P. 1
Zbirka Zadataka Iz Fizike

Zbirka Zadataka Iz Fizike

5.0

|Views: 29,666|Likes:
Published by d-fbuser-33058352

More info:

Published by: d-fbuser-33058352 on Sep 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2015

pdf

text

original

Recenzenti

:
Dr Vladimir Divjakovic, profesor
Prirodno-matemalitki fakultet, Novi Sad
Dr Jugoslav Stahov, profesor
Tchnoloski fakultet. Tuzla
Mr Mustafa Koprie, docent
Medicinski fakultet, Tuzla
0\'3 Zbirkaje odobrena za stampanje na sjednici Naucno-nastavnog vijeca
Fakulteta elektrotehnike i masinstva u Tuzli odrzanoj 23.01.1990. godine.
lzdavac: Fakultet elektrotehnike i masinstva Tuzla, Ozrenskog odreda 2, Tuzla
Crteze Ul'adio: Avdic Fahrudin, student II godine fakulteta elektrotehnlkc i
masinstva Tuzla
Stampa:
»Grin« Gracanica
elP - Katalogizacija u publikaciji - - ~ . ~
Narodna j univerzitetska biblioteka I
Sarajevo
53(075.8) I
FAZLIC , Refik
Zbirka zadataka iz Fizike ! Refik Fa I
zlic, Hrustem Smailbodzic, Zalkida Had;!, I'
ibegovic ; (crtezi Avdic Fahrudin). - 3
izd. - Tuzla : Fakultet elektrotehnike I
j masinstva Tuzla, 1995. - 4, 273 str. : I
ilustr. ; 24 em
Tiraz 250
1.SMAILHODZIC, Hrustcm
I 2,HADZlBEGOV1C, Zalkida
Uradjeno u JU NUB Tuzla
UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I MASINSTVA
Dr Refik Fazlic
Dr Hrustem SmailhodZic
Mr Zalkida Hadiibegovic
ZBIRKA
ZADATAKA IZ FIZIKE
(Trece izdanje)
Tuzla 1995.
1
I
1
,
1
I
Predgovor tree em izdanju
Ovo izdanje "Zbirke" razlikuje se od prvog i drugog po tome sto
su ranije Zbirka zadataka iz Fizike I i Zbirka zadataka ii' Fizike II
spojene, otklonjene nocene greske i izvrseno poboljsanje u formu-
laciji tekstova nekih zadataka i rjesenja, taka da, pored studenata
Fakulteta elektrotehnike i rnaSinstva, maze posluziti i studentima
Filozofskog fakulteta na Odsjeku Matematika-Fizika za pripremanje
ispita iz Opste fizike 1.
Bicemo zahvalni svakom citaocu koji nas l1a evcntualne
upozori, odnosno da svoje misljenje i primjedbe kaje hi doprinijele
njenom poboljsanja.
novembra 1995. godine
Autori
II
Iz predgovora prvom izdanju
Ova Zbirka zadataka je namijenjena studentima Fakulteta elek-
trotehnike i masinstva u Tuzli, sa prvenstvenim ciljem da olaksa
savladjivanje gradiva iz Fizike u prvern semestru i samirn tim i po-
laganje ispita iz ovog predmeta. Pisana je prema zajednickim osno-
varna programa iz fizike za sve elektrotehnicke fakultete u Bosni i
Hercegovini pa je mogu koristiti i studenti drugih elektrotehnickih i
tehnickih fakulteta koji se pripremaju za polaganje ispita 1Z fizike.
. U prvom dijclu su dati zadaci za auditorne vjezbe i njihova rje-
senja se urade u toku vjezbi. U cilju permanentnog fada i pracenja
studenata, u drugom dijelu je nakon svake vece cjeline dat po jedan
List zadataka za kontrolisano ucenj€ sa konalnim rjesenjima u opstim
brojevima i brojnim vrijednostima, sa ciljem da studenti sami poku-
saju rijesiti zadatke i produbiti shvatanja zakonitosti prije izlaska na
ispit.
U trecern dijelu knjige S11 dati detaljno rijeseni zadaci sa nekih
dosadaSnjih pismenih ispita. Rjesenja su data uz potpuno teori-
jsko obrazlozenje. Cilj ovog dijela je da ilustruje studentima nivo
znanja koji se trail na ispitu i da ukaze da se U pTiprernama pis-
menog dijela ispita mora istovrcrneno detaljno priprernati teorija jeT
je ona preduslov za lispjesno rjesavanja zadataka. Isto tako zeljeli
sme da ukazerno da u rjesavanju zadataka treba pisati i odgovarajuca
obrazlozenja jer se na taj nacin utvTdjuje teorija i vrsi priprernanje
usm_cnog dijela ispiLa iz fizike.
Smatramo da ce ovako koncipirana Zbirka u mnogome olaksati
priprernanje ispita i OlIlOguCiti uspjesno savladjivanje prograrnom
predvidjenog gradiva 1Z rnchanike i oscilacija i studentima drugih
fakulteta koji slusaju te oblasti u svom pTogramu fizike.
Prijatna nam je duznost da se zahvalimo recenzentima dr V. Div-
jakovicu, prof. P11F u Novorn Sadu i rIll' M. Kopricu, doc. Medicin-
skog fakulteta u Tuzli za ulozeni trud pri recenziranju teksta i datim
korisnirn sugestijama i primjedbarna koje su doprinijele poboljsanju
knjige.
Tuzla, Inaja 1990. godine
Autori
1
2
SADRZAJ
Zadaci za audit orne vjezbe
1.1 Ravnornjerno kretanje ......... .
1.2 ,lednoliko promjenljiva i slozena kretanja
1.3 Kinematika rotacionog kretanja
1.4 Dinamika translatornog kretanja-l
III
1
1
.2
.............. . .. 3
.............. 4
1.5 Zakon 0 odrzanju impulsa ........ . . .5
. .6
.. 7
..9
.. 9
1.6 Zakon 0 odrzanju energije .................. .
1. 7 Dinamika translatornog kretanja-2
1.8 Gravitaciono polje .............. .
1.9 Di.namika rotacionog kretanja-l
1.10 Dinamika rotac:ionog kretanja-2
1.11 Mehanika fluida
1.12 Elasticnost ...
1.13 Oscilacije-1
1.14 Oscilacije-2
1.15 Oscilacije-3
1.16 Talasno kretanje
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
Nauka 0 toploti. Gasni zakoni
Molekularno-kineticka teorija ..
Kretanje u elektromagnetnom polju
Osnove relativisticke teorije
Toplotno zracenje .......... .
Fotoelektricni i Komptonov efekat
Atomska fizika
1.24 Nuklearna fizika ....
Zadaci za kontrolisano ucenje
2.1 Kinematika translatornog kretanja
2.2 Kinematika obrtnog kretanja
2.3 Dinamika translatornog kretanja
2.4 Gravitacija .............. .
2.5 Dinamika rotacionog kretanj a
2.6 Hidrostatika i hidrodinamika
2.7 Oscilatorno kretanje
2.8 Talasno kretanje
2.9 Nauka 0 toploti. Gasni zakoni
2.10 Molekularno-kineticka teorija
... 11
........... 12
. ... 13
...... 14
.... 16
.. 17
... 18
.... 20
.............. 24
.. 26
.............. 28
................ 29
..... 30
...... :n
. .... 33
35
.... 35
.... 37
... 38
. ... 39
.41
... 4:1
.... 44
.46
................ .47
...... 50
IV
3
2.11 Kretanje u elektromagnetnom polju .51
. .. 53
... 54
.56
. . 57
.58
61
..... 61
2.12 Specijalna teorija relativnosti ...... .
2.13 Toplotno zracenje
2.14 Fotoelektricni i Komptonov efekat
2.15 Atomska fizika .. . ....................... .
2.16 Nuklearna fizika
R.ijeseni zadaci sa pislllenih ispita
3.1 Prvi parcljalni lspiti iz Fizike
3.2
3.1.1 Prvi parcijalni ispit iz Fizikc, 31.1.'84 .... 61
............ 74
....... 88
3.1.2
3.1.3
3.l.4
3.l.5
3.1.6
Prvi parcijalni ispit iz Fizike, 24.11.'87
Prvi parcijalni ispit iz Fizikc, 16.5. '87
Prvi parcijalni ispit iz Fizikc, 10.3,'84
Prvi parcijalni ispit iz Fizikc
J
1.4. )87
Prvi parcijalni ispit iz Fizikc, 1.12.'86
3.1.7 Prvi parcijalni ispit iz Fizike, 2.4.'9{) ... .
... 101
.. 114
.... 126
... 140
. ... 143 Drugi parcijalni ispiti iz Fizike .............. .
3.2.1 Drugi parcijalni ispit 1Z Fizike, 30.8.'82 ... 143
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
Drug] parcijalni ispit iz Fizike, 26.1.'85 .150
Drugi parcijalni ispit iz Fizike, 8.4.'85 .... 160
Drugi parcijalni ispit iz Fizike, 5.5.'87 .. . ..... 172
Drugi parcijalni ispit iz Fizike, 11.6.'90 .183
Drugi parcijalni ispit 1Z Fizike, 27.8,'90 ... 193
Drugi parcijalni ispit iz Fizike, 3.9.'90 ............ 204
Drugi parcijalni ispit iz Fizike, 30.9.'85 .. 212
Drugi parcijalni ispit. iz Fizike, 25.2.'87 ... 232
3.2.10 Drugi parcijalni ispit iz Fizike, 2.9.'87 .. . .... 243
3.3 Drugi parcijalni i cijeli ispiti iz Fizike .. . ......... 254
3.3.1 Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike, 11.6.'90 .254
3.3.2 Drugi parcijalni i cijeli ispit 1Z Fizike, 20.9.'90 ... 256
3.3.3 Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike, 29.9.'90 .. 258
3.3.4 Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike
1
8.10. '90 .260
3.3.5 Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike, 10.6.'91 .... 262
3.3.6 Drug] parcijalni i cijeli ispit iz Fizike, 21.6.'91 .... 264
3.3.7 Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike, 7:9.'91 ..... 266
3.3.8 Drugi parcijalni i cijeli ispit"'iz .267
3.3.9 Pismeni ispit iz Fizike, 5.2.'90 ......... .. 269
4 Vrijednosti nekih osnovnih konstanti u fizici ...... 271
5 Literatura. . . . . . . . . . . ....... 272
Glava 1
Z adaci za auditorne
vjezbe
1.1
Ravnornjerno kretanje
1. AutOIT10bil predje prvu polovinu pravolinijskog puta brzinom
v, = 40 km/h, a drugu brzinom v, = 60 km/h. Odrediti vektor
srednje brzine.
2. Prvu polovinu vremena tijelo se krece brzinOIIl VI = 20 m,j s
pod uglom 0:1 = 60° U odnosu na zadani srnjer, a drugu polovinu
vrernena pod uglorIl az ::.--=: 120
0
U odnosu na isti srnjer, brzinom Vz =
40 mj s. Odrediti vektor srednje brzine kretanja.
3. Kretanje neke materijalne tacke u ravni opisuju jednacine
kretanja u pravouglom Dekartovom sistemu
x=a+bt
y=d+ci
gdje su a, b, die pozitivne konstante. Odrediti vektor brzine v
kretanja te ruaterijalne tacke i smisao konstanti.
4. Rastojanje medju tai'karna A i B je L = 10 m.. U trenutku t =
o iz A duz prave AB, prerua B 1 krene 1, krecuCi se konstantnom
VI = 10 rnj s. Poslije t = 0.2 s iz B pocne kretanje- tijelo 2,
po lstom pravcu, konstantnorn brzinor.n V2 = 5 mj.'3.
Odrediti vrijerne nakon koga ce tijela biti na istoj udaljenosti od
tacke A. Kolika je ta udaljenost? Kolike su relativne brzine tijala
Vl Z i VZl?
2
CLAVA 1. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE
5. Camac se krece relativnom brzinom Vrei 11 odnosu na vodu
pod uglom 0'. U odnosu na srnjer brzine rijeke U. N aCi brzinu camca
iJ U odnosu na ohain i rastojanje koje carnac predje za vrijeme t.
Diskutovati slucajeve:
1) 00=0, 2) a=7r, 3) a=7r/2.
6. Brad kren€ iz neke tacke A na jezeru sa konstantnom brzinom
vo. Pod kojim uglom {3 treba poceti kretanje motorni camac brzi-
nom 'V, da bi presreo brod? Pocetni polozaji broda ; I'amca, A i B,
odredjuju liniju, koja sa normalom na kurs broda zaklapa ugao "'I.
Odrediti vrijeme presretanja ako je zadano pocetno rastojanje broda
i camca AB = L.
7. Kojom brzinom i po korn kursu treba letjeti avian da hi za
vrijeme t = 2 h presao L = 300 km tacna ka sjeveru, ako za svo
vrijeme leta duva sjevero-zapadni vjetar, pod uglom od 30° u odnosu
na meridijan, brzinom Ciji je intenzitet u =. 27 krn / h.
8. Iz jednog u drngo mjesto, svako pola sata, polazi jedan autobus
krecuc; se brzinom 60 krn/h. Udaljenost mjestaje 135 km. Prikazite
graficki zavisnost puta cd vrernena za nekoliko autobusa. Kolika hi
morala biti brzina drugog, da stigne kad i prvi?
1.2 J ednoliko promjenljiva i slozena kre-
tanja
9. Iz tacke na visini Yo izbace se jedno za drughn, u vremenskom
intervalu 6.t, dva tijela jednakim pocetnim brzinama vo, prvo tijelo
navise, a drugo nanize. Odredi za koje vrijeme t od pocetka kretanja
prvog tije1a ce rastojanje medju tijelima biti upravo 6.r?
10. Tijelo s ( ~ izbaci vertikalno u vis. Posrnatrac na visini h opaza
dva prolaska tijela u vremenskom intervalu t:lt. Odrediti pocetnu
brzinu izbacenog tijela.
11. Iz tacke sa koordinatama (xo, Yo) izbacentl je tijelo pocetnorll
brzinoID Vo pod uglom 0:0 u odnosu na horizontalu. NaCi:
a) polozaj i brzinu tijela poslije vremena t,
b) jednacinu putanje kretanja tijela,
c) normalno- i tangencijalno. ubrzanje tijeI-a i radius krivine tia-
jektorije u trenutku t,
1.3. KINEMATIKA ROTACIONOG KRETANJA
3
d) ukupno vrijeme kretanja,
e) najvecu visinu uspona i
f) ugao pod kojim treba izbaciti tijelo iz koordinatnog pocetka,
da bi njegova visina uspona bila jednaka dornetu u X-pravcu.
12. Na nekom tlu sa nagibom f3 ukopano je vatreno oruzje sa
kotom Yo· Iz oruzja se izbaci tane pocetnom brzinom i10 pod uglom
0: U odnosu na horizont. NaCi rastojanje L duz padine konstantnog
nagiba na kome ce tane pasti.
13. Iz tacke sa koordinatama (xo, Yo) izbaceno je tijelo pocetnom
brzinom Va pod uglom ao u odnosu na horizontalu. Svo vrijeme kre-
tanja tijela duva vjetar stalnog intenziteta, u horizontalnom pravcu
u smjeru kretanja tijela, saopstavajuCi Inti ubrzanje ii. Odrediti:
a) vrijeme leta,
b) najvecu visinu do koje se tijelo popne pri kretanju i
c) najvecu udaljenost.
14. Tanker se krece pravolinijski brzinoID Vo. Na visini h leti
helikopter hrzinom V" Odrediti rastojanje L po horizontali na kome
treba ispustiti teret da bi on pao na brod ako:
a) tanker i helikopter imaju isti smjer kretanja,
h) tanker i helikopter imaju suprotan smjer kretanja.
1.3
Kinematika rotacionog kretanja
15. Da hi se odredila brzina rnetka moze se izvesti ovakav ekspe-
riment: na horizontalnu osovinu ucvrste se dva tanka diska i zaroti-
raju kOllstantnom ugaonom brzinom. Metak se ispali paralelno sa
osovinom. Kada se zna ugaona brzina diskova, rastojanje medju
diskovima i ugao izrnedju rnjesta gdje bi metak udario drugi disk u
mirnom sistemu i gdje stvarno udari kada se sistem obrce. treba naCi
izraz za odredjivanje brzine metka. '
16. Zupcanik precnikaD, naslanja se na zupcanik prei'nika D
2

Oba zupcanika rotiraju oko nepokretnih os a, pri cemu prvi zupcanik
napravi za 1 s nl obrtaja. Naci broj obrtaja drugog zupcanika.
17. Koliko ohrta naprave toi'kovi automobila od trenutka uklju-
cenja koCionog sisteme do potpunog zaustavljanja, ako· je u .. trenutku
pocetka kocenja automobil imao brzinu Vo = 60 km/h i zaustavio se
4 CLAVA 1. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE
za t = 3 s. Precnik tockova je D = 0.7 m. Koliko je srednje ugaono
usporenje tockova pri kocenju?
18. Brzina elektricnog voza je 36 km/h. Poluprecnik tockova
0.5 m. Dodatak na tocku koji sprecava isklizavanje je 5 em. Odrediti:
a) brzinu tacke na abodu dodatka na toC:ku u trenutku kada
prolazi kroz najnizi, odnosno najvisi polozaj, kao i kad prolazi kroz
polozaje na visini osovine.
b) ugaonu brzinu tacaka.
19. Ucesnici dvoboja se nalaze na horizontalnoj platformi koja
rotira ugaonom brzinorn w. Jedan ucesnik je u centru, a drugi na
rastojanju R od ose obrtanja platforme.
a) Kako treba da nisani ucesnik dvoboja iz centra?
b) Kako treba da nisani ucesnik dvoboja sa rastojanja R?
c) Ko je u povoljnijem polozaju?
Smatrati da se metak ispaljuje iz tacke polozaja ucesnika dvoboja
brzino v.
20. Autornobil se krece bez proklizavanja po horizontalnom putu
brzinom v. Na koju maksimalnu visinu se zabaci kap vode, koja se
odvoji od tocka poluprecnika R?
1.4 Dinarnika translatornog kretanja-l
21. N a tijelo mase m, koje se krece po horizontalnoj podlozi
brzinorIl va, pocnu istovremeno da djeluju, paralelno sa podlogom,
sile if I i F
2
, koje zaklapaju uglove 0:1 i 0:2 sa smjerom pocetne brzine
Va.
a) N aci ubrzanje tijela ii
b) NaCi brzinu tijela if poslije vremena t.
c) N ad polozaj tijela u trenutku t.
22. Na giatkoj horizontalnoj ravni stoia nalazi se tijelo mase M =
40 kg. Na obodu stoia je kotur preko koga je prebaceno neistegljivo
uze koje povezuje tijelo mase 1\1£ i drugo tijelo mase m = 10 kg.
Odrediti:
a) ubrzanje oba tijela,
b) silu zatezanja uzeta i .. ~ .,
. .c) ubrzanje i'silu zatezanja kada podloga nije glatka vee hrapava,
a izmedju tijela M i podloge se javlja trenje koeficijenta I-' = 0.2.
j
1
i
1.5. ZKON 0 ODRZANJU IMPULSA
5
23. Dva jednaka tega svaki mase M = 4 kg spojena su medju-
soh no laganom, idealno savitljivom i neistegljivorn niti koja je preba-
cena preko kotura sa nepomicnoID OSOID. Jednom od tegova se doda
preteg mase m = 0.1 kg. NaCi:
a) ubrzanje tegova a,
b) silu zatezanja niti F
z
,
c) silu koja djeluje na osovinu kotura F i
d) silu F21 kojom teg M djeluje na preteg m. Masu kotura i
trenja zanemariti.
24. Automobil rnase 2000 kg koji se krece se brzinom Vo ==
72 km/ h naidje na uspon /'iji je ugao nagiba IX = 10°, i produzi
da se krece po inerciji. lJkupnu silu otpora kretanju mozemo sh-
vatiti kao silu trenja klizanja sa koeficijentom trenja I-' = 0.1. Koliki
ce put preCi automobil HZ strminu za t = 4 s?
25. Za koje vrijcrne tije]o rnase m ~ ~ 2 kg stigne u podnozje klizeCi
niz stymn Tavan sa visine h = 5, m, nagibnog ugla j3 = 30°, ako niz
strmu ravan nagibnog ugla 0: =)15°, klizl ravnomjerno?
26. N a horizontalnoj povrsini nalaze se dvije jednake kocke masa
M. Medju njihje naslonjen klin mase m sa uglom nagiba pri vrhu 2a.
Koeficijent t.renja izmedju kocki i podloge je 1-'. Koliko je ubrzanje
kocki, ako se zanemari trenje izmedju klina i ivica kocki?
1.5 Zkon 0 odrZanju irnpulsa
27. Idealno elasticna kuglica mase m udari u idealno elastican
ravan zid brzinom {/1 i od njega se odbije brzinom V2. Kolika je
promjena impulsa (koliCine kretanja) kuglice:
a) kada kuglica udari u pravcu normale i
b) kada kuglica udari pod izvjesnilIl uglorn u odnosu na normalu?
28. Vagon-platforrna mase M = 4000 kg na kome se nalazi covjek
-mase -m--= -80 kg, krece se bez trenja po horizontalnom pravom kolosi-
jeku brzinom Vo = 36 km/h. Kolika ce biti promjena brzine vagona,
ako covjek otpocne da trci po njemu brzinom VI = 6 m/.s u sllljeru
suprotnom od smjera njegovog kretanja, a zatim iskoci.
29. KreeuCi se brzinomvo = 400 m,j s granata se u jednom
trenutku raspadne na dva jednaka dijela, pri cemu svaki od njih
6 GLAVA 1. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE
krene po pravcu koji sa prvobitnim pravcem kretanja granate, za-
klapa ugao 300. Odrediti vektore brzina parcadi granate? Nacrtaj
vektor iInpulsa sistema poslije eksplozije.
30. Gumeni camac mase ml se krece od obale brzinom VI koja
sa obaloln zaklapa ugao 0:. U carnac sa obale uskoci covjek mase m2
brzinom Vz u horizontalnom pravcu, normalno na ohalu. Odrediti
vektor brzin€ camca sa covjekom.
31. Raketa cija je masa na pocetku kretanja Mo (kg) krece se
izbacujuCi produkte sagorijevanja brzinom Vo (u odnosu na raketu).
Brzina smanjivanja mase rakete usljed izbacivanja gasovaje dm/ dt =
-fO (kg/s).
a) Izracunati ubrzanje rakete u pocetnom trenutku, zanemarujuCi
sUu teze.
b) Ako je brzina isticanja gasova Vo = 20 krn/ s, koliku rnasu
gasa u sekundi je neophodno izbacivati za ostvarivanje reaktivne sile
F = 105 kN?
c) Napisati diferencijalnu jednacinu kretanja rakete.
32. KEzac stoji na ledu i drzi u ruci na ramenu kuglu rnase
m = 5 kg. U jednorn momentu klizac izbaci u smjeru ispred sebe
kuglu pod uglorn 0:: = 30° U odnosu na horizontalnu ravan, brzinom
Vo = 10 m! s. Masa klizaca bez kugle je M = 75 kg. Kolikom
brzinoll1 i u korn pravcu ce klizac da se pokrene
l
ako se zanemari sila
trenja medju klizaljkama i ledom, kao i pomjeranje tijela klizaca Za
vrijeme bacanja kugle?
1.6 Zakon 0 odrzanju energije
33. Za kraj uzeta duzine L = 1 m, vezan je teg, i, u pocetnorll
trenutku, uze je postavljeno u takav polozaj da sa vertikalom zaklapa
ugao <p = 60°. Zatim se teg pusti bez pocetne brzine. Izracunati
brzinu tega u trenutku kada uze sa vertikalom zaklapa ugao <PI = 30°.
Otpor vazduha zanemariti.
34;. Po sinarna koje su postavljene po strmoj ravni koja u podnoz-
ju prelazi u vertikalnu "mrtvu petlju" poluprecnika r = 0.5 rn krece
se malo tijelo. Sa koje minimalne visine hrnin treba pustiti tijelo,
bez pocetne brzine, dit hi proslo kroz mrtvu petlju ne odvajajuCi se
od sina ni u najvisoj tacki C. Odrediti brzinu tijela u tacki B u
1. 7. DINA.MIKA TRANSLATORNOG KRETANJA-2
7
kojoj putanja prelazi iz pravolinijske u kruznu putanju. Sva trenja
zanemariti.
35. Dva tijela klize po horizontalnoj podlozi bez trenja u istorn
pravcu i smjeru i imaju mase TTI,I ::-...::: 0.1 kg i m2 = 0.2 kg i brzine
VI = 1 m/ s i V2 = 0.2 m/ s. Na prvo tijelo rnase'ml pricvrscena je
elasticna opruga Tijela S(J poslije izyjesnog vre-
mena sustizu i sudare. Kolicna kretanja sistema u trenutku sudara
iznosila je K = 0.14 kgrnj s. Izraeunati: kineticku energiju sistema
prije sudara, brzinu sisterna u trenutku sudara, maksimalnu poten-
cijalnu energiju opruge pri sudaru, kao i brzinu tijela poslije sudara.
36. TijeJo je podvrgnuto dejstvu sile oblika P = - kif. Koliki
se rad izvrsi ako se tijelo pomjeri iz polozaja Xl = 2 em u polozaj
x, = 5 em od ravnoteznog polozaja. Konstanta krutosti opruge ima
vrijednost k = 16 N/m.
37. Neutron mase m krece se brzinom v i udari u nepokretno
jezgro n puta vece rnase.
a) Odrediti koliko se puta smanji kineticka energija neutrona i
za koliku vrijednost se smanji brzina pri sarno jednom centralnom
idealno elesticnom sudaru.
b) Odrediti brzinu neutrona i jezgra poslije sudara, ako se pri
sudaru neutron rasije pod uglom- a.
38. Alfa-cestica leti brzinom Vo (va < c), rasijava- se na jez-
gru mase M. Ugao izmedju pravca kretanja alfa-cestice do sudara i
pravca uzmicanja jezgra iznosi rp. NaCi brzinu jezgra.
1.7
Dinarnika translatornog kretanja-2
39 .. Na strmim ravn-
ima koje sa horizontalom
zaklapaju uglove a1 = 'if /6
i 0:2 = 'if /3, nalaze se ti-
"jela masa m, = 8 kg i
m2 = 2 kg (vidi sliku). Ti-
jela su vezana laganim, ide-
alno savitljivim, neisteglji-
vim koncem koji je preba-
cen preko kotura.
8 GLAVA 1. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE
Koeficijentjenti trenja tijela i podloge su fl.! = 0.1 i fl.2 = 0.2,
respektivno.
a) Koliku brzinu imaju tijela poslije dvije sekunde od prepustanja
sistema samom sebi?
b) Kolika je sila zatezanja konca?
c) Odtedivektor sile koju trpi osovina kotura?
40. Strma ravan ima nagibni ugao Q: koji se moze mijenjati.
Plocica mase m, koja moze da klizi po njoj, prelazi pri Ql = 45° i
<x, = 60°, za jednako vrijeme, put eve jednakih horizontalnih projek-
cija. U kojem intervalu vrijednosti uglova nagiba strme ravni plocica
nece kliziti po njoj?
41. Na strmoj ravni nagibnog ugla <X = 37° nalaze se tijela masa
m, = 2 kg i m, = 4 kg. Koeficijenti trenja izmedju podloge i tijela
su JLl = 0.3 i 112 = respektivno.
a) Kolika su ubrzanja tijela ml i m2 ako se pretpostavi da su u
pocetku mirovala?
b) Kolika je sUa medjudjelovanja tijela?
If).
,, Odrediti najmanji ugao pri kome ce doci do klizanja.
2 , Na horizontalnorn stolu lezi predrnet mase m = 4 kg. Za
pr, - et su privezani na suprotnim stranarna idealno savitljive niti
bez tezine i preba{'ene preko nepomicnih koturova. Za krajeve niti
su privezani tegovi lHasa ml = 1 kg i IT1-2 = 2 kg (kao na slici).
a) Izracunati nakon koliko
vremena ce rastojanje me-
dju tegovima ml i m2 biti
t;.h = 0.28 m, ako su oni
pusteni iz mira kada su im
tezista bila na istoj visini ?
b) Kolike su sile zatezanja
niti?
m
/ /: /:
Koeficijent trenja izmedju predmeta i stoIa je /.1
koturova i trenje u njihovim lezistima zanemariti.
m
0.2. Mase
43. Tanak zeljezni lanac duzine L = 1 m i mase m = 10 g, sa
veoma malim karikama nalazi se na horizontalnom stolu tako da visi
k = 27.5 % ad njegove cjelokupne duzine, sto je dovoljno da poene
da klizi sa stoia. SmatrajuCi da je lanac homogen po duzini naci:
1.8. GRAVITACIONO POLJE
a) koeficijent trenja fJ·
izmedju lanca i stoIa
b) rad A sile trenja lanca sa
stolom za vTijeme klizanja i
c) brzinu v lanca u trenutku
kad lanac sklizne sa stoIa.
1.8 Gravitaciono polje
9
/ /
44. Dokazati da je u unutraSnjosti homogenog sfernog sloja
(sferne ljuske) jaCina gravitacionog polja jednaka nuli.
45. Naci zavisnost jaCine gravitaciollog poJja od rastojanja r od
centra homogene sfere za r < R i r > R, gdje je R poluprecnik te
sfere.
46. Gravitaciono polje unutar proizvoljne sferne supljine na.prav-
ljene u tijelu sfernog oblika je hornogeno. Dokazati.
47. Dvije zvijezde masa m·l 1 m'2 nalaze se na rastojanju L. NaCi
jaCinu gravitacionog polja i njegov potencijal 11 tae_ki koja se nalazi
na rastojanju 71 i T2 od prve i druge zvijezde, respektivno.
48. Koliki se Tad izvrsi pri prenosu tijela mase Tn sajedne planete
na drugu. Mase i poluprecnici planeta su poznati. Rasojanje medju
planetama je veliko u poredjenjll sa poluprecnicima planeta. Sma-
trati da ne djeluju druge sile osim gravitacionih i da se prenosenje
ostvaruje konstantnom brzinom bliskom nulL
49. NaCi medjusobnu potencijalnu energiju i silu gravitacionog
privlacenja izmedju hornogene suplje sfere mase M i poluprecnika R
i rnaterijalne tacke rnase m kada se ona nalazi na rastojanju T od
centra suplje sfere.
1.9 Dinamika rotacionog kretanja-l
Preko kotura momenta inercije I = 0.8 kgm
2
'omotana je lagana, neistegljiva, idealno savitljiva. nit, na Cije krajeve
su privezani tegovi masa ml = 4 kg i m2 = 2 kg. Odrediti sile
10
GLAVA 1. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE
zatezanja u nitima. Poluprecnik kotura je R = 0.25 m. Trenje u
osovini kotura zanerIlariti.
51. Na nepokretnoj osovini bez trenja moze se vrtjeti tocak rnase
Ai = 60 kg i poluprecnika R = 0.8 m. Sa tockorn je vezan- slijepljen
manji tocak rnase m = 2 kg i poluprecnika r = 0.2 Tn, ake koga
je omotano idealno savitljivo uze bez tezine, na Cijem kraju visi teg
mase m'l = 10 kg. Koliku ce brzinu imati teg kad se spusti za
H = 5 m, aka je krenuo iz mira.
52. Dva tanka cilindra postavljena su tako da su im ose paralel-
ne. Jedan od njih, poluprecnika R = 20 em obrce se konstantnom
ugaonom brzinom Wo = 3 rad/ s. U jednom trenutku zidovi cilindara
se dodirnu i poslije izvjesnog vremena pocnu se kretati bez prokliza-
vanja.
a) NaCi kolika je energija presla u toplotu, ako su mase cilindara
M, = 4 kg i M, = 2 kg.
b) Izvesti izraz za rnOIIlent inercije dlindra sa tankim zidovirna
(u odnosu na osu simetrije).
53. Sa istog nivoa na strmoj ravni, istovremenb se pocnu kotrljati
suplji cilindar i kugla jednakih poluprecnika.
a) Koje ce tijelo imati vecu brzinu na datom nivou?
b) Kolike puteve su presla tijela poslije nekog vrernena?
c) Kakav je odnos brzina tijela?
54. Tanak stap mase m i duzine L objesen je za jedan kraj i moze
bez trenja da se obrce oko horizontalne ose. Na tu osu je objesena i
nit L na Cijem kraju je privezana kugla iste mase. K ugla se izvede
iz ravnoteznog polozaja za neki ugao i pusti. Pri kojoj duzilli niti ce
kugla poslije sudara sa stapom ostati u miru? Sudar srnatrati idealno
elasticnim. Monlent inercije stapa U odnosu na datu osu racunati.
55. Greda duzine L = 1.5 rn i mase M = 10 kg moze rotirati oko
. nepokretne ose koja prolazi kroz jedan njen kraj. Metak mase m =
10 g, koji se kretao u horizontalnom pravcu brzinorn v:·:::: 500 ITt/ s,
udari u sredin!;l grede i zadrzi se u njoj. Za koji ugao VJ se _otkloni
greda poslije udara metka?
1.10. DINAMIKA R.OTACIONOG KRETANJA-2
11
1.10 Dinamika rotacionog kretanja-2
56. Oko horizontalnog valjka rnase M = 12 kg i precnika D =
20 em obavijeno je lagano, neistegljivo, idealno savitljivo uze, Ciji je
jedan karaj pricvrscen za valjak, a 0 slobodnom kraju visi teg mase
Tn = 5 kg na visini H = 4 rn od povrsine tla. Pri spustanju tega
valjak se obrce. Odrediti:
a) vrijerne za koje ce teg pasti na zemlju ako se sistem prepusti
sarnom sebi iz stanja mirovanja,
b) brzinu kojom ce teg pasti na zemlju i
c) kineticku energiju valjka u trenutku udara tega 0 zemlju
57. Osovina valjka mase rn, = 2.5 kg i poluprecnika R, = 0.1 rn
uglavljena je u ram za koji je jednim krajem privezana lagana, idealno
savitljiva nit. Ona je nekoliko puta obmotana oko kotura U obliku
diska rnase m2 = 1.5 kg i
za drugi kraj privezano je
tijelo mase rn3 = 0.5 kg
(kao na slici). Zanernaru-
juCi masu rarna i niti, kao i
trenje u osavini, odrediti:
0,) ubrzanje kojim se spusta
tijelo rns, aka se sistem. pre-
pusti sarnom sebi iz mira,
b) sile zatezanja niti i
c) ugaonu brzinu valjka u trenutku kada se ms spusti za h = 1 m
od pocetnog polozaja.
58. Tanak homogen stap duzine L = 2 m, mase M = 0.5 kg moze
slobodno da se vrti oko nepokretne horizontalne ose koja prolazi kroz
jedan od njegovih krajeva. Pod dejstvom sile teze stap prelazi iz
horizontalnog u vertikalni polozaj. ProlazeCi kroz vertikalni polazaj
kraj stapa se idealno elasticno Budari sa malim tijelom mase m =
0.1 kg, koje lezi na horizontalnom stoln.
a) lzvedi izraz za moment inercije <tog stapa u odnosu na osu oko
koje se vrsi rotacija .
b) Odrediti na kojem ce se rastojanju zaustaviti malo tijelo nakon
sudara, ako je koeficijent trenja izrnedju rrjega i podloge f.1. = 0.2.
c) Koliko vrernena ce se one kretati ?
12 GLAVA 1. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE
S9. Dat je sistem tijela kao na slie;. Kolika treba da bude jacina
sile F da bi se tijelo koje visi podizalo ubrzanjem a = 2 m/8' ?
U gao koji zaklapa sila sa
horizontalorn iznosi f3
7r /6. Konac kojirn su pove-
zana tijela je idealno savit-
Ijiv J bez tezinc, neistegljiv
i obmotan aka kotura koji
se Inoze obrtati bez trenja
u lezistu. Koeficijent trenja
klizanja iznosi f.' = 0.5, a
masa m = 1 kg.
m
1.11 Mehanika fluida
60. Odredi V1SlllU zivinog, a zatim vodenog stub a tecnosti
koji odrzavaju ravnotezu atmosferskom pritisku Fa = 10
5
Pa. Za-
preminska masa. :live JOe p = 13.6.10
3
kg 1m3, a vade Po = 10
3
kg/mE.
61. Metalna lopta, UTIutTasnjeg i spoljasnjeg precnika Dl i D
2
, re-
spekt.ivno, pliva na povrsini tecnosti. Gustina rnetala je Pl, a gustina
tecnosti pz. Koliki teg G 1 treba staviti u unutrasnjost lopte da bi
lopta lebdjela u toj tecnosti. Promjenu zapremine lopte zbog dejstva
hidrostatickog pritiska tecnosti zanemariti.
62. Tanak stap je jednim krajem
oslonjen na zid suda, a drugim
zaronjen u tecnost gustine po.
Stap se moze slobodno obrtati u
vertikalnoj ravni oko kraja kojirn
je naslonjen. Odrediti gustinu
materijala stapa) ako u polozaju ravnoteze n-ti dio stapa nije u
vodi. Povrsinski napon ne uzirnati U obzir.
6:1. U uspravnoj vertikalnoj cilindricnoj cisterni nalivena je ide-
alna tecnost do visine Ii = 2 m u odnosu na dna suda. Povrsina
dna cisterne je 1.5 m'l. Odrediti vrijeme t za koje se TI1VO tecnostj
u cisterni spusti do visine h ::::: 0.8 m, aka istice kroz otvor na dnu,
povrsine 8
1
= 5 cm
2
. Izracunati vrijeme za .k.oje ce cisterna ostati
prazna.
I
.1.12. ELASTICNOST
13
64. Izracunati ukupnu silu kojom voda djeluje na bocne zidove
akvarijuma kvadraticnih strana duzine a. Na kojoj visini h od dna
suda se nalazi napa.dna tacka rezultujuce si1e pritiska?
65. Povrsina klipa horizontalno postavljenog sprica, duzine L =
4 em, iznosi Sl = 1.2 em'll a. pOVrS1Jla otvora igle na samorn vrhu je
S2 = 1 mm,2. Za koje vrijeme ce isteCi sva voda, ako se na klip djeluje
sHorn F = 5 Iv i prj tome se klip pomjera ravnomjerno. Kontrakciju
rnlaza i trenje zanernariti.
1.12 Elasticnost
66. Prava homogena olovna sipka, stalnog poprecnog presjeka,
objesena je 0 jedan svoj kraj tako da jc u vertikalnom polozaju.
Gustina olova je p = 11.4 - 10
3
kg/mg. NapOli kidanja olova je
iTk = 20.6 . 10
6
Pa. Kohka moze biti najveca duzina sipke, a da
se ona ne prekine sopstvenom tezin om?
67. 0 vertikalno objcsen homogcn celicni stap duzine L = 1.6 m
potrebno je okaciti teret mase m = GOO kg. Dopusteno istezanje pri
tom.e je b..L = 0.2 rnm. Modul elasticnosti cclika je .E = 20·} 010 Pa.
Kolika smije'biti minimalna povTsina poprecnog presjeka?
68. Kugla rnase 0.5 kg obrce se 11 vertikalnoj ravni po krugu.
K ugla je zicama jednakog prornjera d = 0.2 rnm. i jednakih duzina
L = 1 m vezana za osu obrtanja. U toku obrtanja razvija se najveca
brzina v = 8 m/8. Koliko zica treba uzeti da ne dodje do kidanja,
ako napon kidanja rnaterijala zice iznosi Uk = 1.96.10
8
Pa?
69. Dvije zice, jedna od bakra, a druga od ceiika, imaju jed-
nake poprecne presjeke, Bakarna zica duzine L1 = 2 rn. vezana je
za celicnu duzine L2 = 3 m, a ova opet drugim kTajem ucvrscena
za konzolu. Ove dvije :lice treba zamljeniti jednorn. Koliki modul
elasticnosti mora irnati rnaterijal ako se zna da je za bakar E] =
11 . 1010 Pa i za celik E2 = 20 . IOi" Pa.
70. ·Metalna zica duiine.L = 30 ern i precnika d = 2 rnrn
ucvrscena je jednim krajem za nepomic.nu konzolu. Drugi kraj je
vezan za centar diska poluprecnika R = 10 ern. Ivica diska ima
zlijeb u kome se namota konac. Krajcvi konca su prebaceni preko
'Koturova i z'a njih su okaleni tegovi rnase m = 60 g. Pod uticajem
sprega sila zica se uvrne za ugao r.p =. 22°.
14 GLAVA 1. ZADACI ZA AUDITORNE V.JEZBE
a) Kolika je Lorziona konstanta :iice?
b) Koliki je modul torzije?
71. Bakarna sipka ima duzinu L = 1 m i poprecni presjek
povrsine S = 1.6 ern
z
, Koliki se Tad izvrsi pri istezanju sipke silom
intenziteta F = 5886 N, koja djeluje normalno na poprecni presjek
stapa? Modul elasticnosti bakra iznosi E = 11· 10
10
Pa.
72. Horizontalni stap duzine L = 60 em objesen je na svojim kra-
jevima 0 dvije paralelne zice istog presjeka i iste duzine. J edna zica
je od gvozdja modula elasticnosti E, = 20.10
'0
Fa, a druga od bakra
modula elasticnosti E2 = 12 . 10
10
Fa. U kojoj tacki treba objesiti
teg Q da bi "tap i dalje ostao u horizontalnom polozaju. Tezina Q
je rnala taka da se ne prelazi granica elasticnosti pri istezanju :iiea.
Masu stapa zanemariti.
1.13 Oscilacije-l
73. Na jedan kraj elasticne opruge objeseno je tljelo nlasc rn =
100 g.
a) Izvesti 5zraz za rezultujucu silu pod cijim ce uticajem. tijelo
vrsiti kretanje ako rnu se saopsti energija u vertikalnom praveu i
sistem prepusti sarnorn- sebi.
b) Postupno djesiti diferencijalnu jednaCinu koja opisuje kretanje
tijela.
c) Koliki je period vertikalnih oscilacija, ako se zna da se opruga
istegne za 6.L = 1.5 em pod uticajem sile F = 2.45 N ?
74. Tijelo mase m :::: 25 9 objeseno je na opruzi direkcione sile
k = 0.4 N /rn. Ono pocne svoje kretanje na taj naCin sto je pomjereno
za Xo = 10 ern od ravnoteznog polozaja i pri tome rou je saopstena
brzina Vo = 0.4 m/8 na dolje. Odrediti:
a) aroplitudu i pocetnu fazu oscilovanja
b) odnos rnaksimalne brzine i brzine u trenutku t = 'if /8 s, od
pocetka kretanj a.
c) odnos rrlaksimalnog ubrzanja i ubrzanja u trenutku t = 1f /8 s.
d) odnos ukupne mehanicke energije na pocetku i u trenutku
. t= Ir/8 s.
Transforrnacij u rrlchaniC:kc energije u druge oblike zanernariti.
1.13. OSCILACI.JE-1
15
75. Areometar mase ill sastoji se iz kugle napunjene sacmom i
cilindricne cijevi sa poprecnim presjekom S. Potopi Ii se u tecnost
gustine p nesto dublje nego sto je potrehno za ravnotezu
1
a zatim
pusti, on pocinje da osciluje oko polozaja ravnoteze. NaCi:
a) rezultujucu silu pod uticajern koje se vrsi oscilovanje i ispitati
da Ii je harmonijsko,
b) kako zavisi period oscilovanja areometra od njegove rnase,
povrsine poprecnog presjeka cijevi i gustine tecnosti?
Otpor sredine zanemariti.
76. Na elasticnu oprugu objesi se tas mase M = 100 g pri ('emu
se ona istegne za .6..L = 8 ern. Na tas sa visine h = 2 ern pusti se da
slobodno padne komad plastelina mase m = 20 g i zalijepi se.
Odrediti :
a) koliko je rnaksimalno izduzenje opruge u odnosu na pocetni
polozaj poslije pada plastelina?
b) koliki je period oscilovanja sistema?
c) nacrtaj grafik funkcije x = x(t)!
lsti zadatak pokusaj rijeiliti ne uzimajuCi u obzir masu tasa.
77. Dvije opruge krutosti k, = 0.2 N/m i k, = 0.1 Nlm vezane
su sa tijeloln mase M kao na slid. Kada je period oscilovanja veti ?
Trenje tijela sa podlogom i otpor sredine zanemariti.
M
~
~ ? 0 ~ / 7 ~ / ~ / ~ ~ / / ~ ~
16
CLAVA 1. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE
78. Dvije opruge krutosti k, =
0.2 Nlm i k, == 0.1 N/m vezane
su sa tijelom mase M kao na slid.
Nadji odnos perioda oscilovanja
ova dva oscilatora. Trenje ti-
jela sa podlogom i otpor sredine
zanemariti.
1.14
Oscilacije-2
79. Koliki je odnos vlsine brda H i dubine jame (bunara), h ako
je period oscilovanja matemat]ckog klatna na vrhu brda i na dnn
jarne jednak.
80. Na stapu zanernarljive mase i duzine L 1 m objesena je
masa m, = 0.1 kg .. Na udaljenosti d = 0/2 rn, od tacke vjesanja na
kraju stapa, za njega je vezana jecinjTll krajern horizontalna opruga
direkcione sile k = 1.33 N / m. Drugi kraj opruge je ucvTscen za
vertikalnizid. Kad je klatno u ravnoteznom polozaju opruga je neis-
tegnuta. Koliki ce biti period oscilovanja ako se cijeli sistem malo
izvede iz ravnotezIlog polozaja i prepusti sarnaill sebi. Isti zadatak
fijesiti bez opruge uzimajuCi u obzir i rnasu stapa.
81. Preko kotura sa nepomicnom OSOID) mase m3 = 100 9 pre-
bacena je lagana, idealno savitljiva i neistegljiva nit, za cije kraje
ve
Sil vezana tijela masa ml = 300 9 i m2 = 100 g. Da bi sistem bio u
ravnotezi za tijelo m2 sa donje strane vezana je opruga koja se izduzi
za!::..L = 7 em.
a) Sastavi diferencijalnu jednacinu koja opisuje oscilovanje sis-
___ ako se malo izvede iz ravnoteze.
b) Odredi kruznu ucestanost oscilovanja!
Uzeti da je nlasa opruge zanernarljiva, a nit ne proklizava.
82. Hornogenu kuglu, poluprei'nika r, pustimo da se kotrIja bez
proklizavanja po ullutrasnjoj strani sferne povrsine poluprecnika R.
Kolika bi se greska napravila u odredjivanju perioda oscilovanja (pro-
1.15. OSCILACIJE-3
17
ako bi se oscilovanje kugle smatraJo kao oscilovanje ma-
tematlckog klatna duzine L = R?
83. Daska tezine C 1'0-
stavi se na dva identicna
valjka koji rotiraju jedna-
kim ugaonim brzina_ma u
suprotnim srnjerovima (vi-
di sliku). Rastojanje me-
dju osarna vaU aka je 20.
19.62 dm, a koeficijent tre-
nja izmedju valjaka i daske
je '" = 0.2.5 .
. se, u postavljanja, centar mase daske nalazio malo
bhze Jednom val,lku, dokazi da ce ana vrSiti harmonijsko oscilovanje
1 odredl fiU penod.
84. Matematii'ko klatno duiine L i mase rn kod k -' k d
. 1- .. ') ogaJe onac 0
1Z0 a naelektnsana negativnoIIl koliCinom elektriciteta
q, se lznad pozitivno naelektrisane rayne tanke dielektricne
gust in a Daelektrisanja (J' je
s> uda Ista. Odredltl period mahh oscilaciJ'a Ot . d h . , . ,por vaz u a zane-
mariti.
Isti zadatak pokusaj rijesiti uzirnajuCi da je ploca naelektrisana
negativno. .
1.15 Oscilacije-3
85.Priguseno oscilovanje se prikazuje jednaCinom :
a) Za koje vrijednosti faze pOillJ'eranJ'e
d
lZ ravnoteznog polozaja
ostize maksimalnu vrijednost?
b) Izracunaj pTVU takvu vrijednost faze za slucaj da je krutost
opruge k 1 N slm, a koeficijent otpora sredine r = 1 Nlm. Masa
kOJa oscduJe Je 1 kg.
._. 86: Amplituda prigusenih oscilacija u poi'etIlom trenutku je bila
,lednaka ao = 18 em. U trenutku t, = 15 ., nakon toga amplituda je
al = 6 em.
18
GLAVA 1. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE
a) U kojem trenutku t2 ce amplituda biti jednaka a2 = 1.8 ern?
b) Koliki je koeficijent priguiienja {3 ?
87. Galvanometar sa kazaljkom ukljucen je u kolo sa strujom
konstantne jacine i u jednom trenutku kolo se prekine. Koja funkcija
opisuje njeno oscilovanje? U kojim trenucima vremcna kazaljka ima
maksirnalne otklone ?
88. Koliki put predje tacka koja osciluje dok se ne zaustavi, ako
se njeno pomjeranje iz polozaja ravnoteze opisuje funkcijom
x =
89. Kugla poluprecnika r = 4 em , mase m = 1 kg objesena
o oprugu zanemarive Inase take da moze oscilovati u vertikalnorn
nravcu u fluidu viskoznosti 'f/ = 5 Pas. Konstanta elasticnosti oprnge
je k = 25 j\ljrn. Zbog sile koja djeluje u vertikalnom pravcu F =
1"0 cos wt kugla izvodi barmonijsko oscilovanje. Amplituda sile je
Fa = 1 N, a njena frekvencija se moze mijenjati po volji. Kad
kaje frekvcncije w amplituda oscilovanja kugle ce biti maksirnalna i
koliko iznosi. U poredi tu arnplitudu sa istegnutoscu opruge kad na
nju djeluje konstantna sila intenziteta Fa = 1 IV.
90. Koliko iznasi srednja snaga koju spoljna sila P = Fa cos wt
razvije na sistemu opisanorn u prethodnom zadatku? Kod kaje frek-
vencije je razvijena snaga maksimalna ?
1.16 Talasno kretanje
91. Brzina. prostiranja transverzalnog talasa (deformacije) na
zategnutoj gumenoj niti data je izrazarn
gdje je F sila zatezanja, J.l poduzna rnasa _(masa jedinice duzine,
linearna gustina).
a) Dokazi ispravnost ove formule!
b) Kolika je brzina transverzalnog sinusnog talasa kroz gumenu
nit, aka 8 m oye niti ima masu 600 g, a nit silom
1" = 19.62 N?
1.16. TALASNO KRETANJE
19
e) Kolika je maksimalna brzina cestica ove elasticne sredine kroz
koju se prostire transverzalna deformacija, ako je amplituda talasa
a = 10 em, a talasna duzina ,\ = 3 m?
92. Jednacina jednog progresivnog talasa glasi:
e(x,t) = 2sin27r (_t _ _ --"'-)
0.01 30
gdje je ((x, t) i x dato u em, at u sekundama.
a) KoIiko iznose amplituda, talasna duzina, frekvencija i brzina
ovog talasa?
b) Kolika je maksimalna brzina i ubrzanje neke cestice elasticne
sredine koja ucestvuje u ovom talasnom kretanju?
93. Jedna cestica elasticne sredine udaljena je od izvora talasnog
kretanja x = 1 m. Ta cestica biva pogodjena talasom. Poslije
t = 1 rns od mOlllenta polaska talasa iz izvora, njena udaljenost
od ravnoteznog polozaja je x = 4 rnrn. Odredi amplitudu tog ta-
lasa, ako je poznata njegova talasna duzina ). = 30 em i frekvencija
v = 10 kHz.
94. U homogenoj elasticnoj sredini 81ri se talas oblika
E(x, t) = ae-
7X
cos(wt - kx)
gdje su a, I, w i k amplituda, koeficijent prigusenja, kruzna ucesta-
nost i talasni broj talasa, respektivno.
N aCi razliku faza oscilovanja u tackama u kojima se amplitude
oscilovanja cestica elasticne sredine razlikuju jedna od druge za 'rJ =
2% ako je I = 0.5 m-" a talasna duzina iznosi ,\ = 0.5 m.
95. U nekoj elasticnoj sredini koja ne apsorbuje energiju raspro-
stire se ravanski harmonijski talas. N aCi srednju vrijednost gus-
tine ukupne energije u, ako u svakoj tacki sredine gustina energije
ima vrijednost Uo, u trenutku t = T /6 nakon sto je pomjeranje od
ravnoteznog polozaja imalo maksirnalnu vrijednost.
96. Dokazati da je amplituda sfernog talasa koji se rasprostire
kroz homogenu, izotrophU si'edinu, obrnuto proporcionalna rasto-
janju od izvora, ako sredina ne apsorbuje energiju talasa.
97. Na rastojanju L = 1 rn od centra prstena poluprecnika
R = 0.5 rn nalazi se tackasti izvor zvuka. Orediti srednji fiuks en-
ergije kroz povrsinu koju ogranicava prsten, ako je u centru'prstena
izmjeren intenzitet zvuka fo = 30 rnW /rn
2

20 GLAVA 1. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE
98. Izvor zvucnih talasa frekvencije Vo = 1 kHz krece se duz
normale na zid brzinom v = 0.17 'm/ s. Na istoj normaE nalaze se
nepokretni prijernnici PI i P
z
, pri je redoslijed u rasporedu
prijemnika P i izvora I sljedeCi: P, _ .. - 1- - P
2
-zid. Koji prijemnik
ce registrovati talasne udare i kolika im je frekvencija? Za brzinu
zvuka uzeti v = 340 m/ s.
99. Kod prozora jedne zgrade nivo buke ulicnog saobracaja iznosi
60 dB. Otvor prozora ima povrsinu 8 = 2 m
2
Kolika zvucna snaga
ulazi kroz prozor?
100. Ravanski zvucni talas rasprostire se u praveu X -ose. Koefi-
cijent prigusenja talasa je "t = 0.023 m-
1
• U tacki X, = 0 nivo jaCine
zvuka je L, ,= 60 dB.
a) Koliki je nivo jaCine zvuka u tacki udaljenoj X2 = 50 rn od
izvora ?
b) N a kojoj udaljenosti se zvuk nece vise cuti ?
1.17 N auka 0 toploti. Gasni zakoni
101. Na aparatu Laplas-Lavoazjea utvrdjeno je da se sipka
duzine L = 20 cm., pri zagrijavanju od to = ODC do t = 100 DC
izduzi toliko
cia se durbin, cija je 080-
vina na udaljenosti r =
30 em, od kraja te sip-
ke, obrne za 2 podioka
izrazena u mm na zaklo-
nu udaljenom L = 1 m
od osovine durbina (vidi
sliku). Koliki je termii'-
ki koeficijent sirenja cin-
ka'!.
T
/\ /\
102. -Odredi termicki koeficijent linearnog sirenja stakla,ako se
staklena sipka duzine L, = 25 em. na temperaturi 1, = 15°C, izduzi
za b:..L = 0.135 mm, pri zagrijavanju za .6.t = 60°C.
103. Pri izgradnji nekog zahtijeva se da razlika
duzine jedne gvozdene i jedne bakarne sipke, na svim temperatu-
rama, na kojima postoji linearna zavisnost duzine i temperature,
1.17. NAUKA 0 TOPLOTl. GASNI ZAKONI
21
bude 6.L = 5 em. Kolike treba da su duzine tih sipki na ODC?
Termicki koeficijenti linearnog sirenja za gvozdje i bakar Sli: [tn =
12.10-
6
K-l i Qb = 17.10-
6
K-I
104. Staklena boca je napuujena sa 50 em
3
zive temperature
18°C. Kolika ce zapremina zive izaCi iz boee, kad se sistem zagrije
na 38°C? Termicki koeficijent zapreminskog sirenja zive iZIlosi / =
18 . 10-
5
K"-ll terrnicki koeficijcnt linearnog sirenja stakla je ex =
g. 10--
6
K- I
105. Zapremina tecnosti pri zagrijavanju, u zavisnosti od tem-
perature, data je u tabelama relacijom
gdje je t temperatura tecnosti, Vo zapremina tecnosti na 0 DC ,a
a, b i e su konstante karakteristicne za tecnost. Ako u intervalu
temperature od OoC do 33°C te konstante za vodu iznose:
a = -0.06427.10-
3
nC·"
b = 8_50,,3· 10-
3
°C-2,
e = ·_·6.79 . 10-
8
°C-
3
Odredi temperatuTu na kojoj je voda najgusca.
106. Jedan grijac konstantne snage zagrije izvjesnu kolicinu vode
od temperature t, = 10 DC do tacke kljucanja tk = 100°C za
vrijeme t, = 15 minuta. Koliko vremena treba da bude grijac
uklJucen pa da sva voda ispari? Specificni toplotni kapacitet vode
je c = 4.19 kJ/kgK, a specific.na toplota isparavanja vode qi =
2.26 M .I !kg.
107. U litar vode temperature 1, = 18 DC ubaci se komad
gvozdja mase Tn, = 100 g, temperature t, c= 500 DC. Koliko se
vode pretvori u paru ako je konacna temperatura smjese ts = 200C?
Specificni toplotni kapacitet gvoZdja je c
g
= 460 .1/ kgK, a vode
c" = 4.19 .J! kgK. Specificna toplota isparavanja vode pod normal-
nim atmosferskim pritiskom je qi = 2.26111.1/ kg.
108. Gumeni balon tankog zida i mase m = 50 g napunjen je
molekularnim azotom i potopljen u jezero na dubinu h = 100 m.
Naci masu azota" ako balon ria toj dubini lebdi. Spoljasnji pritisak
je 1.05.10
5
Pa, a temperatura vode na toj dubini je 4 DC.
22 CLAVA 1. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE
109. Kolika se kolii'ina toplote ntrosi da bi se kiseoniku mase
Tn = 10 9 i temperature tl = 27 GC, povecala zapremina tri puta pri
stalnom pritisku, a zatim pritisak povecao dva put a pri stalnoj zapre-
mini? Specificni toplotni kapacitet za kiseonik pri stalnom pritisku
je C
p
= 903.5 J/kgK, a pri stalnoj zapremini e
v
= 653.1 JjkgK.
110. U usku epruvetu, koja je u vertikalnom polozaju, ubacena
je veca kap zive mase rn = 16.8 g. Pri tome je zatvorena izvjesna
kolicina vazduha i razmak iznwdju zive i dna epruvete iznosi 4.4 em.
Kolika je udaljenost zive od dna kada se epruveta obrne za 180°?
Povrsina poprecnog presjeka epruvete je :10 rnm
2
, a atmosferski pri-
tisak 10
5
Pa.
111. U zatvorenom cilindricnom sudu nalazi se pokretna pregrada
koja maze bez trenja da klizi duz suda. Duzina suda je 40 em, a
povrSina poprecnog presjeka je 20 em
2
. Pregrada, Cija je masa 2 kg,
se u pocetku nalazi na sredini suda. U sudu, sa obje strane pregrade,
nalazi se vazduh pod pritiskom
0.5 . 10
4
Pa. Koliko ce se po-
mjeriti pregrada ako sud pocne
da se krece sa ubrzanjem 5 ITt/8
2
u naznacenom smjeru kao na sli-
d. Zanemariti debljinu pregrade
i promjene temperature vazduha.
112. Dva suda napunjena vazduhom, medjusobno su spojena
kapilarom sa slavinoIn. Prvi sud se nalazi u parnom kupatilu tem-
perature 100 DC, a drugi u smjesi za hladjenje temperature ·-20 DC.
U pocetku, kada je slavina zatvorena, pritisak u prvom sudu je 4 .
10
4
Pa, a u drugom 1.5 . 10
4
Pa. Koliki je pritisak vazduha poslije
otvaranja slavine, ako je zaprerIlina prvog suda 250 ern
3
, a drugog
400 em
3
? Sudovi ostaju svaki u svojoj sredini.
113. Smjei'ia od 24 g He i 8 g Hz na konstantnoj tempera-
turi zatvorena je u posudi. Koliki je odnos specificnih toplotllih
kapaeiteta pri kOllstantnom pritisku i konstantnoj zapremillu za tu
sInjesu ?---"
114. Prilikom izobarne ekspanzije kiseonika -0
2
utrosi se kolicina
toplote Q :-.=; 4 M J. Koliki dio ove energije se trosi na povecanje
njegove unutrasnje energije? Kolika ce biti ova energiju za ozon"(03?
Veze medju atoiriima u molekulu smatrati krutim. .
1.17. NAUKA 0 TOPLOTI. CASNI ZAKONI
23
115. Jedan mol idealnog gasa izotermno ekspandira od zapremi-
ne V, do zapremine V2 = 10V
"
a zatim adijabatski ekspandira do
zapremine V3 = 2V2 • Konacna temperatura gasa je Ts = 600 K.
Kolika je koliCina toplote dovedena gasu pri izotermiloj ekspanziji?
Koeficijent adijabate je K; = 1.41.
116. Idealni dvoatomni gas prolazi reverzibilan eikIus prikazan
na sliei. Odredi:
a) Ekstremne temperature
ciklusa u funkciji To.
b) Primljenu kolicinn
toplote u toku jednog cik-
lusa u funkciji RTo.
e) Ukupni izvrseni rad u
jednom ciklusu u fu.nkciji
RTo·
p
B
To
[
A
117. U jednom celicnom sudu debljine dna d = 0.4 em i povrsine
dna S = 200 em' voda kljuca lla ternperaturi tk = 100°C. Sud se
nalazi na resou cija je temperatura t = 200°C. Ako se zanemare
bocni efekti odvodjenja toplote, koliko vode ispari svake sekunde?
Koeficijent toplotne provodnosti celika je , , ~ : 66.88 WjmK, a spe-
cificna top Iota isparavanja vode qi = 2.26 M.Tjkg.
l18. Cilindricni parovod ima azbestnu oblogu kao toplotnu izo-
laciju. Spoljasnja povrsina obloge ima ternperaturu tl = 50°C, a
unutrasnja, koja nalijeze na parovod ima temperaturu t, = 120 DC.
Duzina parovoda je L = 65 m, spoljasnji precnik izolacione obloge je
d
,
= 13 em, a unutrasnji d, = 7 em. Odrediti koliCinu toplote koju
parovod preda okolini u toku 24 sata. Koeficijent toplotne provod-
nosti azbesta je 0.209 W / mK.
.119. Debljina zida nekog bojlera iznosi d
1
= 1.5 mrn. Cnutrasnja
strana bojlera prekrivenaje naslagorll krecnjaka debljine d
2
= 1 mm.
NaCi gubitak snage po 1 rn
2
bojlera, ako je unutrasnja temperatura
t, = 100 DC, a spoljna temperatura ts = 20 DC. NaCi temperaturu na
unutrasnjoj strani rnetala. Koeficijent toplotne provodnosti metala
je "1 =75 WjmK, a krecnjaka "2 = 0.6 W/iiLK.
24 CLAVA 1. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE
1.18 Molekularno-kineticka teorija
120. Odredi relativan broj molekula azota koji na temperaturi
T = 300 K imaju intenzitete brzina u intervalu (2100,2110) m/ s.
Uporedi ovaj broj sa relativnim brojem rnolekula vodonika pod i8-
tim uslovirna. Kolike su vjerovatnoce da molekuli azota i vodonika
posjeduju brzine u datom intervalu na datoj temperaturi.
121. Odredi vrijednost intenziteta srednje, efektivne i najvjero-
vatnije brzine molekula kiseonika u stacionarnom stanju na temepre-
turi T O.C 300 K. Nacrtati zavisnost I(v) ina njoj oznaCiti vrijednosti
V na;, V i v,!!, kao i I(vnaj), 1(15) i I(v,!!).
122. Nacrtati kvalitativni grafik raspodjele molekula idealnog
gasa u stacionarnom stanju po intenzitetima brzina. Kako se rnijenja
grafik kada se ternperatura gasa smanji cetiri puta? Koliki je odnos
najvjerovatnijih brzina, a koliki odnos vrijednosti Maksvelovih fun-
kcija raspodjele Za v :::::: Vnaj na tim temeraturama.
123. Smjesa vodonika i nekog nepoznatog gasa naiazi se u sta-
cionarnom stanju na temperaturi T = 300 _K. Analizorn intenziteta
brzina cestica u smjesi nadjeno je da je relativni broj molekula nepoz-
natog gasa koji ima intenzitete hrzina u intervalu (vnaj - 1, Vnaj + 1)
mj 8 jednak relativnom broju rnolekula vodonika koji imaju inten-
zitete brzina u intervalu (v -- 4.14, 15+4.14) mj s. Odrediti odnos
srednjih vrijednosti intenziteta brzina za gasove u smjeSi .
124. PolazeCi od izraza za broj rnolekula koji imaju intenzitete
brzina u intervalu izmedju v i v + dv 1 naCi vjerovatnocu da molekul
idealnog gasa na stalno] ternperaturi T ima energiju u intervalu
E, E + dE! Odredi srednju vrijednost energije, srednju vrijednost
kvadrata energije i najvjerovatniju vrijednost energije translatornog
kretanja molek111a idealnog gasa, Cija je temperatura 273 K. Zavisi
li to od vrste gasa.?
125. U pecnici gdje se odrzava stalna temperatura 250 DC nalazi
se neko tijelo. Tijelo seiznese iz pecnice i ostavi da se hladi u pros-
toriji temperature 20 DC. Odredi vrijeme za koje ce se tijelo ohla-
diti do pet puta nize temperature, ako je koeficijent hladjenja tijela
3.4 . 10
4
8-
1
NakQ)1 koliko vreJ:nena, ad pocetka hladjenja, ce tem-
peratura opasti za 50, 100, 150i 200 DC?
126. U nekom sndu se nalazi kiseonik pod pritiskom 2 . 10' Pa i
1.18. MOLEKULARNO-KINETICKA TEORIJA
25
na temperaturi 80 DC. Izracnnati:
a) Broj sudara koje pretrpi jedan molekul u toku jedne sekunde.
b) Sredn.Ju duzinu slobodnog put a molekula kiseanika.
c) Koliko pu.ta se srednja duzina slobodnog puta
rnolekula, ako hI pn lstO.J ternperaturi pritisak iznosio 103 Pa.
Precnik kiseonika iznosi d =,2.9 . 10-
10
m,) -njegova
rnolarna masa Je M = 32 g!mo[, a Bolcmanova konstanta je k c=
1.38 . 10-
23
J/ If.
;27,. se nalazi u stacionarnom stanju na temperaturi
20 C I pntlsku 8 mFa. Precnik molekula je 0.2 nm. Kolika je
srednJa duzlna slobodnog puta rnolekula? Koliko sudara u 1 .s dozivi
rnolekul u OVom gasu? Koliko puta je ova srednja duzina slobodno
u
puta veca od srednje duzine slobodnog puta na istoj temperaturi pri
normalnom atmosferskorn pritisku?
128. Na kojoj je visini pritisak tri pllta manji od pritiska na
povT.sini Ze.mlje? vazduha je 20 DC, a njena promjena,
kao 1 prOIDJena g sa vlSlnom se zanemaruje.
odredio nurnericku vrijednost Avogadrovog broja N A-
P.eren Je rnJeno koncentracije cestica gUIniguta,
mka 0.212 rnrn ] za.premlnske mase 1 2 10
3
kg/'m
3
d'h
L .' .suspen ovaIll U
vodi na 2.9? Ii. Odnos cestica gumiguta
na dva lllvoa CIJa Je vlslllska razlika 30 mm bio J'e 1875 K l'k .
" _. '. 0 1 a Je
vTlJednost Avogadrovog hroja?
130. Primjenjujuci kineticku teoriju gas Ova na metale i izolatore
izracunati ID.olarnu specificnu toplotu pri stalnoj zapremini za jedne i
druge N aci njihov odnos i uporediti sa eksperimentalnim
rezultatlIDa.
131. kineticku teoriju gasova na. elektronski gas
u lZ:vestl lzraz za koeficijent toplotne provodnosti metala
Atopl : nac.l. IlJegov odnos sa specjficnom elektricllOlIl provodnoscu u.
(IzracUnat,1 konstantu u Videman-Francovorn zakonu).
26 GLAVA 1. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE
1.19 Kretanje u elektromagnetnom po-
Iju
132. Izmedju horizolltalnih placa ravanskog kondenzatora kap-
Ijica ulja predjc put S = 1.2 mnt. pod dejstvom sopstvene tezine uni-
, formnom l:>rzinoID, za vrijeme t = 0.1 minut. Ako kapljica nosi 5 ele-
mentarnih naelektrisanja, koliko elektrostaticko polje treba ostvariti
medju plocama kondenzatora da kapljica moze da miruje (lebdi) u
pprostoTu? Koeficljent viskoznosti vazdu,ha je 1.8 . 10-
5
Pas, za-
preminska masa ulja je 900 kg(m', a vazdubaje 1.2 k/grn'.
133. Elektroni dobiveni terrnoelektrollskorn ernisijom sa katode:
ubrzavaju se jednosrnjer-
nim naponom U = 260 V i
poslije toga ulijecu normal-
no u homogeno elektrosta-
ticko poljc [ izmedj u
ca ravanskog kondenzatora.
Koliki je intenzitet
statickog polja {, ako
troni 'padaj u na ekran u u
tacku y = ern,
-----------------
L d
+
a linearne dimenzije sistema za skretanje S11 L = 10 ern i d = 5 ern
(vidi sliku)?
134. Elektroni sirokog spektra energije ulaze 11 homogeno sta-
cionarno magnetno polje indukcije B = 5.10-
2
T, pod uglom a 0=
30° (vidi sliku). Kolika je
nergija elektrona koji lzlijecu
kroz drugi otvor koji je
!jen 5 em od prvog otvora?
Koliko treba da bude
malno rastojanje izmedju plo-
ca da ovi elekLroni ne udare 11
gornju plocu?
135. Dokazati da u hOITlOgenOITl stacionarnom polju intenziteta
magnetske indukcije B 1 kineticka energija naelektrisane cestice ostaje

136. Monoenergetski elektronL ulijecu kroz procjep 8
1
u ho:""-

1.19. KRETANJE U ELEKTROMAGNETNOM POLJU 27
mogeno elektricno polje .: =1000 V / em pod uglom B = 60° u odnosu
na pravac linija sile elektricnog polja. Odredi brzinu Vo elektrona i
rastojanje Xo tako da elektroni izlaze iz prostora u kome djeluje
tricno polje kroz procjep S2 normalno na pravac elektricnog polja.
Koliki je poluprecnik kruzne putanje ovih elektrona u hOIDogenorn
magnetskom polju, indukcije B = T, koje djeluje u prostoru iza
procjepa 52.
L...--. ___ ._.X!?.__
I
137. Izracunati skretanje elektrona u ukrstenoln stacionarnom
elektricnorn i magnetskom poljn. Elektroni ulijecn u ukr:lteno polje
pocetnom brzinorn Va. Pokazati da je ovo skretanje zbir skretanja
elektrona u sarnom elektricnom i sarnom. magnetskom. polju.
138. Maseni spektrolnetar prikazan je na slid. Rastojanje izrIle-
dju izlaznog procjepa 8
1
i ulazIlog procjepa 8
2
na instrumentu za
registraciju jonske struje je L = 50 em. Homogeno stacionarno Inag-
netsko polje indukcije B 0.05 T djeluje u naznacenom srnjeru. Ako
se napon izmedju ploea kondenzatora linearno nlijenja sa vremenOffi,
maksimalne vrijednosti jonske struje se detektuju u trenucima t1 i
t
2
, kad su elektricna polja jaCine {, =15 kV 1m i {2=60 kV 1m. Pod
pretpostavkom da su ispitivani joni jednostruko naelektrisani odredi
nj ihove mase.
I
Snop.pozifivnih
!';> Jond
-,
28
GLAVA 1. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE
1.20 Osnove relativisticke teorije
139. Odredi vlastitu duzinu "tapa ako je u laboratorijskom sis-
temu refercncije njegova brzina v = c/2, duzina L = 1 m i ugao
izmedju stapa i pravca kretanja a = 30°.
140. ,u-mezoll, kre(:uCi se brzinoIn v = 0.99 c preleti od svog
mjesta radjanja do tacke rasp ada rastojanje L = 3 km. Odredi:
a) Vlastito vrijerne zivota tog mezona!
b) Rastojanje koje preleti rnezon s njegove tai'ke gledista.
141. Sistem 5' se krece u pozitivnom smjeru X-ese sistema S
brzinom v, pri cem,u se ose X i X' poklapaju. Neka su u momentu
poklapanja koordinatnih pocetaka 0 i 0' pokazivanja satova obaju
sistema u tim tackama jednaka null. NaCi brzinu prernjestanja tacke
u sisternu S 1 u kojo] je pokazivanjc satova obaju sistcm.a za citavo
vrijeme jednako.
142. Dvije cestice nalijecu jedna na drugu brzinarna VI = 0.5 c
i V2 = 0.75 c. N aCi relativnu brzinu druge cestice u odnosu na prvu
cesticu.
143. Cestica se u 8 sisternu krece brzinorn u pod uglom (Y 11
odnosu na X-osu. NaCi odgovarajuci ugao u sistemu Sf, koji se pre-
mjesta brzinom v u pozitivnorn smjerll X-ose, ako se ose oba sisterna
poklapaju.
144. ZaITllsljena kosmicka raketa poCinje da se krece konstantnim
u brzanjem 11/ = 10 9 u inercijalnim sistemima refcrencije, vezanim u
svakom momentu sa raketom. Pogon traje po zemaljskom vrernenu
t = 1 godinu. Odrediti za koliko se procenai:,a razlikuje brzlna rakete
od brzine svjetlosti na kraju vreluena t i predjeni put za to vrijerne.
145. Dokazati da je transfonnacija frekvencije za relativisticki
longitudinalni Doplerov efekat kod svjetlosti data relacijorn:
(1 - (3
v
w

(! =
I+{! e
gdje je 1) brzlna kojom se krece izvor svjetlosti u odnosu na
prijemnik.
146. Po nekoj pravoj krecu se u istom smjeru brzino!:n
VI = c/2) a ispred TIJega lzvor monohromatske svjetlosti bTzinom
1.21. TOPLOTNO ZRACENJE
29
V2 = 3/4c. Sopstvena frekvencija svjetlosti je woo NaCi frekvenciju
svjetlosti koju mjeri pOSlnatrac.
14-7. Kojorn brzinom se mora kretati vozilo da hi crvena svjetlost
sernafora, talasne duzine 700 run, presla u :telenu svjetlost talasne
duzine 550 nrn'?
148. Koliku je brzinu neophodno saopstitj tijelu da bi njegova
zaprerninska masa porasla. za 10%?
149. Izracunati irnpuls protona u A1 eV/c, gdje je c brzina svjet-
losti u vakuumu, ako je kineticka eIleTgija protona Ek 5001\1 eV.
150. U hornogenom elektricnom polju jaC.ine kV / em poone
se kretti elektron. Kroz koliko vremcna c.e njegova kincticka energija
biti jednaka rnoc2, gdje je rno masa mirovanja elektrona?
151. Izracunati ubrzanje elektrona koji se krece duz silnica ho-
mogcnog clektricnog polja E =25 kV / em,) u momentu kada je njegova
kineticka energija 0.5 'moc
2
, gdje je rno rDasa rnirovanja elektrona.
152. Cestica mase rnirovanja m,o pocinje u trenutku t -:::::;- 0 da se
krece pod dejstvorn statue sile F. NaCi zavisnost brzine i puta od
vrem_ena.
1.21 Toplotno zracenje
153. Pokazati cIa 8U spektralna ernisl0na snaga apsolutno crnog
tijela Ev i spektralna gustina energije zracenja 'W
v
povezane relacijom
c
Ev =-w
4 v
NaCi veZll izmedju ukupne emisione snage apsolutno crDog tijela E i
ukupne gustine energije zra.cenja w.
154. Da bi izveo svoju formulu za spektralnu gustinu energije
zracenja Plank je pretpostavio da atomi iii ITlolekuJi u CVTstom ti-
jelu mogu da 08ci1u.1u sarno tako da posjeduju odrcdjene vrijednosti
energije oscilovanja koje iznose 0, £, 2c) 3c, ... Prerna tome, kada
takav oseilator emituje iii apsorbujeenergiju u vidu elektromag-
netnog zracenja, onda i taj emitovani ill apsorbovani iznos energije
mora biti cjelobrojni urIlnozak najrnanjcg iznosa E; koji se naziva
energije oscilov(t,nja. Na osnOVll ovih pretp?sta.vki izvesti Plan-
kovu forillulu za spektralnu gustinu cnergije zracenja apsolutno cr·nog
tijela i zakljllCitl cemu treha da bude jednako c.
30 CLAVA I. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE
155. KoristeCi Plankovu formulu za spektralnu gustinu energije
zracenja IlaCi izraz za spektralnu emisionu moe apsolutno crnog tijela
na temperaturi T. Izraziti je u zavisnosti od frekvencije v i talasne
duzine ).. Nacrtati ih za tri razliCite temperature T, < T, < T
3

156. PolazeCi od Plankovog zakona zracenja apsolutno cmog ti-
jela izvesti:
a) Vinov zakon pomjeranja,
b) Stefan-Bolcrnanov zakon i
c) izracunati Vinovu i Stefan-Bolcruanovu konstantu.
157. Metalno vlakno precnika d = 0.01 ern nalazi se u evakuira-
nom balollu. Propustanjem stalne istosmjerne struje temperatura
mu se odrzava konstantnom T = 2500 K. Specifieni otpor metala
od koga je napravljeno dakno je p = 2.5· 10-
6
Om. Kolika jacina
struje protice kroz vlakno
1
ako snlatramo da zraCi toplotnu energiju
kao apsolutno crno tijelo. Gubitke toplote provodjenjem zanemariti.
1.22 Fotoelektricni i Korn.ptonov efekat
158. Cista povrsina cinka obasja se ultraljubicastorn svjetloscu
talasne duzine ).. := 25:).7 nrn (jedna linija iz zivinog spektra). Ako
je izlazni rad elektrona kod cinka =.' 4.3 eV) kolika je maksirnalna
energija enlitovanih fotoelektrona? Koliki je napon zaustavljanja
takvih fotoelektrona?
159. Maksirnalna talasna duzina svjetlosti koja moze da izazove
fotoelektricni efekat na metalnonl natrijuIDu je Arnax = 545.0 nm.
a) Odrediti rnaksirnalnu brzinu izbijenih elektrona iz natrijurna,
ako se on abasja svjetloscu talaslle duzine ). = 200.0 nrn.
b) Koliki je zakocni napon za fotoelektrone izbijene iz natrijuma
pod uticajem te svjetlosti?
160. U tabeli Sll navedcni eksperimentalni rezuitati mjerenja za-
kocnog napona za fotoelektrone koji se izbijaju pod uticajerll svjet-
losti talasne duzine koja odgovara glavnirn linijama u spektru zive:
,
I
5461492 I
I
405 I 369
,
Talasna duiina I
(nml ___ 436 313
-?akocni napon
1.20 11.50 (V) 0.40 I 0.60 0.90 2.10
1.23. ATOMSKA FIZIKA
31
N a osnovu ovih podataka nacrtati grafik na milimetarskom pa-
piru i sa njega odrediti Plankovu konstantu i izlazni rad elektrona
iz rnetala koji je koriiiten u eksperimentu. Odrediti iste velicine
metodom najmanjih kvadrata. Uporediti ih sa onim odredjenim sa
grafika.
161. Kvant X-zracenja talasne duzine .\ = 0.1 nrn rasijava se
na slabo vezanom elektronu atorna rnanjih rednih brojeva, pri. cemu
produzava da se krece pod uglorIl e = 90(;. Izracunati energiju koju
prirni elektron i ugao pod kojim produzi da se krece nakoll sudara.
162. Rendgensko zracenje talasne duzine ..\. = 0.004 nrn rasijava
se na grafitu. Odrediti impuls fotona koji se rasije pod uglom e = 30
0
i kineticku energiju uzrnaklog elektrona. Da Ii u rasijanorIl zracenju
pod titn uglonl ima zracenja sa talasnorn duzinom jednakom upad-
rlOIrl zTaeenju?
163. Kada se fotonirna talasne duzine ). = 2.4· nm bornbar-
duje materijal za rasijavanje, registruje se zracenje sa promijenjenom
talasnom duzinom pod uglom 0 = 60
0
U odnosu na kretanje upadnih
fotona. Izracunati:
a) Talasnu duzinu fotona rasijanih na slabo vezanim elektronimal
b) U gao uzmaka elektrona.
164. U eksperimentu sa rasijanjern X-zracenja, upotrijebljeni su
fotoni energije E j = 0.200 M-e1i. Rasijani fotoni sa prornijenjenom
talasnom duzinom registrovani su pod uglom 0 = 90° u na
srnjer upadnih fotona. Kolika je energija (u MeV) rasijanih [otona i
uzmaklih elektrona'! Razrnotrite da Ii se u tom slucaju opaza vazenje
zakona 0 odrzanju energije?
165. U eernu se razlikuje rasijanje fotona elektronirna od rasijanja
fotona protonima? Koliki bi bili pomaci talasne duzine ,-zracenja
(). = 0.2· nm) pIi rasijanju protonima i slabo vezanim elektron-
irna pod uglom e = 90
0
?
1.23
166.
lzraz za
stanja!
Atorn.skafizika
a) Koristeci Borov model atorna i Borove postulate izvesti
racunanje --i izracunati . .- poluprecnike prva tri stacionarna
32 GLAVA 1. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE
b) Kolike su periferijske brzine kretanja elektrona na tim puta-
njarna?
c) Koliko se rar,likuju ugaone brzine elektrona U osnovnorn i pr-
vom pobudjenom stanju?
d) Kolike 811 kineticka i potencijalna energija (u eV) atoma vo-
--donika kada se on naJazi U osnovnom kvantnorn stanju?
e) Kolika je ukupna energija aloma (u eV)?
f) Kolika je milliumlna energija (u eV) potrebna za jonizaciju
atoma vodonika U osnovnom stanju?
Smatrati da je rrlasa jezgra mnago puta veca od mase elektrona
(m
J
beskonac:na).
167. Monohrornatska svjetlost nepoznate talasne duzine pada
na atome vodonika koji se nah1.ze U OSIlQVnOrIl. kvantnom stanju. U
ernisionom spektru vodonika koji se dobiva poslije interakcije fotena
sa atomima vodonika_ javlja se ukupno sest spektralnih linija. Odre-
diti talasn€ duzine ovih spektralnih linija i energiju fotona upadne
svjetlosti.
HiS. Svjetlost od cijevi za praznjenje u kojoj se nalazi vodonik
pada normalno n3. difrakcionu re3etku koja ima 590 proreza na 1 m.rn.
Pri tome se prvi difrakcionj maksimum 7,a Hex (crvena linija u Bal-
merovoj seriji) nocl pod uglom 0 = 23°. Odrediti:
a) Talasnu duzinu te svjetlosti.
b) Ridbergovu konstantu.
169. U atomu vodonika elektron prelazi iz stanja Cija je energija
veze Eli = 0.54 el/ u stanje Cija je energija pobudjivanja Ee.x
10.2 eV.
a) Odrditi kvanlne [yrojeve koji odgovaraju Qvim stanjima.
b) Izracunati taiasnn duzinu emitovanih fotona!
c) Kojoj spektralnoj seriji pripada ta talasIla duzina?
170. Pri n(-celasticnorD sudaru elektrolla Inase m sa atomom vo-
donika IDase M koji mirllje, atoTn prelazi u pobudjeno stanje, e.ija je
energija za LiE- vera od e.nergije osnovnog stanja.
a) Dokazati da minimalna kineticka energija elektrona Ekrnin mo-
ze biti odredjen<-t kao
E kmir:
rn+M
= --·-t::.E
1v[
I
I
I
I
i
I
1.24. NUKLEARNA FIZIKA
33
. b) NaCi minimalnu kinetiC:ku energiju elektrona pri neelasticnom
sudaru sa atom om vodonika koji miruje, koja je potrebna da prebaci
atorIl vodonika iz osnovnog u drugo pobudjeno stanje.
c) Rijesite prethodni zadatak kada bi cestica koja nalijece hila
proton.
,171. Ne :uzimajuCi U obzir kretanje jezgra kod jednostruko joni-
zovanog atoIDa H e+, izraclinati Ridbergovu konstantu, en-
nivoa za n = 1,2,3 i 4. Nacrtati na milimetarskom papiru
dlJagram energetskih nivoa za H e+ i H. Sta se moze zakljuCiti pos-
matranjem dijagrama?
72. Rijesiti prethodni zadatak sarno ·uzeti dvostruko jonizovani
atom litijuma L£++.
. 173. a) Izvesti izraz za energiju atorna vodonika i njemu slicnih
Jona kada se uzme u razmatranje i kretanje jezgral
b) Kolikom moe; razlaganja tre ba da raspolaze spektralni uredjaj
da bi se mogle vidjeti kao odvojene .Ho:. linije koje daje smjesa obicnon-
vodonika i tricijuma. C>
174. Svjetlost iz cijevi za praznjenje u kojoj se nalazi vodonik
obasjava fotokatodu.
. a) Odrediti razliku kinetickih energija elektrona koji nastaju pod
deJstvom svjetlosti Iinija Ha i
b) U kakvoj je vezi ova razlika energija sa jednom od iinija u
PaSenovoj seriji?
1.24
N uklearna fizika
175. Aktivnost nekog preparata umanji se 71 = 2.5 puta za t = 7
dana.
a) Izvesti zakon radioaktivnog raspada!
b) NaCi period poluraspada datog preparata.
176.-"Radioaktivni natrijum llN ([25 se raspada emitujuCi {3-ces-
tice. Period poluraspada natrijuma je T 14.8 sati. Odrediti broj
atorna koji se raspadnu u 1 rng natrijllma za 10 sati.
Odrediti masu oiova Pb"(l6 nastalog radioaktivnim raspada-
njem 1 kg. Cistog r.:
238
, od nastanka Zernlje (prije t= 2.5.10
9
godina),
ako Je VTlJeme poluraspada uranovog izotopa T = 4 . .5 . 10
9
godina.
34
GLAVA 1. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE
178.Dat je sljedeCi radioaktivni niz:
38
5
r90 .. , 39 yOO ___ f3= __
T = 28god T = 64.2sata
(stabilan)
U trenutku t = 0 izdvojen je Cist preparat stroncijurna 5r
9o
Cija je
rnasa mSr = 1 rng. Kolika je rnasa cirkoniju.rna. Zr90 dvije godine
posilJe izdvajanja stroncijuma?
179. Radioaktivni element, Cija je konstanta radioaktivIlog ras-
pada ..\. stvara se konstantnom brzinom q. U pocetnom trenutku
t = 0 radioaktivni element nije postojao (No = 0). Dokazati da
je broj radioaktivnih atorna poslije vrernena t, koje je jednako peri-
odu poluraspada T, jednak polovini ravnoteznog broja radioaktivnih
atoma.
180. Izrai'unati energetski efekat Q nuklearne reakcije
Da Ii je reakcija egzoenergetska ili endoenergetska ?
181. Alfa cestica sa kinetickorD energijonl Ek = 7 MeV elastic no
se rasije na jezgru L£6 koje je bilo u stanju rnirovanja. Odrediti
kineticku energiju uZIIlaklog jezgra ako je ugao medju pravcirna kre-
tanja poslije sudara B = 60°
182. Elektricna snagajedne nuklearne elektricne centraleje Pol =
100 MW. Koeficijent korisnog dejstva nuklearne elektrane je 1) =
25%. Koliko se cistog goriva U
235
utrosi u toku svakog sata rada
nuklearne elektrane?
Glava 2
Zadaci za kontrolisano
ucenje
35
2.1 Kinematika translatornog kretanja
1. Tijelo lZVTsi dva uzastopna, po brojnoj vrijednosti jednaka
pomjeranja, brzinarna VI :::-.::: 20 mj s pod uglom 0::] = 60° i V2 =
40 mj s pod uglorn "" = 120
0
u odnosu na zadani smjer. Odrediti
srednju brzinu .
/!lie!!. v 23.09 m/8, f3 = 90
0
'.I 2.) Dva broda se krecu po rnirnoj je,erskoj vodi brzinarna V, =
36'1dh/h i V2 = 72 km/h pod uglorn '" = 30
0
jedan prerna drugorn.
Odrediti brzinu prvog broda U odnosu na a" zatim brzinu dru-
gog hroda U odnosu na prvi. ZakljuCi! \
Rjes. V,2 = V21 = 104.7 km/h, V12 =
3. Motorni camac se krece brzinom v = 10 m/ s U odnosu na
vodu u rijeci pod uglorn Q = 120
0
u odnosu na srnjer njenog toka.
Ako je brzina vode u rijeci, u odnosu na obalu v, = 4 km/h, odredi
rczultujucu brzinu camca U odnosu na ohain.
Rje!!. Vr = 10.68 m/ s, f3 = 117,92°
4. Posmatrac koji u trenutku prolaska voza stoji pored njegovog
prednjeg kraja, konstatovao je da je prvi vagon prasao pored njega
za vrijerne t = 4 8. Koliko ce se dugo pored njega kretati n-ti ( 10-ti
) vagon? Kretanje voza srnatrati jednoliko ubrzanim . Uzeti da je
prvi vagon lokornotiva, iste duzine i vagoni. Graficki prikazati
36 CLAVA 2. ZADACI ZA KONTROLISANO UGENJE
v(t) i 5(t) za to konkretno kretanje, ako bismo uzeli da je duzina
vagona L = 15 m.
Rjd. t = O.SI 8
5. Uz strmn ravan gurnu se kolica. Na rastojanju S = 30 em
od pocetka puta kolica su bila dva puta: kroz 1 sekundu i kroz 2
sekunde od pocetka kretanja. Odrediti pocetnu brzinu i ubrzanje
kuglice smatrajuCi ga konstantnim.
Rjd. va = 0.45 ml s, a = 0.3 ml3
2
Tijelo sa pocetnom brzinom Vo = 10 m/ s poene da 5e krece
jednoliko usporeno i zaustavi 5e presavsi put Sz = 20 m.
a) Koliko je usporenje tijela?
b) Koliko je vremena potrebno za zaustavljanje tijela?
c) Nacrtaj grafik zavisnosti v(t) i 3(t)!
Rjd. a = 2.5m/3
2
, t z = 48
7. Covjek koji 5e nalazi u sobi na petom spratu vidi kako pored
njegovog prozora proleti odozgo saksija sa cvijecem. Rastojanje 2 m,
jednako visini prozora saksija proleti za 0.1 s. Vis ina jednog sprata
je 4 m. UzimajllCi da je g ,= 9.81 ml 3
2
, odrediti sa kojeg je sprata
pala saksij a?
Rjd. n = 10
Lopta pacine na raVIlU povrsiu-q. sa visine 20 rn i odskoei na
visinu 8 m.
a) Kolika je brzina lopte neposredno prije sudara sa povrsinom?
b) Koliko je vremena proslo od momenta kad je pocelo padanje
do dostizanja najvise tacke poslije odskoka?
c) Kolika je brzina lopte neposredno poslije odskoka?
Rjes. a) v = 19.81 mis, b) t = 1.28 3, c) v.o= 12.52 rn/s
9. Pod kojim uglom u odnosu na horizontalnu ravan treba u-
praviti mlaz vode da hi dostignuta rnaksimalna visina hila jednaka
dometu? Koliko je tada vrijelne kretanja mlaza kroz vazduh?
Rjeif. a = 63.4°, tk = 0.18vo (s)
10. Voz se krece po krivini poluprecnika krivine r = 400 rn
pri cemu je njegovo tangencijalno ubrzanje at = 0.2 mj 8
2
. Odrediti
njegovo norrnalno i totalno ubrzanje u trenutku kad je njegova brzina
11 = 10 mls.
RJeii. an = 0.25 ml 8', a 0.32 ml8'
I
t
" !
I
I
I
.1
J
/
2.2. KINEMATIKA OBRTNOC KRETANJA
37
2.2
Kinelllatika obrtnog kretanja
11. Automobil se krece brzinorn Vo = 60 km/h. Poslije pocetka
kocenja on se kretao pravolinijski sa promjenljivim usporenjem i
zaustavio se nakon 3 sekunde. Za to vrijeme je presao put S = 20 m.
Odrediti srednju vrijedpost uf;aone brzine i ubrzanja tockova auto-
mobil a za vrijeme kocenja. Poluprecnik toi'ka je 0.23 m.
Rjes. W M • = 36.23 radjs, a
Br
= 24.15 radj 8
2
12. Pri krllznom kretanju materijalne tacke radijus vektora r =
0.8 m opise ugao e = 150
0
, pri cemu joj se periferijska brzina promi-
jeni od v, = 0.4 m/8 do "", = 1.5 m/8. Odrediti tangencijalno
ubrzanje tacke na tom putu
1
ako se zna da se brzina na tom putu
ravnomjerno povecavala.
Rjes. at = 0.5 m/8
2
13. Neko tijelo poCinje da se obrce konstantnirn ugaonim ubrza-
njem a :-::: 0.04 radj 3
2
• Kroz koliko vremena, od pocetka obrtanja, ce
totalno ubrzanje bilo koje tacke tijela biti usmjereno pod uglom 76°
U odnosu na srnjer njene brzine?
Rjd. t = 10 s
14. Tacka A se nalazi na obodu tocka radijusa r = 0.5 m koji se
kotrlja bez klizanja po horizontalnoj povrsini brzinom Va = 1 mls.
NaCi:
a) moduo i smjer vektora totalnog ubrzanja tacke A,
b) ukupni put 5 koji predje tacka A izmedju dva uzastopna dod ira
s povrsinom.
Rjel!. a) a=2m/s',(3=0,b) 5=3.14m
15. Rotor elektromotora koji se vrti ugaonom brzinom W =
314 radj 8, nakon iskljucenja vrti se jednoliko usporeno i zaustavi
nakon 1680 obrtaja. Koliko je ugaono usporenje rotora?
R.ieS. a = 4.67 rad/8'
16. Tocak koji irna 12 jednako udaljenih paiaca, za vrijeme obr-
tanja se fotogralise sa ekspozicijom 0.04 s. Na snimku se vidi da
se svaki palac za to vrijeme obrnuD za polovinu ugla izmedju dva
susjedna palca na tocku. N aCi ugaonu· brzinu tocka.
Rjd. w = 6.54 radl3
17. Mali teg opisuje krug radijusa 5 ern krecuCi se konstantnirn
u brzanjem at = 0.05 mj 8
2
• Cernu je jednaka perifer-
38 GLAVA 2. ZADACI ZA KONTROLISANO UC:ENJE
ijska brzina tega na kraju petog obrta? Kolika je njegova ugaona
brzina i ugaono ubrzanje u tom trenutku ?
RJeif. Vt = 0.396 mis, w = 7.92 rad/s, IT = 1 rad/s'
18. Kamen se baci pod uglorn Q = 60
0
prerna horizontali, poce-
tnorn brzinorn Vo = 19.62 m/ s. Koliko je norrnalno, a koliko tangen-
cijalno ubrzanje kanlena nakon 0.5 S od izbacivanja ?
RJei3. an = 6.18 m/ S2, at = 7.62 m/ s'
2.3 Dinalllika translatornog kretanja
19. Tijelo mase rn = 10 kg podiie se polagano (bez ubrzanja)
po zlijebu visine h = 3 m i duzine osnovice b = 6 m. Znajuci da je
koeficijent trenja izrnedju tijela i zIijeba !1 = 0.2 odrediti:
a) rad spoljasnje sile (vui'ne sile),
b) rad sile teile,
c) rad sile trenj a i
d) rad sile normalne reakcije.
RJeil. a) Av = 412 J, bJ AG =··294.3 J, cJ A" = -117.7 J i dJ
AR =0
20. Dvije kugle masa rrI-I = 2.5 kg i m2 = 1.5 kg krecu se jedna
prema drugoj brzinama VI = 6 Tn/ s i V2 = 2 m/ s. Odrediti:
a) brzine kugli poslije sudara,
b) kinetii'ke energije kugli prije i poslije sudara i
c) energiju koja se utrosi na deformaciju kugli pri sudaru.
Sudar smatrati centralnim idealno neelasticnim.
Rjes. a) v = 3 mis, b) Ek 48 J, = 18 J e) Q = 30 J
21. Dva tega masa Tn, = 10 kg i rn2 = 15 kg objeseni su na
neistegljivu Iaganu nit duzine L = 2 m, tako da se dodiruju. Manji
teg se otkloni za ugao 0: = 60° i pusti. Na koju visinu h, U odnosu na
ravnotezni polozaj sistema, ce se popeti tegovi poslije sudara? Sudar
smatrati centralnim, idealno elasticnim.
RJ·eS. h, = 4 em, h2 = 64 em
22. Tijelo mase m, = 0.1 kg pustimo daklizi niz kosi zIijeb, koji
prelazi u l)rnTtvu petlju" poluprecnika R = 0.75 ITL U najnizoj tacki
ono se idealno elasticno su.dari sa tijelom .rnase· -rnz = 0.30 kg koje je'
mirovalo (vid\ sIiku). Sa koje visine je pusteno da klizi tijelorr",
2.4. GRAVITACIJA
ako se poslije sudara tijelo
m2 odvoji od petlje na visi-
ni h = 1.125 m, a prvo tije-
10 vrati nazad po zIijebu, a
zatim ponovo kliznuviii, od-
vaja se od petlje u istoj tac-
ki kao i mz? Trenje zane-
mariti.
R
RJeif. H = 3
2
h-!j- (m, - mI)2 = 5.25 rn
rn.
l
2.4 Gravitacija
39
23. Tanak homogen stap duzine L = 2a i mase M nalazi se na
rastojanju d = 2a od cestice mase m koja Ieii na pravoj koja prolazi
normalno kroz njegov centar.
a) Naci intenzitet sile F kojom stap djeluje na cesticu.
b) Razmotriti slucaj d » L
c) Uporediti sHu F sa silom F' sa kojom bi djelovale rnaterijalnc
ta<:ke rnasa M i rn koje se nalaze na medjusobnom rastojanju d = 2a.
d) Izracunati siiu rnedjusobnog djelovanja ako hi cestica hila na
osi stapa na rastojanju d = 2a od njegovog centra.
. Rjes.
a)
c)
F = sinarctan(O.5), b)
sin arctan(0.5)' d)
24. Odrediti gravitacionu silu F koja djeluje na tackastu masu
koja se nalazi u unutrasnjosti homogenog sfernog sloja.
RjeS. F = a
25. NaCi gravitacionu potencijalnu energiju veoma tankog ho-
mogenog sfernog sloja i cestice rnase m koja se nalazi na rastojanju r
od centra sfernog sloja. Masa sloja je M i poluprecnik R. Razmotriti
slucajeve:
a) r > R
b) r < R
c) Graficki predstaviti zavisnost r) za oba slucaja.
Rj'eJ. a) Ep =. b) Ep =
40 CLAVA 2. ZADACI ZA KONTROLISANO UGENJE
25. SmatrajuCi Zemlju homogenom lop tom poluprecnika R
z
, i
zanemarujuCi otpor vazduha, odrediti potencijalnu energiju Ep( r)
sistema Zemlja- tijelo koje se moze pomjerati kroz uski kanal napravl-
jen kroz Zemlju duz njene ose (Predpostaviti da je potencijalna en-
ergija tijela na beskonacnosti od centra Zemlje jednaka nuli). Kolika
je potencijalna energija Ep(O), kojom raspolaze sistem kad je tijelo u
centru? Uporediti Ep(O) sa potencijalnorn energijom kad je tijelo na
povrsini Zernlje Ep(Rz).
Rjd.
Ep(r) = -21fp/m (R;.- 'i),
Ep(O) = -21fp/mR" Ep(O) = %Ep(Rz)
26. Data je homogena kugla mase M i poluprecnika R. NaCi
jacinu gravitacionog polja § i potencijal tp gravitacionog polja te
kugle kao funkciju rastojanja r od njenog centra (za r < R i r > R).
Nacrtati odgovarajuce grafike za ,9(r) i I"(r).
RJ·eii.
{
__ r r < R.
,9(r) = ltr'-
---l
r
2' r:2:R
{
-27rpry (R2 - i'.) r < R
rp= 3' -
... ryM r> R
, ' -
27. Odrediti odnose ubrzanja a, koje gravitaciona sila saopstava
tijelu na povrsini Zernlje, ubrzanja a2 koje centrifugalna sila iner-
cije saopstava tijelu na ekvatoru i as ubrzanja koje Sunce saopstava
tijelirna na Zernlji.
Rjeii.
a, -, "1
M
,
R;
0., as
"1
M
,
R;
h'
1"
,
!>&.
I HZ,
0., a2
a,
1 0.0034
0.0006
28. Satelit bi trebao da se krere u ekvatorijalnoj ravni Zernlje u
blizini njene povrsine po kruznoj putanji u smjeru) ili u suprotnom
. smjeru ad njenog abrtanja ako sopstvene ose. NaCi , u sistemu refer-
encije vezanom za Zernlju, koliko puta je kineticka energija satelita
u drugom shicaju veca od one u prvom.
RJes. Ek2 = 1:_27,
vl-prva' kosmicka brzina
vTperiferijska brzina tacaka na povrsini Zernlje
2.5. DINAMIKA ROTAClONOC ImETANJA 41
29. Sm,atrajuCi daje gravitaciono polje Mjeseca na mjestu gdje se
nalazi Zernlja nehomogeno, dati objaSnjenje kako se pojavljuju plirna
i osjeka.
2.5 Dinarnika rotacionog kretanja
30. Izvesti izraz za racunanje momenta inercije:
a) Tankog homogenog stapa u odnosu na osu koja je norrrHllna
na stap i prolazi: 1) kroz jedan njegov kraj i 2) kroz njegov centar
rnase. Masa stapa je m, a njegova duzina L.
b) Tanke hornogene pravougaone place u odnosu na osu koja pro-
lazi normalno na plocu kroz jedan njen vr1. M,asa ploce je m, duzina
a i sirina b.
c) Homogenog diska U odnosH na osu simetrije koja je normalna
na ravan diska. Izracunati taj moment ako hi disk hio ad bakra za-
prerninske mase p = 8900 kg/m,3, debljine 1> = 2.0 rnm, i poluprecnika
R = 100 mm,
d) Tankog kruznog prstena u odnosu na osu koja prolazi kroz
centar prstena normalno na njegov11 ravan, ako su ullutrasnji i vanjski
poluprecnici RI i R
2
) respektivno, masa m, i sirina. b. (Rl R2 R).
e) Homogene kugle 11 odnosu na osu koja prolazi: 1) kroz centar,
2) kroz jednu tacku na njenoj povrsini u pravcu tangente. Masa
kugle je m, a poluprecnik R.
RJ'eii a) 1) 1= =L' 2) 1 = =L' b) I = "'i,'+b')
, 3 ) _ 12 7 3'
c) 1= = 2.8.10-
3
kgm' d) 1 = mR', e) 1) I = 2)
)' = .!..mR2
5
31. Na masivni nepomicni kotur mase m'l i poluprecnika r na-
motana je lagana nerastegljiva nit, koja je jednirn krajern vezana za
jednu tacku na obodu kotura, a na slobodni haj je privezano tijelo
rnase m. U trenutku t = 0 sisteIIl se prepusti samOIIl sebi i on poene
da s'e krece. NaCi moment koliCine kretanja sisterna u trenutku i
od pocetka kretanja. Predstaviti na .crtezu vektor rIlomenta koliCine
kretanja sistema U odnosn na osu oko koje se obrce kotur.
R 0 .. L 2:m(:m+:md t
Jeso 2:m+:m1 rg
32;-- U sistemu °kao na slid poznate su mase tij"ela rnl = 4kg i
rnz 2kg, koeficijent trenja /1 = 0.1 izmedju tijela rnl i horizontalne
42
CLAVA 2. ZADACI ZA KONTROLISANO UGENJE
podloge, kao i masa kotura m = 10 kg, koji mozemo smatrati ho-
mogenim diskom. Nit se ne kHze po koturu. U trenutku t = 0 tijelo
m2 pocne da se spusta. ZancmarujuCi masu niti i trenje U osovini
kotura, naCi rad sile trenja
koja djeluje na tijelo ml za
vrijeme t = 5 S od pocetka
kretanja. Kolika je kinetic-
ka energija sistema u tom
trenutku? Koliko je sma-
njenje potencijalne energije
sistema? Smatrati da tijelo
ml ostaje
m,
m,
stalno na horizontalnoj podlozi i da nema trenja u osovini kotura
kao ni sa vazduhom. '
Rjd.
33. Oko horizontalne ose moze slobodno (bez trenja) da se vrti
poluga mase m = 1 kg (vi-
di sliku). Na krajevima po luge
smjestene 8li tackaste mase ml =
0.2 kg i rn2 = 0.3 kg. Prepusten
sam sebi sistem prelazi iz hori-
zontalnog u vertikalni polozaj.
o

L, L
Koliku brzinu imati masa m2 u najnizoj tacki putanje, aka je
L1 = 0.2 m I L2 = 0.8 m.
Rjes. v = Lzw, w = V = 2.16 m/s
34. Matematicko klatno mase m i stap rnase M (vidi sliku)
2.6. IiIDROS'TATIKA I IIIDRODINAMIKA
objeseni su u jednoj istoj tacki A, oko
koje mogu slobodno oscilovati. Duzina
maternatickog klatna je jednaka duzi-
ni stapa. Kuglica klatna se otkloni u
stranu tako da se podigne na visinu h u
odnosu na svaj najnizi palazaj. Aka se
kuglica pusti ana se neelastiCno sudari
sa stapom. Kako ce se kretati kuglica
i donji kraj stapa poslije sudara i na
koliku visinu ce se podiCi.
Rjes. Ii =

L
.. m

43
35. Rijesiti prethodni zadatak pretpostavljajuci daje prije sudara
bio otklonjen stap ( njegov donji kraj podignut za h).
R
- , f 3M'h
]CS. =
36. Sa jedne iste visine strme ravni istovremeno pocnu da se
kotrljaju homogeni valjak i kugla jednakih poluprecnika.
a) Koje tijelo ce irnati vecu brzinu na nekoj datoj visini?
b) .Koliko puta ?
c) Koliko puta ce brzina jednog tijela biti veca od brzine drugog
u datom trenutku?
RjcS. a) kugla b) Vk = 11._'v c)"-k = I,
, V 14 v, v" 14
2.6 Hidrostatika i hidrodinamika
37. U spojenirn sudovima se nalazi ziva. Povrsina presjeka
jednog kraka je cetiri puta veca ad povrsine presjeka drugog. U uski
krak se nalije stub vode visine Ii = 70 em. Za koliko se podigne ziva
u sirern, a spusti u uzem kraku U odnosu na prvobitni polozaj. Za-
preminska rnasa vode je Po = 10
3
kg / m
S
, a zive P = 13.6.10
3
kg / m
3

Rjes. hI = 'i¥!J1 H = 4.1 em
'P
38. Pravilan drveni cilindar pliva na povrsini vode take da se u
vodi nalazi 0.9 njegove visine. Koji dio visine dEndra ce poto-
pljen u vodu ako na vodu nalijemo sloj ulja koje potpuno prekrije
cilindar. Zapreminska masa ulja je Po = 0.8.10
3
kg/m" a vode
Po = 10
3
kg /m
3

Rjd. h, = H /2
44
GLAVA 2. ZADA.CI ZA KONTROLI5ANO UGENJE
39. Sa visine h = 1 m iznad nivoa miTne jezerske vode pusti
se da slobodno pada mala sfeTna kuglica od materij-ala zapreminske
mase p = 920 kgjrn
3
• Na kojoj dubini u vodi ce se zaustaviti ta
kuglica? Koliko vremena ce se kretati kuglica kroz vodu? Otpor
vode zanemeriti, a gustinu srnatrati poznatom.
R
· 'H I' h . -' .' 2py'2ih
Je5. = --:::- = 1L) m, t, = 2t = --- = 104 s
. .PO • • (po-p)g'
40. Kroz honzontalnu kapllaru unutrasnjeg poluprecnika r
1 mm i duziIie L = 2 ern koja se nalazi na boenoj strani otvorenog
cilindricnog suda poluprecnika R = 2 em istice ulje koeficijenta
viskoznosti 1] = 1.2 Pas i zapreminske mase p = 900 kg/rn3 • Iz-
kolika je brzina Vl isticanja ulja kroz kapilaru, a kolika je
brzina spustanja nivoa ulja. u cilindricnom sudu u mornentu kada je
nivo ulja nad sredistem kapilare h .= 26 em. Smatrati da ne dolazi
do zadrzavanja ulja na zidovima suda.
R' .. afl
h
j ,
Jes. v] = 81}i- = 1.2 em s, v = "k2Vl = 0.3,10-
2
cm/s
41. Iz cilindricnog suda vlsine h = 1 m i poprecnog presjeka
povrsine S lstice voda kroz otvor na dnu. OtVOT na dnu je kruznog
oblika povTsine 5, = cO/ 400. Izracunati za koje vrijerne ce voda
isteCi iz suda, ako je on u pocetku bio napunjen vodom do vrha.
Kontrakciju mlaza fie uzimati 11 obzir.

Jes . . - V -,; cO .- ", == 180 5
4.2. Na zidu suda sa vodom napravljena nad drugim. dva
otvora svaki povrsine cO. Rastojanje medju otvorima je h. U sud se
u svakoj sekundi ulije Q litara vode. N aci tacku presjeka mlazeva
koji isticu iz otvora, ako je Q jednako zapremini vode koja u sekundi
istekne kroz otvore.
R
· .. n2 S2"h
2
Q'
Je5. x =."-- - _ .. ,- y - -- 4gh _ .L
4g,<>2 QZ, -- 4g82 8g
2.7
Oscilatorno kretanje
43. Kuglica vrsi harmonijsko oscilovanje duz X-ose, aka rav-
noteznog polozaja x = O. Vlastita kruzna ucestanost oscilovanja je
Wo = 4 rad/ s. U jednoID trenutku koordinata polozaja cestice je
Xo = rn, a projekcija njene brzine VOx = 1 m/s. NaCi koordinatu
polozaja x i brzinu Vx nakon t = 2.4 s. Graficki prikazati
zavisnost x, Vx i ax od vremena t.
2.7. 05CILATORNO KRETANJE
45
RJes. x = -0.29 m, Vx = -0.8 m.ls
44. N a krajeve opruge kao na sEci pricvrscena su dva tijela rnasa
ml i mz. Ako oprugu rasteg-
nerno; drzeCi za tijela i pustimo
obje mase istovrerneno, nastace
oscilatorno kretanje. Odrediti
period oscilovanja sistema. Kru-
tost opruge je k. Sva trenja, kao
i otpor vazduha
Rje[;. T = .. m = .2'l1."'.L
k' ffl.,j-+m.2
mz
45. Ako bi se kroz Zemlju probio tunel, u nekom pravcu koji ne
prolazi kroz centar (vidi sliku), i u njega,
u tacki A postavilo tijelo mase m,
ono bi, ukoliko nema trenja, vrsilo
harmonijske oscilacije. Dokazati to!
Zernlju smatrati homogenorn kuglom
zapreminske mase p = 5.5.10
3
kg/m
s
Rotaciju ne uzirnati u obzir. Naci pe-
riod j;ih oscilacija.
R
· " F 4
Jes, x = -si7rpmx,
l' = . f'Fi .:= 84.5 m£n
V IP
m
A
46. Neka malo tijelo vrsi priguseno oscilovanje sa kruznorn ucesta-
noseu w = 25 rad/ s. NaCi koeficijent prigusenja /3, ako u pocetnom
trcnutku brzina tijela iznosi Vo = 0, a njegovo pomjeranje od. polozaja
ravnoteze r; = 1.02 puta manje od amplitude u pocetnom trenutku.
RJes. f3 = -w tan a = 5.1 3-
1
47. Na oprugu ciju masu mozemo zanemariti objesi se teg, usljed
(ega se ona istegne za .6..L = 9.8 em. Koliki ce biti period oscilovanja
tega, ako ga malo gurnemo u vertikalnom praVCll ? Longitudinalni
dekrement prigusenja je )" = 3.14.
Rjes. T = 21fJ D.gL [1 (,";:)'] = 0.7 s
48. Kada se kuglica mase m objesi na oprugu ona se izduzi
za t:"L, Pod djelovanjem spoljasnje vertikalne gile, koja se mijenja
po harmonijskom zakonu i irna a:tnplitudu Fo; kuglica vrsi prinudne
. 'oscilacije, Logaritamski dekrernent prigusenja je A.. ZanemarlljuCi
masu opruge, naCi kruznu ucestanost prinudne sile pri kojoj ce arn-
46 GLAVA 2. ZADACI ZA KONTROLlSANO UGENJE
plituda pomjeranj;; kuglice biti maksirnalna. Kolika je ta amplituda?
R
· • - I g F· ( ')
Jes. w - a - oAL::"L 1 + 4,
rez b.L 1+(>.j21r)2' rez - 41rmg ,;;:-z
49. Kuglica mase m = 50 g objesenaje na oprugu bez tezine, kru-
tosti k = 20 N / m. Pod djelovanjern prinudne vertikalne harrnonijske
sile kruzne frekvencije w = 25 Tad/8 kuglica vrsi uspostavljene prin-
udne oscilacije sa amplitudOni a = l.:1 ern. Pornjeranje zaostaje u
fazi za prinudnom silom za a = 37r /4. NaCi rad prinudne sile za
vrijeme jednog perioda.
RJes. A = :rrma' ([U' - wl) = 6 . J
2.8 Talasno kretanje
50. Jed.naCina progreshrnog ravanskog talasa ima oblik:
t;(x, t) = 60 cos{1800t ,- 5.3x)
gdje je f. dato u mikrornetrirna, t 11 sekundarna, x u metrim,a. Nab:
a) Odnos amplitude pomjeranja cestica i talasn€ duzine.
b) Amp litudu oscilovanja cestica sredine i njen odnos sa brzinom
sirenja talasa.
c) Amplitudu oscilovanja relativne deforrnacije sredine i njenu
vezu sa amplitudom oscilovanja brzine cestica sredine.
Rjeii. a) = ak = 506 . b) a = 60 . m
A 2r. ., 'c
1.77.10,.7
8
w
G
rnax
= ka = =
W "
c) e
max
= ka = 3.18·10-4,
51. U homogenoj elasticnoj
sredini rasprostire se ravanski talas
oblika
t;(x, t) = a C05(1Ot kx)
Predstavi za trenutak t = 0:
a) Grafik zavisnosti ad x veliCina: E f;!£ f;!£
, at' ax
b) Srnjerove orzina cestica elasticne sredine u tackanla gdje je
E = 0 za slucaj longitudinalnog i transv-erzalnog talasa. '
c) Grafik raspodjele gustine sredine p( x) za longitudinalan talas
(uzeti sredinu proizvoljne gustine Po).
RJeii. a) E(x) = acoskx, 'i;f = awsinkx, E; =
c) p( x) = Po + poak sin kx, gdje Po gustina sredine kada u njoj
nema talasa.
2.9. NAUKA 0 TOPLOTJ. GASNI ZAKONI 47
52. U sredini sa gustinom p siri se ravanski longitudinalni har-
monijski talas. Brzina talasaje v. SmatrajuCi daje prornjena gustine
sredine pri prolasku talasa /!"p < < p pokazati da je:
a) prirast pritiska u sredini /!"p = "pv
2
gdje je relativna
deformacija sredine.
b) Intenzitet talasa dat relacijom 1 = ,6,P2:,.... " gdje je /:),.Pmaz am-
P"
plituda oscilovanja pritiska.
53. Najednoj istoj normali na zid nalazi se izvor zvuka frekvencije
Vo = 1700 Hz i prijemnik. Izvor i prijemnik su nepokretni, a-, zid se
udaljava od izvora brzinom V
z
== 6 cmj.s. NaCi frekvenciju udara
(otkucaja) koju ce registrovati prijemnik. Brzina zvuka je 340 m/ s.
RJeii. V = Vo = 0.6 Hz
v v",
54. Tackasti izotropni izvor zvuka zvucne snage P = 0.1 W
nalazi se u centru supljeg cilindra poluprecnika R 1 rn i visine
h = 2m. PretpostavljajuCi da zidovi cilindra potpuno apsorbuju
zvuk naCi srednji fluks energije koja pada na bacIlu pavrsinu cilindra.
RJd. <j) = = 0.07 W
55. Na rastojanju Tl = 20 rn ad tackastog izotropnog izvora
zvuka niva jaCine je Ll = 30 dB. Zanemarujuci prigusenje zvucnih
talasa naCi:
a) Nivo jacine na rastojanju T2 = 10 rn ad izvora!
b) Rastojanje r od izvora na kome se zvuk fie cuje.
RJd. a) L, = L, ····20 log'" = 36.02 dB, b) r
"' '
632.45 m
2.9 N auka 0 toploti. Gasni zakoni
56. Tocak lokomotive ima poluprecnik ro = 0.5 m na to = 0 °C.
Odredi razliku u broju obrta tocka ljeti, na, temperaturi t, = 25 DC i
zimi, na temperaturi t, = -25 DC, na putu od L = 100 km. Terrnicki
koeficijent linearnog sirenja metala od kojeg je napravljen tocak je
O! = 12 .
RJes. . .u 19
2r.rl}
57. Staklena kuglica terrnickog koeficijenta zapreminskog sirenja
I, vaga se u tecnosti na ternperaturi tl i t2' Tezine istisnutih tec:nosti
na tim temp-eraturama su G
1
i G
z
- Odrediti term,icki koeficijent
zapreminskog sirenja tecnosti It.
48 GLAVA 2. ZADACI ZA KONTROLISANO UGENJE
R' Y - -Gzt ..d
Jes. It
58. Stakleni sud je tezak Go = 0.53 N. Ish sud napunjen zivom
tezi G
1
= 13.84 N na 0 °C. Kada se ovaj sud zagrije do temperature
t = 5.25 DC, jedan dio zive istekne iz suda, a njegova tezina je pri
tome G
2
= 13.76 N. Koliki je termicki koeficijent zapreminskog
sirenja stakla od kojeg je sud napravljen, ako je termicki koeficijent
zapreminskog ;;irenja zive 72 = 1.18.10
3
K-
1
?
R;"ei!. 71 = = 2.8 . 10.-
5
K-j
59. Srnjesa vode i leda, temperature to 0 DC, treba da se zagrije
do temperature t3 = 50 DC dovodjenjem vodene pare temperature
t2 100 "C. Masa vode je m, = 1 kg, a leda m2 = 0.5kg. Koliku
masu vodene pare treba uvesti. Specificni toplotni kapacitet vode je
4186 J / kgK, specificna top Iota topljenja led a q, = 0.33 11,1 J / kg, a
specificna topiota isparavanja vode qi = 2.26 M J / kg.
R' " .d.
t
3-
t
q)(
rn
l+m"H-m.ZQl 193
Jes. m3 q,-+c(tz t3) = 9
60. Kolika se koliCina toplote dovede masi led a od 0.5 kg koji
se nalazi na temperaturi t = .. 5 °C, da se prevede u paru pod
normalrum atmosferskim prltiskom temperature tk = 100 GC. Spe-
cifieni t,oplotni kapaciteti vode i leda su C, = 4.19 kJ / kg I{ i C2 =
2.1 kJ jkgK, respektivno. Specificna toplota isparavanja vode je
qi = 2.26 M J I kg i specificna toplota topljenja leda qt = 0.33 MJ j kg.
R;"d. Q = mC2(O DC -t) +mg,-i-mC1(tk -0 DC) +mqi = 1.26 M J
61. KIipnom purnpom zapremine .6.. V = 400 ems vrsi se is-
pumpavanje balona zapremine V = 1 dm
3
• NaCi pritisak u rezer-
voaru poslije dvadesetog hoda pumpe, ako je pocetni pritisak Po
1.01 . 10
5
Pa. Proces ispumpavanja smatrati izotermnim.
. _ ( V )20
Ryes. P2D Po 1'+L>V = 1.21 kPa
62. Dva staklena suda S11 medjusobno spojena preko slavine. Dok
je slavina zatvorena u prvom sudu zaprernine VI = 2 dm
s
, nalazi
se gas pod pritiskom P1 = 10
5
Po., a u drugom sudu zapremine
V
2
= 7 dm
3
isti gas je pod pritiskom pz = 0.525 . 10' Pa.. Odrediti:
a) Pritisak gasa poslije otvaranja slavine, pod pretpostavkom da
se temperatura gasa ne mijenja.
b) KoU5:inu (gradiva) u oha suda, ako je sistem na tern-_
peraturi T = 300 K.
Rjes. a) p = = 0.63.10
5
Pa, b) n;;;;:: = 0.23 mola
2.9. NAUKA 0 TOPLOTI. GASNI ZAKONI 49
63. U kojem odnosu su potrebne koliCine toplota da bi se heli-
jumu:
a) Povecala zapremina dva put a pri stalnom pritisku?
b) Povecao pritisak tri puta pri stalnoj zapremini?
Adijabatska konstanta helijuma iznosi K = l.66.
RJeif. & = 0.83
64. Tri mol a kiseonika na temperaturi T = 300 K izobarIlo se
sire do dva puta vece zapremine, a zatim izohorno hlade do pocetne
temperature. Iz ovog stanja gas se izotermno sabija do pocetnog
stanja. Skicirati navedeni proces! Izracunati izvrseni rad smatrajuci
da su veze medju atomima u molekulima krute.
Ry·d. A = nT R(l- In 2) = 2.3 kJ
6Ei. Cellcna sipka duzine L = 0.2 m, povrsine poprecnog pres-
jeka S = 3 . 10--
4
m
2
zagrijava se na jednom kraju do tempera-
ture t1 = 300°C, a drugirn krajem je zaronjena u smjesu vode
i lecla. PretpostavljajuCi da se prenos toplote vrsi iskljuClvo duz
sipke, bez gubitaka kroz bocne strane, izracunati masu leda m. koji
ce se istopiti za T = 10 min. Koeficijent toplotne provodnosti
celika je.\ 56.9 W /mK, a specificna t.oplota topljenja led a je
qt = 0.33 MJ /kg.
R
· " )..i;,.tST
Jes. m = --L- = 46 g
q,
66. Dvije cijevi, jednakih precnika i duzina, obmotane su dvoslo-
jnom termickom izolacijam. Koeficijent toplotne provodnosti jednog
sloja je dva puta veci od drugog. Oba sloja zajedno imaju debljinu
jednaku polovini poluprccnika cijevi. Kod jedne cijevi ullutrasnji sloj
je sa vecom termickom provodnoscu, a kod druge cijevi je obrnuto.
Kakav je odnos izgubljenih koliCina toplote hoz ovu izolaciju u ova
dva slucaja, ako je temperaturna razlika izmedju povrsine cijevi i
spoljasnje sredine 11 oha slucaja ista.
Rjes. iJJ.. logS ,-- = ] .12
q2 310g 2 logS .
67. Kocka je sastavljena od ukupno n Ilaizmjelllcno poredanih
plocica razliCitih debljina d, i d
2
i razlicitih top lot nih provodljivosti
.\, i '\2' Naci odnos topiotne provodljivosti kocke u pravcu ploCica i
normalno na plocice, pod pretpostavko:m da je razHka temperatura
ista. i da je broj plocica podjednak-
Rjes. = ,n2P. j dl+),zdz)(),zd 1+)'ld221
A" 4a
2
),lAz
68. Prostor rnedju koaksijalnim cilindrima poluprecnika R, i R2
50
GLAVA 2. ZADACI ZA KONTROLISANO UGENJE
ispunjen je homogenom sredinom koja provodi toplotu. N aCi raspo-
djelu temperature u tom prostoru, ako je temperatura unutrasnjeg
cilindra t
l
, a spoljasnjeg t 2 -
RJes. t = t1 lntk:/'k
d
In
2.10 Molekularno-kineticka teorija
69. Pornocu Maksvelove funkcije raspodjeJe molekula po inten-
zitetima brzina naCi vjerovatnocu da rnolekuli azota na temperaturi
T = 300 K imaju brzine izmedju 300 rn/ s i 305 rn/ s.
R
·"..6.N 4 (M)3
/
2 M2 4
Jes. N = "lir 2RT e-- 3nTv v
2
.6..v = 6.45 .
70. Kolika je najvjerovatnija brzina molekula azota u prethod-
nom zadatku. Izracunati srednju vrijednost brzine i vrijednost efck-
tivne brzine (srednje kvadratne brzine).
RjeiJ. Vnaj = [if! = J'':J = 422 mj s, v = = 476 mis,
veJ = y3:J = 517 171,/.5
71. Idealni gas se nalazi pod norrnalnirn atmosferskirn pritiskom
i ima gustinu p = 1 kg jrn
3
. Izracunati najvjerovatniju, srednju i
efektivnu (srednju kvadratnu) brzinu molekula gasa.
Rjes. Vnaj = If! = 450 rnls, v = J!! = 508 Tnls,
v'f = JFf = 551 mls
72. a) NaCi ternperaturu na kojoj intenzitetima brzina molekula
azota V, = 300 mj 8 i V2 = 600 mj s odgovaraju jednake vrijednosti
Maksvelove funkcije raspodjele.
b) N aci intenzitet brzine V molekula pri kojoj je vrijednost Maks-
velove funkcije rapodjele na temperaturi T izracunatoj pod a), ista
kao i na temperaturi r; put a visoj.
Rjes.
a) T = M(v;-vTJ = 328 K b) 11 = h
RT
'lh:>.!1 - 6364 K
_ 4R In :: V M ry-l - '.-
73. Idealni gas se sastoji od molekula mase rn i nalazi se na tem-
peraturi T. NaCi, pomocu Maksvelove funkcije raspodjele molekula
po intenzitetima brzina, odgovarajucu raspodjelu po kinetickim e-
nergijama E. Odgovara Ii najvjerovatnija vrijednost energije najvje-
rovatnijoj brzini ?
R· - j·(E) 2 1 --"- 1
Jes. = v?r (k1')3j2e kT -V E, Enai = "2kT J Ne.
2.11. KRETANJE U ELEKTROMAGNETNOM POLJU 51
74. Masa azota m = 15 9 nalazi se u zatvorenom sudu na tem-
peraturi T = 300 K. Koliku koliCinu toplote je potrebno dovesti
azotu da bi se srednja kvadratna brzina (efektivna brzina) molekula
povecala I) = 2 puta? Veze medju atomima u molekulu smatrati
krutim.
Rfes. Q = 1(1)2 _ 1) - 10 kJ
2 M -
75. NaCi sUu kojom homogeno gravitaciono polje djeluje na ces-
ticu, ako se koncentracija tih cestica na dva nivoa razlikuju 1] = 2
puta, na nivoima koji su jedan od drugog na rastojanju tlh = 3 em
duz linija sile polja. Temperatura sistema je 280 K.
Rje§. F = In I) = 0.9· 10-
19
N.
76. NaCi masu mola cestica koloidnog rastvora ako je pri vrcenju
centrifuge ugaonom brzinorn W oko vertikalne ose, koncentracija tih
cestica na rastojanju T2 od ose vrcenja TJ puta veca nego na rastojanju
Tl u isoj horizontalnoj ravni (rz > rd. Gustine cestica i rastvaraca
su P i Po, respektivno (p > Po).
R 'es M = R'Tp.!!!!l ____
J. (p-po)(r;-rDw2
2.11 Kretanje u elektroIllagnetnoIll pO-
lju
77. Elektroll se poene kretati iz stanja 'mirovanja u hOIIlogenom
stacionarnom elektrii'nom poljn intenziteta .:: =10 kV / em. Kroz ko-
liko vremena od pocetka kretanja ce kinetii'ka energija elektrona po-
stati jednaka njegovoj energiji rnirovanja? Koliki je put elektron
presao za to vrijeme? Kolika Inu je brzina u tom trenutku?
Rjes. t = = 3 ns, S = m",' =
ce e[ V.1 - m.oc
1m. u=
, 2
78. Nerelativisticki elektron ulijece po sredini u prost or izmedju
plota ravanskog kondenzatora norn1alno na linije sile elektricnog
poIJa brzinom Vo = 10
7
mis. Napon izmedju plota je U = 100 V,
njihova duzina Ll = 3 ern, a rastojanje izmedju njih d = 1 ern. Zane-
marujtici efekte krajeva naCi otklon elektrona od prvohitnog
kretanja na ekraJm koji je udaljen L, = 30 ern od kraja ploca kon-
denzatora. Pod kojirn uglom u odnosu na prvobitni smjer kretanja
52
GLAVA 2. ZADACI ZA KONTROLISANO UGENJE
elektroni napustaju kondenzator.
RJeS. h = + L,) [ =0.166 m, e = 27.So
79. lzmedju horizontalnih ploca ravanskog kondenzatora na kojeg
je prikljucen jednosmjerni napon U = 100 V ulijece elektronski snop
pod uglom 0 = 30°. Elektroni u snopu imaju energije u intervalu od 0
do 750 eV i raspodjela elektrona po energijamaje ravnomjerna. Koji
ee dio ukupnog broja elektrona udariti u gornju ploou kondenzatora?
Ako je rastojanje izmedju _
otvora na donjoj ploCi (vi- 1
di sliku) L = 2v3 em, ras-
tojanje izmedju ploca d =
i
1.5 em odrediti energiju c-
lektrona koji prolaze kroz
oba otvora. Smatrati da u- " A
pad elektrona na plocu ne 'r(p i
" . -
mlJcnJa napon izmedju plo- /:
ca.
J
Ri
Rjes. "NN = E".".-E, = 82.25%. gdJ'e J'e E, = -"L_ = 133.3 eV
o E"."" ' cosZ B
E, = _L,U_ - 133 3 eV
2dsin 20 .
80. Elektron ulijece brzinom Vo = 10
4
mj S 11 stacionarno ho-
mogeno ma.gnetsko polje indukcije B= 0.01 T pod uglom a = 30
0
u
odnosu na smjer magnetskih linija sile. Odrediti poluprecnik spirale
po kojoj se krece elektron, kao i broj obilazaka po spirali dok elektron
predje rastojanje L = 1 m dui Iinija sile.
RJes. r = mlJo sin..Q. = 2.84 . 10-
4
m, N = __ L __ = 323.62
eB
81. Nerelativisticki protoni se kreeu pravolinijski u oblasti gdje
su medjusobno okomito postavljeni homogeno elektricno i magnetsko
po-
lje intenziteta [=4 kV jm
i B = 50 mT. Putanja pri
tom lezi u X Z -ravni i za-
klapa ugao 'P = 30
0
sa X -0-
som. N aCi korak spirale po
kojoj ee se kretati protoni
poslije iskljncenja elektric-
nog polja.
Rfes. D..L-=
y
o
z
82. Frekvencija generatora ciklotrona je 1/
x
10 MHz. NaCi
2.12. SPECIJALNA TEORIJA RELATIVNOSTI 53
efektivnu vrijednost napona na duantima tog ciklotrona, pri kojoj
rastojanje .medju susjednirn trajektorijama po]uprecnika r = 0.5 m
za prot one nije manje od !:'.r = 1.0 em..
RJes. U = 1.03· 10
5
V
,
2.12 Specijalna teorija relativnosti
5 83. Dvije cestice se krecu jednakim brzinama v = 0.75e po
jednoj pravoj i padaju na metu. Druga cestica je na metu pala poslije
prve cestice nakon t ::.:::: 10-
8
s. N aCi rastojanje izmedju cestica pri
polijetanju u sistemu referencije vezanom za cestice.
RJeS. !:'.x = = 3.4 m

"
84. UoCimo dva para satova. Prvi par A'B' se krece u odnosu na
drugi par AB brzinom v) kao na slid. Satovi A i B postavljeni su
jedan od drugog na udaljenosti od L metara na liniji i'vrsto vezanoj
s njima i sinhronizovani. Ana-
logno je uCinjeno i sa satovima
A' i B' u njihovom sistemu re-
ferencije. Za pocetak racunanja
vremena usvojilDo momenat ka-
da su satov; B' i A bili jedan po-
red drugog.
6--LQ_o
A
B
Odrediti:
a) pokazivanje satova B' i B kada se nadjn jedan pored drugog s
tacke gledista posmatraca vezanog sa satom B.
b) pokazivanje satova A' i A s tacke gledista posmatraca vezanog
sa satom A.
R
·,) L LF- v'
Jes. a TB = -, TE' = - 1 - 2 = TEVl -
t! V C c2
b) TA = 10 TA' = 10
vVl.-c2 ) v
85. Dvije relativisticke ('est ice se kreen pod pravim ugiom jedna
u odnosu na drugu, pri cemu jedna brzinom VI) a druga brzinom Vz·
N aCi njihovu relativnu brzinu.
RJ"cS v = \/v
2
+ V' _ f\"-'-"'-)'.
. r I 1 2 c
86. Naci obrazac za transformaciju ubrzanja pri prelasku iz
nepokretDog u pokretni slstem, aka se pokretni krece brzinom u u
54 CLAVA 2. ZADACI ZA KONTROLISANO UCENJE
odnosu na nepokretni sistem u pozitivnorn smjeru· X-ese. Razrna-
tranje provesti za jednodimenzionalan slucaj.
R
·• (1_#')'1' (3 u
Jes. w;r; - W'X ( •• ),
l)
87. S kakvom brzinom odmice od nas neka maglina ako je poznato
cia je linija vodonika .\0 = 434 nm u njenorn spektru pomaknuta ka
infracrvenom podrucju za 130 nm.
R
· (A/AO)'-1
JeB. v C (A/-'0)'+1 0.26 e
88. Elektromagnetni talas frekvencije Wo pada Ilormalno na po-
vrsinu ogled ala koje nlU se krece u susret brzinom v c. NaCi
frekvenciju refiektovanog talasa.
RjeiJ. w = Wo (1 +
89. Radio lokator radi na talasnoj duzini .\ = 50 em. Odrediti
brzinu priblizavanja dirigovanog projektila, ako je razlika frekvencija
izmedju signala otpremnika i signala reflektovanog od projektila na
mjestu lokatora 6v = 1 kHz.
Rjes. v = f6V = 0.25 kmj s
90. Doplerov efekat omogucio je da se otkriju dvojne zvijezde to-
liko udaljene da se njihova razdvojenost nije mogla uoCiti teleskoporn.
Spektralne linije takvih zvijezda pojavljuju se periodicno udvojeniID,
iz cega se Inoze zakljuciti. da se izvorom pojavljuju dvije zvijezde, koje
se okrecu oko svoga centra masa. Smatrajuc.i da su mase zvijezda
jednake, naCi rastojanje izmedju njih i njihovu masu, ako je m,aksi-
malno rascjepljenje spektralnih linija (6.\j.\) max = 1.2.10.
4
pojavljuje se svakih T = 30 dana.
R;"es. D = 2R = ("') 0: = 3 . 10" km, M
)" max 1r
2.9.10
29
kg
2.13 Toplotno zracenje
91. Kako ce glasiti Plankova formula za spektralnu gustinu energije
zracenja za slucajeve kada je:
a) hv « kT i
b) hv » kT.
RJes. a) wv(v, T) = b) wv(u, T) = e-f;i
2.13. TOPLOTNO ZRACENJE
55
92. Zakon raspodjele energije zracenja u spektru apsolutno crnog
tijela na jednoj stalnoj temperaturi l' ima oblik
w(w)dw =
1r
2
C
3
_fu£
ekT -1
Presavsi na novu promjenljivu X = liw I k1' pokazati da je:
a) ukupna gustina energije zracenja proporcionaina cetvrt,om ste-
penu apsolutne temperature,
b) kruzna frekvencija W7n , na kojoj w{w) ima maksirnalnu vrijed-
nost, proporcionalno apsolutnoj telnperaturi T.
Rje!!. a) w = (kT)4 roo x'dx t . 1'4
1r2C3 n Jo - cons )
b) W
7n
= - canst· T
.
93. Zracenjern od Sunca, svake minute, na 1 cm
2
povrsine Zemlje
dodje 8.12 J energije. Izracunati temperaturu na povrsini Sunca,
pod pretpostavkom da one zrai'i kao apsolutno crna tijelo. R.as-
tojanje Sunee-Zemlja je d = 149.5 . 10
6
km, a poluprecnik Sunca
R = 695550 km.
RJes. T = ;;]'/4 = 5762 K.
94. Metalno vlakno precnika d = 0.02 em zagrije se pomocu
elektricne struje na ternperatuTu Tl = 3000 K-. Ako pretpostavimo
da vlakno zraCi energiju kao apsolutno crno tijelo i da je zracenje
jedini naCin odavanja toplotne energije U okolinu, izracunati koliko
vremena protekne od trenutka iskljucenja pa do trenutka kada. tem-
peratura vlakna opadne na vrijednost Tz = 800 K. Gustina ma-
terijala vlakna je p == 1.9 . 10
4
kg / m', a njegov specificni topotni
kapacitet c =, 155 .TjkgK.
Rjeif. t = (.1,- ..1..) = 1.66 s
1 (Y T2 T{
95. Temperatura apsolutno crnog tijela je T, 2900 K. Pri
hladjenju toga tijela talasna duiina na kojoj tijelo ima maksimalnu
spektralnu emisionu rrlOc se promijeni za 6.), = 9000 nm. Do koje
temperature se ohladilo apsolutno erno tijelo?
RjeiJ. 1'2 = T,':;+b = 288 K.
96. Precnik volframske spiralne niti elektricne sijalice iznosi d =
0.3 mm, a duzina L ,= 5 em. Kod ukljuCivanja sijalice u kolo napona
127 V, kroz sijalicu tece struja od 0.31 A. Odrediti temperaturu spi-
:rale .. Pretpostaviti da se u ravnote:inom stanju sva razvijena toplota
u niti gubi kao rezultat emisije zracenja. Odnos energije zracenja
volframa i apsolutno ernog tijela pri ovoj temperaturi je k = 0.31.
56 GLAVA 2. ZADACI ZA KONTROLISANO UCENJE
Rjd. T =4 .; P - = 2600 K
kaS
2.14 Foelektricni i Kornptonov efekat
97. Sa metalne ploce osvijetljene svjetloscu frekvencije V,
3.2 ·I014 Hz emituju se fotoelektroni koje zaustavlja napon 6 V. Ako
se ista ploca osvijetli svjetloscu frekvencije V, =, 8 . 10
14
Hz emito-
vane fotoelektrone ce zaustaviti napon od 8 V. Izracunati Plankovu
konstantu.
Rjel. h = 'lU
o
-
u
d = 6.66 . 10-.
34
J S
V2 Vl
98. a) Povrsina nekog metala osvijetljena je svjetloscu talasne
duzine A. Dobijene fotoelektrone zaustavlja napon U. Aleo se talasna
duzina upadne svjetlosti promijeni, kako ce se promijeniti zakocni
napon da bi snop elektrona opet bio zaustav}jen.
b) Izracunati naelektrisanje e]ektrona, ako metal osvjetljava svjet-
lost talasne duzine 400 nm., a fotoelektrone zaustavlja napon od
1.2 V. Izlazni rad za taj metal jo 1.9 e V.
Rleii. a) f::.Uz = (C,A > 0, f::.Uz < 0)
b) e = & - Ai) = 1.608.10-
19
C
99. Kada se povrSina fotokatode od nepoznatog materijala osvi-
jetIi svjetloscu talasne duzine A ::::;: 320 nm, pri inverznom naponu od
0.2 V dolazi do prekida fotoelektricne struje. Odrediti izlazni rad
fotoelektrona iz nepoznatog materijala i maksimalnu talasnu duzinu
svjetlosti koja moze da izazove fotoelektricni efekat na tom materi-
jalu.
Rjes. A=ax = 1 __ : U..\ = 336.8 nm, Ai = ), he = 3.68 eV
he ""'"
100. Nakon rasijanja fotona na slabo vezanOln elektronu pod
uglom e = 1f /2 energija rasijanog fotona iznosi E = 0.35 MeV.
Koliko je iZllosila energija Eo fotona prije rasijanja?
Rjd.
1
Eo = =·1.1 MeV
E --- ----;;;;-;Z
101 Faton energije E, ",,0.28 MeV rasije so pod uglom 1500.
Odrediti:
a) Energiju rasijanog fotona E
z
!
2.15. ATOMSKA FIZIKA 57
b) Energiju uzmaklog elektrona E!
c) Kineticku energiju uzmaklog elektrona Ek!
Rjes. a) E, = 0.14 MeV, b) E = E, - E, +moc' = 0.65 MeV,
c) Ek = E, - E, = 0.14 MeV
102. Odredi talasnu duzinu AO fotona koji u sudaru sa slabo
vezanim elektrollom predaje TJ svoje enrgije i rasije se pod uglom O.
Rjes. Ao = .....!1........ sin
2
!L2
1-7/
103. X-zraci talasne duzine dvostruko manje od Komptonove
talasne duzine elektrona stupa 11 interakciju sa slabo vezanim elek-
tronOll take da se rasije pod uglom. B = 7r/2.
a) Pod kojim uglom uzmakne elektron?
b) KoUka je kineticka energija uzmalelog elekt.rona?
R.ies.
= 18° 26',
2.15 Atornska fizika
4 2 L
Ek = -moc = 0.68 "IcV
3
104. SmatrajuCi da jezgro atoma vodonika ima konacnu masu, lzvesti
izraz za izrac1inavanje energije veze elektrona U osnovnoIIl stanju i
vrijednost Ridbergove konstante. Za koliko procenata se razlikuje
energija veze i Ridbergova konstanta dobijena bez uzimanja u obzir
kretanja jezgra od odgovarajucih vrijednosti till velicina izracunatih
uzimanjem. u obzir da jezgro i.rna konacnu rnasu.
Rjes. Eva = 1 I' m
z
"f,,;e
4
= 13.598eV, m;;ff = rn"m)J
11"0:0 rne+7np
RH
= meff" Jb",.,,}!JL -- 0 052 0/, R"oo-R" - 0 0"4
(41re;'J)22n
2
hc' Ev - . RH -.;; /0
105. Izracunati rastojanje izmedju cestica :"5istema U osnovnom
stanju, odgovarajucu energUu veze i talasnu duzinu glavne linije La-
jrnanove serije ako je sistem:
a) Mezoat.om vodonika (kod kojeg je jezgro proton, a urnjesto
elektrona krece se mezon, koji ima isto naelektrisanje, ali 207 puta
vetu masu od mase elektTon a) .
b) Pozitronijum (sistem kojise sastoji od pozitrona i elek"trona
koji se krecu oko zajednickog centra rnase. Pozitron je cestica koja
ima masu kao i clektron, ali suprotno naelektrisanje).
58 GLAVA 2. ZADACI ZA KONTROLISANO UGENJE
R
· ) R 41re nn
2
n,z m m
Jes. a = Te + Tp - ., = 0.285 pml me!! =
rnef fe- rn,.,-,. +mp
E - __ - 2 53 k.V \ a
f) (41l"e:o)2 2-n2 -. e, "'-21 ,- 3rn"ffe4 = .65 nrn
b) R = 106 pm, m,!! = 0.5 mo Ev =·68 eV, .\21 = 243 nm
106. Koliko spektralnih linija ce emitovati vodonik u atornskom
stanju, Ciji su atomi pobudjeni na n-ti energetski nivo?
R
· v _ n(n-l)
Jes, x - - 2
107, N aCi kvantni broj n pobudjenog stanja jona 11 e+, ako on pri
prelazu U osnovno stanje sukcesivno emituje dva fotona sa talasnim
duzinama 108.5 nm 30.4 nrn.
RJes.
n=

A II _ = 5
Z?'rn-"2
e
4)'l)'Z
108, Izracunati Ridbergovu konstantu za vodonik, aka se zna
da za jone II e+ razlika talasnih duzina glavnih linija Balmerove i
Lajrnanove serije iznosi Ll.A=c 133.7 nm.
RJes. RH = = 1.09698.10
7
m-
I
109. Kod kojcg jona slitnog atomu vodonika razlika talasnih
duzina rnedju glavninl linijama Balmerove i Lajrnanove serije linija
iznosi 59.3 nm?
RJ'es Z = / ._") 0 .' L '-+-+
/ • eOl V 14m,6,,l. -- .... , vo Je Jon t .
110. Sa kolikom rninimalnom kinetickom energijorn treba da se
krece atolll vodonika da bi pri neelasticnom sudaru s drugim ato-
mom vodonika koji miruje, jedan od njih se pokazao sposobnim da
emituje foton. Pretpostavlja se da se oba atoma prije sudara nalaze
U osnovnom stanju.
Rfei. E k""" = %hRH = 20.5 eV
2.16 N uklearna fizika
Ill. Srnatrajuci da se atorn vodonika nalazi U osnovnom stanju,
izracunati, na osnovu elernentarne Bohrove teorije, ato-
'rna i srednj u vrijednost zapreniinske mase atom,a i uporediti to sa
zapreminskorn maSQru jezgra atoma IH
I
,
RJ"es. Tl = 0,53 . 10--
10
m. Pa = = 2 69 . 10
3
kg!m
3
, 41n.-.o· - )
Tj = 1.2.10
15
rn, Pj = = 2.4· 10
17
kgjrn
3
,
2.16. NUKLEARNA FIZIKA
59
112. Izracunati energiju veze jezgra deuterona 1HZ, kao i speci-
fienu energiju veze po nukleonu.
Rjes. Ev = = (rn
p
·+ mn - 'rnj)c
2
= 2.23 MeV,
E"IA = 1.115 MeV Inukl
113. Izracunati energiju veze zajezgra berilijumovih izotopa ,Be
8
i 4Be0 kao i specificnu energiju veze po nukleonu. Koji je ad njih
stabilan?
R)·es. E", = Ll.m,e
'
= (4mp + 4rnn - mj)e' = 56.63 MeV,
Evd/1l = 7.08 MeV!nukl,
Ev2 = Ll.m2c' ,.= (4mp + 5m
n
- mj)e' = 58.3 MeV,
Ev,jA2 = 6.48 MeV In'ukl
114. SmatrajuCi da se deuteron moze razmatrati kao sistem
proton-neutron na medjusobnom rastojanju 2.5 . 10-
15
rn, odrediti
a) Kulonovsku elektrostaticku potencijalnu energiju dva protona
koji hi se nalazili na istorn tolikom rastojanju.
b) Gravitacionu potencijalnu energiju dva nukleona koji su u miru
na isto tolikoITl rastojanju.
c) Uporediti ove energije sa energijorn veze IZ zadatka 2.
RJes. U
pe
= 0.58 MeV, U
pg
= 0.46·10,,30 eV
115. Aktivnost nekog preparata urnanji se 1] = 2.5 puta za 7
dana.
a) Izvesti zakon radioaktivnog rasp ada.
b) NaCi period poluraspada datog preparata.
RJ·es. A = Aoe·-· T:.::::: O.693t = 5.3 dana
, InT]
116. U uranovoj rudi odnos broja jezgara U
238
prema broju jez-
gara Pb
20G
je rl = 2.8. Ocijeniti starost rude, smatrajuci da je sva
olovo konacni proizvod raspada uranovih jezgara. Period poluras-
pada jezgara U
238
je 4.5 . 10
9
godina.
Rjeif t = --·1:-1n -'L = 2· 10°
. 0.693 1J+ I 0
117. Radioizotop A, sa konstantom radioaktivnog raspada .\,
pretvara se u radioaktivni izotop A2 sa konstantom radio aktivnog
rasp ada '\'2' Srnatrajuci da Sli se u pocetnom trenutku u preparatu
sadrzavala sarno jezgra izotopa Al naCi:
a) Zakon po kome se m,oze odrediti broj atoma radioizotopa A2
u svakorn trenutku..
b) --Vrijeme za koje . .ce aktivnost· radioizotopa A
z
dostiCi maksi-
InUlll.
60
CLAVA 2. ZADACI ZA KONTROLISANO UGENJE
RJeif. a) N (e-
A
" _ e-
A
,,) b) t = lntA,/A,)
;'Z-)'l , 1 ),).
. 118. Izotop stroncijuma 38Sr
90
se beta negativno
1
sa pe-
nodom poluraspada 28 godina. Koliko je vremena potrebno da pro-
tekne da hi 90% prvobitne kolicine stroncijuma?
RJ"es t =:::: TlnlO 9" d
• 0,693 - v go .
119. Izracunati energetski efekat Q nuklearne reakcije
A1
27( H 4 ) p30
13 2 e, n 15
Kakva je to reakcija? Moze 1i ova reakcija da se odvija spontano?
RieS.
Q = tl.mc' = [(mH' + mAl) - (mn + m
p
)] c' = -2.64 AleV. En-
doenergetska. Ne Inoze. '
. 120. Alfa cestica brzine v = 10
6
m/ s eJasticno se sudara sa
J€zgrom ciju masu ne znamo. Uglovi rasijanja Q-cestice i uzmaklog
jezgra BU 60
0
i 30°, respektivno. NaCi masu jezgra.
RieS.
rna; sin
2
()
M=
.sin
2
(J( st"np cot (j .+ cos p)2 - sin 2 p
121. U nuklearnoj reakciji
2
uzimajuCi da jezgro protaktinijurna rniruje prije raspada, odrediti
kineticku energiju Q cestice i jezgra aktinijuma.
R.ies. E ku = A:4Q = 6.94 MeV, E
kAc
= 1Q = 0.13 MeV
. 122. lzracnnajte debljinu olova potrebnog za ulnanjenje in ten-
zlVnosti I koje dolazi od nekog izotopa na 1/20 od pocetne
lntenzlvnostl, srnatrajuCi da je linearni koeficijent apsorpcije I zraka
za olovo 46 rn-I, za zracenje date talasne duzine.
RjJ:jJ. Xl =- In:o 0.065 m,
123. Koliko prosjecno treba da se dogodi sudara, da bi sc neutron
2 usporio do energije 1/25 eV, ako usporivac bude: a)
uglJcmk b) zelJezo c) zlato? Zakljucil
-Ries. a) 112, b) 502 c) 1749
G lava 3
Rijeseni zadaci sa pismenih
is p it a
3.1 Prvi parcijalni ispiti iz Fizike
3.1.1 Prvi parcijalni ispit iz Fizike
61
Tuzla,31.1.1984. god.
1. Plasticna loptica za stoni tenis padnc sa visinc h = 50 em na
stnnu ravan nagibnog ugla 0: = 71 /6 i od nje se elasticno odbije.
a) NaCi rastojanja xI, xz, ... ,Xn, izmedju tacaka udara loptiee 0
strrou ravan.
b) Koliki je odnos k01nponenata brzine loptice u praveu strIDe
ravni i u praveu okomitom na strIDu ravan u momentu drugog udara?
c) Koliko je Xl za slucaj da se strma ravan krece ravnomjcrno
navisc brzinorn u = 0.5 m, / .s?
(4J:.) Tanak zeljezni lanac duzinc L = 1 tn i lllase m = 10 g"sa
vebr6a malirll karikama, ispravljen je po horizontalnom stolu visine
h(h > L) tako da stoji normalno na kraj stola. Kad se preko kraja
prepusti da visi k = 27.5% od cjelokupne duzine, lanac poCinje da
klizi sa stoIa. SInatraJuCi da je lanac homogen po duzini, naCi:
a) koeficijent trenja p, izmedju lanca i stoIa,
b) Tad sile trenja: laric'a, sa stolorn 'fa vrijerrie klizanja i
c) brzinu v lanca u trenutku kada sklizne sa stoIa.
62
CLAVA 3. RIJESENI ZADACl SA PISMENlH lSPlTA
3. Stap duzine L = 6 rn moze se vrtjeti u horizontalnoj ravni eka
ase koja stoji vertikalno. Osa prolazi kroz stap na udaljenosti
d = 0.5 m od tezista stapa. Masa
stapa je m = 1 kg. U tacki
B djeluje stalna sila P = lOON
okornito na stap u toku vrernena
t = 13 s.
Odrediti:
a) ugaonu brzinu stapa po prestanku djelovanja sile,
b) kolika bi morala biti sUa P, koja bi djelovala u tacki A da bi
proizvela isto ugaono ubrzanje.
c) Izvesti izraz za racunanje momenta inercije stapa U odnosu na
OS11 obrtanja.
4. Na dnn cilindriCne posude precnika D = 0.4 m, nalazi se
okrugli otvor precnika d = 1 ern. U pocetnom trenutku niva vode u
posudi je bio ho = 2 ra iznad dna posude.
a) Odrediti ka.ko brzina spustanja nivoa vade VI u posudi i brzina
isticanja na otvoru Vz zavise od visine vode u posudi u odnosu na
dno.
b) Odrediti kako zavisi nivo vode It u posudi od vremena isticanja
(rnjerenom od trenutka kada je isticanje pocel6), te odrediti ukupno
vrijeme potrehno da sva voda istekne.
c) Graficki prikazati zavisnost brzine spustanja nivoa vode VI od
visine nivoa h od dna, kao i zavisnost visine It od vrem,ena koje
protekne od otvaranja otvora na dnu.
5. Zamislirno cia se kroz Zemlju, duz njenog precnika napravi
tunel kroz koji moze bez trenja da se krece kuglica mase rn.
a) Izvesti izraz za racunanje sile kojom Zernlja djeluje na kuglicu
u tom tunelu, pretpostavljajuCi da je Zemlja homogena.
b) Koliko je vremena pot reb no kuglici da sa Zemljine povrsine
stigne u njeno srediste kroz taj tunel?
c) Kolika je pri tome maksimalna brzina kugIice i u kojoj tacki je
()na postize?
d) Da Ii ce brie stiCi od jednog do drugog otvora tunela "nulti
sateI.it" (n.ulti s a t e I ~ t hi kruzio oko Zemlje po njenoj povrsini) ili
kughca kOJa se pust! kroz tunel bez pocetne brzine'?
~ . ~ . Poluprecnik Zernlje je R· = 6370 km, univerzalna· gravitaciona
konstanta I = 6.67· 1O-1l N Tn' / kg', a srednja vrijednost zapremin-
3.1. PRVl PARC1JALNl lSPlTI 1Z FlZIKE
ske mase Zemlje p .= 5.5 . 10
3
kg /m'-
Rjeifenja:
1. h = 50 em
a = 'if /6
Intenzitet brzine loptice pri udaru 0 strmu ravan je
,-
Vo = V2gh
63
Pri idealno elasticnom sudaru loptice i stnne ravni, zbog toga sto
je rnasa strrne ravni mnogo puta vee a od mase loptice, intenzitet
brzine poslije sudara biee isti kao i prije sudara, a uglovi koji one
zaklapaju sa Y -osom prije i poslije sudaTa, bice takodje jednaki. Sa
slike se vidi da brzina poslije prvog sudara vo zaklapa ugao fJ = 'if /3
sa X-OSOll izabranog koordinatnog sistema. Kretanje se odvija sa
pocetnom brzinom pod uticajem sile teze koja saopstava ubrzanje g.
Vektor brzine u nekom trenutku poslije prvog odskoka ce biti
v = vo -!-1ft
Projekcijorn ovog vektora na ose izabranog koordiuatnog sistema do-
bicem.o
Vx = VOx + gx;t = 'Va sin Q + gt sin a:
64
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
Vy = VOy + gyt = Vo cos a - gt cos 0:
(3.1)
Vektor poloiaja kuglice u trenutku t, u odnosu na mjesto prvog udara
o strmu ravail, se moze odrediti prema relaciji
Projekcijorll na ose izabranog koordinatnog sistema se dobijaju ko-
ordinate polozaja kuglice u trenutku t nakon prvog odskoka
t
J gx
t2
• gt
2
sin 0'
x = Vox T -- = vot sm. 0: +
2 2
gt
2
cos a
vot cos Q: - =-----
2
U trenutku drugog udara loptice 0 strnm ravan je y = 0, pa se dohija
gt'
(vo - -.! )t
1
cos Q: = 0,
2
odnosno vrijeme letenja kuglice izmedju prvog i drugog odskoka
g
Uvrstavanjem u izraz za racunanje x dobija se rastojanje duz strme
ravni izmedju prvog i drugog sudara
. gti sin a 4v5 sin a
X, = vot, sm a + ---- = ---- = 8h sin a (3.2)
2 g
Vidimo da ovo rastojanje zavisi od visine sa koje loptica padne na
·strmu ravan i nagibnog ugla te ravni.
Brzina pri drugoIn udaru se lako izracuna jer se zna vrijerne
letenja izrnedju prvog i drugog lldara
1J2x Vo sin a:: + gt 1 sin a:: = 3vo sin 0'
V2y = Va cos a .-' gtl cos a = -Va cos a
3.1. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE 65
Poloiaj loptice poslije drugog udara, u odnosu na mjesto drugog
udara, bice odredjen jednacinama
(3.3)
U trenutku treceg udara je y .- 0, pa imamo da je VTlJeme leta
izmedju drugog i treceg udara
gt2
(va ~ "2 )t2 cos a = 0, =;.
dakle isto kao i izmedju prvog i drugog odskoka.
Rastojanje koje loptica predje za to vrijerne duz strme ravni bice
gt
2
sin 0:'
X2 = 3vot, sin a + 2 = 2 . 8h sin a
2
N a osnovu daljeg izracunavanja moze se dcCi do zakljucka da je ras-
tojanje koje loptica preleti u pravcu X-ose izmedju treceg i cetvrtog
udara
IS = 3 . 8h sin ex
Izmedju n-tog i (n - l)-og udara moze se za Xn pisat
Tn = n· 8hsin ex = n· Xl
Za zadane podatke je Xn = n . 2 m,
b) Odnos komponenata brzine u pravcu X- Y -ose u momentu
drugog udara bice
VIz 3vo sin a r;.,-
-= .... ,=-3tana=-y3
Vl y -Va cos a
c) Aka se strma ravan krece vertikalno navise brzinom u u trenutku
kada je loptica spala sa Yisine h, relatJvna brzina loptice, U odnosu
na stimu ravan (sistem koji se krece) bice
66 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
Projekcija ove relativne brzine u vertikalnom smjeru prema dole daje
Vl,2 = Va + u
U takvom sistemu koji se krece kuglica ce imatiistu brzinu i poslije
odbijanja, pa se dobija
4v;2sina 4(vo + u)2sina
Xl = = = 2.69 m
9 9
Prenla tome, sva provedena razmatranja se mogu primijeniti na ovaj
slucaj zamjenjujuCi brzinu v u nepokretnom sistemu, sa relativnom
brzinom Vl,2 u pokretnom, inercijalnom sistemu.
2. L = 1 m
m= 109
k = 27.5%
a) m =?
b) At, =7
c) v oc?
a) Tezina onog dijeIa lanca
koji visi izvan stoIa
lanac po stolu. Dokle god
je ta f3ila rnanja od sile tr'e-
nja mirovanja' izmedju dije-
la lanca ria stoiu i stoIa, la-
nac nece kliziti. .
Q
'I
h
U trenutku kada poene kliziti znaCi da je sila teze koja vuce lanac
po stolu G, jednaka sili trenja. Tezina dijela lanca koji visi izvan
horizontalne povrsine stoIa je
m
GI = m,g = r;bg
K k
· b k v • t'
a 0 J€ a+b = 100%' mozemo pisa 1
b
----mg
a+b
G
. k
1 = rng---
100%
Sila trenja je F
tr
= 1-"0
2
) gdje je O
2
tezina onog dijela lanca sto je na
stoin
Ft = /1m2g = /1(m - r;ttlg = /1 (1 --":.-) mg
, 100%
3.1. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE 67
'fada se iz jednaCine }itr = GIl za koeficijent trenja mirovanja dobija
/1 (1 - mg =
k
/1 = ---- = 0.38
100% - k
b) Kako Ianac bude vise klizio sa stoIa, to ce biti sIabija siIa trenja.
Njena trenutna vrijednost ce biti
gdje sme sa (t) oznaCili trenutne vrijednosti sile trenja, rnase, odnos-
no duzine dijela Ianca koji je na stolu. Kako je sila trenja linearna
funkcija duzine dijela lanca koji je na stolu, to se srednja vrijednost
sile Inoze izracnnati kao aritmeticka sredina
mg
2
Rad sile trenja je skalarni proizvod te sile i pOlujeranja tijela
Kako je put na kome djeluje ova sila
(
k'
6.5 = L - b= L 1 - 100%)
imacemo
At, = --/1 (1 - 2 "" -9.8 m.l
Sila teze, koja djeluje na enaj dio lanca koji visi, je vrsila fad na
savladjivanju ave sile trenja.
c) BrziIlu lanca kada on bude skliznuo sa stoIa (kada poslednja
karika predje sa stoIa u vertikalan polozaj), mozemo odrediti koristeCi
zakon 0 odrzanju energije.
68 CLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
U trenutku kada poi'inje da klizi sistem lanac-Zemlja ima ukupnu
mehanicku energiju koja je sva U obliku gravitacione potencijalne
energije i iznosi (za nnlti nivo racunanja potencijalne energije je uzeta
podloga na kojoj stoji sto)
= mg (h- iC)
2L/
Dok se lanac bude ispravljao (klizao sa stoIa), ova njegova potenci-
jalna energija ce se jednim dijelom trositi na savladjivanje sile trenja,
jedan diD ce preCi u kineticku, a jedan diD ce ostati u vidu potend-
jalne energije, jeT je visina stoIa veta cd duzine lanca. Kad se lanac
ispravi, njegova ukupna mehanicka energija iznosi
(
L) mv
2
Ez = mg h - Z- + -2-
Kako je sistem sto-lanac-Zemlja izolovan i u njemu djeluju pored
konzervativne sile teze i nekonzervativna sila trenja, to cc promjena
ukupne mehanicke energije sistema biti jednaka radu nekonzerva-
tivnih sila
Ez - EI = At,
(
L) mv
2
( b
2
)
mg h- Z- + -2- - mg h - 2L
Nakon sredjivanja dobijamo
I2At, ( k)
v = \1 ~ + Lg 1 - (---)'
1 m 100%
3. L = 6 m
tt)
b)
c)
d = 0.5 m
m = 1 kg
F = lOON
t = 13 s
w ='(
FA =7
I =7
= 2.67 m/s
x ~ s
3.1. PRVI PARCIJALNI ISPlTI IZ FIZIK.E 69
c) Frvo (.erno izvesti izraz za racunanje momenta inercije stapa u
odnosu na OSli obrtanja.
Moment inercije uocenog djelica mase dm (srafirani dio na slici)
je
dI = x
2
dm = x
2
pdV = pSx'dx
I\1oment inercije stapa U odnosu na:- datu OSli bice
J /
L/2-d
1= dI = pS xZdx =
-(L/2+d)
= p: [( ~ _ d) 3 + ( ~ + d) 3] =
mL2
--+md
2
12
a) Ako konstantna sila F djeluje u tacki B okomito na stap u
horizontalnoj ravni u toku vremena t, ona ima impuls momenta sile
koji je jednak promjeni momenta impulsa (koliCine kretanja) stapa.
Kako je stap mirovao, to se moze pisati Mt = Iw, pa se dobija
Mt F (f - d) t
w = -- = = 10
3
ra.d/s
I mL2+d2 '
12 m
b) Moment sile koja djeluje u tacki A okomito na "tap u horizontalnoj
ravni je
MI = FI ( ~ + d)
Prerna osnovnoj jedna6ni dinamike rotacionog kretanja je
1'1'[1 = 1"'1
Kako se zahtijeva da ovaj moment proizvede isto ugaono u brzanje
kao i moment sile F, to Inora bit
odnosno
'L )
F
1
(z+·d
w
= I-
t
F
1
=
"( mti- + md
2
) w
(f + d) t
= 71.43 N
70 GLAVA 3. RI.JESENI ZADACI SA PISMENIH lSPITA
4. D = 0.4 m
d = 1 ern
ho = 2 m
a) v, = vI(h) =?
V2 = v,(h) =?
b) h = h(t) =?
tis =7
c) nacrtati grafike
v = v(h)
h = h(t)
a) Prema Bernulijevoj jednacini) ako nivo racunanja potencijalne
energije postavimo na otvor na dnu suda) mozemo dobiti
pvi pv
2
Pa + pgh + ..- = P + __ 2
2 a 2
(34)
Na osnovu jednacine kontinuiteta strujanja imarno
(3.5)
Rjesavanjem (3.5) po v, i uvrstavanjem u (3.4) imamo
P
V' pS'
pgh + _, = __ , v'
2 2si 1
v = d2./ 2gh.
1 VD4_-d4
= 2.8 . 1O-
3
v1h (m/ s)
Brzina na donjern otvoru ce biti
s, ~
V2 = S2 V, = 4.43Vh(m/s)
b) Zapremina vade koja istekne za vrijerne dt bice
-dV = S,v,dt
3.1. PRVl PAR CI.JA LNI lSPlTl lZ FlZIKE
Znak "- " ukazuje da se zapremina vade u sudu srnanjuje.
Integracijom se dobija
Kako je D4 ::v d
4
mozemo pisati
Fo
d2 'if
Vh = ho - - • / -t
D' V 2
71
(3.6)
U trenutku kada bude istekla sva voda je h = 0, pa je vrijeme isti-
canja
D2 (2h-
t i , = d.'V -; = 1021 s
Uzimajuci OVO U obzir, mozemo (3.6) napisati kao
K vadriranje daje
c) 'lrazeni granci izgledaju
72 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH [SPIT A
4
'lI1[10-
l

if, (h)
3
2
2
1
h[mJ

"
2
0,5
5. Kao sto je poznato Inasa koja je ra."3poredjena u vidu jedne
sferne ljuske, u svojoj unutrasnjosti proizvodi gravitaciono polje cija
je rezultujuca jaCina jed-
naka nulL Prerna tome, na
kuglicu u tunelu djelovace
gravitacionom silom. sarno
ena rnasa koja je ostala i-
zmedju nje i centra Zemlje.
Prema Njutnovom zakonu
gravitacije imamo
p=
rn'm
r2
(3.7)
gdje je ro jedinicni vektor vektora polozaja kuglice.
obzir da je
,43
m := -r 7rp
3
UVrStavanjem u (3.7) dobijamo
UzimajuCi u
(3.8)
Vidimo da je sila usmjerena prema centru Zemlje i da je linearna
funkcija udaljenosti od njega. Maksimalnu vrijednost ima ta sila
kada je tijelo na povrsini Zemlje Ina pocetku tunela). i ana iznosi ..
Ji'max
3.1. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE 73
b) Kako je sila koja djeluje na kuglicu u svakoj tacki u tunelu
usmjerena ka centrn i proporcionalna udaljenosti ad njega, to ce
kuglica vrsiti oscilatorno kretanje kroz tune!. Period tih oscilacija je
rm j--S;;;:- Irs;
T = 21Cy k = 21C 4i
1C
pm = V iP
(3.9)
Trazeno vrijeme je
T
t = = 21.11 min
4
c) Maksimalnu vrijednost intenziteta brzine bi imala kuglica kad pro-
lazi kroz ravnotezni polozaj ( centar Zemlje). Ona hi iznosila
21C 'iP
V=ax = aw = Rz -'- = 2r. Rzy- = 7894 m/ s "" 7.9 krn/ s
T . 3r.
d) Vrijeme koje je potrebno "nultom sateHtu" je polovina vremena
obilaska oko Zemlje. Odredicemo ga iz uslova
1J
Brzina kojom se krece "nulti satelit
n
je prva kosrnicka brzina i odre-
djuje se iz uslova
gdje je m masa satelita, a v brzina njegovog kretanja po kruznoj
putanji. Rjesavanjem po v se dobija
Vidi se da je ova brzina jedanaka v
max
racunato u prethodnom 0-
djeljku. Tada je
tl =
Poredjenjem sa. relacijam (3.9) vidi se da je
,
tl = ':.T= 2t = 42.22 m£n
2 ...
Prema tome period obilazenja "nultog satelita" i period oscilovanja
kuglice su jednaki.
74 GLAVA 3. RlJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
3.1.2 Prvi parcijalni ispit iz Fizike
Tuzla,24.11.1987. god.
l. U trenutku t = 0 cestica je krenula iz koordinatnog pocetka
u pozitivnom smjeru X-ase. Njena brzina se mijenja sa vrernenom
po zakonu v = vorl tiT), gdje je vektor pocetne brzine "iji je
moduo Vo = 0.1 mis, aT = 5 s. NaCi:
a) Koordinatu x cestice u trenucima vremena tl == 6 5, t2 = 10.5
i t3 = 20 s,
b) Trenutke vrerrlena kada ce se cestica nalaziti na rastojanju
0.1 m od koordinatnog pocetka i
c) Puteve S koje cestica predje za prvih 4 .s i 8 s. Nacrtati
pribliino grafik S = S(t).
2. Iz puske se opale jedan za drugim dva rnetka brzinom Vo =
250 mj." prvi pod uglom a, = 'lC 13, a drugi pod uglom a2 = Jr /4
U odnosu na horizontalu. ZanemarujuCi otpor vazduha nati illter';aI
vremana medju opaljivanjima pri kojem ce se meci sudariti jedan
sa drugim. U kom trenutku t od opaljivanja prvog rnetka ce se to
dogoditi? Kolike su koordinate tacke u kojoj se dogadja sudar?
nepokretnog kotura prebacen je neistegljiv konac
zanemarIjive mase. Za kra- .
jeve konca privezana su ti-
jela A i B. Tezina tijela A
je dva puta veca od tezine
tijela B. U pocetnom tre-
nutku tijelo A se nalazi na
visini h = 60 em, a tijelo B
dodiruje podlogu. Kolikaje
maksirn.allla vis ina do koje
se popne tijelo B kada se
sis tern prepusti sarnom se-
bi. Pri klizauju konca pre
h
A
ko koturajavlja se sila trenja kojaje jednaka polovini tezine tijela B.
4. Homogenorn valjku saopsti se pocetni impuls usljed cega se
on poene kotrljati bez proklizavanja uz strrnu ravan brzinorn Va =
3 m/s. Nagibni ugao ravni je!3 = 200.
oJ Izvesti iZTaz za racllnanje morIlEmta ineTcije valjka u odnosu na,
osu simetrije normalnu na baze. '
3.1. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE
75
b) Na koliku visinu ce se popeti valjak?
c) Koliko vremena tl ce se kretati do zaustavljanja?
d) Koliko vrernena t, ce trajati kotrljanje niz strmu ravan do
poeetnog polozaja?
e) Koliku brziIlU v pri povratku irna valjak u trenutku prolaska
kroz pocetni polozaj?
Trenje kotrljanja zanemariti.
5. ZavrneLak cijevi iz koje istice voda u fontani stoji u vertikalnom
pravcu i irna oblik konusa koji se suzava prema gore. Precnik gornjeg
presjeka je d, a donjeg D. Visina konusIlog dijela je h. Visi.na ver-
tikalne struje vode u fontani je H mjereno od gornjeg kraja konusa.
Odrediti:
a) Protok vode u font ani,
b) N a kojern presjeku, i za koliko, je pritisak u konusu fontane
veCi od atmosferskog?
Rjeifenja:
1. t = 0, x = 0, y = 0
a)
·v=Vo(1-t!T)
Vo = 0.1 mls
t = 53
Xl=? h=6s
X2 =? t'2 = 10 S
X3 ="1 t3 = 20 s
b)
d)
t, =7
V
t2 =?
d = 10 ern
8
1
=?
S2 =?
it
t, = 4 s
,r
X
t2 = 8 s
S = S(t)
a) Ako je cestica krenula iz koordinatnog pocetka 11 pozitivnom
srnjeru X-ase, njena hrzina kao vektor u nekom trenutku bice
__ Va
v = Va - --t
T
PoredeCi ovo sa izrazom za brzinu pri promjenljivorn kretanju
v= Vo + at
zakljucujemo da je ubrzanje pri kretanju tijela
_____ Vo
a=--
T
76 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIII [SPITA
Kako je t\i vektoT pocetne brzine, a T konstantna vrij"ednost, vidi se
da ce ubrzanje biti konstantno po brojnoj vrijednosti i stalno USID-
jereno supiotno od smjera pocetne brzine, tj. kretanje ce u pocetku
biti jednoliko usporeno.
Pomjeranje koje tijelo iZVTSi za neko vrijeme bice

() t a Vo,
uT = r -- = Vo + - = vot -
2 27
Projekcija vektora poJozaja na X-osu daje koordinatu polozaja tijda
u trenutku t
Vo cosUVO"t'
2T
Kako je vektor r u pravcu X -ose, to ugao izmedju :;' i orta ose Z m07,e
hiti 0 iIi 'if, a ugao izmedju 0'0 i fje 0°, pa imamo
Vo 2
X = vat - -t
2T
(3.10)
Trazene koordinate ce se dobiti uvrstavanjem odgovarajuCih vrem_ena
U ovu relaciju: Xl = 0.24 m, Xz = 0 i X3 = - 2 m.
b) Iz izraza za brzinu
zakljucujerno da ce tijelo iCi u s-mjeru X -ose do trenutka t = T kada
brzina postaje nula. Od tog trenutka ono se vraca u suprotnom smje-
TU od smjera X-ose, pa ce prema tome krez tacku koja je udaljena
d = 10 em od koordinatnog pocetka cestica prolaziti u dva vremen-
ska trenutka. StavljajuCi x d u jednaCinu (3.10) i sredjujuci je,
dobijamo
Rjesavanjem se dobija
2 2rd
t 2Tt+ - = a
Vo
(
I2;T)
t
"
,=7
"' TVo
t, = 1.15 .s i t, = 8.85 s.
3.1.. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE
77
Kada loptica dodje u koordinatni pocetak, ona ce produziti da
se krece u suprotnom s:mjeru od smjera X -ose, pa ce jos jednom biti
u tacki koja je udaljena za d = 10 em od koordinatnog pocetka, ali
sada sa lijeve strane od koordinatnog poc.etka. StavljajuCi 11 jednaCini
(3.10) x = dobicemo nakon sredjivanja
. 2Td
t' 27t - = 0
Vo
t
,
,2 = 7 (1 ±
t, = 10.9 s i t2 = 8
Ovo drugo rjesenje nema fizikalnog smisla jeT vTijeme ne moze
biti negati-vno, pa se odbacuje.
c) Put. koji cestica pTedje mozerno izracunati na sljedeCi naCin:
Do trenutka tl = T = 5 s cestica vTsl jednoliko usporeno kretanje,
pa je za svako t S T, predjeni put jednak udaljellosti od koordinatnog
pocetka. Za vremenske trenutke t S 7 predjeni put ce se racullati
kao
NakeD zustavljanja u trenutku t =- T, tJjelo ce poceti jednoliko ubrza-
no kretanje u suprotnom smjeru od srnjera X-ose, a put koji predje,
posta krene iz mira bice
art T)' volt 7)2
Sl = =
2 2T
Ukupan put koji je tijelo presJo do trcnutka t, ako je t > T bite
jednak zbim puta koji predje do zaustavljanja i put a koji prcdje od
zaustavljanja do tog trenutka.
V07' 1Io(t r)2
Stl = Var +
27 27
v
o
t'2
VOT - vot + ---
27
Za tl = 4 s ·.rzraza za put 8 i dobiti 8 1 = 0.24 m.
Za t
z
= 8 8 > r koristicemo iZTaz za ukupan put i dobijaroo
8
2
= 0.34 m.
78 CLAVA 3. RlJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
GrafIk zavisnosti S(t) bice
S
o
2. Va = 250 m/s
"'1 = 7r/3
<>2 = 7r/4
6.t =?
2 3 4 '[ 6 7 8 9 10 t
Ako se prvi metak ispali iz pu§ke u nekom trenutku pod uglom
0:1 U odnosu na horizontalu, on ce u horizontalnoITl pravcu vrsiti
jednoliko kretanje, brzinorn koja je jednaka VOx komponenti brzine u
pocetnom trenutku, pa je koordinata polozaja u pravcu X-ose data
relacijom
U vertikalnom praveu vrS! se jednoliko prornjenljivo kretanje ( u
pocetku jednoliko usporeno) sa ubrzanjem g, pa je koordinata y
metka u treIlutku t od ispaljivanja
Aka se drugi metak ispali nakon nekog vremenskog intervala 6.t, tada
ce njegove koordinate polozaja u trenutku t biti
X2 = vux2(1 - 6.1) =, VUCOS"'2(t - 6.t)
_ .' . g(t - 6.t)2
Y2 -- vUY'it - 6.1) - =
2
__ .. g(t - 6.t)2
--- vu(t -- !!.t) sm "'2 - -----.
2
Zrn?- ce se sudariti.u nekOll1 trenutku, t <?d ispaljivanja prvog metka,
ako je u tom trenutku:xl = X2 i Yl = Y2 -
3.1. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FlUKE
Uvrstavanjem se dobija
vot cos ", = vo(t - 6.t) cos ",
. gt
2

vot SIU 0':1 - - = vo(t ...- llt) SlIl(X2
2
g( t - 6 . t ) ~
2
79
(3.11)
(3.12)
Iz jednaCine (3.11) se, nakon skraCivanja sa Vo i sredjivanja, dobija
COS 0::2
6.t = (1 .. - --)t
COS a1
Ako u jednacini (3.12) na desnoj stranl, lzvrSlmo mnozenje u pr-
vom danu i kvadriranje u drugoID, i uvrstimo izraz za b..t, Hakon
sredjivanja dobijamo
2vo sin( cq 0'.2) cos 0:2
t=
9 cos
2
0:2 - COS'2 0:1
(3.13)
Uvrstavanjerll u izraz za .6..t nadjen iz jednakosti Xl = X2 dobijaIIlO
Prerna torne drugi metak treba ispaliti za priblizno 11 s iza prvog cia
bi se s njim sudario.
b) Vrijeme koje protekne od ispaljivanja prvog zrna do sudara
prema (3.13) ce iznositi t = 37.3 s.
Koordinate polozaja tacke sudara biee
3. G
A
= 2G
B
h = 60 em
F'r =;GB /2
H=?
X, = vot cos "" = 4663.8 m
gt'
Y, = vut sin "" - 2 '" 1251.2 m
80 CLAVA 3. RlJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPIT'A
Ako se sistem prepusti sa-
mom sepi tijelo A ce se
spustati, a tijelo B podi-
zati. Kretanje tijela bi-
ce odredjeno silama koje na
njih djeluju.
Projekcije na izabrani koor-
dinatni sistem daju za tijelo
B:
mEg = -rnB0B
(3.14)
r
h
Znak minus na desnoj strani jednakosti pokazuje da se tijelo
ubrzava u suprotnom smjeru od smjera X-ose.
Za tijelo A imamo:
(3.15)
Kako je uze neistegljivQ to je u svakom trenutku aB = aA = a, a
prema zakonu akcije i reakcije je Fzl = F:
1
i Fz2 = F:z
Posto se javlja trenje izmedju konca i kotura, lako se zakljucuje
da je = FI zl + Ftr = Fz1 + 'fnEg /2.
Uvrstavanjem ovih zakljucaka u (3.14) i (3.15) dobijamo
mBg - FZl m'Ba
mAg - FZl - mBg/2 =
Ako od druge jednaCine oduzmemo prvu i sredimo je, dobit cerna:
a=
Kada tijelo A spadne za visinu h, tijelo B ce se popeti do tolike
iste v-.isine je uze neistegljivo) krecuci se jednoliko ubrzano bez
pocetnebrzine. Brzina koju je postiglo tijelo B na kraju svog pen:-·
janja bice v' = 2ah gh/3
3.1. PRVI PARClJALNI ISPIT! IZ FIZIKE
81
U tom trenutku prestaje ubrzano kretanje, i tijelo B produzava
da se krece kao da je na visini, h izbaceno vertikalno u vis, brzinom
vo = v = Vgh/3
Visina na koju ce se popeti iznad tog nivoa bice
v
2
h
h
max
= =-
2g 6
Maksimalna vis ina na koju tijelo dospijeva bite
7h
H = h + hmax = 6- = 0.7 m
4. vo=3m/s
f3 = 20°
a) I =?
b) h
c) t, =?
d) t2 "?
eJ v =7
Uoceni element valjka na rastojanju rod ose ima zapreminu dV =
rdtpdrdz
l
odnosno masu
dm. = pdV = prd<pd,dz
Moment inercije ovog djelica U odnosu na osu simetrije je
dID = ,'dm = pr3 dr drpdz
Ukupan moment inercije za obrtanje oko ose simetrije valjka ce biti
10 = f r
2
dm = p 1
RO
1L r
3
drdrpdz
10 = p (R" ,3dr (h drp r
L
dz
Jo -- . Jo 10
= mR5
2 2
82 GLA VA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
b)
Ovo se maze uraditi na tri nacina, i sva tTl dovode do is tog rezul-
tata.
Prvi nacin: razmatranje obrtanja aka trenutne ase koja prolazi
kroz O.
Dok se valjak kotrlja bez proklizavanja i klizanja anda sn sve nje-
gave tacke kojima se on dodiruje sa podlogom u miru i predstavljaju
trenutnu osu ako koje se ohreu sve ostale tacke, pa prema tome i
centaT rnase ( odnosno sve one kaje leze na 08i simetrije). Tangcn-
cijalna brzina obrtanja centra mase eka trenutne ase predstavljace
njegovu trenutnu brzinu
odnosno trenutna vrijednost ugaone brzine obrtanja oko ose ce biti
v,
w=-
Ro
Diferenciranjem ave jednaeine po t dobicemo
dw dv,
dt Ro dt
odnosno ugaeno ubrzanje pri kretanju ce biti
a,
0:: = ._-
Ro
(3.16)
(3.17)
Prema osnovnoj jednaCini dinanlike rotacionog kretanja, proizvod iz
momenta inercije tijela U odnosu na osu rotacije i njegovog ugaonog
ubrzanja jednak je zbiru momenata svih spoljasnjih sila koje djeluju
na tijelo (racunatih u odnosu na tu -istu osu) .
3.1. PRVI PARClJALNI lSPlTI lZ FlZIKE
83
gdje su Ma , MR i M
tr
momenti sila teze, reakcije podloge i trenja,
respektivno. Kako pravci sila reakcije podloge i trenja prolaze kroz
trenutnu osu rotacije u 0 to su njihovi momenti jednaki nuli, pa
ostaje sarno moment sile teze.
(3.18)
ove sile je, kao vektor, usmjeren duz ese obrtanja prema
nama, tj. suprotnog je smjera od ugaone brzine abrtanja valjka, pa
ce izazivati jednoliko uspareno obrtno kretanje. Projekcija ave vek-
torske jednacine na osu u srnjeru prema nama je
10: = Rorng sinj3 (3.19)
Prema Stajnerovoj teoremi je
2 mR5 . 3rnR6
I = 10 + rnR
o
= -- + _
2 2
pa se koristeCi (3.19) dobija
3mRJ a,
= Romg sin j3
2
a, = ilgsinj3
Prema tome, zakotrljani valjak ce se kretati jednoliko usporeno uz
strmu ravan, pa ce put koji predje dok se ne zaustavi biti
U tom trenutku se nalazi na visini
. 3v5
h = Sz sm j3 = - = 0.69 m
4g
(3.20)
Drugi naCin - razmatranje ubrzanja centra mase i ugaonog
oko ose koja prolazi kroz centar rnase.
84 GLAVA 3. RIJESENI ZADACl SA PlSMENIH ISPITA
Kretanje valjka mozemo razmatrati kao translatoTno pomjera-
nje centra mase i obrtanje oko ase koja prolazi kroz centar mase.
Translatorno pomjeranje je odredjeno jednaCinom
3
ma, = L .F; = G + R + i;" (3.21 )
i=l
a rotaciono aka ose kroz centar
3
15. = LMi,p = Me + MR + Mtr
i=l
gdje je a ugaono ubrzanje ako ose kroz centar rnase, a na desnoj
strani znaka jednakosti je zbir rnornenata svih spoljasnjih sila koje
djeluju na to tijelo (u donosu na istu osu kroz centar mase). Kako
pravci sile teze i reakcije podloge prolaze kroz osu oke koje razma-
tramo okretanje
1
to su njihovi momenti jednaki Iluli) pa sarIlO ostaje
moment sile trenja
(3.22)
gdje je Rb vektor po]ozaja napadne tacke silc trenja u odnosu na osu
kroz centar.Projekcija (3.21) na izabrane ese koordinatnog sistema
daje
)( - osa
Y··osa
-- mg sin f3 + F
tr
= -mac
- mg cos (3 + R = 0 =? R = mg cos /3
(3.23)
Iz (3.22) se vidi daje moment sile trenja suprotnog srnjera od ugaone
brzine, pa ce prema tome izazivati usporeno obrtno kretanje
(3.24)
gdje smo uzeli u obzir da je Rh = R
o
.
UzimajuCi U obzir da je D: = at! R
a
, kao i to da je pri ovakvom
kretanju Vt = Vc i da se diferenciranjem dobija at = an mozemo
(3.24) pisati kao
odnosno
3.1. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE
Uvrstavanjem u (3.23) i sredjivanjem se dobija
2 .
a, = ··gsm(3
3
Put zaustavljanja valjka biee
a trazena vis ina
2 3 2
S
_ Vo _ Va
z-·-----
2a, 4g sin (3 ,
3v
2
h = Szsin/3 = _0 = 0.69 m
4g
TreCi nacin (energetski pristup)
85
Sila trenja koja se javlja ne vTsi rad (jer nema proklizavanja), a
silu trenja kotrljanja zanemarujemo, pa ce ostati u vaznosti zakon 0
odrzanju ukupne mehanicke energije. Ukupna mehanicka energija na
pocetku strme ravni je jednaka zbiru kineticke encrgije translatornog
pomjeranja centra mase valjka i kineticke energije njegove rotacije
oko ase simetrije (na kojoj lezi centar mase valjka), a na visini h
je jednaka sarno potencijalnoj energiji ( kao nulti nivo racunanja
potencijalne energije uzeto je podnozje strme ravni).
Kako je kod ovog kretanja u pocetnom trenutku Vo
imacerno, nakon zamjene i sredjivanja
3v
2
h = _0 =0.69m
4g
Rwo,
c) Kako je kretanje centra mase uz strmu ravan jednoliko usporeno,
t.o se vrijeme zaustavljanja moze odrediti iz izraza za brzinu
v = Va - act
stavljajuCi da je ona na vrhu strme ravni jednaka nuE
Va'-
I
z
= - = 1.34 s
a,
86 CLAVA 3. RlJESENl ZADACl SA PlSMENIH ISPITA
d) Poste se energija ne trcsi na savladjivanje sila trenja, to ce ubr-
zanje centra mase valjka niz strmu ravan biti isto kao i pri penjanju
uz strillu ravall, pa ce sa visine h stiCi do podnozja za isto vrijeme
t, = t
z
= 1.34 s
e) Valjak, nakoIl zaustavljanja, krene niz stnnu ravan i pri dolasku
u pocetni polozaj imace brzinu
v = aJs = Va = 3 rn/ s,
dakle jednaku pocetnoj brzini.
5. d
D
h
H
a) Q =?
b) I:;.p =?
b) Prema Bernulijevoj jednaCini za
proticanje idealne tecnosti kroz stru-
jnu cijev, duz jedne strujne linije vazi
pvi
PI + pgh,+ - = P2 + pgh2 + -
2 2
(3.25)
H
gdje je PI pritisak koji vlada u tai'ki 1 na presjeku 5, koja se
nalazi na visini hi iznad nekog pToizvoljno izabranog nivoa, a Vi
brzina djelica tecnosti u toj tacki. Velicine oznacene indeksom 2 su
odgovarajuce velicine u tacki 2 na izlazu iz konusa. Ova jednacina
se moze malo transformisati
p(v
2
_ v
2
)
PI - P2 = pg(h2 - h,) + _2 ___ '_
2
(3.26)
Zaprerninski protok tecnosti je zapremina tecnosti koja u jednoj
sekundi protece kroz presjek cijevi
I:;. V 5vl:;.t
Q = = --= 5v
I:;. t I:;.t
3.1. PRVl PARClJALNl ISPlTl lZ FlZIKE
Prerna jednaCini kontinuiteta strujanja je
odnosno
D21'( d'1'(
--v --_··_'v
4 I - 4 '
87
(3.27)
Uvrstavanjem u (3.26) i uzimajuCi U obzir da je h2 -hI = h, hnacemo
p ( d
4
)
PI - P2 = pgh +:2 1 - D4 (3.28)
Brzinu V2 rnozerno odrediti na osnovu zakona 0 odrzanju ukupne
mehanicke energije za jedan djelic tecnosti. Djelic rnase ,0..rni koji
izalazi kroz vrh fontane ima brzinu V2 i kineticku energiju
A 2
Em = !:::'
rniv
2
2
. Kada OIl ide nav-iiSe, ta energija se trcs! na savladjivanje sile teze,
kada se nadje na visini H iznad otvora, njegova ukupna mehanicka
eneTgija .bice u vidu potencijalne, pa se moze pisati
2
= I:;.migH => V
2
= 2gh
Uvrstavanje 11 (3.28) daje
PI - p, = pgh + pgH (1 -
Kako je d < D, to je izraz na desnoj strani jednakosti pozitivan, pa
je prema tome pritisak Pi veti od P2 za vrijednost
I:;.p = pg [h + H (
1
- :;4) 1
a) Protok vode u fontani je
88 GLA VA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIII ISPITA
3.1.3 Prvi parcijalni ispit iz Fizike
Tuzla,16.5.19S7. god.
l.Na strmoj r a v n i ~ nagibnog ugla j3 = 7f /6 nalaze se tijela Ciji je
odnos rnasa m,/m, = 1J = 2/3 i koefieijent trenja izrnedju tijela m,
i strme ravni f,L = O.l.
Masa kotllra je rr1-3 = 0.5 mI.
NaCi rad sile trenja za vrijeme
t = 3 S od pocetka kretanja, m,
aka se sistem prepusti samom
sebi iz mira, i aka je masa
m, 2 kg. Masu niti kao i
trenje U osovini katura zane-
mariti. Nit ne proklizava po
koturu.
m,
2. Valjak rnase m i poluprecnika r pocne da se kotrlja bez pro-
klizavanja niz strmu ravan sa visine h. Kolika je brzina centra mase
na kraju strrne ravni? Kolika je periferijska brzina tacaka na obodu
valjka u tom trenutku? Kolikaje kinetii'ka energija rotaeije? Zadatak
rijesiti koristeCi:
a) Njutnove zakone mehanike i
b) zakon '0 odrzanju rnehanicke energije.
3. U sistemu ( kao na slieil,
iz sirokog suda A kroz cijev
istice viskozna tecnost cija
je gustina p = 10
3
kg / mS.
Izvesti izraz za racunanje
protoka tecnosti kroz hori-
zontalnu cijev. N aCi sred-
nju vrijednost brzine (po
presjeku)
--
- -
- _.
-
-
-
r--
~
--
-
h3
- -
l
I
-
IF
h;
1'-1i'1...
-
i
l
I
L I
brzinu kojoID tecnost istice kroz otvor B, ako je hI = 10 em;,
h, = 20 em i h3 = 35 em. Rastojanja L 8U jednaka i iznose 30 em.
Objasniti zasto pravac koji polazi od otvora B i prolazi kroz nivoe
tecnosti u manoITletrima, probada sud A nize nivoa tecnosti u njernu.
4 .Covjek mase m = 80 kg hoda jednoIikom brzinoin po rubu
kruzne pl;'ie (diska) poluprecnika r i mase M = 480 kg. Ploca moze
3.1. PRYI PARCIJALNI lSPITI lZ FlZIKE 89
da rotira bez trenja oko ose simetrije. Za vrijeme T, = 60 8 covjek
obidje eijelu plocu.
a) Za koliki ce se ugao a obrnuti ploca za vrijeme Tl?
b) Za koliki ugao (3 ce se pomjeriti covjek za to vrijeme?
c) Za koliko vremena t ce covjek doci u polozaj odakle je krenuo
obzirom na podlogu?
5. NaCi potencijalnu energiju gravitacionog medjudjelovanja:
a) Dvaju materijalnih tacaka masa rnl i m2, aka se one nalaze na
rastojanju T,
b) Materijalne tacke mase m i tankog hornogenog stapa mase M i
duzine L, ako se ani nalaze na rastojanju a jedno od drugog. Odrediti
takodje, silu njihovog medjusobnog djelovanja.
Rjeiienja:
1. (3 = 7r/6
m,fm, = 1J = 2/3
Jl. = 0.1
mg = 0.5 m'l
A
tr
:7-=:?
t = 3 S
m, = 2 kg
Prema Drugorn Njutno-
vom zakonu mehanike,
translatorno kretanje ti-
jela. ml i "1'2 i rotaciollo
kretanje kotura ms opi-
suju se jednaCinam,a
fl
ii, + 6
,
+ FZl + F
tr
= m,a,.
62 + FZ2 = m2ii2
3
Iii = LMi
i=l
(3.29)
. (3.30)
(3.31)
Projektovanjem ovih vektorskih jednacina na ose izabranog koordi-
90 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
natnog sistema, kao na slici dobijamo
-mIg sin f3 - Ftr + Fzl = ml al
-m,g cos,6 + R, = 0 '* R, = m,g cas,6
Na osnavu druge jednaCine se za silu trenja dobija
Tada se moze pisati
Iz jednaCine (3.30) dobijama
Treca jednacina projekcijom na Z-osu daje
gdje je r poluprecnika kotura, a SITljer vrcenja je naznacen na slici.
Ako je nit nei8tegIjiva i ne proklizava po koturu, oIlda mara biti
al = a2 = at, gdje je at tangencijalno ubrzanje tacaka na obodu
kotura za vrijeIne vrcenja. Obiljezimo vrijednost tog ubrzanja sa a.
Uzirnajuci l! obzir da je at = rex = a i = odnosno = FZZl
imacemo
a
1- = (Fz2 -- Fz,)r
r
-rn,9(sin,6 + ,"C08,6) + = m,a
mzg - Fz2 = mza
(3.32)
(3.33)
(3.34)
Moment inercije kotura U odnosu na osu obrtanja je I = msr2/2, pa
uvrstavanjem u (3.32) dobijama
(3.35)
Saberemo Ii (3.33) i (3.34) dobicemo
[m, -- m,(sin,6 + j.lcos,6)] 9 --·(F
z2
- F
z
') = ·(m, + m,)a (3.36)
3.1. PRVI PARCIJALNI ISPITI lZ FlZIKE
Uvrstavanjem (3.35) u (3.36) dobicemo
rj - (sin,6 + j.l cos ,6) / 2
a = . - g = 0.41 m s
1 + '7 + 0.25
Put koji tijelo predje za prve tri sekunde od pocetka kretanja je
at'
Rad sile trenja je
S = - = 1.84 m
2
At, = J dS = - J F
t
, dS = -j.lm,gcos,6S = -3.13 J
91
Rad je negativan, jeT se pomjeranje vrsi nasuprot djelovanja sile
trenja.
2. m
r
h
a)
v -1
, -.
Vt =7
Ekr =7
b)
v -"7
c --.
Vt =?
Ekr ='1
Prema Njutnovim zako-
nima mehanike, kretanje
valjka je opisano osnovnOID
jednaCinom dinamike rota-
cionog kretanja
.-
h
N
I5.= ';LMi (3.37)
gdje je I Inoment inercije tijela U odnosu na osu oko koje se vrSI
obrtanje, a Mi moment i-te spoljasnje sile U odnosu na istu osu.
Najzgodnije je da za osu izaberemo liniju duz koje se valjak
dodiruje sa podlogom (trenutna osa rotacije). Tada je jedino mo-
ment sile teze razlii'it od nule ( sile it, i R prolaze kroz Deu obrtanja
pa iill je moment jednak nuli).
MG=rxG
92 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENlH ISPITA
Ovaj moment je usmjeren duz ose U cfteZ. UgaoIlo ubrzanje kao
vektoT je istog smjera i pravca. Projekcija jednaCine (3.37) na smjer
ugaonog ubrzanja daje
I" = mgT sin 0 (3.38)
Moment inercije valjka U odnosu na datu osu izrac.unat cerno po
Stajnerovoj teoremi
2 3 2
_ 2,_ mr. 2 mr
]' - 10 + mr - -- + mr = --"
2' 2
Tangencijalno ubrzanje centra roase (tacka na osi simetrije) n odnosu
na trenutnu osu bice
Uvrstavanje u (3.38) i sredjivanje daje
Brzina centra rnase (ose simctrije valjka) na kraju strme ravni bice
v, = V2acS = 2V!9h
3
Periferijska brzina tacaka na obodu valjka bice
v = rw,
gdje je w ugaona brzina rotacije oko centralne ose. Kada nema pro-
klizavanja valjka po strrnoj ravni, onda je brzina tacaka na liniji
dodira valjka sa podlogorn jednaka nuli, to jest njihova periferijska
brzina je jednaka brzini centra mase.
~
v = Vc = 2 1 / - ~
"V 3
Kineticka energija rotacije ce biti
3.1. PRVI PARCIJALNl lSPITI IZ FlZIKE 93
Kako je 10 = mr
2
/2 i W = velr irnacerno
b) Prema zakonu 0 odrzanju energije mozelno pisati da je sva poten-
cijalna energija presla u kineticku energiju translacije centra mase i
rotacije eka ose simetyije. Sila trenja ne vrsi nikakav fad jeT tijelo ne
proklizava
Kako je w = 1J
c
/r i 10 = mr
2
/2, imacemo
Periferijska brzina tacaka je jednaka brzini centra mase.
Ra.zmotrlIDo to malo de-
taijnije. Brzina svakog dje-
lita pri ravninskom krcta-
nju Vi moze se napisati
kao zbir brzine translator-
nog kretanja tacaka na osi
rota.cije Vc i periferijske br-
zine pri rotaciji oko te ose
iJ' ,
-
A ~
Brzina tacke A je ii"A = O. Odavdje se zakljui':uje da je if"
odnosno v ~ = wTsin900 = wr = Vc. Prema tome je
Kineticka. energija rotacije je
_.- Iow
2
mv;
Ekr = ~ 2 - = ~ 4 ~ =
mgh
3
94
GLAVA 3. RIJESENf ZADAC1 SA PISMENII:1 ISPITA
3. rn = 80 kg
r
T, = 60 s
a) 'P =?
b) (3 =?
e) t =?
Ako se covjek kre"e kon-
stantnom brzinom v po 0-
bodu ploce, on ima odredje-
nl Inoment kolicine kreta-
Ilja koji se moze izracunati
kao
(3.39)
gdje je L ~ = mr2 mOIIlent inercije covjeka U odnosu na osu simetrije;
a We --- Wp je rezultujuca ugaona brzina covjeka u sistemu vezanom za
podlogu.
Prema zakonu 0 odrzanju rnOIDcnta koliCine kretanja istu toliku
koliCinu kretanja dohija ploca sarno u suprotnorn smjeru, a moze se
lzraziti kao
(3.40)
gdje je Ip = M r
2
/2 UlOment inercije ploce, a wp njena ugaona brzina
u sistemu vezanom za podlogu.
lzjednaeavanjem (3.39) i (3.40) dobijamo ugaanu brzinu ploce
Ugao za koji se obme plata za vrijeme T
I
, posta je kretimje jednoliko
obrtno, moze se izracunati kao
b) C;'ovjek se za to vrijeme pornjeri za ugao
3.1. PRVI PARCI.IALN1 lSP1TI 1Z FlZIKE
4. P = 10' kg/m'
hI = 10 em
h, = 20 em
h, = 35 em
v ='1
95
Kada viskozna tecnost prot ice kroz cijev, zapreminski protok tec-
nosti koeficijenta viskoznosti 1] Be moze izracunaii na osnoYU Njut-
novog zakona viskoznosti
dv
F" = 1)S,-
dr
Prj stacionarnom strujanju tecIlosti kroz cijev, rezuitantna sila, koja
djeluje na uoceni valjak poluprc(nika r, je jednaka nuli. Sila pritiska
(Pi - pz)r'1l' je jednaka siii trenja r} 5( dv / dr), ali je suprotnog smjera,
pa se rnoze pisati
z dv
(PI - pz)r 1l' - (-7)5-) = 0
dr
Znak "_ll ispred sile trenja se pojavljuje zbog toga ?ito se sa poras-
tom r brzina slojeva tecnosti smanjuje, da hi na zidu cijevi dostigla
vrijednost nula, jeT se, usljed djelovanja medjumolekularnih sila, 810j
tecnosti koji se nalazi liZ sami zid cijevi, zalijepi za njega.
Razdvajanjem promjenljivih dabijama
PI - pz
dv = 'rdr
2')L
Integracijom ovog izraza
se dobija
96 CLAVA 3. RIJESENl ZADACl SA PlSMENIH ISPITA
gdje je Vo nepoznata brzina na osi cijevi. Nju odredjujemo iz uslova
da je v = 0 za r = R (na zidu cijevi)
Va = PI_- P'R2
47)L
Tada se, za brzinu na rastojanju r od ose cijevi moze -pisati
r - 1----
_ __ PI - pz 2 _ p, - P' R2 ( r2 )
47)L 47)L R2
Zapremina tecnosti koja za neko vrijeme dt protekne kroz srafiranu
povrsinu iznosi
_____ L,
\ \
I '
_. -- -' . ./
dV = vdtd8 = R 1 - - 2T1rdrdt
, PI-P, 2( r')
41JL R'
Ukupna zapremina koja protekne kroz citavu cijev za vrijeme dt bice
dV - dT - --·--R dt 1 - _.- r dr
_ j. 7' _ "ff(PI - pz 2 lR ( r2 )
27)L 0 R'
Zapreminski protok tei'nosti je
Q = = jg Ir]
= (3.41)
U nasem zadatku isticanje se vrsi kroz cijev duzine 3L, a pritisak
P, = Pa + pgh3 i p, = Pa, pa je koristeci (3.41)
Q=
3.1. PRVl PARCIJALNl ISPITl lZ FlZIKE 97
Ovaj protok mozemo predstaviti kao proizvod povTsine poprecnog
presjeka cijevi i neke srednje brzine (racunate po presjeku), tj. neke
stalne brzine kojom bi trebali da se kreru djelici u svakoj tacki pres-
jeka, pa da protok bude isti kao i kada se krecu brzinarna koje se
rnijenjaju duz poluprecnika cijevi.
Q R
' - - Q-
= '7fV ::::}- 'l} ::-= _.- =
R2"ff
pgh3
R2
/
= 1 m s
247)L
Posta je protok tecnosti kroz svaki presjek, na bilo kojern mjestu hor-
izontalne cijevi isti, enda slijedi da je razlika pritisaka na presjecima
propoTcionalna njihovom rastojanju L duz cijevi
Ovo znaCi da postoji pad pritiska duz cijevi, sto se i dogadja.
\
I
Tecnost u sirokom sudu u pocetku miruje, a u cijevi se poclDJe
kretati. Da bi se djelic mase pokrenuo iz mirovanja do bTzine v
kojom struji kroz horizontalnu cijev, mora se utrositi neka energija.
To je potencijalna energija
Ep = 6.'mg6.h
Visinska razlika 6.h predstavlja razliku visine na kojoj se nalaze slo-
bodna povrsina u sirokom sudu i tacka gdje linija koja pTikazuje
98 GLA VA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH JSPITA
linearno opadanje pritiska (tacka D) probada sud. Iz podataka se
vidi da je
tlh"" h3 (hz + lOcm) = Scm
Ova energija prelazi u kineticku energiju, sto daje
tlmv'
5. a) U =? b)
m,
m,
r
-_. = tlmgtlh
2
v = = 0.99 m/ s
U =?
rn
M
L
a
F =?
Materijalne tacke ITlaSa ml
i m2, koje se nalaze na ras-
tojanju r
rnedjudjeluju silom koja je po inteIlzitetu data relacijom
mlm2
F="'I---
r'
U vektorskorn obliku sila kojom prva i'estica djeluje na drugu je
..... mlm2 ____
F = -"'I---ro
r'
B
Ako se matel'ijalna tacka mase m2 iz tacke A treba da prcrnjesti u
tacku B, vrsi se rad protiv gravitacione sileo Bez obzira kakav je oblik
putallje po kojoj se vrsi premjestallje, elemental'ni rad gravitacione
sile je
dA = F· dB = FdS cosO = -FdS cos a. = -Fdr
Ukupan rad gravitacione sile na datorn putu je
A = - J F dr = -j
rn
l
rn
2 fro dr _
0__ - r A r2
. 1 (1 l'
= jrnlrn2 - l;n = jmlrn2 ,".- -
T A TB r A
(3.42)
3.1. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE 99
Na osnovu ovoga se moze zakljuciti da rad gravitacione sile ne zavisi
od oblika puta po kome se vrsi premjestanje, vee sarno od medju-
sobnog polozaja pocetne i krajnje tacke put a tai'kaste mase koja se
premjesta. Sila gravitacionog medjudjelovanja, kao unutraSnja sila
u sisternu moze vrsiti rad sarno na racun smanjenja potencijalne en-
ergije sistema, pa se moze pisati
AAB = EpA EpB
Smanjenje potencijalne energije se definise kao razlika izmedju po-
tencijalne energije u pocetnom i krajnjenl polozaju
EpA -- EpE = _'/ mlm2 _ (_, m
1
m3.)
TA TB
Odavdje se moze zakljuciti da je potencijalna energija sistenla, karl
se tackaste mase nalaze na l'astojanju r, data izrazom
rnlm2
Ep(r) = -"'1-- + C
r
Konstantu C rnoramo da uvedemo jer se u gornjem izrazu pojavljuje
razlika, pa se te konstante poniste. Vrijednost ove konstante se
odredjuje biranjem rastojanja r na kome ce potencijalna energija sis-
tema bili Ilula. Uobicajeno je da se uzima da je potencijalna energija
sistema jednaka nuli kada su tackaste mase na beskonacno velikom
rastojanju jedna od druge, tj kada one medjusobno ne djeluju. Stavl-
janjem da je Ep (00) = 0, dobijarno da je i C = 0, pa ostaje
( )
m,rn,
Ep r =
Uobicajeno je da se potencijalna energija obiljezava i sa U.
Do ovog izraza mozemo doci diferencijalnim raCunOID.
Gravitaciona sila moze vrsiti rad sarno na racun smanjenja po-
tencijalne energije sistema.
dA = -dU
100 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENlH ISPITA
Konstantu integracije C odredjujemo iz uslova da je potencijalna
energija sistema dvaju materijalnih tacaka jednaka nuli ako se one
nalaze na beskonacnom medjusobnom rastojanju.
Ako stavirno u posljednju jednaCinu U = 0 kada je r = 00, dobija
se da je C = 0, pa se za potencijalnu enegiju gravitacionog medju-
djelovanja dvaju tackastih rna"a koje se nalaze na rastojanju r jedna
od druge, dobija
mlm2
U(r) =
r
Drugi naCin: Potencijal u nekoj tacki gravitacionog polja je brojno
jednak radu koji izvrsi gravitaciona sila kada se jedinica mase iz te
tacke prenese u beskonaenost. KoristeCi (3.42) dobijamo
Ako uporedimo sa izrazom za U(r}, moze se reCi da je potencijal
brojno jednak potencijalnoj jedinice mase koja se nalazi u toj
tacki gravitacionog polja. Odatle sHjedi da je potencijalna energija
sistema jednaka proizvodlI potencijala u toj tacki i mase koja je u
nju unesena
mlm2
U = m,<p =
r
b) Kako nije receno u kakvom su medjusobnom polozaju stap i tac-
kasta masa, uzecemo kao na slid
Kao sto smo vidjeli u prethodnom dijelu zadatka, gravitacioni
potencijal uocenog elementa na stapu dm, koji je na polozaju x od
koordinatnog pocetka, u tacki koja je od njega na udaljenosti a +
L /2 - x, je dat relacijom
dm .M dx
d<p = -, ."C:""C.-- = -1- ..-
a+L/2-x La+L/2-·x
3.1. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE
101
Ptencijal gravitacionog polja citavog stapa u uocenoj tacki A bice
jednak zbiru potencijala koje u toj tacki proizvode svi djeliCi stapa,
pa se moze pisati
J
MJ dx
<p = d<p = -1-
L a+L/2-x
Srnjenorn a + L/2 - x = u i uzimajuCi u obzir da je -dx = du ovaj
integral postaje
Potencijalna energija sistema stap - tac.kasta masa m kojaje unesena
u tacku A iznosi
U = In
Sila uzajamnog djelovanja izrnedju uocenog elementa i stapa i tac-
kaste mase m u tacki A je
rn dm

(a+t-x)"
pa je gravitaciona sila izmedju Citavog .stapa i tackaste mase
J
mdm Mm
F = 1 =
a+L/2--x a(a+L)
3.1.4 Prvi parcijalni ispit iz Fizike
Tuzla,10.3.1984. god.
1. Top smjesten u podnozju brda namjesten je tako da mu cijev
sa horizontalorn zaklapa ugao (3 = 7r / 4 kada je osa cijevi paralelna
sa. kosin om.
a) Koji ugao treba da zaklapa sa horizontalom cijev ako granata
treba da padne okomito na kosinu?
b) Koliki treba da bude elevacioni ugao cijevi da bi granata naj-
dalje pala i koliko je to udaljenje?
c) N a koje \rrijeme treba ternpiratj granatu da bi eksplodirala pri
udaru u kosinu u situaciji pod a)
102 GLAVA 3. RIJESENl ZADACl SA PlSMENlH lSPlTA
Granata ima pocetnu brzinu Va = 200 mj s, a top stnatrati tac-
kastom masom. Otpor v-azduha zanemariti.
2. Drvena greda duzine L = 2 m i povrsine poprecnog presjeka
S = 31.5 ern' objesena je za jedan svoj kraj tako da moze oseilovati
u vertikalnoj ravni. Dok je greda u polozaju stabilne ravnoteze u
nju udari metak mase m = 12 g koji leti u horizontalnom pravcu
brzinom Vo = 500 m/s. Zapreminska masa drvetaje p = 800 kg/m"-
a) Za koji ugao ce se otkloniti greda ako metak udari u sredinu
grede i u njoj se zadrzi?
b) Koliki je ugao kad metak udari u slobodni kraj grede i ostane
U llJemu
e) Koliko puta i z a ~ t o je ugao pod b) veei nego pod a)'!
3.Sprica za injekcije puna je vode. Promjer klipa je D = 15 rnm,
a njegov hod je L = 8 mm. Voda maze isticati kroz otvor promjera
d = 1.5 mm kada injekcija nije nataknuta.
Kada je sprica postavljena horizontalno djeluje se na klip kon-
stantnom sHorn F = 4 N.
a) NaCi brzinu isticanja vode iz sprice!
b) Odredi vrijeme isticanja vode iz sprice til
c) Kolika konstantna sila istisne svu vodu iz sprice za t = 6 s?
d) Nacrtajte v, ~ v2(1) iii = li(F)
4. Na strmim ravnima
koje sa horizontalom za-
klapaju uglove Ct, = 1r /6
i Ct2 = 1r /3, nalaze se ti-
jela masa ml = 8 kg i
m, = 2 kg, (vidi sliku).
Tijela 8U vezana ideal-
no savitljivim, laganim,
neistegljivim koncem ko-
ji je prebacen preko ko-
tura.
Koeficijenti trenja tijela i podloge su 1"1 = 0.1 i 1"2 = 0.2, respek-
tivno.
a) Koliku brzinu imajll tijela poslije dvije sekunde od prepustanja
sistema sarnom sebi?
b) Kolika je sila zatezanja konca?
e) Odredi vektor sHe koju trpi osovina kotura.
3.1. PRVl PARClJALNl lSPlTl lZ FlZIKE
5. Unutar sferIlog tijela polu-
precnika R i zapreminske mase p
irna sferna 5upljina poluprecnika
r = R/4. Centar ilupljine je na
rastojanju r = R/4 ad centra ve-
ee sfere. N adji ubrzanje slobod-
nog padanja iJ. u tacki P koja je
na rastojanju x = 3R od povrsine sfernog tijela.
tacka P su na istoj pravoj.
103
x 0
- - - - - - ~ -
Centri sfera i
Rjesenja:
1. (3=7r/4
Vo = 200 m/s
a) Ct ='1
b) Xmax ='1
c) t =7
a) Kada se granata izbaci ona nas-
tavlja kretanje u polju sile Zemljine
teze, Cije je ubrzanje g usmjereno
vertikalno prerna dolje. Ako izabe-
remo koordinatni sistem kao na sli-
ci, onda su projekcije ovog ubrzanja
gx = -gsin{3 i gy = -gcos{3
Prema tOInc, kretanja 11 pravcu X- i Y -ose ce biti jednoliko usporena.
Pocetna brzina ima projekcije
Vox = Vo cos 0: i V
OII
= Vo sin 0:
Trenutne vrijednosti projekcija brzine su date relacijama
1)x = vox "{-.:- gxt = Va cos·a - gt sin (3
Vy = vall + gyt = Va sin 0: .- gt cos (3
104 GLAYA:;. RlJESENl ZADACl SA PlSMENIH lSPlTA
Ako granata treba da padne normalno na strmu ravan, znaCi da u
tom trenutku treba da bude Vx = 0, to jest
. gt sini3
Va cos 0' ~ gtp SIn (3 = 0, =?- cos Q: = -p __ . __.
Vo
(3.43)
U momentu kada granata dostigne najvisu tacku iznad kosine u Y-
praveu njena komponenta Vy = 0, odnosno
Va sin a - gil COS j3 = 0
gdje je tl vrijeme penjanja do najvise tacke putanje iznad padine.
Lako se zakljucuje da je
v. ,o"-s::,::n:..:,,,:
t, = -
9 cos i3
i da je vrijeme kretanja tk = 2t, odnosno
2vo sin 0:
t k ,= ---''---
9 cos i3
a uvrstavanjem u (3.43) dobijamo
1 1
tall 0' = -
2 tan i3 2
ex = arctan 0.5 = 26° 30'
U gao U odnosu na horizontalu iznosi
"I = i3 + " = 71" 30'
b) Kretanje po X·osi bice odredjeno jednaCinom
9,1' gt' sin i3
x=v t+"""-=vtcosa-
ox 2 0 2
(3.44)
Domet po X-osi ( po kosini) dobil. cemo ako umjesto t stavimo tk
(vrijeme kretanja)
(3.45)
,
!
:;.1. PRYl PARCIJALNl lSPlTI lZ FlZIKE
Uvrstimo Ii rezultat iz (3.44) u (3.45) i sredimo dobit cemo
_ va . 2 SIH aSlllp 2 ( 2 ., . f'i)
XD - --- SIn a-
9 cos .B cos i3
Da bi darnel. xI! bio maksimalan, treba da bude
dXD
-=0
da
a diferenciranjem (3.46) se dobija
v'
~ (2 cos 2", _. 4 sin Q cos cdanj3) = 0
9 cos {J
N akon sredjivanja se dobije
105
(3.46)
1
tan2a = -- = 1 =? 2a = 45°, a = 22° 30' (3.17)
tan i3 '
Da b1 granata pala najdalje, elevacioni ugao treba da bude
"I = i3 + a 67° 30'
Domet tada, prema 3.46 iznosi
v
2
XD = -_or.; (sin2a - 2sin2 atani3) = 1688.7 m
9 cos/-,
e) Da bi granata eksplodirala pri uda.ru u kosinu u situaciji pod
a) potrebno ju je tempirati na vrijeme
Vo SIn a
t=tk=2 = 25.72 s
9 cos i3
2. L =2m p = 800 kg/m
3
S = 31.25 em' a) VI =?
m ~ 12 9 b) V2 =?
Va = 500 mjs c) Vl/VZ =?
106 CLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
a) Moment kolicine kretanja sis-
tema prije sudara, mora biti jed-
nak rnomentu koliCine kretanja
poslije sudara. Prije sudara gre-
da je rnirovala, pa je mornent ko-
licine kretanja sistema predstav-
Ij ao sarIlO moment koliCine kre-
tanja metka L, = mv
o
L/2 u od-
nosu na OSli O. Poslije suda-
ra metak i greda nastavljaju da
se obrcn oko iste ose, sa ukup-
nim momentom kolicine kretanja
L2 = Isw.
'\ l.
\ \ 2
1\ . \
'1, \ \
"X
\----th
I
M
\'\
\ \ \
\ ' ,
, ' >

Ovdje je illorncnt inercije sistema jednak zbiru momenata inercije
grede i rnomenta inercije metka 11 odnosu na osu O. MOlnent inercije
grede je Ig = M L' /3, a metka 1m = mL' /4, pa se maze pisati
Odavde se dobija da je ugaona brzina slsterna ncposredno poslije
sudara
6mvoL
(;J = --.. -
L(4M + 3m)
(3.48)
Masa grede je A1 = pLS = 5 kg pa se ova ugaona brzina Inoze
izracunati. Neposredno poslije sudara sistem raspolaze sa kinctickom
energijom rotacijc, koja pri njegovorn obrtanju prelazi u potencijalnu
energiju sve dok se sistem fie zaustavi. U trenutku zaustavljanja vazi
Sa slike se vidi da je
L
h = (1 - cos 1"1)
2
Uvrstavanjem izraza iz (3.48) i (3.50) u (3.49) imacerno
Ig +1m 2 L
.."...--'..C:: w = (M + m)g-'(1 - cos 10,)
2 2
(3.49)
(3.50)
(3.51)
3.1. PRVI PARCIJALNl ISPITI lZ FlZIKE
Nakon rjesavanja Dve jednaCine dobija se da je ugao otklona
3rn2v5
1 -;-c-::-- = 0,945
cos 1"1 co - (M + m)gL(4M + 3m)
107
1"1 = arctan 0.945 = 19.06° (3,52)
b) U slucaju kada metak
uclari u kraj grede mozemo
pisati
mVoL c= (Ig + 1;")w'
U gaona brzina sistema ne-
posredno poslije sudara je
I mVoL
w
19 + Im
Moment inercije
Im = mL' pa je
metka Je
I 3mvo
w =
o
l
m
\
\
1.
2
(M + 3m)L ..
Kineticka energija rotacije prelazi u potencijalnu energlJU, pa se
u trenutku zaustavljanja obrtanja maze pisati
gdje je
II = L(1 - cos 1"2)
h' = t (1 .. cos 1"2)
UVdtavanjem se dobija
--.).. mL --_ .. _-.... - = m + - Lg(1 - cas 1'"
(
ML2 ') 3mvo (M) )
3' (M .j. 3m)L . 2
Odavde se rjesavanjelll po ip2 nalazi
- 1 2mvQ '- a 7565
cbs ip2 (3m+M)g - . <
1"2 = arccos O. 7565 40° 50'
(3.53)
(3.54)
(3.55)
(3.56)
108 CLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
PreporuC:ujemo da sami kao vjezbu nadjete po]ozaj cen'tra- mase sis-
tema nakon udara metka i da onda racunate ugao za koji ce se otk-
loniti slsteIrl 11 trenutku zaustavljanja.
c) Odnos uglova otklona
'P2 40.83°
= -- 0=2.14
'PI 19.06°
Ugao pod b) je veri zbog toga sto je 11 tom slucaju InOIDent kolicine
kretanja prije sudara veti nego U pTvom slucaju.
3. D = 15 mm
L=8mm
d = 1.5 mrn
F=4N
a) v, =?
b)
c)
ii =7
F, co?
t = 6"
d) V2 = v,(F)
ti = tifF)
- - .
---:::::--=--.------'''''--
1'0
L
a) Prema Bernulijevoj jednaCini za idealne tecnosti. zbir unutra-
snjeg pritiska, v.isinskog pritiska i brzinskog duz jedne strujne Hn-
ije ostaje konstantan. Ako izaheremo strujnu liniju duz ose cijevi
otvora za iglu injekcije, mozemo pisati
, 2
I PV1 pv"
PI T 2 = Pa +
(3.57)
gdje SIDO visinske pritiske sa Iijeve i desne strane izostavili jer je stru-
jna linija horizontalna, pa Sl1 oni jednaki i ponistavaju se. Spolja,snji
pritisak na klip je
F 4F
PI = Pa + =-:: Pa + --
S D''lr
(3.58)
Uvr!itavanjem (3.58) u (3.57) i ponistavanjem Pa, !ito predstavlja at-
mosferski pritisak, dobijarno
4F pvf
..
D'7C 2 2
(3.59)
:1.1. PRVI PARCIJALNI ISPITI 1Z FlZIKE
109
Prema jednaCini kontinuiteta strujanja 51 VI = S2V2 mozemo izracu-
nati brzinu VI
d'
(3.60)
Uvrstavanjem (3.60) u (3.59) i rjesavanjem po v, dobijamo da je
brzina isticanja vode iz sprice
(3.61)
Kako je d %:: D moze se odnos d
4
/ D4 zanemariti jer je male vrijed-
nosti (ovdje 10-
4
), pa se dobija. priblizan izraz
r----
2 (2F
v, = -\j-_.- = 6.73 m/s
D ' p7r
b) Kada voda istice kroz
otvor na sprici, smanjuje
se zapremina vode u njoj.
Projekcija brzine kojom se
klip krece i istiskuje tecnost
je
dy
(3.62)
VI = -,
dt . d b·t·
Ako se prem,a (3.60) i (3.62) UVTste izrazi za Vl 1 VZ 1 moze se 0 1 1
dy = _ 2d' J2F
dt D3 V pT,
Vrijeme koje protekne dok se klip pomjeri iz polozaja L u polozaj y
moze se izracunati kao integral
rt dt D" 12'! JV d
10 ,= - Zd2 V ZF L Y
_ D'. (iii (
t - 2d2 V -2F L
y)
Vrijeme ,_isticanja: vode iz sprice dobicemo kada stavimo y = 0, tj.
D3L jP1f
t = --\ - = 1.19 s
, 2d
z
! 2F
(3.63)
110
CLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
c) Ako jednaCinu (3.63) rijesimo po F dobicemo
D
6
L'p7r

8d
4
t' .
d) Trazene zavisnosti od sile Sil
2.38
. _ 2 !ZF _
v, - -\1 - = 3.36-/F
D V p7r
Im/s] , ti = -- lsi
VF' ,
4.
a)
b)
1J
10
5
[ill J
s
__ - vIF)
Oi, = 7r/6
012 = 7f/3
m, = 8 kg
m2 = 2 kg
1"1 = 0.1
1"2 = 0.2
v =?
t = 2 s
F
z
=7
Frez ='1
[s J

FlN]
F[N)
,;X
-, \:
fzz. V
·fh
m1

DrUg;OIn Njutnovom zakollu mehanike zbir svih sila ko-
Je na neko tijelo j:dnak je proizvodu mase tijeJa i njegovog
ublzanJa. Za svako tlJelo Im,arno
3.1. PRVl PARCIJALNI ISPlTI IZ FlZIKE 111
Kako je uze neistegljivo i bez rnase, to je intenzitet ubrzanja aI =
a2 = a. Isto taka, posto se masa kotura ne uzima U obzif, to su in-
tenziteti sila zatezanja F;l = F;2' a prema Nj utnaVOID zakonu akcije
i reakcije, je tada i Fzl = i Fz2 = F:
2
• Obiljezimo intenzitet sile
zatezanja uzeta sa Da bismo odredili ubrzanje sistema mOTamo
projektovati vektorske jednaCine na ose izabranog koordinatnog sis-
tema (kao na slid). Projekcije na X-OSli SU:
Projekcije na Y -OSU SU:
FI - Fz Ftrl = mla
F, + F
z
.- Fi"L = m,a
-FNI + R, = 0 =? R, = F'N,
--FN2 + Rz = 0 => R
z
= FN2
(3.64)
(3.65)
(3.66)
Kako je sila trenja F tr = {lFN, Fl = rnlg sin D:l) F2 = m2gsinaz, a
F:V1 = frt1g cos 01 i FN2 = rnz9 cos CX21 uvrsta\'anjem u (3.64) i (3.65)
dobijamo
rnlg sin 0:1 Fze- {l1rnlg cos 0:1 = mla
,
-rnzg sin O:z + F
zt
- f12rn29 cos 0:z = m2a
Sabiranjem ove dvije jednacine dobijamo ubrzanje sistema
(3.67)
(:l.68)
(ml sin CXI _. rnz sin o:z) ._-- (flIrnl cos 0:1 + J1.-2mZ cos 0:2)
a ="----.. ... ----" . =
'ml + m'l
= 1.35 m!s' (3.69)
0.) Oba tijela imaju isti intenzitet brzine, pa kako su krenula iz mira
irnac,emo
at = 2.7 mJs
b) Iz jednacina (3.64) i (3.67) se za silu zatezanja dobija
Fz = }II - F
trl
- ml a =
mlg( sin 0:1 - f--LI cos (Xl) - m1 a = 21.65 N (3.70)
112 CLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
cJ Sila koju trpi osovina koturaje
jednaka zbiru vektora P;l i
koji su jednaki po intenzitetu.
Kako je "" + "'2 = 7r /2, to za-
kljucujemo da i ugao na mjestu
gdje je postavljen kotur mora biti
7r /2. U tom slucaju je
.

rrez
Frez = P;l + ff;z
F"z = J F; + F'; = FzV2 = 30.53 N
Rezultujuca sila zaklapa sa strmim ravnima ugao IT / 4.
5. R
p
r = R!4
a ='?
x
Zamislimo da. se u tacku P postavi probno tijelo mase mp' Prema
Njutnovom zakonu opste gravitacije, na njega hi sfeTno tijelo
djelovalo gravitado-
nom silom F i sa-
opstavalo II1U ubrza-
nje a. Kada bi sfe-
ra bila potpuno ispu-
njena mas om, sila ko-
jom bi ona djelova-la
na probno tijelo bila
hi privlafna i izracu-
naval a bi se kao
Ukoliko se u sferi nalazi" 8upJjina, onda ce sila kojom Qna djeluje na
pTobno tijelo biti sIabija, zbog nepostojanja mase na mjestu sllpljine.
Moze se smatrati da supljina na probno tijelo djeluje odbojnom silom
koja je' po intenzitetu jednaka onoj privlacnoj sili kojom hi supljina
3.1. PRVI PARCIJALNI lSPITI IZ FlZIKE
113
djelovala da je ispunjena masorn. Ta sila bi se prema tome racunala
po obTascu
gdje je m, masa koja bi se mogla smjestiti u iiupljinu. Rezultujuca
sUa kojorn ce sfeTno tijelo sa sfernom supljinom djelovati na probno
tijelo je jednaka zbiru sila
Rako centar supljine, centar sfere i tacka P leze na istorn pravcu,
onda su sile FaI i Fa istog pravca, a suprotnog smjera, pa je
F = ,mp CR +:'+X)2 - TO
Posto je r = R!4, M = 4R
3
7rp/3 i m, = 4r
3
7rp/3 = R
3
7rp!48,
uvrstavanjem U pTethodnu relaciju i sredjivanjcm dobijam
o
Za x = 3R dobijamo
_ 13
F = -----,7rpRm Co
204 p
Prem,a Drugom Njutnovom zakonu mehanike u brzanje koje tijelo do-
bija je jednako kolicniku rezultujuce sile koja na njega djeluje i nje-
gove mase. Na osnovu toga dobijamo da je ubrzanje u tacki P
Izraz u uglatoj zagradi je negativan pa je i U?TZanje u tacki P USID-
jereno sllprotno ad jedinicnog vektora i;) tj. usrnjereno je ka centru
sfernog tijela. Intenzitet tog llbrzanja je
114
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
3.1.5 Prvi parcijalni ispit iz Fizike
Tuzla,1.4.1987. god.
1. Neutron mase m sudara se sa jezgrima ugljenika mase M
koja miruju. Aka se sudar SInatra centralnim, idealno elesticniIn,
izracunati koliko Jmdara n treba da dozivi neutron da hi mu se
energija umanjila k-puta. Izracunati n u slucaju da je m 0= ma i
M = 12 ma i k = 150.
2. 'Imamo dva cilindra veoma tankih zidova. Jedan od njih ('iji
je poluprecnik R, obrce se ugao- W '
nom brzinom W oko svoje Dse, a ~
drugi palu precnika r miruje. Ci- R""", ,-....
lindTi se dovedu u dodiT tako da •
njihove Dse ostanu paralelne (vidi
sliku). Kroz neko vrijeme (usljed M 1 M 2
trenja) dlindri se pocnu obrtati
bez proklizavanja. Naci kolika kolicina energije se pretvorila u
toplotu. Mase cilindara su M, i M,.
3. Strma raVaIl ima nagibni ugao 0: koji se maze mijenjati. Plocica
mase m, koja moze da klizi po njoj prelazi pri "'1 = 1F/4 i "'2 = 1F/3
za jednako vrijeme puteve jednakih horizontalnih projekcija. U kom
intervalu vrijednosti uglova naglba strme ravni p]ocica nece kliziti
po njoj.
4. U hazen. se postavi vertikalna
cijev sa kliporn tako da je njen
donji kraj zaronjen u vod li. Klip
koji je u pocetku lezao na povrsi-
ni vode polako dizemo lla visinu H
H = 15 m (vidi siiku). Koliki
rad se pri tome izvrsi, ako je po-
vrsina poprecnog presjeka klipa
S = 1 dm
2
, atmosferski pritisak
Pa = i01325 Pa '? Tezinu klipa
zanemariti_
5_ Izvesti izraz za racunanje gravitacione potencijalne energije
sistema homogena kugla - tackasta masa. Masa kugle je M, a'
tackaste mase m. Graficki prikazati U(r) za r < R iT> R, ako
3.1. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 115
je R poluprecnik kugle. Nacrtati grafik sile medjusobnog gravita-
cionog privlacenja za ovaj slucaj.
Rjesenja:
1. m
M
n =7
k = EklO / Ekn
m = rna
M = 12 ma
k = 150
m
0----... --
Situacija prije sudaraje predstavljena na slici. Na osnoVu zakona
o odrzanju koliCine kretanja (impulsa) i zakona 0 odrzanju ukupne
mehanicke energije sistema) mozemo pisati
(3.71)
N akon transformacije dobijamo
m(v10 - v,) = Mv,
m(VlO - Vl)(VlO + v,J = Mv, . V2
Dijeljenjem prethodnih jednaCina dobijamo
(3.72)
Mnozenjem jednacine (3.72) sa m i sabiranjem sa (3.71), dobijamo
2mvlO = (m + M)v,
sto predstavlja brzinu jezgra ugljenika nakon prvog sudara_ Brzina
neutron a nakon prvog sudara je
odnoSIlo
rh-M
-----VlO
m+M
116 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
Kako je masa neutrona manja od mase jezgra atoma ugljenika, brzina
neutrona poslije sudara bice suprotnog smjera od njegove brzine prije
sudara.
lntenzitet brzine neutron a posJije prvog sudara hi bio
M-m
VI =
M+mD
a njegova energija je
2 'M 2
El = rnvl. ::.:= mvo -
2 2 M+m
Smatrajuc.i da se proton sa brzinorn VI ponovo sudari sa jezgrom koje
miruje, nakoD slicnog razmatranja bismo dobili da je
M-m
V2 = ----VI =
1\1 + m
(
M-m)
2V
o
M+m
Energija tog neutrona poslije drugog sudara bi bila
.E2 = _m_vl = (I _\1 __ -_'-") 4
2 2 .M+m
P oslije treceg sudara bi bilo
Vs = = Va
E = = (M_.m)6
3 2 2 M+m
Odavdje mozemo zakljuCiti da bi poslije n-tog sudara proton lmao
energiju
Kako se zahtijeva da je En = Eo/ k, zamjenom
dobija
sredjivanjem se
3.1. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE
2. R
r
w
Q =?
M,
M,
Ako se ova dva ciIindra do-
taknu, usljed trenja, enaj
koji se okrece zaokretace 0-
naj koji miruje. Poslije do-
dira ce dlindri proklizava-
tl jedan po drugom. Brzi-
na prvog ce se smanjivati, a
brzlna drugog ce se poveca-
vati. U jednom trenutku ce
poceti da se okrecu bez pr-
oklizavanja. Tad je ustvari
117
-----Q
periferijska brzina tacaka
na obodu jednog cilindra jednaka periferijskoj brzini tai'aka na
ohodu drugog dlindra
(3.74)
Prerna zakonu 0 odrzanju energije mozemo pisati
(3.75)
gdje je 1, = M,R' moment inercije prvog (tankog cilindra) u odnosu
na osu rotacije, 12 = M2r2 moment inercije drugog takodje tankog
cilindra, a Q kolicina toplote koja se oslobodila prilikorn trenja sa
proklizavanjem. Sila trenja pri proklizavanju je ista i za jedan i za
drugi cilindar, pa je moment te sile proizvodio smanjivanje ugaone
brzine prvog cilindra, a povecanje ugaone brzine drugog cilindra.
F"R = Ira,
Ftrr = 12 0:2
118
CLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
Dijeljenjem ovih jednacina se dobija
Ugaona brzina dlindra koji je mirovao, nakon nekog vrernena t1 uz
ovakvo ugaono ubrzanje bice
(3.76)
Ugaona brzina prvog cilindra nakon tog istog vremena bice
Eliminisanjem vremena t iz OVe jednacine, koristeCi (3.76) dobijamo
KoristeCi (3.7
A
) dobijamo
WI = w - £lWZ
u,
WI = W -
M,R
__ R M,
Wz --
r M, +M,
Uvriltavanje ove vrijednosti u (3.77) dobijamo
M,
WI 2..'7.:: ' , w
M
,
+M,
(3.77)
(3.78)
(3.79)
Zamjenom rezultata iz (3.78) i (3.79) u (3.75), nakon sredjivanja,
dobijamo
3. a,=,,/4
"'2=71'/3
Shl = 8 h2
L\a =?
Q
M,M2 R
2
w
2

M,+M22
3.1. PRVI PARCIJALNI lSP1T11Z FlZIKE
RazIDotrimo prvo kada ce
tijelo rnirovati na strrnoj
raVlll.
N a tijelo koje se nalazi na
strmoj ravni djeluje sila te-
ze C, reakcija podloge Ji i
sila trenja. Prema drugom
Njutnovom zakonu je
c+Ji +F" = rna
119
Projekcija ave vektorske jednaCine na izabrani koordinatni sistem
daje
mgsina - F
tr
= max

+ R = 0
Iz (3.81) se moze odrediti reakcija podloge
R = mgcosa
Ovolikom silom i tijelo pritiska podlogu, pa je sila trenja
(3.80)
(3.81)
(3.82)
Iz jednaCine (3.80) se vidi da ce tijelo mirovati na strmoj ravni aka
je
U slucaju kada je znak "=" moglo bi da se krece bez ubrzanja (jed-
noliko). Uvrstavanjem (3.82) u gornju jednacinu, Hakon sredjivanja
dobijama
mg sin a :S flrng cos a
tana 'S /L (3.83)
Prema tome, tijelo ce ostati u miru na 0v:akvoj ravni za uglove nagiba
koji su u intervalu"
o < Q 'S arctan /L
120
GLA VA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
Ako je mg sin a > Ft , tijelo ce se kretati niz strmu ravan jednoliko
kretanjem. U tom slucaju je ax = a, pa se, koristeCi (3.82),
Jednacma (3.80) moze pisati
rng sin a - p,mg cos 0: = rna
Za nagibne uglove 0:1 i 0:2 imali bismo
a, (sin "1 -- f.l cos '-'1) g
a2 = (sin etz -- /Leos 0'2)g
Putevi koje tijeIa predju duz strrne ravni za isto vrijeme t moO'u se
izracunati kao 0
al t
2
. azt2
L, =.- , L, = __
2 2
Horizontalne projekcije tih puteva su
Izjednacavanjem des nih strana jednacina prema uslovu zadatka do-
bijamo '
__ sin 0::1 cos 0:1 -- sin 0:2 cos 0:2
f.l - ----- = 0.27
C08
2
0:-1 - cos
2
0;2
Granicni ugao nagiba pri kome se pojavljuje klizanje je prema (3.83)
" = arctan f.l = arctan 0.27 = 15° 6'
Prema torne tijelo ce ostati u miru na strmoj ravni za uglove
4. 1I = 15 m
S = 1 dm'
Pa = 101325 Pa
A =?
o < a :<; 15° 6'
3.1. PRVI PARClJALNl ISPlTI IZ FlZIKE
Kad se klip pocne dizati is-
pod njega bi ostao vakuum.
Zbog djelovanja atmosfer-
skog pritiska voda ce ulaziti
u cijev, ostajuci uz klip. A-
ko se klip lagano dize moze-
rno smatrati da je kineticka
energija tecnosti koja je us-
Ia u cijev jednaka uuli, pa
se rad vanjske sile F trosi
sarno na povecanje potenci-
jalne energije tecnosti koja
se dize u cijevi.
121
y
x
U trenutku kada se klip nalazi na visini h iznad nivoa vode u
sudu, na povrsini u cijevi koja lezi 11 nivou vode u sudu, sa gornje
i donje strane pritisci moraju biti jednaki. Pdtisak sa donje strane
povrsine S je jednak atmosferskom, a kako je cijev otvorena, to na
klip sa gornje strane takodje djeluje atmosferski pritisak koji se kroz
tecnost prenosi ua gornju stranu povrsine 8. Ova dva pritiska (sa
donje i gornje strane) medjusobno se ponistavaju.
Rako sa gornje strane povrsine S djeluje i voda koja je usIa u
cijev svojIID hidrostatickim pritiskom, to zakljl1cujemo da sHa. kojom
drzimo klip mora biti jednako tezini tecnosti koja je usia u cijev.
F = G' c= m'g = p8gh
Vidi se da se sa porastom duzine stuba vode koja je usla u cijev
povecava sUa koju moramo upotrijebiti da drzimo klip na datoj visini.
Elementarni rad koji se izvrsi pri podizanju klipa za. dy po defini-
ciji ce iznositi
dA, = F, dL = F,dy = pSgydy
gdje smo sada sa y obiljezili visinu na kojoj se nalazi kIip.
Kako je atmosferski pritisak Pa = pgh
ll
rnozemo zakljuCiti da je
vislna do koje on rnoze popeti vodu u
hI :::::: Pu = 10.33 m
(19
122
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
Na toj visini bi se klip odvojio od povrsine teenost,' " d I' . .
ah··. . . .:. . a Je pomjeranje
z. t'jevalo b, sada savladj,vanje slle atmosferskog pritiska F2 = S
(,spod klipa ostaje vakuum) Pa
Ukupan rad sila koje se savladjuju na zadanom putu bi bio
A = IdA, + I dA2 = pgS Ioh' ydy + PaS Ii! dy =
o ,
= pgSlL II., S' IH ( )
2 iO +Pa Y II., = PaS H - 4t = 9965.31J
5. M
m
U(r) =7
r < R
r> R
R
F = F(r)
M
r.
-- - --.".'----
r._ m --- __
R ----r,'- 1 2
Kadase :ai'kasta masa mnadje u tacki prost ora oko kugle (r >
R),. na nJu ce kugla djelovat, privlacnom silom koja je d t N' t
nOVlffi zakollom gravitacije a a "- JU ,-
., Mm
F = -l--'--r
r' 0
Ako zelimo da tackastu mas . t 'k .
2 b k " u m, lZ ac e 1 premj€stirno u tacku
'r. po putanji proizYo1jnog oblika, tada bismo u
tach putanje morali obezbijediti silu koja bi bila jednaka 0
mtenzltetu 1 pravcu, a suprotna po smjeru od gravitacione sile P
-, - Mm
F =-F=T--r
r2 0
Elementarni rad ove spoljasnje sile je
dA = F. dB = FdS cos Q Fdr
C:>vaj fad spoljasnje sile odlazi na povecanje potencija1ne ..
sIstema kugla-tackasta rnasa (. _ I d"... . energlje
sUa). JeT se SaY a JUJe njIhova gravitaciona
3.1. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE
123
Ukupan prirast potencijalne energije kugla-tijelo dobice se kao
U2 --- U, = IdA = IF dr = 1Mm I;,' '!'i =
cc --lMm1 1"'= _l
Mm
_ (_lMm)
r 1"1 r2 1"1
PoredeCi ovo sa lijevom stranom na pocetku, zakljucujemo da se po-
tencijalna energija sisterna, za jedan proizvoljan rnedjusobni polozaj
kugle i tijela, moze napisati kao
Mm
U(r) = -1---- + C
r
gdje je C neka proizvoljna konstanta. Ona se odredjuje tako sto se
neki medjusobni polozaj tijela uzme kao nulti nivo l'ac.unanja poten-
cijalne energije.
Uobicajeno je da se izabere da je potencijalna energija sistema
jednaka nuE kada se tijela nalaze na beskonacnom rastojanju Jedno
od drugog, tj. kada su na rastojanju na korne vise ne djeuju jeduo
na drngo.
Prema tome, ako je za r = oopotencijalna energija U(r} = 0,
slijedi da je C = pa se U odnosu na takav nivo za potencijalnu
energiju dobija
-Mm
U(r) = (r 2: R)
r
Aka je r = R imaii bismo
- (R' Mm
U ] = -T'-ii-
Ako se tac.kasta masa nadje u nekoj tacki u unutrasnjosti kugle (r <
R), onda djelovanje izmedju nje i kugle mozemo shvatiti kao dje-
lovanje izmedju nje i sfernog slo-
ja koji se nalazi izmedju tog nje-
nog polozaja (sfera poluprecnika
r) i krajnje povrsine kugle (sfera
poluprecnika R), a zatim djelo-
vanje sa preostalom rnasom kugle
rasporedjenom u sferi poluprec-
nika r.
Kao sto je poznat9, gravitacio.no
polje sfernog sloja u unutrasnj6s-
ti
m
R
124
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
tog sloja je jednako nuli, pa je i sila kojom sferni sloj djeluje na
tackastu masu, jednaka nuli.
Sila kojom preostala sferna masa djeluje na tackastu masu bice
gdje je M' = (4/3)r'ip.
Uvrstavanjem u prethodni izraz i skraCivanjem sa r2 dobijamo
Ako bismo zeljeli da tijelo rn po-
mjerim,Q iz tacke koja se nalazi
na rastojanju r od centra kugle,
do tacke koja se nalazi na POVT-
Bini kugle (na udaljenosti R od
centra) pomjeTajuCi ga beskonac-
no sporo, morali bismo u svakoj
tacki uspostaviti silu kqja je i8-
tog pravca i jaCine, aJi suprotnog
smjera od gravitacione sileo
--+1 -- 4
F = ·-F.= -"I7rprnf'
3
Elementarni Tad Dve spoljasnje sile pri pomjeranju tijela za di' hi
iznosio
- 4
dA =. F· df'= Fdr cos 0 = -"I
7r
prnrdr
3
Ukupan Tad pri navedenom pomjeranju hj iznosio
!
4 jR 2
A = dA = -"I7rprn rdr = -"I
7r
pm(R' _ r2)
" 3 T 3
-Ovaj Tad spoljasnje sile odlazi na povccanje potencijalne energjje
sistema kugla-tackasta rnasa, pa se moze pfsati
U(R)- U(r) = _ r2)
3
:U. PRV1 PARCIJALNI ISPIT! 1Z FlZIKE
125
Odavdje se dobija da bi potencijalna eneTgija sistema kugla-tijelo,
kada se tackasto tijelo nalazi na rastojanju r od centra kugle, hila
2 2' 1 Mm ( r2 )
U(r) = U(R) - '377rpm(R -- r ) = -'27£1 3 - R2
Za r = 0 imali bismo
3 Mm 3
E (0) = --7-- = -U(R)
p 2 R 2
Grafik trazcnih zaviSIlosti bi izgledao
---lR
U(r}
r
F,(r)
r
Y
r
oznacava projekciju sHe na vektor materijalne
(tijela rn) U odnosu na centar kugle.
126 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
3.1.6 Prvi parcijalni ispit iz Fizike
Tl1z1a,1.12.1986. god.
1. Tijelo se pOlnjera brzinom VI = 20 rn j.s pod uglorYl 0'1 = 1T /3
U odnosu na zaclani smjer, a zatim. brzinom V2 = 40 rnj s pod uglom
0::2 = 27f /3 U odnosu na isti smjer.
a) NaCi vektor srednje brzinc kretanja ' ~ r l ako se tijelo prvu
polovinu vremena kretalo brzinom VI, a drugu polovinu brzinom Vz.
b) Nac! vektor srednje brzine kretanja Vsr2' ako bi tijelo izvrsilo
dva po velicini jednaka pomjeranja, prvo brzinom VI, a drugo brzi-
nom V2_
2. Na strrnoj ravni nagibnog ugla 0: = 37° nalaze se tijela masa
m, = 2 kg i m2 = 4 kg.
Koeficijenti trenja izmcdju
podIoge i tijeIa Sl1 /.'1 ~ ~ 0.3 i
flz "--= 0.1, rcspektivno.
a) Kolika Sli ubrzanja tijela
aka se pretpostavi cia. su u
pocetnom treuutku mi,rovala?
b) Kolika je sila rnedjusobnog
djeIovanja tijela?
c) Odredit.e najmanji ugao pri kome ce doci do klizanja?
3. Tijelo mase rn se nalazi na kugli poluprecnika T, koja je
ucvrscena da miruje.
Tijelo poi'inje da klizi niz
kuglu. Trenje je zanem,arivo.
Odre diti:
a) Zavisnost tangencijalnog i
radijalnog ubrzanja od visine
H na kojoj se tijelo nabzi u
odnosu na padlogu u trenutku
odvajanja ad kugle.
b) Zavisnost reakcije kugle ad
visine h na kojoj se tijelo
m
nalazi prije odvajanja od nje) kao i zavisnost te reakcije od visine
H na kojoj se tijelo odvaja.
c) Na kojoj l1daljenosti'ad tacke 0' ce tijeIo pasti na zemIjl1?
3.1. PRVI PARCIJALNI ISPITI 1Z FlZIKE
127
4. K uglica mase rn udari u stap
cetiri puta vece mase M = 4rn i
duzine L = 1.5 m, na udaljenosti
d, = L /2 od objesista. Objesiste
je na d, = L / 4. od jednog nje-
govog kraja. Koliku brzinu 110
mora imati kugIica da bi stap
dosao u vertikalan polozaj, ako
je sudar:
al idealno elestican.
~ i
d21
\d
1
L
~ Mil
bi idealno neelastican. .. . t" I
)
. R" siti zadatke pod a) i b) u slucaju da se stap zam1Jem lJe am
C 1Je . d" L ~ L/2
mase 1..\1 objesenim na neistegljivu laganu nIt :l"zme. I - '."
Izabrati i riesiti sarno jedan slucaj- bilo elastIcan bilo neelastlcan.
Rjdenja:
1. VI = 20 rn/.s
0:1 = 'ir /3
'"2 = 40 rn/s
"" = 21r /3
)
- .... ?
a V sri -_ ..
6t, = 6t, = 6t/2
b)v", =?
.6.rl = ~ r 2
Vektor srednje brzl-
ne kretanja se defini-
fie kao kolicnik vekto-
ra pomjeraja (pomje-
ranja) fli i vremena
za koje se izvrsi taj
pomjeraj.
v
,
M,+ M,
6t1 + 6t 2
(3.84)
b
· --- 11 toku
gdje je D.Tl pornjeraj koji tijelo iZVfSi krecuci se rZlIlom VI
128 GLA VA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
vremena 6..t
1
) a .6.f2 pomjeraj koji tijelo iZVTSi krecud se brzinom V2
u toku vrernena l'l.t
2

Kako je 6.?] V,6.t
1
=v,6.1/2, a 6.r, = 1126.1
2
= v26.1/2,
rIlozerno nakon uvrstavanja u (1) dobiti
Vsr 1 =
V, + V2 6.1
6.t 2 2
Intenzitet ove brzine se moze izracunati kao
(3.85)
Projekcije ave srednje brzine na X-, odnosno na Y -asu, dobijamo
skalarnim mnozenjem vektora v,'trl sa jedinicnirn vektorom z: odnosno

-.., ..... £1'2+1)2';;:
vsrlx = vsrl . =
2
Kako je prema definiciji skalarnog proizyoda
ii· b = lallbl cost ii, b)
irnacemo
_l(Vl V2) .
- 22- 2 = -5 m/s
(3.86)
SHeno je
_ -I- ---;- ill

Vsrly Vsr1 '.7 ::= --2--"- =
HV1 sin a, + 112 sin (2) = 15V3 m/ s (3.87)
Uvrstavanjem (3.86) i (3.87) u (3.85) dobijamo V,d = 26.46 rn/ s.
Pravac koji ova brzina zaklapa sa X-osom je odredjen uglom .8
tanll, = ,= -3V3, odnosno III = arctan(-3v'3) = 100.85°.
b) U OVOID slucaju cerno imati
Svaki vektor se moze napisati kao proizvod
jedinicnog vektora, pa je i l1rzT;o·
dobijamo
(3.88)
njegovog intenziteta i
Uvrstavanjem u (3.88)
(3.89)
3.1. PRY] PARCIJALNI lSPITI IZ FIZIKE
Kako je 6.r, ,= 6.r2 = 6.r i 6.1
,
=
6.
r
d
v
l == 6.r(vl' odnosno 6.1, ,=
b..
r
2!V2 = .6..r/v'2) uvrsf,a:vanjem u
(3.89) dobijamo
Vsr 2 =
6.r(",0 + 1'2)
Ll.r (l + l)
til 1)2
i
129
""
... \Ip---------- .
Illtenzitet ove brzine bice
o
(3.90)
Komponente ce biti
V
:::..-::v ·i'=---YlY·:L(i"O+r20)-Z'=
sr2z sr2 VI 'i-v::! 1
= 0:'1 + cos (2) = 0
1'1--'-1':;:
- '!J.""- ( '-', "
Vl'r2y = Vsr2 - J =- rIO' J -I' r:w . J J =
= + M:nO:2) = 23.1 m,js
V,+1'2 ' •
Uvrstavanjem u (7) dobijarno = 23.1 rn!-',- Ugao koji ona zaJdapa
sa pozitivnim srnjerom X-ose bite
Vsr2y
tan(32 = -- = CX),
Vsr2x
2. ex ,= 37°
m, = 2 kg
m2 = 4 kg
1"1 = 0.3
a.)
b)
c)
fJ., = 0.1
a'l =?
flz :.:.::?
F12 =7
-·F
2l
=?
130
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
Na slici su prikazane sile koje djeluju na
tijelo mase rnl, a da hi slika bila jasnija,
desno od strme ravni, na izdvojenoj slid
su prikazane sile koje djeluju na tijelo m,.
Kretanje tijela je odredjeno zbirom svih
sila koje na njega djeluju. Za svako tijelo
mozemo napisati
GI + ii, + ilrI + F21 = m, il,
G, + ii, + itr2 + F,2 = m,il,
\ \l-1-
(3.91)
(3.92)
Projekcija ovih vektorskih jednaCina na ose izabranog koordinatnog
sisterna daje:
projekcija na X:
projeI(cija na Y:
FI "- Ftr1 + F"zl = mlal
F'2 - Ftr2 + F12 = m2aZ
-F'N + R, = 0 * R2 = F2N
(3.93)
(3.94)
Sila trenja je Fir = I"FN, gdje je FN sila kojom tijelo djeluje
normalno na podlogu, pa ce 11 nasem slucaju biti:
pa su sile trenja
Kako je FI = 'rnlg sin 0: i F2 = m2g sin a: uvrstavanjem u (393) i
(3.94) dobijamo ' .
rnlgsino: - ftl rn lycosa+F
21
= f.YJl
a
l
- .rnzg sin Q - rZm2g cos 0: = m2
a
2
(3.95)
(3.96)
3.1. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 131
Ako se tijela ne bi dodirivala sila F12 i F21 ne bi bilo i tijela bi se
kretala ubrzanjim_a
al = (sin 0: - ml cos Q':)ga2 = (sin a. - m2 cos a)g
UVr:ltavanjem vrijednosti za koeficijente trenja (1"1 > 1"2), lako se
zakljucuje da je a2 > a" Prema tome tijela ce se kretati priljubljeno
jedno uz drugo i imaee jednako ubrzanje al = a2 = a. UzimajuCi
u obzir da je sila F21 = Fn (sila akcije = siIi reakcije) i sabirajuCi
(3.95) i (3.96), dobijamo
(rnl +m2) sino: - + 1t2rn;d COSQ: 12
a= - 9 "'4.58 mls
ml +rr1.2
b) Iz (3.95) se za silu kojom drugo tijelo djeluje na prvo dobija
F21 = 1'n1 [a - (sin Q: - Itl cos Q)g] 2.1 N
c) Najmanji ugao pri kome bi doslo do klizanjaje onaj ugao pri kome
bi se l,ijela kretala niz strmu ravan ravnomjerno (ubrzanje a = 0).
I"lm, + I"2m, 1
tan Q':min =
m,+ m2 6
3. m
r
a) attN) =7
an(N) =7
b) R(h) =7
c) d =?
Umin = arctan(1/6) '" 9.5
0
Kada tijelo klizi
po povts;ni lopte duz
jednog njenog meridi-
jana, na njega djeluju
sila teze G i reakcija
podloge ii. Sila teze
. .
Je USIDJerena
132 GLAVA 3. RIJEiiENI ZADAGI SA PISMENIH ISPITA
vertikalno prema dole, a reakcija lopte je u svakom trenutku us-
mjerena normalno od njene povrsine u tacki gdje se tijelo nalazi 11
tom trenutku.
Uocimo tijelo u trenutku kada se ono nalazi na visini h iznad
podloge. Njegov polozaj je odredjen uglom a (vidi sliku). lzaberimo
koordinatni sistem taka da Inu je X-osa u pravcu tangente, a Y -os a
u 'pravcu vanjske normale na povrsinu lopte 1.1 tacki U kojoj se tijelo
nalazi. U tom trenutku kretanje tijela je odredjeno jednaCinom
gdje je ii totalno ubrzanje koje ima tijelo u tom trenutku.
Projekcijorn Dve vektorske jednacine na koordinatne ase irnacemo
F = max
-P
N
+R = may (3.97)
Kako je P
dobijamo
mg Sln 0:, FN = mg cos 0:':, nakoD skraCivanja sa 'm,
ax = 9 SIn a::
. R
au ==;;;: --gCOSQ: (3.9S)
Projekcija ubrzanja u smjeru X-ase predstavlja tangendjalno 11br-
zanje ax = at: dok projekcija na Y -05U mora biti uSIIljerena prema.
eentru lopte, odnosno
pa se maZe pisati
at = gsin a
"--a
r
= !i - geos a
m
(3.99)
(3.100)
(3.101)
Sa slike se vidi da je cos Ct = (h - r)jr i sin a: -/1- C ~ S 2 a: _
h/rV(2r/h) -' 1, pa zamjenom u prethodne jednacine dobijamo
3.1. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE
133
U trenutku kada se tijelo odvaja od lopte, sila reakcije je R = 0 i
h = H, pa dobijamo
b) Iz jednaCine (3.101), koristeCi iL, = v
2
jr, dobijamo
v
2
R = rng cos 0: - -
r
(3.102)
Brzinu tijela na visini h prije odvajanja mozerno odrediti koristeCi
zakon 0 odrzanju mehanicke energije
mg2r =
mv
2
._-- + mgh,
2 .
rnv
2
= 4m,gr - 2m,gh
Uvrstava.nje ovog rezultata u (3.3.102) daje
(3.103)
Kada se tijelo nadje na visin1 h = 11, ono se odvaja od lopte, .pa j ~
R = O. Odatle se dobija da je visina na kojoj se tijelo odval" od
kugle
5r
H=-
3
c) U trenutku odvaja,nja bTzina tljela ima 'intenzitet Vo kojJ se moze
odrediti iz (3.103) stavljajuCi daje h = H = 5r/3, "to daje
Od tog trenutka tijelo vrsi slozeno kretanje u gravitacionom po-
lju, kosi hitac na· dole. . - . ~ . --. . ..
··U izabranom koordinatnom sistemu XY (Vldl shku), tlJelo u hOT-
izontalnom praveD vrsi jednoliko kretanje1 a u vertikalnom praveu
134
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
jednoliko ubrzano- vertikalan hitac na dole.
odredjen jednaCinarna Polozaj tijela bi bio
x = voxt = vot cos a
(3.104)
(3.105)
H
at'
y = + VOyt + """- = H - . !l!'.
2 VOt Sln 0' 2
Ako .. iz jed.naCine (3.104) nadJ'emo vrlJ'erne
d b t, uVTstirno u (3.105),
o lCemo JednaCinu putanje tijela u obliku
y = H - xtan a _ gx'
2v5 cos' " (3.106)
je liZ uslov da se ostale sile, osim sHe teze zanemare
. l!e 0 pa ne na tlo u tacki sa koordinatama (x 0) K . .:
JednaclIlu (3 106) t r' .. . D, . onsteci
v" • • s .av JaJucl y = 0, dobijamo kvadratnu jednacinu
po xD, elJa Sli TJesenJa
_ vel sin 2<> ( 2 11 )
x D '-' - 2 - 1 ± 1 + _-;;-g,,--;;---
g \ vJsin
2
Q
Kako se kretallje vrsi U Drvom kvadrant t .
d
. . . - u, 0 Je XD > 0 U ternutku
o vaJanJa Je .
H = 5r/3, COS" (H )/ /
= - r r = 2 3, sl'n -__ r::
5

3
, ,
<..<, Vb Va = 2gr/3,
paje XD ""0.72 r
Trazeno rastojanje d = 0'0 + x = 1 47
D . T.
4. m a)
M = 4m b)
L = 1.5 m c)
d
,
= L/2
d2 = LI4
,
voa =?
vob =?
L, = L/2
M
V6a =?
vbb =?
Prenla zakonu 0 odrzanju
momenta koliCine kretanja
(impulsa), moment koliCine
kretanja sistema kugla-stap,
U ?dnosu na osu 0, prije su-
daTa mora biti jednak mo-
'( 1(,
Ii'
I
___ : I If
m V;;u I!I .-"
----.:- --
I I i
( ( (
L..lJ
3.1. PRVI PARC1JALNI ISPITI 1Z FlZIKE 135
mentu koliCine kTe tanja sistema poslije sudara
i k = + Est
Vektori momenata koliCina kretanja su po definiciji u pravcu ose
rotacije. Kako se kuglica sudara idealno ealasticno sa stapom vece
'mase, ona ce se poslije sudara vtatiti u suprotnu strariu, a stap ce
poceti da se obrce. Projekcija omenata impulsa na smjer .Lk daje
gdje je:
Lk ,= + L"
mvoad1 = -mvd
l
+ Istw
v- intenzitet brzine kuglice poslije sudara,
lsc moment inercije stapa u odnosu na osu 0 i
w- ugaona brzina stapa neposredno poslije sudara.
(3.107)
Ukupna rnehanicka energija sistema pri idealno elasticnorn su-
daru ostaje ocuvana, pa se za trenutke neposredno prije i neposredno
poslije sudara moze pisati
rnv
2
mv
2
I w
2
Oa ,lit
.--=
2 2 2
(3.108)
JednaCina (3.107) se moze napisati kao
(3.109)
a (3.108) nakon preuredjivanja
(mvOa + rnv)( VOa -- v) = I"w' (3.110)
Koristeci (3.109) jednaCina (3.110) se moze podijeliti sa I"w, pa do-
bijamo
VOa --- V = wd
1
(3.111)
"MnozeCi (3.111) sa rrt i sabirajuci sa (3.107) eliminisati cerIlo nepoz-
natu brzinu kuglice poslije sudara v i dobiti ugaonu brzinu stapa
neposredno poslije sudara u zavisnosti od pocetne brzine kuglice prije
sudara sa.,stapom
2mvOadl
w =
I,t + mdJ
(3.112)
136 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENUI ISPlTA
Kineticka eneTgija rotacije stapa pri njegovom obrtanju navise prelazi
u potencija.lnu (prj}"ast potencijalne energije sistema. stap-Zemlja).
Kako se trenje sa osovinorn zanemaruje, kao i otpor vazduha, za ver-
itkalan polozaj, kada stap dodje u polozaj labilne Tavnoteze, mozemo
pisati
2
Ako za referentni nlVO racunanja po-
tencijalne energije stapa uzmemo ra-
van u kojoj ]ezi osa rotacije, tad a je
prirast potencijalne energije stapa
f:::J.Epst = Epst2 - Epstl =
= Mg"i-- (-Mg"i-)
= Mgd
1
(3.113)
U ovorn proracunu SIIlO uzeli U obzir da
je potencijalnu energiju nekog LijeJa u
odnosu na neki nivo moguce napisati
kao proizvod mase tijela,
c
.-
ubrzanja sile Zemljine teze i visine njegovog centra IIlas€ U odnosll
na taj nivo.
UVTsl.avanjem (3.112) i (3.113) u zakon 0 odTzanju mehanicke
energije dobijamo
Mornent inercije stapa U odnosu na datu osu prema Stajnerovoj teo-
remi je
I == l,1£' .-LM (d
1
)
st 12 I 4
7ML'
48
pa se llvTstavanjem u (3.114) dobija
(7M +12,1')£ ;r;;8g .
Vaa = --48,::;:;-----V7 £ = 8.37 m/ s (3.115)
3.1. PRVI PARCIJALNI ISPITI 1Z FIZIKE
137
b) Prerna zakonu 0 odrzanju lllOmenta kolicine kretanja
(ilnpulsa), za idealno nee-
last jean sudar imamo
gdje je w ugaona brzina sta-
pa zajedno sa metkorn u se-
bi, nepasredno poslije suda-
Ta.
Kaka je prema Stajnero-
voj teoremi moment inerci-
je stapa U odnosu na. osu 0
7ML2
r ___ _
- 48
i moment inercije kuglice
Ik = m.di = rrtL
2
moze-
mo odrediti ugaonu brzin11
sistema stap- kuglica u nje-
InU
m
d
2
0
f-
- d,
'If,b
M
21rnVOb
(7AI+ 12m) L
L
l
fi-'
1M I
J I
1m I
Ion
I I
i : I
I I \d
1
: til
l-L-
1
0
1 d,
I I
. .'--
(3.116)
Kako se sistem obr(:c, njegova kineticka energlja rotacije prelazi u
potencijalnu energiju, i kada dodje 11 vertikalan polozaL zanstavlce
se u polozaju nestabilne ravnoteie
J
pa lllOzerrlO pisati
(I." + h)w' _ AE
2 - U p:.<
(3.117)
PTJrastaj potencijaJne energijc sistema moze se iskazati Imo
PotencijaJna energija sistema U odnosu na neki nivo moze se dati kao
_proizvod mase sistema, l1brzanja ZeIP]jlnc. sile i,visine",
m,ase 11 odnosl1 na dati nivo, U sh1caJ11: <1ko za rrrvo racunar:Ja
potencijalne cnergije uzmemo horizontalu u kojoj lezi osa obrtan.J
a
,
138
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
imacemo
!',.E
p
, = (Mgd,f2 + rngd,J - [-·(Mgdr/2 -+- rngdrlJ = (M + 2m)gL/2
Uvrstavajuci u zakon 0 odrzanju rnehanicke energije (3.117) i ko-
risteCi (3.116) dobijamo
(1" + h)w' L
----2- = (M + 2rn)9
2
N akOIl sredjivanja se dohija
12m zv2
= (M -+- 2rn)gL '*
VOb = = y20gL = 17.16 m/s
c) Ako bi se stap zamijenio tijelom mase M koje je objeseno na
laganu neistegljivu nit duzine LI2 u slucaju a) bismo imali:
Koristeci iste jednaCine od (3.107) do (3.112), objasnjenje koje je
uz njih dato
l
kao i zarnjenjujuCi moment inerclje stapa sa rnomentom
l.nercije ovog tijela kao tackaste mase 1st = I ::::: Mdi i d
1
= LI2,
dobicerrlO
WI =
41 + rnL2
U razmatrariju navedenom posli-
je jednaCine (3.112) treba dodati
da ce, kada tijelo dodje u verb-
kalan polozaj nakon sudara, mo-
rati da ima neku brzinu Vc da ne
bi palo.
Tijelo se, poslije sudara u tacki
A krece po kruZuici. Sila koja
izaziva takvo kretanje naziva se
centripetalna sila, , jer je usmje-
rena ka centru p\.!tanje. U bila
kojoj tacki putanje projekcija si-
La na smjer prerna centru biCe
.L
2
3.1. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZlKE 139
gdje je }"'z sila zatezanja konca. ..... .
U tacki C je 0: 7r pa je rezultujuca slla kOJa dJeluJe na tlJelo

M" - F +Mg
T -- z, (3.118)
Najmallja vrijednost te sile bioe a.ko je F, = O. Brzina ima tada
tijelo predstavljace najrnanju brzinu koju t:eba da 1ma t1Jelo pa da
prodje kroz tacku C, a da ne padne. Tada Je
Mv;
.---- = Mg
r
odnosno = gr = gL/2. .. ,.
PreIna tome, kineticka energija koju tijelo doblJe
odlazice na povecanje potencijalne energije, ali u tackl C.Jcd..an DJen
dio Inora ostati u nepromijenjenom obliku, pa se moze plsatI
Nakon sredjivanja se dobija
i,--"-
(M +- rn)L }10g 15.16 m/ s
4rnVr.:
Ako sudar tretiramo kao idealno
neelastican, ugaona brzina sis-
tema neposredno poslije suciara,
koristeCi prvu jednaCinu iz b) biee
"
w =
rnvbb L
2(1 + h)
2
' rnvQE. __

(M + m)L
gdje je I InOIDent inercije tijela.
U najvisoj tacki putanje_, iz is-
till razloga koji su navedimi kod
elasticnog sudara, imaeemo
140
GLA VA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
L n"
-- hE I
2 - L.l ps ';' 2 (;..
f! +£iJ. (2mv: ) 2 .
2 = (Af +- rn}gL + LWt-mlgL
• ' , '2 2
I (M-!-r:!lL!lT
VO! = -v-I C7 30.32 m/s
(3.119)
3.1.7
Prvi parcijalni ispit iz Fizike
Tuzla, 2.4.1990. god.
1. Teg :mase lV[ = 2 kg visi 0 sa-
vitljivo.m neistegljivo:m uzetu, za.-
nemarljlve mase: tako da je
ravnotezni polozaj na ViSlIli h =
2.5 m od horizontalnog tla. (J
A
horizontalnorn pravcu u teg uda-
ri lopta mase rn =: :I kg: ba.cena
sa. tla j kao na slici. Sudar je (coni
i potpuno elastiC-an i teg se usljed
njega popnc za f::..h :::-.::. 20 em. iz-
nad ravnoteznog polozaja.
a) Odrediti rastojanje sa kojeg je ]opta bacena.
b) Na kojeIIl rastojanju ad tacke A ce pasti ]opta na tio nakon
sudara? Otpor vazduha zanemariti.
Rjeii. a) X, = (1 + vhLih = 2.12 m,
b) x, = :(;1 .• X = 1.06 m, gdje je x = .,,(hJ:,h = 1.06 m
2. KugJa se kotrlja niz strrnu ravan duzine L =--::: 7 rn, koja Je
nagnuta. pod uglorn 0 :::0::: To /6. ' ,
a) Izvesti izraz za mO.menta inercije kugle U odnosu na
centralnu i trenutrm osu.
b) NaCi brzinu kugle na kraju strme ravni.
c} kojirn :lg1om treba da je nagnuta strma ravan da bi va-Ijak
postlgao lstu hrzmu Ila kraju strme ravni.
za racunanje 1YJOJIlenta inercije valjka 1.1zcti kao gotov. Sma-
tratl da nema proklizavanja kugj{;:_ni valjka, . _
Rjel. a) L = I = ZmFi2 b)l! c= Vf1i;;;L;;;'''''-;- _ 7 .'
" <l -, 5 - k 7 - m
i
8,
3.1.. PRYI PARCIJALNI ISPITI 1Z FlUKE
3. Za mjerenje protoka gasa koristi se uredjaj prikazan
sema.tski na siiei.
a) Izvesti izraz za ra.cuna-
nje protoka gasa kroz cijev.
b) U savijenoj U-cijevi se
nalazi voda. N acrtaj1,e ni-
vo vode u krakovima.
c) Ako se nivoi vade razli-
klljU za fiJI = 12 mm" na-
ti masu gasa koja protekne
kroz cijev za jedan
d
141
sat. Gustina gasa je P = 1.1 kg/m.
3
, d, = 50.10-
3
m., d
z
40 . 10-
3
m. i gustina vade je Po = 1000 kg! m
3
.
b) Voda je u desnom kraku na viscm nivou nego u lijevoru.
)
- 106 8" k
c m, ',-- Qpt ""-- 4 V ... 1)p ), '"' ,g
4. Tijelo mase 500 kg treba prernjestiti sa povrsine Zcmlje na
povrsinu Mjeseca.
a) Izvesti izraz za izracunavanje minimalnog racia koji treba pri
tome izvri3iti.
b) Izracunati ga ako se zna da je masa Zemlje 81 puta veta
od mase 1\1jeseca} a rastojanje izmedju njihovih centara iznosi 60
poluprecnika Zemlje. Masa Zemlje je 5.96 . 10
24
kg) a. poluprecnik
Zemlje 6.37.10
6
m.
Ii) A. = -12094 GJ.
5. Tanak homogen stap pric-vTscen je za gornji kraj tako da
142
CLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIIi ISPITA
moze slobodno da rotira u vertikal-
noj ravni oko tacke A. Donji kraj
stapa potopljen je u vodn kao na
slid. Ravnoteza se postize kada je
stap pod uglom i kada se polovi-
na stapa nalazi iznad povrsine vo-
~ e . N ad gustinu rnaterijala od koga
Je naCinjen stap ako je gustina vode
Po = 1000 kgrn-
3
.
R
· , 3
Jes. P = .Po = 750 kg/m'
3.2. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE 143
3.2 Drugi parcijalni ispiti iz Fizike
3.2.1 Drugi parcijalni ispit iz Fizike
Tuzla, 30.8.1982. godine
1. U homogenoj sredini gustine p uspostavljen je longitudinalni
stojeCi talas dat jednaCinom:
e(x,t) = a coskxcoswt
NaCi izraz za zapreminsku gustinu:
a) potencijalne energije up (x, t) i
b) kinetii'ke energije Uk(X, t).
c) Nacrtati grafik raspodjele zapreminske gustine ukupne enegije
u u oblasti izmedju dva susjedna eYOTa pomjeranja u trenutku t :::;.c 0
i t = T / 4, gdje je T period oscilovanja cestica sredine.
2. Svjetiost talasne duiine ,l, = 535 nrn pada normalno na difrak-
cionu resetku. NaCi konstantu resetke ako je najveCi red spektra koji
se Inoze registrovati torn resetkom 5.
3. X-zrak cija je taiasna duzina ,l, = 0.12 nrn pri interakciji sa
slabo vezanim elektronom rasije se pod uglom od 0 = 7T /3.
a) Izvesti izraz za izracunavanje promjene frekvencije X- zraka
pri toj interakciji.
b) Koliko se procentualno smanjila frekvencija zbog interakcije?
c) Kolika je kineticka energija uzmaklog elektrona"!
4. Koliko spektralnih linija atoma vodonika iz Paschenove serije
spektralnih linija ima talasne duzine vece od 1000 nm?
Rjesenja:
1.
P
t ,= 0
r
f+Ar
t = T/4
51
I I I
up(x, t) ='1
Uk(X, t) =7
u(x, t) C ~ ?
X
X +t.X
144 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
a) UoCimo element zapremine 6. V = .6.8.6.x u sredini u ko-
joj se rasprostire longitudinalan talas. DjeliCi sredine osciluju oka
ravnoteznog palozaja pa ce zbog toga dolaziti do deformacije (i8-
tezanja i sabijanja) uocenog elementa zapremine , te ce taj dio sa-
drzavati odredjeni iznos potencijalne energije elasticnc deformacije
koja se moze racunati kao:
D.Ep = = (aE) 2
2 2 aX)
gdje je Ell Jangov modnl elastic-nostl, E: relativna deforma.cija.
Kako je t = a cos kx cos wt imarIlo da je:
EyD. V 2 ' . 2
.6.E
p
= ---a SIIl kx cos
2
wt
2
Ako ovu jednacinu. podijeli.mo sa zapreminom element a sredine, do-
bicemo zapremi.nsku gustinu potencijalne energije
tiEp 2 2 . 2 2
Up = = O.5pa W SIn kxcos wt
gdje smo iskoristili da je Ell := pv
2
i w .= vk.
Iz ovog se moze. zakljucjti da uspostavIjanje stojec.eg talasa. u
elasticnoj sredini dovodi do pojave potencijalne energije elasticnosti,
ali da ce se na jednorn mjestu (za dato x) zaprerninska. gustina te
energije rnljenjati u vrernenu po zakonu kvadrata, kosinusa. Treba
istaCi da se ova energija ne prenosi kroz prostor.
b) Dolaskom talasa u uoceni element, djelici sredine pocinju os-
cilovati (kretati se) pa ce citav element u svakoru trenutku imati
odredjeni iZIlOS kineticke energije. Ako uzmemo dovoljna maleno D.x,
rnozerno srnatrati da svi djeliCi imaju istu brzinu u svakom trenutku
pa je kineticka energija tog elementa '
D.Ek = D.
2
m =
Ako nadje.mo izvod pomjeranja po vremerlU i uvrstimo, nakon di-
jeljenja sa .6. V dobit cc.mo zapreminsku gustinu kincticke energije u
uocenom eJementu.
8.2. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE
145
Iz ove relacije se vidi da t,e se na jednorIl istom mjestu (isto x),
zaprelninska gustina kineticke energije mijenjati u toku vremena po
zakonu kvadTa.ta sinusa, ali se ne prenosi kroz prost or.
Dva susjedna evora stojeceg talasa pomjeranja nalaze se :r:
a
rasto-
janju ),,/2, pa cerno uzeti proizvoljno dajejedan (,vor u
pocetku, a drugi na. rastojanju u X-ose ..
trenutku t = 0 zapreminske gustme potenclJalne I kmetIcke energlje
bi bile
0
-22·2k
up = .tJpa w sm x
Uk = 0,
a u trenutku t = T /4 imali bismo
Up = 0
Uk =- O.5pa
Z
w
Z
cos
2
kx
Grafik raspodjeie energije dat je no.. slid
u
o
.1L
2
x
Ukupna zapreminska gustina, energije talasa, kojajejednaka zbiru
zapreminske potencijalne i kineticke energije talasa u svakorn trenut-
ku, u trenutku t = 0 je
2 Z . 2 k 0 t: 2 2 " 2 2w
u = Up = O.5pa, W SIn x::---::: W SIn --:\x
U trenutku t = T /4 je
i 2 2 2w
U = Uk = O.5pa'w' cos' kx = O.5pa w cos >:x
146 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
2. A = 535 nrn
C =?
<p = 35° '-'
Zm.ax = 5
Difrakciona resetka predstavlja skup velikog broja jednakih pa-
ralelnih pukotina koje su postavljene na medjusohno jednakom ras-
tojanju.
Rastojanje C izmedju sredina susjednih pukotina naziva se kOIl-
stanta iIi period resetke. Ako ravanski talasi padaju normal no na
difrakcionu resetku, svaka pukotina se ponasa kao izvor svjetlosnih
talasa 1 svi ti talasni izvori su koherentni, jeT na resetku dolaze ravan-
ski svjetlosni talasi. Pojedini dijelovi jedne pukotine emi(uju talase
u svim pravcima iza pukotine, pa ce U odredjenom praveu koji sa
normalom na ravan pukotine zaklapa ugao <p iCi talasi koji se medju-
sobnG razlikuju u fazl. Ako se ovi talasi propuste kroz sabinlO SOeLVQ
koje je paralelno ravni pukotine, a u fokusnu ravan 80S-iva se postavi
zaklon, oni ce se skupljati i dolazit ce do interferencije. Rezultujuci
vektor amplitude oscilovanja, u izabranom pravcu, od jedne puko-
tine, bice jednak zbiru vektora amplitude oscilovanja sa pojedinih
njenih dijelova. Rezultujuci vektor amplitude oseilovanja u tacki P
bice jednak zbiru vektora amplitude oscilovanja sa svake pukotine.
Kao sto se pokazuje u teoriji maksimalno pojacavanje ce se dobiti
ako je putna razlika talasa koji dolaze sa susjednih pukotina (sa is-
tog mjesta na pukotinama) jednaka cjelobrojnom umnosku talasnih
duzina talasa
Csin<pz = zA z=O,±1,±2,···
gdjeje z red spektra. Za z = a irnamo spektar nultog reda, za z = ±1
spektar prvog ieda itd.
3.2. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE
147
Red spektra koji se moze vidjeti sa datom difrakcionom resetkom
pod datim uglom je
C sin!.pz
z =
A
d t
· 1 to J. e i maksimalnl red
Kako je maksimalna vrije nos sm \D = ,
spektra koji se moze vidjeti difrakclOllom resetkom
Od d
· . C - z '= 5 ·535 nm = 2675 nm = 2.675 .
av Je J€ ..- __ma.xA.
3. A = 0.12 nm
O=7r!3
£;v =?
a)
b) p =?
eJ
Ek =7
m,
e
nn __
.J55L
hV
mv
c
Kvanti X-zracenja koji imaju energiju hv iInaju i .impuls
Oni se sudaraju sa slabo vezahim elektronirr:a kOJe
postaviti da miruju. U suclaru kvant X-zracenJa preda Jedan clIO
energije slabo vezanorn elektronu i elektron uzmakne pod .ug!om .!.p.,
a on nastavi da se krece pod uglom 8 u odnosu na prvobltnl SIDJer
kretanja. . ). k
N a osnovu zakona 0 odrzanju impulsa (kolicine kretaDJa 1 za ona
o odrzanju energije-mase mozemo pisati
hv = h-;'I + mv
, ,
hv + moc
2
= hv' +. mc
2
(3.1)
(3.2)
gdje je moe' energija mirovanja elektrona, me' je totalna (ukupna)
relativisticka energija elektrolla kOJl se kreee nakon
Ako se u jednaCini. (3.1) impuls kvanta X-zracenJa nakon su-
dara sa slabo vezanim elektronom prebaci na lijevu stranu znaka
148
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PlSMENlH ISPITA
jednakosti i kvadrira, dobicemo :
h
2
v
2
h
2
vv' h 2v'2
--,- - cos f} -+-- --_. = m2v2
c c
2
'c2 (3.3)
Jednai'inu (3.2) mozemo napisati u obliku :
Nakon kvadriranja ove jednaCine dobijamo:
h
2
( ')'
V - V + 2h{v - v')m"c' + m5c
4
= m'c
4
(3.4)
P rem a AjnstajnoYoj teoriji relativnosti je
Kvadriranjem. i sredjiva,njem ove jednaCine se dobije
m
2
c
4
(1 - = m'c
4
,::2 0
rn
2
c
4
- m
2
v
2
c
2
:'= rn
2
c
4
o
Uvrstavanjem rczultata iz (3.5) u jednaCinu (3.4.) dobijamo
h
2
v
2
- 2h
2
vv' + h
2
v
t2
+ 2h(v _ v/)rnoc2 = m2v2c2
mno.z.enja jednaCine (3.3) sa c
2
dobicerno Ono sto
stram pos.\iednje jednaCine. Izjednacavanje Jijevih
pODlstavanjc odgovarajucih clanova daje
2h'vv'(1- Cos B) = 2h(v - v'lmoc'
NakoD sredjivanja se dobija da je
(1 1) (1 - cosO) = - -- C
moc v' v
(3.5)
stoji na
strana i
(3.6)
js.u/talasne d.uz-ine X:-zracenja prije i poslije rasijanja). =: c/u i
- C V J nakon UVTstavanja 5e d?bija .
3.2. DRUGI PARCIJALNI lSPITI IZ FIZIKE 149
gdje je >'c = = 2.42 . 10-
12
m Komptonova talasna duzina elek-
111.0C
trona.
Dakle, ako se monobromatsko X-zracenje pusti na neke lake ele-
rnente, dolazi do njegovog rasijanja
1
pri (,emu 5e u rasijanorn zrac.enju
pored upadnih talasnih duzina >. pojavljuju i talasi vecih talasnih
duzina AI.
Prornjena talasne duzine ne zavisl od prirode materijala na kome
se vrsi rasijavanje vee sarno od ugla pod kojim se vrsi rasijavanje.
Intenzitet rasijanog zracenja se povecava sa porastom ugla rasijanja.
Na teiim elementima je intenzitet Komptonovog rasijanja slabiji
zbog toga Mo takvi clementi irnaju manje slabo vezanih elektrona.
Promjena frekvencije je
ICC v
/:!.v = v - v = -- - --_
>. ).' ----,,-.--:;:I
A,.(l-cosll)
(3.7)
b) Procentualno srnanjenje frekvencije X-zracenja zbog interakcije sa
slabo vezanirll elektronom dobjjemo iz izraza (3.7)
/:!.v 1
p = -- ·100% = ----c
V 1 + __ A __
2>.c sin"
(3.8)
c) Kineticka energija uzmaklog elektrona je jednaka Tazlici totalne
energije koju p05jeduje poslije 5udara i energije koju je iInaO prije 511-
dara (energija mirovanja). Prerna zakonu 0 odrzanju energije-mase,
to je jednako energiji koju je izgubio foton X-zracenja pri rasijanju
l
pa mozemo pisati
E = (m -- mo)e' = hu - hv' =
= ¥ = l02.5eV
, '>'c 0)
4. Prerna Borovoj elementarnoj teoriji atoma vodonika, emlSlja
svjetlosti (energije u vidu elektromagnetskih talasa) iz atoma
1
vrSi
se, ako atom prelazi iz viseg u nize energijsko stanje, tj. aka elektronl
sa putanja koje su dalje od jezgra, prelaze na putanje blize jezgru.
PaSenova serija spektralnih linija nastaje ako elektron sa visih energi-
jskih nivoa prelazi na treCi (n = 3). Talasni broj linije u Pasenovoj
seriji spektralnih linija je dat izrazorn
L = RH -
150
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
gdje je RH Ridbergova konstanta za vodonik.
Pri prelazu sa nivoa n = 4 na n = 3 (prva linija u pa.senovoj seTiji
linija) emituje se najmanja energija. Kako je
zakljucujemo cia ce se ernitovati elektromagnetsko zracenje najvece
talasne duzine u toj seriji. Njegova talasna duzina je
= RH (tz - tz) = RH
).43 = = 1874.6 nm
(3.9)
Pri prelazu sa visih energijskih nivoa na treCi emitovat ce se sve vise
energije kako kvantni broi nivoa raste) a to znaci da ce se talasna
duzina emitovanog zracenja sve vise smanjivati. Potrazimo kvantni
broi onog nivoa sa kojeg treba da predje elektron, pa da emituje
svjetlost talasne duzine >'n3 = 1000 nm.
(3.10)
Prema tome ima ukupno cetiri linije sa talasnim duzinama veCim ad
1000 nm. To su >"3 = 1874.6 nm, >'53 = 128l.5 nm, >'63 = 1093.5 nm
i >'73 = 1004.8 nm.
3.2.2
Drugi parcijalni ispit iz Fizike
Tuzla, 26.l.1985. god.
l. Kugliea mase Tn, objesena na oprugu, produzava je za D.L. Pod
dejstvom spoljasnje vertikalne sile, koja se mijenja po harmonijskom
zakonu sa amplitudom Fo, kuglica vrsi prinudne oscilacije. Logari-
tamski dekrement prigusenja je A. ZanemarujuCi masu opruge, naCi
kruznu ucestanostprinudne sile pri kojoj je amplituda pomjeranja
maksimalna. Kolika je vrijednost te amplitude?
2. Izvor zvucnih oscilacija frekvencije Vo = 1 kHz krece se u
pravcu normale na zid brz(nom Viz = 0.17 mJ s. Na toj norm ali
3.2. DR.UGl PARClJALNl lSPlTI IZ FlZIKE 151
.. ·k P . P pri cemu je njihov polozaj
su postavljena dva pnJemm a 1 I 2. d. k l"ka
PI - - 1- - P
z
. Koji prijemnik ce registrovatl talasne u are 1 0 1
je njihova frekvencija?
3. Izmedju horizontalnih ploca ravanskog na koje
. ·kl·' pon U = 250 V ulijece elektronskl snop pod uglom JC pn Jucen na
8 = 7f / 6 kao na sliei.
Elektroni u snopu imaju energiju
u intervalu od 0 - 750 eV i
raspodjela elektrona po energl-
jama je ravnomjerna. .
a) Koji ce dio od ukupnog bro!a
elektrona udariti u gornJu plocu
kondenzatora?
J
8,
,
b) Ako je rastojanje izmedju ot- ..
A . B d ·oJ· ploti L = 3.46 em, odrediti energ1JU elek- vora 1 na OllJ
trona koji prolaze kroz oba otvora.
Smatrati da pad elektrona na plocu ne mijenja napon izmedju
plota.
4 Dvostruko jonizovanl atom ItlJuma 1. . I· .. (L .++) pri prelazu iz nekog
u prvo pobudjeno stanje ernituje sukeesivno dva
. 9 1 . .\ 72 91 nm. 0 1 1
sa talasnirn duzinama Al = 21. nrn 1 z - . v' ? Ak
je poluprecnik orbite eksitovanog stanja iz kojeg se 0
kvant talasne duzine AZ pogodi jednostruko jonizovanl atorr: .
(H e+) koji se nalazi u prvom pobudjenom stanju: : 1 ce
d '" d ·onizaciJ·e He+' Ako dodje do jOlllzaelJe, kohka Je rZlila
oe1 0 J b. 1 t· . t·'ki efektJ?
fotoelektrona? Da Ii se moraju uzeti u 0 Zlf re a IVIS Ie .
Rjesenja:
1. m
D.L
Fa
A
w =?
_a =?
152 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
Primjenom II Njutnovog zakona na ovaj dinamicki sistem, kada
se kuglica nalazi u polozaju X, dobijamo
(3.11)
gdje je sila te;;e koja djeluje na kuglicu
G= mg,
sila elastiCnosti kojorn opruga djeluje na tijelo
prinudna sila
} ~ = Focoswt,
sila trenja
ftr = -rv.
Jednaeina (3.11) nakon projekcije na X-osu postaje
d
2
x dx
m-
d2
c ~ mg - k(x + jj.L) - r- + Focoswt
t dt
(3.12)
U :avnotezIlom polozaju je
kjj.L = mg
i nakou uvrstavanja u (3.12) i dijeljenja jednaCine sa rn dobija se
d
2
x r dx k Fo
dt' + mdt +;:;; = m coswt (3.13)
Ako oznaCimo da je ;;. = 2(3, ~ = w5 i ~ = /0) jednacina (3.12)
postaje
d'x dx 2
dt' + 2(3 dt + wox = fo cos wt
(3.14)
Ovu diferencijalnu jednaCinu cerno rijesiti tako sto cerno prvo rijesiti
homogenu jednaCinu
d
2
x dx ,
-- + 2/3-- + w x = 0
dt' . dt 0 (3.15)
3.2. DRUGI PARC1JALNI ISPITI 1Z FIZIKE
153
Rjesenje ove jednacine je
(3.16)
Partikularno rjesenje jednaCiue (3.14) t.razimo u obliku
x(t) = acos(wt + a)
(3.17)
gdje Stl a i 0' konstante koje treba odrcditi tako da bude zadovoljena
jedna.cina (3.14).
Ako nadjemo prvi i drugi izvod x(t) datog prema (3.17) i uvrstimo
u (3.14) dobijamo jednai'inu
-aw' cos(wt + <X) - 2(3aw sin(wt + <X) + w6a cos(wt + <X) = fo cos wt
PTimijenimo Ii u posljednjoj jednacini adicione teoreme i spojimo
clanove uz cos wt i sin wi, a ztim izjednaCimo koeficijente uz njih,
sa odgovarajuCim koeficijentima na desnoj strani jednacine, dobi-
jamo dvije jednacina koje nam ornogucavaju da odredirno trazene
konstante a i 0:.
a(w5 ,-- w
2
) cos 0: - 2awj3 sin a: = fa
a(w5 --- w
2
) sin lX -1- 2awj3 cos 0: = 0
Kvadriranjem posljednjih jednaCina i sabiranjem se dobija
a'(wJ - w
2
)' + 4a'w'(32 = ft
Odavdje se dobije da je amplituda
a=
fa
V(w5 -- W
2
)2 + 4(3'w'
(3.18)
(3.19)
1z izraza (3.19) se lako zakljucuje da ce amplituda biti maksimalna
kada izraz u imeniocu hna minimalnu vrijednost, odnosIlO ako je
gdje je-
dy
-=0
dw
154 GLAVA 3. RI.JESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
Aka nadjemo prvi izvod y po w i izjednaCinlO sa nulom, dobijamo
jednacinu
-w( w0
2
- w
2
- 2/l') = 0
cija rjesenja SU WI = 0, WZi3 = ±jw6 2iP. Frekvencija prinudne
sile ne maze biti negativna, pa ostaje da je
(3.20)
rezonantna frekvencija i za tu vrijednost je amplituda pomjeranja
maksimalna.
U nailem slucaju je kl;.L = mg, pa je w5 = kjm = gj l;.L.
Nepoznati koeficijent prigusenja j3 mozemo odrediti po:mocu poz-
nate vrijednosti logaritamskog dekrementa prigusenja.
lz prigusenih oscilacija je poznato da je
x(t) = cos(w't + (1)
gdje su w' i ex', kruzna frekvencija i pocetna faza a
amplituda tih oscilacija ..
Logaritamski dekrcment prigusenja je
.\ = In __ ."i!L = /IT'
a(t + T')
Kako je T' = 27r / Wi, a Wi = j w6 - (32, dahija se da je
27f .\
-Vwi
r
w=6 =- /l' /l
Nakon kvadriranja posljednje jednai'ine i sredjivanja dohija se
" ,
/l2 = A Wo
47i2 + .\.2
(3.21)
Izraz (3.21) cemo uvrstiti 11 izraz (3.20) i dobili da je rezonantna
frekvencija
1
:1
I
3.2. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE 155
Uvrstavanjem izraza za Wo dobija se da je rezonantna frekvencija
_ ! 9 47f2 _ ).2
W
rez
V LlL 41T2 + .\2'
a rezonantna amplituda
2. vo=lkHz
Vi" = 0.17 mjs
c = 340 mjs
l;.v =?
Kada se izvor zvuka krece prerna zidu i emituje talase, oni ce
se odbijati i pri tome vracati u suprotnom smjeru ne mijenjajuci
frekvenciju. Kako je zid nepokretan to ce se u prostoTu izmedju
izvora i zida prostirati dva talasa istih frekvencija, pravaca prosti-
Tanja i amplituda, ali suprotnih smjerova. Tada dolazi do interfer-
encije i nastaje stojeCi talas, tako cla prijemnik P2 ne¢e registrovati
talasne udare.
Kada se izvor udaljava od prijemnika PI, dolazi do povecanja ta-
lasne duzine talasnog procesa u sredini, sto irna za posljedicu sman-
jenje njegove frekvencije. Kada se izvor krece prema zidu (prijem-
niku) u smjeru u kojem se krece talas, dolazi do smanjenja talasne
duzine talasa 11 sredini, sto ima za posljedicu povecanje frekvencije
talasa koji ce stizati do zida. Taj talas se odbija od nepokretnog zida
i pri tome ne mijenja frekvenciju. U takvim uslovima ce do prijem-
nika 1\ stizati dva talasa jednakih amplituda, is tog pravca i smjera
prostiranja, a frekvencija koje se malo razlikuju. Tada ce nastati
talasni udari (otkucaji) i PI ce ih registrovati.
Frekvencija udaraje jednaka razlici frekvencija talasa koji se slazu
Frekvencija V1 talasa koji se odhija od nepokretnog zida se racuna
prema relaciji
C
VI = ---Va,
c Viz
156
GLA VA 3. RIJE.'O;ENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
a frekvencija [/2 talasa koji registruje prijemnik kada se izvor udaljava
od njega
C
1/2 = ---"'0
C + Viz
Trazena frekvencija otkucaja je
Kako je brzina kretanja izvora Viz mala U odnosu na brzinu zvuka
C, Inoze se v/z zanemariti u nazivniku posljednjeg izraza i trazena
frekvencija otkucaja iznosi
9
v. U=250V
0= 11:/6
E E 10,750] eV
L = 3.46 em
l::.N _?
N -;
E, =7
a) lJ gomju plocu
kondenzatora udariCe
svi ani elektroni cija
je enegija veca od vri-
jednosti E" koja je
tolika da je
.' mvOy
= eEd
2
2Viz
!:!.v= -va = 1Hz
c
x
Rako je VOy .;;;;;;. VI COS B, gdje je VI brzina kojom elektronl ulijecu u
prostor izmedju plota, i eE d = eU dobija se da je
2
() = eU
2 '
odnosno
3.2. DRUGI PARCI.JALNI ISPIT! IZ FlZIKE
157
Odavdje se dobija da je
N akon uvrstavanja zadanih vrijednosti dohija se
Neka je braj elektrona po jedinici energetskog intervala (1 eV) b.N
1
_
Tada ce broj dektrona koji bi jz ovog STlopa pall n a gornju ploeu biti
Ukupan broj elektrona koji je r.a to vrijeme 1180,0 11 kondenzator bite
Tada je
!:!.N
h) Kretanje (:iektronu 1.1 vcrtikaillom pr;:cvcu je jcdnoliko prom-
jenljivo, pa njegova y-koordinata nakon vremena t da.ta relacijom
at'
y = v,t cos 8 -- .:;:-
Ubrzanje pot.ice od sile elkt.rostatickog polja, pa je
eE
a=
m
Kretanje u horizontalnom pravcu je jednoliko pa jC koordinata x
odredjena relacijom
x = v'ltsinO
gdje je Vz brzina kojom ulijecll elektroni koji ce proCi kroz drugi otvor.
Ako jz ove izrazi t dobija se
x
t = ----.-
V;: sin (J
158 CLAVA 3. RIJESEN1 ZADAC1 SA P1SMENIH 1SP1TA
Nakon zamjene izraza za vrijerne i ubrzanje u jednaCinu za odredji-
vanje y-koordinate elektrona, dobija se jednaCina putanje
ee-x
2
y = x cot e - :--C;---o-,
sin
2
0
je ,E2. = moze se, nakon zamjene brzine, dobiti jedna-
CIlla putanjc U obliku
eEx'
y = x cot 0 - ---CC---;o-
4E2 sin
2
8
Stavljanjern y = 0, dobijamo x, = 0 i x, = L odakle se dobije da je
E, = eeL = eUL
sin 2" d sin 2", = 333.3 eV
4. sLi++
2He+
A, = 219.1 nm
A2 = 72.31 nm
m=2
rn =?
Vmax =7
Dvostruko jonizovani
atom litijurna emituje
energiju jednaku z bi-
TU energija fotona ta-
lasnih duzilla Al i ..\2
he he
Ef = :\ +, (3.22)
, ",
teoriji energiju koju emituje jon slican atomu
pn prelazu iz n-tog u nt-to kvantno stanje racunamo prema
lzrazu
Ef '" heZ' RH _
m
2
n
2
(3.23)
gdje je Z redni broj element a u periodnorn sistemu. a R J' e R 'db 'r"-
k ' H .,1 e
gova onstanta za vodonik. IijednacavajuCi desne strane jednaCina
i
.1

I
3.2. DRUG1 PARCIJALN1 1SPITI 1Z FlZIKE 159
(3.22) i (3.23) dobija se jednai'ina
(3.24)
Aka uzrnemo U obzir da je za prvo pobudjeno stanje m = 2) jednaCina
(3.24) postaje
, n
2
- 4 A, + A,
Z R
H
-- = --"_.
4n' A,A,
Rjesavajuci posljednju jednai'inu po n dobija se
Prema Borovoj teoriji poluprecnik putanje elektrona kod jona slicnih
atomu vodonika se odredjuje rjesavanjem sljedece dvije jednaCine
moVnr n nn
1 Ze'
gdje je n = 1,2,,3, ... , glavni kvantni broj. Odavdje se dobije da je
poluprecnik putanje elektrona un-torn kvantnom stanju
Prema uslovu zadatka je Z = 3 (litijum), a izrac.unato je da n
iznosi 4) onda je poluprecnik elektrona u 4-tom stacionarnom stanju
dvostruko jonizovanog helijuma
16£oh'
r 4 = - .. = 0.425 nm
31rrnoe2
Energija jonizacije zH e+ koji se nalazi u prvom pobudjenorn stanju
za koje je n = 2 iznosi
Kako je Z '"' 2 dobija se da je energija jonizaeije
E
j
= heR
H
= 13.60 eV = 0.22 . 10-'7 .J
160
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
Jonizaciju
,
prema uslovima zadatka
1
treba da ostvari foton talasne
duzine )..2 cija je energija
he
E, = )., = 17.04 cIT = 0.27 . 10--
11
J
Kako je E2 > Ej ovaj foton moze da izazove jonizaciju jona helijuma
H e+. Prema zakonu odrzanja energije brzina fotoelektrona se dobije
rjesavanjcIIl jednaCine
Rjesavanjern ove jednaCine po v dobijamo
Red velicine brzine od 10
6
mJ s ne traii uzirnanje relativistickih
efekata jeT je vic « 1.
3.2.3
Drugi parcijalni ispit iz Fizike
Tuzla, 8.4.1985. god.
1. Na horizontalnoj glatkoj ravni lezi tijelo mase M = 10 kg koje
je pricvrsceno za oprugu Ciji je drugi kraj vezan za vertikalan zid.
U pravcu ose opruge ispali se metak mase m = 10 g i udari u tijelo
brzinom Vo = 500 m/ s i ostane u njemu.
a) NaCi period oscilovanja pomjeranja, ako je amplituda oscilo-
vanja a. = 10 em.
b) Nacrtati funkciju koja pokazuje prornjenu brzine i ubrzanja u
toku oscilovanja ovog sistema.
2. Od zice duzine L = 1 m i mase m = 1 g naprave se dvije zice
duzina L1 = 51 em i ,L2 = 49 ern. Zice se u(:vrste na krajevima i
zategnu silama istog intenziteta F = 200 lV.
a) NaCi izraz za racunanje amplitude rezultujuce oscilacije cestica
va,zduha u tai'ki kaja je na rastojanju kaje je ·znatna vece ad rasto-
janja madju zicama, aka one istovrerneno osciluju sa istom amplitu-
dom.
3.2. DRUGl PARCI.TALNI ISPlTI lZ FIZIKE
161
b) Kalika je frekvencija udara (atkucaja)?
c) Nacrtaj grafik kaji prikazuje promjenu amplitude rezultujuce
oscilacije 11 toku vremena.
3. Da bi odredio vrijednost Avogadrovog broja, Peren je mjerio
koncentraciju cestica gumiguta, poluprecnika r = 0.212 pm i gustine
p = 1.2.10
3
kg/m
3
suspendovanih u vodi temperature T = 290 K.
Odnos koncentracija cestica. gumiguta na dva nivoa, Cija je visinska
razlika 30 pm bio je 1.875. Izvedi izraz za odredjivanje Avogadrovog
broja i izracunaj ga na osnovu navedenih podataka ,
4. U jednom eksperimentu sa fotoelektricnim efektom obasjavarno
povrsinu cezijurna:
a) svjetloscu talasne duzine A1 = 670 nm iz izvora snage PI
10mW,
b) svjetloscu talasne duzine .\2 598 nm iz izvora snage P
z
lrnWi
c) svjctloscu talasne duzine Ai': ::::::. 456 nm, iz izvora snage P3 =:
I mW.
Izlazni rad elektrona 1Z cezijurna je A = 3.088.10-
10
J. Ako
je efikasnost sudara [otona sa elektronima 11 metalu, koji dovode do
izbacivanja elektrona ry = 0.5 %, odredi zakocni napon i struju u
gornja tri slucaja.
Rjesenja:
1. M = 10 kg
rn=lOg
Vo = 500 m/s
ao = JOcm,
T =?
v(t) =?
a(t) ="
'/
a) Na. osnOV11 zakona 0 odrzanju impulsa (kolicine krctanja) moze
se odrediti brzina sistema tljelo-metak neposredno posl1je s1?-431ra
milo = (m -I- 11.1)';'
162 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
Projekcija ave vektorske jednacine na pravac vektora daje
mvo = (m +M)v
odnosno
m
v =
M+m
Ovaj sistem raspolaze kinetickom energijom
E. = (m + M)v
2
= m' v
2
2 2(m+M) 0
Kada krene sistem iz ravnoteznog polozaja ova ce se energija trositi
na savladavanje sile elasticnosti i prelaziti u potencijalnu energiju
elesticnosti opruge. U ampiitudnom polozaju je sva energija u vidu
potencijalne, pa se moze pisati
jer se trenje zanemaruje. IzjednacavajuCi izraze za Ek i Ep dobija se
jednacina
m2v5
=
2 2(rn + M)
Odavdje se moze odrediti krutos! opruge
Period sopstvenih oscilacija ovakvog sistema je
/m+M rn+M
To = 27rV = 27rao'-'_- = 1.268
k mvo
b) Polozaj sistema tijelo-metak U odnosu 11a ravnotezni polozaj
dat je sa
x(t) = ao cos(Wot + a)
Brzina i ubrzanje BU
vx(t) = -aowo sin(wot + a)
ax{t) = :t22 = -aow5 cos (wot -+ ex)
3.2. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 163
Da bismo rXlogli graficki prikazati ove funkcije, moramo odrediti
pocetnu fazu a. U pocetnom trenutku (kada je t = 0) je
Xo = ao cos a-
Vo = sin 0:
Dijeljenjem ovih jednaCina dobija se
Vo
tana = -----
XOWo
Kako je Xo = 0 dobija se da je tanDi = -00 i ex = ±7r/2.
Predznak cerno izabrati uzimajuCi U obzir da je u pocetnom tre-
nutku brzina usmjerena suprotno od X-ose. Vidi se da mora biti
a = 7r!2.
LJvrStavanjem se dob-ijaju sljedece funkcije:
vxt) = -aowosin(wot = --0.5sin(4.98t [';"]
ax(t) = -aow6cos(wot -;- i = -2.48cos(4.98t [;l']
ciji su grafici predstavljeni na slici
o
-t--f--\,--1--c
z
'-----;US}
2,48
irs)
164 GLA VA 3. RlJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
2. L = 1 m
L, = 51 em
L, = 49 em
F=200N
m = 1 g
D.v ='1

-----
L1
-------
-------
Kada se zategnuta zica izvede iz ravlloteinog polozaja na njoj se
forrnira stojeCi talas. Osnovni ton ima frekvenciju
v
V =--
,\
gdje je v brzina rasprostiranja transverzalllog talasa na :tici, a A
njegova talasna duzina.
Kako je L = >-/2, frekvencija osnovnog torra iznosi
11
V =--
2L
(3.25)
Talas koji se ad zategnute iice prostire u prosior opisan je jednacinom
t) = acos(wt - k. f)
(3.26)
Talasi koji se formiraju zbog oscilovanja zica duzina L, i L2 SU
gdje je
6(i;,t) = k"il)
t) = a2 COS(W2t - k
2
· 1'2)
(327)
Aka se prijemnik nalazi daleko ad iiea kao izvora talasa, anda se
maze smatrati da je za jednu istu tacku 11 pros tOfU Tl r2, i aka 8U
Tl i T2 > > d, gdje je d ra.stojanje medju zicama, maze se SlIlatrati
da 8U oscilacije cestica sredine u istom pravcu. Pretpostavirno da S11
amplitude jednake: a1 = az = a.
Prema principu superpoziCiTe talasa irnamo-daje rezultujuCi talas
;
'j
3.2. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE
odnosno
= a [COS(WIt k,r) -I- cos(w,t - k2r)]
KoristeCi teoremu za zbir kosinusa dva ugla dobijamo
WIt-· k,r + W2t - k,r WIt - k,r - w,t -I- k,r
E = 2acos 2 cos 2
odnosno
165
(
WI -I- W, k, -I- k') (WI - W2 k, - k2 )
e = 2a cos 2 t -- --2--- r cos 2 t - -2--r
Ako oznaeimo
W=
2
mozemo jednaCinu rezultujuceg talasa napisati kao
(
WI - W2 k, - k, ) )
e = 2acos 2 t - --2-r cos(wt - kr (3.28)
Ako se izvor i prijemnik ne pornjeraju, tj. aka je r = conEd., onda
su frekvencije koje prima prijemnik jednake frekvencijama izvora WI
i 1.<-'2, pa se moze zakIjuciti da ce na mjestu prijenlnika nastati har-
rnonijsko oscilovanja sa frekvencijom
W, + W2 27f(VI + V2)
w = = 2
U izrazu (3.28) amplituda oscilovanja je
(
WI - W2 k, - k2 )
a =iZacos 2 r
Period oscilovanja funkcije
y = 2a cos ( D.
2
W _
gdje je b..w -= WI - W2, a i:lk = k1 - iznosi
I 271' 41f
T = 81<1
2 LlW
(3.29)
166 CLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
a funkeije I y i je
T' 2"
T=··-=-
2 L'lw
Grafiei funkeija y i i y I su dati na sljedeCim slikama
2.
-2.
I
I
In J-.-
-I
2.
-
r
Prerna tonle kruzna frekvencija amplitude je
21f 21f
Wa = -_. = - = .6.w
T 21< ,
,,"w
a to je frekvencija udara (otkucaja).
Wu = Wd = W, - W2 = 1f G: -
Brzina talasa na zategnutoj zici se racuna po relaciji v = gdje
je F sila zatezanja zice, a fL = If masa po jedinici duzine.
Kruzna frekvencija amplitude se maze dati ozrazorn
Kako je 1-'1112 = T = 11, dobijamo kruzna frekveneija udara
odnosno
1 jFLL2 - L,
=18Hz
2 V m L,L2
3.2. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 167
3. r - 0.212
11
m
· -. : ; '" ..
p = 1.2· 10
3
kg/m
3
P+dp h+dh
;-." .
..
T = 290 K
p h
L'lh 30
'.
-"- mm
j<
ndn2 =
1.875
· :.:
· .
NA =7
. .
' ..
.. .
" /// -' / /', ./
Suspendirane (unesene u tecnost) veoma male cestice gumiguta,
priblizno istih dimenzija i rnase, stalno su u tecnosti izlozene udarima
molekula koji vrse tzv. Braunovo kretanje. Zbog malih dimenzija
cestica, mala je vjerovatnoca da ih u jednom trenutku pogodi sa svih
strana isti broj m,oIekula vode, pa ce zbog toga one u procesu sudara
uvijek dobiti odredjeni impuls i vrsiee kretanja slieno molekulima,
te ce se na njih moei primijeniti zakonitosti molekularno - kineticke
teorije gasova. Njihova raspodjela po visini hi trebala da bude ista
kao i kod molekula, te bi se mogao izvesti izraz za promjenu kon-
centracije cestica gumiguta u zavisnosti od vi::;ine (Bolcmanov zakon
raspodjele rnolekula u spoljasnjem poteneijalnom polju).
Na nekoj visini h (vidi sliku) usljed teiine sloja gasa iznad te
visine javlja se pritisak p. Na nekoj visini h+dh pritisak iznosi p+ dp.
Razlika ova dva pritiska jednaka je pritisku koji svojom teiinom vrsi
gas koji se nalazi u zapremini valjka povrsine S i visine dh
dG pdV 9 pgSdh
p - (p + dp) = --- = -- = --- = pgdh
S S S
odnosno
dp = -pgdh
gdje je p gustina gasa na visini h, a g ubrzanje sile Zernljine teze na
toj visini.
Na osriovu opste jednaCine gasnog stanja gustina gasa iznosi
pM
p= RT'
gdje je M molarna masa- R univerzafna gasna konstanta, T
apsolutna temperatura i p pritisak.
168 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA. PISMENIH ISPITA
Ako izraz za gustinu gasa uVTstimo u izraz za dp dobijamo
pM
dp = ----gdh
RT·
sto predstavlja diferencijalnu jednacinu.
Rzdvajanjem promjenljivih dohijamo
dp Mg
- = ----dh
p RT
Ako pretpostavimo da se temperatura i ubrzanje sile Zemljine teze
ne mijenjaju sa visinorn, tj. da je T = con.st. i g :::::::: const., onda se,
nakon integracije, kao rjesenje jednacine dobija
odnosno
Mgh
Inp=----+lnC
RT
AifLh
P = Ce-ra
Konstanta C se odredjuje iz pocetnih uslova: na visini h ::0::: 0 pritisak
iznosi po, pa .Ie konstanta C = po. Promjena pritiska gasa sa vis in om
data je izrazom

P = poe RT
Kako je prema oSIlovnoj jednacini kineticke teorije gasova, jednaCini
za pritisak
p = nkT
gdje je n koncentracija gasa, k Bolcmanova konstanta, a T apsolutna
temperatura, dobijamo da je koncentracija rnolekula gasa na nekoj
visini data relacijom
0J.
n(h) = nTh
Kako je M/R = NAm/NAk = m/k, gdje je m masajednog molekula
gasa. SUa teze koja djluje na njega iznosi mg = G, pa dobijaulO izraz
Ako poslednji izraz prim.ijenimo na cestice gumiguta suspendovane
u vodi, mOTamo uzeti U' obzir da ce na njih djeIovati i sila potiska,
pa ce rezultujuca sila koja na njih djeJuje prem", dole biti
G'f = G --Fp
3.2. DRUGI PARCIJALNI ISPITI1Z FIZIKE
169
Njihova koncentracija, na nekoj visini od dna suda, se moze izraziti
kao
(h)

n,=noc
IcT
Kako je
gdje je Po gustina vode. Zavisnost koncentracije cestica gumiguta od
visine bice
PrimjenjujuCi ovaj izraz za dva raziiCita nivoa dobija se
",;/It)
nl not kT p
._ !!:.!!!!.2 (1 !'-it.. )
n2 = noc kT p
Ako ove dvije jednaCine podijclirno dohijarno
17'1
kT p
n2
Logaritmiranjem se dohija
In.''' = mg6,h (1 _ p,)
n, kT p
gdje je 6,h = h, - h,. < 0
Kako je k = R/N
A
i masa kuglice gumiguta m = 37rTvp = 4.79·
10'-17 kg, izraz za izracunavanje Avogadrovog broja u Perenovom
eksperimentu postaje
RT p n, 23 molek
NA = - ..- = 6.47 ·10 --
mgfj,h p - Pv 7'1-2 mol
4. P, = 10 mW P, = 1 mW P3 = 1 m.W
Al = 670 nm.
U, =7
h =i-
A
Z
= f)98 nm
U, =7
1, =?
..\3 = 456 nm
Us ,=7
1,=7
A = 3.088 . 10-
'9
J
p=5%
-
170 GLAVA 3, RIJESENI ZADACI SA PISMENlH ISPITA
Prema Ajnstajnovoj relaciji za spoljasnji fotoelektricni efekat,
aka dodje do sudara fotona i 11 slobodnog" elektrona u metalu, fo-
ton predaje svu svoju energiju elektronu, a on jedan dio te energije
utrosi na vrsenje izlaznog rada iz metala (savladjuje privlacne sile
pozitivnih jona kristalne resetke) Ail a sa ostatkam kineticke ene-
rgije napusta povrSinu metala odredjenom brzinoITl. Aka elektron
ne trosi energiju na neke druge procese sem na izlazni rad, anda ce
on napustati metal sa maksimalnom kinetickom energijoID, pa se, na
osnovu zakona 0 odrzanju energije maze pisati
Aka je metal vezan za pozitivan pol izvora jednosmjernog napona,
elektroni ee, nakoD izlaska sa povrSine metala trositi kineticku energi-
ju na savladjivanje elektrostatii'ke sile kojom elektricno polje djeluje
na njih. Elektricno polje ce zaustaviti i najbrze elektrone kada bude
\
gdje je e naelektrisanje elehrona, a U" zakoi'ni (zustavni) napon
i Ekrnf2x rnaksimalna kineticka energija kojOIn elektroni napustaju
metal. .
Kako je energija fotqna E
f
::;;-: hc/).., dobijamo
he
-,\ = Ai + eUz
Odavdje se dobija da je zakoi'ni napon
U, = (he _ k)
e A '
(3,30)
Ako je upadna svjetlost snage P, onda ona za vrijeme 6..t na povrsinu
metala donese enrgiju
E = P6.t (3,31)
Kako up'adna svjetlost predstavlja skup fotona, to se ta energija
svjetlosti moze prikazati kao proizvod broja [otona N koji padnu
na metal za vrijeme fl.t i energije jednog fotona E f
he
E = NEt = N- (3,32)
A
3,2, DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE 171
Izjednacavajuci lijeve strane jednaCina (3,31) i (3,32) dobija se da je
broj [olona
P 6.tA
N = -- (3,33)
he
Prema uslovima zadatka, efikasnost sudara [otona sa elektronima u
metalu je fj, pa ce broj fotona koji se sudare sa elektronima i dovedu
do izbacivanja elektrona biti
N' = ryN
Ovi izbaceni elektroni ce formirati elektricnu struju Cija ce jaCina biti
6.q N'e
1=-=-
6.t 6.t
UvrstavajuCi u posljednju jednacinu izraz za N', dobijamo izraz za
izracunavanje jacine fotoelektricne struje
ePA
1=1]-
he
a) Energija [otona talasne dmine A, je
he 19
E
t
, = A, = 2,964,10- J
?ito je manje ad izlaznog rada elektrona iz m,etala Ai = 3.088.10--
19
J,
pa nece ni dolaziti do fotoelektricnog efekta i nece ni biti fotostruje.
b) U drugorn slui'aju se dobija da su zakocni napon i struja
U
z2
= 1 (he - k) = 0,146 V
e),2 1
I, = = 0,24 rnA
e) U" = 0,79 V i Is = 0,18 rnA
172 GLAVA 3. RlJESENl ZADACl SA PISMENIH lSPITA
3.2.4 Drugi parcijalni ispit iz Fizike
Tuzla, 5.5.1987. godine
1. Matematicko klatno vIsi oscilovanje 11 sredini za koju je loga-
ritamski dekrement prigusenja AO = 1.5.
a) Postupno rijesiti diferencijalnu jednacinu koja opisuje ovakvo
oscilovanje (naCi izraz za odredjivanje ugla koji klatno zaklapa sa
vertikalom) I
b) Koliki ce biti logaritamski dekrement priguiienja ako se otpor
sredine uveea n=LS puta?
c) Koliko put a treba uvecati otpor sredine da hi oscilovanje bilo
nemogllce (kretanje postalo aperiodicno)?
2. Na osi se nalaze prijemnik i izvor zvuka frekvencije VI) =
3 kif z. Prijernnik vrsi harmonijsko oscilovanje duz te ose sa kruznom
ucestanoscu w i amplitudoID_ a = 0.5 m. Pri kojoj vrijednosti uJ
ce sirina frekventnog intervala koji registruje taj prijemnik iznositi
,0.1/ 200 II z? Brzina zvuka je c 340 m/ s.
3. Piknometar ciji je termicki koeficijent kubIlOg sirenja 11 =
2.4 . 10-
5
1/ K napunjen je nekom· tecnoscu na temper at uri tl =
20°C. Tecnost koja se nalazi u pikIlometru, na toj terrlperaturi
je teska G
1
= 0.49 ,,-V. Kada se piknometar napuni tom t.ecnoscu
t.emperature t2 = 50°C: onda je tezina tecnosti u piknometru G
z
=
0.48 N. Izrai'unati vrijednost terrnickog koeficijenta kubnog ,sirenja
te tecnosti.
4. PolazeCi od Plankovog zakona zracenja apsolutno crnog tijela
izYesti Vinovu i Rejli-Dzinsovu formulu} kao i Vinoy zakon pomjer-
anja.
5. Foton energije 0.15 .1'\.1eV raslje se na, slabo vezanom e]ektroIlU
koji miruje: usljed cega se njegova talasna duzina prornijeni za ,0.,.\ =
3 pm. Naci uga,o pod kojirn je uzmaknuo kornptonovski elektron.
6. Dvostruko jonizovani atom litijuma koji se nalazi u stanju
mirovanja pri prelazu 1z drugog u prvo pobudjeno kyantno stanje
emituje foton. Ovim fotonom se obasja.va srebrna katoda. l{oliki je
zakocni napon fotostruje u anoclnom kolu? Izlazni rad elektrona iz
srebra je Ai = 4.28 eV.
Rjeiienja
3.2. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE
1. AD = 1.5
n = 1.5
\O(t) =7
). =7
n'=?
Jed n aCina kretanj a
rnaternatickog klat,na
(osnovna jednacina
dinamike rotacionog
kretanja) je
]V
let L,Mi
i,::::l
odnosno
gdje je:
Mz =0
Htr

I
I
I
I
G:
173
(j
moment sile zatezanja konca i jednak je nuli J jeT pra
vac
te sile pro]azi
kroz OSU ohrtanja,
Ma =L X G,
moment sile teze i usrnjeren je duz osc obrtanja od nas kadaje kugHca
na desnoj strani od ravnoteznog polozaja, i
moment sile otpora sredine za koju se abieno uzima da je, pri
brzlnarna) proporcionalIla brzini na prvi stepen i
d
'e u svakom trenutku. On je kao vektor usmJeren kao 1
ena 0 IlJ . d d" .
moment sile teze (provjeritc to na osnovu pravIla za 0 TC JlvanJc
.smjera proizvoda), pa se maze pisati
1\0 = -(LGsin \0 + LF,,)
174
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH 1SPITA
Kako je I = mL', posljednja jednaCina postaje
rnL',p + Lmg sin 'P + Lrv = 0
Za malene otklone Inoze se smatrati da je
sin'P '" tan 'P '" 'P
Kako je v
jednacina
Lw L<jJ i r koeficijent otpora sredine, dobija se
L
,·· L2' L
m 'P + rIP + rng'P = 0
odnosno
Ako se uvedu zamjene
.. , r. g
<p .+- -p + -p = 0
m L
r
- = 2(3 ,
m
g 2
L =Wo
dobija se diferencijalna jednaCina
.. 2(3' 2
'P + 'tp + Warp ::::; 0
(3.34)
Ovo je linearna, homogena diferencijalna jednaCina drugog recla, sa
konstantnim koeficijentima. Njeno rjesenje se trazi U obliku
'P(t) = ept
gdje je p pararnetar koji treba odrediti tako da diferencijalna jedna-
cina (3.34) bude zadovoljena. Prvi i drugi izvod 'P po t je
(3.35)
Ako se (3.35) uvrsti u (3.34)' nakon skracivanja sa ept rona nikad
ne moze b1ti nula) , dobija se karakteristicnajednacina diferencijalne
jednacine
p' + 2(3 P + W5 = 0
cija su Ijescnja
3.2. DRUGI PARCIJALNIISPlT1 1Z FlZIKE
U zimajuCi da je
w = J w5 - f3' > 0
dobijamo da je
PI = -(3+,w i p, = .... (3 - ,w
Dakle, jednaCinu (3.34) zadovoljavaju dva rjesenja
_ (-tH-otw)t
'PI - e
175
Rjesenje jednaCine (3.34) je i linearna kombinacija rjesenja !..pI i ip2
'P
C
+ C
Ie 2e
odnosno
!..p = e-
f3t
(C1coswt + 1,C
I
sinwt +- C
2
coswt tCzsinwt)
'P cc. (C, + C
2
) coswt + t (C, - C,) sinwt
Ako urnjesto konstanti C
1
i G
z
uvedemo nove konstante !.po
sljedecim relacijama
dobijamo daje trazeno rjesenje
!..p = !.poe-
f3t
(cos wt cos 0: sin wi sin 0:)
odnosno
'P = 'Poe-ft cos (wt + 0:)
Konstante CPo i a se odredjuju iz pocetnih uslova.
Kako je logaritamski dekrement. prigusenja .\0 = T (3 dobijamo da
je koeficijent prigusenja oscilovanja
fJ = .\0 = .\ow
T 2".
UzimajuCi u obzir da je w = JW5 - fJ2 dobija se da je
176
CLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
b) Logaritamski dekrement prigusenja pri nov om otPOfU sredine se
definise kao
Ako se otpor sredine poveca n puta, tj. ako je r' = nr dobijamo da
Je
).' = ___ 21f __= _ nf321f
2m JW6 _ (;:)2 - n2(P
Uvrstavanjem nadjenog izraza za f3 u posljednjoj jednaCinu dobija se
da je
I nAo
). = = 2 33
r; __ 0
2
-- 1)),5 .
V 4r.Z
c) Oscilovanje ce biti nemoguce, ako je N = 00. 1z prethodnog izraza.
se vidi da ce to biti ako je
r---------
! (n'2 - 1)'\5
V 1 - --,;-;;:2-- = a =? n
l
---
Ist1 rezultat se moze dobiti ako se stavi da je w' =- ,/w6 -_ {liZ = O.
2. Vo = 3 kHz
a = 0.5 m
!',.v.= 200 Hz
c=340m/8
w =?
a
;"
'" 0 x
Kada se prijemnik bude priblizavao izvoru, on ce registrovati zvuk
vere frekvencije od onog koji emituje iZYOT. Ta frekvencija je
C -+- Vpr C -1- Vyr
V = --- =
).0 C
Kako se brzina prijemnika pri oscilovanju mijenja po sinusnom ili
kosinusnom zakonu to vidimo da ce maksirnalnu frekvcnciju prijem-
nik regiostrovati kada bude prolazio kroz ravnotezni polozaj, tj. kada
b.r;zina bude Vpr =. aw. Otuda .Ie
c -+- aw
1./1 = -"--Vo
C
I
I
I
!
!
-j
:l
I
,
3.2. DRUCr PARClJALNI ISPITI IZ FlZIKE
177
gdje je Vo frekvencija koju bi registrovao prijemnik kada bi bio ne-
pokretan, odnosno to .Ie frekvencija izvora. Kada se bude prijenmik
udaljavao od izvora, registrovace najmanju frekvenciju u trenutku
kada bude prolazio kroz ravnotezni polozaj
c -- aw
1./2 = ----va
c
Razlika frekvencija (maksimalne i minimalne) predst.avlja sirinu frek-
ventnog intervala
c + aw c - aw Zawvo
/j.1.J = VI - V2 = _ ..- "-Vo - --------vo = --
c c c
odnosno
!',.vc
w = = 22.67 rad/8
Zavo
3. 0;1 = 2.4.10-
5
1/ K
1, = 20 DC
G, = 0,49 N
I, = 50 DC
G, = 0.48 N
12 =?
Na temperatiri tl zapremine tecnosti i piknometra su ist.e pa se
moze pisati
_ G,
lin =--
gPl
(3.36)
Ako se piknometar napuni tecnoscu temperature t
2
, njegova zaprem-
ina ce se povecati usljed zagrijavanja, ali ce stati manje tecnosti jer
se Dna brze siri. Zapremina te tecnosti je
G,
11,2 = --
gp,
(3.37)
Zapremina piknometra na temperaturi t2 moze se- izracunati po pri-
bliznoj relaciji
(3.3§)
gdje je Vtz zapremina one tecnosti koja na temperaturi t2 stane u
piknometar.

178 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
Gustina tecnosti u zavisnosti ad temperature mijenja se po za-
konu
p=rn= m _ Po
V -
Prema tome je
Po
Po
1 + 12t,
t pz = ----
I +
Rjesavanjern prvog od ovih izraza po Po i uvrstavanjem u drugi
l
do-
bija se
jer je
1
-0·--- '" 1 -
1 +
Zamjenom (3.36), (3.37) i nadjellog pribliznog izraza za P2 u (3.38)'
dobijamo
G, G) (1 +
-00_0- ___ = _____ _
Pl(1- PIg
Rjesavanjem po dobijamo
1 ( G
2
)
= t).t 1- G,(l + 11f:lt)
odnosno
4. Plankova formula za spektralnu gustinu energije zracenja ap-
solutno crnog tijela je
3 k"
C ekT - 1
Vinova formula se do bro slagala sa eksperimentalnhn rezultatim za
visoke frekvencije.O niske temperature. U tom sl"ucaju"je .-
hv» kT
{
I
i
,
I
I
'I
3.2. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE
pa se moze uzeti da je
h"
ekT » 1
Jedinica u irneniocu se moze zanemariti i ostaje
87fh 3 lev
Wv --v ekT
c'
179
Kako je gustina energije zracenja izrazena preko frekvencija jednaka
onoj izrazenoj preko odgovarajucih talasnih duzina, mozemo pisati
Kako je
c
v=
. c
, dv = --d)"
)..2
izostavljanjern predznaka minus, jer nam on sarno govori da pri po-
rastu frekvencije zracenja njegova talasna duzina opada) mozemo
dobiti
87rhc he C
w"d)" = ---e-"T-d)"
).3 .;\2'
odnosno spektralna gustina energije zracenja izrazena preko talasne
duzine
87rhc C
1
Qz
W).. = --e AkT = AT
).. 5 ).. 5
sto predstavlja trazenu Vinovu formulu, C
1
i C
2
su konstante.
Rejli-Dzinsova formula vazi u oblasti niskih frekvencija tj. gdje
je hv <{: kT i moze se uzeti da je
£ hv
ekT 1 + - ...
kT '
Uvrstavanjem u Plankovu formulu za spektralnu gustinu energlJe
zracenja dobijamo
sto predstavlja trazenu formulu.
Prema Vinovom zakonu pomjeranja utvrdjeno je eksperimentalno
da se sa porastom temperature) talasna duzina zracenja, na kojoj
180 GLAVA 3. RIJESENI ZADACl SA PISMENlH lSPITA
je spektralna emisiona moe maksimalna, pornjera na manje talasne
duzine.
Spektralna gustina energije zracenja apsolutno crnog tijela izra-
zena preko talasne duzine je
81rhc 1
w),:::::
A' e>'kT - 1
Za onu vrijednost talasne duzine, za koju spektralna gustina energije
zracenja hua maksimalnu vrijednost, imace maksimalnn vrijednost i
spektralna emisionna moe.
Potrazirno prvi izvod ove funkcije po A i izjednaCirno ga sa nu-
lorn jer je to uslov da ta funkcija irna ekstrernnu vrijednost. Nakon
diferenciranja po A dobijamo
8IThe 1
At) - ]
Gornja jednaCina ima rjesenja A} = 0, ),2 = 00 i onu vrijednost As
za koju je izraz 11 zagradi jednak nuli. Za prVll i drugu vrijednost
spektralna gustina, pa prema tome i spektralna emisiona moe, ima
vrijednost nnla, pa zakljucujemo da za trecu 'vrijednost mora biti
rnaksirnurn, jeT je u Citavoj oblasti funkcija pozitivna. Ako obiljezima
tu vrijednost A3 = Am mozemo uvesti oznaku
pa dobijarno jednaCinu
e"
5-x-- =0
eX - 1
Ovu transcedentnu jednaCinu mozemo zapisati U obliku
Oha se moze rijesiti graflckim putem" ako je preuredimo na oblik
3.2. DRUGI PARCIJALNI lSPITI IZ FlZIKE 181
Ako se na Illilimetarskom papiru nacrtaju funkcije Yl = 5 x i Y2 =
5e-
x
) u njihovom presjeku dobiCemo trazeno rjesenje x = 4.965.
Sada je lako dobiti da je
adakle je
gdje je
he
Am
kT
= 4.965
he b
A -------
m - 4.965kT - T
he
b = --= 2.898· 10-
3
K . m
4.965k
Vinova konstanta. Ovako izracunata vrijednost se dobra slaze sa
vrijednoscu koju je Vin odredio eksperirnentalnim putem.
5. E = 0.15 MeV
tlA = 3 pm.
'P =7
Pri kornptonovskom rasijanju promjena talasne duzine zraeenja
data je relacijOIn
, h
tlA = A - A = -- (1 - cos 0)
moc
Odavdje se IllOze izraeunati ugao
cos 8 = 1 - = -0 2
9
7
h . "
0= arccos(---O.237) = 103
0
11'
Iz zakona 0 odrzanju impulsa
(vidi sliku) imarno
y
Fil
e = mv cos!p + cos 0
, ,
0= -mvsinrtJ + hl/' sinO Me
,
x
A ko preuredimo ove jednacine
dobijamo da je
.. hI/'· Il
mVSlnrtJ = -;- SIno
mv cos rtJ = fu!.. - hI/' COS 8
, ,
mv
182 GLAVA 3. RlJESENI ZADACI SA PISMENIII lSPITA
Dijeljenjem prve jednacine sa drugom dobija se
[W' sin 0
tan r.p = c __
h; _ cos 8 = .6.A + .:\(1 - cos 0)
AsinO
Kako je E = ¥ i (1 cos 0) = .6.>";;""C, dobijarno da je ugao uzmaka
elektrona
6. k = 2
n=3
Ai = 4.28 eV
Uk =?
tan <p =. he sin (J = 0.6072
.6,)'(E+=oc
2
)
'P = arctan 0.6072 = 31
0
IS'
Prema elementarnoj Borovoj teoriji atoma vodonika i njemu slic-
nih jona, energija emitovanog fotana je odredjena relacijom
odnosno
hUnk = Z'(EnH E
kH
)
gdje su EnH i EkH energije n-tog i k-tog stacionarnog stanja atoma
vodonika Cija je vrijednost
E E, i
nH - n
2
E,
EkH =-
k'
a El predstravlja encrgiju osnovnog stanja atoma vodonika.
Sada se moze, uzimajuCi da je Z = 3, pisati
hU32 = 3
2
(lE-" El)
22 32
Kako je E, = --13.6 eV energija osnovnog stanja atoma vodonika,
dobija :_c da je energija emitovanog fotana
hU32 = 17eV
I.· •...
n
:.:.·1 q
II
11
11
;1
"I
t
3.2. DRUGl PARClJALNI ISPITI IZ FlZIKE 183
Pri sudaru ovog fotona sa elektronom u srebru, on svu svoju energiju
preda elektronu i fotona nestaje, a elektron energiju trosi na savla-
djivanje privlacnih sila kristalne resetke, za izlaz na povrSinu met-
ala (izlazni rad A;), a sa preostalom kinetii"kom energijom napusta
povrsinu metala.
hUg2 = Ai + Ek
odakle je kineticka energija elektrona
Kako i najbrze elektrone zaustavlja napon kocenja Uk onda je kine-
ticka energija elektrona jednaka radu sile elektricnog polja na zaus-
tavljanju elektrona
Ek = eUk
Sada je lako izraziti napon kocenja
Uk = ! (hug2 A;) = 12.72 eV
e
Da bismo utvrdili treba Ii da se racunaju relativisticki efekti treba
izracunati maksimalnu brzinu elektrona iz relacije
Odavdje je
2
rfloVma:t
=eU
k
2
j
!ZeU
k
6
Vma:t = V = 2.1-10 mjs
Prema redu velicine dobijene brzine zakljucujemo da ne treba ura-
cunavati relativisticke efekte.
3.2.5 Drugi parcijalni ispit iz Fizike
Tuzla, 11.6.1990. go dine
1. Duz X-ose u' vazduhu se rasprostire ravanski zvucni tala.s
frekvencije U = 1 kH z. Koeficijent prigusenja je 'Y = 2.07 1/ m.
U J;"avni Xl = 0 nivo jaCine zvuka je 1:1 = 100 dB. Nacj nivo jacine
zvuka na rastojanju x2 = 2 km.
184 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
2. Toi'ak lokomotive ima poluprei'nik Co = 0.5 m na temperaturi
to = 0 DC. Odrediti razliku u broju obrta toi'ka ljeti kad temperatura
iznosi t1 = 30°C i zirni na temperaturi t2 = 20 DC, na putu od
L = 100 km. Termii'ki koeficijent linearnog sirenja metala od kojeg
je nacinjen toi'ak je '" = 12.10-
6
1/ K.
3. Odredi spektralnu ernisionu moe apsolutno crnag tijela za
). = Anaj. Kolika se energija emltuje sa jedinice povrsine u jedinici
vremena u vidu zracenja sa talasnim duzinama u intervalu 1:0.5 %
od najvjerovatnije talasne duzine U okolini Anaj' na temperaturi ap-
solutno crnog tijela od 2500 K.
4. Monoenergetski elektroni energije Eo ulijecu po sredini homo-
mogenog elektrostatiekog polja jaCine c, izmedju ploea ravanskog
kondenzatora, pod uglorn (J. Duzina ploca kondenzatora je L.
a) Koliki je razmak pri kojem elektroni nece udariti 11 negativnu
plocu kondenzatora?
b) Kojom brzinom elektroni napustaju prostor u kojem djeluje
elektrostaticko polje?
5. Pri jJ-raspadu izotopa Pd
1l2
dobije se aktivni izotop Ag1l2.
Period poluraspada pretka je 21 sat, a potomka 3.2 sata. Ako je u
pocetnom trenutku izvor sadrZavao sarno atorne pretka, naci odnos
maksirnalne aktivnosti potomka prerna prvobitnoj aktivnosti pretka.
. Rjesen.ia
1. ,= 2.07 . 10-
3
11m
L, = 100 dB
x = 2 km
L2 :=?
Jeclnacina ravanskog zvucnog talasa koji Be prostire kroz vazduh
dui ose X je
= aoe-ox cos(wt - kx) (3.39)
odakle se vidi da amplituda talasa opada sa udaljenoscu od izvora,
prema izrazu
a(x) = aoe-
ox
l'Tivo jaCine zvuka odredjen je relacijom
1-
L=IOlog-
10
(3.40)
(3.41)
3.2. DRUGI PARCIJALNI ISPITJ IZ FlZIKE
185
gdje je 10 prag cujnosti, na frekvenciji Vo = 1 kHz, a I intenzitet
zvuka odredjen relacljom
1 '2 ( )
1= -pa w v 3.42
2
gdje je Q. anlplituda talasa na datom mjestu, w kruzna frekvencija,
v brzina sirenja zVllcnog talasa, a p gustina sredine kroz koju se siri
talas.
Na mjestll Xl = 0 intenzitet talasa je

1, = '--'-,
2
(3.43)
Posta se sarno amplituda na mjestu .7: = X2, intenzitet talasa
Je
pa
2
w
2
v
1, = _1 __
2
Nivoi intenziteta zvuke na datim mjestima ce biti
Ako se potra"i razlika L, - L, dobija se da je
a'
L, - L, = IOlg-l:
a,
Kako je prema (3.40) al = ao i a2 = uvrstavanjem se dabija
Ll - L2 = 20 19 e iX'2
odnosno
2. fO = 0.5 m.
to = ODC
t, = 30 DC
L, = L, - 20,x,lg e 64.4 dB
t2 = --20°C
L = 100 km
(X = 12.10-
6
11K
,6.n =7

186 GLAVA 3. ZADACI SA PISMENIH [SPIT A
Put koji predje centar tocka je L = VT. Broj abrta koje napravi
tocak na tom putu je
L
n= --
2r7r
Poluprecnik tocka zavisi od temperature, prema zakonu
r = ro(1 + at)
gdje je ro poluprecnik tocka na temperaturi 0 °C. Tako ce na tem-
peraturama tl i t
z
poluprecnici tocka iznositi
a odgovarajuci brojevi obrtaja na temperaturama tl i t
z
iznose
L
t nz = --_ ... _-
21fro(1 + at,)
Laka uofiti da ce na visaj ternperaturi broj abrta biti manji, sto
znaci da je trazena raziika u broju abrta
odnosno
!'.n = _1:.._ (_1_ _ 1 )
21fro 1 +- utI 1 + cxt2
odakle se nakon sredjivanja dobija da je
!'.n = <>(t, - t
,
)
21fro 1 + a(t, + t,) + o.'t ,t,
Kako je vrijednost Q: malena, maze se 0:
2
zanernariti i izraz za razliku
obrtaja postaje
!'.n art, - t
,
)
21fTo 1 + a( t, + t,)
= 19.1
3.2. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE
3. '7 = 0.5 %
T = 2500 K
!'.A = '7Am
b = 2.897· 10-
3
m . K
E
Am
=?
EllA =?
Gustina energije zracenja koja
pot ice od zracenja Cije su
frekvencije iz intervala (v, v +
!'.v) iznosi
!'.w
v
= wv!'.v (3.44)
187
gdje je Wv spektralna gustina energije zracenja data Planckov-om
formulom
(3.45)
Gustina energije zracenja koja pot ice od zracenja tije su talasne
duzine iz intervala (A, A + !'.A) je
!'.wA = WA!'.A (3.46)
Kako je
llwv = .6.w>,
spektralna gustina zracenja u zavisnosti od ). se moze odrediti uvo-
deCi smjenu v = cj A. U tom slucaju je !'.v = -cj A2!'.A
Ako izraz za v i !'.v uvrstimo u (3.44) dobija se gustina energije
zracenja izrazena preko A
81fhc I'. A
,,\5 err::r _ 1
(3.47)
znak rninus ispred izraza za llv sma izostavili jeT on sanlO ukazuje
na cinjenicu da se porastom frekvencije zracenja smanjuje njegova
talasna duzina.
Odavdje vidirno· da je spektralna gustina energije zracenja izra-
zena preko talasne duzine
81fhc 1
- 1
188
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
Kako je ukupna emisiona moe apsolutno crnag tijela proporcionalna
ukupnoj gustini energije zracenja
E= ~ w
4
onda ce i spektralna emisiona moe biti data izrazom
Za A = Am imarna
C
E).,," = 4w).",
1
Energija koju apsolutno crno tijelo emituje sa jedinice povrsine u
jedinici vrernena u vidu zracenja sa talasnirn duzinama u intervalu
Am. - O.OOSAm,l Am + 0.005.:\=) ako pretpostavimo da je u datom in-
tervalu spektralna emisiona moe konstantna i iznosi E)."" bite
(3.18)
gdje je
a Am je najvjerovatnija talasna duzina, odnosno talasna duzina na
kojoj apsolutno crno tijelo ima maksimalnu emisionu moc. Ona se
maze odrediti koristeci Vinov zakon pornjeranja
.\ - "-
m - T
gdje je b Vinova konstanta, a T apsolutna temperatura.
Tada je
21)b
Ll)' =-
T
pa se, nakon uvrstavanja, za spektralnu emisionu moe dobija
3.2. DRUGI PARCIJALNl ISPITI IZ FlUKE 189
Energija koja se u jedinici vremena izraCi sa jedinice povrsine u vidu
zracenja sa talasnim duzinama u datom intervalu biee
4. Eo
e
L
d =?
v=?
x
a) Na elekt.ran kaji uleti u elektricno polje stalne jaCine [ taka, da
y-komponenta njegove pocetne brzine ima isti pravae i smjer kao vck-
tor jaCine elektricnog polja, polje ce djelovati usporavajucom si]om
u tom pravell i on ce se kretati po paraboli.
Elektron nece uclaTit] u negativnu ploeu kondenzatora ako jc rad
sile elektrostatickog polja veti od kineticke energije elektrona koja
odgovara y-komponenti brzine elektrona VOY' Na clektron u praveu
X-ose ne djeluje nikakva sila i u tom praveu elektroll i ne trosi svoju
kineticku energiju. Dakle uslov da elektron ne udari u negativnu
plocu kondenzatora je
2
(3.49)
KinOeticka energija elektrona koji je uletio u polje se smanjuje jer elek- - 0-
tron sav1adava silu elektrostatickog polja na putu d/2 po y-pra
veu
.
r- ' __•
190
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITJt
Taj rad je

"2
Kako je 8ila elektricnog polja Fel = ec J Tad iznosi
Sa crteza se vidi cla je
i uslov (3.49) postaje
odakle se dobija da je
ede
A __
2
VOy = Vo cos e
d > m
e
• v2 C08
2
()
- ee 0
Kilko je rn,v6 = 2Eo, uslov (:;'50) p08taje
2Eo 2
d> "-"e08 e
- ee
(3.50)
b) Brzina kojom elektroni napustaju elektrostaticko polje odred-
jena je intenzitetorn
V=VV
2
+V
2
x y
i pravcem koji X-osom zaklapa ugao
v
(J =
v
x
Kao sto je vee reecno, u pravcu X-ase Ile djeluje nikakva sila i ta
komponcnta brzine ostaje nepromijenjena i iznosi
Kako je intcnzitet pocetne brzine odredjen iznosom kineticke
elektrona: odnosno .__ ..
2 2Eo
Va =--
m,
3.2. DRUGI PARCIJALNl lSPITI lZ FlZIKE
to ce x-komponente brzine na izlazu iz polja biti
-, --
Y
2Eo
Vx = -- sinO
m,
191
U pravcu Y-ose elektron usporava elektrostaticka 8i1a ;: = et i
elektron se u tom pravcu krece jednolikousporeno, brzinom Cija se
trenutna vrijednost projekcije moze odrediti kao
V
lI
= vO
ll
- at
gdje je a intenzitet usporenja nadjen kao
ee
rHea -= .Pe * a = -
U pravcu X-ose, elektron brzinom V;J;) prevali, za vrijeme t, put L,
pri cemu je
L
t =-
v
x
UvrstavajuCi izraz za Vx dobija se da je vrijeme kretanja elektTona
kroz elektrostaticko polje
Komponenta V
ll
U tom trenutku je data izrazorn
j
rzE: eLE
". =, - Cose - Vl':':-
V me me sinO 2Eo
Intenzitet brzine kojom elektron naptiSta elektrostaticko polje nakon
uvrstavanja izraza za Vx i 'u
Y
' iZIlosi
Pravac brzine odredjen je uglom (3 koji zaklapa vektor brzine sa
pozitivnim smjerom X-ose, a nakon uvrstavanja izraza za Vx i Vy dat
je izrazorn
(3 = arctan cot 0 _ __ e ----,--
(
.- LE )
ZEo sin
2
e
192
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPlTA
5. T, = 21 h
T, = 3.2 h

Ao -.
Zadani radioaktivni niz mozemo predstaviti na sljedeCi naCin
Promjena broja aloma izotopa Pd (roditelja) odredjena je jedna-
cinom
(:l.51)
i'ije je rjesenje
11Z pretpostavk11 da je 11 pocetnom trenutku bilo NlO atoma Pd.
Promjena broja aloma izotopa Ag (potomka) odredjena je jedna-
cinom
(:1.52)
eiji Je SillIsao da se broj radioaktivnih jezgara Ag rnijenja usljed
nastajanja raspadanjem jezgara Pd i nestajanjem usljed raspadanja
samih jezgara Ag. Ako je u pocetnom trenutku bilo sarno 1'/01 atorna
roditelja: tj. atoma Pd, a atorna potornka, tj. Ag nije ni hila, Tjesenje
diferencijalne jednaCine (3.52) je
(3.53)
Maksimalan broj jezgara izotopa Ag odredjuje se iz uslova da fllnkcija
.1V2 (t) ima ekstremnu vrijednost) tj.
dNz(t)
--=0
dt
(3.54)
1z ovog uslova se dobije da ce maksimalan broj jezgara Ag biti u
trenutku

t ---: _._A,-
max -.\ .\
,- 1
3.2. DRUGI PARCIJALNI ISPIT! IZ FlZIKE
odnosno, izrazeno preko pcrioda poluraspada
T
T,T,ln
t = '2
=ax (Tl - T,)ln 2
J'vlaksimalna aktivnost potomka odredjena je izrazom
odnosno
A A2AI
N
OI (e- A1t ",,,,, _ e-).'2t ma;:r)
2rnax = .:\2 - Al
Kako je pocetna aktivnost roditelja AlO
trazeni odnos
odnosno
3.2.6 Drugi parcijalni is pit IZ Fizike
193
(3.55)
Tuzla, 27.8.1990. godine
rastojanju r ]00 Tn od tackastog izotropnog izvoTa zvuka
frekvencije 200 Hz nivo jaCine zvuka je L = 50 dB. Prag cujnosti na
toj frekvenciji je 10 = 10-
lO
W/m,2. Koeficijcnt prigusenja zVllcnih
talasa je 1-=.;;:.5.10-
4
l/,'m. Odredi zvucnu snagu izvora.
2. U gornjoj polovini suda visine II (vidi sliku), nalazi se tecnost
zapreminske mase p, a 11 donjoj plovini
vazduh pod pritiskom p. Na dnu gOTn-
.leg dijcIa suda, kroz ntvoT pocne cia
lstic,e tecnost u donju polovinu. Prj
kojoj ce debljini sloja tecnosti u don-
jem sudu poceti izlaziti mjehuri vaz-
duhR na sJobodnoj povrsini Lecnosti u
. gornjem sudu? Smatrati da je tem-
pera,tura konstantna. do-
bijeni rezultaL
H.
194 GLJ,VA 3. RJJE:ENl ZADACl SA PISMENIH lSPITA
3. Azot se nalazi u stacionarnorn stanju . N ati:
a) Temperatu.fu T pri brzinalna Vi :::.:: 300 m/ s. i 'U2 =
600 m/ S odgovaraju jedilake vrijedllosti Maksvelove funkcije raspo-
djele.
b) Nacrtati Maksvdovn funkcijl1 raspodjele molekula po inten-
zitetirna brzina na tcrnperaturi To i 'I = 2 puta visoj ternepraturi.
c) Brzinu IIlolekula v pri kojoj vrijednost Maksvelove funkcije
raspodjele na temperaturi To = 330 K ima istu vrijednost kao i na
'fJ = 2 puta visaj temveraLuri. ClvI = 28 g/rnol, R = 8.315 JjrnoIK).
4. Fotoni energije 5 eV rasijavaju se na elektronima koji:
a) miruju
b) se krebl U sa 100 keV.
Odrediti energiju fotolla koji se n'1siju pod uglom od 180°.
5. a) Dokazati da Be aktivnost (brzina radioaktivnog raspadanja)
mijellja po istom zakonu kao i broj neraspadnutih jezgara radioak-
tivnog elementa.
b) Odrediti brzinu raspadanja (aktivnost) 1 g radijuIIla Ra
22
(i,
ako je njegov period poluraspada T = 1620 godina.
c) Aktivnost te l11ase Iudijurna poslije 10 godina.
Rjdenja:
1. r = 100 m
v=200Hz
L = 50 dB
10 = W 1m
2
1 = 5 .10-
4
11m
p ='1
Kada se kroz sredinu rasprostiI'€ zvucni talas onda u smjeru
rasprostiranja talasa imamo tok energije. Gustina taka (fluksa) e-
nergije na nekoIH mjcstu koje je na rastojanju r ad izvora, 11 trenutku
t, data je relacijom
gdje je
2 2 2 .-+
U, = pa,w sin (wt k . i)
trenutna vrijednost zaprCllliIL'3ke gustine u tacke Ciji
je polozaj odredjen vektororn polozaja r U odnosu na tackasti iivor
zvuka, u trenutku t, u, prcdstavlja amplitudu talasa u toj tacki,
3.2. DRUGl PARClJALNI lSPITl lZ FlZIKE 195
p zapremisku masU nedeformisane sredine U okolini te tacke, w je
kruzna frekvencija talasa, k je talasni vektor.
Je
Srednja vrijednost zapreminske gustine energije u okolini te tacke
- 1 2 2
U r = 2" p a
r
w
jer je u datoj tacki r konstantno, a srednja vremenska vrijednost
2 - 1
sin (wt - k . i) = -
2
Srednja vrijednost gustine toka energije u okolini te tacke ce biti.
gdje je v brzina rasprostiranja talasa u sredini. Ako je sredina kroz
koju se rasprostire talas homogena i izotropna, onda ce srednja vri-
jednost gustine toka (fluksa) energije biti ista u svim tackama koje
leze na sferi poiuprecnika r.
Srednji fiuks energije kroz neku povrsinu predstavlja srednju
jednost energije koju za jedinicu vremena pronese talas kroz tu po-
to jest predstavlja srednju vrijednost snage zvucnog talasa.
I
, - '" c= . = I .
sr - '*'sr 2 r " r 1\
jer je srednja vrijednost gustine toka energije jednaka intenzitetu
zvucnog talasa na tom mjestu I
r

Ako sredina apsorbuje energiju, amplituda opada sa udaljenoscu,
pa ako sa arO obiljeZimo amplitudu talasa na rastojanju r kada nema
apsorpcije, onda ce amplituda talasa na tom istom mjestu, kada
postoji apsorpcija energije u sredini, biti
Intenzitet zvucnog talasa na rastojanju r od od izvora, kada postoj i
apsorpcija, ce biti
196 GLAVA s. RlJESENl ZADACl SA PlSMENlH lSPITA
Odavdje je I ro intenzitet zvucnog talasa na tom mjestu kada nema
apsorpcije energije talasa u sredini. Odavdje je
pa je srednja snaga zvucnog izvora
Intenzitet zvuka na rnjestu r odredic€rno na osnOV11 pozna tog izraza
za nivo jac.ine
Ovo se moze napisati kao
odakle je
. Ie
L=lOlg-
10
0.1 L Ir
10 =-
,
1[)
IT = lOo.lLl
o
= 1.10-
5
W/m,z
Srednja zvucna, snaga izvora je
2. H
r
P
X =7
Pretpostavimo da je isticanje tecnosti
takvo da ne utice na promjenu tem-
perature vazduha 11 donjem sudu.
SmatrajuCi da je temperatura stalna,
prj stvaranju sloja tecnosti 11 donjem
sudu
1
pocetna zapremina vazduha V,
pod pritJ.skom p, ce se promijeniti tako
sto ce se zapremina srnanjiti na VI,
a pritisak ce se povecati do vrijednosti PI- Promjena stanja. gasa
pri izotermiCkom procesu je prema Bojl-Mariotovom zakonu data
jednacinorn
(3.56)
3.2. DRUGI PARCIJALNI [SPITI lZ FlZIKE 197
gdje je V zapremina vazduha prije poc.etka isticanja tecnosti i iznosi
II

2
Nakon llticanja tecnosti-i stvaranja sJoja debljine x zapremina je
gdje je 8 povrsina poprecnog presjeka suda, UVTstavajuCi izraz za V
i V, u (3.56) dobija se
-x)
a nakon sredjivanja se dobija jednaCina
pH = PI(II - 2x) (3.57)
Ka,da se 1.1 donjern sudu pritisak odnosno pritisak P1 dostigne
vrijednost toliku da se zaustavi isticanje tecnosti, oncia cc vrljednost
tog pritiska biti jednaka hidrostatickom pritisku pTcostalog stuba
tecIlost,1 u gornjoj polovini sllda, Ta'ko je dovoUna cia sarno jedna kap
prodje 11 donji dio suda pa da dodje do stvaranja 'mjehurica u gornjem
sudu, jer ce pritisak u donjem sudu postati veCi od hidrostatickog
pritiska preostale tecnosti u gornjcm sudu.
Kako je
PI = pg x)
2 '
11vrsiavajllCi ga 11 (3.57) dobija se jednaCina
pH = pg - x) (II - 2x)
odnosno
pg(II .. 2x)' = 2pH
odakle je
II
198
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
Posto treba da je x > 0) to mora biti
3. 'Ul=300rn/s
'/)2 = 600 rn/s
To = 330 K
M = 28 g/mol
'1=2
f(vl) = f(v2)
T =7
v' =?
f(lr)
pgH
p<--.
8

a) .tvfaksvelova funkcija raspodjele molekula po intenzitetirna br-
zina data je izrazom
fl
' T) __ ~ ( m )3/2 _me'
U, - -- e 2kTV2
,(if 2kT
(3.58)
Prema uslovu zadatka treba da je
f(v1, T) = f(v2, T)
odnosno
Odavdje se dobija da je
V5 ---!t!- (2 .2)
-- = eZkT tF 2 -V1
vi
Ako logaritmujemo lijevu i deSIlU stranu posljednje jednacine dobija
se
2 In ~ = -- v
2
_ v
2 V2 m (. )
VI 2kT 2 1
odakle je
( 2 ')
T = m '/)2 - VI
4kln '!.>
",
3.2. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 199
Kako je mjk = Mj R dobijamo izraz za temperaturu gasa pri zada-
nim uslovima
M(v
2
- v')
T = 2 1 = 328 K
4R In ""
"'
b) Najvjerovatnija vrijednost brzine molekula dobije se iz uslova
da je prvi izvod Maksvelove funkcije raspodjele po v jednak nuli i
alla iZIlosi
/2RT
Vnaj = Y-M
odakle se vidi da njena vrijednost raste sa porastom temperature.
Vrijednost funkcije raspodjele za tu vrijednost brzine, nakon uvrsta-
vanja izraza za V
naj
" U (3.58) iznosi
f( v . T) - .!V/_
8M
na:l) - e 1fRT
i predstavlja njenu maksimalnu vrijednost. Odavde se vidi da po-
rastorn temperature maksimalna vrijednost funkcije opada. Lako je
sada nacrtati dijagrame funkcija raspodjele za. odredjene vrijednosti
temperatura To i 'ITo.
f(11',1;) f (11', g)
c) Kako je prema uslovu zadatka
f(v,To) = f(v, 'ITo) (3.59)
lako je dobiti vrijednost brzlne molekula v pri kojoj je to zadovoljeno
(presjecIla tacka obje krive linije).
i.
I
200 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENTH JSPITA
UvrstavajuCi odgovarajur.e izraze (3.58) u (3.59) dobija se jednaCina
odakle se nakon sredjivanja dobija da je
RjesavanjcrIl ove jednaCine po v dobijarIlo
!3kTo'1 In '1
v = Y-m(1J-=-lT
Zamjenorn kim = R/1V dobUa se lzraz za brzinu .IDolekula
4. hVj=5211eV
Ek = 100 keY
p=7r
E =7
/ 3RTo'1 In '7 ,
vee = 638 mj8

r
l'ieka je energija upadnih fotuna hVl) a rasijanih hvz: i neka 5U
prije sudara totalna energija elektrona E1 i impuls Pb a poslije su-
dara E2 j lillpuls pz- Prerna zakonu 0 odrzanju energije, zbir energija
fotona i total_De energije elektrona prije sudara) jednak je zbiru _c11:-
ergija fotona i totalne energije. elektrona posllje sudara
hI/I + E, = hv, + E2 (3.60)
3.2. DR UGI PARCIJALNI [SPIT! [Z FIZIKE 201
Prema zakonu 0 odrzanju iIIlpulsa izolovanog sistema moze se napi-
sati jednacina
(3.61)
ProjecirajuCi ovu jednaCil111 na smjer kretanja fotona. prije sudara., i
uzimajuci 11 obzir cia je impuls elektrona. manji od impulsa fotona,
dobijamo da je
hVl hvz
- - pj = pz-
c c
(3.62)
JednaCinll (:1.60) mozemo pisati u obliku
(3.63)
a. jednacinu (3.62) U obliku
odnosno
(3.64)
Kvadriranjernjednacina (3.63) i (iL64) ] od-uzimanjem dn1ge od prve,
dobijamo
Kalo je prerna specijalnoj teoriji relativnosti
Ef - pic
2
= m,5
c4
= m,5c4
Nakon uvrst.avanja izraza (3.66) i (3.67) u (3.65) dobija se
DijeUenjem ove jednacine sa hl/11-12 dobija se
(3.66)
(3.67)
(3.68)
(3.69)
202
GLAVA 3. RIJESEN1 ZADACI SA P1SMEN1II ISPITA
a) Aka u jednaCinu (3.66) uvrstima prema uslovu zadatka da je
PI = 0 dobija se da je
i jednacina (3.69) postaje
adakle je
hv,E,
hv, co = 0.25 MeV
E, + 2hv,
b)Kada je PI razliCito od nule, anda je
E, = rnoc' + Ek = 0.511 MeV -+ 0.1 MeV = 0.611 MeV
Iz izraza (3.66) dobija se da je

PIC = V Ei - rn6c4- = 0.335 M"eV
Prema (3.69) se dobija da.ie
adakle je
5. rn = 1 g
Ra
226
T = 1620 god
t = 10 god
A =7
a) Aktivnost radioaktivnog ele_menta prerna definiciji je brzina
radioaktivnog raspadanja (jednaka je broju jezgara koja se raspadnu
u jednoj sekundi)
dN

dt (no)
3.2. DRUG1 PARCIJALNI ISPITI1Z FIZIKE 203
Prerna zakonu radioaktivnog rasp ada broj neraspaduutih jezgara ra-
dioaktovllog element a nakon vremena t je
(3.71)
gdje je No pocetni broj radioaktivnih atoma i A je kOIlstanta ra-
dioaktivnog raspadanja, koja je povezana sa periodom poluraspada
relacijorn
A = 0.693
T
Ako se (3.71) diferencira po t dobija se
dN
- = e-
At
dt 0
Kada se ovaj rezultat uvrsti u (3.70) dobija se
A(t) = ANoe-
At
(3.72)
Proizvod A1\/0 = .A
o
predstavlja aktivnost radioaktivnog izvora u
pocetnom trenutku) pa se dobija zakon pronljene aktivnosti radioak-
tivnog izvora tl toku vrernena
(3.73)
Izraz (3.73) je isti po obliku kao i izraz (3.71), sto je trebalo dokazati.
b) Pocetna aktivnost radioaktivnog izvora se Inoze izraziti preko
perioda poluraspada i broja radioaktivnog atoma u izvoru u pocet-
nom trenutku
U masi In nalazi se No atorna, a rllolarnoj Illasi Mirna ih N A (Avo-
gadrov broj)) sto znaCi da se pocetni broj radioaktivnih atoma moze
izraziti kao
Pocetna aktivnost je sada data izrazom
0.693 m
Ao = = 3.7 ·10'0 Bq
T M
c) Aktivnost radioaktivIlog izvora nakon vrernena t prema (3.73)
Je
204 GLAVA 3. RIJEiJENI ZADACI SA PISMENlH lSPITA
3.2.1 Drugi parcijalni ispit iz Fizike
Tuzla. 3.9.1990. godine
1. U hornogenoj sredini se raf,prostire ravanski harmonijskl taJas
talasne duzine ,\ :::::: 1. rn c.ija je jednacina
Ako je koeficijent f:llabljenja ta.Jasa. jl = 0.5 l/m, kolika. je fazna.
razlika talasa u tatkarna u kojima se amplitude oscilovallja cestica
sredine razlikuju za (C = 1 %.
2. Vazduh V
1
treba da se komprimira. na. rt = 5
puta manju zapreminu. Koji kornpresioni proces, adijabatski iIi
izoterrnlcki) zahtijeva manji utrosak rada i koliko puta? 'Veze atoma-
u rIlolekulima smatrati krutim.
3. Prostor izmedj11 dva koaksijalna rneta.lna dEndra) cij1 su polu-
precnici Tl i TZ, isp-unjen je ho.mogenim toplotnirn izolatorom. Tem-
peratura, ullutra.snjeg cilindraje T
I
, a. vanjskog Tz takva dajc Tl :> T
z
.
a) Odreui zavisnosl, t.emperature T od rast-ojanja. rod ose cilindra.
h) :'\iacrtati grafik funkcije T(r} il-ko je 1'1 c=. :193 I{, Tz 0;-::: 293 T\,
1'1 = 5 em i rz = ] 0 crrL
4. Odredi talasnu duzinu .\0 fotona, koji u sudanl sa slaho veza-
n1m elektronom, predaje rl svoje energije i rasije se pod uglorn O.
5. Pri sintezi jezgara sLiD i 1Hz obrazuju se dvije o:-cestice. E-
nergije veze po nukleonu u Lz', .H i H'e RU 1.11 i 7.08 MeV,
respektivno. Izral:uIlati encrgiju koja se oslobodi pri datOIIl procesu.
R.ie/fenja
1. A=lm
p=O.51;m
r = 1 O/(i at: 0.01
6cp =;
l\a rastojanju Xl od izvora talasa. jednacina kretanja cestica elas-
ti(lle sredine kroz koju se prostire talas je
(3.75)
3.2. DlWGl PARCIJALNI ISPITI lZ .FlUKE 205
Prema uslovu zadatka, amplitude oscilovallja se razlikuju za f, sto
se moze napisati kao
al - az az
,=---·=1-- (3.76)
al 0.1
gdje su 0,1 i rLz amplitude oscilovanja cestica na udaljenostima Xl i Xz
ad izvora taJasa
1
lwje su prerna (:3..74) i (3.75)' odredjene izrazima
(3.77)
Ako u izraz (3.7G) uvrstimo izraze (3.77) dohija 58
odnosno
Odavdjc se dobija da je
il;J; =
Fazna ra:;;Eka taJasa 11 l...ackanw je
6.'P = 'P2 _. 'PI = wt _. kx2 (wt· kx,) = k6.x
ol1.l1mmO
2"
L), ip = LlJ;
A
Nakon uvrstavanja iZTtlZa za ,0.x dobija se cia je trazena fazua razlika
27fln(l - E)
6.'P = = -0.126 rad --7.24
0
All
Cestica sredine na Tastojanju X2 zaostajae:c U oscilovanju za onom u
tacki Xl (znak minus u rezulLatu).
2.
.1 = 0
206
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
Rad koji treha izvrsiti Had vazduhorn pri adiJ·abatskoJ· komp ...
". - . feSI]l
rae una se prema lzrazu
Kako su pritisak i zapre-
rnina pri adijabatskom
procesu povezani jedna-
cillom (za neko proiz-
voljno stanje pritisak p
i zapremina V, a za ne-
ko pocetno stanje priti-
sak PI i zaprernina VI)
V.
d
PV< = plV,' 5
g Je je K = cp/ct). adijabatska konstanta za vazduh.
jednacine IIlozerno izraziti pritisak p pa se dobija
p1Vt
P = ----
V,
(3.78)
1z ove
Na ovogaje rad koji treba iZVTsiti nad gasompri adijabatsko'
kampreslJl J
A = V< r
V
, dV
all JV1 V'"
A, = 1'1':".: (V.-<+l ._ V-<+1)
11;-1 2 1
Ako se ispred zagrade izvuce V" i sredi izraz dobija se da je
datl: vrijednosti zaprernina, utroseni rad pri adijabats-
kOJ pIOCeSU lZnOSI
A PlV
,
'(_'-1 )
a-- U --1
K-l '
(3.79)
__ izoternlickoT"l!- procesu za dV8: proizvoljna stanja.. vazi
pV =P,V,
:3.2. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE
odakle je
P, V,

V
207
Aka se taj izraz uvrsti u (3.78) dobija se da je rad koji se izvrsi nad
gasom pri izotermickoj kompresiji
odnosno
l
V, dV
Ai = -.
v, V
VI
A; = ··'Pl V,(ln V
2
In V,) = Pl V, In -'
V,
Aka se uvrsti poznati adnos zapremina dobija se da je utroseni Tad
pri izotermnom procesu
(3.80)
Aka se veZe medju atomima u molekulu smatraju krutirll, a vazduh
se satoji ad dvoatomnih molekula) and a one imaju ukupno J- =. 5
stepeni slobode kretanja (tTi translatorna i dva rotaciona), pa je
J+2
C
p
= -·-R
2
i C =:i.. R
v 2
Adijabatska kOllstanta K = = = 1.4 Odnos utrosenih radova
Gv J
pri adijabatskoj i izotermickoj kopresiji dobije se dijeljenjem izraza
(3.79) i (3.80)
3. Tl = 393 K
1, = 293 K
rl = 5 (rn
TZ = 10 ern
T(r) =?
Au 1 51\,-1 ·--·1
- = - .. -.--- '0 1.43
Ai InS
208
CLAVA 3. RlJESENI ZADACI SA P[SMENlH ISPITA
a) Protok to1'lote kroz cilindricni 810j debljine de na rstojanju r
od ose dlindra. je
dT
q = --),8-
de
(3.8} )
gdje je S =- 2?T'r L povTsina sioja. kroz koji Sf' provodi toplota. Uvr-
.stavanjerrl II (3.81) dobijamo
(3.82)
JednaCina (a.82) je diferencijalna. jednacina koja se rjesava ta.ko da
se razdvoje promjenljive i dobije jednaCina
q dr
- - - ~ = -,\d1'
2'lfL r
Integracijom lijeve i desne strane ove jednaCine dobija Se do. je
odakle je
(3.83)
Zavisnost ternperature od udaljenosti r od Ose ciEndra; iz jednacille
(3.83) 50 data izrawm
] ,or' \ 'f q T
r .:..:;: _ 1 -- --- In , ~
) 27fLA rl
(:1.8-1)
3.2. DRUm PARClJALNI [SPITI IZ FlZIKE
Aka se u izraz (3.83) uvrsti cia je T = T" tada jo 1'(r,)
1'rotok toplote kroz cilinclricni sloj
Ako se izraz (3.85) uVTsti u (3.84.) dobija se da je
In L
1'(r) = 1', - (1', - 1'2)---;:-;-
In ~
b) Koristeci izraz (3.86) i
u'vrstavajuCi zadane vrijed· T(r)
nosti dobijamo da treba 393
Ddcrtati funkciju
T(r) = 393 - 144.31n(O.2r)
gdje temperatura. u .K) a T
u em.
Njen grafik je prikazan na
slici,
4. h
293
h))
I
I
I
I
I
"
.. -1-- -- - ----- ---- . __ _
I
e
209
(3.85)
(3.86)
r(cm)
mv-
Kada se foton energije Eo; kojoj odgovara. t,ala.sna duzina '\0, rasije
na. slabo vezanom elektronu ta.ko da Inu preda. fJ svoje energijc, rasi-
jani foton produzi sa energijonl E = (1 .- rl )Eo: a. njegova talasna
duZina .\ je veta od talasne duzine upadnog fotona Ao.Prerna uslovu
zadatka. ugao koji zaklapa pravac rasijanog fOLona l' pr_avac upadnog
f6G:llla je 8.
Promjena talasne duzine fotona, koja pri ovom rasijanju nastaje,
210
CLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
prema Komptonovom izrazu je
,\ - '\0 = 2h sin 2
moc 2
(3.87)
gdje je rno masa rnirovanja elektrona, h Plankova konstanta i c brzina
svjetlosti. Kada jednaCinu (3.87) podijelimo sa '\0 dobija se
"' 2h 2 8
- 1 = --sin -
'\0 modo 2
Ako izrazimo talasne duzine u funkciji energije
he. he
"'0=--' ,\=-
Eo E
nakon uvrstavanja (3.89) u (3.88) dobija se izraz
Eo 2h 28
- -1 = ----sin -
E mocAo 2
Prema uslovu zadatka je E = (1 - f] )EOl odnosIlo.
Eo 1
-=--
E 1-7)
Kada izraz (3.91) uvrstirno u (3.90) dobija se izraz
1 2h. 2 8
.-- - 1 .= --- SIn .-
1 - 1J mocAo 2
odakle je trazena talasna duzina
,5, ESt!l = 5.33 MeV
E,v2 = 1.11 MeV
E,vs = 7.08 MeV
Q ='1
(3.88)
(3.89)
(3.90)
(3.91)
I
I
I
I
!
,
3.2. DR UGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 211
U nuklearnoj reakciji
sLi
6
+, H' --+2 H e
4
+ Q
vrijednost oslobodjene energije je, prema reladji ekvivalencije mase
i odredjena izrazom
Q = 6.mc'
gdje je 6.m defekt rnase odredjen relacijorn
Masa bilo kojeg jezgra odredjena je relacijom
. Z (A Z) AE,v
j\1) = rnp + - mn - --2-
C
gdje je Z redni broj elementa, A je maseni broj i Esv je specificna
energija veze po nukleOIlU tog jezgra. Lako je sada dobiti da S11 m,ase
jezgara
MLi 3rnp + 3m
n
Mu = mp -I- rnn
.Q.&.'.av.L
"

c:l
Defekt rnase, nakon uvrstavanja gornjih izraza postaje
Trazena oslobodjena enrgija iznosi
212
GLAVA 3. RIJESENI ZADA.CI SA PISMEN1H ISPITA
3.2.8
Drugi parcijalni is pit iz Fizike
Tuzla, 30.9.1985. godine
1. Na krajeve tankog homogenog sta.pa duzine L 0.3 rn i
mase rn = 0.4 kg pricvTscene su Inale kugle masa m'l = 0.2 kg i
rrt2 = 0.3 kg. Stap se moze obrtati ako horizontalne ose koja. prolazi
kroz njegovu sredinu.
a) Odrediti period malih oscilacija takvog kIatna.
b) Aka bi se u stanju mirovanja u polo.zaju stabilne ravnoteze
sa donjom kuglom idealno neelasticno sudario rnetak brzine Va =
400 m/s i mase m'3 = 20 g, proIaeunati da 1i bi se sistem mogao
okrenuti aka date ose (okrenuti u vertikalnoj ravni),
Otpor vazduha i trenje U osovini zanemariti.
2. Cilindriclla cijev paravoda duzine L = 65 m, obmotana je 810-
jem azhesta. Spoljasnja. temperatura azbestnog sloja je t] = 500C,
a unutarnja strana koja nalijeze na parovod ima temperaturu t2 =
120°C. SpoJjasnji precnik izolirajuceg sIoja je d, 13 em, a un-
utrasnji d
2
= 7 ern.
a) lzvesti izraz za racunanje protoka toplote kroz ovakav sloj,
b) Kolika je koliCina toplote koju provede ovaj sIo] za jedan dan?
Koeficijent toplotne provodljivosti azbesta je . ..\ = 0.21 WlmK.
3, Na osnovu rnolekularno-kineticke teorije izvesti opstu jednaCi-
nu gasnog stanja idealnog gasa u stadonarnom stanju.
4. U homogeno elektro-
statii'ko polje izmedju
ploca ravanskog konden-
zatora ulijece elektron
kako je prikazano na
slid,
Dokazati da je 11 s]ucaju
Ym < d
.
Lan" --\/1 -- ---- tan e
. Ym
I
"I
i
-1_
-1
n===='l======K""T --
i
-----I
koliko se medjusobno prvi eksitacioni potencijaJi
kod izotopa vodonika iH1 "i lH2 u slucaju kada se kretanje jezgra u
atomu ne zanemaruj-e?
3.2. DRUGI PARC1JALNI ISPITI IZ FlZIKE
RJesenja:
1. L = 0.3 m
m = 0.4 kg
m, = 0.2 kg
rn, = 0.3 kg
Vo = 400 m/s
m.3 = 0.02 kg
T =?
a) Polozaj stabilne revnotezc za sis-
tem bi bio kao na sliei. Ako se
sistern malo izvede iz polozaja sta-
bilne ravnoteze i prepusti samorn sebi,
nastace male osdlacije oko polozaja
stabilne ravnoteze.
"t'
( _\
\ G,
\
\
L

213
m,
,
\ i1z
m
\ \
,
,
\
\ \ \
-\
\
';L)
\
l-
m
2
6
2
Kretanje se moze opisati osnovnom jednacinom dinamike rota-
cionog kretanja :
I,a = -M,l M, + ... + _Mn
I
gdje je 18 Inoment inercije sistema u odnosu na 0811 oko koje
oscilovanje, a je ugaono ubrzanje slsterna u dat:om_ trenutku, Mi
momenti spoljasnjih sila koje djeluju i izazlvaju kretanje. I
Moment inercije sistema je zbir momenata inercije stapa i
kao tackastih Inasa u odnosll na osu oko koje se vrsi oscilacovapje
I
I, = 1" + I, + I, ($.93)
!
Kako osa oko koje se vrsi oscilovanje prolazi kroz centar mase
(teziste stapa). to je krak sile Ide koja djelije na stap u
polozaju jednak Duli, pa je i njen rnoment u odnosu na tu osu
nuli. Dakle kretanje ce se vrsiti pod uticajem mOlIlenata sila: teze
koje djeluju na tackaste mase i koji su dati vektorskim
M, = II X G, i M, = I, X G,
gdje S11 £1 i L2 vektori polozaja masa m1 i m2 U odnosu na c¢ntar
mase stapa) rcspektivno. su orijentisani u pravcu oko
koje se vrsi oscilovanje i to u datorn polozaju M2 od nas, a -¥l ka
nama. Rezulbujuci mo:rp.ent bice
M=M
,
+M,
214
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENlH ISPITA
Veyktor ugaonog pomjeranja 'P je usmjeren takodje duz ose oko koje se
vrSl oscIlovanJe, prema nama pa se trenutno ugaono ubrzanje dobija
kao
d'<{5
a=--
dt'
UzimajuCi sve ovo 11 obzir jednacina (3.92) se moze napisati kao
Projekcija ave jednaCine na srujer duz ose prema nama daje
gdje su
d
2
'P
1,-- = ]Y[, - M2
dt'
1\:!1 = rn1gLl sirup = trnlg sin 'P
M2 = rnzgL2 sin rp = i,mzg sin rp
intenziteti momenata sila.
Uvrstavanjem i prebacivanjem na lijevu stranu jedakosti Be dobija
d
2
'P m2'- m
dt' + -ir
Lg
sin 'P = 0
.male oscilacije se moze uzeti da je sin 'P rp ('P izrazeno 11 radi-
janlma), pa dobijamo linearnu homogenu diferencijalnu jednaCinu
drugog red a sa konstantnim koeficijentima
gdje je
d
2
'P
0
dt2 . =
pozitivna konstanta. Rjesenje ave opisuje
se u toku vremena Inijenja ugao otklona od ravnoteznog polo-
. .
'P(t) = 'Po cos (wot + (X)
3.2. DRUG] PARCIJALNJ lSPIT! IZ FlZIKE 215
Iz ovog se vidi smisao uvedene konstante woo Ona predstavlja sop-
stvenu kruznu ucestanost oscilovanja i povezana je sa periodom re-
lacijom
UziIIlajuci U obzir da je moment incrcije sistema
nakon uvrstavanja i sredjivanja se dobije da je
T
[(m + 3m, + 3m,)L 9-
= 211' I' = 1. b S
6(m2 - m,)g
II nai'.in: Svako kruto tijelo koje moze da osciluje oka neke ose
predstavlja fizicko klatno. Period malih oscilacija tog klatna dat je
relacijom
,T
T = 211'\{ _.-
V m,gs
gdje je I, moment inercije sistema (fizickog klatna) u odnosuna osu
oko koje se vrsi oscilovanje, ms masa sistema (fizickog klatna) i s
udaljenost centra mase sistema od ose oscilovanja. Moment inercije
sistema U odnosun na OSli koja prolazi kroz centar stapa je jednak
zbiru Illornenata inercije pojedinih njegovih dijelova (vidi crtez)l a
masa sistema je
Centar mase sistema tacka ciji je··polozaj u izabranom koordinat-
nom sistemu odredjen radijus vektorom
216
GLAVA 3. RJJESENI ZADACI SA PISMENlIl ISl'ITA
+ llm2i2 + ... +
.6..rnl + b.m2 -+ ... + !J..m
n
U koordinatnorn sistemu izabranom
kao Ila slki sve mase leze na Z-osi pa
x- i y-komponente vektora. jednake'
nuli (smatra se da je cjelokupna masa
stapa koncentrisana u njegovom cen-
trn mase koji se nalazi u koordinatnom
poi'etkl1)
Zc =
ml +- rn2 -+ m
z
x
L
2
Kako je Z, = L/2, Z2 = -- L/2 i Z3 0 dobija se ela je
(m,-- m,)L

2{rn, + m2 + m)
y
Kako je m2 > rnl to je Ze. < 0, sto znacj da ce centar mase slstema
lezati ispod OBe oscilovanja) a njegova udaljenost ce biti
. (m, m,)L
5 =1 z, 1= ..
2{m, + m, + m)
Uvrstavanjern 11 izraz za period oscilovanja fizickog klatna dobija se

(m + 3m, + 3m2)L
T = 21f\1 = 1.95 s
6(m2- m,)9
,to je isti rezultat.
b) Ako se .metak idealno neelas-
ticno sudari sa kuglorn rnz znac.i
da ce nakoD _
se krece zajedno s'il]C;'fu:P;i
me je jedan dio kineticke energije
metka presao u neke druge oblike
energije (toplotnu, zvncnl.l
1
svjet-
losnn). Kazemo da se ukupna
mehanicka en ergij a. sbtema ne
m,
o
,
3.2. DRUGI PARClJALNI ISPITI IZ FlZIKE 217
odriava konstantnom, odnosno ne vazi zakoD 0 odrzanju meha-
llitke encrgije sistema. (ali vazi zakon 0 odrzanju ukupne encrgije).
Kako sistem poslije suelara zapoCinje obrt.no kretanje oko ose 0,
to na osnOVll zakona 0 odrzanju m,orIlenta kolicine kretanja. (momenta
impulsa) _mozerno odrediti ugaollu brzinu kojom sistem zapocne obr-
ta-nje neposre-dno nakon, sudara 0 -.
gelje je
mL' m,L' {m2 + m')L'
I =--- + + -------
, 12 4 4
mornent inercije sistema sa slijepljeninl InctkorIl, 11 odnosu na osu
obrt.anja. Lako se elobija da je
omsvo
Wo =
(rn -I- 3rnl -+. ;1Tn'2 + 3m3)L
l{ineticka encrgija rotacije kojom raspolaze sistem ncposredno poslije
sudara (u polozaju stabilne ravnoteze) prelazice u potencijalllu en-
ergjju kada se bude okr0tao 11 vertikalnoj ra.vni. Da bi Be sisteffi mo-
gao okrenl1ti oko ose mOTa da kineticka. rotarije) u polozaju
stabilne ravnoteze, bude vee a iIi har jedna.ka priraStaju potencijalne
energlje sistema kada dodje u polozaj da se rnasa m'2 + m'3 nadje
verikalno iznael ose (vidi sliku).
Ako za. nuIti Divo racunanja. potencijalne e- m
2
+m
3
nergije slsterna uzmemo horizontalnu ravan
1J kojoj leti metak prije sudara, prjraSt.aj po-
tencijalne energije sistema pri obrtanju do
polozaja. labilne ravnoteze mozemo izracu-
nati:
l:::..Ep' = Ep2 - EPI
flEp = {mz -+- ffis)gL-C mgt - (m,gL -+-
flEp = (m, + rn.3 -- m,)gL
1{ako rnora bHi
218
CLAVA 3. RlJESENl ZADACl SA PISMENIH lSPITA
imacemo da je
W'
I,,-- > D.Ep
2 -
Odavdje se dobija ugaona brzina koju treba da dobije sistem u polo-
zaju stabilne ravnoteze da bi se obTnno do polozaja labilne ravnoteZ€.
w > =
- V I. \r (m+3ml+3m2+3m3)L
W > 48 rad
- ,
Ako izracunamo ugaonu brzinu koju je dobio sistem, neposredno
poslije sudara dobijamo
rad
Wo = 81.63--
s
Vidi se da je ona veta od w pa zakljuC:ujemo da ce se sistem obrlluti.
2. L = 65 m
t, = 50°C
t, = 120 DC
d, = 13 em
do = 7 em
7 = 1 dan
A = 0.21 W /Krn
q =?
Q ="1
a) Prolok loplote kroz neku povrsinu, koji se definise kao koli(:ina
toplote koja prodje kroz tu povrsinu u jedinici vremena, dat je lzra-
zorn
dt
q = --AS-
dx
gdje je A koeficijent toplolne provodljivosti, S povrsina sloja kroz koji
se provodi LOp Iota, dt / dx je gradijent temperature (tacnije rcecno
intcnzitet gradijenta u pravcu normal no na povrsinu kroz koju se
provodi},>\, Znak minus"ukazuje na Cinjenicu da se top Iota provodi u
suprotnom srnjeru od smjera u kojern raste temperatura.
Kako se u nasem sl.ucaju unutraSnja strana izoiaciollog sloja odr-
'.lava na konstantnoj visoj, a spoljasnja na konstantnoj nizoj ternper-
aturi, to ce se toplota provoditi od unutra,snjosti prema spoljasnjosti
stacionarno.
3.2. DRUGl PARCI.JALNl lSPITI IZ FlZIKE 219
UOClnlO u izolacionom sloju, na rastojanju r od ose cijevi, sloj
debljine dr (srafiranao na crtezu) i duzine L kao?ito je i duzina cijevi.
Protok toplote kroz njega je
dt
q = -;"'S--
dr
gdje smo uzeli li obzir da temperatura opada duzpolupred"iika.
Uzmemo Ii da je S = 2nr L, mozemo pisati
dt
q = -A271"rL-
dr
Kako u citavom izolacionom sloju nema nikakvih izvora toplote to ce
prot ok toplote kroz svaki sloj biti isti, odnosno imacerno stacionarno
provodjenje toplote.
Razdvajanjem promjenljivih u posljednjoj diferencijalnoj jedna-
cini dobicemo cia je
dr 271")'L
- = ---·--dt
r q
IntegrirajuCi po r 11 granicarna od r2 do r1) a po t od t2 do ll)
j
" dr = _ 271" AL. rt'dl
T2 r q it'}.
dobijamo
r, 271" AL
In - = --(t2 - tIl
T2 q
Odavde se dobija izraz za protok toplote kroz cilindricni sloj
.. t 2 -t1 .tz-t
1
q:c 211"AL-- = 271"AL-·--
In tl. in 4l
T2 d
2
b) KoIiCina toplote koju ovakav sloj provede za jedan dan iznosi
t, - I,
Q = qT = 271"AL--7
In 4J..
d,
Kako je brojna vrijednost t.emperaturske razIike u Celzijusovim ste-
penirIla i Kelvinima jednaka, lako je U odgovarajuCirn jedinicama
/3 I-sistema izraeunati_ Q
W 70K
Q = 2 . 3.14 ·0.21 -_. ·65 rn-. ---- ·86400 s = 838 M J
Km in 13 em
7 ,'1n
220 GLAVA 3. RIJESENI ZADAC1 SA. PISMENIH 1SP1TA
3. Pod idealnim gasom u kinetickoj teoriji podrazumijeva sc gas
kod koga se rnolekule mogu smatrati materijalnim tackarna iZITledju
kojih nema medjumolekularnih djelovanja. One se nalaze 11 neprekid-
nom kretanju i sudaraju Be Inedjllsobno kao 1 sa zidovima suda 11
korne se nalaze. Pri tim sudarima dolazi do razmjcne impulsa (koli-
fine 'kretanja) i fi'astaje kretanje koje" se:'haz"iva hao-ticno-; nesredjen<.)"
kretanje. Svaka molekula pri udaru u zid suda prec1aje jedan d io
impulsa zidu. Projekcija ukupne prornjene impulsa zida Ila fanjer
njegove spoljasnje normalc, a koja poticc od 8yih rnoleknla koje za
neko vrijeme .6.t udare u njegovu povrsinu .6.8) podijeljcna tirIl VTC-
men om, predstavIjace srednju vrijednost norma]ne komponente sile
kojom gas u sudu djeluje na tu povrsinu zida. Ukoliko se ta sila
podijeli povrsinom /:,.S na koju ona normalno djeluje, dobice se pri-
tisak koji gas 11 sudu vdi na. zid. PreTna tome pritisak zatvorenog
gasa potire od udaranja njegovin moleku1a 11 zidove sucia pa se moze
pisati
p=
Projekcij11 llkupne prOITljene ko1l6ne kretanja jednog dijcla. zida na
slujer njegove spoljasnje nonnale mozerna izracunati na. sljed{;i nacin:
Pretpostavimo da SE-' rnolekuli u sudu mogu kretati sarno n tri
medjusobno okornita pravca, t.aka da "idu ide 1/6 od
ukupnog broja molekula u njernu (vidi sliku).
Neka je Budar molekula i zida idealno ela-stiean i pretpostavimo
3.2. DRUGI PAR ClJA LNI lSPITI 1Z FIZIKE 221
da se molekuli krecu razlicitirn brzinama. lYroze se pokazati da ova
pojedllostavljenja. ne uticu na tacnost rezultata (zakljucka) u stn se
neJ":emo upustatl na ovom rnjestu.
?VfoJekul koji lde prema zidu ima koliCinu kretanja (impnls)
Pri sudaru sa zidOln njegova so brzina 11e u1ijcnja po intenzitetu, vee
sarYlO po smjcTu, pa on nakon sudara. irna koliciTlU kretanja
K
zm
= m,i)2i
Prl interakciji sa zidom doslo jc do promjcne koECine kretanja mole-
kula. Projekci.la te promjene na sInjer ju.1inif,nog vektor<1 spoljasnje
norrnale na zid ce hiti
.leI je zbog idealno elestit-TIog 5udara VIi --::::" 1'2; = '1}i·
Prema zakonu a_kcije 1 rea1rcl-
7:1d jc dobjo tollkll pro-
kolic,ine kretanja koja je
SaTIIO suprotTlog smJcra 13a JC
njena projekcij.a
Projekcija promjcnE' kolicine
kretanja koju je zid primio od
udara sVlh molekula sa brzi·-
nama. fiji 311 intenziteti vi bic_e
f:,JCi = f:,2Yi f:,I{'oi (3.94)
gdje je ,6.]V
i
hroj molekuia sa brzinama 1\ koje za YTijclne Ilt udare
u povrsinu zlda !::.S. __'C'
Taj 1ro.1 je jednak 1/6 broja rnolekula koji se nalaze u paralelo-pi-
pedu kOllstruisanom nad povdlnoIIl !::.S koji irna duzinu = vJ::d,
1>:oja je t.olil<R) oa J nujudaljeniji molekuli sa hrziuorn Vi mogu za. vri-
jelne da stigrru do zida.
222 GLA VA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
gdje je ni koncentracija molekula sa brzinom Vi.
Uvrstavanjem u (3.94) dobijamo
Aka pretpostavimo da u sudu imamo r grupa molekul sa razliCitim
vrijednostima brzina, tada bi projekcija ukupne promjene impulsa
zida na smjer spoljasnje normale, koju izazovu svi molekuli iz suda
koji za vrijerne I::..t padnu na povrsinu b.S, iznosila
" 1 "
tlKz = L tlK,i = "3mtlS tlt L niV;
1:;;;;1 t=;::l
(3.95)
Posljednju SUTnu mozemo InaIa drugacije izraziti. Neka se 11 sudu
nalazi NI molekula sa brzinaJ1la VI) N2 molekula sa brzinama V2,"',
Ni molekula sa brzinama Vi. Srednja brzina za skup molekula u sudu
definise se kao
lVIVl -+ N2V2 + ... + NiVi + ... + .L7\,Trvr
V = '--_._._.
NiVi
-----
N, + N2 + ... + Ni + ... + N, N
DijeljenjerIl brojioca i imenioca na desnoj stranl sa zaprerninom suda
V dobijamo
- 2:;""1 nit'i
v=_·_--
n
gdje smo sa n = NjV obiljezili koncentraciju molekula u sudu, a sa
ni = pli/V koncentraciju nlOlekula u sudu sa brzinom Vi.
Prcma tonle
J
pod srednjOITl vrijednoscu brzine za skup rnolekula
podrazurnijevamo onu kOllstantnu vrijednost brzine koju bi trebao
da irna svaki molekul u sudu
J
pa da ukupan zbir brzina molekula u
sudu bude isti kao i kad se molekuli, kao ,to je kod nas slucaj, kreeu
razlicitim brzinama.
Slicnim postupkom bi se mogio napisati i za srednju vrijednost
kvadrata brzine
. 2
v 2 = ni
v
1"
n
odnosno
3.2. DRUGI PARClJALNI lSPITl lZ FlZIKE
223
Koristenjem ovog u (3.95) dobijamo
Srednja vrijednost sile kojom gas djeluje u toku vremena tlt na
povdinu zida sud a 6.S biee
Pritisak tog gasa je
gdje je
tlK. 1 -
F = -- =
.ec tlt 3
._ rnv
2
E
k
= --
2
(3.96)
srednja vrijednost kincticke energije translatornog kretanja rrloleku-
lao
Vidi se da je pritisak zatvorenog gasa brojno jednak dvjema
trecinarna kineticke energije translatornog kretanja molekula koji se
sadrze u jedinici zaprernine. Kako je
gdje je k Bolcmanova konstanta, nakon uvrstavanja u (3.96) dobi-
jarno
(3.97)
p = nkT
Ovajednacina
J
kao i (3.96) predstavljajll osnovnujednaCinu kineticke
teorije gasova za pritisak. Ukoliko (3.97) pomnozimo sa zaprerninom
suda dobieemo
pV = nVkT
(3.98)
Izraz n V = .IV predstavlja ukupan broj IDolekula u sudu, sto se moze
napisati i kao
224 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
gdje je z broj rnolova moleknla gasa u sudu, aNA Avogadrov broj.
UVTstavanje u (3.98) daje
Uzevsi 11 obzir da je J.VAk = R, univerzalna gasna konstanta, a. z =_
m/M
1
gdje je m 'maS<1 gasa 11 sudu, a M njegova m-olarna rnasa,
dobijamo
rn
pV = ·-RT
M
sto predstavlja opstu jednaCinu gasllog stanja za idealne gasove.
4. Treha pokazati da je tan a ='. fl-=. _.h...-: tan 0
·V y",,,:r
-1
i .;-
I... .. ____ L __
,
I
I
'if
x
Zadatak se moze rijesiti na vise nacina. Prikazat (emo dva 11a(:i-
na.
Pry! nacin:
Sa slike S8 vid] da je
Kako je kretanje 11 horizontalnom pravcu jednoliko) jeT nerna ni-
kakvih sila, to .Ie Vox = V
X1
pa se dobija
tan a
tanO
K yadriranjem ovog izraza dobija se
tan' 0
3.2. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 225
.Kako je kretanje u vertikalnorn pravcu jednoliko prornjcIlljivo to
IIlDzerno pisati da je
V;II = 2a.(y= .- h)
v
2
= 2ay
y m
gdje je 1J
y
y-kmnponenta brzille elektrollcl na izlazl1 iz kondcnzatora.
Uvrstavanjcm i skrativanjem sa a) dobije se
Odavde se dobije
2
tan 0:
tan' 0
1'-/;:
tan 0-: ::::.:. +V 1 tan 0
Ym
Kako je 0: ostaT l.lgao: a 0 se rIljcri u smjeTu kazaljke na
satu) pZt je tan fj < 0, to zakljllclljcmo da m.orarno jzabrati negativan
predznak; sto je i trehalo doka.zati.
lJ nacin: Kretanje u vertikalnom praVCll do dostizanja naJvise
tacke putanjc je jednoliko usporeno jer u suprot-nom s-rnjeru Y -ose
djeluje kC)1lstantna sHa elektricIlog 3 od t,{:' taz:ke do lzl?-za 1Z
kondenzatora je jednoliko ubrzano, jer sila djclnjc Ltko da. povcca-I,'a
brzinu. U horizontalnom srnjeru kretanje.ie jedIloliko jer ne dejstv'uje
nika.kva. sita. Za projekcije brzina na ose lza,branog koordina.tnog
sistema. rrlOzemo pisati
Vx = Vox = Vo CO.S 0:'
v
11
= Voy - at :::::: Vo sin Cl:' - at
Koordina.te polozaja. ('lektrona. u svakorn trenutkn u takviJTI uslovima.
rnogu se dati jeonacinama
x ::::.:. 1J
o
t cos 0:
'U = h ---l--- V t sin 'v 9£
'-' '0 u- 2
A.ko jc Ym < d onda elektron nece ndariti 11 gornju plocu
iza.h 1Z konocTlzatora kao na. slici.
(3.99)
rnoCl ce
226 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
Vrijerne penjanja do najvise tacke putanje odredjuje se iz uslova
da je u njoj Vy = 0, odnosno
vosina - atp = 0
odakle je
Va sin 0:
tp = (3.100)
a
Za ovo vrijeme ce se elektron naci u polozaju cija je koordinata y =
Ym, pa se na osnovu (3.99) moze pisati
at' at'
Ym = h + Votp sin 0: - --..E. = h +--.--l!..
2 2
U trenutku izlaska iz kondenzatora je y = 0 pa je

0= h + v t· sin 0: - -'
, , 2
(3.101)
(3.102)
gdje je ti vrijeme koje protekne od ulaska do izlaska elektrona iz
elektrostatickog UzimajuCi U obzir da je prema Va sin 0: = alp)
uvtiitavanjern u (3.102) i sredjivanjem se dobija da je
Rjeiienja ove kvadratne jednaCine BU
U slucaju Ym < d mora biti ti > tp pa nam u rjesenju ispred korijena
ima fizickog smisla sarno predznak +, te mozemo pisati
t= t (110 1 + 2h)
; p at 2
p
(3.103)
Prema jednacini (3.101) je
3.2. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 227
iito uvrstavanjem u (3.103) daje
(
/ h)
ti = Ip 1 + VI + Ym _ h
Sredjivanjem izraza pod korijenom dobijamo
U trenutku izlaska iz kondenzatora odnos komponenata brzina je
(vidi crtez)
O
Vyi Vo sin 0: - ati ati
tan = - = . = tan a - --'-
Va cos 0:' Va cos a
Kako je
a SIn a
Va
mozerna pisati
tan = tana - tan 0: = tan Q. 1 - - O
ti (Ii)
tp Ip
Uvrstavanjem nadjenog izraza za h dobijamo
t,
tanO =-tana

sto nakon sredjivanja daje
tan a = -)1- h tanO
. Ym
sto je i trebalo dokazati.
5. E,H' =?
EIH2 =7
ma = 9.1 . 10-
31
kg
mp = mn = 1.67 . 10-
27
kg
(3.104)
228 GLAVA 3. RIJESEN1 ZADAC1 SA P1SMENIH ISPITA
Razmatranja cerno izvrsiti na osnovu Borove teorije atorna vodo-
nika i njemu slicnihjona uzimajuCi U obzir daje masajezgra konacna..
U tom slucaju jezgro i elektron se krccu po koncentricnirn kruznicama
oko tacke koja predstavlja ccntar mase sistema elektron-jezgro. U-
gaonc brzine kretanja elektrona i jezgra oko centra mase moraju biti
jednake.
Prerna definiciji radjjlls vektor centra mase ovog sistema JC 11
odnosu na koordinatnl pocetak nekog koordinatnog sistema
i'c=
+ miTj
'mo + m'j
Ako pocetak koordinatnog sistema postavimo u ccntar mase) anda 11
torn slucaju mora biti
= 0
Projekcija gornje vektoTske jedIlaCine na smjer vektora. polozaja r:
ciaje
rno
m,ore - mjTj = 0 :.::> rj = (3.105)
mj
Vidi se da u slucaju; kada pustimo da Inj ---? 00 i TJ --;. 0) odnosno
u ton} sIuc.aju k;::Lzemo cia se elektron krece oko nepokretnog jczgra.
Obiljezimo poluprecnik te putanje sa T. Lako je vidjeti da je
re + lJ r
UVrStavanjem (3.WS) 11 (3.W6) dobijamo da je
r e -'!!!..'L_ r
rn.j ""1.- n?o
(3.106)
(3107)
3.2. DRUG1 PARCIJALNI 1SPITI 1Z FlUKE
229
ZamJenom ovog rezultata U (J.IOS) imamo
rno
Ij = r
mo+ my"
(3.108)
Kako se i elektron i jezgro krecu po kruzTlim putanjama, to za-
kljucujemo cia na njih djeluje stalna sila 11srnjercna uvijek ka ccntTu
pl.1tanje (centru maRe sistema). 'fa sila je rnedjusobna sila privlacenja
jezgra i e1ektrona kao raznoirneno naelektrisanih ccstica (Kulonova
sila). Nj0n Intenzitet lznosi
(3.109)
gdje je Z broj protona 11 jezgru, a. r rastojanjc izmedju jezgra i eJck-
trona.
Centripetalna. si1a koja djeluje na elektron dok se krece po svojoj
putanji je
morrl'j 2
rw
me +- mj
lzjednacavanjem (3.109) i (3.110) dobijamo
(3.110)
(3.111 )
Ivfornent kolicine kretanja sistema elektron-ezgro u koordinatnorn sis-
ternu vezanom za centar mase sisterna iznosi
Projekclja ove vektorske jednar.inc na. smjer preTna na.ma daje
Zamijenimo li (3.107) i (3.108) U ovu jednacinu imacemo
Prema Borovom post1l1atu 0 kvantovanju momenta kolicine kretanja,
moment kolic:ine krctanja sistema e1ektron-jezgro moze poprimiti
230 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
sarno one vrijednasti koje su jednake cjelobrojnom umnosku kon-
stante It = h/2IT.
mOmj 2
--'.....-'......r w = nit (3.112)
mo+mj
gdje je n = 1,2,3" .. glavni kvantni broj.
Koristeci (3.112), jednacina (3.111) se moze napisati kao
1 Ze'
Odakle je
1 Ze'
Wn = -----
411"00 nltr
(3.113)
(3.114)
Vidi se da ugaona brzina kojom se elektron i jezgro ohren oko cen-
tra rXlase sistema maze poprimiti diskretan spektar vrijednosti. Da
bismo to istakli dod ali smo joj indeks n.
Uvrstavanjem (3.114) u (3.111) dobija se za r
(3.115)
Vidi se da i rastajanje na kajem magu da se nalaze elektron i jezgro
(paluprecnik atoma) moze da paprima diskretan skup vrijednosti
(sta je istaknuto indeksam n uz poluprecnik.
Ukupna energija sistema jezgro-elektran biee jednaka zbiru ki-
neticke energije jezgra i elektrona i potencijalne energije njihovog
medjusobnog djelovanja
E = Ekj + Eke + Eps
? '2
E = -' _i _ + _ __ 1_ Ze
2
2 ' 2 41l"e() r
Zamjenom r, i rj prema (3.107) i (3.lOS), dabiCemo
E' = w
2
-+- __ 1_.Ze
2
2 J mo+mjF' 0 (mi+mu}2 411"£0 r
E::;:::; 1. momi_r2w2 _'_I_Ze
2
211to+mi 41reo r
KaristeCi (3.113) i (3)15) ova jednaCina dade
1 Ze' 1 rnOmj Z2 e4
(4'lf€01' mo + mj 2n
2
1t'
(3.116)
3.2. DRUGI PARCIJALNI ISPIT! 1Z FlZIKE 231
Prema tome, atom se maze nalaziti sarno U odredjenim energijskim
stanjima Cija je vrijednost energije data sa (3.116).
Paredeci izraze (3.114)' (3.115) i (3.116) sa odgovarajuCim izraz-
ima za slucaj kada se smatra da je jezgro nepokretno (rnj > > mo)'
rnozemo zakljuciti da hi se oni mogli dobiti iz tih izraza, ako bismo
tarno, gdje stoji masa elektrona mo, stavili redukovanu masu sistema
(efektivnu masu sisteula).
mOmj
me! = --"--"
mo+mj
Prvi eksitacioni potencijal je jednak naponu kojim bi trebalo ubrzati
elektron, pa da dobije energiju koja je jednaka energiji koja je po-
trehna da se pri neelasticnom sudaru sa atomorn, atom prebaci iz
osnovnog u prvo pobudjeno stanje, a to je jednako energiji koju bi
emitovaa atom kada bi presao iz prvog pobl1djenog stanja (n = 2) u
osnovno stanje (n = 1), podijeljenoj sa naelektrisanjem elektrona e
Za izotop IHI je Z = 1 i masa jezgra je jednaka masi protona mj =
mp pa bi bilo
1 3e
3
= (411"
0
0)2 = 10.205 V
Odnos ovog potencijala prema prvom eksitacionom potencijalu za
1HZ za kaji je Tnj "" 2mp je
= 0.99973
Trazena razlika eksitacionih potencijala je
232
GLAVA 3. IUJESEN1 ZADACI SA PISMENIH ISPlTA
3.2.9
Drugi parcijalni ispit iz Fizike
Tuzla, 25.2.1987. godine
1. Fizicko klatno vrsi 'male oscilacije oko hOrlzontalne ose sa
kruznom ucestl1noscu WI" = 15.0 rad/::;.. Ako :se na njega zalijepi
rnaJo tijelo rnase rnl = - ~ : , 50 g na rastojanju Ll .= 20 em nize ose)
kruzna ucestanost postane :.02 ='-10 rad/ s.
a) Izvesti izra.:l za racunanje kruzne ucestanosti lizickog klatll(l.
b) Koliki je InOInent inercije ovog fizickog klatna U odnosu na DRU
oko koje oscilllje?
2. Odrediti amplitudu zvucnog talasa u vazduhu cija je frekvcn-
cija 1/ = 1000 Hz, a nivo jaCine L = 10 dB. Prag cujnosti
za zvnke tc frekvencije je 10 = 10--
12
W/rn
2
1
gustina vazduha
p = 1.29 kgjrn
3
, a brzina zVllka u vazduhu 11 =::: 33] rnjs.
3. Elektroni koji se ubrzavajll naponom U
o
izlijccu iz elektron-
skog topa u pravcu X-ose, Na udaljenosti d od elektronskog topa
postavljena je uleta tako cia spojnica T1'v[ sa pravccm )(-ose r,akJapa
ugao fr.
a) Koliku rnagnetsku indukciju Bl IllOTa lInati magnptno po1j(.'
koje djeluje uormalno Tla favan koju odreujuju pravac X-ose i tacka
1\.1 cia oi elektronc skrcnulo na metu J\1.
h) Koliku rrmgnetsku iudukciju .8
2
treba da ima magnetsko polje
kome su silnice paralelne s pravcem T M da bi elektrone skrenulo na
metu M.
4. Izracunati jaCinu dektricne struje koja treba cia protice me-
talnim vlaknom precnika d 0.1 mrn koje se nalazi u evakuiranorn
balonu da hi 50 njegova ternperatura odrzavala na stalnoj vrijednostj
T = 2500 ]{. Pretpostavlja se da vlakno, <"iji je specificIli otpor
p = 2.5 . 10-
6
Om.) zraci topiotnu energijll kao apsolutno crno tijelo.
Gubitak toplot.e provodjenjem zanemariti.
5 . .lednostruko jonizovani atom helijuma (II e+) koji mimjc, is-
pusti fot?n koji odgovara. prvoj spektralnoj Hniji u Lajmanovoj seriji.
Taj fotonlzbije elektron iz atoma vodonlka kojije U Iniru U OSIlovnom
kvant.nom stanJ·u. Kolika J. e brzina fot·.oc'lekt·.rona<.! .[ x·
. zraz za ra .. -un11TIJe
Ridbergovc'konstantc izvesti i izracunati je,
3.2. DRUG1 PARCIJALN1 ISPITI 1Z FlUKE
Rjeiienja:
1. W, = 15 rad/8
m = 50 g
L = 20 em
Wz = 10 rad/s
w =?
I =-:?
a.) Fizickirn klatnom
nazivamo svako kru-
to tijelo koje moze cia
se klati oko neke ose.
A ko se izvede lZ rav-
Iloteznog polozaja (a
to se moze lZVTsitl sa- G
rnn ako fiU se saopsti
neka. meh alllcka
233
encrglja i prepllsti SalTIO sebi) ono ce vrsiti oscilatorno kretanje.
Aka ne llzimamo U obzir otpor sredine i trenje na -osi oka koje 08-
cilujc, onda se takve oscilacije nazivaj-u vlastite (sopstvene) oscilacije
sistema.. U protivTIom slucaju se nazivaju vla,,'3t,it,e prigllsene.
Ovc obrtno kretanje oko ose opisuje se osnovnom jednacinom
dinamike rotacionog kretanja
N
10:= LMi
i=l
gdje je j\1
i
mornent £-te spoljasnje sile koja djeluje na tijelo.
Na ovo tijelo djelllje sila teze G
1
i reakcija. osovine R. Moment
reakcije osovjne je
MR =rx R
ME = rRsin(i·, H) = 0
jer je ra.dijus vektor napadne t.acke reakcije H jednak nnli.
Moment sile teze je
234
GLAVA 3. RlJESENl ZADACl SA PISMENIH lSPITA
gdje je I radijus vektor napadne tacke sile tete G U odnosu na naj-
bliiu tacku na asi. Rao vektor je orijentisan duz ase ad nas kada
je tijelo otklonjeno desno, a ka nama, kada je tijelo otklonjeno' Ejeva
od ravnoteznog polozaja. Ugao otklona se odredjuje u odnosu na
vertikalu na kojaj leze Dsa i centar mase sistema u polozaju stabilne
ravn<;>teze. Kao vektor, ugaoni pornjeraj je duz ose i orjentisan je ka
nama kada je tijelo na desnaj, a ad nas, kada je na lijevoj strani ad
vertikale. Prema tome, i ugaono ubrzanje ce biti iste orijentacije, pa
projekcija vektorske jednaCine
d
2

'P -
J-=M
dt
2
na smjer ugaonog pomjeranja daje
SredjivanjerIl jednacine se dobija
.. mgL.
y + = 0
I
Za male otklone je silly y (izrazeno u radijanima), pa se
". 2
'P-rwo'P =0
Ovo je diferencijalna jednai'ina koja opisuje harmonijsko oscilovanje,
a kruzna ucestanost tih oscilacije je
Wo =
gdje je L centra mase sistema od ose oscilovanja, m je
masa klatna. 9 je ubrzanje sile Zemljine teze na tom mjestu i I je
moment inercije klatna u odnosu na osu oscilovanja.
b) Kada je klatno sarno, njegova kruzna uzestanost je
2 mgL
WI = -1-' (3.117)
3.2. DRUGl PARClJALNl lSPlTI lZ FlZIKE 235
a aka se zalijepi malo tijelo na njega ona iznosi
2 msgL" ( )
w
2
= 3.118
I,
gdje je ms = m +. ml masa sistema, L$ udaljenost polozaja centra
mase sistem,a ad najblize tacke na osi
m,L, + mL
L, =
mr+m
Is je moment inercije sistem.a U odnosu na datu osu 1 iznosi
I, = 1+ mlL;
jer se ml masa moze smatrati tackastom.
Uvrstavanjem u (3.118) nakon sredjivanja dobijamo
2 m,L, + mL )
w = (3.119
2 I + rnlLi
Iz jednaCine (:,.117) se moze odrediti masa fizickog klatna
[w
2
m = __ ,
Lg
i uvrstavanjem u (3.119) dobijamo
Odavde je
2. v = 1000 Hz
L = 10 dB
10 = Wjm
2
r 1.29 kg! m
3
v = 331 mls'
a =?
2 m,L,g + Iwi
W
2
=
1+ m,Ll
236 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
Pri rasprostiranju zvuka kroz vazduh kroz njega se prenosi ener-
gija. Srednja vrijednost gustine toka (fluksa) energije kroz srediJ11l
Je
1 2 2
7
= '-pa (;.) 1)
.. 2
gdje je a amplituda talasa, w kruzna ucestanost talasa, p gllstina
nedeformisane sredinc, v brzina rasprostiranja zvuka 11 vazduhu.
Srednja vrijednost gustine toka energije predstavlja intenzitet
zvucnog talasa.
1 2 2
1= --pa w v
2
Nivo jacine zvuka mjeren li decibelima je
I
L = 10 19 ......
Io
Rjesavanjern posljednje jedn(1ejnc po I se dobija da je
1= 1
0
. lO{I,lL
(:-5.120)
(3.121)
Uvrstavanjern (3.121) u (3.120) i rjesavanjcrn .lednaCine po n dobija
se da je
.. /210 10
0
.
1L
1 ·/ZTolOo.1L _
a ..- V = 27fv V ----... == 0,034 run
Vidi se da takav zyuk ima amplituciu Tecla velicine precnika ato-
rna. Takav zvuk iza.ziva. male prornjene pritiska na membrani uha te
ga nlOgu cuti Ijudi sarno sa osjetljivim usiIna.
3. U
o
d
a
B, =?
B2 =?
3.2. DRUGT PARCIJALNI ISPITT IZ FlZIKE 237
n) Ako se elcktroni ubrzavaju naponom Un) rad siJe c1ektricog
polja prelazi 11 kineticku energiju elektrona pa jc
oclnosno
Elektroni toli1wm hrzinom uJijecll U homogeno Inagnetsko poUe in-
dukcije Bl pod uglom ad 7r/2 U odnos1J na pravac 11n1ja sileo Na
takav elektron djehJje Lorenc ova slla
Do. hi eJektrcmi pa,li na m.ctu) magnetRka indnkcija. kao vektoT) mora
biti llsmjerena 11 crtez: a ITl.cta treba. cia bude no. kruznici po kojoj ce
na.staviti da so. kTec,l clcktroni po ulasku 1J magnetsko polje.
Po]'uprecnik p11taIlje odredjuje sc iz uslov<t da. jc oya Lorencova
sila centralna sila i da ona mijenja sarno pn).V{lC b:r:zine) a ne i njenu
brojnu vrijeclnost
Ugao izmedju Va 1
se dobije
R
8
1
je 7T /2 u toku kretanj() do TIlete. Nakon sredji-
eR
PohJprccnik odredjlljcrno iz gCOlnetrijc problema.
Nairne ngao lzmedju smjera X-osp i pravca. d) i ugao izmedju
poluprecnika po-vllcenog uTi poiuprecnjl;:a koji polovi duz d jesll
jcdnaki) jeT 811 to uglovi sa nonnalnim kracirna. To va'll i za. ugao
koji simetrala. duzi d sa poluprec.nikom putanje poYUCCni1u
iz Ai. T'ada je
F?-. coe doblja
d

2 sin 0'
238 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH 1SPITA
b)
Kada elektron uleti II homogeno magnetsko polje indukcije B"
OIl ce vrsiti kretanje po spirali jer ce Lorencova sila biti
F = -e(vo X if,)
Aka brzinu elektrona razlozimo ria komponentu vrn koja je normalna
na B
2
) i drugu kojaje paralelna sa .8
2
) mozemo izraz
za Lorencovu silu napisati kao
F = -·eWn X if,) - e(v;, X if,)
Drugi Clau je jednak nuli, jer je su v;, i ii, kolinearni vektori u svakoj
tacki. Prva komponenta sile biee normalna na ravan koju odredjuju
vn i B2 i mijenjace normalnu komponentu brzine po pravcu i smjeru,
dok ce t; ostati nepromijenjeno, tako da ce elektroni iCi po spiralnoj
putanji u smjem polja B, i obilazice po spirali u smjem kazaljke na
satu gledano dui polja u srnjeruB
2
. Spirala je takva da ee elektroni
poslije obilaska ponovo prolaziti kroz neku tacku na tom pravcu, koja
je od prethodne pomjerena u smjeru polja za korak spirale
L1 = vpT = voT cos ex
gdje je T period obilaska. Elektroni ee pasti na metu ako do udara
u nju naprave cijeli broj punih obilazaka, odnosno ako je
d = nL
1
= nvoTcos 0::, n=1,2,3,···
3.2. DRUG1 PARCIJALNI 1SPITI 1Z FlZIKE
Normalna komponenta brzine se odredjuje iz uslova
eRB,
::::?Vn= --
m
Period obilazenja po spirali je
Tada je
odnosno, za n = 1
4. d=O.l mm
T = 2500 K
Y
I2eUo 2rrm
d=n ----coso:
m eB,
27f rz;;;:u;;
B, = d:Y-e-cosa
P = 2.5 . 10-
6
Om
<J = -0.67.10-
8
W 1m' K4
I =?
239
Kada kroz provodnik prot ice elektricna struja, on se zagrijava.
KoliCina toplote koja se za neko vrijeme t proizvede u provodniku,
aka protice struja konstantne jaCine I, maze se izracunati prem.a
Dzul-Lencovom zakonu
gdje je
Q = I'Rt
L
R= Ps
elektricna otpornost_provodnika. Kakoje povrsina poprecnog pres-
jeka vlakna S = d'rr /4, za proizvedenu kolicinu topiote u jedinici
vremEma imamo
(3.122)
Vlakno ce sa svoje povrsine da zraCi energiju U okolinu. Energija koja
se sa jedinice povrsinc emituje u jedinici vremena moze se izracnnati
240 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
prClna Stefan-BolcmanovorIl zakonu jer se pretpostavlja da vlakno
zra(:i kao apsolutno cnlO tijelo.
gdje je E ukupna crnisiona moe apsolutno efnog tijela, (J Stefan-
BolCTuanova konstanta, aT apsolutna terrlpcratura. Ukupna energija
koja se izraCi sa citave povrsine vlakna u jedinici vremena bice
(8.123)
Usljed zagnJ<1VarlJa el(-:ktricnom strujorn temperatura v!akna raste,
ali ce l1sljed toga cIa. ra.st(: i Bnergija koja se so, povr,sine vlakna. crnituje
11 vidu zracenja. Od onog trenutka, kada energija kqja 50 za jediTlicu
vyemena. izraci sa. povrsine v];.lkna) bude jednaka. kolicini topiote koja
se za isto to vrijelne proizvede u vlaknu) njegova temperatura fe
ostatj konstantna. Prcrna tome jzjednacavajur-i (3.122) i (3.123) i
rjesavanjem po I dobija.rno
odnosno
cr·" . ,-
- '"r,d. jad
1 = = 1.48 A
2 ! P
5. PIVO cerno izvestl izraz za
izracunavanje Ridhergove kon-
stante. Frerna elementarnoj Bo-
rovoj teoriji atmna vodonika i
njemu slicnih jona u atomu pos-
toje stacionarna stanja u kojirna
energjju. Centri-
petalna sila koja. prisiljava dele-
tron da. se krece oko jezgra.je _Ku-
lOTIova sUa kojOITl Sf"' -medjnsohno
prlvlace jezgro i elektTon
T
rnv
(3.124)
3.1. DRUGI PARCIJALNI ISPITI TZ FlUKE 241
Tacnije ree.eno, i jezgro i elektron se krecu oko centra rnase, ali ako
predpostavimo da je rnasa jezgra beskonacna, onda se centar mase
poklapa sa centrom jezgra, pa. se moze reci da se krece sarno elektron.
Tada je moment koliCine kretanja elektrona na toj putanji, prema
Borovom postulatu 0 kvantovanju, jednak cjelobrojnom urnnosku
Plan kove dejstva h
m,vr = nn
gdje je n'= 1,2,3.··· glavni !<vantni broj.
Nakon skralivanja sa r iz (3.124) Sf' dobija.
Ze
2
mvr·v =
41fco
Ako 5e ovdje uvrsti rezultat iz (3.125) dobijemo
1 Zc'
Vn = ..
47fEo nh
(3.125)
gdje smo uz brzinu dodalj inaeks n da bismo istakli da brzine elek-
trona pri krctanju 11 atomu riet_e moei inmti b110 koje
J
vee sarno odred-
jene vrijednosti.
Uvrstavanjem 11 (:1.125) dobija se
n'li n
2
t,'
Tn = -- .=
m,V
n
mZe
2
gdje indeks n uz r takodje ukazuje na to da poluprecnik kruzne
putanje elektrona u atomu vodonika i njcrnn slicnih jona Inoze imati
sarno odredjene vrijednosti, tj. eJektron se moze kretati sarno na
odredjenim rastojanjima od jezgra.
Ukupna energija sistemajezgro-elektron, uz pretpostavku dajez-
gro rniruje, je zbir kineti(:ke energije elektrona j potencijalne energije
njihovog medjusobnog djelovanja
mv
2
1 Ze
2

2 47fEo r
(3.126)
Korist.eCi jednaCinu (3.124), iz (3.126) dobijamo
1 mZ'e
4
({EO)' 2n'1t'
(3.127)
242
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
Vidimo da ukupna energija sistema zavisi od toga na kojoj se putanji
elektron krece, odnosno od glavnog kvantnog broja n.
Fri prelazu iz viseg, U llize cncrgetsko stanjc, atom emituje en-
ergiju u vidu elektromagnetskog zracenja, Ciji foton ima energiju jed-
naku razlici ellergija ta dva kvantna stanja
hv = En - Ek
gdje je n> k.
UvrstavanjcIll (4) U ovu jednacinu dobijamo
1
A
1 mZ'e
4
( 1 1 )
(41fco)' 2hcn
2
k
2
n
2
Izraz ispred zagrade u posljednjoj jednacini je Ridbergova konstanta
i za vodonik (Z = 1) iznosi
1 mZ'e
4
RH = --- -- = 109737.31 . 10' 11m
41fEo 2hen'
Lajmanova serija u jednostruko jonizovanom atomu helijurna nastaje
pri prelasku elektrona sa visih energetskih nivoa na osnovni nivo
(n = 1). Prva linija u seriji ce imati talasnu duzinu
1 , (1 1) 2 3
A21 = Z RH l' - 22 = Z RH'4
Energija ovog [otona je
he 3, • -19 J 86 u
E
f
= :\ = ;;hcZ RH = 10 = 40. e,
Ako ovaj foton pogodi elektron t1 atomu vodonika, koji se nalazi u
osnovnom stanju
1
OIl ce biti apsorbovan. Atom vodonika se oslobadja
te energije na taj naCin stu se izbacuje elektron. Ovaj elektTon utrosi
jedan dio energije da savlada privlacnu silu jezgra (izlazni rad elek-
trona iz atoma, energija jonizacije), a preostali dio odnijece U obliku
-"kineticke energije
E
f
= Ai + Ek
Energija jonizacije atoma vodonika je
1 me
4
(1 . 1) . ,-
Ai = hvlOO = ('4;';:0)' 2n2 12 - 00 = 13.6 eV
3.2. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 243
Kineticka energija fotoelektrona ce biti
Ek = E
f
- Ai = 27.26 eV
Brzina u nerel,ativistickom slucaju je
_ J2E
k
6
V -- --;;;: = 3.1 . 10 ml s
3.2.10 Drugi parcijalni ispit iz Fizike
Tuzla, 2.9.1987. god.
l. Tackasti izotropni izvor zvuka nalazi se na normali koja prolazi
kroz centar kruga. Rastojanje od centra kruga do izvora je L = 1 m,
a poluprecnik kruga je R = 0.5 m. Nab srednji fiuks (tok) energije
kroz povrsinu kruga, ako je u centru kruga intenzitet zyuka 10
30 /LW 1m
2
• Prigusenje talasa se zanemaruje.
2. Kocka leda rnase ml = 50 9 i temperature tl = -",10°C ubaci
se u vodu mase = 300 9 temperature t2 = 20°C. Kakav je sas-
tav srnjese i kolika je kad nastupi toplotna ravnoteza?
Speeificni toplotni kapaeitet leda je dvaput manji od specifii"nog
toplotnog kapaciteta vode koji iZIlosi C2 = 4186 J IkgK. Specificna
toplota topljenja ledaje q, = 0.33 MJ/kg.
3. Skicirati Bejnbridzov spektrogra[ masa. Rastojanje izmedju
pukotine selektrora brzina i mjesta gdje se registruju joni je D =
400 mm, a jaCina magnetske indukeije u obje oblasti je B = B, =
50 mT. Pri laganom mijenjanju intenziteta elektricnog polja selek-
tora brzina zapaze se pikovi jonske struje u prijemniku pri vrijednosti
t1 = 1.2.10
4
Vim it, = l.6·10
4
Vim. Odrediti atomskemaseodgo-
varajuCih jona pretpostav IjajuCi da sujednostruko jonizovani. Kojem
hemijskom elementu pripadaju ti joni?
4. Na osnovu Borove element arne teorije za atonl vodonika i
njemu slicne jone izvesti izraz za odredjivanje talasnog broja elektro-
magnetskog zratenja koje emituje atom. Kojoj seriji linija pripada
spektralna linija atomskog vodonika (iji je talasni broj jednak ra-
zliei talasnih brojeva sljedeCih linija Balmerove seIije: 410.2 nm i
486.1 nm? Kolika je talasna duzina te linije? Izmedju kojih nivoa se
vrsi prelaz pri emisiji te svjetlosti?
244
GLAVA 3. RIJESENI ZADACJ SA PISMENIH ISPITA
Rjdenja:
L L= 1 m
R 0.5 m
10 = 30 p.W 1m'
F." =7
Fluks iii tok energije kroz
neku povTsinu prcdstavlja
energiju koja prodje kroz tu
povrsinu 11 jedinici vremena
/',.E
Izvor
[0
/',.ij) -, (3.1)
/',.t . k" d .
Kroz razlicite elemente neke povrsme moze to energlJ€ a l'ma
razlicite vrijedllosti i da prenosenje energije bude usmjereno U T(t-
zlic.itim pravcima. Za. karakt.eristiku toka €nergije u razlicltinl t.al.-
kama prostora uvodi se velicina koja se naziva gustina toka (fluksa)
energije.7. Brojna vrijednost gustine toka (fluksa) energije .ie jcd-
naka fluksu encrgije kroz jedinicnu povTslnu postavljenu normaino
na srnjer u kome se prenosi energija.
/',.<1> f',E
J = - .. = .. ...
/',.S" /',.S"/',.t
(:).2)
Rako je energija koja za ncko vrijeme prodje kroz povrsinu koja je
normalna na smjer strujanja energije
/',.E = ,,/',.S"v/',.[ (
" "\
d •• _')
gdje je 'IJ, zaprerninska gnstina energije talasa, a v fazna brzina ta-
lasa (brzina prenosenja energije). UVrStavanjern (3.130) u (:U 29)
dobijamo
J = 1LV
Vektor fazn€ brz-tne v se po smjeru poklapa sa smjerorri
talasa (prenosa energije) pa mozemo pisati za vektor glI"st.ine toka
(ftuksa) energije
-:
J = "Tl
Kako je gusl,ina toka razliCita u raznirn lai'kama prostora, a u jednoj
tacki se mijenja u toku vremena po zakonu kvadrata sinusa (up!" =
:i.2. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 245
* to se za vcktor srednje gustine toka energije maze pisati
---: __ 122_
- Zpa w v
gJe je a. arnplituda talasa u da-
t.oj t.ar_ki, w je kruzna frekvencija
t.a.Jasa, a p je gustina nedeformi-
sane sredine kroz kOjll se prenose
t.aJasi. Srednja vrijednost fiuksa
energije kroz elementarnu povr-
sinu moze se dobiti kao
6. iJ? 31' = . .6.S" = cos Q
'-.-
,
Jsrn
gdje je a ugao izrnedju jedinicnog vektora normale na povr,sinu i
vektora sTednje gustine toka (vidi sliku). Ukupan srcdnji fiuks kroz
neku povrsinu bice tada
N N
1? sr .2: .3. q, ,q,'i 2: i;ri .6.S
i
cos (Xi (3.4)
i=l
Tar.na vrijednost ovog srednjeg ftuksa dobila bi se ako se uzme gra-
nicna vrijednost ove sume kada ,6.8
i
--)- o. U tom slucaju surna ce
'prcci u integral
N /'
<I> = lim L isri 6. 8i cos (Xi = i3r cos adS
tJ,.Si-+
O
i=l J S
(3.5)
G nasem slucaju na krugu kroz koji trazimo srednji fiuks, l1ocicemo
element povrsine dS koji se od centra kruga nalazi na rastojanju r, a
ogranicen je lukom duzine rdrp i priraStajem poluprec.nika dr.
dS = rdcpdr (3.6)
Sa slike se vidi da je
L L
cos a: =
x
(3.7)
Srednja vrijednost. gustine toka na uocenom e.lementu povrsine bice .
J
' = 'v
sr 2 xW
246 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
gdje je ax amplituda na mjestu koje je udaljeno za x od izvora zvuka.
Kako je izvor tai'kasti, on proizvodi sferne talase kod kojih amplituda
opada obrnuto proporcionalno udaljenosti od izvora. Tada se moze
pisati
ao
ax =- (3.8)
x
gdje je ao brojno jednako amplitudi talasa na rastojanju 1 m od
lzvora.
Intenzitet zvuka je srednja vrijednost gustine taka encrgije, pa se
maze pisati
_,_lag
2
1- Jsr - -p-w v
2 x'
Uvrstavanjem (3.133)'(3.134) i (3.136) u (3.1:12) dobijamo
Intenziet zvuka u centru kruga hi bio
odakle je
2 1 2 2
IoL = -paow v
2
sto uvrstavanjem ispred integrala u gornjoj jednaCini dajc
_ 3 lR j'Z1i rdrdtp 3 lR rdr
<1>" - L 10 - = 27iL 10 =-;:---;:-:
o ° (L' + r2)3/' 0 (L2 + r')3/2
Smjenom VL' +--;:2 = t, ilto daje rdr = tdt, dobijamo
• 3 J tdt 3 ( 1)
<1>" = 27fL 10 t3 = 27fL 10 --;;
(3.9)
VracajuCi se na staru prornjenljivu t = y'L2 + r2 dobija se da je
3.2. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE
2. m, = 50 9
t,=-lOoC
Tn, = 300 9
t2 = 20°C
c, = C2/2
c, = 4186 .T/kgK
q, = 3.34 .10
5
.T/kg
ts =?
247
Ako se led temperature t, ubaci u vodu temperature t, led ce od
vade primati kolicinu toplote i njegova temperatura ce se povisavati,
a temperatura vode, kojaje otpustala koliCinu toplote, ce se snizavati.
Ovaj proces ce se odvijati sve dok se sav led ne zagrije do 0 "C. Za
taj proces je potrebna koliCina toplote
Kada se saY led zagrijao do 0 °C, a da se pri tome voda JOB nije
ohladila do 0 °C, dolazi do prelaska top late sa vade na led j on
poCinje da se topil a voda se i dalje hladi. KoliCina toplote koja je
potrebna za topljenje cjelokupne mase leda je
Voda koja nastaje topljenjern leda ima ternperaturu 0 DC i zadrzace
je sve dok se ne istopi i posljednji komadic leda. Ukoliko se voda u
koju smo ubacili led nije joil ohiadiia do 0 °c ona ce i dalje otpustati
toplotu i hladiti se, a voda nastala topljenjem leda ce prirnati toplotu
i zagrijavati se. Taj proces ce se odvijati sve d.ok im se temperature
ne izjednaee: tj. dok ne nastupi toplotna ravnoteza. Obiljezimo tu
lemperaturu sa t,. KoliCina topiote koju primi voda nastala topljen-
jam led a je
Q, = m,c,(t, - 0 "C)
Ukupna koliCina loplote koju je oslobodila voda pri hladjenju moze
se izracunati kao
Qo, = m2c2(t2 -- t,)
Kako nema gubitaka toplote ova kolii'in'a toplote mora biti jednaka
kolicini utrosene toplote u svim navedenim procesima Qut :::::.:: Q1 +
248 GLAVA 3. RI.JESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
Q, + Q". Izjednacavanjem utrosene i oslobodjene toplote dobijamo
m2c2(t, - t,) = m,c,(O °c - tr) + m,g, + m,c,(t .• -. 0 DC)
RjesavanjcrIl ove jednacine po it' dobijarIlo
m'2 c Z
t
Z + mlclh ~ rnlqt
ts = .. ;:.::;:: 5 °c
(m, + m,)c,
Prema tome u sudu ce biti sarno voda, a say led ce se jstopitL
3. D = 400 rnm
B = B, = 50 mT
[, = 12 kV 1m
[, = 16 kV/m
A, =?
A, cc?
6
II ...
Joni koji se dobijaju u izvoru
jona imaju razliCite brzine v,
Kada U obliku snopa ulaze u kon-
denzator kako je prikazano na
crtezu doCi ce do njihovog skre-
6
8
j 6
1 <iI
• Vi'
D
@ ® e
.._.
,. ----..-------...1
tauja prerna negativno naelektrisanoj ploCi pod uticajem dektro-
statickog polja koje postoji u prostoru izmedju nae1ektrisanih plota..
~ t \ . k o se u prostoru izmedju plot a kondenzatora usp.ostavi .magnet.-
sko polje indukcije B, koja je normalna na brzlnu kretanja jona i
dektrostaticko polje u kondenzatoru, a usrnjerena od nas u crtez
(oznacavarno to kruzicem sa oznakom x u njernu, kao cia glf'damo
u-Tep strelice-vektora): tada i.e na te jone dje]ovatj i I,orencova ·sila
koja je usmjerena. u' ovom siucaju na desno, prema pozitivno naeJek-
trisanoj pIo?:i. Ova sila skrece jone na suprotnu stranu od one na
3.2. DRUGI PARCI.JALNI ISPITI IZ .FlZIKE 249
koju ih shece elekt.rost.atiHa si!a. Oni joni koji imaju t.akve brzille
da je Lorencova sila po intenzitet 11 jednaka sili kojom clektrostaticko
polje djeluje na njih, nece skreta.ti vee ce se kretati pravolinijski i
izaCi kroz atvoT S. Za te jane vaii da je
odak!e je
E
v =-
B
(3.10)
Svi ostali joni bice otkolnjeni lijevo iii desllo od otvora S, pa nece
proci. Zbog toga sto se odabiranjem polja [ i indukcije B rnogu
izdvqjiti iz snopa joni sa jednom vrijednoscu brzine, ovaj uredjaj se
naziva selektor jona po byzinarna iii monohromator brzina.
Joni koji prodju kroz otvor S ulijecu u prost.or u kome djeluje
sarno magnetsko polje. Loreucoya sUa koja djelujc na njih je
fA = q(vx 8,)
Vldi se da je ona 11vijek nonnalna na raV<l.n 11 ROJOJ lete vektori v i
B
1
. Ova. sila prema tome ne IIloze rnijenjati brzin11 jona po brojnoj
vrijecinosti vee samo po pravcu i srnjeru.
Intenzitet ove sile je konstantan i iZDosl
Fi; = qvB, sin 7r/2 cc, gvB
Prerna torTle za jednake vrernenske intervale, brzina ce dobiti uvijek
iste prirastaje koji su usmjereni u smjeru sileo Dakle takvo kretanje
ce biti krivolinijsko kretanje kod kojeg postoji sarno centripetalno
(raclijalno) ubrzanje, odnosno putanja je polukruznica. Kako se cen-
trjpetalna sila Inoze napisati kao proizvod mase jona i njegovog cen-
tripetalnog ubrzaIlja
1
mozemo pisati
odnmm? masa jona koF se krece je
qB, R
rn = - - - - - ~ .
v
(3.11)
250
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH lSPITA
Aka se, na mjesta gdje treba da padnu joni nakon skretanja za 180 0
od izlaska iz otvora S, postavi kolektor jona, mati cerno registrovati
struju kad god poluprecnik putanje bude takav- da joni padaju u
kalektor. U na!lem slucaju je kalektor u fiksiranom palozaju pa je
R = D /2. Tada se jednacina (3.138) moze napisati
qB,D
m=--
2v
Brzina jona koji izlijecu iz otvora S rnijcnjace Se 11 toku vremena jer
se elektricnog polja u kondenzatoru, pa prema (3.137)
mozemo plsatl
v(t) = nt)
B
Tada ce masa jona koji se regiRtruju u trenucima maksimalne struje
u kolektoru biti
m = 9PI
D
!J... eB2D
Z U(t
z
) '2[2
Uvrstavanjern brojnih podataka, za masu jona koji se rcgistruju u
trenutku t, se dobija
m, = 5 . 10-
27
kg '" 3 u
gdje je u = 1.66· kg, unificirana atomska jedinica rnase.
Masa jona koji padaju u kolektor u trenutku t, biee
odnosno
C2
171.1 = mz- = 4 u
0,
Atomska masa jona je broj koji pokazuje koliko je put a masa toga
Jona veca od mase jedne dvanaestine ugljenikovog izotopa 6C12 , od-
nosIlo to je broj koji iskazuje masu jona u atomskim jedinicarna rnase.
Prerna tome, a.tornske ma.se jona su Al = 4.i A2 = 3.
uociti su ovo bezdimenzione velicine. Ako pogledalno u
tabilee lzotopa vldl se da su to izotopi helijuma: H e4 i He'.
3.2. DRUGI PARCIJALNI lSPITI IZ FlZIKE
4. .\, = 410.2 nm
.\, = 486.1 nm
RH = 1.09737.10
7
lim
1/.\ ="1
.\ ="1
rnl =7
rnz =?
251
Prenm Eorovoj elementarnoj teoriji atorna vodonika i njcrnn slic-
nih jona, atom se sastoji ad pozitivno naelektrisanog jezgra koje
miruje i elektrona koji se kreee ako njega po kruznim putanjama.
Kako je elektron naelektrisana cestica, to hi Oll, prerna saznanjima
do kajih se doslo u klasicnoj fiziei (makrofiziei), morao da zraci e-
nergiju jeT se nalazi u ubrZanOITl kretanju. Dok elektron zraCi, on bi
se kretao po jcdnoj spiralnoj putanji i na kraju hi pao u jezgro. U
toku kretanja on bi kontinuirano zrac.io elektromagnetske talase. Na-
suprot tome, atomi 8tl stabilni i zrate energiju u vidu diskontinuira-
HOg spektra. Da bi se m,ogli objasniti eksperimentalni rezultati, Bor
je predlozio da se pretpostavi da u mikrosvijetu (atomskom svijetu)
vaze drugaCiji zakoni od onih 11 rnakrosvijetu. Predlozio je da se
li5VOji tvrdnja da elektroni u atomu ne zrace energiju dok se kreCli
ubrzano. Ta stanja je nazvao stacionarna stanja. Stacionarna stanja
8U sarno ona stanja za koje je moment koliCine kretanja (Inoment
irnpulsa) ejelobrojni umnozak konstante It = h/2rr, odnosno
rnvr = nh, n= 1,2,3,··'
Predlozio je da se usvoji, da atorn zrati, iii apsorbuje energiju sarno
kada Inu elektroni prelaze iz jednog 11 drugo stacionarno stanje. Kako
svakom stacionarnorn stanju odgovara tacno odredjen iznos energije,
to ce emisioni i apsorpcioni spektri atoma biti diskretni (diskon-
tinuirani). Tim,e bi se mogle objasniti eksperimental:ne Cinjenice
da su atomski spektri linijski (emisioni i apsorpcioni). Ova ideja
o uvodjenju diskretnih mogur.ih vrijednosti energije i momenta im-
pulsa atomskih sisterna.) .tz. kvantovanje, odigrala je veoma ·znacajnu
ulogu u razvoju savremenog shvatanja prirode.
252 GLA VA 3. RIJESEN1 ZADAC1 SA PISMENIH ISPITA
Energija sistema jezgro-elektron je
, mov' 1 Ze'
E = Ek + Ep ,= -_. - --
2 47fco r
(3.12)
jer smo pretpostavili da jezgro rniruje.
lz uslova
i Borovog pastulata
:t'1--.C
f
-"",,--"'I m,
ze
rnovr = nit
rnogll da se odrede poluprecnici
stacionarnih putanja i brzine e-
lcktrona na njima.
Nakon skraCivanja jednaCine sa r dohija se
Ze'
rnovrv :=:c
4r. Eo
Koristeti (3.141) moze se dobi!.i
1 Ze' 1 Ze'
Vn = = ---..-
47r£o movr 47rEo nn
(3.1;')
gdje SIno sa indeksom n uz brzinu lstakli da je ona zavlsna od
kvantnog broja n.
,:vrstavanjem (3.142) u (3.141) dobijamo za poluprecllik s!.acio-
narne putanje
nn n
2
-n
2
Tn :;,-,;:: ---- =::. 471EO----"-"'-
rnOVn fnoZ e
2
Ako sada (3.142) i (3.143) uvrstimo u (3.139), nakon
dobijamo da je energija atoma u stacionarnom stanju
1 rnoZ2e4
E =, -----... ...-
n (47rE:oF 2-n,2n2
srcdjivanja
En-ergija kvanta.-svjetlosti (fotona) koji se crnituje pri prelazu ato.ma
iz viseg u nize energetsko stanje je
3.2. DRUGI PARCIJALN1 1SP1T1 1Z FlUKE 253
gdje su min kvantni brojevi stanja (m, > nL sto se moze zapisati i
kao
he
;: = E= -. En
Talasni broj spektralnc linije .ie
(3.18)
Bahnerova serija linija nastaje kada elektrolli sa visih energetskih
nivoa prelaze na drugi (n = 2) u atomu vodoTIika. (Z = 1). Za
zadane talasne linije imarno
(3.19)
(3.20)
gdje je nl'l > 2 i m'2 > 2) a Rll = 1.09737· 10
7
l/lTI Ridbergova
konstanta za vodonik.
Talasni broj irazene spektralne iinijE' je prema usioyu zadatka
.- = -- = RH - -- ----
1 1 1 (1 1\
A Al -'2 . mj m;)
Ako iz (3.146) lzrac_unamo rn] dobijamo da je
Tzra,(,unaV2.,njcm rnase m'2 iz (:),147) dobija se mz
duzina ove linije prerna (3.148) je
odnosTIo
144
.A = = 2624 nrn
5RIJ .
(3.21)
4, a talasua
Prema tome prelaz se vrsi sa sestog na cetvrti energetski Ilivo; te ova
linija pripada Brcketovoj serlji linlja.
254
3.3
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
Drugi parcijalni i cijeli ispiti iz Fizike
3.3.1 Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike
Tuzla, 11. 6. 1990. god.
1. Tijelu mase rn = 4 kg data je pocetna brzina Vo = 4 m! s
niz strmu ravan nagibnog ugla 0: = 7;,/6. Na udaljenosti d = 5 1m
po strmoj ravni ono udari u elasticnu oprugu zanemarljive mase. Z '
.. a
vrlJeme kretanja na tijelo djeluje sila trenja F = 10 N. Pri sudaru
se opruga sabije za LO.x = 10 em.
a) Kolika je krutost opruge?
b) Koliki ce put tijelo preCi uz strnm ravan poslije sudara?
RJes. a) k = mv0+2(d+b.x)(mgsino:-F) " . 'r/
"x' - 16.21kN / rn
b) d = ""x' - 2 '
1 2(rng sin o:+F) -'"" . I 3 rn
2. Stap duzine L = 1 Tn i mase M = 4 kg objesen je tako da
moze oscilovati oko horizontalne ose, koja prolazi kroz njegov vrh.
U s.tap udari metak mase rn = 10 g koji Ieti II horizontalnorn smjeru
brzlnom Vn = 500 tn/s. Sudar je savrseno neelastican.
Za koliki ugao 0: ce se stap otkloniti ako:
a) Metak udari u sredinu stapa
b )Metak udari u kraj ,tapa.
e) Obrazloziti da Ii je u skladu sa zakonom 0 odrianju energije
to :lto se u ta dva slucaja dobivaju razliciti rezultati.
Rjes. a) cos a = 1 , , 47°58'
lZgL(rwt-M)(4M+3m}1 0: =
b) cos 0: = 1 - _ 5 ° ,
, . • gL(M +3m)(2m+M) ' Q -- 8 17
Iz suda visine It = 1 m i poprecnog presjeka
S Ishce. voda kroz kruzni otvor na dnll, Povrsina poprecnog
otvora je = S / 400. Izracunati za koje ce vrijerne voda
lsteci lZ aka Je on u pocetku bio napunjen vodom do vrha.
KontrakclJU mlaza ne uzimati U obzir.
R ' -- G. (S' )
Jes. t - V g- q - 1 = 180.6 8
v' 4. Od zi.ce duzine L = 1 m i mase rn ::::: 1. g. naprave se dvije
Zlee. Jedna lma duzinu 10, = 51 em . a druga L - 4"' Z'· .
- 1 2 -:.:1 em. Ice se
zategnu jednakom silom F = 200 N. Kolika je frekveneija talasnih
3.3. DRUGI PARCI.JALNI I CIJELI ISPITl IZ FlZIKE 255
udara (otkucaja) koji ce nastati ako se obje iice dovedu istovremeno
U oscilovanje?
Rjes. Vud .6.1/ = V2 - VI = fFL-LZ-LLJ = 35.8 Hz
V'm L1 2
5. Tri Inola molekula kiseonika temperature l' = 300 K izo-
barno se sire do dva puta vece zapremine, a zatim izohorno hlade
do pocetne temperature. Iz ovog stanja gas se izotermno sabija do
pocetnog stanja. Skicirati navedeni preces u pV -koordinatnorn 8i8-
teIIlU. Izracunati izvrseni rad u toku jednog ciklusa smatrajuCi da su
veze Inedju atomima u molekulu krute.
Rje.§. A = zRT, (1 - In 2) = 2.3 kJ
6. Pomotu Plankove formule odredi maksimalnu spektralnu emi-
sionu snagu apsolutno crnog tijela na T = 2500 K. Koliki je spe-
cificni intenzitet tog zracenja. Kolika se snaga emituje sa jedinice
povrsiue u vidu zracenja u intervalu ±0.44% Am, gdje je Am talasna
duzina na kojoj apsolutno crno tijelo ima maksimalnu spektralnu
ernisionu snagu na toj temperaturu.
RJ'es E, '= -.-'_,.,_ .,'- 125· W/rn
2
. m
. " ,\5 -, ,
'" eJ..".kT_1
t:..E). ). b.), = E).,t:..).. = ___ = 1.25 kW
"" '" --r- t -1 mOl
InA -= fu 3.98 . lOll
1r m-'m'sr
7. Monoenergetskielektroni energije Eo = 75 eV ulijecu po
sredini homomogenog elektrostatickog polja jaCine [ = 2000 vim
izmedju ploca ravanskog kondenzatora pod uglom Q = 30°. Duzina
ploca kondenzatora je L = 5 em.
a) Koliki je razmak pri ko-
jem elektroni nece udariti u
negativnu plocu kondenza-
tora?
b) Kojom brzinoID elektro-
ni napustaju prostor u ko-
L ____ _
-----------2
1
)
"tl X
jern djeluje elektrostatsko :-1t)====!==;;r======
polje? Eo
Rjes. d > = 1.88 ern v = 2e[Ltana...J... e
Ol
[2p
- eE 'V m m' ZmEocos"2a
4.66.10° ml8
(Vidi rjesenje zadtka 4 sa 181. strane)
8. Pri iJ-raspadu izotopa Pd
1l2
dobije se aktivni izotop Agl12.
Period poluraspada pretka je 21 sat, a potomka 3.2 sata. Ako je u
256 GLAVA 3. RIJESENI ZADACl SA PlSMENIH lSPITA
pocetnom trenutku izvor sadrzavao sarno atome prctka, naci odnos
rnaksimalne aktivnosti pot01nka prema prvohitnoj akti vnosti pretka..
iljes. -,-=,-l-I.ll :;::: e - e ---T2- '" = 0.71
A T ( _ ".CD:;, )
AUl Tl -T,:-;
" In !1.
t ,.LIz... 102- h
'm -" 0.693 - . b "
1Vapomena:' Za ci:ieli ispit rade se zadaci 1)2,3A, 7'£ 8) a Z(1 drugi
parclj"alni i studente masin-siva S'U zadaci 4,,/)) 6
J
7 £ 8.
3.3.2 Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike
Tuzla, 20.9. 1990. god.
]. Na strrnoj ravni nagibnog ugla 0:' .= 45° laganim uzdorn su
povenne kocka mase m2 = 5 kg i valjak mase m, = 10 kg i pob-
precnika r = 6 ern.
a) NaCi ubrzanje sistclna
ako pustirno tijela. da se
slobodno krec,u. Koefici-
jent trcnja iZDWdju kocl;:e i
strme ra.vni je ji. = 0.02.
Koeficijent trenja kotrlja-
nja valjka se zaw·;maruje.
b) Izracunati silu zatezanja
uzeta.
11'1
R
' ) - Zsino:(ml+rnz)-2rr!-2/tC()SCf 48 ! 2
-Jes. a a - 3
rn
l+
Zm
2 g'='. 4. m,;-"
b) F
z
= ml(gsinnc -1.5 a.)
2. lz otvorenog cilindricnog suda koji se na]azi na horizontal-
noj podlozi) istice voda iz malog otvora sa bocne stranc: koji se
nalazi na l/a Ylsinc suda mjereno od dna suda. Rako se mijenja
dornet rnlaza vode x za vrijerne lsticanja
J
ako je vis ina suda H,
povrsina poprecnog vresjeka. suda 5', a poprecnog presjeka otvora,
S1' U pocetnorll trenutku sud je llapupjcn yoda-m do vrha.
• _ v • [-, /-- "--" . ",.
RJes. x =- 25 ,; ')?j' za Y = H dornet mlaza Je mak::nmalan.
v • I' , 1 J •
3. Koliki je period osciiovanja centra kugle polupreclllka r koja
se nalazi u polukugli poluprecnika R za male pomake iz PQiozaja sta-
ravnoteze. U .p0redi sa izrazom' za period klatna.
R' T ? i7(R-'l
}f8, = ..-Jry' - 5g .
3.3. DRUGl PARCIJALNl I CIJELI lSPITI lZ FIZlKE
257
4. U jednoj casi se nalazi t.ecIlost zapremine VI = 300 em
3
tem-
perature tl = OOC, a u drngoj V
2
= ] 10 em,s iste tecnosti tem-
perature t2 = 100°C. Nadji ukupnu zapreminu ove tecnosti nakon
mijesanja
1
ako je termicki koeficijent zapreminskog sircnja tecnosti
, = 0.00] l/oC.
1
,' • t V . .,t., - 2 r:: 0 C'
l.Jcs. lS+V
1
(1-+'l'
t
2 = ;) J,
V = V, (l + ,q +- V
2
[1 + ,(t, - t,)! = 409.25 em
3
5. 0.5 % rnolekula gasa iIna energije u intervalu 1::.E = 0.04 .
10 -2 elf, Odnos najmanje encrgije u tom intervalu i najvjerovatnije
energije je 0.98.
a) Izvedi izraz za funkciju raspodjele molekula po energijama,
ako je raspodjela molekula po brzinama Maksvelova.
b) Kolike su granicne energije E1 i E2 kao i najvjerovatnija ell-
ergija?
c) Kolika je temperatura gasa ako bi raspodjda molekula zado-
voljavala ove uslove.
R.id. b) Enaj = 10-
3
tV, E, = 9.10-
4
eV, E, = 9.02,10,.
4
eV.
c)T=23.2K,
6. koje ubrzava napon U izlijecu lZ elektronskog topa
u pravcu X-ose. Na udaljenostl d od elektronskog topa posta:vljena
je meta tako da spojnica T M zatvara s X-osom ugao 0'.
a) Koliku magnetnu indukciju B
mora imati magnetno polje koje je
okomito na ravninu koju odredju-
ju )C -os a i tacka A1 da hi elektrone
skrenulo n a rnetu?
b) Koliku rnagnetnu indukciju mo-
ra irnati hornogeno magnetno polje
cije su silnke paralelnc s pravcem
TAl da bi elektrone skrenulo na me-
tu za najkrace vrijeme'?
.........,r
---I .....
',(7
"-
r;:--;;-
Rjel. a) BI = sin 0:, b) B
z
z; cos a
',-
'-
'-
...
H
7. Monohromatska svjetlost ncpoznate talasne duzine pada Ila
at-orne vodonika koji se nalaze u osnovnorn stanju. U emisionom
spektru koji se dobiva poslije int.erakcije rotona sa atomirna vodonika
javlja 5e ukupno 10 spektralnih linija
a) Koliko ovih linija pripada Balmerovoj seriji.
258 CLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PlSMENlH lSPITA
b) Odredi najvei'u i najmanju duzinu ovih spektralnih linija i
energiju fotona upadne svjetlosti.
Rjel!. a) Tri, b) ..\rnin = ..\SI 94.95 nrn, A-maz = ).54 = 4.05 j.Lrn.
1Vapomena: Za cijel£ ispit se rade zadaci 1,2,3,5,6 i 7, a za drugi
p(lfcijalni £ stadcnte rnasinstva sa zadaci 3,4,5,6 i 7.
3.3.3 Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike
Tuzla,29.9.1990.god.
c
1. Malo tijelo se gurne po hor-
izontalnoj podlozi brzinom Vo.
Podloga prelazi u polukrllg u ver-
tikalnoj ravlli poluprecnika R.
a) Kolika je najrnanja brzina ko-
jom treba tijelo gurnuti da bi
proslo kroz najvisu tacku C ne
- i)
'ifo

odvajajuCi se od podloge.
b) Odredi rastojanje tacke B od t.acke u kojoj ce takvo tijelo pasti
na horizontalnu ·podlogu.
Rjeif. a) Vo = y5Rg = 7 m18, b) d = 2R = 2 rn
2. l'\a periferiji diska rnase M = 15 kg i poluprecnika l' = 40 em
nalazi se tijelo rnase m = 4 kg. Iz stanja mirovanja disk se pocne
ohrtati stalnim ugaonirn ubrzanjem 0: = 0.2 radl S2.
a) Izvesti izraz za mornent inercije diska i izracunati ga.
b) Koliko ce obrtaja napraviti disk do trenutka kada tijelo sklizne
sa diska.
c) Kolika je ugaona brzina diska neposredno nakon spadanja ti-
jela?
Koeficijent trenja klizanja izmedju tijela i diska iznosi f.' = 0.2.
R)·es. a) 1= M.E:' = 1.2 kgm'. b) N = .w' - -"'L -. ry
2 '47rCi 4xRo: -_.
c) Wi = 3.37 rad/.s
3. Kraz horizoIltalnu kapilaru un-
utrasnjeg po]uprecnika r = 1 rnm koja
se nalazi na bocnoj strani otvorenog
cilindricnog suda poluprecnika R =
2 ern istice ulje koeficijellta viskoznosti
l'l = 1.2 Pas i gustine p = 900 kg 1m".
3.3. DRUGI PARCIJALNII CIJELllSPlT11Z FlZ1KE 259
Izracunati kolika je brzina V, istieanja nlja kroz kapilaru, a kolika
je brzina spustanja nivoa ulja u cilindricnom sudu u rnomentu kada
je nivo ulja nad sredistem kapilare It -= 26 ern.
Srnatrati da ne dolazi do zadrzavanja ulja na zidovima suda.
Rje!3. VI == 1.2 ernj 51 'U 0.003 ern! s
4. Vazduh zapremine 10 drn
3
treba da se komprimira na 5 pula
manju zapreminu. Koji kornpresioni proces- adijabatski iii izoter-
micki) zahtijeva manji utrosak rada i za koli.ko put a?
RJeS. AdA" = 0.7
5. Zracenje Sunea po svorn spektralnom sastavu blisko je zracenju
apsolutIlo emog tijela, za koje je maksimurn zracenja na talasnoj
duzini 480 nm. NaCi masu koju Sunee gubi n jednoj sekundi na
Tacun zracenja i vrijeme za koje ce se rnasa Sunca smanjiti za 1%.
Poluprecnik Sunca iznosi Rs = 695108 m, a lnasa SUIlca je Ms
1.97.10
30
kg, Vinova konstanta b = 2.88· 1O-3m K, a Stefan-Bole-
manova konstanta Cf = 5.67 .10-
8
Wjrn'K4.
RJ·" E = 4R'TWT
4
= 4 46 . 10
20
J I s -""" = E.", - 4955 kg
, • em " 'llt c2,6,t _. , ,
t = = 1.26· 10
'7
god.
'"
6. Prostor izrnedju dva koaksijalna metalna ciEndra ciji su polu-
precnici Tl i T2 ispunjen je honlOgenim toplotnim izolatorom. Tern-
peratura unutraSnjeg cilindra je til a vanjskog t2 tako da je tl > t
z
.
Odredi zavisllost temperature t od rastojanja l' od ose eilindra. Nacr-
tati grafik te promjene ako je tl = 120 DC, t2 = 20 DC, 1'1 = 5 em i
TZ = 10 crn.
in ...!...
RjetJ. t(l') = tl - (t, - t 2) ;, = 120 - 144.31n -"- (DC)
In -'< 5cm
. ,
7. Odredi talasnu duzinu AD fotona koji u sudaru sa slabo vezanim
elektronom predaje T) svoje energije i rasije se pod uglOlIl 8.
R' , A - 'h(I-'J) . 2B
yes. 0 -- Y)1nC"'-stn Z
8. Dvostrllko jonizovani atom litijuma pri prelazu iz nekog ek-
sitovanog U pIVO pobudjeno stanje emituje sukcesivno dva fotona
sa talasnim duzinama Al 219.1 nm i A2 72.91 nm. Koliki je
poluprecnik orbite eksitovanog stanja iz kojeg se vrsi prelaz? Aka
kvant talasne duzine ).,2 pogodi jednostruko jonizovani atom heli-
Tuma koji se ".-nalazi u prvom pobudjenom stanju, razrIlotri hoee Ii
doci do jonizacije helijuma. Ako dodje do jonizaeije, kolika je brzina
[otoelektrona'? Da Ii se moraju uzimati u obzir relativisticki efekti'?
260 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH [SPITA
h = 6.62 . 10 ..
34
J 5, RH = 1.097· 10
7
;;;, cO = 8.85 . F /m,
mo = 9.31· kg, e = 1.6· C.
R)'ct. r = 04?5 E E =c
4 27rm{)e2 = . nm'J '2 > j: V .I mn
0.7,10
6
m/ s, ne IIloraju.
IVapomena: Za ci:ieli £spit se rade zadaci 1,2, 3-; 5;6 £ 8, a za'-dru,91:
parczialni i studente mai3instva Stl zadaci 4) 5,6, 7 i 8.
3,3A Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike
Tuzla, 08.10.1990. godine
1. Dvije strme ravni su postavljene kao na slid. Sa vrha strme
ravni nagiba a =- 30° pusti se do. klizi malo tijelo.
So. koje visine hl treba
pl1stiti tijelo do. se zallS-
tavi na samom vrhu druge
strme ravni visine h2
0.8 In i nagiba (3 = 150.
Koeficijent trenja no. ci-
jelom putu je isti i iznosi
J1 0.08.
R
·' h 1+/l
ca
t,8 h -
Jes. 1 2 -
1.2 rn.
2. So. visine H iznad nlvoa mirne jezerske vode pusti se do.
slobodno pada sferna kuglica naCinjena od materijala gustine p =
850 kg/m'. Ako se kuglica zaust.avi na dubini h = 2.2 m, odrediti:
a.) Sa koje visine je kuglica. pust.ena da pada?
b) Nakon koliko vremena, od momenta pustanja, c.e kuglica biti
ponoyo na povrsini vode?
Otpor vode i vazduha zanelnariti. Zapreminska masa vode je
Po = 1000 kg/m
3
.
Rjes. a) H = "";Eh = 0.33 m b) t = jiif' + 2fi!: = 3.72 8,
a = i!Jrf!.g
- p •. .
3. Smatrajuci' Zemlju homogenom loptom i zanemarujuci otpor
vazduha odrediti potencijalnu energiju U(r) sistema tijelo-Zemlja
ako se tijelo moze pomjerati kroz uski kanal napravljen kroz Zemlju
3.3. DRUGI PARCIJALNI I CDELl lSPITI IZ FlZIKE 261
duz njene ose. Pretpostaviti da je potencijalna energija slstema ti-
jela jednaka nuli kada S11 ona na beskonacnoj udaljenosti jedno od
drugog. Kolikaje potencijalna energija U(O) kojorn raspolaze sistem
kada je tijelo u centru'! U(O) sa potencijalnorn energijom
kada je tijelo na povriiini Zemlje U(R).
Elfet. (vidi 5. zadatak sa pismenog ispita od 1.4.1987. god.)
4. Izracunati period malih oscilacija
sistema tijela sastavljenog od tankog
stapa duzine 10 i mase m i lopto polu-
precnika R i mase M pri osc.ilovanju
oko ose 00' (vidi sliku)
}
)' R 2 I G1n-<-12M(I-tf)
'.J
es
. . - TrV (. R
L m-;..-12M(1+i'F) '
S· = M=( L:..'..+R:c'i
m+1\'[
I., "'if ..,.. M(L + R)'
9
/
0/
/
m
I

11
5. Kolikom bi silorn trebalo djelovati u pravcu ose na celicnu sipku
duzin€ L =: 2 m., povrsine poprecnog presjeka S = 1 cm
2
da bismo je
istegIi za oIlol1ko koliko se ana izduzi pri zagrijavanju za tit::.-:.:: 10°C.
Termicki koeficijent linearnog sir€nja celika je 0' = 12 _10·,·6 1/
0
e) a
.Jangov modul elasticnosti za celik je Ey = 2.1 . lO" Fa? Kolika je
energija elasticnE: deforrnacije 11 tom slucaju U Lorn tuelu?
Rye.s. F = E
y
SL6.t = 2520 N, E E. = o:6.t
6,KoliCina azota mase m .-= 20 g nalazi se u zatvorenoj posudi na
temperaturi t = 20°C.
a) Izvedi izraz za izracunavanje efektivne brzine molekula gasa u
stacionarnom stanju na ternperatllri T.
b) I{olika je koliCina toplote potrebna cia se dovede gasu da bi se
njegova efektiyua hrzina l1dvostru61a?
c) Koliko ce se put a prornijeniti pritisak gasa?
R = 8.31 J/moIK, M = 28 g/rnol.
R') = b) Q - 3m) RT,_ 4 3 k J ,.) 12 - 4
JCS. a vef \/ M - 2M - ., ", ,- 1'1 -
7. Komptonovski elektroni energije E = 0.23 AleV registruju se
pod uglom od 30° U odnosu na l1padni prava.c fotona. Odredi energiju
upadnih fotona. Ma.sa mirovanja elektrona (sopstvena masa) je mo =
9.1 . kg.
262 GLA VA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
8. Pri sintezi jezgara 3LiG i 1 HZ obruzuju se dVij"e 0::- cestic€.
veze po nukleonu u Li, Hi He su 5.33, 1.11 i 7.08 A1eF
,
respektivno. Izracunati energiju koja se oslobodi pri datom procesu.
Rjeii. Q = 8E
v11
, - 6E
vLi
- 2E,11 00 22.4 MeV
Napomena: Za cijel£ 1'spit Be rade zadaci 1,2,3,4,5 £ 8; a za drugi
parciialni i. stud.ente maMnstv,a su zadci 4,5,6,7 i 8.
3.3.5
Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike
Tuzla, 10.6.1991. godiI1e
1. Pod kojim uglorn U odnosu na horizontalnu ravan treba up-
raviti mlaz vode da hi dostignuta lliaksimaina visina hila jednaka
dometu'! Koliko je tada vrijeme kretanja djelica vade kroz vazduh,
ako je brzina kojoID je izbaeen Inlaz 9.81 m/s.
Rje';. 0: = arctan 4 = 75° 58
1
• t = = 1.94-s
, 9
2. Tijelo rnase m, 0.1 kg pustimo da klizi niz kosi zlijeb koji
prelazi u mrtvu petlju poluprecnika R = 0.75 rn. U najnizoj tacki
ono se idealno elasticno
Budari sa tijelom mase
m2 = 0.3 kg koje je
lllirovalo (vidi sliku). Sa
koje visine je tijelo ml
puS-teno da klizi, ako se
poslije sudara tijelo m'2
odvoji od petlje na visini
h = 1.125 rit,
..
a prvo tijelo vrati nazad po zlijebu, a zatiln ponovo kliznuvsi
odvaja od petlje u istoj tacki kao i rn'l,? Trenje zanernariti.
Rjes. H = (m2 - rnl)2 = 5.25 rn) iIi I-I = lnl+m:2. (3h -- R) =
m 1 2=1
5.25 m
3. Sa visine h = 1.5 rn iznad nivoa- ITliI'ile jezerske vode pUtiti
se da slobodno pada n1ala sferna kuglica od rnaterijala zapreminske
rnase p = 920 kg/m
3
. Na kojoj dubini u vodi ce se zaustaviti ta
kuglica? Koliko vremena ce se kretati kuglicakroz vod u? Otpor
vode 'zanemariti, a gustina vode je 1000 kg! m'.
RJd. H = -P-h = 17.25 m t = 12.72 s
,
3.3. DRUGI PARCIJALNI I CIJELI ISPITI lZ F1ZIKE 263
4.N a povrsini Zemlje postavljen je zVllcni izvor. Temperatura
zraka nu povrsini ZernIje je 15°C. Aka se temperatura zraka mijenja
po zakonu
1'(h) = 1'(0) + ah
gdje je a 6.T I!:::..h gradijent temperature i u atmosferi iznosi a =
-7.10-
3
Kim. Odredi vrijeme potrebno da talas stigne do visine
H = 10 km. (M = 0.029 kg/mol, K = 1.4 i R = 8.31 JlmoIK).
Rjeii. t = - {T«l)) = 27.8 s
5. Posuda u kojoj se cllva ozon (0
3
) nalazi se na tempera-
turi I, = 520°C i u nioi vlada pritisak 0.3 MPa. Naci promjenu
pritiska u posudi nakon pretvaranja ozona u kiseonik. Za nasta-
janie jednog mola ozona iz kiseonika utrosi se q = 1.42· 10
5
J.
Specificni molarni toplotni kapacitet za kiseonik pri stalnoj zaprem-
ini iznosi C
v
= 20.9 JjmolK, a molarne mase za ozon i kiseonik
iZIlose 48 9 / rnol i 32 9 /rnol ,respektivno.
Rjes. b..p = E.lMt (-g- + .1:L _ Tl) = 2.7.10
5
Pa.
TI c" M2 Ml
6. a) Izvedi izraz za koncentraciju cestica gurniguta n(h) na
nekom nivou h u hornogenom gravitacionom palju, kada Sli one sus-
pcndirane u vodi .
b) NaCi silu koja u homogenom gravitacionom polje djeluje na
takve cestic€, ako se koncentracija tih cestica na dva Ilivoa razlikuje
'I = 2 puta, a nivoi su jedan od drugog na udaljanosti /';.h = 30 em
duz linija sile polja. Temperatura sistema je 280 K.
(
",/frit kT
RJeii. n(h) = n O)e- kT , F = mg' = mg = Xi; lu'7 =
8.9· 10'"21 N
7. a) KoristeCi Plankovu fonnulu za spektralnu gustinu energije
zracenja, naCi izraz za spektralnu emislonu moe apsolutno crnog ti-
jela na temperaturi T u zavisnosi od talasne duzine A.
b) Izracunati enrgiju koju apsolutno crno tijelo emituje sa je-
dinicne povrsine u jednoj sekundi, lla ternperaturL:IOOO K u vidu
zrac.enja sa talasnim duzinama iz intervala Anai + 0.1 nffi. Vinova
konstanta je b = 2.89 . 10-
3
K m, Plankova konstanta h = 6.62 .
lO-"4 J 8, Bolcmanova konstanta k = 1.38 . 10-
23
J / K , e = 3 .
10
8
m/-s.
RJ·eii. a) E = 27.h,' -'- b) E E A' 1 28 w
>. ),:5.Ji&- em = ),U/\ = . :;:;;:z
e),leT
264 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENlII lSPITA
8. Kod kojeg jona slicnog atomu vodonika razlika talasnih duzina
glavnih linija Balmerove i Lajrnanove serije iznosi 59,3 nm" (co =
8.85 ·10-12 F/rn i e = 1.6 .10-
19
C, amasa elektrona m, = 9.1'
10-
31
kg).
RO <) N akl' d
yes. Z = eZ V 15;;c.6.). = oj 1 a osnovu ovoga z r JucuJcmo a
je to dvostruko jonizovani Li+"',<.
,1Vapomena: Za ctj'eli ispit 8e rade zadaci 1,2,3,6,7 i 8, a za drugi
parC'ijalni i .;;iuriente rnasinstva su zadaci 4,5,6,7 i 8.
3.3.6 Drugi parcijalni I cijeli ispit iz Fizike
Tuzla, 21.6.1991. god.
1. N ad osnovom L postavljena je strma ravan.
a) I<oliki treba da bude ugao strme ravni ada bi vrijeme spus-
tanja tijela niz tu stYillU ravan bilo najkrace? Posmatrati slucajcve
za f' 0 i f' = 0.5.
b) Koliki je koeflcijent trenja ako 511 vremena spustanja pri uglo-
VIrna O'} 60° i (X2 = 45° jednaka?
RJei. a) Iz uslova dt/da = 0 se dcibija tan2a = -l/f', "'1 = 45°,
"'2 = 58.20,
b) u = sin2il'l
o
-sin2o:" - = 0 27
, 2(eos
2
az"ocos 2 Cq) .
2. Tijelo tezine G = 10 N objeseno je 0 konac duzine L = 50 ern
i'iji je jedan kraj ucvrscen za nepokretnu tacku O. Tijelo 5e porn·
jereno iz ravnoteznog polozaja tako da konac zatvara sa vertika]om
ugao a = 600. U tom polozaju konca tijelu se saopsti pocetna brzina
Vo :::: 2.1 rn/ s sa smjerom nanize (norrnalno na konac).
a) Odredi silu u koneu u trenutku kada tijelo prolazi kroz najnizi
polozaj.
b) Visinu do koje ce se tijelo popeti iznad najnizeg polozaja.
RJd. 0) F = G + + ZG(l - cos <xl = 29 N
b) = 0.48 m
- 2,
3. Olovna kugla poluprecnika R = 50 ern ima u ullutrasnjosti
3.3. DRUGI PARCI.JALNI I CI.JELl ISPITI lZ F1ZIKE
sfernu supljinu poluprecnika r =
5 em) Cijije centar na udaljenosti
d = 30 em od centra lopte. Koli-
korn ce silom lopta privlaCiti tac-
kastu masu rn = 10 9 na udalje-
nosti L = 60 em od centra lopte.
265
Ugao koji zaklapaju d i L je '" = 60
0
GUotina olova je 11.3 .
10" kg /m', a 'Y = 6.67.10--
11
Nm
2
/kg'-
R' • F -.- iR
3
U_ 11·]0-8 TV
)CS. - 3 1fpm Lp - 1O.1d2sin21)' -,. - ,
r = !i
10 k f k ..
4 .. Najednoj istoj normali na zid nalazi se izvor zvu a Ie vcnC1Je
I/o = 1700 Hz i prijemnik (P-I-zid). Izvor i prijemnik su nepokretni,
a zid se udaljava od izvora brzinom 1)2 = 6 cm/ s. Na6 frekvenci-
ju udara (otkucaja) koju ce registrovatl prijemnik. Brzina zvuka je
340 m,j s.
Ries. //ud = !:::...v = Vo = 0.6 11 z
5: PolazeCi od broj molekula kojj imaju intcllzitete brz-
ina u intervalu od v do v + dv) naCi vjerovatnocu da molckul idealn-og
gasa no. stalnoj ternperaturi T irna vrijednost energije 1] intervalu od
E do E + dE. Odredi srednju i najvjerovatniju vrijcdnost energijc
translatornog kretanja molekula ideaJnog gasa Cija je temperatura
27:1 K. Zavisi Ii to od vrste gasa? k = 1.38 .10-
23
J! K.
. dN·J 1 Er;;_.- "
R]eli. dP = -if = .f;clkTI'I,e-kTvEdE, E =
E
. - kT
, nay 2
6. Izotop fosfora 1'32 je !1- radioaktivan sa periodom poluraspada
T = 14.3 dana. Pomotu uredjaja za detekciju elektrona utvrdjeno je
da preparat radioaktivnog fosfora daje 10
4
beta raspada u sekundi.
a.) Odredi masu preparata.
b) Kolika ce bili aktivnost preparata nakon 30 dana poslije ovog
mjerenja? (NA = 6.022.10
23
limol).
RJ·es. a)m = NM = M..I.A_ 9.47.10-
'0
mg
m m 0_693 '
b) A = 0.23 - 10' Bq
266
GLAVA 3. RlJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
3.3.7 Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike
Tuzla, 2.9.1991. go dine
1. Sistem tijela prikazan na slici
pusten je da se krece u momentu
kad opruga nije pocela da se
Odrediti:
a) Silu zatezanja uiti u trenutku
neposredno prije pocetka isteza-
liJa opruge.
b) Brziliu kojom tijclo mase n-tz
uclari u pod.
lI.ieS. a) Fz = nt, (g + a sin <»= 45.28 N,
b) v = , /
\; 1nl+m-, 2 rn! 8
. 2. U.Il.utar" Srer.I.lOg tljela poluprecnika R i zaprcminske ITlase
P UIla sferna suplJlna polu-
precnika 'i" = R/4 na uda-
ljenosti 11/4 od centra vece
sfere. NaCi jacinu gravita-
cionog polja u tacki na P
na rastojanju d od povrsine
sfernog tijela.
d
p
f
.. I
Ryes. 9 = :! R7fp/ [ __ 1__ _ 1 J'
3 1+*
3. Pravilan drveni cilindar pJiva na povrsilli vode tako da se u
nalazi 0.9 lljegove visine. Na vodu se naspe ulje tako da se
Cllmdar potpuno potopi. Odredi udaljenost napadnih tacaka sila
poliska na potoplj",ne dijelove u vodi i u ulju. Zapreminska masa
ulja.le Pu = 0.8 ·10· kgjm', a vode flu = 10' kg/m".
IIjes. d = if·
4. Na opr;'gu C1J·U y
. rnasu mozerno zanemariti objesi se tijelo i
o.pruga se Istegne za t3.L = 4.9 ern, Ako tijelo malo gurncmo u VCT-
tlkalI,l?In,pravcu koliki ce b,iti period oscilovanja tijela? Logaritam,ski
dekrernent prigusenja iznosi 1.7.
Rj eii l' = 21r f'ui = 0.46 s
5:1;_ homogenoj el.astierwj sredinl siri_se talas oblika
t( t) 0 c -05x (
." Xl ::::= .0 e . cos lOOt - 2x)
S.3. DRUGI PARCI.JALNI I CI.JELI ISPITI JZ FlZIKE 267
gdje je ( dato u mm, xu mit u s. NaCi:
a) odnos amplitude u tacki x = 0 i lalasne duiine talasa,
b) maksimalnu brzinu i ubrzanje one cestice elasticne sredine koja
u('"estvuje U OVOID talaSIlorn kretanju koja se nalazi u tacki x = 0,
c) razliku faza oscilovanj a cestica elasticn€ sradine u tackama u
kojilna se arnplitude oscilovanja razlikuju)edna od druge za 11 = 2 %.
Ries. a) T = L59· b) V
max
= .005 rn/s, a
max
=
5 mis', c) D.<p 0:.: 2(Xl - x,) = 41n(1- rJl = -0.08 rad = -4.63°
6. Masa azota Ttl = 15 9 nalazi se u zatvorenom sudu na tempera-
luri T = 300 K. Koliku kolii'inu toplote je polrebno dovesti azotu da
bi se srodnja kvadralna brzina (efektivna brzina) molekula povecala
11 = 2 pula? Izraz za efektivnu brzinu molekula izvesli. Veze
medju molekulima u a\omu smalrati krutim.(R = 8.31 .J (moIK,
Ai = 28 g/rnol) .
IIjd. v.f = Vi,!!X· = \fj111· = Q = m i R ·31' = 10 k.J
m ! M' M2
7. U atomu vodonika elektron prelazi iz stanja cija je energija veze
Ev = 0.54 eV u stunje cija je energija pobudjivanja Ep = 10.2 eV.
a) Odredi kvantne brojeve ovih slanja.
b) Odredi talasnu dtlZinu emitovanog fotona.
c) Kojaj spektralnoj seriji pripada ta lalasna duzina?
d) Mogu Ii ovi fotoni izazvati fotoelektricni efekat na cezijumu
ciji je izlazni rad 1.93 eV? Aka mogu izracunaj maksimalnu brzinu
rotoelektrona.
..
Rjes. a) fl.l = Vi ___ fu = 5 nz = = 2 b) A 100
E,,' V E)J+El 52 = 21RH =
4.34.10-
7
rn, c) Balmerovoj,
d) Mogu. V = J i!)r:,.Ai- = 4 . 10
6
m/ s
Napomena; Za ci:ieli £spit se rade zadaci 1,2,3,4
1
6 i 7, a za drugi
parcijalni i siudente ma§inskog odsJ'eka fiU zadaci 3,4,5,6 i "7.
3.3.8 Drugi parcijalni cijeli ispit iz Fizike
Tuzla, 3.10.1991. god.
1. TiJelo m,ase'-rn = 10 podize se po.strmoj ravni visiILe It =
3 'Tn i duzinc -'osllovlce a = 6 - rn. ZnajuCi da je koeficijent trerija
izmedju stnne ravni i tijela fL = 0.2 odrediti:
268 GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
a) rad spoljasnje sile i Tad sile tcie, aka se podizanje vrsi polagano
(brzina priblizno jednaka nuli i bez ubrzanja).
b) fad spoljasnje sile koja bi tijelo uzvukla uz strmu ravan, dje-
lujuci paralelno sa njorn, ubrzanjem a =:.: 2 m/s2.
Rjes. a) A,p = mg(h + IlU) = 412 .1, b) = ma.L + mg(h +
p.a) cc 585.2 .1
2. Na nepokretnoj osovini bez trenja maze se vrtjeti tocak mase
lvf = 50 kg i poluprecIlika R =c 60 ern. Sa tockorn je vezan -slijepljen
manji tocak mase m = 1.5 kg i poluprec.nika r = 0.2 m oko koga
je obmotano idealno savitljivQ uie bez tezine, na Cijem se jednom
kraju nalazi teg mase ml = 8 kg. Koliki put ce teg preCi u t.oku
druge sekunde kretanja, aka se sistem prepusti samorn sebi iz stanja
mirovanja.
Rjel. !::J.8::.:::: 8
2
S'l = -- t
2
1
) = fnlg(t;-··-q) = 0.5 'nt
2 2ml+Dm.-f-m
3. Kroz horizontalnu cijev prikazanu na slici proti(e ziva.. Povr
sina poprecnog presjeka sireg di-
jela cijevi je 51) a uzeg dijela ci-
jevi 5'2 = Sd 4. Ilazlika pritisaka
zive na sir em i uiem_ dijelu cije-
vi je .6..p = 2.7 kPa. Izvesti iz-
raz za racunanje brzine protica-
nja zive kroz siri'dio cijevi i izra-
cUIlati je.(p = 13.6·10' kg/m
3
).
Rjes. VI = S'V;df'sn = 1.58 . 10-
3
mj 8
4. Klipnom pumpom zapremine LI V = 400 em' vriii se ispumpa-
vallje balona zapremine V :::;;;;. 1 dm
3
• Koliki t.e biti pritisak u balonu
poslije dvadesetog hod-a pumpe ako je pocetni pritisak po = 100 kPa.
Proces ispurnpavanja sITla.trati izoterrnllirn.
Rjd. _20 ='" Po (v:;;v)'o = 119.5 Pa
5, Nab obrazac za transformaciju x-komponente Luzine pri pre-
lasku iz nepokretnog u pokretni sistem, ako se pokretni sistern krece
v U odnosu na nepokretni sis tern u pozitivnorn smjeru X-
ose, Razmatranje provcsti :za jednodimenzionalan sluzaj.
R i c.s, u
l
=
• x /1- :'L!!;;t,
.- - V e2
6. a) 'Koliko ce ukupno spcktralnih linija emitovati vodonik u
atomskom stanju Ciji su atorni pobudjeni na n-ti energetski nivo.
3.1. DRUGI PARCIJALNT I CIJELI ISPITI IZ FlZIKE
269
b)Odredi razliku talasnih duzina glavuih linija Pa.;Senove i Balme-
rove serije ako jt RH = 1.()97· 10
7
l!m.
R
·' ) "in-1) I) A,\ ,\ . A = 468 -" 1 22· 10-
6
}CS. a x 2 ' ) w. - 4.) 32 35R
H
-.' . m
7. Kada se povrSina fotokatod€. od nepoznatog materijala os-
vijetli svjetloscu talasne duzine ,\ = 320 nrn dolazi do prckida fo-
toelektricne struje pri inverznom naponu od 0.2 ii. Odredi izlazni
rad fotoelektrona iz tog rnaterijala i maksimalnu talasnu duiinu
koja Inoze da izazove fotoelektricni efekat na tom materijalu. (h =
6.62' 10--:;4 .1 8, C = 3 . ]08 m!8, e = 1.6 . 10-
16
C)
R}'es. Ai = _.- eU
z
= eV', Amax = 305,8 nrn
8. Izotop stroncijUITla se ,6- raspada sa periodom poluraspada
od 28 godina. Koliko je vremena potrebno da se raspadne 90 %
prvobitne koliCine stroncijuTna. lzraz za racunanje broja raspadnutih
jezgara izvesti.
(
\),V):lt) Tln10 d
RJd. LIN = No 1 e---r- , t = '060:< = 93 go.
Napomena: Za C£Jeli ispd se jade zadaci 1 21 31 51 6 £ 7 J a za drug£
parn:ialn£ i siud(;nte masinskog ods.ieka. 8U zadaC£ 4,5,6) 7 i 8.
3,3.9 Pismeni ispit iz Fizike
Tuzla, 5.2.1990. god.
1. Odrediti ugao prema hOTizontu a pod kojim treba izbaciti
projekti] sa horizontalne podloge, cia bi se upotrebom minimalne
energije) prebadla zgrada ravnog krova visine h i sirine b) podignuta
na istoj horizontalnoj podlozi,
R
·' t /1 -'- 4H
}C8. 0:.- arc ,anV ,},
2. Spust.ajuci se sa vrlla neke strme ravni visine h tijelo se zaus-
ta.vi na rasojanju Sl od kraja Rtrme ravni. Do1m,zati da je koeficijent
trenja. fL = h/ (Sl + 52), ako je S2 osnovica strrne ravni. Sma-trati da
je koeficijent trenja isti na citavom putu.
3, N a krajevirna tankog stapa· cl'nzine L -=-. 40 em i mas; m =
500 9 pricvrscene su kugle rnasa rrtl -= 300 9 i m2 = 400 g. Stap je
postavljen na horizontalnu osovinu koja pTolazi na rastojanju Ll =
10 em. od manje mase. Ako se izvede ii! ravnoteznog polozaja za ugao
o = IT 13 i pusti, ocirediti brzinu manje kugle u trenutku kadasistem
kroz ravnotezni polozaj. Sva trenja zancmariti, a kugle
270
GLAVA 3. RIJESENI ZADACI SA PlSMENIH ISPlTA
smatrati tackastim. Izvesti izraz za izracunavanje momenta inercije
stapa u odnosu na datu osu.
Rjes. I" = 1- + Lil ,
V - wL - !6(
3m
2+m - m l )g(l-cos fJ /
1 - 1 - V L(2m.;+
108rn
2+im)· = 0.29 rn .s
4. Naci relativan braj molekula gasa cije se brzin€ Ile razlikuju
vise od p = 1 % od vrijednosti:
a) najvjerovatnije brzine,
b) srednje kvadratne (efektivne) brzine.
R " )"N ........!'E.
Jes. a -N- = = 1.66.10,·2
V lOO%1re ,
b) 6// = 12,,{fe-
15
p _ 1.85 .10-2
5. Jedna hipotetii'ka termii'ka illaSina koristi kao radno tijelo
helijum. U toku kruznog procesa ave masine uslovi su takvi da se
mogu primijeniti jednaCine za ideal an gas. CikJus se odvija tako
da gas iz stanja 1 do stanja 2 prelazi izobarnom ekspanzijoill) pri
cemu mu se zaprernina poveca 5 puta, zatiill se, do stanja 3 radno
tijelo izohorno zagrijava do 2 puta vise temperature nego u stanju
2, zatim se adijabatski siri do stanja 4, odakle izoterrnno Se vraca
u stanje L Skicirati ciklus u pl>r_ koordiIlatnom sistemu i odrediti
koeficijent km'isIlog dejstva liMine.
Ries. fJ = I - = 1 - - 0 -I
6.' Napon na . zTaci
minimalne talasne duzine 1Z kontinualnog dijela spektra stupaju u
interakciju sa slabo vezanim elektronima tako da se rasijavaju pod
ugloill e = 600. Pod kojim uglom uzmaknu elektroni pri toj interak,
ciji?
R
· , 1
Jes. tan'P = = 1.6065 'P = 58.10
eU.-,+l tan
Q
'
m()c- Z
3.1. DRUG1 PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE 271
VRIJEDNOSTI NEKIH OSNOVNIH KONSTANTI U
FIZICI
(Najbolje utvrdjene vrijednosti do 1986.
Kon;;ta.nLa. i _. Vrijednost za UtvrdJena Aps.
oznaka racunanje vrijednost greiL
Brzina svjetlosti u vakuuniu,c 3.00· 10
8
m/ s 2.99792458 tacno
Elementarno naelektrisanje, e 1.60· 10-
19
C 1.60217733 0.30
Masa mirovanja dektrona, rrlo
Dielektricna propustljivost
vakuUlua, co
Magnetska permea.bilnost
vakuuma, f1-0
Masa mirovallja
Masa mi.rovallja neutron a, mn
Masa mi.rovauja atorna IH1, mH
Masa rnirovanja aLoma lH2, mD
Masa mirovanja atoma 2H e
4
,
SpecificIlO naelektrisanje
elektrona, e. / m
Masa mirovanja. proton a, mp
Masa Ill.ITOVanja neutrona, m"
Plankova konstanta, h
Komptonova talasna d uzina
elektrolla, Ae
Univerzallla gasna konsta.nta, R
Avogdrov broj, NA
Bolcmanova. konstanta., k
Zapremina mola molekula
ideal.nog gasa pri st. usi.
Faradejeva konstanta, F
Stefall.-Bokmal1ova
konstanta, {f
Ridbergova konstanta, BH
Gravit.aciolla konstanta, '1
Borov radius, rl
Maglletni moment elekl.rona, ji,e
Borov ll1agneton, J.tB
Magnetni moment protona, ji,1!
KOllstanta hue st.rukture, a
Napomena:
9.11 ' 10-
31
kg
8.85.10
12
F 1m
1.26.10-
6
Him
5.49 10-
4
u
1.0087 u
1.0078 u
2.0141 u
4.0026 u
1.76· 1O-
H
kglC
1.67 . kg
1.67 10-
27
kg
6.63 . J S
2.43 m
8.31 J /molK
6.02.10
23
rnol-
1
1.38· 10-
23
J / K
2.24 10-
2
m:J jmol
9.65 10' C Imol
5.67 10-
8
W 1m
2
K
1.10 10
7
m-
I
6.67.10
11
Nm
2
/kg
2
5.29.10-
11
m
9,28 10-"24 J IT
9.28· 10-
24
J IT
1.41.10-
20
J/T
1 137
9.1093897 0.59
8.85418781762 tacna
1.25663706143 tacna
5.48579902 0.023
1.008664904 0.014
1.007825035 a.Oll
2.014101779 0.012
4.00260324 0.012
1.75881962 0.30
1.6726231 0.59
1.6749286 0.59
6.6260755 0.60
2.42631058 0,089
8.314510 8.4
6.0221367 0.59
1.3806513 1.8
2.2413992 1.7
9.6485309 0.30
5.670399 6.8
1.0973731571 0.00036
6.67259 128
5.29177249 0.045
9.2847700 0.34
9.2847700 0.34
1.41060761 0.34
1/137.0359895 0.045
__ Apsolutnll greska u kaloni 4, ima jedllinice kao Mo su u koloni 2. i mnozi se
sa 10-:--
6
Vrijednosti u koloni 2. treba mnoziti istim stepcHom kao sto je u koloni 2.
272 GLA VA 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA
4. LITERATURA
1. G. Dimie: "Zbirka zadataka iz fizike'; (visi kurs), Nau{:na
knjiga. Beograd 1987.
2. E. BabiC, R. Krsnik, M. Ocka: "Zbirka rijesenih zadataka iz
flzike", Skolska knjiga, Zagreb 1982.
3. O. Zizic, O. Labat: "Zbirka zadataka iz fizike", Masinski fakul-
tet, Beograd 1981-
4. I.E. Irodov: "ZadaCi po obscej fizike", Nauka, Moskva 1973
5. LV. Saveljev: "Sbornik voprosov i zadac po oMcej fizike"
Nauka, Moskva 1982.
6. N.N. Vzorov, O.I. Zamsa, I.E. Irodov, LV. Saveljev:
"Sbornik zadac po obscej fizike", Nauka, Moskva 1968.
7. 5.1'. Strelkov, D.V. Sivuhin, V.A. Ugarov, LA . .lakovljev:
)1 Sbornik zadac po obscemu kUTSU fiziki-Mehanika" ) Nauka, Moskva
1977.
8. S. M. Kozel, N.N. Kolacevskij, G.r. Kosourov, 1.1'. Mazan-
jko:" Sbornik zadac po lizike" , Nauka, Moskva 1965.
9. D.1. Saharov: "Sbornik zadac po fizike" , Nauka, Moskva 1973.
10. V.K. l(obllskin: "Metodika resenija zadac P? fizeike"
1
1z-
dateljstvo lenjingradskavo univesiteta 1970.
11. V.A. Balas: "Zadaei po fizike ; metod; ih resenija" , Prosves-
cenie, Moskva 1967.
12. N.M. Speranskij: "Kak resati zadac; po n.zike", Vissaja skola,
Moskva 1967.
13. J.V. Hofman: "Zakoni, formuli, zadaci fiziki", Naukova dum-
ka, Kiev 1977.
14. "Berkeley Physics Cours", McGraw-Hill Book Company.
15. "The Feynman Lectures on Physics" ,Addison-Wesley Pub-
lishing Company.
16. RV. Stanic, M.I.Markovic:"Zbirka re,enih zadataka iz atom-
ske fizike") Naucna knjiga, Beograd 1989.
17 . .J .M. Puric, S.L Djenize:" Zbirka resenih zadataka iz atomske
fizike" 1 Naucna knjiga, Beograd.
18. V. Hajko, H. Schilling:"Elektrik-Optik-Quantentheorie",
VEB Fachbuchverlag, Leipzig, 1977 .
.. 19 .... M.S. TodoroviC, O. Jovic;c, J.Jovi6<':" Zbirka ispitnih za-
dat.aka iz fizike" , Gradjevinska knj;ga, Beograd 1988.
ISPRAVKEUOCENIH GRESAKA
Str. red Stoji
5. 15. odozgo masem=2kg
10. Y.odozdo L
10. 8, odozdo neki ugaa
12. 12,odozdo gustine
12. 12.odozdo gustine
19. 15.odozgo x=30cm
21. 4.odozgo temperature
21. 6.odozdo c,
35. 6.odozdo vI' "" 10.68
fI 1I7,n 0
36 3. octazgo
36 7.odozgo kuglice
36. lO,odozdo
36. 6.odozdo a =63.4,
tk =0.181.'0
41. 10. odozdo mase m
i
4. odozdo -
Treba da stoji:
L,
neb ugao a
zaprcminske mase
zapreminske mase
A =!Ocm
na temperaturi

v,. =9.49

"",0.65
kolica
I:=l] +[2 =335
a =76
Ik =02v
o
Tijdo smatrati
tackastom masom
_ _ 2m(m+mj) .
41. .J, odzdo L - L =::; mgrt

42. 2.odozdo \=2.16 v=4.1
43, 14.odozgo
43.2.odozdo
44.8.odoz1o
h
_ 1vI'h
,-
(3m + AJ)(2m + .'1.1)
Po
Po
0' 1
11 = 4a/1--
. 4gS2 <> 8g
h Q2 gh
l
S2
v=--+-------
- 2 4S'g 4Q'
45.8.odozdo Longituclinalni Logaritmnski
48. t5.odozdoQ=L20MJ Q=1.51MJ
49 14. odozdo lza.rijeCi Oba sIoja dodati:
sujednake debljine, a
52. 1-.4. odozdo }" = 2,84.10-
4

r ;;0; 2.84 .10-
6
371
Sir. red Sloji Treba da stoji:
r
I ( dj
51.6.odozgo T ll'R)
1
)/4 r 2 11/4
(V I (d\ eJ) [.
-;J T=l R)
-0 7 d . 1}. 2 e
)r . . 0 ozgo/co =---sm -
1- 7? 2
, 2(1- II) , U
""0 ==---Asll1-
'I 2
58. 3.odozdo Dodati: Za poluprecnikjezga
llzcti r
J
;;0; 1.2 .1O-
J
"; 171
1. odozdo r
J
::::. 11· 1 oj 5 m Trcba izbrisali
64.7.odozdo Dodatinakr<liu =4h==2m
65. 1. odozgo drugog prvog
10. odozgo Treba dodab na kraju ,='
14, odozgo Treba dodati na kraju ;;-'"' 3x
j
102. ] 8. odozdo v
2
= v
2
( )
(VII} "Y-I 3mv
Q
1
107A.odozdo l--+- mL- !'. I , =
107. 2.odozdo
3 )lJAI + 3m)L J
2mvo __
1---'--' =0.7)6)
(3m +lvf)g
3fJl vJ
1- --. = 0 92'75
(A1 '+ 3rn)(1\1 + 2f11)Lg . i
107.1. odozdo (P1 = arccosO.7565:::: 40°50'
9
1
arccosO,9275:= 22
0
- 13
ll3. 9 odozdo F::::. - --
. 204'''' "
Str. red Stoji Trebadastoji:
13
113 1.odozdo
a=-prpR
204
95
a=--mpR
1156 '
128. 5. odozdo
= + .6;; = AJ1
6.) +.6.
2
M
j
+M
2
13 L 3. odozgo - In! cos a) -P1cosa)
-m
2
cas a) -)1.2 cosa)
v
,
mv'
133.6.odozgo
r
r
141. 12.odozdo
dtJ11 r
2
ppogL>I
J
_ =.106.82
4 /d; -1)
141. 4. odozdo Treba dodati: Smatrati da su srednje
vrijednosti zapreminske mase Zemlje i Mjescca
jcdnake.
e'E eUI
158.8.odozgo E2 = sin2a = d
.. e'E eUL
£2
2si1128 2dsin28
169. 1. odozdo
p=5(Yo
17=5%
171. 2. odozdo ..
171. l.odozdo ..
178. 7. odozdo .. =7.03.10-
4
=7.29.10-
4
181.10. odozdo= I
211.2.odozgo }LO +1 HZ --72 He
4
+Q
3L6 +1 H2 -? 22He
4
+Q
235.7.odozgoi,=i+mlLi
235_ 3.odozdo r= p=
252. 11. odozgo (3.140) (313)
13. odozgo (3.141) (3.14).
8.odozdo (3.14£)u(3.141) (3.15)u(3.14)
5. odozdo (3142) i (3.143) uvrstimo u (3. 139)
274
Str. red Stoji Treba da sto.1i:
treba da stoji: (3.15) i (3.16) uvTstimo u (3.12)
253,9.odozdo(3.146) (3.19)
kvantllog broja
=2624.41IDl
7 _ odozdo mase
3.odozdo =2624 nm
254. 11.odozdo
1- a = 47°58
'
12I.g(m+M)(4}d + 3m)
Jl§
L L, -L, -
255.3.odozgo = ----=3).8Hz
m L1L2
1 IFL L, -I.,
... .1------ 17.89Hz
2 V m L j L
2
255.16.odozdo =2000viIn =2000V/m
255. 15. odozdo a 30' IJ 60
0
2EO sin
2
a d >_ 3Eocas2 e
5. odozdo d .--
c£ es
5.odozdo
2eaL tan a eO 6,2L'
m + 2mEo cos
2
0:
treba da stoji

2E 2 eBLctg If e' B L
v = \1. -m
Q
· + ,
V m 2mEo sin- If
256.16.odozgo fi = 0.02 f.l = OA
256.13.odozdo =4.84
12.odozdo
260 2
' d mo =931
.. 0 zgo
260. 3. Odozgo
f4
=4.51
F'"1.6 N
0.425
Str. red Sto.1i Treba da stoji:
f4 = --".L = 0.283
3mn
o
e
2
261.1.odozdo
treba da stoji
tre:ta da stoji
E
1
268.6.odozgo =585.2 J
268, 8.odozdo _20=
269 10. odozgo nm
271. 1 odozdo koloni 2.
(
4d)2
163+
T
=546.1 J
P::o ::::
=337.4nm
koloni 3.
275

I
Predgovor tree em izdanju Ovo izdanje "Zbirke" razlikuje se od prvog i drugog po tome sto su ranije Zbirka zadataka iz Fizike I i Zbirka zadataka ii' Fizike II spojene, otklonjene nocene greske i izvrseno poboljsanje u formulaciji tekstova nekih zadataka i rjesenja, taka da, pored studenata Fakulteta elektrotehnike i rnaSinstva, maze posluziti i studentima Filozofskog fakulteta na Odsjeku Matematika-Fizika za pripremanje ispita iz Opste fizike 1. Bicemo zahvalni svakom citaocu koji nas l1a evcntualne gresk~ upozori, odnosno da svoje misljenje i primjedbe kaje hi doprinijele njenom poboljsanja.

Tuzla~

novembra 1995. godine

Autori

I

1
1 ,

1

II
Iz predgovora prvom izdanju Ova Zbirka zadataka je namijenjena studentima Fakulteta elektrotehnike i masinstva u Tuzli, sa prvenstvenim ciljem da olaksa savladjivanje gradiva iz Fizike u prvern semestru i samirn tim i polaganje ispita iz ovog predmeta. Pisana je prema zajednickim osnovarna programa iz fizike za sve elektrotehnicke fakultete u Bosni i Hercegovini pa je mogu koristiti i studenti drugih elektrotehnickih i tehnickih fakulteta koji se pripremaju za polaganje ispita 1Z fizike. . U prvom dijclu su dati zadaci za auditorne vjezbe i njihova rjesenja se urade u toku vjezbi. U cilju permanentnog fada i pracenja studenata, u drugom dijelu je nakon svake vece cjeline dat po jedan List zadataka za kontrolisano ucenj€ sa konalnim rjesenjima u opstim brojevima i brojnim vrijednostima, sa ciljem da studenti sami pokusaju rijesiti zadatke i produbiti shvatanja zakonitosti prije izlaska na ispit. U trecern dijelu knjige S11 dati detaljno rijeseni zadaci sa nekih dosadaSnjih pismenih ispita. Rjesenja su data uz potpuno teorijsko obrazlozenje. Cilj ovog dijela je da ilustruje studentima nivo znanja koji se trail na ispitu i da ukaze da se U pTiprernama pismenog dijela ispita mora istovrcrneno detaljno priprernati teorija jeT je ona preduslov za lispjesno rjesavanja zadataka. Isto tako zeljeli sme da ukazerno da u rjesavanju zadataka treba pisati i odgovarajuca obrazlozenja jer se na taj nacin utvTdjuje teorija i vrsi priprernanje usm_cnog dijela ispiLa iz fizike. Smatramo da ce ovako koncipirana Zbirka u mnogome olaksati priprernanje ispita i OlIlOguCiti uspjesno savladjivanje prograrnom predvidjenog gradiva 1Z rnchanike i oscilacija i studentima drugih fakulteta koji slusaju te oblasti u svom pTogramu fizike. Prijatna nam je duznost da se zahvalimo recenzentima dr V. Divjakovicu, prof. P11F u Novorn Sadu i rIll' M. Kopricu, doc. Medicinskog fakulteta u Tuzli za ulozeni trud pri recenziranju teksta i datim korisnirn sugestijama i primjedbarna koje su doprinijele poboljsanju knjige. Tuzla, Inaja 1990. godine Autori
SADRZAJ

III

1

Zadaci za audit orne vjezbe 1 1.1 Ravnornjerno kretanje ......... . 1 1.2 ,lednoliko promjenljiva i slozena kretanja .2 1.3 Kinematika rotacionog kretanja .............. . .. 3 1.4 Dinamika translatornog kretanja-l .............. 4 1.5 Zakon 0 odrzanju impulsa ........ . . .5 1.6 Zakon 0 odrzanju energije .................. . . .6 1. 7 Dinamika translatornog kretanja-2 .. 7 1.8 Gravitaciono polje .............. . ..9 Di.namika rotacionog kretanja-l 1.9 .. 9 1.10 Dinamika rotac:ionog kretanja-2 ... 11 1.11 Mehanika fluida ........... 12 1.12 Elasticnost ... . ... 13 1.13 Oscilacije-1 ...... 14 1.14 Oscilacije-2 .... 16 1.15 Oscilacije-3 .. 17 1.16 Talasno kretanje ... 18 1.17 Nauka 0 toploti. Gasni zakoni .... 20 1.18 Molekularno-kineticka teorija .. .............. 24 1.19 Kretanje u elektromagnetnom polju .. 26 1.20 Osnove relativisticke teorije .............. 28 1.21 Toplotno zracenje .......... . ................ 29 1.22 Fotoelektricni i Komptonov efekat ..... 30 1.23 Atomska fizika ...... :n 1.24 Nuklearna fizika .... . .... 33 2 Zadaci za kontrolisano ucenje 35 2.1 Kinematika translatornog kretanja .... 35 2.2 Kinematika obrtnog kretanja .... 37 2.3 Dinamika translatornog kretanja ... 38 2.4 Gravitacija .............. . . ... 39 2.5 Dinamika rotacionog kretanj a .41 2.6 Hidrostatika i hidrodinamika ... 4:1 2.7 Oscilatorno kretanje .... 44 2.8 Talasno kretanje .46 2.9 Nauka 0 toploti. Gasni zakoni ................ .47 2.10 Molekularno-kineticka teorija ...... 50

9 3...7 3.. .. ...9...10 Drugi 3. . 143 .150 ....7 Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike.2 s iz B pocne kretanje..6 1..5 3.....8 Drugi parcijalni i cijeli ispit"'iz Fiz-ike~-·k~10.... 3.2. 11..'85 Drugi parcijalni ispit iz Fizike.14 Fotoelektricni i Komptonov efekat 2...'90 .'90 . 101 .'87 ... 271 5 Literatura.'91 .... ...'90 . 254 Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike.1 Prvi parcljalni lspiti iz Fizike 3..tijelo 2... .15 Atomska fizika .9 Pismeni ispit iz Fizike.10.1 2.'90 .2... 61 Glava 1 Z adaci za auditorne vjezbe 1... 20..9.l... 264 3..13 Toplotno zracenje 2...3...11.. 27.. = 60 km/h.3 Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike.. 256 3.. ... . Drugi parcijalni ispit iz Fizike. 114 .2....... 212 Drugi parcijalni ispit.254 3..ijeseni zadaci sa pislllenih ispita 3 3. Kolika je ta udaljenost? Kolike su relativne brzine tijala v ce Vl Z i VZl? . 2. Drugi parcijalni ispit 1Z Fizike..2. )87 Prvi parcijalni ispit iz Fizikc...6.'90 ... 16. 8.2.1.'91 .'85 . ....'82 Drug] parcijalni ispit iz Fizike.4. 5. = 40 km/h. 258 3..12 Specijalna teorija relativnosti .. a drugu polovinu vrernena pod uglorIl az ::.. 54 .2 3. 243 3.... 31.....9.5..5. . krecuCi se konstantnom brz~nom VI = 10 rnj s.1 Prvi parcijalni ispit iz Fizikc.1 3..3. 30.. AutOIT10bil predje prvu polovinu pravolinijskog puta brzinom v..9. .. 57 ..1. . 204 Drugi parcijalni ispit iz Fizike. . 4.. 272 3.'87 ... Drugi parcijalni ispit 1Z Fizike.. .1 . 2.3. 172 .. Odrediti vrijerne nakon koga tijela biti na istoj udaljenosti od tacke A..'87 ..16 Nuklearna fizika R.'85 Drugi parcijalni ispit iz Fizike.1.8 3..11 Kretanje u elektromagnetnom polju 2.. U trenutku t = o iz A duz prave AB.'91 .4..58 61 . .. '90 . 74 Prvi parcijalni ispit iz Fizikc.260 3.. b.12..1.2.9. po lstom pravcu.3.... 1.. 5. prerua B 1 krene tijel~ 1. Rastojanje medju tai'karna A i B je L = 10 m..8.4 3. Odrediti vektor srednje brzine.'86 Prvi parcijalni ispit iz Fizike...2.. ..1. Kretanje neke materijalne tacke u ravni opisuju jednacine kretanja u pravouglom Dekartovom sistemu x=a+bt y=d+ci gdje su a.--=: 1200 U odnosu na isti srnjer. 2..... 232 Drugi parcijalni ispit iz Fizike. 10. 140 .. 29.'87 ..56 .1....'3.... 30. a drugu brzinom v.. .. 11.l. 269 4 Vrijednosti nekih osnovnih konstanti u fizici . 24. 160 .4.. parcijalni ispiti iz Fizike .5 Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike. die pozitivne konstante.4 Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike 1 8. . Prvu polovinu vremena tijelo se krece brzinOIIl VI = 20 m.5 3.2 .7 Drugi 3. konstantnorn brzinor. 3. .. . 10.. Poslije t = 0.2 Drugi parcijalni i cijeli ispit 1Z Fizike..3. 88 Prvi parcijalni ispit iz Fizikc.'84 Prvi parcijalni ispit iz Fizikc J 1...6..n V2 = 5 mj. ..2. .8...2. 266 3. 2.....2.183 3..3 parcijalni i cijeli ispiti iz Fizike .. 126 .6 Drug] parcijalni i cijeli ispit iz Fizike.. 262 3.. 7:9.. . iz Fizike. 26. Odrediti vektor brzine kretanja te ruaterijalne tacke i smisao konstanti.3. '87 ..2 3.3 3.3 Prvi parcijalni ispit iz Fizike. .'84 3. .2. ... 25.'91 .. 193 Drugi parcijalni ispit iz Fizike...'90 .51 . .3. 21.j s pod uglom 0:1 = 60° U odnosu na zadani srnjer.. Odrediti vektor srednje brzine kretanja..2.3.6.267 3.6.. brzinom Vz = 40 mj s...'90 .4 3. 53 ..1...IV 2.6 3..3. 61 3. 143 Ravnornjerno kretanje .'9{) ..3.

u vremenskom intervalu 6. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE 1. 12. Naci broj obrtaja drugog zupcanika. ubrzanje tijeI-a i radius krivine tiajektorije u trenutku t. da bi presreo brod? Pocetni polozaji broda . Kojom brzinom i po korn kursu treba letjeti avian da hi za vrijeme t = 2 h presao L = 300 km tacna ka sjeveru. koja sa normalom na kurs broda zaklapa ugao "'I. Diskutovati slucajeve: 1) 00=0. ako· je u . 7. Iz tacke na visini Yo izbace se jedno za drughn.i tangencijalno. Zupcanik precnikaD . rastojanje medju diskovima i ugao izrnedju rnjesta gdje bi metak udario drugi disk u mirnom sistemu i gdje stvarno udari kada se sistem obrce. naslanja se na zupcanik prei'nika D 2 • Oba zupcanika rotiraju oko nepokretnih os a. Posrnatrac na visini h opaza dva prolaska tijela u vremenskom intervalu t:lt. Odrediti vrijeme presretanja ako je zadano pocetno rastojanje broda i camca AB = L. 13. 17.. Na nekom tlu sa nagibom f3 ukopano je vatreno oruzje sa kotom Yo· Iz oruzja se izbaci tane pocetnom brzinom i10 pod uglom 0: U odnosu na horizont. da stigne kad i prvi? vo. ako za svo vrijeme leta duva sjevero-zapadni vjetar. e) najvecu visinu uspona i f) ugao pod kojim treba izbaciti tijelo iz koordinatnog pocetka.trenutku pocetka kocenja automobil imao brzinu Vo = 60 km/h i zaustavio se . Odrediti: a) vrijeme leta. Iz tacke sa koordinatama (xo. b) najvecu visinu do koje se tijelo popne pri kretanju i c) najvecu udaljenost. Tanker se krece pravolinijski brzinoID Vo. A i B. Metak se ispali paralelno sa osovinom. h) tanker i helikopter imaju suprotan smjer kretanja. a drugo nanize.3 Kinematika rotacionog kretanja 9. Odredi za koje vrijeme t od pocetka kretanja prvog tije1a ce rastojanje medju tijelima biti upravo 6.3. 3) a=7r/2.2 CLAVA 1. Iz jednog u drngo mjesto. I'amca. Svo vrijeme kretanja tijela duva vjetar stalnog intenziteta. Udaljenost mjestaje 135 km. d) ukupno vrijeme kretanja.2 J ednoliko promjenljiva i slozena kretanja 1. 14. Yo) izbacentl je tijelo pocetnorll brzinoID Vo pod uglom 0:0 u odnosu na horizontalu. saopstavajuCi Inti ubrzanje ii.r? 10. Odrediti pocetnu brzinu izbacenog tijela. 6. c) normalno. 27 krn / h. 11. Kada se zna ugaona brzina diskova. Yo) izbaceno je tijelo pocetnom brzinom Va pod uglom ao u odnosu na horizontalu. u horizontalnom pravcu u smjeru kretanja tijela. NaCi rastojanje L duz padine konstantnog nagiba na kome ce tane pasti. se brzinom 60 krn/h. Tijelo s(~ izbaci vertikalno u vis. 1. pri cemu prvi zupcanik napravi za 1 s nl obrtaja. Kolika hi morala biti brzina drugog. Iz tacke sa koordinatama (xo. dva tijela jednakim pocetnim brzinama vo. KINEMATIKA ROTACIONOG KRETANJA 3 5. N aCi brzinu camca iJ U odnosu na ohain i rastojanje koje carnac predje za vrijeme t. b) jednacinu putanje kretanja tijela. Na visini h leti helikopter hrzinom V" Odrediti rastojanje L po horizontali na kome treba ispustiti teret da bi on pao na brod ako: a) tanker i helikopter imaju isti smjer kretanja. Camac se krece relativnom brzinom Vrei 11 odnosu na vodu pod uglom 0'. ' 16. Koliko ohrta naprave toi'kovi automobila od trenutka ukljucenja koCionog sisteme do potpunog zaustavljanja. 15. Prikazite graficki zavisnost puta cd vrernena za nekoliko autobusa. U odnosu na srnjer brzine rijeke U. da bi njegova visina uspona bila jednaka dornetu u X-pravcu. treba naCi izraz za odredjivanje brzine metka. svako pola sata. NaCi: a) polozaj i brzinu tijela poslije vremena t. polazi jedan autobus krecuc. Da hi se odredila brzina rnetka moze se izvesti ovakav eksperiment: na horizontalnu osovinu ucvrste se dva tanka diska i zarotiraju kOllstantnom ugaonom brzinom. pod uglom od 30° u odnosu na meridijan.t. 2) a=7r. brzinom Ciji je intenzitet u =. Brad kren€ iz neke tacke A na jezeru sa konstantnom brzinom Pod kojim uglom {3 treba poceti kretanje motorni camac brzinom 'V. prvo tijelo navise. odredjuju liniju. 8.

7 m. 20.5 m. Dodatak na tocku koji sprecava isklizavanje je 5 em..s u sllljeru suprotnom od smjera njegovog kretanja. koje se krece po horizontalnoj podlozi brzinorIl pocnu istovremeno da djeluju.4 CLAVA 1. Odrediti: a) ubrzanje oba tijela. Vagon-platforrna mase M = 4000 kg na kome se nalazi covjek -mase -m--= -80 kg. pri cemu svaki od njih . Na giatkoj horizontalnoj ravni stoia nalazi se tijelo mase M = 40 kg. Ucesnici dvoboja se nalaze na horizontalnoj platformi koja rotira ugaonom brzinorn w. Koeficijent t.j s granata se u jednom trenutku raspadne na dva jednaka dijela. kao i kad prolazi kroz polozaje na visini osovine. N a horizontalnoj povrsini nalaze se dvije jednake kocke masa M. Medju njihje naslonjen klin mase m sa uglom nagiba pri vrhu 2a. ako se zanemari trenje izmedju klina i ivica kocki? 1.1 kg. Kolika je promjena impulsa (koliCine kretanja) kuglice: a) kada kuglica udari u pravcu normale i b) kada kuglica udari pod izvjesnilIl uglorn u odnosu na normalu? 28. a drugi na rastojanju R od ose obrtanja platforme. Koliko je srednje ugaono usporenje tockova pri kocenju? 18. idealno savitljivom i neistegljivorn niti koja je prebacena preko kotura sa nepomicnoID OSOID. trenja zanemariti.. Idealno elasticna kuglica mase m udari u idealno elastican ravan zid brzinom {/1 i od njega se odbije brzinom V2. 19. b) ugaonu brzinu tacaka. c) N ad polozaj tijela u trenutku t. Autornobil se krece bez proklizavanja po horizontalnom putu brzinom v. Koliko je ubrzanje kocki. koje zaklapaju uglove 0:1 i 0:2 sa smjerom pocetne brzine 2 va. Koliki ce put preCi automobil HZ strminu za t = 4 s? 25. klizl ravnomjerno? 26. Va. Jedan ucesnik je u centru. ZKON 0 ODRZANJU IMPULSA 5 za t = 3 s. Dva jednaka tega svaki mase M = 4 kg spojena su medjusoh no laganom. Precnik tockova je D = 0. lJkupnu silu otpora kretanju mozemo shvatiti kao silu trenja klizanja sa koeficijentom trenja I-' = 0. j 1 1. i 27. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE 1. KreeuCi se brzinomvo = 400 m.renja izmedju kocki i podloge je 1-'. a) Kako treba da nisani ucesnik dvoboja iz centra? b) Kako treba da nisani ucesnik dvoboja sa rastojanja R? c) Ko je u povoljnijem polozaju? Smatrati da se metak ispaljuje iz tacke polozaja ucesnika dvoboja brzino v. koja se odvoji od tocka poluprecnika R? 23. a izmedju tijela M i podloge se javlja trenje koeficijenta I-' = 0. ako covjek otpocne da trci po njemu brzinom VI = 6 m/. N a tijelo mase m. ~ . Kolika ce biti promjena brzine vagona.4 Dinarnika translatornog kretanja-l 21. 29. Jednom od tegova se doda preteg mase m = 0. 22. b) silu zatezanja niti F z . sile ifI i F . ako niz strmu ravan nagibnog ugla 0: =)15°. m. Masu kotura i Automobil rnase 2000 kg koji se krece se brzinom Vo == 72 km/ h naidje na uspon /'iji je ugao nagiba IX = 10°. 24. c) silu koja djeluje na osovinu kotura F i d) silu F21 kojom teg M djeluje na preteg m. krece se bez trenja po horizontalnom pravom kolosijeku brzinom Vo = 36 km/h. Odrediti: a) brzinu tacke na abodu dodatka na toC:ku u trenutku kada prolazi kroz najnizi. i produzi da se krece po inerciji. NaCi: a) ubrzanje tegova a.1. Poluprecnik tockova 0. . a zatim iskoci. nagibnog ugla j3 = 30°.5 Zkon 0 odrZanju irnpulsa a) N aci ubrzanje tijela ii b) NaCi brzinu tijela if poslije vremena t. .2. odnosno najvisi polozaj.5. Na obodu stoia je kotur preko koga je prebaceno neistegljivo uze koje povezuje tijelo mase 1\1£ i drugo tijelo mase m = 10 kg. Za koje vrijcrne tije]o rnase m ~~ 2 kg stigne u podnozje klizeCi niz stymn Tavan sa visine h = 5. b) silu zatezanja uzeta i . Brzina elektricnog voza je 36 km/h. paralelno sa podlogom.c) ubrzanje i'silu zatezanja kada podloga nije glatka vee hrapava. Na koju maksimalnu visinu se zabaci kap vode.

. Raketa cija je masa na pocetku kretanja Mo (kg) krece se izbacujuCi produkte sagorijevanja brzinom Vo (u odnosu na raketu).se na jezgru mase M. 32. maksimalnu potencijalnu energiju opruge pri sudaru.6 GLAVA 1. 35. Na prvo tijelo rnase'ml pricvrscena je elasticna opruga zanemarljive.a..MIKA TRANSLATORNOG KRETANJA-2 7 krene po pravcu koji sa prvobitnim pravcem kretanja granate. vezan je teg. Tijela su vezana laganim. normalno na ohalu. dit hi proslo kroz mrtvu petlju ne odvajajuCi se od sina ni u najvisoj tacki C. 7. Kolikom brzinoll1 i u korn pravcu ce klizac da se pokrene l ako se zanemari sila trenja medju klizaljkama i ledom. Sa koje minimalne visine hrnin treba pustiti tijelo. Odrediti vektor brzin€ camca sa covjekom. = 5 em od ravnoteznog polozaja. 34.7 Dinarnika translatornog kretanja-2 33. 36.5 rn krece se malo tijelo. a) Izracunati ubrzanje rakete u pocetnom trenutku. Na strmim ravnima koje sa horizontalom zaklapaju uglove a1 = 'if /6 i 0:2 = 'if /3. U jednorn momentu klizac izbaci u smjeru ispred sebe kuglu pod uglorn 0:: = 30° U odnosu na horizontalnu ravan. b) Ako je brzina isticanja gasova Vo = 20 krn/ s. Gumeni camac mase ml se krece od obale brzinom VI koja sa obaloln zaklapa ugao 0:. nalaze se ti"jela masa m. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE 1. Ugao izmedju pravca kretanja alfa-cestice do sudara i pravca uzmicanja jezgra iznosi rp.14 kgrnj s. Neutron mase m krece se brzinom v i udari u nepokretno jezgro n puta vece rnase. 30. TijeJo je podvrgnuto dejstvu sile oblika P = . Po sinarna koje su postavljene po strmoj ravni koja u podnozju prelazi u vertikalnu "mrtvu petlju" poluprecnika r = 0. bez pocetne brzine. b) Odrediti brzinu neutrona i jezgra poslije sudara. Kolicna kretanja sistema u trenutku sudara iznosila je K = 0.2 kg i brzine VI = 1 m/ s i V2 = 0. NaCi brzinu jezgra.I ::-. uze je postavljeno u takav polozaj da sa vertikalom zaklapa ugao <p = 60°. Koliki se rad izvrsi ako se tijelo pomjeri iz polozaja Xl = 2 em u polozaj x.6 Zakon 0 odrzanju energije 1. Sva trenja zanemariti. KEzac stoji na ledu i drzi u ruci na ramenu kuglu rnase m = 5 kg. = 8 kg i m2 = 2 kg (vidi sliku). koliku rnasu gasa u sekundi je neophodno izbacivati za ostvarivanje reaktivne sile F = 105 kN? c) Napisati diferencijalnu jednacinu kretanja rakete. Odrediti vektore brzina parcadi granate? Nacrtaj vektor iInpulsa sistema poslije eksplozije. a) Odrediti koliko se puta smanji kineticka energija neutrona i za koliku vrijednost se smanji brzina pri sarno jednom centralnom idealno elesticnom sudaru. Alfa-cestica leti brzinom Vo (va < c). . Brzina smanjivanja mase rakete usljed izbacivanja gasovaje dm/ dt = -fO (kg/s). Otpor vazduha zanemariti. Odrediti brzinu tijela u tacki B u 39 . u pocetnorll trenutku. ako se pri sudaru neutron rasije pod uglom. brzinu sisterna u trenutku sudara. kao i pomjeranje tijela klizaca Za vrijeme bacanja kugle? kojoj putanja prelazi iz pravolinijske u kruznu putanju. DINA. brzinom Vo = 10 m! s. idealno savitljivim.::: 0. 31. Izraeunati: kineticku energiju sistema prije sudara. Izracunati brzinu tega u trenutku kada uze sa vertikalom zaklapa ugao <PI = 30°.2 m/ s. 38. kao i brzinu tijela poslije sudara.kif. Zatim se teg pusti bez pocetne brzine. rasijava. Masa klizaca bez kugle je M = 75 kg. U carnac sa obale uskoci covjek mase m2 brzinom Vz u horizontalnom pravcu. 1. neistegljivim koncem koji je prebacen preko kotura.nlas~. Dva tijela klize po horizontalnoj podlozi bez trenja u istorn pravcu i smjeru i imaju mase TTI. Konstanta krutosti opruge ima vrijednost k = 16 N/m. Tijela S(J poslije izyjesnog vremena sustizu i sudare. 37.. i.. zanemarujuCi sUu teze.1 kg i m2 = 0. Za kraj uzeta duzine L = 1 m. zaklapa ugao 300.

45. respektivno. NaCi jaCinu gravitacionog polja i njegov potencijal 11 tae_ki koja se nalazi na rastojanju 71 i T2 od prve i druge zvijezde. Gravitaciono polje unutar proizvoljne sferne supljine na. za jednako vrijeme. Mase i poluprecnici planeta su poznati. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE fl. = 4 kg. = 60°. Dokazati da je u unutraSnjosti homogenog sfernog sloja (sferne ljuske) jaCina gravitacionog polja jednaka nuli.et su privezani na suprotnim stranarna idealno savitljive niti bez tezine i preba{'ene preko nepomicnih koturova. neistegljiva. Za pr.1 i fl. Odrediti sile . Na strmoj ravni nagibnog ugla <X = 37° nalaze se tijela masa m. Smatrati da ne djeluju druge sile osim gravitacionih i da se prenosenje ostvaruje konstantnom brzinom bliskom nulL 49.3 i 112 = O. Dokazati. If).8. prelazi pri Ql = 45° i <x. . sa veoma malim karikama nalazi se na horizontalnom stolu tako da visi k = 27. = 0. Na horizontalnorn stolu lezi predrnet mase m = 4 kg. na Cije krajeve su privezani tegovi masa ml = 4 kg i m2 = 2 kg. 2 .1 0.8 GLAVA 1.pravljene u tijelu sfernog oblika je hornogeno. Preko n~pomicnog kotura momenta inercije I = 0. SmatrajuCi da je lanac homogen po duzini naci: ~o. 46. Rasojanje medju planetama je veliko u poredjenjll sa poluprecnicima planeta. a) Koliku brzinu imaju tijela poslije dvije sekunde od prepustanja sistema samom sebi? b) Kolika je sila zatezanja konca? c) Odtedivektor sile koju trpi osovina kotura? 40.8 Gravitaciono polje 41. Koeficijenti trenja izmedju podloge i tijela su JLl = 0.2. a) Kolika su ubrzanja tijela ml i m2 ako se pretpostavi da su u pocetku mirovala? b) Kolika je sUa medjudjelovanja tijela? Odrediti najmanji ugao pri kome ce doci do klizanja. NaCi medjusobnu potencijalnu energiju i silu gravitacionog privlacenja izmedju hornogene suplje sfere mase M i poluprecnika R i rnaterijalne tacke rnase m kada se ona nalazi na rastojanju T od centra suplje sfere.2. koja moze da klizi po njoj.l~ respektivno.! 1. idealno savitljiva. a) Izracunati nakon koliko vremena ce rastojanje mem dju tegovima ml i m2 biti t. U kojem intervalu vrijednosti uglova nagiba strme ravni plocica nece kliziti po njoj? koeficijent trenja fJ· izmedju lanca i stoIa b) rad A sile trenja lanca sa stolom za vTijeme klizanja i c) brzinu v lanca u trenutku kad lanac sklizne sa stoIa. 1.8 kgm 2 'omotana je lagana. 47.5 % ad njegove cjelokupne duzine.. Dvije zvijezde masa m·l 1 m'2 nalaze se na rastojanju L. GRAVITACIONO POLJE 9 Koeficijentjenti trenja tijela i podloge su respektivno.h = 0.28 m. Naci zavisnost jaCine gravitaciollog poJja od rastojanja r od centra homogene sfere za r < R i r > R.9 Dinamika rotacionog kretanja-l 43. 48. 44. = 2 kg i m. / / a) 1. put eve jednakih horizontalnih projekcija. nit. Mase koturova i trenje u njihovim lezistima zanemariti. sto je dovoljno da poene da klizi sa stoia. ako su oni / /: /: pusteni iz mira kada su im m tezista bila na istoj visini ? b) Kolike su sile zatezanja niti? Koeficijent trenja izmedju predmeta i stoIa je /. .2 = 0. Tanak zeljezni lanac duzine L = 1 m i mase m = 10 g. Plocica mase m. Strma ravan ima nagibni ugao Q: koji se moze mijenjati. gdje je R poluprecnik te sfere. Za krajeve niti su privezani tegovi lHasa ml = 1 kg i IT1-2 = 2 kg (kao na slici). Koliki se Tad izvrsi pri prenosu tijela mase Tn sajedne planete na drugu.

Ciji je jedan karaj pricvrscen za valjak. Greda duzine L = 1. Za koji ugao VJ se _otkloni greda poslije udara metka? 56.10. Odrediti: a) vrijerne za koje ce teg pasti na zemlju ako se sistem prepusti sarnom sebi iz stanja mirovanja. Dva tanka cilindra postavljena su tako da su im ose paralelne. b) brzinu kojom ce teg pasti na zemlju i c) kineticku energiju valjka u trenutku udara tega 0 zemlju 57. Na tu osu je objesena i nit L na Cijem kraju je privezana kugla iste mase. Pri kojoj duzilli niti ce kugla poslije sudara sa stapom ostati u miru? Sudar srnatrati idealno elasticnim. = 2 kg. Pod dejstvom sile teze stap prelazi iz horizontalnog u vertikalni polozaj. Tanak stap mase m i duzine L objesen je za jedan kraj i moze bez trenja da se obrce oko horizontalne ose. kao i trenje u osavini. Osovina valjka mase rn.1 rn uglavljena je u ram za koji je jednim krajem privezana lagana.5 rn i mase M = 10 kg moze rotirati oko . Sa tockorn je vezan. a 0 slobodnom kraju visi teg mase Tn = 5 kg na visini H = 4 rn od povrsine tla. c) Koliko vrernena ce se one kretati ? . a) NaCi kolika je energija presla u toplotu. 55.1. mase M = 0.OTACIONOG KRETANJA-2 11 zatezanja u nitima. = 0.10 GLAVA 1. a) lzvedi izraz za moment inercije <tog stapa u odnosu na osu oko koje se vrsi rotacija . Metak mase m = 10 g.5 kg i poluprecnika R.2. Jedan od njih. Pri spustanju tega valjak se obrce. ake koga je omotano idealno savitljivo uze bez tezine. Koliku ce brzinu imati teg kad se spusti za H = 5 m. Ona je nekoliko puta obmotana oko kotura U obliku diska rnase m2 = 1. ProlazeCi kroz vertikalni polazaj kraj stapa se idealno elasticno Budari sa malim tijelom mase m = 0.2 Tn. U jednom trenutku zidovi cilindara se dodirnu i poslije izvjesnog vremena pocnu se kretati bez proklizavanja. Oko horizontalnog valjka rnase M = 12 kg i precnika D = 20 em obavijeno je lagano. K ugla se izvede iz ravnoteznog polozaja za neki ugao i pusti.5 kg i za drugi kraj privezano je tijelo mase rn3 = 0.l grede i zadrzi se u njoj. prepusti sarnom sebi iz mira. aka je krenuo iz mira. = 2. = 0. ako su mase cilindara M.10 Dinamika rotacionog kretanja-2 51. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE 1. Tanak homogen stap duzine L = 2 m. = 4 kg i M. Monlent inercije stapa U odnosu na datu osu racunati. ako je koeficijent trenja izrnedju rrjega i podloge f. = 0. Sa istog nivoa na strmoj ravni. 53. Na nepokretnoj osovini bez trenja moze se vrtjeti tocak rnase Ai = 60 kg i poluprecnika R = 0. istovremenb se pocnu kotrljati suplji cilindar i kugla jednakih poluprecnika. odrediti: 0. na Cijem kraju visi teg mase m'l = 10 kg. poluprecnika R = 20 em obrce se konstantnom ugaonom brzinom Wo = 3 rad/ s. a) Koje ce tijelo imati vecu brzinu na datom nivou? b) Kolike puteve su presla tijela poslije nekog vrernena? c) Kakav je odnos brzina tijela? 54. 58.) ubrzanje kojim se spusta tijelo rns.25 m. b) sile zatezanja niti i c) ugaonu brzinu valjka u trenutku kada se ms spusti za h = 1 m od pocetnog polozaja. idealno savitljiva nit.8 m. b) Odrediti na kojem ce se rastojanju zaustaviti malo tijelo nakon sudara. koji se kretao u horizontalnom pravcu brzinorn v:·:::: 500 ITt/ s. udari u sredin!.1 kg. 52. DINAMIKA R. neistegljivo. ZanernarujuCi masu rarna i niti. Poluprecnik kotura je R osovini kotura zanerIlariti. aka se sistem. b) Izvesti izraz za rnOIIlent inercije dlindra sa tankim zidovirna (u odnosu na osu simetrije).slijepljen manji tocak rnase m = 2 kg i poluprecnika r = 0. koje lezi na horizontalnom stoln.5 kg moze slobodno da se vrti oko nepokretne horizontalne ose koja prolazi kroz jedan od njegovih krajeva. Trenje u 1. nepokretne ose koja prolazi kroz jedan njen kraj. idealno savitljivo uze.5 kg (kao na slici).

0 vertikalno objcsen homogcn celicni stap duzine L = 1. Prava homogena olovna sipka. Povrsina dna cisterne je 1.4 . IOi" Pa.103 kg 1m3. iznosi Sl = 1. Bakarna zica duzine L1 = 2 rn.ivno. Gustina rnetala je Pl. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE . :live JOe p = 13. i jednakih duzina L = 1 m vezana za osu obrtanja.12.nu konzolu. U uspravnoj vertikalnoj cilindricnoj cisterni nalivena je idealna tecnost do visine Ii = 2 m u odnosu na dna suda.2 rnm. Modul elasticnosti cclika je . Dat je sistem tijela kao na slie.k.103 kg/mg. Za koje vrijeme ce isteCi sva voda. Dopusteno istezanje pri tom. UTIutTasnjeg i spoljasnjeg precnika Dl i D 2 . 70.' = 0. 10 Pa. Koeficijent trenja klizanja iznosi f. Gustina olova je p = 11. neistegljiv i obmotan aka kotura koji se Inoze obrtati bez trenja 64. 66. Stap se moze slobodno obrtati u vertikalnoj ravni oko kraja kojirn je naslonjen.6. Dvije zice. duzine L = 4 em. . 1. Kugla rnase 0. Na kojoj visini h od dna suda se nalazi napa. a gustina tecnosti pz. Konac kojirn su povezana tijela je idealno savitIjiv J bez tezinc. ELASTICNOST 13 S9. Odredi V1SlllU zivinog. aka istice kroz otvor na dnu.6 . Promjenu zapremine lopte zbog dejstva hidrostatickog pritiska tecnosti zanemariti. Tanak stap je jednim krajem oslonjen na zid suda.. NapOli kidanja olova je 6 iTk = 20. Povrsinski napon ne uzirnati U obzir. respekt.2 rnm.6 m potrebno je okaciti teret mase m = GOO kg.108 Pa? 69. Kolika treba da bude jacina sile F da bi se tijelo koje visi podizalo ubrzanjem a = 2 m/8' ? Ugao koji zaklapa sila sa horizontalorn iznosi f3 7r /6.p =. objesena je 0 jedan svoj kraj tako da jc u vertikalnom polozaju. a da se ona ne prekine sopstvenom tezin om? 67. a drugim zaronjen u tecnost gustine po. Zapreminska masa. Metalna lopta.2.. Ove dvije :lice treba zamljeniti jednorn. Pod uticajem sprega sila zica se uvrne za ugao r. a druga od ceiika. Ivica diska ima zlijeb u kome se namota konac. Koliko zica treba uzeti da ne dodje do kidanja. u lezistu. Odrediti vrijeme t za koje se TI1VO tecnostj u cisterni spusti do visine h ::::: 0.1. Povrsina klipa horizontalno postavljenog sprica.L = 0. Izracunati vrijeme za . 22°. jedna od bakra.11 Mehanika fluida I 60.oje ce cisterna ostati prazna.8 m. 61. Krajcvi konca su prebaceni preko 'Koturova i z'a njih su okaleni tegovi rnase m = 60 g. vezana je za celicnu duzine L2 = 3 m. Koliki teg G 1 treba staviti u unutrasnjost lopte da bi lopta lebdjela u toj tecnosti.96. stalnog poprecnog presjeka. Kolika smije'biti minimalna povTsina poprecnog presjeka? 68.5 m'l.L = 30 ern i precnika d = 2 rnrn ucvrscena je jednim krajem za nepomic. pOVrS1Jla otvora igle na samorn vrhu je S2 = 1 mm. a zatim vodenog stub a tecnosti koji odrzavaju ravnotezu atmosferskom pritisku Fa = 10 5 Pa. Kontrakciju rnlaza i trenje zanernariti. pliva na povrsini tecnosti.dna tacka rezultujuce si1e pritiska? 65.e je b.E = 20·} 010 Pa. povrsine 8 1 = 5 cm 2 . Drugi kraj je vezan za centar diska poluprecnika R = 10 ern. 62. Koliki modul elasticnosti mora irnati rnaterijal ako se zna da je za bakar E] = 11 . 1010 Pa i za celik E2 = 20 . Kohka moze biti najveca duzina sipke. a masa m = 1 kg. ako se na klip djeluje sHorn F = 5 Iv i prj tome se klip pomjera ravnomjerno. ako napon kidanja rnaterijala zice iznosi Uk = 1. ·Metalna zica duiine. K ugla je zicama jednakog prornjera d = 0.5. a vade Po = 103 kg/mE. 6:1.2 em'll a. a ova opet drugim kTajem ucvrscena za konzolu. Izracunati ukupnu silu kojom voda djeluje na bocne zidove akvarijuma kvadraticnih strana duzine a. Odrediti gustinu materijala stapa) ako u polozaju ravnoteze n-ti dio stapa nije u vodi.12 GLAVA 1. imaju jednake poprecne presjeke.5 kg obrce se 11 vertikalnoj ravni po krugu. U toku obrtanja razvija se najveca brzina v = 8 m/8.12 m Elasticnost 1.

c) odnos rrlaksimalnog ubrzanja i ubrzanja u trenutku t = 1f /8 s.L = 8 ern. Na jedan kraj elasticne opruge objeseno je tljelo nlasc rn = 100 g. Horizontalni stap duzine L = 60 em objesen je na svojim krajevima 0 dvije paralelne zice istog presjeka i iste duzine. 10 10 Fa. povrsine poprecnog presjeka cijevi i gustine tecnosti? Otpor sredine zanemariti.6. Ono pocne svoje kretanje na taj naCin sto je pomjereno za Xo = 10 ern od ravnoteznog polozaja i pri tome rou je saopstena brzina Vo = 0. OSCILACI.4 N /rn. 77.L = 1.10 '0 Fa.4 m/8 na dolje. . Odrediti: a) aroplitudu i pocetnu fazu oscilovanja b) odnos rnaksimalne brzine i brzine u trenutku t = 'if /8 s. Dvije opruge krutosti k. tijelo vrsiti kretanje ako rnu se saopsti energija u vertikalnom praveu i sistem prepusti sarnorn. b) koliki je period oscilovanja sistema? c) nacrtaj grafik funkcije b) Postupno djesiti diferencijalnu jednaCinu koja opisuje kretanje tijela.1 Nlm vezane su sa tijeloln mase M kao na slid. od pocetka kretanj a. Odrediti : Masu stapa zanemariti.5 em pod uticajem sile F = 2. Areometar mase i l l sastoji se iz kugle napunjene sacmom i cilindricne cijevi sa poprecnim presjekom S. Tijelo mase m :::: 25 9 objeseno je na opruzi direkcione sile k = 0. Bakarna sipka ima duzinu L = 1 m i poprecni presjek povrsine S = 1. b) kako zavisi period oscilovanja areometra od njegove rnase.JE-1 15 a) Kolika je Lorziona konstanta :iice? b) Koliki je modul torzije? 71.13 Oscilacije-l a) koliko je rnaksimalno izduzenje opruge u odnosu na pocetni polozaj poslije pada plastelina? 73. Kada je period oscilovanja veti ? Trenje tijela sa podlogom i otpor sredine zanemariti.6 ern z . a) Izvesti 5zraz za rezultujucu silu pod cijim ce uticajem. ako se zna da se opruga istegne za 6. t= Ir/8 s. Potopi Ii se u tecnost gustine p nesto dublje nego sto je potrehno za ravnotezu 1 a zatim pusti.. U kojoj tacki treba objesiti teg Q da bi "tap i dalje ostao u horizontalnom polozaju. Koliki se Tad izvrsi pri istezanju sipke silom intenziteta F = 5886 N. c) Koliki je period vertikalnih oscilacija. koja djeluje normalno na poprecni presjek stapa? Modul elasticnosti bakra iznosi E = 11· 10 10 Pa.2 N/m i k. Na tas sa visine h = 2 ern pusti se da slobodno padne komad plastelina mase m = 20 g i zalijepi se. 75.sebi. = 0.45 N ? 74. Tezina Q je rnala taka da se ne prelazi granica elasticnosti pri istezanju :iiea. x = x(t)! lsti zadatak pokusaj rijeiliti ne uzimajuCi u obzir masu tasa. a druga od bakra modula elasticnosti E2 = 12 . NaCi: a) rezultujucu silu pod uticajern koje se vrsi oscilovanje i ispitati da Ii je harmonijsko. ZADACI ZA AUDITORNE V.JEZBE 1. M ~?0~/7~/~/~~//~~ ~ Transforrnacij u rrlchaniC:kc energije u druge oblike zanernariti. Na elasticnu oprugu objesi se tas mase M = 100 g pri ('emu se ona istegne za . on pocinje da osciluje oko polozaja ravnoteze.13. 1. J edna zica je od gvozdja modula elasticnosti E. d) odnos ukupne mehanicke energije na pocetku i u trenutku .14 GLAVA 1. 72. 76. = 20. = 0.

. pustimo da se kotrIja bez proklizavanja po ullutrasnjoj strani sferne povrsine poluprecnika R. Na stapu zanernarljive mase i duzine L 1 m objesena je masa m. a koeficijent otpora sredine r = 1 Nlm.. Ot. a nit ne proklizava. 81. Koliki ce biti period oscilovanja ako se cijeli sistem malo izvede iz ravnotezIlog polozaja i prepusti sarnaill sebi. od tacke vjesanja na kraju stapa.por vaz d u h a zane. .~liCin~.lku.1 N/m vezane su sa tijelom mase M kao na slid. ako bi se oscilovanje kugle smatraJo kao oscilovanje matematlckog klatna duzine L = R? 83. a) Sastavi diferencijalnu jednacinu koja opisuje oscilovanje sis___ telna~ ako se malo izvede iz ravnoteze. . Matematii'ko klatno duiine L i mase rn') kod k ogaJe k onac 0 d 1Z0 at~r~..2 Nlm i k. Masa kOJa oscduJe Je 1 kg. nakon toga amplituda je al = 6 em. mariti. Rastojanje medju osarna vaU aka je 20.33 N / m.L = 7 em. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE 1. = 0. Nadji odnos perioda oscilovanja ova dva oscilatora.62 dm. Dvije opruge krutosti k. 86: Amplituda prigusenih oscilacija u poi'etIlom trenutku je bila .16 CLAVA 1. = 0. a koeficijent trenja izmedju valjaka i daske 1. 80. ._. Kad je klatno u ravnoteznom polozaju opruga je neistegnuta. Hornogenu kuglu. Koliki je odnos vlsine brda H i dubine jame (bunara). idealno savitljiva i neistegljiva nit. Daska tezine C 1'0stavi se na dva identicna valjka koji rotiraju jednakim ugaonim brzina_ma u suprotnim srnjerovima (vidi sliku). Isti zadatak fijesiti bez opruge uzimajuCi u obzir i rnasu stapa. u tre~ut. Odredltl period mahh oscilaciJ'a . == 0. 1. 82. Preko kotura sa nepomicnom OSOID) mase m3 = 100 9 prebacena je lagana.ku postavljanja. za cije kraje ve Sil vezana tijela masa ml = 300 9 i m2 = 100 g. centu~:r-lO). -' . . 1-84. OSCILACIJE-3 17 78. ~c 19.14 Oscilacije-2 79. centar mase daske nalazio malo bhze Jednom val. b) Odredi kruznu ucestanost oscilovanja! Uzeti da je nlasa opruge zanernarljiva. Isti zadatak pokusaj rijesiti uzirnajuCi da je ploca naelektrisana negativno.lednaka ao = 18 em.15 Oscilacije-3 85. Kolika bi se greska napravila u odredjivanju perioda oscilovanja (pro- a) Za koje vrijednosti faze pOillJ'eranJ'e lZ ravnoteznog polozaja d ostize maksimalnu vrijednost? b) Izracunaj pTVU takvu vrijednost faze za slucaj da je krutost opruge k ~ 1 N slm. .2. Drugi kraj opruge je ucvTscen za vertikalnizid.15. = 15 .. . za njega je vezana jecinjTll krajern horizontalna opruga direkcione sile k = 1. Da bi sistem bio u ravnotezi za tijelo m2 sa donje strane vezana je opruga koja se izduzi je '" = 0.Priguseno oscilovanje se prikazuje jednaCinom : za!::. dokazi da ce ana vrSiti harmonijsko oscilovanje 1 odredl fiU penod. Pov~sinska gust in a Daelektrisanja (J' je s> uda Ista. U trenutku t. a ~ughca naelektnsana negativnoIIl koliCinom elektriciteta q. h ako je period oscilovanja matemat]ckog klatna na vrhu brda i na dnn jarne jednak.5 .1 kg . poluprei'nika r.. Na udaljenosti d = 0/2 rn. ~bJesl se lznad pozitivno naelektrisane rayne tanke dielektricne ~lToce ~cskonacne . yA~o se. Trenje tijela sa podlogom i otpor sredine zanemariti.

Kugla poluprecnika r = 4 em . 95. Na rastojanju L = 1 rn od centra prstena poluprecnika R = 0. Jednacina jednog progresivnog talasa glasi: e(x. Koliko iznasi srednja snaga koju spoljna sila P = Fa cos wt razvije na sistemu opisanorn u prethodnom zadatku? Kod kaje frekvencije je razvijena snaga maksimalna ? sredine koja ucestvuje u ovom talasnom kretanju? 93.\ = 0. a njena frekvencija se moze mijenjati po volji. frekvencija i brzina ovog talasa? x = aoe~iJtcoswt b) Kolika je maksimalna brzina i ubrzanje neke cestice elasticne 89. at u sekundama. Kad kaje frekvcncije w amplituda oscilovanja kugle ce biti maksirnalna i koliko iznosi. kruzna ucestanost i talasni broj talasa.01 30 gdje je ((x. koeficijent prigusenja. Orediti srednji fiuks energije kroz povrsinu koju ogranicava prsten. t) i x dato u em. izotrophU si'edinu. t) = ae. Jedna cestica elasticne sredine udaljena je od izvora talasnog kretanja x = 1 m. prostiranja transverzalnog talasa (deformacije) na zategnutoj gumenoj niti data je izrazarn gdje je F sila zatezanja. a talasna duzina . N aCi srednju vrijednost gustine ukupne energije u. aka 8 m oye niti ima masu 600 g. Koja funkcija opisuje njeno oscilovanje? U kojim trenucima vremcna kazaljka ima maksirnalne otklone ? 88.7X cos(wt .\ = 3 m? 92. Poslije t = 1 rns od mOlllenta polaska talasa iz izvora. ako se njeno pomjeranje iz polozaja ravnoteze opisuje funkcijom e) Kolika je maksimalna brzina cestica ove elasticne sredine kroz koju se prostire transverzalna deformacija. 96.16. ako u svakoj tacki sredine gustina energije ima vrijednost Uo. 94. U homogenoj elasticnoj sredini 81ri se talas oblika E(x. a) Dokazi ispravnost ove formule! b) Kolika je brzina transverzalnog sinusnog talasa kroz gumenu nit. ako je amplituda talasa a = 10 em. ako je u centru'prstena izmjeren intenzitet zvuka fo = 30 rnW /rn 2 • 1. TALASNO KRETANJE 19 a) U kojem trenutku t2 ce amplituda biti jednaka a2 = 1. 90. Konstanta elasticnosti oprnge je k = 25 j\ljrn.l poduzna rnasa _(masa jedinice duzine. talasna duzina. a nit je-~zategnuta silom 1" = 19. 97. w i k amplituda.5 a talasna duzina iznosi . Brzina. u trenutku t = T /6 nakon sto je pomjeranje od ravnoteznog polozaja imalo maksirnalnu vrijednost. linearna gustina). Amplituda sile je Fa = 1 N.t) = 2sin27r (_t _ _ --"'-) 0. U poredi tu arnplitudu sa istegnutoscu opruge kad na nju djeluje konstantna sila intenziteta Fa = 1 IV. a) KoIiko iznose amplituda.8 ern? b) Koliki je koeficijent priguiienja {3 ? 87.16 Talasno kretanje m-" 91. Koliki put predje tacka koja osciluje dok se ne zaustavi.62 N? . N aCi razliku faza oscilovanja u tackama u kojima se amplitude oscilovanja cestica elasticne sredine razlikuju jedna od druge za 'rJ = 2% ako je I = 0. Dokazati da je amplituda sfernog talasa koji se rasprostire kroz homogenu. ako sredina ne apsorbuje energiju talasa. Odredi amplitudu tog talasa.kx) gdje su a. Ta cestica biva pogodjena talasom. mase m = 1 kg objesena o oprugu zanemarive Inase take da moze oscilovati u vertikalnorn nravcu u fluidu viskoznosti 'f/ = 5 Pas. Galvanometar sa kazaljkom ukljucen je u kolo sa strujom konstantne jacine i u jednom trenutku kolo se prekine.18 GLAVA 1. = 30 em i frekvencija v = 10 kHz. respektivno. njena udaljenost od ravnoteznog polozaja je x = 4 rnrn. U nekoj elasticnoj sredini koja ne apsorbuje energiju rasprostire se ravanski harmonijski talas.5 m.5 rn nalazi se tackasti izvor zvuka. obrnuto proporcionalna rastojanju od izvora. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE 1. J. I. ako je poznata njegova talasna duzina ). Zbog sile koja djeluje u vertikalnom pravcu F = 1"0 cos wt kugla izvodi barmonijsko oscilovanje.

10..K"-ll ~ terrnicki koeficijcnt linearnog sirenja stakla je ex = g. _. Jedan grijac konstantne snage zagrije izvjesnu kolicinu vode od temperature t.L = 0.. Izvor zvucnih talasa frekvencije Vo = 1 kHz krece se duz normale na zid brzinom v = 0. Na istoj normaE nalaze se nepokretni prijernnici PI i P z .J! kgK. = 100 g.10.10.6 K-l i Qb = 17. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE 1.1 • U tacki X. u zavisnosti od temperature. a vode c" = 4. na svim temperaturama. Kolike treba da su duzine tih sipki na ODC? Termicki koeficijenti linearnog sirenja za gvozdje i bakar Sli: [tn = 12. c= 500 DC. 103.. na temperaturi 1. GASNI ZAKONI 21 98.1/ kgK.05. e = ·_·6. Otvor prozora ima povrsinu 8 = 2 m 2 Kolika zvucna snaga ulazi kroz prozor? 100. Vo zapremina tecnosti na 0 DC .8 °C. a specific. 107. . ka'!.I 105. 106.79 .06427. cija je 080vina na udaljenosti r = 30 em. Gasni zakoni = -0. pri C~IIlU je redoslijed u rasporedu prijemnika P i izvora I sljedeCi: P.19 .t = 60°C.10 Pa. 108.na toplota isparavanja vode qi = 2. Kolika ce zapremina zive izaCi iz boee. a temperatura vode na toj dubini je 4 DC. -Odredi termicki koeficijent linearnog sirenja stakla.3 Odredi temperatuTu na kojoj je voda najgusca. Naci masu azota" ako balon ria toj dubini lebdi.3 nC·" 101. Koliki je termii'ki koeficijent sirenja cin- b = 8_50. Spoljasnji pritisak 5 je 1. Pri izgradnji nekog in~trumenta zahtijeva se da razlika duzine jedne gvozdene i jedne bakarne sipke. Koliko vremena treba da bude grijac uklJucen pa da sva voda ispari? Specificni toplotni kapacitet vode je c = 4. 102. = 15 minuta. temperature t.1. pri zagrijavanju od to = ODC do t = 100 DC izduzi toliko cia se durbin. 10. = 15°C.= 60 dB. 10-. Na aparatu Laplas-Lavoazjea utvrdjeno je da se sipka duzine L = 20 cm. Specificna toplota isparavanja vode pod normalnim atmosferskim pritiskom je qi = 2.ako se staklena sipka duzine L.a a.20 GLAVA 1.17 'm/ s.26 M . Koliko se vode pretvori u paru ako je konacna temperatura smjese ts = 200C? Specificni toplotni kapacitet gvoZdja je cg = 460 . Ako u intervalu temperature od OoC do 33°C te konstante za vodu iznose: a 1. kad se sistem zagrije na 38°C? Termicki koeficijent zapreminskog sirenja zive iZIlosi / = 5 18 . a) Koliki je nivo jaCine zvuka u tacki udaljenoj X2 = 50 rn od izvora ? b) N a kojoj udaljenosti se zvuk nece vise cuti ? gdje je t temperatura tecnosti.. izduzi za b:. od kraja te sipke.023 m.L = 5 em.17. b i e su konstante karakteristicne za tecnost.3· 10.. 10. Koeficijent prigusenja talasa je "t = 0. = 0 nivo jaCine zvuka je L. . = 18 DC ubaci se komad gvozdja mase Tn. Kod prozora jedne zgrade nivo buke ulicnog saobracaja iznosi bude 6. na kojima postoji linearna zavisnost duzine i temperature.3 °C-2.135 mm.26111. NAUKA 0 TOPLOTl.P 2 -zid.6. data je u tabelama relacijom 60 dB. . Gumeni balon tankog zida i mase m = 50 g napunjen je molekularnim azotom i potopljen u jezero na dubinu h = 100 m. pri zagrijavanju za .6 K. Ravanski zvucni talas rasprostire se u praveu X -ose. Zapremina tecnosti pri zagrijavanju. Koji prijemnik ce registrovati talasne udare i kolika im je frekvencija? Za brzinu zvuka uzeti v = 340 m/ s. obrne za 2 podioka izrazena u mm na zakloT nu udaljenom L = 1 m od osovine durbina (vidi /\ /\ sliku). 99.6 K-I 104.19 kJ/kgK. U litar vode temperature 1.I!kg.1/ kg. = 10 DC do tacke kljucanja tk = 100°C za vrijeme t. = 25 em. Staklena boca je napuujena sa 50 em 3 zive temperature 18°C.17 N auka 0 toploti.

koja nalijeze na parovod ima temperaturu t. a pri stalnoj zapremini e v = 653. ako je unutrasnja temperatura t.4 em i povrsine dna S = 200 em' voda kljuca lla ternperaturi tk = 100°C. sa obje strane pregrade. Kolika je koliCina toplote dovedena gasu pri izotermiloj ekspanziji? Koeficijent adijabate je K. "1 "2 . Odredi: 111. povecala zapremina tri puta pri stalnom pritisku. 112. Dva suda napunjena vazduhom.26 M. Jedan mol idealnog gasa izotermno ekspandira od zapremine V. a povrSina poprecnog presjeka je 20 em 2 . a atmosferski pritisak 10 5 Pa. U zatvorenom cilindricnom sudu nalazi se pokretna pregrada koja maze bez trenja da klizi duz suda. = 1. 113.5 . Idealni dvoatomni gas prolazi reverzibilan eikIus prikazan na sliei. a drugog 400 em 3 ? Sudovi ostaju svaki u svojoj sredini. CASNI ZAKONI 23 109.22 CLAVA 1. Pri tome je zatvorena izvjesna kolicina vazduha i razmak iznwdju zive i dna epruvete iznosi 4. Sud se nalazi na resou cija je temperatura t = 200°C. = 100 DC. a unutrasnja. Koeficijent toplotne provodnosti metala je =75 WjmK. Zanemariti debljinu pregrade i promjene temperature vazduha. = 120 DC. Prvi sud se nalazi u parnom kupatilu temperature 100 DC. Kolika je udaljenost zive od dna kada se epruveta obrne za 180°? Povrsina poprecnog presjeka epruvete je :10 rnm 2 . a unutrasnji d. pritisak u prvom sudu je 4 .17. spoljasnji precnik izolacione obloge je d .5 mrn. ubacena je veca kap zive mase rn = 16. koja je u vertikalnom polozaju. Kolika se kolii'ina toplote ntrosi da bi se kiseoniku mase 10 9 i temperature tl = 27 GC.=. Koliki je pritisak vazduha poslije otvaranja slavine. do zapremine V 2 = 10V a zatim adijabatski ekspandira do " zapremine V3 = 2V2 • Konacna temperatura gasa je Ts = 600 K. se u pocetku nalazi na sredini suda.. 116.6 W/iiLK. Pregrada. medjusobno su spojena kapilarom sa slavinoIn. Ako se zanemare bocni efekti odvodjenja toplote.8 g. U sudu. U jednom celicnom sudu debljine dna d = 0. a u drugom 1. nalazi se vazduh pod pritiskom 0.119.1 JjkgK. NaCi gubitak snage po 1 rn 2 bojlera. Cija je masa 2 kg. U usku epruvetu. a drugi u smjesi za hladjenje temperature ·-20 DC. U pocetku . 4 M J. koliko vode ispari svake sekunde? Koeficijent toplotne provodnosti celika je .4 em. . Prilikom izobarne ekspanzije kiseonika -0 2 utrosi se kolicina toplote Q :-. Duzina parovoda je L = 65 m. Odrediti koliCinu toplote koju parovod preda okolini u toku 24 sata.5 J/kgK. NAUKA 0 TOPLOTI. Koliko ce se pomjeriti pregrada ako sud pocne da se krece sa ubrzanjem 5 ITt/8 2 u naznacenom smjeru kao na slid. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE 1.88 WjmK. l18.5 . Smjei'ia od 24 g He i 8 g Hz na konstantnoj temperaturi zatvorena je u posudi. Koliki je odnos specificnih toplotllih kapaeiteta pri kOllstantnom pritisku i konstantnoj zapremillu za tu sInjesu ?---" 114. . a specificna top Iota isparavanja vode qi = 2. a zatim pritisak povecao dva put a pri stalnoj zapremini? Specificni toplotni kapacitet za kiseonik pri stalnom pritisku je C p = 903. a) Ekstremne temperature ciklusa u funkciji To. Tn = 115. Koeficijent toplotne provodnosti azbesta je 0. 10 4 Pa. NaCi temperaturu na unutrasnjoj strani rnetala. Cnutrasnja strana bojlera prekrivenaje naslagorll krecnjaka debljine d 2 = 1 mm. Debljina zida nekog bojlera iznosi d 1 = 1. e) Ukupni izvrseni rad u jednom ciklusu u fu. Spoljasnja povrsina obloge ima ternperaturu tl = 50°C.41. 104 Pa. b) Primljenu kolicinn toplote u toku jednog ciklusa u funkciji RTo. = 13 em. 10 4 Pa. 110. Duzina suda je 40 em.Tjkg. Koliki dio ove energije se trosi na povecanje njegove unutrasnje energije? Kolika ce biti ova energiju za ozon"(03? Veze medju atoiriima u molekulu smatrati krutim.209 W / mK. Cilindricni parovod ima azbestnu oblogu kao toplotnu izolaciju. kada je slavina zatvorena. a krecnjaka = 0. a spoljna temperatura ts = 20 DC. ako je zaprerIlina prvog suda 250 ern 3 . = 7 em.nkciji p B To [ RTo· A 117.~: 66.

24

CLAVA 1. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE

1.18. MOLEKULARNO-KINETICKA TEORIJA

25

1.18

Molekularno-kineticka teorija

120. Odredi relativan broj molekula azota koji na temperaturi T = 300 K imaju intenzitete brzina u intervalu (2100,2110) m/ s. Uporedi ovaj broj sa relativnim brojem rnolekula vodonika pod i8tim uslovirna. Kolike su vjerovatnoce da molekuli azota i vodonika posjeduju brzine u datom intervalu na datoj temperaturi. 121. Odredi vrijednost intenziteta srednje, efektivne i najvjerovatnije brzine molekula kiseonika u stacionarnom stanju na temepreturi T O.C 300 K. Nacrtati zavisnost I(v) ina njoj oznaCiti vrijednosti V na;, V i v,!!, kao i I(vnaj), 1(15) i I(v,!!). 122. Nacrtati kvalitativni grafik raspodjele molekula idealnog gasa u stacionarnom stanju po intenzitetima brzina. Kako se rnijenja grafik kada se ternperatura gasa smanji cetiri puta? Koliki je odnos najvjerovatnijih brzina, a koliki odnos vrijednosti Maksvelovih funkcija raspodjele Za v :::::: Vnaj na tim temeraturama. 123. Smjesa vodonika i nekog nepoznatog gasa naiazi se u stacionarnom stanju na temperaturi T = 300 _K. Analizorn intenziteta brzina cestica u smjesi nadjeno je da je relativni broj molekula nepoznatog gasa koji ima intenzitete hrzina u intervalu (vnaj - 1, Vnaj + 1) mj 8 jednak relativnom broju rnolekula vodonika koji imaju intenzitete brzina u intervalu (v -- 4.14, 15+4.14) mj s. Odrediti odnos srednjih vrijednosti intenziteta brzina za gasove u smjeSi . 124. PolazeCi od izraza za broj rnolekula koji imaju intenzitete brzina u intervalu izmedju v i v + dv naCi vjerovatnocu da molekul idealnog gasa na stalno] ternperaturi T ima energiju u intervalu E, E + dE! Odredi srednju vrijednost energije, srednju vrijednost kvadrata energije i najvjerovatniju vrijednost energije translatornog kretanja molek111a idealnog gasa, Cija je temperatura 273 K. Zavisi li to od vrste gasa.? 125. U pecnici gdje se odrzava stalna temperatura 250 DC nalazi se neko tijelo. Tijelo seiznese iz pecnice i ostavi da se hladi u prostoriji temperature 20 DC. Odredi vrijeme za koje ce se tijelo ohladiti do pet puta nize temperature, ako je koeficijent hladjenja tijela 3.4 . 10 4 8- 1 NakQ)1 koliko vreJ:nena, ad pocetka hladjenja, ce temperatura opasti za 50, 100, 150i 200 DC? 126. U nekom sndu se nalazi kiseonik pod pritiskom 2 . 10' Pa i
1

na temperaturi 80 DC. Izracnnati: a) Broj sudara koje pretrpi jedan molekul u toku jedne sekunde. b) Sredn.Ju duzinu slobodnog put a molekula kiseanika. c) Koliko pu.ta ~i. se ~Tomijenila srednja duzina slobodnog puta rnolekula, ako hI pn lstO.J ternperaturi pritisak iznosio 103 Pa. Precnik rrlO~ekp-14 kiseonika iznosi d =,2.9 . 10- 10 m,) -njegova rnolarna masa Je M = 32 g!mo[, a Bolcmanova konstanta je k c= 1.38 . 10- 23 J/ If.
;27,. V~~onik se nalazi u stacionarnom stanju na temperaturi 20 C I pntlsku 8 mFa. Precnik molekula je 0.2 nm. Kolika je srednJa duzlna slobodnog puta rnolekula? Koliko sudara u 1 .s dozivi rnolekul u OVom gasu? Koliko puta je ova srednja duzina slobodno u puta veca od srednje duzine slobodnog puta na istoj temperaturi pri normalnom atmosferskorn pritisku? 128. Na kojoj je visini pritisak tri pllta manji od pritiska na povT.sini Ze.mlje? Te~p~ratura vazduha je 20 DC, a njena promjena, kao 1 prOIDJena g sa vlSlnom se zanemaruje. 12~. D~ b~ odredio nurnericku vrijednost Avogadrovog broja N AP.eren Je rnJeno ~aspoclje~u koncentracije cestica gUIniguta, poluprec~ mka 0.212 rnrn ] za.premlnske mase 1 2 103 kg/'m 3 .suspend ' h U ovaIll vodi na t:emp:~~tl:ri 2.9? Ii. Odnos koncentra~cije cestica gumiguta na" dva lllvoa CIJa Je vlslllska razlika 30 mm bio J'e 1875. K 0 l'ka Je . _. ' 1 vTlJednost Avogadrovog hroja?
L . '

130. Primjenjujuci kineticku teoriju gas Ova na metale i izolatore izracunati ID.olarnu specificnu toplotu pri stalnoj zapremini za jedne druge ~ateTljale. N aci njihov odnos i uporediti sa eksperimentalnim rezultatlIDa. 131. P~imje:r:j~ljuCi kineticku teoriju gasova na. elektronski gas u m~talu:. lZ:vestl lzraz za koeficijent toplotne provodnosti metala Atopl : nac.l. IlJegov odnos sa specjficnom elektricllOlIl provodnoscu u. (IzracUnat,1 konstantu u Videman-Francovorn zakonu).

i

26

GLAVA 1. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE

1.19. KRETANJE U ELEKTROMAGNETNOM POLJU

27

1.19

Kretanje u elektromagnetnom poIju

132. Izmedju horizolltalnih placa ravanskog kondenzatora kapIjica ulja predjc put S = 1.2 mnt. pod dejstvom sopstvene tezine uni, formnom l:>rzinoID, za vrijeme t = 0.1 minut. Ako kapljica nosi 5 elementarnih naelektrisanja, koliko elektrostaticko polje treba ostvariti medju plocama kondenzatora da kapljica moze da miruje (lebdi) u pprostoTu? Koeficljent viskoznosti vazdu,ha je 1.8 . 10- 5 Pas, zapreminska masa ulja je 900 kg(m', a vazdubaje 1.2 k/grn'. 133. Elektroni dobiveni terrnoelektrollskorn ernisijom sa katode: ubrzavaju se jednosrnjernim naponom U = 260 V i poslije toga ulijecu normalno u homogeno elektrostaticko poljc [ izmedj u plo~ ca ravanskog kondenzatora. L d Koliki je intenzitet elektro~ statickog polja {, ako elek~ + troni 'padaj u na ekran u u tacku y = ~5 ern, a linearne dimenzije sistema za skretanje S11 L = 10 ern i d = 5 ern (vidi sliku)? 134. Elektroni sirokog spektra energije ulaze 11 homogeno stacionarno magnetno polje indukcije B = 5.10- 2 T, pod uglom 0= 30° (vidi sliku). Kolika je e~ nergija elektrona koji lzlijecu kroz drugi otvor koji je uda~ !jen 5 em od prvog otvora? Koliko treba da bude mini~ malno rastojanje izmedju ploca da ovi elekLroni ne udare 11 gornju plocu? 135. Dokazati da u hOITlOgenOITl stacionarnom polju intenziteta magnetske indukcije B 1 kineticka energija naelektrisane cestice ostaje

mogeno elektricno polje .: =1000 V / em pod uglom B = 60° u odnosu na pravac linija sile elektricnog polja. Odredi brzinu Vo elektrona i rastojanje Xo tako da elektroni izlaze iz prostora u kome djeluje elek~ tricno polje kroz procjep S2 normalno na pravac elektricnog polja. Koliki je poluprecnik kruzne putanje ovih elektrona u hOIDogenorn magnetskom polju, indukcije B = 1O~2 T, koje djeluje u prostoru iza procjepa 52.

L...--. ___ ._.X!?. __ ~_.
I

-----------------

137. Izracunati skretanje elektrona u ukrstenoln stacionarnom elektricnorn i magnetskom poljn. Elektroni ulijecn u ukr:lteno polje pocetnom brzinorn Va. Pokazati da je ovo skretanje zbir skretanja elektrona u sarnom elektricnom i sarnom. magnetskom. polju.
138. Maseni spektrolnetar prikazan je na slid. Rastojanje izrIledju izlaznog procjepa 8 1 i ulazIlog procjepa 8 2 na instrumentu za registraciju jonske struje je L = 50 em. Homogeno stacionarno Inag-

a

netsko polje indukcije B 0.05 T djeluje u naznacenom srnjeru. Ako se napon izmedju ploea kondenzatora linearno nlijenja sa vremenOffi, maksimalne vrijednosti jonske struje se detektuju u trenucima t1 i t 2 , kad su elektricna polja jaCine {, =15 kV i {2=60 kV Pod pretpostavkom da su ispitivani joni jednostruko naelektrisani odredi nj ihove mase.

1m

1m.

I !';>

Snop.pozifivnih Jond

.~

nepr~mijenjena.

136.

Monoenergetski elektronL ulijecu kroz procjep 8 1 u ho:""-

-,

28

GLAVA 1.

ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE

1.21.

TOPLOTNO ZRACENJE

29

1.20

Osnove relativisticke teorije

139. Odredi vlastitu duzinu "tapa ako je u laboratorijskom sistemu refercncije njegova brzina v = c/2, duzina L = 1 m i ugao izmedju stapa i pravca kretanja a = 30°. 140. ,u-mezoll, kre(:uCi se brzinoIn v = 0.99 c preleti od svog mjesta radjanja do tacke rasp ada rastojanje L = 3 km. Odredi: a) Vlastito vrijerne zivota tog mezona! b) Rastojanje koje preleti rnezon s njegove tai'ke gledista. 141. Sistem 5' se krece u pozitivnom smjeru X-ese sistema S ~ brzinom v, pri cem,u se ose X i X' poklapaju. Neka su u momentu poklapanja koordinatnih pocetaka 0 i 0' pokazivanja satova obaju sistema u tim tackama jednaka null. NaCi brzinu prernjestanja tacke u sisternu S 1 u kojo] je pokazivanjc satova obaju sistcm.a za citavo vrijeme jednako. 142. Dvije cestice nalijecu jedna na drugu brzinarna VI = 0.5 c i V2 = 0.75 c. N aCi relativnu brzinu druge cestice u odnosu na prvu cesticu. 143. Cestica se u 8 sisternu krece brzinorn u pod uglom (Y 11 odnosu na X-osu. NaCi odgovarajuci ugao u sistemu Sf, koji se premjesta brzinom v u pozitivnorn smjerll X-ose, ako se ose oba sisterna poklapaju. 144. ZaITllsljena kosmicka raketa poCinje da se krece konstantnim u brzanjem 11/ = 10 9 u inercijalnim sistemima refcrencije, vezanim u svakom momentu sa raketom. Pogon traje po zemaljskom vrernenu t = 1 godinu. Odrediti za koliko se procenai:,a razlikuje brzlna rakete od brzine svjetlosti na kraju vreluena t i predjeni put za to vrijerne. 145. Dokazati da je transfonnacija frekvencije za relativisticki longitudinalni Doplerov efekat kod svjetlosti data relacijorn:

V2 = 3/4c. Sopstvena frekvencija svjetlosti je woo NaCi frekvenciju svjetlosti koju mjeri pOSlnatrac. 14-7. Kojorn brzinom se mora kretati vozilo da hi crvena svjetlost sernafora, talasne duzine 700 run, presla u :telenu svjetlost talasne duzine 550 nrn'? 148. Koliku je brzinu neophodno saopstitj tijelu da bi njegova zaprerninska masa porasla. za 10%? 149. Izracunati irnpuls protona u A1 eV/c, gdje je c brzina svjetlosti u vakuumu, ako je kineticka eIleTgija protona Ek .~, 5001\1 eV. 150. U hornogenom elektricnom polju jaC.ine {o~lO kV / em poone se kretti elektron. Kroz koliko vremcna c.e njegova kincticka energija biti jednaka rnoc2, gdje je rno masa mirovanja elektrona? 151. Izracunati ubrzanje elektrona koji se krece duz silnica homogcnog clektricnog polja E =25 kV / em,) u momentu kada je njegova kineticka energija 0.5 'moc 2 , gdje je rno rDasa rnirovanja elektrona. 152. Cestica mase rnirovanja m,o pocinje u trenutku t -:: : ;- 0 da se krece pod dejstvorn statue sile F. NaCi zavisnost brzine i puta od vrem_ena.

1.21

Toplotno zracenje

153. Pokazati cIa 8U spektralna ernisl0na snaga apsolutno crnog tijela Ev i spektralna gustina energije zracenja 'W v povezane relacijom c

Ev

=-w

4

v

w

V--~ I+{!

(1 -

(3

(! =

v
e

gdje je 1) brzlna kojom se krece izvor svjetlosti u odnosu na prijemnik. 146. Po nekoj pravoj krecu se u istom smjeru po~matrac brzino!:n VI = c/2) a ispred TIJega lzvor monohromatske svjetlosti bTzinom

NaCi veZll izmedju ukupne emisione snage apsolutno crDog tijela E i ukupne gustine energije zra.cenja w. 154. Da bi izveo svoju formulu za spektralnu gustinu energije zracenja Plank je pretpostavio da atomi iii ITlolekuJi u CVTstom tijelu mogu da 08ci1u.1u sarno tako da posjeduju odrcdjene vrijednosti energije oscilovanja koje iznose 0, £, 2c) 3c, ... Prerna tome, kada takav oseilator emituje iii apsorbujeenergiju u vidu elektromagnetnog zracenja, onda i taj emitovani ill apsorbovani iznos energije mora biti cjelobrojni urIlnozak najrnanjcg iznosa E; koji se naziva kv~nt energije oscilov(t,nja. Na osnOVll ovih pretp?sta.vki izvesti Plankovu forillulu za spektralnu gustinu cnergije zracenja apsolutno cr·nog tijela i zakljllCitl cemu treha da bude jednako c.

Izracunati: b) Stefan-Bolcrnanov zakon i c) izracunati Vinovu i Stefan-Bolcruanovu konstantu.40 I 0. Maksirnalna talasna duzina svjetlosti koja moze da izazove fotoelektricni efekat na metalnonl natrijuIDu je Arnax = 545... cemu produzava da se krece pod uglorIl e = 90(. Ako je izlazni rad elektrona kod cinka _~.90 I 369 1.' 4. Specifieni otpor metala od koga je napravljeno dakno je p = 2. . Nacrtati ih za tri razliCite temperature T. a) Odrediti rnaksirnalnu brzinu izbijenih elektrona iz natrijurna. = 200. upotrijebljeni su fotoni energije E j = 0. Izraziti je u zavisnosti od frekvencije v i talasne duzine ). Metalno vlakno precnika d = 0. Odrediti iste velicine metodom najmanjih kvadrata. 161. Rasijani fotoni sa prornijenjenom talasnom duzinom registrovani su pod uglom 0 = 90° u od~osu na srnjer upadnih fotona.01 ern nalazi se u evakuiranom balollu. PolazeCi od Plankovog zakona zracenja apsolutno cmog tijela izvesti: a) Vinov zakon pomjeranja. ATOMSKA FIZIKA 31 155.7 nrn (jedna linija iz zivinog spektra). < T. registruje se zracenje sa promijenjenom talasnom duzinom pod uglom 0 = 60 0 U odnosu na kretanje upadnih fotona. Uporediti ih sa onim odredjenim sa grafika.=. KoristeCi Plankovu formulu za spektralnu gustinu energije zracenja IlaCi izraz za spektralnu emisionu moe apsolutno crnog tijela na temperaturi T. ako se on abasja svjetloscu talaslle duzine ).30 CLAVA I. Kolika jacina struje protice kroz vlakno 1 ako snlatramo da zraCi toplotnu energiju kao apsolutno crno tijelo.1 nrn rasijava se na slabo vezanom elektronu atorna rnanjih rednih brojeva.0 nm. N a osnovu ovih podataka nacrtati grafik na milimetarskom papiru i sa njega odrediti Plankovu konstantu i izlazni rad elektrona iz rnetala koji je koriiiten u eksperimentu.skafizika (nml ___ -?akocni napon (V) 5461492 I 436 I 0. Kada se fotonirna talasne duzine ). U tabeli Sll navedcni eksperimentalni rezuitati mjerenja zakocnog napona za fotoelektrone koji se izbijaju pod uticajerll svjetlosti talasne duzine koja odgovara glavnirn linijama u spektru zive: a) Talasnu duzinu fotona rasijanih na slabo vezanim elektronimal b) U gao uzmaka elektrona. Cista povrsina cinka obasja se ultraljubicastorn svjetloscu talasne duzine ). Izracunati energiju koju prirni elektron i ugao pod kojim produzi da se krece nakoll sudara. Kvant X-zracenja talasne duzine .50 405 313 2. Rendgensko zracenje talasne duzine . Propustanjem stalne istosmjerne struje temperatura mu se odrzava konstantnom T = 2500 K.. 162.22 Fotoelektricni i Korn. Talasna duiina I I 1. Odrediti impuls fotona koji se rasije pod uglom e = 30 0 i kineticku energiju uzrnaklog elektrona.\. = 2. 1.-zracenja ().\ = 0. a) Koristeci Borov model atorna i Borove postulate izvesti lzraz za racunanje --i izracunati..0 nrn. 157. = 0.20 11.60 0.4· 1O~3 nm bornbarduje materijal za rasijavanje.200 M-e1i. U eernu se razlikuje rasijanje fotona elektronirna od rasijanja fotona protonima? Koliki bi bili pomaci talasne duzine . Kolika je energija (u MeV) rasijanih [otona i uzmaklih elektrona'! Razrnotrite da Ii se u tom slucaju opaza vazenje zakona 0 odrzanju energije? 165..5· 10. < T 3 • 156. U eksperimentu sa rasijanjern X-zracenja. 164.10 166.23.004 nrn rasijava se na grafitu. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE 1.poluprecnike prva tri stacionarna stanja! .23 Atorn.ptonov efekat 158. = 0. := 25:). Gubitke toplote provodjenjem zanemariti.6 Om. pri..3 eV) kolika je maksirnalna energija enlitovanih fotoelektrona? Koliki je napon zaustavljanja takvih fotoelektrona? 159. b) Koliki je zakocni napon za fotoelektrone izbijene iz natrijuma pod uticajem te svjetlosti? 160. Da Ii u rasijanorIl zracenju pod titn uglonl ima zracenja sa talasnorn duzinom jednakom upadrlOIrl zTaeenju? 163.2· 1O~3 nm) pIi rasijanju protonima i slabo vezanim elektronirna pod uglom e = 90 0 ? .

b) Ridbergovu konstantu. Monohrornatska svjetlost nepoznate talasne duzine pada . Cistog . ako Je VTlJeme poluraspada uranovog izotopa T = 4 . na atome vodonika koji se nah1. c) Rijesite prethodni zadatak kada bi cestica koja nalijece hila proton. b) U kakvoj je vezi ova razlika energija sa jednom od iinija u PaSenovoj seriji? 1. kvantnom stanju.24. razlaganja tre ba da raspolaze spektralni uredjaj da bi se mogle vidjeti kao odvojene .ija je energija za LiE. U atomu vodonika elektron prelazi iz stanja Cija je energija veze Eli = 0.2 eV.likuju ugaone brzine elektrona U osnovnorn i prvom pobudjenom stanju? d) Kolike 811 kineticka i potencijalna energija (u eV) atoma vo--donika kada se on naJazi U osnovnom kvantnorn stanju? e) Kolika je ukupna energija aloma (u eV)? f) Kolika je milliumlna energija (u eV) potrebna za jonizaciju atoma vodonika U osnovnom stanju? Smatrati da je rrlasa jezgra mnago puta veca od mase elektrona (m J beskonac:na).: .-"Radioaktivni natrijum llN ([25 se raspada emitujuCi {3-cestice. Odrediti masu oiova Pb"(l6 nastalog radioaktivnim raspada238 njem 1 kg. Odrediti broj atorna koji se raspadnu u 1 rng natrijllma za 10 sati.54 el/ u stanje Cija je energija pobudjivanja Ee.nergije osnovnog stanja.2. E kmir: = --·-t::. . Aktivnost nekog preparata umanji se 71 = 2. 109 godina. ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE b) Kolike su periferijske brzine kretanja elektrona na tim puta- I I i I I I 1. Pri n(-celasticnorD sudaru elektrolla Inase m sa atomom vodonika IDase M koji mirllje. Svjetlost iz cijevi za praznjenje u kojoj se nalazi vodonik obasjava fotokatodu. Svjetlost od cijevi za praznjenje u kojoj se nalazi vodonik pada normalno n3.3 i 4. Sta se moze zakljuCiti posmatranjem dijagrama? 72. koja je potrebna da prebaci atorIl vodonika iz osnovnog u drugo pobudjeno stanje.8 sati. Odrediti talasn€ duzine ovih spektralnih linija i energiju fotona upadne svjetlosti. Odrediti: a) Talasnu duzinu te svjetlosti. linije koje daje smjesa obicnonvodonika i tricijuma. energij~ ene~~etskih nivoa za n = 1. b) NaCi minimalnu kinetiC:ku energiju elektrona pri neelasticnom sudaru sa atom om vodonika koji miruje.5 . 173. Ne :uzimajuCi U obzir kretanje jezgra kod jednostruko jonizovanog atoIDa H e+.rn.5 puta za t = 7 dana. r.Ho:. b) Izracunati taiasnn duzinu emitovanih fotona! c) Kojoj spektralnoj seriji pripada ta talasIla duzina? 170. . izraclinati Ridbergovu konstantu.171. a) Odrediti razliku kinetickih energija elektrona koji nastaju pod deJstvom svjetlosti Iinija Ha i H~. Rijesiti prethodni zadatak sarno ·uzeti dvostruko jonizovani atom litijuma L£++.E rn+M 1v[ ~77. HiS.5. a) Izvesti zakon radioaktivnog raspada! b) NaCi period poluraspada datog preparata. Nacrtati na milimetarskom papiru dlJagram energetskih nivoa za H e+ i H. a) Dokazati da minimalna kineticka energija elektrona Ekrnin moze biti odredjen<-t kao .10 9 godina). od nastanka Zernlje (prije t= 2.ze U OSIlQVnOrIl. a) Izvesti izraz za energiju atorna vodonika i njemu slicnih Jona kada se uzme u razmatranje i kretanje jezgral b) Kolikom moe. NUKLEARNA FIZIKA 33 njarna? c) Koliko se rar. U ernisionom spektru vodonika koji se dobiva poslije interakcije fotena sa atomima vodonika_ javlja se ukupno sest spektralnih linija. Pri tome se prvi difrakcionj maksimum 7. difrakcionu re3etku koja ima 590 proreza na 1 m.vera od e. 176. e. a) Odrditi kvanlne [yrojeve koji odgovaraju Qvim stanjima. atoTn prelazi u pobudjeno stanje.x 10.24 N uklearna fizika 175.32 GLAVA 1. C> 174.. Period poluraspada natrijuma je T 14.a Hex (crvena linija u Balmerovoj seriji) nocl pod uglom 0 = 23°. 167. 169.

/!lie!!.::: 20 mj s pod uglom 0::] = 60° i V2 = 40 mj s pod uglorn "" = 1200 u odnosu na zadani smjer. Uzeti da je prvi vagon lokornotiva.rna.) Odrediti brzinu prvog broda U odnosu na d~rugi. Tijelo lZVTsi dva uzastopna.I 2.34 GLAVA 1. = 36'1dh/h i V2 = 72 km/h pod uglorn '" = 30 0 jedan prerna drugorn. a" zatim brzinu drugog hroda U odnosu na prvi. Graficki prikazati . ZADACI ZA AUDITORNE VJEZBE 178. Izrai'unati energetski efekat Q nuklearne reakcije Kinematika translatornog kretanja Da Ii je reakcija egzoenergetska ili endoenergetska ? 181. Dokazati da je broj radioaktivnih atorna poslije vrernena t. Odrediti srednju brzinu .2sata (stabilan) 9o U trenutku t = 0 izdvojen je Cist preparat stroncijurna 5r rnasa mSr = Cija je 1 rng. Alfa cestica sa kinetickorD energijonl Ek = 7 MeV elastic no se rasije na jezgru L£6 koje je bilo u stanju rnirovanja.. V.1 izdvajanja stroncijuma? 179.Dat je sljedeCi radioaktivni niz: 38 35 5 r90 f3-~~~_ .\.7 km/h. ZakljuCi! \ Rjes. = 4 km/h. po brojnoj vrijednosti jednaka pomjeranja.2 = V21 = 104. v ~. iste duzine ka:o~ i vagoni. Koliko se cistog goriva U 235 utrosi u toku svakog sata rada nuklearne elektrane? 1. brzinarna VI :::-. U pocetnom trenutku t = 0 radioaktivni element nije postojao (No = 0).erskoj vodi brzinarna V. jednak polovini ravnoteznog broja radioaktivnih atoma.. u odnosu na obalu v. odredi rczultujucu brzinu camca U odnosu na ohain. stvara se konstantnom brzinom q. Rje!!. posilJe 180. Radioaktivni element. '. Motorni camac se krece brzinom v = 10 m/ s U odnosu na vodu u rijeci pod uglorn Q = 1200 u odnosu na srnjer njenog toka. f3 = 117.09 m/8. Vr = 10. 39 T = 28god yOO _ _ _ f3= __ T = 64. konstatovao je da je prvi vagon prasao pored njega za vrijerne t = 4 8. Odrediti kineticku energiju uZIIlaklog jezgra ako je ugao medju pravcirna kretanja poslije sudara B = 60° 182. f3 = 900 Dva broda se krecu po rnirnoj je.68 m/ s. Cija je konstanta radioaktivIlog raspada . Koliko ce se dugo pored njega kretati n-ti ( 10-ti ) vagon? Kretanje voza srnatrati jednoliko ubrzanim . Ako je brzina vode u rijeci.92° 4.. Kolika je rnasa cirkoniju. koje je jednako periodu poluraspada T. Zr90 dvije godine Glava 2 Zadaci za kontrolisano ucenje 2. Elektricna snagajedne nuklearne elektricne centraleje Pol = 100 MW. Koeficijent korisnog dejstva nuklearne elektrane je 1) = 25%.. Posmatrac koji u trenutku prolaska voza stoji pored njegovog prednjeg kraja. 23. V12 = ~-V. 3.

za vrijeme obrtanja se fotogralise sa ekspozicijom 0. c) v. ce totalno ubrzanje bilo koje tacke tijela biti usmjereno pod uglom 76° U odnosu na srnjer njene brzine? Rjd. Odrediti pocetnu brzinu i ubrzanje kuglice smatrajuCi ga konstantnim. Odrediti tangencijalno ubrzanje tacke na tom putu ako se zna da se brzina na tom putu ravnomjerno povecavala. RJeii. an = 0. Covjek koji 5e nalazi u sobi na petom spratu vidi kako pored njegovog prozora proleti odozgo saksija sa cvijecem. Automobil se krece brzinorn Vo = 60 km/h.8 m opise ugao = 1500 . a = 63. tk = 0.23 m.14m 15.SI 8 5.o= 12. a = 0. a = 4.2.aone brzine i ubrzanja tockova automobil a za vrijeme kocenja. Na rastojanju S = 30 em od pocetka puta kolica su bila dva puta: kroz 1 sekundu i kroz 2 sekunde od pocetka kretanja. Voz se krece po krivini poluprecnika krivine r = 400 rn pri cemu je njegovo tangencijalno ubrzanje at = 0.04 s.4°. Tocak koji irna 12 jednako udaljenih paiaca. Rjd.5 m/8 2 13. Neko tijelo poCinje da se obrce konstantnirn ugaonim ubrzanjem a :-::: 0.5 m/8. a) v = 19. odrediti sa kojeg je sprata pala saksij a? 11.25 ml 8'. Rastojanje 2 m.81 mis.05 mj 8 2 • Cernu je jednaka perifer- . Odrediti srednju vrijedpost uf. = 1. t = O. I t ! " Rjeif. KINEMATIKA OBRTNOC KRETANJA 37 v(t) i 5(t) za to konkretno kretanje.2 mj 8 2 .45 ml s. Rjes. w = 6. t = 10 s e 1 Rjd. nakon iskljucenja vrti se jednoliko usporeno i zaustavi nakon 1680 obrtaja. pri cemu joj se periferijska brzina promijeni od v. a = 2. b) t = 1.32 ml8' J /~ .(3=0. ZADACI ZA KONTROLISANO UGENJE 2. n = 10 ~) Lopta pacine na raVIlU povrsiu-q. Na snimku se vidi da se svaki palac za to vrijeme obrnuD za polovinu ugla izmedju dva susjedna palca na tocku. a) a=2m/s'.5m/3 2 . jednako visini prozora saksija proleti za 0.18vo (s) 10. va = 0.15 radj 8 2 12. Uz strmn ravan gurnu se kolica.ieS. Koliko je ugaono usporenje rotora? R. Poluprecnik toi'ka je 0. at = 0.54 radl3 17. ako bismo uzeli da je duzina vagona L = 15 m. a) Kolika je brzina lopte neposredno prije sudara sa povrsinom? b) Koliko je vremena proslo od momenta kad je pocelo padanje do dostizanja najvise tacke poslije odskoka? c) Kolika je brzina lopte neposredno poslije odskoka? Rjes.23 radjs. sa visine 20 rn i odskoei na visinu 8 m. Odrediti njegovo norrnalno i totalno ubrzanje u trenutku kad je njegova brzina 11 = 10 mls. a ~" 0. Rjes. W M • = 36. NaCi: a) moduo i smjer vektora totalnog ubrzanja tacke A.3 ml3 2 ~"@ Tijelo sa pocetnom brzinom Vo = 10 m/ s poene da 5e krece jednoliko usporeno i zaustavi 5e presavsi put Sz = 20 m. Poslije pocetka kocenja on se kretao pravolinijski sa promjenljivim usporenjem i zaustavio se nakon 3 sekunde. Pod kojim uglom u odnosu na horizontalnu ravan treba upraviti mlaz vode da hi dostignuta rnaksimalna visina hila jednaka dometu? Koliko je tada vrijelne kretanja mlaza kroz vazduh? 14.2 Kinelllatika obrtnog kretanja 7.1 I I I b) ukupni put 5 koji predje tacka A izmedju dva uzastopna dod ira s povrsinom.28 3 . Rjel!. Pri krllznom kretanju materijalne tacke radijus vektora r = 0. t z = 48 2. Tacka A se nalazi na obodu tocka radijusa r = 0.5 m koji se kotrlja bez klizanja po horizontalnoj povrsini brzinom Va = 1 mls.b) 5=3. Rjd. Mali teg opisuje krug radijusa 5 ern krecuCi se konstantnirn tangen~fjalnim u brzanjem at = 0. = 0.1 s. a Br = 24. Vis ina jednog sprata je 4 m.4 m/8 do "".52 rn/s 9.67 rad/8' 16. UzimajllCi da je g .81 ml 3 2 . N aCi ugaonu· brzinu tocka.04 radj 3 2 • Kroz koliko vremena. Rjd. Za to vrijeme je presao put S = 20 m.36 CLAVA 2.= 9. a) Koliko je usporenje tijela? b) Koliko je vremena potrebno za zaustavljanje tijela? c) Nacrtaj grafik zavisnosti v(t) i 3(t)! Rjd. Rotor elektromotora koji se vrti ugaonom brzinom W = 314 radj 8. od pocetka obrtanja.

rnase· -rnz = 0. c) rad sile trenj a i d) rad sile normalne reakcije.5)' d) 24. = 4 em. RJeil. Sa koje visine je pusteno da klizi tijelorr". ~~l'Mr!!!' b) Ep = --1~1n . Manji teg se otkloni za ugao 0: = 60° i pusti. odvaja se od petlje u istoj tacki kao i mz? Trenje zanemariti. a) Av = 412 J. a) v = 3 mis. RJ·eS. a prvo tije10 vrati nazad po zIijebu.125 m. h2 = 64 em 22. RJeif.3 Dinalllika translatornog kretanja 2.3 J.30 kg koje je' mirovalo (vid\ sIiku). Tijelo mase = 0.1 kg pustimo daklizi niz kosi zIijeb. bJ AG =··294. koji prelazi u l)rnTtvu petlju" poluprecnika R = 0. a) r > R <R c) Graficki predstaviti zavisnost b) r ~p( r) za oba slucaja.75 ITL U najnizoj tacki ono se idealno elasticno su.2 odrediti: a) rad spoljasnje sile (vui'ne sile).38 GLAVA 2. h. a) c) F = "i~ai sinarctan(O. = 10 kg i rn2 = 15 kg objeseni su na neistegljivu Iaganu nit duzine L = 2 m. H = 32 rn. Odrediti: a) brzine kugli poslije sudara.62 m/ s' ako se poslije sudara tijelo m2 odvoji od petlje na visiR ni h = 1.18 m/ S2.92 rad/s. Tijelo mase rn = 10 kg podiie se polagano (bez ubrzanja) po zlijebu visine h = 3 m i duzine osnovice b = 6 m. Gravitacija 23. at = 7. a) Naci intenzitet sile F kojom stap djeluje na cesticu. b) kinetii'ke energije kugli prije i poslije sudara i c) energiju koja se utrosi na deformaciju kugli pri sudaru.5 kg i m2 = 1. b) rad sile teile. Znajuci da je koeficijent trenja izrnedju tijela i zIijeba !1 = 0.5 kg krecu se jedna prema drugoj brzinama VI = 6 Tn/ s i V2 = 2 m/ s. tako da se dodiruju. a) Ep =.7 J i dJ AR =0 20. U odnosu na ravnotezni polozaj sistema. Tanak homogen stap duzine L = 2a i mase M nalazi se na rastojanju d = 2a od cestice mase m koja Ieii na pravoj koja prolazi normalno kroz njegov centar. an = 6. d) Izracunati siiu rnedjusobnog djelovanja ako hi cestica hila na osi stapa na rastojanju d = 2a od njegovog centra. RjeS.mI)2 = 5. Rjes. Masa sloja je M i poluprecnik R.5). E~ = 18 J e) Q = 30 J 21. a koliko tangencijalno ubrzanje kanlena nakon 0.4. GRAVITACIJA 39 ijska brzina tega na kraju petog obrta? Kolika je njegova ugaona brzina i ugaono ubrzanje u tom trenutku ? RJeif.62 m/ s. Kamen se baci pod uglorn Q = 60 0 prerna horizontali.25 rn h-!jl 2. Dvije kugle masa rrI-I = 2. Razmotriti slucajeve: m. ZADACI ZA KONTROLISANO UC:ENJE 2. . Odrediti gravitacionu silu F koja djeluje na tackastu masu koja se nalazi u unutrasnjosti homogenog sfernog sloja. (m. IT = 1 rad/s' 18. Rj'eJ. cJ A" = -117. Na koju visinu h. Koliko je norrnalno. idealno elasticnim.5 S od izbacivanja ? RJei3. b) ~ sin arctan(0. F = a 25. NaCi gravitacionu potencijalnu energiju veoma tankog homogenog sfernog sloja i cestice rnase m koja se nalazi na rastojanju r od centra sfernog sloja. Vt = 0. Sudar smatrati centralnim idealno neelasticnim. pocetnorn brzinorn Vo = 19. Dva tega masa Tn. b) Ek 48 J.dari sa tijelom . . a zatim ponovo kliznuviii. b) Razmotriti slucaj d » L c) Uporediti sHu F sa silom F' sa kojom bi djelovale rnaterijalnc ta<:ke rnasa M i rn koje se nalaze na medjusobnom rastojanju d = 2a. Rjes. ce se popeti tegovi poslije sudara? Sudar smatrati centralnim.4 19.396 mis. w = 7.

RJ·eii. L ~ 2:m(:m+:md ~ 2:m+:m1 rg t vl-prva' kosmicka brzina vTperiferijska brzina tacaka na povrsini Zernlje 32. b) Tanke hornogene pravougaone place u odnosu na osu koja prolazi normalno na plocu kroz jedan njen vr1. d) Tankog kruznog prstena u odnosu na osu koja prolazi kroz centar prstena normalno na njegov11 ravan. ako su ullutrasnji i vanjski poluprecnici RI i R 2) respektivno. SmatrajuCi Zemlju homogenom lop tom poluprecnika R z .mR2 5 !>&.. 31.9(r) = __ ~:11!. a) 1) 1= =L' ) 2) 1 = =L' b) I = "'i.U sistemu °kao na slid poznate su mase tij"ela rnl = 4kg i rnz 2kg. = 2. ZADACI ZA KONTROLISANO UGENJE 2. ubrzanja a2 koje centrifugalna sila inercije saopstava tijelu na ekvatoru i as ubrzanja koje Sunce saopstava tijelirna na Zernlji. 2) a2 1 0.tijelo koje se moze pomjerati kroz uski kanal napravljen kroz Zemlju duz njene ose (Predpostaviti da je potencijalna energija tijela na beskonacnosti od centra Zemlje jednaka nuli). 2. NaCi moment koliCine kretanja sisterna u trenutku i od pocetka kretanja..5. a. Odrediti odnose ubrzanja koje gravitaciona sila saopstava tijelu na povrsini Zernlje. U trenutku t = 0 sisteIIl se prepusti samOIIl sebi i on poene da s'e krece. c) Homogenog diska U odnosH na osu simetrije koja je normalna na ravan diska. i sirina. a poluprecnik R. odrediti potencijalnu energiju Ep( r) sistema Zemlja. "1 M .0006 )' = .9(r) i I"(r). koeficijent trenja /1 = 0. r { ---l r 2 ' r < ltr'- R.-. (Rl ~ R2 ~ R).0034 0..'+b')' 3 _ 12 3 7 a. Rjeii. koja je jednirn krajern vezana za jednu tacku na obodu kotura. dati objaSnjenje kako se pojavljuju plirna i osjeka. 28. RJ'eii. na stap i prolazi: 1) kroz jedan njegov kraj i 2) kroz njegov centar rnase.. -. koliko puta je kineticka energija satelita u drugom shicaju veca od one u prvom. HZ. r:2:R rp= -27rpry (R2 { .8. masa m. a. Kolika je potencijalna energija Ep(O). Izracunati taj moment ako hi disk hio ad bakra zaprerninske mase p = 8900 kg/m. R. b. a na slobodni haj je privezano tijelo rnase m. M.- a) Tankog homogenog stapa u odnosu na osu koja je norrrHllna 'i). Predstaviti na . e) Homogene kugle 11 odnosu na osu koja prolazi: 1) kroz centar.5 Dinarnika rotacionog kretanja 30. NaCi jacinu gravitacionog polja § i potencijal tp gravitacionog polja te kugle kao funkciju rastojanja r od njenog centra (za r < R i r > R). as R. R Jeso 0 . I h' c) 1= =~' 0. Masa stapa je m. Data je homogena kugla mase M i poluprecnika R. Sm.) 3' r .asa ploce je m. Ek2 =J~::~:)2 = 1:_27. debljine 1> = 2.. duzina a i sirina b. 1" . RJes. 29. a njegova duzina L. .0 rnm.10- 3 kgm' d) 1 = mR'. Satelit bi trebao da se krere u ekvatorijalnoj ravni Zernlje u blizini njene povrsine po kruznoj putanji u smjeru) ili u suprotnom .1 izmedju tijela rnl i horizontalne . Masa kugle je m. u sistemu referencije vezanom za Zernlju. Izvesti izraz za racunanje momenta inercije: Rjd. i poluprecnika R = 100 mm. "1 M . Nacrtati odgovarajuce grafike za . smjeru ad njenog abrtanja ako sopstvene ose. Na masivni nepomicni kotur mase m'l i poluprecnika r namotana je lagana nerastegljiva nit. Ep(O) = -21fp/mR" Ep(O) = %Ep(Rz) 26..crtezu vektor rIlomenta koliCine kretanja sistema U odnosn na osu oko koje se obrce kotur. 0. ' r> - < R R 27. 2) kroz jednu tacku na njenoj povrsini u pravcu tangente. kojom raspolaze sistem kad je tijelo u centru? Uporediti Ep(O) sa potencijalnorn energijom kad je tijelo na povrsini Zernlje Ep(Rz).3. i zanemarujuCi otpor vazduha. ryM i'. NaCi .!. DINAMIKA ROTAClONOC ImETANJA 41 25. e) 1) I = ~mR2.atrajuCi daje gravitaciono polje Mjeseca na mjestu gdje se nalazi Zernlja nehomogeno. Ep(r) = -21fp/m (R..40 CLAVA 2.

42

CLAVA 2. ZADACI ZA KONTROLISANO UGENJE

2.6. IiIDROS'TATIKA I IIIDRODINAMIKA
objeseni su u jednoj istoj tacki A, oko koje mogu slobodno oscilovati. Duzina maternatickog klatna je jednaka duzini stapa. Kuglica klatna se otkloni u stranu tako da se podigne na visinu h u odnosu na svaj najnizi palazaj. Aka se kuglica pusti ana se neelastiCno sudari sa stapom. Kako ce se kretati kuglica i donji kraj stapa poslije sudara i na koliku visinu ce se podiCi.

43

podloge, kao i masa kotura m = 10 kg, koji mozemo smatrati homogenim diskom. Nit se ne kHze po koturu. U trenutku t = 0 tijelo m2 pocne da se spusta. ZancmarujuCi masu niti i trenje U osovini kotura, naCi rad sile trenja koja djeluje na tijelo ml za vrijeme t = 5 S od pocetka kretanja. Kolika je kineticka energija sistema u tom trenutku? Koliko je smanjenje potencijalne energije sistema? Smatrati da tijelo ml ostaje

L

.~
.. m

m,

-':'--.-.~.

m,

stalno na horizontalnoj podlozi i da nema trenja u osovini kotura kao ni sa vazduhom. '

Rjes. Ii = (2rn+1I)(~hm+M) 35. Rijesiti prethodni zadatak pretpostavljajuci daje prije sudara bio otklonjen stap ( njegov donji kraj podignut za h). 3M'h R- , f
]CS.

~I

=

2(3m+Mr'~

Rjd.

36. Sa jedne iste visine strme ravni istovremeno pocnu da se kotrljaju homogeni valjak i kugla jednakih poluprecnika. a) Koje tijelo ce irnati vecu brzinu na nekoj datoj visini? b) .Koliko puta ? c) Koliko puta ce brzina jednog tijela biti veca od brzine drugog u datom trenutku? RjcS. a) kugla , b) Vk = V 14 v, c)"-k = 14 11._'v v"

I,

33. Oko horizontalne ose moze slobodno (bez trenja) da se vrti poluga mase m = 1 kg (vidi sliku). Na krajevima po luge smjestene 8li tackaste mase ml = 0.2 kg i rn2 = 0.3 kg. Prepusten sam sebi sistem prelazi iz horizontalnog u vertikalni polozaj.

2.6

Hidrostatika i hidrodinamika

o m,(t==+===~====3+m,
L, L~

Koliku c~ brzinu imati masa m2 u najnizoj tacki putanje, aka je L1 = 0.2 m I L2 = 0.8 m.

Rjes. v = Lzw,

w

=

V2~~"

V

= 2.16

m/s

34. Matematicko klatno mase m i stap rnase M (vidi sliku)

37. U spojenirn sudovima se nalazi ziva. Povrsina presjeka jednog kraka je cetiri puta veca ad povrsine presjeka drugog. U uski krak se nalije stub vode visine Ii = 70 em. Za koliko se podigne ziva u sirern, a spusti u uzem kraku U odnosu na prvobitni polozaj. Zapreminska rnasa vode je Po = 103 kg / m S , a zive P = 13.6.103 kg / m 3 • Rjes. hI = 'i¥!J1 H = 4.1 em 'P 38. Pravilan drveni cilindar pliva na povrsini vode take da se u vodi nalazi 0.9 njegove visine. Koji dio visine dEndra ce bit~ potopljen u vodu ako na vodu nalijemo sloj ulja koje potpuno prekrije cilindar. Zapreminska masa ulja je Po = 0.8.10 3 kg/m" a vode Po = 103 kg /m 3 • Rjd. h, = H /2

44

GLAVA 2.

ZADA.CI ZA KONTROLI5ANO UGENJE

2.7. 05CILATORNO KRETANJE

45

39. Sa visine h = 1 m iznad nivoa miTne jezerske vode pusti se da slobodno pada mala sfeTna kuglica od materij-ala zapreminske 3 mase p = 920 kgjrn • Na kojoj dubini u vodi ce se zaustaviti ta kuglica? Koliko vremena ce se kretati kuglica kroz vodu? Otpor vode zanemeriti, a gustinu srnatrati poznatom.

1L) m, t, = 2t = - - - = 104 s • • (po-p)g' 40. Kroz honzontalnu kapllaru unutrasnjeg poluprecnika r 1 mm i duziIie L = 2 ern koja se nalazi na boenoj strani otvorenog cilindricnog suda poluprecnika R = 2 em istice ulje koeficijenta viskoznosti 1] = 1.2 Pas i zapreminske mase p = 900 kg/rn 3 • Iz~acunati kolika je brzina Vl isticanja ulja kroz kapilaru, a kolika je brzina spustanja nivoa ulja. u cilindricnom sudu u mornentu kada je nivo ulja nad sredistem kapilare h .= 26 em. Smatrati da ne dolazi do zadrzavanja ulja na zidovima suda. R' .. v] = afl h = 1.2 em j s, v = "k2Vl = 0.3,10- 2 cm/s , Jes. 81}i. .PO

· ' I' RJe5. H = --:::- h
~

=

.

-'

.'

2py'2ih

= -0.8 m.ls 44. N a krajeve opruge kao na sEci pricvrscena su dva tijela rnasa ml i mz. Ako oprugu rastegnerno; drzeCi za tijela i pustimo obje mase istovrerneno, nastace mz oscilatorno kretanje. Odrediti period oscilovanja sistema. Krutost opruge je k. Sva trenja, kao i otpor vazduha za~em.ariti.

RJes. x = -0.29 m,

Vx

Rje[;. T

=

27fyi~.. m =
k'

.2'l1."'.L
ffl.,j-+m.2

41. Iz cilindricnog suda vlsine h = 1 m i poprecnog presjeka povrsine S lstice voda kroz otvor na dnu. OtVOT na dnu je kruznog oblika povTsine 5, = cO / 400. Izracunati za koje vrijerne ce voda isteCi iz suda, ako je on u pocetku bio napunjen vodom do vrha. Kontrakciju mlaza fie uzimati 11 obzir.
·'·t~1./2h(2 RJes . . - s~ V -,; cO ~2) .- ", == 180
5

45. Ako bi se kroz Zemlju probio tunel, u nekom pravcu koji ne prolazi kroz centar (vidi sliku), i u njega, u tacki A postavilo tijelo mase m, m ono bi, ukoliko nema trenja, vrsilo harmonijske oscilacije. Dokazati to! A Zernlju smatrati homogenorn kuglom zapreminske mase p = 5.5.10 3 kg/m s Rotaciju ne uzirnati u obzir. Naci period j;ih oscilacija. · " 4 RJes, F x = -si7rpmx,

l' = . f'Fi .:= 84.5 m£n

4.2. Na zidu suda sa vodom napravljena sujeda~ nad drugim. dva otvora svaki povrsine cO. Rastojanje medju otvorima je h. U sud se u svakoj sekundi ulije Q litara vode. N aci tacku presjeka mlazeva koji isticu iz otvora, ako je Q jednako zapremini vode koja u sekundi istekne kroz otvore. · .. n2 S2"h 2 Q' RJe5. x =."-- - _ .., - y - - - 4gh _ .L 4g,<>2 QZ, -- 4g82 8g

V IP

2.7

Oscilatorno kretanje

46. Neka malo tijelo vrsi priguseno oscilovanje sa kruznorn ucestanoseu w = 25 rad/ s. NaCi koeficijent prigusenja /3, ako u pocetnom trcnutku brzina tijela iznosi Vo = 0, a njegovo pomjeranje od. polozaja ravnoteze r; = 1.02 puta manje od amplitude u pocetnom trenutku. RJes. f3 = -w tan a = 5.1 3- 1 47. Na oprugu ciju masu mozemo zanemariti objesi se teg, usljed (ega se ona istegne za .6..L = 9.8 em. Koliki ce biti period oscilovanja tega, ako ga malo gurnemo u vertikalnom praVCll ? Longitudinalni dekrement prigusenja je )" = 3.14.

43. Kuglica vrsi harmonijsko oscilovanje duz X-ose, aka ravnoteznog polozaja x = O. Vlastita kruzna ucestanost oscilovanja je Wo = 4 rad/ s. U jednoID trenutku koordinata polozaja cestice je Xo = ~,25 rn, a projekcija njene brzine VOx = 1 m/s. NaCi koordinatu polozaja x i brzinu Vx ~estice nakon t = 2.4 s. Graficki prikazati zavisnost x, Vx i ax od vremena t.

Rjes. T = 21fJ D.gL

[1 ~ (,";:)'] = 0.7 s

48. Kada se kuglica mase m objesi na oprugu ona se izduzi za t:"L, Pod djelovanjem spoljasnje vertikalne gile, koja se mijenja po harmonijskom zakonu i irna a:tnplitudu Fo; kuglica vrsi prinudne . 'oscilacije, Logaritamski dekrernent prigusenja je A.. ZanemarlljuCi masu opruge, naCi kruznu ucestanost prinudne sile pri kojoj ce arn-

46

GLAVA 2.

ZADACI ZA KONTROLlSANO UGENJE

2.9. NAUKA 0 TOPLOTJ. GASNI ZAKONI

47

plituda pomjeranj;; kuglice biti maksirnalna. Kolika je ta amplituda?

· • RJes.

w

rez

-

I g ,~I"(,,l' V!~--·I.::· b.L 1+(>.j21r)2'

a

rez -

-

F· ( oAL::"L
41rmg

1+ ,;;:-z

4,' )

49. Kuglica mase m = 50 g objesenaje na oprugu bez tezine, krutosti k = 20 N / m. Pod djelovanjern prinudne vertikalne harrnonijske sile kruzne frekvencije w = 25 Tad/8 kuglica vrsi uspostavljene prinudne oscilacije sa amplitudOni a = l.:1 ern. Pornjeranje zaostaje u fazi za prinudnom silom za a = 37r /4. NaCi rad prinudne sile za vrijeme jednog perioda. RJes. A = :rrma' ([U' - wl) = 6 . 1O~3 J

2.8

Talasno kretanje
t;(x, t) = 60 cos{1800t ,- 5.3x)

50. Jed.naCina progreshrnog ravanskog talasa ima oblik:

gdje je f. dato u mikrornetrirna, t 11 sekundarna, x u metrim,a. Nab: a) Odnos amplitude pomjeranja cestica i talasn€ duzine. b) Amp litudu oscilovanja cestica sredine i njen odnos sa brzinom sirenja talasa. c) Amplitudu oscilovanja relativne deforrnacije sredine i njenu vezu sa amplitudom oscilovanja brzine cestica sredine. Rjeii. a) ~ = ak = 506 . 1O~6 b) a = 60 . 1O~6 m ' c ~ 2r. . , w 1.77.10,.7 8
A

52. U sredini sa gustinom p siri se ravanski longitudinalni harmonijski talas. Brzina talasaje v. SmatrajuCi daje prornjena gustine sredine pri prolasku talasa /!"p < < p pokazati da je: a) prirast pritiska u sredini /!"p = "pv 2 ~;, gdje je ~ relativna deformacija sredine. b) Intenzitet talasa dat relacijom 1 = ,6,P2:,...." gdje je /:),.Pmaz amP" plituda oscilovanja pritiska. 53. Najednoj istoj normali na zid nalazi se izvor zvuka frekvencije Vo = 1700 Hz i prijemnik. Izvor i prijemnik su nepokretni, a-, zid se udaljava od izvora brzinom V z == 6 cmj.s. NaCi frekvenciju udara (otkucaja) koju ce registrovati prijemnik. Brzina zvuka je 340 m/ s. RJeii. V = v '+v~ Vo = 0.6 Hz v", 54. Tackasti izotropni izvor zvuka zvucne snage P = 0.1 W nalazi se u centru supljeg cilindra poluprecnika R '~-::::: 1 rn i visine h = 2m. PretpostavljajuCi da zidovi cilindra potpuno apsorbuju zvuk naCi srednji fluks energije koja pada na bacIlu pavrsinu cilindra. RJd. <j) = Psin(arctan,~) = 0.07 W 55. Na rastojanju Tl = 20 rn ad tackastog izotropnog izvora zvuka niva jaCine je Ll = 30 dB. Zanemarujuci prigusenje zvucnih talasa naCi: a) Nivo jacine na rastojanju T2 = 10 rn ad izvora! b) Rastojanje r od izvora na kome se zvuk fie cuje. RJd. a) L, = L, ····20 log'" = 36.02 dB, b) r "' ' 632.45 m

c) e max = ka = 3.18·10-4, G rnax = ka = ~ = Vm.(~'" W " 51. U homogenoj elasticnoj sredini rasprostire se ravanski talas oblika
t;(x, t) = a
C05(1Ot

2.9

N auka

0

toploti. Gasni zakoni

~ kx)

Predstavi za trenutak t = 0: a) Grafik zavisnosti ad x veliCina: E f;!£ f;!£ , at' ax b) Srnjerove orzina cestica elasticne sredine u tackanla gdje je E = 0 za slucaj longitudinalnog i transv-erzalnog talasa. ' c) Grafik raspodjele gustine sredine p( x) za longitudinalan talas (uzeti sredinu proizvoljne gustine Po). RJeii. a) E(x) = acoskx, 'i;f = awsinkx, E; = ~aksinkx c) p( x) = Po + poak sin kx, gdje Po gustina sredine kada u njoj nema talasa.

56. Tocak lokomotive ima poluprecnik ro = 0.5 m na to = 0 °C. Odredi razliku u broju obrta tocka ljeti, na, temperaturi t, = 25 DC i zimi, na temperaturi t, = -25 DC, na putu od L = 100 km. Terrnicki koeficijent linearnog sirenja metala od kojeg je napravljen tocak je
O!

= 12 . 1O~6 °C~1

RJes.

~n ~ ~o:dtl-t.
2r.rl}

.u

~ 19

57. Staklena kuglica terrnickog koeficijenta zapreminskog sirenja I, vaga se u tecnosti na ternperaturi tl i t2' Tezine istisnutih tec:nosti na tim temp-eraturama su G 1 i G z - Odrediti term,icki koeficijent zapreminskog sirenja tecnosti It.

pod pretpostavkom da se temperatura gasa ne mijenja. = 4. R' " .-.26 M J / kg... m3 q. a) p = Pl~~_~~V2 = 0.\ 56. treba da se zagrije do temperature t3 = 50 DC dovodjenjem vodene pare temperature t2 100 "C. Cellcna sipka duzine L = 0.t 3 . logS .25 DC. Masa vode je m.. ako je temperaturna razlika izmedju povrsine cijevi i spoljasnje sredine 11 oha slucaja ista. a specificna t. GASNI ZAKONI 49 58. iJJ.. Oba sloja zajedno imaju debljinu jednaku polovini poluprccnika cijevi. ~ = A" .n2P. Specifieni t.lAz 68. nalazi se gas pod pritiskom P1 = 105 Po.21 kPa 62.1 ? R. Kod jedne cijevi ullutrasnji sloj je sa vecom termickom provodnoscu. Ryes.5 K-j 59. 10.\._ ( V )20 63. 10 5 Pa. Iz ovog stanja gas se izotermno sabija do pocetnog stanja.1 J / kg. Q = mC2(O DC -t) +mg.zd 1 +)'ld221 4a 2 ).18.In 2) = 2.d.. m = . Odrediti: a) Pritisak gasa poslije otvaranja slavine.1 kJ jkgK. temperature to 0 DC.103 K. ako je sistem na tern-_ peraturi T = 300 K. Dok je slavina zatvorena u prvom sudu zaprernine VI = 2 dm s . NAUKA 0 TOPLOTI.oplota topljenja led a je qt = 0. i '\2' Naci odnos topiotne provodljivosti kocke u pravcu ploCica i normalno na plocice.zdz)(). specificna top Iota topljenja led a q. i da je broj plocica podjednak- Rjes.2t = 2. 10-. Koliki je termicki koeficijent zapreminskog sirenja stakla od kojeg je sud napravljen. Koliku masu vodene pare treba uvesti. koji ce se istopiti za T = 10 min. Srnjesa vode i leda.01 . 67. Kolika se koliCina toplote dovede masi led a od 0. = 0. Specificna toplota isparavanja vode je qi = 2.3 kJ 6Ei.4 m 2 zagrijava se na jednom kraju do temperature t1 = 300°C. Prostor rnedju koaksijalnim cilindrima poluprecnika R.48 R' Y - GLAVA 2. ako je termicki koeficijent zapreminskog . a kod druge cijevi je obrnuto.33 MJ j kg. 5 °C.5 kg koji se nalazi na temperaturi t = ~.26 M J 61.-+c(tz t3) = 193 9 60. a leda m2 = 0. P2D Po 1'+L>V = 1. a njegova tezina je pri tome G 2 = 13. KIipnom purnpom zapremine . jednakih precnika i duzina. izracunati masu leda m.= ] . 71 = G'-G(~'!Zg:)t-q'>.-i-mC1(tk -0 DC) +mqi = 1.. jedan dio zive istekne iz suda.liGlti -Gzt .·t?~Gltl'"rlt2tl(G2~GJ) Gl·~GZ+. Kocka je sastavljena od ukupno n Ilaizmjelllcno poredanih plocica razliCitih debljina d . Ry·d. R."ei!. da se prevede u paru pod normalrum atmosferskim prltiskom temperature tk = 100 GC. = 1 kg.2 m. j dl+). Kada se ovaj sud zagrije do temperature t = 5. It ~ G.:: p(V~.76 N. RJeif. obmotane su dvoslojnom termickom izolacijam.= 46 g q. bez gubitaka kroz bocne strane.53 N. PretpostavljajuCi da se prenos toplote vrsi iskljuClvo duz sipke. i R2 .5kg. Dva staklena suda S11 medjusobno spojena preko slavine. ZADACI ZA KONTROLISANO UGENJE Jes.9 W /mK. A = nT R(l.10 5 Pa.oplotni kapaciteti vode i leda su C. Kakav je odnos izgubljenih koliCina toplote hoz ovu izolaciju u ova dva slucaja. i d2 i razlicitih top lot nih provodljivosti .83 64. a drugirn krajem je zaronjena u smjesu vode i lecla..9. pod pretpostavko:m da je razHka temperatura ista.L .6..66.33 MJ /kg. Stakleni sud je tezak Go = 0.19 kJ / kg I{ i C2 = 2. = 0. V = 400 ems vrsi se ispumpavanje balona zapremine V = 1 dm 3 • NaCi pritisak u rezervoaru poslije dvadesetog hoda pumpe.33 11. a zatim izohorno hlade do pocetne temperature. b) n. Rjes..d 2. Skicirati navedeni proces! Izracunati izvrseni rad smatrajuci da su veze medju atomima u molekulima krute.~.8 .i. a specificna topiota isparavanja vode qi = 2.ZQl Jes. b) KoU5:inu materij~ (gradiva) u oha suda.tST R Jes. Koeficijent toplotne provodnosti celika je.525 . Koeficijent toplotne provodnosti jednog sloja je dva puta veci od drugog. U kojem odnosu su potrebne koliCine toplota da bi se helijumu: a) Povecala zapremina dva put a pri stalnom pritisku? b) Povecao pritisak tri puta pri stalnoj zapremini? Adijabatska konstanta helijuma iznosi K = l.26 M J I kg i specificna toplota topljenja leda qt = 0. povrsine poprecnog presjeka S = 3 . Proces ispumpavanja smatrati izotermnim. Tri mol a kiseonika na temperaturi T = 300 K izobarIlo se sire do dva puta vece zapremine.. ako je pocetni pritisak Po 1.t q)( rn l+m"H-m... Ish sud napunjen zivom tezi G 1 = 13."d. Rjes. · " ). Specificni toplotni kapacitet vode je 4186 J / kgK.irenja zive 72 = 1.23 mola ..12 & q2 310g 2 logS . 10' Pa. a u drugom sudu zapremine V 2 = 7 dm 3 isti gas je pod pritiskom pz = 0. respektivno.?l = 0. 66.84 N na 0 °C. Dvije cijevi.63..

- K 73. ako je temperatura unutrasnjeg cilindra t l . Zanemarujtici efekte krajeva naCi otklon elektrona od prvohitnog pra~ca kretanja na ekraJm koji je udaljen L. = 476 mis. 2 1 v?r (k1')3j2e --".' V. Odgovara Ii najvjerovatnija vrijednost energije najvjerovatnijoj brzini ? R· .9· 10. 1 "2kT J Ne.. a rastojanje izmedju njih d = 1 ern. N aCi raspodjelu temperature u tom prostoru. lO~ 70. 76. b) N aci intenzitet brzine V molekula pri kojoj je vrijednost Maksvelove funkcije rapodjele na temperaturi T izracunatoj pod a). na nivoima koji su jedan od drugog na rastojanju tlh = 3 em duz linija sile polja. put a visoj.5 71.50 GLAVA 2. u= ~ 2 78.j·(E) = Jes. NaCi sUu kojom homogeno gravitaciono polje djeluje na cesticu.!1 . NaCi. Koliku koliCinu toplote je potrebno dovesti azotu da bi se srednja kvadratna brzina (efektivna brzina) molekula povecala I) = 2 puta? Veze medju atomima u molekulu smatrati krutim.-rDw2 2.oc ~+-(~r~)2 = e[ K b) 11 = V h RT 'lh:>. = 30 ern od kraja ploca kondenzatora. Elektroll se poene kretati iz stanja 'mirovanja u hOIIlogenom stacionarnom elektrii'nom poljn intenziteta . odgovarajucu raspodjelu po kinetickim energijama E. a) T = M(v. Kroz koliko vremena od pocetka kretanja ce kinetii'ka energija elektrona postati jednaka njegovoj energiji rnirovanja? Koliki je put elektron presao za to vrijeme? Kolika Inu je brzina u tom trenutku? Rjes.1 . F = ~~ In I) = 0. Pornocu Maksvelove funkcije raspodjeJe molekula po intenzitetima brzina naCi vjerovatnocu da rnolekuli azota na temperaturi T = 300 K imaju brzine izmedju 300 rn/ s i 305 rn/ s.10 Molekularno-kineticka teorija 74. Temperatura sistema je 280 K.:: =10 kV / em. Vnaj v'f = If! = 450 rnls. ZADACI ZA KONTROLISANO UGENJE 2.!!!!l____ (p-po)(r. Idealni gas se sastoji od molekula mase rn i nalazi se na temperaturi T. NaCi masu mola cestica koloidnog rastvora ako je pri vrcenju centrifuge ugaonom brzinorn W oko vertikalne ose. t = VEdEk~~ ce = 3 ns. ista kao i na temperaturi r. njihova duzina Ll = 3 ern.19 N.N R Jes. Idealni gas se nalazi pod norrnalnirn atmosferskirn pritiskom i ima gustinu p = 1 kg jrn 3 . respektivno (p > Po).6. Gustine cestica i rastvaraca su P i Po. koncentracija tih cestica na rastojanju T2 od ose vrcenja TJ puta veca nego na rastojanju Tl u isoj horizontalnoj ravni (rz > rd. Rje§. Q = 1(1)2 _ 1) jmR~ .6364 M ry-l - '.6. ako se koncentracija tih cestica na dva nivoa razlikuju 1] = 2 puta.11. Izracunati srednju vrijednost brzine i vrijednost efck= "lir M2 ·". Nerelativisticki elektron ulijece po sredini u prost or izmedju plota ravanskog kondenzatora norn1alno na linije sile elektricnog poIJa brzinom Vo = 107 mis. t = t1 ~ lntk:/'k dIn ~l 2. R'Tp. = 517 171. KRETANJE U ELEKTROMAGNETNOM POLJU 51 ispunjen je homogenom sredinom koja provodi toplotu. 69. Rfes.11 Rjes. veJ = Vnaj = [if! = J'':J = 422 mj s. v = J~T.10 kJ 2 M 75.3nTv 2RT 4 tivne brzine (srednje kvadratne brzine). 1m. = 300 mj 8 i V2 = 600 mj s odgovaraju jednake vrijednosti Maksvelove funkcije raspodjele. Pod kojirn uglom u odnosu na prvobitni smjer kretanja . Napon izmedju plota je U = 100 V.. srednju i efektivnu (srednju kvadratnu) brzinu molekula gasa. a spoljasnjeg t 2 - RJes. Kolika je najvjerovatnija brzina molekula azota u prethodnom zadatku.-V~ Enai = kT E.-vTJ = 328 _ 4R In :: JFf 77. Izracunati najvjerovatniju. y3:J R 'es M = J. S = m". N 4 (M)3 /2e-.v = 6. v 2 .. pomocu Maksvelove funkcije raspodjele molekula po intenzitetima brzina. a) NaCi ternperaturu na kojoj intenzitetima brzina molekula azota V./. v= J!! = 508 Tnls. Rjes.m. Kretanje u elektroIllagnetnoIll pOlju = = 551 mls 72. Masa azota m = 15 9 nalazi se u zatvorenom sudu na temperaturi T = 300 K.45 . RjeiJ.

52

GLAVA 2. ZADACI ZA KONTROLISANO UGENJE

2.12. SPECIJALNA TEORIJA RELATIVNOSTI

53

elektroni napustaju kondenzator.

RJeS. h = :::~ (~

+ L,) [

=0.166 m,

e=

27.So

79. lzmedju horizontalnih ploca ravanskog kondenzatora na kojeg je prikljucen jednosmjerni napon U = 100 V ulijece elektronski snop pod uglom 0 = 30°. Elektroni u snopu imaju energije u intervalu od 0 do 750 eV i raspodjela elektrona po energijamaje ravnomjerna. Koji ee dio ukupnog broja elektrona udariti u gornju ploou kondenzatora? Ako je rastojanje izmedju _ otvora na donjoj ploCi (vidi sliku) L = 2v3 em, rasc~ i tojanje izmedju ploca d = ~. 1.5 em odrediti energiju c~! lektrona koji prolaze kroz ~. oba otvora. Smatrati da u" /~. A Ri pad elektrona na plocu ne 'r(p i " . ~ mlJcnJa napon izmedju plo/:

efektivnu vrijednost napona na duantima tog ciklotrona, pri kojoj rastojanje .medju susjednirn trajektorijama po]uprecnika r = 0.5 m za prot one nije manje od !:'.r = 1.0 em.. RJes. U ~ ~2v2m.r.D..r = 1.03· 10 5 V ,

2.12

Specijalna teorija relativnosti

1

5 83. Dvije cestice se krecu jednakim brzinama v = 0.75e po jednoj pravoj i padaju na metu. Druga cestica je na metu pala poslije prve cestice nakon t : .: : 10- 8 s. N aCi rastojanje izmedju cestica pri polijetanju u sistemu referencije vezanom za cestice.

RJeS. !:'.x = ,,;;-"T~ = 3.4 m
1-~

-

J

ca.

Rjes. E, =

"NN
o

=

E".".-E, E".""

_L,U_ 2dsin 20 ~

= 82.25%. gdJ'e J'e E, = -"L_ ' cosZ B 133 . 3 eV

=

133.3 eV

80. Elektron ulijece brzinom Vo = 10 4 mj S 11 stacionarno homogeno ma.gnetsko polje indukcije B= 0.01 T pod uglom a = 30 0 u odnosu na smjer magnetskih linija sile. Odrediti poluprecnik spirale po kojoj se krece elektron, kao i broj obilazaka po spirali dok elektron predje rastojanje L = 1 m dui Iinija sile. RJes. r = mlJo sin..Q. = 2.84 . 10-4 m, N = ____ = 323.62 L
eB
'2~rcotQ

81. Nerelativisticki protoni se kreeu pravolinijski u oblasti gdje su medjusobno okomito postavljeni homogeno elektricno i magnetsko polje intenziteta [=4 kV jm i B = 50 mT. Putanja pri y tom lezi u X Z -ravni i zaklapa ugao 'P = 30 0 sa X -0o som. N aCi korak spirale po x kojoj ee se kretati protoni z poslije iskljncenja elektricnog polja. Rfes. D..L-= 27rn;~~n'PE=-6··cm 82. Frekvencija generatora ciklotrona je 1/ 10 MHz. NaCi

" 84. UoCimo dva para satova. Prvi par A'B' se krece u odnosu na drugi par AB brzinom v) kao na slid. Satovi A i B postavljeni su jedan od drugog na udaljenosti od L metara na liniji i'vrsto vezanoj s njima i sinhronizovani. Analogno je uCinjeno i sa satovima A' i B' u njihovom sistemu referencije. Za pocetak racunanja vremena usvojilDo momenat kada su satov; B' i A bili jedan poB A red drugog. Odrediti: a) pokazivanje satova B' i B kada se nadjn jedan pored drugog s tacke gledista posmatraca vezanog sa satom B. b) pokazivanje satova A' i A s tacke gledista posmatraca vezanog sa satom A.

6--LQ_o
=
!~--., TEVl - ~ c2

·, a RJes. )
TA

TB

= -, TE'
t!

L

= -V

LF-1

2

v'
C

b)

= 10 ~;;; vVl.-c 2

)

TA'

= 10 v

85. Dvije relativisticke ('est ice se kreen pod pravim ugiom jedna u odnosu na drugu, pri cemu jedna brzinom VI) a druga brzinom Vz· N aCi njihovu relativnu brzinu.
RJ"cS.

v

r

=

2 \/v 1 + V' I 2

_

f\"-'-"'-)'. c

86. Naci obrazac za transformaciju ubrzanja pri prelasku iz nepokretDog u pokretni slstem, aka se pokretni krece brzinom u u

54

CLAVA 2. ZADACI ZA KONTROLISANO UCENJE

2.13.

TOPLOTNO ZRACENJE

55

odnosu na nepokretni sistem u pozitivnorn smjeru· X-ese. Razrnatranje provesti za jednodimenzionalan slucaj. ·• ,~ R Jes. w;r; - W'X (1_#')'1' , (3 ~ u ( •• ) ,~l-~'
l)

92. Zakon raspodjele energije zracenja u spektru apsolutno crnog tijela na jednoj stalnoj temperaturi l' ima oblik w(w)dw = _._~.!1'_ 2 3
1r C
ekT -1

_fu£

87. S kakvom brzinom odmice od nas neka maglina ako je poznato cia je linija vodonika .\0 = 434 nm u njenorn spektru pomaknuta ka infracrvenom podrucju za 130 nm. · RJeB. v ~ C (A/AO)'-1 ~ 0.26 e ~ (A/-'0)'+1 ~ 88. Elektromagnetni talas frekvencije Wo pada Ilormalno na povrsinu ogled ala koje nlU se krece u susret brzinom v ~ c. NaCi frekvenciju refiektovanog talasa.

Presavsi na novu promjenljivu

X

= liw k1' pokazati da je:

I

a) ukupna gustina energije zracenja proporcionaina cetvrt,om stepenu apsolutne temperature, b) kruzna frekvencija W 7n , na kojoj w{w) ima maksirnalnu vrijednost, proporcionalno apsolutnoj telnperaturi T.

Rje!!. a) w

=

_1!~ (kT)4 Jo eX~l ~ roo x'dx 1r2C3 n
W
7n

b)

= ,~~§22kT

RjeiJ. w

= Wo

(1 + 2~)

89. Radio lokator radi na talasnoj duzini .\ = 50 em. Odrediti brzinu priblizavanja dirigovanog projektila, ako je razlika frekvencija izmedju signala otpremnika i signala reflektovanog od projektila na mjestu lokatora 6v = 1 kHz.

93. Zracenjern od Sunca, svake minute, na 1 cm 2 povrsine Zemlje dodje 8.12 J energije. Izracunati temperaturu na povrsini Sunca, pod pretpostavkom da one zrai'i kao apsolutno crna tijelo. R.astojanje Sunee-Zemlja je d = 149.5 . 10 6 km, a poluprecnik Sunca R = 695550 km.

.

cons

t . 1'4 )

- canst· ~

T

Rjes. v = f6V = 0.25 kmj s
90. Doplerov efekat omogucio je da se otkriju dvojne zvijezde toliko udaljene da se njihova razdvojenost nije mogla uoCiti teleskoporn. Spektralne linije takvih zvijezda pojavljuju se periodicno udvojeniID, iz cega se Inoze zakljuciti. da se izvorom pojavljuju dvije zvijezde, koje se okrecu oko svoga centra masa. Smatrajuc.i da su mase zvijezda jednake, naCi rastojanje izmedju njih i njihovu masu, ako je m,aksimalno rascjepljenje spektralnih linija (6.\j.\) ~ max = 1.2.10. 4 pojavljuje se svakih T = 30 dana.

RJes. T

= [(~)

;;]'/4 = 5762 K.

94. Metalno vlakno precnika d = 0.02 em zagrije se pomocu elektricne struje na ternperatuTu Tl = 3000 K-. Ako pretpostavimo da vlakno zraCi energiju kao apsolutno crno tijelo i da je zracenje jedini naCin odavanja toplotne energije U okolinu, izracunati koliko vremena protekne od trenutka iskljucenja pa do trenutka kada. temperatura vlakna opadne na vrijednost Tz = 800 K. Gustina materijala vlakna je p == 1.9 . 104 kg / m', a njegov specificni topotni kapacitet c =, 155 .TjkgK.

R;"es. D = 2R = ("') max )"
2.9.10 29 kg

0: 1r

= 3 . 10" km, M

Rjeif. t = ~2'd
1
(Y

(.1,- ..1..) T2 T{

= 1.66 s

2.13

Toplotno zracenje

91. Kako ce glasiti Plankova formula za spektralnu gustinu energije zracenja za slucajeve kada je: a) hv « kT i b) hv » kT.

RJes. a) wv(v, T)

= 8:~2"kT

b) wv(u, T)

= 81r:~VJ e-f;i

95. Temperatura apsolutno crnog tijela je T, 2900 K. Pri hladjenju toga tijela talasna duiina na kojoj tijelo ima maksimalnu spektralnu emisionu rrlOc se promijeni za 6.), = 9000 nm. Do koje temperature se ohladilo apsolutno erno tijelo? RjeiJ. 1'2 = = 288 K. 96. Precnik volframske spiralne niti elektricne sijalice iznosi d = 0.3 mm, a duzina L ,= 5 em. Kod ukljuCivanja sijalice u kolo napona 127 V, kroz sijalicu tece struja od 0.31 A. Odrediti temperaturu spi:rale .. Pretpostaviti da se u ravnote:inom stanju sva razvijena toplota u niti gubi kao rezultat emisije zracenja. Odnos energije zracenja volframa i apsolutno ernog tijela pri ovoj temperaturi je k = 0.31.

T,':;+b

56

GLAVA 2.

ZADACI ZA KONTROLISANO UCENJE

2.15. ATOMSKA FIZIKA

57

Rjd. T =4 .; kaS- = 2600 K P

2.14

Foelektricni i Kornptonov efekat

97. Sa metalne ploce osvijetljene svjetloscu frekvencije V, 3.2 ·I014 Hz emituju se fotoelektroni koje zaustavlja napon 6 V. Ako se ista ploca osvijetli svjetloscu frekvencije =, 8 . 10 14 Hz emitovane fotoelektrone ce zaustaviti napon od 8 V. Izracunati Plankovu konstantu. Rjel. h = 'lU o - u d = 6.66 . 10-. 34 J S

b) Energiju uzmaklog elektrona E! c) Kineticku energiju uzmaklog elektrona Ek! Rjes. a) E, = 0.14 MeV, b) E = E, - E, +moc' = 0.65 MeV, c) Ek = E, - E, = 0.14 MeV 102. Odredi talasnu duzinu AO fotona koji u sudaru sa slabo vezanim elektrollom predaje TJ svoje enrgije i rasije se pod uglom O.
sin 2 !L2 103. X-zraci talasne duzine dvostruko manje od Komptonove talasne duzine elektrona stupa 11 interakciju sa slabo vezanim elektronOll take da se rasije pod uglom. B = 7r/2. a) Pod kojim uglom uzmakne elektron? b) KoUka je kineticka energija uzmalelog elekt.rona? R.ies.

V,

Rjes. Ao

=

.....!1........
1-7/

V2

Vl

98. a) Povrsina nekog metala osvijetljena je svjetloscu talasne duzine A. Dobijene fotoelektrone zaustavlja napon U. Aleo se talasna duzina upadne svjetlosti promijeni, kako ce se promijeniti zakocni napon da bi snop elektrona opet bio zaustav}jen. b) Izracunati naelektrisanje e]ektrona, ako metal osvjetljava svjetlost talasne duzine 400 nm., a fotoelektrone zaustavlja napon od 1.2 V. Izlazni rad za taj metal jo 1.9 eV.
Rleii. a) f::.Uz = -;,\~~~~:;:j (C,A

= 18° 26',

Ek = -moc = 0.68 "IcV 3

4

2

L

> 0, f::.U z < 0)

2.15

Atornska fizika

= 1.608.10- 19 C 99. Kada se povrSina fotokatode od nepoznatog materijala osvijetIi svjetloscu talasne duzine A ::::;: 320 nm, pri inverznom naponu od 0.2 V dolazi do prekida fotoelektricne struje. Odrediti izlazni rad fotoelektrona iz nepoznatog materijala i maksimalnu talasnu duzinu svjetlosti koja moze da izazove fotoelektricni efekat na tom materijalu.

b)

e =

&(~£ - Ai)

104. SmatrajuCi da jezgro atoma vodonika ima konacnu masu, lzvesti izraz za izrac1inavanje energije veze elektrona U osnovnoIIl stanju i vrijednost Ridbergove konstante. Za koliko procenata se razlikuje energija veze i Ridbergova konstanta dobijena bez uzimanja u obzir kretanja jezgra od odgovarajucih vrijednosti till velicina izracunatih uzimanjem. u obzir da jezgro i.rna konacnu rnasu.
Rjes.
Eva

Rjes. A=ax =

1 __ : U ..\
he

= 336.8

nm, Ai = ), he = 3.68 eV
""'"

=

~(4I' m z 1 "f,,;e = 13.598eV, m;;ff =
4

11"0:0

rn"m)J rne+7np

100. Nakon rasijanja fotona na slabo vezanOln elektronu pod uglom = 1f /2 energija rasijanog fotona iznosi E = 0.35 MeV. Koliko je iZllosila energija Eo fotona prije rasijanja?

RH

=

(41re;'J)22n 2 hc'

meff"

Jb",.,,}!JL -Ev -

0 052 0/,
. ~

.o~

R"oo-R" RH

-.;;

0 0"4

~,

/0

e

Rjd.
Eo
= 1-'~cos8 =·1.1

1

E ---

----;;;;-;Z

MeV

101 Faton energije E, ",,0.28 MeV rasije so pod uglom e·~ 1500. Odrediti: a) Energiju rasijanog fotona E z!

105. Izracunati rastojanje izmedju cestica :"5istema U osnovnom stanju, odgovarajucu energUu veze i talasnu duzinu glavne linije Lajrnanove serije ako je sistem: a) Mezoat.om vodonika (kod kojeg je jezgro proton, a urnjesto elektrona krece se mezon, koji ima isto naelektrisanje, ali 207 puta vetu masu od mase elektTon a) . b) Pozitronijum (sistem kojise sastoji od pozitrona i elek"trona koji se krecu oko zajednickog centra rnase. Pozitron je cestica koja ima masu kao i clektron, ali suprotno naelektrisanje).

!! = 0._") ..7 nm.. a) Izvesti zakon radioaktivnog rasp ada.46·10. Izracunati energiju veze jezgra deuterona 1HZ.58 GLAVA 2. b) --Vrijeme za koje .l.o· Tj Ill. Evd/1l = 7. RJ·es.5 nm 30..'rnj)c 2 = 2.. Aktivnost nekog preparata urnanji se 1] = 2.:_ = 2 69 ...30 eV 115..: = 1. kao i specifienu energiju veze po nukleonu. 110.10 7 m. Kod kojcg jona slitnog atomu vodonika razlika talasnih duzina rnedju glavninl linijama Balmerove i Lajrnanove serije linija iznosi 59. x . Ev. SmatrajuCi da se deuteron moze razmatrati kao sistem 15 proton-neutron na medjusobnom rastojanju 2. t = --·1:-1 n -'L = 2· 10° ~od 0.63 MeV.6. Pretpostavlja se da se oba atoma prije sudara nalaze U osnovnom stanju.16 N uklearna fizika U osnovnom stanju.. aka se zna da za jone II e+ razlika talasnih duzina glavnih linija Balmerove i Lajrnanove serije iznosi Ll. 103 -kg!m 3 ) 41n.115 MeV Inukl 8 113.mj)e' = 56.10 15 rn.693 1J+ I 117. Koji je ad njih stabilan? R)·es....5 mo Ev =·68 eV.3 dana InT] 116. pml me!! = m m -~ rn..jA2 = 6.285 . N aCi kvantni broj n pobudjenog stanja jona 11 e+.5 .~ II _ ~h3ce.m2c' . 10. 10-. b) Gravitacionu potencijalnu energiju dva nukleona koji su u miru na isto tolikoITl rastojanju. smatrajuci da je sva olovo konacni proizvod raspada uranovih jezgara.\.~ . "'-21 . / eOl 14m. +mp 2 53 k.3 nm? RJ'es• Z = ~. 0 vo Je ' .65 nrn b) R = 106 pm.5('\1+). Tl = 0.5 eV 112. polupre~nik ato'rna i srednj u vrijednost zapreniinske mase atom. sa konstantom radioaktivnog raspada .__ 1~m"fft4 ~ (41l"e:o)2 -. odrediti a) Kulonovsku elektrostaticku potencijalnu energiju dva protona koji hi se nalazili na istorn tolikom rastojanju.rn. c) Uporediti ove energije sa energijorn veze IZ zadatka 2.4· 10 17 kgjrn 3 . Koliko spektralnih linija ce emitovati vodonik u atornskom stanju. Rjeif .. Srnatrajuci da se atorn vodonika nalazi = 1. Ev = ~mc2 = (rn p ·+ mn .8. Period poluraspada jezgara U 238 je 4. -. E"IA = 1. Jon L t '-+-+ .09698.ce aktivnost· radioizotopa A z dostiCi maksi0 2. f) a ) R = Te 2-n2 + Tp - ~ 41r e nn 2 rnef fe- n.5 puta za 7 dana. RJes.53 . T:.08 MeV!nukl. InUlll..a i uporediti to sa zapreminskorn maSQru jezgra atoma I H I .5 ..::::: O.2. E k """ = %hRH = 20. U uranovoj rudi odnos broja jezgara U 238 prema broju jezgara Pb 20G je rl = 2. Ev2 = Ll.58 MeV. RJ"es.V/ ---17Gh. izracunati.I 109.Be i 4Be0 kao i specificnu energiju veze po nukleonu. na osnovu elernentarne Bohrove teorije. pretvara se u radioaktivni izotop A2 sa konstantom radio aktivnog rasp ada '\'2' Srnatrajuci da Sli se u pocetnom trenutku u preparatu sadrzavala sarno jezgra izotopa Al naCi: a) Zakon po kome se m.693t = 5. Upe = 0.A=c 133.-. E .~. Pa = _31'~l.-.10 m. 109 godina. Rjes. . v _ RJes.4 nrn. Ciji su atomi pobudjeni na n-ti energetski nivo? n(n-l) · R Jes. ZADACI ZA KONTROLISANO UGENJE - 2. Upg = 0. ako on pri prelazu U osnovno stanje sukcesivno emituje dva fotona sa talasnim duzinama 108. j~--'-l----- n= A . = Ll. A = Aoe·-· O. b) NaCi period poluraspada datog preparata.3 MeV.z = 0. Ocijeniti starost rude.= (4mp + 5m n .V \ ~ 36e~h3c a e .e ' = (4mp + 4rnn .m.23 MeV.3t .48 MeV In'ukl 114. Radioizotop A. m.2 107. Izracunati energiju veze zajezgra berilijumovih izotopa .16. Izracunati Ridbergovu konstantu za vodonik.mj)e' = 58.3rn"ffe4 = . Pj = ~~ = 2. E".. NUKLEARNA FIZIKA 59 · RJes. .2) Z?'rn-"2 e 4)'l)'Z = 5 108. RJes. Sa kolikom rninimalnom kinetickom energijorn treba da se krece atolll vodonika da bi pri neelasticnom sudaru s drugim atomom vodonika koji miruje.\21 = 243 nm 106. RH = 15:~1l. jedan od njih se pokazao sposobnim da emituje foton. Rfei.oze odrediti broj atoma radioizotopa A2 u svakorn trenutku.

odrediti kineticku energiju Q cestice i jezgra aktinijuma. E kAc = = 0.A. a) NaCi rastojanja xI.1 4 e. Plasticna loptica za stoni tenis padnc sa visinc h = 50 em na stnnu ravan nagibnog ugla 0: = 71 /6 i od nje se elasticno odbije. ispravljen je po horizontalnom stolu visine h(h > L) tako da stoji normalno na kraj stola. RieS.5% od cjelokupne duzine.1. b) 502 c) 1749 1. ako usporivac bude: a) uglJcmk b) zelJezo c) zlato? Zakljucil -Ries. za zracenje date talasne duzine. Ne Inoze. Koliko je vremena potrebno da protekne da hi s~ r~")palo 90% prvobitne kolicine stroncijuma? 1 b) t 1 = lntA. izmedju lanca i stoIa. . ZADACI ZA KONTROLISANO UGENJE RJeif. / . . Izotop stroncijuma 38Sr se beta negativno ra~pada sa penodom poluraspada 28 godina. 61 .'Z-)'l _ e.64 AleV. SInatraJuCi da je lanac homogen po duzini. lzracnnajte debljinu olova potrebnog za ulnanjenje in tenzlVnosti I z~acenja koje dolazi od nekog izotopa na 1/20 od pocetne lntenzlvnostl. RJ"es• t =:::: TlnlO "~ 0. 118. god.13 MeV .A " . v 119.. naCi: a) koeficijent trenja p.ies.60 CLAVA 2. a) N NlO~ (e.065 m.94 MeV. Xl =. Kad se preko kraja prepusti da visi k = 27. U nuklearnoj reakciji uzimajuCi da jezgro protaktinijurna rniruje prije raspada.mc' = [(mH' doenergetska.1984.(m n + m p )] c' = -2. 122.). lanac poCinje da klizi sa stoIa.1..) ).s? (4J:. sa stolorn 'fa vrijerrie klizanja i c) brzinu v lanca u trenutku kada sklizne sa stoIa. n ) 15 p30 Kakva je to reakcija? Moze 1i ova reakcija da se odvija spontano? RieS. 120.1 3. R. izmedju tacaka udara loptiee 0 strrou ravan. 1Q 123. . sin 2 () Prvi parcijalni ispiti iz Fizike Prvi parcijalni ispit iz Fizike Tuzla. respektivno. srnatrajuCi da je linearni koeficijent apsorpcije I zraka za olovo 46 rn-I. M= rna.. Izracunati energetski efekat Q nuklearne reakcije 13 A1 27( 2 H G lava 3 Rijeseni zadaci sa pismenih is p it a 3.) Tanak zeljezni lanac duzinc L = 1 tn i lllase m = 10 g"sa vebr6a malirll karikama. Uglovi rasijanja Q-cestice i uzmaklog 0 jezgra BU 60 i 30°.5 m. a) 112. + mAl) . En' 6 ./A. da bi sc neutron ene~gi~e 2 Me~ usporio do energije 1/25 eV. E ku = A:4Q = 6. xz. .+ cos p)2 - sin 2 p 2 121. RjJ:jJ.In:o ~= 0.693 - 9" go d . b) Tad sile trenja: laric'a.31. Koliko prosjecno treba da se dogodi sudara.sin 2(J( st"np cot (j . Alfa cestica brzine v = 10 m/ s eJasticno se sudara sa J€zgrom ciju masu ne znamo. b) Koliki je odnos k01nponenata brzine loptice u praveu strIDe ravni i u praveu okomitom na strIDu ravan u momentu drugog udara? c) Koliko je Xl za slucaj da se strma ravan krece ravnomjcrno navisc brzinorn u = 0.) 90 . NaCi masu jezgra.Xn. Q = tl.

intenzitet brzine poslije sudara biee isti kao i prije sudara.4 m. koja bi djelovala u tacki A da bi c) Izvesti izraz za racunanje momenta inercije stapa U proizvela isto ugaono ubrzanje. c) Graficki prikazati zavisnost brzine spustanja nivoa vode VI od visine nivoa h od dna. zbog toga sto je rnasa strrne ravni mnogo puta vee a od mase loptice. kao i zavisnost visine It od vrem. Masa stapa je m = 1 kg. Poluprecnik Zernlje je R· = 6370 km. PRVl PARC1JALNl lSPlTI 1Z FlZIKE ske mase Zemlje p Rjeifenja: 1.5 m od tezista stapa.= V2gh Pri idealno elasticnom sudaru loptice i stnne ravni. te odrediti ukupno vrijeme potrehno da sva voda istekne. bice takodje jednaki. Stap duzine L = 6 rn moze se vrtjeti u horizontalnoj ravni eka ase koja stoji vertikalno. Na dnn cilindriCne posude precnika D = 0. a uglovi koji one zaklapaju sa Y -osom prije i poslije sudaTa. univerzalna· gravitaciona konstanta I = 6. odnosu na OS11 obrtanja. Sa slike se vidi da brzina poslije prvog sudara zaklapa ugao fJ = 'if /3 sa X-OSOll izabranog koordinatnog sistema. duz njenog precnika napravi tunel kroz koji moze bez trenja da se krece kuglica mase rn. a) Izvesti izraz za racunanje sile kojom Zernlja djeluje na kuglicu u tom tunelu. b) Koliko je vremena pot reb no kuglici da sa Zemljine povrsine stigne u njeno srediste kroz taj tunel? c) Kolika je pri tome maksimalna brzina kugIice i u kojoj tacki je ()na postize? d) Da Ii ce brie stiCi od jednog do drugog otvora tunela "nulti sateI. a srednja vrijednost zapremin- Intenzitet brzine loptice pri udaru Vo 0 strmu ravan je . 63 3.o Vx = VOx + gx. RIJESENI ZADACl SA PISMENlH lSPlTA 3. a) Odrediti ka.it" (n. U pocetnom trenutku niva vode u posudi je bio ho = 2 ra iznad dna posude.~. 5.62 CLAVA 3.1. pretpostavljajuCi da je Zemlja homogena.67· 1O-1l N Tn' / kg'. Vektor brzine u nekom trenutku poslije prvog odskoka ce biti vo v = vo -!-1ft Projekcijorn ovog vektora na ose izabranog koordiuatnog sistema dobicem. Kretanje se odvija sa pocetnom brzinom pod uticajem sile teze koja saopstava ubrzanje g.5 . Zamislirno cia se kroz Zemlju. Osa prolazi kroz stap na udaljenosti d = 0.ko brzina spustanja nivoa vade VI u posudi i brzina isticanja na otvoru Vz zavise od visine vode u posudi u odnosu na dno. nalazi se okrugli otvor precnika d = 1 ern. Odrediti: a) ugaonu brzinu stapa po prestanku djelovanja sile.ulti sateI~t hi kruzio oko Zemlje po njenoj povrsini) ili kughca kOJa se pust! kroz tunel bez pocetne brzine'? ~ . U tacki B djeluje stalna sila P = lOON okornito na stap u toku vrernena . b) Odrediti kako zavisi nivo vode It u posudi od vremena isticanja (rnjerenom od trenutka kada je isticanje pocel6). b) kolika bi morala biti sUa P.t = 'Va sin Q + gt sin a: .ena koje protekne od otvaranja otvora na dnu. 103 kg /m'- h = 50 em a = 'if /6 t = 13 s. 4.= 5.

l)-og udara moze se za Tn Xn g pisat Uvrstavanjem u izraz za racunanje x dobija se rastojanje duz strme ravni izmedju prvog i drugog sudara = n· 8hsin ex = n· Xl X.. u odnosu na mjesto drugog udara. b) Odnos komponenata brzine u pravcu Xdrugog udara bice -= Vl y VIz Y -ose u momentu r. . sm a + . =.. 2 m.- Vidimo da ovo rastojanje zavisi od visine sa koje loptica padne na ·strmu ravan i nagibnog ugla te ravni. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE 65 = VOy + gyt = Vo cos a - gt cos 0: (3. se moze odrediti prema relaciji (3.64 GLAVA 3. 8h sin ex Izmedju n-tog i (n .3) Projekcijorll na ose izabranog koordinatnog sistema se dobijaju koordinate polozaja kuglice u trenutku t nakon prvog odskoka U trenutku treceg udara je y .-' gtl cos a = cos a .= ..1) Poloiaj loptice poslije drugog udara.. dakle isto kao i izmedju prvog i drugog odskoka.. gti sin a 4v5 sin a = vot. u odnosu na mjesto prvog udara o strmu ravail.2) Za zadane podatke je Xn = n .1. relatJvna brzina loptice.! )t 1 cos 2 = 2 . bice odredjen jednacinama Vektor poloiaja kuglice u trenutku t... pa se dohija = 3vot... odnosno vrijeme letenja kuglice izmedju prvog i drugog odskoka N a osnovu daljeg izracunavanja moze se dcCi do zakljucka da je rastojanje koje loptica preleti u pravcu X-ose izmedju treceg i cetvrtog udara IS = 3 .=-3tana=-y3 -Va cos a 3vo sin a Vo sin a:: + gt 1 sin a:: = 3vo sin 0' -Va c) Aka se strma ravan krece vertikalno navise brzinom u u trenutku kada je loptica spala sa Yisine h.0.... U odnosu na stimu ravan (sistem koji se krece) bice = Va cos a . Brzina pri drugoIn udaru se lako izracuna jer se zna vrijerne letenja izrnedju prvog i drugog lldara 1J2x V2y .= 8h sin a 2 g (3. • 0: + gt vot cos Q: - =----2 sin 0' 2 gt 2 cos a 2 (va ~ "2 )t2 cos a gt2 = 0. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA Vy 3. Rastojanje koje loptica predje za to vrijerne duz strme ravni bice X2 U trenutku drugog udara loptice 0 strnm ravan je y = 0. pa imamo da je VTlJeme leta izmedju drugog i treceg udara x = Vox t T J gx t2 -- 2 = vot sm. sin a + gt 2 sin 2 0:' (vo - gt' -. . 8h sin a Q: 2 = 0..

5% 'I h gdje sme sa (t) oznaCili trenutne vrijednosti sile trenja. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE 'fada se iz jednaCine }itr = GIl 67 Projekcija ove relativne brzine u vertikalnom smjeru prema dole daje Vl.-) 100% mg Sila teze.1O~%) 2 ""i~ "" -9. koja djeluje na enaj dio lanca koji visi. .2 za koeficijent trenja mirovanja dobija = Va +u /1 U takvom sistemu koji se krece kuglica ce imatiistu brzinu i poslije odbijanja. L = 1m m= 109 Q k = 27. jednaka sili trenja.100%) k' = m. sva provedena razmatranja se mogu primijeniti na ovaj slucaj zamjenjujuCi brzinu v u nepokretnom sistemu. mozemo odrediti koristeCi zakon 0 odrzanju energije. Dokle god je ta f3ila rnanja od sile tr'enja mirovanja' izmedju dijela lanca ria stoiu i stoIa. odnos- a) b) m c) a) Tezina onog dijeIa lanca =? At.1. sa relativnom brzinom Vl.r.- 100% . Njena trenutna vrijednost biti ce 2.k = 0. inercijalnom sistemu. Kako je sila trenja linearna funkcija duzine dijela lanca koji je na stolu. = --/1 Sila trenja je F tr = 1-"0 2 ) stoin k G 1 = rng--100% gdje je O 2 tezina onog dijela lanca sto je na . b) Kako Ianac bude vise klizio sa stoIa. c) BrziIlu lanca kada on bude skliznuo sa stoIa (kada poslednja karika predje sa stoIa u vertikalan polozaj). pa se dobija Xl (1 - 10~%) mg = lO~%mg k = --'--.2sina 9 = 4(vo + u)2sina 9 = 2.38 Prenla tome. (1 .g = m b r.8 m.69 m /1 = . je vrsila fad na savladjivanju ave sile trenja..66 GLAVA 3. rnase.l F t = /1m2g = /1(m . to ce biti sIabija siIa trenja. to se srednja vrijednost sile Inoze izracnnati kao aritmeticka sredina mg koji visi izvan stoIa P9v~aci lanac po stolu.5 = L ..ttlg = /1 . . RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. Tezina dijela lanca koji visi izvan horizontalne povrsine stoIa je GI 2 Rad sile trenja je skalarni proizvod te sile i pOlujeranja tijela Kako je put na kome djeluje ova sila 6.~ 4v. U trenutku kada poene kliziti znaCi da je sila teze koja vuce lanac po stolu G . lanac nece kliziti. (1 --":.2 u pokretnom.b= L ( 1 . =7 v oc? no duzine dijela Ianca koji je na stolu.bg ~" ----mg a+b · K a k 0 J€ b a+b = 100%' k v • mozemo pisa t' 1 imacemo At.

+ md F = 1 w 2 ) w 1 (f + d) t = 71. Moment inercije uocenog djelica mase dm (srafirani dio na slici) je dI = x 2 dm = x 2 pdV = pSx'dx (h.+ -22 a) Ako konstantna sila F djeluje u tacki B okomito na stap u horizontalnoj ravni u toku vremena t.43 N .iC) 2L/ I\1oment inercije stapa 1= = U odnosu na:. to se moze pisati Mt = Iw. njegova ukupna mehanicka energija iznosi p: [( ~ _d) 3+ (~ + d) 3] J dI = pS / L/2-d xZdx = = --+md2 -(L/2+d) mL2 12 Ez = mg h - L) mv ( Z.E 69 U trenutku kada poi'inje da klizi sistem lanac-Zemlja ima ukupnu mehanicku energiju koja je sva U obliku gravitacione potencijalne energije i iznosi (za nnlti nivo racunanja potencijalne energije je uzeta podloga na kojoj stoji sto) = mg c) Frvo (.2 mg ( h - b 2L ) 2 MI = m/s FI (~+ d) 1"'1 Prerna osnovnoj jedna6ni dinamike rotacionog kretanja je Nakon sredjivanja dobijamo 1'1'[1 = v = \1I2At.68 CLAVA 3.datu OSli bice Dok se lanac bude ispravljao (klizao sa stoIa).1.erno izvesti izraz za racunanje momenta inercije stapa u odnosu na OSli obrtanja. Kad se lanac ispravi. + Lg ~ 1 m ( 1 .(---)' 100% k) = 2. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. pa se dobija w = -- Kako je sistem sto-lanac-Zemlja izolovan i u njemu djeluju pored konzervativne sile teze i nekonzervativna sila trenja.67 Kako se zahtijeva da ovaj moment proizvede isto ugaono u brzanje kao i moment sile F. a jedan diD ce ostati u vidu potendjalne energije. PRVI PARCIJALNI ISPlTI IZ FIZIK. ona ima impuls momenta sile koji je jednak promjeni momenta impulsa (koliCine kretanja) stapa. jedan diD ce preCi u kineticku. to Inora bit 3.5 m m = 1 kg F = lOON t = 13 s w ='( FA =7 I =7 odnosno x ~s 'L F (z+·d ) = I t "( mti. to cc promjena ukupne mehanicke energije sistema biti jednaka radu nekonzervativnih sila Ez . Mt I = F (f 12 d) t m mL2+d2 = 103 ra. jeT je visina stoIa veta cd duzine lanca.d/s ' b) Moment sile koja djeluje u tacki A okomito na "tap u horizontalnoj ravni je mg h- L) mv ( Z.EI = At. tt) b) c) L = 6 m d = 0. ova njegova potencijalna energija ce se jednim dijelom trositi na savladjivanje sile trenja.+ -2. Kako je stap mirovao.

8 ." ukazuje da se zapremina vade u sudu srnanjuje.3 v1h (m/ s) 1 VD4_-d 4 Brzina na donjern otvoru ce biti obzir.5) po pgh v. D = 0. D2 (2h= 1021 s 2 2si 1 v = d2.pvi = Pa -2 + pv 2 __ 2 2 Kako je D4 ::v d 4 mozemo pisati (34) Na osnovu jednacine kontinuiteta strujanja imarno Vh = (3./ 2gh.43Vh(m/s) ~ K vadriranje daje b) Zapremina vade koja istekne za vrijerne dt bice -dV = S.6) U trenutku kada bude istekla sva voda je h = 0. mozemo (3. = 4. V2 = vI(h) =? = v. = 2.5) ho Fo - d2 'if .4 m d = 1 ern ho = 2 m a) b) c) v.'V -. = pS' v' __ . = Uzimajuci OVO U d.• / -t D' V 2 (3.4) imamo + PV' _. S2 V. pa je vrijeme isticanja Rjesavanjem (3. i uvrstavanjem u (3.JA LNI lSPlTl lZ FlZIKE Znak ".JESENI ZADACI SA PISMENIH lSPITA 3. 1O.dt c) 'lrazeni granci izgledaju .v. PRVl PAR CI.(h) =? h = h(t) =? tis =7 Integracijom se dobija nacrtati grafike v = v(h) h = h(t) a) Prema Bernulijevoj jednacini) ako nivo racunanja potencijalne energije postavimo na otvor na dnu suda) mozemo dobiti Pa + pgh + . RI.6) napisati kao V2 = s. ti.1.70 GLAVA 3. 71 4.

Period tih oscilacija je ce 2 T = 21Cy Trazeno vrijeme je rm = k T 4 21C j--S. 21C 'iP m/ s "" 7. Maksimalnu vrijednost ima ta sila kada je tijelo na povrsini Zemlje Ina pocetku tunela).. to kuglica vrsiti oscilatorno kretanje kroz tune!. Rjesavanjem po v se dobija . i ana iznosi. Rzy. a v brzina njegovog kretanja po kruznoj putanji. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH [SPITA 3.9 krn/ s d) Vrijeme koje je potrebno "nultom sateHtu" je polovina vremena obilaska oko Zemlje.11 min 2 • 0.72 GLAVA 3.T= 2t = 42.1. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE 73 b) Kako je sila koja djeluje na kuglicu u svakoj tacki u tunelu 4 3 2 1 'lI1[10. tl = ':.~l l if. (h) usmjerena ka centrn i proporcionalna udaljenosti ad njega..9) h[mJ " t= = 21."3poredjena u vidu jedne sferne ljuske. Kao sto je poznato Inasa koja je ra. sarno ena rnasa koja je ostala izmedju nje i centra Zemlje. u svojoj unutrasnjosti proizvodi gravitaciono polje cija je rezultujuca jaCina jednaka nulL Prerna tome. Ji'max Poredjenjem sa. relacijam (3.. m gdje je m masa satelita.43 := -r 7rp 3 UVrStavanjem u (3.9) vidi se da je .22 m£n 2 . na kuglicu u tunelu djelovace gravitacionom silom. Tada je tl = 0- {i~ =~f/!...:- 4i 1C pm = ViP Irs. Vidimo da je sila usmjerena prema centru Zemlje i da je linearna funkcija udaljenosti od njega. (3.8) Vidi se da je ova brzina jedanaka v max racunato u prethodnom djeljku.7) dobijamo (3. 3r. Odredicemo ga iz uslova 1J Brzina kojom se krece "nulti satelit je prva kosrnicka brzina i odredjuje se iz uslova n p= gdje je obzir da je rn'm r2 (3.7) UzimajuCi u ro jedinicni vektor vektora polozaja kuglice. Prema tome period obilazenja "nultog satelita" i period oscilovanja kuglice su jednaki.= 7894 T . Ona hi iznosila V=ax 5.= 2r. . Prema Njutnovom zakonu gravitacije imamo = aw = R z -'.5 c) Maksimalnu vrijednost intenziteta brzine bi imala kuglica kad prolazi kroz ravnotezni polozaj ( centar Zemlje).

U kom trenutku t od opaljivanja prvog rnetka ce se to dogoditi? Kolike su koordinate tacke u kojoj se dogadja sudar? ~Preko nepokretnog kotura prebacen je neistegljiv konac zanemarIjive mase. Nagibni ugao ravni je!3 = 200.1 mis. Njena brzina se mijenja sa vrernenom po zakonu = ~~ tiT). god.24. a tijelo B A dodiruje podlogu. x = 0. = 4 s X2 =? t'2 = 10 S .r t2 = 8 s X3 ="1 t3 = 20 s S = S(t) a) Ako je cestica krenula iz koordinatnog pocetka 11 pozitivnom srnjeru X-ase.aI vremana medju opaljivanjima pri kojem ce se meci sudariti jedan sa drugim. = 'lC 13. b) N a kojern presjeku." prvi pod uglom a. =7 t2 =? ·v=Vo(1-t!T) d = 10 ern Vo = 0. U trenutku t = 0 cestica je krenula iz koordinatnog pocetka u pozitivnom smjeru X-ase. 5.1 m od koordinatnog pocetka i c) Puteve S koje cestica predje za prvih 4 . Visina konusIlog dijela je h. Tezina tijela A je dva puta veca od tezine tijela B. ' b) Na koliku visinu ce se popeti valjak? c) Koliko vremena tl ce se kretati do zaustavljanja? d) Koliko vrernena t. a donjeg D. l.11. a drugi pod uglom a2 = Jr /4 U odnosu na horizontalu.2 Prvi parcijalni ispit iz Fizike Tuzla. Iz puske se opale jedan za drugim dva rnetka brzinom Vo = 250 mj. Precnik gornjeg presjeka je d.74 GLAVA 3. ZavrneLak cijevi iz koje istice voda u fontani stoji u vertikalnom pravcu i irna oblik konusa koji se suzava prema gore. i za koliko. y = 0 b) ~ v = Va - __ --t T Va PoredeCi ovo sa izrazom za brzinu pri promjenljivorn kretanju v= Vo + at zakljucujemo da je ubrzanje pri kretanju tijela ___ Vo T a=-- . osu simetrije normalnu na baze. oJ Izvesti iZTaz za racllnanje morIlEmta ineTcije valjka u odnosu na. t2 = 10.1 mls d) 8 1 =? t = 53 S2 =? a) Xl=? h=6s it X t.s i 8 s. 4. Homogenorn valjku saopsti se pocetni impuls usljed cega se on poene kotrljati bez proklizavanja uz strrnu ravan brzinorn Va = 3 m/s.1. Nacrtati pribliino grafik S = S(t). Visi. NaCi: a) Koordinatu x cestice u trenucima vremena tl == 6 5. Odrediti: a) Protok vode u font ani. 2. aT = 5 s. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 75 3. gdje je ·vo~ vektor pocetne brzine "iji je moduo Vo = 0. U pocetnom trenutku tijelo A se nalazi na visini h = 60 em. ZanemarujuCi otpor vazduha nati illter'. RlJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. ce trajati kotrljanje niz strmu ravan do poeetnog polozaja? e) Koliku brziIlU v pri povratku irna valjak u trenutku prolaska kroz pocetni polozaj? ~ Trenje kotrljanja zanemariti.1. je pritisak u konusu fontane veCi od atmosferskog? v vorl Rjeifenja: V t.na vertikalne struje vode u fontani je H mjereno od gornjeg kraja konusa. Pri klizauju konca pre ko koturajavlja se sila trenja kojaje jednaka polovini tezine tijela B. jeve konca privezana su tijela A i B. Za kra. t = 0.5 i t3 = 20 s. Kolikaje maksirn. njena hrzina kao vektor u nekom trenutku bice 1.allla vis ina do koje h se popne tijelo B kada se sis tern prepusti sarnom sebi. b) Trenutke vrerrlena kada ce se cestica nalaziti na rastojanju 0.1987.

.t Vo 2 2T (3.10) t2 = ~O.15 . Pomjeranje koje tijelo iZVTSi za neko vrijeme bice A~· uT = r -() Kada loptica dodje u koordinatni pocetak.10) i sredjujuci je.=7 ( l±Vl~"' TVo V07' 27 v ot'2 vot + --27 ~ -~ + 1Io(t ~ r)2 27 t. b) Iz izraza za brzinu kao NakeD zustavljanja u trenutku t =. posta krene iz mira bice Sl = --~-------.10) x = ~d dobicemo nakon sredjivanja 11 jednaCini = Vo ~ t a +- ~t' 2 ~ Vo. Za vremenske trenutke t S 7 predjeni put ce se racullati Trazene koordinate ce se dobiti uvrstavanjem odgovarajuCih vrem_ena U ovu relaciju: Xl = 0.T) . ona ce produziti da se krece u suprotnom s:mjeru od smjera X -ose.. ako je t > T bite jednak zbim puta koji predje do zaustavljanja i put a koji prcdje od zaustavljanja do tog trenutka. = 1. = vot .etka. Za t z = 8 8 > r koristicemo iZTaz za ukupan put i dobijaroo 8 2 = 0.e hiti 0 iIi 'if. Stl = Var VOT - 2Tt+ - 2rd Vo =a Rjesavanjem se dobija t " I2.24 m.rzraza za put 8 i dobiti 8 1 = 0. ~ 27t ~ - 2Td Vo = 0 Projekcija vektora poJozaja na X-osu daje koordinatu polozaja tijda u trenutku t Vo t . = 10. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE 77 Kako je t\i vektoT pocetne brzine. predjeni put jednak udaljellosti od koordinatnog pocetka. tj.T. a ugao izmedju 0'0 i fje 0°. Za tl = 4 s <-T·~koristicemo ·.' i orta ose Z m07.--- zakljucujerno da ce tijelo iCi u s-mjeru X -ose do trenutka t = T kada brzina postaje nula. Od tog trenutka ono se vraca u suprotnom smjeTU od smjera X-ose. pa ce jos jednom biti u tacki koja je udaljena za d = 10 em od koordinatnog pocetka.34 m. ali sada sa lijeve strane od koordinatnog poc.s i t.2 = 7 (1 ± F~~~ cosUVO"t' 2T t. pa imamo X = vat . vidi se da ce ubrzanje biti konstantno po brojnoj vrijednosti i stalno USIDjereno supiotno od smjera pocetne brzine. RIJESENI ZADACI SA PISMENIII [SPITA 3. a T konstantna vrij"ednost. pa ce prema tome krez tacku koja je udaljena d = 10 em od koordinatnog pocetka cestica prolaziti u dva vremenska trenutka.2 m. koji cestica pTedje mozerno izracunati na sljedeCi naCin: Do trenutka tl = T = 5 s cestica vTsl jednoliko usporeno kretanje. pa je za svako t S T.g 8 Ovo drugo rjesenje nema fizikalnog smisla jeT vTijeme ne moze biti negati-vno. a put koji predje.9 s i Kako je vektor r u pravcu X -ose.85 s. pa se odbacuje. . c) Put. to ugao izmedju :.24 m. = 8. tJjelo ce poceti jednoliko ubrzano kretanje u suprotnom smjeru od srnjera X-ose. StavljajuCi x d u jednaCinu (3.. kretanje ce u pocetku biti jednoliko usporeno. StavljajuCi (3. dobijamo t 2 ~ art ~ T)' 2 = ---~---~ volt ~ 7)2 2T Ukupan put koji je tijelo presJo do trcnutka t. Xz = 0 i X3 = .76 GLAVA 3.1.···~·~-t ~ 27 t' .

a1 2 3 4 '[ 6 7 8 9 10 t Ako u jednacini (3.!!.2) cos 0:2 cos 2 0:2 - (3.. dobija (1 .6. lzvrSlmo mnozenje u prvom danu i kvadriranje u drugoID. tada ce njegove koordinate polozaja u trenutku t biti Prerna torne drugi metak treba ispaliti za priblizno 11 s iza prvog cia bi se s njim sudario..78 CLAVA 3.t nadjen iz jednakosti = X2 dobijaIIlO Aka se drugi metak ispali nakon nekog vremenskog intervala 6.6. brzinorn koja je jednaka VOx komponenti brzine u pocetnom trenutku... on ce u horizontalnoITl pravcu vrsiti jednoliko kretanje.1.t = Vo i sredjivanja.13) Xl COS'2 0:1 Uvrstavanjerll u izraz za . PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FlUKE Uvrstavanjem se dobija 79 S vot cos "....2 m gt' Zrn?.6.t. t <?d ispaljivanja prvog metka. = vot cos "" = 4663.12) Iz jednaCine (3. pa je koordinata polozaja u pravcu X-ose data relacijom U vertikalnom praveu vrS! se jednoliko prornjenljivo kretanje ( u pocetku jednoliko usporeno) sa ubrzanjem g.' .t)2 --.13) ce iznositi t = 37.vu(t -.1) = __ 2 . Koordinate polozaja tacke sudara biee X.6.11) • SlIl(X2 gt 2 2 = vo(t .11) se.6.t) cos ".8 m X2 = vux2(1 . ako je u tom trenutku:xl = X2 i Yl = Y2 - F'r =. b) Vrijeme koje protekne od ispaljivanja prvog zrna do sudara prema (3. pa je koordinata y metka u treIlutku t od ispaljivanja 2vo sin( cq 9 0'. vot SIU 0':1 ..G B /2 H=? .t)~ 2 (3. i uvrstimo izraz za b. nakon skraCivanja sa 6. 2 3...6... = vo(t .t) sm "'2 . RlJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA GrafIk zavisnosti S(t) bice 3. = vu t sin "" - 2 '" 1251.t) _ .vUY'it .t =? Ako se prvi metak ispali iz pu§ke u nekom trenutku pod uglom 0:1 U odnosu na horizontalu.6..12) na desnoj stranl.t.1) =.llt) g( t .ce se sudariti.3 s. - (3. VUCOS"'2(t .) t COS COS 0::2 o 2.. g(t .u nekOll1 trenutku.t)2 Y2 -.6. Hakon sredjivanja dobijamo t= Va = 250 m/s "'1 = 7r/3 <>2 = 7r/4 6.. g(t . G A = 2G B h = 60 em Y..

7 m 7h B: mEg ~. tijelo B ce se popeti do tolike iste v-. h izbaceno vertikalno u vis.3dr Jo 2 -- Jo (h drp rL dz 10 2 ~: l!i~LpRJ. lako se zakljucuje da je F~2 = FI zl + Ftr = Fz1 + 'fnEg /2.isine (j~r je uze neistegljivo) krecuci se jednoliko ubrzano bez pocetnebrzine.dz mAg .15) dobijamo mBg .. =? t2 "? eJ v =7 Kako je uze neistegljivQ to je u svakom trenutku aB = aA = a.mBg/2 = m~Aa Moment inercije ovog djelica U odnosu na osu simetrije je Ako od druge jednaCine oduzmemo prvu i sredimo je. a prema zakonu akcije i reakcije je Fzl = F: 1 i Fz2 = F:z Posto se javlja trenje izmedju konca i kotura . = pdV = prd<pd.80 CLAVA 3.? I =? h c) d) t. = p 1 12~ 1L RO r 3 drdrpdz 10 = p (R" .14) Znak minus na desnoj strani jednakosti pokazuje da se tijelo ubrzava u suprotnom smjeru od smjera X-ose. vo=3m/s = h + h max = 6. PRVI PARClJALNI ISPIT! IZ FIZIKE 81 Ako se sistem prepusti samom sepi tijelo A ce se spustati. RlJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPIT'A 3. Za tijelo A imamo: = 20° ~. Brzina koju je postiglo tijelo B na kraju svog pen:-· janja bice v' = 2ah _C~ gh/3 10 = f r 2 dm = .~ F~l = -rnB0B f3 a) b) (3.FZl .14) i (3.FZl m'Ba Uoceni element valjka na rastojanju rod ose ima zapreminu dV = rdtpdrdz l odnosno masu dm.1. Kretanje tijela bice odredjeno silama koje na njih djeluju. U tom trenutku prestaje ubrzano kretanje. Uvrstavanjem ovih zakljucaka u (3.= 0. dobit cerna: dID = . a tijelo B podizati. mR5 .15) h max = ~ = 2g 6 v2 h Maksimalna vis ina na koju tijelo dospijeva bite H 4.'dm = pr3 dr drpdz Ukupan moment inercije za obrtanje oko ose simetrije valjka ce biti a= Kada tijelo A spadne za visinu h. brzinom vo = v = Vgh/3 Visina na koju ce se popeti iznad tog nivoa bice Projekcije na izabrani koordinatni sistem daju za tijelo h r (3. i tijelo B produzava da se krece kao da je na visini.

i sva tTl dovode do is tog rezultata. pa prema tome i centaT rnase ( odnosno sve one kaje leze na 08i simetrije). pa ce izazivati jednoliko uspareno obrtno kretanje. Sz sm j3 =- 3v5 4g = 0. respektivno. h = .19) dobija odnosno trenutna vrijednost ugaone brzine obrtanja oko ose ce biti -2~~ R~ 3mRJ a. MR i Mtr momenti sila teze. dt ~ Ro dt odnosno ugaeno ubrzanje pri kretanju ce biti 0:: = Romg sin j3 (3. = ilgsinj3 Prema tome. zakotrljani valjak ce se kretati jednoliko usporeno uz strmu ravan.17) U tom trenutku se nalazi na visini Prema osnovnoj jednaCini dinanlike rotacionog kretanja. kao vektor.razmatranje ubrzanja centra mase i ugaonog ubrz~nja oko ose koja prolazi kroz centar rnase. Kako pravci sila reakcije podloge i trenja prolaze kroz trenutnu osu rotacije u 0 to su njihovi momenti jednaki nuli. + mR~ _ 3rnR6 2 pa se koristeCi (3. Projekcija ave vektorske jednacine na osu u srnjeru prema nama je Ovo se maze uraditi na tri nacina. Dok se valjak kotrlja bez proklizavanja i klizanja anda sn sve njegave tacke kojima se on dodiruje sa podlogom u miru i predstavljaju trenutnu osu ako koje se ohreu sve ostale tacke.20) Drugi naCin . pa ce put koji predje dok se ne zaustavi biti a. proizvod iz momenta inercije tijela U odnosu na osu rotacije i njegovog ugaonog ubrzanja jednak je zbiru momenata svih spoljasnjih sila koje djeluju na tijelo (racunatih u odnosu na tu -istu osu) ._Ro (3. . reakcije podloge i trenja. (3. usmjeren duz ese obrtanja prema nama. w=Ro Diferenciranjem ave jednaeine po t dobicemo dw ~ ~ dv.69 m (3. Prvi nacin: razmatranje obrtanja aka trenutne ase koja prolazi kroz O.82 GLA VA 3. v.19) Prema Stajnerovoj teoremi je I = 10 2 + rnRo = -2 mR5 . tj. = .1. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. PRVI PARClJALNI lSPlTI lZ FlZIKE 83 b) gdje su Ma . suprotnog je smjera od ugaone brzine abrtanja valjka.16) 2 a.18) ~1oment ove sile je. Tangcncijalna brzina obrtanja centra mase eka trenutne ase predstavljace njegovu trenutnu brzinu 10: = Rorng sinj3 (3. pa ostaje sarno moment sile teze.

osa TreCi nacin (energetski pristup) Sila trenja koja se javlja ne vTsi rad (jer nema proklizavanja).23) i sredjivanjem se dobija 85 Kretanje valjka mozemo razmatrati kao translatoTno pomjeranje centra mase i obrtanje oko ase koja prolazi kroz centar mase. a na visini h je jednaka sarno potencijalnoj energiji ( kao nulti nivo racunanja potencijalne energije uzeto je podnozje strme ravni).69m kretanju Vt = Vc i da se diferenciranjem dobija at = an mozemo c) Kako je kretanje centra mase uz strmu ravan jednoliko usporeno.21 ) Put zaustavljanja valjka biee 2 3 Va 2 _ Vo _ Sz-·----2a.21) na izabrane ese koordinatnog sistema daje )( . a silu trenja kotrljanja zanemarujemo. Translatorno pomjeranje je odredjeno jednaCinom 3 a.24) pisati kao act stavljajuCi da je ona na vrhu strme ravni jednaka nuE odnosno Iz = - Va'a. -.Projekcija (3. t. nakon zamjene i sredjivanja Iz (3.84 GLAVA 3. = G + R + i. RIJESENI ZADACl SA PlSMENIH ISPITA 3.mg cos (3 + F tr = -mac (3.22) gdje je Rb vektor po]ozaja napadne tacke silc trenja u odnosu na osu kroz centar. UzimajuCi U obzir da je D: = at! R a.23) Y··osa +R = 0 =? R = mg cos /3 Kako je kod ovog kretanja u pocetnom trenutku Vo imacerno. (3.1. = ··gsm(3 3 2 .34 s . 4g sin (3 . Ukupna mehanicka energija na pocetku strme ravni je jednaka zbiru kineticke encrgije translatornog pomjeranja centra mase valjka i kineticke energije njegove rotacije oko ase simetrije (na kojoj lezi centar mase valjka).o se vrijeme zaustavljanja moze odrediti iz izraza za brzinu v = Va - (3. = LMi.mg sin f3 . a na desnoj strani znaka jednakosti je zbir rnornenata svih spoljasnjih sila koje djeluju na to tijelo (u donosu na istu osu kroz centar mase). = L . a rotaciono aka ose kroz centar 3 15.p = Me + MR + M i=l tr a trazena vis ina gdje je a ugaono ubrzanje ako ose kroz centar rnase. = 1. kao i to da je pri ovakvom h = 3v 2 _0 4g =0. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE Uvrstavanjem u (3.24) gdje smo uzeli u obzir da je Rh = R o.F. ma. pa ce prema tome izazivati usporeno obrtno kretanje Rwo.22) se vidi daje moment sile trenja suprotnog srnjera od ugaone brzine. pa ce ostati u vaznosti zakon 0 odrzanju ukupne mehanicke energije.69 m 4g moment sile trenja (3. Kako pravci sile teze i reakcije podloge prolaze kroz osu oke koje razmatramo okretanje 1 to su njihovi momenti jednaki Iluli) pa sarIlO ostaje h = Szsin/3 = _0 3v 2 = 0." i=l (3.

.= 5v I:.p = pg [h (3.p H Brzinu V2 rnozerno odrediti na osnovu zakona 0 odrzanju ukupne mehanicke energije za jedan djelic tecnosti.t . hnacemo 4 dakle jednaku pocetnoj brzini.) (3. V I:...bice u vidu potencijalne.4) 1 a) Protok vode u fontani je Q = "~-- I:.miV~ = I:. --v 4 I D21'( ~ --_··_'v d'1'( 4 - ' (3.h. Ova jednacina se moze malo transformisati PI . RlJESENl ZADACl SA PlSMENIH ISPITA 3. to ce ubrzanje centra mase valjka niz strmu ravan biti isto kao i pri penjanju uz strillu ravall. a) b) d D h H Q =? I:.P2 = pgh U obzir da je h2 -hI = h.0. a Vi brzina djelica tecnosti u toj tacki. pa se moze pisati -~"-2-- + pgh.~~) + _2 ___'_ 2 p(v 2 _ v 2) Kako je d < D. PRVl PARClJALNl ISPlTl lZ FlZIKE Prerna jednaCini kontinuiteta strujanja je 87 d) Poste se energija ne trcsi na savladjivanje sila trenja.P2 = pg(h2 .25) Uvrstavanje 11 2 D. kada se nadje na visini H iznad otvora.86 CLAVA 3. pa ce sa visine h stiCi do podnozja za isto vrijeme t. Velicine oznacene indeksom 2 su odgovarajuce velicine u tacki 2 na izlazu iz konusa. krene niz stnnu ravan i pri dolasku u pocetni polozaj imace brzinu v = aJs = Va = 3 rn/ s.34 s odnosno e) Valjak.mig H => 2 V2 = 2gh gdje je PI pritisak koji vlada u tai'ki 1 na presjeku 5.26) i uzimajuCi PI . t = 5vl:. to je izraz na desnoj strani jednakosti pozitivan.t . koja se nalazi na visini hi iznad nekog pToizvoljno izabranog nivoa..+ -pvi 2 = P2 + pgh2 + pv~ (3. Kada OIl ide nav-iiSe.28) 5.27) Uvrstavanjem u (3. Djelic rnase . duz jedne strujne linije vazi PI 2 .p.. ta energija se trcs! na savladjivanje sile teze.. pa je prema tome pritisak Pi veti od P2 za vrijednost I:. = t z = 1..rni koji izalazi kroz vrh fontane ima brzinu V2 i kineticku energiju A =? Em = !:::' rniv 2 2 b) Prema Bernulijevoj jednaCini za proticanje idealne tecnosti kroz strujnu cijev..26) +H (1- Zaprerninski protok tecnosti je zapremina tecnosti koja u jednoj sekundi protece kroz popf(~cni presjek cijevi :. njegova ukupna mehanicka eneTgija . nakoIl zaustavljanja..28) daje PI . = pgh + pgH (1 . p +:2 ( 1 - d D4 ) v~ (3.1.

Masu niti kao i trenje U osovini katura zanemariti.88 GLA VA 3.. PRYI PARCIJALNI lSPITI lZ FlZIKE 89 3. (3 = 7r/6 m. aka se one nalaze na rastojanju T. NaCi potencijalnu energiju gravitacionog medjudjelovanja: a) Dvaju materijalnih tacaka masa rnl i m2./m.31) Iii = LMi i=l Projektovanjem ovih vektorskih jednacina na ose izabranog koordi- . tr 6 2 + FZ2 = m2ii2 3 (3. + 6 ..- I IF 1'-1i'1.5 mI.19S7. ako je hI = 10 em. ml i "1'2 i rotaciollo kretanje kotura ms opisuju se jednaCinam. l.a. 4 .L = O. = 2 kg fl -. Izvesti izraz za racunanje h. Prema Drugorn Njutnovom zakonu mehanike.3 Prvi parcijalni ispit iz Fizike Tuzla. 2 kg. Odrediti takodje. a) Za koliki ce se ugao a obrnuti ploca za vrijeme Tl? b) Za koliki ugao (3 ce se pomjeriti covjek za to vrijeme? c) Za koliko vremena t covjek doci u polozaj odakle je krenuo obzirom na podlogu? 5. Valjak rnase m i poluprecnika r pocne da se kotrlja bez proklizavanja niz strmu ravan sa visine h. = 0. h. U sistemu ( kao na slieil.5. 2.a ii. = 1J = 2/3 i koefieijent trenja izrnedju tijela m. m. ako se ani nalaze na rastojanju a jedno od drugog. Nit ne proklizava po koturu. Ploca moze da rotira bez trenja oko ose simetrije. Masa kotllra je rr1-3 = 0. RIJESENI ZADACI SA PISMENIII ISPITA 3.Na strmoj ravni~ nagibnog ugla j3 = 7f /6 nalaze se tijela Ciji je odnos rnasa m.1. Kolika je brzina centra mase na kraju strrne ravni? Kolika je periferijska brzina tacaka na obodu valjka u tom trenutku? Kolikaje kinetii'ka energija rotaeije? Zadatak rijesiti koristeCi: a) Njutnove zakone mehanike i b) zakon '0 odrzanju rnehanicke energije. N aCi sredi l I L I ~ l nju vrijednost brzine (po presjeku) brzinu kojoID tecnost istice kroz otvor B. t NaCi rad sile trenja za vrijeme = 3 S od pocetka kretanja.30) (3. (3.h3 .l. god. --protoka tecnosti kroz hori-zontalnu cijev. + FZl + F = m.'ie (diska) poluprecnika r i mase M = 480 kg.. translatorno kretanje tijela.29) .1.. probada sud A nize nivoa tecnosti u njernu. = 1J = 2/3 Jl. b) Materijalne tacke mase m i tankog hornogenog stapa mase M i duzine L. = 60 8 covjek obidje eijelu plocu. aka se sistem prepusti samom sebi iz mira. i aka je masa m.16. Za vrijeme T.fm. 3. Rjeiienja: ce 1. i strme ravni f.1 mg = 0. Rastojanja L 8U jednaka i iznose 30 em.Covjek mase m = 80 kg hoda jednoIikom brzinoin po rubu kruzne pl. -. m. = 20 em i h3 = 35 em. iz sirokog suda A kroz cijev istice viskozna tecnost cija r-je gustina p = 103 kg / mS.. silu njihovog medjusobnog djelovanja.5 m'l A tr :7-=:? t = 3 S m. Objasniti zasto pravac koji polazi od otvora B i prolazi kroz nivoe tecnosti u manoITletrima._.

1. -1 Vt =7 Ekr =7 -"7 --.6) b) vc Vt =? (3.g cos. + m. = 0 '* R. -. rj . gdje je at tangencijalno ubrzanje tacaka na obodu kotura za vrijeIne vrcenja.34) Ekr ='1 Prema Njutnovim zakonima mehanike.6 + j.(sin.33) (3. kretanje valjka je opisano osnovnOID jednaCinom dinamike rotacionog kretanja N mzg . [m.gcos. = m. PRVI PARCIJALNI ISPITI lZ FlZIKE Uvrstavanjem (3.9(sin. = m.33) i (3. 2.h Ako je nit nei8tegIjiva i ne proklizava po koturu.36) dobicemo a= .84 m Na osnavu druge jednaCine se za silu trenja dobija Rad sile trenja je Tada se moze pisati At.f~. m Treca jednacina projekcijom na Z-osu daje a) gdje je r poluprecnika kotura.a (3. -. Obiljezimo vrijednost tog ubrzanja sa a.. dS = - J F t . oIlda mara biti al = a2 = at.= (Fz2 -. Uzirnajuci l! obzir da je at = rex = a i F~l = F~l' odnosno F~2 = FZZl imacemo a 1. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3.)a (3.F tr + Fzl = ml al -m.lcos. i R prolaze kroz Deu obrtanja pa iill je moment jednak nuli).13 J Iz jednaCine (3."C08. pa uvrstavanjem u (3. Tada je jedino moment sile teze razlii'it od nule ( sile it.34) dobicemo gdje je I Inoment inercije tijela U odnosu na osu oko koje se vrSI obrtanje.6 + R.41 m s / 2 Put koji tijelo predje za prve tri sekunde od pocetka kretanja je = 1.f~.m.6 + .37) Moment inercije kotura U odnosu na osu obrtanja je I = msr2/2. r h v .32) + .lm.6) g at' 2 = 0.Fz. .Fz2 = mza I5. = J.6 1 + '7 + 0.6)] 9 --·(Fz2 - F z ') = ·(m.(sin.)r r -rn. dS = -j.35) u (3.LMi (3.6 91 natnog sistema.25 S = - + -j.35) Saberemo Ii (3.= '.36) MG=rxG .32) dobijama (3.l cos .g cas.6S = -3. jeT se pomjeranje vrsi nasuprot djelovanja sile trenja.30) dobijama Rad je negativan. kao na slici dobijamo -mIg sin f3 .90 GLAVA 3. a moment i-te spoljasnje sile U odnosu na istu osu. Mi Najzgodnije je da za osu izaberemo liniju duz koje se valjak dodiruje sa podlogom (trenutna osa rotacije). a SITljer vrcenja je naznacen na slici.

Iow 2 mv.zmotrlIDo to malo detaijnije. onda je brzina tacaka na liniji dodira valjka sa podlogorn jednaka nuli." 2' 2. RIJESENI ZADACI SA PISMENlH ISPITA 3.cije Vc i periferijske brzine pri rotaciji oko te ose A ~ - v = rw._ m2 .38) odnosu na datu osu izrac. to jest njihova periferijska brzina je jednaka brzini centra mase.38) i sredjivanje daje Kako je w = 1J c/r i 10 = mr 2 /2.. UgaoIlo ubrzanje kao vektoT je istog smjera i pravca.. Odavdje se zakljui':uje da je odnosno v~ = wTsin900 = wr = Vc. Prema tome je if" v = Vc = 21/-~ "V 3 ~ Kineticka. energija rotacije je Kineticka energija rotacije ce biti _. Sila trenja ne vrsi nikakav fad jeT tijelo ne proklizava ]' .1.10 + mr .92 GLAVA 3. imacemo Brzina centra rnase (ose simctrije valjka) na kraju strme ravni bice v. = V2acS = 2V!9h 3 Periferijska brzina tacaka na obodu valjka bice Periferijska brzina tacaka je jednaka brzini centra mase. iJ' .unat cerno po 3 mr 2 2 b) Prema zakonu 0 odrzanju energije mozelno pisati da je sva potencijalna energija presla u kineticku energiju translacije centra mase i rotacije eka ose simetyije. r 2 Tangencijalno ubrzanje centra roase (tacka na osi simetrije) n odnosu na trenutnu osu bice Uvrstavanje u (3.37) na smjer ugaonog ubrzanja daje = velr irnacerno I" = mgT sin 0 Moment inercije valjka Stajnerovoj teoremi _ U (3. Brzina svakog djelita pri ravninskom krctanju Vi moze se napisati kao zbir brzine translatornog kretanja tacaka na osi rota. Brzina tacke A je ii"A = O. Projekcija jednaCine (3..+ mr = . PRVI PARCIJALNl lSPITI IZ FlZIKE Kako je 10 = mr 2 /2 i W 93 Ovaj moment je usmjeren duz ose U cfteZ.= ~4~ = 3 . Kada nema proklizavanja valjka po strrnoj ravni. Ra. mgh Ekr = ~2. gdje je w ugaona brzina rotacije oko centralne ose..

usljed djelovanja medjumolekularnih sila. zalijepi za njega. 810j tecnosti koji se nalazi liZ sami zid cijevi.pz)r lzraziti kao z (3.pz)r'1l' je jednaka siii trenja r} 5( dv / dr). posta je kretimje jednoliko obrtno. ali je suprotnog smjera. rezuitantna sila. = 60 s a) 'P =? b) (3 =? e) t =? Ako se covjek kre"e konstantnom brzinom v po 0bodu ploce. = 20 em h.94 GLAVA 3. a moze se pa se rnoze pisati (PI . lzjednaeavanjem (3.39) i (3.dr Prj stacionarnom strujanju tecIlosti kroz cijev. moze se izracunati kao Integracijom ovog izraza dv = PI . P = 10' kg/m' hI = 10 em h.40) gdje je Ip = M r 2 /2 UlOment inercije ploce.1. = 35 em v ='1 Kada viskozna tecnost prot ice kroz cijev.39) gdje je L~ = mr2 mOIIlent inercije covjeka U odnosu na osu simetrije. a We --.IALN1 lSP1TI 1Z FlZIKE 95 3.pz 'rdr 2')L b) C. je jednaka nuli.'ovjek se za to vrijeme pornjeri za ugao se dobija . Sila pritiska (Pi . PRVI PARCI. on ima odredjenl Inoment kolicine kretaIlja koji se moze izracunati kao (3.Wp je rezultujuca ugaona brzina covjeka u sistemu vezanom za podlogu. a wp njena ugaona brzina u sistemu vezanom za podlogu. Prema zakonu 0 odrzanju rnOIDcnta koliCine kretanja istu toliku koliCinu kretanja dohija ploca sarno u suprotnorn smjeru. RIJESENf ZADAC1 SA PISMENII:1 ISPITA 3.40) dobijamo ugaanu brzinu ploce 1l' - (-7)5-) dv dr = 0 Znak "_ll ispred sile trenja se pojavljuje zbog toga ?ito se sa porastom r brzina slojeva tecnosti smanjuje. zapreminski protok tecnosti koeficijenta viskoznosti 1] Be moze izracunaii na osnoYU Njutnovog zakona viskoznosti dv F" = 1)S. koja djeluje na uoceni valjak poluprc(nika r. T. rn = 80 kg r 4. Razdvajanjem promjenljivih dabijama Ugao za koji se obme plata za vrijeme T I . da hi na zidu cijevi dostigla vrijednost nula. jeT se.

= vdtd8 = PI-P.pz 27)L lR ( 0 r2 1 .) 247)L / = 1m s R2 Zapremina tecnosti koja za neko vrijeme dt protekne kroz srafiranu povrsinu iznosi Posta je protok tecnosti kroz svaki presjek. .. enda slijedi da je razlika pritisaka na presjecima propoTcionalna njihovom rastojanju L duz cijevi _____ L.) r dr R' I Tecnost u sirokom sudu u pocetku miruje. dT Q 7' .P'R 2 47)L Tada se.r~)R2 [~ jg -'~2 ~ = ~(PI.. neke stalne brzine kojom bi trebali da se kreru djelici u svakoj tacki presjeka. \ _. pa da protok bude isti kao i kada se krecu brzinarna koje se rnijenjaju duz poluprecnika cijevi. To je potencijalna energija Ep = 6. sto se i dogadja. Da bi se djelic mase ~m pokrenuo iz mirovanja do bTzine v \ Zapreminski protok tei'nosti je = gd~ = zr(P12-:.~ -'. = Pa.96 gdje je Vo CLAVA 3. R 41JL 2( 1 - - R' r') 2T1rdrdt Ukupna zapremina koja protekne kroz citavu cijev za vrijeme dt bice dV - _j.Z)R' Ir] (3./ \ I ' dV .. -.. za brzinu na rastojanju r od ose cijevi moze -pisati Ovaj protok mozemo predstaviti kao proizvod povTsine poprecnog presjeka cijevi i neke srednje brzine (racunate po presjeku). a u cijevi se poclDJe kretati.41) kojom struji kroz horizontalnu cijev. na bilo kojern mjestu horizontalne cijevi isti. pa je koristeci (3..- 'l} Q::-= _.41) Q= Visinska razlika 6. mora se utrositi neka energija.1.h U nasem zadatku isticanje se vrsi kroz cijev duzine 3L...h predstavlja razliku visine na kojoj se nalaze slobodna povrsina u sirokom sudu i tacka gdje linija koja pTikazuje . Nju odredjujemo iz uslova da je v = 0 za r = R (na zidu cijevi) Va = PI_.· . PRVl PARCIJALNl ISPITl lZ FlZIKE 97 nepoznata brzina na osi cijevi. RIJESENl ZADACl SA PlSMENIH ISPITA 3. . tj. Ovo znaCi da postoji pad pritiska duz cijevi.R 2dt _ "ff(PI . = Pa + pgh3 i p. Q V~Vo = R' '7fV ::::}.P' R2 ( 47)L r - 47)L r2 1---.= pgh3 R2"ff R2 _ __ PI .pz 2 _ p.'mg6._. a pritisak P.

Stavljanjem da je Ep (00) = 0.. m.EpE m.n = A (1 . RIJESENI ZADACI SA PISMENIH JSPITA 3. vee sarno od medjusobnog polozaja pocetne i krajnje tacke put a tai'kaste mase koja se premjesta. kao unutraSnja sila u sisternu moze vrsiti rad sarno na racun smanjenja potencijalne energije sistema. sto daje . pa ostaje Ep r = () -"'I~-r~ m.j rn l rn 2 jmlrn2 fro dr _ rA r2 = jrnlrn2 - . dA = F· dB = FdS cosO = -FdS cos a.".. vrsi se rad protiv gravitacione sileo Bez obzira kakav je oblik putallje po kojoj se vrsi premjestallje. tj kada one medjusobno ne djeluju. 1 l.r rnlm2 +C F="'I--- mlm2 r' r' U vektorskorn obliku sila kojom prva i'estica djeluje na drugu je F = -"'I---ro Ako se matel'ijalna tacka mase m2 iz tacke A treba da prcrnjesti u tacku B. Ukupan rad gravitacione sile na datorn putu je dA = -dU A = 0__ JF dr - = . Gravitaciona sila moze vrsiti rad sarno na racun smanjenja potencijalne energije sistema...1. data izrazom B Ep(r) = . elemental'ni rad gravitacione sile je .99 m/ s = EpA ~ EpB a) U =? b) U =? rn Smanjenje potencijalne energije se definise kao razlika izmedju potencijalne energije u pocetnom i krajnjenl polozaju EpA -.42) . mlm2 ____ Konstantu C rnoramo da uvedemo jer se u gornjem izrazu pojavljuje razlika. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE 99 linearno opadanje pritiska (tacka vidi da je D) probada sud.TB -~) T l' rA (3. koje se nalaze na rastojanju r rnedjudjeluju silom koja je po inteIlzitetu data relacijom Odavdje se moze zakljuciti da je potencijalna energija sistenla.98 GLA VA 3. = j2~"!:"-h = 0. Vrijednost ove konstante se odredjuje biranjem rastojanja r na kome ce potencijalna energija sistema bili Ilula.rn. = tlmgtlh 2 tlmv' Na osnovu ovoga se moze zakljuciti da rad gravitacione sile ne zavisi od oblika puta po kome se vrsi premjestanje. pa se moze pisati AAB v 5. m 1m3.) TA TB M L a F =? Materijalne tacke ITlaSa ml i m2. karl se tackaste mase nalaze na l'astojanju r. r = _'/ mlm2 _ (_. Iz podataka se tlh"" h3 (hz + lOcm) = Scm Ova energija prelazi u kineticku energiju." ' 1 . = -Fdr Uobicajeno je da se potencijalna energija obiljezava i sa U. dobijarno da je i C = 0._ . Do ovog izraza mozemo doci diferencijalnim raCunOID.. pa se te konstante poniste. Sila gravitacionog medjudjelovanja. Uobicajeno je da se uzima da je potencijalna energija sistema jednaka nuli kada su tackaste mase na beskonacno velikom rastojanju jedna od druge.

koji je na polozaju x od koordinatnog pocetka. a) Koji ugao treba da zaklapa sa horizontalom cijev ako granata treba da padne okomito na kosinu? b) Koliki treba da bude elevacioni ugao cijevi da bi granata najdalje pala i koliko je to udaljenje? c) N a koje \rrijeme treba ternpiratj granatu da bi eksplodirala pri udaru u kosinu u situaciji pod a) . RIJESENI ZADACI SA PISMENlH ISPITA 3. pa se za potencijalnu enegiju gravitacionog medjudjelovanja dvaju tackastih rna"a koje se nalaze na rastojanju r jedna od druge.1. kosin om. Ako stavirno u posljednju jednaCinu U = 0 kada je r = 00.- 1. Kao sto smo vidjeli u prethodnom dijelu zadatka.stapa i tackaste mase F = 1 Ja+L/2--x ~~~--- mdm = 1---~~ Mm a(a+L) 3. dobija r Drugi naCin: Potencijal u nekoj tacki gravitacionog polja je brojno jednak radu koji izvrsi gravitaciona sila kada se jedinica mase iz te tacke prenese u beskonaenost.kasta masa m kojaje unesena u tacku A iznosi U = Ako uporedimo sa izrazom za U(r}.1984.tac.-- a+L/2-x = -1- . u tacki koja je od njega na udaljenosti a + L /2 . moze se reCi da je potencijal brojno jednak potencijalnoj energ~ji jedinice mase koja se nalazi u toj tacki gravitacionog polja. dobija se da je C = 0.42) dobijamo Ptencijal gravitacionog polja citavog stapa u uocenoj tacki A bice jednak zbiru potencijala koje u toj tacki proizvode svi djeliCi stapa. Top smjesten u podnozju brda namjesten je tako da mu cijev sa horizontalorn zaklapa ugao (3 = 7r / 4 kada je osa cijevi paralelna sa. pa se moze pisati <p =J d<p MJ = -1- dx L a+L/2-x U(r) = -1~- mlm2 Srnjenorn a + L/2 .M dx La+L/2-·x ."C:""C.x. KoristeCi (3. je dat relacijom d<p = . uzecemo kao na slid U = m..x integral postaje =u i uzimajuCi u obzir da je -dx = du ovaj Potencijalna energija sistema stap . PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 101 Konstantu integracije C odredjujemo iz uslova da je potencijalna energija sistema dvaju materijalnih tacaka jednaka nuli ako se one nalaze na beskonacnom medjusobnom rastojanju.<p = -1~­ mlm2 _1~m In (1+~) Sila uzajamnog djelovanja izrnedju uocenog elementa i stapa i tackaste mase m u tacki A je dF=I~~~~-- rn dm (a+t-x)" pa je gravitaciona sila izmedju Citavog .10. dm . god. gravitacioni potencijal uocenog elementa na stapu dm. Odatle sHjedi da je potencijalna energija sistema jednaka proizvodlI potencijala u toj tacki i mase koja je u nju unesena r b) Kako nije receno u kakvom su medjusobnom polozaju stap i tackasta masa.100 GLAVA 3.4 Prvi parcijalni ispit iz Fizike Tuzla.1.3..

5 ern' objesena je za jedan svoj kraj tako da moze oseilovati u vertikalnoj ravni. 2. u tacki P koja je na rastojanju x = 3R od povrsine sfernog tijela.1 i 1"2 = 0. Kada je sprica postavljena horizontalno djeluje se na klip konstantnom sHorn F = 4 N. kretanja 11 pravcu X. Na strmim ravnima koje sa horizontalom zaklapaju uglove Ct.5 mm kada injekcija nije nataknuta. Ako izaberemo koordinatni sistem kao na slici. ~ v2(1) iii = li(F) 4.gxt = Va cos·a . Rjesenja: 1. a top stnatrati tackastom masom. Vo a) b) Xmax ='1 c) t =7 (3=7r/4 = 200 m/s Ct ='1 a) Kada se granata izbaci ona nastavlja kretanje u polju sile Zemljine teze. a) Koliku brzinu imajll tijela poslije dvije sekunde od prepustanja sistema sarnom sebi? b) Kolika je sila zatezanja konca? e) Odredi vektor sHe koju trpi osovina kotura. Drvena greda duzine L = 2 m i povrsine poprecnog presjeka S = 31.102 GLAVA 3. laganim. = 2 kg. RIJESENl ZADACl SA PlSMENlH lSPlTA 3.:. onda su projekcije ovog ubrzanja gx = -gsin{3 i gy = -gcos{3 Prema tOInc. = 1r /6 i Ct2 = 1r /3.Sprica za injekcije puna je vode. respektivno. N adji ubrzanje slobodnog padanja iJ. nalaze se tijela masa ml = 8 kg i m. Dok je greda u polozaju stabilne ravnoteze u nju udari metak mase m = 12 g koji leti u horizontalnom pravcu brzinom Vo = 500 m/s. neistegljivim koncem koji je prebacen preko kotura. Koeficijenti trenja tijela i podloge su 1"1 = 0.1.- gt cos (3 . Centri sfera i ee tacka P su na istoj pravoj. Otpor v-azduha zanemariti. a) NaCi brzinu isticanja vode iz sprice! b) Odredi vrijeme isticanja vode iz sprice til c) Kolika konstantna sila istisne svu vodu iz sprice za t = 6 s? d) Nacrtajte v. Voda maze isticati kroz otvor promjera d = 1. Pocetna brzina ima projekcije Vox = Vo cos 0: i V OII = Vo sin 0: Trenutne vrijednosti projekcija brzine su date relacijama 1)x = vox "{-. (vidi sliku). Zapreminska masa drvetaje p = 800 kg/m"a) Za koji ugao ce se otkloniti greda ako metak udari u sredinu grede i u njoj se zadrzi? b) Koliki je ugao kad metak udari u slobodni kraj grede i ostane U llJemu 5. Promjer klipa je D = 15 rnm. e) Koliko puta i za~to je ugao pod b) veei nego pod a)'! 3.gt sin (3 Vy = vall + gyt = Va sin 0: .2.i Y -ose ce biti jednoliko usporena. a njegov hod je L = 8 mm. Unutar sferIlog tijela poluprecnika R i zapreminske mase p x 0 irna sferna 5upljina poluprecnika ------~r = R/4. PRVl PARClJALNl lSPlTl lZ FlZIKE 103 Granata ima pocetnu brzinu Va = 200 mj s. Cije je ubrzanje g usmjereno vertikalno prerna dolje. Tijela 8U vezana idealno savitljivim. Centar ilupljine je na rastojanju r = R/4 ad centra vesfere.

Lako se zakljucuje da je ~ (2 cos 2".= ---''--9 cos i3 2vo sin 0: ! (3.46) Da bi darnel.44) u (3.cos Q: = -p__.45) Va = 500 mjs Vl/VZ .B a- 2 SIH. 4 sin Q cos cdanj3) = 0 v' t. N akon sredjivanja se dobije i da je vrijeme kretanja tk = 2t. L =2m S = 31. Vo gt sini3 XD - 2 (3.1' gt' sin i3 x=v ox t+"""-=vtcosa2 0 2 9 cos i3 = 25..17) Da b1 granata pala najdalje.46) se dobija gdje je tl vrijeme penjanja do najvise tacke putanje iznad padine.72 s Domet po X-osi ( po kosini) dobil. va . to jest Va Uvrstimo Ii rezultat iz (3. .ru u kosinu u situaciji pod a) potrebno ju je tempirati na vrijeme t=tk=2 b) Kretanje po X·osi bice odredjeno jednaCinom Vo SIn a 9...5 = 26° 30' 0' = 1 - Domet tada. 0. cemo ako umjesto t stavimo tk (vrijeme kretanja) 2. =?.SIn cos 0' ~ gtp SIn (3 = .o"-s::.. prema 3. PRYl PARCIJALNl lSPlTI lZ FlZIKE 105 Ako granata treba da padne normalno na strmu ravan.1.::n:. aSlllp f'i) cos i3 (3.__. xI! bio maksimalan.. odnosno t k .104 GLAYA:.. elevacioni ugao treba da bude "I = a uvrstavanjem u (3.45) i sredimo dobit cemo _ 2 ( ..:. RlJESENl ZADACl SA PlSMENIH lSPlTA :.25 em' m ~ 12 9 p = 800 kg/m 3 a) b) c) VI V2 =? =? =? (3.. . = v. treba da bude U momentu kada granata dostigne najvisu tacku iznad kosine u Ypraveu njena komponenta Vy = 0.46 iznosi XD = U gao U odnosu na horizontalu iznosi "I = 9 cos/-.= tan i3 1 1 =? 2a = 45°.gil COS -=0 dXD j3 = 0 da a diferenciranjem (3.: 9 cos i3 9 cos {J .2sin2 atani3) = 1688. _.43) dobijamo tall i3 + a 67° 30' 2 tan i3 2 ex = arctan 0. . -_or. v2 (sin2a .43) 9 cos .7 m i3 + " = 71" 30' e) Da bi granata eksplodirala pri uda. a = 22° 30' ' (3. znaCi da u tom trenutku treba da bude Vx = 0. odnosno Va sin a .44) 1 tan2a = -.

RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. PRVI PARCIJALNl ISPITI lZ FlZIKE Nakon rjesavanja Dve jednaCine dobija se da je ugao otklona 107 a) Moment kolicine kretanja sis- tema prije sudara. \ \ da je rnirovala.55) Uvrstavanjem izraza iz (3..54) t Sa slike se vidi da je h = L 2 (1 .-~.50) u (3... Neposredno poslije sudara sistem raspolaze sa kinctickom energijom rotacijc.~ 40° 50' (3. U trenutku zaustavljanja vazi (3.. \ 2 + 1..--'. ~~ > ' M se obrcn oko iste ose.1. pa se u trenutku zaustavljanja obrtanja maze pisati + 3m)L . cos 1"2) (3. = mv oL/2 u odnosu na OSli O.56) ..49) imacerno Odavde se rjesavanjelll po (3.06° co - 1 -. w = I 3mvo (M Kineticka energija rotacije prelazi u potencijalnu energlJU.945 (3.).J = .48) i (3.53) (3. pa je mornent kolicine kretanja sistema predstavIj ao sarIlO moment koliCine kretanja metka L.. (3. pa se maze pisati o~ cos 1"1 1"1 "X ~(~'\ \----th \'\ + m)gL(4M + 3m) = arctan 0..106 CLAVA 3.-c-::-- 3rn2v5 (M = 0..-. mL ') .~. Prije sudara gre'1.. 7565 . mora biti jed' \ l. 3m)L .50) ( ML2 --. pisati mVoL c= (Ig 1.-3mvo . Poslije suda\ \ \ I \ ' ra metak i greda nastavljaju da .~ ~ (3m+M)g - Ig +1m .cos 1"2) (1 .= ( M ) Lg(1 . MOlnent inercije grede je Ig = M L' /3. sa ukupnim momentom kolicine kretanja L2 = Isw. \ poslije sudara. Je m .-- mVoL 19 + Im Moment inercije metka Im = mL' pa je Odavde se dobija da je ugaona brzina slsterna ncposredno poslije sudara 6mvoL (. Masa grede je A1 = pLS = 5 kg pa se ova ugaona brzina Inoze izracunati.1 a. 2 ip2 (3.945 = 19.48) L(4M + 3m) ~". Ovdje je illorncnt inercije sistema jednak zbiru momenata inercije grede i rnomenta inercije metka 11 odnosu na osu O.j.cos 1"1) (3..")w' U gaona brzina sistema neposredno poslije sudara je l w I =~.C:: 2 w = (M 2 L + m)g-'(1 - 2 cos 10.49) gdje je II = h' = UVdtavanjem se dobija L(1 . a metka 1m = mL' /4. koja pri njegovorn obrtanju prelazi u potencijalnu energiju sve dok se sistem fie zaustavi. m + 3' (M .cas 1'" ) _.". 7565 ~ < 1"2 = arccos O.52) b) U slucaju kada metak uclari u kraj grede mozemo o \ ..51) nalazi 2mvQ '. nak rnomentu koliCine kretanja \ \ 2 1\ .) cbs ip2 ~ ._-.

.(F) ti = tifF) a) Prema Bernulijevoj jednaCini za idealne tecnosti.57) i ponistavanjem Pa. 2d2 V -2F L (iii ( Uvr!itavanjem (3.59) i rjesavanjem po brzina isticanja vode iz sprice v. zbir unutrasnjeg pritiska. pa Sl1 oni jednaki i ponistavaju se.------'''''-- = a) v. 4F ~"~+~= pvf pv~ "~- D'7C 2 2 (3.58) dt. Projekcija brzine kojom se klip krece i istiskuje tecnost je VI = L d) V2 = v. Ako izaheremo strujnu liniju duz ose cijevi otvora za iglu injekcije.snji pritisak na klip je PI = Pa Vrijeme koje protekne dok se klip pomjeri iz polozaja L u polozaj y moze se izracunati kao integral 10 +~ S F =-:: Pa + -- 4F D''lr rt (3. moze se d b·t· 0 1 1 PI T 2 ._isticanja: vode iz sprice dobicemo kada stavimo y = 0.60) i (3.61) Kako je d %:: D moze se odnos d4/ D4 zanemariti jer je male vrijednosti (ovdje 10.60) u (3.= D ' p7r 2 (2F r---- 6.73 m/s (3..60) Uvrstavanjem (3. smanjuje se zapremina vode u njoj.mase sistema nakon udara metka i da onda racunate ugao za koji ce se otkloniti slsteIrl 11 trenutku zaustavljanja.= _ D" .1.06° 40. 1'0 b) Kada voda istice kroz otvor na sprici.83° Ugao pod b) je veri zbog toga sto je 11 tom slucaju InOIDent kolicine kretanja prije sudara veti nego U pTvom slucaju. dy ~-- Ako se prem. pa se dobija.57) dy dt = _ 2d' J2F D3 V pT. Spolja.Zd 2 12'! V ZF JV d Y L y) t - D'.62) UVTste izrazi za dt Vl 1 VZ 1 . dobijarno Vrijeme . dobijamo da je 'P2 'PI = .63) . co? t = 6" -\j-_. (3. v.14 19. ---:::::--=--. gdje SIDO visinske pritiske sa Iijeve i desne strane izostavili jer je strujna linija horizontalna. c) Odnos uglova otklona ~ mozemo izracu- d' (3.19 s 2d ! 2F (3.62) - . PV 1 = Pa + 2~ pv" 2 (3. = --\ z D3L jP1f = 1.4 ). RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA :1. =? b) ii =7 c) F.. priblizan izraz 3.108 CLAVA 3.a (3. PRVI PARCIJALNI ISPITI 1Z FlZIKE Prema jednaCini kontinuiteta strujanja 51 VI = nati brzinu VI 109 S2V2 PreporuC:ujemo da sami kao vjezbu nadjete po]ozaj cen'tra.0=2.5 mrn F=4N v. !ito predstavlja atmosferski pritisak. D = 15 mm L=8mm d = 1. mozemo pisati I -. .58) u (3. tj.isinskog pritiska i brzinskog duz jedne strujne Hnije ostaje konstantan.59) t .

Isto taka.1.Fi"L = m..--g = = 1.64) i (3.65) 5 _ _.-.emo v~:=..69) 0.2 ·fh m1 V ~2 rnlg sin -rnzg 0:1 Fze. ti = ." .X -.1 1"2 = 0..-2mZ cos 0:2) 'ml + m'l ~----.110 CLAVA 3.67) (:l.36-/F D V p7r Im/s] [s J .64) i (3. rnz sin o:z) .. Kako je uze neistegljivo i bez rnase.ml a = mlg( sin 0:1 . 0:1 = mla (3.~.{l1rnlg cos .7 mJs b) Iz jednacina (3.. \: m2 = 2 kg 1"1 = 0.~ F z =7 F rez ='1 + J1.arno irnac. Oi.(flIrnl cos 0:1 a = " . _ 2 !ZF _ -\1 = 3. R z = FN2 => (3..70) .65) dobijamo m.. = + Rz = 0 0 =? R.35 m!s' (3. ----. .66) 4. PRVl PARCIJALNI ISPlTI IZ FlZIKE 111 c) Ako jednaCinu (3.2' a prema Nj utnaVOID zakonu akcije i reakcije.63) rijesimo po F dobicemo F=--'~=017N D 6 L'p7r 8d4 t' Sil . a F:V1 = frt1g cos 01 i FN2 = rnz9 cos CX21 uvrsta\'anjem u (3. fzz. = F'N. Za svako tlJelo Im. Projekcije na Y -OSU lsi FI .vIF) FlN] ~ . + F z .. 1J 10 [ill J s . -FNI F[N) --FN2 + R.l = F.- 2.F.65 N (3._-.) Oba tijela imaju isti intenzitet brzine.: at = 2..OIn Njutnovom zakollu mehanike zbir svih sila koJe dJd~JU na neko tijelo j:dnak je proizvodu mase tijeJa i njegovog ublzanJa.68) sin O:z + F zt- f12rn29 cos 0:z = m2a a) b) v =? t= 2s Sabiranjem ove dvije jednacine dobijamo ubrzanje sistema (ml sin CXI _.Fz -..f--LI cos (Xl) .. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. = 012 7r/6 = 7f/3 = 8 kg Kako je sila trenja F tr = {lFN.a SU: (3. to je intenzitet ubrzanja aI = a2 = a. posto se masa kotura ne uzima U obzif.m1 a = 21. je tada i Fzl = F~l i Fz2 = F: 2 • Obiljezimo intenzitet sile d) Trazene zavisnosti od sile v. Projekcije na X-OSli SU: VF' .64) (3. to su intenziteti sila zatezanja F. Da bismo odredili ubrzanje sistema mOTamo projektovati vektorske jednaCine na ose izabranog koordinatnog sistema (kao na slid). Fl = rnlg sin D:l) F2 = m2gsinaz.~ Ftrl = mla ~. pa kako su krenula iz mira ~re~a DrUg.38 zatezanja uzeta sa 1.67) se za silu zatezanja dobija Fz = }II .Ftrl .

'~i po obTascu gdje je m. pa je 4.112 CLAVA 3. /". U tom slucaju je djelovala da je ispunjena masorn.) tj. se u tacku P postavi probno tijelo mase mp' Prema Njutnovom zakonu opste gravitacije. uvrstavanjem U pTethodnu relaciju i sredjivanjcm dobijam o Za x = 3R dobijamo _ 13 204 p F = -----. Ta sila bi se prema tome racunala .l i 1~2 koji su jednaki po intenzitetu. M = 4R3 7rp/3 i m. Frez = P. Kada bi sfera bila potpuno ispunjena mas om. onda ce sila kojom Qna djeluje na pTobno tijelo biti sIabija.7rpRm Co Prem.53 N IT / Rako centar supljine. Rezultujuca sUa kojorn ce sfeTno tijelo sa sfernom supljinom djelovati na probno tijelo je jednaka zbiru sila F"z = JF.h·~ rrez f. centar sfere i tacka P leze na istorn pravcu. R p F= . Intenzitet tog llbrzanja je . Kako je "" + "'2 = 7r /2. usrnjereno je ka centru sfernog tijela.z = FzV2 = 30. + F'. Na osnovu toga dobijamo da je ubrzanje u tacki P Ukoliko se u sferi nalazi" 8upJjina. onda su sile FaI i Fa istog pravca. sila kojom bi ona djelova-la na probno tijelo bila hi privlafna i izracunaval a bi se kao Posto je r = R!4.a Drugom Njutnovom zakonu mehanike u brzanje koje tijelo dobija je jednako kolicniku rezultujuce sile koja na njega djeluje i njegove mase. Rezultujuca sila zaklapa sa strmim ravnima ugao 5. masa koja bi se mogla smjestiti u iiupljinu. zbog nepostojanja mase na mjestu sllpljine.mp CR +:'+X)2 . Moze se smatrati da supljina na probno tijelo djeluje odbojnom silom koja je' po intenzitetu jednaka onoj privlacnoj sili kojom hi supljina Izraz u uglatoj zagradi je negativan pa je i U?TZanje u tacki P USIDjereno sllprotno ad jedinicnog vektora i. a suprotnog smjera.(R'~xF) TO 3 3 r = R!4 a ='? x Zamislimo da. to zakljucujemo da i ugao na mjestu gdje je postavljen kotur mora biti 7r /2. = 4r 7rp/3 = R 7rp!48. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. na njega hi sfeTno tijelo djelovalo gravitadonom silom F i saopstavalo II1U ubrzanje a.l + ff. PRVI PARCIJALNI lSPITI IZ FlZIKE 113 cJ Sila koju trpi osovina koturaje jednaka zbiru vektora P.1.

se postavi vertikalna cijev sa kliporn tako da je njen donji kraj zaronjen u vod li. Mase cilindara su M. Aka se sudar SInatra centralnim.1.-.71) N akon transformacije dobijamo "'1 "'2 m(v10 . i M. CiR""". -- 2. V2 Dijeljenjem prethodnih jednaCina dobijamo (3. obrce se ugaoW ' nom brzinom W oko svoje Dse.. izracunati koliko Jmdara n treba da dozivi neutron da hi mu se energija umanjila k-puta. m M n =7 k = E klO / Ekn m = rna m 0----. Izracunati n u slucaju da je m 0= ma i M = 12 ma i k = 150. dobijamo 2mvlO = (m + M)v. je R poluprecnik kugle. Graficki prikazati U(r) za r < R iT> R. Nacrtati grafik sile medjusobnog gravitacionog privlacenja za ovaj slucaj. idealno elesticniIn. 'Imamo dva cilindra veoma tankih zidova.. Naci kolika kolicina energije se pretvorila u toplotu. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3..4.1987. 3.71). . Jedan od njih ('iji je poluprecnik R. . Neutron mase m sudara se sa jezgrima ugljenika mase M koja miruju.) = Mv. Strma raVaIl ima nagibni ugao 0: koji se maze mijenjati. a' tackaste mase m. atmosferski pritisak Pa = i01325 Pa '? Tezinu klipa zanemariti_ 5_ Izvesti izraz za racunanje gravitacione potencijalne energije sistema homogena kugla . ako je povrsina poprecnog presjeka klipa S = 1 dm 2 .1.v. lindTi se dovedu u dodiT tako da • njihove Dse ostanu paralelne (vidi sliku). PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 115 3. a ~ drugi palu precnika r miruje.J = Mv. m(VlO . U kom intervalu vrijednosti uglova naglba strme ravni p]ocica nece kliziti po njoj.114 GLAVA 3.5 Prvi parcijalni ispit iz Fizike Tuzla. Kroz neko vrijeme (usljed M1 M2 trenja) dlindri se pocnu obrtati bez proklizavanja.Vl)(VlO + v. Rjesenja: 1.tackasta masa. 4. 1. Koliki rad se pri tome izvrsi.1. Plocica mase m. god.72) sa m i sabiranjem sa (3. Klip koji je u pocetku lezao na povrsini vode polako dizemo lla visinu H H = 15 m (vidi siiku).. U hazen. ako M = 12 ma k = 150 Situacija prije sudaraje predstavljena na slici.. sto predstavlja brzinu jezgra ugljenika nakon prvog sudara_ Brzina neutron a nakon prvog sudara je odnoSIlo rh-M -----VlO m+M .72) Mnozenjem jednacine (3.. Na osnoVu zakona o odrzanju koliCine kretanja (impulsa) i zakona 0 odrzanju ukupne mehanicke energije sistema) mozemo pisati (3. koja moze da klizi po njoj prelazi pri = 1F/4 i = 1F/3 za jednako vrijeme puteve jednakih horizontalnih projekcija. Masa kugle je M.

2 2 ::.:= 'M 2 mvo (~. Brzina prvog ce se smanjivati. lntenzitet brzine neutron a posJije prvog sudara hi bio VI 2. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. R r w Q =? = ~--·v M-m M+mD M.75) gdje je 1.m)6 M+m 3 2 2 odrzanju energije mozemo pisati (3.rr~) 2 M+m Smatrajuc.116 GLAVA 3. nakoD slicnog razmatranja bismo dobili da je V2 = 1\1 ----VI M-m +m = M-m) ( M+m 2V o Energija tog neutrona poslije drugog sudara bi bila Ako se ova dva ciIindra dotaknu.E2 = _m_vl 2 = ~v?~ 2 (I_\1 -_'-") __ . U jednom trenutku ce poceti da se okrecu bez proklizavanja. Ftrr = 12 0:2 .74) Prerna zakonu 0 Vs = ~~:V2 = (~~:)3 Va E = ~i = ~ (M_.i da se proton sa brzinorn VI ponovo sudari sa jezgrom koje miruje. a Q kolicina toplote koja se oslobodila prilikorn trenja sa proklizavanjem. a brzlna drugog ce se povecavati. Sila trenja pri proklizavanju je ista i za jedan i za drugi cilindar.R' moment inercije prvog (tankog cilindra) u odnosu na osu rotacije. usljed trenja. enaj koji se okrece zaokretace 0naj koji miruje.1._ . -----Q a njegova energija je El = rnvl. brzina neutrona poslije sudara bice suprotnog smjera od njegove brzine prije sudara. 12 = M2r2 moment inercije drugog takodje tankog cilindra. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 117 Kako je masa neutrona manja od mase jezgra atoma ugljenika.M+m 4 P oslije treceg sudara bi bilo (3. zamjenom dobija sredjivanjem se F"R = Ira. Tad je ustvari periferijska brzina tacaka na obodu jednog cilindra jednaka periferijskoj brzini tai'aka na ohodu drugog dlindra . pa je moment te sile proizvodio smanjivanje ugaone brzine prvog cilindra. Odavdje mozemo zakljuCiti da bi poslije n-tog sudara proton lmao energiju Kako se zahtijeva da je En = Eo/ k. Poslije dodira ce dlindri proklizavatl jedan po drugom. = M. a povecanje ugaone brzine drugog cilindra. M.

118 CLAVA 3. a. koristeCi (3. dobijamo Q ~ ~---'-'-~ M. (3. +M.'7.81) WI WI = w . Uvrstavanjem (3. nakon sredjivanja.1. +M.. reakcija podloge Ji i sila trenja. PRVI PARCIJALNI lSP1T11Z FlZIKE RazIDotrimo prvo kada ce tijelo rnirovati na strrnoj raVlll. 119 Dijeljenjem ovih jednacina se dobija Ugaona brzina dlindra koji je mirovao.82) u gornju jednacinu.83) 3.=. (3.78) i (3.77) dobijamo WI 2. ' . RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3.81) se moze odrediti reakcija podloge (3.7 A ) dobijamo Wz -- __ R ---··~··-w M.M2 R 2 w 2 M.77) R = mgcosa M2!'~W2 KoristeCi (3.. nakon nekog vrernena t1 uz ovakvo ugaono ubrzanje bice N a tijelo koje se nalazi na strmoj ravni djeluje sila teze C. = W M. Ovolikom silom i tijelo pritiska podlogu.R Iz (3. tijelo ce ostati u miru na 0v:akvoj ravni za uglove nagiba koji su u intervalu" o < Q 'S arctan /L ./4 "'2=71'/3 Shl = 8 h2 L\a =? Prema tome.79) u (3.80) Eliminisanjem vremena t iz OVe jednacine. Hakon sredjivanja dobijama mg sin a Zamjenom rezultata iz (3.82) Iz jednaCine (3.:: M.80) se vidi da ce tijelo mirovati na strmoj ravni aka je Uvriltavanje ove vrijednosti u (3.76) Ugaona brzina prvog cilindra nakon tog istog vremena bice c+Ji +F" = Projekcija ave vektorske jednaCine na izabrani koordinatni sistem daje mgsina .78) (3. w M .£lWZ u.75).76) dobijamo +R = 0 (3.+M22 :S flrng cos a tana 'S /L (3.F tr = ~mg'cosa ~" rna max (3. Prema drugom Njutnovom zakonu je (3.79) U slucaju kada je znak "=" moglo bi da se krece bez ubrzanja (jednoliko). pa je sila trenja r M.

l = arctan 0. to na klip sa gornje strane takodje djeluje atmosferski pritisak koji se kroz tecnost prenosi ua gornju stranu povrsine 8. dy po definiciji ce iznositi dA. F = G' c= m'g = p8gh Granicni ugao nagiba pri kome se pojavljuje klizanje je prema (3. na povrsini u cijevi koja lezi 11 nivou vode u sudu. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3.82). = F . Ako se klip lagano dize mozerno smatrati da je kineticka energija tecnosti koja je usx Ia u cijev jednaka uuli. Kako je atmosferski pritisak Pa = pgh ll rnozemo zakljuCiti da je vislna do koje on rnoze popeti vodu u cij(~vi hI :::::: Pu = 10.- 2 Horizontalne projekcije tih puteva su 2 Izjednacavanjem des nih strana jednacina prema uslovu zadatka dobijamo ' __ sin 0::1 cos f. Rako sa gornje strane povrsine S djeluje i voda koja je usIa u cijev svojIID hidrostatickim pritiskom.33 m (19 .l C08 2 0:1 -0:-1 - sin 0:2 cos cos 2 0.80) moze pisati rng sin a . U trenutku kada se klip nalazi na visini h iznad nivoa vode u sudu. dL = F. ostajuci uz klip. 1I = 15 m S = 1 dm' Pa = 101325 Pa A =? a :<. Ova dva pritiska (sa donje i gornje strane) medjusobno se ponistavaju. C~ (sin "1 -. pa se. kojom drzimo klip mora biti jednako tezini tecnosti koja je usia u cijev. =al t .mg cos 0: = rna Za nagibne uglove 0:1 i 0:2 imali bismo a. Zbog djelovanja atmosferskog pritiska voda ce ulaziti u cijev. koristeCi (3.p. Pdtisak sa donje strane povrsine S je jednak atmosferskom.l cos '-'1) g a2 = (sin etz -.27 = 15° 6' Prema torne tijelo ce ostati u miru na strmoj ravni za uglove o< 4. Jednacma (3. U tom slucaju je ax = a. pa se rad vanjske sile F trosi sarno na povecanje potencijalne energije tecnosti koja se dize u cijevi. azt2 L. Elementarni rad koji se izvrsi pri podizanju klipa za.27 Kad se klip pocne dizati isy pod njega bi ostao vakuum. tijelo ce se kretati niz strmu ravan jednoliko ~brza:~im kretanjem. PRVI PARClJALNl ISPlTI IZ FlZIKE 121 Ako je mg sin a > F t ./Leos 0'2)g Putevi koje tijeIa predju duz strrne ravni za isto vrijeme t moO'u se izracunati kao 0 2 .120 GLA VA 3. a kako je cijev otvorena.dy = pSgydy gdje smo sada sa y obiljezili visinu na kojoj se nalazi kIip.f. = __ . 15° 6' Vidi se da se sa porastom duzine stuba vode koja je usla u cijev povecava sUa koju moramo upotrijebiti da drzimo klip na datoj visini. sa gornje i donje strane pritisci moraju biti jednaki.83) " = arctan f.2 0:2 ----- = 0. to zakljl1cujemo da sHa.1. L.

= IdA IF dr = 1 Mm I.31J PoredeCi ovo sa lijevom stranom na pocetku.:. .' " d I' . tj. ah··. t'jevalo b. privlacnom silom koja je d t N' t nOVlffi zakollom gravitacije a a "..--. ..kasta masa nadje u nekoj tacki u unutrasnjosti kugle (r < R). onda djelovanje izmedju nje i kugle mozemo shvatiti kao djelovanje izmedju nje i sfernog sloja koji se nalazi izmedju tog njenog polozaja (sfera poluprecnika r) i krajnje povrsine kugle (sfera poluprecnika R). sada savladj.122 GLAVA 3. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 123 Na toj visini bi se klip odvojio od povrsine teenost. Mm r' 0 putanje morali obezbijediti silu koja bi bila jednaka 0 mtenzltetu 1 pravcu.- gdje je C neka proizvoljna konstanta. Prema tome.1. JeT se SaY a JUJe njIhova gravitaciona Ako se tac. a suprotna po smjeru od gravitacione sile P ~vakoJ tach 2 b k " u m. zakljucujemo da se potencijalna energija sisterna.__ r.".spod klipa ostaje vakuum) Pa Ukupan rad sila koje se savladjuju na zadanom putu bi bio Ukupan prirast potencijalne energije kugla-tijelo dobice se kao U2 --cc U. kada su na rastojanju na korne vise ne djeuju jeduo na drngo. tada bismo u Ako zelimo da tackastu mas . ako je za r = oopotencijalna energija U(r} = 0.JU . energlje sUa).vanje slle atmosferskog pritiska F2 = S (._ m ----r. . za jedan proizvoljan rnedjusobni polozaj kugle i tijela.'---.. gravitacio. po putanji proizYo1jnog oblika. = = pgSlL II. na nJu ce kugla djelovat. . Uobicajeno je da se izabere da je potencijalna energija sistema jednaka nuE kada se tijela nalaze na beskonacnom rastojanju Jedno od drugog. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3.no polje sfernog sloja u unutrasnj6sti . Kao sto je poznat9.'.. S' IH ( 2 iO +Pa Y II. sIstema kugla-tackasta rnasa (. M m Mm U(r) = -1---r +C U(r) =7 < R r> R r M R -. slijedi da je C = O~ pa se U odnosu na takav nivo za potencijalnu energiju dobija U(r) Aka je r = R imaii bismo = -1~ -Mm r (r 2: R) F = -l--'--r .. Ona se odredjuje tako sto se neki medjusobni polozaj tijela uzme kao nulti nivo l'ac. R F = F(r) Kadase :ai'kasta masa mnadje u tacki prost ora oko kugle (r > R). dB = FdS cos Q ~o Fdr C:>vaj fad spoljasnje sile odlazi na povecanje potencija1ne ..unanja potencijalne energije.1 2 r.--. U (R' = ] Mm -T'-ii- F =-F=T--r r2 -. - Mm 0 Elementarni rad ove spoljasnje sile je dA = F. o +I dA 2 = pgS Ioh' ydy + PaS Ii! dy . . e~ o~a~no SPO~O. = PaS H - 4t ) = 9965. a zatim djelom vanje sa preostalom rnasom kugle R rasporedjenom u sferi poluprecnika r. lZ ac e 1 premj€stirno u tacku 'r..' '!'i = --lMm1 1"'= _l Mm _ (_lMm) r 1"1 r2 1"1 = A = IdA. a Je pomjeranje z.. _ I d".. . t 'k . moze napisati kao 5.

F· df'= Fdr cos 0 = - -"I7r prnrdr 3 4 r Ukupan Tad pri navedenom pomjeranju hj iznosio A = 4 2 ! dA = -"I7rprn jR rdr = -"I 7rpm(R' _ r2) 3 3 T " -Ovaj Tad spoljasnje sile odlazi na povccanje potencijalne energjje sistema kugla-tackasta rnasa. jednaka nuli. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA :U. Sila kojom preostala sferna masa djeluje na tackastu masu bice Odavdje se dobija da bi potencijalna eneTgija sistema kugla-tijelo.= -U(R) p 3 Mm 2 R 3 2 Grafik trazcnih zaviSIlosti bi izgledao Ako bismo zeljeli da tijelo rn pomjerim.(r) =. do tacke koja se nalazi na POVTBini kugle (na udaljenosti R od centra) pomjeTajuCi ga beskonacno sporo.'377rpm(R -. hila 2 2' U(r) = U(R) . Uvrstavanjem u prethodni izraz i skraCivanjem sa r2 dobijamo E (0) = --7-.= -"I7rprnf' 3 Elementarni Tad Dve spoljasnje sile pri pomjeranju tijela za di' hi ---lR U(r} r iznosio dA F.r ) = Za r = 0 imali bismo 1 Mm -'27£1 ( 3r2 R2 ) gdje je M' = (4/3)r'ip. PRV1 PARCIJALNI ISPIT! 1Z FlZIKE 125 tog sloja je jednako nuli. kada se tackasto tijelo nalazi na rastojanju r od centra kugle. .Q iz tacke koja se nalazi na rastojanju r od centra kugle. aJi suprotnog smjera od gravitacione sileo --+1 -4 F = ·-F. pa je i sila kojom sferni sloj djeluje na tackastu masu. morali bismo u svakoj tacki uspostaviti silu kqja je i8tog pravca i jaCine.U(r) = ~"I7rPrri(R2 3 _ r2) Y r oznacava projekciju sHe na vektor polo~faja materijalne t~cke (tijela rn) U odnosu na centar kugle. pa se moze pfsati U(R).124 GLAVA 3.

= 6t/2 b)v". a) NaCi vektor srednje brzinc kretanja '~rl ako se tijelo prvu polovinu vremena kretalo brzinom VI. . pocetnom treuutku mi. a drugu polovinu brzinom Vz. b) Zavisnost reakcije kugle ad visine h na kojoj se tijelo nalazi prije odvajanja od nje) kao i zavisnost te reakcije od visine H na kojoj se tijelo odvaja. VI = 20 rn/. = 6t. t" . i ~ Mil ~ d21 1 \d L b) Nac! vektor srednje brzine kretanja Vsr2' ako bi tijelo izvrsilo dva po velicini jednaka pomjeranja. R" siti zadatke pod a) i b) u slucaju da se stap zam1Jem lJe am C) 1Je .\1 objesenim na neistegljivu laganu nIt :l"zme. Trenje je zanem.s 0:1 = 'ir /3 '"2 = 40 rn/s "" = 21r /3 a ) V sri . a drugo brzinom V2_ 2.1.5 m. Objesiste je na d. . Tijelo mase rn se nalazi na kugli poluprecnika T.1. = L /2 od objesista. M. K uglica mase rn udari u stap cetiri puta vece mase M = 4rn i duzine L = 1.84) 11 · --gdje je D. = 2 kg i m2 = 4 kg. prvo brzinom VI..rl = ~r2 Vektor srednje brzlne kretanja se definifie kao kolicnik vektora pomjeraja (pomjeranja) fli i vremena za koje se izvrsi taj pomjeraj. Tijelo se pOlnjera brzinom VI = 20 rn j. = L / 4.6.126 GLAVA 3. ako 127 3. -_ ? v ." Izabrati i riesiti sarno jedan slucaj. =? .e najmanji ugao pri kome ce doci do klizanja? 3. Koeficijenti trenja izmcdju podIoge i tijeIa Sl1 /. a) Kolika Sli ubrzanja tijela aka se pretpostavi cia.+ M . PRVI PARCIJALNI ISPITI 1Z FlZIKE 4.s pod uglorYl 0'1 = 1T /3 U odnosu na zaclani smjer.6 Prvi parcijalni ispit iz Fizike Tl1z1a.'1 ~~ 0. rcspektivno. 1.Tl pornjeraj koji tijelo iZVfSi krecuci se b rZlIlom VI toku .bilo elastIcan bilo neelastlcan. Koliku brzinu 110 mora imati kugIica da bi stap dosao u vertikalan polozaj. Odre diti: a) Zavisnost tangencijalnog i radijalnog ubrzanja od visine H na kojoj se tijelo nabzi u odnosu na padlogu u trenutku odvajanja ad kugle. na udaljenosti d. bi I Rjdenja: 1.arivo. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. d" L ~ L/2 mase 1. a zatim. c) Na kojoj l1daljenosti'ad tacke 0' ce tijeIo pasti na zemIjl1? 6t. su u je sudar: al idealno elestican. Na strrnoj ravni nagibnog ugla 0: = 37° nalaze se tijela masa m.rovala? b) Kolika je sila rnedjusobnog djeIovanja tijela? c) Odredit.1.1986. Tijelo poi'inje da klizi niz m kuglu. I '... idealno neelastican.1. brzinom V2 = 40 rnj s pod uglom 0::2 = 27f /3 U odnosu na isti smjer..12. 6t1 + 6t 2 (3.3 i flz "--= 0. koja je ucvrscena da miruje.. od jednog njegovog kraja... god.

"".::? F12 =7 -·F2l =? (3. pa je ~rlilo i l1rzT.r(vl' odnosno 6. -5 m/s Vl'r2y = ~ Vsr2 .8 tanll..128 GLA VA 3.= b. .89) c) .o· Uvrstavanjem u (3.r/v'2) uvrsf. PRY] PARCIJALNI lSPITI IZ FIZIKE Kako je 6.t 1 ) a .46 rn/ s. b) U OVOID slucaju cerno imati 2. a 6. = 6..89) dobijamo 129 vremena 6.:.\Ip---------.d = 26. odnosno III = arctan(-3v'3) = 100..90) .t 1 =v.= -3V3..J =' '!J. "" J~ 2 Kako je prema definiciji skalarnog proizyoda vsrlx = vsrl -. = 1126.86) i (3.?] ~c V. J J (3.6. dobijamo skalarnim mnozenjem vektora v.1/2.1 . m.. + V2 6.. .22.= 37° = 2 kg m2 = 4 kg 1"1 = 0.r..: + cos (2) • = 0 = _l(Vl V2) .= 6..- ill ·)'+5 ·-'~ sa pozitivnim srnjerom X-ose bite HV1 sin a.= ---. + 112 sin (2) = 15V3 m/ s (3.r2 = 6.87) u (3.1/2.Ugao koji ona zaJdapa 2 '.1. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. .js Uvrstavanjem u (7) dobijarno V~r2 = 23.: ----~- Komponente ce biti V sr2z ii· irnacemo b = lallbl cost ii..86) = --~~(8£naJ V.-::vsr2 ·i'=---YlY·:L(i"O+r20)-Z'= VI 'i-v::! 1 = _?L~(cos 0:'1 1'1--'-1':.+1'2 + M:nO:2) = 23.r(". r 2!V2 = .88) Svaki vektor se moze napisati kao proizvod njegovog intenziteta i jedinicnog vektora.85°.1. = 0.1 6.1 rn!-'.. ~ " '~1+~2 rIO' J -I' r:w .6. r d v l == 6.t 2 • Kako je 6.88) dobijamo ex .1 m. odnosno na Y -asu.r.7 ::= --2--".) b) =? :.'trl sa jedinicnirn vektorom odnosno i Illtenzitet ove brzine bice z: o (3.t 2 2 Vsr 2 = 6.r i 6. = ~:::: .r (l + l) til 1)2 Intenzitet ove brzine se moze izracunati kao (3.( ~ '-'. rIlozerno nakon uvrstavanja u (1) dobiti Vsr 1 = V. . Pravac koji ova brzina zaklapa sa X-osom je odredjen uglom .3 fJ. -~--.= Vsr2x Vsr2y CX)..0 + 1'2) Ll.1 2 = v26.87) tan(32 = . b) :::.6.85) Projekcije ave srednje brzine na X-.a:vanjem u (3.85) dobijamo V.. (3.6.2 = SHeno je Vsrly ~ Vsr1 _ -I- .. Uvrstavanjem (3.1 a'l flz a... ~ = £1'2+1)2'.f2 pomjeraj koji tijelo iZVTSi krecud se brzinom V2 u toku vrernena l'l.

1.1 N (3.YJl a l (3.Ftr1 F'2 Ftr2 + F"zl + F12 = mlal = m2aZ (sin Q: - Itl cos Q)g] ~ 2. + ilrI + F21 = m. + ii.d COSQ: ml +rr1. UzimajuCi u obzir da je sila F21 = Fn (sila akcije = siIi reakcije) i sabirajuCi (3.91) (3. . il. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 131 Na slici su prikazane sile koje djeluju na tijelo mase rnl. pa ce 11 nasem slucaju biti: 3.. 0 1 6 -F'N + R. na njega djeluju sila teze G i reakcija podloge ii.93) (3.2 UVr:ltavanjem vrijednosti za koeficijente trenja (1"1 > 1"2).94) dobijamo Kako je FI = 'rnlg sin 0: i F2 = m2g sin a: uvrstavanjem u (393) i ' . . F~2 = m2 a 2 d =? Kada tijelo klizi po povts.92) G.130 GLAVA 3. tan Q':min = + I"2m.94) c) Najmanji ugao pri kome bi doslo do klizanjaje onaj ugao pri kome bi se l.95) se za silu kojom drugo tijelo djeluje na prvo dobija F21 = 1'n1 [a - FI ". m r a) pa su sile trenja attN) =7 an(N) =7 R(h) =7 b) (3.rnzg sin Q - ftl rn lycosa+F21 = f. Je USIDJerena c) .96) rZm2g cos 0: ~. Kretanje tijela je odredjeno zbirom svih sila koje na njega djeluju. + itr2 + F.il. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3.96). gdje je FN sila kojom tijelo djeluje normalno na podlogu. (3.2 9 "'4..ijela kretala niz strmu ravan ravnomjerno (ubrzanje a = 0).(ltlrr~l - + 1t2rn. Sila teze .ni lopte duz jednog njenog meridijana.5 Sila trenja je Fir = I"FN .+ m2 = arctan(1/6) '" 9.95) (3. = m. lako se zakljucuje da je a2 > a" Prema tome tijela ce se kretati priljubljeno jedno uz drugo i imaee jednako ubrzanje al = a2 = a. dobijamo a= Projekcija ovih vektorskih jednaCina na ose izabranog koordinatnog sisterna daje: projekcija na X: (rnl +m2) sino: . Za svako tijelo mozemo napisati \ \l-1- Ako se tijela ne bi dodirivala sila F12 i F21 ne bi bilo i tijela bi se kretala ubrzanjim_a al = (sin 0: - ml cos Q':)ga2 = (sin a.95) i (3. desno od strme ravni. rnlgsino: . na izdvojenoj slid su prikazane sile koje djeluju na tijelo m. a da hi slika bila jasnija. projeI(cija na Y: I"lm. = 0 * R2 = F2N Umin m.m2 cos a)g GI + ii.58 mls 12 b) Iz (3.

a Y -os a u 'pravcu vanjske normale na povrsinu lopte 1. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE 133 vertikalno prema dole.. .103) stavljajuCi daje h = H = 5r/3. FN = may (3. (3. R --gCOSQ: Uvrstava..pa j~ R = O.gr . RIJEiiENI ZADAGI SA PISMENIH ISPITA 3.103) mg cos 0:':.100) (3.geos a m H=3 5r (3.132 GLAVA 3.nje ovog rezultata u (3.C~S2 a: _ h/rV(2r/h) -' 1. pa dobijamo tom trenutku. eentru lopte.1. sila reakcije je R = 0 i h = H. Projekcijorn Dve vektorske jednacine na koordinatne ase irnacemo = rng cos (3.r)jr i sin a: -/1..101). U tom trenutku kretanje tijela je odredjeno jednaCinom b) Iz jednaCine (3. --. Uocimo tijelo u trenutku kada se ono nalazi na visini h iznad podloge. rnv 2 = 4m.97) . dobijamo v2 0: - R gdje je ii totalno ubrzanje koje ima tijelo u tom trenutku.9S) Projekcija ubrzanja u smjeru X-ase predstavlja tangendjalno 11brzanje ax = at: dok projekcija na Y -05U mora biti uSIIljerena prema. pa zamjenom u prethodne jednacine dobijamo Od tog trenutka tijelo vrsi slozeno kretanje u gravitacionom polju. Njegov polozaj je odredjen uglom a (vidi sliku).~. nakoD skraCivanja sa 'm.1 tacki U kojoj se tijelo nalazi. "to daje Sa slike se vidi da je cos Ct = (h . ono se odvaja od lopte. koristeCi iL.gh ax = 9 SIn a:: au ==._-.102) daje (3. . lzaberimo koordinatni sistem taka da Inu je X-osa u pravcu tangente. . tlJelo u hOTizontalnom praveD vrsi jednoliko kretanje 1 a u vertikalnom praveu . a reakcija lopte je u svakom trenutku usmjerena normalno od njene povrsine u tacki gdje se tijelo nalazi 11 U trenutku kada se tijelo odvaja od lopte. .2m. kosi hitac na· dole.101) c) U trenutku odvaja.+ mgh.102) r Brzinu tijela na visini h prije odvajanja mozerno odrediti koristeCi zakon 0 odrzanju mehanicke energije mg2r = F = max mv2 -PN +R = Kako je P dobijamo mg Sln 0:. = v2 jr. Odatle se dobija da je visina na kojoj se tijelo odval" od kugle (3.99) pa se maZe pisati at = gsin a "--a r = !i . odnosno Kada se tijelo nadje na visin1 h = 11.3.nja bTzina tljela ima 'intenzitet Vo kojJ se moze odrediti iz (3. . ··U izabranom koordinatnom sistemu XY (Vldl shku). 2 .: .

moment koliCine kretanja sistema kugla-stap. .. 47 T.--. m a) M = 4m b) L = 1. uVTstirno u (3.1± \ /~+ _-.111) . pa dobijamo VOa --.Lk daje gx' 2v5 cos' " (3.111) sa rrt i sabirajuci sa (3.D. o d vaJanJa Je Drvom kvadrant t .107) Put. pa se za trenutke neposredno prije i neposredno poslije sudara moze pisati Oa .-.-" ----.~ i~--'l:1:!f'=. a stap ce poceti da se obrce.110) se moze podijeliti sa I"w.r )/ r = 2 / 3....134 GLAVA 3.) 2 11 1 vJsin 2 Q XD Kako se kretallje vrsi .. Projekcija omenata impulsa na smjer .. 2 (3.vertikalan hitac na dole. !l!'. Ukupna rnehanicka energija sistema pri idealno elasticnorn sudaru ostaje ocuvana.105) Ako. onsteci v" • • mvoad1 = -mvd l ~ s .72 r JednaCina (3..--.ugaona brzina stapa neposredno poslije sudara. osim sHe teze zanemare . 5 Vb 3 Va = 2gr/3.107) eliminisati cerIlo nepoznatu brzinu kuglice poslije sudara v i dobiti ugaonu brzinu stapa neposredno poslije sudara u zavisnosti od pocetne brzine kuglice prije sudara sa. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA Polozaj tijela bi bio (3. ona ce se poslije sudara vtatiti u suprotnu strariu .5 m c) d.v) = I"w' (3. voa =? vob =? L. odredjen jednaCinarna x = voxt = vot cos a y = H ik = l~ + Est + VOyt + """2 at' = H - VOt Sln 0' ~ .av JaJucl y = 0. 0 Je sl'n ~ <.u L. .108) nakon preuredjivanja 4. = L/2 d 2 = LI4 .xtan a _ Vektori momenata koliCina kretanja su po definiciji u pravcu ose rotacije. Kako se kuglica sudara idealno ealasticno sa stapom vece 'mase . --T~-- -__ r:: /· .lJ "MnozeCi (3.intenzitet brzine kuglice poslije sudara. o lCemo JednaCinu putanje tijela u obliku y = H . iz jed.107) se moze napisati kao Trazeno rastojanje d = 0'0 + x D = 1 . . u. elJa Sli TJesenJa x D '-' - _ vel sin 2<> 2 g U ( . l i tw I 2 H = 5r/3.t + mdJ (3.104) nadJ'emo vrlJ'erne d b t. (3.= --L~ + L" + Istw (3.109) jednaCina (3.stapom w = 2mvOadl -~-..112) . ternutku gdje je: v. U . lsc moment inercije stapa u odnosu na osu 0 i w.--= rnv 2 2 mv 2 2 .---- I. PRVI PARC1JALNI ISPITI 1Z FlZIKE mentu koliCine kTe tanja sistema poslije sudara 135 jednoliko ubrzano.108) ""0.. paje XD COS" = (H .110) V6a =? vbb =? m 1(. l!e 0 pa ne na tlo u tacki sa koordinatama (x 0) K .104) 3.<.105). prije sudaTa mora biti jednak mo- Koristeci (3. .-g. = L/2 M (mvOa '( ___ + rnv)( VOa -.1.:.~j~ je p~abola liZ uslov da se ostale sile. > 0.106) Lk . Ii' I : I If I!I I i ( ( Prenla zakonu 0 odrzanju momenta koliCine kretanja (impulsa). 2 (3.V = wd 1 (3.: JednaclIlu (3 106) t r' . .naCine (3.L-­ I ( V. dobijamo kvadratnu jednacinu po xD. U ?dnosu na osu 0.109) a (3.

avanjem (3. tad a je prirast potencijalne energije stapa gdje je w ugaona brzina stapa zajedno sa metkorn u sebi.. Kaka je prema Stajnerovoj teoremi moment inercije stapa U odnosu na. sile tc~c i.b d.116) U ovorn proracunu SIIlO uzeli U obzir da je potencijalnu energiju nekog LijeJa u odnosu na neki nivo moguce napisati kao proizvod mase tijela.(-Mg"i-) = Mgd 1 -'-.113) u zakon energije dobijamo 0 odTzanju mehanicke (I.:. = 8.di = rrtL 2 mozemo odrediti ugaonu brzin11 sistema stap. 21 rnV Ob (7AI+ 12m) L Kako se sistem obr(:c.r. stap-Zemlja). kao i otpor vazduha.114) dobija Vaa = --48. osu 0 r 0 d2 f- I I \d : til l-L0 1 . za idealno neelast jean sudar imamo 0 137 Kineticka eneTgija rotacije stapa pri njegovom obrtanju navise prelazi u potencija. ubrzanja sile Zemljine teze i visine njegovog centra IIlas€ U odnosll na taj nivo.ase 11 odnosl1 na dati nivo.visine".112) i (3.1£' . i kada dodje 11 vertikalan polozaL zanstavlce se u polozaju nestabilne ravnoteie pa lllOzerrlO pisati J UVTsl. RIJESENI ZADACI SA PISMENUI ISPlTA 3.kuglica u njeInU M l (3. mozemo pisati b) Prerna zakonu 1M J fi-' 1m I 2 Ako za referentni nlVO racunanja potencijalne energije stapa uzmemo ravan u kojoj ]ezi osa rotacije.1.8g .lnu (prj}"ast potencijalne energije sistema.~t - (3..J a .115) PotencijaJna energija sistema U odnosu na neki nivo moze se dati kao _proizvod mase sistema. za veritkalan polozaj. f:::J. njegova kineticka energlja rotacije prelazi u potencijalnu energiju.- Ta.E pst = Epst2 - Epstl = 7ML2 _ _ __ 48 = Mg"i-.-LM 12 I (d1) 4 7ML' 48 pa se llvTstavanjem u (3.-----V7 £ (7M +12.::.113) i moment inercije kuglice Ik = m. l1brzanja ZeIP]jlnc. PRVI PARCIJALNI ISPITI 1Z FIZIKE odrzanju lllOmenta kolicine kretanja (ilnpulsa).< (3." + h)w' _ AE 2 U p:. .117) Mornent inercije stapa remi je U odnosu na datu osu prema Stajnerovoj teo- PTJrastaj potencijaJne energijc sistema moze se iskazati Imo I st == l.1')£ . nepasredno poslije suda- Ion I I I I c . L I 1 I d.'-- i : I 1 m 'If. U n<1~~em sh1caJ11: <1ko za rrrvo racunar:Ja potencijalne cnergije uzmemo horizontalu u kojoj lezi osa obrtan. kada stap dodje u polozaj labilne Tavnoteze. Kako se trenje sa osovinorn zanemaruje.136 GLAVA 3. cent~a m.37 m/ s (3.

a da ne padne. 1 dobicerrlO WI odnosno v~ = gr = gL/2.ko je F. koristeCi prvu jednaCinu iz b) biee w" = rnvbb L 2(1 + h) 2 rnvQE. .= Mg r 7M+12~ = (M -+.rngdrlJ = (M + 2m)gL/2 Uvrstavajuci u zakon 0 odrzanju rnehanicke energije (3.: ~.2rn)gL '* m/s VOb = JiM+2:n)::-!n~!!!+lZrnf = y20gL = 17. PreIna tome.f2 + rngd. Tada Je . poslije sudara u tacki Sila koja izaziva takvo kretanje naziva se centripetalna sila. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. (3..rn)L }10g Tijelo se. U tacki C je 0: ~C::.Ep . __ ' ~~- (M + m)L gdje je I InOIDent inercije tijela.= N akOIl sredjivanja se dohija 12m zv 2 (1" + h)w' (M + 2rn)9 L 2 Najmallja vrijednost te sile bioe a.--"- . U bila kojoj tacki putanje projekcija siLa na smjer prerna centru biCe A krece po kruZuici.116) dobijamo gdje je }"'z sila zatezanja konca..nercije ovog tijela kao tackaste mase 1st = I ::::: Mdi i d = LI2. . ali u tackl C.118) ----2.112) treba dodati da ce.L 2 (M 4rnVr. Ako sudar tretiramo kao idealno neelastican. . U najvisoj tacki putanje_.107) do (3. Nakon sredjivanja se dobija i.[-·(Mgdr/2 -+.!tanje. morati da ima neku brzinu Vc da ne bi palo. Brzina koj~ ima tada tijelo predstavljace najrnanju brzinu koju t:eba da 1ma t1Jelo pa da prodje kroz tacku C. c) Ako bi se stap zamijenio tijelom mase M koje je objeseno na laganu neistegljivu nit duzine LI2 u slucaju a) bismo imali: Koristeci iste jednaCine od (3. imaeemo . iz istill razloga koji su navedimi kod elasticnog sudara.1..16 m/ s +..112).. kada tijelo dodje u verbkalan polozaj nakon sudara.16 Mv.138 imacemo GLAVA 3. jer je usmjerena ka centru p\. . pa se moze plsatI = 4rnv~aL 41 + rnL2 U razmatrariju navedenom poslije jednaCine (3. .Jcd. = (Mgd. .. kineticka energija koju tijelo doblJe ?OS~lJe sud~ra odlazice na povecanje potencijalne energije. = O. objasnjenje koje je uz njih dato l kao i zarnjenjujuCi moment inerclje stapa sa rnomentom l.---.J . 15.an DJen dio Inora ostati u nepromijenjenom obliku. PRVI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZlKE 139 !'. . . 7r pa je rezultujuca slla kOJa dJeluJe na tlJelo Manc~Fz+Mg M" T -- F z +Mg .117) i koristeCi (3. ugaona brzina sistema neposredno poslije suciara.

i gustina vade je Po = 1000 kg! m 3 .37. Za mjerenje protoka gasa koristi se uredjaj prikazan sema.12 m. a) Izvesti izraz za izracunavanje minimalnog racia koji treba pri tome izvri3iti. Gustina gasa je P = 1.:_ni valjka.-~ (M-!-r:!lL!lT -v-I 30.. = (Af +.' I 9M+m)v~ 2 (.10. 10 24 kg) a. = (1 + ~) vhLih = 2. Masa Zemlje je 5..1 kg/m.. b) x.tski na siiei. ~z:~az za racunanje 1YJOJIlenta inercije valjka 1.. = -12094 GJ. b) U savijenoj U-cijevi se nalazi voda. Smatratl da nema proklizavanja kugj{..cuna(3.h : :-. 1)p ~ '"' V Rjeii. d z 40 .: . c) Ako se nivoi vade razliklljU za fiJI = 12 mm" nati masu gasa koja protekne kroz cijev za jedan d sat.10 6 m. 7 i .-. d .06 m 7 rn. koja Je ' .119) nje protoka gasa kroz cijev.cena sa.menta inercije kugle U odnosu na c} Po~ kojirn :lg1om treba da je nagnuta strma ravan da bi va-Ijak postlgao lstu hrzmu Ila kraju strme ravni.1990.'''''-.140 GLA VA 3. Tanak homogen stap pric-vTscen je za gornji kraj tako da I = 5 . _ Rjel.m neistegljivo:m uzetu.L.96 .Qpt ""-- - ~ ~ 1-2~~-~H ~ 106).. .1 .3 m. pod uglorn 0 :::0::: To /6. a) Odrediti rastojanje sa kojeg je ]opta bacena. a) X.~ b)l! k ZmFi2 c= Vf1i. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. N acrtaj1.1. b) Izracunati ga ako se zna da je masa Zemlje 81 puta veta od mase 1\1jeseca} a rastojanje izmedju njihovih centara iznosi 60 poluprecnika Zemlje.l hE ps '.. = 50.7 Prvi parcijalni ispit iz Fizike Tuzla. c ) m. centralnu i trenutrm osu. .06 m.e ni- 3.' 8.5 m od horizontalnog tla. Teg :mase lV[ = 2 kg visi 0 sa- vitljivo. god... 2. 10. 3 .-_ 7 m .rn}gL + C7 LWt-mlgL '2 2 VO! = . Sudar je (coni i potpuno elastiC-an i teg se usljed A njega popnc za f::. Ii) A...1zcti kao gotov.h = =--::: 4. b) Voda je u desnom kraku na viscm nivou nego u lijevoru. poluprecnik Zemlje 6.. 2. '. za. PRYI PARCIJALNI ISPITI 1Z FlUKE 141 II~IL L n" ~--=- 2 -- L. Tijelo mase 500 kg treba prernjestiti sa povrsine Zcmlje na povrsinu Mjeseca. iznad ravnoteznog polozaja. KugJa se kotrlja niz strrnu ravan duzine L nagnuta.nemarljlve mase: tako da m~ je ravnotezni polozaj na ViSlIli h = 2.• X = 1. a) L = ~mFi2 " <l -.. j vo vode u krakovima. gdje je x = 1.3 m.1. I 3.32 m/s a) Izvesti izraz za ra.g 4 (dfld~. b) Na kojeIIl rastojanju ad tacke A ce pasti ]opta na tio nakon sudara? Otpor vazduha zanemariti. tla kao na slici. a) Izvesti izraz za racu~anje mO. M~= .(hJ:. 1. b) NaCi brzinu kugle na kraju strme ravni. f! +£iJ.. 5.. 2 (2mv: ) 2 \7M~ • ' . = :(. 8" k. (J horizontalnorn pravcu u teg udari lopta mase rn =: :I kg: ba. 20 em.4.

NaCi konstantu resetke ako je najveCi red spektra koji se Inoze registrovati torn resetkom 5. t) Uk(X. r f+Ar ='1 t) =7 C~? u(x. c) Nacrtati grafik raspodjele zapreminske gustine ukupne enegije u u oblasti izmedju dva susjedna eYOTa pomjeranja u trenutku t :::. b) Koliko se procentualno smanjila frekvencija zbog interakcije? c) Kolika je kineticka energija uzmaklog elektrona"! 4. Donji kraj stapa potopljen je u vodn kao na slid. 3 RJes. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE 143 moze slobodno da rotira u vertikalnoj ravni oko tacke A. U homogenoj sredini gustine p uspostavljen je longitudinalni stojeCi talas dat jednaCinom: e(x. a) Izvesti izraz za izracunavanje promjene frekvencije X. P = . = 0.1 Drugi parcijalni ispiti iz Fizike Drugi parcijalni ispit iz Fizike Tuzla. t) 51 I X II X +t. t). gdje je T period oscilovanja cestica sredine.= 0 t = T/4 up(x.Po = 750 kg/m' 3. 2. RIJESENI ZADACI SA PISMENIIi ISPITA 3. = 535 nrn pada normalno na difrakcionu resetku.8.l. X-zrak cija je taiasna duzina . 3.1982.2. godine 1.2 3.142 CLAVA 3. P t .l.t) =a coskxcoswt NaCi izraz za zapreminsku gustinu: a) potencijalne energije up (x.zraka pri toj interakciji.12 nrn pri interakciji sa slabo vezanim elektronom rasije se pod uglom od 0 = 7T /3. N ad gustinu rnaterijala od koga Je naCinjen stap ako je gustina vode Po = 1000 kgrn. Svjetiost talasne duiine . 30. Ravnoteza se postize kada je stap pod uglom i kada se polovina stapa nalazi iznad povrsine vo~e.X . Koliko spektralnih linija atoma vodonika iz Paschenove serije spektralnih linija ima talasne duzine vece od 1000 nm? Rjesenja: 1. · . t) i b) kinetii'ke energije Uk(X.c 0 i t = T / 4..2.3.

144 GLAVA 3.VE"~ = EyD.= vk. Dva susjedna evora stojeceg talasa pomjeranja nalaze se a rastojanju ).mo izvod pomjeranja po vremerlU i uvrstimo. energije talasa.eg talasa.~ 2 2 (aE) aX) Iz ove relacije se vidi da t.ta sinusa.5pa w cos >:x i 2 2 2w .r = .6. Ako uzmemo dovoljna maleno D. V dobit cc. a drugi na.Ep = . 2 SIIl = 0..x. Kako je t = a cos kx cos wt imarIlo da je: EyD. U trenutku t = T /4 je U = Uk = O. b) Dolaskom talasa u uoceni element. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE 145 a) UoCimo element zapremine 6.cija. rastojanju ~/2 u pozi~~vno~ s~lJe~u X-ose .5pa W SIn kxcos wt Grafik raspodjeie energije dat je no. podijeli. V 2 ' . Treba istaCi da se ova energija ne prenosi kroz prostor.6. te ce taj dio sadrzavati odredjeni iznos potencijalne energije elasticnc deformacije koja se moze racunati kao: D. 2 2 = ~v = O..e se na jednorIl istom mjestu (isto x). kosinusa. DjeliCi sredine osciluju oka ravnoteznog palozaja pa ce zbog toga dolaziti do deformacije (i8tezanja i sabijanja) uocenog elementa zapremine . zakljucjti da uspostavIjanje stojec.5pa.O. V = . gustina te energije rnljenjati u vrernenu po zakonu kvadrata. m 2 (~.Ek = D. dobicemo zapremi.mo zapreminsku gustinu kincticke energije u uocenom eJementu.5pa'w' cos' kx = O.~V (~. Iz ovog se moze.. kojajejednaka zbiru zapreminske potencijalne i kineticke energije talasa u svakorn trenutku. pa cerno uzeti proizvoljno dajejedan (.~)pa2 W 2 SIn2 --:\x D. t: " 2w = Up = O.tJpa w Uk -22·2kx sm gdje je Ell Jangov modnl elastic-nostl. ali se ne prenosi kroz prost or.nsku gustinu potencijalne energije Up Up Uk =.2.a k~ 2 .6.. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 8. zaprelninska gustina kineticke energije mijenjati u toku vremena po zakonu kvadTa. rnozerno srnatrati da svi djeliCi imaju istu brzinu u svakom trenutku pa je kineticka energija tog elementa ' u ce o .r Ako nadje. nakon dijeljenja sa .koordlnatno~ pocetku.Ep = EyD. ali da ce se na jednorn mjestu (za dato x) zaprerninska. ~ trenutku t = 0 zapreminske gustme potenclJalne I kmetIcke energlje :r: 2 bi bile up = 0 . E: relativna deforma. kx cos 2 wt a u trenutku t = T /4 imali bismo = 0 Ako ovu jednacinu. djelici sredine pocinju oscilovati (kretati se) pa citav element u svakoru trenutku imati odredjeni iZIlOS kineticke energije.vor u ./2. u elasticnoj sredini dovodi do pojave potencijalne energije elasticnosti.x u sredini u kojoj se rasprostire longitudinalan talas.2 W Z SIn2 k x::---::: 0 .mo sa zapreminom element a sredine.5pa Zw Z cos 2 kx tiEp 2 2 .1L 2 x Ukupna zapreminska gustina.. u trenutku t = 0 je u . slid gdje smo iskoristili da je Ell := pv 2 i w .6.8..

±1. A = 535 nrn C =? <p pod datim uglom je z = '-' C sin!. 3. svaka pukotina se ponasa kao izvor svjetlosnih talasa 1 svi ti talasni izvori su koherentni. u izabranom pravcu. Rastojanje C izmedju sredina susjednih pukotina naziva se kOIlstanta iIi period resetke. Ako ravanski talasi padaju normal no na difrakcionu resetku. .12 nm O=7r!3 £. U suclaru kvant X-zracenJa preda Jedan clIO energije slabo vezanorn elektronu i elektron uzmakne pod . .impuls h~!c. k N a osnovu zakona 0 odrzanju impulsa (kolicine kretaDJa 1 za ona o odrzanju energije-mase mozemo pisati hv .. Pojedini dijelovi jedne pukotine emi(uju talase u svim pravcima iza pukotine.2. A = 0.1) impuls kvanta X-zracenJa nakon sudara sa slabo vezanim elektronom prebaci na lijevu stranu znaka .J55L c Kvanti X-zracenja koji imaju energiju hv iInaju i .. 1O~6m. (3. · .1) (3. jeT na resetku dolaze ravanski svjetlosni talasi.xA. + mv hv' hv + moc 2 = +. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 147 Red spektra koji se moze vidjeti sa datom difrakcionom resetkom 2.ug!om . spektra koji se moze vidjeti difrakclOllom resetkom '= 5 ·535 nm = 2675 nm = 2.!. C -.2) z=O. oni ce se skupljati i dolazit ce do interferencije. ~ me' je totalna (ukupna) relativisticka energija elektrolla kOJl se kreee nakon su~ara. Ako se ovi talasi propuste kroz sabinlO SOeLVQ koje je paralelno ravni pukotine. mc 2 (3. a u fokusnu ravan 80S-iva se postavi zaklon.ax 35° = 5 A 1 to J. Rezultujuci vektor amplitude oscilovanja. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. bice jednak zbiru vektora amplitude oscilovanja sa pojedinih njenih dijelova. Ako se u jednaCini. od jedne pukotine.v a) b) =? p =? eJ Ek =7 m. Za z spektar prvog ieda itd. e i maksimalnl red · Kako je maksimalna vrijed nos t sm \D = . __ Od av d Je J€ Difrakciona resetka predstavlja skup velikog broja jednakih paralelnih pukotina koje su postavljene na medjusohno jednakom rastojanju. = h-. Rezultujuci vektor amplitude oseilovanja u tacki P bice jednak zbiru vektora amplitude oscilovanja sa svake pukotine.'I . n n __ hV e mv ~ .146 GLAVA 3. ). Kao sto se pokazuje u teoriji maksimalno pojacavanje ce se dobiti ako je putna razlika talasa koji dolaze sa susjednih pukotina (sa istog mjesta na pukotinama) jednaka cjelobrojnom umnosku talasnih duzina talasa Csin<pz = zA gdjeje z red spektra. Oni se sudaraju sa slabo vezahim elektronirr:a ~a kOJe c~rno pre~­ postaviti da miruju.z ma. pa ce U odredjenom praveu koji sa normalom na ravan pukotine zaklapa ugao <p iCi talasi koji se medjusobnG razlikuju u fazl.p. za z = ±1 gdje je moe' energija mirovanja elektrona.··· = a irnamo spektar nultog reda.pz ---~- = Zm.675 .±2. a on nastavi da se krece pod uglom 8 u odnosu na prvobltnl SIDJer kretanja.

~i) . DRUGI PARCIJALNI lSPITI IZ FIZIKE 149 jednakosti i kvadrira. nakon UVTstavanja 5e d?bija c/u .l~J stram pos.1) v' v C (3. dolazi do njegovog rasijanja 1 pri (.2) mozemo napisati u obliku : Nakon kvadriranja ove jednaCine dobijamo: h2( V - V ')' + 2h{v .v'lmoc' Nako D sredjivanja se dobija da je = ¥1~~_1)l.emu 5e u rasijanorn zrac. Na teiim elementima je intenzitet Komptonovog rasijanja slabiji zbog toga Mo takvi clementi irnaju manje slabo vezanih elektrona. RIJESENI ZADACI SA PlSMENlH ISPITA 3.3) sa c2 dobicerno Ono sto desI. to je jednako energiji koju je izgubio foton X-zracenja pri rasijanju l pa mozemo pisati E = (m -.c_ 2>.·100% V (1 2 ..148 GLAVA 3. = 'c2 h 2v '2 m2v2 (3.\iednje jednaCine.v 2 4 m v c :'= rn 2 c4 o = .-.42 . Izjednacavanje Jijevih pODlstavanjc odgovarajucih clanova daje c) Kineticka energija uzmaklog elektrona je jednaka Tazlici totalne energije koju p05jeduje poslije 5udara i energije koju je iInaO prije 511dara (energija mirovanja).--_ >.(l-cosll) v (3. Prornjena talasne duzine ne zavisl od prirode materijala na kome se vrsi rasijavanje vee sarno od ugla pod kojim se vrsi rasijavanje.4.v = v .c h v2 2 2~-- h 2 vv' c2 cos f} -+-.u/talasne d...4) P rem a AjnstajnoYoj teoriji relativnosti je gdje je >'c = ~ = 2. Intenzitet rasijanog zracenja se povecava sa porastom ugla rasijanja.C V J respektl~no.-__A _ 1 + . 10. Prerna Borovoj elementarnoj teoriji atoma vodonika.5eV 0) (l·-c"~ moc ~ (1 - cosO) = (1 .0C trona. prelaze na putanje blize jezgru. .12 m Komptonova talasna duzina elek111.z.enja jednaCine (3..uz-ine X:-zracenja prije i poslije rasijanja).2. i sredjiva.--_.8) (3. pojavljuju i talasi vecih talasnih duzina AI.5) Uvrstavanjem rczultata iz (3. Promjena frekvencije je /:!. . ako atom prelazi iz viseg u nize energijsko stanje.mo)e' = hu .5) u jednaCinu (3.) dobijamo 2 2 2 h v .. '>'c "~ = l02.v')m"c' + m5c 4 = m'c 4 (3.2h vv' + h 2v t2 + 2h(v _ v/)rnoc2 = m2v2c2 stoji na strana i Nako~ mno.hv' = 2h'vv'(1. PaSenova serija spektralnih linija nastaje ako elektron sa visih energijskih nivoa prelazi na treCi (n = 3).Cos B) = 2h(v .::2 ~) = m'c 4 0 2 2 /:!.' Kvadriranjem. Talasni broj linije u Pasenovoj seriji spektralnih linija je dat izrazorn L = RH (~i .njem ove jednaCine se dobije m c rn c 2 4 ICC ----. Dakle.v = -.c sin" ~ 1 (3. emlSlja svjetlosti (energije u vidu elektromagnetskih talasa) iz atoma 1 vrSi se. tj.3) Jednai'inu (3. aka elektronl sa putanja koje su dalje od jezgra.:I A. dobicemo : --. i 4.--:..6) =: ~a~o js.enju pored upadnih talasnih duzina >. ).7) p = .7) b) Procentualno srnanjenje frekvencije X-zracenja zbog interakcije sa slabo vezanirll elektronom dobjjemo iz izraza (3. Prerna zakonu 0 odrzanju energije-mase. ako se monobromatsko X-zracenje pusti na neke lake elernente.

>'63 = 1093.6 nm. naCi kruznu ucestanostprinudne sile pri kojoj je amplituda pomjeranja maksimalna.1. god.750 eV i raspodjela elektrona po energljama je ravnomjerna.8 nm. l.5 nm i >'73 = 1004.2. produzava je za D. re1 t·IVIS t·'ki efektJ? Zlf a .10) Prema tome ima ukupno cetiri linije sa talasnim duzinama veCim ad 1000 nm.. 9 . 1 nrn 1 .. . . .r~a (H e+) koji se nalazi u prvom pobudjenom stanju: razrn~tnt1 : 1 ce d '" d ·onizaciJ·e He+' Ako dodje do jOlllzaelJe. Njegova talasna duzina je 6 kao na sliei.. J 8.L Fa A w =? _a =? .L.tz) = RH 9'~6 Elektroni u snopu imaju energiju u intervalu od 0 . 3. 0 kvant talasne duzine AZ pogodi jednostruko jonizovanl atorr: .150 GLAVA 3. pa da emituje svjetlost talasne duzine >'n3 = 1000 nm.9) Pri prelazu sa visih energijskih nivoa na treCi emitovat ce se sve vise energije kako kvantni broi nivoa raste) a to znaci da ce se talasna duzina emitovanog zracenja sve vise smanjivati.1985. .91 nm..++) pri prelazu iz nekog eksit~vanog u prvo pobudjeno stanje ernituje sukeesivno dva fKotol~ka .43 = (tz .5 nm.46 em. To su >"3 = 1874. ~ sa talasnirn duzinama Al = 21.2. koja se mijenja po harmonijskom zakonu sa amplitudom Fo. Na toj norm ali m D. 4 Dvostruko jonizovanl atom I·ItlJuma (L 1.. kuglica vrsi prinudne oscilacije.. Pod dejstvom spoljasnje vertikalne sile. Rjesenja: 1. a) Koji ce dio od ukupnog bro!a elektrona udariti u gornJu plocu 7~! = 1874. Kako je . . objesena na oprugu.UGl PARClJALNl lSPlTI IZ FlZIKE 151 gdje je RH Ridbergova konstanta za vodonik. odrediti energ1JU elektrona koji prolaze kroz oba otvora. Pri prelazu sa nivoa n = 4 na n = 3 (prva linija u pa. Kugliea mase Tn.72 . RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. 26.P z. I d polozaj PI . Izvor zvucnih oscilacija frekvencije Vo = 1 kHz krece se u pravcu normale na zid brz(nom Viz = 0.2 Drugi parcijalni ispit iz Fizike Tuzla. vora A 1 B na d OllJ·oJ· ploti L = 3. DR.l. (3. Ie . P2 . kohka Je rZlila oe1 0 J fotoelektrona? Da Ii se moraju uzeti u 0 b. A~3 = RH ).\ z . k l"ka su postavljena dva pnJemm a P1 . Izmedju horizontalnih ploca ravanskog 8= 7f / kon~enzatora na koje . kondenzatora? b) Ako je rastojanje izmedju ot- . Smatrati da pad elektrona na plocu ne mijenja napon izmedju plota. ZanemarujuCi masu opruge. >'53 = 128l. ? 0 1 1 v' Ak je poluprecnik orbite eksitovanog stanja iz kojeg se v:slprel~\.17 mJ s. Logaritamski dekrement prigusenja je A. Kolika je vrijednost te amplitude? 2..senovoj seTiji linija) emituje se najmanja energija. Potrazimo kvantni broi onog nivoa sa kojeg treba da predje elektron. Koji prijemnik ce registrovatl talasne u are 1 0 1 je njihova frekvencija? 3. ·kl·' JC pn Jucen napon U = 250 V ulijece elektronskl snop pod uglom zakljucujemo cia ce se ernitovati elektromagnetsko zracenje najvece talasne duzine u toj seriji. ~ IJ~.6 nm (3. ·k pri cemu je njihov.

:. postaje d'x dx dt' + 2(3 dt w5 i ~ = /0) jednacina (3.2.152 GLAVA 3.e koja djeluje na kuglicu Partikularno rjesenje jednaCiue (3.15) .c~ mg .17) gdje Stl a i 0' konstante koje treba odrcditi tako da bude zadovoljena jedna. dobijamo (3. DRUGI PARC1JALNI ISPITI 1Z FIZIKE Rjesenje ove jednacine je 153 Primjenom II Njutnovog zakona na ovaj dinamicki sistem.12) a(w5 .L = mg i nakou uvrstavanja u (3.14).w 2 ) sin lX -1.cina (3. dobijamo dvije jednacina koje nam ornogucavaju da odredirno trazene konstante a i 0:.. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3.19) se lako zakljucuje da ce amplituda biti maksimalna kada izraz u imeniocu hna minimalnu vrijednost. odnosIlO ako je dy -=0 dw Ovu diferencijalnu jednaCinu cerno rijesiti tako sto cerno prvo rijesiti homogenu jednaCinu d 2x -dt' dx + 2/3-. Ako nadjemo prvi i drugi izvod x(t) datog prema (3..13) a= Ako oznaCimo da je .k(x d2 t U :avnotezIlom polozaju je + jj.14) t. + <X) - 2(3aw sin(wt + <X) + w6a cos(wt + <X) = fo cos wt ftr = d2 x -rv.L) dx PTimijenimo Ii u posljednjoj jednacini adicione teoreme i spojimo clanove uz cos wt i sin wi.14) dobijamo jednai'inu -aw' cos(wt prinudna sila }~ sila trenja = Focoswt. dt + w0 x = .17) i uvrstimo u (3. = 2(3.w 2)' (3.razimo u obliku x(t) = acos(wt G= mg.2awj3 sin a: = fa a(w5 --.W 2)2 + 4(3'w' (3.rdt Jednaeina (3.2awj3 cos 0: = 0 Kvadriranjem posljednjih jednaCina i sabiranjem se dobija a'(wJ . gdje je0 (3.16) (3. kada se kuglica nalazi u polozaju X.11) nakon projekcije na X-osu postaje m. + Focoswt (3.. = ~ = 2 k Fo m coswt Odavdje se dobije da je amplituda (3..12) fo cos wt fa V(w5 -.11) gdje je sila te. sila elastiCnosti kojorn opruga djeluje na tijelo + a) (3.14) 1z izraza (3.w2 ) cos 0: .12) i dijeljenja jednaCine sa rn dobija se d x dt' 2 + 4a'w'(32 = ft r dx + mdt +. .-. a ztim izjednaCimo koeficijente uz njih.19) + wox = (3. sa odgovarajuCim koeficijentima na desnoj strani jednacine.18) kjj.

2 a rezonantna amplituda w5 1 :1 x(t) = gdje su w' i aoe--~t cos(w't + (1) I ex'.\ -Vwi =.v =? Kada se izvor zvuka krece prerna zidu i emituje talase. sto ima za posljedicu povecanje frekvencije talasa koji ce stizati do zida. tako cla prijemnik P2 ne¢e registrovati talasne udare. dolazi do povecanja talasne duzine talasnog procesa u sredini.\ = In __ a(t Kako je T' = 27r / Wi. pa je = kjm = gj l. U nailem slucaju je kl.\.17 mjs c = 340 mjs l. lz prigusenih oscilacija je poznato da je Uvrstavanjem izraza za Wo dobija se da je rezonantna frekvencija rez _ ! -~ W VLlL 41T2 + ./l' w=6 /l2 Izraz (3. dolazi do smanjenja talasne duzine talasa 11 sredini.\2' 9 47f2 _ ). ali suprotnih smjerova.L = mg.. A Wo 47i2 vo=lkHz Vi" = 0.. Taj talas se odbija od nepokretnog zida i pri tome ne mijenja frekvenciju.2/l') = 0 cija rjesenja SU WI = 0. Tada dolazi do interferencije i nastaje stojeCi talas. Kako je zid nepokretan to ce se u prostoTu izmedju izvora i zida prostirati dva talasa istih frekvencija. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE 155 Aka nadjemo prvi izvod y po w i izjednaCinlO sa nulom. + .L.20) rezonantna frekvencija i za tu vrijednost je amplituda pomjeranja maksimalna. RI. dobijamo jednacinu -w( w0 2 .2. pa ostaje da je (3. pravaca prostiTanja i amplituda. a Wi . Frekvencija prinudne sile ne maze biti negativna. oni ce se odbijati i pri tome vracati u suprotnom smjeru ne mijenjajuci frekvenciju. c ~ Viz C . kruzna frekvencija i pocetna faza oscilovanja~ a amplituda tih oscilacija . dahija se da je .. Logaritamski dekrcment prigusenja je .JESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3.2 (3.. Kada se izvor krece prema zidu (prijemniku) u smjeru u kojem se krece talas. is tog pravca i smjera prostiranja."i!L = + T') /IT' = j w6 27f r (32. WZi3 = ±jw6 ~ 2iP.w 2 .21) Frekvencija V1 talasa koji se odhija od nepokretnog zida se racuna prema relaciji VI = izraz (3. sto irna za posljedicu smanjenje njegove frekvencije. U takvim uslovima ce do prijemnika 1\ stizati dva talasa jednakih amplituda. a frekvencija koje se malo razlikuju. Frekvencija udaraje jednaka razlici frekvencija talasa koji se slazu 2.21) cemo uvrstiti frekvencija 11 /l Nakon kvadriranja posljednje jednai'ine i sredjivanja dohija se = " . Kada se izvor udaljava od prijemnika PI. Tada ce nastati talasni udari (otkucaji) i PI ce ih registrovati.154 GLAVA 3. Nepoznati koeficijent prigusenja j3 mozemo odrediti po:mocu poznate vrijednosti logaritamskog dekrementa prigusenja.20) i dobili da je rezonantna ---Va.

rostatickog polja.ta relacijom y = v.2.N1 _ Tada ce broj dektrona koji bi jz ovog STlopa pall n a gornju ploeu biti 2Viz Ukupan broj elektrona koji je r.: x sin (J . DRUGI PARCI.:.t cos 8 -.. Neka je braj elektrona po jedinici energetskog intervala (1 eV) b.N _ ? Tada je !:!..v a = 1Hz c 9 v.46 em l::.:- at' Ubrzanje pot. gdje je VI brzina kojom elektronl ulijecu u prostor izmedju plota.0 11 kondenzator bite U=250V 0= 11:/6 E E 10.N N -. pa je mvOy .a to vrijeme 1180.156 GLA VA 3.:cvcu je jcdnoliko promjenljivo.'O. RIJE.. E.ENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA [/2 3.. i eE d = eU dobija se da je ~-cos m~)l Kretanje u horizontalnom pravcu je jednoliko pa odredjena relacijom jC koordinata x x = v'ltsinO gdje je Vz brzina kojom ulijecll elektroni koji ce proCi kroz drugi otvor.. pa j~ njegova y-koordinata nakon vremena t da.' x = eEd a= ~ eE m 2 Rako je VOy .1 vcrtikaillom pr.V. =7 a) lJ gomju plocu kondenzatora udariCe svi ani elektroni cija je enegija veca od vrijednosti E" koja je tolika da je -~. h) Kretanje (:iektronu 1. Ako s~ jz ove Telac~e izrazi t dobija se 2 2 () = eU ' odnosno t = ----..ice od sile elkt.. VI COS B.v= ..JALNI ISPIT! IZ FlZIKE Odavdje se dobija da je 157 a frekvencija od njega talasa koji registruje prijemnik kada se izvor udaljava 1/2 = C ---"'0 C Viz + Trazena frekvencija otkucaja je N akon uvrstavanja zadanih vrijednosti dohija se Kako je brzina kretanja izvora Viz mala U odnosu na brzinu zvuka C.750] eV L = 3. Inoze se v/z zanemariti u nazivniku posljednjeg izraza i trazena frekvencija otkucaja iznosi !:!.

10-'7 .24) Aka uzrnemo U obzir da je za prvo pobudjeno stanje m = 2) jednaCina (3. dobija se jednaCina putanje y = x cot e CIlla putanjc U obliku ee-x 2 :--C.158 CLAVA 3. ..4 A.60 eV = 0.2.23) m n2 gdje je Z redni broj element a u periodnorn sistemu. glavni kvantni broj. Odavdje se dobije da je poluprecnik putanje elektrona un-torn kvantnom stanju Prema uslovu zadatka je Z = 3 (litijum).. nakon zamjene brzine.425 nm (3. = L odakle se dobije da je E. = eeL = sin 2" eUL d sin 2". a izrac.unato je da n iznosi 4) onda je poluprecnik elektrona u 4-tom stacionarnom stanju dvostruko jonizovanog helijuma r4 = .J . = rrw~/2. IijednacavajuCi desne strane jednaCina heZ' RH (~ 2 Kako je Z '"' 2 dobija se da je energija jonizaeije E j = heR H = 13. dobijamo x. ".. moze se..24) postaje .3 eV 4.A..23) dobija se jednai'ina 159 Nakon zamjene izraza za vrijerne i ubrzanje u jednaCinu za odredjivanje y-koordinate elektrona. a R J' e R 'db 'r"k ' H .2. 4n' A. he 16£oh' 0. DRUG1 PARCIJALN1 1SPITI 1Z FlZIKE (3. .1 e gova onstanta za vodonik.o2 4E2 sin 8 Stavljanjern y = 0. = 333.22 .= --"_.= 31rrnoe2 E f = :\ he lzrazu Pr~ma ~orovoj teoriji energiju koju emituje jon slican atomu ~odonlka pn prelazu iz n-tog u nt-to kvantno stanje racunamo prema Ef '" ..31 nm '~ . = 219. + A.E2.1 i Prema Borovoj teoriji poluprecnik putanje elektrona kod jona slicnih atomu vodonika se odredjuje rjesavanjem sljedece dvije jednaCine moVnrn ::~ I nn 1 Ze' m=2 rn =? V max =7 Dvostruko jonizovani atom litijurna emituje energiju jednaku z biTU energija fotona talasnih duzilla Al i . = 0 i x.~-----~. sLi++ 2He+ A. RIJESEN1 ZADAC1 SA P1SMENIH 1SP1TA 3. +.22) Energija jonizacije zH e+ koji se nalazi u prvom pobudjenorn stanju za koje je n = 2 iznosi _ ~) (3. 2rnv~ sin 2 0 (3.3.1 nm A2 = 72. n2 . Rjesavajuci posljednju jednai'inu po n dobija se ~ako je .. dobiti jednaeEx' y = x cot 0 - ---CC---.22) i (3.---o-.\2 gdje je n = 1. Z R H .

1985. odredi zakocni napon i struju u gornja tri slucaja.2. U pravcu ose opruge ispali se metak mase m = 10 g i udari u tijelo brzinom Vo = 500 m/ s i ostane u njemu. Da bi odredio vrijednost Avogadrovog broja. E. osnOV11 zakona 0 odrzanju impulsa (kolicine krctanja) moze se odrediti brzina sistema tljelo-metak neposredno posl1je s1?-431ra milo = (m -I.\2 lrnWi Red velicine brzine od 106 efekata jeT je vic « 1.103 kg/m 3 suspendovanih u vodi temperature T = 290 K. 3. 598 nm iz izvora snage P z =: mJ s ne traii uzirnanje relativistickih c) svjctloscu talasne duzine Ai': ::::::. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. Ako je efikasnost sudara [otona sa elektronima 11 metalu. b) svjetloscu talasne duzine .212 pm i gustine p = 1. 456 nm.2. Cija je visinska razlika 30 pm bio je 1.' . koji dovode do izbacivanja elektrona ry = 0. = 10 em. Odnos koncentracija cestica.2 cija je energija b) Kalika je frekvencija udara (atkucaja)? c) Nacrtaj grafik kaji prikazuje promjenu amplitude rezultujuce oscilacije 11 toku vremena. ako je amplituda oscilo- Izlazni rad elektrona 1Z cezijurna je A = 3.zduha u tai'ki kaja je na rastojanju kaje je ·znatna vece ad rastojanja madju zicama. Prema zakonu odrzanja energije brzina fotoelektrona se dobije rjesavanjcIIl jednaCine 4. 8.4. 10-. god. gumiguta na dva nivoa.. 3. aka one istovrerneno osciluju sa istom amplitudom. prema uslovima zadatka 1 treba da ostvari foton talasne duzine ).27 . U jednom eksperimentu sa fotoelektricnim efektom obasjavarno povrsinu cezijurna: Rjesavanjern ove jednaCine po v dobijamo a) svjetloscu talasne duzine A1 = 670 nm iz izvora snage PI 10mW.11.5 %. Na horizontalnoj glatkoj ravni lezi tijelo mase M = 10 kg koje je pricvrsceno za oprugu Ciji je drugi kraj vezan za vertikalan zid. = 17.10 J.2.1)'.3 Drugi parcijalni ispit iz Fizike Tuzla. T =? v(t) =? '/ a(t) =" a) Na..04 cIT = 0. b) Nacrtati funkciju koja pokazuje prornjenu brzine i ubrzanja u toku oscilovanja ovog sistema. M = 10 kg rn=lOg Vo = 500 m/s vanja a.11 J he Kako je E2 > E j ovaj foton moze da izazove jonizaciju jona helijuma H e+. poluprecnika r = 0. iz izvora snage P3 I mW.088. Od zice duzine L = 1 m i mase m = 1 g naprave se dvije zice duzina L1 = 51 em i . a) NaCi izraz za racunanje amplitude rezultujuce oscilacije cestica va. Izvedi izraz za odredjivanje Avogadrovog broja i izracunaj ga na osnovu navedenih podataka . = ).TALNI ISPlTI lZ FIZIKE 161 Jonizaciju . Zice se u(:vrste na krajevima i zategnu silama istog intenziteta F = 200 lV. ao = JOcm. 1. DRUGl PARCI.875.160 GLAVA 3. Rjesenja: 1. 2. Peren je mjerio koncentraciju cestica gumiguta.L 2 = 49 ern. a) NaCi period oscilovanja pomjeranja.10.

= -aowo sin(wot -t--f--\.--1--cz '-----. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 163 Projekcija ave vektorske jednacine na pravac vektora ii~ daje mvo = (m +M)v odnosno Da bismo rXlogli graficki prikazati ove funkcije.- m2v5 vxt) = -aowosin(wot +~) = --0. = (m + M)v 2 = 2 m' v2 2(m+M) 0 Dijeljenjem ovih jednaCina dobija se tana = ----XOWo Vo Kada krene sistem iz ravnoteznog polozaja ova ce se energija trositi na savladavanje sile elasticnosti i prelaziti u potencijalnu energiju elesticnosti opruge. U ampiitudnom polozaju je sva energija u vidu potencijalne.2.98t +~) ['. Predznak cerno izabrati uzimajuCi U obzir da je u pocetnom trenutku brzina usmjerena suprotno od X-ose.US} irs) ax{t) = :t22 = + a) -aow5 cos (wot -+ ex) .98t +~) [.268 2. moramo odrediti pocetnu fazu a. LJvrStavanjem se dob-ijaju sljedece funkcije: jer se trenje zanemaruje."] ax(t) = -aow6cos(wot -. IzjednacavajuCi izraze za Ek i Ep dobija se jednacina 2 2(rn + M) Odavdje se moze odrediti krutos! opruge = ~-":-::. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. Vidi se da mora biti a = 7r!2.l'] ciji su grafici predstavljeni na slici Period sopstvenih oscilacija ovakvog sistema je To = 27rV /m+M k = 27rao'-'_.- i= -2.5sin(4. pa se moze pisati Kako je Xo = 0 dobija se da je tanDi = -00 i ex = ±7r/2.48cos(4. U pocetnom trenutku (kada je t = 0) je Xo = ao cos aVo = ~aowo sin 0: v = ~---Vo m M+m Ovaj sistem raspolaze kinetickom energijom E.48 b) Polozaj sistema tijelo-metak dat je sa Brzina i ubrzanje BU odnosu 11a ravnotezni polozaj o x(t) = ao cos(Wot + a) vx(t) = ~.= mvo U rn+M 1.162 GLAVA 3.

) ) (3. i L2 6(i. - k2 -2-.w. f) (3. Prema principu superpoziCiTe talasa irnamo-daje rezultujuCi talas Period oscilovanja funkcije y = 2a cos ( D.--2-r cos(wt . i aka 8U Tl i T2 > > d. .r 2 Kada se zategnuta zica izvede iz ravlloteinog polozaja na njoj se forrnira stojeCi talas. pa se moze zakIjuciti da ce na mjestu prijenlnika nastati harrnonijsko oscilovanja sa frekvencijom Talasi koji se formiraju zbog oscilovanja zica duzina L.28) amplituda oscilovanja je a =iZacos WI ( -~2-·--"-t ~ W2 k. anda se maze smatrati da je za jednu istu tacku 11 pros tOfU Tl ~ r2. t) = a2 COS(W2t . a i:lk = I k1 - k2~ iznosi T = 271' 2 81<1 41f 7=~. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE odnosno ~ = 165 2.r WIt - cos k.k2 · 1'2) gdje je w= W.w -= WI - W2. L 1m L.cos(w. LlW . Pretpostavirno da S11 amplitude jednake: a1 = az = a. Osnovni ton ima frekvenciju v =-.<-'2.29) Aka se prijemnik nalazi daleko ad iiea kao izvora talasa.25) Talas koji se ad zategnute iice prostire u prosior opisan je jednacinom ~(r.t -I.. - 2 k2 r ) (3.(1'2.r k') cos (WI - 2 W2 t- k.26) SU Ako se izvor i prijemnik ne pornjeraju.stojanje medju zicama.r + W2t 2 k. RlJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. -I--2--.t) = a. frekvencija osnovnog torra iznosi V =-11 'j e= 2acos WI ( 2 W2 t . gdje je d ra. maze se SlIlatrati da 8U oscilacije cestica sredine u istom pravcu.t~.k.t .28) 2L (3. t) = acos(wt - k.\ e= 2a cos WI ( -I2 W.v ='1 ------V E= 2acos ---~ odnosno WIt-· k. t -- k. aka je r = conEd.r . onda su frekvencije koje prima prijemnik jednake frekvencijama izvora WI i 1. = 49 em F=200N = ----L1 ------~ a [COS(WIt ~ k.r ) Ako oznaeimo gdje je v brzina rasprostiranja transverzalllog talasa na :tici.r) gdje je b.k"il) ~. ~-2-~- + W2 = 27f(VI 2 + V2) (327) U izrazu (3.r) -I. tj. a A njegova talasna duzina.k. W= Kako je L = >-/2.k2r)] KoristeCi teoremu za zbir kosinusa dva ugla dobijamo m = 1g D.cos(w.. = 51 em L.kr k.164 GLA VA 3.. W _ 2 ~.2. 2 mozemo jednaCinu rezultujuceg talasa napisati kao .

2.. - W2 = 1f G: .= .166 a funkeije I CLAVA 3.L2 =18Hz gdje je M molarna masa.212 11 m = 1. Razlika ova dva pritiska jednaka je pritisku koji svojom teiinom vrsi gas koji se nalazi u zapremini valjka povrsine S i visine dh p . gdje je F sila zatezanja zice. ..- In 2. Grafiei funkeija y i i y I su dati na sljedeCim slikama 2. 0. priblizno istih dimenzija i rnase. : . -2. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA y 3.. T·b~ -I r 21f 21f = -_."w a to je frekvencija udara (otkucaja).(p odnosno + dp) = --.~:) Brzina talasa na zategnutoj zici se racuna po relaciji v = 'v~.= .gasa~. I I J-. te ce se na njih moei primijeniti zakonitosti molekularno ..875 r - ·-..w Prerna tonle kruzna frekvencija amplitude je Wa T 21< . Njihova raspodjela po visini hi trebala da bude ista kao i kod molekula. pa ce zbog toga one u procesu sudara uvijek dobiti odredjeni impuls i vrsiee kretanja slieno molekulima. . te bi se mogao izvesti izraz za promjenu koncentracije cestica gumiguta u zavisnosti od vi::.-.= pgdh dG S pdV 9 S pgSdh S dp = -pgdh Kako je 1-'1112 = T = 11.. Na nekoj visini h+dh pritisak iznosi p+ dp. = = . .ine (Bolcmanov zakon raspodjele rnolekula u spoljasnjem poteneijalnom polju)./ /// -' / /'.. 2V m L.. Na osriovu opste jednaCine gasnog stanja gustina gasa iznosi pM p= RT' odnosno va=-\··~ 1 jFLL2 . stalno su u tecnosti izlozene udarima molekula koji vrse tzv.: · . P+dp '" ." . Kruzna frekvencija amplitude se maze dati ozrazorn Suspendirane (unesene u tecnost) veoma male cestice gumiguta. Na nekoj visini h (vidi sliku) usljed teiine sloja gasa iznad te visine javlja se pritisak p.L. p p . '. Zbog malih dimenzija cestica.30 mm ndn2 = 1.. . . .. Braunovo kretanje.R univerzafna gasna konstanta. dobijamo kruzna frekveneija udara gdje je p gustina gasa na visini h. mala je vjerovatnoca da ih u jednom trenutku pogodi sa svih strana isti broj m. a fL = If masa po jedinici duzine. h+dh h NA =7 " · j<:.6.kineticke teorije gasova. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 167 i je T=··-=2 L'lw T' 2" 3.oIekula vode.2· 103 kg/m 3 T = 290 K L'lh -". ' . Wu = Wd = W. T apsolutna temperatura i p pritisak. a g ubrzanje sile Zernljine teze na toj visini.

. .ijenimo na cestice gumiguta suspendovane u vodi. na nekoj visini od dna suda. Us . SUa teze koja djluje na njega iznosi mg = G. kao rjesenje jednacine dobija Mgh Inp=----+lnC RT odnosno P = Ce-ra AifLh not ~ ".:~ Ako pretpostavimo da se temperatura i ubrzanje sile Zemljine teze ne mijenjaju sa visinorn. = 1 mW P 3 = 1 m.2 kT (1 ~ !'-it.47 ·10 7'1-2 23 -mol molek 4. mgfj.. pa dobijaulO izraz 17'1 "'!I(/u"~(l~~) kT p n2 Logaritmiranjem se dohija In. nakon integracije.) p 0 gdje je 6./It) (l-.''' = mg6. =7 1.Ie konstanta C = po.2. onda se.= 6.168 GLAVA 3.088 .h. izraz za izracunavanje Avogadrovog broja u Perenovom eksperimentu postaje NA = ~---ln RT p n.. dole biti G'f = G --Fp P. mOTamo uzeti U' obzir da ce na njih djeIovati i sila potiska. Ako poslednji izraz prim.. = 10 mW P..=7 U. a T apsolutna temperatura..h = h. pa . 10.h p . Promjena pritiska gasa sa vis in om data je izrazom -~h P = poe RT Kako je prema oSIlovnoj jednacini kineticke teorije gasova.=noc -'~h (h) dp = pM ----gdh RT· sto predstavlja diferencijalnu jednacinu.. Zavisnost koncentracije cestica gumiguta od visine bice PrimjenjujuCi ovaj izraz za dva raziiCita nivoa dobija se nl . RIJESENI ZADACI SA. < Kako je k = R/NA i masa kuglice gumiguta m = 37rTvp = 4.=7 1. da je T = con. . n(h) = noe~ nTh Kako je M/R = NAm/NAk = m/k.!!!!..) kT p n2 = noc .~. ) p Ako ove dvije jednaCine podijclirno dohijarno -~=e Konstanta C se odredjuje iz pocetnih uslova: na visini h ::0::: 0 pritisak iznosi po. pa ce rezultujuca sila koja na njih djeJuje prem".Pv . dobijamo da je koncentracija rnolekula gasa na nekoj visini data relacijom 0J._ !!:. =? h =iA = 3.h n.\3 = 456 nm Al = 670 nm. kT (1 _ p. DRUGI PARCIJALNI ISPITI1Z FIZIKE 169 Njihova koncentracija. se moze izraziti kao Kako je IcT n.st.. i g :::::::: const. k Bolcmanova konstanta.'9 J p=5% .W A Z = f)98 nm . tj.I!. Rzdvajanjem promjenljivih dohijamo - dp p = ----dh Mg RT gdje je Po gustina vode. gdje je m masajednog molekula gasa. PISMENIH ISPITA Ako izraz za gustinu gasa uVTstimo u izraz za dp dobijamo 3. =7 U.79· 10'-17 kg. jednaCini za pritisak p = nkT gdje je n koncentracija gasa.

onda ona za vrijeme 6.33) he Prema uslovima zadatka.-: hc/).18 rnA e) U" = 0. Elektricno polje ce zaustaviti i najbrze elektrone kada bude 1=-=6.t (3.tA N' = ryN Ovi izbaceni elektroni ce formirati elektricnu struju Cija ce jaCina biti Aka je metal vezan za pozitivan pol izvora jednosmjernog napona. pa ce broj fotona koji se sudare sa elektronima i dovedu do izbacivanja elektrona biti P 6.30) Uz2 = 1 (he . anda ce on napustati metal sa maksimalnom kinetickom energijoID.964. to se ta energija svjetlosti moze prikazati kao proizvod broja [otona N koji padnu na metal za vrijeme fl.. b) U drugorn slui'aju se dobija da su zakocni napon i struja he -. Aka elektron ne trosi energiju na neke druge procese sem na izlazni rad.10. na osnovu zakona 0 odrzanju energije maze pisati 11 Izjednacavajuci lijeve strane jednaCina (3.24 = 0.32) dobija se da je broj [olona N = -(3. a U" zakoi'ni (zustavni) napon i Ekrnf2x rnaksimalna kineticka energija kojOIn elektroni napustaju metal..088.t na povrsinu metala donese enrgiju E = P6. a on jedan dio te energije utrosi na vrsenje izlaznog rada iz metala (savladjuje privlacne sile pozitivnih jona kristalne resetke) Ail a sa ostatkam kineticke energije napusta povrSinu metala odredjenom brzinoITl. RIJESENI ZADACI SA PISMENlH ISPITA 3.k) e). DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE 171 Prema Ajnstajnovoj relaciji za spoljasnji fotoelektricni efekat. = ~ e (he _ A k) ' (3.79 V i Is rnA Kako up'adna svjetlost predstavlja skup fotona.Ao~ = 0.q N'e \ gdje je e naelektrisanje elehrona. dobijamo 1=1]he ePA a) Energija [otona talasne dmine A. je he 19 E t ..J ?ito je manje ad izlaznog rada elektrona iz m. pa se. = 1]'P. nakoD izlaska sa povrSine metala trositi kineticku energiju na savladjivanje elektrostatii'ke sile kojom elektricno polje djeluje na njih.146 V Ako je upadna svjetlost snage P.etala Ai = 3. Kako je energija fotqna E f ::.2 1 = 0..2. efikasnost sudara [otona sa elektronima u metalu je fj.\ = Ai + eUz Odavdje se dobija da je zakoi'ni napon U.10-. foton predaje svu svoju energiju elektronu.t 6.31) i (3. dobijamo izraz za izracunavanje jacine fotoelektricne struje 6.32) .170 GLAVA 3.t UvrstavajuCi u posljednju jednacinu izraz za N'.. pa nece ni dolaziti do fotoelektricnog efekta i nece ni biti fotostruje.19 J.31) I. = 2. = A. elektroni ee. .t i energije jednog fotona E f he E = NEt = N - A (3. aka dodje do sudara fotona i slobodnog" elektrona u metalu.

Mi i.sirenja te tecnosti.49 .4 Drugi parcijalni ispit iz Fizike 1.ecnoscu t.1/ 200 II z? Brzina zvuka je c 340 m/ s. moment sile teze (provjeritc to na osnovu pravIla za 0 TC JlvanJc . Pri kojoj vrijednosti uJ ce sirina frekventnog intervala koji registruje taj prijemnik iznositi .5. pa se maze pisati 1\0 = -(LGsin \0 + LF.2.48 N.5 m.... Ovim fotonom se obasja.15 . DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE 173 3.smjera vckto~skog proizvoda). Rjeiienja Jed n aCina kretanj a rnaternatickog klat. 6. On je kao vektor usmJeren kao 1 ena 0 d IlJ . l{oliki je zakocni napon fotostruje u anoclnom kolu? Izlazni rad elektrona iz srebra je Ai = 4.2. i moment sile otpora sredine za koju se abieno uzima da je.1 eV raslje se na. 4. slabo vezanom e]ektroIlU koji miruje: usljed cega se njegova talasna duzina prornijeni za .4 .172 GLAVA 3.) . Kada se piknometar napuni tom t. Tecnost koja se nalazi u pikIlometru. Piknometar ciji je termicki koeficijent kubIlOg sirenja 11 = 2. =7 n'=? Htr a) Postupno rijesiti diferencijalnu jednacinu koja opisuje ovakvo oscilovanje (naCi izraz za odredjivanje ugla koji klatno zaklapa sa vertikalom) I b) Koliki ce biti logaritamski dekrement priguiienja ako se otpor sredine uveea n=LS puta? c) Koliko put a treba uvecati otpor sredine da hi oscilovanje bilo nemogllce (kretanje postalo aperiodicno)? 2.na (osnovna jednacina dinamike rotacionog kretanja) je ]V _W-"'\[~ I G: I I I let odnosno L. Dvostruko jonizovani atom litijuma koji se nalazi u stanju mirovanja pri prelazu 1z drugog u prvo pobudjeno kyantno stanje emituje foton. Na osi se nalaze prijemnik i izvor zvuka frekvencije VI) = 3 kif z.5.1'\.-V. Matematicko klatno vIsi oscilovanje 11 sredini za koju je logaritamski dekrement prigusenja AO = 1. moment sile zatezanja konca i jednak je nuli J jeT pravac te sile pro]azi kroz OSU Ma =L X G. RlJESENl ZADACl SA PISMENIH lSPITA 3. Tuzla.0.::::l (j gdje je: Mz =0 ohrtanja. pri m~im brzlnarna) proporcionalIla brzini na prvi stepen i suprot~o USIDJer~ 'e u svakom trenutku.28 eV. 5. Foton energije 0. godine 1. Prijernnik vrsi harmonijsko oscilovanje duz te ose sa kruznom ucestanoscu w i amplitudoID_ a = 0. na toj terrlperaturi je teska G 1 = 0.emperature t2 = 50°C: onda je tezina tecnosti u piknometru G z = 0. AD = 1.. d d" .1987. PolazeCi od Plankovog zakona zracenja apsolutno crnog tijela izYesti Vinovu i Rejli-Dzinsovu formulu} kao i Vinoy zakon pomjeranja. Naci uga.\ = 3 pm.5 \O(t) =7 ).o pod kojirn je uzmaknuo kornptonovski elektron.5 1/ K napunjen je nekom· tecnoscu na temper at uri tl = 20°C.5 n = 1. moment sile teze i usrnjeren je duz osc obrtanja od nas kadaje kugHca na desnoj strani od ravnoteznog polozaja. 5.va srebrna katoda.0. 3. 10. Izrai'unati vrijednost terrnickog koeficijenta kubnog .

.C 2 coswt tCzsinwt) cc. (3 - . RIJESENI ZADACI SA PISMENIH 1SPITA 3. = .34) bude zadovoljena. prigusenja .\ow 2".35) Ako se (3.. m g + -p C Ie (~~+'w)t + C 2e (~~~'w)t L = 0 odnosno !.+r.sin wi sin 0:) odnosno gdje je p pararnetar koji treba odrediti tako da diferencijalna jednacina (3. .fJ2 dobija se da je . Kako je logaritamski dekrement..pI i ip2 .p Ako se uvedu zamjene r = e.34)' nakon skracivanja sa ept rona nikad ne moze b1ti nula) . Njeno rjesenje se trazi U obliku 'P(t) = ept (cos wt cos 0: ~.f3t (C1coswt 'P m = 2(3 .\0 = T (3 dobijamo da je koeficijent prigusenja oscilovanja fJ UzimajuCi u obzir da je w = = . dobija se m L . -p = 0 Rjesenje jednaCine (3. jednaCinu (3.w >0 dobijamo da je Za malene otklone Inoze se smatrati da je sin'P '" tan 'P '" 'P Kako je v jednacina odnosno <p i p...f3' PI = -(3+.p = !.2.CI sinwt +. DRUGI PARCIJALNIISPlT1 1Z FlZIKE U zimajuCi da je 175 Kako je I = mL'. sa konstantnim koeficijentima.35) uvrsti u (3. . + C 2 ) coswt + t (C.34) zadovoljavaju dva rjesenja 'PI _ Lw . p' cija su Ijescnja + 2(3 P + W5 = 0 JW5 . Prvi i drugi izvod 'P po t je 'P = 'Poe-ft cos (wt + 0:) (3.C.34) dobijamo daje trazeno rjesenje !. e-~t (C..) sinwt !.~ L<jJ i r koeficijent otpora sredine. homogena diferencijalna jednaCina drugog recla.w Dakle..po dobija se diferencijalna jednaCina .174 GLAVA 3.·· 'P e (-tH-otw)t + L2' + L rng'P rIP . L =Wo g 2 + 1. posljednja jednaCina postaje rnL'. dobija se karakteristicnajednacina diferencijalne jednacine Konstante CPo i a se odredjuju iz pocetnih uslova.. 0 (3.\0 T = . 'P 2 + 2(3' + Warp 'tp Ako urnjesto konstanti C 1 i G z uvedemo nove konstante sljedecim relacijama ::::.poef3t Ovo je linearna.34) je i linearna kombinacija rjesenja 'P !.p + Lmg sin 'P + Lrv = 0 w = Jw5 .

1z prethodnog izraza.= a 3.1 = 2. registrovace najmanju frekvenciju u trenutku kada bude prolazio kroz ravnotezni polozaj 1.36) r--------! (n'2 .5 .1)'\5 V1 .' = ~ ___21f I ! gdje je Vo frekvencija koju bi registrovao prijemnik kada bi bio nepokretan. kada b.Ie frekvencija izvora.Z )). __ 0 odnosno w = -.r. ako je r' = nr dobijamo da Je ).v. = -~=.gp. !'." I~ v~ '" 0 x gPl w =? Kada se prijemnik bude priblizavao izvoru. 11.3§) gdje je Vtz zapremina one tecnosti koja na temperaturi t2 stane u piknometar.:2-..aw = -"--Vo C . tj. 2. Ta frekvencija je V Ako se piknometar napuni tecnoscu temperature t 2 .1 4r. tj. Zapremina te tecnosti je = --. ali ce stati manje tecnosti jer se Dna brze siri.(3. = 50 DC G. on ce registrovati zvuk vere frekvencije od onog koji emituje iZYOT.1.2.~ _ nf321f J~5 - n2(P Razlika frekvencija (maksimalne i minimalne) predst.37) Zapremina piknometra na temperaturi t2 moze se.J Uvrstavanjem nadjenog izraza za f3 u posljednjoj jednaCinu dobija se da je I nAo ). I bliznoj relaciji G. = 0. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA I 3. c -+. 0.5 1/ K 1.67 rad/8 c) Oscilovanje ce biti nemoguce../w6 -_ {liZ = O. = 20 DC G . Kada se bude prijenmik udaljavao od izvora. njegova zapremina ce se povecati usljed zagrijavanja.0 C -+- Vpr ~----Vo C -1- Vyr C :l Kako se brzina prijemnika pri oscilovanju mijenja po sinusnom ili kosinusnom zakonu to vidimo da ce maksirnalnu frekvcnciju prijemnik regiostrovati kada bude prolazio kroz ravnotezni polozaj. lin = .vc Zavo = 22. = 0.. (3./2 -j ! = ----va c c -.48 N 12 =? Na temperatiri tl zapremine tecnosti i piknometra su ist. ako je N = se vidi da ce to biti ako je 00.izracunati po pri- (3.-. DRUCr PARClJALNI ISPITI IZ FlZIKE 177 b) Logaritamski dekrement prigusenja pri nov om otPOfU sredine se definise kao I Ako se otpor sredine poveca n puta.176 CLAVA 3.aw --------vo c Zawvo = -c r. Otuda .-aw "-Vo c - c .:)2 W __= .= 200 Hz c=340m/8 Vo a . =? nl --- Ist1 rezultat se moze dobiti ako se stavi da je w' =- .10.= = 2 33 2 ~ V = VI - V2 = _ c +.--.5 m !'. odnosno to ..= ).2 = ..49 N I.avlja sirinu frekventnog intervala /j.aw 2m J 6_ (.e pa se moze pisati _ G.Ie 1. = 3 kHz a = 0. aw.4.zina bude Vpr =./1 .

e AkT = -e~ AT ).37) i nadjellog pribliznog izraza za P2 u (3. kT ' Uvrstavanjem u Plankovu formulu za spektralnu gustinu energlJe zracenja dobijamo C 3 ekT k" - 1 Vinova formula se do bro slagala sa eksperimentalnhn rezultatim za visoke frekvencije. jer nam on sarno govori da pri porastu frekvencije zracenja njegova talasna duzina opada) mozemo dobiti 87rhc he C w"d)" = ---e-"T-d)" ).(l G2 + 11f:lt) ) 'I I I odnosno spektralna gustina energije zracenja izrazena preko talasne duzine 87rhc _~ C 1 Qz W).~2f:lt)g PIg i .'" 1 1 + ~2t2 { Kako je v= c ..O niske temperature.2 ~2t2 Zamjenom (3. Prema Vinovom zakonu pomjeranja utvrdjeno je eksperimentalno da se sa porastom temperature) talasna duzina zracenja. G) (1 + ~lf:lt -00_0.G.38)' dobijamo G.- hv» kT sto predstavlja trazenu formulu. Plankova formula za spektralnu gustinu energije zracenja apsolutno crnog tijela je hv .. Rejli-Dzinsova formula vazi u oblasti niskih frekvencija tj.36). t Po pz = .. U tom sl"ucaju"je ..2. na kojoj .t ( 1.___ = ______ Pl(1. C 1 i C 2 su konstante. I izostavljanjern predznaka minus. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE pa se moze uzeti da je h" ekT 179 Gustina tecnosti u zavisnosti ad temperature mijenja se po zakonu p=rn= m _ Po » 1 V Prema tome je Vo{1+~2t) .. gdje je hv <{: kT i moze se uzeti da je £ ekT ~ 1+ 4.~ .\2' Rjesavanjem po ~2 dobijamo ~2 odnosno = 1 t). mozemo pisati jer je 1 -0·--. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3.. 5 sto predstavlja trazenu Vinovu formulu. c .I ~2t2 --v 87fh 3 lev c' ekT + Rjesavanjern prvog od ovih izraza po Po i uvrstavanjem u drugi l dobija se Kako je gustina energije zracenja izrazena preko frekvencija jednaka onoj izrazenoj preko odgovarajucih talasnih duzina.1+~2t Jedinica u irneniocu se moze zanemariti i ostaje Wv ~ Po 1 + 12t.. 5 ).• 178 GLAVA 3.. (3.. dv = --d)" ).. = .3 .

ima vrijednost nnla. 0= obliku + fl!::. E = 0. DRUGI PARCIJALNI lSPITI IZ FlZIKE 181 je spektralna emisiona moe maksimalna. COS 8 .965kT . pa zakljucujemo da za trecu 'vrijednost mora biti rnaksirnurn. jeT je u Citavoj oblasti funkcija pozitivna. Ovako izracunata vrijednost se dobra slaze sa vrijednoscu koju je Vin odredio eksperirnentalnim putem. hI/' .SIno . m 4. Nakon diferenciranja po A dobijamo 8IThe A ------m - he b 4.T gdje je he b = .180 GLAVA 3.A = . mv cos rtJ = fu!.= 2.965 kT adakle je w).::::: --5--~ A' 1 Za onu vrijednost talasne duzine.] Gornja jednaCina ima rjesenja A} = 0.. 'P =7 Pri kornptonovskom rasijanju promjena talasne duzine zraeenja data je relacijOIn tlA = A .965k Vinova konstanta. pa prema tome i spektralna emisiona moe. . RIJESENI ZADACl SA PISMENlH lSPITA 3.237) = 103 0 11' Iz zakona pa dobijarno jednaCinu 0 odrzanju impulsa (vidi sliku) imarno y e" 5 ..cos 0) moc .~ = mv cos!p .(1 ..2.965.=0 eX ..2 = 00 i onu vrijednost As za koju je izraz 11 zagradi jednak nuli.15 MeV tlA = 3 pm. ). Potrazirno prvi izvod ove funkcije po A i izjednaCirno ga sa nulorn jer je to uslov da ta funkcija irna ekstrernnu vrijednost. 1 At) e--ff~ .1 Ovu transcedentnu jednaCinu mozemo zapisati U h.x ) u njihovom presjeku dobiCemo trazeno rjesenje x = 4. -mvsinrtJ + hl/' sinO Me ... h Odavdje se IllOze izraeunati ugao 9 cos 8 = 1 . Sada je lako dobiti da je 1 e>'kT - he Am = 4. za koju spektralna gustina energije zracenja hua maksimalnu vrijednost. 2" 7 h 0= arccos(---O. Spektralna gustina energije zracenja apsolutno crnog tijela izrazena preko talasne duzine je 81rhc Ako se na Illilimetarskom papiru nacrtaju funkcije Yl = 5 -~ x i Y2 = 5e. Ako obiljezima tu vrijednost A3 = Am mozemo uvesti oznaku 5.~ cos 0 e .~ = -0 . ~TQ>---~--1E~~------------~v x Fil A ko preuredimo ove jednacine dobijamo da je mv hI/'· Il Oha se moze rijesiti graflckim putem" ako je preuredimo na oblik mVSlnrtJ = -.898· 10. Za prVll i drugu vrijednost spektralna gustina. imace maksimalnn vrijednost i spektralna emisionna moe.3 K .x . pornjera na manje talasne duzine.

).cos 0) . Sada se moze.>". za izlaz na povrSinu metala (izlazni rad A. Duz X-ose u' vazduhu se rasprostire ravanski zvucni tala. DRUGl PARClJALNI ISPITI IZ FlZIKE 183 Dijeljenjem prve jednacine sa drugom dobija se II tan r. a El predstravlja encrgiju osnovnog stanja atoma vodonika. n2 i EkH = - E.p = [W' h.5 Drugi parcijalni ispit iz Fizike Tuzla. .-~- !ZeU = 2.)'(E+=oc 2 ) 0. 182 GLAVA 3.1-10 6 mjs E nH - ~ E.72 eV Da bismo utvrdili treba Ii da se racunaju relativisticki efekti treba izracunati maksimalnu brzinu elektrona iz relacije odnosno 2 rfloVma:t ~~= hUnk = Z'(EnH ~ E kH ) gdje su EnH i EkH energije n-tog i k-tog stacionarnog stanja atoma vodonika Cija je vrijednost Odavdje je Vma:t 2 =eUk = k j V.6. go dine hU32 = 3 2 (lE-" ~ El) 22 32 Kako je E. Nacj nivo jacine zvuka na rastojanju x2 = 2 km.·1 11 11 3.) = 12. on svu svoju energiju preda elektronu i fotona nestaje.2.· •.s frekvencije U = 1 kH z.6.:\(1 .2.07 ·10~3 1/ m.6. k' Prema redu velicine dobijene brzine zakljucujemo da ne treba uracunavati relativisticke efekte.6072 Kako i najbrze elektrone zaustavlja napon kocenja Uk onda je kineticka energija elektrona jednaka radu sile elektricnog polja na zaustavljanju elektrona Ek = eUk Sada je lako izraziti napon kocenja 'P = arctan 0..~_ _ sin 0 AsinO .:. Uk = ! e (hug2 ~ A."avni Xl = 0 nivo jaCine zvuka je 1:1 = 100 dB. a sa preostalom kinetii"kom energijom napusta povrsinu metala.6.A + . RlJESENI ZADACI SA PISMENIII lSPITA n q :.""C. dobijarno da je ugao uzmaka Pri sudaru ovog fotona sa elektronom u srebru.. pisati 3. U J. = --13. he sin (J = ..1 "I t Kako je E = elektrona ¥ i (1 cos 0) = . hUg2 = Ai + Ek odakle je kineticka energija elektrona tan <p =. uzimajuCi da je Z = 3.6 eV energija osnovnog stanja atoma vodonika. a elektron energiju trosi na savladjivanje privlacnih sila kristalne resetke.6072 = 31 0 IS' k = 2 n=3 Ai = 4. 11. energija emitovanog fotana je odredjena relacijom 6.1990.28 eV Uk =? Prema elementarnoj Borovoj teoriji atoma vodonika i njemu slicnih jona.I. Koeficijent prigusenja je 'Y = 2. _ h:~ cos 8 = c . dobija :_c da je energija emitovanog fotana hU32 = 17eV 1.

Termii'ki koeficijent linearnog sirenja metala od kojeg je nacinjen toi'ak je '" = 12.1011K .40) l'Tivo jaCine zvuka odredjen je relacijom = ao i a2 = aoe~l'X2 uvrstavanjem se dabija Ll . to = ODC t.6 1/ K.5 m.t) = aoe-ox cos(wt . fO O~ 64. . = 100 dB x = 2 km L2 :=? Jeclnacina ravanskog zvucnog talasa koji Be prostire kroz vazduh dui ose X je ~(x. intenzitet talasa 2 Nivoi intenziteta zvuke na datim mjestima ce biti Ako se potra"i razlika L.40) al a.07 . = 30 DC t2 = L=IOlog- 1- 10 (3. w kruzna frekvencija. Odredi spektralnu ernisionu moe apsolutno crnag tijela za ). dobija se da je .ia 1.39) odakle se vidi da amplituda talasa opada sa udaljenoscu od izvora. . 3. naci odnos maksirnalne aktivnosti potomka prerna prvobitnoj aktivnosti pretka. prema izrazu a(x) = aoe.x. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3.2 sata. a I intenzitet zvuka odredjen relacljom 1 2 1= -pa ' w v 2 gdje je ( 3.6.L.lg e 2.Rjesen.2. pod uglorn (J. Monoenergetski elektroni energije Eo ulijecu po sredini homomogenog elektrostatiekog polja jaCine c. Na mjestll Xl = 0 intenzitet talasa je 1. . na frekvenciji Vo = 1 kHz. 4.ox (3. Ako je u pocetnom trenutku izvor sadrZavao sarno atorne pretka.20. = IOlg-l: 3 a' 11m Kako je prema (3. Odrediti razliku u broju obrta toi'ka ljeti kad temperatura iznosi t1 = 30°C i zirni na temperaturi t2 = ~ 20 DC.42 ) Q. = Anaj.L2 = 20 19 eiX'2 odnosno L. a p gustina sredine kroz koju se siri talas. Kolika se energija emltuje sa jedinice povrsine u jedinici vremena u vidu zracenja sa talasnim duzinama u intervalu 1:0. gdje je 10 prag cujnosti.184 GLAVA 3. Period poluraspada pretka je 21 sat.~ 2 pa~w2v (3.5 % od najvjerovatnije talasne duzine U okolini Anaj' na temperaturi apsolutno crnog tijela od 2500 K.kx) (3. anlplituda talasa na datom mjestu.43) . a) Koliki je razmak pri kojem elektroni nece udariti 11 negativnu plocu kondenzatora? b) Kojom brzinom elektroni napustaju prostor u kojem djeluje elektrostaticko polje? 5. L. . DRUGI PARCIJALNI ISPITJ IZ FlZIKE 185 2.41) --20°C L = 100 km 6 (X = 12.4 dB = 0. v brzina sirenja zVllcnog talasa.10. na putu od L = 100 km.5 m na temperaturi to = 0 DC.n =7 . Pri jJ-raspadu izotopa Pd 1l2 dobije se aktivni izotop A g 1l2. = _1__ = X2. = L.= 2. 10- L. = '--'-. Toi'ak lokomotive ima poluprei'nik Co = 0. izmedju ploea ravanskog kondenzatora.7: Posta se sarno amplituda mijenja~ na mjestu Je pa 2 w 2 v 1.L. Duzina ploca kondenzatora je L. a potomka 3.

_ (_1_ _ 21fro 1 +.w v = wv!'.utI 1 + 1) cxt2 spektralna gustina zracenja u zavisnosti od ).A Kako je (3.2.46) llwv = . odnosno !'.t . + t.wA = WA!'.. A + !'.A) je Laka j~ uofiti da na visaj ternperaturi broj abrta biti manji.v uvrstimo u (3.44) Wv spektralna gustina energije zracenja data Planckov-om nz = .6.. Tako ce na temperaturama tl i t z poluprecnici tocka iznositi a odgovarajuci brojevi obrtaja na temperaturama tl i t z iznose t gdje je formulom !'. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 187 Put koji predje centar tocka je L = tocak na tom putu je Broj abrta koje napravi 3.) 1 e. maze se zanernariti i izraz za razliku znak rninus ispred izraza za llv sma izostavili jeT on sanlO ukazuje na cinjenicu da se porastom frekvencije zracenja smanjuje njegova talasna duzina.n =.2r7r Poluprecnik tocka zavisi od temperature.A = '7Am L n= .~~ - 1 . U tom slucaju je !'. prema zakonu r = ro(1 + at) b = 2. sto znaci da je trazena raziika u broju abrta ce !'.3 m .\5 odakle se nakon sredjivanja dobija da je I'._.v = -cj A2!'.. se moze odrediti uvodeCi smjenu v = cj A.'t .44) dobija se gustina energije zracenja izrazena preko A 81fhc . A !'.) L (3. .) + o. 3.45) Gustina energije zracenja koja pot ice od zracenja tije su talasne duzine iz intervala (A.n = ~ 21fro 1 <>(t.n = _1:. ) = 19. K E Am =? EllA =? Gustina energije zracenja koja pot ice od zracenja Cije su frekvencije iz intervala (v.1 21fTo 1 + a( t.• 186 GLAVA 3. t. + t.~ art.5 % T = 2500 K !'._ 21fro(1 + at.v (3. v + !'.47) + a(t. 0: 2 Kako je vrijednost obrtaja postaje Q: malena.t . Odavdje vidirno· da je spektralna gustina energije zracenja izrazena preko talasne duzine 81fhc ~\fi !'. ) err::r _ 1 (3.. . '7 = 0.w>. RIJK~ENI ZADACI SA PISMENIH [SPITA VT.897· 10..A Ako izraz za v i !'.v) iznosi gdje je ro poluprecnik tocka na temperaturi 0 °C.

ran kaji uleti u elektricno polje stalne jaCine [ taka. . polje ce djelovati usporavajucom si]om u tom pravell i on ce se kretati po paraboli.\ m -. DRUGI PARCIJALNl ISPITI IZ FlUKE 189 Kako je ukupna emisiona moe apsolutno crnag tijela proporcionalna ukupnoj gustini energije zracenja Energija koja se u jedinici vremena izraCi sa jedinice povrsine u vidu zracenja sa talasnim duzinama u datom intervalu biee E= ~w 4 onda ce i spektralna emisiona moe biti data izrazom 4.OOSAm. za spektralnu emisionu moe dobija Ll)' = - 21)b a) Na elekt.005. nakon uvrstavanja. 1 v=? Energija koju apsolutno crno tijelo emituje sa jedinice povrsine u jedinici vrernena u vidu zracenja sa talasnirn duzinama u intervalu Am.:\=) ako pretpostavimo da je u datom intervalu spektralna emisiona moe konstantna i iznosi E)."" bite x (3..tron sav1adava silu elektrostatickog polja na putu d/2 po y-praveu .".l Am + 0..T "- gdje je b Vinova konstanta. Elektron nece uclaTit] u negativnu ploeu kondenzatora ako jc rad sile elektrostatickog polja veti od kineticke energije elektrona koja odgovara y-komponenti brzine elektrona VOY' Na clektron u praveu X-ose ne djeluje nikakva sila i u tom praveu elektroll i ne trosi svoju kineticku energiju.49) 0- .O. Dakle uslov da elektron ne udari u negativnu plocu kondenzatora je 2 KinOeticka energija elektrona koji je uletio u polje se smanjuje jer elek. Tada je T pa se. odnosno talasna duzina na kojoj apsolutno crno tijelo ima maksimalnu emisionu moc.2." = 4w). e Eo Za A = Am imarna C L d =? E).188 GLAVA 3. (3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. a T apsolutna temperatura.18) gdje je a Am je najvjerovatnija talasna duzina. da y-komponenta njegove pocetne brzine ima isti pravae i smjer kao vcktor jaCine elektricnog polja. Ona se maze odrediti koristeci Vinov zakon pornjeranja .

brzinom Cija se trenutna vrijednost projekcije moze odrediti kao = Vo cos e V lI vO ll - at i uslov (3.-e ( ZEo sin 2 .__ . =.49) postaje gdje je a intenzitet usporenja nadjen kao rHea -= .sinO m. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITJt 3.: = et i elektron se u tom pravcu krece jednolikousporeno.LE ) e .'50) p08taje 2Eo 2 d> "-"e08 e UvrstavajuCi izraz za Vx dobija se da je vrijeme kretanja elektTona kroz elektrostaticko polje .v6 vx = 2Eo.J.) a = - ee odakle se dobija da je d > . a nakon uvrstavanja izraza za Vx i Vy dat je izrazorn m. za vrijeme t.. uslov (:..- Pravac brzine odredjen je uglom (3 koji zaklapa vektor brzine sa pozitivnim smjerom X-ose. (3 = arctan cot 0 _ __----.50) t =- L Kilko je rn. elektron brzinom pri cemu je 2 () prevali. u pravcu X-ase Ile djeluje nikakva sila i ta komponcnta brzine ostaje nepromijenjena i iznosi Intenzitet brzine kojom elektron naptiSta elektrostaticko polje nakon uvrstavanja izraza za Vx i 'u Y ' iZIlosi Kako je intcnzitet pocetne brzine odredjen iznosom kineticke (~nergije elektrona: odnosno .190 Taj rad je GLAVA 3.. 2Eo -- A r' __• C~ __ ede 2 Sa crteza se vidi cla je VOy U pravcu Y-ose elektron usporava elektrostaticka 8i1a .Pe * V. DRUGI PARCIJALNl lSPITI lZ FlZIKE to 191 A=F~ "2 Kako je 8ila elektricnog polja Fel = ce x-komponente brzine na izlazu iz polja biti -.m v20 C08 ee e • U pravcu X-ose. 2 2Eo Va = .2.. (3.~- Kao sto je vee reecno.. put L. ec J Tad iznosi Vx = Y = .ee b) Brzina kojom elektroni napustaju elektrostaticko polje odredjena je intenzitetorn V=VV Komponenta 2 2 x +V y V ll U tom trenutku je data izrazorn i pravcem koji s~ X-oso m zaklapa ugao (J = atan~ v vx ".VjrzE: -me eLE Cose - me sinO Vl':':2Eo r.

atoma Pd.lO W/m.. Na dnu gOTn. 3.10. \ ---: _. godine (3.52) je 3. gornjem sudu? Smatrati da je tempera.A1t".54) l. 2.2 h ~-? Ao -. U gornjoj polovini suda visine II (vidi sliku). Prj kojoj ce debljini sloja tecnosti u donH.:\2 - A2AI N OI (e.- In~ .2.:r) (:l.T.1990. = 3.e tecnost u donju polovinu.8.52) eiji Je SillIsao da se broj radioaktivnih jezgara Ag rnijenja usljed nastajanja raspadanjem jezgara Pd i nestajanjem usljed raspadanja samih jezgara Ag..T. Tjesenje diferencijalne jednaCine (3. Di~kutovati dobijeni rezultaL . Promjena broja aloma izotopa Ag (potomka) odredjena je jednacinom odnosno (:1.192 GLAVA 3.55) Zadani radioaktivni niz mozemo predstaviti na sljedeCi naCin J'vlaksimalna aktivnost potomka odredjena je izrazom Promjena broja aloma izotopa Pd (roditelja) odredjena je jednacinom odnosno A 2rnax = . = 21 h T.. jem sudu poceti izlaziti mjehuri vaz- 1z ovog uslova se dobije da ce maksimalan broj jezgara Ag biti u trenutku duhR na sJobodnoj povrsini Lecnosti u t max . Prag cujnosti na toj frekvenciji je 10 = 10. kroz ntvoT pocne cia lstic.ln ~ '2 (Tl .:.2.. nalazi se tecnost zapreminske mase p.'2 t ma..tura konstantna.)ln 2 (3.2. a atorna potornka. 27.6 Drugi parcijalni is pit IZ Fizike Tuzla._A. Odredi zvucnu snagu izvora. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPlTA 5.53) Maksimalan broj jezgara izotopa Ag odredjuje se iz uslova da fllnkcija . tj. Koeficijcnt prigusenja zVllcnih talasa je 1-=. --=0 dNz(t) dt (3. Ag nije ni hila. Al _ e-).5.. izrazeno preko pcrioda poluraspada 193 t =ax = T T..~a rastojanju r ]00 Tn od tackastog izotropnog izvoTa zvuka frekvencije 200 Hz nivo jaCine zvuka je L = 50 dB.4 l/.\ 1 .. DRUGI PARCIJALNI ISPIT! IZ FlZIKE odnosno. a 11 donjoj plovini vazduh pod pritiskom p. T.leg dijcIa suda.'m.51) i'ije je rjesenje Kako je pocetna aktivnost roditelja AlO trazeni odnos 11Z pretpostavk11 da je 11 pocetnom trenutku bilo NlO atoma Pd.1V2 (t) ima ekstremnu vrijednost) tj. Ako je u pocetnom trenutku bilo sarno 1'/01 atorna roditelja: tj.

w je kruzna frekvencija talasa. R = 8. a) Dokazati da Be aktivnost (brzina radioaktivnog raspadanja) mijellja po istom zakonu kao i broj neraspadnutih jezgara radioaktivnog elementa. Ako je sredina kroz koju se rasprostire talas homogena i izotropna. r = 100 m p zapremisku masU nedeformisane sredine U okolini te tacke. Rjdenja: 1. 4. N ati: a) Temperatu. Gustina taka (fluksa) energije na nekoIH mjcstu koje je na rastojanju r ad izvora. amplituda opada sa udaljenoscu.2. i) = 2 Srednja vrijednost gustine toka energije u okolini te tacke ce biti. b) Nacrtati Maksvdovn funkcijl1 raspodjele molekula po intenzitetirna brzina na tcrnperaturi To i 'I = 2 puta visoj ternepraturi.sr -. a srednja vremenska vrijednost 2 1 sin (wt . kada postoji apsorpcija energije u sredini.10. pa ako sa arO obiljeZimo amplitudu talasa na rastojanju r kada nema apsorpcije. 11 trenutku t. c) Brzinu IIlolekula v pri kojoj vrijednost Maksvelove funkcije raspodjele na temperaturi To = 330 K ima istu vrijednost kao i na 'fJ = 2 puta visaj temveraLuri. Srednja vrijednost zapreminske gustine energije u okolini te tacke Je jer je u datoj tacki Ur 1 2 2 = 2" p a r w r konstantno. Srednji fiuks energije kroz neku povrsinu predstavlja srednju vri~ jednost energije koju za jedinicu vremena pronese talas kroz tu povr~inu) to jest predstavlja srednju vrijednost snage zvucnog talasa. i) trenutna vrijednost zaprCllliIL'3ke gustine ~n. 4~r2 1\ jer je srednja vrijednost gustine toka energije jednaka intenzitetu zvucnog talasa na tom mjestu I r • Ako sredina apsorbuje energiju. Fotoni energije 5 ~M" eV rasijavaju se na elektronima koji: a) miruju b) se krebl U S\!SH~t fc~. RJJE:ENl ZADACl SA PISMENIH lSPITA 3. kada postoj i apsorpcija. i 'U2 = 600 m/ S odgovaraju jedilake vrijedllosti Maksvelove funkcije raspodjele. 2 r 4~r2 " = I r .4 11m p ='1 Kada se kroz sredinu rasprostiI'€ zvucni talas onda u smjeru rasprostiranja talasa imamo tok energije.315 JjrnoIK).fu T pri k~:joj brzinalna Vi :::. v 1 = 5 . ClvI = 28 g/rnol.-+ k . b) Odrediti brzinu raspadanja (aktivnost) 1 g radijuIIla Ra22 (i.VA 3.:: 300 m/ s.194 GLJ. data je relacijom v=200Hz L = 50 dB 10 = 1O~1O W 1m 2 '" I . u trenutku t.on1:na sa ~~nergijon1 100 keV. biti gdje je U. u. k je talasni vektor. onda ce amplituda talasa na tom istom mjestu. 5. ako je njegov period poluraspada T = 1620 godina. = pa. Azot se nalazi u stacionarnorn stanju . Intenzitet zvucnog talasa na rastojanju r od od izvora.~rgije u okoli~i tacke Ciji je polozaj odredjen vektororn polozaja U odnosu na tackasti iivor zvuka.k . DRUGl PARClJALNI lSPITl lZ FlZIKE 195 3. Odrediti energiju fotolla koji se n'1siju pod uglom od 180°. onda ce srednja vrijednost gustine toka (fluksa) energije biti ista u svim tackama koje leze na sferi poiuprecnika r. c) Aktivnost te l11ase Iudijurna poslije 10 godina. ce biti r .'*'sr c= ~pa2w2v .w sin (wt 2 2 2 -~ . prcdstavlja amplitudu talasa u toj tacki. gdje je brzina rasprostiranja talasa u sredini.

H r P X =7 Pretpostavimo da je isticanje tecnosti takvo da ne utice na promjenu temperature vazduha 11 donjem sudu. u (3.5 = PI(II .1 donjern sudu pritisak pove(:a~ odnosno pritisak P1 dostigne vrijednost toliku da se zaustavi isticanje tecnosti.1 u gornjoj polovini sllda. oncia cc vrljednost tog pritiska biti jednaka hidrostatickom pritisku pTcostalog stuba tecIlost.ine osnOV11 pozna tog izraza gdje je 8 povrsina poprecnog presjeka suda. RlJESENl ZADACl SA PlSMENlH lSPITA 3. prj stvaranju sloja tecnosti 11 donjem sudu 1 pocetna zapremina vazduha V. Kako je PI = pg (~. a pritisak ce se povecati do vrijednosti PI.etka isticanja tecnosti i iznosi V=S~ II 2 pa je srednja snaga zvucnog izvora Nakon llticanja tecnosti-i stvaranja sJoja debljine x zapremina je Intenzitet zvuka na rnjestu r odredic€rno na za nivo jac. gasa pri izotermiCkom procesu je prema Bojl-Mariotovom zakonu data jednacinorn Ka.da se 1. ~ 2x)' = 2pH odakle je (3.2x) (3.57) W/m. jer ce pritisak u donjem sudu postati veCi od hidrostatickog pritiska preostale tecnosti u gornjcm sudu. Ta'ko je dovoUna cia sarno jedna kap prodje 11 donji dio suda pa da dodje do stvaranja 'mjehurica u gornjem sudu. pod pritJ.2.2x) 11vrsiavajllCi ga 11 (3.Promjena stanja.x) ' 2 x) (II .56) dobija se Ie L=lOlg10 Ovo se moze napisati kao .56) II .10. ce se promijeniti tako sto ce se zapremina srnanjiti na VI.skom p. 1[) Ir pH IT = lOo. snaga izvora je 2.lLlo = 1. Odavdje je gdje je V zapremina vazduha prije poc. UVTstavajuCi izraz za V i V. DRUGI PARCIJALNI [SPITI lZ FlZIKE 197 Odavdje je I ro intenzitet zvucnog talasa na tom mjestu kada nema apsorpcije energije talasa u sredini. SmatrajuCi da je temperatura stalna.z Srednja zvucna.1 L =.57) dobija se jednaCina pH odnosno = pg (~ - pg(II . PS~=PIS(~ -x) a nakon sredjivanja se dobija jednaCina 10 odakle je 0.196 GLAVA s.

m .(if 2kT )3/2 e _me' 2kTV2 (3. Odavde se vidi da porastorn temperature maksimalna vrijednost funkcije opada.) f (11'.2. 8M .2 v VI 2kT v 2) 1 c) Kako je prema uslovu zadatka 2 odakle je 2 T = m ( '/)2 - f(v.> ".58) iznosi • a) .!V/_ fl 'U. 'Ul=300rn/s '/)2 = 600 rn/s To = 330 K M = 28 g/mol '1=2 f(vl) = f(v2) f(lr) da je prvi izvod Maksvelove funkcije raspodjele po v jednak nuli i alla iZIlosi Vnaj "' = /2RT Y-M T =7 v' =? odakle se vidi da njena vrijednost raste sa porastom temperature.1.2) tF 2 -V 1 Ako logaritmujemo lijevu i se deSIlU stranu posljednje jednacine dobija _ V2 m 2 In ~ = . f( v na:l) T) .58) Prema uslovu zadatka treba da je f(v1. Lako je sada nacrtati dijagrame funkcija raspodjele za. lako je dobiti vrijednost brzlne molekula v pri kojoj je to zadovoljeno (presjecIla tacka obje krive linije). T) = f(v2.(. . 'ITo) ') VI (3. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 199 Posto treba da je x > 0) to mora biti pgH p<--.198 GLAVA 3. Kako je mjk = Mj R dobijamo izraz za temperaturu gasa pri zadanim uslovima 8 T = M(v 2 . g) Odavdje se dobija da je V5 -. nakon uvrstavanja izraza za V naj" U (3. T) __ ~ ( .e 1fRT i predstavlja njenu maksimalnu vrijednost.tvfaksvelova funkcija raspodjele molekula po intenzitetirna brzina data je izrazom .= vi ---!t!eZkT (2 . Vrijednost funkcije raspodjele za tu vrijednost brzine.v') 2 1 4R In "" = 328 K b) Najvjerovatnija vrijednost brzine molekula dobije se iz uslova 3..To) = f(v. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. odredjene vrijednosti temperatura To i 'ITo. T) odnosno f(11'.59) 4kln '!.

69) hI/I + E.66) (3. p~C2 = m. prije sudara. i uzimajuci 11 obzir cia je impuls elektrona.5 c4 E~ -~.63) obliku Zamjenorn kim = R/1V dobUa se lzraz za brzinu .pj = pz- hvz c RjesavanjcrIl ove jednaCine po v dobijarIlo c (3.60) .67) u (3.2.61) odakle se nakon sredjivanja dobija da je ProjecirajuCi ovu jednaCil111 na smjer kretanja fotona. manji od impulsa fotona.e izraze (3. hVj=5211eV Ek = 100 keY p=7r (3.64) Kvadriranjernjednacina (3.59) dobija se jednaCina Prema zakonu 0 odrzanju iIIlpulsa izolovanog sistema moze se napisati jednacina (3. . jednacinu (3. zbir energija fotona i total_De energije elektrona prije sudara) jednak je zbiru _c11:ergija fotona i totalne energije.60) mozemo pisati u obliku v= Y-m(1J-=-lT a.62) JednaCinll (:1. + E2 (3. odnosno 4.pic 2 = m.200 GLAVA 3. elektrona posllje sudara (3.65) dobija se l'ieka je energija upadnih fotuna hVl) a rasijanih hvz: i neka 5U prije sudara totalna energija elektrona E1 i impuls Pb a poslije sudara E2 j lillpuls pz.68) DijeUenjem ove jednacine sa hl/11-12 dobija se (3.avanja izraza (3. DR UGI PARCIJALNI [SPIT! [Z FIZIKE 201 UvrstavajuCi odgovarajur. = hv..66) i (3. dobijamo da je hVl I i.67) (3. RIJESENI ZADACI SA PISMENTH JSPITA 3.62) U ! 3kTo'1 In '1 (3.5c4 Nakon uvrst.63) i (iL64) ] od-uzimanjem dn1ge od prve.58) u (3. dobijamo E =7 a}~ r Kalo je prerna specijalnoj teoriji relativnosti Ef .Prerna zakonu 0 odrzanju energije.IDolekula vee VMG~ = 638 mj8 / 3RTo'1 In '7 .

a rllolarnoj Illasi Mirna ih N A (Avogadrov broj)) sto znaCi da se pocetni broj radioaktivnih atoma moze izraziti kao Pocetna aktivnost je sada data izrazom 0. dN dt = ~AN 0 e. koja je povezana sa periodom poluraspada relacijorn A = 0.25 MeV - E.693 m Ao = '--~-NA = 3. RIJESEN1 ZADACI SA P1SMEN1II ISPITA a) Aka u jednaCinu (3.~ A(t) = ANoe. Ako se (3. DRUG1 PARCIJALNI ISPITI1Z FIZIKE 203 PI = 0 dobija se da je Prerna zakonu radioaktivnog rasp ada broj neraspaduutih jezgara radioaktovllog element a nakon vremena t je (3.511 MeV -+ 0.At b)Kada je PI razliCito od nule.71) diferencira po t dobija se = 0. anda je Kada se ovaj rezultat uvrsti u (3.~~ hv.611 MeV Iz izraza (3.335 M"eV Proizvod A1\/0 = . + 2hv.A o predstavlja aktivnost radioaktivnog izvora u pocetnom trenutku) pa se dobija zakon pronljene aktivnosti radioaktivnog izvora tl toku vrernena Prema (3.73) Je ~I dN dt (no) .69) se dobija da.= 0.72) PIC = V Ei .E.73) Izraz (3. b) Pocetna aktivnost radioaktivnog izvora se Inoze izraziti preko perioda poluraspada i broja radioaktivnog atoma u izvoru u pocetnom trenutku adakle je 5.693 T adakle je hv.2. sto je trebalo dokazati.At (3.66) dobija se da je r-~·-.73) je isti po obliku kao i izraz (3.71) i jednacina (3.69) postaje gdje je No pocetni broj radioaktivnih atoma i A je kOIlstanta radioaktivnog raspadanja.rn6c4.ie (3.71).7 ·10'0 Bq t = 10 god A =7 a) Aktivnost radioaktivnog ele_menta prerna definiciji je brzina radioaktivnog raspadanja (jednaka je broju jezgara koja se raspadnu u jednoj sekundi) A~I-­ T M c) Aktivnost radioaktivIlog izvora nakon vrernena t prema (3. co ~--~. rn = 1 g Ra 226 T = 1620 god U masi In nalazi se No atorna.1 MeV = 0. = rnoc' + Ek = 0.66) uvrstima prema uslovu zadatka da je 3.202 GLAVA 3.70) dobija se E.

respektivno.ie/fenja 1. Temperatura. jl = 0.77) dohija 58 odnosno Odavdjc se dobija da je il. jednacina kretanja cestica elasti(lle sredine kroz koju se prostire talas je 6. ip = ~"-. 5. RIJEiJENI ZADACI SA PISMENlH lSPITA 3.1990.. koji u sudanl sa slaho vezan1m elektronom.9. :193 I{.l1mmO L). a) Odreui zavisnosl.-::: 293 T\. rt = 5 puta manju zapreminu.51. predaje rl svoje energije i rasije se pod uglorn O. Izral:uIlati encrgiju koja se oslobodi pri datOIIl procesu.Eka taJasa 6.- 2" LlJ. vanjskog Tz takva dajc Tl :> T z . Tz 0. l\a rastojanju Xl od izvora talasa. 2.~{3. razlika talasa u tatkarna u kojima se amplitude oscilovallja cestica sredine razlikuju za (C = 1 %. Vazduh zapremin(:~ V1 treba da se komprimira. DlWGl PARCIJALNI ISPITI lZ .77) Ako u izraz (3.24 0 Cestica sredine na Tastojanju X2 zaostajae:c tacki Xl (znak minus u rezulLatu). rod ose cilindra. kx2 (wt· kx.0.J. 1'1 = 5 em i rz = ] 0 crrL 4. = Fazna ra:.=---·=1-al 0.H i H'e RU .1 = 0 . 3. Pri sintezi jezgara sLiD i 1Hz obrazuju se dvije o:-cestice.2.76) gdje su 0. adijabatski iIi izoterrnlcki) zahtijeva manji utrosak rada i koliko puta? 'Veze atomau rIlolekulima smatrati krutim. t. h) :'\iacrtati grafik funkcije T(r} il-ko je 1'1 c=. amplitude oscilovallja se razlikuju za se moze napisati kao f. Odredi talasnu duzinu . 1. U hornogenoj sredini se raf. Prostor izmedj11 dva koaksijalna rneta. godine 1.x R.75)' odredjene izrazima Ako je koeficijent f:llabljenja ta.74) i (3.FlUKE Prema uslovu zadatka.204 GLAVA 3. A A=lm Nakon uvrstavanja iZTtlZa za .\0 fotona.1 (3.emperature T od rast-ojanja. ol1.7G) uvrstimo izraze (3... 2. 3. rn c..snjeg cilindraje T I . 205 sto 3.1 Drugi parcijalni ispit iz Fizike Tuzla.75) .5 l/m. je fazna.11 i 7.'P = 27fln(l - E) All = -0. 'PI = wt _. U oscilovanju za onom u (3.ackanw je = 'P2 _. ullutra. isp-unjen je ho.1 i rLz amplitude oscilovanja cestica na udaljenostima Xl i Xz ad izvora taJasa 1 lwje su prerna (:3.az az .prostire ravanski harmonijskl taJas talasne duzine .) = k6.m r = 1 O/(i at: 0.\ :::::: 1.5. kolika.lna dEndra) cij1 su poluprecnici Tl i TZ. Koji kornpresioni proces. a.01 6cp =.2.126 rad ~ --7.'P 11 l.x dobija se cia je trazena fazua razlika p=O.08 MeV.. Energije veze po nukleonu u Lz'. na.ija je jednacina al .Jasa.mogenim toplotnirn izolatorom. (3. .

procesu za dV8: proizvoljna stanja. In -' V. v. g dJe je K = cp/ct). pa je V. adijabatska konstanta za vazduh.. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA :3. . Aka se uvrsti poznati adnos zapremina dobija se da je utroseni Tad pri izotermnom procesu 1z ove VI PV< = plV.' 5V.78) Kako su pritisak i zaprernina pri adijabatskom procesu povezani jednacillom (za neko proizvoljno stanje pritisak p i zapremina V. " . A. a za neko pocetno stanje pritisak PI i zaprernina VI) Aka se taj izraz uvrsti u (3. .. V. vazi pV =P. Na osno~::.80) Au 1 51\. rae una se prema lzrazu V (3.. V dV -. utroseni rad pri adijabatskOJ pIOCeSU lZnOSI Adijabatska kOllstanta K = f~ = ~ = 1.. R 2 A. ) = Pl V. Tl = 393 K 1.-1 ·--·1 .-1 2 1 Ako se ispred zagrade izvuce V" i sredi izraz dobija se da je Uv~rst~vajuc~ datl: vrijednosti zaprernina. a vazduh se satoji ad dvoatomnih molekula) and a one imaju ukupno J._ V-<+1) 11.= .-<+l . l V.(ln V2 ~ In V. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE odakle je P...79) p~~ __ izoternlickoT"l!..206 GLAVA 3. 5 stepeni slobode kretanja (tTi translatorna i dva rotaciona). 3. = ··'Pl V.. '(_'-1 --1 ) U ' (3. = 293 K rl = 5 (rn TZ = 10 ern T(r) =? .: (V. = 1'1':".=.2. p=-~ 207 Rad koji treha izvrsiti Had vazduhorn pri adiJ·abatskoJ· komp feSI]l ..'0 1.78) dobija se da je rad koji se izvrsi nad gasom pri izotermickoj kompresiji Ai = odnosno ~P1V.43 Ai . dV Cp = -·-R i Cv 2 J+2 =:i.79) i (3.ovogaje rad koji treba iZVTsiti nad gasompri adijabatsko' kampreslJl J A = a l l JV1 V'" ~P V< r V ..80) Aka se veZe medju atomima u molekulu smatraju krutirll.. jednacine IIlozerno izraziti pritisak p pa se dobija p1Vt P = ---- (3.PlV ~ K-l .~l InS A a-.V.4 Odnos utrosenih radova Gv J pri adijabatskoj i izotermickoj kopresiji dobije se dijeljenjem izraza (3. .

.82) . . je dT q = --). do.- 27fLA In . slabo vezanom elektronu ta. iz jednacille (3.or' _ ] r \ .) (3.. jednacina koja se rjesava ta.86) i u'vrstavajuCi zadane vrijed· T(r) nosti dobijamo da treba 393 Ddcrtati funkciju I I I I I T(r) = 393 .ko da se razdvoje promjenljive i dobije jednaCina ---~ Njen grafik je prikazan na slici.---....85) uVTsti u (3. Uvr.: 'f ) q 1 -.:..:.stavanjerrl II (3.2.144.\d1' Se 4. .:-.8} ) de gdje je S =.8(3.81) dobijamo In L (3.83) 50 data izrawm ..Prerna uslovu zadatka.~ T rl (:1. fJ svoje energijc. koja pri ovom rasijanju nastaje. RlJESENI ZADACI SA P[SMENlH ISPITA 3.208 CLAVA 3.-.82) je diferencijalna. je h Integracijom lijeve i desne strane ove jednaCine dobija h)) e odakle je mv- (3. DRUm PARClJALNI [SPITI IZ FlZIKE Aka se u izraz (3..86) " b) Koristeci izraz (3. -1-..2?T'r L povTsina sioja.31n(O. . T JednaCina (a..ko da Inu preda.84.) dobija se da je 1'(r) = 1'. __ _ I gdje temperatura.8-1) Kada se foton energije Eo.83) uvrsti cia je 1'rotok toplote kroz cilinclricni sloj T 209 = T" tada jo 1'(r.rl )Eo: a. rasije na.K) a u em. Promjena talasne duzine fotona. u . njegova talasna duZina . r(cm) q dr 2'lfL r = -.2r) 293 (3. kroz koji Sf' provodi toplota.(1'.\ je veta od talasne duzine upadnog fotona Ao. rasijani foton produzi sa energijonl E = (1 ...1'2)---. t.83) Zavisnost ternperature od udaljenosti r od Ose ciEndra.In ~ a) Protok to1'lote kroz cilindricni 810j debljine de na rstojanju r od ose dlindra.ala. kojoj odgovara. ugao koji zaklapa pravac rasijanog fOLona l' pr_avac upadnog f6G:llla je 8.sna duzina '\0.85) Ako se izraz (3.

SIn .2 AE.1J mocAo 2 odakle je trazena talasna duzina Trazena oslobodjena enrgija iznosi .5. = Z rnp nakon uvrstavanja (3. 2 8 .2..87) podijelimo sa '\0 dobija se vrijednost oslobodjene energije je. \ = - he. Eo 1 -=-E 1-7) Kada izraz (3.&.-1 = ----sin E mocAo 2 Prema uslovu zadatka je E = (1 f] )EOl (3. Kada jednaCinu (3.87) sLi 6 +. h Plankova konstanta i c brzina svjetlosti.91) uvrstirno u (3..mc' "' 2h 2 8 ~.88) gdje je 6.91) Mu = mp rnn ~Vd c:l " Defekt rnase.Q..L (3.v2 = 1.1 .90) dobija se izraz + 3mn -I- .m defekt rnase odredjen relacijorn Ako izrazimo talasne duzine u funkciji energije "'0=--' .88) dobija se izraz + (A - Z) mn .89) I I I ! Masa bilo kojeg jezgra odredjena je relacijom j\1)...ase jezgara MLi 3rnp odnosIlo..av.1 = .= .11 MeV E. ESt!l = 5. nakon uvrstavanja gornjih izraza postaje 1 2h.90) I .sin '\0 modo 2 (3. he E Eo (3. odredjena izrazom Q = 6. A je maseni broj i Esv je specificna energija veze po nukleOIlU tog jezgra. prema reladji ekvivalencije mase i energij~.33 MeV E.vs = 7.1 ..\ '\0 = 2h sin 2 moc ~ 2 (3. . gdje je Z redni broj elementa.v C Eo 2h 28 . RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3.'. H' --+2 H e4 +Q gdje je rno masa rnirovanja elektrona.210 CLAVA 3.08 MeV Q ='1 .. Lako je sada dobiti da S11 m.89) u (3. DR UGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE U nuklearnoj reakciji 211 prema Komptonovom izrazu je .

i Dokazati da je 11 s]ucaju -1_ m2 tem bi bio kao na sliei.L) okrenuti aka date ose (okrenuti u vertikalnoj ravni). . Moment inercije sistema je zbir momenata inercije stapa i ~ugli kao tackastih Inasa u odnosll na osu oko koje se vrsi oscilacovapje a I I. 4. }~a koliko se ~azlikuju medjusobno prvi eksitacioni potencijaJi lH2 --\/1 -. Mom~nti su orijentisani u pravcu os~ oko koje se vrsi oscilovanje i to u datorn polozaju M2 od nas.4 kg m. = I. Lan" . temperatura azbestnog sloja je t] = 500C.2.zaju stabilne ravnoteze sa donjom kuglom idealno neelasticno sudario rnetak brzine Va = 400 m/s i mase m'3 = 20 g. = 0. i M..9. b) Kolika je koliCina toplote koju provede ovaj sIo] za jedan dan? Koeficijent toplotne provodljivosti azbesta je.212 GLAVA 3.. Ako se 62 sistern malo izvede iz polozaja stabilne ravnoteze i prepusti samorn sebi. a) Odrediti period malih oscilacija takvog kIatna. ~ Mi momenti spoljasnjih sila koje djeluju i izazlvaju kretanje. U homogeno elektrostatii'ko polje izmedju ploca ravanskog kondenzatora ulijece elektron I kako je prikazano na slid. Cilindriclla cijev paravoda duzine L = 65 m. je ugaono ubrzanje slsterna u dat:om_ trenutku. Rezulbujuci mo:rp.tan e f~--h n===='l======K""T -i -----I u slucaju kada se kretanje jezgra u M. \ \ m i1z \ \ ~ \ \ \ -\ T =? a) Polozaj stabilne revnotezc za sis- '. ($. = II X G. 30. ( .21 WlmK.3 kg Vo = 400 m/s m.ent bice -¥l M=M.1985. to je krak sile Ide koja djelije na stap u sv~kom polozaju jednak Duli.8 Drugi parcijalni is pit iz Fizike Tuzla. 1.3 kg. Stap se moze obrtati ako horizontalne ose koja. Na krajeve tankog homogenog sta. + . prolazi kroz njegovu sredinu. a) lzvesti izraz za racunanje protoka toplote kroz ovakav sloj.02 kg 213 3.3 = 0.2 kg rn.~ \ . a ka nama. +M. nastace male osdlacije oko polozaja stabilne ravnoteze. 3. L = 0. godine m.pa duzine L ~::: 0. Otpor vazduha i trenje U osovini zanemariti.CI SA PISMEN1H ISPITA 3.\ = 0.l M. obmotana je 810jem azhesta. + _Mn (~.92) I gdje je 18 Inoment inercije sistema u odnosu na 0811 oko koje s~. a unutarnja strana koja nalijeze na parovod ima temperaturu t2 = 120°C. proIaeunati da 1i bi se sistem mogao "t' \ G. RIJESENI ZADA..2. kod izotopa vodonika iH1 "i atomu ne zanemaruj-e? gdje S11 £1 i L2 vektori polozaja masa m1 i m2 U odnosu na c¢ntar mase stapa) rcspektivno. + I.3 m m = 0. = 0. vr_~i oscilovanje.---. pa je i njen rnoment u odnosu na tu osu je~nak nuli. = 1" + I. Kretanje se moze opisati osnovnom jednacinom dinamike rotacionog kretanja : l- I. SpoJjasnji precnik izolirajuceg sIoja je d. Na osnovu rnolekularno-kineticke teorije izvesti opstu jednaCinu gasnog stanja idealnog gasa u stadonarnom stanju. DRUGI PARC1JALNI ISPITI IZ FlZIKE RJesenja: 1. X G. \ _\ \ \ L . a unutrasnji d 2 = 7 ern. Dakle kretanje ce se vrsiti pod uticajem mOlIlenata sila: teze koje djeluju na tackaste mase i koji su dati vektorskim jednaCi~ama Ym < d c~ .3 rn i mase rn = 0. 13 em. 2.2 kg i rrt2 = 0. Ym ~.4 kg pricvTscene su Inale kugle masa m'l = 0. Spoljasnja..93) ! I -1 "I Kako osa oko koje se vrsi oscilovanje prolazi kroz centar mase ~tapa (teziste stapa). b) Aka bi se u stanju mirovanja u polo.a = -M. .

mzg sin rp T = 211' I' ~ Be [(m + 3m. prema nama pa se trenutno ugaono ubrzanje dobija kao UzimajuCi sve ovo 11 dt' obzir jednacina (3. 9- b S intenziteti momenata sila. - M2 nakon uvrstavanja i sredjivanja se dobije da je 1\:!1 = rn1gL l sirup = trnlg sin 'P M2 = rnzgL 2 sin rp = i. Period malih oscilacija tog klatna dat je relacijom T = 211'\{ _ . .2.gs radijanlma).. 'P(t) = 'Po cos (wot + (X) Centar mase sistema j~ tacka ciji je··polozaj u izabranom koordinatnom sistemu odredjen radijus vektorom . V m.male oscilacije se moze uzeti da je sin 'P ~ ('P izrazeno . Moment inercije sistema U odnosun na OSli koja prolazi kroz centar stapa je jednak zbiru Illornenata inercije pojedinih njegovih dijelova (vidi crtez)l a masa sistema je pozitivna konstanta.~ . Rjesenje ave difere~cijalne jednaCi~e opisuje ~a~o se u toku vremena Inijenja ugao otklona od ravnoteznog poloz~a .in: Svako kruto tijelo koje moze da osciluje oka neke ose predstavlja fizicko klatno. pa dobijamo linearnu homogenu diferencijalnu jednaCinu drugog red a sa konstantnim koeficijentima 11 2 --.214 GLAVA 3. moment inercije sistema (fizickog klatna) u odnosuna osu oko koje se vrsi oscilovanje. RIJESENI ZADACI SA PISMENlH ISPITA 3.m.)L = 6(m2 .2. + 3m.~ ~a .-dt' gdje su = ]Y[. Uvrstavanjem i prebacivanjem na lijevu stranu jedakosti dobija dt' + d 'P 2 -ir m2'- m Lg sin 'P = 0 rp II nai'. ~Oy = 0 gdje je gdje je I. DRUG] PARCIJALNJ lSPIT! IZ FlZIKE 215 Veyktor ugaonog pomjeranja 'P je usmjeren takodje duz ose oko koje se vrSl oscIlovanJe.T d 'P dt2 .)g 1. ms masa sistema (fizickog klatna) i s udaljenost centra mase sistema od ose oscilovanja.92) se moze napisati kao UziIIlajuci U ~ d'<{5 a=-- Iz ovog se vidi smisao uvedene konstante woo Ona predstavlja sopstvenu kruznu ucestanost oscilovanja i povezana je sa periodom relacijom obzir da je moment incrcije sistema Projekcija ave jednaCine na srujer duz ose prema nama daje d2 'P 1.

= L/2.. potencijalne em +m 2 3 nergije slsterna uzmemo horizontalnu ravan 1J kojoj leti metak prije sudara. m.. m. + m) Uvrstavanjern 11 izraz za period oscilovanja fizickog klatna dobija se -~. Kazemo da se ukupna mehanicka en ergij a.)gL 1{ako rnora bHi .. + 3m2)L T = 21f\1 = 1. Da bi Be sisteffi mogao okrenl1ti oko ose mOTa da kineticka. RJJESENI ZADACI SA PISMENlIl ISl'ITA ~mlrl 3.)9 .m. zvncnl.+ ------4 4 11 Z3 .vni.. (ali vazi zakon 0 odrzanju ukupne encrgije).. z. 1= ~. + !J.Ep' = flEp = (m. odnosno ne vazi zakoD 0 odrzanju mehallitke encrgije sistema.m n z 2 y L U koordinatnorn sistemu izabranom kao Ila slki sve mase leze na Z-osi pa SU~ x. m. Z2 = -.aj potencijalne energije sistema pri obrtanju do polozaja. jednake' nuli (smatra se da je cjelokupna masa stapa koncentrisana u njegovom centrn mase koji se nalazi u koordinatnom poi'etkl1) Zc odriava konstantnom . Kako sistem poslije suelara zapoCinje obrt.~--- (m. sudara 0 -. sbtema ne -~---. + m2 + m) omsvo ----.i t~­ me je jedan dio kineticke energije metka presao u neke druge oblike energije (toplotnu .1Tn'2 + 3m3)L Kako je m2 > rnl to je Ze. Ako za. prjraSt. energ~ja rotarije) u polozaju stabilne ravnoteze. obrt.. b) Ako se .-. labilne ravnoteze mozemo izracunati: o ..-.2.m. x gelje je I =--ml +. l{ineticka encrgija rotacije kojom raspolaze sistem ncposredno poslije sudara (u polozaju stabilne ravnoteze) prelazice u potencijalllu energjju kada se bude okr0tao 11 vertikalnoj ra.95 s ~ 6(m2.6.metak idealno neelasticno sudari sa kuglorn rnz znac. bude vee a iIi har jedna.no kretanje oko ose 0.l 1 svjetlosnn).mg~) + rn. + Llmn~ .to je isti rezultat.~~~----- (rn -I.--.L' {m2 + m')L' + ~-.m. Ep2 - EPI flEp = {mz -+. (momenta impulsa) _mozerno odrediti ugaollu brzinu kojom sistem zapocne obrta-nje neposre-dno nakon.)L .i y-komponente vektora. .anja.'fu:P.gL -+. l:::. < 0.3rnl -+. sto znacj da ce centar mase slstema lezati ispod OBe oscilovanja) a njegova udaljenost ce biti 5 =1. Lako se elobija da je Wo = odnosu na osu Zc=--~-· (m.)L 2{rn.i da ce nakoD sudara_prodll_~-lti _ d~ se krece zajedno s'il]C.~- (m + 3m.~ 0 dobija se ela je mornent inercije sistema sa slijepljeninl InctkorIl.L/2 i = mL' 12 .ffis)gL-C mgt .216 GLAVA 3.(m.rn2 -+ m Kako je Z.3 -.orIlenta kolicine kretanja.m2 -+ . 2{m.ka priraStaju potencijalne energlje sistema kada dodje u polozaj da se rnasa m'2 + m'3 nadje verikalno iznael ose (vidi sliku).rnl + b. DRUGI PARClJALNI ISPITI IZ FlZIKE 217 + llm2i2 + . nuIti Divo racunanja.. + m.~~-.. to na osnOVll zakona 0 odrzanju m.

a spoljasnja na konstantnoj nizoj ternperaturi.·86400 s = 838 M J Km in 13 em 7 .tz-t1 q:c 211"AL-.V I. to ce se toplota provoditi od unutra. Kako se u nasem sl.. dr gdje smo uzeli li obzir da temperatura opada duzpolupred"iika. t 2 -t 1 . Uzmemo Ii da je S = 2nr L.---..Ep UOClnlO u izolacionom sloju. w > !3.21 -_.ucaju unutraSnja strana izoiaciollog sloja odr'. dat je lzrazorn q= q Odavde se dobija izraz za protok toplote kroz cilindricni sloj T2 In - r.218 CLAVA 3. q = -A271"rLdr Kako u citavom izolacionom sloju nema nikakvih izvora toplote to ce prot ok toplote kroz svaki sloj biti isti. 3.'1n . DRUGl PARCI. = W - \r r~:~rn2+m3-m. d. = --(t2 - tIl dt --ASdx .JALNl lSPITI IZ FlZIKE 219 imacemo da je 2 Odavdje se dobija ugaona brzina koju treba da dobije sistem u polo- W' I. dt / dx je gradijent temperature (tacnije rcecno intcnzitet gradijenta u pravcu normal no na povrsinu kroz koju se provodi}.14 ·0. = 120 DC d.emperaturske razIike u Celzijusovim stepenirIla i Kelvinima jednaka.dg (m+3ml+3m2+3m3)L > 48 rad ..~E. lako je U odgovarajuCirn jedinicama /3 I-sistema izraeunati_ Q W 70K Q = 2 . Znak minus"ukazuje na Cinjenicu da se top Iota provodi u suprotnom srnjeru od smjera u kojern raste temperatura. ·65 rn-.-.snjosti prema spoljasnjosti stacionarno. = 50°C t. RlJESENl ZADACl SA PISMENIH lSPITA 3. Protok toplote kroz njega je zaju stabilne ravnoteze da bi se obTnno do polozaja labilne ravnoteZ€.I. neposredno poslije sudara dobijamo rad Wo = 81. na rastojanju r od ose cijevi. Kako je brojna vrijednost t. in 4l T2 d2 gdje je A koeficijent toplolne provodljivosti. b) KoIiCina toplote koju ovakav sloj provede za jedan dan iznosi t.2. L = 65 m t. koji se definise kao koli(:ina toplote koja prodje kroz tu povrsinu u jedinici vremena. Razdvajanjem promjenljivih u posljednjoj diferencijalnoj jednacini dobicemo cia je dr 271")'L r = dt 2. Q = qT = 271"AL--7 In 4J.>\.63-s Vidi se da je ona veta od w pa zakljuC:ujemo da ce se sistem obrlluti.lava na konstantnoj visoj. .> D.= 271"AL-·-In tl. mozemo pisati q = -. sloj debljine dr (srafiranao na crtezu) i duzine L kao?ito je i duzina cijevi. S povrsina sloja kroz koji se provodi LOp Iota. odnosno imacerno stacionarno provodjenje toplote. = 13 em do = 7 em 7 = 1 dan A = 0. rt'dl q 271" AL it'}.E . dobijamo a) Prolok loplote kroz neku povrsinu."'S-- dt Ako izracunamo ugaonu brzinu koju je dobio sistem.21 W /Krn q =? Q ="1 ---·--dt q IntegrirajuCi po r 11 granicarna od r2 do r1) a po t od t2 do ll) j " dr r T2 = _ 271" AL.

Ukoliko se ta sila podijeli povrsinom /:. Pri tim sudarima dolazi do razmjcne impulsa (kolifine 'kretanja) i fi'astaje kretanje koje" se:'haz"iva hao-ticno-. Projekcija ukupne prornjene impulsa zida Ila fanjer njegove spoljasnje normalc.1inif. ne uticu na tacnost rezultata (zakljucka) u stn se neJ":emo upustatl na ovom rnjestu. Projekci.i nacin: zbog idealno elestit-TIog 5udara Prema zakonu a_kcije 1 rea1rcl7:1d jc dobjo i~. fiji 311 intenziteti vi bic_e f:.6.6. ?VfoJekul koji lde prema zidu ima koliCinu kretanja (impnls) Pri sudaru sa zidOln njegova so brzina 11e u1ijcnja po intenzitetu.S na koju ona normalno djeluje. predstavIjace srednju vrijednost norma]ne komponente sile da se molekuli krecu razlicitirn brzinama. a koja poticc od 8yih rnoleknla koje za neko vrijeme .nog vektor<1 spoljasnje norrnale na zid ce hiti . t.S koji irna duzinu ~:Ci = vJ::d. DRUGI PAR ClJA LNI lSPITI 1Z FIZIKE 221 3. da stigrru do zida. vee sarYlO po smjcTu.2Y i f:.S.. RIJESENI ZADAC1 SA.6.220 GLAVA 3. Pod idealnim gasom u kinetickoj teoriji podrazumijeva sc gas kod koga se rnolekule mogu smatrati materijalnim tackarna iZITledju kojih nema medjumolekularnih djelovanja.ine kretanja koja je SaTIIO suprotTlog smJcra 13a JC njena projekcij. One se nalaze 11 neprekidnom kretanju i sudaraju Be Inedjllsobno kao 1 sa zidovima suda 11 korne se nalaze.1 je jednak 1/6 broja rnolekula koji se nalaze u paralelo-pipedu kOllstruisanom nad povdlnoIIl !::. 1>:oja je t.i)2i kojom gas u sudu djeluje na tu povrsinu zida. zida na slujer njegove spoljasnje nonnale mozerna izracunati na.olil<R) oa J nujudaljeniji molekuli sa hrziuorn Vi mogu za. __ Taj 1ro.94) Pretpostavimo da SE-' rnolekuli u sudu mogu kretati sarno n tri gdje je .leI je Projekcij11 llkupne prOITljene ko1l6ne kretanja jednog dijcla.a VIi --::::" 1'2. Svaka molekula pri udaru u zid suda prec1aje jedan d io impulsa zidu.tu tollkll promjen~l kolic.JCi = f:. dobice se pritisak koji gas 11 sudu vdi na.2. 'C' medjusobno okornita pravca. Neka je Budar molekula i zida idealno ela-stiean i pretpostavimo .~jednorn "idu ide 1/6 od ukupnog broja molekula u njernu (vidi sliku). irna koliciTlU kretanja Kzm = m. pa on nakon sudara. PISMENIH 1SP1TA 3. PreTna tome pritisak zatvorenog gasa potire od udaranja njegovin moleku1a 11 zidove sucia pa se moze pisati p= Prl interakciji sa zidom doslo jc do promjcne koECine kretanja molekula.la te promjene na sInjer ju. = '1}i· Projekcija promjcnE' kolicine kretanja koju je zid primio od udara sVlh molekula sa brzi·nama.t udare u njegovu povrsinu .8) podijeljcna tirIl VTCmen om. nesredjen<. vrijelne ~{.I{'oi (3. lYroze se pokazati da ova pojedllostavljenja. sljed{. zid.)" kretanje.]Vi hroj molekuia sa brzinama 1\ koje za YTijclne Ilt udare u povrsinu zlda !::.aka da prem.

Slicnim postupkom bi se mogio napisati i za srednju vrijednost kvadrata brzine J J gdje je k Bolcmanova konstanta.. 3.i = 1:.S.""1 nit'i v=_·_-n gdje smo sa n = NjV obiljezili koncentraciju molekula u sudu.t padnu na povrsinu b. ----- L~:::::l NiVi N srednja vrijednost kincticke energije translatornog kretanja rrloleku- lao Vidi se da je pritisak zatvorenog gasa brojno jednak dvjema trecinarna kineticke energije translatornog kretanja molekula koji se sadrze u jedinici zaprernine..L7\.. ni v1 2 " pV = nVkT (3..222 GLA VA 3.98) n odnosno Izraz n V = . Srednja brzina za skup molekula u sudu definise se kao V = lVIVl gdje je ."'. iznosila Srednja vrijednost sile kojom gas djeluje u toku vremena tlt na povdinu zida sud a 6. Prcma tonle pod srednjOITl vrijednoscu brzine za skup rnolekula podrazurnijevamo onu kOllstantnu vrijednost brzine koju bi trebao da irna svaki molekul u sudu pa da ukupan zbir brzina molekula u sudu bude isti kao i kad se molekuli. Neka se 11 sudu nalazi NI molekula sa brzinaJ1la VI) N2 molekula sa brzinama V2. sto se moze napisati i kao .96) predstavljajll osnovnujednaCinu kineticke teorije gasova za pritisak.. + N. Ni molekula sa brzinama Vi. + . kreeu razlicitim brzinama. DRUGI PARClJALNI lSPITl lZ FlZIKE Koristenjem ovog u (3.IV predstavlja ukupan broj IDolekula u sudu. koju izazovu svi molekuli iz suda koji za vrijerne I::..to je kod nas slucaj.::l (3. Ukoliko (3..2:.1 1 " "3mtlS tlt niV.96) Posljednju SUTnu mozemo InaIa drugacije izraziti.S biee F Pritisak tog gasa je . nakon uvrstavanja u (3. kao ...96) dobijarno p = nkT (3. Kako je DijeljenjerIl brojioca i imenioca na desnoj stranl sa zaprerninom suda V dobijamo .97) Ovajednacina J kao i (3._ rnv 2 Ek = -2 -+ N2V2 N.. L (3. a sa ni = pli/V koncentraciju nlOlekula u sudu sa brzinom Vi. + NiVi + . + Ni + ._. tada bi projekcija ukupne promjene impulsa zida na smjer spoljasnje normale.Trvr + . + .94) dobijamo Aka pretpostavimo da u sudu imamo r grupa molekul sa razliCitim vrijednostima brzina.97) pomnozimo sa zaprerninom suda dobieemo v2 = ~io::::l \~r . + N2 '--_.2.95) t=.. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA Vi.= -nrnv2~S tlK. tlt 1 3 - tlKz = " L tlK..ec = ._..95) dobijamo 223 gdje je ni koncentracija molekula sa brzinom Uvrstavanjem u (3.

. Pry! nacin: Sa slike S8 vid] da je Kako je 0: ostaT l.VAk = R. rnogu se dati jeonacinama tan a tanO K yadriranjem ovog izraza dobija se 'U '-' t cos 0: = h ---l--.99) gornju plocu rnoCl ce tan' 0 A.Kako je kretanje u vertikalnorn pravcu jednoliko prornjcIlljivo to IIlDzerno pisati da je V.zati. UVTstavanje u (3. sita.Ie Vox = V X1 pa se dobija Koordina.kva.:. 1J o (3. a.tnog sistema.ko jc Ym < d onda elektron nece ndariti iza.-: tan 0 ·V y". RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3.h 1Z konocTlzatora kao na. Uvrstavanjcm i skrativanjem sa a) dobije se tan 2 0: fl-=. -1 +V 1 1'-/. rrlOzemo pisati Vx v 11 = Vox = Vo CO.:. jer sila djclnjc Ltko da.II = Uzevsi 1 2a. to zakljllclljcmo da m..224 GLAVA 3.'a brzinu.nja kazaljke na satu) pZt je tan fj < 0. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 225 gdje je z broj rnolova moleknla gasa u sudu.S 0:' = Voy - at :::::: Vo sin Cl:' - at Kako je kretanje 11 horizontalnom pravcu jednoliko) jeT nerna nikakvih sila.lgao: a 0 se rIljcri u smjeTu kT(~ta...: Ym tan 0 i . U horizontalnom srnjeru kretanje.98) daje . Za projekcije brzina na ose lza. _.. sto je i trehalo doka.orarno jzabrati negativan predznak.2. univerzalna gasna konstanta.h) 11 m/M gdje je m dobijamo obzir da je J.. 2 v y = 2aym pV = ·-RT M sto predstavlja opstu jednaCinu gasllog stanja za idealne gasove. 11 . to . z =_ 'maS<1 gasa 11 sudu.te polozaja.. Treha pokazati da je tan a = ' . aNA Avogadrov broj. 4. I I x 'if Zadatak se moze rijesiti na vise nacina. _ _ _ ___ .ie jedIloliko jer ne dejstv'uje nika.h. ('lektrona.:r rn gdje je 1J y y-kmnponenta brzille elektrollcl na izlazl1 iz kondcnzatora. lJ nacin: Kretanje u vertikalnom praVCll do dostizanja naJvise tacke putanjc je jednoliko usporeno jer u suprot-nom s-rnjeru Y -ose djeluje kC)1lstantna sHa elektricIlog polja~ 3 od t..L I. Prikazat (emo dva 11a(:ina. tan' 0 Odavde se dobije tan 0-: ::::.. u svakorn trenutkn u takviJTI uslovima.0 t sin u.{:' taz:ke do lzl?-za 1Z kondenzatora je jednoliko ubrzano.. povcca-I. a M njegova m-olarna rnasa..~ 9£ V 'v ' 2 x ::::.branog koordina.(y= . slici.

RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA Vrijerne penjanja do najvise tacke putanje odredjuje se iz uslova 3.104) Uvrstavanjem nadjenog izraza za h dobijamo Rjeiienja ove kvadratne jednaCine BU t.67 . Vo sin 0: 0:' ati Va cos = tan a a .102) Kako je a Va SIn gdje je ti vrijeme koje protekne od ulaska do izlaska elektrona iz elektrostatickog polja~ UzimajuCi U obzir da je prema Va sin 0: = alp) uvtiitavanjern u (3.103) sto je i trebalo dokazati.H' =? EIH2 =7 ma = 9. 10.E.102) i sredjivanjem se dobija da je mozerna pisati tan ti O tana . pa se na osnovu (3. tanO =-tana U slucaju Ym < d mora biti ti > tp pa nam u rjesenju ispred korijena ima fizickog smisla sarno predznak +.tp tan = ~ 0: = tan Q.1 .2.226 GLAVA 3.103) daje 227 da je u njoj Vy = 0.. te mozemo pisati sto nakon sredjivanja daje tan a = . = h +--. V~ ~ t= tp .100) a Za ovo vrijeme ce se elektron naci u polozaju cija je koordinata y = Ym.--l!. (Ii) 1. odnosno vosina odakle je atp = 0 ti = Ip / ( + VI + h) 1 Ym _ h (3. 2 2 (3. Prema jednacini (3. E.101) je (110 ~ 1 + 2h) at 2 p -)1- h tanO Ym 5. t·. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE iito uvrstavanjem u (3.27 kg ..--'Va cos a ati 0= h + v .99) moze pisati tp = Va sin 0: Sredjivanjem izraza pod korijenom dobijamo Ym = h + Votp sin 0: - at' at' --. sin 0: - at~ -' 2 (3. (3. 10-31 kg mp = mn = 1.Ip (3.101) U trenutku izlaska iz kondenzatora odnos komponenata brzina je (vidi crtez) tan O = Vyi - U trenutku izlaska iz kondenzatora je y = 0 pa je = .

IOS) imamo = Ij rno mo+ my" r (3.109) gdje je Z broj protona 11 jezgru. Nj0n Intenzitet lznosi (3. a.109) i (3. Ugaonc brzine kretanja elektrona i jezgra oko centra mase moraju biti jednake.106) Prema Borovom post1l1atu 0 kvantovanju momenta kolicine kretanja.or e . polozaja ciaje rno m. moment kolic:ine krctanja sistema e1ektron-jezgro moze poprimiti (3.107) i (3. U tom slucaju jezgro i elektron se krccu po koncentricnirn kruznicama oko tacke koja predstavlja ccntar mase sistema elektron-jezgro.mjTj = 0 :..110) mj i'c= ~gi'e + miTj 'mo + m'j 11 (3.. DRUG1 PARCIJALNI 1SPITI 1Z FlUKE ZamJenom ovog rezultata U 229 Razmatranja cerno izvrsiti na osnovu Borove teorije atorna vodonika i njemu slicnihjona uzimajuCi U obzir daje masajezgra konacna.108) U ovu jednacinu imacemo re UVrStavanjem (3.111 ) Ivfornent kolicine kretanja sistema elektron-ezgro u koordinatnorn sisternu vezanom za centar mase sisterna iznosi Ako pocetak koordinatnog sistema postavimo u ccntar mase) anda torn slucaju mora biti r~ = 0 Projekcija gornje vektoTske jedIlaCine na smjer vektora. Centripetalna.W6) dobijamo da je r e ~-=: -'!!!. 0) odnosno u ton} sIuc.108) Kako se i elektron i jezgro krecu po kruzTlim putanjama. to zakljucujemo cia na njih djeluje stalna sila 11srnjercna uvijek ka ccntTu pl. (J.ma daje Vidi se da u slucaju.WS) 11 + lJ r (3.105) mj r: Projekclja ove vektorske jednar.::> rj = '~-"re (3.1tanje (centru maRe sistema). RIJESEN1 ZADAC1 SA P1SMENIH ISPITA 3. Obiljezimo poluprecnik te putanje sa T.::Lzemo cia se elektron krece oko nepokretnog jczgra.110) dobijamo rw 2 (3..aju k.n?o (3107) ..2. r rastojanjc izmedju jezgra i eJcktrona.'L_ r rn. si1a koja djeluje na elektron dok se krece po svojoj putanji je morrl'j Prerna definiciji radjjlls vektor centra mase ovog sistema JC 11 odnosu na koordinatnl pocetak nekog koordinatnog sistema me +lzjednacavanjem (3.228 GLAVA 3. kada pustimo da Inj ---? 00 i TJ --. Lako je vidjeti da je Zamijenimo li (3. 'fa sila je rnedjusobna sila privlacenja jezgra i e1ektrona kao raznoirneno naelektrisanih ccstica (Kulonova sila). smjer preTna na.j ""1.inc na.

gdje stoji masa elektrona mo.. mo+mj gdje je n = 1.111) se moze napisati kao 1 --'.. jednacina (3.. i rj prema (3.~~) J mo+mjF' 0 (mi+mu}2 E::.-~ -+. Koristeci (3.114) Vidi se da ugaona brzina kojom se elektron i jezgro ohren oko centra rXlase sistema maze poprimiti diskretan spektar vrijednosti.::. pa da dobije energiju koja je jednaka energiji koja je potrehna da se pri neelasticnom sudaru sa atomorn.2.230 GLAVA 3.lOS).113) Prema tome.3" ..114) u (3. Da bismo to istakli dod ali smo joj indeks n. ako bismo tarno.:::.115) Prvi eksitacioni potencijal je jednak naponu kojim bi trebalo ubrzati elektron. me! = --"--" mOmj Odakle je Wn mo+mj 1 Ze' = ----411"00 nltr (3. glavni kvantni broj. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. atom prebaci iz osnovnog u prvo pobudjeno stanje.'_i_ + ml!.-'.~_ _ _1_ Ze 2 ? Odnos ovog potencijala prema prvom eksitacionom potencijalu za 2mp je 2 ' 2 41l"e() r Zamjenom r... a to je jednako energiji koju bi emitovaa atom kada bi presao iz prvog pobl1djenog stanja (n = 2) u osnovno stanje (n = 1). 1.Ze 2 411"£0 Trazena razlika eksitacionih potencijala je KaristeCi (3.99973 r E' = w 2 (m.114)' (3.. Paredeci izraze (3.m..115) i (3.107) i (3. atom se maze nalaziti sarno U odredjenim energijskim stanjima Cija je vrijednost energije data sa (3.112).112) Ze' (3.116)... DRUGI PARCIJALNI ISPIT! 1Z FlZIKE 231 sarno one vrijednasti koje su jednake cjelobrojnom umnosku konstante It = h/2IT. Uvrstavanjem (3.2.116) (4'lf€01' mo + mj 2n 2 1t' .113) i (3)15) ova jednaCina dade 1 Ze' 1 rnOmj Z2 e4 (3.r w = nit mOmj 2 (3.111) dobija se za r (3. podijeljenoj sa naelektrisanjem elektrona e Vidi se da i rastajanje na kajem magu da se nalaze elektron i jezgro (paluprecnik atoma) moze da paprima diskretan skup vrijednosti (sta je istaknuto indeksam n uz poluprecnik. 211to+mi momi_r2w2 _'_I_Ze 2 41reo r __ 1_. dabiCemo 2 = 0. stavili redukovanu masu sistema (efektivnu masu sisteula).116) sa odgovarajuCim izrazima za slucaj kada se smatra da je jezgro nepokretno (rnj > > mo)' rnozemo zakljuciti da hi se oni mogli dobiti iz tih izraza.205 V E = E kj + Eke + Eps 17~'r2w2 '2 E = . Ukupna energija sistema jezgro-elektran biee jednaka zbiru kineticke energije jezgra i elektrona i potencijalne energije njihovog medjusobnog djelovanja Za izotop IHI je Z = 1 i masa jezgra je jednaka masi protona mj = mp pa bi bilo = 1HZ za kaji je Tnj "" (411" 00)2 8h~i 1 3e 3 = 10.

1987. Kolika J. Taj fotonlzbije elektron iz atoma vodonlka kojije U Iniru U OSIlovnom kvant. a nivo jaCine L = 10 dB. Ako se izvede lZ ravIloteznog polozaja (a to se moze lZVTsitl saG rnn ako fiU se saopsti neka.dijus vektor napadne t.29 kgjrn 3 .. = 1. H) = 0 jer je ra.6 Om.rona<. Moment reakcije osovjne je MR =rx R ME = rRsin(i·. Fizicko klatno vrsi 'male oscilacije oko hOrlzontalne ose sa kruznom ucestl1noscu WI" = 15. Elektroni koji se ubrzavajll naponom Uo izlijccu iz elektronskog topa u pravcu X-ose.! . ispusti fot?n koji odgovara. Izracunati jaCinu dektricne struje koja treba cia protice metalnim vlaknom precnika d 0. 25. IUJESEN1 ZADACI SA PISMENIH ISPlTA 3. 10:= LMi i=l gdje je j\1i mornent £-te spoljasnje sile koja djeluje na tijelo. 50 g na rastojanju Ll .1 mrn koje se nalazi u evakuiranorn balonu da hi 50 njegova ternperatura odrzavala na stalnoj vrijednostj T = 2500 ]{. 10. Aka ne llzimamo U obzir otpor sredine i trenje na -osi oka koje 08cilujc. Ovc obrtno kretanje oko ose opisuje se osnovnom jednacinom dinamike rotacionog kretanja N 4. a) Koliku rnagnetsku indukciju Bl IllOTa lInati magnptno po1j(. Na udaljenosti d od elektronskog topa postavljena je uleta tako cia spojnica T1'v[ sa pravccm )(-ose r. . U protivTIom slucaju se nazivaju vla.5 .9 Drugi parcijalni ispit iz Fizike Tuzla. 3.0 rad/::.:l za racunanje kruzne ucestanosti lizickog klatll(l. b) Koliki je InOInent inercije ovog fizickog klatna U odnosu na DRU oko koje oscilllje? 15 rad/8 m = 50 g L = 20 em Wz = 10 rad/s w =? I =-:? 2. Prag cujnosti za zvnke tc frekvencije je 10 = 10-. zraz za ra. Ako :se na njega zalijepi rnaJo tijelo rnase rnl =-~:.12 W/rn 2 1 gustina vazduha p = 1.it.acke reakcije Moment sile teze je Hjednak nnli.nom stanJ·u. a) Izvesti izra. godine W. onda se takve oscilacije nazivaj-u vlastite (sopstvene) oscilacije sistema. 233 3.lednostruko jonizovani atom helijuma (II e+) koji mimjc.8 2 treba da ima magnetsko polje kome su silnice paralelne s pravcem T M da bi elektrone skrenulo na metu M. prvoj spektralnoj Hniji u Lajmanovoj seriji.2. . Na ovo tijelo djelllje sila teze G1 i reakcija. <"iji je specificIli otpor p = 2. meh alllcka encrglja i prepllsti SalTIO sebi) ono ce vrsiti oscilatorno kretanje.'3t.oc'lekt·.2.2.) Fizickirn klatnom nazivamo svako kruto tijelo koje moze cia se klati oko neke ose.e provodjenjem zanemariti.232 GLAVA 3. -un11TIJe .[ x· Ridbergovc'konstantc izvesti i izracunati je.akJapa ugao fr.= 20 em nize ose) kruzna ucestanost postane :.' koje djeluje uormalno Tla favan koju odreujuju pravac X-ose i tacka 1\.. DRUG1 PARCIJALN1 ISPITI 1Z FlUKE Rjeiienja: 1... 5 . Pretpostavlja se da vlakno. Odrediti amplitudu zvucnog talasa u vazduhu cija je frekvcncija 1/ = 1000 Hz. e brzina fot·. h) Koliku rrmgnetsku iudukciju . a. osovine R.) zraci topiotnu energijll kao apsolutno crno tijelo. Gubitak toplot.02 ='-10 rad/ s.. a brzina zVllka u vazduhu 11 =::: 33] rnjs.1 cia oi elektronc skrcnulo na metu J\1.e prigllsene.

m je masa klatna. ugaoni pornjeraj je duz ose i orjentisan je ka nama kada je tijelo na desnaj.. = 1+ mlL. Uvrstavanjem u (3. 235 I radijus vektor napadne tacke sile tete GU odnosu na naj- bliiu tacku na asi. a ad nas. y + -~··-sm_y = 0 I Za male otklone je silly ~ y (izrazeno u radijanima).117) 10 = 1O~12 Wjm 2 r .g + Iwi 1+ m. Lg i uvrstavanjem u (3. njegova kruzna uzestanost je 2 WI = -1-' mgL (3.119) dobijamo 'P-rwo'P =0 2 ". jer se ml masa moze smatrati tackastom. kada je na lijevoj strani ad vertikale.2. DRUGl PARClJALNl lSPlTI lZ FlZIKE a aka se zalijepi malo tijelo na njega ona iznosi 2 msgL" w2 = ~I.L. pa projekcija vektorske jednaCine (3. b) Kada je klatno sarno.a ad najblize tacke na osi L.~ 1.119 ) Iz jednaCine (:. a kruzna ucestanost tih oscilacije je W2 = m. Rao vektor je orijentisan duz ase ad nas kada je tijelo otklonjeno desno.>teze. 9 je ubrzanje sile Zemljine teze na tom mjestu i I je moment inercije klatna u odnosu na osu oscilovanja.234 gdje je GLAVA 3. i ugaono ubrzanje ce biti iste orijentacije. = ~----'--'--~ m.L. L$ udaljenost polozaja centra mase sistem.118) nakon sredjivanja dobijamo w = SredjivanjerIl ~ve jednacine se dobija 2 2 ~--~-g m. I + mL + rnlLi [w 2 (3. Kao vektor. Prema tome. Ugao otklona se odredjuje u odnosu na vertikalu na kojaj leze Dsa i centar mase sistema u polozaju stabilne ravn<. kada je tijelo otklonjeno' Ejeva od ravnoteznog polozaja. a ka nama.117) se moze odrediti masa fizickog klatna mgL.118 ) gdje je ms = m +.L.Ll Odavde je Wo = Jrn~L 2. ml masa sistema. v = 1000 Hz L = 10 dB gdje je L u~aljenost centra mase sistema od ose oscilovanja. RlJESENl ZADACl SA PISMENIH lSPITA 3. pa se dobij~ ..a - U odnosu na datu osu 1 iznosi I. m = __ . + mL mr+m J -2 M = dt na smjer ugaonog pomjeranja daje d 2 'P ~ Is je moment inercije sistem. 2 Ovo je diferencijalna jednai'ina koja opisuje harmonijsko oscilovanje.29 kg! m 3 v = 331 mls' a =? .

duzi d zakl~pa sa poluprec.. hi eJektrcmi pa.--~--~ == 0. Nakon sredji- eR PohJprccnik odredjlljcrno iz gCOlnetrijc problema. kruznici po kojoj ce na. Nairne ngao lzmedju smjera X-osp i pravca..120) i rjesavanjcrn . Vidi se da takav zyuk ima amplituciu Tecla velicine precnika atorna.li na m. To va'll i za..- /210 10 0 . 1L 1 = 27fv V-..120) Nivo jacine zvuka mjeren li decibelima je Elektroni toli1wm hrzinom uJijecll U homogeno Inagnetsko poUe indukcije Bl pod uglom ad 7r/2 U odnos1J na pravac 11n1ja sileo Na takav elektron djehJje Lorenc ova slla L = 10 19 . ugao koji simetrala. kTec. Srednja vrijednost gustine toka (fluksa) energije kroz srediJ11l Je se n) Ako se elcktroni ubrzavaju naponom Un) rad siJe c1ektricog polja prelazi 11 kineticku energiju elektrona pa jc 7 . Takav zvuk iza.cta treba. Uo d a B. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3.V{lC b:r:zine) a ne i njenu brojnu vrijeclnost V. male prornjene pritiska na membrani uha te ga nlOgu cuti Ijudi sarno sa osjetljivim usiIna.nikom putanje poYUCCni1u iz Ai.. =? B2 =? d F?-.staviti da so.- Do.lL (3. d) i ugao izmedju poluprecnika po-vllcenog uTi poiuprecnjl. w kruzna ucestanost talasa.1L _ R /2 u toku kretanj() do TIlete. 1 2 2 oclnosno 1= --pa w v 2 (:-5. T'ada je R=~2 sin 0' 3.~..) 2 1 2 2 1) gdje je a amplituda talasa. cia bude no. kao vektoT) mora biti llsmjerena 11 crtez: a ITl. DRUGT PARCIJALNI ISPITT IZ FlZIKE 237 Pri rasprostiranju zvuka kroz vazduh kroz njega prenosi energija.l clcktroni po ulasku 1J magnetsko polje.ctu) magnetRka indnkcija.034 run Ugao izmedju Va 1 8 1 je ~va.------.~r = '-pa (. jc oya Lorencova sila centralna sila i da ona mijenja sarno pn). coe doblja . Srednja vrijednost gustine toka energije predstavlja intenzitet zvucnog talasa.'-""p~z-.236 GLAVA 3.. lO{I.. I Io Rjesavanjern posljednje jedn(1ejnc po I se dobija da je 1= 10 ..121) Uvrstavanjern (3.121) u (3.. p gllstina nedeformisane sredinc.:a koji polovi duz d jesll jcdnaki) jeT 811 to uglovi sa nonnalnim kracirna. v brzina rasprostiranja zvuka 11 vazduhu.lednaCine po n dobija se da je . Po]'uprecnik p11taIlje odredjuje sc iz uslov<t da..~ a . .nja se dobije 7T ·/ZTolOo.2.ziva..

10.2.) .. jer je su v.) Drugi Clau je jednak nuli.:u. on se zagrijava. i obilazice po spirali u smjem kazaljke na satu gledano dui polja u srnjeruB2 .) 4. dok ce t. Spirala je takva da ee elektroni poslije obilaska ponovo prolaziti kroz neku tacku na tom pravcu. Kakoje povrsina poprecnog presjeka vlakna S = d'rr /4.m 239 b) eRB. aka protice struja konstantne jaCine I.··· Vlakno ce sa svoje povrsine da zraCi energiju U okolinu.e(v.67.238 GLAVA 3.6 Om 8 <J = -0. KoliCina toplote koja se za neko vrijeme t proizvede u provodniku. za n =1 27f OIl Kada elektron uleti II homogeno magnetsko polje indukcije B" ce vrsiti kretanje po spirali jer ce Lorencova sila biti B.l mm T = 2500 K P = 2. Energija koja se sa jedinice povrsinc emituje u jedinici vremena moze se izracnnati . Period obilazenja po spirali je Tada je d=n ----coso: m eB. F = -e(vo X if. kojaje paralelna sa .5 . ostati nepromijenjeno.. Elektroni ee pasti na metu ako do udara u nju naprave cijeli broj punih obilazaka..2. = d:Y-e-cosa rz.8 2 ) mozemo izraz za Lorencovu silu napisati kao B d=O. maze se izracunati prem. Prva komponenta sile biee normalna na ravan koju odredjuju vn i B2 i mijenjace normalnu komponentu brzine po pravcu i smjeru. X if. DRUG1 PARCIJALNI 1SPITI 1Z FlZIKE Normalna komponenta brzine se odredjuje iz uslova ::::?Vn= .3. i ii.122) L L1 = vpT = voT cos ex gdje je T period obilaska. Aka brzinu elektrona razlozimo ria komponentu vrn koja je normalna na 2 ) i drugu komponentu~.. odnosno ako je d = nL 1 = nvoTcos 0::.a Dzul-Lencovom zakonu Q = I'Rt gdje je F = -·eWn X if. Y I2eUo 2rrm odnosno. za proizvedenu kolicinu topiote u jedinici vremEma imamo (3.. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH 1SPITA 3.W 1m' K4 I =? Kada kroz provodnik prot ice elektricna struja. koja je od prethodne pomjerena u smjeru polja za korak spirale R= Ps elektricna otpornost_provodnika.10. tako da ce elektroni iCi po spiralnoj putanji u smjem polja B. kolinearni vektori u svakoj tacki. n=1.

st(: i Bnergija koja se so. Ukupna energija sistemajezgro-elektron. prema Borovom postulatu 0 kvantovanju..125) gdje je n'= 1. prisiljava deletron da. mvr·v = Ako 5e Ze 2 ~-~ 41fco ovdje uvrsti rezultat iz (3. ra..}). PIVO cerno izvestl izraz za izracunavanje Ridhergove konstante. Centripetalna sila koja.124) Sf' dobija. pa. izraci sa.124) 1 mZ'e 4 ~ ({EO)' 2n'1t' (3.124).eno.240 GLAVA 3. tj. je zbir kineti(:ke energije elektrona j potencijalne energije njihovog medjusobnog djelovanja E=~·- mv 2 2 1 47fEo Ze 2 r (3. ali ako predpostavimo da je rnasa jezgra beskonacna. 47fEo 1 ~-. Frerna elementarnoj Borovoj teoriji atmna vodonika i njemu slicnih jona u atomu postoje stacionarna stanja u kojirna _atoffl.125) dobija se Tn odnosno 1 = ~-~·\I 2 ! 5. gdje je E ukupna crnisiona moe apsolutno efnog tijela.127) . kada energija kqja 50 za jediTlicu vyemena. Od onog trenutka.V n n'li 47fEO----~ 2 n2 t.123) Usljed zagnJ<1VarlJa el(-:ktricnom strujorn temperatura v!akna raste. i jezgro i elektron se krecu oko centra rnase.~ ~raci energjju.··· glavni !<vantni broj. se krece oko jezgra.122) i (3.eCi jednaCinu (3.. crnituje 11 vidu zracenja. Uvrstavanjem 11 (:1.rno Tacnije ree. aT apsolutna terrlpcratura.126) dobijamo (3. Tada je moment koliCine kretanja elektrona na toj putanji. povrsine v].--~ Zc' nh gdje smo uz brzinu dodalj inaeks n da bismo istakli da brzine elektrona pri krctanju 11 atomu riet_e moei inmti b110 koje J vee sarno odredjene vrijednosti.lkna) bude jednaka. jad .2. ali ce l1sljed toga cIa.je _KulOTIova sUa kojOITl Sf"' -medjnsohno prlvlace jezgro i elektTon rnv T cr·"'"r.sine vlakna..d. onda se centar mase poklapa sa centrom jezgra. (J StefanBolCTuanova konstanta. jednak cjelobrojnom urnnosku Plan kove ~konstante dejstva h m. iz (3.126) Korist.48 A = . kolicini topiote koja se za isto to vrijelne proizvede u vlaknu) njegova temperatura fe ostatj konstantna.1..123) i rjesavanjem po I dobija. DRUGI PARCIJALNI ISPITI TZ FlUKE 241 prClna Stefan-BolcmanovorIl zakonu jer se pretpostavlja da vlakno zra(:i kao apsolutno cnlO tijelo. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3.P = 1.= m.' mZe gdje indeks n uz r takodje ukazuje na to da poluprecnik kruzne putanje elektrona u atomu vodonika i njcrnn slicnih jona Inoze imati sarno odredjene vrijednosti.125) dobijemo Vn = . Prcrna tome jzjednacavajur-i (3.3. uz pretpostavku dajezgro rniruje. se moze reci da se krece sarno elektron. Ukupna energija koja se izraCi sa citave povrsine vlakna u jedinici vremena bice (8. Nakon skralivanja sa r iz (3. povr. eJektron se moze kretati sarno na odredjenim rastojanjima od jezgra..vr = nn (3.

2.Ek gdje je n> k. Skicirati Bejnbridzov spektrogra[ masa. = 0.'. (1 . 10 6 ml s U ovu jednacinu dobijamo 3.242 GLAVA 3.1 .ativistickom slucaju je V -- _J2E k --.. Pri laganom mijenjanju intenziteta elektricnog polja selektora brzina zapaze se pikovi jonske struje u prijemniku pri vrijednosti t1 = 1. Tackasti izotropni izvor zvuka nalazi se na normali koja prolazi kroz centar kruga..22 1) l' 3. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3.2. = l. Na osnovu Borove element arne teorije za atonl vodonika i njemu slicne jone izvesti izraz za odredjivanje talasnog broja elektromagnetskog zratenja koje emituje atom.9. Kakav je sastav srnjese i kolika je t~mperatura) kad nastupi toplotna ravnoteza? Speeificni toplotni kapaeitet leda je dvaput manji od specifii"nog toplotnog kapaciteta vode koji iZIlosi C2 = 4186 J IkgK.31 . a preostali dio odnijece U obliku ~ -"kineticke energije E f = Ai + Ek Energija jonizacije atoma vodonika je Ai = hvlOO = 1 me (1 . 1 1 mZ'e 4 ( A (41fco)' 2hcn 2 1 k2 1) n2 Izraz ispred zagrade u posljednjoj jednacini je Ridbergova konstanta i za vodonik (Z = 1) iznosi 1 mZ'e 4 RH = . 3.10 Drugi parcijalni ispit iz Fizike Tuzla.1 nm? Kolika je talasna duzina te linije? Izmedju kojih nivoa se vrsi prelaz pri emisiji te svjetlosti? . Kocka leda rnase ml = 50 9 i temperature tl = -". a jaCina magnetske indukeije u obje oblasti je B = B..hcZ RH = 6~.= 109737. Atom vodonika se oslobadja te energije na taj naCin stu se izbacuje elektron.00 4 = 13.. atom emituje energiju u vidu elektromagnetskog zracenja. • = Z RH'4 2 3 E f = : \ = . 2. Ciji foton ima energiju jednaku razlici ellergija ta dva kvantna stanja hv = En . Rastojanje od centra kruga do izvora je L = 1 m. Prva linija u seriji ce imati talasnu duzinu A21 = Z RH Energija ovog [otona je 1 . a poluprecnik kruga je R = 0. god. Rastojanje izmedju pukotine selektrora brzina i mjesta gdje se registruju joni je D = 400 mm.5 m. = 300 9 temperature t2 = 20°C. Ovaj elektTon utrosi jedan dio energije da savlada privlacnu silu jezgra (izlazni rad elektrona iz atoma.6 eV ..: = 3.2 nm i 486. = 50 mT.1987. energija jonizacije). Nab srednji fiuks (tok) energije kroz povrsinu kruga. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE Kineticka energija fotoelektrona ce biti 243 Vidimo da ukupna energija sistema zavisi od toga na kojoj se putanji elektron krece..10°C ubaci se u vodu mase 17~'J. 1) ('4.6·10 4 Vim. koji se nalazi u osnovnom stanju 1 OIl ce biti apsorbovan.104 Vim it.26 eV Brzina u nerel. Kojem hemijskom elementu pripadaju ti joni? 4.2. Specificna toplota topljenja ledaje q. Kojoj seriji linija pripada spektralna linija atomskog vodonika (iji je talasni broj jednak razliei talasnih brojeva sljedeCih linija Balmerove seIije: 410. U llize cncrgetsko stanjc . 2.38· 10 he -19 J = 40.:0)' 2n2 12 . ako je u centru kruga intenzitet zyuka 10 30 /LW 1m 2 • Prigusenje talasa se zanemaruje. Fri prelazu iz viseg. u Ako ovaj foton pogodi elektron t1 atomu vodonika. 86 e. .33 MJ/kg. 10' 11m 41fEo 2hen' Lajmanova serija u jednostruko jonizovanom atomu helijurna nastaje pri prelasku elektrona sa visih energetskih nivoa na osnovni nivo (n = 1). Odrediti atomskemaseodgovarajuCih jona pretpostav IjajuCi da sujednostruko jonizovani.- l. odnosno od glavnog kvantnog broja n.. UvrstavanjcIll (4) Ek = E f - Ai = 27.

lementu povrsine bice .. arnplituda talasa u dat.130) u (:U 29) G nasem slucaju na krugu kroz koji trazimo srednji fiuks.. q. Srednja vrijednost fiuksa energije kroz elementarnu povrsinu moze se dobiti kao Jsrn '-.ine toka L (3.7) (ftuksa) energije J = -: "Tl Srednja vrijednost.~r ..E (:)... zaprerninska gnstina energije talasa..kama prostora uvodi se velicina koja se naziva gustina toka (fluksa) energije.. iJ? 1? sr ~ ... .8i --). 31' = .S" /'. = . a p je gustina nedeformisane sredine kroz kOjll se prenose t.E = .244 GLAVA 3.sinu i vektora sTednje gustine toka (vidi sliku)." =7 Fluks iii tok energije kroz neku povTsinu prcdstavlja energiju koja prodje kroz tu povrsinu 11 jedinici vremena /'..6. Za.5) (" d ••_') "\ gdje je 'IJ.W 1m' [0 F.1) /'.'i ~ 2: i.Si-+ O i=l lim L isri 6.. U tom slucaju surna ce 'prcci u integral <I> . (3.Zpa w v L L= 1 m R C~ 0.t . gustine toka na uocenom e..nika dr.na vrijednost ovog srednjeg ftuksa dobila bi se ako se uzme granicna vrijednost ove sume kada .6.. /'. karakt.oj t.al. a ogranicen je lukom duzine rdrp i priraStajem poluprec. DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 245 *pa2~:t)) to se za vcktor srednje gustine toka energije maze pisati ---: __ 1 2 2 _ J. dobijamo J = 1LV dS = rdcpdr Sa slike se vidi da je cos a: = L x (3.5 m 10 = 30 p. a u jednoj tacki se mijenja u toku vremena po zakonu kvadrata sinusa (up!" = ./'.. Kroz razlicite elemente neke povrsme moze to energlJ€ a l'ma razlicite vrijedllosti i da prenosenje energije bude usmjereno U T(tzlic. a v fazna brzina talasa (brzina prenosenja energije).eristiku toka €nergije u razlicltinl t. .t ~ ~- /'.6.~~r .7.ina toka razliCita u raznirn lai'kama prostora.2) Tar. RIJESENI ZADACJ SA PISMENIH ISPITA Rjdenja: Izvor :i. Brojna vrijednost gustine toka (fluksa) energije .S"/'.a..itim pravcima. /'.3.aJasi.ij) C~ gJe je a.2: . w je kruzna frekvencija t..E -. k" d . 8 N i cos (Xi = /' JS i3r cos adS (3.q.ar_ki. l1ocicemo element povrsine dS koji se od centra kruga nalazi na rastojanju r.[ = tJ.ie jcdnaka fluksu encrgije kroz jedinicnu povTslnu postavljenu normaino na srnjer u kome se prenosi energija. J'sr = ~pa2 'v 2 xW Kako je gusl. .o.2.S" = i~r6.6) Vektor fazn€ brz-tne v se po smjeru poklapa sa smjerorri preTlo~ellja talasa (prenosa energije) pa mozemo pisati za vektor glI"st.~r Rako je energija koja za ncko vrijeme prodje kroz povrsinu koja je normalna na smjer strujanja energije /'..4) J = . Ukupan srcdnji fiuks kroz neku povrsinu bice tada 6.<1> f'.S cos Q gdje je a ugao izrnedju jedinicnog vektora normale na povr.Jasa.Si cos i=l N N (Xi (3.ri . UVrStavanjern (3.S"v/'..

L 10 Smjenom _ 3 lR j'Z1i (L' + r2)3/' ° rdrdtp o . Ukoliko se voda u koju smo ubacili led nije joil ohiadiia do 0 °c ona ce i dalje otpustati toplotu i hladiti se. a da se pri tome voda JOB nije ohladila do 0 °C.10 5 .:---.1:12) dobijamo m. ce se snizavati. Intenziet zvuka u centru kruga hi bio Kada se saY led zagrijao do 0 °C.=-lOoC = 300 9 t2 = 20°C c. dobijamo = • 27fL 3 10 Jt3 tdt = 27fL 3 10 ( --.) Kako nema gubitaka toplote ova kolii'in'a toplote mora biti jednaka kolicini utrosene toplote u svim navedenim procesima Qut : : :.8) x gdje je ao brojno jednako amplitudi talasa na rastojanju 1 m od lzvora. = C2/2 c. Tada se moze pisati ao ax = (3.. = m2c2(t2 -. ilto daje rdr = tdt.:-: rdr (L2 + r')3/2 VL' +--.T/kg ts =? Ako se led temperature t. Obiljezimo tu lemperaturu sa t. = 3.246 GLAVA 3. Za taj proces je potrebna koliCina toplote 2.34 . dolazi do prelaska top late sa vade na led j on poCinje da se topil a voda se i dalje hladi. . RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. Tn. 1) dobija se da je Voda koja nastaje topljenjern leda ima ternperaturu 0 DC i zadrzace je sve dok se ne istopi i posljednji komadic leda. a voda nastala topljenjem leda ce prirnati toplotu i zagrijavati se._lag 2 x' (3.2. = 50 9 t.= 27iL 10 3 lR 0 =-. led ce od vade primati kolicinu toplote i njegova temperatura ce se povisavati. Kako je izvor tai'kasti. Ovaj proces ce se odvijati sve dok se sav led ne zagrije do 0 "C..(t.133)'(3.t. = 4186 . Taj proces ce se odvijati sve d.134) i (3. kojaje otpustala koliCinu toplote.:2 = <1>" t.Jsr . Intenzitet zvuka je srednja vrijednost gustine taka encrgije. dok ne nastupi toplotna ravnoteza.: Q1 + VracajuCi se na staru prornjenljivu t = y'L2 + r2 . DRUGI PARCIJALNI ISPITI IZ FlZIKE 247 gdje je ax amplituda na mjestu koje je udaljeno za x od izvora zvuka. on proizvodi sferne talase kod kojih amplituda opada obrnuto proporcionalno udaljenosti od izvora. a temperatura vode.-p-w 2 v Uvrstavanjem (3. KoliCina topiote koju primi voda nastala topljenjam led a je Q. KoliCina toplote koja je potrebna za topljenje cjelokupne mase leda je odakle je IoL = -paow v sto uvrstavanjem ispred integrala u gornjoj jednaCini dajc 2 1 2 2 2 <1>" .0 "C) Ukupna koliCina loplote koju je oslobodila voda pri hladjenju moze se izracunati kao Qo.9) (3.ok im se temperature ne izjednaee: tj.136) u _.c. ubaci u vodu temperature t. = m. pa se maze pisati 1.T/kgK q.

...n 11 ROJOJ lete vektori v i Ova.2. D = 400 rnm B = B.JESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA Izjednacavanjem utrosene i oslobodjene toplote dobijamo 3..atiHa si!a. brzina ce dobiti uvijek iste prirastaje koji su usmjereni u smjeru sileo Dakle takvo kretanje ce biti krivolinijsko kretanje kod kojeg postoji sarno centripetalno (raclijalno) ubrzanje. . ovaj uredjaj se naziva selektor jona po byzinarna iii monohromator brzina.e na te jone dje]ovatj i I.)c. u' ovom siucaju na desno. _.: 5 Prema tome u sudu ce biti sarno voda.-------.sko polje indukcije B.. kao cia glf'damo u-Tep strelice-vektora): tada i. gvB 6 1 <iI II . • Vi' D @ . prema pozitivno naeJektrisanoj pIo?:i.c.) = m. R -----~.c. + m. koja je normalna na brzlnu kretanja jona i dektrostaticko polje u kondenzatoru. . cc? Joni koji se dobijaju u izvoru jona imaju razliCite brzine v. GLAVA 3.or u kome djeluje sarno magnetsko polje.FlZIKE 249 + Q".t. Loreucoya sUa koja djelujc na njih je fA = B1 ..g. Zbog toga sto se odabiranjem polja [ i indukcije B rnogu izdvqjiti iz snopa joni sa jednom vrijednoscu brzine. =? A. nece skreta.1 ® e tauja prerna negativno naelektrisanoj ploCi pod uticajem dektrostatickog polja koje postoji u prostoru izmedju nae1ektrisanih plota.rnlqt (m. + m. °c 0 DC) RjesavanjcrIl ove jednacine po it' dobijarIlo koju ih shece elekt. = qvB .(O °c m'2 c Zt Z . v (3. a say led ce se jstopitL odak!e je 3. Za te jane vaii da je ts = + mlclh ~ . = 12 kV 1m [. ----.. a usrnjerena od nas u crtez (oznacavarno to kruzicem sa oznakom x u njernu.magnet. odnosno putanja je polukruznica.) Vldi se da je ona 11vijek nonnalna na raV<l. Joni koji prodju kroz otvor S ulijecu u prost. q(vx 8. Ova sila skrece jone na suprotnu stranu od one na Prerna torTle za jednake vrernenske intervale.10) B Svi ostali joni bice otkolnjeni lijevo iii desllo od otvora S. ~t\.orencova ·sila koja je usmjerena.ko se u prostoru izmedju plot a kondenzatora usp..• -.ti vee ce se kretati pravolinijski i izaCi kroz atvoT S. m2c2(t. DRUGI PARCI.JALNI ISPITI IZ .. sin 7r/2 j cc. Intenzitet ove sile je konstantan i iZDosl 6 6 8 Fi. Kada U obliku snopa ulaze u kondenzator kako je prikazano na crtezu doCi do njihovog skre- ce E v =(3.. = 16 kV/m A. = 50 mT [. pa nece proci. Oni joni koji imaju t. RI.:.akve brzille da je Lorencova sila po intenzitet 11 jednaka sili kojom clektrostaticko polje djeluje na njih.(t .248 Q. sila prema tome ne IIloze rnijenjati brzin11 jona po brojnoj vrijecinosti vee samo po pravcu i srnjeru.ostavi .11) .tr) + m.rost. Kako se centrjpetalna sila Inoze napisati kao proizvod mase jona i njegovog centripetalnog ubrzaIlja 1 mozemo pisati odnmm? masa jona koF se krece je rn = qB .: .

a.tz. U na!lem slucaju je kalektor u fiksiranom palozaju pa je R = D /2. ~~re~a uociti ~a.\.3. odigrala je veoma ·znacajnu ulogu u razvoju savremenog shvatanja prirode.\ ="1 . .se jona su Al = 4. na mjesta gdje treba da padnu joni nakon skretanja za 180 0 od izlaska iz otvora S.. biee toku kretanja on bi kontinuirano zrac.. to ce emisioni i apsorpcioni spektri atoma biti diskretni (diskontinuirani).= 4 u 0. Prerna tome. = 486. se dobija m. Tada se jednacina (3.27 kg '" 3 u gdje je u = 1.ih vrijednosti energije i momenta impulsa atomskih sisterna. . to hi Oll. kvantovanje.2. = 410. Atomska masa jona je broj koji pokazuje koliko je put a masa toga Jona veca od mase jedne dvanaestine ugljenikovog izotopa 6 C12 . postavi kolektor jona. iii apsorbuje energiju sarno kada Inu elektroni prelaze iz jednog 11 drugo stacionarno stanje. za masu jona koji se rcgistruju u trenutku t. da atorn zrati.i A2 = 3. mati cerno registrovati struju kad god poluprecnik putanje bude takav.··' odnosno 171. Dok elektron zraCi. morao da zraci energiju jeT se nalazi u ubrZanOITl kretanju. U m Z = 9PI D !J. su ovo bezdimenzione velicine.ogli objasniti eksperimentalni rezultati.) .250 GLAVA 3. Da bi se m.io elektromagnetske talase.66· lO~27 kg.137) mozemo plsatl v(t) = nt) B Tada ce masa jona koji se regiRtruju u trenucima maksimalne struje u kolektoru biti Prenm Eorovoj elementarnoj teoriji atorna vodonika i njcrnn slicnih jona. prerna saznanjima do kajih se doslo u klasicnoj fiziei (makrofiziei). ~ eB2D U(t z ) ~ '2[2 Uvrstavanjern brojnih podataka.09737.\ ="1 qB. atom se sastoji ad pozitivno naelektrisanog jezgra koje miruje i elektrona koji se kreee ako njega po kruznim putanjama. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH lSPITA 3.1 = C2 mz. Predlozio je da se usvoji.2.da joni padaju u kalektor.tornske ma. Predlozio je da se li5VOji tvrdnja da elektroni u atomu ne zrace energiju dok se kreCli ubrzano. Kako je elektron naelektrisana cestica.2 nm . 10.1 nm RH = 1. Stacionarna stanja 8U sarno ona stanja za koje je moment koliCine kretanja (Inoment irnpulsa) ejelobrojni umnozak konstante It = h/2rr. Nasuprot tome.107 lim 1/. Ta stanja je nazvao stacionarna stanja. pa prema (3.\. on bi se kretao po jcdnoj spiralnoj putanji i na kraju hi pao u jezgro. DRUGI PARCIJALNI lSPITI IZ FlZIKE 251 Aka se. Ova ideja o uvodjenju diskretnih mogur. Bor je predlozio da se pretpostavi da u mikrosvijetu (atomskom svijetu) vaze drugaCiji zakoni od onih 11 rnakrosvijetu. atomi 8tl stabilni i zrate energiju u vidu diskontinuiraHOg spektra. Masa jona koji padaju u kolektor u trenutku t. Ako pogledalno u tabilee lzotopa vldl se da su to izotopi helijuma: H e 4 i He'.e bi se mogle objasniti eksperimental:ne Cinjenice da su atomski spektri linijski (emisioni i apsorpcioni). Kako svakom stacionarnorn stanju odgovara tacno odredjen iznos energije. = 5 . unificirana atomska jedinica rnase.138) moze napisati 4. n= 1.D m=-2v rnl =7 rnz =? Brzina jona koji izlijecu iz otvora S rnijcnjace Se 11 toku vremena jer se ~ijenjajacina elektricnog polja u kondenzatoru. odnosno rnvr = nh. odnosIlo to je broj koji iskazuje masu jona u atomskim jedinicarna rnase. Tim.

> nL sto se moze zapisati i kao he . mj m.C-""..252 GLA VA 3.. .. lz uslova Talasni broj spektralnc linije . .rnOVn Ako iz (3.-1. Za zadane talasne linije imarno (3. E o Koristeti (3.139).-svjetlosti (fotona) koji se crnituje pri prelazu ato.. 471EO----"-"'fnoZ e 2 n 2 -n 2 Tzra.2. a talasua Ako sada (3..~ = RH (1 -.18) i Borovog pastulata rnovr = nit rnogll da se odrede poluprecnici stacionarnih putanja i brzine elcktrona na njima. Prema tome prelaz se vrsi sa sestog na cetvrti energetski Ilivo... (Z = 1).143) uvrstimo u (3.1. -----.acionarne putanje Tn :.20) (~{.2n2 En-ergija kvanta.ma iz viseg u nize energetsko stanje je odnosTIo .140) sa r dohija se Ze' :=:c .: = E= -.A 144 = ~.unaV2. .---1 1\ - -'2 .142) u (3.= 47r£o movr 47rEo nn (3.09737· 10 7 l/lTI Ridbergova konstanta za vodonik.~.njcm rnase m'2 iz (:).) (3.146) lzrac_unamo rn] dobijamo da je nn =::.:: . Talasni broj irazene spektralne iinijE' je prema usioyu zadatka = --~~ 1 Ze' 1 Ze' = .12) gdje su min kvantni brojevi stanja (m. DRUGI PARCIJALN1 1SP1T1 1Z FlUKE 253 E = Ek . nakon srcdjivanja dobijamo da je energija atoma u stacionarnom stanju 1 rnoZ2e4 E =. mov' + Ep .148) je 4. .~--.') A ~ Al 1 -.-..= -_..147) dobija se mz duzina ove linije prerna (3.141) moze se dobi!. ze Bahnerova serija linija nastaje kada elektrolli sa visih energetskih nivoa prelaze na drugi (n = 2) u atomu vodoTIika.. te ova linija pripada Brcketovoj serlji linlja.21) gdje SIno sa indeksom n uz brzinu lstakli da je ona zavlsna od kvantnog broja n.19) (3.. En jer smo pretpostavili da jezgro rniruje.--"'I m..i Vn gdje je nl'l > 2 i m'2 > 2) a Rll = 1.~ 5RIJ = 2624 nrn ..n (47rE:oF 2-n. RIJESEN1 ZADAC1 SA PISMENIH ISPITA Energija sistema jezgro-elektron je 3.(.142) i (3.""'-- 4r.Ze' 2 47fco r (3.ie (3.. Nakon skraCivanja jednaCine rnovrv f :t'1--.:vrstavanjem (3.141) dobijamo za poluprecllik s!.- 1 ..

Kolika se snaga emituje sa jedinice povrsiue u vidu zracenja u intervalu ±0. Skicirati navedeni preces u pV -koordinatnorn 8i8teIIlU.4"' em.. Ako je u e Ol [2p ZmEocos"2a . god. 'r/ b) d 1 = 2(rng""x' sin o:+F) -'"" "x' . DRUGI PARCI.'" ./6. . a zatim izohorno hlade do pocetne temperature.254 GLAVA 3.: .).. strane) 8. U s..1/ = 255 3. Tri Inola molekula kiseonika temperature l' = 300 K izobarno se sire do dva puta vece zapremine. Pomotu Plankove formule odredi maksimalnu spektralnu emisionu snagu apsolutno crnog tijela na T = 2500 K.tap udari metak mase rn = 10 g koji Ieti II horizontalnorn smjeru brzlnom Vn = 500 tn/s. Izracunati izvrseni rad u toku jednog ciklusa smatrajuCi da su veze Inedju atomima u molekulu krute.66.16._ .88 ern v = ~r~ eE 2e[Ltana. Pri iJ-raspadu izotopa Pd 1l2 dobije se aktivni izotop Agl12.t:.. "" '" --rInA 1r b.. = E). q Vg.. ~ '" eJ.. Z'·Ice se . a druga L 2 .8 17 3~. 'I 3 rn 2.1l2o: = 1. 6.. Tijelu mase rn = 4 kg data je pocetna brzina Vo = 4 m! s niz strmu ravan nagibnog ugla 0: = 7. aka Je on u pocetku bio napunjen vodom do vrha.x = 10 em. (1 . = 51 em 1.10° ml8 (Vidi rjesenje zadtka 4 sa 181. a) cos a = 1 ~ m2v~ . A = zRT.hC2 -.r~~T -1 kW mOl ° .). Od zi. Duzina ploca kondenzatora je L = 5 em. Pri sudaru se opruga sabije za LO.8 Hz 1. m . .3.125· W/rn 2 .(L ___ = 1. g.r.3 kJ 6..e~a otvora je ~l = S / 400. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3.2 sata.. Stap duzine L = 1 Tn i mase M = 4 kg objesen je tako da moze oscilovati oko horizontalne ose .dl~l~flcnog suda visine It = 1 m i poprecnog presjeka pov~sllle S Ishce. voda kroz kruzni otvor na dnll. Iz ovog stanja gas se izotermno sabija do pocetnog stanja. 47°58' lZgL(rwt-M)(4M+3m}1 0: = b) cos 0: = 1 3m2!J(~ _ 5 .~i.. naprave se dvije Zlee.98 . ce nastati ako se obje iice dovedu istovremeno V2 VI U = fFL-LZ-LLJ V'm L1 2 = 35.JALNI I CIJELI ISPITl IZ FlZIKE udara (otkucaja) koji oscilovanje? Rjes. Povrsina poprecnog ~res:. '= ~1I. E.J. Vud . Kolika je frekveneija talasnih 4.strmoj ravni ono udari u elasticnu oprugu zanemarljive mase. .. = . Jedna lma duzinu 10.1 ) = 180.. gdje je Am talasna duzina na kojoj apsolutno crno tijelo ima maksimalnu spektralnu ernisionu snagu na toj temperaturu.3. • gL(M +3m)(2m+M) ' Q -.E).6 Rjes.44% Am. 1990. a) Koliki je razmak pri koL _ _ _ __ jem elektroni nece udariti u negativnu plocu kondenza-----------2 ~: tora? "tl lI't~'V' b) Kojom brzinoID elektroni napustaju prostor u ko- vim 1) X jern djeluje elektrostatsko polje? :-1t)====!==. Rjes. a) k = mv0+2(d+b. lOll ~-. .x)(mgsino:-F) ~ " . a potomka 3. -= fu ~ 3. KontrakclJU mlaza ne uzimati U obzir. d 8 > - .r====== Eo 'V m ~ ' RJes.m-'m'sr 7.3 3.In 2) = 2.1 Drugi parcijalni i cijeli ispiti iz Fizike Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike Tuzla.21kN / rn 2 .6. 11. t ). Iz C. Za koliki ugao 0: ce se stap otkloniti ako: a) Metak udari u sredinu stapa b)Metak udari u kraj .\5 . RJ'es .~~. Rje.(S' .kT_1 t:. koja prolazi kroz njegov vrh. Z a' vrlJeme kretanja na tijelo djeluje sila trenja F = 10 N. 5.-'_. m' 4.ce duzine L = 1 m i mase rn ::::: 1.".. Na udaljenosti d = 5 1m po.25 A~. e) Obrazloziti da Ii je u skladu sa zakonom 0 odrianju energije to :lto se u ta dva slucaja dobivaju razliciti rezultati.~da.. Monoenergetskielektroni energije Eo = 75 eV ulijecu po sredini homomogenog elektrostatickog polja jaCine [ = 2000 izmedju ploca ravanskog kondenzatora pod uglom Q = 30°.. ).21f~c':.§. Period poluraspada pretka je 21 sat. a) Kolika je krutost opruge? b) Koliki ce put tijelo preCi uz strnm ravan poslije sudara? RJes. Sudar je savrseno neelastican. Koliki je specificni intenzitet tog zracenja.:1 zategnu jednakom silom F = 200 N. t -v' G. Izracunati za koje ce vrijerne voda lsteci lZ s.tapa.

Nadji ukupnu zapreminu ove tecnosti nakon mijesanja 1 ako je termicki koeficijent zapreminskog sircnja tecnosti . a) NaCi ubrzanje sistclna ako pustirno tijela..Jcs. V = V. e ~-y...e _ "..'cije su silnke paralelnc s pravcem 'TAl da bi elektrone skrenulo na meH tu za najkrace vrijeme'? . Na strrnoj ravni nagibnog ugla 0:' .= 45° laganim uzdorn su povenne kocka mase m2 = 5 kg i valjak mase m . da se slobodno krec. Koefici11'1 jent trcnja iZDWdju kocl.4 eV. '" ) = 0.. - t.3.(7 "ra irnati hornogeno magnetno polje '. iljes..:-.3. = 10 kg i pobprecnika r = 6 ern.~= lS+V1. S1' U pocetnorll trenutku sud je ~jo.3A..-. r. = 9. 1990.erakcije rotona sa atomirna vodonika javlja 5e ukupno 10 spektralnih linija a) Koliko ovih linija pripada Balmerovoj seriji..... ]. t 2 = 2 .02. suda 5'./)) 6 J 7 £ 8. 4. Koeficijent trenja kotrljanja valjka se zaw·.ecIlost zapremine VI = 300 em temperature tl = OOC. Rako se mijenja dornet rnlaza vode x za vrijerne lsticanja J ako je vis ina suda H.. E. b) B z ~ z.::: _~1_ AUl Tl -T. ~ . a) BI = ~V'l.-Jry'i7(R-'l. E.2 Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike Tuzla.. c)T=23. = 9....5g Rjel..~ sin 0:..~ Tl~T2 0. a ) a . U jednoj casi se nalazi t. 7'£ 8) a parclj"alni i studente masin-siva S'U zadaci 4. 10 -2 elf. god.' • V r:: 1l..r ju )C-os a i tacka A1 da hi elektrone . a u drngoj V2 = ] 10 em.u.. El(~ktroni koje ubrzava napon U izlijecu lZ elektronskog topa u pravcu X-ose. 0.. U emisionom spektru koji se dobiva poslije int.E = 0. ako je raspodjela molekula po brzinama Maksvelova.".:e i strme ra.V2 [1 + . b) Izracunati silu zatezanja uzeta.id.t. A T ( t).. b " Z(1 1Vapomena:' Za ci:ieli ispit rade se zadaci 1)2.256 GLAVA 3. Odnos najmanje encrgije u tom intervalu i najvjerovatnije 3.3 tV.. R.p0redi sa izrazom' za period rrlaternatir~kog klatna. = 0..9.LIz.c~~. a poprecnog presjeka otvora.- ~- . RJes. 102.. .. a) Izvedi izraz za funkciju raspodjele molekula po energijama. R' ~ T = }f8.. 6."--" . a) Koliku magnetnu indukciju B mora imati magnetno polje koje je okomito na ravninu koju odredju.25 em 3 5. lz otvorenog cilindricnog suda koji se na]azi na horizontalnoj podlozi) istice voda iz malog otvora sa bocne stranc: koji se nalazi na l/a Ylsinc suda mjereno od dna suda.s iste tecnosti temperature t2 = 100°C.-=. m. energije je 0.. llapupjcn yoda-m do vrha.-l-I.5"2=: ')?j' za Y = H dornet mlaza Je mak::nmalan.2K.~ skrenulo n a rnetu? b) Koliku rnagnetnu indukciju mo'.98.71 ---T2- ~- .:--. RIJESENI ZADACl SA PlSMENIH lSPITA 3.)! = 409. ". U .00] l/oC. povrsina poprecnog vresjeka.5 % rnolekula gasa iIna energije u intervalu 1::.. 1 J /-.. drugi 4. 4 eV.Zsino:(ml+ l+ Zm 2 3rn g'='. ? ..5 a. t'm -" -. v •I' • 3. .25 ..02.04 .. V'2m~1Jo cos a 7.693 - " In !1. Monohromatska svjetlost ncpoznate talasne duzine pada Ila at-orne vodonika koji se nalaze u osnovnorn stanju. .q +.I . (l + .. b) Enaj = 10. b) Kolike su granicne energije E1 i E2 kao i najvjerovatnija ellergija? c) Kolika je temperatura gasa ako bi raspodjda molekula zadovoljavala ove uslove.) 2. Koliki je period osciiovanja centra kugle polupreclllka r koja se nalazi u polukugli poluprecnika R za male pomake iz PQiozaja stabiln(~ ravnoteze.h .-" b) Fz = ml(gsinnc -1...ll :.(t.vni je ji.maruje.) 0 C' (1-+'l' J. -ihj-'~ .CD:. Na udaljenostl d od elektronskog topa posta:vljena je meta tako da spojnica T M zatvara s X-osom ugao 0'. '-. t . '~'. naci odnos rnaksimalne aktivnosti pot01nka prema prvohitnoj akti vnosti pretka.10. x =. 20. • _ v • [-. = 0. DRUGl PARCIJALNl I CIJELI lSPITI lZ FIZlKE 3 257 pocetnom trenutku izvor sadrzavao sarno atome prctka...10. rn z)-2rr!-2/ tC ()SCf 48 ! 2 ' ~ R-Jes..

AdA" = 0.54 = 4. . 1Vapomena: Za cijel£ ispit se rade zadaci 1.ko put a? 1.91 nm. b) Koliko ce obrtaja napraviti disk do trenutka kada tijelo sklizne sa diska.67 . A .003 ern! s 3 4. _. '"'~ ..-"'L -. Malo tijelo se gurne po horc izontalnoj podlozi brzinom Vo. 1'1 = 5 em i TZ = 10 crn.10. Odredi zavisllost temperature t od rastojanja l' od ose eilindra. t(l') = tl - '" Prostor izrnedju dva koaksijalna metalna ciEndra ciji su (t. Koji kornpresioni proces. t2 = 20 DC. Zracenje Sunea po svorn spektralnom sastavu blisko je zracenju apsolutIlo emog tijela.3.2 ernj 51 'U 0.9.5. a za drugi p(lfcijalni £ stadcnte rnasinstva sa zadaci 3.88· 1O-3 m K.6.5. a) Izvesti izraz za mornent inercije diska i izracunati ga. Podloga prelazi u polukrllg u vertikalnoj ravlli poluprecnika R. b) . 'ifo a) Kolika je najrnanja brzina ko1/'~III1!/)jJII!/}III/ jom treba tijelo gurnuti da bi proslo kroz najvisu tacku C ne odvajajuCi se od podloge.. Vazduh zapremine 10 drn treba da se komprimira na 5 pula manju zapreminu. a) Vo = y5Rg = 7 m18.'h(I-'J) . b) Odredi rastojanje tacke B od t.\rnin = . c) Kolika je ugaona brzina diska neposredno nakon spadanja tijela? Koeficijent trenja klizanja izmedju tijela i diska iznosi f..E:' = 1. b) d = 2R = 2 rn 2.2. NaCi masu koju Sunee gubi n jednoj sekundi na Tacun zracenja i vrijeme za koje ce se rnasa Sunca smanjiti za 1%.. Rje!3. razrIlotri hoee Ii doci do jonizacije helijuma. RjetJ. = 1.1 nm i A2 72.2 Pas i gustine p = 900 kg 1m". .3. 3. poluprecnici Tl i T2 ispunjen je honlOgenim toplotnim izolatorom.1990. ry b) N = . Srnatrati da ne dolazi do zadrzavanja ulja na zidovima suda. l'\a periferiji diska rnase M = 15 kg i poluprecnika l' = 40 em nalazi se tijelo rnase m = 4 kg.37 rad/.144. c) Wi = 3. RIJESENI ZADACI SA PlSMENlH lSPITA 3.god.6 i 7.adijabatski iii izotermicki) zahtijeva manji utrosak rada i za koli. Izracunati kolika je brzina V.\SI ~. 7.05 j.2 pogodi jednostruko jonizovani atom heliTuma koji se ".!.~ 219. a lnasa SUIlca je Ms 1.2 kgm'.. a) 1= M. Odredi talasnu duzinu AD fotona koji u sudaru sa slabo vezanim elektronom predaje T) svoje energije i rasije se pod uglOlIl 8.2.4955 kg . .7 5.3 Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike Tuzla. t = 9~~~. = 120 . Rjeif.t E.-nalazi u prvom pobudjenom stanju.3. za koje je maksimurn zracenja na talasnoj duzini 480 nm. RJ·"• E em = 4R'TWT 4 . istieanja nlja kroz kapilaru.10 30 kg.. R' . = 4 " 46 .t 2 ) In . a Stefan-Bolemanova konstanta Cf = 5. Dvostrllko jonizovani atom litijuma pri prelazu iz nekog eksitovanog U pIVO pobudjeno stanje emituje sukcesivno dva fotona sa talasnim duzinama Al . 4 7 r C i . Ternperatura unutraSnjeg cilindra je til a vanjskog t2 tako da je tl > t z .w' 2 ' 4xRo: -_.(DC) 5cm -'< in . a kolika je brzina spustanja nivoa ulja u cilindricnom sudu u rnomentu kada je nivo ulja nad sredistem kapilare It -= 26 ern. . kolika je brzina [otoelektrona'? Da Ii se moraju uzimati u obzir relativisticki efekti'? ..258 CLAVA 3. R)·es. Ako dodje do jonizaeije.6 i 7.2 radl S2. Kraz horizoIltalnu kapilaru unutrasnjeg po]uprecnika r = 1 rnm koja se nalazi na bocnoj strani otvorenog cilindricnog suda poluprecnika R = 2 ern istice ulje koeficijellta viskoznosti l'l = 1.97. Iz stanja mirovanja disk se pocne ohrtati stalnim ugaonirn ubrzanjem 0: = 0. 0 -Y)1nC"'-stn Z 8.8 Wjrn'K4. Poluprecnik Sunca iznosi Rs = 695108 m.. a) Tri. Vinova konstanta b = 2.4.::::: 94.acke u kojoj ce takvo tijelo pasti na horizontalnu ·podlogu. 6.i) RJeS. Nacrtati grafik te promjene ako je tl = 120 DC..s 3.95 nrn. A-maz = ).".' = 0. VI == 1. Rjel!.31n -".26· 10 '7 god.29. 10 20 J I s ' l l t -""" = c2.Lrn. Koliki je poluprecnik orbite eksitovanog stanja iz kojeg se vrsi prelaz? Aka kvant talasne duzine ). 2B yes. DRUGI PARCIJALNII CIJELllSPlT11Z FlZ1KE 259 b) Odredi najvei'u i najmanju duzinu ovih spektralnih linija i energiju fotona upadne svjetlosti.

Ako se kuglica zaust.. klizi malo tijelo.t = 2520 N..10. Termicki koeficijent linearnog sir€nja celika je 0' = 12 _10·. R)'ct.c fotona.4 J . = i!Jrf!. povrsine poprecnog presjeka S = 1 cm 2 da bismo je istegIi za oIlol1ko koliko se ana izduzi pri zagrijavanju za tit::.) Sa koje visine je kuglica. a M 2M 7. Rjes.g p • . odrediti: a. 34 J 5.. ·' 1+/lca t. IVapomena: Za ci:ieli £spit se rade zadaci 1.2 m. (vidi 5. h 1 l~.. M = 28 g/rnol. '.7.ena da pada? b) Nakon koliko vremena. F = E y SL6. lO" Fa? Kolika je energija elasticnE: deforrnacije 11 tom slucaju U Lorn tuelu? Rye. se zallStavi na samom vrhu druge strme ravni visine h2 0.:: 10°C.J .·6 1/ 0 e) a . 2. RH = 1.1'1 JCS.ilovanju m ~jI oko ose 00' (vidi sliku) G1n-<-12M(I-tf) })' es~.72 . zadatak sa pismenog ispita od 1.62 .3A Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike Tuzla.s.t 6.08. = 8. cO 3.3m) RT.31 J/moIK.1 .. 10~12 F /m. E. DRUGI PARCIJALNI I CDELl lSPITI IZ FlZIKE 261 h = 6.-:.31· 10~31 kg.+R:c'i '~L· 11 I. Ma.1990. Odredi energiju upadnih fotona.-12M(1+i'F) ' I 1. E =E.097· 107 mo = 9.260 GLAVA 3.. Smatrajuci' Zemlju homogenom loptom i zanemarujuci otpor vazduha odrediti potencijalnu energiju U(r) sistema tijelo-Zemlja ako se tijelo moze pomjerati kroz uski kanal napravljen kroz Zemlju . a) Izvedi izraz za izracunavanje efektivne brzine molekula gasa u stacionarnom stanju na ternperatllri T. Komptonovski elektroni energije E = 0. pust. Izracunati period malih oscilacija 9 sistema tijela sastavljenog od tankog / stapa duzine 10 i mase m i lopto polu0/ / precnika R i mase M pri osc. e = 1. a za'-dru.1987. R -~ 2 TrV (.106 m/ s. Zapreminska masa vode je Po = 1000 kg/m 3 ..'. lO~'l kg.2. "'if . .1 . Pretpostaviti da je potencijalna energija slstema tijela jednaka nuli kada S11 ona na beskonacnoj udaljenosti jedno od drugog. godine duz njene ose.) 4.ucota 2 1. 3. 8. Sa vrha strme ravni nagiba a =.2 rn..8 In i nagiba (3 = 150.¥~. 08..._ 4 .. 0. 3.Eh = 0..avi na dubini h = 2. b) I{olika je koliCina toplote potrebna cia se dovede gasu da bi se njegova efektiyua hrzina l1dvostru61a? c) Koliko ce se put a prornijeniti pritisak gasa? R = 8.33 m b) t = jiif' + 2fi!: = 3.. Dvije strme ravni su postavljene kao na slid. Kolikom bi silorn trebalo djelovati u pravcu ose na celicnu sipku duzin€ L =: 2 m.KoliCina azota mase m . So. 7 i 8. c. Elfet. = o:6. cijelom putu je isti i iznosi J1 ~. 3-. .3. 10 .Jangov modul elasticnosti za celik je Ey = 2..3 k" . ne IIloraju.6.sa mirovanja elektrona (sopstvena masa) je mo = 9. R L m-. 5.) 12 .e kuglica biti ponoyo na povrsini vode? Otpor vode i vazduha zanelnariti..91: parczialni i studente mai3instva Stl zadaci 4) 5. ~ E > E j: '2 V =c \/2(E~ ~ . r4 = --.23 AleV registruju se pod uglom od 30° U odnosu na l1padni prava. koje visine hl treba pl1stiti tijelo do. Koeficijent trenja no. visine H iznad nlvoa mirne jezerske vode pusti se do.4.£iL~42 27rm{)e2 = 04?5 nm'J ..-= 20 g nalazi se u zatvorenoj posudi na temperaturi t = 20°C. god. a) H a - = "".30° pusti se do. od momenta pustanja..8 h RJes. slobodno pada sferna kuglica naCinjena od materijala gustine p = 850 kg/m'.6· 1O~19 C. So. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH [SPITA .6 £ 8. M(L + R)' m+1\'[ 5. Kolikaje potencijalna energija U(O) kojorn raspolaze sistem kada je tijelo u centru'! l~porediti U(O) sa potencijalnorn energijom kada je tijelo na povriiini Zemlje U(R).I mn ~ 0.85 . S· = ~m:c" T~·M=(L:. R ' ) vef = \/r1~iiT b) Q -.

H = -P-h = 17. GLA VA 3. Li. = 520°C i u nioi vlada pritisak 0.2E. TI (-gc" M2 Ml ono se idealno elasticno Budari sa tijelom mase m2 = 0..81 m/s. (M = 0. Odredi vrijeme potrebno da talas stigne do visine H = 10 km. Q = 8Ev11 . n(h) = n ( O)e.5 Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike Tuzla.5.3.R) = m1 2=1 5.3. DRUGI PARCIJALNI I CIJELI ISPITI lZ F1ZIKE 263 Energij(~ veze po nukleonu u respektivno.1:L _ Tl) = 2. 4. Izracunati energiju koja se oslobodi pri datom procesu. ako je brzina kojoID je izbaeen Inlaz 9. naCi izraz za spektralnu emislonu moe apsolutno crnog tijela na temperaturi T u zavisnosi od talasne duzine A.3 Kim. ako se koncentracija tih cestica na dva Ilivoa razlikuje 'I = 2 puta. lla ternperaturL:IOOO K u vidu zrac. Specificni molarni toplotni kapacitet za kiseonik pri stalnoj zapremini iznosi C v = 20.lMt + .4.10 5 Pa.25 m a) Izvedi izraz za koncentraciju cestica gurniguta n(h) na nekom nivou h u hornogenom gravitacionom palju. a za drugi parciialni i. a gustina vode je 1000 kg! m'.l. 10J/K . Posuda u kojoj se cllva ozon (0 3) nalazi se na temperaturi I.rnl)2 = 5. (3h -. t = ~~. 0: = arctan 4 = 75° 58 1 •. a) E >. Rjeii. Bolcmanova konstanta k = 1. kada Sli one suspcndirane u vodi . Rjeii. RJ·eii.08 A1eF .38 .jj - {T«l)) = 27.62 .9· 10'"21 N 7..4 MeV Napomena: Za cijel£ 1'spit Be rade zadaci 1.ITliI'ile jezerske vode pUtiti se da slobodno pada n1ala sferna kuglica od rnaterijala zapreminske rnase p = 920 kg/m 3 . Sa visine h = 1./frit kT 3.leT ~l ". U najnizoj tacki 2. 8 10 m/-s.:z A' w ). Naci promjenu pritiska u posudi nakon pretvaranja ozona u kiseonik. Hi He su 5.2..LJ!lno: = 1.11 i 7.6.' . 6. Plankova konstanta h = 6. a prvo tijelo vrati nazad po zlijebu.T I!:::. (.3.h. Rjes. b.N a povrsini Zemlje postavljen je zVllcni izvor.28 :. b) Izracunati enrgiju koju apsolutno crno tijelo emituje sa jedinicne povrsine u jednoj sekundi.3 K m. a nivoi su jedan od drugog na udaljanosti /'. Pod kojim uglorn U odnosu na horizontalnu ravan treba upraviti mlaz vode da hi dostignuta lliaksimaina visina hila jednaka dometu'! Koliko je tada vrijeme kretanja djelica vade kroz vazduh. Rje'.h gradijent temperature i u atmosferi iznosi a = -7.respektivno. a molarne mase za ozon i kiseonik iZIlose 48 9 / rnol i 32 9 /rnol .25 rn) iIi I-I = lnl+m:2. (m2 .h = 30 em duz linija sile polja. = 27.75 rn.94-s 9 kg pustimo da klizi niz kosi zlijeb koji prelazi u mrtvu petlju poluprecnika R = 0..8 s 1. .1991. Temperatura zraka nu povrsini ZernIje je 15°C.' .7 i 8.Ji&e). ako se poslije sudara tijelo m'2 odvoji od petlje na visini h = 1. 10. e = 3 .6E vLi . Temperatura sistema je 280 K.:.::lj. koje visine je tijelo ml puS-teno da klizi. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA Pri sintezi jezgara 3LiG i 1 HZ obruzuju se dVij"e 0::. F = mg' = mg --f~ = Xi.ente maMnstv. 10.3 kg koje je lllirovalo (vidi sliku).72 s p()~p .~ 0. a zatiln ponovo kliznuvsi odvaja od petlje u istoj tacki kao i rn'l.10.a su zadci 4. t = 12.11 00 22. Na kojoj dubini u vodi ce se zaustaviti ta kuglica? Koliko vremena ce se kretati kuglicakroz vod u? Otpor vode 'zanemariti. stud. Rjes.fi((fJ-~-. b) NaCi silu koja u homogenom gravitacionom polje djeluje na takve cestic€. ~ RJeii.3 MPa.9 JjmolK.p = E. RJd.:5. 1.33. Za nastajanie jednog mola ozona iz kiseonika utrosi se q = 1.125 rit. .7.4 i R = 8.029 kg/mol. lu'7 = 8.89 .1 nffi.U/\ = 1 . 3.1 5. K = 1. Sa ..31 JlmoIK).6.5 £ 8. H = ~2h.? Trenje zanernariti..enja sa talasnim duzinama iz intervala Anai + 0.b) E em = E ).cestic€. Vinova konstanta je b = 2. 23 lO-"4 J 8. Aka se temperatura zraka mijenja po zakonu 1'(h) = 1'(0) + ah 3.kT .25 m .5 rn iznad nivoa.262 8. godiI1e gdje je a =~ 6. a) KoristeCi Plankovu fonnulu za spektralnu gustinu energije zracenja. t = ~vf!. Tijelo rnase m.42· 10 5 J..

a) I<oliki treba da bude ugao strme ravni ada bi vrijeme spustanja tijela niz tu stYillU ravan bilo najkrace? Posmatrati slucajcve za f' 0 i f' = 0. )CS.6.1 rn/ s sa smjerom nanize (norrnalno na konac). Izotop fosfora je !1.67.'0 mg m m 0_693 ' b) A = 0.264 GLAVA 3. sfernu supljinu poluprecnika r = 5 em) Cijije centar na udaljenosti d = 30 em od centra lopte. RJd. = 9.2. a 'Y = 6. Z <) oj r RO ~ yes. dP . = H:i'lre{)h..- = " ~kT. RJ·es. a)m = NM = M.1Vapomena: Za ctj'eli ispit 8e rade zadaci 1.~-I--l..3 r = !i 10 k f k .48 m 3..6 .) Odredi masu preparata. Zavisi Ii to od vrste gasa? k = 1.. E nay.A_ . a zid se udaljava od izvora brzinom 1)2 = 6 cm/ s.10' a) Odredi silu u koneu u trenutku kada tijelo prolazi kroz najnizi polozaj.6 11 z 5: PolazeCi od izra~~vza broj molekula kojj imaju intcllzitete brzina u intervalu od v do v + dv) naCi vjerovatnocu da molckul idealn-og gasa no. E 1'32 1 Er.e-kTvEdE. N ad osnovom L postavljena je strma ravan. 21. amasa elektrona m.3 . Ries. a.iR3 1fpm Lp . ~ kT 2 6.~ + ZG(l - cos <xl = 29 N b) hl·=_~+2g~Q.:osa) = 0.19 C. T = 14.1' 10.6 Drugi parcijalni I cijeli ispit iz Fizike Tuzla. a) Iz uslova dt/da = 0 se dcibija tan2a = -l/f'. Odredi srednju i najvjerovatniju vrijcdnost energijc translatornog kretanja molekula ideaJnog gasa Cija je temperatura 23 27:1 K.10K. .. sin2il'l -sin2o:" 2(eos 2 az"ocos 2 Cq) o b) u = = 0 27 . Ugao koji zaklapaju d i L je '" = 600 GUotina olova je 11.10..23 .1991. Izvor i prijemnik su nepokretni.radioaktivan sa periodom poluraspada 2.v = ~v.6. Pomotu uredjaja za detekciju elektrona utvrdjeno je da preparat radioaktivnog fosfora daje 10 4 beta raspada u sekundi.10-. DRUGI PARCI. Olovna kugla poluprecnika R = 50 ern ima u ullutrasnjosti . 58. .I. god.JALNI I CI. Bq b) Visinu do koje ce se tijelo popeti iznad najnizeg polozaja.1023 limol).5. RIJESENI ZADACI SA PISMENlII lSPITA 3.38 ...47. stalnoj ternperaturi T irna vrijednost energije 1] intervalu od E do E + dE.3. b) Kolika ce bili aktivnost preparata nakon 30 dana poslije ovog mjerenja? (NA = 6.~ = eZ V 15. //ud = !:::.=.7 i 8.31 kg). 0) F = G 2.85 ·10-12 F/rn i e = 1.<.20. . Brzina zvuka je 3.iuriente rnasinstva su zadaci 4. Tijelo 5e porn· jereno iz ravnoteznog polozaja tako da konac zatvara sa vertika]om ugao a = 600.clkTI'I.3 dana.. Kod kojeg jona slicnog atomu vodonika razlika talasnih duzina glavnih linija Balmerove i Lajrnanove serije iznosi 59. 340 m.j s. U tom polozaju konca tijelu se saopsti pocetna brzina Vo :::: 2. R]eli. N a osnovu ovoga z akl' ~.f..~ 9. + m.).JELl ISPITI lZ F1ZIKE 265 8. Na6 frekvenciju udara (otkucaja) koju registrovatl prijemnik. 4. 10" kg /m'.1d2sin21)' . J! "'2 = "'1 = 45°. = -if dN·J = . Kolikorn ce silom lopta privlaCiti tackastu masu rn = 10 9 na udaljenosti L = 60 em od centra lopte. Tijelo tezine G = 10 N objeseno je 0 konac duzine L = 50 ern i'iji je jedan kraj ucvrscen za nepokretnu tacku O. .3 nm" (co = 8.11·]0-8 -TV .11 Nm 2 /kg'R' • F -.7 i 8. ce 1.3.c._. a za drugi parC'ijalni i . 1 JucuJcmo d a je to dvostruko jonizovani Li+"'..5.6..-" Vo = 0.6.10.022. b) Koliki je koeflcijent trenja ako 511 vremena spustanja pri ugloVIrna O'} 60° i (X2 = 45° jednaka? RJei. U_ 1O. Najednoj istoj normali na zid nalazi se izvor zvu a Ie vcnC1Je I/o = 1700 Hz i prijemnik (P-I-zid).3.

o~li nalazi 0./~_ = 2 b) A 100 E.= 1 y 3.' V E)J+El 52 = 21RH = 4. opr.lOg tljela poluprecnika R i zaprcminske ITlase P UIla sferna suplJlna poluprecnika 'i" = R/4 na udaljenosti 11/4 od centra vece sfere.10. Na vodu se naspe ulje tako da se Cllmdar potpuno potopi. ~ / bi se srodnja kvadralna brzina (efektivna brzina) molekula povecala 11 = 2 pula? Izraz za efektivnu brzinu molekula izvesli.'gu C1J·U rnasu mozerno zanemariti objesi se tijelo i o.utar" Srer.L = 4. Rj eii l' = 21r f'ui (l~-~A:.. 1.2.9 lljegove visine.4.pruga se Istegne za t3. b) maksimalnu brzinu i ubrzanje one cestice elasticne sredine koja u('"estvuje U OVOID talaSIlorn kretanju koja se nalazi u tacki x = 0. Ako tijelo malo gurncmo u VCTtlkalI. NaCi: a) odnos amplitude u tacki x = 0 i lalasne duiine talasa.266 GLAVA 3. a max = 5 mis'._ homogenoj el. Za ci:ieli £spit se rade zadaci 1. \.54 eV u ~ ~ ~--- 4 .2 eV.le Pu = 0.93 eV? Aka mogu izracunaj maksimalnu brzinu rotoelektrona. d = if· 4.3.1991.63° 6.7 Drugi parcijalni i cijeli ispit iz Fizike Tuzla. xu mit u s. Zapreminska masa ulja.JALNI I CI. c) D. Ai = 28 g/rnol) .34.) t( Xl t) .8 ·10· kgjm'.9 ern. _ Ryes. IIjes.6 i "7.3.I. Masa azota Ttl = 15 9 nalazi se u zatvorenom sudu na temperaluri T = 300 K.. DRUGI PARCI.J (moIK. U atomu vodonika elektron prelazi iz stanja cija je energija veze stunje cija je energija pobudjivanja Ep = 10. c) razliku faza oscilovanj a cestica elasticn€ sradine u tackama u kojilna se arnplitude oscilovanja razlikuju)edna od druge za 11 = 2 %.9. c) Kojaj spektralnoj seriji pripada ta lalasna duzina? d) Mogu Ii ovi fotoni izazvati fotoelektricni efekat na cezijumu ciji je izlazni rad 1.<p 0:.3. IIjd.ski dekrernent prigusenja iznosi 1. Rjes.Il. Ries..f = Vi.7 rn. U.(R = 8. b) Brziliu kojom tijclo mase n-tz uclari u pod.5. Koliku kolii'inu toplote je polrebno dovesti azotu da T b) v = /3"~h(rn2-rniSiEr.strmoj ravni visiILe It = 3 'Tn i duzinc -'osllovlce a = 6 . ZnajuCi da je koeficijent trerija . Veze medju molekulima u a\omu smalrati krutim.: 2(Xl . b) Odredi talasnu dtlZinu emitovanog fotona. . 1nl+m-.10.8 Drugi parcijalni cijeli ispit iz Fizike Tuzla. gdje je ( dato u mm.3. TiJelo m.0 e-05x cos ( lOOt ." = 0.!!X· = \fj111· m ! M' = Q= M2 m i R ·31' = 10 k.rn. a) Fz = nt. V = J i!)r:.ne dijelove u vodi i u ulju. (g + a sin <»= 45. v.31 . NaCi jacinu gravitap cionog polja u tacki na P na rastojanju d od povrsine f d . RlJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA S.ase'-rn = 10 ~g podize se po.l = Vi ___ fu = 5 nz = . Odrediti: a) Silu zatezanja uiti u trenutku neposredno prije pocetka istezaliJa opruge. Ev = 0. Pravilan drveni cilindar pJiva na povrsilli vode tako da se u v. Na .28 N. c) Balmerovoj.. . Sistem tijela prikazan na slici pusten je da se krece u momentu kad opruga nije pocela da se i~teze. lI. a za drugi parcijalni i siudente ma§inskog odsJ'eka fiU zadaci 3. 106 m/ s Napomena.08 rad = -4.) = 41n(1. go dine 1. 9= :! R7fp/ 3 [ __1__ 1+* 7.x.ieS. d) Mogu.pravcu koliki ce b.2x) c . a) fl. 2.005 rn/s.2 odrediti: 5:1. a) = L59· lO'~4) b) V max = .J 1 J' 1fJ(3+~r 3. I sfernog tijela.1991.JELI ISPITI JZ FlZIKE 267 3. Odredi udaljenost napadnih tacaka sila poliska na potoplj".iti period oscilovanja tijela? Logaritam.l)---~iY ~. a) Odredi kvantne brojeve ovih slanja. 2.astierwj sredinl siri_se talas oblika ::::= 0 . 2 rn! 8 .4 6 i 7.46 s izmedju stnne ravni i tijela fL = 0. 3.Ai. god.rJl = -0.7. a vode flu = 10' kg/m".l?In.

. Spust.2 m oko koga b)Odredi razliku talasnih duzina glavuih linija Pa. 10. djelujuci paralelno sa njorn.4H Rjd.eUz = :~. Rjel. Sa tockorn je vezan -slijepljen manji tocak mase m = 1. ' 22· 10. ul x = -----.6·10' kg/m 3 ).nika r = 0.9 Pismeni ispit iz Fizike Tuzla..e biti pritisak u balonu poslije dvadesetog hod-a pumpe ako je pocetni pritisak po = 100 kPa.V 6. 6 ·' ~ A. od manje mase.2 ii. fL = h/ (Sl + 52). 1 dm 3 • Koliki t. R•ic.. Proces ispurnpavanja sITla. Povr sina poprecnog presjeka sireg dijela cijevi je 51) a uzeg dijela cijevi 5'2 = Sd 4. Rjes.(p = 13.}.v)'o = 119.6 .::. Do1m.2. Napomena: Za C£Jeli ispd se jade zadaci 1 ~ 21 3 151 6 £ 7 J a za drug£ parn:ialn£ i siud(.ajuci se sa vrlla neke strme ravni visine h tijelo se zausta.6) 7 i 8. aka se podizanje vrsi polagano (brzina priblizno jednaka nuli i bez ubrzanja).6.=-.) ~ A32 = 35R .. N a krajevirna tankog stapa· cl'nzine L . ubrzanjem a =:. \). ocirediti brzinu manje kugle u trenutku kadasistem proJa~i kroz ravnotezni polozaj. _.. a) A. e = 1.6. god. na Cijem se jednom kraju nalazi teg mase ml = 8 kg.()97· 10 7 l!m.ieka.t.8::.62' 10--:.1990.a) cc 585. _20 ='" Po (v:. Sma-trati da je koeficijent trenja isti na citavom putu. H je obmotano idealno savitljivQ uie bez tezine. Na nepokretnoj osovini bez trenja maze se vrtjeti tocak mase lvf = 50 kg i poluprecIlika R =c 60 ern. Ai = ~.p = ma. b) A~.m 2 ) . ]08 m!8. . Rjes.p = 2. 5. DRUGI PARCIJALNT I CIJELI ISPITI IZ FlZIKE 269 a) rad spoljasnje sile i Tad sile tcie.2 . 7.\ 4.t 2 ) = fnlg(t.. 0:.7 kPa. 10.4 ..!:!.1.58 .vi na rasojanju Sl od kraja Rtrme ravni. 3.1 2. Kada se povrSina fotokatod€.-f-m ce 3. a kugle o .: 2 m/s2. Izotop stroncijUITla se . R }C8.5 'nt 1 2 2ml+Dm.1. cia bi se upotrebom minimalne energije) prebadla zgrada ravnog krova visine h i sirine b) podignuta na istoj horizontalnoj podlozi. Ilazlika pritisaka zive na sir em i uiem_ dijelu cijevi je .nte masinskog ods.mj 8 3 4. a) 'Koliko ukupno spcktralnih linija emitovati vodonik u atomskom stanju Ciji su atorni pobudjeni na n-ti energetski nivo.df'sn = 1..5 kg i poluprec. b) fad spoljasnje sile koja bi tijelo uzvukla uz strmu ravan. Izvesti izraz za racunanje brzine proticanja zive kroz siri'dio cijevi i izracUIlati je.L-:~~. ako se pokretni sistern krece U odnosu na nepokretni sis tern u pozitivnorn smjeru Xose. C = 3 .5.:::: 8 2 ~ S'l = ~(t22 -.:'L!!..68 eV'.p = mg(h + IlU) = 412 .3.s. Koliko je vremena potrebno da se raspadne 90 % prvobitne koliCine stroncijuTna. Amax = 305.V):lt) Tln10 d RJd. VI = S'V.zati da je koeficijent trenja.L + mg(h + p.8 nrn 8. 8U zadaC£ 4. Odredi izlazni rad fotoelektrona iz tog rnaterijala i maksimalnu talasnu duiinu koja Inoze da izazove fotoelektricni efekat na tom materijalu.16 C) R}'es. m = 500 9 pricvrscene su kugle rnasa rrtl -= 300 9 i m2 = 400 g. a ) x ~ "in-1) ' I) w. t = '060:< = 93 go.. Sva trenja zancmariti.Senove i Balmerove serije ako jt RH = 1. ·' ~ ..oku druge sekunde kretanja. (h = 6.5 Pa 5. !::J. Stap je postavljen na horizontalnu osovinu koja pTolazi na rastojanju Ll = 10 em. Klipnom pumpom zapremine LI V = 400 em' vriii se ispumpavallje balona zapremine V : :. . ce e2 2.1 8. aka se sistem prepusti samorn sebi iz stanja mirovanja.-··-q) = 0.\ = 320 nrn dolazi do prckida fotoelektricne struje pri inverznom naponu od 0.trati izoterrnllirn. 468 -" 1 R}CS. 3. ako je S2 osnovica strrne ravni. 1. 40 em i mas.arc t. LIN = No ( 1 ~ e---r.raspada sa periodom poluraspada od 28 godina. . Odrediti ugao prema hOTizontu a pod kojim treba izbaciti projekti] sa horizontalne podloge. od nepoznatog materijala osvijetli svjetloscu talasne duzine . lzraz za racunanje broja raspadnutih jezgara izvesti.:: /1. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 3. Nab obrazac za transformaciju x-komponente Luzine pri pre~rzinom v lasku iz nepokretnog u pokretni sistem.\ ~ . . Ako se izvede ii! ravnoteznog polozaja za ugao = IT 13 i pusti. Razmatranje provcsti :za jednodimenzionalan sluzaj. Koliki put teg preCi u t.268 GLAVA 3. Kroz horizontalnu cijev prikazanu na slici proti(e ziva.anV/1 -'.

m~ Masa mi. J.29 rn .007825035 2.23 J / K 2.(L~ + Lil .skoj· cijev/j~1~9~~8~O ~1>.ta.-. a )"N = .31 J /molK 6.-_ Kon. zatim se adijabatski siri do stanja 4. mp Masa Ill.008664904 1.43 1O~12 8.75881962 1.wL 1 1 - 1. greiL 4.. RIJESENI ZADACI SA PlSMENIH ISPlTA 3. razlikuju tacno 0.I 1. BH Gravit. usi.85.-~.2847700 1.29177249 9. do stanja 3 radno tijelo izohorno zagrijava do 2 puta vise temperature nego u stanju 2. mH Masa rnirovanja aLoma lH2.30 0.00· 10 8 m/ s 1.85418781762 1.60 0.3806513 2.99792458 1. zatiill se.-Bokmal1ova konstanta. Izvesti izraz za izracunavanje momenta inercije stapa u odnosu na datu osu.tB Magnetni moment protona. ~endgenski zTaci minimalne talasne duzine 1Z kontinualnog dijela spektra stupaju u . DRUG1 PARCIJALNI ISPITI IZ FIZIKE 271 smatrati tackastim.ITOVanja neutrona.0141 u 4.10.24 10. c Elementarno naelektrisanje .012 0. e..L)_~.= 1.25663706143 5.670399 1. 1O~27 1.6485309 5. Ae Univerzallla gasna konsta.·2 -Nr.20 J/T 1 137 2.60· 10.34 0.19 C 9.48579902 1..41060761 1/137.270 GLAVA 3.089 SpecificIlO naelektrisanje elektrona.1.11 m 9. i _.1 1.38· 10.31 kg UtvrdJena vrijednost 2.26.H 1.Oll 0. ji.85 .42631058 8. / m Masa mirovanja. ji.2847700 9. fJ = I .+l tan 1m Z IT Napomena: __ Apsolutnll greska u kaloni 4.8 0.1! KOllstanta hue st.10.6749286 6.6 Him 5.30 0.10 11 Nm 2 /kg 2 5. Rjes. ima jedllinice kao Mo su u koloni 2.34 0. tan'P = -(~--')-.28· 10.014101779 4. odakle izoterrnno Se vraca u stanje L Skicirati ciklus u pl>r_ koordiIlatnom sistemu i odrediti koeficijent km'isIlog dejstva liMine.= 1 .045 interakciju sa slabo vezanim elektronima tako da se rasijavaju pod ciji? 1 · .10 23 rnol.1093897 !6( 2+ m m l 2+im)· V L(2m. 'P = 58.30 6..10 12 F 1m 1. mn Masa mi.. e Masa mirovanja dektrona.59 0.2 m:J jmol 9. oznaka Brzina svjetlosti u vakuuniu .rukture.. co Magnetska permea.6726231 1.2i(KC~illn5+1nl. h Komptonova talasna d uzina elektrolla.+-108rn)g(l-cos fJ = 0. RJes. 3m VRIJEDNOSTI NEKIH OSNOVNIH KONSTANTI U FIZICI (Najbolje utvrdjene vrijednosti do 1986.8 W K 7 m.24 J 1.15 p _ 1.014 a.59 1.012 0. a kglC kg kg J m S 6.10 ' eU..10.!'E. f1-0 Masa mirovallja elektrona. '1 Borov radius..e Borov ll1agneton.67. k Zapremina mola molekula ideal.41.66..00260324 1.{fe. proton a.4 u 1.ci~n_e. 1O~34 2.Ql .29.6065 Q m()c- ugloill e= 600.02.6260755 b) 6// = 12. Ries.28 10-"24 J IT 9. 8. " RJes.0973731571 6.65 10' C Imol 2 5.67 10.8 1. Faradejeva konstanta.0359895 8..67 10.314510 6. i mnozi se sa 10-:-. CikJus se odvija tako da gas iz stanja 1 do stanja 2 prelazi izobarnom ekspanzijoill) pri cemu mu se zaprernina poveca 5 puta.59 tacna 8. NA Bolcmanova.67259 5. b) srednje kvadratne (efektivne) brzine. Naci relativan braj molekula gasa cije se brzin€ vise od p = 1 % od vrijednosti: a) najvjerovatnije brzine.nLa. konstanta.63 . Jedna hipotetii'ka termii'ka illaSina koristi kao radno tijelo helijum.11 ' 10. rrlo Dielektricna propustljivost vakuUlua.' Napon na r~r~d~~~.0026 u 1.59 0.7 0. rl Maglletni moment elekl. I" = V .0221367 1.10 10 6. m" Plankova konstanta.0078 u 2.00036 128 0.34 0.27 6.023 0.4 0.nog gasa pri st.60217733 9.6 Vrijednosti u koloni 2. {f Ridbergova konstanta.s Ile / Aps. F Stefall. .76· 1O. R Avogdrov broj. go::cd::.c-~ V lOO%1re .0087 u 1..67 .0 -I tacna 0.rovallja neutron a. = 1.rona.045 0.. U toku kruznog procesa ave masine uslovi su takvi da se mogu primijeniti jednaCine za ideal an gas.nta.49 10. mH~4 Vrijednost za racunanje 3.2413992 9.bilnost vakuuma.aciolla konstanta.10-2 5.rovauja atorna IH1. treba mnoziti istim stepcHom kao sto je u koloni 2.10. mD Masa mirovanja atoma 2H e4 . Pod kojim uglom uzmaknu elektroni pri toj interak.

V. 1977 .c. formuli. Moskva 1977.enih zadataka iz atomske fizike") Naucna knjiga. I. Beograd 1988.E. 13. Zizic. Kiev 1977. J. Sivuhin. Masinski fakul1. Dimie: "Zbirka zadataka iz fizike'.aka iz fizike" . Moskva 1968. Prosvescenie. Labat: "Zbirka zadataka iz fizike".1.lakovljev: Sbornik zadac po obscemu kUTSU fiziki-Mehanika" ) Nauka.. Zagreb 1982. LA . zadaci fiziki". metod. Kolacevskij. 18. Skolska knjiga. Strelkov. N. Nauka. 16.r. Saveljev: "Sbornik voprosov i zadac po oMcej fizike" Nauka. O. 9. . 2. Beograd 1989. V.J .A. 12. 8. Vissaja skola. Nau{:na knjiga. Beograd 1987. 6.V. J. S. Ocka: "Zbirka rijesenih zadataka iz flzike". . Moskva 1967. Jovic.I. M.S.N.N. McGraw-Hill Book Company. Beograd. 17 . Vzorov. Stanic.ga.Addison-Wesley Publishing Company. I. Kosourov.A. Nauka. RV. 5. Saharov: "Sbornik zadac po fizike" .. Naukova dumka. N. ih resenija" . 1. Hajko. Gradjevinska knj. O. 19.1'. E.K. )1 1 1 . 7. M. Beograd 1981- 4. VEB Fachbuchverlag. Speranskij: "Kak resati zadac. 10. "The Feynman Lectures on Physics" . Schilling:"Elektrik-Optik-Quantentheorie".1'. V. S.M. tet. Hofman: "Zakoni. O. Ugarov. Mazanjko:" Sbornik zadac po lizike" .I. Moskva 1973. RIJESENI ZADACI SA PISMENIH ISPITA 4. 3.E. Saveljev: "Sbornik zadac po obscej fizike". Moskva 1973 5. Nauka. O. LV. H. M. Zamsa.M. R. . TodoroviC. 11. BabiC.L Djenize:" Zbirka resenih zadataka iz atomske fizike" Naucna knjiga.272 GLA VA 3. D. (visi kurs). Moskva 1967. Irodov: "ZadaCi po obscej fizike". Kozel. LITERATURA G. M. Nauka.Jovi6<':" Zbirka ispitnih zadat.zike". "Berkeley Physics Cours". Irodov. po n. Moskva 1965. LV. V. D. G. Leipzig. 15. 14. l(obllskin: "Metodika resenija zadac P? fizeike" 1zdateljstvo lenjingradskavo univesiteta 1970. Moskva 1982. N. V. Balas: "Zadaei po fizike . Puric..Markovic:"Zbirka re. Krsnik.

. = 0 92'75 .mL-"Y-I. ~4. .(3m + AJ)(2m + . . Y.=' 6. 43.7. 10. 6.rijeCi Oba sIoja dodati: sujednake debljine. .6 371 . tk a =76 Ik =0.odozdo gustine zapreminske mase 15. t5. i (P1 = arccosO..1) Po _ 1vI'h 107.8.'1.2.-_-. =9. odozdo neki ugaa neb ugao a 12. 0 . 4gS2 <> 8g 0' 1107.l9·1O' 58.. odozgo Treba dodati na kraju .1 107A.. 19. odozdo lza.9275:= 22 0 4S'g 4Q' 45.2 .odozdo 35. N~32 2. a 2 v=--+------- h Q2 gh l S2 13 ll3.49 fI~1l4.+.1O.8. odzdo L .odozdo 14. 15. 3. ) 41.' . odozdo v2 = v2 ( =::. 9 odozdo F::::.~ .J T=l R) 1 I 1.odoz1o 1 . 8. octazgo t~O..0.62 r .7565:::: 40°50' 9 1 ~ arccosO. 204'''' " 52.~4. 2.4a/1-.odozdo Dodati: 'I 2 Za poluprecnikjezga vI' "" 10. U ""0 ==---Asll1- 21. -0 )r . 171 7.10.odozgo kuglice t~L28 "".ISPRAVKEUOCENIH GRESAKA Str. ozgo/co =---sm 2 -e . odozdo _ Tijdo smatrati tackastom masom 102. -'"' 3x j 41.4. odozdo mase 4. 6.odozdo c.::. red Stoji Treba da stoji: 5.II) .odozdo a =63.odozgo T ~ 7 d ll'R) -. 42.odozdo L L.84 .19 Sir. lO.0. odozgo masem=2kg 10.4..68 v.odozdo 43. 1-. 10.... 1.10.J. ] 8.4 N~323.51MJ 49 14. 21.odozdo Longituclinalni Logaritmnski 48. 1}. odozgo Treba dodab na kraju . = h .181.16 v=4.n 0 36 36 36.odozdo 44. .81 llzcti rJ 1.V'JTpRJ--.odozgo temperature na temperaturi c.---~.22c fI ~ 1I7.7? 2 r (d\ 2 11/4 ~J eJ) [. 12.~-~Igf L L/JI~ml mgrt 2.1.odozdo Dodatinakr<liu =4h==2m 65.odozdo (VII} l-. odozdo }" = 2.0. odozdo rJ ::::. odozdo 3fJl v J (A1 '+ 3rn)(1\1 + 2f11)Lg --. 1.odozgo x=30cm A =!Ocm 4.J ".!' 3mv 1 3 )lJAI + 3m)L J Q I . 12. _ 2m(m+mj) . red Sloji I ( dj (V r )/4 Treba da stoji: 51. 2(1. odozgo drugog prvog 10. 3.'0 mi =02vo 14.odozgo \=2.84.6.odozdo gustine zaprcminske mase 12.' =0.odozdoQ=L20MJ Q=1.7)6) (3m +lvf)g 2mvo __ Po 1 11 = --.odozdo =335 64.65 kolica I:=l] +[2 11· 1oj 5 m Trcba izbrisali 36.

g(m+M)(4}d + 3m) a = 47°58 ' 141. red Stoji Treba da sto. odozgo = ~r.24mA 171.13. -1) r 2 ppogL>IJ_ =.1i f4 Treba da stoji: 13 113 1.2 ' 0 dzgo F'"1.odozdo =2624 nm 254. -L.8Hz m L1L2 141.odozgo v . .024mA 171.425 275 274 .283 3mn e o 2 128.15) i (3. .6.143) uvrstimo u (3.. 8.14) 5. 1 odozdo · koloni 2. 255.~ 235_ 3....odozdo cos a) -P1cosa) -)1.106. ----=3).51 235.4 =7.If +1 H2 -? 256. odozdo .~-~. 1.14£)u(3. 8. 139) 256.odozgo fi = 0. 181.14).In! 261. 4.9. 260 .odozgo }LO +1 HZ 3L6 --72 He +Q 22He 4 +Q 4 v = \1.16) uvTstimo u (3.odozgoi.16.odozdo . 7. odozdo 5.. 11.10.odozdo 2eaL tan a m treba da stoji eO 6.: 255.odozgo = Jl§ ~ L L.3. odozdo (3142) i (3. 12. -I. -m V 1 '----------~·~2~2~- 2E Q 2 eBLctg If e' B L + . 178. 15. 11.) +.6. 5.18mA ~OOI8mA e tre:ta da stoji c£ 5. odozgo (3. 3. red Stoji Trebadastoji: Str. = AJ1 +6F~ M j +M 2 E 1 ~ 6.odozdo r= p= 252.2 253. m 2mEo sin. odozdo Treba dodati: Smatrati da su srednje IFL L.4 nm 271.. odozdo p=5(Yo 17=5% ~O. odozdo 13 L 3.2. mv' r r 12I.10.16. odozdo .odozdo (3.odozdo 1- (3.odozgo =585.140) (313) 13. 2 .89Hz 4d)2 ( T L j L2 =2000viIn =2000V/m e'E 158.1i: Str.03.odozdo _20= 269 10.odozgo E2 = sin2a .6.29.=i+mlLi ls=l+m).odozdo =4..-= 2si1128 2dsin28 169. ~0.141) (3.1-----1 163+ ~ vrijednosti zapreminske mase Zemlje i Mjescca jcdnake. + .8..141) (3.-- IJ ~ 600 d >_ 3Eocas2 es e'E eUL £2 =--.2 J 268. ~O.1 J P::o :::: =337. =7.02 f.146) 7 _odozdo mase -m 2 cas a) cosa) 3.' /d.odozdo . odozdo d~ a ~ 30' 2EO sin 2 a .10.82 255. Odozgo 0.odozdo(3.L = 0.8 =546. odozgo ~"'305.l = OA =4.1.odozdo a=-prpR 204 95 a=--mpR 1156 ' treba da stoji: (3.19) kvantllog broja =2624.6.41IDl treba da stoji 133.4nm koloni 3. red Sto.odozdo = d 2 Vm 17.Str.15)u(3.84 12.2L' + 2mEo cos 2 0: 268.7.odozdo ~ dtJ11 4 ~(d. eUI si~'2~'::. odozdo= I 211. l. 2. odozgo (3.12) = --".6 N mo =931 f4 260.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->