasticne
sredine koja ucestvuje u ovom talasnom kretanju?
93. Jedna cestica elasticne sredine udaljena je od izvora talasnog
kretanja x = 1 m. Ta cestica biva pogodjena talasom. Poslije
t = 1 rns od mOlllenta polaska talasa iz izvora, njena udaljenost
od ravnoteznog polozaja je x = 4 rnrn. Odredi amplitudu tog ta-
lasa, ako je poznata njegova talasna duzina ). = 30 em i frekvencija
v = 10 kHz.
94. U homogenoj elasticnoj sredini 81ri se talas oblika
E(x, t) = ae-
7X
cos(wt - kx)
gdje su a, I, w i k amplituda, koeficijent prigusenja, kruzna ucesta-
nost i talasni broj talasa, respektivno.
N aCi razliku faza oscilovanja u tackama u kojima se amplitude
oscilovanja cestica elasticne sredine razlikuju jedna od druge za 'rJ =
2% ako je I = 0.5 m-" a talasna duzina iznosi ,\ = 0.5 m.
95. U nekoj elasticnoj sredini koja ne apsorbuje energiju raspro-
stire se ravanski harmonijski talas. N aCi srednju vrijednost gus-
tine ukupne energije u, ako u svakoj tacki sredine gustina energije
ima vrijednost Uo, u trenutku t = T /6 nakon sto je pomjeranje od
ravnoteznog polozaja imalo maksirnalnu vrijednost.
96. Dokazati da je amplituda sfernog talasa koji se rasprostire
kroz homogenu, izotrophU si'edinu, obrnuto proporcionalna rasto-
janju od izvora, ako sredina ne apsorbuje energiju talasa.
97. Na rastojanju L = 1 rn od centra prstena poluprecnika
R = 0.5 rn nalazi se tackasti izvor zvuka. Orediti srednji fiuks en-
ergije kroz povrsinu koju ogranicava prsten, ako je u centru'prstena
izmjeren intenzitet zvuka fo = 30 rnW /rn
2

20 GLAVA 1. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE
98. Izvor zvucnih talasa frekvencije Vo = 1 kHz krece se duz
normale na zid brzinom v = 0.17 'm/ s. Na istoj normaE nalaze se
nepokretni prijernnici PI i P
z
, pri je redoslijed u rasporedu
prijemnika P i izvora I sljedeCi: P, _ .. - 1- - P
2
-zid. Koji prijemnik
ce registrovati talasne udare i kolika im je frekvencija? Za brzinu
zvuka uzeti v = 340 m/ s.
99. Kod prozora jedne zgrade nivo buke ulicnog saobracaja iznosi
60 dB. Otvor prozora ima povrsinu 8 = 2 m
2
Kolika zvucna snaga
ulazi kroz prozor?
100. Ravanski zvucni talas rasprostire se u praveu X -ose. Koefi-
cijent prigusenja talasa je "t = 0.023 m-
1
• U tacki X, = 0 nivo jaCine
zvuka je L, ,= 60 dB.
a) Koliki je nivo jaCine zvuka u tacki udaljenoj X2 = 50 rn od
izvora ?
b) N a kojoj udaljenosti se zvuk nece vise cuti ?
1.17 N auka 0 toploti. Gasni zakoni
101. Na aparatu Laplas-Lavoazjea utvrdjeno je da se sipka
duzine L = 20 cm., pri zagrijavanju od to = ODC do t = 100 DC
izduzi toliko
cia se durbin, cija je 080-
vina na udaljenosti r =
30 em, od kraja te sip-
ke, obrne za 2 podioka
izrazena u mm na zaklo-
nu udaljenom L = 1 m
od osovine durbina (vidi
sliku). Koliki je termii'-
ki koeficijent sirenja cin-
ka'!.
T
/\ /\
102. -Odredi termicki koeficijent linearnog sirenja stakla,ako se
staklena sipka duzine L, = 25 em. na temperaturi 1, = 15°C, izduzi
za b:..L = 0.135 mm, pri zagrijavanju za .6.t = 60°C.
103. Pri izgradnji nekog zahtijeva se da razlika
duzine jedne gvozdene i jedne bakarne sipke, na svim temperatu-
rama, na kojima postoji linearna zavisnost duzine i temperature,
1.17. NAUKA 0 TOPLOTl. GASNI ZAKONI
21
bude 6.L = 5 em. Kolike treba da su duzine tih sipki na ODC?
Termicki koeficijenti linearnog sirenja za gvozdje i bakar Sli: [tn =
12.10-
6
K-l i Qb = 17.10-
6
K-I
104. Staklena boca je napuujena sa 50 em
3
zive temperature
18°C. Kolika ce zapremina zive izaCi iz boee, kad se sistem zagrije
na 38°C? Termicki koeficijent zapreminskog sirenja zive iZIlosi / =
18 . 10-
5
K"-ll terrnicki koeficijcnt linearnog sirenja stakla je ex =
g. 10--
6
K- I
105. Zapremina tecnosti pri zagrijavanju, u zavisnosti od tem-
perature, data je u tabelama relacijom
gdje je t temperatura tecnosti, Vo zapremina tecnosti na 0 DC ,a
a, b i e su konstante karakteristicne za tecnost. Ako u intervalu
temperature od OoC do 33°C te konstante za vodu iznose:
a = -0.06427.10-
3
nC·"
b = 8_50,,3· 10-
3
°C-2,
e = ·_·6.79 . 10-
8
°C-
3
Odredi temperatuTu na kojoj je voda najgusca.
106. Jedan grijac konstantne snage zagrije izvjesnu kolicinu vode
od temperature t, = 10 DC do tacke kljucanja tk = 100°C za
vrijeme t, = 15 minuta. Koliko vremena treba da bude grijac
uklJucen pa da sva voda ispari? Specificni toplotni kapacitet vode
je c = 4.19 kJ/kgK, a specific.na toplota isparavanja vode qi =
2.26 M .I !kg.
107. U litar vode temperature 1, = 18 DC ubaci se komad
gvozdja mase Tn, = 100 g, temperature t, c= 500 DC. Koliko se
vode pretvori u paru ako je konacna temperatura smjese ts = 200C?
Specificni toplotni kapacitet gvoZdja je c
g
= 460 .1/ kgK, a vode
c" = 4.19 .J! kgK. Specificna toplota isparavanja vode pod normal-
nim atmosferskim pritiskom je qi = 2.26111.1/ kg.
108. Gumeni balon tankog zida i mase m = 50 g napunjen je
molekularnim azotom i potopljen u jezero na dubinu h = 100 m.
Naci masu azota" ako balon ria toj dubini lebdi. Spoljasnji pritisak
je 1.05.10
5
Pa, a temperatura vode na toj dubini je 4 DC.
22 CLAVA 1. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE
109. Kolika se kolii'ina toplote ntrosi da bi se kiseoniku mase
Tn = 10 9 i temperature tl = 27 GC, povecala zapremina tri puta pri
stalnom pritisku, a zatim pritisak povecao dva put a pri stalnoj zapre-
mini? Specificni toplotni kapacitet za kiseonik pri stalnom pritisku
je C
p
= 903.5 J/kgK, a pri stalnoj zapremini e
v
= 653.1 JjkgK.
110. U usku epruvetu, koja je u vertikalnom polozaju, ubacena
je veca kap zive mase rn = 16.8 g. Pri tome je zatvorena izvjesna
kolicina vazduha i razmak iznwdju zive i dna epruvete iznosi 4.4 em.
Kolika je udaljenost zive od dna kada se epruveta obrne za 180°?
Povrsina poprecnog presjeka epruvete je :10 rnm
2
, a atmosferski pri-
tisak 10
5
Pa.
111. U zatvorenom cilindricnom sudu nalazi se pokretna pregrada
koja maze bez trenja da klizi duz suda. Duzina suda je 40 em, a
povrSina poprecnog presjeka je 20 em
2
. Pregrada, Cija je masa 2 kg,
se u pocetku nalazi na sredini suda. U sudu, sa obje strane pregrade,
nalazi se vazduh pod pritiskom
0.5 . 10
4
Pa. Koliko ce se po-
mjeriti pregrada ako sud pocne
da se krece sa ubrzanjem 5 ITt/8
2
u naznacenom smjeru kao na sli-
d. Zanemariti debljinu pregrade
i promjene temperature vazduha.
112. Dva suda napunjena vazduhom, medjusobno su spojena
kapilarom sa slavinoIn. Prvi sud se nalazi u parnom kupatilu tem-
perature 100 DC, a drugi u smjesi za hladjenje temperature ·-20 DC.
U pocetku, kada je slavina zatvorena, pritisak u prvom sudu je 4 .
10
4
Pa, a u drugom 1.5 . 10
4
Pa. Koliki je pritisak vazduha poslije
otvaranja slavine, ako je zaprerIlina prvog suda 250 ern
3
, a drugog
400 em
3
? Sudovi ostaju svaki u svojoj sredini.
113. Smjei'ia od 24 g He i 8 g Hz na konstantnoj tempera-
turi zatvorena je u posudi. Koliki je odnos specificnih toplotllih
kapaeiteta pri kOllstantnom pritisku i konstantnoj zapremillu za tu
sInjesu ?---"
114. Prilikom izobarne ekspanzije kiseonika -0
2
utrosi se kolicina
toplote Q :-.=; 4 M J. Koliki dio ove energije se trosi na povecanje
njegove unutrasnje energije? Kolika ce biti ova energiju za ozon"(03?
Veze medju atoiriima u molekulu smatrati krutim. .
1.17. NAUKA 0 TOPLOTI. CASNI ZAKONI
23
115. Jedan mol idealnog gasa izotermno ekspandira od zapremi-
ne V, do zapremine V2 = 10V
"
a zatim adijabatski ekspandira do
zapremine V3 = 2V2 • Konacna temperatura gasa je Ts = 600 K.
Kolika je koliCina toplote dovedena gasu pri izotermiloj ekspanziji?
Koeficijent adijabate je K; = 1.41.
116. Idealni dvoatomni gas prolazi reverzibilan eikIus prikazan
na sliei. Odredi:
a) Ekstremne temperature
ciklusa u funkciji To.
b) Primljenu kolicinn
toplote u toku jednog cik-
lusa u funkciji RTo.
e) Ukupni izvrseni rad u
jednom ciklusu u fu.nkciji
RTo·
p
B
To
[
A
117. U jednom celicnom sudu debljine dna d = 0.4 em i povrsine
dna S = 200 em' voda kljuca lla ternperaturi tk = 100°C. Sud se
nalazi na resou cija je temperatura t = 200°C. Ako se zanemare
bocni efekti odvodjenja toplote, koliko vode ispari svake sekunde?
Koeficijent toplotne provodnosti celika je , , ~ : 66.88 WjmK, a spe-
cificna top Iota isparavanja vode qi = 2.26 M.Tjkg.
l18. Cilindricni parovod ima azbestnu oblogu kao toplotnu izo-
laciju. Spoljasnja povrsina obloge ima ternperaturu tl = 50°C, a
unutrasnja, koja nalijeze na parovod ima temperaturu t, = 120 DC.
Duzina parovoda je L = 65 m, spoljasnji precnik izolacione obloge je
d
,
= 13 em, a unutrasnji d, = 7 em. Odrediti koliCinu toplote koju
parovod preda okolini u toku 24 sata. Koeficijent toplotne provod-
nosti azbesta je 0.209 W / mK.
.119. Debljina zida nekog bojlera iznosi d
1
= 1.5 mrn. Cnutrasnja
strana bojlera prekrivenaje naslagorll krecnjaka debljine d
2
= 1 mm.
NaCi gubitak snage po 1 rn
2
bojlera, ako je unutrasnja temperatura
t, = 100 DC, a spoljna temperatura ts = 20 DC. NaCi temperaturu na
unutrasnjoj strani rnetala. Koeficijent toplotne provodnosti metala
je "1 =75 WjmK, a krecnjaka "2 = 0.6 W/iiLK.
24 CLAVA 1. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE
1.18 Molekularno-kineticka teorija
120. Odredi relativan broj molekula azota koji na temperaturi
T = 300 K imaju intenzitete brzina u intervalu (2100,2110) m/ s.
Uporedi ovaj broj sa relativnim brojem rnolekula vodonika pod i8-
tim uslovirna. Kolike su vjerovatnoce da molekuli azota i vodonika
posjeduju brzine u datom intervalu na datoj temperaturi.
121. Odredi vrijednost intenziteta srednje, efektivne i najvjero-
vatnije brzine molekula kiseonika u stacionarnom stanju na temepre-
turi T O.C 300 K. Nacrtati zavisnost I(v) ina njoj oznaCiti vrijednosti
V na;, V i v,!!, kao i I(vnaj), 1(15) i I(v,!!).
122. Nacrtati kvalitativni grafik raspodjele molekula idealnog
gasa u stacionarnom stanju po intenzitetima brzina. Kako se rnijenja
grafik kada se ternperatura gasa smanji cetiri puta? Koliki je odnos
najvjerovatnijih brzina, a koliki odnos vrijednosti Maksvelovih fun-
kcija raspodjele Za v :::::: Vnaj na tim temeraturama.
123. Smjesa vodonika i nekog nepoznatog gasa naiazi se u sta-
cionarnom stanju na temperaturi T = 300 _K. Analizorn intenziteta
brzina cestica u smjesi nadjeno je da je relativni broj molekula nepoz-
natog gasa koji ima intenzitete hrzina u intervalu (vnaj - 1, Vnaj + 1)
mj 8 jednak relativnom broju rnolekula vodonika koji imaju inten-
zitete brzina u intervalu (v -- 4.14, 15+4.14) mj s. Odrediti odnos
srednjih vrijednosti intenziteta brzina za gasove u smjeSi .
124. PolazeCi od izraza za broj rnolekula koji imaju intenzitete
brzina u intervalu izmedju v i v + dv 1 naCi vjerovatnocu da molekul
idealnog gasa na stalno] ternperaturi T ima energiju u intervalu
E, E + dE! Odredi srednju vrijednost energije, srednju vrijednost
kvadrata energije i najvjerovatniju vrijednost energije translatornog
kretanja molek111a idealnog gasa, Cija je temperatura 273 K. Zavisi
li to od vrste gasa.?
125. U pecnici gdje se odrzava stalna temperatura 250 DC nalazi
se neko tijelo. Tijelo seiznese iz pecnice i ostavi da se hladi u pros-
toriji temperature 20 DC. Odredi vrijeme za koje ce se tijelo ohla-
diti do pet puta nize temperature, ako je koeficijent hladjenja tijela
3.4 . 10
4
8-
1
NakQ)1 koliko vreJ:nena, ad pocetka hladjenja, ce tem-
peratura opasti za 50, 100, 150i 200 DC?
126. U nekom sndu se nalazi kiseonik pod pritiskom 2 . 10' Pa i
1.18. MOLEKULARNO-KINETICKA TEORIJA
25
na temperaturi 80 DC. Izracnnati:
a) Broj sudara koje pretrpi jedan molekul u toku jedne sekunde.
b) Sredn.Ju duzinu slobodnog put a molekula kiseanika.
c) Koliko pu.ta se srednja duzina slobodnog puta
rnolekula, ako hI pn lstO.J ternperaturi pritisak iznosio 103 Pa.
Precnik kiseonika iznosi d =,2.9 . 10-
10
m,) -njegova
rnolarna masa Je M = 32 g!mo[, a Bolcmanova konstanta je k c=
1.38 . 10-
23
J/ If.
;27,. se nalazi u stacionarnom stanju na temperaturi
20 C I pntlsku 8 mFa. Precnik molekula je 0.2 nm. Kolika je
srednJa duzlna slobodnog puta rnolekula? Koliko sudara u 1 .s dozivi
rnolekul u OVom gasu? Koliko puta je ova srednja duzina slobodno
u
puta veca od srednje duzine slobodnog puta na istoj temperaturi pri
normalnom atmosferskorn pritisku?
128. Na kojoj je visini pritisak tri pllta manji od pritiska na
povT.sini Ze.mlje? vazduha je 20 DC, a njena promjena,
kao 1 prOIDJena g sa vlSlnom se zanemaruje.
odredio nurnericku vrijednost Avogadrovog broja N A-
P.eren Je rnJeno koncentracije cestica gUIniguta,
mka 0.212 rnrn ] za.premlnske mase 1 2 10
3
kg/'m
3
d'h
L .' .suspen ovaIll U
vodi na 2.9? Ii. Odnos cestica gumiguta
na dva lllvoa CIJa Je vlslllska razlika 30 mm bio J'e 1875 K l'k .
" _. '. 0 1 a Je
vTlJednost Avogadrovog hroja?
130. Primjenjujuci kineticku teoriju gas Ova na metale i izolatore
izracunati ID.olarnu specificnu toplotu pri stalnoj zapremini za jedne i
druge N aci njihov odnos i uporediti sa eksperimentalnim
rezultatlIDa.
131. kineticku teoriju gasova na. elektronski gas
u lZ:vestl lzraz za koeficijent toplotne provodnosti metala
Atopl : nac.l. IlJegov odnos sa specjficnom elektricllOlIl provodnoscu u.
(IzracUnat,1 konstantu u Videman-Francovorn zakonu).
26 GLAVA 1. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE
1.19 Kretanje u elektromagnetnom po-
Iju
132. Izmedju horizolltalnih placa ravanskog kondenzatora kap-
Ijica ulja predjc put S = 1.2 mnt. pod dejstvom sopstvene tezine uni-
, formnom l:>rzinoID, za vrijeme t = 0.1 minut. Ako kapljica nosi 5 ele-
mentarnih naelektrisanja, koliko elektrostaticko polje treba ostvariti
medju plocama kondenzatora da kapljica moze da miruje (lebdi) u
pprostoTu? Koeficljent viskoznosti vazdu,ha je 1.8 . 10-
5
Pas, za-
preminska masa ulja je 900 kg(m', a vazdubaje 1.2 k/grn'.
133. Elektroni dobiveni terrnoelektrollskorn ernisijom sa katode:
ubrzavaju se jednosrnjer-
nim naponom U = 260 V i
poslije toga ulijecu normal-
no u homogeno elektrosta-
ticko poljc [ izmedj u
ca ravanskog kondenzatora.
Koliki je intenzitet
statickog polja {, ako
troni 'padaj u na ekran u u
tacku y = ern,
-----------------
L d
+
a linearne dimenzije sistema za skretanje S11 L = 10 ern i d = 5 ern
(vidi sliku)?
134. Elektroni sirokog spektra energije ulaze 11 homogeno sta-
cionarno magnetno polje indukcije B = 5.10-
2
T, pod uglom a 0=
30° (vidi sliku). Kolika je
nergija elektrona koji lzlijecu
kroz drugi otvor koji je
!jen 5 em od prvog otvora?
Koliko treba da bude
malno rastojanje izmedju plo-
ca da ovi elekLroni ne udare 11
gornju plocu?
135. Dokazati da u hOITlOgenOITl stacionarnom polju intenziteta
magnetske indukcije B 1 kineticka energija naelektrisane cestice ostaje

136. Monoenergetski elektronL ulijecu kroz procjep 8
1
u ho:""-

1.19. KRETANJE U ELEKTROMAGNETNOM POLJU 27
mogeno elektricno polje .: =1000 V / em pod uglom B = 60° u odnosu
na pravac linija sile elektricnog polja. Odredi brzinu Vo elektrona i
rastojanje Xo tako da elektroni izlaze iz prostora u kome djeluje
tricno polje kroz procjep S2 normalno na pravac elektricnog polja.
Koliki je poluprecnik kruzne putanje ovih elektrona u hOIDogenorn
magnetskom polju, indukcije B = T, koje djeluje u prostoru iza
procjepa 52.
L...--. ___ ._.X!?.__
I
137. Izracunati skretanje elektrona u ukrstenoln stacionarnom
elektricnorn i magnetskom poljn. Elektroni ulijecn u ukr:lteno polje
pocetnom brzinorn Va. Pokazati da je ovo skretanje zbir skretanja
elektrona u sarnom elektricnom i sarnom. magnetskom. polju.
138. Maseni spektrolnetar prikazan je na slid. Rastojanje izrIle-
dju izlaznog procjepa 8
1
i ulazIlog procjepa 8
2
na instrumentu za
registraciju jonske struje je L = 50 em. Homogeno stacionarno Inag-
netsko polje indukcije B 0.05 T djeluje u naznacenom srnjeru. Ako
se napon izmedju ploea kondenzatora linearno nlijenja sa vremenOffi,
maksimalne vrijednosti jonske struje se detektuju u trenucima t1 i
t
2
, kad su elektricna polja jaCine {, =15 kV 1m i {2=60 kV 1m. Pod
pretpostavkom da su ispitivani joni jednostruko naelektrisani odredi
nj ihove mase.
I
Snop.pozifivnih
!';> Jond
-,
28
GLAVA 1. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE
1.20 Osnove relativisticke teorije
139. Odredi vlastitu duzinu "tapa ako je u laboratorijskom sis-
temu refercncije njegova brzina v = c/2, duzina L = 1 m i ugao
izmedju stapa i pravca kretanja a = 30°.
140. ,u-mezoll, kre(:uCi se brzinoIn v = 0.99 c preleti od svog
mjesta radjanja do tacke rasp ada rastojanje L = 3 km. Odredi:
a) Vlastito vrijerne zivota tog mezona!
b) Rastojanje koje preleti rnezon s njegove tai'ke gledista.
141. Sistem 5' se krece u pozitivnom smjeru X-ese sistema S
brzinom v, pri cem,u se ose X i X' poklapaju. Neka su u momentu
poklapanja koordinatnih pocetaka 0 i 0' pokazivanja satova obaju
sistema u tim tackama jednaka null. NaCi brzinu prernjestanja tacke
u sisternu S 1 u kojo] je pokazivanjc satova obaju sistcm.a za citavo
vrijeme jednako.
142. Dvije cestice nalijecu jedna na drugu brzinarna VI = 0.5 c
i V2 = 0.75 c. N aCi relativnu brzinu druge cestice u odnosu na prvu
cesticu.
143. Cestica se u 8 sisternu krece brzinorn u pod uglom (Y 11
odnosu na X-osu. NaCi odgovarajuci ugao u sistemu Sf, koji se pre-
mjesta brzinom v u pozitivnorn smjerll X-ose, ako se ose oba sisterna
poklapaju.
144. ZaITllsljena kosmicka raketa poCinje da se krece konstantnim
u brzanjem 11/ = 10 9 u inercijalnim sistemima refcrencije, vezanim u
svakom momentu sa raketom. Pogon traje po zemaljskom vrernenu
t = 1 godinu. Odrediti za koliko se procenai:,a razlikuje brzlna rakete
od brzine svjetlosti na kraju vreluena t i predjeni put za to vrijerne.
145. Dokazati da je transfonnacija frekvencije za relativisticki
longitudinalni Doplerov efekat kod svjetlosti data relacijorn:
(1 - (3
v
w

(! =
I+{! e
gdje je 1) brzlna kojom se krece izvor svjetlosti u odnosu na
prijemnik.
146. Po nekoj pravoj krecu se u istom smjeru brzino!:n
VI = c/2) a ispred TIJega lzvor monohromatske svjetlosti bTzinom
1.21. TOPLOTNO ZRACENJE
29
V2 = 3/4c. Sopstvena frekvencija svjetlosti je woo NaCi frekvenciju
svjetlosti koju mjeri pOSlnatrac.
14-7. Kojorn brzinom se mora kretati vozilo da hi crvena svjetlost
sernafora, talasne duzine 700 run, presla u :telenu svjetlost talasne
duzine 550 nrn'?
148. Koliku je brzinu neophodno saopstitj tijelu da bi njegova
zaprerninska masa porasla. za 10%?
149. Izracunati irnpuls protona u A1 eV/c, gdje je c brzina svjet-
losti u vakuumu, ako je kineticka eIleTgija protona Ek 5001\1 eV.
150. U hornogenom elektricnom polju jaC.ine kV / em poone
se kretti elektron. Kroz koliko vremcna c.e njegova kincticka energija
biti jednaka rnoc2, gdje je rno masa mirovanja elektrona?
151. Izracunati ubrzanje elektrona koji se krece duz silnica ho-
mogcnog clektricnog polja E =25 kV / em,) u momentu kada je njegova
kineticka energija 0.5 'moc
2
, gdje je rno rDasa rnirovanja elektrona.
152. Cestica mase rnirovanja m,o pocinje u trenutku t -:::::;- 0 da se
krece pod dejstvorn statue sile F. NaCi zavisnost brzine i puta od
vrem_ena.
1.21 Toplotno zracenje
153. Pokazati cIa 8U spektralna ernisl0na snaga apsolutno crnog
tijela Ev i spektralna gustina energije zracenja 'W
v
povezane relacijom
c
Ev =-w
4 v
NaCi veZll izmedju ukupne emisione snage apsolutno crDog tijela E i
ukupne gustine energije zra.cenja w.
154. Da bi izveo svoju formulu za spektralnu gustinu energije
zracenja Plank je pretpostavio da atomi iii ITlolekuJi u CVTstom ti-
jelu mogu da 08ci1u.1u sarno tako da posjeduju odrcdjene vrijednosti
energije oscilovanja koje iznose 0, £, 2c) 3c, ... Prerna tome, kada
takav oseilator emituje iii apsorbujeenergiju u vidu elektromag-
netnog zracenja, onda i taj emitovani ill apsorbovani iznos energije
mora biti cjelobrojni urIlnozak najrnanjcg iznosa E; koji se naziva
energije oscilov(t,nja. Na osnOVll ovih pretp?sta.vki izvesti Plan-
kovu forillulu za spektralnu gustinu cnergije zracenja apsolutno cr·nog
tijela i zakljllCitl cemu treha da bude jednako c.
30 CLAVA I. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE
155. KoristeCi Plankovu formulu za spektralnu gustinu energije
zracenja IlaCi izraz za spektralnu emisionu moe apsolutno crnog tijela
na temperaturi T. Izraziti je u zavisnosti od frekvencije v i talasne
duzine ).. Nacrtati ih za tri razliCite temperature T, < T, < T
3

156. PolazeCi od Plankovog zakona zracenja apsolutno cmog ti-
jela izvesti:
a) Vinov zakon pomjeranja,
b) Stefan-Bolcrnanov zakon i
c) izracunati Vinovu i Stefan-Bolcruanovu konstantu.
157. Metalno vlakno precnika d = 0.01 ern nalazi se u evakuira-
nom balollu. Propustanjem stalne istosmjerne struje temperatura
mu se odrzava konstantnom T = 2500 K. Specifieni otpor metala
od koga je napravljeno dakno je p = 2.5· 10-
6
Om. Kolika jacina
struje protice kroz vlakno
1
ako snlatramo da zraCi toplotnu energiju
kao apsolutno crno tijelo. Gubitke toplote provodjenjem zanemariti.
1.22 Fotoelektricni i Korn.ptonov efekat
158. Cista povrsina cinka obasja se ultraljubicastorn svjetloscu
talasne duzine ).. := 25:).7 nrn (jedna linija iz zivinog spektra). Ako
je izlazni rad elektrona kod cinka =.' 4.3 eV) kolika je maksirnalna
energija enlitovanih fotoelektrona? Koliki je napon zaustavljanja
takvih fotoelektrona?
159. Maksirnalna talasna duzina svjetlosti koja moze da izazove
fotoelektricni efekat na metalnonl natrijuIDu je Arnax = 545.0 nm.
a) Odrediti rnaksirnalnu brzinu izbijenih elektrona iz natrijurna,
ako se on abasja svjetloscu talaslle duzine ). = 200.0 nrn.
b) Koliki je zakocni napon za fotoelektrone izbijene iz natrijuma
pod uticajem te svjetlosti?
160. U tabeli Sll navedcni eksperimentalni rezuitati mjerenja za-
kocnog napona za fotoelektrone koji se izbijaju pod uticajerll svjet-
losti talasne duzine koja odgovara glavnirn linijama u spektru zive:
,
I
5461492 I
I
405 I 369
,
Talasna duiina I
(nml ___ 436 313
-?akocni napon
1.20 11.50 (V) 0.40 I 0.60 0.90 2.10
1.23. ATOMSKA FIZIKA
31
N a osnovu ovih podataka nacrtati grafik na milimetarskom pa-
piru i sa njega odrediti Plankovu konstantu i izlazni rad elektrona
iz rnetala koji je koriiiten u eksperimentu. Odrediti iste velicine
metodom najmanjih kvadrata. Uporediti ih sa onim odredjenim sa
grafika.
161. Kvant X-zracenja talasne duzine .\ = 0.1 nrn rasijava se
na slabo vezanom elektronu atorna rnanjih rednih brojeva, pri. cemu
produzava da se krece pod uglorIl e = 90(;. Izracunati energiju koju
prirni elektron i ugao pod kojim produzi da se krece nakoll sudara.
162. Rendgensko zracenje talasne duzine ..\. = 0.004 nrn rasijava
se na grafitu. Odrediti impuls fotona koji se rasije pod uglom e = 30
0
i kineticku energiju uzrnaklog elektrona. Da Ii u rasijanorIl zracenju
pod titn uglonl ima zracenja sa talasnorn duzinom jednakom upad-
rlOIrl zTaeenju?
163. Kada se fotonirna talasne duzine ). = 2.4· nm bornbar-
duje materijal za rasijavanje, registruje se zracenje sa promijenjenom
talasnom duzinom pod uglom 0 = 60
0
U odnosu na kretanje upadnih
fotona. Izracunati:
a) Talasnu duzinu fotona rasijanih na slabo vezanim elektronimal
b) U gao uzmaka elektrona.
164. U eksperimentu sa rasijanjern X-zracenja, upotrijebljeni su
fotoni energije E j = 0.200 M-e1i. Rasijani fotoni sa prornijenjenom
talasnom duzinom registrovani su pod uglom 0 = 90° u na
srnjer upadnih fotona. Kolika je energija (u MeV) rasijanih [otona i
uzmaklih elektrona'! Razrnotrite da Ii se u tom slucaju opaza vazenje
zakona 0 odrzanju energije?
165. U eernu se razlikuje rasijanje fotona elektronirna od rasijanja
fotona protonima? Koliki bi bili pomaci talasne duzine ,-zracenja
(). = 0.2· nm) pIi rasijanju protonima i slabo vezanim elektron-
irna pod uglom e = 90
0
?
1.23
166.
lzraz za
stanja!
Atorn.skafizika
a) Koristeci Borov model atorna i Borove postulate izvesti
racunanje --i izracunati . .- poluprecnike prva tri stacionarna
32 GLAVA 1. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE
b) Kolike su periferijske brzine kretanja elektrona na tim puta-
njarna?
c) Koliko se rar,likuju ugaone brzine elektrona U osnovnorn i pr-
vom pobudjenom stanju?
d) Kolike 811 kineticka i potencijalna energija (u eV) atoma vo-
--donika kada se on naJazi U osnovnom kvantnorn stanju?
e) Kolika je ukupna energija aloma (u eV)?
f) Kolika je milliumlna energija (u eV) potrebna za jonizaciju
atoma vodonika U osnovnom stanju?
Smatrati da je rrlasa jezgra mnago puta veca od mase elektrona
(m
J
beskonac:na).
167. Monohrornatska svjetlost nepoznate talasne duzine pada
na atome vodonika koji se nah1.ze U OSIlQVnOrIl. kvantnom stanju. U
ernisionom spektru vodonika koji se dobiva poslije interakcije fotena
sa atomima vodonika_ javlja se ukupno sest spektralnih linija. Odre-
diti talasn€ duzine ovih spektralnih linija i energiju fotona upadne
svjetlosti.
HiS. Svjetlost od cijevi za praznjenje u kojoj se nalazi vodonik
pada normalno n3. difrakcionu re3etku koja ima 590 proreza na 1 m.rn.
Pri tome se prvi difrakcionj maksimum 7,a Hex (crvena linija u Bal-
merovoj seriji) nocl pod uglom 0 = 23°. Odrediti:
a) Talasnu duzinu te svjetlosti.
b) Ridbergovu konstantu.
169. U atomu vodonika elektron prelazi iz stanja Cija je energija
veze Eli = 0.54 el/ u stanje Cija je energija pobudjivanja Ee.x
10.2 eV.
a) Odrditi kvanlne [yrojeve koji odgovaraju Qvim stanjima.
b) Izracunati taiasnn duzinu emitovanih fotona!
c) Kojoj spektralnoj seriji pripada ta talasIla duzina?
170. Pri n(-celasticnorD sudaru elektrolla Inase m sa atomom vo-
donika IDase M koji mirllje, atoTn prelazi u pobudjeno stanje, e.ija je
energija za LiE- vera od e.nergije osnovnog stanja.
a) Dokazati da minimalna kineticka energija elektrona Ekrnin mo-
ze biti odredjen<-t kao
E kmir:
rn+M
= --·-t::.E
1v[
I
I
I
I
i
I
1.24. NUKLEARNA FIZIKA
33
. b) NaCi minimalnu kinetiC:ku energiju elektrona pri neelasticnom
sudaru sa atom om vodonika koji miruje, koja je potrebna da prebaci
atorIl vodonika iz osnovnog u drugo pobudjeno stanje.
c) Rijesite prethodni zadatak kada bi cestica koja nalijece hila
proton.
,171. Ne :uzimajuCi U obzir kretanje jezgra kod jednostruko joni-
zovanog atoIDa H e+, izraclinati Ridbergovu konstantu, en-
nivoa za n = 1,2,3 i 4. Nacrtati na milimetarskom papiru
dlJagram energetskih nivoa za H e+ i H. Sta se moze zakljuCiti pos-
matranjem dijagrama?
72. Rijesiti prethodni zadatak sarno ·uzeti dvostruko jonizovani
atom litijuma L£++.
. 173. a) Izvesti izraz za energiju atorna vodonika i njemu slicnih
Jona kada se uzme u razmatranje i kretanje jezgral
b) Kolikom moe; razlaganja tre ba da raspolaze spektralni uredjaj
da bi se mogle vidjeti kao odvojene .Ho:. linije koje daje smjesa obicnon-
vodonika i tricijuma. C>
174. Svjetlost iz cijevi za praznjenje u kojoj se nalazi vodonik
obasjava fotokatodu.
. a) Odrediti razliku kinetickih energija elektrona koji nastaju pod
deJstvom svjetlosti Iinija Ha i
b) U kakvoj je vezi ova razlika energija sa jednom od iinija u
PaSenovoj seriji?
1.24
N uklearna fizika
175. Aktivnost nekog preparata umanji se 71 = 2.5 puta za t = 7
dana.
a) Izvesti zakon radioaktivnog raspada!
b) NaCi period poluraspada datog preparata.
176.-"Radioaktivni natrijum llN ([25 se raspada emitujuCi {3-ces-
tice. Period poluraspada natrijuma je T 14.8 sati. Odrediti broj
atorna koji se raspadnu u 1 rng natrijllma za 10 sati.
Odrediti masu oiova Pb"(l6 nastalog radioaktivnim raspada-
njem 1 kg. Cistog r.:
238
, od nastanka Zernlje (prije t= 2.5.10
9
godina),
ako Je VTlJeme poluraspada uranovog izotopa T = 4 . .5 . 10
9
godina.
34
GLAVA 1. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE
178.Dat je sljedeCi radioaktivni niz:
38
5
r90 .. , 39 yOO ___ f3= __
T = 28god T = 64.2sata
(stabilan)
U trenutku t = 0 izdvojen je Cist preparat stroncijurna 5r
9o
Cija je
rnasa mSr = 1 rng. Kolika je rnasa cirkoniju.rna. Zr90 dvije godine
posilJe izdvajanja stroncijuma?
179. Radioaktivni element, Cija je konstanta radioaktivIlog ras-
pada ..\. stvara se konstantnom brzinom q. U pocetnom trenutku
t = 0 radioaktivni element nije postojao (No = 0). Dokazati da
je broj radioaktivnih atorna poslije vrernena t, koje je jednako peri-
odu poluraspada T, jednak polovini ravnoteznog broja radioaktivnih
atoma.
180. Izrai'unati energetski efekat Q nuklearne reakcije
Da Ii je reakcija egzoenergetska ili endoenergetska ?
181. Alfa cestica sa kinetickorD energijonl Ek = 7 MeV elastic no
se rasije na jezgru L£6 koje je bilo u stanju rnirovanja. Odrediti
kineticku energiju uZIIlaklog jezgra ako je ugao medju pravcirna kre-
tanja poslije sudara B = 60°
182. Elektricna snagajedne nuklearne elektricne centraleje Pol =
100 MW. Koeficijent korisnog dejstva nuklearne elektrane je 1) =
25%. Koliko se cistog goriva U
235
utrosi u toku svakog sata rada
nuklearne elektrane?
Glava 2
Zadaci za kontrolisano
ucenje
35
2.1 Kinematika translatornog kretanja
1. Tijelo lZVTsi dva uzastopna, po brojnoj vrijednosti jednaka
pomjeranja, brzinarna VI :::-.::: 20 mj s pod uglom 0::] = 60° i V2 =
40 mj s pod uglorn "" = 120
0
u odnosu na zadani smjer. Odrediti
srednju brzinu .
/!lie!!. v 23.09 m/8, f3 = 90
0
'.I 2.) Dva broda se krecu po rnirnoj je,erskoj vodi brzinarna V, =
36'1dh/h i V2 = 72 km/h pod uglorn '" = 30
0
jedan prerna drugorn.
Odrediti brzinu prvog broda U odnosu na a" zatim brzinu dru-
gog hroda U odnosu na prvi. ZakljuCi! \
Rjes. V,2 = V21 = 104.7 km/h, V12 =
3. Motorni camac se krece brzinom v = 10 m/ s U odnosu na
vodu u rijeci pod uglorn Q = 120
0
u odnosu na srnjer njenog toka.
Ako je brzina vode u rijeci, u odnosu na obalu v, = 4 km/h, odredi
rczultujucu brzinu camca U odnosu na ohain.
Rje!!. Vr = 10.68 m/ s, f3 = 117,92°
4. Posmatrac koji u trenutku prolaska voza stoji pored njegovog
prednjeg kraja, konstatovao je da je prvi vagon prasao pored njega
za vrijerne t = 4 8. Koliko ce se dugo pored njega kretati n-ti ( 10-ti
) vagon? Kretanje voza srnatrati jednoliko ubrzanim . Uzeti da je
prvi vagon lokornotiva, iste duzine i vagoni. Graficki prikazati
36 CLAVA 2. ZADACI ZA KONTROLISANO UGENJE
v(t) i 5(t) za to konkretno kretanje, ako bismo uzeli da je duzina
vagona L = 15 m.
Rjd. t = O.SI 8
5. Uz strmn ravan gurnu se kolica. Na rastojanju S = 30 em
od pocetka puta kolica su bila dva puta: kroz 1 sekundu i kroz 2
sekunde od pocetka kretanja. Odrediti pocetnu brzinu i ubrzanje
kuglice smatrajuCi ga konstantnim.
Rjd. va = 0.45 ml s, a = 0.3 ml3
2
Tijelo sa pocetnom brzinom Vo = 10 m/ s poene da 5e krece
jednoliko usporeno i zaustavi 5e presavsi put Sz = 20 m.
a) Koliko je usporenje tijela?
b) Koliko je vremena potrebno za zaustavljanje tijela?
c) Nacrtaj grafik zavisnosti v(t) i 3(t)!
Rjd. a = 2.5m/3
2
, t z = 48
7. Covjek koji 5e nalazi u sobi na petom spratu vidi kako pored
njegovog prozora proleti odozgo saksija sa cvijecem. Rastojanje 2 m,
jednako visini prozora saksija proleti za 0.1 s. Vis ina jednog sprata
je 4 m. UzimajllCi da je g ,= 9.81 ml 3
2
, odrediti sa kojeg je sprata
pala saksij a?
Rjd. n = 10
Lopta pacine na raVIlU povrsiu-q. sa visine 20 rn i odskoei na
visinu 8 m.
a) Kolika je brzina lopte neposredno prije sudara sa povrsinom?
b) Koliko je vremena proslo od momenta kad je pocelo padanje
do dostizanja najvise tacke poslije odskoka?
c) Kolika je brzina lopte neposredno poslije odskoka?
Rjes. a) v = 19.81 mis, b) t = 1.28 3, c) v.o= 12.52 rn/s
9. Pod kojim uglom u odnosu na horizontalnu ravan treba u-
praviti mlaz vode da hi dostignuta rnaksimalna visina hila jednaka
dometu? Koliko je tada vrijelne kretanja mlaza kroz vazduh?
Rjeif. a = 63.4°, tk = 0.18vo (s)
10. Voz se krece po krivini poluprecnika krivine r = 400 rn
pri cemu je njegovo tangencijalno ubrzanje at = 0.2 mj 8
2
. Odrediti
njegovo norrnalno i totalno ubrzanje u trenutku kad je njegova brzina
11 = 10 mls.
RJeii. an = 0.25 ml 8', a 0.32 ml8'
I
t
" !
I
I
I
.1
J
/
2.2. KINEMATIKA OBRTNOC KRETANJA
37
2.2
Kinelllatika obrtnog kretanja
11. Automobil se krece brzinorn Vo = 60 km/h. Poslije pocetka
kocenja on se kretao pravolinijski sa promjenljivim usporenjem i
zaustavio se nakon 3 sekunde. Za to vrijeme je presao put S = 20 m.
Odrediti srednju vrijedpost uf;aone brzine i ubrzanja tockova auto-
mobil a za vrijeme kocenja. Poluprecnik toi'ka je 0.23 m.
Rjes. W M • = 36.23 radjs, a
Br
= 24.15 radj 8
2
12. Pri krllznom kretanju materijalne tacke radijus vektora r =
0.8 m opise ugao e = 150
0
, pri cemu joj se periferijska brzina promi-
jeni od v, = 0.4 m/8 do "", = 1.5 m/8. Odrediti tangencijalno
ubrzanje tacke na tom putu
1
ako se zna da se brzina na tom putu
ravnomjerno povecavala.
Rjes. at = 0.5 m/8
2
13. Neko tijelo poCinje da se obrce konstantnirn ugaonim ubrza-
njem a :-::: 0.04 radj 3
2
• Kroz koliko vremena, od pocetka obrtanja, ce
totalno ubrzanje bilo koje tacke tijela biti usmjereno pod uglom 76°
U odnosu na srnjer njene brzine?
Rjd. t = 10 s
14. Tacka A se nalazi na obodu tocka radijusa r = 0.5 m koji se
kotrlja bez klizanja po horizontalnoj povrsini brzinom Va = 1 mls.
NaCi:
a) moduo i smjer vektora totalnog ubrzanja tacke A,
b) ukupni put 5 koji predje tacka A izmedju dva uzastopna dod ira
s povrsinom.
Rjel!. a) a=2m/s',(3=0,b) 5=3.14m
15. Rotor elektromotora koji se vrti ugaonom brzinom W =
314 radj 8, nakon iskljucenja vrti se jednoliko usporeno i zaustavi
nakon 1680 obrtaja. Koliko je ugaono usporenje rotora?
R.ieS. a = 4.67 rad/8'
16. Tocak koji irna 12 jednako udaljenih paiaca, za vrijeme obr-
tanja se fotogralise sa ekspozicijom 0.04 s. Na snimku se vidi da
se svaki palac za to vrijeme obrnuD za polovinu ugla izmedju dva
susjedna palca na tocku. N aCi ugaonu· brzinu tocka.
Rjd. w = 6.54 radl3
17. Mali teg opisuje krug radijusa 5 ern krecuCi se konstantnirn
u brzanjem at = 0.05 mj 8
2
• Cernu je jednaka perifer-
38 GLAVA 2. ZADACI ZA KONTROLISANO UC:ENJE
ijska brzina tega na kraju petog obrta? Kolika je njegova ugaona
brzina i ugaono ubrzanje u tom trenutku ?
RJeif. Vt = 0.396 mis, w = 7.92 rad/s, IT = 1 rad/s'
18. Kamen se baci pod uglorn Q = 60
0
prerna horizontali, poce-
tnorn brzinorn Vo = 19.62 m/ s. Koliko je norrnalno, a koliko tangen-
cijalno ubrzanje kanlena nakon 0.5 S od izbacivanja ?
RJei3. an = 6.18 m/ S2, at = 7.62 m/ s'
2.3 Dinalllika translatornog kretanja
19. Tijelo mase rn = 10 kg podiie se polagano (bez ubrzanja)
po zlijebu visine h = 3 m i duzine osnovice b = 6 m. Znajuci da je
koeficijent trenja izrnedju tijela i zIijeba !1 = 0.2 odrediti:
a) rad spoljasnje sile (vui'ne sile),
b) rad sile teile,
c) rad sile trenj a i
d) rad sile normalne reakcije.
RJeil. a) Av = 412 J, bJ AG =··294.3 J, cJ A" = -117.7 J i dJ
AR =0
20. Dvije kugle masa rrI-I = 2.5 kg i m2 = 1.5 kg krecu se jedna
prema drugoj brzinama VI = 6 Tn/ s i V2 = 2 m/ s. Odrediti:
a) brzine kugli poslije sudara,
b) kinetii'ke energije kugli prije i poslije sudara i
c) energiju koja se utrosi na deformaciju kugli pri sudaru.
Sudar smatrati centralnim idealno neelasticnim.
Rjes. a) v = 3 mis, b) Ek 48 J, = 18 J e) Q = 30 J
21. Dva tega masa Tn, = 10 kg i rn2 = 15 kg objeseni su na
neistegljivu Iaganu nit duzine L = 2 m, tako da se dodiruju. Manji
teg se otkloni za ugao 0: = 60° i pusti. Na koju visinu h, U odnosu na
ravnotezni polozaj sistema, ce se popeti tegovi poslije sudara? Sudar
smatrati centralnim, idealno elasticnim.
RJ·eS. h, = 4 em, h2 = 64 em
22. Tijelo mase m, = 0.1 kg pustimo daklizi niz kosi zIijeb, koji
prelazi u l)rnTtvu petlju" poluprecnika R = 0.75 ITL U najnizoj tacki
ono se idealno elasticno su.dari sa tijelom .rnase· -rnz = 0.30 kg koje je'
mirovalo (vid\ sIiku). Sa koje visine je pusteno da klizi tijelorr",
2.4. GRAVITACIJA
ako se poslije sudara tijelo
m2 odvoji od petlje na visi-
ni h = 1.125 m, a prvo tije-
10 vrati nazad po zIijebu, a
zatim ponovo kliznuviii, od-
vaja se od petlje u istoj tac-
ki kao i mz? Trenje zane-
mariti.
R
RJeif. H = 3
2
h-!j- (m, - mI)2 = 5.25 rn
rn.
l
2.4 Gravitacija
39
23. Tanak homogen stap duzine L = 2a i mase M nalazi se na
rastojanju d = 2a od cestice mase m koja Ieii na pravoj koja prolazi
normalno kroz njegov centar.
a) Naci intenzitet sile F kojom stap djeluje na cesticu.
b) Razmotriti slucaj d » L
c) Uporediti sHu F sa silom F' sa kojom bi djelovale rnaterijalnc
ta<:ke rnasa M i rn koje se nalaze na medjusobnom rastojanju d = 2a.
d) Izracunati siiu rnedjusobnog djelovanja ako hi cestica hila na
osi stapa na rastojanju d = 2a od njegovog centra.
. Rjes.
a)
c)
F = sinarctan(O.5), b)
sin arctan(0.5)' d)
24. Odrediti gravitacionu silu F koja djeluje na tackastu masu
koja se nalazi u unutrasnjosti homogenog sfernog sloja.
RjeS. F = a
25. NaCi gravitacionu potencijalnu energiju veoma tankog ho-
mogenog sfernog sloja i cestice rnase m koja se nalazi na rastojanju r
od centra sfernog sloja. Masa sloja je M i poluprecnik R. Razmotriti
slucajeve:
a) r > R
b) r < R
c) Graficki predstaviti zavisnost r) za oba slucaja.
Rj'eJ. a) Ep =. b) Ep =
40 CLAVA 2. ZADACI ZA KONTROLISANO UGENJE
25. SmatrajuCi Zemlju homogenom lop tom poluprecnika R
z
, i
zanemarujuCi otpor vazduha, odrediti potencijalnu energiju Ep( r)
sistema Zemlja- tijelo koje se moze pomjerati kroz uski kanal napravl-
jen kroz Zemlju duz njene ose (Predpostaviti da je potencijalna en-
ergija tijela na beskonacnosti od centra Zemlje jednaka nuli). Kolika
je potencijalna energija Ep(O), kojom raspolaze sistem kad je tijelo u
centru? Uporediti Ep(O) sa potencijalnorn energijom kad je tijelo na
povrsini Zernlje Ep(Rz).
Rjd.
Ep(r) = -21fp/m (R;.- 'i),
Ep(O) = -21fp/mR" Ep(O) = %Ep(Rz)
26. Data je homogena kugla mase M i poluprecnika R. NaCi
jacinu gravitacionog polja § i potencijal tp gravitacionog polja te
kugle kao funkciju rastojanja r od njenog centra (za r < R i r > R).
Nacrtati odgovarajuce grafike za ,9(r) i I"(r).
RJ·eii.
{
__ r r < R.
,9(r) = ltr'-
---l
r
2' r:2:R
{
-27rpry (R2 - i'.) r < R
rp= 3' -
... ryM r> R
, ' -
27. Odrediti odnose ubrzanja a, koje gravitaciona sila saopstava
tijelu na povrsini Zernlje, ubrzanja a2 koje centrifugalna sila iner-
cije saopstava tijelu na ekvatoru i as ubrzanja koje Sunce saopstava
tijelirna na Zernlji.
Rjeii.
a, -, "1
M
,
R;
0., as
"1
M
,
R;
h'
1"
,
!>&.
I HZ,
0., a2
a,
1 0.0034
0.0006
28. Satelit bi trebao da se krere u ekvatorijalnoj ravni Zernlje u
blizini njene povrsine po kruznoj putanji u smjeru) ili u suprotnom
. smjeru ad njenog abrtanja ako sopstvene ose. NaCi , u sistemu refer-
encije vezanom za Zernlju, koliko puta je kineticka energija satelita
u drugom shicaju veca od one u prvom.
RJes. Ek2 = 1:_27,
vl-prva' kosmicka brzina
vTperiferijska brzina tacaka na povrsini Zernlje
2.5. DINAMIKA ROTAClONOC ImETANJA 41
29. Sm,atrajuCi daje gravitaciono polje Mjeseca na mjestu gdje se
nalazi Zernlja nehomogeno, dati objaSnjenje kako se pojavljuju plirna
i osjeka.
2.5 Dinarnika rotacionog kretanja
30. Izvesti izraz za racunanje momenta inercije:
a) Tankog homogenog stapa u odnosu na osu koja je norrrHllna
na stap i prolazi: 1) kroz jedan njegov kraj i 2) kroz njegov centar
rnase. Masa stapa je m, a njegova duzina L.
b) Tanke hornogene pravougaone place u odnosu na osu koja pro-
lazi normalno na plocu kroz jedan njen vr1. M,asa ploce je m, duzina
a i sirina b.
c) Homogenog diska U odnosH na osu simetrije koja je normalna
na ravan diska. Izracunati taj moment ako hi disk hio ad bakra za-
prerninske mase p = 8900 kg/m,3, debljine 1> = 2.0 rnm, i poluprecnika
R = 100 mm,
d) Tankog kruznog prstena u odnosu na osu koja prolazi kroz
centar prstena normalno na njegov11 ravan, ako su ullutrasnji i vanjski
poluprecnici RI i R
2
) respektivno, masa m, i sirina. b. (Rl R2 R).
e) Homogene kugle 11 odnosu na osu koja prolazi: 1) kroz centar,
2) kroz jednu tacku na njenoj povrsini u pravcu tangente. Masa
kugle je m, a poluprecnik R.
RJ'eii a) 1) 1= =L' 2) 1 = =L' b) I = "'i,'+b')
, 3 ) _ 12 7 3'
c) 1= = 2.8.10-
3
kgm' d) 1 = mR', e) 1) I = 2)
)' = .!..mR2
5
31. Na masivni nepomicni kotur mase m'l i poluprecnika r na-
motana je lagana nerastegljiva nit, koja je jednirn krajern vezana za
jednu tacku na obodu kotura, a na slobodni haj je privezano tijelo
rnase m. U trenutku t = 0 sisteIIl se prepusti samOIIl sebi i on poene
da s'e krece. NaCi moment koliCine kretanja sisterna u trenutku i
od pocetka kretanja. Predstaviti na .crtezu vektor rIlomenta koliCine
kretanja sistema U odnosn na osu oko koje se obrce kotur.
R 0 .. L 2:m(:m+:md t
Jeso 2:m+:m1 rg
32;-- U sistemu °kao na slid poznate su mase tij"ela rnl = 4kg i
rnz 2kg, koeficijent trenja /1 = 0.1 izmedju tijela rnl i horizontalne
42
CLAVA 2. ZADACI ZA KONTROLISANO UGENJE
podloge, kao i masa kotura m = 10 kg, koji mozemo smatrati ho-
mogenim diskom. Nit se ne kHze po koturu. U trenutku t = 0 tijelo
m2 pocne da se spusta. ZancmarujuCi masu niti i trenje U osovini
kotura, naCi rad sile trenja
koja djeluje na tijelo ml za
vrijeme t = 5 S od pocetka
kretanja. Kolika je kinetic-
ka energija sistema u tom
trenutku? Koliko je sma-
njenje potencijalne energije
sistema? Smatrati da tijelo
ml ostaje
m,
m,
stalno na horizontalnoj podlozi i da nema trenja u osovini kotura
kao ni sa vazduhom. '
Rjd.
33. Oko horizontalne ose moze slobodno (bez trenja) da se vrti
poluga mase m = 1 kg (vi-
di sliku). Na krajevima po luge
smjestene 8li tackaste mase ml =
0.2 kg i rn2 = 0.3 kg. Prepusten
sam sebi sistem prelazi iz hori-
zontalnog u vertikalni polozaj.
o

L, L
Koliku brzinu imati masa m2 u najnizoj tacki putanje, aka je
L1 = 0.2 m I L2 = 0.8 m.
Rjes. v = Lzw, w = V = 2.16 m/s
34. Matematicko klatno mase m i stap rnase M (vidi sliku)
2.6. IiIDROS'TATIKA I IIIDRODINAMIKA
objeseni su u jednoj istoj tacki A, oko
koje mogu slobodno oscilovati. Duzina
maternatickog klatna je jednaka duzi-
ni stapa. Kuglica klatna se otkloni u
stranu tako da se podigne na visinu h u
odnosu na svaj najnizi palazaj. Aka se
kuglica pusti ana se neelastiCno sudari
sa stapom. Kako ce se kretati kuglica
i donji kraj stapa poslije sudara i na
koliku visinu ce se podiCi.
Rjes. Ii =

L
.. m

43
35. Rijesiti prethodni zadatak pretpostavljajuci daje prije sudara
bio otklonjen stap ( njegov donji kraj podignut za h).
R
- , f 3M'h
]CS. =
36. Sa jedne iste visine strme ravni istovremeno pocnu da se
kotrljaju homogeni valjak i kugla jednakih poluprecnika.
a) Koje tijelo ce irnati vecu brzinu na nekoj datoj visini?
b) .Koliko puta ?
c) Koliko puta ce brzina jednog tijela biti veca od brzine drugog
u datom trenutku?
RjcS. a) kugla b) Vk = 11._'v c)"-k = I,
, V 14 v, v" 14
2.6 Hidrostatika i hidrodinamika
37. U spojenirn sudovima se nalazi ziva. Povrsina presjeka
jednog kraka je cetiri puta veca ad povrsine presjeka drugog. U uski
krak se nalije stub vode visine Ii = 70 em. Za koliko se podigne ziva
u sirern, a spusti u uzem kraku U odnosu na prvobitni polozaj. Za-
preminska rnasa vode je Po = 10
3
kg / m
S
, a zive P = 13.6.10
3
kg / m
3

Rjes. hI = 'i¥!J1 H = 4.1 em
'P
38. Pravilan drveni cilindar pliva na povrsini vode take da se u
vodi nalazi 0.9 njegove visine. Koji dio visine dEndra ce poto-
pljen u vodu ako na vodu nalijemo sloj ulja koje potpuno prekrije
cilindar. Zapreminska masa ulja je Po = 0.8.10
3
kg/m" a vode
Po = 10
3
kg /m
3

Rjd. h, = H /2
44
GLAVA 2. ZADA.CI ZA KONTROLI5ANO UGENJE
39. Sa visine h = 1 m iznad nivoa miTne jezerske vode pusti
se da slobodno pada mala sfeTna kuglica od materij-ala zapreminske
mase p = 920 kgjrn
3
• Na kojoj dubini u vodi ce se zaustaviti ta
kuglica? Koliko vremena ce se kretati kuglica kroz vodu? Otpor
vode zanemeriti, a gustinu srnatrati poznatom.
R
· 'H I' h . -' .' 2py'2ih
Je5. = --:::- = 1L) m, t, = 2t = --- = 104 s
. .PO • • (po-p)g'
40. Kroz honzontalnu kapllaru unutrasnjeg poluprecnika r
1 mm i duziIie L = 2 ern koja se nalazi na boenoj strani otvorenog
cilindricnog suda poluprecnika R = 2 em istice ulje koeficijenta
viskoznosti 1] = 1.2 Pas i zapreminske mase p = 900 kg/rn3 • Iz-
kolika je brzina Vl isticanja ulja kroz kapilaru, a kolika je
brzina spustanja nivoa ulja. u cilindricnom sudu u mornentu kada je
nivo ulja nad sredistem kapilare h .= 26 em. Smatrati da ne dolazi
do zadrzavanja ulja na zidovima suda.
R' .. afl
h
j ,
Jes. v] = 81}i- = 1.2 em s, v = "k2Vl = 0.3,10-
2
cm/s
41. Iz cilindricnog suda vlsine h = 1 m i poprecnog presjeka
povrsine S lstice voda kroz otvor na dnu. OtVOT na dnu je kruznog
oblika povTsine 5, = cO/ 400. Izracunati za koje vrijerne ce voda
isteCi iz suda, ako je on u pocetku bio napunjen vodom do vrha.
Kontrakciju mlaza fie uzimati 11 obzir.

Jes . . - V -,; cO .- ", == 180 5
4.2. Na zidu suda sa vodom napravljena nad drugim. dva
otvora svaki povrsine cO. Rastojanje medju otvorima je h. U sud se
u svakoj sekundi ulije Q litara vode. N aci tacku presjeka mlazeva
koji isticu iz otvora, ako je Q jednako zapremini vode koja u sekundi
istekne kroz otvore.
R
· .. n2 S2"h
2
Q'
Je5. x =."-- - _ .. ,- y - -- 4gh _ .L
4g,<>2 QZ, -- 4g82 8g
2.7
Oscilatorno kretanje
43. Kuglica vrsi harmonijsko oscilovanje duz X-ose, aka rav-
noteznog polozaja x = O. Vlastita kruzna ucestanost oscilovanja je
Wo = 4 rad/ s. U jednoID trenutku koordinata polozaja cestice je
Xo = rn, a projekcija njene brzine VOx = 1 m/s. NaCi koordinatu
polozaja x i brzinu Vx nakon t = 2.4 s. Graficki prikazati
zavisnost x, Vx i ax od vremena t.
2.7. 05CILATORNO KRETANJE
45
RJes. x = -0.29 m, Vx = -0.8 m.ls
44. N a krajeve opruge kao na sEci pricvrscena su dva tijela rnasa
ml i mz. Ako oprugu rasteg-
nerno; drzeCi za tijela i pustimo
obje mase istovrerneno, nastace
oscilatorno kretanje. Odrediti
period oscilovanja sistema. Kru-
tost opruge je k. Sva trenja, kao
i otpor vazduha
Rje[;. T = .. m = .2'l1."'.L
k' ffl.,j-+m.2
mz
45. Ako bi se kroz Zemlju probio tunel, u nekom pravcu koji ne
prolazi kroz centar (vidi sliku), i u njega,
u tacki A postavilo tijelo mase m,
ono bi, ukoliko nema trenja, vrsilo
harmonijske oscilacije. Dokazati to!
Zernlju smatrati homogenorn kuglom
zapreminske mase p = 5.5.10
3
kg/m
s
Rotaciju ne uzirnati u obzir. Naci pe-
riod j;ih oscilacija.
R
· " F 4
Jes, x = -si7rpmx,
l' = . f'Fi .:= 84.5 m£n
V IP
m
A
46. Neka malo tijelo vrsi priguseno oscilovanje sa kruznorn ucesta-
noseu w = 25 rad/ s. NaCi koeficijent prigusenja /3, ako u pocetnom
trcnutku brzina tijela iznosi Vo = 0, a njegovo pomjeranje od. polozaja
ravnoteze r; = 1.02 puta manje od amplitude u pocetnom trenutku.
RJes. f3 = -w tan a = 5.1 3-
1
47. Na oprugu ciju masu mozemo zanemariti objesi se teg, usljed
(ega se ona istegne za .6..L = 9.8 em. Koliki ce biti period oscilovanja
tega, ako ga malo gurnemo u vertikalnom praVCll ? Longitudinalni
dekrement prigusenja je )" = 3.14.
Rjes. T = 21fJ D.gL [1 (,";:)'] = 0.7 s
48. Kada se kuglica mase m objesi na oprugu ona se izduzi
za t:"L, Pod djelovanjem spoljasnje vertikalne gile, koja se mijenja
po harmonijskom zakonu i irna a:tnplitudu Fo; kuglica vrsi prinudne
. 'oscilacije, Logaritamski dekrernent prigusenja je A.. ZanemarlljuCi
masu opruge, naCi kruznu ucestanost prinudne sile pri kojoj ce arn-
46 GLAVA 2. ZADACI ZA KONTROLlSANO UGENJE
plituda pomjeranj;; kuglice biti maksirnalna. Kolika je ta amplituda?
R
· • - I g F· ( ')
Jes. w - a - oAL::"L 1 + 4,
rez b.L 1+(>.j21r)2' rez - 41rmg ,;;:-z
49. Kuglica mase m = 50 g objesenaje na oprugu bez tezine, kru-
tosti k = 20 N / m. Pod djelovanjern prinudne vertikalne harrnonijske
sile kruzne frekvencije w = 25 Tad/8 kuglica vrsi uspostavljene prin-
udne oscilacije sa amplitudOni a = l.:1 ern. Pornjeranje zaostaje u
fazi za prinudnom silom za a = 37r /4. NaCi rad prinudne sile za
vrijeme jednog perioda.
RJes. A = :rrma' ([U' - wl) = 6 . J
2.8 Talasno kretanje
50. Jed.naCina progreshrnog ravanskog talasa ima oblik:
t;(x, t) = 60 cos{1800t ,- 5.3x)
gdje je f. dato u mikrornetrirna, t 11 sekundarna, x u metrim,a. Nab:
a) Odnos amplitude pomjeranja cestica i talasn€ duzine.
b) Amp litudu oscilovanja cestica sredine i njen odnos sa brzinom
sirenja talasa.
c) Amplitudu oscilovanja relativne deforrnacije sredine i njenu
vezu sa amplitudom oscilovanja brzine cestica sredine.
Rjeii. a) = ak = 506 . b) a = 60 . m
A 2r. ., 'c
1.77.10,.7
8
w
G
rnax
= ka = =
W "
c) e
max
= ka = 3.18·10-4,
51. U homogenoj elasticnoj
sredini rasprostire se ravanski talas
oblika
t;(x, t) = a C05(1Ot kx)
Predstavi za trenutak t = 0:
a) Grafik zavisnosti ad x veliCina: E f;!£ f;!£
, at' ax
b) Srnjerove orzina cestica elasticne sredine u tackanla gdje je
E = 0 za slucaj longitudinalnog i transv-erzalnog talasa. '
c) Grafik raspodjele gustine sredine p( x) za longitudinalan talas
(uzeti sredinu proizvoljne gustine Po).
RJeii. a) E(x) = acoskx, 'i;f = awsinkx, E; =
c) p( x) = Po + poak sin kx, gdje Po gustina sredine kada u njoj
nema talasa.
2.9. NAUKA 0 TOPLOTJ. GASNI ZAKONI 47
52. U sredini sa gustinom p siri se ravanski longitudinalni har-
monijski talas. Brzina talasaje v. SmatrajuCi daje prornjena gustine
sredine pri prolasku talasa /!"p < < p pokazati da je:
a) prirast pritiska u sredini /!"p = "pv
2
gdje je relativna
deformacija sredine.
b) Intenzitet talasa dat relacijom 1 = ,6,P2:,.... " gdje je /:),.Pmaz am-
P"
plituda oscilovanja pritiska.
53. Najednoj istoj normali na zid nalazi se izvor zvuka frekvencije
Vo = 1700 Hz i prijemnik. Izvor i prijemnik su nepokretni, a-, zid se
udaljava od izvora brzinom V
z
== 6 cmj.s. NaCi frekvenciju udara
(otkucaja) koju ce registrovati prijemnik. Brzina zvuka je 340 m/ s.
RJeii. V = Vo = 0.6 Hz
v v",
54. Tackasti izotropni izvor zvuka zvucne snage P = 0.1 W
nalazi se u centru supljeg cilindra poluprecnika R 1 rn i visine
h = 2m. PretpostavljajuCi da zidovi cilindra potpuno apsorbuju
zvuk naCi srednji fluks energije koja pada na bacIlu pavrsinu cilindra.
RJd. <j) = = 0.07 W
55. Na rastojanju Tl = 20 rn ad tackastog izotropnog izvora
zvuka niva jaCine je Ll = 30 dB. Zanemarujuci prigusenje zvucnih
talasa naCi:
a) Nivo jacine na rastojanju T2 = 10 rn ad izvora!
b) Rastojanje r od izvora na kome se zvuk fie cuje.
RJd. a) L, = L, ····20 log'" = 36.02 dB, b) r
"' '
632.45 m
2.9 N auka 0 toploti. Gasni zakoni
56. Tocak lokomotive ima poluprecnik ro = 0.5 m na to = 0 °C.
Odredi razliku u broju obrta tocka ljeti, na, temperaturi t, = 25 DC i
zimi, na temperaturi t, = -25 DC, na putu od L = 100 km. Terrnicki
koeficijent linearnog sirenja metala od kojeg je napravljen tocak je
O! = 12 .
RJes. . .u 19
2r.rl}
57. Staklena kuglica terrnickog koeficijenta zapreminskog sirenja
I, vaga se u tecnosti na ternperaturi tl i t2' Tezine istisnutih tec:nosti
na tim temp-eraturama su G
1
i G
z
- Odrediti term,icki koeficijent
zapreminskog sirenja tecnosti It.
48 GLAVA 2. ZADACI ZA KONTROLISANO UGENJE
R' Y - -Gzt ..d
Jes. It
58. Stakleni sud je tezak Go = 0.53 N. Ish sud napunjen zivom
tezi G
1
= 13.84 N na 0 °C. Kada se ovaj sud zagrije do temperature
t = 5.25 DC, jedan dio zive istekne iz suda, a njegova tezina je pri
tome G
2
= 13.76 N. Koliki je termicki koeficijent zapreminskog
sirenja stakla od kojeg je sud napravljen, ako je termicki koeficijent
zapreminskog ;;irenja zive 72 = 1.18.10
3
K-
1
?
R;"ei!. 71 = = 2.8 . 10.-
5
K-j
59. Srnjesa vode i leda, temperature to 0 DC, treba da se zagrije
do temperature t3 = 50 DC dovodjenjem vodene pare temperature
t2 100 "C. Masa vode je m, = 1 kg, a leda m2 = 0.5kg. Koliku
masu vodene pare treba uvesti. Specificni toplotni kapacitet vode je
4186 J / kgK, specificna top Iota topljenja led a q, = 0.33 11,1 J / kg, a
specificna topiota isparavanja vode qi = 2.26 M J / kg.
R' " .d.
t
3-
t
q)(
rn
l+m"H-m.ZQl 193
Jes. m3 q,-+c(tz t3) = 9
60. Kolika se koliCina toplote dovede masi led a od 0.5 kg koji
se nalazi na temperaturi t = .. 5 °C, da se prevede u paru pod
normalrum atmosferskim prltiskom temperature tk = 100 GC. Spe-
cifieni t,oplotni kapaciteti vode i leda su C, = 4.19 kJ / kg I{ i C2 =
2.1 kJ jkgK, respektivno. Specificna toplota isparavanja vode je
qi = 2.26 M J I kg i specificna toplota topljenja leda qt = 0.33 MJ j kg.
R;"d. Q = mC2(O DC -t) +mg,-i-mC1(tk -0 DC) +mqi = 1.26 M J
61. KIipnom purnpom zapremine .6.. V = 400 ems vrsi se is-
pumpavanje balona zapremine V = 1 dm
3
• NaCi pritisak u rezer-
voaru poslije dvadesetog hoda pumpe, ako je pocetni pritisak Po
1.01 . 10
5
Pa. Proces ispumpavanja smatrati izotermnim.
. _ ( V )20
Ryes. P2D Po 1'+L>V = 1.21 kPa
62. Dva staklena suda S11 medjusobno spojena preko slavine. Dok
je slavina zatvorena u prvom sudu zaprernine VI = 2 dm
s
, nalazi
se gas pod pritiskom P1 = 10
5
Po., a u drugom sudu zapremine
V
2
= 7 dm
3
isti gas je pod pritiskom pz = 0.525 . 10' Pa.. Odrediti:
a) Pritisak gasa poslije otvaranja slavine, pod pretpostavkom da
se temperatura gasa ne mijenja.
b) KoU5:inu (gradiva) u oha suda, ako je sistem na tern-_
peraturi T = 300 K.
Rjes. a) p = = 0.63.10
5
Pa, b) n;;;;:: = 0.23 mola
2.9. NAUKA 0 TOPLOTI. GASNI ZAKONI 49
63. U kojem odnosu su potrebne koliCine toplota da bi se heli-
jumu:
a) Povecala zapremina dva put a pri stalnom pritisku?
b) Povecao pritisak tri puta pri stalnoj zapremini?
Adijabatska konstanta helijuma iznosi K = l.66.
RJeif. & = 0.83
64. Tri mol a kiseonika na temperaturi T = 300 K izobarIlo se
sire do dva puta vece zapremine, a zatim izohorno hlade do pocetne
temperature. Iz ovog stanja gas se izotermno sabija do pocetnog
stanja. Skicirati navedeni proces! Izracunati izvrseni rad smatrajuci
da su veze medju atomima u molekulima krute.
Ry·d. A = nT R(l- In 2) = 2.3 kJ
6Ei. Cellcna sipka duzine L = 0.2 m, povrsine poprecnog pres-
jeka S = 3 . 10--
4
m
2
zagrijava se na jednom kraju do tempera-
ture t1 = 300°C, a drugirn krajem je zaronjena u smjesu vode
i lecla. PretpostavljajuCi da se prenos toplote vrsi iskljuClvo duz
sipke, bez gubitaka kroz bocne strane, izracunati masu leda m. koji
ce se istopiti za T = 10 min. Koeficijent toplotne provodnosti
celika je.\ 56.9 W /mK, a specificna t.oplota topljenja led a je
qt = 0.33 MJ /kg.
R
· " )..i;,.tST
Jes. m = --L- = 46 g
q,
66. Dvije cijevi, jednakih precnika i duzina, obmotane su dvoslo-
jnom termickom izolacijam. Koeficijent toplotne provodnosti jednog
sloja je dva puta veci od drugog. Oba sloja zajedno imaju debljinu
jednaku polovini poluprccnika cijevi. Kod jedne cijevi ullutrasnji sloj
je sa vecom termickom provodnoscu, a kod druge cijevi je obrnuto.
Kakav je odnos izgubljenih koliCina toplote hoz ovu izolaciju u ova
dva slucaja, ako je temperaturna razlika izmedju povrsine cijevi i
spoljasnje sredine 11 oha slucaja ista.
Rjes. iJJ.. logS ,-- = ] .12
q2 310g 2 logS .
67. Kocka je sastavljena od ukupno n Ilaizmjelllcno poredanih
plocica razliCitih debljina d, i d
2
i razlicitih top lot nih provodljivosti
.\, i '\2' Naci odnos topiotne provodljivosti kocke u pravcu ploCica i
normalno na plocice, pod pretpostavko:m da je razHka temperatura
ista. i da je broj plocica podjednak-
Rjes. = ,n2P. j dl+),zdz)(),zd 1+)'ld221
A" 4a
2
),lAz
68. Prostor rnedju koaksijalnim cilindrima poluprecnika R, i R2
50
GLAVA 2. ZADACI ZA KONTROLISANO UGENJE
ispunjen je homogenom sredinom koja provodi toplotu. N aCi raspo-
djelu temperature u tom prostoru, ako je temperatura unutrasnjeg
cilindra t
l
, a spoljasnjeg t 2 -
RJes. t = t1 lntk:/'k
d
In
2.10 Molekularno-kineticka teorija
69. Pornocu Maksvelove funkcije raspodjeJe molekula po inten-
zitetima brzina naCi vjerovatnocu da rnolekuli azota na temperaturi
T = 300 K imaju brzine izmedju 300 rn/ s i 305 rn/ s.
R
·"..6.N 4 (M)3
/
2 M2 4
Jes. N = "lir 2RT e-- 3nTv v
2
.6..v = 6.45 .
70. Kolika je najvjerovatnija brzina molekula azota u prethod-
nom zadatku. Izracunati srednju vrijednost brzine i vrijednost efck-
tivne brzine (srednje kvadratne brzine).
RjeiJ. Vnaj = [if! = J'':J = 422 mj s, v = = 476 mis,
veJ = y3:J = 517 171,/.5
71. Idealni gas se nalazi pod norrnalnirn atmosferskirn pritiskom
i ima gustinu p = 1 kg jrn
3
. Izracunati najvjerovatniju, srednju i
efektivnu (srednju kvadratnu) brzinu molekula gasa.
Rjes. Vnaj = If! = 450 rnls, v = J!! = 508 Tnls,
v'f = JFf = 551 mls
72. a) NaCi ternperaturu na kojoj intenzitetima brzina molekula
azota V, = 300 mj 8 i V2 = 600 mj s odgovaraju jednake vrijednosti
Maksvelove funkcije raspodjele.
b) N aci intenzitet brzine V molekula pri kojoj je vrijednost Maks-
velove funkcije rapodjele na temperaturi T izracunatoj pod a), ista
kao i na temperaturi r; put a visoj.
Rjes.
a) T = M(v;-vTJ = 328 K b) 11 = h
RT
'lh:>.!1 - 6364 K
_ 4R In :: V M ry-l - '.-
73. Idealni gas se sastoji od molekula mase rn i nalazi se na tem-
peraturi T. NaCi, pomocu Maksvelove funkcije raspodjele molekula
po intenzitetima brzina, odgovarajucu raspodjelu po kinetickim e-
nergijama E. Odgovara Ii najvjerovatnija vrijednost energije najvje-
rovatnijoj brzini ?
R· - j·(E) 2 1 --"- 1
Jes. = v?r (k1')3j2e kT -V E, Enai = "2kT J Ne.
2.11. KRETANJE U ELEKTROMAGNETNOM POLJU 51
74. Masa azota m = 15 9 nalazi se u zatvorenom sudu na tem-
peraturi T = 300 K. Koliku koliCinu toplote je potrebno dovesti
azotu da bi se srednja kvadratna brzina (efektivna brzina) molekula
povecala I) = 2 puta? Veze medju atomima u molekulu smatrati
krutim.
Rfes. Q = 1(1)2 _ 1) - 10 kJ
2 M -
75. NaCi sUu kojom homogeno gravitaciono polje djeluje na ces-
ticu, ako se koncentracija tih cestica na dva nivoa razlikuju 1] = 2
puta, na nivoima koji su jedan od drugog na rastojanju tlh = 3 em
duz linija sile polja. Temperatura sistema je 280 K.
Rje§. F = In I) = 0.9· 10-
19
N.
76. NaCi masu mola cestica koloidnog rastvora ako je pri vrcenju
centrifuge ugaonom brzinorn W oko vertikalne ose, koncentracija tih
cestica na rastojanju T2 od ose vrcenja TJ puta veca nego na rastojanju
Tl u isoj horizontalnoj ravni (rz > rd. Gustine cestica i rastvaraca
su P i Po, respektivno (p > Po).
R 'es M = R'Tp.!!!!l ____
J. (p-po)(r;-rDw2
2.11 Kretanje u elektroIllagnetnoIll pO-
lju
77. Elektroll se poene kretati iz stanja 'mirovanja u hOIIlogenom
stacionarnom elektrii'nom poljn intenziteta .:: =10 kV / em. Kroz ko-
liko vremena od pocetka kretanja ce kinetii'ka energija elektrona po-
stati jednaka njegovoj energiji rnirovanja? Koliki je put elektron
presao za to vrijeme? Kolika Inu je brzina u tom trenutku?
Rjes. t = = 3 ns, S = m",' =
ce e[ V.1 - m.oc
1m. u=
, 2
78. Nerelativisticki elektron ulijece po sredini u prost or izmedju
plota ravanskog kondenzatora norn1alno na linije sile elektricnog
poIJa brzinom Vo = 10
7
mis. Napon izmedju plota je U = 100 V,
njihova duzina Ll = 3 ern, a rastojanje izmedju njih d = 1 ern. Zane-
marujtici efekte krajeva naCi otklon elektrona od prvohitnog
kretanja na ekraJm koji je udaljen L, = 30 ern od kraja ploca kon-
denzatora. Pod kojirn uglom u odnosu na prvobitni smjer kretanja
52
GLAVA 2. ZADACI ZA KONTROLISANO UGENJE
elektroni napustaju kondenzator.
RJeS. h = + L,) [ =0.166 m, e = 27.So
79. lzmedju horizontalnih ploca ravanskog kondenzatora na kojeg
je prikljucen jednosmjerni napon U = 100 V ulijece elektronski snop
pod uglom 0 = 30°. Elektroni u snopu imaju energije u intervalu od 0
do 750 eV i raspodjela elektrona po energijamaje ravnomjerna. Koji
ee dio ukupnog broja elektrona udariti u gornju ploou kondenzatora?
Ako je rastojanje izmedju _
otvora na donjoj ploCi (vi- 1
di sliku) L = 2v3 em, ras-
tojanje izmedju ploca d =
i
1.5 em odrediti energiju c-
lektrona koji prolaze kroz
oba otvora. Smatrati da u- " A
pad elektrona na plocu ne 'r(p i
" . -
mlJcnJa napon izmedju plo- /:
ca.
J
Ri
Rjes. "NN = E".".-E, = 82.25%. gdJ'e J'e E, = -"L_ = 133.3 eV
o E"."" ' cosZ B
E, = _L,U_ - 133 3 eV
2dsin 20 .
80. Elektron ulijece brzinom Vo = 10
4
mj S 11 stacionarno ho-
mogeno ma.gnetsko polje indukcije B= 0.01 T pod uglom a = 30
0
u
odnosu na smjer magnetskih linija sile. Odrediti poluprecnik spirale
po kojoj se krece elektron, kao i broj obilazaka po spirali dok elektron
predje rastojanje L = 1 m dui Iinija sile.
RJes. r = mlJo sin..Q. = 2.84 . 10-
4
m, N = __ L __ = 323.62
eB
81. Nerelativisticki protoni se kreeu pravolinijski u oblasti gdje
su medjusobno okomito postavljeni homogeno elektricno i magnetsko
po-
lje intenziteta [=4 kV jm
i B = 50 mT. Putanja pri
tom lezi u X Z -ravni i za-
klapa ugao 'P = 30
0
sa X -0-
som. N aCi korak spirale po
kojoj ee se kretati protoni
poslije iskljncenja elektric-
nog polja.
Rfes. D..L-=
y
o
z
82. Frekvencija generatora ciklotrona je 1/
x
10 MHz. NaCi
2.12. SPECIJALNA TEORIJA RELATIVNOSTI 53
efektivnu vrijednost napona na duantima tog ciklotrona, pri kojoj
rastojanje .medju susjednirn trajektorijama po]uprecnika r = 0.5 m
za prot one nije manje od !:'.r = 1.0 em..
RJes. U = 1.03· 10
5
V
,
2.12 Specijalna teorija relativnosti
5 83. Dvije cestice se krecu jednakim brzinama v = 0.75e po
jednoj pravoj i padaju na metu. Druga cestica je na metu pala poslije
prve cestice nakon t ::.:::: 10-
8
s. N aCi rastojanje izmedju cestica pri
polijetanju u sistemu referencije vezanom za cestice.
RJeS. !:'.x = = 3.4 m

"
84. UoCimo dva para satova. Prvi par A'B' se krece u odnosu na
drugi par AB brzinom v) kao na slid. Satovi A i B postavljeni su
jedan od drugog na udaljenosti od L metara na liniji i'vrsto vezanoj
s njima i sinhronizovani. Ana-
logno je uCinjeno i sa satovima
A' i B' u njihovom sistemu re-
ferencije. Za pocetak racunanja
vremena usvojilDo momenat ka-
da su satov; B' i A bili jedan po-
red drugog.
6--LQ_o
A
B
Odrediti:
a) pokazivanje satova B' i B kada se nadjn jedan pored drugog s
tacke gledista posmatraca vezanog sa satom B.
b) pokazivanje satova A' i A s tacke gledista posmatraca vezanog
sa satom A.
R
·,) L LF- v'
Jes. a TB = -, TE' = - 1 - 2 = TEVl -
t! V C c2
b) TA = 10 TA' = 10
vVl.-c2 ) v
85. Dvije relativisticke ('est ice se kreen pod pravim ugiom jedna
u odnosu na drugu, pri cemu jedna brzinom VI) a druga brzinom Vz·
N aCi njihovu relativnu brzinu.
RJ"cS v = \/v
2
+ V' _ f\"-'-"'-)'.
. r I 1 2 c
86. Naci obrazac za transformaciju ubrzanja pri prelasku iz
nepokretDog u pokretni slstem, aka se pokretni krece brzinom u u
54 CLAVA 2. ZADACI ZA KONTROLISANO UCENJE
odnosu na nepokretni sistem u pozitivnorn smjeru· X-ese. Razrna-
tranje provesti za jednodimenzionalan slucaj.
R
·• (1_#')'1' (3 u
Jes. w;r; - W'X ( •• ),
l)
87. S kakvom brzinom odmice od nas neka maglina ako je poznato
cia je linija vodonika .\0 = 434 nm u njenorn spektru pomaknuta ka
infracrvenom podrucju za 130 nm.
R
· (A/AO)'-1
JeB. v C (A/-'0)'+1 0.26 e
88. Elektromagnetni talas frekvencije Wo pada Ilormalno na po-
vrsinu ogled ala koje nlU se krece u susret brzinom v c. NaCi
frekvenciju refiektovanog talasa.
RjeiJ. w = Wo (1 +
89. Radio lokator radi na talasnoj duzini .\ = 50 em. Odrediti
brzinu priblizavanja dirigovanog projektila, ako je razlika frekvencija
izmedju signala otpremnika i signala reflektovanog od projektila na
mjestu lokatora 6v = 1 kHz.
Rjes. v = f6V = 0.25 kmj s
90. Doplerov efekat omogucio je da se otkriju dvojne zvijezde to-
liko udaljene da se njihova razdvojenost nije mogla uoCiti teleskoporn.
Spektralne linije takvih zvijezda pojavljuju se periodicno udvojeniID,
iz cega se Inoze zakljuciti. da se izvorom pojavljuju dvije zvijezde, koje
se okrecu oko svoga centra masa. Smatrajuc.i da su mase zvijezda
jednake, naCi rastojanje izmedju njih i njihovu masu, ako je m,aksi-
malno rascjepljenje spektralnih linija (6.\j.\) max = 1.2.10.
4
pojavljuje se svakih T = 30 dana.
R;"es. D = 2R = ("') 0: = 3 . 10" km, M
)" max 1r
2.9.10
29
kg
2.13 Toplotno zracenje
91. Kako ce glasiti Plankova formula za spektralnu gustinu energije
zracenja za slucajeve kada je:
a) hv « kT i
b) hv » kT.
RJes. a) wv(v, T) = b) wv(u, T) = e-f;i
2.13. TOPLOTNO ZRACENJE
55
92. Zakon raspodjele energije zracenja u spektru apsolutno crnog
tijela na jednoj stalnoj temperaturi l' ima oblik
w(w)dw =
1r
2
C
3
_fu£
ekT -1
Presavsi na novu promjenljivu X = liw I k1' pokazati da je:
a) ukupna gustina energije zracenja proporcionaina cetvrt,om ste-
penu apsolutne temperature,
b) kruzna frekvencija W7n , na kojoj w{w) ima maksirnalnu vrijed-
nost, proporcionalno apsolutnoj telnperaturi T.
Rje!!. a) w = (kT)4 roo x'dx t . 1'4
1r2C3 n Jo - cons )
b) W
7n
= - canst· T
.
93. Zracenjern od Sunca, svake minute, na 1 cm
2
povrsine Zemlje
dodje 8.12 J energije. Izracunati temperaturu na povrsini Sunca,
pod pretpostavkom da one zrai'i kao apsolutno crna tijelo. R.as-
tojanje Sunee-Zemlja je d = 149.5 . 10
6
km, a poluprecnik Sunca
R = 695550 km.
RJes. T = ;;]'/4 = 5762 K.
94. Metalno vlakno precnika d = 0.02 em zagrije se pomocu
elektricne struje na ternperatuTu Tl = 3000 K-. Ako pretpostavimo
da vlakno zraCi energiju kao apsolutno crno tijelo i da je zracenje
jedini naCin odavanja toplotne energije U okolinu, izracunati koliko
vremena protekne od trenutka iskljucenja pa do trenutka kada. tem-
peratura vlakna opadne na vrijednost Tz = 800 K. Gustina ma-
terijala vlakna je p == 1.9 . 10
4
kg / m', a njegov specificni topotni
kapacitet c =, 155 .TjkgK.
Rjeif. t = (.1,- ..1..) = 1.66 s
1 (Y T2 T{
95. Temperatura apsolutno crnog tijela je T, 2900 K. Pri
hladjenju toga tijela talasna duiina na kojoj tijelo ima maksimalnu
spektralnu emisionu rrlOc se promijeni za 6.), = 9000 nm. Do koje
temperature se ohladilo apsolutno erno tijelo?
RjeiJ. 1'2 = T,':;+b = 288 K.
96. Precnik volframske spiralne niti elektricne sijalice iznosi d =
0.3 mm, a duzina L ,= 5 em. Kod ukljuCivanja sijalice u kolo napona
127 V, kroz sijalicu tece struja od 0.31 A. Odrediti temperaturu spi-
:rale .. Pretpostaviti da se u ravnote:inom stanju sva razvijena toplota
u niti gubi kao rezultat emisije zracenja. Odnos energije zracenja
volframa i apsolutno ernog tijela pri ovoj temperaturi je k = 0.31.
56 GLAVA 2. ZADACI ZA KONTROLISANO UCENJE
Rjd. T =4 .; P - = 2600 K
kaS
2.14 Foelektricni i Kornptonov efekat
97. Sa metalne ploce osvijetljene svjetloscu frekvencije V,
3.2 ·I014 Hz emituju se fotoelektroni koje zaustavlja napon 6 V. Ako
se ista ploca osvijetli svjetloscu frekvencije V, =, 8 . 10
14
Hz emito-
vane fotoelektrone ce zaustaviti napon od 8 V. Izracunati Plankovu
konstantu.
Rjel. h = 'lU
o
-
u
d = 6.66 . 10-.
34
J S
V2 Vl
98. a) Povrsina nekog metala osvijetljena je svjetloscu talasne
duzine A. Dobijene fotoelektrone zaustavlja napon U. Aleo se talasna
duzina upadne svjetlosti promijeni, kako ce se promijeniti zakocni
napon da bi snop elektrona opet bio zaustav}jen.
b) Izracunati naelektrisanje e]ektrona, ako metal osvjetljava svjet-
lost talasne duzine 400 nm., a fotoelektrone zaustavlja napon od
1.2 V. Izlazni rad za taj metal jo 1.9 e V.
Rleii. a) f::.Uz = (C,A > 0, f::.Uz < 0)
b) e = & - Ai) = 1.608.10-
19
C
99. Kada se povrSina fotokatode od nepoznatog materijala osvi-
jetIi svjetloscu talasne duzine A ::::;: 320 nm, pri inverznom naponu od
0.2 V dolazi do prekida fotoelektricne struje. Odrediti izlazni rad
fotoelektrona iz nepoznatog materijala i maksimalnu talasnu duzinu
svjetlosti koja moze da izazove fotoelektricni efekat na tom materi-
jalu.
Rjes. A=ax = 1 __ : U..\ = 336.8 nm, Ai = ), he = 3.68 eV
he ""'"
100. Nakon rasijanja fotona na slabo vezanOln elektronu pod
uglom e = 1f /2 energija rasijanog fotona iznosi E = 0.35 MeV.
Koliko je iZllosila energija Eo fotona prije rasijanja?
Rjd.
1
Eo = =·1.1 MeV
E --- ----;;;;-;Z
101 Faton energije E, ",,0.28 MeV rasije so pod uglom 1500.
Odrediti:
a) Energiju rasijanog fotona E
z
!
2.15. ATOMSKA FIZIKA 57
b) Energiju uzmaklog elektrona E!
c) Kineticku energiju uzmaklog elektrona Ek!
Rjes. a) E, = 0.14 MeV, b) E = E, - E, +moc' = 0.65 MeV,
c) Ek = E, - E, = 0.14 MeV
102. Odredi talasnu duzinu AO fotona koji u sudaru sa slabo
vezanim elektrollom predaje TJ svoje enrgije i rasije se pod uglom O.
Rjes. Ao = .....!1........ sin
2
!L2
1-7/
103. X-zraci talasne duzine dvostruko manje od Komptonove
talasne duzine elektrona stupa 11 interakciju sa slabo vezanim elek-
tronOll take da se rasije pod uglom. B = 7r/2.
a) Pod kojim uglom uzmakne elektron?
b) KoUka je kineticka energija uzmalelog elekt.rona?
R.ies.
= 18° 26',
2.15 Atornska fizika
4 2 L
Ek = -moc = 0.68 "IcV
3
104. SmatrajuCi da jezgro atoma vodonika ima konacnu masu, lzvesti
izraz za izrac1inavanje energije veze elektrona U osnovnoIIl stanju i
vrijednost Ridbergove konstante. Za koliko procenata se razlikuje
energija veze i Ridbergova konstanta dobijena bez uzimanja u obzir
kretanja jezgra od odgovarajucih vrijednosti till velicina izracunatih
uzimanjem. u obzir da jezgro i.rna konacnu rnasu.
Rjes. Eva = 1 I' m
z
"f,,;e
4
= 13.598eV, m;;ff = rn"m)J
11"0:0 rne+7np
RH
= meff" Jb",.,,}!JL -- 0 052 0/, R"oo-R" - 0 0"4
(41re;'J)22n
2
hc' Ev - . RH -.;; /0
105. Izracunati rastojanje izmedju cestica :"5istema U osnovnom
stanju, odgovarajucu energUu veze i talasnu duzinu glavne linije La-
jrnanove serije ako je sistem:
a) Mezoat.om vodonika (kod kojeg je jezgro proton, a urnjesto
elektrona krece se mezon, koji ima isto naelektrisanje, ali 207 puta
vetu masu od mase elektTon a) .
b) Pozitronijum (sistem kojise sastoji od pozitrona i elek"trona
koji se krecu oko zajednickog centra rnase. Pozitron je cestica koja
ima masu kao i clektron, ali suprotno naelektrisanje).
58 GLAVA 2. ZADACI ZA KONTROLISANO UGENJE
R
· ) R 41re nn
2
n,z m m
Jes. a = Te + Tp - ., = 0.285 pml me!! =
rnef fe- rn,.,-,. +mp
E - __ - 2 53 k.V \ a
f) (41l"e:o)2 2-n2 -. e, "'-21 ,- 3rn"ffe4 = .65 nrn
b) R = 106 pm, m,!! = 0.5 mo Ev =·68 eV, .\21 = 243 nm
106. Koliko spektralnih linija ce emitovati vodonik u atornskom
stanju, Ciji su atomi pobudjeni na n-ti energetski nivo?
R
· v _ n(n-l)
Jes, x - - 2
107, N aCi kvantni broj n pobudjenog stanja jona 11 e+, ako on pri
prelazu U osnovno stanje sukcesivno emituje dva fotona sa talasnim
duzinama 108.5 nm 30.4 nrn.
RJes.
n=

A II _ = 5
Z?'rn-"2
e
4)'l)'Z
108, Izracunati Ridbergovu konstantu za vodonik, aka se zna
da za jone II e+ razlika talasnih duzina glavnih linija Balmerove i
Lajrnanove serije iznosi Ll.A=c 133.7 nm.
RJes. RH = = 1.09698.10
7
m-
I
109. Kod kojcg jona slitnog atomu vodonika razlika talasnih
duzina rnedju glavninl linijama Balmerove i Lajrnanove serije linija
iznosi 59.3 nm?
RJ'es Z = / ._") 0 .' L '-+-+
/ • eOl V 14m,6,,l. -- .... , vo Je Jon t .
110. Sa kolikom rninimalnom kinetickom energijorn treba da se
krece atolll vodonika da bi pri neelasticnom sudaru s drugim ato-
mom vodonika koji miruje, jedan od njih se pokazao sposobnim da
emituje foton. Pretpostavlja se da se oba atoma prije sudara nalaze
U osnovnom stanju.
Rfei. E k""" = %hRH = 20.5 eV
2.16 N uklearna fizika
Ill. Srnatrajuci da se atorn vodonika nalazi U osnovnom stanju,
izracunati, na osnovu elernentarne Bohrove teorije, ato-
'rna i srednj u vrijednost zapreniinske mase atom,a i uporediti to sa
zapreminskorn maSQru jezgra atoma IH
I
,
RJ"es. Tl = 0,53 . 10--
10
m. Pa = = 2 69 . 10
3
kg!m
3
, 41n.-.o· - )
Tj = 1.2.10
15
rn, Pj = = 2.4· 10
17
kgjrn
3
,
2.16. NUKLEARNA FIZIKA
59
112. Izracunati energiju veze jezgra deuterona 1HZ, kao i speci-
fienu energiju veze po nukleonu.
Rjes. Ev = = (rn
p
·+ mn - 'rnj)c
2
= 2.23 MeV,
E"IA = 1.115 MeV Inukl
113. Izracunati energiju veze zajezgra berilijumovih izotopa ,Be
8
i 4Be0 kao i specificnu energiju veze po nukleonu. Koji je ad njih
stabilan?
R)·es. E", = Ll.m,e
'
= (4mp + 4rnn - mj)e' = 56.63 MeV,
Evd/1l = 7.08 MeV!nukl,
Ev2 = Ll.m2c' ,.= (4mp + 5m
n
- mj)e' = 58.3 MeV,
Ev,jA2 = 6.48 MeV In'ukl
114. SmatrajuCi da se deuteron moze razmatrati kao sistem
proton-neutron na medjusobnom rastojanju 2.5 . 10-
15
rn, odrediti
a) Kulonovsku elektrostaticku potencijalnu energiju dva protona
koji hi se nalazili na istorn tolikom rastojanju.
b) Gravitacionu potencijalnu energiju dva nukleona koji su u miru
na isto tolikoITl rastojanju.
c) Uporediti ove energije sa energijorn veze IZ zadatka 2.
RJes. U
pe
= 0.58 MeV, U
pg
= 0.46·10,,30 eV
115. Aktivnost nekog preparata urnanji se 1] = 2.5 puta za 7
dana.
a) Izvesti zakon radioaktivnog rasp ada.
b) NaCi period poluraspada datog preparata.
RJ·es. A = Aoe·-· T:.::::: O.693t = 5.3 dana
, InT]
116. U uranovoj rudi odnos broja jezgara U
238
prema broju jez-
gara Pb
20G
je rl = 2.8. Ocijeniti starost rude, smatrajuci da je sva
olovo konacni proizvod raspada uranovih jezgara. Period poluras-
pada jezgara U
238
je 4.5 . 10
9
godina.
Rjeif t = --·1:-1n -'L = 2· 10°
. 0.693 1J+ I 0
117. Radioizotop A, sa konstantom radioaktivnog raspada .\,
pretvara se u radioaktivni izotop A2 sa konstantom radio aktivnog
rasp ada '\'2' Srnatrajuci da Sli se u pocetnom trenutku u preparatu
sadrzavala sarno jezgra izotopa Al naCi:
a) Zakon po kome se m,oze odrediti broj atoma radioizotopa A2
u svakorn trenutku..
b) --Vrijeme za koje . .ce aktivnost· radioizotopa A
z
dostiCi maksi-
InUlll.
60
CLAVA 2. ZADACI ZA KONTROLISANO UGENJE
RJeif. a) N (e-
A
" _ e-
A
,,) b) t = lntA,/A,)
;'Z-)'l , 1 ),).
. 118. Izotop stroncijuma 38Sr
90
se beta negativno
1
sa pe-
nodom poluraspada 28 godina. Koliko je vremena potrebno da pro-
tekne da hi 90% prvobitne kolicine stroncijuma?
RJ"es t =:::: TlnlO 9" d
• 0,693 - v go .
119. Izracunati energetski efekat Q nuklearne reakcije
A1
27( H 4 ) p30
13 2 e, n 15
Kakva je to reakcija? Moze 1i ova reakcija da se odvija spontano?
RieS.
Q = tl.mc' = [(mH' + mAl) - (mn + m
p
)] c' = -2.64 AleV. En-
doenergetska. Ne Inoze. '
. 120. Alfa cestica brzine v = 10
6
m/ s eJasticno se sudara sa
J€zgrom ciju masu ne znamo. Uglovi rasijanja Q-cestice i uzmaklog
jezgra BU 60
0
i 30°, respektivno. NaCi masu jezgra.
RieS.
rna; sin
2
()
M=
.sin
2
(J( st"np cot (j .+ cos p)2 - sin 2 p
121. U nuklearnoj reakciji
2
uzimajuCi da jezgro protaktinijurna rniruje prije raspada, odrediti
kineticku energiju Q cestice i jezgra aktinijuma.
R.ies. E ku = A:4Q = 6.94 MeV, E
kAc
= 1Q = 0.13 MeV
. 122. lzracnnajte debljinu olova potrebnog za ulnanjenje in ten-
zlVnosti I koje dolazi od nekog izotopa na 1/20 od pocetne
lntenzlvnostl, srnatrajuCi da je linearni koeficijent apsorpcije I zraka
za olovo 46 rn-I, za zracenje date talasne duzine.
RjJ:jJ. Xl =- In:o 0.065 m,
123. Koliko prosjecno treba da se dogodi sudara, da bi sc neutron
2 usporio do energije 1/25 eV, ako usporivac bude: a)
uglJcmk b) zelJezo c) zlato? Zakljucil
-Ries. a) 112, b) 502 c) 1749
G lava 3
Rijeseni zadaci sa pismenih
is p it a
3.1 Prvi parcijalni ispiti iz Fizike
3.1.1 Prvi parcijalni ispit iz Fizike
61
Tuzla,31.1.1984. god.
1. Plasticna loptica za stoni tenis padnc sa visinc h = 50 em na
stnnu ravan nagibnog ugla 0: = 71 /6 i od nje se elasticno odbije.
a) NaCi rastojanja xI, xz, ... ,Xn, izmedju tacaka udara loptiee 0
strrou ravan.
b) Koliki je odnos k01nponenata brzine loptice u praveu strIDe
ravni i u praveu okomitom na strIDu ravan u momentu drugog udara?
c) Koliko je Xl za slucaj da se strma ravan krece ravnomjcrno
navisc brzinorn u = 0.5 m, / .s?
(4J:.) Tanak zeljezni lanac duzinc L = 1 tn i lllase m = 10 g"sa
vebr6a malirll karikama, ispravljen je po horizontalnom stolu visine
h(h > L) tako da stoji normalno na kraj stola. Kad se preko kraja
prepusti da visi k = 27.5% od cjelokupne duzine, lanac poCinje da
klizi sa stoIa. SInatraJuCi da je lanac homogen po duzini, naCi:
a) koeficijent trenja p, izmedju lanca i stoIa,
b) Tad sile trenja: laric'a, sa stolorn 'fa vrijerrie klizanja i
c) brzinu v lanca u trenutku kada sklizne sa stoIa.
62
CLAVA 3. RIJESENI ZADACl SA PISMENlH lSPlTA
3. Stap duzine L = 6 rn moze se vrtjeti u horizontalnoj ravni eka
ase koja stoji vertikalno. Osa prolazi kroz stap na udaljenosti
d = 0.5 m od tezista stapa. Masa
stapa je m = 1 kg. U tacki
B djeluje stalna sila P = lOON
okornito na stap u toku vrernena
t = 13 s.
Odrediti:
a) ugaonu brzinu stapa po prestanku djelovanja sile,
b) kolika bi morala biti sUa P, koja bi djelovala u tacki A da bi
proizvela isto ugaono ubrzanje.
c) Izvesti izraz za racunanje momenta inercije stapa U odnosu na
OS11 obrtanja.
4. Na dnn cilindriCne posude precnika D = 0.4 m, nalazi se
okrugli otvor precnika d = 1 ern. U pocetnom trenutku niva vode u
posudi je bio ho = 2 ra iznad dna posude.
a) Odrediti ka.ko brzina spustanja nivoa vade VI u posudi i brzina
isticanja na otvoru Vz zavise od visine vode u posudi u odnosu na
dno.
b) Odrediti kako zavisi nivo vode It u posudi od vremena isticanja
(rnjerenom od trenutka kada je isticanje pocel6), te odrediti ukupno
vrijeme potrehno da sva voda istekne.
c) Graficki prikazati zavisnost brzine spustanja nivoa vode VI od
visine nivoa h od dna, kao i zavisnost visine It od vrem,ena koje
protekne od otvaranja otvora na dnu.
5. Zamislirno cia se kroz Zemlju, duz njenog precnika napravi
tunel kroz koji moze bez trenja da se krece kuglica mase rn.
a) Izvesti izraz za racunanje sile kojom Zernlja djeluje na kuglicu
u tom tunelu, pretpostavljajuCi da je Zemlja homogena.
b) Koliko je vremena pot reb no kuglici da sa Zemljine povrsine
stigne u njeno srediste kroz taj tunel?
c) Kolika je pri tome maksimalna brzina kugIice i u kojoj tacki je
()na postize?
d) Da Ii ce brie stiCi od jednog do drugog otvora tunela "nulti
sateI.it" (n.ulti s a t e I ~ t hi kruzio oko Zemlje po njenoj povrsini) ili
kughca kOJa se pust! kroz tunel bez pocetne brzine'?
~ . ~ . Poluprecnik Zernlje je R· = 6370 km, univerzalna· gravitaciona
konstanta I = 6.67· 1O-1l N Tn' / kg', a srednja vrijednost zapremin-
3.1. PRVl PARC1JALNl lSPlTI 1Z FlZIKE
ske mase Zemlje p .= 5.5 . 10
3
kg /m'-
Rjeifenja:
1. h = 50 em
a = 'if /6
Intenzitet brzine loptice pri udaru 0 strmu ravan je
,-
Vo = V2gh
63
Pri idealno elasticnom sudaru loptice i stnne ravni, zbog toga sto
je rnasa strrne ravni mnogo puta vee a od mase loptice, intenzitet
brzine poslije sudara biee isti kao i prije sudara, a uglovi koji one
zaklapaju sa Y -osom prije i poslije sudaTa, bice takodje jednaki. Sa
slike se vidi da brzina poslije prvog sudara vo zaklapa ugao fJ = 'if /3
sa X-OSOll izabranog koordinatnog sistema. Kretanje se odvija sa
pocetnom brzinom pod uticajem sile teze koja saopstava ubrzanje g.
Vektor brzine u nekom trenutku poslije prvog odskoka ce biti
v = vo -!-1ft
Projekcijorn ovog vektora na ose izabranog koordiuatnog sistema do-
bicem.o
Vx = VOx + gx;t = 'Va sin Q + gt sin a:
64
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
Vy = VOy + gyt = Vo cos a - gt cos 0:
(3.1)
Vektor poloiaja kuglice u trenutku t, u odnosu na mjesto prvog udara
o strmu ravail, se moze odrediti prema relaciji
Projekcijorll na ose izabranog koordinatnog sistema se dobijaju ko-
ordinate polozaja kuglice u trenutku t nakon prvog odskoka
t
J gx
t2
• gt
2
sin 0'
x = Vox T -- = vot sm. 0: +
2 2
gt
2
cos a
vot cos Q: - =-----
2
U trenutku drugog udara loptice 0 strnm ravan je y = 0, pa se dohija
gt'
(vo - -.! )t
1
cos Q: = 0,
2
odnosno vrijeme letenja kuglice izmedju prvog i drugog odskoka
g
Uvrstavanjem u izraz za racunanje x dobija se rastojanje duz strme
ravni izmedju prvog i drugog sudara
. gti sin a 4v5 sin a
X, = vot, sm a + ---- = ---- = 8h sin a (3.2)
2 g
Vidimo da ovo rastojanje zavisi od visine sa koje loptica padne na
·strmu ravan i nagibnog ugla te ravni.
Brzina pri drugoIn udaru se lako izracuna jer se zna vrijerne
letenja izrnedju prvog i drugog lldara
1J2x Vo sin a:: + gt 1 sin a:: = 3vo sin 0'
V2y = Va cos a .-' gtl cos a = -Va cos a
3.1. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE 65
Poloiaj loptice poslije drugog udara, u odnosu na mjesto drugog
udara, bice odredjen jednacinama
(3.3)
U trenutku treceg udara je y .- 0, pa imamo da je VTlJeme leta
izmedju drugog i treceg udara
gt2
(va ~ "2 )t2 cos a = 0, =;.
dakle isto kao i izmedju prvog i drugog odskoka.
Rastojanje koje loptica predje za to vrijerne duz strme ravni bice
gt
2
sin 0:'
X2 = 3vot, sin a + 2 = 2 . 8h sin a
2
N a osnovu daljeg izracunavanja moze se dcCi do zakljucka da je ras-
tojanje koje loptica preleti u pravcu X-ose izmedju treceg i cetvrtog
udara
IS = 3 . 8h sin ex
Izmedju n-tog i (n - l)-og udara moze se za Xn pisat
Tn = n· 8hsin ex = n· Xl
Za zadane podatke je Xn = n . 2 m,
b) Odnos komponenata brzine u pravcu X- Y -ose u momentu
drugog udara bice
VIz 3vo sin a r;.,-
-= .... ,=-3tana=-y3
Vl y -Va cos a
c) Aka se strma ravan krece vertikalno navise brzinom u u trenutku
kada je loptica spala sa Yisine h, relatJvna brzina loptice, U odnosu
na stimu ravan (sistem koji se krece) bice
66 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
Projekcija ove relativne brzine u vertikalnom smjeru prema dole daje
Vl,2 = Va + u
U takvom sistemu koji se krece kuglica ce imatiistu brzinu i poslije
odbijanja, pa se dobija
4v;2sina 4(vo + u)2sina
Xl = = = 2.69 m
9 9
Prenla tome, sva provedena razmatranja se mogu primijeniti na ovaj
slucaj zamjenjujuCi brzinu v u nepokretnom sistemu, sa relativnom
brzinom Vl,2 u pokretnom, inercijalnom sistemu.
2. L = 1 m
m= 109
k = 27.5%
a) m =?
b) At, =7
c) v oc?
a) Tezina onog dijeIa lanca
koji visi izvan stoIa
lanac po stolu. Dokle god
je ta f3ila rnanja od sile tr'e-
nja mirovanja' izmedju dije-
la lanca ria stoiu i stoIa, la-
nac nece kliziti. .
Q
'I
h
U trenutku kada poene kliziti znaCi da je sila teze koja vuce lanac
po stolu G, jednaka sili trenja. Tezina dijela lanca koji visi izvan
horizontalne povrsine stoIa je
m
GI = m,g = r;bg
K k
· b k v • t'
a 0 J€ a+b = 100%' mozemo pisa 1
b
----mg
a+b
G
. k
1 = rng---
100%
Sila trenja je F
tr
= 1-"0
2
) gdje je O
2
tezina onog dijela lanca sto je na
stoin
Ft = /1m2g = /1(m - r;ttlg = /1 (1 --":.-) mg
, 100%
3.1. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE 67
'fada se iz jednaCine }itr = GIl za koeficijent trenja mirovanja dobija
/1 (1 - mg =
k
/1 = ---- = 0.38
100% - k
b) Kako Ianac bude vise klizio sa stoIa, to ce biti sIabija siIa trenja.
Njena trenutna vrijednost ce biti
gdje sme sa (t) oznaCili trenutne vrijednosti sile trenja, rnase, odnos-
no duzine dijela Ianca koji je na stolu. Kako je sila trenja linearna
funkcija duzine dijela lanca koji je na stolu, to se srednja vrijednost
sile Inoze izracnnati kao aritmeticka sredina
mg
2
Rad sile trenja je skalarni proizvod te sile i pOlujeranja tijela
Kako je put na kome djeluje ova sila
(
k'
6.5 = L - b= L 1 - 100%)
imacemo
At, = --/1 (1 - 2 "" -9.8 m.l
Sila teze, koja djeluje na enaj dio lanca koji visi, je vrsila fad na
savladjivanju ave sile trenja.
c) BrziIlu lanca kada on bude skliznuo sa stoIa (kada poslednja
karika predje sa stoIa u vertikalan polozaj), mozemo odrediti koristeCi
zakon 0 odrzanju energije.
68 CLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
U trenutku kada poi'inje da klizi sistem lanac-Zemlja ima ukupnu
mehanicku energiju koja je sva U obliku gravitacione potencijalne
energije i iznosi (za nnlti nivo racunanja potencijalne energije je uzeta
podloga na kojoj stoji sto)
= mg (h- iC)
2L/
Dok se lanac bude ispravljao (klizao sa stoIa), ova njegova potenci-
jalna energija ce se jednim dijelom trositi na savladjivanje sile trenja,
jedan diD ce preCi u kineticku, a jedan diD ce ostati u vidu potend-
jalne energije, jeT je visina stoIa veta cd duzine lanca. Kad se lanac
ispravi, njegova ukupna mehanicka energija iznosi
(
L) mv
2
Ez = mg h - Z- + -2-
Kako je sistem sto-lanac-Zemlja izolovan i u njemu djeluju pored
konzervativne sile teze i nekonzervativna sila trenja, to cc promjena
ukupne mehanicke energije sistema biti jednaka radu nekonzerva-
tivnih sila
Ez - EI = At,
(
L) mv
2
( b
2
)
mg h- Z- + -2- - mg h - 2L
Nakon sredjivanja dobijamo
I2At, ( k)
v = \1 ~ + Lg 1 - (---)'
1 m 100%
3. L = 6 m
tt)
b)
c)
d = 0.5 m
m = 1 kg
F = lOON
t = 13 s
w ='(
FA =7
I =7
= 2.67 m/s
x ~ s
3.1. PRVI PARCIJALNI ISPlTI IZ FIZIK.E 69
c) Frvo (.erno izvesti izraz za racunanje momenta inercije stapa u
odnosu na OSli obrtanja.
Moment inercije uocenog djelica mase dm (srafirani dio na slici)
je
dI = x
2
dm = x
2
pdV = pSx'dx
I\1oment inercije stapa U odnosu na:- datu OSli bice
J /
L/2-d
1= dI = pS xZdx =
-(L/2+d)
= p: [( ~ _ d) 3 + ( ~ + d) 3] =
mL2
--+md
2
12
a) Ako konstantna sila F djeluje u tacki B okomito na stap u
horizontalnoj ravni u toku vremena t, ona ima impuls momenta sile
koji je jednak promjeni momenta impulsa (koliCine kretanja) stapa.
Kako je stap mirovao, to se moze pisati Mt = Iw, pa se dobija
Mt F (f - d) t
w = -- = = 10
3
ra.d/s
I mL2+d2 '
12 m
b) Moment sile koja djeluje u tacki A okomito na "tap u horizontalnoj
ravni je
MI = FI ( ~ + d)
Prerna osnovnoj jedna6ni dinamike rotacionog kretanja je
1'1'[1 = 1"'1
Kako se zahtijeva da ovaj moment proizvede isto ugaono u brzanje
kao i moment sile F, to Inora bit
odnosno
'L )
F
1
(z+·d
w
= I-
t
F
1
=
"( mti- + md
2
) w
(f + d) t
= 71.43 N
70 GLAVA 3. RI.JESENI ZADACI SA PISMENIH lSPITA
4. D = 0.4 m
d = 1 ern
ho = 2 m
a) v, = vI(h) =?
V2 = v,(h) =?
b) h = h(t) =?
tis =7
c) nacrtati grafike
v = v(h)
h = h(t)
a) Prema Bernulijevoj jednacini) ako nivo racunanja potencijalne
energije postavimo na otvor na dnu suda) mozemo dobiti
pvi pv
2
Pa + pgh + ..- = P + __ 2
2 a 2
(34)
Na osnovu jednacine kontinuiteta strujanja imarno
(3.5)
Rjesavanjem (3.5) po v, i uvrstavanjem u (3.4) imamo
P
V' pS'
pgh + _, = __ , v'
2 2si 1
v = d2./ 2gh.
1 VD4_-d4
= 2.8 . 1O-
3
v1h (m/ s)
Brzina na donjern otvoru ce biti
s, ~
V2 = S2 V, = 4.43Vh(m/s)
b) Zapremina vade koja istekne za vrijerne dt bice
-dV = S,v,dt
3.1. PRVl PAR CI.JA LNI lSPlTl lZ FlZIKE
Znak "- " ukazuje da se zapremina vade u sudu srnanjuje.
Integracijom se dobija
Kako je D4 ::v d
4
mozemo pisati
Fo
d2 'if
Vh = ho - - • / -t
D' V 2
71
(3.6)
U trenutku kada bude istekla sva voda je h = 0, pa je vrijeme isti-
canja
D2 (2h-
t i , = d.'V -; = 1021 s
Uzimajuci OVO U obzir, mozemo (3.6) napisati kao
K vadriranje daje
c) 'lrazeni granci izgledaju
72 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH [SPIT A
4
'lI1[10-
l

if, (h)
3
2
2
1
h[mJ

"
2
0,5
5. Kao sto je poznato Inasa koja je ra."3poredjena u vidu jedne
sferne ljuske, u svojoj unutrasnjosti proizvodi gravitaciono polje cija
je rezultujuca jaCina jed-
naka nulL Prerna tome, na
kuglicu u tunelu djelovace
gravitacionom silom. sarno
ena rnasa koja je ostala i-
zmedju nje i centra Zemlje.
Prema Njutnovom zakonu
gravitacije imamo
p=
rn'm
r2
(3.7)
gdje je ro jedinicni vektor vektora polozaja kuglice.
obzir da je
,43
m := -r 7rp
3
UVrStavanjem u (3.7) dobijamo
UzimajuCi u
(3.8)
Vidimo da je sila usmjerena prema centru Zemlje i da je linearna
funkcija udaljenosti od njega. Maksimalnu vrijednost ima ta sila
kada je tijelo na povrsini Zemlje Ina pocetku tunela). i ana iznosi ..
Ji'max
3.1. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE 73
b) Kako je sila koja djeluje na kuglicu u svakoj tacki u tunelu
usmjerena ka centrn i proporcionalna udaljenosti ad njega, to ce
kuglica vrsiti oscilatorno kretanje kroz tune!. Period tih oscilacija je
rm j--S;;;:- Irs;
T = 21Cy k = 21C 4i
1C
pm = V iP
(3.9)
Trazeno vrijeme je
T
t = = 21.11 min
4
c) Maksimalnu vrijednost intenziteta brzine bi imala kuglica kad pro-
lazi kroz ravnotezni polozaj ( centar Zemlje). Ona hi iznosila
21C 'iP
V=ax = aw = Rz -'- = 2r. Rzy- = 7894 m/ s "" 7.9 krn/ s
T . 3r.
d) Vrijeme koje je potrebno "nultom sateHtu" je polovina vremena
obilaska oko Zemlje. Odredicemo ga iz uslova
1J
Brzina kojom se krece "nulti satelit
n
je prva kosrnicka brzina i odre-
djuje se iz uslova
gdje je m masa satelita, a v brzina njegovog kretanja po kruznoj
putanji. Rjesavanjem po v se dobija
Vidi se da je ova brzina jedanaka v
max
racunato u prethodnom 0-
djeljku. Tada je
tl =
Poredjenjem sa. relacijam (3.9) vidi se da je
,
tl = ':.T= 2t = 42.22 m£n
2 ...
Prema tome period obilazenja "nultog satelita" i period oscilovanja
kuglice su jednaki.
74 GLAVA 3. RlJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
3.1.2 Prvi parcijalni ispit iz Fizike
Tuzla,24.11.1987. god.
l. U trenutku t = 0 cestica je krenula iz koordinatnog pocetka
u pozitivnom smjeru X-ase. Njena brzina se mijenja sa vrernenom
po zakonu v = vorl tiT), gdje je vektor pocetne brzine "iji je
moduo Vo = 0.1 mis, aT = 5 s. NaCi:
a) Koordinatu x cestice u trenucima vremena tl == 6 5, t2 = 10.5
i t3 = 20 s,
b) Trenutke vrerrlena kada ce se cestica nalaziti na rastojanju
0.1 m od koordinatnog pocetka i
c) Puteve S koje cestica predje za prvih 4 .s i 8 s. Nacrtati
pribliino grafik S = S(t).
2. Iz puske se opale jedan za drugim dva rnetka brzinom Vo =
250 mj." prvi pod uglom a, = 'lC 13, a drugi pod uglom a2 = Jr /4
U odnosu na horizontalu. ZanemarujuCi otpor vazduha nati illter';aI
vremana medju opaljivanjima pri kojem ce se meci sudariti jedan
sa drugim. U kom trenutku t od opaljivanja prvog rnetka ce se to
dogoditi? Kolike su koordinate tacke u kojoj se dogadja sudar?
nepokretnog kotura prebacen je neistegljiv konac
zanemarIjive mase. Za kra- .
jeve konca privezana su ti-
jela A i B. Tezina tijela A
je dva puta veca od tezine
tijela B. U pocetnom tre-
nutku tijelo A se nalazi na
visini h = 60 em, a tijelo B
dodiruje podlogu. Kolikaje
maksirn.allla vis ina do koje
se popne tijelo B kada se
sis tern prepusti sarnom se-
bi. Pri klizauju konca pre
h
A
ko koturajavlja se sila trenja kojaje jednaka polovini tezine tijela B.
4. Homogenorn valjku saopsti se pocetni impuls usljed cega se
on poene kotrljati bez proklizavanja uz strrnu ravan brzinorn Va =
3 m/s. Nagibni ugao ravni je!3 = 200.
oJ Izvesti iZTaz za racllnanje morIlEmta ineTcije valjka u odnosu na,
osu simetrije normalnu na baze. '
3.1. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE
75
b) Na koliku visinu ce se popeti valjak?
c) Koliko vremena tl ce se kretati do zaustavljanja?
d) Koliko vrernena t, ce trajati kotrljanje niz strmu ravan do
poeetnog polozaja?
e) Koliku brziIlU v pri povratku irna valjak u trenutku prolaska
kroz pocetni polozaj?
Trenje kotrljanja zanemariti.
5. ZavrneLak cijevi iz koje istice voda u fontani stoji u vertikalnom
pravcu i irna oblik konusa koji se suzava prema gore. Precnik gornjeg
presjeka je d, a donjeg D. Visina konusIlog dijela je h. Visi.na ver-
tikalne struje vode u fontani je H mjereno od gornjeg kraja konusa.
Odrediti:
a) Protok vode u font ani,
b) N a kojern presjeku, i za koliko, je pritisak u konusu fontane
veCi od atmosferskog?
Rjeifenja:
1. t = 0, x = 0, y = 0
a)
·v=Vo(1-t!T)
Vo = 0.1 mls
t = 53
Xl=? h=6s
X2 =? t'2 = 10 S
X3 ="1 t3 = 20 s
b)
d)
t, =7
V
t2 =?
d = 10 ern
8
1
=?
S2 =?
it
t, = 4 s
,r
X
t2 = 8 s
S = S(t)
a) Ako je cestica krenula iz koordinatnog pocetka 11 pozitivnom
srnjeru X-ase, njena hrzina kao vektor u nekom trenutku bice
__ Va
v = Va - --t
T
PoredeCi ovo sa izrazom za brzinu pri promjenljivorn kretanju
v= Vo + at
zakljucujemo da je ubrzanje pri kretanju tijela
_____ Vo
a=--
T
76 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIII [SPITA
Kako je t\i vektoT pocetne brzine, a T konstantna vrij"ednost, vidi se
da ce ubrzanje biti konstantno po brojnoj vrijednosti i stalno USID-
jereno supiotno od smjera pocetne brzine, tj. kretanje ce u pocetku
biti jednoliko usporeno.
Pomjeranje koje tijelo iZVTSi za neko vrijeme bice

() t a Vo,
uT = r -- = Vo + - = vot -
2 27
Projekcija vektora poJozaja na X-osu daje koordinatu polozaja tijda
u trenutku t
Vo cosUVO"t'
2T
Kako je vektor r u pravcu X -ose, to ugao izmedju :;' i orta ose Z m07,e
hiti 0 iIi 'if, a ugao izmedju 0'0 i fje 0°, pa imamo
Vo 2
X = vat - -t
2T
(3.10)
Trazene koordinate ce se dobiti uvrstavanjem odgovarajuCih vrem_ena
U ovu relaciju: Xl = 0.24 m, Xz = 0 i X3 = - 2 m.
b) Iz izraza za brzinu
zakljucujerno da ce tijelo iCi u s-mjeru X -ose do trenutka t = T kada
brzina postaje nula. Od tog trenutka ono se vraca u suprotnom smje-
TU od smjera X-ose, pa ce prema tome krez tacku koja je udaljena
d = 10 em od koordinatnog pocetka cestica prolaziti u dva vremen-
ska trenutka. StavljajuCi x d u jednaCinu (3.10) i sredjujuci je,
dobijamo
Rjesavanjem se dobija
2 2rd
t 2Tt+ - = a
Vo
(
I2;T)
t
"
,=7
"' TVo
t, = 1.15 .s i t, = 8.85 s.
3.1.. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE
77
Kada loptica dodje u koordinatni pocetak, ona ce produziti da
se krece u suprotnom s:mjeru od smjera X -ose, pa ce jos jednom biti
u tacki koja je udaljena za d = 10 em od koordinatnog pocetka, ali
sada sa lijeve strane od koordinatnog poc.etka. StavljajuCi 11 jednaCini
(3.10) x = dobicemo nakon sredjivanja
. 2Td
t' 27t - = 0
Vo
t
,
,2 = 7 (1 ±
t, = 10.9 s i t2 = 8
Ovo drugo rjesenje nema fizikalnog smisla jeT vTijeme ne moze
biti negati-vno, pa se odbacuje.
c) Put. koji cestica pTedje mozerno izracunati na sljedeCi naCin:
Do trenutka tl = T = 5 s cestica vTsl jednoliko usporeno kretanje,
pa je za svako t S T, predjeni put jednak udaljellosti od koordinatnog
pocetka. Za vremenske trenutke t S 7 predjeni put ce se racullati
kao
NakeD zustavljanja u trenutku t =- T, tJjelo ce poceti jednoliko ubrza-
no kretanje u suprotnom smjeru od srnjera X-ose, a put koji predje,
posta krene iz mira bice
art T)' volt 7)2
Sl = =
2 2T
Ukupan put koji je tijelo presJo do trcnutka t, ako je t > T bite
jednak zbim puta koji predje do zaustavljanja i put a koji prcdje od
zaustavljanja do tog trenutka.
V07' 1Io(t r)2
Stl = Var +
27 27
v
o
t'2
VOT - vot + ---
27
Za tl = 4 s ·.rzraza za put 8 i dobiti 8 1 = 0.24 m.
Za t
z
= 8 8 > r koristicemo iZTaz za ukupan put i dobijaroo
8
2
= 0.34 m.
78 CLAVA 3. RlJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
GrafIk zavisnosti S(t) bice
S
o
2. Va = 250 m/s
"'1 = 7r/3
<>2 = 7r/4
6.t =?
2 3 4 '[ 6 7 8 9 10 t
Ako se prvi metak ispali iz pu§ke u nekom trenutku pod uglom
0:1 U odnosu na horizontalu, on ce u horizontalnoITl pravcu vrsiti
jednoliko kretanje, brzinorn koja je jednaka VOx komponenti brzine u
pocetnom trenutku, pa je koordinata polozaja u pravcu X-ose data
relacijom
U vertikalnom praveu vrS! se jednoliko prornjenljivo kretanje ( u
pocetku jednoliko usporeno) sa ubrzanjem g, pa je koordinata y
metka u treIlutku t od ispaljivanja
Aka se drugi metak ispali nakon nekog vremenskog intervala 6.t, tada
ce njegove koordinate polozaja u trenutku t biti
X2 = vux2(1 - 6.1) =, VUCOS"'2(t - 6.t)
_ .' . g(t - 6.t)2
Y2 -- vUY'it - 6.1) - =
2
__ .. g(t - 6.t)2
--- vu(t -- !!.t) sm "'2 - -----.
2
Zrn?- ce se sudariti.u nekOll1 trenutku, t <?d ispaljivanja prvog metka,
ako je u tom trenutku:xl = X2 i Yl = Y2 -
3.1. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FlUKE
Uvrstavanjem se dobija
vot cos ", = vo(t - 6.t) cos ",
. gt
2

vot SIU 0':1 - - = vo(t ...- llt) SlIl(X2
2
g( t - 6 . t ) ~
2
79
(3.11)
(3.12)
Iz jednaCine (3.11) se, nakon skraCivanja sa Vo i sredjivanja, dobija
COS 0::2
6.t = (1 .. - --)t
COS a1
Ako u jednacini (3.12) na desnoj stranl, lzvrSlmo mnozenje u pr-
vom danu i kvadriranje u drugoID, i uvrstimo izraz za b..t, Hakon
sredjivanja dobijamo
2vo sin( cq 0'.2) cos 0:2
t=
9 cos
2
0:2 - COS'2 0:1
(3.13)
Uvrstavanjerll u izraz za .6..t nadjen iz jednakosti Xl = X2 dobijaIIlO
Prerna torne drugi metak treba ispaliti za priblizno 11 s iza prvog cia
bi se s njim sudario.
b) Vrijeme koje protekne od ispaljivanja prvog zrna do sudara
prema (3.13) ce iznositi t = 37.3 s.
Koordinate polozaja tacke sudara biee
3. G
A
= 2G
B
h = 60 em
F'r =;GB /2
H=?
X, = vot cos "" = 4663.8 m
gt'
Y, = vut sin "" - 2 '" 1251.2 m
80 CLAVA 3. RlJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPIT'A
Ako se sistem prepusti sa-
mom sepi tijelo A ce se
spustati, a tijelo B podi-
zati. Kretanje tijela bi-
ce odredjeno silama koje na
njih djeluju.
Projekcije na izabrani koor-
dinatni sistem daju za tijelo
B:
mEg = -rnB0B
(3.14)
r
h
Znak minus na desnoj strani jednakosti pokazuje da se tijelo
ubrzava u suprotnom smjeru od smjera X-ose.
Za tijelo A imamo:
(3.15)
Kako je uze neistegljivQ to je u svakom trenutku aB = aA = a, a
prema zakonu akcije i reakcije je Fzl = F:
1
i Fz2 = F:z
Posto se javlja trenje izmedju konca i kotura, lako se zakljucuje
da je = FI zl + Ftr = Fz1 + 'fnEg /2.
Uvrstavanjem ovih zakljucaka u (3.14) i (3.15) dobijamo
mBg - FZl m'Ba
mAg - FZl - mBg/2 =
Ako od druge jednaCine oduzmemo prvu i sredimo je, dobit cerna:
a=
Kada tijelo A spadne za visinu h, tijelo B ce se popeti do tolike
iste v-.isine je uze neistegljivo) krecuci se jednoliko ubrzano bez
pocetnebrzine. Brzina koju je postiglo tijelo B na kraju svog pen:-·
janja bice v' = 2ah gh/3
3.1. PRVI PARClJALNI ISPIT! IZ FIZIKE
81
U tom trenutku prestaje ubrzano kretanje, i tijelo B produzava
da se krece kao da je na visini, h izbaceno vertikalno u vis, brzinom
vo = v = Vgh/3
Visina na koju ce se popeti iznad tog nivoa bice
v
2
h
h
max
= =-
2g 6
Maksimalna vis ina na koju tijelo dospijeva bite
7h
H = h + hmax = 6- = 0.7 m
4. vo=3m/s
f3 = 20°
a) I =?
b) h
c) t, =?
d) t2 "?
eJ v =7
Uoceni element valjka na rastojanju rod ose ima zapreminu dV =
rdtpdrdz
l
odnosno masu
dm. = pdV = prd<pd,dz
Moment inercije ovog djelica U odnosu na osu simetrije je
dID = ,'dm = pr3 dr drpdz
Ukupan moment inercije za obrtanje oko ose simetrije valjka ce biti
10 = f r
2
dm = p 1
RO
1L r
3
drdrpdz
10 = p (R" ,3dr (h drp r
L
dz
Jo -- . Jo 10
= mR5
2 2
82 GLA VA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
b)
Ovo se maze uraditi na tri nacina, i sva tTl dovode do is tog rezul-
tata.
Prvi nacin: razmatranje obrtanja aka trenutne ase koja prolazi
kroz O.
Dok se valjak kotrlja bez proklizavanja i klizanja anda sn sve nje-
gave tacke kojima se on dodiruje sa podlogom u miru i predstavljaju
trenutnu osu ako koje se ohreu sve ostale tacke, pa prema tome i
centaT rnase ( odnosno sve one kaje leze na 08i simetrije). Tangcn-
cijalna brzina obrtanja centra mase eka trenutne ase predstavljace
njegovu trenutnu brzinu
odnosno trenutna vrijednost ugaone brzine obrtanja oko ose ce biti
v,
w=-
Ro
Diferenciranjem ave jednaeine po t dobicemo
dw dv,
dt Ro dt
odnosno ugaeno ubrzanje pri kretanju ce biti
a,
0:: = ._-
Ro
(3.16)
(3.17)
Prema osnovnoj jednaCini dinanlike rotacionog kretanja, proizvod iz
momenta inercije tijela U odnosu na osu rotacije i njegovog ugaonog
ubrzanja jednak je zbiru momenata svih spoljasnjih sila koje djeluju
na tijelo (racunatih u odnosu na tu -istu osu) .
3.1. PRVI PARClJALNI lSPlTI lZ FlZIKE
83
gdje su Ma , MR i M
tr
momenti sila teze, reakcije podloge i trenja,
respektivno. Kako pravci sila reakcije podloge i trenja prolaze kroz
trenutnu osu rotacije u 0 to su njihovi momenti jednaki nuli, pa
ostaje sarno moment sile teze.
(3.18)
ove sile je, kao vektor, usmjeren duz ese obrtanja prema
nama, tj. suprotnog je smjera od ugaone brzine abrtanja valjka, pa
ce izazivati jednoliko uspareno obrtno kretanje. Projekcija ave vek-
torske jednacine na osu u srnjeru prema nama je
10: = Rorng sinj3 (3.19)
Prema Stajnerovoj teoremi je
2 mR5 . 3rnR6
I = 10 + rnR
o
= -- + _
2 2
pa se koristeCi (3.19) dobija
3mRJ a,
= Romg sin j3
2
a, = ilgsinj3
Prema tome, zakotrljani valjak ce se kretati jednoliko usporeno uz
strmu ravan, pa ce put koji predje dok se ne zaustavi biti
U tom trenutku se nalazi na visini
. 3v5
h = Sz sm j3 = - = 0.69 m
4g
(3.20)
Drugi naCin - razmatranje ubrzanja centra mase i ugaonog
oko ose koja prolazi kroz centar rnase.
84 GLAVA 3. RIJESENI ZADACl SA PlSMENIH ISPITA
Kretanje valjka mozemo razmatrati kao translatoTno pomjera-
nje centra mase i obrtanje oko ase koja prolazi kroz centar mase.
Translatorno pomjeranje je odredjeno jednaCinom
3
ma, = L .F; = G + R + i;" (3.21 )
i=l
a rotaciono aka ose kroz centar
3
15. = LMi,p = Me + MR + Mtr
i=l
gdje je a ugaono ubrzanje ako ose kroz centar rnase, a na desnoj
strani znaka jednakosti je zbir rnornenata svih spoljasnjih sila koje
djeluju na to tijelo (u donosu na istu osu kroz centar mase). Kako
pravci sile teze i reakcije podloge prolaze kroz osu oke koje razma-
tramo okretanje
1
to su njihovi momenti jednaki Iluli) pa sarIlO ostaje
moment sile trenja
(3.22)
gdje je Rb vektor po]ozaja napadne tacke silc trenja u odnosu na osu
kroz centar.Projekcija (3.21) na izabrane ese koordinatnog sistema
daje
)( - osa
Y··osa
-- mg sin f3 + F
tr
= -mac
- mg cos (3 + R = 0 =? R = mg cos /3
(3.23)
Iz (3.22) se vidi daje moment sile trenja suprotnog srnjera od ugaone
brzine, pa ce prema tome izazivati usporeno obrtno kretanje
(3.24)
gdje smo uzeli u obzir da je Rh = R
o
.
UzimajuCi U obzir da je D: = at! R
a
, kao i to da je pri ovakvom
kretanju Vt = Vc i da se diferenciranjem dobija at = an mozemo
(3.24) pisati kao
odnosno
3.1. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE
Uvrstavanjem u (3.23) i sredjivanjem se dobija
2 .
a, = ··gsm(3
3
Put zaustavljanja valjka biee
a trazena vis ina
2 3 2
S
_ Vo _ Va
z-·-----
2a, 4g sin (3 ,
3v
2
h = Szsin/3 = _0 = 0.69 m
4g
TreCi nacin (energetski pristup)
85
Sila trenja koja se javlja ne vTsi rad (jer nema proklizavanja), a
silu trenja kotrljanja zanemarujemo, pa ce ostati u vaznosti zakon 0
odrzanju ukupne mehanicke energije. Ukupna mehanicka energija na
pocetku strme ravni je jednaka zbiru kineticke encrgije translatornog
pomjeranja centra mase valjka i kineticke energije njegove rotacije
oko ase simetrije (na kojoj lezi centar mase valjka), a na visini h
je jednaka sarno potencijalnoj energiji ( kao nulti nivo racunanja
potencijalne energije uzeto je podnozje strme ravni).
Kako je kod ovog kretanja u pocetnom trenutku Vo
imacerno, nakon zamjene i sredjivanja
3v
2
h = _0 =0.69m
4g
Rwo,
c) Kako je kretanje centra mase uz strmu ravan jednoliko usporeno,
t.o se vrijeme zaustavljanja moze odrediti iz izraza za brzinu
v = Va - act
stavljajuCi da je ona na vrhu strme ravni jednaka nuE
Va'-
I
z
= - = 1.34 s
a,
86 CLAVA 3. RlJESENl ZADACl SA PlSMENIH ISPITA
d) Poste se energija ne trcsi na savladjivanje sila trenja, to ce ubr-
zanje centra mase valjka niz strmu ravan biti isto kao i pri penjanju
uz strillu ravall, pa ce sa visine h stiCi do podnozja za isto vrijeme
t, = t
z
= 1.34 s
e) Valjak, nakoIl zaustavljanja, krene niz stnnu ravan i pri dolasku
u pocetni polozaj imace brzinu
v = aJs = Va = 3 rn/ s,
dakle jednaku pocetnoj brzini.
5. d
D
h
H
a) Q =?
b) I:;.p =?
b) Prema Bernulijevoj jednaCini za
proticanje idealne tecnosti kroz stru-
jnu cijev, duz jedne strujne linije vazi
pvi
PI + pgh,+ - = P2 + pgh2 + -
2 2
(3.25)
H
gdje je PI pritisak koji vlada u tai'ki 1 na presjeku 5, koja se
nalazi na visini hi iznad nekog pToizvoljno izabranog nivoa, a Vi
brzina djelica tecnosti u toj tacki. Velicine oznacene indeksom 2 su
odgovarajuce velicine u tacki 2 na izlazu iz konusa. Ova jednacina
se moze malo transformisati
p(v
2
_ v
2
)
PI - P2 = pg(h2 - h,) + _2 ___ '_
2
(3.26)
Zaprerninski protok tecnosti je zapremina tecnosti koja u jednoj
sekundi protece kroz presjek cijevi
I:;. V 5vl:;.t
Q = = --= 5v
I:;. t I:;.t
3.1. PRVl PARClJALNl ISPlTl lZ FlZIKE
Prerna jednaCini kontinuiteta strujanja je
odnosno
D21'( d'1'(
--v --_··_'v
4 I - 4 '
87
(3.27)
Uvrstavanjem u (3.26) i uzimajuCi U obzir da je h2 -hI = h, hnacemo
p ( d
4
)
PI - P2 = pgh +:2 1 - D4 (3.28)
Brzinu V2 rnozerno odrediti na osnovu zakona 0 odrzanju ukupne
mehanicke energije za jedan djelic tecnosti. Djelic rnase ,0..rni koji
izalazi kroz vrh fontane ima brzinu V2 i kineticku energiju
A 2
Em = !:::'
rniv
2
2
. Kada OIl ide nav-iiSe, ta energija se trcs! na savladjivanje sile teze,
kada se nadje na visini H iznad otvora, njegova ukupna mehanicka
eneTgija .bice u vidu potencijalne, pa se moze pisati
2
= I:;.migH => V
2
= 2gh
Uvrstavanje 11 (3.28) daje
PI - p, = pgh + pgH (1 -
Kako je d < D, to je izraz na desnoj strani jednakosti pozitivan, pa
je prema tome pritisak Pi veti od P2 za vrijednost
I:;.p = pg [h + H (
1
- :;4) 1
a) Protok vode u fontani je
88 GLA VA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIII ISPITA
3.1.3 Prvi parcijalni ispit iz Fizike
Tuzla,16.5.19S7. god.
l.Na strmoj r a v n i ~ nagibnog ugla j3 = 7f /6 nalaze se tijela Ciji je
odnos rnasa m,/m, = 1J = 2/3 i koefieijent trenja izrnedju tijela m,
i strme ravni f,L = O.l.
Masa kotllra je rr1-3 = 0.5 mI.
NaCi rad sile trenja za vrijeme
t = 3 S od pocetka kretanja, m,
aka se sistem prepusti samom
sebi iz mira, i aka je masa
m, 2 kg. Masu niti kao i
trenje U osovini katura zane-
mariti. Nit ne proklizava po
koturu.
m,
2. Valjak rnase m i poluprecnika r pocne da se kotrlja bez pro-
klizavanja niz strmu ravan sa visine h. Kolika je brzina centra mase
na kraju strrne ravni? Kolika je periferijska brzina tacaka na obodu
valjka u tom trenutku? Kolikaje kinetii'ka energija rotaeije? Zadatak
rijesiti koristeCi:
a) Njutnove zakone mehanike i
b) zakon '0 odrzanju rnehanicke energije.
3. U sistemu ( kao na slieil,
iz sirokog suda A kroz cijev
istice viskozna tecnost cija
je gustina p = 10
3
kg / mS.
Izvesti izraz za racunanje
protoka tecnosti kroz hori-
zontalnu cijev. N aCi sred-
nju vrijednost brzine (po
presjeku)
--
- -
- _.
-
-
-
r--
~
--
-
h3
- -
l
I
-
IF
h;
1'-1i'1...
-
i
l
I
L I
brzinu kojoID tecnost istice kroz otvor B, ako je hI = 10 em;,
h, = 20 em i h3 = 35 em. Rastojanja L 8U jednaka i iznose 30 em.
Objasniti zasto pravac koji polazi od otvora B i prolazi kroz nivoe
tecnosti u manoITletrima, probada sud A nize nivoa tecnosti u njernu.
4 .Covjek mase m = 80 kg hoda jednoIikom brzinoin po rubu
kruzne pl;'ie (diska) poluprecnika r i mase M = 480 kg. Ploca moze
3.1. PRYI PARCIJALNI lSPITI lZ FlZIKE 89
da rotira bez trenja oko ose simetrije. Za vrijeme T, = 60 8 covjek
obidje eijelu plocu.
a) Za koliki ce se ugao a obrnuti ploca za vrijeme Tl?
b) Za koliki ugao (3 ce se pomjeriti covjek za to vrijeme?
c) Za koliko vremena t ce covjek doci u polozaj odakle je krenuo
obzirom na podlogu?
5. NaCi potencijalnu energiju gravitacionog medjudjelovanja:
a) Dvaju materijalnih tacaka masa rnl i m2, aka se one nalaze na
rastojanju T,
b) Materijalne tacke mase m i tankog hornogenog stapa mase M i
duzine L, ako se ani nalaze na rastojanju a jedno od drugog. Odrediti
takodje, silu njihovog medjusobnog djelovanja.
Rjeiienja:
1. (3 = 7r/6
m,fm, = 1J = 2/3
Jl. = 0.1
mg = 0.5 m'l
A
tr
:7-=:?
t = 3 S
m, = 2 kg
Prema Drugorn Njutno-
vom zakonu mehanike,
translatorno kretanje ti-
jela. ml i "1'2 i rotaciollo
kretanje kotura ms opi-
suju se jednaCinam,a
fl
ii, + 6
,
+ FZl + F
tr
= m,a,.
62 + FZ2 = m2ii2
3
Iii = LMi
i=l
(3.29)
. (3.30)
(3.31)
Projektovanjem ovih vektorskih jednacina na ose izabranog koordi-
90 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
natnog sistema, kao na slici dobijamo
-mIg sin f3 - Ftr + Fzl = ml al
-m,g cos,6 + R, = 0 '* R, = m,g cas,6
Na osnavu druge jednaCine se za silu trenja dobija
Tada se moze pisati
Iz jednaCine (3.30) dobijama
Treca jednacina projekcijom na Z-osu daje
gdje je r poluprecnika kotura, a SITljer vrcenja je naznacen na slici.
Ako je nit nei8tegIjiva i ne proklizava po koturu, oIlda mara biti
al = a2 = at, gdje je at tangencijalno ubrzanje tacaka na obodu
kotura za vrijeIne vrcenja. Obiljezimo vrijednost tog ubrzanja sa a.
Uzirnajuci l! obzir da je at = rex = a i = odnosno = FZZl
imacemo
a
1- = (Fz2 -- Fz,)r
r
-rn,9(sin,6 + ,"C08,6) + = m,a
mzg - Fz2 = mza
(3.32)
(3.33)
(3.34)
Moment inercije kotura U odnosu na osu obrtanja je I = msr2/2, pa
uvrstavanjem u (3.32) dobijama
(3.35)
Saberemo Ii (3.33) i (3.34) dobicemo
[m, -- m,(sin,6 + j.lcos,6)] 9 --·(F
z2
- F
z
') = ·(m, + m,)a (3.36)
3.1. PRVI PARCIJALNI ISPITI lZ FlZIKE
Uvrstavanjem (3.35) u (3.36) dobicemo
rj - (sin,6 + j.l cos ,6) / 2
a = . - g = 0.41 m s
1 + '7 + 0.25
Put koji tijelo predje za prve tri sekunde od pocetka kretanja je
at'
Rad sile trenja je
S = - = 1.84 m
2
At, = J dS = - J F
t
, dS = -j.lm,gcos,6S = -3.13 J
91
Rad je negativan, jeT se pomjeranje vrsi nasuprot djelovanja sile
trenja.
2. m
r
h
a)
v -1
, -.
Vt =7
Ekr =7
b)
v -"7
c --.
Vt =?
Ekr ='1
Prema Njutnovim zako-
nima mehanike, kretanje
valjka je opisano osnovnOID
jednaCinom dinamike rota-
cionog kretanja
.-
h
N
I5.= ';LMi (3.37)
gdje je I Inoment inercije tijela U odnosu na osu oko koje se vrSI
obrtanje, a Mi moment i-te spoljasnje sile U odnosu na istu osu.
Najzgodnije je da za osu izaberemo liniju duz koje se valjak
dodiruje sa podlogom (trenutna osa rotacije). Tada je jedino mo-
ment sile teze razlii'it od nule ( sile it, i R prolaze kroz Deu obrtanja
pa iill je moment jednak nuli).
MG=rxG
92 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENlH ISPITA
Ovaj moment je usmjeren duz ose U cfteZ. UgaoIlo ubrzanje kao
vektoT je istog smjera i pravca. Projekcija jednaCine (3.37) na smjer
ugaonog ubrzanja daje
I" = mgT sin 0 (3.38)
Moment inercije valjka U odnosu na datu osu izrac.unat cerno po
Stajnerovoj teoremi
2 3 2
_ 2,_ mr. 2 mr
]' - 10 + mr - -- + mr = --"
2' 2
Tangencijalno ubrzanje centra roase (tacka na osi simetrije) n odnosu
na trenutnu osu bice
Uvrstavanje u (3.38) i sredjivanje daje
Brzina centra rnase (ose simctrije valjka) na kraju strme ravni bice
v, = V2acS = 2V!9h
3
Periferijska brzina tacaka na obodu valjka bice
v = rw,
gdje je w ugaona brzina rotacije oko centralne ose. Kada nema pro-
klizavanja valjka po strrnoj ravni, onda je brzina tacaka na liniji
dodira valjka sa podlogorn jednaka nuli, to jest njihova periferijska
brzina je jednaka brzini centra mase.
~
v = Vc = 2 1 / - ~
"V 3
Kineticka energija rotacije ce biti
3.1. PRVI PARCIJALNl lSPITI IZ FlZIKE 93
Kako je 10 = mr
2
/2 i W = velr irnacerno
b) Prema zakonu 0 odrzanju energije mozelno pisati da je sva poten-
cijalna energija presla u kineticku energiju translacije centra mase i
rotacije eka ose simetyije. Sila trenja ne vrsi nikakav fad jeT tijelo ne
proklizava
Kako je w = 1J
c
/r i 10 = mr
2
/2, imacemo
Periferijska brzina tacaka je jednaka brzini centra mase.
Ra.zmotrlIDo to malo de-
taijnije. Brzina svakog dje-
lita pri ravninskom krcta-
nju Vi moze se napisati
kao zbir brzine translator-
nog kretanja tacaka na osi
rota.cije Vc i periferijske br-
zine pri rotaciji oko te ose
iJ' ,
-
A ~
Brzina tacke A je ii"A = O. Odavdje se zakljui':uje da je if"
odnosno v ~ = wTsin900 = wr = Vc. Prema tome je
Kineticka. energija rotacije je
_.- Iow
2
mv;
Ekr = ~ 2 - = ~ 4 ~ =
mgh
3
94
GLAVA 3. RIJESENf ZADAC1 SA PISMENII:1 ISPITA
3. rn = 80 kg
r
T, = 60 s
a) 'P =?
b) (3 =?
e) t =?
Ako se covjek kre"e kon-
stantnom brzinom v po 0-
bodu ploce, on ima odredje-
nl Inoment kolicine kreta-
Ilja koji se moze izracunati
kao
(3.39)
gdje je L ~ = mr2 mOIIlent inercije covjeka U odnosu na osu simetrije;
a We --- Wp je rezultujuca ugaona brzina covjeka u sistemu vezanom za
podlogu.
Prema zakonu 0 odrzanju rnOIDcnta koliCine kretanja istu toliku
koliCinu kretanja dohija ploca sarno u suprotnorn smjeru, a moze se
lzraziti kao
(3.40)
gdje je Ip = M r
2
/2 UlOment inercije ploce, a wp njena ugaona brzina
u sistemu vezanom za podlogu.
lzjednaeavanjem (3.39) i (3.40) dobijamo ugaanu brzinu ploce
Ugao za koji se obme plata za vrijeme T
I
, posta je kretimje jednoliko
obrtno, moze se izracunati kao
b) C;'ovjek se za to vrijeme pornjeri za ugao
3.1. PRVI PARCI.IALN1 lSP1TI 1Z FlZIKE
4. P = 10' kg/m'
hI = 10 em
h, = 20 em
h, = 35 em
v ='1
95
Kada viskozna tecnost prot ice kroz cijev, zapreminski protok tec-
nosti koeficijenta viskoznosti 1] Be moze izracunaii na osnoYU Njut-
novog zakona viskoznosti
dv
F" = 1)S,-
dr
Prj stacionarnom strujanju tecIlosti kroz cijev, rezuitantna sila, koja
djeluje na uoceni valjak poluprc(nika r, je jednaka nuli. Sila pritiska
(Pi - pz)r'1l' je jednaka siii trenja r} 5( dv / dr), ali je suprotnog smjera,
pa se rnoze pisati
z dv
(PI - pz)r 1l' - (-7)5-) = 0
dr
Znak "_ll ispred sile trenja se pojavljuje zbog toga ?ito se sa poras-
tom r brzina slojeva tecnosti smanjuje, da hi na zidu cijevi dostigla
vrijednost nula, jeT se, usljed djelovanja medjumolekularnih sila, 810j
tecnosti koji se nalazi liZ sami zid cijevi, zalijepi za njega.
Razdvajanjem promjenljivih dabijama
PI - pz
dv = 'rdr
2')L
Integracijom ovog izraza
se dobija
96 CLAVA 3. RIJESENl ZADACl SA PlSMENIH ISPITA
gdje je Vo nepoznata brzina na osi cijevi. Nju odredjujemo iz uslova
da je v = 0 za r = R (na zidu cijevi)
Va = PI_- P'R2
47)L
Tada se, za brzinu na rastojanju r od ose cijevi moze -pisati
r - 1----
_ __ PI - pz 2 _ p, - P' R2 ( r2 )
47)L 47)L R2
Zapremina tecnosti koja za neko vrijeme dt protekne kroz srafiranu
povrsinu iznosi
_____ L,
\ \
I '
_. -- -' . ./
dV = vdtd8 = R 1 - - 2T1rdrdt
, PI-P, 2( r')
41JL R'
Ukupna zapremina koja protekne kroz citavu cijev za vrijeme dt bice
dV - dT - --·--R dt 1 - _.- r dr
_ j. 7' _ "ff(PI - pz 2 lR ( r2 )
27)L 0 R'
Zapreminski protok tei'nosti je
Q = = jg Ir]
= (3.41)
U nasem zadatku isticanje se vrsi kroz cijev duzine 3L, a pritisak
P, = Pa + pgh3 i p, = Pa, pa je koristeci (3.41)
Q=
3.1. PRVl PARCIJALNl ISPITl lZ FlZIKE 97
Ovaj protok mozemo predstaviti kao proizvod povTsine poprecnog
presjeka cijevi i neke srednje brzine (racunate po presjeku), tj. neke
stalne brzine kojom bi trebali da se kreru djelici u svakoj tacki pres-
jeka, pa da protok bude isti kao i kada se krecu brzinarna koje se
rnijenjaju duz poluprecnika cijevi.
Q R
' - - Q-
= '7fV ::::}- 'l} ::-= _.- =
R2"ff
pgh3
R2
/
= 1 m s
247)L
Posta je protok tecnosti kroz svaki presjek, na bilo kojern mjestu hor-
izontalne cijevi isti, enda slijedi da je razlika pritisaka na presjecima
propoTcionalna njihovom rastojanju L duz cijevi
Ovo znaCi da postoji pad pritiska duz cijevi, sto se i dogadja.
\
I
Tecnost u sirokom sudu u pocetku miruje, a u cijevi se poclDJe
kretati. Da bi se djelic mase pokrenuo iz mirovanja do bTzine v
kojom struji kroz horizontalnu cijev, mora se utrositi neka energija.
To je potencijalna energija
Ep = 6.'mg6.h
Visinska razlika 6.h predstavlja razliku visine na kojoj se nalaze slo-
bodna povrsina u sirokom sudu i tacka gdje linija koja pTikazuje
98 GLA VA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH JSPITA
linearno opadanje pritiska (tacka D) probada sud. Iz podataka se
vidi da je
tlh"" h3 (hz + lOcm) = Scm
Ova energija prelazi u kineticku energiju, sto daje
tlmv'
5. a) U =? b)
m,
m,
r
-_. = tlmgtlh
2
v = = 0.99 m/ s
U =?
rn
M
L
a
F =?
Materijalne tacke ITlaSa ml
i m2, koje se nalaze na ras-
tojanju r
rnedjudjeluju silom koja je po inteIlzitetu data relacijom
mlm2
F="'I---
r'
U vektorskorn obliku sila kojom prva i'estica djeluje na drugu je
..... mlm2 ____
F = -"'I---ro
r'
B
Ako se matel'ijalna tacka mase m2 iz tacke A treba da prcrnjesti u
tacku B, vrsi se rad protiv gravitacione sileo Bez obzira kakav je oblik
putallje po kojoj se vrsi premjestallje, elemental'ni rad gravitacione
sile je
dA = F· dB = FdS cosO = -FdS cos a. = -Fdr
Ukupan rad gravitacione sile na datorn putu je
A = - J F dr = -j
rn
l
rn
2 fro dr _
0__ - r A r2
. 1 (1 l'
= jrnlrn2 - l;n = jmlrn2 ,".- -
T A TB r A
(3.42)
3.1. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE 99
Na osnovu ovoga se moze zakljuciti da rad gravitacione sile ne zavisi
od oblika puta po kome se vrsi premjestanje, vee sarno od medju-
sobnog polozaja pocetne i krajnje tacke put a tai'kaste mase koja se
premjesta. Sila gravitacionog medjudjelovanja, kao unutraSnja sila
u sisternu moze vrsiti rad sarno na racun smanjenja potencijalne en-
ergije sistema, pa se moze pisati
AAB = EpA EpB
Smanjenje potencijalne energije se definise kao razlika izmedju po-
tencijalne energije u pocetnom i krajnjenl polozaju
EpA -- EpE = _'/ mlm2 _ (_, m
1
m3.)
TA TB
Odavdje se moze zakljuciti da je potencijalna energija sistenla, karl
se tackaste mase nalaze na l'astojanju r, data izrazom
rnlm2
Ep(r) = -"'1-- + C
r
Konstantu C rnoramo da uvedemo jer se u gornjem izrazu pojavljuje
razlika, pa se te konstante poniste. Vrijednost ove konstante se
odredjuje biranjem rastojanja r na kome ce potencijalna energija sis-
tema bili Ilula. Uobicajeno je da se uzima da je potencijalna energija
sistema jednaka nuli kada su tackaste mase na beskonacno velikom
rastojanju jedna od druge, tj kada one medjusobno ne djeluju. Stavl-
janjem da je Ep (00) = 0, dobijarno da je i C = 0, pa ostaje
( )
m,rn,
Ep r =
Uobicajeno je da se potencijalna energija obiljezava i sa U.
Do ovog izraza mozemo doci diferencijalnim raCunOID.
Gravitaciona sila moze vrsiti rad sarno na racun smanjenja po-
tencijalne energije sistema.
dA = -dU
100 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENlH ISPITA
Konstantu integracije C odredjujemo iz uslova da je potencijalna
energija sistema dvaju materijalnih tacaka jednaka nuli ako se one
nalaze na beskonacnom medjusobnom rastojanju.
Ako stavirno u posljednju jednaCinu U = 0 kada je r = 00, dobija
se da je C = 0, pa se za potencijalnu enegiju gravitacionog medju-
djelovanja dvaju tackastih rna"a koje se nalaze na rastojanju r jedna
od druge, dobija
mlm2
U(r) =
r
Drugi naCin: Potencijal u nekoj tacki gravitacionog polja je brojno
jednak radu koji izvrsi gravitaciona sila kada se jedinica mase iz te
tacke prenese u beskonaenost. KoristeCi (3.42) dobijamo
Ako uporedimo sa izrazom za U(r}, moze se reCi da je potencijal
brojno jednak potencijalnoj jedinice mase koja se nalazi u toj
tacki gravitacionog polja. Odatle sHjedi da je potencijalna energija
sistema jednaka proizvodlI potencijala u toj tacki i mase koja je u
nju unesena
mlm2
U = m,<p =
r
b) Kako nije receno u kakvom su medjusobnom polozaju stap i tac-
kasta masa, uzecemo kao na slid
Kao sto smo vidjeli u prethodnom dijelu zadatka, gravitacioni
potencijal uocenog elementa na stapu dm, koji je na polozaju x od
koordinatnog pocetka, u tacki koja je od njega na udaljenosti a +
L /2 - x, je dat relacijom
dm .M dx
d<p = -, ."C:""C.-- = -1- ..-
a+L/2-x La+L/2-·x
3.1. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE
101
Ptencijal gravitacionog polja citavog stapa u uocenoj tacki A bice
jednak zbiru potencijala koje u toj tacki proizvode svi djeliCi stapa,
pa se moze pisati
J
MJ dx
<p = d<p = -1-
L a+L/2-x
Srnjenorn a + L/2 - x = u i uzimajuCi u obzir da je -dx = du ovaj
integral postaje
Potencijalna energija sistema stap - tac.kasta masa m kojaje unesena
u tacku A iznosi
U = In
Sila uzajamnog djelovanja izrnedju uocenog elementa i stapa i tac-
kaste mase m u tacki A je
rn dm

(a+t-x)"
pa je gravitaciona sila izmedju Citavog .stapa i tackaste mase
J
mdm Mm
F = 1 =
a+L/2--x a(a+L)
3.1.4 Prvi parcijalni ispit iz Fizike
Tuzla,10.3.1984. god.
1. Top smjesten u podnozju brda namjesten je tako da mu cijev
sa horizontalorn zaklapa ugao (3 = 7r / 4 kada je osa cijevi paralelna
sa. kosin om.
a) Koji ugao treba da zaklapa sa horizontalom cijev ako granata
treba da padne okomito na kosinu?
b) Koliki treba da bude elevacioni ugao cijevi da bi granata naj-
dalje pala i koliko je to udaljenje?
c) N a koje \rrijeme treba ternpiratj granatu da bi eksplodirala pri
udaru u kosinu u situaciji pod a)
102 GLAVA 3. RIJESENl ZADACl SA PlSMENlH lSPlTA
Granata ima pocetnu brzinu Va = 200 mj s, a top stnatrati tac-
kastom masom. Otpor v-azduha zanemariti.
2. Drvena greda duzine L = 2 m i povrsine poprecnog presjeka
S = 31.5 ern' objesena je za jedan svoj kraj tako da moze oseilovati
u vertikalnoj ravni. Dok je greda u polozaju stabilne ravnoteze u
nju udari metak mase m = 12 g koji leti u horizontalnom pravcu
brzinom Vo = 500 m/s. Zapreminska masa drvetaje p = 800 kg/m"-
a) Za koji ugao ce se otkloniti greda ako metak udari u sredinu
grede i u njoj se zadrzi?
b) Koliki je ugao kad metak udari u slobodni kraj grede i ostane
U llJemu
e) Koliko puta i z a ~ t o je ugao pod b) veei nego pod a)'!
3.Sprica za injekcije puna je vode. Promjer klipa je D = 15 rnm,
a njegov hod je L = 8 mm. Voda maze isticati kroz otvor promjera
d = 1.5 mm kada injekcija nije nataknuta.
Kada je sprica postavljena horizontalno djeluje se na klip kon-
stantnom sHorn F = 4 N.
a) NaCi brzinu isticanja vode iz sprice!
b) Odredi vrijeme isticanja vode iz sprice til
c) Kolika konstantna sila istisne svu vodu iz sprice za t = 6 s?
d) Nacrtajte v, ~ v2(1) iii = li(F)
4. Na strmim ravnima
koje sa horizontalom za-
klapaju uglove Ct, = 1r /6
i Ct2 = 1r /3, nalaze se ti-
jela masa ml = 8 kg i
m, = 2 kg, (vidi sliku).
Tijela 8U vezana ideal-
no savitljivim, laganim,
neistegljivim koncem ko-
ji je prebacen preko ko-
tura.
Koeficijenti trenja tijela i podloge su 1"1 = 0.1 i 1"2 = 0.2, respek-
tivno.
a) Koliku brzinu imajll tijela poslije dvije sekunde od prepustanja
sistema sarnom sebi?
b) Kolika je sila zatezanja konca?
e) Odredi vektor sHe koju trpi osovina kotura.
3.1. PRVl PARClJALNl lSPlTl lZ FlZIKE
5. Unutar sferIlog tijela polu-
precnika R i zapreminske mase p
irna sferna 5upljina poluprecnika
r = R/4. Centar ilupljine je na
rastojanju r = R/4 ad centra ve-
ee sfere. N adji ubrzanje slobod-
nog padanja iJ. u tacki P koja je
na rastojanju x = 3R od povrsine sfernog tijela.
tacka P su na istoj pravoj.
103
x 0
- - - - - - ~ -
Centri sfera i
Rjesenja:
1. (3=7r/4
Vo = 200 m/s
a) Ct ='1
b) Xmax ='1
c) t =7
a) Kada se granata izbaci ona nas-
tavlja kretanje u polju sile Zemljine
teze, Cije je ubrzanje g usmjereno
vertikalno prerna dolje. Ako izabe-
remo koordinatni sistem kao na sli-
ci, onda su projekcije ovog ubrzanja
gx = -gsin{3 i gy = -gcos{3
Prema tOInc, kretanja 11 pravcu X- i Y -ose ce biti jednoliko usporena.
Pocetna brzina ima projekcije
Vox = Vo cos 0: i V
OII
= Vo sin 0:
Trenutne vrijednosti projekcija brzine su date relacijama
1)x = vox "{-.:- gxt = Va cos·a - gt sin (3
Vy = vall + gyt = Va sin 0: .- gt cos (3
104 GLAYA:;. RlJESENl ZADACl SA PlSMENIH lSPlTA
Ako granata treba da padne normalno na strmu ravan, znaCi da u
tom trenutku treba da bude Vx = 0, to jest
. gt sini3
Va cos 0' ~ gtp SIn (3 = 0, =?- cos Q: = -p __ . __.
Vo
(3.43)
U momentu kada granata dostigne najvisu tacku iznad kosine u Y-
praveu njena komponenta Vy = 0, odnosno
Va sin a - gil COS j3 = 0
gdje je tl vrijeme penjanja do najvise tacke putanje iznad padine.
Lako se zakljucuje da je
v. ,o"-s::,::n:..:,,,:
t, = -
9 cos i3
i da je vrijeme kretanja tk = 2t, odnosno
2vo sin 0:
t k ,= ---''---
9 cos i3
a uvrstavanjem u (3.43) dobijamo
1 1
tall 0' = -
2 tan i3 2
ex = arctan 0.5 = 26° 30'
U gao U odnosu na horizontalu iznosi
"I = i3 + " = 71" 30'
b) Kretanje po X·osi bice odredjeno jednaCinom
9,1' gt' sin i3
x=v t+"""-=vtcosa-
ox 2 0 2
(3.44)
Domet po X-osi ( po kosini) dobil. cemo ako umjesto t stavimo tk
(vrijeme kretanja)
(3.45)
,
!
:;.1. PRYl PARCIJALNl lSPlTI lZ FlZIKE
Uvrstimo Ii rezultat iz (3.44) u (3.45) i sredimo dobit cemo
_ va . 2 SIH aSlllp 2 ( 2 ., . f'i)
XD - --- SIn a-
9 cos .B cos i3
Da bi darnel. xI! bio maksimalan, treba da bude
dXD
-=0
da
a diferenciranjem (3.46) se dobija
v'
~ (2 cos 2", _. 4 sin Q cos cdanj3) = 0
9 cos {J
N akon sredjivanja se dobije
105
(3.46)
1
tan2a = -- = 1 =? 2a = 45°, a = 22° 30' (3.17)
tan i3 '
Da b1 granata pala najdalje, elevacioni ugao treba da bude
"I = i3 + a 67° 30'
Domet tada, prema 3.46 iznosi
v
2
XD = -_or.; (sin2a - 2sin2 atani3) = 1688.7 m
9 cos/-,
e) Da bi granata eksplodirala pri uda.ru u kosinu u situaciji pod
a) potrebno ju je tempirati na vrijeme
Vo SIn a
t=tk=2 = 25.72 s
9 cos i3
2. L =2m p = 800 kg/m
3
S = 31.25 em' a) VI =?
m ~ 12 9 b) V2 =?
Va = 500 mjs c) Vl/VZ =?
106 CLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
a) Moment kolicine kretanja sis-
tema prije sudara, mora biti jed-
nak rnomentu koliCine kretanja
poslije sudara. Prije sudara gre-
da je rnirovala, pa je mornent ko-
licine kretanja sistema predstav-
Ij ao sarIlO moment koliCine kre-
tanja metka L, = mv
o
L/2 u od-
nosu na OSli O. Poslije suda-
ra metak i greda nastavljaju da
se obrcn oko iste ose, sa ukup-
nim momentom kolicine kretanja
L2 = Isw.
'\ l.
\ \ 2
1\ . \
'1, \ \
"X
\----th
I
M
\'\
\ \ \
\ ' ,
, ' >

Ovdje je illorncnt inercije sistema jednak zbiru momenata inercije
grede i rnomenta inercije metka 11 odnosu na osu O. MOlnent inercije
grede je Ig = M L' /3, a metka 1m = mL' /4, pa se maze pisati
Odavde se dobija da je ugaona brzina slsterna ncposredno poslije
sudara
6mvoL
(;J = --.. -
L(4M + 3m)
(3.48)
Masa grede je A1 = pLS = 5 kg pa se ova ugaona brzina Inoze
izracunati. Neposredno poslije sudara sistem raspolaze sa kinctickom
energijom rotacijc, koja pri njegovorn obrtanju prelazi u potencijalnu
energiju sve dok se sistem fie zaustavi. U trenutku zaustavljanja vazi
Sa slike se vidi da je
L
h = (1 - cos 1"1)
2
Uvrstavanjem izraza iz (3.48) i (3.50) u (3.49) imacerno
Ig +1m 2 L
.."...--'..C:: w = (M + m)g-'(1 - cos 10,)
2 2
(3.49)
(3.50)
(3.51)
3.1. PRVI PARCIJALNl ISPITI lZ FlZIKE
Nakon rjesavanja Dve jednaCine dobija se da je ugao otklona
3rn2v5
1 -;-c-::-- = 0,945
cos 1"1 co - (M + m)gL(4M + 3m)
107
1"1 = arctan 0.945 = 19.06° (3,52)
b) U slucaju kada metak
uclari u kraj grede mozemo
pisati
mVoL c= (Ig + 1;")w'
U gaona brzina sistema ne-
posredno poslije sudara je
I mVoL
w
19 + Im
Moment inercije
Im = mL' pa je
metka Je
I 3mvo
w =
o
l
m
\
\
1.
2
(M + 3m)L ..
Kineticka energija rotacije prelazi u potencijalnu energlJU, pa se
u trenutku zaustavljanja obrtanja maze pisati
gdje je
II = L(1 - cos 1"2)
h' = t (1 .. cos 1"2)
UVdtavanjem se dobija
--.).. mL --_ .. _-.... - = m + - Lg(1 - cas 1'"
(
ML2 ') 3mvo (M) )
3' (M .j. 3m)L . 2
Odavde se rjesavanjelll po ip2 nalazi
- 1 2mvQ '- a 7565
cbs ip2 (3m+M)g - . <
1"2 = arccos O. 7565 40° 50'
(3.53)
(3.54)
(3.55)
(3.56)
108 CLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
PreporuC:ujemo da sami kao vjezbu nadjete po]ozaj cen'tra- mase sis-
tema nakon udara metka i da onda racunate ugao za koji ce se otk-
loniti slsteIrl 11 trenutku zaustavljanja.
c) Odnos uglova otklona
'P2 40.83°
= -- 0=2.14
'PI 19.06°
Ugao pod b) je veri zbog toga sto je 11 tom slucaju InOIDent kolicine
kretanja prije sudara veti nego U pTvom slucaju.
3. D = 15 mm
L=8mm
d = 1.5 mrn
F=4N
a) v, =?
b)
c)
ii =7
F, co?
t = 6"
d) V2 = v,(F)
ti = tifF)
- - .
---:::::--=--.------'''''--
1'0
L
a) Prema Bernulijevoj jednaCini za idealne tecnosti. zbir unutra-
snjeg pritiska, v.isinskog pritiska i brzinskog duz jedne strujne Hn-
ije ostaje konstantan. Ako izaheremo strujnu liniju duz ose cijevi
otvora za iglu injekcije, mozemo pisati
, 2
I PV1 pv"
PI T 2 = Pa +
(3.57)
gdje SIDO visinske pritiske sa Iijeve i desne strane izostavili jer je stru-
jna linija horizontalna, pa Sl1 oni jednaki i ponistavaju se. Spolja,snji
pritisak na klip je
F 4F
PI = Pa + =-:: Pa + --
S D''lr
(3.58)
Uvr!itavanjem (3.58) u (3.57) i ponistavanjem Pa, !ito predstavlja at-
mosferski pritisak, dobijarno
4F pvf
..
D'7C 2 2
(3.59)
:1.1. PRVI PARCIJALNI ISPITI 1Z FlZIKE
109
Prema jednaCini kontinuiteta strujanja 51 VI = S2V2 mozemo izracu-
nati brzinu VI
d'
(3.60)
Uvrstavanjem (3.60) u (3.59) i rjesavanjem po v, dobijamo da je
brzina isticanja vode iz sprice
(3.61)
Kako je d %:: D moze se odnos d
4
/ D4 zanemariti jer je male vrijed-
nosti (ovdje 10-
4
), pa se dobija. priblizan izraz
r----
2 (2F
v, = -\j-_.- = 6.73 m/s
D ' p7r
b) Kada voda istice kroz
otvor na sprici, smanjuje
se zapremina vode u njoj.
Projekcija brzine kojom se
klip krece i istiskuje tecnost
je
dy
(3.62)
VI = -,
dt . d b·t·
Ako se prem,a (3.60) i (3.62) UVTste izrazi za Vl 1 VZ 1 moze se 0 1 1
dy = _ 2d' J2F
dt D3 V pT,
Vrijeme koje protekne dok se klip pomjeri iz polozaja L u polozaj y
moze se izracunati kao integral
rt dt D" 12'! JV d
10 ,= - Zd2 V ZF L Y
_ D'. (iii (
t - 2d2 V -2F L
y)
Vrijeme ,_isticanja: vode iz sprice dobicemo kada stavimo y = 0, tj.
D3L jP1f
t = --\ - = 1.19 s
, 2d
z
! 2F
(3.63)
110
CLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
c) Ako jednaCinu (3.63) rijesimo po F dobicemo
D
6
L'p7r

8d
4
t' .
d) Trazene zavisnosti od sile Sil
2.38
. _ 2 !ZF _
v, - -\1 - = 3.36-/F
D V p7r
Im/s] , ti = -- lsi
VF' ,
4.
a)
b)
1J
10
5
[ill J
s
__ - vIF)
Oi, = 7r/6
012 = 7f/3
m, = 8 kg
m2 = 2 kg
1"1 = 0.1
1"2 = 0.2
v =?
t = 2 s
F
z
=7
Frez ='1
[s J

FlN]
F[N)
,;X
-, \:
fzz. V
·fh
m1

DrUg;OIn Njutnovom zakollu mehanike zbir svih sila ko-
Je na neko tijelo j:dnak je proizvodu mase tijeJa i njegovog
ublzanJa. Za svako tlJelo Im,arno
3.1. PRVl PARCIJALNI ISPlTI IZ FlZIKE 111
Kako je uze neistegljivo i bez rnase, to je intenzitet ubrzanja aI =
a2 = a. Isto taka, posto se masa kotura ne uzima U obzif, to su in-
tenziteti sila zatezanja F;l = F;2' a prema Nj utnaVOID zakonu akcije
i reakcije, je tada i Fzl = i Fz2 = F:
2
• Obiljezimo intenzitet sile
zatezanja uzeta sa Da bismo odredili ubrzanje sistema mOTamo
projektovati vektorske jednaCine na ose izabranog koordinatnog sis-
tema (kao na slid). Projekcije na X-OSli SU:
Projekcije na Y -OSU SU:
FI - Fz Ftrl = mla
F, + F
z
.- Fi"L = m,a
-FNI + R, = 0 =? R, = F'N,
--FN2 + Rz = 0 => R
z
= FN2
(3.64)
(3.65)
(3.66)
Kako je sila trenja F tr = {lFN, Fl = rnlg sin D:l) F2 = m2gsinaz, a
F:V1 = frt1g cos 01 i FN2 = rnz9 cos CX21 uvrsta\'anjem u (3.64) i (3.65)
dobijamo
rnlg sin 0:1 Fze- {l1rnlg cos 0:1 = mla
,
-rnzg sin O:z + F
zt
- f12rn29 cos 0:z = m2a
Sabiranjem ove dvije jednacine dobijamo ubrzanje sistema
(3.67)
(:l.68)
(ml sin CXI _. rnz sin o:z) ._-- (flIrnl cos 0:1 + J1.-2mZ cos 0:2)
a ="----.. ... ----" . =
'ml + m'l
= 1.35 m!s' (3.69)
0.) Oba tijela imaju isti intenzitet brzine, pa kako su krenula iz mira
irnac,emo
at = 2.7 mJs
b) Iz jednacina (3.64) i (3.67) se za silu zatezanja dobija
Fz = }II - F
trl
- ml a =
mlg( sin 0:1 - f--LI cos (Xl) - m1 a = 21.65 N (3.70)
112 CLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
cJ Sila koju trpi osovina koturaje
jednaka zbiru vektora P;l i
koji su jednaki po intenzitetu.
Kako je "" + "'2 = 7r /2, to za-
kljucujemo da i ugao na mjestu
gdje je postavljen kotur mora biti
7r /2. U tom slucaju je
.

rrez
Frez = P;l + ff;z
F"z = J F; + F'; = FzV2 = 30.53 N
Rezultujuca sila zaklapa sa strmim ravnima ugao IT / 4.
5. R
p
r = R!4
a ='?
x
Zamislimo da. se u tacku P postavi probno tijelo mase mp' Prema
Njutnovom zakonu opste gravitacije, na njega hi sfeTno tijelo
djelovalo gravitado-
nom silom F i sa-
opstavalo II1U ubrza-
nje a. Kada bi sfe-
ra bila potpuno ispu-
njena mas om, sila ko-
jom bi ona djelova-la
na probno tijelo bila
hi privlafna i izracu-
naval a bi se kao
Ukoliko se u sferi nalazi" 8upJjina, onda ce sila kojom Qna djeluje na
pTobno tijelo biti sIabija, zbog nepostojanja mase na mjestu sllpljine.
Moze se smatrati da supljina na probno tijelo djeluje odbojnom silom
koja je' po intenzitetu jednaka onoj privlacnoj sili kojom hi supljina
3.1. PRVI PARCIJALNI lSPITI IZ FlZIKE
113
djelovala da je ispunjena masorn. Ta sila bi se prema tome racunala
po obTascu
gdje je m, masa koja bi se mogla smjestiti u iiupljinu. Rezultujuca
sUa kojorn ce sfeTno tijelo sa sfernom supljinom djelovati na probno
tijelo je jednaka zbiru sila
Rako centar supljine, centar sfere i tacka P leze na istorn pravcu,
onda su sile FaI i Fa istog pravca, a suprotnog smjera, pa je
F = ,mp CR +:'+X)2 - TO
Posto je r = R!4, M = 4R
3
7rp/3 i m, = 4r
3
7rp/3 = R
3
7rp!48,
uvrstavanjem U pTethodnu relaciju i sredjivanjcm dobijam
o
Za x = 3R dobijamo
_ 13
F = -----,7rpRm Co
204 p
Prem,a Drugom Njutnovom zakonu mehanike u brzanje koje tijelo do-
bija je jednako kolicniku rezultujuce sile koja na njega djeluje i nje-
gove mase. Na osnovu toga dobijamo da je ubrzanje u tacki P
Izraz u uglatoj zagradi je negativan pa je i U?TZanje u tacki P USID-
jereno sllprotno ad jedinicnog vektora i;) tj. usrnjereno je ka centru
sfernog tijela. Intenzitet tog llbrzanja je
114
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
3.1.5 Prvi parcijalni ispit iz Fizike
Tuzla,1.4.1987. god.
1. Neutron mase m sudara se sa jezgrima ugljenika mase M
koja miruju. Aka se sudar SInatra centralnim, idealno elesticniIn,
izracunati koliko Jmdara n treba da dozivi neutron da hi mu se
energija umanjila k-puta. Izracunati n u slucaju da je m 0= ma i
M = 12 ma i k = 150.
2. 'Imamo dva cilindra veoma tankih zidova. Jedan od njih ('iji
je poluprecnik R, obrce se ugao- W '
nom brzinom W oko svoje Dse, a ~
drugi palu precnika r miruje. Ci- R""", ,-....
lindTi se dovedu u dodiT tako da •
njihove Dse ostanu paralelne (vidi
sliku). Kroz neko vrijeme (usljed M 1 M 2
trenja) dlindri se pocnu obrtati
bez proklizavanja. Naci kolika kolicina energije se pretvorila u
toplotu. Mase cilindara su M, i M,.
3. Strma raVaIl ima nagibni ugao 0: koji se maze mijenjati. Plocica
mase m, koja moze da klizi po njoj prelazi pri "'1 = 1F/4 i "'2 = 1F/3
za jednako vrijeme puteve jednakih horizontalnih projekcija. U kom
intervalu vrijednosti uglova naglba strme ravni p]ocica nece kliziti
po njoj.
4. U hazen. se postavi vertikalna
cijev sa kliporn tako da je njen
donji kraj zaronjen u vod li. Klip
koji je u pocetku lezao na povrsi-
ni vode polako dizemo lla visinu H
H = 15 m (vidi siiku). Koliki
rad se pri tome izvrsi, ako je po-
vrsina poprecnog presjeka klipa
S = 1 dm
2
, atmosferski pritisak
Pa = i01325 Pa '? Tezinu klipa
zanemariti_
5_ Izvesti izraz za racunanje gravitacione potencijalne energije
sistema homogena kugla - tackasta masa. Masa kugle je M, a'
tackaste mase m. Graficki prikazati U(r) za r < R iT> R, ako
3.1. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 115
je R poluprecnik kugle. Nacrtati grafik sile medjusobnog gravita-
cionog privlacenja za ovaj slucaj.
Rjesenja:
1. m
M
n =7
k = EklO / Ekn
m = rna
M = 12 ma
k = 150
m
0----... --
Situacija prije sudaraje predstavljena na slici. Na osnoVu zakona
o odrzanju koliCine kretanja (impulsa) i zakona 0 odrzanju ukupne
mehanicke energije sistema) mozemo pisati
(3.71)
N akon transformacije dobijamo
m(v10 - v,) = Mv,
m(VlO - Vl)(VlO + v,J = Mv, . V2
Dijeljenjem prethodnih jednaCina dobijamo
(3.72)
Mnozenjem jednacine (3.72) sa m i sabiranjem sa (3.71), dobijamo
2mvlO = (m + M)v,
sto predstavlja brzinu jezgra ugljenika nakon prvog sudara_ Brzina
neutron a nakon prvog sudara je
odnoSIlo
rh-M
-----VlO
m+M
116 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
Kako je masa neutrona manja od mase jezgra atoma ugljenika, brzina
neutrona poslije sudara bice suprotnog smjera od njegove brzine prije
sudara.
lntenzitet brzine neutron a posJije prvog sudara hi bio
M-m
VI =
M+mD
a njegova energija je
2 'M 2
El = rnvl. ::.:= mvo -
2 2 M+m
Smatrajuc.i da se proton sa brzinorn VI ponovo sudari sa jezgrom koje
miruje, nakoD slicnog razmatranja bismo dobili da je
M-m
V2 = ----VI =
1\1 + m
(
M-m)
2V
o
M+m
Energija tog neutrona poslije drugog sudara bi bila
.E2 = _m_vl = (I _\1 __ -_'-") 4
2 2 .M+m
P oslije treceg sudara bi bilo
Vs = = Va
E = = (M_.m)6
3 2 2 M+m
Odavdje mozemo zakljuCiti da bi poslije n-tog sudara proton lmao
energiju
Kako se zahtijeva da je En = Eo/ k, zamjenom
dobija
sredjivanjem se
3.1. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE
2. R
r
w
Q =?
M,
M,
Ako se ova dva ciIindra do-
taknu, usljed trenja, enaj
koji se okrece zaokretace 0-
naj koji miruje. Poslije do-
dira ce dlindri proklizava-
tl jedan po drugom. Brzi-
na prvog ce se smanjivati, a
brzlna drugog ce se poveca-
vati. U jednom trenutku ce
poceti da se okrecu bez pr-
oklizavanja. Tad je ustvari
117
-----Q
periferijska brzina tacaka
na obodu jednog cilindra jednaka periferijskoj brzini tai'aka na
ohodu drugog dlindra
(3.74)
Prerna zakonu 0 odrzanju energije mozemo pisati
(3.75)
gdje je 1, = M,R' moment inercije prvog (tankog cilindra) u odnosu
na osu rotacije, 12 = M2r2 moment inercije drugog takodje tankog
cilindra, a Q kolicina toplote koja se oslobodila prilikorn trenja sa
proklizavanjem. Sila trenja pri proklizavanju je ista i za jedan i za
drugi cilindar, pa je moment te sile proizvodio smanjivanje ugaone
brzine prvog cilindra, a povecanje ugaone brzine drugog cilindra.
F"R = Ira,
Ftrr = 12 0:2
118
CLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
Dijeljenjem ovih jednacina se dobija
Ugaona brzina dlindra koji je mirovao, nakon nekog vrernena t1 uz
ovakvo ugaono ubrzanje bice
(3.76)
Ugaona brzina prvog cilindra nakon tog istog vremena bice
Eliminisanjem vremena t iz OVe jednacine, koristeCi (3.76) dobijamo
KoristeCi (3.7
A
) dobijamo
WI = w - £lWZ
u,
WI = W -
M,R
__ R M,
Wz --
r M, +M,
Uvriltavanje ove vrijednosti u (3.77) dobijamo
M,
WI 2..'7.:: ' , w
M
,
+M,
(3.77)
(3.78)
(3.79)
Zamjenom rezultata iz (3.78) i (3.79) u (3.75), nakon sredjivanja,
dobijamo
3. a,=,,/4
"'2=71'/3
Shl = 8 h2
L\a =?
Q
M,M2 R
2
w
2

M,+M22
3.1. PRVI PARCIJALNI lSP1T11Z FlZIKE
RazIDotrimo prvo kada ce
tijelo rnirovati na strrnoj
raVlll.
N a tijelo koje se nalazi na
strmoj ravni djeluje sila te-
ze C, reakcija podloge Ji i
sila trenja. Prema drugom
Njutnovom zakonu je
c+Ji +F" = rna
119
Projekcija ave vektorske jednaCine na izabrani koordinatni sistem
daje
mgsina - F
tr
= max

+ R = 0
Iz (3.81) se moze odrediti reakcija podloge
R = mgcosa
Ovolikom silom i tijelo pritiska podlogu, pa je sila trenja
(3.80)
(3.81)
(3.82)
Iz jednaCine (3.80) se vidi da ce tijelo mirovati na strmoj ravni aka
je
U slucaju kada je znak "=" moglo bi da se krece bez ubrzanja (jed-
noliko). Uvrstavanjem (3.82) u gornju jednacinu, Hakon sredjivanja
dobijama
mg sin a :S flrng cos a
tana 'S /L (3.83)
Prema tome, tijelo ce ostati u miru na 0v:akvoj ravni za uglove nagiba
koji su u intervalu"
o < Q 'S arctan /L
120
GLA VA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
Ako je mg sin a > Ft , tijelo ce se kretati niz strmu ravan jednoliko
kretanjem. U tom slucaju je ax = a, pa se, koristeCi (3.82),
Jednacma (3.80) moze pisati
rng sin a - p,mg cos 0: = rna
Za nagibne uglove 0:1 i 0:2 imali bismo
a, (sin "1 -- f.l cos '-'1) g
a2 = (sin etz -- /Leos 0'2)g
Putevi koje tijeIa predju duz strrne ravni za isto vrijeme t moO'u se
izracunati kao 0
al t
2
. azt2
L, =.- , L, = __
2 2
Horizontalne projekcije tih puteva su
Izjednacavanjem des nih strana jednacina prema uslovu zadatka do-
bijamo '
__ sin 0::1 cos 0:1 -- sin 0:2 cos 0:2
f.l - ----- = 0.27
C08
2
0:-1 - cos
2
0;2
Granicni ugao nagiba pri kome se pojavljuje klizanje je prema (3.83)
" = arctan f.l = arctan 0.27 = 15° 6'
Prema torne tijelo ce ostati u miru na strmoj ravni za uglove
4. 1I = 15 m
S = 1 dm'
Pa = 101325 Pa
A =?
o < a :<; 15° 6'
3.1. PRVI PARClJALNl ISPlTI IZ FlZIKE
Kad se klip pocne dizati is-
pod njega bi ostao vakuum.
Zbog djelovanja atmosfer-
skog pritiska voda ce ulaziti
u cijev, ostajuci uz klip. A-
ko se klip lagano dize moze-
rno smatrati da je kineticka
energija tecnosti koja je us-
Ia u cijev jednaka uuli, pa
se rad vanjske sile F trosi
sarno na povecanje potenci-
jalne energije tecnosti koja
se dize u cijevi.
121
y
x
U trenutku kada se klip nalazi na visini h iznad nivoa vode u
sudu, na povrsini u cijevi koja lezi 11 nivou vode u sudu, sa gornje
i donje strane pritisci moraju biti jednaki. Pdtisak sa donje strane
povrsine S je jednak atmosferskom, a kako je cijev otvorena, to na
klip sa gornje strane takodje djeluje atmosferski pritisak koji se kroz
tecnost prenosi ua gornju stranu povrsine 8. Ova dva pritiska (sa
donje i gornje strane) medjusobno se ponistavaju.
Rako sa gornje strane povrsine S djeluje i voda koja je usIa u
cijev svojIID hidrostatickim pritiskom, to zakljl1cujemo da sHa. kojom
drzimo klip mora biti jednako tezini tecnosti koja je usia u cijev.
F = G' c= m'g = p8gh
Vidi se da se sa porastom duzine stuba vode koja je usla u cijev
povecava sUa koju moramo upotrijebiti da drzimo klip na datoj visini.
Elementarni rad koji se izvrsi pri podizanju klipa za. dy po defini-
ciji ce iznositi
dA, = F, dL = F,dy = pSgydy
gdje smo sada sa y obiljezili visinu na kojoj se nalazi kIip.
Kako je atmosferski pritisak Pa = pgh
ll
rnozemo zakljuCiti da je
vislna do koje on rnoze popeti vodu u
hI :::::: Pu = 10.33 m
(19
122
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
Na toj visini bi se klip odvojio od povrsine teenost,' " d I' . .
ah··. . . .:. . a Je pomjeranje
z. t'jevalo b, sada savladj,vanje slle atmosferskog pritiska F2 = S
(,spod klipa ostaje vakuum) Pa
Ukupan rad sila koje se savladjuju na zadanom putu bi bio
A = IdA, + I dA2 = pgS Ioh' ydy + PaS Ii! dy =
o ,
= pgSlL II., S' IH ( )
2 iO +Pa Y II., = PaS H - 4t = 9965.31J
5. M
m
U(r) =7
r < R
r> R
R
F = F(r)
M
r.
-- - --.".'----
r._ m --- __
R ----r,'- 1 2
Kadase :ai'kasta masa mnadje u tacki prost ora oko kugle (r >
R),. na nJu ce kugla djelovat, privlacnom silom koja je d t N' t
nOVlffi zakollom gravitacije a a "- JU ,-
., Mm
F = -l--'--r
r' 0
Ako zelimo da tackastu mas . t 'k .
2 b k " u m, lZ ac e 1 premj€stirno u tacku
'r. po putanji proizYo1jnog oblika, tada bismo u
tach putanje morali obezbijediti silu koja bi bila jednaka 0
mtenzltetu 1 pravcu, a suprotna po smjeru od gravitacione sile P
-, - Mm
F =-F=T--r
r2 0
Elementarni rad ove spoljasnje sile je
dA = F. dB = FdS cos Q Fdr
C:>vaj fad spoljasnje sile odlazi na povecanje potencija1ne ..
sIstema kugla-tackasta rnasa (. _ I d"... . energlje
sUa). JeT se SaY a JUJe njIhova gravitaciona
3.1. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE
123
Ukupan prirast potencijalne energije kugla-tijelo dobice se kao
U2 --- U, = IdA = IF dr = 1Mm I;,' '!'i =
cc --lMm1 1"'= _l
Mm
_ (_lMm)
r 1"1 r2 1"1
PoredeCi ovo sa lijevom stranom na pocetku, zakljucujemo da se po-
tencijalna energija sisterna, za jedan proizvoljan rnedjusobni polozaj
kugle i tijela, moze napisati kao
Mm
U(r) = -1---- + C
r
gdje je C neka proizvoljna konstanta. Ona se odredjuje tako sto se
neki medjusobni polozaj tijela uzme kao nulti nivo l'ac.unanja poten-
cijalne energije.
Uobicajeno je da se izabere da je potencijalna energija sistema
jednaka nuE kada se tijela nalaze na beskonacnom rastojanju Jedno
od drugog, tj. kada su na rastojanju na korne vise ne djeuju jeduo
na drngo.
Prema tome, ako je za r = oopotencijalna energija U(r} = 0,
slijedi da je C = pa se U odnosu na takav nivo za potencijalnu
energiju dobija
-Mm
U(r) = (r 2: R)
r
Aka je r = R imaii bismo
- (R' Mm
U ] = -T'-ii-
Ako se tac.kasta masa nadje u nekoj tacki u unutrasnjosti kugle (r <
R), onda djelovanje izmedju nje i kugle mozemo shvatiti kao dje-
lovanje izmedju nje i sfernog slo-
ja koji se nalazi izmedju tog nje-
nog polozaja (sfera poluprecnika
r) i krajnje povrsine kugle (sfera
poluprecnika R), a zatim djelo-
vanje sa preostalom rnasom kugle
rasporedjenom u sferi poluprec-
nika r.
Kao sto je poznat9, gravitacio.no
polje sfernog sloja u unutrasnj6s-
ti
m
R
124
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
tog sloja je jednako nuli, pa je i sila kojom sferni sloj djeluje na
tackastu masu, jednaka nuli.
Sila kojom preostala sferna masa djeluje na tackastu masu bice
gdje je M' = (4/3)r'ip.
Uvrstavanjem u prethodni izraz i skraCivanjem sa r2 dobijamo
Ako bismo zeljeli da tijelo rn po-
mjerim,Q iz tacke koja se nalazi
na rastojanju r od centra kugle,
do tacke koja se nalazi na POVT-
Bini kugle (na udaljenosti R od
centra) pomjeTajuCi ga beskonac-
no sporo, morali bismo u svakoj
tacki uspostaviti silu kqja je i8-
tog pravca i jaCine, aJi suprotnog
smjera od gravitacione sileo
--+1 -- 4
F = ·-F.= -"I7rprnf'
3
Elementarni Tad Dve spoljasnje sile pri pomjeranju tijela za di' hi
iznosio
- 4
dA =. F· df'= Fdr cos 0 = -"I
7r
prnrdr
3
Ukupan Tad pri navedenom pomjeranju hj iznosio
!
4 jR 2
A = dA = -"I7rprn rdr = -"I
7r
pm(R' _ r2)
" 3 T 3
-Ovaj Tad spoljasnje sile odlazi na povccanje potencijalne energjje
sistema kugla-tackasta rnasa, pa se moze pfsati
U(R)- U(r) = _ r2)
3
:U. PRV1 PARCIJALNI ISPIT! 1Z FlZIKE
125
Odavdje se dobija da bi potencijalna eneTgija sistema kugla-tijelo,
kada se tackasto tijelo nalazi na rastojanju r od centra kugle, hila
2 2' 1 Mm ( r2 )
U(r) = U(R) - '377rpm(R -- r ) = -'27£1 3 - R2
Za r = 0 imali bismo
3 Mm 3
E (0) = --7-- = -U(R)
p 2 R 2
Grafik trazcnih zaviSIlosti bi izgledao
---lR
U(r}
r
F,(r)
r
Y
r
oznacava projekciju sHe na vektor materijalne
(tijela rn) U odnosu na centar kugle.
126 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
3.1.6 Prvi parcijalni ispit iz Fizike
Tl1z1a,1.12.1986. god.
1. Tijelo se pOlnjera brzinom VI = 20 rn j.s pod uglorYl 0'1 = 1T /3
U odnosu na zaclani smjer, a zatim. brzinom V2 = 40 rnj s pod uglom
0::2 = 27f /3 U odnosu na isti smjer.
a) NaCi vektor srednje brzinc kretanja ' ~ r l ako se tijelo prvu
polovinu vremena kretalo brzinom VI, a drugu polovinu brzinom Vz.
b) Nac! vektor srednje brzine kretanja Vsr2' ako bi tijelo izvrsilo
dva po velicini jednaka pomjeranja, prvo brzinom VI, a drugo brzi-
nom V2_
2. Na strrnoj ravni nagibnog ugla 0: = 37° nalaze se tijela masa
m, = 2 kg i m2 = 4 kg.
Koeficijenti trenja izmcdju
podIoge i tijeIa Sl1 /.'1 ~ ~ 0.3 i
flz "--= 0.1, rcspektivno.
a) Kolika Sli ubrzanja tijela
aka se pretpostavi cia. su u
pocetnom treuutku mi,rovala?
b) Kolika je sila rnedjusobnog
djeIovanja tijela?
c) Odredit.e najmanji ugao pri kome ce doci do klizanja?
3. Tijelo mase rn se nalazi na kugli poluprecnika T, koja je
ucvrscena da miruje.
Tijelo poi'inje da klizi niz
kuglu. Trenje je zanem,arivo.
Odre diti:
a) Zavisnost tangencijalnog i
radijalnog ubrzanja od visine
H na kojoj se tijelo nabzi u
odnosu na padlogu u trenutku
odvajanja ad kugle.
b) Zavisnost reakcije kugle ad
visine h na kojoj se tijelo
m
nalazi prije odvajanja od nje) kao i zavisnost te reakcije od visine
H na kojoj se tijelo odvaja.
c) Na kojoj l1daljenosti'ad tacke 0' ce tijeIo pasti na zemIjl1?
3.1. PRVI PARCIJALNI ISPITI 1Z FlZIKE
127
4. K uglica mase rn udari u stap
cetiri puta vece mase M = 4rn i
duzine L = 1.5 m, na udaljenosti
d, = L /2 od objesista. Objesiste
je na d, = L / 4. od jednog nje-
govog kraja. Koliku brzinu 110
mora imati kugIica da bi stap
dosao u vertikalan polozaj, ako
je sudar:
al idealno elestican.
~ i
d21
\d
1
L
~ Mil
bi idealno neelastican. .. . t" I
)
. R" siti zadatke pod a) i b) u slucaju da se stap zam1Jem lJe am
C 1Je . d" L ~ L/2
mase 1..\1 objesenim na neistegljivu laganu nIt :l"zme. I - '."
Izabrati i riesiti sarno jedan slucaj- bilo elastIcan bilo neelastlcan.
Rjdenja:
1. VI = 20 rn/.s
0:1 = 'ir /3
'"2 = 40 rn/s
"" = 21r /3
)
- .... ?
a V sri -_ ..
6t, = 6t, = 6t/2
b)v", =?
.6.rl = ~ r 2
Vektor srednje brzl-
ne kretanja se defini-
fie kao kolicnik vekto-
ra pomjeraja (pomje-
ranja) fli i vremena
za koje se izvrsi taj
pomjeraj.
v
,
M,+ M,
6t1 + 6t 2
(3.84)
b
· --- 11 toku
gdje je D.Tl pornjeraj koji tijelo iZVfSi krecuci se rZlIlom VI
128 GLA VA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
vremena 6..t
1
) a .6.f2 pomjeraj koji tijelo iZVTSi krecud se brzinom V2
u toku vrernena l'l.t
2

Kako je 6.?] V,6.t
1
=v,6.1/2, a 6.r, = 1126.1
2
= v26.1/2,
rIlozerno nakon uvrstavanja u (1) dobiti
Vsr 1 =
V, + V2 6.1
6.t 2 2
Intenzitet ove brzine se moze izracunati kao
(3.85)
Projekcije ave srednje brzine na X-, odnosno na Y -asu, dobijamo
skalarnim mnozenjem vektora v,'trl sa jedinicnirn vektorom z: odnosno

-.., ..... £1'2+1)2';;:
vsrlx = vsrl . =
2
Kako je prema definiciji skalarnog proizyoda
ii· b = lallbl cost ii, b)
irnacemo
_l(Vl V2) .
- 22- 2 = -5 m/s
(3.86)
SHeno je
_ -I- ---;- ill

Vsrly Vsr1 '.7 ::= --2--"- =
HV1 sin a, + 112 sin (2) = 15V3 m/ s (3.87)
Uvrstavanjem (3.86) i (3.87) u (3.85) dobijamo V,d = 26.46 rn/ s.
Pravac koji ova brzina zaklapa sa X-osom je odredjen uglom .8
tanll, = ,= -3V3, odnosno III = arctan(-3v'3) = 100.85°.
b) U OVOID slucaju cerno imati
Svaki vektor se moze napisati kao proizvod
jedinicnog vektora, pa je i l1rzT;o·
dobijamo
(3.88)
njegovog intenziteta i
Uvrstavanjem u (3.88)
(3.89)
3.1. PRY] PARCIJALNI lSPITI IZ FIZIKE
Kako je 6.r, ,= 6.r2 = 6.r i 6.1
,
=
6.
r
d
v
l == 6.r(vl' odnosno 6.1, ,=
b..
r
2!V2 = .6..r/v'2) uvrsf,a:vanjem u
(3.89) dobijamo
Vsr 2 =
6.r(",0 + 1'2)
Ll.r (l + l)
til 1)2
i
129
""
... \Ip---------- .
Illtenzitet ove brzine bice
o
(3.90)
Komponente ce biti
V
:::..-::v ·i'=---YlY·:L(i"O+r20)-Z'=
sr2z sr2 VI 'i-v::! 1
= 0:'1 + cos (2) = 0
1'1--'-1':;:
- '!J.""- ( '-', "
Vl'r2y = Vsr2 - J =- rIO' J -I' r:w . J J =
= + M:nO:2) = 23.1 m,js
V,+1'2 ' •
Uvrstavanjem u (7) dobijarno = 23.1 rn!-',- Ugao koji ona zaJdapa
sa pozitivnim srnjerom X-ose bite
Vsr2y
tan(32 = -- = CX),
Vsr2x
2. ex ,= 37°
m, = 2 kg
m2 = 4 kg
1"1 = 0.3
a.)
b)
c)
fJ., = 0.1
a'l =?
flz :.:.::?
F12 =7
-·F
2l
=?
130
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
Na slici su prikazane sile koje djeluju na
tijelo mase rnl, a da hi slika bila jasnija,
desno od strme ravni, na izdvojenoj slid
su prikazane sile koje djeluju na tijelo m,.
Kretanje tijela je odredjeno zbirom svih
sila koje na njega djeluju. Za svako tijelo
mozemo napisati
GI + ii, + ilrI + F21 = m, il,
G, + ii, + itr2 + F,2 = m,il,
\ \l-1-
(3.91)
(3.92)
Projekcija ovih vektorskih jednaCina na ose izabranog koordinatnog
sisterna daje:
projekcija na X:
projeI(cija na Y:
FI "- Ftr1 + F"zl = mlal
F'2 - Ftr2 + F12 = m2aZ
-F'N + R, = 0 * R2 = F2N
(3.93)
(3.94)
Sila trenja je Fir = I"FN, gdje je FN sila kojom tijelo djeluje
normalno na podlogu, pa ce 11 nasem slucaju biti:
pa su sile trenja
Kako je FI = 'rnlg sin 0: i F2 = m2g sin a: uvrstavanjem u (393) i
(3.94) dobijamo ' .
rnlgsino: - ftl rn lycosa+F
21
= f.YJl
a
l
- .rnzg sin Q - rZm2g cos 0: = m2
a
2
(3.95)
(3.96)
3.1. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 131
Ako se tijela ne bi dodirivala sila F12 i F21 ne bi bilo i tijela bi se
kretala ubrzanjim_a
al = (sin 0: - ml cos Q':)ga2 = (sin a. - m2 cos a)g
UVr:ltavanjem vrijednosti za koeficijente trenja (1"1 > 1"2), lako se
zakljucuje da je a2 > a" Prema tome tijela ce se kretati priljubljeno
jedno uz drugo i imaee jednako ubrzanje al = a2 = a. UzimajuCi
u obzir da je sila F21 = Fn (sila akcije = siIi reakcije) i sabirajuCi
(3.95) i (3.96), dobijamo
(rnl +m2) sino: - + 1t2rn;d COSQ: 12
a= - 9 "'4.58 mls
ml +rr1.2
b) Iz (3.95) se za silu kojom drugo tijelo djeluje na prvo dobija
F21 = 1'n1 [a - (sin Q: - Itl cos Q)g] 2.1 N
c) Najmanji ugao pri kome bi doslo do klizanjaje onaj ugao pri kome
bi se l,ijela kretala niz strmu ravan ravnomjerno (ubrzanje a = 0).
I"lm, + I"2m, 1
tan Q':min =
m,+ m2 6
3. m
r
a) attN) =7
an(N) =7
b) R(h) =7
c) d =?
Umin = arctan(1/6) '" 9.5
0
Kada tijelo klizi
po povts;ni lopte duz
jednog njenog meridi-
jana, na njega djeluju
sila teze G i reakcija
podloge ii. Sila teze
. .
Je USIDJerena
132 GLAVA 3. RIJEiiENI ZADAGI SA PISMENIH ISPITA
vertikalno prema dole, a reakcija lopte je u svakom trenutku us-
mjerena normalno od njene povrsine u tacki gdje se tijelo nalazi 11
tom trenutku.
Uocimo tijelo u trenutku kada se ono nalazi na visini h iznad
podloge. Njegov polozaj je odredjen uglom a (vidi sliku). lzaberimo
koordinatni sistem taka da Inu je X-osa u pravcu tangente, a Y -os a
u 'pravcu vanjske normale na povrsinu lopte 1.1 tacki U kojoj se tijelo
nalazi. U tom trenutku kretanje tijela je odredjeno jednaCinom
gdje je ii totalno ubrzanje koje ima tijelo u tom trenutku.
Projekcijorn Dve vektorske jednacine na koordinatne ase irnacemo
F = max
-P
N
+R = may (3.97)
Kako je P
dobijamo
mg Sln 0:, FN = mg cos 0:':, nakoD skraCivanja sa 'm,
ax = 9 SIn a::
. R
au ==;;;: --gCOSQ: (3.9S)
Projekcija ubrzanja u smjeru X-ase predstavlja tangendjalno 11br-
zanje ax = at: dok projekcija na Y -05U mora biti uSIIljerena prema.
eentru lopte, odnosno
pa se maZe pisati
at = gsin a
"--a
r
= !i - geos a
m
(3.99)
(3.100)
(3.101)
Sa slike se vidi da je cos Ct = (h - r)jr i sin a: -/1- C ~ S 2 a: _
h/rV(2r/h) -' 1, pa zamjenom u prethodne jednacine dobijamo
3.1. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE
133
U trenutku kada se tijelo odvaja od lopte, sila reakcije je R = 0 i
h = H, pa dobijamo
b) Iz jednaCine (3.101), koristeCi iL, = v
2
jr, dobijamo
v
2
R = rng cos 0: - -
r
(3.102)
Brzinu tijela na visini h prije odvajanja mozerno odrediti koristeCi
zakon 0 odrzanju mehanicke energije
mg2r =
mv
2
._-- + mgh,
2 .
rnv
2
= 4m,gr - 2m,gh
Uvrstava.nje ovog rezultata u (3.3.102) daje
(3.103)
Kada se tijelo nadje na visin1 h = 11, ono se odvaja od lopte, .pa j ~
R = O. Odatle se dobija da je visina na kojoj se tijelo odval" od
kugle
5r
H=-
3
c) U trenutku odvaja,nja bTzina tljela ima 'intenzitet Vo kojJ se moze
odrediti iz (3.103) stavljajuCi daje h = H = 5r/3, "to daje
Od tog trenutka tijelo vrsi slozeno kretanje u gravitacionom po-
lju, kosi hitac na· dole. . - . ~ . --. . ..
··U izabranom koordinatnom sistemu XY (Vldl shku), tlJelo u hOT-
izontalnom praveD vrsi jednoliko kretanje1 a u vertikalnom praveu
134
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
jednoliko ubrzano- vertikalan hitac na dole.
odredjen jednaCinarna Polozaj tijela bi bio
x = voxt = vot cos a
(3.104)
(3.105)
H
at'
y = + VOyt + """- = H - . !l!'.
2 VOt Sln 0' 2
Ako .. iz jed.naCine (3.104) nadJ'emo vrlJ'erne
d b t, uVTstirno u (3.105),
o lCemo JednaCinu putanje tijela u obliku
y = H - xtan a _ gx'
2v5 cos' " (3.106)
je liZ uslov da se ostale sile, osim sHe teze zanemare
. l!e 0 pa ne na tlo u tacki sa koordinatama (x 0) K . .:
JednaclIlu (3 106) t r' .. . D, . onsteci
v" • • s .av JaJucl y = 0, dobijamo kvadratnu jednacinu
po xD, elJa Sli TJesenJa
_ vel sin 2<> ( 2 11 )
x D '-' - 2 - 1 ± 1 + _-;;-g,,--;;---
g \ vJsin
2
Q
Kako se kretallje vrsi U Drvom kvadrant t .
d
. . . - u, 0 Je XD > 0 U ternutku
o vaJanJa Je .
H = 5r/3, COS" (H )/ /
= - r r = 2 3, sl'n -__ r::
5

3
, ,
<..<, Vb Va = 2gr/3,
paje XD ""0.72 r
Trazeno rastojanje d = 0'0 + x = 1 47
D . T.
4. m a)
M = 4m b)
L = 1.5 m c)
d
,
= L/2
d2 = LI4
,
voa =?
vob =?
L, = L/2
M
V6a =?
vbb =?
Prenla zakonu 0 odrzanju
momenta koliCine kretanja
(impulsa), moment koliCine
kretanja sistema kugla-stap,
U ?dnosu na osu 0, prije su-
daTa mora biti jednak mo-
'( 1(,
Ii'
I
___ : I If
m V;;u I!I .-"
----.:- --
I I i
( ( (
L..lJ
3.1. PRVI PARC1JALNI ISPITI 1Z FlZIKE 135
mentu koliCine kTe tanja sistema poslije sudara
i k = + Est
Vektori momenata koliCina kretanja su po definiciji u pravcu ose
rotacije. Kako se kuglica sudara idealno ealasticno sa stapom vece
'mase, ona ce se poslije sudara vtatiti u suprotnu strariu, a stap ce
poceti da se obrce. Projekcija omenata impulsa na smjer .Lk daje
gdje je:
Lk ,= + L"
mvoad1 = -mvd
l
+ Istw
v- intenzitet brzine kuglice poslije sudara,
lsc moment inercije stapa u odnosu na osu 0 i
w- ugaona brzina stapa neposredno poslije sudara.
(3.107)
Ukupna rnehanicka energija sistema pri idealno elasticnorn su-
daru ostaje ocuvana, pa se za trenutke neposredno prije i neposredno
poslije sudara moze pisati
rnv
2
mv
2
I w
2
Oa ,lit
.--=
2 2 2
(3.108)
JednaCina (3.107) se moze napisati kao
(3.109)
a (3.108) nakon preuredjivanja
(mvOa + rnv)( VOa -- v) = I"w' (3.110)
Koristeci (3.109) jednaCina (3.110) se moze podijeliti sa I"w, pa do-
bijamo
VOa --- V = wd
1
(3.111)
"MnozeCi (3.111) sa rrt i sabirajuci sa (3.107) eliminisati cerIlo nepoz-
natu brzinu kuglice poslije sudara v i dobiti ugaonu brzinu stapa
neposredno poslije sudara u zavisnosti od pocetne brzine kuglice prije
sudara sa.,stapom
2mvOadl
w =
I,t + mdJ
(3.112)
136 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENUI ISPlTA
Kineticka eneTgija rotacije stapa pri njegovom obrtanju navise prelazi
u potencija.lnu (prj}"ast potencijalne energije sistema. stap-Zemlja).
Kako se trenje sa osovinorn zanemaruje, kao i otpor vazduha, za ver-
itkalan polozaj, kada stap dodje u polozaj labilne Tavnoteze, mozemo
pisati
2
Ako za referentni nlVO racunanja po-
tencijalne energije stapa uzmemo ra-
van u kojoj ]ezi osa rotacije, tad a je
prirast potencijalne energije stapa
f:::J.Epst = Epst2 - Epstl =
= Mg"i-- (-Mg"i-)
= Mgd
1
(3.113)
U ovorn proracunu SIIlO uzeli U obzir da
je potencijalnu energiju nekog LijeJa u
odnosu na neki nivo moguce napisati
kao proizvod mase tijela,
c
.-
ubrzanja sile Zemljine teze i visine njegovog centra IIlas€ U odnosll
na taj nivo.
UVTsl.avanjem (3.112) i (3.113) u zakon 0 odTzanju mehanicke
energije dobijamo
Mornent inercije stapa U odnosu na datu osu prema Stajnerovoj teo-
remi je
I == l,1£' .-LM (d
1
)
st 12 I 4
7ML'
48
pa se llvTstavanjem u (3.114) dobija
(7M +12,1')£ ;r;;8g .
Vaa = --48,::;:;-----V7 £ = 8.37 m/ s (3.115)
3.1. PRVI PARCIJALNI ISPITI 1Z FIZIKE
137
b) Prerna zakonu 0 odrzanju lllOmenta kolicine kretanja
(ilnpulsa), za idealno nee-
last jean sudar imamo
gdje je w ugaona brzina sta-
pa zajedno sa metkorn u se-
bi, nepasredno poslije suda-
Ta.
Kaka je prema Stajnero-
voj teoremi moment inerci-
je stapa U odnosu na. osu 0
7ML2
r ___ _
- 48
i moment inercije kuglice
Ik = m.di = rrtL
2
moze-
mo odrediti ugaonu brzin11
sistema stap- kuglica u nje-
InU
m
d
2
0
f-
- d,
'If,b
M
21rnVOb
(7AI+ 12m) L
L
l
fi-'
1M I
J I
1m I
Ion
I I
i : I
I I \d
1
: til
l-L-
1
0
1 d,
I I
. .'--
(3.116)
Kako se sistem obr(:c, njegova kineticka energlja rotacije prelazi u
potencijalnu energiju, i kada dodje 11 vertikalan polozaL zanstavlce
se u polozaju nestabilne ravnoteie
J
pa lllOzerrlO pisati
(I." + h)w' _ AE
2 - U p:.<
(3.117)
PTJrastaj potencijaJne energijc sistema moze se iskazati Imo
PotencijaJna energija sistema U odnosu na neki nivo moze se dati kao
_proizvod mase sistema, l1brzanja ZeIP]jlnc. sile i,visine",
m,ase 11 odnosl1 na dati nivo, U sh1caJ11: <1ko za rrrvo racunar:Ja
potencijalne cnergije uzmemo horizontalu u kojoj lezi osa obrtan.J
a
,
138
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
imacemo
!',.E
p
, = (Mgd,f2 + rngd,J - [-·(Mgdr/2 -+- rngdrlJ = (M + 2m)gL/2
Uvrstavajuci u zakon 0 odrzanju rnehanicke energije (3.117) i ko-
risteCi (3.116) dobijamo
(1" + h)w' L
----2- = (M + 2rn)9
2
N akOIl sredjivanja se dohija
12m zv2
= (M -+- 2rn)gL '*
VOb = = y20gL = 17.16 m/s
c) Ako bi se stap zamijenio tijelom mase M koje je objeseno na
laganu neistegljivu nit duzine LI2 u slucaju a) bismo imali:
Koristeci iste jednaCine od (3.107) do (3.112), objasnjenje koje je
uz njih dato
l
kao i zarnjenjujuCi moment inerclje stapa sa rnomentom
l.nercije ovog tijela kao tackaste mase 1st = I ::::: Mdi i d
1
= LI2,
dobicerrlO
WI =
41 + rnL2
U razmatrariju navedenom posli-
je jednaCine (3.112) treba dodati
da ce, kada tijelo dodje u verb-
kalan polozaj nakon sudara, mo-
rati da ima neku brzinu Vc da ne
bi palo.
Tijelo se, poslije sudara u tacki
A krece po kruZuici. Sila koja
izaziva takvo kretanje naziva se
centripetalna sila, , jer je usmje-
rena ka centru p\.!tanje. U bila
kojoj tacki putanje projekcija si-
La na smjer prerna centru biCe
.L
2
3.1. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZlKE 139
gdje je }"'z sila zatezanja konca. ..... .
U tacki C je 0: 7r pa je rezultujuca slla kOJa dJeluJe na tlJelo

M" - F +Mg
T -- z, (3.118)
Najmallja vrijednost te sile bioe a.ko je F, = O. Brzina ima tada
tijelo predstavljace najrnanju brzinu koju t:eba da 1ma t1Jelo pa da
prodje kroz tacku C, a da ne padne. Tada Je
Mv;
.---- = Mg
r
odnosno = gr = gL/2. .. ,.
PreIna tome, kineticka energija koju tijelo doblJe
odlazice na povecanje potencijalne energije, ali u tackl C.Jcd..an DJen
dio Inora ostati u nepromijenjenom obliku, pa se moze plsatI
Nakon sredjivanja se dobija
i,--"-
(M +- rn)L }10g 15.16 m/ s
4rnVr.:
Ako sudar tretiramo kao idealno
neelastican, ugaona brzina sis-
tema neposredno poslije suciara,
koristeCi prvu jednaCinu iz b) biee
"
w =
rnvbb L
2(1 + h)
2
' rnvQE. __

(M + m)L
gdje je I InOIDent inercije tijela.
U najvisoj tacki putanje_, iz is-
till razloga koji su navedimi kod
elasticnog sudara, imaeemo
140
GLA VA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
L n"
-- hE I
2 - L.l ps ';' 2 (;..
f! +£iJ. (2mv: ) 2 .
2 = (Af +- rn}gL + LWt-mlgL
• ' , '2 2
I (M-!-r:!lL!lT
VO! = -v-I C7 30.32 m/s
(3.119)
3.1.7
Prvi parcijalni ispit iz Fizike
Tuzla, 2.4.1990. god.
1. Teg :mase lV[ = 2 kg visi 0 sa-
vitljivo.m neistegljivo:m uzetu, za.-
nemarljlve mase: tako da je
ravnotezni polozaj na ViSlIli h =
2.5 m od horizontalnog tla. (J
A
horizontalnorn pravcu u teg uda-
ri lopta mase rn =: :I kg: ba.cena
sa. tla j kao na slici. Sudar je (coni
i potpuno elastiC-an i teg se usljed
njega popnc za f::..h :::-.::. 20 em. iz-
nad ravnoteznog polozaja.
a) Odrediti rastojanje sa kojeg je ]opta bacena.
b) Na kojeIIl rastojanju ad tacke A ce pasti ]opta na tio nakon
sudara? Otpor vazduha zanemariti.
Rjeii. a) X, = (1 + vhLih = 2.12 m,
b) x, = :(;1 .• X = 1.06 m, gdje je x = .,,(hJ:,h = 1.06 m
2. KugJa se kotrlja niz strrnu ravan duzine L =--::: 7 rn, koja Je
nagnuta. pod uglorn 0 :::0::: To /6. ' ,
a) Izvesti izraz za mO.menta inercije kugle U odnosu na
centralnu i trenutrm osu.
b) NaCi brzinu kugle na kraju strme ravni.
c} kojirn :lg1om treba da je nagnuta strma ravan da bi va-Ijak
postlgao lstu hrzmu Ila kraju strme ravni.
za racunanje 1YJOJIlenta inercije valjka 1.1zcti kao gotov. Sma-
tratl da nema proklizavanja kugj{;:_ni valjka, . _
Rjel. a) L = I = ZmFi2 b)l! c= Vf1i;;;L;;;'''''-;- _ 7 .'
" <l -, 5 - k 7 - m
i
8,
3.1.. PRYI PARCIJALNI ISPITI 1Z FlUKE
3. Za mjerenje protoka gasa koristi se uredjaj prikazan
sema.tski na siiei.
a) Izvesti izraz za ra.cuna-
nje protoka gasa kroz cijev.
b) U savijenoj U-cijevi se
nalazi voda. N acrtaj1,e ni-
vo vode u krakovima.
c) Ako se nivoi vade razli-
klljU za fiJI = 12 mm" na-
ti masu gasa koja protekne
kroz cijev za jedan
d
141
sat. Gustina gasa je P = 1.1 kg/m.
3
, d, = 50.10-
3
m., d
z
40 . 10-
3
m. i gustina vade je Po = 1000 kg! m
3
.
b) Voda je u desnom kraku na viscm nivou nego u lijevoru.
)
- 106 8" k
c m, ',-- Qpt ""-- 4 V ... 1)p ), '"' ,g
4. Tijelo mase 500 kg treba prernjestiti sa povrsine Zcmlje na
povrsinu Mjeseca.
a) Izvesti izraz za izracunavanje minimalnog racia koji treba pri
tome izvri3iti.
b) Izracunati ga ako se zna da je masa Zemlje 81 puta veta
od mase 1\1jeseca} a rastojanje izmedju njihovih centara iznosi 60
poluprecnika Zemlje. Masa Zemlje je 5.96 . 10
24
kg) a. poluprecnik
Zemlje 6.37.10
6
m.
Ii) A. = -12094 GJ.
5. Tanak homogen stap pric-vTscen je za gornji kraj tako da
142
CLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIIi ISPITA
moze slobodno da rotira u vertikal-
noj ravni oko tacke A. Donji kraj
stapa potopljen je u vodn kao na
slid. Ravnoteza se postize kada je
stap pod uglom i kada se polovi-
na stapa nalazi iznad povrsine vo-
~ e . N ad gustinu rnaterijala od koga
Je naCinjen stap ako je gustina vode
Po = 1000 kgrn-
3
.
R
· , 3
Jes. P = .Po = 750 kg/m'
3.2. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE 143
3.2 Drugi parcijalni ispiti iz Fizike
3.2.1 Drugi parcijalni ispit iz Fizike
Tuzla, 30.8.1982. godine
1. U homogenoj sredini gustine p uspostavljen je longitudinalni
stojeCi talas dat jednaCinom:
e(x,t) = a coskxcoswt
NaCi izraz za zapreminsku gustinu:
a) potencijalne energije up (x, t) i
b) kinetii'ke energije Uk(X, t).
c) Nacrtati grafik raspodjele zapreminske gustine ukupne enegije
u u oblasti izmedju dva susjedna eYOTa pomjeranja u trenutku t :::;.c 0
i t = T / 4, gdje je T period oscilovanja cestica sredine.
2. Svjetiost talasne duiine ,l, = 535 nrn pada normalno na difrak-
cionu resetku. NaCi konstantu resetke ako je najveCi red spektra koji
se Inoze registrovati torn resetkom 5.
3. X-zrak cija je taiasna duzina ,l, = 0.12 nrn pri interakciji sa
slabo vezanim elektronom rasije se pod uglom od 0 = 7T /3.
a) Izvesti izraz za izracunavanje promjene frekvencije X- zraka
pri toj interakciji.
b) Koliko se procentualno smanjila frekvencija zbog interakcije?
c) Kolika je kineticka energija uzmaklog elektrona"!
4. Koliko spektralnih linija atoma vodonika iz Paschenove serije
spektralnih linija ima talasne duzine vece od 1000 nm?
Rjesenja:
1.
P
t ,= 0
r
f+Ar
t = T/4
51
I I I
up(x, t) ='1
Uk(X, t) =7
u(x, t) C ~ ?
X
X +t.X
144 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
a) UoCimo element zapremine 6. V = .6.8.6.x u sredini u ko-
joj se rasprostire longitudinalan talas. DjeliCi sredine osciluju oka
ravnoteznog palozaja pa ce zbog toga dolaziti do deformacije (i8-
tezanja i sabijanja) uocenog elementa zapremine , te ce taj dio sa-
drzavati odredjeni iznos potencijalne energije elasticnc deformacije
koja se moze racunati kao:
D.Ep = = (aE) 2
2 2 aX)
gdje je Ell Jangov modnl elastic-nostl, E: relativna deforma.cija.
Kako je t = a cos kx cos wt imarIlo da je:
EyD. V 2 ' . 2
.6.E
p
= ---a SIIl kx cos
2
wt
2
Ako ovu jednacinu. podijeli.mo sa zapreminom element a sredine, do-
bicemo zapremi.nsku gustinu potencijalne energije
tiEp 2 2 . 2 2
Up = = O.5pa W SIn kxcos wt
gdje smo iskoristili da je Ell := pv
2
i w .= vk.
Iz ovog se moze. zakljucjti da uspostavIjanje stojec.eg talasa. u
elasticnoj sredini dovodi do pojave potencijalne energije elasticnosti,
ali da ce se na jednorn mjestu (za dato x) zaprerninska. gustina te
energije rnljenjati u vrernenu po zakonu kvadrata, kosinusa. Treba
istaCi da se ova energija ne prenosi kroz prostor.
b) Dolaskom talasa u uoceni element, djelici sredine pocinju os-
cilovati (kretati se) pa ce citav element u svakoru trenutku imati
odredjeni iZIlOS kineticke energije. Ako uzmemo dovoljna maleno D.x,
rnozerno srnatrati da svi djeliCi imaju istu brzinu u svakom trenutku
pa je kineticka energija tog elementa '
D.Ek = D.
2
m =
Ako nadje.mo izvod pomjeranja po vremerlU i uvrstimo, nakon di-
jeljenja sa .6. V dobit cc.mo zapreminsku gustinu kincticke energije u
uocenom eJementu.
8.2. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE
145
Iz ove relacije se vidi da t,e se na jednorIl istom mjestu (isto x),
zaprelninska gustina kineticke energije mijenjati u toku vremena po
zakonu kvadTa.ta sinusa, ali se ne prenosi kroz prost or.
Dva susjedna evora stojeceg talasa pomjeranja nalaze se :r:
a
rasto-
janju ),,/2, pa cerno uzeti proizvoljno dajejedan (,vor u
pocetku, a drugi na. rastojanju u X-ose ..
trenutku t = 0 zapreminske gustme potenclJalne I kmetIcke energlje
bi bile
0
-22·2k
up = .tJpa w sm x
Uk = 0,
a u trenutku t = T /4 imali bismo
Up = 0
Uk =- O.5pa
Z
w
Z
cos
2
kx
Grafik raspodjeie energije dat je no.. slid
u
o
.1L
2
x
Ukupna zapreminska gustina, energije talasa, kojajejednaka zbiru
zapreminske potencijalne i kineticke energije talasa u svakorn trenut-
ku, u trenutku t = 0 je
2 Z . 2 k 0 t: 2 2 " 2 2w
u = Up = O.5pa, W SIn x::---::: W SIn --:\x
U trenutku t = T /4 je
i 2 2 2w
U = Uk = O.5pa'w' cos' kx = O.5pa w cos >:x
146 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
2. A = 535 nrn
C =?
<p = 35° '-'
Zm.ax = 5
Difrakciona resetka predstavlja skup velikog broja jednakih pa-
ralelnih pukotina koje su postavljene na medjusohno jednakom ras-
tojanju.
Rastojanje C izmedju sredina susjednih pukotina naziva se kOIl-
stanta iIi period resetke. Ako ravanski talasi padaju normal no na
difrakcionu resetku, svaka pukotina se ponasa kao izvor svjetlosnih
talasa 1 svi ti talasni izvori su koherentni, jeT na resetku dolaze ravan-
ski svjetlosni talasi. Pojedini dijelovi jedne pukotine emi(uju talase
u svim pravcima iza pukotine, pa ce U odredjenom praveu koji sa
normalom na ravan pukotine zaklapa ugao <p iCi talasi koji se medju-
sobnG razlikuju u fazl. Ako se ovi talasi propuste kroz sabinlO SOeLVQ
koje je paralelno ravni pukotine, a u fokusnu ravan 80S-iva se postavi
zaklon, oni ce se skupljati i dolazit ce do interferencije. Rezultujuci
vektor amplitude oscilovanja, u izabranom pravcu, od jedne puko-
tine, bice jednak zbiru vektora amplitude oscilovanja sa pojedinih
njenih dijelova. Rezultujuci vektor amplitude oseilovanja u tacki P
bice jednak zbiru vektora amplitude oscilovanja sa svake pukotine.
Kao sto se pokazuje u teoriji maksimalno pojacavanje ce se dobiti
ako je putna razlika talasa koji dolaze sa susjednih pukotina (sa is-
tog mjesta na pukotinama) jednaka cjelobrojnom umnosku talasnih
duzina talasa
Csin<pz = zA z=O,±1,±2,···
gdjeje z red spektra. Za z = a irnamo spektar nultog reda, za z = ±1
spektar prvog ieda itd.
3.2. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE
147
Red spektra koji se moze vidjeti sa datom difrakcionom resetkom
pod datim uglom je
C sin!.pz
z =
A
d t
· 1 to J. e i maksimalnl red
Kako je maksimalna vrije nos sm \D = ,
spektra koji se moze vidjeti difrakclOllom resetkom
Od d
· . C - z '= 5 ·535 nm = 2675 nm = 2.675 .
av Je J€ ..- __ma.xA.
3. A = 0.12 nm
O=7r!3
£;v =?
a)
b) p =?
eJ
Ek =7
m,
e
nn __
.J55L
hV
mv
c
Kvanti X-zracenja koji imaju energiju hv iInaju i .impuls
Oni se sudaraju sa slabo vezahim elektronirr:a kOJe
postaviti da miruju. U suclaru kvant X-zracenJa preda Jedan clIO
energije slabo vezanorn elektronu i elektron uzmakne pod .ug!om .!.p.,
a on nastavi da se krece pod uglom 8 u odnosu na prvobltnl SIDJer
kretanja. . ). k
N a osnovu zakona 0 odrzanju impulsa (kolicine kretaDJa 1 za ona
o odrzanju energije-mase mozemo pisati
hv = h-;'I + mv
, ,
hv + moc
2
= hv' +. mc
2
(3.1)
(3.2)
gdje je moe' energija mirovanja elektrona, me' je totalna (ukupna)
relativisticka energija elektrolla kOJl se kreee nakon
Ako se u jednaCini. (3.1) impuls kvanta X-zracenJa nakon su-
dara sa slabo vezanim elektronom prebaci na lijevu stranu znaka
148
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PlSMENlH ISPITA
jednakosti i kvadrira, dobicemo :
h
2
v
2
h
2
vv' h 2v'2
--,- - cos f} -+-- --_. = m2v2
c c
2
'c2 (3.3)
Jednai'inu (3.2) mozemo napisati u obliku :
Nakon kvadriranja ove jednaCine dobijamo:
h
2
( ')'
V - V + 2h{v - v')m"c' + m5c
4
= m'c
4
(3.4)
P rem a AjnstajnoYoj teoriji relativnosti je
Kvadriranjem. i sredjiva,njem ove jednaCine se dobije
m
2
c
4
(1 - = m'c
4
,::2 0
rn
2
c
4
- m
2
v
2
c
2
:'= rn
2
c
4
o
Uvrstavanjem rczultata iz (3.5) u jednaCinu (3.4.) dobijamo
h
2
v
2
- 2h
2
vv' + h
2
v
t2
+ 2h(v _ v/)rnoc2 = m2v2c2
mno.z.enja jednaCine (3.3) sa c
2
dobicerno Ono sto
stram pos.\iednje jednaCine. Izjednacavanje Jijevih
pODlstavanjc odgovarajucih clanova daje
2h'vv'(1- Cos B) = 2h(v - v'lmoc'
NakoD sredjivanja se dobija da je
(1 1) (1 - cosO) = - -- C
moc v' v
(3.5)
stoji na
strana i
(3.6)
js.u/talasne d.uz-ine X:-zracenja prije i poslije rasijanja). =: c/u i
- C V J nakon UVTstavanja 5e d?bija .
3.2. DRUGI PARCIJALNI lSPITI IZ FIZIKE 149
gdje je >'c = = 2.42 . 10-
12
m Komptonova talasna duzina elek-
111.0C
trona.
Dakle, ako se monobromatsko X-zracenje pusti na neke lake ele-
rnente, dolazi do njegovog rasijanja
1
pri (,emu 5e u rasijanorn zrac.enju
pored upadnih talasnih duzina >. pojavljuju i talasi vecih talasnih
duzina AI.
Prornjena talasne duzine ne zavisl od prirode materijala na kome
se vrsi rasijavanje vee sarno od ugla pod kojim se vrsi rasijavanje.
Intenzitet rasijanog zracenja se povecava sa porastom ugla rasijanja.
Na teiim elementima je intenzitet Komptonovog rasijanja slabiji
zbog toga Mo takvi clementi irnaju manje slabo vezanih elektrona.
Promjena frekvencije je
ICC v
/:!.v = v - v = -- - --_
>. ).' ----,,-.--:;:I
A,.(l-cosll)
(3.7)
b) Procentualno srnanjenje frekvencije X-zracenja zbog interakcije sa
slabo vezanirll elektronom dobjjemo iz izraza (3.7)
/:!.v 1
p = -- ·100% = ----c
V 1 + __ A __
2>.c sin"
(3.8)
c) Kineticka energija uzmaklog elektrona je jednaka Tazlici totalne
energije koju p05jeduje poslije 5udara i energije koju je iInaO prije 511-
dara (energija mirovanja). Prerna zakonu 0 odrzanju energije-mase,
to je jednako energiji koju je izgubio foton X-zracenja pri rasijanju
l
pa mozemo pisati
E = (m -- mo)e' = hu - hv' =
= ¥ = l02.5eV
, '>'c 0)
4. Prerna Borovoj elementarnoj teoriji atoma vodonika, emlSlja
svjetlosti (energije u vidu elektromagnetskih talasa) iz atoma
1
vrSi
se, ako atom prelazi iz viseg u nize energijsko stanje, tj. aka elektronl
sa putanja koje su dalje od jezgra, prelaze na putanje blize jezgru.
PaSenova serija spektralnih linija nastaje ako elektron sa visih energi-
jskih nivoa prelazi na treCi (n = 3). Talasni broj linije u Pasenovoj
seriji spektralnih linija je dat izrazorn
L = RH -
150
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
gdje je RH Ridbergova konstanta za vodonik.
Pri prelazu sa nivoa n = 4 na n = 3 (prva linija u pa.senovoj seTiji
linija) emituje se najmanja energija. Kako je
zakljucujemo cia ce se ernitovati elektromagnetsko zracenje najvece
talasne duzine u toj seriji. Njegova talasna duzina je
= RH (tz - tz) = RH
).43 = = 1874.6 nm
(3.9)
Pri prelazu sa visih energijskih nivoa na treCi emitovat ce se sve vise
energije kako kvantni broi nivoa raste) a to znaci da ce se talasna
duzina emitovanog zracenja sve vise smanjivati. Potrazimo kvantni
broi onog nivoa sa kojeg treba da predje elektron, pa da emituje
svjetlost talasne duzine >'n3 = 1000 nm.
(3.10)
Prema tome ima ukupno cetiri linije sa talasnim duzinama veCim ad
1000 nm. To su >"3 = 1874.6 nm, >'53 = 128l.5 nm, >'63 = 1093.5 nm
i >'73 = 1004.8 nm.
3.2.2
Drugi parcijalni ispit iz Fizike
Tuzla, 26.l.1985. god.
l. Kugliea mase Tn, objesena na oprugu, produzava je za D.L. Pod
dejstvom spoljasnje vertikalne sile, koja se mijenja po harmonijskom
zakonu sa amplitudom Fo, kuglica vrsi prinudne oscilacije. Logari-
tamski dekrement prigusenja je A. ZanemarujuCi masu opruge, naCi
kruznu ucestanostprinudne sile pri kojoj je amplituda pomjeranja
maksimalna. Kolika je vrijednost te amplitude?
2. Izvor zvucnih oscilacija frekvencije Vo = 1 kHz krece se u
pravcu normale na zid brz(nom Viz = 0.17 mJ s. Na toj norm ali
3.2. DR.UGl PARClJALNl lSPlTI IZ FlZIKE 151
.. ·k P . P pri cemu je njihov polozaj
su postavljena dva pnJemm a 1 I 2. d. k l"ka
PI - - 1- - P
z
. Koji prijemnik ce registrovatl talasne u are 1 0 1
je njihova frekvencija?
3. Izmedju horizontalnih ploca ravanskog na koje
. ·kl·' pon U = 250 V ulijece elektronskl snop pod uglom JC pn Jucen na
8 = 7f / 6 kao na sliei.
Elektroni u snopu imaju energiju
u intervalu od 0 - 750 eV i
raspodjela elektrona po energl-
jama je ravnomjerna. .
a) Koji ce dio od ukupnog bro!a
elektrona udariti u gornJu plocu
kondenzatora?
J
8,
,
b) Ako je rastojanje izmedju ot- ..
A . B d ·oJ· ploti L = 3.46 em, odrediti energ1JU elek- vora 1 na OllJ
trona koji prolaze kroz oba otvora.
Smatrati da pad elektrona na plocu ne mijenja napon izmedju
plota.
4 Dvostruko jonizovanl atom ItlJuma 1. . I· .. (L .++) pri prelazu iz nekog
u prvo pobudjeno stanje ernituje sukeesivno dva
. 9 1 . .\ 72 91 nm. 0 1 1
sa talasnirn duzinama Al = 21. nrn 1 z - . v' ? Ak
je poluprecnik orbite eksitovanog stanja iz kojeg se 0
kvant talasne duzine AZ pogodi jednostruko jonizovanl atorr: .
(H e+) koji se nalazi u prvom pobudjenom stanju: : 1 ce
d '" d ·onizaciJ·e He+' Ako dodje do jOlllzaelJe, kohka Je rZlila
oe1 0 J b. 1 t· . t·'ki efektJ?
fotoelektrona? Da Ii se moraju uzeti u 0 Zlf re a IVIS Ie .
Rjesenja:
1. m
D.L
Fa
A
w =?
_a =?
152 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
Primjenom II Njutnovog zakona na ovaj dinamicki sistem, kada
se kuglica nalazi u polozaju X, dobijamo
(3.11)
gdje je sila te;;e koja djeluje na kuglicu
G= mg,
sila elastiCnosti kojorn opruga djeluje na tijelo
prinudna sila
} ~ = Focoswt,
sila trenja
ftr = -rv.
Jednaeina (3.11) nakon projekcije na X-osu postaje
d
2
x dx
m-
d2
c ~ mg - k(x + jj.L) - r- + Focoswt
t dt
(3.12)
U :avnotezIlom polozaju je
kjj.L = mg
i nakou uvrstavanja u (3.12) i dijeljenja jednaCine sa rn dobija se
d
2
x r dx k Fo
dt' + mdt +;:;; = m coswt (3.13)
Ako oznaCimo da je ;;. = 2(3, ~ = w5 i ~ = /0) jednacina (3.12)
postaje
d'x dx 2
dt' + 2(3 dt + wox = fo cos wt
(3.14)
Ovu diferencijalnu jednaCinu cerno rijesiti tako sto cerno prvo rijesiti
homogenu jednaCinu
d
2
x dx ,
-- + 2/3-- + w x = 0
dt' . dt 0 (3.15)
3.2. DRUGI PARC1JALNI ISPITI 1Z FIZIKE
153
Rjesenje ove jednacine je
(3.16)
Partikularno rjesenje jednaCiue (3.14) t.razimo u obliku
x(t) = acos(wt + a)
(3.17)
gdje Stl a i 0' konstante koje treba odrcditi tako da bude zadovoljena
jedna.cina (3.14).
Ako nadjemo prvi i drugi izvod x(t) datog prema (3.17) i uvrstimo
u (3.14) dobijamo jednai'inu
-aw' cos(wt + <X) - 2(3aw sin(wt + <X) + w6a cos(wt + <X) = fo cos wt
PTimijenimo Ii u posljednjoj jednacini adicione teoreme i spojimo
clanove uz cos wt i sin wi, a ztim izjednaCimo koeficijente uz njih,
sa odgovarajuCim koeficijentima na desnoj strani jednacine, dobi-
jamo dvije jednacina koje nam ornogucavaju da odredirno trazene
konstante a i 0:.
a(w5 ,-- w
2
) cos 0: - 2awj3 sin a: = fa
a(w5 --- w
2
) sin lX -1- 2awj3 cos 0: = 0
Kvadriranjem posljednjih jednaCina i sabiranjem se dobija
a'(wJ - w
2
)' + 4a'w'(32 = ft
Odavdje se dobije da je amplituda
a=
fa
V(w5 -- W
2
)2 + 4(3'w'
(3.18)
(3.19)
1z izraza (3.19) se lako zakljucuje da ce amplituda biti maksimalna
kada izraz u imeniocu hna minimalnu vrijednost, odnosIlO ako je
gdje je-
dy
-=0
dw
154 GLAVA 3. RI.JESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
Aka nadjemo prvi izvod y po w i izjednaCinlO sa nulom, dobijamo
jednacinu
-w( w0
2
- w
2
- 2/l') = 0
cija rjesenja SU WI = 0, WZi3 = ±jw6 2iP. Frekvencija prinudne
sile ne maze biti negativna, pa ostaje da je
(3.20)
rezonantna frekvencija i za tu vrijednost je amplituda pomjeranja
maksimalna.
U nailem slucaju je kl;.L = mg, pa je w5 = kjm = gj l;.L.
Nepoznati koeficijent prigusenja j3 mozemo odrediti po:mocu poz-
nate vrijednosti logaritamskog dekrementa prigusenja.
lz prigusenih oscilacija je poznato da je
x(t) = cos(w't + (1)
gdje su w' i ex', kruzna frekvencija i pocetna faza a
amplituda tih oscilacija ..
Logaritamski dekrcment prigusenja je
.\ = In __ ."i!L = /IT'
a(t + T')
Kako je T' = 27r / Wi, a Wi = j w6 - (32, dahija se da je
27f .\
-Vwi
r
w=6 =- /l' /l
Nakon kvadriranja posljednje jednai'ine i sredjivanja dohija se
" ,
/l2 = A Wo
47i2 + .\.2
(3.21)
Izraz (3.21) cemo uvrstiti 11 izraz (3.20) i dobili da je rezonantna
frekvencija
1
:1
I
3.2. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE 155
Uvrstavanjem izraza za Wo dobija se da je rezonantna frekvencija
_ ! 9 47f2 _ ).2
W
rez
V LlL 41T2 + .\2'
a rezonantna amplituda
2. vo=lkHz
Vi" = 0.17 mjs
c = 340 mjs
l;.v =?
Kada se izvor zvuka krece prerna zidu i emituje talase, oni ce
se odbijati i pri tome vracati u suprotnom smjeru ne mijenjajuci
frekvenciju. Kako je zid nepokretan to ce se u prostoTu izmedju
izvora i zida prostirati dva talasa istih frekvencija, pravaca prosti-
Tanja i amplituda, ali suprotnih smjerova. Tada dolazi do interfer-
encije i nastaje stojeCi talas, tako cla prijemnik P2 ne¢e registrovati
talasne udare.
Kada se izvor udaljava od prijemnika PI, dolazi do povecanja ta-
lasne duzine talasnog procesa u sredini, sto irna za posljedicu sman-
jenje njegove frekvencije. Kada se izvor krece prema zidu (prijem-
niku) u smjeru u kojem se krece talas, dolazi do smanjenja talasne
duzine talasa 11 sredini, sto ima za posljedicu povecanje frekvencije
talasa koji ce stizati do zida. Taj talas se odbija od nepokretnog zida
i pri tome ne mijenja frekvenciju. U takvim uslovima ce do prijem-
nika 1\ stizati dva talasa jednakih amplituda, is tog pravca i smjera
prostiranja, a frekvencija koje se malo razlikuju. Tada ce nastati
talasni udari (otkucaji) i PI ce ih registrovati.
Frekvencija udaraje jednaka razlici frekvencija talasa koji se slazu
Frekvencija V1 talasa koji se odhija od nepokretnog zida se racuna
prema relaciji
C
VI = ---Va,
c Viz
156
GLA VA 3. RIJE.'O;ENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
a frekvencija [/2 talasa koji registruje prijemnik kada se izvor udaljava
od njega
C
1/2 = ---"'0
C + Viz
Trazena frekvencija otkucaja je
Kako je brzina kretanja izvora Viz mala U odnosu na brzinu zvuka
C, Inoze se v/z zanemariti u nazivniku posljednjeg izraza i trazena
frekvencija otkucaja iznosi
9
v. U=250V
0= 11:/6
E E 10,750] eV
L = 3.46 em
l::.N _?
N -;
E, =7
a) lJ gomju plocu
kondenzatora udariCe
svi ani elektroni cija
je enegija veca od vri-
jednosti E" koja je
tolika da je
.' mvOy
= eEd
2
2Viz
!:!.v= -va = 1Hz
c
x
Rako je VOy .;;;;;;. VI COS B, gdje je VI brzina kojom elektronl ulijecu u
prostor izmedju plota, i eE d = eU dobija se da je
2
() = eU
2 '
odnosno
3.2. DRUGI PARCI.JALNI ISPIT! IZ FlZIKE
157
Odavdje se dobija da je
N akon uvrstavanja zadanih vrijednosti dohija se
Neka je braj elektrona po jedinici energetskog intervala (1 eV) b.N
1
_
Tada ce broj dektrona koji bi jz ovog STlopa pall n a gornju ploeu biti
Ukupan broj elektrona koji je r.a to vrijeme 1180,0 11 kondenzator bite
Tada je
!:!.N
h) Kretanje (:iektronu 1.1 vcrtikaillom pr;:cvcu je jcdnoliko prom-
jenljivo, pa njegova y-koordinata nakon vremena t da.ta relacijom
at'
y = v,t cos 8 -- .:;:-
Ubrzanje pot.ice od sile elkt.rostatickog polja, pa je
eE
a=
m
Kretanje u horizontalnom pravcu je jednoliko pa jC koordinata x
odredjena relacijom
x = v'ltsinO
gdje je Vz brzina kojom ulijecll elektroni koji ce proCi kroz drugi otvor.
Ako jz ove izrazi t dobija se
x
t = ----.-
V;: sin (J
158 CLAVA 3. RIJESEN1 ZADAC1 SA P1SMENIH 1SP1TA
Nakon zamjene izraza za vrijerne i ubrzanje u jednaCinu za odredji-
vanje y-koordinate elektrona, dobija se jednaCina putanje
ee-x
2
y = x cot e - :--C;---o-,
sin
2
0
je ,E2. = moze se, nakon zamjene brzine, dobiti jedna-
CIlla putanjc U obliku
eEx'
y = x cot 0 - ---CC---;o-
4E2 sin
2
8
Stavljanjern y = 0, dobijamo x, = 0 i x, = L odakle se dobije da je
E, = eeL = eUL
sin 2" d sin 2", = 333.3 eV
4. sLi++
2He+
A, = 219.1 nm
A2 = 72.31 nm
m=2
rn =?
Vmax =7
Dvostruko jonizovani
atom litijurna emituje
energiju jednaku z bi-
TU energija fotona ta-
lasnih duzilla Al i ..\2
he he
Ef = :\ +, (3.22)
, ",
teoriji energiju koju emituje jon slican atomu
pn prelazu iz n-tog u nt-to kvantno stanje racunamo prema
lzrazu
Ef '" heZ' RH _
m
2
n
2
(3.23)
gdje je Z redni broj element a u periodnorn sistemu. a R J' e R 'db 'r"-
k ' H .,1 e
gova onstanta za vodonik. IijednacavajuCi desne strane jednaCina
i
.1

I
3.2. DRUG1 PARCIJALN1 1SPITI 1Z FlZIKE 159
(3.22) i (3.23) dobija se jednai'ina
(3.24)
Aka uzrnemo U obzir da je za prvo pobudjeno stanje m = 2) jednaCina
(3.24) postaje
, n
2
- 4 A, + A,
Z R
H
-- = --"_.
4n' A,A,
Rjesavajuci posljednju jednai'inu po n dobija se
Prema Borovoj teoriji poluprecnik putanje elektrona kod jona slicnih
atomu vodonika se odredjuje rjesavanjem sljedece dvije jednaCine
moVnr n nn
1 Ze'
gdje je n = 1,2,,3, ... , glavni kvantni broj. Odavdje se dobije da je
poluprecnik putanje elektrona un-torn kvantnom stanju
Prema uslovu zadatka je Z = 3 (litijum), a izrac.unato je da n
iznosi 4) onda je poluprecnik elektrona u 4-tom stacionarnom stanju
dvostruko jonizovanog helijuma
16£oh'
r 4 = - .. = 0.425 nm
31rrnoe2
Energija jonizacije zH e+ koji se nalazi u prvom pobudjenorn stanju
za koje je n = 2 iznosi
Kako je Z '"' 2 dobija se da je energija jonizaeije
E
j
= heR
H
= 13.60 eV = 0.22 . 10-'7 .J
160
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
Jonizaciju
,
prema uslovima zadatka
1
treba da ostvari foton talasne
duzine )..2 cija je energija
he
E, = )., = 17.04 cIT = 0.27 . 10--
11
J
Kako je E2 > Ej ovaj foton moze da izazove jonizaciju jona helijuma
H e+. Prema zakonu odrzanja energije brzina fotoelektrona se dobije
rjesavanjcIIl jednaCine
Rjesavanjern ove jednaCine po v dobijamo
Red velicine brzine od 10
6
mJ s ne traii uzirnanje relativistickih
efekata jeT je vic « 1.
3.2.3
Drugi parcijalni ispit iz Fizike
Tuzla, 8.4.1985. god.
1. Na horizontalnoj glatkoj ravni lezi tijelo mase M = 10 kg koje
je pricvrsceno za oprugu Ciji je drugi kraj vezan za vertikalan zid.
U pravcu ose opruge ispali se metak mase m = 10 g i udari u tijelo
brzinom Vo = 500 m/ s i ostane u njemu.
a) NaCi period oscilovanja pomjeranja, ako je amplituda oscilo-
vanja a. = 10 em.
b) Nacrtati funkciju koja pokazuje prornjenu brzine i ubrzanja u
toku oscilovanja ovog sistema.
2. Od zice duzine L = 1 m i mase m = 1 g naprave se dvije zice
duzina L1 = 51 em i ,L2 = 49 ern. Zice se u(:vrste na krajevima i
zategnu silama istog intenziteta F = 200 lV.
a) NaCi izraz za racunanje amplitude rezultujuce oscilacije cestica
va,zduha u tai'ki kaja je na rastojanju kaje je ·znatna vece ad rasto-
janja madju zicama, aka one istovrerneno osciluju sa istom amplitu-
dom.
3.2. DRUGl PARCI.TALNI ISPlTI lZ FIZIKE
161
b) Kalika je frekvencija udara (atkucaja)?
c) Nacrtaj grafik kaji prikazuje promjenu amplitude rezultujuce
oscilacije 11 toku vremena.
3. Da bi odredio vrijednost Avogadrovog broja, Peren je mjerio
koncentraciju cestica gumiguta, poluprecnika r = 0.212 pm i gustine
p = 1.2.10
3
kg/m
3
suspendovanih u vodi temperature T = 290 K.
Odnos koncentracija cestica. gumiguta na dva nivoa, Cija je visinska
razlika 30 pm bio je 1.875. Izvedi izraz za odredjivanje Avogadrovog
broja i izracunaj ga na osnovu navedenih podataka ,
4. U jednom eksperimentu sa fotoelektricnim efektom obasjavarno
povrsinu cezijurna:
a) svjetloscu talasne duzine A1 = 670 nm iz izvora snage PI
10mW,
b) svjetloscu talasne duzine .\2 598 nm iz izvora snage P
z
lrnWi
c) svjctloscu talasne duzine Ai': ::::::. 456 nm, iz izvora snage P3 =:
I mW.
Izlazni rad elektrona 1Z cezijurna je A = 3.088.10-
10
J. Ako
je efikasnost sudara [otona sa elektronima 11 metalu, koji dovode do
izbacivanja elektrona ry = 0.5 %, odredi zakocni napon i struju u
gornja tri slucaja.
Rjesenja:
1. M = 10 kg
rn=lOg
Vo = 500 m/s
ao = JOcm,
T =?
v(t) =?
a(t) ="
'/
a) Na. osnOV11 zakona 0 odrzanju impulsa (kolicine krctanja) moze
se odrediti brzina sistema tljelo-metak neposredno posl1je s1?-431ra
milo = (m -I- 11.1)';'
162 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
Projekcija ave vektorske jednacine na pravac vektora daje
mvo = (m +M)v
odnosno
m
v =
M+m
Ovaj sistem raspolaze kinetickom energijom
E. = (m + M)v
2
= m' v
2
2 2(m+M) 0
Kada krene sistem iz ravnoteznog polozaja ova ce se energija trositi
na savladavanje sile elasticnosti i prelaziti u potencijalnu energiju
elesticnosti opruge. U ampiitudnom polozaju je sva energija u vidu
potencijalne, pa se moze pisati
jer se trenje zanemaruje. IzjednacavajuCi izraze za Ek i Ep dobija se
jednacina
m2v5
=
2 2(rn + M)
Odavdje se moze odrediti krutos! opruge
Period sopstvenih oscilacija ovakvog sistema je
/m+M rn+M
To = 27rV = 27rao'-'_- = 1.268
k mvo
b) Polozaj sistema tijelo-metak U odnosu 11a ravnotezni polozaj
dat je sa
x(t) = ao cos(Wot + a)
Brzina i ubrzanje BU
vx(t) = -aowo sin(wot + a)
ax{t) = :t22 = -aow5 cos (wot -+ ex)
3.2. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 163
Da bismo rXlogli graficki prikazati ove funkcije, moramo odrediti
pocetnu fazu a. U pocetnom trenutku (kada je t = 0) je
Xo = ao cos a-
Vo = sin 0:
Dijeljenjem ovih jednaCina dobija se
Vo
tana = -----
XOWo
Kako je Xo = 0 dobija se da je tanDi = -00 i ex = ±7r/2.
Predznak cerno izabrati uzimajuCi U obzir da je u pocetnom tre-
nutku brzina usmjerena suprotno od X-ose. Vidi se da mora biti
a = 7r!2.
LJvrStavanjem se dob-ijaju sljedece funkcije:
vxt) = -aowosin(wot = --0.5sin(4.98t [';"]
ax(t) = -aow6cos(wot -;- i = -2.48cos(4.98t [;l']
ciji su grafici predstavljeni na slici
o
-t--f--\,--1--c
z
'-----;US}
2,48
irs)
164 GLA VA 3. RlJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
2. L = 1 m
L, = 51 em
L, = 49 em
F=200N
m = 1 g
D.v ='1

-----
L1
-------
-------
Kada se zategnuta zica izvede iz ravlloteinog polozaja na njoj se
forrnira stojeCi talas. Osnovni ton ima frekvenciju
v
V =--
,\
gdje je v brzina rasprostiranja transverzalllog talasa na :tici, a A
njegova talasna duzina.
Kako je L = >-/2, frekvencija osnovnog torra iznosi
11
V =--
2L
(3.25)
Talas koji se ad zategnute iice prostire u prosior opisan je jednacinom
t) = acos(wt - k. f)
(3.26)
Talasi koji se formiraju zbog oscilovanja zica duzina L, i L2 SU
gdje je
6(i;,t) = k"il)
t) = a2 COS(W2t - k
2
· 1'2)
(327)
Aka se prijemnik nalazi daleko ad iiea kao izvora talasa, anda se
maze smatrati da je za jednu istu tacku 11 pros tOfU Tl r2, i aka 8U
Tl i T2 > > d, gdje je d ra.stojanje medju zicama, maze se SlIlatrati
da 8U oscilacije cestica sredine u istom pravcu. Pretpostavirno da S11
amplitude jednake: a1 = az = a.
Prema principu superpoziCiTe talasa irnamo-daje rezultujuCi talas
;
'j
3.2. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE
odnosno
= a [COS(WIt k,r) -I- cos(w,t - k2r)]
KoristeCi teoremu za zbir kosinusa dva ugla dobijamo
WIt-· k,r + W2t - k,r WIt - k,r - w,t -I- k,r
E = 2acos 2 cos 2
odnosno
165
(
WI -I- W, k, -I- k') (WI - W2 k, - k2 )
e = 2a cos 2 t -- --2--- r cos 2 t - -2--r
Ako oznaeimo
W=
2
mozemo jednaCinu rezultujuceg talasa napisati kao
(
WI - W2 k, - k, ) )
e = 2acos 2 t - --2-r cos(wt - kr (3.28)
Ako se izvor i prijemnik ne pornjeraju, tj. aka je r = conEd., onda
su frekvencije koje prima prijemnik jednake frekvencijama izvora WI
i 1.<-'2, pa se moze zakIjuciti da ce na mjestu prijenlnika nastati har-
rnonijsko oscilovanja sa frekvencijom
W, + W2 27f(VI + V2)
w = = 2
U izrazu (3.28) amplituda oscilovanja je
(
WI - W2 k, - k2 )
a =iZacos 2 r
Period oscilovanja funkcije
y = 2a cos ( D.
2
W _
gdje je b..w -= WI - W2, a i:lk = k1 - iznosi
I 271' 41f
T = 81<1
2 LlW
(3.29)
166 CLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
a funkeije I y i je
T' 2"
T=··-=-
2 L'lw
Grafiei funkeija y i i y I su dati na sljedeCim slikama
2.
-2.
I
I
In J-.-
-I
2.
-
r
Prerna tonle kruzna frekvencija amplitude je
21f 21f
Wa = -_. = - = .6.w
T 21< ,
,,"w
a to je frekvencija udara (otkucaja).
Wu = Wd = W, - W2 = 1f G: -
Brzina talasa na zategnutoj zici se racuna po relaciji v = gdje
je F sila zatezanja zice, a fL = If masa po jedinici duzine.
Kruzna frekvencija amplitude se maze dati ozrazorn
Kako je 1-'1112 = T = 11, dobijamo kruzna frekveneija udara
odnosno
1 jFLL2 - L,
=18Hz
2 V m L,L2
3.2. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 167
3. r - 0.212
11
m
· -. : ; '" ..
p = 1.2· 10
3
kg/m
3
P+dp h+dh
;-." .
..
T = 290 K
p h
L'lh 30
'.
-"- mm
j<
ndn2 =
1.875
· :.:
· .
NA =7
. .
' ..
.. .
" /// -' / /', ./
Suspendirane (unesene u tecnost) veoma male cestice gumiguta,
priblizno istih dimenzija i rnase, stalno su u tecnosti izlozene udarima
molekula koji vrse tzv. Braunovo kretanje. Zbog malih dimenzija
cestica, mala je vjerovatnoca da ih u jednom trenutku pogodi sa svih
strana isti broj m,oIekula vode, pa ce zbog toga one u procesu sudara
uvijek dobiti odredjeni impuls i vrsiee kretanja slieno molekulima,
te ce se na njih moei primijeniti zakonitosti molekularno - kineticke
teorije gasova. Njihova raspodjela po visini hi trebala da bude ista
kao i kod molekula, te bi se mogao izvesti izraz za promjenu kon-
centracije cestica gumiguta u zavisnosti od vi::;ine (Bolcmanov zakon
raspodjele rnolekula u spoljasnjem poteneijalnom polju).
Na nekoj visini h (vidi sliku) usljed teiine sloja gasa iznad te
visine javlja se pritisak p. Na nekoj visini h+dh pritisak iznosi p+ dp.
Razlika ova dva pritiska jednaka je pritisku koji svojom teiinom vrsi
gas koji se nalazi u zapremini valjka povrsine S i visine dh
dG pdV 9 pgSdh
p - (p + dp) = --- = -- = --- = pgdh
S S S
odnosno
dp = -pgdh
gdje je p gustina gasa na visini h, a g ubrzanje sile Zernljine teze na
toj visini.
Na osriovu opste jednaCine gasnog stanja gustina gasa iznosi
pM
p= RT'
gdje je M molarna masa- R univerzafna gasna konstanta, T
apsolutna temperatura i p pritisak.
168 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA. PISMENIH ISPITA
Ako izraz za gustinu gasa uVTstimo u izraz za dp dobijamo
pM
dp = ----gdh
RT·
sto predstavlja diferencijalnu jednacinu.
Rzdvajanjem promjenljivih dohijamo
dp Mg
- = ----dh
p RT
Ako pretpostavimo da se temperatura i ubrzanje sile Zemljine teze
ne mijenjaju sa visinorn, tj. da je T = con.st. i g :::::::: const., onda se,
nakon integracije, kao rjesenje jednacine dobija
odnosno
Mgh
Inp=----+lnC
RT
AifLh
P = Ce-ra
Konstanta C se odredjuje iz pocetnih uslova: na visini h ::0::: 0 pritisak
iznosi po, pa .Ie konstanta C = po. Promjena pritiska gasa sa vis in om
data je izrazom

P = poe RT
Kako je prema oSIlovnoj jednacini kineticke teorije gasova, jednaCini
za pritisak
p = nkT
gdje je n koncentracija gasa, k Bolcmanova konstanta, a T apsolutna
temperatura, dobijamo da je koncentracija rnolekula gasa na nekoj
visini data relacijom
0J.
n(h) = nTh
Kako je M/R = NAm/NAk = m/k, gdje je m masajednog molekula
gasa. SUa teze koja djluje na njega iznosi mg = G, pa dobijaulO izraz
Ako poslednji izraz prim.ijenimo na cestice gumiguta suspendovane
u vodi, mOTamo uzeti U' obzir da ce na njih djeIovati i sila potiska,
pa ce rezultujuca sila koja na njih djeJuje prem", dole biti
G'f = G --Fp
3.2. DRUGI PARCIJALNI ISPITI1Z FIZIKE
169
Njihova koncentracija, na nekoj visini od dna suda, se moze izraziti
kao
(h)

n,=noc
IcT
Kako je
gdje je Po gustina vode. Zavisnost koncentracije cestica gumiguta od
visine bice
PrimjenjujuCi ovaj izraz za dva raziiCita nivoa dobija se
",;/It)
nl not kT p
._ !!:.!!!!.2 (1 !'-it.. )
n2 = noc kT p
Ako ove dvije jednaCine podijclirno dohijarno
17'1
kT p
n2
Logaritmiranjem se dohija
In.''' = mg6,h (1 _ p,)
n, kT p
gdje je 6,h = h, - h,. < 0
Kako je k = R/N
A
i masa kuglice gumiguta m = 37rTvp = 4.79·
10'-17 kg, izraz za izracunavanje Avogadrovog broja u Perenovom
eksperimentu postaje
RT p n, 23 molek
NA = - ..- = 6.47 ·10 --
mgfj,h p - Pv 7'1-2 mol
4. P, = 10 mW P, = 1 mW P3 = 1 m.W
Al = 670 nm.
U, =7
h =i-
A
Z
= f)98 nm
U, =7
1, =?
..\3 = 456 nm
Us ,=7
1,=7
A = 3.088 . 10-
'9
J
p=5%
-
170 GLAVA 3, RIJESENI ZADACI SA PISMENlH ISPITA
Prema Ajnstajnovoj relaciji za spoljasnji fotoelektricni efekat,
aka dodje do sudara fotona i 11 slobodnog" elektrona u metalu, fo-
ton predaje svu svoju energiju elektronu, a on jedan dio te energije
utrosi na vrsenje izlaznog rada iz metala (savladjuje privlacne sile
pozitivnih jona kristalne resetke) Ail a sa ostatkam kineticke ene-
rgije napusta povrSinu metala odredjenom brzinoITl. Aka elektron
ne trosi energiju na neke druge procese sem na izlazni rad, anda ce
on napustati metal sa maksimalnom kinetickom energijoID, pa se, na
osnovu zakona 0 odrzanju energije maze pisati
Aka je metal vezan za pozitivan pol izvora jednosmjernog napona,
elektroni ee, nakoD izlaska sa povrSine metala trositi kineticku energi-
ju na savladjivanje elektrostatii'ke sile kojom elektricno polje djeluje
na njih. Elektricno polje ce zaustaviti i najbrze elektrone kada bude
\
gdje je e naelektrisanje elehrona, a U" zakoi'ni (zustavni) napon
i Ekrnf2x rnaksimalna kineticka energija kojOIn elektroni napustaju
metal. .
Kako je energija fotqna E
f
::;;-: hc/).., dobijamo
he
-,\ = Ai + eUz
Odavdje se dobija da je zakoi'ni napon
U, = (he _ k)
e A '
(3,30)
Ako je upadna svjetlost snage P, onda ona za vrijeme 6..t na povrsinu
metala donese enrgiju
E = P6.t (3,31)
Kako up'adna svjetlost predstavlja skup fotona, to se ta energija
svjetlosti moze prikazati kao proizvod broja [otona N koji padnu
na metal za vrijeme fl.t i energije jednog fotona E f
he
E = NEt = N- (3,32)
A
3,2, DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE 171
Izjednacavajuci lijeve strane jednaCina (3,31) i (3,32) dobija se da je
broj [olona
P 6.tA
N = -- (3,33)
he
Prema uslovima zadatka, efikasnost sudara [otona sa elektronima u
metalu je fj, pa ce broj fotona koji se sudare sa elektronima i dovedu
do izbacivanja elektrona biti
N' = ryN
Ovi izbaceni elektroni ce formirati elektricnu struju Cija ce jaCina biti
6.q N'e
1=-=-
6.t 6.t
UvrstavajuCi u posljednju jednacinu izraz za N', dobijamo izraz za
izracunavanje jacine fotoelektricne struje
ePA
1=1]-
he
a) Energija [otona talasne dmine A, je
he 19
E
t
, = A, = 2,964,10- J
?ito je manje ad izlaznog rada elektrona iz m,etala Ai = 3.088.10--
19
J,
pa nece ni dolaziti do fotoelektricnog efekta i nece ni biti fotostruje.
b) U drugorn slui'aju se dobija da su zakocni napon i struja
U
z2
= 1 (he - k) = 0,146 V
e),2 1
I, = = 0,24 rnA
e) U" = 0,79 V i Is = 0,18 rnA
172 GLAVA 3. RlJESENl ZADACl SA PISMENIH lSPITA
3.2.4 Drugi parcijalni ispit iz Fizike
Tuzla, 5.5.1987. godine
1. Matematicko klatno vIsi oscilovanje 11 sredini za koju je loga-
ritamski dekrement prigusenja AO = 1.5.
a) Postupno rijesiti diferencijalnu jednacinu koja opisuje ovakvo
oscilovanje (naCi izraz za odredjivanje ugla koji klatno zaklapa sa
vertikalom) I
b) Koliki ce biti logaritamski dekrement priguiienja ako se otpor
sredine uveea n=LS puta?
c) Koliko put a treba uvecati otpor sredine da hi oscilovanje bilo
nemogllce (kretanje postalo aperiodicno)?
2. Na osi se nalaze prijemnik i izvor zvuka frekvencije VI) =
3 kif z. Prijernnik vrsi harmonijsko oscilovanje duz te ose sa kruznom
ucestanoscu w i amplitudoID_ a = 0.5 m. Pri kojoj vrijednosti uJ
ce sirina frekventnog intervala koji registruje taj prijemnik iznositi
,0.1/ 200 II z? Brzina zvuka je c 340 m/ s.
3. Piknometar ciji je termicki koeficijent kubIlOg sirenja 11 =
2.4 . 10-
5
1/ K napunjen je nekom· tecnoscu na temper at uri tl =
20°C. Tecnost koja se nalazi u pikIlometru, na toj terrlperaturi
je teska G
1
= 0.49 ,,-V. Kada se piknometar napuni tom t.ecnoscu
t.emperature t2 = 50°C: onda je tezina tecnosti u piknometru G
z
=
0.48 N. Izrai'unati vrijednost terrnickog koeficijenta kubnog ,sirenja
te tecnosti.
4. PolazeCi od Plankovog zakona zracenja apsolutno crnog tijela
izYesti Vinovu i Rejli-Dzinsovu formulu} kao i Vinoy zakon pomjer-
anja.
5. Foton energije 0.15 .1'\.1eV raslje se na, slabo vezanom e]ektroIlU
koji miruje: usljed cega se njegova talasna duzina prornijeni za ,0.,.\ =
3 pm. Naci uga,o pod kojirn je uzmaknuo kornptonovski elektron.
6. Dvostruko jonizovani atom litijuma koji se nalazi u stanju
mirovanja pri prelazu 1z drugog u prvo pobudjeno kyantno stanje
emituje foton. Ovim fotonom se obasja.va srebrna katoda. l{oliki je
zakocni napon fotostruje u anoclnom kolu? Izlazni rad elektrona iz
srebra je Ai = 4.28 eV.
Rjeiienja
3.2. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE
1. AD = 1.5
n = 1.5
\O(t) =7
). =7
n'=?
Jed n aCina kretanj a
rnaternatickog klat,na
(osnovna jednacina
dinamike rotacionog
kretanja) je
]V
let L,Mi
i,::::l
odnosno
gdje je:
Mz =0
Htr

I
I
I
I
G:
173
(j
moment sile zatezanja konca i jednak je nuli J jeT pra
vac
te sile pro]azi
kroz OSU ohrtanja,
Ma =L X G,
moment sile teze i usrnjeren je duz osc obrtanja od nas kadaje kugHca
na desnoj strani od ravnoteznog polozaja, i
moment sile otpora sredine za koju se abieno uzima da je, pri
brzlnarna) proporcionalIla brzini na prvi stepen i
d
'e u svakom trenutku. On je kao vektor usmJeren kao 1
ena 0 IlJ . d d" .
moment sile teze (provjeritc to na osnovu pravIla za 0 TC JlvanJc
.smjera proizvoda), pa se maze pisati
1\0 = -(LGsin \0 + LF,,)
174
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH 1SPITA
Kako je I = mL', posljednja jednaCina postaje
rnL',p + Lmg sin 'P + Lrv = 0
Za malene otklone Inoze se smatrati da je
sin'P '" tan 'P '" 'P
Kako je v
jednacina
Lw L<jJ i r koeficijent otpora sredine, dobija se
L
,·· L2' L
m 'P + rIP + rng'P = 0
odnosno
Ako se uvedu zamjene
.. , r. g
<p .+- -p + -p = 0
m L
r
- = 2(3 ,
m
g 2
L =Wo
dobija se diferencijalna jednaCina
.. 2(3' 2
'P + 'tp + Warp ::::; 0
(3.34)
Ovo je linearna, homogena diferencijalna jednaCina drugog recla, sa
konstantnim koeficijentima. Njeno rjesenje se trazi U obliku
'P(t) = ept
gdje je p pararnetar koji treba odrediti tako da diferencijalna jedna-
cina (3.34) bude zadovoljena. Prvi i drugi izvod 'P po t je
(3.35)
Ako se (3.35) uvrsti u (3.34)' nakon skracivanja sa ept rona nikad
ne moze b1ti nula) , dobija se karakteristicnajednacina diferencijalne
jednacine
p' + 2(3 P + W5 = 0
cija su Ijescnja
3.2. DRUGI PARCIJALNIISPlT1 1Z FlZIKE
U zimajuCi da je
w = J w5 - f3' > 0
dobijamo da je
PI = -(3+,w i p, = .... (3 - ,w
Dakle, jednaCinu (3.34) zadovoljavaju dva rjesenja
_ (-tH-otw)t
'PI - e
175
Rjesenje jednaCine (3.34) je i linearna kombinacija rjesenja !..pI i ip2
'P
C
+ C
Ie 2e
odnosno
!..p = e-
f3t
(C1coswt + 1,C
I
sinwt +- C
2
coswt tCzsinwt)
'P cc. (C, + C
2
) coswt + t (C, - C,) sinwt
Ako urnjesto konstanti C
1
i G
z
uvedemo nove konstante !.po
sljedecim relacijama
dobijamo daje trazeno rjesenje
!..p = !.poe-
f3t
(cos wt cos 0: sin wi sin 0:)
odnosno
'P = 'Poe-ft cos (wt + 0:)
Konstante CPo i a se odredjuju iz pocetnih uslova.
Kako je logaritamski dekrement. prigusenja .\0 = T (3 dobijamo da
je koeficijent prigusenja oscilovanja
fJ = .\0 = .\ow
T 2".
UzimajuCi u obzir da je w = JW5 - fJ2 dobija se da je
176
CLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
b) Logaritamski dekrement prigusenja pri nov om otPOfU sredine se
definise kao
Ako se otpor sredine poveca n puta, tj. ako je r' = nr dobijamo da
Je
).' = ___ 21f __= _ nf321f
2m JW6 _ (;:)2 - n2(P
Uvrstavanjem nadjenog izraza za f3 u posljednjoj jednaCinu dobija se
da je
I nAo
). = = 2 33
r; __ 0
2
-- 1)),5 .
V 4r.Z
c) Oscilovanje ce biti nemoguce, ako je N = 00. 1z prethodnog izraza.
se vidi da ce to biti ako je
r---------
! (n'2 - 1)'\5
V 1 - --,;-;;:2-- = a =? n
l
---
Ist1 rezultat se moze dobiti ako se stavi da je w' =- ,/w6 -_ {liZ = O.
2. Vo = 3 kHz
a = 0.5 m
!',.v.= 200 Hz
c=340m/8
w =?
a
;"
'" 0 x
Kada se prijemnik bude priblizavao izvoru, on ce registrovati zvuk
vere frekvencije od onog koji emituje iZYOT. Ta frekvencija je
C -+- Vpr C -1- Vyr
V = --- =
).0 C
Kako se brzina prijemnika pri oscilovanju mijenja po sinusnom ili
kosinusnom zakonu to vidimo da ce maksirnalnu frekvcnciju prijem-
nik regiostrovati kada bude prolazio kroz ravnotezni polozaj, tj. kada
b.r;zina bude Vpr =. aw. Otuda .Ie
c -+- aw
1./1 = -"--Vo
C
I
I
I
!
!
-j
:l
I
,
3.2. DRUCr PARClJALNI ISPITI IZ FlZIKE
177
gdje je Vo frekvencija koju bi registrovao prijemnik kada bi bio ne-
pokretan, odnosno to .Ie frekvencija izvora. Kada se bude prijenmik
udaljavao od izvora, registrovace najmanju frekvenciju u trenutku
kada bude prolazio kroz ravnotezni polozaj
c -- aw
1./2 = ----va
c
Razlika frekvencija (maksimalne i minimalne) predst.avlja sirinu frek-
ventnog intervala
c + aw c - aw Zawvo
/j.1.J = VI - V2 = _ ..- "-Vo - --------vo = --
c c c
odnosno
!',.vc
w = = 22.67 rad/8
Zavo
3. 0;1 = 2.4.10-
5
1/ K
1, = 20 DC
G, = 0,49 N
I, = 50 DC
G, = 0.48 N
12 =?
Na temperatiri tl zapremine tecnosti i piknometra su ist.e pa se
moze pisati
_ G,
lin =--
gPl
(3.36)
Ako se piknometar napuni tecnoscu temperature t
2
, njegova zaprem-
ina ce se povecati usljed zagrijavanja, ali ce stati manje tecnosti jer
se Dna brze siri. Zapremina te tecnosti je
G,
11,2 = --
gp,
(3.37)
Zapremina piknometra na temperaturi t2 moze se- izracunati po pri-
bliznoj relaciji
(3.3§)
gdje je Vtz zapremina one tecnosti koja na temperaturi t2 stane u
piknometar.

178 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
Gustina tecnosti u zavisnosti ad temperature mijenja se po za-
konu
p=rn= m _ Po
V -
Prema tome je
Po
Po
1 + 12t,
t pz = ----
I +
Rjesavanjern prvog od ovih izraza po Po i uvrstavanjem u drugi
l
do-
bija se
jer je
1
-0·--- '" 1 -
1 +
Zamjenom (3.36), (3.37) i nadjellog pribliznog izraza za P2 u (3.38)'
dobijamo
G, G) (1 +
-00_0- ___ = _____ _
Pl(1- PIg
Rjesavanjem po dobijamo
1 ( G
2
)
= t).t 1- G,(l + 11f:lt)
odnosno
4. Plankova formula za spektralnu gustinu energije zracenja ap-
solutno crnog tijela je
3 k"
C ekT - 1
Vinova formula se do bro slagala sa eksperimentalnhn rezultatim za
visoke frekvencije.O niske temperature. U tom sl"ucaju"je .-
hv» kT
{
I
i
,
I
I
'I
3.2. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE
pa se moze uzeti da je
h"
ekT » 1
Jedinica u irneniocu se moze zanemariti i ostaje
87fh 3 lev
Wv --v ekT
c'
179
Kako je gustina energije zracenja izrazena preko frekvencija jednaka
onoj izrazenoj preko odgovarajucih talasnih duzina, mozemo pisati
Kako je
c
v=
. c
, dv = --d)"
)..2
izostavljanjern predznaka minus, jer nam on sarno govori da pri po-
rastu frekvencije zracenja njegova talasna duzina opada) mozemo
dobiti
87rhc he C
w"d)" = ---e-"T-d)"
).3 .;\2'
odnosno spektralna gustina energije zracenja izrazena preko talasne
duzine
87rhc C
1
Qz
W).. = --e AkT = AT
).. 5 ).. 5
sto predstavlja trazenu Vinovu formulu, C
1
i C
2
su konstante.
Rejli-Dzinsova formula vazi u oblasti niskih frekvencija tj. gdje
je hv <{: kT i moze se uzeti da je
£ hv
ekT 1 + - ...
kT '
Uvrstavanjem u Plankovu formulu za spektralnu gustinu energlJe
zracenja dobijamo
sto predstavlja trazenu formulu.
Prema Vinovom zakonu pomjeranja utvrdjeno je eksperimentalno
da se sa porastom temperature) talasna duzina zracenja, na kojoj
180 GLAVA 3. RIJESENI ZADACl SA PISMENlH lSPITA
je spektralna emisiona moe maksimalna, pornjera na manje talasne
duzine.
Spektralna gustina energije zracenja apsolutno crnog tijela izra-
zena preko talasne duzine je
81rhc 1
w),:::::
A' e>'kT - 1
Za onu vrijednost talasne duzine, za koju spektralna gustina energije
zracenja hua maksimalnu vrijednost, imace maksimalnn vrijednost i
spektralna emisionna moe.
Potrazirno prvi izvod ove funkcije po A i izjednaCirno ga sa nu-
lorn jer je to uslov da ta funkcija irna ekstrernnu vrijednost. Nakon
diferenciranja po A dobijamo
8IThe 1
At) - ]
Gornja jednaCina ima rjesenja A} = 0, ),2 = 00 i onu vrijednost As
za koju je izraz 11 zagradi jednak nuli. Za prVll i drugu vrijednost
spektralna gustina, pa prema tome i spektralna emisiona moe, ima
vrijednost nnla, pa zakljucujemo da za trecu 'vrijednost mora biti
rnaksirnurn, jeT je u Citavoj oblasti funkcija pozitivna. Ako obiljezima
tu vrijednost A3 = Am mozemo uvesti oznaku
pa dobijarno jednaCinu
e"
5-x-- =0
eX - 1
Ovu transcedentnu jednaCinu mozemo zapisati U obliku
Oha se moze rijesiti graflckim putem" ako je preuredimo na oblik
3.2. DRUGI PARCIJALNI lSPITI IZ FlZIKE 181
Ako se na Illilimetarskom papiru nacrtaju funkcije Yl = 5 x i Y2 =
5e-
x
) u njihovom presjeku dobiCemo trazeno rjesenje x = 4.965.
Sada je lako dobiti da je
adakle je
gdje je
he
Am
kT
= 4.965
he b
A -------
m - 4.965kT - T
he
b = --= 2.898· 10-
3
K . m
4.965k
Vinova konstanta. Ovako izracunata vrijednost se dobra slaze sa
vrijednoscu koju je Vin odredio eksperirnentalnim putem.
5. E = 0.15 MeV
tlA = 3 pm.
'P =7
Pri kornptonovskom rasijanju promjena talasne duzine zraeenja
data je relacijOIn
, h
tlA = A - A = -- (1 - cos 0)
moc
Odavdje se IllOze izraeunati ugao
cos 8 = 1 - = -0 2
9
7
h . "
0= arccos(---O.237) = 103
0
11'
Iz zakona 0 odrzanju impulsa
(vidi sliku) imarno
y
Fil
e = mv cos!p + cos 0
, ,
0= -mvsinrtJ + hl/' sinO Me
,
x
A ko preuredimo ove jednacine
dobijamo da je
.. hI/'· Il
mVSlnrtJ = -;- SIno
mv cos rtJ = fu!.. - hI/' COS 8
, ,
mv
182 GLAVA 3. RlJESENI ZADACI SA PISMENIII lSPITA
Dijeljenjem prve jednacine sa drugom dobija se
[W' sin 0
tan r.p = c __
h; _ cos 8 = .6.A + .:\(1 - cos 0)
AsinO
Kako je E = ¥ i (1 cos 0) = .6.>";;""C, dobijarno da je ugao uzmaka
elektrona
6. k = 2
n=3
Ai = 4.28 eV
Uk =?
tan <p =. he sin (J = 0.6072
.6,)'(E+=oc
2
)
'P = arctan 0.6072 = 31
0
IS'
Prema elementarnoj Borovoj teoriji atoma vodonika i njemu slic-
nih jona, energija emitovanog fotana je odredjena relacijom
odnosno
hUnk = Z'(EnH E
kH
)
gdje su EnH i EkH energije n-tog i k-tog stacionarnog stanja atoma
vodonika Cija je vrijednost
E E, i
nH - n
2
E,
EkH =-
k'
a El predstravlja encrgiju osnovnog stanja atoma vodonika.
Sada se moze, uzimajuCi da je Z = 3, pisati
hU32 = 3
2
(lE-" El)
22 32
Kako je E, = --13.6 eV energija osnovnog stanja atoma vodonika,
dobija :_c da je energija emitovanog fotana
hU32 = 17eV
I.· •...
n
:.:.·1 q
II
11
11
;1
"I
t
3.2. DRUGl PARClJALNI ISPITI IZ FlZIKE 183
Pri sudaru ovog fotona sa elektronom u srebru, on svu svoju energiju
preda elektronu i fotona nestaje, a elektron energiju trosi na savla-
djivanje privlacnih sila kristalne resetke, za izlaz na povrSinu met-
ala (izlazni rad A;), a sa preostalom kinetii"kom energijom napusta
povrsinu metala.
hUg2 = Ai + Ek
odakle je kineticka energija elektrona
Kako i najbrze elektrone zaustavlja napon kocenja Uk onda je kine-
ticka energija elektrona jednaka radu sile elektricnog polja na zaus-
tavljanju elektrona
Ek = eUk
Sada je lako izraziti napon kocenja
Uk = ! (hug2 A;) = 12.72 eV
e
Da bismo utvrdili treba Ii da se racunaju relativisticki efekti treba
izracunati maksimalnu brzinu elektrona iz relacije
Odavdje je
2
rfloVma:t
=eU
k
2
j
!ZeU
k
6
Vma:t = V = 2.1-10 mjs
Prema redu velicine dobijene brzine zakljucujemo da ne treba ura-
cunavati relativisticke efekte.
3.2.5 Drugi parcijalni ispit iz Fizike
Tuzla, 11.6.1990. go dine
1. Duz X-ose u' vazduhu se rasprostire ravanski zvucni tala.s
frekvencije U = 1 kH z. Koeficijent prigusenja je 'Y = 2.07 1/ m.
U J;"avni Xl = 0 nivo jaCine zvuka je 1:1 = 100 dB. Nacj nivo jacine
zvuka na rastojanju x2 = 2 km.
184 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
2. Toi'ak lokomotive ima poluprei'nik Co = 0.5 m na temperaturi
to = 0 DC. Odrediti razliku u broju obrta toi'ka ljeti kad temperatura
iznosi t1 = 30°C i zirni na temperaturi t2 = 20 DC, na putu od
L = 100 km. Termii'ki koeficijent linearnog sirenja metala od kojeg
je nacinjen toi'ak je '" = 12.10-
6
1/ K.
3. Odredi spektralnu ernisionu moe apsolutno crnag tijela za
). = Anaj. Kolika se energija emltuje sa jedinice povrsine u jedinici
vremena u vidu zracenja sa talasnim duzinama u intervalu 1:0.5 %
od najvjerovatnije talasne duzine U okolini Anaj' na temperaturi ap-
solutno crnog tijela od 2500 K.
4. Monoenergetski elektroni energije Eo ulijecu po sredini homo-
mogenog elektrostatiekog polja jaCine c, izmedju ploea ravanskog
kondenzatora, pod uglorn (J. Duzina ploca kondenzatora je L.
a) Koliki je razmak pri kojem elektroni nece udariti 11 negativnu
plocu kondenzatora?
b) Kojom brzinom elektroni napustaju prostor u kojem djeluje
elektrostaticko polje?
5. Pri jJ-raspadu izotopa Pd
1l2
dobije se aktivni izotop Ag1l2.
Period poluraspada pretka je 21 sat, a potomka 3.2 sata. Ako je u
pocetnom trenutku izvor sadrZavao sarno atorne pretka, naci odnos
maksirnalne aktivnosti potomka prerna prvobitnoj aktivnosti pretka.
. Rjesen.ia
1. ,= 2.07 . 10-
3
11m
L, = 100 dB
x = 2 km
L2 :=?
Jeclnacina ravanskog zvucnog talasa koji Be prostire kroz vazduh
dui ose X je
= aoe-ox cos(wt - kx) (3.39)
odakle se vidi da amplituda talasa opada sa udaljenoscu od izvora,
prema izrazu
a(x) = aoe-
ox
l'Tivo jaCine zvuka odredjen je relacijom
1-
L=IOlog-
10
(3.40)
(3.41)
3.2. DRUGI PARCIJALNI ISPITJ IZ FlZIKE
185
gdje je 10 prag cujnosti, na frekvenciji Vo = 1 kHz, a I intenzitet
zvuka odredjen relacljom
1 '2 ( )
1= -pa w v 3.42
2
gdje je Q. anlplituda talasa na datom mjestu, w kruzna frekvencija,
v brzina sirenja zVllcnog talasa, a p gustina sredine kroz koju se siri
talas.
Na mjestll Xl = 0 intenzitet talasa je

1, = '--'-,
2
(3.43)
Posta se sarno amplituda na mjestu .7: = X2, intenzitet talasa
Je
pa
2
w
2
v
1, = _1 __
2
Nivoi intenziteta zvuke na datim mjestima ce biti
Ako se potra"i razlika L, - L, dobija se da je
a'
L, - L, = IOlg-l:
a,
Kako je prema (3.40) al = ao i a2 = uvrstavanjem se dabija
Ll - L2 = 20 19 e iX'2
odnosno
2. fO = 0.5 m.
to = ODC
t, = 30 DC
L, = L, - 20,x,lg e 64.4 dB
t2 = --20°C
L = 100 km
(X = 12.10-
6
11K
,6.n =7

186 GLAVA 3. ZADACI SA PISMENIH [SPIT A
Put koji predje centar tocka je L = VT. Broj abrta koje napravi
tocak na tom putu je
L
n= --
2r7r
Poluprecnik tocka zavisi od temperature, prema zakonu
r = ro(1 + at)
gdje je ro poluprecnik tocka na temperaturi 0 °C. Tako ce na tem-
peraturama tl i t
z
poluprecnici tocka iznositi
a odgovarajuci brojevi obrtaja na temperaturama tl i t
z
iznose
L
t nz = --_ ... _-
21fro(1 + at,)
Laka uofiti da ce na visaj ternperaturi broj abrta biti manji, sto
znaci da je trazena raziika u broju abrta
odnosno
!'.n = _1:.._ (_1_ _ 1 )
21fro 1 +- utI 1 + cxt2
odakle se nakon sredjivanja dobija da je
!'.n = <>(t, - t
,
)
21fro 1 + a(t, + t,) + o.'t ,t,
Kako je vrijednost Q: malena, maze se 0:
2
zanernariti i izraz za razliku
obrtaja postaje
!'.n art, - t
,
)
21fTo 1 + a( t, + t,)
= 19.1
3.2. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE
3. '7 = 0.5 %
T = 2500 K
!'.A = '7Am
b = 2.897· 10-
3
m . K
E
Am
=?
EllA =?
Gustina energije zracenja koja
pot ice od zracenja Cije su
frekvencije iz intervala (v, v +
!'.v) iznosi
!'.w
v
= wv!'.v (3.44)
187
gdje je Wv spektralna gustina energije zracenja data Planckov-om
formulom
(3.45)
Gustina energije zracenja koja pot ice od zracenja tije su talasne
duzine iz intervala (A, A + !'.A) je
!'.wA = WA!'.A (3.46)
Kako je
llwv = .6.w>,
spektralna gustina zracenja u zavisnosti od ). se moze odrediti uvo-
deCi smjenu v = cj A. U tom slucaju je !'.v = -cj A2!'.A
Ako izraz za v i !'.v uvrstimo u (3.44) dobija se gustina energije
zracenja izrazena preko A
81fhc I'. A
,,\5 err::r _ 1
(3.47)
znak rninus ispred izraza za llv sma izostavili jeT on sanlO ukazuje
na cinjenicu da se porastom frekvencije zracenja smanjuje njegova
talasna duzina.
Odavdje vidirno· da je spektralna gustina energije zracenja izra-
zena preko talasne duzine
81fhc 1
- 1
188
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
Kako je ukupna emisiona moe apsolutno crnag tijela proporcionalna
ukupnoj gustini energije zracenja
E= ~ w
4
onda ce i spektralna emisiona moe biti data izrazom
Za A = Am imarna
C
E).,," = 4w).",
1
Energija koju apsolutno crno tijelo emituje sa jedinice povrsine u
jedinici vrernena u vidu zracenja sa talasnirn duzinama u intervalu
Am. - O.OOSAm,l Am + 0.005.:\=) ako pretpostavimo da je u datom in-
tervalu spektralna emisiona moe konstantna i iznosi E)."" bite
(3.18)
gdje je
a Am je najvjerovatnija talasna duzina, odnosno talasna duzina na
kojoj apsolutno crno tijelo ima maksimalnu emisionu moc. Ona se
maze odrediti koristeci Vinov zakon pornjeranja
.\ - "-
m - T
gdje je b Vinova konstanta, a T apsolutna temperatura.
Tada je
21)b
Ll)' =-
T
pa se, nakon uvrstavanja, za spektralnu emisionu moe dobija
3.2. DRUGI PARCIJALNl ISPITI IZ FlUKE 189
Energija koja se u jedinici vremena izraCi sa jedinice povrsine u vidu
zracenja sa talasnim duzinama u datom intervalu biee
4. Eo
e
L
d =?
v=?
x
a) Na elekt.ran kaji uleti u elektricno polje stalne jaCine [ taka, da
y-komponenta njegove pocetne brzine ima isti pravae i smjer kao vck-
tor jaCine elektricnog polja, polje ce djelovati usporavajucom si]om
u tom pravell i on ce se kretati po paraboli.
Elektron nece uclaTit] u negativnu ploeu kondenzatora ako jc rad
sile elektrostatickog polja veti od kineticke energije elektrona koja
odgovara y-komponenti brzine elektrona VOY' Na clektron u praveu
X-ose ne djeluje nikakva sila i u tom praveu elektroll i ne trosi svoju
kineticku energiju. Dakle uslov da elektron ne udari u negativnu
plocu kondenzatora je
2
(3.49)
KinOeticka energija elektrona koji je uletio u polje se smanjuje jer elek- - 0-
tron sav1adava silu elektrostatickog polja na putu d/2 po y-pra
veu
.
r- ' __•
190
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITJt
Taj rad je

"2
Kako je 8ila elektricnog polja Fel = ec J Tad iznosi
Sa crteza se vidi cla je
i uslov (3.49) postaje
odakle se dobija da je
ede
A __
2
VOy = Vo cos e
d > m
e
• v2 C08
2
()
- ee 0
Kilko je rn,v6 = 2Eo, uslov (:;'50) p08taje
2Eo 2
d> "-"e08 e
- ee
(3.50)
b) Brzina kojom elektroni napustaju elektrostaticko polje odred-
jena je intenzitetorn
V=VV
2
+V
2
x y
i pravcem koji X-osom zaklapa ugao
v
(J =
v
x
Kao sto je vee reecno, u pravcu X-ase Ile djeluje nikakva sila i ta
komponcnta brzine ostaje nepromijenjena i iznosi
Kako je intcnzitet pocetne brzine odredjen iznosom kineticke
elektrona: odnosno .__ ..
2 2Eo
Va =--
m,
3.2. DRUGI PARCIJALNl lSPITI lZ FlZIKE
to ce x-komponente brzine na izlazu iz polja biti
-, --
Y
2Eo
Vx = -- sinO
m,
191
U pravcu Y-ose elektron usporava elektrostaticka 8i1a ;: = et i
elektron se u tom pravcu krece jednolikousporeno, brzinom Cija se
trenutna vrijednost projekcije moze odrediti kao
V
lI
= vO
ll
- at
gdje je a intenzitet usporenja nadjen kao
ee
rHea -= .Pe * a = -
U pravcu X-ose, elektron brzinom V;J;) prevali, za vrijeme t, put L,
pri cemu je
L
t =-
v
x
UvrstavajuCi izraz za Vx dobija se da je vrijeme kretanja elektTona
kroz elektrostaticko polje
Komponenta V
ll
U tom trenutku je data izrazorn
j
rzE: eLE
". =, - Cose - Vl':':-
V me me sinO 2Eo
Intenzitet brzine kojom elektron naptiSta elektrostaticko polje nakon
uvrstavanja izraza za Vx i 'u
Y
' iZIlosi
Pravac brzine odredjen je uglom (3 koji zaklapa vektor brzine sa
pozitivnim smjerom X-ose, a nakon uvrstavanja izraza za Vx i Vy dat
je izrazorn
(3 = arctan cot 0 _ __ e ----,--
(
.- LE )
ZEo sin
2
e
192
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPlTA
5. T, = 21 h
T, = 3.2 h

Ao -.
Zadani radioaktivni niz mozemo predstaviti na sljedeCi naCin
Promjena broja aloma izotopa Pd (roditelja) odredjena je jedna-
cinom
(:l.51)
i'ije je rjesenje
11Z pretpostavk11 da je 11 pocetnom trenutku bilo NlO atoma Pd.
Promjena broja aloma izotopa Ag (potomka) odredjena je jedna-
cinom
(:1.52)
eiji Je SillIsao da se broj radioaktivnih jezgara Ag rnijenja usljed
nastajanja raspadanjem jezgara Pd i nestajanjem usljed raspadanja
samih jezgara Ag. Ako je u pocetnom trenutku bilo sarno 1'/01 atorna
roditelja: tj. atoma Pd, a atorna potornka, tj. Ag nije ni hila, Tjesenje
diferencijalne jednaCine (3.52) je
(3.53)
Maksimalan broj jezgara izotopa Ag odredjuje se iz uslova da fllnkcija
.1V2 (t) ima ekstremnu vrijednost) tj.
dNz(t)
--=0
dt
(3.54)
1z ovog uslova se dobije da ce maksimalan broj jezgara Ag biti u
trenutku

t ---: _._A,-
max -.\ .\
,- 1
3.2. DRUGI PARCIJALNI ISPIT! IZ FlZIKE
odnosno, izrazeno preko pcrioda poluraspada
T
T,T,ln
t = '2
=ax (Tl - T,)ln 2
J'vlaksimalna aktivnost potomka odredjena je izrazom
odnosno
A A2AI
N
OI (e- A1t ",,,,, _ e-).'2t ma;:r)
2rnax = .:\2 - Al
Kako je pocetna aktivnost roditelja AlO
trazeni odnos
odnosno
3.2.6 Drugi parcijalni is pit IZ Fizike
193
(3.55)
Tuzla, 27.8.1990. godine
rastojanju r ]00 Tn od tackastog izotropnog izvoTa zvuka
frekvencije 200 Hz nivo jaCine zvuka je L = 50 dB. Prag cujnosti na
toj frekvenciji je 10 = 10-
lO
W/m,2. Koeficijcnt prigusenja zVllcnih
talasa je 1-=.;;:.5.10-
4
l/,'m. Odredi zvucnu snagu izvora.
2. U gornjoj polovini suda visine II (vidi sliku), nalazi se tecnost
zapreminske mase p, a 11 donjoj plovini
vazduh pod pritiskom p. Na dnu gOTn-
.leg dijcIa suda, kroz ntvoT pocne cia
lstic,e tecnost u donju polovinu. Prj
kojoj ce debljini sloja tecnosti u don-
jem sudu poceti izlaziti mjehuri vaz-
duhR na sJobodnoj povrsini Lecnosti u
. gornjem sudu? Smatrati da je tem-
pera,tura konstantna. do-
bijeni rezultaL
H.
194 GLJ,VA 3. RJJE:ENl ZADACl SA PISMENIH lSPITA
3. Azot se nalazi u stacionarnorn stanju . N ati:
a) Temperatu.fu T pri brzinalna Vi :::.:: 300 m/ s. i 'U2 =
600 m/ S odgovaraju jedilake vrijedllosti Maksvelove funkcije raspo-
djele.
b) Nacrtati Maksvdovn funkcijl1 raspodjele molekula po inten-
zitetirna brzina na tcrnperaturi To i 'I = 2 puta visoj ternepraturi.
c) Brzinu IIlolekula v pri kojoj vrijednost Maksvelove funkcije
raspodjele na temperaturi To = 330 K ima istu vrijednost kao i na
'fJ = 2 puta visaj temveraLuri. ClvI = 28 g/rnol, R = 8.315 JjrnoIK).
4. Fotoni energije 5 eV rasijavaju se na elektronima koji:
a) miruju
b) se krebl U sa 100 keV.
Odrediti energiju fotolla koji se n'1siju pod uglom od 180°.
5. a) Dokazati da Be aktivnost (brzina radioaktivnog raspadanja)
mijellja po istom zakonu kao i broj neraspadnutih jezgara radioak-
tivnog elementa.
b) Odrediti brzinu raspadanja (aktivnost) 1 g radijuIIla Ra
22
(i,
ako je njegov period poluraspada T = 1620 godina.
c) Aktivnost te l11ase Iudijurna poslije 10 godina.
Rjdenja:
1. r = 100 m
v=200Hz
L = 50 dB
10 = W 1m
2
1 = 5 .10-
4
11m
p ='1
Kada se kroz sredinu rasprostiI'€ zvucni talas onda u smjeru
rasprostiranja talasa imamo tok energije. Gustina taka (fluksa) e-
nergije na nekoIH mjcstu koje je na rastojanju r ad izvora, 11 trenutku
t, data je relacijom
gdje je
2 2 2 .-+
U, = pa,w sin (wt k . i)
trenutna vrijednost zaprCllliIL'3ke gustine u tacke Ciji
je polozaj odredjen vektororn polozaja r U odnosu na tackasti iivor
zvuka, u trenutku t, u, prcdstavlja amplitudu talasa u toj tacki,
3.2. DRUGl PARClJALNI lSPITl lZ FlZIKE 195
p zapremisku masU nedeformisane sredine U okolini te tacke, w je
kruzna frekvencija talasa, k je talasni vektor.
Je
Srednja vrijednost zapreminske gustine energije u okolini te tacke
- 1 2 2
U r = 2" p a
r
w
jer je u datoj tacki r konstantno, a srednja vremenska vrijednost
2 - 1
sin (wt - k . i) = -
2
Srednja vrijednost gustine toka energije u okolini te tacke ce biti.
gdje je v brzina rasprostiranja talasa u sredini. Ako je sredina kroz
koju se rasprostire talas homogena i izotropna, onda ce srednja vri-
jednost gustine toka (fluksa) energije biti ista u svim tackama koje
leze na sferi poiuprecnika r.
Srednji fiuks energije kroz neku povrsinu predstavlja srednju
jednost energije koju za jedinicu vremena pronese talas kroz tu po-
to jest predstavlja srednju vrijednost snage zvucnog talasa.
I
, - '" c= . = I .
sr - '*'sr 2 r " r 1\
jer je srednja vrijednost gustine toka energije jednaka intenzitetu
zvucnog talasa na tom mjestu I
r

Ako sredina apsorbuje energiju, amplituda opada sa udaljenoscu,
pa ako sa arO obiljeZimo amplitudu talasa na rastojanju r kada nema
apsorpcije, onda ce amplituda talasa na tom istom mjestu, kada
postoji apsorpcija energije u sredini, biti
Intenzitet zvucnog talasa na rastojanju r od od izvora, kada postoj i
apsorpcija, ce biti
196 GLAVA s. RlJESENl ZADACl SA PlSMENlH lSPITA
Odavdje je I ro intenzitet zvucnog talasa na tom mjestu kada nema
apsorpcije energije talasa u sredini. Odavdje je
pa je srednja snaga zvucnog izvora
Intenzitet zvuka na rnjestu r odredic€rno na osnOV11 pozna tog izraza
za nivo jac.ine
Ovo se moze napisati kao
odakle je
. Ie
L=lOlg-
10
0.1 L Ir
10 =-
,
1[)
IT = lOo.lLl
o
= 1.10-
5
W/m,z
Srednja zvucna, snaga izvora je
2. H
r
P
X =7
Pretpostavimo da je isticanje tecnosti
takvo da ne utice na promjenu tem-
perature vazduha 11 donjem sudu.
SmatrajuCi da je temperatura stalna,
prj stvaranju sloja tecnosti 11 donjem
sudu
1
pocetna zapremina vazduha V,
pod pritJ.skom p, ce se promijeniti tako
sto ce se zapremina srnanjiti na VI,
a pritisak ce se povecati do vrijednosti PI- Promjena stanja. gasa
pri izotermiCkom procesu je prema Bojl-Mariotovom zakonu data
jednacinorn
(3.56)
3.2. DRUGI PARCIJALNI [SPITI lZ FlZIKE 197
gdje je V zapremina vazduha prije poc.etka isticanja tecnosti i iznosi
II

2
Nakon llticanja tecnosti-i stvaranja sJoja debljine x zapremina je
gdje je 8 povrsina poprecnog presjeka suda, UVTstavajuCi izraz za V
i V, u (3.56) dobija se
-x)
a nakon sredjivanja se dobija jednaCina
pH = PI(II - 2x) (3.57)
Ka,da se 1.1 donjern sudu pritisak odnosno pritisak P1 dostigne
vrijednost toliku da se zaustavi isticanje tecnosti, oncia cc vrljednost
tog pritiska biti jednaka hidrostatickom pritisku pTcostalog stuba
tecIlost,1 u gornjoj polovini sllda, Ta'ko je dovoUna cia sarno jedna kap
prodje 11 donji dio suda pa da dodje do stvaranja 'mjehurica u gornjem
sudu, jer ce pritisak u donjem sudu postati veCi od hidrostatickog
pritiska preostale tecnosti u gornjcm sudu.
Kako je
PI = pg x)
2 '
11vrsiavajllCi ga 11 (3.57) dobija se jednaCina
pH = pg - x) (II - 2x)
odnosno
pg(II .. 2x)' = 2pH
odakle je
II
198
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
Posto treba da je x > 0) to mora biti
3. 'Ul=300rn/s
'/)2 = 600 rn/s
To = 330 K
M = 28 g/mol
'1=2
f(vl) = f(v2)
T =7
v' =?
f(lr)
pgH
p<--.
8

a) .tvfaksvelova funkcija raspodjele molekula po intenzitetirna br-
zina data je izrazom
fl
' T) __ ~ ( m )3/2 _me'
U, - -- e 2kTV2
,(if 2kT
(3.58)
Prema uslovu zadatka treba da je
f(v1, T) = f(v2, T)
odnosno
Odavdje se dobija da je
V5 ---!t!- (2 .2)
-- = eZkT tF 2 -V1
vi
Ako logaritmujemo lijevu i deSIlU stranu posljednje jednacine dobija
se
2 In ~ = -- v
2
_ v
2 V2 m (. )
VI 2kT 2 1
odakle je
( 2 ')
T = m '/)2 - VI
4kln '!.>
",
3.2. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 199
Kako je mjk = Mj R dobijamo izraz za temperaturu gasa pri zada-
nim uslovima
M(v
2
- v')
T = 2 1 = 328 K
4R In ""
"'
b) Najvjerovatnija vrijednost brzine molekula dobije se iz uslova
da je prvi izvod Maksvelove funkcije raspodjele po v jednak nuli i
alla iZIlosi
/2RT
Vnaj = Y-M
odakle se vidi da njena vrijednost raste sa porastom temperature.
Vrijednost funkcije raspodjele za tu vrijednost brzine, nakon uvrsta-
vanja izraza za V
naj
" U (3.58) iznosi
f( v . T) - .!V/_
8M
na:l) - e 1fRT
i predstavlja njenu maksimalnu vrijednost. Odavde se vidi da po-
rastorn temperature maksimalna vrijednost funkcije opada. Lako je
sada nacrtati dijagrame funkcija raspodjele za. odredjene vrijednosti
temperatura To i 'ITo.
f(11',1;) f (11', g)
c) Kako je prema uslovu zadatka
f(v,To) = f(v, 'ITo) (3.59)
lako je dobiti vrijednost brzlne molekula v pri kojoj je to zadovoljeno
(presjecIla tacka obje krive linije).
i.
I
200 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENTH JSPITA
UvrstavajuCi odgovarajur.e izraze (3.58) u (3.59) dobija se jednaCina
odakle se nakon sredjivanja dobija da je
RjesavanjcrIl ove jednaCine po v dobijarIlo
!3kTo'1 In '1
v = Y-m(1J-=-lT
Zamjenorn kim = R/1V dobUa se lzraz za brzinu .IDolekula
4. hVj=5211eV
Ek = 100 keY
p=7r
E =7
/ 3RTo'1 In '7 ,
vee = 638 mj8

r
l'ieka je energija upadnih fotuna hVl) a rasijanih hvz: i neka 5U
prije sudara totalna energija elektrona E1 i impuls Pb a poslije su-
dara E2 j lillpuls pz- Prerna zakonu 0 odrzanju energije, zbir energija
fotona i total_De energije elektrona prije sudara) jednak je zbiru _c11:-
ergija fotona i totalne energije. elektrona posllje sudara
hI/I + E, = hv, + E2 (3.60)
3.2. DR UGI PARCIJALNI [SPIT! [Z FIZIKE 201
Prema zakonu 0 odrzanju iIIlpulsa izolovanog sistema moze se napi-
sati jednacina
(3.61)
ProjecirajuCi ovu jednaCil111 na smjer kretanja fotona. prije sudara., i
uzimajuci 11 obzir cia je impuls elektrona. manji od impulsa fotona,
dobijamo da je
hVl hvz
- - pj = pz-
c c
(3.62)
JednaCinll (:1.60) mozemo pisati u obliku
(3.63)
a. jednacinu (3.62) U obliku
odnosno
(3.64)
Kvadriranjernjednacina (3.63) i (iL64) ] od-uzimanjem dn1ge od prve,
dobijamo
Kalo je prerna specijalnoj teoriji relativnosti
Ef - pic
2
= m,5
c4
= m,5c4
Nakon uvrst.avanja izraza (3.66) i (3.67) u (3.65) dobija se
DijeUenjem ove jednacine sa hl/11-12 dobija se
(3.66)
(3.67)
(3.68)
(3.69)
202
GLAVA 3. RIJESEN1 ZADACI SA P1SMEN1II ISPITA
a) Aka u jednaCinu (3.66) uvrstima prema uslovu zadatka da je
PI = 0 dobija se da je
i jednacina (3.69) postaje
adakle je
hv,E,
hv, co = 0.25 MeV
E, + 2hv,
b)Kada je PI razliCito od nule, anda je
E, = rnoc' + Ek = 0.511 MeV -+ 0.1 MeV = 0.611 MeV
Iz izraza (3.66) dobija se da je

PIC = V Ei - rn6c4- = 0.335 M"eV
Prema (3.69) se dobija da.ie
adakle je
5. rn = 1 g
Ra
226
T = 1620 god
t = 10 god
A =7
a) Aktivnost radioaktivnog ele_menta prerna definiciji je brzina
radioaktivnog raspadanja (jednaka je broju jezgara koja se raspadnu
u jednoj sekundi)
dN

dt (no)
3.2. DRUG1 PARCIJALNI ISPITI1Z FIZIKE 203
Prerna zakonu radioaktivnog rasp ada broj neraspaduutih jezgara ra-
dioaktovllog element a nakon vremena t je
(3.71)
gdje je No pocetni broj radioaktivnih atoma i A je kOIlstanta ra-
dioaktivnog raspadanja, koja je povezana sa periodom poluraspada
relacijorn
A = 0.693
T
Ako se (3.71) diferencira po t dobija se
dN
- = e-
At
dt 0
Kada se ovaj rezultat uvrsti u (3.70) dobija se
A(t) = ANoe-
At
(3.72)
Proizvod A1\/0 = .A
o
predstavlja aktivnost radioaktivnog izvora u
pocetnom trenutku) pa se dobija zakon pronljene aktivnosti radioak-
tivnog izvora tl toku vrernena
(3.73)
Izraz (3.73) je isti po obliku kao i izraz (3.71), sto je trebalo dokazati.
b) Pocetna aktivnost radioaktivnog izvora se Inoze izraziti preko
perioda poluraspada i broja radioaktivnog atoma u izvoru u pocet-
nom trenutku
U masi In nalazi se No atorna, a rllolarnoj Illasi Mirna ih N A (Avo-
gadrov broj)) sto znaCi da se pocetni broj radioaktivnih atoma moze
izraziti kao
Pocetna aktivnost je sada data izrazom
0.693 m
Ao = = 3.7 ·10'0 Bq
T M
c) Aktivnost radioaktivIlog izvora nakon vrernena t prema (3.73)
Je
204 GLAVA 3. RIJEiJENI ZADACI SA PISMENlH lSPITA
3.2.1 Drugi parcijalni ispit iz Fizike
Tuzla. 3.9.1990. godine
1. U hornogenoj sredini se raf,prostire ravanski harmonijskl taJas
talasne duzine ,\ :::::: 1. rn c.ija je jednacina
Ako je koeficijent f:llabljenja ta.Jasa. jl = 0.5 l/m, kolika. je fazna.
razlika talasa u tatkarna u kojima se amplitude oscilovallja cestica
sredine razlikuju za (C = 1 %.
2. Vazduh V
1
treba da se komprimira. na. rt = 5
puta manju zapreminu. Koji kornpresioni proces, adijabatski iIi
izoterrnlcki) zahtijeva manji utrosak rada i koliko puta? 'Veze atoma-
u rIlolekulima smatrati krutim.
3. Prostor izmedj11 dva koaksijalna rneta.lna dEndra) cij1 su polu-
precnici Tl i TZ, isp-unjen je ho.mogenim toplotnirn izolatorom. Tem-
peratura, ullutra.snjeg cilindraje T
I
, a. vanjskog Tz takva dajc Tl :> T
z
.
a) Odreui zavisnosl, t.emperature T od rast-ojanja. rod ose cilindra.
h) :'\iacrtati grafik funkcije T(r} il-ko je 1'1 c=. :193 I{, Tz 0;-::: 293 T\,
1'1 = 5 em i rz = ] 0 crrL
4. Odredi talasnu duzinu .\0 fotona, koji u sudanl sa slaho veza-
n1m elektronom, predaje rl svoje energije i rasije se pod uglorn O.
5. Pri sintezi jezgara sLiD i 1Hz obrazuju se dvije o:-cestice. E-
nergije veze po nukleonu u Lz', .H i H'e RU 1.11 i 7.08 MeV,
respektivno. Izral:uIlati encrgiju koja se oslobodi pri datOIIl procesu.
R.ie/fenja
1. A=lm
p=O.51;m
r = 1 O/(i at: 0.01
6cp =;
l\a rastojanju Xl od izvora talasa. jednacina kretanja cestica elas-
ti(lle sredine kroz koju se prostire talas je
(3.75)
3.2. DlWGl PARCIJALNI ISPITI lZ .FlUKE 205
Prema uslovu zadatka, amplitude oscilovallja se razlikuju za f, sto
se moze napisati kao
al - az az
,=---·=1-- (3.76)
al 0.1
gdje su 0,1 i rLz amplitude oscilovanja cestica na udaljenostima Xl i Xz
ad izvora taJasa
1
lwje su prerna (:3..74) i (3.75)' odredjene izrazima
(3.77)
Ako u izraz (3.7G) uvrstimo izraze (3.77) dohija 58
odnosno
Odavdjc se dobija da je
il;J; =
Fazna ra:;;Eka taJasa 11 l...ackanw je
6.'P = 'P2 _. 'PI = wt _. kx2 (wt· kx,) = k6.x
ol1.l1mmO
2"
L), ip = LlJ;
A
Nakon uvrstavanja iZTtlZa za ,0.x dobija se cia je trazena fazua razlika
27fln(l - E)
6.'P = = -0.126 rad --7.24
0
All
Cestica sredine na Tastojanju X2 zaostajae:c U oscilovanju za onom u
tacki Xl (znak minus u rezulLatu).
2.
.1 = 0
206
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
Rad koji treha izvrsiti Had vazduhorn pri adiJ·abatskoJ· komp ...
". - . feSI]l
rae una se prema lzrazu
Kako su pritisak i zapre-
rnina pri adijabatskom
procesu povezani jedna-
cillom (za neko proiz-
voljno stanje pritisak p
i zapremina V, a za ne-
ko pocetno stanje priti-
sak PI i zaprernina VI)
V.
d
PV< = plV,' 5
g Je je K = cp/ct). adijabatska konstanta za vazduh.
jednacine IIlozerno izraziti pritisak p pa se dobija
p1Vt
P = ----
V,
(3.78)
1z ove
Na ovogaje rad koji treba iZVTsiti nad gasompri adijabatsko'
kampreslJl J
A = V< r
V
, dV
all JV1 V'"
A, = 1'1':".: (V.-<+l ._ V-<+1)
11;-1 2 1
Ako se ispred zagrade izvuce V" i sredi izraz dobija se da je
datl: vrijednosti zaprernina, utroseni rad pri adijabats-
kOJ pIOCeSU lZnOSI
A PlV
,
'(_'-1 )
a-- U --1
K-l '
(3.79)
__ izoternlickoT"l!- procesu za dV8: proizvoljna stanja.. vazi
pV =P,V,
:3.2. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE
odakle je
P, V,

V
207
Aka se taj izraz uvrsti u (3.78) dobija se da je rad koji se izvrsi nad
gasom pri izotermickoj kompresiji
odnosno
l
V, dV
Ai = -.
v, V
VI
A; = ··'Pl V,(ln V
2
In V,) = Pl V, In -'
V,
Aka se uvrsti poznati adnos zapremina dobija se da je utroseni Tad
pri izotermnom procesu
(3.80)
Aka se veZe medju atomima u molekulu smatraju krutirll, a vazduh
se satoji ad dvoatomnih molekula) and a one imaju ukupno J- =. 5
stepeni slobode kretanja (tTi translatorna i dva rotaciona), pa je
J+2
C
p
= -·-R
2
i C =:i.. R
v 2
Adijabatska kOllstanta K = = = 1.4 Odnos utrosenih radova
Gv J
pri adijabatskoj i izotermickoj kopresiji dobije se dijeljenjem izraza
(3.79) i (3.80)
3. Tl = 393 K
1, = 293 K
rl = 5 (rn
TZ = 10 ern
T(r) =?
Au 1 51\,-1 ·--·1
- = - .. -.--- '0 1.43
Ai InS
208
CLAVA 3. RlJESENI ZADACI SA P[SMENlH ISPITA
a) Protok to1'lote kroz cilindricni 810j debljine de na rstojanju r
od ose dlindra. je
dT
q = --),8-
de
(3.8} )
gdje je S =- 2?T'r L povTsina sioja. kroz koji Sf' provodi toplota. Uvr-
.stavanjerrl II (3.81) dobijamo
(3.82)
JednaCina (a.82) je diferencijalna. jednacina koja se rjesava ta.ko da
se razdvoje promjenljive i dobije jednaCina
q dr
- - - ~ = -,\d1'
2'lfL r
Integracijom lijeve i desne strane ove jednaCine dobija Se do. je
odakle je
(3.83)
Zavisnost ternperature od udaljenosti r od Ose ciEndra; iz jednacille
(3.83) 50 data izrawm
] ,or' \ 'f q T
r .:..:;: _ 1 -- --- In , ~
) 27fLA rl
(:1.8-1)
3.2. DRUm PARClJALNI [SPITI IZ FlZIKE
Aka se u izraz (3.83) uvrsti cia je T = T" tada jo 1'(r,)
1'rotok toplote kroz cilinclricni sloj
Ako se izraz (3.85) uVTsti u (3.84.) dobija se da je
In L
1'(r) = 1', - (1', - 1'2)---;:-;-
In ~
b) Koristeci izraz (3.86) i
u'vrstavajuCi zadane vrijed· T(r)
nosti dobijamo da treba 393
Ddcrtati funkciju
T(r) = 393 - 144.31n(O.2r)
gdje temperatura. u .K) a T
u em.
Njen grafik je prikazan na
slici,
4. h
293
h))
I
I
I
I
I
"
.. -1-- -- - ----- ---- . __ _
I
e
209
(3.85)
(3.86)
r(cm)
mv-
Kada se foton energije Eo; kojoj odgovara. t,ala.sna duzina '\0, rasije
na. slabo vezanom elektronu ta.ko da Inu preda. fJ svoje energijc, rasi-
jani foton produzi sa energijonl E = (1 .- rl )Eo: a. njegova talasna
duZina .\ je veta od talasne duzine upadnog fotona Ao.Prerna uslovu
zadatka. ugao koji zaklapa pravac rasijanog fOLona l' pr_avac upadnog
f6G:llla je 8.
Promjena talasne duzine fotona, koja pri ovom rasijanju nastaje,
210
CLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
prema Komptonovom izrazu je
,\ - '\0 = 2h sin 2
moc 2
(3.87)
gdje je rno masa rnirovanja elektrona, h Plankova konstanta i c brzina
svjetlosti. Kada jednaCinu (3.87) podijelimo sa '\0 dobija se
"' 2h 2 8
- 1 = --sin -
'\0 modo 2
Ako izrazimo talasne duzine u funkciji energije
he. he
"'0=--' ,\=-
Eo E
nakon uvrstavanja (3.89) u (3.88) dobija se izraz
Eo 2h 28
- -1 = ----sin -
E mocAo 2
Prema uslovu zadatka je E = (1 - f] )EOl odnosIlo.
Eo 1
-=--
E 1-7)
Kada izraz (3.91) uvrstirno u (3.90) dobija se izraz
1 2h. 2 8
.-- - 1 .= --- SIn .-
1 - 1J mocAo 2
odakle je trazena talasna duzina
,5, ESt!l = 5.33 MeV
E,v2 = 1.11 MeV
E,vs = 7.08 MeV
Q ='1
(3.88)
(3.89)
(3.90)
(3.91)
I
I
I
I
!
,
3.2. DR UGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 211
U nuklearnoj reakciji
sLi
6
+, H' --+2 H e
4
+ Q
vrijednost oslobodjene energije je, prema reladji ekvivalencije mase
i odredjena izrazom
Q = 6.mc'
gdje je 6.m defekt rnase odredjen relacijorn
Masa bilo kojeg jezgra odredjena je relacijom
. Z (A Z) AE,v
j\1) = rnp + - mn - --2-
C
gdje je Z redni broj elementa, A je maseni broj i Esv je specificna
energija veze po nukleOIlU tog jezgra. Lako je sada dobiti da S11 m,ase
jezgara
MLi 3rnp + 3m
n
Mu = mp -I- rnn
.Q.&.'.av.L
"

c:l
Defekt rnase, nakon uvrstavanja gornjih izraza postaje
Trazena oslobodjena enrgija iznosi
212
GLAVA 3. RIJESENI ZADA.CI SA PISMEN1H ISPITA
3.2.8
Drugi parcijalni is pit iz Fizike
Tuzla, 30.9.1985. godine
1. Na krajeve tankog homogenog sta.pa duzine L 0.3 rn i
mase rn = 0.4 kg pricvTscene su Inale kugle masa m'l = 0.2 kg i
rrt2 = 0.3 kg. Stap se moze obrtati ako horizontalne ose koja. prolazi
kroz njegovu sredinu.
a) Odrediti period malih oscilacija takvog kIatna.
b) Aka bi se u stanju mirovanja u polo.zaju stabilne ravnoteze
sa donjom kuglom idealno neelasticno sudario rnetak brzine Va =
400 m/s i mase m'3 = 20 g, proIaeunati da 1i bi se sistem mogao
okrenuti aka date ose (okrenuti u vertikalnoj ravni),
Otpor vazduha i trenje U osovini zanemariti.
2. Cilindriclla cijev paravoda duzine L = 65 m, obmotana je 810-
jem azhesta. Spoljasnja. temperatura azbestnog sloja je t] = 500C,
a unutarnja strana koja nalijeze na parovod ima temperaturu t2 =
120°C. SpoJjasnji precnik izolirajuceg sIoja je d, 13 em, a un-
utrasnji d
2
= 7 ern.
a) lzvesti izraz za racunanje protoka toplote kroz ovakav sloj,
b) Kolika je koliCina toplote koju provede ovaj sIo] za jedan dan?
Koeficijent toplotne provodljivosti azbesta je . ..\ = 0.21 WlmK.
3, Na osnovu rnolekularno-kineticke teorije izvesti opstu jednaCi-
nu gasnog stanja idealnog gasa u stadonarnom stanju.
4. U homogeno elektro-
statii'ko polje izmedju
ploca ravanskog konden-
zatora ulijece elektron
kako je prikazano na
slid,
Dokazati da je 11 s]ucaju
Ym < d
.
Lan" --\/1 -- ---- tan e
. Ym
I
"I
i
-1_
-1
n===='l======K""T --
i
-----I
koliko se medjusobno prvi eksitacioni potencijaJi
kod izotopa vodonika iH1 "i lH2 u slucaju kada se kretanje jezgra u
atomu ne zanemaruj-e?
3.2. DRUGI PARC1JALNI ISPITI IZ FlZIKE
RJesenja:
1. L = 0.3 m
m = 0.4 kg
m, = 0.2 kg
rn, = 0.3 kg
Vo = 400 m/s
m.3 = 0.02 kg
T =?
a) Polozaj stabilne revnotezc za sis-
tem bi bio kao na sliei. Ako se
sistern malo izvede iz polozaja sta-
bilne ravnoteze i prepusti samorn sebi,
nastace male osdlacije oko polozaja
stabilne ravnoteze.
"t'
( _\
\ G,
\
\
L

213
m,
,
\ i1z
m
\ \
,
,
\
\ \ \
-\
\
';L)
\
l-
m
2
6
2
Kretanje se moze opisati osnovnom jednacinom dinamike rota-
cionog kretanja :
I,a = -M,l M, + ... + _Mn
I
gdje je 18 Inoment inercije sistema u odnosu na 0811 oko koje
oscilovanje, a je ugaono ubrzanje slsterna u dat:om_ trenutku, Mi
momenti spoljasnjih sila koje djeluju i izazlvaju kretanje. I
Moment inercije sistema je zbir momenata inercije stapa i
kao tackastih Inasa u odnosll na osu oko koje se vrsi oscilacovapje
I
I, = 1" + I, + I, ($.93)
!
Kako osa oko koje se vrsi oscilovanje prolazi kroz centar mase
(teziste stapa). to je krak sile Ide koja djelije na stap u
polozaju jednak Duli, pa je i njen rnoment u odnosu na tu osu
nuli. Dakle kretanje ce se vrsiti pod uticajem mOlIlenata sila: teze
koje djeluju na tackaste mase i koji su dati vektorskim
M, = II X G, i M, = I, X G,
gdje S11 £1 i L2 vektori polozaja masa m1 i m2 U odnosu na c¢ntar
mase stapa) rcspektivno. su orijentisani u pravcu oko
koje se vrsi oscilovanje i to u datorn polozaju M2 od nas, a -¥l ka
nama. Rezulbujuci mo:rp.ent bice
M=M
,
+M,
214
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENlH ISPITA
Veyktor ugaonog pomjeranja 'P je usmjeren takodje duz ose oko koje se
vrSl oscIlovanJe, prema nama pa se trenutno ugaono ubrzanje dobija
kao
d'<{5
a=--
dt'
UzimajuCi sve ovo 11 obzir jednacina (3.92) se moze napisati kao
Projekcija ave jednaCine na srujer duz ose prema nama daje
gdje su
d
2
'P
1,-- = ]Y[, - M2
dt'
1\:!1 = rn1gLl sirup = trnlg sin 'P
M2 = rnzgL2 sin rp = i,mzg sin rp
intenziteti momenata sila.
Uvrstavanjem i prebacivanjem na lijevu stranu jedakosti Be dobija
d
2
'P m2'- m
dt' + -ir
Lg
sin 'P = 0
.male oscilacije se moze uzeti da je sin 'P rp ('P izrazeno 11 radi-
janlma), pa dobijamo linearnu homogenu diferencijalnu jednaCinu
drugog red a sa konstantnim koeficijentima
gdje je
d
2
'P
0
dt2 . =
pozitivna konstanta. Rjesenje ave opisuje
se u toku vremena Inijenja ugao otklona od ravnoteznog polo-
. .
'P(t) = 'Po cos (wot + (X)
3.2. DRUG] PARCIJALNJ lSPIT! IZ FlZIKE 215
Iz ovog se vidi smisao uvedene konstante woo Ona predstavlja sop-
stvenu kruznu ucestanost oscilovanja i povezana je sa periodom re-
lacijom
UziIIlajuci U obzir da je moment incrcije sistema
nakon uvrstavanja i sredjivanja se dobije da je
T
[(m + 3m, + 3m,)L 9-
= 211' I' = 1. b S
6(m2 - m,)g
II nai'.in: Svako kruto tijelo koje moze da osciluje oka neke ose
predstavlja fizicko klatno. Period malih oscilacija tog klatna dat je
relacijom
,T
T = 211'\{ _.-
V m,gs
gdje je I, moment inercije sistema (fizickog klatna) u odnosuna osu
oko koje se vrsi oscilovanje, ms masa sistema (fizickog klatna) i s
udaljenost centra mase sistema od ose oscilovanja. Moment inercije
sistema U odnosun na OSli koja prolazi kroz centar stapa je jednak
zbiru Illornenata inercije pojedinih njegovih dijelova (vidi crtez)l a
masa sistema je
Centar mase sistema tacka ciji je··polozaj u izabranom koordinat-
nom sistemu odredjen radijus vektorom
216
GLAVA 3. RJJESENI ZADACI SA PISMENlIl ISl'ITA
+ llm2i2 + ... +
.6..rnl + b.m2 -+ ... + !J..m
n
U koordinatnorn sistemu izabranom
kao Ila slki sve mase leze na Z-osi pa
x- i y-komponente vektora. jednake'
nuli (smatra se da je cjelokupna masa
stapa koncentrisana u njegovom cen-
trn mase koji se nalazi u koordinatnom
poi'etkl1)
Zc =
ml +- rn2 -+ m
z
x
L
2
Kako je Z, = L/2, Z2 = -- L/2 i Z3 0 dobija se ela je
(m,-- m,)L

2{rn, + m2 + m)
y
Kako je m2 > rnl to je Ze. < 0, sto znacj da ce centar mase slstema
lezati ispod OBe oscilovanja) a njegova udaljenost ce biti
. (m, m,)L
5 =1 z, 1= ..
2{m, + m, + m)
Uvrstavanjern 11 izraz za period oscilovanja fizickog klatna dobija se

(m + 3m, + 3m2)L
T = 21f\1 = 1.95 s
6(m2- m,)9
,to je isti rezultat.
b) Ako se .metak idealno neelas-
ticno sudari sa kuglorn rnz znac.i
da ce nakoD _
se krece zajedno s'il]C;'fu:P;i
me je jedan dio kineticke energije
metka presao u neke druge oblike
energije (toplotnu, zvncnl.l
1
svjet-
losnn). Kazemo da se ukupna
mehanicka en ergij a. sbtema ne
m,
o
,
3.2. DRUGI PARClJALNI ISPITI IZ FlZIKE 217
odriava konstantnom, odnosno ne vazi zakoD 0 odrzanju meha-
llitke encrgije sistema. (ali vazi zakon 0 odrzanju ukupne encrgije).
Kako sistem poslije suelara zapoCinje obrt.no kretanje oko ose 0,
to na osnOVll zakona 0 odrzanju m,orIlenta kolicine kretanja. (momenta
impulsa) _mozerno odrediti ugaollu brzinu kojom sistem zapocne obr-
ta-nje neposre-dno nakon, sudara 0 -.
gelje je
mL' m,L' {m2 + m')L'
I =--- + + -------
, 12 4 4
mornent inercije sistema sa slijepljeninl InctkorIl, 11 odnosu na osu
obrt.anja. Lako se elobija da je
omsvo
Wo =
(rn -I- 3rnl -+. ;1Tn'2 + 3m3)L
l{ineticka encrgija rotacije kojom raspolaze sistem ncposredno poslije
sudara (u polozaju stabilne ravnoteze) prelazice u potencijalllu en-
ergjju kada se bude okr0tao 11 vertikalnoj ra.vni. Da bi Be sisteffi mo-
gao okrenl1ti oko ose mOTa da kineticka. rotarije) u polozaju
stabilne ravnoteze, bude vee a iIi har jedna.ka priraStaju potencijalne
energlje sistema kada dodje u polozaj da se rnasa m'2 + m'3 nadje
verikalno iznael ose (vidi sliku).
Ako za. nuIti Divo racunanja. potencijalne e- m
2
+m
3
nergije slsterna uzmemo horizontalnu ravan
1J kojoj leti metak prije sudara, prjraSt.aj po-
tencijalne energije sistema pri obrtanju do
polozaja. labilne ravnoteze mozemo izracu-
nati:
l:::..Ep' = Ep2 - EPI
flEp = {mz -+- ffis)gL-C mgt - (m,gL -+-
flEp = (m, + rn.3 -- m,)gL
1{ako rnora bHi
218
CLAVA 3. RlJESENl ZADACl SA PISMENIH lSPITA
imacemo da je
W'
I,,-- > D.Ep
2 -
Odavdje se dobija ugaona brzina koju treba da dobije sistem u polo-
zaju stabilne ravnoteze da bi se obTnno do polozaja labilne ravnoteZ€.
w > =
- V I. \r (m+3ml+3m2+3m3)L
W > 48 rad
- ,
Ako izracunamo ugaonu brzinu koju je dobio sistem, neposredno
poslije sudara dobijamo
rad
Wo = 81.63--
s
Vidi se da je ona veta od w pa zakljuC:ujemo da ce se sistem obrlluti.
2. L = 65 m
t, = 50°C
t, = 120 DC
d, = 13 em
do = 7 em
7 = 1 dan
A = 0.21 W /Krn
q =?
Q ="1
a) Prolok loplote kroz neku povrsinu, koji se definise kao koli(:ina
toplote koja prodje kroz tu povrsinu u jedinici vremena, dat je lzra-
zorn
dt
q = --AS-
dx
gdje je A koeficijent toplolne provodljivosti, S povrsina sloja kroz koji
se provodi LOp Iota, dt / dx je gradijent temperature (tacnije rcecno
intcnzitet gradijenta u pravcu normal no na povrsinu kroz koju se
provodi},>\, Znak minus"ukazuje na Cinjenicu da se top Iota provodi u
suprotnom srnjeru od smjera u kojern raste temperatura.
Kako se u nasem sl.ucaju unutraSnja strana izoiaciollog sloja odr-
'.lava na konstantnoj visoj, a spoljasnja na konstantnoj nizoj ternper-
aturi, to ce se toplota provoditi od unutra,snjosti prema spoljasnjosti
stacionarno.
3.2. DRUGl PARCI.JALNl lSPITI IZ FlZIKE 219
UOClnlO u izolacionom sloju, na rastojanju r od ose cijevi, sloj
debljine dr (srafiranao na crtezu) i duzine L kao?ito je i duzina cijevi.
Protok toplote kroz njega je
dt
q = -;"'S--
dr
gdje smo uzeli li obzir da temperatura opada duzpolupred"iika.
Uzmemo Ii da je S = 2nr L, mozemo pisati
dt
q = -A271"rL-
dr
Kako u citavom izolacionom sloju nema nikakvih izvora toplote to ce
prot ok toplote kroz svaki sloj biti isti, odnosno imacerno stacionarno
provodjenje toplote.
Razdvajanjem promjenljivih u posljednjoj diferencijalnoj jedna-
cini dobicemo cia je
dr 271")'L
- = ---·--dt
r q
IntegrirajuCi po r 11 granicarna od r2 do r1) a po t od t2 do ll)
j
" dr = _ 271" AL. rt'dl
T2 r q it'}.
dobijamo
r, 271" AL
In - = --(t2 - tIl
T2 q
Odavde se dobija izraz za protok toplote kroz cilindricni sloj
.. t 2 -t1 .tz-t
1
q:c 211"AL-- = 271"AL-·--
In tl. in 4l
T2 d
2
b) KoIiCina toplote koju ovakav sloj provede za jedan dan iznosi
t, - I,
Q = qT = 271"AL--7
In 4J..
d,
Kako je brojna vrijednost t.emperaturske razIike u Celzijusovim ste-
penirIla i Kelvinima jednaka, lako je U odgovarajuCirn jedinicama
/3 I-sistema izraeunati_ Q
W 70K
Q = 2 . 3.14 ·0.21 -_. ·65 rn-. ---- ·86400 s = 838 M J
Km in 13 em
7 ,'1n
220 GLAVA 3. RIJESENI ZADAC1 SA. PISMENIH 1SP1TA
3. Pod idealnim gasom u kinetickoj teoriji podrazumijeva sc gas
kod koga se rnolekule mogu smatrati materijalnim tackarna iZITledju
kojih nema medjumolekularnih djelovanja. One se nalaze 11 neprekid-
nom kretanju i sudaraju Be Inedjllsobno kao 1 sa zidovima suda 11
korne se nalaze. Pri tim sudarima dolazi do razmjcne impulsa (koli-
fine 'kretanja) i fi'astaje kretanje koje" se:'haz"iva hao-ticno-; nesredjen<.)"
kretanje. Svaka molekula pri udaru u zid suda prec1aje jedan d io
impulsa zidu. Projekcija ukupne prornjene impulsa zida Ila fanjer
njegove spoljasnje normalc, a koja poticc od 8yih rnoleknla koje za
neko vrijeme .6.t udare u njegovu povrsinu .6.8) podijeljcna tirIl VTC-
men om, predstavIjace srednju vrijednost norma]ne komponente sile
kojom gas u sudu djeluje na tu povrsinu zida. Ukoliko se ta sila
podijeli povrsinom /:,.S na koju ona normalno djeluje, dobice se pri-
tisak koji gas 11 sudu vdi na. zid. PreTna tome pritisak zatvorenog
gasa potire od udaranja njegovin moleku1a 11 zidove sucia pa se moze
pisati
p=
Projekcij11 llkupne prOITljene ko1l6ne kretanja jednog dijcla. zida na
slujer njegove spoljasnje nonnale mozerna izracunati na. sljed{;i nacin:
Pretpostavimo da SE-' rnolekuli u sudu mogu kretati sarno n tri
medjusobno okornita pravca, t.aka da "idu ide 1/6 od
ukupnog broja molekula u njernu (vidi sliku).
Neka je Budar molekula i zida idealno ela-stiean i pretpostavimo
3.2. DRUGI PAR ClJA LNI lSPITI 1Z FIZIKE 221
da se molekuli krecu razlicitirn brzinama. lYroze se pokazati da ova
pojedllostavljenja. ne uticu na tacnost rezultata (zakljucka) u stn se
neJ":emo upustatl na ovom rnjestu.
?VfoJekul koji lde prema zidu ima koliCinu kretanja (impnls)
Pri sudaru sa zidOln njegova so brzina 11e u1ijcnja po intenzitetu, vee
sarYlO po smjcTu, pa on nakon sudara. irna koliciTlU kretanja
K
zm
= m,i)2i
Prl interakciji sa zidom doslo jc do promjcne koECine kretanja mole-
kula. Projekci.la te promjene na sInjer ju.1inif,nog vektor<1 spoljasnje
norrnale na zid ce hiti
.leI je zbog idealno elestit-TIog 5udara VIi --::::" 1'2; = '1}i·
Prema zakonu a_kcije 1 rea1rcl-
7:1d jc dobjo tollkll pro-
kolic,ine kretanja koja je
SaTIIO suprotTlog smJcra 13a JC
njena projekcij.a
Projekcija promjcnE' kolicine
kretanja koju je zid primio od
udara sVlh molekula sa brzi·-
nama. fiji 311 intenziteti vi bic_e
f:,JCi = f:,2Yi f:,I{'oi (3.94)
gdje je ,6.]V
i
hroj molekuia sa brzinama 1\ koje za YTijclne Ilt udare
u povrsinu zlda !::.S. __'C'
Taj 1ro.1 je jednak 1/6 broja rnolekula koji se nalaze u paralelo-pi-
pedu kOllstruisanom nad povdlnoIIl !::.S koji irna duzinu = vJ::d,
1>:oja je t.olil<R) oa J nujudaljeniji molekuli sa hrziuorn Vi mogu za. vri-
jelne da stigrru do zida.
222 GLA VA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
gdje je ni koncentracija molekula sa brzinom Vi.
Uvrstavanjem u (3.94) dobijamo
Aka pretpostavimo da u sudu imamo r grupa molekul sa razliCitim
vrijednostima brzina, tada bi projekcija ukupne promjene impulsa
zida na smjer spoljasnje normale, koju izazovu svi molekuli iz suda
koji za vrijerne I::..t padnu na povrsinu b.S, iznosila
" 1 "
tlKz = L tlK,i = "3mtlS tlt L niV;
1:;;;;1 t=;::l
(3.95)
Posljednju SUTnu mozemo InaIa drugacije izraziti. Neka se 11 sudu
nalazi NI molekula sa brzinaJ1la VI) N2 molekula sa brzinama V2,"',
Ni molekula sa brzinama Vi. Srednja brzina za skup molekula u sudu
definise se kao
lVIVl -+ N2V2 + ... + NiVi + ... + .L7\,Trvr
V = '--_._._.
NiVi
-----
N, + N2 + ... + Ni + ... + N, N
DijeljenjerIl brojioca i imenioca na desnoj stranl sa zaprerninom suda
V dobijamo
- 2:;""1 nit'i
v=_·_--
n
gdje smo sa n = NjV obiljezili koncentraciju molekula u sudu, a sa
ni = pli/V koncentraciju nlOlekula u sudu sa brzinom Vi.
Prcma tonle
J
pod srednjOITl vrijednoscu brzine za skup rnolekula
podrazurnijevamo onu kOllstantnu vrijednost brzine koju bi trebao
da irna svaki molekul u sudu
J
pa da ukupan zbir brzina molekula u
sudu bude isti kao i kad se molekuli, kao ,to je kod nas slucaj, kreeu
razlicitim brzinama.
Slicnim postupkom bi se mogio napisati i za srednju vrijednost
kvadrata brzine
. 2
v 2 = ni
v
1"
n
odnosno
3.2. DRUGI PARClJALNI lSPITl lZ FlZIKE
223
Koristenjem ovog u (3.95) dobijamo
Srednja vrijednost sile kojom gas djeluje u toku vremena tlt na
povdinu zida sud a 6.S biee
Pritisak tog gasa je
gdje je
tlK. 1 -
F = -- =
.ec tlt 3
._ rnv
2
E
k
= --
2
(3.96)
srednja vrijednost kincticke energije translatornog kretanja rrloleku-
lao
Vidi se da je pritisak zatvorenog gasa brojno jednak dvjema
trecinarna kineticke energije translatornog kretanja molekula koji se
sadrze u jedinici zaprernine. Kako je
gdje je k Bolcmanova konstanta, nakon uvrstavanja u (3.96) dobi-
jarno
(3.97)
p = nkT
Ovajednacina
J
kao i (3.96) predstavljajll osnovnujednaCinu kineticke
teorije gasova za pritisak. Ukoliko (3.97) pomnozimo sa zaprerninom
suda dobieemo
pV = nVkT
(3.98)
Izraz n V = .IV predstavlja ukupan broj IDolekula u sudu, sto se moze
napisati i kao
224 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
gdje je z broj rnolova moleknla gasa u sudu, aNA Avogadrov broj.
UVTstavanje u (3.98) daje
Uzevsi 11 obzir da je J.VAk = R, univerzalna gasna konstanta, a. z =_
m/M
1
gdje je m 'maS<1 gasa 11 sudu, a M njegova m-olarna rnasa,
dobijamo
rn
pV = ·-RT
M
sto predstavlja opstu jednaCinu gasllog stanja za idealne gasove.
4. Treha pokazati da je tan a ='. fl-=. _.h...-: tan 0
·V y",,,:r
-1
i .;-
I... .. ____ L __
,
I
I
'if
x
Zadatak se moze rijesiti na vise nacina. Prikazat (emo dva 11a(:i-
na.
Pry! nacin:
Sa slike S8 vid] da je
Kako je kretanje 11 horizontalnom pravcu jednoliko) jeT nerna ni-
kakvih sila, to .Ie Vox = V
X1
pa se dobija
tan a
tanO
K yadriranjem ovog izraza dobija se
tan' 0
3.2. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 225
.Kako je kretanje u vertikalnorn pravcu jednoliko prornjcIlljivo to
IIlDzerno pisati da je
V;II = 2a.(y= .- h)
v
2
= 2ay
y m
gdje je 1J
y
y-kmnponenta brzille elektrollcl na izlazl1 iz kondcnzatora.
Uvrstavanjcm i skrativanjem sa a) dobije se
Odavde se dobije
2
tan 0:
tan' 0
1'-/;:
tan 0-: ::::.:. +V 1 tan 0
Ym
Kako je 0: ostaT l.lgao: a 0 se rIljcri u smjeTu kazaljke na
satu) pZt je tan fj < 0, to zakljllclljcmo da m.orarno jzabrati negativan
predznak; sto je i trehalo doka.zati.
lJ nacin: Kretanje u vertikalnom praVCll do dostizanja naJvise
tacke putanjc je jednoliko usporeno jer u suprot-nom s-rnjeru Y -ose
djeluje kC)1lstantna sHa elektricIlog 3 od t,{:' taz:ke do lzl?-za 1Z
kondenzatora je jednoliko ubrzano, jer sila djclnjc Ltko da. povcca-I,'a
brzinu. U horizontalnom srnjeru kretanje.ie jedIloliko jer ne dejstv'uje
nika.kva. sita. Za projekcije brzina na ose lza,branog koordina.tnog
sistema. rrlOzemo pisati
Vx = Vox = Vo CO.S 0:'
v
11
= Voy - at :::::: Vo sin Cl:' - at
Koordina.te polozaja. ('lektrona. u svakorn trenutkn u takviJTI uslovima.
rnogu se dati jeonacinama
x ::::.:. 1J
o
t cos 0:
'U = h ---l--- V t sin 'v 9£
'-' '0 u- 2
A.ko jc Ym < d onda elektron nece ndariti 11 gornju plocu
iza.h 1Z konocTlzatora kao na. slici.
(3.99)
rnoCl ce
226 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
Vrijerne penjanja do najvise tacke putanje odredjuje se iz uslova
da je u njoj Vy = 0, odnosno
vosina - atp = 0
odakle je
Va sin 0:
tp = (3.100)
a
Za ovo vrijeme ce se elektron naci u polozaju cija je koordinata y =
Ym, pa se na osnovu (3.99) moze pisati
at' at'
Ym = h + Votp sin 0: - --..E. = h +--.--l!..
2 2
U trenutku izlaska iz kondenzatora je y = 0 pa je

0= h + v t· sin 0: - -'
, , 2
(3.101)
(3.102)
gdje je ti vrijeme koje protekne od ulaska do izlaska elektrona iz
elektrostatickog UzimajuCi U obzir da je prema Va sin 0: = alp)
uvtiitavanjern u (3.102) i sredjivanjem se dobija da je
Rjeiienja ove kvadratne jednaCine BU
U slucaju Ym < d mora biti ti > tp pa nam u rjesenju ispred korijena
ima fizickog smisla sarno predznak +, te mozemo pisati
t= t (110 1 + 2h)
; p at 2
p
(3.103)
Prema jednacini (3.101) je
3.2. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 227
iito uvrstavanjem u (3.103) daje
(
/ h)
ti = Ip 1 + VI + Ym _ h
Sredjivanjem izraza pod korijenom dobijamo
U trenutku izlaska iz kondenzatora odnos komponenata brzina je
(vidi crtez)
O
Vyi Vo sin 0: - ati ati
tan = - = . = tan a - --'-
Va cos 0:' Va cos a
Kako je
a SIn a
Va
mozerna pisati
tan = tana - tan 0: = tan Q. 1 - - O
ti (Ii)
tp Ip
Uvrstavanjem nadjenog izraza za h dobijamo
t,
tanO =-tana

sto nakon sredjivanja daje
tan a = -)1- h tanO
. Ym
sto je i trebalo dokazati.
5. E,H' =?
EIH2 =7
ma = 9.1 . 10-
31
kg
mp = mn = 1.67 . 10-
27
kg
(3.104)
228 GLAVA 3. RIJESEN1 ZADAC1 SA P1SMENIH ISPITA
Razmatranja cerno izvrsiti na osnovu Borove teorije atorna vodo-
nika i njemu slicnihjona uzimajuCi U obzir daje masajezgra konacna..
U tom slucaju jezgro i elektron se krccu po koncentricnirn kruznicama
oko tacke koja predstavlja ccntar mase sistema elektron-jezgro. U-
gaonc brzine kretanja elektrona i jezgra oko centra mase moraju biti
jednake.
Prerna definiciji radjjlls vektor centra mase ovog sistema JC 11
odnosu na koordinatnl pocetak nekog koordinatnog sistema
i'c=
+ miTj
'mo + m'j
Ako pocetak koordinatnog sistema postavimo u ccntar mase) anda 11
torn slucaju mora biti
= 0
Projekcija gornje vektoTske jedIlaCine na smjer vektora. polozaja r:
ciaje
rno
m,ore - mjTj = 0 :.::> rj = (3.105)
mj
Vidi se da u slucaju; kada pustimo da Inj ---? 00 i TJ --;. 0) odnosno
u ton} sIuc.aju k;::Lzemo cia se elektron krece oko nepokretnog jczgra.
Obiljezimo poluprecnik te putanje sa T. Lako je vidjeti da je
re + lJ r
UVrStavanjem (3.WS) 11 (3.W6) dobijamo da je
r e -'!!!..'L_ r
rn.j ""1.- n?o
(3.106)
(3107)
3.2. DRUG1 PARCIJALNI 1SPITI 1Z FlUKE
229
ZamJenom ovog rezultata U (J.IOS) imamo
rno
Ij = r
mo+ my"
(3.108)
Kako se i elektron i jezgro krecu po kruzTlim putanjama, to za-
kljucujemo cia na njih djeluje stalna sila 11srnjercna uvijek ka ccntTu
pl.1tanje (centru maRe sistema). 'fa sila je rnedjusobna sila privlacenja
jezgra i e1ektrona kao raznoirneno naelektrisanih ccstica (Kulonova
sila). Nj0n Intenzitet lznosi
(3.109)
gdje je Z broj protona 11 jezgru, a. r rastojanjc izmedju jezgra i eJck-
trona.
Centripetalna. si1a koja djeluje na elektron dok se krece po svojoj
putanji je
morrl'j 2
rw
me +- mj
lzjednacavanjem (3.109) i (3.110) dobijamo
(3.110)
(3.111 )
Ivfornent kolicine kretanja sistema elektron-ezgro u koordinatnorn sis-
ternu vezanom za centar mase sisterna iznosi
Projekclja ove vektorske jednar.inc na. smjer preTna na.ma daje
Zamijenimo li (3.107) i (3.108) U ovu jednacinu imacemo
Prema Borovom post1l1atu 0 kvantovanju momenta kolicine kretanja,
moment kolic:ine krctanja sistema e1ektron-jezgro moze poprimiti
230 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
sarno one vrijednasti koje su jednake cjelobrojnom umnosku kon-
stante It = h/2IT.
mOmj 2
--'.....-'......r w = nit (3.112)
mo+mj
gdje je n = 1,2,3" .. glavni kvantni broj.
Koristeci (3.112), jednacina (3.111) se moze napisati kao
1 Ze'
Odakle je
1 Ze'
Wn = -----
411"00 nltr
(3.113)
(3.114)
Vidi se da ugaona brzina kojom se elektron i jezgro ohren oko cen-
tra rXlase sistema maze poprimiti diskretan spektar vrijednosti. Da
bismo to istakli dod ali smo joj indeks n.
Uvrstavanjem (3.114) u (3.111) dobija se za r
(3.115)
Vidi se da i rastajanje na kajem magu da se nalaze elektron i jezgro
(paluprecnik atoma) moze da paprima diskretan skup vrijednosti
(sta je istaknuto indeksam n uz poluprecnik.
Ukupna energija sistema jezgro-elektran biee jednaka zbiru ki-
neticke energije jezgra i elektrona i potencijalne energije njihovog
medjusobnog djelovanja
E = Ekj + Eke + Eps
? '2
E = -' _i _ + _ __ 1_ Ze
2
2 ' 2 41l"e() r
Zamjenom r, i rj prema (3.107) i (3.lOS), dabiCemo
E' = w
2
-+- __ 1_.Ze
2
2 J mo+mjF' 0 (mi+mu}2 411"£0 r
E::;:::; 1. momi_r2w2 _'_I_Ze
2
211to+mi 41reo r
KaristeCi (3.113) i (3)15) ova jednaCina dade
1 Ze' 1 rnOmj Z2 e4
(4'lf€01' mo + mj 2n
2
1t'
(3.116)
3.2. DRUGI PARCIJALNI ISPIT! 1Z FlZIKE 231
Prema tome, atom se maze nalaziti sarno U odredjenim energijskim
stanjima Cija je vrijednost energije data sa (3.116).
Paredeci izraze (3.114)' (3.115) i (3.116) sa odgovarajuCim izraz-
ima za slucaj kada se smatra da je jezgro nepokretno (rnj > > mo)'
rnozemo zakljuciti da hi se oni mogli dobiti iz tih izraza, ako bismo
tarno, gdje stoji masa elektrona mo, stavili redukovanu masu sistema
(efektivnu masu sisteula).
mOmj
me! = --"--"
mo+mj
Prvi eksitacioni potencijal je jednak naponu kojim bi trebalo ubrzati
elektron, pa da dobije energiju koja je jednaka energiji koja je po-
trehna da se pri neelasticnom sudaru sa atomorn, atom prebaci iz
osnovnog u prvo pobudjeno stanje, a to je jednako energiji koju bi
emitovaa atom kada bi presao iz prvog pobl1djenog stanja (n = 2) u
osnovno stanje (n = 1), podijeljenoj sa naelektrisanjem elektrona e
Za izotop IHI je Z = 1 i masa jezgra je jednaka masi protona mj =
mp pa bi bilo
1 3e
3
= (411"
0
0)2 = 10.205 V
Odnos ovog potencijala prema prvom eksitacionom potencijalu za
1HZ za kaji je Tnj "" 2mp je
= 0.99973
Trazena razlika eksitacionih potencijala je
232
GLAVA 3. IUJESEN1 ZADACI SA PISMENIH ISPlTA
3.2.9
Drugi parcijalni ispit iz Fizike
Tuzla, 25.2.1987. godine
1. Fizicko klatno vrsi 'male oscilacije oko hOrlzontalne ose sa
kruznom ucestl1noscu WI" = 15.0 rad/::;.. Ako :se na njega zalijepi
rnaJo tijelo rnase rnl = - ~ : , 50 g na rastojanju Ll .= 20 em nize ose)
kruzna ucestanost postane :.02 ='-10 rad/ s.
a) Izvesti izra.:l za racunanje kruzne ucestanosti lizickog klatll(l.
b) Koliki je InOInent inercije ovog fizickog klatna U odnosu na DRU
oko koje oscilllje?
2. Odrediti amplitudu zvucnog talasa u vazduhu cija je frekvcn-
cija 1/ = 1000 Hz, a nivo jaCine L = 10 dB. Prag cujnosti
za zvnke tc frekvencije je 10 = 10--
12
W/rn
2
1
gustina vazduha
p = 1.29 kgjrn
3
, a brzina zVllka u vazduhu 11 =::: 33] rnjs.
3. Elektroni koji se ubrzavajll naponom U
o
izlijccu iz elektron-
skog topa u pravcu X-ose, Na udaljenosti d od elektronskog topa
postavljena je uleta tako cia spojnica T1'v[ sa pravccm )(-ose r,akJapa
ugao fr.
a) Koliku rnagnetsku indukciju Bl IllOTa lInati magnptno po1j(.'
koje djeluje uormalno Tla favan koju odreujuju pravac X-ose i tacka
1\.1 cia oi elektronc skrcnulo na metu J\1.
h) Koliku rrmgnetsku iudukciju .8
2
treba da ima magnetsko polje
kome su silnice paralelne s pravcem T M da bi elektrone skrenulo na
metu M.
4. Izracunati jaCinu dektricne struje koja treba cia protice me-
talnim vlaknom precnika d 0.1 mrn koje se nalazi u evakuiranorn
balonu da hi 50 njegova ternperatura odrzavala na stalnoj vrijednostj
T = 2500 ]{. Pretpostavlja se da vlakno, <"iji je specificIli otpor
p = 2.5 . 10-
6
Om.) zraci topiotnu energijll kao apsolutno crno tijelo.
Gubitak toplot.e provodjenjem zanemariti.
5 . .lednostruko jonizovani atom helijuma (II e+) koji mimjc, is-
pusti fot?n koji odgovara. prvoj spektralnoj Hniji u Lajmanovoj seriji.
Taj fotonlzbije elektron iz atoma vodonlka kojije U Iniru U OSIlovnom
kvant.nom stanJ·u. Kolika J. e brzina fot·.oc'lekt·.rona<.! .[ x·
. zraz za ra .. -un11TIJe
Ridbergovc'konstantc izvesti i izracunati je,
3.2. DRUG1 PARCIJALN1 ISPITI 1Z FlUKE
Rjeiienja:
1. W, = 15 rad/8
m = 50 g
L = 20 em
Wz = 10 rad/s
w =?
I =-:?
a.) Fizickirn klatnom
nazivamo svako kru-
to tijelo koje moze cia
se klati oko neke ose.
A ko se izvede lZ rav-
Iloteznog polozaja (a
to se moze lZVTsitl sa- G
rnn ako fiU se saopsti
neka. meh alllcka
233
encrglja i prepllsti SalTIO sebi) ono ce vrsiti oscilatorno kretanje.
Aka ne llzimamo U obzir otpor sredine i trenje na -osi oka koje 08-
cilujc, onda se takve oscilacije nazivaj-u vlastite (sopstvene) oscilacije
sistema.. U protivTIom slucaju se nazivaju vla,,'3t,it,e prigllsene.
Ovc obrtno kretanje oko ose opisuje se osnovnom jednacinom
dinamike rotacionog kretanja
N
10:= LMi
i=l
gdje je j\1
i
mornent £-te spoljasnje sile koja djeluje na tijelo.
Na ovo tijelo djelllje sila teze G
1
i reakcija. osovine R. Moment
reakcije osovjne je
MR =rx R
ME = rRsin(i·, H) = 0
jer je ra.dijus vektor napadne t.acke reakcije H jednak nnli.
Moment sile teze je
234
GLAVA 3. RlJESENl ZADACl SA PISMENIH lSPITA
gdje je I radijus vektor napadne tacke sile tete G U odnosu na naj-
bliiu tacku na asi. Rao vektor je orijentisan duz ase ad nas kada
je tijelo otklonjeno desno, a ka nama, kada je tijelo otklonjeno' Ejeva
od ravnoteznog polozaja. Ugao otklona se odredjuje u odnosu na
vertikalu na kojaj leze Dsa i centar mase sistema u polozaju stabilne
ravn<;>teze. Kao vektor, ugaoni pornjeraj je duz ose i orjentisan je ka
nama kada je tijelo na desnaj, a ad nas, kada je na lijevoj strani ad
vertikale. Prema tome, i ugaono ubrzanje ce biti iste orijentacije, pa
projekcija vektorske jednaCine
d
2

'P -
J-=M
dt
2
na smjer ugaonog pomjeranja daje
SredjivanjerIl jednacine se dobija
.. mgL.
y + = 0
I
Za male otklone je silly y (izrazeno u radijanima), pa se
". 2
'P-rwo'P =0
Ovo je diferencijalna jednai'ina koja opisuje harmonijsko oscilovanje,
a kruzna ucestanost tih oscilacije je
Wo =
gdje je L centra mase sistema od ose oscilovanja, m je
masa klatna. 9 je ubrzanje sile Zemljine teze na tom mjestu i I je
moment inercije klatna u odnosu na osu oscilovanja.
b) Kada je klatno sarno, njegova kruzna uzestanost je
2 mgL
WI = -1-' (3.117)
3.2. DRUGl PARClJALNl lSPlTI lZ FlZIKE 235
a aka se zalijepi malo tijelo na njega ona iznosi
2 msgL" ( )
w
2
= 3.118
I,
gdje je ms = m +. ml masa sistema, L$ udaljenost polozaja centra
mase sistem,a ad najblize tacke na osi
m,L, + mL
L, =
mr+m
Is je moment inercije sistem.a U odnosu na datu osu 1 iznosi
I, = 1+ mlL;
jer se ml masa moze smatrati tackastom.
Uvrstavanjem u (3.118) nakon sredjivanja dobijamo
2 m,L, + mL )
w = (3.119
2 I + rnlLi
Iz jednaCine (:,.117) se moze odrediti masa fizickog klatna
[w
2
m = __ ,
Lg
i uvrstavanjem u (3.119) dobijamo
Odavde je
2. v = 1000 Hz
L = 10 dB
10 = Wjm
2
r 1.29 kg! m
3
v = 331 mls'
a =?
2 m,L,g + Iwi
W
2
=
1+ m,Ll
236 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
Pri rasprostiranju zvuka kroz vazduh kroz njega se prenosi ener-
gija. Srednja vrijednost gustine toka (fluksa) energije kroz srediJ11l
Je
1 2 2
7
= '-pa (;.) 1)
.. 2
gdje je a amplituda talasa, w kruzna ucestanost talasa, p gllstina
nedeformisane sredinc, v brzina rasprostiranja zvuka 11 vazduhu.
Srednja vrijednost gustine toka energije predstavlja intenzitet
zvucnog talasa.
1 2 2
1= --pa w v
2
Nivo jacine zvuka mjeren li decibelima je
I
L = 10 19 ......
Io
Rjesavanjern posljednje jedn(1ejnc po I se dobija da je
1= 1
0
. lO{I,lL
(:-5.120)
(3.121)
Uvrstavanjern (3.121) u (3.120) i rjesavanjcrn .lednaCine po n dobija
se da je
.. /210 10
0
.
1L
1 ·/ZTolOo.1L _
a ..- V = 27fv V ----... == 0,034 run
Vidi se da takav zyuk ima amplituciu Tecla velicine precnika ato-
rna. Takav zvuk iza.ziva. male prornjene pritiska na membrani uha te
ga nlOgu cuti Ijudi sarno sa osjetljivim usiIna.
3. U
o
d
a
B, =?
B2 =?
3.2. DRUGT PARCIJALNI ISPITT IZ FlZIKE 237
n) Ako se elcktroni ubrzavaju naponom Un) rad siJe c1ektricog
polja prelazi 11 kineticku energiju elektrona pa jc
oclnosno
Elektroni toli1wm hrzinom uJijecll U homogeno Inagnetsko poUe in-
dukcije Bl pod uglom ad 7r/2 U odnos1J na pravac 11n1ja sileo Na
takav elektron djehJje Lorenc ova slla
Do. hi eJektrcmi pa,li na m.ctu) magnetRka indnkcija. kao vektoT) mora
biti llsmjerena 11 crtez: a ITl.cta treba. cia bude no. kruznici po kojoj ce
na.staviti da so. kTec,l clcktroni po ulasku 1J magnetsko polje.
Po]'uprecnik p11taIlje odredjuje sc iz uslov<t da. jc oya Lorencova
sila centralna sila i da ona mijenja sarno pn).V{lC b:r:zine) a ne i njenu
brojnu vrijeclnost
Ugao izmedju Va 1
se dobije
R
8
1
je 7T /2 u toku kretanj() do TIlete. Nakon sredji-
eR
PohJprccnik odredjlljcrno iz gCOlnetrijc problema.
Nairne ngao lzmedju smjera X-osp i pravca. d) i ugao izmedju
poluprecnika po-vllcenog uTi poiuprecnjl;:a koji polovi duz d jesll
jcdnaki) jeT 811 to uglovi sa nonnalnim kracirna. To va'll i za. ugao
koji simetrala. duzi d sa poluprec.nikom putanje poYUCCni1u
iz Ai. T'ada je
F?-. coe doblja
d

2 sin 0'
238 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH 1SPITA
b)
Kada elektron uleti II homogeno magnetsko polje indukcije B"
OIl ce vrsiti kretanje po spirali jer ce Lorencova sila biti
F = -e(vo X if,)
Aka brzinu elektrona razlozimo ria komponentu vrn koja je normalna
na B
2
) i drugu kojaje paralelna sa .8
2
) mozemo izraz
za Lorencovu silu napisati kao
F = -·eWn X if,) - e(v;, X if,)
Drugi Clau je jednak nuli, jer je su v;, i ii, kolinearni vektori u svakoj
tacki. Prva komponenta sile biee normalna na ravan koju odredjuju
vn i B2 i mijenjace normalnu komponentu brzine po pravcu i smjeru,
dok ce t; ostati nepromijenjeno, tako da ce elektroni iCi po spiralnoj
putanji u smjem polja B, i obilazice po spirali u smjem kazaljke na
satu gledano dui polja u srnjeruB
2
. Spirala je takva da ee elektroni
poslije obilaska ponovo prolaziti kroz neku tacku na tom pravcu, koja
je od prethodne pomjerena u smjeru polja za korak spirale
L1 = vpT = voT cos ex
gdje je T period obilaska. Elektroni ee pasti na metu ako do udara
u nju naprave cijeli broj punih obilazaka, odnosno ako je
d = nL
1
= nvoTcos 0::, n=1,2,3,···
3.2. DRUG1 PARCIJALNI 1SPITI 1Z FlZIKE
Normalna komponenta brzine se odredjuje iz uslova
eRB,
::::?Vn= --
m
Period obilazenja po spirali je
Tada je
odnosno, za n = 1
4. d=O.l mm
T = 2500 K
Y
I2eUo 2rrm
d=n ----coso:
m eB,
27f rz;;;:u;;
B, = d:Y-e-cosa
P = 2.5 . 10-
6
Om
<J = -0.67.10-
8
W 1m' K4
I =?
239
Kada kroz provodnik prot ice elektricna struja, on se zagrijava.
KoliCina toplote koja se za neko vrijeme t proizvede u provodniku,
aka protice struja konstantne jaCine I, maze se izracunati prem.a
Dzul-Lencovom zakonu
gdje je
Q = I'Rt
L
R= Ps
elektricna otpornost_provodnika. Kakoje povrsina poprecnog pres-
jeka vlakna S = d'rr /4, za proizvedenu kolicinu topiote u jedinici
vremEma imamo
(3.122)
Vlakno ce sa svoje povrsine da zraCi energiju U okolinu. Energija koja
se sa jedinice povrsinc emituje u jedinici vremena moze se izracnnati
240 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
prClna Stefan-BolcmanovorIl zakonu jer se pretpostavlja da vlakno
zra(:i kao apsolutno cnlO tijelo.
gdje je E ukupna crnisiona moe apsolutno efnog tijela, (J Stefan-
BolCTuanova konstanta, aT apsolutna terrlpcratura. Ukupna energija
koja se izraCi sa citave povrsine vlakna u jedinici vremena bice
(8.123)
Usljed zagnJ<1VarlJa el(-:ktricnom strujorn temperatura v!akna raste,
ali ce l1sljed toga cIa. ra.st(: i Bnergija koja se so, povr,sine vlakna. crnituje
11 vidu zracenja. Od onog trenutka, kada energija kqja 50 za jediTlicu
vyemena. izraci sa. povrsine v];.lkna) bude jednaka. kolicini topiote koja
se za isto to vrijelne proizvede u vlaknu) njegova temperatura fe
ostatj konstantna. Prcrna tome jzjednacavajur-i (3.122) i (3.123) i
rjesavanjem po I dobija.rno
odnosno
cr·" . ,-
- '"r,d. jad
1 = = 1.48 A
2 ! P
5. PIVO cerno izvestl izraz za
izracunavanje Ridhergove kon-
stante. Frerna elementarnoj Bo-
rovoj teoriji atmna vodonika i
njemu slicnih jona u atomu pos-
toje stacionarna stanja u kojirna
energjju. Centri-
petalna sila koja. prisiljava dele-
tron da. se krece oko jezgra.je _Ku-
lOTIova sUa kojOITl Sf"' -medjnsohno
prlvlace jezgro i elektTon
T
rnv
(3.124)
3.1. DRUGI PARCIJALNI ISPITI TZ FlUKE 241
Tacnije ree.eno, i jezgro i elektron se krecu oko centra rnase, ali ako
predpostavimo da je rnasa jezgra beskonacna, onda se centar mase
poklapa sa centrom jezgra, pa. se moze reci da se krece sarno elektron.
Tada je moment koliCine kretanja elektrona na toj putanji, prema
Borovom postulatu 0 kvantovanju, jednak cjelobrojnom urnnosku
Plan kove dejstva h
m,vr = nn
gdje je n'= 1,2,3.··· glavni !<vantni broj.
Nakon skralivanja sa r iz (3.124) Sf' dobija.
Ze
2
mvr·v =
41fco
Ako 5e ovdje uvrsti rezultat iz (3.125) dobijemo
1 Zc'
Vn = ..
47fEo nh
(3.125)
gdje smo uz brzinu dodalj inaeks n da bismo istakli da brzine elek-
trona pri krctanju 11 atomu riet_e moei inmti b110 koje
J
vee sarno odred-
jene vrijednosti.
Uvrstavanjem 11 (:1.125) dobija se
n'li n
2
t,'
Tn = -- .=
m,V
n
mZe
2
gdje indeks n uz r takodje ukazuje na to da poluprecnik kruzne
putanje elektrona u atomu vodonika i njcrnn slicnih jona Inoze imati
sarno odredjene vrijednosti, tj. eJektron se moze kretati sarno na
odredjenim rastojanjima od jezgra.
Ukupna energija sistemajezgro-elektron, uz pretpostavku dajez-
gro rniruje, je zbir kineti(:ke energije elektrona j potencijalne energije
njihovog medjusobnog djelovanja
mv
2
1 Ze
2

2 47fEo r
(3.126)
Korist.eCi jednaCinu (3.124), iz (3.126) dobijamo
1 mZ'e
4
({EO)' 2n'1t'
(3.127)
242
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
Vidimo da ukupna energija sistema zavisi od toga na kojoj se putanji
elektron krece, odnosno od glavnog kvantnog broja n.
Fri prelazu iz viseg, U llize cncrgetsko stanjc, atom emituje en-
ergiju u vidu elektromagnetskog zracenja, Ciji foton ima energiju jed-
naku razlici ellergija ta dva kvantna stanja
hv = En - Ek
gdje je n> k.
UvrstavanjcIll (4) U ovu jednacinu dobijamo
1
A
1 mZ'e
4
( 1 1 )
(41fco)' 2hcn
2
k
2
n
2
Izraz ispred zagrade u posljednjoj jednacini je Ridbergova konstanta
i za vodonik (Z = 1) iznosi
1 mZ'e
4
RH = --- -- = 109737.31 . 10' 11m
41fEo 2hen'
Lajmanova serija u jednostruko jonizovanom atomu helijurna nastaje
pri prelasku elektrona sa visih energetskih nivoa na osnovni nivo
(n = 1). Prva linija u seriji ce imati talasnu duzinu
1 , (1 1) 2 3
A21 = Z RH l' - 22 = Z RH'4
Energija ovog [otona je
he 3, • -19 J 86 u
E
f
= :\ = ;;hcZ RH = 10 = 40. e,
Ako ovaj foton pogodi elektron t1 atomu vodonika, koji se nalazi u
osnovnom stanju
1
OIl ce biti apsorbovan. Atom vodonika se oslobadja
te energije na taj naCin stu se izbacuje elektron. Ovaj elektTon utrosi
jedan dio energije da savlada privlacnu silu jezgra (izlazni rad elek-
trona iz atoma, energija jonizacije), a preostali dio odnijece U obliku
-"kineticke energije
E
f
= Ai + Ek
Energija jonizacije atoma vodonika je
1 me
4
(1 . 1) . ,-
Ai = hvlOO = ('4;';:0)' 2n2 12 - 00 = 13.6 eV
3.2. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 243
Kineticka energija fotoelektrona ce biti
Ek = E
f
- Ai = 27.26 eV
Brzina u nerel,ativistickom slucaju je
_ J2E
k
6
V -- --;;;: = 3.1 . 10 ml s
3.2.10 Drugi parcijalni ispit iz Fizike
Tuzla, 2.9.1987. god.
l. Tackasti izotropni izvor zvuka nalazi se na normali koja prolazi
kroz centar kruga. Rastojanje od centra kruga do izvora je L = 1 m,
a poluprecnik kruga je R = 0.5 m. Nab srednji fiuks (tok) energije
kroz povrsinu kruga, ako je u centru kruga intenzitet zyuka 10
30 /LW 1m
2
• Prigusenje talasa se zanemaruje.
2. Kocka leda rnase ml = 50 9 i temperature tl = -",10°C ubaci
se u vodu mase = 300 9 temperature t2 = 20°C. Kakav je sas-
tav srnjese i kolika je kad nastupi toplotna ravnoteza?
Speeificni toplotni kapaeitet leda je dvaput manji od specifii"nog
toplotnog kapaciteta vode koji iZIlosi C2 = 4186 J IkgK. Specificna
toplota topljenja ledaje q, = 0.33 MJ/kg.
3. Skicirati Bejnbridzov spektrogra[ masa. Rastojanje izmedju
pukotine selektrora brzina i mjesta gdje se registruju joni je D =
400 mm, a jaCina magnetske indukeije u obje oblasti je B = B, =
50 mT. Pri laganom mijenjanju intenziteta elektricnog polja selek-
tora brzina zapaze se pikovi jonske struje u prijemniku pri vrijednosti
t1 = 1.2.10
4
Vim it, = l.6·10
4
Vim. Odrediti atomskemaseodgo-
varajuCih jona pretpostav IjajuCi da sujednostruko jonizovani. Kojem
hemijskom elementu pripadaju ti joni?
4. Na osnovu Borove element arne teorije za atonl vodonika i
njemu slicne jone izvesti izraz za odredjivanje talasnog broja elektro-
magnetskog zratenja koje emituje atom. Kojoj seriji linija pripada
spektralna linija atomskog vodonika (iji je talasni broj jednak ra-
zliei talasnih brojeva sljedeCih linija Balmerove seIije: 410.2 nm i
486.1 nm? Kolika je talasna duzina te linije? Izmedju kojih nivoa se
vrsi prelaz pri emisiji te svjetlosti?
244
GLAVA 3. RIJESENI ZADACJ SA PISMENIH ISPITA
Rjdenja:
L L= 1 m
R 0.5 m
10 = 30 p.W 1m'
F." =7
Fluks iii tok energije kroz
neku povTsinu prcdstavlja
energiju koja prodje kroz tu
povrsinu 11 jedinici vremena
/',.E
Izvor
[0
/',.ij) -, (3.1)
/',.t . k" d .
Kroz razlicite elemente neke povrsme moze to energlJ€ a l'ma
razlicite vrijedllosti i da prenosenje energije bude usmjereno U T(t-
zlic.itim pravcima. Za. karakt.eristiku toka €nergije u razlicltinl t.al.-
kama prostora uvodi se velicina koja se naziva gustina toka (fluksa)
energije.7. Brojna vrijednost gustine toka (fluksa) energije .ie jcd-
naka fluksu encrgije kroz jedinicnu povTslnu postavljenu normaino
na srnjer u kome se prenosi energija.
/',.<1> f',E
J = - .. = .. ...
/',.S" /',.S"/',.t
(:).2)
Rako je energija koja za ncko vrijeme prodje kroz povrsinu koja je
normalna na smjer strujanja energije
/',.E = ,,/',.S"v/',.[ (
" "\
d •• _')
gdje je 'IJ, zaprerninska gnstina energije talasa, a v fazna brzina ta-
lasa (brzina prenosenja energije). UVrStavanjern (3.130) u (:U 29)
dobijamo
J = 1LV
Vektor fazn€ brz-tne v se po smjeru poklapa sa smjerorri
talasa (prenosa energije) pa mozemo pisati za vektor glI"st.ine toka
(ftuksa) energije
-:
J = "Tl
Kako je gusl,ina toka razliCita u raznirn lai'kama prostora, a u jednoj
tacki se mijenja u toku vremena po zakonu kvadrata sinusa (up!" =
:i.2. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 245
* to se za vcktor srednje gustine toka energije maze pisati
---: __ 122_
- Zpa w v
gJe je a. arnplituda talasa u da-
t.oj t.ar_ki, w je kruzna frekvencija
t.a.Jasa, a p je gustina nedeformi-
sane sredine kroz kOjll se prenose
t.aJasi. Srednja vrijednost fiuksa
energije kroz elementarnu povr-
sinu moze se dobiti kao
6. iJ? 31' = . .6.S" = cos Q
'-.-
,
Jsrn
gdje je a ugao izrnedju jedinicnog vektora normale na povr,sinu i
vektora sTednje gustine toka (vidi sliku). Ukupan srcdnji fiuks kroz
neku povrsinu bice tada
N N
1? sr .2: .3. q, ,q,'i 2: i;ri .6.S
i
cos (Xi (3.4)
i=l
Tar.na vrijednost ovog srednjeg ftuksa dobila bi se ako se uzme gra-
nicna vrijednost ove sume kada ,6.8
i
--)- o. U tom slucaju surna ce
'prcci u integral
N /'
<I> = lim L isri 6. 8i cos (Xi = i3r cos adS
tJ,.Si-+
O
i=l J S
(3.5)
G nasem slucaju na krugu kroz koji trazimo srednji fiuks, l1ocicemo
element povrsine dS koji se od centra kruga nalazi na rastojanju r, a
ogranicen je lukom duzine rdrp i priraStajem poluprec.nika dr.
dS = rdcpdr (3.6)
Sa slike se vidi da je
L L
cos a: =
x
(3.7)
Srednja vrijednost. gustine toka na uocenom e.lementu povrsine bice .
J
' = 'v
sr 2 xW
246 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
gdje je ax amplituda na mjestu koje je udaljeno za x od izvora zvuka.
Kako je izvor tai'kasti, on proizvodi sferne talase kod kojih amplituda
opada obrnuto proporcionalno udaljenosti od izvora. Tada se moze
pisati
ao
ax =- (3.8)
x
gdje je ao brojno jednako amplitudi talasa na rastojanju 1 m od
lzvora.
Intenzitet zvuka je srednja vrijednost gustine taka encrgije, pa se
maze pisati
_,_lag
2
1- Jsr - -p-w v
2 x'
Uvrstavanjem (3.133)'(3.134) i (3.136) u (3.1:12) dobijamo
Intenziet zvuka u centru kruga hi bio
odakle je
2 1 2 2
IoL = -paow v
2
sto uvrstavanjem ispred integrala u gornjoj jednaCini dajc
_ 3 lR j'Z1i rdrdtp 3 lR rdr
<1>" - L 10 - = 27iL 10 =-;:---;:-:
o ° (L' + r2)3/' 0 (L2 + r')3/2
Smjenom VL' +--;:2 = t, ilto daje rdr = tdt, dobijamo
• 3 J tdt 3 ( 1)
<1>" = 27fL 10 t3 = 27fL 10 --;;
(3.9)
VracajuCi se na staru prornjenljivu t = y'L2 + r2 dobija se da je
3.2. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE
2. m, = 50 9
t,=-lOoC
Tn, = 300 9
t2 = 20°C
c, = C2/2
c, = 4186 .T/kgK
q, = 3.34 .10
5
.T/kg
ts =?
247
Ako se led temperature t, ubaci u vodu temperature t, led ce od
vade primati kolicinu toplote i njegova temperatura ce se povisavati,
a temperatura vode, kojaje otpustala koliCinu toplote, ce se snizavati.
Ovaj proces ce se odvijati sve dok se sav led ne zagrije do 0 "C. Za
taj proces je potrebna koliCina toplote
Kada se saY led zagrijao do 0 °C, a da se pri tome voda JOB nije
ohladila do 0 °C, dolazi do prelaska top late sa vade na led j on
poCinje da se topil a voda se i dalje hladi. KoliCina toplote koja je
potrebna za topljenje cjelokupne mase leda je
Voda koja nastaje topljenjern leda ima ternperaturu 0 DC i zadrzace
je sve dok se ne istopi i posljednji komadic leda. Ukoliko se voda u
koju smo ubacili led nije joil ohiadiia do 0 °c ona ce i dalje otpustati
toplotu i hladiti se, a voda nastala topljenjem leda ce prirnati toplotu
i zagrijavati se. Taj proces ce se odvijati sve d.ok im se temperature
ne izjednaee: tj. dok ne nastupi toplotna ravnoteza. Obiljezimo tu
lemperaturu sa t,. KoliCina topiote koju primi voda nastala topljen-
jam led a je
Q, = m,c,(t, - 0 "C)
Ukupna koliCina loplote koju je oslobodila voda pri hladjenju moze
se izracunati kao
Qo, = m2c2(t2 -- t,)
Kako nema gubitaka toplote ova kolii'in'a toplote mora biti jednaka
kolicini utrosene toplote u svim navedenim procesima Qut :::::.:: Q1 +
248 GLAVA 3. RI.JESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
Q, + Q". Izjednacavanjem utrosene i oslobodjene toplote dobijamo
m2c2(t, - t,) = m,c,(O °c - tr) + m,g, + m,c,(t .• -. 0 DC)
RjesavanjcrIl ove jednacine po it' dobijarIlo
m'2 c Z
t
Z + mlclh ~ rnlqt
ts = .. ;:.::;:: 5 °c
(m, + m,)c,
Prema tome u sudu ce biti sarno voda, a say led ce se jstopitL
3. D = 400 rnm
B = B, = 50 mT
[, = 12 kV 1m
[, = 16 kV/m
A, =?
A, cc?
6
II ...
Joni koji se dobijaju u izvoru
jona imaju razliCite brzine v,
Kada U obliku snopa ulaze u kon-
denzator kako je prikazano na
crtezu doCi ce do njihovog skre-
6
8
j 6
1 <iI
• Vi'
D
@ ® e
.._.
,. ----..-------...1
tauja prerna negativno naelektrisanoj ploCi pod uticajem dektro-
statickog polja koje postoji u prostoru izmedju nae1ektrisanih plota..
~ t \ . k o se u prostoru izmedju plot a kondenzatora usp.ostavi .magnet.-
sko polje indukcije B, koja je normalna na brzlnu kretanja jona i
dektrostaticko polje u kondenzatoru, a usrnjerena od nas u crtez
(oznacavarno to kruzicem sa oznakom x u njernu, kao cia glf'damo
u-Tep strelice-vektora): tada i.e na te jone dje]ovatj i I,orencova ·sila
koja je usmjerena. u' ovom siucaju na desno, prema pozitivno naeJek-
trisanoj pIo?:i. Ova sila skrece jone na suprotnu stranu od one na
3.2. DRUGI PARCI.JALNI ISPITI IZ .FlZIKE 249
koju ih shece elekt.rost.atiHa si!a. Oni joni koji imaju t.akve brzille
da je Lorencova sila po intenzitet 11 jednaka sili kojom clektrostaticko
polje djeluje na njih, nece skreta.ti vee ce se kretati pravolinijski i
izaCi kroz atvoT S. Za te jane vaii da je
odak!e je
E
v =-
B
(3.10)
Svi ostali joni bice otkolnjeni lijevo iii desllo od otvora S, pa nece
proci. Zbog toga sto se odabiranjem polja [ i indukcije B rnogu
izdvqjiti iz snopa joni sa jednom vrijednoscu brzine, ovaj uredjaj se
naziva selektor jona po byzinarna iii monohromator brzina.
Joni koji prodju kroz otvor S ulijecu u prost.or u kome djeluje
sarno magnetsko polje. Loreucoya sUa koja djelujc na njih je
fA = q(vx 8,)
Vldi se da je ona 11vijek nonnalna na raV<l.n 11 ROJOJ lete vektori v i
B
1
. Ova. sila prema tome ne IIloze rnijenjati brzin11 jona po brojnoj
vrijecinosti vee samo po pravcu i srnjeru.
Intenzitet ove sile je konstantan i iZDosl
Fi; = qvB, sin 7r/2 cc, gvB
Prerna torTle za jednake vrernenske intervale, brzina ce dobiti uvijek
iste prirastaje koji su usmjereni u smjeru sileo Dakle takvo kretanje
ce biti krivolinijsko kretanje kod kojeg postoji sarno centripetalno
(raclijalno) ubrzanje, odnosno putanja je polukruznica. Kako se cen-
trjpetalna sila Inoze napisati kao proizvod mase jona i njegovog cen-
tripetalnog ubrzaIlja
1
mozemo pisati
odnmm? masa jona koF se krece je
qB, R
rn = - - - - - ~ .
v
(3.11)
250
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH lSPITA
Aka se, na mjesta gdje treba da padnu joni nakon skretanja za 180 0
od izlaska iz otvora S, postavi kolektor jona, mati cerno registrovati
struju kad god poluprecnik putanje bude takav- da joni padaju u
kalektor. U na!lem slucaju je kalektor u fiksiranom palozaju pa je
R = D /2. Tada se jednacina (3.138) moze napisati
qB,D
m=--
2v
Brzina jona koji izlijecu iz otvora S rnijcnjace Se 11 toku vremena jer
se elektricnog polja u kondenzatoru, pa prema (3.137)
mozemo plsatl
v(t) = nt)
B
Tada ce masa jona koji se regiRtruju u trenucima maksimalne struje
u kolektoru biti
m = 9PI
D
!J... eB2D
Z U(t
z
) '2[2
Uvrstavanjern brojnih podataka, za masu jona koji se rcgistruju u
trenutku t, se dobija
m, = 5 . 10-
27
kg '" 3 u
gdje je u = 1.66· kg, unificirana atomska jedinica rnase.
Masa jona koji padaju u kolektor u trenutku t, biee
odnosno
C2
171.1 = mz- = 4 u
0,
Atomska masa jona je broj koji pokazuje koliko je put a masa toga
Jona veca od mase jedne dvanaestine ugljenikovog izotopa 6C12 , od-
nosIlo to je broj koji iskazuje masu jona u atomskim jedinicarna rnase.
Prerna tome, a.tornske ma.se jona su Al = 4.i A2 = 3.
uociti su ovo bezdimenzione velicine. Ako pogledalno u
tabilee lzotopa vldl se da su to izotopi helijuma: H e4 i He'.
3.2. DRUGI PARCIJALNI lSPITI IZ FlZIKE
4. .\, = 410.2 nm
.\, = 486.1 nm
RH = 1.09737.10
7
lim
1/.\ ="1
.\ ="1
rnl =7
rnz =?
251
Prenm Eorovoj elementarnoj teoriji atorna vodonika i njcrnn slic-
nih jona, atom se sastoji ad pozitivno naelektrisanog jezgra koje
miruje i elektrona koji se kreee ako njega po kruznim putanjama.
Kako je elektron naelektrisana cestica, to hi Oll, prerna saznanjima
do kajih se doslo u klasicnoj fiziei (makrofiziei), morao da zraci e-
nergiju jeT se nalazi u ubrZanOITl kretanju. Dok elektron zraCi, on bi
se kretao po jcdnoj spiralnoj putanji i na kraju hi pao u jezgro. U
toku kretanja on bi kontinuirano zrac.io elektromagnetske talase. Na-
suprot tome, atomi 8tl stabilni i zrate energiju u vidu diskontinuira-
HOg spektra. Da bi se m,ogli objasniti eksperimentalni rezultati, Bor
je predlozio da se pretpostavi da u mikrosvijetu (atomskom svijetu)
vaze drugaCiji zakoni od onih 11 rnakrosvijetu. Predlozio je da se
li5VOji tvrdnja da elektroni u atomu ne zrace energiju dok se kreCli
ubrzano. Ta stanja je nazvao stacionarna stanja. Stacionarna stanja
8U sarno ona stanja za koje je moment koliCine kretanja (Inoment
irnpulsa) ejelobrojni umnozak konstante It = h/2rr, odnosno
rnvr = nh, n= 1,2,3,··'
Predlozio je da se usvoji, da atorn zrati, iii apsorbuje energiju sarno
kada Inu elektroni prelaze iz jednog 11 drugo stacionarno stanje. Kako
svakom stacionarnorn stanju odgovara tacno odredjen iznos energije,
to ce emisioni i apsorpcioni spektri atoma biti diskretni (diskon-
tinuirani). Tim,e bi se mogle objasniti eksperimental:ne Cinjenice
da su atomski spektri linijski (emisioni i apsorpcioni). Ova ideja
o uvodjenju diskretnih mogur.ih vrijednosti energije i momenta im-
pulsa atomskih sisterna.) .tz. kvantovanje, odigrala je veoma ·znacajnu
ulogu u razvoju savremenog shvatanja prirode.
252 GLA VA 3. RIJESEN1 ZADAC1 SA PISMENIH ISPITA
Energija sistema jezgro-elektron je
, mov' 1 Ze'
E = Ek + Ep ,= -_. - --
2 47fco r
(3.12)
jer smo pretpostavili da jezgro rniruje.
lz uslova
i Borovog pastulata
:t'1--.C
f
-"",,--"'I m,
ze
rnovr = nit
rnogll da se odrede poluprecnici
stacionarnih putanja i brzine e-
lcktrona na njima.
Nakon skraCivanja jednaCine sa r dohija se
Ze'
rnovrv :=:c
4r. Eo
Koristeti (3.141) moze se dobi!.i
1 Ze' 1 Ze'
Vn = = ---..-
47r£o movr 47rEo nn
(3.1;')
gdje SIno sa indeksom n uz brzinu lstakli da je ona zavlsna od
kvantnog broja n.
,:vrstavanjem (3.142) u (3.141) dobijamo za poluprecllik s!.acio-
narne putanje
nn n
2
-n
2
Tn :;,-,;:: ---- =::. 471EO----"-"'-
rnOVn fnoZ e
2
Ako sada (3.142) i (3.143) uvrstimo u (3.139), nakon
dobijamo da je energija atoma u stacionarnom stanju
1 rnoZ2e4
E =, -----... ...-
n (47rE:oF 2-n,2n2
srcdjivanja
En-ergija kvanta.-svjetlosti (fotona) koji se crnituje pri prelazu ato.ma
iz viseg u nize energetsko stanje je
3.2. DRUGI PARCIJALN1 1SP1T1 1Z FlUKE 253
gdje su min kvantni brojevi stanja (m, > nL sto se moze zapisati i
kao
he
;: = E= -. En
Talasni broj spektralnc linije .ie
(3.18)
Bahnerova serija linija nastaje kada elektrolli sa visih energetskih
nivoa prelaze na drugi (n = 2) u atomu vodoTIika. (Z = 1). Za
zadane talasne linije imarno
(3.19)
(3.20)
gdje je nl'l > 2 i m'2 > 2) a Rll = 1.09737· 10
7
l/lTI Ridbergova
konstanta za vodonik.
Talasni broj irazene spektralne iinijE' je prema usioyu zadatka
.- = -- = RH - -- ----
1 1 1 (1 1\
A Al -'2 . mj m;)
Ako iz (3.146) lzrac_unamo rn] dobijamo da je
Tzra,(,unaV2.,njcm rnase m'2 iz (:),147) dobija se mz
duzina ove linije prerna (3.148) je
odnosTIo
144
.A = = 2624 nrn
5RIJ .
(3.21)
4, a talasua
Prema tome prelaz se vrsi sa sestog na cetvrti energetski Ilivo; te ova
linija pripada Brcketovoj serlji linlja.
254
3.3
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
Drugi parcijalni i cijeli ispiti iz Fizike
3.3.1 Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike
Tuzla, 11. 6. 1990. god.
1. Tijelu mase rn = 4 kg data je pocetna brzina Vo = 4 m! s
niz strmu ravan nagibnog ugla 0: = 7;,/6. Na udaljenosti d = 5 1m
po strmoj ravni ono udari u elasticnu oprugu zanemarljive mase. Z '
.. a
vrlJeme kretanja na tijelo djeluje sila trenja F = 10 N. Pri sudaru
se opruga sabije za LO.x = 10 em.
a) Kolika je krutost opruge?
b) Koliki ce put tijelo preCi uz strnm ravan poslije sudara?
RJes. a) k = mv0+2(d+b.x)(mgsino:-F) " . 'r/
"x' - 16.21kN / rn
b) d = ""x' - 2 '
1 2(rng sin o:+F) -'"" . I 3 rn
2. Stap duzine L = 1 Tn i mase M = 4 kg objesen je tako da
moze oscilovati oko horizontalne ose, koja prolazi kroz njegov vrh.
U s.tap udari metak mase rn = 10 g koji Ieti II horizontalnorn smjeru
brzlnom Vn = 500 tn/s. Sudar je savrseno neelastican.
Za koliki ugao 0: ce se stap otkloniti ako:
a) Metak udari u sredinu stapa
b )Metak udari u kraj ,tapa.
e) Obrazloziti da Ii je u skladu sa zakonom 0 odrianju energije
to :lto se u ta dva slucaja dobivaju razliciti rezultati.
Rjes. a) cos a = 1 , , 47°58'
lZgL(rwt-M)(4M+3m}1 0: =
b) cos 0: = 1 - _ 5 ° ,
, . • gL(M +3m)(2m+M) ' Q -- 8 17
Iz suda visine It = 1 m i poprecnog presjeka
S Ishce. voda kroz kruzni otvor na dnll, Povrsina poprecnog
otvora je = S / 400. Izracunati za koje ce vrijerne voda
lsteci lZ aka Je on u pocetku bio napunjen vodom do vrha.
KontrakclJU mlaza ne uzimati U obzir.
R ' -- G. (S' )
Jes. t - V g- q - 1 = 180.6 8
v' 4. Od zi.ce duzine L = 1 m i mase rn ::::: 1. g. naprave se dvije
Zlee. Jedna lma duzinu 10, = 51 em . a druga L - 4"' Z'· .
- 1 2 -:.:1 em. Ice se
zategnu jednakom silom F = 200 N. Kolika je frekveneija talasnih
3.3. DRUGI PARCI.JALNI I CIJELI ISPITl IZ FlZIKE 255
udara (otkucaja) koji ce nastati ako se obje iice dovedu istovremeno
U oscilovanje?
Rjes. Vud .6.1/ = V2 - VI = fFL-LZ-LLJ = 35.8 Hz
V'm L1 2
5. Tri Inola molekula kiseonika temperature l' = 300 K izo-
barno se sire do dva puta vece zapremine, a zatim izohorno hlade
do pocetne temperature. Iz ovog stanja gas se izotermno sabija do
pocetnog stanja. Skicirati navedeni preces u pV -koordinatnorn 8i8-
teIIlU. Izracunati izvrseni rad u toku jednog ciklusa smatrajuCi da su
veze Inedju atomima u molekulu krute.
Rje.§. A = zRT, (1 - In 2) = 2.3 kJ
6. Pomotu Plankove formule odredi maksimalnu spektralnu emi-
sionu snagu apsolutno crnog tijela na T = 2500 K. Koliki je spe-
cificni intenzitet tog zracenja. Kolika se snaga emituje sa jedinice
povrsiue u vidu zracenja u intervalu ±0.44% Am, gdje je Am talasna
duzina na kojoj apsolutno crno tijelo ima maksimalnu spektralnu
ernisionu snagu na toj temperaturu.
RJ'es E, '= -.-'_,.,_ .,'- 125· W/rn
2
. m
. " ,\5 -, ,
'" eJ..".kT_1
t:..E). ). b.), = E).,t:..).. = ___ = 1.25 kW
"" '" --r- t -1 mOl
InA -= fu 3.98 . lOll
1r m-'m'sr
7. Monoenergetskielektroni energije Eo = 75 eV ulijecu po
sredini homomogenog elektrostatickog polja jaCine [ = 2000 vim
izmedju ploca ravanskog kondenzatora pod uglom Q = 30°. Duzina
ploca kondenzatora je L = 5 em.
a) Koliki je razmak pri ko-
jem elektroni nece udariti u
negativnu plocu kondenza-
tora?
b) Kojom brzinoID elektro-
ni napustaju prostor u ko-
L ____ _
-----------2
1
)
"tl X
jern djeluje elektrostatsko :-1t)====!==;;r======
polje? Eo
Rjes. d > = 1.88 ern v = 2e[Ltana...J... e
Ol
[2p
- eE 'V m m' ZmEocos"2a
4.66.10° ml8
(Vidi rjesenje zadtka 4 sa 181. strane)
8. Pri iJ-raspadu izotopa Pd
1l2
dobije se aktivni izotop Agl12.
Period poluraspada pretka je 21 sat, a potomka 3.2 sata. Ako je u
256 GLAVA 3. RIJESENI ZADACl SA PlSMENIH lSPITA
pocetnom trenutku izvor sadrzavao sarno atome prctka, naci odnos
rnaksimalne aktivnosti pot01nka prema prvohitnoj akti vnosti pretka..
iljes. -,-=,-l-I.ll :;::: e - e ---T2- '" = 0.71
A T ( _ ".CD:;, )
AUl Tl -T,:-;
" In !1.
t ,.LIz... 102- h
'm -" 0.693 - . b "
1Vapomena:' Za ci:ieli ispit rade se zadaci 1)2,3A, 7'£ 8) a Z(1 drugi
parclj"alni i studente masin-siva S'U zadaci 4,,/)) 6
J
7 £ 8.
3.3.2 Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike
Tuzla, 20.9. 1990. god.
]. Na strrnoj ravni nagibnog ugla 0:' .= 45° laganim uzdorn su
povenne kocka mase m2 = 5 kg i valjak mase m, = 10 kg i pob-
precnika r = 6 ern.
a) NaCi ubrzanje sistclna
ako pustirno tijela. da se
slobodno krec,u. Koefici-
jent trcnja iZDWdju kocl;:e i
strme ra.vni je ji. = 0.02.
Koeficijent trenja kotrlja-
nja valjka se zaw·;maruje.
b) Izracunati silu zatezanja
uzeta.
11'1
R
' ) - Zsino:(ml+rnz)-2rr!-2/tC()SCf 48 ! 2
-Jes. a a - 3
rn
l+
Zm
2 g'='. 4. m,;-"
b) F
z
= ml(gsinnc -1.5 a.)
2. lz otvorenog cilindricnog suda koji se na]azi na horizontal-
noj podlozi) istice voda iz malog otvora sa bocne stranc: koji se
nalazi na l/a Ylsinc suda mjereno od dna suda. Rako se mijenja
dornet rnlaza vode x za vrijerne lsticanja
J
ako je vis ina suda H,
povrsina poprecnog vresjeka. suda 5', a poprecnog presjeka otvora,
S1' U pocetnorll trenutku sud je llapupjcn yoda-m do vrha.
• _ v • [-, /-- "--" . ",.
RJes. x =- 25 ,; ')?j' za Y = H dornet mlaza Je mak::nmalan.
v • I' , 1 J •
3. Koliki je period osciiovanja centra kugle polupreclllka r koja
se nalazi u polukugli poluprecnika R za male pomake iz PQiozaja sta-
ravnoteze. U .p0redi sa izrazom' za period klatna.
R' T ? i7(R-'l
}f8, = ..-Jry' - 5g .
3.3. DRUGl PARCIJALNl I CIJELI lSPITI lZ FIZlKE
257
4. U jednoj casi se nalazi t.ecIlost zapremine VI = 300 em
3
tem-
perature tl = OOC, a u drngoj V
2
= ] 10 em,s iste tecnosti tem-
perature t2 = 100°C. Nadji ukupnu zapreminu ove tecnosti nakon
mijesanja
1
ako je termicki koeficijent zapreminskog sircnja tecnosti
, = 0.00] l/oC.
1
,' • t V . .,t., - 2 r:: 0 C'
l.Jcs. lS+V
1
(1-+'l'
t
2 = ;) J,
V = V, (l + ,q +- V
2
[1 + ,(t, - t,)! = 409.25 em
3
5. 0.5 % rnolekula gasa iIna energije u intervalu 1::.E = 0.04 .
10 -2 elf, Odnos najmanje encrgije u tom intervalu i najvjerovatnije
energije je 0.98.
a) Izvedi izraz za funkciju raspodjele molekula po energijama,
ako je raspodjela molekula po brzinama Maksvelova.
b) Kolike su granicne energije E1 i E2 kao i najvjerovatnija ell-
ergija?
c) Kolika je temperatura gasa ako bi raspodjda molekula zado-
voljavala ove uslove.
R.id. b) Enaj = 10-
3
tV, E, = 9.10-
4
eV, E, = 9.02,10,.
4
eV.
c)T=23.2K,
6. koje ubrzava napon U izlijecu lZ elektronskog topa
u pravcu X-ose. Na udaljenostl d od elektronskog topa posta:vljena
je meta tako da spojnica T M zatvara s X-osom ugao 0'.
a) Koliku magnetnu indukciju B
mora imati magnetno polje koje je
okomito na ravninu koju odredju-
ju )C -os a i tacka A1 da hi elektrone
skrenulo n a rnetu?
b) Koliku rnagnetnu indukciju mo-
ra irnati hornogeno magnetno polje
cije su silnke paralelnc s pravcem
TAl da bi elektrone skrenulo na me-
tu za najkrace vrijeme'?
.........,r
---I .....
',(7
"-
r;:--;;-
Rjel. a) BI = sin 0:, b) B
z
z; cos a
',-
'-
'-
...
H
7. Monohromatska svjetlost ncpoznate talasne duzine pada Ila
at-orne vodonika koji se nalaze u osnovnorn stanju. U emisionom
spektru koji se dobiva poslije int.erakcije rotona sa atomirna vodonika
javlja 5e ukupno 10 spektralnih linija
a) Koliko ovih linija pripada Balmerovoj seriji.
258 CLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PlSMENlH lSPITA
b) Odredi najvei'u i najmanju duzinu ovih spektralnih linija i
energiju fotona upadne svjetlosti.
Rjel!. a) Tri, b) ..\rnin = ..\SI 94.95 nrn, A-maz = ).54 = 4.05 j.Lrn.
1Vapomena: Za cijel£ ispit se rade zadaci 1,2,3,5,6 i 7, a za drugi
p(lfcijalni £ stadcnte rnasinstva sa zadaci 3,4,5,6 i 7.
3.3.3 Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike
Tuzla,29.9.1990.god.
c
1. Malo tijelo se gurne po hor-
izontalnoj podlozi brzinom Vo.
Podloga prelazi u polukrllg u ver-
tikalnoj ravlli poluprecnika R.
a) Kolika je najrnanja brzina ko-
jom treba tijelo gurnuti da bi
proslo kroz najvisu tacku C ne
- i)
'ifo

odvajajuCi se od podloge.
b) Odredi rastojanje tacke B od t.acke u kojoj ce takvo tijelo pasti
na horizontalnu ·podlogu.
Rjeif. a) Vo = y5Rg = 7 m18, b) d = 2R = 2 rn
2. l'\a periferiji diska rnase M = 15 kg i poluprecnika l' = 40 em
nalazi se tijelo rnase m = 4 kg. Iz stanja mirovanja disk se pocne
ohrtati stalnim ugaonirn ubrzanjem 0: = 0.2 radl S2.
a) Izvesti izraz za mornent inercije diska i izracunati ga.
b) Koliko ce obrtaja napraviti disk do trenutka kada tijelo sklizne
sa diska.
c) Kolika je ugaona brzina diska neposredno nakon spadanja ti-
jela?
Koeficijent trenja klizanja izmedju tijela i diska iznosi f.' = 0.2.
R)·es. a) 1= M.E:' = 1.2 kgm'. b) N = .w' - -"'L -. ry
2 '47rCi 4xRo: -_.
c) Wi = 3.37 rad/.s
3. Kraz horizoIltalnu kapilaru un-
utrasnjeg po]uprecnika r = 1 rnm koja
se nalazi na bocnoj strani otvorenog
cilindricnog suda poluprecnika R =
2 ern istice ulje koeficijellta viskoznosti
l'l = 1.2 Pas i gustine p = 900 kg 1m".
3.3. DRUGI PARCIJALNII CIJELllSPlT11Z FlZ1KE 259
Izracunati kolika je brzina V, istieanja nlja kroz kapilaru, a kolika
je brzina spustanja nivoa ulja u cilindricnom sudu u rnomentu kada
je nivo ulja nad sredistem kapilare It -= 26 ern.
Srnatrati da ne dolazi do zadrzavanja ulja na zidovima suda.
Rje!3. VI == 1.2 ernj 51 'U 0.003 ern! s
4. Vazduh zapremine 10 drn
3
treba da se komprimira na 5 pula
manju zapreminu. Koji kornpresioni proces- adijabatski iii izoter-
micki) zahtijeva manji utrosak rada i za koli.ko put a?
RJeS. AdA" = 0.7
5. Zracenje Sunea po svorn spektralnom sastavu blisko je zracenju
apsolutIlo emog tijela, za koje je maksimurn zracenja na talasnoj
duzini 480 nm. NaCi masu koju Sunee gubi n jednoj sekundi na
Tacun zracenja i vrijeme za koje ce se rnasa Sunca smanjiti za 1%.
Poluprecnik Sunca iznosi Rs = 695108 m, a lnasa SUIlca je Ms
1.97.10
30
kg, Vinova konstanta b = 2.88· 1O-3m K, a Stefan-Bole-
manova konstanta Cf = 5.67 .10-
8
Wjrn'K4.
RJ·" E = 4R'TWT
4
= 4 46 . 10
20
J I s -""" = E.", - 4955 kg
, • em " 'llt c2,6,t _. , ,
t = = 1.26· 10
'7
god.
'"
6. Prostor izrnedju dva koaksijalna metalna ciEndra ciji su polu-
precnici Tl i T2 ispunjen je honlOgenim toplotnim izolatorom. Tern-
peratura unutraSnjeg cilindra je til a vanjskog t2 tako da je tl > t
z
.
Odredi zavisllost temperature t od rastojanja l' od ose eilindra. Nacr-
tati grafik te promjene ako je tl = 120 DC, t2 = 20 DC, 1'1 = 5 em i
TZ = 10 crn.
in ...!...
RjetJ. t(l') = tl - (t, - t 2) ;, = 120 - 144.31n -"- (DC)
In -'< 5cm
. ,
7. Odredi talasnu duzinu AD fotona koji u sudaru sa slabo vezanim
elektronom predaje T) svoje energije i rasije se pod uglOlIl 8.
R' , A - 'h(I-'J) . 2B
yes. 0 -- Y)1nC"'-stn Z
8. Dvostrllko jonizovani atom litijuma pri prelazu iz nekog ek-
sitovanog U pIVO pobudjeno stanje emituje sukcesivno dva fotona
sa talasnim duzinama Al 219.1 nm i A2 72.91 nm. Koliki je
poluprecnik orbite eksitovanog stanja iz kojeg se vrsi prelaz? Aka
kvant talasne duzine ).,2 pogodi jednostruko jonizovani atom heli-
Tuma koji se ".-nalazi u prvom pobudjenom stanju, razrIlotri hoee Ii
doci do jonizacije helijuma. Ako dodje do jonizaeije, kolika je brzina
[otoelektrona'? Da Ii se moraju uzimati u obzir relativisticki efekti'?
260 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH [SPITA
h = 6.62 . 10 ..
34
J 5, RH = 1.097· 10
7
;;;, cO = 8.85 . F /m,
mo = 9.31· kg, e = 1.6· C.
R)'ct. r = 04?5 E E =c
4 27rm{)e2 = . nm'J '2 > j: V .I mn
0.7,10
6
m/ s, ne IIloraju.
IVapomena: Za ci:ieli £spit se rade zadaci 1,2, 3-; 5;6 £ 8, a za'-dru,91:
parczialni i studente mai3instva Stl zadaci 4) 5,6, 7 i 8.
3,3A Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike
Tuzla, 08.10.1990. godine
1. Dvije strme ravni su postavljene kao na slid. Sa vrha strme
ravni nagiba a =- 30° pusti se do. klizi malo tijelo.
So. koje visine hl treba
pl1stiti tijelo do. se zallS-
tavi na samom vrhu druge
strme ravni visine h2
0.8 In i nagiba (3 = 150.
Koeficijent trenja no. ci-
jelom putu je isti i iznosi
J1 0.08.
R
·' h 1+/l
ca
t,8 h -
Jes. 1 2 -
1.2 rn.
2. So. visine H iznad nlvoa mirne jezerske vode pusti se do.
slobodno pada sferna kuglica naCinjena od materijala gustine p =
850 kg/m'. Ako se kuglica zaust.avi na dubini h = 2.2 m, odrediti:
a.) Sa koje visine je kuglica. pust.ena da pada?
b) Nakon koliko vremena, od momenta pustanja, c.e kuglica biti
ponoyo na povrsini vode?
Otpor vode i vazduha zanelnariti. Zapreminska masa vode je
Po = 1000 kg/m
3
.
Rjes. a) H = "";Eh = 0.33 m b) t = jiif' + 2fi!: = 3.72 8,
a = i!Jrf!.g
- p •. .
3. Smatrajuci' Zemlju homogenom loptom i zanemarujuci otpor
vazduha odrediti potencijalnu energiju U(r) sistema tijelo-Zemlja
ako se tijelo moze pomjerati kroz uski kanal napravljen kroz Zemlju
3.3. DRUGI PARCIJALNI I CDELl lSPITI IZ FlZIKE 261
duz njene ose. Pretpostaviti da je potencijalna energija slstema ti-
jela jednaka nuli kada S11 ona na beskonacnoj udaljenosti jedno od
drugog. Kolikaje potencijalna energija U(O) kojorn raspolaze sistem
kada je tijelo u centru'! U(O) sa potencijalnorn energijom
kada je tijelo na povriiini Zemlje U(R).
Elfet. (vidi 5. zadatak sa pismenog ispita od 1.4.1987. god.)
4. Izracunati period malih oscilacija
sistema tijela sastavljenog od tankog
stapa duzine 10 i mase m i lopto polu-
precnika R i mase M pri osc.ilovanju
oko ose 00' (vidi sliku)
}
)' R 2 I G1n-<-12M(I-tf)
'.J
es
. . - TrV (. R
L m-;..-12M(1+i'F) '
S· = M=( L:..'..+R:c'i
m+1\'[
I., "'if ..,.. M(L + R)'
9
/
0/
/
m
I

11
5. Kolikom bi silorn trebalo djelovati u pravcu ose na celicnu sipku
duzin€ L =: 2 m., povrsine poprecnog presjeka S = 1 cm
2
da bismo je
istegIi za oIlol1ko koliko se ana izduzi pri zagrijavanju za tit::.-:.:: 10°C.
Termicki koeficijent linearnog sir€nja celika je 0' = 12 _10·,·6 1/
0
e) a
.Jangov modul elasticnosti za celik je Ey = 2.1 . lO" Fa? Kolika je
energija elasticnE: deforrnacije 11 tom slucaju U Lorn tuelu?
Rye.s. F = E
y
SL6.t = 2520 N, E E. = o:6.t
6,KoliCina azota mase m .-= 20 g nalazi se u zatvorenoj posudi na
temperaturi t = 20°C.
a) Izvedi izraz za izracunavanje efektivne brzine molekula gasa u
stacionarnom stanju na ternperatllri T.
b) I{olika je koliCina toplote potrebna cia se dovede gasu da bi se
njegova efektiyua hrzina l1dvostru61a?
c) Koliko ce se put a prornijeniti pritisak gasa?
R = 8.31 J/moIK, M = 28 g/rnol.
R') = b) Q - 3m) RT,_ 4 3 k J ,.) 12 - 4
JCS. a vef \/ M - 2M - ., ", ,- 1'1 -
7. Komptonovski elektroni energije E = 0.23 AleV registruju se
pod uglom od 30° U odnosu na l1padni prava.c fotona. Odredi energiju
upadnih fotona. Ma.sa mirovanja elektrona (sopstvena masa) je mo =
9.1 . kg.
262 GLA VA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
8. Pri sintezi jezgara 3LiG i 1 HZ obruzuju se dVij"e 0::- cestic€.
veze po nukleonu u Li, Hi He su 5.33, 1.11 i 7.08 A1eF
,
respektivno. Izracunati energiju koja se oslobodi pri datom procesu.
Rjeii. Q = 8E
v11
, - 6E
vLi
- 2E,11 00 22.4 MeV
Napomena: Za cijel£ 1'spit Be rade zadaci 1,2,3,4,5 £ 8; a za drugi
parciialni i. stud.ente maMnstv,a su zadci 4,5,6,7 i 8.
3.3.5
Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike
Tuzla, 10.6.1991. godiI1e
1. Pod kojim uglorn U odnosu na horizontalnu ravan treba up-
raviti mlaz vode da hi dostignuta lliaksimaina visina hila jednaka
dometu'! Koliko je tada vrijeme kretanja djelica vade kroz vazduh,
ako je brzina kojoID je izbaeen Inlaz 9.81 m/s.
Rje';. 0: = arctan 4 = 75° 58
1
• t = = 1.94-s
, 9
2. Tijelo rnase m, 0.1 kg pustimo da klizi niz kosi zlijeb koji
prelazi u mrtvu petlju poluprecnika R = 0.75 rn. U najnizoj tacki
ono se idealno elasticno
Budari sa tijelom mase
m2 = 0.3 kg koje je
lllirovalo (vidi sliku). Sa
koje visine je tijelo ml
puS-teno da klizi, ako se
poslije sudara tijelo m'2
odvoji od petlje na visini
h = 1.125 rit,
..
a prvo tijelo vrati nazad po zlijebu, a zatiln ponovo kliznuvsi
odvaja od petlje u istoj tacki kao i rn'l,? Trenje zanernariti.
Rjes. H = (m2 - rnl)2 = 5.25 rn) iIi I-I = lnl+m:2. (3h -- R) =
m 1 2=1
5.25 m
3. Sa visine h = 1.5 rn iznad nivoa- ITliI'ile jezerske vode pUtiti
se da slobodno pada n1ala sferna kuglica od rnaterijala zapreminske
rnase p = 920 kg/m
3
. Na kojoj dubini u vodi ce se zaustaviti ta
kuglica? Koliko vremena ce se kretati kuglicakroz vod u? Otpor
vode 'zanemariti, a gustina vode je 1000 kg! m'.
RJd. H = -P-h = 17.25 m t = 12.72 s
,
3.3. DRUGI PARCIJALNI I CIJELI ISPITI lZ F1ZIKE 263
4.N a povrsini Zemlje postavljen je zVllcni izvor. Temperatura
zraka nu povrsini ZernIje je 15°C. Aka se temperatura zraka mijenja
po zakonu
1'(h) = 1'(0) + ah
gdje je a 6.T I!:::..h gradijent temperature i u atmosferi iznosi a =
-7.10-
3
Kim. Odredi vrijeme potrebno da talas stigne do visine
H = 10 km. (M = 0.029 kg/mol, K = 1.4 i R = 8.31 JlmoIK).
Rjeii. t = - {T«l)) = 27.8 s
5. Posuda u kojoj se cllva ozon (0
3
) nalazi se na tempera-
turi I, = 520°C i u nioi vlada pritisak 0.3 MPa. Naci promjenu
pritiska u posudi nakon pretvaranja ozona u kiseonik. Za nasta-
janie jednog mola ozona iz kiseonika utrosi se q = 1.42· 10
5
J.
Specificni molarni toplotni kapacitet za kiseonik pri stalnoj zaprem-
ini iznosi C
v
= 20.9 JjmolK, a molarne mase za ozon i kiseonik
iZIlose 48 9 / rnol i 32 9 /rnol ,respektivno.
Rjes. b..p = E.lMt (-g- + .1:L _ Tl) = 2.7.10
5
Pa.
TI c" M2 Ml
6. a) Izvedi izraz za koncentraciju cestica gurniguta n(h) na
nekom nivou h u hornogenom gravitacionom palju, kada Sli one sus-
pcndirane u vodi .
b) NaCi silu koja u homogenom gravitacionom polje djeluje na
takve cestic€, ako se koncentracija tih cestica na dva Ilivoa razlikuje
'I = 2 puta, a nivoi su jedan od drugog na udaljanosti /';.h = 30 em
duz linija sile polja. Temperatura sistema je 280 K.
(
",/frit kT
RJeii. n(h) = n O)e- kT , F = mg' = mg = Xi; lu'7 =
8.9· 10'"21 N
7. a) KoristeCi Plankovu fonnulu za spektralnu gustinu energije
zracenja, naCi izraz za spektralnu emislonu moe apsolutno crnog ti-
jela na temperaturi T u zavisnosi od talasne duzine A.
b) Izracunati enrgiju koju apsolutno crno tijelo emituje sa je-
dinicne povrsine u jednoj sekundi, lla ternperaturL:IOOO K u vidu
zrac.enja sa talasnim duzinama iz intervala Anai + 0.1 nffi. Vinova
konstanta je b = 2.89 . 10-
3
K m, Plankova konstanta h = 6.62 .
lO-"4 J 8, Bolcmanova konstanta k = 1.38 . 10-
23
J / K , e = 3 .
10
8
m/-s.
RJ·eii. a) E = 27.h,' -'- b) E E A' 1 28 w
>. ),:5.Ji&- em = ),U/\ = . :;:;;:z
e),leT
264 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENlII lSPITA
8. Kod kojeg jona slicnog atomu vodonika razlika talasnih duzina
glavnih linija Balmerove i Lajrnanove serije iznosi 59,3 nm" (co =
8.85 ·10-12 F/rn i e = 1.6 .10-
19
C, amasa elektrona m, = 9.1'
10-
31
kg).
RO <) N akl' d
yes. Z = eZ V 15;;c.6.). = oj 1 a osnovu ovoga z r JucuJcmo a
je to dvostruko jonizovani Li+"',<.
,1Vapomena: Za ctj'eli ispit 8e rade zadaci 1,2,3,6,7 i 8, a za drugi
parC'ijalni i .;;iuriente rnasinstva su zadaci 4,5,6,7 i 8.
3.3.6 Drugi parcijalni I cijeli ispit iz Fizike
Tuzla, 21.6.1991. god.
1. N ad osnovom L postavljena je strma ravan.
a) I<oliki treba da bude ugao strme ravni ada bi vrijeme spus-
tanja tijela niz tu stYillU ravan bilo najkrace? Posmatrati slucajcve
za f' 0 i f' = 0.5.
b) Koliki je koeflcijent trenja ako 511 vremena spustanja pri uglo-
VIrna O'} 60° i (X2 = 45° jednaka?
RJei. a) Iz uslova dt/da = 0 se dcibija tan2a = -l/f', "'1 = 45°,
"'2 = 58.20,
b) u = sin2il'l
o
-sin2o:" - = 0 27
, 2(eos
2
az"ocos 2 Cq) .
2. Tijelo tezine G = 10 N objeseno je 0 konac duzine L = 50 ern
i'iji je jedan kraj ucvrscen za nepokretnu tacku O. Tijelo 5e porn·
jereno iz ravnoteznog polozaja tako da konac zatvara sa vertika]om
ugao a = 600. U tom polozaju konca tijelu se saopsti pocetna brzina
Vo :::: 2.1 rn/ s sa smjerom nanize (norrnalno na konac).
a) Odredi silu u koneu u trenutku kada tijelo prolazi kroz najnizi
polozaj.
b) Visinu do koje ce se tijelo popeti iznad najnizeg polozaja.
RJd. 0) F = G + + ZG(l - cos <xl = 29 N
b) = 0.48 m
- 2,
3. Olovna kugla poluprecnika R = 50 ern ima u ullutrasnjosti
3.3. DRUGI PARCI.JALNI I CI.JELl ISPITI lZ F1ZIKE
sfernu supljinu poluprecnika r =
5 em) Cijije centar na udaljenosti
d = 30 em od centra lopte. Koli-
korn ce silom lopta privlaCiti tac-
kastu masu rn = 10 9 na udalje-
nosti L = 60 em od centra lopte.
265
Ugao koji zaklapaju d i L je '" = 60
0
GUotina olova je 11.3 .
10" kg /m', a 'Y = 6.67.10--
11
Nm
2
/kg'-
R' • F -.- iR
3
U_ 11·]0-8 TV
)CS. - 3 1fpm Lp - 1O.1d2sin21)' -,. - ,
r = !i
10 k f k ..
4 .. Najednoj istoj normali na zid nalazi se izvor zvu a Ie vcnC1Je
I/o = 1700 Hz i prijemnik (P-I-zid). Izvor i prijemnik su nepokretni,
a zid se udaljava od izvora brzinom 1)2 = 6 cm/ s. Na6 frekvenci-
ju udara (otkucaja) koju ce registrovatl prijemnik. Brzina zvuka je
340 m,j s.
Ries. //ud = !:::...v = Vo = 0.6 11 z
5: PolazeCi od broj molekula kojj imaju intcllzitete brz-
ina u intervalu od v do v + dv) naCi vjerovatnocu da molckul idealn-og
gasa no. stalnoj ternperaturi T irna vrijednost energije 1] intervalu od
E do E + dE. Odredi srednju i najvjerovatniju vrijcdnost energijc
translatornog kretanja molekula ideaJnog gasa Cija je temperatura
27:1 K. Zavisi Ii to od vrste gasa? k = 1.38 .10-
23
J! K.
. dN·J 1 Er;;_.- "
R]eli. dP = -if = .f;clkTI'I,e-kTvEdE, E =
E
. - kT
, nay 2
6. Izotop fosfora 1'32 je !1- radioaktivan sa periodom poluraspada
T = 14.3 dana. Pomotu uredjaja za detekciju elektrona utvrdjeno je
da preparat radioaktivnog fosfora daje 10
4
beta raspada u sekundi.
a.) Odredi masu preparata.
b) Kolika ce bili aktivnost preparata nakon 30 dana poslije ovog
mjerenja? (NA = 6.022.10
23
limol).
RJ·es. a)m = NM = M..I.A_ 9.47.10-
'0
mg
m m 0_693 '
b) A = 0.23 - 10' Bq
266
GLAVA 3. RlJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
3.3.7 Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike
Tuzla, 2.9.1991. go dine
1. Sistem tijela prikazan na slici
pusten je da se krece u momentu
kad opruga nije pocela da se
Odrediti:
a) Silu zatezanja uiti u trenutku
neposredno prije pocetka isteza-
liJa opruge.
b) Brziliu kojom tijclo mase n-tz
uclari u pod.
lI.ieS. a) Fz = nt, (g + a sin <»= 45.28 N,
b) v = , /
\; 1nl+m-, 2 rn! 8
. 2. U.Il.utar" Srer.I.lOg tljela poluprecnika R i zaprcminske ITlase
P UIla sferna suplJlna polu-
precnika 'i" = R/4 na uda-
ljenosti 11/4 od centra vece
sfere. NaCi jacinu gravita-
cionog polja u tacki na P
na rastojanju d od povrsine
sfernog tijela.
d
p
f
.. I
Ryes. 9 = :! R7fp/ [ __ 1__ _ 1 J'
3 1+*
3. Pravilan drveni cilindar pJiva na povrsilli vode tako da se u
nalazi 0.9 lljegove visine. Na vodu se naspe ulje tako da se
Cllmdar potpuno potopi. Odredi udaljenost napadnih tacaka sila
poliska na potoplj",ne dijelove u vodi i u ulju. Zapreminska masa
ulja.le Pu = 0.8 ·10· kgjm', a vode flu = 10' kg/m".
IIjes. d = if·
4. Na opr;'gu C1J·U y
. rnasu mozerno zanemariti objesi se tijelo i
o.pruga se Istegne za t3.L = 4.9 ern, Ako tijelo malo gurncmo u VCT-
tlkalI,l?In,pravcu koliki ce b,iti period oscilovanja tijela? Logaritam,ski
dekrernent prigusenja iznosi 1.7.
Rj eii l' = 21r f'ui = 0.46 s
5:1;_ homogenoj el.astierwj sredinl siri_se talas oblika
t( t) 0 c -05x (
." Xl ::::= .0 e . cos lOOt - 2x)
S.3. DRUGI PARCI.JALNI I CI.JELI ISPITI JZ FlZIKE 267
gdje je ( dato u mm, xu mit u s. NaCi:
a) odnos amplitude u tacki x = 0 i lalasne duiine talasa,
b) maksimalnu brzinu i ubrzanje one cestice elasticne sredine koja
u('"estvuje U OVOID talaSIlorn kretanju koja se nalazi u tacki x = 0,
c) razliku faza oscilovanj a cestica elasticn€ sradine u tackama u
kojilna se arnplitude oscilovanja razlikuju)edna od druge za 11 = 2 %.
Ries. a) T = L59· b) V
max
= .005 rn/s, a
max
=
5 mis', c) D.<p 0:.: 2(Xl - x,) = 41n(1- rJl = -0.08 rad = -4.63°
6. Masa azota Ttl = 15 9 nalazi se u zatvorenom sudu na tempera-
luri T = 300 K. Koliku kolii'inu toplote je polrebno dovesti azotu da
bi se srodnja kvadralna brzina (efektivna brzina) molekula povecala
11 = 2 pula? Izraz za efektivnu brzinu molekula izvesli. Veze
medju molekulima u a\omu smalrati krutim.(R = 8.31 .J (moIK,
Ai = 28 g/rnol) .
IIjd. v.f = Vi,!!X· = \fj111· = Q = m i R ·31' = 10 k.J
m ! M' M2
7. U atomu vodonika elektron prelazi iz stanja cija je energija veze
Ev = 0.54 eV u stunje cija je energija pobudjivanja Ep = 10.2 eV.
a) Odredi kvantne brojeve ovih slanja.
b) Odredi talasnu dtlZinu emitovanog fotona.
c) Kojaj spektralnoj seriji pripada ta lalasna duzina?
d) Mogu Ii ovi fotoni izazvati fotoelektricni efekat na cezijumu
ciji je izlazni rad 1.93 eV? Aka mogu izracunaj maksimalnu brzinu
rotoelektrona.
..
Rjes. a) fl.l = Vi ___ fu = 5 nz = = 2 b) A 100
E,,' V E)J+El 52 = 21RH =
4.34.10-
7
rn, c) Balmerovoj,
d) Mogu. V = J i!)r:,.Ai- = 4 . 10
6
m/ s
Napomena; Za ci:ieli £spit se rade zadaci 1,2,3,4
1
6 i 7, a za drugi
parcijalni i siudente ma§inskog odsJ'eka fiU zadaci 3,4,5,6 i "7.
3.3.8 Drugi parcijalni cijeli ispit iz Fizike
Tuzla, 3.10.1991. god.
1. TiJelo m,ase'-rn = 10 podize se po.strmoj ravni visiILe It =
3 'Tn i duzinc -'osllovlce a = 6 - rn. ZnajuCi da je koeficijent trerija
izmedju stnne ravni i tijela fL = 0.2 odrediti:
268 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
a) rad spoljasnje sile i Tad sile tcie, aka se podizanje vrsi polagano
(brzina priblizno jednaka nuli i bez ubrzanja).
b) fad spoljasnje sile koja bi tijelo uzvukla uz strmu ravan, dje-
lujuci paralelno sa njorn, ubrzanjem a =:.: 2 m/s2.
Rjes. a) A,p = mg(h + IlU) = 412 .1, b) = ma.L + mg(h +
p.a) cc 585.2 .1
2. Na nepokretnoj osovini bez trenja maze se vrtjeti tocak mase
lvf = 50 kg i poluprecIlika R =c 60 ern. Sa tockorn je vezan -slijepljen
manji tocak mase m = 1.5 kg i poluprec.nika r = 0.2 m oko koga
je obmotano idealno savitljivQ uie bez tezine, na Cijem se jednom
kraju nalazi teg mase ml = 8 kg. Koliki put ce teg preCi u t.oku
druge sekunde kretanja, aka se sistem prepusti samorn sebi iz stanja
mirovanja.
Rjel. !::J.8::.:::: 8
2
S'l = -- t
2
1
) = fnlg(t;-··-q) = 0.5 'nt
2 2ml+Dm.-f-m
3. Kroz horizontalnu cijev prikazanu na slici proti(e ziva.. Povr
sina poprecnog presjeka sireg di-
jela cijevi je 51) a uzeg dijela ci-
jevi 5'2 = Sd 4. Ilazlika pritisaka
zive na sir em i uiem_ dijelu cije-
vi je .6..p = 2.7 kPa. Izvesti iz-
raz za racunanje brzine protica-
nja zive kroz siri'dio cijevi i izra-
cUIlati je.(p = 13.6·10' kg/m
3
).
Rjes. VI = S'V;df'sn = 1.58 . 10-
3
mj 8
4. Klipnom pumpom zapremine LI V = 400 em' vriii se ispumpa-
vallje balona zapremine V :::;;;;. 1 dm
3
• Koliki t.e biti pritisak u balonu
poslije dvadesetog hod-a pumpe ako je pocetni pritisak po = 100 kPa.
Proces ispurnpavanja sITla.trati izoterrnllirn.
Rjd. _20 ='" Po (v:;;v)'o = 119.5 Pa
5, Nab obrazac za transformaciju x-komponente Luzine pri pre-
lasku iz nepokretnog u pokretni sistem, ako se pokretni sistern krece
v U odnosu na nepokretni sis tern u pozitivnorn smjeru X-
ose, Razmatranje provcsti :za jednodimenzionalan sluzaj.
R i c.s, u
l
=
• x /1- :'L!!;;t,
.- - V e2
6. a) 'Koliko ce ukupno spcktralnih linija emitovati vodonik u
atomskom stanju Ciji su atorni pobudjeni na n-ti energetski nivo.
3.1. DRUGI PARCIJALNT I CIJELI ISPITI IZ FlZIKE
269
b)Odredi razliku talasnih duzina glavuih linija Pa.;Senove i Balme-
rove serije ako jt RH = 1.()97· 10
7
l!m.
R
·' ) "in-1) I) A,\ ,\ . A = 468 -" 1 22· 10-
6
}CS. a x 2 ' ) w. - 4.) 32 35R
H
-.' . m
7. Kada se povrSina fotokatod€. od nepoznatog materijala os-
vijetli svjetloscu talasne duzine ,\ = 320 nrn dolazi do prckida fo-
toelektricne struje pri inverznom naponu od 0.2 ii. Odredi izlazni
rad fotoelektrona iz tog rnaterijala i maksimalnu talasnu duiinu
koja Inoze da izazove fotoelektricni efekat na tom materijalu. (h =
6.62' 10--:;4 .1 8, C = 3 . ]08 m!8, e = 1.6 . 10-
16
C)
R}'es. Ai = _.- eU
z
= eV', Amax = 305,8 nrn
8. Izotop stroncijUITla se ,6- raspada sa periodom poluraspada
od 28 godina. Koliko je vremena potrebno da se raspadne 90 %
prvobitne koliCine stroncijuTna. lzraz za racunanje broja raspadnutih
jezgara izvesti.
(
\),V):lt) Tln10 d
RJd. LIN = No 1 e---r- , t = '060:< = 93 go.
Napomena: Za C£Jeli ispd se jade zadaci 1 21 31 51 6 £ 7 J a za drug£
parn:ialn£ i siud(;nte masinskog ods.ieka. 8U zadaC£ 4,5,6) 7 i 8.
3,3.9 Pismeni ispit iz Fizike
Tuzla, 5.2.1990. god.
1. Odrediti ugao prema hOTizontu a pod kojim treba izbaciti
projekti] sa horizontalne podloge, cia bi se upotrebom minimalne
energije) prebadla zgrada ravnog krova visine h i sirine b) podignuta
na istoj horizontalnoj podlozi,
R
·' t /1 -'- 4H
}C8. 0:.- arc ,anV ,},
2. Spust.ajuci se sa vrlla neke strme ravni visine h tijelo se zaus-
ta.vi na rasojanju Sl od kraja Rtrme ravni. Do1m,zati da je koeficijent
trenja. fL = h/ (Sl + 52), ako je S2 osnovica strrne ravni. Sma-trati da
je koeficijent trenja isti na citavom putu.
3, N a krajevirna tankog stapa· cl'nzine L -=-. 40 em i mas; m =
500 9 pricvrscene su kugle rnasa rrtl -= 300 9 i m2 = 400 g. Stap je
postavljen na horizontalnu osovinu koja pTolazi na rastojanju Ll =
10 em. od manje mase. Ako se izvede ii! ravnoteznog polozaja za ugao
o = IT 13 i pusti, ocirediti brzinu manje kugle u trenutku kadasistem
kroz ravnotezni polozaj. Sva trenja zancmariti, a kugle
270
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PlSMENIH ISPlTA
smatrati tackastim. Izvesti izraz za izracunavanje momenta inercije
stapa u odnosu na datu osu.
Rjes. I" = 1- + Lil ,
V - wL - !6(
3m
2+m - m l )g(l-cos fJ /
1 - 1 - V L(2m.;+
108rn
2+im)· = 0.29 rn .s
4. Naci relativan braj molekula gasa cije se brzin€ Ile razlikuju
vise od p = 1 % od vrijednosti:
a) najvjerovatnije brzine,
b) srednje kvadratne (efektivne) brzine.
R " )"N ........!'E.
Jes. a -N- = = 1.66.10,·2
V lOO%1re ,
b) 6// = 12,,{fe-
15
p _ 1.85 .10-2
5. Jedna hipotetii'ka termii'ka illaSina koristi kao radno tijelo
helijum. U toku kruznog procesa ave masine uslovi su takvi da se
mogu primijeniti jednaCine za ideal an gas. CikJus se odvija tako
da gas iz stanja 1 do stanja 2 prelazi izobarnom ekspanzijoill) pri
cemu mu se zaprernina poveca 5 puta, zatiill se, do stanja 3 radno
tijelo izohorno zagrijava do 2 puta vise temperature nego u stanju
2, zatim se adijabatski siri do stanja 4, odakle izoterrnno Se vraca
u stanje L Skicirati ciklus u pl>r_ koordiIlatnom sistemu i odrediti
koeficijent km'isIlog dejstva liMine.
Ries. fJ = I - = 1 - - 0 -I
6.' Napon na . zTaci
minimalne talasne duzine 1Z kontinualnog dijela spektra stupaju u
interakciju sa slabo vezanim elektronima tako da se rasijavaju pod
ugloill e = 600. Pod kojim uglom uzmaknu elektroni pri toj interak,
ciji?
R
· , 1
Jes. tan'P = = 1.6065 'P = 58.10
eU.-,+l tan
Q
'
m()c- Z
3.1. DRUG1 PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE 271
VRIJEDNOSTI NEKIH OSNOVNIH KONSTANTI U
FIZICI
(Najbolje utvrdjene vrijednosti do 1986.
Kon;;ta.nLa. i _. Vrijednost za UtvrdJena Aps.
oznaka racunanje vrijednost greiL
Brzina svjetlosti u vakuuniu,c 3.00· 10
8
m/ s 2.99792458 tacno
Elementarno naelektrisanje, e 1.60· 10-
19
C 1.60217733 0.30
Masa mirovanja dektrona, rrlo
Dielektricna propustljivost
vakuUlua, co
Magnetska permea.bilnost
vakuuma, f1-0
Masa mirovallja
Masa mi.rovallja neutron a, mn
Masa mi.rovauja atorna IH1, mH
Masa rnirovanja aLoma lH2, mD
Masa mirovanja atoma 2H e
4
,
SpecificIlO naelektrisanje
elektrona, e. / m
Masa mirovanja. proton a, mp
Masa Ill.ITOVanja neutrona, m"
Plankova konstanta, h
Komptonova talasna d uzina
elektrolla, Ae
Univerzallla gasna konsta.nta, R
Avogdrov broj, NA
Bolcmanova. konstanta., k
Zapremina mola molekula
ideal.nog gasa pri st. usi.
Faradejeva konstanta, F
Stefall.-Bokmal1ova
konstanta, {f
Ridbergova konstanta, BH
Gravit.aciolla konstanta, '1
Borov radius, rl
Maglletni moment elekl.rona, ji,e
Borov ll1agneton, J.tB
Magnetni moment protona, ji,1!
KOllstanta hue st.rukture, a
Napomena:
9.11 ' 10-
31
kg
8.85.10
12
F 1m
1.26.10-
6
Him
5.49 10-
4
u
1.0087 u
1.0078 u
2.0141 u
4.0026 u
1.76· 1O-
H
kglC
1.67 . kg
1.67 10-
27
kg
6.63 . J S
2.43 m
8.31 J /molK
6.02.10
23
rnol-
1
1.38· 10-
23
J / K
2.24 10-
2
m:J jmol
9.65 10' C Imol
5.67 10-
8
W 1m
2
K
1.10 10
7
m-
I
6.67.10
11
Nm
2
/kg
2
5.29.10-
11
m
9,28 10-"24 J IT
9.28· 10-
24
J IT
1.41.10-
20
J/T
1 137
9.1093897 0.59
8.85418781762 tacna
1.25663706143 tacna
5.48579902 0.023
1.008664904 0.014
1.007825035 a.Oll
2.014101779 0.012
4.00260324 0.012
1.75881962 0.30
1.6726231 0.59
1.6749286 0.59
6.6260755 0.60
2.42631058 0,089
8.314510 8.4
6.0221367 0.59
1.3806513 1.8
2.2413992 1.7
9.6485309 0.30
5.670399 6.8
1.0973731571 0.00036
6.67259 128
5.29177249 0.045
9.2847700 0.34
9.2847700 0.34
1.41060761 0.34
1/137.0359895 0.045
__ Apsolutnll greska u kaloni 4, ima jedllinice kao Mo su u koloni 2. i mnozi se
sa 10-:--
6
Vrijednosti u koloni 2. treba mnoziti istim stepcHom kao sto je u koloni 2.
272 GLA VA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
4. LITERATURA
1. G. Dimie: "Zbirka zadataka iz fizike'; (visi kurs), Nau{:na
knjiga. Beograd 1987.
2. E. BabiC, R. Krsnik, M. Ocka: "Zbirka rijesenih zadataka iz
flzike", Skolska knjiga, Zagreb 1982.
3. O. Zizic, O. Labat: "Zbirka zadataka iz fizike", Masinski fakul-
tet, Beograd 1981-
4. I.E. Irodov: "ZadaCi po obscej fizike", Nauka, Moskva 1973
5. LV. Saveljev: "Sbornik voprosov i zadac po oMcej fizike"
Nauka, Moskva 1982.
6. N.N. Vzorov, O.I. Zamsa, I.E. Irodov, LV. Saveljev:
"Sbornik zadac po obscej fizike", Nauka, Moskva 1968.
7. 5.1'. Strelkov, D.V. Sivuhin, V.A. Ugarov, LA . .lakovljev:
)1 Sbornik zadac po obscemu kUTSU fiziki-Mehanika" ) Nauka, Moskva
1977.
8. S. M. Kozel, N.N. Kolacevskij, G.r. Kosourov, 1.1'. Mazan-
jko:" Sbornik zadac po lizike" , Nauka, Moskva 1965.
9. D.1. Saharov: "Sbornik zadac po fizike" , Nauka, Moskva 1973.
10. V.K. l(obllskin: "Metodika resenija zadac P? fizeike"
1
1z-
dateljstvo lenjingradskavo univesiteta 1970.
11. V.A. Balas: "Zadaei po fizike ; metod; ih resenija" , Prosves-
cenie, Moskva 1967.
12. N.M. Speranskij: "Kak resati zadac; po n.zike", Vissaja skola,
Moskva 1967.
13. J.V. Hofman: "Zakoni, formuli, zadaci fiziki", Naukova dum-
ka, Kiev 1977.
14. "Berkeley Physics Cours", McGraw-Hill Book Company.
15. "The Feynman Lectures on Physics" ,Addison-Wesley Pub-
lishing Company.
16. RV. Stanic, M.I.Markovic:"Zbirka re,enih zadataka iz atom-
ske fizike") Naucna knjiga, Beograd 1989.
17 . .J .M. Puric, S.L Djenize:" Zbirka resenih zadataka iz atomske
fizike" 1 Naucna knjiga, Beograd.
18. V. Hajko, H. Schilling:"Elektrik-Optik-Quantentheorie",
VEB Fachbuchverlag, Leipzig, 1977 .
.. 19 .... M.S. TodoroviC, O. Jovic;c, J.Jovi6<':" Zbirka ispitnih za-
dat.aka iz fizike" , Gradjevinska knj;ga, Beograd 1988.
ISPRAVKEUOCENIH GRESAKA
Str. red Stoji
5. 15. odozgo masem=2kg
10. Y.odozdo L
10. 8, odozdo neki ugaa
12. 12,odozdo gustine
12. 12.odozdo gustine
19. 15.odozgo x=30cm
21. 4.odozgo temperature
21. 6.odozdo c,
35. 6.odozdo vI' "" 10.68
fI 1I7,n 0
36 3. octazgo
36 7.odozgo kuglice
36. lO,odozdo
36. 6.odozdo a =63.4,
tk =0.181.'0
41. 10. odozdo mase m
i
4. odozdo -
Treba da stoji:
L,
neb ugao a
zaprcminske mase
zapreminske mase
A =!Ocm
na temperaturi

v,. =9.49

"",0.65
kolica
I:=l] +[2 =335
a =76
Ik =02v
o
Tijdo smatrati
tackastom masom
_ _ 2m(m+mj) .
41. .J, odzdo L - L =::; mgrt

42. 2.odozdo \=2.16 v=4.1
43, 14.odozgo
43.2.odozdo
44.8.odoz1o
h
_ 1vI'h
,-
(3m + AJ)(2m + .'1.1)
Po
Po
0' 1
11 = 4a/1--
. 4gS2 <> 8g
h Q2 gh
l
S2
v=--+-------
- 2 4S'g 4Q'
45.8.odozdo Longituclinalni Logaritmnski
48. t5.odozdoQ=L20MJ Q=1.51MJ
49 14. odozdo lza.rijeCi Oba sIoja dodati:
sujednake debljine, a
52. 1-.4. odozdo }" = 2,84.10-
4

r ;;0; 2.84 .10-
6
371
Sir. red Sloji Treba da stoji:
r
I ( dj
51.6.odozgo T ll'R)
1
)/4 r 2 11/4
(V I (d\ eJ) [.
-;J T=l R)
-0 7 d . 1}. 2 e
)r . . 0 ozgo/co =---sm -
1- 7? 2
, 2(1- II) , U
""0 ==---Asll1-
'I 2
58. 3.odozdo Dodati: Za poluprecnikjezga
llzcti r
J
;;0; 1.2 .1O-
J
"; 171
1. odozdo r
J
::::. 11· 1 oj 5 m Trcba izbrisali
64.7.odozdo Dodatinakr<liu =4h==2m
65. 1. odozgo drugog prvog
10. odozgo Treba dodab na kraju ,='
14, odozgo Treba dodati na kraju ;;-'"' 3x
j
102. ] 8. odozdo v
2
= v
2
( )
(VII} "Y-I 3mv
Q
1
107A.odozdo l--+- mL- !'. I , =
107. 2.odozdo
3 )lJAI + 3m)L J
2mvo __
1---'--' =0.7)6)
(3m +lvf)g
3fJl vJ
1- --. = 0 92'75
(A1 '+ 3rn)(1\1 + 2f11)Lg . i
107.1. odozdo (P1 = arccosO.7565:::: 40°50'
9
1
arccosO,9275:= 22
0
- 13
ll3. 9 odozdo F::::. - --
. 204'''' "
Str. red Stoji Trebadastoji:
13
113 1.odozdo
a=-prpR
204
95
a=--mpR
1156 '
128. 5. odozdo
= + .6;; = AJ1
6.) +.6.
2
M
j
+M
2
13 L 3. odozgo - In! cos a) -P1cosa)
-m
2
cas a) -)1.2 cosa)
v
,
mv'
133.6.odozgo
r
r
141. 12.odozdo
dtJ11 r
2
ppogL>I
J
_ =.106.82
4 /d; -1)
141. 4. odozdo Treba dodati: Smatrati da su srednje
vrijednosti zapreminske mase Zemlje i Mjescca
jcdnake.
e'E eUI
158.8.odozgo E2 = sin2a = d
.. e'E eUL
£2
2si1128 2dsin28
169. 1. odozdo
p=5(Yo
17=5%
171. 2. odozdo ..
171. l.odozdo ..
178. 7. odozdo .. =7.03.10-
4
=7.29.10-
4
181.10. odozdo= I
211.2.odozgo }LO +1 HZ --72 He
4
+Q
3L6 +1 H2 -? 22He
4
+Q
235.7.odozgoi,=i+mlLi
235_ 3.odozdo r= p=
252. 11. odozgo (3.140) (313)
13. odozgo (3.141) (3.14).
8.odozdo (3.14£)u(3.141) (3.15)u(3.14)
5. odozdo (3142) i (3.143) uvrstimo u (3. 139)
274
Str. red Stoji Treba da sto.1i:
treba da stoji: (3.15) i (3.16) uvTstimo u (3.12)
253,9.odozdo(3.146) (3.19)
kvantllog broja
=2624.41IDl
7 _ odozdo mase
3.odozdo =2624 nm
254. 11.odozdo
1- a = 47°58
'
12I.g(m+M)(4}d + 3m)
Jl§
L L, -L, -
255.3.odozgo = ----=3).8Hz
m L1L2
1 IFL L, -I.,
... .1------ 17.89Hz
2 V m L j L
2
255.16.odozdo =2000viIn =2000V/m
255. 15. odozdo a 30' IJ 60
0
2EO sin
2
a d >_ 3Eocas2 e
5. odozdo d .--
c£ es
5.odozdo
2eaL tan a eO 6,2L'
m + 2mEo cos
2
0:
treba da stoji

2E 2 eBLctg If e' B L
v = \1. -m
Q
· + ,
V m 2mEo sin- If
256.16.odozgo fi = 0.02 f.l = OA
256.13.odozdo =4.84
12.odozdo
260 2
' d mo =931
.. 0 zgo
260. 3. Odozgo
f4
=4.51
F'"1.6 N
0.425
Str. red Sto.1i Treba da stoji:
f4 = --".L = 0.283
3mn
o
e
2
261.1.odozdo
treba da stoji
tre:ta da stoji
E
1
268.6.odozgo =585.2 J
268, 8.odozdo _20=
269 10. odozgo nm
271. 1 odozdo koloni 2.
(
4d)2
163+
T
=546.1 J
P::o ::::
=337.4nm
koloni 3.
275

I
Predgovor tree em izdanju Ovo izdanje "Zbirke" razlikuje se od prvog i drugog po tome sto su ranije Zbirka zadataka iz Fizike I i Zbirka zadataka ii' Fizike II spojene, otklonjene nocene greske i izvrseno poboljsanje u formulaciji tekstova nekih zadataka i rjesenja, taka da, pored studenata Fakulteta elektrotehnike i rnaSinstva, maze posluziti i studentima Filozofskog fakulteta na Odsjeku Matematika-Fizika za pripremanje ispita iz Opste fizike 1. Bicemo zahvalni svakom citaocu koji nas l1a evcntualne gresk~ upozori, odnosno da svoje misljenje i primjedbe kaje hi doprinijele njenom poboljsanja.

Tuzla~

novembra 1995. godine

Autori

I

1
1 ,

1

II
Iz predgovora prvom izdanju Ova Zbirka zadataka je namijenjena studentima Fakulteta elektrotehnike i masinstva u Tuzli, sa prvenstvenim ciljem da olaksa savladjivanje gradiva iz Fizike u prvern semestru i samirn tim i polaganje ispita iz ovog predmeta. Pisana je prema zajednickim osnovarna programa iz fizike za sve elektrotehnicke fakultete u Bosni i Hercegovini pa je mogu koristiti i studenti drugih elektrotehnickih i tehnickih fakulteta koji se pripremaju za polaganje ispita 1Z fizike. . U prvom dijclu su dati zadaci za auditorne vjezbe i njihova rjesenja se urade u toku vjezbi. U cilju permanentnog fada i pracenja studenata, u drugom dijelu je nakon svake vece cjeline dat po jedan List zadataka za kontrolisano ucenj€ sa konalnim rjesenjima u opstim brojevima i brojnim vrijednostima, sa ciljem da studenti sami pokusaju rijesiti zadatke i produbiti shvatanja zakonitosti prije izlaska na ispit. U trecern dijelu knjige S11 dati detaljno rijeseni zadaci sa nekih dosadaSnjih pismenih ispita. Rjesenja su data uz potpuno teorijsko obrazlozenje. Cilj ovog dijela je da ilustruje studentima nivo znanja koji se trail na ispitu i da ukaze da se U pTiprernama pismenog dijela ispita mora istovrcrneno detaljno priprernati teorija jeT je ona preduslov za lispjesno rjesavanja zadataka. Isto tako zeljeli sme da ukazerno da u rjesavanju zadataka treba pisati i odgovarajuca obrazlozenja jer se na taj nacin utvTdjuje teorija i vrsi priprernanje usm_cnog dijela ispiLa iz fizike. Smatramo da ce ovako koncipirana Zbirka u mnogome olaksati priprernanje ispita i OlIlOguCiti uspjesno savladjivanje prograrnom predvidjenog gradiva 1Z rnchanike i oscilacija i studentima drugih fakulteta koji slusaju te oblasti u svom pTogramu fizike. Prijatna nam je duznost da se zahvalimo recenzentima dr V. Divjakovicu, prof. P11F u Novorn Sadu i rIll' M. Kopricu, doc. Medicinskog fakulteta u Tuzli za ulozeni trud pri recenziranju teksta i datim korisnirn sugestijama i primjedbarna koje su doprinijele poboljsanju knjige. Tuzla, Inaja 1990. godine Autori
SADRZAJ

III

1

Zadaci za audit orne vjezbe 1 1.1 Ravnornjerno kretanje ......... . 1 1.2 ,lednoliko promjenljiva i slozena kretanja .2 1.3 Kinematika rotacionog kretanja .............. . .. 3 1.4 Dinamika translatornog kretanja-l .............. 4 1.5 Zakon 0 odrzanju impulsa ........ . . .5 1.6 Zakon 0 odrzanju energije .................. . . .6 1. 7 Dinamika translatornog kretanja-2 .. 7 1.8 Gravitaciono polje .............. . ..9 Di.namika rotacionog kretanja-l 1.9 .. 9 1.10 Dinamika rotac:ionog kretanja-2 ... 11 1.11 Mehanika fluida ........... 12 1.12 Elasticnost ... . ... 13 1.13 Oscilacije-1 ...... 14 1.14 Oscilacije-2 .... 16 1.15 Oscilacije-3 .. 17 1.16 Talasno kretanje ... 18 1.17 Nauka 0 toploti. Gasni zakoni .... 20 1.18 Molekularno-kineticka teorija .. .............. 24 1.19 Kretanje u elektromagnetnom polju .. 26 1.20 Osnove relativisticke teorije .............. 28 1.21 Toplotno zracenje .......... . ................ 29 1.22 Fotoelektricni i Komptonov efekat ..... 30 1.23 Atomska fizika ...... :n 1.24 Nuklearna fizika .... . .... 33 2 Zadaci za kontrolisano ucenje 35 2.1 Kinematika translatornog kretanja .... 35 2.2 Kinematika obrtnog kretanja .... 37 2.3 Dinamika translatornog kretanja ... 38 2.4 Gravitacija .............. . . ... 39 2.5 Dinamika rotacionog kretanj a .41 2.6 Hidrostatika i hidrodinamika ... 4:1 2.7 Oscilatorno kretanje .... 44 2.8 Talasno kretanje .46 2.9 Nauka 0 toploti. Gasni zakoni ................ .47 2.10 Molekularno-kineticka teorija ...... 50

. U trenutku t = o iz A duz prave AB..IV 2. 88 Prvi parcijalni ispit iz Fizikc. ...2...1 ......'90 .. 61 Glava 1 Z adaci za auditorne vjezbe 1.11.. Poslije t = 0.'9{) .. 26.2. .2... 53 .'87 ...'90 . a drugu brzinom v.. . 20. '87 .6 3......9 Pismeni ispit iz Fizike.2.9..3..'85 .. 30.. iz Fizike..51 . 204 Drugi parcijalni ispit iz Fizike. po lstom pravcu... 126 .. 2. 74 Prvi parcijalni ispit iz Fizikc.6.4 3..6.'84 3.1.7 Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike.. 54 ..'91 .. 27. 31.. 11.. 8.3.8.3. Odrediti vektor srednje brzine kretanja... 272 3..1.9. 114 . 16. parcijalni ispiti iz Fizike .ijeseni zadaci sa pislllenih ispita 3 3. ..'90 .'3.1... ......5 Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike. 262 3.2.'86 Prvi parcijalni ispit iz Fizike..2. .j s pod uglom 0:1 = 60° U odnosu na zadani srnjer.. prerua B 1 krene tijel~ 1.10. 5.. ..3 3..n V2 = 5 mj. Drugi parcijalni ispit 1Z Fizike.5 3.'85 Drugi parcijalni ispit iz Fizike.. .. b.12. 269 4 Vrijednosti nekih osnovnih konstanti u fizici ... 24. Odrediti vektor brzine kretanja te ruaterijalne tacke i smisao konstanti.3 Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike.4.4 3.3. 2. brzinom Vz = 40 mj s.... 271 5 Literatura.1. 143 .3. konstantnorn brzinor.. Odrediti vrijerne nakon koga tijela biti na istoj udaljenosti od tacke A. 10.3 parcijalni i cijeli ispiti iz Fizike . = 60 km/h..'91 .'90 . . 1.2. 172 .... 143 Ravnornjerno kretanje .150 .1 2.15 Atomska fizika ...2 3.. 25.'87 .2.4.3..2.l. 160 .....'90 ..'91 .6 Drug] parcijalni i cijeli ispit iz Fizike.....1.56 ..2 Drugi parcijalni i cijeli ispit 1Z Fizike... 21. . ..8 3.. . 212 Drugi parcijalni ispit. 3. .. 7:9.8.. a drugu polovinu vrernena pod uglorIl az ::. .14 Fotoelektricni i Komptonov efekat 2.13 Toplotno zracenje 2. die pozitivne konstante.... .....4.254 3..'87 ...1 Prvi parcljalni lspiti iz Fizike 3. 30.. Drugi parcijalni ispit iz Fizike... Kolika je ta udaljenost? Kolike su relativne brzine tijala v ce Vl Z i VZl? .. 264 3..5.... 243 3.... 193 Drugi parcijalni ispit iz Fizike..6.1.. 61 3.9. 5.'87 .11 Kretanje u elektromagnetnom polju 2.. krecuCi se konstantnom brz~nom VI = 10 rnj s.tijelo 2.58 61 .2 ..'85 Drugi parcijalni ispit iz Fizike. . '90 ..3.'90 ...3.. 10. Rastojanje medju tai'karna A i B je L = 10 m. .. ..1 Prvi parcijalni ispit iz Fizikc. . .. .. 140 .2 s iz B pocne kretanje... . 2. 266 3..7 Drugi 3..--=: 1200 U odnosu na isti srnjer.8 Drugi parcijalni i cijeli ispit"'iz Fiz-ike~-·k~10. 254 Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike....2. Odrediti vektor srednje brzine.....10 Drugi 3. AutOIT10bil predje prvu polovinu pravolinijskog puta brzinom v.'82 Drug] parcijalni ispit iz Fizike... ..16 Nuklearna fizika R.'90 .. . Prvu polovinu vremena tijelo se krece brzinOIIl VI = 20 m.2 3.9.3.. 101 .4 Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike 1 8..'84 Prvi parcijalni ispit iz Fizikc J 1.6.l. = 40 km/h....1 3.5.9 3...5 3.183 3. 3....6 1.3 Prvi parcijalni ispit iz Fizike. Drugi parcijalni ispit 1Z Fizike. 258 3. 256 3. 11.2.3.. 2. 232 Drugi parcijalni ispit iz Fizike.267 3.2.'91 .1. 4....9. )87 Prvi parcijalni ispit iz Fizikc.260 3. .12 Specijalna teorija relativnosti .7 3... Kretanje neke materijalne tacke u ravni opisuju jednacine kretanja u pravouglom Dekartovom sistemu x=a+bt y=d+ci gdje su a. . 57 ... 29..

Odrediti pocetnu brzinu izbacenog tijela.i tangencijalno. d) ukupno vrijeme kretanja.t. u horizontalnom pravcu u smjeru kretanja tijela. 15. 3) a=7r/2. A i B. N aCi brzinu camca iJ U odnosu na ohain i rastojanje koje carnac predje za vrijeme t. ako za svo vrijeme leta duva sjevero-zapadni vjetar. Da hi se odredila brzina rnetka moze se izvesti ovakav eksperiment: na horizontalnu osovinu ucvrste se dva tanka diska i zarotiraju kOllstantnom ugaonom brzinom.r? 10. Odredi za koje vrijeme t od pocetka kretanja prvog tije1a ce rastojanje medju tijelima biti upravo 6. 1. ubrzanje tijeI-a i radius krivine tiajektorije u trenutku t. Camac se krece relativnom brzinom Vrei 11 odnosu na vodu pod uglom 0'. 8. Odrediti vrijeme presretanja ako je zadano pocetno rastojanje broda i camca AB = L. Odrediti: a) vrijeme leta. b) najvecu visinu do koje se tijelo popne pri kretanju i c) najvecu udaljenost. Kolika hi morala biti brzina drugog. Koliko ohrta naprave toi'kovi automobila od trenutka ukljucenja koCionog sisteme do potpunog zaustavljanja.2 J ednoliko promjenljiva i slozena kretanja 1.2 CLAVA 1.trenutku pocetka kocenja automobil imao brzinu Vo = 60 km/h i zaustavio se . naslanja se na zupcanik prei'nika D 2 • Oba zupcanika rotiraju oko nepokretnih os a. 27 krn / h. Kada se zna ugaona brzina diskova. ' 16. Naci broj obrtaja drugog zupcanika. se brzinom 60 krn/h. 7. u vremenskom intervalu 6. Iz tacke na visini Yo izbace se jedno za drughn. Brad kren€ iz neke tacke A na jezeru sa konstantnom brzinom Pod kojim uglom {3 treba poceti kretanje motorni camac brzinom 'V.. brzinom Ciji je intenzitet u =. I'amca. 13. NaCi rastojanje L duz padine konstantnog nagiba na kome ce tane pasti. Prikazite graficki zavisnost puta cd vrernena za nekoliko autobusa. svako pola sata. Iz jednog u drngo mjesto. Iz tacke sa koordinatama (xo. pri cemu prvi zupcanik napravi za 1 s nl obrtaja. 11. treba naCi izraz za odredjivanje brzine metka. KINEMATIKA ROTACIONOG KRETANJA 3 5. Svo vrijeme kretanja tijela duva vjetar stalnog intenziteta. U odnosu na srnjer brzine rijeke U. b) jednacinu putanje kretanja tijela. odredjuju liniju. koja sa normalom na kurs broda zaklapa ugao "'I. saopstavajuCi Inti ubrzanje ii. Zupcanik precnikaD . rastojanje medju diskovima i ugao izrnedju rnjesta gdje bi metak udario drugi disk u mirnom sistemu i gdje stvarno udari kada se sistem obrce. Kojom brzinom i po korn kursu treba letjeti avian da hi za vrijeme t = 2 h presao L = 300 km tacna ka sjeveru. Yo) izbacentl je tijelo pocetnorll brzinoID Vo pod uglom 0:0 u odnosu na horizontalu. Tanker se krece pravolinijski brzinoID Vo. Na nekom tlu sa nagibom f3 ukopano je vatreno oruzje sa kotom Yo· Iz oruzja se izbaci tane pocetnom brzinom i10 pod uglom 0: U odnosu na horizont. Yo) izbaceno je tijelo pocetnom brzinom Va pod uglom ao u odnosu na horizontalu. pod uglom od 30° u odnosu na meridijan. Posrnatrac na visini h opaza dva prolaska tijela u vremenskom intervalu t:lt. da bi presreo brod? Pocetni polozaji broda . Na visini h leti helikopter hrzinom V" Odrediti rastojanje L po horizontali na kome treba ispustiti teret da bi on pao na brod ako: a) tanker i helikopter imaju isti smjer kretanja. Diskutovati slucajeve: 1) 00=0. e) najvecu visinu uspona i f) ugao pod kojim treba izbaciti tijelo iz koordinatnog pocetka. 14.3 Kinematika rotacionog kretanja 9. da bi njegova visina uspona bila jednaka dornetu u X-pravcu. ako· je u . prvo tijelo navise. dva tijela jednakim pocetnim brzinama vo. Metak se ispali paralelno sa osovinom. da stigne kad i prvi? vo. c) normalno. 12. 2) a=7r. Iz tacke sa koordinatama (xo. h) tanker i helikopter imaju suprotan smjer kretanja. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE 1. a drugo nanize.3. 17. Udaljenost mjestaje 135 km. Tijelo s(~ izbaci vertikalno u vis. NaCi: a) polozaj i brzinu tijela poslije vremena t. polazi jedan autobus krecuc. 6.

a drugi na rastojanju R od ose obrtanja platforme. krece se bez trenja po horizontalnom pravom kolosijeku brzinom Vo = 36 km/h. Medju njihje naslonjen klin mase m sa uglom nagiba pri vrhu 2a. Brzina elektricnog voza je 36 km/h.renja izmedju kocki i podloge je 1-'. ako niz strmu ravan nagibnog ugla 0: =)15°.1. koje se krece po horizontalnoj podlozi brzinorIl pocnu istovremeno da djeluju. i produzi da se krece po inerciji.s u sllljeru suprotnom od smjera njegovog kretanja. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE 1. Koliko je ubrzanje kocki. N a horizontalnoj povrsini nalaze se dvije jednake kocke masa M. lJkupnu silu otpora kretanju mozemo shvatiti kao silu trenja klizanja sa koeficijentom trenja I-' = 0. KreeuCi se brzinomvo = 400 m. Masu kotura i Automobil rnase 2000 kg koji se krece se brzinom Vo == 72 km/ h naidje na uspon /'iji je ugao nagiba IX = 10°. koje zaklapaju uglove 0:1 i 0:2 sa smjerom pocetne brzine 2 va. 19. a) Kako treba da nisani ucesnik dvoboja iz centra? b) Kako treba da nisani ucesnik dvoboja sa rastojanja R? c) Ko je u povoljnijem polozaju? Smatrati da se metak ispaljuje iz tacke polozaja ucesnika dvoboja brzino v. ako covjek otpocne da trci po njemu brzinom VI = 6 m/. Jedan ucesnik je u centru.. b) silu zatezanja uzeta i . Koliko je srednje ugaono usporenje tockova pri kocenju? 18. Ucesnici dvoboja se nalaze na horizontalnoj platformi koja rotira ugaonom brzinorn w. idealno savitljivom i neistegljivorn niti koja je prebacena preko kotura sa nepomicnoID OSOID. . 20.4 Dinarnika translatornog kretanja-l 21. Za koje vrijcrne tije]o rnase m ~~ 2 kg stigne u podnozje klizeCi niz stymn Tavan sa visine h = 5.c) ubrzanje i'silu zatezanja kada podloga nije glatka vee hrapava.1 kg.5 Zkon 0 odrZanju irnpulsa a) N aci ubrzanje tijela ii b) NaCi brzinu tijela if poslije vremena t. ZKON 0 ODRZANJU IMPULSA 5 za t = 3 s. klizl ravnomjerno? 26.5 m. Idealno elasticna kuglica mase m udari u idealno elastican ravan zid brzinom {/1 i od njega se odbije brzinom V2.j s granata se u jednom trenutku raspadne na dva jednaka dijela. ako se zanemari trenje izmedju klina i ivica kocki? 1. koja se odvoji od tocka poluprecnika R? 23. odnosno najvisi polozaj. 24. Koliki ce put preCi automobil HZ strminu za t = 4 s? 25. c) silu koja djeluje na osovinu kotura F i d) silu F21 kojom teg M djeluje na preteg m. Odrediti: a) brzinu tacke na abodu dodatka na toC:ku u trenutku kada prolazi kroz najnizi. m. Jednom od tegova se doda preteg mase m = 0. Precnik tockova je D = 0. Kolika je promjena impulsa (koliCine kretanja) kuglice: a) kada kuglica udari u pravcu normale i b) kada kuglica udari pod izvjesnilIl uglorn u odnosu na normalu? 28. c) N ad polozaj tijela u trenutku t. a izmedju tijela M i podloge se javlja trenje koeficijenta I-' = 0. Kolika ce biti promjena brzine vagona. b) ugaonu brzinu tacaka.5. N a tijelo mase m. Autornobil se krece bez proklizavanja po horizontalnom putu brzinom v. pri cemu svaki od njih . b) silu zatezanja niti F z . Dva jednaka tega svaki mase M = 4 kg spojena su medjusoh no laganom. paralelno sa podlogom. kao i kad prolazi kroz polozaje na visini osovine.4 CLAVA 1. j 1 1. Odrediti: a) ubrzanje oba tijela.7 m. trenja zanemariti. NaCi: a) ubrzanje tegova a. 29. Poluprecnik tockova 0. 22. . Na obodu stoia je kotur preko koga je prebaceno neistegljivo uze koje povezuje tijelo mase 1\1£ i drugo tijelo mase m = 10 kg. Va. Dodatak na tocku koji sprecava isklizavanje je 5 em. Na giatkoj horizontalnoj ravni stoia nalazi se tijelo mase M = 40 kg. ~ . Vagon-platforrna mase M = 4000 kg na kome se nalazi covjek -mase -m--= -80 kg. Na koju maksimalnu visinu se zabaci kap vode. a zatim iskoci.. Koeficijent t.2. sile ifI i F . i 27. nagibnog ugla j3 = 30°.

b) Odrediti brzinu neutrona i jezgra poslije sudara. . Kolicna kretanja sistema u trenutku sudara iznosila je K = 0. nalaze se ti"jela masa m. U jednorn momentu klizac izbaci u smjeru ispred sebe kuglu pod uglorn 0:: = 30° U odnosu na horizontalnu ravan. Masa klizaca bez kugle je M = 75 kg. b) Ako je brzina isticanja gasova Vo = 20 krn/ s. NaCi brzinu jezgra.2 kg i brzine VI = 1 m/ s i V2 = 0. maksimalnu potencijalnu energiju opruge pri sudaru.I ::-. a) Izracunati ubrzanje rakete u pocetnom trenutku. brzinom Vo = 10 m! s. 7. zanemarujuCi sUu teze.6 Zakon 0 odrzanju energije 1. 37. Koliki se rad izvrsi ako se tijelo pomjeri iz polozaja Xl = 2 em u polozaj x. rasijava. i. Sva trenja zanemariti.MIKA TRANSLATORNOG KRETANJA-2 7 krene po pravcu koji sa prvobitnim pravcem kretanja granate.kif. Za kraj uzeta duzine L = 1 m. KEzac stoji na ledu i drzi u ruci na ramenu kuglu rnase m = 5 kg. Izraeunati: kineticku energiju sistema prije sudara. U carnac sa obale uskoci covjek mase m2 brzinom Vz u horizontalnom pravcu. Brzina smanjivanja mase rakete usljed izbacivanja gasovaje dm/ dt = -fO (kg/s).7 Dinarnika translatornog kretanja-2 33.6 GLAVA 1. Odrediti brzinu tijela u tacki B u 39 . 31. 32. u pocetnorll trenutku. Gumeni camac mase ml se krece od obale brzinom VI koja sa obaloln zaklapa ugao 0:. Dva tijela klize po horizontalnoj podlozi bez trenja u istorn pravcu i smjeru i imaju mase TTI. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE 1. vezan je teg..::: 0. 38. neistegljivim koncem koji je prebacen preko kotura.a. a) Odrediti koliko se puta smanji kineticka energija neutrona i za koliku vrijednost se smanji brzina pri sarno jednom centralnom idealno elesticnom sudaru. zaklapa ugao 300. Izracunati brzinu tega u trenutku kada uze sa vertikalom zaklapa ugao <PI = 30°. Neutron mase m krece se brzinom v i udari u nepokretno jezgro n puta vece rnase. kao i brzinu tijela poslije sudara.. Konstanta krutosti opruge ima vrijednost k = 16 N/m. kao i pomjeranje tijela klizaca Za vrijeme bacanja kugle? kojoj putanja prelazi iz pravolinijske u kruznu putanju.2 m/ s.14 kgrnj s. Raketa cija je masa na pocetku kretanja Mo (kg) krece se izbacujuCi produkte sagorijevanja brzinom Vo (u odnosu na raketu). Otpor vazduha zanemariti. brzinu sisterna u trenutku sudara. bez pocetne brzine. Alfa-cestica leti brzinom Vo (va < c).nlas~. Tijela su vezana laganim. 35. koliku rnasu gasa u sekundi je neophodno izbacivati za ostvarivanje reaktivne sile F = 105 kN? c) Napisati diferencijalnu jednacinu kretanja rakete. TijeJo je podvrgnuto dejstvu sile oblika P = . 34. 36. normalno na ohalu. 30. Po sinarna koje su postavljene po strmoj ravni koja u podnozju prelazi u vertikalnu "mrtvu petlju" poluprecnika r = 0.se na jezgru mase M. = 8 kg i m2 = 2 kg (vidi sliku). Odrediti vektore brzina parcadi granate? Nacrtaj vektor iInpulsa sistema poslije eksplozije.1 kg i m2 = 0. 1. Kolikom brzinoll1 i u korn pravcu ce klizac da se pokrene l ako se zanemari sila trenja medju klizaljkama i ledom. Sa koje minimalne visine hrnin treba pustiti tijelo. dit hi proslo kroz mrtvu petlju ne odvajajuCi se od sina ni u najvisoj tacki C. idealno savitljivim. Odrediti vektor brzin€ camca sa covjekom. Na prvo tijelo rnase'ml pricvrscena je elasticna opruga zanemarljive. = 5 em od ravnoteznog polozaja.. Ugao izmedju pravca kretanja alfa-cestice do sudara i pravca uzmicanja jezgra iznosi rp. ako se pri sudaru neutron rasije pod uglom. Tijela S(J poslije izyjesnog vremena sustizu i sudare. Zatim se teg pusti bez pocetne brzine. Na strmim ravnima koje sa horizontalom zaklapaju uglove a1 = 'if /6 i 0:2 = 'if /3.. DINA.5 rn krece se malo tijelo. uze je postavljeno u takav polozaj da sa vertikalom zaklapa ugao <p = 60°.

gdje je R poluprecnik te sfere. U kojem intervalu vrijednosti uglova nagiba strme ravni plocica nece kliziti po njoj? koeficijent trenja fJ· izmedju lanca i stoIa b) rad A sile trenja lanca sa stolom za vTijeme klizanja i c) brzinu v lanca u trenutku kad lanac sklizne sa stoIa.8 GLAVA 1.et su privezani na suprotnim stranarna idealno savitljive niti bez tezine i preba{'ene preko nepomicnih koturova. sto je dovoljno da poene da klizi sa stoia. 47. Na horizontalnorn stolu lezi predrnet mase m = 4 kg.2 = 0. Mase koturova i trenje u njihovim lezistima zanemariti.8 Gravitaciono polje 41. Smatrati da ne djeluju druge sile osim gravitacionih i da se prenosenje ostvaruje konstantnom brzinom bliskom nulL 49. Dokazati da je u unutraSnjosti homogenog sfernog sloja (sferne ljuske) jaCina gravitacionog polja jednaka nuli. respektivno.8. Strma ravan ima nagibni ugao Q: koji se moze mijenjati. 48. sa veoma malim karikama nalazi se na horizontalnom stolu tako da visi k = 27. 45. put eve jednakih horizontalnih projekcija. .l~ respektivno.8 kgm 2 'omotana je lagana.5 % ad njegove cjelokupne duzine.2. Rasojanje medju planetama je veliko u poredjenjll sa poluprecnicima planeta..28 m. = 2 kg i m. Naci zavisnost jaCine gravitaciollog poJja od rastojanja r od centra homogene sfere za r < R i r > R. Dvije zvijezde masa m·l 1 m'2 nalaze se na rastojanju L. = 0. a) Koliku brzinu imaju tijela poslije dvije sekunde od prepustanja sistema samom sebi? b) Kolika je sila zatezanja konca? c) Odtedivektor sile koju trpi osovina kotura? 40. Preko n~pomicnog kotura momenta inercije I = 0. 46.pravljene u tijelu sfernog oblika je hornogeno. Dokazati.2. Tanak zeljezni lanac duzine L = 1 m i mase m = 10 g.9 Dinamika rotacionog kretanja-l 43. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE fl.3 i 112 = O.h = 0. / / a) 1. neistegljiva. NaCi jaCinu gravitacionog polja i njegov potencijal 11 tae_ki koja se nalazi na rastojanju 71 i T2 od prve i druge zvijezde. Koliki se Tad izvrsi pri prenosu tijela mase Tn sajedne planete na drugu. SmatrajuCi da je lanac homogen po duzini naci: ~o. nit. ako su oni / /: /: pusteni iz mira kada su im m tezista bila na istoj visini ? b) Kolike su sile zatezanja niti? Koeficijent trenja izmedju predmeta i stoIa je /. If). na Cije krajeve su privezani tegovi masa ml = 4 kg i m2 = 2 kg. Za pr. a) Kolika su ubrzanja tijela ml i m2 ako se pretpostavi da su u pocetku mirovala? b) Kolika je sUa medjudjelovanja tijela? Odrediti najmanji ugao pri kome ce doci do klizanja. 2 . koja moze da klizi po njoj. Na strmoj ravni nagibnog ugla <X = 37° nalaze se tijela masa m. prelazi pri Ql = 45° i <x. GRAVITACIONO POLJE 9 Koeficijentjenti trenja tijela i podloge su respektivno. Odrediti sile . = 60°. a) Izracunati nakon koliko vremena ce rastojanje mem dju tegovima ml i m2 biti t. Plocica mase m. Koeficijenti trenja izmedju podloge i tijela su JLl = 0. za jednako vrijeme. Mase i poluprecnici planeta su poznati. 44.1 0.1 i fl. 1. Za krajeve niti su privezani tegovi lHasa ml = 1 kg i IT1-2 = 2 kg (kao na slici). .! 1. NaCi medjusobnu potencijalnu energiju i silu gravitacionog privlacenja izmedju hornogene suplje sfere mase M i poluprecnika R i rnaterijalne tacke rnase m kada se ona nalazi na rastojanju T od centra suplje sfere. Gravitaciono polje unutar proizvoljne sferne supljine na. = 4 kg. idealno savitljiva.

koji se kretao u horizontalnom pravcu brzinorn v:·:::: 500 ITt/ s. odrediti: 0.8 m. 52.2. mase M = 0.2 Tn.10.1 kg. Trenje u 1. Oko horizontalnog valjka rnase M = 12 kg i precnika D = 20 em obavijeno je lagano. 58. Pri spustanju tega valjak se obrce. nepokretne ose koja prolazi kroz jedan njen kraj.5 kg moze slobodno da se vrti oko nepokretne horizontalne ose koja prolazi kroz jedan od njegovih krajeva. K ugla se izvede iz ravnoteznog polozaja za neki ugao i pusti. = 2. 53. Jedan od njih. Metak mase m = 10 g.5 kg i poluprecnika R.1.) ubrzanje kojim se spusta tijelo rns. poluprecnika R = 20 em obrce se konstantnom ugaonom brzinom Wo = 3 rad/ s.slijepljen manji tocak rnase m = 2 kg i poluprecnika r = 0. Ona je nekoliko puta obmotana oko kotura U obliku diska rnase m2 = 1. b) Odrediti na kojem ce se rastojanju zaustaviti malo tijelo nakon sudara.OTACIONOG KRETANJA-2 11 zatezanja u nitima.5 rn i mase M = 10 kg moze rotirati oko . Na tu osu je objesena i nit L na Cijem kraju je privezana kugla iste mase. Greda duzine L = 1. b) brzinu kojom ce teg pasti na zemlju i c) kineticku energiju valjka u trenutku udara tega 0 zemlju 57. ake koga je omotano idealno savitljivo uze bez tezine. = 0. DINAMIKA R.5 kg (kao na slici). Dva tanka cilindra postavljena su tako da su im ose paralelne. aka je krenuo iz mira. = 0. prepusti sarnom sebi iz mira.5 kg i za drugi kraj privezano je tijelo mase rn3 = 0. 55. Sa tockorn je vezan. koje lezi na horizontalnom stoln. ako je koeficijent trenja izrnedju rrjega i podloge f. Tanak homogen stap duzine L = 2 m. Ciji je jedan karaj pricvrscen za valjak. = 2 kg. Poluprecnik kotura je R osovini kotura zanerIlariti.25 m. b) sile zatezanja niti i c) ugaonu brzinu valjka u trenutku kada se ms spusti za h = 1 m od pocetnog polozaja. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE 1. U jednom trenutku zidovi cilindara se dodirnu i poslije izvjesnog vremena pocnu se kretati bez proklizavanja. Sa istog nivoa na strmoj ravni.1 rn uglavljena je u ram za koji je jednim krajem privezana lagana. Tanak stap mase m i duzine L objesen je za jedan kraj i moze bez trenja da se obrce oko horizontalne ose. b) Izvesti izraz za rnOIIlent inercije dlindra sa tankim zidovirna (u odnosu na osu simetrije). ako su mase cilindara M. ProlazeCi kroz vertikalni polazaj kraj stapa se idealno elasticno Budari sa malim tijelom mase m = 0. a 0 slobodnom kraju visi teg mase Tn = 5 kg na visini H = 4 rn od povrsine tla. = 4 kg i M. istovremenb se pocnu kotrljati suplji cilindar i kugla jednakih poluprecnika. a) NaCi kolika je energija presla u toplotu.10 Dinamika rotacionog kretanja-2 51. ZanernarujuCi masu rarna i niti. Osovina valjka mase rn. udari u sredin!. Na nepokretnoj osovini bez trenja moze se vrtjeti tocak rnase Ai = 60 kg i poluprecnika R = 0. kao i trenje u osavini. Za koji ugao VJ se _otkloni greda poslije udara metka? 56. = 0. idealno savitljivo uze. Monlent inercije stapa U odnosu na datu osu racunati. a) lzvedi izraz za moment inercije <tog stapa u odnosu na osu oko koje se vrsi rotacija .10 GLAVA 1. Pri kojoj duzilli niti ce kugla poslije sudara sa stapom ostati u miru? Sudar srnatrati idealno elasticnim. neistegljivo. idealno savitljiva nit. Pod dejstvom sile teze stap prelazi iz horizontalnog u vertikalni polozaj. Odrediti: a) vrijerne za koje ce teg pasti na zemlju ako se sistem prepusti sarnom sebi iz stanja mirovanja. Koliku ce brzinu imati teg kad se spusti za H = 5 m.l grede i zadrzi se u njoj. c) Koliko vrernena ce se one kretati ? . a) Koje ce tijelo imati vecu brzinu na datom nivou? b) Kolike puteve su presla tijela poslije nekog vrernena? c) Kakav je odnos brzina tijela? 54. na Cijem kraju visi teg mase m'l = 10 kg. aka se sistem.

62.e je b.6 m potrebno je okaciti teret mase m = GOO kg. Koliki teg G 1 treba staviti u unutrasnjost lopte da bi lopta lebdjela u toj tecnosti. Za koje vrijeme ce isteCi sva voda. ako napon kidanja rnaterijala zice iznosi Uk = 1. respekt. Dopusteno istezanje pri tom.5 m'l. ako se na klip djeluje sHorn F = 5 Iv i prj tome se klip pomjera ravnomjerno. Modul elasticnosti cclika je . Kolika treba da bude jacina sile F da bi se tijelo koje visi podizalo ubrzanjem a = 2 m/8' ? Ugao koji zaklapa sila sa horizontalorn iznosi f3 7r /6.103 kg/mg. Izracunati ukupnu silu kojom voda djeluje na bocne zidove akvarijuma kvadraticnih strana duzine a.E = 20·} 010 Pa. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE . Koliko zica treba uzeti da ne dodje do kidanja. Odrediti gustinu materijala stapa) ako u polozaju ravnoteze n-ti dio stapa nije u vodi. pOVrS1Jla otvora igle na samorn vrhu je S2 = 1 mm.2 rnm.dna tacka rezultujuce si1e pritiska? 65. u lezistu. Promjenu zapremine lopte zbog dejstva hidrostatickog pritiska tecnosti zanemariti.103 kg 1m3.108 Pa? 69. a zatim vodenog stub a tecnosti koji odrzavaju ravnotezu atmosferskom pritisku Fa = 10 5 Pa.k. Dat je sistem tijela kao na slie. Koeficijent trenja klizanja iznosi f. 1. Ove dvije :lice treba zamljeniti jednorn. Zapreminska masa. iznosi Sl = 1.8 m. Koliki modul elasticnosti mora irnati rnaterijal ako se zna da je za bakar E] = 11 . U toku obrtanja razvija se najveca brzina v = 8 m/8. Metalna lopta. stalnog poprecnog presjeka. a druga od ceiika. Povrsinski napon ne uzirnati U obzir. 61. 10 Pa.L = 30 ern i precnika d = 2 rnrn ucvrscena je jednim krajem za nepomic. vezana je za celicnu duzine L2 = 3 m.1.' = 0. povrsine 8 1 = 5 cm 2 . Konac kojirn su povezana tijela je idealno savitIjiv J bez tezinc. jedna od bakra. Bakarna zica duzine L1 = 2 rn. K ugla je zicama jednakog prornjera d = 0. aka istice kroz otvor na dnu.2 em'll a.96. :live JOe p = 13. Drugi kraj je vezan za centar diska poluprecnika R = 10 ern.4 . a masa m = 1 kg. ·Metalna zica duiine. neistegljiv i obmotan aka kotura koji se Inoze obrtati bez trenja 64.. Povrsina klipa horizontalno postavljenog sprica. duzine L = 4 em. 70.oje ce cisterna ostati prazna. a da se ona ne prekine sopstvenom tezin om? 67. Izracunati vrijeme za . Gustina olova je p = 11. UTIutTasnjeg i spoljasnjeg precnika Dl i D 2 . 6:1. Dvije zice. i jednakih duzina L = 1 m vezana za osu obrtanja. Povrsina dna cisterne je 1.6. Kolika smije'biti minimalna povTsina poprecnog presjeka? 68. Kontrakciju rnlaza i trenje zanernariti. Ivica diska ima zlijeb u kome se namota konac.2 rnm. 0 vertikalno objcsen homogcn celicni stap duzine L = 1. Stap se moze slobodno obrtati u vertikalnoj ravni oko kraja kojirn je naslonjen. Kugla rnase 0. Tanak stap je jednim krajem oslonjen na zid suda. Pod uticajem sprega sila zica se uvrne za ugao r.nu konzolu. NapOli kidanja olova je 6 iTk = 20. 66.L = 0. a drugim zaronjen u tecnost gustine po. 22°. Odrediti vrijeme t za koje se TI1VO tecnostj u cisterni spusti do visine h ::::: 0. Krajcvi konca su prebaceni preko 'Koturova i z'a njih su okaleni tegovi rnase m = 60 g.12 GLAVA 1. a vade Po = 103 kg/mE. Prava homogena olovna sipka. ELASTICNOST 13 S9.ivno. U uspravnoj vertikalnoj cilindricnoj cisterni nalivena je idealna tecnost do visine Ii = 2 m u odnosu na dna suda.5. imaju jednake poprecne presjeke. Na kojoj visini h od dna suda se nalazi napa. Kohka moze biti najveca duzina sipke. objesena je 0 jedan svoj kraj tako da jc u vertikalnom polozaju. .. a ova opet drugim kTajem ucvrscena za konzolu.6 . IOi" Pa.5 kg obrce se 11 vertikalnoj ravni po krugu. Odredi V1SlllU zivinog. pliva na povrsini tecnosti. Gustina rnetala je Pl.11 Mehanika fluida I 60.2.12 m Elasticnost 1.12. a gustina tecnosti pz.p =. 1010 Pa i za celik E2 = 20 .

6 ern z . ZADACI ZA AUDITORNE V. koja djeluje normalno na poprecni presjek stapa? Modul elasticnosti bakra iznosi E = 11· 10 10 Pa. ako se zna da se opruga istegne za 6. a) Izvesti 5zraz za rezultujucu silu pod cijim ce uticajem. 75. povrsine poprecnog presjeka cijevi i gustine tecnosti? Otpor sredine zanemariti. 1. = 0.13 Oscilacije-l a) koliko je rnaksimalno izduzenje opruge u odnosu na pocetni polozaj poslije pada plastelina? 73. Potopi Ii se u tecnost gustine p nesto dublje nego sto je potrehno za ravnotezu 1 a zatim pusti. b) kako zavisi period oscilovanja areometra od njegove rnase. 72.45 N ? 74. OSCILACI.L = 1. Bakarna sipka ima duzinu L = 1 m i poprecni presjek povrsine S = 1. .13. Koliki se Tad izvrsi pri istezanju sipke silom intenziteta F = 5886 N.JE-1 15 a) Kolika je Lorziona konstanta :iice? b) Koliki je modul torzije? 71.14 GLAVA 1. J edna zica je od gvozdja modula elasticnosti E.L = 8 ern. od pocetka kretanj a. Na tas sa visine h = 2 ern pusti se da slobodno padne komad plastelina mase m = 20 g i zalijepi se.4 N /rn.6. Odrediti : Masu stapa zanemariti. on pocinje da osciluje oko polozaja ravnoteze. t= Ir/8 s.5 em pod uticajem sile F = 2. b) koliki je period oscilovanja sistema? c) nacrtaj grafik funkcije b) Postupno djesiti diferencijalnu jednaCinu koja opisuje kretanje tijela. Na jedan kraj elasticne opruge objeseno je tljelo nlasc rn = 100 g. = 0.JEZBE 1. d) odnos ukupne mehanicke energije na pocetku i u trenutku . Tezina Q je rnala taka da se ne prelazi granica elasticnosti pri istezanju :iiea.2 N/m i k. tijelo vrsiti kretanje ako rnu se saopsti energija u vertikalnom praveu i sistem prepusti sarnorn. Kada je period oscilovanja veti ? Trenje tijela sa podlogom i otpor sredine zanemariti. U kojoj tacki treba objesiti teg Q da bi "tap i dalje ostao u horizontalnom polozaju. Horizontalni stap duzine L = 60 em objesen je na svojim krajevima 0 dvije paralelne zice istog presjeka i iste duzine. c) Koliki je period vertikalnih oscilacija. a druga od bakra modula elasticnosti E2 = 12 . Na elasticnu oprugu objesi se tas mase M = 100 g pri ('emu se ona istegne za . x = x(t)! lsti zadatak pokusaj rijeiliti ne uzimajuCi u obzir masu tasa. 76.1 Nlm vezane su sa tijeloln mase M kao na slid.sebi. 77. Ono pocne svoje kretanje na taj naCin sto je pomjereno za Xo = 10 ern od ravnoteznog polozaja i pri tome rou je saopstena brzina Vo = 0. M ~?0~/7~/~/~~//~~ ~ Transforrnacij u rrlchaniC:kc energije u druge oblike zanernariti.. c) odnos rrlaksimalnog ubrzanja i ubrzanja u trenutku t = 1f /8 s. Odrediti: a) aroplitudu i pocetnu fazu oscilovanja b) odnos rnaksimalne brzine i brzine u trenutku t = 'if /8 s.4 m/8 na dolje.10 '0 Fa. NaCi: a) rezultujucu silu pod uticajern koje se vrsi oscilovanje i ispitati da Ii je harmonijsko. Areometar mase i l l sastoji se iz kugle napunjene sacmom i cilindricne cijevi sa poprecnim presjekom S. 10 10 Fa. Dvije opruge krutosti k. Tijelo mase m :::: 25 9 objeseno je na opruzi direkcione sile k = 0. = 20.

15. U trenutku t. Matematii'ko klatno duiine L i mase rn') kod k ogaJe k onac 0 d 1Z0 at~r~. 86: Amplituda prigusenih oscilacija u poi'etIlom trenutku je bila . ~bJesl se lznad pozitivno naelektrisane rayne tanke dielektricne ~lToce ~cskonacne . b) Odredi kruznu ucestanost oscilovanja! Uzeti da je nlasa opruge zanernarljiva.14 Oscilacije-2 79.5 . . za cije kraje ve Sil vezana tijela masa ml = 300 9 i m2 = 100 g. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE 1. Odredltl period mahh oscilaciJ'a . centu~:r-lO). Rastojanje medju osarna vaU aka je 20. idealno savitljiva i neistegljiva nit. Daska tezine C 1'0stavi se na dva identicna valjka koji rotiraju jednakim ugaonim brzina_ma u suprotnim srnjerovima (vidi sliku). Masa kOJa oscduJe Je 1 kg. mariti. 82.2 Nlm i k. ~c 19.2. . pustimo da se kotrIja bez proklizavanja po ullutrasnjoj strani sferne povrsine poluprecnika R. Kad je klatno u ravnoteznom polozaju opruga je neistegnuta. a koeficijent otpora sredine r = 1 Nlm. Kolika bi se greska napravila u odredjivanju perioda oscilovanja (pro- a) Za koje vrijednosti faze pOillJ'eranJ'e lZ ravnoteznog polozaja d ostize maksimalnu vrijednost? b) Izracunaj pTVU takvu vrijednost faze za slucaj da je krutost opruge k ~ 1 N slm.62 dm. dokazi da ce ana vrSiti harmonijsko oscilovanje 1 odredl fiU penod.15 Oscilacije-3 85. . . 1. Drugi kraj opruge je ucvTscen za vertikalnizid.~liCin~. yA~o se. = 15 .lku. Na udaljenosti d = 0/2 rn..33 N / m. Pov~sinska gust in a Daelektrisanja (J' je s> uda Ista. Koliki je odnos vlsine brda H i dubine jame (bunara).ku postavljanja._.por vaz d u h a zane. a nit ne proklizava.L = 7 em. = 0. -' . . Hornogenu kuglu. Koliki ce biti period oscilovanja ako se cijeli sistem malo izvede iz ravnotezIlog polozaja i prepusti sarnaill sebi.16 CLAVA 1. za njega je vezana jecinjTll krajern horizontalna opruga direkcione sile k = 1. Nadji odnos perioda oscilovanja ova dva oscilatora. a) Sastavi diferencijalnu jednacinu koja opisuje oscilovanje sis___ telna~ ako se malo izvede iz ravnoteze. 81. ako bi se oscilovanje kugle smatraJo kao oscilovanje matematlckog klatna duzine L = R? 83. . a koeficijent trenja izmedju valjaka i daske 1. = 0. 1-84...lednaka ao = 18 em. 80. nakon toga amplituda je al = 6 em. Isti zadatak fijesiti bez opruge uzimajuCi u obzir i rnasu stapa. od tacke vjesanja na kraju stapa. Da bi sistem bio u ravnotezi za tijelo m2 sa donje strane vezana je opruga koja se izduzi je '" = 0. Isti zadatak pokusaj rijesiti uzirnajuCi da je ploca naelektrisana negativno. == 0. Trenje tijela sa podlogom i otpor sredine zanemariti. Na stapu zanernarljive mase i duzine L 1 m objesena je masa m. a ~ughca naelektnsana negativnoIIl koliCinom elektriciteta q. Preko kotura sa nepomicnom OSOID) mase m3 = 100 9 prebacena je lagana. Ot.1 kg . poluprei'nika r. . h ako je period oscilovanja matemat]ckog klatna na vrhu brda i na dnn jarne jednak..Priguseno oscilovanje se prikazuje jednaCinom : za!::. Dvije opruge krutosti k. OSCILACIJE-3 17 78. u tre~ut. centar mase daske nalazio malo bhze Jednom val.1 N/m vezane su sa tijelom mase M kao na slid.

J. Odredi amplitudu tog talasa. Dokazati da je amplituda sfernog talasa koji se rasprostire kroz homogenu. ako sredina ne apsorbuje energiju talasa. N aCi razliku faza oscilovanja u tackama u kojima se amplitude oscilovanja cestica elasticne sredine razlikuju jedna od druge za 'rJ = 2% ako je I = 0. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE 1. Ta cestica biva pogodjena talasom. Orediti srednji fiuks energije kroz povrsinu koju ogranicava prsten. Na rastojanju L = 1 rn od centra prstena poluprecnika R = 0. talasna duzina. a talasna duzina .16 Talasno kretanje m-" 91. ako je amplituda talasa a = 10 em. Brzina. N aCi srednju vrijednost gustine ukupne energije u. a) Dokazi ispravnost ove formule! b) Kolika je brzina transverzalnog sinusnog talasa kroz gumenu nit. frekvencija i brzina ovog talasa? x = aoe~iJtcoswt b) Kolika je maksimalna brzina i ubrzanje neke cestice elasticne 89. Zbog sile koja djeluje u vertikalnom pravcu F = 1"0 cos wt kugla izvodi barmonijsko oscilovanje. mase m = 1 kg objesena o oprugu zanemarive Inase take da moze oscilovati u vertikalnorn nravcu u fluidu viskoznosti 'f/ = 5 Pas. 96. ako je u centru'prstena izmjeren intenzitet zvuka fo = 30 rnW /rn 2 • 1. Koliki put predje tacka koja osciluje dok se ne zaustavi. Kad kaje frekvcncije w amplituda oscilovanja kugle ce biti maksirnalna i koliko iznosi. kruzna ucestanost i talasni broj talasa. at u sekundama. I. 97. = 30 em i frekvencija v = 10 kHz. TALASNO KRETANJE 19 a) U kojem trenutku t2 ce amplituda biti jednaka a2 = 1. Konstanta elasticnosti oprnge je k = 25 j\ljrn.kx) gdje su a.7X cos(wt . t) = ae. t) i x dato u em. koeficijent prigusenja.l poduzna rnasa _(masa jedinice duzine. linearna gustina). obrnuto proporcionalna rastojanju od izvora.62 N? .16. ako u svakoj tacki sredine gustina energije ima vrijednost Uo. w i k amplituda. U nekoj elasticnoj sredini koja ne apsorbuje energiju rasprostire se ravanski harmonijski talas. Jednacina jednog progresivnog talasa glasi: e(x. 95. Poslije t = 1 rns od mOlllenta polaska talasa iz izvora. njena udaljenost od ravnoteznog polozaja je x = 4 rnrn. Koja funkcija opisuje njeno oscilovanje? U kojim trenucima vremcna kazaljka ima maksirnalne otklone ? 88. U poredi tu arnplitudu sa istegnutoscu opruge kad na nju djeluje konstantna sila intenziteta Fa = 1 IV. u trenutku t = T /6 nakon sto je pomjeranje od ravnoteznog polozaja imalo maksirnalnu vrijednost. a nit je-~zategnuta silom 1" = 19.5 rn nalazi se tackasti izvor zvuka.\ = 0. 90. ako je poznata njegova talasna duzina ).8 ern? b) Koliki je koeficijent priguiienja {3 ? 87. a) KoIiko iznose amplituda. prostiranja transverzalnog talasa (deformacije) na zategnutoj gumenoj niti data je izrazarn gdje je F sila zatezanja. U homogenoj elasticnoj sredini 81ri se talas oblika E(x.5 a talasna duzina iznosi . Kugla poluprecnika r = 4 em . respektivno.\ = 3 m? 92. 94. aka 8 m oye niti ima masu 600 g. Galvanometar sa kazaljkom ukljucen je u kolo sa strujom konstantne jacine i u jednom trenutku kolo se prekine. ako se njeno pomjeranje iz polozaja ravnoteze opisuje funkcijom e) Kolika je maksimalna brzina cestica ove elasticne sredine kroz koju se prostire transverzalna deformacija.5 m.18 GLAVA 1. Koliko iznasi srednja snaga koju spoljna sila P = Fa cos wt razvije na sistemu opisanorn u prethodnom zadatku? Kod kaje frekvencije je razvijena snaga maksimalna ? sredine koja ucestvuje u ovom talasnom kretanju? 93. Amplituda sile je Fa = 1 N.01 30 gdje je ((x. a njena frekvencija se moze mijenjati po volji.t) = 2sin27r (_t _ _ --"'-) 0. Jedna cestica elasticne sredine udaljena je od izvora talasnog kretanja x = 1 m. izotrophU si'edinu.

a) Koliki je nivo jaCine zvuka u tacki udaljenoj X2 = 50 rn od izvora ? b) N a kojoj udaljenosti se zvuk nece vise cuti ? gdje je t temperatura tecnosti.05. na svim temperaturama.8 °C.L = 0. 107. cija je 080vina na udaljenosti r = 30 em.1. 102. Na aparatu Laplas-Lavoazjea utvrdjeno je da se sipka duzine L = 20 cm.19 kJ/kgK.3 nC·" 101.J! kgK. temperature t. Koji prijemnik ce registrovati talasne udare i kolika im je frekvencija? Za brzinu zvuka uzeti v = 340 m/ s.135 mm. Zapremina tecnosti pri zagrijavanju.19 . = 10 DC do tacke kljucanja tk = 100°C za vrijeme t. NAUKA 0 TOPLOTl. Na istoj normaE nalaze se nepokretni prijernnici PI i P z .I!kg.20 GLAVA 1. a specific. Kod prozora jedne zgrade nivo buke ulicnog saobracaja iznosi bude 6.. Vo zapremina tecnosti na 0 DC . Gumeni balon tankog zida i mase m = 50 g napunjen je molekularnim azotom i potopljen u jezero na dubinu h = 100 m.26111. ka'!. data je u tabelama relacijom 60 dB. 10. . 103. u zavisnosti od temperature.26 M .ako se staklena sipka duzine L.17 'm/ s. obrne za 2 podioka izrazena u mm na zakloT nu udaljenom L = 1 m od osovine durbina (vidi /\ /\ sliku). pri zagrijavanju od to = ODC do t = 100 DC izduzi toliko cia se durbin.6 K-l i Qb = 17. Gasni zakoni = -0. Koliko se vode pretvori u paru ako je konacna temperatura smjese ts = 200C? Specificni toplotni kapacitet gvoZdja je cg = 460 .17 N auka 0 toploti. Ako u intervalu temperature od OoC do 33°C te konstante za vodu iznose: a 1.6 K-I 104.6.. c= 500 DC.= 60 dB. Koliki je termii'ki koeficijent sirenja cin- b = 8_50. Pri izgradnji nekog in~trumenta zahtijeva se da razlika duzine jedne gvozdene i jedne bakarne sipke.10 Pa. izduzi za b:.3· 10. a temperatura vode na toj dubini je 4 DC.1/ kg. = 25 em.3 °C-2.. = 0 nivo jaCine zvuka je L.3 Odredi temperatuTu na kojoj je voda najgusca. 10. . Otvor prozora ima povrsinu 8 = 2 m 2 Kolika zvucna snaga ulazi kroz prozor? 100. _. od kraja te sipke.. Jedan grijac konstantne snage zagrije izvjesnu kolicinu vode od temperature t. pri zagrijavanju za . na kojima postoji linearna zavisnost duzine i temperature. na temperaturi 1. Specificna toplota isparavanja vode pod normalnim atmosferskim pritiskom je qi = 2.10. Izvor zvucnih talasa frekvencije Vo = 1 kHz krece se duz normale na zid brzinom v = 0. = 15°C. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE 1.6 K. 99. Koliko vremena treba da bude grijac uklJucen pa da sva voda ispari? Specificni toplotni kapacitet vode je c = 4. = 100 g. kad se sistem zagrije na 38°C? Termicki koeficijent zapreminskog sirenja zive iZIlosi / = 5 18 .023 m. pri C~IIlU je redoslijed u rasporedu prijemnika P i izvora I sljedeCi: P.a a.17.06427. Koeficijent prigusenja talasa je "t = 0. Kolika ce zapremina zive izaCi iz boee. = 18 DC ubaci se komad gvozdja mase Tn.K"-ll ~ terrnicki koeficijcnt linearnog sirenja stakla je ex = g.1/ kgK.L = 5 em. 108. Ravanski zvucni talas rasprostire se u praveu X -ose. Kolike treba da su duzine tih sipki na ODC? Termicki koeficijenti linearnog sirenja za gvozdje i bakar Sli: [tn = 12. a vode c" = 4. 106. .10.79 . b i e su konstante karakteristicne za tecnost.I 105. Spoljasnji pritisak 5 je 1. 10-. = 15 minuta..10.P 2 -zid. -Odredi termicki koeficijent linearnog sirenja stakla. Naci masu azota" ako balon ria toj dubini lebdi. Staklena boca je napuujena sa 50 em 3 zive temperature 18°C.na toplota isparavanja vode qi = 2.1 • U tacki X. U litar vode temperature 1. GASNI ZAKONI 21 98.t = 60°C. e = ·_·6.

a drugog 400 em 3 ? Sudovi ostaju svaki u svojoj sredini. koja nalijeze na parovod ima temperaturu t. Cnutrasnja strana bojlera prekrivenaje naslagorll krecnjaka debljine d 2 = 1 mm. Spoljasnja povrsina obloge ima ternperaturu tl = 50°C. a pri stalnoj zapremini e v = 653. b) Primljenu kolicinn toplote u toku jednog ciklusa u funkciji RTo.88 WjmK. Koliki je pritisak vazduha poslije otvaranja slavine. Koliki je odnos specificnih toplotllih kapaeiteta pri kOllstantnom pritisku i konstantnoj zapremillu za tu sInjesu ?---" 114. Koeficijent toplotne provodnosti azbesta je 0. 10 4 Pa. l18. Idealni dvoatomni gas prolazi reverzibilan eikIus prikazan na sliei. U zatvorenom cilindricnom sudu nalazi se pokretna pregrada koja maze bez trenja da klizi duz suda. Kolika se kolii'ina toplote ntrosi da bi se kiseoniku mase 10 9 i temperature tl = 27 GC. Kolika je udaljenost zive od dna kada se epruveta obrne za 180°? Povrsina poprecnog presjeka epruvete je :10 rnm 2 . sa obje strane pregrade. = 120 DC.41.4 em. a zatim pritisak povecao dva put a pri stalnoj zapremini? Specificni toplotni kapacitet za kiseonik pri stalnom pritisku je C p = 903. 112. nalazi se vazduh pod pritiskom 0.=. Koliki dio ove energije se trosi na povecanje njegove unutrasnje energije? Kolika ce biti ova energiju za ozon"(03? Veze medju atoiriima u molekulu smatrati krutim. . U usku epruvetu.5 . do zapremine V 2 = 10V a zatim adijabatski ekspandira do " zapremine V3 = 2V2 • Konacna temperatura gasa je Ts = 600 K.5 mrn. a krecnjaka = 0. Dva suda napunjena vazduhom. Prilikom izobarne ekspanzije kiseonika -0 2 utrosi se kolicina toplote Q :-. Koeficijent toplotne provodnosti metala je =75 WjmK. Debljina zida nekog bojlera iznosi d 1 = 1.5 . ubacena je veca kap zive mase rn = 16. Smjei'ia od 24 g He i 8 g Hz na konstantnoj temperaturi zatvorena je u posudi. CASNI ZAKONI 23 109. Duzina parovoda je L = 65 m.4 em i povrsine dna S = 200 em' voda kljuca lla ternperaturi tk = 100°C. = 100 DC. a unutrasnji d.17. a spoljna temperatura ts = 20 DC. Prvi sud se nalazi u parnom kupatilu temperature 100 DC. Odrediti koliCinu toplote koju parovod preda okolini u toku 24 sata. medjusobno su spojena kapilarom sa slavinoIn. Odredi: 111.8 g. a atmosferski pritisak 10 5 Pa. a u drugom 1. se u pocetku nalazi na sredini suda.209 W / mK. spoljasnji precnik izolacione obloge je d . ako je zaprerIlina prvog suda 250 ern 3 . . U sudu. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE 1. e) Ukupni izvrseni rad u jednom ciklusu u fu. a povrSina poprecnog presjeka je 20 em 2 . Koliko ce se pomjeriti pregrada ako sud pocne da se krece sa ubrzanjem 5 ITt/8 2 u naznacenom smjeru kao na slid.22 CLAVA 1. 4 M J. Ako se zanemare bocni efekti odvodjenja toplote. a unutrasnja. U pocetku .Tjkg. kada je slavina zatvorena. = 7 em. = 13 em. Zanemariti debljinu pregrade i promjene temperature vazduha.26 M. NaCi gubitak snage po 1 rn 2 bojlera.nkciji p B To [ RTo· A 117. 10 4 Pa. ako je unutrasnja temperatura t. Jedan mol idealnog gasa izotermno ekspandira od zapremine V. Sud se nalazi na resou cija je temperatura t = 200°C. U jednom celicnom sudu debljine dna d = 0. a) Ekstremne temperature ciklusa u funkciji To. a specificna top Iota isparavanja vode qi = 2..119.6 W/iiLK. 104 Pa. Duzina suda je 40 em. koliko vode ispari svake sekunde? Koeficijent toplotne provodnosti celika je . 116. Cija je masa 2 kg. Kolika je koliCina toplote dovedena gasu pri izotermiloj ekspanziji? Koeficijent adijabate je K. povecala zapremina tri puta pri stalnom pritisku. NaCi temperaturu na unutrasnjoj strani rnetala. a drugi u smjesi za hladjenje temperature ·-20 DC. "1 "2 .1 JjkgK. koja je u vertikalnom polozaju.5 J/kgK. Cilindricni parovod ima azbestnu oblogu kao toplotnu izolaciju.~: 66. = 1. NAUKA 0 TOPLOTI. pritisak u prvom sudu je 4 . Pri tome je zatvorena izvjesna kolicina vazduha i razmak iznwdju zive i dna epruvete iznosi 4. 113. Pregrada. Tn = 115. 110.

24

CLAVA 1. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE

1.18. MOLEKULARNO-KINETICKA TEORIJA

25

1.18

Molekularno-kineticka teorija

120. Odredi relativan broj molekula azota koji na temperaturi T = 300 K imaju intenzitete brzina u intervalu (2100,2110) m/ s. Uporedi ovaj broj sa relativnim brojem rnolekula vodonika pod i8tim uslovirna. Kolike su vjerovatnoce da molekuli azota i vodonika posjeduju brzine u datom intervalu na datoj temperaturi. 121. Odredi vrijednost intenziteta srednje, efektivne i najvjerovatnije brzine molekula kiseonika u stacionarnom stanju na temepreturi T O.C 300 K. Nacrtati zavisnost I(v) ina njoj oznaCiti vrijednosti V na;, V i v,!!, kao i I(vnaj), 1(15) i I(v,!!). 122. Nacrtati kvalitativni grafik raspodjele molekula idealnog gasa u stacionarnom stanju po intenzitetima brzina. Kako se rnijenja grafik kada se ternperatura gasa smanji cetiri puta? Koliki je odnos najvjerovatnijih brzina, a koliki odnos vrijednosti Maksvelovih funkcija raspodjele Za v :::::: Vnaj na tim temeraturama. 123. Smjesa vodonika i nekog nepoznatog gasa naiazi se u stacionarnom stanju na temperaturi T = 300 _K. Analizorn intenziteta brzina cestica u smjesi nadjeno je da je relativni broj molekula nepoznatog gasa koji ima intenzitete hrzina u intervalu (vnaj - 1, Vnaj + 1) mj 8 jednak relativnom broju rnolekula vodonika koji imaju intenzitete brzina u intervalu (v -- 4.14, 15+4.14) mj s. Odrediti odnos srednjih vrijednosti intenziteta brzina za gasove u smjeSi . 124. PolazeCi od izraza za broj rnolekula koji imaju intenzitete brzina u intervalu izmedju v i v + dv naCi vjerovatnocu da molekul idealnog gasa na stalno] ternperaturi T ima energiju u intervalu E, E + dE! Odredi srednju vrijednost energije, srednju vrijednost kvadrata energije i najvjerovatniju vrijednost energije translatornog kretanja molek111a idealnog gasa, Cija je temperatura 273 K. Zavisi li to od vrste gasa.? 125. U pecnici gdje se odrzava stalna temperatura 250 DC nalazi se neko tijelo. Tijelo seiznese iz pecnice i ostavi da se hladi u prostoriji temperature 20 DC. Odredi vrijeme za koje ce se tijelo ohladiti do pet puta nize temperature, ako je koeficijent hladjenja tijela 3.4 . 10 4 8- 1 NakQ)1 koliko vreJ:nena, ad pocetka hladjenja, ce temperatura opasti za 50, 100, 150i 200 DC? 126. U nekom sndu se nalazi kiseonik pod pritiskom 2 . 10' Pa i
1

na temperaturi 80 DC. Izracnnati: a) Broj sudara koje pretrpi jedan molekul u toku jedne sekunde. b) Sredn.Ju duzinu slobodnog put a molekula kiseanika. c) Koliko pu.ta ~i. se ~Tomijenila srednja duzina slobodnog puta rnolekula, ako hI pn lstO.J ternperaturi pritisak iznosio 103 Pa. Precnik rrlO~ekp-14 kiseonika iznosi d =,2.9 . 10- 10 m,) -njegova rnolarna masa Je M = 32 g!mo[, a Bolcmanova konstanta je k c= 1.38 . 10- 23 J/ If.
;27,. V~~onik se nalazi u stacionarnom stanju na temperaturi 20 C I pntlsku 8 mFa. Precnik molekula je 0.2 nm. Kolika je srednJa duzlna slobodnog puta rnolekula? Koliko sudara u 1 .s dozivi rnolekul u OVom gasu? Koliko puta je ova srednja duzina slobodno u puta veca od srednje duzine slobodnog puta na istoj temperaturi pri normalnom atmosferskorn pritisku? 128. Na kojoj je visini pritisak tri pllta manji od pritiska na povT.sini Ze.mlje? Te~p~ratura vazduha je 20 DC, a njena promjena, kao 1 prOIDJena g sa vlSlnom se zanemaruje. 12~. D~ b~ odredio nurnericku vrijednost Avogadrovog broja N AP.eren Je rnJeno ~aspoclje~u koncentracije cestica gUIniguta, poluprec~ mka 0.212 rnrn ] za.premlnske mase 1 2 103 kg/'m 3 .suspend ' h U ovaIll vodi na t:emp:~~tl:ri 2.9? Ii. Odnos koncentra~cije cestica gumiguta na" dva lllvoa CIJa Je vlslllska razlika 30 mm bio J'e 1875. K 0 l'ka Je . _. ' 1 vTlJednost Avogadrovog hroja?
L . '

130. Primjenjujuci kineticku teoriju gas Ova na metale i izolatore izracunati ID.olarnu specificnu toplotu pri stalnoj zapremini za jedne druge ~ateTljale. N aci njihov odnos i uporediti sa eksperimentalnim rezultatlIDa. 131. P~imje:r:j~ljuCi kineticku teoriju gasova na. elektronski gas u m~talu:. lZ:vestl lzraz za koeficijent toplotne provodnosti metala Atopl : nac.l. IlJegov odnos sa specjficnom elektricllOlIl provodnoscu u. (IzracUnat,1 konstantu u Videman-Francovorn zakonu).

i

26

GLAVA 1. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE

1.19. KRETANJE U ELEKTROMAGNETNOM POLJU

27

1.19

Kretanje u elektromagnetnom poIju

132. Izmedju horizolltalnih placa ravanskog kondenzatora kapIjica ulja predjc put S = 1.2 mnt. pod dejstvom sopstvene tezine uni, formnom l:>rzinoID, za vrijeme t = 0.1 minut. Ako kapljica nosi 5 elementarnih naelektrisanja, koliko elektrostaticko polje treba ostvariti medju plocama kondenzatora da kapljica moze da miruje (lebdi) u pprostoTu? Koeficljent viskoznosti vazdu,ha je 1.8 . 10- 5 Pas, zapreminska masa ulja je 900 kg(m', a vazdubaje 1.2 k/grn'. 133. Elektroni dobiveni terrnoelektrollskorn ernisijom sa katode: ubrzavaju se jednosrnjernim naponom U = 260 V i poslije toga ulijecu normalno u homogeno elektrostaticko poljc [ izmedj u plo~ ca ravanskog kondenzatora. L d Koliki je intenzitet elektro~ statickog polja {, ako elek~ + troni 'padaj u na ekran u u tacku y = ~5 ern, a linearne dimenzije sistema za skretanje S11 L = 10 ern i d = 5 ern (vidi sliku)? 134. Elektroni sirokog spektra energije ulaze 11 homogeno stacionarno magnetno polje indukcije B = 5.10- 2 T, pod uglom 0= 30° (vidi sliku). Kolika je e~ nergija elektrona koji lzlijecu kroz drugi otvor koji je uda~ !jen 5 em od prvog otvora? Koliko treba da bude mini~ malno rastojanje izmedju ploca da ovi elekLroni ne udare 11 gornju plocu? 135. Dokazati da u hOITlOgenOITl stacionarnom polju intenziteta magnetske indukcije B 1 kineticka energija naelektrisane cestice ostaje

mogeno elektricno polje .: =1000 V / em pod uglom B = 60° u odnosu na pravac linija sile elektricnog polja. Odredi brzinu Vo elektrona i rastojanje Xo tako da elektroni izlaze iz prostora u kome djeluje elek~ tricno polje kroz procjep S2 normalno na pravac elektricnog polja. Koliki je poluprecnik kruzne putanje ovih elektrona u hOIDogenorn magnetskom polju, indukcije B = 1O~2 T, koje djeluje u prostoru iza procjepa 52.

L...--. ___ ._.X!?. __ ~_.
I

-----------------

137. Izracunati skretanje elektrona u ukrstenoln stacionarnom elektricnorn i magnetskom poljn. Elektroni ulijecn u ukr:lteno polje pocetnom brzinorn Va. Pokazati da je ovo skretanje zbir skretanja elektrona u sarnom elektricnom i sarnom. magnetskom. polju.
138. Maseni spektrolnetar prikazan je na slid. Rastojanje izrIledju izlaznog procjepa 8 1 i ulazIlog procjepa 8 2 na instrumentu za registraciju jonske struje je L = 50 em. Homogeno stacionarno Inag-

a

netsko polje indukcije B 0.05 T djeluje u naznacenom srnjeru. Ako se napon izmedju ploea kondenzatora linearno nlijenja sa vremenOffi, maksimalne vrijednosti jonske struje se detektuju u trenucima t1 i t 2 , kad su elektricna polja jaCine {, =15 kV i {2=60 kV Pod pretpostavkom da su ispitivani joni jednostruko naelektrisani odredi nj ihove mase.

1m

1m.

I !';>

Snop.pozifivnih Jond

.~

nepr~mijenjena.

136.

Monoenergetski elektronL ulijecu kroz procjep 8 1 u ho:""-

-,

28

GLAVA 1.

ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE

1.21.

TOPLOTNO ZRACENJE

29

1.20

Osnove relativisticke teorije

139. Odredi vlastitu duzinu "tapa ako je u laboratorijskom sistemu refercncije njegova brzina v = c/2, duzina L = 1 m i ugao izmedju stapa i pravca kretanja a = 30°. 140. ,u-mezoll, kre(:uCi se brzinoIn v = 0.99 c preleti od svog mjesta radjanja do tacke rasp ada rastojanje L = 3 km. Odredi: a) Vlastito vrijerne zivota tog mezona! b) Rastojanje koje preleti rnezon s njegove tai'ke gledista. 141. Sistem 5' se krece u pozitivnom smjeru X-ese sistema S ~ brzinom v, pri cem,u se ose X i X' poklapaju. Neka su u momentu poklapanja koordinatnih pocetaka 0 i 0' pokazivanja satova obaju sistema u tim tackama jednaka null. NaCi brzinu prernjestanja tacke u sisternu S 1 u kojo] je pokazivanjc satova obaju sistcm.a za citavo vrijeme jednako. 142. Dvije cestice nalijecu jedna na drugu brzinarna VI = 0.5 c i V2 = 0.75 c. N aCi relativnu brzinu druge cestice u odnosu na prvu cesticu. 143. Cestica se u 8 sisternu krece brzinorn u pod uglom (Y 11 odnosu na X-osu. NaCi odgovarajuci ugao u sistemu Sf, koji se premjesta brzinom v u pozitivnorn smjerll X-ose, ako se ose oba sisterna poklapaju. 144. ZaITllsljena kosmicka raketa poCinje da se krece konstantnim u brzanjem 11/ = 10 9 u inercijalnim sistemima refcrencije, vezanim u svakom momentu sa raketom. Pogon traje po zemaljskom vrernenu t = 1 godinu. Odrediti za koliko se procenai:,a razlikuje brzlna rakete od brzine svjetlosti na kraju vreluena t i predjeni put za to vrijerne. 145. Dokazati da je transfonnacija frekvencije za relativisticki longitudinalni Doplerov efekat kod svjetlosti data relacijorn:

V2 = 3/4c. Sopstvena frekvencija svjetlosti je woo NaCi frekvenciju svjetlosti koju mjeri pOSlnatrac. 14-7. Kojorn brzinom se mora kretati vozilo da hi crvena svjetlost sernafora, talasne duzine 700 run, presla u :telenu svjetlost talasne duzine 550 nrn'? 148. Koliku je brzinu neophodno saopstitj tijelu da bi njegova zaprerninska masa porasla. za 10%? 149. Izracunati irnpuls protona u A1 eV/c, gdje je c brzina svjetlosti u vakuumu, ako je kineticka eIleTgija protona Ek .~, 5001\1 eV. 150. U hornogenom elektricnom polju jaC.ine {o~lO kV / em poone se kretti elektron. Kroz koliko vremcna c.e njegova kincticka energija biti jednaka rnoc2, gdje je rno masa mirovanja elektrona? 151. Izracunati ubrzanje elektrona koji se krece duz silnica homogcnog clektricnog polja E =25 kV / em,) u momentu kada je njegova kineticka energija 0.5 'moc 2 , gdje je rno rDasa rnirovanja elektrona. 152. Cestica mase rnirovanja m,o pocinje u trenutku t -:: : ;- 0 da se krece pod dejstvorn statue sile F. NaCi zavisnost brzine i puta od vrem_ena.

1.21

Toplotno zracenje

153. Pokazati cIa 8U spektralna ernisl0na snaga apsolutno crnog tijela Ev i spektralna gustina energije zracenja 'W v povezane relacijom c

Ev

=-w

4

v

w

V--~ I+{!

(1 -

(3

(! =

v
e

gdje je 1) brzlna kojom se krece izvor svjetlosti u odnosu na prijemnik. 146. Po nekoj pravoj krecu se u istom smjeru po~matrac brzino!:n VI = c/2) a ispred TIJega lzvor monohromatske svjetlosti bTzinom

NaCi veZll izmedju ukupne emisione snage apsolutno crDog tijela E i ukupne gustine energije zra.cenja w. 154. Da bi izveo svoju formulu za spektralnu gustinu energije zracenja Plank je pretpostavio da atomi iii ITlolekuJi u CVTstom tijelu mogu da 08ci1u.1u sarno tako da posjeduju odrcdjene vrijednosti energije oscilovanja koje iznose 0, £, 2c) 3c, ... Prerna tome, kada takav oseilator emituje iii apsorbujeenergiju u vidu elektromagnetnog zracenja, onda i taj emitovani ill apsorbovani iznos energije mora biti cjelobrojni urIlnozak najrnanjcg iznosa E; koji se naziva kv~nt energije oscilov(t,nja. Na osnOVll ovih pretp?sta.vki izvesti Plankovu forillulu za spektralnu gustinu cnergije zracenja apsolutno cr·nog tijela i zakljllCitl cemu treha da bude jednako c.

1 nrn rasijava se na slabo vezanom elektronu atorna rnanjih rednih brojeva. b) Koliki je zakocni napon za fotoelektrone izbijene iz natrijuma pod uticajem te svjetlosti? 160.22 Fotoelektricni i Korn.23.004 nrn rasijava se na grafitu. Ako je izlazni rad elektrona kod cinka _~. KoristeCi Plankovu formulu za spektralnu gustinu energije zracenja IlaCi izraz za spektralnu emisionu moe apsolutno crnog tijela na temperaturi T.. Da Ii u rasijanorIl zracenju pod titn uglonl ima zracenja sa talasnorn duzinom jednakom upadrlOIrl zTaeenju? 163. upotrijebljeni su fotoni energije E j = 0.20 11. pri.-zracenja ().ptonov efekat 158. registruje se zracenje sa promijenjenom talasnom duzinom pod uglom 0 = 60 0 U odnosu na kretanje upadnih fotona.poluprecnike prva tri stacionarna stanja! . Izracunati energiju koju prirni elektron i ugao pod kojim produzi da se krece nakoll sudara. Gubitke toplote provodjenjem zanemariti.30 CLAVA I. Cista povrsina cinka obasja se ultraljubicastorn svjetloscu talasne duzine ).=. Odrediti impuls fotona koji se rasije pod uglom e = 30 0 i kineticku energiju uzrnaklog elektrona.10 166.0 nm. .3 eV) kolika je maksirnalna energija enlitovanih fotoelektrona? Koliki je napon zaustavljanja takvih fotoelektrona? 159. Kvant X-zracenja talasne duzine . Odrediti iste velicine metodom najmanjih kvadrata.40 I 0. Nacrtati ih za tri razliCite temperature T. 162. Kolika jacina struje protice kroz vlakno 1 ako snlatramo da zraCi toplotnu energiju kao apsolutno crno tijelo. := 25:). Kolika je energija (u MeV) rasijanih [otona i uzmaklih elektrona'! Razrnotrite da Ii se u tom slucaju opaza vazenje zakona 0 odrzanju energije? 165. Izracunati: b) Stefan-Bolcrnanov zakon i c) izracunati Vinovu i Stefan-Bolcruanovu konstantu. a) Koristeci Borov model atorna i Borove postulate izvesti lzraz za racunanje --i izracunati.\. a) Odrediti rnaksirnalnu brzinu izbijenih elektrona iz natrijurna..60 0. PolazeCi od Plankovog zakona zracenja apsolutno cmog tijela izvesti: a) Vinov zakon pomjeranja.2· 1O~3 nm) pIi rasijanju protonima i slabo vezanim elektronirna pod uglom e = 90 0 ? .. cemu produzava da se krece pod uglorIl e = 90(. N a osnovu ovih podataka nacrtati grafik na milimetarskom papiru i sa njega odrediti Plankovu konstantu i izlazni rad elektrona iz rnetala koji je koriiiten u eksperimentu. = 200. U eernu se razlikuje rasijanje fotona elektronirna od rasijanja fotona protonima? Koliki bi bili pomaci talasne duzine . Propustanjem stalne istosmjerne struje temperatura mu se odrzava konstantnom T = 2500 K.5· 10. < T 3 • 156.0 nrn. Maksirnalna talasna duzina svjetlosti koja moze da izazove fotoelektricni efekat na metalnonl natrijuIDu je Arnax = 545. Rendgensko zracenje talasne duzine . 1. = 2.' 4.200 M-e1i.01 ern nalazi se u evakuiranom balollu. Kada se fotonirna talasne duzine ). ATOMSKA FIZIKA 31 155.90 I 369 1.23 Atorn. 157.50 405 313 2. Specifieni otpor metala od koga je napravljeno dakno je p = 2..6 Om. Uporediti ih sa onim odredjenim sa grafika.skafizika (nml ___ -?akocni napon (V) 5461492 I 436 I 0. U eksperimentu sa rasijanjern X-zracenja.4· 1O~3 nm bornbarduje materijal za rasijavanje. = 0. 161. Izraziti je u zavisnosti od frekvencije v i talasne duzine ). Metalno vlakno precnika d = 0. Rasijani fotoni sa prornijenjenom talasnom duzinom registrovani su pod uglom 0 = 90° u od~osu na srnjer upadnih fotona. 164. = 0.7 nrn (jedna linija iz zivinog spektra). < T. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE 1.\ = 0. Talasna duiina I I 1.. U tabeli Sll navedcni eksperimentalni rezuitati mjerenja zakocnog napona za fotoelektrone koji se izbijaju pod uticajerll svjetlosti talasne duzine koja odgovara glavnirn linijama u spektru zive: a) Talasnu duzinu fotona rasijanih na slabo vezanim elektronimal b) U gao uzmaka elektrona.. ako se on abasja svjetloscu talaslle duzine ).

c) Rijesite prethodni zadatak kada bi cestica koja nalijece hila proton.likuju ugaone brzine elektrona U osnovnorn i prvom pobudjenom stanju? d) Kolike 811 kineticka i potencijalna energija (u eV) atoma vo--donika kada se on naJazi U osnovnom kvantnorn stanju? e) Kolika je ukupna energija aloma (u eV)? f) Kolika je milliumlna energija (u eV) potrebna za jonizaciju atoma vodonika U osnovnom stanju? Smatrati da je rrlasa jezgra mnago puta veca od mase elektrona (m J beskonac:na).32 GLAVA 1. linije koje daje smjesa obicnonvodonika i tricijuma.171.nergije osnovnog stanja. e. Odrediti: a) Talasnu duzinu te svjetlosti. C> 174. . 109 godina.a Hex (crvena linija u Balmerovoj seriji) nocl pod uglom 0 = 23°. Cistog . NUKLEARNA FIZIKA 33 njarna? c) Koliko se rar. E kmir: = --·-t::. difrakcionu re3etku koja ima 590 proreza na 1 m. Odrediti broj atorna koji se raspadnu u 1 rng natrijllma za 10 sati. 169. od nastanka Zernlje (prije t= 2. Ne :uzimajuCi U obzir kretanje jezgra kod jednostruko jonizovanog atoIDa H e+. a) Izvesti zakon radioaktivnog raspada! b) NaCi period poluraspada datog preparata.Ho:. 167. U atomu vodonika elektron prelazi iz stanja Cija je energija veze Eli = 0. a) Dokazati da minimalna kineticka energija elektrona Ekrnin moze biti odredjen<-t kao .. 173. Nacrtati na milimetarskom papiru dlJagram energetskih nivoa za H e+ i H.54 el/ u stanje Cija je energija pobudjivanja Ee. r.24 N uklearna fizika 175. a) Odrediti razliku kinetickih energija elektrona koji nastaju pod deJstvom svjetlosti Iinija Ha i H~. Pri n(-celasticnorD sudaru elektrolla Inase m sa atomom vodonika IDase M koji mirllje. Sta se moze zakljuCiti posmatranjem dijagrama? 72. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE b) Kolike su periferijske brzine kretanja elektrona na tim puta- I I i I I I 1. b) NaCi minimalnu kinetiC:ku energiju elektrona pri neelasticnom sudaru sa atom om vodonika koji miruje.10 9 godina).5 . Svjetlost iz cijevi za praznjenje u kojoj se nalazi vodonik obasjava fotokatodu. . Rijesiti prethodni zadatak sarno ·uzeti dvostruko jonizovani atom litijuma L£++.-"Radioaktivni natrijum llN ([25 se raspada emitujuCi {3-cestice. 176.5 puta za t = 7 dana. Monohrornatska svjetlost nepoznate talasne duzine pada . atoTn prelazi u pobudjeno stanje.ija je energija za LiE. b) Ridbergovu konstantu.24. U ernisionom spektru vodonika koji se dobiva poslije interakcije fotena sa atomima vodonika_ javlja se ukupno sest spektralnih linija. Odrediti masu oiova Pb"(l6 nastalog radioaktivnim raspada238 njem 1 kg. b) Izracunati taiasnn duzinu emitovanih fotona! c) Kojoj spektralnoj seriji pripada ta talasIla duzina? 170.x 10.rn. razlaganja tre ba da raspolaze spektralni uredjaj da bi se mogle vidjeti kao odvojene . Svjetlost od cijevi za praznjenje u kojoj se nalazi vodonik pada normalno n3.E rn+M 1v[ ~77.ze U OSIlQVnOrIl. na atome vodonika koji se nah1.2.8 sati. koja je potrebna da prebaci atorIl vodonika iz osnovnog u drugo pobudjeno stanje.: . Odrediti talasn€ duzine ovih spektralnih linija i energiju fotona upadne svjetlosti.2 eV. Period poluraspada natrijuma je T 14. a) Odrditi kvanlne [yrojeve koji odgovaraju Qvim stanjima.vera od e. izraclinati Ridbergovu konstantu. Pri tome se prvi difrakcionj maksimum 7.3 i 4. Aktivnost nekog preparata umanji se 71 = 2.5. kvantnom stanju. b) U kakvoj je vezi ova razlika energija sa jednom od iinija u PaSenovoj seriji? 1. ako Je VTlJeme poluraspada uranovog izotopa T = 4 . energij~ ene~~etskih nivoa za n = 1. HiS. a) Izvesti izraz za energiju atorna vodonika i njemu slicnih Jona kada se uzme u razmatranje i kretanje jezgral b) Kolikom moe.

34 GLAVA 1. v ~. ZakljuCi! \ Rjes. V12 = ~-V. Posmatrac koji u trenutku prolaska voza stoji pored njegovog prednjeg kraja.erskoj vodi brzinarna V. Izrai'unati energetski efekat Q nuklearne reakcije Kinematika translatornog kretanja Da Ii je reakcija egzoenergetska ili endoenergetska ? 181.) Odrediti brzinu prvog broda U odnosu na d~rugi.7 km/h. Rje!!.. /!lie!!. odredi rczultujucu brzinu camca U odnosu na ohain. Koliko ce se dugo pored njega kretati n-ti ( 10-ti ) vagon? Kretanje voza srnatrati jednoliko ubrzanim .I 2.09 m/8. po brojnoj vrijednosti jednaka pomjeranja.rna. Uzeti da je prvi vagon lokornotiva. Ako je brzina vode u rijeci. f3 = 900 Dva broda se krecu po rnirnoj je. Vr = 10.::: 20 mj s pod uglom 0::] = 60° i V2 = 40 mj s pod uglorn "" = 1200 u odnosu na zadani smjer...1 izdvajanja stroncijuma? 179.68 m/ s. a" zatim brzinu drugog hroda U odnosu na prvi. brzinarna VI :::-. jednak polovini ravnoteznog broja radioaktivnih atoma. Zr90 dvije godine Glava 2 Zadaci za kontrolisano ucenje 2. U pocetnom trenutku t = 0 radioaktivni element nije postojao (No = 0). Kolika je rnasa cirkoniju. Koeficijent korisnog dejstva nuklearne elektrane je 1) = 25%. 3. konstatovao je da je prvi vagon prasao pored njega za vrijerne t = 4 8.92° 4.. 39 T = 28god yOO _ _ _ f3= __ T = 64. Cija je konstanta radioaktivIlog raspada . = 4 km/h. Graficki prikazati . Radioaktivni element. 23. = 36'1dh/h i V2 = 72 km/h pod uglorn '" = 30 0 jedan prerna drugorn. iste duzine ka:o~ i vagoni.2sata (stabilan) 9o U trenutku t = 0 izdvojen je Cist preparat stroncijurna 5r rnasa mSr = Cija je 1 rng. stvara se konstantnom brzinom q. Odrediti kineticku energiju uZIIlaklog jezgra ako je ugao medju pravcirna kretanja poslije sudara B = 60° 182. f3 = 117.Dat je sljedeCi radioaktivni niz: 38 35 5 r90 f3-~~~_ . V. posilJe 180.\. Alfa cestica sa kinetickorD energijonl Ek = 7 MeV elastic no se rasije na jezgru L£6 koje je bilo u stanju rnirovanja. Koliko se cistog goriva U 235 utrosi u toku svakog sata rada nuklearne elektrane? 1. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE 178. Motorni camac se krece brzinom v = 10 m/ s U odnosu na vodu u rijeci pod uglorn Q = 1200 u odnosu na srnjer njenog toka.2 = V21 = 104. u odnosu na obalu v. koje je jednako periodu poluraspada T. Elektricna snagajedne nuklearne elektricne centraleje Pol = 100 MW. Odrediti srednju brzinu . Tijelo lZVTsi dva uzastopna. Dokazati da je broj radioaktivnih atorna poslije vrernena t. '.

Poluprecnik toi'ka je 0. Pod kojim uglom u odnosu na horizontalnu ravan treba upraviti mlaz vode da hi dostignuta rnaksimalna visina hila jednaka dometu? Koliko je tada vrijelne kretanja mlaza kroz vazduh? 14.4 m/8 do "". I t ! " Rjeif. c) v. Odrediti tangencijalno ubrzanje tacke na tom putu ako se zna da se brzina na tom putu ravnomjerno povecavala.SI 8 5. ZADACI ZA KONTROLISANO UGENJE 2.3 ml3 2 ~"@ Tijelo sa pocetnom brzinom Vo = 10 m/ s poene da 5e krece jednoliko usporeno i zaustavi 5e presavsi put Sz = 20 m. nakon iskljucenja vrti se jednoliko usporeno i zaustavi nakon 1680 obrtaja. a) Koliko je usporenje tijela? b) Koliko je vremena potrebno za zaustavljanje tijela? c) Nacrtaj grafik zavisnosti v(t) i 3(t)! Rjd.4°.23 radjs. Neko tijelo poCinje da se obrce konstantnirn ugaonim ubrzanjem a :-::: 0. a = 2. W M • = 36. UzimajllCi da je g .2. Pri krllznom kretanju materijalne tacke radijus vektora r = 0. t z = 48 2. pri cemu joj se periferijska brzina promijeni od v.5 m/8 2 13.b) 5=3. NaCi: a) moduo i smjer vektora totalnog ubrzanja tacke A.(3=0.5m/3 2 . Tacka A se nalazi na obodu tocka radijusa r = 0.45 ml s. t = 10 s e 1 Rjd. Rjd. Odrediti srednju vrijedpost uf.5 m koji se kotrlja bez klizanja po horizontalnoj povrsini brzinom Va = 1 mls.14m 15.2 mj 8 2 . a = 0.15 radj 8 2 12.52 rn/s 9. ako bismo uzeli da je duzina vagona L = 15 m.aone brzine i ubrzanja tockova automobil a za vrijeme kocenja. a) v = 19.25 ml 8'. tk = 0. Rjel!. RJeii.ieS. odrediti sa kojeg je sprata pala saksij a? 11. Covjek koji 5e nalazi u sobi na petom spratu vidi kako pored njegovog prozora proleti odozgo saksija sa cvijecem.05 mj 8 2 • Cernu je jednaka perifer- . Rjes. a ~" 0.04 radj 3 2 • Kroz koliko vremena. Rjd. Vis ina jednog sprata je 4 m. Tocak koji irna 12 jednako udaljenih paiaca. Rotor elektromotora koji se vrti ugaonom brzinom W = 314 radj 8.18vo (s) 10.04 s.36 CLAVA 2. Odrediti pocetnu brzinu i ubrzanje kuglice smatrajuCi ga konstantnim. za vrijeme obrtanja se fotogralise sa ekspozicijom 0. Rastojanje 2 m. KINEMATIKA OBRTNOC KRETANJA 37 v(t) i 5(t) za to konkretno kretanje. Voz se krece po krivini poluprecnika krivine r = 400 rn pri cemu je njegovo tangencijalno ubrzanje at = 0. a = 4. sa visine 20 rn i odskoei na visinu 8 m.28 3 . Poslije pocetka kocenja on se kretao pravolinijski sa promjenljivim usporenjem i zaustavio se nakon 3 sekunde. va = 0. N aCi ugaonu· brzinu tocka. = 0. od pocetka obrtanja. Uz strmn ravan gurnu se kolica.54 radl3 17. jednako visini prozora saksija proleti za 0. a = 63.1 s.1 I I I b) ukupni put 5 koji predje tacka A izmedju dva uzastopna dod ira s povrsinom. Mali teg opisuje krug radijusa 5 ern krecuCi se konstantnirn tangen~fjalnim u brzanjem at = 0. Rjes. Rjd.2 Kinelllatika obrtnog kretanja 7.5 m/8.81 mis. Odrediti njegovo norrnalno i totalno ubrzanje u trenutku kad je njegova brzina 11 = 10 mls. Na rastojanju S = 30 em od pocetka puta kolica su bila dva puta: kroz 1 sekundu i kroz 2 sekunde od pocetka kretanja. n = 10 ~) Lopta pacine na raVIlU povrsiu-q. t = O.= 9. b) t = 1.8 m opise ugao = 1500 . = 1.81 ml 3 2 . Za to vrijeme je presao put S = 20 m. Na snimku se vidi da se svaki palac za to vrijeme obrnuD za polovinu ugla izmedju dva susjedna palca na tocku. ce totalno ubrzanje bilo koje tacke tijela biti usmjereno pod uglom 76° U odnosu na srnjer njene brzine? Rjd. at = 0.23 m. a) a=2m/s'. Automobil se krece brzinorn Vo = 60 km/h.67 rad/8' 16. an = 0.32 ml8' J /~ . a Br = 24. Koliko je ugaono usporenje rotora? R. a) Kolika je brzina lopte neposredno prije sudara sa povrsinom? b) Koliko je vremena proslo od momenta kad je pocelo padanje do dostizanja najvise tacke poslije odskoka? c) Kolika je brzina lopte neposredno poslije odskoka? Rjes. w = 6.o= 12.

ce se popeti tegovi poslije sudara? Sudar smatrati centralnim. a) r > R <R c) Graficki predstaviti zavisnost b) r ~p( r) za oba slucaja. a prvo tije10 vrati nazad po zIijebu. a koliko tangencijalno ubrzanje kanlena nakon 0. koji prelazi u l)rnTtvu petlju" poluprecnika R = 0.25 rn h-!jl 2.396 mis. Gravitacija 23. h2 = 64 em 22. F = a 25. a) Naci intenzitet sile F kojom stap djeluje na cesticu. Dva tega masa Tn. at = 7.30 kg koje je' mirovalo (vid\ sIiku). Sudar smatrati centralnim idealno neelasticnim. U odnosu na ravnotezni polozaj sistema.3 Dinalllika translatornog kretanja 2. h. b) Ek 48 J. Odrediti: a) brzine kugli poslije sudara. Vt = 0. RJeif. bJ AG =··294.62 m/ s' ako se poslije sudara tijelo m2 odvoji od petlje na visiR ni h = 1. b) ~ sin arctan(0. w = 7. Rj'eJ. RJeil.18 m/ S2. Dvije kugle masa rrI-I = 2.62 m/ s. Manji teg se otkloni za ugao 0: = 60° i pusti. E~ = 18 J e) Q = 30 J 21.5)' d) 24. Rjes. Rjes. c) rad sile trenj a i d) rad sile normalne reakcije. a) Av = 412 J. H = 32 rn.5 kg i m2 = 1. Tijelo mase rn = 10 kg podiie se polagano (bez ubrzanja) po zlijebu visine h = 3 m i duzine osnovice b = 6 m. cJ A" = -117.4 19.125 m.5 S od izbacivanja ? RJei3. b) kinetii'ke energije kugli prije i poslije sudara i c) energiju koja se utrosi na deformaciju kugli pri sudaru. a) v = 3 mis. . a) c) F = "i~ai sinarctan(O. Znajuci da je koeficijent trenja izrnedju tijela i zIijeba !1 = 0.rnase· -rnz = 0.5). Razmotriti slucajeve: m. ZADACI ZA KONTROLISANO UC:ENJE 2.38 GLAVA 2. a zatim ponovo kliznuviii. b) Razmotriti slucaj d » L c) Uporediti sHu F sa silom F' sa kojom bi djelovale rnaterijalnc ta<:ke rnasa M i rn koje se nalaze na medjusobnom rastojanju d = 2a.92 rad/s. . d) Izracunati siiu rnedjusobnog djelovanja ako hi cestica hila na osi stapa na rastojanju d = 2a od njegovog centra.5 kg krecu se jedna prema drugoj brzinama VI = 6 Tn/ s i V2 = 2 m/ s. RjeS. an = 6.2 odrediti: a) rad spoljasnje sile (vui'ne sile).7 J i dJ AR =0 20. Masa sloja je M i poluprecnik R. NaCi gravitacionu potencijalnu energiju veoma tankog homogenog sfernog sloja i cestice rnase m koja se nalazi na rastojanju r od centra sfernog sloja. Koliko je norrnalno. GRAVITACIJA 39 ijska brzina tega na kraju petog obrta? Kolika je njegova ugaona brzina i ugaono ubrzanje u tom trenutku ? RJeif.dari sa tijelom . = 4 em. Tijelo mase = 0. RJ·eS. = 10 kg i rn2 = 15 kg objeseni su na neistegljivu Iaganu nit duzine L = 2 m. Na koju visinu h. ~~l'Mr!!!' b) Ep = --1~1n . tako da se dodiruju. odvaja se od petlje u istoj tacki kao i mz? Trenje zanemariti.4. Sa koje visine je pusteno da klizi tijelorr". Kamen se baci pod uglorn Q = 60 0 prerna horizontali. a) Ep =. (m.1 kg pustimo daklizi niz kosi zIijeb.75 ITL U najnizoj tacki ono se idealno elasticno su. b) rad sile teile.mI)2 = 5. idealno elasticnim. Tanak homogen stap duzine L = 2a i mase M nalazi se na rastojanju d = 2a od cestice mase m koja Ieii na pravoj koja prolazi normalno kroz njegov centar. IT = 1 rad/s' 18. Odrediti gravitacionu silu F koja djeluje na tackastu masu koja se nalazi u unutrasnjosti homogenog sfernog sloja. pocetnorn brzinorn Vo = 19.3 J.

e) Homogene kugle 11 odnosu na osu koja prolazi: 1) kroz centar. NaCi . a na slobodni haj je privezano tijelo rnase m. SmatrajuCi Zemlju homogenom lop tom poluprecnika R z .) 3' r .'+b')' 3 _ 12 3 7 a. Satelit bi trebao da se krere u ekvatorijalnoj ravni Zernlje u blizini njene povrsine po kruznoj putanji u smjeru) ili u suprotnom .!.9(r) i I"(r). a) 1) 1= =L' ) 2) 1 = =L' b) I = "'i. u sistemu referencije vezanom za Zernlju.. L ~ 2:m(:m+:md ~ 2:m+:m1 rg t vl-prva' kosmicka brzina vTperiferijska brzina tacaka na povrsini Zernlje 32. Kolika je potencijalna energija Ep(O). Nacrtati odgovarajuce grafike za . 2) kroz jednu tacku na njenoj povrsini u pravcu tangente. RJ'eii. NaCi moment koliCine kretanja sisterna u trenutku i od pocetka kretanja..atrajuCi daje gravitaciono polje Mjeseca na mjestu gdje se nalazi Zernlja nehomogeno.5. "1 M . ' r> - < R R 27. c) Homogenog diska U odnosH na osu simetrije koja je normalna na ravan diska. Ek2 =J~::~:)2 = 1:_27. koliko puta je kineticka energija satelita u drugom shicaju veca od one u prvom. . masa m.tijelo koje se moze pomjerati kroz uski kanal napravljen kroz Zemlju duz njene ose (Predpostaviti da je potencijalna energija tijela na beskonacnosti od centra Zemlje jednaka nuli). Odrediti odnose ubrzanja koje gravitaciona sila saopstava tijelu na povrsini Zernlje.crtezu vektor rIlomenta koliCine kretanja sistema U odnosn na osu oko koje se obrce kotur. i zanemarujuCi otpor vazduha. b. Masa stapa je m. Izracunati taj moment ako hi disk hio ad bakra zaprerninske mase p = 8900 kg/m.1 izmedju tijela rnl i horizontalne .. R Jeso 0 .0 rnm. 29. DINAMIKA ROTAClONOC ImETANJA 41 25.. duzina a i sirina b. 31. a njegova duzina L.8.U sistemu °kao na slid poznate su mase tij"ela rnl = 4kg i rnz 2kg.0034 0. as R. = 2. d) Tankog kruznog prstena u odnosu na osu koja prolazi kroz centar prstena normalno na njegov11 ravan. odrediti potencijalnu energiju Ep( r) sistema Zemlja. -. Na masivni nepomicni kotur mase m'l i poluprecnika r namotana je lagana nerastegljiva nit. 2) a2 1 0. ubrzanja a2 koje centrifugalna sila inercije saopstava tijelu na ekvatoru i as ubrzanja koje Sunce saopstava tijelirna na Zernlji. ako su ullutrasnji i vanjski poluprecnici RI i R 2) respektivno.0006 )' = . i poluprecnika R = 100 mm. 28.10- 3 kgm' d) 1 = mR'. koja je jednirn krajern vezana za jednu tacku na obodu kotura. smjeru ad njenog abrtanja ako sopstvene ose. I h' c) 1= =~' 0. U trenutku t = 0 sisteIIl se prepusti samOIIl sebi i on poene da s'e krece. RJ·eii.-. r { ---l r 2 ' r < ltr'- R.- a) Tankog homogenog stapa u odnosu na osu koja je norrrHllna 'i).. dati objaSnjenje kako se pojavljuju plirna i osjeka. ZADACI ZA KONTROLISANO UGENJE 2. b) Tanke hornogene pravougaone place u odnosu na osu koja prolazi normalno na plocu kroz jedan njen vr1. a.9(r) = __ ~:11!. (Rl ~ R2 ~ R). NaCi jacinu gravitacionog polja § i potencijal tp gravitacionog polja te kugle kao funkciju rastojanja r od njenog centra (za r < R i r > R). e) 1) I = ~mR2. RJes.asa ploce je m. Masa kugle je m. Data je homogena kugla mase M i poluprecnika R. Ep(O) = -21fp/mR" Ep(O) = %Ep(Rz) 26. Izvesti izraz za racunanje momenta inercije: Rjd.mR2 5 !>&. 0. a. r:2:R rp= -27rpry (R2 { .3. koeficijent trenja /1 = 0. Sm. "1 M . kojom raspolaze sistem kad je tijelo u centru? Uporediti Ep(O) sa potencijalnorn energijom kad je tijelo na povrsini Zernlje Ep(Rz).40 CLAVA 2. M. Rjeii.. a poluprecnik R. HZ. na stap i prolazi: 1) kroz jedan njegov kraj i 2) kroz njegov centar rnase. 1" . 2. i sirina. Predstaviti na . R.5 Dinarnika rotacionog kretanja 30. debljine 1> = 2.. Ep(r) = -21fp/m (R. ryM i'.

42

CLAVA 2. ZADACI ZA KONTROLISANO UGENJE

2.6. IiIDROS'TATIKA I IIIDRODINAMIKA
objeseni su u jednoj istoj tacki A, oko koje mogu slobodno oscilovati. Duzina maternatickog klatna je jednaka duzini stapa. Kuglica klatna se otkloni u stranu tako da se podigne na visinu h u odnosu na svaj najnizi palazaj. Aka se kuglica pusti ana se neelastiCno sudari sa stapom. Kako ce se kretati kuglica i donji kraj stapa poslije sudara i na koliku visinu ce se podiCi.

43

podloge, kao i masa kotura m = 10 kg, koji mozemo smatrati homogenim diskom. Nit se ne kHze po koturu. U trenutku t = 0 tijelo m2 pocne da se spusta. ZancmarujuCi masu niti i trenje U osovini kotura, naCi rad sile trenja koja djeluje na tijelo ml za vrijeme t = 5 S od pocetka kretanja. Kolika je kineticka energija sistema u tom trenutku? Koliko je smanjenje potencijalne energije sistema? Smatrati da tijelo ml ostaje

L

.~
.. m

m,

-':'--.-.~.

m,

stalno na horizontalnoj podlozi i da nema trenja u osovini kotura kao ni sa vazduhom. '

Rjes. Ii = (2rn+1I)(~hm+M) 35. Rijesiti prethodni zadatak pretpostavljajuci daje prije sudara bio otklonjen stap ( njegov donji kraj podignut za h). 3M'h R- , f
]CS.

~I

=

2(3m+Mr'~

Rjd.

36. Sa jedne iste visine strme ravni istovremeno pocnu da se kotrljaju homogeni valjak i kugla jednakih poluprecnika. a) Koje tijelo ce irnati vecu brzinu na nekoj datoj visini? b) .Koliko puta ? c) Koliko puta ce brzina jednog tijela biti veca od brzine drugog u datom trenutku? RjcS. a) kugla , b) Vk = V 14 v, c)"-k = 14 11._'v v"

I,

33. Oko horizontalne ose moze slobodno (bez trenja) da se vrti poluga mase m = 1 kg (vidi sliku). Na krajevima po luge smjestene 8li tackaste mase ml = 0.2 kg i rn2 = 0.3 kg. Prepusten sam sebi sistem prelazi iz horizontalnog u vertikalni polozaj.

2.6

Hidrostatika i hidrodinamika

o m,(t==+===~====3+m,
L, L~

Koliku c~ brzinu imati masa m2 u najnizoj tacki putanje, aka je L1 = 0.2 m I L2 = 0.8 m.

Rjes. v = Lzw,

w

=

V2~~"

V

= 2.16

m/s

34. Matematicko klatno mase m i stap rnase M (vidi sliku)

37. U spojenirn sudovima se nalazi ziva. Povrsina presjeka jednog kraka je cetiri puta veca ad povrsine presjeka drugog. U uski krak se nalije stub vode visine Ii = 70 em. Za koliko se podigne ziva u sirern, a spusti u uzem kraku U odnosu na prvobitni polozaj. Zapreminska rnasa vode je Po = 103 kg / m S , a zive P = 13.6.103 kg / m 3 • Rjes. hI = 'i¥!J1 H = 4.1 em 'P 38. Pravilan drveni cilindar pliva na povrsini vode take da se u vodi nalazi 0.9 njegove visine. Koji dio visine dEndra ce bit~ potopljen u vodu ako na vodu nalijemo sloj ulja koje potpuno prekrije cilindar. Zapreminska masa ulja je Po = 0.8.10 3 kg/m" a vode Po = 103 kg /m 3 • Rjd. h, = H /2

44

GLAVA 2.

ZADA.CI ZA KONTROLI5ANO UGENJE

2.7. 05CILATORNO KRETANJE

45

39. Sa visine h = 1 m iznad nivoa miTne jezerske vode pusti se da slobodno pada mala sfeTna kuglica od materij-ala zapreminske 3 mase p = 920 kgjrn • Na kojoj dubini u vodi ce se zaustaviti ta kuglica? Koliko vremena ce se kretati kuglica kroz vodu? Otpor vode zanemeriti, a gustinu srnatrati poznatom.

1L) m, t, = 2t = - - - = 104 s • • (po-p)g' 40. Kroz honzontalnu kapllaru unutrasnjeg poluprecnika r 1 mm i duziIie L = 2 ern koja se nalazi na boenoj strani otvorenog cilindricnog suda poluprecnika R = 2 em istice ulje koeficijenta viskoznosti 1] = 1.2 Pas i zapreminske mase p = 900 kg/rn 3 • Iz~acunati kolika je brzina Vl isticanja ulja kroz kapilaru, a kolika je brzina spustanja nivoa ulja. u cilindricnom sudu u mornentu kada je nivo ulja nad sredistem kapilare h .= 26 em. Smatrati da ne dolazi do zadrzavanja ulja na zidovima suda. R' .. v] = afl h = 1.2 em j s, v = "k2Vl = 0.3,10- 2 cm/s , Jes. 81}i. .PO

· ' I' RJe5. H = --:::- h
~

=

.

-'

.'

2py'2ih

= -0.8 m.ls 44. N a krajeve opruge kao na sEci pricvrscena su dva tijela rnasa ml i mz. Ako oprugu rastegnerno; drzeCi za tijela i pustimo obje mase istovrerneno, nastace mz oscilatorno kretanje. Odrediti period oscilovanja sistema. Krutost opruge je k. Sva trenja, kao i otpor vazduha za~em.ariti.

RJes. x = -0.29 m,

Vx

Rje[;. T

=

27fyi~.. m =
k'

.2'l1."'.L
ffl.,j-+m.2

41. Iz cilindricnog suda vlsine h = 1 m i poprecnog presjeka povrsine S lstice voda kroz otvor na dnu. OtVOT na dnu je kruznog oblika povTsine 5, = cO / 400. Izracunati za koje vrijerne ce voda isteCi iz suda, ako je on u pocetku bio napunjen vodom do vrha. Kontrakciju mlaza fie uzimati 11 obzir.
·'·t~1./2h(2 RJes . . - s~ V -,; cO ~2) .- ", == 180
5

45. Ako bi se kroz Zemlju probio tunel, u nekom pravcu koji ne prolazi kroz centar (vidi sliku), i u njega, u tacki A postavilo tijelo mase m, m ono bi, ukoliko nema trenja, vrsilo harmonijske oscilacije. Dokazati to! A Zernlju smatrati homogenorn kuglom zapreminske mase p = 5.5.10 3 kg/m s Rotaciju ne uzirnati u obzir. Naci period j;ih oscilacija. · " 4 RJes, F x = -si7rpmx,

l' = . f'Fi .:= 84.5 m£n

4.2. Na zidu suda sa vodom napravljena sujeda~ nad drugim. dva otvora svaki povrsine cO. Rastojanje medju otvorima je h. U sud se u svakoj sekundi ulije Q litara vode. N aci tacku presjeka mlazeva koji isticu iz otvora, ako je Q jednako zapremini vode koja u sekundi istekne kroz otvore. · .. n2 S2"h 2 Q' RJe5. x =."-- - _ .., - y - - - 4gh _ .L 4g,<>2 QZ, -- 4g82 8g

V IP

2.7

Oscilatorno kretanje

46. Neka malo tijelo vrsi priguseno oscilovanje sa kruznorn ucestanoseu w = 25 rad/ s. NaCi koeficijent prigusenja /3, ako u pocetnom trcnutku brzina tijela iznosi Vo = 0, a njegovo pomjeranje od. polozaja ravnoteze r; = 1.02 puta manje od amplitude u pocetnom trenutku. RJes. f3 = -w tan a = 5.1 3- 1 47. Na oprugu ciju masu mozemo zanemariti objesi se teg, usljed (ega se ona istegne za .6..L = 9.8 em. Koliki ce biti period oscilovanja tega, ako ga malo gurnemo u vertikalnom praVCll ? Longitudinalni dekrement prigusenja je )" = 3.14.

43. Kuglica vrsi harmonijsko oscilovanje duz X-ose, aka ravnoteznog polozaja x = O. Vlastita kruzna ucestanost oscilovanja je Wo = 4 rad/ s. U jednoID trenutku koordinata polozaja cestice je Xo = ~,25 rn, a projekcija njene brzine VOx = 1 m/s. NaCi koordinatu polozaja x i brzinu Vx ~estice nakon t = 2.4 s. Graficki prikazati zavisnost x, Vx i ax od vremena t.

Rjes. T = 21fJ D.gL

[1 ~ (,";:)'] = 0.7 s

48. Kada se kuglica mase m objesi na oprugu ona se izduzi za t:"L, Pod djelovanjem spoljasnje vertikalne gile, koja se mijenja po harmonijskom zakonu i irna a:tnplitudu Fo; kuglica vrsi prinudne . 'oscilacije, Logaritamski dekrernent prigusenja je A.. ZanemarlljuCi masu opruge, naCi kruznu ucestanost prinudne sile pri kojoj ce arn-

46

GLAVA 2.

ZADACI ZA KONTROLlSANO UGENJE

2.9. NAUKA 0 TOPLOTJ. GASNI ZAKONI

47

plituda pomjeranj;; kuglice biti maksirnalna. Kolika je ta amplituda?

· • RJes.

w

rez

-

I g ,~I"(,,l' V!~--·I.::· b.L 1+(>.j21r)2'

a

rez -

-

F· ( oAL::"L
41rmg

1+ ,;;:-z

4,' )

49. Kuglica mase m = 50 g objesenaje na oprugu bez tezine, krutosti k = 20 N / m. Pod djelovanjern prinudne vertikalne harrnonijske sile kruzne frekvencije w = 25 Tad/8 kuglica vrsi uspostavljene prinudne oscilacije sa amplitudOni a = l.:1 ern. Pornjeranje zaostaje u fazi za prinudnom silom za a = 37r /4. NaCi rad prinudne sile za vrijeme jednog perioda. RJes. A = :rrma' ([U' - wl) = 6 . 1O~3 J

2.8

Talasno kretanje
t;(x, t) = 60 cos{1800t ,- 5.3x)

50. Jed.naCina progreshrnog ravanskog talasa ima oblik:

gdje je f. dato u mikrornetrirna, t 11 sekundarna, x u metrim,a. Nab: a) Odnos amplitude pomjeranja cestica i talasn€ duzine. b) Amp litudu oscilovanja cestica sredine i njen odnos sa brzinom sirenja talasa. c) Amplitudu oscilovanja relativne deforrnacije sredine i njenu vezu sa amplitudom oscilovanja brzine cestica sredine. Rjeii. a) ~ = ak = 506 . 1O~6 b) a = 60 . 1O~6 m ' c ~ 2r. . , w 1.77.10,.7 8
A

52. U sredini sa gustinom p siri se ravanski longitudinalni harmonijski talas. Brzina talasaje v. SmatrajuCi daje prornjena gustine sredine pri prolasku talasa /!"p < < p pokazati da je: a) prirast pritiska u sredini /!"p = "pv 2 ~;, gdje je ~ relativna deformacija sredine. b) Intenzitet talasa dat relacijom 1 = ,6,P2:,...." gdje je /:),.Pmaz amP" plituda oscilovanja pritiska. 53. Najednoj istoj normali na zid nalazi se izvor zvuka frekvencije Vo = 1700 Hz i prijemnik. Izvor i prijemnik su nepokretni, a-, zid se udaljava od izvora brzinom V z == 6 cmj.s. NaCi frekvenciju udara (otkucaja) koju ce registrovati prijemnik. Brzina zvuka je 340 m/ s. RJeii. V = v '+v~ Vo = 0.6 Hz v", 54. Tackasti izotropni izvor zvuka zvucne snage P = 0.1 W nalazi se u centru supljeg cilindra poluprecnika R '~-::::: 1 rn i visine h = 2m. PretpostavljajuCi da zidovi cilindra potpuno apsorbuju zvuk naCi srednji fluks energije koja pada na bacIlu pavrsinu cilindra. RJd. <j) = Psin(arctan,~) = 0.07 W 55. Na rastojanju Tl = 20 rn ad tackastog izotropnog izvora zvuka niva jaCine je Ll = 30 dB. Zanemarujuci prigusenje zvucnih talasa naCi: a) Nivo jacine na rastojanju T2 = 10 rn ad izvora! b) Rastojanje r od izvora na kome se zvuk fie cuje. RJd. a) L, = L, ····20 log'" = 36.02 dB, b) r "' ' 632.45 m

c) e max = ka = 3.18·10-4, G rnax = ka = ~ = Vm.(~'" W " 51. U homogenoj elasticnoj sredini rasprostire se ravanski talas oblika
t;(x, t) = a
C05(1Ot

2.9

N auka

0

toploti. Gasni zakoni

~ kx)

Predstavi za trenutak t = 0: a) Grafik zavisnosti ad x veliCina: E f;!£ f;!£ , at' ax b) Srnjerove orzina cestica elasticne sredine u tackanla gdje je E = 0 za slucaj longitudinalnog i transv-erzalnog talasa. ' c) Grafik raspodjele gustine sredine p( x) za longitudinalan talas (uzeti sredinu proizvoljne gustine Po). RJeii. a) E(x) = acoskx, 'i;f = awsinkx, E; = ~aksinkx c) p( x) = Po + poak sin kx, gdje Po gustina sredine kada u njoj nema talasa.

56. Tocak lokomotive ima poluprecnik ro = 0.5 m na to = 0 °C. Odredi razliku u broju obrta tocka ljeti, na, temperaturi t, = 25 DC i zimi, na temperaturi t, = -25 DC, na putu od L = 100 km. Terrnicki koeficijent linearnog sirenja metala od kojeg je napravljen tocak je
O!

= 12 . 1O~6 °C~1

RJes.

~n ~ ~o:dtl-t.
2r.rl}

.u

~ 19

57. Staklena kuglica terrnickog koeficijenta zapreminskog sirenja I, vaga se u tecnosti na ternperaturi tl i t2' Tezine istisnutih tec:nosti na tim temp-eraturama su G 1 i G z - Odrediti term,icki koeficijent zapreminskog sirenja tecnosti It.

d. a zatim izohorno hlade do pocetne temperature. a drugirn krajem je zaronjena u smjesu vode i lecla.n2P. 10..33 11. ako je temperaturna razlika izmedju povrsine cijevi i spoljasnje sredine 11 oha slucaja ista. treba da se zagrije do temperature t3 = 50 DC dovodjenjem vodene pare temperature t2 100 "C. i R2 . 66.. ako je sistem na tern-_ peraturi T = 300 K.33 MJ /kg.·t?~Gltl'"rlt2tl(G2~GJ) Gl·~GZ+. specificna top Iota topljenja led a q. m = . Kolika se koliCina toplote dovede masi led a od 0.19 kJ / kg I{ i C2 = 2. Koeficijent toplotne provodnosti celika je.26 M J I kg i specificna toplota topljenja leda qt = 0.2t = 2.525 .1 kJ jkgK.2 m.10 5 Pa. Ry·d. Kada se ovaj sud zagrije do temperature t = 5.-. obmotane su dvoslojnom termickom izolacijam. i da je broj plocica podjednak- Rjes. a u drugom sudu zapremine V 2 = 7 dm 3 isti gas je pod pritiskom pz = 0.1 ? R. U kojem odnosu su potrebne koliCine toplota da bi se helijumu: a) Povecala zapremina dva put a pri stalnom pritisku? b) Povecao pritisak tri puta pri stalnoj zapremini? Adijabatska konstanta helijuma iznosi K = l.\.. bez gubitaka kroz bocne strane. Specifieni t.3 kJ 6Ei.. Oba sloja zajedno imaju debljinu jednaku polovini poluprccnika cijevi. a kod druge cijevi je obrnuto. R' " . Srnjesa vode i leda.53 N. Masa vode je m.9 W /mK.~. 67. Ryes. 5 °C. Dvije cijevi.tST R Jes.d 2.liGlti -Gzt . A = nT R(l. It ~ G.In 2) = 2.\ 56. Specificni toplotni kapacitet vode je 4186 J / kgK.zd 1 +)'ld221 4a 2 ).= 46 g q. 10 5 Pa. b) n.:: p(V~. Koliku masu vodene pare treba uvesti. izracunati masu leda m.5 K-j 59. Odrediti: a) Pritisak gasa poslije otvaranja slavine. Kocka je sastavljena od ukupno n Ilaizmjelllcno poredanih plocica razliCitih debljina d ._ ( V )20 63. jedan dio zive istekne iz suda.."d.t 3 .. Q = mC2(O DC -t) +mg. 10-.zdz)().76 N.9.. R. Cellcna sipka duzine L = 0.5 kg koji se nalazi na temperaturi t = ~.. = 4. ~ = A" .irenja zive 72 = 1. Iz ovog stanja gas se izotermno sabija do pocetnog stanja.5kg. KIipnom purnpom zapremine .26 M J 61..ZQl Jes.63. Dva staklena suda S11 medjusobno spojena preko slavine.26 M J / kg. nalazi se gas pod pritiskom P1 = 105 Po.48 R' Y - GLAVA 2. da se prevede u paru pod normalrum atmosferskim prltiskom temperature tk = 100 GC. povrsine poprecnog presjeka S = 3 . a leda m2 = 0. ZADACI ZA KONTROLISANO UGENJE Jes. = 1 kg.21 kPa 62. i d2 i razlicitih top lot nih provodljivosti .1 J / kg. Proces ispumpavanja smatrati izotermnim.84 N na 0 °C. m3 q.oplotni kapaciteti vode i leda su C.. Stakleni sud je tezak Go = 0. = 0. pod pretpostavko:m da je razHka temperatura ista. ako je termicki koeficijent zapreminskog . 10' Pa. respektivno.33 MJ j kg. Rjes.. Kod jedne cijevi ullutrasnji sloj je sa vecom termickom provodnoscu.6.103 K. NAUKA 0 TOPLOTI.lAz 68. temperature to 0 DC. i '\2' Naci odnos topiotne provodljivosti kocke u pravcu ploCica i normalno na plocice. GASNI ZAKONI 49 58.4 m 2 zagrijava se na jednom kraju do temperature t1 = 300°C.L . P2D Po 1'+L>V = 1. 71 = G'-G(~'!Zg:)t-q'>. a specificna t. RJeif.i. a) p = Pl~~_~~V2 = 0.18.66.01 .t q)( rn l+m"H-m. Specificna toplota isparavanja vode je qi = 2.12 & q2 310g 2 logS . iJJ.-+c(tz t3) = 193 9 60.. j dl+). · " ). Tri mol a kiseonika na temperaturi T = 300 K izobarIlo se sire do dva puta vece zapremine.= ] . a specificna topiota isparavanja vode qi = 2.25 DC.-i-mC1(tk -0 DC) +mqi = 1.oplota topljenja led a je qt = 0. Kakav je odnos izgubljenih koliCina toplote hoz ovu izolaciju u ova dva slucaja. b) KoU5:inu materij~ (gradiva) u oha suda. Koeficijent toplotne provodnosti jednog sloja je dva puta veci od drugog. ako je pocetni pritisak Po 1.23 mola .83 64. = 0. koji ce se istopiti za T = 10 min."ei!. jednakih precnika i duzina. Rjes. Koliki je termicki koeficijent zapreminskog sirenja stakla od kojeg je sud napravljen. Skicirati navedeni proces! Izracunati izvrseni rad smatrajuci da su veze medju atomima u molekulima krute. PretpostavljajuCi da se prenos toplote vrsi iskljuClvo duz sipke. pod pretpostavkom da se temperatura gasa ne mijenja.. logS .?l = 0. Dok je slavina zatvorena u prvom sudu zaprernine VI = 2 dm s . a njegova tezina je pri tome G 2 = 13. V = 400 ems vrsi se ispumpavanje balona zapremine V = 1 dm 3 • NaCi pritisak u rezervoaru poslije dvadesetog hoda pumpe. Ish sud napunjen zivom tezi G 1 = 13.. Prostor rnedju koaksijalnim cilindrima poluprecnika R.8 .

NaCi sUu kojom homogeno gravitaciono polje djeluje na cesticu.oc ~+-(~r~)2 = e[ K b) 11 = V h RT 'lh:>.1 .. v= J!! = 508 Tnls.N R Jes.11. Rje§. 1 "2kT J Ne. put a visoj. na nivoima koji su jedan od drugog na rastojanju tlh = 3 em duz linija sile polja. = 30 ern od kraja ploca kondenzatora. NaCi masu mola cestica koloidnog rastvora ako je pri vrcenju centrifuge ugaonom brzinorn W oko vertikalne ose. KRETANJE U ELEKTROMAGNETNOM POLJU 51 ispunjen je homogenom sredinom koja provodi toplotu. 1m. S = m". Rjes. ZADACI ZA KONTROLISANO UGENJE 2.6. ista kao i na temperaturi r. respektivno (p > Po).-rDw2 2. Pornocu Maksvelove funkcije raspodjeJe molekula po intenzitetima brzina naCi vjerovatnocu da rnolekuli azota na temperaturi T = 300 K imaju brzine izmedju 300 rn/ s i 305 rn/ s.19 N. N 4 (M)3 /2e-. v = J~T.45 . Nerelativisticki elektron ulijece po sredini u prost or izmedju plota ravanskog kondenzatora norn1alno na linije sile elektricnog poIJa brzinom Vo = 107 mis. Masa azota m = 15 9 nalazi se u zatvorenom sudu na temperaturi T = 300 K. ako je temperatura unutrasnjeg cilindra t l . t = t1 ~ lntk:/'k dIn ~l 2. Zanemarujtici efekte krajeva naCi otklon elektrona od prvohitnog pra~ca kretanja na ekraJm koji je udaljen L.6.6364 M ry-l - '.-vTJ = 328 _ 4R In :: JFf 77. Pod kojirn uglom u odnosu na prvobitni smjer kretanja . Kretanje u elektroIllagnetnoIll pOlju = = 551 mls 72. odgovarajucu raspodjelu po kinetickim energijama E.' V.11 Rjes.10 kJ 2 M 75. Izracunati srednju vrijednost brzine i vrijednost efck= "lir M2 ·". a rastojanje izmedju njih d = 1 ern. y3:J R 'es M = J. = 476 mis.!!!!l____ (p-po)(r.- K 73. = 517 171.3nTv 2RT 4 tivne brzine (srednje kvadratne brzine). a spoljasnjeg t 2 - RJes. Koliku koliCinu toplote je potrebno dovesti azotu da bi se srednja kvadratna brzina (efektivna brzina) molekula povecala I) = 2 puta? Veze medju atomima u molekulu smatrati krutim. v 2 . 69. Izracunati najvjerovatniju. F = ~~ In I) = 0. Kolika je najvjerovatnija brzina molekula azota u prethodnom zadatku.9· 10. veJ = Vnaj = [if! = J'':J = 422 mj s. Odgovara Ii najvjerovatnija vrijednost energije najvjerovatnijoj brzini ? R· . njihova duzina Ll = 3 ern. u= ~ 2 78. ako se koncentracija tih cestica na dva nivoa razlikuju 1] = 2 puta. Rfes. pomocu Maksvelove funkcije raspodjele molekula po intenzitetima brzina. Kroz koliko vremena od pocetka kretanja ce kinetii'ka energija elektrona postati jednaka njegovoj energiji rnirovanja? Koliki je put elektron presao za to vrijeme? Kolika Inu je brzina u tom trenutku? Rjes. srednju i efektivnu (srednju kvadratnu) brzinu molekula gasa.m. Vnaj v'f = If! = 450 rnls.-V~ Enai = kT E. Idealni gas se nalazi pod norrnalnirn atmosferskirn pritiskom i ima gustinu p = 1 kg jrn 3 . = 300 mj 8 i V2 = 600 mj s odgovaraju jednake vrijednosti Maksvelove funkcije raspodjele.10 Molekularno-kineticka teorija 74. koncentracija tih cestica na rastojanju T2 od ose vrcenja TJ puta veca nego na rastojanju Tl u isoj horizontalnoj ravni (rz > rd. Q = 1(1)2 _ 1) jmR~ . lO~ 70. Elektroll se poene kretati iz stanja 'mirovanja u hOIIlogenom stacionarnom elektrii'nom poljn intenziteta .v = 6. a) NaCi ternperaturu na kojoj intenzitetima brzina molekula azota V../. RjeiJ. Gustine cestica i rastvaraca su P i Po.:: =10 kV / em.!1 .50 GLAVA 2. N aCi raspodjelu temperature u tom prostoru.. Napon izmedju plota je U = 100 V. 2 1 v?r (k1')3j2e --". b) N aci intenzitet brzine V molekula pri kojoj je vrijednost Maksvelove funkcije rapodjele na temperaturi T izracunatoj pod a).5 71. a) T = M(v. 76. t = VEdEk~~ ce = 3 ns.j·(E) = Jes. R'Tp. Idealni gas se sastoji od molekula mase rn i nalazi se na temperaturi T. Temperatura sistema je 280 K. NaCi.

52

GLAVA 2. ZADACI ZA KONTROLISANO UGENJE

2.12. SPECIJALNA TEORIJA RELATIVNOSTI

53

elektroni napustaju kondenzator.

RJeS. h = :::~ (~

+ L,) [

=0.166 m,

e=

27.So

79. lzmedju horizontalnih ploca ravanskog kondenzatora na kojeg je prikljucen jednosmjerni napon U = 100 V ulijece elektronski snop pod uglom 0 = 30°. Elektroni u snopu imaju energije u intervalu od 0 do 750 eV i raspodjela elektrona po energijamaje ravnomjerna. Koji ee dio ukupnog broja elektrona udariti u gornju ploou kondenzatora? Ako je rastojanje izmedju _ otvora na donjoj ploCi (vidi sliku) L = 2v3 em, rasc~ i tojanje izmedju ploca d = ~. 1.5 em odrediti energiju c~! lektrona koji prolaze kroz ~. oba otvora. Smatrati da u" /~. A Ri pad elektrona na plocu ne 'r(p i " . ~ mlJcnJa napon izmedju plo/:

efektivnu vrijednost napona na duantima tog ciklotrona, pri kojoj rastojanje .medju susjednirn trajektorijama po]uprecnika r = 0.5 m za prot one nije manje od !:'.r = 1.0 em.. RJes. U ~ ~2v2m.r.D..r = 1.03· 10 5 V ,

2.12

Specijalna teorija relativnosti

1

5 83. Dvije cestice se krecu jednakim brzinama v = 0.75e po jednoj pravoj i padaju na metu. Druga cestica je na metu pala poslije prve cestice nakon t : .: : 10- 8 s. N aCi rastojanje izmedju cestica pri polijetanju u sistemu referencije vezanom za cestice.

RJeS. !:'.x = ,,;;-"T~ = 3.4 m
1-~

-

J

ca.

Rjes. E, =

"NN
o

=

E".".-E, E".""

_L,U_ 2dsin 20 ~

= 82.25%. gdJ'e J'e E, = -"L_ ' cosZ B 133 . 3 eV

=

133.3 eV

80. Elektron ulijece brzinom Vo = 10 4 mj S 11 stacionarno homogeno ma.gnetsko polje indukcije B= 0.01 T pod uglom a = 30 0 u odnosu na smjer magnetskih linija sile. Odrediti poluprecnik spirale po kojoj se krece elektron, kao i broj obilazaka po spirali dok elektron predje rastojanje L = 1 m dui Iinija sile. RJes. r = mlJo sin..Q. = 2.84 . 10-4 m, N = ____ = 323.62 L
eB
'2~rcotQ

81. Nerelativisticki protoni se kreeu pravolinijski u oblasti gdje su medjusobno okomito postavljeni homogeno elektricno i magnetsko polje intenziteta [=4 kV jm i B = 50 mT. Putanja pri y tom lezi u X Z -ravni i zaklapa ugao 'P = 30 0 sa X -0o som. N aCi korak spirale po x kojoj ee se kretati protoni z poslije iskljncenja elektricnog polja. Rfes. D..L-= 27rn;~~n'PE=-6··cm 82. Frekvencija generatora ciklotrona je 1/ 10 MHz. NaCi

" 84. UoCimo dva para satova. Prvi par A'B' se krece u odnosu na drugi par AB brzinom v) kao na slid. Satovi A i B postavljeni su jedan od drugog na udaljenosti od L metara na liniji i'vrsto vezanoj s njima i sinhronizovani. Analogno je uCinjeno i sa satovima A' i B' u njihovom sistemu referencije. Za pocetak racunanja vremena usvojilDo momenat kada su satov; B' i A bili jedan poB A red drugog. Odrediti: a) pokazivanje satova B' i B kada se nadjn jedan pored drugog s tacke gledista posmatraca vezanog sa satom B. b) pokazivanje satova A' i A s tacke gledista posmatraca vezanog sa satom A.

6--LQ_o
=
!~--., TEVl - ~ c2

·, a RJes. )
TA

TB

= -, TE'
t!

L

= -V

LF-1

2

v'
C

b)

= 10 ~;;; vVl.-c 2

)

TA'

= 10 v

85. Dvije relativisticke ('est ice se kreen pod pravim ugiom jedna u odnosu na drugu, pri cemu jedna brzinom VI) a druga brzinom Vz· N aCi njihovu relativnu brzinu.
RJ"cS.

v

r

=

2 \/v 1 + V' I 2

_

f\"-'-"'-)'. c

86. Naci obrazac za transformaciju ubrzanja pri prelasku iz nepokretDog u pokretni slstem, aka se pokretni krece brzinom u u

54

CLAVA 2. ZADACI ZA KONTROLISANO UCENJE

2.13.

TOPLOTNO ZRACENJE

55

odnosu na nepokretni sistem u pozitivnorn smjeru· X-ese. Razrnatranje provesti za jednodimenzionalan slucaj. ·• ,~ R Jes. w;r; - W'X (1_#')'1' , (3 ~ u ( •• ) ,~l-~'
l)

92. Zakon raspodjele energije zracenja u spektru apsolutno crnog tijela na jednoj stalnoj temperaturi l' ima oblik w(w)dw = _._~.!1'_ 2 3
1r C
ekT -1

_fu£

87. S kakvom brzinom odmice od nas neka maglina ako je poznato cia je linija vodonika .\0 = 434 nm u njenorn spektru pomaknuta ka infracrvenom podrucju za 130 nm. · RJeB. v ~ C (A/AO)'-1 ~ 0.26 e ~ (A/-'0)'+1 ~ 88. Elektromagnetni talas frekvencije Wo pada Ilormalno na povrsinu ogled ala koje nlU se krece u susret brzinom v ~ c. NaCi frekvenciju refiektovanog talasa.

Presavsi na novu promjenljivu

X

= liw k1' pokazati da je:

I

a) ukupna gustina energije zracenja proporcionaina cetvrt,om stepenu apsolutne temperature, b) kruzna frekvencija W 7n , na kojoj w{w) ima maksirnalnu vrijednost, proporcionalno apsolutnoj telnperaturi T.

Rje!!. a) w

=

_1!~ (kT)4 Jo eX~l ~ roo x'dx 1r2C3 n
W
7n

b)

= ,~~§22kT

RjeiJ. w

= Wo

(1 + 2~)

89. Radio lokator radi na talasnoj duzini .\ = 50 em. Odrediti brzinu priblizavanja dirigovanog projektila, ako je razlika frekvencija izmedju signala otpremnika i signala reflektovanog od projektila na mjestu lokatora 6v = 1 kHz.

93. Zracenjern od Sunca, svake minute, na 1 cm 2 povrsine Zemlje dodje 8.12 J energije. Izracunati temperaturu na povrsini Sunca, pod pretpostavkom da one zrai'i kao apsolutno crna tijelo. R.astojanje Sunee-Zemlja je d = 149.5 . 10 6 km, a poluprecnik Sunca R = 695550 km.

.

cons

t . 1'4 )

- canst· ~

T

Rjes. v = f6V = 0.25 kmj s
90. Doplerov efekat omogucio je da se otkriju dvojne zvijezde toliko udaljene da se njihova razdvojenost nije mogla uoCiti teleskoporn. Spektralne linije takvih zvijezda pojavljuju se periodicno udvojeniID, iz cega se Inoze zakljuciti. da se izvorom pojavljuju dvije zvijezde, koje se okrecu oko svoga centra masa. Smatrajuc.i da su mase zvijezda jednake, naCi rastojanje izmedju njih i njihovu masu, ako je m,aksimalno rascjepljenje spektralnih linija (6.\j.\) ~ max = 1.2.10. 4 pojavljuje se svakih T = 30 dana.

RJes. T

= [(~)

;;]'/4 = 5762 K.

94. Metalno vlakno precnika d = 0.02 em zagrije se pomocu elektricne struje na ternperatuTu Tl = 3000 K-. Ako pretpostavimo da vlakno zraCi energiju kao apsolutno crno tijelo i da je zracenje jedini naCin odavanja toplotne energije U okolinu, izracunati koliko vremena protekne od trenutka iskljucenja pa do trenutka kada. temperatura vlakna opadne na vrijednost Tz = 800 K. Gustina materijala vlakna je p == 1.9 . 104 kg / m', a njegov specificni topotni kapacitet c =, 155 .TjkgK.

R;"es. D = 2R = ("') max )"
2.9.10 29 kg

0: 1r

= 3 . 10" km, M

Rjeif. t = ~2'd
1
(Y

(.1,- ..1..) T2 T{

= 1.66 s

2.13

Toplotno zracenje

91. Kako ce glasiti Plankova formula za spektralnu gustinu energije zracenja za slucajeve kada je: a) hv « kT i b) hv » kT.

RJes. a) wv(v, T)

= 8:~2"kT

b) wv(u, T)

= 81r:~VJ e-f;i

95. Temperatura apsolutno crnog tijela je T, 2900 K. Pri hladjenju toga tijela talasna duiina na kojoj tijelo ima maksimalnu spektralnu emisionu rrlOc se promijeni za 6.), = 9000 nm. Do koje temperature se ohladilo apsolutno erno tijelo? RjeiJ. 1'2 = = 288 K. 96. Precnik volframske spiralne niti elektricne sijalice iznosi d = 0.3 mm, a duzina L ,= 5 em. Kod ukljuCivanja sijalice u kolo napona 127 V, kroz sijalicu tece struja od 0.31 A. Odrediti temperaturu spi:rale .. Pretpostaviti da se u ravnote:inom stanju sva razvijena toplota u niti gubi kao rezultat emisije zracenja. Odnos energije zracenja volframa i apsolutno ernog tijela pri ovoj temperaturi je k = 0.31.

T,':;+b

56

GLAVA 2.

ZADACI ZA KONTROLISANO UCENJE

2.15. ATOMSKA FIZIKA

57

Rjd. T =4 .; kaS- = 2600 K P

2.14

Foelektricni i Kornptonov efekat

97. Sa metalne ploce osvijetljene svjetloscu frekvencije V, 3.2 ·I014 Hz emituju se fotoelektroni koje zaustavlja napon 6 V. Ako se ista ploca osvijetli svjetloscu frekvencije =, 8 . 10 14 Hz emitovane fotoelektrone ce zaustaviti napon od 8 V. Izracunati Plankovu konstantu. Rjel. h = 'lU o - u d = 6.66 . 10-. 34 J S

b) Energiju uzmaklog elektrona E! c) Kineticku energiju uzmaklog elektrona Ek! Rjes. a) E, = 0.14 MeV, b) E = E, - E, +moc' = 0.65 MeV, c) Ek = E, - E, = 0.14 MeV 102. Odredi talasnu duzinu AO fotona koji u sudaru sa slabo vezanim elektrollom predaje TJ svoje enrgije i rasije se pod uglom O.
sin 2 !L2 103. X-zraci talasne duzine dvostruko manje od Komptonove talasne duzine elektrona stupa 11 interakciju sa slabo vezanim elektronOll take da se rasije pod uglom. B = 7r/2. a) Pod kojim uglom uzmakne elektron? b) KoUka je kineticka energija uzmalelog elekt.rona? R.ies.

V,

Rjes. Ao

=

.....!1........
1-7/

V2

Vl

98. a) Povrsina nekog metala osvijetljena je svjetloscu talasne duzine A. Dobijene fotoelektrone zaustavlja napon U. Aleo se talasna duzina upadne svjetlosti promijeni, kako ce se promijeniti zakocni napon da bi snop elektrona opet bio zaustav}jen. b) Izracunati naelektrisanje e]ektrona, ako metal osvjetljava svjetlost talasne duzine 400 nm., a fotoelektrone zaustavlja napon od 1.2 V. Izlazni rad za taj metal jo 1.9 eV.
Rleii. a) f::.Uz = -;,\~~~~:;:j (C,A

= 18° 26',

Ek = -moc = 0.68 "IcV 3

4

2

L

> 0, f::.U z < 0)

2.15

Atornska fizika

= 1.608.10- 19 C 99. Kada se povrSina fotokatode od nepoznatog materijala osvijetIi svjetloscu talasne duzine A ::::;: 320 nm, pri inverznom naponu od 0.2 V dolazi do prekida fotoelektricne struje. Odrediti izlazni rad fotoelektrona iz nepoznatog materijala i maksimalnu talasnu duzinu svjetlosti koja moze da izazove fotoelektricni efekat na tom materijalu.

b)

e =

&(~£ - Ai)

104. SmatrajuCi da jezgro atoma vodonika ima konacnu masu, lzvesti izraz za izrac1inavanje energije veze elektrona U osnovnoIIl stanju i vrijednost Ridbergove konstante. Za koliko procenata se razlikuje energija veze i Ridbergova konstanta dobijena bez uzimanja u obzir kretanja jezgra od odgovarajucih vrijednosti till velicina izracunatih uzimanjem. u obzir da jezgro i.rna konacnu rnasu.
Rjes.
Eva

Rjes. A=ax =

1 __ : U ..\
he

= 336.8

nm, Ai = ), he = 3.68 eV
""'"

=

~(4I' m z 1 "f,,;e = 13.598eV, m;;ff =
4

11"0:0

rn"m)J rne+7np

100. Nakon rasijanja fotona na slabo vezanOln elektronu pod uglom = 1f /2 energija rasijanog fotona iznosi E = 0.35 MeV. Koliko je iZllosila energija Eo fotona prije rasijanja?

RH

=

(41re;'J)22n 2 hc'

meff"

Jb",.,,}!JL -Ev -

0 052 0/,
. ~

.o~

R"oo-R" RH

-.;;

0 0"4

~,

/0

e

Rjd.
Eo
= 1-'~cos8 =·1.1

1

E ---

----;;;;-;Z

MeV

101 Faton energije E, ",,0.28 MeV rasije so pod uglom e·~ 1500. Odrediti: a) Energiju rasijanog fotona E z!

105. Izracunati rastojanje izmedju cestica :"5istema U osnovnom stanju, odgovarajucu energUu veze i talasnu duzinu glavne linije Lajrnanove serije ako je sistem: a) Mezoat.om vodonika (kod kojeg je jezgro proton, a urnjesto elektrona krece se mezon, koji ima isto naelektrisanje, ali 207 puta vetu masu od mase elektTon a) . b) Pozitronijum (sistem kojise sastoji od pozitrona i elek"trona koji se krecu oko zajednickog centra rnase. Pozitron je cestica koja ima masu kao i clektron, ali suprotno naelektrisanje).

4 nrn.~ . Ev2 = Ll... izracunati.!! = 0. RH = 15:~1l. Kod kojcg jona slitnog atomu vodonika razlika talasnih duzina rnedju glavninl linijama Balmerove i Lajrnanove serije linija iznosi 59. Evd/1l = 7.5 eV 112. v _ RJes. InUlll.3 dana InT] 116.693t = 5.2. 109 godina. Radioizotop A. Ev.. kao i specifienu energiju veze po nukleonu. Koliko spektralnih linija ce emitovati vodonik u atornskom stanju.3 nm? RJ'es• Z = ~. RJ·es. +mp 2 53 k..mj)e' = 56.6.23 MeV.ce aktivnost· radioizotopa A z dostiCi maksi0 2. b) Gravitacionu potencijalnu energiju dva nukleona koji su u miru na isto tolikoITl rastojanju. t = --·1:-1 n -'L = 2· 10° ~od 0.5 puta za 7 dana. Pretpostavlja se da se oba atoma prije sudara nalaze U osnovnom stanju.-.. RJes. Rfei.16.3 MeV. Period poluraspada jezgara U 238 je 4. 10.V/ ---17Gh.jA2 = 6. = Ll. E".\21 = 243 nm 106.65 nrn b) R = 106 pm.63 MeV.'rnj)c 2 = 2. j~--'-l----- n= A . .5 nm 30.115 MeV Inukl 8 113. pml me!! = m m -~ rn. jedan od njih se pokazao sposobnim da emituje foton.. smatrajuci da je sva olovo konacni proizvod raspada uranovih jezgara.-. N aCi kvantni broj n pobudjenog stanja jona 11 e+.3t .5 mo Ev =·68 eV.I 109.2 107. Aktivnost nekog preparata urnanji se 1] = 2.7 nm. Pj = ~~ = 2. 0 vo Je ' .48 MeV In'ukl 114.5 . -.. Pa = _31'~l.58 MeV. / eOl 14m. Ev = ~mc2 = (rn p ·+ mn . RJes. Upg = 0. ako on pri prelazu U osnovno stanje sukcesivno emituje dva fotona sa talasnim duzinama 108. b) NaCi period poluraspada datog preparata. Izracunati Ridbergovu konstantu za vodonik.16 N uklearna fizika U osnovnom stanju. "'-21 .:_ = 2 69 . c) Uporediti ove energije sa energijorn veze IZ zadatka 2. E k """ = %hRH = 20.: = 1..l. m. ZADACI ZA KONTROLISANO UGENJE - 2.693 1J+ I 117.58 GLAVA 2. Ciji su atomi pobudjeni na n-ti energetski nivo? n(n-l) · R Jes.~ II _ ~h3ce.8. na osnovu elernentarne Bohrove teorije.oze odrediti broj atoma radioizotopa A2 u svakorn trenutku. odrediti a) Kulonovsku elektrostaticku potencijalnu energiju dva protona koji hi se nalazili na istorn tolikom rastojanju.z = 0. f) a ) R = Te 2-n2 + Tp - ~ 41r e nn 2 rnef fe- n.285 .4· 10 17 kgjrn 3 .30 eV 115.m2c' .08 MeV!nukl. b) --Vrijeme za koje .5('\1+). x . U uranovoj rudi odnos broja jezgara U 238 prema broju jezgara Pb 20G je rl = 2. Upe = 0.10 7 m.V \ ~ 36e~h3c a e . Koji je ad njih stabilan? R)·es. Rjes. Srnatrajuci da se atorn vodonika nalazi = 1.= (4mp + 5m n .2) Z?'rn-"2 e 4)'l)'Z = 5 108.\.53 . aka se zna da za jone II e+ razlika talasnih duzina glavnih linija Balmerove i Lajrnanove serije iznosi Ll.10 15 rn.__ 1~m"fft4 ~ (41l"e:o)2 -. a) Izvesti zakon radioaktivnog rasp ada.. .::::: O. 110. Jon L t '-+-+ .10 m. 103 -kg!m 3 ) 41n._") . Izracunati energiju veze zajezgra berilijumovih izotopa .09698. Ocijeniti starost rude.m. 10-. Tl = 0.A=c 133..3rn"ffe4 = .~.a i uporediti to sa zapreminskorn maSQru jezgra atoma I H I . E"IA = 1. polupre~nik ato'rna i srednj u vrijednost zapreniinske mase atom.. A = Aoe·-· O. sa konstantom radioaktivnog raspada . pretvara se u radioaktivni izotop A2 sa konstantom radio aktivnog rasp ada '\'2' Srnatrajuci da Sli se u pocetnom trenutku u preparatu sadrzavala sarno jezgra izotopa Al naCi: a) Zakon po kome se m.. E .. SmatrajuCi da se deuteron moze razmatrati kao sistem 15 proton-neutron na medjusobnom rastojanju 2..o· Tj Ill.mj)e' = 58.46·10. T:.. Sa kolikom rninimalnom kinetickom energijorn treba da se krece atolll vodonika da bi pri neelasticnom sudaru s drugim atomom vodonika koji miruje..Be i 4Be0 kao i specificnu energiju veze po nukleonu. Rjeif .rn. NUKLEARNA FIZIKA 59 · RJes.5 . Izracunati energiju veze jezgra deuterona 1HZ.e ' = (4mp + 4rnn . RJ"es.

Alfa cestica brzine v = 10 m/ s eJasticno se sudara sa J€zgrom ciju masu ne znamo. Kad se preko kraja prepusti da visi k = 27. lzracnnajte debljinu olova potrebnog za ulnanjenje in tenzlVnosti I z~acenja koje dolazi od nekog izotopa na 1/20 od pocetne lntenzlvnostl.(m n + m p )] c' = -2.). za zracenje date talasne duzine. E ku = A:4Q = 6.sin 2(J( st"np cot (j .) 90 . 61 .In:o ~= 0. lanac poCinje da klizi sa stoIa.5 m.+ cos p)2 - sin 2 p 2 121. respektivno. . RjJ:jJ.1 3. U nuklearnoj reakciji uzimajuCi da jezgro protaktinijurna rniruje prije raspada. 122. Izracunati energetski efekat Q nuklearne reakcije 13 A1 27( 2 H G lava 3 Rijeseni zadaci sa pismenih is p it a 3. . Ne Inoze.s? (4J:. v 119.1. NaCi masu jezgra.5% od cjelokupne duzine.60 CLAVA 2. odrediti kineticku energiju Q cestice i jezgra aktinijuma.1984. .065 m.. Izotop stroncijuma 38Sr se beta negativno ra~pada sa penodom poluraspada 28 godina. b) 502 c) 1749 1.A " . sin 2 () Prvi parcijalni ispiti iz Fizike Prvi parcijalni ispit iz Fizike Tuzla.A. Uglovi rasijanja Q-cestice i uzmaklog 0 jezgra BU 60 i 30°. a) N NlO~ (e.31. sa stolorn 'fa vrijerrie klizanja i c) brzinu v lanca u trenutku kada sklizne sa stoIa. b) Koliki je odnos k01nponenata brzine loptice u praveu strIDe ravni i u praveu okomitom na strIDu ravan u momentu drugog udara? c) Koliko je Xl za slucaj da se strma ravan krece ravnomjcrno navisc brzinorn u = 0.Xn. Q = tl.693 - 9" go d . da bi sc neutron ene~gi~e 2 Me~ usporio do energije 1/25 eV. E kAc = = 0. Xl =.ies. Plasticna loptica za stoni tenis padnc sa visinc h = 50 em na stnnu ravan nagibnog ugla 0: = 71 /6 i od nje se elasticno odbije. b) Tad sile trenja: laric'a. + mAl) .. izmedju tacaka udara loptiee 0 strrou ravan. SInatraJuCi da je lanac homogen po duzini. M= rna.64 AleV. xz. En' 6 . Koliko prosjecno treba da se dogodi sudara. ako usporivac bude: a) uglJcmk b) zelJezo c) zlato? Zakljucil -Ries.'Z-)'l _ e. . 1Q 123. ispravljen je po horizontalnom stolu visine h(h > L) tako da stoji normalno na kraj stola. naCi: a) koeficijent trenja p.mc' = [(mH' doenergetska..) Tanak zeljezni lanac duzinc L = 1 tn i lllase m = 10 g"sa vebr6a malirll karikama./A. R. srnatrajuCi da je linearni koeficijent apsorpcije I zraka za olovo 46 rn-I. god.13 MeV . Koliko je vremena potrebno da protekne da hi s~ r~")palo 90% prvobitne kolicine stroncijuma? 1 b) t 1 = lntA. ZADACI ZA KONTROLISANO UGENJE RJeif. / . a) NaCi rastojanja xI. izmedju lanca i stoIa.) ). RieS. 120. n ) 15 p30 Kakva je to reakcija? Moze 1i ova reakcija da se odvija spontano? RieS. a) 112.1 4 e.1.94 MeV. 118. RJ"es• t =:::: TlnlO "~ 0.

Odrediti: a) ugaonu brzinu stapa po prestanku djelovanja sile.t = 'Va sin Q + gt sin a: . Osa prolazi kroz stap na udaljenosti d = 0.67· 1O-1l N Tn' / kg'. U pocetnom trenutku niva vode u posudi je bio ho = 2 ra iznad dna posude. Poluprecnik Zernlje je R· = 6370 km. U tacki B djeluje stalna sila P = lOON okornito na stap u toku vrernena .5 . a) Odrediti ka.ulti sateI~t hi kruzio oko Zemlje po njenoj povrsini) ili kughca kOJa se pust! kroz tunel bez pocetne brzine'? ~ .1. 63 3.5 m od tezista stapa. a uglovi koji one zaklapaju sa Y -osom prije i poslije sudaTa. Vektor brzine u nekom trenutku poslije prvog odskoka ce biti vo v = vo -!-1ft Projekcijorn ovog vektora na ose izabranog koordiuatnog sistema dobicem. duz njenog precnika napravi tunel kroz koji moze bez trenja da se krece kuglica mase rn. Zamislirno cia se kroz Zemlju. RIJESENI ZADACl SA PISMENlH lSPlTA 3.62 CLAVA 3.= V2gh Pri idealno elasticnom sudaru loptice i stnne ravni. c) Graficki prikazati zavisnost brzine spustanja nivoa vode VI od visine nivoa h od dna.= 5. nalazi se okrugli otvor precnika d = 1 ern. intenzitet brzine poslije sudara biee isti kao i prije sudara. te odrediti ukupno vrijeme potrehno da sva voda istekne.o Vx = VOx + gx. b) kolika bi morala biti sUa P. bice takodje jednaki.~. kao i zavisnost visine It od vrem. 103 kg /m'- h = 50 em a = 'if /6 t = 13 s. Sa slike se vidi da brzina poslije prvog sudara zaklapa ugao fJ = 'if /3 sa X-OSOll izabranog koordinatnog sistema. b) Odrediti kako zavisi nivo vode It u posudi od vremena isticanja (rnjerenom od trenutka kada je isticanje pocel6). b) Koliko je vremena pot reb no kuglici da sa Zemljine povrsine stigne u njeno srediste kroz taj tunel? c) Kolika je pri tome maksimalna brzina kugIice i u kojoj tacki je ()na postize? d) Da Ii ce brie stiCi od jednog do drugog otvora tunela "nulti sateI. odnosu na OS11 obrtanja. a srednja vrijednost zapremin- Intenzitet brzine loptice pri udaru Vo 0 strmu ravan je . zbog toga sto je rnasa strrne ravni mnogo puta vee a od mase loptice.4 m. pretpostavljajuCi da je Zemlja homogena. 5. 4. univerzalna· gravitaciona konstanta I = 6.ena koje protekne od otvaranja otvora na dnu. Stap duzine L = 6 rn moze se vrtjeti u horizontalnoj ravni eka ase koja stoji vertikalno. PRVl PARC1JALNl lSPlTI 1Z FlZIKE ske mase Zemlje p Rjeifenja: 1. a) Izvesti izraz za racunanje sile kojom Zernlja djeluje na kuglicu u tom tunelu. Masa stapa je m = 1 kg. Kretanje se odvija sa pocetnom brzinom pod uticajem sile teze koja saopstava ubrzanje g.ko brzina spustanja nivoa vade VI u posudi i brzina isticanja na otvoru Vz zavise od visine vode u posudi u odnosu na dno. Na dnn cilindriCne posude precnika D = 0.it" (n. koja bi djelovala u tacki A da bi c) Izvesti izraz za racunanje momenta inercije stapa U proizvela isto ugaono ubrzanje.

.l)-og udara moze se za Tn Xn g pisat Uvrstavanjem u izraz za racunanje x dobija se rastojanje duz strme ravni izmedju prvog i drugog sudara = n· 8hsin ex = n· Xl X. Brzina pri drugoIn udaru se lako izracuna jer se zna vrijerne letenja izrnedju prvog i drugog lldara 1J2x V2y . se moze odrediti prema relaciji (3. gti sin a 4v5 sin a = vot. b) Odnos komponenata brzine u pravcu Xdrugog udara bice -= Vl y VIz Y -ose u momentu r. pa imamo da je VTlJeme leta izmedju drugog i treceg udara x = Vox t T J gx t2 -- 2 = vot sm. sin a + gt 2 sin 2 0:' (vo - gt' -.0. • 0: + gt vot cos Q: - =----2 sin 0' 2 gt 2 cos a 2 (va ~ "2 )t2 cos a gt2 = 0. u odnosu na mjesto drugog udara.. odnosno vrijeme letenja kuglice izmedju prvog i drugog odskoka N a osnovu daljeg izracunavanja moze se dcCi do zakljucka da je rastojanje koje loptica preleti u pravcu X-ose izmedju treceg i cetvrtog udara IS = 3 . PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE 65 = VOy + gyt = Vo cos a - gt cos 0: (3.- Vidimo da ovo rastojanje zavisi od visine sa koje loptica padne na ·strmu ravan i nagibnog ugla te ravni. 8h sin ex Izmedju n-tog i (n . 2 m. Rastojanje koje loptica predje za to vrijerne duz strme ravni bice X2 U trenutku drugog udara loptice 0 strnm ravan je y = 0. .. bice odredjen jednacinama Vektor poloiaja kuglice u trenutku t.! )t 1 cos 2 = 2 .2) Za zadane podatke je Xn = n .= 8h sin a 2 g (3.. pa se dohija = 3vot.. dakle isto kao i izmedju prvog i drugog odskoka.. =. u odnosu na mjesto prvog udara o strmu ravail. . 8h sin a Q: 2 = 0.=-3tana=-y3 -Va cos a 3vo sin a Vo sin a:: + gt 1 sin a:: = 3vo sin 0' -Va c) Aka se strma ravan krece vertikalno navise brzinom u u trenutku kada je loptica spala sa Yisine h..64 GLAVA 3.3) Projekcijorll na ose izabranog koordinatnog sistema se dobijaju koordinate polozaja kuglice u trenutku t nakon prvog odskoka U trenutku treceg udara je y .. sm a + .. relatJvna brzina loptice. U odnosu na stimu ravan (sistem koji se krece) bice = Va cos a .1) Poloiaj loptice poslije drugog udara. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA Vy 3.= .....-' gtl cos a = cos a .1.

jednaka sili trenja. =7 v oc? no duzine dijela Ianca koji je na stolu.~ 4v.2 u pokretnom. inercijalnom sistemu. Njena trenutna vrijednost biti ce 2.8 m.r.. sva provedena razmatranja se mogu primijeniti na ovaj slucaj zamjenjujuCi brzinu v u nepokretnom sistemu. Tezina dijela lanca koji visi izvan horizontalne povrsine stoIa je GI 2 Rad sile trenja je skalarni proizvod te sile i pOlujeranja tijela Kako je put na kome djeluje ova sila 6.2sina 9 = 4(vo + u)2sina 9 = 2.66 GLAVA 3. Dokle god je ta f3ila rnanja od sile tr'enja mirovanja' izmedju dijela lanca ria stoiu i stoIa. L = 1m m= 109 Q k = 27. = --/1 Sila trenja je F tr = 1-"0 2 ) stoin k G 1 = rng--100% gdje je O 2 tezina onog dijela lanca sto je na .l F t = /1m2g = /1(m . mozemo odrediti koristeCi zakon 0 odrzanju energije. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. . c) BrziIlu lanca kada on bude skliznuo sa stoIa (kada poslednja karika predje sa stoIa u vertikalan polozaj). odnos- a) b) m c) a) Tezina onog dijeIa lanca =? At. to ce biti sIabija siIa trenja.g = m b r. U trenutku kada poene kliziti znaCi da je sila teze koja vuce lanac po stolu G . pa se dobija Xl (1 - 10~%) mg = lO~%mg k = --'--. to se srednja vrijednost sile Inoze izracnnati kao aritmeticka sredina mg koji visi izvan stoIa P9v~aci lanac po stolu.2 za koeficijent trenja mirovanja dobija = Va +u /1 U takvom sistemu koji se krece kuglica ce imatiistu brzinu i poslije odbijanja.bg ~" ----mg a+b · K a k 0 J€ b a+b = 100%' k v • mozemo pisa t' 1 imacemo At.-) 100% mg Sila teze.. je vrsila fad na savladjivanju ave sile trenja. koja djeluje na enaj dio lanca koji visi.5% 'I h gdje sme sa (t) oznaCili trenutne vrijednosti sile trenja.1. (1 . (1 --":. .100%) k' = m. rnase. Kako je sila trenja linearna funkcija duzine dijela lanca koji je na stolu.b= L ( 1 . PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE 'fada se iz jednaCine }itr = GIl 67 Projekcija ove relativne brzine u vertikalnom smjeru prema dole daje Vl.- 100% .1O~%) 2 ""i~ "" -9.k = 0. sa relativnom brzinom Vl.69 m /1 = . lanac nece kliziti. b) Kako Ianac bude vise klizio sa stoIa.38 Prenla tome.5 = L .ttlg = /1 .

ova njegova potencijalna energija ce se jednim dijelom trositi na savladjivanje sile trenja. + Lg ~ 1 m ( 1 .2 mg ( h - b 2L ) 2 MI = m/s FI (~+ d) 1"'1 Prerna osnovnoj jedna6ni dinamike rotacionog kretanja je Nakon sredjivanja dobijamo 1'1'[1 = v = \1I2At.5 m m = 1 kg F = lOON t = 13 s w ='( FA =7 I =7 odnosno x ~s 'L F (z+·d ) = I t "( mti.EI = At.43 N .datu OSli bice Dok se lanac bude ispravljao (klizao sa stoIa).iC) 2L/ I\1oment inercije stapa 1= = U odnosu na:.E 69 U trenutku kada poi'inje da klizi sistem lanac-Zemlja ima ukupnu mehanicku energiju koja je sva U obliku gravitacione potencijalne energije i iznosi (za nnlti nivo racunanja potencijalne energije je uzeta podloga na kojoj stoji sto) = mg c) Frvo (. to Inora bit 3. ona ima impuls momenta sile koji je jednak promjeni momenta impulsa (koliCine kretanja) stapa.67 Kako se zahtijeva da ovaj moment proizvede isto ugaono u brzanje kao i moment sile F. Mt I = F (f 12 d) t m mL2+d2 = 103 ra. Moment inercije uocenog djelica mase dm (srafirani dio na slici) je dI = x 2 dm = x 2 pdV = pSx'dx (h. Kad se lanac ispravi. a jedan diD ce ostati u vidu potendjalne energije. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3.68 CLAVA 3. tt) b) c) L = 6 m d = 0. Kako je stap mirovao. PRVI PARCIJALNI ISPlTI IZ FIZIK. to cc promjena ukupne mehanicke energije sistema biti jednaka radu nekonzervativnih sila Ez .d/s ' b) Moment sile koja djeluje u tacki A okomito na "tap u horizontalnoj ravni je mg h- L) mv ( Z.+ -22 a) Ako konstantna sila F djeluje u tacki B okomito na stap u horizontalnoj ravni u toku vremena t.erno izvesti izraz za racunanje momenta inercije stapa u odnosu na OSli obrtanja.1. njegova ukupna mehanicka energija iznosi p: [( ~ _d) 3+ (~ + d) 3] J dI = pS / L/2-d xZdx = = --+md2 -(L/2+d) mL2 12 Ez = mg h - L) mv ( Z.+ md F = 1 w 2 ) w 1 (f + d) t = 71. jeT je visina stoIa veta cd duzine lanca. jedan diD ce preCi u kineticku. pa se dobija w = -- Kako je sistem sto-lanac-Zemlja izolovan i u njemu djeluju pored konzervativne sile teze i nekonzervativna sila trenja.(---)' 100% k) = 2. to se moze pisati Mt = Iw.+ -2.

PRVl PAR CI./ 2gh.43Vh(m/s) ~ K vadriranje daje b) Zapremina vade koja istekne za vrijerne dt bice -dV = S.'V -. = 2. D = 0. 71 4.JA LNI lSPlTl lZ FlZIKE Znak ". RI.dt c) 'lrazeni granci izgledaju .6) napisati kao V2 = s.8 . mozemo (3. pa je vrijeme isticanja Rjesavanjem (3.• / -t D' V 2 (3.70 GLAVA 3. D2 (2h= 1021 s 2 2si 1 v = d2.4) imamo + PV' _.5) ho Fo - d2 'if . = Uzimajuci OVO U d.JESENI ZADACI SA PISMENIH lSPITA 3. V2 = vI(h) =? = v.6) U trenutku kada bude istekla sva voda je h = 0. 1O. i uvrstavanjem u (3. = pS' v' __ .pvi = Pa -2 + pv 2 __ 2 2 Kako je D4 ::v d 4 mozemo pisati (34) Na osnovu jednacine kontinuiteta strujanja imarno Vh = (3. ti.1.(h) =? h = h(t) =? tis =7 Integracijom se dobija nacrtati grafike v = v(h) h = h(t) a) Prema Bernulijevoj jednacini) ako nivo racunanja potencijalne energije postavimo na otvor na dnu suda) mozemo dobiti Pa + pgh + .5) po pgh v.3 v1h (m/ s) 1 VD4_-d 4 Brzina na donjern otvoru ce biti obzir. = 4." ukazuje da se zapremina vade u sudu srnanjuje.4 m d = 1 ern ho = 2 m a) b) c) v. S2 V.v.

= 7894 T . Rzy. Prema Njutnovom zakonu gravitacije imamo = aw = R z -'. Ji'max Poredjenjem sa. i ana iznosi. Odredicemo ga iz uslova 1J Brzina kojom se krece "nulti satelit je prva kosrnicka brzina i odredjuje se iz uslova n p= gdje je obzir da je rn'm r2 (3. (3.. 21C 'iP m/ s "" 7.43 := -r 7rp 3 UVrStavanjem u (3. Prema tome period obilazenja "nultog satelita" i period oscilovanja kuglice su jednaki.7) UzimajuCi u ro jedinicni vektor vektora polozaja kuglice..1.. Vidimo da je sila usmjerena prema centru Zemlje i da je linearna funkcija udaljenosti od njega..:- 4i 1C pm = ViP Irs. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE 73 b) Kako je sila koja djeluje na kuglicu u svakoj tacki u tunelu 4 3 2 1 'lI1[10. Kao sto je poznato Inasa koja je ra.5 c) Maksimalnu vrijednost intenziteta brzine bi imala kuglica kad prolazi kroz ravnotezni polozaj ( centar Zemlje). na kuglicu u tunelu djelovace gravitacionom silom. tl = ':. sarno ena rnasa koja je ostala izmedju nje i centra Zemlje.72 GLAVA 3. a v brzina njegovog kretanja po kruznoj putanji. to kuglica vrsiti oscilatorno kretanje kroz tune!.9) h[mJ " t= = 21.. Maksimalnu vrijednost ima ta sila kada je tijelo na povrsini Zemlje Ina pocetku tunela). Rjesavanjem po v se dobija .T= 2t = 42. u svojoj unutrasnjosti proizvodi gravitaciono polje cija je rezultujuca jaCina jednaka nulL Prerna tome.11 min 2 • 0."3poredjena u vidu jedne sferne ljuske. Period tih oscilacija je ce 2 T = 21Cy Trazeno vrijeme je rm = k T 4 21C j--S.9) vidi se da je . relacijam (3. 3r. Tada je tl = 0- {i~ =~f/!.8) Vidi se da je ova brzina jedanaka v max racunato u prethodnom djeljku.= 2r. m gdje je m masa satelita. Ona hi iznosila V=ax 5. .9 krn/ s d) Vrijeme koje je potrebno "nultom sateHtu" je polovina vremena obilaska oko Zemlje.~l l if. (h) usmjerena ka centrn i proporcionalna udaljenosti ad njega.7) dobijamo (3.22 m£n 2 . RIJESENI ZADACI SA PISMENIH [SPITA 3.

Visina konusIlog dijela je h. god. Pri klizauju konca pre ko koturajavlja se sila trenja kojaje jednaka polovini tezine tijela B.5 i t3 = 20 s. U trenutku t = 0 cestica je krenula iz koordinatnog pocetka u pozitivnom smjeru X-ase. 4. = 'lC 13.11. t = 0.s i 8 s.allla vis ina do koje h se popne tijelo B kada se sis tern prepusti sarnom sebi. Odrediti: a) Protok vode u font ani. NaCi: a) Koordinatu x cestice u trenucima vremena tl == 6 5.74 GLAVA 3.1 m od koordinatnog pocetka i c) Puteve S koje cestica predje za prvih 4 . = 4 s X2 =? t'2 = 10 S . 5. aT = 5 s.2 Prvi parcijalni ispit iz Fizike Tuzla. Tezina tijela A je dva puta veca od tezine tijela B.r t2 = 8 s X3 ="1 t3 = 20 s S = S(t) a) Ako je cestica krenula iz koordinatnog pocetka 11 pozitivnom srnjeru X-ase. a drugi pod uglom a2 = Jr /4 U odnosu na horizontalu. l. Nagibni ugao ravni je!3 = 200. njena hrzina kao vektor u nekom trenutku bice 1. ' b) Na koliku visinu ce se popeti valjak? c) Koliko vremena tl ce se kretati do zaustavljanja? d) Koliko vrernena t. U kom trenutku t od opaljivanja prvog rnetka ce se to dogoditi? Kolike su koordinate tacke u kojoj se dogadja sudar? ~Preko nepokretnog kotura prebacen je neistegljiv konac zanemarIjive mase. y = 0 b) ~ v = Va - __ --t T Va PoredeCi ovo sa izrazom za brzinu pri promjenljivorn kretanju v= Vo + at zakljucujemo da je ubrzanje pri kretanju tijela ___ Vo T a=-- .1987.1 mis. x = 0. osu simetrije normalnu na baze. ZavrneLak cijevi iz koje istice voda u fontani stoji u vertikalnom pravcu i irna oblik konusa koji se suzava prema gore. gdje je ·vo~ vektor pocetne brzine "iji je moduo Vo = 0. oJ Izvesti iZTaz za racllnanje morIlEmta ineTcije valjka u odnosu na. ZanemarujuCi otpor vazduha nati illter'. ce trajati kotrljanje niz strmu ravan do poeetnog polozaja? e) Koliku brziIlU v pri povratku irna valjak u trenutku prolaska kroz pocetni polozaj? ~ Trenje kotrljanja zanemariti. je pritisak u konusu fontane veCi od atmosferskog? v vorl Rjeifenja: V t. U pocetnom trenutku tijelo A se nalazi na visini h = 60 em.1 mls d) 8 1 =? t = 53 S2 =? a) Xl=? h=6s it X t.na vertikalne struje vode u fontani je H mjereno od gornjeg kraja konusa. Homogenorn valjku saopsti se pocetni impuls usljed cega se on poene kotrljati bez proklizavanja uz strrnu ravan brzinorn Va = 3 m/s. RlJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3.24.aI vremana medju opaljivanjima pri kojem ce se meci sudariti jedan sa drugim. 2. Visi. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 75 3. Za kra. b) N a kojern presjeku. i za koliko. =7 t2 =? ·v=Vo(1-t!T) d = 10 ern Vo = 0. a donjeg D. Precnik gornjeg presjeka je d. Nacrtati pribliino grafik S = S(t).1." prvi pod uglom a. Iz puske se opale jedan za drugim dva rnetka brzinom Vo = 250 mj. Njena brzina se mijenja sa vrernenom po zakonu = ~~ tiT). t2 = 10. Kolikaje maksirn. a tijelo B A dodiruje podlogu. b) Trenutke vrerrlena kada ce se cestica nalaziti na rastojanju 0.1. jeve konca privezana su tijela A i B.

ona ce produziti da se krece u suprotnom s:mjeru od smjera X -ose. pa ce prema tome krez tacku koja je udaljena d = 10 em od koordinatnog pocetka cestica prolaziti u dva vremenska trenutka.10) i sredjujuci je.rzraza za put 8 i dobiti 8 1 = 0.=7 ( l±Vl~"' TVo V07' 27 v ot'2 vot + --27 ~ -~ + 1Io(t ~ r)2 27 t. tj. . StavljajuCi (3.s i t.etka.9 s i Kako je vektor r u pravcu X -ose. a put koji predje. vidi se da ce ubrzanje biti konstantno po brojnoj vrijednosti i stalno USIDjereno supiotno od smjera pocetne brzine.1. . = 1.T) . b) Iz izraza za brzinu kao NakeD zustavljanja u trenutku t =. Xz = 0 i X3 = .2 m.10) x = ~d dobicemo nakon sredjivanja 11 jednaCini = Vo ~ t a +- ~t' 2 ~ Vo. to ugao izmedju :. = vot . pa imamo X = vat . Od tog trenutka ono se vraca u suprotnom smjeTU od smjera X-ose.76 GLAVA 3. Za t z = 8 8 > r koristicemo iZTaz za ukupan put i dobijaroo 8 2 = 0.. Za tl = 4 s <-T·~koristicemo ·. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE 77 Kako je t\i vektoT pocetne brzine.24 m.' i orta ose Z m07. pa je za svako t S T. ~ 27t ~ - 2Td Vo = 0 Projekcija vektora poJozaja na X-osu daje koordinatu polozaja tijda u trenutku t Vo t . tJjelo ce poceti jednoliko ubrzano kretanje u suprotnom smjeru od srnjera X-ose.t Vo 2 2T (3. a T konstantna vrij"ednost.85 s. a ugao izmedju 0'0 i fje 0°. ali sada sa lijeve strane od koordinatnog poc.34 m. posta krene iz mira bice Sl = --~-------.g 8 Ovo drugo rjesenje nema fizikalnog smisla jeT vTijeme ne moze biti negati-vno. RIJESENI ZADACI SA PISMENIII [SPITA 3. Za vremenske trenutke t S 7 predjeni put ce se racullati Trazene koordinate ce se dobiti uvrstavanjem odgovarajuCih vrem_ena U ovu relaciju: Xl = 0. kretanje ce u pocetku biti jednoliko usporeno. predjeni put jednak udaljellosti od koordinatnog pocetka. koji cestica pTedje mozerno izracunati na sljedeCi naCin: Do trenutka tl = T = 5 s cestica vTsl jednoliko usporeno kretanje. pa ce jos jednom biti u tacki koja je udaljena za d = 10 em od koordinatnog pocetka.. c) Put. Stl = Var VOT - 2Tt+ - 2rd Vo =a Rjesavanjem se dobija t " I2. pa se odbacuje.10) t2 = ~O.24 m.2 = 7 (1 ± F~~~ cosUVO"t' 2T t.T. = 8.--- zakljucujerno da ce tijelo iCi u s-mjeru X -ose do trenutka t = T kada brzina postaje nula. = 10. StavljajuCi x d u jednaCinu (3.···~·~-t ~ 27 t' . dobijamo t 2 ~ art ~ T)' 2 = ---~---~ volt ~ 7)2 2T Ukupan put koji je tijelo presJo do trcnutka t.15 .e hiti 0 iIi 'if. Pomjeranje koje tijelo iZVTSi za neko vrijeme bice A~· uT = r -() Kada loptica dodje u koordinatni pocetak. ako je t > T bite jednak zbim puta koji predje do zaustavljanja i put a koji prcdje od zaustavljanja do tog trenutka.

.. - (3. VUCOS"'2(t . Hakon sredjivanja dobijamo t= Va = 250 m/s "'1 = 7r/3 <>2 = 7r/4 6.llt) g( t . a1 2 3 4 '[ 6 7 8 9 10 t Ako u jednacini (3.6.1) =. Koordinate polozaja tacke sudara biee X.!!.2) cos 0:2 cos 2 0:2 - (3..) t COS COS 0::2 o 2.t)2 --.1) = __ 2 . lzvrSlmo mnozenje u prvom danu i kvadriranje u drugoID.t nadjen iz jednakosti = X2 dobijaIIlO Aka se drugi metak ispali nakon nekog vremenskog intervala 6..78 CLAVA 3.8 m X2 = vux2(1 .t) _ .t) sm "'2 .6.t. ako je u tom trenutku:xl = X2 i Yl = Y2 - F'r =. t <?d ispaljivanja prvog metka.11) • SlIl(X2 gt 2 2 = vo(t .6..' . pa je koordinata y metka u treIlutku t od ispaljivanja 2vo sin( cq 9 0'.13) Xl COS'2 0:1 Uvrstavanjerll u izraz za .t)~ 2 (3.vu(t -..6. = vo(t .u nekOll1 trenutku.t)2 Y2 -.1. vot SIU 0':1 . g(t . brzinorn koja je jednaka VOx komponenti brzine u pocetnom trenutku. pa je koordinata polozaja u pravcu X-ose data relacijom U vertikalnom praveu vrS! se jednoliko prornjenljivo kretanje ( u pocetku jednoliko usporeno) sa ubrzanjem g.12) na desnoj stranl.t) cos ".t =? Ako se prvi metak ispali iz pu§ke u nekom trenutku pod uglom 0:1 U odnosu na horizontalu. b) Vrijeme koje protekne od ispaljivanja prvog zrna do sudara prema (3.6..ce se sudariti. nakon skraCivanja sa 6. g(t ..3 s.13) ce iznositi t = 37. on ce u horizontalnoITl pravcu vrsiti jednoliko kretanje. = vu t sin "" - 2 '" 1251. 2 3.t.G B /2 H=? ... PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FlUKE Uvrstavanjem se dobija 79 S vot cos "..6. dobija (1 ..12) Iz jednaCine (3. = vot cos "" = 4663. RlJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA GrafIk zavisnosti S(t) bice 3.t = Vo i sredjivanja. i uvrstimo izraz za b. G A = 2G B h = 60 em Y.6...6..11) se..vUY'it . tada ce njegove koordinate polozaja u trenutku t biti Prerna torne drugi metak treba ispaliti za priblizno 11 s iza prvog cia bi se s njim sudario.2 m gt' Zrn?.

1. lako se zakljucuje da je F~2 = FI zl + Ftr = Fz1 + 'fnEg /2.'dm = pr3 dr drpdz Ukupan moment inercije za obrtanje oko ose simetrije valjka ce biti a= Kada tijelo A spadne za visinu h.isine (j~r je uze neistegljivo) krecuci se jednoliko ubrzano bez pocetnebrzine. a prema zakonu akcije i reakcije je Fzl = F: 1 i Fz2 = F:z Posto se javlja trenje izmedju konca i kotura .? I =? h c) d) t. Za tijelo A imamo: = 20° ~. dobit cerna: dID = .~ F~l = -rnB0B f3 a) b) (3. PRVI PARClJALNI ISPIT! IZ FIZIKE 81 Ako se sistem prepusti samom sepi tijelo A ce se spustati.FZl . tijelo B ce se popeti do tolike iste v-. h izbaceno vertikalno u vis. a tijelo B podizati. mR5 .14) i (3.14) Znak minus na desnoj strani jednakosti pokazuje da se tijelo ubrzava u suprotnom smjeru od smjera X-ose. = pdV = prd<pd. Brzina koju je postiglo tijelo B na kraju svog pen:-· janja bice v' = 2ah _C~ gh/3 10 = f r 2 dm = . RlJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPIT'A 3. U tom trenutku prestaje ubrzano kretanje. vo=3m/s = h + h max = 6. =? t2 "? eJ v =7 Kako je uze neistegljivQ to je u svakom trenutku aB = aA = a.mBg/2 = m~Aa Moment inercije ovog djelica U odnosu na osu simetrije je Ako od druge jednaCine oduzmemo prvu i sredimo je.7 m 7h B: mEg ~.dz mAg .80 CLAVA 3.15) dobijamo mBg .3dr Jo 2 -- Jo (h drp rL dz 10 2 ~: l!i~LpRJ. Kretanje tijela bice odredjeno silama koje na njih djeluju. Uvrstavanjem ovih zakljucaka u (3.FZl m'Ba Uoceni element valjka na rastojanju rod ose ima zapreminu dV = rdtpdrdz l odnosno masu dm. i tijelo B produzava da se krece kao da je na visini..15) h max = ~ = 2g 6 v2 h Maksimalna vis ina na koju tijelo dospijeva bite H 4. = p 1 12~ 1L RO r 3 drdrpdz 10 = p (R" . brzinom vo = v = Vgh/3 Visina na koju ce se popeti iznad tog nivoa bice Projekcije na izabrani koordinatni sistem daju za tijelo h r (3.= 0.

h = . tj. respektivno. kao vektor. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. zakotrljani valjak ce se kretati jednoliko usporeno uz strmu ravan.16) 2 a. pa ce izazivati jednoliko uspareno obrtno kretanje.razmatranje ubrzanja centra mase i ugaonog ubrz~nja oko ose koja prolazi kroz centar rnase. reakcije podloge i trenja. Tangcncijalna brzina obrtanja centra mase eka trenutne ase predstavljace njegovu trenutnu brzinu 10: = Rorng sinj3 (3. + mR~ _ 3rnR6 2 pa se koristeCi (3. i sva tTl dovode do is tog rezultata. proizvod iz momenta inercije tijela U odnosu na osu rotacije i njegovog ugaonog ubrzanja jednak je zbiru momenata svih spoljasnjih sila koje djeluju na tijelo (racunatih u odnosu na tu -istu osu) ._Ro (3.17) U tom trenutku se nalazi na visini Prema osnovnoj jednaCini dinanlike rotacionog kretanja. Dok se valjak kotrlja bez proklizavanja i klizanja anda sn sve njegave tacke kojima se on dodiruje sa podlogom u miru i predstavljaju trenutnu osu ako koje se ohreu sve ostale tacke. Sz sm j3 =- 3v5 4g = 0. pa prema tome i centaT rnase ( odnosno sve one kaje leze na 08i simetrije). = . w=Ro Diferenciranjem ave jednaeine po t dobicemo dw ~ ~ dv.20) Drugi naCin .1.69 m (3. MR i Mtr momenti sila teze.82 GLA VA 3. suprotnog je smjera od ugaone brzine abrtanja valjka. = ilgsinj3 Prema tome.18) ~1oment ove sile je. (3. usmjeren duz ese obrtanja prema nama. . pa ostaje sarno moment sile teze. PRVI PARClJALNI lSPlTI lZ FlZIKE 83 b) gdje su Ma . Prvi nacin: razmatranje obrtanja aka trenutne ase koja prolazi kroz O.19) Prema Stajnerovoj teoremi je I = 10 2 + rnRo = -2 mR5 . Projekcija ave vektorske jednacine na osu u srnjeru prema nama je Ovo se maze uraditi na tri nacina. dt ~ Ro dt odnosno ugaeno ubrzanje pri kretanju ce biti 0:: = Romg sin j3 (3. v. pa ce put koji predje dok se ne zaustavi biti a.19) dobija odnosno trenutna vrijednost ugaone brzine obrtanja oko ose ce biti -2~~ R~ 3mRJ a. Kako pravci sila reakcije podloge i trenja prolaze kroz trenutnu osu rotacije u 0 to su njihovi momenti jednaki nuli.

Translatorno pomjeranje je odredjeno jednaCinom 3 a. = G + R + i.p = Me + MR + M i=l tr a trazena vis ina gdje je a ugaono ubrzanje ako ose kroz centar rnase.osa TreCi nacin (energetski pristup) Sila trenja koja se javlja ne vTsi rad (jer nema proklizavanja)." i=l (3. a silu trenja kotrljanja zanemarujemo.22) gdje je Rb vektor po]ozaja napadne tacke silc trenja u odnosu na osu kroz centar.21) na izabrane ese koordinatnog sistema daje )( .69m kretanju Vt = Vc i da se diferenciranjem dobija at = an mozemo c) Kako je kretanje centra mase uz strmu ravan jednoliko usporeno. Kako pravci sile teze i reakcije podloge prolaze kroz osu oke koje razmatramo okretanje 1 to su njihovi momenti jednaki Iluli) pa sarIlO ostaje h = Szsin/3 = _0 3v 2 = 0. = 1.mg cos (3 + F tr = -mac (3. Ukupna mehanicka energija na pocetku strme ravni je jednaka zbiru kineticke encrgije translatornog pomjeranja centra mase valjka i kineticke energije njegove rotacije oko ase simetrije (na kojoj lezi centar mase valjka). = ··gsm(3 3 2 . t. ma.21 ) Put zaustavljanja valjka biee 2 3 Va 2 _ Vo _ Sz-·----2a. pa ce prema tome izazivati usporeno obrtno kretanje Rwo.22) se vidi daje moment sile trenja suprotnog srnjera od ugaone brzine.24) pisati kao act stavljajuCi da je ona na vrhu strme ravni jednaka nuE odnosno Iz = - Va'a.84 GLAVA 3.23) i sredjivanjem se dobija 85 Kretanje valjka mozemo razmatrati kao translatoTno pomjeranje centra mase i obrtanje oko ase koja prolazi kroz centar mase. a rotaciono aka ose kroz centar 3 15.Projekcija (3. RIJESENI ZADACl SA PlSMENIH ISPITA 3. = L . a na desnoj strani znaka jednakosti je zbir rnornenata svih spoljasnjih sila koje djeluju na to tijelo (u donosu na istu osu kroz centar mase). = LMi.23) Y··osa +R = 0 =? R = mg cos /3 Kako je kod ovog kretanja u pocetnom trenutku Vo imacerno. 4g sin (3 .mg sin f3 .24) gdje smo uzeli u obzir da je Rh = R o. kao i to da je pri ovakvom h = 3v 2 _0 4g =0.o se vrijeme zaustavljanja moze odrediti iz izraza za brzinu v = Va - (3. -. pa ce ostati u vaznosti zakon 0 odrzanju ukupne mehanicke energije. a na visini h je jednaka sarno potencijalnoj energiji ( kao nulti nivo racunanja potencijalne energije uzeto je podnozje strme ravni). nakon zamjene i sredjivanja Iz (3.69 m 4g moment sile trenja (3. UzimajuCi U obzir da je D: = at! R a.1.F. (3.34 s . PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE Uvrstavanjem u (3.

26) i uzimajuCi PI .p = pg [h (3.= 5v I:.mig H => 2 V2 = 2gh gdje je PI pritisak koji vlada u tai'ki 1 na presjeku 5. a) b) d D h H Q =? I:. = t z = 1..27) Uvrstavanjem u (3.28) daje PI ... ta energija se trcs! na savladjivanje sile teze. kada se nadje na visini H iznad otvora.bice u vidu potencijalne. V I:.t .28) 5.34 s odnosno e) Valjak..miV~ = I:. pa je prema tome pritisak Pi veti od P2 za vrijednost I:. PRVl PARClJALNl ISPlTl lZ FlZIKE Prerna jednaCini kontinuiteta strujanja je 87 d) Poste se energija ne trcsi na savladjivanje sila trenja. pa se moze pisati -~"-2-- + pgh.t ..h. krene niz stnnu ravan i pri dolasku u pocetni polozaj imace brzinu v = aJs = Va = 3 rn/ s. pa ce sa visine h stiCi do podnozja za isto vrijeme t. Djelic rnase .P2 = pg(h2 .. --v 4 I D21'( ~ --_··_'v d'1'( 4 - ' (3.0.p H Brzinu V2 rnozerno odrediti na osnovu zakona 0 odrzanju ukupne mehanicke energije za jedan djelic tecnosti.4) 1 a) Protok vode u fontani je Q = "~-- I:. t = 5vl:. hnacemo 4 dakle jednaku pocetnoj brzini. duz jedne strujne linije vazi PI 2 .25) Uvrstavanje 11 2 D. to je izraz na desnoj strani jednakosti pozitivan. Ova jednacina se moze malo transformisati PI . to ce ubrzanje centra mase valjka niz strmu ravan biti isto kao i pri penjanju uz strillu ravall. Velicine oznacene indeksom 2 su odgovarajuce velicine u tacki 2 na izlazu iz konusa. Kada OIl ide nav-iiSe.p.P2 = pgh U obzir da je h2 -hI = h.~~) + _2 ___'_ 2 p(v 2 _ v 2) Kako je d < D.rni koji izalazi kroz vrh fontane ima brzinu V2 i kineticku energiju A =? Em = !:::' rniv 2 2 b) Prema Bernulijevoj jednaCini za proticanje idealne tecnosti kroz strujnu cijev. nakoIl zaustavljanja. koja se nalazi na visini hi iznad nekog pToizvoljno izabranog nivoa.26) +H (1- Zaprerninski protok tecnosti je zapremina tecnosti koja u jednoj sekundi protece kroz popf(~cni presjek cijevi :.+ -pvi 2 = P2 + pgh2 + pv~ (3.) (3..86 CLAVA 3. a Vi brzina djelica tecnosti u toj tacki.. p +:2 ( 1 - d D4 ) v~ (3. RlJESENl ZADACl SA PlSMENIH ISPITA 3.1. njegova ukupna mehanicka eneTgija .. = pgh + pgH (1 .

b) Materijalne tacke mase m i tankog hornogenog stapa mase M i duzine L. Objasniti zasto pravac koji polazi od otvora B i prolazi kroz nivoe tecnosti u manoITletrima. = 20 em i h3 = 35 em. m. N aCi sredi l I L I ~ l nju vrijednost brzine (po presjeku) brzinu kojoID tecnost istice kroz otvor B. PRYI PARCIJALNI lSPITI lZ FlZIKE 89 3. + FZl + F = m. (3. i strme ravni f.16.. -. NaCi potencijalnu energiju gravitacionog medjudjelovanja: a) Dvaju materijalnih tacaka masa rnl i m2. 3. aka se sistem prepusti samom sebi iz mira. iz sirokog suda A kroz cijev istice viskozna tecnost cija r-je gustina p = 103 kg / mS. Odrediti takodje. Izvesti izraz za racunanje h. silu njihovog medjusobnog djelovanja.1..29) . 2 kg. Rjeiienja: ce 1. l. ml i "1'2 i rotaciollo kretanje kotura ms opisuju se jednaCinam. = 60 8 covjek obidje eijelu plocu.30) (3.31) Iii = LMi i=l Projektovanjem ovih vektorskih jednacina na ose izabranog koordi- . = 2 kg fl -.l.a.3 Prvi parcijalni ispit iz Fizike Tuzla. translatorno kretanje tijela. ako je hI = 10 em. (3 = 7r/6 m. Nit ne proklizava po koturu. = 1J = 2/3 i koefieijent trenja izrnedju tijela m. RIJESENI ZADACI SA PISMENIII ISPITA 3.5 m'l A tr :7-=:? t = 3 S m. Rastojanja L 8U jednaka i iznose 30 em.Na strmoj ravni~ nagibnog ugla j3 = 7f /6 nalaze se tijela Ciji je odnos rnasa m. 4 .. aka se one nalaze na rastojanju T. Ploca moze da rotira bez trenja oko ose simetrije. = 1J = 2/3 Jl. Masu niti kao i trenje U osovini katura zanemariti.. h. + 6 . i aka je masa m._.1.5 mI.19S7. U sistemu ( kao na slieil.. --protoka tecnosti kroz hori-zontalnu cijev. m.88 GLA VA 3.h3 . Valjak rnase m i poluprecnika r pocne da se kotrlja bez proklizavanja niz strmu ravan sa visine h.a ii. t NaCi rad sile trenja za vrijeme = 3 S od pocetka kretanja. Kolika je brzina centra mase na kraju strrne ravni? Kolika je periferijska brzina tacaka na obodu valjka u tom trenutku? Kolikaje kinetii'ka energija rotaeije? Zadatak rijesiti koristeCi: a) Njutnove zakone mehanike i b) zakon '0 odrzanju rnehanicke energije. 2. ako se ani nalaze na rastojanju a jedno od drugog. Masa kotllra je rr1-3 = 0.Covjek mase m = 80 kg hoda jednoIikom brzinoin po rubu kruzne pl. god. probada sud A nize nivoa tecnosti u njernu.L = O.5.fm. = 0. tr 6 2 + FZ2 = m2ii2 3 (3.1 mg = 0.'ie (diska) poluprecnika r i mase M = 480 kg. Prema Drugorn Njutnovom zakonu mehanike. Za vrijeme T.- I IF 1'-1i'1./m. a) Za koliki ce se ugao a obrnuti ploca za vrijeme Tl? b) Za koliki ugao (3 ce se pomjeriti covjek za to vrijeme? c) Za koliko vremena t covjek doci u polozaj odakle je krenuo obzirom na podlogu? 5.

6 + . kretanje valjka je opisano osnovnOID jednaCinom dinamike rotacionog kretanja N mzg .6) g at' 2 = 0.6) b) vc Vt =? (3.gcos. = 0 '* R.1. kao na slici dobijamo -mIg sin f3 .g cas. a SITljer vrcenja je naznacen na slici.6 + j. . m Treca jednacina projekcijom na Z-osu daje a) gdje je r poluprecnika kotura.33) (3. dS = - J F t .. gdje je at tangencijalno ubrzanje tacaka na obodu kotura za vrijeIne vrcenja.32) + .m.37) Moment inercije kotura U odnosu na osu obrtanja je I = msr2/2. -1 Vt =7 Ekr =7 -"7 --. rj . oIlda mara biti al = a2 = at.34) dobicemo gdje je I Inoment inercije tijela U odnosu na osu oko koje se vrSI obrtanje. = J. Obiljezimo vrijednost tog ubrzanja sa a.)r r -rn. [m.lm.6 91 natnog sistema.90 GLAVA 3.)a (3. = m. 2.13 J Iz jednaCine (3. = m.6 1 + '7 + 0. Mi Najzgodnije je da za osu izaberemo liniju duz koje se valjak dodiruje sa podlogom (trenutna osa rotacije).35) u (3.l cos .6)] 9 --·(Fz2 - F z ') = ·(m. dS = -j.34) Ekr ='1 Prema Njutnovim zakonima mehanike.f~. jeT se pomjeranje vrsi nasuprot djelovanja sile trenja.33) i (3.f~. + m.(sin.F tr + Fzl = ml al -m.lcos.= (Fz2 -.9(sin.84 m Na osnavu druge jednaCine se za silu trenja dobija Rad sile trenja je Tada se moze pisati At.41 m s / 2 Put koji tijelo predje za prve tri sekunde od pocetka kretanja je = 1.35) Saberemo Ii (3.LMi (3.32) dobijama (3. r h v .(sin.a (3. i R prolaze kroz Deu obrtanja pa iill je moment jednak nuli). -.6S = -3.Fz.Fz2 = mza I5.h Ako je nit nei8tegIjiva i ne proklizava po koturu. -.g cos. PRVI PARCIJALNI ISPITI lZ FlZIKE Uvrstavanjem (3.= '. a moment i-te spoljasnje sile U odnosu na istu osu.6 + R. pa uvrstavanjem u (3. Uzirnajuci l! obzir da je at = rex = a i F~l = F~l' odnosno F~2 = FZZl imacemo a 1.36) dobicemo a= .25 S = - + -j. Tada je jedino moment sile teze razlii'it od nule ( sile it. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3."C08.36) MG=rxG .30) dobijama Rad je negativan.

iJ' . Projekcija jednaCine (3. Prema tome je if" v = Vc = 21/-~ "V 3 ~ Kineticka. energija rotacije je Kineticka energija rotacije ce biti _.Iow 2 mv.cije Vc i periferijske brzine pri rotaciji oko te ose A ~ - v = rw. r 2 Tangencijalno ubrzanje centra roase (tacka na osi simetrije) n odnosu na trenutnu osu bice Uvrstavanje u (3. imacemo Brzina centra rnase (ose simctrije valjka) na kraju strme ravni bice v._ m2 . PRVI PARCIJALNl lSPITI IZ FlZIKE Kako je 10 = mr 2 /2 i W 93 Ovaj moment je usmjeren duz ose U cfteZ. gdje je w ugaona brzina rotacije oko centralne ose.1.. UgaoIlo ubrzanje kao vektoT je istog smjera i pravca." 2' 2. Kada nema proklizavanja valjka po strrnoj ravni. Ra.92 GLAVA 3.= ~4~ = 3 . = V2acS = 2V!9h 3 Periferijska brzina tacaka na obodu valjka bice Periferijska brzina tacaka je jednaka brzini centra mase.38) odnosu na datu osu izrac. to jest njihova periferijska brzina je jednaka brzini centra mase.unat cerno po 3 mr 2 2 b) Prema zakonu 0 odrzanju energije mozelno pisati da je sva potencijalna energija presla u kineticku energiju translacije centra mase i rotacije eka ose simetyije.. Brzina tacke A je ii"A = O. Odavdje se zakljui':uje da je odnosno v~ = wTsin900 = wr = Vc.. mgh Ekr = ~2.10 + mr .37) na smjer ugaonog ubrzanja daje = velr irnacerno I" = mgT sin 0 Moment inercije valjka Stajnerovoj teoremi _ U (3. onda je brzina tacaka na liniji dodira valjka sa podlogorn jednaka nuli.38) i sredjivanje daje Kako je w = 1J c/r i 10 = mr 2 /2.zmotrlIDo to malo detaijnije. Brzina svakog djelita pri ravninskom krctanju Vi moze se napisati kao zbir brzine translatornog kretanja tacaka na osi rota.. Sila trenja ne vrsi nikakav fad jeT tijelo ne proklizava ]' .+ mr = . RIJESENI ZADACI SA PISMENlH ISPITA 3.

40) gdje je Ip = M r 2 /2 UlOment inercije ploce. je jednaka nuli. Prema zakonu 0 odrzanju rnOIDcnta koliCine kretanja istu toliku koliCinu kretanja dohija ploca sarno u suprotnorn smjeru. ali je suprotnog smjera. a moze se pa se rnoze pisati (PI . Sila pritiska (Pi .pz)r lzraziti kao z (3.pz)r'1l' je jednaka siii trenja r} 5( dv / dr).39) i (3.pz 'rdr 2')L b) C. zapreminski protok tecnosti koeficijenta viskoznosti 1] Be moze izracunaii na osnoYU Njutnovog zakona viskoznosti dv F" = 1)S.40) dobijamo ugaanu brzinu ploce 1l' - (-7)5-) dv dr = 0 Znak "_ll ispred sile trenja se pojavljuje zbog toga ?ito se sa porastom r brzina slojeva tecnosti smanjuje. Razdvajanjem promjenljivih dabijama Ugao za koji se obme plata za vrijeme T I . = 60 s a) 'P =? b) (3 =? e) t =? Ako se covjek kre"e konstantnom brzinom v po 0bodu ploce. P = 10' kg/m' hI = 10 em h. da hi na zidu cijevi dostigla vrijednost nula. PRVI PARCI. on ima odredjenl Inoment kolicine kretaIlja koji se moze izracunati kao (3. zalijepi za njega.39) gdje je L~ = mr2 mOIIlent inercije covjeka U odnosu na osu simetrije. 810j tecnosti koji se nalazi liZ sami zid cijevi.Wp je rezultujuca ugaona brzina covjeka u sistemu vezanom za podlogu. T. lzjednaeavanjem (3. koja djeluje na uoceni valjak poluprc(nika r. = 20 em h. moze se izracunati kao Integracijom ovog izraza dv = PI . a We --. posta je kretimje jednoliko obrtno.IALN1 lSP1TI 1Z FlZIKE 95 3.1. rn = 80 kg r 4. rezuitantna sila. usljed djelovanja medjumolekularnih sila.dr Prj stacionarnom strujanju tecIlosti kroz cijev. a wp njena ugaona brzina u sistemu vezanom za podlogu.'ovjek se za to vrijeme pornjeri za ugao se dobija . RIJESENf ZADAC1 SA PISMENII:1 ISPITA 3. jeT se.94 GLAVA 3. = 35 em v ='1 Kada viskozna tecnost prot ice kroz cijev.

Ovo znaCi da postoji pad pritiska duz cijevi.. dT Q 7' .pz 27)L lR ( 0 r2 1 . = Pa + pgh3 i p.R 2dt _ "ff(PI . \ _. a pritisak P. Nju odredjujemo iz uslova da je v = 0 za r = R (na zidu cijevi) Va = PI_. na bilo kojern mjestu horizontalne cijevi isti.'mg6. To je potencijalna energija Ep = 6./ \ I ' dV . tj.41) kojom struji kroz horizontalnu cijev. Q V~Vo = R' '7fV ::::}.P' R2 ( 47)L r - 47)L r2 1---.h predstavlja razliku visine na kojoj se nalaze slobodna povrsina u sirokom sudu i tacka gdje linija koja pTikazuje ._.= pgh3 R2"ff R2 _ __ PI . R 41JL 2( 1 - - R' r') 2T1rdrdt Ukupna zapremina koja protekne kroz citavu cijev za vrijeme dt bice dV - _j.. RIJESENl ZADACl SA PlSMENIH ISPITA 3.Z)R' Ir] (3. -..41) Q= Visinska razlika 6. mora se utrositi neka energija. = Pa... = vdtd8 = PI-P. pa da protok bude isti kao i kada se krecu brzinarna koje se rnijenjaju duz poluprecnika cijevi.P'R 2 47)L Tada se.r~)R2 [~ jg -'~2 ~ = ~(PI.. enda slijedi da je razlika pritisaka na presjecima propoTcionalna njihovom rastojanju L duz cijevi _____ L.1..- 'l} Q::-= _. za brzinu na rastojanju r od ose cijevi moze -pisati Ovaj protok mozemo predstaviti kao proizvod povTsine poprecnog presjeka cijevi i neke srednje brzine (racunate po presjeku).) 247)L / = 1m s R2 Zapremina tecnosti koja za neko vrijeme dt protekne kroz srafiranu povrsinu iznosi Posta je protok tecnosti kroz svaki presjek. pa je koristeci (3. . PRVl PARCIJALNl ISPITl lZ FlZIKE 97 nepoznata brzina na osi cijevi. .· .h U nasem zadatku isticanje se vrsi kroz cijev duzine 3L. Da bi se djelic mase ~m pokrenuo iz mirovanja do bTzine v \ Zapreminski protok tei'nosti je = gd~ = zr(P12-:.~ -'. sto se i dogadja. a u cijevi se poclDJe kretati.96 gdje je Vo CLAVA 3.pz 2 _ p.) r dr R' I Tecnost u sirokom sudu u pocetku miruje. neke stalne brzine kojom bi trebali da se kreru djelici u svakoj tacki presjeka.

._ . = j2~"!:"-h = 0.rn. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE 99 linearno opadanje pritiska (tacka vidi da je D) probada sud. elemental'ni rad gravitacione sile je . pa ostaje Ep r = () -"'I~-r~ m. pa se te konstante poniste. m.42) .1.n = A (1 . mlm2 ____ Konstantu C rnoramo da uvedemo jer se u gornjem izrazu pojavljuje razlika. vee sarno od medjusobnog polozaja pocetne i krajnje tacke put a tai'kaste mase koja se premjesta. 1 l.98 GLA VA 3. pa se moze pisati AAB v 5. Uobicajeno je da se uzima da je potencijalna energija sistema jednaka nuli kada su tackaste mase na beskonacno velikom rastojanju jedna od druge. dA = F· dB = FdS cosO = -FdS cos a.) TA TB M L a F =? Materijalne tacke ITlaSa ml i m2. r = _'/ mlm2 _ (_. karl se tackaste mase nalaze na l'astojanju r. Iz podataka se tlh"" h3 (hz + lOcm) = Scm Ova energija prelazi u kineticku energiju. vrsi se rad protiv gravitacione sileo Bez obzira kakav je oblik putallje po kojoj se vrsi premjestallje.. Do ovog izraza mozemo doci diferencijalnim raCunOID. Sila gravitacionog medjudjelovanja. Gravitaciona sila moze vrsiti rad sarno na racun smanjenja potencijalne energije sistema. Vrijednost ove konstante se odredjuje biranjem rastojanja r na kome ce potencijalna energija sistema bili Ilula. kao unutraSnja sila u sisternu moze vrsiti rad sarno na racun smanjenja potencijalne energije sistema.r rnlm2 +C F="'I--- mlm2 r' r' U vektorskorn obliku sila kojom prva i'estica djeluje na drugu je F = -"'I---ro Ako se matel'ijalna tacka mase m2 iz tacke A treba da prcrnjesti u tacku B. tj kada one medjusobno ne djeluju. sto daje . RIJESENI ZADACI SA PISMENIH JSPITA 3. = tlmgtlh 2 tlmv' Na osnovu ovoga se moze zakljuciti da rad gravitacione sile ne zavisi od oblika puta po kome se vrsi premjestanje. = -Fdr Uobicajeno je da se potencijalna energija obiljezava i sa U.EpE m." ' 1 .j rn l rn 2 jmlrn2 fro dr _ rA r2 = jrnlrn2 - .. dobijarno da je i C = 0.99 m/ s = EpA ~ EpB a) U =? b) U =? rn Smanjenje potencijalne energije se definise kao razlika izmedju potencijalne energije u pocetnom i krajnjenl polozaju EpA -.. Stavljanjem da je Ep (00) = 0. m 1m3..". Ukupan rad gravitacione sile na datorn putu je dA = -dU A = 0__ JF dr - = . koje se nalaze na rastojanju r rnedjudjeluju silom koja je po inteIlzitetu data relacijom Odavdje se moze zakljuciti da je potencijalna energija sistenla.TB -~) T l' rA (3. data izrazom B Ep(r) = .

je dat relacijom d<p = . KoristeCi (3. dobija r Drugi naCin: Potencijal u nekoj tacki gravitacionog polja je brojno jednak radu koji izvrsi gravitaciona sila kada se jedinica mase iz te tacke prenese u beskonaenost.3. Top smjesten u podnozju brda namjesten je tako da mu cijev sa horizontalorn zaklapa ugao (3 = 7r / 4 kada je osa cijevi paralelna sa. pa se za potencijalnu enegiju gravitacionog medjudjelovanja dvaju tackastih rna"a koje se nalaze na rastojanju r jedna od druge. Odatle sHjedi da je potencijalna energija sistema jednaka proizvodlI potencijala u toj tacki i mase koja je u nju unesena r b) Kako nije receno u kakvom su medjusobnom polozaju stap i tackasta masa. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 101 Konstantu integracije C odredjujemo iz uslova da je potencijalna energija sistema dvaju materijalnih tacaka jednaka nuli ako se one nalaze na beskonacnom medjusobnom rastojanju. dobija se da je C = 0. gravitacioni potencijal uocenog elementa na stapu dm.kasta masa m kojaje unesena u tacku A iznosi U = Ako uporedimo sa izrazom za U(r}.tac. u tacki koja je od njega na udaljenosti a + L /2 .1.stapa i tackaste mase F = 1 Ja+L/2--x ~~~--- mdm = 1---~~ Mm a(a+L) 3.10.<p = -1~­ mlm2 _1~m In (1+~) Sila uzajamnog djelovanja izrnedju uocenog elementa i stapa i tackaste mase m u tacki A je dF=I~~~~-- rn dm (a+t-x)" pa je gravitaciona sila izmedju Citavog .. dm .4 Prvi parcijalni ispit iz Fizike Tuzla.-- a+L/2-x = -1- .100 GLAVA 3. pa se moze pisati <p =J d<p MJ = -1- dx L a+L/2-x U(r) = -1~- mlm2 Srnjenorn a + L/2 . kosin om."C:""C. Kao sto smo vidjeli u prethodnom dijelu zadatka.1984. uzecemo kao na slid U = m. koji je na polozaju x od koordinatnog pocetka.. RIJESENI ZADACI SA PISMENlH ISPITA 3. god.1.x.x integral postaje =u i uzimajuCi u obzir da je -dx = du ovaj Potencijalna energija sistema stap . Ako stavirno u posljednju jednaCinu U = 0 kada je r = 00.42) dobijamo Ptencijal gravitacionog polja citavog stapa u uocenoj tacki A bice jednak zbiru potencijala koje u toj tacki proizvode svi djeliCi stapa.- 1. a) Koji ugao treba da zaklapa sa horizontalom cijev ako granata treba da padne okomito na kosinu? b) Koliki treba da bude elevacioni ugao cijevi da bi granata najdalje pala i koliko je to udaljenje? c) N a koje \rrijeme treba ternpiratj granatu da bi eksplodirala pri udaru u kosinu u situaciji pod a) .M dx La+L/2-·x . moze se reCi da je potencijal brojno jednak potencijalnoj energ~ji jedinice mase koja se nalazi u toj tacki gravitacionog polja.

Tijela 8U vezana idealno savitljivim. e) Koliko puta i za~to je ugao pod b) veei nego pod a)'! 3. N adji ubrzanje slobodnog padanja iJ.gt sin (3 Vy = vall + gyt = Va sin 0: . 2. kretanja 11 pravcu X. u tacki P koja je na rastojanju x = 3R od povrsine sfernog tijela. Vo a) b) Xmax ='1 c) t =7 (3=7r/4 = 200 m/s Ct ='1 a) Kada se granata izbaci ona nastavlja kretanje u polju sile Zemljine teze.1. Dok je greda u polozaju stabilne ravnoteze u nju udari metak mase m = 12 g koji leti u horizontalnom pravcu brzinom Vo = 500 m/s.5 mm kada injekcija nije nataknuta. RIJESENl ZADACl SA PlSMENlH lSPlTA 3. onda su projekcije ovog ubrzanja gx = -gsin{3 i gy = -gcos{3 Prema tOInc.2. Ako izaberemo koordinatni sistem kao na slici. Unutar sferIlog tijela poluprecnika R i zapreminske mase p x 0 irna sferna 5upljina poluprecnika ------~r = R/4. Voda maze isticati kroz otvor promjera d = 1.:. laganim. Drvena greda duzine L = 2 m i povrsine poprecnog presjeka S = 31. a top stnatrati tackastom masom. Otpor v-azduha zanemariti. Zapreminska masa drvetaje p = 800 kg/m"a) Za koji ugao ce se otkloniti greda ako metak udari u sredinu grede i u njoj se zadrzi? b) Koliki je ugao kad metak udari u slobodni kraj grede i ostane U llJemu 5. a njegov hod je L = 8 mm.i Y -ose ce biti jednoliko usporena. Promjer klipa je D = 15 rnm. Rjesenja: 1. neistegljivim koncem koji je prebacen preko kotura. nalaze se tijela masa ml = 8 kg i m. = 1r /6 i Ct2 = 1r /3. Cije je ubrzanje g usmjereno vertikalno prerna dolje.1 i 1"2 = 0. a) Koliku brzinu imajll tijela poslije dvije sekunde od prepustanja sistema sarnom sebi? b) Kolika je sila zatezanja konca? e) Odredi vektor sHe koju trpi osovina kotura.102 GLAVA 3. Centri sfera i ee tacka P su na istoj pravoj. ~ v2(1) iii = li(F) 4. = 2 kg. a) NaCi brzinu isticanja vode iz sprice! b) Odredi vrijeme isticanja vode iz sprice til c) Kolika konstantna sila istisne svu vodu iz sprice za t = 6 s? d) Nacrtajte v. PRVl PARClJALNl lSPlTl lZ FlZIKE 103 Granata ima pocetnu brzinu Va = 200 mj s. Na strmim ravnima koje sa horizontalom zaklapaju uglove Ct. Pocetna brzina ima projekcije Vox = Vo cos 0: i V OII = Vo sin 0: Trenutne vrijednosti projekcija brzine su date relacijama 1)x = vox "{-. respektivno.5 ern' objesena je za jedan svoj kraj tako da moze oseilovati u vertikalnoj ravni. Kada je sprica postavljena horizontalno djeluje se na klip konstantnom sHorn F = 4 N.gxt = Va cos·a . (vidi sliku).- gt cos (3 . Koeficijenti trenja tijela i podloge su 1"1 = 0.Sprica za injekcije puna je vode. Centar ilupljine je na rastojanju r = R/4 ad centra vesfere.

.B a- 2 SIH.43) 9 cos . a = 22° 30' ' (3... cemo ako umjesto t stavimo tk (vrijeme kretanja) 2.46 iznosi XD = U gao U odnosu na horizontalu iznosi "I = 9 cos/-.72 s Domet po X-osi ( po kosini) dobil. . odnosno t k .43) dobijamo tall i3 + a 67° 30' 2 tan i3 2 ex = arctan 0. -_or. Lako se zakljucuje da je ~ (2 cos 2".gil COS -=0 dXD j3 = 0 da a diferenciranjem (3. aSlllp f'i) cos i3 (3.o"-s::. _. =?.2sin2 atani3) = 1688. ...44) u (3.17) Da b1 granata pala najdalje.ru u kosinu u situaciji pod a) potrebno ju je tempirati na vrijeme t=tk=2 b) Kretanje po X·osi bice odredjeno jednaCinom Vo SIn a 9.1' gt' sin i3 x=v ox t+"""-=vtcosa2 0 2 9 cos i3 = 25. N akon sredjivanja se dobije i da je vrijeme kretanja tk = 2t. prema 3. elevacioni ugao treba da bude "I = a uvrstavanjem u (3.::n:.. RlJESENl ZADACl SA PlSMENIH lSPlTA :.45) i sredimo dobit cemo _ 2 ( .46) se dobija gdje je tl vrijeme penjanja do najvise tacke putanje iznad padine.:.__. va .: 9 cos i3 9 cos {J .= tan i3 1 1 =? 2a = 45°. znaCi da u tom trenutku treba da bude Vx = 0. odnosno Va sin a . 4 sin Q cos cdanj3) = 0 v' t. PRYl PARCIJALNl lSPlTI lZ FlZIKE 105 Ako granata treba da padne normalno na strmu ravan.104 GLAYA:.. L =2m S = 31.5 = 26° 30' 0' = 1 - Domet tada.SIn cos 0' ~ gtp SIn (3 = . treba da bude U momentu kada granata dostigne najvisu tacku iznad kosine u Ypraveu njena komponenta Vy = 0.7 m i3 + " = 71" 30' e) Da bi granata eksplodirala pri uda. Vo gt sini3 XD - 2 (3..45) Va = 500 mjs Vl/VZ .cos Q: = -p__. xI! bio maksimalan. = v. v2 (sin2a .46) Da bi darnel. to jest Va Uvrstimo Ii rezultat iz (3.= ---''--9 cos i3 2vo sin 0: ! (3.44) 1 tan2a = -.25 em' m ~ 12 9 p = 800 kg/m 3 a) b) c) VI V2 =? =? =? (3.1. 0. .

pa je mornent kolicine kretanja sistema predstavIj ao sarIlO moment koliCine kretanja metka L.cas 1'" ) _.49) imacerno Odavde se rjesavanjelll po (3.")w' U gaona brzina sistema neposredno poslije sudara je l w I =~.~ 40° 50' (3. koja pri njegovorn obrtanju prelazi u potencijalnu energiju sve dok se sistem fie zaustavi.".945 = 19.-c-::-- 3rn2v5 (M = 0.49) gdje je II = h' = UVdtavanjem se dobija L(1 . pa se u trenutku zaustavljanja obrtanja maze pisati + 3m)L ...54) t Sa slike se vidi da je h = L 2 (1 . 7565 .J = .cos 1"1) (3.. nak rnomentu koliCine kretanja \ \ 2 1\ .945 (3. mL ') .j.53) (3.).) cbs ip2 ~ . \ \ da je rnirovala. Masa grede je A1 = pLS = 5 kg pa se ova ugaona brzina Inoze izracunati. \ poslije sudara. pa se maze pisati o~ cos 1"1 1"1 "X ~(~'\ \----th \'\ + m)gL(4M + 3m) = arctan 0. PRVI PARCIJALNl ISPITI lZ FlZIKE Nakon rjesavanja Dve jednaCine dobija se da je ugao otklona 107 a) Moment kolicine kretanja sis- tema prije sudara.-~.= ( M ) Lg(1 .48) L(4M + 3m) ~".55) Uvrstavanjem izraza iz (3. sa ukupnim momentom kolicine kretanja L2 = Isw.. \ 2 + 1..~ ~ (3m+M)g - Ig +1m .50) ( ML2 --. Poslije suda\ \ \ I \ ' ra metak i greda nastavljaju da . Ovdje je illorncnt inercije sistema jednak zbiru momenata inercije grede i rnomenta inercije metka 11 odnosu na osu O. cos 1"2) (3.1 a.106 CLAVA 3. Prije sudara gre'1.--'.06° co - 1 -. w = I 3mvo (M Kineticka energija rotacije prelazi u potencijalnu energlJU. 2 ip2 (3.. 3m)L .. U trenutku zaustavljanja vazi (3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3.-3mvo . mora biti jed' \ l. (3. pisati mVoL c= (Ig 1.C:: 2 w = (M 2 L + m)g-'(1 - 2 cos 10.48) i (3. m + 3' (M ..cos 1"2) (1 ..51) nalazi 2mvQ '. 7565 ~ < 1"2 = arccos O.-._-. = mv oL/2 u odnosu na OSli O. ~~ > ' M se obrcn oko iste ose.-- mVoL 19 + Im Moment inercije metka Im = mL' pa je Odavde se dobija da je ugaona brzina slsterna ncposredno poslije sudara 6mvoL (.50) u (3.56) .~... Neposredno poslije sudara sistem raspolaze sa kinctickom energijom rotacijc.52) b) U slucaju kada metak uclari u kraj grede mozemo o \ . a metka 1m = mL' /4..1. Je m . MOlnent inercije grede je Ig = M L' /3.

19 s 2d ! 2F (3.------'''''-- = a) v.isinskog pritiska i brzinskog duz jedne strujne Hnije ostaje konstantan.5 mrn F=4N v. v. = --\ z D3L jP1f = 1..108 CLAVA 3.63) ._isticanja: vode iz sprice dobicemo kada stavimo y = 0. 2d2 V -2F L (iii ( Uvr!itavanjem (3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA :1. tj.(F) ti = tifF) a) Prema Bernulijevoj jednaCini za idealne tecnosti. PV 1 = Pa + 2~ pv" 2 (3.1.62) - .59) i rjesavanjem po brzina isticanja vode iz sprice v. PRVI PARCIJALNI ISPITI 1Z FlZIKE Prema jednaCini kontinuiteta strujanja 51 VI = nati brzinu VI 109 S2V2 PreporuC:ujemo da sami kao vjezbu nadjete po]ozaj cen'tra..61) Kako je d %:: D moze se odnos d4/ D4 zanemariti jer je male vrijednosti (ovdje 10.60) i (3. Ako izaheremo strujnu liniju duz ose cijevi otvora za iglu injekcije.06° 40.14 19.= _ D" . ---:::::--=--. pa Sl1 oni jednaki i ponistavaju se.Zd 2 12'! V ZF JV d Y L y) t - D'. pa se dobija.73 m/s (3.0=2. Spolja. c) Odnos uglova otklona ~ mozemo izracu- d' (3.57) dy dt = _ 2d' J2F D3 V pT. =? b) ii =7 c) F.60) Uvrstavanjem (3. co? t = 6" -\j-_. 1'0 b) Kada voda istice kroz otvor na sprici.. mozemo pisati I -. dy ~-- Ako se prem.snji pritisak na klip je PI = Pa Vrijeme koje protekne dok se klip pomjeri iz polozaja L u polozaj y moze se izracunati kao integral 10 +~ S F =-:: Pa + -- 4F D''lr rt (3. D = 15 mm L=8mm d = 1.4 ).= D ' p7r 2 (2F r---- 6.60) u (3. smanjuje se zapremina vode u njoj.83° Ugao pod b) je veri zbog toga sto je 11 tom slucaju InOIDent kolicine kretanja prije sudara veti nego U pTvom slucaju.62) UVTste izrazi za dt Vl 1 VZ 1 .58) u (3. Projekcija brzine kojom se klip krece i istiskuje tecnost je VI = L d) V2 = v.57) i ponistavanjem Pa. (3. priblizan izraz 3. dobijamo da je 'P2 'PI = .58) dt.a (3. gdje SIDO visinske pritiske sa Iijeve i desne strane izostavili jer je strujna linija horizontalna. moze se d b·t· 0 1 1 PI T 2 .mase sistema nakon udara metka i da onda racunate ugao za koji ce se otkloniti slsteIrl 11 trenutku zaustavljanja. dobijarno Vrijeme . !ito predstavlja atmosferski pritisak. 4F ~"~+~= pvf pv~ "~- D'7C 2 2 (3.59) t . . zbir unutrasnjeg pritiska.

68) sin O:z + F zt- f12rn29 cos 0:z = m2a a) b) v =? t= 2s Sabiranjem ove dvije jednacine dobijamo ubrzanje sistema (ml sin CXI _. a F:V1 = frt1g cos 01 i FN2 = rnz9 cos CX21 uvrsta\'anjem u (3.1 1"2 = 0. R z = FN2 => (3. PRVl PARCIJALNI ISPlTI IZ FlZIKE 111 c) Ako jednaCinu (3..f--LI cos (Xl) . Projekcije na Y -OSU lsi FI ..69) 0.64) (3.65) dobijamo m. Oi. ----.arno irnac.7 mJs b) Iz jednacina (3.OIn Njutnovom zakollu mehanike zbir svih sila koJe dJd~JU na neko tijelo j:dnak je proizvodu mase tijeJa i njegovog ublzanJa.-. = F'N. Isto taka.2' a prema Nj utnaVOID zakonu akcije i reakcije.110 CLAVA 3.) Oba tijela imaju isti intenzitet brzine. rnz sin o:z) . \: m2 = 2 kg 1"1 = 0.~ F z =7 F rez ='1 + J1.(flIrnl cos 0:1 a = " .. fzz. pa kako su krenula iz mira ~re~a DrUg.65 N (3. Projekcije na X-OSli SU: VF' .m1 a = 21.X -. posto se masa kotura ne uzima U obzif.ml a = mlg( sin 0:1 .Ftrl .F.1.~ Ftrl = mla ~.~.35 m!s' (3.emo v~:=.. + F z .Fi"L = m.. -FNI F[N) --FN2 + R.67) (:l.vIF) FlN] ~ .64) i (3. 1J 10 [ill J s . to je intenzitet ubrzanja aI = a2 = a.. Fl = rnlg sin D:l) F2 = m2gsinaz. _ 2 !ZF _ -\1 = 3. Kako je uze neistegljivo i bez rnase.a SU: (3.Fz -. Da bismo odredili ubrzanje sistema mOTamo projektovati vektorske jednaCine na ose izabranog koordinatnog sistema (kao na slid). .64) i (3. 0:1 = mla (3._-. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. = + Rz = 0 0 =? R. je tada i Fzl = F~l i Fz2 = F: 2 • Obiljezimo intenzitet sile d) Trazene zavisnosti od sile v.67) se za silu zatezanja dobija Fz = }II .-2mZ cos 0:2) 'ml + m'l ~----. Za svako tlJelo Im.: at = 2..2 ·fh m1 V ~2 rnlg sin -rnzg 0:1 Fze..63) rijesimo po F dobicemo F=--'~=017N D 6 L'p7r 8d4 t' Sil ." .--g = = 1.70) ..l = F.{l1rnlg cos .65) 5 _ _.. to su intenziteti sila zatezanja F.36-/F D V p7r Im/s] [s J .- 2.38 zatezanja uzeta sa 1.. ti = . = 012 7r/6 = 7f/3 = 8 kg Kako je sila trenja F tr = {lFN.66) 4.

'~i po obTascu gdje je m. na njega hi sfeTno tijelo djelovalo gravitadonom silom F i saopstavalo II1U ubrzanje a. Rezultujuca sUa kojorn ce sfeTno tijelo sa sfernom supljinom djelovati na probno tijelo je jednaka zbiru sila F"z = JF.mp CR +:'+X)2 .(R'~xF) TO 3 3 r = R!4 a ='? x Zamislimo da. usrnjereno je ka centru sfernog tijela. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. onda su sile FaI i Fa istog pravca. centar sfere i tacka P leze na istorn pravcu. Rezultujuca sila zaklapa sa strmim ravnima ugao 5. Kako je "" + "'2 = 7r /2. onda ce sila kojom Qna djeluje na pTobno tijelo biti sIabija. R p F= .1. se u tacku P postavi probno tijelo mase mp' Prema Njutnovom zakonu opste gravitacije. Moze se smatrati da supljina na probno tijelo djeluje odbojnom silom koja je' po intenzitetu jednaka onoj privlacnoj sili kojom hi supljina Izraz u uglatoj zagradi je negativan pa je i U?TZanje u tacki P USIDjereno sllprotno ad jedinicnog vektora i. = 4r 7rp/3 = R 7rp!48.a Drugom Njutnovom zakonu mehanike u brzanje koje tijelo dobija je jednako kolicniku rezultujuce sile koja na njega djeluje i njegove mase. Ta sila bi se prema tome racunala .) tj. U tom slucaju je djelovala da je ispunjena masorn. + F'.h·~ rrez f.z = FzV2 = 30.112 CLAVA 3. masa koja bi se mogla smjestiti u iiupljinu. sila kojom bi ona djelova-la na probno tijelo bila hi privlafna i izracunaval a bi se kao Posto je r = R!4.53 N IT / Rako centar supljine. pa je 4. uvrstavanjem U pTethodnu relaciju i sredjivanjcm dobijam o Za x = 3R dobijamo _ 13 204 p F = -----. Intenzitet tog llbrzanja je . Na osnovu toga dobijamo da je ubrzanje u tacki P Ukoliko se u sferi nalazi" 8upJjina. /". Frez = P. zbog nepostojanja mase na mjestu sllpljine. M = 4R3 7rp/3 i m. PRVI PARCIJALNI lSPITI IZ FlZIKE 113 cJ Sila koju trpi osovina koturaje jednaka zbiru vektora P.l + ff.l i 1~2 koji su jednaki po intenzitetu. Kada bi sfera bila potpuno ispunjena mas om. a suprotnog smjera. to zakljucujemo da i ugao na mjestu gdje je postavljen kotur mora biti 7r /2.7rpRm Co Prem.

. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 115 3..J = Mv. m M n =7 k = E klO / Ekn m = rna m 0----. 1. 4. Plocica mase m. Neutron mase m sudara se sa jezgrima ugljenika mase M koja miruju.. obrce se ugaoW ' nom brzinom W oko svoje Dse.1987.1.71). Masa kugle je M. Jedan od njih ('iji je poluprecnik R. m(VlO . Strma raVaIl ima nagibni ugao 0: koji se maze mijenjati. koja moze da klizi po njoj prelazi pri = 1F/4 i = 1F/3 za jednako vrijeme puteve jednakih horizontalnih projekcija. izracunati koliko Jmdara n treba da dozivi neutron da hi mu se energija umanjila k-puta.114 GLAVA 3.v. Rjesenja: 1.1.5 Prvi parcijalni ispit iz Fizike Tuzla.71) N akon transformacije dobijamo "'1 "'2 m(v10 ... idealno elesticniIn. Kroz neko vrijeme (usljed M1 M2 trenja) dlindri se pocnu obrtati bez proklizavanja.-. CiR""". RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. atmosferski pritisak Pa = i01325 Pa '? Tezinu klipa zanemariti_ 5_ Izvesti izraz za racunanje gravitacione potencijalne energije sistema homogena kugla . Mase cilindara su M. . -- 2. sto predstavlja brzinu jezgra ugljenika nakon prvog sudara_ Brzina neutron a nakon prvog sudara je odnoSIlo rh-M -----VlO m+M . Aka se sudar SInatra centralnim.. lindTi se dovedu u dodiT tako da • njihove Dse ostanu paralelne (vidi sliku). Graficki prikazati U(r) za r < R iT> R.4. Izracunati n u slucaju da je m 0= ma i M = 12 ma i k = 150. Koliki rad se pri tome izvrsi. Naci kolika kolicina energije se pretvorila u toplotu. je R poluprecnik kugle.1. dobijamo 2mvlO = (m + M)v. se postavi vertikalna cijev sa kliporn tako da je njen donji kraj zaronjen u vod li.Vl)(VlO + v.72) sa m i sabiranjem sa (3. Na osnoVu zakona o odrzanju koliCine kretanja (impulsa) i zakona 0 odrzanju ukupne mehanicke energije sistema) mozemo pisati (3. ako M = 12 ma k = 150 Situacija prije sudaraje predstavljena na slici. Klip koji je u pocetku lezao na povrsini vode polako dizemo lla visinu H H = 15 m (vidi siiku). U kom intervalu vrijednosti uglova naglba strme ravni p]ocica nece kliziti po njoj. ako je povrsina poprecnog presjeka klipa S = 1 dm 2 .) = Mv. V2 Dijeljenjem prethodnih jednaCina dobijamo (3. 'Imamo dva cilindra veoma tankih zidova.tackasta masa. i M. a' tackaste mase m. a ~ drugi palu precnika r miruje.. 3. Nacrtati grafik sile medjusobnog gravitacionog privlacenja za ovaj slucaj.72) Mnozenjem jednacine (3. god. U hazen.

12 = M2r2 moment inercije drugog takodje tankog cilindra.75) gdje je 1. a povecanje ugaone brzine drugog cilindra. R r w Q =? = ~--·v M-m M+mD M. nakoD slicnog razmatranja bismo dobili da je V2 = 1\1 ----VI M-m +m = M-m) ( M+m 2V o Energija tog neutrona poslije drugog sudara bi bila Ako se ova dva ciIindra dotaknu. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. Brzina prvog ce se smanjivati. enaj koji se okrece zaokretace 0naj koji miruje. zamjenom dobija sredjivanjem se F"R = Ira. pa je moment te sile proizvodio smanjivanje ugaone brzine prvog cilindra. a Q kolicina toplote koja se oslobodila prilikorn trenja sa proklizavanjem. = M. 2 2 ::. M. lntenzitet brzine neutron a posJije prvog sudara hi bio VI 2. Tad je ustvari periferijska brzina tacaka na obodu jednog cilindra jednaka periferijskoj brzini tai'aka na ohodu drugog dlindra .R' moment inercije prvog (tankog cilindra) u odnosu na osu rotacije. -----Q a njegova energija je El = rnvl. brzina neutrona poslije sudara bice suprotnog smjera od njegove brzine prije sudara. Odavdje mozemo zakljuCiti da bi poslije n-tog sudara proton lmao energiju Kako se zahtijeva da je En = Eo/ k._ . Ftrr = 12 0:2 . PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 117 Kako je masa neutrona manja od mase jezgra atoma ugljenika.E2 = _m_vl 2 = ~v?~ 2 (I_\1 -_'-") __ .116 GLAVA 3.1. a brzlna drugog ce se povecavati. usljed trenja.:= 'M 2 mvo (~. Poslije dodira ce dlindri proklizavatl jedan po drugom.i da se proton sa brzinorn VI ponovo sudari sa jezgrom koje miruje. U jednom trenutku ce poceti da se okrecu bez proklizavanja. Sila trenja pri proklizavanju je ista i za jedan i za drugi cilindar.rr~) 2 M+m Smatrajuc.M+m 4 P oslije treceg sudara bi bilo (3.m)6 M+m 3 2 2 odrzanju energije mozemo pisati (3.74) Prerna zakonu 0 Vs = ~~:V2 = (~~:)3 Va E = ~i = ~ (M_.

(3. +M.83) 3. koristeCi (3.75).80) Eliminisanjem vremena t iz OVe jednacine.78) (3.7 A ) dobijamo Wz -- __ R ---··~··-w M.1.79) U slucaju kada je znak "=" moglo bi da se krece bez ubrzanja (jednoliko). nakon sredjivanja.81) se moze odrediti reakcija podloge (3.=. ' . nakon nekog vrernena t1 uz ovakvo ugaono ubrzanje bice N a tijelo koje se nalazi na strmoj ravni djeluje sila teze C.F tr = ~mg'cosa ~" rna max (3. (3. a.82) u gornju jednacinu.78) i (3. Prema drugom Njutnovom zakonu je (3.76) Ugaona brzina prvog cilindra nakon tog istog vremena bice c+Ji +F" = Projekcija ave vektorske jednaCine na izabrani koordinatni sistem daje mgsina .77) R = mgcosa M2!'~W2 KoristeCi (3. pa je sila trenja r M..£lWZ u. tijelo ce ostati u miru na 0v:akvoj ravni za uglove nagiba koji su u intervalu" o < Q 'S arctan /L .77) dobijamo WI 2. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. Ovolikom silom i tijelo pritiska podlogu.'7. PRVI PARCIJALNI lSP1T11Z FlZIKE RazIDotrimo prvo kada ce tijelo rnirovati na strrnoj raVlll. reakcija podloge Ji i sila trenja. +M. w M . Uvrstavanjem (3.:: M.118 CLAVA 3.82) Iz jednaCine (3.M2 R 2 w 2 M. = W M.+M22 :S flrng cos a tana 'S /L (3.79) u (3.R Iz (3.76) dobijamo +R = 0 (3. Hakon sredjivanja dobijama mg sin a Zamjenom rezultata iz (3.80) se vidi da ce tijelo mirovati na strmoj ravni aka je Uvriltavanje ove vrijednosti u (3./4 "'2=71'/3 Shl = 8 h2 L\a =? Prema tome.. 119 Dijeljenjem ovih jednacina se dobija Ugaona brzina dlindra koji je mirovao. dobijamo Q ~ ~---'-'-~ M.81) WI WI = w .

=al t . Ova dva pritiska (sa donje i gornje strane) medjusobno se ponistavaju. Ako se klip lagano dize mozerno smatrati da je kineticka energija tecnosti koja je usx Ia u cijev jednaka uuli. PRVI PARClJALNl ISPlTI IZ FlZIKE 121 Ako je mg sin a > F t .l cos '-'1) g a2 = (sin etz -. = F . L.82). to na klip sa gornje strane takodje djeluje atmosferski pritisak koji se kroz tecnost prenosi ua gornju stranu povrsine 8. 15° 6' Vidi se da se sa porastom duzine stuba vode koja je usla u cijev povecava sUa koju moramo upotrijebiti da drzimo klip na datoj visini.120 GLA VA 3.l = arctan 0.1. a kako je cijev otvorena. Rako sa gornje strane povrsine S djeluje i voda koja je usIa u cijev svojIID hidrostatickim pritiskom. U tom slucaju je ax = a. Zbog djelovanja atmosferskog pritiska voda ce ulaziti u cijev. kojom drzimo klip mora biti jednako tezini tecnosti koja je usia u cijev. Jednacma (3. Elementarni rad koji se izvrsi pri podizanju klipa za.83) " = arctan f./Leos 0'2)g Putevi koje tijeIa predju duz strrne ravni za isto vrijeme t moO'u se izracunati kao 0 2 .27 = 15° 6' Prema torne tijelo ce ostati u miru na strmoj ravni za uglove o< 4. C~ (sin "1 -.- 2 Horizontalne projekcije tih puteva su 2 Izjednacavanjem des nih strana jednacina prema uslovu zadatka dobijamo ' __ sin 0::1 cos f.dy = pSgydy gdje smo sada sa y obiljezili visinu na kojoj se nalazi kIip.mg cos 0: = rna Za nagibne uglove 0:1 i 0:2 imali bismo a. Pdtisak sa donje strane povrsine S je jednak atmosferskom. na povrsini u cijevi koja lezi 11 nivou vode u sudu. pa se rad vanjske sile F trosi sarno na povecanje potencijalne energije tecnosti koja se dize u cijevi. pa se. tijelo ce se kretati niz strmu ravan jednoliko ~brza:~im kretanjem. azt2 L. to zakljl1cujemo da sHa. koristeCi (3. 1I = 15 m S = 1 dm' Pa = 101325 Pa A =? a :<. U trenutku kada se klip nalazi na visini h iznad nivoa vode u sudu. = __ . Kako je atmosferski pritisak Pa = pgh ll rnozemo zakljuCiti da je vislna do koje on rnoze popeti vodu u cij(~vi hI :::::: Pu = 10. F = G' c= m'g = p8gh Granicni ugao nagiba pri kome se pojavljuje klizanje je prema (3. ostajuci uz klip. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. dy po definiciji ce iznositi dA.l C08 2 0:1 -0:-1 - sin 0:2 cos cos 2 0.33 m (19 .2 0:2 ----- = 0.f. sa gornje i donje strane pritisci moraju biti jednaki.80) moze pisati rng sin a .p.27 Kad se klip pocne dizati isy pod njega bi ostao vakuum. dL = F.

M m Mm U(r) = -1---r +C U(r) =7 < R r> R r M R -.122 GLAVA 3.. moze napisati kao 5. tada bismo u Ako zelimo da tackastu mas . PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 123 Na toj visini bi se klip odvojio od povrsine teenost.. sada savladj.1 2 r. = PaS H - 4t ) = 9965.' " d I' .. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. a Je pomjeranje z. .. Uobicajeno je da se izabere da je potencijalna energija sistema jednaka nuE kada se tijela nalaze na beskonacnom rastojanju Jedno od drugog. lZ ac e 1 premj€stirno u tacku 'r.__ r.' '!'i = --lMm1 1"'= _l Mm _ (_lMm) r 1"1 r2 1"1 = A = IdA.--... na nJu ce kugla djelovat. po putanji proizYo1jnog oblika.'.- gdje je C neka proizvoljna konstanta. slijedi da je C = O~ pa se U odnosu na takav nivo za potencijalnu energiju dobija U(r) Aka je r = R imaii bismo = -1~ -Mm r (r 2: R) F = -l--'--r . S' IH ( 2 iO +Pa Y II.1.. R F = F(r) Kadase :ai'kasta masa mnadje u tacki prost ora oko kugle (r > R).'---. ah··.. . . ako je za r = oopotencijalna energija U(r} = 0.". e~ o~a~no SPO~O. t 'k .unanja potencijalne energije. - Mm 0 Elementarni rad ove spoljasnje sile je dA = F.JU . t'jevalo b. za jedan proizvoljan rnedjusobni polozaj kugle i tijela. a suprotna po smjeru od gravitacione sile P ~vakoJ tach 2 b k " u m. JeT se SaY a JUJe njIhova gravitaciona Ako se tac. Ona se odredjuje tako sto se neki medjusobni polozaj tijela uzme kao nulti nivo l'ac. tj. dB = FdS cos Q ~o Fdr C:>vaj fad spoljasnje sile odlazi na povecanje potencija1ne . kada su na rastojanju na korne vise ne djeuju jeduo na drngo. Prema tome.vanje slle atmosferskog pritiska F2 = S (._ m ----r.no polje sfernog sloja u unutrasnj6sti . a zatim djelom vanje sa preostalom rnasom kugle R rasporedjenom u sferi poluprecnika r.:. . . energlje sUa).. = IdA IF dr = 1 Mm I. zakljucujemo da se potencijalna energija sisterna. onda djelovanje izmedju nje i kugle mozemo shvatiti kao djelovanje izmedju nje i sfernog sloja koji se nalazi izmedju tog njenog polozaja (sfera poluprecnika r) i krajnje povrsine kugle (sfera poluprecnika R). Kao sto je poznat9.--. U (R' = ] Mm -T'-ii- F =-F=T--r r2 -.spod klipa ostaje vakuum) Pa Ukupan rad sila koje se savladjuju na zadanom putu bi bio Ukupan prirast potencijalne energije kugla-tijelo dobice se kao U2 --cc U. = = pgSlL II. sIstema kugla-tackasta rnasa (.kasta masa nadje u nekoj tacki u unutrasnjosti kugle (r < R). o +I dA 2 = pgS Ioh' ydy + PaS Ii! dy . Mm r' 0 putanje morali obezbijediti silu koja bi bila jednaka 0 mtenzltetu 1 pravcu. privlacnom silom koja je d t N' t nOVlffi zakollom gravitacije a a ". . gravitacio. _ I d".31J PoredeCi ovo sa lijevom stranom na pocetku.

hila 2 2' U(r) = U(R) . F· df'= Fdr cos 0 = - -"I7r prnrdr 3 4 r Ukupan Tad pri navedenom pomjeranju hj iznosio A = 4 2 ! dA = -"I7rprn jR rdr = -"I 7rpm(R' _ r2) 3 3 T " -Ovaj Tad spoljasnje sile odlazi na povccanje potencijalne energjje sistema kugla-tackasta rnasa. pa je i sila kojom sferni sloj djeluje na tackastu masu.= -U(R) p 3 Mm 2 R 3 2 Grafik trazcnih zaviSIlosti bi izgledao Ako bismo zeljeli da tijelo rn pomjerim. pa se moze pfsati U(R).'377rpm(R -. Sila kojom preostala sferna masa djeluje na tackastu masu bice Odavdje se dobija da bi potencijalna eneTgija sistema kugla-tijelo.124 GLAVA 3.= -"I7rprnf' 3 Elementarni Tad Dve spoljasnje sile pri pomjeranju tijela za di' hi ---lR U(r} r iznosio dA F.r ) = Za r = 0 imali bismo 1 Mm -'27£1 ( 3r2 R2 ) gdje je M' = (4/3)r'ip.(r) =.Q iz tacke koja se nalazi na rastojanju r od centra kugle. do tacke koja se nalazi na POVTBini kugle (na udaljenosti R od centra) pomjeTajuCi ga beskonacno sporo. PRV1 PARCIJALNI ISPIT! 1Z FlZIKE 125 tog sloja je jednako nuli.U(r) = ~"I7rPrri(R2 3 _ r2) Y r oznacava projekciju sHe na vektor polo~faja materijalne t~cke (tijela rn) U odnosu na centar kugle. . Uvrstavanjem u prethodni izraz i skraCivanjem sa r2 dobijamo E (0) = --7-. kada se tackasto tijelo nalazi na rastojanju r od centra kugle. morali bismo u svakoj tacki uspostaviti silu kqja je i8tog pravca i jaCine. jednaka nuli. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA :U. aJi suprotnog smjera od gravitacione sileo --+1 -4 F = ·-F.

c) Na kojoj l1daljenosti'ad tacke 0' ce tijeIo pasti na zemIjl1? 6t.+ M . ako 127 3. god. Na strrnoj ravni nagibnog ugla 0: = 37° nalaze se tijela masa m.rl = ~r2 Vektor srednje brzlne kretanja se definifie kao kolicnik vektora pomjeraja (pomjeranja) fli i vremena za koje se izvrsi taj pomjeraj. a) Kolika Sli ubrzanja tijela aka se pretpostavi cia. . Odre diti: a) Zavisnost tangencijalnog i radijalnog ubrzanja od visine H na kojoj se tijelo nabzi u odnosu na padlogu u trenutku odvajanja ad kugle. a) NaCi vektor srednje brzinc kretanja '~rl ako se tijelo prvu polovinu vremena kretalo brzinom VI.s 0:1 = 'ir /3 '"2 = 40 rn/s "" = 21r /3 a ) V sri . pocetnom treuutku mi. = L /2 od objesista.\1 objesenim na neistegljivu laganu nIt :l"zme.1986.'1 ~~ 0.. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. na udaljenosti d.3 i flz "--= 0.. idealno neelastican. a drugo brzinom V2_ 2. = L / 4. a drugu polovinu brzinom Vz.." Izabrati i riesiti sarno jedan slucaj.6. = 6t/2 b)v". R" siti zadatke pod a) i b) u slucaju da se stap zam1Jem lJe am C) 1Je . . M. i ~ Mil ~ d21 1 \d L b) Nac! vektor srednje brzine kretanja Vsr2' ako bi tijelo izvrsilo dva po velicini jednaka pomjeranja.. 6t1 + 6t 2 (3.12. PRVI PARCIJALNI ISPITI 1Z FlZIKE 4. b) Zavisnost reakcije kugle ad visine h na kojoj se tijelo nalazi prije odvajanja od nje) kao i zavisnost te reakcije od visine H na kojoj se tijelo odvaja. 1. =? .arivo.rovala? b) Kolika je sila rnedjusobnog djeIovanja tijela? c) Odredit.s pod uglorYl 0'1 = 1T /3 U odnosu na zaclani smjer. d" L ~ L/2 mase 1. K uglica mase rn udari u stap cetiri puta vece mase M = 4rn i duzine L = 1.1. Tijelo mase rn se nalazi na kugli poluprecnika T. rcspektivno.. Tijelo poi'inje da klizi niz m kuglu.1. a zatim. koja je ucvrscena da miruje. brzinom V2 = 40 rnj s pod uglom 0::2 = 27f /3 U odnosu na isti smjer. od jednog njegovog kraja. = 2 kg i m2 = 4 kg. t" . bi I Rjdenja: 1. Trenje je zanem.bilo elastIcan bilo neelastlcan.6 Prvi parcijalni ispit iz Fizike Tl1z1a.Tl pornjeraj koji tijelo iZVfSi krecuci se b rZlIlom VI toku . Koeficijenti trenja izmcdju podIoge i tijeIa Sl1 /..84) 11 · --gdje je D.126 GLAVA 3.1. Koliku brzinu 110 mora imati kugIica da bi stap dosao u vertikalan polozaj..1. Objesiste je na d. Tijelo se pOlnjera brzinom VI = 20 rn j. -_ ? v .e najmanji ugao pri kome ce doci do klizanja? 3. I '. su u je sudar: al idealno elestican. = 6t. prvo brzinom VI. VI = 20 rn/.5 m.

pa je ~rlilo i l1rzT. "" J~ 2 Kako je prema definiciji skalarnog proizyoda vsrlx = vsrl -.1 rn!-'. b) :::.:.90) . .= 37° = 2 kg m2 = 4 kg 1"1 = 0.o· Uvrstavanjem u (3.3 fJ. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. -5 m/s Vl'r2y = ~ Vsr2 .128 GLA VA 3.6..-::vsr2 ·i'=---YlY·:L(i"O+r20)-Z'= VI 'i-v::! 1 = _?L~(cos 0:'1 1'1--'-1':.( ~ '-'. .1/2.88) dobijamo ex .+1'2 + M:nO:2) = 23.a:vanjem u (3. odnosno na Y -asu.0 + 1'2) Ll.\Ip---------. Pravac koji ova brzina zaklapa sa X-osom je odredjen uglom .t 1 =v. a 6.46 rn/ s.d = 26.85) Projekcije ave srednje brzine na X-.r (l + l) til 1)2 Intenzitet ove brzine se moze izracunati kao (3. dobijamo skalarnim mnozenjem vektora v.. = 6.t 1 ) a .'trl sa jedinicnirn vektorom odnosno i Illtenzitet ove brzine bice z: o (3. J J (3.22..= b. rIlozerno nakon uvrstavanja u (1) dobiti Vsr 1 = V.1 m.1 2 = v26..= ---.r.f2 pomjeraj koji tijelo iZVTSi krecud se brzinom V2 u toku vrernena l'l.7 ::= --2--". r 2!V2 = ..) b) =? :.= Vsr2x Vsr2y CX).r(vl' odnosno 6...88) Svaki vektor se moze napisati kao proizvod njegovog intenziteta i jedinicnog vektora.6. ~ " '~1+~2 rIO' J -I' r:w . b) U OVOID slucaju cerno imati 2.= 6. .t 2 • Kako je 6.1 a'l flz a.8 tanll.1 .: ----~- Komponente ce biti V sr2z ii· irnacemo b = lallbl cost ii.= -3V3.::? F12 =7 -·F2l =? (3.Ugao koji ona zaJdapa 2 '. odnosno III = arctan(-3v'3) = 100.85) dobijamo V. ~ = £1'2+1)2'.86) = --~~(8£naJ V."". = 0.85°.t 2 2 Vsr 2 = 6. (3.6. + V2 6.2 = SHeno je Vsrly ~ Vsr1 _ -I- .r/v'2) uvrsf.r. r d v l == 6..89) c) .1 6. -~--..r2 = 6..js Uvrstavanjem u (7) dobijarno V~r2 = 23.. Uvrstavanjem (3.J =' '!J. m.?] ~c V.- ill ·)'+5 ·-'~ sa pozitivnim srnjerom X-ose bite HV1 sin a. .: + cos (2) • = 0 = _l(Vl V2) . PRY] PARCIJALNI lSPITI IZ FIZIKE Kako je 6. + 112 sin (2) = 15V3 m/ s (3..89) dobijamo 129 vremena 6.87) u (3. = 1126.r i 6.1/2.1.1.. = ~:::: .86) i (3..r(".87) tan(32 = ..6.

.(ltlrr~l - + 1t2rn..95) (3. (3.. lako se zakljucuje da je a2 > a" Prema tome tijela ce se kretati priljubljeno jedno uz drugo i imaee jednako ubrzanje al = a2 = a. gdje je FN sila kojom tijelo djeluje normalno na podlogu. a da hi slika bila jasnija.2 UVr:ltavanjem vrijednosti za koeficijente trenja (1"1 > 1"2).2 9 "'4. + ilrI + F21 = m.92) G.93) (3.ni lopte duz jednog njenog meridijana.96). + ii. tan Q':min = + I"2m.58 mls 12 b) Iz (3. Kretanje tijela je odredjeno zbirom svih sila koje na njega djeluju. m r a) pa su sile trenja attN) =7 an(N) =7 R(h) =7 b) (3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3.94) dobijamo Kako je FI = 'rnlg sin 0: i F2 = m2g sin a: uvrstavanjem u (393) i ' . desno od strme ravni.+ m2 = arctan(1/6) '" 9.m2 cos a)g GI + ii.1 N (3. Sila teze .95) i (3.130 GLAVA 3.rnzg sin Q - ftl rn lycosa+F21 = f.95) se za silu kojom drugo tijelo djeluje na prvo dobija F21 = 1'n1 [a - FI ".91) (3.Ftr1 F'2 Ftr2 + F"zl + F12 = mlal = m2aZ (sin Q: - Itl cos Q)g] ~ 2. UzimajuCi u obzir da je sila F21 = Fn (sila akcije = siIi reakcije) i sabirajuCi (3.5 Sila trenja je Fir = I"FN .94) c) Najmanji ugao pri kome bi doslo do klizanjaje onaj ugao pri kome bi se l. = 0 * R2 = F2N Umin m.d COSQ: ml +rr1. rnlgsino: .ijela kretala niz strmu ravan ravnomjerno (ubrzanje a = 0).96) rZm2g cos 0: ~. projeI(cija na Y: I"lm. F~2 = m2 a 2 d =? Kada tijelo klizi po povts. il. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 131 Na slici su prikazane sile koje djeluju na tijelo mase rnl. = m. . + itr2 + F.YJl a l (3.il.1. Je USIDJerena c) . na izdvojenoj slid su prikazane sile koje djeluju na tijelo m. pa ce 11 nasem slucaju biti: 3. na njega djeluju sila teze G i reakcija podloge ii. Za svako tijelo mozemo napisati \ \l-1- Ako se tijela ne bi dodirivala sila F12 i F21 ne bi bilo i tijela bi se kretala ubrzanjim_a al = (sin 0: - ml cos Q':)ga2 = (sin a. 0 1 6 -F'N + R. dobijamo a= Projekcija ovih vektorskih jednaCina na ose izabranog koordinatnog sisterna daje: projekcija na X: (rnl +m2) sino: .

100) (3. = v2 jr. a Y -os a u 'pravcu vanjske normale na povrsinu lopte 1..99) pa se maZe pisati at = gsin a "--a r = !i .~. .101). --. "to daje Sa slike se vidi da je cos Ct = (h .geos a m H=3 5r (3. tlJelo u hOTizontalnom praveD vrsi jednoliko kretanje 1 a u vertikalnom praveu . dobijamo v2 0: - R gdje je ii totalno ubrzanje koje ima tijelo u tom trenutku. kosi hitac na· dole.102) r Brzinu tijela na visini h prije odvajanja mozerno odrediti koristeCi zakon 0 odrzanju mehanicke energije mg2r = F = max mv2 -PN +R = Kako je P dobijamo mg Sln 0:. ono se odvaja od lopte.nje ovog rezultata u (3.pa j~ R = O.+ mgh. FN = may (3._-. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE 133 vertikalno prema dole.1. 2 .103) mg cos 0:':. . Projekcijorn Dve vektorske jednacine na koordinatne ase irnacemo = rng cos (3.C~S2 a: _ h/rV(2r/h) -' 1. (3.gr . U tom trenutku kretanje tijela je odredjeno jednaCinom b) Iz jednaCine (3. Uocimo tijelo u trenutku kada se ono nalazi na visini h iznad podloge. koristeCi iL.9S) Projekcija ubrzanja u smjeru X-ase predstavlja tangendjalno 11brzanje ax = at: dok projekcija na Y -05U mora biti uSIIljerena prema. pa dobijamo tom trenutku. RIJEiiENI ZADAGI SA PISMENIH ISPITA 3.3.103) stavljajuCi daje h = H = 5r/3. . sila reakcije je R = 0 i h = H.r)jr i sin a: -/1.2m. eentru lopte.nja bTzina tljela ima 'intenzitet Vo kojJ se moze odrediti iz (3. . pa zamjenom u prethodne jednacine dobijamo Od tog trenutka tijelo vrsi slozeno kretanje u gravitacionom polju. odnosno Kada se tijelo nadje na visin1 h = 11.1 tacki U kojoj se tijelo nalazi.gh ax = 9 SIn a:: au ==.101) c) U trenutku odvaja. lzaberimo koordinatni sistem taka da Inu je X-osa u pravcu tangente. rnv 2 = 4m. . Odatle se dobija da je visina na kojoj se tijelo odval" od kugle (3.. ··U izabranom koordinatnom sistemu XY (Vldl shku).132 GLAVA 3.: . a reakcija lopte je u svakom trenutku usmjerena normalno od njene povrsine u tacki gdje se tijelo nalazi 11 U trenutku kada se tijelo odvaja od lopte.97) .. Njegov polozaj je odredjen uglom a (vidi sliku).102) daje (3. nakoD skraCivanja sa 'm. R --gCOSQ: Uvrstava.

134 GLAVA 3.u L...L-­ I ( V.110) V6a =? vbb =? m 1(.---- I. U ?dnosu na osu 0.vertikalan hitac na dole.~ i~--'l:1:!f'=. = L/2 d 2 = LI4 .D.104) nadJ'emo vrlJ'erne d b t.Lk daje gx' 2v5 cos' " (3.104) 3.--= rnv 2 2 mv 2 2 . o lCemo JednaCinu putanje tijela u obliku y = H .72 r JednaCina (3. Projekcija omenata impulsa na smjer .r )/ r = 2 / 3.--. u. Ii' I : I If I!I I i ( ( Prenla zakonu 0 odrzanju momenta koliCine kretanja (impulsa). lsc moment inercije stapa u odnosu na osu 0 i w. voa =? vob =? L.intenzitet brzine kuglice poslije sudara.111) sa rrt i sabirajuci sa (3.v) = I"w' (3.= --L~ + L" + Istw (3.ugaona brzina stapa neposredno poslije sudara.107) Put. 0 Je sl'n ~ <.. paje XD COS" = (H . 47 T.109) jednaCina (3. 2 (3. odredjen jednaCinarna x = voxt = vot cos a y = H ik = l~ + Est + VOyt + """2 at' = H - VOt Sln 0' ~ . ternutku gdje je: v. uVTstirno u (3.--.t + mdJ (3.. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA Polozaj tijela bi bio (3.110) se moze podijeliti sa I"w. m a) M = 4m b) L = 1.V = wd 1 (3. iz jed. elJa Sli TJesenJa x D '-' - _ vel sin 2<> 2 g U ( . l i tw I 2 H = 5r/3. o d vaJanJa Je Drvom kvadrant t .<. ona ce se poslije sudara vtatiti u suprotnu strariu .107) eliminisati cerIlo nepoznatu brzinu kuglice poslije sudara v i dobiti ugaonu brzinu stapa neposredno poslije sudara u zavisnosti od pocetne brzine kuglice prije sudara sa.-g. pa dobijamo VOa --.stapom w = 2mvOadl -~-. 5 Vb 3 Va = 2gr/3. pa se za trenutke neposredno prije i neposredno poslije sudara moze pisati Oa .108) ""0. prije sudaTa mora biti jednak mo- Koristeci (3. (3. osim sHe teze zanemare .-.~j~ je p~abola liZ uslov da se ostale sile.105) Ako.1.107) se moze napisati kao Trazeno rastojanje d = 0'0 + x D = 1 .106) Lk .lJ "MnozeCi (3.109) a (3. moment koliCine kretanja sistema kugla-stap. . 2 (3.) 2 11 1 vJsin 2 Q XD Kako se kretallje vrsi .-" ----. l!e 0 pa ne na tlo u tacki sa koordinatama (x 0) K ..naCine (3. U .. !l!'. . Kako se kuglica sudara idealno ealasticno sa stapom vece 'mase .111) ..105). > 0. a stap ce poceti da se obrce. . dobijamo kvadratnu jednacinu po xD.xtan a _ Vektori momenata koliCina kretanja su po definiciji u pravcu ose rotacije. onsteci v" • • mvoad1 = -mvd l ~ s .:.. Ukupna rnehanicka energija sistema pri idealno elasticnorn sudaru ostaje ocuvana. .1± \ /~+ _-.av JaJucl y = 0.108) nakon preuredjivanja 4.: JednaclIlu (3 106) t r' .112) . .5 m c) d.. --T~-- -__ r:: /· . PRVI PARC1JALNI ISPITI 1Z FlZIKE mentu koliCine kTe tanja sistema poslije sudara 135 jednoliko ubrzano. = L/2 M (mvOa '( ___ + rnv)( VOa -.

:. = 8.~t - (3.113) i moment inercije kuglice Ik = m. U n<1~~em sh1caJ11: <1ko za rrrvo racunar:Ja potencijalne cnergije uzmemo horizontalu u kojoj lezi osa obrtan. ubrzanja sile Zemljine teze i visine njegovog centra IIlas€ U odnosll na taj nivo. njegova kineticka energlja rotacije prelazi u potencijalnu energiju.kuglica u njeInU M l (3. za idealno neelast jean sudar imamo 0 137 Kineticka eneTgija rotacije stapa pri njegovom obrtanju navise prelazi u potencija.di = rrtL 2 mozemo odrediti ugaonu brzin11 sistema stap. PRVI PARCIJALNI ISPITI 1Z FIZIKE odrzanju lllOmenta kolicine kretanja (ilnpulsa). tad a je prirast potencijalne energije stapa gdje je w ugaona brzina stapa zajedno sa metkorn u sebi.- Ta. f:::J. i kada dodje 11 vertikalan polozaL zanstavlce se u polozaju nestabilne ravnoteie pa lllOzerrlO pisati J UVTsl.113) u zakon energije dobijamo 0 odTzanju mehanicke (I. nepasredno poslije suda- Ion I I I I c .(-Mg"i-) = Mgd 1 -'-.8g . mozemo pisati b) Prerna zakonu 1M J fi-' 1m I 2 Ako za referentni nlVO racunanja potencijalne energije stapa uzmemo ravan u kojoj ]ezi osa rotacije. cent~a m." + h)w' _ AE 2 U p:. .::.112) i (3.b d.avanjem (3.'-- i : I 1 m 'If.< (3.116) U ovorn proracunu SIIlO uzeli U obzir da je potencijalnu energiju nekog LijeJa u odnosu na neki nivo moguce napisati kao proizvod mase tijela.-LM 12 I (d1) 4 7ML' 48 pa se llvTstavanjem u (3. l1brzanja ZeIP]jlnc. za veritkalan polozaj. stap-Zemlja). L I 1 I d.visine".1')£ .ase 11 odnosl1 na dati nivo.E pst = Epst2 - Epstl = 7ML2 _ _ __ 48 = Mg"i-. Kaka je prema Stajnerovoj teoremi moment inercije stapa U odnosu na..117) Mornent inercije stapa remi je U odnosu na datu osu prema Stajnerovoj teo- PTJrastaj potencijaJne energijc sistema moze se iskazati Imo I st == l.r. osu 0 r 0 d2 f- I I \d : til l-L0 1 . kao i otpor vazduha. RIJESENI ZADACI SA PISMENUI ISPlTA 3. 21 rnV Ob (7AI+ 12m) L Kako se sistem obr(:c.-----V7 £ (7M +12.136 GLAVA 3.115) PotencijaJna energija sistema U odnosu na neki nivo moze se dati kao _proizvod mase sistema.114) dobija Vaa = --48. sile tc~c i. Kako se trenje sa osovinorn zanemaruje..J a .1£' . kada stap dodje u polozaj labilne Tavnoteze.lnu (prj}"ast potencijalne energije sistema.37 m/ s (3.1.

.112) treba dodati da ce. (3.an DJen dio Inora ostati u nepromijenjenom obliku.2rn)gL '* m/s VOb = JiM+2:n)::-!n~!!!+lZrnf = y20gL = 17. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZlKE 139 !'. c) Ako bi se stap zamijenio tijelom mase M koje je objeseno na laganu neistegljivu nit duzine LI2 u slucaju a) bismo imali: Koristeci iste jednaCine od (3.Jcd.f2 + rngd. . .. . morati da ima neku brzinu Vc da ne bi palo.nercije ovog tijela kao tackaste mase 1st = I ::::: Mdi i d = LI2. poslije sudara u tacki Sila koja izaziva takvo kretanje naziva se centripetalna sila. Tada Je . PreIna tome. 1 dobicerrlO WI odnosno v~ = gr = gL/2.118) ----2.: ~..16 m/ s +. ugaona brzina sistema neposredno poslije suciara. U bila kojoj tacki putanje projekcija siLa na smjer prerna centru biCe A krece po kruZuici. jer je usmjerena ka centru p\.rn)L }10g Tijelo se.117) i koristeCi (3. 7r pa je rezultujuca slla kOJa dJeluJe na tlJelo Manc~Fz+Mg M" T -- F z +Mg ..Ep . iz istill razloga koji su navedimi kod elasticnog sudara.112).ko je F. = O.. a da ne padne. objasnjenje koje je uz njih dato l kao i zarnjenjujuCi moment inerclje stapa sa rnomentom l.!tanje. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. Ako sudar tretiramo kao idealno neelastican..16 Mv. U najvisoj tacki putanje_.---.L 2 (M 4rnVr. koristeCi prvu jednaCinu iz b) biee w" = rnvbb L 2(1 + h) 2 rnvQE.116) dobijamo gdje je }"'z sila zatezanja konca.rngdrlJ = (M + 2m)gL/2 Uvrstavajuci u zakon 0 odrzanju rnehanicke energije (3.138 imacemo GLAVA 3.[-·(Mgdr/2 -+. = (Mgd. U tacki C je 0: ~C::. kada tijelo dodje u verbkalan polozaj nakon sudara. Nakon sredjivanja se dobija i. imaeemo . . 15.= N akOIl sredjivanja se dohija 12m zv 2 (1" + h)w' (M + 2rn)9 L 2 Najmallja vrijednost te sile bioe a. kineticka energija koju tijelo doblJe ?OS~lJe sud~ra odlazice na povecanje potencijalne energije. . .--"- ..1. .107) do (3.= Mg r 7M+12~ = (M -+. pa se moze plsatI = 4rnv~aL 41 + rnL2 U razmatrariju navedenom poslije jednaCine (3. __ ' ~~- (M + m)L gdje je I InOIDent inercije tijela. ali u tackl C. Brzina koj~ ima tada tijelo predstavljace najrnanju brzinu koju t:eba da 1ma t1Jelo pa da prodje kroz tacku C.J .

2.m neistegljivo:m uzetu.140 GLA VA 3..Qpt ""-- - ~ ~ 1-2~~-~H ~ 106).. . _ Rjel. poluprecnik Zemlje 6.L..32 m/s a) Izvesti izraz za ra..l hE ps '.. 5. = 50.nemarljlve mase: tako da m~ je ravnotezni polozaj na ViSlIli h = 2.menta inercije kugle U odnosu na c} Po~ kojirn :lg1om treba da je nagnuta strma ravan da bi va-Ijak postlgao lstu hrzmu Ila kraju strme ravni. 1.: ..rn}gL + C7 LWt-mlgL '2 2 VO! = .1. Tijelo mase 500 kg treba prernjestiti sa povrsine Zcmlje na povrsinu Mjeseca. pod uglorn 0 :::0::: To /6.96 . ~z:~az za racunanje 1YJOJIlenta inercije valjka 1. Masa Zemlje je 5.. a) Izvesti izraz za izracunavanje minimalnog racia koji treba pri tome izvri3iti. d .10 6 m.(hJ:. b) Voda je u desnom kraku na viscm nivou nego u lijevoru. I 3. = (Af +. 2. c) Ako se nivoi vade razliklljU za fiJI = 12 mm" nati masu gasa koja protekne kroz cijev za jedan d sat. Teg :mase lV[ = 2 kg visi 0 sa- vitljivo. 10.h : :-.'''''-.06 m 7 rn. = :(.10..cuna(3.06 m.3 m.-. 3 . '. gdje je x = 1. god. Tanak homogen stap pric-vTscen je za gornji kraj tako da I = 5 . c ) m.1 kg/m. Smatratl da nema proklizavanja kugj{.g 4 (dfld~. za. Za mjerenje protoka gasa koristi se uredjaj prikazan sema. b) Izracunati ga ako se zna da je masa Zemlje 81 puta veta od mase 1\1jeseca} a rastojanje izmedju njihovih centara iznosi 60 poluprecnika Zemlje. centralnu i trenutrm osu. 2 (2mv: ) 2 \7M~ • ' . b) x.. koja Je ' . . = (1 + ~) vhLih = 2. (J horizontalnorn pravcu u teg udari lopta mase rn =: :I kg: ba. b) U savijenoj U-cijevi se nalazi voda.1. PRYI PARCIJALNI ISPITI 1Z FlUKE 141 II~IL L n" ~--=- 2 -- L.. b) Na kojeIIl rastojanju ad tacke A ce pasti ]opta na tio nakon sudara? Otpor vazduha zanemariti. iznad ravnoteznog polozaja.' I 9M+m)v~ 2 (.. 8" k. 20 em.. 10 24 kg) a. = -12094 GJ.:_ni valjka.-~ (M-!-r:!lL!lT -v-I 30.cena sa.7 Prvi parcijalni ispit iz Fizike Tuzla.• X = 1. N acrtaj1.12 m. Ii) A.1 . 7 i .. Gustina gasa je P = 1. d z 40 . M~= .4.~ b)l! k ZmFi2 c= Vf1i. a) X.119) nje protoka gasa kroz cijev. j vo vode u krakovima.5 m od horizontalnog tla.1zcti kao gotov.tski na siiei.-_ 7 m . a) Izvesti izraz za racu~anje mO.37.h = =--::: 4. a) Odrediti rastojanje sa kojeg je ]opta bacena.e ni- 3. 1)p ~ '"' V Rjeii. f! +£iJ. Sudar je (coni i potpuno elastiC-an i teg se usljed A njega popnc za f::. KugJa se kotrlja niz strrnu ravan duzine L nagnuta. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3.' 8.1990. tla kao na slici. i gustina vade je Po = 1000 kg! m 3 .3 m. a) L = ~mFi2 " <l -. b) NaCi brzinu kugle na kraju strme ravni...

godine 1.2. 2.Po = 750 kg/m' 3. Donji kraj stapa potopljen je u vodn kao na slid.l. · .2 3.t) =a coskxcoswt NaCi izraz za zapreminsku gustinu: a) potencijalne energije up (x. t) 51 I X II X +t. c) Nacrtati grafik raspodjele zapreminske gustine ukupne enegije u u oblasti izmedju dva susjedna eYOTa pomjeranja u trenutku t :::. r f+Ar ='1 t) =7 C~? u(x. t). 3. Koliko spektralnih linija atoma vodonika iz Paschenove serije spektralnih linija ima talasne duzine vece od 1000 nm? Rjesenja: 1. t) Uk(X.X .= 0 t = T/4 up(x.1982.3. Ravnoteza se postize kada je stap pod uglom i kada se polovina stapa nalazi iznad povrsine vo~e. 30..2. P = .8. a) Izvesti izraz za izracunavanje promjene frekvencije X.c 0 i t = T / 4. U homogenoj sredini gustine p uspostavljen je longitudinalni stojeCi talas dat jednaCinom: e(x. N ad gustinu rnaterijala od koga Je naCinjen stap ako je gustina vode Po = 1000 kgrn.1 Drugi parcijalni ispiti iz Fizike Drugi parcijalni ispit iz Fizike Tuzla. = 535 nrn pada normalno na difrakcionu resetku. RIJESENI ZADACI SA PISMENIIi ISPITA 3. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE 143 moze slobodno da rotira u vertikalnoj ravni oko tacke A. X-zrak cija je taiasna duzina . = 0. 3 RJes. b) Koliko se procentualno smanjila frekvencija zbog interakcije? c) Kolika je kineticka energija uzmaklog elektrona"! 4. P t .142 CLAVA 3. t) i b) kinetii'ke energije Uk(X. gdje je T period oscilovanja cestica sredine. NaCi konstantu resetke ako je najveCi red spektra koji se Inoze registrovati torn resetkom 5.zraka pri toj interakciji.12 nrn pri interakciji sa slabo vezanim elektronom rasije se pod uglom od 0 = 7T /3.l. Svjetiost talasne duiine .

podijeli. kojajejednaka zbiru zapreminske potencijalne i kineticke energije talasa u svakorn trenutku.nsku gustinu potencijalne energije Up Up Uk =. U trenutku t = T /4 je U = Uk = O.6.mo zapreminsku gustinu kincticke energije u uocenom eJementu.144 GLAVA 3. b) Dolaskom talasa u uoceni element. gustina te energije rnljenjati u vrernenu po zakonu kvadrata. 2 2 = ~v = O.mo sa zapreminom element a sredine. rnozerno srnatrati da svi djeliCi imaju istu brzinu u svakom trenutku pa je kineticka energija tog elementa ' u ce o .~ 2 2 (aE) aX) Iz ove relacije se vidi da t.8. zakljucjti da uspostavIjanje stojec.6.r = . u trenutku t = 0 je u .6..~V (~.1L 2 x Ukupna zapreminska gustina.5pa W SIn kxcos wt Grafik raspodjeie energije dat je no.6. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE 145 a) UoCimo element zapremine 6. energije talasa. Ako uzmemo dovoljna maleno D. zaprelninska gustina kineticke energije mijenjati u toku vremena po zakonu kvadTa. DjeliCi sredine osciluju oka ravnoteznog palozaja pa ce zbog toga dolaziti do deformacije (i8tezanja i sabijanja) uocenog elementa zapremine .koordlnatno~ pocetku. m 2 (~. pa cerno uzeti proizvoljno dajejedan (.2 W Z SIn2 k x::---::: 0 . ali se ne prenosi kroz prost or. ali da ce se na jednorn mjestu (za dato x) zaprerninska.= vk./2. u elasticnoj sredini dovodi do pojave potencijalne energije elasticnosti. kosinusa.VE"~ = EyD. Dva susjedna evora stojeceg talasa pomjeranja nalaze se a rastojanju ).5pa'w' cos' kx = O. 2 SIIl = 0. dobicemo zapremi. V dobit cc.a k~ 2 ..eg talasa.Ek = D. djelici sredine pocinju oscilovati (kretati se) pa citav element u svakoru trenutku imati odredjeni iZIlOS kineticke energije.tJpa w Uk -22·2kx sm gdje je Ell Jangov modnl elastic-nostl.O.Ep = ..mo izvod pomjeranja po vremerlU i uvrstimo. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 8.Ep = EyD. slid gdje smo iskoristili da je Ell := pv 2 i w . nakon dijeljenja sa . kx cos 2 wt a u trenutku t = T /4 imali bismo = 0 Ako ovu jednacinu.x u sredini u kojoj se rasprostire longitudinalan talas.x. V 2 ' . Treba istaCi da se ova energija ne prenosi kroz prostor.r Ako nadje.5pa. ~ trenutku t = 0 zapreminske gustme potenclJalne I kmetIcke energlje :r: 2 bi bile up = 0 . V = .. t: " 2w = Up = O.5pa w cos >:x i 2 2 2w .cija. rastojanju ~/2 u pozi~~vno~ s~lJe~u X-ose ...ta sinusa. Kako je t = a cos kx cos wt imarIlo da je: EyD.5pa Zw Z cos 2 kx tiEp 2 2 . a drugi na.e se na jednorIl istom mjestu (isto x). te ce taj dio sadrzavati odredjeni iznos potencijalne energije elasticnc deformacije koja se moze racunati kao: D.2. Iz ovog se moze.vor u .~)pa2 W 2 SIn2 --:\x D. E: relativna deforma.

!. Pojedini dijelovi jedne pukotine emi(uju talase u svim pravcima iza pukotine. .J55L c Kvanti X-zracenja koji imaju energiju hv iInaju i .v a) b) =? p =? eJ Ek =7 m. Ako se u jednaCini. Za z spektar prvog ieda itd. mc 2 (3.2) z=O. u izabranom pravcu.ax 35° = 5 A 1 to J. Ako ravanski talasi padaju normal no na difrakcionu resetku. ). DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 147 Red spektra koji se moze vidjeti sa datom difrakcionom resetkom 2. + mv hv' hv + moc 2 = +. k N a osnovu zakona 0 odrzanju impulsa (kolicine kretaDJa 1 za ona o odrzanju energije-mase mozemo pisati hv ..2. e i maksimalnl red · Kako je maksimalna vrijed nos t sm \D = . .12 nm O=7r!3 £. U suclaru kvant X-zracenJa preda Jedan clIO energije slabo vezanorn elektronu i elektron uzmakne pod . ~ me' je totalna (ukupna) relativisticka energija elektrolla kOJl se kreee nakon su~ara.xA.impuls h~!c.±1.1) (3.pz ---~- = Zm. Kao sto se pokazuje u teoriji maksimalno pojacavanje ce se dobiti ako je putna razlika talasa koji dolaze sa susjednih pukotina (sa istog mjesta na pukotinama) jednaka cjelobrojnom umnosku talasnih duzina talasa Csin<pz = zA gdjeje z red spektra.. pa ce U odredjenom praveu koji sa normalom na ravan pukotine zaklapa ugao <p iCi talasi koji se medjusobnG razlikuju u fazl.p. · . (3.ug!om .··· = a irnamo spektar nultog reda. A = 535 nrn C =? <p pod datim uglom je z = '-' C sin!. spektra koji se moze vidjeti difrakclOllom resetkom '= 5 ·535 nm = 2675 nm = 2. od jedne pukotine. za z = ±1 gdje je moe' energija mirovanja elektrona. Oni se sudaraju sa slabo vezahim elektronirr:a ~a kOJe c~rno pre~­ postaviti da miruju.675 . A = 0.±2. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. Rezultujuci vektor amplitude oseilovanja u tacki P bice jednak zbiru vektora amplitude oscilovanja sa svake pukotine. 3.146 GLAVA 3. Ako se ovi talasi propuste kroz sabinlO SOeLVQ koje je paralelno ravni pukotine. Rastojanje C izmedju sredina susjednih pukotina naziva se kOIlstanta iIi period resetke. oni ce se skupljati i dolazit ce do interferencije. jeT na resetku dolaze ravanski svjetlosni talasi.1) impuls kvanta X-zracenJa nakon sudara sa slabo vezanim elektronom prebaci na lijevu stranu znaka . a on nastavi da se krece pod uglom 8 u odnosu na prvobltnl SIDJer kretanja. Rezultujuci vektor amplitude oscilovanja. C -. a u fokusnu ravan 80S-iva se postavi zaklon.'I . bice jednak zbiru vektora amplitude oscilovanja sa pojedinih njenih dijelova. svaka pukotina se ponasa kao izvor svjetlosnih talasa 1 svi ti talasni izvori su koherentni.z ma. = h-. 1O~6m. __ Od av d Je J€ Difrakciona resetka predstavlja skup velikog broja jednakih paralelnih pukotina koje su postavljene na medjusohno jednakom rastojanju. n n __ hV e mv ~ .

v = v .12 m Komptonova talasna duzina elek111..uz-ine X:-zracenja prije i poslije rasijanja). emlSlja svjetlosti (energije u vidu elektromagnetskih talasa) iz atoma 1 vrSi se.\iednje jednaCine.--:.C V J respektl~no.·100% V (1 2 .) dobijamo 2 2 2 h v .l~J stram pos.--_ >. dobicemo : --.(l-cosll) v (3.3) Jednai'inu (3. ako atom prelazi iz viseg u nize energijsko stanje.--_. Prornjena talasne duzine ne zavisl od prirode materijala na kome se vrsi rasijavanje vee sarno od ugla pod kojim se vrsi rasijavanje. Na teiim elementima je intenzitet Komptonovog rasijanja slabiji zbog toga Mo takvi clementi irnaju manje slabo vezanih elektrona.0C trona. .v'lmoc' Nako D sredjivanja se dobija da je = ¥1~~_1)l. Promjena frekvencije je /:!. tj.mo)e' = hu .. = 'c2 h 2v '2 m2v2 (3. RIJESENI ZADACI SA PlSMENlH ISPITA 3.Cos B) = 2h(v .. ). Prerna zakonu 0 odrzanju energije-mase.c_ 2>. to je jednako energiji koju je izgubio foton X-zracenja pri rasijanju l pa mozemo pisati E = (m -. nakon UVTstavanja 5e d?bija c/u .148 GLAVA 3.::2 ~) = m'c 4 0 2 2 /:!.:I A.enju pored upadnih talasnih duzina >.5) u jednaCinu (3. '>'c "~ = l02.z. Talasni broj linije u Pasenovoj seriji spektralnih linija je dat izrazorn L = RH (~i . prelaze na putanje blize jezgru.v 2 4 m v c :'= rn 2 c4 o = .5) Uvrstavanjem rczultata iz (3.8) (3. DRUGI PARCIJALNI lSPITI IZ FIZIKE 149 jednakosti i kvadrira. i 4.u/talasne d. Izjednacavanje Jijevih pODlstavanjc odgovarajucih clanova daje c) Kineticka energija uzmaklog elektrona je jednaka Tazlici totalne energije koju p05jeduje poslije 5udara i energije koju je iInaO prije 511dara (energija mirovanja).v = -.c sin" ~ 1 (3.3) sa c2 dobicerno Ono sto desI.2) mozemo napisati u obliku : Nakon kvadriranja ove jednaCine dobijamo: h2( V - V ')' + 2h{v .42 .-.. .hv' = 2h'vv'(1.6) =: ~a~o js.njem ove jednaCine se dobije m c rn c 2 4 ICC ----. Dakle. PaSenova serija spektralnih linija nastaje ako elektron sa visih energijskih nivoa prelazi na treCi (n = 3).-__A _ 1 + .. aka elektronl sa putanja koje su dalje od jezgra.~i) . dolazi do njegovog rasijanja 1 pri (.5eV 0) (l·-c"~ moc ~ (1 - cosO) = (1 .v')m"c' + m5c 4 = m'c 4 (3. ako se monobromatsko X-zracenje pusti na neke lake elernente. i sredjiva. pojavljuju i talasi vecih talasnih duzina AI.7) b) Procentualno srnanjenje frekvencije X-zracenja zbog interakcije sa slabo vezanirll elektronom dobjjemo iz izraza (3. Intenzitet rasijanog zracenja se povecava sa porastom ugla rasijanja.4) P rem a AjnstajnoYoj teoriji relativnosti je gdje je >'c = ~ = 2.2.1) v' v C (3.c h v2 2 2~-- h 2 vv' c2 cos f} -+-.emu 5e u rasijanorn zrac.' Kvadriranjem.7) p = . 10.enja jednaCine (3.4.2h vv' + h 2v t2 + 2h(v _ v/)rnoc2 = m2v2c2 stoji na strana i Nako~ mno.. Prerna Borovoj elementarnoj teoriji atoma vodonika.

Pri prelazu sa nivoa n = 4 na n = 3 (prva linija u pa. Kugliea mase Tn. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. l. . Potrazimo kvantni broi onog nivoa sa kojeg treba da predje elektron.r~a (H e+) koji se nalazi u prvom pobudjenom stanju: razrn~tnt1 : 1 ce d '" d ·onizaciJ·e He+' Ako dodje do jOlllzaelJe.17 mJ s. Kako je . Kolika je vrijednost te amplitude? 2. Logaritamski dekrement prigusenja je A. >'53 = 128l.L Fa A w =? _a =? . .46 em. 1 nrn 1 .91 nm. 3. P2 . Njegova talasna duzina je 6 kao na sliei. naCi kruznu ucestanostprinudne sile pri kojoj je amplituda pomjeranja maksimalna. 4 Dvostruko jonizovanl atom I·ItlJuma (L 1. k l"ka su postavljena dva pnJemm a P1 . Rjesenja: 1. Pod dejstvom spoljasnje vertikalne sile.l. koja se mijenja po harmonijskom zakonu sa amplitudom Fo. ZanemarujuCi masu opruge. pa da emituje svjetlost talasne duzine >'n3 = 1000 nm.9) Pri prelazu sa visih energijskih nivoa na treCi emitovat ce se sve vise energije kako kvantni broi nivoa raste) a to znaci da ce se talasna duzina emitovanog zracenja sve vise smanjivati.2.tz) = RH 9'~6 Elektroni u snopu imaju energiju u intervalu od 0 . Smatrati da pad elektrona na plocu ne mijenja napon izmedju plota. a) Koji ce dio od ukupnog bro!a elektrona udariti u gornJu plocu 7~! = 1874.2 Drugi parcijalni ispit iz Fizike Tuzla. vora A 1 B na d OllJ·oJ· ploti L = 3.senovoj seTiji linija) emituje se najmanja energija. ~ sa talasnirn duzinama Al = 21. objesena na oprugu.6 nm (3..750 eV i raspodjela elektrona po energljama je ravnomjerna. To su >"3 = 1874.. ? 0 1 1 v' Ak je poluprecnik orbite eksitovanog stanja iz kojeg se v:slprel~\.6 nm.P z. 9 . >'63 = 1093.5 nm.UGl PARClJALNl lSPlTI IZ FlZIKE 151 gdje je RH Ridbergova konstanta za vodonik.1985.2.\ z .L. god. Izmedju horizontalnih ploca ravanskog 8= 7f / kon~enzatora na koje .++) pri prelazu iz nekog eksit~vanog u prvo pobudjeno stanje ernituje sukeesivno dva fKotol~ka . kuglica vrsi prinudne oscilacije.43 = (tz . (3. Koji prijemnik ce registrovatl talasne u are 1 0 1 je njihova frekvencija? 3. A~3 = RH ). ·kl·' JC pn Jucen napon U = 250 V ulijece elektronskl snop pod uglom zakljucujemo cia ce se ernitovati elektromagnetsko zracenje najvece talasne duzine u toj seriji... DR.150 GLAVA 3..1. 26. J 8. .72 . Ie . I d polozaj PI .. ~ IJ~. . . re1 t·IVIS t·'ki efektJ? Zlf a . kohka Je rZlila oe1 0 J fotoelektrona? Da Ii se moraju uzeti u 0 b. Na toj norm ali m D.8 nm. ·k pri cemu je njihov.10) Prema tome ima ukupno cetiri linije sa talasnim duzinama veCim ad 1000 nm. Izvor zvucnih oscilacija frekvencije Vo = 1 kHz krece se u pravcu normale na zid brz(nom Viz = 0..5 nm i >'73 = 1004. kondenzatora? b) Ako je rastojanje izmedju ot- . produzava je za D. odrediti energ1JU elektrona koji prolaze kroz oba otvora. 0 kvant talasne duzine AZ pogodi jednostruko jonizovanl atorr: .

w 2 ) sin lX -1.17) gdje Stl a i 0' konstante koje treba odrcditi tako da bude zadovoljena jedna.w 2)' (3. = ~ = 2 k Fo m coswt Odavdje se dobije da je amplituda (3. odnosIlO ako je dy -=0 dw Ovu diferencijalnu jednaCinu cerno rijesiti tako sto cerno prvo rijesiti homogenu jednaCinu d 2x -dt' dx + 2/3-. sila elastiCnosti kojorn opruga djeluje na tijelo + a) (3.-.cina (3. dt + w0 x = . kada se kuglica nalazi u polozaju X.14) t.14). dobijamo dvije jednacina koje nam ornogucavaju da odredirno trazene konstante a i 0:.L = mg i nakou uvrstavanja u (3. postaje d'x dx dt' + 2(3 dt w5 i ~ = /0) jednacina (3. a ztim izjednaCimo koeficijente uz njih.2awj3 sin a: = fa a(w5 --.13) a= Ako oznaCimo da je .14) dobijamo jednai'inu -aw' cos(wt prinudna sila }~ sila trenja = Focoswt.12) i dijeljenja jednaCine sa rn dobija se d x dt' 2 + 4a'w'(32 = ft r dx + mdt +.12) fo cos wt fa V(w5 -..11) nakon projekcije na X-osu postaje m.k(x d2 t U :avnotezIlom polozaju je + jj.:.2.18) kjj.. dobijamo (3.19) + wox = (3.W 2)2 + 4(3'w' (3.w2 ) cos 0: . .c~ mg .15) .2awj3 cos 0: = 0 Kvadriranjem posljednjih jednaCina i sabiranjem se dobija a'(wJ . DRUGI PARC1JALNI ISPITI 1Z FIZIKE Rjesenje ove jednacine je 153 Primjenom II Njutnovog zakona na ovaj dinamicki sistem. gdje je0 (3.19) se lako zakljucuje da ce amplituda biti maksimalna kada izraz u imeniocu hna minimalnu vrijednost. + <X) - 2(3aw sin(wt + <X) + w6a cos(wt + <X) = fo cos wt ftr = d2 x -rv.L) dx PTimijenimo Ii u posljednjoj jednacini adicione teoreme i spojimo clanove uz cos wt i sin wi.11) gdje je sila te.e koja djeluje na kuglicu Partikularno rjesenje jednaCiue (3.12) a(w5 . + Focoswt (3.17) i uvrstimo u (3.razimo u obliku x(t) = acos(wt G= mg.14) 1z izraza (3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. Ako nadjemo prvi i drugi izvod x(t) datog prema (3. = 2(3..16) (3..152 GLAVA 3. sa odgovarajuCim koeficijentima na desnoj strani jednacine.rdt Jednaeina (3.

21) cemo uvrstiti frekvencija 11 /l Nakon kvadriranja posljednje jednai'ine i sredjivanja dohija se = " . sto ima za posljedicu povecanje frekvencije talasa koji ce stizati do zida.154 GLAVA 3./l' w=6 /l2 Izraz (3."i!L = + T') /IT' = j w6 27f r (32. RI. dolazi do smanjenja talasne duzine talasa 11 sredini. Frekvencija prinudne sile ne maze biti negativna.17 mjs c = 340 mjs l..21) Frekvencija V1 talasa koji se odhija od nepokretnog zida se racuna prema relaciji VI = izraz (3.w 2 .2 a rezonantna amplituda w5 1 :1 x(t) = gdje su w' i aoe--~t cos(w't + (1) I ex'. kruzna frekvencija i pocetna faza oscilovanja~ a amplituda tih oscilacija . U nailem slucaju je kl.\ = In __ a(t Kako je T' = 27r / Wi.\2' 9 47f2 _ ). Logaritamski dekrcment prigusenja je .L. A Wo 47i2 vo=lkHz Vi" = 0. Kako je zid nepokretan to ce se u prostoTu izmedju izvora i zida prostirati dva talasa istih frekvencija. c ~ Viz C . pa ostaje da je (3. Tada ce nastati talasni udari (otkucaji) i PI ce ih registrovati. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE 155 Aka nadjemo prvi izvod y po w i izjednaCinlO sa nulom. a Wi .JESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3.2. Kada se izvor udaljava od prijemnika PI. Taj talas se odbija od nepokretnog zida i pri tome ne mijenja frekvenciju. Kada se izvor krece prema zidu (prijemniku) u smjeru u kojem se krece talas. Frekvencija udaraje jednaka razlici frekvencija talasa koji se slazu 2.2 (3.\ -Vwi =. dahija se da je . Nepoznati koeficijent prigusenja j3 mozemo odrediti po:mocu poznate vrijednosti logaritamskog dekrementa prigusenja. lz prigusenih oscilacija je poznato da je Uvrstavanjem izraza za Wo dobija se da je rezonantna frekvencija rez _ ! -~ W VLlL 41T2 + . WZi3 = ±jw6 ~ 2iP. pravaca prostiTanja i amplituda. sto irna za posljedicu smanjenje njegove frekvencije.\.. tako cla prijemnik P2 ne¢e registrovati talasne udare. a frekvencija koje se malo razlikuju. dolazi do povecanja talasne duzine talasnog procesa u sredini.v =? Kada se izvor zvuka krece prerna zidu i emituje talase. pa je = kjm = gj l.L = mg. dobijamo jednacinu -w( w0 2 . ali suprotnih smjerova. U takvim uslovima ce do prijemnika 1\ stizati dva talasa jednakih amplituda.. oni ce se odbijati i pri tome vracati u suprotnom smjeru ne mijenjajuci frekvenciju. Tada dolazi do interferencije i nastaje stojeCi talas.2/l') = 0 cija rjesenja SU WI = 0.20) i dobili da je rezonantna ---Va..20) rezonantna frekvencija i za tu vrijednost je amplituda pomjeranja maksimalna. + . is tog pravca i smjera prostiranja.

156 GLA VA 3.:.t cos 8 -.N _ ? Tada je !:!.0 11 kondenzator bite U=250V 0= 11:/6 E E 10.1 vcrtikaillom pr. DRUGI PARCI.ta relacijom y = v.:- at' Ubrzanje pot. pa j~ njegova y-koordinata nakon vremena t da.: x sin (J .'O.. VI COS B.JALNI ISPIT! IZ FlZIKE Odavdje se dobija da je 157 a frekvencija od njega talasa koji registruje prijemnik kada se izvor udaljava 1/2 = C ---"'0 C Viz + Trazena frekvencija otkucaja je N akon uvrstavanja zadanih vrijednosti dohija se Kako je brzina kretanja izvora Viz mala U odnosu na brzinu zvuka C.2. Neka je braj elektrona po jedinici energetskog intervala (1 eV) b.' x = eEd a= ~ eE m 2 Rako je VOy .. Ako s~ jz ove Telac~e izrazi t dobija se 2 2 () = eU ' odnosno t = ----.:cvcu je jcdnoliko promjenljivo.N N -. Inoze se v/z zanemariti u nazivniku posljednjeg izraza i trazena frekvencija otkucaja iznosi !:!.46 em l::.ENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA [/2 3.. =7 a) lJ gomju plocu kondenzatora udariCe svi ani elektroni cija je enegija veca od vrijednosti E" koja je tolika da je -~.... i eE d = eU dobija se da je ~-cos m~)l Kretanje u horizontalnom pravcu je jednoliko pa odredjena relacijom jC koordinata x x = v'ltsinO gdje je Vz brzina kojom ulijecll elektroni koji ce proCi kroz drugi otvor. h) Kretanje (:iektronu 1.v= . pa je mvOy . E.N1 _ Tada ce broj dektrona koji bi jz ovog STlopa pall n a gornju ploeu biti 2Viz Ukupan broj elektrona koji je r.V. gdje je VI brzina kojom elektronl ulijecu u prostor izmedju plota..rostatickog polja.750] eV L = 3.v a = 1Hz c 9 v.ice od sile elkt. RIJE..a to vrijeme 1180.

. 2rnv~ sin 2 0 (3. Odavdje se dobije da je poluprecnik putanje elektrona un-torn kvantnom stanju Prema uslovu zadatka je Z = 3 (litijum)..2. a izrac. = 0 i x.1 e gova onstanta za vodonik.23) dobija se jednai'ina 159 Nakon zamjene izraza za vrijerne i ubrzanje u jednaCinu za odredjivanje y-koordinate elektrona. .24) postaje . . sLi++ 2He+ A.3.A. = 333.60 eV = 0. 10-'7 .~-----~. IijednacavajuCi desne strane jednaCina heZ' RH (~ 2 Kako je Z '"' 2 dobija se da je energija jonizaeije E j = heR H = 13. +. = eeL = sin 2" eUL d sin 2".425 nm (3.2. n2 . RIJESEN1 ZADAC1 SA P1SMENIH 1SP1TA 3. dobijamo x.22) i (3. = rrw~/2. dobija se jednaCina putanje y = x cot e CIlla putanjc U obliku ee-x 2 :--C.23) m n2 gdje je Z redni broj element a u periodnorn sistemu....24) Aka uzrnemo U obzir da je za prvo pobudjeno stanje m = 2) jednaCina (3.= 31rrnoe2 E f = :\ he lzrazu Pr~ma ~orovoj teoriji energiju koju emituje jon slican atomu ~odonlka pn prelazu iz n-tog u nt-to kvantno stanje racunamo prema Ef '" .1 nm A2 = 72. nakon zamjene brzine.---o-. ". 4n' A.1 i Prema Borovoj teoriji poluprecnik putanje elektrona kod jona slicnih atomu vodonika se odredjuje rjesavanjem sljedece dvije jednaCine moVnrn ::~ I nn 1 Ze' m=2 rn =? V max =7 Dvostruko jonizovani atom litijurna emituje energiju jednaku z biTU energija fotona talasnih duzilla Al i .unato je da n iznosi 4) onda je poluprecnik elektrona u 4-tom stacionarnom stanju dvostruko jonizovanog helijuma r4 = .31 nm '~ . + A.\2 gdje je n = 1. moze se.E2.22) Energija jonizacije zH e+ koji se nalazi u prvom pobudjenorn stanju za koje je n = 2 iznosi _ ~) (3. = 219. = L odakle se dobije da je E. glavni kvantni broj. Z R H . he 16£oh' 0.4 A..3 eV 4. Rjesavajuci posljednju jednai'inu po n dobija se ~ako je . DRUG1 PARCIJALN1 1SPITI 1Z FlZIKE (3.o2 4E2 sin 8 Stavljanjern y = 0.158 CLAVA 3. dobiti jednaeEx' y = x cot 0 - ---CC---.22 .. a R J' e R 'db 'r"k ' H .J .= --"_.

Da bi odredio vrijednost Avogadrovog broja. 456 nm.11. E. Na horizontalnoj glatkoj ravni lezi tijelo mase M = 10 kg koje je pricvrsceno za oprugu Ciji je drugi kraj vezan za vertikalan zid. poluprecnika r = 0. U jednom eksperimentu sa fotoelektricnim efektom obasjavarno povrsinu cezijurna: Rjesavanjern ove jednaCine po v dobijamo a) svjetloscu talasne duzine A1 = 670 nm iz izvora snage PI 10mW.L 2 = 49 ern.5 %. 3. god. 8. 1.27 . ao = JOcm.212 pm i gustine p = 1. Peren je mjerio koncentraciju cestica gumiguta.10. b) Nacrtati funkciju koja pokazuje prornjenu brzine i ubrzanja u toku oscilovanja ovog sistema.2 cija je energija b) Kalika je frekvencija udara (atkucaja)? c) Nacrtaj grafik kaji prikazuje promjenu amplitude rezultujuce oscilacije 11 toku vremena. ako je amplituda oscilo- Izlazni rad elektrona 1Z cezijurna je A = 3. Prema zakonu odrzanja energije brzina fotoelektrona se dobije rjesavanjcIIl jednaCine 4. b) svjetloscu talasne duzine .160 GLAVA 3. DRUGl PARCI. 10-.2.' . 2. odredi zakocni napon i struju u gornja tri slucaja. Odnos koncentracija cestica. T =? v(t) =? '/ a(t) =" a) Na. Zice se u(:vrste na krajevima i zategnu silama istog intenziteta F = 200 lV. aka one istovrerneno osciluju sa istom amplitudom.. M = 10 kg rn=lOg Vo = 500 m/s vanja a. U pravcu ose opruge ispali se metak mase m = 10 g i udari u tijelo brzinom Vo = 500 m/ s i ostane u njemu.10 J.zduha u tai'ki kaja je na rastojanju kaje je ·znatna vece ad rastojanja madju zicama. Od zice duzine L = 1 m i mase m = 1 g naprave se dvije zice duzina L1 = 51 em i . Rjesenja: 1.TALNI ISPlTI lZ FIZIKE 161 Jonizaciju .04 cIT = 0. Cija je visinska razlika 30 pm bio je 1. gumiguta na dva nivoa.2. 598 nm iz izvora snage P z =: mJ s ne traii uzirnanje relativistickih c) svjctloscu talasne duzine Ai': ::::::. osnOV11 zakona 0 odrzanju impulsa (kolicine krctanja) moze se odrediti brzina sistema tljelo-metak neposredno posl1je s1?-431ra milo = (m -I. a) NaCi period oscilovanja pomjeranja. = 17.1)'. Izvedi izraz za odredjivanje Avogadrovog broja i izracunaj ga na osnovu navedenih podataka .088.. = ). koji dovode do izbacivanja elektrona ry = 0. iz izvora snage P3 I mW. Ako je efikasnost sudara [otona sa elektronima 11 metalu. = 10 em. 3. prema uslovima zadatka 1 treba da ostvari foton talasne duzine ).\2 lrnWi Red velicine brzine od 106 efekata jeT je vic « 1.4.11 J he Kako je E2 > E j ovaj foton moze da izazove jonizaciju jona helijuma H e+. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3.2.103 kg/m 3 suspendovanih u vodi temperature T = 290 K.3 Drugi parcijalni ispit iz Fizike Tuzla.875. a) NaCi izraz za racunanje amplitude rezultujuce oscilacije cestica va.1985.

DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 163 Projekcija ave vektorske jednacine na pravac vektora ii~ daje mvo = (m +M)v odnosno Da bismo rXlogli graficki prikazati ove funkcije.98t +~) [.162 GLAVA 3. Vidi se da mora biti a = 7r!2. U pocetnom trenutku (kada je t = 0) je Xo = ao cos aVo = ~aowo sin 0: v = ~---Vo m M+m Ovaj sistem raspolaze kinetickom energijom E.98t +~) ['.US} irs) ax{t) = :t22 = + a) -aow5 cos (wot -+ ex) .2. U ampiitudnom polozaju je sva energija u vidu potencijalne."] ax(t) = -aow6cos(wot -. Predznak cerno izabrati uzimajuCi U obzir da je u pocetnom trenutku brzina usmjerena suprotno od X-ose. pa se moze pisati Kako je Xo = 0 dobija se da je tanDi = -00 i ex = ±7r/2.--1--cz '-----.- m2v5 vxt) = -aowosin(wot +~) = --0.- i= -2. IzjednacavajuCi izraze za Ek i Ep dobija se jednacina 2 2(rn + M) Odavdje se moze odrediti krutos! opruge = ~-":-::.48cos(4.= -aowo sin(wot -t--f--\.268 2. moramo odrediti pocetnu fazu a. = (m + M)v 2 = 2 m' v2 2(m+M) 0 Dijeljenjem ovih jednaCina dobija se tana = ----XOWo Vo Kada krene sistem iz ravnoteznog polozaja ova ce se energija trositi na savladavanje sile elasticnosti i prelaziti u potencijalnu energiju elesticnosti opruge.= mvo U rn+M 1. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3.5sin(4.l'] ciji su grafici predstavljeni na slici Period sopstvenih oscilacija ovakvog sistema je To = 27rV /m+M k = 27rao'-'_. LJvrStavanjem se dob-ijaju sljedece funkcije: jer se trenje zanemaruje.48 b) Polozaj sistema tijelo-metak dat je sa Brzina i ubrzanje BU odnosu 11a ravnotezni polozaj o x(t) = ao cos(Wot + a) vx(t) = ~.

) ) (3. W _ 2 ~. frekvencija osnovnog torra iznosi V =-11 'j e= 2acos WI ( 2 W2 t . ~-2-~- + W2 = 27f(VI 2 + V2) (327) U izrazu (3. anda se maze smatrati da je za jednu istu tacku 11 pros tOfU Tl ~ r2.164 GLA VA 3.<-'2.--2-r cos(wt . = 49 em F=200N = ----L1 ------~ a [COS(WIt ~ k. Pretpostavirno da S11 amplitude jednake: a1 = az = a. Osnovni ton ima frekvenciju v =-.r) gdje je b.29) Aka se prijemnik nalazi daleko ad iiea kao izvora talasa.(1'2. a A njegova talasna duzina.k2 · 1'2) gdje je w= W.k. 2 mozemo jednaCinu rezultujuceg talasa napisati kao . aka je r = conEd.r 2 Kada se zategnuta zica izvede iz ravlloteinog polozaja na njoj se forrnira stojeCi talas.w -= WI - W2.kr k.t -I. f) (3. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE odnosno ~ = 165 2. W= Kako je L = >-/2. -I--2--. gdje je d ra.. i aka 8U Tl i T2 > > d.t) = a. t) = acos(wt - k.w. a i:lk = I k1 - k2~ iznosi T = 271' 2 81<1 41f 7=~.t~.28) 2L (3.cos(w.k"il) ~.28) amplituda oscilovanja je a =iZacos WI ( -~2-·--"-t ~ W2 k.t . t) = a2 COS(W2t .\ e= 2a cos WI ( -I2 W.v ='1 ------V E= 2acos ---~ odnosno WIt-· k. tj. L 1m L. RlJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3.r . .r + W2t 2 k. i L2 6(i.r) -I. pa se moze zakIjuciti da ce na mjestu prijenlnika nastati harrnonijsko oscilovanja sa frekvencijom Talasi koji se formiraju zbog oscilovanja zica duzina L. t -- k.stojanje medju zicama..cos(w. - 2 k2 r ) (3.. = 51 em L. onda su frekvencije koje prima prijemnik jednake frekvencijama izvora WI i 1.k.2.r k') cos (WI - 2 W2 t- k.25) Talas koji se ad zategnute iice prostire u prosior opisan je jednacinom ~(r. Prema principu superpoziCiTe talasa irnamo-daje rezultujuCi talas Period oscilovanja funkcije y = 2a cos ( D. LlW . - k2 -2-. maze se SlIlatrati da 8U oscilacije cestica sredine u istom pravcu.r ) Ako oznaeimo gdje je v brzina rasprostiranja transverzalllog talasa na :tici.r WIt - cos k.26) SU Ako se izvor i prijemnik ne pornjeraju.k2r)] KoristeCi teoremu za zbir kosinusa dva ugla dobijamo m = 1g D.

RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA y 3.212 11 m = 1. a fL = If masa po jedinici duzine. stalno su u tecnosti izlozene udarima molekula koji vrse tzv. Zbog malih dimenzija cestica. pa ce zbog toga one u procesu sudara uvijek dobiti odredjeni impuls i vrsiee kretanja slieno molekulima. Grafiei funkeija y i i y I su dati na sljedeCim slikama 2.L.2. Na osriovu opste jednaCine gasnog stanja gustina gasa iznosi pM p= RT' odnosno va=-\··~ 1 jFLL2 .= .ine (Bolcmanov zakon raspodjele rnolekula u spoljasnjem poteneijalnom polju).~:) Brzina talasa na zategnutoj zici se racuna po relaciji v = 'v~.. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 167 i je T=··-=2 L'lw T' 2" 3.. te ce se na njih moei primijeniti zakonitosti molekularno . p p . Razlika ova dva pritiska jednaka je pritisku koji svojom teiinom vrsi gas koji se nalazi u zapremini valjka povrsine S i visine dh p .875 r - ·-. Na nekoj visini h+dh pritisak iznosi p+ dp.: · ..R univerzafna gasna konstanta. P+dp '" .166 a funkeije I CLAVA 3. 2V m L. Njihova raspodjela po visini hi trebala da bude ista kao i kod molekula./ /// -' / /'. .30 mm ndn2 = 1.kineticke teorije gasova. '..6. h+dh h NA =7 " · j<:. 0.= ...w Prerna tonle kruzna frekvencija amplitude je Wa T 21< . ' .(p odnosno + dp) = --. . = = .. gdje je F sila zatezanja zice. priblizno istih dimenzija i rnase..-. Braunovo kretanje.oIekula vode. a g ubrzanje sile Zernljine teze na toj visini." . .. : . T·b~ -I r 21f 21f = -_. I I J-.- In 2. Wu = Wd = W.gasa~.2· 103 kg/m 3 T = 290 K L'lh -"."w a to je frekvencija udara (otkucaja). . T apsolutna temperatura i p pritisak. . te bi se mogao izvesti izraz za promjenu koncentracije cestica gumiguta u zavisnosti od vi::. mala je vjerovatnoca da ih u jednom trenutku pogodi sa svih strana isti broj m. Na nekoj visini h (vidi sliku) usljed teiine sloja gasa iznad te visine javlja se pritisak p. . Kruzna frekvencija amplitude se maze dati ozrazorn Suspendirane (unesene u tecnost) veoma male cestice gumiguta.L2 =18Hz gdje je M molarna masa..= pgdh dG S pdV 9 S pgSdh S dp = -pgdh Kako je 1-'1112 = T = 11. - W2 = 1f G: . -2. dobijamo kruzna frekveneija udara gdje je p gustina gasa na visini h.

onda se.W A Z = f)98 nm .st.2 kT (1 ~ !'-it. Us . jednaCini za pritisak p = nkT gdje je n koncentracija gasa. ..=7 U. dole biti G'f = G --Fp P. Ako poslednji izraz prim.''' = mg6.088 .:~ Ako pretpostavimo da se temperatura i ubrzanje sile Zemljine teze ne mijenjaju sa visinorn. n(h) = noe~ nTh Kako je M/R = NAm/NAk = m/k.. SUa teze koja djluje na njega iznosi mg = G. tj. nakon integracije.) p 0 gdje je 6. PISMENIH ISPITA Ako izraz za gustinu gasa uVTstimo u izraz za dp dobijamo 3.'9 J p=5% ._ !!:.. mOTamo uzeti U' obzir da ce na njih djeIovati i sila potiska.h n. dobijamo da je koncentracija rnolekula gasa na nekoj visini data relacijom 0J. DRUGI PARCIJALNI ISPITI1Z FIZIKE 169 Njihova koncentracija. ) p Ako ove dvije jednaCine podijclirno dohijarno -~=e Konstanta C se odredjuje iz pocetnih uslova: na visini h ::0::: 0 pritisak iznosi po.!!!!./It) (l-. da je T = con.168 GLAVA 3. Promjena pritiska gasa sa vis in om data je izrazom -~h P = poe RT Kako je prema oSIlovnoj jednacini kineticke teorije gasova. gdje je m masajednog molekula gasa. kao rjesenje jednacine dobija Mgh Inp=----+lnC RT odnosno P = Ce-ra AifLh not ~ ".h = h.h p . pa .. i g :::::::: const.Pv . pa ce rezultujuca sila koja na njih djeJuje prem". mgfj. = 10 mW P. Rzdvajanjem promjenljivih dohijamo - dp p = ----dh Mg RT gdje je Po gustina vode. izraz za izracunavanje Avogadrovog broja u Perenovom eksperimentu postaje NA = ~---ln RT p n.79· 10'-17 kg.47 ·10 7'1-2 23 -mol molek 4. < Kako je k = R/NA i masa kuglice gumiguta m = 37rTvp = 4. 10.. ..= 6.=7 1. =7 1.h. Zavisnost koncentracije cestica gumiguta od visine bice PrimjenjujuCi ovaj izraz za dva raziiCita nivoa dobija se nl . a T apsolutna temperatura. pa dobijaulO izraz 17'1 "'!I(/u"~(l~~) kT p n2 Logaritmiranjem se dohija In.2.~.. RIJESENI ZADACI SA. =? h =iA = 3. = 1 mW P 3 = 1 m.\3 = 456 nm Al = 670 nm.. =7 U.) kT p n2 = noc . k Bolcmanova konstanta.I!.ijenimo na cestice gumiguta suspendovane u vodi.. se moze izraziti kao Kako je IcT n. kT (1 _ p. na nekoj visini od dna suda.=noc -'~h (h) dp = pM ----gdh RT· sto predstavlja diferencijalnu jednacinu.Ie konstanta C = po.

t (3. Elektricno polje ce zaustaviti i najbrze elektrone kada bude 1=-=6.2 1 = 0.tA N' = ryN Ovi izbaceni elektroni ce formirati elektricnu struju Cija ce jaCina biti Aka je metal vezan za pozitivan pol izvora jednosmjernog napona.18 rnA e) U" = 0.24 = 0.etala Ai = 3.19 J.. pa nece ni dolaziti do fotoelektricnog efekta i nece ni biti fotostruje. pa ce broj fotona koji se sudare sa elektronima i dovedu do izbacivanja elektrona biti P 6. = 1]'P.q N'e \ gdje je e naelektrisanje elehrona. elektroni ee. je he 19 E t . DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE 171 Prema Ajnstajnovoj relaciji za spoljasnji fotoelektricni efekat.. to se ta energija svjetlosti moze prikazati kao proizvod broja [otona N koji padnu na metal za vrijeme fl.t na povrsinu metala donese enrgiju E = P6.146 V Ako je upadna svjetlost snage P. Kako je energija fotqna E f ::.t 6.088. onda ona za vrijeme 6. RIJESENI ZADACI SA PISMENlH ISPITA 3.32) dobija se da je broj [olona N = -(3. Aka elektron ne trosi energiju na neke druge procese sem na izlazni rad. dobijamo izraz za izracunavanje jacine fotoelektricne struje 6. = 2. a U" zakoi'ni (zustavni) napon i Ekrnf2x rnaksimalna kineticka energija kojOIn elektroni napustaju metal.30) Uz2 = 1 (he .k) e).J ?ito je manje ad izlaznog rada elektrona iz m...\ = Ai + eUz Odavdje se dobija da je zakoi'ni napon U.33) he Prema uslovima zadatka. na osnovu zakona 0 odrzanju energije maze pisati 11 Izjednacavajuci lijeve strane jednaCina (3. dobijamo 1=1]he ePA a) Energija [otona talasne dmine A.2. = A.31) I.-: hc/).79 V i Is rnA Kako up'adna svjetlost predstavlja skup fotona. nakoD izlaska sa povrSine metala trositi kineticku energiju na savladjivanje elektrostatii'ke sile kojom elektricno polje djeluje na njih. anda ce on napustati metal sa maksimalnom kinetickom energijoID.t i energije jednog fotona E f he E = NEt = N - A (3. b) U drugorn slui'aju se dobija da su zakocni napon i struja he -. . efikasnost sudara [otona sa elektronima u metalu je fj. aka dodje do sudara fotona i slobodnog" elektrona u metalu. pa se. foton predaje svu svoju energiju elektronu. a on jedan dio te energije utrosi na vrsenje izlaznog rada iz metala (savladjuje privlacne sile pozitivnih jona kristalne resetke) Ail a sa ostatkam kineticke energije napusta povrSinu metala odredjenom brzinoITl.31) i (3.964.10-. = ~ e (he _ A k) ' (3.Ao~ = 0..32) .170 GLAVA 3.t UvrstavajuCi u posljednju jednacinu izraz za N'.10.

moment sile teze (provjeritc to na osnovu pravIla za 0 TC JlvanJc .1987. Foton energije 0.15 .5 1/ K napunjen je nekom· tecnoscu na temper at uri tl = 20°C. Dvostruko jonizovani atom litijuma koji se nalazi u stanju mirovanja pri prelazu 1z drugog u prvo pobudjeno kyantno stanje emituje foton. 5.sirenja te tecnosti..5. l{oliki je zakocni napon fotostruje u anoclnom kolu? Izlazni rad elektrona iz srebra je Ai = 4. Tecnost koja se nalazi u pikIlometru.172 GLAVA 3.na (osnovna jednacina dinamike rotacionog kretanja) je ]V _W-"'\[~ I G: I I I let odnosno L.1 eV raslje se na.emperature t2 = 50°C: onda je tezina tecnosti u piknometru G z = 0.48 N. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE 173 3. On je kao vektor usmJeren kao 1 ena 0 d IlJ . RlJESENl ZADACl SA PISMENIH lSPITA 3..5 m.4 Drugi parcijalni ispit iz Fizike 1.2..smjera vckto~skog proizvoda).5.28 eV. AD = 1. godine 1. moment sile teze i usrnjeren je duz osc obrtanja od nas kadaje kugHca na desnoj strani od ravnoteznog polozaja.ecnoscu t. Tuzla. pri m~im brzlnarna) proporcionalIla brzini na prvi stepen i suprot~o USIDJer~ 'e u svakom trenutku. Izrai'unati vrijednost terrnickog koeficijenta kubnog . Rjeiienja Jed n aCina kretanj a rnaternatickog klat.0. PolazeCi od Plankovog zakona zracenja apsolutno crnog tijela izYesti Vinovu i Rejli-Dzinsovu formulu} kao i Vinoy zakon pomjeranja.0. Piknometar ciji je termicki koeficijent kubIlOg sirenja 11 = 2. i moment sile otpora sredine za koju se abieno uzima da je.) . d d" . Matematicko klatno vIsi oscilovanje 11 sredini za koju je logaritamski dekrement prigusenja AO = 1. 10. Kada se piknometar napuni tom t.::::l (j gdje je: Mz =0 ohrtanja.49 .5 n = 1.1'\.2.Mi i.\ = 3 pm.-V. slabo vezanom e]ektroIlU koji miruje: usljed cega se njegova talasna duzina prornijeni za .. pa se maze pisati 1\0 = -(LGsin \0 + LF. moment sile zatezanja konca i jednak je nuli J jeT pravac te sile pro]azi kroz OSU Ma =L X G. 3.va srebrna katoda. Na osi se nalaze prijemnik i izvor zvuka frekvencije VI) = 3 kif z. =7 n'=? Htr a) Postupno rijesiti diferencijalnu jednacinu koja opisuje ovakvo oscilovanje (naCi izraz za odredjivanje ugla koji klatno zaklapa sa vertikalom) I b) Koliki ce biti logaritamski dekrement priguiienja ako se otpor sredine uveea n=LS puta? c) Koliko put a treba uvecati otpor sredine da hi oscilovanje bilo nemogllce (kretanje postalo aperiodicno)? 2. Ovim fotonom se obasja.o pod kojirn je uzmaknuo kornptonovski elektron. Naci uga.5 \O(t) =7 ). Prijernnik vrsi harmonijsko oscilovanje duz te ose sa kruznom ucestanoscu w i amplitudoID_ a = 0. 6. 5. Pri kojoj vrijednosti uJ ce sirina frekventnog intervala koji registruje taj prijemnik iznositi . 4.1/ 200 II z? Brzina zvuka je c 340 m/ s.4 . na toj terrlperaturi je teska G 1 = 0.

Prvi i drugi izvod 'P po t je 'P = 'Poe-ft cos (wt + 0:) (3.~ L<jJ i r koeficijent otpora sredine.po dobija se diferencijalna jednaCina . prigusenja .fJ2 dobija se da je . 0 (3.35) Ako se (3.\0 T = ..w Dakle. posljednja jednaCina postaje rnL'.pI i ip2 .2. e-~t (C.f3' PI = -(3+. + C 2 ) coswt + t (C..\0 = T (3 dobijamo da je koeficijent prigusenja oscilovanja fJ UzimajuCi u obzir da je w = = . RIJESENI ZADACI SA PISMENIH 1SPITA 3.34) dobijamo daje trazeno rjesenje !. Kako je logaritamski dekrement. m g + -p C Ie (~~+'w)t + C 2e (~~~'w)t L = 0 odnosno !. (3 - .f3t (C1coswt 'P m = 2(3 .34) bude zadovoljena.p Ako se uvedu zamjene r = e. DRUGI PARCIJALNIISPlT1 1Z FlZIKE U zimajuCi da je 175 Kako je I = mL'..poef3t Ovo je linearna.+r. .sin wi sin 0:) odnosno gdje je p pararnetar koji treba odrediti tako da diferencijalna jednacina (3..C 2 coswt tCzsinwt) cc..w >0 dobijamo da je Za malene otklone Inoze se smatrati da je sin'P '" tan 'P '" 'P Kako je v jednacina odnosno <p i p.34) zadovoljavaju dva rjesenja 'PI _ Lw .C. jednaCinu (3.35) uvrsti u (3. L =Wo g 2 + 1. = .34)' nakon skracivanja sa ept rona nikad ne moze b1ti nula) .·· 'P e (-tH-otw)t + L2' + L rng'P rIP .CI sinwt +. p' cija su Ijescnja + 2(3 P + W5 = 0 JW5 . 'P 2 + 2(3' + Warp 'tp Ako urnjesto konstanti C 1 i G z uvedemo nove konstante sljedecim relacijama ::::.. sa konstantnim koeficijentima.p + Lmg sin 'P + Lrv = 0 w = Jw5 . dobija se m L . ..\ow 2".p = !. -p = 0 Rjesenje jednaCine (3. homogena diferencijalna jednaCina drugog recla.34) je i linearna kombinacija rjesenja 'P !.. Njeno rjesenje se trazi U obliku 'P(t) = ept (cos wt cos 0: ~.) sinwt !.174 GLAVA 3. dobija se karakteristicnajednacina diferencijalne jednacine Konstante CPo i a se odredjuju iz pocetnih uslova.

48 N 12 =? Na temperatiri tl zapremine tecnosti i piknometra su ist.2 = .' = ~ ___21f I ! gdje je Vo frekvencija koju bi registrovao prijemnik kada bi bio nepokretan.avlja sirinu frekventnog intervala /j.4. odnosno to . Ta frekvencija je V Ako se piknometar napuni tecnoscu temperature t 2 .5 m !'. __ 0 odnosno w = -..1 = 2.2. tj.gp.-. Zapremina te tecnosti je = --. lin = .(3.aw --------vo c Zawvo = -c r. ako je N = se vidi da ce to biti ako je 00./2 -j ! = ----va c c -. = 20 DC G .--. registrovace najmanju frekvenciju u trenutku kada bude prolazio kroz ravnotezni polozaj 1.5 .Ie 1. ako je r' = nr dobijamo da Je ). =? nl --- Ist1 rezultat se moze dobiti ako se stavi da je w' =- .36) r--------! (n'2 .izracunati po pri- (3. = 0. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA I 3./1 . DRUCr PARClJALNI ISPITI IZ FlZIKE 177 b) Logaritamski dekrement prigusenja pri nov om otPOfU sredine se definise kao I Ako se otpor sredine poveca n puta. = 50 DC G.zina bude Vpr =. aw.vc Zavo = 22.1 4r.1)'\5 V1 .176 CLAVA 3.r. Otuda . = 3 kHz a = 0. 11.Ie frekvencija izvora. 1z prethodnog izraza. !'.67 rad/8 c) Oscilovanje ce biti nemoguce.= = 2 33 2 ~ V = VI - V2 = _ c +. tj.-aw "-Vo c - c .J Uvrstavanjem nadjenog izraza za f3 u posljednjoj jednaCinu dobija se da je I nAo ).10.0 C -+- Vpr ~----Vo C -1- Vyr C :l Kako se brzina prijemnika pri oscilovanju mijenja po sinusnom ili kosinusnom zakonu to vidimo da ce maksirnalnu frekvcnciju prijemnik regiostrovati kada bude prolazio kroz ravnotezni polozaj. on ce registrovati zvuk vere frekvencije od onog koji emituje iZYOT./w6 -_ {liZ = O..aw 2m J 6_ (.Z )). c -+.:2-.~ _ nf321f J~5 - n2(P Razlika frekvencija (maksimalne i minimalne) predst.. Kada se bude prijenmik udaljavao od izvora.3§) gdje je Vtz zapremina one tecnosti koja na temperaturi t2 stane u piknometar.5 1/ K 1. ali ce stati manje tecnosti jer se Dna brze siri.= )." I~ v~ '" 0 x gPl w =? Kada se prijemnik bude priblizavao izvoru.:)2 W __= .e pa se moze pisati _ G. (3.v.= a 3. kada b. 0. I bliznoj relaciji G. njegova zapremina ce se povecati usljed zagrijavanja. = -~=.1..37) Zapremina piknometra na temperaturi t2 moze se.= 200 Hz c=340m/8 Vo a .aw = -"--Vo C .. = 0. 2.49 N I.

c .37) i nadjellog pribliznog izraza za P2 u (3. C 1 i C 2 su konstante..(l G2 + 11f:lt) ) 'I I I odnosno spektralna gustina energije zracenja izrazena preko talasne duzine 87rhc _~ C 1 Qz W).~2f:lt)g PIg i .___ = ______ Pl(1. na kojoj ..'" 1 1 + ~2t2 { Kako je v= c .2.38)' dobijamo G. gdje je hv <{: kT i moze se uzeti da je £ ekT ~ 1+ 4.t ( 1.. U tom sl"ucaju"je ..• 178 GLAVA 3. Prema Vinovom zakonu pomjeranja utvrdjeno je eksperimentalno da se sa porastom temperature) talasna duzina zracenja.~ ..O niske temperature. t Po pz = ..I ~2t2 --v 87fh 3 lev c' ekT + Rjesavanjern prvog od ovih izraza po Po i uvrstavanjem u drugi l dobija se Kako je gustina energije zracenja izrazena preko frekvencija jednaka onoj izrazenoj preko odgovarajucih talasnih duzina.- hv» kT sto predstavlja trazenu formulu..3 .36).G. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3.. Plankova formula za spektralnu gustinu energije zracenja apsolutno crnog tijela je hv . kT ' Uvrstavanjem u Plankovu formulu za spektralnu gustinu energlJe zracenja dobijamo C 3 ekT k" - 1 Vinova formula se do bro slagala sa eksperimentalnhn rezultatim za visoke frekvencije. 5 ).1+~2t Jedinica u irneniocu se moze zanemariti i ostaje Wv ~ Po 1 + 12t. mozemo pisati jer je 1 -0·--. G) (1 + ~lf:lt -00_0. I izostavljanjern predznaka minus.2 ~2t2 Zamjenom (3. 5 sto predstavlja trazenu Vinovu formulu. = .\2' Rjesavanjem po ~2 dobijamo ~2 odnosno = 1 t).e AkT = -e~ AT ). jer nam on sarno govori da pri porastu frekvencije zracenja njegova talasna duzina opada) mozemo dobiti 87rhc he C w"d)" = ---e-"T-d)" ).. dv = --d)" ).. (3. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE pa se moze uzeti da je h" ekT 179 Gustina tecnosti u zavisnosti ad temperature mijenja se po zakonu p=rn= m _ Po » 1 V Prema tome je Vo{1+~2t) . Rejli-Dzinsova formula vazi u oblasti niskih frekvencija tj.

x . 'P =7 Pri kornptonovskom rasijanju promjena talasne duzine zraeenja data je relacijOIn tlA = A . COS 8 . Ovako izracunata vrijednost se dobra slaze sa vrijednoscu koju je Vin odredio eksperirnentalnim putem. -mvsinrtJ + hl/' sinO Me .965kT .. ..T gdje je he b = . DRUGI PARCIJALNI lSPITI IZ FlZIKE 181 je spektralna emisiona moe maksimalna. 1 At) e--ff~ . pa zakljucujemo da za trecu 'vrijednost mora biti rnaksirnurn. jeT je u Citavoj oblasti funkcija pozitivna..~ cos 0 e .~ = -0 .A = . RIJESENI ZADACl SA PISMENlH lSPITA 3. E = 0.x ) u njihovom presjeku dobiCemo trazeno rjesenje x = 4. imace maksimalnn vrijednost i spektralna emisionna moe. Sada je lako dobiti da je 1 e>'kT - he Am = 4...(1 .. mv cos rtJ = fu!.cos 0) moc . 0= obliku + fl!::. pa prema tome i spektralna emisiona moe.::::: --5--~ A' 1 Za onu vrijednost talasne duzine.898· 10. Za prVll i drugu vrijednost spektralna gustina. Nakon diferenciranja po A dobijamo 8IThe A ------m - he b 4.3 K . m 4.965 kT adakle je w). Spektralna gustina energije zracenja apsolutno crnog tijela izrazena preko talasne duzine je 81rhc Ako se na Illilimetarskom papiru nacrtaju funkcije Yl = 5 -~ x i Y2 = 5e. pornjera na manje talasne duzine.15 MeV tlA = 3 pm. Potrazirno prvi izvod ove funkcije po A i izjednaCirno ga sa nulorn jer je to uslov da ta funkcija irna ekstrernnu vrijednost. h Odavdje se IllOze izraeunati ugao 9 cos 8 = 1 .965.SIno .= 2. ~TQ>---~--1E~~------------~v x Fil A ko preuredimo ove jednacine dobijamo da je mv hI/'· Il Oha se moze rijesiti graflckim putem" ako je preuredimo na oblik mVSlnrtJ = -.] Gornja jednaCina ima rjesenja A} = 0.2. za koju spektralna gustina energije zracenja hua maksimalnu vrijednost.965k Vinova konstanta.1 Ovu transcedentnu jednaCinu mozemo zapisati U h.180 GLAVA 3.237) = 103 0 11' Iz zakona pa dobijarno jednaCinu 0 odrzanju impulsa (vidi sliku) imarno y e" 5 . ima vrijednost nnla. Ako obiljezima tu vrijednost A3 = Am mozemo uvesti oznaku 5. 2" 7 h 0= arccos(---O.=0 eX .~ = mv cos!p .2 = 00 i onu vrijednost As za koju je izraz 11 zagradi jednak nuli. ). hI/' .

n2 i EkH = - E. dobijarno da je ugao uzmaka Pri sudaru ovog fotona sa elektronom u srebru.28 eV Uk =? Prema elementarnoj Borovoj teoriji atoma vodonika i njemu slicnih jona.6072 Kako i najbrze elektrone zaustavlja napon kocenja Uk onda je kineticka energija elektrona jednaka radu sile elektricnog polja na zaustavljanju elektrona Ek = eUk Sada je lako izraziti napon kocenja 'P = arctan 0."avni Xl = 0 nivo jaCine zvuka je 1:1 = 100 dB. 182 GLAVA 3. on svu svoju energiju preda elektronu i fotona nestaje.6.cos 0) .1 "I t Kako je E = elektrona ¥ i (1 cos 0) = .2. he sin (J = . k' Prema redu velicine dobijene brzine zakljucujemo da ne treba uracunavati relativisticke efekte. RlJESENI ZADACI SA PISMENIII lSPITA n q :.· •.07 ·10~3 1/ m.s frekvencije U = 1 kH z. uzimajuCi da je Z = 3. za izlaz na povrSinu metala (izlazni rad A.5 Drugi parcijalni ispit iz Fizike Tuzla. Nacj nivo jacine zvuka na rastojanju x2 = 2 km.2.A + .I. Duz X-ose u' vazduhu se rasprostire ravanski zvucni tala. . 11.6 eV energija osnovnog stanja atoma vodonika..).) = 12. dobija :_c da je energija emitovanog fotana hU32 = 17eV 1.6.p = [W' h. energija emitovanog fotana je odredjena relacijom 6.6072 = 31 0 IS' k = 2 n=3 Ai = 4.""C. go dine hU32 = 3 2 (lE-" ~ El) 22 32 Kako je E.>".:. = --13. a El predstravlja encrgiju osnovnog stanja atoma vodonika. Uk = ! e (hug2 ~ A. Sada se moze.)'(E+=oc 2 ) 0.~_ _ sin 0 AsinO .. a elektron energiju trosi na savladjivanje privlacnih sila kristalne resetke.72 eV Da bismo utvrdili treba Ii da se racunaju relativisticki efekti treba izracunati maksimalnu brzinu elektrona iz relacije odnosno 2 rfloVma:t ~~= hUnk = Z'(EnH ~ E kH ) gdje su EnH i EkH energije n-tog i k-tog stacionarnog stanja atoma vodonika Cija je vrijednost Odavdje je Vma:t 2 =eUk = k j V. a sa preostalom kinetii"kom energijom napusta povrsinu metala. _ h:~ cos 8 = c .:\(1 .6.1990. hUg2 = Ai + Ek odakle je kineticka energija elektrona tan <p =.1-10 6 mjs E nH - ~ E..-~- !ZeU = 2. U J.6. DRUGl PARClJALNI ISPITI IZ FlZIKE 183 Dijeljenjem prve jednacine sa drugom dobija se II tan r. Koeficijent prigusenja je 'Y = 2. pisati 3.·1 11 11 3.

6 1/ K. L.41) --20°C L = 100 km 6 (X = 12. anlplituda talasa na datom mjestu.n =7 .ia 1. to = ODC t. Ako je u pocetnom trenutku izvor sadrZavao sarno atorne pretka. izmedju ploea ravanskog kondenzatora.42 ) Q. a potomka 3. gdje je 10 prag cujnosti. Monoenergetski elektroni energije Eo ulijecu po sredini homomogenog elektrostatiekog polja jaCine c. dobija se da je . Duzina ploca kondenzatora je L. Odrediti razliku u broju obrta toi'ka ljeti kad temperatura iznosi t1 = 30°C i zirni na temperaturi t2 = ~ 20 DC.1011K . fO O~ 64. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3.lg e 2.39) odakle se vidi da amplituda talasa opada sa udaljenoscu od izvora. .4 dB = 0. = _1__ = X2.40) al a.= 2. pod uglorn (J.10. Kolika se energija emltuje sa jedinice povrsine u jedinici vremena u vidu zracenja sa talasnim duzinama u intervalu 1:0.kx) (3. = IOlg-l: 3 a' 11m Kako je prema (3. Na mjestll Xl = 0 intenzitet talasa je 1.2 sata.Rjesen. = '--'-. = 100 dB x = 2 km L2 :=? Jeclnacina ravanskog zvucnog talasa koji Be prostire kroz vazduh dui ose X je ~(x. prema izrazu a(x) = aoe.5 m. Odredi spektralnu ernisionu moe apsolutno crnag tijela za ).6. na putu od L = 100 km. Period poluraspada pretka je 21 sat. a p gustina sredine kroz koju se siri talas. = L.L. Termii'ki koeficijent linearnog sirenja metala od kojeg je nacinjen toi'ak je '" = 12.ox (3. v brzina sirenja zVllcnog talasa. a I intenzitet zvuka odredjen relacljom 1 2 1= -pa ' w v 2 gdje je ( 3.2.07 . na frekvenciji Vo = 1 kHz. .~ 2 pa~w2v (3. = Anaj. = 30 DC t2 = L=IOlog- 1- 10 (3.5 % od najvjerovatnije talasne duzine U okolini Anaj' na temperaturi apsolutno crnog tijela od 2500 K.t) = aoe-ox cos(wt . Toi'ak lokomotive ima poluprei'nik Co = 0. 3.184 GLAVA 3. DRUGI PARCIJALNI ISPITJ IZ FlZIKE 185 2. naci odnos maksirnalne aktivnosti potomka prerna prvobitnoj aktivnosti pretka. a) Koliki je razmak pri kojem elektroni nece udariti 11 negativnu plocu kondenzatora? b) Kojom brzinom elektroni napustaju prostor u kojem djeluje elektrostaticko polje? 5.7: Posta se sarno amplituda mijenja~ na mjestu Je pa 2 w 2 v 1. .L. 10- L. 4.40) l'Tivo jaCine zvuka odredjen je relacijom = ao i a2 = aoe~l'X2 uvrstavanjem se dabija Ll .43) .x.L2 = 20 19 eiX'2 odnosno L.5 m na temperaturi to = 0 DC. . Pri jJ-raspadu izotopa Pd 1l2 dobije se aktivni izotop A g 1l2. intenzitet talasa 2 Nivoi intenziteta zvuke na datim mjestima ce biti Ako se potra"i razlika L.20. w kruzna frekvencija.

~~ - 1 .n = ~ 21fro 1 <>(t. U tom slucaju je !'._ 21fro(1 + at.) 1 e. t.897· 10.. ) = 19. A !'.v) iznosi gdje je ro poluprecnik tocka na temperaturi 0 °C.n =. se moze odrediti uvodeCi smjenu v = cj A. Tako ce na temperaturama tl i t z poluprecnici tocka iznositi a odgovarajuci brojevi obrtaja na temperaturama tl i t z iznose t gdje je formulom !'.5 % T = 2500 K !'. ) err::r _ 1 (3.v uvrstimo u (3._ (_1_ _ 21fro 1 +.2r7r Poluprecnik tocka zavisi od temperature.• 186 GLAVA 3. v + !'. prema zakonu r = ro(1 + at) b = 2. '7 = 0. maze se zanernariti i izraz za razliku znak rninus ispred izraza za llv sma izostavili jeT on sanlO ukazuje na cinjenicu da se porastom frekvencije zracenja smanjuje njegova talasna duzina. sto znaci da je trazena raziika u broju abrta ce !'.\5 odakle se nakon sredjivanja dobija da je I'. 3.~ art.A = '7Am L n= .44) dobija se gustina energije zracenja izrazena preko A 81fhc .47) + a(t. + t. + t.A Kako je (3.v = -cj A2!'.w v = wv!'.2. . odnosno !'.w>. . 0: 2 Kako je vrijednost obrtaja postaje Q: malena.3 m .'t .. RIJK~ENI ZADACI SA PISMENIH [SPITA VT. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 187 Put koji predje centar tocka je L = tocak na tom putu je Broj abrta koje napravi 3.1 21fTo 1 + a( t.wA = WA!'._. Odavdje vidirno· da je spektralna gustina energije zracenja izrazena preko talasne duzine 81fhc ~\fi !'.6.44) Wv spektralna gustina energije zracenja data Planckov-om nz = ..t . K E Am =? EllA =? Gustina energije zracenja koja pot ice od zracenja Cije su frekvencije iz intervala (v.) + o.A Ako izraz za v i !'.46) llwv = ..) L (3.45) Gustina energije zracenja koja pot ice od zracenja tije su talasne duzine iz intervala (A.A) je Laka j~ uofiti da na visaj ternperaturi broj abrta biti manji.v (3.n = _1:..utI 1 + 1) cxt2 spektralna gustina zracenja u zavisnosti od ).t . A + !'.

. da y-komponenta njegove pocetne brzine ima isti pravae i smjer kao vcktor jaCine elektricnog polja."" bite x (3.O. a T apsolutna temperatura. (3.OOSAm. Elektron nece uclaTit] u negativnu ploeu kondenzatora ako jc rad sile elektrostatickog polja veti od kineticke energije elektrona koja odgovara y-komponenti brzine elektrona VOY' Na clektron u praveu X-ose ne djeluje nikakva sila i u tom praveu elektroll i ne trosi svoju kineticku energiju.ran kaji uleti u elektricno polje stalne jaCine [ taka. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3.T "- gdje je b Vinova konstanta. Dakle uslov da elektron ne udari u negativnu plocu kondenzatora je 2 KinOeticka energija elektrona koji je uletio u polje se smanjuje jer elek. 1 v=? Energija koju apsolutno crno tijelo emituje sa jedinice povrsine u jedinici vrernena u vidu zracenja sa talasnirn duzinama u intervalu Am.18) gdje je a Am je najvjerovatnija talasna duzina. Tada je T pa se.188 GLAVA 3. Ona se maze odrediti koristeci Vinov zakon pornjeranja .". odnosno talasna duzina na kojoj apsolutno crno tijelo ima maksimalnu emisionu moc. polje ce djelovati usporavajucom si]om u tom pravell i on ce se kretati po paraboli. DRUGI PARCIJALNl ISPITI IZ FlUKE 189 Kako je ukupna emisiona moe apsolutno crnag tijela proporcionalna ukupnoj gustini energije zracenja Energija koja se u jedinici vremena izraCi sa jedinice povrsine u vidu zracenja sa talasnim duzinama u datom intervalu biee E= ~w 4 onda ce i spektralna emisiona moe biti data izrazom 4.tron sav1adava silu elektrostatickog polja na putu d/2 po y-praveu .005. za spektralnu emisionu moe dobija Ll)' = - 21)b a) Na elekt.l Am + 0.49) 0- .2.\ m -." = 4w).. e Eo Za A = Am imarna C L d =? E)..:\=) ako pretpostavimo da je u datom intervalu spektralna emisiona moe konstantna i iznosi E). nakon uvrstavanja.

u pravcu X-ase Ile djeluje nikakva sila i ta komponcnta brzine ostaje nepromijenjena i iznosi Intenzitet brzine kojom elektron naptiSta elektrostaticko polje nakon uvrstavanja izraza za Vx i 'u Y ' iZIlosi Kako je intcnzitet pocetne brzine odredjen iznosom kineticke (~nergije elektrona: odnosno .LE ) e .J. (3 = arctan cot 0 _ __----.ee b) Brzina kojom elektroni napustaju elektrostaticko polje odredjena je intenzitetorn V=VV Komponenta 2 2 x +V y V ll U tom trenutku je data izrazorn i pravcem koji s~ X-oso m zaklapa ugao (J = atan~ v vx ". DRUGI PARCIJALNl lSPITI lZ FlZIKE to 191 A=F~ "2 Kako je 8ila elektricnog polja Fel = ce x-komponente brzine na izlazu iz polja biti -.m v20 C08 ee e • U pravcu X-ose.sinO m.49) postaje gdje je a intenzitet usporenja nadjen kao rHea -= . elektron brzinom pri cemu je 2 () prevali. ec J Tad iznosi Vx = Y = .- Pravac brzine odredjen je uglom (3 koji zaklapa vektor brzine sa pozitivnim smjerom X-ose.-e ( ZEo sin 2 .. put L..50) t =- L Kilko je rn. =.v6 vx = 2Eo. 2 2Eo Va = . a nakon uvrstavanja izraza za Vx i Vy dat je izrazorn m.2. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITJt 3.Pe * V..) a = - ee odakle se dobija da je d > .'50) p08taje 2Eo 2 d> "-"e08 e UvrstavajuCi izraz za Vx dobija se da je vrijeme kretanja elektTona kroz elektrostaticko polje . uslov (:..: = et i elektron se u tom pravcu krece jednolikousporeno.. (3.__ . za vrijeme t.VjrzE: -me eLE Cose - me sinO Vl':':2Eo r. brzinom Cija se trenutna vrijednost projekcije moze odrediti kao = Vo cos e V lI vO ll - at i uslov (3.190 Taj rad je GLAVA 3. 2Eo -- A r' __• C~ __ ede 2 Sa crteza se vidi cla je VOy U pravcu Y-ose elektron usporava elektrostaticka 8i1a .~- Kao sto je vee reecno.

nalazi se tecnost zapreminske mase p. a 11 donjoj plovini vazduh pod pritiskom p.T.192 GLAVA 3. = 3. Prj kojoj ce debljini sloja tecnosti u donH. 27.51) i'ije je rjesenje Kako je pocetna aktivnost roditelja AlO trazeni odnos 11Z pretpostavk11 da je 11 pocetnom trenutku bilo NlO atoma Pd. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPlTA 5.52) eiji Je SillIsao da se broj radioaktivnih jezgara Ag rnijenja usljed nastajanja raspadanjem jezgara Pd i nestajanjem usljed raspadanja samih jezgara Ag. a atorna potornka.55) Zadani radioaktivni niz mozemo predstaviti na sljedeCi naCin J'vlaksimalna aktivnost potomka odredjena je izrazom Promjena broja aloma izotopa Pd (roditelja) odredjena je jednacinom odnosno A 2rnax = . U gornjoj polovini suda visine II (vidi sliku).- In~ . kroz ntvoT pocne cia lstic.. atoma Pd.2 h ~-? Ao -.'m. Di~kutovati dobijeni rezultaL . Ag nije ni hila.)ln 2 (3.2.'2 t ma. T.8. = 21 h T.1990._A.54) l.lO W/m. --=0 dNz(t) dt (3. Koeficijcnt prigusenja zVllcnih talasa je 1-=.. izrazeno preko pcrioda poluraspada 193 t =ax = T T.53) Maksimalan broj jezgara izotopa Ag odredjuje se iz uslova da fllnkcija . Al _ e-).52) je 3.2.5. Promjena broja aloma izotopa Ag (potomka) odredjena je jednacinom odnosno (:1..ln ~ '2 (Tl .:\2 - A2AI N OI (e.\ 1 .:.leg dijcIa suda. Prag cujnosti na toj frekvenciji je 10 = 10.A1t".e tecnost u donju polovinu.4 l/. 2. \ ---: _. Odredi zvucnu snagu izvora...~a rastojanju r ]00 Tn od tackastog izotropnog izvoTa zvuka frekvencije 200 Hz nivo jaCine zvuka je L = 50 dB. Na dnu gOTn. Tjesenje diferencijalne jednaCine (3. tj. gornjem sudu? Smatrati da je tempera. godine (3. 3.2.. Ako je u pocetnom trenutku bilo sarno 1'/01 atorna roditelja: tj... jem sudu poceti izlaziti mjehuri vaz- 1z ovog uslova se dobije da ce maksimalan broj jezgara Ag biti u trenutku duhR na sJobodnoj povrsini Lecnosti u t max .:r) (:l.6 Drugi parcijalni is pit IZ Fizike Tuzla.T.10. DRUGI PARCIJALNI ISPIT! IZ FlZIKE odnosno.tura konstantna.1V2 (t) ima ekstremnu vrijednost) tj.

Fotoni energije 5 ~M" eV rasijavaju se na elektronima koji: a) miruju b) se krebl U S\!SH~t fc~.w sin (wt 2 2 2 -~ .~rgije u okoli~i tacke Ciji je polozaj odredjen vektororn polozaja U odnosu na tackasti iivor zvuka. ClvI = 28 g/rnol. 5.10. i) = 2 Srednja vrijednost gustine toka energije u okolini te tacke ce biti.sr -.-+ k . r = 100 m p zapremisku masU nedeformisane sredine U okolini te tacke. prcdstavlja amplitudu talasa u toj tacki. a srednja vremenska vrijednost 2 1 sin (wt . kada postoj i apsorpcija.2. 4.194 GLJ. b) Nacrtati Maksvdovn funkcijl1 raspodjele molekula po intenzitetirna brzina na tcrnperaturi To i 'I = 2 puta visoj ternepraturi. 11 trenutku t. u trenutku t.VA 3. Rjdenja: 1. i 'U2 = 600 m/ S odgovaraju jedilake vrijedllosti Maksvelove funkcije raspodjele. Ako je sredina kroz koju se rasprostire talas homogena i izotropna. data je relacijom v=200Hz L = 50 dB 10 = 1O~1O W 1m 2 '" I . Odrediti energiju fotolla koji se n'1siju pod uglom od 180°. kada postoji apsorpcija energije u sredini. = pa. ako je njegov period poluraspada T = 1620 godina. Azot se nalazi u stacionarnorn stanju . gdje je brzina rasprostiranja talasa u sredini. biti gdje je U.k .'*'sr c= ~pa2w2v . onda ce srednja vrijednost gustine toka (fluksa) energije biti ista u svim tackama koje leze na sferi poiuprecnika r. onda ce amplituda talasa na tom istom mjestu. c) Brzinu IIlolekula v pri kojoj vrijednost Maksvelove funkcije raspodjele na temperaturi To = 330 K ima istu vrijednost kao i na 'fJ = 2 puta visaj temveraLuri. Srednja vrijednost zapreminske gustine energije u okolini te tacke Je jer je u datoj tacki Ur 1 2 2 = 2" p a r w r konstantno.:: 300 m/ s. 4~r2 1\ jer je srednja vrijednost gustine toka energije jednaka intenzitetu zvucnog talasa na tom mjestu I r • Ako sredina apsorbuje energiju. N ati: a) Temperatu. u. w je kruzna frekvencija talasa. R = 8. pa ako sa arO obiljeZimo amplitudu talasa na rastojanju r kada nema apsorpcije. k je talasni vektor.4 11m p ='1 Kada se kroz sredinu rasprostiI'€ zvucni talas onda u smjeru rasprostiranja talasa imamo tok energije.on1:na sa ~~nergijon1 100 keV. RJJE:ENl ZADACl SA PISMENIH lSPITA 3. b) Odrediti brzinu raspadanja (aktivnost) 1 g radijuIIla Ra22 (i. Intenzitet zvucnog talasa na rastojanju r od od izvora. Srednji fiuks energije kroz neku povrsinu predstavlja srednju vri~ jednost energije koju za jedinicu vremena pronese talas kroz tu povr~inu) to jest predstavlja srednju vrijednost snage zvucnog talasa. 2 r 4~r2 " = I r . amplituda opada sa udaljenoscu. i) trenutna vrijednost zaprCllliIL'3ke gustine ~n. DRUGl PARClJALNI lSPITl lZ FlZIKE 195 3. a) Dokazati da Be aktivnost (brzina radioaktivnog raspadanja) mijellja po istom zakonu kao i broj neraspadnutih jezgara radioaktivnog elementa. c) Aktivnost te l11ase Iudijurna poslije 10 godina.fu T pri k~:joj brzinalna Vi :::.315 JjrnoIK). Gustina taka (fluksa) energije na nekoIH mjcstu koje je na rastojanju r ad izvora. ce biti r . v 1 = 5 .

2x) (3.2x) 11vrsiavajllCi ga 11 (3.57) dobija se jednaCina pH odnosno = pg (~ - pg(II .x) ' 2 x) (II .1 u gornjoj polovini sllda. RlJESENl ZADACl SA PlSMENlH lSPITA 3. SmatrajuCi da je temperatura stalna. u (3.skom p.lLlo = 1.2. H r P X =7 Pretpostavimo da je isticanje tecnosti takvo da ne utice na promjenu temperature vazduha 11 donjem sudu.1 donjern sudu pritisak pove(:a~ odnosno pritisak P1 dostigne vrijednost toliku da se zaustavi isticanje tecnosti. jer ce pritisak u donjem sudu postati veCi od hidrostatickog pritiska preostale tecnosti u gornjcm sudu.57) W/m.56) II .ine osnOV11 pozna tog izraza gdje je 8 povrsina poprecnog presjeka suda.z Srednja zvucna. Kako je PI = pg (~.Promjena stanja. ce se promijeniti tako sto ce se zapremina srnanjiti na VI. UVTstavajuCi izraz za V i V. a pritisak ce se povecati do vrijednosti PI.10.1 L =.5 = PI(II . oncia cc vrljednost tog pritiska biti jednaka hidrostatickom pritisku pTcostalog stuba tecIlost. Odavdje je gdje je V zapremina vazduha prije poc. prj stvaranju sloja tecnosti 11 donjem sudu 1 pocetna zapremina vazduha V. PS~=PIS(~ -x) a nakon sredjivanja se dobija jednaCina 10 odakle je 0. gasa pri izotermiCkom procesu je prema Bojl-Mariotovom zakonu data jednacinorn Ka. snaga izvora je 2.da se 1.56) dobija se Ie L=lOlg10 Ovo se moze napisati kao . Ta'ko je dovoUna cia sarno jedna kap prodje 11 donji dio suda pa da dodje do stvaranja 'mjehurica u gornjem sudu. pod pritJ. 1[) Ir pH IT = lOo.196 GLAVA s. ~ 2x)' = 2pH odakle je (3. DRUGI PARCIJALNI [SPITI lZ FlZIKE 197 Odavdje je I ro intenzitet zvucnog talasa na tom mjestu kada nema apsorpcije energije talasa u sredini.etka isticanja tecnosti i iznosi V=S~ II 2 pa je srednja snaga zvucnog izvora Nakon llticanja tecnosti-i stvaranja sJoja debljine x zapremina je Intenzitet zvuka na rnjestu r odredic€rno na za nivo jac.

odredjene vrijednosti temperatura To i 'ITo. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 199 Posto treba da je x > 0) to mora biti pgH p<--. 'ITo) ') VI (3. T) odnosno f(11'. nakon uvrstavanja izraza za V naj" U (3.m .58) Prema uslovu zadatka treba da je f(v1. 'Ul=300rn/s '/)2 = 600 rn/s To = 330 K M = 28 g/mol '1=2 f(vl) = f(v2) f(lr) da je prvi izvod Maksvelove funkcije raspodjele po v jednak nuli i alla iZIlosi Vnaj "' = /2RT Y-M T =7 v' =? odakle se vidi da njena vrijednost raste sa porastom temperature. f( v na:l) T) .59) 4kln '!. T) __ ~ ( .1.v') 2 1 4R In "" = 328 K b) Najvjerovatnija vrijednost brzine molekula dobije se iz uslova 3. Kako je mjk = Mj R dobijamo izraz za temperaturu gasa pri zadanim uslovima 8 T = M(v 2 .To) = f(v. g) Odavdje se dobija da je V5 -.198 GLAVA 3. Odavde se vidi da porastorn temperature maksimalna vrijednost funkcije opada.tvfaksvelova funkcija raspodjele molekula po intenzitetirna brzina data je izrazom .2) tF 2 -V 1 Ako logaritmujemo lijevu i se deSIlU stranu posljednje jednacine dobija _ V2 m 2 In ~ = .= vi ---!t!eZkT (2 .. T) = f(v2.) f (11'. Vrijednost funkcije raspodjele za tu vrijednost brzine.(if 2kT )3/2 e _me' 2kTV2 (3. Lako je sada nacrtati dijagrame funkcija raspodjele za.!V/_ fl 'U. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. 8M .> ".2. lako je dobiti vrijednost brzlne molekula v pri kojoj je to zadovoljeno (presjecIla tacka obje krive linije).58) iznosi • a) .e 1fRT i predstavlja njenu maksimalnu vrijednost.(.2 v VI 2kT v 2) 1 c) Kako je prema uslovu zadatka 2 odakle je 2 T = m ( '/)2 - f(v. .

odnosno 4. dobijamo E =7 a}~ r Kalo je prerna specijalnoj teoriji relativnosti Ef .63) obliku Zamjenorn kim = R/1V dobUa se lzraz za brzinu . elektrona posllje sudara (3.2.68) DijeUenjem ove jednacine sa hl/11-12 dobija se (3. RIJESENI ZADACI SA PISMENTH JSPITA 3.pic 2 = m. jednacinu (3.64) Kvadriranjernjednacina (3.. manji od impulsa fotona.IDolekula vee VMG~ = 638 mj8 / 3RTo'1 In '7 .5c4 Nakon uvrst.67) (3. + E2 (3.69) hI/I + E.58) u (3.avanja izraza (3. p~C2 = m.pj = pz- hvz c RjesavanjcrIl ove jednaCine po v dobijarIlo c (3.62) JednaCinll (:1.59) dobija se jednaCina Prema zakonu 0 odrzanju iIIlpulsa izolovanog sistema moze se napisati jednacina (3.63) i (iL64) ] od-uzimanjem dn1ge od prve.200 GLAVA 3.60) .5 c4 E~ -~. = hv.66) i (3. DR UGI PARCIJALNI [SPIT! [Z FIZIKE 201 UvrstavajuCi odgovarajur. dobijamo da je hVl I i.65) dobija se l'ieka je energija upadnih fotuna hVl) a rasijanih hvz: i neka 5U prije sudara totalna energija elektrona E1 i impuls Pb a poslije sudara E2 j lillpuls pz. i uzimajuci 11 obzir cia je impuls elektrona.62) U ! 3kTo'1 In '1 (3.Prerna zakonu 0 odrzanju energije.61) odakle se nakon sredjivanja dobija da je ProjecirajuCi ovu jednaCil111 na smjer kretanja fotona. .66) (3.60) mozemo pisati u obliku v= Y-m(1J-=-lT a. prije sudara.67) u (3. zbir energija fotona i total_De energije elektrona prije sudara) jednak je zbiru _c11:ergija fotona i totalne energije. hVj=5211eV Ek = 100 keY p=7r (3.e izraze (3.

69) se dobija da.69) postaje gdje je No pocetni broj radioaktivnih atoma i A je kOIlstanta radioaktivnog raspadanja. b) Pocetna aktivnost radioaktivnog izvora se Inoze izraziti preko perioda poluraspada i broja radioaktivnog atoma u izvoru u pocetnom trenutku adakle je 5.2. RIJESEN1 ZADACI SA P1SMEN1II ISPITA a) Aka u jednaCinu (3.70) dobija se E.73) je isti po obliku kao i izraz (3. dN dt = ~AN 0 e.At (3. = rnoc' + Ek = 0.1 MeV = 0. anda je Kada se ovaj rezultat uvrsti u (3. co ~--~.A o predstavlja aktivnost radioaktivnog izvora u pocetnom trenutku) pa se dobija zakon pronljene aktivnosti radioaktivnog izvora tl toku vrernena Prema (3.E.~ A(t) = ANoe.66) uvrstima prema uslovu zadatka da je 3.25 MeV - E.202 GLAVA 3.693 T adakle je hv.ie (3. sto je trebalo dokazati.693 m Ao = '--~-NA = 3.335 M"eV Proizvod A1\/0 = .71) diferencira po t dobija se = 0.72) PIC = V Ei .At b)Kada je PI razliCito od nule.66) dobija se da je r-~·-. rn = 1 g Ra 226 T = 1620 god U masi In nalazi se No atorna.611 MeV Iz izraza (3. Ako se (3.73) Izraz (3. koja je povezana sa periodom poluraspada relacijorn A = 0.~~ hv.73) Je ~I dN dt (no) .71).71) i jednacina (3.= 0. a rllolarnoj Illasi Mirna ih N A (Avogadrov broj)) sto znaCi da se pocetni broj radioaktivnih atoma moze izraziti kao Pocetna aktivnost je sada data izrazom 0.rn6c4. + 2hv. DRUG1 PARCIJALNI ISPITI1Z FIZIKE 203 PI = 0 dobija se da je Prerna zakonu radioaktivnog rasp ada broj neraspaduutih jezgara radioaktovllog element a nakon vremena t je (3.7 ·10'0 Bq t = 10 god A =7 a) Aktivnost radioaktivnog ele_menta prerna definiciji je brzina radioaktivnog raspadanja (jednaka je broju jezgara koja se raspadnu u jednoj sekundi) A~I-­ T M c) Aktivnost radioaktivIlog izvora nakon vrernena t prema (3.511 MeV -+ 0.

1 (3. U oscilovanju za onom u (3.1990.- 2" LlJ.77) dohija 58 odnosno Odavdjc se dobija da je il.01 6cp =. na. 'PI = wt _.emperature T od rast-ojanja. h) :'\iacrtati grafik funkcije T(r} il-ko je 1'1 c=.x dobija se cia je trazena fazua razlika p=O. rod ose cilindra.74) i (3. RIJEiJENI ZADACI SA PISMENlH lSPITA 3. 2. adijabatski iIi izoterrnlcki) zahtijeva manji utrosak rada i koliko puta? 'Veze atomau rIlolekulima smatrati krutim. amplitude oscilovallja se razlikuju za se moze napisati kao f. 205 sto 3. l\a rastojanju Xl od izvora talasa.2. rt = 5 puta manju zapreminu.75) .ija je jednacina al .snjeg cilindraje T I .'P = 27fln(l - E) All = -0.H i H'e RU . razlika talasa u tatkarna u kojima se amplitude oscilovallja cestica sredine razlikuju za (C = 1 %.75)' odredjene izrazima Ako je koeficijent f:llabljenja ta. a) Odreui zavisnosl.\0 fotona. Vazduh zapremin(:~ V1 treba da se komprimira. Energije veze po nukleonu u Lz'.51. 5.J. rn c.lna dEndra) cij1 su poluprecnici Tl i TZ.5 l/m..FlUKE Prema uslovu zadatka. 1'1 = 5 em i rz = ] 0 crrL 4.x R. U hornogenoj sredini se raf. DlWGl PARCIJALNI ISPITI lZ .11 i 7.7G) uvrstimo izraze (3.0. vanjskog Tz takva dajc Tl :> T z . respektivno. Tz 0.5.2. Koji kornpresioni proces. = Fazna ra:. ip = ~"-.1 = 0 .~{3.mogenim toplotnirn izolatorom.l1mmO L).m r = 1 O/(i at: 0. . jl = 0. (3. Temperatura. isp-unjen je ho.'P 11 l.1 i rLz amplitude oscilovanja cestica na udaljenostima Xl i Xz ad izvora taJasa 1 lwje su prerna (:3.1 Drugi parcijalni ispit iz Fizike Tuzla.126 rad ~ --7. t. A A=lm Nakon uvrstavanja iZTtlZa za . 1..77) Ako u izraz (3. 3.Jasa.08 MeV. 3. Pri sintezi jezgara sLiD i 1Hz obrazuju se dvije o:-cestice. kx2 (wt· kx. Prostor izmedj11 dva koaksijalna rneta. kolika..76) gdje su 0. Odredi talasnu duzinu .az az .prostire ravanski harmonijskl taJas talasne duzine . predaje rl svoje energije i rasije se pod uglorn O.. jednacina kretanja cestica elasti(lle sredine kroz koju se prostire talas je 6. godine 1. koji u sudanl sa slaho vezan1m elektronom.204 GLAVA 3.24 0 Cestica sredine na Tastojanju X2 zaostajae:c tacki Xl (znak minus u rezulLatu). :193 I{. Izral:uIlati encrgiju koja se oslobodi pri datOIIl procesu.ackanw je = 'P2 _.Eka taJasa 6. je fazna..=---·=1-al 0.ie/fenja 1.9.\ :::::: 1. 2.-::: 293 T\. ullutra. a.) = k6. ol1.

. a vazduh se satoji ad dvoatomnih molekula) and a one imaju ukupno J.80) Aka se veZe medju atomima u molekulu smatraju krutirll.206 GLAVA 3... = 293 K rl = 5 (rn TZ = 10 ern T(r) =? .= . In -' V. g dJe je K = cp/ct).. utroseni rad pri adijabatskOJ pIOCeSU lZnOSI Adijabatska kOllstanta K = f~ = ~ = 1.ovogaje rad koji treba iZVTsiti nad gasompri adijabatsko' kampreslJl J A = a l l JV1 V'" ~P V< r V . l V. '(_'-1 --1 ) U ' (3. A._ V-<+1) 11.4 Odnos utrosenih radova Gv J pri adijabatskoj i izotermickoj kopresiji dobije se dijeljenjem izraza (3. V. vazi pV =P. .procesu za dV8: proizvoljna stanja.78) Kako su pritisak i zaprernina pri adijabatskom procesu povezani jednacillom (za neko proizvoljno stanje pritisak p i zapremina V. = 1'1':". R 2 A.78) dobija se da je rad koji se izvrsi nad gasom pri izotermickoj kompresiji Ai = odnosno ~P1V. " .79) p~~ __ izoternlickoT"l!. Aka se uvrsti poznati adnos zapremina dobija se da je utroseni Tad pri izotermnom procesu 1z ove VI PV< = plV.-1 ·--·1 . dV Cp = -·-R i Cv 2 J+2 =:i. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE odakle je P..(ln V2 ~ In V.43 Ai .PlV ~ K-l .: (V. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA :3. 5 stepeni slobode kretanja (tTi translatorna i dva rotaciona). = ··'Pl V. . 3..-1 2 1 Ako se ispred zagrade izvuce V" i sredi izraz dobija se da je Uv~rst~vajuc~ datl: vrijednosti zaprernina. rae una se prema lzrazu V (3..=. jednacine IIlozerno izraziti pritisak p pa se dobija p1Vt P = ---- (3. . p=-~ 207 Rad koji treha izvrsiti Had vazduhorn pri adiJ·abatskoJ· komp feSI]l .. v.-<+l .'0 1. adijabatska konstanta za vazduh. pa je V.' 5V.~l InS A a-.V. Tl = 393 K 1. V dV -...2.79) i (3. a za neko pocetno stanje pritisak PI i zaprernina VI) Aka se taj izraz uvrsti u (3. Na osno~::.80) Au 1 51\. ) = Pl V..

. DRUm PARClJALNI [SPITI IZ FlZIKE Aka se u izraz (3.\d1' Se 4.. -1-..ala.144.In ~ a) Protok to1'lote kroz cilindricni 810j debljine de na rstojanju r od ose dlindra. Promjena talasne duzine fotona.8} ) de gdje je S =. rasijani foton produzi sa energijonl E = (1 .82) je diferencijalna. RlJESENI ZADACI SA P[SMENlH ISPITA 3. njegova talasna duZina .86) i u'vrstavajuCi zadane vrijed· T(r) nosti dobijamo da treba 393 Ddcrtati funkciju I I I I I T(r) = 393 .. u . koja pri ovom rasijanju nastaje.sna duzina '\0. rasije na.:.83) Zavisnost ternperature od udaljenosti r od Ose ciEndra.:-.86) " b) Koristeci izraz (3.\ je veta od talasne duzine upadnog fotona Ao.8-1) Kada se foton energije Eo. ugao koji zaklapa pravac rasijanog fOLona l' pr_avac upadnog f6G:llla je 8. kojoj odgovara. fJ svoje energijc. Uvr.ko da Inu preda.83) uvrsti cia je 1'rotok toplote kroz cilinclricni sloj T 209 = T" tada jo 1'(r.85) uVTsti u (3. slabo vezanom elektronu ta. __ _ I gdje temperatura.K) a u em.82) .- 27fLA In .rl )Eo: a.84. iz jednacille (3.83) 50 data izrawm .8(3.) dobija se da je 1'(r) = 1'.---.81) dobijamo In L (3.Prerna uslovu zadatka. .) (3. je dT q = --)..2.or' _ ] r \ .~ T rl (:1.2r) 293 (3.... t..2?T'r L povTsina sioja.85) Ako se izraz (3. kroz koji Sf' provodi toplota.1'2)---. T JednaCina (a. je h Integracijom lijeve i desne strane ove jednaCine dobija h)) e odakle je mv- (3.stavanjerrl II (3.ko da se razdvoje promjenljive i dobije jednaCina ---~ Njen grafik je prikazan na slici.. do. .31n(O.-..:.(1'.. r(cm) q dr 2'lfL r = -.208 CLAVA 3..: 'f ) q 1 -. jednacina koja se rjesava ta.

odredjena izrazom Q = 6. Eo 1 -=-E 1-7) Kada izraz (3..Q.33 MeV E.mc' "' 2h 2 8 ~.89) I I I ! Masa bilo kojeg jezgra odredjena je relacijom j\1)..v2 = 1.av.sin '\0 modo 2 (3.210 CLAVA 3.m defekt rnase odredjen relacijorn Ako izrazimo talasne duzine u funkciji energije "'0=--' .-1 = ----sin E mocAo 2 Prema uslovu zadatka je E = (1 f] )EOl (3. \ = - he.89) u (3.88) gdje je 6.90) dobija se izraz + 3mn -I- .L (3.2 AE.SIn .2.08 MeV Q ='1 .87) sLi 6 +. = Z rnp nakon uvrstavanja (3.1 .5.&.91) uvrstirno u (3..1J mocAo 2 odakle je trazena talasna duzina Trazena oslobodjena enrgija iznosi . h Plankova konstanta i c brzina svjetlosti.11 MeV E.ase jezgara MLi 3rnp odnosIlo.. Lako je sada dobiti da S11 m.. gdje je Z redni broj elementa. 2 8 .1 .90) I ..87) podijelimo sa '\0 dobija se vrijednost oslobodjene energije je.. ESt!l = 5.vs = 7. Kada jednaCinu (3. H' --+2 H e4 +Q gdje je rno masa rnirovanja elektrona.'. prema reladji ekvivalencije mase i energij~.\ '\0 = 2h sin 2 moc ~ 2 (3.v C Eo 2h 28 .. A je maseni broj i Esv je specificna energija veze po nukleOIlU tog jezgra. DR UGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE U nuklearnoj reakciji 211 prema Komptonovom izrazu je .91) Mu = mp rnn ~Vd c:l " Defekt rnase.1 = .= . .88) dobija se izraz + (A - Z) mn . nakon uvrstavanja gornjih izraza postaje 1 2h. he E Eo (3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3.

2. godine m. Spoljasnja.. Stap se moze obrtati ako horizontalne ose koja.4 kg m. i Dokazati da je 11 s]ucaju -1_ m2 tem bi bio kao na sliei. . ( .8 Drugi parcijalni is pit iz Fizike Tuzla.. prolazi kroz njegovu sredinu. = 0.---.zaju stabilne ravnoteze sa donjom kuglom idealno neelasticno sudario rnetak brzine Va = 400 m/s i mase m'3 = 20 g. 1. = II X G. = 1" + I. ($. Na krajeve tankog homogenog sta.tan e f~--h n===='l======K""T -i -----I u slucaju kada se kretanje jezgra u M.. kod izotopa vodonika iH1 "i atomu ne zanemaruj-e? gdje S11 £1 i L2 vektori polozaja masa m1 i m2 U odnosu na c¢ntar mase stapa) rcspektivno. L = 0.3 kg Vo = 400 m/s m. SpoJjasnji precnik izolirajuceg sIoja je d. a ka nama.2. + _Mn (~.92) I gdje je 18 Inoment inercije sistema u odnosu na 0811 oko koje s~. Dakle kretanje ce se vrsiti pod uticajem mOlIlenata sila: teze koje djeluju na tackaste mase i koji su dati vektorskim jednaCi~ama Ym < d c~ . U homogeno elektrostatii'ko polje izmedju ploca ravanskog kondenzatora ulijece elektron I kako je prikazano na slid. je ugaono ubrzanje slsterna u dat:om_ trenutku. a) lzvesti izraz za racunanje protoka toplote kroz ovakav sloj. Lan" . Kretanje se moze opisati osnovnom jednacinom dinamike rotacionog kretanja : l- I. }~a koliko se ~azlikuju medjusobno prvi eksitacioni potencijaJi lH2 --\/1 -. 13 em.212 GLAVA 3.~ \ . to je krak sile Ide koja djelije na stap u sv~kom polozaju jednak Duli. = I.9. proIaeunati da 1i bi se sistem mogao "t' \ G. obmotana je 810jem azhesta. +M. Mom~nti su orijentisani u pravcu os~ oko koje se vrsi oscilovanje i to u datorn polozaju M2 od nas.L) okrenuti aka date ose (okrenuti u vertikalnoj ravni). 30. Otpor vazduha i trenje U osovini zanemariti.CI SA PISMEN1H ISPITA 3. DRUGI PARC1JALNI ISPITI IZ FlZIKE RJesenja: 1.l M. 4. a unutarnja strana koja nalijeze na parovod ima temperaturu t2 = 120°C. ~ Mi momenti spoljasnjih sila koje djeluju i izazlvaju kretanje. = 0.3 kg. \ \ m i1z \ \ ~ \ \ \ -\ T =? a) Polozaj stabilne revnotezc za sis- '. Na osnovu rnolekularno-kineticke teorije izvesti opstu jednaCinu gasnog stanja idealnog gasa u stadonarnom stanju. pa je i njen rnoment u odnosu na tu osu je~nak nuli.\ = 0. Ym ~.3 = 0. Cilindriclla cijev paravoda duzine L = 65 m. Ako se 62 sistern malo izvede iz polozaja stabilne ravnoteze i prepusti samorn sebi.a = -M. b) Kolika je koliCina toplote koju provede ovaj sIo] za jedan dan? Koeficijent toplotne provodljivosti azbesta je. Rezulbujuci mo:rp. a unutrasnji d 2 = 7 ern. vr_~i oscilovanje.2. nastace male osdlacije oko polozaja stabilne ravnoteze. a) Odrediti period malih oscilacija takvog kIatna.3 m m = 0. temperatura azbestnog sloja je t] = 500C. Moment inercije sistema je zbir momenata inercije stapa i ~ugli kao tackastih Inasa u odnosll na osu oko koje se vrsi oscilacovapje a I I.1985.2 kg rn. \ _\ \ \ L . b) Aka bi se u stanju mirovanja u polo. + I.. i M. + . . RIJESENI ZADA. 3.21 WlmK.4 kg pricvTscene su Inale kugle masa m'l = 0.ent bice -¥l M=M.3 rn i mase rn = 0.93) ! I -1 "I Kako osa oko koje se vrsi oscilovanje prolazi kroz centar mase ~tapa (teziste stapa).pa duzine L ~::: 0. X G.02 kg 213 3.2 kg i rrt2 = 0.

ms masa sistema (fizickog klatna) i s udaljenost centra mase sistema od ose oscilovanja. prema nama pa se trenutno ugaono ubrzanje dobija kao UzimajuCi sve ovo 11 dt' obzir jednacina (3.mzg sin rp T = 211' I' ~ Be [(m + 3m.214 GLAVA 3. - M2 nakon uvrstavanja i sredjivanja se dobije da je 1\:!1 = rn1gL l sirup = trnlg sin 'P M2 = rnzgL 2 sin rp = i.m.2.in: Svako kruto tijelo koje moze da osciluje oka neke ose predstavlja fizicko klatno.gs radijanlma). Moment inercije sistema U odnosun na OSli koja prolazi kroz centar stapa je jednak zbiru Illornenata inercije pojedinih njegovih dijelova (vidi crtez)l a masa sistema je pozitivna konstanta.~ ~a . V m. DRUG] PARCIJALNJ lSPIT! IZ FlZIKE 215 Veyktor ugaonog pomjeranja 'P je usmjeren takodje duz ose oko koje se vrSl oscIlovanJe. + 3m. 9- b S intenziteti momenata sila. moment inercije sistema (fizickog klatna) u odnosuna osu oko koje se vrsi oscilovanje. pa dobijamo linearnu homogenu diferencijalnu jednaCinu drugog red a sa konstantnim koeficijentima 11 2 --.92) se moze napisati kao UziIIlajuci U ~ d'<{5 a=-- Iz ovog se vidi smisao uvedene konstante woo Ona predstavlja sopstvenu kruznu ucestanost oscilovanja i povezana je sa periodom relacijom obzir da je moment incrcije sistema Projekcija ave jednaCine na srujer duz ose prema nama daje d2 'P 1. RIJESENI ZADACI SA PISMENlH ISPITA 3. Uvrstavanjem i prebacivanjem na lijevu stranu jedakosti dobija dt' + d 'P 2 -ir m2'- m Lg sin 'P = 0 rp II nai'.T d 'P dt2 .-dt' gdje su = ]Y[. 'P(t) = 'Po cos (wot + (X) Centar mase sistema j~ tacka ciji je··polozaj u izabranom koordinatnom sistemu odredjen radijus vektorom . . ~Oy = 0 gdje je gdje je I.)L = 6(m2 .~ .. Rjesenje ave difere~cijalne jednaCi~e opisuje ~a~o se u toku vremena Inijenja ugao otklona od ravnoteznog poloz~a .2. Period malih oscilacija tog klatna dat je relacijom T = 211'\{ _ .)g 1.male oscilacije se moze uzeti da je sin 'P ~ ('P izrazeno .

. . jednake' nuli (smatra se da je cjelokupna masa stapa koncentrisana u njegovom centrn mase koji se nalazi u koordinatnom poi'etkl1) Zc odriava konstantnom .metak idealno neelasticno sudari sa kuglorn rnz znac. (momenta impulsa) _mozerno odrediti ugaollu brzinu kojom sistem zapocne obrta-nje neposre-dno nakon.i da ce nakoD sudara_prodll_~-lti _ d~ se krece zajedno s'il]C. prjraSt.orIlenta kolicine kretanja. + m) Uvrstavanjern 11 izraz za period oscilovanja fizickog klatna dobija se -~.to je isti rezultat. to na osnOVll zakona 0 odrzanju m.vni.i y-komponente vektora. Kako sistem poslije suelara zapoCinje obrt. odnosno ne vazi zakoD 0 odrzanju mehallitke encrgije sistema. m.m. + m. 2{m. Lako se elobija da je Wo = odnosu na osu Zc=--~-· (m. + !J..3rnl -+.ffis)gL-C mgt .-.no kretanje oko ose 0.6.~ 0 dobija se ela je mornent inercije sistema sa slijepljeninl InctkorIl.)L .)9 . + 3m2)L T = 21f\1 = 1.1Tn'2 + 3m3)L Kako je m2 > rnl to je Ze. l{ineticka encrgija rotacije kojom raspolaze sistem ncposredno poslije sudara (u polozaju stabilne ravnoteze) prelazice u potencijalllu energjju kada se bude okr0tao 11 vertikalnoj ra. potencijalne em +m 2 3 nergije slsterna uzmemo horizontalnu ravan 1J kojoj leti metak prije sudara. b) Ako se . obrt.aj potencijalne energije sistema pri obrtanju do polozaja. sbtema ne -~---. m. z..gL -+.2. Z2 = -. energ~ja rotarije) u polozaju stabilne ravnoteze. l:::.. + Llmn~ .(m. Da bi Be sisteffi mogao okrenl1ti oko ose mOTa da kineticka.anja.)gL 1{ako rnora bHi . x gelje je I =--ml +.~~~----- (rn -I.Ep' = flEp = (m..+ ------4 4 11 Z3 .'fu:P.-.L/2 i = mL' 12 ..m.ka priraStaju potencijalne energlje sistema kada dodje u polozaj da se rnasa m'2 + m'3 nadje verikalno iznael ose (vidi sliku).)L 2{rn.m. nuIti Divo racunanja.mg~) + rn. + m2 + m) omsvo ----. < 0. m..~--- (m. bude vee a iIi har jedna.~~-. labilne ravnoteze mozemo izracunati: o . sudara 0 -.l 1 svjetlosnn). (ali vazi zakon 0 odrzanju ukupne encrgije).i t~­ me je jedan dio kineticke energije metka presao u neke druge oblike energije (toplotnu .m n z 2 y L U koordinatnorn sistemu izabranom kao Ila slki sve mase leze na Z-osi pa SU~ x. = L/2.216 GLAVA 3..rn2 -+ m Kako je Z..~- (m + 3m. 1= ~.rnl + b. sto znacj da ce centar mase slstema lezati ispod OBe oscilovanja) a njegova udaljenost ce biti 5 =1. Ako za. RJJESENI ZADACI SA PISMENlIl ISl'ITA ~mlrl 3.L' {m2 + m')L' + ~-.3 -.--. Kazemo da se ukupna mehanicka en ergij a. zvncnl. DRUGI PARClJALNI ISPITI IZ FlZIKE 217 + llm2i2 + .m2 -+ . Ep2 - EPI flEp = {mz -+.95 s ~ 6(m2.

~E.218 CLAVA 3. d.. = 50°C t. dat je lzrazorn q= q Odavde se dobija izraz za protok toplote kroz cilindricni sloj T2 In - r.E .---. ·65 rn-. Kako se u nasem sl.emperaturske razIike u Celzijusovim stepenirIla i Kelvinima jednaka. Q = qT = 271"AL--7 In 4J. RlJESENl ZADACl SA PISMENIH lSPITA 3. odnosno imacerno stacionarno provodjenje toplote. dt / dx je gradijent temperature (tacnije rcecno intcnzitet gradijenta u pravcu normal no na povrsinu kroz koju se provodi}.-."'S-- dt Ako izracunamo ugaonu brzinu koju je dobio sistem. dobijamo a) Prolok loplote kroz neku povrsinu. a spoljasnja na konstantnoj nizoj ternperaturi.. dr gdje smo uzeli li obzir da temperatura opada duzpolupred"iika.. koji se definise kao koli(:ina toplote koja prodje kroz tu povrsinu u jedinici vremena. mozemo pisati q = -. DRUGl PARCI. = --(t2 - tIl dt --ASdx .Ep UOClnlO u izolacionom sloju. b) KoIiCina toplote koju ovakav sloj provede za jedan dan iznosi t. rt'dl q 271" AL it'}.·86400 s = 838 M J Km in 13 em 7 .2. Razdvajanjem promjenljivih u posljednjoj diferencijalnoj jednacini dobicemo cia je dr 271")'L r = dt 2.14 ·0. S povrsina sloja kroz koji se provodi LOp Iota. t 2 -t 1 . Protok toplote kroz njega je zaju stabilne ravnoteze da bi se obTnno do polozaja labilne ravnoteZ€.63-s Vidi se da je ona veta od w pa zakljuC:ujemo da ce se sistem obrlluti.21 W /Krn q =? Q ="1 ---·--dt q IntegrirajuCi po r 11 granicarna od r2 do r1) a po t od t2 do ll) j " dr r T2 = _ 271" AL. = 120 DC d. to ce se toplota provoditi od unutra.= 271"AL-·-In tl. w > !3.> D. Uzmemo Ii da je S = 2nr L. = 13 em do = 7 em 7 = 1 dan A = 0. L = 65 m t. sloj debljine dr (srafiranao na crtezu) i duzine L kao?ito je i duzina cijevi. 3.'1n .21 -_. Znak minus"ukazuje na Cinjenicu da se top Iota provodi u suprotnom srnjeru od smjera u kojern raste temperatura.V I. q = -A271"rLdr Kako u citavom izolacionom sloju nema nikakvih izvora toplote to ce prot ok toplote kroz svaki sloj biti isti.JALNl lSPITI IZ FlZIKE 219 imacemo da je 2 Odavdje se dobija ugaona brzina koju treba da dobije sistem u polo- W' I. neposredno poslije sudara dobijamo rad Wo = 81.ucaju unutraSnja strana izoiaciollog sloja odr'.>\.snjosti prema spoljasnjosti stacionarno. = W - \r r~:~rn2+m3-m. na rastojanju r od ose cijevi.tz-t1 q:c 211"AL-. lako je U odgovarajuCirn jedinicama /3 I-sistema izraeunati_ Q W 70K Q = 2 . . Kako je brojna vrijednost t.dg (m+3ml+3m2+3m3)L > 48 rad .lava na konstantnoj visoj.I. in 4l T2 d2 gdje je A koeficijent toplolne provodljivosti.

Neka je Budar molekula i zida idealno ela-stiean i pretpostavimo . DRUGI PAR ClJA LNI lSPITI 1Z FIZIKE 221 3. Ukoliko se ta sila podijeli povrsinom /:.]Vi hroj molekuia sa brzinama 1\ koje za YTijclne Ilt udare u povrsinu zlda !::.1inif. vrijelne ~{.JCi = f:.i nacin: zbog idealno elestit-TIog 5udara Prema zakonu a_kcije 1 rea1rcl7:1d jc dobjo i~.S koji irna duzinu ~:Ci = vJ::d.S na koju ona normalno djeluje.i)2i kojom gas u sudu djeluje na tu povrsinu zida.t udare u njegovu povrsinu . zid. nesredjen<. Pod idealnim gasom u kinetickoj teoriji podrazumijeva sc gas kod koga se rnolekule mogu smatrati materijalnim tackarna iZITledju kojih nema medjumolekularnih djelovanja. Projekci.6.8) podijeljcna tirIl VTCmen om. PISMENIH 1SP1TA 3.S.aka da prem.a VIi --::::" 1'2. 1>:oja je t. fiji 311 intenziteti vi bic_e f:.6. Svaka molekula pri udaru u zid suda prec1aje jedan d io impulsa zidu. Projekcija ukupne prornjene impulsa zida Ila fanjer njegove spoljasnje normalc.94) Pretpostavimo da SE-' rnolekuli u sudu mogu kretati sarno n tri gdje je . Pri tim sudarima dolazi do razmjcne impulsa (kolifine 'kretanja) i fi'astaje kretanje koje" se:'haz"iva hao-ticno-. __ Taj 1ro. vee sarYlO po smjcTu.leI je Projekcij11 llkupne prOITljene ko1l6ne kretanja jednog dijcla. ?VfoJekul koji lde prema zidu ima koliCinu kretanja (impnls) Pri sudaru sa zidOln njegova so brzina 11e u1ijcnja po intenzitetu. sljed{.I{'oi (3. lYroze se pokazati da ova pojedllostavljenja.nog vektor<1 spoljasnje norrnale na zid ce hiti . pa on nakon sudara. One se nalaze 11 neprekidnom kretanju i sudaraju Be Inedjllsobno kao 1 sa zidovima suda 11 korne se nalaze. t.220 GLAVA 3.olil<R) oa J nujudaljeniji molekuli sa hrziuorn Vi mogu za.tu tollkll promjen~l kolic. = '1}i· Projekcija promjcnE' kolicine kretanja koju je zid primio od udara sVlh molekula sa brzi·nama. irna koliciTlU kretanja Kzm = m. da stigrru do zida. dobice se pritisak koji gas 11 sudu vdi na.la te promjene na sInjer ju. 'C' medjusobno okornita pravca. RIJESENI ZADAC1 SA.6. a koja poticc od 8yih rnoleknla koje za neko vrijeme .~jednorn "idu ide 1/6 od ukupnog broja molekula u njernu (vidi sliku).2Y i f:.ine kretanja koja je SaTIIO suprotTlog smJcra 13a JC njena projekcij. ne uticu na tacnost rezultata (zakljucka) u stn se neJ":emo upustatl na ovom rnjestu.)" kretanje. predstavIjace srednju vrijednost norma]ne komponente sile da se molekuli krecu razlicitirn brzinama.2. zida na slujer njegove spoljasnje nonnale mozerna izracunati na. PreTna tome pritisak zatvorenog gasa potire od udaranja njegovin moleku1a 11 zidove sucia pa se moze pisati p= Prl interakciji sa zidom doslo jc do promjcne koECine kretanja molekula..1 je jednak 1/6 broja rnolekula koji se nalaze u paralelo-pipedu kOllstruisanom nad povdlnoIIl !::.

sto se moze napisati i kao .1 1 " "3mtlS tlt niV. + N. + N2 '--_.97) pomnozimo sa zaprerninom suda dobieemo v2 = ~io::::l \~r .....i = 1:...L7\.""1 nit'i v=_·_-n gdje smo sa n = NjV obiljezili koncentraciju molekula u sudu. Ni molekula sa brzinama Vi.96) predstavljajll osnovnujednaCinu kineticke teorije gasova za pritisak. Slicnim postupkom bi se mogio napisati i za srednju vrijednost kvadrata brzine J J gdje je k Bolcmanova konstanta.t padnu na povrsinu b. + NiVi + . + .2._.= -nrnv2~S tlK. kao . ----- L~:::::l NiVi N srednja vrijednost kincticke energije translatornog kretanja rrloleku- lao Vidi se da je pritisak zatvorenog gasa brojno jednak dvjema trecinarna kineticke energije translatornog kretanja molekula koji se sadrze u jedinici zaprernine.ec = .Trvr + .96) dobijarno p = nkT (3.95) t=.. Srednja brzina za skup molekula u sudu definise se kao V = lVIVl gdje je . koju izazovu svi molekuli iz suda koji za vrijerne I::.. tada bi projekcija ukupne promjene impulsa zida na smjer spoljasnje normale. DRUGI PARClJALNI lSPITl lZ FlZIKE Koristenjem ovog u (3.S biee F Pritisak tog gasa je .::l (3.222 GLA VA 3. tlt 1 3 - tlKz = " L tlK.IV predstavlja ukupan broj IDolekula u sudu.. + .95) dobijamo 223 gdje je ni koncentracija molekula sa brzinom Uvrstavanjem u (3...96) Posljednju SUTnu mozemo InaIa drugacije izraziti. + Ni + . Prcma tonle pod srednjOITl vrijednoscu brzine za skup rnolekula podrazurnijevamo onu kOllstantnu vrijednost brzine koju bi trebao da irna svaki molekul u sudu pa da ukupan zbir brzina molekula u sudu bude isti kao i kad se molekuli. Neka se 11 sudu nalazi NI molekula sa brzinaJ1la VI) N2 molekula sa brzinama V2. Ukoliko (3.98) n odnosno Izraz n V = . iznosila Srednja vrijednost sile kojom gas djeluje u toku vremena tlt na povdinu zida sud a 6. nakon uvrstavanja u (3._ rnv 2 Ek = -2 -+ N2V2 N. 3._. L (3.to je kod nas slucaj.97) Ovajednacina J kao i (3. Kako je DijeljenjerIl brojioca i imenioca na desnoj stranl sa zaprerninom suda V dobijamo . a sa ni = pli/V koncentraciju nlOlekula u sudu sa brzinom Vi.2:.."'.S.94) dobijamo Aka pretpostavimo da u sudu imamo r grupa molekul sa razliCitim vrijednostima brzina. ni v1 2 " pV = nVkT (3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA Vi. kreeu razlicitim brzinama..

slici.te polozaja.L I. a. UVTstavanje u (3. U horizontalnom srnjeru kretanje.2.branog koordina..tnog sistema.:... Uvrstavanjcm i skrativanjem sa a) dobije se tan 2 0: fl-=. 2 v y = 2aym pV = ·-RT M sto predstavlja opstu jednaCinu gasllog stanja za idealne gasove.zati.'a brzinu.~ 9£ V 'v ' 2 x ::::.ie jedIloliko jer ne dejstv'uje nika.(y= . u svakorn trenutkn u takviJTI uslovima.II = Uzevsi 1 2a. _. 4. rnogu se dati jeonacinama tan a tanO K yadriranjem ovog izraza dobija se 'U '-' t cos 0: = h ---l--. aNA Avogadrov broj.224 GLAVA 3. to zakljllclljcmo da m. tan' 0 Odavde se dobije tan 0-: ::::. 1J o (3. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 225 gdje je z broj rnolova moleknla gasa u sudu..kva.. a M njegova m-olarna rnasa.:r rn gdje je 1J y y-kmnponenta brzille elektrollcl na izlazl1 iz kondcnzatora. univerzalna gasna konstanta..99) gornju plocu rnoCl ce tan' 0 A. Prikazat (emo dva 11a(:ina. Za projekcije brzina na ose lza.nja kazaljke na satu) pZt je tan fj < 0.-: tan 0 ·V y".. -1 +V 1 1'-/. jer sila djclnjc Ltko da.S 0:' = Voy - at :::::: Vo sin Cl:' - at Kako je kretanje 11 horizontalnom pravcu jednoliko) jeT nerna nikakvih sila.98) daje .:. 11 ..ko jc Ym < d onda elektron nece ndariti iza. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. rrlOzemo pisati Vx v 11 = Vox = Vo CO. Treha pokazati da je tan a = ' . Pry! nacin: Sa slike S8 vid] da je Kako je 0: ostaT l.: Ym tan 0 i ..h) 11 m/M gdje je m dobijamo obzir da je J. sita.Kako je kretanje u vertikalnorn pravcu jednoliko prornjcIlljivo to IIlDzerno pisati da je V. . lJ nacin: Kretanje u vertikalnom praVCll do dostizanja naJvise tacke putanjc je jednoliko usporeno jer u suprot-nom s-rnjeru Y -ose djeluje kC)1lstantna sHa elektricIlog polja~ 3 od t. to .h 1Z konocTlzatora kao na. _ _ _ ___ .{:' taz:ke do lzl?-za 1Z kondenzatora je jednoliko ubrzano.Ie Vox = V X1 pa se dobija Koordina.h.0 t sin u. z =_ 'maS<1 gasa 11 sudu.VAk = R. sto je i trehalo doka.orarno jzabrati negativan predznak. ('lektrona..lgao: a 0 se rIljcri u smjeTu kT(~ta. povcca-I. I I x 'if Zadatak se moze rijesiti na vise nacina.

10. Prema jednacini (3. pa se na osnovu (3. Vo sin 0: 0:' ati Va cos = tan a a .100) a Za ovo vrijeme ce se elektron naci u polozaju cija je koordinata y = Ym.H' =? EIH2 =7 ma = 9.104) Uvrstavanjem nadjenog izraza za h dobijamo Rjeiienja ove kvadratne jednaCine BU t.103) daje 227 da je u njoj Vy = 0. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE iito uvrstavanjem u (3.67 . V~ ~ t= tp . = h +--. t·. odnosno vosina odakle je atp = 0 ti = Ip / ( + VI + h) 1 Ym _ h (3.--l!.tp tan = ~ 0: = tan Q.1 .101) je (110 ~ 1 + 2h) at 2 p -)1- h tanO Ym 5. (Ii) 1.--'Va cos a ati 0= h + v . tanO =-tana U slucaju Ym < d mora biti ti > tp pa nam u rjesenju ispred korijena ima fizickog smisla sarno predznak +. sin 0: - at~ -' 2 (3. 2 2 (3.. (3.99) moze pisati tp = Va sin 0: Sredjivanjem izraza pod korijenom dobijamo Ym = h + Votp sin 0: - at' at' --.102) i sredjivanjem se dobija da je mozerna pisati tan ti O tana .2. 10-31 kg mp = mn = 1.E. E.27 kg . te mozemo pisati sto nakon sredjivanja daje tan a = .102) Kako je a Va SIn gdje je ti vrijeme koje protekne od ulaska do izlaska elektrona iz elektrostatickog polja~ UzimajuCi U obzir da je prema Va sin 0: = alp) uvtiitavanjern u (3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA Vrijerne penjanja do najvise tacke putanje odredjuje se iz uslova 3.103) sto je i trebalo dokazati.226 GLAVA 3.Ip (3..101) U trenutku izlaska iz kondenzatora odnos komponenata brzina je (vidi crtez) tan O = Vyi - U trenutku izlaska iz kondenzatora je y = 0 pa je = .

.::> rj = '~-"re (3..WS) 11 + lJ r (3.ma daje Vidi se da u slucaju. Lako je vidjeti da je Zamijenimo li (3.107) i (3.j ""1. to zakljucujemo cia na njih djeluje stalna sila 11srnjercna uvijek ka ccntTu pl. Obiljezimo poluprecnik te putanje sa T.111 ) Ivfornent kolicine kretanja sistema elektron-ezgro u koordinatnorn sisternu vezanom za centar mase sisterna iznosi Ako pocetak koordinatnog sistema postavimo u ccntar mase) anda torn slucaju mora biti r~ = 0 Projekcija gornje vektoTske jedIlaCine na smjer vektora. polozaja ciaje rno m.'L_ r rn. moment kolic:ine krctanja sistema e1ektron-jezgro moze poprimiti (3. Centripetalna. r rastojanjc izmedju jezgra i eJcktrona.1tanje (centru maRe sistema).108) U ovu jednacinu imacemo re UVrStavanjem (3.109) gdje je Z broj protona 11 jezgru.105) mj r: Projekclja ove vektorske jednar.n?o (3107) .mjTj = 0 :.or e .IOS) imamo = Ij rno mo+ my" r (3.106) Prema Borovom post1l1atu 0 kvantovanju momenta kolicine kretanja. si1a koja djeluje na elektron dok se krece po svojoj putanji je morrl'j Prerna definiciji radjjlls vektor centra mase ovog sistema JC 11 odnosu na koordinatnl pocetak nekog koordinatnog sistema me +lzjednacavanjem (3. RIJESEN1 ZADAC1 SA P1SMENIH ISPITA 3. Nj0n Intenzitet lznosi (3.aju k. (J. DRUG1 PARCIJALNI 1SPITI 1Z FlUKE ZamJenom ovog rezultata U 229 Razmatranja cerno izvrsiti na osnovu Borove teorije atorna vodonika i njemu slicnihjona uzimajuCi U obzir daje masajezgra konacna.2. U tom slucaju jezgro i elektron se krccu po koncentricnirn kruznicama oko tacke koja predstavlja ccntar mase sistema elektron-jezgro.W6) dobijamo da je r e ~-=: -'!!!.109) i (3. smjer preTna na.110) dobijamo rw 2 (3. 'fa sila je rnedjusobna sila privlacenja jezgra i e1ektrona kao raznoirneno naelektrisanih ccstica (Kulonova sila)... a.inc na. Ugaonc brzine kretanja elektrona i jezgra oko centra mase moraju biti jednake.228 GLAVA 3. 0) odnosno u ton} sIuc. kada pustimo da Inj ---? 00 i TJ --.::Lzemo cia se elektron krece oko nepokretnog jczgra.108) Kako se i elektron i jezgro krecu po kruzTlim putanjama.110) mj i'c= ~gi'e + miTj 'mo + m'j 11 (3.

115) Prvi eksitacioni potencijal je jednak naponu kojim bi trebalo ubrzati elektron. i rj prema (3.~_ _ _1_ Ze 2 ? Odnos ovog potencijala prema prvom eksitacionom potencijalu za 2mp je 2 ' 2 41l"e() r Zamjenom r...116).m.114) u (3. atom prebaci iz osnovnog u prvo pobudjeno stanje. 1. Paredeci izraze (3... atom se maze nalaziti sarno U odredjenim energijskim stanjima Cija je vrijednost energije data sa (3..~~) J mo+mjF' 0 (mi+mu}2 E::. dabiCemo 2 = 0. pa da dobije energiju koja je jednaka energiji koja je potrehna da se pri neelasticnom sudaru sa atomorn. me! = --"--" mOmj Odakle je Wn mo+mj 1 Ze' = ----411"00 nltr (3. jednacina (3.99973 r E' = w 2 (m..:::.115) i (3.205 V E = E kj + Eke + Eps 17~'r2w2 '2 E = . glavni kvantni broj.230 GLAVA 3.112).107) i (3. Ukupna energija sistema jezgro-elektran biee jednaka zbiru kineticke energije jezgra i elektrona i potencijalne energije njihovog medjusobnog djelovanja Za izotop IHI je Z = 1 i masa jezgra je jednaka masi protona mj = mp pa bi bilo = 1HZ za kaji je Tnj "" (411" 00)2 8h~i 1 3e 3 = 10.lOS). DRUGI PARCIJALNI ISPIT! 1Z FlZIKE 231 sarno one vrijednasti koje su jednake cjelobrojnom umnosku konstante It = h/2IT.. Koristeci (3. gdje stoji masa elektrona mo.::.111) se moze napisati kao 1 --'. podijeljenoj sa naelektrisanjem elektrona e Vidi se da i rastajanje na kajem magu da se nalaze elektron i jezgro (paluprecnik atoma) moze da paprima diskretan skup vrijednosti (sta je istaknuto indeksam n uz poluprecnik. Da bismo to istakli dod ali smo joj indeks n.114)' (3.116) sa odgovarajuCim izrazima za slucaj kada se smatra da je jezgro nepokretno (rnj > > mo)' rnozemo zakljuciti da hi se oni mogli dobiti iz tih izraza.113) Prema tome.r w = nit mOmj 2 (3.-'. mo+mj gdje je n = 1.116) (4'lf€01' mo + mj 2n 2 1t' . ako bismo tarno..111) dobija se za r (3.. stavili redukovanu masu sistema (efektivnu masu sisteula). RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3.112) Ze' (3.Ze 2 411"£0 Trazena razlika eksitacionih potencijala je KaristeCi (3.-~ -+. a to je jednako energiji koju bi emitovaa atom kada bi presao iz prvog pobl1djenog stanja (n = 2) u osnovno stanje (n = 1)..113) i (3)15) ova jednaCina dade 1 Ze' 1 rnOmj Z2 e4 (3.2.3" .114) Vidi se da ugaona brzina kojom se elektron i jezgro ohren oko centra rXlase sistema maze poprimiti diskretan spektar vrijednosti.'_i_ + ml!. 211to+mi momi_r2w2 _'_I_Ze 2 41reo r __ 1_.2. Uvrstavanjem (3.

Ako :se na njega zalijepi rnaJo tijelo rnase rnl =-~:. . U protivTIom slucaju se nazivaju vla.02 ='-10 rad/ s.) Fizickirn klatnom nazivamo svako kruto tijelo koje moze cia se klati oko neke ose. Pretpostavlja se da vlakno.. meh alllcka encrglja i prepllsti SalTIO sebi) ono ce vrsiti oscilatorno kretanje. Taj fotonlzbije elektron iz atoma vodonlka kojije U Iniru U OSIlovnom kvant. prvoj spektralnoj Hniji u Lajmanovoj seriji...5 .. h) Koliku rrmgnetsku iudukciju .it.akJapa ugao fr.12 W/rn 2 1 gustina vazduha p = 1.29 kgjrn 3 .2. onda se takve oscilacije nazivaj-u vlastite (sopstvene) oscilacije sistema..e provodjenjem zanemariti. 10:= LMi i=l gdje je j\1i mornent £-te spoljasnje sile koja djeluje na tijelo. 25.rona<.= 20 em nize ose) kruzna ucestanost postane :. ispusti fot?n koji odgovara.nom stanJ·u. 50 g na rastojanju Ll . osovine R.1987.1 mrn koje se nalazi u evakuiranorn balonu da hi 50 njegova ternperatura odrzavala na stalnoj vrijednostj T = 2500 ]{.232 GLAVA 3.acke reakcije Moment sile teze je Hjednak nnli.2. Na ovo tijelo djelllje sila teze G1 i reakcija. 10. DRUG1 PARCIJALN1 ISPITI 1Z FlUKE Rjeiienja: 1. Kolika J. Ovc obrtno kretanje oko ose opisuje se osnovnom jednacinom dinamike rotacionog kretanja N 4.! . godine W. zraz za ra. Na udaljenosti d od elektronskog topa postavljena je uleta tako cia spojnica T1'v[ sa pravccm )(-ose r. Ako se izvede lZ ravIloteznog polozaja (a to se moze lZVTsitl saG rnn ako fiU se saopsti neka.2. Odrediti amplitudu zvucnog talasa u vazduhu cija je frekvcncija 1/ = 1000 Hz.dijus vektor napadne t. Moment reakcije osovjne je MR =rx R ME = rRsin(i·.) zraci topiotnu energijll kao apsolutno crno tijelo.' koje djeluje uormalno Tla favan koju odreujuju pravac X-ose i tacka 1\. Prag cujnosti za zvnke tc frekvencije je 10 = 10-. a) Koliku rnagnetsku indukciju Bl IllOTa lInati magnptno po1j(. Izracunati jaCinu dektricne struje koja treba cia protice metalnim vlaknom precnika d 0. Elektroni koji se ubrzavajll naponom Uo izlijccu iz elektronskog topa u pravcu X-ose.lednostruko jonizovani atom helijuma (II e+) koji mimjc.e prigllsene. e brzina fot·. a.1 cia oi elektronc skrcnulo na metu J\1. Fizicko klatno vrsi 'male oscilacije oko hOrlzontalne ose sa kruznom ucestl1noscu WI" = 15. Gubitak toplot. <"iji je specificIli otpor p = 2. 3. a brzina zVllka u vazduhu 11 =::: 33] rnjs. a) Izvesti izra.0 rad/::. 233 3.oc'lekt·.9 Drugi parcijalni ispit iz Fizike Tuzla.'3t. = 1.:l za racunanje kruzne ucestanosti lizickog klatll(l.[ x· Ridbergovc'konstantc izvesti i izracunati je. . IUJESEN1 ZADACI SA PISMENIH ISPlTA 3.8 2 treba da ima magnetsko polje kome su silnice paralelne s pravcem T M da bi elektrone skrenulo na metu M.6 Om. Aka ne llzimamo U obzir otpor sredine i trenje na -osi oka koje 08cilujc. 5 . -un11TIJe . b) Koliki je InOInent inercije ovog fizickog klatna U odnosu na DRU oko koje oscilllje? 15 rad/8 m = 50 g L = 20 em Wz = 10 rad/s w =? I =-:? 2. H) = 0 jer je ra. a nivo jaCine L = 10 dB.

L.a - U odnosu na datu osu 1 iznosi I.119 ) Iz jednaCine (:. 2 Ovo je diferencijalna jednai'ina koja opisuje harmonijsko oscilovanje. i ugaono ubrzanje ce biti iste orijentacije.L. njegova kruzna uzestanost je 2 WI = -1-' mgL (3.118) nakon sredjivanja dobijamo w = SredjivanjerIl ~ve jednacine se dobija 2 2 ~--~-g m..~ 1. L$ udaljenost polozaja centra mase sistem. a ad nas.2. b) Kada je klatno sarno. Lg i uvrstavanjem u (3.>teze. Kao vektor.g + Iwi 1+ m. Uvrstavanjem u (3. pa projekcija vektorske jednaCine (3.118 ) gdje je ms = m +. a ka nama. = ~----'--'--~ m.. m = __ .Ll Odavde je Wo = Jrn~L 2.117) se moze odrediti masa fizickog klatna mgL. ml masa sistema.119) dobijamo 'P-rwo'P =0 2 ". jer se ml masa moze smatrati tackastom. kada je tijelo otklonjeno' Ejeva od ravnoteznog polozaja.234 gdje je GLAVA 3. y + -~··-sm_y = 0 I Za male otklone je silly ~ y (izrazeno u radijanima). Ugao otklona se odredjuje u odnosu na vertikalu na kojaj leze Dsa i centar mase sistema u polozaju stabilne ravn<. ugaoni pornjeraj je duz ose i orjentisan je ka nama kada je tijelo na desnaj.117) 10 = 1O~12 Wjm 2 r . 9 je ubrzanje sile Zemljine teze na tom mjestu i I je moment inercije klatna u odnosu na osu oscilovanja. DRUGl PARClJALNl lSPlTI lZ FlZIKE a aka se zalijepi malo tijelo na njega ona iznosi 2 msgL" w2 = ~I.a ad najblize tacke na osi L. m je masa klatna. + mL mr+m J -2 M = dt na smjer ugaonog pomjeranja daje d 2 'P ~ Is je moment inercije sistem. 235 I radijus vektor napadne tacke sile tete GU odnosu na naj- bliiu tacku na asi. Prema tome. Rao vektor je orijentisan duz ase ad nas kada je tijelo otklonjeno desno. pa se dobij~ . a kruzna ucestanost tih oscilacije je W2 = m. I + mL + rnlLi [w 2 (3.L. v = 1000 Hz L = 10 dB gdje je L u~aljenost centra mase sistema od ose oscilovanja. RlJESENl ZADACl SA PISMENIH lSPITA 3. kada je na lijevoj strani ad vertikale. = 1+ mlL.29 kg! m 3 v = 331 mls' a =? .

.ziva.. duzi d zakl~pa sa poluprec... To va'll i za.121) Uvrstavanjern (3.1L _ R /2 u toku kretanj() do TIlete.236 GLAVA 3.- /210 10 0 . I Io Rjesavanjern posljednje jedn(1ejnc po I se dobija da je 1= 10 .034 run Ugao izmedju Va 1 8 1 je ~va. male prornjene pritiska na membrani uha te ga nlOgu cuti Ijudi sarno sa osjetljivim usiIna. kao vektoT) mora biti llsmjerena 11 crtez: a ITl..cta treba. Vidi se da takav zyuk ima amplituciu Tecla velicine precnika atorna.lednaCine po n dobija se da je .. jc oya Lorencova sila centralna sila i da ona mijenja sarno pn).lL (3. DRUGT PARCIJALNI ISPITT IZ FlZIKE 237 Pri rasprostiranju zvuka kroz vazduh kroz njega prenosi energija. w kruzna ucestanost talasa... v brzina rasprostiranja zvuka 11 vazduhu. d) i ugao izmedju poluprecnika po-vllcenog uTi poiuprecnjl.ctu) magnetRka indnkcija. coe doblja . T'ada je R=~2 sin 0' 3. Srednja vrijednost gustine toka energije predstavlja intenzitet zvucnog talasa. Nakon sredji- eR PohJprccnik odredjlljcrno iz gCOlnetrijc problema. =? B2 =? d F?-.- Do.nja se dobije 7T ·/ZTolOo. kTec. p gllstina nedeformisane sredinc. ugao koji simetrala. kruznici po kojoj ce na. .~ a . Takav zvuk iza.. 1L 1 = 27fv V-.2. cia bude no. Nairne ngao lzmedju smjera X-osp i pravca.'-""p~z-.121) u (3..120) i rjesavanjcrn .:a koji polovi duz d jesll jcdnaki) jeT 811 to uglovi sa nonnalnim kracirna. Uo d a B. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. hi eJektrcmi pa.. lO{I. 1 2 2 oclnosno 1= --pa w v 2 (:-5.nikom putanje poYUCCni1u iz Ai.~r = '-pa (.staviti da so.------. Srednja vrijednost gustine toka (fluksa) energije kroz srediJ11l Je se n) Ako se elcktroni ubrzavaju naponom Un) rad siJe c1ektricog polja prelazi 11 kineticku energiju elektrona pa jc 7 .--~--~ == 0.l clcktroni po ulasku 1J magnetsko polje.~.li na m.V{lC b:r:zine) a ne i njenu brojnu vrijeclnost V. Po]'uprecnik p11taIlje odredjuje sc iz uslov<t da.120) Nivo jacine zvuka mjeren li decibelima je Elektroni toli1wm hrzinom uJijecll U homogeno Inagnetsko poUe indukcije Bl pod uglom ad 7r/2 U odnos1J na pravac 11n1ja sileo Na takav elektron djehJje Lorenc ova slla L = 10 19 ..) 2 1 2 2 1) gdje je a amplituda talasa.

2. jer je su v.5 .3.238 GLAVA 3. i ii. tako da ce elektroni iCi po spiralnoj putanji u smjem polja B.) 4. ostati nepromijenjeno..:u. kojaje paralelna sa . Prva komponenta sile biee normalna na ravan koju odredjuju vn i B2 i mijenjace normalnu komponentu brzine po pravcu i smjeru.. aka protice struja konstantne jaCine I.. Y I2eUo 2rrm odnosno.10. Period obilazenja po spirali je Tada je d=n ----coso: m eB. za n =1 27f OIl Kada elektron uleti II homogeno magnetsko polje indukcije B" ce vrsiti kretanje po spirali jer ce Lorencova sila biti B.··· Vlakno ce sa svoje povrsine da zraCi energiju U okolinu. kolinearni vektori u svakoj tacki.) . KoliCina toplote koja se za neko vrijeme t proizvede u provodniku.122) L L1 = vpT = voT cos ex gdje je T period obilaska. Spirala je takva da ee elektroni poslije obilaska ponovo prolaziti kroz neku tacku na tom pravcu. odnosno ako je d = nL 1 = nvoTcos 0::. 10. Aka brzinu elektrona razlozimo ria komponentu vrn koja je normalna na 2 ) i drugu komponentu~.2.m 239 b) eRB. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH 1SPITA 3. za proizvedenu kolicinu topiote u jedinici vremEma imamo (3. Elektroni ee pasti na metu ako do udara u nju naprave cijeli broj punih obilazaka. n=1.6 Om 8 <J = -0. dok ce t. Energija koja se sa jedinice povrsinc emituje u jedinici vremena moze se izracnnati . DRUG1 PARCIJALNI 1SPITI 1Z FlZIKE Normalna komponenta brzine se odredjuje iz uslova ::::?Vn= . X if.a Dzul-Lencovom zakonu Q = I'Rt gdje je F = -·eWn X if.) Drugi Clau je jednak nuli. on se zagrijava.e(v. Kakoje povrsina poprecnog presjeka vlakna S = d'rr /4.W 1m' K4 I =? Kada kroz provodnik prot ice elektricna struja.. koja je od prethodne pomjerena u smjeru polja za korak spirale R= Ps elektricna otpornost_provodnika.67.. F = -e(vo X if. maze se izracunati prem.8 2 ) mozemo izraz za Lorencovu silu napisati kao B d=O. i obilazice po spirali u smjem kazaljke na satu gledano dui polja u srnjeruB2 .l mm T = 2500 K P = 2. = d:Y-e-cosa rz.

Prcrna tome jzjednacavajur-i (3.d. gdje je E ukupna crnisiona moe apsolutno efnog tijela. 47fEo 1 ~-.1. aT apsolutna terrlpcratura. povr.--~ Zc' nh gdje smo uz brzinu dodalj inaeks n da bismo istakli da brzine elektrona pri krctanju 11 atomu riet_e moei inmti b110 koje J vee sarno odredjene vrijednosti. ali ako predpostavimo da je rnasa jezgra beskonacna.rno Tacnije ree. Nakon skralivanja sa r iz (3.}). Ukupna energija sistemajezgro-elektron. Tada je moment koliCine kretanja elektrona na toj putanji. je zbir kineti(:ke energije elektrona j potencijalne energije njihovog medjusobnog djelovanja E=~·- mv 2 2 1 47fEo Ze 2 r (3. Od onog trenutka.124) Sf' dobija..··· glavni !<vantni broj. Uvrstavanjem 11 (:1. prisiljava deletron da. Ukupna energija koja se izraCi sa citave povrsine vlakna u jedinici vremena bice (8. uz pretpostavku dajezgro rniruje. mvr·v = Ako 5e Ze 2 ~-~ 41fco ovdje uvrsti rezultat iz (3.= m. prema Borovom postulatu 0 kvantovanju.124). Frerna elementarnoj Borovoj teoriji atmna vodonika i njemu slicnih jona u atomu postoje stacionarna stanja u kojirna _atoffl. izraci sa.lkna) bude jednaka. pa.2. onda se centar mase poklapa sa centrom jezgra.vr = nn (3. kada energija kqja 50 za jediTlicu vyemena.je _KulOTIova sUa kojOITl Sf"' -medjnsohno prlvlace jezgro i elektTon rnv T cr·"'"r.. se krece oko jezgra. ali ce l1sljed toga cIa. iz (3. eJektron se moze kretati sarno na odredjenim rastojanjima od jezgra.123) i rjesavanjem po I dobija.V n n'li 47fEO----~ 2 n2 t.eno. se moze reci da se krece sarno elektron. jednak cjelobrojnom urnnosku Plan kove ~konstante dejstva h m.125) gdje je n'= 1.126) Korist. ra. PIVO cerno izvestl izraz za izracunavanje Ridhergove konstante.~ ~raci energjju..127) .126) dobijamo (3.st(: i Bnergija koja se so.' mZe gdje indeks n uz r takodje ukazuje na to da poluprecnik kruzne putanje elektrona u atomu vodonika i njcrnn slicnih jona Inoze imati sarno odredjene vrijednosti.124) 1 mZ'e 4 ~ ({EO)' 2n'1t' (3. DRUGI PARCIJALNI ISPITI TZ FlUKE 241 prClna Stefan-BolcmanovorIl zakonu jer se pretpostavlja da vlakno zra(:i kao apsolutno cnlO tijelo... povrsine v].sine vlakna.3.48 A = .125) dobija se Tn odnosno 1 = ~-~·\I 2 ! 5.123) Usljed zagnJ<1VarlJa el(-:ktricnom strujorn temperatura v!akna raste.122) i (3.240 GLAVA 3. (J StefanBolCTuanova konstanta.. jad . Centripetalna sila koja. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. i jezgro i elektron se krecu oko centra rnase. tj.P = 1. crnituje 11 vidu zracenja.eCi jednaCinu (3. kolicini topiote koja se za isto to vrijelne proizvede u vlaknu) njegova temperatura fe ostatj konstantna.125) dobijemo Vn = .

..2. 1 1 mZ'e 4 ( A (41fco)' 2hcn 2 1 k2 1) n2 Izraz ispred zagrade u posljednjoj jednacini je Ridbergova konstanta i za vodonik (Z = 1) iznosi 1 mZ'e 4 RH = .10 Drugi parcijalni ispit iz Fizike Tuzla. Kakav je sastav srnjese i kolika je t~mperatura) kad nastupi toplotna ravnoteza? Speeificni toplotni kapaeitet leda je dvaput manji od specifii"nog toplotnog kapaciteta vode koji iZIlosi C2 = 4186 J IkgK. 86 e. = 0. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. atom emituje energiju u vidu elektromagnetskog zracenja. ako je u centru kruga intenzitet zyuka 10 30 /LW 1m 2 • Prigusenje talasa se zanemaruje. .2. 3. 10 6 ml s U ovu jednacinu dobijamo 3.22 1) l' 3.31 . • = Z RH'4 2 3 E f = : \ = . u Ako ovaj foton pogodi elektron t1 atomu vodonika..104 Vim it. Rastojanje od centra kruga do izvora je L = 1 m. Ciji foton ima energiju jednaku razlici ellergija ta dva kvantna stanja hv = En ..: = 3.:0)' 2n2 12 . Rastojanje izmedju pukotine selektrora brzina i mjesta gdje se registruju joni je D = 400 mm.2. 2. a jaCina magnetske indukeije u obje oblasti je B = B.. Ovaj elektTon utrosi jedan dio energije da savlada privlacnu silu jezgra (izlazni rad elektrona iz atoma.= 109737. Kojem hemijskom elementu pripadaju ti joni? 4. 1) ('4. UvrstavanjcIll (4) Ek = E f - Ai = 27.6 eV . Na osnovu Borove element arne teorije za atonl vodonika i njemu slicne jone izvesti izraz za odredjivanje talasnog broja elektromagnetskog zratenja koje emituje atom. 10' 11m 41fEo 2hen' Lajmanova serija u jednostruko jonizovanom atomu helijurna nastaje pri prelasku elektrona sa visih energetskih nivoa na osnovni nivo (n = 1).. koji se nalazi u osnovnom stanju 1 OIl ce biti apsorbovan.Ek gdje je n> k.2 nm i 486. odnosno od glavnog kvantnog broja n. (1 . god. Odrediti atomskemaseodgovarajuCih jona pretpostav IjajuCi da sujednostruko jonizovani.242 GLAVA 3. Fri prelazu iz viseg. Atom vodonika se oslobadja te energije na taj naCin stu se izbacuje elektron.00 4 = 13.1987.9. U llize cncrgetsko stanjc . Kojoj seriji linija pripada spektralna linija atomskog vodonika (iji je talasni broj jednak razliei talasnih brojeva sljedeCih linija Balmerove seIije: 410. energija jonizacije). a preostali dio odnijece U obliku ~ -"kineticke energije E f = Ai + Ek Energija jonizacije atoma vodonika je Ai = hvlOO = 1 me (1 .- l.5 m.1 nm? Kolika je talasna duzina te linije? Izmedju kojih nivoa se vrsi prelaz pri emisiji te svjetlosti? . Specificna toplota topljenja ledaje q.26 eV Brzina u nerel.ativistickom slucaju je V -- _J2E k --.hcZ RH = 6~. Skicirati Bejnbridzov spektrogra[ masa. = 300 9 temperature t2 = 20°C. Pri laganom mijenjanju intenziteta elektricnog polja selektora brzina zapaze se pikovi jonske struje u prijemniku pri vrijednosti t1 = 1.33 MJ/kg. Tackasti izotropni izvor zvuka nalazi se na normali koja prolazi kroz centar kruga. a poluprecnik kruga je R = 0.38· 10 he -19 J = 40. Nab srednji fiuks (tok) energije kroz povrsinu kruga.'. 2.. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE Kineticka energija fotoelektrona ce biti 243 Vidimo da ukupna energija sistema zavisi od toga na kojoj se putanji elektron krece.6·10 4 Vim. Prva linija u seriji ce imati talasnu duzinu A21 = Z RH Energija ovog [otona je 1 . = l. = 50 mT.10°C ubaci se u vodu mase 17~'J. Kocka leda rnase ml = 50 9 i temperature tl = -".1 .

U tom slucaju surna ce 'prcci u integral <I> . . a v fazna brzina talasa (brzina prenosenja energije).6) Vektor fazn€ brz-tne v se po smjeru poklapa sa smjerorri preTlo~ellja talasa (prenosa energije) pa mozemo pisati za vektor glI"st.S" = i~r6. Ukupan srcdnji fiuks kroz neku povrsinu bice tada 6.lementu povrsine bice . arnplituda talasa u dat. UVrStavanjern (3.sinu i vektora sTednje gustine toka (vidi sliku).S"v/'.ie jcdnaka fluksu encrgije kroz jedinicnu povTslnu postavljenu normaino na srnjer u kome se prenosi energija.. = .6...[ = tJ. . l1ocicemo element povrsine dS koji se od centra kruga nalazi na rastojanju r.Jasa.Si cos i=l N N (Xi (3. q.ine toka L (3.W 1m' [0 F.1) /'.kama prostora uvodi se velicina koja se naziva gustina toka (fluksa) energije." =7 Fluks iii tok energije kroz neku povTsinu prcdstavlja energiju koja prodje kroz tu povrsinu 11 jedinici vremena /'. zaprerninska gnstina energije talasa.5) (" d ••_') "\ gdje je 'IJ. a p je gustina nedeformisane sredine kroz kOjll se prenose t. Brojna vrijednost gustine toka (fluksa) energije ... .t .244 GLAVA 3.3.~r Rako je energija koja za ncko vrijeme prodje kroz povrsinu koja je normalna na smjer strujanja energije /'. J'sr = ~pa2 'v 2 xW Kako je gusl.E (:).5 m 10 = 30 p. /'. 31' = . Za.'i ~ 2: i.2) Tar.eristiku toka €nergije u razlicltinl t..oj t.ar_ki.Si-+ O i=l lim L isri 6.S" /'. a u jednoj tacki se mijenja u toku vremena po zakonu kvadrata sinusa (up!" = .nika dr.. gustine toka na uocenom e. k" d . (3.2: . RIJESENI ZADACJ SA PISMENIH ISPITA Rjdenja: Izvor :i. a ogranicen je lukom duzine rdrp i priraStajem poluprec... DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 245 *pa2~:t)) to se za vcktor srednje gustine toka energije maze pisati ---: __ 1 2 2 _ J.ij) C~ gJe je a..ina toka razliCita u raznirn lai'kama prostora. karakt.E -.6.4) J = .S cos Q gdje je a ugao izrnedju jedinicnog vektora normale na povr.. Srednja vrijednost fiuksa energije kroz elementarnu povrsinu moze se dobiti kao Jsrn '-.2. iJ? 1? sr ~ ..<1> f'.al.ri .E = .8i --).130) u (:U 29) G nasem slucaju na krugu kroz koji trazimo srednji fiuks.t ~ ~- /'..~r .. Kroz razlicite elemente neke povrsme moze to energlJ€ a l'ma razlicite vrijedllosti i da prenosenje energije bude usmjereno U T(tzlic. dobijamo J = 1LV dS = rdcpdr Sa slike se vidi da je cos a: = L x (3..itim pravcima.a.q. 8 N i cos (Xi = /' JS i3r cos adS (3.o.~~r ..Zpa w v L L= 1 m R C~ 0.S"/'.aJasi..7. /'.7) (ftuksa) energije J = -: "Tl Srednja vrijednost.na vrijednost ovog srednjeg ftuksa dobila bi se ako se uzme granicna vrijednost ove sume kada .6./'. w je kruzna frekvencija t..

ce se snizavati.Jsr .0 "C) Ukupna koliCina loplote koju je oslobodila voda pri hladjenju moze se izracunati kao Qo. . RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. a temperatura vode. pa se maze pisati 1.: Q1 + VracajuCi se na staru prornjenljivu t = y'L2 + r2 .T/kgK q.t.34 .:-: rdr (L2 + r')3/2 VL' +--. Ukoliko se voda u koju smo ubacili led nije joil ohiadiia do 0 °c ona ce i dalje otpustati toplotu i hladiti se.:---.-p-w 2 v Uvrstavanjem (3.2. = m2c2(t2 -._lag 2 x' (3. = 3.8) x gdje je ao brojno jednako amplitudi talasa na rastojanju 1 m od lzvora. KoliCina toplote koja je potrebna za topljenje cjelokupne mase leda je odakle je IoL = -paow v sto uvrstavanjem ispred integrala u gornjoj jednaCini dajc 2 1 2 2 2 <1>" .134) i (3. on proizvodi sferne talase kod kojih amplituda opada obrnuto proporcionalno udaljenosti od izvora. Intenzitet zvuka je srednja vrijednost gustine taka encrgije.c.= 27iL 10 3 lR 0 =-. a da se pri tome voda JOB nije ohladila do 0 °C. 1) dobija se da je Voda koja nastaje topljenjern leda ima ternperaturu 0 DC i zadrzace je sve dok se ne istopi i posljednji komadic leda. = C2/2 c.246 GLAVA 3. led ce od vade primati kolicinu toplote i njegova temperatura ce se povisavati. Tn. a voda nastala topljenjem leda ce prirnati toplotu i zagrijavati se. KoliCina topiote koju primi voda nastala topljenjam led a je Q.9) (3. Intenziet zvuka u centru kruga hi bio Kada se saY led zagrijao do 0 °C. kojaje otpustala koliCinu toplote. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 247 gdje je ax amplituda na mjestu koje je udaljeno za x od izvora zvuka. Za taj proces je potrebna koliCina toplote 2. dolazi do prelaska top late sa vade na led j on poCinje da se topil a voda se i dalje hladi.T/kg ts =? Ako se led temperature t.. ubaci u vodu temperature t.136) u _. Tada se moze pisati ao ax = (3.) Kako nema gubitaka toplote ova kolii'in'a toplote mora biti jednaka kolicini utrosene toplote u svim navedenim procesima Qut : : :.:2 = <1>" t. = 50 9 t. dok ne nastupi toplotna ravnoteza. dobijamo = • 27fL 3 10 Jt3 tdt = 27fL 3 10 ( --. Taj proces ce se odvijati sve d.1:12) dobijamo m. Obiljezimo tu lemperaturu sa t.ok im se temperature ne izjednaee: tj. Ovaj proces ce se odvijati sve dok se sav led ne zagrije do 0 "C.133)'(3..10 5 . Kako je izvor tai'kasti.=-lOoC = 300 9 t2 = 20°C c. = 4186 . = m.(t. ilto daje rdr = tdt.L 10 Smjenom _ 3 lR j'Z1i (L' + r2)3/' ° rdrdtp o .

) Vldi se da je ona 11vijek nonnalna na raV<l. nece skreta.ostavi . ovaj uredjaj se naziva selektor jona po byzinarna iii monohromator brzina. Zbog toga sto se odabiranjem polja [ i indukcije B rnogu izdvqjiti iz snopa joni sa jednom vrijednoscu brzine. pa nece proci. RI.FlZIKE 249 + Q". + m.)c. _.ko se u prostoru izmedju plot a kondenzatora usp.: 5 Prema tome u sudu ce biti sarno voda.t. • Vi' D @ .. sin 7r/2 j cc.c. DRUGI PARCI. = 12 kV 1m [. ----. ~t\.• -.ti vee ce se kretati pravolinijski i izaCi kroz atvoT S. = qvB ... a usrnjerena od nas u crtez (oznacavarno to kruzicem sa oznakom x u njernu. cc? Joni koji se dobijaju u izvoru jona imaju razliCite brzine v.248 Q.tr) + m. Joni koji prodju kroz otvor S ulijecu u prost. + m. prema pozitivno naeJektrisanoj pIo?:i..g. koja je normalna na brzlnu kretanja jona i dektrostaticko polje u kondenzatoru.:.atiHa si!a.: . Kako se centrjpetalna sila Inoze napisati kao proizvod mase jona i njegovog centripetalnog ubrzaIlja 1 mozemo pisati odnmm? masa jona koF se krece je rn = qB .(O °c m'2 c Zt Z . Oni joni koji imaju t. sila prema tome ne IIloze rnijenjati brzin11 jona po brojnoj vrijecinosti vee samo po pravcu i srnjeru. Ova sila skrece jone na suprotnu stranu od one na Prerna torTle za jednake vrernenske intervale.or u kome djeluje sarno magnetsko polje. °c 0 DC) RjesavanjcrIl ove jednacine po it' dobijarIlo koju ih shece elekt..rnlqt (m. odnosno putanja je polukruznica.e na te jone dje]ovatj i I.c.1 ® e tauja prerna negativno naelektrisanoj ploCi pod uticajem dektrostatickog polja koje postoji u prostoru izmedju nae1ektrisanih plota.2. GLAVA 3.) = m.-------. q(vx 8. Za te jane vaii da je ts = + mlclh ~ .n 11 ROJOJ lete vektori v i Ova.magnet. . Kada U obliku snopa ulaze u kondenzator kako je prikazano na crtezu doCi do njihovog skre- ce E v =(3. gvB 6 1 <iI II . v (3..akve brzille da je Lorencova sila po intenzitet 11 jednaka sili kojom clektrostaticko polje djeluje na njih.. = 16 kV/m A. brzina ce dobiti uvijek iste prirastaje koji su usmjereni u smjeru sileo Dakle takvo kretanje ce biti krivolinijsko kretanje kod kojeg postoji sarno centripetalno (raclijalno) ubrzanje. kao cia glf'damo u-Tep strelice-vektora): tada i.sko polje indukcije B..(t . Intenzitet ove sile je konstantan i iZDosl 6 6 8 Fi.. a say led ce se jstopitL odak!e je 3.orencova ·sila koja je usmjerena. = 50 mT [. . m2c2(t.11) . Loreucoya sUa koja djelujc na njih je fA = B1 . u' ovom siucaju na desno. =? A. .rost.JESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA Izjednacavanjem utrosene i oslobodjene toplote dobijamo 3. R -----~.JALNI ISPITI IZ . D = 400 rnm B = B.10) B Svi ostali joni bice otkolnjeni lijevo iii desllo od otvora S.

Da bi se m. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH lSPITA 3.1 nm RH = 1. odigrala je veoma ·znacajnu ulogu u razvoju savremenog shvatanja prirode.da joni padaju u kalektor. Dok elektron zraCi. biee toku kretanja on bi kontinuirano zrac..ih vrijednosti energije i momenta impulsa atomskih sisterna.se jona su Al = 4. atom se sastoji ad pozitivno naelektrisanog jezgra koje miruje i elektrona koji se kreee ako njega po kruznim putanjama.) . n= 1. ~~re~a uociti ~a.107 lim 1/. pa prema (3.3. na mjesta gdje treba da padnu joni nakon skretanja za 180 0 od izlaska iz otvora S. Ova ideja o uvodjenju diskretnih mogur.io elektromagnetske talase. .1 = C2 mz.\ ="1 . Predlozio je da se li5VOji tvrdnja da elektroni u atomu ne zrace energiju dok se kreCli ubrzano. prerna saznanjima do kajih se doslo u klasicnoj fiziei (makrofiziei). Kako je elektron naelektrisana cestica. . su ovo bezdimenzione velicine. a. 10.= 4 u 0.09737.250 GLAVA 3. odnosIlo to je broj koji iskazuje masu jona u atomskim jedinicarna rnase.. U m Z = 9PI D !J.\. odnosno rnvr = nh.\. kvantovanje. = 486. za masu jona koji se rcgistruju u trenutku t.··' odnosno 171. Predlozio je da se usvoji.27 kg '" 3 u gdje je u = 1.66· lO~27 kg. Kako svakom stacionarnorn stanju odgovara tacno odredjen iznos energije. Masa jona koji padaju u kolektor u trenutku t.137) mozemo plsatl v(t) = nt) B Tada ce masa jona koji se regiRtruju u trenucima maksimalne struje u kolektoru biti Prenm Eorovoj elementarnoj teoriji atorna vodonika i njcrnn slicnih jona. Ta stanja je nazvao stacionarna stanja. on bi se kretao po jcdnoj spiralnoj putanji i na kraju hi pao u jezgro. postavi kolektor jona. morao da zraci energiju jeT se nalazi u ubrZanOITl kretanju. Ako pogledalno u tabilee lzotopa vldl se da su to izotopi helijuma: H e 4 i He'. ~ eB2D U(t z ) ~ '2[2 Uvrstavanjern brojnih podataka. = 5 .138) moze napisati 4. U na!lem slucaju je kalektor u fiksiranom palozaju pa je R = D /2. Prerna tome.2. Nasuprot tome.tz.tornske ma. Stacionarna stanja 8U sarno ona stanja za koje je moment koliCine kretanja (Inoment irnpulsa) ejelobrojni umnozak konstante It = h/2rr. to ce emisioni i apsorpcioni spektri atoma biti diskretni (diskontinuirani).e bi se mogle objasniti eksperimental:ne Cinjenice da su atomski spektri linijski (emisioni i apsorpcioni).D m=-2v rnl =7 rnz =? Brzina jona koji izlijecu iz otvora S rnijcnjace Se 11 toku vremena jer se ~ijenjajacina elektricnog polja u kondenzatoru.\ ="1 qB.ogli objasniti eksperimentalni rezultati. Atomska masa jona je broj koji pokazuje koliko je put a masa toga Jona veca od mase jedne dvanaestine ugljenikovog izotopa 6 C12 . Bor je predlozio da se pretpostavi da u mikrosvijetu (atomskom svijetu) vaze drugaCiji zakoni od onih 11 rnakrosvijetu. to hi Oll. = 410. DRUGI PARCIJALNI lSPITI IZ FlZIKE 251 Aka se.2. iii apsorbuje energiju sarno kada Inu elektroni prelaze iz jednog 11 drugo stacionarno stanje. da atorn zrati. mati cerno registrovati struju kad god poluprecnik putanje bude takav. se dobija m. unificirana atomska jedinica rnase. Tim.2 nm .i A2 = 3. Tada se jednacina (3. atomi 8tl stabilni i zrate energiju u vidu diskontinuiraHOg spektra.

2n2 En-ergija kvanta. > nL sto se moze zapisati i kao he . E o Koristeti (3.-svjetlosti (fotona) koji se crnituje pri prelazu ato.unaV2.-1. (Z = 1).A 144 = ~.20) (~{. DRUGI PARCIJALN1 1SP1T1 1Z FlUKE 253 E = Ek ..- 1 . lz uslova Talasni broj spektralnc linije . Za zadane talasne linije imarno (3.njcm rnase m'2 iz (:).~.') A ~ Al 1 -.142) u (3..09737· 10 7 l/lTI Ridbergova konstanta za vodonik..) (3..139).---1 1\ - -'2 .. Talasni broj irazene spektralne iinijE' je prema usioyu zadatka = --~~ 1 Ze' 1 Ze' = ..ie (3.(. .142) i (3.2.21) gdje SIno sa indeksom n uz brzinu lstakli da je ona zavlsna od kvantnog broja n.--"'I m.ma iz viseg u nize energetsko stanje je odnosTIo ..141) moze se dobi!.rnOVn Ako iz (3. mov' + Ep .:vrstavanjem (3..252 GLA VA 3.~ = RH (1 -.1.146) lzrac_unamo rn] dobijamo da je nn =::.18) i Borovog pastulata rnovr = nit rnogll da se odrede poluprecnici stacionarnih putanja i brzine elcktrona na njima. .147) dobija se mz duzina ove linije prerna (3.C-"".= -_. En jer smo pretpostavili da jezgro rniruje. 471EO----"-"'fnoZ e 2 n 2 -n 2 Tzra... Nakon skraCivanja jednaCine rnovrv f :t'1--.: = E= -. a talasua Ako sada (3.140) sa r dohija se Ze' :=:c . Prema tome prelaz se vrsi sa sestog na cetvrti energetski Ilivo. ze Bahnerova serija linija nastaje kada elektrolli sa visih energetskih nivoa prelaze na drugi (n = 2) u atomu vodoTIika.:: .. .i Vn gdje je nl'l > 2 i m'2 > 2) a Rll = 1.""'-- 4r.~--...141) dobijamo za poluprecllik s!.~ 5RIJ = 2624 nrn . ..acionarne putanje Tn :.. -----.Ze' 2 47fco r (3.n (47rE:oF 2-n. RIJESEN1 ZADAC1 SA PISMENIH ISPITA Energija sistema jezgro-elektron je 3. nakon srcdjivanja dobijamo da je energija atoma u stacionarnom stanju 1 rnoZ2e4 E =. te ova linija pripada Brcketovoj serlji linlja.143) uvrstimo u (3.12) gdje su min kvantni brojevi stanja (m.-.148) je 4.19) (3. mj m.= 47r£o movr 47rEo nn (3.

'= ~1I. DRUGI PARCI.~~. Tijelu mase rn = 4 kg data je pocetna brzina Vo = 4 m! s niz strmu ravan nagibnog ugla 0: = 7. RJ'es . Rjes../6. Na udaljenosti d = 5 1m po. d 8 > - . a zatim izohorno hlade do pocetne temperature. "" '" --rInA 1r b.: . • gL(M +3m)(2m+M) ' Q -. KontrakclJU mlaza ne uzimati U obzir. a potomka 3. ~ '" eJ. e) Obrazloziti da Ii je u skladu sa zakonom 0 odrianju energije to :lto se u ta dva slucaja dobivaju razliciti rezultati. Ako je u e Ol [2p ZmEocos"2a .8 Hz 1.tapa. .25 A~. Iz C. gdje je Am talasna duzina na kojoj apsolutno crno tijelo ima maksimalnu spektralnu ernisionu snagu na toj temperaturu..1 ) = 180.21f~c':.tap udari metak mase rn = 10 g koji Ieti II horizontalnorn smjeru brzlnom Vn = 500 tn/s.). q Vg. = E).E).x = 10 em.4"' em.§. Period poluraspada pretka je 21 sat. Vud . Izracunati izvrseni rad u toku jednog ciklusa smatrajuCi da su veze Inedju atomima u molekulu krute.dl~l~flcnog suda visine It = 1 m i poprecnog presjeka pov~sllle S Ishce. Duzina ploca kondenzatora je L = 5 em.6 Rjes..".. = .. 5.10° ml8 (Vidi rjesenje zadtka 4 sa 181.JALNI I CIJELI ISPITl IZ FlZIKE udara (otkucaja) koji oscilovanje? Rjes.. 1990. A = zRT.66.2 sata.. Monoenergetskielektroni energije Eo = 75 eV ulijecu po sredini homomogenog elektrostatickog polja jaCine [ = 2000 izmedju ploca ravanskog kondenzatora pod uglom Q = 30°. Tri Inola molekula kiseonika temperature l' = 300 K izobarno se sire do dva puta vece zapremine.. lOll ~-. strane) 8. m' 4.44% Am. voda kroz kruzni otvor na dnll. Izracunati za koje ce vrijerne voda lsteci lZ s.kT_1 t:. a) k = mv0+2(d+b. Z'·Ice se . Kolika je frekveneija talasnih 4. god. Od zi. a) Kolika je krutost opruge? b) Koliki ce put tijelo preCi uz strnm ravan poslije sudara? RJes. Jedna lma duzinu 10. Koliki je specificni intenzitet tog zracenja. aka Je on u pocetku bio napunjen vodom do vrha. .21kN / rn 2 . RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3.strmoj ravni ono udari u elasticnu oprugu zanemarljive mase.98 .1 Drugi parcijalni i cijeli ispiti iz Fizike Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike Tuzla. Za koliki ugao 0: ce se stap otkloniti ako: a) Metak udari u sredinu stapa b)Metak udari u kraj .~i. Sudar je savrseno neelastican. E.hC2 -..r~~T -1 kW mOl ° .'" .). . Z a' vrlJeme kretanja na tijelo djeluje sila trenja F = 10 N. = 51 em 1.:1 zategnu jednakom silom F = 200 N.(S' .-'_.r.~da. Pri iJ-raspadu izotopa Pd 1l2 dobije se aktivni izotop Agl12._ . 47°58' lZgL(rwt-M)(4M+3m}1 0: = b) cos 0: = 1 3m2!J(~ _ 5 . 'I 3 rn 2. Pri sudaru se opruga sabije za LO.x)(mgsino:-F) ~ " . .e~a otvora je ~l = S / 400. Kolika se snaga emituje sa jedinice povrsiue u vidu zracenja u intervalu ±0. t -v' G.1/ = 255 3..3 kJ 6. ce nastati ako se obje iice dovedu istovremeno V2 VI U = fFL-LZ-LLJ V'm L1 2 = 35.. -= fu ~ 3.r====== Eo 'V m ~ ' RJes. Povrsina poprecnog ~res:. a druga L 2 .t:. a) cos a = 1 ~ m2v~ . U s. 'r/ b) d 1 = 2(rng""x' sin o:+F) -'"" "x' ..88 ern v = ~r~ eE 2e[Ltana. 11. Pomotu Plankove formule odredi maksimalnu spektralnu emisionu snagu apsolutno crnog tijela na T = 2500 K.6.254 GLAVA 3.. koja prolazi kroz njegov vrh.\5 .ce duzine L = 1 m i mase rn ::::: 1.3 3.J. ). Rje. t ).(L ___ = 1.3. Stap duzine L = 1 Tn i mase M = 4 kg objesen je tako da moze oscilovati oko horizontalne ose . m . Skicirati navedeni preces u pV -koordinatnorn 8i8teIIlU. 6. naprave se dvije Zlee.3. a) Koliki je razmak pri koL _ _ _ __ jem elektroni nece udariti u negativnu plocu kondenza-----------2 ~: tora? "tl lI't~'V' b) Kojom brzinoID elektroni napustaju prostor u ko- vim 1) X jern djeluje elektrostatsko polje? :-1t)====!==.In 2) = 2.8 17 3~...1l2o: = 1.16.. g. (1 .m-'m'sr 7.125· W/rn 2 . Iz ovog stanja gas se izotermno sabija do pocetnog stanja.

t'm -" -. RJes.10. x =. Nadji ukupnu zapreminu ove tecnosti nakon mijesanja 1 ako je termicki koeficijent zapreminskog sircnja tecnosti . . drugi 4.". god.LIz..-l-I.(7 "ra irnati hornogeno magnetno polje '.r ju )C-os a i tacka A1 da hi elektrone ... = 10 kg i pobprecnika r = 6 ern.2K.' • V r:: 1l.693 - " In !1. m.) 2.u. suda 5'. Na udaljenostl d od elektronskog topa posta:vljena je meta tako da spojnica T M zatvara s X-osom ugao 0'. a) Izvedi izraz za funkciju raspodjele molekula po energijama. 0.02.98.. energije je 0.id. Koliki je period osciiovanja centra kugle polupreclllka r koja se nalazi u polukugli poluprecnika R za male pomake iz PQiozaja stabiln(~ ravnoteze.~ Tl~T2 0. U . povrsina poprecnog vresjeka.. t 2 = 2 . 4.-=.. A T ( t).- ~- .. a) BI = ~V'l.e _ ".. 102. ako je raspodjela molekula po brzinama Maksvelova. ~ .erakcije rotona sa atomirna vodonika javlja 5e ukupno 10 spektralnih linija a) Koliko ovih linija pripada Balmerovoj seriji. E.c~~..3 tV..q +. E. V = V. a) Koliku magnetnu indukciju B mora imati magnetno polje koje je okomito na ravninu koju odredju.'cije su silnke paralelnc s pravcem 'TAl da bi elektrone skrenulo na meH tu za najkrace vrijeme'? .3..2 Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike Tuzla. ].~ sin 0:.. U jednoj casi se nalazi t.25 . 10 -2 elf. V'2m~1Jo cos a 7.h .:-. rn z)-2rr!-2/ tC ()SCf 48 ! 2 ' ~ R-Jes.. ? .. • _ v • [-. S1' U pocetnorll trenutku sud je ~jo. t . = 0. Na strrnoj ravni nagibnog ugla 0:' . r. ".CD:. R.3.. .04 .E = 0. = 0..:e i strme ra.256 GLAVA 3.. llapupjcn yoda-m do vrha.p0redi sa izrazom' za period rrlaternatir~kog klatna..V2 [1 + . Odnos najmanje encrgije u tom intervalu i najvjerovatnije 3..I .-" b) Fz = ml(gsinnc -1. U emisionom spektru koji se dobiva poslije int."--" . b) Izracunati silu zatezanja uzeta. - t. a ) a .t. da se slobodno krec. lz otvorenog cilindricnog suda koji se na]azi na horizontalnoj podlozi) istice voda iz malog otvora sa bocne stranc: koji se nalazi na l/a Ylsinc suda mjereno od dna suda.(t.4 eV. = 9. naci odnos rnaksimalne aktivnosti pot01nka prema prvohitnoj akti vnosti pretka. = 9../)) 6 J 7 £ 8. '" ) = 0.5 a. b) Kolike su granicne energije E1 i E2 kao i najvjerovatnija ellergija? c) Kolika je temperatura gasa ako bi raspodjda molekula zadovoljavala ove uslove..::: _~1_ AUl Tl -T.71 ---T2- ~- .25 em 3 5.10. Monohromatska svjetlost ncpoznate talasne duzine pada Ila at-orne vodonika koji se nalaze u osnovnorn stanju.-Jry'i7(R-'l.3A.5g Rjel.) 0 C' (1-+'l' J. b) Enaj = 10. a u drngoj V2 = ] 10 em. b " Z(1 1Vapomena:' Za ci:ieli ispit rade se zadaci 1)2.... (l + . 7'£ 8) a parclj"alni i studente masin-siva S'U zadaci 4..5 % rnolekula gasa iIna energije u intervalu 1::..~ skrenulo n a rnetu? b) Koliku rnagnetnu indukciju mo'. RIJESENI ZADACl SA PlSMENIH lSPITA 3.s iste tecnosti temperature t2 = 100°C. Rako se mijenja dornet rnlaza vode x za vrijerne lsticanja J ako je vis ina suda H.-. e ~-y.. 1 J /-. b) B z ~ z.5"2=: ')?j' za Y = H dornet mlaza Je mak::nmalan. '-.. El(~ktroni koje ubrzava napon U izlijecu lZ elektronskog topa u pravcu X-ose.Zsino:(ml+ l+ Zm 2 3rn g'='.ecIlost zapremine VI = 300 em temperature tl = OOC. 1990.00] l/oC. c)T=23.... v •I' • 3.. 20...= 45° laganim uzdorn su povenne kocka mase m2 = 5 kg i valjak mase m . -ihj-'~ . 6. Koefici11'1 jent trcnja iZDWdju kocl. a) NaCi ubrzanje sistclna ako pustirno tijela.02. Koeficijent trenja kotrljanja valjka se zaw·.ll :.:--.~= lS+V1.. DRUGl PARCIJALNl I CIJELI lSPITI lZ FIZlKE 3 257 pocetnom trenutku izvor sadrzavao sarno atome prctka.maruje. ..)! = 409.9.vni je ji. R' ~ T = }f8. iljes.Jcs. 4 eV. '~'... a poprecnog presjeka otvora..

t 2 ) In . 4 7 r C i .2 ernj 51 'U 0. Ako dodje do jonizaeije.003 ern! s 3 4..05 j. DRUGI PARCIJALNII CIJELllSPlT11Z FlZ1KE 259 b) Odredi najvei'u i najmanju duzinu ovih spektralnih linija i energiju fotona upadne svjetlosti. Poluprecnik Sunca iznosi Rs = 695108 m. b) Odredi rastojanje tacke B od t.3. 2B yes. a Stefan-Bolemanova konstanta Cf = 5. c) Wi = 3.91 nm. Rje!3. Dvostrllko jonizovani atom litijuma pri prelazu iz nekog eksitovanog U pIVO pobudjeno stanje emituje sukcesivno dva fotona sa talasnim duzinama Al . Srnatrati da ne dolazi do zadrzavanja ulja na zidovima suda.95 nrn.adijabatski iii izotermicki) zahtijeva manji utrosak rada i za koli.::::: 94.i) RJeS. a lnasa SUIlca je Ms 1.9.. . a) 1= M.". AdA" = 0.144. t(l') = tl - '" Prostor izrnedju dva koaksijalna metalna ciEndra ciji su (t. Kraz horizoIltalnu kapilaru unutrasnjeg po]uprecnika r = 1 rnm koja se nalazi na bocnoj strani otvorenog cilindricnog suda poluprecnika R = 2 ern istice ulje koeficijellta viskoznosti l'l = 1. RjetJ.26· 10 '7 god. b) Koliko ce obrtaja napraviti disk do trenutka kada tijelo sklizne sa diska. 0 -Y)1nC"'-stn Z 8. A-maz = ).. Rjeif. poluprecnici Tl i T2 ispunjen je honlOgenim toplotnim izolatorom.'h(I-'J) .-"'L -. Malo tijelo se gurne po horc izontalnoj podlozi brzinom Vo. 1Vapomena: Za cijel£ ispit se rade zadaci 1. c) Kolika je ugaona brzina diska neposredno nakon spadanja tijela? Koeficijent trenja klizanja izmedju tijela i diska iznosi f.-nalazi u prvom pobudjenom stanju. a) Tri. . _.10.5. Rjel!.acke u kojoj ce takvo tijelo pasti na horizontalnu ·podlogu. Vazduh zapremine 10 drn treba da se komprimira na 5 pula manju zapreminu. Iz stanja mirovanja disk se pocne ohrtati stalnim ugaonirn ubrzanjem 0: = 0. 'ifo a) Kolika je najrnanja brzina ko1/'~III1!/)jJII!/}III/ jom treba tijelo gurnuti da bi proslo kroz najvisu tacku C ne odvajajuCi se od podloge.8 Wjrn'K4. a) Izvesti izraz za mornent inercije diska i izracunati ga. b) .6.' = 0.Lrn. Podloga prelazi u polukrllg u vertikalnoj ravlli poluprecnika R. A . '"'~ . R)·es. a kolika je brzina spustanja nivoa ulja u cilindricnom sudu u rnomentu kada je nivo ulja nad sredistem kapilare It -= 26 ern.~ 219. Koliki je poluprecnik orbite eksitovanog stanja iz kojeg se vrsi prelaz? Aka kvant talasne duzine ).97.10 30 kg.2 pogodi jednostruko jonizovani atom heliTuma koji se ".31n -".. za koje je maksimurn zracenja na talasnoj duzini 480 nm. t2 = 20 DC. Odredi talasnu duzinu AD fotona koji u sudaru sa slabo vezanim elektronom predaje T) svoje energije i rasije se pod uglOlIl 8. VI == 1. Odredi zavisllost temperature t od rastojanja l' od ose eilindra.(DC) 5cm -'< in . NaCi masu koju Sunee gubi n jednoj sekundi na Tacun zracenja i vrijeme za koje ce se rnasa Sunca smanjiti za 1%. = 4 " 46 . 7. Nacrtati grafik te promjene ako je tl = 120 DC. R' .!.3 Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike Tuzla.7 5.4. kolika je brzina [otoelektrona'? Da Ii se moraju uzimati u obzir relativisticki efekti'? .god. a) Vo = y5Rg = 7 m18.258 CLAVA 3. Izracunati kolika je brzina V..3. istieanja nlja kroz kapilaru. t = 9~~~. . b) d = 2R = 2 rn 2...w' 2 ' 4xRo: -_.3. Ternperatura unutraSnjeg cilindra je til a vanjskog t2 tako da je tl > t z . 6.6 i 7. 3. razrIlotri hoee Ii doci do jonizacije helijuma.\SI ~.54 = 4.5. l'\a periferiji diska rnase M = 15 kg i poluprecnika l' = 40 em nalazi se tijelo rnase m = 4 kg.2.s 3.\rnin = ..29. RIJESENI ZADACI SA PlSMENlH lSPITA 3.2 kgm'.2 radl S2. .E:' = 1. = 120 .2 Pas i gustine p = 900 kg 1m".2. Vinova konstanta b = 2.t E. 10 20 J I s ' l l t -""" = c2. Koji kornpresioni proces..6 i 7. ry b) N = .1990.4955 kg .ko put a? 1. = 1.1 nm i A2 72. RJ·"• E em = 4R'TWT 4 . 1'1 = 5 em i TZ = 10 crn.88· 1O-3 m K.67 .37 rad/. a za drugi p(lfcijalni £ stadcnte rnasinstva sa zadaci 3. Zracenje Sunea po svorn spektralnom sastavu blisko je zracenju apsolutIlo emog tijela.

So. lO" Fa? Kolika je energija elasticnE: deforrnacije 11 tom slucaju U Lorn tuelu? Rye. 10~12 F /m.I mn ~ 0.J .-12M(1+i'F) ' I 1. 5.30° pusti se do..85 ....sa mirovanja elektrona (sopstvena masa) je mo = 9. F = E y SL6.:: 10°C..4 J . Ako se kuglica zaust.'.-:.08.ena da pada? b) Nakon koliko vremena. Termicki koeficijent linearnog sir€nja celika je 0' = 12 _10·.Eh = 0. Kolikaje potencijalna energija U(O) kojorn raspolaze sistem kada je tijelo u centru'! l~porediti U(O) sa potencijalnorn energijom kada je tijelo na povriiini Zemlje U(R)...23 AleV registruju se pod uglom od 30° U odnosu na l1padni prava. "'if . R -~ 2 TrV (.ilovanju m ~jI oko ose 00' (vidi sliku) G1n-<-12M(I-tf) })' es~.·6 1/ 0 e) a . e = 1.3A Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike Tuzla. Zapreminska masa vode je Po = 1000 kg/m 3 . lO~'l kg.1'1 JCS.Jangov modul elasticnosti za celik je Ey = 2..avi na dubini h = 2. ne IIloraju. R ' ) vef = \/r1~iiT b) Q -. c.10. E =E.t = 2520 N.2. (vidi 5.g p • .260 GLAVA 3..3 k" .33 m b) t = jiif' + 2fi!: = 3.-= 20 g nalazi se u zatvorenoj posudi na temperaturi t = 20°C.c fotona. Dvije strme ravni su postavljene kao na slid. Sa vrha strme ravni nagiba a =.t 6. 08..ucota 2 1. IVapomena: Za ci:ieli £spit se rade zadaci 1. 8.6· 1O~19 C. .106 m/ s. S· = ~m:c" T~·M=(L:. cO 3. r4 = --.62 . 3-. Elfet.8 h RJes.) 12 . cijelom putu je isti i iznosi J1 ~. 3. od momenta pustanja. h 1 l~.4. 3.8 In i nagiba (3 = 150. .) 4.+R:c'i '~L· 11 I.. se zallStavi na samom vrhu druge strme ravni visine h2 0.6 £ 8. Odredi energiju upadnih fotona.7. godine duz njene ose.2 rn.1990.3m) RT. zadatak sa pismenog ispita od 1.. '. Izracunati period malih oscilacija 9 sistema tijela sastavljenog od tankog / stapa duzine 10 i mase m i lopto polu0/ / precnika R i mase M pri osc.1987. a za'-dru._ 4 . visine H iznad nlvoa mirne jezerske vode pusti se do.. 34 J 5. a) Izvedi izraz za izracunavanje efektivne brzine molekula gasa u stacionarnom stanju na ternperatllri T. M(L + R)' m+1\'[ 5. 2. Smatrajuci' Zemlju homogenom loptom i zanemarujuci otpor vazduha odrediti potencijalnu energiju U(r) sistema tijelo-Zemlja ako se tijelo moze pomjerati kroz uski kanal napravljen kroz Zemlju . ~ E > E j: '2 V =c \/2(E~ ~ . a M 2M 7. E. 10 . = 8. = o:6.72 .£iL~42 27rm{)e2 = 04?5 nm'J ..KoliCina azota mase m . 7 i 8. slobodno pada sferna kuglica naCinjena od materijala gustine p = 850 kg/m'.1 . 0. R)'ct. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH [SPITA ..¥~. a) H a - = "". odrediti: a.31 J/moIK.s.6.097· 107 mo = 9. Komptonovski elektroni energije E = 0. povrsine poprecnog presjeka S = 1 cm 2 da bismo je istegIi za oIlol1ko koliko se ana izduzi pri zagrijavanju za tit::. Koeficijent trenja no. koje visine hl treba pl1stiti tijelo do. klizi malo tijelo. = i!Jrf!. god. b) I{olika je koliCina toplote potrebna cia se dovede gasu da bi se njegova efektiyua hrzina l1dvostru61a? c) Koliko ce se put a prornijeniti pritisak gasa? R = 8. Ma. Rjes.2 m.) Sa koje visine je kuglica.e kuglica biti ponoyo na povrsini vode? Otpor vode i vazduha zanelnariti.1 . Kolikom bi silorn trebalo djelovati u pravcu ose na celicnu sipku duzin€ L =: 2 m. M = 28 g/rnol. R L m-.. DRUGI PARCIJALNI I CDELl lSPITI IZ FlZIKE 261 h = 6. ·' 1+/lca t. So. Pretpostaviti da je potencijalna energija slstema tijela jednaka nuli kada S11 ona na beskonacnoj udaljenosti jedno od drugog. pust.3. RH = 1..91: parczialni i studente mai3instva Stl zadaci 4) 5.31· 10~31 kg.

Na kojoj dubini u vodi ce se zaustaviti ta kuglica? Koliko vremena ce se kretati kuglicakroz vod u? Otpor vode 'zanemariti. Hi He su 5.262 8. DRUGI PARCIJALNI I CIJELI ISPITI lZ F1ZIKE 263 Energij(~ veze po nukleonu u respektivno. RJ·eii.cestic€. godiI1e gdje je a =~ 6.6E vLi ..N a povrsini Zemlje postavljen je zVllcni izvor.:. Li. H = -P-h = 17. Rje'.25 m .ente maMnstv. stud. 0: = arctan 4 = 75° 58 1 •.b) E em = E ).6.5 rn iznad nivoa. 10J/K . e = 3 .029 kg/mol. Bolcmanova konstanta k = 1.h. K = 1. t = 12. (3h -. 4.1991. a nivoi su jedan od drugog na udaljanosti /'.33. RJd.5. Pod kojim uglorn U odnosu na horizontalnu ravan treba upraviti mlaz vode da hi dostignuta lliaksimaina visina hila jednaka dometu'! Koliko je tada vrijeme kretanja djelica vade kroz vazduh. Izracunati energiju koja se oslobodi pri datom procesu. Q = 8Ev11 .:5.p = E. a za drugi parciialni i.3 Kim.3 kg koje je lllirovalo (vidi sliku).1 5. 8 10 m/-s.h gradijent temperature i u atmosferi iznosi a = -7.l..10. Rjes.. Temperatura zraka nu povrsini ZernIje je 15°C.9· 10'"21 N 7.42· 10 5 J. naCi izraz za spektralnu emislonu moe apsolutno crnog tijela na temperaturi T u zavisnosi od talasne duzine A.3. Rjeii. = 27. lu'7 = 8.4 i R = 8. a gustina vode je 1000 kg! m'. Rjeii.? Trenje zanernariti.2. b.94-s 9 kg pustimo da klizi niz kosi zlijeb koji prelazi u mrtvu petlju poluprecnika R = 0. GLA VA 3.7 i 8..rnl)2 = 5.3. Naci promjenu pritiska u posudi nakon pretvaranja ozona u kiseonik. Posuda u kojoj se cllva ozon (0 3) nalazi se na temperaturi I.75 rn.T I!:::./frit kT 3. ~ RJeii.. H = ~2h. = 520°C i u nioi vlada pritisak 0.1 nffi. ako se poslije sudara tijelo m'2 odvoji od petlje na visini h = 1.5 Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike Tuzla.a su zadci 4. lla ternperaturL:IOOO K u vidu zrac.:z A' w ).ITliI'ile jezerske vode pUtiti se da slobodno pada n1ala sferna kuglica od rnaterijala zapreminske rnase p = 920 kg/m 3 .::lj. kada Sli one suspcndirane u vodi .7. (M = 0.3 K m. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA Pri sintezi jezgara 3LiG i 1 HZ obruzuju se dVij"e 0::. Vinova konstanta je b = 2. 6.08 A1eF .28 :. b) Izracunati enrgiju koju apsolutno crno tijelo emituje sa jedinicne povrsine u jednoj sekundi.38 . n(h) = n ( O)e.4 MeV Napomena: Za cijel£ 1'spit Be rade zadaci 1.3.kT . 10. 23 lO-"4 J 8.enja sa talasnim duzinama iz intervala Anai + 0. a molarne mase za ozon i kiseonik iZIlose 48 9 / rnol i 32 9 /rnol . b) NaCi silu koja u homogenom gravitacionom polje djeluje na takve cestic€. .leT ~l ".h = 30 em duz linija sile polja.6. (m2 . Za nastajanie jednog mola ozona iz kiseonika utrosi se q = 1.' .10 5 Pa. TI (-gc" M2 Ml ono se idealno elasticno Budari sa tijelom mase m2 = 0.R) = m1 2=1 5.fi((fJ-~-.62 . 10. Sa visine h = 1.5 £ 8.LJ!lno: = 1. U najnizoj tacki 2.11 00 22. . (.8 s 1. Temperatura sistema je 280 K.jj - {T«l)) = 27.125 rit. t = ~~. ako se koncentracija tih cestica na dva Ilivoa razlikuje 'I = 2 puta. t = ~vf!.~ 0.31 JlmoIK).25 m a) Izvedi izraz za koncentraciju cestica gurniguta n(h) na nekom nivou h u hornogenom gravitacionom palju. Tijelo rnase m.25 rn) iIi I-I = lnl+m:2.81 m/s. 1. Rjes.72 s p()~p .3 MPa. a) KoristeCi Plankovu fonnulu za spektralnu gustinu energije zracenja.1:L _ Tl) = 2. Odredi vrijeme potrebno da talas stigne do visine H = 10 km. Plankova konstanta h = 6. a zatiln ponovo kliznuvsi odvaja od petlje u istoj tacki kao i rn'l.lMt + .11 i 7. 3.respektivno. koje visine je tijelo ml puS-teno da klizi. Aka se temperatura zraka mijenja po zakonu 1'(h) = 1'(0) + ah 3. ako je brzina kojoID je izbaeen Inlaz 9.' . F = mg' = mg --f~ = Xi. Sa .Ji&e).4.9 JjmolK..2E. Specificni molarni toplotni kapacitet za kiseonik pri stalnoj zapremini iznosi C v = 20. a) E >. a prvo tijelo vrati nazad po zlijebu.U/\ = 1 ..89 .

. ~ kT 2 6.6.2..radioaktivan sa periodom poluraspada 2. 0) F = G 2.v = ~v. ce 1. Zavisi Ii to od vrste gasa? k = 1..j s. 10" kg /m'. 58. E nay. Izvor i prijemnik su nepokretni.c. RIJESENI ZADACI SA PISMENlII lSPITA 3. N ad osnovom L postavljena je strma ravan.5.1991.264 GLAVA 3.6 . Ugao koji zaklapaju d i L je '" = 600 GUotina olova je 11. = H:i'lre{)h.A_ . a zid se udaljava od izvora brzinom 1)2 = 6 cm/ s.11 Nm 2 /kg'R' • F -. a za drugi parC'ijalni i .31 kg).6. 340 m. )CS.10-. sin2il'l -sin2o:" 2(eos 2 az"ocos 2 Cq) o b) u = = 0 27 .f. = -if dN·J = . sfernu supljinu poluprecnika r = 5 em) Cijije centar na udaljenosti d = 30 em od centra lopte. 1 JucuJcmo d a je to dvostruko jonizovani Li+"'.~ + ZG(l - cos <xl = 29 N b) hl·=_~+2g~Q. Kod kojeg jona slicnog atomu vodonika razlika talasnih duzina glavnih linija Balmerove i Lajrnanove serije iznosi 59. RJd. Bq b) Visinu do koje ce se tijelo popeti iznad najnizeg polozaja.3.3.6 Drugi parcijalni I cijeli ispit iz Fizike Tuzla. RJ·es.7 i 8.6. Olovna kugla poluprecnika R = 50 ern ima u ullutrasnjosti . Izotop fosfora je !1.=.iuriente rnasinstva su zadaci 4.1023 limol)..23 .1Vapomena: Za ctj'eli ispit 8e rade zadaci 1. stalnoj ternperaturi T irna vrijednost energije 1] intervalu od E do E + dE.- = " ~kT. 4. god. Najednoj istoj normali na zid nalazi se izvor zvu a Ie vcnC1Je I/o = 1700 Hz i prijemnik (P-I-zid). dP .~ = eZ V 15. R]eli.JALNI I CI.6 11 z 5: PolazeCi od izra~~vza broj molekula kojj imaju intcllzitete brzina u intervalu od v do v + dv) naCi vjerovatnocu da molckul idealn-og gasa no. //ud = !:::. a) Iz uslova dt/da = 0 se dcibija tan2a = -l/f'. a)m = NM = M.3 nm" (co = 8. Na6 frekvenciju udara (otkucaja) koju registrovatl prijemnik.5.JELl ISPITI lZ F1ZIKE 265 8.. J! "'2 = "'1 = 45°.~-I--l.clkTI'I. . .3.48 m 3.1' 10.20.10. amasa elektrona m..7 i 8.. Tijelo tezine G = 10 N objeseno je 0 konac duzine L = 50 ern i'iji je jedan kraj ucvrscen za nepokretnu tacku O.10. Brzina zvuka je 3.3 r = !i 10 k f k ... T = 14.19 C. E 1'32 1 Er. Pomotu uredjaja za detekciju elektrona utvrdjeno je da preparat radioaktivnog fosfora daje 10 4 beta raspada u sekundi. 21. Tijelo 5e porn· jereno iz ravnoteznog polozaja tako da konac zatvara sa vertika]om ugao a = 600.. .85 ·10-12 F/rn i e = 1. a) I<oliki treba da bude ugao strme ravni ada bi vrijeme spustanja tijela niz tu stYillU ravan bilo najkrace? Posmatrati slucajcve za f' 0 i f' = 0.:osa) = 0.).022..<.38 .10' a) Odredi silu u koneu u trenutku kada tijelo prolazi kroz najnizi polozaj..I.'0 mg m m 0_693 ' b) A = 0.) Odredi masu preparata. U tom polozaju konca tijelu se saopsti pocetna brzina Vo :::: 2.3 dana.3 . U_ 1O.67. Odredi srednju i najvjerovatniju vrijcdnost energijc translatornog kretanja molekula ideaJnog gasa Cija je temperatura 23 27:1 K. b) Koliki je koeflcijent trenja ako 511 vremena spustanja pri ugloVIrna O'} 60° i (X2 = 45° jednaka? RJei.11·]0-8 -TV . Ries. Z <) oj r RO ~ yes. a. b) Kolika ce bili aktivnost preparata nakon 30 dana poslije ovog mjerenja? (NA = 6. N a osnovu ovoga z akl' ~. a 'Y = 6.47.e-kTvEdE. DRUGI PARCI.1d2sin21)' .._.~ 9.6. + m. = 9.1 rn/ s sa smjerom nanize (norrnalno na konac).iR3 1fpm Lp .-" Vo = 0. Kolikorn ce silom lopta privlaCiti tackastu masu rn = 10 9 na udaljenosti L = 60 em od centra lopte.10K.

(R = 8.ne dijelove u vodi i u ulju. xu mit u s.) t( Xl t) . NaCi jacinu gravitap cionog polja u tacki na P na rastojanju d od povrsine f d .9 lljegove visine. gdje je ( dato u mm. b) maksimalnu brzinu i ubrzanje one cestice elasticne sredine koja u('"estvuje U OVOID talaSIlorn kretanju koja se nalazi u tacki x = 0.4. b) Brziliu kojom tijclo mase n-tz uclari u pod.6 i "7.utar" Srer.8 Drugi parcijalni cijeli ispit iz Fizike Tuzla. Rj eii l' = 21r f'ui (l~-~A:.10. 2 rn! 8 . b) Odredi talasnu dtlZinu emitovanog fotona.7 rn. opr.ieS.34. .7. . Zapreminska masa ulja.54 eV u ~ ~ ~--- 4 . Ev = 0. TiJelo m. V = J i!)r:.!!X· = \fj111· m ! M' = Q= M2 m i R ·31' = 10 k. Rjes.' V E)J+El 52 = 21RH = 4. v.JALNI I CI. Odrediti: a) Silu zatezanja uiti u trenutku neposredno prije pocetka istezaliJa opruge.3. go dine 1. c) razliku faza oscilovanj a cestica elasticn€ sradine u tackama u kojilna se arnplitude oscilovanja razlikuju)edna od druge za 11 = 2 %.x.4 6 i 7.28 N.J (moIK.L = 4. U.3.lOg tljela poluprecnika R i zaprcminske ITlase P UIla sferna suplJlna poluprecnika 'i" = R/4 na udaljenosti 11/4 od centra vece sfere.2 eV. Na . a) Odredi kvantne brojeve ovih slanja. Na vodu se naspe ulje tako da se Cllmdar potpuno potopi. d = if· 4..<p 0:. DRUGI PARCI.Ai.o~li nalazi 0. IIjd.'gu C1J·U rnasu mozerno zanemariti objesi se tijelo i o. 106 m/ s Napomena.pravcu koliki ce b. 2. c) Balmerovoj. c) D. Sistem tijela prikazan na slici pusten je da se krece u momentu kad opruga nije pocela da se i~teze. a) Fz = nt.JELI ISPITI JZ FlZIKE 267 3.f = Vi.005 rn/s.) = 41n(1.8 ·10· kgjm'. Za ci:ieli £spit se rade zadaci 1." = 0..2x) c . RlJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA S.le Pu = 0. c) Kojaj spektralnoj seriji pripada ta lalasna duzina? d) Mogu Ii ovi fotoni izazvati fotoelektricni efekat na cezijumu ciji je izlazni rad 1. I sfernog tijela.9 ern.rn. 1.Il.I.3. Veze medju molekulima u a\omu smalrati krutim.9.ase'-rn = 10 ~g podize se po.J 1 J' 1fJ(3+~r 3.266 GLAVA 3. 3. (g + a sin <»= 45.= 1 y 3. Odredi udaljenost napadnih tacaka sila poliska na potoplj". _ Ryes.0 e-05x cos ( lOOt . IIjes. \.1991. a max = 5 mis'.pruga se Istegne za t3. Ako tijelo malo gurncmo u VCTtlkalI. ZnajuCi da je koeficijent trerija ./~_ = 2 b) A 100 E. ~ / bi se srodnja kvadralna brzina (efektivna brzina) molekula povecala 11 = 2 pula? Izraz za efektivnu brzinu molekula izvesli. 9= :! R7fp/ 3 [ __1__ 1+* 7.5. Pravilan drveni cilindar pJiva na povrsilli vode tako da se u v.strmoj ravni visiILe It = 3 'Tn i duzinc -'osllovlce a = 6 .31 .l = Vi ___ fu = 5 nz = . Ries.63° 6. god. a) fl.astierwj sredinl siri_se talas oblika ::::= 0 . Koliku kolii'inu toplote je polrebno dovesti azotu da T b) v = /3"~h(rn2-rniSiEr.: 2(Xl . d) Mogu. NaCi: a) odnos amplitude u tacki x = 0 i lalasne duiine talasa.2. 1nl+m-..93 eV? Aka mogu izracunaj maksimalnu brzinu rotoelektrona.7 Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike Tuzla.2 odrediti: 5:1._ homogenoj el.10.l?In. Ai = 28 g/rnol) . U atomu vodonika elektron prelazi iz stanja cija je energija veze stunje cija je energija pobudjivanja Ep = 10. lI.ski dekrernent prigusenja iznosi 1.1991. a) = L59· lO'~4) b) V max = .rJl = -0.08 rad = -4. Masa azota Ttl = 15 9 nalazi se u zatvorenom sudu na temperaluri T = 300 K.. a za drugi parcijalni i siudente ma§inskog odsJ'eka fiU zadaci 3. a vode flu = 10' kg/m".iti period oscilovanja tijela? Logaritam.l)---~iY ~.46 s izmedju stnne ravni i tijela fL = 0.3. 2.

djelujuci paralelno sa njorn.. lzraz za racunanje broja raspadnutih jezgara izvesti.8 nrn 8. god. Razmatranje provcsti :za jednodimenzionalan sluzaj. Kada se povrSina fotokatod€. (h = 6.V):lt) Tln10 d RJd.a) cc 585.vi na rasojanju Sl od kraja Rtrme ravni.:: /1. H je obmotano idealno savitljivQ uie bez tezine. fL = h/ (Sl + 52). R }C8. od manje mase.1 8.2 ii. _20 ='" Po (v:.zati da je koeficijent trenja. 40 em i mas. ..3.Senove i Balmerove serije ako jt RH = 1. Ako se izvede ii! ravnoteznog polozaja za ugao = IT 13 i pusti.268 GLAVA 3. . a ) x ~ "in-1) ' I) w. aka se sistem prepusti samorn sebi iz stanja mirovanja.6.p = mg(h + IlU) = 412 . a) 'Koliko ukupno spcktralnih linija emitovati vodonik u atomskom stanju Ciji su atorni pobudjeni na n-ti energetski nivo.1.raspada sa periodom poluraspada od 28 godina.1 2. Klipnom pumpom zapremine LI V = 400 em' vriii se ispumpavallje balona zapremine V : :. 10. e = 1. VI = S'V. Koliki put teg preCi u t. 1. Napomena: Za C£Jeli ispd se jade zadaci 1 ~ 21 3 151 6 £ 7 J a za drug£ parn:ialn£ i siud(. Proces ispurnpavanja sITla.:'L!!. Koliko je vremena potrebno da se raspadne 90 % prvobitne koliCine stroncijuTna. Sa tockorn je vezan -slijepljen manji tocak mase m = 1. 6 ·' ~ A. ' 22· 10.9 Pismeni ispit iz Fizike Tuzla. a kugle o . Odredi izlazni rad fotoelektrona iz tog rnaterijala i maksimalnu talasnu duiinu koja Inoze da izazove fotoelektricni efekat na tom materijalu. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. . Na nepokretnoj osovini bez trenja maze se vrtjeti tocak mase lvf = 50 kg i poluprecIlika R =c 60 ern.e biti pritisak u balonu poslije dvadesetog hod-a pumpe ako je pocetni pritisak po = 100 kPa.6·10' kg/m 3 ).1.\ = 320 nrn dolazi do prckida fotoelektricne struje pri inverznom naponu od 0.5 'nt 1 2 2ml+Dm.()97· 10 7 l!m. ako je S2 osnovica strrne ravni.5. Stap je postavljen na horizontalnu osovinu koja pTolazi na rastojanju Ll = 10 em.t.2.ieka. 3..\ ~ . N a krajevirna tankog stapa· cl'nzine L .anV/1 -'. Rjes. Rjes. Amax = 305. a) A.-··-q) = 0.v)'o = 119. Izotop stroncijUITla se .ajuci se sa vrlla neke strme ravni visine h tijelo se zausta. ·' ~ . Ilazlika pritisaka zive na sir em i uiem_ dijelu cijevi je . 0:. b) fad spoljasnje sile koja bi tijelo uzvukla uz strmu ravan.::. C = 3 .oku druge sekunde kretanja.. ce e2 2.mj 8 3 4.2 m oko koga b)Odredi razliku talasnih duzina glavuih linija Pa.(p = 13.8::.p = ma. !::J.68 eV'. Povr sina poprecnog presjeka sireg dijela cijevi je 51) a uzeg dijela cijevi 5'2 = Sd 4.-f-m ce 3..V 6. ubrzanjem a =:. ako se pokretni sistern krece U odnosu na nepokretni sis tern u pozitivnorn smjeru Xose. Sva trenja zancmariti.: 2 m/s2. Rjel.4H Rjd.trati izoterrnllirn.arc t. Ai = ~.df'sn = 1.7 kPa. ul x = -----. Sma-trati da je koeficijent trenja isti na citavom putu.s. od nepoznatog materijala osvijetli svjetloscu talasne duzine .. Kroz horizontalnu cijev prikazanu na slici proti(e ziva.L-:~~. DRUGI PARCIJALNT I CIJELI ISPITI IZ FlZIKE 269 a) rad spoljasnje sile i Tad sile tcie. \). na Cijem se jednom kraju nalazi teg mase ml = 8 kg. 7. LIN = No ( 1 ~ e---r.p = 2. 3. Spust.5 Pa 5.!:!. _. Izvesti izraz za racunanje brzine proticanja zive kroz siri'dio cijevi i izracUIlati je.\ 4.4 .m 2 ) .}. .5 kg i poluprec. Do1m.L + mg(h + p.62' 10--:. 8U zadaC£ 4. 10.eUz = :~.t 2 ) = fnlg(t.=-. aka se podizanje vrsi polagano (brzina priblizno jednaka nuli i bez ubrzanja)..nte masinskog ods.) ~ A32 = 35R . cia bi se upotrebom minimalne energije) prebadla zgrada ravnog krova visine h i sirine b) podignuta na istoj horizontalnoj podlozi. 468 -" 1 R}CS.6 . Odrediti ugao prema hOTizontu a pod kojim treba izbaciti projekti] sa horizontalne podloge.. b) A~.2 .58 .:::: 8 2 ~ S'l = ~(t22 -.6) 7 i 8. m = 500 9 pricvrscene su kugle rnasa rrtl -= 300 9 i m2 = 400 g. 1 dm 3 • Koliki t. t = '060:< = 93 go. R•ic... ]08 m!8. 5.1990. Nab obrazac za transformaciju x-komponente Luzine pri pre~rzinom v lasku iz nepokretnog u pokretni sistem..nika r = 0.16 C) R}'es.6. ocirediti brzinu manje kugle u trenutku kadasistem proJa~i kroz ravnotezni polozaj.

. Ries.67 .0359895 8.ta.. konstanta..(L~ + Lil . Rjes.10. RIJESENI ZADACI SA PlSMENIH ISPlTA 3.41060761 1/137.·2 -Nr. ji.023 0..31 kg UtvrdJena vrijednost 2.1 1. go::cd::.34 0.6065 Q m()c- ugloill e= 600.30 0.aciolla konstanta.85. ji. fJ = I .6 Him 5. a kglC kg kg J m S 6. F Stefall.+l tan 1m Z IT Napomena: __ Apsolutnll greska u kaloni 4.59 0.85418781762 1. oznaka Brzina svjetlosti u vakuuniu .85 . DRUG1 PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE 271 smatrati tackastim.8 1.. f1-0 Masa mirovallja elektrona.rovallja neutron a.wL 1 1 - 1.2 m:J jmol 9. i mnozi se sa 10-:-. I" = V . NA Bolcmanova. e.27 6.42631058 8.15 p _ 1.rona.60217733 9. k Zapremina mola molekula ideal.e Borov ll1agneton.10. {f Ridbergova konstanta. ima jedllinice kao Mo su u koloni 2.6749286 6.014101779 4.rukture. mp Masa Ill. usi.bilnost vakuuma.00036 128 0. .00260324 1.012 0.34 0.-.tB Magnetni moment protona.0221367 1.10.+-108rn)g(l-cos fJ = 0. do stanja 3 radno tijelo izohorno zagrijava do 2 puta vise temperature nego u stanju 2.1093897 !6( 2+ m m l 2+im)· V L(2m.H 1.0087 u 1. R Avogdrov broj.24 J 1.Ql .0 -I tacna 0. mD Masa mirovanja atoma 2H e4 . h Komptonova talasna d uzina elektrolla. RJes.089 SpecificIlO naelektrisanje elektrona. rrlo Dielektricna propustljivost vakuUlua. Ae Univerzallla gasna konsta.00· 10 8 m/ s 1.10 11 Nm 2 /kg 2 5.10 12 F 1m 1.{fe.Oll 0.43 1O~12 8.10 10 6.34 0.10 23 rnol.1! KOllstanta hue st. ~endgenski zTaci minimalne talasne duzine 1Z kontinualnog dijela spektra stupaju u .ci~n_e.270 GLAVA 3.30 0.8 W K 7 m.0026 u 1. / m Masa mirovanja.20 J/T 1 137 2.24 10. co Magnetska permea. m" Plankova konstanta.m~ Masa mi.0141 u 4.6726231 1.L)_~. Izvesti izraz za izracunavanje momenta inercije stapa u odnosu na datu osu. tan'P = -(~--')-.6 Vrijednosti u koloni 2.6485309 5.670399 1.25663706143 5. Jedna hipotetii'ka termii'ka illaSina koristi kao radno tijelo helijum.10.63 .26.045 interakciju sa slabo vezanim elektronima tako da se rasijavaju pod ciji? 1 · .59 tacna 8. mn Masa mi.2847700 9..2i(KC~illn5+1nl.skoj· cijev/j~1~9~~8~O ~1>.38· 10.99792458 1.-Bokmal1ova konstanta.59 0.28 10-"24 J IT 9. 1O~27 1.59 1.19 C 9.-_ Kon.28· 10.-~. Faradejeva konstanta.!'E.. Pod kojim uglom uzmaknu elektroni pri toj interak..67 10.8 0.7 0.nLa.rovauja atorna IH1.10-2 5. 8. greiL 4.11 ' 10.014 a.= 1 .008664904 1.41. zatim se adijabatski siri do stanja 4.67 10.0078 u 2. 1O~34 2.10 ' eU.045 0.76· 1O.012 0. odakle izoterrnno Se vraca u stanje L Skicirati ciklus u pl>r_ koordiIlatnom sistemu i odrediti koeficijent km'isIlog dejstva liMine.65 10' C Imol 2 5.02.67259 5. proton a. U toku kruznog procesa ave masine uslovi su takvi da se mogu primijeniti jednaCine za ideal an gas.= 1. 3m VRIJEDNOSTI NEKIH OSNOVNIH KONSTANTI U FIZICI (Najbolje utvrdjene vrijednosti do 1986.nog gasa pri st.11 m 9.nta.23 J / K 2.67. a )"N = .2847700 1.29177249 9.60 0.66. mH~4 Vrijednost za racunanje 3.' Napon na r~r~d~~~.0973731571 6. zatiill se.30 6.4 u 1.007825035 2..3806513 2.29 rn .c-~ V lOO%1re . c Elementarno naelektrisanje ..ITOVanja neutrona. e Masa mirovanja dektrona. 'P = 58.29. mH Masa rnirovanja aLoma lH2. J.s Ile / Aps. CikJus se odvija tako da gas iz stanja 1 do stanja 2 prelazi izobarnom ekspanzijoill) pri cemu mu se zaprernina poveca 5 puta. rl Maglletni moment elekl.4 0. '1 Borov radius.1.60· 10.I 1.. i _.75881962 1.31 J /molK 6. b) srednje kvadratne (efektivne) brzine.2413992 9. razlikuju tacno 0. = 1.49 10.6260755 b) 6// = 12.48579902 1.. " RJes. BH Gravit. treba mnoziti istim stepcHom kao sto je u koloni 2.314510 6. Naci relativan braj molekula gasa cije se brzin€ vise od p = 1 % od vrijednosti: a) najvjerovatnije brzine.

Masinski fakul1. )1 1 1 . Leipzig.lakovljev: Sbornik zadac po obscemu kUTSU fiziki-Mehanika" ) Nauka. Labat: "Zbirka zadataka iz fizike". 17 . Ugarov.aka iz fizike" .Markovic:"Zbirka re. 15. E. Kiev 1977.V. (visi kurs).I. Moskva 1965. .A.Jovi6<':" Zbirka ispitnih zadat. Skolska knjiga.. Zamsa. 6. Nauka. 18. Saharov: "Sbornik zadac po fizike" .1'. Zagreb 1982. 1977 . ih resenija" . M. l(obllskin: "Metodika resenija zadac P? fizeike" 1zdateljstvo lenjingradskavo univesiteta 1970. V. Kolacevskij. 16.Addison-Wesley Publishing Company. Saveljev: "Sbornik zadac po obscej fizike".N. 8. Vissaja skola. LV.A. Hofman: "Zakoni. 14. J. Beograd 1989. Dimie: "Zbirka zadataka iz fizike'. M. 11. O. formuli. O.1.L Djenize:" Zbirka resenih zadataka iz atomske fizike" Naucna knjiga. metod. Ocka: "Zbirka rijesenih zadataka iz flzike". . V. Nauka. Beograd 1988. Gradjevinska knj. Moskva 1977.K. 12. Kosourov..S. 19. J. H. Beograd 1981- 4.. LV. Krsnik. LA . 1.E.M. Strelkov. Moskva 1973 5. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 4. Jovic. Hajko. M. Moskva 1967. Nauka. Naukova dumka.272 GLA VA 3. Stanic. Moskva 1973. VEB Fachbuchverlag.zike". Moskva 1967. 7. 3. Irodov.V. zadaci fiziki". N.c. Moskva 1968. Puric. 2. I. Beograd. M. "The Feynman Lectures on Physics" . 10. TodoroviC. . Beograd 1987. Irodov: "ZadaCi po obscej fizike". V. Kozel. Zizic. Nauka. O.r. 5. Balas: "Zadaei po fizike . RV. V. 13.1'. N. Saveljev: "Sbornik voprosov i zadac po oMcej fizike" Nauka.M. D. S. N. Nau{:na knjiga.enih zadataka iz atomske fizike") Naucna knjiga. Prosvescenie. Moskva 1982. R. 9. Speranskij: "Kak resati zadac. O.J . S. Vzorov.I.ga. Sivuhin. McGraw-Hill Book Company. G. LITERATURA G. Schilling:"Elektrik-Optik-Quantentheorie". Mazanjko:" Sbornik zadac po lizike" .E. BabiC. "Berkeley Physics Cours". tet. I.N. po n. D.

49 fI~1l4. Y. odozgo Treba dodab na kraju .7)6) (3m +lvf)g 2mvo __ Po 1 11 = --. ozgo/co =---sm 2 -e .odozdo 43. odozdo 3fJl v J (A1 '+ 3rn)(1\1 + 2f11)Lg --.odozdo (VII} l-.7? 2 r (d\ 2 11/4 ~J eJ) [. 3.odozdo a =63.odozgo x=30cm A =!Ocm 4.odozdo Dodatinakr<liu =4h==2m 65. ] 8.odozdo Dodati: 'I 2 Za poluprecnikjezga vI' "" 10.. 8. U ""0 ==---Asll1- 21. ~4. ..4 N~323.odozdo gustine zaprcminske mase 12. 21.4a/1-. odozdo _ Tijdo smatrati tackastom masom 102.2. .8.84 . odozdo neki ugaa neb ugao a 12.2 .' =0. 3. 19. =9. odzdo L .19 Sir.mL-"Y-I.l9·1O' 58.10. odozdo lza.. odozdo v2 = v2 ( =::.odozdo L L. 204'''' " 52.10. 1.odozdo =335 64. -0 )r . lO.J ". a 2 v=--+------- h Q2 gh l S2 13 ll3. red Sloji I ( dj (V r )/4 Treba da stoji: 51.0.odozdo Longituclinalni Logaritmnski 48. = h .odozgo temperature na temperaturi c.' .. red Stoji Treba da stoji: 5.odozgo kuglice t~L28 ""..84. 10. 2.(3m + AJ)(2m + .62 r . 15.~ .!' 3mv 1 3 )lJAI + 3m)L J Q I .8. 10.1O. odozgo Treba dodati na kraju .1 107A.rijeCi Oba sIoja dodati: sujednake debljine.n 0 36 36 36. odozdo }" = 2. odozgo drugog prvog 10.::.6.+.6 371 . t5. -'"' 3x j 41.4.7565:::: 40°50' 9 1 ~ arccosO.~4. ) 41. . 42.65 kolica I:=l] +[2 11· 1oj 5 m Trcba izbrisali 36. 1}. 43.0.1. . 2(1.'1. = 0 92'75 .odozdo 14.~-~Igf L L/JI~ml mgrt 2.odozdo 35. N~32 2. odozdo mase 4.51MJ 49 14.V'JTpRJ--. 1-..68 v.'0 mi =02vo 14..4.22c fI ~ 1I7. 171 7.=' 6.9275:= 22 0 4S'g 4Q' 45. 1. 6.odozdoQ=L20MJ Q=1.181. odozdo rJ ::::.odozdo c.II) .J T=l R) 1 I 1..7.-_-.odozdo gustine zapreminske mase 15. _ 2m(m+mj) .. tk a =76 Ik =0. 4gS2 <> 8g 0' 1107.odozgo \=2.1) Po _ 1vI'h 107.---~. 6. 9 odozdo F::::.ISPRAVKEUOCENIH GRESAKA Str. i (P1 = arccosO. 0 .odozdo 44.odozgo T ~ 7 d ll'R) -.16 v=4. 12.0. 12. odozgo masem=2kg 10.odoz1o 1 .81 llzcti rJ 1. octazgo t~O.J.

odozdo . 255.. 2.-- IJ ~ 600 d >_ 3Eocas2 es e'E eUL £2 =--.03. 5.13.odozdo a=-prpR 204 95 a=--mpR 1156 ' treba da stoji: (3.12) = --". 3. 1 odozdo · koloni 2. 1. + .141) (3. odozdo .1i: Str.16) uvTstimo u (3. odozdo p=5(Yo 17=5% ~O. m 2mEo sin.24mA 171.odozdo(3..9.odozgo }LO +1 HZ 3L6 --72 He +Q 22He 4 +Q 4 v = \1. odozdo d~ a ~ 30' 2EO sin 2 a .29. ~O. mv' r r 12I.15) i (3.Str.odozdo =2624 nm 254. odozgo (3..10. -m V 1 '----------~·~2~2~- 2E Q 2 eBLctg If e' B L + .2L' + 2mEo cos 2 0: 268.2 J 268.141) (3.15)u(3. red Stoji Treba da sto. odozgo = ~r. .4 nm 271. = AJ1 +6F~ M j +M 2 E 1 ~ 6.2.1-----1 163+ ~ vrijednosti zapreminske mase Zemlje i Mjescca jcdnake.odozdo ~ dtJ11 4 ~(d.odozdo . eUI si~'2~'::. Odozgo 0.14). l. odozdo 13 L 3.. red Stoji Trebadastoji: Str.odozdo _20= 269 10.143) uvrstimo u (3. 11.283 3mn e o 2 128.=i+mlLi ls=l+m). 8.6..146) 7 _odozdo mase -m 2 cas a) cosa) 3.51 235.14£)u(3.8Hz m L1L2 141.4nm koloni 3. 15.6.82 255.In! 261.89Hz 4d)2 ( T L j L2 =2000viIn =2000V/m e'E 158.odozgoi.19) kvantllog broja =2624..6.odozdo r= p= 252.3.' /d.18mA ~OOI8mA e tre:ta da stoji c£ 5.-= 2si1128 2dsin28 169.10..8. 7.6 N mo =931 f4 260. 178. 11. odozdo (3142) i (3.16.6.odozdo = d 2 Vm 17. odozdo Treba dodati: Smatrati da su srednje IFL L.024mA 171. -I.7.odozgo v . .l = OA =4.) +.If +1 H2 -? 256.8 =546.140) (313) 13.16.84 12.10.106. odozgo (3. odozdo= I 211.1i f4 Treba da stoji: 13 113 1.1 J P::o :::: =337.L = 0. -L.odozdo (3. 2 . 139) 256.14) 5.odozdo 2eaL tan a m treba da stoji eO 6.odozgo = Jl§ ~ L L.2 ' 0 dzgo F'"1..~-~. odozgo ~"'305.2 253. odozdo 5.odozdo . ~0.odozgo fi = 0. =7.425 275 274 . 8.odozdo =4.~ 235_ 3.4 =7. 4.02 f. 260 .odozdo cos a) -P1cosa) -)1.g(m+M)(4}d + 3m) a = 47°58 ' 141.odozgo E2 = sin2a .: 255.odozgo =585. 181. 12.odozdo 1- (3.41IDl treba da stoji 133. ----=3).1. red Sto. -1) r 2 ppogL>IJ_ =.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful