Ahiretskaopskrba Zadu-l-me'ad a-,)l .rz)l al Ia. Doroljan mije,4llah i diaan Iije On zaititniA UVOD: Ilr-ela,ar.11ahu, Gospod,rru svih svjctovr, lijcp isho:; ; SÄ\ ,,t'St,,.----:t "Namaz u ovoj mojoj dZamijijc bolji od hiljadu namazau Namaz u (bilo kojoj) drugoj di.amiji,osim u Me sdzidul-hatamu. je u Me sdZidul-haramu bolji od namaza ovoj mojoj dZamijiza stoOvo Ibn tinu namaza."16 Hibban ga biljeäi u svome,Sa,bllzr. jasno govori daje I-Iaremnajboljemjestona Zemlji, i otudaje putovanje ali a ka njemu obavezno, na drugamjestajepohvalno, nije i obavezno. Ahmed, Tirmizi i Nesaibiljeäeod Abdullaha ibn Adijja ibn na kako sjedeöi s.a.vs., el Hamra da je öuo AllahovogPoslanika, jahalici na l{azvereti'? Mekke,kaZe: kod svojoj J;;6 d- !+;\ J\'t..jr,,;r u;'.,\ atn,i'i! ::i1a,t, ilar !;t' "Tako mi Altaha,ti si najboljidio Allaiove zemljc,i najdraäi (nikada)iz tebe ne bih izadio zemljeAllahu, i da nisamistjeran, "Ovaj hadisje hasenun sahih."" iao." Tirmizi kaZe: i U njeneodlike spada to da je ona kibla svim stanowricima kugli ne postojidrugakibla. zemlje,i na zemaljskoj okretanjeprema njoj, ili Njena odlika je i da se zabranjuje potrebe, za fizioloöke oketanje ledapremanjoj,prilikom obavljanja ne zemije(gdjeta zabrana postoji). razliku od ostalihdijelova 16 ^ Ovoghadisa ncna u N*rinom S2,,,,, ali mozdrscn rlaz\\ Srn.it n tubra. \ LhmÜ m! i prenosilxcr ie rurentiaanlbn Hibbrn 84, tüodd, döron lvfßftütu)e \ (.a/5), Lanac snrnx rutcntianid(1027). " ErHracrejc mjesto Mckki, x u osnovl tojc ndi brezulFk, nx^inoje trkojdjc tu bio u ri Biljcti mu Ibn Hibbm (3108) LanacPrenosihc jc Tinnizi (3921), sa Ahnred(a/305), rutentianiü(1025) xutcntiain.IbnHibbin g! snrxtrr i)4 ffi###^"."**x[r*l'll^"^*H# Isprar,nije mi5ljenjeo ovome je da nema razlike izmedu obavljanja fizoloikepoüebeu prirodi ili objektu(toaletu).postoii preko deset dokazakoji ro powtduju,ali ih neiemo spominjatijer suspomenuti drugom mjestu,a onaj ko pravi razliku izmedu na obavljanja fizioloike potrebeu prirodi i objektu nema tako jake dokaze. Osim toga,oni su kontradiktornikod odredivanja veliöine (obima) prirodei objekta, ovonije prilika da iznosimoargumente a obje stane. Njenaspecifiönost i to da je Mesdzidul-haram je prva dZamijana Zemlji, kao 6to sebiljeZiu obaSahiba Ebu Zerra,r.a., od daje rekao: .r*,:ir, t;.,lr;!j :Ju "Pitao ,Lv3;;l' :i,J t(iz,S,j-ü,1\rk^{r ,jLi i:Ji"i,t?1 sc\ 3 J--: JjI ; ;- j * erJ-;r j.,-r JL sam A1lal-rova Poslanika, s.a.vs.,o prvoj sagradenoj_dZamiji Zemlji, pa mi je rekao:'MesdZidul-haram.,Ä na koja ondal', upitaosam.'Kuds', je.'Koliki je wemenski odgovorio razmak " izmedu njihove gadnjel',upitro"am.'Cetrdeset godina. Oraj hadisje zbunionekekoji ne znajuita senjime Zelireti. "Poznato Oni kaZu: je da je Sulejmanibn Dar,rd bio taj koji je sagradio Kuds,a izmedu njegai lbrahima bilo je viie od hiljadu godina. Ovo ukazujena njihovo neznanje Sulejman naime, jer je, bio samoobnoviteljKudsa,a ne njegovosnivaö. Njegov osnir,aö je bioJakubibn Ishak,nekaje na njih dvojicui njihove porodice Allahovmir i blagoslov, to u spomenutom i wcmenskomrazmaku nakon Ibrahimove gradnjeKabe. Medu stvarima koje ukazujuna odabranost Mekke je i to da je UzviieniAllah za nju rekaodaje onaUmmul-kura(Majka naselja).Sr,z naselja slijedei iz nje su nastala. nju Ona je osnova naselja i zatou tim naseljima njoj ne moZeniita biti rarmo. Ona je kao i 1'Hodis bnjezi Bohari(6/290291) w#####, llllHll*P,H{t^H### reKao za koju Je Vjeroqes k' Fatiha u BoZijim objavama, koju je Vjerovjesnik, s'a'v's,rekao i daje Ummul-"Kur'an1o, njoj u BoZijim knjigama (objavama)nema niita ravno. Njena odlika je i to da nije dozvoljenulazaku nju bez ihrama, osim onima koji imaju stalnu Potrebu za ulaskom' Ovu odliku nema nijedno drugo mjesto.Ovaj stav ljudi su prenijeli od Äbdulod laha ibn Abba.a,r.a.Pr"nor" .", r" slabimlancemPrenosilaca, s'a'vs : Poslaniku, Ibn Abbasarijeü koje on pripisuje ' i .. .st . ir": r; . , . , . ;'t';1, !:i<. -FrJ-+ ) w' "Neka niko ne ulazi u Mekku bez iltama (a da nije u thrau mima), stanovao njoj ili van nje."Ovo predanjebiljeä Ebu Ahmed ibn Ertah i ibn Adijj, ali u lancu prenosilacaima.El-H:adä:däadi: a prije ojega, oni su slabiprenosioci' drugi prenosilac (ovog negiranje Islamskipravnicio oromeimaju tri mi6ljenja: propisa), njegoro potwdivanje i pravljenje razlike izmedu onog ko je unutar mikata i onoga ko je var njega' Onaj ko je ran njega -moäe ga pro6i samou ifuamima, a onaj ko je unutar mikata njegov o",^ä 1" kao tretman stanovnita Mekke Ovo je miiljenje Ebu Hanife, a prva dra midljenja pripadaju Safiji i Ahmedu' pomiMedu odlike Harema spadai to da seu njemu kaZnjava saona önienieqriieha,makarse(grijeh)i ne uradio Uzviieni kaäer &o + :; *r1 -'; ',,"üi ji,ül 'da"i;tnj, ir;l"r onome u njemubilo ka&ao nesnosnukhusi (El-H^didz' 25)' dai;-o ,ä;tll ,ii ;* ,,rirl (3q5)u poghvljuo nimdu Pod 'ßlo@m: Obavcao't ttn, * -Ko krrnrä ' u nimazu,od Ebu Hmjre, iä, da i' Vjerovj*nik sävs " rekno: ü.eniaFarihe To je Ponoqo'Ji "amlz . ne p'oue,U-mul Kur'u (Firiha) raj nanaz mu F nePorPun o (312a) Nesri(2/139)u poglsvljü tumai .üt,. Druci iadis biliereAhmed(s/l I4).Timizi aita ki n Paaautaj' i KÜha Q't(nzn'ni kd'n :eniuriiJ Udi+'o;:"Mi, no ti abJtuiti dr je-Alho''oJa ,l i;.hi,i"."." p*i^, * "d Ebu Hüejrc' a on od ubeF ibn Kab' Ummul-Kuianr obFvionr u Teqaru ni u lndziiu nismpoPur ",r..'.."."i, -r,".,'Al"r' "le "ona je " *a"^ alta k;ji se Ponavljaju AIah je r€kao (u hadisi lodsÜi)r lr,,tr'0, i "*;" r^ia' u-" i uog{roba i Mom robupripadaooo 'to trat "" Lmrc Pterosilaca i.;"rr.". je a*entüan i tbn Hibban ga smatn aute'tiinim (1714) *)6 tcä6[üe t i ,! { , . | , L. Lrri .r i L L r r , . . L r r : , LL r r L r . r j r l : . r . , : r : , r r : r L r . .L lri. l r r; . r L r r L : , ' , L l rn ; i i r , , r , , r i1 n i . r r l i l , l i , i L r L ,l r . l , r : 1 . i j , l , , : l r ' . , i i f - , : r L . r jc , .r , l , : l o i t , z , Ll t i i h r . \ , r , , i z , r : r . r l o l , ) i . . r j r l , ) .r , r ' r : l L L , l r l : r . r r r , , , . . rj rjr i i , i l i l - ( , , f , l i r l r ) r i \ l l . L : r l r r n r I r L r , : r r L \ l., . r s , , rr l u r l r i j i tL,r'o r r , r l i o l r i i r p . r r n ; j irr i l c i r n r ! o n . r r r c i : o r rJ r i l " r n r n j . s t r . S i , r s . L . , , ' r u ; o : r z , L : r j c ,l r l c f l i . l L L ' , 1 I ( 1 . r . r iL n j . 3 , , rr l , l r u r r . r . rr a . l r ri l . [ i \ ] t i 1 h . r , , i r a r i , irq . r n r I , o ' l u i r . r , r n j t J r l r i l , r , r l r r l , r l r r c L r r i . - h l : t i n t . lL O l r 1 L::j e : r : : j t , , . r. 1 , , r r l j c , , l i . i ' L l r . . i r f . r ] i l , r : l l rJ j . l , r . , L \ l l , L l rr : , : i r ,!jlit,irtt l l r o ! t r q , rr , r s j r L z r i : r r i o i r l i i t : r i , r , l , r l L , r r z l , r , r , ' r c i L r . i : , 1 r ) l f ! 1 .r l i L i l , ) : o l c n t i r r t r , : r :. r r : l r , rl r . r i . r r i i r 1 , , , r r \ i i t l n , r . r r ! r nr r iif irl:üi. j l r l , i t , : l r r o s c 1 . r 1 i h o , . r r , l r n ; r g r r : i . i j r n o .r , r c r r ,I r . r r i L . r r o . i o l i l , r l r : z l i L L b , l ip r L r : l n i r n r L i r ' . \ r y . 1 n , i)r : r ( \ ' i r ( . i L h r : , rZ , L l i L r l , l i c r i I L L r t q L , l : r i g rr ' , r 1 j c \ fl 5 i . L j r s r , , . o ] , r r r L l i t c , , n . i , , r , , , l i i o n . n pLij,riL:llirr.: r Jomrr inorrr.rLrl,rlLriifr..,rlL,rznc r,rorc :t r rilr.L. srrL:r. r rrr n c l , r i l r l t n o 'iL io r i : i : , r r : . i , :r r r . r s r c n r L1 , , r r , r j s t t ( r is l l s t i L L z i r . riL . p L r : r I r l r nl L j i. r l : , : . t i n : e - . u r l 1 r. r . L rt . . l . r \ ' i ,Irr h r : | , L i j L L b .iLs l l L l i rrr0 , i ) ,r . l , r t l i i l jrL r , l s k iz r L J o r r i l , r , : r 'r.r1 i. l r , , r , , l1 r i i r L L ti . L L i ; r r [ r . i. i r i I t t | t ) ! t ) i t ) j t , t) t i r i z . t l r , . . ! j : t . , t ; r ' ! 1 t i : r , i | . 27 :: ".H # # # Wwww##^.plgJlL't?'lglll p S v eo v o j e t . r j r r n j c g o r o q r i p i ' : v r n i rU z v i ' e n o mi S I e v J j c (EI HÄÄz' l n o m r r r i l e , i n r , r : S - - t i t J . s d l o i ' : , r i a vl at;n n M a i 26). Ovo direktno pripisivrnje prouzrokovtlo ioj je svetost,ugled l ljubav, kao ito je Alhhovo pripisivanie Njcgovog robe i poslanikr Scbi, prouzrokovtlo to isto. Na isti nedin jc i Njegovo pripisivanje Njcgovih robova,vjcrnika Scbi, njima priskrbilo ugied, liubav i dostojanswo.Svc ito je Uzviieni Gospoder Sebi Pripisao ima nad ostalim (sn'orenjimt) prcdnost ikuaktelistike kojc zehtijevaju tu odabranosti odlikovanost,zatim mu Allah tim priPisivxnjem Pod'lri dodatni kr.:rlitet,odrbranost i ugled kojc nije posjedovaopriie Pripisivenja.U nz-umiievenieovog znlöenja (tajne) nije upuicn onaj ko bi6e i stvari, vrcmcna i mjesta' i nTdi da nijcdne swar izjedneö:rva nema pred[ost ned drugon, nego da je to neopravdano(nctrrguOvo miiljenjc sePobija sa Prcko öetrdcsct mcntovano) vrednovanie. dokaze koji su spomenuti na drlrgom mjesnr.Dovolino je da se ovo Shodno nilljenjc samo predstavipe da sevidi njegovaneispravnost. tome, bita poslanikasu (potpuno ista) kao biia njihovih neprijatclja, a njihova prcdnost nad njirna niic vezannza kv', itet (odabranost) njihovil-rbi6a zbog osobinl i vrlin:r kojih lcma kod drrrgih lsto ttko jc i sx mjcstimir, sve su ista i nijcdno micsto nema prednost nld drugim, ncgo se ona vrednuju prema dobrin, djelima koja se dese na njima, i n(rma prcdnosti mjesto gdje je IGbe, niti MesdZidulheram,Mina, Arefat nad bilo kojim drugim dijelom zemljc' nego sc prcdnost daje na osnovu drugih, vanjskih stvxri kojc nisu vezeneza zcmlju, niti zt stalno njihovo svojstvo Uzviicni i Slavljeni Allth je odgovorio na ovo Pogreino miiljenje uzvilenim rijeiima: ti Ljeravn Iada njind dokazdolazi,oni gaxore'Mi tzeielno sz'edo| se i nanta ne da neito sliina onottteito je Allahavint ?osldnicilin do o."' "A L r z i i r , ' r\ il l , r l r i r r , , , i - , , r . .L/ l. il rr :' , f i . . , . ' j ' , . , . , , \ . i , r : ; r , ' r r ; r , , r . r J r r i l i l 1 : . r : r LL r .1 . 1 , , 1 , : ' tr.r : ; rs r , L L so r r ' o l ' . Li r r ' : :J , , , h l . r ' , L 'rl:i rr , l r . r r r f o J l b r n r i . rn , r s i\ i r ' t , l . 1 , o ' i . r . r r, , .r r r q , ,, r r r , i r :r . L \ l g i7 : r u r r l l r r i s L : . L , , r L : 1 L r r ,n-i r o ' , , n r o r : i r r r i r ' : r r , r J l , , r l 1 . L 1 ,rt l h , r l l i ' r , ; n r i r , . l t : r .rrr , l ) r . L L 1 , i L . . L i ' L , r t t t r i : lr :. rr :l r ,r il t. , r , , :tr rI , L:. , ,I r, I ,L ., j , \ , , n , r r , I r 1 , i , , i i n n , , , l c , r r , , ' .I .' r l r . L [ , , . . , 1r ' , i , , ] , r r .|: . , ri ' r r ' . o r , : n I : r i . :, r . r i , . r r , , , , , : t , i , , : .; , , , , , , , , ' t 7 , , , , . , : : ; : t r . , ,t , , t . . i , , ' i r - . , r , , i . r i j r \ , : 1 . i. t a i : , t : . i : l 1 . , . r l / : , ,l . iliti'i :!t: l r r l ) , r [ L r ( ) , r n , r ] l , , r i lr,r r : l i , r n r L L. r l r r , : l l , r ; ,r L\ i . : ' , . i , r r l ' l , r q , , . :1 l , i r : i r r r . r . : r r : q : r ( ) n i , ' r l - jl iL , , i r , r1r , 1 , r , , r , ,r:L L . , , l l t : r-.. r r r . r ,'r, r r i r r r r : , ' , \ , h , , i r \ l r L r Lr . r i r r , r 1 : L LiilL - r , : k , ,1 , , , , i , r s : L r \ t .,rr r . , , r LlL r 1 r r , r 1 L , , r r i r r r l1 r . l ' : r 1 , r r r L i , r I , L , l , r , , r i r ; r , , r I i L L z J i r , , : r l t L L L , r ' r i ,L' , r r :: L i, .: r : r 1 ir 1 \:, r I - \ - . , , , r ' r n i , r , . . r 1,i . L r l j i L r , L:.r ' s i , r r , , ' , , 1 , r .[ , , ] . r ' r r , , , i r . r , : rrL , r l . i . , r r l r : ' .n j i l . . . r \ 1 l , L l r i l j r r , , J , r l ' r1 , , , 1 r . ' 1 r l i , : r : r \ : , r l L r l ' , r ' r : lr i : l ) r : L r , L L r , j . i L l . ' t . , , " r . r 1 , ,i i r r r , r L r ' , r LrL- r r h , r : r r . L , L r i l , . ' , r ' , iL o ., r | \ i r . r , , r . r | . : r ! l j : L I r ' , j . \ j r . r r , r , , , r . , l , ,i r - : i / r , , , r ( j !l r ., { _.:,.-, -. (,- -., i :.rr, ii.hrl:olrl,r'LrLrr.,,'lr,,rr,,-rrr:,lrrj.,l,ri,:'rr,.r,,rrr.rl,;r',rlL r l ir' : , r l . r rh i l ' r l , : .r r ti . . L r, , . t , r l i i ,r rr I L . r r L r r l . , ; . rl . i t : r LL - r i l l rr : L ( r ' r r , ' r , l u r . n r : ' r i i . r , , j ' , s rr l , , l i , L : r r . - r r l, .r l , r r l j i . , l " j . h i . ' L \ l l . L l r , , r , , g o I ) r . L L L r i h , L . . . . Li .Jr..:rr.r i , : r o f , i i i r r r . L r i , r l i l rl l r : , i i ,r , l , i j r ' : , r , , 1 r r , , ; L l r h , r l u r i i r r r . r i L,L r , 1l : ' . r q i r r r , r ' , L:r' r . r ; , r' l . L , i L , , I : , ' I r r , ' ' r i I . , r i , s r L : , , , ' \ L . ur : : l l r o l .li,rl r ' r , . L L r r r , , j ' r r , r , , 1L ' t r r , L l , L r , , ' r L r r l i r r r L . ( ) r . : i i , i i , r . , 1 , 1 : r r r r t . r . : r , i r , l L L ' , r . 1 1 , ,,1 L ' r , r r . : r r : : L lS t l i l . r r r ,l . | , ilii'.1.r:li,:rr ' r :, j . i r i . r l r ,. r ' i l r1 , r , ,L r , 1 , i , rs i L . r r , r l r r , ' : : t r : L i r i r j l r 'r ; l i l r , , r L L . l r r , r r , , ' : 1, w####ä^llJll*l[llilTlll..'H### jer u suitini (stvarnosti), razliöitcstvnrimogu imati nestozajedni ososc iko u opioj stvari,a razlikovati u svojimliönim (posebnim) i urin' miris miska A.llah nikako nije izjednaöio binama.UzviSeni niti vodu i vatru. Oöita razlika izmedu öasnihmjesta i njihovih punoje jasnijaod i suprotoosti, vclikih ljudi i njihovih neprijatelja' biöaje biöa i firraonovog a.s., te velike razlike.Izmedu Musaovog, razlikaveöanego izmedu miskai urina lsto tako, razlika izmcdu je, punojasnijaod te raz'likePa Kabei kuöcnekogr4adara takoder, u kako da se ta dvi prostoraizjcdnaöe suitini i vrijednostipored zika i dovakoji setu deiavaju?! ibadeta, i Nijc nam cilj detaljnoizlagati odgovorna ovo odbaöeno prae jadno miiljenjc, negoga samoielimo predstaviti, mzboriti, vedni i p'ametni6e presuditi.A1lah i Njegovi robovi ne pridaju stvarimaUzviicni A.llahodabireneito, dajemu vainost nevaZnim koia zahtijera prednosti favorizujega samozbog odlikc (znaöaja) Da, i nj"go,,oodabi.u,tje favoriziranje. Oo je taj koji dajetu odliku nakon zatim gaje odabrao On i pr. llfllHly,Hll-H### ###,'."T"f, , , .. .::....:, . + . r u L - \ o [ - ! r r . ' ) / 1, , " _ = a , , __ i : ; i r t r ,;J-",;,;,t:,,1.', ALLAI'IUMME ENTE KESEVI'DNIHAZEL-KAMI SA (E\IIRRIDAE E\'IL-AMAMETE) ES-ELUKE HAJREHU \,8 HAJRE MA SUNIA LEHU \,D EUZU BIKE MiN SER. RIHI VE SERRIMA SIINIA LEHU, Oblaöio strane. bi koiuliu,poöinjao od desnc Kadabi obl.röio je rekla: MuslimbiljeZiod Aiie, ra., da jc i odjeöu crnedlake. od "Allahov ogrtaö a s.a.v.s uaao, na sebi imaor'rrncni Poslanik, ie , je protkancrnom dlakom.""" "Pitali Katadeda ie rekao: IJ dvaSahihase navodipredanje 'Kojaje odieiabila najdraZa s.a Poslaniku, vs ?'On r.a.: smo Enesa, namje rekao:,Ogrtaö(emensH)."'u je \töina njihoveodjcöe tkanau Jemenu,jerim je Jemenbio blizu. Nekada su oblaöili i odje6uiz Samai1i Egipta, kao kibaru je koju su,od hna, tkali Kopti, u Egiptu. Kod Nesaija zabiljeZeno s.a.vs, vuneni predanjcda je Aiia, ra., napravilaVjeroviesniku, jc ogrtaö.On gaje obukaoi kadaseoznojiou njemu,osietio miris 'v'une, gaje odbacio u jerje voJio lijep miris."' Kod Ebu Davuda, pa "Vidio r'a hldis od Ibn Abbasa, , da je rekao: |unerutje zabiljei'en sam Allahovog Poslanika,s.a.vs.,obudenogu nailjepiu hullu (haljinu,ogrtaö).""'' 1r0 (2E11), Dr{d ('1032)' Obu Lhdis t iljctc Xltrslim(2081),Tiflnizi rl Fhdisbi\czcBuhüi (10/231),llibulbüudvd hibd vcllemlcti, Musiim (2081),Tirtrrizi Al)mcd (3/131,181,2s1,291) Bibn lebsilhibre, (178s),Ebu Diwd (1060), Nesti (8/203), osLobonr Hrnz tr Ädr h7c dxje Encsodsovorio lrtanic Kitrde, !i tikoje ovo Preddnjc denoKrtxdinogtcdlisr' kod 1r' lhdis nismonaili u N*iljcvom &,r,r kio fuoPisac ilije hrdh zabiÜcZen nxvodi' (6/132,1+1,219,2'19) od Krtidc, r on od Nlutrrcin a on od ^hncdi Elu D.vudr (107.1), vFrcdGro.Jxn Ai!e,rr. Lan^cpßnosiixcxje (a/182)! s rom ocjenom '{r Biljeä Ebu D.rard('1037) lhkin kxzedajc hrdisvje'odosto.i'n * dazei Ez Zehebi. .*116 -ry** ::::-ai:!-r., ' . \ : r " , ; r . r r r , r r , r l : : r ' t L l r r i L , , , l l l , L Ll l i r r . . r . r d r i c : . 1 i , : , , :\ . r , l i r ,s , , : r \ l l . L | , , r , , ql l , ' 1 , r n i L , r , r ' s , , 1 , r I l , , i r z , r , , h L L r l . r L . , r h r r i rL r r ] r . r , ' L l r r :rr,r1 r r . r i r . l \ , , 1T r l c n i n r , , ! : t . r i c r r . , ' r ,,! srnutr',r k,rli rrr.r :rt'lrrr fr Ll L l,(i .fi)i. lsl i lliLri,Ll r srL r:r:l irr on.rl o g L ' r . r i t rOrn r r i l i . s : l l , r t r ',ri i j t , r 1 r l , r iL i . ] c , i r ' , l r r l r r o, r r ' c r r i .t r i r lr \crri'il,,.r r r r l r L r , i i J , r l r : J l L r l r , r l r ' t l i f i , r l r L i r r o l , , ' l r , r l t n i . r r, r ro m l l l l c l i i tr l \t lig.lir lt. nrr,,(1i. r \ j c { r , r t 1 1 . L Lj :rI b : , r ' , J : t . , 1 : , ' r ' , 1 : ' , . , , , r L , L L r : ] . r , .. L l r r : n i , ' r Ir j r.r , r r r L r i , r , i r : . , , 1 . i . ' , L i r I l i s t o r r . : r r , r, , r i 1 r 1 . r j : i r l , j c t l , r j r : L r . l , . i L L I l l r l c l c . \ l l , r r J , r r r ' , , l i or, , l L : L rrlr r : r . . l , L1 , , , 1 : r ' .''rr, , 1 r r L , r ' l r . : r . : i r r r r c ; r l, L : r rr: , . . r, l L r r j , 1 1 L L l ,i , l' nrl '.l L L , , 1 . r ' i r r , , ' r . l i , rr' ,o r : i h " o i i r p o l l . h , ' L: n 1 l s r l i r r r r i l L r . i l r , ' r r t r r r n t ; e I r . r i i o l l , , : rl r L r r o r r l ' r ' i p . r i . r < L : f r rn r r i . i , : r h : L l l c , , l r , , l L , srLrir : , , 1 i z , r r rrl Lrr , i l s r , : r r L , l , JriLitl:rLr' r , i l o n p r l . L i r r r : . 1 .l r , l , r , L J , r : r r ,- i : r r 1 , : r 1r, r ; ' i L L 1 , ! r I LlL r r r l i l , r L l i . i I r .rj r , l | i t L L ,irr . n i . l . s . r r . r . sZ h , r r rr o r tr i , . 1 , : , 1 . r r , r. ,L L l . r r . 1 . . r , r : z b r ,; r L .. l ' l.: n L i s L iL : , L r r r , rL r,rr i r 1 , r i t : r j L .L i . : f , , . i , r r r i 1 r ' l r i r r , ,r i j t . L L r .L LL s O , l l l , n ( ) , r . , L ' r : , , r , , , i . i , l , Lj . . \ i 1 , , 1 , , ,lr' r , : l : L , r i 1 '. ., r . r . . , , , ,' 1 , ,'r: 1 , , rr, , . .r : sl.rrr'. \llrlr ,'. rrr 1.,ij,r lchro: Onlr,r I.,r,,l,1,rir 1 n t L s l i r r nJrr r n Lrrr , , L l : r l L r tr: , L l j r ' r o : lr,ro r r i T t r i ' . 1 .L r n J , r ' , ri t l o r i t i i ,, ' l ) , L l : l , . ' r , 1 1 i , i h . r z r ' .c t L , Li , , r l , h : r h , , ; i . r o j i r t r , , 1 1 i : , r . rLlrri r lt , r ' . L r j r rL t i o , l r r . . p r 1 , . 7 .r z r , , - i t i n r i l , o : r l r n i n ' L L r . l l , r : r rr r Lr , : L r r l c n : , r , ,i r : L r f 1 1 i r . ,r, t), , r r , .l l , n i T r l ,r l j L r J L , , 1 ' L q , L \ 1 l , r 1lr, . r r r ' . r r , r i r r r . ,r h L i , : . : r , 1 . r L l , r : t , r . ' t , r , L ; r r i r ,i, ; r r r r . r , r : ir | , r l r ro L l i L i u1 . L L r t , :r rr r r L L i ,LI.rliLr I s c 1 ' u i cp o z . ] r , r 1 lri r r l r o l , " i i . t r L h , i,r , , i r ' r r : | l h , l , t t l r L . 117:: txttYrx t\Yrxt(rvrxt\Yr)s ;u ;';1 irJ.l.{+ 'I "Istinu je rekaoUzviScni Allai: nekaznateda subogatstva (El-Er,fa] 28). Vidio sam our dvovaia i djecavala samoislzuienjd nisamse mogaosuzdrZati, jicu kako posröuu svojimkoSuljicama, pa sam prekinuosvojgovori ponio ih.":'" Jednomje doiao Sulejk Poslanik, s.a Gatafani,dokje Poslanik, v s , drZaohutbu,Paje sjeo. "Ustani,Sulejku,i klanjaj dva tekatai nemoj mu s.a.vs., je rekao: "Kada nekood vasdode duljiti s njima."Potomje rekaosaminbcra: na dZumu,dok imam drZi hutbu,nekaklanjadva rekatai [eka ne dulji s njima.D" NekedaJ e katio hutbu, a nekadaduljio, shodnopotrcbama od ' lr Vjerovrtno zlbiljezcno lrLlarar;,, Dawda U t!ru', (1096) zabiljezcno je u Ebu F s Aühovog Poslaniki, a \ß, kao Hik;" ib" H;'.. Kullij"'"Öti!!o srm kro iz$lanik kod od ili od se.lmi se.lmcrice, dcveti deveteodce, sno ulli kod njegri rcklir'AlhhovPoslxniie' Px ilije pl,xmoli Alhhr zr ms dr namdr doblo'On mmje narcdio' dolLismoti u posjetü, .Ildrje bilobliskodogrdanjc Ostili smou Medinincko ncno hunni nmdio di mm izn*u s smo dtumi si All$ovim Poshnikom' a vs, oo jc trstN da govon vriiede i Drisuswovili a s pr;e zihvxlioAlLdhu, m o riicdi,ali prijrtnih i bLrgoslovljenih' cionjcn na itrp lli lLrk' ali ono 'to vamje nilcdeno, uhditisvc neeeft ."a^le rer.".,,Lpai, *ecte moti Podniicti,ni je r * a'ait" i oa'1" ,"."'l-"""c Prenosilicr dobar, dobrimgiF trijcnio i Hifiz u ?i#t' biljeziEbu Dsld (l1at n'vode'idaie T4 hidn loM;uF ihadis Be;rM ibn Azibr kojeg Vl*o'i^"'tr...,:'..dod-nluk.ntB-irim.P1j'ongo\onuolo-r'nnin;8"Hrli/h'e: 8 r i l ' . . J . T " b " n n i q . . - " o d ' d d , o i n | / r ' \ j ' r o d or o j n x n - s m r r r l b a S P l r ' N r F t u Ebu Sejhu '4htd(h t'bii ltss,1s6)' ! \^nc! temuic i hadisod Ibn Zubcjr. kojcsbnjeze rliie hdis dobü kaopotvrdx p.n.'it"."1. ll" I-ul'.;., ^.nje slxb, ' a6H is biljczeTirmizi(3776), Mxdza(3600),lindc Ebu Dxwd (1109),Ibn Prcnosihcrjc dobi!,r dobrimFr smirn iTnnizi ' 17Hadisl,iljcze Mudin (875)i (5t)'Tnmizi (510)'Lbu Dawd (111s Buhari(2/316,337), n N, , 1 1 1 6 , 1 r 1 7 )e s r i( 3 / 1 0 3 ) , I bX h d t a ( 1 1 1 2 ) \ t L j L L . i i . O r r u r l . . l : L r i ,i : r , : i i , r r , \ r . r r r . ! r i lr l i rl r i l c l : r i L i 1 ' o : r i r r r i L : r it : , :r ; i n r r i l i . r : r .i r L c . r , l L r z . r J r n i h i r , , 1 L.: 1 . 1 1 . . 1L, L , \ i r 1 ,,./ - ,i r : L r r rl .f L r i i ' r p L s o .o : i o i J r , i . l L r1 c . i r , . . r r.: 1 , r , : t b n L,,r r rl i 1 : l.. r . r z n i r ' irrrrr I I n l : : r r .iL r , jc poJ:tic,Lo sriL.rl,L .\ .\ll Llrlrjhrrli, z:r.1. n,r . ißADITIMA 5A\15 I)OcLAVLIA 0 POSLANTKOYIM s.a.v,s,, o Poslonikovom, obdestu Poglavlje I r L r l l r l . r n r l : . . . r . r-' . . . . L L , : i i , r ' i L r 'r L j r . r ., r l ' , 1 . ' 1)i7 i rr r . : ! i r r 1 n r ."i ',,L i , , i r r r r n , r h , L , r ' r , r r r r . : jr , r uo , , r r , : i : . Lc i ^ l u n l . r r ,r r ' . 1 ' r , l ; i :n ,L r r r . r 7 l, \ e k , r , 1 r r r r jrt r r r l . J L ' s r 1 , i , , , 1 , , r r , l i . r t , r r LILr il i, l r , , ' l l r i l . l l r r r , ' , h i ,: !l i J l i t n l . n c i r L i r , h i i , : : r c i r r c . . r r r . , : L , l , L i r i . f , ) ' : r r r L' L t, lL rlr). . r ' l , L r s l , L r o l ic t t i I i | \ , : 1 r , h : L l t . r ; r ' r . r ' r , . L r . l i r r I ':r i I l r . u r r ,l 'l i ) l r r r r r l . L i . , l i tl , . l l i , , l t i , , r j t l : . , , ; i l t r : r ) i r , ) , r l r r r : L l i r ' r ) ( r r irt r r r l r : r . r L l i j ,i : i L L L , ! e l i jc r,rr,. slrl Lrrrrrrrcr Lrr,r':,. rl, :,r :'t lliorr rr.rno L:r,ii rrjc r rr.ir' I r ri:rr ' lr' ' t ll i h i c L r r i i 1 , , r , , : rL L : r r : l L :lr' r ri i j L L Lk , r i i ' c | r r r i . r i r r Lii r i . r h , l r sL L : l)r';hniL.r r.r'.. . :, r.li,:,,: i t ! L . , t t , t i t . :! r t : . : . i L ) :. I '.... .'i..r.:. .L' ' - r i : L j . , l r , , , j L r r . f r . . -\ 1 . . , 1 . . 1 : i \ , , , ' l : ' . . ' ,i . , . , : : i . - , r . :, r : . r 1,. 'ii!: L . r r, ir .. \l ,:. rt:r.\.-.,1 l t r . r" t , . :. .i :.:,. ': :, I .!. l':..i,:: ., .. .:: . , ' ,.L :,i. , , , r !i .l 1 6 3i : DzlllilJt lEiltfiJ,tiln ,xtlYtFtlvrxtrvfi;|wtF ,nt i?:r,4 :;'4"r1 ;t;3 t$s ;.'u'St'^t "Za abdestjezadtienjedanlejtan koji sez-ove pa Velehan, se ""'Jednom je Poslanik' a vs , prolas s pretjerivanja vodom öuvajte "Ne pretjelujs vodom " i koji seabdcstio rekaomu: zio poredSa'da "A da li se moZepretjeratis vodom?"Poslanik, Sa'dmu je rekao: "Da, makarbio na obali rijeke.""' Vjerodostojna mu s.a.vs., reöe: tako ötoje abdestio s.a.vs., koja govoreda sePoslanik, su predanja po dva,nekada tri Puta'a nekada praopojcdnom,nekadapo organe je nekeorganeprao po dvaputaa nekcpo tri' Nos i ustaje ispiraojednim pregritemvode,nekadasa dva, pa zajedno, bi pola a nekadasatri. Ispiranjeustai nosajeobavljao pregrita uz€o za usta,a drugu polovinu za nos Druköije se i ne vode.Sto se tiöe dva i1i tri pregrita, moie postupatisa pregrStem 'to i tu je moguöei sastaviti rastavitiispiranjcustai nosa,sa.rno je bila da to zajednotiri U dva Sahiba s.a.vs, Praksa Posl"rrikov", od je zabiljeZeno predanje Adullahaibn Zejda,r'a , da je Poslanik, ustai nosvodom kolikoje moZestati ujednu ruku' isapirao s.a.v.s., kojegovori predanje To je radiotri puta."' Ovo je oajvjerodostojnije Nigdjc i nikadasene biljeii da je Poslanik, o iipiranju usia i nosa. vjenos,a daje ta predanje a ispiraor.rsta posebno posebno s.a.ws., a U rodostojno. hadisukoji scbiljeZiodTalhe ibn Musarrefa, kojeg " Vidio sam oca,kaze se: on pr.nosi od svogaoca,a on od svoga ustaod ispiraoja isPiranje kakoodvaja s.a AllahovogPostanika, v.s., a se Ovo predanje biljeZisamosaovim lancemprenosilaca' oosa." je nepoznato daje'lalhin otacbio ashab's' ' r1 Ho,lisbilj.zeTn-izi {57) Ibn xladä (a21)i Ahmed (5/136) U Lancu trenosihcaje i je l lrridze ibn i'luab, zakojegHafi, u ?ztrt , kce daje odba'en da redh 'inio Prenoe'i 'L^Da' '3: U"ai. ti1"z. It" tU.azn (425), Büsirit zead'bt uatLe: Ahmed(2/221)P"nosr Muinri i ]bn Lehi'r' Hdjijj ibn Abdluuah L.crjc slabjd sushbi ' 53H.disbiliezeBuhari(1/2s5,257)Muslnn(235) i "1 Ou'j hi;is bilieziEbu D.wd (13e) U lancuPrenosil{i je Ebu Sulcjm'I onje slab ot- r,,ili",p *Pozn.t Posledijbi%nnju Ka'bdibn Amru hmta' om MunF l,t**.4 rcfavog\ T.bzil', .:ft;"-'i { {.\ ': . r: Irt,.-i, " <.r ;;*:',-ir;; r.{ .,Ljr -..: " J; ii. ;i:, J :-.-_J ILI ElillI.lltlL\1.] .\f{tl lll(llEIitr ^I-1.ÄTltl ,\Ll-r\T (Iislltt'lN Lll.T L Ir\]11)tjl,1 IKBEIIU l'l]-llr\trIDLIT.lLl..\Lll r l r l h L r . | i l l r ) . . \ n n r . . L l l S ( l , S i i . l i b r l ) r ! J i t a - l l f n t r l . r ' l i l s L r i l( 1 1 ] i r f r . r , r , l , . . , 1 l . t L r i . l rfL . : r , * r , r " i r . ' i r , c , \ , D i b t rL r n , . i . . \ , , 7h ) l r ! l L , , il l i l , l f i . i : J , . , f , . : / , l f , i r , l-iir.L'rLirLl |lnril.rrrOviir.rlnll,!,tlitfxrLll-ll,\i,:ü\'u,rl^rilti|r.illrkrfll1 ,,1lll'! I hli' bili./. ,\bfnl I l/5t)l l'lbrl)rLtrl it-ir, limi/il-l1ll ,r,[iril']7 Z!h,t,i u i S L n . I l , n ' , i . 1 : 1 ) , , J 1 n i l:i ,. , 1 , . . r . ! 1 . ,i i n ' : . , , n . , t , n ' r , ir , t r L L r , 7 i, 1 , r ' L l ' L t . k L ' i r ,L , t r , l r . , i , ! , , f r i i S l . t r 1 ] . , : ,^ . . i r L r ) l \ 1 1 . , 1 , 0 l..' i I t r i i l t i . , l i , l r r : , . r r f l r t r . l i . L r : ' r \ r r ' l i ' i t :, L r c . L , / ! r ; . n f. t, , i , , i i r n t r ' i \ , , i. : r . , i L r L , r f , ! : r i f r ' 1 , 1 , . . 1 , l r h l ' i r L ! , : \ r ! r i ' i ' r i L , , ü r i , \ l l L h . i t i f r i . , . . , , [ ] , : , \ L l L l r r n , , l r i : . r : Lf : , , l r r i ü i r ! . . : \ r L , l r ' ! , ' i { . i ! i ( r ' r , l h r . . d | , , ) U . t f l i . 1 r , , r . r L i . : . \ i ! 1 . 1 1 f r , : t r r , i , . / l , , r i . i i L r \ , , , 1 . : L i r . i . ) n J . r l 'Ir . , 'r:.,trr it l,l i l r / r , \ l L : l i t r i r i l l l i l i r r . \ . ü 1 . , r l l l ! , ( r t l r r i f . r i . r ' l i ! ' : l ) i i i ' n t r ) f r . r l r L . rri . , i , , l , . , 1 : l l n . , 1 ,' . \ l l n , r 1 m t ' , r l . f r i l t r ' . : . . 1 . 1 n...l.' i , r , . r i t r . h , , : - \ l l L l l r r N r L . ' 1 . : r , . 1 , ^ r i l x t ' ! , r l , r i ü r . r n , , , 1 . , l L f r Ll r . n , , , r , , : ' L j t . l I L i . n ' \ i l , l , , L f i , t r L i 1 . . . r 'i , * I . r i I i' ii I . . t: I . l l ! l " ' l . t r1 i , ,r r , ,t ! , r , ! r i : a , n i . k r t , ü i i ! l . , \ l l . n r r I ) ' J . u , . l , r . L , i l : i , ' . i , , . i ! ) ,: 'Ziitrilr{r i r r ( r L i . i i . . r r n i r l i x . ,n , r ' t ! n l i , x i r . r l ' \ : . . l i l ' L l r . Jt7+ JtJ|IHtSI?iK'll^H# LAHI KXSIREN ELT{AMDUI-ILLAHi KESIREN VE SUB' HANELLAI-II BUKRETEN \,€ ESILEN SUBHANELLAHI BUKRETEN VE ESILEN SUBHANELLAHI BUKRETEN !T' einBN arr,auurilivrE INNI EUZUBIKE MINESSEJTANIRRADZIMI MIN HEMZIHI \,T' NEFHIHI \'E NEFSIHI. desctputatekbir,deset PutateJbih,deset Nekadajeizgovarao onda istigfara'a putala ilahcillellah,deset deset putaelhamdulillah, "Allahumoj, oprostimi, uputi me,opskrbime' ii d","t p,rt. r"k"o, "Allahu moj, utjeöemTi se od aestitim mc uöini", i joi bi rekao: "'s' puta danu",deset na tjeskobc IGjametskom :, l.i : ..,,, Jn\r 'jL.\ e.\t'jea'),'r J ALLAHUMMEGFIR LI VEHDINI VERZUKNI \€ AFINI ALLAHUMME INNI EUZ-UBIKE MIN DIKILMEKAMI JE\A4EL'KUAMETI' od preneseno njega' Sveovoje vjerodostojno "Slavljennekasi rijeöima: zapoöinjao Prenosiseda je namaz" Tvoje je Tebi n.ka i. .uak" hvalaneka vclicansrveno moi Allahu. -To Tuojashte i nemabogao'im Tebe i imi, uzvi;ena nedostiina od autori öetiri Sunena A\je'$t A[ije Rifaija,a on od Ebu navode a a MutevekkilaNad7,ija, on od Ebu Scida, onje to, najvjerovatnije' 'vrekao a s za bez vezar,jt' Poslanika, a v s , (mursel), sliönoseprejaöi i pouzdar.a nosi i od AiÜe, "' Hadisi koji su prije njegasu svi od predanje Omera,ra , daje po'injao na niji, ali je vjerodostojno uüo' s.avs , mjestui da je naglas ,roain,nu Porlanikovom, o.,ukor, lbn M a (13s6)'Nesri (3/20e)' rs{ Hdis je rjerodstoF!, biljczeg! Ebtr DNd (766), u Ahded (6/1a3),Trbcrani n!.d' (2/62)od Aiie, iL Ibn Nes' i (2/132)' Madir ' s5Hdi' biü.zeAh-e,t (3/50), Tnmizi (2a2) Ebu Dlwd (775)' !a Hudrijr i llnxc Prenos je dobd Tirnizisa bnjet (soa)i Ni o;i prense od Ebu Seidx (770),IbnNhdza(so6)'Düekutni(1/112)'H'lim (1/215)' "a I1ü*,*., tri:), su" l"*rd nr sviprenosioci pouzdini,i hrdisjc vjcrcdostoJan 1178 ^ry** #ät-Xää!ll ;Mi;ä"iF;{:x ;ö,x,,,x,r ZAD[J-I.MIIDx:{*x)i;{y-Lä)i/.S .,,<,.,r7c,r ". * * * *,**.*;i* i drugeljudc podlrirr\'.ro.'lrmm .\hrrrcd ic rchro: Sto .. nrcnr: tiac,j.tpostup.rnr onrlfi re prijekoljcna scdidu,fr rnlic rcli.ro:i\Toir litlklo ncito uliditi iko osin ahrnekili iudrLkil"' Ibn Ilunzir kaTc: flicnjeci sc rrzilezc olL1, u kä seosw6..t* Sto setiöe hadisaIbn Abbasa, kojem senavodi ali i oswtaou namazu,lijevo desno, da seAllahov Poslaniqs.a.vs., senije okretaoda vidi ita muje iza leda,on nije potwden Tirmizi On kaZedaje taj hadisgarib.'s7 ovomeni5tavi5ene dodaje. "Mejmuni mi je priöao da H al kaZe: Je Ebu Abdr.dlahu 'Neki ljudi navode osrT s.a.v.s., tao da predanje sePoslanik, reöeno: je i lice u negirao, tolikoj mjeri da mu u namazu.'Onje to Zestoko promijenilo boju, tijelo mLrzadrhtalo i vidio samga tako ljutog kako 'Zar da seVjerovjesnik, s.a.v.s., nikad prije nisam.Zatim je rekao: ljutnji. Mislim daje izgovorio oajZe5öoj u oketao u namazu?!'Toje 'Ne postojivj erodostojno e predanj tog hadisa i joöj e rekao: i rekao: , 'Od koga se to prenosi?'To od Seidaibn Musejjiba." je Jedanod "Ebu Abdullah je zanemario oraj hadis naiih uöenjakami je rekao: "Taj On slabimlanacPlenosilaca." je rekao: Ebu Seidai proglasio Abdullah ibn Ahmed je hadisprenosineki öovjekod Ebu Seida." "Priöaosamsawojim ocemo hadisuHassana Ibrahima ibn rekao: kojeg on prenosiod Abiulmetik" Kufija da kaic:'Öuo samAJJaa 'Öuo sam Mekhula da prenosihadis od Ebu Umame i da kaZe: 116Ovo biljeä H€jsemi u Maline"zz.oaidu lUSo) s d!^ hnca PrcnosilÄcd'edänje preko j j' a kojes biljeä i Tab€lmi, o trojici- U ton ldcu Prenosilaca Salt Abdulliha ibn Selami, Njesa Ezdi smatn slibim. U PredanjukoF senihzi ! to je zibljezeno u (.ri', ib! Jahjr, i je J,s,z i -E'sl, stoji dr je to S,lt ibn Sibit, ä1i nivod Pogreim.Misli F na Saltaibn Ttifa' Ez-Zehebi u Mtz', i nlvodi ovaj hidis. Ddelorni kazedaje hadis neuskladen T;ndvodi je i nepotvrden.Drugo predanje od Ebu DerdM i njegabiljczi Tiberani u r"t/a ! u la'cu niko oüj hadisnellipisuje je prenosilaca Ata ibn Adäan i on F shb Koliko je 'ana Poznato 337 Abduülhr ibn Seida Ncsai(3/9)Preko Tirmizi (587),Almed(1/275,306)' Hadisbiljeze Lanac d ibn a on od Sewa Zejda, on odI kime,l on odlbn Abbasa. Prcnosilaca ibn Ebi Hhd, je vjercdostojan.Hakim si ocjenjujevjerodostojnim(1/236) a i Ez-Zehebi se slazes njin' mT Ohj hadisjestevjercdostojan, kd bio gdib, i ne dolaziodo nasosim ovim lancemPr€nosilam. Abdulah ibn S€id i Sev! ibn Zejd su pouzdui' Ikime je PrcnosilackoFs je Buhdi vjdodostoFi. pajc tnkohadis uzim$ kaodokaz, 3Fä3,t,'4 '\rjcrorjcsnili. nijc sc olirL: \hiilc: s.'r.v.s.. l'rr| bi ustuorrrrnru':Lz, rrL po'{lcdupir'.Lo nrjcito gdjc ic tro ni lijclo oi dcsro,ncso jc srLri ,\hmcd i frsti 1rrscriidu.Orl ie tir zirnilcli.ro rcl:rro:\ijc tLrrriitrL. jc ziLnijckiLo i frli iLlrLrgi h'.LJis. l'rrihrL,:1is iciic nijcklo lcr rrilc lc r prihv.rtijil slojiur luncr:rrr ni 1'rcrrosihcr ni :rrLhirLlcnr." mrdr lc slcLrllj prihr rr' Drugi: ZrnijcLioje l.urirc prcno.ilrrct, tLjn,.,r .\11'.rh n.rjboljcur.r. to lirLi.rbi prvi hrLdis bio |jcrotLrsLoirrn, hi Lilo l)rcnoacnlc Poslrrrrillr, s.,r.r.s.. bi sc nroslo tLur.rcitir1lL to bi1r-' r1i postLrpkr l,. zbognclit kolisti \crrnc rl nrnrv. l'.ro iro jc I'ih nicg,r'.r.fll,Lr rr llckrorr.Orncrovr i 1)ioruli71eäen reöe: Musnedu.n" "Poslanik, a'vs s ,je izaiaou Kuba Abdullah ibn Omer priöa: a i Doüli su mu ensarije nazvalimu selam, onje bio u da bi klanjao. 'Kako im je Poslanik, a vs', odgovorio' s ,r.-urrl. Ilit^o ,u- Bilala: 'Ovako',pa je Diafer ibn Avn a bio je na namazu?'Onmi reöe: ""o isprio dlan, tako da je dlan bio dolje a gornji dio iake gore a i fadis se nalazir Sunenu Musnedu, Tirmizi ga ocjenjujekao di ga Pozurujed nego sam se niie desilo,neso nc noj unuk zijlhm, a menije bilo nrsko " hdi$ jc vjdodcroFn, a ljercd6tojnim saF Lrnac plenosilaca ea oustio da se ziovolji hidis od Ebu Hürejre' ra ' i"ii"'i. i H"re., ". "1. * shzti Dz Z"hebi No istu t"muje i i x b , l i e ? i s rA h n e d \ 2 / 5 1 1 ) ; h - - c P t c n o s d r ' Je d o b i "o Äld; bilj./" T"m,z r60l). EbuDrdd (el2) Ne'Ji13/1lr'Aimcd(2/18121')ilrnr DrenosihLa iak rTtrm,zikr2e drje dobr' ie M ' , H . d i , b i r i j e M u . r , m( c a o \ e b u D ä w d( e ö 6 )N e , r ( 1 / ö ) , l b n r d t a ( 1 0 1 8 ) , . a,: (3/183)u1!n". preno.ilioF vjsodGtoFn. d r T H J o n b i l i c t e T r r m , r ( J b 7 ) . E b u D i w d ' s 2 5 ) ' N $ r i r J / 5 ' ' " n a cP r e n o s ; l r d F o b r ' ! v F r c d o ' o i ä n v j s o d o c o i n i mr 8 e e l , ' . a t z r ö , 1 t l " l ' t , a ; " ( l o l 7 ) I I ' n r c p e n o s J r ciä smitrai Ibn Hutjme, (888) Tnmizi ara i Ebu Dlwd (927) Lanrc Preiosilacajevjerodostojan Tirmizi (36s), Hdis biljeze sahih hasen kazedajc hädis 4236 €** #F.,t#Lä*,..",.41911'l!13.., rtrliorl Iiod njcgi qllLsi.l.1 iirtr(:tio rjcrodostojrn. lc ':1rrirro .\l'csinilc,oti iz lL.n AbdLLll'Lh llcsud t,L7c: Krdn srLur \'Lzlllenr s..r.r"i.i zrttcllo q'r dt l:l'Lnj'r' i'.ro srnr\rjefovicsniliLr, llcihchi '' gLLr on. OvobiljcTi r ruru seliLnr,on rrri jc kirrrnuo llLrrclrc: Posl'rnih' ,r.1 Sto sc tiic hirili.t IiirLrClrrr,rf-,rn.t L.lL'Lr 'z-l1lli sc nlolc frzLr lio]i iir.rcti s.r.vs., rellr':'()niri koii Lrrr:tllrzrL ic njeri,nckeponovisvoinrrmirz,onjc1rr7lnincistinit \icgrl rrtLro'Li (iet'r i 'l'r D,Lrckr,t',i i li,r').c:l)ririro n,Luic IlbLr l),LlLrd lc llbu plcdrnic lrojc klic' cll jc ior lrrnrrcpoznirr iclt jcr jc liclodostolrro ' l)rcr. l)ixbir I (lrLr3-i ltnrrzu ll, Irrcrrrrsc iirrretio,.r Poshnili je prilihorrtlilrtniro,rr r\ist t 'r''lc s.rr.r.s. jcclnonr l)osl.urik, 'iorriirrrLo bi bi litq,r i hiblc. pl ke.1lL iinio scclTrL''1. bllt izncclLr bi llrL,Lbi Lrstrosl redTrlc orrrr .jcmlioLriorr,r bl shLrplllnogc,,L ' no'lc. lonoro ofroTillL clt prL ' rr'r:s., lihnjrLo, mLrit rioirroicltruL Jcdnon ic l'Lrs1,urili. iti' i ih, l)o.l,rn t l r't . ql ic ,:lolrrrltiti l)o'co diLr ft oncrc u nrLrrrrzu. rrthrr"' s trlo di l,: rrjcqotr.linl prLeIlrslruriliu. l r"s . rrrL ' l ' , L L. r ' \ L i i r ' f r ' f r , r r , r r . ' l i 237:.. ###ä^lt#*l$lP,HJl-H### Klanjaojei na minberui na njemuöinioruku, a kadaje öinio silazioje unatraikc i öinio je, a onda se ponovo Peojao sedZdu, na minber.i3o Klanjao je i naspramzida, pa kada bi doila neka Zivotinja da prode isprednjega,on bi uzmicaosvedok stomakne bi dotakao iza zid, a Zivotinjabi mu pro5la leda."' Jednomje klanjaoi doile su nekedvije sluikinje iz porodice su Abdul-Muttaliba.Poöele setuöi,a on ih je uzeoi razdvojiojednu namaz.a' od druge,ne prekidajuci pokuiaoproöineki momak, je njegaje Jednom klanjaoa ispred je da pa mu je on rukom pokazao sewati i on sewatio. Prolazila da i nekasluükinja onjojje rukom pokazao sewati, alij€ onanastaje: rekao zawsionamaz, s.a.v.s.) vila kudaje poila. Kadaje Poslanik, "S njima je teZe."'' Ovaj hadisnavodiimam Ahmed, a zabiijeäen je iu Sunenu. To u Nekadabi i uzdahnuo namazu. navodiImam Ahmed,a zzbijeLeroje ru Sunenu.n'^ "Ljudi,ovosämüradio a3o ibn Muslim (544)od h Sehla saäa: Hldis bili.ä B"h*i (2/331), u krko bi 'e ugledxli nen" i znrlikrk-rje moi Mmaz {I Hrdis biiezi Ebu Drwd (708)i I'oncPrenosilacrje dobü,i Ibn Huzejne(827)iHakim' njegr'on se (1/25a)bilj;te: "Poslanik, s.a.vs je kllnFo i ovc!F kenula d' lrode isPred , " jc pred dom micao,prem! kibli, svedok lrbuhoD nije dodntikno zid Lbac Prenosilaca "Prciaoje on i neki al' H.dis;reno.i Ebu D.*d (716), ia: Nesai(2/65)od Ibn Abbasa, s momik iz Bcnu Haiina, ispledPoslanikä'i.vs.,jaiü'i na magd@ Sjahalisu i uili kod Poslanik , s.i.vs., i klanjali s njim, a on lije prekidaon.maz Doile su neke dvije sluskinjeiz " Benu AbduL-Mun.libi i u|utile ga za koljena.O! ih je razdvojio,ali lij€ Prekidaonmaz je on nzdvojio Lanac U prcdanjukoF biljezi Ebü DawJ stoji da su F njih dvije tuhe i da ih i , H , d i . b i l j e z t b n M , d z , r 9 4 B tA h m e d ö / 2 o 4o d U m m uS c l e m er ' U l a n o p r c r o r _ r. { ) , " l&r imajedannepoznat r34Hadi; biljcte\esai (3/137,13s), dio kao Ahmcd (2/159,188) snstavni duzeghadis!od "Paje ustaoi na drugomr€katuodio ono ito jc radio i na Prvom'kijm' Abdullahä ib; AmE: u iä N i r u k u . . e d / d a" i c d e n i e ä k n i ! \ e d r d e i e / d J h n u oL r n a (P r e n o ' J a . " v j e r o d o ' ' o j a n ß r ; i"t" --c,lx oi Au, rbn Snba,kod Ahmedaa Suldn kod lbn Hu/eime I jedä1I (3/67) ärugi su luli ouj hadisprije negosu Posenilili Buhari ga Prenosikao komentü 5238 €** rÄDtl't'l,ttnD;rt #ä."n1#I ',r;r 'K;.*F 7r ' ,Fzr ',5irlf x x :( rx ;Ä,'tf ;tX;l )iH,n,r" 'ILrhrLnlc i trzJi:errjc Lr nirrrr,L:'.rL li,Lrr ic Sro sc riic lrLLiisrr: s r.r:s., rlcqo jc govor'", lr'.rtlis ncrll rrih,rlsc ,rsrr,l c ,'J l)Lr.lrLrrillr, tiLj od . to zrhiLjcZio Sci,.lu svom !r'rr,';;rr. lbrr .\bb.r:1, r.rL h.rrrrrlcqrrrc i rijcii. iLliosLr onc t,L,:nc. i i.k,rili.rlrLr*t Lrlrm,rzLr -\11ibrr l|shnlh. s.r.ls., jc 111.rL,ro 'l(oJ s,rmim.Loo,lrcrlcno vrijcne lbsllrrili,r, s.i.r'.s.. EbiT,rlibkrZc: pitrro grL rLkojt s'nn rru dolrzio. l(td.r biL iloito i zrrtchrro tl.r ll.rnjrL, i bih zt,loz'o1Lr,r on bi sc zirli,Lili'.rojl Lih uiro, rLlko nc hi bio nrr 'Olo biljcic NcsrLii -\hnrctl lilrl Lrrlcrrr. or nirmrLzu. bi orl rcllo ,-l,r r \ h m c d rj , :u . r b i l i t l c n , r :I n r r o . r r r r r l i o . l l ) o s l r r r ' . i h r , s l r " s , o . | c L l c t r o l l l r i i c n \ cn o a l ri o t L r c d c n or i j c n r c d r r r j L Li r t l l b i l r J o l l z i o n i c u r u ,r L ,i , o n j c b i v r o n n n l n r . r z , -irs L . r i l i ' Lb r s c . l t i l j c T -ri\ l r r r r c . l ' r L t r r l i o l c i !] on redio i nijc snrLtrLorh se isklilj.r|rrnicr11 rrrl Irrtrrrrrz jc \'',:l:udrL ll.rrriirohos. r rcl:,1,h tr ohuii l',rlo pr closi .ll'cLulsc l,rhibu,\mr. '1)rclrorLriiolc r1.r lilarri.robLncrr.lrrko bi ;c r.tzli ' kolnlo orLiidor.r. nrjcscetLrrlr. L rllii,rrr rLLjlLrr, litLnLrr,lotLr.ic Lriio n,r srl,.LhLr. nilc bilrr tlrr stllrro '-rti hLrnrrt \jcgr)\.r pltLL.rL onrl:L ostrt lo hLruLLt. ic '...r'r dom. NcrnogLricjc ch jc l',r.1,Lnik. 's . sllliLr jrLtlo.rrrlion r Lrkur' oJ Ln. golorLLr: r\ll,LhumL,j.LLI)LrLi ! Lrairli orrih lir)lt 'i ulLrtio, rt'titi poJizrLoghs. l rrjtgovi LJrrhi nrc li'.ro one hojt si z,t:ritio... i trtLrL rh su nlnolrLli ni lo i (hir lo fixli{) ilo sloic snlti, rLrlrrto rrc bodc vcairlrl rrlcqo\r1trrrrrllclL |oT ilo nicg()w)rll trrrrrrctu, sriLviit. d.l tu ziLposr,Lli prehsrr.i,rk sri ljcgori ,Lrh.tbiJcdru orl lilh lt:' i'rL, -l-,Lr ih lliLLlci: ltLh'ro ibn rcknoclirjc to rolir str rr. !i.() in) 1l7c S,LU l l r i i . r i l r r r . \ 1 , ,r . l i i , i : r . \ ! . r l I i : 1 1 1 , l i L L / .r r 1 " i i : , . r \ l ' , i L L L l . lrfL )\ r ' L / i j L 1 r'rr:! \ f . l / L iL r : r ' r " ' i r \ : " l , , i , J \ l i . , . , , 1 . 1 . , f , . ] t r , . 1 1 1 r : ' \Ll ! i , r " i ; i. r , 1 , 1\ , , . , ; , , , r , i - , , J ' r ' , : r r , . , ' " ' l \ l L l r \ n L ' i l i r ' r l,r j,r, tr,,jr.l.L \r,,lr , , t r , / t r , r . . . , , 1 , , : , 1,. . 1 1 , . ., ,t . , r r , ,l f 1 I l r , l f . , ' ' f h l i . l . i L i r / . i . L I ) . N . \ Li , : r ' . 1 b r l l , L ' .1 1r l r . \ | r r i r ' i . l l l . l i : . 1 : J 1 ' rr ' . ] L r 1'i l lr f ' J' L't l l . r r . . .r . i r r l r : . . j r' l ) f L \ . . ! : : ! l l ! r : r r i r ' r " i \ F f i r ' l l r n \ l r Ü 1 t r ' iL i r l _ trIil,. r l i i r r r i L t ü ' l r ' L f " f r ' i " L r L ll..i.1fll!,,lliLLl)Llnf.,,i.ll,l,nrl,,'':llr. , : o j fr . r . l t r t . , L l / Z . l i r b i I L , i , ' l f i r / i L l l . i l r r hri : l l l ' ' 'Oöe,klanjaosi za AllahovimPoslanikom, s'a'vs' samwojem ocu: i Omerom,Osmanom Alijom, ovdjei u Kufi zadnjih Ebu Be-krom' mi pet godina,pa da [i suoni uöili kunut-dovuna sabahu?'On reöe: iSin-ko. ii uued.tta- nova st\,?r.-'1rs biJje2e i antoti Sunena Ovo to Ahmed. Tirmizi kaZeda je hadis hasensahih Darekutni biljeäi od "Svjedoömda samöuolbn Abbasa Seidaibn Dzubejradaje rekao: "'a3' 'Kunut-iora na sabahu novotarüa Bejhekibiljezi od je da kaZe: "Klanjaosam saIbn Omerom sabah' i Ebu MudZliza da je rekao: on nije uöio krrrui. Pituo samga:'Nisam öuo da si uöio kunut?"a 'Ne z.tam d" je to radio iko od ashaba'"'"o on reöe: uöio kunut-dovusvakojutro, i da su s.a.vs., Da je Poslanik, je ashabi aminolali na nju, to bi bilo Plenesenoummetu' kao ito prenesenoda je uöio naglas Kur'an, broj rekata i wijeme uöenja' kada bi rekli daje moguöeda suto zanemarili,onda bi bilo moguöe re6i da su zanemadli i ostale stvari. Na ovaj naöin znamo da nije bila njegorz praksada bismillu uöi naglassvaki dan i sraku noö'.pet p.,tu, ,räujrro, u ottda da vedinaummeta zanemari tu praksu,ili da Kadabi to bilo io oro.r" ,kit "r,o.To je nesto5toje nePrih\'adjivo brojarekata' broja namaza, taöno,onda bi to bilo kao i prenosenje dijeloru redoslijedsastavnih uöenjanaglasi u sebi,broja sedädi, U namaza. Allahaje Podrika. i Ispravnoje reöi da je Poslanit,s a'v's, uöio naglas, u sebi' te da ie ,ltio kun,rt i da ga ji ostavljao, daje njegorouienje u sebi kunuta bilo öeiie i biJämnogoöeiie negonaglas, daje ostavljanje i Uüo je kunut kada bi postojalaoPasnost nego nj.govo uöenje. ,a dt,rge, a ostavljaoje kunut kada nije bilo potrebe biÄ[o tad"a bi ili za njim, i1i kadabi ljudi bili odobodenizarobljeni5tva' kada primili islam oni koje je on u dovi spominjao i doÜlikao pokajnici' 43!Hadis bilj.ä Tiroizi (4021Ib! Mada (1241),AhDed (3/472' 6/394)'ßejhela (2/213)\ lanmprenosihcaF ieroddtoFn. '' H"ai. ri!"a b*r."."i (2/41) i u lencu pr€nosileca Abdülah ibtr MeFde' a on F F a4 su,e' tuka (2/2\3) i l"ac lrenosila@je dobd' PJH*IP,HSHT-H## 3240 q** ä+üxt#xjitx rr rxt!,rFtr xxjxxlö\<äl}ö ZÄDlJ.|.l|lE'AD {! rF tr/r)(tl,x r(r,rjr xrlrx xt ,xtUF ,x ,(\. ,x tr. ,F d!.,i NicqoleliLurLlt raz1og,r, Jove, nr subirhu. uicn.r.ic iz o;'r'enlunog r ln.ll bi ncstrlo tog nzhrgir,nijc bilLrpotrcbczr nionr.1\ilc uiio 'nkirmu.-Ibtt oclilirhali kurllrt \11mo slb.rhrr, nrr rcqo jc Lriioi n'.r o dI i r c s l , r . , r , " i' N I L r s l i n l r Ll c r n , r , . , r .I I r r r L r n\ h n r d b i l i c i i o c l l r , 'Posl.rnik, Ibn Ibb.rsr, r-., liLrnLrt. mjc cla.lcrclieo: s.ir.r'.s., Lrc'io ic sccrlan,r ncprchirlno, porLrc, nr iltirrrliii,,rlii,Lnu. nir iiciji i stb,rhu, riLric onogelioii N1u ltrju sveliog n.urirzir, nirkor ito bi lcliiro:.'\ll11r osr zrhvrljLrjcnrrzadnjcmrclietu.I'rrldini.rojc icrLrur rrrrli plcrrcri , li1,r 13clLr 1ii'1, ZLrkv,rn [-]sriic, ,urinollli sLL lroii sLL i r ori Su1.-jrre, jin." Otr bilic;i i lil,u l),nrrd.' ' njrLli n zl po l|sl,rniliolr, s.r.r-.s., plrl:sr bilrL jc ,LL Lrii liLrnut,-lor-tr ' , 1 : ' , 1 ' . r . .l , : l ' ir\io sirnlorrr srb;rh. Nrriicicc jLL Lrilo nir srbrlru icr ic on bio i it rrLjdui.cq rLr'cnjrr. vczrLrl noarli nru,rz, ncposlcrlno rr poslijczorc i . . . r i | r i 1 , , .. .1 1. . , r . I, i sr'lccloic .'\l1,rh nrclclii l.ljcqovi,iJi melcki i kojr:n prisLrsnrrj,.r grr j sc u dirnrLnoii. T jcdno i drLrgo bi1jc71 tLrnlicnjLt,tjct,r,-:-lrr; j ! Sto i,,.-: "s"/.,' irolit.itt:.,,ri irrr.,,l,i 7r.rrLi.,rr1ir"(ll1-lsrt,7S). sc ibn Ibn FLrdejk.r. prcnosiod r\hLLLrll'Lhr Scid,rlbn koji tiic hrtlisrL u lrbi Scid,rt\lrrlibLrrilr, orr ori srog,rocr. r on otl lil,rr Tlurcjrc ,.le jc rcktr: 'lied,r bi I'osL,rni1i, rLrkue s.l.r'.s., po,ligro glrnLrsr dtLrqos nrc se s,rbt1rr, podigro bi rulie i uiio olLr rlxLL:!\ll.rhu moj. rLpLrti oninrkrjc si uputio,uiini r!rcsil onilnu liolc si acslitill tlainio,Lrvf rni sti rDemcdr onc lrojc si zrititLo.blrrgosloyi oro ito si mi deo i 'l zrititi rre zlir onosrL si odrcdio,icr i plcsudulcii rrcnrr suciiic ito -lirbom. n,r,l ).JijcponiZcnon,Lllroq.L'fl Lrz.titinr uzmci. J,uljcn ' ncllLsi i r1rrstojrur sv.rllc cliciuc. r \ I l l L r . L r )r l ' s l f . r , , J i , 1 , t . \ l h l ! 1 I ' , . l . t r i l . . L . . ! i , , h L , , L it irr . r f . r L r iL L ' iir,rlt.r7..i.rirt.rliir.rlLil L l L . f D t r r . l i t l - 1 t . I n , , i 7 i. 1 0 i 1 . \ . . r l : L r . l ' l l . , , i , . 1 , l l i t 7 1 1 1 i , , l ) . r L , l ( l l l l l . ; \ l r n r J il ) 1 r l L r : , , r f , . r ' i L . . , , 1 , , 1 , t r : l l J.'JIHI['Illl*Jt".H## #^ ALLAHUMMEHDINI FIMEN HEDEJTE\,'E AFINI \'E FIMEN ATEJTE\,tsTEVELLENIFiMEN TE\,'ELLEJTE BARIK LI FIMA A'TAJTEVE KINI SERRI MA KADAJTE INNEKE TAKDI !'E LA JUKDA ALEJKE INNEHU LA TEBAREKTE\'E TEALEJTE. JEZILLU MEN VALEJTE Uistinu bi to bio krajnjejasandokazkada bi ovaj hadisbio vjerodostojan ili dobar, medutim ne moie se ovaj Abdullah uzeti mada Hakim smatranjegov kao neko s kim se moZedokazivati, kadaga on prenosiod Ahmedaibn hadiso kunutuvjerodostojnim, "Priöaonamje od AbdullahaMizenija: Jusufibn Musa, prenoseöi Taöno,postoji Ahmeda ibn Saliha,a on od Ibn Ebi Fudejka...""' i hadis koji je vjerodostojan koji se prenosiod Ebu Huejre, ra : "AJlaha ja samoajbliZi, klas.a.vs., Poslanikovom, meduvama, mi, njanju."A Ebu Hurejreje uöio kunut na zadnjemrekatu sabaha, "Allah öujeonogako Mu zaivaljuje" Molio je nakon ito bi rekao: za vjernikei proklinjaonwjernike."s s.a je Nesumnjivo daje to Poslanik, v.s.,radio a ondaostavio, ali je Ebu Hurejre imao äeljuda ih nauö daje ovajkunut sunneti Ovo je, ujedno,i odgovor s.a da je to bila Poslanikova' ws.,praksa. pokudenouöiti kunut na Kufjanima koji smatrajudaje aPsolutno i prilikom kakvih kiza i nevolja,"u oni kaZudaje to derosabahu, aalHaf,zt Thkribukttci'Abdullah Seidibn Ebi ScidMakburije odbaten ibn aas Muncfck ilejhiod Ebu Hurejre,!r(420) a6 Ovo ic diskutlbilno,AlhneHdlebi,kojije hmcfijskog nezheb4u faräal-Adira bio loze: "Opnvdrnost kunut! Prilikom 'woÜa je ff'jm To je vrijeme kida sukunut uiili nshibi t k o j ,s u, o p ' r k u k o v d , .r o : . i n r i p n q c r r o i PJ i v ' v e i : n e "Mi n€ uiiDi kunut m sablhu, osim ako nije nek! nevolj!, pa Ebu Dzifer Tdhrvi kizc da sru.i,ili nckasmutni4ondanc sPorimo seon u'i Toje rldio i Poslanile kadas€n€volja q)4) .iS&;; u LLbrllrL nrlorrrijr" Oni iroji giriuo, r dl sc Iricgovo Irrrlitil \ . , k r ( ' " ' r . ' x , ' r .X ä X ä t i X .sl,Iä#ätä#s**;.* zÄ0|J.r-|'lriD x i i x ; r 1 1 ' ; Büheinc islrriito orro ito ic r it1io,.r ) lLrgircono ito jc on vi.llo. t'llio i 711.1aitittr dl lc IiLruirc dr ohjc str-ruibudu d,rzrolicnc, iL nr.,gr.r ''L iclio lcii drr jc Pos1,r[ik,s x \'s.. Lrstro i rriiü sc r]iLtio. TtLtlm.ic r uiino serlzdLr lcli zeborrl e -frcce, jcr jc tr Iugir e, moTLl'r, zrl.olLlio 'crLiJc lL iic icLrmir'p r recr 7i1 iL Tlbo!.l\'iL, slo sc rlc rl1{r7c th jc Lriirroposlijc, ito je s\.oist!1) e.\1hh nribolic 2r,,, stclTdc prijc sel'rru.r, i,"r;--tn r0,Jlil ßl{ H..Dit!,IlJJt trt\Yrr ttvtttlvfit\ H### S.A.VS., P0SLANIKA, 0 ZAB0RAW POGIAVIJE UNAMAZU nakon dva rekatajednog Jedne prilike je Poslanik,s.a.v.s., predaoselam, ili od veöernjilrnamaza, podne i1i ikindija-namaza, a zatim je neito govolio,te nakontoga uPotpuntonamaz'Preoao tekbir donose6i i nakonselama govora, selami uöinio dviie sedZde "on' sedädii prilikom dizanjasasedZdi prilikom obavljanja s da Ebu Dawd i Tirmizi prenose je Poslanik' a v s , jedne prilike klanjaos njima,pa je uöino dvije sedide,a zatim je bio-na Tirimizi ga je ocijeniokao onda j. pred^oselam.ae ieSehhudu,'i garib. hasen i {6rBiliezi Buhdi (469/1), kPrePletanF Mesdzidi, Pßrijukod sedtde drugdFi ca Poglavlje: kojespEnosiEbu Huejra' a Zrbdav u nxmizu,u hadisü (;z), s"dz,l",posl.vije: M*]i'Kmio j; PoshniLs ..Ys ,jedan noinih namaza' Podne iki'diju' a ili ili od u koFm s kdq se re i sLam, Üutitoti'ao u nihrab mesdzida s€oslonio na a* rel"t predao z.tiile n"kon b r l oi 7 ! d e N I " . " , . ? . - U i l 'o ' " " ' . ' E ü , B e k r o 1 d ' l i s ur L { r u : r \ d i k i z ' n a e s r o d o d i u'hde Zul jedejn' upits Po lrnila: Poldnne ic'i Il a" i. ".1.- 'r.,,.n Porom "'"'""'.ei "'t,*,on"-aziti.lz:b-r'o'PoJanikPogledlde'noIlÜevoiuPrtr:SI"tokiteZuliedeJni selam' -'Istinu govori, r€koie,'klanjaosi snho dvarekata' I on doklmF Fi dm rekah' Preda i uiini sedzdu' !a khiu *,dones tekbirp' aon"," tiuir, uti'i *azau,aoner rekbi,Podize se donef tekbnI P6dize kod driie o sa BiljczegaTümizi (395), o Namiz' PoglävLjeonode itoje doiLo teiehhudu dvijeschvio o Namz, Poslavlje onomeito sePrenosi seh'i;edzd;, Ebu Dawd (103e), razF o Poglavlje sPodinFnju Nesd (2613)' selamai i u kojimajeteiehhud Predavanj€ scdzde hadis daje hasen a -zino zä sehvi-sedzdu, Tirinizi kazc zi onj r^2""1" * t'r" Ä*";'."ha en ovoghrd$ä krie: navodPnjr Sdib ' r cl-Hrkjm ktP Harr u E/ rer,l,' pocl,jP erib. \4üJirnr' shbim gi otienjuiuel Beih"ki'Ibn i" i" "j*.a^'.j"' r. '"j"'imr Buhrilr ; usPoledbis hadisinr Abä.llB*r i d.. U.i Hi * daje Predlnjc Elisi, zbogrzlike hadisi u lbn Sirinau hldisu Imnni druqihhlfia, od lbn Siiina,Fr ü onomeltoje prensenood xgäsä,#ä trirxtr,txtrlrxxr\rxtr;rKtr,rXt! uADU.r..t,tE'ÄD Iä#ä,,fljä*i5ä;.+. rF,(t.rFth tXir.rFtt rxt! rx tltvtKir', , jc i kl.rlrjiro olii:1ozrlL)or'.rvjvii Jcdnos,l,Lrrr Ibshnih, s.r1.!.s., ll,n Stis.ros,ric l'.rlhtL Ubcjtlullehi de lil.rnjllcdtn rcliirtnirrriLzir. yf.1ti1), rch,rt. On sc.l<,rdu.jc t'Lro, to rekronu: Zrbor'.rvio lr:J,Lr si illunct i onrliric: llLuliurr uilo LrmcsdTid, nrrcciioLlilllLrc1lprorL.'i joi jcrlel rclirrt. ledls nl ocliimlrrr ,\hnrcd. k1'rrj'.ro I s..r.r.s.. 1J'l'ji 3.r-; ilj 'J ; J-<-' '',\ll.rirov Posltni[, s.iL s., llrZer 'lio protitl jcrlno slolo iz v ciobrodjclo koic ic biti udcsctcrostuz.r Kur'enr, to urL se Ltpisujc th jc ieno.Nclielcm cl:L e1ii1'rnrnirn icilro slovo,r'cihrLT-cn le c1i1 it J-ii ! '!ili -:* i--'! i;.l. i jr'llir1l' I i'rrrrilll' i l i l ' L u r r L : r . \ h n r . i n l / ; , ' n , / ; l' l l l r i r . l i L L l i r Ll ll l s l l l i i l i J l ' r l | " ' i r r ' r' n r n i r i' r ' n' r f L n r , g N u . , j i k l | r , l n l r i t : 1 , ( t r : x r . r 'l r ) : h t l i L : 1 ' r x l n " t r I i r L rd r I L I I f r i f i ' r r r ' : \ r ' r 1 r r i i ' t l r r ' r nr i r r i r : I I r n L f ' r g i r \ l i t : ! t.gjNl! Crii.t,!i,)ri la, |:dr rL'i l\i': rn t''rrrnl(r r ( . I l r . m r : l l L r ' l L nir9 i l . i \ ' : j i r / 1 ' L i r r i l l f ' r l j r l i r : \ ' : L i { | r ' r r 1 r n l ) r i l J t r l-lulhtr.t(rsl!].().I:'ir,si'iL.i.lr-futr"'ir'l'rfifir"rr/ii'!rr(rrf:Lirrrr'Irr):lNllL: ' ! r ) 1 r l t r i i r n r r i l i L t rl r i ) ] r ' r i .: l i i ' n l r i L i , J d l l i l r ' Ln i l ( ! r ' , ! r I i l l r r L i ! : 1 .] 'rrr l l L " r l i r r ' ! ] i " l t : i l i r r r " t r Ll ib t (silltl\|[r,ni..ftlriniir:firi]rrr' l ' r l i r i ' Ln i t l i n : i n : l L l n r ' r ' r L ' r r ]l'LJ,]l]1r].ilhn.f.]gh'|.:Ji.n.j!ijli|r'|]lJlL{tliL ü <, in_!:ä 315 ;:. ,i trvrx trYrx trvrx t\Ytx trYrx trvrx t\Yrx trvrtr rBr{rojililH.-Dir!nrJ[ H##*H slovo,Iamslovoi mim slovo.-$l Oni u prilog svom miiljenu navodei to da je Osman ibn Afi'an prouöioKur'an najednom rekatu, da su mnogi iz generate s.a.v.s., mnogouöili Kur'an. cije poslijePoslanika, redi Kur'anauz tcrtil i razmiO ovomejeisprawro dajeuöenje wednije,dokje nagrada vile a brle uöenjeKur'anabroj za Sljanje öanoveöa. Onaj koji uöi Kur'anrazmiiljajuöio njegovomznaöeoju je kao onaj ko za sadaku udjeli neki wijedanbiserili oslobodiroba öijaje wijednostvelika,dokje onaj koji brzo uöi Kur'anbezrazmiili öljanja kao onaj ko udijeli puno sitnognovca, oslobodiodredeni broj robovaöijaje vrijednostmala.U BuharijevomSabibuse pre"PitaosamEnesao uöenjuPoslanika, daje rekao: nosi od Katadeta dugootezao."'r" s.a.ws., mije rekao:'Dugoje, pa "Priöao nam je Ebu Däemre da je rekao Ibn Su'be kaZe: Abbasu:Ja brzo uöim Kur'an,pa ponekadu jednoj noti jednom 'Vi5e ili dra puta prouöimKur'an',na 5to mu je Ibn Abbas rekao: volim da prouöimjednu surunegoda ladim kao Stoti radii, ali ako ti tako postupaa tako hoöei,ondauöi Kur'antako da öujei ono öto i onogaito uöi.."' uöisi da tvoje srcebudesvjcsno "A1kama, je imao lijep glas,uöio je pred koji Ibrahim kaZe: molim te. ZaiIbn Mesudom,a lbn Mesudje rekao:'Uöipolahko, staKur'an trebauöiti lijepo."' "NemojteKur'anuaiti brzo kao ito reciIbn Mesudje rekao: kao ito pokr,zrene datule tujete poezijui nemojteda ajeti ispadaju stanitekod njegovihpoukai iz ispadaju grozdakada se proüese, njima srcasluiatelja nemojteda vam brigabude da ito i stimuliöite 53rPrcnosi Timizi (2eu), Nasndr h !.enje Kur'rna,poglavlje: Predanja nagndi o $ ko prouiijcdno slovoiz Kuldli on g^ smrtrl dobrnnhdisotn, r Hakin ga snxtrr onogr r S vjerodoslojiirn. nji'n s slizeEz Zehcbi, otrjc premrnaien mi.ljenjuvFrodostqü t3{ Bilj.ze Almed u M,",",tu (3/197,198) Vrijcdnost u.eDja Kur'rm, pogla Buhxri(9/89), (2/179), Ibn namazr, poglavlje: Gläspri uicnju Kur'ana; Madza vljc:Ui€njci Ncsai Potctrk (1353),ObNüMje ia,mzr, roshvlje:PEdrnjao u.enjuKur'rnxu no.non namnzu. q** tJto zÄDtr.t-ltlno ä,|öä+x:s/EX 'x'r '"".,*". Il#ä*Yl'#äsä*ll x * R/,"i;r';i;txx 7ir ,r7r.'F7, X*Xxx*x prilczl'rSircsunL. 'ir l(rrdl i:LLjci '\llrLlrklTc: 'l i I /i'li trLkotlcr,li,ric: AL.tLtlhh, r' (Lrotc I Jzriicrri tl Ll'ogd jcr ic tiko J,t rc I ilnLsiirrjLr, rplr/.,',i,LLii ' or1 ili koic todol-.ro ti sc rr,LrcilLriczl'rr kojcg ": odlrlL'ri rrcrrc' ibu fctLrcl)rililic ic lio(L .\L.dLLrrrhrlu Ebi Lcile hrL'7c: 'ierr.L. nri rci':: ''\biLtrr-rrrlrntnc, pt I doksrm uiio surLLIud, uilrrnchl jc, cro I zrr tirllr ucli .LLro lLrdl.J,L rli:o nri .\1l.LllL. rci icst rrricseci r l1il,L."' uiin i loi jc nis,rulu-.n je s.r'r'.s klrLljrlLriir'itr Lrscl'i Lr'io 1 ' Nck,L11.r\rjcLor'lt:nil:. jc Iir 'L st.rj,ro, neli'L'1rrrric' rrchrclrL litr nlglls, ne1lL,1'r rLLrgo nckrLrlt ic ic ,.r l1,urj,ro zldnjcLr dlicl( rloii, in) ic iinio nrLjiciit nckecLl IJ'r no' e poi:ctlom, nellL,l,r nj.ro folo. irrorrr L nl Drtbrolollnin,rnrrzklruriroic i prr noii i po LLLnrL, irrLrLlici r L'i 'c onrLolirtntrle iin'('i r|lL(uc n'.\ frcnl.Lstrrtllirrt lit)jLr PLLnr, i s e d ; , 1;.. r ' . t o n . 1 , ri ic r r r Lrru r j c s c . l / J t b i l r n i T e ' r cIlr r [ L n r \ h r r r c d le i l-bu l)mrrd prcnosccll jc L'lntsibn \trlik rekrLo:l(eLlrr Posle Lrsrnjclitr nnurlz nrL lrrhrrlici, d'r nik,s.rL.r'.s.,lclio Ll,rnll ,1oL'r'rxrrlj,ri bijc prcnlr kibli pr L.irLrnioilritllri tcl:bir (poictui tckLi) rrzrtirrr grLjc sc or'r usmlc iri on.rnro llJeni,robi olircuLrt bip,.r.sriojrh,rlicLL plcrnrrhibli postolc ,11".'" Li '"tl s fir,lnjcnr o|rrlczc olirctrrnjrL '\ltLned'L li trcb'L' jc u rnogu"nostikro' lko D.r prcilrnll od rrzliiitrL iLi cll napri,licr.,,slLrirL!tr btrJ,: u no'iclji, scdhL rrcicrru siiinom' lrr rsr<.rxrr.xrc ixä A\ls. S NACrN KOlr POSLANIK NA l[ DUHA-NAr\,142 KLANIA0 Nisrnr lluh.rrio slomc Sa1,i/'r lrcrrosi clLlc .\ii.r. r"l reL1,L: r it rLLrhr-n,rnlLz. ql tl.rnjrnr"'" 1il,rnl.L vidjclL lLshnll<,s..L.r'.s., rLrL hrrli cl prcnosilrLdisf,lur',rrrili.r Icl71ij.r I Lic t.lfi iluhrLli, trLlo,lcr. rl'.t nri.ie rr,rrtl,rz,.r,rrr t,:Llro ne cltthrr tto srn lbu Omcr,rc li hl'rnj,r jc rcli.Li) nc rLi gr kl,Lnj.r, srLrr piteo clr li qt lilrrnlrOnrcr,pir rrri p,r ' iJ,rlllli ' : cLr ni ldlnjr,'.r g'.r libLrllch, ni \'lcroljcsrtih, ,Lr's , rri'Lr "Niko rrrLnr Iriic prclio rcllro: N,rrociise cLrlc lbn IiL.i 1.cjl.r s i he.lis lojcnr sc qovor d,rje t iclioVjcroricsnili.r. r'r"s , rlrrkLirnjt Lr ositr f Tnnu TI,Lni koil jc rcliLl J,L jc \'lcrrr icsnil; dlrhr n,rm,rz. oplro sc i 1i1t llclikr: rrirrou njcrrtrLLLiLr, niL,l,rn osrirjurrj.r s.r.r'.s. od nirnrrLT log, Ont ninrrli tlrr nilc liclltl.LLr'7.i os.ru rcliirt,L. njrro ' rcrlTrLcrLLLuc i LLpotpLLljrl,ro osirritojc l)osllnih,s..r.v.s., '',1 : r \lrl.r " , \"1 .r. . r, "Pirro nrutz. rL s.rr'r.s,lilerriro dLrhrL cl.r s,rm r\iSu,r.,1.. ii lc Posl.rnili, ' t l r l i . n\ f r r l r a . [ i ] : n . i , i . ! Lr . l . t i r , l ! 1 , D r i r L! . r | L r r : : r . l f u i , , r , , : l r n l i : i ' : r ' , r l . P " l r i l . r ' ' r ' Lr r r : r i r i i i i r r ' n r r r i L r l rt \ . l i r n i . . L , j , . r . t J : r l i L . Lt r r ! , a . . irN . i :i l r . r t , lI i l ' r \ L i l i ; , l l L l , . r i . r l : 1 . \ , , . , L Ln . r r , / . 1 \ , : l . t r l i ! rL ) L L l , . r n / , l ' f i r 1 ''llllrtrliir / r ' l r l l ) , n r r r ' , l i | , . . r n , / . r r , i L n i r ) r L I : r . r i r : r' l ' r r r r \ f , r ' r " r r r : ' r . r / r n . r n r L ' Lf tr li r r : r ' r ' i i N L / . , . 1 . , , ! l r 1 , r 1 . , , . i , , f , r , , 1 i , , , , : , ,, lri i , , f . l : Ll, P . , i ) , l i . l r , , lr r r t t * l r r h r ' ' . r . r' . ' r r i ' i r i n L ' i f r ' $ \ i i r r : r l l r ' i i ' r l l ' l L : 'l l _ r i )ri ' t n r / l \r::r/ f '!irli' l\'r'Lrr r " f f t i i l t , . f , , 1 : n l i . : 1 ' , ' } . , i t ^ i , l , L l , i. . u n L / . l r , u i / i L l i l . l ,) r l , . L , i f r , , i , n L t :r..:r : , , . , rl , f r D r L t r l t r , r t \ . \ 1 , , . , . . , . , . j . r t j l | , r ' . ' : , , a ! . l i i . l l ; . l l r l , s ' . l l r i l i . t L l r 1 r "\ ' r i i n r : r r ' L r ' l " g l r l i ' : ''f i'LLirrri i: i L , f r i . l . , : , ] . , 1 , 1 , . , , , r L : i : / : l l L r l i r , , L i l s . \ f , , v f f r l l i r l. .l L l r l " ' l r ' r l trYtFnYrlrtwfilwrxtr ff{tfiJJtiltt-Dz[|lujt kadabi sertatio s puta.UPitaosamda onaje rekladaje to öiniosamo kratkesure."s' a li je spajao sure, onami je rekladaje sPajao "A1lase U MuslimovomSa,bi,4zrnavodidaje Aiia, ra., rekla: a klanjaoöetirilekataduha-namaza, nekada s.a.v.s.,je hov Poslanik, se i viie.B" U oba Sahiha od Ummu Hani' prenosida je Allahov Mekke klanjao osam rekata, Poslanik,s.a.vs.,na dan osvojenja odnosno, duha-namaz.r'2 navodi da je Enes, ra., rekao: Hakim u svomeMustedreLu "Vidio samPoslanika, Klas.a.vs., na putu klanjaduha-namaz. da je: a njaojc osamrekata, kadajezawiio,rekao -io'2 ;-u j.jj';u-ü.'tx j; i'u-.; .i,j --z ';'r!j;'. .+; ) ir.|lLr.J-4.'lr, idl" ^l_)1dj-r.-1,- :^lv "-'1+vt_11" J* j'' u4 'Klanjaosamnamazu Zeljii strahu, samod svoga Gospopa On z^tr tLo tti stvari. mi je daodvije,a jednu nije.TiaZio sam da:rl' TiaZio sam da da moj ummet ne uniiti gladu,pa mi je to usliSao. ih neprijateljne pobijedi,pa mi je i to usliiao i trazio sam da se "'Hakim ovaj i moj ummct ne podjeli na stranke, to mi nije usliiao nim. vjerodostoj "' hadissmatra "Hadis nam je kaZe: duha-nama;a Hakim u djelu Vrijednost Ebu Bekr el-Fekih,kojemje priöaoBiir ibnJaija, a njemu ispriöao Muhammed ibn Salihel-Dulabi,a njemu Halid ibn Abdullah ibn on prenoseiiod Hilala ibn Jessafa, od Zatana,a on od el-Flusajn, 5'0Biljeze duha-namrzd; Drwd Ebü Pohvalnosd Nrmz putnika, Mu.li- (717), Poghvljc: ('11152), st, Abme'lt Mu,td" (4/171'204, Nesai Po Duha n.mrz; Nm.z, poglavlje: {1292), 218). t"PrenosigrMuslim(719),Namaz lbn duha namaza; MadZa Pohvalnost puhiki, poghvlje: (1381),ObNljMF naftiz!, poghvlje: PredlnFo duhLnadazu. 5" Hadisjelanij€sponinjd. 5'r Bilj"z. Hnkin (1/3r4),lbn Huzejme (1228),Ahmed M,J,e/, (3/146), wiPrcnosioci' i u je nepoznat, Pouzdani, $ aliSaje Hnkim,bezobzira osimEd-Drhhakaibn Abdill.hq koji vjerudGtoinim,is njim scdozioEz Zehebi m to,smntmo .*320 11 ;\llllrrx l),rslirnili l'ltnjrro,:luhil-nirrliLZ. Aiic.r.r.,liojajc rck1.r: lc old'n]c relieo: ',-.i j i-r iilJl ),.1" >:i' -\,1.:.i.rJ!---.j, ''\11.rhu, rli, opr',rsti smihtj nri sc i plinri mojc pohrri.rnjc si lcr iur,r, r\lilostivi i lioli rrrlogo prllr r', ponl 1i on.rjkoii pok:ritr!l 1'r ' r'lj,rluii stotinupLrte. to ibn Al'brs c1 [sarrru, ]rrtnosciiod IlscrLrr Prlieo niLrl jc F)bLr ibn II,r|.,r,on ,rrl Suliirnl, on ocl Orlern Isinir, on od l lus,rjn:r s de ibn Zrlr a, on o.1i\lLrdTehi.ü jc irosl:rnili, r'r 's , kllrrjrroclLrlrrL f . . . . l \ ; r ' \ Inrtnr Ähncd lli-c: l)r iri,ro n:rnr jc l'il.,.r SciJ l\lclh ibrr el H:riin, r| nLr jc prii.to llsmen ibrr ,'\1,.1 trlt1ih cl C)rlcri, .ll ic srnr r\iiLr, .\ii:r bnr Sr'c1 prcnosciiod lJnurLr Zcrrc rchll: \ricllclrL jc tl,Lli,ric: ,l-irrm , irllcl,rlb.l'L r,r.,rl,L kl.rrle rluhr nrn.rz i iLrh '' nikr,s.r.vs., chjc l,l.rnilor iic ocl actri rclitl.L. "Ob.rviicstio nrs ic llbu,\lrrrrcd llcltr hirZc: Il,Lliru, r,tltotlcr. orl cl ibni\ILr.rhLmccl I lcr lczi, prcnLrscii l'lbu I(ilrbc,or orl Flbul rr, ibn r\htlurr,rhnrrrr orr \relld,r, orl I'll.u '\r'tlc,,rn orLLILLsllnr on on ibn l\lLrrrc, orl Illtrc il'n llmcjlL,,r on Ilrrr l)luL'cjre od Anrrrr ibl -\iutiorakoji ne'.rli ilrrmLL .ttc ;'rii ro clr ic r itlio r\1l ro'rt lt rrrtrn.lz' drLhir liliLujr Posl,urikt, s.rL.r:s.,.1t j I i l l i . t r f r . n . 5 i ] , . .i n l r l r , , l : . , , . ü / r . r i : ,r , , t r , ' i ': L rl L '" (),.,1 l , r i l . i r m , , r . , l , i t . r r r ! i , : , r . ( / t . t r rl f . r " r . '"'liL;lrii i r \ l , , L r ( i r . l / a , ' r . ' , i , , I r / , 1 .L L , . r ( ) ' : , I h \ ! ' . L l r r l l L : ri ' r i i r ' i r ' l ' r r ' n l h , , , . r iL L l l i / 7 i 1 , j f , . r . , ' f ] . , i ! , , : , , i , , , 1 : i i ' L L : , , , i : ' r l 'i ! r ' \ i, 'irrl ' r : 5 1 ( l . l ' rI ll r "(l , l l n h . r m i . , l , l . L L l r L . Lrl ,l iL llL : : \ f , r l L L il f, n I r r 1 . l ( ) : r r ' . Lf r f l l L r' , .r:r:l rfiLr i:!' \.1.r1 \ rr.rf" j' Lr ' "1 rj':L irl ' L , r , ! . , : i irfr: f , , n l n ü . , r I | . i ' ' i . . ! li , l r f r " t r , l h L l , Lh r , l I L n l , . L l l n l . l . r . u i l ' , r l L 1 t ' li l ' L l h ' l l i f r r r b : : 1 " ' L r : l l r f ' r L ll/L,^r:i firr,.il,ni"Ltrrr/,11,i, j:1,,rr,,,,.,,nurr,,1,.,.,,r,,r/,1 l , , . . ,l r r l f r , 1 , r Ltl : l l l . i . r : : , iL L . r / r , / : r , J: r r i i : , r / i . , i r . r t . , , n rr , L Ln l i : r l . : : : r f r r r ' ' r L r r : f ' r L / ' l r L f , i . r f . J . r ' t i l , r , .irr i 321 t rx ,(WrF t\YrXtwtF tWtX IBII TI.DftllTIJJE IOJ'I[| "Priöaonam je lsmail ibn Muhammed da Flakim joi kaZe: mu je priöaoMuhammed ibn Adij ibn Kamil, a njemu Vehb ibn od a Bekijjc el-Vasiti, njemuHalid ibn Abullah prenoseöi Muhammeda ibn Kajsada je DZabir ibn Abdullah rekao da je Poslanik, "i'3 tekataduha_namaza klaojaoSest s.a.vs,) PrenosiHakim od Ishakaibn Beiira el-Muhamilija,a on od Isaa ibn Muse, on od DZabira,on od Omera ibn Subha,on od oo Mukatila ibn Hajjana,on od Muslima ibn Sabiha, od Mesruka "AllahovPoslanik, a vs., je klas rekle: da suAiia i Ummu Sclema i rekata", navodidugi hadisJ" dvanaest njaoduha-namaz "Obavijestionasje Ebu Ahmed ibn MuhamHakim kaZe: el-Rekaii,a njemuEbu da med es-Sajrefi mu je priöaoEbu K!1abe Velid, a njemu Sube da mu je ispriöaoEbu Ishak, a njemu Asim klanjao s.a.v.s., ibn Dumre,daje AIija, ra., rekaodaje Vjerovjesnik, duha-namaz."too "Priöaonamje Ebu Avaneprenosedi od veli: Hakim, takoder, on Husajnaibn Abdurrahmana, od Amra ibn Murre, on od Imale a on od Ibn DZubejraibn Mutima da muje ibn Umejra el-Abdija, da s.a.vs., klanja Poslanika, njegovotacpriöaodaje vidio Ä1lahova duha-namaz."tt Hakim kaZe da o isoj temi postoje predanjaEbu Seida Hudrija, Ebu Zera el-G\fxlja, Zejd ibn Erkama, Ebu Hurejra' Ebu Derdaa,Abdullah ibn Ebu Erfa, Itban Burejdeel-Eslemija, ibn Malika, Enes ibn Malika, Utbe ibn Abudullaha es-Selemija, ra, Ebu Umame e1-Bahilija, a Nuajm ibn Hemmarael-Gatfanija, r'a, Aiie bint Ebi Bekr,Ummu Hani', Ummi Seleme, da od Zena: s.a su wi vidjeli Vjerovjesnika, vs., da klanjaduha-namaz' r'3 Mubant'edaibn KxFajedinojclbn HibbansmatlloPuzdrnin 5ee a i lbn Om* ibn Subhscrc prihvrta,.lizcemsrje smrtr^o Rahcvejhdru8i, autorhsnije dr navodi jc ovoplcdrnjeizmiiljeno d Preoosici ovoghais.suPouzdini 6otPrcnorici hadisrsupouzdani hrdisjc sPomn!m. r ovog tADrj't'l'ttnD f{f trYiEi{** 1i äßv',xäiö}{ 'x'r ,\'t! 'ß:'r',"t. -tISä"Hä*$S,YI,r$ tf f.:* tö,X;0.X;öiri;r ')<'r .'\iic i l)irbirlr, r'rt, hrclis .\1ije, l:irrcsr, Trberrni ['.N"o11i icsl u kolcrr sc nalodi d.r jc Vicrolicsnik,s rr.ts, 1i1.rr!.ro rcliirtil " duhantmrrze. lllju klaNcki prcclnost Uicnitci su sc r.rziiliokc',nrq h,rrLisr' nirrnir ost.rYliirnj.Ll' 'u ti httlisi |on rtlcni i :lLirzczneljc lsvaki dan treba dati sadatu, pa svako izgo'el_hamdu'subhanallah' je sadaka, s\ako izgovoreno vam voreno 'la svakitekbir je sadaka, svako ilahe illellah'sadaka, lillah'sadaka, a da da öovjekoaredidobroje sadaka, zabranizlo je sadaka, sveto dva nadoknaduju rekataduha-namaza-"60i IJ Musneduimama.Lhmedanavodiseod Muaza ibn Enesa s.a koji prenosidaje Allahov Poslanik, ws.,rekao: el-DZuhenija JA\ G3\ ;-s, ea -- s^t ;>a; 3P ;o ;i'ä r i it ' .;r\ii P.üti i'"iq\L;at71,i'/'t1 "Ko odsjedina mjestugdjeje obavionamaznakon Stozawii samodobro,biie mu govoredi i sabah-namaz klanjaduha-namaz, grijesi,pa makarbili kao morskapjena."'n oprodteni e KodTirimizije i u SznenztlbttMadi stolihadiskoji seprenosi "AllahovPoslanilg je s.a.vs., rekao: od Ebu Hurejredaje rekao: rt" .,;t\ 4; S'r,-ß .i;:I ';; ,u;itt";a: -v iir; ; 'Ko budeustrajavao klanjanju mu duha-namaza,biöe oprona Stenigrijesi,pa makarbili kao morskapjena.""' od stoji predanje Nuajma ibn Hemmara IJ MusneduiSunenu "Öuo samAllahovaPoslanika, s.a.vs, da govori: daje rekao: ";i Als\)t*j]tJ.'r. -r's't ui ;it;'t ,t i;i;r q :,].1 ;' ii,rlu 605 Ebu Drnd (1285). BiljcteMusiim(72o), @6Biljeze Bejheki(l/a9), a u lancuprelosilactsu lbn Luhejx Ahmed u ilasrgla (3/439), sin ibn kojije shbosprmicnja,te Zubbanib! Fdd koiije däb,Suhejl Muaz kojiF dobar' 'von hadisu u Zubban,.!or desilo dl u sluöaju od njeglPrcnosi 607 o ({76), Nnniz, Poshvljc Predanja duh! mmazu;Ib! Madza (1382)' Bilj"t* Tirmi.i 498' Al$cd t Mxt"'t' 12/413' Prcd.nji o duha-n!mrzü-, iNz., loslavljel Obxvljanje En Nuhrs ibn Kuhun, ! on je shb kno 'ro ro sPol^ncuPicnosilicxjc a99),! u njesovom minjeHa6z u 1i,(t,". 'ds$-P 92,)4 'lJzviicuir\Ll,rh tcihLr ncnoi th rlbLLrlc hric: C) sinc,\rLcrror', hojl Llt ti biti dololjnr; zrt klLnjttiaetili rclitll rri loactlirr drLnrL " 'Prcnosi ge'i'irmizi od librt l),:rrl.rrr libLrZcrr't ' I Lrrj drnt. rrrLr lbn i .!rrrr,'r::r \ l.rd7r' oJi rc hlLLis ll'l'irnrizijclom lJ-',rrrrirr jc s.,r.r:srcllr,,r . od Iincsl,r..1.,.11 l)osltrrili. !r-r -i *" j ,. r j ''lio - .i i .;r ! -i ,;-. --',.ii Jr :'. 'it LlrL Lr '\llrh lJrrrrirrLlvxllrcsl rcli,rtt JLrlrr-rt,rrrr'.r:'.1. ' DZcnDctusrrqrrJiti.horit. od TlrIt.l od ll NlLrslLnomm Ja,l,i/.'rr /,cldl ibn llrkrrnl sc plcnosl rlir liobrL,p'r LL lrrrrrrLz rrcsdziiLrr jc li.1io ncke llLrdckllro hhnjrLiLL dLrlrrL jc rckuo: r-L-j * {l J- u .r--i :1 -L-l ;!lr ,} ''- ,'' -: !:.jr --:i -,--.i -'l '-i ---- --l, :a -L! " :-\!'":ii \'lcnrrrlrrrrcgoLl tLrLLgonr holji LL nc znrju d,ric nirrll,rz 'N.Lnrlzpolujnillr krLcLt ie s l'rxl,uril;. ,r'r"s jc rcllLo: , ororr..\ll,Lhor ' sLr1r... uTegllc driL t-l Sartil,rst plcn,rsiJl jc Yjcrolicsnih.: rLr's lil'rnirLo iL'n ltl'ruLe Nltlill Lr duhr nr.Lrez'.rlr..., -;i ;j .;',üJ';'a- -i .F-; .r"jl ritl 6tBBiljeä Ahmed u n-].,rddr(5/268).lmc Jüja ibn el-Hüisa ez Zemüiiajc iskivljenou u Lürc ovoshdisx jc dobal Prenosi sajoi Ebu Dawd (1288) Jahjr ibn H id ez'Zihari. " "Namü izr niftlz! mcdukojnnl nem' ruznos jc zaPisan u Illjinu ska.cnojvelziji: sovoo j€ Lida. prenosilaca dobu. 6'' Lanaca jc grenosihca sLab. 9** 328 -5 "",# *# i*x H*ä *,,",.","11!*1111,""," 'lloictc li J,r trs obl jcstinl o I'r':)-enr rr polr'rtliLr, reitrll pli 'rhdtsti'zrtLitrr kLrii lijelxr jcnu od ovou,r. jc iovjch lroli tr svLrjoj lrr krcne l- irr,r .:i:r f. "Ko ustraje obavljaoju snekim i namaza neprekinegaosim na u on razlogom, ija 6emobiti u ladi od svjetla moru svjetla."Izmislio od prenose6i Hamida gaje Zekerijaibn Duvejd"r el-Kindi od on ibn Sto setiöehadisaJa'la Eideka,kojeg Prenosi Abduls.r'v.s.. rekao: 7 prcnosi ie Poslanik' dl koii lehaibn Dierrada -p qj--i.,*l ;)- l.+ ir.L,,.; ; üLj;..; ;! / iJ'{=4 J., :9.;4; 'Ko budeldanjao neka duha-namaz. ga i;u'; 6.J: ;Jü ,:1l'^rl;3r a obavlj j ednugodinu,a zatim ga klanjaodano(poboZno),jer öovjek za ga zaboravipa ga onda poieli i iezr.e za nlim kao Stodevaöezne je kad ga izgubi",zaista öudnoda se Hakim svojim mladunöetom hadise On ovaj apokrifni hadis kojeg oslanjana ovakvei s1iöne 63' U originrlu se navodi Durcjd, ito je iskiiÜci^ @zi.i a Ez-Zellebi I Et Mitui' nNadil "Lnzxc,lntno je zasovalio dx je sluiao hidise od Mnliki Sevrijr i velikanx'i logrcino je sma "lzmiiljloic hdise na Hamida ctrTivih " "Ibn Hibban kaze: fflno daje imm 130 godiM , a zxtim navodi ovaj hldis. .dba-P äßä,tä*Sä-7 ( \ ' rzADlJ'L'l,tEnDry,-gXKäJ:!, Käf i X ,t'x'i,* 4.,x'. fnit,'i iiÖ* ;t'6E tgX' ;Mi;Aöi X öi iö,r. 11'n Ioic pLcnrrsi nlrltli u potlrLr'1ju ic Iros\'(lio(luhll n,rmrzLr. Jr'lt " .'\bclullirllt Adil 1,'.r7c: ib n I'iidcli hoii prcnosiod s' og.r,Lmi.l2( le'lrr prcnosibroinc qol:rific h,rclisc. ibn DZcrrLth,r on orl PosleniLrL, '.r injcgol tnriclZrr ncfoznrlti i)omcncs'.1 dol'rlc riicii EbLr su on - \ l L r s h ik i.ir l ' r 7 c ' L l f l t t o s r t u . l , r ' L r i b n l ' i i c i c h r r i L r r j c r r i c s o v r L t r r i r tlirr öuo oc1Posluik,r, s.,r.r'.s.. rr)i ic rcliio: SuiirLnor'-Diarrr;l fr " jtlrri;il rr o,:l1\lrLlii:,r joi nclic c| Lrgc h.rclisc llbu I lttirn lbn I lilr i 'T|,r'|r srcoÄbLlullehtibrr l)7clr.rtl.r. lierLjc ostrLrio' pl jc brn llLic: Loic ic orr hrtlisrL su bczboZnici izmislili olo Lhijc storirrc reki llLrcLi itrtr Ltfltlli l{('icic hrtLisc Nclr--tr {" i-q ;l & s"j, ti -,i:lt*c:ei', q ijä.:i+r ii..i,, :JLü l, ,*Lr ..t' ,!l & iJl iriJl at e'"i,'t Lr ,**, .r- '** .<, ,6rL.rr., .ä; q* rn li't;6t :.1,rtr, 4i,' J,JLö.- l,;:j uü i.,i.r--"}:rvrÄ p r. r j; r., J- ,l'*';;.,,,u 9- ji*-,i,',-;.,r,.',l,.r,i .j:.L;i ,iji,.<*.s:irz;l;,,rl' "t1 .tu .:!.r!, ru"rrj,ii;j .u;r;u; * ,; :r ;t- i-., ."i.,r" i ;u u ir-* i,r '' :rL<; ":,.,r* ..,,,,., --* .t ;'-2," i; ;-.-,' t' -;.r ',uu .---i ' : "' r".'-? '. :,, a' : '. . :. F, rör J*ij."-i<, f4'.+t :tir c,+jGä3 6L J=o: i iA ,f,t;):!\-; ti).blri+ Jü t $V 4, e s i\ 6;t i ,,t'r"', ;"tt c i., ^i -d-J.r'."**t 6. i ;4 .';,r-:lrpe4r.1,rjr ^+t.-i.l' L' "Doiao je DZibril, a.s., AJlahovog Poslanika, s.a.ws., nosedi do Vjerovjesa sobomblistavoogledalona kojemje bila jedna taöka. 'To je petak! ga snik, s.a.v.s., je upitao:A ötaje to?l'On odgovori: i Zbog njegasteti i woj ummet odlikovaninad drugin narodima, oni ie biti iza vas (eweji i kr!öani).U njemu imate mnogo dobra. U njemu ima jedan ias, ako vjernik u tom öasuzatraii neatood Allaha, On 6emu udovoljiti na molbu.Taj drnmi zovernoel-mezid (danpoviSice).'Na Vjerovjesni\s.a.vs., reöe:'ODZibrile,a kakav to je je to d,an Gospodar u DZennetuizabrao el-mezi&t'Onreöe:'TVoj jednu prostranudolinu u kojoj su dine od miska.Kadadodepetalg "Sunce 65' lbn Hibban (551), a potpuna vesta hadisa r ne poFvÜuje i ne zalazi nad shsi: danom boljim od perkd Nema nijed.os stvüenj. ! da ne strahujc od !erl'3, osim dzina i ljudi." Senedovog hidisajcjaL .*348 y$ä$il:i .^,., ,^r'',"". ,*". XäX;' ;NX;t,X;t )ii( .,",r. "äry#:v#L-a!y#-ä.," IÄD|J't'r,itnD Ö*;ö't*;ivt*;ä:i koliko Ol h'r"c nrclclii'.rononr1'r'olLL c1t ,\llth dopLrsti sc trLspLLstc oc] O[o tc.loLincsu clir',rni svjctlostirLr lG;t:s'i'pa';,v .'e'[ '+ ,.),.)'sV; Jl'Äei';;.:"-t-t si'+,"tt; ^,;t1 ""t,5;4 ,;i ..tlslJ iililrJ 'O ljudi, udijelitc neito radi sebe to öete na6i Tako mi jer straianglaspa öepasti.NjeAllaha,ncki od vasöemoZdadoZivjeti A govo stadoviie neaeimati pastira. onda6emu Gospodarnjegov 'Zat ti niie niti prerodioca: kazati,a medu njima neöebiti zastora Zar i doiao moj Poslanik Objau: ti dostavio?! ti nisamdaoimataki io?l' pa drrovxo. ita si 7asebe mnoge blagodati ti P'iprem Corjekce pa pogledatidesno, lijevo,ali nikakvadobraneöevidjeti. Zatim ie Pa pa pogledatiispredscbe, 6evidjeti samoDZehennem. ko od ras moZeda zaititi svojelice od ratrc, makari sapola hutme,nekato uöini.A onaj ko ne pronadeniStada udijeli,nekasezaititi lijepom pa puta viSe, do sedam deset rijeöju,jerseza dobro djelo nagraduje milost i blagoslov!"'u" stotinaputa.I nekaje na vasAllahov sPas, 66' Biljeälbn Iliax,n u Er Si/chn-rtb.t iii. (1/,]'94) 66r ali Biljezilbn Hirlm u -Ertlr.ttn-neb.ttü.I/50o,sa1) Itn Ishrkje vidio Ebu Sclemu, od nFg,, r Ebu Sehnc prnosi od nckihashib",.lion nije uprotio Poslrnikr' nije prcncio tnota,jerjc umro9a hs. njegovr s.r.vs.,za /dFq-e )'\.llj T<), f äfiä-$x,ltt ;?f,ö*;t\7iiVi,XX,x^ 'K>ii 'K7r''k'( zlotj't'fr1t,AD( ' K ii\,,Y, '(7! 'ht '-!-i { -!'li Jl 'Zttim jc :\llrLhol l|slrnih' ibn Ishrh h,ri.:: pri hLLtbu, icLnujc rchrro: druLgu , , 1 1 . 4 , ; , :r 1 . l : , . - , 'r'-i '. -- i,. ,; :, '*l-" ;;lil..:.:"-'-.'.'*-..'!I.1\rr'";ir'';''-:e -c.r3ü -s:. , .-!, rr't . -': I ':'r--'-' I-;;-" '-i''r-r| --"' " -J* ;)il;.,JL!.-Jri-'..r:I.*-< .,J--j lri--ri *i.j' 'ZrLhr:Ll,r i|,rcil :\l1rrhLr. i NirmLr zilr\''rlirLjcrrl 'rd )ijet't 1-'r ilrrdrrrosti trtzi,tr.lltlcicrlo sc.\ll'rhLrrr1 zlrrn'rsihdLLirr po,:lrikLr otlt nc nilio giLu zrrbhr'lu nrrri-c cstr' t rLputi. I(ox.rr\1l.rh ntilir rljc|1. uliiLTiltr' nrr osr.n ,\lfirhLrz-rLl)lrLdi i. nilio ru''L J)rrli lLLtuc nroi'c kog'ir j': inerrnsrrLLrsr' o r S , 1 . , l n t l n t .r1 " n , 'li- , r q r s i n \ l h l r ' r ' O n i c d L n jc rij.il ZrLlsLlL Lrrpioor'Lj liorrt."\llrLh N",f.utjt *,,',,r.su -\l1,rir,,.e izlbcrc t\lllh'l ''r l r,rr ukr"si,,." iiz lrcricrrtvrr. ur-ctlc isLarn' on grxrL'r'I iistinoic to lrrjbolji llLrddr(r'l .lrLLgog ,,rnoirr,r go.or porc.1 \"' l \"' U r\ lir. ,:, , r . i r\' " r'' ' \" , \ ''ti ' l, jr ' l. 'rr1 nc lrrirrsrr:rr brrrlupLLqrrr \llrrbolih rilcii golo lelii.rnlc l ncl:rL i prof ir'r' '\lLLh ic i'e ito ic .\lhh sn.orio.On o'l torr otlLblr'L /r" ': ' ,. o..,rli \j ..: ( \1 1 ' r "rt: \lr 'l-r ', U L '. l, i , isl'rcniLrtloLrtr[oic obci'lictc dx liekoGa sc trjr boilti i bLrditc bretskorrr r'rcli;\11'Lha 1","l"Ai,\Li"f.l"u'".iiri \tlire sc rrrcdLrsol'rLo jcrl l lclii st sc srcli irlcn Lr-itLrtr iznc\ Ljubnr'1jLr.;\11nh iirrtlL zrrvict ' rlilost I bhgo-'lr*1" ic n,r.r,.'\l1.rh,,.sp,rs. ' i l i l i . t , l t r : l l i i L r L r /! r ' ,: : , ' r r ' . ' ; l5L rlii'if r" ' r L ! L f r ' ' l r LLr #####^ J.'l:t*tslgrlg',Ji".H PETKA OODLIKAMA POGLAWII i ubrajase i veliöanje s.a.v.s., U praksuAllahorog Poslanika, poitivanjepetka,kao i iinjenje nekih ibadetakojimaje on odlikovao petaknad drugim danima. Uöenjacinisu sloZnida li je petakwedniji od danaArefata. o su Iznesena dva miSljenja tom Pitanju,a uöenici imama Safje verzijeu Safijskoj prenose kao dvije oba Pravnoj6koli. uöio petkomje na sabah-namazu sureSeds.a.v.s., Poslanik, daje znanjesmatraju Mnogi kojimaje uskaöeno Zdai El-Insan.""s Zbog odlikovannad drugim namazima. sabah dodatnomsedZdom "d/umanskasedi:dl'-Iz tog razloga, toga, sabahpetkom nazivaju ove ako nekood zagovaraöa twdnje petkomne bi prouöioor'ttsuru uöenjeneke druge sure onda preporuöuju oamazu, na sabahskom prethodno osporavajuöi Mnogi uöenjaci, u kojoj ima ajet sedZde. na sureSedZde sabahu stalnouöcnje pokudenim miiljenje,smatraju petkomodlikone petkom,kakoneupureni bi pomislilidaje sabah lan dodatnomsedZdom Ibn Tejmijje,da je, u vezi ovoga' euo sam od mog uöitelja, "Poslanik,s.a.vs,uöio je rekao: Petkomove dvije sure na sabahu zbog toga ito one govoreo onome ito se zbilo i öto öe sezbiti u Adema,a s., o Sudnjemdanu, tom danu.One govoreo swaranju 66tMuslirn(879)u prcdanju ]bn Abbas!,n' lrvödi daF Vjercljsnik, s a {s', petkdnni od tc i u.io sabah-naftazu suruSedzde Ed DchJ, d!je VFroljesniks a es ' n! dzuma-nanaa Ebu Dnwd biljcteTnmizi (520), uiio suruEl Dtuhi iEl-Mümflo! Ovajhidis,hkoder, (2/159)u poghv ( r/226,334'340)Zat\n'Mtslin (880)i Nesai (1074), Ahned u ,4{zrzala ii' od ü i lju: Staseuii nn sabahudzuna namrzu, predrnju Ebu Hurejre' .:i3s8 llicnjc rxih 'urrr svc 1lLr.ii.,r ro ac L)itinir rlrurlrcrl:rL o ptoiir'llcnju i llrt LllllrllcL ]rrorclilcrLogltl'Lierlrrorll)'it(r ic sc podslci,r pctkonr i' ' r' l . ..'-,. ., z'.' \i ,,, tr'r7ioi Lr ne . r]1,.l n.,u'lrzu nrrtrjcn,rrr bi jc lt1.rnjl,'p.11''rnr srLbrlrLr , , r : , . , . . . 1 . , . Oro ic jednr odlihr Pctlit .\llelror I\rslenili. s rLr' s, jc |r lrL sr ilr stvortliir"t |ttrrli 1c 'r'r's rto\'trrr pnrkd,utr.'J'iL[oicilon,ricrlir:srl.nrtrrr'rJ)rrslrrr]lJ \'ir'\'s ilo rl': IrliprrtlL nil;orll ,1",,uiu,,"lt,," ir,r.irst z,r 1)oJrtrrik'r. (li lc sr'Llio ' r d r u g o 1 rl,l. , , . o , r , s e k r i j c l t r i . l c L l n rm L r L h o s t l 1 o i c Llobrvcrro ll; olodLLniLlLrako lhucts[rr rlobro otos nrrl]r!rrt uIrr1\1) ^ : \ " l ' l r ' : l l r . r r L' ll ic urnnrcr tioliri nr d'uLpcth'r' t"m rhnLtic ih -'\ll'rh L.oirstr l' ,r ' .r\ l.. :, ,.i.1, ,,, lr' I " l' ..1 r.Lr ' oliiLi n lm rrjih(n irl rnol r\lLLh it LLLltrr i ur dtnj.rlLrli.r,rr torrr Llr.rrrr iri Sr.e rretr:'lcrtrr pl brLrl i tr,r2cnjirrlr. uljrLlnog 'r!l njih lr"'c oJf ' l' r r' . I ' ' I l' rrir ilono'iti ;Lo rii! \rL]\'iLLr lI'gl' ur)(r iz,rhr''rlili rllLr, rikLr,s.il.r.s., i nr drLnpctlrr. '1 L]rniiLdiLrur'Ln lrn':LZ reil odlikl pct[,t ic Lll sc Lro'orn J'LnrL i nrLjnrrsoltrtli liojt jc urrircnir LL;r.Ljprillril':niic ob nczc rr islrrrrLL \'rcd',ll.r ic orL slrLhoq clrLrgogohLrpljlujrr ulur..il"nj" ,lLu.1;n,",',r' rr'L skLrp'i t\rcllrLL lio iz ncnrrurtItoIunlrslimt,,,r.c,sintl,'r,-17'li,rq ' ' ' ' ß r i , , l . li . l f r , , ! . 1 L r i | n l l ; r " : r lrl' rr 359i: # *^,11H{{['l?H,Jl,.H ### sti dZuma-namaz, Allai öe zapeöatiti njegovosrce. Blizina stanovnika DZennetana Sudnjemdanui priLikomposjetaGospodaru u danuel mezidbi6eravnomjerna njihovompoZurivanju dZumana namazi blizini do imama. Cetrtta odlikapetkajeda sepreporuöuje kupanjena ovaj dan, je i ora preporuka u Serijatskim tekstovima veomapotvrdna. Ako govorimoo stepenu oba.reznosti kupanja, je vediod obaveznosti on klanjanjavitr-namaza, uöenja ili bismileu namazu, obnavljanja ili abdesta zbog dodiraZene, doticanja polnogorganaili zbog glasnog smijanja namazu.Takoder, u veöije od obaveze obnavljanja abdesta (puitanjakrvi), nakon poslijepoticanja krvi iz nosa, zboghidZame ili je i od obaveznosti powadanja, veii a uöenjasalavata Poslanika, na s.a.vs., zadnjemsjedenju namazute od obaveznosti na u uöenja Fatihei sureod strane muktediieiza imamau dnevnimnamazima. Sto se tiöe midljenja uöenjaka vezi obaveznosti u kupanjana dan petka,imamo tri skupine: a Jedni potwduju obavezu,drugi je negirajLr, treöi prave podjelute kaZu: trebada ukloni nekuncprijatnost sebe, ko sa njemu je kupanjeobavezno, ko je nema,njemu je kupanjeu stepenu a pohr,alnog öina.Sr,atri spomenuta miSljenja prenose od uöenika se imamaAhmeda. Peta odlika petka:Upotrebamirisa,ito je wednije petkom negobilo kojim drugimdanomu sedmici. Sestaodlika petka: Kori5tenje misvakaStopetkom, takoder, lma prednostnad koriitenjemmisvaka drugim danirna. u odlikapetka:Po/wivanje,rani odlazakna dZuma-namaz. Sedma öinjenjezika i uöeoje Osma odlika petka: Klanjanjena61a, Kur'anasvedok seimam ne popnena minber Dcvetaodlika pctka:Sluöanje hutbe,itoje po jednom od dva miöljenjaobaveza onogakoji öuje imama.Pa,ako taloa osoba za .* q** 360 it 7inr.r.uE,in rnuu I |l'|.ny rFtt rntt txt! trt\'rFtt XX XX,Xfi XKQ! ) - ;^i tl :-- j sc ol'upl pctkoLl i Lrporlilr$i niris .rlio grLirrl, tc obuic rr nrjljcpic ocl strlc otljci:r:, zrrirrr rkuicno tlo,ic t1oJlemijc I'e llr itlrrrrrr L'rJ'Lsc ispnr: njrrkolilic, rrro'ic i rriLogr rrc olrctc. i slLrirL biti ishLIpzrLgrilclrc to s\1iriol nr: ob'rvi rrrLlrrilr. a. rrrLr niLminl-rcr ' Jr izrrrriLr ijc rl7Lrmc. 'llL:,/.rr..1fnlltrL;, 11ilr \lfrr!.LLr1r.' i lirr' Llllllr'ii LL/ l:rrr;'/l .{..:',rf:|\1r...i:/r.1,', ..r:r' ''llLiirrl.r\l,,ln.l/r,',.'riir')rl rl.ir.:fr:'"i1tr'rr'i LLrrlrrL rr't' t^' I : l r r 1 l . L 1 . j f i,lt : 1 r , . . r 1 . : : i , f L r r t r ' ' r l r r r l Lr:jrE5 "lio 365 i: ,x trv/F t\Yrl(twtx rBr{rfiJJrilEr-DiwzrJJE H### l\Yrl( t\Yrx xrvtF rRYrxr(rYtl U Ebu Dar,'udovom Sunenu,r predarlu od Abdullaha ibn s.a.vs., kada Selama, navodisedaje öuoAllahovogPoslanika, r.a., je saminberau petakrekao: "-+t j:t iJ )t\ Je u j f A.;/jr: 6 ö 4r:,2 s r 'Je li troiak nekom od vasda kupi joi dva plaita za däumu u radi?""' poredodjeöe kojoj svakodnevno U lbn Madäinom Sazezrsenavodi,u predanjuod Aiie, r.a., izlagao hutbu ljudima u petak,pa je na da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., a njima primijetio troinu odjeöu, ondaje rekao: 'Je $ :*: ; ;st ii. ä j':ia i,i'; e " ;1 Ä -v'- li teiko nekomod vaskoji ima imetka da priuiti sebidra u za pla5ta dZumuporedodjeöe kojoj radi?!"u" je Petnaesta odlikapetka: Pohvalno petkomnamirisati(nakaditi) dzamiju. Seid ibn Mensur navodiod Neima ibn Abdullaha ra., el-MudZmiradaje Omer ibn el-I-Iattab, naredioda sesvakog dZamija. petkaprije dzumcnamiriie (nakadi)medinska Smatramda je zbog toga Neim i dobio nadimakEl-Mudkadi. Zmir - onaj koji miriSe, odlika petka: Onome kome je dZuma obavezna, Sesnaesta da nije do'zvoljeno krenena put nakonito nastupiwijeme dZumanamazaprije negoje i obavi.Medutim, ito se tiöe ketanja prije uöenjaci tome iznosetri miiljeo negoito nastupiwijeme dZume, takvo a dmgi odobravaju, trcei odobravaju nja:jedni to zabranjuju, 677 je i krztx Sord hidisa i Bjljeze Ebu DMd (1078) lbn X{adä (10e5) ovojc njesovx sa El-BusiriI Ez-Z.odid'. s.hih krko navodi 673 (1765), u hidisajeZuhejr medutim, senedu iIb' Huzcjme Biljeze lbn Madä (10e6) gl od ibn Muhitnmed ctrTcmimi, njeg! hxdisprcnosiAmr ibn Ebu Sclcne ed-Dimaiki,a od nvij! Simä,koji N preuzibalihadis Zuhcjri,nisuvalidnr,tcjc zbostogaovo predanj^ te nr ovo hrdis Potwduje prediDje sa izdi'ze daif,.Mcdutim,prethodni pledmjcu stepenu .1366 -ry** *s*>:<# /rx )(r".rr n\\'rx xrr,lrx TrYrli t(! ZADtJ.I'lt|ElD srni n,li b,rlb.:l,r:\llehororrr l,rrtrr' putolenje tt't lc ir!rjskc lrr:rr-lciLolc. zrLlrr.urir:rrolircrrtnje Po mijlicnlLr j L jr p t t n r k o ni t o s u n c c . l o s p i r cz c n l t . ' I T s l L r i r r t L rs c r l d i o p u l r r irllrn I}l_ Jlr strul: jcclenzrrstLrprL orri vuju rrrdiil.adct:r, izrLosc mliljcnic zlstupr irrr:trtr Nelcvikoji ro sortrr zrlrrrnjclin, rrdrLrgo I r' l - ' { .i ' - l ' . ' 1 . t , , , 11rr Sto se tii:c krer.rrrjrL prrt p.rliom plilc -"; r14,odtrt'srto izrlosi rL'r srr11irrllrll S.r1il.L |rcrllcrriL, d2LLrnrLrlslioq nnstLLfxnji hLricnr b,'r,Lvll LrIr 'riiu) LL z,r rLnijc(kt,jcjc iz-nio r Lilcurc miiljcnlr: prcll cloi{po nolom niiljcnjLr irrrLh'rrr odobrlvtt'.LlJ:t Sll uV;;tiSliYyt a\t;Y A sjedanja do zawietka\^fitz^1"'6e6 pa On je izmeduimamovog Ibn Madäa i Tirmizi, u predanjuod Amra ibn Avfa elhadisVjerovjesnika, s.a.v.s., kojem stoji: u Muzenija,biljeZe ,r.;u i1L-: t är;-, r., ,"r;1'ar"ui g: ur.lrju.rI tr -i+r; 5l' set;uh "Zaistapetkomimajedanöas kojemnijedanrob ne[ezatrau "O Ziti neito od Allaha,a da mu On to i ne dadne."Upitaie: AIla"Od namaza koji On hov Poslaniöe, je to öas?!" odgovori: Poaetka pa do odlaska njega."n" s .,LNj,Jrr-aj'll J!;t Drugo mi5ljenje,koje kaZe da öas usliüanjadove nastupa je pritvrdenije miiljenje od onog prethoposlijeikindije namaza, ra., Abdullahibn Selam, Ebu Hurejra, dnog.Ovo miiljenjezastupa nalai ra., imam Al-rmed mnogi drugi.Argurnentza ovo miSljenje imamaAhmeda u predanjuod Ebu Seidai Ebu urno ,t Musnedu s.a.vs., tekao: Hurejre,ra., daje Vjerovjesnik, l f ti;",ls j, Lsi;ri't tL i,+r .j,il i'Lj G^rit:),tL;l't!i+ |ij ,1r d"Zaista petkom ima jedan öas u kojem nijedan rob neöe I zatraLitineito od Allaha,a da mu On to i ne dadne. on je poslije "o* ikindijet 6'6BiljcziMuslim (8s3). 6'7 Bili.z" Ibn Mdzo (1138),Tümizi(a90). s€nedu U hadiMjc i Kesiribn Abdullahibn a oi je octcoFn kao dlb - d.if r*ija, madaTirmizi njegovoPredaAtr ibn A}{ el Muzni, "Kesnibn Abdullahina ocjenu njc ocj€njuje gdib hßen.M$ziti ! E nlgib" ^a\odi: klo smatradobrina od vahin bi ft€fe" Cedna ocjeni sl$ih raviji), iako Ttmizi niegon Predanja je jedno njesovo roo o $lhu (nisodba, pomüenje) hßen. U poslavl.ju Predinje ocijenio - ispnvno. Kesir! ibn Abdulahi eLTtftiziir u Posledu osporio obicocjcne Hanzje süih zna. Muzcnii4 a Allah najbolje 6'sBltj.ü |$,ned \ M *",d, (2/282)U scncdu se ibn hidisaPojrvljuic Muhammed Selene hadis koji sli.iedi. predanje potvrduje el'Ensdi,a or je ncpo,nir.Medutim, '1376 prc.ltnjc o'1 l)Z'rbir'r,r''r', '1ejc llbLr D.lud i Ncs,ribi1ic7-c rchro: s.e.r'-s., \''jcrLrrjcsnili, , , r "!" r* + " i j - ! ! - : ; . \ ;a ri,l.:'a -';r:*.-rr-'l j;; _r-1,* ,-lG,-:.r j ''Pctrliirrrr rh'elcsts,rri, u.icduorrr niih inrl irrs Lrlioicrl' od ,L 'Ltlitc to ncito rirtlr.il rxl -Ulllre. On ic nrLL i Jtti rho mLrslirr.ur ;Lirrr; 't' r... .z"l'r o'1 u ibn Sci.1 trlcnsurjc ribiliciio Lrsvotr '!ir;arrrr, 1'rt'lirn]LL rlrLLgole r',r', lialrurerriL, rh sc lctlnirsli''Lpirrrr ibn EbuSclcmc .\brl,.Lr '\lhhorog lrosltnik,r, s..r'r's, okupil.r i llzqor"u rh o irrsu rLkojcLr sc dor"r pcthorll' f it sLL i Iisfrii sir sijcll rr nisu sc rrrziSliu scuslii',rv,r miiljcnju d.rje r,Ljils rLztclnicLr setu p' tk'r ibn orL ll Sarrrr;rIbn i\letlZc rrevoJisc prc'-lrrrrjc '-\bdLLlhlrr 'fJ uiLL'Lr s r'r:'-' s:rrl rcl<'ro: 1)oslerriii'r, .'Ulrrhrxrrg r.,r.: dr Sehrr,r, Jj i] i-. .l (:Lr-'.lr-+l l'r -s; *-l; ! ;: i;l -,,+ i;-J* L 'r,r'! !l ;J -L=-r,;'!li''= J' irrrJr "r,1i irrrr:nr;i";' j-r :-rL;!.r jL jl : J-Lt :'L -;-r jl .iijl - ,*} J':.'-r: :-i-j ';j " r'--: r-.- . : -... 'tJ .',:- ."i-\, ._ J r+i 'i-\.-ll :! !; \ -_)- I '-ll'l '\lirhovoj lirrjiz-inrrltzirno(rlislcii nl-livrrt) drLpctliottr rlcie n'r rob irrlrjcdlnslt u lioicn rrijedrtrr nl''Lslirlln nrLrtlrtzLr zttrlILtlLrLltlr iiri nestood .{lL.rilr, r cirrrru All.rlr ne Lr'lovolji1'otrebLr'' 'lli 'Pr . n'.tstev!ir: mi na to .!ll,rhovPosle ik, s'rr'r's iirr ctonr uputi: " l l l , l . r ct l . , L ) r t , L ] 0 s l . X r ' . r L 1 l " r ' ' r r L l l r i r r : r i r " L l r : n r ' L l r ' 1 " 1 ' r I t J r i i i n r r : i r ' l r i ' i ! r ' I t h L i ' :n r ' r i n ' l ! ) u . j . t , . . l , i l , . , l l i : ; ' l li .. " . ' 1 ' 1 1 r | , 'i l : / Z r ) ' ! ' i l ' t r r r r\ f \ " ' r r n l L r \ h n r r rr r n r i : .!' , " i ' i L ' . . 1 , , 1 t 1 " , . , l i , . l t "' t: r " f f r . J L i r l t ' L i ' t t r! l L i ' r r r ' l i L f r i l iilb.llNb.i,L)krrt:\ii!inIrli:r.l.'illrxnr""5!!'lL:lnirrlrrrrdrrrrr'nrr/!lrn'l' rrjiiii^ikn,Jilrnrni/i.Lr,.L'rrr'rrr:,riritLi'iii'ir!rLL|ilrJtdlh)1\r'rrrtir"lJLi'rl'nxi ti1l'r' lJ,, i ir,/-i:l). 377 i.. ( 'Istinu si rekao,o, Allahov Poslaniöe, dio ili sam: dio sata.'Rekao 'Koji je to öasl'On odgovori:'To je öas u sata.'Zatim samupitao: a zadnjim satimadanal'Dodaosam:'To nije neki öasu namazul', pa namaz rob uzwati:Jeste,j€r vjernik kadaobavi s.a,vs., Poslanik, je u namazu!""' i sjeditiradi namaza, dalje ostane ##^t'JIHI*rll'IHlt^H### od u Il Musnedulttamt Altmeda, predanju Ebu Hurejre,ra., "Zaito sepetak upitan: s navodisedaje Allahov Poslanik, a.v.s.,bio Odgovorioje: jevmul-diuma (dan salrupljanja)? zove j'r t""t.,,11 + ;ti l+-i :t-i e,x ;i a1,tj4t tp t,l-i::tt"|i:.1"tt ";\: \ä a;\t at .'^t :;t' i.;, e'' ; 'Na taj danje sakupljena (uobliöena) tvog ocaAdema, ilovaöa U a r.rnjemu öe nastupiti smrt svih sworcnja, onda proZivljenje. strah,a u zadnjatri satapetka ima öas, njemu 6e nastupitinajveöi "'tu' bit pa ko u njemu zamoliÄJlaha, öemu udovoljeno Tirmizija i Nesaijanavodisehadis U zbirkamaEbu Davuda, od u predanjuod Ebu Selemeibn Abdur-Rahmanakoji Prenosi Ebu Hurejre,r a.,daj e Allahov Poslanik's.a.vs.' rekao: . i';:;:: .4, .-- ".,-,.!.^1.:, +.-;+t i;,-":"t =;Äi 6"*' G- # *-, !: a,.- ."i.-+t(t'a!ti, et'tIis truj.r'u-Jr iri'r: 'c'l' +.r v '4t r; '*j,t; 'l Lu ".;,,;lr, j4-r'l 1,;ett ;,"'wi ;At i-l- :JLö,.lJ .:Jl3 iiä :Ju {.; J5 iLL,!'tfuw V al;t, fu S+i ; S,Ln rr, *- k iJx!r.-r Ju'6(! .ft".;-r-Ä i ;' .l".i p ;-r"-.r' 1; :p:,r- j;.11;,.i C" r,.r.-.: i.i,r 'i,r ju 'q rr;i 'J)i:;1}'}lu V;u {zw it- r, '*,1't-; t ,a-r.-,,t.1*t j; ,Jri.ir''.*-.'r,-' *r-;-'J :;t-.r, rl JE ."U, o,t, alü,.ilJJ-J -jJ:Jö '";j+l 7mBilj"zi Ibn M.dzo (1139) 10'R:,\ei'if't ^ed \ M"'"d" (2/311). senedu hdisa je El Fdedzibn Fud'i! kojiF ocije U od kao ravija, i A1i ibn Ebi T,lha koji niic sluiaohadise Ebu Hucjie' r' trFn kaoslnb A37e IÄD|l'I'||ltE'AD :l)t_,r. iz-irilo pct.rk LI njcnLric d.rn u kojcnr jc sLrncc lc i/,crrliu l-i pct LhLru lc opttr na r\dcrüi Lrnlcmu.jcsy.Lritcn shorcn Stllnjcg i (d7-cnnctslii) i u r,rnr rl.rlLLic urlrrr' 1 rrirstup grilch itcn o:irr ljucli Nc rir niicdnoL!L\orcnjr nl Zetl.llji, .ünr bit ic u |etiLh. nc srLnce osiLrilnjcstrt i dl-int, tI,rpctkourod zorc p'r .i, izl.rsliir ir r irrs' Pcthomirrl.jcc1.rn P.rlliLru nicmLr ob d'Lnrhujuöi Sudnlcg od ic potrcbtr,A1l.Lh mrruclortr vjcmikunerlrzu tlaTi od,\lllh,r ncJr,'L "fc ''r 1i to s,urojcdan rlrLn qocliljl", Iie'b jc upitlo: ljiti tu potrcbu." Z:rtin jc l(l'b iitecr pr mujc odqovorcno:Nc.nego sv,rliou lrctlirr." ' "Tstin,.r I ckto r\1hhors Poslenili, l r: s ilbu i',o"t, p" j" r ckro: ic srm.\bdull'Lhr ibn Scl'tnr'r, liazivetl: SLrsrco r.r., Hurcjrc, n,rst,rvLjir p'n sln rnu ispriirronoj slLrir]srrIit borll' e orl rrc ufit':l; r\ zniri 'Obtlijcsti rtrc o njcntul' 1'!eto c'c ii knli 1" ,r, ,'rsll Rckoh nrLr: sittr ibn Abdull.rh Sclen: ,Ol je Lrz,L.lrricrrr lctliir" I Ipitirosinr gi: _, tl:l'ii ,Zlr nile rcicno: ,... elio,-rllcnu rob vjcrnih nl llrtnl.tzr'l li r tedr sc nc 1tlerla(n,rfill)i'r\bdull,rh ibu Scenroclqovori:,Nijc rckt,r:.1{osjcdlc tlrriiicllLjc nernlz,ol ic Posllnih,s.r.r-.s., ,Alllhov 'l)ir, ulio svc ic', odtororih, e l\bduLu nrmezlr doh g,ri nc ob,rli 'I lehibn Scl,rrrrcie: oro jc tirliol" 'I-inlizi li,ro ovo prcdatje,rtienlLrjc llLsenslhih, I u zbirlirrne iNluslim.r l,rrrxli sc riio olog prcclanj'r' BLLhtij.r od Onikoji klTu da its uslii.u!;rdolc nirst'ric poictl'rrhutbe zr pr .10zer,rietlirclZurntr-tt:Lnnz.r,clolirz uzirnliu prcd'Lliekojc ibl oci jc zlbiljcT-b svom sa/rll'rr llbLr ßLrrclc llbu imtm Nluslin Lr ,\Ius,racl Ei,rliia. hoji [;ri-c; L\ritrro s,rnr "\bclul]'rh'r ilrn Omerir: clovc Lrsliiirrrj;r petliorri' o,:e Jcsili iuo sr,oge th ncito go\1xi o aistr irUjl.r!Ut.r:l).trrrl(10rr,t._trful]!1t1\r.Iltl]r (l I I . i i k ü r ' i t . l / r , if r l l l 1 / 1 s l , M r . S f r ü i n ] r L L ii r r i l r : N i n ,Lf.Jrirri,/:l,Lli.7r,,'if,rn "Nrjbolji 3t9i: ###ä^l'#HJ['^P,ilglll^H## -'Da, öuo sam ga kako govori:'euo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., je rekao: da jiJlit )l,J-B il üiL:;,-y .ä)-"lrfL)r;;-ä? 'On je izmeduimamovog namaza."'7o1 sjedanja do zawSetka pa usliöanja doveza rrijeme dZumadaje öas Oni koji smatraju je zabiljeZioTirmizi i lbn namazadokazuju to hadisom kojeg MadZa u predanjuod Amra ibn Ar4a el-Muzenija,ra., koji.kaZe: "Öuo samAllahovogPoslaoika, da.1.tekao:?Ü dr; s.a.v.s., i1 'Zaistapetkomima jedan öasu kojem :(tiriu-iitL:: 6.; ilr'atjQ: nijedan röb nele zatt^äti neito od Allaha, a da mu On to i ne 'O On koji jc to öas?!' odgodadne.'Upitaie: Allahov Podaniöe, pa s namaza do odla:i ''...tI e) i$,: L) / 5 , ! l , j ) l t , t t t t ! ' . i ' h t l i t t t t i t ' ( ' { L r ( l r L \ ' \ '' u h . r . r ' ' r ' r l i i . ' r t't't"i'tttit a'/ n t : i a . i i t t t j ,o l t t t i i : , r , l t t i ; t t r r / i ' l i ' " . ' ' i f r r i h L r h r ) : 12) rrll', ,Lraa.iSrLl--r, 3a7 ::. ##-t'JIHI#P"|lgllt^H## El-DZevheri kaZe: "Revah nemä dtugo znaöenje do izadi poslijepodnera." negdje Drugi dokaz:Nadi dobri prethodnci- selefsu biLi najbrüniji ranili na diumaprema dobru, ali nisu jutrom, po izlaskusunca, na poZulivanja diumu s osnovanost namaz.lmamMalikje porekao "Nismo upamtfi da Medinjani tako postupaju." rekavii: prva dana, sroj stav predaprvog miiljenja argumentiraju ZagovorrLici "Petak s.a.vs.: njem DZabira,r.a., koje prenosiod Vjerovjesnika, Casovi sPomenutiu hadisu je podijeljen na dvanaest öasora."716 prije koje öasova, dijelimo na Sest su,ustlari, uobitajenihdvanaest 'A na ovo podnevnih i 6estposlije podnevnih Oni dalje kaZu: pri s.a.v.s., öemuje spomenuo upuöujurijeöi AllahovogPoslanika, sati.Da seu hadisumisli na öasu kojem semoZeklanjati samoSest sa ondataj öasne bi bio ograniöen samoiest dijelora. dZuma, misli Z^ tu^lkn od toga,ako se pod spomenutimöasovima öas dana,onda,öim zawii Sesti i nastuPi oa namapoznateöasove savijaju sa da sedmi,imam sepojavljuje otpoöne dZuma-namazom, sespisimelekai nikomc seposlijetogane piie prinoienjekurbana, u ito je jasno navedeno SunenuEbt Dau:da u predanjuod AJije, kazao: s.a.vs., r.a.,daje Vjerovjesnik, oi,^1i+t it"jt tt! .rie,.t;:t ;6t a'),j,J\;71 JlVEt't'Js-L:Jt r]-j;' Elt 5i* .'.';tt -tt: Jt J+ ,^a:il:\ ;4t :; ,i:'k:I e"u3t .{l\ &.,- w\3.r E}t',*u tt "Kada osane petak,iejtani poranesa svojim zastavama na ljudena njihovepotrebe podsjeöaju a trZnice, ondanapasno gradske Meleki takoder i poslovekako bi ih odwatili od dZuma-namaza. poranepa posjedajukod dZamijskihkapija i zapisujuljude koji pa dodu u prvom öasu, one koji dodu u drugom,i tako redomdok Tr6Biljctc Ebu Dxrü (1048),Nesii (3/e9) Senedovos hadßijcjik .5388 q** ä#ä#ä r{ ;äöriä;i * xx ,xi! 'K'! '^'r.':rr rADU"r.'|,ttADx/' ;i<*v'x II#I#YSYTI '<'t ;'i fi ikx; irDiLul. senepojx\.i st llclr'lc rclilr: Lli':rrjrrcl rrrzill:rc EbLrOncL il'n -'\L.dLrl nrr oliotih irrsolrr, icdni LrZu L1ljc ll.lisli,r ir*or c od izllsllr rtrncrL nr rrnrtlnjrr11.r rrrrjbolji: porrrrriti rlTLrmrL oloq nriiljcni.r lc Z.rstuprici il-' niirl.r sLr: Sclri, lll'u l lenifi, i1 t,,,. \'leIrlcnLri nrci{Lr 0,1.,.1tl., pohlllrrin sttr srrltrlrrirr Lrgi. i rrnoqi cLr 7,rpllrr, sri traerrjrci S.rfij.r n.rcl2Lrrrr,.r. o.11rrzir1i r,rniji rtllro lc: \h.' bi nclio se ,\ll,rh rrrLr snrllor.ro' ln.rm S.r1iit, I nt pofrlrlio diLrnruothl.rh poJijc slbrLhnirrrrrLz.r,pliir izlrsliit "llcci:lo jLr tl zrristrl.iLr .i,rbr,r'" li'rcrl nrLrrrili: suncl, bi tl.nLr to Ahmcduiorr lhnirclu: -\lllih jc govrrio: -\c frcl)r |o;urilirrr ni C)vojc opr-cirro o.l dZunrLr llnog j,.Ltnl N.t to '\hnrc,l Lrzrrrttio: pri r'irl s.ar-s SLrblr.ur,rll'rh.:'..r 1l :r: polrrtLio Vjcro,icsrrilo. hrdisLr hrrrrrilull"' s.t.r:..,1i:L7c: hro drrje 7rlrrrrrLo rr torrc. \ lcrorjcsrrih, r,. lil-llsrcm n.rst,tli,r: Sto sc titc trlrLlil.orrrs iiljcnjl,Jrhjt o je Ychb'L tunre od ibr Onrcrpren,rsi I lcrmcll J.L ov.ritrpitr,rLhrr s lo rL icnjüitsor"rsporrcnLrtllr lrtdi'Lr:'.|r li sLr 1rr'i i:rL',r'i |LrictluL podilc podncvt,na mislio ne vr i.jcrl.lc drnt ili jc pod Lirna:isotinl'.l "I'it.ro s,ur \ l'rlil:'L olol,.lc, rni o olio: |'r ito muic Ibn \rchbcorLlaor jcstr: ir: I)oshnik s rt ts ' d'r lc rckeo:Ono acrrlltnxqirlicrrojc slce irrsoli Pir, oli jcdrlr irrs u llrjcnr .rt srrtlT:Lni sporrrcnLrti nislio nrL ili Jr'ngonr ! k,ro drjt rcieno.ko o.lc rrr d?Lrmtr j)l)i.tlit! l{)q ('tLi.l, LL '\ i ili trcicrr. ictvr'lt)nr.1lciom rrncllicstorrr' drr rrijc tlko, dijcLu. LL r src rrrLnr'17- c|rk ne bi d2rriirrl jr nc bih otl,oainirlo kllrni.1nj.nr s^ " (lcretiilrs LL ihindiji i1iolio ihindilc lbrr I l tbib je poric to nrstLrpio Orr prron rrriilicrrjLr' jc lclieo: orc Xl iliolo niiljclic, rt.rginjLrii 'Olo h lhlikolo nisllcnje lc iskLctrrujc Liist pri njrcorolll tumir 'irljcrri'11jc niLlllvc oilll)\'rtrlo5ri: ono izbog \'iic r.l,'.log'r neLrl.r icnjLL 1\ jcI surr'cu ic:toir brti srblLniLricd rn ' n d.r i ovi ilLsorirlc rroqLr : r I L " t i r i r , l r t . . i r . ü ] i n,l r l . , f r r n L : r j i t L r t n t r r r r : r Lj t ! l : r ' i i . r . r l t ! i t L :rr:r r/f, trl1rrrr.i,.,,r r:,:.fr|i, iil. Lr *''"-li^ 389i: lll ## ^tlll*il'Il'ff".# # wijeme ezina, Lzlask^ öasuobdanicedolazi u zenit öime nastupa da imamana minberi sveto upuöuje ispinjanja imamaradi dZume, dana' 'asove na spomenuti hadi'uodnoqe ovepoznate u ceaasovi otPoöeosa prvim öasom s.a.v.s.J Zbog togaje Allahov Poslanik, 'Ko ode u prvom öasukao da je Zrtvovaokamilu ', a dunul r"k-i;i, '... jaje',i tada kao zatim kaze: Ko ode u petomöasu' daje Zrwovao na seprekidapoZurivanje dZumujer je nastupilovrljemeza ezan ali nii"tl ttudi.o su jasnc za tumaöenje, su izgubile svoju swhu i Tumaö hadisaodwaöaljude od ranog prot.r-^öen. su sr.rplotno. s poZurivania däumu,a rrato ih pozivaAllahov Poslanik, a vs ' na i ,-",.u ä" su ti öasovisabraniu jedao podnerni öas Mnogo je od na koja govoreo poZurivanju dZuma-namnz,joi ranog predanja ötoje dovoljnokaopojaSnjetutra. O tome smoveönavodilihadise nje i dokaz." su Sveprethodnonavedeno rijeöiAbdul-Melika ibn Habiba' "Ovo je napadi oePravda Ebu Omer,pa kaZe: a na njih odgovara Ono 5to je iznio (Abdulp."*u Mdi[,r, Allah mu se smi]ovao. da i M.tk ib.t Habib tt" Malika) pa negirao konstatovao je to kivo to tumaöenje, su zapravonjegoverijeöi Ono 'to je kazaoMalik koj'r su zrbiJjeziliuienjaci'kaoi predanja ootwduiu vierodostojna u a MaJiJcu,njihovapraksa ovom prak." M.Jinl"n^ kolajc poznata jer il,röaju mo'e posluiiti kao argument, je to neStoito se Ponai petka i ne moZebiti nepoznato skrivenouöenjacima' vlja svakog je svojemiSljenje i Ni.d,., pteda"jima kojima Malik argumentuje preno'iod Ebu ibn od Ez-2uhriia Seida el Musejjibar{;;äl;ltt fi'j't Yl(a:I'drleuleu JF (et u:- 4J '*;!.i;r y,'ji.oJ,i, ; Y, )i ."1)- 't , Yl.. -l i aJ.:J,L ."L ;,,i:,-;.-1 ";'ri"ti';4 ö1 i'Fi'; t \ r\\,i,-ti,,,\ "6i \!,L r\ "O ljudi, pokajte se Allahu Uzviienom prije nego vassmrt zatekne. PoZuritesa öinjenjemdobrih djela prije nego postanete zauzeti. Uvczujteono itoje izmcduras i vaiegGospodara mno6sa tvom zikra i velitanjaAllaha,i saöestim udjeljivanjem sadake tajno i jawo, bit 6etezbog toga nagradeni, pohvaljivanii opskbljeni.I dobroznajteda vam je Allah llzviieni kao obaveznu duZnost propisaodZuma-namaz mjestuovom gdje stojim,u mjesecu na ovom i u godini ovoj pa svedo Sudnjeg dana, onogakoji na oju moZe za je iz omalovaiavanjaili poricanja ostavi, a moZeje doci. Onaj ko imamom, A1lah mu nede obaviti za pravednimili ncpravednim dobro sakupiti,niti te mu u poslovima Svojblagoslov dati.Ä znate 76r (2/157). Bitjeze Mudim (872), Ebu D'wd (r102)i Nesai 141 s**6 "..x ,.,,,.*# w## *,,,.,,,,,,,.L0'.,,1ilt;fl rri lid,r rüu ri chugiurrlrLzlnci'c biti lrinrlicrll. rri rrbJcsL. post' ui (Loks(' llit ni zck'.rt. h,rdi-L1i: ic mLrusll,ricrr.\lhlrov bl Lqos|l s\-c Zrr'ritcd r Tcnt oprostirr' MrLh ic rrrLr . P,r, nepok,rje rlio sc pokrLjc. rL. L ,rcmoTcprcdtoditi nruihirr r. nirr bc.luirrnrulrrrJ'7irrritl {iicirrili i1i rlr.llt o.L.iic :t strl)lic hii r |hii zrL \jcriiki, osimdx to rl,unctuc srojTilot :i ilioll'' it r'\' irurlrrr: jc l-,rko.lcr Lr|enicn'r i or'L\jicr or icsrr -L!. ' i': ,. )r , ! ,,.: --1 ;jl ,,.-' '-" r- :---' " :: -' ":;-rt1 --; ,,- i,o. -l j*; -".i -r!-i r-,-''-. i,l r-l -r \I'+rr-' ''J,::;:! ' ' : . i'--rr --':,!i .:j )r 3 ) i9 L:''Ii'rh '\lhhLr' ocl Nlcqe pom'ri i Lrl'r.strrrLiinr. I Lrtjcterrrr lc u rrikogrL zrLl-'LtrdLr sc.\lhhu otl zll n'r. sarlih liog.r,'\llnhrrlrLrri rtc rrilo rlu nr l'r'n i pr'Lt ostrl'1, z.rl'lrr.li rr no2eodlesti, kosr On LL dlLrg"! l"rs'Lo'ilr \llrrhl On jc Slic.!x'im d,r nc r,L ulixTrti. mo';c I sLtdrugl. svicrlrilnrdt ir: llullLmrrrc'1'\lltlrrx rol' i i Jedirn ncm'n ifirrL'1Lr1r'ljLLdc Irtirrom rLrL ,\jeqol Posl,uili,hojcg jc On pos|LosrL pollrri i lio JrLrr' rc \11thLL ld" ih uporuri pliic ncgo dorlc SLrrrji 'L rxislrric Lririocl rrpu'i:rrih. Lo |rcllL Njirl'r" P,rsla',iL.r. nicgo,.,:,rllr ,"'rro scbiitti. r '\lLrhu on rrt"t njitrrnliliocliti r,,1,.]ui.t", puil,il",li IibLr L).rrLrLl IT nl't'LrILr icrrro'rtc'ttr Olo prc.!,nje]c zebillc'irLr rrrL rko klrsnilc. llos ch,gtx oriti o l|Jruihor oi hLrrl'i hrLrLldTLr' 417':, ### ####^lll|l*l[L'ilT$t..,H 0 UPUTI POGLAVTJE AIIAHOVOG S.A.VS, POSI-ANIKA, OHUTBI hutbu oii bi rru sezacrvenile, s.a.v.s., drZao Kadabi Poslanik, kao podigaobi glas,a na licu su mu se vidjeli tragovi srdZbe, da "Bogvam bi: u krenuti boj .Covorio kojr rrcba predvoiokom govori :'J j i". d a od o b r ou t r o mi u e a c r i m : " ; , J ' " . " ; o ; , i . . t , , 5 ; L a J L i "Blizirn'Lzmedu i Sünjegdanaje kao mog dolaska nastupa ,fu|6 t-ii i blirino ou" dva prsti', pa je pokazxokrrZiprct srcdnji prst. ,i-:.; i>;;' zati;, doistaie najbolji govoru AllahovojKnjizi, a najboljauputa a Najgorcswari su novotarijc, svaka je uputaMuhamrneda, s.a.v.s. je novotarijr zablude.Govorioie, .'l- .t; ;. .j ," ?y F. Jt'"t 'j, i il i j,. ..I^)u Ja "am preci'v.]komir,u.limanu ,', Jli .Lp , Lo äd nl"gu .^rnog".Ko ostrvi izr 'cbe imetak, pripedl njcgovoj menii to neki dug i1ineki propust, Pripada porodici,a ko je ostavio Muslim.'"' ja 6u to nadoknaditi." Ovo je zabiljezio hutbu s.a.vs., navodisedaje Poslanik, U drugojverziji hadisa i petkom poöinjao sa zahvalomA11ahu pohvalom lJzviienog,a u jaöi,citirajr'r6i rijeai spomenute pretho poslijebi mu glaspostao dnom hadisu. "Uöenjicikatu dr ftujc AllxhovPoslinik, s r.vs,osPorio ovxkiv na'in izlzrvanja Posliniku. jdF uporij€bio zinjqlicu koji podnzum,jdd izicdni.drnF onih na kojo r odnGi'rc srjc uputio nx drusi na.in pri icmu seAllih stNlj. nr PNo nje{o s ciliem foitivinji i veli'xijr' (6/90)' s i oldr doliziimc PosLdniki, i{s Bilictc xlusliD (870),Ebtr DNtd (10ee),Nesxi Ahmcd (+/256 i 179) u predrlju od AdijF ibn Ebu Htdni'r'r' (3/188), 767 i H"di' biljez" Mu.li- (867) u pßdrdu od Dzibitu ibn Alrdull'hx, r'i i N*xi senedludisije isPnvan jlr,(r:i ,"\t ;''lE 6i6*rf Jc<. .',,11 :r;l;:)v"A 8 .li41 "4F** ä&\ä{"qä xl * l ö * ; ä X ; d \ Xi i \ , x a ( , ß , r . , , ( x r ' , F , , . , " * ? . l "!x.rj zÄolj't'l||InD x #$ 'rlir, ,\lllhLr bi U slj,:Jcioj lcrziji sroji t1.r Ibsllnih. :..r.,.s.,zrLIn bi l ipohr,rlio G'r keko to njemLrdolihLric. ,rrrrL,r rchrrrrr . ''l(oqe . ' ' ir nc IriLc,ql LL zrl.lLr,lLr rlr)/u o,lr..s1i, l:og.1 -\1hh Lrptrti. ' rLti Prl I pLrtrrc lloTc Lrl:rL:'. ostrl i. niko nru rr'L zrblLrLLl On LL je U lcrziji llrjLL zebillcTi()\.s,lj st,rli i ti,rrirrLrLL: .il -r :-:*. ''...i svrrllr nolrtrrriirr it .: . .:i:.- " -;-" rr zeblLrtl,L. sllkl locli u z.r1'lLrclir Nic l'oshni1i. s.,1.v.s.. pLiLil:orl hLrrbflrt)Jiic 7,rlnrLl..\il,LhLr. ic sote poh\ tLlci izgolrrrrtrrji ich.r.lctitSo\,)fro: '; -i .\ Trrriirr"l JLLrlllrroqo j( 1.1i Poshnikova lrrrtbr ie bil,t hlLd:t,.r n,LrrlLz pri clo,\llrLl hir:rjLrr'i tomc s|cobulrr llnc riirii (ioYori0 bl: su rlLrgn,ullz i llrrth.r hLrtlrrod zrrrLllrv.r.ovjtLoros rrzunijclrrnjrrr jeri:. r .L rrshrLirc. . tcrrrt: hLLtb.tnrt Posltnik, s.rL.r::., rr,L lc 1'o.lLLirLr.l' Lri. ljiflrLi.hmr i nicsolim plooi.irnr' I'orr.li,rcl rrllr sc uh.r7el'Ltr ebrL. li.ro sro jc rltt tr ili rtciro rr'.rrctlio rrrbl rrrrirr, vriicmc lrLLtbc nelionc z:L lrLrLbLL. Lhnl r rL'L LL dio iovjekn,koji jc LrirLo tli..rrriirriLoL lc on Jr7,Lr' DrLrqc pr111hc ztbrrrrrio lcl:,'rrr ior'lcli'r clt tlvr rcl,rrr nrlilc. it sj'-rlIrr ' r1'.lrfdiriimLrLLIL plesli,ric frcko r lrncnx llLr,li. r , l | , r , I t " l ' . , , , L t r r 1 , l r r , l r , ! ^ . . l. .1 . i i l . . i . l l L , : , \ 1, 1 . 1 . , , , |,,, 'lrlir|: \'' : r . r :: , / . J , i l l r / , , i1 , : , , i o ! , ' L l r l r : - 1 r , : , l l l r f r 1.r ' lj,lrrr \i, rnlr l/,'. r;. :lr,-r , \L L,: ! ' _ ^ l 1 ) i l ' , i ' r ri J ' I I L . . l i i , , r l ] L : | . r r .rll l n f , { L L nl ...r' I trfLL!': 'i 1 : , n r L i r i i , , : J ' . t , , , i ! l ' , .1,,, 1 .i ' L , ' i , f r / frri.rir,.1, (.,,,i,i n^lrli Jr ,ir: l\lr ri LL :fli L ()1 ) !L I Utriir,: I l L' i l l r ) l t r L i r l l 1 ' l l l r h L l i l t l l l i t l r j i t .l s i i l . l l i r r t ) . \ ! , 1l l i l \ , ' 'llLlr.t. Li'li I l i r l l r r L r l l l : r . \ . - L l r 1 i L L r f ' r L r l l ! ' n l\ b J r ' L L r l r ' j i r ' r i r T f : l ) " i : o f r t r J . , n r L i i i t \ ' : . L l i l . t , ! : , . . r : L i . r f r , - r r : : r . L l L r i l '. L " l " l " l L r l i . ''1)oistr 4191: #### trvrx trvtx ttvtx t\YrX trvrx trYtx ttYrF trvtF trvtF l\vtL ttvrx twttr rBr{rürililrr.Dilz|Jrr Hä### hutburadipotrebe pitanja i1i negog ashaba, od Znaojei prekinuti pa bi a ra. Odgovorio na pitanje, zatimbi ser.retio dovdio hutbu. Nekadabi siüaosa minberazbog neke potrebe,a potom bi i se waöaopa dowiio hutbu, kao ito je silazioda uzme Hasana ihje, a zatim sewatio na minbcr i dowiio hutHusejnar.a.Podigao "Dodil", nekada pozivaoöovjeka hutbc: sa bu."' Poslanik, s.a.v.s,je "Kla "Sjedni!", pozivajuöi dovjcka imcnu, po osloviviiga imenom, njaj!",pozvavlinekogimenom. zahtijeNaredivao ashabima, ono ito je data situacüa bi r.a., mcdu njima, narediobi da rala. Kada bi vidio nekog siromaSnog i mu udjelesadaku na to fi je podsticao."' Allahovog imcna na hutbi, Poslanik, Prilikom spominjanja i podizaokaziprst, takoje postupao prilikom dove.?'l a s.a.v.s.,jc uöio dovuza Nekadaje na hutbi, kadabi godinabila suana, kiiu."s Nije Zurio sa klanjanjemdluma-namazakako bi se ljudi sakupili.Kada bi se oni sakupili,Poslanik,s.a.vs,bi izlazio sam Tom medunjfi.Ispred njeganije iöaoglasnikkoji bi ga najavliivao. Kadabi uiao u dZamiju prilikom nije oblaöiozeleniili crni ogrtaö. nazvaobi selam,a onda bi se popeona minber i okrenuoseljuPrilikom dovenije seokreselam. dima,i tadabi im, opet,nazivao a tao premakibli, negobi sjco.Bilal bi tadapoico uöiti ezan, kada i s.a.v.s., ustajao otPoainjiosahutbom,ne bi bi on zawiio,Poslanik, t pravedi stankuizmeduezana h(tbe. '' rcac,Sje.loi, doijr! si mlogc Pouijcdio Sened pr s.i.qs., s.fl.{s. drzro hutbtr, nu Poshnik, - dobri hxdßajchasen 77' Biüeze sened Nesai(3/10E)i lbn Mrdza (3600), Ebtr Dürd (1109), Tirnrizi (3776), 77rBitj"zi Mudi- (1017). 77{Bilj"t" Mu.li- (87.1), Drwd (1101)i Ncsri(3/108). Ebu TTt u od BiljeziBtrhari(2/:142) predanju Enes.ibn I'l.lik,r.r', u kotm nNo.li: Ujednojod Poshnils,s.a.vs., z! vrijcmcAllahovog ic Üude ,rdcsili suir' I dokje vJcrovjcsnik, sodin! stoknnNDr ustidcncki b*luin tx re.c: O ,AllalovPodxni.e, dtao hurbu, s.x.vs., Po'tuie,a mke iuluti dow pa porodizglxdnje, moli Allihi zi nsl lida vjeroljcslik,s. ns , Podize Nr ncbunismovidjeli .iti jcdnognnlog obli.k , .li vjdorjesnik,s.r.vs, i nc sPusti ke s ILslruril:, r'r"s . nilc Jr2lo ni sairliLr' U luci,za vrijcnc hLrclbc, rrir 1n niti ncitodrugo,rrcgosc osl,rrrjro itrr| ili slrijclrL ijc ncso sto sLl neprrvilininl'cr. nrLr nchrr hirhu ili rr bortri' jc hLrtbLr iso,or) 1'r'er1 l(,rd,L .| /.'.Lo oslnirr" se rrrL:lrLp \ijc t sc oslirnj,ro nt strijelrr, prilihrrrl dTLrrnt kr'' srt' trrrLerrr:zrr'r1iec uprmtcnodl sc ikirth oslrLnjr.rLr srl'liLr' l nriilirilr J r sc r jLrr r-rii jc znrll rLlLlLr'l ,1,r t',Lostrl',,r po't,.rprro. rirr r'.ololi i iinlcrLicrL sc l(olilio lc niilroro rrcznrrrrjc s.tbljom. ri1,r rnirtbcr' t tL zrt,r pouztl,rno clirrlrrkouiro lc Posl'rrliliLr, r:s izqr'rrLlL:n nijc nihrrüsc n,rnj,:q,L ispro sr slbljonr,stlijtIrLl lli ne"lm th''Lgirl lcqo sc 7r nijc lillr.drr rLTrrosrLl'1jLr rrijcllr hLrtbc' Nl prijc togrL nr osl,rnj,ro itll' i1istr-ijcLLr' llinircr Ä1!:rhrxogI'i,sllrrilJ, s 'r'' r'' irntl(rir: tri :1'fcrritc) KrLclrr r prrrrj rr'Lkoji sr nr:slrrrrjrLtr' je ilrTrt, porcrL r priictog'.r hrLtbLr l:oje 'Lt iccrLnjc s.r drTrti hrLrbLL Lrinirctl iu prLnjtsc iLLltr lc prxico i zrst jc s iuii s'i prisutniu dlemiii. p.r rrtLL 1)oslrLlik,rr'r:s, prii ro lieic ,h ic plll zrrjtirroTbog fogrl sto {1ic rlllc Liogrr.t Elcs, r.,r., s r': dLrirtiObj'lrr i ito grr llr:jrr'.lih, rL , r'iie rrijc do'lirilrtLr' nog,ro ncqo :ir qir n.r llinlrcr nijL:bio prrstrLrlien 'rcJirri JTrLmijc rr Lrlizrr:ti'LL. izrlcrlLrrlinbcrrLi zirh diiclLr, LL postatili zrLlrrclnom 421t *:'1:5 : , # ##ä,. I'J!lg.{['llr*l3l..H ### bilo je prostoratoliko da bi moglaproöijcdnaovca.'?s Kada bi Poslanik, s.a.vs., nekom danu osim petka sjeona u minber i1i stajaopetkom na rjcmu, ashabi, bi sesvojimlicima ra., je okenuli premanjemu,a i Poslanik, s.a.vs., za wijeme hutbesvojim licem bio okrenutpremanjima. je Poslanik, s.a.v.s., driao hutbu stoje6i, zatim bi nakatko a sjeopa ustaoi odrZao drugi dio hutbc.I(adabi zawtio sahutbom, Bilal bi poöinjaosa uöcnjemikameta.Za wijemc hutbe Poslanik, s.a.vs.,jenaredivao ljudima da mu sepribliZei da pomno sluiaju, govore6iim da, ukoliko bi öovjekopomcnuoonoga ko sjcdi do njegada 5uti,da bi bio od onih koji nepromiiljeno govore.'7' Posla"Ko nepromiiljenogovori za wijema hutbe, nikje u hadisurekao: taj i nema dZume."73o "I(o jc Poslanik,s.a.vs., govorio: bude govorio na dZumi dok imam drZi hutbu, on je poput magxrcxkoji nosi knjige,a ko kaZenekome da Suti,i taj nema d7-ume." Hadis prenosi imam Ähmed.'' "Poslanik je na dZumi,dok je stajao, Ubejj ibo Ka'b je rekao: prouöiosuruTebareke, smo seprisjetiliAllahovih danakoji 6e pa "Ebu cd-DerdaiLi Ebu Zerr tre tadauitiuslijediti."Dalje navodi: 773Bilj"z" Buh-i (1/.17s), Mudin (509), Lbu Dmd (1082)u prcdinjuod Seleneibn el 77'BiljczcBtrh i (2/343), Mushn (8s1),Ebu Dlq,d (111i), Nesii (3/1oa)i ]bn Midä (1110). 73o Ovoje dio dugoghrdisr kojegjc zxbiljciionnxmAhmed tr som r'Ir',r,.1,,i m kJ4u soji: '-.. Ko kdc: Suti!,ubnjr scu onc koji pri.iju, a ko pri.a nn dzuni, taj i nena hxdisa Sctrcd olos hidisxjc dib, ali sr potvrdLrje predinjekojeje zrbiljezio Hu,ejme Il,i dT.umel u svomSdrtl,, (1810)uprcdrnjuod Abdulhhi ibn Arun,.r, kaomdfi'predrnje,u kojen preskako prckoranenr ljudi,dzumtr mu scnauniti ko ae seklzer"Ko sebudcJ)oiglrvxo,ili podncmnu."Sc.cd ovosprcdanFFha$n. 731 Biljezi Ahllcd u ,\tr,.& (2032)u prcdrnjuod Atrdullihaibn Abblsr, i!. U senedu El hadisrjeMudz id ibn Scid,, o. ic djjenjcn kao slxbprenosilac. Hejsemigrnavodiu (2/1R1) prcdanjcioiEl-Bez,arui Tiberantu,i hidn nnatlr Medtneuz-z?vaith pripisujuii slibin zbogMudZrlidr. rstsi*-'t , 34)) ffiktnEtlltk 'uol 'l'r jc orr i LLI:ro:lirrcLt oLrjrLr'1jcnl 'Lrrr-':.lrLic sltLl nisrtrlr n,.Lo sLL irrti, r,rn gl. t'rrLrL rc r'rziili sirrL2Lrrrrc' rci,: Llrr Oraj mLrrirrcarrtr r olr s'rrrL. ti rll rrirroLlqolo .m rc litrl,Ljcobl,r'lir:lrr Ilit.rc, upitiL: ''fi orLsrog rlrr;rrrrzrr lliitrr t]rr 'iurr: ncnrrLi '.rcr uLt Liol'U'o.11 t.rd,r tourL: r's pii. zrbrrvlienj,r', otiilo J,'.\lllholog l)'rlrrnill s rL ' I o :: I I . :. ^ . ^ l, : j . . , . . \ l ' \ l : I , " I , ' . ' U ' . je rnnrlrL'\hrrrc'lr njesolrosnor,rL tr ,11rr,rr,,lrr '.,r.r'slc Ich.r,': ll sl.uril;. ,:-. ..-;*, "';,;rr.-..--, -i. ----'.-;-. -t,.--\ . i' '* -:-.:J1,' 'iii -!'r '* -'::: rr --' "'-'l --'_' -_:r -"j ,! Jl t: ,,1,ii-'j..-r;..-,r--r-*1','I i:rJ---. ''i ' - "'''**' -, ---' i; nr iirlirli Lrrriic LLLrsrr'r rllLLnrLi llLLrii: Lri rLol,rzc lr-sLc .l7Lur,.r "'rr'l('h iL' pr sc porqlrr.L,i ro jc slr ito ilrl'Loil 'r'"jc 'liLLrrrt l)rLLqi LrsliirLti rLo d;.rr11,i uoli .'\ll.Lirl.prrit rnLr \1LL1r' htlc'Lrc ioi.rL,-n'r (11)i 1liL tl7rrrr1Ü Lo l'r Jolu lli. rko htieLLnc.,rJbitljc l-rcci io'lcl: ic i rrlu'lln Lrrtr rliIoq'r rrc i iLLti lornrlo sluir, nc frcllri Ifrlio rrrrlcrrrL rlTulrc i ioi tr i orL njcnru lc tlT.rrru lsL'.rp slilch'r '1'rnrLrtLLrrc rrije.l,r; hr'c: l(o Lriirrijc'hro ri.rnrl.rcho t,rg.r''l-oj,r zrto ilo n7liifni '\l1rlr 'll'r'lis rlL''r'lc L'rrrlr ,1i"l' ,1i..t"r,trtrul.,, ic LiLl rrrLgr"r'jcn ,lnlrr',t ' l),Lrlcl '\hncd i L'lbLr br ()rlro'1 I(rcl,rl,i1lil,L1,r'r1.,r'.ur:Lo'rrrrrr,\'rrrt'rli'rirl:51\'' ''\,r .-,.. , \: :r ". I . ]:rLrr 'h Oro Lq'uirrjcnrL,Lrr lr LlTLrrrr'L ilr'tjtItu'ttr ,,ilo s'.ruro lc,1n.',11. z t'Lr L Olo jt isprr icst,nc i'ostrrlisuinci rrerl:iz pr iic ciTLILlrLnsliog llll l:r\lr':r 'r ! l , l r : . \' i r : : r r , L. r 1 i ' , , . r i' l l i nr'ri rll l)/:r:1.. .r ' I ir 'i 'ti h.rlii I l't iJL, ''r l:ll|i rr ii(r.J]l]lni.]iinl.it1.L.l,,"l...lLi]1'j] : ' , t i : j . i r . \ t , f r - t , , t I r . r r / , ] t t l l i l r L Ll ) , r , i l l L r f i ' . f . r r r L ! l \ L : r . r r l1 . l 423 \a, #####^lllHl[,]?'#lt".H### koja navode uöenjaci. Talwo miSljevnije miiljenje od dvamiöljenja s.a.v.s. je, zaista, On nje potwduje i praksaAllahovogPoslanika, na izlazioiz svoje ku6ei odmahsepenjao minber.TadajeBilal,ra., Vjerovjesnik, s.a.v.s., bez bi uiio ezanza dZumu. zawietkuezana, Po hutbu.Ovo su svividjeli svojimoöima, pa ikakvestanke otpoöinjao sunnet?! Onaj ko misli da suklanjali kadasu oni klanjalidZumanski ezana, zaista, poznajesunnetAJJahovog ne dva rekatai'o zaw5ctku prije dZumanPoslanika, s.a.v.s. MiSljen-ie nemasunnetnamaza da od imam Malik, Ahmed u poznatompredanju skogfarzazastupa imamaSafije. njega, tojejedno od dvamilljenjakod uöenika i da Oni koji smatraju postojisunnetnamazprije däumekaZu za vczane podnevezrjt za ovaj daje to ska6enopodnei svepropise je zaseban namazkoji namaz.Ovo je veomaslabdokaz,jer d7,uma broju rekata, se razlikujeod podnepo glasnomuöenjuu namazu, hutbi i uvjetima koji tr€baju da se ispuneza isprawost däume. wijeme u kojem sc namaz DZuma i podneimaju samozajedniöko da na obavlja. Zbog togaje vaZnije gledamo razlikeizmeiluovadla namaza,jerjenjih mnogoviie) a ne na ono u öemusu sliöni. i Neki su pridodali dZuma-namazusunnetanalognopodneje sunnetono ito je Potltje neisprar.na analogija,jer namazu, 5to s.a.v.s., rijcöimai1i djelom,ili deno za ZivotaAllahovogPoslanika, ito je potvrdenou praksi prvih pravedni! halifa,ra. Medutim, o u ovomeni6tane nalazimo njihovojpraksi,niti u praksiAllahovog s.a.vs. Daklc, nije dopuitenotwditi da je neito sunnet Poslanika, . ovake analogiie na osnor,'u wijcme iivota Allahovog Poslanika s.a.vs., postojao je Je povod za ldanjanje suneta prije däume, a1is obzirom da ga Posla- U U tog ondaje izostavljanje nije nik, s.a.vs., ldanjaoniti gaje propisao, sunnet. namaza, zapravo, prijei1i sunneta usordimo klanjanje Isto bibilo da analogijom za U poslijebajrama. istom kontekstujei to da nije sunnetkupanje X424 ,f** pr niti nr rr ijcnrc boril hrL NlLrzrlclili. jc strnuctdrrsr hLrprr ijc becit zlri)gpornrrrcc nitl nir litu1cniiail, iic tu',tlrL, zrtvrijerlr: rrrLnrzrL l)r jcr s ili nj,rSLLrce -\ljcscc.t, sc Allllror l'osl.rrrih. rr r's, rr ni nicqovi .u lnrLrL obrl li.rlirt: iLrLclctr' r.'.r., hrqr,rli ,rshrbi, nis,.L uz-t srrnctrr iic cl2Ltnrc pr Nchi od njih lt,ro,lolilrzzr ol'rLr'lj,rnje prijc I Posliic o rrxrnrzrr LL .!,r,l,ii!r, p,rql'Lr'1jLL neju nl.cxl Buhrrije LL 'l(lzil,rrr n,Lrn llrrr k'rjl jc prcnio oci qcljcli,rZc: ILL'L:i tLiumc, ic jc r '.r.',1,1 Vj':rorjesnil', ir e Il.Llih,r, on otl \rl Li,r, on ocl ll'n Onrcr,r. .|.r rtli.rLr'l' rrJije rhirn"t jc s.r.v.s, ipr'rjc i poslijc podrrclihnjiL,r rh u tL.r Idrni',ro rclirrtrr strioj hLrii,t priii lrriiie.rrLhocicr. r' l|'1ijc i iz slc rrijc hl.rnjrLtr c|rli nc bi izrLi.to JT rrrrijc. r'L'Lrr diunu nrLnrrzt '' dr,e bi1il:rr!ro rclttrL.' olog,l scnc moic izr Lriinitelrrl doli'rz llrrhllirrc trlcdutlrl, izntrslor' ncgo hr''rz pr sunnct nrLolrrz,rijc cLirrnlc, postojrurjc pon'riiujc , rrr,-lilcnruolio 1rI sr, ,j IrrIj .r plc'lelj'r hojc pon rcltric ioic dr LrkrZc hrr{islirriigor oIi 'emo on i\. n.uruz ijc clZLnIc. ziLtlDr, rrr\i)di (r\".1j pr Joli 1itrz,r, " o nlrrrrlzu rrlrnilzuposlijcLlTLnllrlrsl:og l)rLlr o sLLnnct niitl nt p1t11{)sr. dZumc Sliino jc i s'.tLlrrhrrijcvimntsl,xrnr Lrpoqlrniitro brlt'rrrr nrnrzimrr,qdjc stoli: [)og]illit o,rlilrrlzrr prlic i poilijc brtjrrrrr "i--LLo " t srul SciLLr. orr pleno'i ocL n'rmtz'r. libu cl NlLr.r1l.th,rZer . l l - \ ' .. 1 . ".."1' , Scirh ibrr 1)zobcjn 'rrl Ibn citir'.r{) A b;rjnn.r." ziLtiLn.jc lucdrrrrjc I'rLj rrr Abbrsr,r.r., dejc \rjcloljesnik,s.1r..., iTiLiin) I{rLLnrzrLrrslii prijctoqrL rr ni n' rcliittr b,rir''rm.r, hlrrrlrLrii r.rn,;',rjc klirnjr,rch'.r :rl|Li jr 'L: iLj: 'h f: j"/rti' /nl'rir ' L r . v , r r t l , x l , r , : l i , d ! L r f l . i r ' r r r r i r r I ' r r f r ' r : n l ' i n l f r i r ' r i \ l \ i i l Lr i r ' r i : r r / , Lr':' r'r\!/in)lltLLLi:7r' li.rrlrll.!llLlt.lr,iij,,ji.lir,,i'IIn,' Lr Li)lLfrr"l \':rr'rrrr" l ' , , 1 r , ! f : | . r r . r . L t r L , , , i r i l , r r f r i r t r ' L i i f r . f . r r i ' \ l ! i L L l l r l r r i L ' ! :l LL lr r L : l r L rl / r | t ' h r B i : i r / il l . L l , ! il l : r i l ) I h h / L . l i \Lii r.irli: $.1i, !/rnr r Lk,,rt:r L,t'i,int Lnrtirilrr'f1r: ! :!'\u,,',,n,.i. ' l L l i1 , t t \ l . i f r r n J \ t r r r ' l l i r r : iI L ] l i I i /nji'r 'r srri;1-tr,ä 42511 t #####^"PllyliltoJ,ll',Jl*H### vise.Sanjim je bio i Bilal. "" poslijetoga,niSta Buhari je naslovio Poglavljeo dTumi kao i Poglavljeo bajraprije, da hadis koji ukazuje ncmasunnet-namaza mima.tcje naveo na ato a ni poslijebajram-namaza, nasupuduje to da je ovimehtio sa dokazatisliönost dZuma-namazom. zamjena daje diuma namaz se Neki misle,vode6i öinjenicom za podne,da ukoliko je Buhari u hadisimao podne oamazuspofarza,onda i dZumaisto menuo namazprije i poslijepodnevskog tako ima namaz priie i poslije faza. Mcdutim, on je rckao:A. iz nije sunnetsvedok ne bi izadao poslijedZuma-namaza l,:lanjao da pojainjavajuöi postoji samo dZumanskisunnetkoji dZamije!", iz se klanjaposlijefaca, i to poslijeizlaska dZamijc Dakle,ovoje jc midljeoje,jer Buhari u poglavljuo dobrovoljnim(sunpogreöno "K1anjao hadis: predanju Ibn Omera,ra,naveo od net) namazima,u s.a.v.s, rckataprije podnei dr"a dwa sam saAllahovim Poslanikom, rekataposlijepodne,dva rekataPoslijeakiama,dva rekataposlije Ovo jacijei dvarekataposlijedZuma-namaza.""' je jasanargument namaz,odvojen ra., da je dZumaoamazkod ashaba, bila zaseban je bi od podne.U protir,nom ne bi trebalispominjatinaknadno,jer s obziromdaje pod sepodrazumijevala nazivompodne-namaza.I, poslijcdiumaoskogfarza,to nam sunnet-namaz spomenutsamo namaz prijcdZume. sunnet da dokazujc ne postoji prije su Neki uöenjaci kao dokazza klanjanjcsunnet-namaza koje je zabiljeZioIbn MadZau fatza rzelt predanje dZumanskog r.a.,gdjestoji: od u Sunenu, predanju Ebu Hurejrei DZabira, svorn "Doiao je Sulejkel-Gatafani s.a.vs., drZao dokje AllahovPoslanik, s.a.vs., upitao:Jcsi ii klanjaodva rekata hutbu, pa ga je Poslanik, 'Ne, nisarn', Poslaa prije negoito si doiaol!'On mu je odgovorio: 'Klanjrj dva reketai ne dulji ih."'Prenosioci mu nik, s.a.v.s., reae: hadisa su pouzdani.733 736 i Ebu Müslim(884),N6d(3/193), DM,d (11se) lbn Midzi (1291). Biljeze Buhri (23e6), 737 BiljeziBuhari(3/411). 733 Biljeze Mndza(11la) i Ebu Dlwd (1116). ]bn ä426 €** äSä.{t*Hä, ' RzÄDtt't'lttnDi ^ ' ; i t v i :r " " x : t r r l;:lf:ri:I,jäj ,, 'xTq rtat,r; _;_. ,-;_-t .-*,r J. j i- .. -i -1,, - ..,1,= -. '-\ mu "loiil:o 1io)il:'r p,r[1rn]rL dotic u clTrLrrrijLr ir irkLrp,r u 1,ct,rk,zrLtim srt ponrrro'lLrirL t|rk irlrLrnnc jc iUlth oJrctliodl hi,njrt,poLr,nr olro'rcr11 ':17Lrrrru.ic rlrLr Lrit sl i z,tniihutbLr,ondr l:lrrnjrr imrrrlorrr " lT rog'r i gljcsi izrtrcclLr drijc ,.12urlc tri ilrrrr'r |rtiltrjLr 1'rclro ' stoji d,Ljc \llrrLor llrsirLrrll. r'' s, rc1:ro: ci-lluzelij,r od Nol.e;l,r "Kitde nc krL 'L ohupl 1'ctlionr' z'rtirrr'c Lrt'rrtl LLTrrrriji sc ,xLrslimln tc rrrinb':r' isprrctrit p:r nijcdliuii uikog.r, tLrrleplilc lcgo :c inrrLm sic'|lc' n.r vci L'Lrtlc lrrin'lcitr,lirdiL koliko mo2c,rr rrkoirn.rLr kl.rnj;r 'Llio iuti i sltLjrsrc dok irrren nc zrrvlii goror i clTrLrrrtr-r'lLrrltz,rrLr zrL mLr oPr tinc ic trLrdu (,itcni sri gliir:ri.bir L:c i:1iLIp qr'lidrckoic ic ' t1i-Lrnrc. poiiliti tLr sllcclcic l i k l b n c 1 I I r r r r z i L , r i c : Z r L b i l i c T isl n r oL L r c ' l r r n i r 'rL r i c l l ' n prilr 'lirrrrrc fcli.Lt.l r'.1.. Or,.cr, khnl,ro .l!i111.s1 l,rplcrhnju o,l Ibn ,\l'b,rsl,r.,r.,'roiitl'r ic '\il'LhovPos|LrriL' l:Ltr os,rrrr cllllir |rije dlLrrllc" ()t 'r rllrri':t'osliLTiti s.r.r'.s ,lil,rrlieo rrrdilo s,:'Lr oroLn s1Lr,:'eirL o opioi cLrbrolrllrrojnrLlili lz dokrzcLL liojc jr: trttlrL lclietrL rrzillTclit ollr L'rolrL i togrrzlogrLnrillzimo nrL r oJ stoli, LL prtrlrnrLr '\1'LlLrlhh iLn z-birci kl,rnj,ro. i|llrriziliroj v s I I c s L r c r r Lr,.J , r i c \ ' l c r o r l r ' . r r i l ' . : . r.L , l J r n l l r p l i l t J i L r r r ci c t i r i l .; , ' I' 'b j o i i c L i r ' l ) r " L L r r ' 1 ' t ' ' r : r : l LL t r L L lLr n r r l i J r e l i e t iep o s l i j c z r r n c ' i. i IlLrberch lls Scvr i Isluk ibn lbrlhiLr lbl llruri crr \--ci'rrbur ir lclir": \rrdio J ('\hrrcJ lbrr I t.rrrl'cl'rl r p*llrnr hluirr svt: AbdLLll'rhl slm l-L'Lr ''ill,r : r/i tl .r,:,i.(iil l l r : ir ! : i , . t ' , r n r L L l r l / rr r ' t r i r ' r . r l : l r r : r \ l i : n r L l i ''ll.ri,.tr! : il I I i) l' ' Lir rr'L 'r . : f , , . . , t i r r L L i r ,| r 1 ' L ! ' l ' ' L L i I l l r rr r ' i r r L / t . ln ii : r ! l r r ' r r : L L ' ' lt,fi..,r,,i,..1,,/,,',,,:frLJ.L ii'r \l rr Li:::'Lr' l' / \'l : N : l . i il r L j r r ri/rr, r L j . l L . t l i ' r L ' r lr r' L ' ' r r'ir]r' \rl rrl -'i' iL \":!'rr I1'l L , L l i . l l . : , L , , r l l r f i n i , , i , , . L , , l l : L r . \ il l i L L ' lrl' 5ruL " 'r'l':':1""1r tr.\1..1.:lln,,LL,l.;,i.i,!,iü11,i.1.,1,,,ii,'l/,,,,,.rirrr <':,1.-!j-' 429 : ####^,ilJ:l*i*'Il',*llt^H### dok ne primijeti da je suncedoilo skorou zenit, i kada se pribliäi A taj period,onje prekidaonamaz. kadamujezinpoaneuöiti ezan, razdvajaju6i selaih on bi ustajaoi klanjaojo5 dvaili öctiri rekata; farz, saöekao u dZamiji bi mom. Nakon 5to bi ldanjaodZumanski izadao. bi u neki obliZnji mesdZid i neko wijeme,a ondabi Otiiao tamo klanjao dra rekata iza kojih bi malo sjeo.Ponekadbi odmah klanjao tetiri, pa iza njih sjeo,a onda bi opet ustaoi klanjaojoi To dva rekata. je ukupno iest rckatakao u hadisukoii se prenosi je i1i od AJije. Ponekad iza 5€strekataklanjaojoö öest, manjeiJi viie od toga.Zbog ovogasu neki njegoviuöenicikazali da dZuma prije farza.Medutim, to ima öethi ili dva rekatasu[net-namaza nije taöno.Öak se to ne moZeni nazrijetiu predanju,jerje imam za Ahmed prekidaonamazu zabnnjenomlrremenu na6le,a onda sve nafilaposlijeistekazabrane, dok se bi nastavljao klanjanjem sa uspioda klanjaöetiri a nekada imam ne bi pojavio. Takoje nekada samodvarekatanafile. fatza Neki za potwdu suonetnamazaprije däumanskog uzimaju predanjekoje je zabiljeZioIbn MadZa n svotr' Sunenu, "Kazirao namje u poglavlju:Namaz prije däume,u kojem stoji: Muhammed ibnJaija, a njemu Zejd ibn Abdu Rabbihi,salancem koji seZedo Ibn Abbasa,r.a., koji kaZeda je Vjeroprenosilaca klanjaoöetiri rekata, kojadje vjesnik,s.a.v.s., prije dZuma-namaza niöim razdvajao."'o' viaenedostataka: ovoghadisanalazimo U senedu hadisa,ociPrvi je daje Bekijeibn rGlid,jedanod prcnosilaca (prcdvodnikkrivoworiteljahadisa), jenjen kao imamul-mudellisin "prenosiseod", ne naglaiavaju6i ga da i on hadisprenosirijeöima je öuo. "munkerclibn Drugi je da je MubeS5ir Ubejd ocijenjenkao 7'3Biljezilbn Mdz" (1129). Sened h.dis!je shb.Efßus4tt \t aielr Ez-7-.atrtz o\o pte' od hadisrjeisplctcn dabihPrenosihca danjckntc: Sened ry** .ä430 rir I (n'L pr h,rdis" loicn jc gl,r'u h,r,r crrosiiri h:LrLisrl.)iIrcLLrLni rljt'lrr "Ihdisi I ILLbe o siirl ibrr l l l r t l r h s L L r L l r r i c r i ,i r r j c q o \ ' .l r r c c i r k'.ric: , nj,r ne sliicrLc.' sc 'Ircii it l c i t o j c l l l I I ' r r l ; L l r r r ' L b n I ) : t , rd , r l , p o , i r L L r i L . i liLrb,rr llric: I lLLirill.x.r oirc Öcnlti: ltijjc e1 -\Lrli,r,r nlcnrLr slirIirrr"' .r k.ro znjcJ,.rjc prcrrosiocrL.irrrtr:r.\hrncJ I cLL:!i q.1srlirirrLiLL ",\tijjc litl{) irntt)filrt cl \LLLisc rrc rrzirrrrL Bc'ihckiic rckror lr c ll u h l d i s L r .L L b c i i j r i b n l l L . c j r L l I l i r r s i j c i z r r i i l j . l ' l r , L r i i s c . .: l L hrr,r rrc ibr IJ.rLl7di-rrii !lrLr sc.t,Llio,l.'r'. LLzinrrr rrLrroritcl. \tLi LLic nj.rcin'rtlc dr ic Ilriljcrolltrrijc jcd,rrr oJ ir',: ':r'riiir' J rhrI prtno lrtL sil'rcriznnuo lrt.lis z|og .cfrt.l7n!rttl i ntt|rloljlc l'r1711ic. lc "IdrnjrLr ' llLTt: rcli,ro: lc priic JiLrLnciL:tili rcl:,Ltri.urrrlc'ttr 11,r sl L'i podljcLLiune . Ll t()rn slLrarLjL!sc rrliholo i'rcd.rni' poclLLrilrrLlo jc Srjijc rr pr"LrniLr -sliirrrL i izirrrrL oni !to jt frcr1.!,rrrotr '!,r.'!rfrr' on il.n od ,\l.rhrll'Lh,r Onrcn cl .\Lnlil.LLrhrriLrrr l,rir:: J rh'L"Lr 1'ri l pjcill:Lr ltrlrr,L" Srrriir htTc: prdelu dvijr micrc i7 r.rtn,)q p1ijcn.r, ''I(lo rLrijc rljcrc. t plrl'rLrhiLL 1;rko L.L7c:liorriLL dr srrr ,'rro NrLti,L civii' miL rc, r jedne', .11i, on. ip.Lh,krTc: Jrh,r.'Lr plci.rkLr lrip L,LLjLr l'i1Lr istr)\irt:ro sl frcdrl pjci.rkLr lcr|rr". llLllr bi nlrsorLr pr,:,Lrrnlc nc i nlcm prcnosiiclou 1.r.Lt'r.\i.Jirll'Lh,r,hrLlc: Nil'o 'rJ Lrccnirrl:L rs1'rc'lstog't lrrLriis,r rl.r s,.LnnjrL lc tibcjrLLrllrhiLn Onrcr Lrprrrric:rjLL brlr r\tr,l,-Ll1,rhr. 1 S m i r t r r m . l e . ' r o r i n rn , r i e r r r oL r r f o r t J i L ir r i j t i i i L : l l r L L l' 1 . t r t t e . : ;i- - -: .' ':lr I krrjrl lrcrrrrri l'ilrLr lLrr rr.r"l ibn Ttjrriiie, u 'czj ir.Ldisr . - - . -.-:l. ,:, ,.; . - : _ ' 'l :i: ..ir - .! :;-..::-. I l).:thcrrrrcnr "c biti brLcttti ( ' r r s 1 ' o J r r\rl L r i r r i n e l l L L r l i .o r r : c g o l o r i t i : ' L r r . LL i i o i l S \ f L l " 1 ' ,n I s t r L l S l o i c S t o f r I r L r \ . r l l L i , . r 1 ) r ] i r L s l c S r ri t p r ) \ ' r r ' ! \ c q r ) \ o r ' c r : i 'Dost,r rr(^r L l e , d , r ' r , ri e l , \ i l o . . L i e cl ) T c n r r c t r - \.i l l l r ' r s 1 r ( ' r ' i f i 'i s n o r c n j , r . l bL g r p t r l , L i n i o . N t l : i I ' r c n r r s i o c L r" l ' r ' r r L rfl li c d ' r r r j c ' ,i 131i:. *"'a ### ###*^t'#**'llllgl,ll^H Allah 6eza njegastvoriti pa su kazali:'A öto sc tiöeDZehcnnema, pa novastvorenja ga poPuniti." 11 Aiaa,ra.: lii;,,;!;i;.'lx Istoje i sahadisomkojegPrenosi "Bilal uöi ezannoöu, paiedite i pijte svedok tt, tI it iii j- t;;t] je u ezanne zauöiIbn Ummu Mektum." Ovo predanje navedeno "Ibn pa su oba \ahiba.ffiNeki prenosioci obrnuli predanje kazali: Ummu Mektum uöi ezan noöu,pa jedite i pijte svedok ezanne zauöiBila1." U ovom kontekstumoiemo \Pomcnutii predanjeAdijja od Kada Ebu Hurejre,ra.: ".-s;Li '+ är.r, ^,]' j; '.siJ; ),! -i;l--';" lijeäe; kao ito kamila neko od ras klanja,neka ne padana scdZdu neka prvo spustiruke pa onda koljena."$r mislim da je prenoJa u vezi onoga5toje preniood silacpogrijeiio,a AJlahnajboljezna, "... i neka spustiprro je AllahovogPoslanila,s.a.vs.'frebalo reöi: od koljenapaondaruke",kakosenavodii u predanju Vailaibn DZu"AllahovPoslanik, bi s.a.vs., prilikom spuitanjana sedZdu hra,r.a.: kaZu: spuitaokoljenaprije ruku.\' El Flattabii drugi u vezi ovoga "Hadis Vailaibn Däuhraje ispravnijiod hadisaEbu IIurejre."Ovo pitanjeje, hvalaAllahu, opiirno tretiranou ovoj knjizi. s.a.v.s., Allahov Poslanik, Nakon 5tobi klanjaodäumanamaz, joö je ulaziou ku6u i u njoj ldanjao dva rekatasunnetaNarealirao Nai je da poslijedZuma-namaza klanjajui po öetiri rekatasunneta. 'Ako öovjekklanjasunnet uaitelj,iejhul-islam,Ibn lemilja kaie: a klanjatöeöetirirekata, akoklanjau kuti, poslijedZumeu dZamiji, ondasamodva." Na ovaku podjeluupuöujui hadiskitekstovi Ebu Davudje u spomenuo predanjuod Ibn Omera,ra, da je on, ako je klanjao 3@ Biljeze Buhili (2/87)i Mudift (10e2). 30'Biljeze (2/207),lirnizi (2a9)i lLlnedt Munent \2/381) i Ebu Daqd (8,+0 841),Ncs.i 'o:Silj.t Ti'-i,; (zes),llu Dind (838), ladisr nlhzi seSerik Ncsii (2/207) U senedu cl'Kadi kojije bio slrbospam.enji /deü-P \ 4") ät#####r ffi## x,...,,,.t11'lil!'11..,... iza sunnet clzumeu dz:rmiji, klirnjeo i'ctiri lc1i.lt!, a rko jc kllniro Lt ' kuii, ond.rjc kl.rnjlo stro clr'r'' ocl sc U obe.!o/ril:rr nevotlirr prcrlrrnju Ibn Orncrir'r''r'' d't ic ' ' Lr d7-trnrc slo]oi ktrii klanjro civrrehrtr izrL s.a.vs., leror-jcsnik, od LL U Nluslimoronr So/'il.'rr, prcclir-njtL lilru I lLrrcjrc,I :r,-stcli - -'.-! s dr jc Vjcror']csr-rik, r'*s., knzlo: lri n'Ü -L'.r" :: :l rrck'l rzr 1Ic liltllnlil ncLo ocl virs klenjrr '.li-LrmrrlrliliLT-. ;,r;"I(tdr j o rc ,r . r i c k . , r . . \ . \ t l . , lr ' r l - ' ' r , ' ' ' r ru i j j c TL b i l h , , L ( 11 - n l lS r r ( i f l , I l l ü i . , t r i r L i i s!' !ilj"le ]n,i'.oi (1,'::1lr I l l r l i i t r l s s l r . l i r n r i / i ( 5 l l i r l l ' n 1 ) t r r t l l l r l l (inll). ! r i B i l i " i ,I l , " h , , ( N 3 1 1 . Nfixi 433t ".'H### ####^ l'JIHI['l?ilYl'Jl POSIANIKOVA, S.AVS, TIKOM BAJRAM-NAMAZA PRAKSA PRI na s.a.vs.,je klanjaobajram-namaze otvoAllahov Poslanik, ulazuu se renomprostoru- musali. Ova musala nalazina istoönom zbog u osimjednogbajrama Medinu. Nije klanjaobajrame dZamiji, Hadis navode kako se navodiu hadisu,akoje vjerodostojan. kiSe, je s.a.vs., AllahovogPoslanika, Praksa Ibn Madi,a i Ebu Dar''Lrd.'oo klanjana musali. bila da obabajrama jc na oblaöio najljepiuodjeöu.Imao Prilikom odlaska Bajram, prilike je obuje ogrtaökojegje oblaöioza bajrame dZumc.Jedne i Nije to bila potpuno kao dva zclenaplaita, a drugi put crvenkasti. jcr daje bio takavne bi sezvaovezeni crvena boja,kako neki misle, crvenimzbog cnenih vlakanakoja su u plait. Neki su ga naz.vali koja se ne u obliku pruga uvezena njemu.lspravnasu predanja, s.a.vs., zabranio(muikarmogu ignorirati,daje Allahov Poslanik, Kadajcna Abdullahuibn Amru, cima)noienjecrvenci Zuteodjete. r.a.,ugledaodra cwenaplatna,narediomuje da ih zapali.'o'Otuda je nezamislivo Poslanik,s.a.vs., oblaii tal..,,,rt , iä iiiG iälr,*;ä;F;l'f "Zbos l{clioir:: Zbog noricrlil .\ll.rhl:l '\ poricunj,Ll" njihor.os "21.o3 muTrLl tlobll svogrr porlc.rrril odgovori: Vjcror,lesnih, s.r.r'.s., bi li.rci.r ncLLrjorL njlh ciicli iit'ot rLobrLrcinsn,Ll Zbot poric,rnju bi: rrc iinio,,r ondr joi .c ncitrr horl LnLr'7e cvirll,rclJ.1 dobroiinstr,o ' 'Nikrdr tcbc i nislnr ncl'oq rlrbrrrr icllclrLl orl \.,. :h ,..., r I I . . . . - ' j i . . . - - , . - ^ ...ul .;:-j; --: --* .;;:l', J-.j .-i--r :-! ri ,lL-i "Oblirr )rrrrltt rrrliu s\1)iinrli:rbLrfl llclo rrri lc tlrr cctr:LritiisLLLirl sirutnjo li'rk 'r jc, i)trlTrrlolrr ili lcitr) 1'olrLilnic Sir['rrrr ocl .rLs ic doii pr kl:' rrti: Stl zrriri o ovorn 'otrckLr:l :\ orr 'r hlzrrri: lir jc 1)oi.ro n,rrrrjc s.r Lipuronr i tlok.r .,\lhhor' ;.os1,rnikl f l,.rhuumcc1, ''l'rLrh ic zimt jitrnirn, pl .nro trLL porjcrolrLlr i nicqrr snr'r slilctlili nu I'iti reicno: l)c,bro splv.Lj,rrznrrlr srlo ,:l.r.i 1'1,'prrLli licrrtihl on rrc.illLLlnom). it rcii: \c A k,uh dodu nLurririi,.r(ili jc rclirLo: g(\1)fL('' th znrrtt. -Lro s,rmlj,.Ldc neito qorol L, fr slrrr i i11 'rttrro s.r !lrrrqlrr LrLrr'crrr l(od inr,rmt ,\Lrlccl.r LL,l-1ilrr,,/:r, jc. prcnosihiir,n.mrdi sc: li.r,.i,L l)oslrrnik.''Lr'', j'rtrlr" 'cl'rnr, lt'ticdcr jc i zrrhr',rlio '\11.rhLr pohv,rlio C,r klL,r NjcnrLr LLrliirLLjc ncmr bogrr osirrr :\1l.thl i Ll.rir on NjL:!r)\ rol-' I Porlrrrrik iio lc,:Lir /. 'r':. .: i;, 'l*, g; ;- .; -: :,-; -l -'-.*. ,". !. .j !:r .,r-r !:r' j !111|,_i ---,: -i ;-.r.i )'5r -! - .'r' :-! 'r!G j ! i---'j j . , r l ] 1 . i . 0 , 1 , . " , lI jt s r l l r t , t l r . L L r, r L t L . \ l L l:L . l . r / . l l : . i ' ; l l ! f l ! 1 1 1 , t , i ü L 'rr;.)l,lLlt ' l'llr/'r ir: :'rll lsn Jnj.Ll \i!,:.,.l.,in,,llil,.t1 irl;r.llLrl,,, r r ll liLr' llLlrr r ''rLr; llrrjli r 'l'l'1"' .l |! l s i l I f r { L , r t t , , . it h ] , \ f i ' f i , i iSSlSrlt j,r,,i.fii!f.lI'rrr.i.l ,1/r'ai,11 t ,. ;\ t tr;i;" ;(E,v 1I |.Vy; ;r 1i3r,* i '!-, e : . ' .:, ), 4x 4 ' ###^llllgJ['Iy,HJl*".H## jr.. 'j-,;iL, ;, ;at * 3$, ., .-,-.,.. r&dLcJ,J.4t r-'r; tL , -l,ei',"j " . :., ,', ; * , , L l L . 3 , . rJ ß i ; ' , -!!+ - .;.. .: ,,- '.a:J>r'frL ,6p1J.:)\.;i,i€:"!i'. ;'.!;';u:ktix gi;L'::t ' ;;:.i '-''r-J.tt j' ;! t -,::L:, ,* e": . ,u-.:'! f* gJ -; .ii :r" vL; 1 .9k, e;i, ", J.a:^y; ;r la *" [,.;ar iL " ; G1 ^i ;1lJi " e, ca .-r.il' .-:.y1',!,)l qG-r;'v,-* ;+-;', -in* d* -r:.r-.j-jl 6't Ss j-,,t j.4 k r f Ä\&l i',i a :,'t t1;';.' p, n Är.; a a, itt 11 |i -i-.. 3-:; J; :i u,-' p;z .i,i *..!i.?.fi " :;:u.J ;,,jJr, kur' i1 ;i J";uf<+;';i.,li ';, j- Jt i i. L '.Ju i";uJu. .';s '; :Ju ,v.t;t; ivij:i .;-,:i;'\':ia ;" l{ bG;,-<-:5;'u,,,.-L; 'ri:u L; r:r:i{ r'i railr "Allahu n:.i, napoj nas dobrom kilom uz koju ie plodovi izni6i.C)bilnomi koja 6eubrzododi,a nc onom koja aesamo Proai. Korisnom,a ne 5tetnom.""ti blizu Peti naöin:Uputio je kiinu dovu kod uljanogkamenja su a Ez Zewe,kod olazau McsdZidul-haram, danas to vrataMes(KaPijr mira)."r po dZidul-harama imenu Babus-selam Sesti naöin: Uputio je kiinu doru i u jcdnom od ratnih pa pohoda,kada su muirici stigli do izvoravode prije muslimana, Zed.Vjernici su mu sepozalili na ied, Pa ih je zbog toga zadcsila on su ncki licemjerikazali:'Akoje Vjerovjesnik, bi molio Ällahaza je Musa molio za kiiu svomenarodu."Toje dospjelo kilu kao Sto pa s.a.vs., je upitao: do AllahovogPoslanikr, "t' ir;i:i a s:- ,.JGr 4r{!r t.j.G .^.i:": ( ,rra:.i: r<.' ;; J. -ii ,.;,1r1 .rjiu ,.r-ur :prii.j'ü ,lr+ij ..:r-:.j;Nrl i su to veö rckli?!Sigurnote vasvai Gospodar napojiti,' fuke, Tadaje pruZio ruke i poöeouöiti dovu,i prijc ncgoje spustio "Zar 316 Biljcti u 32,.,!Ibn Mrdti (1270). 3r7Biljcie Dbu D.'nd (1169), ra. Bcjhekl(i/355) tr prcdrnjüod Dzrbin ibn Abduuab4 (1/327),itoje Ph'rdio jc isprxvin.lhhm a predxijekxze di.je\jcrodo$ojno Sened bMis! I Ez Zehcbi. s13 robt Ahmed ( 5/223)u prcdrnjuod Umejri, odobodenos Biljczc Ebu D.vud (11.,8), ! Abirlahma. Seredh^disajenpNan, txko 8x je ocierio Hüim (1/327), roje Potqdio i Zatnn,hldisje zrbiljezio Naai (i/ls9)i l nmizi (557)u Plcdrnjuod Udejd, Ez Zehebi. robx oslobodenog Abil hhmr kojc !ß!osi od Abil_lihnl!, lrcdutim,to je Fogreahnekog ,.#+-*:, 14s4 *###' H#X#*,""".,,.110,1,:rlliP,,.',,.," nrrtl l l t l r l r i I i '\ll.Lir bujic,r z : L r I lo l j l i i . rLl r ljucli s L p i l i r ochri 'r nc "rlrttr ' l i c p l o d o l ii z n i h r r L t i .i o r i s l o r l , I r r c i r l r r r o r r r l r l ' r ' 2 r l ' kojrt'c k.rsniti.' t l l r t r r i "' \ l l ' L h rL z r l J c d n c p r i l i L c i c , \ 1 1 e b o r ' 1 l ' i rs : k ' ' ' ui r '\lirLh'l l' oJ r i hrrzrLr': librLLLrl'rLL'c ,,, i.nnn,.1,,t,, ljiu, 1,"ie rrsteo ' ' rLml su niic,hlumc Lrsuirrr l \-'.rt. '\ll'Lhl'\'11r:lrtnilir'r"s ' ttcc: '.jlj,.-",-'*--:.!--':':,--i '-r -:'rr_l*lrl" i,*J -ü a .]) r! . ' --l :.i:! . . .,t; -*,' '_t _l'l-!j tl ",\1hhumoj,sptrsti rrrsliiiu 'rc rLolilillrul 'Lrbll)c r)stlnc rrc ll suirrrl llronr nc i nLLusvolirnrtl.ritc,,tr zticIi prt'hz' rr'r Iricgor-oj i l'lbLr 'Lrbrbc li Lztli rrLr: l 1r.r liLrdiotiilo J" lc iiit poccle-plLl,rti, srL lKiie neic plcst,irisverLoh trc rlrLg 'rtlci i srojirrrplrLitorrt zrrccpts oc c i nr p r o l r r z e s L r i . uh,, L h jo r \ l l r h t x l l ' s l r r n i l is : L r ' s ' ' i r r : l : r r o l " l ) r ' r r r ' ' i to Lraini kiii prcil.lrlt r'lrrviti'otl htdrL Il situ'.',cil,Lrnir bi hiil bll:L'rbilrrr ip'rL:t1rr i 7r cl'r s.,t.r:s tlrLTcno rrroli \ll:Lir'L frttLlir'rL liiic' ,lc \rleroljcsnili'r. olLr on trrdrrjc LrpLtiivrLo .1ont: i ! ] r i i r r i I i i i r rI r r i r r i r , U t r . , L [ t r ! L ) , L r l r 1 1 , . i . r r , r \ l , r i , , r .i r , , i . i l ' . , \' ' " r ' i ' i I r : i l l l L i : ' lr l L r ' l r ' " ' r r /irl " , . . , , ' , . , . , 1 . . r\ ,d r r , i l r r . l ' L i lt i r r 1 ' 1 ! Ll lr l 1 , . , 1 : h . t , f r ! ! r r r f r . :l ' " ltut"n,'r,rrn,Ll,,r',r r":ir'i'l' 5'r"lrr rlr'l'r'fr'r1 r l lli r'LrLrt / l'rli'tr:l r' " ' i l r i " . . , , , 1 , . . , ' l ' , " " r , ' " . l , , . r L r , l . ir L 'L " r : ' r i n'' frr'Ll r'iLtrri'rlr'Lrnlli:iri l T $ ü . u t r t l l l l L a l. r / , i r : ) r r ' i . r ' . r i r ' ! r " L l r i 455 ': ( # ####- I'JIyJ['I?itgl{t ".H # #ffi i-lit #,,G 'Fr!c-au"J "Allahunai, porednas, ne na naslBoie, na brda i breZuljke,na humke i doline!BoZe, tamo gdjerastinjeniöe!"'5? Kadabi Allahov Poslanik, s.a.vs., vidio da 6epastikiia, golo"411a!ru rio bi: moj, nekabudeobilnai korisna!"*ir jc Vjerovjesnik, s.a.vs., raiirivao svojuodjcdu da jc pokrasi kiia, a kada su ga upitali zaatoto iini, on je rekao:"...jer je kiia skorobila kod svoga Gospodara!""' "Obavijestio Imam Sa6ja, rekao: Allah mu sesmilovao,je me onaj u öiju iskrcnost sumnjam, Jezida el I Iadia daje Vjene od ibn rovjesnik, s.a.vs., kadabi poteklakiSna bujica,govorio: j .4iJ- *-.Jr .s ;r3 .i.!,u .;.';r* s,l' ,-1" u '-1 "j,, 'Izadimo do onoga Sto nam jc Allah uöinio srcdstvom za öi5öenje, senjime oöistimoi Allairu zahvalimol""" da "Obavijestiome onaj u iije rijeöi ne sumnjamu predanju od Ishakaibn Abdullahadaje Omer,r.a., kadabi poteklakiina bujica, odlaziosasvojimdruStvom tamo kuda ona teöei govoriobi:'Nijedna bujicanije poteklada senisüronjomeumili."' vidio oblakcili osjetio vjeKadabi Allahov Poslanik, s.a.v.s., licu. Bojaoseda s njima ne dolazi tar,to bi scpoznalona njcgovom i Allahova kazna.Kada bi poöelapadati kiia, to bi ga obveselilo njcgovog Safija rekeo: lica. nestllJo zrbrinLrrostisa bi ic 3r' Ranijesmomrll lzvorovospred.njr kojcpreotriE'Es ibn \,lxlik,n., xzxbiljctilisuga Nluslim, Ncsxii imin X{aliku djel( .Lf,a,rl"f/ra. Buhzri, 3srBiljeze Buhrri (2/.130) iNesri(3/r6a) upedrnju od Aiic, n. 8tr BiljczcMusliN (898)i Ebu Dirud (sl00). rr5 Bilj"zi Srnji u s'om d)e!\ ELUnn i 1L/252 253);llcjheLi I djct! Et srittut t"Ltu (3/35e). ovoshrdsijc trekinul.ovo prcd.,!es0pre Bcjhckizi ovoprcdinjekizc: Sened od dosiodOderu,r.x.,. Zcjd ibn Abdnllih nijeslulio hadise Alliholog Poshiikr, s.r.rs." 'ä4s6 #ä* .," ". }, ". ffikt*-f ,. ,.Tlllillll fi**)l'f ,i;ir ii.r .=,r ,FL, Lj.1;l- r.; ';! 5i !-'. i-ij r-i; .Ji .-+i -!.- r!-' .!Lij,..;lj,1,")il . jJ!, "...,1,,:); -.:*'ri+r .--la!1:-' \ - ' - - - . * .r,,r,.=-'"- . - ; : . - * -Lr.' . 1 * ' - -:; ' r-'1 r;;.ij-.r!1 r,"':.':r-:"1 ''Preno.i od S,'linr ibn;\bLLLL1l.rhrL cl.'i oJ rr oq .cl' li.il I sc rLnjll:iinc . de r:'n., pled,rujc jc \ricroriesnih.s ,L.r"' prilik'rrrrrrpLLiir lltnorrr l:iionr, blllrrl i nirsb1.rgo'Ln AlllhLr n,ri. n,Lpoj tLöio: tlovc ic Obilnonr i onolr krrjrL su'Lrutoliti Stcopictlrbronri LLgodnon. r\lllhLr nti' ti'rvoljnonrl oiron kojr ie zcnljrr rrrtofjti lloic. LLrilcir u'fcbc gLrbcl oti nrpojnrs liiiorr i ncmoj nrs Lr,'iniri ouih [oji rrrLdtr nri, cloisttic r obolc'li ojc,i zerllju. i stolitri stlirlcrrjrdt Lrq't Allirhu ucinI rrrLi, icgir snrill2erl.p.rtnil,z-bog st srnro'libi irlinro r\llrLhu Nrptrj iznilinu i linrcrrr slokc rulilcliorl sc nq'Lrnt d,r,rrn Ltrjcvi zcrrrlic \ll rhLr i ,l,r s nrsb1,rgosL,t,r,lrrcb.r, '-Liirri iznillrc bl'rg'rsl'rl i suiLr qhJi. OrLloni oti nrrsrrcLllirrllrlrr Irc n,r. lriicclc, ,ni, sp.,si 'fcbc. \llrrhLrn'ri, Ini otl'l'ebc oflostr otklonuti niko osim moi-c -fi tlüimo..jcr si Olti hoji triichc prrrilli lohlrrlic s liisorrturLrrre strlno i:rlji 'i "\irlirrt 'LLimrrntpli I1ltb nrtr sr:smilleo, ic rclir'rr S'.rlrjt, Cuo ''Lnrprc'l'rrrjc likon liiinc rlovcrrii olLr rloru loi ic rL'rrL'Lo: s..r.r'.s dejc \rjcror.jcsnili, , llcll bi urolio prilihonrliiirrtrJrrlt, Llizrtr jcsrrili. rr'r"s izllzio nl liiiu s , mke ."fekodcr slnr iuo d,Ljc \rjcL'r' \ ; . u j t j . l Li . $ i l , / . t i ,t L L. t / 1 j : , , , L t . t i t L j,r.t::,1,,1,-i tiifrltr,r /,fnll i.Lliifi !.Lln,, " : 1 l l l l . : i \ l n i l . , , / : 1 . 1 / i : r , r i i i l ' ) ) lr .r r r 1 l ! lf : j r / l ' r l i r r " r L f ß l l l t i r \ L ' l i r r l ll ls,rilrl,rxl.r,iLL,rllin.rinrllLlili.r.rL,lr\'i'i'r"rh'i'rii''LL7'rrrr:'l':L' L L l/ n L l L l ) r L L i r r,.,,,i",,1.,,i'.,-.,.11'",'irirL l'rii1r" ' r'rirr'L:'ri'rli"frr:'LL' nr r'ir l:tr' rii' \lrlr' r'i '!'lit r r m h r L l , n I ) I 1 L J i ü/ . r ] l l r t r' f r , , L r : r .L l l ; 1 r l " r i r L L l _ ( \ ' L l : , i . l ' , , i i r n i l t . ' r ' r : . i L r i ' ) l ! r i : l i ! 1 r ' i i n r 'r ' iLl't 'i'!rrltrir f f 'rrfr'r rdi s'r'Ln1)rl , n . , . * . 1 " , . , , , l i ir j , , n l i l r ) L l i i t r r h ' \ r ' ' i n " i r r r t r r \ ' L L l i : / r ' r l l r l i : r ' r f L / L L | r 457':,. #### ftvrx trYrx drvrx t\Yrt trYrx nYrF hYrx trvrt rBilrfirilüfl.-Dit!,z|Jrt #### ,ftvrF tr vrl( trvtx tßvrl pod kiiom dok mu onane pri prvim kapimakojc su padalcstojeöi "Cuo neki ashabiAllahovog samda sLI poLtasitijelo."Joi navodi: govokadabi osvanuli zateididajc kila padala, i Poslanika, s.a.vs., 'Ki5u nam jc donijela"zvijezda" a Dl-Fcth (Darovnica), onda rili: je bi,tiidi ajet:'Kada ,4llah noju milostpodari ljudina, ni&o nemai,e uslzratiti. AadaO neito usbatl niio to,ToredNjega,ne no'ie datil' A (Fatir,2)" "Obar.rjcstio je onaj u kojeg ne sumnjam od mc On kaZe: od a Abdul-Azizaibn Omera, öuojeod Mckhulakoji prenosi Vjerodovapri sukobu vjesnika, s.a.vs., daje rckao:'Molitedavtm scusüaa namaz kadasespuüta i kiial""t' vojski,pri uöenju ikamctaz,a Upamtio samod mnogih da sedovaprima prilikom spuitanja "Prenijelismo kiSei uöenjaikametaza namaz.Bejhekije rekao: seneda Sehlaibn Sadakoji prenosidaje Vjerood hadisspojcnog vjesnik,s.a.vs., rckao:'Dovane6ebiti odbijenaprilikom pozirana namaz, borbi i uz kiiu!""'n u s.a.vs., A od Ebu Umame se prcnosida jc Vjerovjesnik, rekao: 'ru ,'pl +lri # j ,ur;Jt ,,.ilr'- ,,j-tr* *Ji.J ,t"Jl jh;r ;ut .{:At d-i:'x-i,,,>tA. '-, ,;4t l.ti kapijei usli5ava dova: se öctiri prilike seowarajunebeske pri susretu vojskiu bojnom redu,prilikom spuitanjakiie, prilikom za i uaenjxil<-imet,L nxm.Lz pr:likom vidcnjeKrbcl ' sssPredlnjeje je kio zxbiljctiol{ilrk\ Et'M,utti (r/192).lIltrlis ocijenior 'nuäil 3r'Biljezi S$ji u won dje:|U U,m (L/223). je murseL,je! H^dis l\'Ickhulryjc upmtio Ll '60Biljeze (l/160),iscDcd hadisrje dobi.Ibn Hibbinpredanje Ebu D.nd (2540),Bejhekj (2e7i2e8),r ito se1i.erijeii: uzkini,kod Ebu Dr\tdi iRcjhckija ocjenjujc isprivno kro seonenavodc predmjuu kojemiftr nefozn't prcnosilic. u 361 Ufejr ibr ivrd , r onic dijeijen hrdN scspomirje ßnjeziBejheki(i/360). U senedr "U d"*-- E* rn:< x { zÄDtJ-r.-l\lfÄD l,:sx -,r. '=n. ';t'. Xii l[ ,xa. sA\1s P0SLANllG o UPUTI POGLryLlE ALLAHOVOG PUTO\iANlU NÄ I 0 IBADITIT\{A PUTOVANIA lRlllKOr\'l r\ll.rho\1)q l)oshnillL. s l r 's . iril r srLz\rog li:'ln'rg PLLloviuri.l jc fiIr od icriri lrzlog,r: r:tdi scobc lriclzrc.r'rJi LlTilrrtlr, i njilr Lrmrci 1x'li hrI(l'J7rL oblr'1j.rljl ,rbre,L,t r,rc1i ntjr.iic, od 1)rijc lrutov,LnjrVjcroljesrih, ' l'r:s , ic b'ri'Lo k"tl'rt l()iu lirriLlL sojih Tcnt dr l.or'cJc nrLlLrt. pr jc pLrtrl Los'rorrrrnrnrLll'ir li: jc pLrto' r" jc rrI \!lrtr sroliru i(rrrrtrr'L poklzrh. 1i,Lde ii'.rorlL h,tt17,1i jc 11rIrr bi -\rr pLrtor''.rnjc lirctiro LrlLrtro''1'oictli:rtlLnt \irllo lJzviicnoc ic rflTio dir nleso 'L otl .\11'rh'r fut kftic actl rtkonr, r.lrlrrrriLrrrnliirrrsrtirnrt grtl.rl i b1tg,r\L)\' LL loul LLnlmctlr jc i 1'r[o,:itr jc Lriutr()s]r1o lojs[Lr ili izliclni'Lr' l)rcporLriilrLo cclrc iTrt cLt pLLnricinrr li.rclt lrrriiirr LlcrtL nrLnci:i fu1, ih irrneriLr r' jt r(L' 5lrLrr berujcdn,rg zrLpre.Ltrdnili.r' ZrrbrrLnio lLx tlx fLrt ' r B : l t . r i l l r h " l i i t l i l L L f r . J r L"ri .L i i l l l ' r \ l L ' i ' L : r ' l h i i : l L i . l ! . r : r . . : / r l ' l l f l : l L { I l l ' l l ) r : l j i 'ri l l l r l l ' L r iL ) | I r l ' L \ ' l ' I r r L t r i r ! 1 . l r l r ' r i l I ' i L r L r r" i I l r r i i r \ ' r ' L r : r r r t t , , ,l l i , t , 1 a l . r i , .i , f t r . L , . r 1 l ' . LLIr"l riL '' \ll ll."Li.ii,,.,i:,i.,l,nlrL\Li:!llL|r:l r \lrLr'fr ri "l r\rrrLrr '1" (ri'ifrr'r/l'ri /' rfnlflr ll,Jtt,,,,inl.l!,rlti.i,()trri.r.r \r'',"'l : ' lLl Ll " rr'i 'irr" r i * , 1 . . , . , . 1 r . \ 1 , i1 : . , , , 1 ) t L f l r L . l ' L l l i r L . t . 1 L t r . L i l L / . 1 i / r , , 1 , . 1 .r1 'i i' rr : r r r r .'lll]]!;, Itirtl,... ..r '':r'l Ir'riLil . / i i i ! , l r , , ) , r, ,, f i n i . r , L LI l l , , l l L , . r i . , . l l i t " 7 . l t u t , . u t . a , r t t i ' L n , f , 1 r i - . 1 . f r , L L r i .\ l \ r , l f l l l , r r , : l ) n r ' L r . l n l f ' : r r r : L ' D . , i t r , l i r , , t t : n , ' , l iI I . L ' . I :I ' ' i r r l { r l i r ' / r L r ' 1 ' ! ' : Ln r L l r r l ) i i n l it" I L r 459': t #####- JlJll*l['tli:Ylll*#### Vjerovjesnik, s.a.vs.,pojainjeva da je jadan jahaö putnik Sejtan, 366 dvojica su dva iejtane, a tek kadt su trojica onda su Pravi putnici Prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.vs., prilikom kretanja na puto,"lnje izgovaraosljededudor'u: .J-äi .:8!r;Jl ;*iY ;4t 1*:t:,,',-;;er., ;;rr ,",Sil Y't ,.;: J+;\ä) ;.-\)-.:);33 t;|t,,eEat a:,:,: "Allahumoj,Tebi sarnseuputio!NaTcbc scoslanjam. Allahu i moj,Ti rijesiono tto me zabrinjava ono na 5toi ne mislim.Allahu prcmaTcbi i oprosti mi grF moje strahopoatovanje moj, poveaaj jehe! I uputi me na dobrokudagod da sezaputimr"s6' jahalicada na niu uzjaic,prilikom Kadabi mu bila dovedena "Bismillahi- S Allahovim bi: izgovorio u umetanja stopala uzengiju bi: izgovorio se imenom!",a kadabi pojahaoi uspravio u sed1u, a :;tt,i i i .S e: !i1i 3;;-.'i Gs' t; Lif: .e:ir 1*rr S"t ,";3i'at at,.sa ,i.'tit ,i,'"tt ,n. ,ßi Jt J!:fG;: ,i ';. i ,'si'at ; .;i v1 ;,1i ; 'r i1.1,-ü,,-t:t "Hvala Allahu koji nam je potainio Zivotinjc da nam one sluZe, to sami ne bi mogli posti6i.Mi se doista Gospodaru mi "Hvala,Allahu! Hvala Allahul waöamol"Zatim bi prouöio: naöcm Hvala Allahu! Ä1lahje najvc6ilAllah je najvcdilAllah je najvetil nekasiTi,ja samuistinu sebinasiljeuöinio,pa mi oprosti, Slavljen osim'fcbe!"3^ jer grijeheniko ne praatä '66 Bilj"z" Mdik "dj"lu z/ M"a.ttu (2/978),'lnn\zi (167a)i Ebu Diwd (2607)scned a dobxr, Ibn HuzcjmeiI{rkim siocjctriujukLoßlrxvxn hadisaje 36? u .'f,r'l,/ r!,,i ?/ 1el' Gtr' 18s) U s'nedupre' lbnus Senni djelLr zabiljezio Predanjcjc je ocricijenkio slxbPrcnosihcHi6z je u djelu dxnji se n.vodi Amr ibr I'Iusxnir, r on 'O\4 hidis je Tählittz"t-.*at rctaa. srrib 363 ludis! je dobü Ibn Hibbm zaPredmje (34.13), Dxwd (2602)Sencd Ebu Bilj.zeTi.mi'i i (2380i 2181), trko si ocjcnjujeIlnkin (2/98) r katc drje ispmwno 460 Uiio jc i ovu t|,r Lr: 1 - . : 1 r J ' j t ! F l . ' 1 " - i . ' L ! . . : : _+r s ! : . j._!;!-:_, u 1 : ; - ' 'l'cbc '';\lhh. l)Lrdcrr l rzirrro LL'r)r1)rr'1i' lrLrLlnrLnlc .'ri' orL 't s rlobroilnstrrti bogoboi.rzno:ti,tt ,lr. rltlirlo onrLLljelrL kLriim'r rrlroli Ti z,rclolo1jn.'\lhhLr n.ri. olrrlisll nrnr pui'x ruric rLrllllinLL j li'l'l irr l'oLrzrltrtlc ,'\lhhLrnt!,Ti si n.ri l)r,rLil,r.11'.1 |LrLlnjLniir por orlicc.r\lhhLr rrli. nri'l'i !c Lrrie'cirroo(Ltc:liotf' prcdtjcrron,tic p'rroLlicii inrcLLLr"' lns" prcLrctrricc i Lricg.LJe.rl.uriri LL put,*]"ir1". krd.r bi sc.,,ri,ro , pulor lni.r, joi L'i rloc|ro:- j-'* !-- I j-"- r-'r" J'--i "\Irri'rr.r,r iAlllhLr kllcnlr:r:1 i{obLrjtrrros'rrl'r \jcnLL' (i'rs1lr sc ' duLrnlicm hvrrlrrl" fir'' s LI prtk:i :\llLhovog I'LIJ,rnik'1. lr"s i nic,qo\ilr lrsllilbrL Lric rchbirc: '\ll'Lhu n.r prilihorr Lrsl)iniiLrrj.l ncliLrrrzlisinLL bilojc rl,L rt ekbcrl(r\11eh u.rjclcL:ili, llrJrLsc spLriillrrLrtLolinu rLi izsLrtirtrLlrr lc (Sl.t licn nck,Ljc ,\ll'rlrll SLrbllrnrll,rlLl tcsl.ih: Vi'r'or';c LL Ii.rd,rbi sc pribLilio ncliom rrrrscllLr 1:r'ic7'1i Lr"i bi s.rr.r'.s., Lriio rrnr ,.lolLL: snili, '''\ll,rhLL "rhm rLcl'c'r i orrogrrit'r orrrt lrc moi. Co'po.1,LrLL Lolfo iLr) onr rr()sc' zctllilljr i ''r1()ll1 i Go.lroclrrLrscLLrnl hrir':rlLr, 'IUl!7!lh\lL i i 1 . . i l l. I f r l i ' l ]l1i , , . , , r r L , , l \ ) . 1 ! l l L l l .L l , r ': \l \r,l llrlu ifLr t i l . ! l ) , , , r 1 , t ; . r , f l . n / l , l i . t , , , t , . i i I I , . 1 1,,. l r l . r 1 r r : i . : | r l . L r . ' TI r J ß L l r n L L f r u , r t x ( "1 1 , : 1 ) . ; ! r , . i / i l ( i . 1 , l L ,: 1 . . ) : , t , i , / . t L , L l i . / r : 'rr i D 1 . .1 L i . l n 1 - , 'l i : , ' . ' r r ' 5 1 l ' t j l : . 461 a. rBr{rfiJJr[|rr.Dirvr|Jjr s### rrvtF twrx trvrF lwtl( trvrF tivrl( trYrx trYti vjetrai onoga Gospodaru üto daru iejtanai onih koje su oni zaveli, i stanoon nosi;odTebc traZimdobroovognaselja dobronjegovih zla vnika.Tebi seutjeöcmod zJaovog naselje, njegovihstanovnila i z1a onoga5toje u njemu!""' Prenosise od Vjerovjesnikr, s.a.vs., jc tom prilikom uöio dir i or,u dorru: t" ;, t^; , .-.:",i' , .\: .:;r u 7*, ;r;.1.,L -.- :r .^rL' -, i,,r-;',.*u- ti i " ;i1,.*:.j; .ü:Jl e-I L- *;....r;' - :'u;,..-,, ' - : L.ü; . " : "Moj Allahu, od Tebe traZim dobro ovog naseljai dobro koje si u njemu sakupio.Tcbi se utjeöcm od zla ovog oascljai zla koje si u njemu sakupio.AJlahu na!, opskrbi nas plodovima ovog naselja,a zaititi nasod bolesti koje su u njemu. Allahu nai, uöini da naszavole njegovi stanormicii da mi zavolimo doboroiinitclje njegove!"": Vjcrovjesnik, s.a.vs.,je oa putovanju katio ö€tverorekatne i namaze.Od svakogtakvog namazaklanjaoje samo po dva rekata, je postupao od öasakada krene na putovanje pa sve dok sene tako wati u Medinu. Nije powrdeno predanjc da je ikada na putovanju upotpunio öctverorekatninamaz. Sto se tiac predania Aiie, ra., da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., katio namaze ni putovanju i ldanjaoih i upotpunjene, te da je nekada postio, a nekadx nije, ovo nije r,jeros71Biljezclbrus scnni r djcfi,4nltut-iani alt-t.jh (st 197),lbn Hibtrin (2377) iHakim (2/100)ü predinj od Suhejbx.Scncd hxdisrje dobü, r Hdkim kize dxjc ßPrx\an,itoje ni. potvrdio i Ez-Zehebi. Fhnz$je u djclu E,,r/tl.z&v oci.je kxo dob:ü hrdis 37' Predxnjejc zrbiljcrio lbns-Scnni u djelu rrlz/-r.z',1,.r/dJ, (st.1e6) tr Predlnjuod Aiic, rr. Hanzjc rekao:'U sencduovog prcdinj. nii-trzino nr sl,bo$, s tiD ito gr osnnzuje 1 prcdanjeod AbduLLüu ibn O!rn,r.x.", r zitin je ndveo txi *ncd Dilic nNtwlji:'M sc i tr ovome nnedu rxzüc slibos, isliic hdis preni. Mubtck ibn Ilisin u Predrnjuod pr Nafa, od lbn Omerx, .x- sdjc stoji: Putovili smo !x Allxhovnn Poslinikom, s.!.\1s., klda biughdxo ncko rßcljc u koie zdi uai,r0h. bi: Allxhu ni!, podüi nrn hlxgoslovüljcüu,to bi ponovio trifutx. Zrtim bi dodio: Alhhu nii, ofskJbi nxsllodovini nieg.vim,r zlititi nas loo no * nlodi tr frcdrniu od Aiic, od bohsti koje su ü njemu', prie n.vco ostrtrk hadistr r.!.OkoMubircka se,tikoder, sporere,ino,x njcsow poljcrljrdr, mcdusobnosc osnazL'iu. ilisPoncnutr Prcdanja t462 q** j,{1.,",,",.##t$#.w #fl w#ä-##,,.",.",,.T.0,!*'Iu, 'CLro s'.ln icjlrLrL lbrr'l'cirrlljLL.hrtLo u 1sl.rrrr.r. dostojno 1'redanlt. s nl leziovog prcdrnliLhrrTc: l'r' jc LrrT .\llllrolog l)oslrrr'ik:L rr'r's'l olc '.rL.r's, ic hr':'tio ilLr:t U nckln prcdtnjir*r.c nrrrrrrLi:l' Lrsl.rnih, '.ron,r ilr jc kLrrrrj,Ll,rL:ijclLrsti rLottrr On le rrrrsio. tr (nrL pLrtolrnjLr), jc Lr'iicIrsri i:l t irLvrLt je postihl" l),rl<1c. rntjii,L lrr.lor'lcrnih, r'rL. zlncrllnltrlLr,'ioLlkiicLr' NrL rrrr rrli triitclj f'rrzove ob,r slLrirLjrr, u 'Ovo je rLct.rirrotr l.rjL L I'r.rrioritrrrih. rp.,,lLrrrr,r IbnTcirriil,r h,L7c: sul'roLrrrr plrl'sl \llrrhrr Jr Aiir, r.r.., bi scbi rL,rpLLsril.r rr()'rLrf.t nr: obllLi'r r''L l'rLrLr <'nrL s log PoslenikrL'e v s , i sr ih nitqL'r ih 'L'h Lbrr' tlirro. rr orrrL !frr oIiLl: ic LLr li.rko ,1rr hLrLL': nlnirz drukiijc rrcgo ,:rrril 'Atl.th llzliicli lc Lr|oictiiLr Propislr niLrrrv !rc I)o Jr''r rcl' rt'1.pl . k l d t j c . \ l l L h r x P o s l u u i h s . ar " * . u i i n i o l : i r l i L r L r I l ' d i r r L r . p ' l c tirn jc Lrrolrchte u n.ullzl llrli sc obrl-ljrjLLu rnjcs'rt [){)rx\ll1, rr 'lirLlio sc rrrtrT-c i |oirisliti Jr orr'r isti nr putolrnju jc oslrt,-r b|oll puru,p" ,.,p,u,lrn l)osttrlri]L'r\lllhoro{ Ilrsllrrikr' ' rr'r's ' i LrstrLlih rlrriLril prilihorn obrl lj,rnlrrrr,rmrz,rnr PLrt(^ rtl.islimirnr t|ristt. nlllrn Vjeroljcsnikolc surrtt' SInrtrrrr dl lc Äiiir, r..r., i',rrzrumlz Irx futl\',L11jurrcL,rdr lil,rniirlr i Lrcijtlosti lbrr '\bbrts' 'Onl jc llo i ito jt u r.rL., lczi tog:r keTc: Po.cqlr zl tLLnrli'cljcrrr tnt.lcli s \rjcr-o\'icslliL. r'r"s. jc, LristinLL r'rL i postLrl1ioC).rr1111, l 463 i. ###* {lvrx ttvrx trYrF {tYtr tlYrF tryrt trvrx twrx tiYrx xryrx ,(tYrF{rYti rBr{r0rililrr-Diwz|Jf HWW# kratio namaskefarzove na putovanju,ali su neki prenosiociod dla hadisa naöinilijedan. PredanjckaZedaje Vjerovjesnik, s.a.v.s., kratio namaske farzove, t da ih je Aiia, ra., klanja u cijelosti, pa su "Vjerovjesnik, otuda neki prenosiocirekli: s.a.v.s.,je kratio namaze i i klanjao ih u cijelostil" Sto se,pak, tiöe rumaöenjazbog kojeg Aiia, r.a., nije kratila n m ze na putovanju, uaenjaci se niirz,c oLo njega.Jedni kaiu da je ona mislilc krko je knicnje narnlza vczanoza postojanje straha na putovanju, pa, tako, u sluöajukada ne postoji strah,tada se namazi i ne kratc. Medutim, ovo mi5ljenje je potpuno netatno,jerje Vjerovjesnik, s.a.vs.,nckada putovo potpuno siguranod neprijatelja, a opet jc kratio namaze.Ajct koji govori o katenju nar;.azabio je nejasan Omeru, ra., i dmgim ashabima,pa je on o tome upitxo Alllhovog Poclanika, s..r.v.,.. on mu jc razjxsnio x ajet i kazao da je to Allahov dar robovima*'dkoji kao propis vaZi za cijeli ummet. Poslanikovc,s.a.vs.,rijcöi ukazuju na to da ajet ne postavljanormu koja nam se name6eiz konteksta ajeta,vet ukazuje na to da ne postoji zapreka kraienja namaza u oba sluöaja:priJikom postojanja straha i kada je putnik sasvim siguran na putor,'akonteksta i1i njegovaanulacija. nju. Smisaoajetajestc ograniöar'anje Neki kaäu da ajet ukazuje na opdenito kraöenjc namaza; kraöenje namaskih ruknova obuhvadenojeolakiicom, a kra6cnjebroja rekata rekata. Oboje je uvjetovano obuhvadenoje smanjenjem obavez-nih Tako sa dvije stvari: putovanjem i postojanjcm straha ili opasnosti. "Osm,n,i!.,nije si oknljro postrprksvos striievitr jer on nije krtio nimizl"Oi nrs!.vLjai kalio nrmxz kadabidoiiou Mckku. Podnc,ikrndijn ijacijubi klariro po aeliri Eklta, a tck kid. bi izliao n! Minu i AJefrt, r^dr bi krztio m'nz. A k^d^ bi zxrriio obßdc hadtdr. i odsjconn Mini (ioi tri dana ridi ba.rnji kihen.i.i), opetje idrnaz ldrnFo u porpunosti." 376 Biljeze Muslim (6s6), Ebu Dxrud (1199),'lnnizi (3037)i lbn Mrdzi (1065) u predmju odJaliibn Umejie u kojem stoji:"Pit& sin Otueritrn el Hrtrbr, '.x., o xjdu: ,l/t! -r'pij.h da n'a/itat Mtu/ow,i! utit.&aabajit.tunad,.tj.tni,l.kozta,1ati.t/'\E^-Nis, 101). Zd üudi danis nisu potpuno si$!ni?l Omer, r.x., odgovori:,Zxiudio sam f onomc s.l.vs., ! on mireaer,Toje aemu s ti sadr audii, lrr srnr o tonr upitm Älhhovog Poslanika, Alhlrcvdü kojcs v!ft pokllnir,tr triütrc Njcsov dül ZÄDIJ.I'[{E'AD;i'ri;lti;r'x ä.Säßä*st ,^l"K'r ,Kn,,E'r xd-#x;f l#äS **/, ,*". P$*)$**ü** tlopLritcno iLirrlliti rlitnri'jc u sinnciji u l