Ahiretskaopskrba

Zadu-l-me'ad

a-,)l .rz)l al Ia.
Doroljan mije,4llah i diaan Iije On zaititniA

UVOD:
Ilr-ela,ar.11ahu, Gospod,rru svih svjctovr, lijcp isho<i pripad;r , b , g " b , - , j . r z nrr 'r"r,,' .r ' i i r r c l i . n L n o \ r z ' r i 'c r - , , 1 r . r r Jr ( p J V ( 1 n dnicinr. Ncma trosaosim Allaht,LSogaprvih i potonjih, tJprrvitelja Nebesa Zenlje, \'l.rd'rra SrLdnjcg i dena.Prave pobjcdajc u pokor nosti Njemu,l srageu poniznosti Njceovojvcliiini. Bogttstvoje u pokazivirnju potrcbc z.r Njcgovom nilo!6u, e uputa se traZi pomoiu Njegovasvjctla.Pravi Zivot jc u sticanju Njcgor,:rz-:rdovoljstvn, bl:r jc u iskrcnosti godatpri Njcgovoj blizini, n aisbfx srcr i uspjch prcrna Njcmu (ihlas), i usmjelevarju ljubavi samo Njcmu, koji, 'rho Nlu se budc pokorno, zehveli, e irko sc prcn'r Njcmu ogrijcii, On prijcdcprcko toga i oprosti,kldl sc znrr,oli, a On sc odazovc, z-r trud nagradi. Hvala Allahu l<ojerr su svaNjcgovr stvorcnj:rposr.jcdoöile de jc On Gospodar (rLrbubijjet),svabiia 1<oja On snrrrio priznrla jc i (rluhijjct),oni su pomoiu nednir daslmo On zasluZujc oboZavanje (ajeta)kojc je On u njih Lrsadio posvjcdo nvnosti i divnih znai<ova iila daje on A1lah,i de nerrl boee osim Njegn. Slar-a Allahu i hveh tr4ubrojcrn Njcsovih sn.orcnj:r, koliko Smr On poZcli, koliko Mu
*4..ä

si

rsilt0jililtt.Dllvlult
prijesto teii i koliko treba tinte za Njegove rijeöi' Nema boga osim AJlaha,Jedinog.On nemasudrugau oboäavanju(uluhijjet), kao ito (rububijjet). Nema niöta sliönoNjegonema sudrugau stvaranju vom biöu (zat), niti Njegovim djeJirna,niti Njegovim svojstvima' Allah je najveci,Njemu pripada zahvala,sla1aMu ujutro i nar€öer' i Slara Onome koga slavenebesa ono ato je u njima, zvüezdei rrjltova. sazijei:da, Zemlja i njeni stanol4lici) mola i njihove ribe, i i breZuljci Pustinje, svevlaZnoi i doline i planine,drvede kamenje, suho,i sveZivo i mrwo.

,:-- i# vl .; ; I t i1], i"t Ä\ti "

{i,i'et rt;i\&+ i&'t 3<t'

'e:tr'ir;;:'rr 5 jl .-'

"Njegaaehöajttsedmeta i nebesa, 7-emlja'i oni na njima; i nePortoji niita ito Ga ne tteliia, ltoaleöiGa; ali oi ne lazuttiiete " oxiiianjenjihovo.- Onie doi$ablagi mnaSo ?ra'ita (El-Ista'A4) Svjedoölmda nema boga osim Allaha,Jedinog,Koji nema radi To druga. su rijeöi na kojima opstajuZemlja i nebesa, kojfü-su sva stvo-rena sworenja,sa njima je Uzviieni Allah slao svojeposlavage, Radinjih supostavljene zakone. nike,objavioKnjige,propisao i trgovinaDZenneta DZehenknjigedjelai uspostavljena zapisir,ane nema.Zbog njih su sestvorenjapodijelila na vjernike i nevjernike, i öestitei grjeinike. One suuzrok stvaranja naredbi,nagradei kazne' ljudi i dZini,o njima i njihovim One suistina zbogkoje su sworeni pravima öebiti pitanja i obraöun,i zbog njü 6ebiti nagradai kazna' njih kibla,zbognjih je formiranavjera,zbog Zbog njihje ocl-redena .,r po,"r"n" sablje däihada.One su Allahovo pravo kod svih Njegovih robova,a to su rijeöi islama,kljuö mira, o njima 6ebiti pitani i prvi i potonii. Kadarob stanepred Allaha,bit 6e upitan za dvije "3ta sti obozat I kako steodgovoriliposlanicima?" ali? swari: Odgoror na Prvo Pitanje je primjenjiranjem la ilahe illallah prihvatanjei prakikovanje' (nemaboga osim Allaha) kroz spoznaju, /ina**

###äiivrx rl\YrFt( /rF

ttvrl< trvrF irvrx trvrF trv rF trvrF tr vrl( irYrF trvrx tr\ ,F

rADU-r-l||riD $äd(äSöäS#

rcsuOdgovor na drugo je primjcn]ivenjcm NIul-rur-rmcdun (N'iuh.rmnedjc Äll ror, Poslmik) kroz spoznaju,prihrattr lu11ah njc,posluinost pokornost. i Srjcdoöim de jc N'luhenmcd Njcsov rob i Njcgov Poslanik, Njegovpovjercnik zr Olljlvu, Njegov izrbranik meclustvorcnjimir i Njegovizeslanikizn.rcclu Njcga i Njcgovih robova,koji je poslen sr ö'rstom\jcrom ijasnim Prx\.im putcm. r\llxh gx jc posho iz milosri prcna svim svjctovimr rh budc vodr bogobojazniml, i svjedokom protiv svih ljudi i d7,irrr. Posluo1{rjc n'.rhonito jc nclio vr ijcme preput i n'.rjje kinutoslanjcposlanikr,p.r.jcniimc uputio na nrLjbolji sniju strzu. Svoji|r'rrobovime jc n,rrcdio de rru brrdu pokorni, dt gi pomognu, poltLriu voJci d;r nu dlu njctovo prrvo. Sr.cpurcve i G . . z c I)) z e r . n c r , r, , . r n u r u , .i n r n i e 4 , r u : i. . r - r r i r . r ' e . : - ^ iL onomc ko doclc njcgovim putcn. Grudi mu jc prostranin uiinio, qe spomcn njcsl visokouzdigaoi bczgriieinim uöirio.Onogr ko nl senjemLr suprotstevi, gronizioi prezrco.Ahncd biljc'ii u ,44rrrrzlr od EbuNlunibr cl Diurcii jj,r,,r on od Abtlull.rhe Orrcr l, r.1.,dl je ibn "Poslen prcd Sudnji Alhhor-Poshnik, s.ir.vs., reliao: san s;rs,rbljon, dan,dr se oboZrvaAllah Jedini, Koji ncmr sudruue.N,{ojt opskrb'.r jc u hladu (sjcnci) mogr koplja, r poniZcnosti prczir priprda onomc ko se suprotstavjmojoj odredbi (jcri). I(o oponeie ncki narod, on je od njih (rjihor)."' Kro lto je poniicnost odrctlcnronomc ko se suprotstxvi r!cgovoj odredbi (r,jeri),teko isto sniraepripada ononrc ko gr slijcdi i ko mu jc pokoran. lJzviicni l\Llah ka2c;

..,*!; "-s.,t ;j.;lr ;:i,.,;7:-" r,. r, "
"I nc gulitc httbrosr i ne i loiitu \t; ri i,:tclahUditi rlü

Iubte ptnti xjtniti" (-AluImnn, 139).
Llilj.riAhnc.l (l/i0)L ('12),1,nir , t r L n . . i l r . . , f r L t t J . 1 ) ü ( 1 , r L r . )r t r k n n g i . n , r ( r i ' I b n (111/ lcjn!]. u *d.. djdu trl lfti'|,, Glr it).]ikl,, nuilje,,io irri i l1!, urdrü u Äffilr, ( s i l r i h l .Z i i j , J i , , , n 1 ) gl r r d i s rb i l l t t i l i b u 2 l r l ) , . , I J . n ?d l r r k i n . r t r d r i . \ i d l d d t t DN.] (1031) Jüdür 'lio orog l,.di5r kr Dui hk bilirTi i lluhxri n s!nrc S,l,/,, (6/721.

*!Ä

Jt':l*lffllHJl^H### H###Wä^
Uzviieni je rekao:

4ilz.t
Munaikun, 8). Takoder je rekao:

'6\14$tj' ^:-;lii aiy ts;Utr 4t

"A snagajeu Allaba i u Poslani&a Njegooai u <'jerniha"(El-

;;rrr 4$;'ar:'a1;'tt lLt h\';x3i 13it3
"I neLudite pimirje Aadstejaü,jerAllah i ne huAanice nadite je s aama"(M,thammed,35). su Njegorrc rijeöi i:

44it' 4 Jt4t;-"atA:t 4t W.,
"O Vjeror.tjesniie, Allah je dooolan tebi i vjernicima hoji te liedd' (El-Enfal' 64). Dakle, dovoljan ti je samAllah, i dovoljanje tvojim sljedbenicima, i pored Njega ne treba vam nito drugi. ovaj ajet {.,s-';ljr y i'L' it'."t:)l'' Ji' riü} moguie je tumaüti fla dva naüna: "i" Prvi je da veznik (vav) vezuje odnosnu zamjenicu (men) "onima" za spojenuliönu zamjenicu drugog lica jednine (kaf) "tebi - ti" koja je (u arapskomjeziku) u genitivu, a dozvoljeno je, po miSljenju veiine, vezivanje za spojenu liönu zamjenicu u geniti\'! bez ponovnog spominjanja prvog ölana genitivne veze Dokazi za a to su mnogobrojni, sumnjeonih koji to poriöusu neosnovane' "sa", Drugo tumaöenjeje da veznik (vav) ima znaöenje(mea) Rijeöi(hasbuke) (men)"onima'jeu akuzativu. a odnosna-zamjenica imaju znaöenjekao i (kafike) tj. Allah je dovoljan tebi i dovoljan "Hasbukeve Zejden Kao ito Ärapi kaäu: je onima koji te slijede. dirhemun'(Dovoljanje tebi i Zejdu dirhem).

Od prethodne dvr tunröcnjl, drugojc ispravnijc. Postojii trcac tuneicnjc, a tojc da odnosna zanjcnice (men) "onima" budc u noniniti\.u keo subjekar (na poöctkLL rcicnicc), i glasilo "Onina koji tc od vjcrnika slijede,pa i njin:r je dovoljan bi: A]]ah." Postoji i acfi.rto tumaienie, di ono jc pogr.cino,u kojcm sc kaZe jc odnosnazantjcnica(rncn) "oni" u norrinLrtivu tla se da i vezujc rijei A1lah. Zneienje ajct:rbi bilo: "I)ovoljni su ti A11ahi za " noji sljedbeniciIako su ovo zn:ricnjcsporncnuli neki 1judi, ono jc potpunopogrclno i ovej ajct nijc dozvoljcno tako tumeiiti. I{ijcöi (hasb) (kit-:r'e), jest, "dovoljnost" pripisuju sc sano Äl1ehu, l<ao i to ötosci tcvekul(oslanjenjc), talva (bogobojaznost), i ibedct (oboz:ryenjc)pripisrju sxmo Njemu. Uzr-i!eni Allth je rekro:

, alo Ätjeluu la tept cl)dre, !.t, rcli.jL,tlanradottoljan ,4/luh; On t,:1a,h 1mtaSujont loutoii i tjernicinta"(El Entrl,62). Ovdjc je naprevio razliku izmcdu dovoljnosti (h.rsb) i podr iavanje (te'iiid). Dovoljnost je pripiseo samo Scbi, a podrZavenje je pripisao Scbi,ali preko Svojepomofi i Svojihrjctnikr. Alhh je od Svojihrobova pohnlio pripadrikc ter'hid.r tcr-cldu1.r.jcr.oni i (hasb)samoNjcnu pripisrLju. dor.oljnost je lJz-viicni rckro:

",4

ijr;: i[1 Si! S,.:lü Fj iÄ ji ;ut,;1J"l, jü;"j; ;r
J.lJrtt "One C:,-_: ,:,r ltojinn.je, ltaJ su irt lj i rtltli: 'Ncpri.jtrttljiseolurpljujtr :bog r)as,ltebd da i/) sept'iit!i)ot€t'- /o th'i,'lstilo,iitrootnit, 'Da"Laljan je nom zillah i diinn -ieOn Go4aldtl"' ?d slt rell;. (A1uImran, 173).
qi

ffi###t#.ä^illll*l[tlP,Hlllt^H###
"Dovoljni su nam Allah i Njegov Poslanik " Oni nisu rekli: S obzirom da su njihove rijeöi bile ono Stoje spomenutou a1etu i da ih je Uzviöeni Gospodar zbog toga pohvalio, nije lWee 4.1 "Dovoljni suti Allah i woji sljedbenici", kaZe: Poslaniku On svome a njegovi sljedbenici su ve6 dovoljnost priznali samo Uzviienom Gorpod*,r, i tti.,, -,l Njegovog Poslanikapripisali kao sudrugau da to-". Tuko irto 1" .r"moguöe NjegovPoslanikpripi5esvojesljedbenike kao sudrugaAJlahu u doroljnosti. To je najvedagreökai to jejednosnanonemogucePoputtog ajetasu i rijeöiUzviüenog:

'li,v ,.# c."at t;.t:i, e:;iiii 'i;';Ät Ps Yi*i'ö

jYn1'Ä;i3 4:'at,Yt

"A h'ebalo da sezadaoolje onim ito im dajuAllab i Poslanih bi 'Daooljan namje Allab, Allah ie ?lan dati Njegou i tla haiu: Njegott,mi sano Allaba boiemo'"' a l" iUSo Soogo, i PoslaniA (Etrlevba, 59) pripisaoAllahu i \eajetudavanje Kao stoje u prethodnom isto tako, na drugom mjestuje rekao:ist"iLeb eovom Poslaniku, (Elto 7i huU 3qs,"rir'J..-)'"ono itovan Poslalliada'uzmitc" "Rekl'i Hasr. 7), pripisujuöidovoljnostsamoAllahu Nije reöeno: negoje su:'Dovoini su nam Allah i NjegovPoslanili", "lhi to isldjuöivo sano Allaha Atlahouoprauo,kao ito je rekao:{ii Ü at '\ilr "i Njegora Poslanika", (*:le*$a,59). Ni ovdjenije räkao: hoieno" (ragbe) pripisao samoNjemu lsto tako senavodiiu neeoie öeäniu hadzaviii' *:;:u ii;;Vr"A ,iiää" U*s"nü, (;,1:.r;;9 abraiajliezni)! (E1-lnä s't'ome i nolini seoredai sanarc Gospodita (tevekkul), dovoljnost(hasb) i osianjanje rah,7-8). Öeznja(ragbe), (ibadet), bogopripadaju samo Allahu, isto kao öto se oboZavanje fojur"ort G"I"la), t" diÄa, zatlet i zaklewa öine sarno Uzviienom 'qi:* 's'"at ';lllZar Ali"h,r. Pri-j", ,og" su i riieti Uzvisenog: (Ez-Zumer, 36)' Uzvisenii Allah Sam,ii" aoitlon robi S,tome?' Slavljeniistiöeda je On SamdovoljanSrome robu,pa kako onda

ww##

rR rrvrx rr {rx rr Yr( rt /rx trvrx r(r . ,F tr ,,} {r\ ,x ,(rvrx {rvrx hvrx r(vrx vrx da Poslanikovcsljcdbcnikc udruZi sr -Alldron u ovoj dovoljno s t i l D o k . r l,o ' i L : , , r r ' r . 1i .e. . r ' . r 1 . r . r ' f , j " , . - , . s r L i u . . i ^ 'j ' . r . l i + c r . , n n p . r : . | n r r c r r r r : mnognbf. Cilj nam jc ul<ezrtidr ie shodno stclrcnuslijcdcnjr Poslirnikabiti irst, zrititr i pomoa,kiro ito se shodnostcpcnuslijcclcnjr Poslanika dobijr lJputa,uspjch i sp.rs. lJzviicni Alleh jc postize nje sretc na oba sviietd ur.jctor.aoslijedcnjcn Dosltrikr i odrcdicr je ncsretunr ob.r sviictuonomc ko odblcLrjcnjcgovo slijcdcnjc. Njegovinsljcdbcnicim.r pripedajuUputa i bczbijcdnost, uspjehi uglcd, pomoi i pobjcda, poLlrlkir pomaeanjc lijep Zivotn.r dunja i i lLrkLr i ehirctu. Onomc ko nc prihveti Lrjcgor,o slijcdcnjc, pripadeju poniZcnje poniz-nost, i strilh i zablLrdir, por^z i nesrcdl nl drLr! rrku iahireru. jc Poshnik,s.a.vs., rekao:

rÄD|J-r"l,trnD s#-###

.:,e;i.,-irj"1jj "i;:.41;i,^

- iF

;i;r _.ji\

"Nijcdan jl od vesnije vjcrnik,svcdok nrr.r ne budem c| aZiod njcgovoscl.jctctl,nlcgovog rotlitclje i svih 1judi."l A Uzviieni r\llah sc zrkleo da nijc vjcrnik onrj ko Posilnika ne uzme ze sLrdijuu svim svojin sporo'"'ina s drugint,,/-rtim, d.l budc zadovoljannjegovom prcsudom tc dt u svojol cluli ne osjeti nim:rloteeobezbog prcsudc i clemu sc susrrinr pokori i posluian nu jc rckao: bude.jlJzviicni
: I hdi. biti"l" nt,u,-l u n / , r , , , , , , { j . / 2 0 7 ) t i r l , r j ( l / 5 r , 5 5 ) ,i \ t L ß t n n( . l . | ) ,N c s i i ( s / t l . i . , 115)i lbn Ihdrr (b.a,7).sri hiiir tr.dr.r 1)dLrc. I il,n trliLliL,. r.,. lhh.r i, N$r i drLlji. hko(!s, {x frox\0 i od Itbu Flucirr, r.i.I1)i Il.iful. Iii,Li li!l i rrki,1,rrl k.,iü: llrr,rir üi ustc ljrbiri: ljul,rr i, t.i'n Lr)ia rrr.trürj.r,le, noir iiLrbxy I rrcD fudiL.ljn,?xrinrlnbrr i, nj!;norri i nDriL6ti ki. ito j. tr.nr.L,lj.'eru i 1rL,l,,r'rbog sljin.(i i (lnli.nii liio (!i0ljrbr! L f r ü r i . n r l , n r f ! , 1 , m , , . i L , b r ' f r e n r | o s l u i k ! , r r . , . s . ,. l ) u h r r i s c $ r r l i , , l ' d i N r g L . i r o r u P o s l i n i k D v i , s . r . \ : , r t r i n n r ) r i i r . \ ' i e n i k n f { t r . , s c f o t } a r n o 5itn . u l i , i . r o 5 n o \ i ' ' ' | I t . , ' 1 | ' J T . r e r . , r u r f 0 i z f r j . i i U z l i i c r . g : / , r i , . : \ ' / ; a ; , / , r r , n i tt . . g , o , , t . . t . i , ri)"i il'l?. 'rrit t lü'rtDr D, tb4'tltD t..lür' , ihrt, i .h ,rh .1,,5lt," t,l, t.oj,. | ,tt;i,xr n.iD ü"nk r'.\tu r, oiir, iJ't | \d,r,, *.pr.o'. '([n Nsi,65)

t1i

ffi#####^"1'Jl9ll['tlnq*^H##
;t,4;r;1'""i)j,"I;rs r"ib ,i;i r,+, p :-* i'tili i ;',, {*'t't'"Kada

l.:6[;:Snt,'e;.i4;

oJerntk ,4llah i Poslanil Njegoa neita adrede'andd ni vjernitr ni,r,tjernica nemaju Pra"Jo da ?a s'uom nahodenju?astuPe"

(El Anzab,36). izbora nakon Njemogudnost odbacuje Uzviöeri i Slavtjeni Vjernik nemapravoniSta Poslanika Njegova i govenaredbe naredbc jer s.a birati nakon Poslanikovc, vs., odredbe, kada on naredinje Pravoizborr seima kadaneko drugi neito konaöna. gora naredbaje stav odredi,ukoliko nije poznatPoslanikov o tome'pod uvjetomda te Pod sunneta. ovim uvjetim^miiÜenje je poznavalac Poslanikovog Niko nije obavczan je slijediti,ali nijc obavezno. osobe dozvoljeno biti whunacmoZe daje doz-vonego drugogslijediti,osimPoslanika, ne Ako osoba uzima miiljcnja drugih, ljeno slijediti nckogdrugog. nijc zbog togagieanapremaAliahu i NjegovomPoslaniku' se Postavlja pitanjeko su ti ljudi u odnosuna onog kojegsu im svi ierijatskiobvczniciduZnislijcditi,a zabranjeno jc proturjcsu aiti mu i obavezni odbacitisvakuodredburadi njegovc(ako su Niko nemapravo suditi porcd njega,odredivati, kontradiktornc). sliniti donositi zakonemimo njega Svakogdrugogje obavezno ono ono ato je on naredioi zabranjuje jediti, samo ako nareduje a Tada ta osobasamoprenosii obavjeitala, ne ito jc on zabranio. dooosinove propiseniti ih izmiilja Onog ko obznanimiiljcnje i ummet i razumijevanju tumaöenju, pravilashodnosvome uspostavi (ljudi) nijc obavez,an slijedi,niti sudi po njegovimpravilima,sve da pa praksom, ako budc kom dok seto ne uporedisaPoslanikovom patibilno i podudarnos praksom,i ona ga powtdi kao isprawro, se onda se prihvata,a ako bude u kontradikcijis njom' obavezno ne mora napustitii odbaciti Ako nijednaod ovc dvije moguönosti i budc oöita,onda seo njemu ne odredujemo, u najboljemsluöajü je dozvoljcnojcsuditi i davatifetvePotome,a dozvoljeno i odbaciti ä12 "ry**

ä är

rx;r.vrxx.v,x x.v,xar. rx rr ,4li(VX i(\1öl;ö'äi;ööF

ilDlj-r1||riD Sä*SäSäASä#

ga,ali nikako nijc obaveznoro siijcditi. Uzviicnjc i Slavljcni AJl.rh,Jcdini Or.rsnul i odrbira mcdu " :!l ir*, u 'ü jr stvorenjim:r. j l]zviicni t\lleh kazc: { j ,r:7 Cospa,ltn tuaj it,Lion haic,i On otlabita"(El-Kl:sas,68). Pod iznzom "odr ito (ihtijrr) ne nisli sc nn volju (irade) na koju ukazuju .rpolobira" getiöari. Oni ovonr reminu d:rju znaienje (A1leh radi lta ho6c). Medutim, i redi ite hoöc,eli ovdjesenc nisli nr to znaienje.jcr On ta wsta izborajc obuhvaicne rijciima lJz-viicnog" th] itu /Jo(;'. Ovdjesepod izbolom nisli nir odirbirrnjc i odlikovanic, e to dol:rzi . p o . l i j cw . , r r r ' r .o p , , ' n d r b i r . r r r : , l . ' r , , p - i j c . n . r - r n j r ^ - . jc je sveobuhvetnijcprcthodi mu, a golc spomcnlrtoodebirenjc i je (chas)i ono sc dcilva krsnijc, zn:rii, ovo je odabirr konkrctnije njc izüedu sfi'orenjx,e ptro oclebirlnjc jc zr str'aranje .IzmcalLrdul miiljenje ispravnijcjc ono koje k.azcdt se prilikom uicnja treba stati kod lijeii "r Orrarla/izr" jahtar),l slicdeiarcicnica;,rs U) (r'c (rdriina), to jcst, 4iVl'ani nuutju ,orato lrr Iirrtjri' tebrti ncgecijrr ovajizbornc priprd:rnjirra, vci on pripadasamo Str.oritclju. Kao itojcdino On stv:rrir, isto teko jcdirro On odrbire str.orcnj:r. Niko nc moie stvareti, odabiratinimo Njcga,jcr On nejbolicpoznejc niti kogntrcbe izabnti i s kim.ie On najz-:rdovoljni]i, jc podcsan za ko , d l r s . r ' o r : Li z n . r r i . :rc' . r ^ . r ' . r c p ( r r ' r . o d . r l - i rk o n i j c r r i l . .r Oni koji neneju dovlrljno (prcciznosti) znrr!.r niti vcrilil<aclje smrrraju drjc icsticr (u) u rijctin.r lJzviicnos(:_-lt--! .]s -) odno snaz.rrrjcnicr i d.rjc onr objck.lr od gllgola (rig) tc de.jc zrr.ricnje "I ajeta: odabiru oni l<ojiimaju (levo) izbore." Ovekvo tun-ririenje je nctaino iz r,iic razloqa: Prvi: U ton sluieju, odnosn:rrcicnica nema liinu z-er't'rjcnicu (rL"ll) koji odlosnu reicnicrL spaje njcnim entcccdcntom,jcr s rijcö (ia- ) "izboi'1c u nominirtivlr s obzirorr de jc or-ra sub]cket porro inoe glegolt (-,s), .r njcsov prcdiker.ic(J), p'r t'; zneienjc ajct.r "l bilor odabircstvarkoja izborjc bio nlihov."Ovr korstrukcijaje potpunoncmoguae.

**-h

'l?i

#####^l'Jly]l*'l?'gllt^H##W ffi
Ako bi se pokuialo or,'ukonstrukcijuuöiniti prihvatljivom, (mahzuf), izostavljena liöna zamjenica da smatrajuöi je po."Titfla "llira swarkoju oni imaju pravobirati." bi reöenica glasila: Protuargumentje da je ovo neprihvatljivo zbog drugog u nije od onih sluöajeva kojima a razloga, to je da ovakonstrukcija je dozvoljenoizostavljatiliönu zamjenicukoja odnosnureöenicu izostaviti ako je Nju spajas njenim antecedentom. je dozvoljeno i u geniti!'uzbog istog prijedlogakao i njen antecedent, ako im je U7-viaenog: kao stoje rijeöima idcntiöno, znaöenje

{t;tü.+Ä3L3ßkÜ-ßNY
"Jede itl i oijedete, ano (El-Muminun,33) rtu;I)i?iete." i fie ano ondabi rrjeö(i-{t) postiii ovo znaöenje, Drugi: Da seZeljelo tada iako bi reöenica a bila u akuzatiru, nju niko nije tako proöitao, imalasmisla. i Tieöi: Uzviieni Allah govori o kandidiranjunevjernika njiUzviaeniim, zatim, to negirai obja hovoj Zclji da oni odabiraju. inj.rvrdajedinoOn odablrr. krZ, On

"I joi Äaiu: 'Tiebataje da ottaj Kur'an bude objaaljen neLom ioajeLu izjednagad ota doa grada!'7'ar ani da raspala2u ug/ednorn Mi nilallu GasPadtrat7)oga? im dajemoste ito i7j1jePotrebnaza pa ii7)ot na aeorus'uietui Mijedne ndd dt'ugina uzdiLema neialila tooga baljaje stcpenida bijedni drugelu2ili! -A nilost Gospodara ita od onoga anigotnilaju"(Ez-Zttuu|3L 32). Uzviieni im je osporio njfiovo sclektiranje (odabiranje) i obavijestio ih da to ne pripada njima, oego Onomc ko je medu

,^..4*r1f'ig^" *H###
raspodijelio im je za Zivot potrebno, öto kao ito su opskrba i vijek.On, takoder, meduodabranima raspodjeljuje odlike pdno womepoz.avanjuodabranih, ih je dostojan, ko nije. ko a njejedne iznaddrugihza nekolikorazinaodlikovao, meduniima raspodijelio Zivorne potrebei razneodüke i On Jedini to rasporje. Takoje Ä1lah u ovome ajetu objasoio svoj ekskluzivitei po ju stvaranja odabiranja pojasnioda On najboljepoznrje i i treba odablati, rijeaima:

k+

j:r {5rjA i;s \.i +r:;',i, ." 3ü;i ;t r;, ;;: I

pai';,g.;'u,it- ti,=., i li iiLtg;c^3u u
,5r:,

njima dokazdolazi, ani gaaore:'Mi neiemo tjeravati we dal se i nama ne da neita sliino onome ito je Allabavim ptlanicima dano.'AAllah dobrozna Aomeöe po7)jeliti ?oslanstoa Svaje"(El-Eri am, 124).

'AAada

Dakle,Allah najboljezna ko je podobanza Njegov izbor, poöastdodjeljivanje i poslanstvavjerovjesniiwa. i Öetr.rti: Uzviüeoijeza Sebe rekaodaje öistod iirka koji pro_ izlaziiz njihove twdnje da i oni imaju pravo kandidiranja i biranja, rekavii:

4-a/" ij j*i Ät ilt $ :,scV :,u._ i
nemajupraoa da bimja. Haaljen neAa Allah i arlo je oi:oloiznadonibÄaje Njim izjednatuju" t (El-Kasas,68). \ihov Sirknije bio u twdnji da postojidrugi stvoritelj(mimo Allaha), da Allah za Sebe pa twdi daje öistod tog iirka. Razmislio ovome,jer je kJajnjesuptilanstil. ovo Peti:Ovo je sliönorijeöimaUzviienogu su El}{adidi: ri
.4.*d:t

"Oxi

### ffi # # ###^ llllllllL'Ililq*..H
1r '"

\'i,ff;i!)r:i:*trÄux:,ü\
a-,

"...'Oni lajina set'i, poredAllaha,Alanjate, ntaguni|aLo ni ne nuiicu sttariti, mal?arseradi nje slupili. A aLo bi im muiica elto ugrabila, oni ta ne bi mogli od nje izbat'titi; nejakje i onaj Aoji se treba; Alanja,a i onajAonesellanja!'Oni nepoznajuAllaha AaAo aA/!ah je, uistinu,Matan i Silan" (El-Hadidi,73-74). Zat\m ka'Ze:

'i,-i j J' ..r ,tu1'^te j ; ü& + ä-. ;, il J-ur J, lj 4y

+iiv c'; i i:'{;! r";,;it

"Allah odabire i nedu melekima ljudima. -Allah stte 7oslanike iuje i ste vidi; On zna lta su uradili i ita ie uraditi. A Allahu se 6) sxeorata"(B|-HadLdi-,75-7 '-t",j! Ovo je identiönoNjegovim rijeöimau suri El Kasas: ' 4,J):;\t1 Tljihora taoj #".tü ß Y d;-Gospodar zna anaita srca je.identi'noi \El-6rr"', 6ol.Takodckrijt i ona o ani i,Aazuju" Njcgovim rijeöimau suri El En am:4.'.tu) J4 c+ ;i'1 i"t'?"A'4 at Szfa" (El-En'am, 124) Na tlobrazna &aneie fovjer;ti Paslanstoo znasvim ovim mjcstimaUzviieni govorio Svom sveobuhvatnom znaoda susamo onih kojeje on odabrao,jerjc nju zbogpoznavanja kontekstovih ajetauvidasc da on oni prikladni za to. Analiz-iraju6i i ovo znaöenje,viie od toga,a Allah najboljezna' sadrZi nakonrijeöi Uzviienog: Scsti:Ovaj ajetje spomenut

) i+ r;;, ;ü'jrF{+.,.-J {' i+:;J' i;j [ü JÄ T'tr iv-rs jfr, x :^:iiiiiiiiiiiiiii1.;--.:r;, 1;i it-Ü ; uüx 3rt:'::, ;i .r:,'.i "iv; 4feai3.\111
. *1 6 "f,**

# # # *,* "."Ji.oJ;l;lll'19*",. ". # # # # #
na Dan Lai ih On pozote ; pita.'\tu lte ?asl nicinn algovorili?'togd Dana ani neie znnti ita c'eoLlgo.L)ori/i, pa ni jedan drugag nde n;it pitoli.. Ä onj Laj; se budcpaiujao, i \aji bude vjcravao, i &oji budedabnt djela iinio, an tu pa't;ii ita je ielia. Caspodartvoj stxruo ita ho;c, i On onabitd" (E1-Kasas,65 68). Pr kao lto ih jc jcdino Uzviicni i Slavljeni srvorio, trrko jc medt njima odabrao i onc koji su se pokalali ivjerovali i dobra djela radili, oni su Njegovi odabrani medu robovima, i najbolji medu stvorenjima. Taj izborje rezLLltat Njegove mudrosti i poznavanjako je sposobanza to, a nikako rezultat idolopoklonika i njihovih prijedloga.Slnvljen rekajc Allah i iznad onoga lto Njcmu pripisuju. ",4

TOGLAVLI[ 0 ALLAH0VTM |OCAST|MA r 0DilKOVNJrMA
Ako posmatrai stanja odabranih stvorenjs,vidjct ici da ovaj odabiri darivanjcukrzuju na postojanjeUzvilenog (rububiijet) i Njegovujednoau,te sa\TienswoNjegovc rnrLdrosti, znar!r i 1noai,On je lUlah, ncml drugog boZrnsna mimo Njcgr. On nema sudrugr koji bi stvareokto ito On stvara,niti odabirao kao ito C)n od:lhir.J, niti uprevljaokao ito On upravlja.'Iragoviovog odabiranje,uprar.ljanja i dodjeljivanjau ovome svijetu su jcdni od najvedihdokaza Njcgovog postojanjai gospodarenja, najbolii dokazi Njcgove jedno6e, savr i ienstva,i iskenosti Nlegovih poslanika.Ukazat ieno na mali dio njih, da skrcnu paZnju na ostdc i upute n.irdrugc. Allah je stvorio sedam nebesei odlbrao najuzvilcnija medu njima da budu prcbivaliite Njegovih odabranih meleka,i odlikovao ih je nad ostalima blizinorn Njcgovog prijestolje (Kursijj) i Pijedestale(Aria), i u njih jc nastanio koga jc i-clio od Svojih stvorcnjr--',.

*"".b

# ".H # "l'Jl*lllL'llilllJl# ffi#w # # ä^
a i Ona imaju prednost odiiku nad ostalimnebcsima, dovoljnoim i je i da nemajuniita drugoosimblizineUz-viöenogSlavljenog od iako su sva nebesa iste Ovo odlikovanjei ekskluzivitet, najbolji su dokaziSarienstvaNjegovcmo6i i mudrostii materije, da On itir hoöeswarai odabire nad ostalirn DZenneTomc sliönoje i uzdizanjeFrrdevsa jer tima i njegovoodlikovanje senalaziispodNjegovogpijedestala "Doista ga je Uzviieni (Aria).' U nekim predanjimasc navodi: Allah zasadio(stvorio) Svojomrukom, i odabraoga je za Svoja najboljastvorenja." Isto tako je medu odabranimmelckimaizdvojio neke nad s Vjerovjesnik, avs, ostalimakao ito su DZibril, Mikail i Israfi1. jc govorio:

-:Jr Jf; .',ir;

c,\r\i\'t6,'.\;ß

,ys";i .ljr -J'"r.lJ\

js .r,.y :J' r, - .-n: ü ;r.' .,;r,; ; I p J,L- ; ;tJ .:; .!,kJ ."

jttt- t +i ül rqr tt,-

"Allahu moj, Gospodaru OblikoDiibrila, Mika a i 1sra61a, tajnogi jarmog,Ti presudujei i vateljunebesa Zemlje,Poznavaocu Uputi me,TvoSvojimrobovimao onomeu aemusu sc podvajali, (drugi) podvajali su jom dozvolom, Istinu u onomeoko öega se na "r Ti upuöujeikogahoöei nx PraviPut je Spomenuo ovu trojicu melekazbog njilove odlikovaflosti, i odabranosti blizine Allahu. Koliko ima drugih melckau NcbeI lluha.i biljczi u djelu L'l.s,, 1r?rril (13/349) hxdis od Ebu Hurejre, 'a ' dr je Alhhov "U Dz.nndu imi srotnruder.dzr Gn'PiFvt' koje je Alhh Pripre Poslxnik,s.!.vs., rckro: je mr) bor.idx ni Njesovom Pütu.Izmcdü dvije dcred2e kxo izdedu neb' i Zenlje Pr kldx jc redi.nji i najudiicniji dio Dtcnlet! Izmd njegr molnc Äl.hr, nrolite sr zr I'ir.le!s.To ' jc Pijedestil (Ar!) Milostivog, i iz njesi i^irtr dzennchkeitekc j Hndi. bili"ti IvILNlim(770)od Aiie,rr',drje Ebu Sclcmeibn Abdudlhm'n ibn Ar.fpitio jc -{i!ü, r.x.,k'ko jc ,Allrhov Vi cloljesnik, s a.tß.,loiinjro svoj noini n'ma' Onx odgo\arilr: 'Kid. bi.o.u u"rjxo, $'oi mmtz bifoiinjio: Alhhü noj,CosPodrru Dzibrih "

ffi###,-*"^41"yl*l'lo*,*^H##
je sim4a imenovao samonjih trojicu?DZibr je donositeljObjave u kojojjeiivot srcai duie.Mikdl je melekkoji spuSta kiiu u kojoj je twot za zemlju, Livotinjei biljke,a Israfilje vlasnikrogau kojeg kada puhne, Allahovom dozvolom,puhanjem6e oüvjeti mrtve i iarestie fü iz njihovih mezara. Slüoo tome,Uzvi5eniAllah je medu ljudima odabraovjerovjesnike, alejhimus-selam, kojihje bilo stodladesetöeti-ri hlljade,a izmedu njihjeodabrao tristo tinaest poslanika, Stosenavodiu hadisukojeg kao biljeieAhmed i Ibn Hibban u svomeSahihuodEbt Zent.6lzmedu "vlasnike öwstevolje"(ulul-azm),a to su peteica spo{ihje odabrao menutih surama u El-Ahzab i E5-Surau rijeörma U.zvi5enog:
J',rlt "Mi s-v:
i :r 94'19 at qJ J-t i',:: 1 , (+c.":rrJr J, urtr rlr9 ,':,: -,, :.

+u& ü':Jiji: Üi;lj r;i
smo od tjeratjesnika zaajet nji\ov uzeli, i ad tebe, i ad Nuha, i od lbrahima, i od Musaa, i od Isaa, sina Merjemina ..."

(El-Ahzab,7). je I rekao Uzvi5eni:
elll q V,

. , .:!l, , ; , . - . ' . 'i , .vt i : bJ : ui
tt gJJ\

t \94 t u J!'

.-.,.

-,... )',.",
-," f! L_r-e

a;i;'p.t,

3,-ati.$iii ;*"

;., ,:r:"

ito objaoüujemotebi, i ono ito smo naredili Ibrahimu i Musau
6 Hedi, biljeä Al-.d " ,M, ?du (5/178,179) a t njcsovomscnedu(lancu prenosikr) imju uojicr dabihprenosilea. Biljezigr i Ibn Hibbnn (br.9a) u düzojforni, i u njeso]Mldcuprcnosilaca imfl lbnhim ibn Hiain d-casini. Ebu HxtiD idrugi zr njega klzu dlje latouAhmedga bnjezii od Ebu U,name, u ljesovom la.cu prenosilaci, i tikoder, imdutrojicr sl$ih prenosildca .tlakjn t E!-lvln't.dtrk, (2/262) biljezi hxdisod Ebu Umrme dije nekii@jekritro: "Alahov PosLmiic,je Adembio ierovjcsnik?" li Posl,.ik odgovoril 'Da.Biojc podutcn je i nzgovardno s njin.""Kolikoje bilo i,medu njegri Nuha:""Des€t "Dser "O Alhhov 9!ko@"'Kolikoje bilo izneilu Nula i lbrüima? ickoyr.'Reko.e: 'On re.e:"Tri stotinc pcro,cst (velika Poslaniöe, je biroposlanika? koliko i skupini)." im H s@Fa je njegov da lrnr prerosihca autenti.an Muslimovim po kireriima, a s djim seslazc i Ez Zehebi.

"Onuam propisuje u ,irrr,, "r"'rl"i, Or*,,r: *:; U,,

**t

1q*

ffi#####^^!"ll*l['^e"ml-H###
'Praau ajeru igooijedajte i u tame se ne i Isau: ?odaajajk!" (Es-Sura,13). A od njih je odabrao drojicu prisnih Prijatelja (halil): Ibrahima i Muhammeda, neka je Allahov mir i spasna njih dvojicu i njihove porodice. odabnoIsmailow djecunad ostalim Sliönotome,UzviSenije ljudima, zatim je izmedu njih odabraosinoveKinane ibn Huzejme, zatim je izmedu njih odabrao pleme KurejS, od njih Ha5imovo potomstvo,a izmedu njih je odabraoprvaka Ademovog potomswa' s.a.ws.7 Muhammeda, izmedu ostalih ljudi, medu Takoiler je izabrao njegoveashabe njima je odabrao Prve muslimane' a od njih je izabrao uöesnike vjeru,najboljizakoni na Iiedo i prisege Akabi, a njimaje darovao moral najljepii i najpravedniji najöi56i, ummetnadostalimummetima' je s Odabrao Poslanikov,a.v.s., biljeZe hadis od a e Imam Ahmed u svom Musnedu, i dttgi :oöenjaci Behzabibn Hakima ibn Muavijaibn Hajdea,kojiprenosiod njegovog oca,a on od djedadaje AllahovPoslanil,s a vs , rckao:

.Ät JtAiitt;;

ii':.il';;'a;; Pi

"Vi upotpunjujetesedamdeset ummeta (vi ste sedamdeseti "' kod Allaha ummet) i vi s; medu njima najbolji i najodabraniji
7 BJieä M usLim "vome od Jurir! (b!.2276) vaitJ ibn el EskI. r r.. dr je rekao:fuo mm u Kinine u Ismailoromporomstw ä dr AlraiovosPclanikr, s.r'qs., k re: Allahje odablao a od Kuejrwida j€ odabno Belu Haiim (Hasimove od$Fo ; Kuleiieviaeizmedu Ki'dijq -Kinani ' u skuPneko potomaka) izBenuHaiih, (H13imovih -""";""a"S." "r"'*"r." bilieä I Timizi u sli'noj formi (br' Owj hadis i*o ole-mr uii ie orr Kln.n ibn Hu,ejme. (3609) glasrr"Doisrrje Alan od Ibßhimovih i J6l2j, r u dur;i iomi biljeä 8aPodbroFm (Kinanovo d Poronstvoj' od sinova odiboo Ismaila, od lsmdovih Potodrkr BenuKnan Kurejiijaje odabraoBenu Hasim (Halimovo Kinanovih Dotomäla odablaoi€ Küej.ie, a iz "Tirmizi kär 'omj " .."" i" .a"Uoiz BenuHaiimi (Häiidovih Potomaka) ".t"-rt*1, 'hadis " Onjc upßvo talav kao 'toje rekio' je ha*nun sahih s Hadis bilj€ä Ahmed u 1't,m edu(S-5),IbtMtdi;a M az88),Tirmizi (bi 3004) i on ka'e: 'Ouj hidi; i s njim sesläzeEz Zehebi' F dobd." Hikim 8a smatrr aütentiirim

ffi###,-*"1ll"f,Il'll*"^^H####
Alijj ibn el-Medini i Ahmed kaZu:"Hadis kojeg prenosiBehzab iboHakim od svogoca,a on od djedajeautentiöan." Tiagovi ovog odabira se vide u njihovim djelima, moralu, vjerovanju, poloiajimau Däennetui stanjimaza wijeme sudenja. Oni suiznadljudi, na uz-glavlju iznadnjih i posmatraju Tirmizi ih. tiljeä od Burejde el-Husajba ibn el-Eslemija daje Allahov Poslani\ s.a.vs., rekao: "Stanovnici DZenneta6e biti u sto dr,adeset safova. Osamdeset pripastiovomeummetu,a öetrdeset ie ostalimummetima."e "Ovaj hadisje :Iirmizi kaäe: dobar" U SabibuEb\t Seid el-Hudri prenosi Vjerovjesnika, od s.a.vs., daje prilikom govorao odvajanju däehennemli.;'a rekao: "Täko mi Onogau

' ;:,tti; , t lri , -ul .* ; qj. :;p .J- iru,,, i. ;rr',,"'

"Vjepolovice). MoZesereöidaje ovajhadisautentiöniji. Navodise: je rovjesnik, s.a.v.s., poielio da njegovummet öini polovicud2en nedija, ga je Njegov Gospodarobavjestio, pa rekav3imu: "Njima od stodvadeset safova pripadaosamdeset."lr tom sludajunema U kontradikcije izmedu ova dva hadisa,a Allah najbolje zna. Od AllahoveblagodatipremaPoslanikovom ummetuje i to daim je poklonioznanjei blagostkakvonije poklonio ni jednom drugomummetu. El-Bezzart svomeMusnedu,a i drugi autori
$i a289)klzu damu j.lrtrrc prenosihca autenriiar.lbnHibbrn i Hakin gasmarnjuautcntiarim. r0Orcj€dio dugog hadisa kojesbiü€ziMuslim u svome,s,r,r,(br 222)od Ebu Scidrel Hud4j!, Buhüi sa biljcziod lbn Mesuda. ia. Jtlb^Hldzet u Et Fethtu kaie:"Kaod! je nakon sePosianik, iro s.'.rs.,ponadlo, osnon ni nnosti woga Cospodda, njesov da unmci budepolovicidzennetlija, Alhh mu to daoijo. (11/336). iii. odtosa." 'Timizi (bi 2549) kaze dajehadis dobaiAhned (5/347),Ibn Madzr

nadam daöete öiniti polovicu däennet1ija."lo vi Nije dodao niita viSe(preko

# ffi####X,^'PJ:l*l['^!oJK',ll".'H
"Cuo sam Ebu Kasima, biljeZehadisod Ebu Derdaada je rekao: da s.a.vs., kaZe:

\,k,'itlc &ciJtLi lJtty Lt.Jt':i; i,t.4-iG it;;'at';.t1
: -4s.* ,L. Ji .-L Yj -L I ' .'r;-, '1;r.i;Fu;..-1ir, 'rj3,

" *}

'Uzvi6eniA1lahje rckaoIsau,sinu Merjcminu: öu poslije Ja desi ono ito vole, oni tcbe poslatijedan ummet koji, ako im se zaivale, a ako im se desi ono dto ne volc, oni se strpe i suzdrZe 'Gospodaru, kako to (ita znaöi) reöe: Nemablagostiniti znanja.'Isa reöe: 6u im dati od Svojeblagosti nemablagostiniti znanja?'On Ja r'Od poca.ti ovom Lrmmetu i prcma ic UzviSenog i 5rogeznrnja. mjestai prostoraza ovaj ummet, najboljih i najöasnijh odabiranje a to je prostor SvctogHarema.UzviSeniga je odabraoza Svoga je i s.a.vs., odredio da seobrediöineu njemu.NareVjerovjesnika, iz dio im je da tr njegadolaze':a,blna,i r4estadalekih,i da u njega otkrivenih glava, ulaze ponizni, skomni i puni strahopoötoranja, bezbje(dunjaluöke) odjeie.Odrcdio gaje svetim, bez ovosvjetske kida, niti da niti dnim, da sekv u njemu ne prolijcva, da sedrvede stvar da uniötava, seizgubljena selov lovi, niti da sezelenilo(trava) Odredio a uzimasamokako bi se!'ratilavlasniku, ne da seprisvaja. i prijestupa od je da posjetaHramu bude öiidenje grijcha,brisanje btlieie hadisod Ebu Hurejre,ra.' u Oba Sabiha opraitanjegre5ki. s s.a.v , rekao: kojem sc kaZedaje Allahov Poslanik,

4. i &*\ :Ju!ai' x ir-'tj li;

il ig:a,'6'6.1, 3*.i;,i;, ;t",-;:"k ii ;
"Ko dode ovoj Ku6i i nc bude sPolnooPaioniti öinio grijeh, watit öeseöistod grijehakao kad gaje majkarodila."'' Za posjeti': Iüoder gabiljezi je i Ahmedu ,a4,J'erl(6/4s0) üesovlinic preoosilacadobü N'lodi gi "B\\ieteg! Ahmed,El Bezzt i Etrlebe (10/67) :v3i'e: i i [l-Hejsemi u ,{{"li,r,z zearith hrdise su hidis! kodAhmedä ßti oni koji imajusvoje nni u El K.bn" i El Eatrt,. Prelosioci r -t r'r,, osin El-I-lasanx Su!d! iJczida Mejscrc, odisu Pouzdrni ibn ibn Gikx)' u ,' ' 1i i ß : l j , r e B , ' 1 , , r 1 0 2 , , M u . , m / b l, r < 0 l . , u L e n : . g o L r . d / i i ,

4*-*

i))

1 , i r 1 l f n ' , 1 , h . : l r r : : . r r , r r l , .li),t,: . u r L r . l r . l:, ;r, r: ., , ,. 1 \ 1 , . I L r l r : l r l: , l l i \

..-,

-ti-

-:-

- -

:,-,, -

-,.,

. .:---.

--.

'()l,rll:,rlr. l . L , l r , l ,r: L r : r r r t f , L : , , , r, r L L il r . . j , . ,, , ' : , , , 1 . r r . r , ? i I r i L L jsu : r , , r . r i i r , :r - L i i c r r . i . t , , l : , 1 r* : , , l : , r r i - : , r i l , , r . l . r ' r r : L r : , , s p r l i r L r ' . i ! r r. rr . , r , i . i t . z , , L t riL. r r l , r . Ll.r " r r : . , , r r , ' r l , , r r l i r . r : . r , 1 . . ; , l t rl l " IL:rrr J:r:ttf :-.,irr'.rLir i.irr 1),,, nr,rr.r L r , r i r . L , r , i i , i .,r- , r l , r lrl L r : l c l : . r J i , , , J L r i r LIL r : r r ; r r . r . : 1 . , , 1i..1 J , l , \ l l . L | , , I ) o . l . r r l l :s . , . ' . r r ' . , r . r , , : r . --:-,-.1 ' ' Ir r r r : , r . 1 , , r r r . j L , , L L r : pr - r i ' r 1 : . l i L , l lr, r L , l L Liir r i r : ir r : r r r , i r . L r LL " : r j i h .\ r , L; r i ; r i j L r l : . r J i , l 7n . r : r r . h L L ! cr r : q r . L , [ , , . i r r l ) r , n r , r , r l ) , , i r , : t S : c u l r i r r L , L i \ l . l l : r l n , r l b , , l i L , r r i t s r , , . . \ 1 1 . rn ru J : . r t c , h j O : : . 1 j . : r r L L r r L or r r , . i l r s : r L l i i r n j c . r r r i , r . i l r J i r n j t : r p r , r ; r o ru r I -l',Li , r L . r c J . r , , ; i r rr o l , , , r ' i r r ,i r . . . r L r J i i,n r l j r l , , p , , , l . . i l r r j . S , rl,rc,1 j L ' p l , . i , L . i r ,1 . , : r i l r , , ' l : r , r i , r 1 . r r t z l i j : h. u r , , \ , r : . l x r r : \ i , , r r r ' , . l '1t,rr,/,,,.',l].r.-:r;i,lr:;i r I l r i l ! r . I r I r ' . l i r , , i .I r ? \ i i f r i r - - - : r ' l L . : . - h , r ; . i , r ' , 1 ' , r : , r . : : : : : : r : L:l : i 1 l e L t r l1 i . \ r r . n r . r l j - 1 , 1 ) lh l q l i r . , j ' s i c L i trr, ; r , rl i ) l r i , ) L r i , r r j L Lr., , 1 , i p o s t , r ,j : rL r q ,rrr l L ' . t o : , , 1 r ,r o L .|rr r l u l , v i r i o l , r k L L i l r r j c n r L L , r i L1 r o s i , rrj r l t . r o k , ' 1 .. r r r l l , r rl , , , l i i r l , i tiil i i : J o t . r l l l r l L r t i , : r : ts , L Li r i , r r t ! r ) l , r : r i r , : lrL tri l i e i t l i i . ' i . , r s i n C r n o q i . -u | L , r r r . r , r : i . : r L r . l : , , r r r 1 l . r l . , . r h t .| , , , , 1 . 1 . ' 1 rj,rr, , r l \ - l r r i , r j . s n i l l L ,
- . Ll .,r,i ( i , , , . r . : : : rL ! r t i . , : . r: L r\.. I rr.r : i! j ,

:'-:_ ' --.

,.-- . , '--..:-,,:ri.--,,-

t , . . 1 . , . \ . .

.

i

,

'

.

.

1

i, .f l r r : : . li t. L : : i r , . ItL.ti|rltl

. 1 ,. r

l.f.

,ffi ^H### #####^ J$lt*l[uli:Ylll
wijedan kao sto hiljada u da s.a.vs., je namaz- MesdZidul-haramu i Ahmcdovom namaza(na drugom mjestu).U Nesainom,Szrzezzr od Musnedu autentiönimscnedom Abdullahaibn ez-Zubejrase s rekao: s.a.vs., prenosidaje Vjerovjesnik,

; br;, ,,.rlr:*:ir i 'rfi w zt"..;t1 .r

',1Ä\ \k ßr.--3 öiiw

.;)t iVß e.::' Ji>:; ; SÄ\ ,,t'St,,.----:t

"Namaz u ovoj mojoj dZamijijc bolji od hiljadu namazau Namaz u (bilo kojoj) drugoj di.amiji,osim u Me sdzidul-hatamu. je u Me sdZidul-haramu bolji od namaza ovoj mojoj dZamijiza stoOvo Ibn tinu namaza."16 Hibban ga biljeäi u svome,Sa,bllzr. jasno govori daje I-Iaremnajboljemjestona Zemlji, i otudaje putovanje ali a ka njemu obavezno, na drugamjestajepohvalno, nije i obavezno. Ahmed, Tirmizi i Nesaibiljeäeod Abdullaha ibn Adijja ibn na kako sjedeöi s.a.vs., el Hamra da je öuo AllahovogPoslanika, jahalici na l{azvereti'? Mekke,kaZe: kod svojoj

J;;6 d- !+;\ J\'t..jr,,;r u;'.,\ atn,i'i! ::i1a,t, ilar !;t'
"Tako mi Altaha,ti si najboljidio Allaiove zemljc,i najdraäi (nikada)iz tebe ne bih izadio zemljeAllahu, i da nisamistjeran, "Ovaj hadisje hasenun sahih."" iao." Tirmizi kaZe: i U njeneodlike spada to da je ona kibla svim stanowricima kugli ne postojidrugakibla. zemlje,i na zemaljskoj okretanjeprema njoj, ili Njena odlika je i da se zabranjuje potrebe, za fizioloöke oketanje ledapremanjoj,prilikom obavljanja ne zemije(gdjeta zabrana postoji). razliku od ostalihdijelova
16 ^ Ovoghadisa ncna u N*rinom S2,,,,, ali mozdrscn rlaz\\ Srn.it n tubra. \ LhmÜ m! i prenosilxcr ie rurentiaanlbn Hibbrn 84, tüodd, döron lvfßftütu)e \ (.a/5), Lanac snrnx rutcntianid(1027). " ErHracrejc mjesto Mckki, x u osnovl tojc ndi brezulFk, nx^inoje trkojdjc tu bio u ri Biljcti mu Ibn Hibbm (3108) LanacPrenosihc jc Tinnizi (3921), sa Ahnred(a/305), rutentianiü(1025) xutcntiain.IbnHibbin g! snrxtrr i)4

ffi###^"."**x[r*l'll^"^*H#
Isprar,nije mi5ljenjeo ovome je da nema razlike izmedu obavljanja fizoloikepoüebeu prirodi ili objektu(toaletu).postoii preko deset dokazakoji ro powtduju,ali ih neiemo spominjatijer suspomenuti drugom mjestu,a onaj ko pravi razliku izmedu na obavljanja fizioloike potrebeu prirodi i objektu nema tako jake dokaze. Osim toga,oni su kontradiktornikod odredivanja veliöine (obima) prirodei objekta, ovonije prilika da iznosimoargumente a obje stane. Njenaspecifiönost i to da je Mesdzidul-haram je prva dZamijana Zemlji, kao 6to sebiljeZiu obaSahiba Ebu Zerra,r.a., od daje rekao:

.r*,:ir, t;.,lr;!j :Ju
"Pitao

,Lv3;;l' :i,J t(iz,S,j-ü,1\rk^{r ,jLi i:Ji"i,t?1 sc\

3 J--: JjI ; ;- j *

erJ-;r j.,-r JL

sam A1lal-rova Poslanika, s.a.vs.,o prvoj sagradenoj_dZamiji Zemlji, pa mi je rekao:'MesdZidul-haram.,Ä na koja ondal', upitaosam.'Kuds', je.'Koliki je wemenski odgovorio razmak " izmedu njihove gadnjel',upitro"am.'Cetrdeset godina. Oraj hadisje zbunionekekoji ne znajuita senjime Zelireti. "Poznato Oni kaZu: je da je Sulejmanibn Dar,rd bio taj koji je sagradio Kuds,a izmedu njegai lbrahima bilo je viie od hiljadu godina. Ovo ukazujena njihovo neznanje Sulejman naime, jer je, bio samoobnoviteljKudsa,a ne njegovosnivaö. Njegov osnir,aö je bioJakubibn Ishak,nekaje na njih dvojicui njihove porodice Allahovmir i blagoslov, to u spomenutom i wcmenskomrazmaku nakon Ibrahimove gradnjeKabe. Medu stvarima koje ukazujuna odabranost Mekke je i to da je UzviieniAllah za nju rekaodaje onaUmmul-kura(Majka naselja).Sr,z naselja slijedei iz nje su nastala. nju Ona je osnova naselja i zatou tim naseljima njoj ne moZeniita biti rarmo. Ona je kao i
1'Hodis bnjezi Bohari(6/290291)

w#####, llllHll*P,H{t^H###
reKao za koju Je Vjeroqes k' Fatiha u BoZijim objavama, koju je Vjerovjesnik, s'a'v's,rekao i daje Ummul-"Kur'an1o, njoj u BoZijim knjigama (objavama)nema niita ravno. Njena odlika je i to da nije dozvoljenulazaku nju bez ihrama, osim onima koji imaju stalnu Potrebu za ulaskom' Ovu odliku nema nijedno drugo mjesto.Ovaj stav ljudi su prenijeli od Äbdulod laha ibn Abba.a,r.a.Pr"nor" .", r" slabimlancemPrenosilaca, s'a'vs : Poslaniku, Ibn Abbasarijeü koje on pripisuje ' i .. .st . ir": r; . , . , . ;'t';1, !:i<. -FrJ-+ ) w' "Neka niko ne ulazi u Mekku bez iltama (a da nije u thrau mima), stanovao njoj ili van nje."Ovo predanjebiljeä Ebu Ahmed ibn Ertah i ibn Adijj, ali u lancu prenosilacaima.El-H:adä:däadi: a prije ojega, oni su slabiprenosioci' drugi prenosilac (ovog negiranje Islamskipravnicio oromeimaju tri mi6ljenja: propisa), njegoro potwdivanje i pravljenje razlike izmedu onog ko je unutar mikata i onoga ko je var njega' Onaj ko je ran njega -moäe ga pro6i samou ifuamima, a onaj ko je unutar mikata njegov o",^ä 1" kao tretman stanovnita Mekke Ovo je miiljenje Ebu Hanife, a prva dra midljenja pripadaju Safiji i Ahmedu' pomiMedu odlike Harema spadai to da seu njemu kaZnjava saona önienieqriieha,makarse(grijeh)i ne uradio Uzviieni kaäer &o + :; *r1 -'; ',,"üi ji,ül 'da"i;tnj, ir;l"r onome u njemubilo ka&ao nesnosnukhusi (El-H^didz' 25)' dai;-o ,ä;tll ,ii
;* ,,rirl (3q5)u poghvljuo nimdu Pod 'ßlo@m: Obavcao't ttn, * -Ko krrnrä ' u nimazu,od Ebu Hmjre, iä, da i' Vjerovj*nik sävs " rekno: ü.eniaFarihe To je Ponoqo'Ji "amlz . ne p'oue,U-mul Kur'u (Firiha) raj nanaz mu F nePorPun o (312a) Nesri(2/139)u poglsvljü tumai .üt,. Druci iadis biliereAhmed(s/l I4).Timizi aita ki n Paaautaj' i KÜha Q't(nzn'ni kd'n :eniuriiJ Udi+'o;:"Mi, no ti abJtuiti dr je-Alho''oJa ,l i;.hi,i"."." p*i^, * "d Ebu Hüejrc' a on od ubeF ibn Kab' Ummul-Kuianr obFvionr u Teqaru ni u lndziiu nismpoPur ",r..'.."."i, -r,".,'Al"r' "le "ona je " *a"^ alta k;ji se Ponavljaju AIah je r€kao (u hadisi lodsÜi)r lr,,tr'0, i "*;" r^ia' u-" i uog{roba i Mom robupripadaooo 'to trat "" Lmrc Pterosilaca i.;"rr.". je a*entüan i tbn Hibban ga smatn aute'tiinim (1714)

*)6 tcä6[üe

t i ,! { , . | , L. Lrri .r i L L r r , . . L r r : , LL r r L r . r j r l : . r . , : r : , r r : r L r . .L lri. l r r; . r L r r L : , ' , L l rn ; i i r , , r , , r i1 n i . r r l i l , l i , i L r L ,l r . l , r : 1 . i j , l , , : l r ' . , i i f - , : r L . r jc , .r , l , : l o i t , z , Ll t i i h r . \ , r , , i z , r : r . r l o l , ) i . . r j r l , ) .r , r ' r : l L L , l r l : r . r r r , , , . . rj rjr i i , i l i l - ( , , f , l i r l r ) r i \ l l . L : r l r r n r I r L r , : r r L \ l., . r s , , rr l u r l r i j i tL,r'o r r , r l i o l r i i r p . r r n ; j irr i l c i r n r ! o n . r r r c i : o r rJ r i l " r n r n j . s t r . S i , r s . L . , , ' r u ; o : r z , L : r j c ,l r l c f l i . l L L ' , 1 I ( 1 . r . r iL n j . 3 , , rr l , l r u r r . r . rr a . l r ri l . [ i \ ] t i 1 h . r , , i r a r i , irq . r n r I , o ' l u i r . r , r n j t J r l r i l , r , r l r r l , r l r r c L r r i . - h l : t i n t . lL O l r 1 L::j e : r : : j t , , . r. 1 , , r r l j c , , l i . i ' L l r . . i r f . r ] i l , r : l l rJ j . l , r . , L \ l l , L l rr : , : i r ,!jlit,irtt

l l r o ! t r q , rr , r s j r L z r i : r r i o i r l i i t : r i , r , l , r l L , r r z l , r , r , ' r c i L r . i : , 1 r ) l f ! 1 .r l i L i l , ) : o l c n t i r r t r , : r :. r r : l r , rl r . r i . r r i i r 1 , , , r r \ i i t l n , r . r r ! r nr r iif irl:üi. j l r l , i t , : l r r o s c 1 . r 1 i h o , . r r , l r n ; r g r r : i . i j r n o .r , r c r r ,I r . r r i L . r r o . i o l i l , r l r : z l i L L b , l ip r L r : l n i r n r L i r ' . \ r y . 1 n , i)r : r ( \ ' i r ( . i L h r : , rZ , L l i L r l , l i c r i I L L r t q L , l : r i g rr ' , r 1 j c \ fl 5 i . L j r s r , , . o ] , r r r L l i t c , , n . i , , r , , , l i i o n . n pLij,riL:llirr.: r Jomrr inorrr.rLrl,rlLriifr..,rlL,rznc r,rorc :t r rilr.L. srrL:r. r rrr n c l , r i l r l t n o 'iL io r i : i : , r r : . i , :r r r . r s r c n r L1 , , r r , r j s t t ( r is l l s t i L L z i r . riL . p L r : r I r l r nl L j i. r l : , : . t i n : e - . u r l 1 r. r . L rt . . l . r \ ' i ,Irr h r : | , L i j L L b .iLs l l L l i rrr0 , i ) ,r . l , r t l i i l jrL r , l s k iz r L J o r r i l , r , : r 'r.r1 i. l r , , r , , l1 r i i r L L ti . L L i ; r r [ r . i. i r i
I

t t | t ) ! t ) i t ) j t , t) t i r i z . t l r , . . ! j : t . , t ; r ' ! 1 t i : r , i | .

27 ::

".H # # # Wwww##^.plgJlL't?'lglll
p S v eo v o j e t . r j r r n j c g o r o q r i p i ' : v r n i rU z v i ' e n o mi S I e v J j c (EI HÄÄz' l n o m r r r i l e , i n r , r : S - - t i t J . s d l o i ' : , r i a vl at;n n M a i 26). Ovo direktno pripisivrnje prouzrokovtlo ioj je svetost,ugled l ljubav, kao ito je Alhhovo pripisivanie Njcgovog robe i poslanikr Scbi, prouzrokovtlo to isto. Na isti nedin jc i Njegovo pripisivanje Njcgovih robova,vjcrnika Scbi, njima priskrbilo ugied, liubav i dostojanswo.Svc ito je Uzviieni Gospoder Sebi Pripisao ima nad ostalim (sn'orenjimt) prcdnost ikuaktelistike kojc zehtijevaju tu odabranosti odlikovanost,zatim mu Allah tim priPisivxnjem Pod'lri dodatni kr.:rlitet,odrbranost i ugled kojc nije posjedovaopriie Pripisivenja.U nz-umiievenieovog znlöenja (tajne) nije upuicn onaj ko bi6e i stvari, vrcmcna i mjesta' i nTdi da nijcdne swar izjedneö:rva nema pred[ost ned drugon, nego da je to neopravdano(nctrrguOvo miiljenjc sePobija sa Prcko öetrdcsct mcntovano) vrednovanie. dokaze koji su spomenuti na drlrgom mjesnr.Dovolino je da se ovo Shodno nilljenjc samo predstavipe da sevidi njegovaneispravnost. tome, bita poslanikasu (potpuno ista) kao biia njihovih neprijatclja, a njihova prcdnost nad njirna niic vezannza kv', itet (odabranost) njihovil-rbi6a zbog osobinl i vrlin:r kojih lcma kod drrrgih lsto ttko jc i sx mjcstimir, sve su ista i nijcdno micsto nema prednost nld drugim, ncgo se ona vrednuju prema dobrin, djelima koja se dese na njima, i n(rma prcdnosti mjesto gdje je IGbe, niti MesdZidulheram,Mina, Arefat nad bilo kojim drugim dijelom zemljc' nego sc prcdnost daje na osnovu drugih, vanjskih stvxri kojc nisu vezeneza zcmlju, niti zt stalno njihovo svojstvo Uzviicni i Slavljeni Allth je odgovorio na ovo Pogreino miiljenje uzvilenim rijeiima:

ti Ljeravn Iada njind dokazdolazi,oni gaxore'Mi tzeielno sz'edo| se i nanta ne da neito sliina onottteito je Allahavint ?osldnicilin do o."'

"A

L r z i i r , ' r\ il l , r l r i r r , , , i - , , r . .L/ l. il rr :' , f i . . , . ' j ' , . , . , , \ . i , r : ; r , ' r r ; r , , r . r J r r i l i l 1 : . r : r LL r .1 . 1 , , 1 , : ' tr.r : ; rs r , L L so r r ' o l ' . Li r r ' : :J , , , h l . r ' , L 'rl:i rr , l r . r r r f o J l b r n r i . rn , r s i\ i r ' t , l . 1 , o ' i . r . r r, , .r r r q , ,, r r r , i r :r . L \ l g i7 : r u r r l l r r i s L : . L , , r L : 1 L r r ,n-i r o ' , , n r o r : i r r r i r ' : r r , r J l , , r l 1 . L 1 ,rt l h , r l l i ' r , ; n r i r , . l t : r .rrr , l ) r . L L 1 , i L . . L i ' L , r t t t r i : lr :. rr :l r ,r il t. , r , , :tr rI , L:. , ,I r, I ,L ., j , \ , , n , r r , I r 1 , i , , i i n n , , , l c , r r , , ' .I .' r l r . L [ , , . . , 1r ' , i , , ] , r r .|: . , ri ' r r ' . o r , : n

I : r i . :, r . r i , . r r , , , , , : t , i , , : .; , , , , , , , , ' t 7 , , , , . , : : ; : t r . , ,t , , t . . i , , ' i r - . , r , , i . r i j r \ , : 1 . i. t a i : , t : . i : l 1 . , . r l / : , ,l . iliti'i :!t: l

r r l ) , r [ L r ( ) , r n , r ] l , , r i lr,r r : l i , r n r L L. r l r r , : l l , r ; ,r L\ i . : ' , . i , r r l ' l , r q , , . :1 l , i r : i r r r . r . : r r : q : r ( ) n i , ' r l - jl iL , , i r , r1r , 1 , r , , r , ,r:L L . , , l l t : r-.. r r r . r ,'r, r r i r r r r : , ' , \ , h , , i r \ l r L r Lr . r i r r , r 1 : L LiilL - r , : k , ,1 , , , , i , r s : L r \ t .,rr r . , , r LlL r 1 r r , r 1 L , , r r i r r r l1 r . l ' : r 1 , r r r L i , r I , L , l , r , , r i r ; r , , r I i L L z J i r , , : r l t L L L , r ' r i ,L' , r r :: L i, .: r : r 1 ir 1 \:, r I - \ - . , , , r ' r n i , r , . . r 1,i . L r l j i L r , L:.r ' s i , r r , , ' , , 1 , r .[ , , ] . r ' r r , , , i r . r , : rrL , r l . i . , r r l r : ' .n j i l . . . r \ 1 l , L l r i l j r r , , J , r l ' r1 , , , 1 r . ' 1 r l i , : r : r \ : , r l L r l ' , r ' r : lr i : l ) r : L r , L L r , j . i L l . ' t . , , " r . r 1 , ,i i r r r , r L r ' , r LrL- r r h , r : r r . L , L r i l , . ' , r ' , iL o ., r | \ i r . r , , r . r | . : r ! l j : L I r ' , j . \ j r . r r , r , , , r . , l , ,i r - : i / r , , , r ( j !l r ., { _.:,.-, -. (,- -., i :.rr, ii.hrl:olrl,r'LrLrr.,,'lr,,rr,,-rrr:,lrrj.,l,ri,:'rr,.r,,rrr.rl,;r',rlL r l ir' : , r l . r rh i l ' r l , : .r r ti . . L r, , . t , r l i i ,r rr I L . r r L r r l . , ; . rl . i t : r LL - r i l l rr : L ( r ' r r , ' r , l u r . n r : ' r i i . r , , j ' , s rr l , , l i , L : r r . - r r l, .r l , r r l j i . , l " j . h i . ' L \ l l . L l r , , r , , g o I ) r . L L L r i h , L . . . . Li .Jr..:rr.r i , : r o f , i i i r r r . L r i , r l i l rl l r : , i i ,r , l , i j r ' : , r , , 1 r r , , ; L l r h , r l u r i i r r r . r i L,L r , 1l : ' . r q i r r r , r ' , L:r' r . r ; , r' l . L , i L , , I : , ' I r r , ' ' r i I . , r i , s r L : , , , ' \ L . ur : : l l r o l .li,rl r ' r , . L L r r r , , j ' r r , r , , 1L ' t r r , L l , L r , , ' r L r r l i r r r L . ( ) r . : i i , i i , r . , 1 , 1 : r r r r t . r . : r , i r , l L L ' , r . 1 1 , ,,1 L ' r , r r . : r r : : L lS t l i l . r r r ,l . | , ilii'.1.r:li,:rr ' r :, j . i r i . r l r ,. r ' i l r1 , r , ,L r , 1 , i , rs i L . r r , r l r r , ' : : t r : L i r i r j l r 'r ; l i l r , , r L L . l r r , r r , , ' : 1,

w####ä^llJll*l[llilTlll..'H###
jer u suitini (stvarnosti), razliöitcstvnrimogu imati nestozajedni ososc iko u opioj stvari,a razlikovati u svojimliönim (posebnim) i urin' miris miska A.llah nikako nije izjednaöio binama.UzviSeni niti vodu i vatru. Oöita razlika izmedu öasnihmjesta i njihovih punoje jasnijaod i suprotoosti, vclikih ljudi i njihovih neprijatelja' biöaje biöa i firraonovog a.s., te velike razlike.Izmedu Musaovog, razlikaveöanego izmedu miskai urina lsto tako, razlika izmcdu je, punojasnijaod te raz'likePa Kabei kuöcnekogr4adara takoder, u kako da se ta dvi prostoraizjcdnaöe suitini i vrijednostipored zika i dovakoji setu deiavaju?! ibadeta, i Nijc nam cilj detaljnoizlagati odgovorna ovo odbaöeno prae jadno miiljenjc, negoga samoielimo predstaviti, mzboriti, vedni i p'ametni6e presuditi.A1lah i Njegovi robovi ne pridaju stvarimaUzviicni A.llahodabireneito, dajemu vainost nevaZnim koia zahtijera prednosti favorizujega samozbog odlikc (znaöaja) Da, i nj"go,,oodabi.u,tje favoriziranje. Oo je taj koji dajetu odliku nakon zatim gaje odabrao On i p<iklanjaje. je taj koji gaje stvorio, 6ta tvoj stvara hoöei odabirel a swaranja, Gospodar Primjcr toga je i Njegovoodlikovanjenckih dana i rr.rjeseci je 'jcvmun-nahr" (dan kla nad drugima.Nalbolji dan kod AJlaha . "najveöeg hadZdzi' kao nja,a toJe prvi dan Kurban bajrama) i dan se ("t-ft"aziz"t-"t U"t)" . rJ Es Sunenu prenosiod Vjerovjesnika' da s.a.vs., je rckao:

.;t i ; ?,"et i ; at+,el'"1^;i
"Naibolji dan kod Allaha je jevrnun nahr, a zatim jerTnuJ-kar "Dan (den odmtra, smjeitaja)."" od Safi nfi sljcdbenikase prenosi:
' r Nlu.n je dxn nijveicg hxdzdzd! zbog to$ lto sc rc'ini fostuPrh i otJrcdr hrdzddtl nilizi (oballjr) u nFInu ' tr jevoun-ilhn, i toFiedxDtsti drn zul hidzdzetr'jcr se liudi u leqnul-krr F rhn m $ ß odndni nienu smi*te nr Mini, s s s s s obzirorn dr su obxvilih!'i klmF ktrbmi Pr " / i F b LD _ a d l 7 b 5 ' i A l ' 1 c d r j / 1 < 0 _ ' r t e n : 1 ' m h e n : . n , e r , l ' { . k r ' d , r 'H ' o i "b r l d 2'2lr' 'n"rnrJ''^rE/ /<lRr': 'r"r'rr-cn:na ,.-o.t-...ttU '.

;30

jÄ|]tj'rfl,liÄD

d 1

i

! r . r f . ., rt r r . r i i . l . r r l r . i / r , [ ] L r , , i r , r .

I
, r , i i ' L n , r \ r . - l i : t1 , : , .:1 r , 1 , L i , r . r , L r n ri . r l r : . l i - L L rL l ,: r r 1 , , n r . r . r l i : 1 1 L r r
' 1 \

, , l . r r r N . r l . . r r . . : L ' r ' . r L : 'rrL r , . . r r r l . _.-a\1-.- ;,, _-i r . i " : :t , r . , f , ' . r -r -,*r, ,

rl-Lill.:r, lt.

l ) . , r L r .,i,r' :r L r , , 1 ,..\r, , i , . h . L L l . 1 , L L, . l . : : \ 1 , : , r . : . ,rr, . ll r , r l r l . r n i r i: , 1, r r r . . . 1 h :: , 1 , r n l . r L ' r . . rL r . r r r L L r, r l r r r , t r . L ! t . r t i : tr r \ r r l , r . l r h l , r . l ) , r L r L l , , r , ,\l : r ' r , : , , , r . r l . r L r , . r rrijL : . - . : r . . 1 , , : n j ' c p L ' r r ' , ,,.l i. rl r ' . \ l l , L L r , I " , - l . r r l l : . , r r ' . , r . L . r ,: r ,r ''.'.'...

L ) : : rr , r l L ' , : I r , r , 1 . ,L: . ; ,

r

I t r

. i 1 : r l l , r L ! J . . f r i r . : ! l l ' ] 1 ., r - i r . r h l. ) . .r r \ r . : l r . : r f , i l , r , ; , 1 1 1 , L 7

w#####^ilM*l['P"llHl-H###
dan klanja (evrnun-nahr) koji dolazi poslije Arefata. Dan Arefata moljeponiznoSöu, pokajanjem, je ispunjenstajaojem, skruieno5öu, zbog toga danaseobavljaposjetai njem za oprost,a zatim sljedeöeg je t:ctaf tog danatazvat"tavafiz-z1jate", odnosnotavaf posjetejer su sehadäije na dan AreAta oöistili od glijeha, zatim im je njihov Gospodar dozvolio da na dan ldanja (evmun-nahr) izvrie posjetu (da Ga posjete) i da uilu u Njegovu kuöu. Zbog toga se u ovom danu kolju kurbani, brije kosa s glave' bacaju kamenüü i obavlja veöina hadi.skih radnji. Radnje na dan Arefata su kao öiidenje i kupanje za dolazak ovog dana. Isto je i saodlikovanjemdesetdanazul-hidZdZetanad ostalim danima.Ti dani su najbolji dani kod Allaha. Buhari u svometalilz rekao: s.a.vs., r.a., biljeZiod Ibn Abbasa, daje Allahov Poslanik,

lqrr vi ,rjü ";-tr ,ril' ..- ,. ari1J;i r;-;gr-:.1 .'r:i u' ,!;rr ;.
u tr l i; '1.4 *,6i

.,,i,...:',,."- ' . J-J+i )l';t .r- q 'klr.yt' :Jtilanr J

":'Ji Jtj:

'Nema dana u kojima je dobro djelo draZeAllahu od ovih "Öak ni dZihad na Allahovu putu!" Rekao deset dana."Upitali su: je: "Öak ni dZihad na Allahom putu, osim ako öovjekizade sa woTo jim Zivotomi imetkom i ne wati seni s öim od toga."'7 je deset "TaÄoni iana kojima se Allai zaldeo rijetima: (;i ,:tji x ,1Ätjl -u zore,i ieset noil (El-Fedä:r,1-2). Zato je'poFivalno njima ito vile izgovarati tekbir, tehlil (la iiahe illa-llah) i tahmid (el hamdulillah), s.a.v.s.: kao ötoje rekaoVjerovjesnik,

. r-a6 $jet, "g t i'"<7', ß\;
"U njima 5to viöe ünite tekbir, tehlil, i tahmid (zah\'du).""
'7 Biljezi je nilazi sekod Ebu Dawdr 81 Bühri (2382, 383),a v€rzüakoju autor sPomenuo (2438),Tirnizi. (757) i Ibr Madä (1727) s autentünim senedom '3 Biljeä g! Tabdni u t/-K.rtz, (3/110/1) od lbn Abb6a kao m€rtu'Prcduje: "Nemaq€dnijih danakod Alaha, Diri da su djeh u njini dFza Alahu, od d€setdana(zulhidzdzeta)'

X32 q**

: , \ ' i [ ' , r r , r r r ] tc, r t l r t :, \ l L : I i I r r , L L rir, i h r: l L, , : r r i . : L i . - t , r ,L , l l : r r r :r r r , ,1.,r l l ,LL ,,1 , . ,1 r : , : , : . t , r l , , r , r , 1i ,, ,, ,, ./rr , , , ,r . . , , , 1 rr , , S l i i : : , , , , : r , ,i,r l , ' , L l i 1 . , r . r rr.r l r r r . . r r .r:rr,L ,r,r ,L r ' . r ! r , r r . L r : : . ()rL i I: (), ,,rrrI, . ,r , i r r I i , r , r ' t r r r ' , :n l r r r : L : rr 'L . r i , . L . r l i r r rjr..,in,: i I : L i .. i ' : ,rLlii[r'r,r:rjr rL,.'rr:.r, h.r r,,i: l.,,i.ir'.r lrii].rl L:rri,.r',i. n,rJ \ r p i t , L n :ie . , i i LJ r . c r : r ' f l l : c . . : . . r ' r , ' , 1 r r r l l r i , L . , ' l , r t i l.ir r r j ' j . L , . , , " , , , 1rj. : r , , , l' . , r : , l r . L r r L u r i :J t s , r t r r ' j . i . . r L r n r . L : , . r ri r j l. j.. | ] lL r.L : : , , r r ' r r, :I nri l:r::,L , j, ' 5 r r ' , r i , r ' r ' r r ' ,l',t:rif r l : rr, , rr rr , ' , 1 - r , r , . r. l r L. . r , L r . : : , r , l u j r h J , s L in , , i i n r : r ' ' r i . rf . r . r . 1 r i i _s . r r r . ' r r , r l , , r , : , 1 , . , t r r , , , ' iL L, ' r : 1 , rL ! i . l i , l i r L LrL . r . . r , i , . : , rz L Lh i , 1 . , . , 1 , : t L r r . L,L j : i , , , 1, 1 , . , r , : : L : r r ,l l . ,l : ' , L u u:rr , r r r , : r r , r , l i , l , , r rr:, - t r : l Lr r r l r . r r , , . .L ) r r t t : r , , , rr ; j r ' r , , - . r r O r lh : , L n r x r . iriL L, J , r i r ' , r r ; r r , , 1 r r , r L 1i .r,, l : .r : r , r L . L L i : r r r , L . , l t ' . r l , ' r r ' r L r . r J l J ) . r r:.r:: , , , l i i , r ' . 1 :Lii , , ' l : r : r l l , ,i r , L lr r r l i , . r . r r : l r r : , l ' , . r : l l i l L l . u ri . , r j r . r m ,. L r \ : r l r r . ri . r . r :tr. , r j f, : , r .i . ' L ,r : r ( t i r , ' , r i , . r , L r i , r , r r . r r ,j . L r l . l r r r .l l r r l l , .\ . l , . l r : r r . . r j ri,i L ' . 1 i . , , , . : ,i,.,i , ,i l l , r . L r i i , t , , , 1 . 1 , , ,i1 l r L L , . l , r r \ , r .( , r . 1l;t , i l r i l r . i i , l : r r , , , ' l . r r , , ) Lri , : r ( , , 'h , L , : r . .i , r L L[q ,i ' i L , r , i .i . : r . r , , r r , , : r r l i li ' J . r r : o .l : r ' r , h ' 1 i . r , , Li li r l i l ' , , r , 1 : . . rp r ',l r i , r ' , r i . 1lir r r r r iL : L, I
, \ . 1 1 : i,,,.j L , r , L : ,.,',, , i i , : , .. l , L. L L, , : , . -1 ,, i j . , , . rl l L L l ' . r ' ,,,, , , i , , , . ' . , L r : r . r . r , t n,,,,i i i N . r , r .L . r l : , , , lj,L ' . . r l : r : : , i L r L : r i t , l ' r : L L r : , , r

i , r L ir ' . r q LL , , i r l i . r . 1 r . : r 1 . , , . l :rr' , , i t , , ' r l , : , 1 r r r l , : , , , . 1 r -; r :' . \ ' : t r , , r , Lr r r r : . r l , L , l . r : , ., ' Lr , r , r r ri . 1 , r ' r , , : r , , , r r L . r l:rrrt. lr

".# w ## W#####,* il'|I1{l['Io,'lT!lt

a tako,ukoliko seznt taino kadajenoöIsraa, 6tatek reöis obzirom niti njen mjesec, deset da ne postoji pouzdanidokazkoji odreduje i i o dananiti preciznunoö Predanja tome su nePovezafleraz'Liöita da nemaawstogdokaza Muslimanimanije naredeno obiljeZavaju da noö u kojoj sepretpostavlja je bila noö Israaibadetimaniti bilo tim drt,gi-, ra razliku od no6i Kadr,za koju ie ponndenou oba rekeo: nik, d,a Sahiha jc Yjerovjes s.a.vs.,

''tw;3; ;67t ;tt 3 "at-"1:'r7
"'o "TlaZitc noö Kadr u zadnjih deset(no6i) ramazaoa Tako s sc der,u oba SaDiDa biljeZidaje Vjerovjesnik, a vs , rekao:

;; ; i ß u f j,gttrr'uüi,ür t'j iü ;
"Ko provcdeLcjletul kadr u ibadetu, vjerujuöi(u njenuodli bit kovanost)i nadajuti se (nagradi), öe mu oProiteni raniji grije i daje onaboljaod hiljadu mjeseci da A si."'1 Uzviicnije obavijestio je u njoj objavljenKur'an Medutim, ukoliko se gore spomenutimrijeöima misli na i s jednu odreclcnu u kojojje Vjerovjesnik, a vs'' PrenesendoZi noi vio u njoj ito nije doZiviou drugim no6ima,bez njenogobilje/a to vanianailama ili drugim ibadetom, je ondataöno Ako je Allah s.a svomcVjerovjesniku, vs , dao neku blagodatu nekom mjestu-i da nijc obavezno to mjestoi wÜemebudu bolji od ostaLih vrementq da jedino ako pretPostavimo je prihvatljivo mjestai vrÄcna. Ovo postoji dokaz koji potvrdujcda je AllahovablagodatPoslanikuu koje muje podariou noöi no6i israabila vc6aod Njegoveblagodati drugih blagodati' Kur'anai davanjem Kadr objavliivanjem suitine Za govoro ovakvimpitanjimapotrebnojepoznavanje st,ari, r.rijednostblagodatikoje se mogu spoznatisamo Pomoiu Objave,i niie dozvoljenonikome da govori o njima bez zn'ania'
od r0Biljctc Buhuiu svome i s,,l! (a/225)Muslilr(116e) Ai'c' ra sr ilBi\cze gr Bu\rrl u svonc od i r',rir, (4/es) Nl$lim (75e) EbuHurejtc'ra il4

dcr,+-

, r \ i l r ' r , r L , i i j r i t : r l n i , , . i . , r r r , , r: rrL . I rr: ,:L r.L , i ,r , L , ,. l r ' , , . 1 , . ' l ' , . r , r r r rj n r J . i l L : ' r m r r r , , ' r r rI ., r , - .L , , , r:L . i ,rl r , , , r I ' , . 1 , 1 : . \ r . r . l r . : . j . r' . L .r l r '.. n l r i [ , , , , . i, ' r i ] r [ , , ] r , L rr l r ' l r t L , l r lLl L : ' . r L L:.: i . L L l . i r r ' , l l r . , , , , . r l i , r : r L ,I i. r r , L , r l \ r t l , . i , , i : r i r j l. l r r . r , . , ri . r , . r rr l : i l . rl L : , i : , , . ' I L l i , , ,II:.,., i L l ' n i r , r r r , , r J n . r l L . r ; ! 1 ' , , 1 1 , r r ' . i l , , rrr,h , . . r .i r . ' , , , , r , r , I r i i , : 1 , r , 1 1o, ,1i . . 1I : | / r r . r I r , I r r r r r r L r i , r , l r i , r t : r l , . r L : , r l : li I,I ii . i l , . L , i L r ,L, r . n i p t . : i : L lLi i : r . r : l i , j , , jj r : r , , i l , r ( l , j r f . r . l . , , l , j : - L ,,) l l , . 1 . t r j : , , . . . . . , ' r r : , l l i \ . r r , : i j r ' , ' , . l , L r r ' rrrj.j ,. . t . , - j . .j r . r , , ' , , . , 1 . r \ ! l r l 1 L 1 : l i .l - . r l : , ,i , l , r : rr : k , , 1 , :r : , r r : , . t , r r . r , , r l ) i ' . r , r : r i i . ' , 1 , i 1 : . r L , : 1 . ' l r , r r L r : : , r\ 'ir. .l r , r ' l j r , , 1 j , , . , , r l : r i , . t , , : r l ' : ; . u ,, . r , 1 , r , , ir r i r i j L ' u r L rl i , , 1 . : r:rr , r :i r r , , , . 1 , rl ) l , i , , r L .L) r , i 1 , ,, , 1 , , - ' , r ' r i t , , n . ' s l i : ] r . l : , rL rr . i l , I r t . , r L r: , r , , , - rr , , : : r L . | 1 1 , , , , r , 1 , 1 , , . ,r, ,1 , r i r r ,1 r : :'rr .,ri ;LL :,ll l llr',r, .rl:,ll l L i l . , L , l l r r r r l. i i . j , . r i , . r , : r - . r l \ , L ,' ' L r r , i L r j \ 1 , . j i , , r , . l ; : i . r ' . r , , . r ' r r ' , r l : l I r,' , 1 r , . 1 l, i , r] . l , i , , 1 , : , ' i r , , , L : r l r . , : . r ' . _ - L L ' r , j . r i . . : L , r r - 1 r , i r j / r : r ! , , . . : r , i l\.r:'r,Ll r . ( ) r L r I L r : , r 1l . ' r i , l i, : , : , l r L s r L L i , I ' : : , i i i , r i , , . , L : , 'r . r r r . L . ,r, L : i , r i ' , i . r r . . L Li . : i l , . r 1 , i r i ..r. \ f r : , . r l : ( ) . | 1 , , r ,i l i . , 1 .: , \ 1 1 , . . r , , r . l . - nl . rr l , r l r . J r -lr j, r , r L i , r L : , .r l , r r ' . r\ .l l r i l l r l ' , . 1 . r r r . r r - l ) r : , , , , , , . r , 1 i : L , r r r , L - L l r , , : 1 r , ' , - 1 , 1 : , :rl . r , : r r r L,,.:1, i , , , r r . : ( ) r L r. . ' , j . L J , i.
L.illrrjjlr.L.LL|l:.:|'li.L;,l..,111.1lLl.l1'r:.L1L'il]|lli'I:

\ ! l , l j j , l j . . r t . \ , , , j ' r . : . r , . r \ r L , rr t , . : ri . . r . .r r . , l ' , l l r t , , 1 L , i ih , L , l : 'r.: , , . 'l i . r , l :, - . , . r j . - , , L L l r r , r . ': l j , r' , , 1, ' , i l . r r l r , ' i. :- ' , ' , L , . . , . :, : , ,i , L : ' , , ' 1 . , . :l .. : 1 , , i , , r . ,\..:l i , , , . 1 \,,i 1...1,,,.t,,:,,t\-.... .. ) ' r . r , , 1,1r1. ':r. . , l - l ;, : : r l i , , l r r " l l r , , ,r L l : l l , l . r L\rr . ,, r ' , , , i l , L l l . , , r r , . : r . , l . jr, ' ; i . r .l r : l l i L , tf l , r L : r ' r i ' r , , r : -',rr fi L \ l l , r r Li,' r , . 1 . : r r i r , .-..: r 1 1 , . : , : .

r ' L

# w#####^.P}$l*'t?lll',ll^Hffi
"Suncene izlazi niti zalazinad danornboljim od petka"" U njemuse,takodet nalazihadisod Evs ibn Evsau kojem sekaZe: "r' "Najbolji dan u kome sesunce radajepetak od daje petakodabraniji danaÄrefata smatraju Neki uöenjaci E!Kadi EbuJala navodipredanje se oozivajuöi na prcthodnihadis. 'oa od en-"a" au i. no6 uoöi petkaodabranija noöi Kadr Medua jc tim, ispravno daje petaknajboljidan u sedmici, dani Arefatai dani u godini, a isto tako je i-sa K.rrb^rr-b"jr"masu najodabraniji nodi Kadr i noöi uoöi petka.Otuda dan u kojem sepoidopi pctaki danaArefataima nad ostalimdanimaodlike iz viie razloga: dana' dva Prva,jerjc u njernuje spajanje najodabranija se Druga,jerjcto danu kojemimatrenutakkada sigumoprima satu Vedintmiiljenjajedaje to u posljednjem nakonikindije'j dova. molbe' tadastojcnn Arefaturadidovei ponizne SvehadZije
13Biljcti gr lbn Ilibbin u some f,,,,, (551), lrnrc Prenosilicl mujc dobt ' ' o'" '*,1" t"1.,;" nr\o iutor biljeii ivlüslin (8s4), Tirmizi ({88) i Ncsai(i/89' 90) ghsi: od Lbu Hür;jrc ito-E tiic hldisi od Evsibn Evsr'njcgomwijr kod lbn Hibbam "l.i r" ' .,qhq" ""s" a"'e sFdl petrk Gd miboljihvdih dsa je dzumi) U nFm! jc Ne Alhh stvdio Ad;di, tr nienujc on urro, u iFNu öcr Puhnutii u njcnu öe Pmrlldr' R r:'m'"rPokr/L:u "lo : n , r r i - l r ' ' i. , , ' ' * r ' a ' r " ' - " " n Unl" rrlrn-c " rr''hnu' Oa'deo'or" lrl: 'AJ"l s r<,i ..'.. ',"'ir.t: ookrujLl i' 'Njesov lxnl' gi rtrtentiiin' l bilicze ! Prcnosilacrjc zrbnnioF zenlji dx jcde n.ii tijcLx iNsxi (i/91) Ebu Divud (10'17) r5 BiljcTcEbu Divtrd (104s)i Nesli (3/99,100)od Duabin ibn ^bdulLih dr je Allüov koji god tnudimm *kro, Petik nni dvindt, nisli s ixsovi (vrenenx)' P*L"ilk, ..^.qs., to ddti f'rzitc to u tcljednFn '"N nikon mdoli izvi.cnos Alliln neito,Allih 'e mu '"1';" kr'i 'n l'r7ir' ' aiim ,-"|-i. L.'n,.r'.n.: . 'n.1dol" H'kh u L, 'r'';. d n''"" H'F/IFr'-l-Hd; rCr'"d b'r * .h^, Lz l.'*' ' L. N^.' \ rbnl'l'k r O r . il x n , , n , P | o . r " J ' 3 r n l r d r ' l ' ' " g J i ; T r r r " " ' l a q o n L r ' ' ' k n' c r r J ' P ' k r " k o nU - l i o o z l koi,q..' n.z;r. ,"'i '.'-1.'. Njcsovirnrc pi.nosiliüic dobr

,: :r . , ,:-. . .:, il,. ^;:+t .G:itj !i Jl-3riru'r r.i 9i.,r.'JÄ\

i;:t;;

.j*l,t+;Lngi,?

d*"*

l r ' . ' . ' ,irr.l j r r . : r . r i, i . r r \ l l , r l r , , r1 ) , ' r i r r : : [! ,. . , . i . ! . - r . r : i] r , .
il L L ' i r r t , r, , 1 1 i L ,i 1 :r r l . : n L 'r. , , L L L 1 , i i ,rL r l, , r ' , . r i , L , r

r j m rr . r m L 'rr, r , llrr L L t l r ., l i r : r : , L r : r r : r : r . L,.r..L 1 , , , 1 , 1 , 1 r , . r , r . r l u : rl r n i . , l : r , r , L , n \ r : l , t , rl . r \ : . 1 . r : i : , : r , r i, 1 r r . , r L r j r . l i , r . r , . . L L p iri i,.frLr r , : , r l i 1 , r l : r l i i r , r ü : . i . . L n r i i r : : :r .n r i i L
L r p L r r ' l j L rr,'l:r : . r , n r : , . nlt. ' r i l . . - r L , r r : L ' . , 1 : r , n r . l r L L l , , , r ' r l ,

l ' , r : l l i r , r . h i . r q , l r L n . , r . i . r r . \ r 'l r ' h. lr,L l.lr. r rz , , r , k , l l r . l l . u l 1 r \ : , r , r t L ,L . r r ,i L 1 , r 1r:, 1 , : r r ) r ] ' ) f r ,h i l ' r . : \ r . r , L r L i , 1 . , , ' i i ,: ,, ,r r r r , l l r . \ " . r l , l l L r lo J L l l . Ll r ; : r ' r j : 1 .r . . . r , r , , , 1 : r ' , , \ l l . r r l l : l L l '' I ) , r ' i , u r:r :, .r'.. : . . 1 . r , r l , r . r r i , i . : . r 1 , , r - t i r r : r\ : r l . L L . r r \ r ' c : . L r r r , r. L r - j t 1 r , r , i,,rL r , rl . r L ' , . r 1 ,L i r r L' 1 , r 1 , , , r : . \ l . i r , | i . , r , l , L r | 1 r L l 1 l-r , r \ b L l i : lr i l r1 , ' , l l r t . . r . \ .fr: L ! 1 , n l i.rrl LrL : , r , ,r l , : . . r . , r Lrr. i , r l : , i i. L r l l , , . n l , i l l l r l rl r . r J i' ., . 1 r r L r r L L,l L J l l . r - , , , r , r L l . r r : , 1 r r . lr: , , , r i , : l l \ 1 . , I ; L r ; r1u . r,:r I i , r , , r r r , l . L: r . L,il . L r \ 1 1 , 1 h , '\r' ' i . r r r [ . . r . r . . . r , , s r ii 1 i L'i l I \ . n r 1 . o . L .i h i , ' , 1 r l ] ^ L : r r , l r l,i l , L , r , ' r i . , r r r,rl grr r . 1 , , , - t ; , 1i,L r L L , i 1 ,r . I t , , r , L 1 , ,L 'l lLr " : r i1 , L , r , i ,1 L 1 , r r r \ r L t i r rrL rn l i l o : , i , ' \ i i , ) l , , |
:,1 | irllrri

\ i i r 1 , r ' l l r r rL r L rr r , , r L r J , , , . r r , , ' : r , 1 . r , 1 , , , - r ir r , l . r r : . r ,, , ' \ r r ' i r : :,,,r: ' . . trr; , " . n . L \ r ' . l , r L Ll r , l : r , r : r ' L.:r , r . . l j , L [ . r : r , L t r ..ri . rj . .. I i , 7 l n7 . ,rr, , h , L . r1,, il r u . r , , i : r : , ,: r r : , , r r i r ir : r l , t : i \ r r j r . i , r r L ( ) r , , ! , f,i ; . . 1 l r r : l i . ' r j . ; , r ' : L,L L I L r: . 11 l : . \ i j i i , l : L L r il .) : L L r i . , r r r . . r L Li i r r . rj t i r: : L : j l r i . r . r : : r . l l , r ' l , l : ; r i : t . r , , r , l : , r,r1 .tr, r , , : 1 , , , : ', , r . Lr , ri l r , r i, i , : r r Lll : l, r r r: l , l r l J , r r . L , r n . . r , r .: L L : i \ r ' r t . I L i r . r t ' r i i . i , r z L l l r , rJ r 1 , r1 , , , . r , l i r . ,i l ) o l u . , r i L r r : , L r ,L 1 r L , i i s l . ' l. r : , . 1 1 , r . . \ : ; . . r : , , i i..r \ ' i t r , r j c L ,
' L l r , i !. . i . \ . . . . f a l , . , ) :

r'

\
I I \l

I i
:

:

]'
. ,

l : l ' , ' t ,

3l:

w#####-JlJ!l*l['ltHll-H###
.r)-)'J.iulf i iqli, i;i,n; i;. 4,
"Dan Arefata, dan klanja i preostalatri danaKurban-bajrama "'3 blagdani (praznici) su za nas,sljedbenikeislama "Dan Arefataje blagdanza one-koji-su na Ibn ltjmijja kaZe: koji Arefato zbog nliho"og okupljanja u njemu, za razliku od onil pa je su kod s,rolihkrea jer seoni okupljajuna prvi dan Bajrama zaro niima blagdantai dan.Kadadan fuefata bude u petak'onda " zajedno su sespojiladä bhgdana(praznika) Sesta:Taj dan se poklapa sa danorn kada je Uzviieni Allah uDotDuniovieiu sroiim robovima vjernicima,i Svoju blagodat o pl.r,i" niirnu irpunio,kao 5toje zabiJjezenu Buhat\iinom Sahibu daje rekao: oa t"titu iUtt SittuU"

-utt a'a,\!i1.'a"v s;i Ae uq*;rtC r4it f U,;ta

;uü'1. r<i ;!,,,.ru ii ,iu,i.,- '.1j; gi'1t,' l:' 1r.+'JJ3r :n\ f, ',;j
ju tr:a-url iy:\rcal "--i, d^1äjI; iiir i<-!) rr.,.r, tsJ ^t J;) Jt ! r .+ Uiiit itst',,"t .s; 6':ir ,:u'l ;t ':üir i ;i'
"Doöao jewej kod Omeraibn el-Hattaba rekaomu:'Zapoi je imate jedan ajet u va3ojKnjizi vi, viedniie pravoviernih, r-tistinu, I mji d" j" namajewejima objavljeni da znamo taj danakadaje je obiäi"n I mi bismo uzeli dan njegoveobjaveza praznilc'On upitao: A koji ajet?'O dgovotio je'" Sadavm aam tjeru ztaiuusaotu\otpunio i zadovoljansamda aam iio i blagodatSaojupr?ma1)ama 'Doista'ja znam istan bide ojera"(El Maida,3). Tada Omer reie: i danu kojemje on objavljen mjestou kojemje objavljenObjavljen
"Dan 3sBiljcze ga Anmed 4/152, Ebu Dand (2419) od Ukteh ibn Amii!' r''' u verziji: islmt To su näs'sljedbenike er.r.r", pi i p-*td. t i a.na Kuban bajram' blagdad suza (773) ntde'i dtje Ttmizi je dml;.la i pit ." N;.go" l-rc prenositace aütentiöu Biljcä ga i (1/434)' ' sanjim s€slaii i Ez Zehebi' h.di; hasdn ehih. H"kim 8a sm'tn iutenti'nin

g,'iA l-' * Ät "t .:i4; 3kI s:,i,,-4

*?R

4,*-ßl

I:".
;: ...

I:rUtl.l.,.i[i,]

,,{

r L \ l l . r l r , , r , ,Ir r, - I .Lr . l rL . , ,.r ' . . LL: , .r : 1 , r , L , r , , , ' . . , l i I ' t , r ' , . 1 ' r r , : . r ,
\Lr|LirL.'

i ' r r i I r ' , r . ' r L , L. r r. L ) . r ' r . r : , i r j r : rs L L . i : l . r r : . ,l , l r r , . , r r . i . , r " , 1 ,,r l r , r i r l r - , r ,\, l , , r l , - r i L . ' . r . \ . ' :

l 1 , ,l r r. i , , 1 ':, i : i . . L L , r . ',. . . . ' . i, l , t , , r . . l : , l , r : 1l.. ' r ' ' . i L . : : r . \ J , ' : : ' . ,r ' , r r r L' L L L r . . r - r ' L ) . ' r n l , ' t : ' r l . : r r L,L : , , , l r r rt ' , , j : r r L f L r . r . n r i t r l ) , L r r . . , i r r l rL r r l , , r r Lrrr r r . 'L r r , , ' i .i r . , r r : : r ,. L: \i : I t , r , r r , L r il h , l . r ' , r ' i , , r . r L : . . : L : ', rL' r l i . L l r . r 1r, ,' : ' l r . \ l r : r i i . l l L r , i . i r ' , : r . ' : l ' ' i , r r l l , : r\ l1 i : L i , . 1 ' , ' ir i1 ' : " r . - : r L .: J . r r r ,. r , , , , ' , :rkl : r . r 1L ) , . : r : r , i l ) , ' . i r l r r , , L : , r i : r r r \ l ' r l r l r " r , , ' r , . , r r L r i l r : r t L t, i . : ' r , 1 , . - ' . ' l ,' ,l , L L r l . : r r1 , i ,1 , " . 1 . r r I r r l . : r r j . i , , ' . r h , r lr,r . : L : , r L Lr. ' i , r , l r r : . ' ,. h r r \ ' : . r ' r r r r l t r , . . . r . , . .r.,, 1 , , : 1 , r : . . r :
. l r L l i ' : L . r : r . l rrL - i l r . r r . ; L . , , q t ' , , , r ! i 1 , , ,i : r ! 1 , i ': , , , r r r r ' , i r r i r,1 , f ' : r . L : , L r I i \ ' i , r r r , , . r ' , ' r: r r , r i L i . : 1 ,: ,. t r , . ' , l . l r i i L r , , r ' , l r r L : I : , L , , . L I , r ! . : r I t , 1 , . . - t . i. rl : r ' r . r : 1 . . . , , .r.1l ) . , . : r : , . r r l ) : ; r i r . r r l . r r L L l i , l . l r r , : . , ' . 1 . 1 1L . r ': , r r ri t r t . r. i , r ' : . t ' t L r r i , : :r r L l . ' i l , ' i ' r r , . r ' . , l t ' r l .r:

-\.

\ , , ' , \ ' r j r r f i : : ' . . . , ' l L l , ; . , ' , r . i .rr.i r i , , , : r r . 1 , , : . i r r : . t r r ' : r , l r ' , ,, i : it, (i"'r '.t.r t . ' r , r l, r ' , r r r \ : . : , r r L . r ' , r 1 , . ' , - . 1 . ri'l.r' ,, , l l r ' " r ' , r r r ' : , l l : ' ! n . . r l , , i f . l r i u l j r . i i 1 , , : r r , i r . r r ,LL. l, l r r r' r r r , : . r ' ; r r ' i t r , r , ' . ' , - , j , L l l j , 1 . r . r' L , r ,r' r : r i ' i L ) . r ' : I r , , r : r i ilr) ; . r r ' r , . : r r r . : l l ' , : s l L t, r i l I L r r L : r : rL ,-1 , , r . ,r ,

ffi #####^lP#*l['ll"'I#lt^H###
u Osma:Pokornostod stranemuslimana petak i noöu uoöi petkajc veaanegou ostalimdanima,öakvetina grjeinika poituje u p.tuL i ,rot uoöi petka te smatrajuda öe onome ko se ogrijeii mimoi6i Ovojc kod njih p.takAll^h obtraii knznui dagaonanc6e iskustvoTo je tako a ipöeprihvadeno saznalisu to kloz soPstveno kod poJoTaj'r Allrha i njegove danl i njegovog zboeu.licin"ouoga nedo'trlim drnimr' Neme'umnje ti odli"kovano od 'trrne Allah:r odlika tog dananad ostalimdanima daje u tom sustczanju "poviiica" (mezid)u DZcnnetu'a to Na Deveta: taj dan öebiti Dicnnetau doliniEfich'p r \lxnovnici ie 'iedanu koicmec'e oLupiti od mimberc zlatai mimod mimbete bi'era. irr biti io.t,rvljene Uzviienogi svoga na bcreod topazai safrra miskui oni ie gledati On Gospodara. öeim seotkiti i oni öeGa vidjeti svojim Slavljenog dolaziliu di-amiju'a oti-u.' Ä,ri e" Gu "idjcti oni koji su najranije D2cnimamu Stanovnicj nribliii aemu biti oni koji 'u bilinrjbliTi u koje zbogblagodari dobijaju njemu' za ncir ie 2udjeri tim danom je to a to 6ebiti petkom Pa kadau petakbude i dan Arefata'onda koiu nemajudrugi dani vrijednosti blagodat dodatnaod^lika, dana i U7-viüeni SlavljeniGospodarseu prcdveöerje Deseta: (ponosi) Arcfata pribliZi onima koji su na Ärefatu,zatim sc hvali njima pred melckimagovoreöi:

:1i ."t Z; ; ;t S "*'i,,'t1^ c
" da StaZeleovi? Ja vas ttzimatl za sTtiedole sam im aqrast;a"'t
, H . , d u.. , t' r , " S,",t.i . .L . v " 'mo j ,t ü , f/ U " . " .' I l 8 qr o d I n e - ' b n [ l t r - | l t g o ' o r l ' n u - : ,b . ' r, " : ' t , . u r'lkro l ' b n \ 4 J l a m c d ' b r E L r J' ; ' l F l n r j i r d ' j e o d b ' -," l ' b B r l t c / r Clrt ' f ^ b r t t D i t a t i ' t ' t ' t ' ' 1 1 2 6 t 1 ' ) o r _ n " . r l "r N I r " b n U b l l . " " n i nxlMi seosn!' ibn Umejr cl-Bedtclijj'r oi lxncu I *"-l *-'lt, " " .:.g*.. !rcnosilaci :r Ha.in biljeziMtrslnn bez (1ias) od Ai!e,xLi rije'i: Jr ns uimxm a siedol'r dr $m nn (1/27el2)Ibn llibbu (1006)i El-Bes^viu Jdrl't -,",,i.." Z"rr,ri.tiri "' ft" Iluzejfte ß,rekro: Kxdabudcdin AJefrr' doish a"jc Ällihovl'osliliLs ,,'-,, Os:rl.ilt"to. i Pon'sisenjini Prcdnelckinx' Sdoc'i Pogledrjcu .. All"r. q'""i * aO,r.cf.. nebo livxs uznmn '" '"' -Pr!i, rxlnjrvi,z niu'i sciz svihdilekihmjesta U.i".d*lO.,r'

ffi###" "."^lil"y;tll'13*"^*H###
Prilikom NjegovapribliZavanja njima,ima trenutaku kojem sene odbija molbamolitelja.Oni seu tom wemenupribliZeNjemu uputivanjem dove i ponizno!öu,a Uzviieni se pribliäi njima na dva naöina. naöinje sigurnimusliSavanjem Prvi dove u tom wemenu, a drugivid je Njegovaposebna blizina za one koji su na Arefatu i Njegovim hraljenjemnjima pred melekima. Vjerniökasrcaosjete ovesrvarii postajujoa jaöa,radosnija, veselija ponosnijasa viie i nadezbog blagodatii plemenitostinjihovog Cospodaraprema trlima. Zbog ovih i njima sliönih stvari,odlikovaro je stajanje na Acefaru petaknad drugim danima. u Sto setiöetvrdnjekojaje raiirenakod obiönogsvijcta, taj da danimawijednostsedamdesetdra hadädZa, je laZnai nema i ona nilakve osnove daje to rekaoAllal-rov Poslanik, s.a.vs., nekood niti ashaba tabiina,a Allah najbolje ili zna.

lOG 0 DVI VRJTAT4A LAVLII IMA BOzrJ IH STVORTNJA
UzviSeni SlavljeniAllah jc od svih vrsta Svojih sworenja i odabrao najbolje Sebe, za ijedinoje s tim zadovoljan,jer je lijep On i voli samolijepo.On od postupaka, rijcöi i sadake prihvatasamo
a sjedoke da sam im oprosrio."'Pßnosioci ovos hrdni su pouzdmi,jcdnro u njemu jml tcdlis od strre Ebu Zubcjrx. El Minziri biljezi tr -81-?/at " d t.rhiLt l2/r2a) od Ibn\ttMubüek4 oi od Sufrnr s Sevrij!, on od Ez-Zubcjrx ibn Adijjr, on od Ence ibn I'Iilik! daje ßho: UstaoF Vjerovjesnik,s.r.vs, ni tuefitr hda jc sünccgorovo zillo i rcho jc: 'Bilale, ü!urL! mi ljude.'Bil je usrxoi lckror 'Podu.ajteAmrhovog posllnik1, s.a.ns.Ljudi n zaiutjeli,pi je on rek o: O, ljtrdi, maloplije mi je do.ao Dzibril i prenio mi od mosr Gospodüi rlan i reic mi:'Doisn je Alhh oprostio onimr ni Arefitu i onini na Meia.u (brdokod Muzdelife) i poitcdio ihje kirnc.'Omer ibn cl H.trib usradci lpira: O, All$ov Posladiae, li seto odnosi srno nl nasr'On odgovori:"[o jc zx vrs i za sveone koji ie doti dr poslije do D!D! sudnjesn.Oncr tadr re.e:'Divno lijc i mnogobrojnoAlLahovodobro." vß je OEj hnac prenosilaca autc.tiixn.

rBilroJ,rilrr-Dir',z|Jf ä tlvrx trvrt trv rx i(rvt( trvrx ,ßvrF atvrF trrrx #### ttvrx
ono lto je lijcpo i Njcgov izbor obuhvata slrmo ono ito je najboljc od svih swari. Nj cgovasworcnj:rsc,op6enito,nogu podijcliti u dvije katego rijc ponoiu kojih sc rrspoznajc öovjcliovasrcaaili ncsreta.Onomc jc Sano 1<o dobu, odgovarasamo dobro i saro je s tin zaclovolj:rn. dobro ga öirTiodmornin i rjegovo srcc smirenim. lJ govoru koristi sano lijepu rijei,jcr semo sc ona uzdiTc Uzviicnon-rlUlrrhu, e uda govora,rui-nih riieti,leZi, ogoraranjrr,prenoljal.il sc od r?17-\ryitno!i govorr i laZnogsvjedoicr,ja. ienjr tuclihrijcöi,pon'ore,laZnog On radi samo nejbolja djela, odr,osno postupke iilu su dobrotu powrdili vjerozakon (Seriiat), razr.rmi ljudska prirodrr. LI ortL rastu djela ubrajaju sc oboZnvanjesarno Alllha, bcz iinjcnj.r iirlia, dirvanjc prednosti Njcgovom zadovoliswu nad vlrstitin (prohtjcvimr, strestima),troienjc truda i energije racliNjc 7-eljama govc ljubrvi, ainjcnje ato viic dobrih djcla Nicgovh stvorcnjirnr. Od dobrih djcla je i postupanjc prcma ljudima on;rko keko bi volio da oni postupajuprcmr njemu,zatrm,da ih poitcdi od onoga ito bi volio cla oni njcge poitedc, savjctujcih onrko krko samog scbc s'rvjetuje, sudi im oneko kako bi volio da sc njemu sudi, podnosi od ljih neprijatnosti, a nc aini je njinx, susteic sc od on'aiovaZernnja njihove dlsti i nc uz-vndaim istom mjcrom, obznani njihovo dobro, u a prckije lole, opravdlvn ih, StomoZer-i5c, onone ito ie u okviru Scrijatl i nc krii Allahovu nrcdbu niti zabranu. Od moralnih osobina posjcdujc najbolje i najiasnije kao ito pouzdanost, su: bl:rgost, st o7cnost, smircnost, milost, strpLii\.ost, jednostavnost,dobroiud[ost, iske[ost, iistoair srca od zlobe, pre , :k v . L r rm r r . l j c i z , r v i . r - . r o n r n o ' tb , g n \ l P r c mLv i ( l ' t i c1 - , r P o n u \ , i grubost prem:r Al1;Iovim neprijatcljima, öuvanjeuglcd:r (obraza) od poniznosti bilo kome drugom osim A1hhu, icdnost, hrabrost, vclikoduSnosti svahamoralna osobina oko kojc su se suglasilivjc rozakon,ljudska priroda i razum. :i42 ,

. . : L r,I Lr l i, ,. , ,, I I r , : 1 , ,, , , i . r n . , , 1 : 1 ,:, r L i i;.i 1 , . L I , 1 , i r . . l . rr ! 1 . , . , r ir i 7 , j r , r \ r l r . L n r . l i ( i i , r n , r ' . . ' . , , 1 j l r r r ir :r,irh r . l , i , l L : 'L . i ' . ' ' . t ' r r r 1 , , r , , r . l l r J i c , r 'L,',, ,lr. l : L . l ( r l l . . . r l :1 , ir , L . : , , r r ! , , r , r - . 1 i r . 1 , , ; , : , r r r r '.,i r' r . . . : i il . t r L l \ 1 r ' r ,r 'r :rrrrrir"t :lrr , n . r , r , r . L l , : i , , jr,: r ; 1 ' l l r r l . r j . ' 1 " ' r , L i lr . , ' , 1 r r i r l . : .r ' r -' 1 J : L r : 1 ' irI.' i i . : r , l i r s , r , , r r ' , r ' , ' , r \ i , . 1 " r l ' r " l " r \ l ' r ' t r r' l L l l ij r L i j . 1 ., L : , 1h ' i . 1 " j r , 1 - . r r r : tr " r . L l ' ' r ' r " . : j ' l r r : l ; ' : L ' l r j Lr r ' r r ' l , , ' L r p i i . ' L l , , i , : i , , , , 1 r ,, ,1 , . , i. i ' r . r [ , ] , ] ' . r ' l. r , . r l . ' 1 '.. :' L r i l r r : . l r ' r L' ' :r . r r l i . i r " , r , , , r : L : r i l , , , ' l : r i r : r , r . ' r r ' , r, :1 ', ,1i ) : . r 1 . ' : r r . : li r r : . rr r,:ri \l1,rL: li.Ll: :, - ; ,--., -<; ;t'* J---; :.-:, -a-\L--i ; 'c-; -*:!r'.
' --.1* tj

:' I t , ,.,'r:: ,i:, :,. 1r.:;:,rllr; :.r, ,'l ,l:'.,,').. . ::i: Llir \.1!1..1.11 .r i ri L r l , r i : r r r . r L r L , r I ) r , r r r r r Lr , ' r

''t'

r ' : ' ' r ' ; ' r :' i r ' : . . '1 r r lr " i ' , i r- r ' : '

'

1lr:

r , ; , r .' . i . ' : i r ,

,,

. . r ' ' r : r:,' r , : : r ; l ' . , / , r r " : , .
r L r . l i ! i r L , . : : r r : i i t l j l j r rrr. ' r r i i : : t L ' r l i " i r r ' r i r ' r r r " : " ' l t r 1 'brrrr\':ti'Ir'r.i' lr"lirLl,irrrrt.,.r.,,,1:r,r'rr,r,rl,Li.:ll,'r.ir7rrrL.'fr1if l L r r i r L,rn j r i , r " l r : , ri ' , r r r \ l 1 , r l r i . L ' r , r : :
I -Jl '\,r I *l I ,-i' -, ';,1'r1j:-.--"J J-;j r ---:..--! J- +: l

-,r ri I r,rr,r,'r.,;,:;;r,:,l,,rri,,r,.'IJi:Ii ',I

r ' r r ' r ' , 'r r

\r ( 1 1 , r , , r : , , , , i , r ,. , , i r ; . ; ' , : . r , " ; r , r ' i l . r . , r . l i ' l .

.

]

,

.

.

]

l

,

l

L

.

Ajet je protumaöentako da nevaljale(ruZne) rijeöi pripadaju nevaljalim ljudima, a öedne(lijePe) rijeöi dobrim ljudima, a, takoder, je protumaöen i tako da su öedneZeneza öedne mu5karce'a neraljale Zeneza nevaljalemuikarce.Ajet obuhvata s ova tumaöednima, odgovaraju ali öenja, i puno viie. Cednerijeti, djelai Zene a neraljale rijeö, djela i zene odgovamjunevaljalim. Uzviieni i Slavljeni Allah je src öednoodredio za Däen et, ^ sveruZno za Die' samoza öedne svijet(mjesto) hennem. Sworioje tri wijeta (mjesta): je wijet u drugima,a sw öedno sabrao DZennetu, i onje zabranjen nevaljali,a koji je samoza nevaljalei nevaljaloi u njega r:lazesamo öednoi nevaljalo, i to je DZeheonem, wijet u kojemje pomijeSano a to je ovaj svijet. a U skladusa Allahovom mudro36u, zbog ove izmijeianosti Na dogadajuse iskuienjai kuSoje. dan powatka i isprepletenosti, stvolenja,Allai öe razdrojiti nevaljaleod öednih. Cedno i njegove sljedbenikeöenastaniti u svijet u kojem ie samooni biti, a nevaljalo i njegovepristalice öenastaniti u wijet u kojem niko osim njih neöe a DZennet, to je svijet(mjesto) biti, i tako te biti samodva svijeta: (mjesto) nevaljalce. A.llah Uzvi5eni za svijet i za öedne, DZehennem, je ovisno od djela orc dvije wste ljudi odredio njihorTrnagradu, öestitihsu odnosnokaznu.Öestiterijeöi,djelai moralnoponaSanje suitina njihove nagradei uävanja.Najveöublagodat i sreduodredio djelai ponaianjedruge nevaljala Ruine !Üeöi, im je u toj öestitosti. wste ljudi, sudtinasu njihove kaznei patnje.Najvedukaznu i patnju uspostavio im je u toj nevaljalStini.Allah je kroz Svoju mudrost i pobjedniökr.rsnagu pokazao Sr.ojim rolovima sawlenstvo Svoje moöi, mudrosti,znanja,pravdei milosti, a Slojim nePrijateljima da su oni - a ne Njegovi iskreni i nevini poslanici - bili lazljirrci! U'zviöeniAllah je rekao:

;\r 6rG; a;i;, j-.,,L:- "":116 * ,"ui;iiiv, ;-t il,',u ii, Ct, *:,r;,1 alJ 72" i4ii .Ätßi
844 q**

7ltnli.l.l,1i'iß
: l:: i: rr:i j i. :i:_ {'..rlj;l! :,ir.:

':,,,' r , . i . ' . :' : l r , r . : , , i / r rl : ! . i ' l : t . ) ) . r r i : . ; ' t,, 'r i i:r, ', ,. ':i.i.t::t:;1.: i.',ii , , .li':." ,f i. \i t'i' .r.,' ;" r,'tr'r:'; , i r . r L it , .r " : , , : : , ' r , ' , r ' , , , ' : . , r r , ; . i : r . i r :, .. , , r l r : r l , , , , q , , . ; ' . , , , r : , , 1 : - : ; r : : r r l , , r ' r , . r :, ,: ., r ,: ', rr :. ,r,.1 , Ir r ' , l l r ,r , , r , . ; , i i , 't,l l r \ , J r l . . l s . l ' r r l ) , r L l L l , : , r i r r r r i r S 1 r , i j r ' , ri , r r , . s r ' . c L,L ' r : r r ' r t i L Lr L r r , , l : , ' '' ' r r . r l , r ,p r ] : , r i i r : r i l .r., r r rr ' ' , r : r r' , : f f r | L ) r r r . r l .S.r t l ) r r I ' r . r l ; , r r rt,, r r l i i i L r , i , , 1 . r ,r, :. ',, r J i ' , r , r , , , 1 , , 1 , ir,,,,! l r ' . i ! r . s , l ; r ' . L r n , , . i ' ; I I I \ t': r . i r r : h L L , i 1 , , , i , r r : . : r ' , rr[rr' ., 1 , i r r r ' , 1 , ' 1 . O n : . L L l , . L r r r ,1 ' , i . r , , , 1 r l , : . r . l L , l . L ' . i ] . L r r , r : 1 , , :ir.l,' : r i r i t | r i l s r i i / , i r r ' r ' - . , / l , , l , r l i L ) l r : . f n rr,l rr :. r L L i r : r . r : r i L 1 , r o : ' r : . r rr| , r r L L l i :, l, rr 1 . i lr , r , . r i t ' r . r r . t ' t t , , l ll ' r i : r . | L ' r' : . t r \r r i l L ' L r r i , iiir ' . , : r r r , L r , r : r . r r ; L r . r , r ' r r : r i r . r r h i , i . : :, ,rrg . irrrrrri : r r . .l : r L , l : r q , r ., I r r i r f r f r i l , , ! , 1 . 1" , . 1 , , , 'r, 1 r , , 1r Ll f r r l t i r t , f . r 1 : , , 1 r , . , L r L I , L , L1 , ,,.' r . L r r \ n : 1 g , ,s L l L , J . , r r l : L , , r r r L.:\ 1 l , r lrri f l r , L ' , 1 . 1 1 , . , r l 1r, ir , , ' 1. i . r r r , r . : t , r , r n : i r r L i r , I , , : L , I , . , ts, c i t r l r r r r , r L r\ r . q , , r , , ' i : ' , r r ' . _ . l t r \ ( i l i n i l r i l r L , l r l , r i : L L, , i . ri l i r r . , l . L i rr. r i r , ri : l . r , r r : r 1 , , , l i , L i , L : r j t r L r , , r ,',il',rrl li : r r r L ; , r 1 1 , : r . . t . l1 LiL , ' r .l . L : , , , 1 .j r I r i l i , : , ' l r : s r , t : r jr ] : l . r r r l , r q [ , , 11 ' f r . r ,, ' , r \ l l : L l l , r L r. . 1, , . 1. r r i : f l r L \. . [ , r : ' L \ ] l , , l r r r . L r ' . r t rr , , . r ' . r : , i r t ' 4 l r u rS L r , i r r j r : n. 1 , , J ,. r 1 , , ' i : r ir . i l L , ' , r r , 1 l . l r r r r ,l L.., l r ' , : L , ' r ; r r " r r r ,i: . ] i r . L | : i i . r ,,.h r L\ j r r t , l , , l l . l r . , i : rL . r : . [ , . 1 : r , i i . i i . ' r ' r . t , ' L , r t r r , L l r i l , r , , l r . r i r . i :l ) i . - l r t n r r . : r - , . ,l 1i. - , r , , r . L r ,1..,r' r r . ,r . ',r, I ' i , , , | . r j r : j , 1 , : , j r r L i' l i r i n f, , , rr r i ( . ! r,' i,! i . r r ' r , , 1 i L L , , : rr r r . r r i j .f , , , 1 , , ir,r rr : , \ i c l r L L, l i r r n r L :, r . r i r r r r : , h , r l : : , L .I ) . r . ; i l . :l ' , , r . r l l L l r . r r ' ' t , r i \ r , i r L : i . - : r. l L, . q , , , i r r i , ir i l l r . J L r ' , r i r r ,i,' L , , , : . r z i , r , i r , L : r l . L , l, .L lI I , r r . I i r r . L . i \ , r ' : f l r r l l . r i l r ; r l i r r 1 , , 1 . : . i ' . r r j . r r L , : L , l i l , )' r . , , r l j ! , , , r r , t ir , , , ' r . L i . ,i,.nf i l , i , , . L , ' i ,l , , , 1 , r: h . L . r rri li L i i L l : r i . r , , r , r . r ' r . , L r , r I ' r , r r . , , ( ,r ,, ',lir ' i , L . r r i l L r r f t r r r r . r r r r . Ll l, L r r , rrro l , , ,irl r . \ r r , : i r r r . L S L , i r z i r o , ,rl . L . i J , , l , , r r , , o r : i h i p , r l i r ,I ' t , L rl , r i r f f l r r r t l r . i l i i r r . r l l l , r . ' 1 . r , : r nL i i . t i r i r ' r r . ,L rI , f l i 1 \ : l i n i : . : r r L \ i . fi.i . r L l l, 'ri r ' 'r L i , l ri t r r l , . rt l 15::

'.rri

ponovobi bio loi kakavjc i bio, poputpsakoji uile u more,a zatim Allah zabranioDZennetidolopozatoje Uz;viieni izaderz r,1ega,\ kloniku (politeisti). proöiiöcnivjernik oöi s S drugc strane, obziromdajc öestiti, Yatrijer u njemu nema ni5ta on iöcn od prljavdtina, je zabranjen ito iziskujc öiltenje njomc Slavljennekaje Onaj öija je mudrost nadmaiila svc pametne i umne. Cista ljudska prkoda i razum su Njegovih robovaposvjcdoöili da jc On NajpravednijiSudijai Nemabogaosim Njega. svih svjetova. Gospodar

pOGTAVLJ[ 0N0GA SIIJEDINJA SA 0 NUZN0STI POSIANICI,AS. SU CIMEPOSLANI
potrebaljudi, kojaje se Iz prethodnogpoglavlja vidi nasu5na poslanikei ono sa iznad svih drugih potrcba,to jcst, da spoznaju im öim su doöli,i vjerujuu ono ito sureldi,pokoravaju seu onome oa i ito su naredili,jernemadrugogputado sre6e spasa dunjaluku, osim Nema drugognaöina, osim putavjerovjesnika. niti na ahiretu, dobro i loie. Allahovo zadovoljpreko njih, da sedetaljnospozna rijeöi,djela .wo s. -oic steaisamouz njihoru uputu.Svaöestitost je i moralasadrZana u njihovoj praksii uputama.Oni su mjelilo (kiterij) naspram öijih rijeöi,djelai moralasevagajurijeii, moral upute se sljedbcnici vjerovjesnika, Zbog slijedenja i djelaopdenito. Naia potrcbaza dima je ve'a zablude. odlikuiu nad sljedbenicima od potrebetijela za duiom, potrebeoka za svjetlomi potrebeduie od punove6a poslanicimaje iovjekaz-a za njenim Zivotom.Potreba Sta bilo kojc potrebei nuTdekoje sepo-iave. misli5 o onome,bez je doiao,ukoliko bi ti bili uskra'eni öijebi seuputei onogasaöime poPutribe kojaje odvosamoza tren,tvoje srcepokvariloi postalo da jena od vodei stavljena seprZi.Stanjeiovjekau momentlrkada ä46

i
: , :fi, '".

l, .,r,,il',,:,h.1.

i...:,r.r,Lri,l,

' 0 c t\ \ i ! \ i l u 0 \ t r \ l l . 00 i \ ' \ r . \
v ' tL,\v , tLr 1

t o u i l fl , l l
1 \ l , r' ,r 1 . :rr r , ...r r . - .r r : r ,L : , . , 1 . . r.:rr' ,1 , ,, ,1 , , r . 1 : l , , . . , ' r , , , . , . i , ; l r j . L . rl . : ' r l j i \ r f r . , , , ' , , , , : l l , l i l l - : r . L j . . t .j r i r , - r Ll , i i , L i l n , r t u l l , L S i ' i r , , l , j l l , i : r . . i r . r.rr. . r . , . r , r r l . . l .r.lr. . , r : . : . : r lr... L i :
lr.rll:lrl.lr,,.lj.rl;.l,'..,..1.ll.tii.:.:llir:'llllr]..l].:l

t ,l r l ) r : . i i L L . r , ' r , . 1l .L , L \r l , , i r L , l , . ' , \ 1 , . i , . l , . r , rr , . l , : l \i rl I l . . . r : r :, r r l , . i L Lr r . : : .l , : t r L , r .l ; l ' r r l ' , r.l i . r l l L , , . . , i ' . . L , .\ i. l r r L r , . l L , f l r r . i , r l : r l L : . , l l ,. r l i l l L , :i . : \ , 1 , . r " r rr r i , ' - , 1 r . l l l l L . t . l r , . ; 1 , :1r j . . , i1[ : . I : l ] . r . , ' 1 , \-l L , lL r . rrl r \ r . , . . .' ' : , l l r . r . l , rr.' r \ , i , :

]IIIHHIP,HHII-H##
Nj egovoporij eklo do PretkaAdnanaj evj erodostojnoi poznavaoci rodoslovlja seslaäudaje ono taönote da nema nikakvog sporenja oko toga,a razilazeseoko Porijeklaprije Adnana Oni seslaZu da je Adnan jedan od Ismailovih potomaka,a Ismail je onaj koji je trebao biti Zrtvo n, Prema isPral'nom miiljenju ashaba,tabüna i onih poslijenjih. daje to bio Ishak,medutin, onoje neisPraPostojii miöljenje ,-o nu o.rro* dvadesetargumenata.Öoo ,"- iejhul-islama, Ibn "Ovo mi5ljenjeje preuzeto Tejmijju, Altah ga blagoslovio,da kaie Knjige,madaga i ojihol'aKnjiga poriöe,jeru njoj se od sljedbenika 'Atlah je naredio Ibnhimu da zakolje *oga sina prvorodenkaZe: Knjige' öeta.'U drugom predanjuse narodi Jedinog'."Sljedbenici kao i muslimani, ne sPoreda mu je Ismail bio prvoroilenöe Medutim, ono öto ih je zarelo je to sto seu Tewatu kojeg oni posjedujr.t kai:ei' Zako\i r.,ogasinaIshaka.'Ovaj dodatakje proizvod njihove "Zakolji svojeprvodevijacije i laZi i u kontradikciji je sarijeöima: "svoga potomstvu jedinog". i rodenöe" JewejisuzavidiliIsmailovom na toj öasti,poäeljeli su da ona pripada njima, da je priwoje sebi i bez prigrabe samoza sebe, Arapa, ali Allah *oju poöastdaje samo "Zrtva'Ishakkada reii Kakoje mogude daje onJmekoje zasluZuje. je Uzviieni Allah obradorao Ishakovu majku s njim i njegovim sinom Jakubom?!Uzviieni Allah kai'e za meleke da su, kada su donijeli Ibrahimu radosnuvijest, !ekl:
' ^. .-r ,tu;'" t;{,';1 ii;J'^!.G il }t't # t rr {tt Jl ':!li ul.i, Y} ' 4:,rk ött;4,t''3J',3 -'4

"'Ti sene boj!'- teloie oni', ini smoLutaou naroduposlani' IshaLom' a poslije A lena njegooa stajaie tu, i Mi je obtadaoasma i LbaÄaJaLubom, ona seosmjebni'.l (I1.'ad,70-71)'
a?U.l.i Ku.ana se luilize oko lideza ri€ö Jaküb Ibn K€sn, N'6' Ebu Atu' El Kissai i Ebu Bek s! prcötäIi od Asima riei Jakub u nominatin' a Ebu Amn, H'ftza i Hnfs "Nodinativ rijeöi Jakub ima dE od Asitu su je Droaitaliu aktz t\n.Ez-ZadZdZ^dzl6lß:

!48

N : j r r r o s L r . ' r L i Lf ( , 1 , r . L ' l L-riir,r , r r r . , L , r r i r r 'r.. . r ' . 1 1rir i , , r , ' r l , l z \1,,,r:rfrn:L rrL,,'r:rrjrrr isrorr,'rL:r,, h l , : r j r .\ { i r r r \ u r r r i , , i r : n o l , L r l r r ' .I: tI,'rh r L h rir. l . r i , L L h , L L { j i f , , a l i 1 r ; r l r r r , r s: . h s : r . .1 1 1 i r ' l i i r.

l - l l : o l i k ,1 , i ! t ! r : r , r r r r o r r : i ' l j L r ; r f , i 1 , , - p r ' , 1 r , , , , , 1 . i ,lr, i r i r , r i ' r i 'J:h,rr"l,il.t j f r - L r r . r . i , r r t z r L lrir r i i c , ' I ' l r L i . t , , l c . L : j r r :icniri\!i L ,r r . T . r l i L r lL r r L i :lc 1 r r : r . L : l l ; t n i r ' , i L i , r ; r ' : l : , ,. 1 l : r r I L L , rrr ri rr rt1,\ | Lr - r f ..r s1.rj.i.lrm,rgr:in..trlrr'.rLl,rsn.rrrlL-tlr:,r,r,,i,rrirrltrr.irrrL,l,r:l.r q \ \ i : c ! l i l . i : r 1 : r ,l , ., r ' L r i ' L r r n | r o r ' .i L o j c p | r , r , L t , , ' r , ri.. r : r i 1 r , i i f f i . ! r \ 1 1 , r l r , rrrlrc , ' i . , r , r , , , ' i l it ,. i : , t i t l t t : : , i . . . , :. L r - i n r . l t : r , rl i t , l : r , x l r : r i : 1 l . l ! . u , jrt r Ls L r . t i r llif r ! l i [ : r r t s l . .rr' c a . r ] i . , r . , , l . r i r r , : r , l r : i . : , 1 , [ , ' r - r S q r , r , r , o : r , i r i i 1 . i , 1 l 1 1 . a r : l r . r i r : r . rt r , r , , r r 1 ir L l : r r ' : r , 1 \ii.si ljiiirrr.ri f . 1 r , , r i ( , 1 :, r 1 , , , ' i : j r s i r , r 1I,,.L I L . l . . r , l . r r i l , L h . l , , 1 , : i z t l . . l r :I r t l i l r 1 r h n t l . , l : , r i r : O l , r L , l , , r ' , u , . , : r r 3 , r r t r : l . L r r l , 1 , , 1 . , : L , , n r r i L - l tr, \ , , t l , r i r r : r

I ' r i s t ' r r : r c n rr , b r ' , ' urL,r'r , r h , r : O:h , ,, , rr : : rL , , l , .r' ir 'r r l r, [ , , j l , rr r L L . ,r , ,
q i r . l r . - r r r l Z r L i i r r r . l r , ' l r l : L L l r t r r r , , r .l , i t i L L t r r t i r l r h , , l l , r i ; r : , L r r t ' , i i r l r : i c r . . rt , r j r , 1 , rj L r , . L n i , , r : I l , : r , r r L lr, i Z t i , l i r rr . l i n h . i J i F i \ r : r i i l ) r , i . : , rs . r r L : r , , r r .Z r l . l . r .. r | , . i .j t r j ' r 1 L \ r r n r . i . u i , ' h i . h b r r l ,,, rr n l o l r . t n r i r i : l l r i l :i r u r r l r , q L : 1 , r i ; . , 1 1r, , { , 1 , , . r . . r ' , , L h . r : , r t i r : i r l r ' r : i i .L L l . ' r : r t i r . . : : r , r r o . , : r . r , i r r r : . 1t r r r L L L , r l j , , l l ' , rr, r i : r r L r l. r r r rirr l,,,ir i. .. ;.riiir \i LL rL.r,gr:j,:.1.r

:r r in r : p r ' . r , , ' t , r , r i , : r q i . 1 i , l r r : L , ,rt L l .i h , L , , r r i . o l l r l ri , r L L L . L L l r . . S . ri r 1 . l ( l l r l l r r i ' . : r i l x r . : 1 irjr:r\,,nr i.i\.:',1)nr irLL L s L

' i .

49 i

w#####^ ;l + r^:-;Jr
.,: ,

trYtxt\YrxttvrxtWrFtt
.,'.,

Dltytljlt tBillfil,liltt
.r,, ,;

' ., i * e{r;lJ" r+F +,J

l,jt.j,*L1

"I njih dvojia posluiaie,kal ga onielomprema zenljipoloü' i 'OIbruhime, si se u obja'Ltisnuodazaaa; Mi ti Mi ga zovnuvna. one nagratlujema koji dobradjela iine, - taje, zakta' bila ova-&o taj iu ga kurbanamaelikim islaryisma narai im-a praaoislulenje!'i umiru lbtahim!'Etota|o saiuz:asmo:'NeIje Aanijin muspomen ane mi nagradujinza &oji dobradjela iine' a anje, doista'bio rob Nai, viernik"(Es-Stffat,103-111). "1 ojera' smo Zatim je Uzviieni rekao: obradot'ali ga IshaLom, vrjest 112) Ova radosna i ajesnifrom iooje\on dobrini'(Es-Saffat, pri Allaha kaozahmlaza strpljivost iz-vrmuje doila od UzviSenog vijest ne odnosi na iavanju naredbi.Ovdje je oöito da se radosna toliko jejasno kao daje izriöito re'cno prvo dijete,itaviSc, vijest odnosina njegovo tvrdnje da sedrugaradosna Postoje da navodeöi je, poito se otac strpio, a i dijete se vjero.,jesniiwo, AJlahga nagradiotako 5to mu jc dao naredbi, pokorilo Allnhot ol vjcrovjesni6wo. bi6e vijestodnosina sve:na ojegovo Ncki kaZuda seradosna te kao i postoianie, i na to da öcbiti vjerovjesnik, je zbog toga rteö "nebii';u akuzatinu funkciji zamiiljenepriloike odredbe, jest, to u rezZbog togaie nemoguie jc vieroviesniiwo odrcdeno. nicgovo a h'rJecidl seodnosinr jednuosobu, zrtim d-lr,l ,räornu*,i'j..t je u govolu to dio da sejcdan njen sastar,ni odnosina dmgu osobu; vjerovje nj vijestnagovjeitava egovo ako Dak1e, radosna nemoguie. i sniiwo,ondaona,apriori,nagovjeitavanjegovoPostojanje' "7-rwa'trebala prinijeti u Mekli, Takodcrnemasumnjeda se propisanou njoj, na zato ie klanjc kurbana, dan Kurban-bajrama, u kamenöiöa izmcdu Safei Merve,i bacanje kao ito.le salpropisan majku,s namjeromspominjanja na znak sjedanja Ismailai njegov'u Allnha. Opicporn^to je da su u Mekki boravili Ismail i njegora

;( .x:ii
, q . \ , i . . :

)r: :.: ..i i : ; r :-:i i'. ZÄDU.j.]I.{[AD
/ . : ' r . \ : i q , , , 1 i . . , . , . , , \ r , . , 1 i , \ : . \ / i , l {

:;

d

(. r . t j l i . r . .n c l s l r L hi n i c r t , r . rm r r i L . L ) t L L , l ': L rn r : t s t or \ r i l r ' n r ,k l r r j r r r l c z r n :r ' r ( l , L . n ih l r L , l L rc i i , r ls u q r r L L r j r i r . r r . r l r l i l l , r, : l r , r i l r r l i l i l l ' r r n o i c r r l , : 7 r n e- \ l r h i , i l . i L , L , ro r i o l , r ' . 1 . lrr . r 1 1 7ill t , r i z l L i . : r j r . Lr r, i : u t o r r n j r s i L LL l r L r o r c r r r c rL l , r . r l t i l ; , , i . r lliL . r ' i h m i l s n r r i l . I ) r r s t , r r ''iru.r" r l c h , r hl , r i r r i l c t u i , L m , r .i i . 1 (i)r , , r \ f r l r , l l t , l l r r r r , i I i r i i g r . i i o r r l i o l is L l , r o L ln ; i 1 : 1 , r r L r z ror ,L | r h i r c L r : r h r L n i : - t r . f l i r r o s r l iL L r lr i SlnrL.r nc Lr\ ltlil:i. '/r\u O s i , r rr , r g . r . r r r r i t r r i . \ l l , : l r t i / , : . r r . r t r r ' L . r , , . i . rj t ''1,llg jcr lr-nr r,:,',:l,lrrl,,s:i ,r.i ,rl,r-..rLl rL:sL.rnr,1.:iLr,l. ,'.rLl.:n , \ i z f o L , r n o ' t i I , r r r r i r : \ ' 1 r 1 1 r r ' 1 , , , J r : L L i.. , l L L r i r r r . r i , r i l t , r , r : r r Oo ll j c L r , ' . r ' .l t t l i : r r i l : r t L : - . j ru,,I.lrrk,Lzrricl,L ir rtk,rLr l.r _-r
.,:r -!.,: .-'-,.1 ,.',. ,i.-; _ ,-' i :::_-._-i.-..,--.-.:.:, /)'r

i i i i , i , , t . i , t, i : : , ' r , r . i ; r : , . ' , - ' . r r " , " r " - ' , | 1 , , t , t , " : " : .ri, r / l r , i ' , : r '' . r : : i i i . ; , r , i : , . . , l / , . , , , , ' l : r . ; r, , , , . : l / i . r r ) i. ' r ' ' . l r' , , . r . , r . . / '**-\,',i'r r i i , . i , ; , . , " . t . t t t , t , , . l l l : . , r , , , ' r . , i r ' ,, ;rt1 '. ,. ;, ,ii :i , : ' , j 1 h , ,Z r i l r L t .l S l O r o s r . 1 . c r . r r r r r l I r ' , , , , 1 : r , , . li J . h . r L . r t r ' ; c , r l n 'n rirl,lc').o..:,rrrr l,:rjin:r o|uL|rirr:r, r lrnrLil i. 'irr rohinlc.
l l

u r l i l i l . 1 . , i s rl.l : ( 1 . r . ; L,Ll r l z l L L l , i ln , L , l L p ' , r , , n r s i ' . , , .L1 )r i i r I i , r l : r l .r . i L L i ,.Lrl I s r r r l l o r r .: L , r , 1 i r l o L l . l , , 1,,:,1. i,riic 'li-,,JLr, - c l , l l l u r i \ l l . L l l, c L L , i : , 1 , , , r , 1 i L , i j1 , , r , L l i i L Lr L. c , i i , r ' , , I to J o s t r r l tr i i c , , . I L r , L I r r r r ' . . r . : ,: l L , l i , , \ 1 1 , i 1 r r , hn r L ri . , r , l . r l i lc J T j L L L r r r r r r 1 r j . ' f , , r l , r r i , ' l . , l . L. r i r L l , r lL l i , , r l r l r , r ' r , r r , . 1v t / , u r rO r r : j r , r ' i r . r . ,\,l l , L h t l l . L . L l r l r , L r c i l , i , , L L r r , i r t,lr, " 1 , r i . r r lr,,r1 i , L r L : 1 i : i ' u i i l t | , r l l l l . . h r t n o l , r i i : r . l l \ : r 1 i l r L r l l I, r , l l i i f r , r r . o t f r : r L L i L r h l . l r o l r l , c r i r l i i r r r: r , r, L i l L l i l.l L L d r r r l . r j c ' i n L L z . rj,t L l r r , 1 i , ,, , i c r l q . r , , L , J o iü t , r l f [ . , : r ' r : l t t ] r , r . L l ,n o c i . r , L [ , 1 r c L j L r , , 1 : i r r r . I ' 1 i : r 1 i 1 ) ( l l L L , ' i l ) L hq t r, , t . L h ' l 'ri t : r r i l r r L . r z . r o l . l L r . : c l j L L l , , :L r r r : r r \ l l r l L L l t i r L r , , l , L r rr '.11r1,,1r L i 1 , 1 1 1 ,J l r r r r L , r . l r t : r r I l L r l ) , n r 1 , r l , o , ' r i , : t l L l r l l r j r r l L r s . r 1 : u ' r r f r i i l u rr r i i r i i , l ' r l , r : r ( i t r r l r r . r l i L . l n i . r r i,. r ' r i l i L | L l j r rr r i b i o f

5 t ':

# W#####^"PJllYll['l:?LqK^H#f
"prisni prijatclj"odluöii duhormo da se Pripremina taj öin Cilj se jc IsmaiL zamijenjenkurbanom' je ostvarioi naredba derogirana. "prisni prijatelj"(halil' to jest,Ibrahim) se na sanodazvao na taj i naöinseispunilaAllahovavolja. Poznatoje da se ovaj ispit i ovo iskuienjedesio kod prvog a djeteta, ne kod drugog,öakkod drugogdjetetanijc ni bilo opa(prisnaljubav)pa nije bilo ,,rosti da .e naruöiiskrenoprijateljstvo i ix\no' klanje. ovoje potPuno da ni potrebc senarcdi bilaje strainoljua Osim toga,Sara,Ibrahimova, s , supruga, bomoroana fradicru i njenogsina Nakon 5toje robinja Hadzera se rodila Ismaila,kojegje otac zavolio,SarinaLjubomora znatno HadZerui Uzviieni Allah je narediolbrahimu da odvoji oove6ala. i ,rienogsin" od Sarc, da ih nastanikod Mekke, kako bi se Sarina lj.rboÄora.rmanjilaOvo jc bio jedanvid Ällahovemilosti i paZnje njenog je pr"-a S"ri. i nemogucc da 'e poJijc toganrrcdi kI'rnje Njegor'rsrwien'r Naprotiv' nct:rknulo "ina," ost"uidiletcrobinje o da mudrostz-ahtijeva se naredba klanju odnosina dijetc robinje a premanjoj i njenomdJetetu' smilovalo gospodarice kakobi sesrce '.r prctasla milost,i kakobi primijetilablagoslov grubostzavidn-osti da odnosno, Allah ne6edozvoliti da se ä robinje i njenogdjeteta, robovimaSvojespajanje Da ona i njeno dijetc izgube. bi pokazao za i nakoogrubosti,kao nagradu strpljebl-agost nakoniazdvajanla, odvojcnosti 'ina nr udallcno'ti, us'rmljeno'ti' nie I ladicrei nienog je da kianj i pokore.aniu idjt rctr.A lhhove odredba njihovitragovi i i -i"rto po koji-u su hodili budu mjestaZrtvovanja obredaza dana Ovojc zakonUz;r'iienog-Allaha Ni.gou. iobo.'" do Sudnjega mu kä1i'kud^;"ti da nekogaod Svojih sworcnjauzdigne,dadneUzvi'eniKJ2c: i poni2cn Pora2cn ito nekon i. bio tl.rcen. bl.reodrt Li ä^+ , ,.j\' s 'v.j:;' ''-i -v 3- t a;1\"/ Mi, +;,';',ir.t, 1n t sno htjeli da onelaji 't na Zenlji tlnitni milo;tu obatPentada 5) uiinimo"(El-Kasas, To je Allahovablai vodama nasljetlniima dobar' a godati On je dajekome ho6e, AJlahje neizmjerno

dtor:.p

Iq2

l ' r L i r n r ,sr. -r . r l r i : , r r r r : , : r l r ' i l ; t. , r 1 . . 1 , 1 , , ' , r ) \ - r L r , , r i f r r j , k , n . r r . . . .1 : ! . r 1 \{ i 1 , ) l , i .rL r , Lrr r I r , r r . r 1 r : . \ t l r l L , k , j i ' , r , i , : . r r ' , J i , , r . :l. L r( n ' L L r l t i l , i i , i , L ' , ' , J , : n L rr , , , l r l i . 1 , , : r . l1 ., r 1 , : , i r 1r - 1 , , : r , , :ilL \ r ) L r i ,f)f i f f r i r . L l l j L L j , : . \ 1 1 , r ! i i i r r , : i , , , i r s r r , l , r \ l r r r , r ' i t r - , r i ri ( i r ' , , i I l l r , r r r .\ - l r : . r r i i . l , t , r r r . r : l . r l l l : r : r ' l r ; i u r : h , r r , L . , : L f l ri , , \ : i i r r i r L L I . 1 rl i l l L r l l : rr , , lr i , : r L- t , r r I , l : I i h , ]L . l J r . . L , l r , L rl . i l l 1 1 1 , , 1 , \, |i r : i . i . ', r.rJ .litJhrrr. rr:rLir1i1, \ L l r hi n l t , ( , , r ' i , ) r , , h j . , l ' . 1 1 . , , ' , ,rjr l r J o l , L l i \ ' 1 L r : , , r : r , l r l i'..r,.: . r ! . . l i t i l ri f r f f , ) : . r i i r L l l . l J , r , i , , , l , L l , i L : , i 1 , , , ! Sr r: f1r ' , , . Ii r . r . l , l r , s r o j i . 1 , , r , : rrtl,. , , : r r r ' : , r ,rl r : r r r : r i r { , r r , : , , , : r ,\ i ' r l r : l l , L l r , r . i .i : , L r m " , . l , , h . \ l l r i r r , r 1 ' , , ' 1 , . r , r 1r, \ ( . 1 , r 1i,f i r s L L i , , , l n r , s ni o,,rl r l , . iL r' l r L L L ' ,r,, L l : , ' r r l . l , r , , , l r , , , i . r : L : l ) , , . r , r j r , h , r r , - : s l i t ü j , 1 . : L i , l , r . L r r , r t . i i r , l , h l ; . . , i , r j . L r : r r , ,i , ) : , : , ) 1ll, \ l 1 , r h , ) \l ' , , s l , L r : l , r o t i r L r . . ih lr,,r,, 1 | d rL L g r , , r lir. l j Ln ' r . r , , J u r t r \ . u . 1 : ' r L z i l LL r : r L L r s i l t r l i r . , i r n L i r : r r . L j , lL L r :lrr r r l l l : , :t n l l l i . r , r L r , r l , ' n , i ; L : r r , i L.r\ 1 . 1 : L .i I 1 r , l i r , . . r ' : , r i r L j L Lc i i : . .l l c L l i r t r ,i q , i l rj r f i l , r L p , r ' c r i : r j , 1 , , L i r r. i , i - , 1 , : . r : 1). ,r,., 1 , 1 n i l i . . . r . r .r.r.1 i .l , i o I , r , r p L r r rn r . . - i h r r . t , , J j : r .h r . i , rj f r i , r r , , : 1 , r . ,r r . L : k , . ,i r l i : i s L ro r i , , r r L f r ' . r L / r , )i f , l i . , l \ l , , i r r l \ l r L r r r l i L , . r l . i o n j L , j L r l r r r| . r . i . r r - \ 1 l . . l r r , lrl , q l r r l I i : 1 . r . , r l , o , , - . 1 1q i 1, l ; 1 1 .r1 r L , l ,rL l : i 1l r. r - l - r L l ij1 , i c . i , r : r t 1 , i , r r s r 1q , , , i i n r l ) r r , r : z t o q .rrt . i r : i r , r r , r : l , u kuirr l , , r \ r f . r : 1 , r \ r Lr): r : r : i i, r n l , : r r r LN . r , l , irL n , r l . L L n iJo : L : r . L uq , r L l i r r , L . r . r i r u L r r L i z .irr: I , , , r . r ,. . i . r , r r r r ,L i i . r , r : r 1 . r . 1rtL . l : L ; : r r , L , ' , 1 tt ,r,e i r r r , r l . ,r t ,i j \ . r r m r . L L i o r , L rillL r L . L L . r L , , . r r . ' t r i l l l r l r r L . : r r . L ] i , ,.rr l 1 L . r i , 1 i o r . rr L ' , r , 1 ' r n :' h . 1 ,, , . : . r 1 r , , 1 jrc ,l i h r : f , r i l i . , ,L , , ; , . ' ,

r..
.

\
l r .

.

i

.

5 3:

ffi ####ä^llllllfllHlP"i.ryH^H##
Bilal senajvjeroda gaje poslaosaBilalom' a to je oöitagreSka,jer vatnijenije bio ni rodio u to doba,a akoijest, nije bio sanjegovim amidZom,niti sa Ebr.rBekrom.El-Bezar u svomeMusnedusPominje ovaj hadis i nigdje se ne navodida ga je amidäaposlaosa "s Bilalom,negoje rekao nekim öovjekom." otiiro je u Samkao i je dvadesctPetgodina. Kada nepunio a trgovacrobom.Stigaojedo Busreru zatim sewatio Nakon powaje köerHuvejlidoru Navodi sedajuje oZenio tka oZenio I-IatidZu, i kadaje imao tridesetgodina,madaneki kaiu daje imao dvadeset i prva2enc. prvakoja godina. Onaje njcgova jednu, onacendeset a druTivota <e nijc Tenio njena je umrh od njegovih 2enl.Za wijeme " od selam AlLaha dajoj prenese Diibril muje naredio gom Zenom. o Nakon toga, Allah mu je omilio samodui razmiSljanje bi Osamljivao seu peöiniHira u kojoj je odredenidio Gospodaru. J' kipova i nodi provodio u razmiSljanju Zamrzio ie oboZavanje narodai niita mu nije bilo mde od toga. vjeru svoga ga godina,obasjalo je svjetlovjeKadaje napunioöetrdeset ga Poslao poslanstvom. Allah gaje poöastio rovjesniila i UzviSeni i odlikovaoga je Svojim poaastima uöinio je Svojim sworenjima, slaZu da izmeduNjegai Njegovihrobova.Svi se ga povjerenikom u Razilazese oko miSljenja je pnu Objam dobio u ponedjeljak. bilo. Jedni twde da je bio osmi dan rebiulkojem je to mjesecu
"i gn M"'s"tu i kizc: Poslro F ani (kod zrbiLjezeno drugih).ßiljezigx i El-Bezzüu svome od lbn Y{sn^(2/285'286) dzr s nekin ioickom viic ridi u djclu'r''lare 50 od Bu$i r nlhzijusistoiro od Dlmßh i udaljcnFie njcsa12'1km 51But'uribiq"zl u suon" sarirz (7/105)hdis od Ebu Hüejre u koFm kaze: Dolro F e!o, Allaho! Poslxniie, dohzi Hlddta sr Posudom s Dtibril vjeroljesniku, a.'s.,i rekao:'O od seLlm ili je msm.orbx, ix nekodrusojeLo Pi.c.Käd dodekod tcbe'prenesijoj u kojoj i obnduj je kuiom od krsrba(pioslr$i iupLjibiscrho visoki Gcpodan njezini i mmc, dvdrc)uDicnnetu u koFm neic bitini bukcni nuke." 'o"o je dio dugoghdisa kojcsbiljeze Buhri (1/21)i MudiN (160)od Aiie, '4, dlje "PNo iimeje s Poslaniku,a \ß,biloje u vidu istinihhsnovr Objrvr A-Uihovon lekla: Poaeh mmoeuon' svitanjd Kßmic je zavolio bi Sve bi vidiou sru obistinilo sepoput no iutünjeg brojnenoii ü tuolitvi' je tronviou poboznostiprovodio i hLjivio bi r u leiini Hira-Tu

f-

9\L

I I. ,,

tliDU'L'&t[AD. .,'. .' :

,1 f

( , l r r r r L : : . t L . l r . , : r 1 , r r . s , , , i l r , , r , L , l r : - ,'r1 , , : r L .) r , , : , r r r i r l i , : r r l . ' ir
IL rl l c i i l t . l ) r L : - r r l r J r ' , L Ll . r " r r 1 , ' i i i . I I I 1 . L r l i I : \ : L . r " r , 1 " ' . r " L t t i j t ' l , , . . . - ,- . ' . - - - - - - . - - : l ' , , : t , ' . , ' t , , : : ' t , . ' . , t t flt|is,:f,'r: i . r , .I , , r I r I : . r rr ,, L : ' r ' r , , l l l l l . : h . r r i , l ! i r . r i , L i r ' r . r ' , r , r ' r , ,i l r r l

,, - r i r l ' r : r i . L r : r \ l l , r l r 1 , , , i . r ' r r , , , 1r l L :' r , i . ' r r l ' t l L l ' r 1 ' r' i l r r . r r l i i r . r r r i f . , L l i r L r ' , 1 :O:r: r , ' r r r i . l ; , r t L l t ' L r r s r L r ; , , r i , : n : . r L r , : r r i , l.L ,L ; r r : ri.tt i r . i l , r 1 r r . : S . L : s , , r l il,i , i i i L i r r . l i . L , ., L : h : / , r . i ' ,r r r r l ; ' r i r L ' r.." . rr r r r , r , r . r .:ri ,
r . r r ' l i rl ' f i . i i r i r . | . : i I t , . | ) t ) : :

.. r r t 5 l t , l h . n r i : 1 r r r , l q r r i l i t n : , r , r tr r : l " , . r, r , rt , L L . : : r r , r ' : . r r r L r , r, rr r r , r . rh . L . L , . 1 : , . i r , ' rrr. . : r l i r i . 1 , , r : 1 s 1, L r r r . :r r . r l l r 1 ir r . i ' , ', ' . : . l , r . l 7 r , r r i , : r , , . r 1 : rl r ; ,, ' : L l , r nl ,, .l , , , r r i ' r , 1 . . ' r t r j q , r , l j r r , . , r l ' i r ,r , r I L , i r n' h . ' p r r , : r r r r r . rr.iii . i l L l / ' i i r n , , r l , - - . . -- : r r r r : ' l r r
: . r i I r ; , r r r L f , ( j r : r i 7 : l . L a . r : , , i r t I ir. ,r.rr:ri f. r l . r:rr L rr r l . i r r rfL ) ! 1 l L r , \ , : l : i l : r : L L l . r r , r1 . , r , : ,r l : ( ) 1 , ; . :I, l . r ' , r . r l j . ' r i r r r . , 1 , ' L ' L L I

r r: i r . \ l r , r !: , n , :r t . r , , l r l , ,r r: , l r r . L' , , ' i . r ' : i L " r ' r i r i , r ( ) l j l r L r : rr l ) r ' ir L . l L lr.:L r r L r-r,,rr, ,rr, l L l r r : r ' r , r r . r l, L i r r r 'l , r i r i , r ( ) i ' j r r r L l i j [ r . . , . ,rr r - \ r r : L , r . ] r i , l i , L . rrr: ,,1 i ' r rrr i l , , f i : . f , , l ' t t : , l),,,lu j r l L r t r Lrrq s rr L r i : 1 . r .

\ , ! , , r , .

n . . r ,

r . : r r L i , i , , l

55l,

W####ä^Jllllgll[Uo'*Jlll".H###
Drugi naöin:Objava koju je dobijao u srce i pam6e+ od : "Doim.lek", aä. ga .re uiJi, kao lto kaäeVjerovjesnit,s a v-s mome razumuda nijedna staje DtibriliRuhul-Kudusi) dostavio umrijeti dok ne potroii svojunafaku Pa,bojteseAllaha osota neöe i molite Ga na najtjep5inaöin Nemojte da vas sporostdolaska Allah pa na.'ede d"je tlaZiteu grijehu,jerooo ito posjeduje ,rafake se mo7-e dobiti samopokornoidu."" T!e6i: Dolazio bi Allahovom Poslaniku,savs' melek u bi liudskomliku i razgovarao s njim tako da bi Allahov Poslanik' vidali kadabi Prishvatioita govori.Nekadasu ga i ashabi s.a.vs.,
mao Objar'rr na ovaj naöin.!6 zvona Öetwti: Melek mu je nekada dolaz-iou vidu zvonjave 'e naslonio s O\ di nrain ic bio naiteti za Postanika. r'v ' Melek bi iako bi ,uom t.zinom ne Po"lanikatako da bi mu znoj oblio celo' se od silne dan bio veoma hladan,s' a ako bi bio na devi, ona bi
r ga t5 Hrdis,uudrugc autcnti'trstiBirjezi EbuNuajm tf stePen dostite slianc, njemu br MÄddl Prerc'il'"n'17;'" Af r rr,,"', lol:o,rz' "a lu,' umrr" U ni^g-vor'an" ta 71. Lt N a.' . u pourd,nl rodigr l Fr t!1"f,iI dtetL M"tt:4/a ." i. a.i, *.'r' ""* '. ' n -oa,." hbo't7'o8Afn'bnM irdlnI dl ,,.'", "11..,-.,*-r,t'..+,, aj,, c,-r.a i \ili'/r H"bd r)/4r'i r4lr'2!r' u druLon " l"a, u lbnMc'ud,ko'eg ",.i "l.tj'".'"rr** (2/4) (108s)'Hxkim (21a4),Ibn I{ibrn (108a)i Ibn r,"it,".i l,.uo^'r..i." t'ilcze Mrdza kojeg /rsl)'i u te'em hrdnuodHuzejfe i t OÄisl , ei'" ruqi' i',r: Hiü. l3/rs6,1s7) 17 hadis Dt-rledznn,Q/71) uz svi om sli'nr Predmia lirr"rt 11 s-. k"[" * *' odir <tic]ü
autcntiatoslr' dostitesrepcn c , ' - p . q l . , l " i \ . d ^ . d o n . . , u \ 4 u . l n o v o , o d r ' , t \ 8 , .u k o j e m. k r r : v j - o \ i e ' ' ' L . ' \ - ' o Rek- iai Alh\ I NieeovPo'l'nrk na;holie ^., I| * ic "vr: nu prrri -:* "' '. i.". . *"-"". ' p"'.' , 1. . p7;b,,1 ü ,i o"vsPUU':Lrt'iunr'"\e 'r brlezr-Ptdrni D " . . " - 1 " ' u " " ' r ' . - ' i u ' " - . " ' " d l b n O r ' ' d r i ' r e b o D ' i b n l d " l r / r o^ l h l ' U v o l u s.r.v.s., iiku Dibje clKelbija PosLxniku, Muslim i7 Hddi, biliez" Aln .d (6/1s8,163,257),Mdik 0/202), Buhüi (1/20)'(6/122)' "Hiris (3638)preD*eeiod Aiic' r'a ' di je rckh: N".ü rziuo, t+i, t4ei,Ti,dizi r:rii Posldi'e' kiko tcbi dolxzi ii"-H"". J "n- en'n-r Posluih, s lns', lckavii:Alhhov d o r w tl o o r a o n j s c a o ' r o r: ä o u " i : Ä r " t i . * u " , 4 . . , . \ . , . i o d s o v o , , uo n e { r dn t " m 'r' r'n mop {oj- /Dnb"il .,1" ""t"1. ".,"" "oi*". ' u.a"ir.nm;e' p'er 'm r' r k'/e ^rr' u m r c L i . .P ; n e L ' d , r n e l " r { k r t e! l i r { u : ^ \ ' ' k r o n m i s o v o r r ' r j rP - m r ' n jiko hhdnos drna i kldaje Prestirr' .l- a"r;" nz.' via;"r" -.8a kakonN stizcObFva " znojcm aelomujc bilo oblivcno

-Sn*-*

####^"."11k11'13^"*^
t€Zine savijala zemlje." Jednomprilikom Objava mu je doila do dokje bio oslonjen a Zejdovt nogu,i Zejd je ;islio da ie mu je n od tezineteleta.s, ?gnjeöiti Peti:Da Poslanik, s.a.vs., vidi mclekau njegovompravom liku,u kojemgaje ,Allahsworio.On bi mu obajvioono ito Allah leli damu seobjavi.Ovo mu sedesilodvaputa,kao ito je spomenutou suriEn Nedzm.o Sesti: Ono ito muje Allah objaviona nebesima noti uzdiu (lejletul-Miradä) a vezanoza tamaz i druge srvari. gnuöa Sedmi:Dircktan govorAllaha Poslaniku, s.a.ws., posrebez dnütva meleka, ito je Allah govorioMusau,sinu Imranovom. kao Oraj naöinObjaveje potvrdenMusau kur,anskim tekstom,a njegovopojrvljivanje na(egVierovjesnika, kod je ,.a.vs., porwdeno : -

naorsom lsrauo

Neki su dodali i osmi naöin Objave, a to je direktni govor Allaha Poslaniku,licem u lice, bez zasrora.Ovo le miiljenjelnih
5rImid Anmed biljczi hldis od ^i.e, n., (6/118) drjc Vjcrovjesniku, s_x.\.s.,lonckad dohz i l a b j r \ "d o k c o r b , o m d . v i p r b , o n . r u . r h r u j w . I i n c b i " m o d t J o k r e n u n . O p H a k i n / r o , r i h r d , , L ' r " d r j ( - u , p n , i : _ -, 2 . < 0 5 ,| , r . i i m . e . . . : " E / Z e h c b i . : o ; d o , . r r Je tald On im! potporu u hrdisu kojes biljezi Ahncd (6/.1s5)od Esme binrjezid, i;rugom hadisu, rakodea kod Ahmcdr od Abdullüa ibn Amrr 5'Buh{ibitj.ri hdi, (8/te6)od Zcjda ibn sxbin da muje vjerovjcs,ik, s.i.rß,dikriJ.o riicri UdäenqF,,t/jcnni laji lod i6c iat. "& jedndri onind kaji y Lar. nl Arbbao, p,ta.,,Dok m ihje onjoi dikrino, dosaoje Ibn Uni Mektun,r bioje slijep,i reklo:,,Allxhov poslani.c, talo ni Allxhr, kda bih mosro da r borim, borio bih se s roboft.",.Tadrje A1lü objavio P : . h l l | } - . - : . \ " j d , , 1 a , , a 1 a | . n 2 , t a , L hr . p \ a b r " . , n j , 8 d . , nos,j" b, , nr no,oi ::r. , ^ ü o m ,J . , o r k o r r s r o d . , J r { p r p . . J d r . e m r - o g - / ! n J e a i r i . -Musnn biljezi u vome,td,.trz (177) odAi.e,r.a., dije Vjerdjesnik, s.x.lß.,.ekro: .Vidio Mm-g! (misli na Dtibrih) Mmo dvr puh u liku u koje,h.ie stvoren.Vidio srd si krdr se spultao nebee, yoFm snndioznoiiu zrrvorioje prosrorizmedr ncbce iZem!;.,,Ahmed s j e p o i r . n r "\ . . d : . o mo d l L n M - u d 3d r j ( p 1 0 q d e n c b i . k r , l . , l c t " " t , n i k , . . " . v . ., , . , r i o oo fle8rd"8.'ud.L niogovon,\au (orm i".N-'.n,idrJgu\,d".iejcbilop.itrkom M,r.,d2r.

Tnnizibnjeri predmj(32 prcko e 74) Mesruka Arse, a";" i.ü", .lri r,"-,""a 1. ,iai. od ra., Dzibrilanjegovon trkojcmje u liku srvüen *mo dvapnta:jednom Sidreturmuntehii, kod ijcdnomu Edzjidu.'(dio Mekkc, prin.prcv).

rxtrYtt t\YtX t\YrFtrvrE

uFIl|.|Il l8lilfiJtiln

vidio UzviienogAllaha,a to je s.a.vs., koji kaäudaje Vjerovjesnik, Vecina pitanjeoko kojeg su serazislei ranije i potorje generacijemiiljenjeAiSe,jerOsman ibn Seidcdöak ashaba, svi,podrZavaju oko ashaba ovoga. Daremij bilje/i saglasnost

OOBRTZWANIU POGLAVLI S.AVS. vJEROVJISNIKA,
Postoje miiljenja o ovoj tematici: tri BiljeZi i Prvo:Onje rodenobrezan s odrezanom Pupöanicom ga a koje govorio tome,ali ono nije isprarmo, zabiljeZio sepredanje (' ?oirfna ?reje Ebu el-FeredZibn el-DZer.ziu djelu -El-Mevduat To hadisakoji to Potwduje. nije jedna danja),i nemaprlhvatljivog se od njegovihodlika,jer mnogomuikaraca rodi obrczano' "Pitao sam Ebu Abdullaha ita da seradi El-Mejmuni kaze: ali sa djetetom koje je obrezano mu nije dovoljno koZiceodsjei je: do öeno?'Rekao Ako jc odrezano polaglaviöa viöe,obrezivanje stwdnuo. sveito sevi<eqtwdne' a jer ponavljati, seglavii se neöe A koäicase poveöaje. ako koZicaprekiva vi5e od pola, smatram 'Ponavljanje wlo je treba Ponoviti.Rekao sam: da se obrezivanje ' Rekao 'Ne znani ^ z^tim je je: ) bolno,i plaöeseda mu to Ponove 'Ovdje ima öovjek pa kojem serodilo dijeteobrezano, seon dodao: muke,zaito si zabrinuo.Rekaosam mu:'Ato te je A1lahpoatedio ondazabrinut?"' Govorio mi je moj prijatelj Ebu Abdillah Muhammed ibn daje izJerusalema, oo rodenobreOsmaneFHalilij, uöenjakhadisa Ljudi govoreza onogako je zani da ga porodicanije obrezivala. ali mjesec, to su njiltoveizmiiljotine' rodeotakavda gaje obrezao na s.a.v.s obrezan dankada ,jc Drugo miiljenje:Vjerovjesnik, e m u J melekrasporiosrcedokje bio kod dojilje Halime.
id!G"/

N.{:: H:.: :i:

j ;lx;i;'1. \i:.., , .' ,. .j.l -{1 :-i;l " -l',r.'c n , i r l 1 , : , , jl,):j:, : , 1\ 1 , , I r l \ l L r r r . r l , q, : Li r , , 1 , , r , , 1 ,r,. , l n , i l d , u r r o o , i r ' : r l L,r , l r r ! ' n i i r l r l - r L L L : l . i l o \ L,r' . r . rr : r . L . l ir r . : i l . ,, r r 1 r l fi , I ILLh,r:rrcJ. 'O l i l , L t l r r r r , l , n \ l , , l L Llll L , r ' 1 , r 7 , ' r o r ' , , r r ri , : r . jrr , l , : r 1 , L r i l , r r h r . i i : .l i r v i r r r r , r r r : ri c \ 1 : r r c , i i l . : r l l r L h . L r r r n . ,i li r : . \ i r u r , ' , 1 . r l r j c n L L l l L r l r r r r r r L : r lIi!l,,1 . , r f r r , r . l : L lLi l , r rl i l L L l , . . \ 1 1 . r i . , 1 u : r r : r L r r ri l l l l L r h r r n , , r , l , ,l ,l l , L r t 'S , r i i l, l \ . k , 1 , , r i . , ,l,:1 i , r r . , , , , r : , , ,l ih : r ,1 , ' - \ 5 1 , , r . . :l,,1 \ l ' J L r i\ l L L n . r l rL ., b r c t, , \ ' j L r o r ' 1 1 ksrr. . , . r . s . . r , l r n i .r l : r I r J l r rr o r , r l c r i L rL r r ' , i c t , , ,L . r s rp l i : t . l L , i . I r z f L L r l , r , , r r r l r r r t ' . L i , ( , , r ;h . r . l i s , r ' ' , r , l ] \ l L L h ' u r n r . , i . J r L i r i r Ll i i r l , h r L , i r :l r t r i t ) \ r r n ilr, r j . r l n , r q r i c n l . r li.l.1 q l j L1 : ' r j r ' ! . r \ r f r i . , r . r r , i , i ! 1 : : r :L L 1 ,r L . l , r o i r . r : , r 1 ,o . i r l r n L l l . rh r S t r l j r . ( ) r , r : , i L r r n j;.t 1 . i 1 p,l c , r r : r .rr' , L s I r ' . r lzl r r c , i r r L , , h , r i i ,L , q l f , l i ,l il l, ,' 1 i . . [ J r , ] ,r , r 1 , i . , , r , , l j r l , r , r 1 r , i c r r r i . L L ' t , , , l i l J , L I ' . \ ' l c r l r ' 1 c ' r i , . , r . r . . r . r . i r ' :, r 1 . r c ; . ri ri:i r l l r o . , l r r r r r r o l .l r r L , l . r r L j , L , i l , l , r , r l r ; L rn , p o i r ' t , r ir i , . , , r i1 1 i ,j , r o h , : r r r l L L , L ,illi,rr r ' l - , L l L . r , , L . o r l s , ' l , r i or r : i , l . . c r r . r L r , , i Jiir:n t l \ J i , r O n l L ,,I, I,r. rri , , . I:L i r r i r \ ' l c r L , r ; r ' r -ri . r.. r ' . , . , r 1 , r t z rIr r rr L r r r p r h , , :h i i . r j r . , : l , r i L r , r l , i l r h ol . ' r, L L s L r L 1,,:r , r l i . , L, 1\ r . 1 1 , .\1 \ l l , L l rr , L i 1 , , , 1rlr r . i n r r,, .. : r

ZADU.L.|',I[ÄD r.:'

,, ' :

.'j. .J

POcLAVLIt rK0VrM A\{S 0VltROVItSN S MAIKAN{A GA K0l[ 5U D0JrLl
( s J r , L : r x , ,I ,' 1 J s l , r r i l t , ) r r.l,r:,. r ',.l'r , r j [ 1 . on l : j r L r i l : L r r ' . i l ' , ]1 , i i r i c r i i . L- b r :1 - e l r r b .l r . , j i l rq r l c r r r k o l i l l r i , L r , Zr..r j . , l l , ,s . rr j i , l l ), ,

59 i:

w####ä^ J.'l|IHlL't?H1',lt,.H
dojilaje i Ebu SelemuAbdullahaibo Abdil Esed el-Mahzumija' po U to wijeme ona je imala dojenöe imenu Mesruh Osim njih s.a.vs' amidZu,Hamzu dvojice dojila je jo! i Vjcrovjesnikovo€;, oko njenogprihvatanja ibn Abdul-Muttaliba.Uienjaci serazilaze a islama, A1lahnajboljezna. mlijckom njenog sina Zatim ga je dojita Halima es-Sa'dije Abdullaha.Osim njega,imalaje joi Enisu i DZudamu,a ona je E!-Sejma,i svi su djecaEl Harisa ibn Abdul-Uzzaaibn Refaaesnjegovih od islama strane oko se Sadij.Uöenjaci razilaze prihratanja dojilajc i zna.Sanjim zajedno roditeljapo mlijeku,a Allah najbolje mu amidZiöa Ebu Suf anaibn El-Harisa ibn Abdil-Muttaliba On pa s.a.v.s., je primio je bio veliki neprijateljAllahovomPoslaniku, Mekke i nakontogaje postaodobar musliislam po oslobodenju Hamzabio je na dojenjuu plemenuBeni amidZa, man.Foslanikov Sad ibn Bek.Jednog dana,njegoramajkapo mlijeku podoji Allamajkcpo mlijeku kod svoje dok s.a.vs., senalazio hovogPoslanika, Halime.Takoje Hamza bio brat po mlijeku AllahovomPoslanik'r' i prcko Suvcjbe Zeneiz plcmenaEs-Saä s s.a.vs., dvije strane:

pOGLAVLII SA,VS., 0VJIROVJESNlKOVlM, DADIL)AMA
majkaAmina, k'i Vehbaibn Njegovedadiliesu bile: njegova Abdi Menafaibn Zehreibn Kilab. Halimina i Medu njih seubrajajuSevba I-Ialima,E5-Sejma, po k6erka. Ona mu je i sestra mlijeku i pazilagaje sasvojommajda koja sespominjeu predanjima je izaila pred kom. Ona je 7-ena pajojje on Prostrosvojogrta' Hevazio, plemena njegau delegaciji je ukazujudijojtime duznoPo5tovanje' i stavio na njega,

l l : , 1 1L r l i , , : r L, : 1 , ,i , . , , r l r : , , , , r l l1 , , , , . , l : :l , r , ' l j , . l i , , ,: l 1 r , , , 1r r ' : r , , : : O r , r l L h i . . r : r : r t , , r . . r 1 . i . ,rL i l , r r ! r r L , il r . l . r r : 1 ,i r , . . r : . i lL 'r',,1,r,llL'::ih.rlt;,1.ri1,:,Il.Lri,,,[,i.r:]',:,',lil.L.irr.LII-,.L:,rr.l,LrrjL , L ' r r z ,I , r ' r , l , r L r . L . L L , 1 l , r L l , l : rI ( ) : r , , , 1 , , ' lr rr l : ' r - r : r r i \ r L : ,i i. 1, r L L r r l r . r i h , L , . . . ,r.,rr.is i. . , r i r : . 1 . r p. ., r . L 1 , , : r L l : l l : , . r . r 1 , r , r , r l :r l i r r r i r , ,f l . r i f a :( ) n r i r l t i . , , l \ l l , r l r L. ' , l l r i r \ ' r . , , r , ' r : r i ' , ' r r r r j , l : ' ''1,r,:r.r:r , i , ri l , r , , r L r l r h , , i \ l l L l r .ir, , , 1 :? , r\ l r r i \ , . l ' , . . 1 . . r r h , t , r " ' i, : . L l i , l . : , ' . r . r . r . ri ,. sr h r . 1( ) l , r : r . . . r L r r l , , r l , L i , ,i . i r i . r . 1 ,, i r . : : ,L r l l r : , r l u : : r 't 1 . rti. r : - L i , u i : r L . 1 , l . r h . r l i . ,

f0GLAVLI tROVlESN 5A\i5 E \rJ Il(0\i0\,1 0 l0\l \\\l i I f R\ Oirl\\ I 0l
. \ ' . r t - . t ' . , , , , . r L . : r , , - I . l r . . r r , ,r: ,r, L : , L r ': ., , 1 , , , r L r r ,i .rrL r : 1 - L : . L , , L i : r r : 1 1 , , - r [ . : . , , . , , i r : r r r i r : q r , , r ir . : r . r .iL.rl. . 1,,,,1r.r:r,r , i , , r i l . r tO l , i . r l r ' 5 r r . - i t r i L rr r : , l r r : , . , 1 . r l ' . r r , , , r . ! r i : r r , , r ' , 1 , , , L lr I : r , l f : ! r : r f . a , , i - ' , , r r r r . , , r, Lr r i r r : i . r r r l i . r : , ,r l 1 , ' , . . , , , 1 , 1 r :r,,,rrL , 1 r :, : : j LL o j . ' 1 ,',L : : , r ' r . L |r,, i , , , , r : l L i i , r i , l , i l r , , , ,- ri : . r , L , , i l , . i r r \ 1 i 1 : , ' , , , I ' , , , I . L ,r r. - L. . . r . . , . . I. 1 l . r l i ' L i ' i l r i r l . , r s ,r rt i: r l , ;, i , r r , , L . :.r, , 1' r i r 1 , , 1.,.j, r , , 1 r L r r , . L : ' , , , I l r r . : r ,r ,rjr, r , , , i r . , i , ' . i i t r . 1 , , , r i.r',r 1 , , ; , I - r ' , , , ;j , , l r r , i i , , , , i, . r ' , I. . , L . . . r . I: j . I, ,, r r. , ,. I,,r r . r , , :. .. \ 1 . . , 1 r .j l , , , t j r. , : r . , : : l . r j . I j L r i f r r r \ l 1 , L l r r , , i . r : r i , r . , , . 1 . r : r - t r , , r l.) ' . r , r u r r .L , r l r r : , l , i l i, l . r , . . 1 , , , ' r r I: li i r . r 1 , , 1 , , ' l , r , l i, , l r - . , , - . L r r i L n l,lllr . _ , - ( . : . r r . : , :. . i . t , J ( , , . .l , .r. i ' : ,. r .r r i r l . l \ 1 . [ , l r ( ) r , , : r

6l ,

ffi #####-t'Jltfllll*?i"ryJt-H##
uöenjaka. miiljenjc Ai6eo'i veöine "Prvo5tomu Dzabirtavodi: i Mcdutim,postoji drugomialjenje. je objavLjeno surlpti UrAS."og'4;fi\uiN-y'O ti,?aLri1)enil"' bile je Ai5ino mi6ljenje isPranije iz viie mzloga: 'Ja Prvi: Njegoverijeöi: öitati ne znam"sujasnci govorenam da on prije toga nije niita öitao. prije naredbeo Drugi: Naredbao öitanjuje po redoslijedu jer opominjanju, kadaproöitau sebi,onda opominjena ono ito je Zato mu je prvo naredioda öita,a zatim da oPominjena proöitao. ono itoje proaitao. twdnja da mu je prva Objava Trcöi:DZabirovhadisi njegova "O ri, pa&rir,'enit" rijeöi,a AiSanamje suDLabirove bita:{;1ir qi r} o kazivanje samomsebi' s.a.vs., Poslanikovo, oa tu temu prenijela nedvojÖetwti: DZabirovhadiskoji sekoristi kao argumeot, rijeöi s.a.vs., Poslaniku, benonavodidaje melekdolazio Prijeobjave "Podi"O ti,poirixenil" jet seu njemuspominjuPoslanikove rijeöi: koji mije doiao u peöiniHira Vratio gaosamglavui vidio mcteka 'Umotajte me. Pokrijte me.' Zatim je Allah iam se kuöi i rekao: ovom hadisusc navodida mu je melek obj^,rioi'Oti,PoLrioezi!"'U "Citaj' u itnefuogaGos?adara, koji je doiao u peöinil-Iira objavio: Aaji sntara."Sam Diabirov hadisukazujena kasnijeobjavljivanjc a Dokaz 1eu tekstuhadisa, ne u njegovom ileti"O ti, PaLrivenil" zna. miiljenju, a Allah najbolje

65 jezc Buhüi (8/ss1, 232) (160) i 552i ss3),X'luslim "Innizi (3636) Ahmed(6/153' B sa

5 l05LAN |0GLAVL|t 0 FAZA\\A lK0V0GÄ\i5 IOZI\A
Lr,'r r l ) : ' r , r l , r r . L : t f ' , . 1 , 1 , r ' r r , , . , I L L q , L , 1 1 r , l,,rlri i.:,r lr l'., , , 1 1 ' r r r t . i : r ' i . ,

I r r. , h n : l r , i , , i , r z l r ; . , , ' 1 rr,,1-rL ..r \ r r l , rl.' . 1 : r r . r r . 'r'j ,,, ':rr,rrI.LI i , ' r r l r ; ,L , \ L L , l r : L . r . L . r .L : :r J i i r , : . 1 : l J . 1 , , 1 . , : l,l1 , , t , r . l r l r 1 , , , , i r , , r , l. : r . P , , . 1 . r r.:.[..r j . ] , r i - ' , , : r r : rt . r l r' : 1 , , , , i ' . t. . r r r. . . : . i r r r r r ,,,Lr ,i,i,Lr ,,: - . -.- -- --: . l,r 1L ' . ' . , , r ' , . I r '';' ., , ; . . ' t . : , t : , . t , , ' r . l ' , ' ' l , L r rIi .L 'I. ' , 1 . ' r . i . t: i. : ' . : . : r r r l j . t r r , :i:rr, , j .- . p : r r r . rr r l ,r r r LrLI L . l i r r , r r r l r r'r\ :r L i i t , ! l r r L ' : j ) r r , . ,1 : . r i , l r l , . 1 1 , , 1 : \ , l : r l r r i t . r ' , r r ' , 1 r , , 11-.r1 ,1 .;, . . ' ,1. ilr

NL\{A 5A lOC LAVLIIl'05 IKOYlr\1\iS lN\'lE 0 LAN
\ , , r r ' . ; r r . r r . r , : r L . rlrr r , I i , r i i r r i i : r l . r i : i 1 ir r r r , r : r: , ' l i r l , r s . i : , r . r l . ;,,, , i r , , L : r r , . L L - : i , r , r : . ri r r . r i . r r , r , ' , 1r r j . l , r i l l r ' ' l ' i , L r , L \ l L . h . r : r - , t ,i,,1l , . l : , , , , , 1r i i . , r r , : , 1(.) : r , I r r l . : i r t ' r , ' i i " l ' r l , r r r ji . r r . l l , , LL i r : r l , r : , , r :l,. , 1 ,, : r r r r L L :l l r r r . r : i . n , L. 1 1 . r ' , 1 ) . , r . ,,'t. ' r i l . , r l r . , 1 , ' l : . , r irr.:h , . . r , r ,i L l , i , J ) . ' , r r ; " , " , ' , , r r " ::L . l , i; . : . r , ; r 1 , ,r . i , . , L l | . r r t : , , , . 1r rj !: 1 ,L t , r r r :I r : r r j 1 1 ..:iII:.I,,.,I r , L . -, r ' , 1 ' l i i : r , , ! t l , , , - : , r l r , , - , , I , : , , j r r rli:r, r r . : l h , , : L , r L , l l .i l r r i . : r L L Lr r , ' r r , L r L l1 r r . : i . t , j - r . , , r . , r ,, , . . 1 . r r .L r , r l ' , , ' l , L l i l , r . ' r ' ' l l r r , i r ' 1 i i i l l, , l . r ' , 1i , . l , r l . r l r , r . , r , r r , j. l ' , ' , , r. 1 , 1 1 . '1 r r , , l . r r r j , r r ! l r ) , l L l ,L r i r ' . L r,i,.,.1, l l ' . r - " ,L : ^ r lrrl i : : r r r l r l r ' , r .: r . ' i , r ' : . : r \ r . l , L L r r r :rr r , rl ' , ' i r , ' r r i lIi r i r r f i ' \ i i ] ' l r i j r . | , r L , , r ' : : : r , , : , , r r , :r i , L L1 . , , :r,: r . . ' : . ' . s t i r r . : i r r t

6f I,

w W#####^l$lylilL'Ltllgtl1"..H##
o uöenjaka ovomc Pre ali salavata, i razilaZenju duZini obavez,nog drugih miiiiemiiljcnje i ukazalina slabosti ferirali smo odabrano ovogdjel.r neopi'iva' vrijcdnost ic nje.Srv'trnr Kao ito smo rckli, njegovoime Nluhammcdje izriöito sPovjcrnik od pripasvakiuöenjak menuto u Tewatu i s tim seslaZe Knjigc. dnika sliedbenika imcnajei Ahmed Tim imenomgajenazvao od Jedno njcgovih djelu' Isa,tÄog tajnena koju smoukazaliu gorespomcnutom El-Mahi, El-Haiir' Od njcgovihimena su i E1-Mutevckl<il, melEL-Akib,Ei-Mukafi, Nebijut-tcvbe,Nebijur-rahme,Ncbijul hame,Dl-Fatih i El Emin. Uz ovaimenadodajuscjoi: Ei-Sahid,El-Mubeiiir, El-Bciir, En-Nczir,El-Kasim,Ed Dahuk,El Kattal,Abdullah,Es-SiradäulSahibul-mekamil livaiL-hamd, munir,ScjjiduvelediAdem,Sahibu pridjeva' pohvalnog mahmudi drugaimena Ako ime ima znaöenje Mcdutim, trebapraviti razliku ondaon ima imc od tah'og pridjeva. izmcdu pridjevakoji scveZcsamoza njegaili ve6in dijelom samo r^ njcg",jcr'.. od od tahog pridjcvanjcmu izvodi ime, i zaiedni ikog pridievaza svcljude,iz kojegmu sene izvodi ime' "AlLahov s Poslanik, ir'vs , namjc DZubejribn Mut'im kaZc: .oo-..rl,o ,r,ojui-"na rekavii:Ja samMuharnmed,jasamAhmed' ja ja ."m El M^hi (Brisaö)kojim Allah briie ncvjerswo, sam Elljudi,ja samEl-Äkib (Poslje kod Haiir (Sabiraö) kogaic sesabirati "'6r dnji) poslijckojcg nemaviic vjeroviesnika w . d P , . r o j c v i j e " r eP o ' l e n i k o r i l 'e'v " . i r r " n r '
'7 Biljctc (235a), Tnmizi (2sa2)"{hmcd (v80' 81' 8a) l\eii sr ßuhrri (s/a92),Musirn 'r..rip koics ncni viic \jerovFsnikr" Pojxi+nF rije'i El-A-kib.od $ * ti"1. ti"ai,", rekre: Rckao reziji stoji dx t ltuüd ,i'-"'."r.'r' '*'li" u r"r*r;mvoi i ^hncdovoi r' ro'i n_b U r o r ' :O n i o l J \ o ' ; r " , " Z r l f i . i z n , i ,l , \ k r ' O J \ " ' o r " \ i ' r r u' c r ' 0 "r' l 'rnfl \i'1" : ro"n d"S n,P,.r'uL"dV lt 'rrli'4i', '1".^'" rl-,*,r' gonijckojesrcn^ viic vjdovjNniki I'ocled'j Ef'fi'1, (6406)

,dsi:rie
t

r,$ 1,x"'"
l l r , r ' r 'lL r t u s c r r L r r i . r j un r n r rh o j . rr : s L Lr rr . r l ic L . u gp o , l . L n i c i , rs , i r r l i , L io o : u r \ l L r h r n r r c ! i . . \ l r r f r l . l i l \ L r L r . . l i I J . r i i r .I r l I J L i l l l i l t I Nclil:Lrlrrelh.rnrc jr [ ] r I u g u r r s t u s c L r l r l l . r j L r r c r . r r i i r i z r r L r r n i rs L r n r r L L,ii r L t l i i i poslrrrici, jc on u rorr znrLL.L.njLr rli ,L,stiltrL,rr.lrLrr.ri. .. oJliLLrjc r On 2lx('ü11icrl imcnri. Ncjlr o,l rih inrcr.r sLr:.\lLLlrov Po.lrrrii<.\ricgor. \.i,::rljc.rrii<, jtg,,r'r1)i. li]i Srlri(1,Ll -\l,ri,cii.jr, L:ll \r.ziL. \tbi \ jL:rr,rhlrc i r-cl,i;Lrt icr i,,r . \ i l , f i . r i z . r . r h r - l l e q ,r l r t t : r rr i . rr l i z r r l L ri : r t . i n r r L ,l , l r i : r o r l d r i i c l o t i r e ; m r l , L k . r oi L , rj . r l , i s S , L ( l j l li l,l \ l t L \ ( l L r h , r l t . . , r l r L r r li l l l r I i r r I t o r r c . l i , . r r o\ r o s n L , r L L l q , L . l i l r L r l l l . r r r , L li,l r l l ) : l r i L : ol j t t , : L r o : \ 1 L , r hr r . r h i l i , r L l un r t r l . . r i \ . j c r o r j c s n i l i . .r Lr s . i l r i m i l i i IrlillLr", pri LorrL r..lisiL:,.i s.,ir;:rr.r. rr,:rIrsLolrro nl irlcrl nrr r

lOc | 0 K0il[NTAR],\,tAN LAVLI ZNACI lA IOSLANIKOVTHlMINA 5A\iS
5 L ( is ! rt i i f i : r r r l J I r : l r r r n r m c ,rlo j r p r LL r , . : p . r frrrr :ri oJ gh q o l , i . r r r , l l c . r o z r , r c i 1 r r ' , r l r r i . O r r j r I I r : h r l r r r . : , 1 . r o i c hrr.,,j ,i r , r j h : r i c h r r r l j . r r i m c r r r t l ) r l r : r o o . l g o r r Lrr l r r ' : r r n : , L n , r o , o l , i r r L b o q z L o l i hl c l r ' , r L i c n . l r : l r t j r r r , r O u n , L L : c r Llrc L l r r , , sn r i r r , r r o Lr foiri:rrro 1,. \l

\t

:.

t ) : rt c r . r t r o r jl c r i i r l r r . r i j c lr , l , , , r , r l j 1i r r l j O \ i r r i : l r n , r n rt c s i _ . o i l L

65:

ffi ####*- Jl#gllt'it"HlJl^'H##
kojima menut u Telaatu zbog mnogobrojnihPohvalnihsvojstava ummet'txko de ie Mlr' l' a " i vjera njcgov on, su opisxni nj(gova u ergumentiralivci jeLn od njih.Ovo 'mo deraljno por;lio dxbude ',oo*"nu,odielu,u ko;emsmo uklzalii nl greiku Ebu Kr'lma jc Tewrtu spokao koji es-Suhejlija:' i. wrdio suProlno i to da u menutonjegovoime Ahmed. iz Ime Ahmedje elativizvcden istogglagolaLjud-iseraziLaze participaaktivnog i1i pasivnog oko toga da li ont ima znaöcnje participaaktivnogto jest' kaZcda ono ima znaaenje slkupina Tedoa drugih ljudi' i znaöenje ,ah.'alaAll^hu je ve6aod zahvalc nieeo'ra "Najveöizahvaljivaö svomeGosPodaru"' iÄäa bi bilo: kojeg Nieeovo ime El-Mutevekkil se spominje u hadisu "Citao sam ibn od bjljezi li,-,-hari AbduJlaha Amra, r'a , daje rekao: s u Tewatu opisVjerovjesnika,a vs':

.Jit: ?+ ';'i-,i:'!"-&"r'-rJr

;;

.er-'l'3 -*-'J ' .r4" \r 'l;.r; '-tsy'r{:f .iJ' ;--JL.:.sl) I '';'i\ -at\ * ei ;; Y"! J ) T-j .;r 'i ! .rL'!i r,Jjr ,iL ,tF :at 'Muhammed, Allahov Poslanik,Moj rob i Moj Poslanik Dao nije grub oiti sam mu ime Mutevekkil (onaj koji se uzda u AJlaha)' zlim' uz'"'raöa nego (trgovima), na zLo niti ne osor, galamipo pijacama iskrii'pravim 5ve ga i. iiuU"tlnipr"i,". Necu usmrtili doknjimenc (Nema Ia "!inu q"ru i dok tljudi)nc budugovorÜ: ilaherllaüah ""n lme,Jer ,Jrda izesluZniii nost bogaosim Allaha) On je naJ
6' Onie Ebuel KisnDAbduhhnin ibnAb'lull$ ibnAh'n'd d'Elddusijcs Suhejli(508 jc jezikai snc Roden u X'hliki oslijefio je u sed^mniestoj 581).iio je hnnz,Pozmvtlac Px je gcnijrhc Zx njegiF 'uo vlidü X{arakis! gajc Pomo sebL sodini,di unito. tone, bio 'u1!: t / ' P | n v o ; o l e ld " n i r ' N " i P o ' d r j ' d ; ' l O' i \od i..-....'."',..' 1 ' 4 ar ' ' 4 e n ' ü t ' I ' i i t / /', !fi:i r . i , i . , r - . . 1 . , . , r , u ".^ . . : ' c ' d i b ; H i . m , . E / i lildt)i/-,1'1fi \ N.hill2r/ rtk' (2/17 x nFsom vdzijr shsi: O vjero a)' 70Bilieze n siBuhiri(8/450) \ Abmed xhete'l' (!rhid),kro donosbc' dosncv'jesti(mübeiiü)i '1""rä rrit *. ," p.'L"ri tio svjcdokr Moj rob i Moj Poslüik Dio srm f"*nl, " t"o zrklonncPisdennn!'Tisi ri- lf"-6""

i'l')'\i.

,

,r'r \ll,,1r.Ll,r,'rrrk".l:Lr.r iiL f r i | l i , , n' r J r , ) 'r:f l l , . r : ! . ( r f , i \ l , , n r S r o' f . i a r i n r r l , r l l l l l . t l r i . i l l l . L ' r r I. l \ l L L [ , L l I] ll l l \ L . ir , ( , ' , ,i r r f , , l r i r l f : r j r r h , L . i l r rt ) . ; L L L . r lrri ' r : \ l L L ri , r , , r l' i L - \ 1 .l r i t l i t i ' ' , L i l t , , n . L i , , l r 'r \ 1 i , r hI r : c r r r r j . : . : r ' , \ r l t ! r l r , ' r . f l 1 ) r . r : f r r rr r r l r L \ , ,, i r L . r i . . r r r 1,lr l i ,L L L l r , r , , , : 1 , j . r , , r r . ' l l i . r - ,', \ l Lr ( , rj f i , r r i , ) ! , . . . . r \ . r ' I i , r , l j,.r , , n r , , . l , r r :'.h ' , 1 r , , . r . i , L r , , n r ' : z , , rr . r ' r : h i l : : r .r l t l n i . , , r' ' r : r r ' l I r L L' l l r i l i " l r ' r r r : l { , , : r . L l ,.,,-r ,i . L l i ,. : , , 1 : i l : .l1 r ' l i r . . \ r . ; rr . L r " , ' r ' s l L r . r ' , iL i I , , , r , : . i I : i , : L r , i r r r . L l i ,\ ,l , . . ,:rr. r . : , l l ,r' l.i . r r , L r l l i : r : i , r r r i . i l r i (r ; , , : j ri r l , : , r L r ) r r r , , r : . . i L r r , r l i' , , ' t ,, r l L . r : r . r ,i, ul ': r l r : r ff , , r , rr, l L L i r L , . r . / r r j r r ! i . r , 1 r i r .t,rj lL i , r , i i i : , ,rj , : 1 , , , , : r . L : , ; 7 , r 1 : ' ] l r \ r ! f i , \ l r ' . r r i , i , r r r ; , r r : r r j L-.\ , . , r , , r : . i r r - f r i f r r i ' i , . r \ l l , r 1rr. : . , , , r i . . 1 , , : r l ir r r rrri rr . r r r l ) r , : L ,rl,:, l I r . r l i , , l ,s , \ l l L l r , , r . r ' : , . . , , , 1 : . , 1 r , l' , r : l , 1 , . r q i n r , ; , ' I r l n . i \. r r : ( r ' : : r ' . r . 1j r ' , l ' r . r ' l . l r irl r , ; ' r r . l l t l , : , r , 'i : r ' i i r , 1 ': ' r r , l ' i i , . i r L r: r . \ ' . . 1 , ' . . i n . t , r ' ' ! l i : r i l . ' . | r : r ,n j r t r , r' , i . / r 1f i ', l S 1 , , . ,i , . r r : , . : r , rl l l . L ' r r \ r l ' i L ' . , r ' r . : ll " . l , : r l i r,'r ' . 'r r 1 , , ! i . r : l r r , rl il r : , : r . i , . r I r , , , l l . j r 1 , , , -ri : , l . L, i ' . 1 , ii L L , l . , l l l \ L i L , , l ' , , . 1 j . , : r. r i r r r l1 ' , , i; , ' I , ' ' t , ' : ' ' I ' II L r i i r r r , r " t I ' r . : : i k rL ', - 1 r j r : r r . . r , r . : , . : t r , , \ 1 . - i r i l : , rl..ji. \ r i l . j r r r , l r r i i , , r r r L ' , i , L r f r f: . i , l I l i r , , ' r i i i , i , r ' L . . l l l l l L , i L l , r r ; . r . , " ' . ' r r , L i . r r li., . , ' : rr l l r " i : Lp , , . i r r , - r r ' . r ! , , ,: r . L, : , r 1 ,. , 1 1 . . l ' ; 1 ,i - 1 , L r , li , . t r " \ i i r r r 1 . 1r . , ' r - 1 i 1 r " ' 1 . n r : .l r ' , 1 : i ' r : ' L r . ' r L L : L r r r: ) f ' , . 1 , r , , I . r . , ' , . r ' r t, ,rr f : l r , . l , 1 'rrr':.: r r ' r t J . ^ , r i r " l i : 1 , . . , , r L l . : 1 r , . r r r r r r L . i r 1 t . 1 .t i r : , r , , r r r 1 , r lr. I l l L r i . r l iil. , , r , I L J ' t it , \ r i ' L , . ' . i : r , r l r , , , l r r i i r r ' ' l r , : r i ' : rr:r : ( ) r r : L . \ f l , r l ; r L i f l ' r : i L \ i . r , , r i , . : , r -t r , , r L : r , t r ;,,'t: , . t ' r r r ,, l , l l \ l l , r t , : , , , : r ' r r , r i r r , , , l L t . r : r. r Lr L . L : t , r r r i r l r ' r l l r . \ l l . i ' r

61 :,

# HI[H"'*K^H#ffi ffi ####ä^t'Jf
oprostiooprostomkakavsenije desiona Zemlji prije njega Oojc i najviietraZiooprosta kajaoseviie od svih drugih ljudi, tako da su mu znali izbrojatinajednomsüelustotinuputa rijeöi:

''fut JflttC\ü1S;i' 4'7ut ii
"Gospodaru, oprostimi i smilujmi sejerTi primai pokajanje si."" i Samilostan Govoriobi:

J ;7'i,-,,it,) at,\t Ä 4'i,r<' 1tj| t; j ;6t t4 u"
"Ljudi, öinite tevbu svom€GospodaruJa doevno stotinu je ummete njegovog out" u.inim tcvbuAllahu. Illo tako.tevba 'ootouniia br2eseprimai lakie ie obavlja naroda, od teubio'irelih ie,rb. ranqih ,torod"subilejedna od najteiih swari'Tako sc tevba teleta' Israilovih,nakonito susepokajaliza oboZavanje kod sinova ubijanja Tevba ovog ummeta se' zbog od sastojala medusobnog od sastojiod sustezania poöastikoje ima kod Uzviienog A1laha, grijehai pokajanja (Vjerovjesnik kvavog Sto se tiöe imena Nebijjul-melhameti mu boja),on je poslani naredena je borbaprotiv Allahovih neprija ummetnisuseborfi kao lto seborio i telja.Nijedanposlanik njegov tako i Al1"ho.,Por1"nit ,.u.vs.r njegovummet Prije njeganije bilo , joi velikih, knavih bitki kao bitke koje su bile, i koje se wijek deianepreNjegovummetse'vaju, i ummeta nevjemika izmedunjegovog kugle'i prostoruzemaljske na ,tano bori ploti, nevjernika svakom nije sto poraze, ranijimnarodima uspijevalo nanijelisuim teske milosti) On Njegovoimeje i Nebijjur rahmcti(Vjerovjesnik
7r Hrdis s iutcnti.nnnhnccm prcnosihca Abdulhlr ibn Oncla biljezeTümizi(1a30)' od Ahmed (2/84)i Ibn HibM (24s9)i smrtr{u g-r Dawd (1516),Ib. M!dz; (3s1'r), Ebu H ',rennini_,,lTnt:/rb?e: dr'_nltr"nun''l'rh "Doist' i nue 7' HadisbiliezcMushn (2702)i Ebu Dxdd (1s15) U dru8ojtaiji stoji: Ff' ' , l o t r r ] ] r o \ o mo ' m P o { o r i n " p - ' r k ' l ' a o p " o ' ro d A l l r h ' *"r'""i,1'*. r el Muz'rrir'I { o o E l I r r r i r r b nl ' D".dj;,'b,lj.'i.J,,,.'.'/'iu Iobj'

68 -q

:x!;;:,)."

':

L r , L-j, , : r ! j f \ l l , r i rp , , s i r , lr: . r o: r r i l , r s ir l ' : t , r r r n , L\ .: i r : r c s r ': r r r r l r ' ; r l r . s l i n r . : r r r l r r i i i m . r . , . , r r l jrtj:L ' r r r i , r r ri r r t r l . r r r i i i r : r .\L j . : : r i i i ' . 1 jrir: r, i . , r, I ir, ,' ,I , , , .1it,i|, :ri' I l"rrjir',' 'r,rjr',:,'l n:ilr.ri, ,Lr r. r ,lr,r ,l,rL.i| . r L : g . r ' r r n n c lL r l i l i .r , r r s L r l . rr i r rr , r: . i r 1 1i,' ) i l | r | s l , r l i L rr r r t I L IL. l ' r L i j z l s i l i s rr . r J u x t i s i ] , ) i , 1 , . r : o j . r l I r . . r n r , r , ' i r . i r r \ r L r l 1 L rr ' l r : / i " L r :, - i 1 r \ f : i ' 1 rr l r g L ) r ( , : il n r . n , r l l i l , L t i l r , ' r r t r , l 1 r ' r l ' r , ' . .l i ' r j c r l i r \ l h h o L r ' , r i , ri 1 . : , r i i r i , r r , L l r l r , r r t t , : r , r l . , , r l r , , ' L r l ' r l r L . r s h , L . r '. : \ l i r r . i . r , r l r r i * l i l r 1 . . 1 , . i ,q 1 L L l L tr ' ii r : i , L ! L L r L r r . r : r i\rl il .. L l r r j r r r t , r J , , h , . i i r L r i . r l : i l c 7 , , : r l l t ', j l f , , , r , i, r , l ' L r r r r . r ' h irr r l ' r l L . ,, frLttrrl,,,ri.rrr,:,rr.Lni.ri,I11,rih'ijti.r,,hLrrll.:liririr.L,srirr.r..:i.,'.i i r : n ( ) q r r l . l , i r i l. 1 ( r O , : l . l i i l i n r i n l ) , . r ; r r ' j i ,r : ' , r r j . l r i z , r ' l L r . : : r iJ i, r r r o ' i ' r r L r rnLOliL'\il,:1r,rr1.orj.:,rrrlirrNiL.rrlLr()iri,:rrri\it:'rlLrrlLtLr' O r :i r , ' , r r r l r n i r , r r r l r r r r \ t I ' r ri l ' , , r i . ' r : ri l : r ' r r i h: r . rZ t r r r l i i .r : L t'' ' L r r r . r i j ,t , , . l , - '' ' r ' 1 . r ' , t l L 1lii l f ) , r r l r r . {,1r

. , : : r i , :, r l ,t , , , . i r n r r ' r r l l ' i l ) , r h r r l :h r j r ' L r r r r r , r'r' r t r r l r li L r r. q l r h , ' j rj r ' 1 . r , 1 r . i ,.,,L r r. r L r , L . r n r ' r , r s \ : , 1 : r . r l ! r r r r r .1 ( in rr L ,n s
. l L , L r 0o , l t j r L r l , r - ( ) r : . i | r : r r , ,s | r l i , 1 , r i! r L i r i r l rs \ l r r r r r . r , r : : r irr r r r r : s : L r l ,l. l t J r : rr r r r o n i t f l l L L l ' r : r t , r t l l r r l ' . o r , '

. ., S r , ,' , r i r i : I r r r r l i l 1 l c . l : r L L ' r : o s i 1 r r : , l l ) ' r . ' i j r ' 1 r r . L , r r r ) - 1 1 ,' L o r r . h L L J , , , r i , r r . r no r r , ' l r \ f r r i j r l r t r r r u l . r ' i , ' r r r . . r , ' ; r , r :h 1r r r r L L j . I . i , u , i ,::r c p , , L , r , r r,., 1 , , , 1 r : r i i,: L : , n , , n :L r r ' i i t n i \ l l , L l :l , L r , r r r r r . L 'SlLrlir:r 1. r , , 1 , , , l r L , n , r l i , , l i k rr : r l r . r r r ; h L r r ' . L n L Lr., ,i t , ' s L \ l c g " r l r t''i ': t'. 't,t 't::t t; Lijtii: ..--,, . -. . .. , .' .l i:,t.i', i lii'i', r r , : r , ' : r L l l ) ' i i r r . 1 ' t i l i l , i r ; . - ' - - : . - . - , - :j . . J r - - : , \ 1 1 : , / ' : r j r , . ' : l , r . \ . ; ; , r ,r r ; i , r r i l i l i ; , ' r r r l l l l l L ' r l : , L r r .r . 1 i i:. r,;r rl;r,r Z , r t i mL i j . r ' i : - - - r . . - . - - , - - . : l L i r r , i t t " t ! \ : i i . l . . t t t t t t ; 1 ' , t r i tlrl,rirr'LI]r\rnLirl, Ir-)1.irijtir '1.-; -; -: : ! - r -: 'j i j! .'1 -l.ll Llll Ilcl.,rrrL. ,rir,ij,',rirr,r,:r ct:., it,. ti i,t.iit'i ,;:'. 'rr"r, J-r;i:,

69;

ffi #####^t'#{1*lP,'xlTt^Hw
'Ja biti da je IJ Sahihu zabillei:cno je on rekao: 6u na Sudnjemdanu "" Allah gaje nazvao i or.'okAdemo.,apotomswa, to nije isticanje munira) a sunceje nazvaobukteöa btli.itee" sq.tiL;L (Siradäen (plamteöa) svjetiljka. bez sagoievaon El-Munir (onajkoji osvjetljava), owjetljava (vehhadä) kojoj ima vid uniu nja za razliku od bukete svjetiljke itenja i gorrnja.

pOGLAVtlE I DRUGOI (HIDZRI) S[0BI 0 PRVOI
pove'ao,ncvjernicisu se pre Nakon ito se broj muslimana e Poslanika" v s' i rieri pa 7lo'tavljanjemucenje Dali. su poiaaxli da dozvolio se s nika.Aiiehov Poslanik. a vs.,je tadavjernicima "U njojje vladarkod kojegsenikome iseleu Abesinijui rekaoim je: " i muikaraca öetiri ne neoravda öini Prvu hidZrujeuöinilodvanaest Zena iene. Medu prvima su kenuli Osman ibn Affan i njegova bili s Rukajja,kierka Allahovog Poslanika, a vs- U Abesiniji su Kurejiije primljeni, ali do njih je doprla laZnavijest da su dobro" saznali orihvatileisiam,i odluöili su da sevrateu Mekku Kada su neki od njih su se Ponovo joi äa je situacija teZanego lto je bi1a, velika je *",iti,t At"ti"lj". Orugaskupina uila u Mekku i doZivjela Medu onima koji su uili u Mekku oditrane KurejSija. zlostavljanja bio.le i Abd,rllah ibn Mesud Muslimanimaje Ponovodozvoljena i u seoüa Abesinijui tom pdlikom je iseliloosamdesettri muikarca (ukolikoje medunjima bio i Ammar,jer seza njegane zna täcnoJ
7r fldis biliez"'fnni,i (3618),Ibn iAhded (3/2)od Ebu Seidrel-Hudrijr' Mxdza(4308) '1" .u m sudnjcmdxnubiti PNrk Addrd! potomsNai to nÜe ""., r ". t 1i ,,1"e"sl*r, ki to nije hüh i isticüF SvT vje i '"r" i t"o-iJ. Ü 'iqt. '.,klmr .e biti zistrvr zahvrle,i -'d koiim.'e / q I d r r " b r t rt o o m o i o m n r o m B r rÄ r p d : ,"'i.."iA,\4"- ' *i "u"l' reI a l " n ' u D ' e n o q r r 'r" n l L i z r ' J l r / e m l ; ,u w n i i r ,, r o n ' j ch v J j c n - ' i r h m i e U n j " s o v o m imr Potporu 'u to_/d '_' Ori h'dj ;l- Z"ia ,on Or.a '" o" i' hb r oJJI Prnujna ' rf' (r'l A d i . J ' d F n c ' r \ o j c oL d j e / : h ' " | ( I l 4 a \ ! u I L h r d i u o d u b c - d,lrnr h rntenti'an koFsirkodd biljcziAhmcd (5/138)Zbogolr du hadisrPrri fostaie

470 q**

Lr i o : . : : r r r r . rrL r :.tL r r , : i r L r : r rr i r 1r. , , l ' , . ' . i :L , , , 1 L , l ; r i i i . r . i ' , . , r \ .l iir l , , r z r : i li ' . r r . ' i r i ltr. . r L r : ) , i .r1l \ , r r , r i l , r , l \ - , r i \ 1 , , l L L l l : L h , r l r l l ! l i e h i ,rr, r i L ' l LJ . l c l , r i r i t . , r i , L. r , ' l . , r l ,.r ,r . I,I,:r ,: ,L i 1 : , , ,\1 , l . , . r . i j i r I r r t -\L1.rh ,rurr r :rjiir,,i .11,rir. 1,L \Lr(rri lL,'r ii. t tr(irj\ miL:iinrr:r.r. .j. . l L z L o s r , l l j i.:\ 1 1 , 1 1 : ,l , r , r l , u i l i , L.., rr . 1 1 , , ; L , , r l i r L rr r l L r r i, r: r i f ),r' q o l i r1 ) r ' , , J i i r il z r l , , r , L s L i h : r . rp , , . i , J I i L r r ' I i r I i 1 1,L l i .s L rr s L . r l i , L r Li r j . , . , ' l , L .r ': .' . 1 , r J ', rj i l , , , l l r i . L r , , r : i i , r r i 1 r l J i r . .\ . h i r : L . , , 1 . , . LL r 1 j c n Lr:, , , l i '',r \ l , , h r l l , : li r , r r \ 1 , 1 , , 1i,, r , i , r : . ' , , . , 1 . r r 'i . r ' . , r ' r , r : . : , l I l . L z r l i r i i l , i r r : . r1 1 ' ,r : , 1 , r r ,i , i , r ' ,: l , , , L r n . , r ) : r r . . r n , r . ,l'r , 1 r . :, r i o. ' f f 'l r r r r i r r L LL . L r r r , l ; , - iL r , L l j h : lr L o , , m .\ t L , , L i - , r i c s . i j r . . r L L ) L;) l t , m fr l , r L , s i i r r J f . rr:. . , 1 : n , ,:i r , , l i n i . r r i r l r i i i . r : t , r , l .rr, , r i r i r Lrl : r L r . . ' : r , . r \ r \ L J l g , , l / , r n p . q l l L, , r : r t i, r r r l , r : , i I l , : r i , i t , L,., r' . n t p : i i . r i r ' l i s t o r j. n L ' r ; i ' : r i L , r i r i : r r L , r t i . r l o l ' t , ' l , i r i l :r. . , r r . . . .' . ' , r Z i j , i , m i h l l l . r i ' o r r r r r i r : ' , r - \ l r l , i r .i L ) t n L r i l . i l r . : . :r , r i L r u r ; . r L r[ , ' r r . r i . n . : : \ l 1 , r h . rr.rI L r r r1 L , , r , , r L l : L i : ' 1 i l , , , i ,L r i' r r , : , ' r l ' r , , r : r , r r r i . i LL r l .rr . . r i : r L, , , 1 . , , r , 1 . r : , , i r r n r ! , , . L r , r : , . 1 , , r r , r l' l iI r . r , r r r . . l i . n:.: r 'rilri , h , Lr . , : , . , r : , r r i r : , rl s , i . . r c i l i j c r . . r r . f r t l : r r ' i . r l ig , L ll,rrrrir. , i , r r r r n l r r n r Li', r f , , r , ' L l , L I r ' L : , r : . 1 r , . \ r l : , r r r . t ' r l t 1 1 r 1 , : , , : , o L . i r i l r. n ., , 1 , ,r1 . j : 1 'r,,.L r i r . L r\ 1 . - h i , LiL . p L r i .,,r . r ' r ' r , r ' . , r , i l r \ , i , 1 , : ' ,h , j i ' r l. t1 r u r jL L , , ,,r r o r r r i 1 , , r - r .r l r r : r ir . I ' , , l i , r n r o r : ' . r L L .L .o l r r r \ r l r l , L . : LJ r ro :t :.,r'l.r rl,LLpi ,,.: sr'i.r.r .ru ,Lr'lrl.Lirrl..Lu r ,,ni pli '.1 r rr:,' rl r\-L.Lh i r , r : r ' r i : l , L r r r\.: L L , , r :Ir L L r \ 1 1 . 1 h i t r , , ' l r ' , , r , 1 , 1 : , ', : r 1L,, , l t n Lr , Lr nL . r L r :L [ . r i r r . , l i o J , L l , r r . : r , , , r i : , ) : , 11 r r : rii.l i:.rr : r . r , r l , r rr, ,rr. , , , L l,, . :, , r r r l l i , n . . i . r ' . i , rr : \ ' r i L , r: , r , r : r; . 1 i . \ l . , l L r r i r n . : rr r r j L : , ! t , r : L .
r !. ..': ..:

r, -r, iir 1,LL'ri ;zlc'tr rrL k,.lii, .r:r','

\..

i7 rirlroroq iiL)(('nrs.'..1 ; , 1 . ' 6 \. l' r L i i : k i r r i r i . '

r l : . . \ .t

r:.:, ! , r,:, 1 1,,,,. ,:,.1 :r1..''

71.

# ^H # ffi ffi ffi# # H *^I'JlyllLH?'tTllj"

,.jt .. Na putu je prouaiopoznatudor,,rr: -.1- aI;., -i.j F-,i.r,ULr+[l "Gospodaru situi moj,Tebi sejadimna svoj,rslabost bezi?-laznost acije..."'nUiao je u Mckku pod zaititom El-Mutama ibn Adijja' pa (lsra) do Jerusalema, Zatim je notu, duhom i tijelom prenesen je uzdignut duhom i tijclom iznad neba (Miradz) do Uzviienog mu Tom prilikom A11ah je naredio A1lahas kojim je ra7-govarao i miiljenjeje da seIsra desilajednomPostoje Nalisprarmije namaz. ali drugamiiljcnja, da sc desilou snu,ili daje prenesen, sene kaZe bila u ja.,i niti u snu.Neki tvrdedaje Isra do Jelusalema ujavi, a da dajc Isra do7-ivio je MiradZ (uzdizanje) u snu Drugi, pak,kaZu bio dvaputa,prvi put u javi, a drugi put u snu,a ncki kaZudaje 'ak td daje to bilo u perioduposlanswa' Isra.Svi seslaZu puta doZivi.o kojegprenosiScrits'i u kojem sekaZcdaje Sto setiic hadisa u to bilo prije Objavc,to spada jednu od osamSerikovihgreiakai
On je odgovorio: Svrlr! srm PeZivio od t\og narodx,lli najgoreito su di uiiniLi, u'inili (ur"ir,) udi s,n *be izlotio Ibn AbduJilejl ibn Abdi Kul u Oi sc ne .u -i "",Lt"ti Doioj zclji,p^sin krcnuood njcsaz rrinut Bio srm ubunilu iz kojes sc ne Probudih odwr jc ,]ok ne dodoh do nrjcsti Kitrus rililr. Tu Podigohglxvu i ughdah otJhiik kÖji mi P'lvio !1llah je 'uo ita lir{iovinu, !r togledrh bolje k(l !r njdru Dtibril i dozivi me Rc'c rnir si ti gororio njlmx i iti su oni odgoYorilirebi. Allah tije Pdho mclclo b'dr di mu n:vcdii rlim i !cic: Xluhxmmede' .r! d; **li s;ji-i.'Z"ü".uh slxs nelcki brda koii mi ni'i i wo.j GosPoddrinc Podro tcbi Allihje iuo odgoror nog mroda tebi, rjr sm 'nclekbrdx, (Ahiebrn) Allalov dr mi ;rredii iti zelii dr uainin Ako zelii suiit atr na njih ovr dq brdr ic AlLall iz njihovog potom$t iTresti one koji 'c Poslxnik,s.i.\ß., nu !eie: Nc, nadrm t dr srmo AlLrhr obozrvrti i lnk lvlü neaeailiti '6Ncki j. nidili t.ifsk dovr,r oni glxsi: GosPodüu moj,ftbi se zilim n! noju fi' i'ku slibost, bc;i,li,lost sirurciic i sx.umj ne ljudskos Ponticnj' O, Nxjmnosrivijil'fi siN'jmi me nePrlr lostiviiilTi si St{ rcli nejikih. Molim Tc, nc ostxvljii ne drlckom rLrdincuk'ji GosPodlru' rkoTi nisi srdit nx mene ondi rcljski doiclo ili nctnoanomblßko'n llijrteiju T\tgi zi src oye prtnje ne mrim. Tvojl milosr lrcni neni jc tLik' Utje'em s $jetlo'n tnine i Pomo.u kojcsje urcdcn duni'ruk i ahird' lici, koje j; o$iellilo neb*x i rxnj.rulo Nemi .d .prit"n;aTr.j" *azu" i g.jen m menc rebi priPxdalnoj' mklono$ koliko zdii Biljezi ic Trbenni od Abdullih! ibn Dzifen klo ito stoji ! $age ni moai osim kod Tcbc $r tal;ututtnel l6/3s). Sli Ptenosioci pouzdxni,jedinoje Ibn Ish'kuPotriiebio redlis 77 On jc Scrik ibn Aldillxh ibn Ebi Nemr, Ebu Abdilhh 'l Mcdcnijj Bio je iskcn ili je i uhrdisu o I üru kojeg biljezi Buhüi u svomc roviogre.k kod cirilanj. hldisr'Posrijciioje g.,P_f-ni iea.rou Ol.,b, Inui.\.t.r'i t , r ' , r ' .\ i

tlDu.t.lill't0
slabo pamtenje hadisa Israu.73 o Postojii mi5ljenje je Isra u snu da . bilaprije objave, Isra u javi nakon Stoje postaoposlanik.Neki a 'kaäuda rijeö 'bbjarz" ovdjeima ograniöeno znaöenje, misli se ne ovdje Objaur kojomje postao na poslanilg negosemisli da mu nije näta objavljenovezanozalsra, veöje iznenadaprenesen ikakve bez najave. Allah najbolje zna. Ä je Poslanik, s.a.vs, period poslaostva Mekki proveopoziu vajuti plemena u islam. Svakeim se godine, za wij eme hadLdia, nudioda ga prime i ugostekako bi im mogaodostavitiposlanicu *oga Gospodara, oni zaraditiDZennet. a Medutim, nijednopleme to nije prihztilo. Allah je tu blagodat saiuvao za ensarije.Kadaje UzviieniAllah odluöiodajasnopokaäeSvojuvjeru,ispuni obeianje, pomogne Poslanika, uzdigneSvojurijeöi kazoiSvoje neprijatelje,uputiogaje ensarij ama.Poslanik, a.vs.,1eza wilene hadidi,a s. doiaodo öesterice, neki kaZuosmerice, dok su oni brijali glave a i naMini, taönije, Akabi, sjeoporednjih, pozvaoih u islami uöio na im Kur'an. Oni su se odazvali poziur Allaha i Njegova Poslanila i nakonito su sewatili u Medinu, pozivalisu svoj narodu islam, takoda seon brzo ra5iriomedu njima.Nije ostalanijednaku6au Medini a da seu njoj nije gororilo o AllahovomPoslaniku, s.a.vs. Prvimesdädu kojem seuöio Kur'anbioje onaj u Medini, mesdZid Beni Zurejk. Sljede6e godine u Mekku je doilo dvanaest ljudi iz Medine. Medu njimaje bilo peterood iesrerice koji sLr prethobili dnegodine. Akabi sudali Allahor,om Na Poslaniku, s.a.v.s., prisegu navjernost,zatim susewatili u Medinu.Narednegodinedo5la a su sedamdeset muikarcai dvijeZene. i dva Oni suuöesnici zadnjeprisege Alabi. Dali suprisegu na AllahovomPoslaniku, s.a.ws,da ga öe
n ]{6.A2iln Hadiet ! Fetttut Bhlit (!3/39s) k^te: "\esove rteat ,prie poslanstvdospo ili su El Hatabi,lbn Han, Abdul-haklrEl-Kadi liad i En-Nevevi. En,Nevevikazer U Ssilryo- p*d,ni,, mrLi r- ueo. poro i nekol,ko ger-LJ n1 koi. .u udenj"ouk.zat,. Pnr: twdnjadaje to bilo prije poslalstva.To je greik i niko drugi to nije rekno.U.enjfti scslaä daje nimdz nü€d€n u noai lra, pr kako .e to biti prije poslanstu? Pogledrj i ostalegre.ke

737. **?

ffi #####-i'Hl{l['io'ftJ{|l####
zene' dodu njima,kao ito 'tite svoje ötititi kadaon i njegoviashabu medu njima s diecui samesebeÄlhhov Poslanik, a vs ,je odabrao da a poglavara, zatimje dozvolioashabima seleu Medinu' d'vanaest nekih uöeje, po miSljenju. HidZru Odlazili su tajno u grupama. po ibn niaka,prvi uünio Ebu Seleme Abdul-Esedel-Mahzumi' a su Mrsrb ibn Umcjr. Ensariie ih primlli u svoje rililieniudr,,sih, ih, pru2ilii. u,o,'ii,. i pomogli a islamqeraiirio u Medini' kuce, je a i P.,,n,r,i" ^I"h dot.oliohidTru P,rslaniku'' v' lz Mckke iza u 'aferu' a u iao u oäncdieliak,rcbiul ewclu.'o po drugommislienju godini Sanjim subili Iibu Bekr i I lidzru ie uciniou pedesettrecoj (ticenika vodit'im jc bio Ebu e. Sidiki Amir ibn Fuhcjre. Bekov Abdullah ibn el-Urejkitel-Lejsi.Poslani( s a vs , sc s Ebu Bekom sakio u peiinu Sew i u nioi suostal tri dana Krda 'u i7a(liiz nie dvaLr iili suobinim putemdoknisu'tigti do Mcdine' ponedjeljak u-mje,.bil-"ieL^, a ima i drugih miiljenja Prvoje stigao. ,raestog po je sto Kuia, u blizini Medine,i odsjeo kod Beni Amr ibn Ar4a' drugom miiljcnju kod I(ulsuln ibn el Hidm, a po treöemkod Sad ietrnaje Kod njih jc ost:ro i6nl1x1..-c. Pwo miilienjc ra6irerije deliei diuma U mesdzid. petrkje k-rcnuo ".t d"n. i t ie s.rgradio a je prisutnemuslimane' bilo u sa ie zatekla Beni Salemu.Tu sabrao devu i kenuo Zatim ie uzjahao ih ie stotin,,,i klanjaoim dLum:o' kod Ljrdi ,u g^ pärivrli da odsjedne njih i I'ukJisebipovodac d^J'je. ; 'iL Vr !it- ,I- Hustllc nera Je On dcve. im jc govo'io: njegove (dokle ici) '' ce ide,nioj !e naredcno

-;---=-,t.!r^4.""^.,odLtB1:r'L^/:Ldric,ckr':"Prurkoir'J'r'm"oi:r:t rLD Jui' Amrr"r l u rnrn u.i. r,1la,"-, "' l'1".u,-un(jr:lbr'Urnrnl\lckrL / r!'
iBilil,ß.' Aiia'r'1 s0Poglcdrj o hadis hidzriu Buhtüijinont"i/'/ (7/r70'193)kojesPrenosi "' Allr\o' Po'l"nk' 'l'Frc{'-Do:rni t l . o i " i , t l " i ' S " l , " o u l , D , / , r ' r o dt n c I J | | ' J e n " 1 r ' j 'l u d r ' / P n ' i r k l i : K ^ d r i ' { L _ n o v ' , , . r . v , . . , M " d , n , ,p , k ' d l m o ' ' ; h . i qx P J r i r " d ( w \ j o j ^ n n " d c 1 o P { o n' - ' P ß r ü rp ' " d P r L . ' r r ; . o r r r ni o r e o r c r t o ibn sum /' rorl'u L i m rE b J l i b , l U n i e ü o r r I m r u Ü r n s ' l r r ' - r / : s ' l b r ' ' h i r n "i ' Ibn Adli ':' o-l.l'""'; J^*, *ra' a ". J 'b - ll'- t\l' n Lr/" dr icl''r "J; : u j ' ' n, "u,:,; odb r'". h.d,n'J dcnos *"s"qh -ie l;l'#":ili'd1 ;.;,::T: lt'n Kesir u n/ B 4 6/202) ptcko spornenuo Poslinjk' " .i".' s"a't 'b! r4ts od ^bdollxhxibn cz'Zubcjradije AlhhÖv ii^'n"üJ.

N J r O n L ' t r p L L ' r r L .rr l , r ( i t l r , f L r. r , L : r r j tl i t , r , , rl r i , i r r r i . . r LL L r t j c l . : , r , r i r l , c ,l l. , j i i c n r i 1 , L ' r , . ' , , l i , ,, LiliL ' , , 1S ,' l1 . r Ir : L : r , l l t l 1 rl j ( ) J , L r l i. . , , L i i , r L,' , 1 L l l . Ll Li r r l , ,rL I r r ' : L , l l lt 1 , , r ' r , J ilc r r \ r r l r r l ' ; , r r . r n z r i j . rN . r L o n ) 1 t L. . \ , , i i m : L r k l r r r r .r L i t J r r'o r , L s h r r h l r r r.rrrf," r r r . n i
| 7 : n j c . : L rs r q l r J i o . r - , r j L r . l . i r r : r l oL LI, rL rI i i II rIr ' .: t1rL I i ri i i . r I i ' . 1 i L: I r l i . i i . , r n ' , ii iL ::, r g r . L ' i ir,r, r , i L r : r r , r L' , , b t t . r r r ; , r - , ' r :' L L 1 ' : r : 1N , r l L l i i r L L j n \ r : L r r f i l , r . \ , i f r L - 1 5 . r . r L , , : r ' . , L , r L : rl , ' L r , i : . ' l l l ' L LL l r r l ! r rr l : L t " c - r , , i . : \ l : , r l , i L o i i ' L rl . i l i , r , l - c l i l ir : . 1 , c ' i r r r l .L L l r . r I t rr l c 1 , : . i , L Lrr , 'l i | : l , r r r r 1 : r ' r r L h i '; t' 7rLl r ':t ( f i J ! ' f r l r r " r c r r ' r L r r r \ l ' t l r : s " ' l r r r ' rr i . , L \ r i r . rr , L , , r J r : , , : r rrL l . l ' h l . , r, , ' r , L l'lr : J , , ' l i l : , , , 1\ l l . r l r r r , ' 1 i ' ' ' i r r r i , : . r . ; r ' u r : . . . L r ] L r , r i n i r .O ' : , r 1 i I : r : l r . r , i , ; i :ir \ l , L ' i l r j r ' L l r . l " n r L i ' r : l r ' r c l r r cl , , L l i n rl , ' , h r r L z r l

ffi ffi ####ä^ JIJIHI*q''islJt####
pOGLAVtlE DJECI S.AVS., 0 P0sLANIKOVOI,
bio s.a.vs., je El-Kasirn Po njemuje i Prvo dijete Poslanika, Umro je joi dokje bio dijete nazivanEbu Knsim (Kasimovotac). jahalicu' kad Neki kaZudaje Tivio do perioda je mogaouz-jahati od da PostojimiÜljenje je ona starüa Potom serodila Zejneb. pa zatimUmmuKulsum, Fatimanje Poslije serodilaRukajja, Kasima. se od daje starija drugcdvije Prenosi od od Za svaku njih je reöeno a najstarija,Ummu Kulsumnajmlada daje Ruka]la Ibn Abbasa oko Zatim mu serodioAbdullah PostojirazilaZenje miSljenja taöni smxtra Vecina uöenjaka poslanswa dalije rodenprije ili poslije je da Takoder sporno Ii su poslanswa. jim iodatak Jaje rodenposlije 'Etiajjib i Et{ahir njegor'adra nadimkaili su to dmga dra djeteta? zna Sva a dva Ispr^äo jc da su to njegova nadimka, Allah najbolje sa su ovadjeca od HatidZei nije imaodjece drugimsuprugama' Marija KoptkiU Medini, osmegodinepo hidZri,priljeZnica njegov nja mu jc rodila sinaIbrahima.Na muituluk mu je doÜao mu s.a.vs., je za nagladupoklonio roba' ;ilö"nlk Rrfi', a Poslanik, oko toga da Ii se joi kao dojenöe. Uöenjaci razilaze Dijete ie umrlo djecasuumrla prije njega, ili muje klanjaodZenazu ne.Svanjegova smrti *tAllah nakonnjegove osiÄ Fatime,kojajcumrlalest mjeseci
PoshniLu' s r'v s l Allihr nri, ncatrni Fsti ni Piti $t dok to lto si rekao!c kizon Allilorom s a\T 'iPitit 'ugi nlieno bili uznsnilxvani izrstnlivrni Nlpornenut iu to Vjeroracsniku' " Vjeroricsni( s r'vs ' Allaha ni, !ci( hgrti, odstuPati,nitibilo .h dodlvxti KidxF do'io ' ro roi A ir" i mu rrn I tJ !cld-t- LP" 'o o... n teldl: {l l;L PoJrnr ' ,Orrcr rcr!i'o - n i o d t s o . ' l r J " n r ' f ' d ' n - i ' N i u a m c r ' :\ " i i : i i o d v : O ' { i.. lGkl., ., n ,.u ro, ' ; iicsd,i drusovi imriujednu hidzru,xvi drutim sihde,nnrtc dvrje hidzre 35 Buhüi biljcti (s/103) hadis od Aiic, .i., dx je rekh: Alhhov Poslmik' s i vs ' pozin seom nasn$ Fatimu pa joj ncito PrisiPnu i olr ziPlih, r zilnn joj olct neito friiaPnu' ti ihFjje rekro,r onx e'c: Alli|ov Posllnik' s 1\ß ' poslijeuPLtall aii", '."i,1".i,'Ur i..p u .ropc,om:i dr,ou'.cl::h:"cr ovni Loj';bol'{; P' -mTsl krb \^rrrr I ije sm'lal U j" p , \ . . v p D r or t , k o J . . ! 'o ' i r / r r l ' T p ' \ m ( o d d " g ' s ' uoLJflodr r, b,ri u ' 7 r 1 i i ? r d o v o l i n ' L b u d " i P r v r k i n j "7 e n 1 ( ü a ö 2 r ' t o : ro l l o j i o - r ' Sui'ü,,-j k?'j, (5a) lrrdis od vjemici', Pr sezbog tosa nNnijdla Muslitn biljezi ( 17s9) i Dzennd; Lli zma Ai+,r.r.ükoFnschic".iziljeliiePoslije^ilahoviPoslinih'savs'icstnjeseci"

476 "q.**

L; X : x ' :' - 1
':. r.

: T l D | J . t . t i t ' n"D : i ; :
;.: il.. ,.. s ),..,

:i:;:i

l

r i . ,L r , l L tj c r L . r , 1 j c r r , , qs . r l , r L r , r r : r . 1 i i r r , : r i r , 1 r q , L,,L . r , . : , r r : . . t r , , : i r r r i:. r r n . r L i u r L i r lr:c z r : t . . , r : i . t r : l : . L r i r r . t s : t r , r t r 'r.L j . 1 , , r , , l rr r , L j 1 , , l i , , r l r r k i r L ' l l r n ,r : : r r ' l : i L i c r j . r irrr : n i : L l r r l L : , , , r , r l , L l l r , , l : l, L l ' L r l r i r n , r , L , r l L l i i o i i i r L t , L r j l r L L : l . r i [ : L 1 , L r i , 1 , r L:L..1L l L . \ i i r , , .i r ü r : l n slm r r l f , L . ls r r : L l , , r L r z r i r T , L , , . 1 L r : | : r , L n j r , , s t: t rr,.,:rlir,r.

lOGLAVLIl 0 lOsLANtKO\,t,\'t 5A\i5 A,\4IDZAI\IA ITITKAMA
\ r f l o \ L . r n r i i : r r . : l , l l r rl l r l z , r j l . : r- \ r , i L . l] 1 1 : 1 i . 1 1 i 1 , s,Lr l i ' . 'r j,i, l r , : i : r i i \ l l . r | , r . l , L r " ,l . L r \ l l , r l r , , r , ' l ) , , . l . r r j < . r -P : y l l ; i c h i r t i , n . l l l . \ i 1 , , r .l.: 1 , 1lri , l l l ,k ' , 1 : . t z r . r , . \ l l . i L - \ l r l r l . l i l , L L. . 1 r t 1 r . r l ' r L . i i , ,\ r , L L r t t t t . t . l : . t ' / . : : f i : t t , 1 . ' I r T i . r h r .L l l r I , r . : r 1ri, f r r , L i l \ I I I u ^ l r i r r r , t ) i L , L r , . : , : u r L ' l l- \ L L L . i r,rr.i r l l r ( ,l r r , r , l r n r i I L r , l r , . l . . r . l ) i ( i , r j , i . r ! . , , : . , rr , , r , , 1 : L l l L L . r i . l ,[ i l i , L i .\:c r l . l . . L c r i , l r , , i , L j L L r 1 'r: ' ,, i1r i, , I 1 . r , , , , . i l l l \ 1 , 1 , , . ,ll \,,,,,Or:ril!,,; i.Lr:,,:,r,r: I . . 1r : L L. r l , : - s r , i i r r : r . r j I rlL; r Z r 1 . , i r , r h r . . . ] . \ , r . r : 1 , r . l : . i [ \ r ! 1 , : l,j c r , . rl.. i r r i .l r u r r j : n , iL r r r r : r . r l l . L h i r r t l r j r L l i l l l i . i , L t L . O ( l l :. jr. . i q L r , : : 1 , r i r r i l ,S : r l i l , :r, 1 , r . r , , rr , r z i 1 , r ' i t r,,,j1 r 1 o r i i l r . c . 1 i,s l . r n . L p i l n . . t . r n li , rl . r L r . r ,r, :L , 1 : r t\ t i l i r I l : L r , \ ' c i i l L L r . ' . r r l .rri,,: 1 , r r : s 'l r l i i ,:r. r ' r h r . L r . r , 1t, r ' , . , , 1' : r . r r , l r , . 'j : \ , r j ; i r r : j i , : r r i , 1 ;i , . :r l , l l l l l r r i . , r , r . r l n r . r l lJ. ;l \ i h , r s l , , j i ; L i i ) i . \ l r . t r r . o n ) r : r L \ \ t l. i 1 , , L r r , i . r : L r 1 , : r , ; , L rrr r i ; f r r t l l r l i i i ., po L i l . l l l L n : L r ni,,r Lr l rl r l , i l r l L r . nl r i l i , r L lrrl . r L r . t , r r .i f , ) i r l r f f . l j r L i , L r l l l, i. l , L r - l l l : l . j t . L . r L o , i t r , : r : . r , , i ' r ' , , i r L L , f r , L , , r :IrL L r . , . h . r r , i l l l . ui \, i l i i . r T . L l r , : 1 L l , i s r r , r t r . r i,L.L ' r :l . l I I . r ' r ' i l i l l l L - ' L l rr r r j t , l r , r i L 0 t ( , b ir. u r l i i r l , Ll l i l ( i . r l J , LL L - r r i L ,l , L LrllT L ,I . l
//,

'l.il,r

ffi#ä^,1.'l:l*l*'ll,!Hlt^H### S.A.VS.,
OPOSLANIKOVIT,I, POGLAVL]E SUPRUGAMA
Kurejiijka köi mu Prva supruga je bila HatidT-a, I:Iuvejlidova' Ona je-tada iz plemenaöld,"d. öz.nio ju je prije Poslanstva godina, i za njena Zivota nije imao drugu Zenu imia öetrdeset ga je podriutiaZ" -u .1"äd a so'udjecu,osim lbrahima Ona Zalau poslaniökqmisiji i borila se zajednos njim' pomaZu'i-ga' selam ,r. .u-o -or^lno, rt"go i svojimimetkom Allahjojje podao UmrLaje preko DZibrila i ovole odlika koja nije datadrugojZeni tri godinePrijehidZre k6erku Nekoliko dana nakon njenc smrti oZenioje Sevdu' kod svojdan kojijoj je pripadao Zemata,Kurejiijku.Onaje kasnije s Poslanika, a.vs , poldonilaAiii' es je Nakon nje, oZenio Aiiu erSidiku, köerkuEbu Bekra je iznad ju Sidika koja je ioblla ,,"ii-ak Um-rr Abdillah Allah (od kojimje bila poworena)' ,"d"- ,t"ü.o proglu.ionevinom grijeha s Poslanika,a vs Melek muju je' prije nego niia Allahova Bila ie mitie "Ovo je u :," i. .uäi., pokazao bijclom wilenom platnu i rekao: ie't imala i sevaluonaje tada *oi'. .roru*r.'i"Or"nio ju je u mjesecu kada pruegodine-pohidzri' je qiinr.'" pi*o.j. ,.ui u Ljcsec'rsevalu icna' i od i*rlo d"uit godin".J.dinojeonabih djevica svihnjegovih Objrua Ona nu je bilanajdra2a dolazila i.iino rnui""u ni.noi postelji ummetase o.oU..S. n.U" j. aosir vijcsto nienoj'estitoslii utcnjxci je onajko je potvoriza blud AiÜa ,l"z.r d".1.,nokor,.oga,nevjernik supruga' vjereod Poslenikovih blla naiucenijri najboljipozncvalac \vim ;cnamxUglednr vjere poznavJac medu caknrjuienijri najbolji
;tr i 5 ) , , M u n , , nr 2 i : 8 ) o d A r + d r r Pr c k b : A l l ' l o v P o J r n i \ ' a" "-." -."-t, rderoml 'nu \ ' d r o . ' , n c u n " o v' Dt ' L ' k ' r ci o v i k 'n o ' ( b r ; ' r o n ,"..;.;;i"" l oL od "";' uPr-g l brl"c 'rbru k,d 'no rr rd {T rch" A\- rP , i.". - "-" -v:...". scs njon haa je lmh *dam sodim' a Priveojescbik!d'je ,qli"t-, i.* "'," Buhrri(9/163)iMuslim (1422) nn.la dcretsodnlaHrdis biljcze

zÄDlj-t"r,r[Äo l-fxI.1:, : , : . .. . - - . . - . . . . : ' . . . i fi xli:

:

.

.:.,..

J

'L , ,r . 1 , , , : 1 , L r i [ L.,lrrir l ,,r. r r , , r : . L L ] r o r .Ir l, ur l rl , r r . , , , il i r ' I r r L r . i .lL 'r, i n rL L.rI , , r r r t , . ,rrii,:.i .1, .Li i , : r i i .: r , , trr' i r ' , r , , l : l . L r i r irt ' , t r r r,i i l . r ' 1 . . . , ' ( l , r , rr L r l , : , . lI I . : r r . . r . r .Irl , L r 1 I ) . r ' , , ,'1 . , , , , , i , , 1 r i., , i l : I ' , , .. r r : , . . , , 1 : . . , l , ' , : . 1 , ,, , , l ' , . , 1, . , , , r r , , k,r.rrlrlr',rti,r . , i ) l . L l l nj r t , / f r i , Z , l r r l , l : , . : I I L . r . ' u : . r r , i l l . . : ; . . . 1 ' r il l ,: , s i l l . ' i z . . 1 r r , : . . , r l l L ; r L r 'l rl r\l r . l, r r . l r r : r r l . r ; , , r , , : r : 1 : : . . ,i1 . , : r 1. .rlr, scr'r l,rli,r, sr.L,L:,,u'.r , ! , I ) , r r r , : r o r . ' : r LL r : r r : r : , 1 , , r , . l l , : , . 1 L ' , r ' l l , r l i r r r r l r r l i . . . r ' . : i l .L l t l i r l l L L n r l l l f .l L : , . r j f : r ' , r , , , ' , . l l l , L LI r r t j , : . I i , j c l l L L z . i trLr nf - l i L L l l, O r : . r . L u r r ' l :, '1 , . 1 1 , , 1 : r i .r:r,i,L i1 , , ' r ' i , ' i . r r t , : l - . 1 . \ l r , l , r j r , r . r . . r r - .. r l' , , ,L . l l , , l r j : r L r r r r l . r 5L lrifL r L j : L i , ,l r rL , , r - l ' L , r 1 , , r , i r:L h , L . llL L : c r . r z i l v . . , r l i , r r . i : . L rl r ' 1.,h ,,n l . : r . r r , , r : , l ,l r . , i ,, l L . l S r ü r l : , , ' , r , : , , ,, r r r r : T r , l r L : i . l ] , i r f l r , r i r l . r , , i . : . l , r lri L r t r r c g , r f , ir,-,! . 1 . r : r , ' r i I l l , r \ , 1 , , r : , 1 . , : L i..i .\ r 1 , r , , r 1 . ' r r i : . : .r..r , : -, l l r - \ r l t r r , , lL : r1 . . , r S . 1 r n , rL L . r , , L : r : r r r Lrr.,r l r I l . r r r . r i r r LrL . , i , : t ' l l , ) ;.!L r . . rr,:,I|:r| , .i Ii \ . , 1 l ) , : . r : .i l , , . , L L l , : r . t : l ) r l l . , . 1 : ., i . i ,, l . i o , l L L , : i ' , 5 L l L ,,,,rri,:r , , : : ,1 . r j r \ r l , , r , l r , , . , l i r r - r , r r . r r ', Ll , 1 . 1 S r: r l . r h . k . r . i , r . . , r ' , r , L r l . r ' L : . r r L . 1 , , , r r , rIr ri r ' r ' , r r h , r r t r r r l i r : l L r r L r . . L : , , r i l .r-r r L , : , , q ll,tL L r ,r r l : . l . r r . ' - I , , , , r r L r r r r l,.,- . rl - i r jr' L , ' 1 , ' : , 'rt:- \ 1 r L l . , . r r , " l - . , : . l . r h L L l , . , r r i . r r , Lilll,,r.:: l j . . : : r: \'.rki,Lr r : i l l l L r i . r n r . , i l , r ( ) : r r . : . , r r l h . ,S , l , , r ' ,, 1, r : r L , , , r , r,i , 1 : , ' \ . i l , L l il l..rr " . . . , , r , i ' , r I l r r r : r r L , l , r r . h , , , :; L j ,r , r : " r : r r L \r irL,r )',sl,ur L , , l l r , r , . , l .lr i . , 1 t , . . : ' : ., ' r : r . r , r . , 1 . '; r r , l l r r r L,r r l , r 1 ] i . . i - 1 , r r , : .\ ' l \ l l , r l : ' ' ' .l : . . l r ' : l : . r . . . ,r. l i : , , , . r : ,i . . r , ' , : l i . L ' r r , L : r . r I, : , \ : l , L : r ,, l n - , r : r r i r : ' r . . 1. i \ S L , i , ll l . : , : , ,L , i .irl , : ,l . i L : . 1 , : , , , ,L , l , , , 1 , , l ' , r, i , .i - 1 1 . ,l ) , r ,r ,

w## ^H "PltlgltlLuo,mq[ w## ä^ Wxw
s av s ' ibn Ebu Selemeöuo od svogoca da je Allahov Poslanik' kadaje isteklovrijeme njenogPrlUmmi Selemi, poslao 't.ka glasnika "Allahov Poslanik' pa (lid.ta) iza Ebu Seleme je ona relda: dob.odoi.o,ali ja samZenakoja ima problembudu6ida ..u.vr.,.1e ", daje nije niko od mojih staratelja prisutao i u hadisusenavodi ". Poslaon^,"klo *o-" sinu Omeru: ustani i oZeniAJlahovog "" Ovo je diskutabilno jerje Omer pa nika,s.a.v.s., gaje on i oZenio kad" je umro Allahov Poslanik,s a vs ' kako god"ina i-oo d"u"t ozenio s'a twdi lbn Sad,a A anovPoslanik, vs ,je Ummu Seleme je u ievalu öetvrtegodine po hidZri i on (njen sin) t41-im1o Ii godine,a tako m'iadne moZeudati. Ovo su reldi Ibn Sad i drugi' "Ko kaZeda je i<'a" i. ,o rcöenoimamu Ahmedu' on jc upitao: Omer bio mali!?" "Almed je ovo moida rekao Ebul-Ferdi ibn el-DZerzikaZe: a godine' njih 'u spomenuli broj Driienesoito le saznao njegovih käiu daju je za Allaho' Neki u'enjaci i},i S"ii a*ni historitari. jer u tziö s vog Poslanika, a *s , udaonjen amic Omer ibn el-Hattab' " "Ust"ni Omerei oZeniA-llahovog s Poslanika' a vs h"äisu sek^Ze: kod Ka'ba; se Omerovoporijekloi porijekloUmmu Seleme sastaje lbn-Abdul-Uza' O-erovo po.ii.Llo il"'i' O-"t ibn El-Hartab' a ibn f t n zuiat.'tUnA,Udi"llah Kurt, lbn fuzahibn Adij ibn Ka b' kii ni.no,'U.-u Seleme Ebu Umejeibn el Mugireibn Abdillah Ummu ibn iün Omer ibn MahzumibnJekaza Murre ibn Kab Ime Omera sinaje bilo isto kao i njenogarnidZiöa Seleminog "Ustani Omere i oZeni Allahova Poslanika' Ona je rekla: hadisamislili da je u pitanju njen pa s.a.vs.", su neki prenosioci "Ona je kazala i su sin i pren4eJl hadispo znaöenju onda su rekli: mogaouraditi ,u'o-'. ,i.tt."Ti p.eno.ioci nisu znali da on to nije je sliöna prividu nckih islamskih zbog svojih godir,". O.'a gre5ka
Nesri(6/sl)'Ibn S1äu 'Er-2"12lz (8/89)s s'PrcdanFbilFzcAh'lcd u '44"'alr (6/313)' od Hdzer u t1--iJ"' ('+/4'r0) Ncsd! gl r-*. *,"*,,.in.*'unci i sPominje H'62 ibn prenosil'ci s.tteltianitn Lanccm

;{80 q**

X )::1
;! ,1<.r( i:i1

t i n -Ir t- r E , i n tnuu [r{u
2^ 't\ t'r :a\ ,

,:

f : , L l r i h .lri o L l r n o { l r t i i s r h o j i : p , , m i l j L L , r r , L , L r lL rr r , , : i u r c ) l r s i r ; I r. nili, s r r'....rcli.ro: l)jra,\'., u.rrrll i Lriitrj n1,jr: ,r,rjhLL l.iL.LL1 l-rrLl; i b n e 1I ) i c l z l h i c - \ i . p o z : r r j r l r o o r ' , L i l op : r . i . r n j rr , r r , sl r L , l i s . r . O n d r l j c r r L s t : 1 jr. r :, \ l : o l c r L ,i r c h r L , Irr. , s t L , i n r i r g L r . , r , rr lrl i , . r , r L . : |L}'lloirLlrii se c rlirftrn)m, i.r ir 1)r rld.r iirio Lri goLlirr... ol./ ir.,rnr c t ri L rl r : \ l l , r l r o l l 1 r s h n i k , . . l . r : : . ,o T c n i oL ra * r r l r r l q o J l n i p o h i r l i r i . . t L r t L . lre I ) o s l . r n i h .. r . r ' . s L.u l r o , ( ) r r i r j c i r l r r o i l c r t r q o , l r r r r . s . . \ l l . r h o l o n l ) o s i . r n i l i L.r r . \ : c . z i L1 , : , L l L j , : , i , ,| , r r l c b . r l ! . . n 1 l,risr.LrrLli L i T c r : n o g. r l L , L t . 1 i ,I I ' n \ l , i L h r z r : l z \ l l u , : L i o r , , g 1 , , r ' ( , r : r j , . r ! i r ' r l J . L j L ' r , , r i e . n i h r r , . . r L .n .i sc ,1 ' ( ) t r r L . nr.rL | L r r r 0 , ri i r l l l l l r i r t r l . | . r V r i. s ' tcij.r b:,r]i.i to i. ir,hr,r r,,l r.,jc{,r ih r,Lil:k,r. z,', Z r L r i : rj c o T c r i o Z . l l r L . . l i , ' c r I ) u l h i c i z r l c r r r t n , rl j r r r r r l . l s e J ibl llLrzcinrc. L)r,L ic f.itrl,r rjr.lJLrn, rcrlc l inrcjrri . l) rrl,rj gonrrc r i l c r ' iI i r r i ( c r : o g . - \ l l , L l r , L : . : " . * - : _ _ j . ! - : , : . r , - j . " ' . " I ) t , ! i : ' r t i ! ' . i . l L i , i ' r . i t l : : i . i . , i c , ! 1 r r ,; ,7r,' , r - - ; , r , - 1'1 ,, r r . r - , r t , . r l l. / r l i i l l l . \ l r z , L l r . , , i ; l . O r r s c o y i r . .r|r o r r o . i l . r: c J L r - j r r o r i , : s r l r o l r l r , . . r . \ s . .t r r i r i r L n \ i q r ) l i l t i i : \ i r s s r rL L J . r l tr ; r I , o r , r d i c cr,i n r r r r i c L L , l L ,\,l l r r l r i z n . r , l s e L h m c l , , : . r L . O 1 1n i c n i l r r d l i L . r i r L h i r t l z y i t c n j \ l 1 , r h .i z n , L , l n s c J u r r r r : b r : sb iro n j c r rl L l i l i 1 ' t . u r r L r Li i r l . L L Lc L r L | r z ,rLP o r l r n : h r L . . . L t i i jt hil,r LrtlrLrz,r ZcjLi,r Limrl,L :r.rf,,ccLhLr lc C)rrrr or,rq iril,Liit,r.l)rlo i | r l L r r i . , rl i o i c - l c . \ 1 1 r 1 : , ,l r o . l . r r l l <... r . r ' . 1 , o , i r i r , , 1 , , 1: , r d , LL r j ) l jt .\lj,rlr iu lc Lr.l.r,, Vjrror jc.rrih,L z.r ir:rlrobi tirLr) Z.liL, Lr:,.r'iicni u i c q o rr i r r r n c t L rr j c r r L i r r . r o L L z o o r 1 , rr,o 1 ; r r r o s tz L u i J b c i r i ; i h i r , sLLprrrq.r ojcnc rLrect Lrsr jt lrLrion'. rvr:nio lltLLrciliiLr.1i,'.r l.ll I l.rris.rii.n l.lbLrl),Lr,rr,L, j c l - \ l L r . L e l i t r l iL lri .l , r t i c , i r r : , , r 1 o b i r . . j r z l l r r L r \ l L L , r , r l i l i , , u n r L L L r i l: j c L I o i i r1 r L . L 7 i 1 , r L . r l i , b i : r o r l l r 1 , i l ,iLL r l , i l . r , ' < , l u l , r h o r l u l ; , s s l l,orroi o r . j cz t rr l L rf l , L t i o . . r i r i I i r o l r r i 1 , . r

8t;

### # # ffi*,*.1'JlL{lL'l.oilgll1,,.H
kii Poslijenjeje oZenio UmmLrHabibu.Ona sezvalaRemla, Ncki kaZuda se I(ureöijka, Emevijka. Dbu Sufana Sahribn I-Iarba ju je dok je bila u Abesiniii kao muhadZirka zvalaIlind. OZenio Vjenöanidar u iznosu od ietiri stotinedinara,u njegovoime joj Poslaniku, je dao En NedZaSi, potom je iz Abesinijedovedcna a s.a.vs. Limrla je za qrjcme hilafetanjenogbrata Muavrje.Ovo je sire medupoznlrvaocima i historije,jednako opaepoznata ainjenica kao ltoje poznatnjcgovbrak sa}IatidZom u Mekki, ili saFlafson u Mcdini, i1i saSafijomposlijebitke na Hajberu. od Sto setiöehadisa Ikime ibn Ämmarakoji prenosiod Ebu Zumejla da mu je Ibn Äbbas kazivaokako jc Ebu Sufan rekao s.a.vs. : Vjerovjesniku, ,,,11 ;,;*."- ii- J, .q' s-J, e: .- .i: j;r, .'u't-l.;l :l"Do"-unti-i t.i ,wari", pr, mu ih je on doz-volio, a icdna od da Zcnu, arapsku Ummu Ilabibu;hajde njih je:'Ja imam najljepiu postoji grc5ke. te oZenimnjome"," u ovom hadisu,nemx sLlmnje, "On je bezsumnjeapokrifan. Izmislio Nluhammcdibn Hazm kaZe: "Ovo gaje lkime ibn Ammar"Ibn El DZevzio ovomhadisukaZe: niti hadisa, to nemasumnje, u jc grclka od stranenckih prenosilaca jcr historiaarise slirZu da dvojbe.OpnrZili su Ikrimc ibn Ammara
t1 H"di, bilj"zi Xl|rdim (250]) od lbn .A.Hrxsr,.i., drje reltio: I'luslnnrni nisu ni gied,,li Ebu Su6jrnr, nni su sjcdili si njxn, t je on \rjcio\j$nikü, s r'vs., rckxo: Dozloli ni lli stvüi, ?!hhov vjcroYicsni.e.' Do^olit.u ti ih", k zro jc on lx nnrm niibolju i nilljePiu "Pri r fsku tcnu , rck,b je,"U,nnru Llibib! bint Ebt Suniin;hijde d,r te oi.nnn njoDrc Prnrlrtlni, kxzxojc lluxv,ju, uzmi $ sebizx lisüi. hvitani', kxzrojc lroshnik. Innr R)dürik. l sili ne !r.elo vojskc",rckiojc dr sc bornD ProtiY nerjlriikx oniko krko sin $ born, tntn, mudnnini. Pril)mtrn , kizio ic Po$.nik. Ebu ZuDreil k ze: I)x on to nijc iskr. .d vjcroliesnikr, s.r.v s.,on nu to nt bi dro Noi ito sod ie $kNx, od njcga,on je üviiek rürc drjc t sovorio: Prihvrtxnr." Ovai lrd$ ic lD?rxt po nejasnoai, nciisnoi. sc osl..h u o$nt godinc Po hidzri Ovo ic o|icPoznito l-bü Sui rn ishDr prnntu to ,rlob.dcnjL, Xisklke, i oko to$ ned! slmrcnji. vjerolicsnik, s.. \ß , oienio ie Urlru Hibibu dosti prÜe 'oet Otcnio ju je icstc sodinc po hnlTri,r ncki kizu se{lnt Rxzilize sc oko miestl i.nidbc: N eki krtu ü Mcdini, nxkon .to sc yritila iz r\bNi!1je, r veainr uaenjrkx smitn d. je to bilo u od olog istos iutür s nr.o'n Abesiniji. PoÄledrl ko.l Lbu Davuii (2086) i D:./,,// f',,, niuanonl vr!.iizxcilom (nr 185 190)

ä82 q"**

) . r : r l l n r n r L I L r l r i l . .b i l , L . L L l r r L r-l\rh J r r l l , r l r L : 1 . ln 7 , r l r i r i J , r r r r L iL r i l L n r L l i lLrl l c c L r l.i r : 1 1 i s r i h i r l i r L r h r , i r l i , L I I I : I : I I r i \ fLi : ' i r r i i L L . z . t r l t r r , r i I , o n p f i h r . r r l o : : i , ' : L r r s I r oo.l r r 1 t , r ' r r 1 . L L . l . L r r r ,.:\ l l l l r t r r l l r s l r : r r r l : , o i . r r . s . . . i .r r . r 7 i 1 i r L l i r : \ r . l i r l i l : L , l L L l L i l z . : r r . i r , ' r r i L i j c L r L i r r r r i t i i L r n r j r s l .1 1 . . t . r ' . t . r r i . r n li . r r .l ' r , i t n r 1 , , : ' t L i l r , r l r r , r,rnjcqri.1.ro : r p ' 1 i n i p r h i , L i r i .l ' i h L S r r ; l r r r r , r r : i l L r r r tr r r i n - r r l L , l t ' ' . rlo ' r , L r r t i L l L \l o r 1 r i .r . 1 r \ 1 r l il l..fr( , ! ' . i r l i L Ll L l r , ' r : L l ) , , r l r r r i l i r i , s . r ' r ' . l l L r " r ' r t l , : r ' i r s j c on , Lr l L L \ r r r r r r : l , . r t r r l , rr L , : . L lr: i . , rS r r l j . L i r. \ l L L r r 1 . i,s l . r l r I t r . m i l i p o r s | , h o , L , . n i \rl c l l . t . , , ' ' r r , r - , , , i r f , f l ' o i r t l i : r ' r LL O . i r r a r : , 1 . . r r ' r n l r . L , l r : s t r . . l r , , i rL i r L: l i r l i : r l i t L t ' : I ' f r L \ i o j.. ii.r r1 lrlrinr r : r tr r : i . 1 t , r , r j r l ' t , r r r , : L l |r'rtir lrrjr:rrr:rr otr'rltr jc i s k . r l os . L r r , r1 , , , r ' i:rr , r : i l n r r ' l i n r . r r : . : l r r r h r , L t . r r r lrr.T i r r l ' , , s l . r rili.s.,r.,.:.,\l.'ir:r:rr,nii.p,,zrrLrt,,l.LlcYjtIorjt.r'rlt,'rLr's.,i:rLtL,r n., SL,ii,rr."r itlL, r oj'1:L:. *,,r'io l:ll,Lr ' r I l L :i ,i r L :, l , , s r ,rr' . r . 1 , rl,iL lr: , , r , rl r r r l r r . i i s r ri. I r z L i l t r r . L rr r i i h r t r r 1 , i L L L r : r . r i e \n i: ,l r i. o r l r : i l r k l u r L : \ r , r . r r o r i r i \ r r r li l r h . r r r r r r r r ( i( 1 r \ i L lrr : o 7 r n i , ,r . o . l i l r , , ' 1 , r 5 o Jr.r l , L l t l : f e , l , r r : t I : , i i ' r ' L r i r ri 'r i r 1 ' o g ' L r I r o i L r iL r l L l n rlir i ' r , , r i t r r . \ l L , h L L i r r ' , . ' r i ,rrrlr r l , , . ir L . r L g l , L : . r i . r r r i : h lc ur r , L r r j, tr . i r i i L i s L " r ' i l i i f o q r , i , r r r L , r r n . r ! r r i : , ) h , l , r l cl ' o s j . L l L L i c onnqi i L()!c rlcsilr). l \ t l i i , 1 , r k . r r r : ,: O r r i . r r l u i , r L l . r ' , ' ' l r r r i l i, ' i r , ' t i t r l r t ri r , t ' t r r r b i g , r l L , z l , , r rr r i r ! r , l l i L r 5 L r l l , r r : ,lr,rr. . r i t , r , ' , r r i , r t . ' .: r r , 1 , r l r q 1 r l r rLrrk.r'()lrl,:r,,rqrtil,,.l(r,l,,ntJ,rliILj.\'].:r'rrjr.rr,hrr.'r'r.''. i L L n i t i l , r i l i r :ri L z L r r L L l l , LS L L i i . r r.ir l i . r . r , r r l r , ' ! . r r r l l , : ' i 1 ' r ' r u r i , r - c L iL r r ' t r l : L ru.L ' L l Llr i , j r r : r ,. r l l L t i r . l : i i l i l t r l L L r r t i . i r r T r r : l ''l|str'li ' j, r l n r , r r L r i n , , . t , L cr f i h r r S L r l l . ro ' r , r : , r 7 l rL rl r , i r r o m, r r Lr r r i i h l trlcciinrr.lrri ,1oI jL I'i" nrrlerrrili. rr L'rr1r 1t rrzulo zr" ,loL'rz.Lii,r j : n f i l r n l I r I 1 . L i . i L . i r , r 1 r p r r : u r L \ i r r . i n i i i . I i . r J , rs r Lp r c n r r s i ( ) . i ,L L ) r ; t s r . r r l , c o r r rl r o l l ' r L h l l i s r i i r l r .r , r r , r t , r n i s L r r L r , c l,r l r) r r ! f i r L i i . r ' i, r s J r q r p o s t r L ll iL a c L o ' ' , l s h t , l . r , l ' l r i f r l r r r r r c r i t r r r i k : r L i . ru z r r r ' i r c g i , r r s L l n r 1 , i ' , r r Lr,' r 1 : i .rr r : l l , , r , l , L : L L, , r ' , , L r i i c r r r o l i r c r r L L

8 3r :

##W # *^"l'J:E{lL1:?i:gllt..H
öencnakon oslobodenjaMekke, paje prenosilachadisasvenjcgove molbe sveo (spomenuo) u jedan hadis."' Nepromitljcnost i vclika izvjeitaöcnostu ovom govoru su tako oöiti da ncrna Potrcbe odgo \'?rati na njih. Neki twde da hadis ima drugo, taöno tumaöenje,to jest, da "Sada sam zadovoljanda ti ona bude supruga, je njegovo znaöenje: mada prijc nisam bio zadovolian,ali sadajesam, i traZim da bude tvoja supruga."Ovaj govor i njemu sliini,da nisuzxPisani na papiru, uneicni u knjigc i ljudima ktzivani, n{boljc bi bilo zanemariti,jer troiimo korisno wijeme pi6uöi i odgovnraiuii na njega. On potiöe iz sivila razuma, a nc iz njegovesrZi. Neki kaZu da je Ebu Sufan, nakon lto je öuo da se Allahov razvco od svojih Zena,kada se sustegnuood njih, Poslanik, s.a.v.s-, dolao u Medinu i rckao Vjcrovjesniku,s a v.s , to ttoje rekao,misle6i <iasc i od njc razveo."Ovaj govorje istc wste kao i Prethodni Postoji i miilienje daje hadis autcntiöan,alisepotkrala (desila) greika jednom od prcrosilaca hadisa kada je spomenuo Ummu Flabibu, jer niic rijea o njoj, nego o Djenoj sestri Remli, a mogu6e jcr je da Ebu Sufan nije znao za zabranu spajanjascstara, to nije znala ni njcgova köcrka, koja je uicnija i bolji poznavalacfikha od "Da li bi njega,s obzirorn dajc rekla Allahovom Poslaniku,s.r.vs : " "Sta da uradim", upitao je z.li -oj.r sestru,ktcrku Ebu Su{ana "Zelii li to?",upitao je on. "Da, jer iako "Da jc oZerT reöeona. ii", on. nisam sada woja jedina 7ena,Zelim da moja sestradijeli dobro sa "Zaista mi ona mnorn", rckla je. Na to je Vjerovjesniks.a.vs.,kazao: Ona je ta koju je Dbu Sufan predloZio Vjerovjcnijc dozvoijena."o' ali sniku, s.a.v.s., ju je prcnosilachadisasam od sebenazvaoUmmu Habiba, a ncki kaZu da je i njen nadimak bio Ummu Habiba Ovaj "A1lahov Poslanik" odgovor bi bio dobat da se u hadisu ne kaZc: "Ova rijei mu s.a.v.s., je dao ito je traäo." Zbogtogabi trebalo reti:
'r Biljctc od Unmi H.bibe ßuhrri (9/137)'i!1usxn (1aa9), Er'u Dxnd (2056)i lbn $ l\'Ixdzi(1919).

;Jü
j c o r l , L : k , r , s,rL r n Lr r r ' : r , , , , r 1 l,r : , L l ' , i ,,r r r r r ir. , , n , l , r L , : , ,, l r , , r t , r r . r rl ,,r i r ( i i r r i r , r i i o , . r i I f n o . i l , r r 1 : , rr,c i,'r..rrl ,.Ir':L l r f : L L l , : i t , r i . r ' r r i : , r . l lliicorLL,rchrL,rLLrirr:rlrr,rrr',hr;r,ir.lLL'.rlrizn,rJrLrrLrl.rr,ior,r , l i i , 't J x , i r i , , ( i r o I L L | , : 1 , , 1 1 1 , , ,\.l,lrL l l , , r i i , r , l lzrn , r . rr: : \ - 1 , : : l r - j Li 1 . .r . r : . . , c r i , r i , , 5 , L t i l rl r .' . r I I L L j;r. L1 . r..\ l r t . r l , , r . i l L l s t u r l e i i n Lc:n i \ . L r l L r k:o i , rf , r , l ir , i r i l ! l { l o , , , l l , L l L r : ri , r' r r l r r ' , r r r l . ll . jr I irf,t.r lLis.1. OLrL.h lnr i r jrr,rric.nlirlr' 1,r,r,,rrLi:\'lrrlr j. -\ ,,.!. lt ! n r i o r , 5 L r l , r u : l.l,i:l., rj r l t , r n r o J r , r j l j L ' p . i i1 r . r . r r : . r , 1( ) r : , rm L r r j L r r , , J , , h o , 1 , , , : , p ' t L j,irl , , , , s 1 , , \ ,, i t L i o i l hL , rr,t , , ; 1 , 1 , 1 iro ,r, i ' b . r L l , r r ,l iL , r ' , r : 1 . L l r irro l L r , ' , r r , i , r r . , , i t f , , ' t r l r f r ' , L L .i..r, r r r r , : r r l l ' r l 7 r , r a i , h , ' , , r i . [ , r s l , , l i o J' ] , r j L r r z , rn L r s l i : r , t :Lr oS L L r L r j . r q r r , r . :l J, . r r j . r r L u j r L J r :r o , r . : 1 o b . L , 1L .rurr l n i c n , l . r i . r r l , L , ri . r r L :, , n ' r1 . r 1 . i r : p o \ r , r l\rL r i r u r r i r l t r , , : i l , rl,, i r , ' k , r r . l : , 1 r , O ' 1 , , n , r . i r.,,rr r * o l r r r r l i n i u : , r J r J i o s , r r rL i , LL ,, r . 1 . h , i r r r l L' L r , i . l . n ' i . i i . r u i , 1 , r " , r I n r . z i l i . r L o , L i r : O . h t J L r , l n r o - l , , h , r L L r r r ir,o l tr , , l , i n i c , r r l e : r i ' . r r i L i l,r Liri. Lrohr slLrirrrr iil)fr:\iri sLr 1)rl,)i.,L.ir,njf :li r (irrLi. IroslrLLrL I ()rrrlLrrrrr,t rirt0r',fr .Lrl,rrrq,rrr. l r , ) i l c h t7 i i i ] , , \ ' i n iL r : ( ) \ 1 ) i L ) r r o, . n i uz r s r r l r t t L ; o nO r o n i . l j t r r i , l L l , L ; i r r r . ' , : r : , lrs L r . n tn r r z i r l b : L . \ l r r r r c L l . r I l : r r r i . , l L r r r r r r f r lh , L , l i . L iL L i l r r r r k . r r , r. r h ( i r u ] , , u i c : r j r L .rL r r l i , l . r : ct , , i , , l : r , : , r ,,1 , i l L h\,'L c r l i i L . n i l : 1 . r ; , r s . r . r ' . l.r. r l , ri l r r 1 , r r , r : rl l,r r : L i,t r , l t \ l l . r h J , r , ,. L r r o r l r r r r L r . . rc i , n :, rr L r r l c x o l o urn r n r c l L r r o l r n ri s l l cr l c n r r m . , r s t , r l . r n r t l r c l r r r , l i h r r i r O. l i o l:i c s l i i LsLn j i n r l . . ri l.ip r l l r r o i , : l . r r , r n r i . l t r n i lcl . i,.rrL k s r L i L r ' c r ru,h.LirLrrirL.LLrl nc rl,r'lc,lrilz srt orino!. n.L l i rlu rrr'nrL sr fIlrfr!i , , ,.. ' z r i r r l l L i , r n jlc , r r i ,irr L z r L i r n i \ l l , L l r , , i l i h , n , r 1,1 , ' 1 , L r r i L r r r . . . . i . . i r.i , L l r l o l iiri r u r L i ' r , L,l 1 l r r o n i i i , j , rn r L .L 1 , 1 , , r k l , , r r i . l L , , c : . ' - - . " i t jl)r. ', r,r ,r,:,' ,Ir, ;r r :',.; r;i i rr:,r r, .,.1r 'il.l .\lrz,Lb, ,r , ., i,r,-,-..1 ,--. r r. r. 1: u r r l o n i i r : p r m L ' n L r t o r r Li ,t Lr r : . i t , r r j u ' L L , h o L l crn , lr, i n j ,r r i L ji c '.1.r'.s.. Lrrrrrrr.r q.1 rl,r li,Lko srrLi]ti,,r bi tL,rcL,l, \Ll.rhorllr.l.rni[. r l i l c i L irt o n . . \ - i L L i r ls n , , r , , I - z r : : r i l r l l , r i n r j . r ' r r L J ec L I t l i h L i l brrrl, iuri :\ll,rhJozlolio I' r,.l.rrrihLr \ tfui.rcrorrr'itnrrrl licgolot rrcl,rgrJLr nc porinir,r. Ii,L[i,r]cg,rrim sLieder,,:irrL Ii prcrlsL.nlieo

E5

# l ^H # # Wwww# *,*,11'll1lllL'tlHlf
To njihovihposinaka znaöida (poteiko6u) brak s biviim suprugama osim vezanuza Zenidbu, s ummet s[jedi Poslanikolrr, a.r's, praksu koji Allaha ili NjegovaPoslanika da u sluöaju dodedokazod strane u slijedenjc tome Dakle,ovoie.iasan Propis' im zabranjuje ovogpitanjai i7-noseOvo nije prilika za det'JjnoPojainjenje ovog dajc tc nje dokaza, zakljLröivanje dozvoLjenost i njcmu sliönih samo gere, negosnltoovd1e pitanjau duhu zdravelogike i osnova rm" ne rjega i.kori'rili prilikude uLeu

Zat\m je oi'erio Mejmunu, köer El-Llarisa el Hilalija Ona jc posljednja koju je o7enio OZenioju je u Mckki dok je nado "t rr"di.,"o ,l-tu, n^t on 5toje skinuo ihrame lbn Abbas tr'tdi da omaika, od je to uöinio prije oslobadanja ihrama,ali to jc njegova irmedu jc on.rj Po5rcdnik ier nr!boliipoi,nav:rJac.iruacije kc'ic bir-' nlit', " to j. Ebu Rrfi . On k.ric de ju jc Po'hnik ' e r's ' o2crio izmrdu nrkon .kiiuni" ihramr.On ka2t: Je 'am bio posrcdnik godinaili malo viie' niih dvoie.a lbn Abbasjc tadaimao oko deset " öovjeki onje i',ri.j" prir.,.*o,,"o dog^daiu Ebu Rali'je odrastao paje ujednoi njegovnajboljipoznavalac' direktnl ufcsnik dogadaja tvrdnjataönijaMejmunaje umrlajc za Nema sumnjedaje njegova je Ukopana u Serufu" wijcme Muavijlne vladavine. köer Zejda bila i Rejhana, Neki kaZuda je niegovasupruga Dn-Nadrijja, ili El-Kurezijja Ztobliet'a ie na dan bitkc. s-Bcni s K,rr.jre. Iiila .1"dio plijenaAllahovogPoslanika, aws Oslobodio od zatim serazveo nje,pajc Ponovowatio ju jc, pa oZenio, "Ne, onaje bila njegova robinja i s njom kaZu: Ncki uöcnjaci sve je spavao kao sa svojompriLeZnicom do smrti Ona se ubraja miilienje je El-Vakidiiev izbor i Prvo ., ,obltti", a nc u supruge. "Ovo je argu ed s njim se slaie Serefird-din Dimjati koji kaZe: Ova njegovatwdnja je diskutabiLna' mÄto*,^,,1e kod uöenjaka." jer je poznatoda je ona jcdna od njcgovih prilcZnicai robinja' a
' N{j"

.i86

S!**

rin-t-Mrttr
\ | . , t , , , : , l t , l t r . , : ,L .

,

,..Fd

\ Or r .Lrri.g,,r. iri 1r,.rlLr i' rir:L - L. ::r, r, i:rl,' r,lrr,,., : , , ii L i r : i r l i ,.,rll,,l, n r , J i L r i : r , . l , il lrl . r 1 , . :1 : , l , l t , , , r : L L . i, ,r,r l r . i o j . . L :, r : r L r ' 1 , ,1 . ' , k, r i 1 . , : 1, , r . 1 : r i , , r , , r r , , . \ . I i L . r : ; .':i L r l , r . . ' ) , z r l l l . , ' r k 1 , ' , r i i r : 1 i , : r 1i I j r 1 . , , : r r , r r , ,l,tl,,,r: r r . ' c l . r ,1 , , 1 i 1l ) ; : ,,i j , | c n i : i LrL , rl i l , . , r t , . l r , r . h : r , i . jrr r . , r , , l : , r , :r r i . , l . r j , : , :I I LL i . , , : rIr ' . ' : '' \ S j r i r , ,s . J r s i l ' , i s , Lf l l i r Ll l , ll l r rrr . h . : , : - , r r L r r , , r r [r, , , 1^ , ] . i ' r ' r r l i ' , ' L . l l r : L , riLf l , r L r lr r . Lr r L L h Lp r. n i l c l r r r r , r , L l n r , ' r r 1 , , r r r , L Li, r r . t r " r r r '1. , r 11,i,: it f,rlilonil.r ., 1,..r.,r1,.,,rr LL,:.rzr ,lr .:-1, LL., lr :r. ,rri ,l,rr lrL: jir p r , : , i . r , r i j . Ljlt,,:i n . rs L r ' .lrz l i r : r ' . 1 : r .l Lr. j r ' , , r r , ' r , , s r p l L r r , , ' ir , , ir,,l 'lL:.:. r : r n . , . i . \ i l , u r rr j l . r , l l r r, . i , : r ' , r , ' l , r r L r , l , L- r . r , lL r ' r I , r , r - t , L 'i l,c , . r 7 r ' r ; . r . . r : . r r rjr. r , h i lL j.,.. l r l r c h ) i r : L I ) r , r l r r . l r l L rr . : \ L l t r r r t . S , r l l j . r . ; : i or. t o r L : : \ i : , r .I I r .
I t , '

5 :rrl);',,lriLilr . (r7,1*._1 L L n r l r I r r : n L rS r l . r . r r . i hil,rlrr.r,rri,l,,1,r ltlLr,rlijr \. l

j , l Lr r l t ; l r |

S Il(0\rlr\{A\i5 POCL,\VLlt 0 l'0SLAN IC{,VA IRILIZN
1 l 1 , L r1 . L l . lL , , z , l , l . L , ,r t i , r r r : \ l r l i i r : i , , r r rrr: r Lrrt r , , ' l r L . r l . ' r : r , r l , : . L l r i r rrn L l i r r l i . l l i , L r LiLl i i f t , r r , , l , i n j rt o l r r r r , i ' , 1 . i ,l ,: , : o I ., r . u ! il , l i l r r L r r L , h i i ; 1:.r i t t t r L ri L 1 . , r l , 1 , , rlr.lilnLf 1 , i r L ) , r t h a . ,t r

-. i ' :tr;

87:

###,*"1'JI*l['lgHJl".H##
S,A,VS., POGLAW]E OPOSLANIKOVIM, STICENICIMA
Jedanod njih je Zejd ibn Harise ibn Serahil,koji je nosio a Oslobodiogaje ropswa, nadimak"Miljcnik Allahora Poslanika". potom i oienio svojomrobinjomUmmu Ejmcn. Ona mu jc rodila sinaUsamu. Medu njima su i: Eslem, Ebu Rafi', Sevban,Ebu Kcbie Salih,Nubijac Rebah,Nubijac Jesar, Sulejm,Sukran koji se z-vao Mid'am," Nubijac Kirkire," on se brinuo o Porodici i stvarima s.a.vs. Driao je njegorujahalicuza wijcme bitke na Vjerovjesnika, Hajberu.U BuharjinomSalilz senavodidaje tog danautajio (od ratnogplijena)aali dajc istogdanapoginuo Zatojc Vjerovjesnik, "Doista seon razbuktao nad njim u vatru."'" U djelu rekao: s.a.vs., El Muveta ser*odi da gaje utajioMid'am," a obojicasu ubijena zna. u bici na Hajberu.Allah najbolje
'r Allillovon l'osliniku poklonio srjc Refxxtuibn Zcjd,jed.! od Ebü Dlbejbr, zx njcsa s vezc krzivrnjc u Vidi el Kun, sliöno klzivxnju o Kirkiri iogh.u kojesje utqio (od ntnos pl,jcnx). vidi, Buhri (7/37s) i I'Iudh (115) '5 Allxhovom Posl.niku, s.r.is., poHo!io $ic IIeee ibn Ali cL'I-hncfii,vlldxr lil-Jendrne '6 Autor,AlLrh mu se smilovao,ic u ovom hrdisu sfojio dra dosldrj., sr Mid'imom iKir 'Doistx sc ona rdzbuktxh .rd njin u qt'u', i ktom. U kizivxnju o Kirk-iru ne qroDinje se: on lijc utijio .!1, ncso osrtr.. Srl sc sPominjeu käzivxnjuo Nlid !rnu' i to kazivrnjc biliczc Buhüi (7/375) i l\4ushn, (115).Mulin nijc sr:omcnuoX{id rmoro nne n€go jc sPo'nenuo nnc .o\j ekl koji sa je poldonio Alhhovod Posi.niku, s x.qs., i to ic Refaatu ib! Zcjd oba ovr hrdisx prenosi Ebu Hurejr( La S,l F utijio u Vrdi cl-Kun Pr je Axüov Posllnik, "Doisn nd iiLom, koFgF ut{io ni dxn Hxjbem i koji nrjc uiro u nsPodjelu s.a.\ß.,icho: 'Doist. se irl nzbuktio nad njrn u rarnos plijcrx, sori vrrn. A Mrslimou vczijr slasi: viüu....'Sto se ti.e Kükire, onje utrjio osrtx. m Hrjberu Prije neso noF Podijeljenntni 'On je u vitri. 'Poglcdii hrdis kod Buhmji s.i.vs rekao: llten, i a njcsi ie Alhhov Poslxnik, (6/130).Njesove rijcii Onje uvrtii'zm.e dafe bit kiznjen zbog ros srijehr, ilizntc dric on u vrtri ukoliko Du Allah to ne oProsti e7Biljcai gn \ Ll-l\htutri (2/.+59) lini. prcnosilici nuje rütentiim. i

88 -q

iij :l:, ,Y'*kä**;:,,.,,",,,,.2j1!,1,,{11?,,.,,,.
f t , 1 l l o J r j i t r \ i L , j c r l i : r L : . : t . . . 1 , r r r il.: , r n r j l . r ,r , L r : r r _ \ , : i l : l i ' l l : u L : h . i i . ; r i , r ' . l , ,i r r , r i , i l , , - \ l t l r . L r r .\ l l . r i r , , rI , , ) . l i L r i l : . ,. r \ . . , { . 1t i n . 1 z n l )5 f h n , r : r l , r l . 1 i t ; i r r r : p L L L o r r r r r i r r r . r , r, r j i l : r , r r . r, 'l i i l i r i : r . r n r u i , ri i r L l l i r l r |!'ni I r l i l r o n r ' i r r 1 l r , , : i s i l r L , l r lr, : , , , i 1 . ' l l b L r i . r t i m k r ) c r l . r1 . r ; . . \ : l r l l n l l , 5 : x r i l , | .r., : - . , , ,- i , ,i ,r ,, i i , , : , , p I : o r . i ( l r L r ! h l l . LJ r l c i , , L r r , l i l , L l l r l l L L r i c r r r r . . 1 , . . i , r ' r n,j .rrr r i . i S , i i o r l i r r . s l . , r i : . i .i : r . r , rl r J i r r r . L l il . 1 , L\L i r l t l r . ; : , : r i , r I l r . . i r . r 1 . . . r . 1 , l I l r h l r r , u o n t 7 \ i r r i K r ; s r : r ,Z , . l . r , L r \L t l r l r l , \ l L r r . r : r . . , \ l L : l r l. i.rtliolr zltr j \ l r J r Lr i i r r r r t b L o i l l r : r L i n . - s r r , l i r . l i . , l r l r lL L l . r l ; i . I l r l , L l c: I l , f i j j .\ ' . , i r i L l]i.h , , \ l L 1 : i , il,i , r , s l Ü r r t t , r L \ . i h i t . ] , . , \ l L , r . , . i h j l . t l. t I : : r , r ,j r i n r l i L r l i h o i i i r : r i l r r . n , r . , r l : c . i . . : j i r r L. L :r r l . . :5 t I l , r s n r l - r n r l L l l . r 1 i i l , - . i r r L r n lh i n r - S . r i il.l , L r i r ' r l. i , L , h , i .I l L . z i , r , l , : l r r r L L . r l ) r : r t l r r : .\ I . . j r r r : r r :l , i n r I i l , L r \ ' i 1 , .l I , L r : j , r l t r l l r L n r . i

89.:

Www#w*^11'tl*l*'tl'*',lt^H##
SLUGAMA S.A.VS,, OPOSLANIKOVIM POGIAVTIE
Njegovcslugebili su: Enes ibn Malik koji mu je pomagao ibn AbdLrllah Me'ud koji sebriori obr.liäniufirioloikihporrebr. 'nuo Ukbeibn Arnir el-Diuhenijjkoji i obLrii misvaku, o n|.go"o1 Esleaibn Serik.koji s. brlrr,rol mazgi,vodio je na putovanjima, su se brinuo o njegovojjahalici.Mujezin Bilal ibn Rebah i Saä i bili itiöenici gtu g.kra, ^ Ebu Zer el-Giffarij, Ejmen ibn Abid njegovamajkaUmmu Ejmen su bili itiöenici Allahora Poslanika' Ejmen sebrinuo o Priboruza öi5'enje(ibrik i lavor)nakon s.a."os.; fizioloike potrebe.

S.A,VS,, OPOSLANIKOVIM, POGLAVLIE PISARIMA
a je Poslanik,s.a.v.s., imao viie pisara, medu njima su: Ebu Bek, Omer, Osman, Alija, Ez-Zttbey, Amir ibn Fuhejre'Amr ibn,Kajs iUn .t,A., UU.jj ibn Kab, Abdullah ibn el-Erkam,SabitEl-Mugire ibn Su'be' ibn Simas,I-Ia.tralaibn er-Rebi'e1-Usejdij' Abdullah ibn Revaha,Flalid ibn el-Velid, Halid ibn Seid ibn el-As' s vs' da zx nieqapoicdiniautorinavode jc bio prvi Poqlanikov'a 'vih oir* ä fl*'ilu ibn Ebu Sufani Zejd ibn Sabir'''kojije od
I ror Bio ic Do\iatriv,p,onr t;n. La.r i .nrc'ten'.r. Od 1je8r "e prcno dJ mu ic Alh\d n p * t , " * . . . . . . . , . " . a . a " n r l : r p i m Ur ' w e j rL \ o b ' V j ' r o v i c r l a r ' q ' i i t r o o F m r r."1,*,.","""'*,,-",.e,;e^pern""td"*Bl'i'jcdrnÜdonihko:''u'-brr|Kuim ( urtmr r:n{..K:r'.nl iorr vier"ie.nrkoq. s.r.q.. iivotr. onj" i"drn od k"jir" ifruho (,,Äirzod tn"q ibn Mi'kr' ZrohNro ß obirw Prcdruanovm r<.'lo.e n,,.d' u dvJ r g r ; c P o g o dr { r r L _ n ' ., P o , h n i k o m . 1 . v ., v i : ef u r a U - ' w n v r o r cu b t r i r ' J e m l r ' rb d : c dl'abr"|7'Pi+ "t",",""."ii"a.".r'i.'."i"E'sidr{nrrdr'nrkolbtken'J"m'mi n äP'jv o obr'w * i ' , " . i ! a , J . , i " . u " . , " r t ! i n h d i o r m " h n N c m o s"! t eo t t ' t t ^ i c r r b c ' i K u i r - I a : r o : o n on o n u I n Ü " d r o ' , P AlLhuvom odantkur'vs P'ikup:' ; wrjm' hrd'd'r pü'dn / ' n i , i ' a , t : " ' " . " 1 . U l r "* l i L , k o r i ' r O m r yq : o v : u ü r 7 r f L k o d tg ' i c P Ur n i o / r ? r n j ' n r L k r d "F i : r o u s ' n u l n r u { o g . ,7 1 T j e n : L l M c d i n '

90 .ä ^ry**

1 ' I f | , , f : c f r t i l r r r L l ri i t ! L r . r r i , t ' ( ) t . L ll , 1 i ! , 1 , , n ) r r . \ ! n , L l r ! , r l r ri ! \ r l r li

IOGLAVLIE K0lA I]0SLÄNiK 0 llS,\,{ir\'tA lI \(s LAO Ll,\rAN P0}A5 sA 5 MU5 l,\,{A N UCI\{ IAVAII \ t R l l \ T \lK l0 l l \ t R
l , , l c , i r , ,, , , 1 , r ; I p i . . L r : rl i i ' , i ' r - ,r , , r , l : . r L L 'L , 1 , , l ' i l , l ' , , , 1 , r l i l . , Li Li i L rr L , , r l il l I i l , r rl l r h L: r . r l r . , Ll , ,r r r . Li'l , r r\ l , L l i - 1L , r , : , , : .i r i t l t rc, ,1 1 1 , , ' . i r u '1 1 t l : r ' t 'in . ' ' r r , r r r . r ' t p ' r s i r r 1 , L h . ', r r rr,r i t n i . r l r ,L , r r Z r L : r m :. l ,r , , r o p i ' m r r' t r r r r , r r r . i l 1 ' . , r . 1r,r:r rl i r 1 ' r ' r r r h,i i ; e z i , -l'rli,',1.r ,)r.r.. r,,l li|Lrllt[r il.r -\mr iIrr I ],Lznr .\'1)g.L .i orr ,,,1'r.,;.r .i q - , r. i l l ' zIiL L l i i n r r- l / i , . i 1 , ://:,i,r . c s , r i i , i r u q :L L i , r r l . Ls r .i ' l ' 1 ' r r \ L L t 1 l i t n r u r , r r i , : rI:,rr r n L , r i l , Lrr ,l r l., L rl ) . r , L r ,ri i , , ' . , . i . 1 r r r n ) r l : .h i l l r i t 1 , i . IrI,I :rII.i . ,IIIIrI lcr !,ltlfri rrrrr{)!fIr( j LrlrrrLrr;c1 irrJi.. OrL, lr' I
:,,:1.,i,,., ., :,: , , .r..r;:, ,,,,.1 ,1
\ ". , .. ,!.,,:, ..:...

, ',' :1. L\1..1 ', r..: ,r

.

I l'

I

\l r'. 1)

' i,

] l I . . i . L . . : j , L ] l . | ] ] : : l l . ' . . ] ] . L ] j ] ] : ] \ . ] ] rl l.l , :i.,'r" I fr 1r.,1...li L i r ; , r . L l l . : l li ': l , . , / : r'r- r)..! ' lifr I r'_ ',.L|, i' f::rr:1..\- \i:.; .lr i L L),rl ., !l .1,., , , ,,-.:,, ,1..,. ! .L L r l l . Lri::, , ',:; ': Li 'rrr ..,I 1, lLl.:, 1". I | i . I : . , I ) : : - ,f , , 1 ,t / , : . 1 . . : ti . . , 'L'..1 i i ,1 r ,i . I:r::.L .. :: l ::' ' 1i,, i,lr'.: , . I L L t .1 , . . ,. 1 , , l l : , ' \ 1 , r : , , t |, , , ':Lrlir' rllr':r lLrrLl,. 1 , . - . . 1 , , . 1 i '! 1 , i : r , ! , , , , . , L / . : :'' L L :r : I:L: I' : r L : , . i i L l ' , r1 1 . . , I ' , . i , '. 'r L:l'i " . .,:,i.lrLi:;,, ,,1, , ir: ,: : : ,".!-, r't tt /:: ./ rrI1lr.'i'' , i . L . : L L , , , . . I :, i: : . , , i \ L i . : . , : . 1 ) rf L/ :iL \i ,,, \ ,.I. r , , , , ,I. : I , . : L , , . . , ; / . l i : I ' L ,.,.Li,.iI..L,. l LL ir! rr;'l : j r : L l , j . . : 1 , j , 1 : . f , , r . . . : i , , ., , 1 , . . . 1 : l l , i r r . t ' f . ' .l :. '' j"..r: :r 'r LrLirr'l , , . 1 , . . , . r. . lll i) r:!-., Lli ': r rl Lr . |'r'r'r 'r r . l : . L : :l : ir. , 1 1 1 , f , r , , . l1: ., L f : r : , . , . i . r , , . ' . ., t). lllLi.r"' r , r. 1.,.t, r: r \ r : r : r r r l . - j : . , , : , ., . , , t ) . , . 1 . .t t, / r . : i :. r. , , . l . . i r ' . , . . 1 , 1 1 . .f f . , : 1 . -

9t I,

ß1{tfiJJtilH.-DIwZUJI
YrXtrYrx trvfitwrFt\

vezarLe zekat,kvarinu (otkupninu)i drugepropise, za pisei:zß,Hta, robova, velike grijehe,razvodbraka,oslobadanje zatim spominje za vez"ane namazujednom öariafui ogrtanjuu njcga,dotipropise canjeMushafai drugeswari "Nema sumnjeda ga je Allahov Poslalmam Ahmed kaäe: i napisao svi ierijatskipravnici(fakihi) se pozivajuna nik, s.a.vs., otkupnine." iznosa njegapri odredivanju BenuZuhejru,zatimpismokojeje bilo Jednopismoje poslao
kod Omera ibn el Hattaba o zekatu, te mnoga druga roi

S.AVS., OPOSLANIKOVOJ, POGTAVL]E KRALJIVIMA S KORISPONDENCIJI
s Nakon ito seüatio sa Hudejbije,Poslanik, a v's , je pisao Pisaoje bizantijskomcaru, kraljevimai poslaoim svojeizaslanike. bcz ali mu rekoie da oni ne primaju nikakru korespondenciju peöata. Stogaon uze srebrniprste[ i u ojegauglaviratli reda:! ln'Njime je a prvi red Muhammed,u drugi Resul, u treöired AJlah osobau jednom a pismakraljevima, zatimje poslaoSest popeöatio godinepo hidZri,da il-rraznesu' d.nn mj..eca -.,harema sedme
"U 'Ovo jc El-Hlk n rÜeöi"lbnDlwd dislc'i m njegove Ebu DMd kazc: Pogrijciio, Et F.z-Zetub\jetotn Mizdnl stoji:"EbuZelrrucd-Demilkijkize;'lsPralnojcSulejmr!ibn "Hrdisje,u osnovi, odJdrjeibn Hdze' od Sulejmdn Erkrm." Ebul-Hl*n clHcrcvi klzei " El ibn Erhft! ituje pogrijeiio Hrked.'Ibn Mendekaze: vidio samuJüja ibn H^mzinoj ibn Sulejm'na Erkamaod Ez-Zuhrija'i to je zäPisanor'od rukoPisom knjizi dxje njegovim "Govoriomm je Duhijm dxje vidio u orgiialuJahjine hrjige kze: Dzezcre ta.no."Sdih 'Silih kazc: Sulejnanibn Erktm o akrtu, i u nFnu sesPominje hädisAtua ibn Haana " Ez-Zehebi kizer "Na osnoq dohza ''Zipislo F ovij govü o Mrslimu ibn elHld7.dzadzu hidis limc vidi sedijc El-Hikcm PogrUciio,srogxjc Prenosihcaovog dab" loaH'di, bilj"t" Ebu D"dd (1568),Tirmizi (621), Ibn Madza(1798)od Sullrm ibn el i od ELzubriir,on od Srrimi,ron od svosoc' Abdulhhr ibn oma! Hüsjmkoji prenosi 10J Buhui (10/273,276) Hadn od Eneu birjezi

4-"-*

So,

';11 ' 1' l

IIDU t MtnD

I ) r ' rii, I i , , \ n r r r l , LI r l ] r . j l . . , 1 1 ) , r j ] ] l i i , 1 r ' . 1 r , , l . \ , , 1 ) , : r i i . : ic r l ; h L , j ir l , L r \ s 1 : , r r r .irl , : r. l i l i , . l , r . r . . \ - L l r . . , rr r . r r ' , i 1 , - l i , ) ir.' r r , ' , 'r':il,: : , r r , , r l r . r r i l i , r r.1 r,,. ! . . r l ! r ( l ' \ i1,rklor.1.rr l):r l. ,rr.r.:i,, , I i p r i h r ' , r ' :i:c ,i s l r L r1 7 ' r , ) , 1 ) r iirr.h , i L l r Ll . i o l l i , r l . L r,r, , i : r : L i i , , i t i h , l r i p o z n , r i , r 1I,nt,.L t i l ' r i. r , l , L . . L n r L \, - i. r r l r i r . r i L . - . . r . r :.' r r r r l r h l , : r r l r , r j , u r / . r : r z ul \ l c c i i r i . i l l i , l l L r l : , 1 , ,L : r\ 1 , . . : n r l iO , , i L : r l i l l , rr . J r r : l L : r . . . . ' r L i c r j . r Lr r L l r 1 , , : 1 , . . r . ir L l \ , L l i l , l i i . ,rL l r i . r . r r r , - , , r i. . l ' t i r l L i r l : li r r . i L . , J : r , r s r , , J , L : L \ ' l , r ' , r r , . r r l : . . . . 1 . r . . . h l . . r i , 1 , , . 1 . r . 1 , r t , , , i L r x r r r\ . \ . r n : r ' Lr n \ . , l u . r i l j L L .r,tr r , : r , r rL , r l . : rir. : r , r l r , ,i . : . n , , r: r 1 Z , r , , , , , g , l n L qs t lr c r r r r J ' L1 -j . 1 . : i i r r , r rl i. ,l L r r , , , rr . r , , l r l ',r,L ,, , ; , , f - : r o r r , r l i , i t l . c ; r : r L , i r r . : L : , i l ir. r ,r r : s l i r - , . r ' r \ l , r . l l r r l , i l : t , ' i, r '.,: ur , ' . r . r . r r l : . 1 , r : . - ' . . , - _ . - . - - - . . r , r n . ' . f r : ' , r , i r h , r L l : s.,.,r, r , i , I . , l i I. ---..-- * ,-! i --- -;,',. j-i .',-:-- \11rh,r,l' o.l.rnil.,-,1 r:... j c s L r o - s m . lri r . r i . h . r t ' . r l L\L .. : i . r : , i l r s l r r r - i l r r i L i u r: . o z r r , r j L L , : i 1 p . r h L r l i : . 1 , , n \ l l . r h L r .i',r, n i j . f : r , , , 1 . r \ , . r l z , r r i l hr, , i l : , j r [ 1 . r r : i . L o ; lir \i,l;,1.i hr,;Lr:r , l i c r . : ' l r . l i l ' r :\ l L L j r , r r r r r :i.l,n l l l r u r L r i r ' 1 l i L . \ l L , r h , I lrr . L , r n i .;,. r r . . . r . ' , ' 1 . : ,\'r r r l , r ,l l r : r . : i L L ' , 1 ) : r : r r i l , : , , i n i : . i . r h , . i r L ,i i. 1 , r : l . I ' r ' , r ,r r l . 1 i L , r l1 , r ' 1 , r l , r L 1' 1 , :-r\ . r ' L l J r L L : t r , jL luicnr,rli, r nri:lttnrr lir'. I I.r'zrrr,r :.,,r:r.rt,,. rrlr .L :L ,r L ) L i L 1 ,r,' r - , r:,t f , i I ) i i : , ' r l l r L i , l r L - l I ' , t l i , i i L , , , - i . 11 , . r ] p : . r f r\,l : . h r ' . l l i l n L r j . l l 1 r' . 2 , , 1 ,I,1 , . r , r ^ i i ll,l .. r l l l l i l t ' r . r i l L r : l i o , , i r r , r i l r , , r : 1 , : r r , : r r i. . L , : r r l . L r r . L , l1 r , , : L l i, ir r i . I Ir,r i ,, L :i,, 1 , : r l l , r t' l l i1 ' : . r i : r ,L . , r rI l , r i r r r l , r I l r h h , r :h i l l , T iL r* r , : r r . ,l t i , ri . l r : r . . r l,i, r , , r r i j . i r \ J r i ' i l : r , ,l r r t s , L i l , n l l , r l i r . LrJ r l l . r l r , , r ' l ) . , . l . L l r L . : . . r . r . . . . 1 , h , r , , : li

W# ffi ## ä,..1'llgl[*l'*llt..'H
,';j 5:a ,;t\,-estt iL',* ,t"i\W,;:'',tt)t
f-,.L ,,i --rbp:Ji lJ--J 'qJ-';l L :-r1,, ;

:G-(ÄL ./': 'ii
r--sJ *t-i

: t - , , . i i . ; r r ; , o ; : rr ' : s , * - ! , i r l ; . j - , i . s " ; - r ; ' ; ' i ** "-'"i, .l-, J*' J*'.'',t: -= *i-;';J!iu'":

ru ';ur '"'lr

& üu,i* *::; i3!\i,G,'ä.1,ü;i?,cKG

j,:;i tt-'u ,6",a ö;t -;: 'pl 'Cj;\ ,t\J4 ^\ J';, J! 3' ,: :G ju;,',tr'' rrL-' ;;;,s" ..r-: +r,;,rS- iti,;' !ie;i ,ij-:-i,-1! ni"

jtc'ri 6jn'';1-'r

':riittf ,'i.:':Atie'4S;:" trr'
"Ko s ovim mojim pismomodc kod Kajsara, imat 6e Dzen"eak i akoga ne primi?""Caki akoga ne od net."Jcdan ljudi upita: posjeprimi", odgovori.Ovaj odlazaksc podudariosaKajsarovom Nakon ito su mu prostrli tepih po kojemjc samo tom Jerusalemu. on iiao, glasnikie iskoristio tu ptiliku tc bacio pismo na tcpih i "Ko je je vidio pismo,uzeogajc i povikao: Ka<Ia Kajsar porukao.sc. 'Ja Priiao je öovjeki rekao: Bit vlasnikovogpisrrra? öebczbjedan." Kajsar pozir'r.i kod sam."Kajsarga ie poz-vao sebe on seodazvao je naredio dvorca,a zatim njcgo."a je narediod" ," ,"wor. \,aata "Doistaje Kajsarpostaosijedbenik Muham glasnikuda obznani: vojnici-su kiöansfvo."Nakon ovih rijeöi naoruZani medai napustio Allase iskupili i okupili oko njcga,a on je tada rekaoizasLaniku " "Vidid da seja plaiim za svojekalicvswo i.a.vs : hovaPoslanika, "Kaisar zadoie Potomje naredioglasnikuda obznanivojnicima: voljans vama.On vasje iskuiaoda vidi koliko stepostojaniu svos se." joj vjcri. Vratite se i raz-idite Allahovom Poslaniku, a ws , jc ,r"pi,^o,'1o ,"- -.tsliman" i poslaomu pokooc 'AllahovPoslanik' "Laäc sliedeiim rijeöima: je s.a.v.s., njegovopismo prokomentirao je ostao u kfi6xnstvu",a zetim Allaho', nepüatelj.Nije musliman, (dinarc).ros je podijelio poldone
mu los Bilje2i gi It'n HibbN u svodc sx,i,' (1628) i lxnxc frcnosiLdcx je rutenti'i!

^f*-

r \ i , , l L r 1 l ,i . . n l l L L r r l . r . i . l f : r l ; f , , , l r i ! r : L r . ri , 1 . , , , h r ' : i , l1r i l O l , , ) i5 . - r , : , )l l l , r r r r . r l , n I l r : r ' r r r : : 1 , , r . r r : i i r r . r r r r i , 1 , , , ' l i , l , L , , i / i \ ' l L , , , r ' l f . , , iil.i.,.' , i . \ ' , i - n , 1 ,; . r i t \ ; , , , , 1 , . r , , :. ,. . . . r . :r. r , , , , 1 1 , : -,i:";.*r ,i \ 1 1 , r 11 , . , , r 1 1 L,l,s : ' . . r . , 1 t , 1 , , r . . l . . . r . \ l l . : t , ' r ,,, ; .1 l , l i : r r i L . iri n L . l i . r l;. l r . r , r ; . 1 , o . 1 . r l, L r h . r l . i - . . l.: , , 1 , , rl . l , i l , , l 1. r. i r r r l ) , r L r : t i , L r i , , r r \ l i r r r . r l .\rl ,, lL r . r : 'r , i r . r r r l i l . : r L L. , , 1 t, ) r r ..rL . ' r .r'r IL ; ' . ,l - 1 . : L : , . , 1 , : , i r ' r , r l r : r ' n r Lrrr,rr: r r ,, i,' r : r r r . ,l r . , L , i rrr. : , lr ' r ' r : ! ,r ,' . r, - . .1 , r ' , l i l , , r r \ 'l , L r ' . l r r ; , r : , r ; i , r l1 , r : i i , : , : i t i , ,\ t , r , , r i . r . ; t r . ' S i r L i . r ir :l . . . L t . L rl ,' : ' ' l : r : r ! i , . , r . r ' r . r , \ l : L r i i L 'L r ' . 1 , ' . , ,ir::. l \ rl l . r rI,L . l r ' . ., r . , , S i r ' ;r ' i , i , , : 1 , , L :I,l . r . - , r f : : , : s , r l . i t L l.L L l : r ' l : i :r r , 'ir h r : u i r p , , [ i L , l L :, r , r] . . 1 , r .r , , l , i : r ' r,,, L r i r r i l r , , L r,:' l : . r l . r L , L . , r L 1 ' ' ) ' r l r l l ' i r r . ,rr i l r : r r . n , ' : : i f r t . h , ' r . r .rlr : r , ' r L L r ' . : . r :r, .l 1r r l ' 1 . 1 , . r,,l , ' : i t r , r . . r r '1 'r.i1 r r , : , rIr r , , i r . l i . r ' : r i r , r r Lr,l,rur : , ' rlL, i . : l - r : l r l i \ l r : l ' L : . r )r n | l i i k l , r L , l . r: , : , , L r , i , ,l l r r l , i I r . | j r : t ; , 1,.: , , r r j r r | i r r , . ' : L L . i ; r L t , 1 . r , r k L i , : L r : . , , .:1 , | r . r1 " , . 1 : r - 1 . ,r. ',.r. 1 1: , r h . r : - 1 ' ' , 1 ' r ' : r r L : l , L h i . I r.,: 5 L , l l , . l . : r , , -1, ., ., . . l L 1 , , , . 1 , r , ,, l : , , il . : r\ . l r l , : L . l l : . r . l i : ,r:i , r ( i , r . . r r l l L(r). , , ' r r r , l , l l ' r r i h L Ll L. L l h , . . l L . r rril..,r l l ' r . 5 . : : i : i . L l r l ' l r l r r L l l \ r h r , l r . , L : , t, .L L L L , , , 1:,'. i , L , , i . p , ' . 1, , l ) i , , ' . i . i : ' , r : ri -

w##ffi ##^JIJI*llL'lP,Hl.,lt-H
el-Eihemu.Neki, pak, kaZuda je poslanobojici zajedno Postoji nje i mi"ilje da je on, uswari,poslanHerakliju zajednos Dilje ibn zna. Hulejfom, a Allah najbolje Poslaoje Selit ibn Amra Herze ibn Aliju el-Hanefiju u Neki kaZuda gaje poslaoHevJemamui on gaje lijepo doöekao. pa r.,, i S,lma-eo ibn Usalucl-Hanefiju, Herze nije primio islam' gaje Prihvatiokasnije. a Sumame

Neki kaZuda ih je Allahov Poslanik' Oro je lest izaslanika. ujednomdanu. poslao s.a.vs., zul-ka'deposlaoje Amra ibn el-Asa DZejferui U mjesecu irat , Abdullahu el-Däulendau Amman Njih dvojica njegovom su irimili islam i bili su iskreni u ovom pri|vatanju Dozvolili su A.,irtr d".tzm. zek^t i da sudi medu njima Ostaoje kod ojih sve s dok mu nije stiglavijesto smrti AllahovaPoslanika, a v's je Poslao El-Ala ibn efHadremija El-Munziru ibn Savaeliz prije negoje krenuo Pi'moje poslao Bahreina Abdiiu.vladaru da Mekice' Neki kazudaje to bilo prijeoslobodenja El-Dzirane."' je prihvatioislami daje bio iskrenu tome' Elje Poslao El-MuhadZira ibn Ebu Umeje el-Mahz-umija "Razmi!{arisu ibn ALd Kulaluel-Himejriju uJemen On je rekao: sli6uo ovome." je Nakon powatka saTebuka,poslao Ebu Musaa el-Eiarija i Muaza ibn bZebela u Jemeo.Neki kaZuda ih je poslaodesete pa kao rebiul-er'welu misionare, je veeinastanogodineu mjesecu r,niüwaprihvatila islam dobrovoljno bez borbe' Alija ibn EbuTatibapa susesreliu Mekki Zatim im je poslao hadzu. na oprosnom
lrrMjcsto izncdu Mckke iTtrifa, blizcje Mekki Posliniks a {s ' r u triefruz^ddaon*on Hevrzinkojcsje owojiou bici m HunejnüTu je Posla lto je;odielio ntni Plijen Plemenx ihrane i nryrrviodzamiju nik, s...vs.,obukio

HDu.t ilt'll
je Poslao D2erira ibn Abdullahael,BedZelijia Zul'Kelat el' i Z,l Amru da ih pozove u islam. Obojica su primila ieryl . Allahov Poslanik, s.a.ws.,je umro a DZerirje joö uvijek bio njih. je Poslao Amra ibn Umejued-DamrijjaMusejlemi el-Kezzabu spismom, zatim mu je poslaoi drugopo Es-Saibibn cl-Avr,amu, a bratuEz-Zubejra ibn el-Awama, ali on nije prihvatio islam. Poslaoje poziv i Ferveu ibn Amru el-DZuzami u kojem ga rau islam,na 6taje on odgovorioprihvatanjem islama. Neki kaäuda njemu nije poslao poziv. Ferveje bio Kajsarov namjesnik u Meanu. je poslaopismoVjerovjesniku, On s.a.ws., kojem gaje u obavijestio svome pril tanju islama, i poslao mu je poklon po o Mesuduibn Sa'du,a rijeöje o sivoj mazgi koju su zvali Frdda,konju kojegsuz,tdi Ez-Zatb, i magarcukojeg su zvaliJifur. Ovo twdi grupa uöenjaka,medutim, izgleda da su, a Allah najbolje zna,-46r i Jäfur jedno.Takoderje poslaopozlaöenu broodjeiu i posuda. Uzeoje poklone, Ibn Mesuduje poklonio a dvanaest pol oka. i je Poslao Ajjai ibn Ebu Rebiael-Mahzumijas pismom ElHuisu, Mesruhu i Nuajmu, sinovimaAbdu Kulala iz Hamira.

POcLAVUE 0 I,OSLANIK0V|M, SAVS,, MUJEZINIMA
Imao je öetiri mujezina.Dr,a u Medini: Bilal ibn Rebah,i onje prvi koji je mujezinioAJlahovomPoslaniku, s.a.v.s., sl.ijei pacAmr ibn Ummu Mektum el-Kureiij el,Amirij. U Kubauje bio Sa'del-Kurez, ötidenik A,mmara ibn Jasira.U Mekki je bio Ebu Mahzure,a pravo ime mu je bilo Ers ibn Mugire el-DZemhij. Ebu 97 E.

tfi It'Di[lltljll tBl{ ,Jl[|
VrXt\YtXtWrXtrvrx

tt

jc I kod ikameta u'io Po eTana'/ Mrhzurejcponevljro Pri ucenju pri viic (ret.ni..r' Bil,Jnilc ponerljao PUle u'enju eTnna' dur nut,-l i mu se u kä iku-"t^ ;j" uöio po jednom 5o6lo,A[^tt .smiloväo' a Bilalov ikamet' *u"o,-i.l M"Lk" or"l'i su ezanEbu Mahzure' Iraka suuzeli Bilai Eb., H"nif", Allah mu sesmilovao, staltovnici mu sesmi "r^n, " ik"-"t Ebu Mahzure lmam Ahmed' A1lah 1o,, hadisasu uzeli BilaLovezani lou"o, .t".tor"ti.i Medinc i uöenjaci raz'iiaose s njima na ika-"t. Im^m Malik, Altah mu se smilovao' rijeöi ikameta 1"" -j""", ponovnomuacnjutekbirr i ponavljanju jer (kad kametis-salah) on ih nc ponavLja'

s.A.vs, 0 POslANIKOVll\'t I,OGLAVL)E NAMIESNICIMA
bio je Bazrnibn S'r'r' On je ih od lcd.rn njcgor nrmiesnika "r'v ' ' gr ie' nakon oo,oi"i. U"t r.,^"" O2ure AllrlrouPoJ'rrik' Oi z.r iIrlrti f<r-*. postevio nlmjc'nika cijelogJcmcna j\lam Jt Oi od kojije Prihvrlio i u namjesnik ishmu nadJcrrcnom prvi stranihvladara. s Allahov Poslanik' a v s ' je za namjeNakoo smrti Bazana, ibn sinaSehra Bazana' odrcdionjegova ,niL" i",tfiototnlh mjesta
Hmtu'mi ibn^mirxcl^hvd! -xB,li.z" sn Ebu DNtr,t (s02)i IbnIlidz!(709) Preko dr

ii*lil:iir, :J,:::,::l:ll"'1"'..'.lJ x*,.*ll:::"*s:::* i:::ü:;1:;,ll:i:fi',lltüHTi'-fi ll#t*rxtru j:i'-:ii*ililil$HT":ifil : ' : i*: -"'".l -- -:il,l;l;:,. j!: u''' i ;'
j*l' J'l;"r: :fi"; :;:1.:; l.:, llr-i,' ::ll'::l" i'l:;liillll,T';r,'JNe'a rekru Zrrim jc [bu xlrhu ü$ n rbro]Lo,d'

| ;: r*:::: ru,i"i;r: t,", ri;l. ü::;' r.1 l;;,,'l;".:;';"'s:::l i
lrk'{n1u'n ' 1\o'ln'' L d i , " , - ' , ' * . . . . 1.' , " , " " , : - ' ' c ' ' / r n u r r ' ' r n ' j " - ^B - l ' ' ' r ' l b 8 ' \ 4 ' r ' 7F odfr" '' r.i.." --r,'i llrd' b

c**

.198

r . \ r L k o l : i o i r - s r h rL r I i l c : r \ l l , r l r , , ,I l , . l , L r i l :s . r L . r . sr. ,z , r r r L : r r i . . I l r l i k , L , r r roc L : t , l i , rI r l i L i .ir ' r S , i , L ,i:h n . l . \ . L S ', \ l l r l r , , r I r o s L , : n sh . r ..i . . l , , , r l r c , l r lr. l t l r : l r : L , l r i ri.lr. r r l i l , L r i. 1 ' L u r t j j c1 1, \ l r l r z L r r : r l;,,L r l , L . i , r rh.rrr , L r r l - s 5 , r L l i t .l.1 r . l l t i , r r . r r r r r r r , r . .'Lr :j ' , : .r r r i i t Lr r ; c l r i , ro t : i , L o , . \ l l , r l r r 1l1 r l , L r i ls . r . r . s i r ' r , .. .,.,i lc l..L,Lr :,o'1.1(' { 1,,,ri rrJrI, trrii:.1. q,r Ii,1:r ,i.r 1,r,,t:r I t 7 r l , L L L . r : ll .rrrrj j t , ' 1l l l . : r r i i . .: p , , ' r , r i lL L L L , I I ' . I I , rL ,I ' L Ir r i \ l l . r n , l l l i : L r l , L i t r , L , - r , r lr.il,r,ir,L, \ , l , r ri L ' : , L i r l . - \ l L L rr,..' r r r :L r l ) i o e L , r j c , r J r . . i i , r rIr)t,l:i . l t L ll.: I L L \ L r r r : L : r : ,. :l l, r : r l ' r r l l , r r l ' r -l-irr j cp r r s r r L,r Lc J 7 r . n , n r , r r , , r ' ,',i{ , r. l rt I ' i , rl r r r o r r , r r , L L r . i n l, lr L \ t " , - \ r r r h r l h r , l : r , L , lri., , i ir r j . r r : r . r r l , L : L i r r . rl' r , , L i r r .r:L l l r . i , . ' ' r i L : , i ,n 1 , r l 1 ; .fr c i l , , , : r I l , r i r r L t , , , , ! r , , 1 i : r rlL r L l 7 . irzu , rn r L L i r i
r i r r l ] 5 f r f g L r r l r r t ; ! ) l r L r i r 'l l :

. \ 1 i i i i,lr. ni . l , i : l i r l r l ' , L l c r . L ' r , r ' . r i , , ' i L . t l ' r ' i : - , t , , t , l , r r L r : ' . r r l s n r r r L r , h l c u , r r l . , r . \ r r r r . L i l n .\ l. r r . , , , l l . . r i , , lL) r: r r L r r .i L ,n , r l r rr.:L j t s r . L . L , Z r z L : i r : L i i L , : r . t i r L z i ,,,c i r h r l . r l j l l L r ' l r i,t : . . r ' , r 1 : ,1 ' l t m t j t ' ' . r o g r f l r l r ' r ' r i h L l - , ' i i t r ' , 1, r j i l r1 , i l ' L r 1 .ri,1 z . , r , L iLr l r , r qt ,' g . r il,rh r j t b i o l , r , r r r L . rrn. L i l l i , r , , ll i L r , i i ' L I i l , . L J c h r i . , , r | , , 1 i r ,r , L , , r , l L1 r : r , l l r i , r , l L ' , rqtrr, , i : 1 .p . r l L r r t l iri i r r Ll l : l i L l ' L . \ r h i l . . r ' r r r , L . r r r i r : rr t s l . L . . \ l i j L r l . r j L r , i i r l I j f , j . r 1 , L l 't', 'tt s , rl c p r s l : : ru , rn l i n r : , : rj t 1 , : r i , l l , , . L r r r, , l , . r r l i L l lr r r 1 : , , r r i . l . , L J . , il,i r n l l , r r r L] r , r L i ; ; Lll't ,. r : r , ) :rii , r i i : L n i .r l r i . r j t r r r , . 1 . ,,,1 , . 1 r , ' 1 1 , t . i L oj r k o J - \ r ' , r f .1 , 1 , , 1 , i a ,.L .i rr r r l ' i ,\ , r . ! i ' l , r l r ,Irt ' L ,L r , i , : . r ; r ,' r ' , , , l l t . i r q L I c r i 1 ii o r j r h i z n r . , t , , r . r , { r r l . r : . f .\ . l i i . r r , r l :r,r r i . L l r r , r i l l r ' ' l L ' r t r , rn l r r l i . L ,r,s f o n r , , . i ' ( i r r . i l ] , t " ri L:.. r , r t r L ' . L l s S r , i i l i ' , i L r r , 'l:i ' i l i ' ( 1 , i 1 , , r , , r i ,r , r " 1 ' t r , i r . J r n , r . r r o r l l . n i ki l i 1 , r ' r l r . , l . n i :

L L . J : l , r , , . \ r i ,l .ll:iL.i i.r \,. ., . l : i i , / . . 1 . : , i . ' r r ,. ,i : r . . . r , r , l r . : l, . : r " . r , iL,i r . L r l n L j , . 1 , . , 1 : r. ,1r .. i , : ,

,. I ,:r. . i ' . r , lL'

.

\ l ll

| ,, L:.,r: I ' l L , i

:.

i,

L , .

99:

t0jllil ßt{ ll..Dityllxt
vrxtrYfit\YrXt\

"Smisekta),kaiu: Allahovi neprijatelji,rafidije (zabludjela jenio ga je s Alijom", medutim,ovoje samojoi jedna od njüovih optuzbi i laii da za oko Ljudi serazilaze miiljenjavezanog oraj hadZdä' lije radi nado zul-ka'de' ili u oba..lj.i.t mjcs.c,,,rrl-hidZdZe u mjesecu dvamiiljenja,a Allah oajboljczna' Postoje knade.

S.AVS, 0l0slAN I,OGLAVL)E IKOVOJ, LlcN0lSTRAZl
bio öuvara je SaUibn s Jedanod Poslanikovih, a'v's, liönil.r r'r dok je spavao skloniStuod granja Mrrua iu.,.o ga jc na Bed-ru (kolibi). Muh"ar"edibn Meslemega je öuvaona Uhudu' a EzZubejr ibn el-Arwamgaje Stitiona Hendeku' bio je i Abbad ibn Biir' Osim njih' Jedanod njegovihöuvara rijeöiUzviienogiT pa t,.w^lis.,gai drrlgl-ashabi, kadasuobjavljene je izaSao s Atlah le i ortsttijitaitititi" (Ll Müde,67),Poslanik' a vs ' "o pa ih meduljude i obavijestio o ovim rijeöima su strazarioti'li

SAVS., 0 POSIANIK0VIM, I,OGLAVIII KAZNI IZVPSIOCIMA
se: ubrajuje Alija ibn EbuTalib' kazne izwsioce Medu njegove El-Mikdad ibn Amr, Muhammed ibn Ez Zwbeirit nltAl-u-, Ed-Dahak ibn Suf an M..1"-", A.i- ibn Sabitibn Ebu e1-Ak1eh,
' v i - o v j e . n r k r '. i r ' r i u r | d o k m / 'r.Trrmrzr , r u r \ e r r . l 0t " r o d A n . . r . . ' .d a : . ß k h : ovPo'l_n:l av' poaur'ogL'M' t o b i r L l i eo v . , i r i " r : , 4% , k a l 4 v ' ü : t r i t i v T c N h \-BiljeziTrbdmi n O0/'16e)'H*im zaltitio me;e täi1.' t '"i"1, tiJ.^, qudi idite,Allah tbil'i adzet! Et F ttut6/60)kai' ",^;jim seshzeEz'zchcbi'Hznz ;";;;;;'; ili sPojen mußd' dobu,te dr suscu.enjd nziiii okÖmiiljenjrdl liic on iajc hariis

.5roo

1.i; , 1 , ,L I , , , ( 1 1 , i - \l L , r i r cl r r

0 tOGLAVLIt K0lr SlBRINULI 0 0NIMA SU I ST\/ARI I0SLAN TROS IKOVtM KOVIN{A r\{A
, l l i r L . slcl . rr n L r o r r l . l , r i r r rr r r, , L r r ni r , , s l : r i,rrr r , r .l L r , r i L i l .r r r , ,l L i, r r i ' r , L l ilLo b r r i l . r L l l ' L . t i l c t L l l ) c l s l i o p r . r , : r r r1 1 , r\:l c s L L L lL r, i lrc, ' . r r i i r :I r r l ' 1 . r h l 1 1 s , , , 1 ,I i r : t . r . , rl l r r c si l r r r\ i , L l i i r i , i r,Lri,r,Llo l c i r i l i l h L\r L r s .e l l . : , : r l . L L l , r l r r t . r r i i I r r r t i r i ) i , i o z r o l j , r i r L . Lrrl . L t , L i : l r lio.rnlcJr',.

SA\15 IOGLAVLIE 0 tOSLANIKOYII'rUESNICINlA ICIMA I GOYORN
. \ j r q o r r p j ! ' n i i i , l : o j i . r r i r i r i l i i s L . r nh r l i ' L r :l i , i h i i r r ri \ 1 , L l i h . \ i ' r l L r l l .;L , r l i c r . r h i .l l . r . s u r l l , r \ , L l , i Ll l , r ' s , r riri , r r5 , t l t : tj . h r , r lh : ir f n , L 1 o i :r ric ir r Ln t r j cr r i r i r n r ., r l i , i b r h r r l , r l i hi h i r s l r r r r o , rz h o r L l r . l i i r o r o g' r ' l c L o r , r ri, :l , r l r r c i z r n .S . r h i r 1 , rlri r i r i h r r S i ' , r r r r r , cs lr i' r, ' biorjcq,rrgorornil.

.

1 . 1 . , : : r . . L . . L . f L l : : ii !t .

r i

I

r|.
. f r i l : , . L La . i , , r . ,, - i , . 1 L l r . i , . L 1 , , , r , , i/ , \ ' , . , . I L . , l

I l l . , : 1 , : 1 , .. ,: 1 ; l l . l l l t r ] , , r :r | : , . . r . r L r i . l i f f

.f . II : . . r . . . Lr , 1 r . . I i i ,

1 0 1i :

ffiwww#w*^ DIVA 0 GONlclMA
'{iYrx t\YtX trvfitWrX

tüulil ßlt tt DtwullJE t(

POGLAVIII

Amir ibn el Elsre' EndZeic, Bili su to: Abdullah ibn Rcvaha, Salifu se i njegovamidZaSelemeibn el Ek'c' Il X4uslimovom (hain) s s n^uoäi au 1. Allahov PosLanik,a.vs.' imao goniöadeva s Poshnik' :r'v' ' rekoo: Polehko' pa lijcpimgl.rsom mujt AJJrhov ' miJccina 'labc2ene . Nc !-lndze;. lorni.raklcr'ke

BITKAMA, s.Avs., 0 POsLANlKOvlM, P0GIAVLII
I ODRIDIMA POHODIMA VOINIM
Svc njegovebitke, vojni pohodi i odrcdi desili su se poslije bitaka Neki i tokom"desctgodina lmao je dvadeset sedam hidZre, i devet' autori navodeda ih je bilo dvadesti pet, neki dvadeset a to su: mada ima i drugih miiljenja. On se liöno borio u dcvet' Uhud, Hendek, Kurcjza,El-Mustalak,Hajber' Oslobodenje Be<lr, DnMeLk, H,-rn"j,t i EtlTail Neki kaZuda se borio i u Benu Nedir, El-Gabe i Vadil-Kurau okolini 1-Iajbera' bilo ih je oko Sto sc tiöc rojnfi pohodai odreda(izvidnica), bitle su bile: Bedr, Uhud' Hendek' Flajber' NajvaZnije iezdeset. Mekke,Hunejni Tcbuk O ovim bitkamasegovorii u Oslobodenje zadnjidio jc Sur" DI-Enf.rl 'ura o Bedru"rUhudugovori Ku, ,,nu. :J; rür J ri" i:rf sureAlu Imren.od rije.'iUzvitenog:;g.J da .4JC^i\ai"A l?adLt ti potanio'i ieljads'tojulsta'ulo lJernl.Üma si do kraja oirai: iriuto prra torb).." (N' Imran, 121)' pa gotovo "u... O üitk"rrr, na Ilcndck'r.Kurcjzii HajberugovoriPoielak El-H sr gororio Benuen Nedrru O l tudel S,.rra sureEl-Ahzalr. El-Fcth, a u njoj sc ukazujei na Bitku za biji i Hajberu govori sr'rra
; (73)'E'l DareDi(2/295) '+s1)' '150, Musli'n(2:123) od E"".n,. bilFz. B,'l'di (10/'149, 285)l1 '251' i Alrn,cdu ,l4x,1& (3/107, /-'186'227

'*1 q**0 2

;i]k; o s L o h r , l . ' Il lrcr h r . , r . r . r , rL . r \ , r - r i L 'i z i . i r , , . 1 , , , r r i r j t . j: : l ) , , s 1 , r n . L; ., r . s. L , r r l , r L l , , r r , ',l, r lr : I i I r . , , , I l L , r . l:,,r,, rI : , . il : i ' j I l r h L r l i L . - \ r n j i : r r s L r s t L r , , - i l : i IL 'rr\ frlrrrl r r LL l l r J r Li Ll L L r r L i r r , r ,i. . p r ; . L i 1 i . , : , r rr l i r r L Lii1 : r 1 ., : . r : i l i : : 1 .,r i l r l , : r ir : , I I . r , l t h L r :r . i .h i ' L r' . . . i . f , L r , r ,.,l L L r , r h: r l i , L :r r L L slr: , 1 ' l r i i \ . l - r , r ' , 1,1, . P o . l , L : r h... rr l i . i L, , . i r . r : l ir r 1 : . r r . , , . i , , l ,L rl , i r l i , , r : r r . r r L r r i . l 1 . , , i , : L q ll r r l r r r : , : r r \ r 1 L,.r L i I ILrr. rrrL . L l , i .r ' r , .l l ri l . . r l r , , :i . L .r : l . i , r r r ; , . . 1ri..' . , 1 r , , i. . 1 r r r , rr 1 z , r i r i r iL , r r . r i L , l1 : r n . l r l , r r rll: ' 1 1 l L r , 1 , : , , 1 1 , , .S i. 1 r : r . r L l r i , , r. I s i l r : r .r l r r . rj . r , , ,t r r : , f f r L , r r . r : rl r 1: . , rr r . r l , r , i . r : Lirl r l l l . \ | r : . r h , .

IOCLAVLJE 5A\{S OIOSLANIKOVOM NAORUZANJU IORUDU
, , ri r | , , . l . r n j L , . r , r . .i r ' i : r 1 , , , r ' r , :. r r 1 , 1 . r , r l : ,j r l r , r r l ,-rr ' , 1 L r r ::r .:. : \ l , . L r 1 LI , I L r r I , - , , r . 'rr r . r . , 1 ; l jl..r, , l L lr r : L . l i i c , l o,.r1r , i . t . : l , l i P , , r o nl . l \ J b l l L r l t i l : r , ' , 1 r , , i . : t r , , r " r , , : r l r o , l , . r i r ,N i c r t i r .lli.rli!'.Ll,.hL.rrl,.rilrLil.r,lr.lrj,rsrir,:rr.-rrl,ili.L,,'i-ril'r,r.()rr,L1.' , r f l i c Lr:n r , r [: : . rr rt : l ] 1 l i , r 1 , i l , l l ll l r r r : L r . l : l li , r L l . l . r 1 i . . . r 1I,l.i s T l l i l : r r n . l l l l i r . l i L 1 .l . . l r , r , r i L l , , . , ,rr . l l r r L l , r , i. r , n r . L l i z r : r . , : . . r : l : r : f l l L . : c l ' r : , r , r l 1 Sr, r . l j Lrr; l t r L , .lrrr, 1 , , 1 . h,,,1 ,r,' , L r n r : , l i l . r r : r : L r,r r . l .:i l l e . l L r L . rn j L l c L r u . r : rl,,r: ,r L r L r r L. , , r ,n r s . ' : r , r : r ; r r i r r L r l i r r r i , t z :r. L - , r , r r \ l r l i i L Lr.r : l i l ' , , , rr r l .r r r , , : 1 , , , r r l L r r r ' , 1 : , . r , : LrL: r r r . , r . l . r 'L h 'i,, r, : l Li ) l i i , : , l rr:1 . i 1 r ) ir r r ( l , r o r r r . .1 5 o , l e n l'.rL ,L . l L . l m . r , ,i . ' . , , 1 r , r , , 1 , 1 , , , .l 1r:r i r l l L r , h r ll.: , , i t : j . J , r , ,r r z , L l , , r , i c ' L c i Ll L L c : ! , r h , r r r r . , t r i , l s t t r . L ,iL, r r r i i , r r r r , L i L Li.L I j l L L , r r l b .L (r).k i , r pi . 1 , r , , , , ,;1 l r . r , r .l " , r r ' ' 1 ' r ' r , r s p , r m i r r l : . r i , . L qoiinu,i,rn. r : ll : l i r J c L r :, L L . r il. , r [ . Z , r r L L r . l . L i r I, s S , r ' , : , l i.] jl , i , i , i , rl.l l L l . t ri i Z L lll llir:r;l: t03l

### ffiffi ###^ll,ts'lll.ulil[',Jt..H ##
Imao jc iest lukovaza strijele: El-Bejda',El Kctum koji je Ez-Zerva, Er-Revha,Es-Safra', pukao u bici na Uhudu pa ga je uzeo Katadeibn En Nu'man,i strijeluDs Scdad. Imao je tobolac(liiekliju) za strijelc,El-Kafur, i pojas(kaiS) kopöai halke,srebrna tri od koi,cna kojcm su bile okaöene srebrne Medutim, iejpojedinihautora. stczrlika,prcmamiSljenju srcbrna 'fejmiija, "Do nasnije doprlo da jc VjerovjckaZe: hul-islam,Ibn pojasa imaokopöu." na snik,s.a.v.s., sredini da Imao je dva itita: Ez-Zeluk i El-Futek Postoii predanje je on mu je jedan poklonjen,a na njemuje bila slika (lik) kipa, pa stavioruku na nju i A1lahju je izbrisao. je Imaoje peterokopaljaJedno imalonazivEfMusvij, drugo El Musni, zatim En-Nebah,jednovclikoEl Bejda"i drugo malo, gaje El-Aneze.S njim bi kojejc liöilo jc na pastirskiitaP,a nazvao bi isprednjegai siuZiLo mu kao i izlaziona bajrame bilo bi stavljeno bi Ponekad i ietao s njim' namaza. pri sutra(prcgrada) obavljanju Imao je kacigu od iellezt, El Muveiieh, i bila je ukraicna ili Druga kacigajenosilanazivEs-Sebug Zu Sebug' mesingom. Imao je tri ogrtaöaiirokih rukavakojeje oblaöiou bitkama' daje imao dZubuod zelenog(svise U nckim predanjima spominje thkoderje poznatodaje Urve ibn Ez Zubejr imao lenog)brokata. brobila od zelenogsvilenog kaciguod brokataöijaje unutrainjost oblaöeAllmed dozvoljava kata i dajuje oblaiio u borbama.Imam nje svileu borbi. Imao je crnu zastamEl Ukab. Ebu Dar'ud u svome'Sazezz "Vidio samzutu zasta\"u Alla daje rekao: biljcZiodjednog ashaba je kasnije s.a.vs, madaje imao i bijelu,a moZdaju hovaPoslanika, promrjenlo u crnu, I 104

x xx xi1 x'ii
)l! rxn'\,iri\ rii4i ri;i.

': ZÄDlJ.t.l|,|tnD
/,rt\,:7q 'li;.,;i'\ /,.

L n i o i f i , r t o rl l l l i r n n , i l , L L l i , r irLir p i r n r l r i : 7 c r : ) , 1 1 1 ::r,irn t i , r t ,l ;,:llr:,! l i L i i c l i r u l o J L r . i : r . rn i c g r s c o ' l , L r r j , r or i l i l : ( i r r r o { i , L r i t L i r l i r, V j c ( , L r . r l c f r c L l s ( i b { r r rr r L r l r l r . N l , r , , r ' . 1 , r l i rr l c r l z l r n u l i i o n L J r , l 7 L n .m o L 1 , , L l t i s c l l i l l L n i L L L . l ' , r . L , r in i i l i t n i c L l , rr L ro r r i r o, i n,rp n.rslit,iil,Lli lrLlili. j L ; r . r oc , ' r i r I i r I l c l . L l . , L t . r l , r , L l r r ; r n r , , r r r r r i l l L r ( . : r : 1 . I ) r L r q , L i , r i , rn r u j c l , i i : Lo b r r ) l i L n i L : c l r r ' . , : rl:,,L n i i i t . : 1 l : i r L , i r i ' L , L H r l l s . i . r i u . f , r l l r r l t :l r : r r r . r , , L , s L r J rJ , r l , : r L r . L ' r r L ,[r, j . r , t : r L 1 , L z : l r , , , 1 1 o: p 1 r i c q o l i l J l c r c r o m i L L L r i L Lj c r r , r i r rr r , , l i r i r , .l r r , r o t t i , r l r r l { L . S i L d i z '.,r i i n rz J i c l r c r , r r L r r r r l r , r i u l : , r l cl r r z i r r , r , r r 1 . r l . . t : k , l ; r , r r k o . 1r r r r s r r l . rr.e l i l , L L l r r n r . , r i L L i ' S i r l r . z , L r i r r I , r o r r : , , L r [r,o r j t o J l , r iz Iiolr'sse LLLr.l,.irr,ii.Lr z,r Lrllt i ilrtilLr ;,r oslc,l,rio i a.i:Llj. \rl:i r L r r t , r lrrr , l , -, i , Lj r a t i , L l lL i o o L l s i , , n ' , r ' . r . 'O J l , r , , r r z L r l i c h l o j . r i : r p i i z r r : : r n , , i r : n i r r r r r . p r j L : p . r r , L l i l p , r l r i f r L l . rf , . r . i . r h r , , r L < r . L h r L t i ij ic i r u L o, h o l , r l k , r ' r c i r r i . r r h . ln.r,r jr r rlijri .',rr:.Ll (l.rr,i i nL nii'rrLL I,iIL r'L Ill .LL tirI Ir rIkirz,r l i o i cs L 3 r L r r . i l i i L n l r i i . r l l L r L l lrh L r , . i c L . ;ic r . r o o s L r J z r r r i c L e n j c L r . n p r irt,r ir'l .l i nrLiid.Llrr rL oti LiL,n,rLlr r r,rll,iti nrLrjr l,r,lil,rniol:ls,ll r i h nZ L L r t c i l i o z r r li . 7 , Lk o ; i i i l , i r rn . r 1 , r r r l ,onL l r r r i r i rrrI r l : r i r r : : . . l :, Slc ort gorc rf,rirtrrLlf !1\irifr mnolim hrLlisir:rr. 'l',rl'r'rirri ,r slr:rrr .11ir,/1.';r;:r l.iLitij ,rLl lhu .\1.|,r',r sicol.Lr lrlLrri hrJis o oLrclLi.il.n .\L.b,rsLrTc: :\Ll,rlror 1l';lln:li. ..,r.r.s.. inrlo ;c :,rLrlir: sLr iiti rLLllrLl.rLi iiiLnili bili url slchr.rr iLr,rll.jc nrzir Z , . L l : i h , rr .' l. , i c i L L r II ] , S c r l , r , lr.( , 1 , ( , 1 i,l1 i.r l i l i i L r rz r s r r i j t l c f i l Lr i l ) i c r i L r ,o i r l , , 1r,r r r l l l , i o L r k r . r s r h . r l : o n r l : r o ' i , , l f r l z i r l i r r r l n tiLiiLi. z,rritr. loplic llr \uL.r'r. llLLil\ti :r,lr lmihrl)rn) j:lJ l)rl.n, l , r j f l ii t i r l l j t r l r . 1 2 r z . l ] ] ] , r ,l r . i i r , r ql l , n j , r ( z c j r , r n r ) . s S c L h . : c J I r l l c l l L l l ) , r L l z , : , . , t i ls i \ u n r . , . 7 s uo i n r c n L L) L L j L i L Lll.c r L l l l I i r . r r r l r r i m r g r l c r . l , i i i u r . l r r L o i r i r r o r l i l l i i r r r . r r L r r l ck o l , l i r l i i l I i r r r r c , osled,rlo iit,rp ocl tisc l'll ,\ltrr. , f , i r r i n i L r | r ' j r , l i n r L i n ol

Wwww#ä^*'llg]l['it"rtTglt-'H#
SA,VS ' 0 POSLANIKOVIM, POGLAVLIE ZIVOTINJAMA
od konja.Jedan njih je Es-SekbKaZudaje lmaoje nekoliko r beduin a vlo'niinru. kupiogr je od nekog to orvi koniu njegLrvom n't ,," i.."r ok", i koä njcg"'c uvaoEd Ders lmaoje bijerupjcgu daje bio crn' a bez öelu,doratast, pjegana nogama, neki t'"'rdc 'llkoder je imao i El MurtedZiza, ie siv i o njlmu-sv1:bio ibn doöi I-I.rzejme Sabit Tu sujoi: El-Luhqf,El-L\zaz-'Ez-Zatib' slaZusesvi autori ovih Sebhai Ei-Verd.Oko posjedovanja sedam je Ebu Abdullah Muhammcd ibn Ishak ibn D/emaa ei-Safji njhovaimenau stih rckav'i: sabrao I{onji Sehb'Lthajf' Sebha'Zarit' I-izaz,Murtediezi Vctd inaju taytu njegaprcnio njegovsin Izzuddin AbdulOvaj stih mi jc o<J Aziz Ebu Amr, Allah mu sesmilovao aLise Spominjc se i da je imao joö petnlest drugih konja' sedlasubila od njegova ".,to.i rlilaz," oko ovogmiiljenja Stranice palminavlakna. mu Irnaoje i nekolikomazgi:Duldul je biia siva'a Poklonio. je i biLa poklon mu iu ie El Mukavkis Druga mazga sczvalaFrdda 'oiE"r.,"u rnu je pokloniovladar Ol Dzuz-amil"a Jcdn.rsiru maz-gu N"ki ' E i l e .a i o i i e d n r m u j e p o k l o n i 'v l r d L rD u n e t u l d z e n d e l r ' r jcdnu mezgu koju ",]tori i".oa. d, ,nu1" i En-Ntdirii poldonio je jahao. Jcdnogpo imenu Ufejra' koji Imao je i nekoliko magaraca vladar'Drugog ie bio siv, poklonio mu je El-Mukavkis, koptski sedaje.Sad i"gur." -i 1" poklonioFerveEl-Dzuzamij Spominje kojegje jahao' s ibr,"Ub"depolilottloVlerovjesniku, ir'vs , magarca

X:lj)i :;;: ,i.
; i ; i : a. . . . ,. , .

'' iÄD|..i-f,,ifÄD

'"" .. . . ^: "'' I . . . : . :' . j I . i

r l ' , , , . r : . 1rrr, ,r l j r ' i , r j . i : r rr t )I , r . l l ' r r j l, l L r . 1\.' r l r ' ] ' ' r -r r i l I L L : L I I r il l i r u i . i , r , , r i r , l.i:rri i L , , : r r . l , r , r , : , l r l . : r . r u r r lrlr i' | ' r ' ' : r r r r i r : lr i i t r i \ , 1 | r i i , r l ' , L r , r l l l l 1 ) ) r ' , l , i L ' r l , r r . r r , . r . r . .L L - r \ ' i : r i' . ' L rl ' i i t r ' ' : t r ' \' n e g , r : . r . . r m t r : 1 l r: r : , , r . : r r L r l i i . r r r : J . r r r : ,j . r L l l l ' ; 1 ' r r r t r r ' ; ' r t l r , L l : J r . r r L l r , L r o , r . r l . -L r r l ' r 'rL ', r " ' r r L ) , ' ' r , ' l i r . r z l l r t r r r ' r ' i ' r r " n j r i r r : r l , , 1 1p ; r , r r i . L , l1r s L L l . \ ' r l ' , r ' l l l l ) r , r l r ' . l r i i ' ' l : r ' l l i l ' : ' r i " i r : r ' , ,r h L l , i l , r , r . r ' 1 , r . ' r . i , r . L r r,L . L l r . L r rI,L ). L r r lr'" ' l l 5 r r i : r ' i r h ,Li l : . 1\ J . . , r : . j r t , l L L i r : r l . L , l "' lL L r ' r n r L I ' ' L : I ' ' : '' r I 1 ' L i ' ' r ' r ' 1 ' r Lr' 1 " l i j ' ' L rr r i r t : i o l .I l L s l l r : r r r r i- l , f . . l i r r t r r . t TL . l : , ': ' r r r r r r l 1 ' , r I \ i i L i r " r l ' " ' L r i n i k , . , r . r . ' . , L r , L L r . l , r l, ) ,: , 1 ' r : L l .\ l l r L i L r z ' " ' r l ' i ; r ' i L r ; r l ' r ' r r r l r l l L ' , r ' , r . rl t L s h Ll r l L r : r i , r lh .r:il . r r , r r l' " l L r L L ; : ' i r - r r cI' ll r i ' 1 L r ' r i , L 1 ' \ . r l l c , L : r : : rk , L , r : , r l r 1 , i : i . ' r, r , ' 1 I : l l l ' r : l ) ; c i r l " r ' ' ' 1 L ' r r " ; ' l r " : r r r ). l r i 1 , L l. ' r : r , rl r . L l i : ,l1 r 1 : 1 " r 'r iq r r ' n t l ' l r r r r i , i , L r r . l r r i r ' q ' ,r,j , r , r t L r r l L ' l l L L , L t j l , ,J t , l ' i r i , r r , r , 1 . ' 1 r i . ' r r:i,,1 ' r i " r " ' l : l ' r : r l ' ' ' ir L i, ll'.,rri i.lrLl,.tril'.r'ic,.r;.1 r"'Lr'lr:r'rrrlti"irrLrhrtrr'i'r'r: I 1 l i i , l u r l i . 1 . , , . 1 . S , r ' l i I , rI I I ' .I L I . II 1 ' r l ,:r" J ' l ' r ' r L l r ' : r L\rk r l r r r \ L r r . Lj lt . r , , r i r r ,. ,rr . r . . r i' l . r . i r " . l r i l r i r n l i ' t I L ' 1 1r1 " li ' i t n L rp r : ' : r ' l l r , i r , l L r r i r 'u , r i : i r rI,rr t r r l l r : " r c r L l r n r l l r I ' " 1 r : l L i t ' r r . . l l l , j c i c i r n L l , r i : r r , r r Ll r l " r . r r '

107r,

ßilt0jililttDittll|Jjl
trttvrF t\Yrxt\YrttrYrxl\

SAVS., 0 POSLANIKOV0M, POGIAWJE 0BLACEN)U
s a'vs , viaere6io PosLanikovoj, U ovornpoglavljuöemone5to sehab-oblak' a jc odjcöii oblaöenju.Imao amamu-turban' na'zvanje jc Poklonio ga je Aliji, ra. Najöe66e ispod ovog turbana oblaöio tul Medutim, ponekadiekapunosiobeztwbana,ä nekada kapicu. jedan njegovkaj Turbanje nosiona taj naöinda bi ban bez kape. od izmeduplc6ki.Muslim btlieäiu svomSabihu pustioda mu Pada r.a Amra ibn Hurejsa, , daje rekao:

qj j ;.,1 i ^:;;'ÄG ^;;;'J:t S' S-, 4' atJ- ^1i,-' Li., . ., 'if i!.
"Vidio sam Allahovog Poslanika, s.a.vs' na minberu, a na izmedu glavije imao crni turbanöijejekajeve pustioda mu padaiu
"tl P1eöa

Muslim biljeZi i hadisod DZabiraibn Abdullaha,r'a , daje A1lar'1 üni u uöao Mekku na glavinoseöi turban s.a.vs., hov Poslanik, s Navodi sei dajc u Mekku uaao borbenomopremomnos€6i odjeöu nosioodgovaraju6u iljem na glavi.U svakojprilicije Nai uöitelj Ebu Abbasibn Tejmijja,da mu Allah oöisti njekaja turbananavodiwlo o u goru duSu DZcnnetu, uzrokuPustanja "Vjerovjcsnik, je s.a.vs., uveo ovaj obiöaju dogadaj: interesantan On mu Medini nakon 5to je vidio u snu Uzviienog Gospodara' 'Muhammede,oko öegase raspravljaju stanomici visih je rekao:
(8/211),Babu 1' oHodis lebsil'dlimiL'hnDaod (a077),Nesai bilj"t" Mtrsli- (bi 1359),Ebu od u Atrmed M"r'trr (4/307) Amn ibn HulcF Midin (1104,2821),inrm kanijjeti,Ibn l' r HadisbiljezeMuslim (r3s8),Tn'nizi(1679) (173s),Eb!Dr{rd (a076)'Ncsii(5/201)' i (2822)' Blb.luhulu Mekketebisajii ihram i (8/211/,B$ lebsilrmiimissud lbn Madzx Ahrnedu Mav,e/z(:/363'l s7)

.:1108

11119',.,",.,,.i;;{:ii.+ *#ä,,,,",.'.fl
r:rc,irr stir.r:l)r,.lrrnili oilqoi,,ri,,:\r rn,rrri,,LOn jr -r rli,, liLrLLr ic r:jt1or.r plc.'rLri Po'lrrnii iL:,['rlrro: Zn,r,r srnr 'ri iro ir ]zrl,rLrL llLLh.rrilc.lrl'rrr , O l r i h , r L i il . i l l r i i l i l r l i z : r c l , c ' ,irZ t m l j r . . :r \ itri)(i,,!nJlrtrr' I i t o i c p i r u ro , r r c f . r ' i i s Lrrt,h r r ,1 1 , r r i . l h r l . . t r r l l l rh , r 7 r :O L L , r { , 1 , r : ro r i r f i r i t . r Ll,r , 1 . Lin i r l r L r r L i n l . r n i L , L ,rrLr: ' . t i . r z r r r . r l L r 1 r i L r . ' 1, r rl . l ., O r o p L t , r n r c. L L h r r iu r , r r (r)r i . i ! r j r : o ! rl r j , c Li z r L n r n rLr r L L J :r.rt," ol' Lirnr'L \.-irrrrrr :Jio ,irL l!rr ,LlLrri i srLu jtziI nczlrlierL. ]c I n r h a . r 1 i1 r L r i ir r l L r r r j r t L L l l , , Lirtr , 'r. r J L1 ' l r i fi . , r 'i r r i l ' u ' l i : j r r r i r i c el . L Li O h l l i r r ,l c i i , r i L L l rL lL, r r L r i srr,.r r r r LiL I i . r r r i . l ; , 1 7' i l i c i r : r ()|lrr,'i,r ie LiTrrl'1'c '-iIII'r,r,r' i liL:l:ni.Lr L'rLL i'rr:rlnrcr. f,r,l,rli'IL, ,' ,rXrtrLr'llrriicL'i,rs:r.Lq,Lpri'rcz,rn.\ro.rt'rtLrrjilLjt"l'llii"dzirl'lrt i i c k o i cl , : i r n L , L r s l : r r r l i , r c l . r l , , , l , r l c l h l , r , ' i l r z . r ri r r , i r Lg " r ' ; r i I ( l' i L r L i o n Ji i , rr , i l r , ' L l\ ' . r 1 ' r trlr . L r i , J il . \ t t r r r u ) r l i f r \i: I r r r r r r r l i l i . l L L . r i j j r i r r t L , L h . r trri 1 , c J 1 i\i j.c g r r \ o q r r . r c , l i r r tl i r l , r l r LO m , r r r r lL .i o : t : .r rh .LLrrli ,'.iilr L.rlL,rl,.iL.rli. ii:,'li ,ir.LllkrrLi rrtrl,rlj p l r . O b l , L , ' ir,c I c rr , : r L h L r l L Lr'l.r L r l 1 ,,r, . i n z L r m r :,.r , l ' r n i :i l o t r rL i r i ; I r l i, L i , ' , , i j t i L f . L r r : i l r ! r l i o r i s r s , r r l , o r r L l l..r, L , L t r ' , r r ' " r i oo l ' r r
. - t , , , r L i r : . r r , . , . . . i , . r : r t r , r j ,.!l: , :: ,. ,r ,r:,ri. ,,, i. t,l. : tr.fr i:,.rr .i.,.1:r,rr .li- I L,.r'. I \ l l r , : ri , r . . . , , . . , . r : . : r t , . r r i' .. r. r ' : , u L , ' l . f - . . r i . , r . i , . i r | ! , t L, r r i r : . r . ' : \ . t t r l r . . : l . 1L i rr 'j

. 1 . i r i , i . r ' , . 1 . r . r ' , , . I ) / . 1 r r. .L: j . i . , , : .I i l , l1 :r " ( r , : : . ! r l . r , ! , . r 1 l ' i . . L ' r LL : , . r t i r_,. '. . , ,,. ,': . : , r . . f : : , , , r . , . . . . , 1, , i ..1 L rI .., lr.: i rl li . r.lri \r:j \l ,: L li .iI , ..,I \', r. l, "'l 1 . , . . : . :I .

109i,

##^l$|I*1['ll'gllt####
je dijela.Pogreino miiljcnje da mu je hulla bila jednoboinocrvena' jcmenskog platflxkojeje bilo Noi-., orr, ." ,^.toiirlaod prugastog kao i sveostalcwste odjc6ekoje su sa crvenimi crnim prugama, po i Odje6aiz,Jemenajebila poznata ovim crveizJcmena. dolazile je nim prugama.Medutim, muslimanima odjeöaod jednobojno je U zabranjena Buharijinom Sahihu "abr-.rl,"n. bäj. najstroZije pokrovcett' Kod crvene s.a.v da lieZeno ie Vierovjesnik, s , zabranio hadisod Abdullahaibn Amra, r'a , daje öt,., O^u'trä^;ji,^Si!e7-en divljim vidioPlxil koj:jc bio oboicn nr Viero'jesnik,..e.,.s..nieIILr l,rfrono- u crvenopa mu j( rckro: Krkav ti ic to ogrrac)Abdul"Izonim ito da lah daljckazuje: togr samzakljuöio nije zadovoijan kako potpeljuju ukudane je vidi;. Otiiao samsvojojkuii i zatekao samotiiao vatru u ognjiitu i baciosamsvojogrtai n vatru SutradJn pe s.a.vs., mc upitao:Abdullahu,ita si uradiosasvojim Poslaniku, jednomod si a sam oqrtaöem?'Ja rnu ispriiao, on reöe:'Da ga dao bilo bi bolje Ta boja niie zabraporodice, ölanova suolih7-",tskilt Zenama."'r:' njena hadis od istog ashabau kojem Kod Muslima je zabilje'Zen odjeie s sroii: Vicrovie<nik,r'v ). je na rreni vidio dve kom'rda"To P' kolasubil" obol.n':u 2utodivljimSrfrenom mi ic rekao: ie je oblaöiti""' pa odjeia koju nosenevjcrnici, nemoj ,salilaje i hadisod A1ijc,r'a , daje Vjerovjesnik' U njegovom
1ri Ovij hidß Bulr^ribilj.zi od Bdrxx ilrn Azibr (lo/2se)' llitJ mcjseren'l'hidüa' Brb lcbs bibu Z"heLri,babrl cnri bittibril dtcnxizi' bibu naril mazlLmi' rki*, ;.b h*^ti'n.'Ez xnijeti!fiddxti, brbu vudilbi ijxddil Indda' b$u hikki nlzibdil vcLimetileidrvcti,briru brbu kxvlilLthiazzeve dzelLe:Vcrkemu bil tennitil-rtisi izr hxmirleihhc,bilbu ifiissl'ni, (2066),Tiinizi (2810) Nßri ('1154)Babul qnri birtibril_ Ldhidzehdeejmxnihnn. X'luslim izostrvili iznz humurciycni' dZcnaizi,Ahicd (1/0s7,2s9), simo lto sul üdizi i N$d dr s Lriliodlikr stnnrcx ionisu ih tnviliod sih i brokr^ Zibnnr Ovi cncni Pkovci x zrbnni l e sü zrbrmjeni sviler" trrim^ju cfleni jc izriiitija od zibrtnc $ ih Ovi fokovci joiji.i üo su i crleni (i603) i Alnned (2/196)' 126 H"disl'i]j"ze Ebü D"*"1(a066),Ibn Midti 'r H".lis biljczc Xluslim (2077)' Nesxi (8/203), Brbunnehji in lcbsil nursfel AhnEd 9 / 12 162, | 61,1 3,2A7,211).

-q q**1 r o

, : . r . r . .z , r l , r L r : i7 r . t L,L , . j r " : L r . s o LL "l ' . l | z n n , , i t L i . r , . , r l r . r r r , , r r r h , r i r , r , r l r ' ' , L L L ,' r r i.lr l r ( i : - " ) r r 1 't . 1 r ' , 1- rrrr, ,r , ,, :1 ,,, ,, . , ; , r . . 1 ' L , r L,L , , j . , r r' . L ' , :It ' l , L' L r L ' 1 r " ' il ' r l i i L r . l \ 1 , : r , , r i r s n i l l , r : rt. '.. r : , , Lr L : , , r , , r L i L L . l: ' I .r : l i 1 : " r i ;irrrr rt r ' : t r : r l r ri r L r i l r , , r i . : r ' , r i r ' l . ' j' l . h l i i j ' f l r - , r i . r r . r \ f r r r L r rp : L r r . l L r , r i ' 1 ' r " i r r r O i t : Z l r L i , r i L i , r :(rr i r . : . r r r r , L , rr , r ' 1 " ' h :i r ' r l L L : r ' l ' ; " l L r r l i ' t r ' j i r r ; . r i r , r l i . , L L r : r . : ::1 ',.,-,.1 ,r,l r r : i r r , r r L ] : J r u r ' ' r r ' l : t ' r L r ' r ' r L ; 1 ' ' , 1 r lr 't i r ' , i r j r ' l l L , r r . ; : L l r r . r ' r : . L L it ' r r r l r r r ri r i ' r r ' i l ' l ' r rr l ) , , . r , , 1 . , . , 1 r . : r , : r r : . r f : , r l : , r , . , , , r r t, 1 . : i l r , l ' , r r r ' i i . r : , r : , r ' r t r rL i L r n , , , , l i l . i , i l l' r r h : , , , . . \ L , ,-. r1. L r , , l . L : . ' I ' r ' I i L L , I I I I ' , ' ' r : ' I I 'r' r r r i ' l i , r e l i | L ,L^ L, l , rr, ,. r . l z r , r , , r . L l i L l r r r r r , ' i r l t n . ' r : r , i ' 1 i r " ' h i ' \ i ' r ' r i ' ' 1' r . r i l . . . , L . : . . , , h 1 ,r,,,,1 r ' , r r L,r, , l l . . ' r L. . \ l l . L l r : . r l i ! " ! ' r r i r r r r " r r l r ' f r \ r , p L , r . i r : :r.r r l . r zrir i , : r z , : ' r r . n , r l r L r l l . i \ l l . L i r . r 1 l " ' l rr' t: r L

, L O l , l i \ , r f I ( , _ f t , r . . . . r ' : r : r ' , , , r. i . , , r ; r , 1 . 1 p . . , r,'r.l rl r , r , l , i ', ., r . . L lIi l l . r : r ,r r , , q , r . LI'' r , i ir r L r r r ' , ' r i I l i t r . r f ) l , l . L a l , , , , . ., , l : , ':,uljrn Lrr ol:.Lllrrr.
j.rrrii:nr ' ' l \ l r r r L ' i i l : l ' L L ) . r , , 1 , 1r. ' i l r r r 1 ' r ' r r : i i L 'L ' . i ; f i l l , . , t J r : L l , i z . L r L r i j -l1r: .i L l 1 , ' , h l , , r r ll' r ' ' L , r r r i l i ' s. r r ' r " : i ' r r ' h r t L t r L r 1',-,'
(,q:l.Li.

i r . \ ' , r . i i . r ' r , , L . i . , r r . ' r r i i l : r , ' r r , : :lr r t r ' ' l L L l i i r L r l r rL ' l i 1 j r . r o r ' . r : t r ] l r l rl r r " r t r " L l ' t L r t r t' .i I l r L t r . h . L i r :l ) r i l . . . f . i r iL h i " n l , r o h l , , r :l' r ' . I r ; , : r ' , , :r r r , r . t r r :r'. L Ll i' r , ' h , t t , ' r r r .

' l ' , f h n i l i . ' . . 1 . , . , .r. . r ' i ! i ' i r r ,r ' r L ,J , r r r ' ir . i j l r L n r L1 l i 1 1 ) r r r

t : . . . il,.l..
|.r l L ) ,, . . .

' . L L )

L

l .

r ; .

lt

i

l

.

.

.

L

i

,

,

,

j

,

,. .. , \: .,rr., ,

###^]lJI{XffllHtJl^H###
zr.ane Et{asume. a Obuvaoje i meswe, i papuöe Nosio je prstcn,samo su taztöita predanjao tome da li je su prstenbio na desnojili na lijevoj ruci. I jedna i druga predanja lancaptenosilaca. vjerodostojnog daje nosiokacigui oklop, spominje se, U predanjima takoder, na najvjerovatnije Dan Uhuda,i daje to nosiosadtitom. od ihu U Muslimovom ,9al 1ezablljei*no predanje Esmeibn Ebu Bekr,r.a.,daje rekla: it u +,rj|J_p.;.:.q,-L.gu.i
: a,z t); ,c^i ;"'::L' r'

JrJ i.z-.i. +u nt ,J- nirl
ju:,;<. ul-;i .eLJ

qils 'ji :dtö lchit

t'Li; F,q4 .V, 4:i:r,tl rL-, 4. nl & Jl ilsr.klj "Ovo je dZubbe Allahovog Pos1anika,s.a.v.s." Izvadila je svilom(Ova däubbeta stilakojeje bilo ukraöeno dZubbe perzijskog oko tijela.Nisu bila preko ramenai obmotavala su seprebaciväIa iivena,negoje to bio duZi komad platna) Bilo je njome i posta"Ovo dzubbe bilo kod Aiie, r.a.,svedo je vljeno.A ondaje rekla: s Vjerovjesnik, a v s.,gaje njenesmrti, a poslijesamgaja preuzela. kakobi ozdravili.\" nosio.Mi ga peremoza bolesnike jedan crni, jedan iskrpljeni Nosio je i dva zelenaogrtaöa, crveniijedan od devinedlakc. kratkai kratkih rukava.Koiulje Ko5uljamu je bila pamsöna, nije nosioni nose, koje imaju iiroke i dugerukave, a koje sedanas nisuu skladusasunnetomTreba koüulje on, a ni njegoviashabi.Te nositi. One se ubrajajuu razmisliti o tome da li fi je dozvoljeno oholi. odjeöukojom seöovjek i mu odje6a je bila ko5ulja ogrtaökojije bio protkan NajdraZa
cryenom bojom. NajdraZa boja mu je bila bijela. O tome je rekao:
'r'Ovojc dio poduzeg hrdist kojegbiljeziMuslim (2069).

"To vam je

X1 1 2

:rrjl,olilrLiir,:,1. jc ,)hlr.:it i :: ,rl1rl.ul,irrLlLirr \.ri. LL,rlfl!. pr t f , r , l ; l ' , irr z , r l , i l j c ' i c r r o , . , r \ i i l . : . . . r i. z n i j t l . L r i r : 1 , l l L . ,rri q r Li ' . i t , t ii q r u i r Lh . r i j i r L ir I c h l . r :

''llorlmr

' r \ ' r , r r c i c l l , , L . r n i [ . . , : . r ' . 'r. z J , L I n L r , , s

i r l , r r . , , L r i c n c i r r r o . i r ' ' z L . r crr\ t r r . r , , r J . r : r i . 1 , r r , . i , r I z r h l r n i , , L r i h r L r L i ncrll. r , r s cz l , L r r ir , r I i L l , , , J i j t t o q . rl r 1 r , , . ,s r f m n , l . r r r L . r s t r rr s : r L r l o n i j r t , r l ' r r r i o - \ r , , , c r i , ' t l r , L , l i . ,l :i ( i l ( , t t r , L i . t i i j , l l L . ' 1 ) x , . 1 : . i . . 1c. '1 1 r . l r r r i - , , i r r , z . L l , r : r l or L . k es r r r : ' i . , , L il l , j i i r r r i c r p : s t . u .r , . i f r , r n o r l t cL 0 i i i l ] r . r\ l , L r rt f , L L l)if a . t : 1 1l r : i r | { r r , j r r i f l I r p , r z : r , r ltz | ' s n i e q 0 r , r tr z I i i r n i r . r r r r i n j c q o rI r | . r i r n l t . \11,1h r r j I o 1 1 . ' z n rI i r L r r , r L . - . r ' s t t n Lr o i r r r r r r rr ' . r r r i l i r m ; r i n u r r , , l i, i l iL jc p:,ij. Lrlrrsl:l z.riro,l ,lir,1,1,, L, :r:flir, I li,rii Li.ri. ro r'lL.rr,Irrr,rjn,r, m t d i r t i r r r l,L l r l ) . r r L r J L ,l u r , , . l i - \ r { 5 r I i , ' . n l r t , ) \ r t { , . , 1 ,r1 ir i , L , , : 1 2 i i . , . r , r .1: L r h r L t L1 , o . r r , j , : j r 1 r, . ,l1 . j. rorrrLlt:r,r Llrr.llnrrlrrj p r J . u - , j r r , r i rb r r L ,: l r , ! l : LI , , r r r r , i r I r ,I i lL u L \

. \l

'

3:
t

###ä,*lll|I*{[']liHll^###ffi
s.a.vs, kadajegovorioo DedZr.a., zbirciod Enesa, dajc Poslanik, "S hiljada Zidovaiz dZalu,rekao: njim te sc pojaviti scdamdeset """ dZubbeta perzijska u i Isbahana svi te biti obuöcni zeLena dzub u vidio nekeljudeobuöenc zelene Enes,r.a.,jc Perzijska " "Kako su samonalik iidovima iz Flajbera betai rekao: smatrapokudcnim da se Na osnovuovoga,gruPaLLöenjaka ona nose i oblaie. Elru Davud i Hakim u Mustedteiubillei'e od "Onaj ko oponaia s.t Ibn Omcra,r.a.,daje Vjerovjesnik, vs , rekao: " pripadnikom j€dan narod,smatn senjegovim s da Tirmizi biijeTiod istog ashaba je Poslanik, a vs , rekao: "Nije nai i ne pripadanam onaj koji oponaiadrugi narod"'" Sto setiöehadisakojigovori o hidzri i o tome daje Poslanik' ie doiao Ebu Beku zamotanu komad platna,Poslanik to s.a.v.s., to je uradioiz Potrebe, Dakle, radio kakobi sezaldonioi maskirao. a nije mu bila praksada semaskiralako Enesprcnosidaje Poslamaskin, smatnm daje to radio, obiöajda seöesto in-rao nik, s.a.,,.s., a AJlah najboljezna, kako bi sezaititio od Zegeili neöcgdrugog' nije komadomodjeöe isto ito i omotavaljenjime Dakle,maskiranjc dro i u/imtrnj(i.rogkro s:'r.rvni odreie' bilaje pamu koju suoblaöilion i njcgoviashabi Vc6ina odjeöc önatkanina.Nck.rdasuoblaöilii tkanineod vune i lana Ebu Ishak prenosiod DZabira lancemprenosilacn' vjerodostojnim Asbehani, "Salt ibn Raiid je doiao kod Muhammeda ibn Ejjuba da jc rekeo: \'uneni ogrteöi vuneni ibn Sirina noscöina sebivunenodi,ubbc, takvom svojenezadovoljswo je turban.Muhamme<l jasnopokazao je:'Mislim da ima ljudi koji oblaic vuncnuodje6u o jeiom, i rekao 'Ovako sc nosioi oblaöioIsa as', a meni je pri'ao öoiek' i sovore: u'iojeg nimalo ne sumnjam,da jc Muhammcd, s a ws , oblaöio
biijeziMusl,nr(2914). U Tnmizi (2696). hn.u lre nosilicijs l bn Lchi ', oi jc slib ili ovii hrdß biljezi

.*114 "ry**

i*k;

sLsiiicLii. l l I i r - S i r i n k . L z L r irr: . rr , n r l j L r t l rl i t i l i ' r i r : L : r : l ttL r t : r f l i i r r i l r ' ) r j,: r'r.r h,,1l.r ,r.ijciLr: ,i,r :r,lr, rt ll: ,lr LLr,r. Ol: st,tLrLr nositi r LLnc:rL .L 1 1 r ,1 , : l i \ L\rr 5 r L L ' r l i i 2 , , i . : ' r r r L , i ri,l o l : , , i , , L r L r l f , ) h L L . r iic . r l ' L r j L l i ( i ' l i t \ 1 r r : r L r , L ftrrr7 t r : t b L : r r : r L . r : r : r r , , , , l r t , r L 'n 1 t( LL l i , , r(,l r r i i. i r ! L Li : u r r , r l r J , r . L r, , L i rr,L : r . rr r r r r 1 , , r : . rL r r l :iL, , , i r r , [ r r , rn r j . - t . r , r r . ri,: r . r o i c : r 1p Lr h r ' , r i r Ji,., i rj t J r . . l , i i i , 1 . , r l r -L r r r . r , l , l , L , ' . n r c, l . l t l . r , , r, i i, : i . 1 . 1 r , ln r , ; e J r i r r . L j h o l j im . ' r , r . 1 r r : l l , , , 1 i:r: 1 i : r . l , r t i n . \ l L . r r l o r o g 1 ) o . l . L r i l ir , r. r . . , , n , : li l , l i ; r L , n r r ' . L L r , r t , r o , , r r l , o r r r i r o ,L r ' rrrr L l]irl,,r r i,o,l.tic,u,:rL r'.lcq.L. .! LlcL , r. i i I, r i . St,r lrr.rl.ri lr Jrr r,' obLrir(,n(i iL,r sc irnrr.irrLr ilr ir t r r Lr'.r.|.rrLLl: rlr 1.rrr. \ r l t , x l , r i t , ' 1 r l , r , r ,r r L : r . r ' 1 , ,: , : i L , L c . , r L 1 : , r , lL irL r r ir.t ' : L , l , r j t . , o l , l L L 'L r i L r b h L . , , L r r , : , : 1 : 1 1 , r : , , , . h , 1 ' i . . , r , ' , ; 1 i L L . , , , r hir. L I . r , i o r , ; i i: :t rcln.i,r .i, Lrzirr.r,, :rl.r.r i ,rtr:1,'. rrli,r,i,r nrt.L' ., n.l,,rLlr 1,r1,Lric, r-,Lk.rd:r nrkiJ,r ir ILrii:1,i,1.r l::,riLr:r'L..rn.r nrLL l.rJ,r rrrrrrJLL 1,1c.'l,i.,r \ , r / 1 1l ) i , ) n r o l i x , r ri L r l , , Lir: r , , , J. : , r ' 1 , . : . \ k r , , i l : L r . i o r l i , L , r l . r ,r,r r , r i J r , i o , l i f . ' f . r r , l L l , i t L r r , , i j t i L L : r r r z r ' , 1rrj,c n r n r l : : r , n , , r r I r z r , , r ' o : j , r . \ i i , r l r L1 , , 1 , l i ' r r r L z r r r , , l j c c r L l , , 1 r , , : r . , , i . L l i L L(, ,rr. , , , r r , 1 , ' r lri rIrL L r I , , L : r , , \ r , , i i r r ' l i u , L , i r , b r i r l II. i
. l

'

l L ,l :i r i . , ,l : 'r, .1 :

l;

, I 1.,. . :..11"i. ., .:

4t:a\"r>r.

llfllHly,Hll-H### ###,'."T"f, , , .. .::....:, .
+ . r u L - \ o [ - ! r r . ' ) / 1, , "

_ = a , , __ i : ; i r t r
,;J-",;,;,t:,,1.',

ALLAI'IUMME ENTE KESEVI'DNIHAZEL-KAMI SA (E\IIRRIDAE E\'IL-AMAMETE) ES-ELUKE HAJREHU \,8 HAJRE MA SUNIA LEHU \,D EUZU BIKE MiN SER. RIHI VE SERRIMA SIINIA LEHU, Oblaöio strane. bi koiuliu,poöinjao od desnc Kadabi obl.röio je rekla: MuslimbiljeZiod Aiie, ra., da jc i odjeöu crnedlake. od "Allahov ogrtaö a s.a.v.s uaao, na sebi imaor'rrncni Poslanik, ie , je
protkancrnom dlakom.""" "Pitali Katadeda ie rekao: IJ dvaSahihase navodipredanje 'Kojaje odieiabila najdraZa s.a Poslaniku, vs ?'On r.a.: smo Enesa, namje rekao:,Ogrtaö(emensH)."'u je \töina njihoveodjcöe tkanau Jemenu,jerim je Jemenbio blizu. Nekada su oblaöili i odje6uiz Samai1i Egipta, kao kibaru je koju su,od hna, tkali Kopti, u Egiptu. Kod Nesaija zabiljeZeno s.a.vs, vuneni predanjcda je Aiia, ra., napravilaVjeroviesniku, jc ogrtaö.On gaje obukaoi kadaseoznojiou njemu,osietio miris 'v'une, gaje odbacio u jerje voJio lijep miris."' Kod Ebu Davuda, pa "Vidio r'a hldis od Ibn Abbasa, , da je rekao: |unerutje zabiljei'en sam Allahovog Poslanika,s.a.vs.,obudenogu nailjepiu hullu (haljinu,ogrtaö).""''
1r0 (2E11), Dr{d ('1032)' Obu Lhdis t iljctc Xltrslim(2081),Tiflnizi rl Fhdisbi\czcBuhüi (10/231),llibulbüudvd hibd vcllemlcti, Musiim (2081),Tirtrrizi Al)mcd (3/131,181,2s1,291) Bibn lebsilhibre, (178s),Ebu Diwd (1060), Nesti (8/203), osLobonr Hrnz tr Ädr h7c dxje Encsodsovorio lrtanic Kitrde, !i tikoje ovo Preddnjc denoKrtxdinogtcdlisr' kod 1r' lhdis nismonaili u N*iljcvom &,r,r kio fuoPisac ilije hrdh zabiÜcZen nxvodi' (6/132,1+1,219,2'19) od Krtidc, r on od Nlutrrcin a on od ^hncdi Elu D.vudr (107.1), vFrcdGro.Jxn Ai!e,rr. Lan^cpßnosiixcxje (a/182)! s rom ocjenom '{r Biljeä Ebu D.rard('1037) lhkin kxzedajc hrdisvje'odosto.i'n * dazei Ez Zehebi.

.*116 -ry**

::::-ai:!-r.,
' . \ : r " , ; r . r r r , r r , r l : : r ' t L l r r i L , , , l l l , L Ll l i r r . . r . r d r i c : . 1 i , : , , :\ . r , l i r ,s , , : r \ l l . L | , , r , , ql l , ' 1 , r n i L , r , r ' s , , 1 , r I l , , i r z , r , , h L L r l . r L . , r h r r i rL r r ] r . r , ' L l r r :rr,r1 r r . r i r . l \ , , 1T r l c n i n r , , ! : t . r i c r r . , ' r ,,! srnutr',r k,rli rrr.r :rt'lrrr fr Ll L l,(i .fi)i. lsl i lliLri,Ll r srL r:r:l irr on.rl o g L ' r . r i t rOrn r r i l i . s : l l , r t r ',ri i j t , r 1 r l , r iL i . ] c , i r ' , l r r l r r o, r r ' c r r i .t r i r lr \crri'il,,.r r r r l r L r , i i J , r l r : J l L r l r , r l r ' t l i f i , r l r L i r r o l , , ' l r , r l t n i . r r, r ro m l l l l c l i i tr l \t lig.lir lt. nrr,,(1i. r \ j c { r , r t 1 1 . L Lj :rI b : , r ' , J : t . , 1 : , ' r ' , 1 : ' , . , , , r L , L L r : ] . r , .. L l r r : n i , ' r Ir j r.r , r r r L r i , r , i r : . , , 1 . i . ' , L i r I l i s t o r r . : r r , r, , r i 1 r 1 . r j : i r l , j c t l , r j r : L r . l , . i L L I l l r l c l c . \ l l , r r J , r r r ' , , l i or, , l L : L rrlr r : r . . l , L1 , , , 1 : r ' .''rr, , 1 r r L , r ' l r . : r . : i r r r r c ; r l, L : r rr: , . . r, l L r r j , 1 1 L L l ,i , l' nrl '.l L L , , 1 . r ' i r r , , ' r . l i , rr' ,o r : i h " o i i r p o l l . h , ' L: n 1 l s r l i r r r r i l L r . i l r , ' r r t r r r n t ; e I r . r i i o l l , , : rl r L r r o r r l ' r ' i p . r i . r < L : f r rn r r i . i , : r h : L l l c , , l r , , l L , srLrir : , , 1 i z , r r rrl Lrr , i l s r , : r r L , l , JriLitl:rLr' r , i l o n p r l . L i r r r : . 1 .l r , l , r , L J , r : r r ,- i : r r 1 , : r 1r, r ; ' i L L 1 , ! r I LlL r r r l i l , r L l i . i I r .rj r , l | i t L L ,irr . n i . l . s . r r . r . sZ h , r r rr o r tr i , . 1 , : , 1 . r r , r. ,L L l . r r . 1 . . r , r : z b r ,; r L .. l ' l.: n L i s L iL : , L r r r , rL r,rr i r 1 , r i t : r j L .L i . : f , , . i , r r r i 1 r ' l r i r r , ,r i j t . L L r .L LL s O , l l l , n ( ) , r . , L ' r : , , r , , , i . i , l , Lj . . \ i 1 , , 1 , , ,lr' r , : l : L , r i 1 '. ., r . r . . , , , ,' 1 , ,'r: 1 , , rr, , . .r : sl.rrr'. \llrlr ,'. rrr 1.,ij,r lchro: Onlr,r I.,r,,l,1,rir 1 n t L s l i r r nJrr r n Lrrr , , L l : r l L r tr: , L l j r ' r o : lr,ro r r i T t r i ' . 1 .L r n J , r ' , ri t l o r i t i i ,, ' l ) , L l : l , . ' r , 1 1 i , i h . r z r ' .c t L , Li , , r l , h : r h , , ; i . r o j i r t r , , 1 1 i : , r . rLlrri r lt , r ' . L r j r rL t i o , l r r . . p r 1 , . 7 .r z r , , - i t i n r i l , o : r l r n i n ' L L r . l l , r : r rr r Lr , : L r r l c n : , r , ,i r : L r f 1 1 i r . ,r, t), , r r , .l l , n i T r l ,r l j L r J L , , 1 ' L q , L \ 1 l , r 1lr, . r r r ' . r r , r i r r r . ,r h L i , : . : r , 1 . r L l , r : t , r . ' t , r , L ; r r i r ,i, ; r r r r . r , r : ir | , r l r ro L l i L i u1 . L L r t , :r rr r r L L i ,LI.rliLr I s c 1 ' u i cp o z . ] r , r 1 lri r r l r o l , " i i . t r L h , i,r , , i r ' r r : | l h , l , t t l r L .

117::

txttYrx t\Yrxt(rvrxt\Yr)<tr

ozwIlJJt t8ilt0jJtiltt

dana.U dva Sahihase navodi u nju öe propadatido IGjametskog s.a.vs, rekao: predanje Ibn Omera,r.a.,daje Allahov Poslanik, od "Onai ko pLrsti rnu se odjeda da ;vat i';,,tiat jii ,l? ü; tl na pogledati ICjametskom ga po r''uee äemlji,iz äholosti,AJlah oeöe ' ' U S u n e n u o id t o g c s h a b a s cr e n o ' d a j e V j e r o v j e s n i k . p i . danu. rekao:a ,a i 'rj .,- * ,- J, 'Lt*,r J--.J'J .r' 1) J JL:) s.a.v.s., koiulja po ;;t 1; *rl, Ono ito 'e puitl da 'e v'uce zcmljijeogrr.rc. wie, iz oholood Onogr ko pu.ti d.rmu sencsro ovoga i turban. sti, Allah ga ncdepoglcdatina Kijametskomdanu."'' Takoderse "Ono ito jc biljeLi predanjcod Ibn Omera da je rckao: r Sunenu rekaoza ogrtaöodnosisei na koiulju.r" s.a.vs., Poslanik, odjete nekadahvali a nekada beznaiajne Tako sei oblaöenjc kudi. Kudi se ako se oblaöikako bi se prilukla paZnjana sebei a odijevanje, hvzli seakoje to iz poniznostilsto je i saluksusvoje a ako pokudenaje seoblaöiiz oholostii uznositosti, znom odjeöom, AllahovebLaako pohva.lnoje setakvaodjetanosida bi sepokazale od se godati.U Muslimovom Sahihu nalazipredanje Ibn Mcsuda, s.a.vs, rekao: r.a.,dajc Allahov Poslanik, j, iJ,J-"'!i.Ä -r J,F; ju:"; j ils y i+'J'; i'

,;-ri.r;J-irrar

,r' ,iQt .;it'j;,.,';at 3jj; ;ri1 ,jrüs.lr! 4t ,1,-ä,ff, f,

jL;:" ::'s .j; J-, ':..1-.,..lLi,.".rr",: t .1;;-;

rr/'Hrdis biljeZc minel hujehi brb k'vlihi todr: Bibu mendicrc sevbdru Buhiri (10/223) .hrcdzeli ibadihi'bibnen dZereiz!rehumin gqri hujela' zn,ctcuahiilcti Kül menhxrrcme vc arejhi sallelhhu xhjhi ve Fuemc,brb kavlinnebijii brb fr fedailiish.binnebijjisxllellahu hrlilcn . bat'nrcncsnrah chihibimr ir Left lvluslim(2085)' Lev sclleme: kuntumuttehizcn Blbuttaslizifi dturil izüi Ibn Mdza Nesri (8/206), Ebu Drwd (4085), Tirmizi (1730), (3607). ta7tsiLj.2e Nesi (8/20s),Bxu isbdil izü, Ibn Mxdti (3575) Linac Ebu Dlwd (a094), dob[ prenosihcije 'r'Biljezi Ebu Dxnd (,1095) linlc Prenosiladjejxk

.il118

l r L i iL r1 ) z t l n r r , , n , r l :i i i , r : r ' r , r , , L r ' 1. ., 1 . 1 . , , 'z, r r r , r L g , ' : . r i i , r l r , , i r , * r r . i t r, ' r L L ) i r 1 l . n n r n r L L i , r r , L 1 : , , 1 iL f i L h r L r l r t l L ' i: l i : L L r 1 , i r , r r , :1 . r j n r L o o l l 1 , l,f i / , , r ' ,: l ) r r r : i , . i : r , r : r , 1 . i c , i j , | \ \1 k l r i r o rl | . i r n : i t , i r r , , L i l r r . , , , - i , l l r j , l , r i . l : r : ' , r,:r , l r . i i r . , r L l r : r r i' r n r. i o h r , ' . r . T ctl,i' o l r o l , , s rl l) , , s 1 . : n i 1 . .\.,. 1 nrL i r i r : N r . . \ l l . r l r , ' l i r jr L i j c pi r o I l i c p , l L .O l r ' r 1 , , r , o r : r : r i o r , L : r , l . Lrn r Lr r r r i r r , , l , L i r , L lL lrnirljrL,Li.'

''\rit

I)OGLAYLIE 5A\i5 I 0 fOsLANrK0v0MIELU \A( t\t \A Nttl E lEO
l , 1 ) , , . 1 . 1 r r 1 - . , , . . . ' . l.l.i.r.rL r . , , r r . L ' r r',.,r i r , r r o r r , : r i i t , r l h i j . r r r
o n ' ,l r l i r i r i l , , n i i i i c r r . r T i or . . ro , 1 g : Lr i l i h i l , , .\ : L . r ' l l i ri j t I r r l r r i , l . : , r r . r l , L : rrri l , , L r r r , r r . l r L . \ 1 , o n i r : r : . r ' . r l , i , r I r ,i r o g . r i , . , r : L i : rn i j c , i j r o s t r . r ' l j . l , . gc . \ l l p r i r r l i : . o r n i : r ' h t i L rt h l , , l L g r r i L c i r .r r l rl r l r r i j t , L z l r n f , r l i ,: ,1 t ) : i r r rr r : r r . t i r .( l L r . L , :jrl 1 , , r - l r r T trrrrLr ' . j l l t , r r ' , , r r r 1 _ r ' o n t . L r i c ! , l o m f L r i r L ! t ü . i ' l n r r i ' L Li r l i , . r ' , r r l r . t r r j r ((i l r ! 1 , 1 . . i \ .r,l. . f r l j t . 1 . r L ^ 1 , : r , r L J . : r o i r r , , l1 r r , , r r r , . L , , l t r t . 1 ' r , z , . l : , r l i , r i r . c r u r , : . o r o l , l t . , L L rl j t l : l , r g r , , r . : , . . , i . n r , ) r . l i , | 1 , ' i l o r , r r i , r l c , J h u l m e , : r r , l i r . u l r . . f , i r i ( n l l i i f l i ' ' r i r i : l i , i i \ , L r r r r ri L r [ i . t 1 j t : r , r . . , p i o j r i , r r . . i j z r r i ; . i : L : r r , L i r r : r , 1 , i , i . i [ o n r 1 , , : l . l l r L r r r r t ji t. r , 1 L : . h r z i r LlL: , L i L hlo j , L : L: , r l i o J 1 r ,r . r , r i : r r i i l . L , r1 . , , i f l l L . L r \ i . r i , l l r

l : : ' . ' . : : . i : . . . 1 . 1

: : L . r . i . rr i r : . l i l \ l . i r .l .. :1.. ..,. : 'LlLl .r ,,,,:,t.., r

9::

tBt{ EL-Dzt!,z|ljt tüJJlil
vrrtrvrx7l\Yrttrvtx sir, hurmama, hurme s trljebomi hljeb sasirdetomJeoje i poparu jetru'suho je lojemJeo i przenu (lrJjeb mesom a i s ra.ropljenim s ). kuhanetilwice,i tojejako volio,zatim,govedujuhui poparu meso, s maslom,masni sit i hljeb s maslinovimuljem Jeoje lubenicui i silovehurme,suhehurme sa maslacem, to je volio Nije odbijao Obiöajmu je bio dajedeono ito ima' lijepojelo,ali nije ga ni traZio. trpio bi, u tolikoj mjeri da je preko stomaka Äko bi bil. nest*sica, vezaokamenkako bi lakie podnioglad.Nekadasu znalaproöii tri ognjiita' a mjeseca da se u njegovojkuöi ne vidi dim iz uPaljenog na Nujt"S" 'j. 1"lo postavljaoo zemlju,na prostrt öadaf'Jeoje s tri prsta.Kadabi zawiio sjelorn,oblizaobi prste Ovo je najisparavniji naöinjela. Ohol öovjekjede sajednim prstom,a halapljivjede sa pet Ptstiju. Postojetri wste naslaPoslanik,s.a.vs.,nije jeo naslonjen. na njanja:boöno,prekritenih nogu ili naslanjanje jednu od ruku, a je drugomd" sej.de I jedno i drugo i treöeoslanjanje pokudeno' jesti,uöiobi Bismillu,a na kraju bi zahvalio Kadaje Poöinjao "Hvala Allahu, mnogom hvalom i na najljeAllahu. Govoiio bi: da pii naöin,blagoslovljena je. Ne kao onaj koji seoPraitaili sma(Hvala tro tra neovisnimod Njega,naieg Gospodara Ili bi rekao: Allahu koji hrani, a hranaMu nije PotrebnaBlagodatimanasje obasuoi uputio nas,nairanio nas i napojio.Sve 6toje lijepo,dao Hvala Allaiu koji nashranomhrani' pi6empoji, golotinju nrm.1e. nas iz nas nam pokriva,iz zablude upuöuje, sljepila oa vidjelo-izvodi i koji nas je odlikovao nad mnogim stvorenjima Hvala Allahu, " \vjetova I Cospodaru

"; C', t::::' \'i ö:Jti W i +Gi'; eLi$i'^ a''üi
TAJIIBEN ELHAMDULI LLAHI HAMDEN KESIREN
1so Babum! jckulu iza feregrminenaamiTilnizi (34s2)'Ebu B iezeBührri (9/501,502), Dawd (3sa9),IbnMndz! (3284),H*im (a/136) jeFL lsrBileaIbr Hibbrn (1352) Ebu Hurejrc.Lin{ Prenosilm od

.*r20

:t"r;
1 1 1 : B , \ l t l l l i l 1,:rl - l l ( i . \ l i { l l \ l l i l \ l ' l l l l N V L I L . \ t 1 l \ ' l l l l i l l ) L l . \ .\-' L L \ I 1 t - sl \ ( l \ 1 1 \ , \ N T l l I l t . \ l l l l l r \ , \ .
_*.-\, --. j,! d -.:;-,. -.;:i --; :--,i :.,+ -,.,.-,.,--; -,', -. *,:,.r r -:i .:-r- . '.--I _r:-;

-.,--j

i -l-r

,..-!l --.:--l

-1r. -..'' :--;

,r,r -i -r-c---j

-,,--- --. -;,'".--

] . t t l-.l \ \ 1 1 ) t J l . l l . ll .l \l ll . l i l l l i I I l \ l l I l l l . \ l l I l \ t r l l \ l l i \ - \ " l l - \ l . l i l N \ l : l l l I l i l l ) . \ \ . \ \ ' l l . \ 1 1 \ \ l i l \ . \ \ ' l : lS l l l i \ \ . \ I I h K L r . l . l l B l l l . \ l - \ .I- t . \ Sl i N l \ l l l i l . \ \ . \ l i l . l L - \ I l ) l r L .ll l ' \ l \ r ' \ l l l l l l \ l \ \ \ ' r l \ l l l \ \ \ r , Sltt.\ut \.l- Ktis,\ \tlNIll- l ltll Vl lllll).\ \ll\l:ll)l)-\ ' l 1 - . \ l . l i ' i \' l 1 . l1 l i s s . \ 1 { l l } 1 l N l . l l . t . } 1 l i \ ' l : l I ' l l L ) I ) . \ I - L '\ l1 . . \ 'l | ü l . t s t 1 | \N I i l - \ l l l \ I l . \ l . l : l i . \ l l l : 1 ) l l l \ L l l . l \ \ 1 1 ) L LIt.t.,\l lt.\illlll \T.1.lr1l\. . \ , : l i , r , i , r ; t : 1 , r ' r ' r ilrl , :l , r. \ l l . r l r lL r j lr r r r ' i r r r r L i ' r ' r : r i ' r : r r l p ' r I r jirri orr,r3uii,r pr',rl'rrr irro. ci.i
-, ,- r ,t. *.-; -. i ', -.:

l l l . l l \ \ 1 1 ) tl . l l . l . . \lll l . l . L r Z l\ 1 . \ I I l l \ ' l : S I i l i ' \ \ ' 1 : sti\'\'liC.\tILr.
i l i , r , L bL z , l r ; i , , s i c l , , r r r . , r h l i l LL ',i 1 , r ' L c. r o r r i r r i ' i r i m r r l i .i r i m r h r , u c l l , l i : l r L r l , " i ' . r l ir r : [ t . r r i t ii l r ] . b i ' r ( i I r ' r L t 1 1 s \ t r Lririr r r , lLrhr. podilc perLr llirL. N , r l i c i . : c j c p rs irc J c i i , i t . l i i ei r l ' o r o : i ,jrt L r .fr i l ' n i c s t r r l t i i r IlcriuLLLr, pozl,to jc Lir ic lt,Lronr lrirr ;toirL:i l"'lt'lili rrrrtolr ' r . n r . rrtirr rJ . ri c , l ri r r r, r p , Ir q n L L t .,r$ rr n . r l i ' r ' ; r : ' i :ir r o ü r r L J ]J 'l l ' ; z
rltj,;,\lr :::.-r L L l . i . L I r. r : I I L .Lr, 1j:., ,:ir.,.L r r . rl . . \ r , , 1 f , . . . i ' r f , , i . , ! \, l l , l i , r j ' r i r,r.: i!.: ll l'.. |,.i).,..1i: ll \l I irll \l ,,r

l s ' , . : : : .. l i r l ) ' L r ; r l \ . ' i i / L r \ f rL l , , , 1 , . : 1 . ,1 . 1 ,l . . l r L \ , n L l r L r r L r ' l . l r ! \ : i i ' L ' ' ,.trrrL'r"r'rr'f'l' 'r"rL l , . . i ! ) : : . 1i . ! 1 . . r r L , i l ' r . ' : i : f i r I i ' l :L i f r l ' r L r r : ' . l L ,l i . , ' . 1 , ,r . | , '

####^ illlllfi['I9Hll-H###
jc, i da pokazao je ispravno jedno i drugo Moje miStjenje a AJlah razlogakoji je imao' iz najboljezna,da senapio stojeöi odredenog na ukazuje to. Do5ao do Zemzem4 ali'udl Naime,i samdogadaj ie posudui napio sestojeöi' paje uzeo su htjeli da piju iz njega, osim kadanismo piti Ispravnojereöidaje zabranjeno stojeöi' svi O da u moguönosti sjednemo. ovomeseslaZu hadisikoji govore zna."' Al1ahnajbolje o ovoj tematici. onomeko muje s posudu vodombi dodavao Kadabi senapio, lr5 bio öak strane, i kad bi onaj s lijevestrane starijiod njega s desne

BRAKU S.AVS,, 0 POSLANIKOV0M, I POGLAVL)E SUPRUGAMA ODNOSU NTEGOVOM SA
Vjerodostojnimputem je dollo predanjeEnesa,r'a, da je "Od vaieg dunjalukasu mi uöinjeni drarekao: Po.lanii, s.a..,..., mije radostoöiju."'r'Ovo je ispra!'na gim Zenei miris, a u namazu
stavova: nekoliko 15a zduzeli Ihze:"uienjlci suo ovome ',e/r! (10/73,7a) Hofizibn Hndzer ^ o j rd o ' \ u l j ' ' i o d o n u c rk o i r? b i ' n : - i e . u . k l ^ n i ir o m e r l e h r d i ' d 'i.e d,l - " d n i i l ' r ed r -, :edno drubo . . . " - l u a " n l , a " " o i i ? r b r 1 j - j cd e r o b r Gn:c : i r o i d 1 u k l " d ' i ' txko r , . ä r n l " " , " ' ^ i " r l , h r , ' " r u m r ' r i R e k i o j e j o ' : N e k 'r r J o j e - ' k l " d ' t ro v "d v r h ' d i ' r i I o . m r t p d r j " z u r m r i z a i e n Jk r o m . k r - he n T i h ij s h r d r ' k ' ; i 8 " v o r io d ' ? v o l i c nto i tuTiieniP najPri. ,o poirrnj"u. io .drirjJ H,nrb' lbn B{Gl i drr3;oLoje nlibolje I'd i e h v r l ; u , ; . t n e m n , r o u l ' J / u r I k r / " : A k u r i p t i h L d T r b n n r 'o n' ' e u / i m Ä x n o k r o OvoMd'|1'be'rIt"tum-': "\o+oki'e'Dr , , . a " i , ' i , - i " , " a * , 1 . " i , , " " , k i k o/ - b , r n . o ' o / r b r r n r l ol d i i c b i l o/ ' b r " n j e n r o n d r{ d o ^ o l i l oo n d rb i t o i i cr ' u . d o a a i " n o , 'vprcq*"ir<,i.,.",.,. r d r drjcjednro smo oq"*lo. Poitosurlzli.itd Predinjro tome,onda slozni tumi.enje prethodno isprrvno ra dlje vidio Poshnikr' "i eilF;i Sul'-l (roleo),eabü iurbillcbeni bil-mäi.od Dnesr, ,.,...,tt.pij..t1"to,p';coti.roku.i,pomÜzaosm'vcuizrka'iovodeizbundaPoslr -p*J"; Ebu ßek'' ar dsne rtki mu mpio r' s liide strunc jc sjedio "iU..".",.,:l i'-. "Dcsnrstrana' i beduinu lekio: s Poshnik, x vs,je dod'o posudi, ujuin. O".;t.;".st,I.. " sürri pa oni na desnoj i i56Hidis bilieze tenrmr;Ahmed (3/128'199'285) OdnosPremx Nesai(7/61)u PoslavLju: (7160) diusim llncemPrenosi vjüodostojan aou, " Hakim klzc daje t"""" p*"*it"-;. i Ira,ä tDpoNrduje Ez-Zehcbi

ä,122 "ry**

j r u z i l , rl l J r s i . , L- r i j c a i ' , r r . r h , r : i : L p : r r r l s i ' r r u l l r , l t . ' i i r ' : i i r r : l ) ' l . L r , r s l r r : r r l :r.' r ' . r r i l t r ' r : 1 " r , L L r r ' , r i r t' LL m i o r l r r r T r r : trr, l L r ' r r i ' t , n n i , i u r - , r r , L : , i.i . r , , L l u l i r : l L L , h i 'L r l r i I ' r r l l r r r , Lc 1 ' r i fi ' r j ' ' l l r L i r r r i n i ! r i r i . s r n r r 1 , 1 1 i. r l L L r : l( ) u l . . r , r j Lc L r t , r L r ollL i l . l z l o o l . o r r r r L l l r ( ' r I I r n , r . ' i . . \ l L rrh r r l c J . t r r| , r t , . n c i l i r r i L i t s r t r i r t . r : s l o l r r . ' r r r r r L r r o ' L t : r L r i i L g l r s n r r : i r : r .1 Tt o m c , r r r L. J , , r r . , 1 i l i r , ' : r r r r ' ' i o z r r r l i " r r r l i L ' ; r r r ' l i L \ s o i L n j t g L,,rr r r r : r t r , r . l t , l L L r , r l i rr:: 't.; r . r r r ri.L r r r L l ' r .l i' \ l r l r l i ' l r rl r ) ' r . r r . r , r o r , r r i c n iL ir: r o ' : L l r iI t r , r ' r r r ' . r''\ t , ' : . r r , r I i L L I ' I r r-i' .' I ' ' r i ' ' l ' : l. r '-\Ll.thLr \ rtl r I r : . , I , r h r , J i l c l l r : r , r n ' r 1 o i i . r r l r ( j l r r . r : r 1 . 1 : r r r rr r r ' l i L ) f r " l lir'.;Lr,irrrt.:"rl1ril(i'1i\l'r:ii' h T i Io n o a n )r r c m o q L r , r r t rrtr l i r . L t r " r r [ r u : o i c o n r r o l i r r i i L r L , ] t L j rir: :r;:r1 ' l n ' 1 , r , 1 [ ,o 1 ' . t r r ] t .r . ' i j t ' ) l ' n ' r r 1 ' ) r L rr i c i l n , r l o L i j c l i t o L i v , r r L . l rL L r i , l j t I r r ' r r r " z cl i o r r L L ' o l i r r r t ] l r l ) , r 1 i j t p l r l : t 1 r l r i l L , r l ' i r i ; r r r r L . r , | . i r " r r L rr r i f r r r j Ll r i ' r ' r r r ' r l r : ] l i i l l t l l , r ' r i c l r ' r h : Lr o l o : n ' r 1 , r u r , r l i r r r r r J n o . i Lr r i , L i i t L e i i \ / rlrrlirit .:trr.r. sLrr,rti l:oji irl',,rlrr iii r or orlr rLnrnrrtii \

. o ir i r r c r r L n oz L r i t i t : L r i, :l r . , 1 i : l | i . : , l r l l r ' ' . c d , r r r ' r L rr r i h ' t L l t n l t r t r r i n o r L z r r t , .P o q : - r s r r c : r r l i l r . l i i , i r i , l 1 ' s lr r r i h . io . , : l , ir . r 1 ' r . r r rrrr,c l l r . r r l r L r l LlL r r o, i n r r , r i l r . r r . , r L L r r L . l.rl L c l
l r[ r r : i r j r , Lr' . r : 'c o O l u i i r rj r r r i i L L r r L l ' r r n r r r r l t n:rL r " 1 ' r : r r r " r t , r f r s r r s ro J , r r ' , r l : rq l t i l i . i h , r h , 1 ' r ' r r l rs l r i l t ' : i i i r l L t : r L r , i r i t o r J i c 4 t g , 1i r \ l 1 . r j 1 ' r s ' . i r ir r r r ri r r i ' r rt r " i : r r " ' , , si P o s 1 . r r i 1 . . r ' . , . . r l i l g , r , r , 1 , l r o J i . , , s r , , i l r : r L t t ,rrt g r t r r ltl r r z r ' 1 r ' , L lo :r Lr L c r r r n L L , , : . i c f r o r , , L j l , r n r i t l r L ,

Www###^J.'l:t*l['*ltg*t-H##
i djevojaka one su se s Ai5i, ra., je slao skupineensarijskih neito u öemunije bilo njom igralei ialile.Ukoliko bi onapoZeljela giijeha,on bi joj ispuniotu äelju.Kadabi senapilaiz nekeposude, svojeusnena mjestogdje su bile stavljao on bi uzimaotu posudu, ojene i pio. Kada bi jela mesos kosti,or bi uzimao tu kost i jeo Leiao bijoj u klrilui uöioKur'ans glavompoloodaklejei onajeLa. Zenomu njeno krilo. Bilo je danakadaje ona imala menstruacijur a on bije zamolioda sepokije i oodabi seigrao s njom Navode U dajuje ljubio i kao postaö. njegovlijep odnosprema sepredanja joj igru, pokazir'no je Abeubrajasei to dajoj je dopuÜtao Zenama dZamiji,a ona mu je bila naslonjena sincedok seigraju u njegovoj s Spominjeseda se dva puta r.rtrkivao njom na na rame i gledala. na ajednom ses njom Pogurao izlazuiz kuöe' putovanjima, bi bacao kocku o tome koja Kadaje htio da ide na Putovanje, s öeZenai6i s njim, pa na kojoj bi sezaustavila, tom je i putorao,a Ovo ostalimnije niita nadoknadivao. je miiljenjeve6ineuöenjaka "Najbolji meduvamasu oni koji su najbolji svoGovorio bi: Nekadabi jim suprugama, ja sam najbolji svojimsuprugama.""' a ostalih'60 pruäioruku i pomilovaoneku od svojihZenau prisustvu Kadabi klanjaoikindiju,odlaziobi u obilazaksvojihsupruga Kadabi palanoö,odlazioje imaju li kakvihpotreba. kako bi saznao Aiia, r'a ,je rekla: kod one öijije red bio te noöii njoj bije Posvetio "Nije davaoprednostjednojod nasnad drugom,öto setiöe njegovog boravkakod nje,a rijetko koji danje prolazioa da nasnije sve ne Zcnibi scpribliZio, imajuaisnoiajs njom, svedok obiiao.Svakoj
1r'Hodß bilj"tiTnmizi (3892), Babuuiretin Hibb!n (1312),Mcozl'/, Ddini (2/159),Ibn kiko klze lbn Mxdzi i ie Disai, Aiie, ii-Tüdizi klzt dljc hrdislascnünsahih, onako od (1977) hüc prenosih.lmujc doba! ! 'vFrovFsik, s a vs, je imro dcvetsuPrusa' pi 160 Hldis biljeziMuslim (1462)od En$!: mcdunjim4nije seYftro prvoisvedok nc bi zawiio sadevcton' k!.h bi nlpnrio räspoled one.t!F noebih Jednom bio u loii Ai'e, n' i pruzioje ruku F One su scs*upljalekod " prcmaZejncbi,l om F leldr:,Toje ZcFebr" i onje Ponho ruku

/dF*-P

4t)4

t n c b i . i L r i . i o o r r r L i i l i j t i r r r r L i i h r , , l: r i Ll , i ; ' r c r r , r i i r r ' J ( ) r i c L l i l c l i r , . r ' r , jo b : L . r l L l l lr ' , ' , , ' . r n rJ i i t i , , , , r .l / , ) ' 1 r L \ l i : L i ' r i i c , i l c l c i r . I I I L r s l i u o r , ' r r . ! , r i r i ; , i e z . r l , i l j . i t n o , , r r l\ r , r , r . J , L i 5:r l r i r r ;rL ,r t i L r rl l L r i L ' bi i l , L r n , r L , r i , r r i j c. L L , l : t [ , r , r lL : ; , , r L l j c l r , r r L l L r L i irll . i lr \ r r l r L g : t l k r r , r r ' . r ' i r I r s c L r - \ c r L Ll i . : ' r n , ri c r r r i h r , :rrt , r l r ' , ' : t r : r i t i r r . ' -\iii sl,l d.Ln1,r'1:iorLiir r 1 l : r 7 i o z i ' o r k o l r g i r \ r r ! : r rr t r i L ,J , r i , S . L l : l , Lr l ' i o : r i l r s r , ' l g f, . r ' ' , : r L r r o l l . L i l l h o r r,rl t r r o r r r ' ' r ' r ' . rL,L r ri r r n r ' : l L L ' ' d L r \ i : j i c L r i ,i i , , I 1 r s. S . r l i j c : l | s l , r r r : h , -r ' r ' s , 1 ' l j t o r r r Lr ' l l 1 . \ i : i : l l r r r r r : i r l l t s r r l i r r r 'l),,1,r',r' llrt,,Lr r \rr,L.r'.:.'jLlL. , i r t , i L i: r o i , l , r r . \ r i 1 1. L . L l r r L i "1.ii s k l J l , i i l S , r i l i i n : c J .h o , l I ) , r ' 1 , r , r i l . r . :\,'1 . i Lt i r r i , ) l i . r . j i , L , ' r O ' , \ i ! x ,r i l f l r r ) ; r r , i ( ) n , r j i r , : k l , r : l , r j , \ l l , L l r t , , .l rl , r r , , , i . lL , r i r r r r \ n t J , L l L o m c 5 , r i r " , i i . r , r i i i L , L r L L L ' r , r j ' 1 , , , ' , , ' r ' o r '-'\.rrr l i l , r r n ,. r i l r r t 'r'rrr,'u rrtlirlr. c s., t o 1 , : , 1 ) i " l r n i 1 , . r : . . , l c o p : o s t i o, \ , r l r l i . l " , r , r : t o t i L l c i j . ' . . f r r r ' , rt r r i ' ,L l . r r LIrr 0 i : t ' c l i i.: l r r L r r l n L ' r r r , rlr' r ; ' r . r j c l r L t ' r r r i r lc , n r ; t r l . r m i c , r i , L r o l - . ii r i l , r. L L 1 , r , r t :r-' , 1 r t , , l , r s r , r j r r otr,rL L l i sltlt, j i c g o r o r , , r i o , l i r I r t r , r . . L r rJr: i r ' 1 , , r ' ,\:l i r h r : l 1 l , , , l j r n , r ,i l O r , L i . i r { r . l . r l . r L l r . r , . i , , i r ' :j . , L n L r g l r z i l r i c n r r r r t , i uL r . c r rL . r r l l L r q ci l r i n . r .\ l r n r c . s ; r , m , , l c , l , L i l i , , n . r jl i , r r r : r rr r i , r , ' , i L Lir: L . i r L i , LL,, L | r , ' r r , L,i r i c , i r l r1 , , r l L ' t rn f i I f . L , i r r r i , J o 1 , ' , llrr L rs . s l l i , r r i r l q r l . i r r . L ,1 , r . r r . h , , . r . L r rL L i r i n , r , ' ir r L L ' J l r r r n , , l r f , L r r t! t r f r . : l f . r l n r i , ! l , r . ( \ : , ) r t i l, , , j l . t , r L l r t l : 1 . rr r , 1 r r r l . r r r t r l , r l . r z l ' r ' ' l i ; r r r , ' , ' i h .r o u r k r ' l r , lr r l r , . , , r r r I i : r l l r1 i l j t . r 1 , . L L . , , 1 , 1 , , r , .l r Lt L Lr r , ' , ' . o j . t l t :

' . : . r l : 'l lrl : ' j ' j ' . j ) . . , , , l L r ' . . 1l , , : . . . : , ' , : . .1 11,.:.:. \ l . L r r r ' ' ' 1 . , ' r L ' : \ , 1 1 , 1 . . . 1 . . 1 , i,.. . , . L , . I ' . I , . i . . , . i , 1 , . , , t . , , i , . , 1 , .i 1 \ . , , ,:.t.,, ' r . 1 . \ . , . . i , . : i . ,l I \ , l , , l \ r - ' r , . ' I ' l l . l : j r . \ . . i . 7 , r . , l r : : r. :. ): ,, r ' : -. .r.:, ..1 li I . 1 .|

### ^H W## ###^ "l'JI9l[1:0"'tWt
poklonjena drugoj, uöini po onom redu po kojem ona dolazi od one koja je poklonila! spavaoi imao snolaj sa svojim suprugama Poslanik, s.a.v.s.,ie poöetkom ili kajem noöi.Ukolikobi imao snoaajsasuPrugompoacili tkom noai, praktikovaoje ili da se okupa i spava, da uzme abdest a Ebu Ishak Sebiiprenosiod Esveda, on od Aiie, ra , daje i spava. a nekada zaspao da ne bi dirao vodu "'Medutim, s.a.ws., Poslanik, ovo je uöinjena grcika od strane uicnjaka hadisa i o ovome smo opiirno pisali u na5ojknjizi Tehzihuvrnetziebi Dazzrl, pojasnili sve dokazc i rijeSili nejasnoöc. U Poslanikovu,s.a.vs.,praksuseubraja i to daje obilazio svoje supruge sa jedoim kupanjcm, a nekada bi se kupao kod svake od njih. Dakle, radioje ijedno i drugo. Ukoliko bi sevraaaos puta, dje '65 dolazio svojim suprugamanotu, e i drugc je odqaöao od toga

161 H.dis biljeTc [tJu Dilad (288),TtrDrizi (11s),lbn Xhdta (s83) r lmtc Frenosilicnje jik. Hx6z ibn Hidzer prenosii ispdrku oLl Dfekutniir i Bcjhckiil i k'zc: olo poNrduje on Prcnosiod AbduL Mdikr, r on od Atai r on od Aiie i kojc i p'"a",]".a H'i";-^,fq" j;sli.io rrcdrnju kojc s l)rcnosi od Ebu lshikt, t on od EJcdi' i onomc kojc biljczc 1bn H u z c j n c ( 2 1 1 ) i l i r t r L l i b b x n( 2 3 2 ) o dI b n o m e r r , r ' ' , d i i ' p i n o P o s h n i k ' ,s x r s : D x l i nckoo<lnrsnozeLlTrnnbsprviti?"Posldik,si!s,mujcrekeri'l)x,'mozcixbdestitirko ho.c. Lrnic prenosihciic Yien ostojrn Nluslm, (i06) tikü1d, biljcti: Dr, nckl abnsti "Biljczc inlnr Ahnrcd (6/101,251),IbD Ebi Scjbc krko bi sprvr.,.ko hoic, dok sene okxli (2/175);d X,lüürcfi, r.n od Afrtrr Sr'biii,r dn od Ai!e' r'., dije reldi: Poslinik,s a,Lri preloaio .lzuDtrb, LJidoiro B xl i obiviiestio gi ' n rnrskon !rc ncnu On bl ustio i lku ti u t,tt -. 'erodxshn ni7glivu Ondrbiizilio iiibih 'uh niegovo 'cnF p". *.r'"qa"lit ' *td'u, . .'a" li n*txrio s lostonr. N'futrrcf lrri'a: Pi sxrn lit'o Anirr: ,Zi lrijcnc r" x.n rc.c:,Dx, zi lrijcnrc nrmzrn. i i i^'rn njesr' Linac Ptnosilicije r:rcro dnwini? kldi krzc dnje to Poerciki u'cljrkr hidisr' .lorojdr.lz iNtdenogjcj.sni Lrciki.!(o r6' Hidis biljctc Buf iri (9/296,297) X'luslin (3/1527) i (182) od Dzrbirri Kxdr neko od (l/19ill' vrs büde odsutin duzc wilene, tcki ne doli,i ni ldtr soje $rFugc no'r'''lluhüi $'ojnn suliusrmx nocu' Muslim (1e28) pßnosc od Encsx ,1. Pollxlik' s i.$ ' nrjc dolizio n.go bi in dolxzio iLi drnjr ili Pred nnik

:i126

?ltD$L.ilii,At)

sA\is 0 i0sLANlK0\/0M IOGLAVLIE D ) l \ \\ \ l t I B L I \ l l
' r \ . L . r J . r i , i . p . r r . r o: , , 1n , , ' L , i i ; . n . ' L , 1 , 1l..1 l : r ' , ' r l r : r r f i l ' ' L r':'1LL r n c i l i l , r r r , rh , r . . : r ' i .r r l i , L i . r r , rr . r : - , 1 1rrr,r h , r . l .rrr L : ' r ' i i r : r i l , i r r r r , | i i c p r l r r . . , Ln . i . , r . r ,rrr Lc r : r , , r r,rl L r ' . l . i r '\ l ' r r r L ii l ' r r ' 1 . : r r i r r: r L ' : rr' s r '1' ' 1I II i Ii I,. ' , r r ' ' . h r r i " , , J s r , r q , , r n r i . i : r t :\ ' l ' i r , , . . r l ' . \ 1 i , , 1 r , , r , ,I' ' , r Irii i5ffiL/tr Lr:\r,:,'l ,:/.rrliir ' l.,lrrln: :r,'1,rlrl'Lrl" 'l'rr:r' l: "' t l l , ' t , : l i , m i . 1 L1 , r l . ,r, . r - r L r l i t rt l : , ; . r ' 1 , 1 : r l r r r 1 ' r 1 : r r i r : : r r - , " r r ' L . l : r , u ,t i r . r ' , ; s r i : l : . . lr.,r, ,1 L r i i . r i h l j , rl lr ,i l r f , ' ' i ! " ' r : r ' , r L r r r L . l ' . r \ r L : l : , i r L r n o l l r : L : l , r , r . l i : l : , : L r i . ' l r . r . ' . r r . . i i'lL rr.L r l , r r i r t l l ' r ' r : r i r ' f ' r l : r ' ) : r. r '\ilii.' i l L l i , r l i " : c l ' r l L .i t r ' . r f l r r i l r i ' L ' \ r r r r . ' r r r L i \ r r r r ! r r r r : r i L . , r r ' Sp,il,'c'lr:rr"sirrri.r:rlrlirirrr:c1'rthr'rt:'rrr'Ir'krL'ri':\till:n : L 1 , \ . l J i 1 , 7 r | , , : , L r r1 , 1 1 r : . i riJ : r . , , , 1- L , j i i r , ' t r r . r . , r ' i r rL . r . : L : , r L : '-.,, ' ; . f i | k o , r L i I i ' 1 ' r t r i 'r r L /.!rolrrf.\iirfl:r, ,,l1i,rfrrr . 1 , : ' r r r r 'r . : l l r,iLmir:r:rr:,,1r

r l.i 1.",r,:, lrj.rr,r,, i r r . r u , r :-r\ ,l l , L l r r rL , , " L-

l i l S N t N t . ! \ L I L\ l \ l l . l \ l l l \ \ I .1.
, Z . L r i r ir.,. . , r L r : ' i o : L L i: ,1 L1 r r r , t ., . : r r i l r r i l h h . , r l r , : I r . 1 . - ^ . . . L L\r. r ' . I r , : , , 1 l,'1 I . . h . : r : , . , , . r - , ' r g , r o , , i r L r c il L,i: l . rl ) r r . i r r l r ,f,i , ' , 1 i l , L r r ' . : i Lr
I
' _ . r . i

r!.,,l,r,

rr.

.ll
ill

ll

I

i . , . \ . . .

l)7:

### ###^ I'lll*i['*'IHl^H
prednjidio tijela.To bi radiotri puta.' bi Spavao na desnojstrani,a desnubi ruku staviopod desni "Allahu moj, saöuvaj Tvoje kaznena Dan kada me obrazi rekao: prozivisSvojerobove."'7'

!:suj;;' 1';. 4, l"btt 4ti
ALLAHTII\4MEKINi AZABEKE JEVME TEB'ASU IBADEKE.
"Hvala Allahu koji nas govorioje: Kadabi lijegaou postelju, i nas je nahranio, zadovoljio i koji namje utoöi5te staniate napojio, ko dao.Koliko je samoonih koji niti imaju nekoga sebrine o njima Muslim "' Ovaj hadisspominje niti imaju konaöidte."

3:st n a4 $ t 3G j;S: (:iotui; vks u;ii e:ith.
ELHAMDULILLAHILLEZIAI{MENA VE SEKANA \,.E KEFANA VE AVANA FE KEM MIMMEN LA KAFIJE LEHU VE LA MU'VIJE.
pdje lijeganjau postelju s.a.v.s., On navodi da je Poslanik, "Allahu moj, Gospodarunebesa Zemlje, GospodaruAria i uöio: Ti svega, koji cijepai Gospodarunai i Gospodaru veliöanswenog, Ti Tevrati IndZil i Kur'an Utjeöem koipicu i zrno.Ti koji si objavio Ti zlikovcakojegTi kontroliSei. si Prvi i prijeTebe seod zla svakog Ti nema niSta, si Zadnji i poslijeTebe nema ni5ta.Ti si Vidljivi i niita nije iznad Tebe,Ti si Skriveni i niita nije bliZe od Tebe. dugovei poltedi nassiromaitva.""' Podmiri naöe
'70HddisbiijczcBuhrli (11/107), Dawd (5056),Tinnizi(3399)od Aiie,.a Ebu 17'Hodi. blljezcEb" Daad (5045),Tirmizi (33e5) Huzejfei kxt-udr je vjercdmtoF'' od od Ahmed(1/400,a14'443) Ibn od zatim,IbnHibbü (2350) Betun,Hahz\t it"th\ (11/98), (6/287,288) Hrfre, ra., i kdzedrjc vjelodostojm od Mesuda, 17' Hadisbllj€zc (3/153'167,288) (3393),Ebu Da{rd (5053)'A}'med Muslim(2715),Tilmizi od i svioniprcnose Enesa,ia. (2/381'404,535)i r7rHadisbilj"z.Muslin (2713),Tirni?i (3397), Dawd (5051),Ahmed Ebu od svioni prenose Ebu Hurcjrc,r'a

. *1 2 8 ^tr**

xt_ilr:. ry^xx
;.-'** *ri'*ä
;l'

,1-:r,F.r\ e{:ir,..:, ,^-r.;i* !
,-:-- --' --r!r-' r -:

ltr: }{*i}{ zÄD|J.t.l||t,AD *1{.:-:X
X;i tn;i';EX.X
-)*:

., '--- -5 =r,. : r :-=:

:-

-'-l'

-!

_!

:

' -'lL'i

*f

r!l:-i'

l I ,\l.l..UIl lr\li I Ll lt \1lill'lsSl.\ \\ -1\l \lll. tllt I )l Yl'l l i . \ B N r , r\.R s I l . r \ z l \ l l l { . \ l l l l l . l \ . \ \ ' t ' l l t . \ B 1 l 1 lK L l . l . l llLr\zll.ll'L"lli !UtN r'\t. i-\t. \lltit \.t't\\ll\:\ Y l i l . l . ' l : l t l i\ \ 1 l t r z t l l l l i l l \ l l \ \ 1 1 , ! f t\ t . ] . I \ l ) z l l - l S l , . l i l t il t r l . l . tz l . , ( H t i \ 1 t \ . ' l' l . u l l z t l ^ . 'l l l \ \ s l l l i I l l l l j , \ L - L .t I r \ t ] : t l . t \ r 1 . I i \ ' \ ' l , l l . t l I : l . l L . l l l s l l i . \ l l l . l l l i l l \t
' . \ \ 1 . \ l ' \ l 'l l l ' l l l\ \ l \ ' l l l l l l r l l. ,

u \ ] h z -z . \ l i { U l l . . t . l i l - sll:ll : l v l i . u i l ls l i l i r N \ ' l l l l \ l l l lilil.ElsL l)ur.-Illill slilll\ llil)l .\\i\"lrl) I. lllfl\lr \1... 1 , l ,\ l \ l \ , \ l \ \ \ l \ l l
I i . r , l . r . i . . ; , r o h L r L i :l o r o l i , Lu o i , , ' r o \ . ) f L r rl ) i : l S r . r 1 r , : i , r ' l i r l , r..1 1 l j c r : r , r [ , . i . - \ ] l r r l r L r r , ) iL f i r T r r{r1 , n l i nr,rjL' r i z n . r n j t , : r , i o z r , r 1J , t r r r i s r r c s h r ' c r r ,r.L r r h r ri nr r s i n l L L c

r j L P r ' l b r i r u i , r L S t L . m i i , r . t . ' fr r i O n , r h r , i i| o L l L rjr L

-!_,

-',

:i

:,.'r -'-i !

-. _. *._.

_::,-

j

,!-

,-r

\ t - , \l r . \ l : l l - 1 . I i N l ' L ls l r l l i I . \\ I l l (l i . \ l . l . ' \| I l r xl r I l ' l t - s l \ C l i l l t i l . . l l L I Z l l N l l t \ ' 1 1l l \ l . l . l r l . ' L l t . \ l I \ l l l l l : . 1 \ L l , \ t . 1 . , \ 1 1 t ' N rz lll,)l\ l l l . - \ l l l \ \ ' 1 , I U l l r z l ( l l i . \ l . l i l 1 1 l \ 1 ) t a z I l l i l ) l . llll l \ l \ . l ' l l l l i ß l - l \ l l N l . l i l ) l r ^ - l i l l t \ L t , \lr l l i ' f [ \ r N ^ \ I i l i l ]I l N T l l l . \ ' l l 1t l l . \ l l .
'1 \ , \ ' , i L l l . ' ] , ' l ' r i , i L i : ,i . L 1.,,,,,,. ^1. , r ":ff i.li, llrl' :LL|I ' .1,i,,. : ) : : i L r r . : ' . 1 , , j [ .j,!, . : n L , . r . : t r r . , . . , r l i l . r r ri r : . r . L r l L r L : . , 1 ', l L . , l ) . . r L I i L r : , / . j f \ l . : . . , , , ' . . r : 1 , .l , i

I 29':

####^ Jl#lfll$lt"Hlt".H###
"Hvala Allahu koji nasje Kadabi sePrenuoiz sna,rekaobi: "'7r proi-ivionakon ito nasje usmrtioi kod Njegaje okupljaliite

', Ä5'1ci k:i 6Ät ";i: Ä s'x $t
ELHAMDULILLAHILLEZI AI-IJANA BA'DE MA EMATENA\'E ILEJHINNUSUR.
Potom bi misrztom oöistio zube Nekada bi prouöio zadnjih desetajeta surc A1u Imran, od 190-200.ajetat?"Zatim bi rekao: "Allah,rmoj,Tebihvala.Tisi Svjetlo i ncbesaZemljei wegaötojena i nebesazemljui ono itoje na njima' njimaiTebije hvala.TiodrZavai je s i TVojeobeöanje istina, susret Tobomje Ti i-Teblh,ralr. si Istina, su je i istina, DZehennem istinaVjerovjesnici istina, DZennetje istina. Allahu moj,Tebisamse istina. je i Muhammed istina Smaksvijetaje iTEbi sepowario' naTebesamseoslonio, u oredao, Tebepovjerovao, radi 2bog Teb. '. oPit.m t neprijrtelju). Tebesudim Oprostimi ono ito samuradioi ito 6u uraditi,ono lto samtajio i ono 5to öujavno "177 uöiniti.Ti si moj Bog i nemabogaosimTebe

",,*tül -(;lt 6 ei'tJt:-tt" ;jlr .. ,r''\t; -,-;^Lr;j.:iiJr ;i1 ji3';r1 ;3 -;'tt3 ä6 ! 3ßt"';; t tiä; k i;1, lt tt'tJt ,sS:ßi tl;.3l:t 4S:-t:i i '*tt"e';c:'S';"35"?S#t.'. J*t: a3 4 -*11 "'q.' 3'';1 s.,L'j-i Y'r.;'i \t'\-,?;\) .'rt Ys ',-iJfiyni'1i
, 2 i '

rbn Ebu Drwd (50ae)' 17rHadisbitjezc Muslin (2711)'Tirni' i (3a13), Buhüi (11/111), Madzi (3880) 'zsotio sm kod Mejnunt' 17u ra Hidi, biljeziBuhüi (1/250)od Ibn Abbasa' , Pr€nceii: lninomjastuk4 i Podm& *p.ug" r",i"nit', ..r-*, , " on^ ni jc bih teth, Pr samlegao s no'i' Poslanik' x vs ' Kadl je bilo blizuPoLd posteLje duzinom ,.*i 1. L"g- - *p-g"ondije ustao ajda $rc Alu Imßn " ondxPlou.iozddnjihdeset * p-Suai", po..l*, se je bila ohieDa,abdestio iz nje,i ond' klänjro lbn Abbäszrtim dodaje: k;jr do posude, ono itoje on radio Ustxo sro i ponovio 177 Muslim (769),Nhlik (1/215),Tirmizi (3414)'Nesd Hadis biljezeBuhlri (11/110), (1/298,308,358) (3/2ro),IbnMadza(1355),A|mcd

.1130

;t

: ; - j l ? j ' - i* X _ " t :d ,1: ;:,'i fi# / 'l ia

. \ l - t - \ I r ] 1 . \ t 1 . l. . l l l . , l i lI.l \ \ l t ) t r l " \ l t : \ L r l l i r \ sti .\\:\lt Yl) l.ll )l \ ll rlli\ I llll\N1l \,1.l.lll\lll. . \ \ [ ) L I i ] \ 1 r r r \ \ l l l \ l t r s s l l \ l \ \ : l 1 l \ - L l l .l l t l ) l \ l l |ll \ t L , t N U \ \ l . l \ . u l l , . l . , l i Il l. . \ l l l ) l ' l ' l \ l l l l . I l . \ L l " l l. ' \ 'l l \ . .\r .l r \ \ L r . r - rll\ l \li \ 1 ' l ' l ' LIlI \ l i l . . l : \ \ ' 1 l ] \ . ' - \ . l- l l \ l i l i l l \ \ . 1 1 \ \ l . l l l l i i l \ l l l l \ h h t \ \ ' l l l i l l l \ \ i l l L l l ) l j \ I L \l il \ l i \ \ ' l : \ S \ . \ l l I \ L i l \ l . . l i t ' \ . \ 1 . 1 . \ l l \l 1 . \ l l . l l l \ l l L l \ 1 . 1 . \ l l l I 1 . i i l l i L . l . \ r l l i \ l l r \ ' h . \ L . l lll. . l i ' l ' l l | l l l i l . l . l l L\ I l l . l l l l ' . 1 :\ l l l l l l l | | L t I l . , I u \ s . \ _ \ l \ . ] : t . L . l t r lltt . \ 1 . . 1 : r Ll r [ \ ( ; l . r ] . 1 Ii. rl\ ll\lillltft: \ 1 , \ 1 i . \ l ) l ) l l \ l ' l ' t\ ' l . l\ l \ l l l l l l . \ l t l l I r . r\ 1 \ \ ' l . l . t \ L r . \ l l l i l - . \ l I I L \ l l . \ | | l i I 1 . 1 . .I \l \ ' f l l . L
L l I i L r . L 1 r r o i r 1 r : ' r , , r o . i r r ',p r r , r l r r " i . , L . l r r r g r r;r' , ' i o r i r r ir r l i r : l , 'r r Lr , r i : h , l i l ' l . 1 ' 1 ' r l l ' r r r r i r ri r LL L r r r l ,ir , r , r J L i ,r .\ . h . r . i ,lrc ; , rr L L . , , 1 , : 1 L r r u r L : l r r r r r \ l.trr.q o l r , i i - r : s : . , r r ' : r I , : .r,:L lr :l i ' r . t I' i i , , I' L , I I r, ' l i . r , L r r , i L . r . 1 , , : , rr,, r 1 , , , . 1, r i ; , : ' r : , l i r r l , r k . . t , : r r - , .i ' i ; ' r , , l r r r t lr . , : r : r 'i " . r . l 2 1 r, , r 5 i L r c q r r r , r , ' L r' .1 , . 1 1 1j,, : r : L 1 . . r ' , r r r1 . , ' l i L . r L l , : , r f i i . r . r ' , l ' r . , 1 ' ' r r . r 1 , r . r , n . l ii i p , r , Lrr, ,, i c s l L Lr r , : Li r, r i ' r . r zr . L 1 , ,l r r L L r ' ' r Lil l r l . i t r l : r r1 r , s ; , , r r ' . u ,(.) r , r h r ,l , i i l r . i 1 : r . : i z i . l l l , r Ll l , r r r r : r. r . r , r t r r . t , r i l ' r / ;L l t , r : '(.iL,L .frr,r,, 't',Lr'.r,r L r o , : r :',r . , r . t r l , r r : L I L ' r r , rrlL L i i . . rI r L I r l ' i i,r i l i . p 1 1 ' J . r h L l r . r : , , r ,I.' r ,r,r : , i . s r , , ; p , r , l l : r , : i i . r S r r r r L l r . rLrl . r c r : r r r l i e 'L-irrrrirr' ( j t , r t ) r t , l L l r i' r r 1 ')r ' , f i l i . ' ; i i : l n l c l l l . L r l . L r i r , , rr , r h L L r r . , L r s r E l ' L]ri r i r m l L z , : :N l r r , L j n L , ' i n t ' r , l , r r L r . : p,; . ' i . , L l , . L l r ' I i i \ j c q o r ' . . r r ri t l r L L:,r . r : r : r r r l c r t : - , .i 1i ' r L r 'r 1 , 1 : r ' l r h " t r r t i l i " t i 1: s s r r ; , : , 1 . . c o . r r ' .\r, - L r h r j . p , , l r , l i 1 , r , l . r . i i r ' l r l i t r f b i r \ : r . L \ i L 1 fl ( r i r r L r \ ! 1 r r , , , , 1 rr(r)r r i i r n t . t t .

".H ### ####ä,* "l'llsl]['lr*K

NACINU S.AVS. 0 P0SLANIKOVOM, POGLAVLIE ]AHANIA

Poslanik, s.a.vs.,je jahao i konje, i dcve, i mazge i magarce' Nekada je jahao na oscdlanom konju, a nekada na lcdimt konja bez sedla.Ponekadje i sam uprezro konja Jahaoic sam, i to je bilo a u vc6ini sluöajeva, kada jc jahao dcr't, stavliaojc nekogr iza leda Ponckad je ste\tio jednog öovjekaiza leda, a drugog isprcd sebe, pa bi ih bilo trojica nejednoj devi. St sobomje stavljaomuikarce,a ijcdnu od svojih suprugada s njim iaie Zajahanekadaje st'.rvliao nie je najviaekoristio deve i konje. Sto se tiac mazgi, one nisu bile poznate u arapskim zemljama.Kada rnu jc poklonjena mazgr, pitali "Zar Poslinik, s a las',je nc sparujcmo konje s magaricama?" su ga: "To radi omj koji ne zna.""' rckao: Poznato nam je da je Poslanik,s.avs., imao stado ovaca,koje je brojilo najviie stotinu ovaca.Niime, Poslanik, s a ws , nije Zelio da ima viie od stotine. Ako bi se oiihov broj poveiao, on je klao viiak. Poslanik, s.a.vs.,je imeo robove i robinie. Mcdutim' mnogo jc veti bio broj njegovih sluga i sluikinja, koji su to dobrovoJino pristali da budu, a kojc je on oslobodio roPstva Tirmizi biliezi od Ebu Umame, r.a., i drugih ashabada je Vjcroviesnik, s a vs , "Koji god öovjek oslobodi ropstva muslimana, to 6c mu biti rekao: zaitita od DZehcnnema,trko da svaki organ oslobodenogbude kao naknxda za organ oslobodioca.Ako iovjek oslobodi dvije robinje muslimankc ropstva,one ae mu biti zaatiteod DZehennema Svaka dva organa öe rnu biti iskup za jcdan njcgov" Tirmizi kaie da je ovaj hadis vjerodostojan."' Ovo ukazuie na öinjenicu da je boije i
1i" u"a^ titl"z" lt'u l"uud (2565), 100'1i:'158)'lbn Ncsxi{6/22a)Ahn)cd (1/78,95,98 ljetudtrbjin Hibbm (16:lc)od h. Alic i l!r{ Pieni)siliadujc (ls'17)od Ebu r3o i H"di, je .*.'dost.j". üz p.jiiinje drusnnhxdisnnr' biljczc8' Tirmizi (]e67) Ibn I'hdzi (2522)od K'b' rbn IIUG i1i l]bu U."n-, Äl'u"a ('+/2115), Dxn -liberxni$ od LJiljc,i Äbdumhmini ibn Ä\'fx' X{rrdi ibn Kr'bi

11 "f**3 2

t* /?;.7l,r','rt{,ic',,1i;i(','t}iX\!'rä;lq

zADtJ.t.[4t?D

t

r rLcLlnijL oJohoLiirr rrLLihrrsr.,ri,r,r,:r jr: Lr neLolrho ':rLL.ri;l j.rlrrn jc 1' ,';lrrrrili. mu!ilrrr:.lc.ir.rk thlcrrrr /cnrrnl. \1.,[L ,rnirrrl lio]c Ocioll,1!hrr;c r.,r.r:'., osloboLli, f,)fst!.r rirj\iic i,: bilo rrrLLihrr',rel. s t L o d i o p s o r i e l . r i n . r o d p c t s l , o r r r c n L L t :ih L : r r i , ru h L r i i r r r irtL 7 e l , r j t i ) r r r 1 , Lc . r k r l : , 1 l. l l r i t l ) c r r r L r p o ln r , r c , : i i c J n 1 , , , 1 n L r i h r l i l . r rr r , s i r o l i j r t cl : , l j t l t , i l , ' . , r r l L , . rz , Lr r r L r i l l J l r l i : . 1 ' r , l r i i l j c r r l L t c i l e . I t i r o t , , n t l , r r o r l r e l i , r l i k , , j c r r , . i r r s l , , i r r i.llr, r L . r ' il l r r i i s , r l"l Li . r l . 1 rir L [ o r r r ; r ' j . J o i t n j . r . * i c , L , r , ' c n i c , i ' zr.,rrr Li c l . r l s r l t . l , , i . l i , l . , r r r o l ] i r n n L i l i x r . , L , rl i , i i . f r i l i l t o n r r l l i . L i f r l l ,rL r s l i c J ' n , L f r l r ' i h r r r i i r afL ic l:rv,r rrL.

t' c l o l l\ \ l [ o \ l \ . \ , \ . \ . o \ T l l \ fl/ \ \ l
DARI\ANJE ZATRCOVINU OD KI I D R U MIT O U L I U D SN O 5 E C
'. l ) , r ' l , L r i j s.. . t . , : . . , ' r l , r l i r t l g o l r r r L r r l ,. r L l n , r s r rIo L r ; o l r L rl c i r rrrorrl rrrqri jrr(l pro,l.r,.r,r \,rkon lolrur;tur *r ri:r b,L!i,r liLrl'{r\ rrosli]c lririit. oslrI rrcliolllio ,LrrjIrrr. \ilc |{)Tnirto rl,t lc 011.trrLI s i n i e , r . I t .j r . | , 1 L j r , , u , r. , 1 . , q r L l l L r l r , -\., 1 . J i ' t , h i . f r . , i r L r . t , Ir l l i i p L r k r o r ' ,r1 r r o n r c, i : v i r t I , , , l u . i i .t . L r i r r,rl . ri , . l , i h L L 1-,\L L r r l c l ' '. i jtJrroq irrroq Iobrr '/rL bin proLl,ro l,cil,rtog rrrir.rt rLr jt plrr,L,Lo L

lrrroqoi'roinl, Lrlrrimllilrrojc i izl.rj t\.';tqovr LLLf,l irrL rc bi1,r r r l l i l r o .I l r r o 3 o l i i c j c L L n . L l r r r l j i r , l , r r c s i r o i t i z r r r r j r n l i i v , t , r ' Z r r r L r e L)1cc. lil:o jr ii,lr i Lr'\rLnr. i dr lc ILrlef,,.l,Lr.n,r iiro u rrrl,Lnr aLrY,r(i k r r r l h r i . l i l n n , r i u n r r j j i . 'r l i c n i n rr r o \ r c r r \ j r o b l . n c l : i r l b i o o r t , L h jr , u p , r J L , r n , 1 , c h i o h r t j r i c p , r r r z , i , r l i, , , l c r r r i . r r l r r l hp o r j c l c r r i ki r. r s r r r i t . r i h . 1 1 i r j c p o r l c r l l i r . r L o h ir r L l t J . r o i r r r c L r i i , p , l j . r c n l i . r r h r ' t l L r o r l r s 1 . o 1 , r u , L r , . 1 r r r :rl, : r L , , l n.lll,r r r r r l i Lj c l j , : i o n L r i c s n t r r r rro ti ,rsn r l.i LrlrolihLr 1',,s.1' liino sc zrLl.rll,r.r f.irr j,: sLnricsuili, poslLr.

### w####^l'Jl*l['tli:glll#

Bedrai rio dobit, u njcnoj raspodjelil{akim bitjczi od Rebiaibl "Poslirnik's a vs jc bio ' od Ebu 2.tb.jra äa je DZabir,r'a , rekro: jc bio do DZercia I na prvi najam,rikIJaiidze,r.a.,u dva navtata; mu najamnina je bila mladadeveza prvom i ,ra dtogo- putovenju lancaprenosiiaca' jahanjc,r" i kaZcdaje vjcrodostojnog "1)Zureijcmjcstou a Jemenu' DZeU djeluNilrl navodise: " Lr ret ie m.jcsto Samu(danainjiJordan) onda se jc Naic miiLjenje da,ukoiikojc hadisvjerodostojan' misli na ono mj"tto koj".je .r Samu,ali hadis nije vjerodostojan' Ulejlc, a njegauöeu Rcbi.'ibnBcdr,spomenut lincu Prerosilacaje i i m n i r c ih - d i s .'r l i r r i u ' l e b i mN e s r i ' D r r c k u t nE z d ik r z u z r n i e g e kojije K"o d.rjc odb',ccn. d, .1.H"kit mi'lio ra Rcbiuibn Bedrr bio slugaTalhcibn Ubcjdullaha. u Pi s s.a.v , bioie i suuiesnik nckim poslovima' tako Poslanik, "Zar me je doiao njegovortak' rekao: ie iednon prilikom, kadamu "Zar nisi bio moj ortak?Krasanli si n. potnol"it" Öol4"kjc rekao: ""' za boLje sebcniti si sc uzdizaonadame Nlsi uz-imao ti o'rtak. je Navodisei to daje opunonoiiveokaoi to da bivaoopunonego opunomodenika' obtatno' jc imaofunkcijr'r mada öei6e mo6en, i je Poslanik,s.a.vs., imao praksuda dajc i prirna poldone' dobiou jc ibn hvalioje za to.Jednom rekaoSclemctu Ekveu'kojije "Pokloni mi je", pa mu je Seicme poklonio ratnom plijenti robinju: ,obinj., Lolu je Posllnik' s.a.vs, dao kao zamjcnuza muslimanske
Fr H.di, bilj"zi Hnki'n u nrdnt"l' (i/182) sli Ptnosfti s! tovddri' sitrro ito u Lincu

inr lcdlis od Ebu Zubcirr (2287)' Ahmed (3/125) Sibje Fri'to: 1ß: H"di. tilj"zc Ebu Drvud ('tsi6),Ibr llldti Poslxnik' 'Do!$ nd Vj{die$iku,s t!:s P $ nE Po'eli hvaliti i mvo'liti moje FosNfke rek'o: Trkoje atetrcbihzßo\ao o s.i.!ls.,lc rckxo: la znim boLje njcmu ncso ri' J' strn uznnro bolj' zi $bc n'ti si * u' dizxo Nisi i oü i nijla ßio si nrj dt!k, i dn'^n li si bro i onxj itJ Ibnhnn ibn tr'luhMzn ß<lteli' r onje sl'b u hidisu' lnncu p."nn.ilncxje n"da n*. koji prenosiod SiiL ic nePozmt

11 q** 3 4

r r , L r , ' l ' l i . r i hh , , j j . r : i , r l i L L l , r i . l l i r r i i r rL ^ , , ' i I l . h l . , : i i : r r ' , z - r J r t . ' r t 7 L r , n )! f r . 7r . L j r : g . l nr: r , r , ' i j : rr. r l - ' , r t , r r . Lr. z r l . r l r r r l i i r ri , , , l t L t " l r . r l i , ! (. r .: r rrrrr , ,r ,i I j , i . , , r r ' l , r r i r r l . r r r i i , ' l l r r i . L :lL L:iri : r l , r . . r i : r . r , , L s r , , L , !.: r: : i r ' . r l r r , r i l i ! r r 1 1( " , ' 1 , ' , ! l . r ' , ,rr, : a r r L jr,r l , ' , , 1 : 1 . i' , , i r . , j L 1 , t ' ' i u r : r ,r l r . ' ,: : I rL ' i i I' : I,:I IL l:' i' L L .' g,r:'rutIr jr l);rr:r:rtr..r i'r , t. i r,Lr',rrrr.r , l Lrt , ' r i,r \ t r r n r i . l , r L r , r l . r r . , r u . t i , r 7 L r , r . L r 1 , , , . r r r p : :r 1 : . 1 , ,' i .rl rrrr , i r , rrL rr i rt r 1. , L , J . r n , , r r , r ' . l r l r r r ' r L ,, 1 ..i\L - , r r , r r r r l , , ' r l n r i r . r r i , L , l r r r ! ' r . r , l L r r : r i ' r , 1 .' lr , , li n L L . I i u : , r r r , r , ,rL r r , I, r . r r , l l . r r i : L L, ' r r i i l r i r r : , r r : rr ' | , ' 1 , : L ' i s c l ' r ( ) t: ir " . I r : r l ] J r r r l : i r i lrlr, ' r , r i n r , r l ,lri . r l i ' r l ' , ' i r l , r ' r r | r:roql,rnrnr:ri . r , r r l : L , l l rjt: : : . r r 1 i,, , r ' : , 1 : , r 1 , ri ': , . ,rrl . . , r r : i j , , , . r , , 1 'I ,I : ' I I . , L r I.i, I ,l . : , ' t L l : ri , : i 1 , r , l : : r r i r r r . : r ' i J r L 1 , . L l i , r l r . r r r l , 3 L r : : i r ' , ' . : . r i l I I ' ' r ' , ' I j : , ' ' , I I L s ro n r , , , i r r r i lI iL , L r i . r r i . , L r r r r L i l r , l . i : r r i r r r , r r r ' ; i r " i r ' . r : , ' i L o r t ' r r r l l r r l i y i n o r . r , , , 1 : L l J r ,rl r , , : ri l i ' l . r : ' , rrr. l r: ' r n r . f f i l ' , ) ' lr r r i l i . \ ' , r 1 ' , .r j . l n l i L L i i, r ( r : r l l i ! i r l , r l L ' i , l , i l , rl l f i l , ^ 1 i . r r , r \ l l r : 1 r , ' r , ' r r r' L L L L r . l : : ; r ' 1 L ' , r , I ' r l i L r , T . r l , L 1 . r ' , . , . . ' i l L 1 ,. l,L r s i . , L s t : r , r l , r . r r l i h " , tlr , : , L l ' . , L , l L Li , I t \ L r q i ' 1 : , : ' ) i r r l i r - r ' r rf' ' r ' r r ' ' r r r r i r r . .l i L r r i | r r l r l L I L l l ' i l l L . n s t r . n i i r n , r l i L r i l ,r,: : : l r Ln i r r i r : 1 . l i r i o l l l , r r r L t , r : l e ^ i r " ' r ' 1 ) ' r r l ' l r ' ! l \
:: .l -i,j jl -i j. --l

''O:ri l) r r z , f . r r l r : l r L' , ' : i : ' : i : , !

"'

,":!:l

/r ., /,,,,,

ll,ty'^Tllt^H### t'JIHf
Gogodata mi maga, zaista je istina i ai neiete mofi umaii!"

(Junus,53).

r,ili a fle) ;:i ü.ß bc"rt \ t';i ..'itiq\
'Cas oüttljenja natn nefe doii!' Reci: "A neujernici goaore: 'Hotu, taAo tni Gospodaramoga, laji zna i ono ito je sfrriaeno' daii" (Es-Sebe,3). zadjelo te ",.tam

..,r;; u :j:i ;i :*.r ;;i'j- I i;; t ti i'';s ii' ;h+ $; 4"::t,v
"Nexjernici Reti:'Hoiete, Gas?odara biti tordedanetu aüQÜeni. mi moga, sigutnotetebiti aiittljeni."' (Et:legatnt,T) je funkcijukadije,razgovarao Ismail ibn Ishakkoji je obavljao sa Zahirijom i nije ga oslovljavao saMuhammedomibo Dar'r.rdom da je ibn fekih.Jednom od Muhammeda Daruda traZeno sezakune "Zar öei i kadaje on htio da izgovorizaldetr't,kadijamu je rekao: sezakleti,i zal setakvi zaklinju,oöeBekov?" On mu odgovori:'A na zaito se ne bih zakleol Allah je narediosvomVjerovjesniku tti mjesta?" Ovaj upita:'A koja su to mjestau Knjizi da se zakune." To Ebu Bekr ibn Darsd mu ih nabroja. se svidilo kadiji i od tog danagaje zvaofeKh-uöenjak. rijeöi: je s.a.ws., nekadana svojuzakletvudodavao Poslanik, 'ako Allah da',nekada öinio keffaret- iskupljenje zakletvua za je 'all<o Allah sedodajurijeöi ju nekada je provodio.Zaklewana koju i da' nazivase istisnai ove rijeöi je ne öine vaZeöom obavezujuje togaje Allah nazivaonom kojaje öom,keffaret poniitavai z-bog (tehille). dozvoljena alije i u iali gororio imao obiöaji da seÜali, s.a.vs.,je Poslanik, ali istinu. Govorioje i dvosmisleno, i tadaje govorio samoistinu a Naprimjer,da Zeli da se raspitao jednom Ptavcu' Pita za suPro.i136

I '1iirr'r i:,r1s ic lo,l,r i L rll,r jc ohrLLzcr'.jrr] .r sLiZc. iri. h,r[osc r:Lrrro torrc.l lhrzir'.r,r rii itnTlo sirlft.L. lr. LrLlrt:r'r LlTtnrtzL:. or iht, OiriLrrzi,' lrolcsn IrisLL'n .roI i.|: rri,Lrr it i jo , s \ . i , r , :1 , r , r i r i r r ,1 , r , , i i r i I i | , Lc r n , : l ' . L r . i , ' r ' r n r . rr,r c r o l i n r ' i r . r r. I i\, r ',Lo t r l r r i r i r rS.l L r i r oc , r r L l , i c s n l k , rn r r q l r L d i r 7 . rr r j i h , 1 r . , 1 L r 1snc r i
) ' r r' L h r , r ( i : . . i c r . i . i r o L L r ' , L J o . 1 r i I . L r r i t l 1 r LrL : r l oi c r l i , ' o r o l ] . 1: 1 1 o : l ' r Lr c c i r II i n u l r i s c l - . 1N l : r , r , l L r , r o c z r r s t i r r r r . r r I r s 1 ' j . i l L | L L g i l r , . l L l o n : , r L . o j c t li r r T i r u t c i . z l ' o q L l l , r r l L r c J l , r , i ,s . L rl i , r LL r s i : L r i i n r r t biL.i Ir.iiirr,r. :olli:rr i<,rii1r\'r1c . l ) o r l , u r i ( ,s . r . r . s . , u r L L l l i l l n ) l,r r r ' , r , ' , l l i r r , r j t L l t t r i ' r s t t r j L t u p tr o b L L i L r 1 , i o i i . t i o s ro j L L o . L j c .i:rLp i, ,' ' t o j L r o : i r d Lir/ 1 1 1 ) ( r r r r r : 7 i L t ) k L. i r r . 1 ' l r x l ' i r l rliirt t r l t r , , r ' L L rL r T u ' l ci l . o r o i L i . Li r s c l , t .\ - o s i o l c c t r f i i J. z i r . r 1 ' r r Ll r rJ i . r r r i i r r l.c L l J L i ' " l ' r l " ' i r s r l t z ' r ' r i i L r r r c n ' l " ' c q l r ' l i 1 jt 1l,d,rl sir. llrLo ic Lrrtrs1. i flLtTlLr) !o'n)lrrlnr:r' 'r' l)rr't:Lrr ncLr,L,LL lL l,rl n,: 'r trllnl gl,.rc, lr l,inlskorrr Jijt lLr 'rop.rll, i i,'mc'iLr|L i :r' p T i'i rr r l - i j t i i o s e ,r ' : 7 i oi r ' r L r t L . l i r r j c l l . L L i i t n i L r L r L rrL i r r r L : r r r r r L . l i l c i r ' r itilirr L Lc r r J r L r l tu . r r l t n r K u r ' r u r r r , . L lrii j l L r r l r o J r r n l c r r r L r' L r Lr L c c n 'ir lc irrrlr'nille orl onogrt if() IllLr\rrr.iil. ljrr ''t1r'n i 'rJsrr 'rnil rl sLi,r.rrorc :lcrLliilc: l)rcltltilr:. iLLr.rrric lj , i L l s n : r i e i L r ' r r i i r r r , r L i . . \ 1 h h, r r r L r , r d r r r L i r r r r i c s t Lrrs r ' , r j r r " t t j i z t l ' r L lrori.ti r oJrr L, 1.,''rrrrnc l'i rlrih'"1ii'L: up,'zor,l,rL.ol.rnillr 11,L:rc ...*\ - r; --.-r .r,j ir* i-..;ji ': lj; 'I

jlri: I l,:.

r\ I

l ' . 1 1 . L r rr i : r r ) r .
.,:,. \.:.LlL ,.

, r r\ l L t .
, , . 1 i .' l

lri ,.l'' rfrJ,,,:

|

L l . : : . ' ,. .,

:, .,,..1'.' r L,

137i

".H##w # ###,""'1,'!I9.{[*?il1'll
alzoste bolesni,ili na Puttt, i/i aloje nela ad ttas obatia a ne nadete ?ohebu, ili nllo itc re sßtdjali td ienona frit'ad " (En Nisa,'13, anlu dlanaz,imrrlisttt xeml)r iotahnite. z'ade, i Maida, 6). Tejemmum je kao preventiva i z itit^ z bolesnika, kao ito Uzviteni ie dozvolieni o rnmc koii ncrrr voJe.O cuvenjuzdravlja ".4

i"z.,,j;,':'1i;,--'

baletlanili'na Put; : isti braj lriqih dana" (El Bckara, 184).Tako je kako bi saiuvao svoie putniku dozvolio da ne Posti u toku ramtT-ana kiko ne bi tcikoöa putovrnja i post oslabili njegovo tijclo i zdrar'1je, zdravlje.Onima koji hoöe da briju glar,una hadZdZukaZe: .; , .t'.: :,.,1 JL:r ;r öv ;i f !, i 4ß -i ) i; s:i -. ri ri'.; e<" is J^j : varro loji serazboli ili ga gldxoboljanttii, trcfta ottaj ,ne,1u (El-Bekara, 196). i!; se PostoTn, nilastiliozr is,hpi" Tako je bolesniku i onomc ko ima glavobolju, makar irnao il-rrame,doz;voljeno dir obrije glavu i oslobodi se atetnih stvari, vaii, kao ito se desilo Ka'bu peruti i ostalog ito pogoduje ra7-\'oiu ibn UdZretu, ili da mu sc ne namctne nekl bolest. Ovo troje je osnovxmedicine. Od svakeje sPomenutopo nelto i kako to izgleda kako bi se upozorili Njegovi robore na ono acga se trcbaju auvati, kako da öuvaiu svoje zdravlje i kako da se oslobode onoga ito ih uznemirava i wrjeda, a to sveiz mjlosti prcrna robovima i samilosti prema njima. On je Blag i Milostiv "Ä

r'i ",;j1:s;:'

I i A a n a eo d t a : o j t e n

.i138 ^ry**

s.\\i5 0 i05LANlK0\r0['l tOGLAVLIE
0"H0nil \\ ItRL'cl\i\ \f
L I ) r s l , u i 1 : . . . , L . r . is, .r.rl.lLr,:,. r i i : ,i :t f, ' 1 l r l ' i t n : r ' r l l L L r l i : rlr"' r ' L r I L, , rz L . r : r . r rr,L r . , L L , L l : L r :L,L t i r' t , , l . r1 rr l i l : l r r l r r : , ' r ; r iI, :rr L tl r L l i : r ' l r i' I r l i , L , h i, r . . r , , , , . i1, r : , 1 : ,r.i L , T . r l r r : rr,',::r,r. I r r r r , ' . 1i" I L' Li Ir 'LI L L ( ,irr,:rr r-,itl1,ri,l, rti'r i, :

' ' \ 1 1 : L r i . \ i 1 , r l r l , i , L r , r s i l r i pr, o LL r , l r i' i:rLr ri . r , r l l: ) " L l r r i r i r r r r;,r I't,tq rrrjr:r.r Lr'l:rltr,rlt i r r r- rr:_,iLt :r1e ie l l ) r c r r 0 s r . . l , rr r , , . 1n L h o : i ' r r : r l i . rf , ) / r r l n r i l a ( r l r , 1 ! \ , r r i l r r r . i r t ) :t ::n,, l t i i r l 7 r 1 , , 1r,:i 1 , , , : r t 1 ' L L,.' : l r L r r i : . . . \ . -. r r l r l ( 1' L s , i , ilr.,. r: r , L i : , , ' r c l i r ' r " l , i : l r r r i i r , Ln i i . ' r , ' \ 1 , )(. , r r i L hi r r r r i , r r . : r ' rf ! " ' i r r r 1 r ' r .L .) , rl ' , , r 1 , r , : i l i . . . , r . r .r.L , l r c r : \ r n r ' r l rri ' L,r : , , 'I , , Isi III ' 1 1 r l r 1.11 ' r i i r ; 1 i '' r r r ' L r \ r i r,: i , L r , r j | , , p j,r, , , r i r r : 1 i i r . O n.' l . r , r r r r r , 1 , r , a r ( : . l f ' r r ' . i I I 1 .r1 , L . r o , r l r r , L i iL : . : ,r r r Ljr. r ' r L L i ,r)' . i , r : r , l r i . - .( ) r o l ' i l r t ' i l i L z r r t r ' z l , , h r o : r 'l . t , , r : . : l n r i , r , L r rr r . rl . ' l " i , r " r h ' r r i l i ' I r t L L :] t L r : r ' ' i r l r i t f r g .Z . t r ( r l i L i r i / i r o ' r , , l r rr l i r r 1 ' , ' l . L n i l : rI : . ' r ' s , i l i r r r r r : ' l r c - ()r:rti r r r r i r i oo . r r r L . r s l l j , t .l ) , , . 1 r r i j : . . . . r r . r . . i . . l : . 1 , , :\ . L l r r ' , r l lrr.r . ltJrlrrrr j' rrL:t" irLLl'r"' i l j c l c r r , i r , ,i n r , r: r , L l r t i . ' l r r l r r ! l r l i r ; r . ' r i l ir r i l rm , ' q , r r,' r , i r rrri r 1 ' l . r r i r iI i L s : r : l l r L ' : ' r " ' l r . ' i : ' r ' t ' r t L r ' r ' l i ' '
LI

I39i:

###^I'JIHII'HHK".H###
BenuÄbdul-Muttaliba,a na tome.Zaradu ie podiiclioudovicama "Viie nikad neauneito kupiti 6to oe mogu odmah ondaje rekao: platiti." Ovaj hadis navodiEbu Davud.r'1Ovo nije u suProtnosti Ovaj sluöajje jedno, a na s kupovinom neöega odgodupla6anja. pozajmioneki oovac, mu kupovinana odgodudrugo.Jednomje Pa je zajmodavac doiao i osornomu se obratio.Omer ibn Hattab je "PolahkoOmere. s.a.vs, mu je rekao: skoöiona noge,a Poslanik, duga,a njemu da Meni jc bilo potrebnije mc opomeneinawadanje Ncki zidov na je bilo potrebnije mu skenei paZnju strpljivost."'o' da na mu je neito prodaosaplaöanjem odgodu,pa je Zidov doiao po 'Jo! mu s.a.v.s., je rekao: dug prije negoje isteldowijeme.Poslanik, "Vi, potomci Abdul-Muttanije proilo wijeme." Zidov mu reöe: i s liba, svi odugovlaöite zavlaöite dugom."Ashabi su se uznemije zadrZao. na Obratio seZidorT-r najljepii ih s.a.vs., rili, a Poslanik, "Sveoznakeposlanstva uoiio na [jemu sam naöin.Zidov je rekao: on njemu obraöa, je blaZi U to osimjedne,a to je da ito seZeSöe samsehtio uvjeriti."Tadajc Zidovprimio islam."l

$tHdis biljeziEbu Dalud, (33aa) Surejk\a on od Scmmrka, on od Ikimc, a on od a od koF je loiesPmaenjx, Scmnakon Predanja Prcnsi öd I Ibn Abb$L Snßjk ibn Abd lah reaidaje lxdis sl!b. Tiko femo lkiime suFscbno konrovcrznr. 1'r HadisbiljcziHakin (2/:2) r i Posmislu krze dajc vjcrodostoian'Ez-Zehebik"zc drje r'r Hrdis u duzojvcniji biljeze Ebu Sej\ t AhklwrL;jj; lsrr'83'85) Ibn Hibbm (2105), ibn x od Muhim'nedi ibn Mutevekkih, on od Velidxibn iuuslioa, I on od Xlührmmedü ibn Sehna-Hahz ibn r Ha6ze ibn Jusufu, on od svogroca,r on od svogrocaAbdullüa su (290a), kizer"Ljudi u lincu Pr€nosihci Hadzet! It.|'.u,kadr gqoti o Zejduibn Sr'nenl dijc.uo,r tojc od Muhlmncda ibn Mutevckkn'koii pouzdrni.Vclidjisnoddc do znnF ko od je poznar Ibn Ebi Siiri, Prcnosilac VclidaNjega]bn Mein ocjcnjuje pouzdanos' kio 'Njczna Adijj küe di.esto 8rije.i,aAlhh najbolje On krze: i Ebu Hxtim klo bllgos.lbn lli i drugoj Prenosiracr, tu nijere'eno sovok zinnje srd n$ro na"Pri.rostrxni sadrukiiiimLancem od Dtdna ibn Hrzimx,ron od mm je Jezid, imc. lbn Srd kazc: ljcsovo llenosc.i Muhuucdovo niicdno ono$ kojije auoZuhrijadrPlidrdrF nekitidovrekro:"NiFostalo osin bhgosti", ondr navodi u owjcdoaio niegx' u spomenub Tdtatu da* nisam Pr srejstvo

.t 140

rü-'.äj\4x xü
;Mf ;e Xil,X;(

'xiq 'ß,.r ,\zi 'F'r 'rir< x

_x ZÄotJ.t.lltnD

#r*H

AVS S P0cLAVtlt KAK0IOSLANIK 0 TOMI JF
ASHABA H0DA0 I UDRUSTVU SAr\'l
rc Li jcciru otl 1|slrnikovlh, s.t.r:.., o,-llillr LLlrrrrirr i ZLttnrr hodrnjc.l'lio jc nihilrili rLllrclti,rtL svih liLrJi,i birr ic rrrljcp:i i trrti I)hrr1ILrrclll1,rii,r: Nisalr vLrliorriiL:rLjcfie surircniii e(iu nji!111. Lnt, srrrric blj.: iz licl, rriti od.\ll.rho,.r l)oJ.urikr,:.1.r'.s..IlLo ,L,L s iclc r srrnr iJio iLogu rLrL l.r'7corl lJoslrrnillr. .r r:s , hto ti.L:t zcrlljrL Llr i r!cgolirrr nogttlrL. lii srrrtrsc um.rrrLli LlLrLLili g-ir skLrpljlLr 1,r,rl l rlostigncrro, nrr njcmu sc nijc oqlcJio nihrLl'l nrLl'or" r\lijrL ibn Li llbi'lilib lrrii.r: llshnili. s.l.r'.s.,Ii.rd,r h,rdeo' brz,ro jt i Ttttitt. 1.i kro d.r tii."I)rLrgi put ic rch,r,r: l('r,1,r Irodrro,l<lot1.rjc Lio odi -ItI je rrijc ni tI,I.IirLr.rrrI jc ntlL'inhoJenj'r i qrlLLt iznx(lzcmllr,li.l(r .1] hrrlLri ltoji sLL LrqlcdniI hoji srL odrblunilr prrslrnih,L,onih koL.Li,urj,L 'lojc isnilc llrlLirnir, i ,lrrlekotrti tos.r krLliohrrLLLiLr rlilxrljc i :r.ri1tor lijcnitinc. htoiLLic tir C rr icL lc tr cl',1hoJ.rti l:,Lo jc prcclrnrr i ili brrLlrrti jc polndcrrtr rlclrL,to l{.ro korutl dlctrL. ili rLZncrrrircrl(). iogurrrLstt olloqrr I'oji lro.lrrlrtl<r,Ilrrro tr'L i ono LrllLzrrjc rrr,rLrrttlrr,r.t hodrLnjc, -licL'.r lroiltti lllrl'o 1 cito irl:osc u slonr hodLr rrl:rric liicr',r tiesn,r. I toic rrrtirr li.rlo htrrirrjLLk,rrri.riLrIoboli \liLrslioq sigumo.rL slr,loi Iinjlzi ll')c: llzr i:cni .\ll'Lh LL

i tli ir!r
";1

j.! -'.r"

-".-,1 Jr i;

j';j l'

tol,,Li ,\lilorit'".1 :tr t'tt! l:"ii l" Ztttt/ii ttttrttt ittlrtiit

(1il IrL,rL.rn,631
olrLj vicl lrorlrrprc'lstrvllrL rrrtll rL'.r \rci'inrr uierrjllo scl,:f-rL 'rrrircuo lrotl.rnjcIcz rrLokrsliili rronrrrsti lrLlur do,*toiirn'ncno, L j c h o d . r o . \ L 1 . r hP o s l . r r r i s ..r . r : sI. p o r c r lo r . r l : o 1 h o r L r o n j e L u p'rtl sl'Lrpli'r sc zenrllrL i zcrnljLr hro cL,r ne izglcdro liiror1,r tLorLirLLjc 1 4 1:

".H ### ## #^.Pll*lH3utTlll
njegovim nogama.Onaj koje iiao s njim naPoledomorao se truditi da odrZi korak s njim, a on, uopöc,nije ulagao truda da odri-i brzi hod. Ovo ukazuje na to da njegov hod nijc bio tron i lijen nego jedan od najboljih naiint hodanja. .no tri. Ccrvrtr i" hitnjr. e De.et jc w'rr hod.rnj.r. -pornenuli peta Zurba, najbrT-inaiin hodanja uz kratke korakc. Joi se zove i habeb.U vjerodostojnom hadisuje zabiljeTenood Ibn Omera, r'a , u da je Poslanik, s.a..ras., tnvafu hitio tri kruga a koraiao öetiri.1'l Sestaje neslan,a to je lagano tröanjc koje ne umara iovjeka. U jednom od musnedaje zabiljeZenoda su se pjeiaci Zalili Poslaniku, nr s.ir.\,.s., korak, za vrijemc Oprosnog hadZdZa,pa im je rekao: "Pomozite sc neslanom lagahnl,mtrkom ""' Scdmaje / ulzeli, t to je gegajudihod uz njihanje bokovima, kao lto hodaiu transvestiti Osma vrstaie trallar't - hod unatralke Devetaje d2eneza poska kivanje. Dcseta je tebehtur oholo hodanjc, a tako hodaju oni koji su opöinjeni sobom i koii su oholi. Allah 6e kazniti öovjeka z-bog ovc vrste hoda jer on sebc gleda sa divljenjem i o sebi ima visoko miiljenje. Takvi 6e biti sabijcni u zemlju do Kijametskog dana' Nalbolja vrsta hodaje smircno i ubrzano hodanje. Kadl bi Poslanik,s.a.r'.s ,hodao sa svojim ashabima,oni su iili "Neka mi za Ledimabudu meleki isprcd, a on izn njih i govorio je: '!' Zbog ovogaje doilo do pogre(Ostavite moja leda melekima) öke u jcdnom hadisu gdje se navodi da je gonio ashabe l{odao je bos i obuven, sa ashabimaje iiao pojedinaöno i grupno U jednoj bicije powijedio prst i krvario mu je, Pajc rekro:

ltl Hrdis biljctc Bül:rri (3/101),X{trslim (1261)'Ncs.i (5/230) l'i H".lis bili"zi Il"kn. (1/'11i) od Dzrbir', I t : 'Potriirc neslxnom"Hrkin vjcrcdorojaD, i s tji n * shtc i Ez Zcltbi, i oniko jc krko k'zü

hZe dilc htulis

r'6 H.,tis biljeic Ai,ned (:/332) i lbn Nhdtx (216) od Dzrbin, r': Krdr bi Posl'niL mclckimr' l'i'ic Prenosilicrje o$Nljio iili isfcd niegi'rhdijc s...\ß., hodro,.sh.bi jxk, ^ Hikinr hze dijc ijfiodostoirn i s tnn sc slxtc i F2 Zchcbi

' . ,iil . / . ' r :l ; i r r ' r . i , l i : . 1 ' , i ' , l r ; r r t ' ' i r r i !

\ . r i i i r i , , : ' , ' : r : :r ' : , i : : ' , r , . r , I l

. i l l , L r l ) l L L r i : r L r , , ' l ;L : : ,i r r - . . r , , r i r ' r . l r i r : r rt r r t ' ( i ' L r ' r r . r : ' : r r r ' r r L r . rrl r , r ' ' r l ' ' r ' r r r r r L t L r r' t f . i l n . r . o : : r L g r rj ,cr . l r L , r r t r' . r | l ; . r L r , 1 r r r , p : jc rr: lih.

I sA\15 0 P05LA\lll(0v0,\'l slEDlNlu tOGLAVLII
N i ' I I \' I, \ N' I r ' \ v
' . n, l ' r ' l , L : r i i ,-.. r r . ' . . i . t , r . L h i r i.l r , ,r . 1 ; l 1 i . i 1 r L r , r l r i L , l f r r l . t S l , ' L l i L , rl , r . , . r L r l l l . r , r l . L ; L r r r . n t l l r , 'l ,i 'r-r-; ri it i i' i r r : ) l , r S r i r r r L i c r r ' l i 1 r r : ''l),,rl.L i : . r r , \ 1 1 , r l r ' , r , , n",, ' 1 l r i [ . : . ' . r Lr ' s . i : r i r i l : i r L . r \ ' L ] i " : i " l : 'r . L i r l ' r ' ' r r ' t j 1 ' r I n r , 1 L .r: r i i L r r l l . n i Lrr r; , r ' . r .l . L ' i , . . . r , rtr, : I I . I I , I I L , I . l i rL l r . : r i i ; r r r . r r . l r : . . , r r ' t r . r . i 'l , r l : ' r ' l ) , ' : r : " r l r L l L . \ L i r : li 1 ' r :l l r r i i r r r ' L . r p , r T r ' , : r , ., .i 1r , , r L . , r , i L : , , ' ' L, ; , r L r r l r r r li r L L i rl.' . r " l . r r r L r ' \ ' l i l ' t r ' L LLl . j L L i I l , . J r ' , h L . irr . n r ^ , , , , r { . r j r r l , j r , , ; 1 ' 1 1 . ' , 1 1 1, r i \ , l i i i , L . : ' r ir. r ' , \ . l i l l: . h , : r , :Z : r , . , ,: , , r r ' , , , L , i : r r f i r , ' r r L r i i .r I L ' 1 1r l : r r ' l i r " \ t i r L L l r l l'i s r r , r ; l . r r j r rn ,.r r r : l i l : , , r r r h , r , l , L ' L r L r r l . L''rr' r L :i t ' l r : i r 1 ' r ' 1 " ' i r L l ' L ' t ' r r. I ) r , l r l , r r . i 1t, i r r . r s l r r L r j : L,j , r L . l : , r ; r c t r , i : L l ' i' i rr.rsi .rrri rr' r tt t t t ' l L 1 iL r L L 1 ' . ; ' L l , ' i r s : : r : ' r : ' r ' r ' r 'L i l " l i ' r ' h l r ' ' j " " r ' r l r i " ' r r \ u . t , L j u 1 .rrs.l , r n l . : l, ,' i ' t r : , rr r L j r L , , ,'1, , i ' l r r ' l ' ' i ' r ' rr'lii"r:r

' ' . L ) ' I l L , L . , , r L : ' r r , l l ',r' ' r.ri, L )i.L.L l. r. . . l l , / . 1 . 1 .1 1 . . , r

' r : L f : rr i'' r

"P#{XL*?ilHlt^H#
S.AVS., OPOSLANIKOVOM, I)OGTAVL]E POTRIBA
.-+'r.j':*.*
u Prilikom ulaska zahod,govoriobi: seod muökihi i,enskihdäina."]o' "A1lahu Ti moj, utjeöem

pruttrom PRIRODNiH PONAsANruonnvt]ANlA

:j: -,: iI'

ALLAHUMME INNI EUZU BiKE MINEL-HUBUSI VEL-HABAISI.
" prokletoika iejtana i neöisti, i bi Nekada dodao rijeöi:'pogani tilt ;1t ':':|t :'tti':'::t ERR]DZSINNEDZISI SSEJTANIRRADZIMI' "TVog oprostal 'v govorio bi: zahoda, Kada bi izaiao
(ze11m,).
i!l-',"

GTIFRANEKE.
podije nuZde obavljaovodom' nekada Nekada je öi5öenje a kamenom, nckadaijednim i drugimzajedno' je Kadaje na putoranjimatrebaoobaviti nuZdu,odlazio od i nekada dvijemilje daleko' svojihashaba, pogleda brijeg,nekadpalmioodrvo'a za Nekadasezaklanjao pjeSöani za nekada rastinjeu Pustinji.
"' Hdi, bili"t. Buh*i (1/212), Muslin (375),Tnmizi(5),Ebu Dxdd (a)' Nesd (1/201)' "Pogani neiisti' i rijeöi: od ' Ahmed (3/9'9,101,282)svi oni Prenose Ens! ibn M'lika A (299)od EbuUdamctr Lrmc preookoji iejtam proldctniki u tlodatak bilieziIbn Mrdza ovogdodlrkr ic slab silaca

3144

,xri,Fr\.rx{r

ZÄDU.I.M[,AD "xy+iiäJt:{"x&(
tlr t! . r} ,(r rxh

rx xr,x ri . ,lr ,(! , rx

Ukoliko.jchtio uro1lritinl sulrojzcmlji, Lrzco it.rl i njirnc bi bi nirprlviLr rulrLr, onclrr u ntolirio. Zr ovu potrcbu jc obiilr rro traTirjrirstresiro N.rjicitlc jc r1o. nolaio irLinulii, tolil<oclrrjc r\iil, r'.e., relJr:'i\lio bi ,,'rrrlnclio t \ . 1 .: , l ' . " , t . . . . . ' . r . r. . . r , On jc nokrio surro sjedc[i." llLrslinr biLjcTi sron Sa/:i/::r u orL llLrzcjii,r.a..de.jc Posl,urik, s.u.r'.s., mokrio .rojcii.:r Zbo{ or.og hlLlisil smiltri .lir sc nroic rrtolwiti srojcii.-NcliilLrtor niLr.rxlc sc i i rle jc lnoluio stojcii rtuo ito ir inro l'oLIt Lr ], l)rc|onrLmr, tr[oilcr, krLTLL jc to Lracliok.rkobi snruljio bol. Setiit l<,r-l-c srL i dr dr Ar.rpi, k.Lrü htjcli -snrnjiti bol u i<ir'mi, hi ruolirili stojcii.Nlcdutirr, isprirjc ro lurlio li.rliobi sc zrrititioorl rrloller'cili.rko vnojcmiiljcrjc cL.r l);or1'r ito d,tljcr)(1 bili njcgr.\r ov,rjrrLiin lc mokLioh,rt| jc tloi,ro tlo snctljiitrr, ooo jc bilrr rr.rrlrLrzrLisrLrtr), l(rdl bi moll io rjc u pl, dcc'i, rrLrkrLirL sc vrilil..r(lo njcgrL. bi I)osllnik,s..r.v.-..,.jc srrrcr,c uzco klko bi sc zirlikrnio ono jc rLoilr izmedur!cgrri zitlrr, i tc ijc irrr(r drusog izhzrrosirr tla mokri stojcii.r\..\lLL1r urlboljeznrr. 'l irnrizi biliczi orl Omcre, r.,r., ic r cliao: losltnik, s.r.r.-s., J,L me r iLlio liirlio noL:rrr stojc.'i,pl mi jc rcllo: ,()mcrc, ncrrroj nokriti stojcii.' Posliictogu,nil<rclrr nisrm nrolifio stolcai."l viic 'i iurizi hlzc cleIbn Nlch.tih olaj lrLrlis lcTc zl lIsl.rnili.r,s..r.r'.s., ijc olrLiplcnosilrrc ocijcrjcn krLo Jrb kotl Lricnjrrke heclisr. tl Ilczzirlolorr t\lnn u, ,Li LrrhLrgirn zbirl<irme, zebiljeZcn jc hadisr\bdLrll:rhr ibn liurcjdc, ir ou oc1 svogr oc.r ch jc -\ll,rhol Posirnik, s.rr.r'. r cllLo: s.,
r'lhd,.l.ili.i.-lirri/Lil-ll\r..rLll,l6.l5LL\l.r,lr.,irritlii,:,,,,1!..,^ii,,,'r!rr.lii r r . 1 , ., . . : : j . L l , i . : ,: : I i ü r i r , r L i g l l n . i r 5 L f , , , . j , r , ) , t , j n l t r n t . r L l . r / , L .\|rj(Li f l i l , l ( ) . l ri L L . , . ! , . n l , i h r i i ü , j r . r L 1 , f . L l r i l l t r L i . l , L l Ii J lrL . u lr, : ! . r l . l l L : J r L L L.l !; f1 , i / L l l l . l . L l ) , \ , . : i . \ . \ . , 1 , 1 i , , h i f l b . ) l t r L ) . , i . l a i l . , \ h r r L i i j l S l , r ! 1 , - ; ( l a l L . l , , , , t f , r N I , , i l l l u L i r l L , d l l r l l . r i a t r l , li ' \ h r ! . i i l ' l l r , l r rr t r i l i r l . r . i l l l ( : g i ü , l . n . q LJ t lL r: H.',1.l,jii.rl i"nr,jLlri l.ri kNrjrdrr.r.lrfr rLi. jLls, IL : t \ r t r n . . L ,| \ l . u j l t . , . , . r \ a . , r l j j . , I r l i : : h b . l i t r nn . l , . , r . l i , , r r r 7 r \ l . , l L L l l ! . i rirt , r l L l r : r L i j r i r J r r , r l t r . n ,f ,. i i d r i ü f | ! i . 1 . 1 1 , t+) ir *'ta]5

## ###^ JIJI*lSl:lrtYlJl^H# Lx
ii,9t66|ü ii ß'4; €::: ii,uG i ;. ti,,at ;. l+:'St 1,i: +e"
"Tri su stari odwatne;da öovjek mokri stojeti,da svojeöelo se ili obriie prije negozawöisvojnamaz, da puie i useknjuje na sedBezzar Zdi.to Tirmizi biljeZiovaj hadisi kaZeda oije zapamden. "Ne znam da iko, osim Seidaibn Ubejdullaha, prenosioraj kaZe: Ibn hadisod Abdullahaibn Burcjde,a nije ga niöim omalovaZio." " "Onje Basrija, pouzdani poznat Ebi Flatim kaäeza njega: je Poslanik,s.a.vs., uöio Kur'an. Kada bi izaiao iz zahoda, jc lijevom rukom. Nije radio niita ÖiiöenjeposlijenuZde obavljao nije lukao niti stiskaospolni od onogaito radeoni koji pretjeruju; stavljaopamuk se organ,iskailjavao i napinjaotrbuh, poskakivao, ili sipaovodu unutarnjega, ga Provjeravao r.r otvor spolnogorgana, s wemenana wÜ€me,i sliöneswari koje su uveli u praksuoni koji pletjeruju.Prenosise da je Poslanik,s.a.vs.,nakon mokjenja tri ali Prenosise i da je to naredio, to ne puta brisao spolni organ.?')' prcdanjekoje govori da je on to potvrdujenijedoo vjerodostojno kaZe Ukajli ili praktikovao nekomenaredio.Tako
Prilikom mokenja nije odgovarao na selam. Ovo navodi

Muslim u svomSalrilaod Ibn Omera,ra.'o' s.a da Eiljei'i s1uöaj je Poslanik, vs., Bezzaru s.,omMusnedu je rekao: -i,.r.;' a na aovjeku selam. onda odqovorio dok ie mokrio,

'l ,i.j. !; x .';<.;t,';u .t'r-;;;.,::u.1rii

,J; J',""-.u.

ne hi rckao: N lzvao 'rm mu m ,it:,r' .ri- l;i"Oago"orio sa 'amo da

' or HadisbiljcziBezzrrprckoNisnibnAlija,on od Abdullha ibn Däqdx' o' od Seldaibn Ubejdulhh\ on od Abdulhhr ibn Burejdcti r on od svosrocd.Ovoje dobü lüac Preno silrca. Vjero{lostojnnn sa smat Bcdr Ajni u U,Ltet,l-tdi (3/r3s) Hqsemi gr ndodi u 'Prcnosioci Bczzdr kod i (2/83)t i Tibcraniu -D?s//od Burcjdeh kte: tuL,lzntetz-znaidt ' o' Hndi. biljez"Ibn M!dz" (326)i Ahmed(4/3a7),.lijcl.nt Prenosilacr slab?05 (370),Tümizi (90),Ebu Darad (16),Nesai(1/36),Ibn Madza Hadis biljeä Müslim

(3s3).

.Sr46

;i I
' rrr r:rL tl,un. ,ron :rl nilc o.ig,rnri,r 1.,rrc1,r r irlii rr llrrls oj siLLr.riiii. , r o rr n l z r l r L i i ' e h n r j c : . i n L i L L r L l o r o : i t i \ t i : i n r r L , t l LL L c o r . r h r L l h.rJisli,:r,I,ILI'IIIj 'LLLi,i i L.rz,.rrl,L liLrslrrrror Llcsio .ir',rlrrrt,i.,r i ir ( ) s m r l , r .r L r r, r c N . r i , L , ,' Lr r r l o i ' r i j i . j . r s cf r c n o . i p r c h oi ) r . L r L t r hl . r r r l . r o r i l l , u( ) r n c r . r l , r l : L l l c z z r r , r h , r , i r r ' r c h , f l h r rl | 1 1 r , i t L l ; r o : ' r l t. i , l r i ] o L 1 , r r , I hir rl ) r n . r ' i . , r , r n ' 1 1- , L l i r . , r , ' ro r l I ] r i O r I ' r r LI i l i L L' i r rl il iLrr Ll,Lr .jc1.om,::rL:ti llthL rn O:rri r .Lil,n :\hJrrrr rrlrnrrLnl \1'rlLrl ii i l L L r h r i l . n O , r c r , r . On l r g , i . i l i , : u . I: . r L i :1r,l :L L l , , r r n o s i o . l i . r ' r r . l r r ,i j cs , r n o r h h , r 1 : 1 , u r z t i r n i i ir,r iJ : q . L . r r ' l l l l : r 'i , r r r ' i i r L Llr , r , l cz . r r,, l L D r, ' l t r l : L 'rrL r L r z i i i , : . u i cr . I i c n L r T J r L r l u i , l i c s . r ,,r' , 1 . l r l l L r . h , L Liir Lr. l I ztr:rlli oLllr','Lr cLrh., rrc1.iprrLrll:rrrr,r riir orr.LlinL:TiLLr,norilz.ro

Ir\,1 r\1At E C IN IOCLAVLIISC IU(lRlR0DN ST\AR] 0
J,r nzil,rTtrlt r,li, miili,:rrl,r li i, l)r'lrtnil. \ir smo :rur',rLlili prs.L 'Lr crlcprrli mcL.kili'r.rrLi L,r,irL n'.LL r,rrlcn s..r.r'.:.. ob:czrnili .u q,L ll p r t i p L L t . sl,i Lc o s u r c t i ,1 r , l ' r r r r o r n i c i , r iri L L l\ b , L L lL L L t r l l i l r . i l r r 1 o ,I l r r t i i r l I , r i I r l i , L. r r . rto l , r . J r , , : rL I L : . r rs rjr ' . r r r i : i : r l, c l,lr' r : , j , h o :i ' t i ' r L l , r r i t t Lr r l. r r , , o l , h i i o , i s t l , ,' c . , l , Lrri r i l i L r iu r r L o ) . r r r LL L [ r i ' t o i i . r i , rp t , s l i i o l ' r r r l i c n t c ' l e r , . p r o , i i s srco , iri j r l r r : . [ , r r s r i r , l , r1 , i r . ' i . l ) :r l r l l , r :lr. L r j . r n irlr. L r . i m , r r l,r ' , , l , i i r j i 1 i, L , iL t , b r l ; c i i . l L r l l j c . i . r rr L i o r i j l r r L , I L L q i b d r 1 ci i j c l Lo s : L r iI r . , ) L r r r i i L!rir ri L',1 , r r i l t r t glrl lr'.1.17!i7Lr' 1.:ijrrrr Li.L'sill rrrL .r -r..r ostrl1jrro. prr'rro.i ,ir lr ikrLrL,L jc \irlio jc ni.r,Lh i li ,ri.rro-,1tr i,iL i h,L,1,Lpostir' li,lirtio lc h , m i s r r Ii p r i l i h o r rl r L L J c niiz r. n i . i , r t ] rir' r ' c . r i r . i c : t i o . t l l L i h L L r r
I 'r)i,|r .. Li , .- \.:.,r t.r.::, ., , f.r. t.r, .i /! !t \ ' ru: ' ll'Ll 'ri::'' 'l 'Lr l: , L)i..: l) :,', l\r. r u r ! . rr r , l L r r r 1 . 1 ,f.r : , . ( . \ l \ i . , . L.l , . i l f n l i , , , : 1 , , ^ , \ , i , . I L l l : . l r r r . . r ' , r t l ' l l i h r ' \ 1 . ,l l , l , . , r L i r ' ! l r t r ' . r r r " L \ ' r r ' r . l' ' . ' , 1 . 1 ( i r , , , , \ , . 1 , : l, , r : i , , L l f r\ ' i , , : r r r L ' . r l r..1 ,,lrLIli ,rL,.,l,L.n, .li,-,,r', l Lr -r;/,tLr,jt,:,r,,, \\ ::r r:,..,

I4l a:

llt..H # # # # ## *^.lBJ$1{lLtlo"'ff
klanjnti, kada je ulazio u kuöu, a kao misvak je koristio itapi6 od eraka (wsta drveta). Koristio je mirisc i mnogo ih je volio. Prenosi se da je mazao kosu cvijetnim ekstraktom.?"'Upoöetkujc kosu puitao da mu pada, a onda ju je dijelio na dvoje. Nikada nije ulazio u hamam (avno kupatilo), vjerovatno ga nikada nije ni vidio, i nrje taian hadis koji Imeo,je i surmldan iz kojegjc nanosio govori o javnom kupetilu.zns
207H"di. tilj"2i lbn l'h,lz" (3751) prcko Llubejbr ibn Dbi Srbnr, r on od Untntr sclcme Syi frenosioci n! totrTdini, sino iro Hubcjb rijc iuo Lidß od Urnnü Selcnc l:ko je oml hidis prekinut. O ovoN l,ostoii Predrnickoje nxvodi Scvkrniu ^/'/ä/ '?/'r! (1/130) ros Pisac koix Ptdrlrix PreDoscse tri vjercddrcjn! hidis' srijeii u nesinnit, f6tojinji 'Ko licruic u ruhhi i u Sldnji dxn, nekr ne ulx' i u o ovonc. Prli jc hidis Dzibirx: sovore jivrc kupidllr s $ojom $\rrusom. Ko licrujc u Alhhr i u Sünnji dxn' nckL ne ülxzi !illno kulrtilo bcz ogrtiax. Ko vjeruje u Allxh i u Sudnii din' nckr ne siedi zi onim stolom gdlc (1/191) Prü Jio s sluzi alkohol." Ovi hidk bnj02eHikin (1/28E),Tirnizi (2s02), Neei i rz-Zclrebi Timizi kiic drie hxdis Hrkimsa ocjcnjujckio .jcrcdostoj^n,i s rjim sc sLrrc hirDun girib. Hiiz ibn Hidzcr ocjenjujelmic prcnosihcl dobrnn On nri i Drno$r diör z*ail 11/277 ü. t.rhil (I/8a,97) i ivdt"ttz '279); ledrrF kojr $ jiiijr. Poglrd\ T.ryih hidisic vjdodostojin. Dn,gi hxdis je on,!j koics Ahm.d bilicii (6/i61,362) od Ummu Dddxi, i biljezi gx Dohbi r Knt ur-ttrt t (2/rtt) s dYr hD.i Prenosih.r od Loiihjc jcdxn Yi{odostoFn, i lltrnzti "Iziih sm iTixvnos kuFtili, kxtc dr je jxk. on. k,zel Pr rne srco Poshnik, s a ! s irekxo: sin ekh: ,l, J.n.g kuPitih. On rcie: ,Tiko 'ni onogi ,Odrkle t. idc!,,miko Dc rolt Jr k.ii upnLvljxmojnn znr)tom, ndm 2dt koir shvi soju odjciu u diusoi kuii, osnniedneod " s'ojih Dxjki, r (li n ij c t ociicPih sviki zrfor i7Düdu rcbc i Svon il'snos Ov{ hidis mvodi "Flirlß LJilictiAhlncd i tiber'ii u -("r'tI, rozliiitin i Hcjscmi u i,/r,/:,D! (l/277) i kii.: prenosilici od kojihje icdrn \ijcrcdonojN Lincim. 'Nckc ucneiz SrIna * doih kod tuie, ' x , ihje 'lie.i je Pi litxla:,Ko ste hxdis Ebu I'lulejht: u uFvni joj rekolc: ,Iz Smx. Onr rcic: .Vjerovxnrostc iz sndr iijc strNmiLt vir' one Ai!i, r'1., rcic: Jr sm iul. Alhh'log Poihniki, s i qs, dr kupanli?i one rckoic: .lein. kize:,NenriTenc koji svojuodjciu skine u lckojdrusoj'osin u $'ojoj ku'i'r dr ti'n Postuli 'Ov.j h'dis biljezc Ebu Dx$d (a010) koN nije pocijepilx sv*i zstor izNdu kbe i ^lhhr' Tinnizi (2804),Ibn Nlidzt (3750) Tn,!i7i k te dtF hidis dobxr,r Llalorn drje rjercdostojrn (a/28s) r s njim se shtc i E, Zchcbi i njihovo miilj.'jc F isPnso U ovim hxdßinije u svojojkuii l likn ('tl28 8) bilic;i od Ibn Abbrsrr iowrar ar je doaotjoo lmxti kurJlrilo ilzbFgrhjtc zsnde rx koje sc krtc dr su kulxtik. Prisutni ßkoie: Allihov Poslini'e $nE se osL;adrno nciisti i koristi al vtju) Poshlik, s r'{s ' rcic:,Ako uhzite u nicgi'ondi $ 'Hihm katc di je ovri hldis ticredostojln, i s njnn t slüc i Ez Zckbi Ovij hrdis pokrjr.. biLjcti iTxbüxni u ,(rlt? (3/10:l) i Diii N{rkdisi o rv' rltd'"r'

:!.1; d
r L . " s L r r m. L'r. r h r r o i p I c , L " , n r i j t r r , L, L l ' , , , r 1 :f,' r f l r ' r i r r , , \ l : r i ' l r ! r ,l r m r j rrL r z l i . ' r trr L , r L , r r r r r r rL ij t k , ' rr : L i Ik r r r rl'- r r r ' 'I. r r ' . r | ti ' l Ls t . ll r r i j t . l i , r . . L l i | L r l l L r r t j , . r . r . , r . . h . r 7 L , L , : ; . i , ,lrl i, 'L r r r Il 'rr' 'r1',r r ri l' - \'r,li'r :L r [ ,,, I l L S r l u : r c . 1 r , . r , . i 1 1 L r r l . l , L,.L r.r , , , L ] n t ' . r , . r r,.i r r , l : , 1 , ' : 1 l" j '' . , . s u r r, l , Lr L o . r l ' , r ' l r n i r , rs . , : . r ' . i . 1 1 o:r n i r . L r r , r l ' ; r , r i r r r : r . l lri r i ' L i L rl t | o . 1 r : r r i r : . . r ' . si.:.l r i s r i L;,r r i r i 'r r r o l i l i , ' im l . r i , 1 t r t l i ri u l i l ) s r l .r I r , .r l: l , r r r L r u t : : ir1 r L.. r l l . l r r lr,rrr i r r rL i , ] r ri r , r ! r r 1 , r . t r r j , : L r l l l L . r Li i n r ' . l z r : l ) r , i , 1 ,.,r r r r r\ 1 1 , r 1 r , , r 'l,"'r 'll . r r r : \ Ls r.' t s . , r . r ' r r o r r . r n : r . j r i n r , : . l r l lr r r r r r r',l lr r : l . L . . r ;rrc i : 1 , 'l :t : L t , 1 " r t t ' r (. ) n m i r , i . : . N , : r r rr, t' , , r l r i l r . r t r f r , t r r r t i ' c r r r L r . r L f ' : L l sir',.rnjrüi . r , s cn i , r r r r co : L i l r i i , : . h r . I I r , l i , ,s r r r r ' i . . l r r]riL r L ' , r r r I l . c r r i ' r L r; l L l j , r . t j r . \ ' l c : , r , l r , . L ' r l:,L L L , r ' i : r : rh,,r, i , s , ' , , ' , , , i r rY i r r o r ' l t ' r l \ ' l . . r . r : . . ,r i j c , r o s j r , l i l , r r n i 1 I i r n - , r r r , r i,r n S , l r r r r t l ' : . l ] ' r ' r " J : ' : r r r r i r l r i 1 ' n I l : L r b r'r1 1 ' Ii. r:r,iL.rr: I),r l: lt n,t \ I.': ,Ir i . ' II i I't It ' 'j . ir f)r.rl'i: il.1rSrrrrLrrt \. r s s , r . r ' r : l , L r iL . l L o ; . , l i n . r :O r r i . r , L r - L r r , r L i , r : r 1 1 r : nii j c i r r r r r r , iri jL i.11,' c, ;ll hrrJrL iir ,ll sittlir.r, .,rnro l,orrth.r r[,r l.r l'::ri.r inr,r11rl *rr rlt' rrLui::/r':ri,,)n!sc tr'lrr iutl. ' rLr l l r r s . r . . r . . k l r . :l ' , r . l . L r r i l : , . . , r r ' ' , r t ' i . ' t , ' n r , r z , r " qilir r r L L l L r L'r11:' SiL irL L 'L'r i', niLisrlrl rrliinrrr' .to it LLlrotrLr llrrrrr 1'r ir ljtll r ' . \ 1 i a no r l i c . '1 , r o J , l i . LL 1 i . r . \ l r L L o , i t s l l , r r i r r c L r r LjL l L o r r L ' L i L r .. r i rli -\ii,L.I r' [,r'rL urrr ]t i'il.r qrrsLrr. r:c ,un.,r :rtLrrir :.1 jr i,.ilj,Ll,i
r
. l1

:(,,1

r t . , 1 . . ; , : r r , Lt l . , L : u \ l . i , . r . r . , , . \ r r , I r l . r
j)r \.1.1..I I . , r ,r,. : ilr..,Ll .. Lt:. . . L l. \ ri r.r .i 1., , \ r r ' , !1, lr.il'll'r(r' , . 1l . l i r , f ' r r ' n i L .

rtj!,..

i.r:r i:

: , . , , . , . r : L r r i L , n 1 . . . r r .r \, , . i . , I

Ir:..

r , i I 1 r ' r L . l . f ,L ' L r n . , 1 : r ' L , r ' ' l " . 1 1 r l . ' ,ll,.ll r I I . . . i . L . L tl .t ', :L. L ) f , . 1 1 ' . , : \ . . I i i r . \ : . r 1

rl r " :r:: . 1,. it , , I L . I . L . I L . .Ii

. Li

,lf rt ' ..1'L r -f:, I .l.rrj..i , .r L ,: LLll.l.i,,

i n , . L i , l, , r l f I l l , i l l . f i : i .

149.:

:{

###-lllHt['IlHxK^H##ffi
pretjcranoduga."' Kosa mu je padalado uinih resica,a ako bi Ummu Hani kaZe: t a duäa,ondaju je uPlitaou öethi pletenice. 'Jednom nam je Poslanik, ws.,doÜao Mekku i imao je öetiri u s.a s Poslanik, a v s , nije odbihadis."3 Ovo je vjerodostojan pletenice." je a se miris.Pouzdrno zna, zabilje2eno u Muslimoiaopoldonieni ",oÄ .l-*it"Kom. se ponudi miris rejh"na,tt.ka ga ne odbija, on-ima ^1i a i ljip mlris i tahakje."Postoji drugaverzij ovoghadrsa: ;j' I "Korn. .. ponudimiris,nckaga ne odbija" " Ovo nijeu ,;. l, J-1, je nijeskupi uobicajeno da re on dijeü' rejhan lstom,,ratenlu,je, galijei slianihmirisa Medutim,Azr€t za razliku od miska,ambera, "Poslanik, ibn Sabit prenosi od Sumameda je Enes,ra, rekao: nije s.a.v.s., odbijaomirisa.""' "Tri stvarise ne odbijaju; Sto se tiöe hadisaIbn Omera,ra: Tirmizi jastuci,mirisnoulje i mlijeko",toje slabhadis NjegabiJjeT-i je zabiljeZeoo Nehdija Od i navodinjegovuslabost."o Ebu Osmana 'Ako nekome.-odras. daju prcdanjedaje Poslanik,s.a.vs, rekao: Poslanik, ija jer jhan, neka ga ne odbijaj on potiöeiz Däenneta.""7 imao posuduu kojojje drZaomiris i iz nje senamirisavas.a.vs.,je muje bio miris miska.Svidaomu sei cvatkne. o,?,. najdraZi a
'r: Hrdis biljeziTirmizi (r7s5) i u iarra'ä (24),Ebu Dawd (4187)'tbn Mrdzn (363s)' gnribun dobar'Tnmizikatc ddje hadishasenun r Ahded (6/108,118), lMac penosilicajc (6/3a1"{25) ' ! Hxdo biljez"Tüdizi (1782),Ebu Midza (3632),Ahmcd Da\td ('11e1),Ibn je \i elodostojrn Tnmizi kize da prekoMudz;hida,a on od Ummu Htni i hnlc Prenosilzca "r Hadisbiljeze Drnd (au2)'Nesai (8/189)' Muslim (22s3),Ebu ' r5 Hldis biljezeBühdri(10/312),Tümi7i (27e0), Nes'i (8/189)Tümizi kazed!jc hidn (1/99) Llnlc Prenosihcr ' r6 Hadisbiljeze Tirnlzi (2791)i Ebu Nudm u 2/'' l'',"' kojc Abdullü ibn Muslin' ! Ebu Tnmiziju nijebilo nrjpoznatije ie dobir i ncmaslnbosti "On je X{edi'cLijd plihvatljiv"Ibn Hibbanza i i zua R'i o njenü pße Pojedinostikrtc: a kazed'jc pouzdxn, istoLlze ildzli njega "7 Hadisbiljezi hadis munkad' Tirmizi (2792)rLije

-;;.;rt'i;9'.:;;J4'+,ri an sot;i,, i, ..kao,

t

.ll1s0

r O c\t\| t F t 0 \ t\ \ t \ 0 \ 0 \ i\ \ \ 5 0 I O T K q F\\III\ I R K O \ A \
I il,r S,rlih,,rl LlLrLr Onrr rbr -\l,,1il llcrr'Lri. Lrltrrosl l,r' Lrr jt .\ll,rlrrll' o.l,Lrri,'. S i m r [ , r , o : ro r l I 1 : r i r r . . ,,r, r rr , c l 1 . r \ b b r s r r i . r h l h 1 , rl s . L . r ' s i.:.. r r i o r L , r l t i J , r i c r s , , r o : i , , , j r i l 1 , r , r h : rL r r L r i , ' r l : , , n . r . T t r i n , r ' r r L rL r . t n : . r LL r r , L l , r L l rr.l , i r l r , r . L r r I h n - \ 1 . 1 . 1 s , . 1 r ., h : rir \ l l r l r o l l : l r ' l , r r r [s . r . r . s . . , f i r t r . lri L r l r r i io r i Z t j J , rr i r : r l r l i , r n r Jrr l . t l . : - .- L r -I - . O r r . r jl : , n r L l r t i s l o l l i , r l : o r cr r j r rcho::,-,..--j , r u u i ,i i i . r 7 r . 1 . r L 5 . r . i i s l c r ' 1 r r l o : r r..l l l t r I L r J i m r r r o n \ , / r l l r n IlLrrt'ircJ.r it.\Ll.rh,l ll,rl,rrl. ',r r s.. rcL.r,r: .jcprc.ltn;ro,i li1.Lr r ,,_-, _*-',,--. ,-:: :,-. -:.. _--' lir rtirc r,r-h,,,. fLrstrjr |r,r,lt p r L r r k o : z S i t q n is ci i n , r s L r \ r i r , ) r ( i l i l r r i r i . . r : n . l l , , b . r! , ' , l i t l , r il '. j r z r | r i l r T . r r o , r r , 1 , r ro j, t1i b r O r ' , c r r c i . rl c \ ' l c r o ri c s r i i r . . l . r ' . s . , s 1 r iLrnr()1no irlt.r,):-r --- _-'i,".--- _"r_.:.,._--l _--,' llrsrrrl,,Lltf l trlLr'1i l,r,rLIi l:r,Lrit irrlolt. i nnogol.os.rmr. .1rriJc. pLLit.ritt n , , r o u rJ , r , ' , ' , il,tr z , r i r l i c i c r : ,,,, . 1l l n c . , r , l , Ll L : t h r r : ) l r s l . r r r i l t . \.it.\'.!.. 1co.lrcLlio i:rLrirrro l'rlirlc lrili :rl LL hojtnr Llti.rm,rLl.r nrnr t i s r i c i c r ' .n L r l : r o , rj c r , r ' r ' i i , rr L rrL . :5 r r i i r I r f , , . il i s l l r l i , . r r i l t s t i o . ' d . r n irn o i r o r , . r S c l c t i js c r . L z r | r z ,i'l r n r i i l l c r j , L L i ir j t h , , L i , , l r i i , L riil i : , r m , , c l lr., ii r li,ric: hr rfii,'r ijr liorr shrtitl LrLl,rrr-\lrlll. Lr.r'rrrn,lj,:lLL c. i r tolilror nrjrri rLoh rr r irli 1::,r; .nc. .r rL,'r i1ri,r iiiri irr LLI sl L ;,r,Lr
:ti;,: . ,,...i r. |rLi.r . L . t 1 , . r I. L i . r l .l i , l l t i , r l

.rl.r.r , r . ll!L.t.t.:.\...r .r[. 1] I Lr,r .l. \:r .f rrr. i,,. t ' f , f : \ i , r . ! . r t r .j . : . r r i ) : \ l . , i . . / L L t i , i: .. . . L i : L |.. ,li,r. . r : r , r . . , r r L , . i . , . r I l , i ' 1 . . . i , f r , . L i. L ' r r l i . t 1 , , . . / i] t L . , , t i l ',1 \ . ' . r LI l : ' r r . ll_i'i i : . I . . I j | i | : j uL LI I r r 1 . . \ 1 . . r r r , r . l ; r r i , . i _ ,n i \ l . , . L L, . 1 : , ( l : : : : , . r r \l,r.,r,a r L L . , ! . i r l r i r .l L . : . ! . , , - i : r i \ . . . i r 1 i . l i i . l l i , L ) , i l l r r l

15l :,.

t'Jl*lll.'l?'ffyt^H###
nakazuod sebe."IbnAbdil-Hakem prenosiod Malika daje rekao: "Kratit öebrkove,a pultati bradu."Klaöenje brkovane podrazumiko da jevanjihovobrijanje.Smatram setrebaopomenutis\'?ko brije "Skratiti brkoveje brkovc.Ibn Kasimprenosiod Malika: Potrebno, "TumaMalik je rekao: ali brijanjebrkovasmatramnakaZenjem." brkovaje da ih treba s.a öenjehadisaVjerovjesnika, v.s.,o kraöenju i potkresati, nije mu sesvidaloda seoni kate s wha."Josje rekao: "svjedoöimi tvrdim da je brijanjebrkorz novotarijai smatramda "Omer ibn Hattab ko svakog ih obrije trebaistudi."Malikje rekao: bi, kada bi zapao!r nevolju,puhnuo,nogu bi zamotaou ogrtaöi "Sunnetu postuuwtao bi brkove."Omer ibn Abdulazizje rekao: gornjeusne." panju s brkovimaje obrubljivanje Tahavjkaze: Nisam naiaoda qeS"6;algdj. izjasnioo ovom pitanju, a njegovi uöenici,od kojih smo vidjeli Mizenija i Rebia, da To kratili su brkove. ukazuje su seugledalina Sa6ju Sto setiöe Ebu Hanife, Zufera, Ebu Jusufai Muhammeda,oni su smatrali kose,ibrkor'abolje od brijanja.Ibn Huvejz Mindad daje kraöenje isti Maliki, prenosiod Saije daje on zauzimao stavpo Pitanjubrijanja brkora kao i Ebu Hanifa."Ovako twdi Ebu Omer Sto setiöe imamaAhmeda,on je potkadivaobrkovena najmanju mogudumjeru.euo samdaje bio pitan o sunoetukaöenja "Oni se kao ito je rekaoVjerovjebrkova,pa je rekao: Potktaöuju :,Kratite brkove.'Bio je upitan:,Sta kaäe! za öovjeka .nik, .."..,.s. koji brije brkoveili ih krati?I kako da ih brije?'Rekaoje: ,Ako ih kao skratida izgledaju da pa krati, nije problem, i akoih makazama ih je obrijao,nije Problem."' Ebu Muhammed ibn Kudame Makdisi u Mugniu kaLe: "Öovjekima pravoda ih skati (brkove)i da ih makazama skeie, a "Mugire ibn Su'beprenosida kaZe: d" to ne b,.debrijanle."Tahavi "z:' s.a.vs, skesaobrkovekoliko je debeomisvak mu ie Poslanik,
12'Hadi. bilj.zeT,huuiu &fir n'ea"it-atari Ebu Dmd,(188) (4/230)' A\\med(4/252,255I "PlcnosiMusn€ ibn Su'be: Hadis u cieLosti slasir s vFrcddtojnim laicqn Prenosihcr'

Er(, /dFÄ-P

t \ t F , f i , r X t ( 1 ,r ) <r ( r , X d !

ä#xJtäsx"

rFrluxduxdrirxdt

zÄDll.t.|IIE'AD ,x:e#:s;E\4äs(4{.1# '\ txtr
,X,(! rF r\ rxn!.tr<tr

Ovcljc ne noZc goroliLio Lolikonltrlnjcnjutelio dir bllroyi izqlc se drjLr d.rsu obrij;uri.C)nilioji snrltrrrju nc rrcb:rLrrliolr. 1lo rfu trnjiti u toliloj rricli cLL zu uziLr.rjLr hedis izglcrlrL cLL obrijruri. rLrkrL:,. J<iro sLr stvrr IlbLr llureirc, r.e.,i Aiic, r.r.. LrLoicn st n.rorrcli rLljc ricsctcro ' Orl Iibrr prirodc. iznrtrlrrost'.r1ot n'.tot1ii hricnjc blliove. r sc LhLr jc z.Ll.iljclcn hlJis kojcq plcnoscl3u1r,Lri\lLrslim: Od i cjre i j c d n eo c ln j i h i c i h n i c n j c L r h r l . r . ' f r i l o d ci e f c t s r r e r i . . . , , . . . , . l ' r . . , \ " . r , , I , r . .L i zr dokrz uzinujLrlrrdisc lroji golorc o trliv,rnr hrrricnjLr bll;olir i r..r.r.s., hurlis rtnjio lbn -'\bbrseLL liojem sc nrLlrxlidrLjc l)oslnili, jc rchro: Ovrljc sc vitli i cl.rrrzLrmictitrnlcnj. brliolc.': TrLlrevi jcti.".,\la blliolr nr nelmrniu njcrLr,medrL nroic illrjrrllr r'rrzLLm sl a r r l, ., i i b r , \ b J u r r r L h r r e n c n o so r l i \ o g r ro c ' . r . r n o c lL i b uT I L r c j r cr,' . r . , pr i , rch,Lo: d.rjcr\il.rhovIbsl,rnili,s.t.r:s.. SijccitcbrloreipuitrLitcI'r,L r'I iz ologr hrclisesc moTc rlzLrnjcti ,:lrr nisil nu tiLrrjcnic se de." l,urccn pLenosi brk,rrrn,r nljrr,rnj,.r njcro. On ge nuvotlisr-rriim jj irl,r, lüh.r ibn l lLrdc jrl7,L, Scl ,r orl od lucrL Iibu Scidei libLrUsc o.1 orl it'n S,rdr, Ab.lulleh,ribn C)rncra, l)i,rbin I od libu IlLrrcjrc, o.1 urr nielu. lLrrlhirrr isi oli rshrrbisLr tenjili slolc bll<ovc rrrjm.urju
I , l : i l io n , l . r. L L / . , ) f , i i L , ! l . i . l i . r , , r : : . i , i , . ! L ) , n , L , l r , L , ) : r , j j l l t . . t r , . i r ' : . 1 f ( ' i r r L . , r . ü r \ l i i ! ü r ! . r n r . f , r L . ü i ] t . . . 1 . 1 . .1 . i . ! ) f , , 7 i , ! r . , i S l r r ' t i t r , f : : f . r , ' , 1 r , , , : d r : i, : \ l r L : , 1U i i , : , \ 1 , , i :I ' l , , r r ' L L , . t r l . , Li L : : . ! r f 1 . r . f r n , , , l , I l ' , r l L ' , , ! . ., 1 i . , f l t r l n r ' . ! ) r ,l kflL,,,L,Lrl,li,:,LLrrLjirr.illiir,.li.r:l' ,rLr/.r,.,,1,r,1L,/.LJ.irlinrf,F!LLl '1lrl,: i i , f r ' : . I l 0 : i , n i i a l r . l : r r r / , i r i - i ! r , l : h L 1 ) r 1 r LL i i r , \ . . f i : l l t 1 l ! r . l L r n l l . r l i . j . l ' r . l l 1 . , , 'i , 1 . ,r, r . l, , l i . 7 i l . \ 1 , , r l i f f L i r : , i : ( t r l . L I t i . : a , i i r { l I n r r ( , i . r . f i L r i h l . ' L . i , , i : r \ . r r i r 1 . , , f . L . f , : n . , i i . L . L . ! i r r , i r t u l , r r f n . L r . LL L i n l . L , : , t r n r ' . : . , i . , ' r , , i t, , , l . i i L Li r ! t n i . l n i l , f , i $ t L . ! 1 . : r , i i \ r , i , . L l 1 : r r . r r l | , / t : 1 , , . l . r i : , r , i , . , t r 1 L l i f l : , i n i i f : r i . r . . L . i , n . , l i ü r v i , , l , ' i l t r t i , , , . : i Z . l . t :i i . , i : r . : t h . , f . r , ! ' , l , i r / , | i r r r ) , 1 . . . i r n 1 , L . . , lfi, i . : i , 1 .j:. i . r t r r f i r n . ' . : . r r l l , i : . l , l j , r . l l L L l , . t r , i 1 0 l ! : l . l l u ' | : . r i i a . L r : Lrl /t ir , ) , l i b r l ) . t , , r l r 1 l ' r S r . \ . ' r , , tl lillS . lf n llrl/.' t:!:1. r r : l l . , l : , l , i l i t , _ ! _ . ] , .1 r ii 1 ) l . l i r n r L Tl i- i n l l r ! 1 . , r | j r : ' n . j i h . \ r . r , , . ] i : t ! i J r h n . . tl j i l L . i t r i , i f , , l l r l i [ , , i h n , . n j r r ) r . , L r ' l ] , i , 1 , . L J S i f , . , ; i . ,i l : . r i , r . L , n L , , ü r $ i , ! l l l , n i. l . l l . h r i . ,P , . t . n j r S n L . r , \ l l l r r r r i . r r , , i l r i , t i n r , . . r r r 1 i . { l i .b r l ' . i r . } l L , l i r r r il.0l.

l'?ra

lr

#t€3*€
"Vidio samlbn Omcra kakokati ibn Nluhammedibn Flatib kaZe: " svojebrkovena najmanjumjeru,bai kao da ih posveiskorjenjuie Postoji rniiljenje dir ih trebakratiti toliko da sc vidi bjelina koZe 'lähavi jc "Poito je kJaienjebrkovasunnet,i svi se u tomc rekao: sa slaZu, bolje ih je obrijati."Brij anjebrkovaseusporeduje rnijedltos.a.r'.s., molio za one koji su obrij.rli Poslanik, iiu brijanjaglave. ic jednom."'Ovim postuglave, puta,a za one koji sukatili kosu, tri boljc od iilanja, paje analogno daje brijanjeglave pkomje pokazao i tomc, isti sluöaj sabrkovima.

S.AVS,, 0 POSLANIKOVOM, PoGLAVLI[ I PLAKANJU SUTN)I, GOVORU, SMUANJU
Poslanik, s.e.vs.,bio je najrjeöitiji öovjek i imao najprijatniji govor, najbräeie izlagao temu i to na takav naöin da bi obuzimao srca-'fo su mu priznavali i njegovi neprijatelji Kada bi govorio, govorio je na takavjasan ntöin da bi mu rijeöi mogao brojati ko god je htio. Nije govorio brzo, pr da se ne moZe uPamtiti ono ato kaZe, nitije prllvio stankc iz-meduriicöi. Niegov govorje bio sawien. Aiit, "Poslanik, s.a.vs.,nijc govorio ovako kako vi govorite, r.a., kazuje: negojc njegov govor bio razborit ijasan tako da ga je mogao upamtiti smko ko je sjedio s njim."'ro Cesto je nclto ponavljao i do tri putr, kako bi bilo 5to lakie shvateno ono ito govori. Kada bi naziselamioje tri puta Sutio jc dugo i nije govorio ako nije vao scLam, bilo potrebe. Svoj govor jc zapoiinjao i zawdavaootvorenih usta ni Govorio je saZcto, oPairnoali ni Prckatko. Niie govorio o onome ito ga sc ne tiae, i govorio jc ono zx Stajc oöekivaonagraduod svoga
' r'll".lis bilj"t" Buh,üi(i/4a6,.{a7),1I$lim(1i02)od nbu Hurejre'r'1 i X{udnngr biljeti , (1i0i) i od Umnu Huscjn. rro Hidß biljcte Trmizi (3613)i tr idrtl' (22i)' Buhiri (6/a3 23), l{uslin (2a93)u " skiienom obliku,x glisi: Nijc |tiiio kio lto vi Priixtenilbrzinu Ismrili dodrje: Covor s .i P o s l M i k r ,. x . v sb , o j et r e c i , . ni j i s h i s . i s us i ? u m i j c a i h '

XöyJü.,{"i5ä
irvrxt!\ r). t!

ZÄDIJ"|.lllE,ÄD .){x-)Ere-ö#lx"x
,x-,fi ,Fd!.rF){r tktr,\trt,xxr rFTr\tK

rlr Xr rl<Zt ,Xt!

to nciro nc bi odg,:n'ur,Llo,sc lrinjcr'ivrrlo nt GosPoc1,rr".r. rnLr I{rdir r'rzvrtlln ni prost,niti ic tl iriit) txliro njegovorr iicu.i\-iicbio bLrrirur, rcii srnjcikorr,.':llirttoi-erro druino-\rciinon sc smiilo lirgrLlrrrim 'r vrhrLnrLc njcsr)\'isniichirjc I'io .11rru sc smijro, dl scLl ijck t.L1io ocirlosll,-r, uliiLiu zLLbi. Srrijrrosc svcnu ierlu su rc i cLugi snrijrLli, scnlr ito.jc srrijcino,iudno i zrnimljiro. Snijch inre mnoqt rrzroinilic,rrjcLlln orLIrjih lc sptrrrrcnut jinr irn Dnrgi je snijth )<o izrrlrrl lruo ncloqr,llLrlrr icl; r'irli ncitrr rr ito gr obrrrlLLjc i rtzr.cscljlvr.'1-rcii srrijcL rr srrlT.bi.or sc i:csro ic gir iirljcrricrldi se orrlLj LrzroliLric mo2clirLjetinrr srtliton iovjcl<u, hrro izrrzltlo sr,r1ibu, i svilcstrfi jc koji scrrsrdioiulli omomcito ic jc sc l onogrr koji girjc izrtzlrro, nro3Lric ,.1rt srrrrlc u strnjunirdvlLdrti svojoi s|osobnosti llrrrtroliic bijcs i ilrr nroic d,Lsc oll'cnc o.l ch nrLr nrLrdi. nc l olotr lioji g,rjc ize:,.v,rodrL jc rrijcbihr ito Poslarrih, s.e.v.s., pllk,lr sliino krLo sc i srrij,ro, i gLrsnog plrl{rnj,L rid,urjt, keo ito ni rljcsovsrrrijchliic L.iogro i hotrn.Oii bi rru rr isfutilc suziurrL or)e bi potcklt, I iz |rs,t jc i7 mLrsc iuftr ncito n.rlili stcr!.rnju.Neli,Ldr p1.lliiro s.rnlilosti od prcmrumrlom.ncl<edliz strehrzl svojuntntct,nc1<trlrr strrthe jc piri icTnjc,ljuber'1 i i doli od i\lhh'L,rrcl,rcl.r L.islLriroI(,.1r',u,ro rjcrl.tl(.ttl,rIrru i s,r poitolujrr iz-nijciiLrrog sLr.rLrorr'tr rrh,rpoitovlr iz jc unlro sirl lbr.rhinr' oti srr tllLrsr:rrllrunile sLrTxrlrrL srnrilosti icrno prcm'rnjcmu.pr jc leLrLo:Oiisuzc,srL:ctLrgtrjc.'.rli rcii sittrrtr ono ito ic zrLloloiiiti nirics (Jo.podtrir.Uistinu ze tol)on, lblir srrrrtrlonl hirrc,rri tugulcnro."r'Phhlo jc i lirrdr jt prisrrstrovto jc lbn llcsud uiio suru od i,rsLLjcihrc svoiihkicri. Phllo ic i hlL.r En-tr"isr doiuo LLr'.rjcLir: i *I + -" -+ _-J:-; -ü--i-: -:n

t r \l !t,r,',,t i:. I'i i Lt tlr rlot t,ltt t't jrl'tl:,t i : : i t iq )),! at!tttt
: r i l ! . ! j F i i j r T ü 1 l u l l . u i r ' l l ( r . l l L l l l h : l L n r L l r l i . I t r r l ) rl :1 li f l . \ ! f r n l ( l , l ' r ' 1 1 ,

#^l'J:l*l$tlHglll..H##
(En-Nisa,+t;"' pratitt aztih?" Aao tebe doz,'edemo svjedo&a Plakaoje i kadaje umro Osman ibn Mazun i kadaje bilo Tom prilikom je ldanjaonamazkoji se klanja Sunca. pomraöenje i je uzdisao govorio: Plakao na namazu, prilikom pomraöenja.

!',*; ;$,';:i'r;;"ir;tiii't

;ß-ii ;;!

l1

"Gospodarumoj' zar mi nisi obcöao ih nete5kazniti dok da grijehetraZelMi traza sammedu njima i dok oprosta poöinjenje je oprosta.D'Plakao i kadaje sjediouz kaburjedneod ZimoTVoga svojihköeri.'r' Nekadajeplakaoza wijeme noönognamaza. plaö imamo plaöiz milosti i saZaljenja, iz Plaöje raznowstan, plaö radostii sreöe, plaö strahai strahopoitovanja, ljubavi i öeZnje, plai bola,jer sene mogutrPiti muke,plaötuge. Razlikaizmeduplaöatugei plaöastrahajeu tome ito je Plaö osoba' ilije nestalavoljena neaimloiim ito sedesilo, tugeüzrokovan Razlika u a plai strahaje zbog onogaito se oöekuje buduönosti. je srece je i placrrado.tii srecc plaiatuge u romeSto suza izmedu a bladoa isrce je radosno' suzatugejc wela i srceje nLno Zbog "To je radostmojih öovjeka: ovogase kaäeza neito Stoobraduje
' r' Hxdis biljeze i(9/81),Mudim (800)od Abduuüa ibn Mcsudi'n: Buhari(8/188,1se) "vjercianit s.a.ts,mijc rekrodx mu u.i,n Ja san rcleo: Alhhov PoslMii€,zd da uöin tii, r r"li p oqr'1"'l'On rcic:,Dr" Jr s^n u.io surnNis! ikda slrn doiio do ajctr:'4 n' da"aleno toa ejeAotultutie ovih?' a. kI, bniiat!;dao.ttürc 'ti../a\a i. tükas "aruta' r tebe suzrmasrn rekrc mi je di stmem OkJenuo sei vidioda su,'u oii oroiene :' Fladi. biljezeEbu D.sd (1194), Tünizl u Ahmed (2/159,188)' Nesd (3/137,138), u j""",,/, (317i .d Abdull^h"ibn Anra LanacPrenosihr je ljüodosrojln Ata ibn Saib' hadisi priienego scprenose oojcod onih od kojih drusompredanjü, krzro h.dis Suberu,i F ' r'Hadis bitjeti B"h*i (3/167)od Elcsa,I d.:"Prisuswovrli dzclrzijednc od Poslnni sno suzina' ktüki On $ zidrZroni njenon hburu i lidio san mu o'i isPünjene kovih.s.i.qs., Ebu ko senUcno'is oPosanio?' T hr ic rekroda ODd. ie uDitao: Jm! li meduvxmnneko ' kfelkü !eho: Sidi Ord^ je T'lln si'dou mdr i sPustio "",.,."je p "" td;.r.'r*it,. U o'om" hrdßu immo do'olu da f da Predlct dekonekoje dxlFji ioslaniL, ".a.v.. u ro.lbinn odrosün! muzaili ocx, Prilikon sPültdnjiumez'r,mrkar serudiloi o Zcni-

11 q**5 6

L-$ä+Iät11.x 7zÄDtJ't'l||tnDi ä \ D i ; ' r r \ t ' r x IY,{ä"Y$ääI rxrr iF i( ) iMf;ÄX;t/XX,xt!,F'\', \''Rt!
" oiiju", ili: Al1.rh mu oai srelnim uiirtio I'rililiorl trLqcsr: htTc: r ' \ . . ir. | . . ' : \ l . 1 , ' ji, plli Li.cmicr i to lc Zrtim, postojcpl.ti sllbosti i rrcnroti, jr: uicnort' tli jc di rlirotiisrLzc, jc srccLlrucno,prriolicli politzLl sl':r lt'ro plrri nerillic liojrt tlrllos srct.l)lii onoq:r1ioz,r to nl1'hiLrje, "Prodtjc slrjc suzc i h,r'7cr ic biti phicnr z.r to. Ze niu ()rncL,r.'r-, virLi Ciovick ito zbLrg t.rgtL i JlLrqipl.1iLl. l)l,ri: opl,rkLrje uLrbiL.rk. nrdi il ljudcdn plliu ir:l z.rpli\ac.rIiirllir, rrc zl,r riLzlrsIrjihortrn plrnr. ncgopllic firdi plrri.l. ondir ,'\ko ior'lch Lrleictrucl d,r bi z-irp1iL1irro. ic to PrcL\rril polx njel ono rnoTcbiti poll tlno i p,rLLLJno, ,rlnojc rlio sc rrjimc cJro.ijc,flrznicTilisrcc irL nicmLrIobLr.liri'trih oLL iclc pobLLditi jc r\lhhe,,r uc rl,rbi sc l,oh,rzrll poboTnostl)ohLrdcrro d,r iovjcli scbc Onrcr,r'.r'.lc rcllro I)or1rrljudi nrL timc skrcac prLirjudrtLgilr 13cI:r' zboq z.trobljc on kec1.r niliu,s..r.v.s., jc vidio Jl l11eiu i I')irLr r\lio r iclirr drL hrrii nikr Be.ln: iUlehc,r-1)os1,rniic, ni ito pLl'r.t:il jc nijcdno plrrh.urjr, co plali:Lt i iir, .r rrkonc btrdcm rnotiro plelitti, "r'' lLslurili, zbogpltcrrlrLschoiicc au ond'ir scpfctl'rriti de plai:cur, od zbr,gtog,r..lcr1,rrr sclcfij.rjcrch.ro: l)lrriirc gt s.l.r:s., nije Lriiotio 'nrrllr ond,rsc IrrctrrriLjtc pl,rkrLri, od zbog srr".r1u ,,\1l,Lh,r, nc r,.roTctc ,-1rr plrrcete."r'

sAVS 0 t0sLANlK0vtM POGLAVLII G0V0RIMA JAVNTM
jc sc s.t.r'.s., prii,ro i rtbreirro liLr,lilt sl zerrllc, sr Poslirnili, lt'timbcrir, tLc'c lit'l1 bi gov.r i. .ii hi mLr|ocr'cljclc' |o'isitr sir
: ' j I j l i n t t l i , : /lL r , L i n ,i t t r l . t I ' s l j i j r , . , , . r ü i i r i | , , 1 , n.1 D ! l !
\'Ltlr,.ri: (\i

r j , f n . l . r i ' . l l r L l \ l l J . i L i r r l Ü t r i l . l st.rr,,'iJ l n l i h i l

l ( r , . r r r r | 1 , . r 1 , , , ' l : { ! n . l ' L : r ' L L . r : . , tr i ' | i r ' j ( r ' L r i . n t i ) i t r r | L r l : ' r i ' , l o n d $ r t , r ' i t J . , f h i . t r L ' l , , L n L f , r L r ^ l ] , . . 1 r ü L l l ' ra 1l 1i i l i l ' r rl i r l l r ' r ' i r n r !

""'t"

#####^ Jlll*i['tlHJl-H###
vojscii upokaoda seobraöao bi srdZba bila oöita, bi glas,i njegova 'Ja i Smaksvi"Ujutro öevasnaPasti naveöer'" Govorioje: i jeta smo kao ovo dvoje",pa je porediokaZiprsti srednjiprst Jo! "Znajte, najbolji govorje Allahola Knjiga, a najbolja bi govorio: Najgote stlari su novotadje' s.a.ws je Muhammeda, praksa praksa novotarijajezabluda.""' a svaka Svaku svoju hutbu, javni govor,poöinjaojc zahvalom Allahu za daje ki5nudovu i obraöanje Sto setiöe twdnje mnogih uöenjaka tekbia istigfarom, dajc hutbu dvabajrama kiSupoöinjao Poöinjao s Poslanika, a vs' rom, oni za to nemajunikakavdokaziz sunneta Njegov sunnet ukazujedruköije,a to je da je svakusvojuhutbu To e poöinjaosarijeöimazahvale lhamdulillahi. je jedan od tri stava i a Ahmedovihuöenika, to smatra naauöitelj,IbnTejmijja' od U Govorioje stojeöi. Merasilima Ataa stojidaje Podanik, a na kadabi sepoPeo minber'ljudima oketao 1ice, ondabi s.a.v.s., "Esselamu alejkuml"Sabi kaZe:'A to su radili i Ebu Bek rekao: i Omer.D* Svoj govor je zawiavaoistigfatom Cesto je koristio je U Kur'an u svojim govorima. Mustmovom Sahihu zabiljeieno
rr7 Hdis biüetcl'Iuslifr (867),Nesxi (3/18s,189),Ibn Mrdz! ('15)odDtüna ibn AbdL! - " V n r o d o d , i ,\rr d , . k o i c s b ; l i c t c A b d l a " / / - k | ( ) 8 1 ) l h r E b t S P : b e r S t q ' P T n o r ' i o d tu\onno\'c d e t . i - l * . " a " ; " , ' . n ' r ' , a ; , r , d ir P - e n o s r b i j e \ "r i ' ' i r : - P o " l r i k " ' i rlejran!" ijoi jc dodm: liccmi tkao: E$€lanu ra t,opeo miiberu,okenuo bi seljudina "'Ibn Mrdza (1109)p'cnosi ro su ndili i libu Bek i Omq Pdljjc VFrovjs'ik1, s r'Ys i u-Eudzbiljeziod Ibn oa Oz^ti'o.U t.n.u p,"no,ilacljc lbn LultF, x oDjc slabT^berxni "U IMcu Isr ibn Abdul^h Ensdi'! k!ze: u Prenosilacrje Odeo. Hcjsemi M'./2dr (2/18a) didno od onje slü.'Bejhckr(3/20a,205) Prenosi Dzibin ilbn On*a, a o'da kze:"Ovome od Ometr ibnAbdulzizr" ! prmoseilbnAbbas i tbn Zubejr, sliinos Prenosii

" ' ; t ' ; i ß , ' q e t , ; \ tV i , l - . .

r L i l o . l l l , l n r L rI l l i . r r ; r L , r r l , L i;' , r ' i r l c r , l J , L : S r r r rl i . r i i ' L r : r r r r i i i L o l l',,.L,rnil;,r,..,,.r....J,,1:lrr;tLriio:r.rLr',lrLLn:,r:rLrri:rlrrli:rrrliilrrrr r' r',rzrL;Lrclirr,L rl l l i l l l . L rl ) , . rL r . n , L l r , , lp L ,J . L r r r . , r Lll' r r \ I L; L r . L L . . J L j L i l ' ' 1 r . n i l : . . . t . r ' . : .n , r i : o r i z l l r , r r l , 1 1 i r l r r L , l r t r r t ' r l r r o : I I r ' L l L ' \ l l r l r L r ' , jc-r'r' r't:rrr'r'flrL'iirrro LLI'r"l n o.l \ it gu r,rr..',r,,' rll:lo i tr il'iirro \ r L r i L r , r r L\ l l . L i r r , , i r l , Ln ' r s. L r r : i 1O , r . L li : , r r 1 .\rl 1 . L 1 rL 1 ' L L 'rriq r r i l i " r r r r. t'.ozr ,r,Lr sti. ,r ir,1.r . \ll rlr rr r,rl,lr:,lii'sr Lri. llll :rik' r rt t r,rl-.LLLJLT . r i i r L l i t t i r , r r l r l iS r ' : r L l , r i i r'rL Ln c r r r ,ir" ' r l , r " ' i n : \ l l L i r l 1)rlipLrr r ,r r . l . r e t r l L r h r n r r r r r-L . ' 1 c r tr . ,' , 1 .l ' , , J , L n i l O r r q . r : , :1 " ' ' 1 , r '' ' l t r L r r " t : t , l r rr r l i i L ,rrl , : r o s i , , i ,rL . l , , ' r r i i rr i l r ' r t i I r 1 ' , r l r r r r j i r r r i pL t ' 1 S L r r r L' Li i t t r ' t. ( ) r . , rh r ' . c t , r k o r L r r . \ 1 1 , L hi L r : r l r r o r l l \ r s l r r r r r h r Lr.i l c z l : o i n r i \. i t c l r ' r r r r r 's c l ' i ' r , ,r. r. i s f f t r i l ! ) . rn r L L riL 1 . , g r i l L i i I f , ' l i r r r r r ' : Lr L L l ' l ; r , r l rik,Lll. iL.f(' r:f niLrlo.i ,r \11:hrL

t t

i i t

l , . , L , \ . . 1

r59::

#####^ J$lHi['I?ilK',Jl-H#
.. r. :i. , J9 ';_i 'lJ::. j-+r' 4r- )l uJ-rJ.s

-/r i .';;j i, ;, + i - i: ,,) ; "" !;, ' ;;i;
.,. .,'i . :- , : . ' ; , . r

ü,r * ij'

r-3J''n')'4j' 'iil-s-lj"lJru1!-p-äi

'* ^rk't;t*it?"i

i$Q;";|':;:äI;',j

Ät j' ;t:st6i" !i.

YE ELHAMDULILLAHINESTEINUHU N ESTAG ENFUSINA FIRUHU\,E NEUZUBII-LAHI MIN SURURI MEN JEHDILLAHU FELA MUDILLE LEHU !E MEN EN JUDLILFELA HADIJELEHU\E ESHEDU LA ILA}{E ILLELLAI-IU\'E ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE \T BIL.HAKKI BESIREN NEZIERSELEHU RESULUHU MEN JUTIILLAHE\,8 RESURENBEINEJEDEIISSAÄTI \'E LEHU FEKADRESEDE MENJASIHIMAFE INNEHU \.E ILLA NEFSEHU LA JEDURRULLAHE LA JEDURRU SEJEN.
kakoje PoJanik. Ebu Devudkaie dr je Junu. pitaoSit'aba jc on nareopredanje pr petkomna minberi, '.e.v.r., tinio sehrdet sliönoovom hadisu,samo5to sekod njeganavodi:'A ko im sene taj pokorava, je zalutao."'il "Öuli smodajeAJlahov ws.,kada Poslanik,s.a Ibn Sihabpriöa: Sto bi govoriohutbu,govorio:'Sve dolazije blizu i nemadaljineza ni ono ito dolazi.Allah ne poZuruje zlog öije Zurbe,niti olakiava to zatoatoto liudi hoie. Ono ito Allah hoöe, bude,makarto ne bilo po volji ljudima.Ono ötoAllah pribliZi,niko ne moäedalekimuöiniti, a ono lto Allah udalji' niko ne moZcpribliiiti. Niita ne moze biti bezAllahovedozvole.""" Vedinanjegovehutb e je ktzivala o zahvali Allahu na Njegoosnoopisu Njegovogsawaenswa, vim blagodatima, Poduöavanju i i DZenneta DZehennemaonogasvrjeta, spominjanju vamaislama,
' l'Hodi, biljeziEb" Dnuud( 1098) prenosloci Poüdrni,Tlije hrdisnußel Pr scnemoze su kolistiti di bi e njimcdoklzivrlo. '{ H"di' biljeziEb" Dnnd, kaoNußd od Ibn Sihaba ovlj hrdisje munküi Zcrhni sa i r spominje\ S.thu - n.aahibith dn ij. t i (7/ 417)

-är60

äSä#ätI ;ö4F;Ä X;öÖ(X

rx xr',x,rrv'x'r\'rtr''x

zÄDtt't'l.ttnD ln'i./r''t tt,x "JSII'I*I:äS tr' X ;i X

nt Lrklzivrurjc ono ito iztzivrLr\lhprcpomiir.rnjt boqobojrrznosti, hovLrsrrLibu, i Lrno ito i7x7-i\:r 1\-jcqo\'o Trldorollsn.(). U svojirn govolinrrrjc poruiivlo: L.iucli,ncr'ctc moii potLni rLli lcti - ili ncictc Lutditi - svc onrr ito lrrr ic Irruecleno, sc truclitc

i obr.csc1j.u..rjrc.'" potlcb,rrlt i liolisti rrnih LI slrhoj sinr.rclji gororio shodrr.) ic ,r hLrtt kojh,r sc oburiro. N''ijcdnLr u nijr:z,Lpoiinjiro ,h niie zrLlrr'.rliLr t l r. l.r'' \ l. l . r . i z : ' "Sr-rrko jc Lr obrrrirrni,.rhojem ncttrt Ponrclcnojc clrr golor irr: rukir."r" NiLo nijt iieo isprctl ljcgrr kldl ichrdcrr je l<ro s'rli,rt,r niti jc obl.riio bi izrirlo iz sr,ojihodejr, litko bi nru prrrvio|ro1.rz, LoiLr obhic tltnrinji gololnici, niie imrroiiltrlii olrrtli, niti odjcirL bi rrinber-,r imal:rrri stcpclicc.LiaLLr sc prrpcoru illole. Njcgor.rr ic czrrn.Nijc bi ljih, okrenuobi sc ljuclirrrri rnLLiczil prouiio s:Lnro li govofio rr ni.:ri ni prijc ni podijc cz.rn.r, kltll bi prrieos lrrLtbonr, '''''' sr: ürJt l)i uslro dil go\'l)ri, uzinrLobi itrrp inr njcgrr oslonio 'l''Lk,r otl biljcTi flbLrl).r,'rrd lbn Sih,tbr. dok jc na nrinbcri. sc rrtlili isro tr'ekrLdl osL.rrrirrrr I ooji.:r hrlitir poslijenjcstrsLr lr rir n.r lLrk, niic prcnescno se rrsl.Lrrirlr sirbliuXlnogc rrc:'.nrtlii:t rli jc lbsLrnili. s.e.v.s., stbljrr n.r nirrhcru llrlio bi drTrLo srutrrrjrL rLL srrbljorlOlo ic ncznrrrrlc tlir Lrklzro iinjcnicLr scvjcr,lLrsfo\lrLliin nrL jc . st r.tzlog,L: i ncprihr eLljilr lc iz c1,'r irrcucscrro cirL l)osLtnili' r'r 's . uspostrLvljcn:L n.r oshnjiro itrrp i nrr lLr[.t Jr Lrgir.tzlog]c dt jc r'lcrrL ztblLlLlcli otl ObirLlorrr. Srblj.rsc horistih kiro o.lbr.Lne onih krrli sLr s.,r'r' l)os1,rnikl, s , u liojcm lc on Grirrl ,Lll,rholoq i odnnogoLoTrc,r. .r qovrrioi .l12.ro hLLtbc, osL,rrhotlcrt ic Kur',Lrronl,rrc srbiiom
: i r L ) , , l, , . n L i . i , . ! L , L l l . /l,l l a L1 ) . , 1 , ir,l 1' ' , . l | \|:.,,i .l)l1l n L l l r l i ' r ' r L l r rI I L L / t r ' . L l i , ,ir. t r , : : l

l i { .r i ' . ,l . . r . . N t t i : i 1 . , . . 1 j,,i , ] . , : r ' l l . , j \ 1 . 1 1 i ül .i ; . j / L 1 1 1 1 , . trl,l ! LI ) . . r f i l f - l r . \ | m r t L I l L r l l ! i rr f r . u r l . L r ' 1 i , , , i / , r , , n , : L ' i rL . ! ,n , r i

161\:
t

####^L'#*ll'tlitTlJt^####
dogodiloza wijeme hutbe,prvo bi Kadabi seneito nenadno je a to rjeiavao, ondabi lastavljaosahutbom.Jednom drZaohutbu, pa su doiJi Hasani Husejn,koji su posrtaliu crvenimkoiuljicama a On je prekinuo svoj govor,silao sa minbera,uzeo ih u naruöje, ondasewatio na minber Potomje rekao: r ir; i; : jir t ^y :J."iyl {":j a' F.])iir ;Kl-';' ü:r ;-u,r' ;;.

",.iii-;.,,>s ;u

;';1

irJ.l.{+

'I "Istinu je rekaoUzviScni Allai: nekaznateda subogatstva (El-Er,fa] 28). Vidio sam our dvovaia i djecavala samoislzuienjd nisamse mogaosuzdrZati, jicu kako posröuu svojimkoSuljicama, pa sam prekinuosvojgovori ponio ih.":'" Jednomje doiao Sulejk Poslanik, s.a Gatafani,dokje Poslanik, v s , drZaohutbu,Paje sjeo. "Ustani,Sulejku,i klanjaj dva tekatai nemoj mu s.a.vs., je rekao: "Kada nekood vasdode duljiti s njima."Potomje rekaosaminbcra: na dZumu,dok imam drZi hutbu,nekaklanjadva rekatai [eka ne dulji s njima.D" NekedaJ e katio hutbu, a nekadaduljio, shodnopotrcbama
od ' lr Vjerovrtno zlbiljezcno lrLlarar;,, Dawda U t!ru', (1096) zabiljezcno je u Ebu F s Aühovog Poslaniki, a \ß, kao Hik;" ib" H;'.. Kullij"'"Öti!!o srm kro iz$lanik kod od ili od se.lmi se.lmcrice, dcveti deveteodce, sno ulli kod njegri rcklir'AlhhovPoslxniie' Px ilije pl,xmoli Alhhr zr ms dr namdr doblo'On mmje narcdio' dolLismoti u posjetü, .Ildrje bilobliskodogrdanjc Ostili smou Medinincko ncno hunni nmdio di mm izn*u s smo dtumi si All$ovim Poshnikom' a vs, oo jc trstN da govon vriiede i Drisuswovili a s pr;e zihvxlioAlLdhu, m o riicdi,ali prijrtnih i bLrgoslovljenih' cionjcn na itrp lli lLrk' ali ono 'to vamje nilcdeno, uhditisvc neeeft ."a^le rer.".,,Lpai, *ecte moti Podniicti,ni je r * a'ait" i oa'1" ,"."'l-"""c Prenosilicr dobar, dobrimgiF trijcnio i Hifiz u ?i#t' biljeziEbu Dsld (l1at n'vode'idaie T4 hidn loM;uF ihadis Be;rM ibn Azibr kojeg Vl*o'i^"'tr...,:'..dod-nluk.ntB-irim.P1j'ongo\onuolo-r'nnin;8"Hrli/h'e: 8 r i l ' . . J . T " b " n n i q . . - " o d ' d d , o i n | / r ' \ j ' r o d or o j n x n - s m r r r l b a S P l r ' N r F t u Ebu Sejhu '4htd(h t'bii ltss,1s6)' ! \^nc! temuic i hadisod Ibn Zubcjr. kojcsbnjeze rliie hdis dobü kaopotvrdx p.n.'it"."1. ll" I-ul'.;., ^.nje slxb, ' a6H is biljczeTirmizi(3776), Mxdza(3600),lindc Ebu Dxwd (1109),Ibn Prcnosihcrjc dobi!,r dobrimFr smirn iTnnizi ' 17Hadisl,iljcze Mudin (875)i (5t)'Tnmizi (510)'Lbu Dawd (111s Buhari(2/316,337), n N, , 1 1 1 6 , 1 r 1 7 )e s r i( 3 / 1 0 3 ) , I bX h d t a ( 1 1 1 2 )

\ t L j L L . i i . O r r u r l . . l : L r i ,i : r , : i i , r r , \ r . r r r . ! r i lr l i rl r i l c l : r i L i 1 ' o : r i r r r i L : r it : , :r ; i n r r i l i . r : r .i r L c . r , l L r z . r J r n i h i r , , 1 L.: 1 . 1 1 . . 1L, L , \ i r 1 ,,./ - ,i r : L r r rl .f L r i i ' r p L s o .o : i o i J r , i . l L r1 c . i r , . . r r.: 1 , r , : t b n L,,r r rl i 1 : l.. r . r z n i r ' irrrrr I I n l : : r r .iL r , jc poJ:tic,Lo sriL.rl,L .\ .\ll Llrlrjhrrli, z:r.1. n,r .

ißADITIMA 5A\15 I)OcLAVLIA 0 POSLANTKOYIM
s.a.v,s,, o Poslonikovom, obdestu Poglavlje
I r L r l l r l . r n r l : . . . r . r-' . . . . L L , : i i , r ' i L r 'r L j r . r ., r l ' , 1 . ' 1)i7 i rr r . : ! i r r 1 n r ."i ',,L i , , i r r r r n , r h , L , r ' r , r r r r . : jr , r uo , , r r , : i : . Lc i ^ l u n l . r r ,r r ' . 1 ' r , l ; i :n ,L r r r . r 7 l, \ e k , r , 1 r r r r jrt r r r l . J L ' s r 1 , i , , , 1 , , r r , l i . r t , r r LILr il i, l r , , ' l l r i l . l l r r r , ' , h i ,: !l i J l i t n l . n c i r L i r , h i i , : : r c i r r c . . r r r . , : L , l , L i r i . f , ) ' : r r r L' L t, lL rlr). . r ' l , L r s l , L r o l ic t t i I i | \ , : 1 r , h : L l t . r ; r ' r . r ' r , . L r . l i r r I ':r i I l r . u r r ,l 'l i ) l r r r r r l . L i . , l i tl , . l l i , , l t i , , r j t l : . , , ; i l t r : r ) i r , ) , r l r r r : L l i r ' r ) ( r r irt r r r l r : r . r L l i j ,i : i L L L , ! e l i jc r,rr,. slrl Lrrrrrrrcr Lrr,r':,. rl, :,r :'t lliorr rr.rno L:r,ii rrjc r rr.ir' I r ri:rr ' lr' ' t ll i h i c L r r i i 1 , , r , , : rL L : r r : l L :lr' r ri i j L L Lk , r i i ' c | r r r i . r i r r Lii r i . r h , l r sL L : l)r';hniL.r r.r'.. . :, r.li,:,,:
i t ! L . , t t , t i t . :! r t : . : . i L ) :. I '.... .'i..r.:. .L' '

- r i : L j . , l r , , , j L r r . f r . . -\ 1 . . , 1 . . 1 : i

\ , , , ' l : ' . . ' ,i . ,

. , : : i . -

,

r . :, r : . r

1,.
'ii!:

L . r r,
ir ..

\l ,:.

rt:r.\.-.,1

l t r . r" t , .
:. .i :.:,. ': :, I .!. l':..i,:: .,

..

.::

. , ' ,.L :,i. , , , r !i .l

1 6 3i :

DzlllilJt lEiltfiJ,tiln
,xtlYtFtlvrxtrvfi;|wtF

,nt i?:r,4 :;'4"r1 ;t;3 t$s ;.'u'St'^t
"Za abdestjezadtienjedanlejtan koji sez-ove pa Velehan, se ""'Jednom je Poslanik' a vs , prolas s pretjerivanja vodom öuvajte "Ne pretjelujs vodom " i koji seabdcstio rekaomu: zio poredSa'da "A da li se moZepretjeratis vodom?"Poslanik, Sa'dmu je rekao: "Da, makarbio na obali rijeke.""' Vjerodostojna mu s.a.vs., reöe: tako ötoje abdestio s.a.vs., koja govoreda sePoslanik, su predanja po dva,nekada tri Puta'a nekada praopojcdnom,nekadapo organe je nekeorganeprao po dvaputaa nekcpo tri' Nos i ustaje ispiraojednim pregritemvode,nekadasa dva, pa zajedno, bi pola a nekadasatri. Ispiranjeustai nosajeobavljao pregrita uz€o za usta,a drugu polovinu za nos Druköije se i ne vode.Sto se tiöe dva i1i tri pregrita, moie postupatisa pregrStem 'to i tu je moguöei sastaviti rastavitiispiranjcustai nosa,sa.rno je bila da to zajednotiri U dva Sahiba s.a.vs, Praksa Posl"rrikov", od je zabiljeZeno predanje Adullahaibn Zejda,r'a , da je Poslanik, ustai nosvodom kolikoje moZestati ujednu ruku' isapirao s.a.v.s., kojegovori predanje To je radiotri puta."' Ovo je oajvjerodostojnije Nigdjc i nikadasene biljeii da je Poslanik, o iipiranju usia i nosa. vjenos,a daje ta predanje a ispiraor.rsta posebno posebno s.a.ws., a U rodostojno. hadisukoji scbiljeZiodTalhe ibn Musarrefa, kojeg " Vidio sam oca,kaze se: on pr.nosi od svogaoca,a on od svoga ustaod ispiraoja isPiranje kakoodvaja s.a AllahovogPostanika, v.s., a se Ovo predanje biljeZisamosaovim lancemprenosilaca' oosa." je nepoznato daje'lalhin otacbio ashab's'
' r1 Ho,lisbilj.zeTn-izi {57) Ibn xladä (a21)i Ahmed (5/136) U Lancu trenosihcaje i je l lrridze ibn i'luab, zakojegHafi, u ?ztrt , kce daje odba'en da redh 'inio Prenoe'i 'L^Da' '3: U"ai. ti1"z. It" tU.azn (425), Büsirit zead'bt uatLe: Ahmed(2/221)P"nosr Muinri i ]bn Lehi'r' Hdjijj ibn Abdluuah L.crjc slabjd sushbi ' 53H.disbiliezeBuhari(1/2s5,257)Muslnn(235) i "1 Ou'j hi;is bilieziEbu D.wd (13e) U lancuPrenosil{i je Ebu Sulcjm'I onje slab ot- r,,ili",p *Pozn.t Posledijbi%nnju Ka'bdibn Amru hmta' om MunF l,t**.4 rcfavog\ T.bzil',

.:ft;"-'i

{ {.\ ': . r:
Irt<n\ .. rrr.,:,1. .

zlDlt.t.llii'tD

' :' :J.;1,:i:i ;i t:r'
r , . , , . J \ , , . r i .1 1 - :

. - : . . ; . i . , ( . ,. , i ! . . .

I s 1 , i r : r jrL r ' s L l c s n ' , r : r r L r . : , r r . . r , i - , kl ri il r r L' ,r)r. , , r ' i r l r ' ,: ,.. \l q r ' i r r i1r ,iri t , L r , r jl l i , 1 . r r rL r r l r ' ,r . l l , l r r l c i r , r r ' i1 , r , , , 1 r , L , r.l , i . . n r . L ,, e L ,r . u r , . : l n m i: rr,i r t , : i r i,l)r ' | ' , r r 1 l 1 : 1r, rj r t L L r L ' . r r i c n Lt, l i r L ri r c r r r t hr j r . (ll,nLriL kric: f o i j : . r , r J r , r r r L l, :Lr ., r , r r : r o i c r r r i , l i c r r i . r l , L r r i i c 1 , , , r i r r Lg l r L n L . rf r t r . i i i . L i ; r r r r r rL r l : L r ,rc s i rr r : , ) , k r , t r I ' i 1 , , ) r l l i r , ) o .h r l : . : r i t , r i r r : i r r , . i r , ) ! 1 . 1 1 o:lrL r n r : r . 1 . 1 . , , L i r . r n jlrl r j r i i n i o q t friljr, I i c L i l o n r . ' l - r ks t l : c n r ' i , , J r i c g , r \ i i r r j . : r,L, r: r,rj :rr, 1 , r . , i m i , r ,, L r , i c q o , , , , i . l , L : l , i l i c , L j(,jL,i ,rhi , : L ,i l 1 , , ) , 1 , i . r , , i , t , , , , , , , ( l i l , i i . if . I i s k i r L r ' i r ',,rr,,., L oj L p r r , h r , l Lt . l r , , r , , , L L s Lrl ' , : :l l , . l r r i l i .' . . r\ ' . . l , i k , l l r l , L i c . r r , r 1 , , r . ttL r r , L rr,' r l r r , r 1 , o : i l , r L r r r ' . l : ri , ,j l , . ' r : , rl L , r l i r L ' i. r r t r p l n r o . i r . rp i L r , r1 ) o s : r l:rr , , q L r i r r , , . lr. j r i s l l j L L i i r o , . r liij L r j t r r , . L r r j t h . L . 1lrl sr rI 1 LI . r : , L : r : i[,,Lj.i : , rc r r o s,i) , 1 i , , 1,,i ( , 1 . 1 o ; r o j r r o . lli,,rr o , , , i r j c Y t c : , rirt . r r i L . ' . , : . r '. .t l : u r , :O r l i l : , rs c , r l , r l L : , L i o , lO l c r ' , rr, . , r . ,, r J i i l l i c o | c r c : i i , L r t r L . . ,. rl i : l h . r , , : l j , r r L 1 . , , t . ,L cl : r l t l . . .( ) r , r i I ' ,1 ,t sc pIc,i.r:rrr r:trr: l:rr,r rrc .:,,Lez li.n licjlc:n,rnii ni.qL)\'.r.r. iu ' . o c i i r n j . rl::i. r r.'i r : b : - l ' r r ojs , i i . : r r r i l rjr , r L r r ir, r l j i . ' i L l i l . r o i r , , i L i , l , r O ' , , r . , , , .l 1( , i , , ,l r , l l , , r ,l l , r r I ) , L r L L , , , j . i , ,il l ' L r s L r r n j l i . . . r L . r . ' . . ; rl r tli.rrrlrrlr:f,i l r L ' . . r l l h u l ) , L r L r l, :l l z c : S l j q r j c r r r l , r s r o\j .n iJ i : io J O . n r . L nL r l , r L z:i r . 1t Lr r f r r n i!rh \ r i . d r r 1 ) : r , r rL iL l j r r i l c L l . u . r J i r , dr j c : , r .h r , l i r r l r r , , , l , , . t o l , Lrrrrr.r r r r i r i , r c I ) o . 1 1 h r r : i l ir. : r . r : s I r , r r r L lr l l ol : l u r ' ,v r i . t n l v o L : ,l i . r , l i , r l ,1 r il , l r r r r r o l i o r r , , ' { L r l r l , j i o r t : r r . , c r , r r . r t , rrLr , r s i r , l 7 , r : i i 1 r i . : l.r li 1,rr'1tLLrhrrnr:. :r - \ r rs t r r i L l:r . r J irsI l : r . s , r ,' . r .l.i , j c r i - . r 1 j . I h r l ) . L r L L . \ ': : , i i o s . r u r r zi i r.,r .\lLLh,loqI),r.j.rlil,,L. r.... ,l.r ,. ,Ll.,LsLi. nr qLLr it inr.r,,IrlLr .r r jt nrhr fr,h LrLrro Lrrrl.rLn i lltr rL,r tlfnrf. iili niic {ustitLrill. p.r I,r,rl

\., t..

##*-l'Jl*I['ll'#ll".H###
skidaoturbari','5'u njemu seZcli ukazatina önjenicu da Poslanik' nije s.a.ws., skidaoturban,alije potraosvukosu,medutim,istoLreprekoturbanaTo potvrdujui mesha m"no n. .regi.^.,potpunjenje Mugire ibn Su'bei drugi ashabi. Öinjenicada je En€s to Preiutio ne znaöi da se nije desilo nije Poslanik,s.a.v.s., uzimao abdesta da nije ispirao usta i nos, Isto tako, zna se da je da i nije zabilieZeno je to ikada izostavio. ,,jego,,abi.rt bio bez prekidai da je prao organejedar za drui1i i gini,.rstaljenl- redoslijedom, to nikadanije izostavio druköije a a zatim Prekoturbana, nekada iostrrpio.Nekad.je potino glav'u, tjeme,pa onda Prekoturbana. Sto se tiöe miiljenja da se ognniaavaosamo na tjeme' ono pno je noge,ako nije Kao nigdje nije zabiljeZeno.'5' ito je reöeno, a nu ,rji-. i-uo -".tu. ili koZneöarape, potiraoih je akoje imao Potiraoje i uii zajednos glavom,Potimestveili koine öaraPe.'60 da ali rao je i ranjski dio uha i unutraSoji, nije zabiljeZeno je za predanjc potiranjeuiiju ponor'nouzimaovodu.Toje vjerodostojno
jc zrs Hi.ii. biljezi Ebu D".d (laD U l$cu prerosilrcr Muavijr ibn Sdih iln Hidir MusiimMedeni' srvlri Abdulazizibn Hrdremi,onjeisken,alinu Predüjr imliu i nejasnih od kogr' osimod Ibn Hibbam ni kao koji je bio sl;si Alu Rifirtr, nije ocijenjen pouzdan Poglcdrj i prethodnu tusnotu ' 5' o tone sedr raspovLjitijetI Fet BartuOa'ßo4) SafiF hut Pcnsi odArrx daje AllahN ! i rb<lestioskluoje lubm s glnve, ondasxmopotrlo tjemc Ovaj h'disje s.r.vs., Poshnik, biljeziEbu Drnd (147)od Enes'r'a je lot\{dcn ! ojr.d d.usimhdisom kojeg musel rri jedan hxdis stanjal musl i sPojeni je Ebu M!'k l koji F rePozoatog U lancuprenosihm ovomc O istoj temi jc i hrdis koii t biljcii od jl.rjtr, Pl F on Prihvltljivshodno drugog "P'jc dio kil'ivje bio abdest: Polno Prednji glNc'Ow biljezi o."'*. " r.;lg"-.i..-e p'enosilti ovoshtdisrje H'rid ibn Zcjd ibn Ebu Mililk' o kojen S"id ibn M."surU Lan.' prcdmjeod lbi Omerau kojen scsovor o pot'ranJu slrv VjerodostojnoF niic iedinsn€n dxje ijedin shab to vjerodostojni!! krtc:'Nijc dosLo Putem 1eä-gaija"sta.. Itn I'I"zü svc ovodijc snigumuselukojiF nircdcn,a Alhh nrjbolje La t rs" u-m p*"ü".;r. je ekuPio Dzemahddin ' @o poftmju .aruPx P6!oF mnogivj*odctojni hrdisikojc Pleko je Lxnceprcnosilacr hmc Prenosilaci zrbiljezio r*i-i " *Ä ..r.ta* i *"t"m ic hadisu pojrtro ^hmcd Muhrnmcd sikir'

.X166

. 5 L o j cs . ' I ' i l l r r : , r . l l 1 . r 'O r r r r r , Lr.' . . r \ r l r , r : r I 1 ' r . , r r L r :1 : , r : r ' r ' " r r 1 J ',rr 1 . . l ( i l i ) r r l ' \ n o r r o l r n : L r i . L . , L i ' c r ; r r , r , l , r ' r ' , 1 : -i , r ,r.l j . 2 r 1 . i 1 1 , , ' . r , i , r 1 , i l t s t:,o . , r ' , o i i f , r . l f r l , ) , ) . l i r f i . l : i l i , . - \ rr h , r J i ' i l i L r j r l , r r l r l I rr r . r, r n L ' k , r r l r i i l ' L Lr l r o r l L l , , l t . r . - u l L r r r r r r l l i . l l ( j r i n r l l r ' l r L r r r i - . r . r ' . ' ^ l r i l j t i c r , oJ i ; r r : ; i L r : i r . r l : L L : r , , , ' j , r ' l ' r ' : n i l jrr: r ri ' , ' i . 1 1 : r r . r l r , i c ' L i r , L , t r l l l j . i i : S r ; ' : , l , , i r n r , l r r r . r r r . r i rrr, .' , r r r . \ l. r l r . lL. . i i r r ' : . L " i ' r c r r L ' , r L . r 1j l , r i , ' l , , i i r r r, l . rr , r\ I L L I r , r r I ' , I I \ l . r t , ' L r ' , 1 'i l ) , ' ' l . L r r i L ,,I . " r . r n r r , , - , 'h . r j L L .L r . i : r ir r r , r . 1 i n \ l l r L l r r r , , l .L ; i i : r l, : r . , , . r , ' r r i i rl i , r r r i orih kolls. irn{,{L)i'tL n . r I r r l r .. r l ' , [ . r , r .

####^.Plll*l#tl'glJl..HW#
:. :. j),2 , _ . , ,d.r,,,e r<,. , , . i . : - . \ , .l r ' , , 1 J jl i \ß,. J4_ Lr. r 1 . i ; r . ; r . j r.;i,iyj ; : r rji, r, nr, o

ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA SERIKELEHU \,'E ESHEDUENNE MUIIAMMDDEN MINETAILAHT]N4MEDZAI-NI ABDUHU\E RESULUI.IU TEWABINE \'ODZAI,NI MINEL'MUTETAIIHIRINE.
kojegbiljeii Nesai,stoji da seposlijeabdeU drugomhadisu, "S1av!enneka si moj Allahu, i nekaTi je svakahvala' sta kaZe: od da Svjedoöim nemabogaosimTebe.TraZim Tebeda mi oprostii grijehei kajcmTi se.":"'
.:Ur :.rii r rl;ii ii )!ajl \ ir re-' $:;
: ' , , , . 1. ' i i+r Jt';

BII]AMDIKE SUBHANEKELLAI{UMME \€ !B ESHEDUEN LA ILAHE ILLA ENTE ESTAGFIRUKE ETUBUILEJKE.
"Namjeravam otklonim da nije Na poöetkuabdesta govorio: "kakobih namazobavio"' nije To nitije govorio: neöistoiulhades)", govorioni on, niti ijedanod njegovihashabaO tome se,od njega, "ne a lancemprenosjlaca' ni slaprenosibai niita, ni vjerodostojnim nikadasenije Praoviöeod tri puta, abdesta bim. Prilikom uzimanja niti se prenosida je prao rukc iznad lakatai noge iznad ölanaka, a1iie Etu Hurejra,r.a.,to radiojer je tako tumaöiohadiso obiljeSto Zju abdesta.'u' se tiae hadisaEbu Hurejre,r'a , da je Poslanik,
"Ko sehoccabdstiti,odmrh zaqietkuabdcst! Po nivodi Hdfiz u arn" od Stvbro^i Shsi: ortüa, i vjedo'im dr je koii dr bosi osimAlLr|!,Jedinog, nema neknkazer ,svjcdo.nn nemx noi,ü'ini meod onih koji s mnosokrju' i u'ini MuhannEd Njegovrob i Poslanik.,Auaht " mc od onih koji sem.ogo.istc ,64H'disbiii";iIbn S";ii u ,4i.!,/-ithi a./bjLjli \stt.21)od Ebu Seida Hudrtr,xulincu prensiho ie Musjjib ibn vrdih, r otrje slabos Pim'enji ßkavjc i onxj koji od njegrprcE ; o s i .r r o i c l u s d f , h n s b , t b ' T . h ; : , b i r i e z e- h r , : ( 1 0 7 , 2 0 8 ) i M u : l ' a r 2 d 6 r o d E b u H u e j r ' ' r ' : " M o i u m m E ' ' 2 B tnj onij lbdesrom,Pa ko moze'od vd' d' Pove'a Kiianeski irn,roel wiietaoi obiljeten na rr''8r 'vicrlo{ oäpanuj i . " " . ' i " ' r " " , * 1 " . * ' . i . R i j c , r :p r o n n k o m o ' e o d \ s P " h r J i . i " ; e r r i p r d r j uL b u H u r j r r ' r n i - ' i j e ' rA l i h o v o B o * ..i,. *i'i.., '-**'. i lbn Munzirijx, Hadzera dJugi' kro ito to nlvodeuaenjxci s.i.trs., lunika, PoPut

.:168

Ltäöxl6x
fi**

**,*;ä,rr'Kz!

x#sf,xx,öi{lö zÄDU.r.|lt,AD
, Ä n t, x x t , . r . X ; t X X X i M d X ä i

lzn.rd i prlo s.r.\r.s., r ulie.pu i iznrtl 1rrli.rti, rrogc, i pot):oljcrricc Irtl su to u.r alilurtkrl,: uliizLr.lc einitnicucl.r i lllitor i I ilrtnci rrogudiic nl rr loli l(oict) cl)r olfrti frllikorn rbLlcsLr, nc LrhlzLrju polcrirLlrnjc dijclovrnt liojiru ic sc licljcti rrrgrxi rrbclcstl. rLbdcstr orgrnc suii s.r.r'.s., im.rooLiirrjdr nrtll-rrr nije lbsLrLrih. lioii kojcjc oprro, i nijcdenh'.r,.lis golor'ro tortrcnilc vjcroJostoirLn irn,Lo lionlLl I'l,L s.,r.vs., Stosctir'chrcijsr,\iic, r.r.,dr ie lbsLruih. ilrn i lr.rtlisrr lLrlzrL DTcL'cirL: X ualiol rrLrrlcstrL. tlr kojin seposuiilrLo ''Yldlo drr L|sl,uri1l,s.r.r:s., licc hfii! lifrljcll s\liic stnr ;\11eholog .c i i o d j c i cp o s L i i c . L l . l c s t r i"j,c d r t n i i h L r ss u s l r l l ,i ir r c r L ' z - i o rs r llLrrr o . jc ilrrt S dokrz. prvonrh,r.1i;Lr u I'ur.:u U 1.rclo.i1ir,,rLLlclnrrrrr llrL.rnr, r on jc odbtcen. drugom hldisrric .\btlulr,rlrnr,nibn Ziirrclibn LI "Niil.1 (x1)nrc rliic licro o rr En'urrIiir-i1ii. on ic sllb.Tirmizi liiric: ' ' l o '. r . r l r . I l ' ' r L . I l r s l.r"r', sifr lorl,r doL lc ebrlc Nije bio obiiej d.rsc Posl:ruikLr, nrtt LT nio. ncgoic sip.rolr.1u sirrnsc1.i. po.cbnim sitLrrLcij.tm.t jc Lr iLo to sbro ineko LLugi,':r1i jc bilo Lri'orrcbi.li'.ro jc z,LbiljcTcno je IorLrr prLto nr rh od dvr f,r,l.i/:,r IlLrsirc ibn Sribcrrr mLL ;,o.ip,ro - Nch,rdljc tr lj.robr.LclLr plililiorr rLbtlcstl, v.rnlu, lndrrjc rbdcstio.r olio sc hrclisiL rrrzilezc L-ltcrrirLci irru ro nijc bil,r strlnl prrrhs.r. p|cdanjctr kolcrrrsc krtTc \icroclostojrriDr rTirnizi sorirtrx or.osir, " -'\hr rcd i l.lhLr '.r1u7Lr Irijcchnlrldis hoji rL,r ZLLr dr jc n ljuobrrclLr. nije t'jcrorlortLrjitrr' br,r.lcIrililiom .rb.lcst'r govori trll,urju o
I i I l . t r l , . l , | . i i I L , r r f , , l r . r \ L r , f l l j r jL i . , j r L n , l , i i l l : , ! ' , \ ' L j , : r i . r n i r : l ' r ' " l n ' r l ' r l r , : !l)iiL.:tr.,lf,.\rJrllLl,LIL,,i/in:r,:\',Lr'\fnlL,Lllrtr-rirrfr'L|,:r'ri.lr"'l!!' Lj l i r . t r t , t f n r , x r , , , r l . , ü . f r , J . ! n r r L L , . i r , ' l , L i , L l , i . , L l ! 1 . r l i , r r r . r .l .l . ' ar:J L r l l ' ( L ! r r ! 1 , ! . t : l J i. ,r . t , , r , i r L r l l . , i r , . , : , 1l L l j r r r . l r r r . L \ , i ' n r' i l ' r \ l ) J r r L l LL I I i I r L I i I l I I ' I L t Ilur.rru,l,l.,rli.r.l.l.,r,rr,rLl.rr:'fJ,'i:r,rrri:!' lrriIr:ilit((Liljrrrr'ü' r ' _I L , l n r , , r i r r r ' l ! ü i r L ( 5 l . i l l i r ! l h . r i . l . , L j , i l l , , h l r ll 1 : i , , . l l t r l i L L , i i l r . l l l l i l i I r r , l , _ 1 , : . , i . ) ! r . I a f r t ) r \ t r 1 , i1!ILI|1IL.L/, l!rl. ill'r.lialil.lill,\,.,, : ' f h t r . . 1 i L r , . t , " n , . r r , f i l f r r . l r . r i l r l f . l i ' r l l , L i i . L l r ) l l L , n l L l . l , . r li lL: ' i /, il'rjl ri::,,rrr lill.ll.rLf,Drl L1, .rioin.rr'1. , lrlJ.LLl':'r''Llrrrf'\riririh\r: l l' r l Ii f b l . L ! , , : l r r . i l . . r , . l ) L i . , L , r 1 . L l l 1 . r . n , , . i , n li r ! lt r t^rL rr 'n n r , l . r l r \ L i ' i . ! 1 " l ' i r u '

169\i,

PltHl[rltHHJt-H##
bila stalm Isto je i satrljanjemizmeduprstiju,ni to mu nijeod predanle Mustewida ibn Sedje praksa-lJ'Sunenu zabil.l.Zeno "Vidio samda Vjerovjesnik, a'ws, kada abdes äadadaje rekao: -se noznih PßtÜu't?oUkoliko i sti trlja *ojim malim Prstom izmedu jestetaönaora twdnja, ondaje to radio powemeno Stogaga.i ne uzimanjaabdesta' naeinnjegova koji suprenijeJi prenose ashabi oni Laoito sr-r Osman,AIiia,Abdullahibn Zejd, Rubejji',i drugi ashabi' sPomenutog a naroüto ako seima u vidu daje u lancuplenosilaca hadisalbn Lehi'a. hadiskoji se o Sto setiöepomicanja Prstena, tomepostojislab Ebu o.enosi preko M'a'm.ra ibnMuhammeda ibn Ubejdultaha ibn oca,daje Vjerovjeoca,a on od svoga ilrfiu, käji pr"no.i od svoga prstenl" Ma'mer i njegov pomicao k"du bi re abdestio, ,rrik,,.u..,..., To otacsu slabi. kaäeDarekutoi.

i u mesh o avlje on om' P gt o Posti kov s.o.v.s,' u-pothani mestv
Vjerodostojna su predanjakoje gorore da je Poslanil' s a v-s' tinio m."h po me.tu"a-a i na putovanjui u stalnom mjestu boravka' za i to nije derogirano src do njegovesmrti' Vrijeme tlajanja mesha
(145);Postojei drusi larci prensilaca dog hedie a " tj"t .*r..-.." " ttu Dawd kojeAhoed PMN od Ajie ix l'bnEhi r."1.-iJ;"2 H"rd.,ll""q.dijj' Zehli i drugihadisi

irbnM;?aod Anman.r'bsui u Eu'/'od lbnom{ä i"1i""iiu" Ü.*.'r"#ziJ 7ilrß Posledai (1/85.87). ( r, ,ro'IJ"a titi"z. ei,."a ,lr22c), EbuDrvüd r/s),Tü mizi{a0 Ibn Mddzr(446)u lancu i, "Ovom ü prmie'F H afiz ft/'nl krir: loseg a ";e i"i"* -' o,rl" lbn LPhi r onJe -.r",i"", LDü tteJhcvr' biljeze kojee rbn ".*au i-" p-"l"trn '"n"a "d Lcj'arbl Sr'd'i Amra H{i'r troiice"Ibn vehbr'! on od Feo'tärc " c,'uir; Mrrir plekolbn ;;;ö;i";:;;il'' s odLekir ibn par u a";" ''j*"0**;," Po*'den';' prcp'ruk' lFnia iil u hrdnu x"i-L" r#J Anmed rr' Ne'ai(1/66)' (1/30 Ebubawd(1a2r13), 11)' ili""',, " LiJs,r;* S,n;'" "UPotpuni i abdestprctijaj iznedupßtiju' powdinöudla tl8). it" l,r"äz' tio,,ir'^,r " k2tedaie hadis {e!odopos!3t lbn Hibbln(15e) t"."""'. ".r, oi" vdm .s:n aio;i suga kakvim Hidi'Jeonakrv ,,ii,..,"H"l,.tvr'iz.tog)nsDjim"esh2eiEzZehebi i Nevevi Ibn Hadz€i "p."m i i;rodostojlin i Ibn Kaftan, "ui""ir'. s-"*i's'. - Is U"a"" 1449) k^i'e:"Lmac Pr€nosilaca slü jer su F "iU"a , tit Btsni x z.aaidl ibn otac slabiMCme;i njesov Muhammed Abdullah,'

S17o q**

je onogrJtojiboraviLrstrlnonrrrj,:strr lrorn-liiL noc'i tlirn,I prLtr:il irnir pralo cl'n iini nrrrlr 1.o1r1s511x111.1 i u i noii.'lir jc nrrvc 11icilll clcno ncLoliko u hrclis,r su ili dobri ili \ icf(,(t)sn)iui. ir rrrrJr hoji Orr jc nrcshiinio iinio Lro lrhu nresrvi,';r prcdrnjcLrkojrnr sc nuloili clir i po donjcn dijclu nrcsni nijc r'lelor|r:rojno. \'irforlostojni h'.rdisi :: qovorc jc iiriLr pLcLollrTnih irrLI'iL i s,Lu,l,Ll,r druliaijc. 1\fush , , , ,, 1 , - . . . ]L.' i. ., uz potiriuric tjcmr'nr. l'o jr potlr,lcrro ricg,rlo rr pnLsorrr i prc poruliorrLrnckolilioh.rilisrr, mcilLrtin,risrrro risrrrrrirLtL ir r,\'rLj 1i v i d m c s h ri i n i o L rp o s c i r n i n r t L r L r i l r r r Lz o d r c i l c n c o t r c h c i.l i .i i, p Lr kro ito le slucrrj srr lc on primjcnjir;opacnito. slim sinLlcijume, jc rri1r',,Ltlji',llc.,r mcso'.rmrr. posljcL|rjc Or,Lr '\l1,rirrrLjlrrrljc zuL. s i \ i j e s c t r u d i o , h l t l i s L l , r o i n o i n r L L i jL r1 : o j o s c n , L l , L z i o . l rrkLr rru rroqcLrilc rlrcstlurrl,cinio.jcmcsh po njimrr,r .rliosLr su u bilcbosc, ondr ih.lc prro. \ijc obLrvrro Lncstr illio 1rlmogr,r rncsh c iiniti po niine. Oro Lrcbrr poslu'litihrroLrzor llrLl rlilenc Llrr prrLi 1i Dogcili !'initi nrcshpo ncsnrur.r.'lo lirrTcihn'lclmijja. rL,'\lllh nrjboljc zn,r.

I0GLAVLII S A\1S, 0 P0SLANTK0V0M Ttlll Nt " \4U ' _ _ V'U
Poshnik, ..,1.r'.'., LrzirrrLo tcjcrrurLrnr trr[o ]to jc jct]]lorr it dodirilro zcrnljLrizrL licL: izir tLrlic." ir.'isLr r.jcr,rrLrstojnrr prcrle rlrL lojir golofc ch jc rcjcrrmLrrr uzinro cloclilLrjrrii zcmllLr dll "lio jc put. niti 11.r lrotirrro rLrkc,Lr l,Lhrtr Inr,rnr ,\hnrcrl li.r'lc: klTc clir jc tcjcnrmun cio l.Lli.rtl, trj jc J,r.lrro rcito n,r l,rrhsLr

Poslrnikr, s.r.r.s.'
l l , : L n l , , r , r ; , ' l : , r L i / L i , 1r f . r f ! ' L r , l . . l f . r i r . Ll l r ( . , 1 i , : . ! r l l . L L ,t:i t r / r h i \ . , , i r ] i : i . r : . 1r , \ l f . L L n.rr . r . 1 L : , ! i r \ i x n f . , i L : , . , . L 1 l ) g l ( l ,\rJ " 1 ' , . r | j I 1 i 1 . l r - l i l , i , ! i r 1 1 r l . l i r l l i r n L ! , l ] i r . i l l l r n L , i , i : . r . r .

171 e,"in i ' , ,

###^"Tllllfllt'iti^ry1*H##
Tejemmumje uzimaona onom zemljiitu na kojem seklanja, je Vjerodostojno predanje glini ili pijesku. bilo da seradi o praÄioi, "Gdje god namaz öoicka iz mog ummeta, z.adesi u kojemjc rekao: ""' Ovo je jasnonarealcnje onomc i tu mujc i mesdZid abdesthana je pijekoga namaskowijeme zadesina pjeskovitomtlu, da mu i s.a.ws., ashabi, Navodi seda su Poslanik, za sak sredstvo öi56enje. vode,ali nigdje terensawlo malo putujuöiu Tebuk,preölipjeskoviti sene spominjeda su oosili zemlju sasobomniti daje to Poslanik, madasezna da je u pustinji mnogo vite Pijcikome rekao, s.a.ws., PremamiiljeTakvi uvjeti su i u oblastiHidZaz-a. skanegozemlje. da iz uöenjaka ovogasezakljuöuje su tejemmumuzimali nju veöine zna. a pijeskom, Allah najbolje Sto setiöe stavada je tejemmumuzimaotako ito je stavljao donji dio lijevih prstiju prekogornjegdijeladesnih,a onda potrao daje lijevi do lakta,a zatim daje dlanompotraoprekopodlaktice,te palcapa ga palacdrZaokao mujezinsvedok ne bi doiao do desnog onda pritisnuo,to je ono lto se siguroozna da Poslanik,s avs, niti nije radio, niti je tomc poduöioijednog od svojih ashaba, je to naredio,niti pohvalio.Ranijc navedcninaöinje ono sto je on radio i ito sepriznaje.Istotako seod njegane prenosidaje tejemnegoje tejemmum nitije to naredio, mum uzimaoza svakinamaz, da Ovo podrazumijeva se prema uziman u zamjenuza abdest:tn osim ako postoji dokaz odnosikao ito seon odnosio, tejemmurnu koji kaZesuprotno.
?7s Hrdi. bnjeziAh-.d (5/2as)od Ebu Ummetr' Laiuc PrcncilacrF vj{odostoFn'I iltje rekro,nrd hxdisu cijelosti slasir'Allxhmije dxo odliku nxd ostahnvjerovjesnicim'' ostaLim trrodimi, u ietni sturriiPosl$ san svimliudidi, zcmLj'je komPletnruiinFii nc'i i nom umrtetu, (mjestom scmoze ndmrzobaliti) P!8djegod .ßtom imesdzidom sdje semo'e o'isriti' i nuje i dzamij^ mjesto sdje nckos.ovj€kiiz tuogumneta'lu nimrzzadesi " boji i Alhh nijc daodi ma* nepri.inteÜ nr mF*c drla hodr,i do^olio mije ntni Plijcn :76To (124), Ncsd(1/171)Ahmed(5/1a6'147,15s'180) ' EbuDx\td (332,333),Tnmizi biljczc s i ns.,rekro: Öisn zcnnjrjerbdst nslimmu,l<ada od Ebu 2ena drp Allthov Poshnik, vodu,nekxnjomenllinsi $oju kozu'Ibn Hibvodcnc bi miro d*ct godini,. kadanade i i Hakim (1/176,177)s njim seslaze Ez-ZehebiBczzü dxF ieroddtojd (126), bankize jik r'x biijezii powrduovomhrdisuod Ebu Hurejre, ' a lanlcPrcnosihcrjc

8172

iADt,-t'l|{t'Ao

POGLAVU| 0 |OSLANIKOVOM,5 AVS NAMAZU
Rr.liLnih, s.:r.r'.s.,l:etLL irtio lilurrirrri bi ic, nnrrrz.sr)\.or l \11uhLr io: ckber" nijt qovorioniir.r lriic tosrL, ic iz1or.,u,Lo i niri riijcr. l)rlJc, rijc izgorrurro slicdcicrijc,':i:Jil.urirm,\llalrLr i ruj nrmrrz,olirc tlj nut I(ibli.ittiri rcllLtx,li.ro inrLnrili llo mLLlircdijrL', jc !f)\\rrir): niti ''nr vlijcmci1in.rkllnjrrvejLrrii jc gororio: llrz nlnlze . , niri j 0 \ 1 ) j c . l c s c tl o n r r r L l i i lo d l l r j i l r s c n i i c d n . r c r l i n er i j c c n c p r c n o s ci r j c r o L L o s t o j nnn r L L l r i r r ,i n t u r s clll n c c l r p r c r r o s i l . r c e . i i t, n n Olc rijeii nisu Lik olrLl,-.rL nijcrhroq eshrLrr, r..rl)iil.r. at1'e rri rriri ricc iurne. tcgo su ncLc llr.nijc gcncr.rcijc pogrcino r.rtzurrjclc 'Nlrlez rijcti Srrlijc rlirLmrlzLr: o uijc krro post i nilio nc trcb,r th stufr Lrnirsl1Lrcz zihri, pe sLL p,rnrislili,1rL pocl pojnonr ziLr si: je rlisli drr1i1,urj,ri iTso!ori nijit. S,Lti1;Lpod zihronr lroLInzLrrnijc lrLo izgovterjc tclibir.rliojirtr\c stu|.r u ltrllrlz, ir lc n.:ito dr.uqo. i f o s r c i r o j c l r i c m u r r i f i s j \ . r to ' ,L ru r r r o r r r r i j r rO l o j c b i o n l i h o r . i i naiin Zi\otr. ,r nilii) nr ii\ j poqrLrnijc rsLrLLrrjti inrir ihehvog ocl srLnnctt osiirr onogeliojcqrLroni prcnijcliorLPoslrril<e, I l s. s l(rLü Lripo,'injuo n.rn.rz. l)odrLrih. s.rr.r'.s...jc obiirj s.uno imrLo izqorrrrlti tckbir, niit.rylir. i riiio rrcp|eurrri i clrric |ostLr|rorhrrkti]c. j,r je Plililiorr iz-gor.u.ur tclil,ifir fodlz.11) rLrhc,isprLrTrnilr prstiju, ollcnutih prcnrr kibli,do uiliir rcsicrr. Ilrstoji prrlujc l;ojc gororid,rjc rliz,ro lukc LL visili rarrr:n,1. l,lbLr l,rmiJ Sritli i njcsori I
r:: L I L ' II, t f , r . , . . , - , . 1 , . , : L | , f , i r L . l i r . , , , , L j i , ,. f i i f . L i , , , i i i l : i r . L i l I r : r r l i l . L . f i f , r i . r , N l i t r r i , : L l , ! . . i i 1 n . r . . . . \ . n r n . , 1 . 1 . : , , r L l i L . L n . t ]i ] , l . r r ü , . , , : r r f . ! , , r , , f . r i r ! rrfr^,. f.r i/r,,.r.1,,. , i.r r l i L fr i r t O t . : , . I i r l ü i . r l 1 . , | n . r n i . . l ' / , , l r r . , : , , : : , j . 1: , , r I L : L L L . , l i r l f , r j i i r , :

### #####^ J.'l:lHl['tyllTt^H
"...sve dok ih ne bi poravnao ramenima",a isto sa pristale kaZu: " twdi i Ibn Omer.Vail ibn FIudLr kaie'."...do uinih resica Berra "...blizu uöiju,a dlanovibi bili u visini ramena-" kaZe: O ovome dizanju ruku nema raztltZeniai niko ne prenosi druköiji naöin. Onda bi staviodesnuruku prekolijeve. "Allahu moj, udalji me sa poöinjao rijeiima: Nckadaje uöenje Allahu od mojih greiakakao ito si dalekimuöinioistok od zapada. i moj, oöistime od mojih greiakavodom,snijegom ledom Allahu od moj, proöistime od grijehai grciakakao 6toseöistibijelaodjeöa "'?3 prljavötine.

MESRIKI!'EL-MAGRIBI JAJEKEMÄ BAADTE BEJNEL BIL-MAI \,tsSSELMIN H,{IAJAJE AILAFIUMMEGSILNI DZI VEL,BEREDIALLAHUMME NEKKINI MINEZZUNUBI VEL-HAT{A KEMAJUNEKKASSE\,']BU]--EBJEDU MINEDDENESI.
"Svojelice samusmjerioOnome kojije swoNekadajeuöio: i rio nebesa zcmlju, kao pravi muslimaoi ja nisam muirik-mnoSvi goboZac. moji namazi,moji obredi,moj zivot i moja smrt su On i svjetova Njemu Pripadaju, nemaortalca Allahovi, Gospodara i To mi jc naredeno ja sam prvi muslimankoji sepokoravatome' nemabogaosimTebe,Ti si moj gospodaS Allahumoj,Ti si Vladar, a ja TVoj rob. Ogrijelio sam sepremasebii priznajemsvoj grijeh Oprosti mi svemoje grijehejer samoTi praitai i ne moze oprood ' 7sHrdß biljeziBuhdi (2/188,191),MusLim (s98,1'r4, Ebu Diwd (781)'Nesii (2/129) "Posllnik,s irr., bi iutio nekovrii€ne uiiti' P' sam lriic ncgobi PDieo Ebu Hurcire,i!-: i zx Ditlo:SllahovPoslnniac, tebebih zrwovxo ocr i mrjku,woja lurlia iznedu Po'etnog itn tekbir^i uaenjr, uiii zr to vrtcne? On reie: .

a " t4 7

' F ; T * F T r r F ? q ' ' K ; q . ' r r" . . ) i l ö

ztD|J-t-l'ti'AD _.iir-$
x

s t i t ir r i j c h c n l l i o o s i n r - l l b c . L l p L r rn r c i u s r r i c r i 1 . r ' r ' mn L j l j c p i c l r i .e ehlrrliLr, njcrru nc rr()tc Lr.lutti ni[o o.irr'l'cbc, rLoc] nt.nf L)tlil,))ti slc nc{xtilrc i):ohjrc, nc mo)l ilr otliloniri nikrr osil i'chc.O,lrLzi '1cl.c, l i r r r ll i s c i h r l i r n ' l i , s v r h o L L r b r oc l < o c l r zlr Ti lc prili..i..ll i posrojinr s'1'obon i l'chi rcTinr. Sllr licn ncli,Lsi I llzviien.'l!.r/nr oprosteikrjcrrrfisc. j -,;.::-.11-: .l*. ::,*,... : : - . ' ' . . . ' . ' - ' . ' - - . - * r.-:;i,.1,-_..;;,.

j \rli l)zt)zEFI-1'l YtillZI Il.ltrt t-tl_LLZt t.li].\itts S E X L \ \ l !ll \ ' L l . F l l l ) . \ T l , \ N l I L , r "I l t l S l . l . \ l f l N \ ' f l l i A I}-t r\IINEL IILTSI{t1r]rr-L,l S.\l..,ffl Vl,l NLrSLllil l-r-\li Vlrl trl-\lll \T1l [ -\lt]I l.lfl I.ll-1.. II lt,\Rlll | . .\l-I,11\NL l-,\ \' \T II SERIlilil-E U \lt lll z.\t.Uilr u.\lllil u Vlt u-\ l.t E\,\-ll l-tlL-I IUSLI IT\ll -\L-l-.\lI t Il lI l1.lllr.'f lll. I 1lll.l IiLr T.,\ I I L . \ l l l l l L t . _ \l . t \ l ' E f t \ t - I i t { . \ l l t i l \ t : r r . . N t , \ l l i ) L r r | r l r z . u . L ] l I ' U \ 1 . 1 1 . -|Si I f l l t l . ] , t i r l l t z l , t \ l l t l , \ G I . t t . t l zll\'lllll l)zllll.\r \ tr"1\-tHtrL,\ l.\Gl'l tit rzzt lNlillF.
I 1l[.1,j1,.;,\]1. : :11 1 l L , 1 r) . f r , . i L r , . . \ l r r r J : l . r l 1 1 , , l r j ' I ,I l, t r . L , . .r l f +-:.\r..1 i l ' 1 i i l r , , . i l r . \ i il L . r i r : r r r ! f r [,r.]r: / ,. f.,/, lfil,i,jjjl_.lN \ ' , . 1 , . , : 1 ,r ! r 1 . 1 r . i , ' l . l . r . r r : . r r . L l , ! , , i a i . ' , , l i r l , . \ [ , r r : . / 1_,1,1 , r : 1 ,l i : r l " L l , i i

. . i t f , l i . r / , . i , 1 , , i r : : r , . . r . r L : l i ( r : : r r . | . . L ( r : L 1 r r l . l , . 1 1 r , , . , , 1 1 , .. ,r.il \fqf\ilrr!.r'r" . ,,'' r\lfrr. \,r, f : , . r 1 i . . . , , I : , I , ! L / , , : , . ( ) Lj , . , , , . 1 . , l . fL , . r : . 1 . ]/ l. .: 1 . .. :r i , r , . l '\r,rrLi.'r, " . l . t . r : . r i : r:r . r , . . : . .: r: . ,. L i r : \ , : : . . I L.: .. .. .,.r r. r . Ll " l. i. j|,:r, ! t ,l. iirL,,iL, L ,. i.', rl,,i, .., r ,..:,r,:.,,,1 r,\,r,,1

[i! ]ri.l, \Lr.rf

. 1 1 r , , , j , . , 1 , . ,, . / , 1 , 1 . 1 ,

, , / Ll , . L L . f j, rj,n,. . 1,., r,.l ,,1,:/ntr.,i, t,,lt It,LrLriii,r:!,i,,:i,,r,,:.,.ririLL/,r.,,r,:/i,,r'',,'rrlirr,j.,:,:r,j;.1,,,i,. rIi'l:,r,. 111 I l , L , : r 1 r , L L , r , l i i l l L r . , . r ./ ; , . , . , : r,rr..,,:lllr \.n.irrl

f , r ] | , 1 .! ]i . : , . , : I I r rj , i

1 75 1 :

IBJ:HIIET?HHIT^H
LAJEHDILI ILLA ENTEVEHDINILI AHSENIL-AHLAKI ANNI SEJJIEL-AHLAK AHSENI}IAILLA ENTEVASRIF VE LA JASRIFUANNI SEIIIEFIAILLA ENTE LEBBEJKE LEJSEILEJKX ENE BIKE VE TLEJKETEBAREKTE VE VE TEALEJTE ESTAGFiRUKE ETUBUILEJKE.

S vxL-HAJnÜkulLuHu ltlEDElKE\,'ESERRU sAöEJKE
je Medutim, zabiljeZeno da je noönenamazezapoöirtaona "Allahu moj, GosPodaru naüne:'* Nekada je govorio: sljedeöe i Ijz"btuilr, Mikaila i Israfila,Sworitelju nebesa Zemlje,Ti koji medu Svojim robovima poznajeiskrirenoi vidljivo,Ti presudujei uPutime Istini ondjegdjeje razilaZenje' ono u öemuseoni razilaze, "'31 tojom dozvolom,Ti upuöujeikogahoöe!na Pravi Put

',q:r ; ;ir plr" r JttJt *i J),;t E4i y, ; 3'' ;+' . ;;ir " !,u" ii' s4:i' ,:x;U ,.g ;5ir q;; ir-i$ ": r;s r.a 3 .<; -:l

g:Yt;u:c
ALLAHUMME RASBEDZEBRAILE!'E MIKAILE VE ISRAFILE FAIIRESSEMAVAII WL-ERDI ALIMELGAIBI !'ESSEHADETI ENTE TAHKUMU BEINE IBADIKE IIMA KANU FIHI JAHTELIFI'NE IHDINI LIMAu ' soOvo ie eovonoi na propnrnimnam,im3. Po'tojiPredüic kojeje zrbiljezeno Saliö' namrz' s , i kod dru8ihd, ic PoJanilq r'v s ' Llda bi klMjao Prcpisani Ibn Huä;e tl/107) je vjüodostojän Do.iniao uieniesaovomdovon.Lamc Prenosilaca

i" 11"16 6n;"2;14o'11. .a er.' "". izzo;

,sr Hadisbiti€trBuhd, (J/3,4.), Muslim(7ö9)od lbn Abb.sr,.a: Po'liniksr.'( je' kida 'i Svjedonebe' i b, *rrao ni .o(ni nrmrz sororro:AxJhu moj.Tebi nekaje h!äla Ti i nebcsn zenrrjei Tebi rek je h\a a Ti si Gos ^oli"] i r"Ui n.t" F I""r" ii si Odrz.vatelj jei p.d. neb*"iami;. ' *eg,itoje nJnJrma'Ti$lsrinJTrcjeob(mie je ßtiniro'Tvoja wÜetrF $tinr' Drnn.( je iiina. Di"hennemie ßnna smlk i. ^.i^r,". *"" . i"t"-1" viedjem - r Tebeseodanim i Tebisewacrm i sao s. Predaou Tebe Allahumoj.Tebi isrina. ono no em Poönioi pr U Tvoielme nrulen, anoie 7ädo\oljrvo Pre"uduiem ni oprosri irocuDociniri.itoemsLioisro,amnij"viuiinroTisimojBoginemrbogto''mlebe

6 X17

äX144]c"Itä

jöry-*räxi.)Ersixä+tsä-+ ZÄD|J.t.l||tnD
,Fti tr t(r txzt tFt\,xtr

xr rX r( ,Xir'rxt\,rFtr,xt\'r](tr\rl<r(r/rFtt

IfIT.I],II,'lj FTT]TNIINEi, IIAI(I.J 1]I IZNII(E INNDI(Ii 1\It]STIII{INI. TI.]FII)I XIEN 1'JJS,\U SII{A1'IN II,'\
moj,1'cbi nckrL 1rleh,'l'isi Svjc :\ nckrdr jc govorio:",\1hhu ic lntlise. ': rrjirrr'.r... do llrLirL pr rrcbcseZcmljc i sr.cgrr lc nrL i ito tlo , h'.rsniic nrlc.lcn Lroz jcdtn od ljclodostoj biti Ovlj r'c hrLdis d.r r.'r.. nih naiinr, od ibn r\btr'.rs,r, r u njc Lrsc sporninic ie Posle doru. rr lik, s.r.r..s., izgololjo tckLrir, ontll proLriios1'olrenutu Äl1ehjc Nclirdr jc sor.orio:i\1lrLh nejrcii,'Ullhjc rr.rjvcii, ic mnoqo, I h',rleAll.rhLr mnogo,l h lll ,\11lhLr nrjleii. I L'lJt .A11,Lhu jc i, tlclilr Alleh rlrnogoSlrvljenncliirlc Älhh jutroLr i r'cacr Sl,rv1jcn jutrorni lcicri. Sl,rlljL:n nck'rjc '\ll.rh iLrrromi vcicrl. ,'\lllhrLrnoj, 'l-i zlilr Irjcgovilrn'.rqolirenjir, utlcöcm sc oc1icjtrnl ploltlcruil.::r, ' uisli izn o,:lcnlr.'r

j;:-,

;1J;-

-',:u,ii.rr

lri l-ji .,i,-ri .j,r {r ir iL.-.- ):-ij i-lr >,.-i, " <.r ;;*:',-ir;; r.{ .,Ljr -..: " J;
ii. ;i:, J :-.-_J

ILI ElillI.lltlL\1.] .\f{tl lll(llEIitr ^I-1.ÄTltl ,\Ll-r\T (Iislltt'lN Lll.T L Ir\]11)tjl,1 IKBEIIU l'l]-llr\trIDLIT.lLl..\Lll
r l r l h L r . | i l l r ) . . \ n n r . . L l l S ( l , S i i . l i b r l ) r ! J i t a - l l f n t r l . r ' l i l s L r i l( 1 1 ] i r f r . r , r , l , . . , 1 l . t L r i . l rfL . : r , * r , r " i r . ' i r , c , \ , D i b t rL r n , . i . . \ , , 7h ) l r ! l L , , il l i l , l f i . i : J , . , f , . : / , l f , i r , l-iir.L'rLirLl |lnril.rrrOviir.rlnll,!,tlitfxrLll-ll,\i,:ü\'u,rl^rilti|r.illrkrfll1 ,,1lll'! I hli' bili./. ,\bfnl I l/5t)l l'lbrl)rLtrl it-ir, limi/il-l1ll ,r,[iril']7 Z!h,t,i u i S L n . I l , n ' , i . 1 : 1 ) , , J 1 n i l:i ,. , 1 , . . r . ! 1 . ,i i n ' : . , , n . , t , n ' r , ir , t r L L r , 7 i, 1 , r ' L l ' L t . k L ' i r ,L , t r , l r . , i , ! , , f r i i S l . t r 1 ] . , : ,^ . . i r L r ) l \ 1 1 . , 1 , 0 l..' i I t r i i l t i . , l i , l r r : , . r r f l r t r . l i . L r : ' r \ r r ' l i ' i t :, L r c . L , / ! r ; . n f. t, , i , , i i r n t r ' i \ , , i. : r . , i L r L , r f , ! : r i f r ' 1 , 1 , . . 1 , l r h l ' i r L ! , : \ r ! r i ' i ' r i L , , ü r i , \ l l L h . i t i f r i . , . . , , [ ] , : , \ L l L l r r n , , l r i : . r : Lf : , , l r r i ü i r ! . . : \ r L , l r ' ! , ' i { . i ! i ( r ' r , l h r . . d | , , ) U . t f l i . 1 r , , r . r L i . : . \ i ! 1 . 1 1 f r , : t r r , i , . / l , , r i . i i L r \ , , , 1 . : L i r . i . ) n J . r l 'Ir . , 'r:.,trr it l,l i l r / r , \ l L : l i t r i r i l l l i l i r r . \ . ü 1 . , r l l l ! , ( r t l r r i f . r i . r ' l i ! ' : l ) i i i ' n t r ) f r . r l r L . rri . , i , , l , . , 1 : l l n . , 1 ,' . \ l l n , r 1 m t ' , r l . f r i l t r ' . : . . 1 . 1 n...l.' i , r , . r i t r . h , , : - \ l l L l l r r N r L . ' 1 . : r , . 1 , ^ r i l x t ' ! , r l , r i ü r . r n , , , 1 . , l L f r Ll r . n , , , r , , : ' L j t . l I L i . n ' \ i l , l , , L f i , t r L i 1 . . . r 'i , * I . r i I i' ii I . . t: I . l l ! l " ' l . t r1 i , ,r r , ,t ! , r , ! r i : a , n i . k r t , ü i i ! l . , \ l l . n r r I ) ' J . u , . l , r . L , i l : i , ' . i , , . i ! ) ,: 'Ziitrilr{r i r r ( r L i . i i . . r r n i r l i x . ,n , r ' t ! n l i , x i r . r l ' \ : . . l i l ' L l r .

Jt7+

JtJ|IHtSI?iK'll^H#
LAHI KXSIREN ELT{AMDUI-ILLAHi KESIREN VE SUB' HANELLAI-II BUKRETEN \,€ ESILEN SUBHANELLAHI BUKRETEN VE ESILEN SUBHANELLAHI BUKRETEN !T'

einBN arr,auurilivrE INNI EUZUBIKE MINESSEJTANIRRADZIMI MIN HEMZIHI \,T' NEFHIHI \'E NEFSIHI. desctputatekbir,deset PutateJbih,deset Nekadajeizgovarao onda istigfara'a putala ilahcillellah,deset deset putaelhamdulillah, "Allahumoj, oprostimi, uputi me,opskrbime' ii d","t p,rt. r"k"o, "Allahu moj, utjeöemTi se od aestitim mc uöini", i joi bi rekao: "'s' puta danu",deset na tjeskobc IGjametskom
:, l.i : ..,,,

Jn\r 'jL.\ e.\t'jea'),'r J

ALLAHUMMEGFIR LI VEHDINI VERZUKNI \€ AFINI ALLAHUMME INNI EUZ-UBIKE MIN DIKILMEKAMI JE\A4EL'KUAMETI'
od preneseno njega' Sveovoje vjerodostojno "Slavljennekasi rijeöima: zapoöinjao Prenosiseda je namaz" Tvoje je Tebi n.ka i. .uak" hvalaneka vclicansrveno moi Allahu. -To Tuojashte i nemabogao'im Tebe i imi, uzvi;ena nedostiina od autori öetiri Sunena A\je'$t A[ije Rifaija,a on od Ebu navode a a MutevekkilaNad7,ija, on od Ebu Scida, onje to, najvjerovatnije' 'vrekao a s za bez vezar,jt' Poslanika, a v s , (mursel), sliönoseprejaöi i pouzdar.a nosi i od AiÜe, "' Hadisi koji su prije njegasu svi od predanje Omera,ra , daje po'injao na niji, ali je vjerodostojno uüo' s.avs , mjestui da je naglas ,roain,nu Porlanikovom, o.,ukor,
lbn M a (13s6)'Nesri (3/20e)' rs{ Hdis je rjerodstoF!, biljczeg! Ebtr DNd (766), u Ahded (6/1a3),Trbcrani n!.d' (2/62)od Aiie, iL Ibn Nes' i (2/132)' Madir ' s5Hdi' biü.zeAh-e,t (3/50), Tnmizi (2a2) Ebu Dlwd (775)' !a Hudrijr i llnxc Prenos je dobd Tirnizisa bnjet (soa)i Ni o;i prense od Ebu Seidx (770),IbnNhdza(so6)'Düekutni(1/112)'H'lim (1/215)' "a I1ü*,*., tri:), su" l"*rd nr sviprenosioci pouzdini,i hrdisjc vjcrcdostoJan

1178 ^ry**

#ät-Xää!ll

;Mi;ä"iF;{:x ;ö,x,,,x,r

ZAD[J-I.MIIDx:{*x)i;{y-Lä)i/.S .,,<,.,r7c,r
". * * * *,**.*;i*

i drugeljudc podlrirr\'.ro.'lrmm .\hrrrcd ic rchro: Sto .. nrcnr: tiac,j.tpostup.rnr onrl<okrko sc prcnosioci Onrtrr, r..r.,;rbilrr'oi dobroclir ior.jclipocncsrr bilr liolill.! flcclrrnjcrrhojc sc plclosi orl Poshnikr, rr.ri " s. s. Llrrr ,\hmccljc oLllirliro jc Omcrrrr.o prcLl.rn iz clcse nzlosl t liojesenrrirbrojro n:LthLrgin mjcstirnrLl jc rrriito jc icrl.rnoJ niih Omeruiio nlllllis h:rkoL'i poclLriio e.hrbc koji to ni:u t n.rli. llizl,rs liic z.rnjcq(x irlrorlc rrLj in)olri h,rdisobulrv,Lt,L rL,Li bo!i govorl.oJijt l(ur'.n.r.,r n,Llbolji go\'.f posliic LLu':Ln:liog ic: sLLbhrn,rlhL. clhrnclLrlill,rlr, '\ll,rhucLbcr, i1,L1rc l,L ill.:1llh, src ovr lc ,r sldfzrtno oril(!orl |or'inj.rnjLL Li nrLnrLzr, nllion po.'ctnog rr[1,ira. Ovli n.riin IoiinjrLnje n,Lii.hrcrrilr zlhvrLLr pohrrlr \11,rlr:1, i ic cloliosttli srdrT,llju .lovLr. Poll.,rl.r zefrr,r1.r.jc i bo1j,r LLxr:.lz orl istogrrzlosei sLrr.r jcl onrL Ilrlrrslc jcdn.rli.r trcaini I(ru rrnrL, opisLLjc jc.LrLlrLrrLlLlh, Svcnrilosnos i hlali (1rr. Zb,rs ovoq,r elhumclulill,rir, h iLrhe illcll,rlr \lllhu cLbcll,rjlroljigoll poslije i kLrr',urslioq, iz 1,,r jc togrt dr1 o\'lrirrLairpoailirlni':L urmrrzrlrolji ucso ostiLli. froizil,rzi Ov.rjntiin sc prclirilu i iz lrrzlogrr su ostrLli ito r.r.ini poai njrnjirnirnezirrctiirronruporrcbLjer'.rni rroilrrirrr doblo,.oljninr rr i n.rmlzimr,'.r porlLriil..ro Onrr:r'. lc or o uiio i ljrrrl,: r'.1., frililiorn cLrc r.nih, obrrcznilLnrLrrirzl. i iiljcnicu rLu lj nl.'in otpothrjruj.r lur, rx s.tdlZi pohvrlLr Llzvi-icnoq Oosporl,u,r. hrzuic o Njcgorim srtric jc poiirjrLnjcsur. r'1i1r,.,r?r/il1lr/ islozi\.1n jc nin svojstlim.r, iloli robolenjrr,iznrcrlLr dll nrriinr jc r clillr lrzlika. r rir
r'IIul"5,l..']\lLr I r , r . . r t , L : i . '\ b , : r r J . r i . ( r r r r . r , . : i:r. .r ,r.:L,,rL . i , L s f r i r t r , : , \ l1L l r i , . 1 i . , i r , , , i \ L l : r l i 1 , , , J t , | { . , i . ,L1 L ,. ,I l i. . | 1 r l l i , : : . r . r f , l i , , I , i r c . r ^ , i r n . , r j : . ! i r . r L r n . r ' l L r ' L L f . . L r r . r . L l . . r r, , : : j l i i . , . \ 1 1 , . f . , r , r l ,/ . r 1 1 ) 1 1 . r . r , 7r.Ltrv,l.n.!:rirl:r.rnL,,,,L(l,rj(.L...rlii,.iNjlrL!)fr..,(,j.lt.r\i,lLlL1l:rli.vr.r L l . r ri r l i i ( ) n , . r , Ll i , , , : L . r l i . r .' , . r | . r r r . . " t r . . , , , r r . , r 1 i l l l L , , . , , l l , i , . , r L . . r , , r . l . lr f,l \nrrLrnll.imi.irJ.ri.:r-1,: r ) | r . r I L n rl r i , l . ü i . : i r . r l L I l l L L l l iI i r L i . r , . \ l l : i r i . 0.,i1rii,,\lrr:u,,(1.1.1n,,,.\11.J,,:.lrbri.hrr.f.,l:.,1{i,L,.,r11irr.lriLni.,,.,,'1.,).:,::,.. u ( L i . r L : , . , r . . r r . L l i i : . L . l , r . , ,. r , l , r . L, . i f , ' l ; l ' . S , , f i . n , * i , . i : ! t ' ! / f . , , i n

179i:.

tBltfiljlilltDnuul
Onaj ko odabere r1eti saojelice uPfa!Üam' ne uPotpunjava tekbir, nelo uzima dio hadisa,dok ostatak ostavlja,za razliku od onogakoji izabererij eöislaoljenneLasi,jer on izgovarajuöioverijeöi upopunjuje tekbir. "IJtjeöem Allahu od proldetogöejse Poslijetogaje govorio: tallti', a ziirm je uöio suru Fatiha Nekada je naglasuöio bismillu' uöio madaju je dostaöe56e u sebi.'87 Bilo bi neshratljivo da on dje uvijek uöio naglas bismillu, u daniu i noiu, pet puta dnevno, stalnommjesruboravkai na putu' u du to nj"goi h'aIifene primijete' ili da to ne primijeti niko od je ,.hub^, ili o"nikoli .,, sanjim dijelili isti grad,u lijepa wemena'To neito nezamisliro pa bi trebalo,da bi seto dokazalo,upotrebljavati hadisikoje oni koriste,nisu jasni i Vjerodostojni sumnjivehadise. To decidni,a ako su decidni,ondanisuvjerodostojni je oblastkoja iziskuje veliku knjigu. na Uöio je otegluto, zastajao srakom ajetu i otezaoglasna kraju ajeta.r"
's7 Potwdenoje od Poslanika, r'vs , da niF naglas u'io bismilu Buhdi biljezi (2/188) kada s " avs ' Ebu Bek i Omer'Po'inj'li *r..t "-".-1"r, uai, .a rner, ra.' a" su i"'lmih je kod nFsr upotrijebljlnä rie' uicnje * p"ar". r. I'l.zi i Tirmizi (246) samolto i.-", (lc']' "l'"i": "iT I kod nj:8aje dodrnoi osm'n Mudim brlieä dr'no ;;;..,. ",."' ' r'q" ' tbu Bekrom' Ome'om i o"manom n'ledrogoq n|ln n Allahoqm Poslrnikom, Ddekutni (119)i Tüavi (1/11e)' 'l-- ri* l" '"a* .er ut .illu." BilF € Ahned (3/264), "A1i$ u'ili mgl6 r""z',;No. **ri. ",'rt ti.. ru."Ib;Hibban u wom Jz''" bitjczi i kaze "I do drF nasla'uiio r.iir''.'e l# N*" (zr:5) i lbn Hibbrn: n'kos od niih nnäm "Po.injali u'enie u oDimnrmnzih' u kojrmaie ucrnags' 'u oj bßmillu."K;d EbuJ" hr 5r rr "U (ae8)' Tahdi (1/11e): ."-ii"ür'"-.; sili.z" r"u*",;i i Ebu Nuaj u ai,sr!, tbn Huzejme ' Zqlei t N&b'truj'tt (1/327) kazc "Svi Prenosioci *nh-^nn1hin ."rt .u utitt u,ätun " hldhe i ovih predmja su Pouzdani, mnosi od ljih biljezevjerodostojne je Pclanik, ," 11'"31, 5ii"71 iu1'-; lrae) od Katadedaje rekao:'Ercs F bio upitaD: Kako bismillihinahmrirJhim ".".",., "i.iis"* f *r.., orcaoF u J'eniu potomF PrcJöo ni oreg.onr erhmrn i otegao eridhim u drugompredanlu ^r bßmiXxh,. Däie orcFao dtrjuii nr vakom aietu "h r rcbbil al"-in, urrhmr urahim. mrtiki;evmiddin "ih;du isto sdatE i Hrkin (1/232)' a s njim sc o"pn;üje kao vjercdostojan, O*i l.an l-"t ",nt o*i i"i i; btlei'i i D^ni ! M'a"fa/ l5l2) i kaze:'ovrj hrdis sePrcnosi .rJJ il,-z.r'"ri.

I Ebu rolJo2) Drwd (aoorTilmizi arrm"a B'1e2" ii'"'*',"""ri,-"ö,.,* i. ' ue""1cm "PodJnirq t r'v" uiioje bi"n hhiramzrimhim' ü.- s"r"'i. daie;ekra ööl.i

.ä180

ZÄDU-I.[,|[,AD 6i '^*.'Fn*Kri ,-". ,-," ,\ilä'ii;l

xx+)ElsSl{ilxj;x:i].d ',i
;f ;ä,*ii,t ald 5a

, : , t , . , , , t . . , . , . . , , t , . , . ,

I(adr bi zrLrriiosa LLienjcrrl:lihc, rcllro bi ,,lrri;r.r\ko ic

lJrrviojc clvijc strLnlc, srirrrliLr izlrcrlLr tckbir.rrrrr.cnje,o njoj i i jc g'.r piteoIibu Hrrlcirr. i thugr;rrrllL o liojoj sc nzihzc nriilicnje ur'cnjrrk.r.rrzli(:itijr |rc(hltimrr sc nelodi ch ic ortr U |oslijc prou..r ijc lullre, :r ienelirtihe,zrtim, poslilczrvr-icnos Lricnjrr nr I(Lrr' 1r nekirtLLtori rLLroclc osiDr drr, orrt pIvc,postojc clvijc sr,LnJic, ro.jrst, ioi drje Lrkupno trist,rnlic. biio NlrrjurLm, olo ic ncisprLr.rro miiljcrrjc, jcr su bilc s:Lrro ijc. Slo sc riic rrcaf \r,Lnlic) fr rLjc clr onlr \'flo liftrtlio, s'lmo kolil<o l'cl)iL sc Lrzntc dr1 c1.rht.,r_ilc sprjlr LLtcnje l(LLr'rLnir slL mkuom, rrzliln od p', e sr,rn1... Lrit'r,irLr keliojc vr., rcicno. zr l,r.. ic, prru'io otpotinirrju nrrl.Lzu,lzI r|trsLrst.rnlnkrTLr lc prÄ.io pri c]i krko bi i onrrjkoji IJrurjrL njnr inrro r.rcncrrt rlrL zir proLrii.l)rLkie, dr,.rsr stanliir trcb,rlrL jc bi tr'.rjrri liolil<o potrcbrro scploLriililtihr. cLL jc Trctr sr'.urkl s.uro nrli Irrrllh, I onr jr r.rlolwrt1lL. .\Lrrrrr llrji jc jc nc nrvocLi, izosru.ljrL zbog njcnc llrLtlioic,e onrrjlio lc lominjc, ubnir ic LrtrcaLr strnlu. Ncrue rrrzilrLi:nie ncslugrnlir i iznetlu or.,L jc nuijlsnijcito.c llTe u ovorr hlclisu. dv.r predrrjr.Or'o YjcrorlostLrj:ur.jc Loji srx,:rrji dlijc srirnlic, llrji sc Plc hedis o l nosiod Srmurc, Lrbcjll ibn IiribiL, Llrtr.r ilrr I lLrsirjnrr, .r sponrinjc qir[brL ILrtirr rr srom .!,r/:;l.'rr. jc Scmurr. sirr L)Zurt]ubl,ito znrii d,rjc on jedrn od prcnosilirc.r hrrclisrLdr.ijesr.rnlic. In2c: Orl o pl Poshnikr, jccllLr s..r.r-.s., zxIlnrtir) d\ ijc srirnlic; srm llLduL.iizgor.o rio tckbir-, thusrrk.trh bi zrrr;io siLuaenjcnr t l.rLrjhc.', [,]ncliirn
l'.k.'l],:,,ihirr|lil!.r:,r!:r,,lL.u Lt. früh'tlirLh i:a.ri.ri L ilrn,r!rhLii, r,,rr.(l.rL ,r,jt,,jt r : , L , r . l . Ll , ; t : \ i . t j t n L l , r ' ! ! r : ! r t : r f r L L . L L l ) l i . L rJ . r 7 . r r : : L L: r \ . r t n r n L

, j d u , n r k t r/ n . r i r r i j r r . / L n L i L i i r , i L , / . ] l ! L _ 'lhlli.l,:lifiilihLl)"LL,r'!.|rrl\"rtL:tI|.rlir.r:tr,^LL:rr.r1:..,ti.nt.rtJr!,.r,)L(trl n r L l i i f, r l . i , l , r 1 . . r i n , l r \ l i r t . r l . j : l , . l l : l . l L ' l r m i / : L t . l s ): r j ' . I , 1 l r r : r f . f , , . 1 . t r . , j 1

,iüiGn).[ \ . r , , i ] r . : l l . r l i / | 1 l r . t , . ri i j , r 1 r iti , , . i , i . , 1 , r , , t , i t i r r r | ) . ! ü h r r r It.r l l i h L r ui , . L i . l - r n l . 1 , 1 j , \ i l . r . : l ü 1 u , ) , l , \ r l ) i L ln. r l l n r l , . f , l . j l j L i i i l t : r! i 5 r l i , j t , r l l l l L , r l i i r r I f . l . r s . i r ! r . . x , ' | , . 1l l l n LI l r t r . r : r . : . , . . 1 . 1. r . k r i t , L , l . f r j . . . r 1 : \ . . i : i r r l Tifiouirnirl:.rlr..f,riijr,i,,:r,.irr,.r, \'.i,,i ,i r i,r.rl,.iL.Lr.rir.t,L,,::n.rrr i i l)rrlfrni (l,lr-l rr'fl.d,\ b i f r / r 1 l r f , r , ,r i , : , l i . t i t . L t t t . t i b , : l ) r ! , ! L i t i t f . ' l , i r , / i t i | . 1 . r I t r L ' . , ( s . ] r.r. r I l . t r D r . r. | ! r s u r : r L l , l | r : L n r ü r | ] l L L . . , : , , L , . ' r1 1 . i L r " r i \ t , , , I f . : : : r r , . 1

\kv:t5

181i,

'A zastao ovoghadisastoji: kadabi zawSiosauöenjem' prcdanjima medutim,Prvi hadis i prvo predanje bi." Ovdje se misli uopöeno, je ibn Zbog ovoga Ebu Seleme Abdurraukazujena dvije stanke. "Imam trebada naöinidvijestanke, iskoristite da ih pa hman rekao: " Katadetumaöihadis sa prouaiteFatihu kada sePoöne namazom "Kadaimam kaZe: to veleddallin, je jedno od mjenaöin: na sljedeöi a On stagdje trebanapravitistanku." prenosihadisod Hasana, on "Dvije stankesam uPamtiood Poslanika, od Semureda je rekao: "Upamtili smo medutim, lmran je to zanijckaoi rekao: s.a.v.s.", jednu stanku." Napisalismo pismoUbejju ibn Ka'bu u Medinu pa "Pitali bolje uPamtio.Seid priöa: je Ubejj odgovorioda je Semure 'Kada poöne On smo Katadu:A koje su to dvije stanke? je rekao: m.' namazi kadazawii sauöenje Poslijetogaje rekao:'I kadakaZe kako malo zastane Volio je da nakonzawietkauöenja veleddallin.' koristi onaj ko navodipredanje bi powatio dah.tq Olo predanje kao dokaz. Hasanaod Semure druge poöeo sauöenjem bi Fatihe, Kadabi zawiio sauöcnjem bi, sure.Nekadaje uiio dugo,a nekada zbog putovanjai1i nekog drugog razloga,kratio uöenje,madaje, vedinom,njegovouöenje bilo umjereno. je ajeta,a ponekadi do Na sabah-namazu uöio oko iezdeset sa stotinu.Klanjaobi ga sasulom Kaf, nekada suromRum, nekada sa .a s.rrom Tcl'vir,nekada suromZilzal,uöeciistu -uru na oba klanjaoi saMuar'wezesabahje Kadaje bio na putovanjima, rekata. uöenjemsureMu'minun, tejn (Feleki Nas).Prvi rekatje Poöinjao pa kada bi doiao do ajetau kojim se govori o Musau i Harunu, spopaobi ga kaialj tc bi prekinuoi uöinio ruku'.Petkomje sabah
tmnn!.ü ic hidis munkati" Ebu Davud biljczi (778) PrckoE;'!sa,n on od Hxsmr'd on od s.-ure ä' i" Poshnit ,..".vs.,Plrvio dvte stmke,jednu kadabiuaio Poslijepoictnos tekbira, r drugu knda bi zlrtio sa svin uienjen.Tnmizi hze: Toje sravnnogih u'c'jüi, iwi otri snatrujudaFlijeFdaid!m,nikonaroizgovo.ipoietnitekbn,mPlavistanku'riond'kadr zaw3i sr $,im uicnien."Ovo rnrtrlju iAnmed'khxki nrsi utitelji "'Hndis biljcziT;mizi (251),rli u hDcu Prcnosnr.ainraPrekid.

^H # # # Ll'llyJlLrlli:Tltt

rrr Lr urL In:ur, Lrciiclosti. cir khnj'ro LriciisulLr ScrliJrL pllon, e sLrlu gomrckitlr.Niic rrJio ono itl rrrrroqi r im.rmi .irtnirsllc, oCtt,rstto. srLrc, oLl otl uiio nckolilio,rjcr'.r jcdrc i ncllrlill, .rict.r .1r'Lrqc n,r c1',r jc LrsLrprotlrr jc sur-LL Sc.lTdLr ol',1rcllt,r. l,r nu lekltl, ili rLrr rriiLr rr, Llt sti srlsunrctorl Sto sc tiie niilieni.r rrczrrLlic:r ic s.tl.rLlr ll.rz ro pctk,n odlikor,rnsLrlom ScrliiL,L, mislicnjcproi.titic iz vclilios j.' o|ct DNcL, n,:lir irrrrrc l]],r r1,r z.rliljiri,LL jc poiiLr nczntnir.'l'o St.li.l,r.llrsllnik, s.rL.r:s., uiio ovc rLrijcsLrre ic dcnoLriitisurLL ier' .n i rrt Llrrrr, rrrnjc rrr srdr'7c sporncrr l)oactili stlirr'.Lni.r I(ij'.rmctski sLr l)Zcnrrrt ili l)iehcnocrn. Sr i or i tloqtrdrLli -\rlcue,'n.s., uhzrli ,.1 Ltiio nrLtrr.tzrr ono in) p,ric fctli{inr ntt srLb.rh bili ili ic biti u 1rct,rli. n,r jc hilo iLiito ic biri nr t.tj LLrn, podsjetio rx',1 h,Llro slrri Llmrrrct bi jc, Irrr b.rjrlnri lcliliinr shLrprx in.r,liiro ito sLr isto dogrr|rni,r. llo ir,r I(rLf. -l1lr iLiCrLiijc. i r17Lurr, .rLLLr Ii:rmcr, uiiLr

kratih iduiih sura s.o.v,s,, Poslanikovo, uienje nopojedinim nanazimo
j,: ucio tolillr tlugo,d.r lll,rt Scr(i, r'-,r podnc nemrLzLr1'orcli.rtl rrrLrrrrrz. rr r.ir.j f{)lnr lirr7c: l)eil.rlo sc rLr bi sc zrnijcrio pr-'dne o vrttl,r sc liLrii, poJmirio strju potrcl.Lr, ioljcli bi otii,ur Lr 13c1,r', s rbdcstisc i stigionr prri rtllrl i.rfziL Vjclorjc'nikorrr,..r.r.s, o "" billcTillLrsiirr. kolikobi on orlLLliioLrrtnicrr. Il,r,:lls s " ScclTdc,lcklJl .'11.r, \-churlrr nrrpodnc nlnuzu uiio strlLr ic 'lirr ll{. nch,LrL,L llurLrdrI nckrd,r L,clL, 1l'rie nr:grr uicrrlc ic trilo up,11.r Sto se tiie ihinrLiirnrullz-rr, lio1ih,ri rrrLpoclnc e lc.lnrLho dLLZc ur'cnjcnr porlnc nrurr,Lz,.L. nurrzu,lilLtlrjc rriio k.rie . ji N.r '.rliür nllnriLzrjc imro obii,rj znrrtnor{rLrkii ncgo ittr bi li'rrLfholLr uicil sLrrLr bi scto dtrrrsrrtll. r"cl:url.L rhirul lil,rnlrLo
' lhli'1.1'./i]lLFl |r llil r'll.1i.i.il.i, ll.fll,/.j,,.;:1,:,Lr:r'.: oj.!):t.'.,\..n1frirr rLrtnidr.irirli, r.,,\j,, LLi. !l.t llifi::, r r.'rl , . 1l : r . . . r t . n l l l l L J . r . L i r l L l l . , ' \ ' l r

\L.,,ll,ii,L.:,r::.1,'LlL.Li,L.rrin1,'rl

1 8 3i ;

llJIHl[,^P,HllJl-H##
podijelio na dva rekata,nekadabi uöo suru Tur, nekadaMurselat. "Prenosise da je Vjerovjesnit, Ebu Omer ibn Abdul-Berr kaZe: na s.a.ws., akiamuuöo suruElaf, Safat, Duhan, i Ala.""o Uöioje i suru Tin, Muawezetejn i Murselat, a uöio je i kratke surekoje se mogu uüti na vi5e rekata."r On kaZeda su wa predanjavjerodostoinai Doznata. ' Sto se tiöe ustrajavanjada se uöe katke sure i da to bude ibn Merv"an Hakem je to praktikotao,pa ga je Zejd stalnapraksa, "Staje s tobom pa na akiamuuöii ibn Sabitzbog toga kritikovao: kratke sure?Vidio samAllahovog Poslanikq s.av.s.' da na aklamu "Pitao sam ga koja je to najduZa od uöi najduiu od dugih sura." 'SuraAraf."'Ovo je vjerodosojanhadis dugaökihsura,a on reöe: koii bilieZeautori öersi Sunexa."" na s.a.v.s., akiamu Nesai biljdi od Aiie, ra , da je Poslanik, uöio suru Araf koju je dijelio na dr'a rekata."7 na ili Dalde,u&nje malogbrojaajeta ograniöaranje katke surena je sumetu,i to je pralcaMenana ibn Hakema' akiam-namazu opreöno je s.a.ws., uöio suru Tin. \u je Poslanik, Na jacija-namazu a Ala, Lejl i njima sliöne, Muazu odrediokao mjeru,uz sureSems, kritikovao je Muazovo uöenjesureBekare najacija-namazu, nakon Stoje klaojao s ojim, a onda oti5aou Benu Amr ibn Al{ i ponovio je i njima, nakon ito je od no6i odmaldo koliko je Allah htio Uöo Ii pa imje suruBekara, mu je rekao:"Muaze,je to pravii sumnjul"'s
"4 Hidis biljeä Nesai (2/168) od DzabiJa,ti i "Neki Ensdta F PblÄzio s dviF dwe koF koji su nosile voäu, porcd Muaza ibn DzebeLa je lddjio rk!!m Po'eo je akiam sa sÜod To Covj;kF klanjros njim.a ondr oti;ao. Jei uo VFrcvj$nil. ' a v ' ' Pajelekrol El Bektra. 'Muue, je L lo prtrviinerd? Muaze,jeli to Pnvisnered)Sto nisi Prou'io5@ Ala sems ili sli.ne njima? (po duä!i)."' Linac Prenosilm je vjerodctojd O u'€nju süe Duhan Da je akimu, prcdmje biljezi N€sri (2/169) i lana. prenosilaca vjercddtojin' 'e5T. "ure su od poöetka,ue Kaf, do kaF Ku ma. ra "6 Hadis biljeze Buhari (2/205),Ebu Drwd (812),Neei (2/170) i lmic prenosilicije vjc' "7 Hdi" biljeri Nesäi (2170) ilMac Prenhil&aje viPiodoitojrn' Ibn "3 Hadis biljete Buhari (10/a29), Muslim (a6t, Ebu Drwd (790),Nesai(2/97,98), (986), (3/124,2e9,300'308'!6e)Ahmed Madta

4*-

l1a4

G rmdzijc (svrLdtlicc) se vczlli z.r ovo |rcdrnic i orc rijcai,i su uopicnc uzinrju u obzir ri ono ito sc ,lcsilo|r ijc ni poslijcrjih. Sto se tiie diurrrr n:rm:rzr, rrjoj jc LrtliorLrrLr rrr I)lLrnn i l'luneikun, rr potpLurosti, sLr ,'\'ll i GrLiiic. i1i u O g r r r n i i r L m n j lc z e t l n j c , r j c t cr d n c i d r u q c s L r c j cL r p r e i n o n ij njcgovoj rl<si kojoj jc ustrrrjrl i on to nijc niLrrtlrr pr nir .ro rrclio. jc Nrbrjrrlr n:LrnrLzin.rncli.rr|L Lrcio LrIi.rii lilnrcr,ucilc sLr jc prrlis.rlioju jc l'oslrlih, losti,r rrcllrdiL sur-,.r i Grriijc,i ro rlh ' r . . l r u r . J. l . : ' . . r - r r ' l Stos,rsu jc lrst,rvili i njcqovih'.r1ifi poslijcrjcq,r,p.rjc libu llckr nt stbrrhLr uiio sLuulJclluu, tirlio da bi sclrLrn prcrluonclxr sredno prije izleslie sLni:,r. ltclJi sLr: TI,rliiir.,\ll,rholosI)oslurikr, s.r1.\'.s., sirno ito nijc izriloi" On irr lc lcLuo: Dr ic i izrilr, sLurcc nc bi nirs zlrteliLo elnc.-' ne I lurl Omcr'.jc seblhuuiir:rs,.rlu.JLrsuf rn i NrLlrl, achiL,rl.L i Isrr, i suretLr pribliTncduZinc. l),rjc Posl.uriLovo, s.r.r:s., rlullcnlcuc'cnje nr ntrrrzinrL trilo osporcrro slgLrno nc bi pronrrlilo njcr:ovirn tt) htlifrLnrl, ncln srir,:lirlicc ovo. prL pr,rLric l od Stosctiic h'tLisl hojcql)i1jc7i lLr\lirrr I)l,rbirr ibn ScnLLlc, L..r.,rl.Ljc \rirroljcsnili,\.ir.\'.:., slb.rlrrr nir Lriio sLrrrIirl-i rl,rlnLrlc n i r n r zp o s l i l e o g r b i o | 1 1 . i , ' ' r i j c i l r o s l i j c . c o d r r o sn l n r L r r r L z t i kojijc 11.urj.ro poslijesebrh,r. Nninc, or in st Zcli lcr'i de jc nljdLric uiio ne srb'.rhu, dr jc ostrlc ranrzc lJrnjto s'nkrriim uienjcm. rr jc \r to Lrkirzujclijcii LIrrmLr|rLd1 lrojl jc, L,rrle iul.r Il'n -\bb,rst i nrr Jr uii surullurscl,rt, rclJl: Sinko,podsictilornc nojc Lri:cnjc .'\ () jü ziLdljc ixnr irrl,rr1.r ito lrosl,rniL, s-'.r.\.s., n'r rlii'.Lmu." uai biLopred lcrj njc'govr7-ivotr.

r " I L i L . i n i . . i il ] , L . L L , : , irisl r ' l t . n l . n , t " . ; " l l . l , : . t ;l 1 , l 1 ! l i , , , , lj i j l l . l l r l L , . r i1r,ll

lBsi

JlllI*l['^!"HJt^H###
I Njei poslle je i oztaka gdjeje zanemarenoono na ita seona zatajiti ono na ita ne ukazujekonteksti a od.rosi, nije dozvoljeno na Kontekstukazuje ostavititajenjeonogana ita kontekstukazuje. bio osim sabaha, kraii, a ne da su svi njegovi to daje njegovnamaz, da bili .,"-uri, io.lij" tog dana, ka6i. Da seto htjelo reöi,odnosno, su njegovi namazi poslije tog danabili kraii, to bi sigurno znali njegove halife, i oni bl sepridrZavali nove prakse,a ostavili bi staru' "Ko god od vas predrodi s Sto se tiöe rijeöi Poslanika, a.v.s.: "Podanik, kao i rijeöi Enesa,ra: ljude u namazu'neka olakaa',e! od u klanjaonajlaköinamaz, cijelosti, svih ljudi","' to je s.a.v.s.,je s'avs, i stvar liönog shvatanja vlaöa se na praksuVjerovjesnika, na i i onogaito je on prakrikovao ustraja\"ao tome, a ne prohtjes vima onih koji su pristali da klanjaju.Poslanik, a vs , nije ne5to tome,a znaoje da za njim suProtno preporuöivao,ondaPostuPao a s i i<la.,iair'rstarci,i nemotni i oni koji imaju posla Poslanik, avs'' On i je preporuöio olakiavanje ka6enjenamaza' je mogaoklanjati je ldanjao, je bio krataku odnosuna ali -rrogo d,tZin^-u, negoöto sve pralsa presuduje spokojeje duäeklanjaoNjegova onenamaze koje biljeZeNesai i drugi prenosioci rove.Na to ukazujepredanje "Poslanik, da s.a.vs, namje preporuöio kratko od Ibn Omera,r.a.: t* uöimo u namazu,kao imami, a on je ldanjao uöedi suru Saffat UöenjesureSaFatjekraöasurakoju je on prePoru'io,a Allah najbolje zna. jednu suru,na odres., s.a.v nije ustrajnouöiosamo Poslanik, osim surakojeje uöio na dZumiI na bajramima' denim namazima, Ebu DavudbiljeZiod Amra ibn Suajba' Sto setiöe ostalihnamaza, "Nema nijedne on od svogaoca' a on od svogaoca,da je rekao:
Tümrzi Malik (1/134). or ovo ie droh,dßi koFgb;tj"reBuhrr (2/lb8). 1461. MusLim c02 r2l25b J44486 sJ7)od Ebu 271'117 nh-"a i.*i rzrsqt. tzrol,Eiu O"wa izqqr, (2/94)' Madzi lbn Nesai ro' ri"dis bilj.zeBuhui (2/170), Tnmizi (237)' Muslin i469), (3/2s5). (985),Ahmed ro3 (2/95) larac t Nesai biljezi Hadis PrelosnacrFvjerod6toja!

g186

äSäüäj4x-

x:{"}x zAD|J.r.I||riD
rXXr rxtt rRX\ r}(x\ rxx!,r]l

ttvtx Xr\ tX trvrx Xr txtt

od kraiilr sura,L lc nisarrr r'Lro l)osl,rnilit, orl s.,r.v.s., jc Ltii nl cll d.r " nlmirzLr pledloclcii JZcmet. r Plrks,rnu jc bih drruii surLL cijclosti, lrrnclocl bi jc uiio Lr '.. r ' i. r ,\'k,d I " , , \ r , . d r ' .i \ , , " ' , 1 . r ' 1 .. . - r ' r i . . . l i r . i: l i . r i , uicnjadrije surcnr jcdnon rclurr.r, nr\1)(lisc da jc to rrdio le nrli ' .1,1 . 1 . , . r r. ,. r , ' . ' l l ' \ , 1 . ,. "Pozn,rjcm s.rL.r'.s., nir uiio Xlcsuda: plrolc sluil kojc ic PLrsllnilt, jcdnorr rehirtLr; R,r|rrr,L i Nc.17r1r, lirnrcr i I I'rhh,r. surr surrr sLur 'fur Vrkil i ^\Lrr",' u o|omc htJisLrsc nc nrrrorlidrr i Zrrijit, srLr',r lijc rijci o utcnjLL lirzu ili nrrfilrurrr. r.r \logLr('cic ijcdno i drLrgo. rcllrtrL. Ilbu l).tvucl Posllnih, s.r.r'.s., r iirtlio Lrriio.jcdnu ne ch.rL suru ic iz nnodi haclis ncl<og oci iovj.:krL l)iLrhcjnc cle ic iLro ,\llLhonrg i Podenike, s.r.r'.s.. ne stb.thurrii srrrtrZilz.r1. nr icclnorl i lt .lr s i d r u g o nr c k r t u O n d r . j cr c l < l o : l n c : , . n r L n r t hjle 1 ) o s l r n i k ,. r L . r ' . s . . . rro.' o iinio ir 7xl)oriyrili je to uiinio nrLmicr

duljenje Poslanikovo,s.a,v,s,, uienja rckotu soboh-nanozo naPrvom
nir duljili pn i rcliirtLroclnosu Poshnik, s.t.vs.,lc !.r'irlititor',ro Ncli'.rdric nr n,rmazu, tllio inrL ort,rlin IrlLnrrzirrrL. drLrgi,li,rlio s,r.b,rh klrrnjrotolil,o JLrqotlolilc god ic iLro rl,LliLrtliprispijcl,rlLrnt l.rmez. je iz rrr:go Lxtrrlc ntnrLze, rrzlogt ilo n.L Srb,rh I<Lrnjro dLrTc iLrtrLrrLitrr bilicii i sticdoii z.t i uienjuprisusnrrlu nrclchii ito r\1lh s niirrr,r ncihLrd olo acmu sc prislr nicgr. Iirri-Lr sc or.oLricnjcnrzir".r dr noini snrL.jc, togi ito njcmLr isLrstlLrjLr i drclni mclch. zbog pr
''r'll.\lf i r l . r i I l l i ü l ) n 1 , i s 1l l i 1 . , n . r , , f , : r , . , L i t i , ' 1 . . , r . 1tr ''lhdi.riilrriillbL l D . n L t r l l l ' ) r ' l ) i n : L l r . t r , i : i L / L r . . t : 1l l t i . r l l i l i ni \ h ' , . ' r r r 1 L llL\ilrn,ill,vünf,iL.r,irln..r,LLiii,r,..tr.,\fn.,llt'lr.trrLl)fli.ü],l,li,ir" Lu.,rrrn,^,1." r Llill!li.ilLirrr,llLLl,LiLrllir:llr.l,,r;.l.l ,rLlf,!llr. Jr: llrl , , Li t . l , r [ d , ] { r l f i 7 : l 1 ) rn , n t r .! , , i r ' , I l . 1 . f i , r . . , , . . . , , i r ) i i r n . L , ! D l . k . t f , ., I 1.. lifl i .{i! lri L, , l'rl, \ d \ r ! " t r . u . i , . J \ j i , :, r J , D , h L i , l . f . n t r l ! ' I J r d , 'l , i L j r ) l : l n L l . r r J s i 6 r . l L , L . , . : t r r : ! , . 1 1 , . . ,.ir1 l i l

1 8 7i i

####^J$lt*tH,mt-H###
I jedan i drugi stav segrade na pitanju da li je Allahovo spuitanje na nama najbliäe nebo do iza sabahai1i do zore? Postoje oba koja podrZavaju miöljenja predanja za Postojei druga objainjeojar"ezana duljenjeuöenjana saba!ima mali broj rekata,odulji ses uöenjemkako bi namazu:poito sabah setime nadoknadiooraj manjak,zatim öinjenicada su seljudi prozanimati budii.i i da su odmomi, kao i to da se ljudi jo5 nisu poöe1i Tu dunjaluökimposlovima. je i önjenica da ljudi nisu sluöaliniti priöali nüta ruino, pa sunjihove misli praznei mogu seposvetiti slusanju otpoöinjeljudsko djelovanjepa i razumijeranju Kru'ana.Sasabahom mu je otuda data i do damapaLrya,izato sei dulji s njim. Ovo su stvari koje zna svakoko vodi nöuna o mudrostima a i Serijata njegovimtajnamai ciljevima, A1lahje na pomoti.

s.o'us., ruku' ünio no je Naän koji Poslonik,
bi Poslaait, s.a.v.s., po zawietku uöenjauöutio koliko bi mu bilo dovoljno da powati dah, a onda bi podigao rule i izgovorio tekbir za ruku'. Postavio bi ruke na koljena, tako da je izgledalo zategnuobi ruke i priljubio ih uz rebra,a kao da ih drZi u dakama, i ledabi poravnao opruäio.Smirio bi se,glavunije Podizaoniti je spuitao,negobije dräaou istoj liniji saledima. "slavljennekajemoj Veliki Gospodar."307 Nekada Gororio bi: je je tome joi nestododarao, nekada uöio samoto, ili je govorio: a
307 (2/190)' Madza Ibn Ebu Dand (871)'N€sai Tirmizi (262), Hdis bite4 Muslim (772), oä h.}{wjre Oganiiaruje izgormja ovog (ss8),Ahmed (5/382,384,389,394,397,398) od tcsbihi na tri putije zabiljezeno viie Ahaba BiljezeDüekxtni (1/34r),Tahivi (1/23s) od h. Hüajfe, Dzubejra ibn Mitmi i Abdulaha ibn Akrena, kod Ddekutnijr (1/342,343)' Ebu Diwda (886),lbn Madze se Prenosi od Abdu[iha ibn Mesudakod Tilmizlia (261), K'bitu' (s90) i Ddekltnija (1/343).Od Ebu BehF zibiljezeDokodBeror'faheßüat je zabiljezeoo Tabe@Üau l(dbitu kako stqi t M'Azn'/ \2/128) kod od Ebu Matika E.dija i hadisF ierodostojd.

''Slevljcn -Icbi nck:r.i rlll.rhLr, (_iosfo1l1l nri. ,\lhlrLr sralie ll.rLlir. u mol,opro!rinli. ''

stIBT l_\Nlititit .l_,,\tUttNIFtIt,\L]1ltiN,\ I \.11lltTL\,\1 DII{ELLAI ll I U(l|llt I.t. IUT\
Njcqol rlobii:,Ljcni jc rLrkLL tr,rj,rotoliho dr sc nrrqL, ticscr putr izsor.oriti ov,rjted,ih. Isn) r{)liln)ic rrLille i rrjc,rolLscd)riiL. Stoscriic Llclisrllerrrrribn .\zil_..r: ll.riio s.ul lroslllilirr..s.r.r::., nxmrrz, klrLDilri(ii rrjiDr. s.üI Ir.iLDi zr j(io ,-l.r i nicsr)\.kijarr, .Lr i Irr rukLr',stli:rnjc i podije rLrkLrr,sccl2cll.:jecicnjc i i iznrc,:lrr ijr: sccl rh , . 1 . 1 ' . . , . i . t r I r : I r . t . . dr jc njcgol rLrliLr'lrrjrLo Lolilio i rrjcgorkijrLm. isro rrrlioi sctlith. :r \ledLrtinlr, jc lrrrprrrrolresrrjslcno. to jc l)oznrrto tLLjc n.r srLl.ehu ualool{o\nrtinu liclr. rlrr.jc lJii..urrLr .rrlu .!rL1r,'lir ili trlLrr nrL Lriio scht,ir znrL rll nijc rolilio Lriion.rscJTcli ne m1in,. to Lrlozrrjc sc i ,.r-r i prcdunjc kojr:sc I'i1je7i l.iucsrL. od r'.,r.,,r kojc 1,ilic.ic lrLrrofi icfifi lia;,:rra jc rckro: \ikld ni ze liilr nisem klarrirro, dr poshlxrslijc nikl,s.r.rls.,.r jc nlcgo,, rLl nrLrrrrz sliiliji f)oslrrnil<xtlu, bio s.1.r,.s., .,Ost,L doli ziL ovirr monrkon , rnislcii nl Onrcrl ibn .,\bcluhzizl. lio lirrr.jr r-r'uncru rLrl<u JrL nrr u izqovor into dcscttcsbiIir,i n.rscdidl isto tolilio. ' .\lio sc zn.rrLrL l:)ncs.pomirric inr ic LrciLr L|r rLrrLr SIE:.rt nenuzLr, nr llcnr jc, ustllri, hri,r r.cti,.r.,\l1.rh nrrjbolic zrrl, ,r.,..P ..\, .. | . ,. I | t . . .. . t . , . . s u!'cnicrir liijuntu,oocl.r rxlLLZiosr ruliLrrnti srL jr n1r i scdlLLrnt,.r ukolikol-.ihijem lrio ll,rr.i,onrh jc hntio i rLrkui sccli,:hr. \ck..tLrL su rnu ruku i icdidi tririr i lioliko i hijrLm. to jc rrrdiosuro n.r rli
r : . r l r . r t t : ! ! l ) . r L L t r t r , r ,\ t . , I l , , L )l . f - \ t r i , , r ( S ! ' r j\ ,l r r r \ l r a . 1 l . l r . 1 L r i r . l r L j \ . , ( . . . . 1 l :!i ' llrll.l.l.r.lilr.f: i:.tt!t. ttr.li tTtl ' I r . n l , r r j r r L l i . i rt , ] i r L L l ) \t r : t r S ! r . \ r . . 1 t j t i t l j \ f : , , r L t r . ) l a l . l r , . j l I ' i . f, . L L fr,ir,:i i r r i j t v l h i l l i : , l l . : r r [ , . ] \ , , f , , l t ! , I t i t , LL, . . . , r . . L , 1 , , n , / f .r,i n . ., r i n r , \ : . r l i : , t r r \ l | r r 'll.r,l.l,Ll'r/.N,l,.rirtj.j.ItLL

l89r:

ltJI*lHllHJt-H###
noinoj na6li, a sliönoje radio i na namazupovodompomraöenja je njegovognamaza da je Sunca.Medutim, gla\.nakarakteristika bio umjereni odmjeren. "Slavljen öistod svake mahanenekaje i Na rukuuje govorio: Gospodarmelekai Ruha."3)1

t3.J;:t'1: 1i5 J'li a':')t'"
SUBBUHUN KUDDUSUN RABBUL-MELAIKETI VERRUHI.
"Allahumoj'Tebi seklanjam,u TebevjeNekadaje govorio: Moj sluh,vid, srZ,kosti i mi5iai su isPurujem,Tebi se predajem. Tebi ""' i njeni strahopoitovanjemskruöenoaiu Prema '.. ..'.,1..:.'.i:,jrj;lJ,;3;.tii-{ll' ,i.. :.'
,r".be t rrt €rajJ Jr* ..4j

ALLAHUMME LEKE REKATU VE BIKE AMENTU !'E LEKE ESLEMTUHASEA LEKX SEMI \,8 BESARI!.E MUHHi !'E AZAMI \,'EASABI.
Prenosi seda je ovo uöio na dobrovoljnom noönom namazrr. "Allah öuje svakog ko Poslije toga bi podigao glavu i rekao: O Podizaoje ruke, kao 5to je reöeno. podizaMu zahvaljuje.'!1: a oko tridesetashaba, Buhari i nju ruku, na ovatri mjesta'Prenosi Muslim, biljeZedesetod njih (muttefekalejh)i nije poznatoda je sve To druköijepostupao. mu je bila stalnapraksa dok nije naPustio 'A hadisBerraau kojem kaZe: onda dunjaluk.Nije vjerodostojan tek(misli sena podizanje ruku poslÜe to nije ponavljao" Poöetnog
3t1Hldisb jezeMuslim (4s7), Nesri (2191),Ahmed(6/35,ea,u5'148, Ebü Dawd (872), 266). 6,793,20A,244, 1.49,17 31,H.di. bilFä M".lim (771). 3!r Muttefek alejhi od Ebu Hurejre, n, a o qome govo.e i hadisi zabnjeäeniod lb! Ebi Abdulaha ibn Omerä i Malik! ibn Huvejrisa. Er.faa,

#ä*i,##,... ,,.. ".T11!ilEl3,. f *.* I;,*il.äi;
birl. op.pler.)." lo ic doilrt,rL|oii ic dorl,Lo -JrziJibrr ZilrLtl.ll.l Nlcsurl frcstrro podiz,itir nl:c,.rli rca. sr uzimtri rjcqor l plei;srr ic r cüv.tri scprctlrostnerl I,oznerirm s.iL.r..s. ioj Orl l'rLlisomlh:LrLrrikrL. lbn Nicsudrxc prlLsc o.n rLlicno nckolillr lostLrl,irk,r: slirLfli..uric it i!iLcnjcruhLr scrllili,nic!oro .rrLjenlc jiiom. rrrilrhorrr nr ncrlLr,l',.o zljcdniikoglrrrlzrL. .rlr proLL2tnic i.pr.Ll rjih. n;eqr)\ijr z n.rmez Lrkuai,s'rdrLritllxl, l-.cz ez.Llrr ik.rrr:tl. jcr.ncrrrrzrLo.r.rillirz..r i

'

r , 1 ,

l

. . . . .

' r ' r ' . r | l' l)LrJ.rrriL, r.r.,jc Ln-ijcli s rL i1.r,111111 11;..n,u 1i.rL1.rrL:1,,rrLir1.rL, bi srtruku.riizncLlu rlviic scd)rlc.i gororio l)i: tl"ijc ob.l.io l.rnre:,. oniLj n,r .r-olcmruhLrLr n.LscilTrlirijr i.pr..liir hiinrLr."Ovlj lio i hrdis biljr,Tilbn Fhrzcjrrc LL srorrr,!,:/,ria. 1(.rL1,r sc LrsplrLri,r Li 'l'cbi u n'.rnrLzu, rckrtobi: Gr,sprrrLLrrlS, Lr priIrL,Lrsv,L[l hr rli , -llbi lcli;rdeL.irch,Lo:G,rsporl,u Lr, hr'.r|i. ,r ncl:.LrLr: ,\L1.rhLr nroj. G o s p o . l . r L r s , l r b i h l r L l r . ' S l c s e o l r , p r c r r o slij c l o i l o ; r o j n i r l nl putcnr njcgr.Sro sc tiic miiljcrri,L lc objeciinjcloi lll,ti:'t rt,,j oLl r1,r
I L I , I j , . I L I | . , I I i i ' L I I ) I L t irL rI r, ',r,1 r L , r t . r l : I I . r l . r r , . , r t \ t . L r . r t r nr . . 1 1

ksi,njihov,L blolnost kojl govor.io 1'oJizlnjLL LrhLr. r koji sLrr jcrorLr

i , . L n t L .r , , r r i . : r r L 'i.l , l ; , , n l , . L L , , r . , ,, , . I . : - i a : . 1 1 . , r . . . 1 f . 1r , , , . . r \ r i . r L r ! r rj L j i r . t l , . l l l . : \ 1 , . , . r : l l . ' r ; L l _ 1 , , 1 ) , \ I r.! . i i L t r . / tr r : , \ r . j 1 i l l r i l . \ : r : , , . .I , :l 1 l , : l i ! , , , . f , , l i . i r r f i r . , , i L . j : , : ..r.I ., r fr .l.rr:.:r " i , r : 1 , , ! r f . . r n r f f / . 1 1 , t r , r i L r L . l L . . m 1 , . . r L : : r , , . : ,r i , i , . r . . : l ! ! , : ! . l . r j n r , 1 - \ , . r t r , I r r : . j l r ' . r - l i ' , , l . r r '. r . r [ , r l h ] l l i r l . r . , , , . f , l . L L r r : rl , l f .L.riL!: | ,irii ,: ',l. ,rL (1, .frdr:r' I i, , '''II!ri,Ll'.;Lll..11..,.Ir.ri.rt.r!1.(,anil.f.tri!.,!-rl!,,rir:,,i,,.r,l.rrl|1.7.:.r, 1 ! r : r . i : i , i . 1 : 1 . . . 1 ) . r:L t:ri l,\ t . i i _ l : . i l r , \ l r . i r . L Li !, . \ l , f r . , L l r t t , r . L : : r j ir.,r.r f t : r , \ ! , r , 1 : 1 . ! l 1 f , f . , , r l l . : i l L l . l, . . 1 , . j . L r r r . r , i . f , , , . t r li jr .t , l ] | , j 1 . , . , , 1 , r : r r t r i . r , l i r r , . l . i | . L r . i . : . . L l , , i . t . . r .I r r , i - ' l r : r \ . . . r l l 1 ' r i l \ i . , r . ! r : i : . . r . . l . i . , , i i . . : \ I r | i f : , : r : . r r l l . : . r , , L l :jL . , i , 1 , \ ! . i I l\lL.l,!ir".(i,r!rl,:Li,r.,l.l',f.:,1i,,\L \.r,.,,.n:.:. i,ri,l.,!i fl,ri ll.,l l l L , L i .i i 1 : L .S L J . LI . : . i L r j !. ;, r . ! . r l r . l t , :( r f r I r. r r , j r l i r r L r . / t ) . . : t , r , 1 1L r ) r t , . t r l r . t l a h Ll | . Lr l l . r i i r r , i , : L . i l r . \ . . L r \ ii 'r

't91 : :

ßilmjlilr.DiEvr|Jrrttvtx H#;## trYiF tlvtF trYtF twrFt\Yrxl\YtF

rl\YtF

Njegora pralaa je bila da oraj sastavni dio namaza odulji onoliko koliko mu je trajaoruku'i kolikoje trajalasedäda.Vjerodo"A1lah öuje onoga stojnim predanjemj e zabtljeLeto da je govorio: Tebi nekaje hvala Allahu moj, GospodarunaS, koji Mu zahr.aljuje. i onoliko koliko moZeispuniti nebesa, onoliko koliko mouenaPuTebi pripada niti zemlju,i onoliko koliko Ti hoöei da Ti je hvala. je ono 5to kaZerob, a svi smo svahvala i pohrala i slava.Najtaönije da onomeÜtoTi ho6ea dai, niti moZe TVoji robovi.Nema zapreke ""' dati iko, ako Ti uskraöujei,niti koristi ikakla odbrana od Tebe

;i jJ' .i u .i, ,-;{r '...1r1.,r,1.rr Li u;,;irri,^ ;i'ar = '1t j:i'lu r";i;j'r.r,lrJ;ij;. =;; o|,:'1,-lu:iLiO'; rl,.ü: at * Äs'gii', e:ei.
SEMIALLAHU LMEN HAM1DEHU ALLAHUMME !E LEKEL-HAMDU MILESSEMAVÄTI MILEL-ERDI \,'E \'ELBADU EHLESSENAI MILE MA SITE MIN SEJIN MEDZDI EHAKKU MA KALEL-ABDU VE KULLT'NA LEKE ABDUN LA MANIA LIMA,{'IAJTE VE LA MUTIJE MINKELZEL-DZEDDI LIMA MENATEVE LAJENFEU DZEDDU.
"Allahu moj, operi je i Vjerodostojno predanje daje govorio: i me od mojih grijehavodom,snijegom gradom.Oüsti me od griod jeha i pogreikikao ötoseöistibijelaodjeöa prljavitinei udalji me od mojih greiaka kao ito si udaljio istok od zaPad^."3.e

+41
3r3Hadis biljezeMuslim od Ebu ScidaHudrta (477)iNesai(3/198),Ebu Dtwd (847)' Ibtr Madz. (879) od Ebu Dzuhajfe Muslim od Ib! Abbasa, 3r' Hadis biljezi Muslim (476) od Abddldhi ibn Ebi Edaa' a dodatak"udalji me Dije u ovomehadisu,nesoje u poa*noj dovi, klo ito je reieno O opcim dovana PogledajBuhsi (11/151) Muslim (589). i
l 10_)

4ss-.4

. ' \ T . I ^ U N l N l L t G S lli -IN N l t . ! 1 1 \ 1l.t\ .B r sr , ) . I ) z r lt l s
\rU- Xlr\l \rlll--IlEltllDl Yt'l N.-I,llilii^-l N1l\ I lr!t-r\.j,\JL,l KEXlAJtr\EIitil\SSIi\,UUL IIBJUI)LINIIN til) t)Ii\ FtSt\rl,l B.\lD Blill\-l Vli Blij\"ll I L,\T,\1,\lll Iili\1,\ 11,\,\l)TE lllij NllT.NtL,tsl| \''uL,Nt,\cll{lul. lil
jt Vjcrodostojnojc idrr je pon.nljrro:i\lom (iospo.iulLr lrlllir, (iospodrru jc hr.rh. 1\lon tolilio Orl nlcge sc plcnosi i Lll \c toslijc to(liriuri,rr,LruirLr.r z:rdr').rveo bi, koliLo jc to zrdrTrrr rlrr rlje trrjrlr. ncko forrislio rla jc ncito zebolirviood nrLrnlzr. flLrslirr bi1jc7.i lincse,r.t., de jc orl "\'jer jcsrili, rckeo: or s.:1.\.s.,.ic rrllior atoLrilcJ<.Lo: '\llalr irrjc onogr lio \lLr zirhlrliujc',ostirixo stiLjilti bi rrchoo.l rrli pomislio dir ic p.r ,iiit ncito trborrio,.r onLlt bi triinio scdz.lLr. Li sjco iznrcalu prL jc neiro zllrorLlir,. : scrlTdc bi pouolo neko pomislioclrr p,r jc PoznrLto rlrrjcrr nrmrzLrporrrdompomr'.Lr'cnjrL .T Lluljio SLL jc nLhlitrtjro sliolo keo i kijrunOlrr s olirr clijclorrnlnrlze, pe nrLr pr.rlisrr znr sc d,Ljc.ullrotnoloslrLfilo. inc ic nlegolrr 'l|drnikrx i, ..,1.r'.s.. l-l h,rdistrLlclr.LrL '\zil,,L sc hlic: ibn izrrr.rlLr Llvlje sc,-lldc, rlizir nrnuski rlijciovi:ruliLL-.ccl2dt, sicclcnlLr , glLr.c r rrliu't.rlio sc irlrTrrc st.rj:Lnjc bill ulr: s.L i .jctlcujcrrLIrurrrz-u, j " i s t o s n l , L n, L .O t , r i 1 r , r . 1 iis j c i i 1 3 L L h r l'il ) , r h l c . i , r s u o j c c l . r s c u t b l su ,-liicor rlijclrL rlrrrzrL i ostrrlih hrtlisugor-orio Lricrlnr.'cnosti e c1v.r sjcrlc lolr, to.lcst. sc misli nr st:Lj,rrjc iic r uLur i ch ic sicdcnl.. .11 1,r jc,l<iro srro rclili,Poslirnlli, ito :c Stog,r nlc nl l<oicrrr LriicnclrijjeLu. rlLrTinr ostrlih clilclolan,Lm,rzr. od s.r.r.s., prrLti[ov.tr .la i]r Lrt'irri 'lirLtl:o z,rJr:7.,rr rtll ,'r',1,h,r rlijcllr rnje Ibn L'cjniijl liltTc: h.ro (st,rjenjc iznrctlLr iic .erLTLlc), .1r n,Lnnz,r, poslijcrukLL,L i sicLlcrrlc
I l i L . l i . ! L l t L il,: l l , n) . . r . l l t , l r . \ f i : l 1 / r . . l L , ) 1,.r r . L \l l . : ,l r t ! l l 1 / f j r , . r l . : , . . .t:!*ll.'.r |,irJr,1.{,'l.n f ' j l . t r l i : b i l r : r 1 1 . : . 1 r : r I r : l l . I l l . L I )rrl i i : r r . \ i r f r r , , I l l t l 'Lir:,.'j 'r rr llrJ,ir 1:1r l L . ! , : ' l . i l ' , t .L | i l r . f , r l l l ! . l ; ' r l . l l l L 1 ) . L r ! , 1i l . \ f . . r i

*r-r;.;j\ ii

L'JH*'lt"HJt-H###
je ito öine namjesnici Umejeviöa na nan\az'r, njihora novina koju su uve[, kao ito su uveli i novinu da se ostavi uPotpunjaranje tekbira, novinu kaönjenjai mnoge druge stvari koje su suprotne praksi s.a.vs. Onaj ko je odgojenu toj praksiprihvatioju je i Poslanika, sunnetom. smattaJe

seditlu obovlioo s,o.v's., Noän koji Poslonik, no je
Nakon podizanja sarukua i izgovorenedove,izgovalaoje tekda a bir i padaona sedädu, nije dizaoruke.'' Postojipredanje ihje vjerodostojneki hafizismatraju predanje dizaoi prije sedZde.r'nTo Muhammedibn Hazm, medutim,to nim.Medu njimaje EbuBel<r jer je samopretpostavka, takvoneito sene prenosivjerodostojnim Ono sto ga je naveloda iznesetakav s.a.vs. putem od Poslanika, "Donosioje kod rijeöi: pogrijedio sudje öinjenicada je prenosilac "Dizaoje ruke do i dizanja spuütanja", rijeöi: tekbir prilikom svakog uoöio prilikom svakogdizanja i spuitanja." On je pouzdan,ali nije_ greökui omaöku, je hadis proglasiovjerodostojprenosioöe\,n Pa nim. Allah najbolje zna. koljenaprije ruku, a ondaruke,pa spudtao s.a.v.s.,je Poslanik, koje sebiljeZiod Surejka, predanje öeloi nos.Oro je vjerodostojno a on od Asima ibn Kulejba, a on od sloga oca' a on od Vaila ibn "Vidio sam Allahovog Poslanika,s.a.v.s,da prilikom HudZra: prvo spustikoljenaa zatim ruke,a kadabi sedizao öinjenjasedZde
3' 3 Hadisbiljezi Buhui (2/183,184) ]bn Omer4 ra: 'vidio san Allahovog Podanik'' od poeetkuoamrza,Piilikom Poietnog tckbna, diie dke u visini ramenaTo je s.a.vs.,da na radio i kada bi u.inio tekbü za ruld', a kadabi rekao: Alhb 'uF odog ko Mu zahlaljüje" u.adio bi isto i rek o: Gospodüu n!5,Tcbi hvila ' ali nije dizaoluke kadabi iiao m sedzdu' niti kadabi digaogltw sasedzde." "Zatim bi u'ioio sedzdu lice i 3' 1HadisbiljezeEbu Dawd (723), Anmed (a/317)a Slnsi: " Lant je vjercPrenosilaca stavljnomedu flke, a kada bi disro gltw, lodigao bi i ruk€ "l (imamaAnneda) dos;ojan.UB,,rai,/-feüid, (a/8e)od lbn Knjjifta sroji: biljeti od njesr 'Na svakomsPustinju i dizanju EYem Ere; da je bio pitan o dizanju ruku, pa je rckao: "Vi<lio sad Abddlahovog oc! d, dize ruke hd! god bi s€spuitaoi podizaopriaa:

.r{x,)ätsry-äy.JX, ärEx"üä*"\ä zÄDl,.t.|ltnDr / t x ; r t x t r t x t r v r l r i t 'r)r ti r)(x tft.rXt(\
tr'rX /rXt(\r|r:(t rF7\,Xt(\ rX t\

sir ser12dc, porliz.tr lLrl<1'rilc1ro1jtr.r." \cfostuii frc(lturjckoic bi go\Qnsufroü1o oYor|c. St,rse tiic h,r.lis,r L'ibLr IlLrLlrt, r..1.:h.r.l,rrcl<o otl lrs ijiri i ncllr spusrlrLrl<: prijc nck,L liro ito 1..r.le.icvrL. scd'i,LLr, nc p,LJ,r jcr poactrrk qlcillL ncllrlt oti frcnosil,retL. kollcnr"," hrrlis srLcL-Zi r nijcu skl'.rclLL r'.r hr.rjcLl h,r.lisr. -\lio bi sc spustilc olic priic lioljcl,r. jtr rLcv,L spLLil.r trLjprilcsloic ondrbi sc p,Ld,Llo ito lr,rd,r li.lr dcrl,

1 , . 1 ' .' . 1 - .

.

.

t . : .

, '

nicu,oni lnTu th sLrrlcri;r,rllrllcrl n,LprcLhjirnt log.rrll. rLrrc Olo l. nr zrtlrlir, pe ln.llr h,r.1 LlcloLrti.spuirl nllpr ijc holicn,r. jir ncprillurl o iz rcl.:olillrr.rz|,s.r: lroic icdrLr,r.l rrjih jc ti,r tlc'rL,l<rL,:l,r cl,rliiclirc, spuit.rntj rrst,rjc, nogc ostliu usIr rl no. rt li.r,lir noge,Jok z:r,hrjc irriit prcdrlje rljprijc poLliic z'.r,.irlc roqr:. doli prcclnlc.osc ostiitr nr zcrrrlji. i zrlrrrnio or'elllr,l,osnr|rlie u rlxrrrltTlrricllo lc PosL.rnil<. s.r.r'.s.,i. jc ll.rjb1i7c, s|rritritron,r iro suPolnoo\1mrc. \ll|rilc ic rlrrzcDrliLr ocl r prrsljcdcic, prlr iro je orLzcrrlic iliz..ro ono :to ic nljLL,rlic it rukc. pl iclo, p,L \ripLiic lc :pLrinrrL,rlirnrL, nje, on.1,r pr sllctlcic. orL holiclt. Olo jr sLrl.rotno p.r .rpodiztoic nrjplijL gllvLr. rLrht. 1rt rLrt dclc. I'os1tni1i, s.l.r'.r.. :'.:rbllrrlo ic rl 11iLrlrit7Lt.tpo pone!rurjr lc lito ito nr r1.L nrirju 7irctinlc.nrLjc zrrbr.rnLo sc :puiLr nir st{l7dLr
r : ' I l : , t i ,i , t . t r t r i L l ) . , , , L ! i s . L t r : . , r : " ! . \ r . 1 i . r I l L . L 7 . r! ! : . l l . n II i \' I l i . l , i , i l s i r , i , i , l , : r i r * r t ' i , " , 5 L f . t r L , 1 1r ,r. l1, l r ' L \ . 1r l . r . , , f r , n L \ . i L L i r r ) : l l i r L . i F . : r n , \ 1 . , , q , . , . . , . . r . r ; r i \ ' . . : l : 1 1 ' , l l , l r , . s , : : t i : i , t lr l.r. .r' 'ir .r f r . : Ll ) ( l : . \ , i r , r r : . | , . . 1 1 ! r n r t r r r n : . , 1 1 ] i , , , , t lr)..r.1 . ] t r r ' r i r i l l , ' r l l l l ' r l l , | . i i . , , l i r ' r , 1L j . I L r . , l r t l r i i ' l l . r 1 ,', L ; , .. ,. .r , ,:i ' L \ . 1 , , , \ , ' , 1 . . r l . l L n . , r ) r , r ' i ' , ' i L r i ' { rril,j(,,j j lr,1jrn., " i , , i t \ r , . r ] , . \ 1 r , r . , . ' . r 1, , / , ! , r 1 , i : , : , / , i i . L ' , \ , : r L : , " . \ i , r i l r ' r l i . , r r : l : : r r 1 ' r t . i f r \ L f .i r , \ : . L r . L , , , l . t j r l r . r i i i l . r r !. r L . t i . r l i r L r r t r r t ' : r r , , , i L : . r r :f:. r , . L L'l ,L.L rrki!lL :rtl.r,r,r{ ifi,,l,rrrir,f:r n{ 1,,,r1.1:L:r r a r : i . n i , r i r . i . . . , - : , i j i , i . . : . r l , , il , t L l : l r , , , r L L i (lrl.i"lrjr lr t:rr'\'L ,illf ' L t r : . L J r , 'l i L i r r r L ' 1 . Jr. rl . . s i x n . r i , r i f : i i r L r ) l l f , . , L . L r . , r i i . !\ r , , . . , h . . . , , . 1 , , r . ,i i l . / , , n L r , f r l l t l i . , L s i , i , , r L I d,l,,,1i.i,r'.1^r,,nf,r\lLrif,,llLL.lit.,,,LL,rri, ,nfrLrr"r!. \ .. r .rtrn1r .i.,r. lll l,i,rLf ll.,iiin:1,.,n:,,-rtrf .hLh:.r:.l.Ji,.l , ( ) t r r . 1u f , ^ 1 , , f f , , r t ! . . i . , ] i , ) r r l ' , ' r r r i 1 ' : , r r . t . bi:i3il,.li1l.r

1 9 5i ; .

llJIIHl[r'.PJ,ffi^H##
radi dela, da seokreie i zvjerakao lisica' da seopruZakao lag da se i sjedakao pas,da ldjuca kao gawan,'18 da sepodiZu ruke, prilikom Praksaklarepovi konja 3zo ireda.,anja s.lama, kao ito su Podignuti ävotinja. njaöajesuprotna Praksi Drugi: Njihove rijeö da sukoljenadevena prednjimnogama i je wrdnja kojaje krajnjenelogiöna to nijedanlingvistane6euvaiiti nlti pootditi."' Koljenadevesu na njenim zadnjim nogama'
(2207),Ahmed(2/381)i lanac ,7 H.di, bitieieEbu D,*d (sao],Nesäi ie Prenosilicr !reromeda katudi * . **o n.-lr?e okooveI emeE!ai i Malk suskloni -a".t.1,.. Üe"ti".i ' od koli"nr' I ro ie Ptedsnie imämrAhmedr'täkoJerbilieteno i. oonJr"o "p*ir,r -t" p'1,-" Ibn omera r'i To F PoMdena mnosrmuhrdd;r' PBki u irz,-i, r rrirql i '"1o .*üd; k^ü ion üie dr ie iViero'i*"'1, s r.{c..takoddro Buh{i u wof, Sdbtl' t2/Z4t)vatu:-t 1628)Hakim ( l/226)' rJnl ru Cj.* i. so"q- dke priie kolieni.-Ovo lbn H uTejme ibn r j.rii ,r";";u p*ko AbdJrziz' D'a'erdiia ! on od Ubeidullrhä omen' ila.uizroof prenosila(' vjeroddtoFn' ie ron od Nrna,ron od lbn Omen Lrnr sPßririkoli"nr r ondr rlko ovo smrtra rrcbäju näiPrÜe Safii!"matrada qeprilikomsedzde kao i vecinru.enjrkr' Ovikav {av PrcnoriKadi Ltu ralj'Dod v(ne i T;mi?i i H,tüi, \4uqimd 'bnJesd uaeniak fr-khi.lbn Muntu oro penosl kao prrku Ömeß Nehlija i ka,eda io' 'madr diJe to isPaho' r'hiburlei. Ahmeda,lshaka, SufiinaSeqii.r. ' , sH , d i sb i ; r e E b ' D i w d ( 8 6 2 ) , l b M ' d i J { 1 4 2 4 ' . N e s , i ( 2 / 2 1 4 ) . D d il m3 0 1 ) ' A h m e d I 1i n a (.vl:e,ao+l oa Ata*i'-"na ibn Stbh:"PoJanik'i \'" F abnnioda s ldju a km Srwd' " a" r au".li ,oiek zabiljeziFdno mj6to kaoito to ladi dwa U larcu preoolo.rzJr.""i, tJoüzdani' ru' na"r',i"d, ; .n ie .l;bot h'disa, dok su ostaliPrenosioci 'i""";" i".r. (s/r'7) kod i Onl h"ds rm, por*du tr\ida od Ebu Seleme' on je ?abiljezen Alined' .U rako dok ptenosLhci $ osräliPoüzdrnr' pren"siLc,r"e hadi"""u dvojro nePoznrtih lan,'u q n m e d / 2 / 2 61 1 1 ) b i l j e t i o d E b u H u q r e ' H 5 d r e ; d i h r d i \m o t ; P " j i r r i o v t m d r u $ m -rnr.i p".lanik ' ,;s ni ie oPoruiiorli hrvüri abEnio ni tri.sMrii J, i" i"r.,., o'ii,'"ij, sebe kao kio ain;'*m hä dzdi) kro horcz da siedim Fs id' 4icnm oko ,";,"'o.1;"

ift;.:l;;;':: ;"ä;;

sena sedtdi od E!ß, ia ' daj€ Podanik,s i'vs , 'ekaor iäiiil'*i,itzzer. o'**. " iüiri läkoveloo ito ih iüiPäs i n€moite '" Hrli. bilje,iMuslim (430) Ne$i (l/s) od Dtabin ibn Semue "Koli"m dtve rroTo sm.,tr "i,. ung"i"tr'U Lßanutakb Podpqnon'tukb--,olirm "roii: nogämr' u srh ieweronotuh Ziwtni' je na Prednjim noq;a, i koÜeno ie nä 'S*h; Drcdniim vlercdosrc' i niegovor l'rd" segovono PoMd i hddira odTahavija d*,i-"-;\r/2sq n@' a dJJer'-koi $ ostarm nr Prednjoj doe ino,ri i neciftnirqreikt,krie sedaF koljcno -Nekr nep rdr nr koljed koiu$ n: qeSom doi inirm",, ie kodliüd,druk ie on k[e: 2ivor t korJenr'nep .eka n,jpni" .Pu"rirukeni lojrmx nem' kolienr'aondaspusrr "ogami,mgo Sibn Setkbti ! Cdibul-LddL' (2/70\ ptr<srde\' N$rm ron .ipq6v nriin budeiuDrotnn "Nekaniko p-."o'sitcrbiljezih,di' od Ebu Hucire'' a dajeffl'o ;.";Jü;;;;; "Ovoje vezmo?aprdänje rdTdu i I ooo're: ul na re ora, k'o ios"n*r, dcu l mamka,e: (mir€noI da\pusiimjprii' .. 'Li""" iri.r?-, r-. u" '" radijosun*l den nesodi to radi n'dß ndveo ruke.r ondako'ienao ovome PoqojihJdi' kojrro Pojalniah PaJe

r)il,i**

(aal), DMd M$r:m e;h-' 'z2ae). "smnite Ebu a"u.i..

nlrLdr i zr onr Loil srrnl prcdnjinrn,rglntrr1lr'7c sLr sc rlr l;oJjcnrr, itlileiiuasmrtrrr sir lioljcnrL z.rclnjll noqrrrrrLto lc Lrsrrrljcno dr rrrr i kod nrrod.n. 'J'rcii: I)rLjc on'rlioli'rk,,oni rndc, orth bi l)os1ruih, s.:1.,,..s., rel<ro sciilciincLro ito to ri.li (lc\.x. jc pIr'o iirlr,-rlc|l rioclimc dn jcr zcnliu,Ircdnjc logr. I{jeicnjcI,roblcm,riczrrLrl,rqiL iioli pozn.rjc iprourtnir J<rrlio cLl,r lilcii, i Ilrli zn.r d.r jc Virr,r'icsnil:.s.,r.r s., zitbrrlli{) sc trko i:iui, trlio drLjc ricnrrr jrsno .lrrjc LlLlis Vrjh dr ispnvtr,ir :\11,rh nrLjboijc zl,L. jc Snrtrrnr cLrL hrr1i. IibLrl lLrrcjrc, r.:r., onrLlio lnko snro qrL t1[\'t]i. iiLl\-lcrorltniic isplcturrn LrsrdrTlju 1io.lncliog 1'r1ne5;j.1, ' .r pnobitnojc r'lcrovrtno'rirjeLLr: ncLrrsrur'lkoljcrrl plije rLrhLr. I Sliinoscclcsilo srL i hldisorl.i lbn OrrrclrL. hojcgsLr r'..r., pojcilini prc nosioci jc iiprcturLli, r,rkoinrLrro dlilc vcrzijc: 13i1,Ll rrr.ioczun pr jcrlitc i pijtc LLrknc iu.jcLc noiu,n'.r czrn Ibrr LJrrnr NicLrumrr.' 'Ibl Drugoprcclirnjc li.rlc: Ilmm,\IclitLur rrii czln noiLr,prjeclirc ipiitc dok nc iLrjctc 13ilrLol czu. ' jc Isplcmrnnos stL,LTiLll i hllir; ll I)Tthconcm ic biri brclni 'i,iJ,...r,, ,,.i. .. i...i . , ..i. t. 1,.., sctiic 1)zcnnctr, Illxlr ic ql nrLstrrliri st\1)rcrrjirriL ,ir u LlrLrql)i , ,. ) | r.r.. r . - r :r ' i . S . : \'. ' . . 1 . .. . : ,. , ,,. r', .1. l, 1.. : .r. o, ., r. ' \l ,'l . . l. l l . - : 1
'It,:t.L/i:rlrr.l-:rlri.rir l l i : ,\ i . , i ,l l . r : i i , r , r , r r i : : r . r r L . r : r r t : , l . t r f . L a i ' r f f , r ( r r ! . g \ . : l . i . . r. l . rr i . . L . r . r r , , | . 1 , , ' L L , , r . l . r l r l l i h l f . . . : , f , . . L L i , . , j r L , ! r . L r . rl , l , r | l n i x r n i ! r l , r : r r r , L r l, r ( l j . t r \ l l l . : l L : / . j : : r !i t L ! r / . 1 1 , : , r , \ l \ i . r . j . r . n . r ü r / o . i i i o . r . L L t i n r f r \ I . , I L f r . r . r : r r L r , , . L .n , , ii r i , i r I I , , t t I L , , , I / . L I , ItIiL r i It 7r. l : i i t / i r i r .L . . \ i , , . f , , . i , i . I , . : , ( 1 i , 1 . . r L ,/ . , , : i . , , 1 . , : . r .lii r l . , l .L . h f t l , L r r r , , , . 1 , . r : , j . n . 1 ' , , r r : t .d.., k . . , i . , , f i .i i , , , . r . l i r i 'jrll.n:i,l'1i.7..N,i,,t,,s'r.(, ili rtt.ll,.liIr .rsti ili. ,.lllrrl|rL.jLr.r.r1)r.:!,i "1,,/:rrr, l, i i t . r . i i L r r r i ; l \ i 1 u . , r . { , . t i r i r . r f i l j . r : l lilrL i i r i , . , r , i l . t : f L , l l . r , : , r l i . . b.ir. 7 r . d r r r . \ 1 1 , i1 , i n i n , r r j i , / L l r i L : , i , r . . ,l ) r r l , ! , , ü i , i r / t r : r l , , . l r . , , , , , i . " i t , , , , , , , 1 d . r . , ,. i: . 1 . . 1 . , : ./ n . f r r , , . o , n , I i i f , l . r r i r r . l . : i , i r 1 \ f , , l . L i , . L l ) i r l r ( : r r . r r \ , ! i i i \r n1ri.]j1..!ri,,r ): h.ir.r

197.,

####-t'#Hlt'^e"llHlt^H##
oca'a on a mmed ibn Fudajl,od Abdullahaibn Seida, on od svoga "Kada neko lekao: s.a.vs., od Ebu I{wejre, ra., da je Vjerovjesnik, neka Poönes koljenimaPrije ruku i neka ne öini sedZdu, od r'-as kleknekao ötoto radi muZjakdeve.'t" odEbu Bekra'ra. Od Ovako biljeäi i Esrem'r s\om Saflenu s.a.v.s koje od , Ebu Hurejre,ra., biljeii sePredanje Vjerovjesnlka, hadis i koje je u skladusa predanjemVaila potvrdujepretholni "Priöaonam je ibn HudZra.Ibn Ebi Dar'sd kaZe: Jusuf ibn Adijj, a njemu Ibn Fudajl,kojemje ime Muhammed,a njemu Abdullah a od ibn Scid,prenoseöi svogdjeda, on od Ebu Hurejre,ra., da je prvo spuitaokoljena, kadabi iöaona sedZdu, s.a.v.s., Vjerovjesnik, a ondaruke." a Ibn Huzejmeu svomSahihublleä odMusabaibn Sa'da, on "Spuitali smo ruke prije koljenapa namje od svogocadaje rekao: da naredeno spultamokoljenaprije ruku.'b! Shodnoovome'kada bi Ebu Hurejrin hadis i bio taöan,ovim je oPowgnut ili dokinut' Ovo je stav autota MaSzla i jod nekoJikodrugih uöenjaka.Medutim, hadisima dvije slabosti: ibn od Jahjaibn Seleme Kuhejla, Jedna njihje dajeto predanje Nesaiza njega uzimajukao dokaz. a on nije od onih öijasepredanja i kaZedaje odbaöen.IbnHibban kaZedaje neprihradjivoghadisa Mein kaZedaje on bezvrijedan. nije raljan za dokazivanje.Ibn Druga slabostje ta da je predanjeMusaba ibn Sa'dakoji preSadjc rekao: koje ocq nosiod svoga predanje govorio priljubljiranju.
r33Abdullahibtr S.id je M,kberi, i o' jc odbaöen Drüso preduje biljeziBejhekiu S"d' je (2/100)ä i u njesovom l,!cü prenosilacn isti Abduüih,pa nijedno ni dtugoprcduje ne mogu seuzeti loo dokazzbog sl'bosti. r31Hidh je zabiljezenkod Ibn Huajme u Jzr'rr (628) i u lancu prelsilici je Ismail ib' niegov lbrahm je slxb' "in kio on lahia 'S ibn Seleme.r ie odbx.en, !ro kareha6zu Z1''," S"jt'.ki r:rrbor. H S? u F"!h,t2/24)) kaiet lbn Huzejm' Mdr d! ie hädisEbu ;o s" ovim hrdisomSsdJ KadJbi ovo bilo rrno ondäne bi posroiilo Hu,eirc,r..., opowqnur kojim sei/dnir Ibnhim ib- I"m.Ll ib- Jihjr rbn scl'me rbn nzilirenic, ali F ttprdrF $ oc.,l oboiica slabiKuheilod svosr

"Trko

p:L snur rLrLili. rtr

rlrL lj,urr,, rLLhc llr11icnr. n.r lr nL:rr.irrro st,rr

1L1,rir i njlsoloq ritrrujr li1.Lr-Scid.r: Sar sc tlit ,LLrtor:L "Sttvlilli rl'.r smo tLrkc rrliie kollcnu. nenr jc r Lrc,lcrro .t,l lirm,r fr L k o l l e np r i j cr u l i L . L o i c . . r . \ 1 1 .n l j L . o l j z n r , n c s i g u r r o s rrr r r n L r . r L c rh jc IsprLvro Sril, l l,ostojii rc:igLuno:f u s.LrhT,tiLr h,tlis,r,Lro it,r jer n,ri|,rllcurlr. sno rcliLi, govorio priljLLirliiurniLr..\Ll.rh l ) r c t h o d nh , t l i s l ' l h L 'l l L , r c i r ' .l l r : l u r i . l i r r u l z i i l l . L r c L L : l il'rr -\lrilLLllrrl', ibn tni srrrtnjLrshbLn. lluh.rri h.r'ie: trlul,,r,rnrr,L jc orLlibLr H.rsrrn tll llrlcnr sc nc tr.r7iporl)orxirt. Tnrm cir li je iLrrr Zinrd,r nijc." ili 'l'irrrizi li drLrliiijcplc k.r'Zc:l"cfozlrto nunr lc ,{rL jc rrt1,o nioolrrjh.rtiis Iil,u Zirrriirr. orl osim rrr rl.rliul nrr,'irr. D,uc[Lrtri h,Ltr:: \],LLLrl,Lziz 1)clLrcrrli ir lcLlirsncrrLr prc il'rr I Lr',rn,r noirnirr olog lrLrlisrL trlrlrLnrrrrcrh rrrL ibn :\bJLLll,rllr l \ l c l i l . r , orn o d l l b n Z i n , L , L , L . ' , jc \r1i , od rrnL prii.ro r\hdLrllllri1l;r N-csni f.rcnosi Nuri il,,:rl.L lL r p l c n o r c i i r ll l L r l l u n r r r c , h . \ l . , i u L l . i 5 n l 1 , L s , L-r\ r c r i j e . o n r r d o rhl rh ,L cjr libLr Zin,rdr, on o.1.\r'c,iz,r. orro,l li1.uI lLLr c. r.,1., jc VicrLr ir klclinc oJ Lr rL rjcrnili, s.t.r:s., rcli.ro: ,r_cl,r, i ls I'LriLc n,rnrrz-LrorrLlrr lill.LL llcllt ibn llLi r,r,rr',,. lno ito lilclincrlclL. l n:jc rriirr Jod.r,, 5iLruo sLrio\'11i!:i LrprlinjrLr'.Lli Dilrrd li.r2c: Olo ic .Lurrct hoji sLr olo. ()ro ic icrlrc, iL t\1cdine. Oni inrjLL iL.r Lrn.rL l,rcro.il.Lcizu od 1i{)ir drLrqijc Lll)cjrLrLlL,LLi. ffcnosi oJ N'1li, .r on orl lbrr Orncr,r, s.rr.r . iron orl \rlclor'lcsnihr. (LrL 1:rji lrrtrrrrsr -\shcq il,n licled?Smrtfrnir s. rnisli rll h.rriis n L r o d D c r r v c L r l i l . r , n , , , 1 L c i . 1 u i 1 . r ht.,r,.r rt r , l , r - , L i i t . , r , ro r Ll b n r ,r st,l1j.ro rLLLc plilc ilrljcrn i gororio: Ol,rko jc r'.r(11rr OurrrL11,Ljc ibrr Vicrolitsnih,s.,r.r... li,r,iis billLTi I l,rhinr plcko \lLLlrLr.rez,r
''' t h l i : l . L. / i l , r r , / i l ül l],r Z,tr.,1.i.,,.iji, l i : r . l r , r . L L r i . i , ir, ! f / t . r , , l n : , : r r , . r l : 1 . .L ) \ L t r l: 1 . 1 1 i\ r . i . l r L l ; l r L r . r :

*;:,._!:5

"Po uvjetima Muslima." 336 i a Selemea, or od Deraverdüa kaäe: Hakim ga bi.ljeZii preko Hafsa ibn Gijasa' a or od Asima Ahvela' "Vidio sam Allahovog Poslanika, a on od Enesa,r.a.,da je rekao: da s.a.v.s., se spuatasa tekbirom i da su mu koljena P!üe ruku." "Po Buharijai Muslima i ne znam da postoji Hakim kaZe: uvjetima u ilakva slabost ovom hadisu."'7 "Pitao sam woga oca o Abdurrabrnan ibn Ebu Hatim kaZe: 'Ovaj hadisje neprihradjiv."' ovome hadisu,pa mi je rekao: koje zna,jerje ovo predanje a On ga odbacuje, Allah najbolje prenosi Ala ibn Ismail Attar, od Hafsa ibn Güasa.Ala je nePoznat Svi i ne spominjese ni u jednoj od Sestzbirki (Kutubussite). ovi s hadisi su,kao ito se moäe v|djeti,vezaü za Poslanika, a v s.,i s jedneisdrugestrane. je ashaba,zabllei-eto od Omera,ra., daje Sto setiöe prakse Ibn spuitao koljena prije ruku. To od njega biljeäi Abdurrezzak,s3' Munzi i drugi. Taloa praksasebiljeii i od Ibn Mesuda, i to biljeZi Tahavi,prenosetiod Fehda,on od Omeraibn Hafsa,on od woga oca,on od Ameia, on od lbrahima,a oni od prijateljaAbdullaha "Upamtili smo od Omera da je na Alkame i Esvedada su rekli: Sto koljena,kao ide spuötajuöi na narnazu, poslijerukua,iSao sedZdu dera, i koljena je spuitao prije ruku." Navodi i predanje od HadZ"Ibrahim Nehu je tekao:'ZapanErtata da je rekao: däadia 1btn prije ruku.'" öenojeod Abdullahaibn Mesudadaje koljenaspuStao Prenisi se od Ebu Metzuka, on od Vehba,or od Su'be,a on od "Pitao samIbrahimao öovjeku koji spustiruke Mugire daje rekao:
336 Biljeze Hakim (1/226), Bejheki (2/100).IbD Huzejme (627) i lmac PElosilacaje vje.odostojan,i takvim ga smatrai Hakim. Ez Zehebi seslize s nFSowm Gjenon. 337 gqori H^fiz t Lkan'Lnfun4bdr Birj.zi Hakim (1/226).Alld ib! lsmail je nePoznat. "Od njega biljsi Ddekutni (1/345) i kazq Jedinswenje Ara - Medutim, o rjemü, kaze: Omer ibn Hifs ibn Gias, a onje najpouzdanii Pretrdilac'prenosisuprotnood vosa @a O' od Alkame i &ügih, a oni lrenosi hadisod srcgaocä,a on od Ameia, a on od lbnhima, a o! Omrra kao njegoverjje.i. Ovo j€ zarisnnoi upm.icno oBko. od

I'lltHtff*HqH^H##

r'su Mß.,,,/" (2es5).

!zoo q*-

##ä.I* kf,iöi Y\X Xlöl;ö',x

rut

zADU.r.MrAD ixä ri:tr'rx Sä"S_#I-Y*# 'r. 'xt! 'iti rxrr ?fti( 4* >fi

re prijekoljcna scdidu,fr rnlic rcli.ro:i\Toir litlklo ncito uliditi iko osin ahrnekili iudrLkil"' Ibn Ilunzir kaTc: flicnjeci sc rrzilezc ol<oovog pitlrlilt, fii priit lLrliustt liolicnrL d,r mcrluonimr koji strtttiriLL rrcb,rspLrsriti Scrri, Srlij.r,.\hnrcd. Omcr ibn Ilrtt.rb, Nchel, NlLrslnl ibn Jes.u. " I njcsori oicnici i sr,tnolnicil(rrti Isluk,EbrL l.rni1,r, rtrllr: ijc lioljcrrr,I Lrrcilu pr gruprL 1i'r:ic tr cl)i sfLrsrlti Lli Dr Lrg,r sLr s njinr je ill,rlik. tvz,ii loTc: Ziljcli srrro ljuJirl.r 1<oli spuitlli "Ovo miilicrrjcpodrTevqu Ebi rukeprijckoljenrL."1bn l)rvLrdklic: h.rtlisrr." sviuöcnjrci s.: c, Lhdis Ilbu I lLrlclr r.,r.. pfcnosii sil clnrhiijim 'rlLrTnicttr, ''?* Lj r bilicZier t3cjhchi:{::i5rl+ ,+:-+-. .;r-i-.i : J-- )rr ';}i ''Iied'r i l':ln srrvi nckood lrs iini sc,lltlu,ncll nc klclineli,ro.lcr.rL, h.r7c:,'\[o i icstc]-(friLvrlo rukcnl lioljenl."' 13cjhcki frcnc'!cn,to nrr bi kedrr iSrro scrLTdrr' jc dokrztlt jc strvlj,ro r,.rlic ijc 1<olicnr pr I lldis V,rilt ibl LludZr,r' jc iz lclioliko rrzkrqi I lTrriii de sc po njcnLr postupe: rrLiniii od htclis'Ll'lbLr Jcdanod niib ic rl,r ic rricsov1r'.rclis ' ,(, 'r'' . I L . i r. r ' r r ' ' I I ' ['ro r:rdl2iri1r, I L-ibu Iureilc ncLLslqlaicloq Druqi jc deje htLdis n,noclcdrr ic sterljro rLrkc ito le vci rrnijc rcicno.Nclii prcrrosioci stevi 'li'r: I rrcli.r n.lii sLrplotrlo. rr,trrclc srnitrrtiu prijckolicne,drugi gr. nr rLLkc koljcrJ ,:r cLLrgi pirh,u potplLtostiizoster'1j'riLr' 'frcii i rtzlog s,.rn,rh'ruc l:oic nrmr.lc lirrhli, I)rrrchLrtni drugilutori.
I

llilirii Bih.ir r: l0rll ii Ak,,..t1),.,r,f,7"irniN!'lr\ji]rlill.ftir L Lü"r'rirlrfrrlt'rir.r!"llrlirlirrr r ' nbl, i ,h i. iIlL: ll,u l lu.lr. i'l'L:r,rrrr' 'b/Lrriirritrrrrr'rJ"i.n'^'lri'ri':rlnlr'L t J r r r r L r{ : l r l ' ' r : r L ! l r ' n l i ' i I l r i i I i r . r r ' ' 1 ' i ' | l n A L l L r i r io F : l , \ i i ' , i t 2 : i , r , , i! i r . n .

g,in_trii

201 i:

I'llHllP"ll#t^H###
smatra, je i akoje vjeroda Öetvrti je taj öto grupauöenjaka "Neki od naiih uöekaZe: lbn kasnijederogiran. Munzir dostojan, je stavljanje ruku prije koljena naredbakoja je njaka smatrajuda O derogirana." tomeje ve6bilo rÜeöi. da s.a.vs., zabraniPoslanika, Petije daje ovajhadissukladao se u namazuklekne kao 6to to rade dere, za razliku od hadisaEbu Hurejre,ra. kao praksiashaba, 5to subili Sestijedaje shodnoprenesenoj da Omer ibn Hattab i njegovsin,Abdullah ibn Mesud, odnosno, u niko od njih nije radio ono ito je navedeno hadisuEbu Hurejre, u osim Omera,ali postojirazliöitost Predanjima. Hadis Sedmije da hadispotwdujuhadisiIbn Omerai Enesa. Ebu Hurejre nema potwde. Kada bi se poredilaova dra hadisa, hadisVailabi imao prednostjerima potwdu u drugim hadisima. Osmi je da vecinaljudi praktikuje ono 3to se od njegaPrcnosi, a drul<öjepostupajusamoErzai i Malik. Sto se tiöe rijeöi Ibn Ebu onje,ust ri,mislio strani, na hadisa njihovoj da Daruda, susviuöenjaci samona odredenibroj njih,jer i Aimed, i Sanjai Ishak mdesuProtno' Dereti je da se u tom hadisunavodisluöajiz praksePoslai nika, s.a.ws., najvainijeje da seona upamti i zabiljeZi,jerhadisu i ukazuje daje upamden. i kojem sekazujesluöaj oponaianje, s.a.v.s',opokojim sePoslanik, Desetije taj ito susviPostupci i preneseni od drugih prenosilaca naia, poordeni i vjerodostojno To su poznati postupci i svi suisprarmi,a i ovaj o kojem govorimo je se jedan od njih. Suprotnomiöljenje ne moZemjeriti s njim i jasna zna. je njegova a preferiranost, Allah najbolje nos spuötajuöi i öelo,ali öinio sedZdu s.a.v.s.,je Vjerovjesnik, ne i na obrub svogaturbana.Nije potrtdeno,ni vjerodostojnim, öinio Prekoobruba turbana' a ni dobrim hadisom,da je sedZdu .Lbdvlrrezzaku Musanneful:l1ei'i predaoleod Ebu Hurejre, r'a' da

i{ ,rF t\!tF

ZAD|J.I.l|lE,AD
t(,.'ri ,r.,rrx ti\1r}( tr'

jc iinio scJlcluIrcko olrrLrhrL je rckro:'PodeniL,s.,r.v.s.. tLobrr[.r. " .lb jc jcdno oJ prc,1,urj,r '\bclLrll.rh.r IluhlLlir.L, .r on jc r,rLb,r ibn i rLi ulo. icn. llbu ,\hrrcd ZLrl,clr lr r.nr),ll o(l l)iit1.ir'.r. .jc to, zrLpr orl predlrnjc.\mrribn Scmcr'.r, LojL on 1,r.rrosi I)irbir.r D'iulijr. r,rilic'lr jc prcdtnjc odb,rccnog ,iLlbrLir:no{. I)l LrLI <,ci lil,Lr Drkle,to l:l,rri,L l u,l/,rrrrir drjc l)oJarih, s.r.r:..,r'iJio ncllrg iorjcli.r L1e j c s p o s r i a c l r r l ' L : J 7 , 1r1 p,r t L o a c h i e i m i r ) t u f b : 1 r , n Lr dT.rnrili,ldr o rLr:blr i,r ,','l,r pr m,.r.lc l'oslunili, s.r.r'.s., slilorio jf,:c'tr) ririo:crl7.iLr rrt zcLrlii. hl.rtLr, n,L Poslunili, s.,r.v.s.. oJ r kLo iiliniiiu oJ pelLlor ili n.r h.rsLLri p,rlrrirrilr leLrn'.',. I nl ih,r uitllienLrjLoii. tlr),ir rrrlic Iiedr bi p.ron,r scclTrlLr. pliti.nLlr Ii icl,i i n()srLZ 1,rclin,r p,rzLrir,L. st bibilc odlojcncorLtijcl,riolilo rl.rbi LILL vi,llcl,L jc il.uic n.,rglo1,rrii ispoil rtjlh. \:u'orli,.c dr ili rrucnrL.Ll \lLrslinorrrnr l{ukc jc st.rrlj,ro.1,r LLiilLr rrLspr.ur jt plcdmjc ,rLl IlcrlL,r de jc ljosllnik, r.,L.r:s., z,LbiljcTcno S.r/:rl.,r 'l spu.ri dl.rrrxc, ,L potlitnl lrLkror'.:. lckro: 1(.Lrlir iiuii sc(i7(lu. po n S n i r i ob i s c n e . c d z d i , , rr . : i r o r c , r i n i l rI r s t i j L L i L L p r r L v ir c r r r L

Kibti.
II 1,i,irliLLl.Lstc, ilr nc Ii ii il riti skLrplj,Lo. lirrr i lli Opusti,r bi HiLrbrnovonr J,r/:il:a nrr'oJi cl.r li,L,lrr iirrro lLrl:u iir j(t l,rstc. sc i,:. , nl sctll,lu,ouclrr ih srrstrllirr,. bi llir.|L bi ii,ro ik, izgrr rLor I)ozirilto niü!r.irnckolrk,r r hojc j. PoslrL c.rr.r:s.. viLrro scrlirli: nr

'': '

Ilii, ttli.l.-\lr,lifr lrll,

\ 1 , 1 , . . 1l ! l : ' l lsfr. llf, ll, lr/ ;/,,,tbL

l l i l i . t r l f , : 1 l i L , L . .If , l L . ' , r . lirrlrni,tr l,r,Ll..1 i,n, .f l,/, . 1 , nr : r r r , :

i l ( . 1 .i , f i i r L r ' , f i . l r . i . | r ! i : r , , r

ßt{mJJtilft-oltvtuJl
"slavljen nekaje moj Gospodar i Uzvi5eni",3* natedioje da seovo izgoranana sedZdi.

j;!r ;i ör-"i RABBUEL-A'LA. SUBHANE
"slavljen nekasi Allahu, nai Gospodaru, Tebi nekaje hvala. Allahu moj, oprostimi."

i';:-''g:, J'*t ("i)Jt

-ünt c\v+)

SUBHANEKELLAHUMME RABBENA IB BI}IAMDIKELLAHUMMEGFIRLI.
"slavljen neka je i daleko od bilo koje rnahaneGospodar melekai Ruha."

..')"s"ji':"iti

ti

SUBBUHT]N KUDDUSTIN RABBT]L.MELA]KETI VERRUHI.
"slavljen neka si Allahu, Tebi neka je hvala Nema boga osimTebe.t'

.:L;r-.-: r;-ä,r' STJBFIANEKELLAHUMMEVE BIHAMDIKN LA 1LAHEILLA ENTE.
"Allahu moj, Stitim seTvojim zadovoljsnom od Tvoje srdibe, tojim praötanjemod TVogkaZnjamnja.Stitim seTobom od Tebe' Tebi, kao ito Ti to Nemoöan sam da nabrojim svehvale i Poh\''ale moiea samomsebi."ra6
* Hadis bili.ä Mulio (772),Tiimizi (262),Ebü Dawd (871),Nesai(2/224) Ibn Mdä od Hutjfe, (a Na istu temu,to jesr,'to setife (888),Alned (5/382,3s4,389,394,397,398,400) ldedenja da setako pGtupi, postojiPtdüje i od Ibn MesudakodTnmizija (261),Ebü Diwda (886)a biljer€ 8a i Ahmed i Ebu Dmd (869),Ibn Madä (887)od Ukbetaibn Ami6' ia' r15Hldis biljeze Müslin (485),Nesai(2/223),Ahmed (6/15) od Aiie' ia 36 HadisbnieteMuslt (486),EbuDrwd (879)'Nesai (2222),Ahmed(6/8s,201) odAiie,ia

:.:i j, ir v :i*;r

dse,

t)o4

!Sä,täe,l5x
trvrxtrvrxti /rX tr tnrr

rR,{! rKtt!,rKi{i

x:{ixxr<ät$öry4öx/+J ZÄ0|J.t.ll|t,AD "'
r](t! rXt( rxitvrxtt tl<t(\vrx trv

;l\

-1. .'! )_;ij .'t,;

:-. -:i!.--r

'

.:j,r*

,- J-.rL-i -.L' +i

,-;i -rl ;! ; .:-l -:cc ''-

lr\ r\1.T..'\TILIIIIIIi lN^-I Etlztr llllilD \l(ll i\ll-r-Sl.ll 'flliE \''E llll\lll.\F:!l 1liL,lIIIr'- LII(LIBli-fIliLl VLl llLlT.Ll BII(E NIIN-l(ll T..'\LIIiSI Slrl^\:\l.lir" .\l-llIl(li linvl'l'l liL'\I \ I D S N L ltl , \ 1 . 1 N l i l : S KI l .
'lll,r ''r\l1,LhLr vjcrLricn,'lcbi.c n r o 1 l, - c b i s c d i r l L LL r L n , t r i Onorrrc hoji g,t ic plcpuit.rn i prcLlelcur.1\lolc lir'. iiri scclTrlLr jt snorio i Lrobliiro, koji ou.lc slLrhi lirL deo. S1.rrljenn.:h,L i1l.t1t. ' jlicpii 1'rrr'.rc. N'r ' * . ' ji! *'l {l rrru.-J " i;

Är r\LL,\l tt.:\r\ 1[ i.lilJ] slil)zl,lt)'I Lr\rll1lIK1'l lLl\TLl ' i l , l \ l ) / 1 l l | | . / l l l \ lI \ f l - f , : JL \ L t l r L \'1i K,\HLI S.\\t'Elttlilr Yt sL,]il(.\s1.lll,\t ILr\'-Ii llllS:\ l Ilr llhlltl 1 lill,\ ft llliIiT.T..\I -\l ISLNLIT. l.\l.l lil N.
'!\l1,rhtL pr noj, o;.rosti nri .r'c molc gliiclrc.i nrrlc i r'.lihr:. vc i posljcrlnic,j.t i rrjrc.' nc . , I *l

I Iltl.l Zl,li\.'lllil il.l.l:l Il l D lli li.\ I III I r\Lt._\LIUI IL.tC; ttr llr \T DzILLEFILI l.t\'\iUr.lil \rLl ,\llLltllIIII \iL.lr\l.,'\ Yli n'fJE11.il \'l- SIltltlil ll]. ltl
'.\l1.rhLi Irrr)ic frc noj, opro'ti nri molc glcihc i ntr,-n'.ln.]c, tjcfilxnic Lr ncicmrL, i ono ito lc libi poznrLtolrolie ncqo rrrcrli i Ircozbilirrost mLrjuotllLrinost,opr osti ,\Lhhu trroj,oplosti rrri nrojLr hOcl .r'c isp.rclc.:r sc ro rl,LL,Lzi ]lkenc lni nojc ncnruljtrtrc i rLLrrrjcrrlc ,\llrrhrL noj, ofrosti rri pr llxirljc i lolonic, trrjnc i ier'.c sr ci1ic.'l i si
:' H r J i .f . i l 1 7 \ h . l i m i l ! l . | 1 . t I ) t r r t r l r ! - , ! r l l : L l r : L r j r . r . , .

r:

###^l'l|I*l['tgHK^H###
moj Bog, nemabogaosimTebe.a*

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ;irr o: . ,ut Ji ; , +t1 i i'71 j ,!r i iLE J'i! lrtt' j'o,'r;tt'all )' S t +* i,E t.)'* t +'- J ;, Lf\ ;, J;':;r:, '

;i'"\ii1't.!-1äiJäYiJ;i

ALLAHUMMEGFIR LI HÄTIETI T'E DZEHLTVE ISRAI'I FI EMRI VE MA ENTE ALEMU BIHI MINNI ALLAHUMMEGFIR LI DZEDDI W HEZU \TE HAIAI VE AMDI VE KULLU ZALIKE INDI ALLAHUMMEGFIR LI MA KADDEMTUl'E MA EHHARTUVEMAESRERTU \,.EMA ALENTU ENTE ILAHI LA ILAHE ILLA ENTE.
"Allahu moj, uöini u mom srcu svjetlo,i u mom sluhu,i u i i mom vidu, i sa moje desnestrane, sa moje lijeve strane, ispred menei iza mene,i iznadmenei ispodmenei podarimi nur."'o'

t t'ti,;., "" ,(,.)6'-. r ir); .,; i )t,t * i t'.'i6 '',;45;';,',i o" ,(,t r-','l',;,i i",; tsl ,t',; jY:
AILAHUMMEDZAL FI KALBI NURENVE FI SEMI NUREN VE FI BESARINURXN !'E AN JEMINI NUREN \.E AN SIMÄU NUREN \,'E EMAMI NUREN \,'E T{ALFI NUREN\rE FEVKINURENVE TAHTI NURENVEDZN' LI NUREN.
preporutioda senaroöitona sedädiupuPoslanit,s.a.v.s.,je "Najveöa moguönost l'am sedova je da tuju dove: Primi kadastena je naredbu moguöeshvatitidvojako:da se uöi Äto Or,Tr sedZdi."'o onomekoji upuöujedovu, ali viie dova na sedZdi, i kao preporuka
3aB Muslim (2719)od Ebu MusäaEidija' Muslio 81 H.dis biljcie Buhüi (11/166,167), (771)'a od Ibn dlje u.io ow don na cttehijjttu'Prijeselama bnjeziod Axja, ia., i navodi (7b9)si navodi navode k di ju je u.io. bez n;r Abb$. !.a., 3a'Hadisbilj.a Mudim (736)(187) 350 Hadi. biljezi Musli- (479),Ebu Daod (876),Nsai (U2t7 '218),A'\ned (1/219) odlbn

ry**

.*206

<lt

i}t,nr,,,,,o*r^-t

zADlj.t.|.itnD
t,nro'r"""

d r j c u p u i L r jn i s . ( l i . i i .- \ i r i i r L ) lii.f r c i i J . r i n . r i L r L i l c r l s t r r I r ' L : c L dort z,rhr i polrtLlt i ,Lnr lr,rrrcl'.. rlc \'jcrlr jcrnili. :..r.r.r.. n,L .lc scdTdi LrPuiir.eo clnrii dlugLr. lc.iLr cp,r Lri irrr ,Lrlrt.r ,l,rsc i j. \ pr cr rLie scdZcli. nrr rrrL'.r:,-c sc i.ictlni i chLLgi fstr (1rxc. r Prirrrnjc clorc jc droirLlio: oLlrrzilrurjc onLL lr LlolLrLr lioioj iro scncit{)nitTi rrLlro st rrrrirrcliurLLi I,o(lnririnicgo\r folfrli.l i sc tr.r'icnjc, i oLirzirrnjc hr',rlrr l.r,lrr.riLr nr i rrolitrli,rr,rllr iio r:rLr d,r jcJno i L|Lr1o ol'j,L;njcno rcliken,rgrLih to. I z,L -\lirir,l l,l liic ic t,:.,ili;lir l,:,1.ll'-,r;rr.,ii... IllI llcl<,r'rL. iirrir: Orl,r::-rr,r,;rtt:,,il,i " u i 1 S 6 )l . - , r , i hr i j c i i j c i l s n o d . ro l r u l r ! , L t r li Ll r J n r Li r h L L q r L r ' r L z jcdrrn drLrr-i i rrLiln Lr,iorcl;cnl,r Jovc.

wijednosti kij0m0sedzde i Usporedivanje
odnosrro. ollr i scrliclc, Lju.li se rlzll'rzeoLo Lij,rrl sr:Ll,rrl,L jc od rjiir bol;r illcJniici niillrjnr Loic n.n Oni koii d.rjLr plc.inostliijrLmLr odc liit rrrzlrrg.r: s,rstn ui Prviic il,rtc n,rjlrjciLrriji zih:.n.rljjrnu. pl lc r on. li'.ro dionirmez.r, ji rlnili. nnjlr nrLr',r.i,: .\ll,Llrrlc rircii: l pr,,i rlll,t/:otit K.ro rlrrr,qi lori:ttr' rrrrt.. (1i1-Ileh.u 2-i1r r. ) 'lLeci nrLrr.Lz o:r,Lj Ir.r s.,L.r:..: ,r-.rlL.olji su riicil l)o.l,rrih,L. 1. ' kolen lc nnjrluTi 1Ji,rm. 1',rLi,rdrLz r ,Lri:r, uziLlrrju I I)rug,rgrup'L InTr Lllljc scrLirle jc n,rll,lili svomcCiosp,rrL,LrLr ontl,r rilciiPoshnilo, s.,r.r.s.: Cor'lck jc ibn I'lLrililh.r: ilrLJis lioji prcn<,,i \l.r',L,rr krLl:r nr scc12.1i",''k.ro ''Src,r i Irosllnilit.s.rr.vs., rcliro srlr samScr'brne, sLLLqu '\ll.rho\',,,t
i, , l! .lr: li .li llrr. \1, !. ,.r.ri.i'rl ,nL l h l : 1 . , 1r i , l l L , . l , : : :. i , l);ifil \|r .i i!r \lr r.Lr .l l l l . L \ , . 1 : L l , l f l l : f . i i l i L . L r , r': , l h l l . L . i l r r / rh . L L r i r ! l . L : i L L ) r L t r l : l . . \ . . . r 1 I l . l a r r L l : l l r I l ! . | l ,irl.Lilifr: l' !iri, i,,.r, ,1,'.

'r

^vtF ttYtr twfilwrF

rBilroüilrl.Dlryl|Jrr lwtr S### rRYrtrttvfi rl\YtF

moädami Poslanika' a.ws., s mu:'KaZi mi neki hadis AJlahovog 'Sto aeite öini sedzdu, jer Allah da koristi od toga.'On mi !eöe: 'Nema öovjekakoji öuo sam Allahovog Poslanika,s.a.vs.,da kaäe: uöini sedZduAllahu, a da mu Allah neöepoveöati rjegov stePeni "Onda sam sreoEbu zbog nje mu oprostiti grijeh.'"Madan priöa: Derdaai pitao ga,pa mije i on sliönoodgovorio."r'l kadagaje Rebi'aibn Kab Eslemij pitao s.a.v.s.,je, Poslanik" "Pomozitesebi sa mnoirekao: da mu bude druötvou DZennetu, tvom sedZdi.""o je Poslaniku, s.a.v.s., suraA1ek, Prva sua koja je objavljena "Sed2du i nastojda rc Gospadaru name iini a zadnje rijeöi u njoj sv ?riblizi!" (El- Alek" 19).x' Za dokaz uzirr'ajr i ünjenicu da Allahu sedZduöine svaNjepoloZaj u kojem je öovjek najgora stvorenja,kao i to da je sedZda To ponizniji i najpokornijisvomeGospodaru. je rajöasnijestanje najbliZiGospodaru. je u i öovjeka stoga onapoloZaj kojemje öovjek robovasrZ Uzimaju u obzir i önjenicu daje sedäda robovanja,jer KaZu da je Put porobljenje! ga i nje znaöipokoravanje predanje. gazenogeputnika.Najponiznijii najpokomijiöovjekjeondakada je na sedZdi. Postoji i treaagtupa koja twdi da je dugotrajaikijam, noöu, danju,bolje.Oni za dokaz najbolji,a daje mnoötvorukuai sedZdi, shouzimaju da je noani namaz izuzet imenom stajanje-kijam, "Probdijno(. .." (El-Muzzemil, 2), i rijeöi dno Allaiovim rijeöima: "Onaj ko provede vjerujuti i nadajuöi ramazan, Poslanika, s.a.v.s.,: a Noöno bdijenje-stajanje,ne senagradi..."'!'Zbog ovogasekaZe:
r53Hadi, biljezeMuslin (488), Ttmizi i388),Nesaii2l228),Ibr Madza (1423);citarje z bitjei€n\ 'rn.nl 354 (2/227)odRebi. ibo Ktba. Hodisbiljeä M".li- (4s9),EbüDawd (1320),Nesai 35tovd;e smo -a1o odstup:xod KorkutovosPrijevoda. 156 Tnnizi (683)'Ebu Drwd Malik (1/113), Muslim (759), Hudisbiljez" Buhdi (4/217), (1371),Nest(3/201) Ebu Hurej.€,ra, od

5208

dnoro brlijcnjc stlirLnjc. lieTu .h je to hilrLi l)oslirnilioll,s.r.rs., prLLhsrL. lJrnj.roliic od jcdrrnicst, trinicst r.lirllr noiu. Niie i1i ,l'ckrdejc kl,urjro Lricii r'.r jcdnon rchrtrLsuru L-llllcli.ur. ,'UuLlrrerli 1'}r Nis:r." NIralLrtinr, IroznrLto jc nrr Jneyrinr rrijc rll nlr:LzinrL tolilio Lriio. r'.rlijc i iir.rtir) sun11rac. I b r T c j r r i i l , r , L i c : I : r i n , r j c d r r L ri k i l , r r i s c r U r l ,i L . | r , r h c h c nilcrllosti.Iiij:Lrrjc bolji zlrossl,rs,L ir.,Lto jc Lrr'cnjr zihr I(Lrr'rur.r, .r jc scdTd,r boli,L zl,orrsvoqpoloT,Lja. .e oglcrL,LIr prehsi\'jcr o i Lr Olo rr r'lesnikr, s.rr.r..s.. bi oLiuljio Liirmom. air11{r Loisr rul<lLorr krclrr ic IsrL.cclTdorr. krLoito ic rrrLrlio |rn.or|rnr pomrrricni:L L S L r n ei l ,i n l n o a n o r l n r m i l z l r , . r l o b ! s h l u t i , irr i r r r r ,h n L r i o i r r jc rrrlio rrr furr nrInrilTiirrl Lr-' Lukui scd7,lu.-l-'rllr l pr.'noslLlcrrr ' ,ili 1'r il,r \zib: Nicuor' l<il.rnr,Lrl<,.r' sLr iiriiirro jc.hrh. r i scJTd.r f '\lirh n,rjboljc zn,r.

Nocin kojijePoslanik, na s.a.v.s., obavljao sjedenje izmedu sedide dvije
qll r Lrlrt. Rrtonrlc poLliz.lr Lr. izgorrr,riLLii lci.bir'.llinc I'oiliTLrL'i ijc r ondr LrisjcLLLo. pocLvii,rj,lrii S,r s,:J7,Lc l,orliz,ro {1,'\rr1,r rLLl,Lr, lc liloLL nogrL sicrüo Irt niLL.rL i prsLl Jc.rrLnogt bl |(xhi(''.1 <to|il() 'll ntn.rslic uspirlio. 1\-csri bilicii oJ lbn Omcrr, 1.1.. ir: rcllro: drr i sunnctc s|.rcl.r to de se deuo:tru'nio usplrLli iLrL.crrjclor.iprsLi i hib1i,,L sr rrLlijcro stryrb sjcclnc." NijL:1,o:,.rr,rto Ll,r usmlcrc prcmrr rrrmrzrr. ch le i-.rrlitiliolrro cLuliiiicsiedcrjcnu rxonr rlijclLr sLr bill llLr1ic strl ljrronrrstcqnl.oilr,r.n,r.l,Llrtovi nrLr ne stc ic qnirr.r. ffsti su dotliri,rli llr1jcnr.l)r,t plsr,L s1:Lr1,lj,Lo Irjih i oLl r lc jcd.Lr1,rst, rrolcii njLlr.ci pollciLrii ua. prtro l:rug. Podig.roL.i
' _ l I r L l ' L . i l l t . ;lrl n . l l f r ! ; ; : 1 . . \ L , r , r , i l ! l . r ! : ,rlllrtl:;r ,..,

I l . i , i lr, r 1 l r\ ,r ,. r. L ir I r r , l l f , . L . r f t r i . , . . . . . L d , \ , , r , l . r , t j . : l , . r i , l l i l r , : . n , ^ i f , i \ I i . r( - l r , f L : \ L r r f. l L , : : , r I r . L l J r : r , . i ' : , . 1 . t r ! r ! r i i . r l r i r j t r i ' r :

209::

rin se Ovo predanie navodiod Vaila ibn Hudära Sto se tite hadisa je Ebu bal"tda' kojeg prenosiod Abdullahaibn Zubejra,da Vjerovjesnik,s.a.vs. iiatetio prstom' ali ga nije micao,s' taj dodatak Muslim nauodi hadis u i. spo."n tbog niegovevierodosrojnosti s negokaZe:'Poslanik' a vs ' .i;"torri, "ti "" ,po^inje ovajdodarak, izmedu stegna Postavljao i", k d" bl sieou namazu,lijerostoPalo i potkoljenice, a desnoje malo izdvojio Lijevu luku bi stavio-na "16' i stegno, i6aretiojeprstom Lii".,okoli"no," d.,ttu ruku na desno nernanaznakeda je to bilo Ü ,po-"n,r,o- hadisuEbu Daonrda o ,r"-ur.t. Smatram da je öak i bilo u namazu,zanijekalo bi se' a hadis kao validanbi sesmatra;hadisVaila,ra. To je vjerodostojan kojegEbu Hatim navodiu svom'Salila'u: "Allahumoj, oprostimi' smigovorio: Izmedudvije sedZdeje "Ovo prenosiIbn Abbas' me,uPutime,opskbi me luj mi se,zaStiti s.a.ws.'u' r.a.,od Poslanika,

#ffi ä-JlJ:l*l['-P,rIHlt^H#

;11', ;'!ti gj;t', ;J.i\i,) *t i.aJ\ ALLAHUMMEGFIRLI VERHAMNI VEDZBURNI VEHDINI\'ERZUKNI.
"Gospodaru, oprostimi, GosPodaru' Huzejfe kaZedaje uöio:
oprosti mi."361

Poslanik,s.avs., je praktikovaoda i ovaj dio n tn z^ oduü u Ovakoje potvrdeno svimhadisimakoji koliko je trajalai sedäda.
''"Hidi,biliezeEbuDrwd(q57)Nc'rr(vlslAhnedr'tll8lirdnacPrenoJrcijevi'ro(48() { i lb a.'i"j.". Hiar'.-,', 'i" 'i"rodo''oinim n Huz'ime 714r lbn H;bb'n m U"ai, uitj"z" euu l.*a (9s8), Ncsai (3/57,3s) i lamc Prenosilacije dobü' a Nevevi81 u M.d2h& Q/a54) cjenjuF kao iuodGtoFn 16rHadisbilj"a Mu.lim (579) 36' M.püit (485),!jercAosqrn lanacPrenosnica (2/122)Hakim 363 Ebu Drwd (s50),IbnMndz! (898)'Bcjheki Tümlzi (28a), Hadisbiliezi i Ez-Zehebi (1/271) tim seslde rs kaz€dr je vj;rodostojin prenosilica u ,,, H"dl bii"z. rbn M"dz" (Be7), Nesai(2/231). Lancu F Ebu DMd (874), i (1/271)ali bezPonavljdja' kazedrje ie'o" tiljezi sa i Hrkim *t."""*"ip.*''r*, S dostojin. njimse sla& i Ez-Zebebi

1210

ry&ry$it ry"
*0**,**,4r\,^

'r 'K,* 'K', '*". '^ "" :*;l X;{ XX iE;( x

{x"{}e;ix}ti+y'l IAD|J.|-i,iEID

r'r', Lleic l|slt sc orl ll seprcnose n.jcg'n. -{ar!:,l,r billtTi ,,d l'lncs'r. ,h nik,s.ir.vs., sjcrlioizmcdrL ijc seJiJc toliko J,r f i rshrLl'i lonri ilrt OlrLl rLrnlct jc ostrrr lciilt llLr,linrrhon siilidr se z:rborLviLr.' Srl.it krLTc:Lncs ic rrrlio ncirtr ilo rlr \i(lirr rshrhe, zbos orrrq.r n jc rLlijcsc.ll,lcJ,r 1-isrloI'omislilidrrlc dl vi rrditc.ostrLjeo iznerlLr ' cLu.gLr scrlTcltr.' zrborltioili rl,ric z,rncmrLrirr Ontj llrji r,rstoii rlrr priLlilr:rri\rrnn(r, rLlc pri(Lrrjc fltrlju ni orroric ito jc tlri onorlcito l]lu ic sLLl'rotn,r, nt fri(Lrrjc f.rTrrjLr oloj plirltii. supromo

ik,s.o.v,s., na je Naiin koji Poslon nsnaza i ostotlk drugirekot klanjao
stoprlirrrl i kollcnirlr, s.r.r'.-... Lrrtirrttrlzu sc Poslenili. Iro(lizrro ito nl sc oshrj.rjuii rLrLrrmr stcgnr.h,r,r sc prcnoslo,1prcho \.eil'r 'l'rrkocltr .c prtnosi LL.r niic oslrrljilr rrrrzemlju sc illbLLHLLrcjrc. eiris frcrlo\i .1i niic sa prililion Lrstej.urj,rscrlidc. \lrlih ibrr I lLLr s u s t r j r o i rs l j c c l c r i k l t r L r [ n c b i s i c o i s r ] r i r i o c : l c t l c i i ' O r o s c n ic orLrrrorr.istirrLhr. zolc sjcdricir
t IIrlf liLl ii Ilrtirrr i-il _ll'irr " ' P , . 1 . , , j . i ' 1 1 .1 , , 1 , . , ' , . l l 1 r l . l l ' l i L L L i : . 1 t, l!.:!''.1 ' ll::r"r'r . Lrjrr'lir' '_, llrir:r'. \'r!lli r d r \ . r L l : , x : , ! i j : L l r , i , l - , . . r n r r l ! ' 1 ' , . 1 . r ,L . " . , , . | ' , . i , r ' I i . . . , 1 . f . . ! l i t r n , ] . r , , ! r : , L i n r f , . , r . . L i r 1 \ . L rl ' l f " l i i ' r ' r L r' r ' L L h r ' r ' ' ' r! ' L r L . l! 'l l L rl:'l'."i! i : i r l n t l l i ' ! L l , f t i i . , r L , . , , Z 1 . , , . t r r ' - . , ! r l . l 'i :' . l r i , ' r.l .L L ;/Lf'i \i" ftrL'lir''' LL n , i | , l r ! . | ) . : i l r . . t , r 1 . 1l.\ ' . r , , ' , r L i . , ,l , l ' , L . | L , ' ' . l l i . . : n r ( i ' n L . , l n r r r L f r : r , h l . r L r . r , l L,,, , , r ! r l , t r r r : . r ''tt.,lori,l.,r..r,.",,,,,,r.rf'lL,liL,'|Lif,iLLnI.r,i:JnI'l''Ll rlirlll:L{ -tlLt' ^ li.t' ll:lir t /'irir I l t r i . r rh L j r : is , n l l r \ 1 , : : . i . f. r . i . l l l l f ] . r t , : , f , : . , l . t r ititiril. i O ( , i c { 1 . i i t r , , , " - l t r t , , l i , jl ,' , l . 7 L 1 l r l r 1 r . : : i | n l l l r L i ' r i l ' : i l l L r ' r i \ r : r \ l _ t r l l l L r r : L i I I' l ' i ' l , r , , t L , , , . 1 L , r '' r L r L r r r L r r : .' ' " l r t ' : r ' l,ipJi:r'!l.rr-,.i:.:rt.r'lil. ' . , L L . 1 ' * r : r r l : L ' . ' t r L l n ' I l r ! i r ' l L r r r rr ' r i \r.l.l!ir t.tr.frrtr.r1..Ll.,. /,l,,lrr/. , ri$:,rn[r.!]:.f../rr:LlriLi.Lir,lil,,.iL,ilil'rlir::.,.1:i,,::,'r,iriri':f'rrrrrnl" " ' l l . , i i . , i l i r / r l J r l l . i i r r f r , l , r , r r , . r t i r .I l ' l ) r ' . 11 ! i 1 \ ' ' f l lll '''

211i:

r0ljlil tBr{ H..DItv4JJt
Yrl(tnYrtttvtlttvtttt

namaski Uöenjacise razilazeoko toga da 1ije ovo sjedenje daje svi primjenjuju,i1inije sunnet, surret, to jest,da I je poZeljno Ahmed o ovomeima dva negoje öini onaj komeje ona porrebna. "Ahmed seoslanjana hadis Malika ibn I-Iuvejrisa stava.Hilal kaZe: nam o sjedniciodmorai kaZe:'Priöao je Jusufibn Musa da je Ebu 'Na whovima sa Umamebio upitan o ustajanju sedZde, Paje rekao: prstiju"',kao 5to senavodiu hadisuRifaata. da U hadisuAdZlanase spominmjeöinjenica se podizaona hadisikoji se whovima noZnihprstiju.Od nekolikoashaba prenose ali s.a o govore tome kakavjebio Poslanikov, vs , namaz, seu njima Ono senavodiu hadisuEbu Hurnejdai le spominjeovo sjedenje. Malika ibn Huwjrisa. Da je to bila stalnapraksaPoslanika,s a v s , koji su opisivalinjegovnamaz' i bila bi spomenuta u svihhadisima na önio, ne ukazuje to daje ona s-a.v.s., Öinjeniia daju je Poslanik, setrebaslijeditii osim ako sezna daje to öin koji namaskisunnet, öinio daje on ovo sjedenje oponaiati.Medutim, ako sePr€tPostavi sunnet Ovo j€ da züogpot .be, orrdato ne ukazuje je ono namaski "o cijelogduöaja pojaönjenje i bi otpoaeo sauöenjem oije Praviostankukao Kadabi ustao, oko togada Ii se 6toju je ptaviona prvom rekatu Uöenjaci razilaze tr"b" oöiti "rrru ili tte, ali su sloZni da ne treba uöiti poöetnu dovu imämaAlmeda' Neki od njegovihuöedva O ovomepostoje stava oko tlaka se ia:Ä7aze toga da li je uöenjena namazujedoo uöe"Nr; p@nati st3vje dr je on! pohl-ilnÄ Tiko katr 17o Newv\ r Mtt{*;nu (3/243) kaze: Eb! Kuhb! i Marik ibo Huvejris, Ebu Humeid i Ebu Krtide, klo ijedd gruPn shlba' "Tako kazu i nßi uö€nj&i i to je Dawdov sta\ klo i jedan kate: druci od tabüna.Ti.mizi " Ahmeda Vctina uienj*a sonüa da nije mustehib, n€8oklda Podi8rc sliw sa od Jravova To iovjck $ebad^ ustxoe biljeziMunzni od lbn Mcsuda,IbnOme!4Ibn Abbisa' sedZde, "Nu manibn Ehi Ajjai F Hanefijeon kzc: M"lik, S"*ija, Ahmeda,lshaka, Ebu Zi!.di, 'vidio sim viie od j;dnog uhabi da tlko radi - Ahmcd kaze:"Veeinaashaba zastupa r€kao: U ton omi stav i oni za dobz uzlmai; h'dis o iöieku k'ji nij" "bavljao nim'z kiko trcbr " N""'ui t'2"' "Nasiu'enjaci zn uzimaju dok'z hadis sjedni."oa.-" ha;isuF nc spomioje s.a\ß',d' klanja'Pakadaje bio na neparnom Milikä ibn Huvejrhadn je vidio Poslanika, 'jedeir' rek rJ, nje sojro dok neb, sjeoi 'mÜ,oe

ä212

i j c n j c , t o j r : s t . t he d o w , l l r , r l , , L r , L u z r ,i l i j r ' s l , L k r c l i t t p , r s c b n o s i ^_c LLacnjll isrnro\trl]ttr. rrzihzc.c ohrrrogt cleic lroietrlt clo\.rzrL jc sc cijcli nrnrz-.Ogr'.rniiiti rn jcclnucuzLr prihr rtljilijc i loeiinijc, r..t., jc l)oshni1i, de herlisLr sc prcnosio,1l'lbu IlLrrclrc, kii shorlno se rtl bj se s.r.rs., k,rdrL Lrstio dr,.tqog tr, poilnjao Lricrljc liltihorr Lr c i n i i c f r i \ i o p r u z u . " I ) o r o l i n r l c l c L L r r ru z r rj,i r i z r r r c c lu c c r j l ziirr'. rLo nijcdoi|r do prclj.l.riLrtri,rrr,ncqo lc prthirl Lrzr,rk,l ,L Lrgi 't izq(iYr)fi rrL'crrjrL uzrrn.t liir,rlc,hr,rtricnic.rLlio u rokLr f.I scuacl.jc z.rhlde.\lhhLr, tcsbih ili lrLil,rhc illcll.rh.ili s,rhilr nrLl)o;1,uril<ir, ' s.rr.r..s.. ili sliiirr zilir. osinru LhnjrLo li.roi plr'1. rt \ricrorjcsrik. s.r.r-.s., i drLrqi 1t,Lr ic poie cLrr ieririsn'lLri: stlrhrL ililiom ur'cnjr. rrnrL lrritthu n.Lrrreze, |r nijc strLnlic l'oslirriL, s.n.r:s., prtr'1o plv,rg rcli,rt,r. tni tekbiri dLLiLrr : i l po..i i poicrnitckbiridrugi rchlr rlrr it LrioI'rrci orl plvirq,tlho Llt nrLr lc prvifckrt bil) nrjdLrti. io bl Ii'.rdrbi sico rriLi Lricnjrcttclriijrtu,lijclLr rLrliLr 'trL\ nl Li ruk,.rnr tlesnoi podigrro LlcsnihrLT\rrst. r lilelo stcqrro, clcsnu lslliLllliro liti Lrpotpünosll sinijlo' dtTrtoqr Jc Niic gr poqrLrno tt q.1 liiLo i rrtlo fo\'iienog Iirqrlrto 1)orrriicrtlo. ito jc spolrrcnuLo Prct otl h,lLisu \rril.r.r'.r.Prrl io jc lirLrg pllcl i stcdnllg prstr, .t hodnom i rrjiLDc skupljioic ic 1'ocLigrrLrr |rsrcrj.rhirrrli prst. l(rrTiprst Jr'2rro jc ,h Trro lrr jc rir:ircrr'.r .r .1or,1o. l'oqlcrLorn pr,rtiokrLliprsr, lilclu irrliLL r1u Iijo'on sregnLr pritiskejrLil niinrc. N"iego!osic(lcnjcn.r ttrichhu.lu ic hilo lcdrrrrhosietlcnju bi sjcrLio nrLlijcvoi nozi, rLclcsnoitop o bi izmedu rhijc sct12dc, sc Lr usprevio i prstc1'odrl'io pnvcLrhllc. O or orr sjcrlcnju nc prc '\b,lu1|rhe il'n h.rdis.r hlzujc rhLrkiiic. sc tiL'c Sto LLrir nosi prcdrnjc
' : : f l , d i , l . t i . t ,) 1 . i . t , , :i , r ,
l Lrtr.::,.riir,lLir:,,,1n:LLr,t.,,LLa,iirr/LLnL t / r r : " , r , , r r / i i . . L t ,\ . : f n r i { r r f L . , r ' l . , r , l i t r L l i n s i r , : \ r . r l l . , ' L r . \ , . r r , s . r : . 1 _ r L l l r i lr ir' lt' r r ' l r' ' L L / L , r\.\{ir:

i"j',_;5

##*^]ltltHtl'IlilR*-H###
kadabi sjedio s.a.v.s., Zubejra,kojegbiljeZiMuslim, daje Poslanik, a i izmedustegna potkoljenice, lijevo stopalopostavio lla namazu, bi mu bilo desno desnunogu bi malo odmaknuood tijelai stopalo ovaj od tijela, opruieoil prstiju,r?3 hadis se odnosi na zadnjesjei viie biti rijeöi nedtokasnije, to je jedno od dva denje,i o tome öe svojstvakoja seprenoseod njega.U dva 3abiba je zabllei:en hadis namaza: s.a.v.s.) Ebu Humejda o naöinu i izgleduPodanikovog, "Pa,kadabi sjeona drugomrekatu,sjeobi na lijevu nogu,a desnu a bi uspravio, kadabi sjeona öetwtomrekatu,lijeu: nogu bi malo bi pomjerionaprijedi straznjicom sjeona zemlju,a desnubi usprai vio'!' Ebu Hume d spominjeda je uspravljao desnunogu,a Ibn Zubejr kaZeda ju je dtZao pr.tLenn. daje to bilo na prvom s.a.vs., Niko ne prenosiod Poslanika, sjedenju u namazu, niti znam ikoga ko tako tvrdi. Ima onih koji sjedio i najednomi na drugomsjedenju s.a.v.s., kaiu daje Poslanik, opisanu hadisuIbn Zubejra(muteverrik). na naöinsjedenja Jedan je ovo koji zastupaju mi5ljenje i Malik.Ima i onih koji kaZu od onih lijeu-rnogu i sjedao pruZao daje i najednom i na drugomsjedenju Ebu Hanifa zastupaovo na nju, a da je desnudrZaousPravnom. driao desnunogu midljenje.Imai onih koji kaZudaje opruZenom teverruk, da a selama, poslijekojegje predanje na svakomsjedenju je na ostalimsjedenjima sjediona üjevojnozi a desnudrZaousPravnom. Ovo twdi Safija. namazugdje Postojii miiljenje daje teverruköinio u svakom i imaju dva sjedenja, to na onom drugom,kako bi naöiniorazliku Ibn hadisa imam Ahmed.Poja5njenje kaZe izmedudvasjedenja.To da Zubejra,o tome daje öirio desnunogu na sjedenju,je je, u torn sluöaju, sjediona zadnjici,a desnostopalomu je bilo opruZeno, i dok bi lijevo bi.loizmedustegna potkoljeoicePostoji nzlai.e$e da sjedenja, li je desno desnenogeprilikom ovala.og oko poloZaja
' Hadis biljezi Mudim (s79). 37lHndisbitjeziB"h-i (2/252,2s4) to atojco{j hadis i l PriPism Muslimuje greika'

t)14 -q'**

ZÄDU-IMI,ÄD ryü:X
nUK7!. r^-7( rFnv'rjrru)(;! tK

stop.rlo L.iloopruTcno ill Lrsprrlljcr:o.'\llrrh nljholjc zl.r.,Lli nc L'i ncqo bi 1.r izl'rcLrr Lritrr.rziLLTcrrjrr, nilr: 'lctlio n,t stoprrlLL. trcb.rlo icr i desnoori scbc.pr bi itiIr LrplLoTl;Lr izmerlu LLsprrvljcrrol optrr .lcsrrLr icnog. L)e.no rtop.r|r bi Silo po|rTcrrl Irrr iroirr LrrlrLl!.rirrlrr jc ntiLroijc tLLtrllicrrjcie LlrL sto lirlio nc Li biLr z,LbLrrrt. strenu. oprLrTcnojcr n,:rlrLo:Lrlcrr.,r rrrrbi siL'Lion.r svoloj z.t|riir'i, rr prLlo jc rr;i tii,r, nr: zneii nilc osLr11jcnrr LLIrutr',rirrji nL:go uLrr Lrspr'n\'llcno clrr prcm'r zcnrlji' \r .r rLlrr'L"irr|1ih\"r1i r! h rrr lit'nr) i orro dio stop.rl'r o i t o k r T cl i b u I l u u r c j d i o r r i L o i i s c s l r r i L LI;r i r r r l , ,iL n r ) i t L )l l r 2 c l l ) r r r.t.r:'.. rtt.lio i o11)I orro' Zubcjr.l-:Limc,r,Llo.li sc .irr ir Posl,tnil:. . n o d n o s n o ,c l l d r i c u s l , r t r l i r o s t , r l , r l or r r r , h , r t hg r Ll " ' h q r o i t ' r i c ,\l1.rhn.tlbollczl.r. liLkic stop,rlo,,r zr

Zrr|cjrrtiroji |renrrsi cll jc l)i-rotL Nesri lttorLr h,Lclis irll.Lr "1)osl,rnik, s., rriLs po,lLrc,urro jc tcichlrLrtlu Lric s.11.\ bir,rrck.ror ncLoj sLrriiz l'.ro:.f()n11\ potluirLr'.ro Lr nju l:L sjcLlcnjLrn,rnr,rzLr, lc
r r r l l . r L j , t , i l i y . l l ! 1 l , r j L l l i S . . } I l n . l , m l l i l l l i i r r i r / rr ( ! . l l l)rfLlr'r,rl \.5ri .l s!r. \|m.,lll l;L,l::.lLr! lli.ll1.lll lij 1ll,lll llil ilrlli.ll!,lj!l li,,\l.r(i,.r L r 9 . . t i f l i i ) . 1 : r . t / i l r i . 1 r t , f . - . | \ 1 . , r l l . r hr.,rf ] ! , . , : , r : . : . 1

L'J:l*lltll#lllt-H###
'Bismillahi,vebillahi.Svi pozdravi, i salavati sveljepotesu Kur'ana: Allahova milost kod Allaha. Selam neka je na tebe,Vjerovjesniöe, i Njegov blagoslov Neka je selam i na nas i sve Allahove dobre da ,obolrl. S.rj"d"ii- da nema boga osim Allaha i svjedoöim je Mohammed Allaho.' Poslanilc Molim Allaha da mi podari DZennet i utjeöemMu seod DZehennema." Nigdje se ne spominjeda se uöi bismilla na poöetkuteiehpored toga Sto huda,osim u ovom hadisu.Ovaj hadisima slabost, "ari) od Ebu Zubejra"u je doiao ananom(to jest,öesticom kao s Nekadaje Poslanik, a v.s.,Zurio i katio ovaj teSehhud Ni kamenu. ujednom hadisunije zabiljeZeno da sjedina uZarenom na da je on uöio salavat sebei na svojuporodicu,na ovom-te5ehhuäu, niti je traZio zaititu od DZehennemai kaburskogazaba,niti od Zivotnii kuinji i kuinji smrti' niti od smutnji DedZdZalovih' Onaj ko smatrada je to pohvalnouöiti,to je uzeo iz opiih hadisa, i ukazuje na njihovovrijemeuöepredanjima ali sevjerodostojnim teiehhudu' na za nja i njihovovezanje uöenje zadnjern se oslanjajuöi na whove Prstiju,isPravljaju6i Potomje ustajao tekbir'Muslim i na koljenai rukamaoslonjenim stegna,izgovarajuöi 'i svomSahihu iat'odi hadis Adullaha ibn Omera koji navodi daje Ovaj hadisbiljeZii Buhanamazu' podizaoruke na ovom mjestur.r ,1.'' Tr.bu imati u vidu da se oraj dodatak ne nalazi u wim preje ibn Nabil 176 Hadis b jeze Nesai (2/243),lb! Mdta (902) I u hncu prenosilaca Ejmen - kada 'eko prenosi od nekogako je koji F p.vjeiljiy ali Nk"di 8!ije6i, r Postoii i tedlis pouzdlnti od nFsa, Ebu Zubej.a "Alrh @jc onogko Mu ah1tljuje"' a klda bi 6taFo 377 (2/184)-Ibn Oner je, kadabi .eL1o: radio Ebu Darud s po,i1. p."og ."s"t'l'a", poaizio ruke i roje PripisaoPoslaniku, a vs ' daje "Pdlanih da je rckio: od Ibn Omera iz+l,Zl:l uilj"zt p*t Inl'hüibi ibr De$m, a on " dodo bi tekbn i podisaoruk€ Nesaibiljezi od .."-"., Ua. il *t- p*t1. prvog tesehhuda, je kadi je htio u Ibn omera (3/3) dr je vje'ovjesnik, s i vs.' lodiz'o luke kada stuPao !daz' poslijeProg tesehhuda' Podiao je luke do ni !uku', kad! sepodizs s! rükui, kadi je ustajao rto mi nisno naili da Muslim prelosi ovaj nden.. Lrrlc prenosilncajeieodostojin, emo hadis,klo 5to Ntor navodi.Toje iuto.ova greikn

t216

ä*SX{äü5
X r/ t X t r , r X t r v r x t (

zrDtj-r-l||tnD t{{-tö''*x"i{}gü
rXt!\rXrt rXtc\rXXr rXX\\rXX(/rKtt.rXXq\rXtt tX

g,L d.urjirnrL lbn Orrcr'.r, lciinr plcnosil,rc,L rrc rravorli. je Ol oJ lcl dotlutizriiito, u h,rclisLr El'u IILrmejdr Sti.lijrL: I)oslrurik,..rr.r'.r., krdt bi pocinj.lrrrnrrrz.rlrrirr bi tcirbir,rr ord,r porligeolLrlicrLo lisincnrrcnit isvrlii orgrLrbi zrLLrzco sojc rrjc'to. Porornbi Lrcio, onrlLorii.ro nrLrLrLri.I)osrlio bi prL podi.q.lo bi ru[e i]o r,urenu..r dlerolcrrr holjcrrl,is1,r ulljcnih lcd,r, JiTLrci c nlri jc sfLrir,L nc s1,t juii lckro bi: r\ll.rh r'ujconoxellrji Nin z,Lll.r1jujc". z,rtirnbi potli qro rullcdo risinc r',rmcn,rsr'.rk.r slr,jc mjcsto.Oni1.r i liost Li nrLilrL bip,rdro zcrnliLr. nr otlmiiuii rLrlic bokovrL. Li 1'oJigto{l.1vrL, od p,L i sico rre njih. Iirdr bl blr n,r scJTdi,ln){lxviil) bi foloTiostol',Ll,L io noincprsrc, hi sjcrLLo lijclu noqu i snrir I'i re nr izqo\r)firr tL:kLir, r',rnrI chrrLLr. lirrclr n.rton sictlcnju. On,ll bi Lrstrror.rLiio i rrl 1'r i l:uo vi.irrl rrrürcrr'.r.hro bi usttoposlijcdrrrqogrcl(rt;r, poJiqro bi |Lrhc u Iirrdrr lihnj.ro iitel n.rnrez. ito jc lldio nl poictkLrnrLrr,Lz'1.'l'rlio lc nogc i orch ic iz-brrcillo bi sc.ligro sr zeclnic sedTct: iir .cl,Lrrr,r. pr " mLrtc|cri1i. sjcdio 1ijclorndijclu strrTnjiec. nr rr se TJrtli:olrLho biljcii llbLrl lrtin LrsvomSrr/,i/rr. rr'nrrrdi i tr 'l'l grL lluslirnororn.!aÄiir. nrizi gl biljcTi.ocjcnjLrjuii r'lcrorlostoj s.rr.v.s., porlizrLrr ninr,orl A1ijt, r.rr., rrr prcrL,si jt \'lcrovjcsnih, .r cle Lr rulicnl ovim nrjcsrinr.L rrulrrzu. i drt l-liiLrjesrrrrol:utihLr niic lrozn.üo ic nrl trcacnri act|rlür sttl,r, oslnr I:ati1rc. S'.rGi.r.jcdnom orLrLr',r Lr rckrtuuiiLriitrr clrLLgo joi r i ncki c]]ugiLrienj,rci sm:Ltrllrrl,r jc lijcpo Lralti nc(ft) Po-dijc in'.r orom Lliiljcnirr,.L:,. sc Fetihc prcostrrliLn nrr rcli'rtirnir. Z,r,1rrli,Lz jc z,rbiljcTcn 5,r/.,i;la: Lr lrldishoji sc l,rcrosi od l.lbuScirlu,l llrji
: : - , - r
. - * . ' j

_. -.j;:nl

-:-. ,,+'1

_; :--:_-\1

,.jJ-ii

j -l ...

j,!

-G -s-11

,. ,:l j!1 -li-i

.:Llj,'-Jl-G_sl ''l:lri. r i i . / . l b i rl l ' l , i n L j l i ! \ r . . r 1 l . l r . l . n . \ l r , l i . f, / , a l . l i L | . r lL, il i J r , i ,

2 1 7, .

ll#Hl[rl3,H1'lt^H##
''Promatrali Postanikou s , kijamnr podne-namazu' '.a.v smo pa je na kijamu na Prva dva rekata stajao koliko bi se moglo prodva ufit ,or" Furrll"t, . na preostala rekataje ostajaopola od tog je wemena.Na ikindija-namazu na pi dva rekataostajaokoliko dva a na zadnjadvarekatapodne-namäzarna Preostala koliko pola od prva dva."'7' Hadis Ebu Katade,kojeg bilieZe Buhari i Muslim, jasno govori da seuöi samoFatiha na zadnja dva rekata' "Poslanik,s a'ws nas je predvodio u ) Ebu Katade kaäe: uöio na paje na podnei ikindija-namazu, pna dvarekata, namazu, " Muslim F^tihu i ä..a ,,reä, a nekadasmo i öuli ajete koje je uöio "'s Ni jidSn ni 'A na je dodaje: Preostaladva rekata uöio Fatiltu dr,reihadi. nisudecidnida bi semogaodonijetikonaönisud'Stose a pretpostavka,nije pojainjenje toje njegova tiöÄadisa Ebu Seida, a s.a.v.s.' hadisomEbu Katadeje mogute samoqöina Poslanika, je samoFatihu,a mogu6e i da se da se?e[ ukazatina to daje r.röio je dra na hoöeredi da je nije izostavljao preostala rekatanegoda i nju uöio,kao ito juje uöio i na prvadvarekata Fatihu je, dakle,uöio na svakomrekatu,madaje hadis Ebu Katadejasniji i jasnije ukazujeda je Fatiha uöenana zadnjadva A1<o ,"k"tu, b", .nr"t^ poilije nje.To je kao nekawsta pojadnjenja bi sereklo da je uöio Fatihu na prva dva rekatai poslijenje sureta' na a na preostal; dra je uöio Fatilu, to bi bilo ukazivanje to da Shodno na uöenje onometto je spomenuto' je postojaloodredeno radio,a postojimogudnost najöe5öe moäesere6idaje or'ako ovome, dva poredFatihena preostala rekata'kao 5to i da ie uöio ioi neSto praksiPoslanika' hadisEbu SeidaTo bi bilo sliöno na rä ukazule kaie' a uöo duZena sabahu, nekada premakojoj je nekada s.a.vs., kaöe ,rienje na akiamu,kojeje ponekadbivaloduäe'ili ili ,rjegorro
(3/2)37'Hadi,biljez.Buh-i (2/202,203), Ebu Dawd (804)'Ahmed Muslin (452), (798,799'800)' Ncsai (2/164)'Ibn Madza ßo n"ais tÜez" Muslin (45r), Ebu Dlwd (819).

12 q**1

8

jc ncJ<rrhiLr iirrio, ili rLuc nl s.Lb,Lhu,.r njegovo ostrvljrnjcir,.rnur ncl<ld.L uiio Llebi njcgoro uicnjc u scbi nr poJrc i u,r lkinrLiji,,r ic Lr giL ieshrbimLrgll iLrti.Ncll,-l,rjc LrtiobismilhL rcbi.' ' rrrrc1l.1tiLr je uiio nrghs.r': rrrdl,rncito lrt s.l.r'.s,poLrchr.l lloic sc rcii dr ic I'oJ,LniL, ro p|llh.rr.r z-rr ic IostojrLrr ito nirmrzu nlje bila nicgolrrLrsr:rljcnr jc prrsl.Lo lionil i neliir1'r,ttl,rnrrzloq.II r,r s1.l,1l riru.rciilLrllrjLrj L rrstro.1ilhl,Lrlt tc sc olifclrlo LrrrilrllilzLr r nikiru iz|irl ic,.r, trn<lrL mrrclrt rlo,:i izyit|ricl.'' r,r slrinu orL.rlJc trcb,tl,r poglcclro orlLL lc .c ostLt'cLr n,nezLr' fl lluhrrriicrour nijc nlcgorrpr'.rlisrL bil.r dl od prctlunjc .\i!c, r.r : S,riiiasc n, ,rz-i

s,rm r\l|LLovoq llrslrnilu. srLr's, o olirctilnlrr Lr 'l'r, jc Iltrl.r li{)iuscltiLrl l)sl\.lri orl iovjchrr ntmrrzu. rri lc rclito: pe ''l'ir Ilizi bilicTiprclrr ScicL.r \luscjjibl, rLon od ibn \,ognirn,1zi1."" J.m r E n c s e , r . r . , d "u j c r \ l l , r l r o I ' o s l i L r r i L s . t . r ' . s , r c k i o-i \ j J ! ; . i r',, r..1't'. . j ) . o , b r , , , . i . l , : ,. :. .r . nl '\ho sc brri rror.ri ollcnLrti.nckirto lrLrclc JLrLrrolrljlitr nrrnrr irir (Lliit slirbosti: or,rj irtzLr.' NlcclLrLirrr, h.L!lis zinu,r niktiio nrL ocl JcdnrL rlih jc (ir jc n.porn,tto ,l,Lic -scirlprcuo'io hrdis '\li ibn plcrrosiltcir ,r od Encsl, r'.,r., drLrgrL cl.rLLI'LrriLL 1',rst,'ji ic
u r i .l . i r j . r . , , .tli n . . . : , L l l r i l . l | r l l . ( l t Lr ! l I r ',, )1,t,:, rl'rr. lf::,r.

''L'itrll

' ' : 1 l . n l " l . i l j , / , _ l i , i i : r i l , r i l r : r \ 1 . 1.,, . r ' r . l ) f . k r r n L i l l - l . l i . | f l f , L l l t l l l i r l L u l , r . : \ . t t { , i l , j r L , , 1 , , i, l t , f i . l r | i , | ' i r : , r I r , ' r r f ] i . l ' r ' : f l i l r i r ! i t r ''rLhti:ijjrrjllt[l).n,iLli,,rr]r1)1r!,S.J,lLilrrll.rf,Ll.L.rrrt!.n,\il,,,i,\irr,f,' 1 . . ,r \ J r 1 r , i N n ) r i i n r L i r L t L . r r l l ( i r r 1 : r , r . L ' : r r n ' r ' l r ' ' r l t : / l ' l r ' l ' 1 I ' l l . l n l . i L j , , , l l L | . t i 1 l i ' r 1 1 l.r r r : r i 1i , r L.rL l i L L l ) r r ' l ! l t r i . \ f ' r i r ( l l r \ l : r ' ' l j!' r l . l j \L . li r i Ll j r r r j / ii j s r l L i , r r , i r . L . L r . ] l . r ' . n r : f j L r : . r l"r Ll : r ' L L f ' r [ i ] t i b dl . i f , b r L ) i . J . D , : , ! r . . l J , rr \11

219i:,

milfiJililH{iililJfi twrtr\vtI s#äs# Rvfi trvrxtWtF lWrF t\YtXl\vtx
Zejd ibn DZed'an. B ezzax\ svornMustedu biljeZi hadis Jusufaibn koji prenosiod Ebu Derdaa,r.a.,a on od Abdullaha ibn Selama, "Nema namazaonaj ! da Vjerovjesnika,s.a.v.s., je rekao:.:-i:l^I !>L1, u kä seosw6..t* Sto setiöe hadisaIbn Abbasa, kojem senavodi ali i oswtaou namazu,lijevo desno, da seAllahov Poslaniqs.a.vs., senije okretaoda vidi ita muje iza leda,on nije potwden Tirmizi On kaZedaje taj hadisgarib.'s7 ovomeni5tavi5ene dodaje. "Mejmuni mi je priöao da H al kaZe: Je Ebu Abdr.dlahu 'Neki ljudi navode osrT s.a.v.s., tao da predanje sePoslanik, reöeno: je i lice u negirao, tolikoj mjeri da mu u namazu.'Onje to Zestoko promijenilo boju, tijelo mLrzadrhtalo i vidio samga tako ljutog kako 'Zar da seVjerovjesnik, s.a.v.s., nikad prije nisam.Zatim je rekao: ljutnji. Mislim daje izgovorio oajZe5öoj u oketao u namazu?!'Toje 'Ne postojivj erodostojno e predanj tog hadisa i joöj e rekao: i rekao: , 'Od koga se to prenosi?'To od Seidaibn Musejjiba." je Jedanod "Ebu Abdullah je zanemario oraj hadis naiih uöenjakami je rekao: "Taj On slabimlanacPlenosilaca." je rekao: Ebu Seidai proglasio Abdullah ibn Ahmed je hadisprenosineki öovjekod Ebu Seida." "Priöaosamsawojim ocemo hadisuHassana Ibrahima ibn rekao: kojeg on prenosiod Abiulmetik" Kufija da kaic:'Öuo samAJJaa 'Öuo sam Mekhula da prenosihadis od Ebu Umame i da kaZe:
116Ovo biljeä H€jsemi u Maline"zz.oaidu lUSo) s d!^ hnca PrcnosilÄcd'edänje preko j j' a kojes biljeä i Tab€lmi, o trojici- U ton ldcu Prenosilaca Salt Abdulliha ibn Selami, Njesa Ezdi smatn slibim. U PredanjukoF senihzi ! to je zibljezeno u (.ri', ib! Jahjr, i je J,s,z i -E'sl, stoji dr je to S,lt ibn Sibit, ä1i nivod Pogreim.Misli F na Saltaibn Ttifa' Ez-Zehebi u Mtz', i nlvodi ovaj hidis. Ddelorni kazedaje hadis neuskladen T;ndvodi je i nepotvrden.Drugo predanje od Ebu DerdM i njegabiljczi Tiberani u r"t/a ! u la'cu niko oüj hadisnellipisuje je prenosilaca Ata ibn Adäan i on F shb Koliko je 'ana Poznato 337 Abduülhr ibn Seida Ncsai(3/9)Preko Tirmizi (587),Almed(1/275,306)' Hadisbiljeze Lanac d ibn a on od Sewa Zejda, on odI kime,l on odlbn Abbasa. Prcnosilaca ibn Ebi Hhd, je vjercdostojan.Hakim si ocjenjujevjerodostojnim(1/236) a i Ez-Zehebi se slazes njin' mT Ohj hadisjestevjercdostojan, kd bio gdib, i ne dolaziodo nasosim ovim lancemPr€nosilam. Abdulah ibn S€id i Sev! ibn Zejd su pouzdui' Ikime je PrcnosilackoFs je Buhdi vjdodostoFi. pajc tnkohadis uzim$ kaodokaz,

3Fä3,t,'4
'\rjcrorjcsnili. nijc sc olirL: \hiilc: s.'r.v.s.. l'rr| bi ustuorrrrnru':Lz, rrL po'{lcdupir'.Lo nrjcito gdjc ic tro ni lijclo oi dcsro,ncso jc srLri ,\hmcd i frsti 1rrscriidu.Orl ie tir zirnilcli.ro rcl:rro:\ijc tLrrriitrL. jc ziLnijckiLo i frli iLlrLrgi h'.LJis. l'rrihrL,:1is iciic nijcklo lcr rrilc lc r prihv.rtijil slojiur luncr:rrr ni 1'rcrrosihcr ni :rrLhirLlcnr." mrdr lc slcLrllj prihr rr' Drugi: ZrnijcLioje l.urirc prcno.ilrrct, tLjn,.,r .\11'.rh n.rjboljcur.r. to lirLi.rbi prvi hrLdis bio |jcrotLrsLoirrn, hi Lilo l)rcnoacnlc Poslrrrrillr, s.,r.r.s.. bi sc nroslo tLur.rcitir1lL to bi1r-' r1i postLrpkr l,. zbognclit kolisti \crrnc rl nrnrv. l'.ro iro jc I'ih nicg,r'.r.fll,Lr rr llckrorr.Orncrovr i 1)iorul<rg (ZLLL icrlcjn),priil rrx lirn1.lzo, llrii r,Ln'r. 1...ro ito.lc lrLLLis n,LrrLt,r, opic Loristi rl,.rslirr i1i zu hr-,rist TI'Lrr or Schh ibn rL prcnosi lrbLr Drltrl ,rcl|lbLrIicbic SclLrlil.L, ,r,1 jc rcl,ro: liLlnlr,r .c srLbrLh.Posl.rrril:, s.rL.r.r-, u rojlL sc r z,LLc dt I'rr7c: Zito ittr jc bio r1,:rlLrli. I),1|Lrd llbu nirmirzir o:\'rtiLo I'rcnrrr ir,. Olo ohrct.rnje llrl posltLr kulrrniliir,l tohrr rroL'i. r br strLTrLr jc bilo zbog obuzerosti LL r u loliu rrrrrrr:/iL. i to sprtirL c17ihrLJorr1. torrc su I r iiti'l Omcrr: .lrL iblrlct. TrhrLljr i nrmrz strlfn. SliL'rro o p r c r r r r n i i t l u l o l s k u . r n , r J . r s m t r l r r r r r r r , L z L L, .r'Lijrc L l i r r j l . t l i c l ie i o nrnrzrri Lliihrr.lrr.'li,nc rrrolcl,riilrr.|Lti r l7rrriiii.lr1j. rrr:r.:tnjLr :i l]lrL rriullltTu. airlicni,rrl i u|icirnjc nlllr('rrih Kui.rn.r, izi]kljuL:i\.ilnjc !.1 1'r.trL ol'rctrrnjl, .rlnrrzrrI zn.LrrirL.'lir.ic scto smrtir splliunlcnr ictlrrrr i r j i h o r o L . r z u r i i l j r L I r js e sc i m r c i t od r L r q o , c.i v r r o k e t l n i cn c r r u n r i L ili,i. .rkod .\l1the jc slir 1,orh bih I:',rshniLr. s.rL.r:.., jc Jrt oilLrljiprr r dtrL L-lstllicnl plLhs,r irrlr, i u od[osuir prc,rstul.r rckltrr.n.r c,:ncrorckittrlirllJiLfT(n rh,r r c gL t L l m u 1 , r lri c l i . r t b u t lJ u T io d r L r u g , rS . o g . L S ' i r Lc h t o O n r c r L r : l, "Sto rL rckrLt.r. llr'.titr nrr tluljc nr ;'rr',L,lv,r sc menc liic, ju rri:irrr s l|slrrnikovLr. r'v s , ori drust rhrr,i nc oclust.tjcnr tog,rtl.r slilcLlirrr rr.' prrlisLr rr,Lnrrt u
'" l 1 l i . l , L l /, : f l . L L) . r r . l ' ) l f . 1 , j , , . , : . ' , . 1t r , . \ I | : , i L , ' L jr l r

221\:

rrvtkttvfi

r8r{rfiJJrilrr{iwzujt s#.#itYtrrßvtl tlvtxtrvtFt\YtX tWtX

Tako je, kao Stoje reaeno,prakticirao i da sabahklanja duZe "A1lah propisaoda se namazi je Aiia je rekla: negoostalenamaze. uöinio hidZru, s.a.vs., klanjajupo dva rekata,pa kadaje Poslanik, pove6aose broj rekata za olre l m ze koji se klanjaju u stalnom namaza. Onje ostaoonakavkakav osim sabahskog mjestuboravka, je bio zbog dugogudenjana njemu,a i akiam zbog toga dtoje to dnermi vitr - neparni namaz." Ovaj hadis biljeZi Ebu Hatim ibn je Hibban u svom Sabibu."'Ostov hadisa kod Buharija,u njegoi vorn Sahißu,lno to je bila praksa Poslanika,s.a.vs.,u s\'lm namazima, da poöetak bude duZi od kraja, kao 5to je radio u namazu

povodom pomraöenja,noenom namazu,kadaje klanjao dva rekata koji su dugo trajali, a poslije klanjaojoi dra rekatakoji su bili kradi od prva dva, a onda klanjao joS dra rekata koji su bili kradi od ona dva prije njih, a onda dra jod kraöarekata,i tako dok nije dowiio svoj namaz. namazkojije poöeosadra s.a.vs., Ovo ne negiraPoslanikov, kraöa rekata i njegorrr preporuku da se tako klanja, stoga sto su ova dva rekata uvod u noöni namaz,pa se oni smatlaju kao sunnet je kojajeklanjaoposlije i sabahadrugihnamaza.Tako i sadvarekata a nekada je klanjaosjedeöi, nekada ih trenucima, vitra,u odredenim "Nekavam zadnje, noöuklanjate, bude Äto madaje govorio: stojcöi, i vitr'\" Ova dra rekatane negtaju ovu preporuku,jeristije sluöaj dva saakiamom,klanjanje rckataposlijefarzane negirajuöinjenicu
33' Hadi' bilj€zi lb" Hibbln (544) od Mähbübi ibn Mühmmeda ibn Hasan'' a on od Dawd! ibn EbiHindi,ron od S!'b!i",." od M*tuk ,io' od Ai.e,ia Hadisbiljezii lbn Mihbub' ibn (305)alije u hi@ Prenosilac. Muhnmmed Hden koj€mjenadimak Huzejme je neni P@nato' L1är"Ovaj hadisjesarib'i koliko Huzejme i kod njeg"ima slabosti.Ibn " i osimMahbub Biljeze i prenose Dawdovi u'enicii kazu: necititr $ senedom, niko ga 8n "Od aibij',aon od Aise",rakoje (6/241,265) Sibi nije öuohrdis kodAhmeda abilj€zeno od Aise,.a.,!!je hadismunkati r'oBiljeä B"h*i (1/392).Muslim (68s),Ebu Dawd (1198),Nesai(1/225226),Malik (\/146). 3'1Hadisblljeze Ebü Dawd (1438)'Nesai {3/231)i sviPr€Muslim (751), Buhui (2/406), nose Abdulahaibo Onera. od

8222
€**

y"xry"\<ä)ö:1 zÄotj-t-|||t'AD ä .x* il;'li
iä.Ji;ä.;t lZit,xa. "o"' '<4r.,.'..,x". )i ti
hoii dr jc rkiirnr rLnclni r itr'.prric t1Lo ; ,,,,111111s1 jc zr'chrrn ib.rilct. posliic sLrrrrrcL roini \itf,.h'.1 rchrtr loslilc ljcgl sLrllo .thirLrrr:lJ ririLt11r o lirzu. Polro jc irliirnr Ltrz. l)odr.nillolo, s.il.\:i, ro(icnlc o dlrr rclietiL prrsliicnjcqr lc bilo vct'c od voilcui'nrliLrrrrL dlrr rckrrtrr poslijcvitr.r.'lir lc rlrfoaito liillllro llrLl ,rn1lrlitrii golorc ilrt lc lrtr 'fo je obllezrn. O or,r.h'.t rr:lot,r ie Iiti joi riltcr.,rlro ,\11,rhrlrL rrotpotrL sn,rro kojri 'c rijctlio mo7. proiit,rti. .r korL.\11rrir,rjt

obavliao s.a.v.s,, na Naiin koiiiePoslonik, u zodnje siedenjenamazu
Lr s.r.r'.s.. dol; bi sjcdio nrr zrrhrlcm s]cLLcnjLL ic, !'oslirnili, [.i LjrLo zcnrlju,.l uogu1c crrili.zrtlllicLrit sL|l\ sicJiLr rrrLrtcr nirn zLr, irLrrcivno jcdnu strurrLr. nr r l O ( r j c j c ' 1 r uo ( l r r i n i i i i r r L i o j i s c l r r c n o s c . l ) o ' l r r r r i L o t . t r t ' 'l'o SrLidijr, s.r.r:s.. sjctlcnju. nl o,:lilibLr L) n Lr,l,rJ IibLLl hrrrrt'jcir biljcii ll,Lrim Lrsrom S'r/':1vr lL.rr prckor\bLiLrll,rhr l.chi .r.' I.ibLr LL .rli S.riLlij.r. srrl.tnccrnpLcrrosilrrc'r ovtj r'.riin orLIibLr I lLrnrcjJ,r ' kojcmucm.rlL.n Lchl e, j to jc I ci rlrom,rrrrrto ""\ llumclJl i LrTc: hrtLLrt l'lLru r,riirr n.todi ll,.rhrLloLl DrLLgi i Ltsl-'revio i bi r.hrLtLL, isrLrrio IilclLrnoqLr, clcsnLL bi sjco zrLtlnjcn rir r r i c o i n r z r L , i n j i c L O 'r r r s c r h l t s l p r l i m , s r L r nio o i t t u c l r r r L r n r r b r.
, r ,r,i 1t . , i,. L j.! . r , 1 ] . . t ) L L . t . , , L i : j l L L t , . j . , ii , /ri: r'r itr L L : r , rhi r r. l r . r l r , L l . / i I r ' ' l r' r ' r : r ' i L i '

,rr.i.l I Lrrlr.f.r" t_rl,',1,I:rlil.::,.L.,f.l,,Lli'! i .tt,.,,i,. r . r , ,r f r j

, r L L , . r rL , j . L r , . l . L r r , j , : r 1 , . 1 , , I:I 'LiL'. L,\

! r , , : l n l . Llii , i i L ! L L / r , r : l r L " l ' r ' / \ ' ' r r l iI

"ll..tl.f,l.,

ll,t\i,,,-l li;

ll.,Li:

,l,rlL'

i'

fliin: i.,ti. r tii: :r':,.'rr'

J, if .i,,r:::. r I l:l " r / r ' L :l r , : t i t r l , f L l , L r r L t . r , / : L l , l r , . l : i L . l r ; . r l i r r r , r i j . r ( ) r r r ' L i L L J rri '' L r :' r r f " r r ! r l 1 ' r : L Lr n f " i r r ' f ' h l ' i r " l j .r i i r . ' . r r 1 r ; 1 , f, . L l r l r. : i L / ! . L L ' r . i , L r r r : r : \ , r r r 1L r L f d o , ( l , 1 i l , t l r s , r i l l , / i : , , , r , . l ' l . L ' . L L l r t r ' l r r ! Lr r ' L l L l l l ' r ' / l l i i L " J r i i r f \rtrrllrr' 'm :Lltr'r' \ L/nl::'Lr:rrlir:r i\rrlilrri::tirfr..L!nL,!',r'i.iii'rr:iinir L' r P',i,r,lt,l,,f,.nrii,f.r,I.Lrrrllirr 'rjjir':: 'rflL:l'l'irjrL 'i'L t

223i:

tvrx trvtF t\YrxtrvtFttvrF

tBiltojffirr-Diruff l\YrF l\YtF s### twrx

nogu,kojem seprvo predaoaöinna koji sesjedii kakavjepoloZaj nje ne suprotstavlja. Tie6i naöin spominje Muslim od Abdullaha ibn Zubejra: "Poslanik, i je izmedustegna potkos.a.v.s., lijevo stopalostavljao je na ljenice,a desnopolagao zemlju."3n'Oro naöinkojije odabrao Muhtewru,^fo serazlikuje od prva dva Ebu Kasim Hireki'" t) s'.oom kada segovori o tome da seizbacilijevo stopalona desnu naöina, je Vjerovatno pnktikovao oba stranu,i da se desnanoga uspravi. je naöinasjedenja.To najprihratljivije. Moguie je da je ovo ra;"'laienje zbog razliöitosti Prenosiposlijekojegdolazi osim na sjedenju se Ne laca. spominje teverruk" "Ovo je njegovstavkaZu: lmam Ahmed i oni koji zastupaju selam. Teverruk gdje imaju dva sjedenja. praksa samona onim namazima na je kakobi serazlikovao prvogsjedenja, kojemje sunnetkrade od spremanjeza ustajazadrZaranje. Onaj ko sjedina prvomsjedenju smirenoi opuateno. na nje,dokje sjedenje drugomsjedenju Sr'rha dviju vrsta sjedenjaje da bi se razlikovala dva teiehna klanjaöa to kojeje koje. huda,da bi podsjetile s.a.v Poslanika, s.,kada ovaj Ebu Humejdjenaveo naönsjedenja je na je govorioo drugomsjedenju,naveo i kakojesjedio prvom.Sjea ..", rekatujesjedio a dioje na Lijwojnozi,a ondakaäe:'Ana zadnjem " 'A kadabi sjeona öetvrtom rekatu.. u drugompredanju: "Pa Sto se tiöe njegovihrijeöi,u nekim predanjima: kada bi i izbaciobi lijevo stoPalo sjeo poslijekojcje selam, sjeona sjednicu na zadnjicu,tevelruk",to je dokaz onima ko.ji smatrajuda treba pa poslijekojegje selam, sjediti na ovaj naöin na svakomsjedenju
r'5 Hadisbiljeze (2/237). Nesai Ebu Dawd (988), Muslim (579), 3'6Toje Omer ibo Husejnibn AbdullahHneki, Ebu Knsim, u'enjak fekih,iz hanbelijski (hirka)U.io je Pred sinovima Potomcimi i jerjc Prodavro Nadim*F dobio Bagd'dn. Plntno djelakojasuizsbljela, h.g ibn Ahmeda Hanbcla.Utroje u Damasku,334 NaPieojemnogl je ^ osr^o Mubt.'a. pozn t k^o Müt.'dr H;t ki, ! h^nbeliFkom fikhu To dielo $ niogi tumaiili, r najzüinjnii komcntdje M's',, Muvefiekuddinaibn KudameMakdisijl

is;r-,t

4 ))4

srrttr-irSllijr, ne.ir trr rrijc cc slcditital<oi nr drugorn rckrLtLr.l'o lo lrrJisl ullzLrjc 1111 dt ic rtcgo krrjnjcjrrsnoc1o1<irzir',Lrrjc. smisrLo sc1tm, icttcrortlietnirrri trolc na poslijc koicg tlolrLzi to sieJcnjc i krtnirr nemiLzinrt- l,tr_odirrLi:insieclcnjlnrl pf!1)rr sic(lcniu On posliic lrojc bi n.riiin Lrstrrjrnjt, orrh litZc: l'rLh,Lrle biLl .crL7J,r .L jc or'.t1lr sjcdcnie o jc schn, sjcobi tcvcrruii."Olo jrsno golor i rh sjct lczlnLr dlLrgo lcnje. r-l st,n bi s.,r.v.s., li,Ltl,L sjcdron,rtcichhucl. ll.lr dcsnLL bi. I'oslenili, 11 tri mku nr str:gnoi shLLpio pr\1.r, liiiiPrst l)i lodlqlo i islrlrzlo i se plcrLuuiu n,rvoditl'r ic rhuplieon i l)rstr1, Lijcllrrtrlilr LI tlrrrgom -li Ibn Omcr rL' nr bi postur'1jro liio'o stcsrro. nurrrLiI hLslimocl 'l' l bi koli sr:iriljcTioLllbn Omcll,.toji: lr Xluslimotrnr h.rdisLr jcdnrr zrrrLr'cltlc; nxprLvio fcdcset i ni." Sve ov.Llrrcdrnie nosc rle tr onrj ko li.r7crh jc skLrpljiur i prstr.tirlc jc hLroli.rz,Lti jc srcdrrji ko i prstbio skrLpllcrrdr niic bio oprui-cnliiro h'l.iprsr'C)rLej klic hocclcii rl,rjc srcrlnliltrst liic bio skupLicn dr ic shnpljro.lvl prst,r, 'lrrlprruirr r icii i rr,rlim prst,rm.'lirsc irLsrro iz Iiitii: sr prstcnjrrlionr lli sr i ie pcdcscr tri." ll rn om broiLr cclnjiprst rrrorl l.iri sliLrpljcn, rtc jirlion. zrjcdnosrrprcstcn i od XInogi sitniirrriplLlc proL.lcrrr orrrgrL, oLrlik1'.rLcsct lcr rLrr srri:n.r, bLLdLrii sc oLl orlgor.rr Irijcrlrrom Jv.r sp,rrrrrrrLrt.r tfi r1c ot'rtl sc Lrz plsr,k,Lil,r pokrLzLrjc brtri ch Jom,rli prst rror,L prrpilr: mrLli telio ito st loTc dl scbroj tri izrrlrvto trrL OlinrL sc odgor,rLn Ibn Lr steri rrriir, koli lc spourenut hetlisLr Omcll. h,rd,r ihr nrriina, i n'orc krLrg, noli nrrr'in i N tli prstespt)lcnr\ tiLndir srcrLrlji p.rlLc r\lLiLlr kojije i drLn'.rs fozntt rrrc.luoninrLhoji sc lioristc riratrrrom nrjboljcz-nr. jc pr sttqnt i nilc ic oJizrroZsloL'.icslc plcl<o PoLllrLhticLr LrTrro imrt r lrLr r rLrkc jr' Lio lr lioljcrru. llicr'.r u1i.r lc bih l.r'.rjcr plstiiLt mu
: I l L i r i . l l d ' i i r n l i s l r r . l _ , : L L rl irl1 r . l l f , \ l . r i r . ri ' , l l j . \ l j r i . ! lL ' l i . ; r . l L r r .l ll 1 l ; l i | I l i r i , f . i r f l , r l ) . , 1 t , ir ' r i : i . \ - r i i l i a . 1 l ; . . r l l j j , l r , r l l t r l i , L L . l i : l i r n t r r , n n r i f , r ( ' r L . l,l l . : : , : .f r . , : , , . i ] ] . r ] ü r j r t , i L , * r ' , j r j j ''

llJIHl['tP"HTt".H#
na na koljenua cijelomduZinompoloZena lijevom stegnu. Kada bi podizaoruke, prstimaje upravljaoprema kibli, na prema na rukuu,na sedZdi, teiehhudu,a i noZneprsteje upravljao kibli na sedZdi.Na svakadva rekataje uöio ettehijjatu. to Sto setiöe wemenai mjestakadaje molio na namazu, je mjesta: radio na sedam tekbira i time je poöiojao Jedno od njih je nakon poöetnog
rlafn z.

Drugo je prije rukua,a poslijeuöenjaKur'ana,na vitru399 i da ako kunut koji seuöio na sabahu, je vjerodostojno je tako ndio, prije rukua.No, o tome Postojirazilaienje. Tieöeje nakonpowatkasarukua,kao Stojepoznatoi zabilje"Poslanik, a vs s , Zenokod Muslima od Abdullahaibn Ebi Evfa: "Allah öuje onoga ko Mu kada bi podigao glavu sarukua, rekaobi: hmla, onoAJlahu moj, Gospodaruna!, Tebi je sv-aka zahvaljule. i liko koliko moze isPunitinebesa koliko moZenapuniti zemlju,i koliko moZenapuniti ono 5toTi hoöeöAllahu moj, otisti me snijegom,gradomi hladnomrodom.Allahu moj, oöistime od grljeha a* od kao 3to seöistibijelaodjeöa prljavitine i pogreöki

'i ,::;;y,, ".iit;y, -'16"1' -i;ir:l ;, ;iirrijo i a' 'ijr u t5 t1,Ja'-;'\ , ;,'tt ;[; ,,uiL ; ,ir., "ür ui ;d' ; '.,] c '4;ii;ak'ulA,+i
SEMIALLAHU UMEN IIAMIDEHU ALLAHTJMME VEMILERABBENALEKEL-HAMDUMIL-ESSEMAVAII L-ERDI VE MILE MA STTE MIN SEIIN BADU ALLA3" Bejhekik'ze daF ljerodostojno i PredanFkoF kazedrje uäo kunüt-dow Prijeruku q ali ruku! vjsodctojnÜe i mnosobrcjnije' je preäanjekoje govori da je lonür-dow u.io posLije i mznle aa re p" nlem" postuPaTiko su PosruP'li i Pravednihdife' ü najp@natijin !4. 0 Hadis biljezi Muslim (446)

tzzo

äSä,qx*i!y
ftV,Xtr\ rX tr, r)(rUX

i5:!rxx":{rux\xx4r,ti ZADU.[.|'[[,AD
rul< tt /r)t rr rF {r,X ,l\,x rlr tX x!,x7lUKTtrvtxtt

lil-D7-l vllT. lll,lltllDI \rLl. I lUi\l-\lE'l',\ I I I TIIINI IIISS IlAIl- llAltlDl r\l-1.'\lILllIIil'l l',\1tl1IIINI NllNllzZtl I NUIII VliT. 1I.{i.,U.\ liLll\l.\ .lt rNII{K.\S Sl'lv IlLll. Ell.lL'lDt IlLr-lr]--\tlj S]rlllL
rrchesl -\lllhrr, Tcbi C"ntt,r, n" rLrliLrLr golo: io: Sl,rrllr:n lc |l ' ''1 lrr'r i

t.N.\ \'li llll lr\ t l ItNI]ilit-t..\1 lt rNl lIl lt.-\l]ll sLrll1 DIliEl-l-.\l ltli\ L\ I Irl(lIrll{ I -l.
it,ulLjt lriinrrrr Lriiodorc. Pctojc L.i1o sc!I7(li nl jc ,:h Scsto bilr i:,.mcrlti ijc scr17cic. i t,l l S c r l m o j L i l o p o s l i j cc i c h l r L r rrhp r ' 1 i c : c l , L r rt r . t c l . r c p t t r L L c ' i]rrrdisLL littLLlcL.r o.l iio LL hrLdisu sc 1'r-cn,.si llbLr Ilurcjrc,r"l., koji jc d,Lsc Jolr Lrai Lf(17,11 nir ibr llbcjdt, ir n.r crlio ol:rcrrLrt Sto sc ti.'c cl,,'c poslilcrc1.rn'..r. l-rcrl.LhiLli, iii ilrlt se 1)rrsL:rnillr. r''s. onihlioii lJrnillLrzrrirnrrnolr. ro rijc biLl Pr',rlis,r I inc frenosisc r'lcrodo*ojnilnhtcli.,rrrr. ni .l(rbrirn N''iicn) Iilr ncl<irruo.lc, ni on, rL ni niti ktikolrLo ne sebrrirLr nrr ihLlcliii,hrLko srorlc LrlllnclLr' niriijcrlen njcgrxih hrlife. niti jc nr I o rrlillTi\'.1() od rrrllrrrt[Lzr \Lullctc lrch,rl:rrrr To jc poziriln:L snrLrkoiLL Ln'c,r ic nljlroljc zn.r.\'c.'ilLr dL,r'l lioic su poslijc cL.t nenrtz,L,,L.\lL,rh t,r

t' ,

,'

.l.rsc.'inc rn njlnrrl,i io i |ristoji LLLnl,riu,itr ic orl l)lrcnrLf sronrc zrtvrii srr i sc GosporlLlLrNjcrrrLr ohr lL'l sr c .l,rk ic Lrnrrnllzu, l krrdrr nrrtzon, ondiLir i rrvf!tno njcqoro ohrl,'rLnjcClosporlrrLLlilrrr sc zil.ri,t:r.L.rj.rnlt prcrl r.'jin i hli.horr s Njirrr' Nelogiirro jc d.r
''Hrl: ' r L r ' r\ r r r r L . ' L . i l i . . ; . l l r . r L. ; ! i i r . l . l i . L ) \ 1 ! l ' , s r ' \ . . 1 1 r ; s r . l r : r l l t r l / r l . i1 Ii:ü17,liri,.tr | Lr.rtli'

il,l:lir ' : I h l i . l . i L i , . tl.i , f r L / r l . r l _ : r , l l l , , L l ) . r 1 f , r r l r !\ lr . : r i r lir

^ r , i u . r i l l , ü f , r . . , , f r ] i { i . r i , , , , ] , , . 1 ' , i , , t r , ,Lt 'l n s f r ' , ' l t r i r I l l / l . l r ' l ' i l r
L{!;iP5

227:i
t

l'JHl[r^P"Hl*t-H##
ostavi molbu i traZenjeonda kadaje u obraöanjuNjemu i kada mu zavrii! Nesumnjivo je blizak i okrenut, a da Ga rnoli kadaobraöanje kada s tim le daje stanjena namazuklanjaöunaj\,-ÄUnije, da klanjaö, napusti namaz,treba da spomeneAllaha, izgovori la ilahe illellah, tesbih, zahralu i tekbir, i ostale propisanezikove Poslije namaza, s na salavat Vjerovjesnika, a.v.s i da , a pohvalnomu je i da donese moli 6ta hode.Dova koja uslijedije dova poslije ovog dodatnog ibadetä, a ne dora poslije namaza.Svakomeko spominje Allaha, da pohvalno.je prouöi s.a.v.s., na salavat Poslanika, hvali Ga, donese dovu poslije toga, kao 5to se navodi u hadisu Fedale ibn Ubejda: "Kada neko od vas klanja, neka poönesazahr'alomAllahu i veliöas'a na salavat Vjerovjesnika, vs , njem Njega,a onda neka donese da Timüt kaä:e je a poslijetoga nekaupuöujedor,! za ita ho6e." hadisvierodostoian.

predovdo selan s'o.us,, Noün koji PosloniN na je
je selamna desnui lijevu stranu Poslanik,s.a.vs., predavao "Esselamualejkum ve rahmetr:l1ahi." Ovo je bila njegova govoreöi: Abdutlah ibn Mesud' ashaba: stalnapralaa koju prenosipetnaest Vail ibn Hudir, Ebu Musa Sehlibn SadSaidi, Sadib; Ebu Vekkas, Ammar ibn Jasir,Abdullah ibn Omer, Ei'ari, Huzejfe ibn Jeman, DZabir ibn iemure, Berra ibn Azib, Ebu Malik E5'ari,Talk ibn Ali, Evs ibn Evs, Ebu Remse,Adijj ibn Umejre' nekaje A1lah zadovoljan svimanjima. jednim selamom, pravcu u s.a.vs., Prenosise da je Poslanik, predanjem lica,zawiavaonamaz,* ali to nije doilo vjerodostojnim
(729)' ao3 lhn Ibn i Hadisje ierodostojan bitjetegi Tirnizi (296), M ^d^ (919J' H\zejne (1/230) a u lancu lrrendilaca je Zuhejr ibn Muhammed M€kki Predanjakoja od Hakim I Smr suodba.ena,jednood njihje i ovo,ali gabiljcziIbn Hibban starovnici njega prenose je hadisi lanac sliaa!ovome hnceD Prenosilac\ lrenosilaca po (66i);d Ai!e,.r, drugim Snidija Scleneibn Ekvei'a i isrutemüje i hadisSel a ibn Sa'da uvjdima.Na Muslimovim zabiüeän kod Ibn Madä (918,920)i od EnesazabiljezenkodT^betü\^ | Kebim i Ev'dt' vjerodostojni (32/2).Hejse6i! M.dznet kaa da suprenosioci

t))R {F€-.t

Xö&xä*qä
iö/Xfiti;t,**

,xrt ,F:r',xrr

xäf)rrutrs{tryj# ztDtJ.r.I||rA0X X ; i X # X ä ,.". 'r.,. XX

erL'.rnj,rrrnrr1l,jc sc prenosiorl od rrics.r. Nrjbolic o(i srjh olih 1,r le jctlrrrr stlrnr i cl.tic rzgrr jc Pos1,rri1i, rh s.e.r:s.,1,rcrirlrro i\iic, r..r.. 'Lsscl,ulu viuiro: rLlcjhun", tonrc porliiuci qlls tolillr Llr bi ilr pri 'OlrLi h,tLi. imr sl'nl.o:ti, nltlejc zrbillcTcnLr.lrrrr,'rrrr, prob,.rc1io. go'orc grxrrlc ,r .lr r scirLrrr,r, got Oni rLli ori o noinorr rrurrLzrL. hLrli r\iiin lrldis lijc izliiit r-irllcli 1:rrzor i sLnrirctimi. nr ine onoito sLr jcdrrr scl,rrrr, ,-lrr ncs,r LrrrihezLrjc jc u poglcdu rogrti{l jc bio :rrLnrr jc plol'Lrrlio, nijc ncgilel;ri jc.l:Ln .t scL.nrhojinr bi on izgolrrrro iLrtnjrL ,L Lrqom nc \'icn,r o sclrrrlLr drLrqi sclur, ncgogrjc I'rciurjcl,r. ncpostol,rlrju o rro2csc uz-cr! li.rorrr{rLnrcdt njegor',rnr |red ()llir q,L i kojisr prcnosc koji sLr z,rp.rmriLiiLrli.OIri I'Lrjiprtnosc drLrgi i vjcr ojniji i niihrx i hrllisi sLr orlostojtiii.oclnosno. sel'nm mnorolrr sLr tLobri. rLrl' sLr ostrrli sLr lcöinrnjihovihhlrlisrL rjerodostolni. 'Prcnosisc rle.jc \ijcrrxic li,rie: llb,.rOurcl iLn.\btlil Ll,l:rr jccL.ur snik, s.'.r.r'.s., lc l.r'cc1ur-,Lo :cLemi ro prcdrn.jc rl,rilo od Sl'r1.r .r or ibnlibi \rrkLrsr,l<ojc lrrcrosiod \iic, r.rr., on.rtrJ lincs.t,r'.r', g.r i sruroito sluli,rorLnjih int sl.rlrosLi,lljcd,LrrLricnlrhlrrLrlis.r nc ocjcnjrLjc ljcr,r,Lrsr,rjl,r.ll,rorl ol nruorli shb,rst h,rtlis,r liro . th ocl lioji sc l,rcnosi S,Lri.r, h,L7c jc \.jtrrrricsnil:, ,Lr's , plc,1,L 1,.1 \,rojcilirrr sclrrn Lrrlilnirzu.Orr loic: Olo jc slcilitl lllcLis glrsj: " 'l|s1;rnili. i s.r.ris., prcJl,ro scl.tnr nr .lesnui n:r lijclLr :tr:rrlu lc on Potorn n'rvodihrdis lroji jc cloiiroprclio lbn NILrbruck,r,:L gl ibrr ol ibn prenosi NIrs,rh,r SrLbirrL, od lsrlrLill ii.n i\lLrhemrl. ccll ocl '\'idirr od Sr',lt,on r\mjr.r iit S.ri|r,rLorr o,1svoql,r.r.l,r ie lclrro: ur r..r.r.s.. k,rLofrcdlje sclrrm rlcslu i nt I'os,tlnihrL, srn Äll,Lholog " ZLrLrijc Lr lijclLr so.rnLL, llro r sirJl g1c,1ln'. rrics,r,obrlz prL
I l . r l ' 1 . lrl / t . \ t ! r r . l r l a l ' , 1 I l l ' r i ) t r L t r l 1 l r 1 / l \ l l l . l r l L i ' r i l l . r h f r r . ' f r " , L l r r i i ' r i b r l : 1 r . , , . , , : \, :r rL: . L . 1 b r l l t . l , , rr ,r , j ! , , : , ' ' , , i Z t r r r r r r . r i L ' r l l ' r . L . r ' ! r ' ' l s r ' r " i n t / I i i n n r . r f : r , n\l , : . . r I i r : 1 , , , , , f . f r , . I r , r , , 1 , , r . l . r r r r r , , r . L r ' t ' r : . i r f r r ' ! i ! t ' r ! x IiL5lin: " j l l r t i , r i : l , r l, l , . l r r r r r l l l . \ r . , i l i 1 r . l L . r l l t r l i , . " l i \ ' L ' L i r t : r i ' i m ' j r i r : rr:: ( ' 1 , . J : . . r . , , c k i n L l i r i \ l ! . i iii!,lrr. L L r ' ) , / i i r ' ! ; . l a l , , : l ) r L r L L l r ' r . r . \ r ' i t 1 | f l l . t l . ; ' ( t l l l f r r , ^ r . n l f i \ l f r , l . , L , . , t . r r . 1 ' i : :l : 1 . . 1 " . . 1 r ( l r , , . t l r 1 : r . r r l . ' r l lLi IL L l $ r nn s h r L r r r r . r L r r . r i l , i t l r t r ) 1 . 1 . r / 1 . i , / r r , , L l l t r,i i , r , i L r i . i l ] : t r \ r : f i f r t l l . : n r '

2291:.

Jl#Hl[rP"H1'lt'.H#f
"Ovakvoneito nismoöuli kaohadisod Poslanika, a'vs'",pa s rekao: "Da li si tuo svaki Poslanikog mu ie Ismail ibn Muhammed rekao: "Nisam.""Da li si öuo makar poloOn odgovori: hadis?" s.a.i.s., "Nisam.""Onda oraj hadis uiini od one polovice vicul" On reöe: koju nlsi öuo."ou Dalle kai;e:Sto se tiöe hadisaAi5e, ra , da je Vjerovjesnik' ,.u......,pr",lu.,"o jedan selam,taj hadis veZe za Vjerovjesnika, ,."..r...,,n-o Zuhejr ibn Muhammed,prekoHiSamaibn Urvetll a Amr ibn Ebi oca,a'on od Ai5e,ra. Od njegaprenose on od svoga Selemei ärugi. Zuhejr ibn Muhammedje ocijenjenkao dab kod dokaz' svih uöenjaka,öesto grijeSi i njegov hadis se re uzima kao"I-Iadis ovajhadis,on je rekao: ibn KadasuJahja Mein,r spomenuli u i Amra ibn Eti Seleme Zuhejraje slabi nemanikakvadokaza ova hadisa."'.7Sto setiöe Enesovog,r'a', hadisa,on dolazi njihova dr,-a
ibn Sabitib' 106 Hdis biljezi Bejhekiü som sne,r (2/182) d u hocu plerosilacaje Musab kiko kite HaAz ! Takribu Abduhh ibn ZubeF, ^ on lije j.kos hadisa, s7 Njegova tvrdnj! dje taüm budu.i dl hndis Aiie koji se Prcnosi greko Zuhejlr ibn rek1i'a Hakin u.I-Iltkoji l\ "r'",,,'."d" i."'i a'"g. l"ncc Prenosilaca $ jaiaju' i to smo "osj hadis Premsi i vuh+ yoslij; Aiiinos hldisa koji F spoFn: ,i,t , (ttzrtl nz., "aär' a Omell, I on od Kasima, on od Aüe' n ' daje ona prcdavala ibn Halid od Abdullüa ib; -Ovri h"di' biljezi iedxn"elm. Or r'i hnrc preno'ilN r j' vjercdo<ojinH Jfrzu %/'n' kaiP: Asimr. r on od Hillm' ibn Urveo i spairiu'i8i i e.r.i; il" tutut"l.a u az,,'./, r Preko "n j. ,ts c'i;";i t'o t"ze da je or lbn Sdejmü Ahvel' a ,L,i.l" r."a .*" rs' o-"., " Snadz u *om "l4ffi'& Ahh;ijbolje zna lbn Hibbm biljezi u eom szli'h i Ebu Abhs Oni biljeze od Zuüe ibn Evfa' a ar"tt. r.*..ier*,'""., Prenqnaci, sLi'noPrcdanje k'daF klanFovitr rdan s ibn on od Satda iisama, r on od Aise'ia, daVje'ovjesnik'ivs ' G" AllahL spominjao I molio Po'om Txhvrlio ,"1,,.', "1" ';.a- a. *-.g rek h Ondl bi Alshx' moliosa rcklt'sFo 'Pominjao i' ^'- ''*i' p,"a-* '.r"mr.Pr biklinJaoideveti MusLim!' sjede'i"" Hrdis je Po uvj€tima t p*a^. pa* *1"- O"a. Ui k;njdo dvaakati x"ue da su medu onina koji smatßjü obNdnim Pred'nti Fdm u"/,t-"^* i*u""i" ibn O.-, A*s, Seleme Ekve'iAiia, zatimtabüniHasan'IbnSitin'Omer *L*' *n"Stit" S'nj€ Oni koji zago" p*.. i VAik' Ecai' nnamijei jedDood dE misLjenja iUr ,rSarr-i", Ve'ina snitra daje ili daiu dva *bn; F ne slätu oko togada li ie dru8i selm obaveza lijer " i-.1, M,'lihk^1ß:'S!i \ieryaci 'ie F mislFnje wazda $ slozni da t. p'ol'A"o.l**l "t havi' a i <lrugiprenose Hasrna ibn S'liha daje on obareao od "S"'","n a^oi ,"t*.1i" i od Ahmedi Taj stN zßtuPäju i neki Malkovi u'enici' ä Ibn ri l" ****. .i,".a*'. Abdil-Ber to orenci od nekih Zrhirija

X23o

# ". f *il'f ;t kX *#i,...,'.TiYli{ill."'^ ilI **].l' *X
h krrji olc:rosirtrl lines I' rLliilLrb. rhrr SihliiiLnij.l prclioEliLrbx s'lrno r''r' niie triitr iuo oJ lr"nts'r. I'rcrroslsr:, Lrricnjrii. h,Lrlisli sm.rtnjLr d,r \'jcloljtsnil:, s ,r'':s,I'lbu llchr i Omcr' orl kro rnurscl, lltsrrrr,L sLr Llrr srrro jcd.rn.cl.rmOrri I;Lr]ihzLr lt 'rLmoiL:'irn:clul' prcdiLr',r[ i Älcdirrlij.r rriitrrrii': Oni llriLL'irLjc sem,rl,r,LLsLL i,rrjLr doli,rz zt n.r hojl to postup:Lk su oni pLcno;ili . lrolien.r koljcn'r,I t rl] o neitrr rlcil 'Li oo rrclio je srsr r.rlj,Lno tlollz. jcr sr :nlir)Jrrr:r'llo klo im tcr. o.trrliLricrrj i uptelrLsu lroji nc prihvrtrLjLL mcroLl Liko pLLt,r.'lirjc sc s.r.r-s, nt ocibteLLjLLpr'tPorlrrnil:t. i Ponrlcui sunnrt ,\llrLlrorrr! rr lio lrcz obzirrr Lrrl!Lrili. rlerrricstrrct sttnolnike rrcLcoblrrstl, lisour 1<rjt sc iJrrnrrs prllitikLrirL' sLL Nlcclinc LrrlLLnlzLncli nclic stvrLr-i lt prlhtihtrlLr d,L L:irrjcnic,i pr.rl;sltrrlc i J.r lc \ltclirrliic ioi LrrriLh 'rno:t'r L d o k r z u jn i i t l , l j i h r x r Lp r ' t k ' r r L i l c ' 1' ir t r r r ,t k . | o u r r l L r j c c rriicnrc I lulcliirrlii.linl Prllis'r koirr rLr rncli rrrLliorr sc rrdiLo2,,. lcrrrr likrllc 'rshrb'1, irrr njiholcsmrti,i rrirl:ou ic pr,rilo r-rijcLnc prcstrrlLLjc tli qlL.1'rn,r. 'sLrnnctic irLrii o.l rnzlihc plLLscn,hih,:LLrqih ntlrosiLii'r lt Liri Lo prrslijel|shnih't' tr lc mcdu1ju,1Ltl.x.r, lrr.rksrr njrg(^ih h.1ll1r.ll.\ll.Lh,1 l'{)'lrih'' s.r.r.s..I if

uiil s,s.v's,, nanlmazu Poslanik, kojeje Dove
i LLor nrrnrrr'u' sor(]rioic: r\l1lrlrtr . lb,l,Lni[,..,1.r.sit Lr.irr c rrrr 'libi tr'l snrLr -'t slic sc moj,Lrtjeicm libi oJ h,rLrLrr p:nujc,LrrjctL:rrr t-ljcicrrr sc ill'i oci ishu!cnjtTivorl i :mlti tnlcncsijc I)c.17rL7.rh. onog,r itrr rocli qrilchu i itclc \Ll,rhurloi. Lrticicnrsc'li'l'i ,rLL
(lLLetl."''
.r" :--',. -,.- J1]' ,. .i1- i-;l .,Ji

-.:1,--l-.:":-,

-:, ,--.

.:t :--l -1;,'

-.,.-

\lrrr,r'l I I L , I i . L , I I lI lrlil,, . u i . ll f r . \ l r r ' i r i r r r ' ) l L ' r 1 ) 1 , , . !!l r L r . : r . L i L l j r . ; ; 1 . ''t'.frr':rn" ' r.li,, l\.,i t r , l l . l lr l . \ i i . . r \ r r , ' l , n r , ' r : l . . r 1 l ' r f , L LI r , l .
, l i : , l xr r / r l r f i , L r , g r " ( ) : , , , , : , . ' , : C I r ' ] f l Lr ' , h t i , .r f i . i r l , , t , , L . . LI l 1 7 ,

'

231 i.

I'l!I*l['5"1l[ryl-H##
ALLAHUMME INNI EUZU BIKE MIN AZABTLKABRI VE EUZU BIKE MIN IITNETIL-MESIHIDDEDZDZALI W EUZU BIKE MIN FITNETIL-MAHJA \.EL-MEMÄTI AI.LAHUMME INNI EUZU BIKE MINELME'SEMI\,'EL-MAGREMI.
"Allahu moj, oplosti mi moje U namazuje uöio i om dovu: mi uüni i blagoslovi ono öimesi me mo;u kuöuprostranom grijehe, opskrbio."o'

;,i ;; V.t i,i i s,,' o J Ü, ; ;" J it ;,ßn'
LI ALLAHUMMEGFIRLi ZENBI !'E ITESSI' FI DARI \.E BARIK Il FIMA REZAKTENI.
"Allahumoj, podarimi öwstinui Takoderjeuöio: Postqariost u pravoj stvati.Podari mi zahvalnostna tojim u nevolji, odluönost Tebi. Podari mi cisto srce,isken ljepotu robovanja blagodatima, a jezik. Podarimi dobro kojeje Tebi poznato, zaititi me zla kojeje Tebi znanoi oprostimi ono StojeTebi znano."410
40'Hodi" bilj€zi Ib" Sund " AnetlLjtuni @thjt ti lsn.21) od Ebu Musaa i lü& prenosi i u vjerodosrojnim'z"{da Hdis Prenosi ocjcnjüje Nw€vi onj hadis lacajevjdodostojan. "Allahov Poslaniö€, $m woju 'uo Tünizi (3496)od Ebü Hurejre,ra., dr jc neki aovjekrekao: Proiiri moj domi dow noeu,a ono lto sim ruzunio od oF j€: All,hü üoj, oProstimi grÜ€he' drsxje nekoraveo dob{, a neznamo ni blagoslovi ono.ime sime opskbio'"Ovajhndisje kio namslo dow, kao ito kazeIbn Kajjim. alo Hadis b jeze Tirmizi (3a04), Nesi (3/54), Anm€d (a/125) samo 6to kod njega rcna je vezeizmcdu Ibn SühejF i Seddäd.ibn Evsa.U prvom je n€Pozlat' a u drusom hadisu od Evzriia'aon od r ibn D,ekid,Da hrdis'lab Ahmedbiljeü r!/l2ll od Revha UbadeB, on ie -Seddäd bo n, purownju'pa ie 'dsao do nekos kon'ki je H**"" ii" ,qnii"'^ a";" *kao: a on mi Djome'Tosammu zamjerio' i reko Non slugi:Dodaj nambritß da sePoisramo s'm primio islam, dsM nelto nekontrolisüo lekao, osio ovoga Nemojte to reaq'Oikako s samAlahovogPoslatrikn'a vs-'d' aro uzinoti od n.re, neeoupamtite Cuvamreei:'Öuo zlato i seblo, a vi sloPljajrede rij€ür 'lllahu moj' Pod'ri @ iwstinu kaär'Ljudi skupljaju i postojanostu nevolji, odlutrost u p!'oj swüi Poddi mi ahrahos! na tojim blnsoTebi d;ina, lj"p"ru rcbokiji T"bi- Podüi ni .isto vce, iskeD FziL Poddi mi dobro koF F ve je Tebi znino i oProstimi ono ito je Tebi zmno Ti Poznajes poznato,a aititi m€ zla koje skiveno."'Pienosioci su pouz.tnni

1)?,)

$:e-E

ZADtJ.I,.|ltI'AD xqÄx'eE:9\{&,xälii {}:<; --\"' :lf x"!-; .fa;.^ax-;
Xi r)<ttr''xtr'rl<zr /rFtrv' l
*ü.:l;ij
|'-.._-:j+j

-:lit*

N ,\l.l.r\l ILI\ l Ni i'l l i\-N l llS lll .Ulil'lS SLlll \.f ll l'11-.1'l I lll

\1]- \Ztrtt't 1l ,\l.IlltltirsDl vI] lisi'l]-trli0 stll(ltll
Jlili l'llilil \'1]Ii-s-I'll.L Ii.\1. NI I IlillKl'l \'ll I I LIS\ l:lIil,U) L'l \r!l llLN SLI-lNll.lN Lts.\\]iN s.\l)ll.:\N Vl' l's l'l LIKE
\ l \ l l \ l ( l . \ l \l \ ' l \ l l \ I l l l l l t l l . \ ' l \ : l ? ' l 11,\T,r.-l.lll1lI Vll llS'll\Cllill{lllili L.lll Ul---!1-t-\llr. jc i mi porLrLr rrll llrrli. oiisti NrLscdTdi qolxlo: Ciorpocl.rru, 'l'i iiui.'l'i si nict,l (lospodlr i onrLl koli ro n,rjboljc mol ncfi jcr si 'Ii '' sco njcrru strrri.

i lL\ll1lI -\''l'l IiN fl.l tl.\lltl.l NIlir\NIt\rL,.\UA.

-:-!;r-, \r l,t /.lllililll.\

1.\ YL.].r.J.l.tul \/ L,l

:cdlli, \tci snro s|ominl.rli nthc dovL hojc je Lrilo nrLr LLIitru, sjcdcnju i po porr xtllr sir ruliuir. ZebiljcTcno lc rh su slt' l)oslrniLorc, s rLr"s . dolL Lt ttrtrttrtzLr , b i l c L r j c d n i n i ,L e , r r i l c i i : C o s p o r l l f L r o l l o i r i r r r i , : n l l L r j r r r i s c i or1 ufuti me."'rr Sliirro jc i sl slirn ostrlirrr zrbillcTcninr rlor'.trtrrr.
i r H l i i \ l n f r r : . \ r L , ! ii l l L r r , , . 1 : t . , t r . L , : li . r i " 1 . , r i n i r . L j r r r : i 1r1 .l r r l i ' ' r , \ , f . t d . n i f r / r r / i i r r / . L . r J 7 , l n l. , ) l . r l . / , \ l r l i , n i : a . l l l . \ r . . r i s i l n l l . . \ h n : r . l ' r l t l r r r : Z r n L , l . i1 1 , h 1 , t r , , 1 . , 1 , . r / i i r , i , v , i , , . , r . ' 1 . ' r ' . i i ü , , , , , . t r " , , I l l . . l s r . i l j . r .l : 1 , .1 ) . t r L nl .l , f , ' L . l h , \ 1 . t r i . ; r . 1 1 . r l,f. 1l i . i . \ l ' 1 ,. . r . , . i i , , i , . i . . r r i L d $ n , lt r l r . r L r . : 1 , ! r i ' r l i . n , \ l r . : r n r , l . i l . 7 l l l i , r r i , n L S . , i l r i l ' :L l ' i \ l r L r l i : ' . rr' . j,r , r l J , \ , ( , l , ü i r L n , . L , ) i . ,l ' , " l x n L i L . . , \ . . . i 1 . r . r ' J ' \ l , r : i. r ( ' r ' L r ! n ' r r r l .l. l l: I ) r l m i l i . . . r \ . . f , L L r r i r t r L \ , r , r t r i r ' : . r , . i f ,\ l l t r l l | ' . r i L L r r r i . r r . r r t .\rl l r l i r t r i \ 1 ' L ' t l i i i n [ . n , ' l i .i , , n ] . i , l t r L l , \ l r n l , . J t r l i , r , , L . L r i r \ l l L r r(. j . " f , . 1 r { ' r 1 nr \ ' n : r _Llr r ," i r n r! I ( i ' r . ' ' I f r . \ l l . , i r , n , . s L l , i r r L , \ 1 r . , ,i : : ,i . ; : : r r , tr,r,iu:.,,i:tf,r i . i r L j L I r d r : t , r t r n L l i . , . r r . . r n r r f i r : l l , f r l \ l i . r l l : f r , j r f r ( ^ r n : 1n r , 1 , ,L L , i ! . L L t , l , r l n l l

233i, *_.a

"Allahu moj, oPeri me od mojih kojih je dova na poöetku namaza: i grijehavodom,snijegom gradom Oöisti me od grijehai pogreöki od kao 5toseöistibijelaodje6a prljavitinei udalji me od mojih grekao Saka dtosi udaljioistok od zapada,"'''

##W JlJl*llL'll'#lll".H

-!r.,;,; F r!LL; JJ" ;.i', 'p'; #l +qLL, ;l-:' ürr J" i r-!'-,;\r ir;;ü rqL-ut r.)),: r;)' j;-;! l.s BISSELDZI MIN F{ATAJAJE ALL,AHUMMEGSILNI \,EL.MAI VEL-BEREDI VE NEKKINI MIN I]ATAJAJE MINEDDENESI VE KEMA JUNEKKASSE\,BUL-EBJEDU KDMA BAADTE BEJ_ BA]D BEINi VE BEJNEHATAJAJE VEL.MAGRIBI. NEL-MESRIKI
a bileZe od Sevbana, on od Imam Ahmed | ^utoi Sunena, "Neka öovjek ne predvodi u da s.a.v.s.) je rekao: Vjerovjesnika, u spomene dovi,a njih ljude a da pri tome samosebe ostale namazu "o" Ibn Huzejme u Al<o to uradi, onda ih je iznevjerio zanemari. "A1lahu, udalji me od mojih hadis: svor Sabihu,n ko1 ito je naveo "Ovo je dokaz za odbacivanje apokrifnoghadisa: grciaka",kaZe: iN"k^ öoq.k ne predvodiu namazuostaleljude i da samo sebe Al<oto uradi,onda ih je iznevjeu soomene dovi a njih zanemari. "Ovaj hadis Ibn ,io.-"' Öuo sam iej:hul-islama, Tejmijju, da kaie: i dovakojom imam moli za sebe sveonekoji je po mom shvaöanju i njome kao ötoje sluöaj sa klanjajuza njim. Svi oni su obuhvateni " zna kunut-dovomi sliönim,a Allah najbolje
a'r Hadisbiljeze Buhdi (2/191)i Muslim (598)od Ebu Huejrc'ra' a r ' H r d n b i l i e t c h m c d1 5 / 2 8 o r , T r m r' i 5 7 r F : b u r w d { e 0 )o d l ( n l i l J i b n A r i ' ä a o n 1 ' D A o n o d H u b e r bi,b nS , l ' h . ,r, o n o d J e ? ; d r ' bS u F i h iH , d , e a Ü r . r n o d E b uH a j j /M u v / i n r ' r "njr I ' m i i r b n A Ü r ' ! r m 1 d o b r I p r P dI a D r r v n a o n o d S c ' b r n r . O " o j e d o b ü h 1 3 ,r e n o ' i l ^ I P od njih. ovoFjedno od wojih susiadrna,a hadisa'kao iro ar5Ouj citit Ibn Huajne nismo ni.li u nFsovomdjelu' mkon spomenurog n Dn a d r u g o mj e l a A - k oei P o t w d e nd r j e r e L o o n d a i o l b n K i i i , m k a t e , pirc ; o s u i . d i i e hrdN n' prdairPodtep"'" dobros-hranh'dßa kio ko "i1. , ii"^.;", r-* p"-,rlrr !renosihca' semozczlkliüiiti na osnon kliisi o pouzdänosti

zÄDlJ'L'[,1t?D 'äi;ä';i;ä18 äsä"$ä## 'i't\,F,r,r". '.'. .{{;K}.,$Ygäs ä;äö{ it 'K,r )$**Tx*kx
na praksavezanaza kunuta ndmazu uienie Poslonikova
lirdl Li stlilo rr rririnrzu' posinj.roq1.1r'u s.,r.r.s.,l'i Posl,rnii; 'lb poglcdrlLLnlji: iiro prcl'o n.t Lrdi inr,rn r\hrnc.l,,Ln,r sic.lcniu, i zrdololjsnrr Lt njcgorihprstiiu.,\lhh rlu ic Lriinio svu LrLrLost nts n'rt qovolio:"11llllc,obr'rdLLj i lrLstcrcti nLrtllzotll ltnlzLr.On.ir: "l{,rdostm'rlih o'ilLLrri jc diLti (cz,rnorr).""' l'lliodcr jc qolorrLrr z'L orrih kLrjiLLrrrjriLr pr rlrosro lc ,1rr rLtistrLnjc ovonrc, l-lniLto,i sr'c l'i bilo Nicmu blizrli. Illcgo\1) .'\l1.rhLL, njim,rnrd'.r 1)ir) c(l:rn ic fr \jcrrru usrlictcu't i prcduo NjcrnLr pr2rrjrL gi s nirtrrrz rlLmlcron ':1'L orlulli'trli br iuo \ek',rdrjc lroiinlrLo phi djctctr i sllrtio bi nrul.rz litlio nrejliitnc bi 'rsietilr rjcsliobLr' I jc 1oo izviclnicLrzrurijctionrtrnrz'prt st: koni,rnike Jcdnom posl,ro i lit)rri^1llliniic lri ()lilio n,t., ul.r"tr,o,t" ,rr,,ttuorLlklcic llclno ':1'rii r" ^t : 'r..r,.,""i. r , TmrLmu Llbi r\s lllr l{rtri ' iLn f,rr Jcrlnom liL,rnj.ro z, rrrro:ioic I ic lrtnr. p'r llrLll I'i bio nrr iiiirmLt' nicso,eli.icrlc Zcitrcl't.nrL kicrkLL bj spLritlo ic " l)cirL rrr dLZro .bijc,r Lrcll I'i ii.Lont I rrLLr'i -qr:rlidLr, bl i jc prL r',rlo i cl'.r IJrLni,Lo bi cirili I Llsrn ili I lLrscjn 1'opcli nrrrsc sc jcclt " ilr jtL nr lcih,e on bi rtdÜio scrli.lLr nilc r olio r1lt sl<iJlsr
rr,lliislrlj,7tt.tirt)rlf.it1.jti.rl)l.ri.\lfrLtLt,-irirl.rtilLLi,rirr.rr'r.LL:.LrrlLrl , i , 1 t . u L i . l . i t i\"- i""t t,.1tj\lrrrLrfir 1l!.1!!ltil,.l l:1.,., r.ri.tr.r.l\urr'LL.L.rrl t.l.. t " , , r . , . . " , , " l . . l , , , , t , " r r f r L r . r l L l i i : r r I n i l l ' ' l ' i r i r r r ' L i ! r I D i l l t t ' r I I ,l',L, r 'rir'r Lrtrfrr . " t 1 " " " . r 11 , . J . r . 1 , . \ 1 . r i r J r q ' i n r \ r i r r " ' i ' i r f i r l L L l i r r 1 ' i ' r ' r : r r l oiilLL, iri. urr,ii. :i,:i. r In i L r ' t t . , , 1 ,.!, i i r i L l , r i r , L l , r r ; i , \ l L . l i L : ,r r r . l l l l i r j ' l . L ). l i l r : l l LL r J r l i r \ ' ' I i l l L i l L . :':/rll r'l Snllr'Lr rl'rr r r r H n j , j t i r t r . \ 1 , , r ( l t l . 1 . ) :r t - r ' . \ . \ r i I lli.ljLil.ll!ilr.rl lhdl:'])(\l.1lj!.;,:1'.l|?j..,n...ht|!.l]linl.Lr'\j|l]:

ll"lrtrll . . " , . , , ' . , 1 . r , . , , . ' , 1 ' , l , l ' , r r r t ) ' i n ] ' r r L l' n L 7 t f l i r ' l : i ' ) ' t ' l 7 L ! L( ( r l t r' i n . h l i ü ] l : r r f i l i \ i f N i " ' d l n L i ' I i ' r h L t r f r ' L / r\ i L L ' i n i \ duvon \L:r'L'ir.ql . d u l j r i : l l i : l t i i t . ' J r r L . r n . i i , ' , i , i : , ' J L fi l i J r t r ' l " l ü i ( ) l ' i r r r " ' ) n r ' i '

235 ia.

-ilJlHl['lt"Hll-H###
pa Navodi seda je bio na namazu, je doila Aiia, r'a, i naiila wata. Onje otilao i otvoriojoj wata,a onda sewatio na zatvorena
namaar.ozo

selamkoji bi mu nazvalidok je bio na Iiaretom je odwa6ao narnazu. "Poslanik, s.a.vs me poslaonekom potrebom , Däabü priöa: ser'tatio,zatekaosamgana namazuNaa'ro sammu selam, Kadasam
Sahihu"' a on mi je iSarctomodwatio."Ovo biljeZi Mtuslt.:tr'$

"Vjerovjesnik, iöatetiou namazu's.a.vs.,je Enes,r.a.,kazuje: Ovo biljeZiAlmed.n:' "ProlaziosamporedPosladaje rekao: Navodi seod Suhejba a dok je bio na namazu'Pa sam mu nazvaoselam, nika, s.a.ws., "Ne znam kako" On priöa: Prenosilac odvratio." on mi je iöaretom "ösim da je ilaretio prstorn." i u Sunexu Hadis je zal>i71eäen reöe: Musnedu.n" "Poslanik, a'vs s ,je izaiaou Kuba Abdullah ibn Omer priöa: a i Doüli su mu ensarije nazvalimu selam, onje bio u da bi klanjao. 'Kako im je Poslanik, a vs', odgovorio' s ,r.-urrl. Ilit^o ,u- Bilala: 'Ovako',pa je Diafer ibn Avn a bio je na namazu?'Onmi reöe: ""o isprio dlan, tako da je dlan bio dolje a gornji dio iake gore a i fadis se nalazir Sunenu Musnedu, Tirmizi ga ocjenjujekao
di ga Pozurujed nego sam se niie desilo,neso nc noj unuk zijlhm, a menije bilo nrsko " hdi$ jc vjdodcroFn, a ljercd6tojnim saF Lrnac plenosilaca ea oustio da se ziovolji hidis od Ebu Hürejre' ra ' i"ii"'i. i H"re., ". "1. * shzti Dz Z"hebi No istu t"muje i i x b , l i e ? i s rA h n e d \ 2 / 5 1 1 ) ; h - - c P t c n o s d r ' Je d o b i "o Äld; bilj./" T"m,z r60l). EbuDrdd (el2) Ne'Ji13/1lr'Aimcd(2/18121')ilrnr DrenosihLa iak rTtrm,zikr2e drje dobr' ie

M ' , H . d i , b i r i j e M u . r , m( c a o \ e b u D ä w d( e ö 6 )N e , r ( 1 / ö ) , l b n r d t a ( 1 0 1 8 ) , . a,: (3/183)u1!n". preno.ilioF vjsodGtoFn. d r T H J o n b i l i c t e T r r m , r ( J b 7 ) . E b u D i w d ' s 2 5 ) ' N $ r i r J / 5 ' ' " n a cP r e n o s ; l r d F o b r ' ! v F r c d o ' o i ä n v j s o d o c o i n i mr 8 e e l , ' . a t z r ö , 1 t l " l ' t , a ; " ( l o l 7 ) I I ' n r c p e n o s J r ciä smitrai Ibn Hutjme, (888) Tnmizi ara i Ebu Dlwd (927) Lanrc Preiosilacajevjerodostojan Tirmizi (36s), Hdis biljeze sahih hasen kazedajc hädis

4236
€**

#F.,t#Lä*,..",.41911'l!13..,
rtrliorl Iiod njcgi qllLsi.l.1 iirtr(:tio rjcrodostojrn. lc ':1rrirro .\l'csinilc,oti iz lL.n AbdLLll'Lh llcsud t,L7c: Krdn srLur \'Lzlllenr s..r.r"i.i zrttcllo q'r dt l:l'Lnj'r' i'.ro srnr\rjefovicsniliLr, llcihchi '' gLLr on. OvobiljcTi r ruru seliLnr,on rrri jc kirrrnuo llLrrclrc: Posl'rnih' ,r.1 Sto sc tiic hirili.t IiirLrClrrr,rf-,rn.t L.lL'Lr 'z-l1lli sc nlolc frzLr lio]i iir.rcti s.r.vs., rellr':'()niri koii Lrrr:tllrzrL ic njeri,nckeponovisvoinrrmirz,onjc1rr7lnincistinit \icgrl rrtLro'Li (iet'r i 'l'r D,Lrckr,t',i i li,r').c:l)ririro n,Luic IlbLr l),LlLrd lc llbu plcdrnic lrojc klic' cll jc ior lrrnrrcpoznirr iclt jcr jc liclodostolrro ' l)rcr. l)ixbir I (lrLr3-i ltnrrzu ll, Irrcrrrrsc iirrretio,.r Poshnili je prilihorrtlilrtniro,rr r\ist t 'r''lc s.rr.r.s. jcclnonr l)osl.urik, 'iorriirrrLo bi bi litq,r i hiblc. pl ke.1lL iinio scclTrL''1. bllt izncclLr bi llrL,Lbi Lrstrosl redTrlc orrrr .jcmlioLriorr,r bl shLrplllnogc,,L ' no'lc. lonoro ofroTillL clt prL ' rr'r:s., lihnjrLo, mLrit rioirroicltruL Jcdnon ic l'Lrs1,urili. iti' i ih, l)o.l,rn t l r't . ql ic ,:lolrrrltiti l)o'co diLr ft oncrc u nrLrrrrzu. rrthrr"' s trlo di l,: rrjcqotr.linl prLeIlrslruriliu. l r"s . rrrL
' l ' , L L. r ' \ L i i r ' f r ' f r , r r , r r . ' l i

237:..

###ä^lt#*l$lP,HJl-H###
Klanjaojei na minberui na njemuöinioruku, a kadaje öinio silazioje unatraikc i öinio je, a onda se ponovo Peojao sedZdu,
na minber.i3o

Klanjao je i naspramzida, pa kada bi doila neka Zivotinja da prode isprednjega,on bi uzmicaosvedok stomakne bi dotakao iza zid, a Zivotinjabi mu pro5la leda."' Jednomje klanjaoi doile su nekedvije sluikinje iz porodice su Abdul-Muttaliba.Poöele setuöi,a on ih je uzeoi razdvojiojednu namaz.a' od druge,ne prekidajuci pokuiaoproöineki momak, je njegaje Jednom klanjaoa ispred je da pa mu je on rukom pokazao sewati i on sewatio. Prolazila da i nekasluükinja onjojje rukom pokazao sewati, alij€ onanastaje: rekao zawsionamaz, s.a.v.s.) vila kudaje poila. Kadaje Poslanik, "S njima je teZe."'' Ovaj hadisnavodiimam Ahmed, a zabiijeäen je iu Sunenu. To u Nekadabi i uzdahnuo namazu. navodiImam Ahmed,a zzbijeLeroje ru Sunenu.n'^
"Ljudi,ovosämüradio a3o ibn Muslim (544)od h Sehla saäa: Hldis bili.ä B"h*i (2/331), u krko bi 'e ugledxli nen" i znrlikrk-rje moi Mmaz {I Hrdis biiezi Ebu Drwd (708)i I'oncPrenosilacrje dobü,i Ibn Huzejne(827)iHakim' njegr'on se (1/25a)bilj;te: "Poslanik, s.a.vs je kllnFo i ovc!F kenula d' lrode isPred , " jc pred dom micao,prem! kibli, svedok lrbuhoD nije dodntikno zid Lbac Prenosilaca "Prciaoje on i neki al' H.dis;reno.i Ebu D.*d (716), ia: Nesai(2/65)od Ibn Abbasa, s momik iz Bcnu Haiina, ispledPoslanikä'i.vs.,jaiü'i na magd@ Sjahalisu i uili kod Poslanik , s.i.vs., i klanjali s njim, a on lije prekidaon.maz Doile su neke dvije sluskinjeiz " Benu AbduL-Mun.libi i u|utile ga za koljena.O! ih je razdvojio,ali lij€ Prekidaonmaz je on nzdvojio Lanac U prcdanjukoF biljezi Ebü DawJ stoji da su F njih dvije tuhe i da ih i , H , d i . b i l j e z t b n M , d z , r 9 4 B tA h m e d ö / 2 o 4o d U m m uS c l e m er ' U l a n o p r c r o r _ r. { ) , " l&r imajedannepoznat r34Hadi; biljcte\esai (3/137,13s), dio kao Ahmcd (2/159,188) snstavni duzeghadis!od "Paje ustaoi na drugomr€katuodio ono ito jc radio i na Prvom'kijm' Abdullahä ib; AmE: u iä N i r u k u . . e d / d a" i c d e n i e ä k n i ! \ e d r d e i e / d J h n u oL r n a (P r e n o ' J a . " v j e r o d o ' ' o j a n ß r ; i"t" --c,lx oi Au, rbn Snba,kod Ahmedaa Suldn kod lbn Hu/eime I jedä1I (3/67) ärugi su luli ouj hadisprije negosu Posenilili Buhari ga Prenosikao komentü

5238
€**

rÄDtl't'l,ttnD;rt #ä."n1#I ',r;r 'K;.*F 7r ' ,Fzr ',5irlf x x :( rx ;Ä,'tf ;tX;l )iH,n,r"
'ILrhrLnlc i trzJi:errjc Lr nirrrr,L:'.rL li,Lrr ic Sro sc riic lrLLiisrr: s r.r:s., rlcqo jc govor'", lr'.rtlis ncrll rrih,rlsc ,rsrr,l c ,'J l)Lr.lrLrrillr, tiLj od . to zrhiLjcZio Sci,.lu svom !r'rr,';;rr. lbrr .\bb.r:1, r.rL h.rrrrrlcqrrrc i rijcii. iLliosLr onc t,L,:nc. i i.k,rili.rlrLr*t Lrlrm,rzLr -\11ibrr l|shnlh. s.r.ls., jc 111.rL,ro 'l(oJ s,rmim.Loo,lrcrlcno vrijcne lbsllrrili,r, s.i.r'.s.. EbiT,rlibkrZc: pitrro grL rLkojt s'nn rru dolrzio. l(td.r biL iloito i zrrtchrro tl.r ll.rnjrL, i bih zt,loz'o1Lr,r on bi sc zirli,Lili'.rojl Lih uiro, rLlko nc hi bio nrr 'Olo biljcic NcsrLii -\hnrctl lilrl Lrrlcrrr. or nirmrLzu. bi orl rcllo ,-l,r r \ h m c d rj , :u . r b i l i t l c n , r :I n r r o . r r r r r l i o . l l ) o s l r r r ' . i h r , s l r " s , o . | c L l c t r o l l l r i i c n \ cn o a l ri o t L r c d c n or i j c n r c d r r r j L Li r t l l b i l r J o l l z i o n i c u r u ,r L ,i , o n j c b i v r o n n n l n r . r z , -irs L . r i l i ' Lb r s c . l t i l j c T -ri\ l r r r r c . l ' r L t r r l i o l c i !] on redio i nijc snrLtrLorh se isklilj.r|rrnicr11 rrrl Irrtrrrrrz jc \'',:l:udrL ll.rrriirohos. r rcl:,1,h tr ohuii l',rlo pr closi .ll'cLulsc l,rhibu,\mr. '1)rclrorLriiolc r1.r lilarri.robLncrr.lrrko bi ;c r.tzli ' kolnlo orLiidor.r. nrjcscetLrrlr. L rllii,rrr rLLjlLrr, litLnLrr,lotLr.ic Lriio n,r srl,.LhLr. nilc bilrr tlrr stllrro '-rti hLrnrrt \jcgr)\.r pltLL.rL onrl:L ostrt lo hLruLLt. ic '...r'r dom. NcrnogLricjc ch jc l',r.1,Lnik. 's . sllliLr jrLtlo.rrrlion r Lrkur' oJ Ln. golorLLr: r\ll,LhumL,j.LLI)LrLi ! Lrairli orrih lir)lt 'i ulLrtio, rt'titi poJizrLoghs. l rrjtgovi LJrrhi nrc li'.ro one hojt si z,t:ritio... i trtLrL rh su nlnolrLli ni lo i (hir lo fixli{) ilo sloic snlti, rLrlrrto rrc bodc vcairlrl rrlcqo\r1trrrrrllclL |oT ilo nicg()w)rll trrrrrrctu, sriLviit. d.l tu ziLposr,Lli prehsrr.i,rk sri ljcgori ,Lrh.tbiJcdru orl lilh lt:' i'rL, -l-,Lr ih lliLLlci: ltLh'ro ibn rcknoclirjc to rolir str rr. !i.() in) 1l7c S,LU
l l r i i . r i l r r r . \ 1 , ,r . l i i , i : r . \ ! . r l I i : 1 1 1 , l i L L / .r r 1 " i i : , . r \ l ' , i L L L l . lrfL )\ r ' L / i j L 1 r'rr:! \ f . l / L iL r : r ' r " ' i r \ : " l , , i , J \ l i . , . , , 1 . 1 . , f , . ] t r , . 1 1 1 r : ' \Ll ! i , r " i ; i. r , 1 , 1\ , , . , ; , , , r , i - , , J ' r ' , : r r , . , ' " ' l \ l L l r \ n L ' i l i r ' r l,r j,r, tr,,jr.l.L \r,,lr , , t r , / t r , r . . . , , 1 , , : , 1,. . 1 1 , . ., ,t . , r r , ,l f 1 I l r , l f . , ' ' f h l i . l . i L i r / . i . L I ) . N . \ Li , : r ' . 1 b r l l , L ' .1 1r l r . \ | r r i r ' i . l l l . l i : . 1 : J 1 ' rr ' . ] L r 1'i l lr f ' J' L't l l . r r . . .r . i r r l r : . . j r' l ) f L \ . . ! : : ! l l ! r : r r i r ' r " i \ F f i r ' l l r n \ l r Ü 1 t r ' iL i r l _ trIil,. r l i i r r r i L t ü ' l r ' L f " f r ' i " L r L ll..i.1fll!,,lliLLl)Llnf.,,i.ll,l,nrl,,'':llr. , : o j fr . r . l t r t . , L l / Z . l i r b i I L , i , ' l f i r / i L l l . i l r r hri : l l l ' '

'Oöe,klanjaosi za AllahovimPoslanikom, s'a'vs' samwojem ocu: i Omerom,Osmanom Alijom, ovdjei u Kufi zadnjih Ebu Be-krom' mi pet godina,pa da [i suoni uöili kunut-dovuna sabahu?'On reöe: iSin-ko. ii uued.tta- nova st\,?r.-'1rs biJje2e i antoti Sunena Ovo to Ahmed. Tirmizi kaZeda je hadis hasensahih Darekutni biljeäi od "Svjedoömda samöuolbn Abbasa Seidaibn Dzubejradaje rekao: "'a3' 'Kunut-iora na sabahu novotarüa Bejhekibiljezi od je da kaZe: "Klanjaosam saIbn Omerom sabah' i Ebu MudZliza da je rekao: on nije uöio krrrui. Pituo samga:'Nisam öuo da si uöio kunut?"a 'Ne z.tam d" je to radio iko od ashaba'"'"o on reöe: uöio kunut-dovusvakojutro, i da su s.a.vs., Da je Poslanik, je ashabi aminolali na nju, to bi bilo Plenesenoummetu' kao ito prenesenoda je uöio naglas Kur'an, broj rekata i wijeme uöenja' kada bi rekli daje moguöeda suto zanemarili,onda bi bilo moguöe re6i da su zanemadli i ostale stvari. Na ovaj naöin znamo da nije bila njegorz praksada bismillu uöi naglassvaki dan i sraku noö'.pet p.,tu, ,räujrro, u ottda da vedinaummeta zanemari tu praksu,ili da Kadabi to bilo io oro.r" ,kit "r,o.To je nesto5toje nePrih\'adjivo brojarekata' broja namaza, taöno,onda bi to bilo kao i prenosenje dijeloru redoslijedsastavnih uöenjanaglasi u sebi,broja sedädi, U namaza. Allahaje Podrika. i Ispravnoje reöi da je Poslanit,s a'v's, uöio naglas, u sebi' te da ie ,ltio kun,rt i da ga ji ostavljao, daje njegorouienje u sebi kunuta bilo öeiie i biJämnogoöeiie negonaglas, daje ostavljanje i Uüo je kunut kada bi postojalaoPasnost nego nj.govo uöenje. ,a dt,rge, a ostavljaoje kunut kada nije bilo potrebe biÄ[o tad"a bi ili za njim, i1i kadabi ljudi bili odobodenizarobljeni5tva' kada primili islam oni koje je on u dovi spominjao i doÜlikao pokajnici'
43!Hadis bilj.ä Tiroizi (4021Ib! Mada (1241),AhDed (3/472' 6/394)'ßejhela (2/213)\ lanmprenosihcaF ieroddtoFn. '' H"ai. ri!"a b*r."."i (2/41) i u lencu pr€nosileca Abdülah ibtr MeFde' a on F F a4 su,e' tuka (2/2\3) i l"ac lrenosila@je dobd'

PJH*IP,HSHT-H##

3240 q**

ä+üxt#xjitx
rr rxt!,rFtr

xxjxxlö\<äl}ö ZÄDlJ.|.l|lE'AD
{! rF tr/r)(tl,x r(r,rjr xrlrx xt ,xtUF

,x ,(\. ,x tr. ,F d!.,i

NicqoleliLurLlt raz1og,r, Jove, nr subirhu. uicn.r.ic iz o;'r'enlunog r ln.ll bi ncstrlo tog nzhrgir,nijc bilLrpotrcbczr nionr.1\ilc uiio 'nkirmu.-Ibtt oclilirhali kurllrt \11mo slb.rhrr, nrr rcqo jc Lriioi n'.r o dI i r c s l , r . , r , " i' N I L r s l i n l r Ll c r n , r , . , r .I I r r r L r n\ h n r d b i l i c i i o c l l r , 'Posl.rnik, Ibn Ibb.rsr, r-., liLrnLrt. mjc cla.lcrclieo: s.ir.r'.s., Lrc'io ic sccrlan,r ncprchirlno, porLrc, nr iltirrrliii,,rlii,Lnu. nir iiciji i stb,rhu, riLric onogelioii N1u ltrju sveliog n.urirzir, nirkor ito bi lcliiro:.'\ll11r osr zrhvrljLrjcnrrzadnjcmrclietu.I'rrldini.rojc icrLrur rrrrli plcrrcri , li1,r 13clLr 1ii'1, ZLrkv,rn [-]sriic, ,urinollli sLL lroii sLL i r ori Su1.-jrre, jin." Otr bilic;i i lil,u l),nrrd.' ' njrLli n zl po l|sl,rniliolr, s.r.r-.s., plrl:sr bilrL jc ,LL Lrii liLrnut,-lor-tr ' , 1 : ' , 1 ' . r . .l , : l ' ir\io sirnlorrr srb;rh. Nrriicicc jLL Lrilo nir srbrlru icr ic on bio i it rrLjdui.cq rLr'cnjrr. vczrLrl noarli nru,rz, ncposlcrlno rr poslijczorc i . . . r i | r i 1 , , .. .1 1. . , r . I, i sr'lccloic .'\l1,rh nrclclii l.ljcqovi,iJi melcki i kojr:n prisLrsnrrj,.r grr j sc u dirnrLnoii. T jcdno i drLrgo bi1jc71 tLrnlicnjLt,tjct,r,-:-lrr; j ! Sto i,,.-: "s"/.,' irolit.itt:.,,ri irrr.,,l,i 7r.rrLi.,rr1ir"(ll1-lsrt,7S). sc ibn Ibn FLrdejk.r. prcnosiod r\hLLLrll'Lhr Scid,rlbn koji tiic hrtlisrL u lrbi Scid,rt\lrrlibLrrilr, orr ori srog,rocr. r on otl lil,rr Tlurcjrc ,.le jc rcktr: 'lied,r bi I'osL,rni1i, rLrkue s.l.r'.s., po,ligro glrnLrsr dtLrqos nrc se s,rbt1rr, podigro bi rulie i uiio olLr rlxLL:!\ll.rhu moj. rLpLrti oninrkrjc si uputio,uiini r!rcsil onilnu liolc si acslitill tlainio,Lrvf rni sti rDemcdr onc lrojc si zrititLo.blrrgosloyi oro ito si mi deo i 'l zrititi rre zlir onosrL si odrcdio,icr i plcsudulcii rrcnrr suciiic ito -lirbom. n,r,l ).JijcponiZcnon,Lllroq.L'fl Lrz.titinr uzmci. J,uljcn ' ncllLsi i r1rrstojrur sv.rllc cliciuc. r

\
I l l L r . L r )r l ' s l f . r , , J i , 1 , t . \ l h l ! 1 I ' , . l . t r i l . . L . . ! i , , h L , , L it irr . r f . r L r iL L ' iir,rlt.r7..i.rirt.rliir.rlLil L l L . f D t r r . l i t l - 1 t . I n , , i 7 i. 1 0 i 1 . \ . . r l : L r . l ' l l . , , i , . 1 , l l i t 7 1 1 1 i , , l ) . r L , l ( l l l l l . ; \ l r n r J il ) 1 r l L r : , , r f , . r ' i L . . , , 1 , , 1 , t r : l l

J.'JIHI['Illl*Jt".H## #^
ALLAHUMMEHDINI FIMEN HEDEJTE\,'E AFINI \'E FIMEN ATEJTE\,tsTEVELLENIFiMEN TE\,'ELLEJTE BARIK LI FIMA A'TAJTEVE KINI SERRI MA KADAJTE INNEKE TAKDI !'E LA JUKDA ALEJKE INNEHU LA TEBAREKTE\'E TEALEJTE. JEZILLU MEN VALEJTE
Uistinu bi to bio krajnjejasandokazkada bi ovaj hadisbio vjerodostojan ili dobar, medutim ne moie se ovaj Abdullah uzeti mada Hakim smatranjegov kao neko s kim se moZedokazivati, kadaga on prenosiod Ahmedaibn hadiso kunutuvjerodostojnim, "Priöaonamje od AbdullahaMizenija: Jusufibn Musa, prenoseöi Taöno,postoji Ahmeda ibn Saliha,a on od Ibn Ebi Fudejka...""' i hadis koji je vjerodostojan koji se prenosiod Ebu Huejre, ra : "AJlaha ja samoajbliZi, klas.a.vs., Poslanikovom, meduvama, mi, njanju."A Ebu Hurejreje uöio kunut na zadnjemrekatu sabaha, "Allah öujeonogako Mu zaivaljuje" Molio je nakon ito bi rekao: za vjernikei proklinjaonwjernike."s s.a je Nesumnjivo daje to Poslanik, v.s.,radio a ondaostavio, ali je Ebu Hurejre imao äeljuda ih nauö daje ovajkunut sunneti Ovo je, ujedno,i odgovor s.a da je to bila Poslanikova' ws.,praksa. pokudenouöiti kunut na Kufjanima koji smatrajudaje aPsolutno i prilikom kakvih kiza i nevolja,"u oni kaZudaje to derosabahu,
aalHaf,zt Thkribukttci'Abdullah Seidibn Ebi ScidMakburije odbaten ibn aas Muncfck ilejhiod Ebu Hurejre,!r(420) a6 Ovo ic diskutlbilno,AlhneHdlebi,kojije hmcfijskog nezheb4u faräal-Adira bio loze: "Opnvdrnost kunut! Prilikom 'woÜa je ff'jm To je vrijeme kida sukunut uiili nshibi t k o j ,s u, o p ' r k u k o v d , .r o : . i n r i p n q c r r o i PJ i v ' v e i : n e "Mi n€ uiiDi kunut m sablhu, osim ako nije nek! nevolj!, pa Ebu Dzifer Tdhrvi kizc da sru.i,ili nckasmutni4ondanc sPorimo seon u'i Toje rldio i Poslanile kadas€n€volja q)4)

.iS&;;

u LLbrllrL nrlorrrijr" Oni iroji giriuo, r dl sc Iricgovo Irrrlitil<rrr.Lni.r orri zlLzcli su srctlnli st.u, nrLirnc' l|slrnik,r, s.,r.v.s.. Jijcdc sLrnncr uic kunLrtoltl'r kliL'r ge lc rr.'io i l|slrnih, s rLr"s. rLostrvlllju gl s.ir'r:s, i u Ltie lirro.C)ni sliiedc Poslirrrikrr, ondr ktcl ga jc i on o:trLr r i ic njLr iucut'cnlrLhLrn,.Ltrhrri.Lr:lliiti kLrnLrt s'.Lnrrct. I rrc Lriiri qr' rriti snrrLtrtjLl jc sLrnnct."Onine klitihLrju ont llrii:trIlrlo nac liLrrlut, i no|or'rLilrL d'r d,r Trkocl.:r'lrc srlr.ltrlLjLL lc ro poliurlcrri tLr|r'.rks,.L. kro itLr nr ll'iriliLri''rrti jt onll koji lo prtktikLrjc ,rl'oncrrt suntrctrL. je onc [oii nijctu uicrrjc kurrLrtr1-'r'llillrmnuloijt' rriti:LlrLtrrriu Llr l'r sLLnncrLL. jtst. rL'L onlj koji jc oitrvlo liLLn(t postLrplosLrprotrro dohro iirri. rr l Onrj Io Lrii liLurLLr, n,rlt,tijr' ic orur'll,rnit liurrLrt,r on.rjlioji g:r nc Lrii.tlhodcr iini rlobLo. sc Strjrnjc po.lilc lLrliurr tlio Inrr,L,,r LrrrLrL Lrt'idoll i ;arll\'x ie obittlinio n) clYoic.f.r lr LL'io lltnnl Ljulcsc. PLrdtnih. s.,r.v.s.,.jc treb'r r:loiLr. 1n.rlio i z:Llllljn,ro Cir.podrrrLri olo jc plLks:r l<olLr i h'rko bi porlLr olLr Lrcioi nrLql:Lr rLl Lr. dijcditl..\Lo bl irrrru rrclitLlrr zr iio onr koli LhnirLjLr niinr. nc Lri poqrijciio Orrrcrjc Lriio r'Lqlrrs lbn '\bb'ts jc nlSl'ts rlrru!:io. cll drlr'r nit r1rnllLrlr Li cLrLrsc poictrrLr uiio t".rrilu nt dicnrzi k'.r[o bi dro tlo znrrrrjr c|L jc one suutrct i nil tor)l rltrllrlrlr. t) oro sprrtLr inr,rnlo|o izgr)\rLr ric rr'rgl'tt \rllill qclic nc trcbr gr'liLi jc rLrzv,rlicnrr lrLziltT-crrjc n.rkrjLr Frtihc. C)r'o 'lir jc lirLoi clizrLnje luliLr koli tu tini, irli lri orros,rllrji lu L:ini onog.r iLi ili Lrn.rnrLzu, uc.lizrLrrjc. li.ro iro jc llzihTcrrjc oLo rnzli'iitosti iLiy*t'rm r lr'rJ'l'kih ol'rtdr; ili rcichhLrlrL, vr':trrmr czrnrr i ili.rmt'trL, . iirLd,|jr,rn ili tenrctrLL drL ir_rLi ci1j.kolcnl sc tcTl ovorll krrjiqorlr' jc srrrrro rltrr'cclcnlo jc s.,r.r's.liojLL on prolodio, lo s(r istrrTLrlc1 to 1)os1eni1i'.r, pr,tksLr Oro jc lcdrro. .r rcii ir.L ie dozrolitnt) I rriic foliLr'lcno sc krzLrjc.
l llLll7r'r I
l/t , l . ', r , i : , L . r . ,/ r, , L . 1 , L , ' l L r L i . ' L I . tii' 1 r ' r'

llll.,r

, , i t : i , , . 1 a b f l l r . : r r . . Lr . f . r r \ ' h l i l i ' l

:' f , : : , , r r , r . , , j , , , i l i i, l r t , : ,L i l i r r j r : r \ j f r r L i r ' l r ' r r . ' r , 1 , , , - l i r , l : . , : ,, l , L , : . 1 l f , r : , . i , r L

###^*ltl*l['-qHlt^H###
je ostavitiili prc\,€sti neito drugo.U ovoj knjizi ne Zelimoreöi 'ta a je dozvoljeno, ötanije, r€go hoöemoprikazatipraksuPoslanika, To za orr"ko kako je on tzabrao sebe. je najboljai najpos.a..,.s., da kaZemo nije bila njegovapraksada stalno A1<o tpunija praksa. oti ku""t nu sabahu,ili da stalno uöi bismillu naglas,to ne znaöi ili da je pokudenopostupiti suprotno, da je to novotarija'negoje a i pratsanajpotpunija najbolja, Allah nekaje Poila.,ikov",s.a.v..., na pomoei. Sto se tiöe hadisaEbu DäafetaRaztjaod Rebiaibn Enesa, "Poslanik, a vs je uöio s r.a., , koii on prenosiod Enesa, daje rekao: Ahmeda,Tirmikod kunut svedo svojesmrti,"a koji je zabiljeZen je ocijenjen kao slabplerosilac zija,*'i drugih autora,Ebu DZafer Ebu dajebio senilan kaZe AL-eda.Ibn Medinizanjega oä stra,,e "Cesto jedini "Mnogoje grijeSio." Hibbrn ka2e: je lbn Zura ka?e: " od prenosioneprihvatljirapredanja poz-natih "Ovaj lanacprenosilaca Moj uöitelj fbn Tejmijja mi je rekao: ajeta:ibi prekokoiegse prenosi hadiso pojainjenju ie isri '+:-,i onai traj ",l ." , ,.rr"r;'' i *oai" CotPadar iz&iini Aden; ih ,;niio'. .':(il- Errs,tl2 ); toje poduzihadisU bejjaibn Ka'bau kojem "A stoji: duöaIsaa,a.s, bila je medutim duiama od kojih seuzela obur."^ u doba Adcma, a.s.,ta duöaje bila poslanau Merjemu' u ondakadaje otiSlaod svojeporodice osamuAllah je njoj poslao pa melekau tiku öovjeka je ona zanijelaonogas kim je priöalai je greska,jer onaj koji je uiaojoj je kroz usra."*'Ovo je neoprostira '---'i bio nioi üiä poslan, melekkoji joj 'e obrario:':rJ ':!j J;t J Ü') htoga",rcie on"da ti 4G 'JuiJ"Z jo to^ "praoo iza aniA Gospodata iisil' (Merjem,19),a nije onaj koji joj seobratio poiion;n dieiaka
(2/39)'Tahdi (2/201)'Düekütni aa7 Bejheki Anmed(3/162), Tilmizi, nego Hadisnebiljezi imejeIs! ibn Mahm i onje slab' njegono Rci,l Ebu 1!n@prenosiläcaF Dzafer Gtr 1.13).U k o ito i samaütor kate. as Hodisbilj.zi H.kim (2/323,324) u hncu prenosil'crjeEbu Dzifer Razi'a on je slab a "To krljnje 'udno i neplihvatljivo i najvjdovatnijer klte (3/11a): F Ibn Kesn u svomtcfsnu " isldijiat- H*im i Ez Zehebisulogrijciili kadasurekii dlje to vjsoddrojio

bioIsrr, r.s.,icI jc to ncnrrrguic. ill l)7ricf ll,rzi prcnosirrcpr rrtliivir OliLr sc Tcli rcii clt L'lbu i prcdenje, nijcdlo uicrrj,rLhrdisl lc trziue on,r frcdiurjtr lioj.l rrr li.rJl bi i bllo ljcrodostoirro, on prcnosillo jcdini prcrrosilrrc. 'lir clrjc ncmemo nikrll.rL,1rrl.:rrzrr oro jcrlini krrrrLrt. sc nc sporrinlt r1i i autrljrL str r o. .h ic liLrnut t don. Iilurlrtorr sr rrLzir i st:rjrLrric jrnjLr, k,r,riro l-lzliicni lit/.c: tcsbih,froniznost, nrjni ib^det,d1xrL.
-6 1J;.ij : -=r\ j Jrj jl -i -- 'j ';'Ä"i'',tL l't tltrli \i

-il :ir:rr'inttZLrtlji,:t,.j,'rV,,,,,1,'llj,r''(l{L,,rr,261. 't -ri --i:':r) t'tt,ti t'tt\.itiIt,! l:aIitr It,^i);ttI rJ4;:r;I**"1),r/i.l {;r;r-:ljj:-'\ 'n,ütiuti o,l li;,ttt tt,!1l, i :i.j,:i' tt nolix.ii'rii'titt 7toi",ti, Ttt,lttitt,'i '.iitia" il)2.'7,mrcr,9).l,.-r ,. r5,"..si !i, -.Li l; '-j!'1 clc3a ,\i ; ri on,ijttt rijt:i Cc1,o,l,rtrr13,r rirl119, lqr'., ; jito-,tl,ti t,! u:il l"tji (litil,thr irtr,1ll. 1ro,olL t t ijtntt tt ittllri i 1,i1a" ":: \ r :l. 1 ,1..., 'li,rd.r je onrj koji in.r nridLr'7i ibrr llrnut. Zc-ic1 EL'krmjc r.chto: rilci:i: suobj,rlljcnc.\11.Lhove r-.:ri --i-rj: . l Tntl ilhltan loni' (li1 Ilchurr,233), PLrslrrrili, s..r.ts, n'ul ie rlLrcdio d,r :n, i1rl.f 'Ncprcst,rno '' I}rc. Irijc rclirLtr: lc iutinroi zrbrrrnir uxm go\1rr. liojc si mc Iloj, LrprLtl s onimrL '\11,rlru poviienot 91rs.r: uiio iiunLrt, 'r Lll.Lrorli:'.rr rr]i]rr rmlnor rli l"cs'-rnruiircjc ufutio..." p.rdo lir.1jr. , (lospo,.lrnr n,ri. libi rrcL.r ll rLhl<oliko su e Ll'.r Posl.rnikrx rijcii: ic prr noTcnepunitincbcsr...", rlo krljrLtlovc I hlrLlckolu jc gLrvorio, lrtrnut,drLjc dLrgrr siL cll tlliodcr'kunuL, lc odLr2lti (r\nn :tili.l11icrr pt rl,r rLicnje ant kun,.Lt, jc or'.rorlrc.lcnl dov:rL,.rnut' lako se l(ru ir onth moZclcii d.rjc I'lncsrnisliotlino nl olLrr1ovu. nijc ne ostrlc vrste kLurLrtail jc NcisprLlrro rcii rh lc to ito jc LunLrtrLiio rlL "rbrhrr, 'r nilc trLarlo o(hcdcnx (LokitT- sc poclrlzLrnrijclir 11.r i nr ost i]n nxnlrlTinrir,
' Il.ü:iilr:. l l i L L l , . tL I r j ' r r , l l n . l i n l L r l r l T t n i / i L l . : , 1 ' r ! " l . l l l , L L) r \ r t l r ' r l ' r r . N r . L rl

.i

\t" j" tt't niLl

###*^,ll#HlslP,HRll-H###
a svim namazima, Enes dova,jersu ostalividovi kunutazajedniöki kunuta,a nije ostalenamaze' je istalcao spominjanjem sabah ili Takoderse ne moze reöi da je to proldinjanjenevjemika, dovaza nejakevjernike,jerEneskaZedaje kunut uöiojedan mjeje sec, ondaga ostavro, a Pajejasnodaje ovadovakoju uöio i ustrajavao u njoj, ona kunut-dova koja je poznata.Kunut su uöi1ii Ebu -Bekr, Omer, Osman, Alija, Berra ibn Azib, Ebu Hurejre, Abdullah ibn Abbas,Ebu Musa Eiari, Enesibn Malik i drugi' s.a daje Poslanik, v's ,uöio kunut samo Na twdnju pojedinaca moze seodgovoritina nekolikonaöina: na sabahu s a vs', Jedanod njih je da je Enes,r.a.,rekaodaje Poslanik, uöio kunut i na sabahui na akiamu, kao ito biljeZi Buhari, tako da i Isto spominje Bera ibn Azib' nije izdrojio samosabah. jer kunut derogiran, bi bilo je Neisprar,no recidaje ak5amski kunutom Dakle, logiönoda Kufljani kaZudaje isto i sasabahskim kunuta a ne sPoakiamskog ne moZeseuzeti kaodokazderogacija sabahskog. menuti derogaciju Ukoliko sekaie daje kunut uöenu dobanelolja, a nije ustahadisaöe reöi da je to ljeni i stalni,Plotivnici medu uöenjacima se kunutom'Postavlja Pitai ali iaöno, daje isti sluöaj sasabahskim nje koja je razlika? Oni kaZu da na öinjenicu da je sabahskikunut a uöenu teikim situacijama, da nije bio stalnikunut' ukazujusame u rijeöi,a oslonac Potwdi!'anjuünjenice da je kunut bio Enesove stalnapraksajeupravoEnes.Eneskazujedaje to bio kunut u izupraksaU oba Sahihasebiljeü i zetnim situacija daje to ostavljena od Enesa,r.a.,da je rekaoda je AJlahovPoslanik,s a vs', mjesec danauiio kunut u kojemje proklinjaojedno od anpskih plemena, a ondaje ostaviotu Praksu. a od prenosi Kajsaibn Rebia, on od Asima Drugi je da Sebabe "Pitali smo Enesa:'Nekiljudi twde da ibn SuleiÄanada ie rekao:

X246

ffi f k{*H # }r,.'.,"T191i{!'11".,.'. ffiffiX{
''LiiollLntLtlrt srbrrhui Orr ic s je \rjeroljesrrik,11\r.srrcprcstillro , jc s.r'r's. Lrcio hunLrtjedrnmlcscc'plolili ,.t.-, t,"zu. Pc,sirnlh. " jc k'rjce ot] niuli ieclno .u'.urslih I'lcnrcn'r' l( rls ibn ilcbi prcnosil'rt ocijc shbim, rloli strgr dr' rqi rrienj'1ci ibn sano Jahj.r Nlcin srrrrrt|ir librL stcpcnir jc sigrrrno tlrrnijc ispocl Nlcclutinr, nili k'.ro Jor,zc1,r'roq. rroslr R;rzijr pri jc ocsilrtllilc' d'r llbo l)Ttiirovc rije'i D2rtcr;r Pr':llislr ki,c Llt ]t Poshrih, s 't \'s ' lnrio stilllrLL hrLd.l biti arqlrrrcllr lLd]'c I('risovh'rdi' nc lriln"rtrt -s\'c d,ruti LunL,t. do s(rjc sürti) il1 od nill':r ic orr poLrzLltniii rrjcqe' lnl rLrnjcgovLrnr klo rrqLLmcrt, lil'rr Oni l.oji s,n,rt''.LlLr D7'rLin sllbirrrsLrmrrogobrojniii *"o"n'.,. Porrrtojc rLric I(rjs'r sl'rbimo':ijcliLr K,rjsrL koli to l.n7L,,,r od'onlh ibl Scid lbn Ebi lb,t Xl"in i tt".".t 1","zlogc trlsrrj ocjcni '\hrrrccl 'l)itro s.rrl p'r mi it fcli:1o; o \'lcr-lerrkrLic: J'.rhj,r'.t li'rjsLribn llcbiLL' ocl h 'Si,rb i ,!eqolc hidisc nc tlcbr z:rp1:ir On jc prcnosio Ldis lti lc ''11 jc Ub"iä",'l.r"i h.r,:lis njcrlu bio pozn'Lr NIcnsLLrl t oLlbrcilrr sc Or'.riir!crricrr nc rrt)zc rrzctilito obrl czujLrirr prr irnenovrLljLL' rcketr ic njuhr.1is,L.Iiot,ric tle lc li'rjs poglilciio LL hltlisl siuurtrr o(L Üft"ia. .t-i".,i, Ilc,rsL'r.ali Lo lc od uiclj'rllL orrilikc:l oviLk\'c ir '1rtjc 1'rli licii jc .11ic Iino rck'ro rlrr nisLruiili 1i''Lnut' Lticnli tcl'ric prolilinj'ro1d'1i Zckr"Ln Ll s.tt's,1..rnLrt Poslar,iko., hoji prc Suhcjbrr' jc htdis d.''rSalil,,r zrLbilic'7.crr Ab'luiazizt ibn s'ir'r's ic lorLio scdlLLll(1csct dir nosioclFnesrr lc' r ckiro: I)osl'Lrlili' ' \l r r''r' 1' lil , r'u li',d. kirr' ' :rt l<1 / I , i . . . ' . .t , . " . 1 . 1 " " ' l { r ' 1 o lrrnr. nc iclino nliti s \"1nri'rr'go rzlrsirli .\l1,rh.r LcL'lir Lriirclii 'NrLT ih' rLrst'pobili sLr s koji z,r,let',k neu lc p,l jerio PosllLrili, 'r'r''s proLlinjrro llip'rdrrikc drLlr rrrr:rbrrir''r r'"...r', i. ttrjcscc Purl"nlk, klrn t Lriili Di e lni ]Iisrrlrr ovih plcrreDr'1-o ic poict'rk ktLrrtrtrr' '' prrktihoveli
" l I r L , l ) l l i . i . l l , , l , r 1l i . l 1 ) s ;l ! ' . l r i r ' l L " 1 L n ] i ' ; i l

e"ot

L'Jl*l['^ry,Hlllt^H#
Ovo ukazujena öinjenicuda kunut nije bio stalnapraksa "To je rijeöi: s.a.v.s., kao lto to ukazujui Enesove bai Poslaaika, "Uüo je kunut bio poöetakkunuta."Ako se njima dodajui rijeöi: je mjesec, ondaostavio",jasan dokazdaje onaj kunut koji on spoa dana.Isti trajalomjesec i uöenjeje minje,uöenu neroljama njegovo je sluöajkadaje na jaciji uöio kunut mjesec dana,kao ötoje u dva od SahihazabtTjeäero Jahjaibn Ebi Kesira,a on od Ebu Seleme, s.a.vs., uöio kunut na a on od Ebu Hurejre daje Allahov Poslanik, jaciji mjesec Na dana. kunutuje govorio:

..,jr,rl j.,ju" ei Aur.r,.: ; LL iiiirtr ,,lrr .j ,ll 6,ii-;Jr :^-# qu; # .,;.; J, riij l.ijr il.r.:r'rd,ir;3*':ir ;i :ir' i:i",4
"Allahumoj, spasi Selemu Allahu moj, spasi Velidaibn Velida, Allahu moj, spasiAjjaia ibn Ebu Rebia.Allahu moj, ibn HiSama. spasi sve nejake vjernike. Allahu moj, pojaöaj svoj pritisak na Mudar. Allahu moj, uöini im gladne godine kao öto su bile gladne a.s." godineJusufa, 'Jednogdananije uöio ove dorrc. sam To Ebu Hurejra priöa: a mu spomenuo, on mi.je rekao:'Zarne vid.' da s., do'6r-"' 51"je gova kunut-dovai na sabahu bila orakve prirode,dakle,zbog dana i1i situacije nevolje StogajeEnesveie za mjesec odredene dana Prenosiseod Ebu Hurejre,r.a.,daje uöio kunut mjesec Veö I na sabahu. jedno i drugo je vjerodostojno. smo spominjali s.a daje Poslanik, v.s.,neprekidno hadislkrime od Ibn Abbasa,ra., ikindiji, aklamu,jacijii sabahu' danana podne, uöio kunut, mjesec Ovaj hadisbiljeZiEbu Davud i drugi i onje vjerodostojan. prekoMuhammeda Taberaniu svomMz'di'emubtlieä:ihadis od ibn Enesada im je kazivaoMutarrif ibn Tarif, prenoseöi Ebu s.a.vs, nije DZehrna,a on od Berraaibn Aziba da Vjerovjesnik,
{5r Hldis biljeä Buhdi (2/410), (2201),Ibn Madza{1442). Nesai Müslim (675),

tr*

ä248

v,ir).{ri\u

!.,\rt

!r /, ri.

klirnjeo rrijcdnorprupisrnosnrulrrzl r drL liclrLr nijc bilr hLrnu n:r tir.'''lLberrni ltaTcrl:r sc oro prcrLrLnjc prcnosi otl llrrril.ril;.r nc osin prckoX IuhrnrrcdrLibn Iincsa. LLrrtoi r'injenici,lrL ov:Lj lrrnrLi: plcnosiLLt.r no2c poslLrZiri n,:l kro cloli:rz, hrdis jc r.jcrodosroien rrrL(.cniLr. jc llrnur u znrr icr fo ienju rlole,I pozneto.jc.1lrl)oslrnih, s..L.r:s., klunj:ronijcrLrot nijc proprsrnog tnrnrLzn cLrr njcnrLL I rLr rrijc uijo i rLxu. l)rcr|ostrLr-li,r scch ic l-ncs rrislio n..r jc rclieoc1.r o',.o hrrdrr 1)osl.Lni1i, s..r.r,.r., nijc prcstlieo llrnuron sr.c svrjc srrrti, u hrtlisLr st clo libu l)llti:r.rL, elio jc on ttr'rLn. nc suntnjrrro Lrjsrinirostnjcgorih rijci.i,odltoslo lIi d'... r r' r r , . . . r . r ' I I r\" ,1. .jt ... r. . ....i,, t..,,r 1 nisli, ijcdno dr-Lrgo zebiljcicnojc plccll!c fotlrdujLr.I) ih r .!a/:i/:a jc od r\sinl r\hvclir cl.r rchro: Pit.roslm lincs,r, r-.,r., ltunutu n,r o nimrilzlr! mi je rckiLo:l(Lrnrrt uii. Pir'.ro .c srLrn: 11ijc ili poslijc l)iL nrkurrl'Onrcic: J)r'ijc. srrrrrchiro:lcrlrurior.jelimi jc rcLlo dr ]e 'I_r7c,.jrL si nru l<rzrro sc kunLrtrraiposllierLrl:ux. rll On rcic: srrnr rcklo drrlc :\llahov Po.lrLnih. poslijcr rrl<ue -s.r.r.:., LriioliLrnLrr srulo nrjescc tlenu."' snlnrL drLje or.rrj hedis sl.rbi d.r.icto Jcdnl glupr uecnjirlie jedinsncnopreclenjc r\simr, a du osrrrliprcrrosioci lilcse, od od jc nLr pouzcirn,s..rmo t.rr., drLLkiijc. Oni keTu: ,'\sirr ito I)rcnosc rjcsolo 1)rc(lrLrjr: u shlrLLlu osrrrlinr nijc s..r pr,.:11unjin..r Iincsir, orl r.r.,klLrLjc liici o dr.r l<unurt.I h,rhzlro2c |ogfiiriiri .r i nejLrolji konjposr nLrti. I(,Liurh jc.,\hrrctloLijcniosl.rbirrovtj hrclis.l,lsrcrrr "Pitiro 'l)l kaTc: srn l'lbLr .,\brlulLrrhr, -\hncrlu ibn flrrnbclrr: li llio dru{i, osilr)r\sirlir r\hvcle, prcnosioc1linesr, r.,r-, jc I'oshnih, rle s.a.r'.s., krLnut uiio prijc rulnll On ni jc rckro: 'Ne zn,rm c1e.jc to iko drugi rckro, osim njcsi." lilbu r\bdtrll.rhkrie: ;\sim prcnosi
! : . ( l : r r n : . r r . . L l j l ) : . . r ,j I! :, r : t rt , r . l u : f l t t . , : : r j , r L , n . ü , J i tl r . . r : , , , , , - . . r r , , i t t t r l r t j t f ( , l . L r r t r r r i : l . , 1 - f . 1 , ! . . L,n r l l : : i r i ' Ll i r 7 . . L r n , l f r r . r , , . i t ( t r / , i L , , l ' r l ' f . r . , , . r , ' . r . : t . r ' d . " . . , ^ j f r . \ l ! i r r r r : ! n l . r ,rlff,,

249i,

ffi^llHHH'll"HJt-H##
a od suprotnosvim ostalim, Hi5amakoji prenosiod Katade, on od Enesa,on od Tejmija,on od Ebu MudZliza,a on od Enesada je " Vieroviesnik s.a.ts.,uöio kuout poslijerukua Ejjub prenosiod "Pitao sam Enesa" Haozale Seddusiima Ibn Silioa da je rekao: od predanja h Enesa' öetirilancaprenoöenja 'LaZu' "Pitaosamga,a onje rekao: Sto setiöeAsima,on kaZe: "Ko je to su dana."'Pitali ga: Oo je kunut uöio poslijerukua,mjesec "Ebu Muavijai drugi'" Ebu Abdtrlpreniood Asim^?;'Onje rekao: "'Zar ostalihadisine govore kunutu poslijerukua?", o iahasupitali: "Narawroda govore, Hufafa ibn Imaa ibn Rahdata od a onje ;kao: i od Ebu Hurejre." "Zaito or.da kaZeS je dozvoda Pitao sam Ebu Abdullaha: da preneseno qe lieno uöiti kunut prije rukua,akoje vjerodostojno "Kunut na sabahu poslijerukua' je On reöe: on uöi oosliierukua?" a I n^ rritroga je bolje prouöiti poslijerukua' a ako seProuöiPrije' je nemasmet+. Ashabisuradili tako i razliöita bila njihovaPnksa' " da praksa seuöi poslijerukua tu Sto setiöe sabaha, je ustaljena ovajhadiskoji ie vjerodososmatra Jakoje cudnoda seslabim pouzdani prenosiocikoji jan i svi se slaZuu tome.Taj hadis prenose Malo je onih koji, kadaim zatrebaza potvrdu suprimjer pouzdanosti. krenuti ovim putem i dokazivatihadineöe i njiirovog mezheba stava, ,irn" koli .. pr"no.. od Ebu DäaferaRazija,Kajsaibn Rebi'a'Amra ibn Ejjuba,Amra ibn Ubejda,Dinara, DZabiraDZufija' od. je Nai zakljuöak da su svi hadisi koji se prenose Enesa' nema-kontrajedan drugi potvrdujui u njima r.a.,vjerodostojni, diktoinosti. Onaj kunut koji on sPominje prije rukua razlikuje se od onogaposlije nr&ua,i onaj koji je vezanza odredenowijeme i je drugi wsta od onog koji je uoPöen koji je bio stalnapraksa' "Kon,rit oji 1. spomenutprije rukuaje s namjeromda se odulji sa "Najbolji namazjeonaj Kur'ana,i na to semisli u hadisu: uöenjem "A kunut koji sespominje poslijeruk.raje dugo koji ima dug kunut l rqo ,'.ä6r-"n

rrdro rliLrscicllr.l llLrir jc s.rL.r:.., st,rj,rnje tLovc.'1-,rl' oJrLrrih. rr.1i ic or or.ll jc nrstrlio ,[L]iiti srL in zl proklinjeoinJr jt nr,rl1o llrr,lc,,r i 'l-o jc rttlio svcdo srrrrti, dolc izrrhr.t1c rrcli upuiir rrnjrr stljirrjcm otl u kirolto lc zrrbiljcZcno rh r .!'i,lil,rr Srbite,,r on od Iilcsr, r',r', s dr je lchao: Iil,urjerrr',ur onrko h.LLo lLslrLnih. ir'r-s, lilrrrrirrrr ic 'l'lues.jc ,lrrr i rltlirc, llrclebi lrocli n,rmr." rLdiolcito, ito nc r i.1inr ,r-lrLlLrruLur,uspr io bi sc i ost.ro tolillr drrbi rrcllr ponrislitr qiro rl sr 1l,ji io. k.rlio z,rl.or".l ' Or o jc l<unLrt ]c pnl'til'or'.ro:r c rioh rtijc sc rlxfustio{!rlri.1[L]i.' ju cltrSrrrlt.rjrn rrcqolc hvr nl dr l)ozrrrtoje nijc iLrrio ,rr''L1lr jc od sl.tvioC,r. Inolio,,L1i to Lhuhiljl hLurLrt lio :r'osr ()ospod'Lr,'.. 'lb lioji onog-rL sc le2e zrLpeliorl ,rt! nrjescc,rl,Ln.t lc Llclll prorir zr i pLcncn,r l,Li Zcllenl, Lrs.rjjc Ilcnu L,iLi,rl.ri ciotrL ncjrLkc I{i ljcmikc koli sLr bili Lr-\Ieklti.5to sc tiic rczl.l,L klrlur.r rx sitLrlh, rrrL z1l ro jc |eztno ,..1 1'rr i firiurj.. icI ic LLpitr1I liLrnLrt srrbrhLr, lc .,r'r's. lc :rL',rhhlrli:r'r odgoloriom pirrnjc. Iito trlio, lrosLrnili. irjcrrt Jo Lrt'io aczJcsct 'rotirlLr inl ncltoostlLcnetr.l'.rzc nicrllLr duTc sLL stn jL Njcqor hij,ru, rLrkLr'. jrrn poslijer rrliurri scdTrl.r Lili, lirLko jcrLn,rhi. \rL N,Llionpo\ r'.1tli'.1 rlrlios, kri-cIlcrrL ibn Azib, lrribliZnrr nrrnr'rzillt' rlr rLdio n'n srrLrrhLr, jc Dcito ito st rrijc r'icliclo rrstrLlirll (l (ioso",l'rl i hr"Llirr r nrroyrrlro rlnliLn rnolio'lrq Pozllojc LLLjc gtxorc o totrtc l:rrii lti n,rrcli tr lrrclisinr,L liro strLnli,ule. ito :Lttrr (|L i rrri ujcgol l:LLnLLt nc sLrrrrrrjrmo jc liunLrt Olo lc ncsumniiyo rLLrnirhrli. slc Lriio srLbrhu doL niic rrlrtrstiLr nir pollrrr jc Lr liLrrLrt postrro. Lcrrrlirrolo!1ii niLl i vciinc lirrrLi' frtLr ".\l1,rhrr srL rnoi' uprrti Ltrc oninr lojiur se l.otirlzutr.ilclir,l.r rlovrLr .tr kolcsi LLprrtio... 1{r,l.l liLr,llauli ,l,t lc l'osleulk,s r'\''s , r'rfiio , pir r-rriidLrn rr s sc kLrnut do rrst:rnlirr rlLrnjrrluliorn isto tilir) i FlLLlellir li.to iiLLnLrt ito sLttLr i iostrli ,rshrl.i, ostrLi sLrIoicli tlrLsll.rtrLjLr tLrrltac (Lrtli'ije' sruno sto trrti litrji to nc t n.riLr, .rsh,rbi, shr'.rtirli Lriili LunrLt jc s.l rr-csLrnrrjiro Jr :u l'osLLnih, r". ,I nlcuovirslrrLbi
r ' l l t r L i . l , l l j r / r L l L L l , fl ,rlll) r . \ h N l i f L ] i l \hnr..lrl ll'r.

in;,.l;

rl

lllll*l[rltH*lt-H###
svakojutro i to je öinjenicakoju reöina uleme navodi i suprotstavlja oPoriraju ovom semi5lenju onih koji pogreinimrazumijevanjem miSlenju. Neki uöenjaci kaäu da to nije bila stalna Poslanikova' i praksa, da seöaki ne potvrdujedaje to ikako radio' s.a.v.s., s se IJ ieti\ Sunena oavodiseda je Poslanik, a v's , poduöio "Poslanik, a vs me s , ibn Hasana Alija larnutui daje Hasanrekao: 'Allahu moj' kunutu vitra: poduöio rijeöima koje 6u izgovarati na uputi me saonim koje si uPutio,uöini me od onih koje si öestitim mi blagoslovi ono 5tosi ,riinio,,rwsti me -edu onekoje si zaötitio, i me mi daoi zaStiti zla onogaito si odredio,jerTi presudujei nema slasudijenadTobom.Nije poniäenonaj kogaTi u zaititu uzme5, ""0 l€[öine svake vljen nekaSi i dostojan

ALLAHUMMEHDINI FIMEN HEDEJTE !'E AFINI FIMEN AFEJTEVETE\'ELLENI FIMEN TEVELLEJTE!T' MA KADAJTE BARIK LI FiMA ATAJTE lD (INI SERRE INNEKE TAKDI \,ts LA JUKDA ALEJKE INNEHU LA RABBENA \,T JEZILLU MEN VAI,EJTE TEBAREKTE TEALEJTE.
Tümizi kaie da je hadis dobar i ne znamo da se o kunuru s vitra prenosiiita bolje i pouzdanijeod Poslanika, av's Bejheki
oto H.dis bilj.ze Ti'-izi (464),Ebü Dawd (1a25),Ibn Madza (1178)'Nesai (3/248)' (1/10r)lreko Burejdribn Ebi MerFna' a on Ddimi (1/373),Tijalisi Ahned (1/199,200), "HNd ib! Ali je rekao;PosluiL s avs ' me Poduiiorijeöina " i od Ebu Havn Sddlja: vjrodctojnim (3/172)Tiinizi krze: smana l.m. prcn*ilca j.;sod6toFn H*im hadis 'owi h"d; ie doLti "e znaDo da s prenosiosim m ovaj na'ir' Pleko Ebu Haqa Saidiji' a kunutü vitra Prenosiiita i." -u p n.Ui" il" S";l-. Ne zn.mo dr seod Poslmik!' s a vs ' o t n/daa okn Lanütanä viüui AbdulL\ ibn Me'ud i.'u ' n'"*4"'1" "a "-g" U.enird ,-',""i"i.t"*'*'i"',trlnr'unndidr8ineb'JiitiPnjeruküartosmaiBiüjotn'ki S!fian S$ri,lbn Mubüek lshiL I Kunjrnr' u.eniäci:

#uKädI ;Ö'Jf;äitf ;t XX,,xrl

'rs7it'xzu*'r',K'r'Xi(.Gti7'

zAD|J-r-[|rnD ;ti ä ri<n rr 5X.*YSä,S.^

"Nlic rijcii: poniicn rirllj Logr'l i Lrzrslltu rLznci , LLoil.rjc: posLiic 'l'i " '\ritijc irstrn onej Lortrc rcpr iirLtcLjstr! |oli.ri-ci.

l \tF.L^.lL.\77.| -\lll\ .'\l)L.ll li.
'1t'nt jc poslijclLrllrrr LurrLrtorll srrlrrtrrro Nl iiljenicLrrLa L'lnes hoji prc ibn ot1 uL,rzLric I hv. Lr,\ll,Lhu 1,rc.l,rni,: SLLieirnrLnr I Ierb.r, (l7rln1ilc ürtl.r(lt(snrrr imerrriL rosiod l-bLtIIil,rl'r,,rorrod I ltnz,11c. "\istm sc sLoTio li.rt,rrlolr srr drL trlrn dtjc on ScilclLrsi), jc rchlo; -l'rr pl nrL ic prijc rLrllre,r il fo fitlniLLllLlLrL.t s,Lb,rhLr, ic rcllLo: r'r', ilcltli rru u icrrlrL rtrktrl. Otiili sno llncsLr, rckrro: 1)o:liic sirnr s.rl)irh, s'.1\"s.I1r1 je ploblcm.On.jc rckeo: l)oirro srnr l)osi,rrriLLL. Lriinio sc,1i.1u, sr ;"r l':ric ur'irio tckbir',rLrliu,potLisiro \ rtrlilrtr, gl.uLrr ruliu'1, pt'dig,Lo rckrrt.izrrororitciibir.r'uhLr', ustront cLrusi rcd2dLr" Ovo jc sliinrr lrijcnc stojcii.r rrrrrhp.ronrL ost:ro.jerlno itr Srl-.itrlrojcgon |rcnosi o,rlnjcql, rLobjtinlrLvrL jc Encs hrrdisLr rrjcgolcriicti cloli.tz \ch pojrrorr L11l1nTx. uzirl,rjtrl<rLt, mislio 1,od i rLi poslijer LrhLr,r. rx o stti.rrrjc dLrllcljcs.tslrtjl!cm jc chjc krLnLrt pocl ononx itr .leIirrcsp,rdlLzumijcv.ro llrnLrtorl.Iz o',ogl sc vidi jc it i Lr tfusLL hrrLllsi lczi jcdrtn. ,| LIqinr lonl (lLriu rlcdusol)no. sli jc horlALLelu po.lrikl. lr:te: clvi.ic sc O,-lrshirb'r plerrosc Iibtr llo ito lc bio hLrnLrt orl Jcdn,r njih lc klLlut u ncloll,rnrr, Irlroitrr jc bio liLrtrLLt clrlLLl liirrrbije' lJcllr u rrtu prorir -\[Lrscjlcme, Stmr' ijc sc .\liic li,rclrr lroriof loti r\lLrrn i strrrrourlllr Oncn. liLLnut

"

. n . , r r : r r , . t l t r . , j r . ] l L , .r, 'l 1 . f , n L l l ' . l l L l . r i l r , n ' ,

tLf.r r' l' 1L'r, r i r t r l l , L I l n . i \ . , , il h n l l f , , i \ r ' L i . j L t r . . i l r r . r; r , n L: , L i t rfr, , ' r r i l r i , L L r r, / n i ' r l'ri krt!,ir ,''..1, n i i ' i , r . . , 1 ,, I i . , r ' r : , : . , ' L

!

####ä^JIHJ['^P"HH-H###
kada sehoöeoduljiti sa stajanjemposlije Druga je uopöena rukua da bi se uöila dova i upu6ivala hrala Allahu, a Allah zna. najbolje

i postupak sehvi-sedid kod s.o.v.s,, Poslanikov
s.a.v.s., Prenosi od PoslaniJ<a, dajerekao: se .;j j:; i=-j ri.,j.jF F ; .F; F ii ;l 'Jasamsamo kao i poput zaboravljam Sto vi zaboras, öovjek
ravljate,pa ako zaboravim podsjetite me-"0s7

Poslanikov zaborav u namazu je A-llahovablagodat za oraj vjere,jer su se zbog toga PriPadoiciovog ummet i upotpunjenje onakokakoje on postuummetamogJipovoditiza njim i postupati i Na pao prilikom zaborava. ovoupuöuje hadissaprekinutimsener dom,kojise nalazi El-Mwettau, ^ukqemPoslanik, s avs,kaä: ';\ kakobi ;!\'JI ;t\üf'Z^boravljam ili Allah uöini da zaboravim
a57 okrdlnje u Pravcukible od mjestaboavkÄ Prenosigr Buhdi (1/a22),Namaz,PoslivLje: smrt l dr on.j ko u /äboirw ldr-ir namr?ä nije okend PEmä o i posl.,vlje: kibl, , ko kibli, ne trebr obnovit ümlzi Zlbonv, Pogl'ivlje o onome ko klanji Pet rektai Z*lctl'e i zavjeti,poglavljc:Ako neko u zrborlw Pr^k.i zavFt; Ponavljrnje' u el Vahidovomhabctu u iscdzde Zaborav namazu poglxvlje Mesdzidi, su odabrali gx Muslim (572), u prcdsovoru, je do'lo o sehvisedzdxmq O zr r^i ahot^\'lnmi.1i (392),N.mxz, Poglivlje: onomeito Ebu Dlwd, 1020,Nrmäz, Poslivlie: Alo neko klanja pet rcknta,Nesri (3/29) O ?-aboraw' ito O poglivljc: onome je do'looonÖme Ib! Ispitivnnja, Midza (2r1)O ikamctx, poslavljei od u svoj nmaz pa poMzi isprav.n odsovo! Svi sa Prenose Ibn Mesudakoji ko posumnF "Klanjioje Alüov PoslaniL, je lbrahiD kize:'dodao ili oduao',p! kadje predao F rcho: Rekole novou n,mzü?'-'O iem! seradil'upnaPoslaniL s€limbiojc upitln:Jc li to neato kibli,uöiniodvijesedjc ust.om nose, oke'uo seprema mu: Kanj.o si takoi tako.'Zitim zde,a ondi predrcsel.m.Nakontoganift je Pliixo i rckao:Da ima neito novou nanazu pa bih obNijcstio vaso tone.Ali,ii srm Mnö.ovj€h zabolavijrnkao 'to i vi zabo!'vljnte' odrekad z.boravim, podsjetiteme, a ako neko od vrs Po$nnja u woj namü, neki pokuia diti ötaje ispnvno,a ond. nek^ga doPuni,l zalim nekauiiri sehvisedtdu-"Tirmizijeva 'KlanFo je Poslnnik,s.!.vs , vdzia ovos hadisglnsi: Pet reklta Podne nrmaz', P' bi uPitan: 'Ieli to neitonovododrtonamazü)', i€ PosLinik sedzdu nakon'toje Padao s-a.{s.,uainio te

de--

a)\4

zrD|J-r-l,tEnD #Y#äYI" ,K1\.,irr.'r'rl,r<rr rä#1"5ät# rx Xä itii?!xir'r\i. i?ttE*.\öi it Äi *.,xrrt
sLlnnctolr,'' to Postirlo s.a.ris., z,rborllj.ro,p,Litr klLorcTlrhit roq zibo_ Posl,rnik, lc rllr,rn'nsrejrli icrij.rtskip|opisi liojl ic sc sp(rvoditi LrsilLrxcijlrrni rlrr liL,lli, Posll sc, drnt. i)ci,Lv'.11(,prirlljcrrr zrbortlas,c cloSLrlnicg lilenj.r ietiLi rclotr, rrc1lnc sjcdncnirliorl.L rtgogI c1iet,r, nik,s.,r.ls., 11 pr bi, ke.l bi z,ltiio u,rrrLz.uiinnr dliic icdl(lc Irrijc scLirrlrrI, izlcrLcno pr,n'ilo: i7zltim bi plc(lLoschm, tel<o,l,Ljc cliltc\itlr.rcijc "Onej rL'i lreLrx kr u zlholl\ LL I'to|!rsti (lio niflxril lioii nlic rtrl{rr, rlic.golilr nit dvijcscdZcic prijc schm,r.'Iz nckih cLLrgih foslLrPxlit jc prrvilo,:lirsc onri lioli propLrsri l'nmlzrLhoii niic rLio izledeno neliog nrmesliogrrrkrir,ncic rrrlairtirlir rukni ztpoine obrLr'lj.utje jc s r'ris , ono ito je propLrstio.'il) fotrrdLrjcsluiri h.LiLL l'Lrslrrrrili, cLrjcrrlprl irr r1,l ust.ro,tshxbi.Lrnrllrn t,rgiL, lti rttu (Lrli.lo zr:rrrjrr il ':1.1o drl TnrLli rrstirrru rrrL ito gor-orili sLLl'1rrnrrL1eh. inr lc orr prop,.rst, pt or obeyljerrlrr ih scdTcLi tlko Lr ..e LIIcrnr r'rziih olio lrcnrcnrL n,rhzirro hrdis IbdLrll,rheibn 13uhrLjrrl i.trlLrslinrr BLrhurii,r Sali/.,r Lod podnc nirJrlirzir s.ir.r"s, sc u kojcrn nulotli tü jc l)os1.urik, PIo ()l)ir'ionlrrrr'.r7, scL.lrnir prje nlrlioüiLo.ie pustio Pllic lrro sicclcrjc, sclirrl ir zrtirn .lcPrc(lrto uilno rlrijc secl'7clc, liolc bilic2c llLrhrrl i liLrslim, stoji: LI rlrLrson prcd,rujLL, ''Donosio rckbir lrotL jc prijc .clrLurt sjeLlcii, rlrhc sctl7,1c.
"! , " 1 l r ) Z L l , " r Lf ' l l l n l i f l " ' r { r f l i l ' \ L / ' L ' n r L r ' . ' L ] L ! n r ir L ) h l l l , L l l l l i . . . , , . . i . f , 1 , , \ i , , i L l l , , r r ' L / r : \ . / n L r , . L , r , i r l l r L J' f r . h . : ' r l P ^ l ü i i L l\r(iiLt,r, . , 1 . 5 , . r i ' t , t u f d f i , 1 , f : r l , L , , , h 1 L L n . . f , : ' L f r ^ i l . - L . ' ^ r : ) i ' nr' 'Il ' l i l n L t ' t r i '' ( L r i " t l i.tiil,rli".r ,)i ',Lll.vrr/i, lrii.r.,r:.,rIiitfr.rnLr'Li.hr!'riiri'ri':r'rr:::rrniti i:Irrlii.li,:] :drr.l,n: rrL r rr nj. n . "llil.ir j '!lN { , l l , : h iI : : 1 l . l L L ' ' : r f " l , i t r 1 llji: ' r ' r i r ' ' r ' i l r i ' L i r r 'rrr L /n r f r ' ? r . r i , i \ r L 7 , l . i ( ) f i i , J ' , ' L l r l , l r r l i I i ' L ! ' r r ' r l r rJ L r ' ' i " l r : : I I r: f,r J, ,rrt r.l,if inl , . L , l 7 i l , r LT i . r l l . l \ 1 , , ' r L l , , r r i l . L l . l . l . , 1 t r ü f , r r l t r . \ l i ' r L/ L ' r ' r r r l ' : ' L i f. , lLLf r nt]rrrL'ni li:ifli/ ir"lr'\rrrLL/: r , [ l ! t r r iI l L n l i i ri 5 i { r I ' t r l l n l i . l ' , 1 L L r l t P o { l r ' l ! 1 , n i ! m . ! ! , . f : ü n - . r t i , . i h i ' r , l / r r t r i i r ' . 1 i n r L . l l l r t r l ) J L r Ll L r r l l \ L L r r " ? , ' r . n f r j r r \ r : r r i l " r l . Z . l " ' f t r r! ' ! i 1 1 l j ' _ \ t rr " ! r r' f r t r i r ! i ' ( L : r iorh iie li,,t .,'",rr t: ',, ( b . f r r f \ , , l n i r i r . : l l . , l l . r i l / , l l a l i a I l : r t r ( ) b r l L i . r L r i: 'r : n r r ' nxk.i d\ r r.:. r L.. rt L1

u

rBilrojjrirH..Dirl|z|Jjr H### hvrFtwtx t\YrF tWrX t\Ytx tw/r ttvtx t\Ytr
se IJ Musnedu ravodi hadisJezidaibn Haruna kojegprenosi "Sa namaje a koji kaZeda je Zijad ibn Ilaka rekao: od Mesudija, jedne prilike klanjaoMugira ibn Su'be, kad sklanjadrz rekata pa ustade,a ne obavi sjedenje,te oni koji su l{arljali za ojilrn rekoie: 'subhanallah',on im dadeznakda ustanu, onda,nakonstozavrii a a 'Ovalco pa namaz,predaselam,a zatim uiinu sehvi-sedZdu, reöe: Tirimizi ovaj hadis je s namapostupaoBoZiji Poslanik, s.a.ws."*o sahfüom. ocienjuje el-Mehrija, ibn Bejheki navodihadisAbdurrahmana Simasa "Klanjaoje sanamaUkbe ibn Amir el-DZuheni, paje kojije rekao: 'subhanallah,subhanallali, ustao,a trebaoje sjesti,te narod povika: ved a on, i pored toga ne sjede, nastavisakijamom, pa kad je bio a dokje sjedio' r.rzadnjemdijelu namazaobavidvije sehvi-sedZde, da sam ondanakonütopredaselam,reöe:'Cuo lzs maloöas govorite ali kakobih sjeo, je sunnetono Stosamuöinio.'"461 subhannallah Hadis Ibn Buhajne': je bitniji da se po njemu postupaiz
tll r üog i

Mugira. kojegprenosi od Prvo, zatoito je vjerodostojnÜi hadisa "orako je s nama Drugo, jer je jasniji,jer su rijeöi Mugire: i s.a.v.s."J nejasne mogu se odnositi na sveito postupaoPoslanik, je s je uöino Mugira, a moZda Poslanik, a v.s.,uöino sedidu u slujedanputprije selama, drugi put poslije,pa je Ibn a öajuzaborava
ao Biljeze Ahmed u Müsnedu (247la), Ebu Dawd (1037), Nmaz, roglavljer Onaj ko sa o (365), O Nmz, Poglivler onone itoje Prenes€noimmu koji zaboßvite.chhudiTirmizi ibnAbdillahibn UtbeibtrM*ud'bioje iskr€n'posreito zaboravi.McsüdijeAbdurahmm nilio je prije smrti, arisa kod Tirmizija (364)slijedi Abdunhman ibn Ebi Lejla od Slbiji Pa je zato hisen. Zbos togagaje Tirnizi ocijerio kao sahih badis,kio ito kazeaütor a6' Biljezi ga Bejheki u a'-st r., .t-lubfa ß4a/2),N^nM' PoslavÜe: onosa ko zabonvi ra dvije sehvi sedide.Ldac Preosilici i sede sjeti i nfftivi s! kijanon a ne obnvisjedenje uaid a6'Ona Abdulhhommrjka.a njesov je M'rik ibn Kiib el-Azdiiz Ezd Senue Sa'd tbn otac ie "Malik ibD Kiib je nlplrvio savez Mutalibom ibn Menafoft i ozedo Buhajne'kicr sr kazc: Hdis' ib. Abd el Müttdiba, pa mu ic ona lodih Abdulhha.

{"sxsä#{ * fr***.,*;ä.'kt!

, R > \ . , k r ( ' " ' r . ' x , ' r .X ä X ä t i X

.sl,Iä#ätä#s**;.* zÄ0|J.r-|'lriD x i i x ; r 1 1 ' ;

Büheinc islrriito orro ito ic r it1io,.r ) lLrgircono ito jc on vi.llo. t'llio i 711.1aitittr dl lc IiLruirc dr ohjc str-ruibudu d,rzrolicnc, iL nr.,gr.r ''L iclio lcii drr jc Pos1,r[ik,s x \'s.. Lrstro i rriiü sc r]iLtio. TtLtlm.ic r uiino serlzdLr lcli zeborrl e -frcce, jcr jc tr Iugir e, moTLl'r, zrl.olLlio 'crLiJc lL iic icLrmir'p r recr 7i1 iL Tlbo!.l\'iL, slo sc rlc rl1{r7c th jc Lriirroposlijc, ito je s\.oist!1) e.\1hh nribolic 2r,,, stclTdc prijc sel'rru.r,

i,"r;--tn

r0,Jlil ßl{ H..Dit!,IlJJt
trt\Yrr ttvtttlvfit\

H###

S.A.VS., P0SLANIKA, 0 ZAB0RAW POGIAVIJE UNAMAZU
nakon dva rekatajednog Jedne prilike je Poslanik,s.a.v.s., predaoselam, ili od veöernjilrnamaza, podne i1i ikindija-namaza, a zatim je neito govolio,te nakontoga uPotpuntonamaz'Preoao tekbir donose6i i nakonselama govora, selami uöinio dviie sedZde "on' sedädii prilikom dizanjasasedZdi prilikom obavljanja s da Ebu Dawd i Tirmizi prenose je Poslanik' a v s , jedne prilike klanjaos njima,pa je uöino dvije sedide,a zatim je bio-na Tirimizi ga je ocijeniokao onda j. pred^oselam.ae ieSehhudu,'i garib. hasen
i {6rBiliezi Buhdi (469/1), kPrePletanF Mesdzidi, Pßrijukod sedtde drugdFi ca Poglavlje: kojespEnosiEbu Huejra' a Zrbdav u nxmizu,u hadisü (;z), s"dz,l",posl.vije: M*]i'Kmio j; PoshniLs ..Ys ,jedan noinih namaza' Podne iki'diju' a ili ili od u koFm s kdq se re i sLam, Üutitoti'ao u nihrab mesdzida s€oslonio na a* rel"t predao z.tiile n"kon b r l oi 7 ! d e N I " . " , . ? . - U i l 'o ' " " ' . ' E ü , B e k r o 1 d ' l i s ur L { r u : r \ d i k i z ' n a e s r o d o d i u'hde Zul jedejn' upits Po lrnila: Poldnne ic'i Il a" i. ".1.- 'r.,,.n Porom "'"'""'.ei "'t,*,on"-aziti.lz:b-r'o'PoJanikPogledlde'noIlÜevoiuPrtr:SI"tokiteZuliedeJni selam' -'Istinu govori, r€koie,'klanjaosi snho dvarekata' I on doklmF Fi dm rekah' Preda i uiini sedzdu' !a khiu *,dones tekbirp' aon"," tiuir, uti'i *azau,aoner rekbi,Podize se donef tekbnI P6dize kod driie o sa BiljczegaTümizi (395), o Namiz' PoglävLjeonode itoje doiLo teiehhudu dvijeschvio o Namz, Poslavlje onomeito sePrenosi seh'i;edzd;, Ebu Dawd (103e), razF o Poglavlje sPodinFnju Nesd (2613)' selamai i u kojimajeteiehhud Predavanj€ scdzde hadis daje hasen a -zino zä sehvi-sedzdu, Tirinizi kazc zi onj r^2""1" * t'r" Ä*";'."ha en ovoghrd$ä krie: navodPnjr Sdib ' r cl-Hrkjm ktP Harr u E/ rer,l,' pocl,jP erib. \4üJirnr' shbim gi otienjuiuel Beih"ki'Ibn i" i" "j*.a^'.j"' r. '"j"'imr Buhrilr ; usPoledbis hadisinr Abä.llB*r i d.. U.i Hi * daje Predlnjc Elisi, zbogrzlike hadisi u lbn Sirinau hldisu Imnni druqihhlfia, od lbn Siiina,Fr ü onomeltoje prensenood

xgäsä,#ä

trirxtr,txtrlrxxr\rxtr;rKtr,rXt!

uADU.r..t,tE'ÄD Iä#ä,,fljä*i5ä;.+.
rF,(t.rFth tXir.rFtt rxt! rx tltvtKir', ,

jc i kl.rlrjiro olii:1ozrlL)or'.rvjvii Jcdnos,l,Lrrr Ibshnih, s.r1.!.s., ll,n Stis.ros,ric l'.rlhtL Ubcjtlullehi de lil.rnjllcdtn rcliirtnirrriLzir. yf.1ti1), rch,rt. On sc.l<,rdu.jc t'Lro, to rekronu: Zrbor'.rvio lr:J,Lr si illunct i onrliric: llLuliurr uilo LrmcsdTid, nrrcciioLlilllLrc1lprorL.'i joi jcrlel rclirrt. ledls nl ocliimlrrr ,\hnrcd. k1'rrj'.ro I s..r.r.s.. 1<llnlrro rck'.rtrprrdnc lednc prilikc ic I),rslarih, 1,ct "I 'Jc ii to ncs() d(xlrLto[rulrrzLr: nrnrz',r, nrl<oni.'t:rqrL gr u|it.t1i: su ui|rl rclioic nrLL. zrLtim Orr it'i tol".rrfirrr or. lileniirosi pct rcllLtrr", " jc llcj1r. I r'.rl<nprc.ler,.rnje sehmrr. I,Lrlis murtctekLrrr drijcscdTcLt ni sc lec]rrnpLrt ,lcsilo J,r jc 1il.rr!l,r ,trrrrro rch.rte ikirrrLijc grt nirr()rl liLLiLL, pr n'imi711,TrltiDr Lr-ieo :r'olLr 11 Lr ic Io(lsjcli, rt olt jo-ijcd:rn rc1i.tt, onth Irrctlt sclirrrr rLiili klrurjr r izr,:lc s ujinrrL i Irrr schrn. tiile scdZdc, opct prcdl tc ,r o Olo jc svc ito jc prcncscno zlbot il Lr.\l1,rhor I'Lrslerrih,r. jc 1'ct;1n111"t.,. sctlzrlcu n,tn,lcrrirrr Nckc s.ir.\is.)nim.rzr.r, ro u ir jc iinio plijc sclrrrrrr, nclic poslijc. rr slLLiejcnrnr lib,.r Sliil,r sm.rtlecll 'r'c.cr17dcLrcbr iirriti prijt sel.rnrr,.L lrrunr Nlriili smtFlinilirdr slc sc.li.lctrcb'.r airiti poJijc sclrrLrl. ncliog z,r z.rbrrlur'llrjist tiic oster'ljrrrrirt trn cil schli scrLTdc sr',rki irlrLlko sc doli sr:LrslLrirjcr dijchlrmrze tr ebr Lriinitiprijc sclrrmr,
lrl D d f , : l l n r r . , : , i . 1 r t i t l , i L t ) r lr ' L s . , , . r l . i t i ! \ : r L L L : . r r . , , :,:l \ l l i , r r r . r i , , , r , , r , i r ' , 1 , 1 , i L., r i r ' rL r l . r r : r . . " , \ , L J o ! . . , L ,l i , : , . ) . L L , l l , f . q l , l : : l \ i r ' . 1 , r ! , l O : . a f r.iL,üfrrrf,,,rtrilliLi.i.rlLr.r,..L,,r,::lL,rtLLLrirrLLn,lirr':,.ir:,rrrjtf.|.lI lL n , i , : i , 1r.L : , h l r l r l . L . k . : , i r , r l , i , i :l t / .t r , , , . l , , r r J , f . r . L l1 : . . , .r r : . f ' ' . r 7 l . f l i , , r l l f llLln,r:1,!:Srrr.,l,rnt:.l,L,fff^l:.'r\,.,,ltJi.r,l:r!,,1!r:,:..rLi f(,i,1,1,1!'rL l . { l N . c d t d lf , t : , - r : , . t L l l l \ 1 . . t r L .kL , . i l l L { l ) . r , r l Li \ , . . 1 l r i , t r ]1 1 . i l t i r . , ' J I l . i l , . i i i . , , . r,r,,t.r,!it,iif,,j',1.r;,,.r..rr|.1 .,r.r!jll.!|. ,rr.:.lnrLtr|./.rj.,]t,,LL/,irrif.'.rri,rr . l i t r r t r . ,, \ i l . ü: . . , r . : l l , f i r , i : , 1 : i . . , f , . n . ' r , i , . L l L, t ! ( i . , 1 1u , , , , , 1l l ' 1 , \ T N . l . r l n ' r f i . ^b,Lrr/rifi, Ill.i S.il,l '"' 1 j 1 1 , ' rr r: 1 \ t ! , r 1 , : L / i i , , , l ( r 1 ' r , r r l f f l ) r L r i l r r r i r\ . f n . , / 1 , , 1 1 1 j , , , ! i , 1 r L ' . . k][irfrr.:,.rr:,\li,r,ii..LrlLLL.Li.il,,ill,,i/.l,,rr.,r'nf,rr^il.:i'ir.rirl,\!,r.rn r " l' rLnNr lJr:r,ri : rr l t 6 { j ; j a l . l x l . , , r : r . l ' , ,L r . , , , : r r 1 . l n ' j . l L r l , r , , i : t l i : t . | l \ l l r ' L : j ( i ; 1 . ( r l ) . , \ l . , l i j , l , .L i i i . r l j r : ^ i i r : , L L r I r . L /r : , n i , r i l ' r l n ) l r f ! r , , . i l f r L ] l r r r l I " ' _) ' b r , , L ) 1 , " 1 ' ,, . i t . l , \ i l i n i , i , . ,L l . r I l L ß , , LL , !"

lllll*,l[r^ry,HHJl-H##
Ako trebauöiniti poslijeselama' namazuneötododa,sehvi-sedZde trebauöiniti prije selama ondasedZde se,pak,desioboje, "Ne od Ebu Omer ibn Abdul Berr kaZe: odstupamo njegovog pravca.Oro je njegov pravaci tu nemarazmimolai,erla'" Zato on u radi smatrada sesehvi-sedzda nzlika koje su navedene vj€rodoiz i stojnim predanjima razlikameduprethodnicima ovogummeta kadije to poredeöi sapresudom moZeöiniti i prije i poslijeselama, koji sudi na osnoursvogidZtihada. Sto se tice Ahmeda ibn Hanbela.o njemu El Esremi kaze: "Öuo sam kako pitaju Ahmeda ibn Hanbelao tome da li sehviOn trebaöiniti Prijeili poslijeselama. imje odgovoriokako s€dZdu a öini seu nekim sluöajevima prije selama, u nekim poslijeselama, kadaje predaoselam s.a.v.su sluöaju kao ito je to radio i Poslanik, , ^^rn z ' a zatim je nako[ ito poslije dva rekataöetverorekatnog po poslijeselama, hadisu je doklanjao dva uöinio sehvi-sedlde jod Zul-jedejn." Ebu Hurejre,u kojem sespominje Isto tako, onaj ko preda selamnakon tri rekata nekog od treba uöiniti nakon selama sehvi-sedZdu namaza, aetvororekatnih kadane znakoliko po hadisuImranaibn Husejna,"'kaoi u sluöaju je rekataldanjao(tehari), po hadisuIbn Mesuda Ako ustanesa prema prije selama, uöinite sehvi-sedZde dva rekatabez sjedenja, je lbn hadisr.r Buhajne,a kod sumnje6epostuPitipo onomeu Sto premahadisuEbu öe a ubijeden, sehvilsedZdu uöniti prije selarna "' Seida elHudrija"' i hadisu Äbdurrahmana ibn Avfa "Upitao sam, potom, A-hmedaibn El-Esremi dalje kaZe: koji Hanbela:A kako se postupau sluöajevima nisu ovdje navea6s mbonw; Ibn Madzx(1275) Nesri(2613),O Ebt ga Prenosc Muslim(573), Dand (1017), Ibn 6'Prelose g! Muslim (s71),Tidmizi(396), Ncsai(2713)' Mdtr Ebu Drwd (1024), (1210). Trhavi a7o Bejhcki(332/2)' tbn Prenose Ahmed (1s0/1),Tirmizi(398), M'dtda (1209), sa (32411)' s a gaje ocienioFlakim vjerodostojnim (43211 a33) s poüzdlnin prenosiocimi i Ez-Zehcbi. njim scü ocjenislozio

9**

.ä260

dcnii, t on rri .jc rcllro: ll srirn rLLrsinr JLreujr:r';m;r sc schli c'c jcr sctlirlliiniti priic -.clrur'.r. jc to nriloknurll i dopLrnrr propu zl ilcnoLtutrrrzrr i clrr nijc rlLriljcvir plcnrscnihod lbslllill, s.,r.v.s.. u kojimesc sctlidrrobullje nirllonsci,rn,r, smrtrrrobih rl:rrc scll.i scdiLiit slrLlii zrL slui.riLoji to it irl,Lrjc ncb,LLr,'iniri l,rijc sclrme,jcr je to fitinjc nrrllxzx,pit to trehrruiinitl prijc sclrünrr. rlrrlJcpr-ijr krjr rrnr.LzrL. trlcdutin, smerrrrnr Lr sinr s1Lr.'rricr.inrL "Lr th Loji jc (,n scrltLlu od s.,r.r,.s.,hojinrL u trcucscni Posl,rnilir. i:irio n,Llrorr scl.tm,r, schri seclTclrr trcbrL iiriti rlhon sclurr.r, u slirl o:tirlinr e sluirrjclim:r ijc sclrLml. pr i)rvuL1 il.n,\li k,r'le: Ncli'r rlho nc aini sehli scclirlLr osim u ' ..,r.r'.:. ll)ii prcncscni l)o.l,rnili.r, o.1 fct sluairjevi srL Sto sc tiic sumrjc, l|sl,rnili. s.r.r'.s., rijc bio izloZcr, rli ioj jc n,rrc.iit, sc u s[Lirj,-L .l,r srrrnrjcpostLLpr ubjrrlrrjLr,s tiur cL.r 1ro scstd7ll'n slLrirjLL LL rLrrrnicr'iri prijc.chrrlr. LLlLnr'\lrrncrl kelc: ''Postojc (jckin) trbijc,-lcnost dvrroblil.r sLrmnjc i"tch,rrri".odrosno jcst,iLratrjLttrL irx jck nc znrrrlrr1ijc ncito zrsroj, LrloLir'.Lnosr, n) uiinio.Iio rll prcclnost srrrrnju, ir: scrlirlc tc ublctlcnjLr, zuboriLlii.: uiiniti plijr sc1:rnr prcnr hldisLrL.lbLL Sci,:l.r I lLr,L On.ri l<orl cl ii.r. kog,r prcvrgnc srrmnj,r. i rrcLTilu prrnrr hrciisuIbn,\lcsrrdr scll ic,

\i"tL', 'fl

'.

:':

ql,Lsi: I lrtlis Scidecl t hrdrijrL
j t - - :l -i

Li nck,ro,1r 'Ls Lrsvoj i IrosLrrrrrrjrLo nrrmrrz ne Lribio sitLr jc l1tnj,r,rietiri i1i pct rcl<rt,L, nr:liaostrL|isLrnrrjLr rLchrr i rrn dl li e zrtirr nrkl Lriinirhiic.crLTdc l)fiic frc !ostupifrcml rLbjcclcnjrr .irleschrm." ' l l . " l . \ l . , r , 1 . . *: - l . . - . - . r od u hclit potrirTi i\lro ncl<o lls posLrlnjrr sroj n,ur,rz, ,;-e-:* 261il

'''\lo

" pravilan odgovor,a onda neka uöini dvije sedzde U Buharijevoj i "Neka predaselam, iduslimovojverzijo; stoji:;ti:.: i- tF.&; je, ono 6tokaZei imam a ondanekauöini dvijesedZde."To ustvari, da odnosnou sluöaju Ahmed, to jest, da öovjeku duöajuteharrija, trebauöiniti poslijeselama' sedZde sumnja, kod njegaprevagne (ekina) i teharrija(preragnuia Razlila izmedu ubjedenosti da sumnje)je da 6e onaj koji klanja,u sluöaju bude imam, Postuito i taönijim onome(ta prevagne' Diti premaonomesta smatra prama uöiniti poslijeselama i" ornuö..rokao tehari, pa öe sedZde Postupiti iadisu Ibn Mesuda,dok öe ato bude klanjao zasebno, uöiniti (uvjerenju) sedäde, premahadisuEbu Seida, i premajekinu njegovihsljedbenika i Ot'o je' ujedno, postupakrcöine prije sel"ma. dra Po ioji s,,ga nastolalioponaiati. ovom pitanjupostojejoS pretreba je da u,svimsituacijama d"nj" oä Ibtr M"roda.Jednood njih Ovo je mezhebSa6jei Malika; i drugo poslpiti premauvjerenju. trebapostupitipremami5ljenjukoje da predanje u svimsluöajevima prev gne.1p"k, nl.govi tekstoviupuöujuda postoji razlikaizmedu sumnjegradi u Tako sepostupak sluöaju sumnjei jakog uvjerenja. dok se u situacijigdje postoji uqerenje'traii isPrana uvjerenju, van odgovot U tom pravcu idu i odgovori na pitanja koja su mu mogu sepreslikatina dvadata hadisa a postavljana, d sPomenuta zna. a sluöaja, opet,Allah najbolje "Alo mu o Ebu Hanifa, Allah mu sc smilovao, sumnji kaZe: namaz Al<omu seto bude ponoviöe to budeprvo 5tomu seukaäe, Postupiee öestodeiavaloi ako bude imao mi5ljenjekoje PreteZe, postukoje mu preteZe, premanjemu,a ako ne budeimao miüljenje piöepremauvjerenju."

^H### ##*^ JlJlgl['ltJlHlt

X262

X'öä*KX,]EX
*l*R'fii{.'*;l

,K'!, 'x'r ,\7r''F'r

)* UÄDU.I.IIE'AD
'r't }:

i$

SAVS DA DOK{ZI I)OSLANIK UNAr\4AZU NUI ZI'llRtO
11 irnit'iti Lr rrlttriLzLr. llrTiii lIslrnih. s.r1.s.,nijc LrrrLii,rv,ro prllikrrrl '1olc. tLrL lci smosporrinjr.Li it srt,j Poqlc.lnl tcichlrLrtLt, prstrL. rrnr:rii. ii,Lorlrllc ,,rL ni upfx\ljxo pflt i 1'oglcJ rlLlrJi ilr. jc l)ncs, r'11 r'rll'): '\i:r. . lluh,rriu slrrmc,!,r/rrilrr jr zstirrLLLltclrrn slojc ilio jc rrr:liLr r".r'. ':osicLLorr1.r zrrric'rrllriorrr Lrit: .-i,.- - -- !- .". ';'.'!'l= -- +l kLric.1.,r l|s1rnik. s.x.Y.s.. ic,l hLriisc -);.Jr J ----,qlJoni ol,rl zr.tor ,r.l lr,rrrei.r' rrri sc 1ik'rvi l rioh s rrrrLrn.rrrlrtTrr" pr.,l 'rjcr,r,strrllo LrhrrzrLjir rrilorrr i,rh'r.,',,. nc sr rohrrrn og nlrrrrrzr, I'i plinrijrli'r rr' 1i1ll c \ 1tL1Lr D,t le 7n!riLr i:,ro.{'rli'rz'r, sc ov,r'fh,L'-llsl lioriitLrriLr lcr tinr.nloic sc priqor',rriti potl Ldin'z-r|rLrritm likorr: I)L |1l,rnicitr sc prxhr^LtIiicrr fost,Lllil ito tih 1i sc on sjr:L:ro lihrr,r n,Llron ih ic li,lirr. ili sc poLl Lrhz-i s,ru,rriLlcrrlcilIloqLr,c jc i lcLllo i 'LrLrqo' r',Lnjcm po.llLzun'.ilcl,L sroii rL'ric\'jcro.\iic. r',1 u Lrricrrr h,rclis . hrJis orl ,lr,rgrLic JrLsniji rrrr s.t r-icsnik, '.s.,ltl,rnj.l)u os!11l,rart koicrrrLrbili likoli i jcCrnIu"
| * . \ oc| r rttio osr l)ichnu, u rhlcsltc mi mol sr'.rri trri lrr rni lc rrrrr|pr ij'
r l l i l i r t rr r , . \ 1 , , , , tI , i r i " .r ,I l

t

n

'

lxf rrr.. ,r l :,l rtr.,I',r,r I I 1 l ü r , : r : Ll j r ü . . r iI r L ) ! . \ l , i f L / . f ! l L i l . : l ) . l i l . r , L r . t r r , L , . ' / r,rL.L,ll. r.,rLrilmrt tll,lL I r,.(l.ljr,. r \ i r , . , l rr / : , , r I i i I r - l s l

263::

###^l'Hl['-P"H',ll-H###
Za paLtnltt ramaza."o1' dokazn ovoghadisa se isto tako uzima od u s u hadisu, obzitomdaje suötina tome ono itoje sadrZano samom zaohrpilo Na to ne da seoswno na taj ogrtaöpa gaje to oswtanje oswtanjuka klancu'nakondtomuje Faris hadiso njegor,rr upuöuje jer je taj Pogledi oswtajbio potreban, obzirom s poslaoizvidnicu, za da sebrinuo i interesovao vojna pitanja.Na to moZeupudi\'?ti njegovopruZanjeruke u namazukojeg je klanjao prilikom pomraje zatim,videnje kada vidio DZennet, da öenja Sunca, dohvatigrozd, i1i maöke njoj,te vidcnje!tapa,"o hadiskoji govori u vatrei vlasnice Zivotinjuda prodeisprednjega, sprijeöiti o tome kakoje pokuaavao (djevojku) i mladiöa,hadis kada zatim hadis kadaje watio duZavku jer razdvojio hadislkoji govoredaje odwataoselam dvije sluiavke, Iiaga, isaretomonomeko prodei poselami dok je on u namazu. retio bi onomekogaje vidio,zatim,hadisu kojem senavodida mu pa seSejtan ukazao gaje uhratio i davio.Tojebilo videnjeokom.Iz svih ovih i drugih hadisakao korist izvodimo zakljuöakda Poslanik, nije namaza Zmirio. za s.a.v.s., wijemeobavljanja Serijatskipravnici su seraziSlio tome da li je to Pokudeno. Pokudenimga je smatraoimam Ahmed i neki drugi autori. Oni "Tato postupaju su govorili: Jeweji."Neki uöenjacisu ga dozvo"Moida 1ili, ne smatrajutiga pokudenim,pa su kazali: 1e i'mtte'
a7rPrenose Buhlli (1/406 i ao7),Namd, Poglivlie o onone ko ldaDF ü odFei salikoF ga Opis nam'za, poglate OMränje u ranzu, Odjeöa,Poslavljehaljina i ogrtn.a;Mus ima, Ebu Daod (914), nanua u odjed salikovimai lim (5561Mesdzidi, loglivljc: Pokud€nost u poglavljerPogLed nlmrzu; Nesai (2/72); Kibla, poglwlje: Olfüica za obavUanje Namaz, ^ nlmaa u ogrtaauna kojem senalazelikovl Almed u Müned" (6/37' 46,177.799 i 2OB)' odjea' koF sepovi od wne Na ijoi r nilaze dlaiicc i m njoj nemanikloih €nbedzäDijaje grubaodjefn likova i to F naiiednostamÜa a7a (904,10). Ponrtenje (2/447), (448) od IzabotisügaBuhüi Prenoseai Ibn Abbisa,Muslim s a-*s od stvüi Dtenneta i utie dok mieseca, Poshvlje o onomeito seukizilo VFrcvjaniku od je klanjaoomaz z! ponn enjeMFss; Anmed u M{,'.& (3/318)Prenoseei Dza(3/149), Pomraaenju Mjeseca, poSlavlje: (2/188),Nesni O bna,BiljezigaAhmedu,/,J'd, Sübeod Ataa ibn Sribakoji 8a u za Gdor o sedzdi namazu potua.enjcSuno iz hadisa ocä,a on od Abdülliha ibn Amn ibn Asa NFsov linlc je isPnhn jer gaF prenosiod svoga Su'beiuo od Atra prije negoje Posenilio; Prenosisi Allmed (a/2a5) od Mugüe ibn Sube'

X264 "f**

#$*sä"xä zÄD|J-r-Mrno #ä#äis*i:ä*-ö*i'1{
ftvrFtt , rx tr\ rx trvrx tr rxxr.rxxi\rxxr\rxxr\rxtr/rl<tr\rxtr rxtrvrxt!\

njc Lrn'nnrzLr bliTcpostizrurjLr Jrruicnosrirr rrLrrrlzu jc, Lrst\..rri, ito suitini,trir)iri rilj rrmrzir.' . , . T . . r , . , , , . l : , . . . r . ., i , i uc fcflcti slruicnost ü irilrlr'.rzLr, jc otvoriti oii. r\l<o,prli, to bolje budcrcncrilo shnricnostzbos onoq ito sc nrLllzii.prc(l .l(^,jrll od ulwLsl dcliollcijc,ili nchih rlrLrgih i i Lr sn-ur ze kojim acTncsrL.c. tom sluiljLrzrnur':urje i {LL oiiiLrsigulno nijc pokLrrcn,r, n1i(llcrrlc j_c je muoqo LrliTc pollrLlnou olom sluiuju osn{)1iur1x i ,:ilirvirrlL jc poliLrilcno,-\lleh. opct.n,rjL.oljc Selijirtl rrisljcnjr th ocl r z-nir.

265 ,1.
il

####ffi ^I'J!HJ['-P"HH-H#
PRAKSAVIZANA S,AVS., POSLANIKOVA,

NAMAZA zA P0sil)t ztKR
uc10 [akon ito bi zawiio s s.a.v.s., Stu.1"Allrho.' Poslanik, namazom? "estagfirullall' tri Nakon predaranjaselama, puta bi izgovorio (traZim oprost od Allaha) i rekaobi:

jl, .i:r.:.Jr J ;jlr r! ,rj1 r;.JGr r;3;ri,i-:i':r
"Atlahumoj,Ti si spas odTebedolazispas! Neka si SlaÜen, i i uzviöenosti poöasti."i?t o \4asniöe Ostao je okrenut prema kibli samo onoliko koliko je bilo potrebnoda se to ka.e jer bi poZurioda se okrenepremaklanjanalijevo.IbnMesudkaZe: nadesno,nekada se öima.Nekada okretao "Öestosamvidao Poslanika, a s.a.v.s., seoke6e nalijevo", Enes da " "Najöe5öe vidaoPoslanika, nadesno da s.a.vs., seokreöe sam kaZe: drugi Prmje r obaSabiba'76, je u MusJimovom.oTT
a75 Tnnizi Prenose MusLim (59U Mesdtidi, poghvlje: Pohvähostzik! nakon namaza; ea Nmaz, selm4 Ebu Dawd (1513); (300);Namiz, poghvlje: sekrzc 'akon PtedranjÄ ita poglivlj':TEzenie ) dkon ir o p,ed| -l3m: Ne'ai 13168 Z rbo-rv. D.sl"'lie, Sh ki?; i o;FL S i'i*,j "*ui. *^,,,' tu" Mrdtr ic28ri lkimet. Posravljer r "e kile n'rDn P'edrqnir ..rama kod ,rvrsetk" ""maz r; l\Ined \ Mßn..tu (375,429,46a) od Sevbrnar'a i u pogiavljü od Aiic kod MusLimi(592) a76 Muslim (707)i lijevoili desnoi OkeraDj€ NamM,poglavljc: ga Prenose Buhoi (2/2s0), putnikr, poglavlje:Dozvoljeidr oketaoF lijevo i dcsno nakon zivrie*r nahizr; Nrmaz (3/81); Zabo namaza;Nesai poslije Kakok okrcnuti Atu D"*a (ro,ri); N"."", Poslivljc: Z,q;rvrn; nrnt?z: Ah^ed r M, n.tu l\83.429'4641 ra'. Doclrvlie: a , i';os; s, Mslim i708/,NÄmiz pu'n'\a.poshvlie: Douolicnoje dr P Podle ?rwrrOdlazJknakon \e liievoÜ desno; ar(J/81):7abon' Poglavljc: ',.i. n:mazla coviek okene li s^m od sedijaslasi:'Pitao Enemda da scokenemliievo r;"s-" 'd'l -.-",i ,i*r."

4266

ZADU.I-l||I'AO
'\'iclio s,rrrr lLshnikl, s.e.v.s., r\bdLrlleh ibn.,\nu hle: ' tcL,rcioklcic lijcvo ,r nckld tlcsno.-' poslije nrLrrrze i nijc rll'eo Svojimbi sc licem ollctrLofrcrr':LdTcrrr'ltliilru'.r rrrb.tbrrrtnrrz-, rriti srtirri.liicli bi lilrLrrieo niti prcdnost jcc1rroj cLrrgoj ostlobi nu rrjcsrulil,rnjunllsrc dok nc lzrllt sLrncc. gor nrLrrrlzr ol io l'i: svrLoqpropisrrnog I)o zllrictliLL

.-i1.:r. r-

1!J\j'-.:.

IF.\j'i-i'

ü .rl. je tllst

''leclino lc Alleh ltoq i On s:pernilr" nem,r. \jtgorI

sr".rli.r hvel'1. Orr svc moic ,'\llthu moi, Irilio nc iNjcnLr priprLda 'fi dlti ono c horllcsl cLo,n iti i]io nloTr: mo2c ijeiiti otro ito si 1,r .'\1l,rhlr njcgort bogltsrrr ncie r Ti zrbrInir-r sc.],r, L.ogat:r(lr l<orl d.r "' niitrL liorlsriti.
,,:tr. !lr, r ):!,: 5i,.r.r,r,, iit.f.fi,.i..fr

267i)
ri

fitrYrF t\Yr)(twrtr rRVrXtrvtF twttr twrr t\Ytr

ßlil0lJrilfl-Dit|l|J,t H###

Takoderje govorio:

t;'t.,ii. Aß * 6,''Jt $ Ätr,X:t"-;'!;Gj;1U"r!'i -'rt it:l t;: ,tfi ,'g5.r Ni,'SÄr'i3,|-;Srt,tt:'ttiS.ir ;rt'l.;,r,, l; :6t j x'i,-ß i at'\ .i " irsrt, i, i-3)t t
'Jedinoje Allah Bog i on sudruga nema, Njemu pripadavlast i snagu mo6.Nema druOn i hvalai On svemoZe,jedino posjeduje kod gog Boga osim Njega,SamoNjega oboZavamo, Njegaje blazahvala. Samoje On godati vrijednosti Njemu pripadanajljepSta bez Bog.Mi Mu iskrenovjeru ispovjedamo, obzira5toto nevjernicima nije drago."a3' od Ebu Darud spominje A1ijaibn Ebi Taliba,ra., daje Allagovorio: selam' oakon5tobi predao s.a.v.s., hov Poslanik,

i:\ q.L';1 t4.J:t;\,r4,L');\ tt'r,c'i\ 14,ü'i YS;)t iJ;tt
i

ät']' Ji lt ;rt'r./jir.1i;,',:Ät t P;r
"Allahu moj, oprostimi ono ito sam Plije uöinio i ono Sto6u uöiniti, ono 6to sam sakrioi ooo Stosam obznanioi ono u öemu i sampretjerao oro ito Ti znai boljeod mene Ti si onaj koji moZe "'s' da ubrzastvarii da ih odgodi.Samosi ti Bog Ovo je dio dugog hadisakojeg prenosiMuslim od Alija, i otPoönjanjunamaza onomeStoje s.a.v.s., ra.,"'o Poslanikovom' govorioza wijeme rukuai sedZdi. Kod Muslima postojedvijeI'erzijeovoghadisa.
aarPrenose Muslim, (593),Mesdtidi, poglavljc: Poh$lnost zika nakDn'd@a! Ebü Dawd ga .oiek lakon sto P'edr slam; Nesii (3/69,70); Zabo'xr (1506)i Nmd, pogl'vÜeiSta kaze "la ilahe illltah 'ik nakm "h ' PosLlvlj€izsovalanja ilaheiläIah'i PoglNlje Brcj izgovdmF od Ebu Zubejn kojegor Prenosi Abdühh' ibn Zubejn' predmj" *lma; p-"osi seod a!' Preno* ga Ebu Davud (1509),NMaz, Poglivlje: Sta kazeiovjek nakon ito pred' selam; si isp.avnim sen€don,a odrbno g! jc Tndizi (3419), Dovq Or ovaj hadis ocjenjujeklo 133 202). Broj (77L, 201.,

I

12 q**6 8

xä-xxixryt4ä/!ö ryEryl{ry-#x rÄDlj.t.lltnD ;i;ö,x;(.xx.';lx x
*i* *;tl*t'ß* 'F'r.'K'i ,x'i '."..'.'.
1 . , t , , . l:, . : , .. 'i. t.,,' :.'r
tciclrhud.ri s.r.rrs.. olo Lriio izrrreclo Prlr, rLrjc \rjcrc,r'jcrrili. ir nroTcl.t LLiio I)rugr. de jc to Poshni)i,s.rL.v.s., nrlorr sc1.rmrr, zrrr. nrjcst,r, .\llrLhnrrjbollc t ir'.robrL ibn lmurr ,\hmcclninlcLio.1Zr:l,l,L l)rh,Lmtc1.r rclito: lc . . . ' i,a ii ,i I al .*:.r - ._.ir +i * . -l ..'t .'!_i'iJ J,*i ---11 . .:rl ,..; Ljl

: . * :i .'l Ii . . -'r 1:" :-tl -: - * -s ; *L.i-" ;-: --;'-. :;-l . ;\l -"- )ir : i:, -,:.,'1, :,:l:* -, -;r' : -\',--:: ),:4 -'-.! ,-Jl nl ---:l-' 'jr 'iJr nl .-jr! -" --jl !r .-Lj-,l.;,. . -;: ,!,' ''.\l1.rhollIsl.ruih, s.e.r'..., po 7it\rictliLrslrlios I1i1rlr.lzrL jc svcgt.|osjcclniie Lr govoLio: noj, ,\11'LhLL (iospt,c|rr Ini, (iosl,oJtrLr ncrrrri drr svcgr, sr'lcdotlitr si srrmoti (iospoJ.rri t1estLpiunil.r ir jc svcgrL. sr'lciloiin drL n,ri, ClosporL,Lru nlrj. r\LlrLhLL liosl'od.rrLr i.r tr rob i\lLrLunrLlcd'li'oj i lbsl,rnih'lrrrl (iospoJrLr troi i trcgil ostrt (lospoclrrtir rrroji svcgrt d.t svi 1og, sr'lcdoiim sLr lroli roirovlL'rrLi.r' nir 7i\'(rLrl L[rn]t rr ostrbg. triini rlejl i nrojr.pirLrxliL u sr.rlion a.r'rL cni. \rllsuiic irhlrctLLishrcnor'lcrtri:por lr:rllmo,o Vclii.rnsn lLrkLr jc odgrnrrrStoj. i\11.rh nrrjvcilrlcdu ntr,li t1,ri Irozi\. ]roslLrairi fro('rtsti, jc nljrcci mcilu i .\ilth lc Sljulr ucbcs,r ZcrlLjc. r\1lrir velikim,L. i lclikne. Doroljtn mi jc r\1J.rh rLilro 1i jc On l)orl.tgli. Allth ic i)trn,l. ' mrjlciiod vclihilr. Plenosigr LILLL nrnr'rz'r clrr sljcrlircrticirne nl Is,rjuslrLo.g PrrporrLilo s\1)iim lc 'srLbhuruLl,rh t,sliLvr tritlcscttrl pLrt'r"cl1r'Lmd''rlillehi -ULehLr) kriLr
i 1 . , , I ) r L ! f 1 l - i r r\:.r, n , . , / . r . ' r L r I r \ r ' L i . r i i ' r l . i . r L . r F i r l t r ' l ' i r ' l ' ! L : i r ' ' ' . \ L L r ( , l i r , , , . r r L l l r , ' r r . : I 1 1 . : 1 \ , , , 1 r n r , L Lü t . r l r / i l ) i r J L l f l i ' i i L r ( ' l r : t r i l i l ' r l.l l l : 1 , r f l i , . : : , r : ! i . 7 . , t t f . i . , i r l S f : . . r , ' r i , l ' l L :i | ' l ! L ' i i i i L ' L l r ' n i i ' t , l i r " i r ! n l i r i ' L lir I I L : i 7 L L 7 ; i j ' r ; , . L f r r , ! ^ l : . , . l / , J . , . t , r , . f , L . ,, , : : , , l i l ' f l l L ' l i Lü lrI J r ' l t ' l l r h r r : ' .Ll,tid I l i l , t ,L i r r r , f . \ : , ! f i ! n
gi:j,ii\

'lrtr"L!L

269 :

###*^ JtJ:tyt#*rtHtt^H#
(hrala pripada Allahu) trideset tri puta, 'Allahu ekber' (Allah je "Samoje najveti)tridesettri puta,i da upotpunestotinu,rijeöima: Allah Bog i On supamika nema,Njemu pripada vlast i zaivala i On je kadarsveuöiniti.""5 se U drugompredanju navodida tekbir trebaizgovorititridestoti1a.436 setaetiri puta kako bi ses njim nadopunila U jednom drugom predanjuonoga öto treba öiniti PoslÜe 'subhanallah', pet namazastoji da setrebaizgovoritidvadeset puta 'el-hamdulil1ah, toliko 'Allahu ekber',te isto toliko isto isto toliko "Samoje Allah Bog, On druganema,Njemu pripadavlasti puta i zahvala svaka On je kadarsveuöiniti."o' "desetputa 'nekaje slavljenAllali, U jednom drugom stoji: puta'Allahje najveöi."' Allahu'i deset deset puta'nekajezahvala u Navodi sei predanje kojemsekaäe:'Jedanaest kaoato Puta, je to zabiljeZeno MuslimovomSahihu."U nekim drugim predau njima hadisaEbu Hurejre,kaZesett'l'- ß i!'br:;5)3,;.tt":4't't;1" "SlaveAllaha, zahraljuju rnu i veliiaju Ga podije svakog "p$1-ül:
{35Prenose Muslim (597),Mesdzidi,poglnvtje: Pohwlnost zika lakon nimia i objainjega nje naiior na koji seon aini,od Ebu Huejre ia. 136Pretrosig! Muslim (597), M*dzidi, poshvljer Pohvalnostizikra nakon namaa; Nesd Dove,loglavlje:Kolikojc (3/7s),Ziboray Drusi ndin kod b!oj, tesbiha; Tnmizi (34095), putä tcsbih .inio nako! mmrza, od Ka'ba ibn Adzrete koji plenosi dn je Atlahov Poslnil! namazrkazetrideset$i puta subhüallih, ülds.a.vs.,rekao:"Onaj ko po zaqietlo svakog trideset aetliPuti Alllhu ekbertcdeosiiomaiiti settri puti el hamdulillah, a37 Prenose Tirmizi (3410),Dove,poglavlje:Koliko puta (tleba .iliri resbih)tleba r€.i el ga himdulilxh nlkon mmazai Nesai (3/76), Zabo.ar Poslavlje:Druga Bta resbiba;od Zejda "Naredio mm je dr na kraiu wäkos namaza.inimo ibn Süita, u hadisu u kojem sc kaze: tesbih trider! tri puta, hamd tridesertri puta i tekbit tridesettctri !utr." Dalie kÄZe: Neki ensdija je usnio nn, !a je upitäo: Je li vm Posladk, s a ss , nüedio da tesbih öinite trideset tri püt., himd tridcset tl i pura,tekbi! trideset.eri putal Zejd je lowrdno odgdorio, a onda '1el il" (izgovdaojeln je ovaj aovjckrekio: Uiinite ga dvad*et Pe! Putai tobe joi dodajte jutrom oti.aoPoslüiku,s a-vs, i ispriaao ilaheillallah nhdehu la lerikehh). Ondrje ranim rao s-a.qs., rekro: 'Uünite tako."'Tirimi2i ovaj hadisocjenjuje mu rta scdesilo,pi je Poslanik, OmerahadisPodrednift bojem (3,6)' a od r hasen sahih, Nesii o ovoj temi prenosi lbr je lanac prenosil&a vjerodostojan. njcsov

270

ü

jr\ ,X t\ ' ,l< t\\ ,X ,\\ ,F ti , ,lr tr

xxi{xix ZADU.1.111I,1D
rXt! r)r rf! rF

jcrllnr, sr luirIn'irz u idcsct trl r)Lrt:r, fLrtl sll r,.lcdrnrest prLtr z-.rht:r1e ijctlrrn'.rcst vr:lli.uric. r src ulitrlrro tri(lcsct tri prLt,r." Ono |Lrtl ito sc licll lz ovih prcthnj,i jr rl,r srLto l,ostLrr,.:i rrchilr I'rtrr(,.ilrLfiL lutiisr i Irjihoro nurrlicnlc, jcr sc olorl vclzijom hldis.r: Slirvc, hr'.rlc vclir':rLjLr i '\llehe nrr h.rjrL srrrLog nlm,rz.,rtriclcsct tri pLrtr", ieli k,rzrti rl,r sl,nljcnic ncL,L Ll,L ll,Llirujc bu,lc trirLcscttri pLrt,L, triclcscL put'.r i i.to arliko i reliilnlc, ro jcsr, r'ccirc triLicsct tri Lri h. f L r t rs u l . h . r n , r l l , r ri , l c s c tr r i 1 , L r tc l I l r r n , l L r l i l l , L h i t r i r l c s c t r r i p u t , L ,r , \ l l t h L r k b c r , : o b z i r o r r r l , ri c l , r t n o s i l l c L , L r i i s , L . r o J f i . h r r , L l i L , r c Lo S "llccitc cs Scmrrrr.lioji qiLic r,rilr pronrrl. .riiL, lr'liuor i sLrLrir.Lnelllh, cl h.ulrhrlill,rlr,.\lirhu ekbcr, t,rko cl,rsr,r[i oJ niih budc ]z!oiorcrl triJcsctrfi luli.' Sto sc tiic brojrLicrLrurtsr, nc postoli niitrL sllc'no torrL: liorl ncliogrhrLgogzilirir, zrLlirzliliu ocLsrotine, z.r kojLr postojc jcdnrhi prirrli r i i liorl drugih vrstrL ziIJr, isto Lrroito lost(ijc i zi blol (lcscr, klo ito stoii LrhrrclisliinrTbirllmr fo imcnL Sir;rr,r liolc 1rlcnosi [ b u Z r n i l r o j i I u z c L { li c . \ l l r h o v l l , s l l n i ] i , . . , r . r : sr c k : r o : ., \.. ... -'... .. .--,..,-a' ; . . "lio . . . ' ' : -j.,..:.--,-. -..-,.;t.J-:..:tl . . ' . .

I : i -:...'

ji,.i J-_ '

rrrrknlLr slalog rirrrLz,r.l,rilc rr,:qol,rosor or i i ,Lrli su nrrr joi noqr:plcsuvijcnc.izgoroli tLr.ct putl: Senro jc ,\lllh Iloq, On sLrl.urnih,r nerr,r, i NjemLr pr4rrrdr rl.rst Izlhr'.rl.r, On Titrt i snrt drje i On jc lltlrrr rr.c uciniti , biic nrr upislnir .1cscr doblih .ljcl.Li
i ' r i r . l l r , L , t r l L: . ! . r 1 , | ; l | i ^ i / 1 ] t r . r, 1 . , ,:,,:, f , 1 / ' r , r i ^ r 1 rrllrl,n, . r , , . l : r t :l t r : . j r . , ! r , J \ ' l . j , n i , . . n L l i , . l L . r . . l r f i j . , . l L l , , r r r ' , , ! t ! ( i r , ) n L L \ . f r : r n l , i ! , i r l , , . , L , l / . , i , r , l i , r l . l , r t , r l . S: i i i, , ,l f : l , L . l Fi L L i l . i . . r 1 , , . , ! ^ , , r 1 I I L 1 . . i . i . , \ i D ' . .r,i:i,,rl,rii.1'rl.,,Lli.,..,rl.fL\,lil,,: .,ii,,,.1 r i L.l 1 1 . , r , i , l . . , l : L , . , i l . r . l L , , l , . t r l i . f , f. l.,i.jrhl::.fr,..i.,1,,:iiL.,..rn.LLhLtf,L, '|,rr-

##^JlJll*J['".PJ.ryJl^H
izbrisanodesetlo5ih djelai biöepodignutza desetderedia,i cijeli i taj dan bi6e u za5titi od svegaruZnog i biöe za5tüen od Sejtana, drugaAllahu,dZ.i.,moglo poloariti wijednost samobi pripisivanje hasen sahihom.ase tog zikJa."Tirimizi ga smatra IJ MusneduimamaAhmeda narodi se hadis koji se Prenosi pouöiosvojuköerku s.a.vs., da od Ummu Seleme je Vjerovjesnik, Fatimu, kada je doüla da ga pita za slugu, da pdje spavaojaslavi tridesettri puta i da ga Allaha tridesettri puta,da mu se zahr''ali dakaie: veliöatrideset fti Puta,a kada klanja sabah-rramaz

*

.;u'.," ß * *, jur i;'ür

! il .lr4r.: Y ;;i_;r_'!l.rl
o\:';,-* .-;Jt ;'^t J43,c'\7

"Samo je Allah Bog, On suparnikanema,Njemu pripada i vlasti zahvala On je kadarsveuöiniti",deset Putai nakonak5amdes€tPuta.aeo namaza
Sek ibD rs'Prenos€ Tirnizi (3470), (6a), Dove, PoglavÜc a u njegos land PrenosllacaF $ koji ga P'enosi U""i"u, Lo;jij. ,t"t; Ar'-"a ! Mßnetu (a/227) b\tiei\ od Sehn ib! Havieba vjese Ebu el ibn od Aburahmana Gaocma Eiüijo i ne sPominje Zem, a ulemn Eziila oko drugi koji s!?otqAbdudhmana ibn Ganeda Mcdutim' za ovajh'dis Posroji rodostojnosri Brljeze jot J! duie. be orcq diielJ: Ko nx k$iu $,\og namaä dok'u mu nose PrvviFne Ahmed(4/20),-Eb;D'wd15077),lbnMrdz.r(?8ö7)odlbnCJirt'ffZerkjjÄdijeAihhov "Ko Njemü nema' o*a'e:'Smo F Arhh Bo8,On suPünika kada s.a.vs.. rckao: kaze PosLanik. rcbi dJ kro I ähvJä i On jP kxdx Ye uiitutr"ibice m! JPis'no drje oslobodio vlasr DriDJdr 7' d i eu n d i od e * t d o b r i h i c l , l o a ; l e o d e " elro n hi b i i e P o d i S n u r d e r r d d e d i ai b ( e z r n i" r r\o to kr?cl.da om*ne macerrtoro 've dok neoMne -^ ",t ienana dok neomrkne, sve ovog hadistj, dob{ hsen. Ahned ga bilFä (5/a20) od Ebu Eiiubasa Lanac prenosilaca 'Smo j€ AIah Bog, On supmika "Ko quodosto;oim lan*- prenosilaca: kazekadaosmne: 'i"*", l1Ä. p.ip"a" "L" i ,ahiala, on zivor i smrt daje(on ozivliau i usN'uje) i Kadd F bi.e nu za swki izsovoreoilut upi$no desetdobrih djda i orPisano *e uiiniti', deseapula, jc losih i Alih t€ 8a podiii za dsct deledta,bieenu dat' nagradäkao da oslobodio deset u'inlti nikalso robova,i ko.istiöemu od poietkl danaPado knja, i ne'e do k'ja dana <l€set dj€lo koje eebit v€eeod togr' A ako to kize kadi omrkne,imaic isto toliko'" je a; Prerc* ga Ah-ed u M-zedr, I u larcu prenosilaca ovos hadisa i Sehribn Ha!i' s tim lod s vjerodostojan, ohznon di gtF Buhali utstio u svojuzbirku hadisa hadisa daF prui d; dAe hrdß od Alije I i u koi"m "e naLodr I l/101,loJi; Mu'lim {2727r b,oie; I Prenoseci je bilo do;lo ' r,,i-, p.i.lit, * ;,'lp* ." soioi ruo P' ieotrsl' Viero"iAniku's {s ko'cm vjeroisnil' dosao ga rcble,p'a niiemila, reje nailaAiiu, r'a.,PnjüF obdijestiLaKadaj€

jc h.Lic h.rd.rosvrn,.:: S,Lnro .Ul.r)r l3og,On sLrp.tlnili,r nen'n. \.jcmu prip:rrlt r hst i zlhr-llrLi On ic l<ltlrrrsvc uiiulti', i to dcsct pLrte, dc biti lirz|rs rLemlr sc tLpiicdcsct dobrih i i;,hbriie i z,r dr Jcser loiih rljc1,r, se grodirLrrc rlcsctdclctiT,L. itluric nesrrt.lu icitirfrf. rc knodr je cctiri robe osl,rboclio, ric mu to blti Trlititi oL1 ir)lirac istrr sc rlol nc omll;nc. r\ ko to k,rie rr;rlioliliixnl-niLrr.r7:t, '' rrc tlkvu n,rgr,rtlLr ,rLrli osr,ruc. sr',r nemrzrtsfonrcrrulisno tilcii l)o<1trli1<e, Covorcti o pot'ctkLr jc nckr .'\llrhrL', rlcsctf'Lrr,r. .\11'Lh trj, ec'i, LIL:sct s.r.r'.s.: 1utr. hr'.rlu (lcscL jc sllljen r\1le1i, dcsct pute,'srLnr,r i\1hh llos', ic fLrtir,tlr jc uiio: r\llrhu rroj, oprostimi, LrpLrti icric ofrost'.r ricsctputr. Jo,( ocl kod r\LlrLh:L tciliog pLrtx.lrii-itr Lrro(iite mer opshrbimc , clcsct rLcrclflrllr. Slc olo gololi dljc broj polo'Zrj:L SLuLrjcn.l,rnLL', rir orl 1c()nliL ir (n) rltsctu ,1or',uIa I)risLrl'.1n, sc tlac broi.l.jcclüliLcst. je sporrcnrrts'.rrrou ncLim rci nirvcrlcnimplcJ'rnjimr ocl lib'-L FlLrrcjre. r A1l,rhnejboljczn,r.
blLLf,,'1'1i,. \ i ! : 1 , i 1 , ' l . . n i i r l i l i ( , d f L . : l i , , l : , , : , , t . t . , i r l ' , r J . r n l , i , , i ' , 1 , , , r , , '. ,. f., r l . i L L r r t . L L ! L i ' I' L t':!r.A:,1,On.üirlj,).I,:,,L...,,...:tiir,f,,'r 'r f : f l r l i L . t r i : i ,n . r !,. r . , r , r . r , L f , 1 i L n , t b 1 , n : L . r f i r . l , ' l l. lr^ : r . l L , l r f r ' ! " r ' L r ' ' : L i t ,i1 iiLf,l.,).nLl)l,Lir\1,'r,,xii,,.,tfrtil,.rltr,.:tu1,r.,..,1i.11,:lr.r.r.t'n.1lL..LL\llrt.r r t l L i . , r . ' f i . i r . r t i ! l r i f . r i , . t L , a l L . 1 r ' i i t i : !1 r, i' , L r ' r l , l . : f r L / , l r r l , : r i i l , j . : . r i i i l \ L lrtL 1 .. 1 ) : 1 1 1 , J , l , . r l b . , : ' ) i , 1 l { t i r h . i , . l l l ) , l i i L L I lif l ' r l r t I ' i ü : i x \ r , , , L ,, l r , r l f f J r : . ''rilllll..l-,iri,n:..'jr,.filr/r.\htr,r.l L lln,r.ir i ll;..nLrrLLlf!r,,r,lr!r,r'r! , l h d n r n . , l . ? ! ' . . \ l . n l l . , l , l 5 : , 1 . i . , f i . , , , i !: l. 1 i f t L : i L L l . . , ' Lr i i . 'i , r r \ i , : . ' L r ü r m . r ' . ' ' r r ' l L n I 1 , L . f . D i i l t ! L , . r L l i f , r n , ^ r r i l , t r l i . :l , , , , / . i . t , , . f r r r . l f i r ! . r t . r l r r i . . L r r . r t , r r t r r ! L ' , ,. \ Il , l r i i i , . L r u r . . l : t r l , . I I n . , / r1 i , ,L ) r f l , , l , I n l l ] , i . r , , , , , r , l ; \ l " t / ! L L' ! r r , l r l t I l ' l i r { i / S

"l(,r

n :i,!li:
!

####ä^i'lll*l['ltHJl-H###
Ebu Hatim u svomeSahibu spomifie da je Poslanik, s a vs ' govorio: nakonnamaza

"Allahu moj, popravi moju vjeru koju si mi za'titom uönio (poboliaai) dunialukmoj u kojem si zivot moj uönio' i Dooravi eiUiru Irroi.*nzi-'utociiie u milostiTvojoj od srdibeTvoje Niko ,r. -oz. ,piii.aiti ono ito siTi nekomdarivaoi niko ne moZedati kod Allaha njegovo ono ötostiTisprijeöio da seda,a bogataiuneöe bogatwonistakoristiti."": navodi da je Ebu Ejub rekao: Hakim u wom MustedreAu "Nisam klanjaoza vaiim Vjerovjesnikom da ga nisam öuo kako a nakon namazakaie:

'Allahu moj, oprostisvemoje greike i grijehorrc, Allahu-moj' poäivi me i ospkrbii uputi me da dobra obaspime blagoäatima, jenamo Ti mozei uputiti da dlelatinim i lijepose ophodim dobradielaiine i odwatrtrod ruznm'
"Pro'irdo je H!f$ i Mei a': Prcnosi Ibn Hibban(s41)od lbn Ebi *-S*ijja koji kaze: m mi Priaao je MusaibnUkbeod At^aibn ebiMemn'' I on od njegou sen dok sai ia slusao: daje ,,u* ,urih;m koji F Musu nzdvojiob nüe, r da ü remtu,stoji .., i" .'.,li"t "l nEb e' Serijj i"Mtrhrmmed v i e r o r s r i k D r w d , k r d rb , r r w n o w o j um o l r t w S o v o r r o rnju hädi'r u MusLiTMm s ,i. .il'r,,i.*r.,j, t"lr i. ,r"b preno"ilac punogreirkr u Pred \'eiovje k ji v p*'oi 'd Eb' Hw" F be?osrrni'mjr' dxje i,l*, ..it ,rtrol " r't'." "Alldlu moj poPBvimoiuvFru kojr mr je ^r ita- PoPruq aoß srsF "nik.s.".v'.,covorio: u korm s r nr r<oru nr duni.'luls'ukoien ! mi /ivot uain'^':Popßr moic$nie nr rbü ßrm t m o j u u i i ' i m i l o r o d $ n k o g z r x qärili,u,ind, m;i Zi"otPo'ecr5v,kodob o , €l-Klzaa ib! Mühamm€d sinatr 'i p....." *" H-i.ti.l:/462), a u laocuprcnosilauje re Aru rbnMnkin 'rko:'gF eaotbn Hrbbmrmm , ." ,.'.u.i" , .r"t" "."oioce' A jr(art ^ 'i.q. kirP dr \e hddt"ikojeon Percsi ne mosukon'trri .'e'l.l ".,*'."., -sunnijr 'lrar' r u -ncu nFgoqn ä-elL t.'t"u-r, u p"st""liu od Ebu Umxmekodlbn e Drc;orlrc ie Ali ,bnldrd clElhsi l on ie drb

ä274 q**

ä1\öy#äsö.
i Ä r * i ö ,* i { ; * ; ( r , x

ä! 'F'\.,,(t.'K7\.,*'.

x:.t,öI-xKu{},-it zÄDtj.t.||,lEÄo
XX X;äXX xX7ä

ir:L u lbn l libl''Lrr svonc Ja/,ri:rn,Llodiod I I.rr ibn NhrsJirn ctJcrrLrnijr je lcliiLo: llckro rriic Poslrtlili,s.r.\'.s.: dr '...'Jül :-.1 Ji _* ,e .9,,"]1 .:-'c !1,, .;i^l ,', lrl-.- .:Ü .ll --:J .-... ' ' ' ' . - r

r. r., .r.i L

, r ,|. . . , . .

unlrci rr tolll putrr: ,l11.rhLr rtititi rrc od r',rtrc.jcr',LJ<, moi. scdrrlr ic danu,,\11.rh ti drrti zestitu od \rtrc, lr l:rJ [l.rnili llliirrrrr. P|ijc r\llllrrr rl. oj,zeititi nlc oLL ii, i:,-{ovori scrLrLr ncqo Plogorr ito ILrtrr: '' r\llllr cc Li drti TiLilituo(l {rrric Irtrc, fir'.rkoLrtol noLiiLLmrci. loii jc l'lbLrLTrl,rnrc rr r.-cstirr .!irrrrrr ,1 L',l,ir nrvoLlilr,L,lis " jc l'o'hlih, s..r.r.'.. rrk,rorllck'L,r .\l1.rhot'

r proLLii itrtrl /;trrtijj, sr'.rllru plopirrnog n.rrr.rz,L nr krLjLr u z,r srut nLrjc jctlh,r lrre ltrck.r tLl,Lzirl:l ) i - c l n c t . ' jc.lino \lLLh:rrrmccL ibn liLrrrreir flcoosi od Ov.ri lrerLis Ncs'ri on ibn \'luh'rmrnc,h Zijrd.r cl r\l1rLIlij.r.r ,r,l flbi []rrlLnrc,.r ibrr qir lbn pfcno.iorl fLLscjirr 1liilr,,Lon ,,d -\lLrh,urrrnccl,r TIrulejlir' pl vjcrodostojnim hllLL c| lc 1\-cki hr(lisl{istrLrcnjuci o.jeniLLlLr 3rr jc (rl,L besplilckorrrn). :L rrijcLri iL.n \csrizir llLrscjn,r lsiiur rcllo Ll,r
' l ' r . r N ! L l i , I I i r l , t r i . l r l l f l l a L 1 ) . r 1 , . , : r i ! ' . . L : : ' ! , , ' r ii :' : r . r l " ' r L L r r r l , r . f ! a L l : : r t : ! . i i r t . r , i. r , , , / l i , : 1 r , . l L ' " ' l ' , . , r . , : . , 1 I 1 1 , 1 . 1 . . , , , , . 1 , \ 1 , . 1 , . r : , ,: li l,,,:l f, r j l: 1 . , , , ' . l l l i r l I r t . . L l L r l i i L r t l L , , I r l l , I l i : 1 , 1 , - r . i f i , , r ! i l l f L , l r L , f f . . i . t , : . L L r :1, , . r 1 , f r . , , ' , l i L I I r L : / i r rr / : r / l ' i . r i i r : . , : , : r , . r . l f l . f : ! . , . , r , 1 . , \: r . , r . r ' , 1 . , L r . L , . t L L r.lL : f . r L^ 1 . , , , , , . L h f r r r L l f l l L r . r N L L i l r r l . rl l ' I l l r i l ' r : : j i r i l r l f l , i I i . L i , . l i , t . , L II ,. l : t :r r!:nrtr..,fLr:ri \lj,f \ i r \ l ' r , , 1 : , , , L l l , f . :' , , i L : r h i L . ' r l r : r . 1 , ' Jr.: l \ L l r ' L i l l r L r ' i r h . i . i l . L , , . , r f t r r r r i l , f : . . , , r i L ,n L t r L : : f , l ' i ' , , I : : l l r l . r r r r r 1 l ' l : - ' . l L r l : _ r ' ! : 'l)ftrL n ! . L . . t n rf n / t i l . , , , r r / ' l t . . r , . . r r r : r r . : r . r . ' n l h , i r | r r L l f r , L , r L r . ! . ,.7rl':.:,r.r

'lio

.

'
f:{ ^ilr,r

l i l . r\ r r n . L l l ' / / i , i r i - i l - l l r . J , b ü f r L : . . ,

t'JHl[Hnffi^H##ffi
Sto na drugom mjestudaje pouzdan. setiöedvojiceMuhammeda, na njih se pozivao Buhari, pa su kazali da je hadis Po uzoru na Neki-opetkaZudaje to izmiiljeni hadis,a Ebu el-Ferediibn njega. hadiseidao .i-öz.ori grj" u .,rojojknjizi uwstio meduizmidljene je rekaoda je Ebu je primjedbena Muhammedaibn Humejra te a Hatim ir-Rari rekaoda sene pozivana njega, Jakub ibn Sufan da nijejak prenosilac. To su zanijekali neki hafizi hadisa smatrajudi Muhammeda te oouzdanimprenosiocem sukazalida mu ne priliöi da on prenosi sahih sakupljaö najcjenjeniji hadis,jersena njegapozivao izmiSljeni smatrao.najzea hadisa, to je Buhari,kao i to da gaje pouzdanim hadisa Äii kritiöar prenosilaca Jahjaibn Mein, te da ga Taberani' ibn prenosiu svornMudiemu,od Abdullaha Hasenakoji takoder. nu or"no.i od slog oca.a on od svogdjedakojije rekao:,"A1lahov .i' Foil^nik,..".o..,ji rekao: ;.; j;s '4riä'r>J'l'ji 3.r-;<lt"i-tt;! ojelul-kursuJ n^maz PtorLti ,glY' ;U,lrJl Ko na kaju propisanih ""'" Oraj [if. ooa eLt"tto"otn zastitom sve do sljedefegnamaza od hadis ie, tekoder,prenesen lbn Umame' ALijeibn Ebi Taliba' DiabLraibn Abudllahai lbn Abd,.,lla]t, Omera'Muglre ibn Su'be, ali postojislabost, nal<on od Enesaibn Malika, i u svimpredanjima svih ito s€ sPojijedan s drugim sa razjainjavanjem verzijai razJite kama iaora, sveupuöujena to, da za ovaj hadisPostojiosnova' da on nije izmiÜljen. Do mene su dospjelerijeöi naieg 5ejha,Ebu Abbasa ibn "U'io samje iza Teimijle, Altah njegovolice oöistio.da je rekao: od Mu:nedui nekim sunnenima' *it or nu-""u." U n hmedovom "A1lahov s Poslanik' a vs ' Ukbeia ibn Amira seprenosidaje rekao: mi je naredio da nakon svakog namaza ptoutim El-muav'oizaf'7
a'6 Navodi El-Hejseni u t/-M./z n'" 12/\48) l ka'e d^ s^je Ptenio'fabeßni t El-K'bnt ca -haseL koji salincemprenosilaca je dobü tazenje Nmaa posLavlje, ;;tp.*; Ebu Dawd,(1s23), s" Ah."d ; i/,j,,ä/ (a/211), N"gnda za Kü'an' Poslavljeo onome sto je preNsoo mLtrzaoo,o.."r ti.äi,i,(ZqoS), pledannjr sehnq iäl', N"*t oleä1, z.u-"t ooslavlje:Nücdb! uicnja mudczatqn nakon

(sure PrcnosiqiL Iil'Lrl ittinr Il'n Hibbrrr u slorrlc f'elcki N,rs)." ir)( orlosto.1n , /rr, Srr/.,ilr, Ll,rlim Lr.11:r,r,'rl i snr,rtr,r .ieollj hrd is vir:r 'firiiriziii .toii: jür po urjetim.r l:ojc|i)stivlit I luslillr.ll fr cdrtn irr ''cl murvizrtejn'. -1'rLl.cr l,L urijt 1 ,\lr:tt;,lr l.ibu .frL c1 r\lclsiliir \l lltli, tr ttr , 1, ,'r I ir\.' ... ".i Ir. s.,L.r.s.: do D'lebin koji sr prenosiorl P,rslelik,r,

,.r

G

j.

.'!!

r-.-

,Ll r onx lrc'i rloclcs,rrr i str'.rri ic Ltl)7cnrlcf I1'.1 uz r,jcrovenjc ltojc ol bLlLt Tclio vrrtr nrL liolr on po7cli d,r utlc i oTcrriichLrriii: On,rjlio oprostiororrc ho g.r.ic ubitr.izmlrl sliriltui dug i ko ru surLr lhlls , p.r krjLr s,':Lkou Prolrii ,lc:ct l.Lrt'r |ro|is,rnog nrrnrrrzr 'i1ijccLro orrr.qt trog,Li ibslrrrril'jcponrditr jc libu 13c1,r o,l Lrpitro "iLiicrLno ' " oclotog.L tro!a,r. llLTc: nl llLju svrkogurmrrzrt OporLLciLrl\1,-r,Lzrr,-l,r lc ! j: -r.;i .--u, .iti- -*-. j;,. -I'c 'Al1rrhu i rrljuicm rli rroj, pomLrzi d'.r se slci.rm.dt'l-i zrrhr dr-[c nr n.rjlicpiinriirr obo'lrllnr.' rloie sc I'orLrrzurrrijsrripcriod Porl pojrrorl Ittj nrtittrt:it -ft lhrr jmiiil jL:llxllT.tuLomiilicnlc prijcschmirili poslije:c1ern:r,,r jc pil dljc to prijc sclirrrrr, slrr s:rpitlo o tomc,e rrrr reli.ro: l)ub'.rr', r l : : . 1 i ., . : , . , . . . . . .
. f r l b nl l t l . ! . r r . l l l i l l i l l l . , l r , , L L 1 r , ' . , n , , r r rll; r i , , . i i , i . , , , : L l i . , t r r , ' n r L r L r . ' . L LrL i . h i i , , , 1 7 l t h . l . i j . . , . , - 1 i)r i : r l i , l t L i L L ' ' ' \ r . , l i r . , l l l I l | i : t i r i ! , 1 / , r / : t , . : ,l L r l i r l L l ' : i f i L L i . r ' r l i l i l . r l r r ( L t r : I n i r r r r r i l \ 0 , r ü i l i l \ r b r l , : , , . I , ! L , L i r { r\ t ! r : r i h . t , , i : L : l i ! '' Ii . : r . rl . l l Ll ) r r . l 1 5 : : 1 . \ . , 1 , : ? . f , i l l . t r l i r ( ) r i . v L f i n . . , r r . , : t f . L L. l ) : 2 , ü ' 1,0f , . . j r f . r l . l . , l ) , f g r , i n . , , 1 , " , . . , f , { L / L l, , L , , i l , . r u n l , : . r , ' i i l . r . . r . r l I r i l l r l ' f . r n T r i ' r ' t i l ' nr,I .,iJ,){,,ji!, i:-r+51
1a1l: I

''Iio

,llHlll.r".P"HPlt^H#
PRAI$A S.AVS., POSLANIKOVA, PTRDE UNAMMU \TZANAZAKORISTEN]E
Kada bi Poslanik,s.a.vs.,klanjao prema zidu, ostavio bi i i izmedusebe zida prostorkoliko za prolazovce, nije seudaljavao treba öakje naredioda sePerdis@ PlibliZiti.Al<obi klanjao od njega, ili stupui1idrvetu,staobl tako da mu on dodes desne premaütapu, Na skrozuz njega. putu bi zabadao Ljevestranei nije seprislanjao tako da bi on bio njegornperda' premanjemu, kopljei kJanjao svoje po svojujahalicu iirini i ondaklanjaoprema Ponekadjepostavljao i ga postavljao ispredsebe kl-anjoj. Nekadabi uzimaosvojesedlo, da Naredioje klanjaau koristi perdu,pa makar njaopremanjemu.soi ondanekapomöeliniju Ako ni to nebi nadao, to bila striielaili 5tap. "Öuo samAimeda ibn Hanbelada kaZe: Dozemliiio' Ebu Darn-rd 'sirina linile je kao iirina mladaka.'Abdu1lah da selinija kaZe Lze: Ako klanjaöne on povlaöiduäinom,a Stosetiöe StaPa, sezabada. predanjimanjegovnamaz bi imao perde,onda po vjerodostojnim "Zena, Ebu Zerra,ro' predanja potvrduju i magaraccrni pas".To lo"are:
5oo Pddi F brmin koji $ koristi a Predmetkoji s n'läzi isp€d ldanja'a kao zaititni znd' s0' Prenosiga Buhdl (1/479).Perda,Poglavlje: Kanjinje Premajahalici 50' Prenose Ebu Dawd (689),tbn Madir (943) prcnos€ii od Ebu Hurejre' i u lanm Prega kontradiktoran' ovoshadisa kze daje sened KudaDe su oosilaca dvoii.ancpoznatih.Ibn ro3Prenose Muslim (510).Namaa poglavljc:Kollka perda dovoljnja dr Pokije klaoF a je sa 'Reko je Allahov Poslanik,s a vs : ,Kadn neko od ks Prer*i seoi Ebu Zen" dr j€ rekao: nP vet'inP?"dnJeg dii"h rdh Ako pakisPTdnjega mu htFdnedä klanjädovoljnä je perdä o'grcr' zenei dnog Pe nrm,? ie nu Po|1did prol"ztrk b;de kolik" ' ?;dnii d'o rdli, "O Ebi ZeE€", upitao san, "klrda je nzlik izmedu ünog, smedeg zütog pd '.a on mi ili "'Pr€nosi "Brate, a s-a.vs., on mi je rekao:,Crni pitaosamto istoPosLanika, lasje iejun retc:

4278

IlLrr.'jlc.' I1.n .'\bbrs,r' i.\bdrrlhh.r ibn -\lrrg'11icl'r' O1'(r JibLr rrli r_icrodostojrlr, ir slrsrlr'.rrrro lhijc grrrlrc: nente o\ir!1ltrriLisinrr pr i1i i nccksplicitn'rchsplicirrr'r. .t'jcL'tLrsL.irrrL' sc nc 'rstl'lj'L ()fl)rrcnillil or"rLl'ilr rr':ll lrrLJisirlrrL po poltlLfrlnjc gorc sponlcnLrtinl r spru rL bi s.,r.r'.s.,kl,Lnirrr,.\iir, r'.r'.Lr1 rl LisprcclrjcAll'rholPosl.nih. isprcdiilliri'r'r, jcr ir ir)\lcljLr gir,' iro nllc istLr lieo onli htrii prrrLlc d ir rrc i.pr prc,|Lzrli cd lilrrrrj.rt.r, srrrctr r irudeisplcJ rrlcsrr' z,rbr'.tnjcn '1li Istotlli. i Tcnln proLlzrhisprcJ lilrLnj'rr"r |rcki'LL L1rn117' nc i n l cd rk njtn L'oLu i-.1'r lJlrrjrri.r, '\111h tiboliczu r'
:: Lr|::rr ' rr ':i' ! r r . L ! . J l , f : , : | l l . i . l l ' i \ r L j r ; . l . i L . r ': . l/'rr \ . r : . . r / .1 r' : l r l r ! : r h I r t r n r / \ r ' f ,,1',.r,, ,,,. ,, . , , t " , , . , l, l . 1 ) I L L J ; : 1 , ' , .1 . . i1 1.,rj..,:.:, .ltrr: :r.r::r IlrrllL'l: ')-rrr'lirfr'I 'r"jLrit \r'L /. ",.1,',. '':|r..,,.i' \ l r l i i r i 1 l \ f r . : . ! , r 1 , 1 ! ! r r r l i L L r ' L l l r if ri . i r ' r r r L I t l i ' L L L L ' L ', Irr' /' r r' irL'i Ltr! rir ! L ' f h , . n L i , i lL i , ; ' L : \ 1 1 . , 1 , ,I' , ßI L: ,i L : . .LI ' , : : l : I ' : \ ' : : r ' ' rriLr Lrrrirt r , . f . : n . i / , 1 r . , , , . I n , , , . / t r l : , . r ' L l i J r ' , , 1 1 !. i, r - r l . L i ' r : l l r L r \ l t l / i) firlri" 5rr LtrrL , rn1/ : ' j , , . r . , i i l . , ,l ) ! . . 1 . j r r . \ . , t r , , / . r , , r 1 . , , l l , : i i . , h : , : r . f r L ' : l l ' r r I I L J i I L ' ) r ' ) r ' l L i r !., i r n . r , ! l l l r S t r l . \ ' L : l n . r f r irl/r n ' ' r ' ' l l " r ' \ L ' 1 " i r ' r L l r l ' r i r ' L ' i r ' \ ' i ' 1 . - f ' n L i ' . . , ' . , . : , . , \ , , , , . , , i . " . t , r , ' , , , r r i , : ) r : \ . r i : , r r ' - i . r r r r i L f r i ' ' ' : r l ' i ll l' l rL r l ) r ' i L L L r ' j,r'.,,js. r.,,\l.rli,.ll].,.'.t..,:1.,'li,,ar.,i..,,,i,r,,1/11,,,'n'."1\'trr:lrrritrn 1 llL:,:rr:r1.,.1.i.\rr,'..',Lli..r'r'.irl!':\'frLr/i'LLr7'rLr'riirr'Lr!r'' '' l ) r r r " n! r l l : f t r l l ! - i ' / r h ! ; : ' r. \rir.'1'lirl. i,.,""..11,1,,,1\l'l , ( ) i i h . L , ,r r L . i r i i r , , r / n f l i r ' r r r | i r r ' L : I'll i I i t l ' i L i r l \ ' : : r r ! r i r l r r r L ' ' l frlrl r r ' i r i ' r ' L : : 1 " ' r r ' 1 r 1 " ':L i , . , . ' . . , 1 " , , . , , r , , r . , , " m . r / L f r L i ii r ' f l r ! f r i / f t 'llilLri"r'i'fl L " . . . , " ' , , , . . 1 , , , j ! : , n : i \ l l i L r .\ i , l r i . r' L r r\'' 1 " ' f t r i ' L ' r r ' lr 'lL' l lijrl;{l1l!|ti t . r . ] . , , , " 1 . . . r , ' , - " ; , , ; . : . r i l : r 1 ' 1 . .\ l . r L r L i r. /' r " / ' r r r l l i r i -"'L rr'frrr'1rr \ L L l ' l , l . l l L r l n n j ( r l , , i l l , , L | L ' . ' r . l r i rr ' h r i L r r r : ' r " l l r f i r ' ' r ! ' n l r l r ' r \ l i n L' L r ' : r i , . f r . r r L . l . i , , r r , , , i , ! ! ' / r , : ' 1 il ,i f l " i . i : 1 . ! r r ' ' l . r' r ' : r r ' l l r ' ' 1 r i L i r i _ i r r l r ' ' i '!if:,"tr,..:rf.,,l,ri,l r r l l l l l l ' i ] l ' l ' r 1j l; ' r l ' : r n ' - ' i i l ,r"i,,l..1.,',,).i,,. llhl),ru:1":1)f.lilrri I'rt"'hJr ri:l1! JlrIL trnr^" r f d i : l . r 5 . i , l r " \ i l r l lr), ,n 1 , , , 1 i . .' . r r r ' ' \ " l.f.1r:rtirri t L)1|rli'r rLlr/1"llf"/rlnil'ISrlrtl"li I Llin, !ii:1, :tir'l 5r!LriIrr' L , i , r l r i r r r . , . : i rl t , , i . , i . , 1 L l r L . i r l : ' i , s i . r / , 1 ' L r " l l r r Ü i L r r r r L ' r L l l l r f : ' l ' {"1' f 'lf'lltr'' Lr:' \ii:r ii' lrrlii'l t:fr'r/ r , , , r . , r , , 1 , . . , . . , , . , ' lt t : i ' u L , u , , r f/ ' I I LI t L I ' , r , , : r I . , i ' , , | , , . I ' " , , : : . I / I I l I : " r ' : ' ' l ' l l ' n i L _ r l rri: r r ' lL ) i : r ' r : : r ' n l i ,(i|r.rJ,,lnrrfl.,ir,,rrrir.r'Llrr'lL'ilr'Li'l''rqf:'n'rl)trflLrLifi't'^iLLil't 'r\''r_\'f 1r/rrr]rrirLL | . l N , , r L 1 t L l " l r . . r L , . , n , , t l : h r l t r , r .1 " l l " r ' l f i L ' f r r : r ' r L r " r / r r Ll ' r i r l k r r r ' . r f i . .1 , t r r rL .f , f . r . , , r i m , r l r : r r . r i r ' L : f i ! r t l J r ' ' l 1 r ' 'rrrr,rLrtl:,,1,.1:r::.1'1r,"','i\lLlLr"rF'r.rLi!r[:rr'r'r'J't"]lrirlir'1r'!:
g!:i|!]Ä

27 9i:

ffi^I'JIHI#I9HJI^H#
POSLANIKOV NACIN SAVS., OBAVTIANIA SUNNETA SVAKODNEVNIH
je s.a.vs., uvijek ustrajavao Kada nije bio na putu, Poslanik, na obavljanju deset rekata,a o tome lbn Omer kai:e: u)l 3. i-L;/j =/lJ,? j:-rs)r taJ+JdJrr ..,{-ul.lj l:,5) :uLs, F +r +' .i, J-, .r='Od Poslanika, s.a.v.s., sam -h' 14 A's tt '.:. C "L:Jr.u,r:,s.11 upamtio aeset rekata: dra reliata prije podne-namaza,dva poslije, dva poslije aköamakoje je ldanjao u wojoj ku6i, dra rekata poslije koje je, takoder, obavljao u kuci i dva rekata prije lacqa-ttamaza, ako bi bio kod kuöe,nikad ne sabahskih farza.amOve sunnete, a bi ostavljao, ako bi propustiodva rekataposlijepodne-nam^za,
"Namaz preloda drusosi na taj naain hadis ni.ta-"Ovi hidisi potvrdujujedan ne Postajejaö "Prenosi Seidibn Mensü sapouzdinim lancemprenosüaca od i vjerodstojniji. Hafiz kizq hadisesLiöne spo te Alije i Osmana, joi lckih drugih kod kojih sezaqiava loac prenosilaca, r1l15b) od biljeä ,eod Ibn S,hÄbr.on Srlna ibnAbdul menurim.ru M,zzl1zipodbrojem 'Niita ito prolazi ispled klanjii. ne lahi da je Abdullah ibn Omer govorio: Prekidaojesov je je utenjakrod U nimaz",a lanac lrenosilacn pouzdan. ovimtckrtovima dok z za veeinu ishrba i onih poslije njih, da niita .to pro.le isp.cd klanja.i ne prekida njegovnämaz,a tako Cr smat ju AliF. o"ms.lbn Ome,.r takosulTäudi i lbn el-Mu"ejjtb, Srbi Urv".Mälilq r Ebü Es Sevri,Srfija, Hanifai njegoviuieiici, imamAnftedkize:"Nam,zllekidacrniP6, a magirac i zenaremetekoncetaciju." 5o3 Pfenos!sa Buhdi (3/48), Dobrovljd ibldet, loglavlje: Dva lekÄta Prijc Podnenmaze; du poslavljq PrcdmF o dobrovoljnim namäziD' koji r obavÜaju po dvr; PoslavljedobroDzuna-nimrz, poglavljerNan'z Prije i Poslije voljnog namazr poslije propisanihnamaza; dtume; Muslim (729); Nanaz purnik!, Tirtlizi (433).Namu, poglavljq Hadisi koji sovot daje dE reklla klmFo ü ku.ii Ebu Dawd (1252).NamM, poglavlje:Raznevßte doblohÜramazr (immet), poglavljerNamaz Podie lodne nos namaza;Nesai (2/119). Prevod€nje kod sP{anji an^ai Mwettd (7/766). Skacivanje namazana putu, poglivl.ierPostuPanje naman:.Ahmed r Muada (2/177).

2AO

#äs{ßä * Wf;*$f ;^Jf

'*:r, rrr..rxr. rxa,F'.5iiä;l;ä'X;ävli;a/x

zÄDt|'t'l.ltnD *Y,-Iä.Sä'<[$

jcr ikinidiic i strlno ih ie obevljeo, r\I1'Lhov n.rkllnjto ih posLijc bi r ktd bi rclto urrdio, rrrdiobi to rcdovno, neklrrnilnenjc Podrnik, qcnc je klLtrrirtti sunnctl rLvremcninr k.rdtl z,Lbrrnjcno redovnih nr rdno virTizr rlegl i rlcgor-urrrrct Sto sc tiic ustr,rjtrvrnj'r tl to r'rZi lJini^ti, krd dvr propuitcnrrckaterLYrcrrrcnu ic z-:rbrxIlicllro bLrrlcno golorili islljuiir'o z'.rrlegr, e potr,rcleolLrgl ic doii lirrda lixrilitclistikmir, rrllr Lirq d^ l'onciuclic priic lrrcluc o nicgolirrl "Od ictil i rclitrt, loo Stostoji u lluLr-iinorl'!'rl'jl'rr: klirnj'ro n'.rm.rzl s.r'r-.s nijc osttllieo ictiri rclittir Poslirnik. se , Aiic, r.,r., prcnosi,:llL " podne-:lrurltrzr i rhr rckit.r Priit srbrrlrslioetrrrz-t sunnct'.I Driie '';rmoicLno llrzrrti 'rLLic -1. -r;,r ',.3 -* -;l 19 f i,; Stog,r icrli rcliatr,:r krcljc krcl s.t.r'-s., ic klanlxoLrkLrii,lilrurjeo Poslenik, 1e'i klujao u dZlmiji, lJ.rnixodtir rckl.r, it{) ic oaitijc,ili rnoi'enro l\ii.L i lbn Omcr prctijcli ono I dr je r:rdioi jcclnoi dnLqo. cll sLr ito su|i(1icli. Ob,r ht.lise su ljcro,-lostojlr bez illrklc mihirrrc '\lolc sc, podnevsliistlnrlcti,ncgo dlr l<irz'.rti ovi tctiri rcketirrlisrL takrrder. s hoicq jc Poslenili' 'Lris, obrvlirLo da sc r,rdio poscbnomrl^rnxzLr ncltl), litro ito inlur nlkon zcv,ü,r(ntlion ito sLLncc Prcdc PoloYinLr ibn Ahmc.lnevodihtdls od.\blr.lLr1lLlr,r cs Slibrr koji pr$ovijccln nirliol ito bi suncc jc klruriroictir-ir-trllrtr d.r Vjcnr|esnih,s.t.r'.s., i:l rcbt i tlrrjc ker,ro:,i J--" .':l - -'i + E;! pr"slu pnl,t.,i,t,.t lcbcsliirrrrtt jc vrijenrciitcliL 'rn'rrrjo sc ^1; ;+ir;.,J'Oro "'1 'fir ciobro tljclo i,r,tj;t" d" nrl sc u njcrrlrurrr ucbcsr lrztlignc , ttkodcr, ntvodi hldis od r\iic, r'.r1l<rir pripLxijccie nizi u Srn,:ar, rrc bi klenjeo 'ctiri rclirltirl)riic s.rr.vs,rko dr i\llehov Poslrrnili,
''r 1 ' r ü l ^ . : r I n , n . , i. l r / . | s r .D , , 1 .(i\ , , I i : : ,i L r r t . L , l r r r h l j . l l r i r r l r L{ L . t ' i r f r i t f . J r ' Ir,.lirl.rL(nr'n.lifih'rfr'r7tr\r:riiiil;'l 0.r,,rrltbrD.fli(l:5ll \i.r/,f('gLrlr \ _ u a n . , n , r ,I i ' l l . t l i r : l r i , . , i r ' n i r n L l \ . 1 r . h r r ' l ! i | ^ : ' n ji (, 1 , , . r * . r . , , \ 1 j j . . , 1r r / t r , , . i / r r i [ 1 ) . l i i n ] i / i i . 1 ; ! | . \ t r L L , i / .f , ' i i r f r : l ) r t i u l i , . r r l t . , J r i , . t t , , ü r [ f , ) l , t r n N t r l ' 1 . ' . r J ' n r i N i L ] r ' n i f r r t \ i i r ' r ' L ' ) i \ r r ir ' l L I I b L L r'rrrrLrnr'tzLtqrrrrr i L ( i l i i l i c i i h . \ l i . k ( , r , r I ) r t n t \ L . L i r l i lL l l l l i r n L i I t l i ' r ' k r l l ü'!!g..ldrilif ki. h.ß{l

281t:

####^,|.'JIHI['lP"Hlt^H##
"Alo AllaIbn MadZa kaZe: to podne-namaza, uönio poslije."s" ne s.a.v.s., bi obavioöetirirekataprije podne-nanaza, hov Poslanik, Tirobavio bi ih nakon dva rekatazadnjih podner,skihsunneta."s1' "Allamizi navodi hadis A\e ibn Ebi Taliba, ra , u kojem on kaZe: i je s.a.vs., klanjaoöetiri rekataprije podne-namaza hov Poslanik, Ibn dvaposlijepodne."s'3 Madäajoi navodida je Aiia' r.a.,kazala: "AJlahov ldanjaoöetiri rekataprije Podnevskih s.a.v.s.,je Poslanik, (kijam),te polahkoi lijepo obafarzai pri tome bi oduZiostajanje "5tn su öetiri lekata za koje j e Aiöa, r.a.,Zeljela vlj ao rulu' i sedZde. To sunneti Podnevski nije s.a.v.s., nikadaostavljao. reöida ih Poslanik, Ibn Omer. farzasu dvarekatakoja spominje prije podnevskih

s Poslanik, a.vs.' sunneta, daje ostatak öinjenica To objainjava dva rekata,bez obavljao dla po &a, kao i to Stosu sabahskisunneti Ako to Prih\"atimo obzira ito su Üudi u to vrijeme najslobodniji. posebni ondao!a öetii rekatapredstavljaju miöljenje, kao ispravno a obavljaosvakodnevno, s.a.vs., namazkojegje Allahov Poslanik, sunca zapadu' ka öiji su uzrocibili polovinadaoai naginjanje Abdullah ibn Mesud je poslije zevalaklanjao osam rekata "Ovih osam rekatapo wojoj wijednosti odgovaraju i govorioje: a isom broju rekatanodnognamaza, tajna sekrije u tome,a A1lah najboljezna,da polovinadanaodgorarapolovini noöi,jer sewata ooaraju nakon 5to suncepredepolovinu neba,a Uzvi6eni nebesa Al1ah sena zemaljskonebo spuita nakon pola noöi, tako su ovadra periodazbog toga periodi Allahoveblizine i milosti. U jednom se wata a u drugomseUzviieni Gospodarspuitana otvarajunebeska
511 o PrenosigaTünizi (426).Nioaz, Poslavljc Predanja dvx reikta Poslijepodne lamaa' sadobrift lancempr€nosiiaca. 51'Prenosigalbn onje hisensahdisom prije njegi' Madza(1158),a 5'3 Biljea Tirmizi (424), N'maa poglavlje:PredanFo .etiri Podnevska sunnetaplUefüza, sadobrimlnrcemprcnosilac, 51a Cdni rekatlprijePodn*Obrvljmjenam4, Poglwljc: Prenosi Ibn Madä, (1156), si ibn ebi Zübjänel Dt€nebiza kojegHanz u Ä/ Kabus F skih faua,;.ijem renedu naLazi pouzd'ni ostili Pronosio'i slabi,doksu 2{/t , ktc da sumu hadisi

ä282 q*-

#''+ ä*t}$'.qH # *f ;.{*,.".,^1lY}lEll"",^..

'r']'rt.'r

' : t r l l , , . l , r ; l r l . \ ' L , , . 1 / f L : : r l l ' . 1 ' , : l l ' l r r \ r : . . L r " r i r L l 1:I i II t:I:' ! : II L t o v i r l i r ) \ , n . L , . l . . i l r j i r : | , n r L i . , , , , n . f , , r , , r r l t , n , . L L ! . . . i r ' L r 'L i . ' . : r . r i i r . r n j r l i r . , r l ; , 1 ) . \ t r J i 1 l 5 ( r l . \ . f r . 1 , . f , : l . r ! l l , : l ' , J ' r L . , . l , l r l [ l i r i h L i ' . ] , l , i L :\ r l' f l ii r .r , 1 , / . 1 , ' : : , ' r . r L i r f f L ' _ r , l r f r ' i r ' i r L i rt .i J : r " r r r f i r r ' ' : ,L \f:.ltrunL/ ri'rl\lr \ft l I r i l . d t h , : i . , L 1 1 r l ) . 1 , 1 : . r 1 . f f l r l i , : l ) : r , , , , , . L r , : , . " n l i i : r r , L r , J i r r 'bLnL i' L ,l ') ' . n ' L !i r J f t r I ' r L r ' i . r ! r n : r r . r 1 i r r ^ i , r t , l n L n :i ; l i . L l l L , ! r / i ! i , 7 . , l i r | . \ | l r ' 1 r : i "l'1r,^.:.rll.:rlttrLr..Ll1llrj.()l,,lii,jf:r,::r/1,.'!1.\li,:l'i,,lf];.r"'ILLtnr'*'L ii,r,li IlriuL l l - r \ l n r . t r . t , ! l t r l l t l ' : r l r r rI ' ' r r . , l i ' L L . ' L : : " r ' i r r r ' i I r " i L i l r r l

J\.d,ril,.11.,!,,,,,,:.,:ir,.,.fr,,^,lrrrir,r,l'flfrir:r.,r'r|.tlrr'r'1r'r!r7tr":rif Jr: ltrxu' r.rIfnllult Lll lll,'r..f , l l f L rs , r r n l , r , T l r r ' L ' . 1 j 1 " 1 ' . r :

283 i:

Dilvllllt tsilt0j,iltt
nijenije ikindijskihsunneta, prenesen Sto setiöeöetirirekata hadis,osim hadisaAsima ibn Damre od Alije, dan vjelodostojan u s.a.v.s., jednom danu klanjao ra., koji spominjeda je Poslanik, klanjao poloZaju, rekata,kad bi suncebilo u odredenom Sesnaest bi detiri rekata prije podnevskihfarzova,poslije podne dva rekatai "Klanjao je kad bi prije ikindije öetiri rekata.U drugoj verziji stoji: kao odavdedovde, neba(paje pokazao) ,rrnce,r.gnulo od sredine dva kod ikindija-namaza, rekata,a kad bi suncebilo tu i tu, kod je je klanjao öetiri rekataPrije podnevpodne,klanjao öetiri rekata, skih farzova, dva rekata posJijepodne i öetiri rekata pri,je ikhdije, bliske meleke, a izmedu svakadra rekatabi pravio stanku selameöi Ibn Öuo samlejhul-islama, Tejmijju, da snaa onda i vjernike."s" je izmi5ljente navodi da ga je ovaj hadis i kaZeda Zno odbacuje Ahmed, Ebu Davud i Tirmizi odbacioi Ebu Ishak el-DZuzdZani. s Ibn Omer od Poslanika, a v's , u dio prenose hadisakojegprenosi "Allah se smilo o öovjekukoji prije ikindijskil farza Lojem stoji: su klanja öetiri rekatasunneta."i"Hadiski struönjaci seraziSlioko Ibn Hibban ga smatravjerodostojovog hadisa. vjerodostojnosti nim dok su mu drugi pronaSli nedostatke.Ibn Ebu Hatim kaäe: "Ö,ro sa- wog^ ocada kaZe:'Pitao samEbu Velidaet{ajalasijao hadisuMuhammedaibn Muslima ibn Musennekojeg on prenosi < od svosoca,a olai od lbn Omerakoji je öuoVjerovjesnika, a vs , 'Allah se smilovaoöovjekukoji da kazi: Li1 ;)l5: S-i" "' ar rl, pa prije ikindijainamazaklanjaöetiri rekatasunneta', mi je rekao: iOstaviga.'Jasamrekaoda ga prenosiEbu Davud,a on mije na to 'Ebu Velid k ze:'Ibn Omerje govorio:'Nauöiosamod Vierekao, ti desetrekatau jednom danui nodi,pa da Postoje sunrovjesnika
trs Prenose Ahmedu Mavatu (85,!42,143 146)'Tt mizi (598,599)'Ibn Madta (1161)' ga dnev'oo nama^;Tüdobrovoljrom o Predanji pohv.rnom namza,poglavÜe: obavljanje k!ze: Onjoi k'zer"IshäkibnRanevejh ta.na. dobrim, njeson ocjenaje i mizi hldis ocjenjuje '" 'ovo najbolje3toje s a vs o Prcneseno dobrovoljnom'aDazu vFojesnik' ie o t' Prenose Ahmedu Mafia& (2/u7), Tirmizi (430)' Predanja iedn Naftaz'Poslnvlj€: ga Diwd (1271)' Namaz, pogiavlje: Nanaz Prije lekata sunnetaprije ikindije nanda; Ebu muje dobr, i Ibn Hibbln gaje ocie'io ho sahih(616)' ikindiie. Lanß prenosilac,

E2a4 q*-

'Zir|irnrtiosilm ' je lloj ncti, sislrmobi ih -sPorltcnLro ot.rc qovolio: jcr niic rlcdo:tr1L"rli. ic Ibn C)mcl rcliitir." Olo, u sLritirri, d\'rLn^cst c1e o obrrvjcstioonorrrcito ic zrp.Lrrrtio jc tlsl'uriL' s a \-s ' ridio i t,Lho,l'r iznrcdu or''Ldvit h'r'lisrL' nileqolorio o lcicntr dr',.rson, korrtteclilitornosti uopit,ncnr':r rlllc Sto sc tjic tlv'r rtkrr,t priic.rhirnl r1ilr11'r7x. Irilrll prcnc "' scrod.rilr jc r\ll,Lhol Poshnih.s.r'r"s' klLnj'ro. fost()jcvjcfotlr) \'iclircr ih prcd,u!,rrl,L lc otlobrio i pon rdio 'r'ojinr rLshehirnrr' stoinr niilrovo lliri p,r ih ih je cl,r ob.Lvljeirr inr lijc rrrucciio im jc 7rtl-'rtrril) liLr.je3 iNlrrslirlrrstoii hr':1is lSLrh.Lrij.r l'tctrost t1 IJrnjunjc. Sa/:i/iar,r jc \licfo\'lcinili,s i \is ' u ibl '\brlul1:lh NJLrznii llrlcu sc neloclitlrL iliillrn llllnlilzx' rciiiro:--Ji -L: -'*;-*i -; --- l(lrruj.rltc ffiic 'l'rcci pLrtjc lclieo: l(o sc boll rLrgr ehi.rnr nrrnrLzrrl khnlrLltc 1,Lijc g'.r ntro.lnc bi uzco liir,rsulrrct,neli,r nc i:lrrrrlrLlir lc isprl ntt hod u svrLlitr o\r Lllx rckitir, to jcst,tlt .Lroni ptrll',rlli. rrli nc spr'clelLL nilc po-'totr':r z:r niLrnrrzrt, 1<ojc i \'ciilrL sLrnnctircloL,rolt,lirrih s 1)oqltnili, r'r'' ' jc ob n lirrotr kLrii,ir 1'oscblo rez1,,g. poscb,rn nehi obrvio u cl'lrLmiii' dr Nijc prcncscno grLjcihrr'.lrt s,.rnlct. ,rki'.rurslii jc n.Lr jcrlnocr prcrlrLljLL odi: SLLnrLct dr iovjch kh AhrrrcrlLr ll'.rthrrckrtrrposliic,rlii,Lmsliosf'.uz'rli'Jrlliuic1'rrllrjcprcncscrro nicgorih lsh.rbl.r'rr"Srib ilrl.lezirl kiLTc: ,rd\'lc'o,jcs,'iL'.r,s.r.,..s.'i ''\tiiio frLr-zr rLLiror s^n clasli liLrtliLrltiicorc Onrcrt. r' r'. rrrLlion l<rLo nc r,rkorLrnilro nr' osrlnc u rllcsciTiJLr' cl:r l:lrL ldu ruirmtz'n kLLii slLrjirl 1'oroclic'Lm'r" nirju posllicirliirur-nrLutzir.rc tLokrrc rloclLr c{l1i orri nrrdorljcinju rL Ako bi ncko klenllo drrr rcli,Lt,Lrrcs'l7i'r[L' onr clr,l rclietir kojrLtrcL.irlil,rn],rti tr huii i drr li sc oni bro]c rrrrle \icqo! sil "\lrrlull'rhlrc oii stonjih?Postojiviic prcclrrrrj.r njr'3'r' dll nosicl,rlc rck,ro: l)otrcrrc jt sriglr |rcdrrrrjc jctrri i llr] 'or'lclr poslijc surrncte dvrrrckrLtrr rello: liiLrl Lri ncko kl.nirLoLrLlT.rnriji " bili nc ,Lkiur{os f,uz:1, bi rnLL dololjll L'iicpojelozrto izrhljLLclo "tl h.r7c: ovoorJoillLr' n]tqo\'r)nliiljcr!c sc iovjch.[bLL I ltfi ov.rj
285 tj
!

ll#Hl[rlt"HJt^H###
naredbuda se ovaj namazobavi s.a.v.s., na naslanja Poslanikoru, "Ko klanja dva rekata sunneta nakon u kuöama." Mel.vezi kai:e: Rekaojei da nije siguranu to, grije6i." u akiam-namaza mesdZidu, "Priöaseda je Ebu Sevrrekao:'On je grjeioik' pa sammu rekao: 'Vierovatno to rekaona osnolu Poslanikovih, On ie ondarekao: ie 'Kianjajteih u kuiama "":0 Ebu Hafs rijeöi: .< j,l-uj+ s.a.v.s., "On smaträdd bi öovjeku ispravniakiamskifarzi ako bi bili kaie: ako Takoje i sasunnetom, bi ga ih klanjaou kuöi,a ne u dZamiji. ldanjao u dZamiji." Medutim' ovo nije Älmedova argumentacija, nego on smatrada klanjanjesunnetanije uvjeto no odredenim obaviti i u kuöii tako da ih je dozvoljeno niti dZematom, mjestom, zna. a mesdZidu, Allah najbolje je dva sunnetaJedan da postoje akiam-namaza Kod sunneta i izmedu akiamskogsunneta faza nemapriöe.Ahmed u rivajetu "Pohvalno poslijeakiamskog je farza, Mejmunija i MervezijakaZe: ibn iutjeti, svedok sene obave."Hasan Muhammed a plte suoneta, "Vidio sam Ahmeda da je ustaoodmah poslije akiamskog kaZe: Häfs

ak5äriskogrt,nneta prije ntigo progovori,njegovnamazöebiti podi na6lusafarzom. gnut do'Illijini."5n Razlogza toje sto spaja
t' o Predosi dio imrm Anned u M{'dl, (251428), hadis.Mlhmuda ibn Lebidakojije rekao: "Doiao je Poslaniku,s.a.ys.,Benu Abd-E6hel je s njima ldanjaoaKam-nnmazte näkon Pl 'Obavitc oh dva rekatau vrsim kuaamr.'"El-Me{ezi je nakon tog' sPonenndaa rekao: ovoshadisijes'azanlbn Madzaprenosi njegoviocr' Sened i nuorte.i Abdullaha odgovor (1165) od Mahmuda ibn vevjju navodeti komPletm lanic pfenosih.i do PosLanika drugr koji hrdis pr€nosiod Rafiaibn Hadidza.El Hcjsemi gtbilezi ! ELMedtn'" 12/203, Lebida "Prenosi Ahmed s pouzdr ga Mahmudibn Lebid.On kaze: 229),diohdi$ kojegprctrosi prenosilaca." nim lancem 5' l Navodiga ljudi Podsticanje trx 'N^naz'PosLavÜei ErMunzid,& kryibv- Lthib (1/205) do od Mekhuli koji doseze Vjcroisnik, s a vs ' koiijc rckao: nimnzizm€dunk im! ijacÜe ''Ko poslije füim namrzakhnj' dvr reklt, Prije negoito Progovo'i",a u drugomladaniu "aerni rekata',"namazte mu biti podiSnutdo 'illijina"" El_Münzni krze: "Navodi8a di;i: Laor prenosilm ovogh'disajeisprekldü Ruzejn."

X286

:i,ld:rtr'

artd

\csrLi,I'lbLr ,rl'r'c LrLLLci sc L)rugisunrct ic rlrL olr cü,rrchltrL u l(lbl ibrr l,rclTrc liojcm sc D;rrudi'[-]mrizl prenoscdio lr,rtlis,r rLoiro u rli:srilici llcnLr '\brLil s.rL.rls.. nrrrxli d,Ljc \''jcrorjcsnik, obrrvilin,rmlz lilrrnjroalisrrrrn'unez,p.r I;lLl sLr Eihelui LrnicrrrLr je ljLLde kl,uri,rju, irn rcat: j,Jl:). ; Ov,rj n,ulrz st: lc li.lio .ll ' r ql ilrn u obrLvljt hLrii." Prcnosi i I1'r I1rti7.r,r.l ll,rli,L I lrrLLr'l,li.r. . . 1 . . , . , \ " I r i cr ' r . ' rr liLri'rn'.. f -:,l Ob,l itc o, r .i',r rcliirt,L jc jc i rlobrtxoljnih srrrrnctrr isrx('i to LLrL r ciin,.r Ono ito s. TcLi '.r.r:s.,oblljuo Lrliuil. kro ito sc ricli iz lrrLrlis.r nrn,rzrL PosliLnih, s,ur kojcqprcnosill.n Omcr,,L LLliojcm sc ['L)t: Od llrsl,Lrri]i.r rrhrrt:r poslilc|orLncv cL.r|eliat,r ijc i cir'.1 up.1fltio dc\ct r clJt'.r: I'r Lr i.rrzelrojc jc irLrtr'liao skorl ltrz,r.cL,r rckrrrr posliic rlii.Lnrskoq jc. t,rliorlcr, ob,LrljroLr lrrzl po,.lijej,LL:ijsirog 1l,jc kLrii, dlr rck,rt,r ' . ' ' l k . . . . I . r l - ' I ' L Jl \ l u s l i r r r r l o u r . ! , r l ' i l ' a .n . t o J i L r L r l iIs r r j i: c l ' r c n o ' i o r l c k1'rn.i,ro bi Aiic.r.r.: \'jclor'lcsnih Lrmoloj hLriipriie prrLnc n,rmrzir li:rcl s i n zttinr bi izrLiro lJirnirLo rli.crlrttonr, bi zrtrriio, ietiri rr:k'.rt.r, klrLrrirtoljuclittrrL, s re lr.riiLo sc i ond,rLlrLnl,r,r,lv.rlntir. .\lii,rm bi Li ,Le l)i LL .r zrtil1r Lrl.rzio nojLr hLriu i hLLnlrLo rclitl lsto t,Lliobi s tr.ojojLrr,iiiLl.r LjLr.iin.r 1J.urlr,, l,L.ijr n'.rLlrz,lzrLtirlbi !c vr.Lti(i
'I i I . . L i I l ' r | j . \ . ' i r i I r f r L / . t | r l . L l ll 'r, . 1 . i . . , L , .f l : L r r . I L L . , r r l . , i : r r : : i / r \ r r . , / . 1 , , : l .if. l i : - , , i , , 1 , , , : | , , . . r | , I \ I i : r . , : - . , , , 1 . , r : : : : : r . r r L i i l " l i . : ii.t!,. (, 'L r l . l L ' i . , n , i , , f L t : . L n : . L J l , '.L , ,I L l l Ll il r ! . 1 r l L r L . \ . N r . r , . L , , r l . . , lr j.r, :]i.l.l.|.l'l:t|r|j|n'.'Lltr'L''l./r..l.]l.l.Ll..|iLl. I f r . r , : r n i , . . L. : l | u / , i , i r i r , r ' \ ' r r ' ! r i ' r i , \ : , l r l . L . : r I , : r .I:I Ii L II | ' I III l r r ' r : r r I ) l . L l : , , t r 1 1 1 , , 1 . ! 1 . n 1 . , . f , , ' : , . , 1 i : l l , ir i.1 L i,,j I l L t r l r i , ; r ' L h , i l i : r l l t1r :l '/i,. ! i.f l . r . f t L . r ' , L t . J t\ r . i r i \ n r r , l . l , r j r l l ) r | | L | J 1 , i , , , i . , , . I ' l , . r l r : , 1, f i l , , r . , l l i ' , , ff rIhij,.!,1 r IL:.,,,. 'r'i1.,|,r r , . n , , r r . : 1 , , , , l . i , L l l r . ! , . 1, t, : , i t , r i i i l . l I ' 1 , r L L l r r r ' 1 , , 1 ' : f , r L I . l f : D , , l ' r , r , l : : l n l n , v f ' l i ( t h l \ \ f r i l , i , , r , , L / 1 .1 . : i h \ l . r . i I l n ' l l r n . l ' ) r\ ' L r L L ' f r . r r r r ! L r r , : 1 . , 1 . : \ : f r , l : r l , r ( L , i r L i , a L l , r ' , . \ T L l . l i l l . . r . S l f r f i f l t . t f r r / . r if i"' !: :L ! r L ' r ' 1 ,i i 1 | f r . / . F l . L l ) r L i i I l l i - l r . \ . . i i I i 1 1r I . L r r L L / i l - rI i - i l

287 "i

t\Ytx trvrtrlwtF

ßliloJJrilEr.-DinzuJr s### t\vtr ^vrx ttYtx trvtxtrvrt

koji i sunnet, je Sliönoje prenesenoza sabahski njao dra rekata."r'o i premarijeöimaHafse,klanjaou kuöi."sU Buharijevom Muslimose vom Sabibu navodihadiskoji seprenosiod lbn Omerau kojem klanjao dva rekataposlije dZumase kaZeda je Poslanik,s.a.v.s., namaza u svojoj kuöi.':6 O klanjanju dZumanskil surneta prije i farza,biaerijeöi ne5tokasnijekod obradivanja poslijedZumanskog Prctioobavljao dZuma-namaz. naöinana kojije Poslanil,s.a.v.s., kaie: s.a.ws., u tojem Poslanik, dni hadispodudarases-a_hadisom
ij i<ll'tl ,ji, i "Jlä

svojim lueaÄa jer je öovjrlkovnajbolji namaz pos\je fatz-namaza' s AllahovogPoslanika, a.v.s., namazkojeg obavi u kudi.t' Praksa namazeu kuöi, osim ako bita je da obavljasuonetei dobrovoljne da isto ga ne bi nestosprijeöilo, kao Stomu je bila praksa propisane ob^vlJau mesdZidu,osim ako bi ga neito, kao öto je put, rLzmaze da bolesti1i neito drugo,sprijeöilo ode do mesdZida. i ustrajarao kojese u sunnetjena61a kojojje najviöe Sabahski ni oi Ni dräao. njega, vitr nije ostavljao na Putu,niti kadje bio kod sunnetui nije nam samona sabahskom Na kuee. putuje ustrajavao da preneseno je na putu klanjaonekedruges kodnevnesunnete, Zbog toga Ibn Omer nije sunneta. osim olradr'arekatasabatrskog "Putovaosam sa na putu klanjaoviSeod &a r€katai govorioje: Allahovim Poslanikom, Ebu Bekom i Omerom' r.a., i oni na Putu je Medutim, moguöe da sepod tim viSe dvarekata." od nisu tdanjali
D@oljeno sa je uvßtio u srcju zbirlo hadisi (730) Namaz Putniki' Poglavlje: je klanFn nnfilu stojeii i sjedeei. 5's Prcnose s Buhüi (2/83, 84I Muslim (723) od Hafsedr je Alahov PosLanil<,! vs-' lakon negoli s ploufi *rner lto bi mujezit zdurio i ukazalosejutro, klanjaodvakair rekatalrijo 5'6 Buhdi ga jc uvßtio u svoju zbiikü hadisa(735a) i Muslim (882) Dzum4 Poglivlje: hadisulbnOmda fuzq prema Namizposl{edzumanskih 5'7BilteüB"t*i (73/227),a\|stoa', Poglavlje: Poküdedost Pretjddog zaPitkivhjai Dzenat' budezid ili sitia, euddede, Poglavlje:Staje do@posLi;lje, Ako izmedu inma 1musalija lj€no od rdrbe i Üutnjendi vjereiMuslift (781);Nanaz Putoika,PoglavljqPoh!älnostldajbn Sabita nja.ja ndle u kuti i doaoljenosr obivljrnjn iste tr mesdtiduiPrenosiseod Zejda 5'a Muslim

"O u L.i6r (i a'a " it,'t^;'S;iiv' ;s".;6tP ;at $ ljudi,klanjajte

.t288

ä*rx.Iy.s* zrDt|-r-l||rnD #I"5y,+s.#y#
ÄöildiFiäöii{.,xr( 'K'r.'F7r(.'x't 'r.'r 'E,r 'Krr,'F.t 'R^! '^

Irisu lillnlrrli |o attirl rcli11i,rirlio'trstr'.rli, tl.r podrrzuniicva nisLr sc I kl,rnj,rli srrnnctc. lc,llttim,Prcrrosi od Ibn Omcla,.l,L LrioLrfi ic "lilrl l)ih khnilro, o t.Ln podnelsliorrsluucllr nit pLrtupt jc rcllo: LLpotprLniobihih.'l'oic,rnccltrrim,rrjcgovolrLzLrrnijo',rnic.LIzriicni clr-t ql i obl pLLtnil<Lr czrro tlrrunjcstt' ictiri l<lrrrrj.r Alhh jc ol.rhi.ro p,r rclirt'r, dr nLr jc propisto dlir rcliilr prijc i posliic,bilo bi nrtt L.itniic uPotpuniove Jr r lruzrL. rla jc lil)ii nitnl.17 Ifi11r (lc iii, togiL .lr-ir F,rkihisu z,rLrzcli sfir oL1) miilicnjc sLLnnet ritr. Niic moqLric.|rnilctiprelclirrurrr ili srl.irbslii srr tlliorlcr'. sc r:rz-ii1i riziili ollr obl cznostilitr-.r,.r. icr nr scr.racrliir.i lbrr <trlrihskog sLrnnctrr. .rm icilrtrl islrrrl,L. CLro iol:o obevcz-nosti 'ltlniiiLr, posh, a litr ic srtrrrlt jc liil()1'Lricrrrk dr k,rie: S'rb,rhshi 'Lrnneti vitr nrnrlz lilrrnjttr s.rl.rhslii s.l.r'.s-, lirrrj,;togije l)osl,rnik. Iirlrrurr).jcr tr scbi srclrT-c Ihl.rsi surLr Lriciidrijc sLucill,rs,r(sLrlLr tclhiclznirnjlitcrüid djcl,r(postupkl).tclhicl spoznrjci volic.tcr ntmicrc. hid uljcrcnj,ti t,r.1rid jcrenl.Lspoznljci ()noito lc i Ilrl'Ls scbis.rrl2i tc, hirl Lrr u -Surr (1ospo.1,uu poglcdtr jcJrrorlc. kLrjrr tr ponübr1o friznrti llzr iicnorrr IIrt trrt,rsn u 1'ogic'LLr rL, oL-'lili nijciebiLr h.rh.rv 1I()st()I )5ti.lil)ir folYrnili.rlll obllli ncrlo srlricnsne koi.r nc pozn.rjLr dLrle slojsn-ir sla pr.rtlhc i cljctctrLroJirrljl ktrjc ic. Lr:LLiiini. srirrl<ir. zrrrimniich,rnje jcdlloii i poti postojrnosti. Onr joi qo|oli o Njcsoroj nror isrrosti. Nlcmu por \jcnLr r lt nr, ito prrtlrrrztrrrrijcv,ricrrnlc crrljupLrstojenje srtrrtLL:ebi sLrLrli jednrLh'.r sliin,L.StLre.r, rloTemo rcii cl.ror',1 ili *,rkc s.l-ricnostii uijchrnic sr'.r[oqncJosletllr.nijekrurie ponrdLr siLrr NjcmLL rroqili ic(hrrL[o icl.g t,] irotILrro niieliN slii postoj.rnjl koli sllrp tcr hi.LrL spoznllci ur jclcrrjrL Ovi nle.Lrp.rrril<r. principi sLr gr tc odni.r onogr ho ih prihlLti i prlzn,rod si ih z.rlLLr.rlilrLLp.rciirL. l Iiur'nrrsc izrrr').rl liroz inir" i jr zbogtog.l r'irlrrlr Lle.'iniliLrr'rrl.r' ''hrrbcr". i dotro n,trcrlbLr.z,tl'r'LrrLr sn,Lrl: Lril"' potLrrzurlijcrt tr'1 rr podlirzr ni jo ir rLlijc snrLri:ob.ulcittleuic tr Ljlrnic, doli h.Lbcr" Njtgol inr irncninrl,srojsn irrrr i \jcqor rnr Lrzliicnon SnrrrircljLr, 289 j;
str'r!!.^

# w###ä,*il#Hl['lliK',ll-H#ffi
Sulalhlasnam ukmtko te propisima vijesto Njegovimstvorenjima. te govori o Njemu, Njegovim imenimai svojstvima, je zbog toga je uöi i vjerujeu onogakoji lavna ffeaini Kur'anai ona osloboda od kao od njenusadrZinu iirka znaoja, 5toga suraKafirun oslobada Kakoje znanjeprije djelai kakoje ono Sirkadjela,Zeljei namjere. te vodiö i sudac, s obziromna to da mu ono daje njegovupravitelj, *lledno.t, tako je i suraIhlas rarrratreöini Kur'ana Hadisi koji stepentcvatura.Sura Kafuun je govoreo tome skoro da doseZu iavna öetwtini Kur'ana.O tome govori merfu'hadiskojeg prenosi sa da r.a. Tirmizi od lbn Abbara, koji ka2e je öuoPoslanika, v' .da .'i-rrt ,.1 .irisj,+i L,;r.;;p'JJkaze: J'i.i lt ';t J; J)ir a kro Kur'an.r,Ihlas trciina, i''';it ;')i;"Ztlzal \rijedikaopolovina (cdreku ga Prenosi Hakim u M Ka6r'unkao teru,tina Kur'ena."-ts i kaZeda muje sened Pouzdan. wlo öestjer veliki broj S obzirom da je 6irk djela i namjere da i duia slijedistrasti tini ga,znajudi je on itetan i ruzanjer u i odstraojivaoje öupanjeiz njegovih ciljeva, njemu vide ostvarenje iz je siega teZei Zeiöeod öupanja stegaiirka znanja'jer sezadnji uniitava znanjemi dokazomi öovjekmoZeznati samoonu stvar iirka njegovpoöinilac,zbog i koju zna,dok kod svjesnognamjernog jaöaod njega, öini iirk madaga strasti srdZba toga ito je njegova pogreiani neispraran' daje taj postupak znanjeupozorava njegovo 6irkadjela,dolazi otklanjanje Zbig tog" ,, iuti Kufirun,koja sadrZi koje potvrdai naglaiar'anje nije doölou suri Ihlas S obziromda se i koja govorio ovornesvijetu od iGr'an sastoji dvijepolovine,jedne
_:s o url r N B i t k t :T t r n : r p o db r o j e m2 8 a 6 r r B r d , / r u i e n +h . , r n r . P o g l\ l : . : P r e d r r ' j r (22'.runj.p"'orlan.rprenorlr',tnrlrr Z , t / . i : , l t J k i n- L i . . r t . ,t . h , r , p . d b , o E - , 1 "rvno . I o m n L b n uM u e i r . ^ l A r . z , r . n i ' l . r b\ 4 ' d r r r r ' h d t u k o r ( m ' " r r ' e : l h h ' j e l " S u r uK " t u u n; r r v n x' e N r r i r ' K ü r ' r n x r n o n i K u r n i . ' r J r z i , . u o b JS , / i r , , r , , J . . : : r 'lof,e MtitunLt b ie2: H..k m L vort El Mü!.t'c|h PoÄotoFn tlt522t |T^b'a ovogh'dt r ie redos'Ä'rl'd' Drena'ihcr r"i;,, ooa u-oi". r.l,:or) od lbn omer' U hncu i o . " o i ,a r u sh , a i . l o a , A h . e d 1 ,l ld o . l ! 7 ' T i r n ' r ' j e r ' ' 8 q 6 ' k o i r ' e p e n o { o d E r e ' r ' i a p'm;elja I u l i ' i . r . , ] , , i , t o * - r , n - P ? n u \ i h c n ' l ' / i s e l e r ' i b nv r o r n k o ; i ' eb r ol o r s r je (str'32) Pa zbosniih vFrodstojin' i dtusi kodT.bdmija u Ar s.saz

290

#sLs$}I, x ^ . , xzÄ0rl.r.l.ri'40X i r r \ t r ' r t t i fä##ä#ä#ä,r'r iÄX;ä.XX XX. x.,r(;'t'F,t 'F'( )Ä,i. ?iiQ
zrLrlrrTcni rcTrLninr njcg,rtc onLrmciro rrrtlcorri llrji srL zr fropisilniL sn nl or om s ijtnL, krLoi rttrtrrginrrL LLLirn lr inll: i ilr Lrqepolrx int rcz.lnirrr zr nlcgrL iivrtu i rLo{rrchllrrrrt koj:r golori o onosr'lct:1lrrn poi:ctll cb ll.rjrr, po'rcccn.t Zilzirl, iir.l.r, rrLL S,rbziromcliric .Lu',r i ovojpolLrvini, rlr Lrrrjoj niic ltrnrciLrto rriitrr osinr lrhlrclil i5trlrlji Lrn:L po lrilcclnosti rrLltlt zcnijc i njcnilr st.urolnlli'r rtrr IricruLr. ic h.rclisj,:.,r r\L1lL rrrLjboljc Zbog svcg.rorrrg,r.r,r',Lj pololini Iiur',rn,r. sririh.Zbos tos,r jc lt.1,Lrrih.s.,tr:s . Lriio olc tl' ilt rrrr. i lh1.rs zn,r, nirliorrobrrlllcrrogtrri li.r, tr ie zbol .'ilic i l(.rilrLur) ch,Lr cli'rtrr, nr
nl.L : :

'rlLL lir dtn.kiroito ih ie Lriioi z,rr r ricmclrrd'ldil, llrii plLrL.trLr prrr i s i n b o lL c l h i d l .

,.)1 l;
ii::,:'j9j-

#####^lt':l*l[H"ft^TlJt^H###
ZA LIJIGANJI PRAKSAVEZANA S.AVS., POSLANIKOVA, SUNNETA POSTUE PNIE, ODNOSNO, SABAHSKOG
je, Allahov Poslanik,s.a.vs., nakon ito bi ldanjao sabahski na sunnet,lijegao desnustranu.Ovo je premahadisuAiie, ra,t" l)iha.Tiknrzt navodihadiskojegEb,l Frt-"'tf u zabiJje2enooba Sa au prenosi Posianika. s.a.v.s.. kojem"toji:-",s,t',Sr't.1- ';' od r.a., 'Kada ncko od v:r' ldanjad' a rekatä *'t' i . L i.'L;tit .,--i' Fi ' desnibok oTirimizi za ovaj iuUrt.tof fir^, ""td'.r.g,i.na svoj hadiskaZedaje hasensahihgarib Cuo samIbn ltjmijju da kaZe: "Ovo je nispravnoi netaöno. Taönoje da je to Poslanik,s.a.v.s., lbn radio,ali nije taönoda je to naredio.Jedino Zijad Abdulvahid i daje to naredba u tomegdjesi.IbnHazm i njegovsljedbenici kaZe sunneta smatraiuda je lijeganjena des[u stranuPoslijesabahskog onoga daje namaz hadisa smatraju spomenutog vadZib,ina osnou.r i koji ne postupi tako neispravan po tome se izdvajajuod ostatka ummeta.Vidio sami nekeknjige u kojima njegovisljedbenici navodihadis Abdurrezzaku Musannefus3' podupiru ovaj pravac."
5" Biljetc Buhari(3/35), sunnehi sabahskih bok nakotr poshvlje: Lijcsrnienr desni Na6le, rekah no'nos nndaa kod Müslin (736),Nrm"z putnik1,poglNlje:Noani n.mrz i bloj bok nakonnamza;Ahmed Ebu Poslüika,s.!.vs., Diwd (1262.,Nmr4 Lteganjcna desni o Obrvljrnje.imizd, PoghvLje osluFnF na Mdza (11e8), n M,'aett' 16/127,733),lbn sutnctl desni bokmkon titra i sxbahskih uo Navodi sunnet'iAhned u sNbxhskih Nmrz: OslalFnjem bok trakon saTirimizi (420), su'' Nam.z:oslMFnjem dNni bok mkon sabrbskib MuneduQ/qts)'EbtDtwd (1261), vitrx i srbahsKh bak n'-kon ObNljmje mna"x: OslinFijc ia desni netr;Ibn Madzx(1199), lbn sumetr.Lanxcprenosihoovoghidisric dobiaüjcrodostojni'n8a smatralü Huzejme (1120) lbn Hibban(612). i 5t1Podtadq lvlia .f (3/42,44).

'I ra2 /d!*-P

,F tr\,rr t\Yrx xrYr)r xrt/rx dr

ZADlJ.I..||II'AO

!r'.tkt,

\U!r

\r|.:lr^U.

tr\/rl<Xt tX Xr'/rX;\\rx

e orL kojce prcnosi )h'ntct ir.,Lol otl liilLrb.r. on od lbn Siriu.r dl sLr licnih r'r llrir'il.n Jludcldz i L)nc.ibn ,\1,rlih, , lrrsliic oirrLr XlLrsl, n.r rcloL,r liic,q^lli tlcsnrlroI i nrrc,]itrli tla rc t.rl:o"ili srb:Lhskih .r orl prctlrrnjc ,\l lmcr,r, rr orr oLl lliiLrb.r, koli nnorli On t.rkodcr', io i lbn prcnosi drLjt-\.rh rckr,r rL.r C)rlcr to niic a;rlir) (h ic govor (ilt 'Ob:t lcklo: jcscl.rm n'Llodi,:ü lc Ibn DTrrrcjclZ Trrkoder, dor-oll.rn. ' .r'vs., nijc gotori1t: r\L1.rhtr' 1)oslrLnili. 11.r lijeircns.rrrr jc :\iil, r.,1.,
l i j c g . u rD r rr l e s n u s t r r r n L r7 ' i 1 t ui t o l c t o l r l l l n c t . { c c T i l L o s l r ) s c L l l l o c i

rLtr" o':lmrLr l rri lc d"ttrro: IinOnrcr-lh umrrro'prbi 'cnrrtitl rrrLt'il i j c g d 1 , r h , r t { f i i h l i d i o t 1 e l i j c T L r r r , r lcrlo h rlib r r l r l f S c l l c n ' r v ' t L l i es lioii ir:ric d.r jc Ibn Ontr vidio rrckc od Ebu Sictllk'rcn lr-'ld;ii,L ljudekirlron.rkon oL,nlicno't :rbihslios itrnn(tlr lijcTrLlrr clesni rLrr por-Lriili Oli su rrrLr bok,tcjc posllo ncLogl rlir inr to zrLlrr-,rli r surttrct, lLtn C)nrer.jc timci-clcsliiccLiti lronolo posh,r ncliout r|r "l'iteo srul o tortrc jr: Iitrtr im krlc,.1.r n) n()\'r)t,uii,L. \Jitltl'z LrLTc: "Ibn Orrrcr n : I b n O m r : r r , , r orrr i j c o . l g o v o r i oS t j r r L s ci g r r L lsr r r r l (to lillrrjrL rcliit'r iL.r silllthsliit klTe: Iieli.r,lc ro iorlck l:r,jin.rhon

r .1. r .r l-., ,,.

zrLrL rr sLL Dvijc q. Lupc p'-crjetirlc olorrrc, cloli lc jcclnir grLrprt v.rdTih,rmi nenrlz onogl koli Z,rhirilc g.r smro.LiLr zcLlsrc,irli stur'. \.tll.1ninr,krro ito ic lLn lllzrrr i oni loii torle ualni rc sn.rtrtLjLr srrx qluprL l!kskilr LLaeniLli''r g,r ql Lrtrrmc forirllr',riLr, cL,rk icLLu'.1 (acnlxri srLo oloLrr i lr pokuclcuinr nolotrLrijorl \ltlikijoinclii J'r src'Lrij -'trl |rr nc tnr"lLfriLr L' t'rrle irrx nt'cg pitrnjLrziLLrzcll gtl ze Loicg, on,rgrrko gr ob.li IirLli ocLn,rr,L..1o)i srllirrrrtjrr |ohLt grtrP'il1lx srnttrl dcnirr u:iui.riu JrL sc oblvlj.L L.ro sLrnlct..fcJl,r bcz obzirir rrJi[) sc to rrrrli o.]morl ili nc, uz-inrtiuii pohlrLlnim. z.rrloklz httlis lrhrr llLrrcjrt Nclii lioji to srlrrtrllrr poliudcnin sLt li.ro i() ic lbn Orncr i dlLrqi, n'Llcli plc,ll-.ic ,rd rsh'rl.rL liro dol<irz sLr s obzirou cia lc on lior io onc koji su to iinili, LLoh dr Lrqinilcheli Lropcciiritr' Oli loiLr: Ispr.rvnojc d'rjc s.,1.r.s.. d,rje to I'or1'rril<, nr lijeg.ro l.,)li Posliic vitnL i p|ijc Jvrr rckrrtr slb'rhskoq f'üz't, heo.
29 J,: q}:;i);5

#ä^"TltI*l$*H',Jt-H##
5to seto jasnovidi iz hadisaIbn Abbasa.""'Oko hadisaAiöe' ra , Tako Malik prenoseöi u postoji razilaäenje predanjuIbn Sihaba. 'A kadabi zawiio sanoönimnamazom,leiao Ladisod njegakaäe: bi na desnomboku svedok mu ne dotle mujezin,nakon öegabi da klanjaodva katka rekata.""'Iz hadisasejasnozakljuöuje je to hadis od Drugi prenoseöi sunneta, lijeganjebilo prije sabahskog "Nakon ito bi mujezinzawsios ezanom, jasno i Ibn Sihabakazu: bi i klanjaod ustao mujezin, zora,i nakonito bi doöao seukazala daje a kada rekata, zatim bi legaona desnibok."Oni koji smattaju kazu:'Ako su se sunneta sabahskog pokudenoledi nakonldanjanja onda treba Postupati hadisod Ibn Sihaba, iaziSlioni koji prenose i po onomo ato od njega prenosiMalik, jer je on vjerodostojniji bolje pamti od ostalih." "Istinaje kod onih koji su serazidlis MaliDrugi, pat, kaZu: "Malik prenosiod Ez-Zuhrija,on kom",a Ebu Bekr el-Hatib kaZe: "Allahov Poslanik, a vs s , od Urve, a on od Aiie, ra., da je rekla: rekataod kojih mu je jedan bio nepar,a.kada je klanjaojedanaest rekata,legaobi na desni bok i tako bi ii zawiio s tih jedanaest i pa dok mu ne bi doiao mujezin, bi ustajao klanjaodvakaia leZao rekata.'5'S Malikom su serazi5liAkil,Juous,Suajb,Ibn Ebi Zi'b, s od El-Ev-zai'i dr Oni prenose Ez-Zthrija da je Poslanik, a vs , a sunneta' onda bi lijegao na desni klanjao dva rekatasabahskog mujezin a onda bi izaiao s bok i tako leZaodok mu ne bi doÜao sunneta bilo prije sabahskog njim. Malik navodi da je to leZanje je to bilo stoji da iok u hadisukojeg prenosigrupa preoosilaca daje Malik zbogtogasmatraju Uöenjaci sunneta. poslijesabahskog
53r HadisjcveesPominj!D53rPrctrosi Milik u Md?..at (1/120),Noini namz, Poslwljc Vift nana' Allxhovog ga "Poshnik's a qs 'je ü prekoIbn Sihabrslasi: koja scprenosi ' Poslanikr, Malikon verzija bi vnr mnazi Kda bi zaviio näslonio rek*a klanjxju.ijedxn nocikla&o jedrtrr" rekata, pod brcjem(122)' predanF ," n. a*ni tot ; l'tu,ti- (236)kod koFs * i,lzijo'jedno ur Prenosiga M'lik u ,Ltzzer"!, (1/120), Noani nmrz, Vitr Alhhovog Poslmiki s a \ß ; Noöninxnaz' NnnDzPutnika, Muslin, (736), PosLdvljc:

e**

3294

' bili rL posiiciio. r|r su JrLrgr LrtrrrrvLr'" [iLr'.r Srlt rrrLnr frc seur'\hrrrc,lLr: ie llbrLliLlibh,r';c: llckrL,, or.rloil srogl t lbrr '. niood Iil'LrIiu.lcln,:, ou o.1SLrlrtjl.r libi Slli1r,L, \'jclrxicsniL,s rLr:s . ic rcii,ro: I d,L oc,r,lioli hrLTc jc DbLr ILLrc r.,r', ill, srrnnctl. On '1rr!1u!trliorl tlv,rIch,rt.r srl-,LllsLoq i liiegrLo JcsnLr r't do nr d,i miic rel:.r,, gr SLr'bc prcno:i s,rs,:rrcrlon 1)osllnillr. r:'' jirilrr.,sn..i 1i hril': loslic UpiLrosurrr s,.: -\ ir.r 'rllr t,licli lt \: d i r c i O n j c o r L s i r r r r l i oc , j c r ' \ i i , r .r . . r, 1 ' r t l r : : i, L rirc r ' r l ) o s L r n i l : . jc ro ilnrr,, s.rL.r:s., ,LIln OrrrLrr nilri,r. l lil.rl krllc: lll l lirrcz: rrrrs drL obiLviic;tio jr' .\L.iLrlllh rcjr.t,: ll.L'lis liLLr i lLLrilrt nrjc trLli:tr' '{'r r.llLo: l')1r\rrrci rti pri|orijcd.r rrLho. Trs'nm 1'r'crroscii od llhrr 'Orr je "\b'1trl le ro rcLrL': koii,(-ll,rcnosi(id libLrI lLrrcirc Sullh,r 'f " sLL nhul qr icJini priporiit.il. Ibr,rhirrribn cl I l.u'ishlTc: iLrLli srLrr nirliorrs.rb'rh'kog rr nl LbLr '\lrilLrll,rh.t lcTrrniLL ,icslonr l,,rliLr
l r u c t x , t 1 ) 1 r i t r c h r o : J , L t , rr l i I r r L l t i l i u j c r r r ,1 1 l c \ r l l . L l l i l l : o l o l l c l i ( )

l)rL pLrlrtil,LLlc. ic h,LJi. [ojtq ,\lrLlLLhllriciibn Zij.r.1 prcrrosi 'rtl olLl.r bi po niL:qo lil ,\nei,r,,L on oci libu ,sllih,Lrier',xLrsL,rj.trr' nLhu. o\1)q |otlLr|1 bi1o.LrntjrrrrLrrlLr |om i(ljc|jLr l,r ,rhrll<,,r',Lrrj. jt:\iil, r'rr'.prcniiclrr i jcclno I fcai d.L po1l.r1no.IIo7, sr. r'.1lioJ.r, jcdrrrILrt rrn tl:o. I Lr druqoito zrrL.iidt lc lctl'rn1.ut IoslLr|.Loolrrllr, rrLrlrrh (dozvtr rollr ncrrri liorririldil:r(rrriosli !t nloir i!r'stiIli LL lrr n,Ljl'olie zrlL c\e1,r,,t.\l1,rh ljcn,L) rL r i l l l c T u n j un r r l t s r r o js r r r L r pi, r s t , r jL n L r r l r o s r t ( ' j c d l s c s r c f t,rlio d,r ,r[o .,lich li:grrr n.r lijero] '1rrLnl, n.Lhzinr lljclrj str.Lrri. i srrom.ir'r .c rp.lrLlLrii Lrn)nr foloi.rjLr srrrir-i btttLc z.rspi rlLLbohrrl i tlcrnoi srrrrni,buLlcncrlrrrrLrrzbtrg ncrrit rt r\lio zLil)i rt,L runr ugorLrro. rtt .ru rTtlic z,r.rrrir"nicm z.LsIir[Lboliirrl snl)rrr'Zbr)1{fogi (lolitori
, r ' l t . r i , , - , " , f ' , t L L r ' ,I nf l'.ri !l i r r L , L . . r , ii .l l ! . 1 . | , , l i i l . L J i . 1 , , - . r rt'rfr' Lr"lr , i r- , ' / L l , L r i . . , \ i l L r , ' r ' \ r ' r ' r " lhlL::,\,,1,:.1.f:.,,.. ' ' L | , L . r | ' , . L , L i . . L, . . ,. I.r ,i , , r,. , .i , , i . l i : : , . r i r : I r f r L ' . r i r r / L L 1 ; r ' r r r ' r t r r ' r f n L l r r , r( r i , rn . , L t r ir, f r ü i L n f . r r i l i' L , i . r ' " f r n r ' i ' r L i r { l l , / r : h : i j . , L i ,f jrr: : \ ,
i , : i , , . 1 , ,! , r i , L i , f ' LL,.li,l,if f d L \ ' L r . fr r L I I i I r ' i i ' I I ' r I i : I ' i r ' i I I ' ' | ] ' ' " ' r /

, : . , . . 1 ! ,i ji r r . , . r . , r L . l . n , l . , f r | . r n L / l r 1 " ' l l : r '

?o5:' *..'?

ßlt tl,.Dlt!,z|,Jt t0jjtil
tl( fiYtx ttv/r t\Yrrtrvtx t\

na daju prednostspavanju lijevoj strani,jerje tada öovjekmirniji i da snu dok dobro spava, Serijatdajeprednost na desnojstranital<o noini namaz.Sanna cwstim snomi prerpavao öovjekne bi zaspxo dokje sanna lijevojstranikorisnije desnojstranijekorisnijiza srce, zna. za tijelo,a Allah najbolje

8296
€**

###*,.".",.'i.o'.,**11p".,"..,.f xxä#ä#*#t#u
NACjNA ]t lo\l Al\K \ A\,s, \ [0Jt I
OBAVLIA0 NAN{AZ NOCNI
I rrrniji,e i srrncorcniuicnjlci r..rziilisLrsc u rorrc dr Ll ic , . , r . . , 'r . 1 . , , .. r . \ 1. | - r . , ' , t . , i r .r l r . r , . i . l t r , ,l kito dokrz LrzclcIijeii Llzr.iicnog koji li..r,c::]]! iL:r ,, -\-:a :.j; _!ij ''l sirupil,i 1:l7cde ltal)Ji,/i.) n.,'i r nt.liti;, - lu' t!l/t/r."".kül jc jrrsrro sc nc rlli o duZnosri, d,L doli clrusi kilzu dr nru jc u oloj suri narcrlcrorh 1'robdijcjcrlrn loii, llro iro nLr jc to, tirkotlcr, tlio ntcrlcno rr rLnLqom mjcsrus,.1jc iicnj .'\lleh.rli.i., l:ele:q:,: tlzr j_t.1r1'arli.tu,ttrrti'Ptai,,1iin,,,,,,irttni,t,4Jii,,li't]l:.1 i)-5 \r _i1, l\ Iuzcnrrril,1,2).Nlir,r n ijr doilo lxrslijcrogi, iro bi ,rrl clcr oqirirlo. 5to sc tiac riicii'irrfi)ctcn lch,: , rlir-.covclicp,xl n:r1L1orrr podr.rz_Lr mijcllo clobrovo)jni nrmrrz,rc bi to biLr nrLt.cdcno s..uro njrrntr. je l)o,rl nutilon sc or-cljcpodrrrzLrmi v,r do,l,Lt'rk,a suni dorlir trk rc LrpuiujcnrrrLrbr',-loljni nurllez[]zliicrri hrLici.j;; :.jjjj] i iira -_,..r_.'1./;i t)t1r,t.,,It,to\rt. T.ti,r/;tr ./,tt:tti,,i'( i,il-Ihbij,L, 73), to icst,doditrLlinr potonls.\1). lsro r:rko.Lorlirtelt noinoq hdjjcltje podreznrrijo'ei clrcl..rtrLk rLsrcpcnirrl i negr.rdi l)oslrnikir. s.r.r,.s., i zbogt()qir to 1)r'opislno poscbno njcmu.Noini rrrntezjc rirugirrL ie dozloljcn i briic lolu djcl.r,.r\rjcloljcsriLu, s.iL.r'.s.,jc r!1xlr, Jt.i., oprostiosyc griicfrc,trko drLon svc ito rLcli,rrdi z-hrs dotlltnog stcfcni i lisolioq polol.rjl. L|rli drugi ljLrrli irclc bi irrr bilo opror dr
' l l s n n N . i L i 1 | n , ) 1 , , , r i i c , f . hi r i . . i , i . l , : , r | , r . , , , i r , , j i L i f , ii , . n . . : : i : : . ! r , L /l l r l l ] f , t r L : : . , ! n , . f. 1 , . . , t \ , n L r i . , . r ,! l r i r f i 1 / , r , . / i , r , : . r i , r , , r1 , . i t : , ! , , t . . t r 1 . : . , 1 . r , i t , : r , ! l

t

###ä^L'ltl**'IlHglll^H###
"To je dodatakVjerovjesniku je njemu jer iteno. MudZahid kaie. sveoproiteno,tako da je njegovibadet dodatak,to jest, dodatna dokje za drugeoproitajza grijehckoje öine."Ibn Munzir nagrada, "Priöaonamje u svometefsiru kaZe: Ja'laibn Ebi Ubejd, a njemu a Hadiad1 koji to prenosiod Ibn DZurejdZa, on od Abdullahaibn namaza, Kesira,koji kaZedaje MudZahidrekao:'OsimproPisanih jer sveje dodatak, on ne radi da bi mu bilo oproiteno Za Üude Sve Viiakje za Vjerovjesnika ütoljudi rade,osim pronemaviSka. "5" za kao nadoknada grijehekoje öne pisanihduZnosti,je

Priöaonamje Muhammedibn Nasir da mu je priöaoAbdula lah, kojem je priöaoAmr, koji prenosiod Seidai Kubejse, oni koji kaZedaje Hasano rijeöima od Sufana,a on od Ebu Osmana "I probdij dia noii u molitai' - lzaonaflu" , rckao: "To 1e lJzäenog: On dodataksamoVjerovjesniku."'r' joi navodiod Ed-Dahhakada "Poseban s.a.ws." je rekao: dodatakVjcrovjesniku, "Prenosise od Ebu Galiba da je Sulejmibn Hajjan navodi: Ebu Umame rekao:Ako öi!öenjeobavii kako treba,biöe ti oPoza wijednosti nagradu to'Neki imaöe5 i lteno, akoustaneö klanjaS, 'O Ebu Umame,lta mislii akobi neko ustaoi klanjao, öovjekreöe: on,'viiakjejedino (dodatak).''Ne',odgovori daii mu tobila nafila kad stalnogrijeii Za to bio Vjerovjesnilu,a kako bi öovjeku viiak, öe imati wijednost i nagradu.""" smatramda sepod na$lomu Ja je dozvoljeno raditi i1i ostaviti,kao ono ajetu ne podrazumijeva ito dodatak ved i 5ioje mustehab mendub, sepod tim podrazumijeva tako da rijeöi i a u stepenima, to je zajedniöko za farz i mustehabb, 'dodatak tebi" ne nijeöu naredbuobaveze, o ovom a Uzvi5enog
i37 Prenosi Stjtti, Dntut ,ßn'ü (4/196),s dodatkomdi je od Ibn Dzerin (la3) i sa E Muhanmedibn Nrsr i Bejhcki, /_,L1dtr s13Srjuti, Ed lebn 0,96/a) Prcnosiod Mulammed! ibn N'$a s3'Prcnosi Ahmed u,44,r,"12 (s/255)s dobrimscnedom SPoninjc8i Sujuti'D'zlg! Nnsr'Trbenni' Ibn Merdevejhi (4/1-e6,198)dodrtkomdaje od Et Tajalisija,Ibn s ,der greike'gdjestoji stamPuskc i Bcjhekiu dFlu jlarrl ,r"2, Hxtib u ätt r;, uz Posrojxnje ''sulejmrn Hibbül (umjcto sulejDan HajFn) ibn ibn

L''.rdc llog di, h,L,l,r sor''rr"o 'rJllllrl.e pitrnjLr ie viic tjitii, ,rLro bit s.'n.r'.s. Vjcror.jcsnikrr. niic .\llLIrol l|slrLnih.s.r',.r'.s., ostrlLllo noini nnLllT, rli JriL L''rlc'ttl, ili clt bi putLr kod kuic. -'\Jr,r st i1c.i1o 1'rc'prl,L ril LLrrlc ni '.k,rt.r' Cuo ''rLrlscllrLrl lsllrrr'r. tokomdtn,r bi 1:htiro rLr':urrtst 'Or',r tl,rkrLz selirr ne nrL[lrrnirl rrlro hi l J,r lbn lcjnijju. dt LrLTc: ic potlrricuirL nrunrz r.Lrli Or scpropLLsrio. jc llLo rchii itrLrL-nlcnl7id, jc nlrrricr'L ' ili drL i zr icr nrmrLz ljiLr i ujiLrl slicni nrLrn'.rzr, SLrncr, I ' p o s l l t r l n i i n o in r i m , r z b L Lirtlrc( n c 1 ' l r r r r r ) ' l i x i i l ( ' i e l l : i r nrrr L t n l r r .r Z,rto.hrtLr p|otlc noi i oirr i sc srtbrtlr posljednlirmrz rL,rnLL. s.: nunrz,r,itLonr \'iie nc fosliZc sr-ir.r'Oro lc TllrraclicIljcgoll I Scirl'r lurlrli t lrrtlis l:ll'Lr cnosc i solorr. libLrD,l LrLl lbn i\ IrJ7.r1'r stoli: \'icrrrr'lcsrrih' s.r'r'.s LL P,rsl.rnikl, on , liLrjcnr kqicg prcrosio11 i iLi jc s.'n.rs., rcliiro:Iio prcsprrlllirr nrrrrrrtz zrLbrrlrl dr ,ql hlrtrj'r, ollj heclis Xic.lLrrinr, ilj osv,rnc l:,rtlsc sjcti nck.r lJlnjr k'.r.1,r g.r : rrc(lostrtliLL iun ncl,oLiko jc 'rrrjctlrllr'1 pr'drn]l ic i lcd,rnod tilr 11cJost,rt.l['.1 to Jr ' k'rii lijc pLrzclrrn ibn Äbudut,rhrrun,r Zcjd.r.l lislcrtr.r o'l :rrLLrscl nlcqrrrr ocrLcLo l)rugi ncdost,Ltr[ to i(r ]c o11 ic rLlniii:rniilirrrlc d't jt inrlzi h,ric cl,rlc rrrrjispr \rjcrorjc.lill. ,r.s.-l mursel.'l 'l-r cii ncdo'L.rt,rh t,rlsto lbo ll.r.l7l l'rco'r'i 'l'r jc IILrhrrrr lc -L'rcrrrr t'lL'Lr SciJ L.rcLt'r: nllion slo ic flerril) h,r,lis mcdibn Jrhj,r,
j" i t i . L, ,. . r ! , . 1 \ i i l h r - , j r I ] . , I ) . , r J . t r , t r .i j Lj i I l ] 1 i . \ . f l / . f r ] : r t r 1 , \ r : j i r L . (ii flir:r"rrr'/L l":lrLi! l\r irr'frL: L . i n l . t r i , n r r r : , . i l L tl ,i l' i r\ l u i L , l l l s l fr \ i 'ii i i i t . r . , r L /L l ; r ; . ,r ) r i l l . , r i , : r il i : L r f r / . 1 1 ' r iN ' : : ' r r ' r " ! l : l i l ' : ( l L r l r r ' ' ' l i r : r 'r.\nfrrl. l/: r; ril rl ll 1l 1 r rr i _1il f.rfr:\i:r l,:r/.r\' rL:J.rri I' 1 ,, I I r l i r r ! r . : , . 1 1 : r ' . r l r i l , ,r r I : r r r . : l ' ' . 1t ! \ l . t / .ilt(lrj,,r.n,lj,,.L,-r.,i,:l r r l , r l iL l , i t ! J i . r . L L f Llf.rf.,.,i, L l f Li . i! l : L ' i r ' h " ! l ' L l i r ' r l l ' L )Lt r L t r li L r l i i r i l l ' h ' J , r v r i l l , : ! l l r , l i L , , i i r l Lr . r j ' L r L r r ' l rrrl'r'i rl'rllLLr'r11 t,r^Ltrrl).L.r,i1,tlbt,t,:'..,LliL'n(l"L:rtrl:;rrri'rr:f'irillLLl L r i' ! Ll l ( i { , . r . . , , n . I ^ , . l L , l n l r l , r r , r . . r " : r ' r l ' \ t r i t ' : r l ' _ r : L l : 1 " ' s ' ' r ' r r 1 L :

'Klanjajtevitr prije s je, medutim, da je Vjerovjesnik, a v.s.,rekao: "Ovo je dokazda Nakon togalbn MadäakaZe: negoito svane."'i" je hadiskojegprenosiAbudunahmanslab." jli jedanaest triraestrekata klanjao AllahovPoslanik,s.a.vs.,bi "Postupaoje ovakoi onako"U i kao ötolbn Abbasi Ai5a,r.a.,kaZu: "Boäiji od tavod\.predanje Aiie,r.a.,u kojemsekaZe: obaSahihase ni Poslanikni u ramazanu u nekom drugom periodu nije klanjao se u rekata."'"Takoder, oba Sahiha prenosida je viSeod jedanaest "Allahov Poslanik" s.a.ws je ldanjaotrinaestrekatano6nog rekla: , je Petbilo vitr, sjedeöi samona posljednjem od namaza, kojih mu prekojedanaest Dra rekata reakatu.t' Prvi hadisAiie, r.a.,jesahih. To rekatasu dva rektatasabah-namaza. je ona objasnilaupraro u "Allahov Poslanik. s.a.v .je sadva s sljedeiemhadisuu kojcm kaze: Muslim u sunneta, noöi,klanjaotrinaestrekata." rekatasabahskog "Allahov ovomehadisukaZe: ga navodiu wome Salilz.r'uBuhario a u s.a.v.s.,je nodi ldanjaotrinaestrekata, zatim bi, nal@n Poslanik, U,oba tekata'"i'7 klanjaodvakra6a 5tobi öuopozivza sabahnamaz, "Cuo Sahiltase pretosi od Kasimaibn Muhammedada je rekao: 'AJlahov je Poslanik u noöi klanjao deset sam Aiiu, ra., da kaZe: a rekata,iedan rekat vitr-namaza, onda bi joi klanjao dva rekata

L'#*{$tlH'll^H###

ili 5ar vift-namaz ga Ko Biliez.Ib" Madzo(1us9), ObivlFnjc naftaz\ Poshvlje: presPiva naftlz i brcj lekita kojeje vj*o' No.'i vu,ti- (zs+),N. azputoika, ,"uÄl PoglNlje: \ jesik ".r.s...obsliro u non 511 Bilj"t" Buhui (3/28),No.ni namu, NoeninrmM Podmika,a s ' ü rimazalu i drugim ko onog-l klrljr noini n3r'azu !rmi/rnui nrmrz, p^el'vle: VrÜcdnoq Dcriod,mr.Tcrrv,iä Vrrovi*ril.poelrlieOriAxrhuvrPoJxntu,u'P.\nedokrnu1e+c"brJobudno:Mulrm vj{Ni"$ik 1irt;, t1,..', pitniL, p.ghvlic: Ncdni nrmr/ | hroi rekau kojeJe .l'rjs n vs s.!.vs.,ivnrFd;n r€klc Et:Tnmti (439).Nrmaz,Vjrovjcsnikov's noeninamiz ;Ncsd Krko obrvitivit! satri lekata(3/234),Noani nimnz,poglNlje: 15 Muslim (838),NamazputinilG,Posl'Nlje: 'rmiz vjerovjsniki, s a es 'i brcjrekatä No.ni Kxko i koliko r€katiF vjcdjeposhvljer noinog nrmda; Bubdi (3/12),Elrehedtdzud, s Alahov Poslinik, r'Ys,je u noti od u snikk]-'njao noti.Buhüi Penosi Ai.e,ia-,dajerekh: vitr i dvr rekt' mbdh 'amaza ldanjaorinaest rekatr, ü lra seubraji VFrovjesnik 5a6 Namazputnika, Muslim (737), PosldljerNoini namz i bloj rckrtakojeF zna.enju,kao 'to to stoji u hadisuprije njcsa' obNljtu u no.i. Buhali 8a prenosiü ovomc 5a7 Stajeuiio na sabahu poghvlje: Et-tehedzdtud, Buhrri (3/38),

-5300

#'t #*fä;t*,...,.zilllil!'11"...".ääX
" je rclirltir. " Ovti ir'rdls trir)ilcst i sunncte to lc LrkLrpno snblhskrg jrinjen. i protLrnrien oLr Ibn.\bb,rse Ll obe Sa/ril"rLIbLL fllcmir sc rrr-ihzi oho LLlogc lbsl,urih iL:kler!lo d.r DTenrcprcnosiorl Irlcg,r ic rcl<rro:'i\LliLhor '' obje od trinlcstrelrLtrr znlii Lrrloii. \lcdLrtirrr. llicq,rsc nrLlo''li sunnctl lii-Slbi sebrLhskoll i tü to injenjc seLL LrbrljliLr t1'r lcli,Lt.r i ibn Piteosrnr .'\bLLll,rha :\hl'rLs.r,\btlulhhrLi1'nOrrcr'r' I l , k'n7c: 'llincrrsr rli u o rlnlzrL -\lhhor''rIroshnih,r noii, pr s'.r od!-otrflli: i sLutttctiltri rclltil \'itr ntLrlze. rrlilirrljrroje rcktti,orltogi.jc osirrrt prc':lrLrrjc sc 1' joi ri rrrc|tl srrb.rhslios .Lrnnct.r'" ol)l .!,r/:ilr'r nrrrrrtli s rr od l(urcibuu poznttoi pric'lo LonlliLrr\ll.rlror Ibs1'rnilie, e ris , bint lllrris, rr lroioi sc sporriljc drLjc r\Il:Lhov kod terkc-\lclrrLurc klrLnjrotrinrcst frliil.1. l ritinl ic sprliro src tlo Posllnik, s.,r.r.s., klerlleodIrL]Jrill rck'rrrL, tlk.rz.rl.r' zo|c, Prjc. hild ]nLrsc zorrr.jirslo stoii: Iil.rnixoj e .LrirI cllrtir,7'1linr dokudrugojlcrziji oloq h.lJls,t hrrjLr 1'1't i tc jo! rlv.r, ie p,L old,r loi dv,r. joi clvl i joi dlrL, joi rLr.r, rrrL jc Icgro rl,Ltlcsrli b,rli i trrLo ostrrosvc Joli rriic njro vitr',nrri:onicge jc jc i(rtLrL clLrilomulczin,ustrLo i lihnjro rLlelill':e nLrlczin. doirro "' slbrLhl.rrrrrrz Ilklc, sLriili sLr izeiaoi kLrurjrro r z.rtirrr.jc rcli'.rt'n. thr trintcst rtlittl, rLrhjc r.rzilt'ltnir oko z,rdrli,t rcliattr' sco1<o
j, L L o L , ,r r r s . r" r , r ^ t ] l r ß t j f , f r i t r : , , t . r ! . r ! l l \ \ , : , / f f r f i i , , . f . ! 1 , ! l i . : \ r ' | i r r i r v r l . r ) f t l i J . .L , i , . , n r \ l ! , L 1 \ L ''lhlr:jtiii.isr,Liilrlrr.irLtLtrl.frltrl r l\ i.,, -'lrl: r,.rt.ri\l.rnj\rrilhlr::!' : 1 . t r d f t i r l l ! . l i r L : 1 , 1 . I , : , . , 1 f L i i r l r . f ' . l L l) i1 L L : '\ i r r r r r ' t r r / L L r r ' | ' rlii'L m L / i ' " I t , r , , . i : . . l l L l , : . i i :i ii . - i s 1 ' ^ 1 L ' L t r r r : / 1 " " ! l \ l l : l " i l " L L r r r l r i r i ' i L L k r L L : ' r n t r ^ r ( ) l r l " ' L l t r t L! r r ' t " Ln . J r i . ( a l i , , ! : L / , 1 \ . , i : l . . L . l l J i i r r . : 1: .r1 1 ' . \ i ' r ' r I ' r l \ l ' 1)'Lfrr't'ni:iir:1|rtlnlir't p u . l i . . ' 1 , , ' u l . , , . l i n , , i n . i ! 1 , , , r " r 1 l L rt ' i ' ! ' i ! r " r r . rL 'n.lr'l t')rrr'rrrr: r'rr'fr,,rf'r"L"rrrr:.f|r''f l" r.,r,'.'l-.,,,,.,,"r-",t' K.:Itrltr,tr,,nr/:i,,r,1,'.i:n|.lrL,ltn].tr.:rtlr_Li'li'::'':'rrrinfTrrrinr'r'L'rrl uLrfrri.,rlr,,l:,r,,trf,rrlrlit:.\:.,'.intlt::rrt']l'rr iLrtr rrr'fnrf'rr''ifr'rIlir' (rirr' r , " , . . i . . r , - . t ' : i , , , , . . , 1 , ' 1 , , 1 1 l ' f i' o i r ' r JL r l i rI:) " r " l ' l ) r r ' l / r l r i L r ' : n r ' rrl li ' : l r L i r i i r m , / . . 1 \ ' : L , , L \l i. L n , 1 , , , , ! r r L , l' r l 1 1 L \. ' I : I I i ' I : ' I I t \ L l L r r r r ' 1 ' r "/tt!:1 : t-t, rl r " ' r r , 1 . ' r r j , ' L L i r r r l L r l i r : L i r ' i^ r ' ' : r ' ! r r ' r : lr^ii.,r::\L.rir , / l i ' i . , , r . " , , , r r; i, ,, ,1 ' 1 , , ; r ' r r r : . i " r ' r t r r ' r r . l " ! l I L l ' t ; ' t ' ' : t a " t t ' t t i " : t r : ' r t ) ' ti ' : i : i ' '!''i'" .,,,,,.'1,.,.,,t ',,.', ffrl.\rir'rtr'i|J. rr'tr'lt i:':"

301i:. *"'e

###^t'JIHlHSr'-HJl,.H#
sunneta Postavlja pitanjeda li su to dva rekatasabahskog se koje je obavljao, sa ili ne?Ako seto sabere brojemfarzai sunneta praktikorekatakojeje Lrvijek dobitemo konaönizbir od öetrdeset d.eset rck^tafarz narliraza, vao u jednom danu i no6i: sedamnaest i odnosnotrinaest i1i dvanaest rekataredovnihsunneta jedanaest, rekata. rekatanotnog namaza(kijamuJejl),a sveskupaöetrdeset Nije Kanjao viSeod toga. Narar'noiz tog se izuzimaju vanredni kada duha-namaza, osamrekata,jst sunnetikao ito su salatul-feth, tehijjetul-mesdäid sewa6aos puta,namazkod onogakogaposjeti, na i namazisliöniovim.Allahov rob moraustrajävati tih öetredeset puta na l'ratasvaki rekatasvedo smrti.Onomeko pokucaöetrdeset a dan i no6,bit öenajprijeotvoreno, Allah je najboljiPomagaö.

ka Dovc,Poshposlav jerDizanjepDslcdr nebesimai UvojciiPoms'nje, Odjeöa, poghvljc: je budrn,Et tevhid, i i Stvümjc nebesazemlje d!üvüe:Noanedoveiovjckakoji Poghvljer (763),Namaz putnikÄ, Odabr"o gnjc Muslim i uv^tio u svojs,r,, pod brcjem gih stvor€nj4 poglavljc Dova pri noönom!am^zu, a,trkods, i M.lik ü -4f M"!.tta", Podbtöjen \1/I2r i s Kakoje Allahov PosLanik, x vs , obavljio vnr nxnaz 122),No.ni namrz, poglavÜe: tl Prenosi Buhüj (3/a3),Müslim(1/4e7)Prenose.i od Abdurrahmana Ebi Lcjla ibn ga sa "samonim je Unmu Hani prentehdajc vid.jeli s.avs, da ldrnF Posladka, koji je rekao: kazila,'AlahovPoshn& s a vs.,F uiaou mojukuiu !a dM o$ojenji duha-namaz."omjc MekLq okupio sc i khnjaoosim relotr. Do tadr nisrmvidjch daje brzeklarFo nmi4 s rukuei sedzde." iim dajc upotpunjivro

ä30 'ry*2

N##k-**,"..",*4.0i111t*',.,^"..*
sA\1s Nl NlÖrN Kolt I0SLANIK oBAVLJAo lE
UNOCI NAN,TAZ NlICOVVITR-NAN\AZ

NOcl DIIELU UiR\ONl r NAI1AZ
lill r\iit, r.t., llr7c: ,\llrriror'[]oshnili, s.l vs, rrilc nil<il1'r t'clil1 ili icsr mcnc,,r rlir niic klenjrro i rr:rrnrz rrirrolrocL njro jtcijrL " drL Ii'n r\bb'rs LrLTc je' nrlqrn icgl bi lc!-aoLLp,r'rcLjLL reket.r.': jrcilrL. 'loirro i kLl nrliorr ito jc 1'1:rnlrLo hrJ nicq,L, krd'.r prurotiLr lc ' Ol,L tll,r lrrLdlsrr rn"r.li llbu f)'rlLLJ IirclrL njro,z,riin lc :r.rspiro. bi nrisr'.Ll:om oiistio zubr, zrrtinr,zikf inil) x vct bi se prol'LLdio, \ilir)rr loqx jc jc bilo golor'.r lonrc itir ic govorlo llrd JrLr(lcliir' o I nbclcst kLtnl'o c 'r 1. rie rclintl' 1.roit. stoli u t\ lLrrlLlrtr uzimiro Ntlion lto Lrist: PrcnosircodÄiic,r'.,1 ,c1tjc rclilrL: von -(,r/:i'lrr: lirlirr otfoico bi nlorrrzsrrrh'rr i\lhhov I'oJ.urik s ,Lr's ,I'robLt'rlio' s hojeg prcnosiEbu llLlcjrrr, l)osLLnih,r'r:s, rck1t,r." Ll h.rLlisLr "lirclil [clio oL1 r'ls ustiurc rijciime: je nirrctLio sc trllio PrLsitrIrr d,r \rL u noii, ncLeotpoinc sltrj rrrLrllrrT dlir h'rirr rehltrL l)rcrlosiq:r noii. rnrlo lrrije ili iri Li,rJrL biLr poLL hi Nluslin." Ponch.rd LrsLlj.ro li'.rJI'i trLo Irilclll liirji huliLrriicLr kTsnij.,,rnch,rtlL.i rrsr,rjo m.rlo
'''1),r,.,. lfrlJ \nü,liri \.i,1/ f,!ii\lir \ ü 0 : l t r h . . , r l l , , i l L L i f l l r : f r .l \ . i , | i . ; ' r t f '
if r.: L: fr.t 'tr,.i. {L/,,.i r

Llr:r'l:'n''ilrr ir'L:1"'1" :r' /lrf Inrrrr'r''LLr'll'rllfi r"l'li

' 1 ,r i r : : r . L r ' : i i l i r l . t l t , , . ! ! . t t , L)L r ( . t t r r ' . I L L : . f , . i . , : r r l i . : l ' , . i , , , f , . : 1 , . 1 : r ' i i , i . r i , , / . i n . r , r ' r ' r ' r " 1 l r 'I ' L : l r r r ' l I l | l r " : l L i \ l r : ' i u : L r . r r i ] n . ,t .. : r i i r . t L x i r 1 ( l i .L i i , j:r r l ü i.
..rIll.jr"L!'\I|.li|li'1':'\'LLl.l/l,i:'.:llil'L..ILlll.L),Ll1.l.l.l..l

r l . r L . r x r .\ h , r r , L: r 1 : i ' r . l r l L ) l j' l' r.r,". :lr l[']irl l;(,Sr \|ntr.1 I l1' ' I I:r I l')rl

rBilrÄJil,rH.DirllilJJr H### l\YrF RYtXttYtrt\Ytxl\Ytxt\YtF ltYtF trYrF
a ne. drugom dijelu noti. Nekadje praviopauze, nekada Medutim, Pravioje pauze, öto kaZelbn Abbasu kao öeiöenije praviostanke. "AllahovPoslas.a.vs.: hadisukoji govorio Lonakukod Poslanika, usta i govoreci: nik, s.a.v.s, probudio,oiistio misvakomabdestio se 4-r"rtil Jr'i -r.! ,qjj,j ji' Jx;,r J-,) t,,r"Ua' i J.'Jt}ZaLta tzl pametiimaji ( N't Imran, za u smjeninofi idana znaAat'i anehoje 190).Uöio je 01€ajetesvedo kraja sure,a ondaje ustaoi klanjao ruku i sedZde. Kadje zawsio d rekatau kojimaje oduZiostajanje, t rnaz,z^spaoje i spalao svedok se nte oglasio rog, a zatim je to uzimajuöi abdest ponoviofti puta,svakiputaöistetiustamisvakom, je klanjaotri rekatavitr-namaza. i uö€eispomenute ajete, potom a a U tom öasujemujezinzauöioezan, on je izaiao da klanjasabah-i, namaz,govoreci:,F.ir -i., g:l j,y;'t ; :J?.) ! Z r! .: .I+' 4' :ÄJ :t ), +: j'i r )t j', i J,'z'i " )i sul ;"r.,; -to u Ji't'tt 'A1lahu, i ir;.;!"i iur uöiniu momesrcusvjetlostna momejeziku i wjeilost,i uöini u mom sluhusvjedost u momevidu wjedost,i iza Allahu moj, prekri mene,i ispredmene,i iznadmenei ispodmene. da me svjedom."' Prenosiga Muslim."' Ibn Abbas nije spomenuo je namaz otpoöinjao sa dva kraöa rekata, kao sto to navodi Aiöa, ovako,jednomonako,ili je ra. Mogu6eje, da je jednom postupao ono Aiöa,r.a.,upamtilaod Poslanika Stonije upamtioIbn Abbas,a imajuöiu vidu da seona toga stalnodrZalakao i to je vjeroratnije, klanjao öinjenicuda je ona najboljeznalakakoje Poslani\ s.a.ws., je kod noöninamaz, dok gaje Ibn Abbasvidio u no6i kada prenoöio razilaienjaIbn Abbasai Aiöe, svojetetke. Smatramda u sluöaju za r.a.)oko neöeg vezanog kijamu-lejl,trebapostupitipo mialjenju Aiie, r.a. na kijamu-lejl: Postojinekolikonaöina kojeje obavljao Jedanod tih naöinajeonaj kojegnavodiIbn Abbas. Drugi naöinje naöin koji opisujeAiia, r.a., odnosno,da je
5 5 6 M u lim, Nrmrz put.ika, poglavlje: Dovr pri no6nom n.mazu i njegovo obNljanje s

x30 s**4

icg'r L'l Lrpotl)Lrrrio rcllrtl. n,Llic'n hr'.riir cLlrL otpoiinjlo srr kijrurLr-lci1 sclerrr jeLlrLnirtsl r.:lii1tr1. prccllrirrtii pllk,Lr lJui'Lnjr Lrst'.LllcnLr :i\ojLL r nirs rhe dr..r cli rtr i hhnjejuii r itr od lctlnogrclute jc tlirrrcst|ck,rtr Trcii orLiitr lilrLrrjrnjc nt prcrlljLriisL:lrLm je rckrrrrL' os,rrrr L:cr rti n,ri:in Jl jc lJtnl,Lo 'lnrsirrr'liL'Lnjrlo svrkl drx rcliilx, iLzttint LribcsprcLiLlno. ic.lin T:L rcllLru" nr sjcdcii s:urro Io'licLlnlcrlr r'itr nrnrrrzrr, pctrckltrL 'lc jc Pcti n.rain du ic klinjiro (ler'rtI cl'it.L'osrlr bcz prchicirr' rilir, slrlcr'i i rrolt"i Lrzliienog rtn dcii siLnro osrnolr fclotrt, Llaüai rlcvctiI clut i scl,ulrr hl'urjiro bez e r\llrrlu, zirtimbi ustrro prcdu,Lrrj,r sclirrl,i kojcgbi sieoi oblio tcithhLrd N.Lhr.rjubi prcclrro poslijc "' nrkonscg.r iri, sjcrlcii,hluriroioi dvl Ick:rtl n''rhorr bi SestiIr,riinrIit.rnje,r scrl'ul. llr,r clclcr spomcutrtih, dlr r'1lrtr' kojihbi sjcJcii kl,rnjno.joi lilrL rr bi lrriiu: IrlenjrLo |o '.i,L rtk.rtrL onLLlbi sliLr|rr Sc,:lnri r!ilr' Otrti rtrrnllr iznrcdLL vitr niurlTiL.lc prrrvcr'i njro tri L.li,rLn nrvotli dr ic khniiro tti or1 r\hmcd,r'rr', .\iic, r.l ,1iojir nriin prcnosi rljilr"' Ncsri rrLlitr izLllcr[L rlc fcki1tl1 rlt1|iLTiL, Ir'.rveiistenl<Lr virr 'Nijc prcLLrLv,r,r nLliondvl rekat'r vitr st:1rul rl,r der. prcnosi jc rckl'r: '' n,r,r.rz,r. O.,r,l -.cnrLiinurrroTc |riqoloritijcr FlbtrIlrrtirrr Ibrr jc prcnosi,rd lil'Lr IlLrrcjrct1'r \rjcrovjcllibbrn Lrsr.rrrc -!,r/,;/,rl

305 i *"-.t"

*^ll#Hl*'t?Hlt^H###
'r;! .-:-]! l';t ) cni[<, s.a.v.s., rekao:-J!r ;)|- r;+ Y; .ö.- ii ; "Nemojre vitr lCänjrjtd od pei ili sedam viti klanjati od rri rekata. "sl rekata,i nemojteda on liöi na akiam-namaz Darekutni kaZe: "Pitao sam "Svi prenosioci ka'ie: su ovoghadisa pouzdani."Mehna 'Kako postupa!pri ldanjanjuvitr-namazal Da Ii Ebu Abdullaha: a On predajeiselamnakon dvarekata?' mi je potvrdnoodgovorio, pa tako postupa, mi je rekao:Jer su ja samonda upitao zbog öega selamnakon dvarekata predavao hadisikoji govoreda je Poslanik "Aimed je upitan o vitr-namazu, paje jaöi i brojniji."'56' Harb kaZe: mislim a nakondvarekata, akosene preda, se rekao:'Selam predaje osim stoje stavda se selampredajenakon da u tome nema stete, dvarekataöwi6i."' "Upitao sam Ebu Äbdullaha: 'Na koji se Ebu Talib kaZe: 'Oslanjam Rekaomi je: vitr-namaza?' hadisoslanjaikod klanjanja samona sjediae vitr-namaza' Ko sena svehadise. klanjapet rekata takoder6e sjediti samona rekatu.'Ko ldanjasedam, posljednjem rekatu,a u hadisukojeg Zirare prenosiod Aiie, r'a, posljednjem 'Klanjaoje devetrekata na sjede6i osmomrekavitr-namaza, stoji: i tu.'563 Medutim, najvjerodostojnijinajbrojnijisuhadisikoji govore i da je klanjaojedan rekat vitr-namaza' ja Po njima posrupam Ja a samna to rckao:'Ibr Mesud kaZetri rekata', Ebu Abdullah reöe: 'Uprall si, öakje ukorio Sadaito klanjajedan rekat,ali mu je Sa'd odgovorionekim dokazom."' Osmi naöinprenosiNesaiod Huzejfe koji pripovijedada je Poslanikje otiSao s klanjaosa Vjerovjesnikom, a.vs.,u ramazanu.
56rBiljeze Hibban(680), Fhkim (1/304)koji 8a (2/2a), Etlnhnvi (str.172)' Dnrekutni lbn (3/31)'i DüeLutni katc di su i Ez'Zehebi Bejhekr rs smatrayjerodostojnim,ojim seslazu ito ovogh.disapovjerljivi misii i Hafiz.Navodigijoi Mühammcdibn N!s' u prenosioci Pozdan N.lnan nanazl (s.ü.\25),a tnki kate di mu jc lüa. pienosilacn t6' Biljeze Noeni poghvlje: (sa) i (6/143),Muslin(536),NamlzPütrika, Ahmedu Mzid,r', Nnmaz, u noiii Ebu Dand (1336)' namazi broj rekita kojeF Poslinik,s a{s., obxvljtu poslavljerNoini mmaz. 56r NrmM puhika BiljctiMuslim (5a6).

.1306 q**

.sI#ä#ä#W#d #äsä#ä.,x'\''|('rzÄDU.r-MrnD /rvä irv'* t ,^,r'rrr. rx:r 'X iÖ x ä'cF ;öiif ;t\'lF;t:XX
"Nct:r jc s1.lllcn nroj \rcliirrlsn'crriCiosprxiu", na rukLr'itcli,ro: nr sc zrdr')rr'.rjuii n'r rrrkuu orroliko l<olikosc zrLrlr2irvlo Lilarnu. "(iospoclrr oplosti rlri,(iosporl.rr oprosti rr' tr, z^tin jc sicogo(ofcii: mi', onoliliodugo Loliko sc zrclTeleo nrLliijrrrut,Titirlr ic utinlo 'Nch,rjc i''r z.Lth moi Uzviicrri ()osp,xL.u', slrl'1jcn i rckro: sedZclu n,r \,ajuai n^ scdii onolil<odugo Ilrlilio se ziLtlrT.rvrLo liiiernu lde sc njrojc sero ietr i rckrtr, doL mu nilc dolao Bilrrlko ji grr]c pozracr
nl slbiLh. " '

rtoci, i \ritr bi klirnjron.r poictlio noai.u rrc(lilli no,.:i n.r hrrLjrr tjct l le,:lnonr ]'robdioiitlLr noi trccii iponlvljejLriisrLtlojcrLrLn ic ":ll:o il' /ttt::tti;' oni !'i trj svcdo srlrLlr.r,'.r rtictjc: ij)e -:!;-il I't ' 1 ' . t l \ l d . l. ' \ 1 n'lrini nttlrlz' obrlr'lieo s.:r-r'.:;..rrrrtri naiin'.r Posllnlh. ic jc ob;n'l]rro, JcrLn ocl tih niainir,i rliiin l.r koji srr nrLji:ciic sicrlcii' sjcJcii i iinro r uhLr jcstc l)r stolcii. ugi niLi:in de jc kltnjrLo ic joi ;r r tleli nrriinic rlrrjc or'io sjctlei:i. iu.liLbi ostiLl,' nnl<r Jilcl"r bi kojegjclclio prouaiti.Lrstro p.t lti otiieo lli ruliListolcii Svirtri ispr.rr'rlinl sc niriin.l prcrtosc frtdinlirrll ni Sto se tiic n.riinir rl.r lioji jc sicrliona rrljcstLL koicnl se trl Ncslirron .!rrrr,';rrr At'urluLhhl lbrr kijrr, prcno-.isc LL obrr'l],1 "\'icllc1.r stnr Poslenik'r. Sekikl,koji prenosidn ic Aiil, t,r', rekll: 'N.'c "' zn.rrr pr s.r.vs., 1Jl!t sicrlcai cliritcnih rlr)Su Ncs.rilitTc: cla
'" ': rl l l l i . r l \ - , , , 1 1r r i r \ , , i n L i , : , i . , / . : . s l . r l L : l / i r , i : : i r ' o i , s , d , i , l i' f . r . : l i n i , i , f i . , ' , n , ' r i : : i r . r l r i t \ ' r ' ' L : \ ^ L L i ' " \ ' r r I L ' l i ' L i Ü l i r ' : r r L n r ' t r r ' i r r l \nr: r.rjhL,l,.r,rFrL.,_l_.11,rlfn1,/r,i.r'li:.rrfririi)Nr'tr".rri'LrirrJr:iilillL/tiIrr '().Ll LLiri' )iL 'r ir !''i n'l"qi'nlrrLx 'x l r , , g tl r . 1 l i n u l l , r i i i b r , r , , , , , h . t l i ' L L l 1 7 r '"'ll,li,7" u 1 1 . . , , 1 i i ' 1 i 6 ) . N r . i L i l l ; . . P , . f L l i f i n l . r / r . f ' ) d r \ l i ' : l ' l f r n l i" i ' r ' r ' L r H i h D r i , / l l l l . l t t r t l n / r ' j n ] .!l t a l l i ' i | r L r " ^ i . ' l l ) t t ' r t 1 r ' L' [ ' J l l ' r Z r r r r ] | ; h n i [ ' .r\:;,rl,l.rrir,,oininrr,,na.L' /r';rl'rr iri )rrrirrti'i'::lf i "tit'!':'i nJ! ir r i , r : r r , r r . r r , j , i r i . l / , ,r i , : f r r | r f l l . t r . r r l ! r n ' ' L l t r r i ,lft,,tr^i1.,.,i \ \,, i j : t r \ , , i n i , : . 1 r . . / . fr l . t r l i ü . , n 1 / , r , , 1 , i ' l l . , , , i L . i r , l r . i r l , . i , ! r t E L I l l i r , i , ' L l l l l l t ; r i . , . . , , u , , ,I1 i i , i l , : r( : r i L . Ll i l i i l r r f r n ' ' i ' r L l l r n r r Lü l r i l r r.r.l , \ l i n . l L , L l l ',llli,, S f l i , ! . t r , t r r J 1 i : . r 1 . : f ' f L ^ L r : r l r r P ' : t r ] ' ' L r " r I i r l i l L L

3A7i,

ßr{|(ÄJ'il,rrr.oiffr|Jfi #### l\Yrt t\Yrx tiYrttrvtF ,(rvtF tnvtF trYrx l\Ytr
daje iko osim Ebu Davudaprenioovajhadis,misleöina Haferija, dajc ovajhadisneiMedutim, smatram a Ebu Davudjc pouzdan. zna." a spravan, Allah najbolje

ZA KTANIANJI PRAKA\TZANA POSI"ANIKOVA, S.AVS, NAKON DVA RIKATA VITR-NAMAZA
je s.ä.vs, nakonvittda Pouzdano preneseno je Vjerovjesnikr je a nekadasjede6i, nekada samouöio namazaklanjaodva rekata, sjedeöi, bi, kadabi Zelioda ode na ruku, ustaoi uöinio ruku' U pa "Pitao Muslimovom Sahibu stoji predanje Ebu Selemekoji kaZe: pa s.a.vs., mi je rekla: Allahola Poslanika, samAi!u, r.a.,o namazu 'Klanjaoje trinaestrekata:prvo bi klanjaoosamrekata,a onda bi pa klanjaovitr, te bi jod ra kaju ldanjaodvarekatasjedeöi, bi, kada bi htio da ode na ruku', ustaoi uöinio ruku', a onda bi, izmedu U ezanai ikametaklanjaodva rekata."i'o Ahmedovom sabahskog Musneduse navodi predanjeod Ummu Selemeu kojem se kaZe ldanjaodva sjede6i nakon vitr-namaza' s.a.ws., da je Vjerovjesnik, "Hadis siilöanovomeprenesen od Tirmizi kaäe: kradarekata.t6' ie Aiie, Ebu Umamei drugih."
ibn senedom AbdurLahi Dinrnkoji kize d!je od M,z,r,t(1/8e) rcnosi savjerodostoj.im Omerxklko kitik'jc nekog.ovFk kojije na druson sjede'jusFopre iuoAbtrdulhhaibn "'Ali ji san bolestfi re.c 'Pä , nogu, lto mujc .ovjekrckao: i ti !o ndii m kstenih i saujcnih mu Abdulah ibn Oner"On i BuhüiPrenos hidis Abudulahnibn Abdillü ibn Om*au nosx' sjediprekitenih sjedi näNazu u kojen kazedr je vidioAbudulLdxibn Onera dr, kada pa a pije i otrto po.eopraktikovati, tadajebio mlad, muje Abdullahibn Omcr to zabnnio " "Sunnetje podvijes dr nosü.lijew oPrutii Ji sammu r€L1o i on to odi, da desnu i lekao: " noscne mosupodniicti nn ito mi je reklo dr to njegove t67niLlezlM".tln, Nrm.z putnikl, poglxvljc No.ni nimrz i brcj reldtt. kojeje VFrcvj$niL s.a.vs.,ld'n{ou noöi. i63Prenosi Ahmed u Mu,./, pod brc.iem (298)i (6/29e). ovoghrdisasu Prenosioci 9 poüzdinii onje u zni.eniuhdisr podiienjegn

,x308

o.l n,r1,r:,.1 prcrL,Lnjc l:lbrrllm,rnre u lT 11r.;;,r/rr rrLlt,rJer. sc, r s.,r.r'.s.. tr.rlion iLr-nlrrlzrL sicrleii lrojcrrstrii d.rjc \rjclor-icsnili. ' (h ,t r.ll1t.rLr.cii-.Lr|c Zilz,rl i Iirj rrrr. klinjiro l I ) , u c h L r t p r c n o ss l i i , L nr l l i s o i i l l n c . , Lr.. . r . l i r r r r q cL r i c ni i jc zbLrnilo su zlrrzclisLlvcLL rr llrntrrrcliliciii pr nj,rkcjc prcdirnlc orr '\cl<r vrLi n,r,'rrinrnrrz Poslrurihir, s.l.r'.s.: sl rijciiurrr lrosllcclnii .\hrntd cr rh orihriio or',L r :ckirt,r' bLthlitr (rcper). St,rgl lc Xl,LIili ih tomcllLTc: J:L rc lil.tnirnr.lli lr slfr.irv.rrlrlilioq'.ILliLtoiini",i joi jc doclo: r\ Iuiih ih rrrlb,rcLrjc, jccLr.r .llrf inr Lricniel:lsnr,r iLol: or.r dr-.rIcket,rhrko hi poli.rzrlrdir lc trr rh jr PosLrniIlJ,Ln]iro r or i klrrnirLrrjc I th'rLelilrtt khnrLrin.rlionlitr' l.trrr.r:rl c1.r dozvoljcro |rri s.r.r-s.: lliillitc cLrr posljcJrrji liijcii l)o.lrLnihrr. neIcrrcti lrrrhlu. :tr noini nenirzbuilc r itr (neprtr)', 1'rrrnLmriili trrlioito srrllrzrli clir jc pohr".rhro i oosnrpitiprcmr ,xrrrc lr.rdisLr,,tli drrjc .l,rzvoljcno klrrrj'.ui .r dur lcllrtrL-' or jc I d.r rt,r rL,L Is1,r,rr,rn stur- ,u olt Jvr r,:1i L,rosrLrrrlcti 5rrr):rdo jc lio :r'.rscb.rrr ilr.rdctl,rrrLrociLo pri rLlro lirl vitr rrtn',lzrr,jcl pLuu rrrLont'itrrL icqrrovrrt| t rcLltrL, pr ll irtimo .t,Lrrl'L yrcl'iih, ilihLrm ic rlrlliollrliilLrll niül17iL lioji 1i',.,r n,Lnuzr, post.LiLr sLLnncti sc lJlnl.riLr I:to tt' nrJrrpurr,L po.lijc n.jcglsu rrrLr kojijc litr drnr, ir dr rLrch.rr.r lJ.rrriro n,rliorrlitr moTcrroli.rzrti i z'.r,| l lr:l:rLrlhLrjt ic I',r.1'rni1i n.rnr;r2,.1 ofrr,,\llrLlrnrjboljt zrrr.

"

r, Ilri,llrr.lilrl li:il,: ll1r.r.\'ir'l',;L..rllr:l,l'rfr l l , i i . i ,\ 1 " , - l . . l / , t r . . J r Ji l , , r i . r , r , r t r n L , , r L . f . L L r : l | l . L i n r i l l . \ . o r . v l ' , r , h . . i r ' r l \ : ' : \ i i : r l i , , , , i . l . i . ' l !' i r m ü r , r . r f , , , l \ , , i t , l . , iL r l i L

^I'JI*JlLUyHtJt^H#
S.AVS., 0 TOMI F PPJDANJA sTA P0SLANIK ucl0NA pOJ[DrNlM NA fE I 0 NAÖNUKOJIUÖ10 NAMMIMA
da Nije zabiljeZeno je uöio kunut-doru prilikom klanjanja .'itr-.r"rri"r., osim u hadi.., kojeg prenosi Ibn MadZa od Alija "Pri'äo nam je Muialled ibn ibn Meimuna er-Rekiia koji kaze: on el-Jamija' o-dSeida Jezidprenoseiiod Sufana,a on od Zubejda je ib., Äbd*ruh-"rr^ ibn Ebzaa,a on od svog oca da Ubej ibn 'AllahovPoslanik, s.a.v.sje klanjaovitr-namazi uöo , Ka'b rekao: Ahmed u predanjukoje prenosinjekunut-dovu prije rukua.""'o 'Ja eov sin Abuäullah kaäe: uöim kunut-dovunakon rukua'" Ono s ito ," porrrd..ropr".rosiod Vjerovjesnika,a vs',vezanoza uö€nje kada prilike,na sabah-namazu' kuo,rt:do,re l.ste daluje uöio,jedne kunut-dovena vitrsepodigaoia rukua Ja sam,6to setiöe uöenja miiljenjeda seonauöinakonrukua,medutim'nije nÄaz,i odabrao niti orenesen iedan,uhih hrdi, d" i" Po'lanik,s'avs , uöio kunut"Ispriöaomi Muhammed ibn Jahjael-Kuhal ä.,-r." Hrlal k"ze: le o kunutu te da mu je ovaj rekaoda se da je upitao Ebu Abdullaha ali je ne o täme od Vjerovjesnika prenosiniSta, da Omer ponekad uöio kunut." hadisHasanaibn A$e' prenose Sunena Ahmed i sastavljaöi i'Poslanik, a vs me je por'röio rijeöimakoje s , r.a..u koiem on kaäe:
'auaz (str' 131)' tToBiljeze Muh'ned ibo Nasr'x'; Nesli (2/235),lbn Madtn (1182), ibn Mesudi kod El.Hatibi u tmac p.enosil"caje d.bfi, p.enosiseu Poglavljuod Abddlahr Ibn Om{a kod Tabüanijr poghfuu: El-kunut i od Ibn Abbisr kod Ebu Neina u Hr'ez' od Ubej ibn Kabi' u il r-"rl t o'it"aisi,t., obzü! m voF sLibo",ia'rjuhrdis

. i3 1 0

x4#Y,$1SY#*"1 zÄ0tj-t-MtnD ä$g:{xä4xtr 'F7,.'\,(r''F'r'x '. 4 *'*;ä,4E;lr*;tvxiö ' x 'r7,
*ffiy.,**,x
''\lllhu nroj.trPLrtr sironrrll rlc litr lrrrrrLz: izgollrrmrlolillrLrLjrrr si liLric zilrrvrrnrLiilio i triini nlc zdr,nin srrrrnirrrr kojcsi upLrtio. Slojih prijrLreljll)ei Irri bcrchctrr olonc ito si mc uvedi LrerrLpu rL'I-cbi k,rjcsi ,rtlrcdio,jcr'l'iodrc<lLrjei' nj SriLrr orc z1.r mi rlodijrln,. sr:nc odrcil(c. \clc poniTcnbiti oniri konc si'l'i prijrtclj Nck'r :' l3cjbr:li i Ncsri ne ovo si Sl:l'ljcni llztiicn, Cospo,lrnLn"; il "I orr,rjk'rmc si ti ncirrijltc-lj jo! doLhiu rijciir ncic pobijcLliLi j,ri I tl'.r"i ., |it',u,t"prtrl.rr!Lr c1,rrl'.rjc:llch'Ljc srLli\rl I)r \/icro joi LL s.e..,s.'i I I.LliLrr -:ilr.'r.a!,lrr tiod'rlc: \'jcLovjesrril'' ,jcsnikr, x rlrliorrito 'c 'liqrrcrns I Ltlilr'r' prrie flc s.l.r'-s., jc pouiio l:Lrn,.rnt, I Sal'ilrrr' njcgot-lvctztirL rr ll scdTtlc." n flihb.rn gl irt'crrosi svortrc 'ÖrLo d'.r s Pos).uriLr, .r'r's., uii tLlLr" srLnr ghsi; 'filrrizi kojc posrojiplcrirrr!c pitrrnjrL oltrLnc o otlrrc lirrZc:"O jc s .r'v otL Alijaprcuosi PosLLrrilrt. s. OvLr hascnhtcli' koicq ziranlo prcnosilii-ul llrvlt'cs.S'Lili iiic je prlo iruc Lr s'.ruroltrzili hoiLL s l.-e llcbir 1bnScjl'rrrr. zu,rno ,r iltnrrtn \ricroljcsliltrL, t r's ' oistn ovrgr.' boljcorL liLrnutdotrt irtLLrii1l Ibn OrrrcrI ibn l\lcsLrd sc J311ic7id.r sLr ilntrzdenilc od Oto prc.{enjc viclorisLolrrijc lc likomr.irr rr,ru,rzir.
r,r !-.,,...r,,\r,.,.1 , rir,,r ir N , r , J , L , r i j . r l i r] { r n r ( r L ' n l : \':'ril/,]rfl N"'ri n,\iürrlll.LLl)rrJllrlj.IL:..v.rlslrlir:li"irLd'ir"rr'rrit( t flit:l'raLiL:r i m . v , t , . r r l . r i .l :) . i . t r r l n r f : l , r r l l . r l T r i l l i S l , ( ) i r \ l i r i r rr i i f n r / Lf ' r l l l ) r n L r L i i l r : l r . l i r l l r ' l r r r !l 1 i ! )' L j f i \ r ' r i f r n r l r n f u n f r ' .(uut.1,,.;1,,'rr.lrt 1;l!r. 11ifr/l ilill i!"i,fL.lbn1lil,,.!1,:.,!rrtr.\rr1!l!:"irrifir:lljllr'iihrIIL:irrLrr/lr'1rrv/1/'r 'rO'1 ,iul.n,li;. ',, ,,.,tr j r l t . " j L ' , , , 1 , . 1 . , : ! , L j ' , . r j r . j . , , , , : j ! r r ' r ' t ' L L L r i / i : r r l l trr"L j" '' ir' j ' ' ! l r r l r r l : l!l r ' l i ' l ' : ' h r ' i : ( ) 1 r L | n l x r ' ' l 'i L r r'r|r il /lirri'rrr', p D r n , l i t r , \ 1 1 . . :r . i . h ! i,'."1,^,",.'-,t'.:,1..,.irni ]nriurrrlr::r/rrifll' lrr'!"irrr{rltru''rr(trf"i'iL L/Ü:r \rrI:! irc,tr,rlfr.,*iLifilil.'r]n!fi.liirLr 'r lrl'':rt'rr"fixrrl:: 'lrilirr I ' i r i r ' L ' i l ' r/ f i r L r ' r i r ( l Lr l l l . , i 1 1 , , . , 1 . . ; . , , ^ " , , r L r r r Ü r - , i r . r . l ' 1 1 ,/ r , , q ! r r f l ) 7 f 1 1 ' 1 'r ' Ü t l 9 , i , , l . , r l r l l . . , , " " , , . 1 . , . , r r I t l ' r : ! i L r i r f t r r r L r ' l r L r ! ) r ' ) L l i l f , r\ i r s n l t r t l i i f f . J n i a ! 'rrimLl"irniJ":lir/LrLh l i : i r r n t r . , h l r l l . rl , t r l , , , . t i n r : I i ' n " g f r r r ! * i ' r r : : r r l L

'

'

( ) r r j i r r | ' i ' f r f r r r " l ' i : r ! ' n j L L$ r r i r r i l , r 1 | . ' n l ' r . r ],.,,: ; g . rr , , . i n , i r r i l r n " n ' r i i J " l | t

\

311i

,X {\YrX ttvrx rfivtf, trvrx tt

tBt{ fl.-DltvllJjt tüJJtil

ali sabah-namaza, je u predanja kojemsegovotio kunutuzalrrijeme uöio daje Poslani( s.a.v.s., kunut-dovuza wijeme sabahpredanje da i od namaza vejrodostojnije pouzdanije predanja je kunut-dovu zna' a uüo za wüemevitr-namaza, Allah najbolje hadis Alije, ra., da je Ebu Dar,ud,Tirmizi i Nesai prenose govorio:JL;,, ;r"iJ! x' vitr-namaza na s.a.v.s., k-raiu Poslanil<, ji r,l :u -i 'l .u .L ili, '.ri y' ;, rluu.l,, ..:r-u;: j" .-:i rp , u Tvoje, oproStaju od .:,-;'Trazim zaklonu'milosriTvoioj srd2be TVomeod kazneTVojei utjeöems€Tebi od Tebe,a hvaluTi, ma Ti kolito god setrudio,ne mogu iskazati. si onakavkakvim si sam jc pohvalio."s'Moguöe daje to uöioprije negoito zawöivitrSebe nü ^2, ^i je mogudei da je utio poslije.U jednom predanjuod "Poslaniks.a.ws.,Je ottito bi zartöio ii: "Poslanik s.a.ws.,jenakon ato bi zavlslo namaz r otlNesaije stoji:
Sao u postelju, govorio: 'Ne mogu Ti hvalu iskazati ma koliko se

uöio na je s.a.ws., da trudio."'Pouzdano preneseno je to Poslanik, da madaje moguöe je to uöioi za wijeme namazai Poslije sedZdi, inamaz.}Jakim a MurtedreLutavodihadislbn Abbasa koji govori i s.a.vs., naöinuna koji gaje obavljao: o vitr namazuVjerovjesnika "Klanjaoje vitr, a ondasamga,nakonStojezaw5ios namazom, euo 'Gospodarumoj, isPunisrcemoje i vid moj i sluh moj da govori: strane, i stlanei s moje Lijeve wjctlom, i uöini wjetlo s moje desene mi na i iznad mene,i ispodmene,i ispredmene, iza menei podari Sudnjemdanuwjetlo.""" "U sedam stvari."Srcosam KurejbkaZe: kunutuje sPomenuo koji je bio jedan od Ibn Abbasovihsinora pa mi je nabroöovjeka Zivce, koiu i jo5 neke dvije stvari. kJvJ jao tih sedamswari:meso,
571 Dova poglavÜe: navit.-nidazu;Ebu Dawd (1428)'Nmla Dove, ßnjeze Tirmizi (3561), Poghvlje: Dovani vitr No.ni namaz, n' Künüt-dovd vitoi Nesri (3/248,249), poshvlje: (1179), Kunüt-doq na vitru; Hikim u Obxvljmjenim!z', Poslavljer mmazu lbn Midz! Mükdrtl4 (1/396) "natt^juei ga vjdodoslojnim, a s njim sc slazeEz Zchebi' a on i Fste r75Prenosi Hakim u Mzrr,./.'tu (3/536).On ga smrna vj*odostojnim, ! s njim s slaze ca \Ez Zalcb|

.4do-

l?r,

#y,gI}#ä. tADl,'t'|i'EnD-_ '\ z! ä tr! .--.,xl#*tr##Xä#,ii x\' ',(7r' ,F 't ,r r. .Di iÖDi itoaF ir it;ÖiiöX iMilÄ'rr.ir\,)<
olrg hrclisrstoji dir lt to govorioz^ rriicrlc prcdunjLr U Ncseijinoj 'lzirilojc c1tlilir lcrziji olog hrdisirstoji: sedZdi.'' triuslimor,oj Ll uicii", pl jc nlco ortr .loru U jcdnoj rrjcgovol njes.rbeh narra';'lJiini svjctiLr nromc nlrjoj nr vcrzijiin'7csc: drLLgoj icziln i LrclLrli i uvciejsjctlo moic." II joi jctlnon nlcgolom prcrhniu sroii: i nrc srjctlorr uiini".': koji heTc: rs i [bu DevLrd Ncsri rlrr oclc]r.llis llbti ibn Iil b,L - " - ' - :
: . 1 -: ..

'..-".

'i\ll,rhov Lrijo iL, s.,j ljosl,rn s.,r.r'. c u,Lvitr neirr,rzLr surcEl ,ll,L,lirti n'r1rl1 scllnr rciuo bl tli |trlt: Sl:r\'1jcn run i lhlLs,ir lo'fu L'i 1'rcdeo " trcii pLLt Olo s' je PrcslcLi pro.lulLrjuiii poliiLrjLLii oj gl,Ls \11irdrLr', "(]ospocltLr jc verzilrNcs.riic.i" ni Id I),ucliLttni to (]odricriicii: ' mclckri DZibrilr."" jc s.'.r.v.s., prrvio strurlc rL svorrc uicr!tt, .\ll:rhor'1),rsl.rnih, i zru*rvljtjuii sc nt lir'rju svrrliog,tietir go\1)rcci: lJv'r1epripad'r 'Nlilosti bi n;r1ion ccg.r plcrl:rhnuo, Nllhu, Gospodelusljctovir", 1),rn,r sLrrLljcg.r", ondr lti opct rt,ro, \rl,rd,uLr vom,Sr.cmilosnorr",
nlkon icqr bi l)olo!'o stlo.il

E z Z u h r i r r l ' o d i c i l j c P o d l u i h ,s l r ' . s ' u i i o r r i c tp o r t i e tt ljrr JrL smnt|,r .jc nribolji Decirr sc ioljck z-.rLrstrl\nr ]irrjLrsvehog dr m'rde hoji qe slijcdc, sir rLjct por-cr-.rn rrjctimit bi,:r mrrktrtrLl rjerr,;:rir
' l l l l r . n \ * , , l , l 1 r l , P , n . r , l i t . r t r r . r / , . 1 ) . , r . r . r ! , i r , L ' r , l / . l L :t lrrr,t,'L li l 1 ! r' \ i ' l 'L ' ' l ^ l,,,f.nr fr.rr" Ll'r.' n t . g n L l:r n x \ r l i r l i r , i . . \ [ ) f n . . . , . f , i \ ) ' f ] i : l l : f , i I l t r , L n nr 5 r ' l l . N . r n , / rf ' I ni'!d 'l t a t r n L L .r,N , j l r l i r : D r i ' r n 1 i u r " : i i r D . 1 1 [ l m r . h . , L L i . . l i ! , i l : f r l r , , , l : , i . | , . , , r i l1 f i ' ! . r r i r ! 1 L L ' : i r : : lb l ' U i f r r ! U l . , :l h L , . t i t r ] j r . \ . , n . , / . f , , ! . r I r : S i . ,, . r , ' r , , , r n r i , : , , / , : i \ . . . , i i l I I r . ()l'nli rir r'rnL/'' n . t n . r r ,D r r g l n . r i i l ü a . t . r : r : \ i r r n i l b | l l t L T r i l l : l l lrt). \,)trri fo,rltr!r:Or)!t.n nil d:ri,' rirf1.,7t,.L'lnL:rr::rlLrLfur|rrr''Lltrri 'llilt:illrtiilrnLi.lr1ii).\',ri,f.il..lj.Sr',..r,''"'hrrn";r'nrnr'TLinihrr:LLr . ,l ii \.s., 1.ü,rt,iurrn.,., i.liuttrn jt, r.t1l,,,,.r, i. j|.tr.l t,nri^ i.rl!r,Li,,,ir,f,,!lilir:lij,l,.,:LrllLl).rLtrl l l L t i . . ,.!\ t , , f d () ' L ri lrrLr' i l l l t l l ) L l t t i i l i : t i r , r 1 , : l l i l i t r r L L . r l , , nr i , r : r i l ' l i . l j . ! _ ' i ' i r ' r l n l r " L L i ' ( ) r ' L i' r i r ' i ' : ' : r i r \ 1 " ' r r L r r l l { i ü i d . ' r , l . . , , .L. t i i i n . . ' l , 7 t l ) Z , l , r r l . n , r r } l f . r i .

313i;

#####^ JIJllHl['lP,HJl".H#
da, miSljenje pri uöenju,treba slijeneki uöaöiKur'anazastupaju jedna i diti smisao cilj ajetate da trebastati tamo gdje sezartsava misao.Medutim, Bejheki koji to navodiu djelu Suabul-inandaie pa ajeta, makar on bio povezan prednoststajanjuna kraju svakog sasljededim. uöio surupolahkopo tertilu, tako s.a.vs., Nekadabi Poslanik, bi da bi idedala duZaod nekekojaje u biti duäaod nje,a nekada ga jedan ajet,ponavljajuöi svedo sabaha.s" uöiosamo Uöenjacisu seraziili oko toga da lije bolje uöiti malo a polahko po tertilu, ili brzo a viseajeta.O ovom pitanju postoje&a miiljenja: daje tertil i pomno Ibn Mesud,Ibn Äbbasijoa neki smatraju negoda öovjek o razmiSljanje onomeito seuö,uzmalo uöenja,bolje ovogmiiljenjaza dokazuzimajuda brzo a puno prouöi.Sljedbenici je cilj kiraeta (uöenja)Kur'ana razumijevanjei pomno razmiiljanje, prema i kur'anskihajeta, postuPak u te pronicanje suitinuznaöenja kojim öovjek su naPamet sredstva kiraeti uaenje tih sadrZaju ajeta,a izummetakaZu: kao stiie do njihovi! znaienja, ito neki prethodnici "Kur'anje objavljen sepo njemupostupa, zatoPostupajte da Prema seu njemu Kw'ana zna.liSta onomelto uöite."Zato su sljedbenici Sto nalazii postupalisu po tome,öaki ako ga nisu znali napamet. znaöenje ali setice onogakoji ga znanaPamet, ne razumijenjegovo Kur'ana, i ne postupapo onome5toje u njemu,on nije sljedbenik uöio pa makarga ispravno "Ovo miSljenje preferirajerjevjerovanje najse Jo6su kazali: i je bolje djelo,a vjerovanje upravoproduktrazumijelanja Pomnog i bez razmiiljanjao Kur'anu,dok uöenje razumijevanjarazmiiljanja i munafi,k vjernik, kao mo)e plaktil<oqti i dobroiinirelj i grje3nik, i'Ä Jjliiur.'1:.r kaie: 'lJtaa, ';:ti1' 1:^s.irlij' sro Po.lanik.s.a.u.s..
53' HrdisF vjdodostoFn, biljcti 8a Ahmcd (s/149) HadisF vei nnÜesPomitrFn' ajet r a silan; Ato ib kazni!, robaaitu Ttuaji aka in 'ltotti koji je ponavljro s rie.i Uryäen%t

e-

5?14

IIDU'I'I|E'AD X;Ö"fiiMr #äsrysig ''. ". ,*.r ,* ". ,^". ,x* .x1#1y)äS#ä fi ;t ;4i;ä *' ffi ffi; ;ö4r
'Prnnjelnrunltih,L jcr pritrr billkc i<rj't llrii ui:i Iior'ln ic krLo "i ; jt)j rririic, r LLkus jc gorrk lijcpo teriri gtttpc: rlijclcrr''r plcmr liLrr".rna sc l-jtLdi po slom ocLrosrr oni i posnLpriLrto ie nlibolil shLLpirtr; i oni koji vjcrrriu po Ii,.Lr',urLL rLuz po koji ne posrupljLr liLrr',rnLL, t1)su jt)i i ncvjcrnici;oni llrii oni i icn r trrsirLqril'r koii r jelLLlu, rli postu|rjLr litrr'',rn. rrcvjelLrjLr Ixr po irlinc postupeju Iirrr'rnLr' j,;j, oni i rljcdcie:Iiro ito srL koji docl,ritL Oni u prilou srorl st,rvLr po r|cmju,n nc postupirjtpo Iiur'lnu bolji od onih koji postul)1lu trlio su i oli iioii liur''enuic si riTori'LjiLtricür rL Kur'rn, Irc viu rrjLr, rezrniirilzL'rielrt'jcm b.lji od onih 1i.ji uic p.Lnoi brzo' rli Lrcz klzrLlidi jc trko lostuPto Poslirlili' iljrnjl irezumijcvurirr- s,.L ioi jc i s..t.r,r.,.1"j" ro njcgol nriin i niegrx put, s obzirom drr z-rbi jc od dl tirl<o sc iinjll dtrZrL nchc kojrr Lrbiti ljelcnorll jc uiio surLr 'rict slc do s^brlr^ jc duZa nic,e ocked.r ponl'lieo srmo icdiur od Seliicsrrttrniu Llejc vi!c trierrjrboljc'I h'rodohrz Sljcdbenici r'1 lbn NlcsLLtl.r, . l<olijcrelrto: zi to uzinrtjuhir,li-. ,-; ',r,r -i.j :. r-- l-i :" :rl J'-':.'-"rl> ilj 'J ; J-<-' '',\ll.rirov Posltni[, s.iL s., llrZer 'lio protitl jcrlno slolo iz v ciobrodjclo koic ic biti udcsctcrostuz.r Kur'enr, to urL se Ltpisujc th jc ieno.Nclielcm cl:L e1ii1'rnrnirn icilro slovo,r'cihrLT-cn le c1i1 it J-ii ! '!ili -:* i--'! i;.l. i
jr'llir1l' I i'rrrrilll' i l i l ' L u r r L : r . \ h n r . i n l / ; , ' n , / ; l' l l l r i r . l i L L l i r Ll ll l s l l l i i l i J l ' r l | " ' i r r ' r' n r n i r i' r ' n' r f L n r , g N u . , j i k l | r , l n l r i t : 1 , ( t r : x r . r 'l r ) : h t l i L : 1 ' r x l n " t r I i r L rd r I L I I f r i f i ' r r r ' : \ r ' r 1 r r i i ' t l r r ' r nr i r r i r : I I r n L f ' r g i r \ l i t : ! t.gjNl! Crii.t,!i,)ri la, |:dr rL'i l\i': rn t''rrrnl(r r ( . I l r . m r : l l L r ' l L nir9 i l . i \ ' : j i r / 1 ' L i r r i l l f ' r l j r l i r : \ ' : L i { | r ' r r 1 r n l ) r i l J t r l-lulhtr.t(rsl!].().I:'ir,si'iL.i.lr-futr"'ir'l'rfifir"rr/ii'!rr(rrf:Lirrrr'Irr):lNllL: ' ! r ) 1 r l t r i i r n r r i l i L t rl r i ) ] r ' r i .: l i i ' n l r i L i , J d l l i l r ' Ln i l ( ! r ' , ! r I i l l r r L i ! : 1 .] 'rrr l l L " r l i r r ' ! ] i " l t : i l i r r r " t r Ll ib t (silltl\|[r,ni..ftlriniir:firi]rrr' l ' r l i r i ' Ln i t l i n : i n : l L l n r ' r ' r L ' r r ]l'LJ,]l]1r].ilhn.f.]gh'|.:Ji.n.j!ijli|r'|]lJlL{tliL ü
<, in_!:ä

315 ;:.

,i trvrx trYrx trvrx t\Ytx trYrx trvrx t\Yrx trvrtr

rBr{rojililH.-Dir!nrJ[ H##*H

slovo,Iamslovoi mim slovo.-$l Oni u prilog svom miiljenu navodei to da je Osman ibn Afi'an prouöioKur'an najednom rekatu, da su mnogi iz generate s.a.v.s., mnogouöili Kur'an. cije poslijePoslanika, redi Kur'anauz tcrtil i razmiO ovomejeisprawro dajeuöenje wednije,dokje nagrada vile a brle uöenjeKur'anabroj za Sljanje öanoveöa. Onaj koji uöi Kur'anrazmiiljajuöio njegovomznaöeoju je kao onaj ko za sadaku udjeli neki wijedanbiserili oslobodiroba öijaje wijednostvelika,dokje onaj koji brzo uöi Kur'anbezrazmiili öljanja kao onaj ko udijeli puno sitnognovca, oslobodiodredeni broj robovaöijaje vrijednostmala.U BuharijevomSabibuse pre"PitaosamEnesao uöenjuPoslanika, daje rekao: nosi od Katadeta dugootezao."'r" s.a.ws., mije rekao:'Dugoje, pa "Priöao nam je Ebu Däemre da je rekao Ibn Su'be kaZe: Abbasu:Ja brzo uöim Kur'an,pa ponekadu jednoj noti jednom 'Vi5e ili dra puta prouöimKur'an',na 5to mu je Ibn Abbas rekao: volim da prouöimjednu surunegoda ladim kao Stoti radii, ali ako ti tako postupaa tako hoöei,ondauöi Kur'antako da öujei ono öto i onogaito uöi.."' uöisi da tvoje srcebudesvjcsno "A1kama, je imao lijep glas,uöio je pred koji Ibrahim kaZe: molim te. ZaiIbn Mesudom,a lbn Mesudje rekao:'Uöipolahko, staKur'an trebauöiti lijepo."' "NemojteKur'anuaiti brzo kao ito reciIbn Mesudje rekao: kao ito pokr,zrene datule tujete poezijui nemojteda ajeti ispadaju stanitekod njegovihpoukai iz ispadaju grozdakada se proüese, njima srcasluiatelja nemojteda vam brigabude da ito i stimuliöite
53rPrcnosi Timizi (2eu), Nasndr h !.enje Kur'rna,poglavlje: Predanja nagndi o $ ko prouiijcdno slovoiz Kuldli on g^ smrtrl dobrnnhdisotn, r Hakin ga snxtrr onogr r S vjerodoslojiirn. nji'n s slizeEz Zehcbi, otrjc premrnaien mi.ljenjuvFrodostqü t3{ Bilj.ze Almed u M,",",tu (3/197,198) Vrijcdnost u.eDja Kur'rm, pogla Buhxri(9/89), (2/179), Ibn namazr, poglavlje: Gläspri uicnju Kur'ana; Madza vljc:Ui€njci Ncsai Potctrk (1353),ObNüMje ia,mzr, roshvlje:PEdrnjao u.enjuKur'rnxu no.non namnzu.

q**

tJto

zÄDtr.t-ltlno ä,|öä+x:s/EX 'x'r '"".,*". Il#ä*Yl'#äsä*ll x * R/,"i;r';i;txx 7ir ,r7r.'F7, X*Xxx*x
prilczl'rSircsunL. 'ir l(rrdl i:LLjci '\llrLlrklTc: 'l i I /i'li trLkotlcr,li,ric: AL.tLtlhh, r' (Lrotc I Jzriicrri tl Ll'ogd jcr ic tiko J,t rc I ilnLsiirrjLr, rplr/.,',i,LLii ' or1 ili koic todol-.ro ti sc rr,LrcilLriczl'rr kojcg ": odlrlL'ri rrcrrc' ibu fctLrcl)rililic ic lio(L .\L.dLLrrrhrlu Ebi Lcile hrL'7c: 'ierr.L. nri rci':: ''\biLtrr-rrrlrntnc, pt I doksrm uiio surLLIud, uilrrnchl jc, cro I zrr tirllr ucli .LLro lLrdl.J,L rli:o nri .\1l.LllL. rci icst rrricseci r l1il,L."' uiin i loi jc nis,rulu-.n je s.r'r'.s klrLljrlLriir'itr Lrscl'i Lr'io 1 ' Nck,L11.r\rjcLor'lt:nil:. jc Iir 'L st.rj,ro, neli'L'1rrrric' rrchrclrL litr nlglls, ne1lL,1'r rLLrgo nckrLrlt ic ic ,.r l1,urj,ro zldnjcLr dlicl( rloii, in) ic iinio nrLjiciit nckecLl IJ'r no' e poi:ctlom, nellL,l,r nj.ro folo. irrorrr L nl Drtbrolollnin,rnrrzklruriroic i prr noii i po LLLnrL, irrLrLlici r L'i 'c onrLolirtntrle iin'('i r|lL(uc n'.\ frcnl.Lstrrtllirrt lit)jLr PLLnr, i s e d ; , 1;.. r ' . t o n . 1 , ri ic r r r Lrru r j c s c . l / J t b i l r n i T e ' r cIlr r [ L n r \ h r r r c d le i l-bu l)mrrd prcnosccll jc L'lntsibn \trlik rekrLo:l(eLlrr Posle Lrsrnjclitr nnurlz nrL lrrhrrlici, d'r nik,s.rL.r'.s.,lclio Ll,rnll ,1oL'r'rxrrlj,ri bijc prcnlr kibli pr L.irLrnioilritllri tcl:bir (poictui tckLi) rrzrtirrr grLjc sc or'r usmlc iri on.rnro llJeni,robi olircuLrt bip,.r.sriojrh,rlicLL plcrnrrhibli postolc ,11".'" Li '"tl s fir,lnjcnr o|rrlczc olirctrrnjrL '\ltLned'L li trcb'L' jc u rnogu"nostikro' lko D.r prcilrnll od rrzliiitrL iLi cll napri,licr.,,slLrirL!tr btrJ,: u no'iclji, scdhL rrcicrru siiinom' l<ihli iLi rnLL tiozrtlierroclirkl'ric cijclolriicrrcI'iri ohrcnLrt irrcrrr'r rrcl i\ltrbirrlncrl iLrnI lrrhcnr olll grllc sc ilh.rllcrL nj,tnkr"uuttrrrrro LL o1-' llrii nrLnrrz rr'1jr nosilici ,l.r prenosi .'\h'r.,f ',lltr r tll sclillrrjrLi ':Lr LllogLLilrost sc olircic' rlolr Lr ,lorl ,,k,cnL,ti prrl cu liibl jcr irrrrr (irLtqo od l'lL'Lr'i"rli1' Djcgxlrrcrlosr Nlcrltrtirrr' rojrhiri nije Lrst.tniLr' : uti:lj.ni., l.il.n sc tr rro'ilici o[tcnLrtiprcmrrhibli pe ncli lt1'Lrtjr ocl Lr sctlTdc rrosilici' njcga n.rprijc.l.Sto sc fiac ol)i\ llrLnir okrcnL,t
...ltLl,n. \ I , . n r . j ,r | , J . i , i l 1 1 . , . l L l Ittirl)r , lf riri.nIrliLt, nLi,itrl.i I r::.r.lfrr'Li
!j jliir\:.,,/ l!,jl.,1rr L)!hL'l

.i":j,,i.r

###^t'Jl|fl $-P,'jglJt".H###
seprenosiviie predanja. Njegov sin Abdullah prenosida je rekao: "Ko bude klanjaou nosiljcii bude u stanjuuöiniti sedZdu, uöinite "Vi5evolim da onaj je."El-Mejmuni, medutim,prcnosidaje rekao: ko klanjau nosiljciuöini sedZdujerje u moguönosti."DZafer to ibn je drugom prilikom rekao:"Ko bude klaMuhammed prenosida njaou nosiljci,sed2du öiniti na laktovima, moie seoslonitii na tc a devu,medutim,to trebagestikulirati sedäu i uöinti ni7-e rukua." od navodii Ebu Dalrd."6 Ovo oredanie

536 Dobrovoljni naftiz i viü-namaz n jahalicii Biljcze Ebu Drwd (1227),Namaz,poslavüe: Et{jrimizi (351), Nlmaz, poshvüe: O olomc ito jc prcncscnoo namazu nn jaharici sdjc "4[ahov god sc usDjcri; Bcjhcki (5/2),lbn Hrzejma (1270) prenoseod Dzabürdije rekao: PosLanik, s.r.vs., me je poslaorrdi ncke potrebe,' kad sa sc vrxtio, zrtekao s'm $ dr klanF m jrhdici dokje ona bila usnjerena kn istoku. Pri tone sü m! rdzde bile nize od rukui." Lanac penosilac!ovog hadis!je pouzdu-

. *3 q**1 8

Sgä,$äfIx ' r u x ' zrou+-r,rrÄo r \ n r x r r r n ; . $ä#*Iä,SI{*r'i ;{V;f;öX;{,XX , r'rx>rr rsr<.rxrr.xrc ixä

A\ls. S NACrN KOlr POSLANIK NA l[
DUHA-NAr\,142 KLANIA0
Nisrnr lluh.rrio slomc Sa1,i/'r lrcrrosi clLlc .\ii.r. r"l reL1,L: r it rLLrhr-n,rnlLz. ql tl.rnjrnr"'" 1il,rnl.L vidjclL lLshnll<,s..L.r'.s., rLrL hrrli cl prcnosilrLdisf,lur',rrrili.r Icl71ij.r I Lic t.lfi iluhrLli, trLlo,lcr. rl'.t nri.ie rr,rrtl,rz,.r,rrr t,:Llro ne cltthrr tto srn lbu Omcr,rc li hl'rnj,r jc rcli.Li) nc rLi gr kl,Lnj.r, srLrr piteo clr li qt lilrrnlrOnrcr,pir rrri p,r ' iJ,rlllli ' : cLr ni ldlnjr,'.r g'.r libLrllch, ni \'lcroljcsrtih, ,Lr's , rri'Lr "Niko rrrLnr Iriic prclio rcllro: N,rrociise cLrlc lbn IiL.i 1.cjl.r s i he.lis lojcnr sc qovor d,rje t iclioVjcroricsnili.r. r'r"s , rlrrkLirnjt Lr ositr f Tnnu TI,Lni koil jc rcliLl J,L jc \'lcrrr icsnil; dlrhr n,rm,rz. oplro sc i 1i1t llclikr: rrirrou njcrrtrLLLiLr, niL,l,rn osrirjurrj.r s.r.r'.s. od nirnrrLT log, Ont ninrrli tlrr nilc liclltl.LLr'7.i os.ru rcliirt,L. njrro ' rcrlTrLcrLLLuc i LLpotpLLljrl,ro osirritojc l)osllnih,s..r.v.s., '',1 : r \lrl.r " , \"1 .r. . r, "Pirro nrutz. rL s.rr'r.s,lilerriro dLrhrL cl.r s,rm r\iSu,r.,1.. ii lc Posl.rnili,
' t l r l i . n\ f r r l r a . [ i ] : n . i , i . ! Lr . l . t i r , l ! 1 , D r i r L! . r | L r r : : r . l f u i , , r , , : l r n l i : i ' : r ' , r l . P " l r i l . r ' ' r ' Lr r r : r i r i i i i r r ' n r r r i L r l rt \ . l i r n i . . L , j , . r . t J : r l i L . Lt r r ! , a . . irN . i :i l r . r t , lI i l ' r \ L i l i ; , l l L l , . r i . r l : 1 . \ , , . , L Ln . r r , / . 1 \ , : l . t r l i ! rL ) L L l , . r n / , l ' f i r 1 ''llllrtrliir / r ' l r l l ) , n r r r ' , l i | , . . r n , / . r r , i L n i r ) r L I : r . r i r : r' l ' r r r r \ f , r ' r " r r r : ' r . r / r n . r n r L ' Lf tr li r r : r ' r ' i i N L / . , . 1 . , , ! l r 1 , r 1 . , , . i , , f , r , , 1 i , , , , : , ,, lri i , , f . l : Ll, P . , i ) , l i . l r , , lr r r t t * l r r h r ' ' . r . r' . ' r r i ' i r i n L ' i f r ' $ \ i i r r : r l l r ' i i ' r l l ' l L : 'l l _ r i )ri ' t n r / l \r::r/ f '!irli' l\'r'Lrr r " f f t i i l t , . f , , 1 : n l i . : 1 ' , ' } . , i t ^ i , l , L l , i. . u n L / . l r , u i / i L l i l . l ,) r l , . L , i f r , , i , n L t :r..:r : , , . , rl , f r D r L t r l t r , r t \ . \ 1 , , . , . . , . , . j . r t j l | , r ' . ' : , , a ! . l i i . l l ; . l l r l , s ' . l l r i l i . t L l r 1 r "\ ' r i i n r : r r ' L r ' l " g l r l i ' : ''f i'LLirrri i: i L , f r i . l . , : , ] . , 1 , 1 , . , , , r L : i : / : l l L r l i r , , L i l s . \ f , , v f f r l l i r l. .l L l r l " ' l r ' r l

trYtFnYrlrtwfilwrxtr

ff{tfiJJtiltt-Dz[|lujt

kadabi sertatio s puta.UPitaosamda onaje rekladaje to öiniosamo kratkesure."s' a li je spajao sure, onami je rekladaje sPajao "A1lase U MuslimovomSa,bi,4zrnavodidaje Aiia, ra., rekla: a klanjaoöetirilekataduha-namaza, nekada s.a.v.s.,je hov Poslanik, se i viie.B" U oba Sahiha od Ummu Hani' prenosida je Allahov Mekke klanjao osam rekata, Poslanik,s.a.vs.,na dan osvojenja odnosno, duha-namaz.r'2 navodi da je Enes, ra., rekao: Hakim u svomeMustedreLu "Vidio samPoslanika, Klas.a.vs., na putu klanjaduha-namaz. da je: a njaojc osamrekata, kadajezawiio,rekao -io'2 ;-u j.jj';u-ü.'tx j; i'u-.; .i,j --z ';'r!j;'.

.+; ) ir.|lLr.J-4.'lr, idl" ^l_)1dj-r.-1,- :^lv "-'1+vt_11"

J* j'' u4

'Klanjaosamnamazu Zeljii strahu, samod svoga Gospopa On z^tr tLo tti stvari. mi je daodvije,a jednu nije.TiaZio sam da:rl' TiaZio sam da da moj ummet ne uniiti gladu,pa mi je to usliSao. ih neprijateljne pobijedi,pa mi je i to usliiao i trazio sam da se "'Hakim ovaj i moj ummct ne podjeli na stranke, to mi nije usliiao nim. vjerodostoj "' hadissmatra "Hadis nam je kaZe: duha-nama;a Hakim u djelu Vrijednost Ebu Bekr el-Fekih,kojemje priöaoBiir ibnJaija, a njemu ispriöao Muhammed ibn Salihel-Dulabi,a njemu Halid ibn Abdullah ibn on prenoseiiod Hilala ibn Jessafa, od Zatana,a on od el-Flusajn,
5'0Biljeze duha-namrzd; Drwd Ebü Pohvalnosd Nrmz putnika, Mu.li- (717), Poghvljc: ('11152), st, Abme'lt Mu,td" (4/171'204, Nesai Po Duha n.mrz; Nm.z, poglavlje: {1292), 218). t"PrenosigrMuslim(719),Namaz lbn duha namaza; MadZa Pohvalnost puhiki, poghvlje: (1381),ObNljMF naftiz!, poghvlje: PredlnFo duhLnadazu. 5" Hadisjelanij€sponinjd. 5'r Bilj"z. Hnkin (1/3r4),lbn Huzejme (1228),Ahmed M,J,e/, (3/146), wiPrcnosioci' i u je nepoznat, Pouzdani, $ aliSaje Hnkim,bezobzira osimEd-Drhhakaibn Abdill.hq koji vjerudGtoinim,is njim scdozioEz Zehebi m to,smntmo

.*320

11 ;\llllrrx l),rslirnili l'ltnjrro,:luhil-nirrliLZ. Aiic.r.r.,liojajc rck1.r: lc old'n]c relieo: ',-.i j i-r iilJl ),.1" >:i' -\,1.:.i.rJ!---.j, ''\11.rhu, rli, opr',rsti smihtj nri sc i plinri mojc pohrri.rnjc si lcr iur,r, r\lilostivi i lioli rrrlogo prllr r', ponl 1i on.rjkoii pok:ritr!l 1'r ' r'lj,rluii stotinupLrte. to ibn Al'brs c1 [sarrru, ]rrtnosciiod IlscrLrr Prlieo niLrl jc F)bLr ibn II,r|.,r,on ,rrl Suliirnl, on ocl Orlern Isinir, on od l lus,rjn:r s de ibn Zrlr a, on o.1i\lLrdTehi.ü jc irosl:rnili, r'r 's , kllrrjrroclLrlrrL
f . . . . l \ ; r ' \

Inrtnr Ähncd lli-c: l)r iri,ro n:rnr jc l'il.,.r SciJ l\lclh ibrr el H:riin, r| nLr jc prii.to llsmen ibrr ,'\1,.1 trlt1ih cl C)rlcri, .ll ic srnr r\iiLr, .\ii:r bnr Sr'c1 prcnosciiod lJnurLr Zcrrc rchll: \ricllclrL jc tl,Lli,ric: ,l-irrm , irllcl,rlb.l'L r,r.,rl,L kl.rrle rluhr nrn.rz i iLrh '' nikr,s.r.vs., chjc l,l.rnilor iic ocl actri rclitl.L. "Ob.rviicstio nrs ic llbu,\lrrrrcd llcltr hirZc: Il,Lliru, r,tltotlcr. orl cl ibni\ILr.rhLmccl I lcr lczi, prcnLrscii l'lbu I(ilrbc,or orl Flbul rr, ibn r\htlurr,rhnrrrr orr \relld,r, orl I'll.u '\r'tlc,,rn orLLILLsllnr on on ibn l\lLrrrc, orl Illtrc il'n llmcjlL,,r on Ilrrr l)luL'cjre od Anrrrr ibl -\iutiorakoji ne'.rli ilrrmLL .ttc ;'rii ro clr ic r itlio r\1l ro'rt lt rrrtrn.lz' drLhir liliLujr Posl,urikt, s.rL.r:s.,.1t

j

I i l l i . t r f r . n . 5 i ] , . .i n l r l r , , l : . , , . ü / r . r i : ,r , , t r , ' i ': L rl L '" (),.,1 l , r i l . i r m , , r . , l , i t . r r r ! i , : , r . ( / t . t r rl f . r " r . '"'liL;lrii i r \ l , , L r ( i r . l / a , ' r . ' , i , , I r / , 1 .L L , . r ( ) ' : , I h \ ! ' . L l r r l l L : ri ' r i i r ' i r ' l ' r r ' n l h , , , . r iL L l l i / 7 i 1 , j f , . r . , ' f ] . , i ! , , : , , i , , , 1 : i i ' L L : , , , i : ' r l 'i ! r ' \ i, 'irrl ' r : 5 1 ( l . l ' rI ll r "(l , l l n h . r m i . , l , l . L L l r L . Lrl ,l iL llL : : \ f , r l L L il f, n I r r 1 . l ( ) : r r ' . Lf r f l l L r' , .r:r:l rfiLr i:!' \.1.r1 \ rr.rf" j' Lr ' "1 rj':L irl ' L , r , ! . , : i irfr: f , , n l n ü . , r I | . i ' ' i . . ! li , l r f r " t r , l h L l , Lh r , l I L n l , . L l l n l . l . r . u i l ' , r l L 1 t ' li l ' L l h ' l l i f r r r b : : 1 " ' L r : l l r f ' r L ll/L,^r:i firr,.il,ni"Ltrrr/,11,i, j:1,,rr,,,,.,,nurr,,1,.,.,,r,,r/,1 l , , . . ,l r r l f r , 1 , r Ltl : l l l . i . r : : , iL L . r / r , / : r , J: r r i i : , r / i . , i r . r t . , , n rr , L Ln l i : r l . : : : r f r r r ' ' r L r r : f ' r L / ' l r L f , i . r f . J . r ' t i l , r , .irr i

321 t

rx ,(WrF t\YrXtwtF tWtX

IBII TI.DftllTIJJE IOJ'I[|

"Priöaonam je lsmail ibn Muhammed da Flakim joi kaZe: mu je priöaoMuhammed ibn Adij ibn Kamil, a njemu Vehb ibn od a Bekijjc el-Vasiti, njemuHalid ibn Abullah prenoseöi Muhammeda ibn Kajsada je DZabir ibn Abdullah rekao da je Poslanik, "i'3 tekataduha_namaza klaojaoSest s.a.vs,) PrenosiHakim od Ishakaibn Beiira el-Muhamilija,a on od Isaa ibn Muse, on od DZabira,on od Omera ibn Subha,on od oo Mukatila ibn Hajjana,on od Muslima ibn Sabiha, od Mesruka "AllahovPoslanik, a vs., je klas rekle: da suAiia i Ummu Sclema i rekata", navodidugi hadisJ" dvanaest njaoduha-namaz "Obavijestionasje Ebu Ahmed ibn MuhamHakim kaZe: el-Rekaii,a njemuEbu da med es-Sajrefi mu je priöaoEbu K!1abe Velid, a njemu Sube da mu je ispriöaoEbu Ishak, a njemu Asim klanjao s.a.v.s., ibn Dumre,daje AIija, ra., rekaodaje Vjerovjesnik, duha-namaz."too "Priöaonamje Ebu Avaneprenosedi od veli: Hakim, takoder, on Husajnaibn Abdurrahmana, od Amra ibn Murre, on od Imale a on od Ibn DZubejraibn Mutima da muje ibn Umejra el-Abdija, da s.a.vs., klanja Poslanika, njegovotacpriöaodaje vidio Ä1lahova duha-namaz."tt Hakim kaZe da o isoj temi postoje predanjaEbu Seida Hudrija, Ebu Zera el-G\fxlja, Zejd ibn Erkama, Ebu Hurejra' Ebu Derdaa,Abdullah ibn Ebu Erfa, Itban Burejdeel-Eslemija, ibn Malika, Enes ibn Malika, Utbe ibn Abudullaha es-Selemija, ra, Ebu Umame e1-Bahilija, a Nuajm ibn Hemmarael-Gatfanija, r'a, Aiie bint Ebi Bekr,Ummu Hani', Ummi Seleme, da od Zena: s.a su wi vidjeli Vjerovjesnika, vs., da klanjaduha-namaz'
r'3 Mubant'edaibn KxFajedinojclbn HibbansmatlloPuzdrnin 5ee a i lbn Om* ibn Subhscrc prihvrta,.lizcemsrje smrtr^o Rahcvejhdru8i, autorhsnije dr navodi jc ovoplcdrnjeizmiiljeno d Preoosici ovoghais.suPouzdini 6otPrcnorici hadisrsupouzdani hrdisjc sPomn!m. r ovog

tADrj't'l'ttnD f{f trYiEi{** 1i äßv',xäiö}{ 'x'r ,\'t! 'ß:'r',"t. -tISä"Hä*$S,YI,r$ tf f.:* tö,X;0.X;öiri;r ')<'r
.'\iic i l)irbirlr, r'rt, hrclis .\1ije, l:irrcsr, Trberrni ['.N"o11i icsl u kolcrr sc nalodi d.r jc Vicrolicsnik,s rr.ts, 1i1.rr!.ro rcliirtil " duhantmrrze. lllju klaNcki prcclnost Uicnitci su sc r.rziiliokc',nrq h,rrLisr' nirrnir ost.rYliirnj.Ll' 'u ti httlisi |on rtlcni i :lLirzczneljc l<olt nild lcr' tli dl onri lioli ro nijcic Oni krLlLr lc mosLric nclii iltrdi nc posjedujc rnrrnjibroi ljudi Oni' t'L1lrc1':r' I snrLr', cliric z-ne nc zntju oclcilcnLr -l'rllb "Aiir, srrneur l)ncs.D/lbir, ITrrnr ILrnl i.\lijliLni-lbi klZLr: " olli s.rL.r'-s d,r , liL,rrrjrro nemlz Oni loi kTtr rle prcnilcli jc Po.lrrnik, oporuLu tl,r sc or''rjnrrrrLzlillnl'L koii hrLclisi s,l1r7e s,Lhih to pontdrrjLr n'rlLzimo l'lko u obt S'r/ril"r l<oligrrobrLr'li.r' onoqrr iiulr, ipohr'.rlL "}1oj prijrLtclj -\ILtlnmncrl' r.,r.,hoji klTc: od hrrLis Ebu I{Lrrcjrc. d'r rlljcsccr' iil !'rnr ololuaio nli jc cLrL s.it.\'.s., lroslirrtr i drll'Lsv'rl<og plilc q.l rLrrj'r" i l trlLLslimoi dulu-nanrtz clt liltnjrm vitr-nlnr'.rrorL voLr-!,r/.,i/.,:r fostoii sliirn h,rclis EbLrl)tr.lel sc Ja/.';/.'a rlLrodllrrtlis od lil'Lr Zcrrt hoji g'r l-l \iLLslirroronr s. rr i)oslrlikLr, rr. s.: pripisLrie

.r*,.-..
l5;t.i::.<: r =;.j,:i-;

, .-.
-i,-'

j
--.ij.:r--

'-1.
ü--'.-i-ii

-,-ii

':r-*;L\'

"r L , a - h , J , , , i , ! , , i f j lr i l l t , ' , 1 : l r . l r ' " . i : : / r ' , : r r l l i - L i r ' l ' : ' r ' r : i 'l'.l.ü.,iiri f l h : , , , , . . r l r r r (r : . 1 r t , ^ i i r r I L , ) r l r ' t r l i ' r . 5 ' i ' l r r : r \ l : ' L L L ' ' I l l i N r rI l l L L | l i n l l u l l . i r i { , t r . , n r i l , r J , : . ,. i , r . t r ' ttr r L ' [ ] ' l i : r l l ' r I t n l ' L r r : r n L r ' r l l m ' t l r r l ' r r l i i \ i r L r ' : r rr"rl r ' : L l t r l L i L L l : / l ' r 1 ' J l I l r ' f r l i.ai.ri.,lLgri.\i.Z,lr.nil.L)r'L)i:.rl'ri,,i.rr. ' f , ) , , i f r r : : , ,' i L : ( ' ! r ' f r r m f : ' r ' r f r : ( L r i l . j rl i i r . . L( , , 1 f r , , , , ; i . , 1 t ) / . 1 , i r i L 1 j ,! ! l r I l , l . l '! r l i r r . . r , : r . r . l i . . L , \ i i iü.,r ,i i r { . r . I r t r r i r i lrl l l l ' ' ' r L L L ] ] r - ' : r l l : i : r L L r r t i r r : :iinrL 'r 'inir;\l'll' l'; \ , i . . . . r . l i 1 i . I l , ' l N l i . ' L . : . . f r l r ' L i r : r i / t l r : :r ) ' L r r r ' : r ' L : L r ' /i g , i ' r i r r , 1 . , r r . r r t r , . if l l l u ' r ' r . r , l r , l . : r l : : r I L r i r r L r f L ' r r r ' i l r ' r / L l r f r r i r i I n ' k ' LrLrr"' " . " . . 1 , , " , 1 , . t 1 , .2 . , l , n l l . , \ l i i , . | t r , , 1 r i . | ' ' h r r ' r ' r r ' . " n ' l i ' ' L I l J : " l L L l I ' i | | L LI L LI l \ I LIi I l i . , i ., 1 1; f a , r , " r . \ 1 , r , ,, i I l l l , r ' i | . r 1 . r / i i r : ' i U L l , t . i r U L L t , , r j r l r i l t ) , l . i , r , , l j . i i r r , / . f l l t r l i r l ) L l , , , L r n r , / 1 ' . , ' fr .r r r ' r l i ( :r , . i : r r l i r L r : L L rn 'rr: : r r 7 r i r l,irlih,l.,riLilhJtril1r.\:i,11"tirrli.rIilllr!lirl"'l:rli'^tL\ r'fllr: It'r lr'rl!)l \rr'|r l l , r Ll ) I L . l . i l l j l l ) L : f i r f . ! l . L l l . \ ' r r l : : : i j r / l r r r l '' r llilirlr ll,,.lLLn:l.ll llf:lJ,\.i,1 i l1ilr

323;:
1

tBl{ H..DIMZI'JE tüJllil
vrxtrYrx trvtttWrX tt

;-äi(ßirät:n;q
"Za svaki zglol>svaki dan treba dati sadatu, pa svako izgo'el_hamdu'subhanallah' je sadaka, s\ako izgovoreno vam voreno 'la svakitekbir je sadaka, svako ilahe illellah'sadaka, lillah'sadaka, a da da öovjekoaredidobroje sadaka, zabranizlo je sadaka, sveto dva nadoknaduju rekataduha-namaza-"60i IJ Musneduimama.Lhmedanavodiseod Muaza ibn Enesa s.a koji prenosidaje Allahov Poslanik, ws.,rekao: el-DZuhenija

JA\ G3\ ;-s, ea -- s^t ;>a; 3P ;o ;i'ä r i it '

.;r\ii P.üti i'"iq\L;at71,i'/'t1

"Ko odsjedina mjestugdjeje obavionamaznakon Stozawii samodobro,biie mu govoredi i sabah-namaz klanjaduha-namaz, grijesi,pa makarbili kao morskapjena."'n oprodteni e KodTirimizije i u SznenztlbttMadi stolihadiskoji seprenosi "AllahovPoslanilg je s.a.vs., rekao: od Ebu Hurejredaje rekao:

rt" .,;t\ 4; S'r,-ß .i;:I ';; ,u;itt";a: -v iir; ;
'Ko budeustrajavao klanjanju mu duha-namaza,biöe oprona Stenigrijesi,pa makarbili kao morskapjena.""' od stoji predanje Nuajma ibn Hemmara IJ MusneduiSunenu "Öuo samAllahovaPoslanika, s.a.vs, da govori: daje rekao: ";i Als\)t*j]tJ.'r. -r's't ui ;it;'t ,t i;i;r q :,].1 ;' ii,rlu

605 Ebu Drnd (1285). BiljcteMusiim(72o), @6Biljeze Bejheki(l/a9), a u lancuprelosilactsu lbn Luhejx Ahmed u ilasrgla (3/439), sin ibn kojije shbosprmicnja,te Zubbanib! Fdd koiije däb,Suhejl Muaz kojiF dobar' 'von hadisu u Zubban,.!or desilo dl u sluöaju od njeglPrcnosi 607 o ({76), Nnniz, Poshvljc Predanja duh! mmazu;Ib! Madza (1382)' Bilj"t* Tirmi.i 498' Al$cd t Mxt"'t' 12/413' Prcd.nji o duha-n!mrzü-, iNz., loslavljel Obxvljanje En Nuhrs ibn Kuhun, ! on je shb kno 'ro ro sPol^ncuPicnosilicxjc a99),! u njesovom minjeHa6z u 1i,(t,".

'ds$-P

92,)4

'lJzviicuir\Ll,rh tcihLr ncnoi th rlbLLrlc hric: C) sinc,\rLcrror', hojl Llt ti biti dololjnr; zrt klLnjttiaetili rclitll rri loactlirr drLnrL " 'Prcnosi ge'i'irmizi od librt l),:rrl.rrr libLrZcrr't ' I Lrrj drnt. rrrLr lbn i .!rrrr,'r::r \ l.rd7r' oJi rc hlLLis ll'l'irnrizijclom lJ-',rrrrirr jc s.,r.r:srcllr,,r . od Iincsl,r..1.,.11 l)osltrrili.
!r-r -i *" j ,. r j ''lio - .i i .;r ! -i ,;-. --',.ii Jr :'. 'it LlrL Lr

'\llrh lJrrrrirrLlvxllrcsl rcli,rtt JLrlrr-rt,rrrr'.r:'.1. ' DZcnDctusrrqrrJiti.horit. od TlrIt.l

od ll NlLrslLnomm Ja,l,i/.'rr /,cldl ibn llrkrrnl sc plcnosl rlir liobrL,p'r LL lrrrrrrLz rrcsdziiLrr jc li.1io ncke llLrdckllro hhnjrLiLL dLrlrrL jc rckuo: r-L-j * {l J- u .r--i :1 -L-l ;!lr ,}
''-

,'' -: !:.jr
--:i -,--.i

-'l '-i
---- --l, :a

-L! "
:-\!'":ii

\'lcnrrrlrrrrcgoLl tLrLLgonr holji LL nc znrju d,ric nirrll,rz 'N.Lnrlzpolujnillr krLcLt ie s l'rxl,uril;. ,r'r"s jc rcllLo: , ororr..\ll,Lhor ' sLr1r... uTegllc driL t-l Sartil,rst plcn,rsiJl jc Yjcrolicsnih.: rLr's lil'rnirLo iL'n ltl'ruLe Nltlill Lr duhr nr.Lrez'.rl<uL:i relnl.t nrmrd]sc hrrJi: ll:rlidr lbrr AboL l-l I [.rLirrolom-i /rrii.'il'i/.:r on orL l<rjcgllrcrrosi Ibn \mli, on 'rJ I'lbu Sclcnrc' c1 l:rhrr \r:rsitij.r od libu Fhrlcjrc k.li lnlc dr ic ,\l1lh'r' I)oshnil:.s r'r's ' r.cli'ro:
'L:lljtirrr.\jr:]n|.1j,,1..i::!ati j .lsi,l:i.rl).rr,.Llls!i.},,,r.v.riiglr1.l)rIr rmu i :f:rri,ln: if f(,, fi, r^llr. jran,l l l l l r . i if : L t j i Tiil t i \ r 1 , . , , i i , , r l r ' l j r lr ' r . l r j r " ' i L I ' 1 L r ' 1 1 . . I . Li . f ' I r r r ! d l , l r L O f r i L . i L'l f d f , . l , i L , : , l i '1 , r r i . r , , i tt,tjrT.itr:,,/,i1!ilf,,)1,.1:,lrs,, (lf,L.::if::,,,,,/,.,''!lrll':I':rlrfir "1!'L r r n v , L r t : t . : , , , , , 1 1 ,l . n . L L , : t n , ' l L . r l | l i L r ' i r l ' I I : t ! : ! . i i i r t u l " n r t ir l,l,t. Il,ti,,, l!lli.\trfrr/r\1ni:.1 Jfrl:i' \rLr 7 j'!ilrrit:!!L nfrln"r:i" \ : r] l i ] ' ' r : r L " ' L ' r i ' r : L |r i' :' r " l ' L ' 1 1 'r r ' / i r l l r r r ' B,jtrt.lill)f,nliiirllLrl.\,r,r.L/.i',[ l,i,li.l..liil ' L) torrt ir fLli !,n1 L.'! r.rr.'r Li!

''Zrr

325\1.

#####^txllH*qli:q',Jl^H##
klanjajuduha.. r;i'yl;är ;y-; .r; i;tf )"Samo pokajniciredormo kaZe, sliönimlancemprenosilaca, sekao dokaz sa da namaz."613 On koristio Muslim, kao i to da je to hadis njegovihiejhova koji ga on prenose Muhammedaibn Amra, on od Ebu Seleme, od Ebu od "AJlah s.a.vs., rekao: najHurejre,ra., koji kaZedajc Vjerovjesnik, koji Kur'an melodiönoudi.""" On jo; vi5e7-eliöuti Vjerovjesnika "M,rZda neko reii da je oraj hadis mu$el Hammada dodaje: öe od ibn Scleme i Abdulaziza ibn Muhammeda el-Deraveredija semozeodgovoritidaje Halid ibn Muhammedaibn Amra pa mu öovjeka prihvata." se a Abdullah povjerljiv, dodatakod povjerljiva nam je Abdan ibn Jezid da je Hakim prenosi:"Pipovijedao on öuood Muhammedaibn el-Mugire es-Sukerija, od Kasimaibn on ibn on el-Hakim el-Urenija, od Sulejmana Damda el-Jemamija, daje Ebu Hurejre,r.a., a od Jahjaibn Ebi Kesira, on od Ebu Seleme "Allahov s.a.vs.,je rekao: rekao: Poslanik, i jl.öi!,';iJ.]: ris j,irjr :)L: r)L i,l"ij,r; il5 r,j.,-j'-t r;; lj! J; öyrti" _4il .ijiu .r<itr ,;-,;l;j* "Na Dlennetu postoje wata Duha, pa kada vratakoja sez-ovu se:'Gdjesu ooi koji su stalnoobavljali nastupiSudnjidan dozivaöe duha namaz.Ovo su va5arrata, pa prodite kroz njih sa miloiöu -'i Allahovom.
613 prenosilaci, Biljctc Hakim u M6l./,"t/ (r/31a),Ibn Lluzejfte(1224)s dobrimlancem S po dok sa Hrkim smatri vjcrodostojnim Muslimovonüvjetu. njim se slize Ez Zehcbi, srdo u dodacimr iiko Muslin jc Muhaftmedi ibn Amra koristio 6)r Buhci gr prenosi mzJiiitojvcci od verzije autor(13/385).Tevhid, u koiu navodi Posla' Rije.i Poslnikr, s.avs: vljc: Scfaat korßtiti srmo onom komeOr doaoli, i poglavlje: .e 'Onij ko vjeito uai Kur'anje sa.!snim, östitim Vrijcdnosti Ondj ko Kuirn', Poslavlje: ; N^ma, Putnikr'PoslNljc:Pohqtiost uljepiNrü IUusliD(792), ne u.i Kulan melodi.noi uienja Kullda poslavljt: Pohv'Jrost Nxmaz, pri gLasr u.enju Kur'$ai Ebu Dawd (1,173), UljcpiävriF Kur'xla sl$omi Ahded u MusNdu Uvod,poglavLje: iertiluiNesai(2/180), !o (2/271.285.45o). 615 ibn BiljczisaTabüaniu a1-t'Jarz (1/s9)i SuLejman Dawd Euemrmi. Ibr Me in ka'Ze drbehidise,i kldä scu Buhüijevojterminolo dx dajc benijedrtr, x Buhüi smafta prcDosi hadise od to da klze dr trcnosishbehadne,ondx znaai nijedozvoljeno giji zanekog Plcnositi \326

H* ,^". ##:##,*?tä ,.zillliltT3". ä#H*d);*..
Irerl je äl'o liureilr u slonrc Dttttt:it l;t'i'c: PricrLo Iluhinnrcd ibn :\Jl prclorcci od lrrrrus'ribn llulicirrr' orr oci i ol on ibrr NftrhtLlrrcci'r Ishlk:1, o,l '\ lLr'r ibrrl rLl'trrrr' orl njcgovog ilrl StLnrarnc l'lncrr ibn l ltlik,r dl lc Llrrcribn \ l rlili rckiLo: ,rmitlTc "Rcklo jc -\llrLhol l)o:1'.rnih, l r''s : 'l *i' ' ':-;, :--- ; -.-jl -r' ;-:' s j.r .h ,Lnrcstr cliirt'r clulu nlr nrlzrl'i\lhh 'c j, I * 3 ;., --; li,r hLrLr tLl f thorlc o.1TlrllrL" ifilrLiziltrLi-c jc rx rj ru.illZ.u"t., sir3rrcliti \hnrc'1snrltr'rdljc s.ulo Lrolol rclzili hoicgzrr'.uro hldir g.rLib IlmnLr lI'Lrri IlLr'r ihn 1rr''11' pirlnjLL 1r srl,1r o\,Lrrrrc ,rrjiq,:t''nil,, llrtlr'l.jc trILrsllLrr-\l'r1LLl1'rlr u sc FLrir;,l()ji sl)onrirric sclcriu,rror1 ibn llrrcsil'n trlllih ilrncl -\luscnne 'I'irrrizi

ic I.rrrr
otl l;rhi'L orl libu

327:,

,Xt\YrXttYrx '|wrFt\Ytxtr

tBl{ H.-DIwZUJI tfiJJtil

"Ko ode öist na propisaninamaz, imaöenagradukao hadäija klanjaduha-namaz, imaöenagradukao daje muhdm, a ko ode da do obavio umru, namaz- narnaza,bezpraznoggovora izmedu njih, 'Ilijjuna'."Ebu Umame kaZe:"Odlazaki upis u knjizi omogu6ava i ubrajase u borbu na putu Uzvi5enog iz doiazak ovih mesdZida AIlaha.'kü Slavljenog "Priöao nam je Ebu Abbas da mu je priI-Iakirn kaie: öaoMuhammed ibn Ishak Seganikojem je priöaoEbu Muverri' Muhadir ibn el-Muverri',njemuAlves ibn Hakim da mu je priöao Abdullah ibn Amir el-Elhani koji hadis prenosiod Muniba ibn Ujejne ibn Abullaha Sulemijakoji prenosiod Ebu Umame da je rekao: Vjerovjesnik, s.a.vs.,

.;3("t; +; A. J; 9 4'F,:6\- ee, k 1 ;it ',i
i *: ;# I ri ;:J

irjs ir- .,-G

"Ko u dZematu zatim u njemuboravisve klanjasabah-namaz, imaaeza te do wemenaduha-namaza Potomklanja duha_namaz, kao daje obaviohadZi umru."'' to potpunuoagradu "Priöaomi je Hatim ibn Ismail prenoIbn Ebi SejbekaZe: seöihadisod I-Iumejdaibn Sahrakoji prenosiod Mukberija,a on "Vjerovjesnik, s.a.vs, je od E'redZada je Ebu Hurejra,r.a,rekao: poslaovojsku koja se veomabrzo watila sa velikim plijenom,pa 'AllahovPoslaniöe, nismo nikad prije vidjeli brZi neki öovjekreöe: reöe: s.a.v.s., powataksave6implijenomod ovog.'Nato Poslanik, j,*i'l' Jl !", i -, ,4 i*E ,.! j*t i,,1-+ rt';';.i;.-" ;...:;J1 , ;Fl Lrl rai ,-,,jr ;>r..., -;i ;j .;',üJ';'a- -i .F-; .r"jl ritl
6tBBiljeä Ahmed u n-].,rddr(5/268).lmc Jüja ibn el-Hüisa ez Zemüiiajc iskivljenou u Lürc ovoshdisx jc dobal Prenosi sajoi Ebu Dawd (1288) Jahjr ibn H id ez'Zihari. " "Namü izr niftlz! mcdukojnnl nem' ruznos jc zaPisan u Illjinu ska.cnojvelziji: sovoo j€ Lida. prenosilaca dobu. 6'' Lanaca jc grenosihca sLab.

9**

328 -5

"",# *# i*x H*ä *,,",.","11!*1111,"","
'lloictc li J,r trs obl jcstinl o I'r':)-enr rr polr'rtliLr, reitrll pli 'rhdtsti'zrtLitrr kLrii lijelxr jcnu od ovou,r. jc iovjch lroli tr svLrjoj lrr krcne l<irnlcscllidrr i t,uro kl,uljir t'rbrh rlttrrtrz, '1 7i1l1mr7-r toqil : tei Llrnjedub'r n,rm,Lz, sc brzo vrrtio sr vcliljnr pllicrrorr" rrli hrrJisi. ovo srrlrrjLolji prinjcri O ovornepostrrjci tlrLrqi "1lio s,ru Lr.L trinl poLrz.lrnih hrrtlist lr'rlizrL inrrLnrr' krTc: Ll.rkinr oili hrrrj,znrL'i icririlL:['LtrLi klrn]'rjLr p:r siul yldio ci.rotl.rbirLr Ii'rji o torrrc s tc|ltrLrrr L]rihlrrclislr rrLrli rluhl n.ünrzoclictiri rcli,rt,r jrrrdislic p'rLrz'lurilr i rLierrithc r'rLLi govofe, trrliodr i jr, oponlirriLrii t '"t' t . I l" l.l i o clullrrnrLrlltzLrlirzi Ibn Dzcri l'lbcri nl'oclc':i 1-'r'crlrrllja olin Lrclisimr ncme lrr'lise rcliirtl.krTc: 1\lcLlLL oko brclrL hZcnjc rle hoji lrripolijcdrL ic hojljc oprci.rr dlLrqoLr,ict rrroquicclt lc onrLl \'i(lio l'r'l'Lz Ii'ro'crir i rcli Ltrl' rlLLhrL jc \rlcloljcsnil., k1,Lnj.ro s.,r.r-.s.. doh \ricrovjcsnili.r jc teko iinro,.L '-lirgrr jc tlrLrgiridio drrrsi ILLt lsttr os'rmlckrLr'r' k"J" ;" lJ"',;"n .1*"t"k,rtr.ili ol.ll hrdl ic lJrurj'r'r (ii !c5t podsti'c ljLrdc klrtnjlrilr cil tiko ic rnoquac frLic icilrrnLirocLr drrr rcllrte'dnrqi dir hlrt rl.r r"L"i", d.uei d, pud,tiic ljLLdc lilrrrrjtlu je.l,tnrest. t'rho'1t ic slirlio oLl iir:stitr Lreii d,r khnl.rjLr njlju desct, c|rjc o\1)ttcrro oonomcarcjclirlioir1lo On loi clod'rierLcl'rh'rz Zci,l,LiL'n Lislcnrtllrli llLie: t-rto s'rtl. ic ono !tt) sc prcnosi o,r1 ZerrrL: '\rni'l'i''r'ol){)nrii mcl' ib,' '\l'cLull.,lrr O,r,.,.r dl lin7c l'lbrL 'L'rirTio s otl s,rnr I',rsl.rrriIir,r'\'\'. isr()ito si 1i tr izio nLr Or'.rj rccc: prr od nrcne, mi jc rcli.to:
, ',"! .:j- .. --: .r;l j":". o.!r -,. ,:! i ';:ii J:-'.1 ,!--'

-,.-...-!;-lr.r!' -,-- I .;: -; r'-' "!r-! + j L:1,.,
L t.tl

lir.,.

#####^L'Jl**'tgffiJl-H###
'Ko klanja dva rekata duha-namaza, neöe biti upisan kao Allahove, bj.6e upisanmealu robove nemaran, ldanjaietiri rekata ko pripisatigrijeh,ko klanjaosam ko klanjaiest,togadanamu sene6e ustrajne molitvi, a ko klanja u rekata, biöeupisanmedupoboZnjakc kuöu.-'' deset rekata, Allah öemu u Dzennetusagraditi 'Jednog danaje Poslanik,s.a.ws., klanjao MudZahid kaZe: dan öetiri,jedanSest,jedan duha-namaz dvarekata,jedan od Puta je prestao a klanjati."Ove rijeöi su dokazdaje ono ito osam, zatim koje preniohadis tojest,daje moguae daje svako smonavelitaöno, ono ito je vidio. o ovom pitanju ispriöao Ispravnomiiljenjeje da onaj ko hoie da klanjaduha-namaz, moZeklanjati onoliko rekatakoliko äeli.Ovo miiljenje seprenosi od prethodnikaummeta.Pridaonamje lbn Humcjd da mu je pri"Koliko Esveda: öaoDZerir,a njemuIbrahim daje neki öovjekpitao 6u rekataduha namaza klanjatil"Esvedmu je odgovorioda klanja koliko Zeli. da Druga skupinakoja postupapremahadisimakoji nalaZu se treba ostaviti,oslanjaju na hadisesa ispravnim se duha-namaz Buhari navodi shodnotim hadisima. senedima postupkeashaba i s.a.v.s., da ga ni Ibn Omeq ni Ebu Bekr,ni Omer niti Vjerovjesnik, "Priöaonamje Sufan es-Sevriprenisu klanjali."' El-Veki'kaäe: noseöi Asima ibn Kulejbakoji prenosiod svogaocada je Ebu od klas.a.vs, sam Hurejrarekao:'Samo jcdanputvidio daje Poslanik, njao duha-namaz."":'
6' rPrcnosi El-Bezzrr, u hncu prcnosilrcaje Hus€jnib! Ata ibnJe$ar el Mcdeni r El ga drje lazic,x lbn Hibbankte <lag! nte do^oljcno koristitiza doklz Ebü l-lirim smrtrx ^kojedinoon prcnosi hdis. Biljezigr El Munzüi u Ät Tetgi,o.t$h;[, (r/430) od hldisd dok nije su Tnbdxni u D!,(.rtz, r Prcnosioci pouzdrni, Ebu Dcldü i knzcdd g! prenosi u r od ashaba saslßnost oko Musa ib!Jrkübx e,-Zemija, Prencscnje skuPine postignuta PosledijM'r' najPouzdrnijirxzliiitim veutamr i nä wliiite ni.ine,s tim drje ovxjsened |'n.uz--tuaid (2/237)t leth -t'./il3/4'\). 62'Hrdis je vct spominjan. 6:r Lamc ptenosihcr ovoghidisajepouzdrn-

5330

NlLrtz il'n trlurLz' Alii ibn d llc'lini l.Li'rlr'' rlLr jc 1'r.it'rL, lLn l'iLd.tjL I-iclrlc .lL i,: \LduulLrlrur ibrr t njcmLr SLr'be, njcnrLr 13rlirc lirlio lcl<c liLrJcJl khnielrrrlLLLr Ebi llclcc lchro: llL.Lr ic lIJrr liojcq niit 1:lrLrrj.rtr nlrrrrLz rclJo: hl'Lrri,üc tc n'.rlnirz, im lc ' \ l . r l i l < r r 1 - t r r . . l l r r rlrt r r o r io L ll L r r p r i k , s . r . r . si.r.c i l n l : r s l r r r b t . " " r"s r t Sih,'b". on oJ LL, c .lejc ,\ii.r. r'.e.,clilr: ,\llrLhorl)oünlk, s'rL , l,Lko n,Lrrrrz, l.r q.r lJ.rrrirrrrr, ir l|'lrLnih i .1,.Lhn kl.rnluo nilcniL,Ld.r Le!LiL rL. Ii poitLr "irLiLi i,) posroLoii jc u,lio rLriiribrrlcii ostullj,ur llro lrr:z l liLrJi J.r irr sc lo rr. f!-oflat tc iost.rli j<.r7t: Ncl:i plctir'rrLnici rrrlg LLLr I l,rs,rn,\1ij ii-n lScrLrL Lrzc]i hlLLl. \iic. r l.l),1 !u 'rnrlfiLli (Lr LlulrrL z'r rurmclr s,.r rLo|lrz ti.r snrrtrrLju jr l'r rrolrrrrrilL"' ne mrniLz trcL.rLlnjrLti, rLrh cLlLrgi (ilt.lrr sociinrr srrnr Ei-S,r'bi l,rcrosi d.r lc li.rj. i1,nt.lbrlrl rck.r,r: cklr r c r i i ' . r o z r l b n I I c s u r l o n , r . , 1 . . i n i s l r l v i L l ijo J r LLjn r o l L r h lr'L n r l z A1'r1rrr ,r ,rrr il,u lbr'Lhirrr'.r. o.1s"rq Locr '1'L SLr'bc prclosi orLScirl.r j dl jc -\lLrJ7'rhitL rch'ror n,rrrnz il,.r Lrthnrn .\r1 uil,. lil,rnlrorLLrlre "Uili i snrotlrvc ibn Zubc'jr i jl Lrrrlts(17i(l ii rtl :\isinc, r''r', sohc dLrhrL liLrrnirLli siedi,tlol .LrljLrJiLrnrcsrl'iiJLr Oncle rL.r z,rtcl:lilbn rLoll niLrllilz) srlrogr ul'ilrlli o rrjillx u n LrnrrzLr. lc rcIr'r rLric t'r frl jt rclirl': i1l n.rliic nolor.rril.r" l ir th novrrtrrrijrr, ugi pLrt ' \ r i b r r l j r Lr o l o t t i i r r r E i S r ' b il r c n o s ir L r i t i h u O n r c r r c k t o : \lrLliLii Lrpitro ibn l.lrr'rr n,rrlrLz. Ln'cii ,:lLrhrL su kojLr mLrslinruri ic ' . ' , ' . 1 . : l ' ' _frci.r s \lcrrlcrlr rrrrn.rz !1.1 !firLrf.1 ic Lrr',ti sliLrlrinrr lx)LlY,Llrro lilrurir''LLt druqirtl clrrrrimrr rrtrliitr. reho nrrllilel1t 1i1rrni.rti. i|L :t LL
'N "ri r ! i , 1 . , : , , . 1 , i f , , ii . , . 1 , , , . / . r l. r :, L1 Lil i-irl i l i ' r I r | l ' r r ' Lr r ' r L " ! : l r f r : )rifi l!!Lr,:r rrL ll.rlrL,! i l rr',':

r n r v : U L l , r r il . \ L , . l , r , l 'I r:rfrrrirlr rLl'rl' ! l'frtrf.j'r., i,, lair \, l,r'.,t'ii/.ifrlnlfr.rrrjr"r'itrlfr:|: !l 1!:Llrflrl' i1 1'rir"l I t r l . r L r l : , ' l : r ' r r r l l . . \ l l ] 1 , : . / / . i . L L . r l: l ' : : : ' : ' l ' l ! .Jr,,s.Lfr...\l.,iLLlltrn.,,l,,:ONrt,lliritr1r"(irrr'lrl'i"rlLifr'Li'^tri'ri1ti^'irl { rlirl' 1 1 Irrq i k h i N i i : r t . f i , , L t l , , l , n , , ! , , / l i l i L t r l , n ß . L r L L i l l l t r i ' r r i ' r r' i ' r f l i " r r i ! n ü r . ü . , l l , r / r i . ü L , r ,L r . L r 1 r i l t r . ,

####- t'JI{XlLugHlJt^##
koje se prenoseod Ahmeda. ne, a ovo je jedno od dva predanja "Kao dokazuzelisu ga'laberi od grupealimagovoreii: Pripovijcda ono 5toprcnosiEl-DZurejriod Abdullahaibn Sekikakojije upitao 'Da li je Vjerovjesnik, klanjaoduha-namaz?'Ona s.a.v.s, Ai5u, ra.: je odgovorila gaje ldanjaosamokadabi sewatio saodsuswa."eT da "AllahovPoslanik, s.a.vs,je On navodihadisEbu Seidakoji kaZe: ostaviti, da tako öesto smopomislili da ga neae klanjaoduha tramaz a ondabi naiiaojedanperiodkadaga ne bi nikakoklanjaopa smo pomislili da ga viie ne6eldanjati."Ovo kao argumentnavodeoni prenosiod Habiba ibn Sehida a alimi koji su tako postupali, Su'be "Ibn Abbasgaje klanjaojedao dan,a koji kaZedaje Ikrime rekao: od prenosi Abdullahaibn Dinara, dana."Su'be nije ga klanjaodeset dok ne bi doiao u on od Ibn Omera da nije klanjaoduha-namaz svake subote Kubaje Posjceivao Kuba,a mesdZid mesdZid "Nisi voljeli da stalno Sufan prenosi da je Mensur rekao: obavljajuovaj namazkao pet propisanihr'affoz p^ su ga' stoga, ibn ldanjali,a nekadnisu."Od Seida DZubcjraseprenosida nekada "Ostavljamduha-namaz, bojeöiseda ne Poinem smatrati je rekao: "Ostajali Mesruk kaäe: a da mije to dr.rinost, volio bih ga klanjati." a smo u mesdzidunakon namaza, kad bi oti5aoIbn Mesud ustaIbn To jali bi i ktanjaliduha-namaz' je saznao Mesud pa je rekao: 'Zaito Allahoverobovezaduiujeteonim dtoih nije zaduZio A1lah, "' di.i.? Ako ga morateklanjati,onda to obaviteu svojimkuiama klanjaoll kuöiEbu Midzlez je duhä-namaz"Ovako jc bolje raditi kako neko ne bi Ova skupinakaZe: ili pomislio da je to stalnaobaveza da je na nivou svakodnevnih "Kad bi mi roditelji bili je Ai6a, r.a, rekala: Zbog toga sunneta." a ne proZivljeni, bih ga ostavila",n" klanjalagaje u ku6i daje narod ne bi vidio.
6' 7 Hadisjevct sponlnjü,amdi se o v.jerodostojlom hrdisu 6' 3 Bilj.ü M^lik " Et Mu"crld" (1/15i), Sk{divrnjc nidlzx' Poshvljc Duha-nrmrz' e ispnvnim lincem Prc.osildcr'

ndF,-P

ZAOlJ.t.l,tI'AD
,t .1iY?X 7\'.!;7)t7.{YrXnq\/r)<x\

Llllj.r lrLtlioclcdcnog qlp,r srr.rtlir,L,r or',rjrrrrnlrrz sc Jccln,r ( rrrrLi s.rL.v.s.. l<lrLrri.ro nclrogr rrzloq.L)ni rrzlogti dt qt ic i Posl.ruil<, hoicic l'otl,rnlli,s 'r'ts,lil't rrrrmrze cltrhrr kt2u.lirjc os,rn tcli,Lt,r I upr njron.tdrn osljcnl,r \ Icll:e, lilrrrrjrro ,Llr rldi osrrrjcnjr lekhc, jc ncliog mjc'rl. Lhrrjllti osetr te r1.r s,.rrn(tprililiorr os1,'L',r.it!rj.r orr ulzir e1ilr,rrrrelr orlobrrclrrljr' srr rckttiL. Z,Lltorjcclnir:i or'tl rrlnrrrz lckro: Iir.1l ic TI'rlid ibn TrbcLi Lr.trnr 7)r.ii:r nrvodi ,l,Lic Sl'bi scllrl' nt llirLt, lilrniiro lt ostm rci:rrtr, plctlrLjLrii VcliLl osloborlio lilc n,rr,'rlc,i,r prrcl olc lc nllionicgr jc otiiro. PriprLLlniti sliLLpirrt 'rr je jc t.ri rrjcl'rt' rrll I iimt: to clLrh,iLlrrnrLr i,rni porilrzrLrrrijtr LirL . ()rli. r'Lli'r n,rLllirz zovc clLLlrl sc nc postrqrrk.hrlr,r.,r ,L,r tll n.Lnrt:r f dr.lc i rrrm,rzhojcgic kllr rj.toLrliLLiiItl'ur'r il-'rr LtlikrL der. nrvorlc s 1|:1rLnihu, rr'vs : ,r-linrc,Irbrur r-ckrro llz1og,r. ic biorediodrcrlcnog "lzgubio rrcrlc i lncs(Liidr1rloqi rc serrr.irli bLriicc i.rfriicic izrrcrlLr l(ojcq kLrii i [1.rr!li l^ orjcsttr t|rdci nr,rrloj p'r nlrodir, l-ih lolio c1lr s Intr PoJ.tnih. rr'v.s.. ie rcllro: LiiiniiLLto. bi uzcoza svojorcstliicl." jrrtr'.r. nlliL'n it'r jc vcc rrrrstupirr li,r7c: .ic,Lrotl ltL..rrr ,rkollog rL,L. l3r:liromIr jc zrLtrr'7-io dln, doi:romi jc lL'lerrih. s 'L'r:', sir Ii1'Lr tlt dozr.olLr uLlci ir sitnrrnu dozlolio Nijc sjcosrc Joh nilc rcli:ro: 'Gdjt lolb.ll 1J'rnj,uri'I),rk,rzrro nru Lllc'ro gcLjc rrul rolio srrn L,i OIl polethli lLsrLlor'c r1 prr dl sckl.rniu jc rrste{), Dtl rrllo sc iz.rIllcgrL sclrm'(lluttc prccl,rli i je ldrnjro 1 prcrl.ro sclrrm,'n rrri .mt' on.lrL lekLLn.rlcjlti)

333 .

####^illllg.{['lt"H',Jl".H##
i Toje, ustvari, suitinaovognamaza priöeo njemu.Buharijera "Allahov skratiliglasi: verzijaovogsluiaja,kojegsuneki prenosioci, je Poslanik, s.a.v.s, u mojoj kuöi klanjaoduha-oamaz, smo stali Pa iza njegai klanjali." Najbolji, najjasnijiji i najpouzdanijidokaz da je Poslanik, su s.a.v.s., radi nekograzloga tijeii Aiie. ra' Idaniao oval rtamaz "A1lahov je klanjaoduha-namaz samo Poslanik, s.a.ws, koja kaZe: gdje bi klanjao kada bi sevratio s puta. Otpoöeobi od mesdZida
dva rekata."6o

i uputa,a Aiia, r.a.,jeobavÜestilao jednom To je bila njegova "AllahovPoslareklai sljedede: i drugom naöinu,a onaje, takoder, nije nikadaklanjaoduha namaz." nik, s.a.vs., kao je Ono Sto potltdilaje, da gaje ldanjaou povoduneöega nekom narodui posjeta ito je powataks putoranjaili oslobodenje, Kubbaradi obavljanja u ili tome sliöno, kao Stoje dolazak mesdZid namaza, kao ito je ono 5to prenosiJusuf ibn Ja'kubkoji kaZe ili da mu je priaaoMuhammed ibn Ebi Bek, a njemu Selemeibn "Vidjela sam Ibn Ebu Er'{a da RedZa,a njemu Sas"'koja kaze, vije5öu daje ubijcn klanjadvarekatana dan kadaje bio obradovan ondaje to namaz vjerodostojno, Ebu DZeli." Ako je ovo predanje zahralekoji je obavljcnu jutarnjewijeme,a sliönotomeje i namaz oekogmjesta Ono 6to nijeöeAiia, koji se ldanjanakon osvojenja r.a.,je ono ito je öinio narod u njeno wteme, to jest, da duhaMedutim, ona nije rekla da je to namazklanjabez nekograzloga. s.a.vs., ali pokudenoi opreino sunnetu, j€ kazalada ga Poslanik, je oporuöirao' bodrio ali klanjatibez nekograzloga, nije uobiöavao on ljude da ga klanjaju.U zamjenuza duha-namaz, bi i upuöivao
610 s Nrnz, posl.vlje:Poslinikov, n vs , nadaz mko. Potutk 5 BiljezeBuh-i (1/447), kojcsPrenosi Knb ibn M.lik u sluiajukida je izo radi putovanjn, seo dijeludusoshadisa Pohv.lnct llinjrnja dva Namrzputnika, naTebuki Muslim (716), staoiz pohoda Poslavlje: Drwd (2781)'Dähad, pogldlje: reht u osdädu onomeko sevnti s Pütohnja;Ebu u olakiica zdsjedeqjc ne$ po!rutkrs putii Nesd(2/54),Mesdtidi,PogLrvlje: Namz nakon od bezklinjxnjq Ahmedu IrMrr,drl (6/31)Prenoscfi Aiie'r'n iz dzidui izlazak njcgr

'.86'-*,

I ??4

obulljaohijrmLr hll i rc bi 5il,Lrrch.rr1!f,r Ttrlicrrc i n.rdohnedczrL .luh,rniurrrz.Llz!.ricrl .\llrh hrLTc:r. r:r; rq--lr -!:rl-!-' -.'rl,jj: !.i,:,:,,', tt ;! r', (.)rr,'tti ,1,!t,' toi I rlt:tt;;ttj.njttltt tc.j; 7"tti:'t :tt onogrt lri ,la tr'::,,:trli jlj :Lli ,lt 1'ttlt itlryo,ltnttt (l')1 lrrrhtn. t:oji "lo il:rsru i hltrtli, llrnrrr(:!al(x Lj ritl :iiTLtr lcst. 6l). ibr ,-\bb.rs, p'.1 nrlrjc,1nozl rL LLgo it t|ro zl t1L Ltqirlr, lio 1rropr.rstr i kro z,unjcnLr diti nc(to rL.horr, rcLi to niLiloli..r(liLrLroil I oLrrrlno ier I(,Lr,r.l,r kezc: Z.rto Lrnoii i d rnrr r'inite L|rbr-'r s'r clln I rlri j r h r l i c cI r o j cl j u c l cp r i u i i u : r j i l r , l r r n r ' r r r r r n L r r irtrL s u1 l ' r ; l ' l i i l r . i L j u tlol.rzc ;r slirrr ,rdlzilrLiLL sv riroj nolirri i !iLrdirrrrr sc s c ito jc 11.Llclio. q . r l : j . l , . , . I r , , , . I 'NeLi 1l'rr c1 I lltt'rbLI ior'lcl lc Jo(ro C)rrrclLr klTc: 'PropLrstio srttt rroini nrLrrrrz Orro iLo si frlrfustio i rckno rrLr: jcr' u roii, nl.|rhn.rcil Lr.l'rnLr, []zr iicni .\ll,rh h,r7c dr jr rirl i rroi Schil' 1li r',.zrrrisli iLL uiino smjcrlrr jccLrozrr rLrrgo zl trnoll llrji Tcli LLrL rtkro mrr jc Ortrcr. L)rLdc", I'hsorlrLrco ro r.,r., esh,Ll'rr. ul)t!'Lricr11r lbn hriLr Ll'rposttrp.rL Orri, t.rlioJ.:r, clr grLondrt clrur rL:rmrzhl:rnirr .1rr Abbrsic pr.rhrilovrLo ovrLl iL:rLrrn prr rr rl,url. lhn OIncr gr nijc klrrnirro. h.r.ll Ii cloilo rr ne 1i1tnj,r,:lcscr L.i mcsdZi.lIiubb.r, ,rn11.r xtL lil.nlio. rr tr.rrrol)i r.xo srilic itrbotc' '^\isLL li.ro til jc propi:eni voljcli d,r t:r rtrlnrr k1.rnj.rin. k,r2c: SLrlirn r qrL pe nrnrLz. srL lnchliL Ll,uri,rli, pontli.rLlniru Oni joi i<l7u d't r'l nr ro upLriujei s'rhih hrLJiskojl ',: plcno'i 'rcl llrrcsrr, . 'r Lrl:oicLrr sc r1evotlirh je rrchi cnsrrrij.rL'ro irrLLplrr1',r jc rcli'ro P'rs1'rl]ihLL' \'i d'.1 s.r.r'.s., nc rrroTckl:rrrtrti s rrjim. t, jc l)rrsLuriLLr, r"s. sllrr rlru j' rriLtoPlrl lirrri lrrrsLLrc s\rrju l LriLr' Jc,lrLrr nio jr:Ir i pozlirt, gr LL r 'odom r,Lliol r'c!l ic l)oslrniL, s rLv s . rrrrnlrrl kLrnirroLLr rclltrr' s..r'r':. J'r jc lilrtrrjtrr riLli,r l)osl.rrrihrr, llncs li.r7c: S.rrro srut tirLLrL

fuh:lll

l

I!\,.i

g.r ll,Lh,irl. '

, , I L I . : i I I , L . , , ,I t r r . \ . 1 , : . , 1 . 1 , . r , . , f . ., 1 , 1 l.j,, l l , i . l , : i : r l . l r ,t l . , r ri r , . r r rr . L /.1"!1.' ' l)rIr ir'frr'! 'lL' I rL'rii':i" l, \ r i : l i i . l r ! : i t . .L \ l f a . r i L- . 1 ) , ] ' i \ l l : r l : :I lfli.lr:.lrr'.1' r'ir:lr l'ri'Lrrtr''\rr' iri :aJr., ",rlL,li. l',.ir', r,rll.,L._i.r, I I r L r l.s : . 1 ! l . \jrr.ir |' rr: '.,ir

####ä,*i$lHtlPjil',ll####
zakljuod Onaj ko uzme u obzir hadisei predanja ashaba, öiöeda oni upuöujusamona ovo miiljenje.Sto se tiöe hadisakoji vjerodostojnihadisi navodei oporuöujuldanjanjeduha-namaza, mcdu njima,kaoito suhadisiEbu Hurejrei Ebu Zerra,ne upuöuju öinjepojedinca; na to da je ovaj namazdnevni sunnetza svakog Ebu Hurejri da ga obavljaje oporuöivao s.a.vs., nicadaje Poslanik, pledoost daje Ebu Hurejra davao samozbogtoga itoje preneseno pa hadisapo nodiu odnosuna noöninamaz, muje Poslanik, uöenju da preporuöio ldanjaduha namazumjestonoenognamaza, s.a.v.s., a zbog toga mu je naredioi da ne zaspidok ne klanjavitr, ito nije naredioni Ebu Bekru,niti Omeru niti ostalimashabima. neki su prekinuti, vodi serasprava, veöine hadisa Oko seneda kao Stojehadiskoji se neki laZni,tako da sene uzimajukaodokazi, prenosiod Enesa: ) ), Ja)r),!,^rL'-.5.ü

'" J ':qe.

'

J" i:.,*-"1'r>- irr,r
.:i:r

f. "Ko ustraje obavljaoju snekim i namaza neprekinegaosim na u on razlogom, ija 6emobiti u ladi od svjetla moru svjetla."Izmislio od prenose6i Hamida gaje Zekerijaibn Duvejd"r el-Kindi od on ibn Sto setiöehadisaJa'la Eideka,kojeg Prenosi Abduls.r'v.s.. rekao: 7 prcnosi ie Poslanik' dl koii lehaibn Dierrada -p qj--i.,*l ;)- l.+ ir.L,,.; ; üLj;..; ;! / iJ'{=4 J., :9.;4; 'Ko budeldanjao neka duha-namaz. ga i;u'; 6.J: ;Jü ,:1l'^rl;3r a obavlj j ednugodinu,a zatim ga klanjaodano(poboZno),jer öovjek za ga zaboravipa ga onda poieli i iezr.e za nlim kao Stodevaöezne je kad ga izgubi",zaista öudnoda se Hakim svojim mladunöetom hadise On ovaj apokrifni hadis kojeg oslanjana ovakvei s1iöne
63' U originrlu se navodi Durcjd, ito je iskiiÜci^ @zi.i a Ez-Zellebi I Et Mitui' nNadil "Lnzxc,lntno je zasovalio dx je sluiao hidise od Mnliki Sevrijr i velikanx'i logrcino je sma "lzmiiljloic hdise na Hamida ctrTivih " "Ibn Hibban kaze: fflno daje imm 130 godiM , a zxtim navodi ovaj hldis.

.dba-P

äßä,tä*Sä-7 ( \ ' rzADlJ'L'l,tEnDry,-gXKäJ:!, Käf i X ,t'x'i,* 4.,x'. fnit,'i iiÖ* ;t'6E tgX' ;Mi;Aöi X öi iö,r.
11'n Ioic pLcnrrsi nlrltli u potlrLr'1ju ic Iros\'(lio(luhll n,rmrzLr. Jr'lt " .'\bclullirllt Adil 1,'.r7c: ib n I'iidcli hoii prcnosiod s' og.r,Lmi.l2( le'lrr prcnosibroinc qol:rific h,rclisc. ibn DZcrrLth,r on orl PosleniLrL, '.r injcgol tnriclZrr ncfoznrlti i)omcncs'.1 dol'rlc riicii EbLr su on - \ l L r s h ik i.ir l ' r 7 c ' L l f l t t o s r t u . l , r ' L r i b n l ' i i c i c h r r i L r r j c r r i c s o v r L t r r i r tlirr öuo oc1Posluik,r, s.,r.r'.s.. rr)i ic rcliio: SuiirLnor'-Diarrr;l fr " jtlrri;il rr o,:l1\lrLlii:,r joi nclic c| Lrgc h.rclisc llbu I lttirn lbn I lilr i 'T|,r'|r srcoÄbLlullehtibrr l)7clr.rtl.r. lierLjc ostrLrio' pl jc brn llLic: Loic ic orr hrtlisrL su bczboZnici izmislili olo Lhijc storirrc reki llLrcLi itrtr Ltfltlli l{('icic hrtLisc Ncl<i:cilrori su qtL ncsljcsno ipovijecleo. pr ibn od.\bdtLl1,rhl DTcrr.rrl,r. lc rcli,r,r:O",rl prirljcr'.rl. Sulil I'l nijt ni novl)iaar', t:rkorle sc njcgolirn prcclrurjin.t, u [on sluitjLr, lioristiti. dozrcljcno irojcg lstorrko,herlisOrrer l ibl SLrbhrL, on prcnosioclI1Lr1orr orr tih ibn llrrjj'rnrr,'.t od r\isc,r.rr.. l<rji smo lcc sporlinjrrli:r\llrr jc tlrtlll rltlllrzl'"r rcl:iLt,r s.,r.r'.s., iiltnllo tl.',rll.rcst hor'Poslrurili, o u kojcs lL'rhimsporrrinjc 1rrg1u'ljLrduhrr h,rdlsu lrLdi o cltLqorrr sc je trtlgor'oren OIncr zrr to nrnrLzLr.je lpoltrif.rnhrLJis iiic izmiillarrjc "Ob.rviicstio ,rrL nrcJ,rhj.r .Uiic ibn l)7crir 'r lcli: llulr.rr.ijrr ibn Subh. jc 11.r l<,riio iLLoOrncrr il'n SLLLrhrr klTc:'Iznridio s'LIn d.ric rck.ro Ibn '\(lii krtc tll sc njcgoviherlisinc prihvahutbLr." Posl,rnil<olLL rtrr trju.Ibnt libLen o rornclilTc: On ic lznriilieohrrcllsc pottzcLtne kojc on frcrlosi, .c iuijc dozoljcnoosl,Lnj.rti nr hrvLisc prcnosioce ' sc rliLrrli hrLic: Nlcgoli lrrLrlisl nc poLrlic.Drrr osimrlli uziman.jr I' t t. l*.1 .1.r. I ij'r n i1'l .\L'dLr1,rz-izl')b'u o'l Scvr hoicqplcnosr Sfortn ic i h,rdis on od l'lbLr rt on orl od lbn II:rdid-lltL7.r,,ro ftrr'.rlis,r. orl t\lchirLLh.

t l . rr. . . . . 1 . . ' . . 1 . t

1,,

. . r1 . : -

.'.

j r--'l" lio ustriie rr'1 ,: ir-.. -Ji.,,---1 ,r. Li,.:-s -'!' {--ir m'rkerih biLr oProitcniqrijesi,prL duh,r lilrrnj.rnjLr ltnreze, bit'c rnLL ' ili bili koliliosh,rkeveL:rr, lrrrriniliod morsLcpjcrrc I lrLhimnirlodi i :r-Jllr llr7c r\bcLlL1tzizl d.r jc lrLirLc' j:r kwr. Numcjr z-.r hedis.ILrr or'.rj
33/,: *,-'?^

####^l'JIHI['Il1lg*^H###
da da je neuraöunljiv, je pokrarenilaZackoji izmiSljahadisc,dok i Tirmizi kaZuda senjegovihadisine prihvataju Buharija,Nesai Nuhasibn Kuhum od Sedje Sporan i hadi' kojcgPrenosi sa od koji e dada, on od EbuHurejre,r'a.. gap,renosi Poslanika. v s , -;' Li6 '" a u kojem .e kaze:t; 3";irJs i:; ".jt, .:,,- .u*t;^;: "Ko usrraje obavljanju rckataduha-nrmaza biie mu dva na Fl "613 oproiteni grijesi,pa makarbili kao morskapjena Jahjaza njega I<aleda je slab prenosilac da je od Ataa i Ibn Kesiraprenosio i mnogeapokifne hadise Ncsai kaZeda je slab,Ibn Adi da nema Prenikakvuwijcdnost,Ibn Hibban daje od poznatihPrenosilaca i da serazilaziosaPoznatimprenosiocima, hadise nosionepoznate hadise,a Datekutni te da se nije dozvoljenooslanjatina njegove i prenosiocimada smatrada su njegovihadisislabis nepouzdanim gaJahjael-Kattannije prihvatao. Sto se tiöe hadisakojegprcnosiHumejd ibn Sahr od Mak"AllahovPoslanikje poslaohadis ", berija,a on od Ebu Hurejre: Ne kojije vei spominjan, saii Jahjaibn Mein Flumejdaga smatraju Neki njegovihadisisu ,t^bi-, dof g^ drugi smatrajupouzdanim. öiji kao slabi.On seubrajau one Prenosioce sehadisine oznaaeni prenosisamoon, a Allah najako ih u jednoj generaciji prihvataju, bolje zna. Sto se,pak,tiöehadisakojegprenosiMuhamed ibn Ishakod on koji ga prenosiod Enesa, Musaaod Abdullahaibn el-Musenne od svoqaamidTeSumemckoji ga prenosiod Enesa,loji ka2eda j- i "Ko 6\ r ekaot 'J'J' J";; "rl' ; ';!' ,.a.u.s., ie Poslinik, "klanir od dvorac sagrrditi AIah-ie rnu u D2ennetu duha'namaz, hadis zlati', :rrdise o garib hadisu,a Tirimizi za njegakaZedaje garib i daje poznatsamou ovom obliku'

od 6' Bilj"t. Tilnizi (486),IbnMidä (13s2)od En Nuhisi ibn Kuhrna' ko.iisapienosi Seddrd!r on od Ebu llurcjre

.8338

'#***{ #t H ffiffiffit,"..,.Tl1illEll".,^'.
NcimrLihn I lcrtrnr.rrl: -! q .+.- \ :!i,'l Sro sc tiie hiulisrr 3;l "Sinc 11.1 ob'rviictiri rei<iLtiL Poae ,\(lcmor', i;i:ri..,: ' -"i -.;r -i irLricg h,Lo hrLilise i tk; dirlr, to i:c ti biti dovoiinoz,Lnjcqrx'hr.rj". prlnosiEbu l)crth, rc hrdist lioicg prcnosi l')bu Zcrre, iLro snrr icjhul islm:r, lbn Tcjrriilu, dr k:r7c: Nlislirrr.l.r sc trLictili rrLketr i " L . , .r ' 1 .. - i ' r r ' ,r ' ' u J r' - . '

5AVS. POSLANIKOVA PRAKSA

ALLAHUS lz ZAHVALE DZ SEDZDI crxlrN;r
rrbiiri Jl,lirrdrrbi t Rrsl,rlik,s.l.r'.s.. i njcgovilshrrbiinrrli sLr bi ili liojr bi ih oll,rd,x'11t. krL'1r i1rproill ih zrdtsill ncheblrtgod,rt zrll'rlc, krro z.rlrt':rk: Ilzliicnonr ,-\lllhu tincii scdTcllr neclrt'ir, nek.r ''1'/rrvr"r/rr, u koji sc neLezi ,\lrtrrc'-lovom ito sc to nilrodi LrhrLtlistr ' a liojcgprcnosiEL.u Bcllc u llricn stoji diLic L'osl'Lnik. 'r'r's, tkr, obIrr,.llx iz zrhvllrrostiprcrl,.e nciro ito bi srL k.rdr g,rz.rclcsiLr bi " Alldru,d7.i.,niiicc peo nr scr17clu. koji sc plcno<i or1Ilncst, r'r'. rLu lbn t\i,rdir ninodi ha,rlis s,r'r's,jcdrc prilikc bio olrr'rdo kolcn sc li:r7cdajc \ricroljcsnih, Ilzviicnorl r\]leh''L' r,irn nciim, ntLon icgr jc plo lr setlltlLr
, , , H t r t n , \ h r , ü i n t / i j , r . , j i r r i , r i i h i J i : l l t , L l l r l r . r r L L i r f f , r : r,.l t. rr ,j ,r J ir L a i r i . L 1"liLl ! r i h l , ) i i r . i r i t r , r r l i l ] J , i . , ' , \ ' i n , i i , ' i i ( r r . ' L! ' . i ' l ' r ! i i !' r l t ir ir r rl n r I i ' L l i r r i ' ! ' r ' ' L L r i l L r\ r : r i ' , 1 " I r : n ! ' ' r r ' r' k ' o . r l r , i r r d i , : , , n f r i n . l i n r ' I . . Ll ' , i l L , i , , k . f :1 1 l r 1r r l ' i l r ' . ! L U ( l 1 Z t l i r i f . t i r n . r r f : l 5 f i l ] . i . , r i L s r r .L r " i L * " 1 ' : t | ' t r r r n i " " r t ' m ' n L r . 1 . ! ' l ) : " 1 ' L l r n r L l t " ' k r:r!i n : l i , r L : t r . r ' : r . l i i, r lr i . r . , . n . , ! r , , i t \ ' . , , \ , ' n i l i . ' r ' r ' 'ri'f'rr\3 ijjl'!rl filoiiLLtrr.,nl.Ljf,':Lt'irlillLiLiir!i"l:r:fi'rLinr'r" l)7il1r{l' . iLii.rIirrviilj;\1,li,,r,,tir.]' ,slnlir.',,Lr,li1//.i|.r1.:l:l'iI)JLtrLlii!) L L I ) I\ rI i ' r 1r r ' f 7 L r i IL ] t.gi.r1,:f),,irDrri,,,irf:rL]..rr,',nL:r.7ri'.f/'LiLrrl/1lr\'r[l rl 0 1 , , { l , r l n . r s r , l i , l x . | , i ' l , n i t , ! . . r ' \ ' . t i i | l ' i r rtrJ r:! f i t Ü : i r : r r l ! ! r ' n : r L r n r l ' r ' l ' i L L 'dnlu:/rLl,,trl.f,rrrr.\ll.rhLL,it:s,i,,i,n')!lrtrii:rr'1"'ilfrrLliLl)LTLLJ'irihLJs ' T f r f l i \ i . : i i : t i L , ! i . r l i ! I t t i ' l i L l ' rl f n l l L i r l n i t l ' ' l L l L l n ' r " r : r' , 1 ' i ' ! r f r L r u i r l oL.r.lo\|,j,r:i!,1,iü.\1i.,i,,J7:,f,L:rrj,jr:1)rrrt\Lrt 'rillill.iil5,,ll.t/.,111')lL:i,.'rrlir:r.rL.rv.r'l'ft'iJr"rrrnr'/!r'r'li(li://iLr"L!' J i r u l u r , r " . , ^ r . t , i , j f n I L L l , . l r . L . L n ' i r I r : r r ' i r ' r . " t : r r " ' 1 1 ] lf r r n ' r ' r ' t l l ) ! / ' i r n i i R { { J , t t u . j r i r . r l : nt t L r . r i . r r r f r . l t r i i . t l r \ r ' . F r '

a,!;..?

??gi

####ä^.1'Mlll['^ry,HH-H##
Bejheki po Buharijevimuvjetimanavodiod Alije, ra., da je primao nakonötoje obavijeiten Hemedanovom s.a.ws., Poslanik, "Selam a pao na sedZdu, zatimje podigaoglavui rekao: nju islama, a se hadisa navodikod Buharija,6r6ovoje kod Poöctak Hemedanu".
Bejhekija njegova potPunaverzija.637

IJ Musneduse u hadisimakoje prenosiAbdurrahman ibn prema iz uöinio sedZdu zahvale s.a.v.s., Al{ navodida je Poslanik, radosna dostavljena Allahu, kada mu je od njegovogGospodara (opradta) onogako donese na salavat vijest da Allah, dz.i., donese selam(spasi)na onogako i na salavat Poslanika da Ailah donese s selamna Poslanika, a.vs.ort donese rneduhadisimakoje prcnosiSa'd U Ebu Dar,rrdomSunent4 s.a ibn Ebi Vekkasnavodiseda je Allahov Poslanik, vs , podigao jedno wijeme, a zatim je tri Allaha svojeruke i molio Uzviöenog je rekao: te puta pao na sedzdu,

jL ;1 i .j.; i'C i*, -;;., .-ii..r'; ,u;i; .;\ -;:-, ,; .; ' 1:u!.iS:it-v o')';; .örttcLlt öG;i .;'\ ja 3\' ';"\ c;:, . jlirzL 'ttj; ';\\ iit\ r\L\i,i\ J.;t\:i,e.it
"Molio samGospod t zauzimao za.svojummet,pa mi je se a:ra dao tre6inumoga ummeta,a zatim s^tu iz z 6vilc premaGospoa daru pao na sedZdu, zatim sampodigaoglalu i molio Gospodara za moj ummet pa mi je poklonio drugu tre6inu moga ummeta, a premaGospodalupao na sedzdu' onda sam onda samiz zahvale svoj pa podigaoglavu, samponovomolio Gospodaraza ummeti on pa mije daoi treöutreiinu mogaoaloda, sammu ponovoiz zalval€
u 636 SlaijeAlije ibn Ebi filiba i Hilida ibn Velidd BiljeziBuhdi (8/2s),Pohodi, Poghvljc: 637 u BiljeziBcjh€ki .s,d,, (2/359). 613 ovog Biljeä AhNed (1/1er),r u llncu Prenosihca hdisi je Abdulvihidibn Munrmned smatnosamolbn Hibban,dok su ostali ibn Abdurahmdnibn A!{ kojesje Povjerljivim hadis hnsen pozdani, p^je on,rko r tzmu ü obzüidru$ predrnjn, prcrosioci

t34o

pro nr sccl7clu.

'

I Izliiclotr d.r 13uh.r'i n:rvo,1i lt li'lL ibn trhlih Lriilio scilTrlLr lijciiu d,rjc :\11th;'rirnio licqovr krdr .\l1'.rhLr lc bio obr,rclor'.ur " pokllrLnjc. litdl lc nrcdu scrlTtlu Ahrnc.ly,r no:i od ,\lilt, r.r.,cll jc Lr,iinio c ' Z.rs sLttlcijc. pron.ri'Lo I pouinulinrlrricliiirLnre r'1 ibn Scicl licrstrr sforrtiujcd.t ic libLrIlckr', , LriinioscdiclLr l srlllinLri'.r" krd.r jc doile liiesr o \lLrscjlcminorrr mu

. r ! I l j t r t r t j , I ) r 1 r , ,r - t t i ; ) , t ) r i i i , , l . l ,j,l , , i . , , * . 1 / i , r , 1 , r . , 1 r I . , , : ) , L,L n ! \ L t r r r . , L i r i l N r l , i l . i l t r , t . / Z . r l l , i r l i r . l L l , , r f . t n , L l , . . i J r , ' r . L r r r l 'r r . r r i h " Ilifdti t l,.,,L L l l j . l s r l . ( l f , t r n i ! f , ) ! 1 , \ l i , : l i r l . r L t r L r : trl . t l . r l n L ': l: I ) t i l , r ] f , , 1 l , 1 l j r i ( ' r , f / . l L , n , ari l . i l l ' L lL ^ L J , . i , r ) : l r l i . : 5 , , ' i { r . r l ' r r ' l f r i i ' s r r ' i , \ i l i r t ! r r r n l . n r i r N l f . r n . r i r . t | r L I l r r : L ) . 1 . ' r . r r i r r i r ' f i i . r : r t r r I " * I L : i ifl i' r 'i :l l t l | : ll:rlit.rr;l.i1l!:llirlltrI|,i4,.f,'!irliL:l',li..ln.L'Llin;]lir'f.l''{lrii::lltr'iLUl'lril lLlü' . r o f ( \ : n , \ ' r : . ! i : n r i l i , rf l, ) 1 l , , l i . i ; \ n L 1 r , ' i l d L r r r r ! L r l r \ rl r r "L i l r l i ' i r ) f i i l L l i f L ' J L Ä L l i h ,\ l ) , ,t i ! n i s , i r f L u i r ' l : l _ : 7 ü r j . , r ^ r ' l t . f ' ) q l r rl i r : l i f L r r Lf ' \ | " l L r L i ' n r 2 k , f , , i i r i g , 1 i . l , r. , 1 1 ü n r l / t r . r t i t i r , , i , r r l r i r : \ ! r r t r l i j r L : \ r i r f u i i l ' r / 7 r r ( L I h ' i I n . L g l d i i1 r , r t , n :f,n s l r l r : 1 . 1 i J . ^ 1 ' i i , : r , l n r . r : : r L L ,/Lir' : L r r r ' r t : i L r L ' r r i lii:tr i t : r r L r Ü d l i rvg.n:ir : ,ri,,:, LIL:r f.'i,.Lrlr: llili,,r:r' i.ri'rir',Ih:l l' il 6')) 1"'!]ir]ir' rhslN 't'l'r'P"!1tr1t')nrrrll"r'illbLL ljr:fli,,,,r,,hrrjiuli\l.Li5i,]l,l,rtr lirlr?: r1|11 l D r L a l t : l ( l l ) 1 1 . , r \ , rlit r : , ] l . f , , i l t r i r \ t r f r r r L T L r , l r ' l ' r l ) : r l i ' 1 , t o r l l r l i r i \ ' r g r n L r ! r r r n | r ; 1 , , i t r l . : , i \ 1 , , . , r !! iri . i f n i Z . r l r i i , i ! i . . / | j . r , , i r , l , . . r h l f l n i ' " l t r L r r ' \ ' r . ' i ' g r 1i_r'l;l LLLILL'li'r:nr|r|itff.LLk'Lrilt' i , , i , 1 h m ( l L L l h r ' . n /l - l / i - i ! _ i l ' | l r l ] j l : l t r i {rl.')-ii l I l j l ? i b r l h i i . , \ r l i r F t r )L Ll r ' r ' ( N '"r liNr. frrf ,\i gtr\llf uL rr.l|,',n if i li I l lill l lrli. ' ' : l l i L i r T c l ] . i l r L l, ; l l . L l l t { . r , ! S t . n * 0 L n r r I ilal(L7rdrj"'it'h/rhrltnr:rtrr l r l ' r t r i , " i t L J r . r ' .i l i r l n i ' r r r l ' u J r l i L l t n i r t r t t { ...mrlo.rrl.rilrii!.1ill,h:fJ:r.,t!i t r { i r i , . Lr n I i b r . l . , i . : t n 1 . : 1 , t , , J f i l . n i r . ' r r ü i : r L r r i i t i ' k u i n L : r Ü i o r ] l ) l ' i i r i l i g ' i i ' t ' n l ! n r i hr ' l | i i I r ' b i n r t L ( ' n t n d i d t r i i i . r t n r r i i i . t r r 1 r . l ' r! x l J i 1 , , , , t n i r : r i i l c . . nr':ll'irfr)kLinie ri',Joki.r:l,iiLir'r,i.iiik,.1'/i.!ri:ri.l!'dlihr,t'bLlirrr

341i qs'iFrh :

####^JlllHl['*nEK".H##
S.A.VS., NA I[ NACIN KOTIPOSLANIK

SEDZDI KoD ötrtosroZnu KURANSKIH
naiiao na ajet u kojem sc spominje s.a.v.s., Kadabi Poslaoik, rekao: a sedida,donio bi tekbir i uöinioscdädu, nekadbi na sedZdi ^ti3 d;-.;Ai'^t:t i:'J i',:"t-t;;ti 6:t..*i't;: "Lice moje sedZduje uöiniloOnome koji gaje svojommo6ii "n* snagomstvorio i oblikovao,i vid i sluh mu darivao Nekadabi rekao:

"AJlahumoj, ovom sedZdom jedan moj grijeh s mene skni, nagradumi za nju upiii, zalihommi je uöini i Primi je, kao ito sije robaDaruda.%' primio od svoga da Nije preneseno je donosio tekbir kada je ustajaos tih Hireki ni ranijaulema,nitije prenetako da to ne spominje sedädi,
Sta 613 Nrmxz,poglavlje: se Tünizi (580), Biljeze Ahmedu M,r,e/! od Ai+, h (6/31,317), $dzdai Ebu Drwd (1414)'Namz' nr nailasku ftjeslo u Kur'lnu sdjes sPominje kaä pri Linac Dova na sedzdi; Poictagpoglavlje: Nesai(2/222), Str; kize kad seuöini scdz{tri dok srhihhadisu, gr Hrkim smatn smata drse ndi o hased dob!!,aTnmizi prenosihcrje i sihih hrdisom(1/22),! s njim seslaze Ez Zchebi. poglrvlj': 6aa obavljanjenamaza' Biljeze Ti'-izi od ibn Abb$r (579),lbnMadza(1503), ibn Abdillahkojeg HlsänibnMuhanned ldncu njcgovom sedze,aü Kulanske Prenosil' caje i gr je povjerljivim sftitrroFdinolbn I {ibbrn,a1i jc lbn Huzcjme po'cdtogi erxtrm rlero' tbn io,."j.i. (Sez), gllu"n (691)i Hxkin (1/2le,290),as njim sedotio i E7-Z€hebi

.'Snr;t

E 2,A)

i rclirln r\lrnrc(1 S lliltLrrisrr I prcL|Llrro rr,r ,1'r seno bi oir'niro sicdcnjLL rLod lc scln pri Llirl sc.lTclrLrnrr. SrLrijc zrl'ilicicno clr otlobr.rr',rli d 'l i scl,rul. 'r -'\Lme i. f'hrL(r 1 it{) tcichhrriL'.r rrcur,r korlolih :cc17i rrriiljenic' l ncrrrrtrlor i:111,l(ric lctilno isLrrvl'r sctiic sclirnril jc rirr L'inro'tdiJLr iL: LI rjcrorlostojtimprcdrrnjirni lrrtrrr:rcno \' ic l u s u n r , , rL i L i i l , L , l , , , i , 1 n z i l , z r L r i m ' L r rS ' L ' 1c r i ' i n , l z r s s c m ' r , Lr unicl:krLt. Iil \lcl<. p r l l b u l ) , n L r d r c n o s o d - \ r r r r r i b n r l ' \ s r i L Lg l j c 1 l r ' l r n i h ' -rcJiJl orLkolilr dvijc Lrll riirrr sur'rrntl nrLriio Ircul.rc't s.'.r.r'.s.. n dr,ile sLuilll llrLTLii. jc li,bLL Sto sc tiic h,LrLis.r l)trtl.rl u Lolcur:rtr1idrL s I' oslrrri (li1 tLrr'rrrl'r: u tlijcdnLr IlrrLtliiLl scdi.rli' uiino kon. s.:L.r'.s.. icrl.ullcst .;cd llcni I.rrLil,iltricrrr' til iln'17 dtiic E'rrrl,l-r l1t.1,l}r-N,LhL. <r litric scrli.lLLrsLrr'Lnr'r poiiolLL S,Ld' Ncrl1,Scd).dt. lLLrk,rnu. ldc Lr 'l)bu l)tr'i'r' jc oci l)osltrrilit' I)llLrLlloie : njcs.l IibLL Ilrr nirn), t-rr ' jc plcniojcJlnrcst sc.liJi,r. l,rrl,rc s.r.r:s., 1'rcrloriL'rc'rs1'rb hojcs prcn'r'i lhrr '\bbls Lhillcii L'lbLr Sliirroic i sirh,rdisLrm s r'r:' Duu.1,r Lrkoicn sc n,lotli cll Po.lLnil<.'iir , niic iirrio sL:'tTciLr jc slrb lrrulls iilcnr Lr Lr h,L,lr u XILrlissllLr,r.l sc presclio lledirru iiji liLrJ'rnrrI I'LrisiL'n LllrclLL 'c LncLr prclo'ilnct .c nirliLriLl1)LL LlrLnr'\lrrrri:'lhrTctlrsrLhrJisiLll'''r uc ill,rtllLLk.roLlollLz hrdisi 1'r \csl1i (1'r sLrLrltn ibn Nlein qt 'rirrllrtL Trrhl,L korrtr.rclil.t,,r'ni Iiud,,,t,c I jc por'lcrljil,rli dr prcrro:irrckc'l rl'c llrJl'c l'lLru lltim rl Bcsti lli-c LLrjc Lio ic'tir i |obo7n l1-'l cl liettrn gr snr'tLrrt ziLujcg,1 slicio \lLrhrLnrrlcdLt drL i tol sl',rl'lini dotl,ric jc P,,'lth,'nr plmicrrjLL ibn lbn'\brlurrirlrnr,rnLr Iibi l.cjll, I tir ic trlLsiimrx'r nlrhirrr iro lc nicgolc httlL:c biljciiLr

ra

#w#^"1'#HJHP"llPJt^
Medutim, nije taönoda je Muslimovagreüka5toje biljeZio njegove hadise,jeriz takvih sehadisa odabiruoni hadisiza koje se je zapamtio, ito sei od pouzdanih zra dail,\ kao prenosilaca odbacuju oni hadisiza koje seutwdi da su ih pogreinoupamtili,tako da o ovome grijeie svi koji su nastojali zabiljeZiti svehadise koje prenosepouzdaniprenosioci, i oni koji su svehadisekoje prenose kao prenosioci slabimpamöenjem sa slabim. Najboljeje postusmatrali pati onakokako su to öinili Ha1<im njemusliöni,ili, barem,onako i kakoje to öioio Ebu Muhammedibn Hazm, a Muslim je postupao velikaniovenauke, od Allahaje pomo6. a onakokako postupaju vjerodostojno predanje daje s Od Ebu Hurejreje zabiljeZeno Poslanikom, s.a.ws., uöinio sedZdu suri Alek i u suri InSikakn" a u godinanakon Ibn Abbasnavodidaje on primio islamiest ili sedam Poslanikovog preseljenja Medinu. U sluöajukontradiktornosti u ora dvahadisadajeseprednost hadisuEbu Hurejrejerje potwdan i sadrü znanjekoje nije doprlo do Ibn Abbasa.Osim toga,hadis i Ebu Hurejre je upotpunostivjerodostojan, o njegovojvjerodoa hadisuje namapoznata stojnostise svi slaZu, u lbn Abbasovom slabost. Allah naiboliezna. A

6{6BiljezeMushn (578),Msdzidi, poshvlje:Sedze tilave;Tirmizi (573,574),Nam4 poglavlje: suri Areh Ibn U u Poaetrk, poghvljer Sedzda suri Ikre i InsikakiNesai(2/162), (1058), posLrvljc Brcjld'inskih sedzdi. Obavljanje namnza, Mdta

*a.aa 'd'*-

L
ii

rxrr,rx nr' rrrr

zÄDtl'r.'t,tEnD 5ä#.v#ä'l5äs
rß at\ rFtr' ixtt iE tr'r)( ti rxtr' tx

I0SLANIKA, 0 UPUTIALLAH0VOG sA\1S, P0GrAVLlr
PETK{ ODLIKA[4A I NIKIM NA D7UME DAN
s sc U obr Sal.,i/:,r sponinic drrjc \ijcroyjcsnili, a r"s , tcli.Lo:
rA ;j,ra :.- -L<r L;jr ril ;

.;.!ri-t

j:i.-rjtj

,' r;;;.r'1 :;

.g''\li

j

,,1 -;.:1," ,i, J + '+ r--!!i ';;

;, e ; ;'
,1" i*:;;-;

:i,',

prvi icrlo biti sno sc posljcdnjipol,rvilinl dtrnielrLktr,l liojcg nrtdi.ic njimx dirtr liniiqt pfiic nrs. Ovo jc r1.rn nx irhirctlr. '.r1i sc njcgt pe zl in jc l11ehodLctlio bl'rsclarr, sLt oni podijclili o1<o izr jc Allah nts uputio nr nicrla. Zbog pcthr svl nlrocli slijcclc nesl "' d'u jcr.rejrjc sutlerl:rn,a den kriirn'i dxl i211. r'e, Lr lJ trluslinovom Srr/rlirr, prcdtnju od IJLLzclti', i Lbu rcloo: s.,r'r'.s, Ilurcjrcnu'odi sc cll jc l\lllhov l)oslenil<, .-\. -. -.---:. -

'lri '; ':,-"rrj:i-ri *': *+ i-= i-+ '! i-i Jj !.-.:!;j.;:li :-' .j');L !:!.J:Jilr .;+l .-' i,iir'ij .--lL-ü,i iji-'.rlJo' ';q!i ''.\114h LLiinio .lir clruqi n,rrocliprijc urrszrborlvc nr pct''rk' je Zltirr jc All'rir izr.co iL sttbolLr, kriiarri rtccljcliLr' p.rsujcvrcjiLrzcli subote pctrrk, Lruclc: nes nrsi Lrputio tre 1.ctlli'Lriiniviidir rccloslijcd smo posljc teho,oni ic nasslijctlitinrt:rhirctuNii pr ncdjcll,L.lsto
, rß i l j r i rh , h . , r i : i : , ) : l i . 1 , ) l r , l l L r i , n ,s - r i l . l * . , i i r ' s 5 l i l 1 , nt r h J 7 r( 1 ( l s l l L

345i:
!

##^t'Jg.x$lli:qH".H#
ali dnji ummet koji sepojaviona dunjaluku, öemobiti prvi na ahiprije svihdrugih."u" retu.Nama ie biti presudeno u U Musnedui Sunenima, predanjuod Evsa ibn Evsa,r.a., s.a.v.s., rekao: *i_.ü+|;i.f<"ür l+l navodi deje Vjcrovjesnik. se iL
J. *J,-

"Najbolji rr:)L; danje

i!,.9;)LlJ'y

-.p,rFu ..i.iil, .;;;J' q!,,Jn-i .ir.;i'

n'

Adem i u njemuje umro. f,:tak; u njemuje stvoren U petaköesepuhnuti u .og,i na taj dan 6enastupitismrt svihstvo na salavat mene,a vaii salavati renja,pa zbogtoga lto viie donosite Nckoreae:,;r.rrl, u)* y ; -;;s, i' -1. r 9,'7u ie mi üiri izlngani.' Allahov . .l.i)',Li'Jst ir ,;r!'.r" Ir- n' j, .(.i,lr,j:;)!J,r''O biti izlagantebi i kada se sjediniasa Poslaniöe, öe näi salavat zar "Allah je, doista,zabranio odgovori: zemljom?!" Poslanik,s.a.vs., Isto zemlji da rastvaratijela poslanikal""'o predanjesu zabiljeZili ll.al<m Lt djelt Mestedraii Ibn Flibban u svom Sall,6zr. navodi U zbirci Tirmizija, u predanjuod Ebu Hurejre, r.a.J "Najbolji dan u kojem sesunce rekao: s.a.vs., sedaje Vjerovjesnik, je sworenAdem, na taj danje uveden u pojaviloje petak;u njemu 'rzledet iz njega. Sudnji dan 6e oastupiti u petak."650 I DZennet i 'firmizi kal:e da je hadis hasensahih,a Hakim ga ocjenjujekao ispravan. od Malik je u svomdjeln Muuetta',u Predanju Ebu Hurejrc, s.a.vs., rekao: da ra., zabiljeZio je Allahov Poslanik,

...-: ."".r, ^r.,.!-il ; e.i,i j

.+.i,

ij, *jl'a"

-ii

p;1o

"'3 Bilj.re Muslim (856),N.sai (3/87)iIbn Madza(1083). 6a'BiljezeAh-"d u,'t4,,,,,/a (4/e),Ebu Dand (1047), Nesxi(3/91),Ibn Madz! (1085), zxtimlbn kio hdisr je isprlvan.IbnHuajne, tlkoder,ga ocjenjüjc srhih (1713); a scDed r Hibbm (5s0) i Hrklm (1/278), nFgow ocFnuje Powrdioi Ez Zchebi Munziil i lbn u ho hisen dobü,dok Ijn-Nevevi djelut/ Ez'{a/zi hldis klze dajc Hdzer ga ocFnjuju 6t" Bnj.z. Tnmizi (-188), N"sai (3/89), Hrkjn u djelu Elr'u, stedEl,l!/278), a Ez-Zeheblje i zalriljetio nnan potardio njesonocjenuisprlvnosti.Autoruje Predinje Promlldodxjcovo Muslim (854).

-d"u*

; - ' \ " . - .* -*\1-" '-1 .il*!] ; *j,r -- r- :' j - j . -'t ri --"--:l :L'r Jj,--.;r. -s i; .il -s -, -q ,.'-ti .;-,'i: i .:Ü. -.j J' ,t ..1;l \r :-j ,il J--' :-;--: i u :
rr:iü ';- J,;; :*f 'r: i* :il J-; -r :Ji --' j-L'-.-rj ")L*

j+

--" "ii ;,-r

.! Ii .)!

,i jJ

!+i

j: -L-. i- L

-tÜj -*

j;r' :*'

r'-..--..;::; '''Nrjbolii

-' *

:);i

]':;!

i1,rnu Jiojcn ic sulcc izrriLr ic petrh li rrjcmLr jc stllJfcn r\dcm i Lrrrjcrnu rflr;tcn nr Zcrtrlju Ll pctiLlinu ic it jc i grijch iu ton Ll,LrrLL Lrrnlr'1 lrstLrptnjr: (dTcnnctslJ) oproitcn nr li]i:rLnogsnrrrcnj'L Zcnrlji, tr--i:rrrr d,rnr bit,lc u pct:LL. SLrclllrg suncL.nc rL osimliuJi i rli-in'.r. drr pcthom,,rrl ttolc prr .|r izl'rslilL icdirn cis. pi I't'tkom irrrir t1rrn,L. stllhujtrii oti SLrJnjcq osluihLLic o':l rob r jcrnili zrtr.rTiu rl,rrl,rzLr \lllhrL rlcliLr I'otreLrLr, lko Lrnlcnttr lir'b jc upitlr: .lc li tLrsrtno NlrLhic rru udovolliti nr l,orrcbrL. rlu:-Nc. ncgo slehogpctk'r" jcden drl Lrgorliniil OJgovorio-slnr Zruin lc lirr'b iitiro'lcvrrrr, pir jc rclieo: lsrinu lc rch'ro Alhbor srtnr llL:' r'..1 I s.r.r'.s. lilbLLlLLrcjrrr, , lrrstrLrljrr ir lri: SLtstco l)osleniL, lrol shLill s'rlirillrrr' rL il'n '\brlLrllü,r -qclirrlri. Pir.iun nrrrisplii'rLo o n u r c u p i t l :. \ z n i r il i L o l ij c r o i r L s : l t c k o hr r r u :C ) b r l i i ' ' i t ir u c r r 'On rjcrrul'N.tto ac .\bdullLh ibn ScL.rnr: jc rLzldnjcrrr\xtu lc'li 1 u q,r:'Z,rr nijc r,:icno: . . rLlio njcnu rt'l' r'ltrnik LrnrrtnrLzrt Llpn.rh (rr sc zrtnTi... ,l t,rd,r nc lilerrj,r Llili)il r\bdLrllrhibrr Sclirrl odqtr iiickulc s.i I)osltnili, r"s ' reli,ro:l(o ;jedrrc'.lrr voLi:^-ijc li .,\11eho! jc" odgo \\'c nrmrz,on jc rt rliurlilzu doh gtLi rrcirbtLli l)rr.trLkLr 'i rct'c: Io\oictxl'l) lor ih. '\ ,\trtiullehibn Scl'.rrr
' i ( \ . r f n l r : r j r i , / r i r , l f r 1 , L i ! . . r f r \ l : L L l i" l 1 : r r ; i I l L f i i l L i i l r r l ) L r r ' l l ( r ' l r r l r iltrISrLr.L Lr,l'r.i';'tutn . 1 ! 1 t ] . ' x jr . r r t l l I l i i i \ifr,l n ]i ,.ri ) lirj.rj/ Ili'':r'lLrili I L . l . I : . r , i . i i i r i r : . , r t n t : r l . r r i ' r r i \ L r l i i - ' i l ' r i l r r i r r :l ' i f ' i r

J",iiit,

####^.lB#{llH"H',ll^H###
u U Sahihulbt Hibbana navodisepredanje kojem sekaäe: "Sunce nad danomboljim od petka.'te sene pojavljuje IJ Munedu llna'na Safrje, predanjuod Enesaibn Malika, u r.a.,stoji:

jti ,r"<W,'.t'^!;t...y'-r..r- "1,1 ;r ir-:1>r--tr {" i-q ;l & s"j, ti -,i:lt*c:ei', q ijä.:i+r ii..i,, :JLü l, ,*Lr ..t' ,!l & iJl iriJl at e'"i,'t Lr ,**, .r- '** .<, ,6rL.rr., .ä; q* rn li't;6t :.1,rtr, 4i,' J,JLö.- l,;:j uü i.,i.r--"}:rvrÄ p r. r j; r., J-

,l'*';;.,,,u 9- ji*-,i,',-;.,r,.',l,.r,i
.j:.L;i ,iji,.<*.s:irz;l;,,rl'

"t1 .tu
.:!.r!,

ru"rrj,ii;j .u;r;u; * ,; :r ;t- i-., ."i.,r" i ;u u ir-* i,r '' :rL<; ":,.,r* ..,,,,., --* .t ;'-2," i; ;-.-,' t' -;.r ',uu .---i ' : "' r".'-? '. :,, a' : '. . :.
F, rör J*ij."-i<,

f4'.+t :tir c,+jGä3 6L J=o: i iA ,f,t;):!\-; ti).blri+ Jü t $V 4, e s i\ 6;t i ,,t'r"', ;"tt c i., ^i -d-J.r'."**t 6. i ;4 .';,r-:lrpe4r.1,rjr ^+t.-i.l' L'
"Doiao je DZibril, a.s., AJlahovog Poslanika, s.a.ws., nosedi do Vjerovjesa sobomblistavoogledalona kojemje bila jedna taöka. 'To je petak! ga snik, s.a.v.s., je upitao:A ötaje to?l'On odgovori: i Zbog njegasteti i woj ummet odlikovaninad drugin narodima, oni ie biti iza vas (eweji i kr!öani).U njemu imate mnogo dobra. U njemu ima jedan ias, ako vjernik u tom öasuzatraii neatood Allaha, On 6emu udovoljiti na molbu.Taj drnmi zovernoel-mezid (danpoviSice).'Na Vjerovjesni\s.a.vs., reöe:'ODZibrile,a kakav to je je to d,an Gospodar u DZennetuizabrao el-mezi&t'Onreöe:'TVoj jednu prostranudolinu u kojoj su dine od miska.Kadadodepetalg
"Sunce 65' lbn Hibban (551), a potpuna vesta hadisa r ne poFvÜuje i ne zalazi nad shsi: danom boljim od perkd Nema nijed.os stvüenj. ! da ne strahujc od !erl'3, osim dzina i ljudi." Senedovog hidisajcjaL

.*348

y$ä$il:i

.^,., ,^r'',"". ,*". XäX;' ;NX;t,X;t )ii( .,",r.

"äry#:v#L-a!y#-ä.," IÄD|J't'r,itnD Ö*;ö't*;ivt*;ä:i

koliko Ol h'r"c nrclclii'.rononr1'r'olLL c1t ,\llth dopLrsti sc trLspLLstc oc] O[o tc.loLincsu clir',rni svjctlostirLr l<oicce slctLli poslrrnici, dr'rgLLliiml zhtni rrlsloni Lrh-rt:':rri r.s.Iz.r njih ic biti post:rvljcni ic [rrko]irnrr sic'lili ichirli i istin.ljubi.i' r izrrrrlih |o dilrrnreic -'c -liLl'L ac nl sc -\ll L]rIlzliicni [)icnnct,L ostrli st.Lnotnici smjcstiri '.lrL srrrrr I obrrtiti: sirurvti ClospoJerIslrLLrrio Svojcobci LnjcPrcnrr tcr h,rictc.Jeiu r''Lm \.i .r,pir.idr do(ixtlo rrili.ilcod Nicrlc ili go.L 'li n:Li. dttil'Svi ir poliliirti: ClospoclrnL n rLlinro ojc zrLtlololjstlol s.rLr On ic rciir'T'L uLnrr ei drroSlojc zttbrollsnl) PoTtlitcitrLgod ,r hoietc, lio.l nrcne.lcirrczicl iroriii':rr' Orri 'r roljcLifct'lli Tbog 'rJ brr,lc11".r'ro dohrl lir jc drn LL onostito irr \jihov (ios1'orl,rr jc nrLd uzrLig'ro ,'\ri. lJ torl d'rrrLr snrrrcn kolen sc tloi (losPorl,Lr " ' Jrur ic r\dcrr,i u rrjcmLr nrstrrpiriSLrdnii Srtijr od slq Lriitcljr lllrrhinrrrlL'n llLLhrur lhdis prr:nosi Iirr o lcon:L lijcpo rLrillitrrjc 'r'olr Lri:itcljrr lhirlLL, nrcdl. je imrLo On mtitczili.rzr::Orr 1'riprLLr llli i.^n.l\;llrc.l il'n Il,Lnbelz.r r!cl1,L liotl nlcql' (lichmilrullr1hLdclij,Ln,r' loic it slbrrLno Slc i hrrrx. je Ov.ri l:rLrli: prclio i I'lbu JcLrln r1 I I'Lhcn ibl Nrll'loji je li;ric: l(irzirro rrLru '\rlr'.rnrl.rieiLrt'lincsr ihrr NLrlihr,r"L'dl ic "l)oi'ro nri DTibrll jcsLrili, , prt jc sponcrcllo: s.,r.r'.s., ic \ricrrx nuocijclih,rc1i.. ocl u If ]1r.r,,rlrrimarl,r ,'\lrmcclrL. prcdrrnlLr \1ilt iLl L)bLL Älle r''L I o.l lLlhckoji l,rcnosi libLL lurcjre. ' stojidrric ncko LLpitrro hotogPositnikt,s r'r's : Zl'os icg'Lsc 1'ct'r[z.rc ie.rntr] rll.Lma (.ün okuplj,rni,r):L llLr ic odgororir' On r,.;!

+" 'rt!

' " l l , 1 . t l 5 l i i . , i r ! l L . f , . . i l Ll l . r , i r . ..r . r i , r I i f r I | , L l : i f rr ' t l 1 1 r f . n [ ' L . r r n f r ' ' ' r i1 J r . , i Ll , . J i ' ii . l : , : , r , , i i l l r ' i ? n r i rl l r l T u L L i f L L t r it f r i i , r , , f " s . r i i , . . , t r , r i , : t r ' . , r , , r | : . , i L , \ r r : ] 1 .r . 1 . , 1 , n , , | t r 1 . , ! r r . r z . r i i r r rr.: i . i t l t . r t . n l r f . i , L ,

349;:.

####^trJ:I*llL'I?HlJl-H##
"U njemu je sakupljena zemlja od koje je stvorennai otac Adem.U njemu6enastupitiSudnjidan,dan proZivljenja dan naji veöegstraha. pri kraju petka su tri sata,a u jednom od njih, ko I, zamoli Allaha za neito, On 6emu udovoljiti."65l Hasan ibn Su{an en-Nesevi"5 svornMusneduje tekao: tt "Kazivaonam je Ebu Mervan Hi5am ibn Halid el Ezrek, njemu Hasaoibn Jahjael-Huieni, a njemu Omer ibn Abdullah, oslobo'Kazivao je Enesibn Malik, ra., deni rob Gufie, a on kaZe: mi daje öuoAllahovogPoslanika, s.a.v.s., kadaje rekao: s;.?,or,":* " :-u,,lr; ü *;.., ",rr;'}'i:!s"a jj q,.;;tl

r--f r,.r ,.^u .rr-.,. J,;\r.:-,ri- r+ +f v i;:r,j',,^ r.r ,tr.u r*.t|"'t';c4;r,-;uat Jr;\t ;!1,ß ;;w ,o,tu t l+ it"'ö*\a\ .j, :Jürj,-,^.-.rri,::r ,.i,1.iju ..u;i"tli.,''arJt::. V * iär : ! i*; :;. ."c)' -r- *, "i ". i i.ti *al i * r,, :rl; ."u .. u.r,, i, js rjlj ..Äi ,j.[1; .'.,jr !" 6;\''""trid:t; ßt :xiitu .Ltt ,,tus.jr; ,., i;

k,,+j 4*; qk, t,),jt k ,,;'tt,tj4'--tt ,,ü,er-lt i,aÄ' a;" 3to',;:' | -/s. iatJi, t lt a;, 3:a', jr ; -JL-lr '*i
jr, .i t;, ,u'*:ti, ,ro p'i.t + .r*; ;, .), ,ur J,6'.! ,grL :J-r+,Ju.l:]r! flillr Jlilrj d r.+1F.!.]+.tl )Li.'"lFlr q

;]4,1;j;:Jr;., i.""li * j'-4r4,1,U d,t\:rf\t,rßii r!..."t "ß 'r:,i-;; i:i v-,,-ij jy;'! tc *^{ :Ju, 4 a:i,? # rfL r1.: *

,r*.;u,tt.A, *i'yi;:,g," JI+Si.,e! e;"'ö,;i J'+' "ri ; ;- t \ r i:^ \t .;,,t p 6 r\,,t n;u,i *ax,ii i|; j,g,

q-; :Jüq3L;; k.:tj r.(-r-,;i 9-:,r.jp 4-.; i,jj :;u ri ,L^jpl ,;Ji !j:l

651Bitjei,i U hädisa spominje Fcredz Fud.le, se El ibn a At'm.d t Mßn.du (2/311). senedu nije onje ocijenjcn sLdb ho prenosihc. Zlrim, u senedu i prchd,jcr Ali ibn Ebu Tarhn nm od sluaao hxdisc Ebu Hurejrc,r.a.

.l3so q**

ffi##,ä,,.,,,'".ti.0!,]IlP".,"".,**,#
j1- -ii ,1-i,tr_+l *-lJ.:!--1"-!r, jJ:-

'I)os,ro jc l)libril. i Lrrtrii tlciro po|rri iriistrL|oq nri lc irrlrr0 grLtrlitrto:5tl lc t L'il oqled.rLL nlerrrLrjc Ljc'ir'r r:rnrr rt'kr' I L!r1rr1 ll cl o o r o , D 2 i b r i l c l l ' r . r r c t ' c : ' O l oi c p c t r L h . o i r r s t n r t i s n l l r n c J l t i .rn tcbe l{clno s'rn: '\ tcl)i b1.Lg,lrtl, i nonr urrrnctu |o'LijLr on bu,.1e 'Il r rL n { t r i m r L m P ü l l r r n : l ' O n , r . l q o r o I i : n l c r n Li L l L L c t r r r o gr L o btL o sLt n.rrodllrii st 1'oj,lio nr 'lLurjllrrLLr"rli prlt rtt Yi stcpt,slicLlnji ncic rrrolltirrcito cls innjcdrLn Lr[o]crrrr''rhr jcrrril: ,rhireru.Pttkonr ,r od,\1hh,ru s\1)mrrirmrutr, J,r nrLr \l1,rhro ncic rlrrLi l{cliolr: \ l(rjiic nnstLL 11,rrr o!,|L ir.LznrL..i cr ir lrili,r:l Orr rcic: O',r lc SLLJrii --i trli piti u pctuh. qr n,rzil,Lnoi . rr;;rl;rr. I (clrn troriiiL:e) Lllitlo 'lrLrl ()ospod'rljc iz'rbr'lr Orr .i s"n,, it" 1"t,,7.',,'rl rrr,':-i,Pl rcic: dolinu rr 1)2cnncnrod hijcloll rnisllt' Ir'r,lodt Lr iednuprostr,uru (iosl-',r,1tl re sl -\ril slLrstitinir ic rlotlc 1'ct,ri<, clLnimir rrhircrsljrn orL rLir cc r ItuLsilj. nlc,q,L ol:rLr2iti rrnirn.r srict[rsti rlrrnrrrrjih sicdnLr rrLl Zrrtirn t'c Llltenibiti okLLr'.'li rrrLslr'nimr zl Ltr dl rjcloricrnicl. i nt nlih 'itdnLrichidi i isrirroijLLbi l))crrrrctr lr'1ic Ir(rslc{hLi .\ potorr ic .l.ii osl,rlrstilrri)\r1ici irr'Lir-r i .1.1 rrri.kl. nc srl,LtlrjLL,'i r 1.r'rrir clillnt i rrrrslorrrt n'.r dinc oL1 Lier Co'pLrdrLr n,rdrriiLll OlJrL it irl:e po[rrzrLti nckuprcLhost 'frrzitc rrJ llcrrcl l'l 'c '\'i ziric'hro i 1)lcrrcnitog llLzrriic iLr; On jsn lti tl,LTimoflojc z.rcl,,r'ol o' nli (ios1'oJrrrLr'' ic pLxik.rti: '! in', pr-,sr in t.r.1.r jcJ,riiLicLL jr: riro Srolc zr'1'rlo1i'nr' r p()lr)r1r 'fr.r2itc oJ Xlcnc itrr ho.:ttcl, irr ic Lrri trrriitl src 'Lrli hotl keztl: orrtr -\)lelr ic im LlrLti to11'r' lcljr' NrrLorr o,i svrrkog njih rrc llettr1ne riti ito oio r,ijc viL1ic1o, ic Lrho71rro iLiLr,rriLi lc to ljrLd'ki Ltt:r st Vditrrn'tr t rri rLzdiglLtti nog,roi zrLri.liri Orrth iL:sc LiospoLl'u lrrtit ic sc Lr i Sr'i Krrijj.r n,r ,\ri (Prijc.rtrljc). .trLrrorrrirIJicnrrcL'r rL' 'rLrinrr otl stolciltrrtc i ,rJllc,.rr,r su dlorcl i oc1,rj': hijcloql)isi:r ilir Ll rr ni r zelcnog'.r. l rpLrklirll i ti s1''rjrrnog njLrrtL cn crogr i1isrl,rr',rgd rr izrlctiu [oj]1l rijcl:c rckLr' plrrciovi ineju svic rilcki, i1i jc rcli.ro, nliirrm: i posluqr' i oui I ll voi'n ned rrjiLn.r.r'inLrli liirnt stL Tcrrc se
i.-1,.,:,b

rsilrfiJjrl'|rr.DIwz|JJr H#ä## RY'F rtYtx tiYtF t\Y/F trYttrttYrx trYrx ttYrF
DZenneta radujuijedni koji tu Zive.'Zatimreöe:'izatosestanormici dunjaluka drugeobveseljaju dolaskompetka,kao 6to sestanovnici radujudobrojki5i.-du (O?ü D2enneta) kaie: Ibn Ebi Dunja u knji^ Sifatul-dtenne "Kaziraomije Ezheribn Mervan,läncem El-Ameöa, on je öuo do a s.a.vs., od Ebu Vaila,a on od Huzejfe,ra., daje Allahov Poslanik, "Doiao mije DZibril, a na dlanuje imao ogledalo poput najrekao: jedan crni biljeg. a bioje ogledala, u sredininjega boljegi najöistijeg 'To 'Kakavje ovobiljegkoji vidim u njemu?!'Onreöe: Upitao sam: 'To je petak!',a ja rekoh:A ita ti je petakl!'6"On reöe: je jedan od veliöini tvogalJa ti kazatio ojegovoj öu velikih danakod Gospodara i i wijednostina dunjaluku, Sta6edobiti oni koji ga budu prihvatili. imenu na ahirctu.Sto setiöeojegove 6u I obavijestit te o njcgovom Allah je doistau njemu dowiio wijednostii veliöinena dunjaluku, koju nudi petakjesteda u njemu ima.jedanöasu snaranje.Sansa kojem nijedan rob muslimanili robinja muslimankane6etraiiti nestood Allaha,a da im On to dobroneöedati. Sto se tiöe njegovewijednosti i poloiaja na ahiretu,kao i imenakojim setamo zove,kadaAllah Uzvi5eniuvededZennetlije vatre u Vatru, dani 6e prolaziti, a i no6i, u DZennet,a stano\rnike iako na ahiretunemadananiti no6i,ali Allah znaperiodkoliko oni zemljeizlazili na traju.Pa kadadodewijeme u kojemsu stanor.nici 'O izadite DZenncta, 6e dl,uma-rarr.az,prozxät glasnik stanovnici nije iirina i prostranost u dolinu El-Mezid (dolinapoviiice).'Njena poznatanikom drugomdo Allahu Uzviienom.U njemusu dine od vjeTada öeposluga miskaöiji su whovi visokouzdignutika gore. a vjernika6eiznijeti rovjesnika iznijeti divaneod svjedosti, posluga
655 esautordiclaE/ ,a4 ,./,r&r'. umro303 h.g. ZoveseEbu Abbas Sejbxni. 656 scncdu Cufrc, a onje ocijenjen hrdlsasen^odi Omeribn Abdulhh,oslobodenirob U hadisa ElHasen ibn Jahjxd-Huienije mnogoSrijeiiolri pre.osenju k o slib prenosilm. "On r ncuzinx knoprcnosil.c. Darekutni kaze: 65? (okuPljiijc),dok AJiPi prijeislmr Pctak su rennin"dzuma", U.npskomF upotrijebljen (o.p.) jevnul-urubi". nnzivaLi 4?qt

d!*-P

[*qägäSx zÄotl't'llttD Xioxir rx i/r\ rx 51#Y"5]Yä# 'l(rUF'! ,x7t(v'F,! r;<x. Xä ;Äöi;ä,ti;öX;f
od nisLonc ,lrigos h,Lrtrcu,r, htLl,rbLLrhL Iostrl'licrri i svi sjcilnLL |,r bhqi r'lctri' l:oji se n'r nol'.1 üjcsti, r\llrLh ac li.Lnlimrr usrrrjcriti (on,ri1l,li potiic. potliTc),prr ic on izrliliti oiris zolc lil trlLLslrc phll.ricii gr |'roz njihl\1r nisk.ri Lurijcri pod njilrrxrt odjcL'LL. se ic pozrrrjch,L1lr Ilznoslti rniris vjctrii cLrbro kosLr lprcko 1ic.r.'1iri ncgo ito to fozlrriLrili iinc lrLic L-.olic misliir tijchrnclioqod \',rs. po llrtrruric'Uhh rlir i,1h sLLpmsc, i k.rdbijoi bio clets.rv is clLrnlllLrlit qrr .\rirr: SpLr.titc rlo irolil! rrLrrl'rr'11' nosrriirur obznrLniti liicrii: Prto ito ic illcnnctlijc iLrti oLl.\lLelrl llzliicnog jesLL 'Doclite Icni.o robor'li\ loii lioii stc I Ii sc polirrlirr iirirosrn otl rLli. ,\ ste l lLriim bio r",rs skilcn i listc Nic vitlicli,i prx jcrov.rli 'liiriitc izrLsllni o':lllcnc stc clnrL Lrzcli slijcditiono iro srm litrrr nrrlciLio i o\'o hoae.c, ic drur foliiiccl Ll toiu ic sc orri sLrTitioLo r ijtci !t';r z.rt|rloljtn I nrrrrll' srlo s'lirbonr. Pl'l'i L''.r(li Zrdor-o1jni leclnc: O ic .\lLrLh in uzr.rrrtiri: sLrn(xli.i l)itnncrir'tlrr nisrm bio zrtdtr Lr n, r.oljtns r',ur,r. bih r.Lsntstrrrrio -\lojoj l<Lrii llliirc 'rLlllcnc' CorpLrz'rhricr"r: po'iiiccl'OPct ir sc sloiiti olio icchrog or,oic.lrrn Njcgl poqlcJtrrnoll'ldlrir:biti nt(, .l,rrLr pohrli n,rmsvricJiccch,.1 i On porlignLrrizr-.tori, i'c im sc lrok.rzlti lill'il ic ih dio n\ je"1rc .lt e drr srjetlLrsti, C)l nilc odrcLlio ih on,rnc 'pr7i, oni Lrirr i iz-rrricll odj.riincs lctIrsti. st:1lllitrlO11i \-retitc sc Lrs\()i'1 Izn ologrrcc irtr biti llLzrrrro: iro jc ':1cr r ie scrtnLiti,iLrlrkl orl liib ic zrrrciidLrpl'r iit: 'r'1orrrrgrr r, Po|rrLtitic sc sroiint i(rrriLrll iL()ne'c 1rl1 bhqoc|Lti. irrrrooc1 trrdrr holl ih ic sr'lctlosti r s rrcloiiuprilirziri. i t,ni njinlL zbos.Ulllrorc Srjctlostic sc lrlrrii trrkt'L|r ic rc vr'1trliu ono sliinlc rr ob,rsjtLrL. bi)i koic,r sLr priic tos,r.Zr:rrcnliLovciL: im s')\'oriti: Oliili rrc orL stt res LrlednomlihLr,,rr'lrltili 'c LrdrLrqorriOni "r otllr)\rrliti:'lir ptr jc z,rro n'.tnr r\ll.Lhllzviicrli Lr[,r'z-t'r' snro L]rLslro rlltLcr ito sc 'lir nc je ritl) lfo s1!r)rcnjr tr'rrjrr'\lliLheobLrh'l lirliclil On reic; Sloic Icliiinc ololiko lioliko Orr titi(1,oglcLlorn). im lc pok,rzao,rJ jc htio drroni vi,lc.I to jc zniricnit'rrjiholilrr iicii: Pl srlo ( 'rr srnrrr

tBl{ H.-DZt!'IllJt tfiJJtil
tFl\Yrt'lwfit\v

blagodatima malovidjeli.'Daljereöe:'Oniie uZivatiu dZennetskim viSen€goprethodne.'AIlaöe i misku,a sake sedmice imati duplo rijeöiUzviienog: hov Poslanik, s.a.vs., reöe:'Toje znaöenje

{i +i4 ' rs L ;r',i ,^'i'; r rA,*-i t Jj *" Y;*
niÄo ne zna &afrve ih, Aao nagrada za ono ito su öin;l;, radastiiehaju."'(Sedtda, 17) ^x sArivene 'I

od u Ebu Nuajm u djelu Sifatul-dienne, ptedanju Ismetaibn Muhammedakoji prenosiod Musaaibn Ukbe,on od Ebu Saliha, ovome.ni' ra.. a on od Enesa. navodihadissliöan u Ebu Nuajm u dleh Sifutul-dzenne,predanjuod El-Mesudija, koji prenosiod Ebu Ubejde,a on od Abdullaha navodidaje "PoZurujte dZlrmudok stena dunjaluku,jer6e se,zaista, na rekao: DZennetasvakogpetka. Allah Uzvi5enipokazivatistanovnicima Oni ae biti na dinama od bijelog kamfora.Biöe mu toliko blizu na koliko su poZurivalina dZuma-namaz dunjaluku.Tada öe im kojedo tadanisuvidjeli.Vrnaatöesesvojimienama, ukazatipoöasti a na njima 6esevidjeti novablagodat.""on

6tsAbdultahibn Urre,jedan od prenosnac. je hrdta ocijenjtn kao dab ßuhdi zx ijcsa u scneduje El Krsim ibn Mutajjibzn kojeslbn i Zatim, nepoznrtc hadise. klze da prcDosi "Grijeiiu pripisivanju puno onimaod kojihihje duaao,m'dane hadisr Hibbankaze: Prenosi i oßvljrju s obzüon da tlko dcstogrijesi. logx scnjesovr hrdisl"Zbog PredrnF 6t'Isme! ibn Muhaftmedjc ociienjen slxbPrenosihc. Hrten kize dr iijcFklahja Ebu ho izmisljn hrdisc Ddehtni je r€k,o: Ostivljr re'"Nr cno{' wegi kate."Lazäc, ibn Mcin sened hrdie jc slib. ovosa, 60 El Mesudi* zoveAbdurRrhmunibn Abdullah Utbe ibn Mesud Pri kJxju zivotije ibn ocq,ri on nije slu.ao preiosiod svoga Ebu Ubejdeu ovomPredanju poaeo mijciati hrdisehrdi{odnjesi.'ikoo.'urnedutoJoji,P'.Lc

#Hn-.t

KLANIATI 0 TotllE 5E IRIDANIA KADAPOCELA DZUN{A
"l(lzir':ro rli ic NILrhrrrrmcJil'n lii-Lr lbn Ish.rli t'uoc1i: AL)'lLu rrc'r. ol 'r(L rr ibrr iL.r Umirmc 5ch1 Fluril, fr cr oscii ,rrlsrog,L orlL r\1)qr1 ibn ll'nhnrur,r I(r1.r lLrnIl.rlill cll ic rckrLr':\"rLliosirrrr i rrrr nrr bi viJ, izqLrbi,r p,rhrL,l.r i:'.rti1i cl')rrrrru iuo czrn tlrTro k,Ld;rjc l:q'r'lr ibl ZLrrrrruSluirlr tJnrrLrnLI 7x bi o.l .\lhh.r ol)fostiL L-lbrr slm to ncliolikopLrtr,rLondr s,rrnrcli,ro:On.lc ostrlio. rlrorrr iLt srr o]rct)iz.Lirr) niinr lJo I obi'lro lrr s.Llr1i gl1 upinti o tr)rnc.''l-rrlio zrrtirlio ii: oplo't'r zl I1'n ZLrrlu, 'r il ze,ll,.Lrnrr. i"a" f. iun cz,rn o1'rosrlzrr l-lsrrch zer rnrrreiLLliitlitlrLTiLi g'r sirm upitro: Oic nrrrj, rlLmrzll Orr nri orlqolori: 7r c7.1n d2rirrl.r l..rd ibn7.urlrn, '{oJ i,1j(ri 'Esr.l f io prri iroji nls nrmrtz lrrlc nr!f) lc ohLuio rrrrdTrrrrrrr ic s ito jc doi.ror\ll,LholPosl.trrili. ,r.r's, LrN1c'linu lil'urjlli sr:rolioLl iiIirih rL n"s.1"8.,,u 13cj,Ldc,lroclnoi.lu Lrlcntr li1 l lir(L1rr'Lt 1'o ' LiLr'lil blloll Orr rci,:: Clctcrdcstt r'.rs ge:'lioLiko ic t,Ld,r ibn hlTc: Krrl'r \lLrhrrnrmcLl Irhlh zl 13t'lirclj ovo I'rcd,rnjc ic nledc tl,rjc {)rl llrliogrrs[Liro odletlcnoplcd rrrjc"rrL'1t tq prc'.r.cncrL,lol'.1r" OlrLj hrdir .lc hrscrr' isprevnog nosilr. pouzclrur. (liur1lxn rrnlTrr' trlo]crrriilicrr;c rlt jc ortko l'oicl'r LLrrrrrnlc lc u i -\ iLoirl;rL It'1iorr orlsjco litrbi' LL s r.r"s.. Z,rtim ,\1hhc,.1',rsl,Lniii, ie llko rurrrrli i rLli' llcnu '\rrt ibn .\r'l Lrtrror srlicrlLr ictlr trrli' pLeurcnu orLtlrr rLpct'rli lircorro r tlTrulllLL. irl it Ibn Isluk.'f.rcl.r jc LrtcLrcljio
"'llllLi fii ll,:r,.,r (Lilill.ll.r!rLLl.lsl, r:.i, I r,. ',. ," I l r : : . l l l ' , r l ) r \ r ! i i L L r r r ' lrllf r t l : r L / r

s ! , , rI l r t r l r . ..i j . t .

ü!;,:ln

trYrx t\YrxtrYrF llvtx trvrtr twrx trvrF twtr

ß||rfir,rilr-DiM|Jrr s*H##

Bcnu Salimibn Al{ u zatekla plemenu dalje, gaje dZuma-namaz pa doline.Tojeprvadäuma tu DZumuje ldanjao, u dZamijiu podnoZju s.a.vs., klanjaou Medini i to je bilo prije koju je Allahov Poslanik, medinsku dZamiju": sagradio negoje Allahov Poslanil,s.a.v.s., s.a.vs, odriao Ebu Ishak navodi kako je Allahov Poslanik, prrl dZumu,po onomekako muje prenioEbu Selemibn Abdur"Bilo je to orako.AllahovPoslanik, s.a.vs.,je ustaoda drZi Rahman. hutbu. Zahvalioje Allahu i pohvalioGa je onako kako to Njcmu dolikuje.Potomje rekao:

!ä ^-1,';Ä V,S:;t :;;1 Ätt'"rNt'&I\ \" Ä,./ßt V"\ t\ ";:9"i.üu ,3-;tti:."y.jr.:;;r-'l,,i,rij J j"i-,^ Ä e;. x .\ v, *.' rt, r-jJ.ü'i 6, q; .:)älr, ! r irj.i|Jlrii u'413 :r';+ -l".6, 4t\L\r":tit,;4;7 6;">G;t:s'i'pa';,v .'e'[ '+ ,.),.)'sV; Jl'Äei';;.:"-t-t si'+,"tt; ^,;t1 ""t,5;4 ,;i
..tlslJ iililrJ

'O ljudi, udijelitc neito radi sebe to öete na6i Tako mi jer straianglaspa öepasti.NjeAllaha,ncki od vasöemoZdadoZivjeti A govo stadoviie neaeimati pastira. onda6emu Gospodarnjegov 'Zat ti niie niti prerodioca: kazati,a medu njima neöebiti zastora Zar i doiao moj Poslanik Objau: ti dostavio?! ti nisamdaoimataki io?l' pa drrovxo. ita si 7asebe mnoge blagodati ti P'iprem Corjekce pa pogledatidesno, lijevo,ali nikakvadobraneöevidjeti. Zatim ie Pa pa pogledatiispredscbe, 6evidjeti samoDZehennem. ko od ras moZeda zaititi svojelice od ratrc, makari sapola hutme,nekato uöini.A onaj ko ne pronadeniStada udijeli,nekasezaititi lijepom pa puta viSe, do sedam deset rijeöju,jerseza dobro djelo nagraduje milost i blagoslov!"'u" stotinaputa.I nekaje na vasAllahov sPas,
66' Biljeälbn Iliax,n u Er Si/chn-rtb.t iii. (1/,]'94) 66r ali Biljezilbn Hirlm u -Ertlr.ttn-neb.ttü.I/50o,sa1) Itn Ishrkje vidio Ebu Sclemu, od nFg,, r Ebu Sehnc prnosi od nckihashib",.lion nije uprotio Poslrnikr' nije prcncio tnota,jerjc umro9a hs. njegovr s.r.vs.,za /dFq-e

)'\.llj T<), f

äfiä-$x,ltt

;?f,ö*;t\7iiVi,XX,x^

'K>ii 'K7r''k'(

zlotj't'fr1t,AD( ' K ii\,,Y, '(7! 'ht
'-!-i { -!'li Jl

'Zttim jc :\llrLhol l|slrnih' ibn Ishrh h,ri.:: pri hLLtbu, icLnujc rchrro: druLgu
, , 1 1 . 4 , ; , :r 1 . l : , . - , 'r'-i '. -- i,. ,; :, '*l-"

;;lil..:.:"-'-.'.'*-..'!I.1\rr'";ir'';''-:e
-c.r3ü -s:. , .-!<L J- ')!r'l 3 :;:l-' '-'

' r-- '-- '' -;' )t

-! 'll '1, -"' alll _r ' trl J5 :'!!l t' l-+'l .;"1i ..,-s :*-l '! --'r ;)-l -" '1---"-j .. :--r ..

, - - . '! '-'r --'---',i-!-':,"-.'!i ;rl ;;". --.,....',-, ,.. a'--Jr-.:j _r_, j i "l -l_l J-\!ri _"' -/il 1-j-_: {'_; lr l;Llr'oj;,>, rr't . -': I ':'r--'-' I-;;-" '-i''r-r| --"' " -J* ;)il;.,JL!.-Jri-'..r:I.*-<
.,J--j lri--ri *i.j'

'ZrLhr:Ll,r i|,rcil :\l1rrhLr. i NirmLr zilr\''rlirLjcrrl 'rd )ijet't 1-'r ilrrdrrrosti trtzi,tr.lltlcicrlo sc.\ll'rhLrrr1 zlrrn'rsihdLLirr po,:lrikLr otlt nc nilio giLu zrrbhr'lu nrrri-c cstr' t rLputi. I(ox.rr\1l.rh ntilir rljc|1. uliiLTiltr' nrr osr.n ,\lfirhLrz-rLl)lrLdi i. nilio ru''L J)rrli lLLtuc nroi'c kog'ir j': inerrnsrrLLrsr' o r S , 1 . , l n t l n t .r1 " n , 'li- , r q r s i n \ l h l r ' r ' O n i c d L n jc rij.il ZrLlsLlL Lrrpioor'Lj liorrt."\llrLh N",f.utjt *,,',,r.su -\l1,rir,,.e izlbcrc t\lllh'l ''r l r,rr ukr"si,,." iiz lrcricrrtvrr. ur-ctlc isLarn' on grxrL'r'I iistinoic to lrrjbolji llLrddr(r'l .lrLLgog ,,rnoirr,r go.or porc.1 \"' l \"' U r\ lir. ,:, , r . i r\' " r'' ' \" , \ ''ti ' l, jr ' l. 'rr1 nc lrrirrsrr:rr brrrlupLLqrrr \llrrbolih rilcii golo lelii.rnlc l ncl:rL i prof ir'r' '\lLLh ic i'e ito ic .\lhh sn.orio.On o'l torr otlLblr'L /r" ': ' ,. o..,rli \j ..: ( \1 1 ' r "rt: \lr 'l-r ', U L '. l, i , isl'rcniLrtloLrtr[oic obci'lictc dx liekoGa sc trjr boilti i bLrditc bretskorrr r'rcli;\11'Lha 1","l"Ai,\Li"f.l"u'".iiri \tlire sc rrrcdLrsol'rLo jcrl l lclii st sc srcli irlcn Lr-itLrtr iznc\ Ljubnr'1jLr.;\11nh iirrtlL zrrvict ' rlilost I bhgo-'lr*1" ic n,r.r,.'\l1.rh,,.sp,rs.
' i l i l i . t , l t r : l l i i L r L r /! r ' ,: : , ' r r ' . ' ; l5L rlii'if r" ' r L ! L f r ' ' l r LLr

#####^ J.'l:t*tslgrlg',Ji".H
PETKA OODLIKAMA POGLAWII
i ubrajase i veliöanje s.a.v.s., U praksuAllahorog Poslanika, poitivanjepetka,kao i iinjenje nekih ibadetakojimaje on odlikovao petaknad drugim danima. Uöenjacinisu sloZnida li je petakwedniji od danaArefata. o su Iznesena dva miSljenja tom Pitanju,a uöenici imama Safje verzijeu Safijskoj prenose kao dvije oba Pravnoj6koli. uöio petkomje na sabah-namazu sureSeds.a.v.s., Poslanik, daje znanjesmatraju Mnogi kojimaje uskaöeno Zdai El-Insan.""s Zbog odlikovannad drugim namazima. sabah dodatnomsedZdom "d/umanskasedi:dl'-Iz tog razloga, toga, sabahpetkom nazivaju ove ako nekood zagovaraöa twdnje petkomne bi prouöioor'ttsuru uöenjeneke druge sure onda preporuöuju oamazu, na sabahskom prethodno osporavajuöi Mnogi uöenjaci, u kojoj ima ajet sedZde. na sureSedZde sabahu stalnouöcnje pokudenim miiljenje,smatraju petkomodlikone petkom,kakoneupureni bi pomislilidaje sabah lan dodatnomsedZdom Ibn Tejmijje,da je, u vezi ovoga' euo sam od mog uöitelja, "Poslanik,s.a.vs,uöio je rekao: Petkomove dvije sure na sabahu zbog toga ito one govoreo onome ito se zbilo i öto öe sezbiti u Adema,a s., o Sudnjemdanu, tom danu.One govoreo swaranju
66tMuslirn(879)u prcdanju ]bn Abbas!,n' lrvödi daF Vjercljsnik, s a {s', petkdnni od tc i u.io sabah-naftazu suruSedzde Ed DchJ, d!je VFroljesniks a es ' n! dzuma-nanaa Ebu Dnwd biljcteTnmizi (520), uiio suruEl Dtuhi iEl-Mümflo! Ovajhidis,hkoder, (2/159)u poghv ( r/226,334'340)Zat\n'Mtslin (880)i Nesai (1074), Ahned u ,4{zrzala ii' od ü i lju: Staseuii nn sabahudzuna namrzu, predrnju Ebu Hurejre'

.:i3s8

llicnjc rxih 'urrr svc 1lLr.ii.,r ro ac L)itinir rlrurlrcrl:rL o ptoiir'llcnju i llrt LllllrllcL ]rrorclilcrLogltl'Lierlrrorll)'it(r ic sc podslci,r pctkonr i' ' r' l . ..'-,. ., z'.' \i ,,, tr'r7ioi Lr ne . r]1,.l n.,u'lrzu nrrtrjcn,rrr bi jc lt1.rnjl,'p.11''rnr srLbrlrLr , , r : , . , . . . 1 . , . Oro ic jednr odlihr Pctlit

.\llelror I\rslenili. s rLr' s, jc |r lrL sr ilr stvortliir"t |ttrrli 1c 'r'r's rto\'trrr pnrkd,utr.'J'iL[oicilon,ricrlir:srl.nrtrrr'rJ)rrslrrr]lJ \'ir'\'s ilo rl': IrliprrtlL nil;orll ,1",,uiu,,"lt,," ir,r.irst z,r 1)oJrtrrik'r. (li lc sr'Llio ' r d r u g o 1 rl,l. , , . o , r , s e k r i j c l t r i . l c L l n rm L r L h o s t l 1 o i c Llobrvcrro ll; olodLLniLlLrako lhucts[rr rlobro otos nrrl]r!rrt uIrr1\1) ^

: \ " l ' l r ' : l l r . r r L' ll ic urnnrcr tioliri nr d'uLpcth'r' t"m rhnLtic ih -'\ll'rh L.oirstr l' ,r ' .r\ l.. :, ,.i.1, ,,, lr' I " l' ..1 r.Lr '

oliiLi n lm rrjih(n irl rnol r\lLLh it LLLltrr i ur dtnj.rlLrli.r,rr torrr Llr.rrrr iri Sr.e rretr:'lcrtrr pl brLrl i tr,r2cnjirrlr. uljrLlnog 'r!l njih lr"'c oJf ' l' r r' . I '

' I

l'

rrir ilono'iti ;Lo rii! \rL]\'iLLr lI'gl' ur)(r iz,rhr''rlili rllLr, rikLr,s.il.r.s., i nr drLnpctlrr. '1 L]rniiLdiLrur'Ln lrn':LZ reil odlikl pct[,t ic Lll sc Lro'orn J'LnrL i nrLjnrrsoltrtli liojt jc urrircnir LL;r.Ljprillril':niic ob nczc rr islrrrrLL \'rcd',ll.r ic orL slrLhoq clrLrgogohLrpljlujrr ulur..il"nj" ,lLu.1;n,",',r' rr'L skLrp'i t\rcllrLL lio iz ncnrrurtItoIunlrslimt,,,r.c,sintl,'r,-17'li,rq
' ' ' ' ß r i , , l . li . l f r , , ! . 1 L r i | n l l ; r " : r lrl' rr

359i:

# *^,11H{{['l?H,Jl,.H ###
sti dZuma-namaz, Allai öe zapeöatiti njegovosrce. Blizina stanovnika DZennetana Sudnjemdanui priLikomposjetaGospodaru u danuel mezidbi6eravnomjerna njihovompoZurivanju dZumana namazi blizini do imama. Cetrtta odlikapetkajeda sepreporuöuje kupanjena ovaj dan, je i ora preporuka u Serijatskim tekstovima veomapotvrdna. Ako govorimoo stepenu oba.reznosti kupanja, je vediod obaveznosti on klanjanjavitr-namaza, uöenja ili bismileu namazu, obnavljanja ili abdesta zbog dodiraZene, doticanja polnogorganaili zbog glasnog smijanja namazu.Takoder, u veöije od obaveze obnavljanja abdesta (puitanjakrvi), nakon poslijepoticanja krvi iz nosa, zboghidZame ili je i od obaveznosti powadanja, veii a uöenjasalavata Poslanika, na s.a.vs., zadnjemsjedenju namazute od obaveznosti na u uöenja Fatihei sureod strane muktediieiza imamau dnevnimnamazima. Sto se tiöe midljenja uöenjaka vezi obaveznosti u kupanjana dan petka,imamo tri skupine: a Jedni potwduju obavezu,drugi je negirajLr, treöi prave podjelute kaZu: trebada ukloni nekuncprijatnost sebe, ko sa njemu je kupanjeobavezno, ko je nema,njemu je kupanjeu stepenu a pohr,alnog öina.Sr,atri spomenuta miSljenja prenose od uöenika se imamaAhmeda. Peta odlika petka:Upotrebamirisa,ito je wednije petkom negobilo kojim drugimdanomu sedmici. Sestaodlika petka: Kori5tenje misvakaStopetkom, takoder, lma prednostnad koriitenjemmisvaka drugim danirna. u odlikapetka:Po/wivanje,rani odlazakna dZuma-namaz. Sedma öinjenjezika i uöeoje Osma odlika petka: Klanjanjena61a, Kur'anasvedok seimam ne popnena minber Dcvetaodlika pctka:Sluöanje hutbe,itoje po jednom od dva miöljenjaobaveza onogakoji öuje imama.Pa,ako taloa osoba za .* q** 360

it

7inr.r.uE,in rnuu I |l'|.ny
rFtt rntt txt! trt\'rFtt

XX XX,Xfi XKQ!
) - ;^i
tl<tr ,l<xr'txtr'trtr''t(

S:r. .i\r;

:1<;

rriicrrc c ic huthu.,-Ll,rrjet sc ,.ronc Loji bcsposliirrr7'.r nc bi slLrirle -\hrlcrLe jc lmirrrlL J7t1nlr.Ll .'11rrrrr,,/rr hutbc, bcsposliiirr izgtrl.io r :-rl--; il:!..:i s-,r.,:s.r i_N] o,rl r'.rrodi prcrL,rrljc 1)oshniJ(1, sc 'ltn prijltclju (koji sjcdltl,r njcgl): li,r'7c -.r'onrc i 1r,,irii.,u" lturLc) 'Sutil', izgtLbio rl7Lrmul" ic tlicnjc strrclal-1!clrtOd yicro|icsnihr' odllliirpctL,r: Dcsct,r sc pr-cr,usi dirjc rcli.ror s.r.r's., :-r,ill -!- 'r* ,-'-;.<ll,:-*li,r Iio Pc.liom ln o Jr -r '.-e 3 .- ji l- .. ';..-, -;i ! i -- j -;; stop,rhp'r sr-cdo ncbr izblirt ic El uii sulLr lichl, ispod nicgor'1b oslictljtlirti pLrrne Sutlnlcnr.lrrnu,i bil ic mLL liojx t'c rnLr slictost ' ' grijcsilrojcie poiinio izrlcdLrrh iic rlzLLrnc oproitcni liao izrcln trlcr1urir,Scid iLrn]lcnsrLr o.t prcdnic rrrLlrcli r"l r' fl .:.1. || | i..- r . pcdr'.r:I)cdrorl nijc pohucleno1J'rnieti Jcdrn,rcsttot11ih'r Lr nx(lc nl Iolo\'irri rrcbir, zclritu li,Ldrsc sLrrrce u nrrFl.r vrcnrctr,.t rLz i jc Or.o niiljcnjc imunr,rS,rliic, joi rrckihLrt'cnjrl<.r' rstupr g r i Jlbu ,\bb,rsIhn'l'cjrrrijjc l)otporuze olo rliiLjcnjc nijc nrriLu'irc1j '1o I prchol:ibLr ltLil'L ocl Iirnccm N Itrdlirhi,l,r Lcjs,r, iz uzco prcr1.uj.r s.e EbLr Kirt'tlc,r.a..po koiojjc \rlcroricsnih. v'' , pohutlioob.lllie nir(lcnr llolok.tJr sc srrrtcc Lt njc dobrotrljnognrrllrlT-r1\'rcrllcrrLr
; l r . r i r , l , L i , r r r / i i L l . i l i r ' r . i r \L , f ] r ( i L l! r r t i f I ) f r '1 llrillL fr"lr:r' iL \liir'

! , 1 i .r , i i : \ | r r ' J 7 , : i n il i , r . n 1 ' n r LL f i l r L i L r 5 r r r ' ''I{I'IrIIt'IIIiILLI'il',1rr'LIiiiifr I rfsl 'nimll'lrrlii r l"'fril "'l \frirrrr iirt Li Ii' iIrII!'III:I':i ' i . \ , i . : : i ' L l ' | r ' :r ' r " r r IIür.,J Li!n.r. iffl::,..'i'i l'r'!ri'LLl LL\irrI l,rf!/il,Jl)tr':r' '1f l/l'r l' Iril .rdrri:r.i. l,:uirni jLL,ir: r'lirl' r r i ' r r Ll ] r r r r S l T ( L . j . i t i I t l . L L r i , ] . :r.' 1 . f r . f . ' r , , r i 1 ll'r llrrril!r)llr"r'i]l'trI \1":rrl sü('!irr.lia:!,rnLl!trlirirrSlii:ri.fr,iLrlrIrrnl l' l\ ll ii iL r li r n ' l f | / r : / i r . ' r ' j r " r r " r " ll hl,rlir()l,,,r.,,,r..L,.!',:frr:'LLr.k,rli)r":r.L i: : t l ' r l ) . l l il i u . ? i i , , , l r , 1 , f r t , L i t r i t . r i , , i r i r I L | L r r ! n " _ \ l i ' n ' r l : ' ' r r n r r ' : i J " f : m'r:!r ': lil li'hrtdlntrl . l l i i . . r r . u ! . r . r r . r , i l t l , . \ 1 1 , ! r | , ' ! L r : r t i . ' r L : . t r [ r ' ] \ ' )l " LLft'l]irrn'LnrJLr'rLl i ir'r L)"t'l!"i\ir'rlrrir!rl'L hiiLrrilrdtrlr'["ifini' r j ' 1 , , , r : r i i r n , , f r , l . . : i i i . 7 . L l l l r ' ; i i t i , LI ) r . i r l \ l r , l l r L r l / , , / ' r i r ' : r ! ' r : r / / r " : r r t t ' O I , \ r , l , l l t r l , i 1 1 , , l l l i i h ' i r l j I L L r In . L . ' i i r : i : i i t r " i r f ) r l I L f t

3 61 i;,

####^tBJIy]lffI'HH####
po ve6 na vini neba,osim petkom,66' seoslanjao predanj€ kojemje pohvalnoobavljatinafle svedok seimam ne popnena minber.U sahihpredanjustoji:

'.-* .;; " '-;, . - ,ji , , , " , " - " +.,.'u.:'L',i4r.j'r;.1-,+.;-l 1" ",| :"

'l1 : ru'l'.r*':r "'" i, ;.1

-!ä;.;

; " * *.i? ;.* -+ t,
.G;\t'^tJt;r.:-\:'i p

"Svakiiovjek koji seokupapetkomi oöistikoliko je u moguönosti,naulji kosu svojim uljem i.li senamiriie mirisom kojeg ima u kuti, a zatim izade u däamiju pa ne razdvoji dvojicu u safu i klagovoriti,bit aemu nja ito viie moäe,te sluia imamakadaotpoöne je zabiljeZio Buhari.'70 grijesiizmedudvijediume."Hadis oproSteni e nafilapetkom preporuöuje viie obavljanj ito Tako Poslanik, s.a.v.s., je, i ne zabranjuje osim po ispinjanjuimamana minber.Zbog toga medunjima Omer ibn el-Hattab,r.a., sclefa, sumnogi predstavnici "Kada govorili: se a u tome ga slijedi i imam Ahmed ibn l-Ianbel, je a imam ispnena minber,zabranjeno klanjati na61u, kada poöne je kazivatihutbu,zabranjeno priöati!" Tako su ispinjanjeimama na minber prihvatili kao razlog obavljanja naile, a ne poloäajsuncau zenitu. zabrane u Dodajmo ovomeda seljudi nalaze natkrivenimdZamijama vide poloZajsuncau zenitu,a klanjai je obuzet i sprijeöeni da su i ne osjeiakadaje sunceu zenitu,te nije u mogudnosti namazom To izlaziti preko ramenaljudi iz *Lamije i gledati u sunce. mu i vjerane nalaZe. Ebu D at'udza. nlegakaLe od Sto setiöepredanja Ebu Katade, Ebu Katade. hadiseod daje mursel,jerEbu Halil nije slu5ao Mursel predanjese prihvataako je spojeno(mutesil),ili ga ilije iz redapoznatihmursel potwdujekijas,ili stavnekogashaba,
66' BnjeziDdu Dlwd (1083), Lejs ibn Ebu Sclin jc ocijenjen shb nvijr, r u Lrncu kro a i prenosihorc poFvljuje prekid. 670 Biljcii Bühiri (2/308i 309). a 302

äs#{"f x '*'r. ,-'.zrD|J-r.l,trnD r'vix ti r* rIs*,t'*fi5s ,{7r 'Knt ',!x\ Xii i*/. r-x ;ö;'tl;äXX Xi'i
iiii hrrrLis'.r jc plcnosiltc sLr prcd.rnjr koj'.1 plill.ricnrr ltotl LLicni,Lll i odbritrrih r',niit. i1i lozrlrt lro forncdr nc LrzimrprcJ,urjtJrbih ptrhr.r.tnt'. ilo iü'.trlcilo sLiarro gx oinliLrlc prrLrirL r rrriil rmruo Jr ugi f rcrhni,rlioirrosrrrLilLLjLr jcnjc 11 Trlodr:r', rL kl,Llj.rri rr,rhlLr l itrllerrrr1(1{1rr rrrllcctrrt lc petlionnije zrLbnn.jcrlo Sttiix hoic ic 7'Ll'iLlt;ir) prc,l.urjc c,cl polotinincb'.r, icgr izchlirLmrr "L)rtuorisc o,l t'h,rk,L rllL.t on iLrl.\L'JLrll Lr slrjoi lnjizi. On k,rZc: .: on o d S c i r l i,b n l i b i S e i d r L , o d l i b L rI l L r r t j r . c r L ,t i r l i Y i t L r x i c s l r k , r ri (u.rlile).,rr.rl711 liLarro It)(Lrr ll:tLd11 ,,lrl1j,trrjc s.r.r,.s, zrbr';urio LL rre brLclc poIrrirri ncbl), slc rloli sLLnic rl.rgrr': z'Lprtirr' ol sunce osirlperl(orn. : I1.r jc lrrcliszrrbilicTio (x 1j n'riir1 u /iir'/1irl S'.rli1r sp,,'ne'ruti ou li.r7c: Iirzilrrtr nlrl jc -/Lirrr/'rrrL,Aarrr,r, Iltil,tlil lv,lit. n u L!lc1Lr plclosi li1rLL Isti hrLilis lbnlrim iL.n Nluh.rrlrrrccl, o,l lsh,rll r\dLr1 po N ocl H,rliclclAhmcr l:LIrccnr ncliogicijrrLi;l lcLlinc imcn''r gl hh iLrn ScirlcL ll,Lliircli,.Lon oiLl'lbu IILLrcirr.r'l Z'r1)iljc'io ir Loli ,rJ u i 13cjhclJ /l/--l1,ririi l,rnccrn .\r,r.rlbrr .\.171'LIr'r prcrl rsi Lrtl rt t \tdrc. ,,,, o,:ltbLr SciJ'ri l.lL'rLlulcirc,r'e.'J'r sLr lJi: \'jc LbL, L l jc lnrrillc nrrrr'L7 l riiro u s..r.r:s.. zrtlrr.rliillrro1'l lirLnic rorjcsnili. o'im Pctlionr' l,uclcrr:rpolovinincl',r1, poLlne lktL,r sLrncc se ii L ,rr,r! Lr trIc.1Lrtirl, LLrriu cLrosil,i.:,r h,rclis rlxlxTl ! rL\ f ijc 1.r ''\1io'c 'j\rrgll rciirrrr: llcilrclJ j. po|o'Lrrm nt scfrcrLrlr!t p|ihv.Lrr' ic r'r, lill'rriirLtrLLlc. Llli:limicrro osniiiti brrrlisu oli hrdisipriürr1,rjLr nlcgorste|crl. (Lt 'lir S.rliir lc lchr,r: l.jurLi sLrLLolriirLiili nnc ru dTtirlLrI rlr: src l1rnirlLL dol sc inr.Lm islnc rrrlrrrrrlrcl' sc isplrL S:rFirL.nrrocii LL Llclhclilc rcluo: Oi'o,o icrrrLrgolori (|L ic VjcLor'lcsn1!r' t's ' s 't i).rhlc.rijcr'jc o torl1r vnirr h,LtLisirrl. nrriilc n'll'Lz i 1:lLnjrrrrjc nl n,r porLstic'.rosto r.niji o,1ltzrLk ,L7unr'r
' I l l i L i . t i S . , i i i r , il a l 1 . l , , L n L \ l ' , l l l 1 l , j , , ' , I : f l . ' I l b : r , , r , l i i , ] l , , l , r n ] L , r . L i ü . , 1 , |r : r l ! r ' r r . r : ' L l . , : , r ! , r L t r n l . , n i , r , t l , , [ . ' r f

363i:

### # ##*^ llll*J['I?l""nK..H
A svedok seimam ne ispnena minberbezikakvogograniöenja. to koji odobravaju obavljanje seupravouldapa kontekstonih hadisa u je sunceu zenitt. Zabljeäli smo predanja od nafile petkom kada Ataa,Tavusa, Hasan cl-Basrijai Mekhula u kojima i oni odobravaju ovu olak5icu. nafileu Uöenjacisu sepodijelili u tri skupineoko obavljanja wijeme kadaje suncena polovinineba: nafla u ovo dobani u kom Stavprve skupinejeda obavljanje sluöaju nije pokudeno, ovoje stavimamaMalika. i Druga skupinatvrdi da je ovo pokudenowijeme za obavljanje na61e, kako petkom tako i drugim danima,i ovoje stavimama praksa mezhebu imamaAl-rmeda. u Ebu Hanife i prihvaöena vrijem,e obaza zauzima stavdaje pokudeno ovo Treöa skupina imam Safrja. zastupa vljanjena61e, osim pctkom,a ovomi5ljenje Dvanaesta odlika petka:UöenjesureEl-DZuma i El-Munajer fikun, i1i sure El-Ala i El-Gaiije ra farzr di.tma-narnaza, je s.a.vs., kalo navodiMuslim u svomSal/2, uöio Allalov Poslanik, ovesurcna dzumi.67r s.a.v.s., dZumi na navodidaje Vjerovjesnik, Muslim, takocler, se Sve uöio suru El DZuma i El-Ga5ije."'o spomenuto Prenosiod Poslanika, s.a.vs. Nije pohvalnouöiti od srakesurepo jedan dio, ili prouditi jednu od spom€nutil surana dva rekatadZuma-namaza. To samo je opretno sunnctuAllaiovog Poslanika, mada neki neuki s.a.v.s., imami to praktikuju. Ebu blagdan. Tiinaesta odlika petka:Petakje stalnisedmiöni je ,t svomSunenu zabiljelio hadisu predanjuod Abdullah ibn MadZa
673 Ebu Darud (112a), Ebu Biljezcsa Muslid u svomS"rtrr, u predanju Hu'ej!e,ra. (877), Tirnizi (519)i lbn Mida (1118). 67{ od BiljezigaMuslim u predanju E! Numrm ibn Be.ü! (878)

fu64

zAD|J't'j||tAO; EiiIl#y.SL't ä*Sä,xä,xä"r , K , \ ' i i : , !, u - , ." . " " )'rx--; { ; E ) l x x , ö < x fi* ,"',
Wf r{x*;**
:-J;,i-.!
; - 1 . -

j;

s ,r.r'. PorL,rnik. s , ick'Lo: Lil ibn,\1.dLrl \lLrnzir.r jc.\11.rhor ELrLr LLrbrl.e ,,J :-,rr,s -i-i -. .. -- !";l: .,"iar--- i*:- :

:-. il
. . -

\j.-':..-tl- ;-.!",Li

:-J a -..."-- I - I -,..5i r'l .-' + -'lr { l ; ! :*Ji, - r ;i,r :-:j J -; : f ,..- *' \-..-" r ! -..;rl.' -"..r

''Pctrkjc mjothbllniii Ll,ur n,rjsvcLill lori.\llrh,L IioLl'\ll'Lh't l imrr Ptt l)ctrLli ic s'triji orl litnezrrrsliog i I(LubinslioqbrriLrLrrr.r' git.lc slnrsLLo nir Lr odllke: nicnrLr r\l1.rlrstlrrio .\rlcml, LrliemLt lc jtJrLrr a'rsu lioicnr Pcrl<rrl irrrrr qrr Zerrljui u njenrLr jc i LrsnrrLio lol'l lioji C'Lz,ul,r1i,,rlonc tf'.Iii Tirbrrl SvLrgrr .\ll.rhLislii,rrt.lor-Lr mclek plcmcniti. .]ln.I llicrLrLrr SLrrLlii njcno. rLpct'rliIe nrLsnLpiri I .li ni ncho,ni zcrrrljrr. |jr:trr''ni Lr'lo ni Liryo nc lroslolcrL'lr rr.. o(L stfihLrju ]retli,1l ,,,lliLepctll: l)i rlioru ic poiri .rlnorntLriitrrLjljcpiLt i'ct"r,r,,sr,, hoju ior'lc1inr,r7e iuilili. LI lczi rosrr'inrrrrl r\hnrc'l jc rt odjciLr Pr L ocL iliirLir.r,rr',hoii kl'c cltt zrbillcTioplcrL,Lnjc Ii1-'LL slon ,1-l,rrr,',lrr s.r.vs . iln.ierckrto: lroslrurillr, lc iuo:\ll.rhorrrq

;!.1 --,,

: ,,-ll

- l--'l l'- i j .'l l-! -l .j-. - . .:.--- -:: --'
*, !:r:-g

-l-..j.-,re>

:-- j

sc ol'upl pctkoLl i Lrporlilr$i niris .rlio grLirrl, tc obuic rr nrjljcpic ocl strlc otljci:r:, zrrirrr rkuicno tlo,ic t1oJlemijc I'e llr itlrrrrrr L'rJ'Lsc ispnr: njrrkolilic, rrro'ic i rriLogr rrc olrctc. i slLrirL biti ishLIpzrLgrilclrc to s\1iriol nr: ob'rvi rrrLlrrilr. a. rrrLr niLminl-rcr ' Jr izrrrriLr ijc rl7Lrmc.
'llL:,/.rr..1fnlltrL;, 11ilr \lfrr!.LLr1r.' i lirr' Llllllr'ii LL/ l:rrr;'/l .{..:',rf:|\1r...i:/r.1,', ..r:r' ''llLiirrl.r\l,,ln.l/r,',.'riir')rl rl.ir.:fr:'"i1tr'rr'i LLrrlrrL rr't' t^' I : l r r 1 l . L 1 . j f i,lt : 1 r , . . r 1 . : : i , f L r r t r ' ' r l r r r l
Lr:jrE5

"lio

365 i:

,x trv/F t\Yrl(twtx

rBr{rfiJJrilEr-DiwzrJJE H### l\Yrl( t\Yrx xrvtF rRYrxr(rYtl

U Ebu Dar,'udovom Sunenu,r predarlu od Abdullaha ibn s.a.vs., kada Selama, navodisedaje öuoAllahovogPoslanika, r.a., je saminberau petakrekao: "-+t j:t iJ )t\ Je u j f A.;/jr: 6 ö 4r:,2 s r 'Je li troiak nekom od vasda kupi joi dva plaita za däumu u radi?""' poredodjeöe kojoj svakodnevno U lbn Madäinom Sazezrsenavodi,u predanjuod Aiie, r.a., izlagao hutbu ljudima u petak,pa je na da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., a njima primijetio troinu odjeöu, ondaje rekao: 'Je

$ :*: ; ;st ii. ä j':ia i,i'; e " ;1 Ä -v'-

li teiko nekomod vaskoji ima imetka da priuiti sebidra u za pla5ta dZumuporedodjeöe kojoj radi?!"u" je Petnaesta odlikapetka: Pohvalno petkomnamirisati(nakaditi) dzamiju. Seid ibn Mensur navodiod Neima ibn Abdullaha ra., el-MudZmiradaje Omer ibn el-I-Iattab, naredioda sesvakog dZamija. petkaprije dzumcnamiriie (nakadi)medinska Smatramda je zbog toga Neim i dobio nadimakEl-Mudkadi. Zmir - onaj koji miriSe, odlika petka: Onome kome je dZuma obavezna, Sesnaesta da nije do'zvoljeno krenena put nakonito nastupiwijeme dZumanamazaprije negoje i obavi.Medutim, ito se tiöe ketanja prije uöenjaci tome iznosetri miiljeo negoito nastupiwijeme dZume, takvo a dmgi odobravaju, trcei odobravaju nja:jedni to zabranjuju,
677 je i krztx Sord hidisa i Bjljeze Ebu DMd (1078) lbn X{adä (10e5) ovojc njesovx sa El-BusiriI Ez-Z.odid'. s.hih krko navodi 673 (1765), u hidisajeZuhejr medutim, senedu iIb' Huzcjme Biljeze lbn Madä (10e6) gl od ibn Muhitnmed ctrTcmimi, njeg! hxdisprcnosiAmr ibn Ebu Sclcne ed-Dimaiki,a od nvij! Simä,koji N preuzibalihadis Zuhcjri,nisuvalidnr,tcjc zbostogaovo predanj^ te nr ovo hrdis Potwduje prediDje sa izdi'ze daif,.Mcdutim,prethodni pledmjcu stepenu

.1366 -ry**

*s*>:<#

/rx )(r".rr n\\'rx xrr,lrx TrYrli t(!

ZADtJ.I'lt|ElD

srni n,li b,rlb.:l,r:\llehororrr l,rrtrr' putolenje tt't lc ir!rjskc lrr:rr-lciLolc. zrLlrr.urir:rrolircrrtnje Po mijlicnlLr j L jr p t t n r k o ni t o s u n c c . l o s p i r cz c n l t . ' I T s l L r i r r t L rs c r l d i o p u l r r irllrn I}l_ Jlr strul: jcclenzrrstLrprL orri vuju rrrdiil.adct:r, izrLosc mliljcnic zlstupr irrr:trtr Nelcvikoji ro sortrr zrlrrrnjclin, rrdrLrgo I r' l - ' { .i ' - l ' . ' 1 . t , , , 11rr Sto se tii:c krer.rrrjrL prrt p.rliom plilc -"; r14,odtrt'srto izrlosi rL'r srr11irrllrll S.r1il.L |rcrllcrriL, d2LLrnrLrlslioq nnstLLfxnji hLricnr b,'r,Lvll LrIr 'riiu) LL z,r rLnijc(kt,jcjc iz-nio r Lilcurc miiljcnlr: prcll cloi{po nolom niiljcnjLr irrrLh'rrr odobrlvtt'.Ll<rl) fLr(\'rtrrlc, sir ptrisroyjr'iLrjt I'Lrtollrrjcml'rsliit sk,r Ilgip,rt)tllso 1'Lrtolrrnie LL (to nilc LLozrollcno) rr-cnrcnr icst.tlrL rllum,rnsliog nitstuprnjir f! 7l'i'i'] llic: rrtlihijs[e prrlnc il:olc' rlrt'l Po nriiLjcrrjLr "Nrkon clil nili()rtrc fLrluit u ito suncc11o.lc rcnil rrijc c|r1'LLitcrro otfumic friic Ncmir zeplchc'Ll prijc ncgolihnjr,llumrt n,Ltr'nz irli rrcrrrcrr,r. lc boljc zrr ologe lioji lr [o(l dTLrnr'.rus1iot nesnrpr Llol:'c klrLnjr rorc kuied. nekonrrrrstLrPx LrIet'rk rril.rdirrrcI'trnLjc dZun.rnrLmlz.' rn lirct'Lnic pLrt1'ttli'rrrL ot'icnlto orlobrrLrrr lnrLnrIibLrll,Lnil:.r ()mtriL' orl Dirrlilrtni LtL.bitci lll-l:t)t,i, u plc,L,rnjLr .\b'ltrLl'rllr lbn 'lio I'oshnili,r.r.r"s, rcl'rLt': pctlorrr oqrLr LLlic'\Jl'rhc,r' rr., u.rrodi pr dolLrrl r Lrc onirtLc ntr borl i. nrcleLi LlruiLrjrr iz ruje n!cslr Lrkoienr lbn Oro n,r sudruq,L s orncprtrrx.urjLrL jc jcdnood prcrlrnjrL l'LLhcit 'rJ i sc Li ,l-lrr,,lrr irrtnlL ,\hrlcrle n11,L:t 1're'lrLrrjc Il1 llihcr,.l't, ibl otl lioji prcnosi -\lilscml. on t.l .\LrLlLrll,rhl :\birrrsl,r'rr' koji le ',\llth,l i)osl,rlih. ,r.r:r'. pt'sLro ibn r\bL[11]'rhl cr llcvllru s rck.ro: ic I'ijiic fcLlli' l)'1su 'Lr krcnLLri D,rn li,rtlir tLcb,rli pohod,L. LLjcd.rn,,d rrrcl u.r ie sr'lorhcclcni pohoJ kn:uuli,.ribn cr 1{cr''Lhr rcllo: ''t-tiLL
: . r l t r i r n , , ! i \ . . , , i r : . 1 L L ' r r . ' f f r / r l l , t . r t r l t , r f r . ri , f r r 7 i ) l i ' ' ' , \ i J ! i L , l , , 1 D r l I L " . d L i i , , l l ) i r l L l . ü ll l ' j i r r i l ' ' l : i l ' r r : i l i r r r ! 1 " i r l ' i '''-irl il rf |,, Iq u f.r r.,rl!..ri:'U,lr.L f , , , t . . L . L i l l . / ' iflrrlis

367 ,,,

t\YtF twiF rlwrx trvtF atYrx trvtx ttvrx tRYrx

tBr{rfiJJrilfl..Diflz|JjE H##w

s.a.vs.' krenuti negoöu klanjati dZumusaAllahovim Poslanikom, s.a.ws., zawiio a potom 6u im sepridruZitil'Kadaje Vjerovjesnik, 'State je sPrijeöilo je pa namaz, opazio Ibn er-Rerahu, gaje upitao: On jutrom ne kenei u pohod satvojim drugovima?!' odgopa da vori:'Zelio samda klanjams tobom,zatim 6u ih susti6il'Nato mu 'Kadabi udijelio sveStoje na zemlji reöe: s.a.v.s., Allahov Poslanik, njihovogjutarnjegizlaska time ne bi dostigaov'rijednost u sadaku, u pohod."%" El-Hikem nije sluiao Medutim, ovajhadisima nedostataljer od hadise Miksema."' putrik ako ne strahujeda öe izgubiti Ovakvo öe Postupitj. na da Medutim, akostrahuje 6eizgubiti saputnike putosaputnike. dopuondamuje putovanje vanjui boji seda ih nedemoöi sustiöi, to bez ikakvoguvjetovanja,jer je dovoljnaisprikada öovjeka Steno u diume i namaza dzematu. oslobodiod obaveznosti ra da Najvjerovatnije sei rijeöiimamaEl-Erzaija odnose o!'u situaciju,kadaje upitan o öovjekukoji je bio osedlaosvojujahalicu za put u momentukadaje zauöioezaaza dL'uma-rl'atnaz,pa 1e "Neka krenena put!",kaoi izjavaAbdullahaibn Omera,r'a : rekao: "DZumanije zapreka za Putownje!" kretanjena put Petkom, Öinjenicada njih dvojicaodobravaju nisu usaglasili, pitanjc oko kojeg se uöenjaci predstavlja opöenito, Musannefu ali argumenti öe i tu presuditi. Abdur-Rezzak u svoftL odlbn prekoHalida el-Hazaa,on od u biljeZi, predanju Muammera, Sirina,daje Omer ibo el Hattab,t a.,nakon5toje klanjaodZuma"Sta u vidio nekogöovjeka putniökojodjeti, pa gaje upitao namaz
6srBiljeze Ahmcd u ,V,J"c./, (7/22a)\'fimni 1527) 63'U lancuprenosilaca hadi$ !.lzi s i ElHadzdzrdt ibn Ettr kojegsu kao prenosiocx iPrcnetnjx hadis(Tirmizia hdis hze dajc sdib ocienilidaje iskcn sr punoPosre.ak! "Su'beje k@ao: ibn prcnosnaca.lrhjr Seid'avodi: ga i nl poznr;emo oslnprtem ovoglanca 'El-Hikem nijc .uo od Miksena osim r h^dis.,r zrtim ihF Pobroj"o, omj hldis rije P€t

.*368

rADlli..MrnD /i)i it 'i /rvr' UräKä#ä. 'xt\'x7i 'Fx - .jI#*X#**#Xi, x'r X;Ötx;(\tFtrr ;älöi;Ä Ii iMl X.,x 1!
je srobornil"Äor-rrj oclgorlri: IItio s,rrrl:ctt'.rtinifLrt,rtli i rnLr rrurirzl"Nn jcbilo ncpriixtno hrcncmfriic ncto liiuj:tn cllLLrrra d.r "I)7unl,r od nirrnrztc l)c slrcarlYt l)utolilllll to nlr Orncr,t..r,rcic: * c d o k n c n e s t u pr r i c n o I r i i c n r c ' C ) r r r i c t l o k r r z o r r l h k o l i z r r b r r L i rt,rp,.rtrllkon ito rlistufl r'riicrnezclrth - o(lnosno kctarlc njLrjLL ge ,r d2urre, odobrrr''rj,.r prijc toga. on .\bdur llczzlli nlocli od lls StrtilrL. od Ef lsto prcclunic "Zeplzio jc ()nrc1' llsvcJribn lieist, e on ocl slrg oc,rilrjl lc rckror 7rr nckoqaoljclii sfrcr)irlo!1 fLr(\'xnic koilic sr)vo ibncl i lrLtrb,r.,r., 'Druls jc tlel .17um,r r't(: nrLrrnzr.l ,l'Lniic ttLiro. hih hrcntro nrL rio: ioljckrr n'n rz rlc sprtr'rrvrr r.'.1., O fo futl ,\_x r\1Ll rncr, rl7vriri:I)Tunlir '' podnc rrrLstupi nr z.rto odputolrLnjr, 1ircni pLrtprijr:rrcqo -l'rkorlcr Ibn llbi 7-lbl, on on o.l Ir,r' prcd.urlc iis ScrriirL. rxL oJi lioli odSalihtibn l(csirl, r on od 0z ZLLhr'rlr ili-c: "'\lLrholPoslrrrrik' rrtlmrz " rrc rLiulf(r 'cl iuii tlTLLDrr Lr n,r s r'\ls ,.ickrcnLro PLrt ]rctiLli nn'orli prcrlurir'oil 1\lLrrLmrrcr'r sr',L,rkorlcr, \l tll-:\1ttrtttntlir ibl koli k;ric: Pitto srun.lrhi,L libLr l(csirr: l)'L 1i clr "ovich lircic n'rptt l)ctkomi , f r1ori jc oJqorolio drric to pollLrlcno/'rrtim srnr lo u Yczilogr, rr on LrlrrrrL r c'c: foico qoloriti o icr i]ttshoj oLlhiici 'Rijctlio t]'r sc tlcsi cl* io'jcli hcnt u'r put irctliorr) x 'lil rlr to voli.,\ko to irl)llcrtznrotfis.ri'llct L1e plrto\'.1niu dolili ncito ito rLc '' ici clejc trkol" ibn I'll \ I ubrrdr narorlioJ l:)l Liz'rijrr.iltii I Il'srrlrLibn ljbLr drrrrgr prolilLrrj't1'rnc r\tijje: Ii,rdl irxich pctkorn llcnc ne pLrt, ito Lr L'u,l'putP"tnugnttt orrtrrne Tcli 1'osliiii J'r rrc nlJc srpLrtnilit ' nr ronr putor':rniul
' ' ' l l l l l r t r \ l , , L Llrt . / / 1 L i rl l l l l , , I ' , r i ' , : - i i i Linr'rf':!'rl " r l"L rlrn . ' 11, ' I' J ' . i ' i - r r i l l l i : j , / 1 . \ 1 , ' l. II . / / ,I ' ,! I I ' . .,li,tt"i,\i.tL,:R.?/.,tijr.r.r_rr.,J,,jr;iitL]i()1,,irn,,.!tJtr,i,ft.,\..1,1ii::!ir.ir 'ü1,7i ' I r l l . , ? i l i L L r i I i r ' / ,i J , ' i i I i 1l r l : : l l " r ' r r r r . r JL : - i 1 l r ' 11./7.,ii.
\niirt:b

\iL\!

lliLj.ri \l,il

3691:

rBilrfiJJrilfl.-Diwz|,jrt\vrr H#w# ltYrx t\vrX t\YtF ttvrx irYrx ttYtfttvtF
"Petkom se El-Erzai prenosida je Ibn efMusejjib rekao: "Upitao sam Ibn putuje poslije dZuma-namazal" Di,veidi kaie: 'Ko zanoöi u Ataa:'Da li jc do tebedoprlo predanje kojem sekaie: mjestuu kojem se ldanjadiuma, uoöi petka u nekom naseljenom On dok nekaga ne napuSta ne obavidZuma-namaz!' mi odgovori: 'Samo pokudeno.'Rekoh:'Mislii putujedokje öetwtak?'Reöei je da 'Ne, u tom danunemasmetnje putovanje."'63! za odlika petka:Onaj ko kene oa dZuma-namaz, Sedamnaesta za svaki korak ima nagradu svih godi5njih namaza i Posta kojeg je u njoj postio.Abdur-Rezzaku predanjuod Muammera,koje on prenosiod Jahja ibn Ebi Kesira,preko Kilabe i Ebu el-E5asa od es-Sananija Evsaibn Evsa,r.a.,navodida je Allahov Poslanik, fekao: s.a.vs.,

j t at (';"'J.:itr ;r ,P .p ;s .etr, .ru.v a ,fitr'!," ,r-4.\ -it
*+ il Gt' !!-!r ,L€.Ljr &

"E:+t

"Ko seoöisti i okupa u petak,te Potani i Poiuri (u dZamiju na dZumu),tc sjedneu bliziri imama i pomno sluia (hutbu),za kao imat öeza nagradu svakikorak kojegje napravio(do dZamije) i wijednostsvih namaza postau jednoj godini,a to je Allahu lahko navodii imam Ahmed'r svomMusnedu. predanje dati.'k* Ovo "oöistise"(gassele) u sPomenutu hadisu Imam Ahmed tijeö nakon spolnogodnosasa svojomZenom.Na tumaöi kao öi5öenje isti naöinje tumaöii imam Veki'. To odlika petka: jc dan u kojem sepraitaju gri_ Osamnaesta od Mlunedun vodi predanje Selmana, jesi.Imam Alrmed t srofi "A.JJahov v.'.. Poslanik...a me uPitao: koji kaTe: r.a..
'3'Bilj"r' {bdur R"t7tk\ Lt \tLa,"cl-('\41 63' Bilj"ze Abd".'Rezzik u Et Muan"ttit (5570)' Ahmed n Mu'h''|' \4/8),T'l6iz\ (496), h.disdjcisPnvdn,i]bn Huzeime Ebu Drwd (345),N$ii (3/95),lbnMrdza(1087)Scncd (1758i 1767). kro gr jc, tikoder,ocijenio srhih

ry**

70 :13

.s1.sY#Hy# {#y"#ä#ä, x ' t zrDll-r.-[|rAo ' x ' t , F ' t r ' ' i 'K'r ''R'ri 'xl''.'r iMliäIi?öiXii,xi'xrt
. . . - j . : * : , . ' : ' - - '

"-1.:

.-..: .;.::.r --! ! :i-+ :--.+ ,t'i,1 -ii,j \ ':ir
. . - ' - : 'Zr1ri -

;-t .. ir.ii

'lir rr li koii ic to d,rn pctrkll Orlsovoriosrrnr: ic tlrLrr l)oslrrnili, jc r\clcmll'Nt to .'\llrrh<'r' ko]em Alhh sottio nrricsoc,L s.11.\'.s., |.r znrrrr lioji jc to r1,rrr lcic: l.etllil \ijcclln i:orjch sc lleic i iurlr:fis\c urLmtz, posJuirLti prr .lor'inx (l7rLr1rl lijcpo oiisriri, zrLrim rL z.l i (lil ii dokinrru DczrL|r sr rtrlmirT()r11, rrllr1onr:lrutlcisliLrlt grijcilc ' r clikl griicsl rko cl2Ltrlc, seizLrzmLr ko.je poiiniLiclosl]ctlcöc ie -'\r'L't rc. [-l ,\hnrcdolom ,:\'1rrrr.'il,r trkorlcr,nrLloriiI'rcrl,Lnjc -'\lh h'rclisc lroli it I'rrzilrLo c1 eLIILurs,rrijir,xlN.-ui-ci!l I lLrzclij.r s.r.r-.r.: PosLirrrilirr, holLrg

"

rL|j:|LILL I'L' rirl' n . l l t r / : , \ 1 ,r . 1 : . r / r ' ) | r : 1 r ' r . l . . r i f ' : : * r l ! ' ' l l''rr J' rfri'l:'lrfi'rr L:,i]:,,,illüi.r:: ,lll ll.:r,.,r::llr-lL 1 nr,\Li lj'l /''L'lir.'rlrrtr r . l l , i : , r ' , , r : . . . ; , , r L ' l i l r r \ ! L . i i l . L l r l i r , Ll L r I h r ' ; f iiduil."., ftr | l,rf, , 1N l r n , \ h m { t r t | . , . . r i r i i r r . I t l \ l , . i r ; i : , h r r " { , r : , l r , ; /r,n,,f;ül.rri. . l l i L l . t ir ' . 1\ l ,r , r ,i . ,' ...1 1 \ i , . r , , , i , n , I ' r : . r r . , ' i . ' l ; t r l l r l ß r r l \ r | ' r i ' L l i l k.,1, 1 1 . . ü : r n . l l / . - r : r - - i : , r ' ! ' i l l l ' i l l i r / ! l l L t r f L l i L /\il i n r l I l ' L r i ' r i ' r r i r r i ' r t r 1 r i ' l:

371.i,
t

,y

'r--'t\ ^-!

##*^t'#'.*llHHK-H###
',:&,i ^':r i r .l-; "t-.. v 3, -e,: -n)' I tL-t |4
.d;!r i"Jlüir L 6;J

p,+ -i* j ;.'i.-su 9i i.;' ; 3v.*.nr+ "+. F.i'.ru)r rj, 4.:

"Svakiöovjek koji seokupaPetkomi oöistikoliko je u moguönosti,naulji kosu svojimuljem ili senamiriie mirisom kojeg ima u kudi, a zatim izade u dZamiju pa ne razdvoji dvojicu u safu i klagovoliti, bit öemu te nja sto vi6emoUe, sluia imamakadaotpoöne oproiteni gijesi izmedudvijedZume.""" t U Ahmedovom Musnedu, predanjuod Ebu Derdaa,r'a , rekao: s.a.vs., navodisedaje Allahov Poslanik, i-ll-r J ;

.-;r-; -! p:r ,r'.; .j r.g,: .";i f r .\-' L; 1, -'"51'"t .pr.'lr
d .J;;Jt ü,-.u P "Ko seokupapetkom,zatim obuöe se i woju odjeöu namiride ne kene na diumä-namaz, presa akoima mirisa,potom smileno56u koraöi ni prcko öijeg ramena i nikoga ne uznemui, te klanja na6le (sa koliko -t, All^h dopusti i saöeka odlaskom)da se imam okene "n" (poslije farza),bit 6emu oProiteni grijesi izmedu dvije dZume danarazbuse Däehcnnem sr'nkog odlikapetka: Devetnaesta a ktavadodatnimgorivomosimPetkomr ranijesmo navodilipredaa postupka' Allah taLrrog ra., nje od Ebu Katade, u vezitoga.Tajna dovamai skruienim poniznim najboljezna,skrivaseu ibadetima, molbamakole se upuöujuAllahu Uzviieoom u tom danu,6tosve i na zajednodopiinosi da se D7-ehennem taj dan ne razbuktar'a mnogomanji petkom u poredeStogasui grijesivjernika razjaruje.
6" BilieziB"bdi(2/308 i3o9). '" Suiu A.l.-.a ' la^,.,/, {s/lo8r u prd-nju od H-rbJ'bn Kai'i 1on od Eb- DHdß' " ' i " . r , . , " r . o " e o de d D q ä r ' ' l m u u i d - P r o s P r e d ' n i r o d E b u s e r d r i E b u . ,Jü-i Ann-'t kro ' P edrr'" Eb- Z'rrr koie e rär{odsnrl /' kod Hunjre.,. '.. ko;eic mbrli"zro prjc ni osnod togasalih bisijrihi Ahmedn,

;',,-.- ;s it'+

j;-j .rrr' -,i-J .*U.'cl;,Li' f

.r

*.r7)

d"t-

#* #ä-#*.##,,,.,.,",.41.,!,;'I!,:**,,:x,r-Y:2+rrr,'1
1oo ito sc i rrrzvrrrniusenlihovill qrijcicllicrnrr .ll rrqirlrrl rniLrlir' ,rd ;'crliom' .Lsn tnicii r,clili e' ici!1i,,i L(arltjLr iirrjcni'rnclJh griich"r ili 'lnLqinlLurirn'r' sirboton doktekonc p':'stupliu harlisenloTc sc zrrliljuiiti ch sc Nr osnovutcllst,rsponlcu''Ltog dLttln l)2chcnlenl oclnosinrr pcriod drrli postLrji rrzbuktrr.rnle nzbLrl<er''r luiki 7ivot, it(r znrrii dt sc l)7cb':Lrncrn sr''rliotLrclno p'rnrjn ibol poslijc Strrlnjcgclrrnr osi,ttp"tLu,tt.L)ichcnncnrsk.r llrznrL'rnln'r iioii bLrclrr ncic stiir.rti liti ic sc lclit'll ubl'17'rb'Lti irLttttc ic lz bor,l'iliu r!cnrLL. toq rtzloql. clTrficrrcmlijc c|rziliLti jcrlen rlrrn' lh r.rtrech zirmolcnlihovou Li'rspo'1'rr'r im' snmo zrL i I ,rll,', , , . sllilcn lc morrcrlrr li I)r''rderctt,rcllih,r Petli'.l: o\!Ilr diLrru rob'r musliusli!l'nnjru L,rlctl .\ll,rh lJzliicrri ne ocibijr rnoll'rr oti LibLr mrnt koii LrcitozirtrrTi ll obrr'!'rlil'r nuorli sc plcrhnic

'AllrrholPosl,rnili. ir'r"s. ic rclirr'r: irlr jtt1lrl nornt: l)L:rl<ln s lJlnil zntreil rrcitood r\11'rhe' ,.rk,rLiko muslinrrur roL LL nrLt. lioicnr. lr'\ 'l r r r l t r ' r l ' r - 1r ' l r " r ' 1 , . in r f r . r , \, 1 L . r l r . t u rf ibn lbdul NlLLrr 'rrl sc LJ,l'1rria,r/rr u 1'rctl'rrrje libLr l-Lrl'ebc ,:1rL zirr,r.r.,n'.Llotli jt \rjclor ]csnili s iLr"s ' rclirro: ._tj .:,-:- i:. 1!!r i :." "irli .! -' "! 'G ='. ttt',!\ lt
' 3-;..;-".-;,.',;' llr *.i'r !'1, '.'i '-l 'L-:; JL-; --i ':: j 'r#!

: 6 1] r l : r , , ' . . - r ' t - * ' . ! ; ! + j i + i . u - - i r i i u " ! 1. ! 1
\ . - : * \ . . - \ . . - " \ ' - ' " -.i,_-., . . l t j t T . l n r j j r ü r , j t t r . \ l . l iI i r i - l l . \ L . 1 l l ' i l ' l 1 1 ' :\r r ' l t r i l l l t l

i]l -+-,:
' + --,,

.2'7? i
LF:r';J,^

!

ßr{rfiJ,[,rrr-Din4rjjr H### rrvrx trvrx t\YtF trYtF trvtxt\Ytx trYri l\Ytl
"Najodabraniji kod Allaha.Svedanje petaki on je najsvetiji i tiji je kod Allaha od dana Ramazanskog Kurbanskogbajrama. je Allah Uzvi5ed stvorioAdema,u Petakima pet odlika.U njemu njemugaje spustiona Zemlju, i u petakje Allah Uzvi5eniusmrtio u Adema.Petkomimajedanöas kojemAJIahne odbijamolbu roba, I ako ne traZi zabranjeno. u petak 6e nastupiti Sudnji dan.Nema melekaplemenitog, zemlje,ni vjetra,ni mora,ni brda,ni drveta, ni a da ne strahujuod petka.""'s i iasa usliSanja, oko wemenanastupanja Uöenjaciserazilaze joi s da li taj öas uvijekpostojiilije dokinut saPoslanikovom,a.vs , imamo,kako navodilbn Abdul-Berr öasa smröu. vezi postojanja U joi da dla Oni koji smatraju taj öas uvii drugi uöenjaci, mi5ljenja. jek postoji nisu saglasni lije taj öassta-lno ujednom odredenom da dijelu danaili nije,i u vezitogaimamo dvamiiljenja.Skupinakoja zagovanda taj öasnije vezanza konketan dio dana,raziila sena jedanaest miiljenja. "Zabljeärli smo predanje od Ebu Ibn El-Munzir kaie: 'Taj zorepa do izLanastupa p ojave od öas Hurejre,ra., daje rekao: sunca!"' i skasunca, poslijefüodije pa do zalaska Drugo miiljenje: eas usliianjadove nastupasa nastankom podneva(zeval).Oro navodiIbn el-Munzir kao stav HasanaelBasrijai Ebu Alije. Treöemi5ljenje:To je öaskada mujezin zauti ezat za diwa"Ovo smo zabiljeZiliu pridanju od namaz.Ibn el-Munzir kazuje: Ai5e,r.a." To Öetwto miSljenje: je öaskada imam sjednena minber "Ovo smo prenijeliod pa svedok ne zawii. Ibn el-Munzir kaie: Hasanael-Basrija."
6'5 Biljeze a Ahmedu Mar"d, (3/+3)I lbn Madza(108+)Hadissmora"e navodili, oci' jenjenjekm hüe!. I 1'7 4

ddu-

ti \rtv.,rl.{r,.u.

xrr

ZAO|J"I.litE'AD

lii

2*'la'--*i:i

tivritrYtFtlr'txxrT

rlrr jc kojcq je \ll'rh LTzliicri izrLbrrro sc Pctomiiljcnjcr'l-o irLs ': ' r jr , . 'r l)L.Lr z,Lstu;,,r llrrr,lc Scstomiiljcnjt: N,rro.ii q'l lil'Lr cs Sirrl cl ,'\cloi. rL otr Lrr rLilorolirLrrr rcnrcnuor1nrl\tufrirJr tll k'i2c:SrritrLli sLr se LLolrr
d2Lrrlrr-n,Lrl1.1z.r' potlns.r p,r .lo Poactli,L

suncc n) rLi.lc 'iLslil'1iL r'r'' 5rlrt'r'x nriiljcljc: libLrZcrr', Scdnro trc orl odslioi:i horiTonll ze pcLhlj i rlilc i!rh sc sLrucc pri izltsliLr rtiinrLzir podirnc lisin,.L s r l r o O s m or l i i L l e n j c : ' 1 o i t L s d t . r s r L r l r r rirk l r r L l l i ' l o r r c m c r r ' 1 r"l lLrrL'irrL' ArrL' libLr Ovo rli-ilicnjczrrtuprLjLr I ,.,uc,r' p,L t,rhsk,L do i'l-r'u,,.r slt LorlLrt'diihrr cl '\l'rnzir' il--n ,\l'rlLrll:Lh Sc1,ru 'Iir vretlcLtt L)cvcrorniiLjcrric: jc zllnii trrs rr il:irrcliisl<rm ,\hrrrt.t ivciirrc rslrrrblitrbiina Olo jc rnliljcnjclrn,rurL r rrrL n rc rrtlllclrL lnrrrLnrL'.lc ruirtbcrurtll niiljcnie:TLr irLs Dcscrtr lc Or i ilr hutbe tr:Lle zu rictli,rnrm,Lzr' o nrv'rJi l'ln r-clcr i l tirLrgl rr irs nriiljcrrjc:l-rLi nrLstrLprrzrrLnioitrciini cllnr ,lerltnrLsto r' ' 'r'il rLrtrrr '1/:rqrrii l('Lb' r''L ic rck'Lo: Olo miillcnic nrLvo,li petkorr. pctl:Lnl irtt dilclrxt,l1t s\"rliou l)ctllL d,Lrr ,\lo bi iovjchporlijclio " pct rllLbi plirn'rirorrrjiirs OIncr' zrL dijc1,,) lckoli[o noiiou rlru{o,tr 'Z,ristljc u jcrinorn lcito trrLlili cllrrut:omrLlrrhlio r.l.,jcrclrto: sLr sr niiljcnj'r o11 ih sl-orrrcnutih dlir mi!licrtirt Nejispr evnijrr j'ric oLl otl ir prcdrrrrj,r. jechro Lr '1rr jc op':t nu,"i.,l..'sljeiici,r k,:,1" oloqdroqog: nrL t to I' rvo rriiljenlc jc LLeje ir: oclrrcnLrtli li Lth irnrrrlsjcLlttc r J(rllt7 lioii to for\'fdrlc p'L minbcrLr llo z,l rictll tiTunrr orrrurrzir, Iluslirn Lrsronr 'l'rii/''rrLLptcd'tnlu jtstc h,rrlis kojcs jc zxl)iLicTio drr f,iLr.r,rkLrjinrLvorLi rnu lt r\bdLrlllh ibrr iürr od EL'ullLrr',rli I'lbLr Lrslr clt svogrtocir rlcilo go\l)ri o 'r1su Onrcr,r.1..reliro: fcsili iLLo '1)e.itro s rrr q l k'rliogrrvoi: Cuo s'Lrn\l1ir ' r tlovcpctl;om:" i,rnje s ,r'r's,.1irjc rcliito: horogPosi'.rniiitr,

'(tvrFtrYrxlwrxt\Yrx

[!tt0lJll,t ttDzwz|JJt
.i>J:t Sll uV;;tiSliYyt a\t;Y A

sjedanja do zawietka\^fitz^1"'6e6 pa On je izmeduimamovog Ibn Madäa i Tirmizi, u predanjuod Amra ibn Avfa elhadisVjerovjesnika, s.a.v.s., kojem stoji: u Muzenija,biljeZe

,r.;u i1L-: t är;-, r., ,"r;1'ar"ui g: ur.lrju.rI tr -i+r; 5l'
set;uh "Zaistapetkomimajedanöas kojemnijedanrob ne[ezatrau "O Ziti neito od Allaha,a da mu On to i ne dadne."Upitaie: AIla"Od namaza koji On hov Poslaniöe, je to öas?!" odgovori: Poaetka pa do odlaska njega."n" s .,LNj,Jrr-aj'll J!;t Drugo mi5ljenje,koje kaZe da öas usliüanjadove nastupa je pritvrdenije miiljenje od onog prethoposlijeikindije namaza, ra., Abdullahibn Selam, Ebu Hurejra, dnog.Ovo miiljenjezastupa nalai ra., imam Al-rmed mnogi drugi.Argurnentza ovo miSljenje imamaAhmeda u predanjuod Ebu Seidai Ebu urno ,t Musnedu s.a.vs., tekao: Hurejre,ra., daje Vjerovjesnik, l f ti;",ls

j, Lsi;ri't tL i,+r .j,il i'Lj G^rit:),tL;l't!i+ |ij ,1r d"Zaista petkom ima jedan öas u kojem nijedan rob neöe I zatraLitineito od Allaha,a da mu On to i ne dadne. on je poslije "o* ikindijet
6'6BiljcziMuslim (8s3). 6'7 Bili.z" Ibn Mdzo (1138),Tümizi(a90). s€nedu U hadiMjc i Kesiribn Abdullahibn a oi je octcoFn kao dlb - d.if r*ija, madaTirmizi njegovoPredaAtr ibn A}{ el Muzni, "Kesnibn Abdullahina ocjenu njc ocj€njuje gdib hßen.M$ziti ! E nlgib" ^a\odi: klo smatradobrina od vahin bi ft€fe" Cedna ocjeni sl$ih raviji), iako Ttmizi niegon Predanja je jedno njesovo roo o $lhu (nisodba, pomüenje) hßen. U poslavl.ju Predinje ocijenio - ispnvno. Kesir! ibn Abdulahi eLTtftiziir u Posledu osporio obicocjcne Hanzje süih zna. Muzcnii4 a Allah najbolje 6'sBltj.ü |$,ned \ M *",d, (2/282)U scncdu se ibn hidisaPojrvljuic Muhammed Selene hadis koji sli.iedi. predanje potvrduje el'Ensdi,a or je ncpo,nir.Medutim,

'1376

prc.ltnjc o'1 l)Z'rbir'r,r''r', '1ejc llbLr D.lud i Ncs,ribi1ic7-c rchro: s.e.r'-s., \''jcrLrrjcsnili,

, , r "!" r* + " i j - ! ! - : ; .

\ ;a ri,l.:'a -';r:*.-rr-'l
j;; _r-1,* ,-lG,-:.r j

''Pctrliirrrr rh'elcsts,rri, u.icduorrr niih inrl irrs Lrlioicrl' od ,L 'Ltlitc to ncito rirtlr.il rxl -Ulllre. On ic nrLL i Jtti rho mLrslirr.ur ;Lirrr; 't' r... .z"l'r o'1 u ibn Sci.1 trlcnsurjc ribiliciio Lrsvotr '!ir;arrrr, 1'rt'lirn]LL rlrLLgole r',r', lialrurerriL, rh sc lctlnirsli''Lpirrrr ibn EbuSclcmc .\brl,.Lr '\lhhorog lrosltnik,r, s..r'r's, okupil.r i llzqor"u rh o irrsu rLkojcLr sc dor"r pcthorll' f it sLL i Iisfrii sir sijcll rr nisu sc rrrziSliu scuslii',rv,r miiljcnju d.rje r,Ljils rLztclnicLr setu p' tk'r ibn orL ll Sarrrr;rIbn i\letlZc rrevoJisc prc'-lrrrrjc '-\bdLLlhlrr 'fJ uiLL'Lr s r'r:'-' s:rrl rcl<'ro: 1)oslerriii'r, .'Ulrrhrxrrg r.,r.: dr Sehrr,r, Jj i] i-. .l (:Lr-'.lr-+l l'r -s; *-l; ! ;: i;l -,,+ i;-J* L 'r,r'! !l ;J -L=-r,;'!li''= J' irrrJr "r,1i irrrr:nr;i";' j-r
:-rL;!.r jL jl : J-Lt :'L -;-r jl .iijl - ,*} J':.'-r: :-i-j ';j " r'--:

r-.- . : -... 'tJ

.',:-

."i-\,

._ J r+i 'i-\.-ll :! !; \ -_)- I '-ll'l

'\lirhovoj lirrjiz-inrrltzirno(rlislcii nl-livrrt) drLpctliottr rlcie n'r rob irrlrjcdlnslt u lioicn rrijedrtrr nl''Lslirlln nrLrtlrtzLr zttrlILtlLrLltlr iiri nestood .{lL.rilr, r cirrrru All.rlr ne Lr'lovolji1'otrebLr'' 'lli 'Pr . n'.tstev!ir: mi na to .!ll,rhovPosle ik, s'rr'r's iirr ctonr uputi:
" l l l , l . r ct l . , L ) r t , L ] 0 s l . X r ' . r L 1 l " r ' ' r r L l l r i r r : r i r " L l r : n r ' L l r ' 1 " 1 ' r I t J r i i i n r r : i r ' l r i ' i ! r ' I t h L i ' :n r ' r i n ' l ! ) u . j . t , . . l , i l , . , l l i : ; ' l li .. " . ' 1 ' 1 1 r | , 'i l : / Z r ) ' ! ' i l ' t r r r r\ f \ " ' r r n l L r \ h n r r rr r n r i : .!' , " i ' i L ' . . 1 , , 1 t 1 " , . , l i , . l t "' t: r " f f r . J L i r l t ' L i ' t t r! l L i ' r r r ' l i L f r i l iilb.llNb.i,L)krrt:\ii!inIrli:r.l.'illrxnr""5!!'lL:lnirrlrrrrdrrrrr'nrr/!lrn'l' rrjiiii^ikn,Jilrnrni/i.Lr,.L'rrr'rrr:,riritLi'iii'ir!rLL|ilrJtdlh)1\r'rrrtir"lJLi'rl'nxi ti1l'r' lJ,, i ir,/-i:l). 377 i..

(

'Istinu si rekao,o, Allahov Poslaniöe, dio ili sam: dio sata.'Rekao 'Koji je to öasl'On odgovori:'To je öas u sata.'Zatim samupitao: a zadnjim satimadanal'Dodaosam:'To nije neki öasu namazul', pa namaz rob uzwati:Jeste,j€r vjernik kadaobavi s.a,vs., Poslanik, je u namazu!""' i sjeditiradi namaza, dalje ostane

##^t'JIHI*rll'IHlt^H###

od u Il Musnedulttamt Altmeda, predanju Ebu Hurejre,ra., "Zaito sepetak upitan: s navodisedaje Allahov Poslanik, a.v.s.,bio Odgovorioje: jevmul-diuma (dan salrupljanja)? zove

j'r t""t.,,11 + ;ti l+-i :t-i e,x ;i a1,tj4t tp t,l-i::tt"|i:.1"tt ";\: \ä a;\t at .'^t :;t' i.;, e'' ;
'Na taj danje sakupljena (uobliöena) tvog ocaAdema, ilovaöa U a r.rnjemu öe nastupiti smrt svih sworcnja, onda proZivljenje. strah,a u zadnjatri satapetka ima öas, njemu 6e nastupitinajveöi "'tu' bit pa ko u njemu zamoliÄJlaha, öemu udovoljeno Tirmizija i Nesaijanavodisehadis U zbirkamaEbu Davuda, od u predanjuod Ebu Selemeibn Abdur-Rahmanakoji Prenosi Ebu Hurejre,r a.,daj e Allahov Poslanik's.a.vs.' rekao:

. i';:;:: .4, .-- ".,-,.!.^1.:, +.-;+t i;,-":"t =;Äi 6"*'
G- # *-, !:

a,.- ."i.-+t(t'a!ti, et'tIis truj.r'u-Jr iri'r: 'c'l' +.r v '4t r; '*j,t; 'l Lu ".;,,;lr, j4-r'l 1,;ett ;,"'wi ;At
i-l- :JLö,.lJ .:Jl3 iiä :Ju {.; J5

iLL,!'tfuw V al;t, fu S+i ; S,Ln rr, *- k iJx!r.-r Ju'6(!
.ft".;-r-Ä i ;' .l".i p ;-r"-.r' 1; :p:,r- j;.11;,.i C" r,.r.-.: i.i,r 'i,r ju 'q rr;i 'J)i:;1}'}lu V;u {zw it- r, '*,1't-; t
,a-r.-,,t.1*t j; ,Jri.ir''.*-.'r,-' *r-;-'J
:;t-.r, rl JE ."U, o,t, alü,.ilJJ-J

-jJ:Jö '";j+l

7mBilj"zi Ibn M.dzo (1139) 10'R:,\ei'if't ^ed \ M"'"d" (2/311). senedu hdisa je El Fdedzibn Fud'i! kojiF ocije U od kao ravija, i A1i ibn Ebi T,lha koji niic sluiaohadise Ebu Hucjie' r' trFn kaoslnb

A37e

IÄD|l'I'||ltE'AD
:l)t_,r.

iz-irilo pct.rk LI njcnLric d.rn u kojcnr jc sLrncc lc i/,crrliu l-i pct LhLru lc opttr na r\dcrüi Lrnlcmu.jcsy.Lritcn shorcn Stllnjcg i (d7-cnnctslii) i u r,rnr rl.rlLLic urlrrr' 1 rrirstup grilch itcn o:irr ljucli Nc rir niicdnoL!L\orcnjr nl Zetl.llji, .ünr bit ic u |etiLh. nc srLnce osiLrilnjcstrt i dl-int, tI,rpctkourod zorc p'r .i, izl.rsliir ir r irrs' Pcthomirrl.jcc1.rn P.rlliLru nicmLr ob d'Lnrhujuöi Sudnlcg od ic potrcbtr,A1l.Lh mrruclortr vjcmikunerlrzu tlaTi od,\lllh,r ncJr,'L "fc ''r 1i to s,urojcdan rlrLn qocliljl", Iie'b jc upitlo: ljiti tu potrcbu." Z:rtin jc l(l'b iitecr pr mujc odqovorcno:Nc.nego sv,rliou lrctlirr." ' "Tstin,.r I ckto r\1hhors Poslenili, l r: s ilbu i',o"t, p" j" r ckro: ic srm.\bdull'Lhr ibn Scl'tnr'r, liazivetl: SLrsrco r.r., Hurcjrc, n,rst,rvLjir p'n sln rnu ispriirronoj slLrir]srrIit borll' e orl rrc ufit':l; r\ zniri 'Obtlijcsti rtrc o njcntul' 1'!eto c'c ii knli 1" ,r, ,'rsll Rckoh nrLr: sittr ibn Abdull.rh Sclen: ,Ol je Lrz,L.lrricrrr lctliir" I Ipitirosinr gi: _, tl:l'ii ,Zlr nile rcicno: ,... elio,-rllcnu rob vjcrnih nl llrtnl.tzr'l li r tedr sc nc 1tlerla(n,rfill)i'r\bdull,rh ibu Scenroclqovori:,Nijc rckt,r:.1{osjcdlc tlrriiicllLjc nernlz,ol ic Posllnih,s.r.r-.s., ,Alllhov 'l)ir, ulio svc ic', odtororih, e l\bduLu nrmezlr doh g,ri nc ob,rli 'I lehibn Scl,rrrrcie: oro jc tirliol" 'I-inlizi li,ro ovo prcdatje,rtienlLrjc llLsenslhih, I u zbirlirrne iNluslim.r l,rrrxli sc riio olog prcclanj'r' BLLhtij.r od Onikoji klTu da its uslii.u!;rdolc nirst'ric poictl'rrhutbe zr pr .10zer,rietlirclZurntr-tt:Lnnz.r,clolirz uzirnliu prcd'Lliekojc ibl oci jc zlbiljcT-b svom sa/rll'rr llbLr ßLrrclc llbu imtm Nluslin Lr ,\Ius,racl Ei,rliia. hoji [;ri-c; L\ritrro s,rnr "\bclul]'rh'r ilrn Omerir: clovc Lrsliiirrrj;r petliorri' o,:e Jcsili iuo sr,oge th ncito go\1xi o aistr
irUjl.r!Ut.r:l).trrrl(10rr,t._trful]!1t1\r.Iltl]r (l I I . i i k ü r ' i t . l / r , if r l l l 1 / 1 s l , M r . S f r ü i n ] r L L ii r r i l r : N i n ,Lf.Jrirri,/:l,Lli.7r,,'if,rn

"Nrjbolji

3t9i:

###ä^l'#HJ['^P,ilglll^H##
-'Da, öuo sam ga kako govori:'euo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., je rekao: da jiJlit )l,J-B il üiL:;,-y .ä)-"lrfL)r;;-ä? 'On je izmeduimamovog namaza."'7o1 sjedanja do zawSetka pa usliöanja doveza rrijeme dZumadaje öas Oni koji smatraju je zabiljeZioTirmizi i lbn namazadokazuju to hadisom kojeg MadZa u predanjuod Amra ibn Ar4a el-Muzenija,ra., koji.kaZe: "Öuo samAllahovogPoslaoika, da.1.tekao:?Ü dr; s.a.v.s., i1 'Zaistapetkomima jedan öasu kojem :(tiriu-iitL:: 6.; ilr'atjQ: nijedan röb nele zatt^äti neito od Allaha, a da mu On to i ne 'O On koji jc to öas?!' odgodadne.'Upitaie: Allahov Podaniöe, pa s namaza do odla<ka vori:qi J;r),Jl6ur ;t,a,o. Od poöelkr je Medutim,ovajhadis Jab. Ebu Omer ibn Abdul-Berr njega."';o' "Po onome5to znam,ovaj hadis prenosisarno u vezi hadisakaZe: Kesir ibn Abdullah ibn Amr ibn Avf preko svogoca od djeda,a njegovihadisisene uzimajukao argument-" Ruh ibn Ubade prenosiod Ar,{a,on od Muavije ibn Kurre, on od Ebu Burde,on od Ebu Musaa,ra., daje rekaoAbdullah ibn "To je öaskadaseimam ispoena minberpa do zawieOmeru,r.a.: je : "A1lahnas Na tka namaza." to mu Abdullah ibn Omer,ra , reöe tobom uputio na dobro." prenosiodEbtZerra,r.a.,kako Abdur-Rahmanibn HudZejre kadasedovarobavjernikausliiava upitalao öasu gaje njegova Zena "To je öasoko ispinjanjasuncau petkom,a on joj je odgovorio: zenit.A ako me upita! iataviaeo tome,Puitcnasi od mene!" za Zastupniciovog miSljenja dokaziznosei rijeöi Allahovog "... u spomenute predanjuod Ebu Hurejre,r'a.: Poslanita,s.a.v.s., a u traZi...", iza ikindije namaza ako rob vjernik u tom öasu namazu
703 Hadis imamrhanu,a njesov idor smo sponenuliranijc 7e Hadisje shb, a njegov iaor smo slomenuli nnije

.1380 "tr**

st tc scniitl nc kl.rrlrL, jc Prca..1,r hi'.lisPrilrlrrtillLlio i ql'rsi "Zrr or potvrrlLr og miSljcnjt orri uzin'rjrt Lbu Omcr llZc: od i prccl.rnlc ,\Liic,r.r., u kolcrn srii drrjc \rjcrorjcsnik,s l v s ' polrtlc slcrrci stvorcnje sunccdotlc rLtctrit' rlcstarlc rekiLo:'Krd,r tlcbrr.jclto jc l'ls onilr rreiitc otl Alllll,r ono ito r',Lrn zr odnroron, ' : ( ' l ' \ l l r l . i r ' / t '

'.11 |ai i' Jci ti rt tq ro;r i t i', rti tttt lt' I i n l,.lrll lIll lsrrr,'l5l ibn '\bbes'r'r''r'' d'r od.\bdLrll'rlt'r ibr i)2ubcjr prerrosi Scicl pcrrrli izrrtrduihilclilrL je rckto:"Ö.r-. lc koji sc spornir!cI c:'lrro z.rr st.l.r Scid ibn l)iLrbcjt uijc \iLlorli s,.Ln,:r" mnirzrrpir clo zrlesli'L iliincliil utliLzrr slc doh nc kl,rnlrLrrj:r n'Ll',rn ni sr klnr rrz-govrurro sclcll i nlllcii lrroj Olo jc strn rcr'inc prtrlstrLlrrili.r zllc s,.rncc. ils Sljcdctcrliiljcnjc po jrLiiniicstcr1'r usliirL t,r h,rdisr i pon rclLrlc. nj,rdolc bivl Lrrrijcrnc rlllLLrl rLtnlz'r' J'rli sc ostrrll mii)lcnjt nc
Ir)ogu .rrgLlmcntofiLli. Lr Smrrrrrrrl.1r jc ,.rplrnl vrijcrllc lli-urrrrrlllrlizir nlonrcrlilt tr' x1i sc k,-ricrr LrsliiuI dor'.1. obl'.o1lLtrcnrrtlii rrloicllro sfirltl lti cl^'c oc|rosl d(^ c. -\lio lilicnr,r r].rsc "rrsLr'liirrrrjrr rutliorl usLiixlliil srno i poscbrron.r lrijcrnc foslijr ihirrdilc nrrrlrLzr'tojc orrdr pre rr . ciznoo,lrcclcrt rcn,cuski 1'criorL drrrruhrji sc rrc porrrjcrl Xlcdu *c d,'ncklc Porrljcrr,icr sc rrlllxr rlloZc tirn,rrllcmc Lliunlr nrnl,tz,L nji llinjrrti s poierkiL lrcnrcnr ili krsrriic Ohtrpljrnjc lntrslirntnrL' -'\11'rhtr dolrL i porrizrroprcrL'Lr"rnlc hor zljc,Lriilti nrmlz, sll LricnrL dole Zb'rq t'rgt jc irrs rrjihrrlg okuflje in,, uticri,r n.r trslisrrnjc rj,L,nirrl'uro sc'podobiLrrzrr rrslii'urj'-J"rc \r or''LilriinscuogLr
llr ,,.11.i/tljt!.,L7rrr.Lj.tr1.rr'r,,'tj,rritiri,lir,:11.!h.rrir,!iirr, rl llLLrir \l L':r ..iL,,,,1:,,: rL \lil' r'r lLrirL:rllrl/fr'rrtrlr1 l l . L : , \ l , i r \ r ; r , , . L i . n , f, . r 1 . l . 5rLi1 rlin rl ir' L r'ri:l'Ü ' r.rr!r' i'irr!iir1 .\nli: f rlrmS,nribf L\.,!Ili.f.r,II i J . l i t r r i r . r i A 1 L L li .. .L. JL i r , r , , r r / u r i , 1 . r 1 l fL t l L l ' t r i r " L i r r L l r ' L L L L I ' I i : i ' r ' f r r r ' : L L / i l r f t : r r : ' l i L n : r l L L i i i r J n i r r r r i r i i ' ' L ' ' L L n rr r ' r i x r r L i i ' riiirLr,,,l.,ir:,,L,Llr,,,.Lir,i.r'

<':-rtiä

381r:

##ä,"l't!I*t*u3i:TtJt-H#
a u uskladitirazliöiteverzijesvih hadisa, Vjerovjesnik, s.a.vs., tom sluöajupostiöesljedbenike svogaummetada se predajuAllahu i poniznoGa mole u ovadvaöasa. Saovim moZemo uporeditirijeöiAllahovogPoslanika, s.a.vs., je izgradena bogobojaznosti, kada su ga upitali o dZamiji koja iz "To je ovavaöadZamija, radi A11aha,'0"on odgovorio: a pokazjudi na medinskudZamiju."""Tako ovo predanjene iskljuöujeda je i iz radi däamijau mjestu Kuba sagradena bogobojaznosti, Allaha, objesu izgradene radi A.llaha. IzjavaAllahovogPoslanika, s.a.vs., vezi öasa u usJi5anja dove "Taj öas izmeduimamovogsjedanja minber) pa do je (na petkom: oi zaw5etkanamaza", u kom sluöajune iskljuöujenjegoverijeöi "'ftaähe ga u zadnjim u drugom hadisu:,:,s\ ; it: Ä ta.:-3u satimaiza ikindije." Sliönoje i saupotrebomnekih nazivau hadisimaAllahovog Poslanika, s.a.vs.:

i,: rki ,
"Koga

', :Jü t'11" ,4 tJ;.iJ:rru s"rt:j.tt-! brk ü' "u+"t:l
vi smatrate daje nesretni otac - rekub?'3?" Ashabi, r.a.,

"Onaj kome dijete bude uskra6eno!" Poslanik, 4 .s.a.. odgovoriöe: "Nesretni otacje onaj kojem smrt njegovogdjetetane vs., reöe: nagradu!"'o' buderazlogda zasluäi s.a.v.s., obavjeitara je nesretniotac nas da AJlahovPoslanik, kao ne buderazlogza sticanje nagrade Sto onaj komenjegovo dijete
706 (o.p.) Autor dudna na 10e.'je! iz sre Et-Tcvbc. 707 (1398)u predaduod Ebu Scidrel-Hudrii\ a ftim Ahmedje,trkoder, Biljeti Muslim h.dis o torte u predlrju od Ubqribn Kr'br (s/116). zxbiljczio "Rekub" ghgoh "jc'kubu (oickivati, 703 pösledrti), sd,na r rijei ko'isti scza om koji straod dijdc umrijcti.(o.p.) hujeda .e nu novorodeno 70 Bnjcze u od Ahmedu M,J,.,l, (1/382i 384)te Muslim (2608) predarju Abdun.haibn

t3a2 q**

üsx"qäJq]{

ri\*;ö,rtit xit.,""..,r,'. 'xär ,Fär'E'r ,ix **.*v.}xid*
olo nc L)txcliojcn JijcLc Lrrrrrc or1'rj o z'lsluzi |r'ilc ljcgrL'll cLLLrLim' nlzilrr nesrctli d.r isldiuiLric sc i onrj [omc ,rljccrLLL.[,rrshrrricrrrr su ll istom hontclistLr i tljcgorc I ijccr:

ilDtj-t-I\|tn0xx xx:x:i xlgTä

;.,' :L -. :i,lr" :-u .
]! !:+ ,tii,,i -;,_,

Oni Lih'ric: Onrri ho ncrrrrr kosrrLl2rtc ch jc b:,nl:roril" lfl: Lirrrrkrirt on'rj s,r'ts. rilr lr) rLTrr ]t l)os1'Lnill, !ri üoycil irnirDlrtl lcliiinc brdl' rli s,r nr kojiscpojrLli Srr,ir!crrt1,nLr ,lobrinr .iltlitre L|eicm l:rr'lrolio; fr ie otlLj je nckogucliuio, Lrgoq porrijcrLrtr, rL " trtirr rLLugi ' od pniLLzcti nicgt)\thrLrbrihrlicle. og Ll torr snrislLr i h.rJi. .\ll.rh,rr [)o:llni]lr' s ir'r"s: ic '
''-''-!ilc

"Zr

'

*

,

.

'
Ji-. l" iil-'-<11

r'.-.:J 'l-:"':r i'r '-''

sirorlrh on:rj koji n1c 'r'1 rLttL Jo lrilrt irrtdo\1)liirlx se zirlogrlcrr ili dlL. hLrrrrrouri1i drlic lllvi slronrrrhlc oniLj lioli trcbrL f 1(|L rlrLr sc zL)os iLL nc trrTi od ljLr,ii.i nc p,rk.rzLric rl.ILr tog.r u(liir1i.':" iLirr'lije i Lr .i,rr Crs rrsLii,rnjr c nlsr Lrp,r po*llctLrlirrrrLLirlr 1z'L h"rl sljcrlLcnil:'rlinjiqc r'ri i: ts slih Lrmnct,r q,r lcLic.riLr' sljcdl-.crici
r , t , ] . 7 . , \ t , . , - i u . 1 1 , , , , . . r , ,r L ) . i ! , r ; i 1: r , f : . 1 L Lr r t l r l L J i ' r : t , ''tr r i r . r l , ' ) , : L L i , , l , : 1 1 . , : : l i L,L f , , , , r r l r i r r .L l . : ' I i ' f : f f ' . ' s ' i r l ' ' r ' L' l r r ' " l ' r r f i " r f i i i i r f r r l L l r L , . r r r i , ! : r 1 ' , , , , / r : . L t , , f rr,l i i , f , l i r l , , l r f ltfrl l'lL:ir'rl' . : , l r n L l , i r : kr ,' , 1 ; , : : r l , , r . r f . r r i ' . r ' hr' 'Lr r r f r ' l r ' i i ' ' i r i ' r r ' r \lLflr: :i!l l,,rLr.,rr1,ri.nL1,,,rrl'r,L.i,Lr'Lri.rr'.'n'i''r!)'r::''rrl'\irriLli"r'Ir'lrrlr'Ll'lr' r:.r)rr rt lril, :.n L \ nrLL : r B j l t r : r l t . . | L i r , t . r : / t ' . 1 1 r,, i I. . t - r . l l , t i i . r lr, l " r l ; L r . l ! r : n r l l i r . r t r r \ r ' : (j1s5l

er,!ih

3B3a.l

#^,ll,llfll[,ltH]l-H###
je, takoder,öasusliianjadove.Oni nemajunikakvogpovodaniti cilja da ga mijenjaju,a naroditoito to Potltduju njihovi vjernici. dove petkom preSto se tiöe miiljenja da se öasusliöanja hadisa po mje5ta, time su njegovizastupnici, uzoru na tumaöenje u vezi tog raznowsnaPredanja u vezi noii Kadr, htjeJiusaglasiti je nemaneku snagu,jer Allahov Medutim, ovakvotumaöenje öasa. "Traüte je u petoj, sedmoj i za Poslanik,s.a.v.s., nod Kadr kazao: (ramazana)1",71' neatonije kazao a tako devetojnodizadojedesetine o öasu uslilanjadovepetkom. Dodajmo tome da nijedanhadiskoji govori o ne6i Kadr ne no6,za razliku od hadisa ukazujepreciznoda je to nekaodredena koji tretiraju öas usliianja dove petkom. Otuda uvidamo razliku izmedujednogi drugogpredanja. jestc poput stavada je i noö MiSljenjeda je ovaj aasnestao kaZuda timc misledaje [astaovoga Ako zagovaraöi Kadr nestala. odgor'an a nekada poznat, zatim zaboravljen, bio nak tasausliöanja cijelomislamskom nije usliSanja nepoznato im seda znanjeo öasu Medutim, ako misle da je ummetu,iako ga mnogi ne posjeduju. i ondaje to odbaöeno isklivljeno dovestvarnonestao, öasuslisanja hadisima,te setakvo koje se kosi sajasnim i isPta\,'nim miSljenje zna! ignoriie.A Allah najbolje miöljenje Dvadeseti prva odlika Petka:U njemuje propisandZumanamaza, od koji sepo mnogoöemuizdvaja drugihobaveznih namaz brojapri odredeoog i kao ito je okupljanjemuslimaoa uvjetovanje glasnouöedZume, boravkau mjestuklanjanja sutnih,uvjetovanje nje u namazu, a i u vezi ostavljanja diuna-nart'aza spominju se prijetnje koje se ne spominju u vezi drugih n^ra za, iznzev ikindije. U öetiri Sunena,upredaryrod Ebu DZa'daed-Damrija,a on s.a.vs., r.a., se ubrajau a-shabe. navodi se da jc Allahov Poslanik. j oqtavi rekao, y;,,1-.u.i;+; r)ü Ji ," Ko iz omalovaiavanja
7r' ßiljeze ibn od prcdanju Abddlaha Abb6a'ra i B'h-i (1/104 10s),iEbu D.rd (1381)u

I384 'rfr**

". t"# H# # ).x ".,.1l1lillll,",^ ffiffixää,"
prcdulc njegorosr'cl' r''l ir rniTi'z-rr ic l i clirurc,,'\11,rh zePcirLtiti "l li,r7c: Pit'rosrn lIuh'urcdt ibrr Ol, h,rsen." rirliocler, kric: I'.r.lis rr L)7rrdr, orr rri rcic: \icqolo trttc l'llr'-L (Buhrri) o imcnLr lsmrrile s (li rxl \ricroljcsrriil.r' rLv: ' prclosi' ic nepozntto.'\ijcrDl fozrrito" ilcrlanr|ugi ht':lis osimovoq, s ir'r''s ' od sc ll Srrrr,rrirrra spomirrjcprcdrLnjc Yjcr''r'jcsrrilit' je rn (zi'rtn diltr' i) i cüjc nlnclio onorrc kr ostrn diLrn'r rrrmrt th rL dirrt:t' Pl L,,os,rd.rkL, alio rrc brrrleirnrrotoJilio'oncll prrlrL u.lijcli ibn o'l l"LLLl'Lrne Oro su zlbiijcliLi libLr D,r'rLdi Ncsrtiu preclrLnju il'n l))'trrlLul'L llcrLLrtirrt' \rcbrl, l on Lo |rcnosi od ScmLrrc " ibn X lcin z'L ,\hmccll.'.rZc:l(urleul ibn Vcbrc jc rrcp'rzllt ' t J'rhi'r zi oYog sc Od krZcdr ic poLrzdrrr' BrLht ilrL friln\ ijtidedtl lc njeee jc jc re h.rdis,t k,Lo: t '\clrLrina n rtlnie drL 'lrrirto prccltttlr prcnosioce od hadisr StLnrurc. stloqll r r, rezi1.r7tnjshiu dr ]c dzLrrrl 1111nrrlz sc,bcz tritLslinrLni sc tin, mrrLrr nruodi i miiljcnjc rlrr poicrlirrcu lirrcli sviLliorn obeL'czt irlnmLLSlhji' di je kolelitirtrL cz,, t,,.' ki|rjc. L'rje sc pripisLrlc obrL. lo li()lt11L LZrrosc 'L prctlrrnjc, {)srlr)\'po olo t\let1utim, jc ncisprrtlno ri r' orl rlirrrllLZ ic ol)i1\'czirn orlc jcste S.rhjc:Sto sctiic brLjrrnr izielrL rle Zboq o'rrgesu nclii poLnislili ,li'.rnln-nrmrLz Lniiu,'ij"u1r"r'.t"tt jc to LrslLLi.tlLr ito obrLlcz'r lLrcliiihric krLo l.olci.tn"r.' ie i.lZr,,'re 'brjrüI nctrrirlo'jcrirrrrrrr Ot'rl3o tuürlielrjc je rLpsolLrtrro n'.rm,,r-r' sc sliLrl Olr iz!ru'ir nroic oL''Lvcz'rn b',rjrul-n'Lnrlz Srfj,rn.,1ict,,ie po]crlLrcrt zrrrl jc rrir'rr't svrrlrorll nrLiilr: d.L brLjrrrrl nrr r'nzLtnricriclr'n
I i i i l l r l / ' r l l l i r \ l ! r " LI -, tj.r.,1*,.,,t,,',.i l ) f . r , li 1 i l l \ - r , r ' i ! ' ' ' | ' r r i L r ' L l r r ]l l l f t r rr,,,,.i,,i.,t,''r,;,sdrr,lnrli' i.,l frr lr'lllirhLrr'r ' r r f i r l l / Z ' i " l " L ' u ' l " r " n r r i r ' i : ' n l ti ' " i ' " " , , . 1 " . , , ' " . , . " i l , " , . " , 1 / : s ( r r ' ; r 'rrt r r llrli/('rfor"''L"fL' L.lll.lln" \ , 1 , . " i . . r r . , r , , , , ' , " , . ' " ' l ' r ' r l 1 ) ' L : i r ' r ' ' tlri ' i r i '
lrlllili.rr S i1ll Lr!r]"ir: hrlr'r l( lif'r'fni 1 1 . ! t ) ü r . i t 1 0 i . N \ , r . . L ii . i ' ! ' , r r \ ! u l r i rri' r'n llr Lr l n r 1 i ' \ x . Lf " r ' L i ' r " t i ' i r l l i l ' l n i ; t l i l f r ' l \ i L . n' ! i I . r . r i . r t " r . r l:/ Zrhnl l llri'ir / lrlirii" r i"i! 1"'rrL| , , r , " , . , . . ' , U , ,. , , 1 * , t " , , ' l . r h r r! 1 : s ! r lbnll i,ill:slrrfrr'luir:(trIlll ll'rrr''L\'ftrLr'

'' '" F:li:ll;l:-.:I:;:iiiil'1':l'lil:l:l:;,i':li'irilll:i'::l:'il:'":
385 i:
il

#####^"T"Hi['I?ilEll-H###
ili kolcktivna fardi ajn kaoStojedZume-namaz, daje bajram-namaz - fardi kifaje;jeri kolcktivnaobaveza fardi kifajeje, takoobaveza za kao der,obavezna svepojedince i fardi dn, s tim, ito serazlikuju ito u sluöaju fardi kifajc, nekon ito jedna slcrpina samopo tomc ta spada ostalihmuslimana. sa izwii datu obavezu, obaveza hutba Dvadeseti druga odlika petkaiU njcmu se odräava pohvali,r,eliöa slaviAllaha,dZ.i., da seu njoj i koja ima za cilj da Njegovoglzaslaposvjedoöi Allahovajednoöa,prizna poslanstvo vlast,da ih upozori i robovina,Allahovrr nika,s.a.v.s.,da sepodsjete srdzbui odmazdu im oporuöiono sto te ih pribliZiti te na Allahor,.u Njemu i NjegovomDZennetu.Zatim, da ih upozori i zabraniim ono lto ie izazvati Allahor''u srdäbu i pribliZiti ih Njegovoj vatri. radi njc. Ovo su ciljevi i swhahutbe i okupljanja Dvadeseti treta odlika pctka:To je dan kojegje pohvalno rezerviratisamoza ibadete,\llahu,a petak sc upravopo mnogim odlikuje nad drugim danima ibadetima dobrovoljnimi obaveznim ummetuodrediodan u kojem aesesamo Allah Uzviienije svakorn poslove. Petakjc dan ovodunjaluöke predavati ibadetu,a ostavljati medu ostaibadeta;medu ostalim danimaon je poput ramazana usliianjadovcu ovom danuje poput a lim mjesecima, poloZajöasa provede ko Zbog toga., isprar.no noöi Kadr u ramazaou. poloZaja ic petaki ne ogrijeii seu njemu)isprar.no postupatii biaesaöuvan bude pctka,badkao i onaj kome ramazan od grijehado narednog i isprarmo i bezgrijehaprovesti 6e ispravan ne ogrijeii seu njemlrJ i budeispraili ramazana, komehadidZ godinedo narednog ostatak osta6ei bezgrteha provesti van i ne ogrijeii sc u njemu,isprar'no ponaianjau narcdnoj äivota.Petakje mizan öorjckovog tak svoga je je sedmici,ramazan mizan za narednugodinu,a had2dZ mizan A za ostatak Zivota. Allah dajcpodriku za dobro. i Dvadeset öetwtaodlikapetka:S obziromda petaku sedmici i ima poloZajbajramau godini,a bajramsesastojiod namaza priAllah UzviSenije noienjaZrweÄllahu,dok petakima samonamaz,

-r**
I JöO

z'L zrLmicnorr li''Lrb'rl Zbog poiuriltnjcu dl,rmijrrpctkonr ur'irrio I rlrlrrr'12il[Lr1t):tr111 n.rgrrrrlLr Lr togl,onrl ko ocll.rzi tLi,uijrr .lobir':r r''r',od \ricrtr IiLrrcirc, o,i prc.l,rnju llL'Lr k^l'ustnjiu ub" !a,lr,laLL th s.r-r:s., jc rchlo: r.jcsnikir, J; in.1.j
''I(o

;:r

.-'\'1 :'-.:r i -11 i :-1r:--..i-! --j .,L<1
: j i . - : . , - l: r-a.J:: :;-*li -1,

hrLo LL odc n.r ,l/-,.LmrL pr r',rm srLtrL' Lll jc 7r n tti ttr l i i n r i l L L . s,Ltu,li'lr .lir jc i-r'n or ro liL u Lr' lio oric Lr Iio od,: u .lLLLlloLn ' I rr,\."It' r'

Uicni,rcisu sc poJijcll!i n.rchijc sJnplccolo ttrg'tllrdir llrii pl-trg srtt.t: njcodbroj.lanjc r C)rL Prlo rniiljcrLjc: poicrkrrrlnn,r. olo jt zr rurlirronriilicnjc '\hnrcLhi rirugilr' iurml Srfic. rnczhcbr posliic srrtrllrji rrrLstuprL l)nLgomiiljcnic:To su dilcloli (c'to11 inrrulrr \lrlih:r' rLz'tsttr rrcz-hcb'r sr.Lr i oro poi-1ncr".r, jc zvruritini nrt p.riug.r i ntki prrllitl i,rlilskciliolc Slic oriilicnjc tcrtrcLjc dvr dokrza: 'rclrL1ihojr it Lrprrtr l:or htlisLL' lsti iltirlicl'r LL . Pn l rlollz: llijci' "qurlLlr" izrrrzrr i orL poclncr"r. ic 'LLplotrur ek izrrzzt izLLt p,rrlije scliiro r' o. Lrjutr prilc p'rLLrcl l-lu iicrri jc Lr:hro: izhz-l1t kolisckolistizrL : i',+.:\':)t ;r\>:i
''...tI

e)

i$,:

L) / 5 , ! l , j ) l t , t t t t ! ' . i ' h t l i t t t t i t ' ( ' { L r ( l r L \ ' \ '' u h . r . r ' ' r ' r l i i . ' r t't't"i'tttit a'/ n t : i a . i i t t t j ,o l t t t i i : , r , l t t i ; t t r r / i ' l i ' " . ' ' i f r r i h L r h r ) :

12) rrll', ,Lraa.iSrLl--r,

3a7 ::.

##-t'JIHI#P"|lgllt^H##
El-DZevheri kaZe: "Revah nemä dtugo znaöenje do izadi

poslijepodnera." negdje Drugi dokaz:Nadi dobri prethodnci- selefsu biLi najbrüniji ranili na diumaprema dobru, ali nisu jutrom, po izlaskusunca, na poZulivanja diumu s osnovanost namaz.lmamMalikje porekao "Nismo upamtfi da Medinjani tako postupaju." rekavii: prva dana, sroj stav predaprvog miiljenja argumentiraju ZagovorrLici "Petak s.a.vs.: njem DZabira,r.a., koje prenosiod Vjerovjesnika, Casovi sPomenutiu hadisu je podijeljen na dvanaest öasora."716 prije koje öasova, dijelimo na Sest su,ustlari, uobitajenihdvanaest 'A na ovo podnevnih i 6estposlije podnevnih Oni dalje kaZu: pri s.a.v.s., öemuje spomenuo upuöujurijeöi AllahovogPoslanika, sati.Da seu hadisumisli na öasu kojem semoZeklanjati samoSest sa ondataj öasne bi bio ograniöen samoiest dijelora. dZuma, misli Z^ tu^lkn od toga,ako se pod spomenutimöasovima öas dana,onda,öim zawii Sesti i nastuPi oa namapoznateöasove savijaju sa da sedmi,imam sepojavljuje otpoöne dZuma-namazom, sespisimelekai nikomc seposlijetogane piie prinoienjekurbana, u ito je jasno navedeno SunenuEbt Dau:da u predanjuod AJije, kazao: s.a.vs., r.a.,daje Vjerovjesnik,

oi,^1i+t it"jt tt! .rie,.t;:t ;6t a'),j,J\;71 JlVEt't'Js-L:Jt

r]-j;' Elt 5i* .'.';tt -tt: Jt J+ ,^a:il:\ ;4t :; ,i:'k:I e"u3t .{l\ &.,- w\3.r E}t',*u tt

"Kada osane petak,iejtani poranesa svojim zastavama na ljudena njihovepotrebe podsjeöaju a trZnice, ondanapasno gradske Meleki takoder i poslovekako bi ih odwatili od dZuma-namaza. poranepa posjedajukod dZamijskihkapija i zapisujuljude koji pa dodu u prvom öasu, one koji dodu u drugom,i tako redomdok
Tr6Biljctc Ebu Dxrü (1048),Nesii (3/e9) Senedovos hadßijcjik

.5388 q**

ä#ä#ä r{ ;äöriä;i * xx

,xi!

'K'! '^'r.':rr

rADU"r.'|,ttADx/' ;i<*v'x II#I#YSYTI '<'t ;'i fi ikx;

irDiLul. senepojx\.i st llclr'lc rclilr: Lli':rrjrrcl rrrzill:rc EbLrOncL il'n -'\L.dLrl nrr oliotih irrsolrr, icdni LrZu L1ljc ll.lisli,r ir*or c od izllsllr rtrncrL nr rrnrtlnjrr11.r rrrrjbolji: porrrrriti rlTLrmrL oloq nriiljcni.r lc Z.rstuprici il-' niirl.r sLr: Sclri, lll'u l lenifi, i1 t,,,. \'leIrlcnLri nrci{Lr 0,1.,.1tl., pohlllrrin sttr srrltrlrrirr Lrgi. i rrnoqi cLr 7,rpllrr, sri traerrjrci S.rfij.r n.rcl2Lrrrr,.r. o.11rrzir1i r,rniji rtllro lc: \h.' bi nclio se ,\ll,rh rrrLr snrllor.ro' ln.rm S.r1iit, I nt pofrlrlio diLrnruothl.rh poJijc slbrLhnirrrrrLz.r,pliir izlrsliit "llcci:lo jLr tl zrristrl.iLr .i,rbr,r'" li'rcrl nrLrrrili: suncl, bi tl.nLr to Ahmcduiorr lhnirclu: -\lllih jc govrrio: -\c frcl)r |o;urilirrr ni C)vojc opr-cirro o.l dZunrLr llnog j,.Ltnl N.t to '\hnrc,l Lrzrrrttio: pri r'irl s.ar-s SLrblr.ur,rll'rh.:'..r 1l :r: polrrtLio Vjcro,icsrrilo. hrdisLr hrrrrrilull"' s.t.r:..,1i:L7c: hro drrje 7rlrrrrrLo rr torrc. \ lcrorjcsrrih, r,. lil-llsrcm n.rst,tli,r: Sto sc titc trlrLlil.orrrs iiljcnjl,Jrhjt o je Ychb'L tunre od ibr Onrcrpren,rsi I lcrmcll J.L ov.ritrpitr,rLhrr s lo rL icnjüitsor"rsporrcnLrtllr lrtdi'Lr:'.|r li sLr 1rr'i i:rL',r'i |LrictluL podilc podncvt,na mislio ne vr i.jcrl.lc drnt ili jc pod Lirna:isotinl'.l "I'it.ro s,ur \ l'rlil:'L olol,.lc, rni o olio: |'r ito muic Ibn \rchbcorLlaor jcstr: ir: I)oshnik s rt ts ' d'r lc rckeo:Ono acrrlltnxqirlicrrojc slce irrsoli Pir, oli jcdrlr irrs u llrjcnr .rt srrtlT:Lni sporrrcnLrti nislio nrL ili Jr'ngonr ! k,ro drjt rcieno.ko o.lc rrr d?Lrmtr j)l)i.tlit! l{)q ('tLi.l, LL '\ i ili trcicrr. ictvr'lt)nr.1lciom rrncllicstorrr' drr rrijc tlko, dijcLu. LL r src rrrLnr'17- c|rk ne bi d2rriirrl jr nc bih otl,oainirlo kllrni.1nj.nr s^ " (lcretiilrs LL ihindiji i1iolio ihindilc lbrr I l tbib je poric to nrstLrpio Orr prron rrriilicrrjLr' jc lclieo: orc Xl iliolo niiljclic, rt.rginjLrii 'Olo h lhlikolo nisllcnje lc iskLctrrujc Liist pri njrcorolll tumir 'irljcrri'11jc niLlllvc oilll)\'rtrlo5ri: ono izbog \'iic r.l,'.log'r neLrl.r icnjLL 1\ jcI surr'cu ic:toir brti srblLniLricd rn ' n d.r i ovi ilLsorirlc rroqLr
: r I L " t i r i r , l r t . . i r . ü ] i n,l r l . , f r r n L : r j i t L r t n t r r r r : r Lj t ! l : r ' i i . r . r l t ! i t L :rr:r r/f, trl1rrrr.i,.,,r r:,:.fr|i, iil. Lr

*''"-li^

389i:

lll ## ^tlll*il'Il'ff".# #
wijeme ezina, Lzlask^ öasuobdanicedolazi u zenit öime nastupa da imamana minberi sveto upuöuje ispinjanja imamaradi dZume, dana' 'asove na spomenuti hadi'uodnoqe ovepoznate u ceaasovi otPoöeosa prvim öasom s.a.v.s.J Zbog togaje Allahov Poslanik, 'Ko ode u prvom öasukao da je Zrtvovaokamilu ', a dunul r"k-i;i, '... jaje',i tada kao zatim kaze: Ko ode u petomöasu' daje Zrwovao na seprekidapoZurivanje dZumujer je nastupilovrljemeza ezan ali nii"tl ttudi.o su jasnc za tumaöenje, su izgubile svoju swhu i Tumaö hadisaodwaöaljude od ranog prot.r-^öen. su sr.rplotno. s poZurivania däumu,a rrato ih pozivaAllahov Poslanik, a vs ' na i ,-",.u ä" su ti öasovisabraniu jedao podnerni öas Mnogo je od na koja govoreo poZurivanju dZuma-namnz,joi ranog predanja ötoje dovoljnokaopojaSnjetutra. O tome smoveönavodilihadise nje i dokaz." su Sveprethodnonavedeno rijeöiAbdul-Melika ibn Habiba' "Ovo je napadi oePravda Ebu Omer,pa kaZe: a na njih odgovara Ono 5to je iznio (Abdulp."*u Mdi[,r, Allah mu se smi]ovao. da i M.tk ib.t Habib tt" Malika) pa negirao konstatovao je to kivo to tumaöenje, su zapravonjegoverijeöi Ono 'to je kazaoMalik koj'r su zrbiJjeziliuienjaci'kaoi predanja ootwduiu vierodostojna u a MaJiJcu,njihovapraksa ovom prak." M.Jinl"n^ kolajc poznata jer il,röaju mo'e posluiiti kao argument, je to neStoito se Ponai petka i ne moZebiti nepoznato skrivenouöenjacima' vlja svakog je svojemiSljenje i Ni.d,., pteda"jima kojima Malik argumentuje preno'iod Ebu ibn od Ez-2uhriia Seida el Musejjibar<oji predanje J6 s.a r.a., Hureire, dajc Vjcrovjesnik, v', rekao: Jr iü'L;+' f J? ri! Js .i; s-'j.s ;irJ 1..4ü.Jr\ü J;\r.JiÜr:Ä,*)' =il:Yrii i;! '.r-i;p .iJ'i +-il' ';;' J+lJ 4 Jil' l.'^ I,.-r .u.5 sr+s ..I .sjj' ü na Iii' ' .l;' , '-;Llr..' p 'i')' Kadaosvane Petal<' svimwatima jz^-lu por"d"lu t. mel.ki i zapisuju ljude rcdoml prvog'pa druzatim eog. (o dod" odmah . Podne\€kao da je Trwovaokamilu' kraw, zatim onai sljedeii kaoda än"4it" nl.gu kao da je zrtvovao

-t390 q**

liLo dr ic jc irt\o{iro (nr|ir..., i t'Lh,rrcL],rrI Jol nii. sporrrcnrLo: irnor.ro jnjc. Pr'.1i:rdrirrrLrnsicJrrc 1nr nrirrl'cr).lirlo'i :c slJrrirci lrutbLr." IibLr Orrrcr Irr st'Lr1i,r:ZrLl nc vi'lii itl fuc1chi)drLiejLr i zrr|isLrjLr ,.r sc nirvorli ovour lrLrlisu: l!'l,rulk,.,L r''s , lc rcllrr: jc Ii'r Lrgog. JoJ. ' r'lmrh s trotlnclrLllro rlrL rc.lorn;1'n og, p.r tLr ljuLlc s.l'r"s , zl ltrr'og Posl,rrrili' inlovlo llllilu. zltirtt ortrriizrr rliegl orrtLi (Lo':lc lir) oLirrosno koji doclenr rlTunLr k,rtc cl rrrLrlrcLltLlrir', oJ s otLn.rh podrrcr'.r. rilc.ii lr,rJTcrt i r.ir,liir" p'r.irr'r'li:zi rzrL, rr ' n ,l . r t o j r : i p c r l o d l : . L L r rr r s t L r l r . i' l , r r r cz , r , ' , l l , r z , rrl r r Ll T L L r r r r ' r t r r l't tu sLrn'lL.icr jü rlilcrrrt Ll,1!lirL l:rLo iniktl;o sc nc noic frotLrnrrLiitr rrijcmepr ilc |ot1ncll. "... iz'L zrLtim onrri izl nics.l . , zrtim orrrLj tl hl.lirLr.c li.ric: njcqrL... i nigrLjc sg 1rr rpolrirriLr irsoli ,rLll.rrllr'OrrLisr vtrzijrr . r h,rdis.r sporninlcst LIi., 1'rctirni,r'.r i\'.1sLrs]rorrr'nrLf rr clicl'r /irLrlricsil fiifii: cl IlLrllrrlTJlir" 7ir;rlil r Lr rchinr oLl tilr rcr.zii,L "cl I'o Irrntc,rLlTrLTil orrrLj n,r'irri rrr dTrrrrruk Lrr nuo.1i sc lijc,' r.ijei rLli tll jc irtlor.Lo l:tnrilLL, jc u r'.cini prtJrLnjl Lrpotriicl'licnrr ''cl rrhetrtcljc tlrr ontj nLrh,'dTdiir'. l-l ncLinr prc.l,rrriiml irrrrLnrrr iLli o.r tlrLrrrrrz Ioictli'.1 l]f\r)1IsrLL.1, I 11rrllc!o\1) l ko orlc ir.17rrrr',,1 jc k{u, irn,rn'rgrrrrhrlllr rLrr zr n or eo kenilu, 'L t'rjio i onll lio otlc lieo rLn.lc rrli nn potctliLr, i nrL krrriu dnLllrg srrLl irni zrr rrrrglrrriLr 2rFolro hrLlLL. l t , r - c l i 1 , r ' m r i c i i r l i j s h c i l i i r L r n r J el . L , \ l L . r h ol r r s l l r r i l i , s ' r L r "' s i 'lio lirlo '11it 7ft\1)\'rLo rL u hirLlisLL: l,orrrni rrr d:'.Lrrrru jrr\on1 srLLLr r s t k ü r i l L r " . p ' r ' 1 t r L n i n ' rlr c l r r r L r h c L l i ' L T i r " rn i j ' l-r . n r r . r r o g r l . . r j i ' upodnciz1:'.zlnrrr1'7ul1Lt.irc!oiLrtoiz\rJcni.L'rJllllgoLr"lrcJt-crc Iio iro rn.rii ostxriti, ofcpustiti. Stt,g.rjt zn,ricrrjch L'1irrr: iur c'l nr h'ulilLr" lz oil'.rli o\o.lrLni11ui1<c dZILrlrLr IrrsiovL Lrr'rclrLjc2rtlovro Llonro lrirliLri I:r'i.r zrrrLii nrLpLIiLrurjt istog l:orijcnl lt ü\ crL.:r1i..1 l i r 1 c , p i 1 s c i s c l l c r r i . l i z s l r q t q r r l l n n r L z n r l irrtL h i ( 1 7 i llir r r x r n 5 l h j x ' e r
rllli,\1 L/ I ri

: $ L i . r r l i r . r il . r l f l . \ l r l , f ] ! i

l.\.'L 1r'!

391i: *-",t'

silrfirill|rr.Diwz|Jf ## trYtr trvtF trYtr trYtx trYtF ttYtx t\YtF trYtF t\Yil H##H$ trvtF
Allah mu sesmilovao,je rekao:Ja volim poraniti na dZumu i na nju sedolazipjeike."'Ovoje svenarod Ebu Omera. Moje miiljenje je da se osnovapo kojoj se poriöejutamje (e nr vezuje zJ tri swaJi: poiurjvanje dTuma-namaz 'ievah"koja sene mo7-e tumaöitiosirnkaoposliPrvo:za rijeö jepodnevniizlazak. "tehdZil'kojaoznaöava rrijemejakevrelinei Zege. Drugo: zarijeö Medine koji nisuranili na dZumu Treöe: praksustanovnika za od jutrunjih sati. "revah"nema sumnjeda seonakoristiza Sto se,pak,tiöerijeü kao se izlazat poslijepodoera,no öeSöe upotrebljava pojam supro"guduw" (utarnji izlazak), kao Stoje u rijeöimaUzviöetan rijeai dana,a od ttog:"...ujutro (gttdtr.'lrtha)je preztaljioaarastojanje mjesec 12), od nat eier(revaTrtha)rastojanje mjesudana"(Sab-a, ili u rijeöima jiq : rrr ; v) I a'j;i ,ir;l -^--irJr J . '' i';; ".a.v...: ir'; v)r ! q i + ' ! c ) t + ' rr Allahovog Poslanika. \ ) , rr; Usr !! "Ko ujutroode (gada) d2amijuiJi poslijepodne (raha), u -';;i r; jutarnjim Allah mu pripremi mjestou DZennetusvakimnjcgovim odlaskom."''o i u rijeöimapjesnika: ili popodnevnim naiib idei, Ti ujutro i u podnezbogpotreba potrebe, dok smolivi, nileadneteda prestanu!'1n a "rerah'koristi u znaöenju idenjai odlaska, a Ponekadserijeö "guduvw". kadane dolazizajedno rijeiju sa koristi seu sluöaju "euo srm neke El-Ezheri u svom djelu Et-khzib navodi "revah"uopteno svako idenjebezobzira za Arapekako koristerijeö se na wijeme. U tom znaöenju koristi ola rijeö u neKm isPravrüm i To i potwdenim predanjima. jest, misli se opdenitona odlazak
7t'Bllete At ^.d r Mu',"dt (2/509), Buhdi (2/12a), Muslim ( 1669) 7' 0Stih iz pjesme u Sultin! Es Sdiix kojuje El-DzahizsPomenüo vom djelu tlal,Jtd 13/477).

e? o t

rE* v#Y,I:In#I- tA0u't'Mt'Ä0". #*{"H*ä drr'F: .^". #':*ii,.*fiiÖiiä,'",r\'Fxr''x
l izLLzrLli t rr poZurir.iurjc Jiurr.r-ntllrirz, rle Iu poslijcpoclrrevrri crr vczirnc zrllt:crrj sLr Stosctiic r iicii"teh'lTir"i rmhctli'l7ir"' ''l! jc p'rlovLrrr "hrLdTirc e ill DTcr'hcrihirie: i , zx fileai hcdT,ir" jrtir'" ILrr u1 Iirlis tr ljcsmi Liitic: ,hn,rktcl,rr.rclir,,r;tostejc l't, PrcPttstt t tt t ttitt itttt!t ' t t , t l a ; . i l . n , ' t li : t r { ' l ' r i tt t T o l r t i t : i ' : g t : L t r sr'L' st'Lno|nilir I o|rLj ntiiLr Lr|otlcbLrlij"i p'rt'r'lLric tricclirrt. u 'lvx znx('crrjtliilo I Druql hriLLdr sc rii" tchJilf l(r)fisri njorr sc nlisli n Ll 'Ln1crllc e rijci \'cr'th", u ololl sluctjrL t' prcnosio'1Srrmcii lfr[1 Ezhcriu rijelLr ?l l'^:il kllc:'] I'rlih '\llrthot' dl hLrji1:e7r: je ol on orl S11ih.r,.r otl llbLr llurcjrc' r''r'' 'Dr ljudi '-__--n:L" '_! 'q -J -i s.,r.r''s rckiro: !1 -;:f . Posl,rnili, (r'L',it''ir, I'ol'o'l're''r"q 'l11rs['t) nrL p"Ä,' . rtl"a"." tcLcliir'r bi zrristrr se Ll tr)I1]cll rtJc(rtll nrm.r:,-, s rt PoslruriliLr' vs ' 'tolt: koii h.L':listr, sc plipisLLjc lJ ,LtLgour ' ''Kn pol"n i ,t" dZ,,ttt't-n'rn'L;l,1iro r'l'rj c Trrlolto litmilu spornc dr lJnogi rrlisl': lc rijci tclr'17ir' IiL lizhcri rr.rst,rvlj'r: znrLicrriLr rijcii hrrdTirc'Lr nut" ,t 1t"dl.up,ri"i"tti oblih rrrhnltill od (to jc' rLpsolLrtno' poqrcirlo lslrr-uno''L o"ritlu-.f"".".* ocllrrske, ' r " l r " l r \ l l ' ; ; : " i r ' ' , "

I 'i r L i ' " , . l ' , ' " " :

l

i

: I

hldr ic o olrLrc 1 srul l'11 l LliliL diurrc znrriipoiuri rrtjirrrniti i'LLo onrg htrlisrr" pri trko golrrio i to.ic sporrrcn''tr turrrrrtcrljrL I.l. , , . l . 1. . , . r ) \ , , ., . t t l(rrjs iz ioni u rrjihovon s''Lsicdsrnr plcmerrrr IIidT.rzr
:] /.i t:r!-_rtLi :),t:t). rrlh.,:r..l.lir:,rttr'' L.h.Ji.l:'i' d r j r t ! , r , D r r J ,r . l ' n . "liil.r.ll,lii. r' lliniir :trr,,,r.li i/1,! hLlr'r' ?C)1ii 1l r'ffn'rrrrr'rrr rrlL[L'i1liLi!\'l]irfu ir' l1r)rrll

I t . l l . L :1 ] r 1 / r r ' r i r r l l ' t r i l l f l r ' L j j

####^lBw.{*Hi.ryK".H##
"Da wijednost s.a.vs.: ljudi poznaju Poslanika, RijeöiAllahovog (tehdZir)na namaz, uPuzaista seu tome natjecali", bi poZurivanja tojest,odlazak wijeme nastuu na 6ujuna rani odlazak svenamaze, "OstaliArapi rijeö"tehdzir"koriste u El-Ezheri kaie: panjanamaza. Ebu Ubejd prenosiod Ebu Zejda popodnevnog odlaska." znaöenju "Vrijcme"tehdzira"nastupa polovinedana." od daje rekao: Medine nisu ranili i polurivali na Öinjenicada stanor,nici praksu koju niita ne dZumu, prvadana, predstavÜa viaedo njihor,'u s se Njihov postupak je z-atekao imam Malik, Allah mu sesmilovao. aak ne moZeuzeti kao ierijatskiargument, ni kod onih koji sma(idZma') stanowikaMedine validanSerijatski traju daje konsenzus ranog argument.Njihov postupaksamoukazujena izostavljanje je u nuädi i dopuiteno.Ponekad a odlaskana dZuma-namaz, to te je öovjekuokupiranostpotrebama potrebama svojeporodice, i lTednija od ranog zauzetost dunialuakimi ahiretskiminteresima Mada, nema sumnjeda je i5öekivanje odlaskana dZuma-namaz. yza na i öovjcka mjestugdjeje klanjaodok natnaza namaza sjedenje vrcdnijeod odlaklanjanje pa ne nastupinaredninamaz, i ojegovo o na dola.ka drugi namaz iemu skaiza prvognimazai ponovnog je Vjerovjesnik. s.a.v.s., rekao:J" J-ii; f-\' C".i+-,? .;)"r' ,tl üjlr, ;.; "Onaj ko iiöekujenamazpa ga obavisaima.I!l Jr .J;; ,,lj- JjJr jjod onogakoii obrvi namaz ondaode'vojoj Poroa mom.-bolji ". i meleki donosesalavat na dici.""'U drugojr€rziji hadisastoji: . nas s.a.v.s., Allahov Poslanik, njegasvedok je u svomnamazu."']6 jedan od uzroka iza nama:za namaza da obavjeötava je iaöekivanje kojima AJlah briie grijehe,podiZestepcni to raöunakao vojno "AJlahseponosi bdijenjena granicama."'U drugomhadisukaäe:
7:5Bilj.ze Buh*i (21116),Muslin (662)upredüju od Ebu Musaael Eiüija, r'a.,u veniii: 'Nrjviic sevapl mnzimajü oni kojimaF nad j. do.i nanimaz,zalimoni blizi od njih. zr A onajkoji iiiekuF namlz wc doksa ne kllnjr sannanom imx vc.u nxsnduod ono8lkoii da p! Idüjr nxnMz legtrc spdvi.' 7' 6Birjeze ÄlMutu. a (t/160).Brhtt l2t 119)i Muslim (649)u predlnjuod lr,I'lik u d.ielu ErruHucjre, ii. 7' 7Bilj.z. Malik u dj"l" -4l,r,L?t1z(1/161) Muslim (2s1)u Prdanjuod Ebu Hurejre'ia i l lq4 dEil-P

i iLr oninr Loji o|t'i tlLrznrLmrrz (1ir1mlii) ostrnc prcdneleliimr srL 'Ovli hrrrLis nr' LrtrLz'-Ljc to clrr nirrrr:rz .1jci1cci iiicknrLjoci sjediti iit-:c u jc onrl ko lilrrnjrseb,rhnxrliz p.diorrr,frl ortrrrrc tlTrLlliiicLr nrrnrrLz:r boLji kuictlTLLmr-nrlnrrz orl onos.rllrii oJ' poJijc srLl'rtb (iini,:rricrL st Ln.rrri' i l lcclint i rrclii rLt ne rioclc rLiLrrru. pr ponovo nrr prllrti[orrLlinc rLllzLrje ro '1r ]c rpolcrrLrtr'lroiiLr nisLr rlnlqiovo 'r r rini Joirrtrli l'r 'lzLrnrLr''\llth i ,' ,J.,-.Otn ," .,1rr,t;" poTrrrilrLrrjc znrtl n'rjbolic pctlonr lmL poscbnu l)rr.lcsct i pct,r oJlili,r pctLr: S r'1irl:'r Lr rL l,r u odlikLr o,:inosLr sirJrkLr .liLrsin 'irrirlrr' SrrtirllLpctlionr I u rllj':stiLLrttllrr srLLLrLllr ,.r rl.rrrirll.r llLLr n,r lc odnosu srdirliu Lh'ugirrl 'rLnl srl'l \,iLiio rlliLsccilr'L n,'zuu u odrrosu 'irLh[Lru LllrrqiLlr 'l'cjmiiiu, jc l]ttliorn no'ro :\l1,rhrrrrrsL rniIl rro'L'rirrr lbn uiircljrL dijcilo PrLrcnl tc u hljcbili rcito Jtu!-oito hi sc rrrrilLr hrr':i. portrirro '\ll'Lir llzr iit tri qolor i: '\lio n'rLuit q,r CLlr s'.rnr liek,-' do ,lZrmijc. plilihorl 'l'rzilrnirL \ll'rhotog l"'sl'r s'r,l.rhrr .l:L n:rrcJio Lrtlijelirnir on.lL jc stdrhl prililrom rL'zir''Lnjl\1LLlntlzrlscnoq nikr,s.r.v.s., r\jrmcd ibl ZLrhcjrihrr ll rrb l L7'-:lirzir''ro oblcznij,ri lrcchrLl,L r l m i l c m o i o t r r cr, n l c r n LlL i r l i i : r r o) 7 c ; i r r LI r r t l r r r j L'L J A l c l s r r r ' r c j' rcllr: r',1 prcio llL,d;eh1.h L,,jl jc slLrir,r Ilrl \bh'L''r'r''L J'L l s , r s r r.lu s r :l l b L r I l L L r c j r c I k e L ' . | ' r j c l i L ' t L I l L r rr c l i' ' r ' r1 ' t : t l i o n r i : cjr ntill) r\1)nlllrrniTLr TrlTrrLTi rr nrLtdinrer jc,:lirn rrkoLrIrjcrrr'.r irs, im.r ncilo t,r ic -r\Lt"l, nrLL i clrLtlZr'tinr Iiri| Lcic: ir'Lr r'Ln1 ul:l.ill^h". r "i'Lltrnc I rrch':s i ZcnrljrL' pctrh.str"rh ,rsr''Lrrc l(,rc1.t o k,rzrLtipctliLL. 'norcrrii osirl. liurli i ilio;.no i nor-c.ibrc|r i Jrleit i 'r'rr rlLLrsrr 'rnr: Lzrr upisLLjrr koli Lrl ieitrni.,\lclchi sc olrupeol<' rLTrrrrrijshih prL (irlLqog t,rli'r|c'l'rri i t i|rli sc irirrrrrnc iipnc nrt i rlohze, Uv{)g.fit liir t' sr .c .\ ,rinbcr. kncl,t ispncurrrrrilbcr,oni sruijrriLr olc lisror lrrr jc obe rlodcposlijcr,,rr",.l,,i"u lc rl,Li '\11'Lh'*"qprrl L liojtq mLL purloljctlrog jc d r sc otilrIrL fctliorrr r:rro -\ r.cz,ro. ol''.rrtz.r sr',Lhog
! 5 r r . f i r ' r r r ' . ' l ' r ' 1\ ' ! r ' r r ' l l r l l L t Ll , : , l l . , L l ; r i s L l lI r L l f r , , l . . i ri i , . 1 . \ l , . i { L l l r l , , , L . n . \ i : t r , . 1 , - /, .., ,l , ! t r l f , r i , i t , , ü . n i if I l l l l ! ' r i r . l r ' l n t : .

395r:

ßr{rfixmrr.Dirl|z|lf rRYrr H#ä## trvtF trYrr t\Y/x trYrx tlvtx xrvtx trYrx
u petkomje wednija od sadake Sadaka ito sekupa kadaje dZunup. niti nekom drugom danu.I sunccnije obasjalo napustilodan bolji "Ovo je predanje Ebi Hurejrei od petka."'Ibn Abbas,ra., dodaje: Ako öovjeku kudt lma nekog mlrisa, neka se Ka'ba,a ja dodajem: njime narniri6e.""'" Toj€ dankadaöeseAllah UzviDradeseti iestaodiikapetka: vjernicima DZennetui kadaöe u Svojimodabranim ieni pokazivati ga oni posjeiivati.NajbliZi do Aliaha bi6e oni koji su bili najbliZi a imamu na dZuma-namazu, prvi öc u posjetudolaziti or,i koji su prenosiod najranijeodlazili na dZuma-namaz. Jahjaibn el-Jeman a Serika, od Ebu Jakzana, on od Enesaibn Malika, ra., da je u on tu povodurijeöiUzviie rcg {J'il:!71l'"U njemu imat; sveitoPaiele, "On - a od Nat i,uiiel" (Kaf,3.5),-rekao: öe im se ukazivatiwakog Petkal''ro Taberani navodi u svom djelu El-Mu'diem u predanjuod Ebu Neima el-Mesudijakoji prenosiod ElMinhala ibn Amra, "PoZurujte a on od Ebu Ubejde koji navodida je Abdullah rekao: jer na dZuma-namaz ie seA.llal Uzviieni ukazivatistano!'iicima petka,a oni eebiti u Njegovoj DZenneta dini od kamforasrakog na bJizini srazmjerno njihovom poZurivanju na diuma narr.az.'fada koju do tada nisu osjetili,a zatim öe poöast 6e im A.llahukazir,ati kazujuöiim o onomc Stoim je Allah sewa6ati srojim porodicama rJz.vtier,itkazao." Zatimje Abdullah uiao u dZamiju i zatekaosamo dvojiculjudi, a ondarekao:'Jasamtreii, akoA1lahhtjedneukazat treöem.""' öeSvojblagoslov

7" Prenosioci jc u Hadis zabiljezen djcluE/ ,4tu4r x hadisa pouzdroi, scned ispruvan su ie n{(s5s8). ?r0 kro el Jahjxibn cl J.".., Surejk Krdi i njcso{u.ileli,wi $ ocijenjeni shbi rryije.PredauPrcdrnjuod El Bczzüxi Ibn Ebi Hatena tefsiu (4/228) i nje navodi Ibn Kesi!u svom "Z^bitjcüa je ?31 efü \ d)etuM.dtne"z-zeaant Predanje n.vodi Ell Hcjs Q/r78) 1 k^ze, 8 hdise od $og ocr,Pr seI hncu predoja E/ Tabelrniu djeLu (.r,. Ebu Ubejdenijesluiao Fvljrprekid inkib.

X396 ^f**

Z"rli ,Z+Ii ?.+-9

ri\,r,tK7la,FA\

ZADll'|.'[,tEID -ISf1Y1,"J5,S
tari( tÄ/r tLti t\*{ 'Xtr txi\/'x

ibn Iirrjse iir;,rr:lrcnostii oLl \Lkrrrrrc Bcjhclii LrtljclLr,\',r,r,ral ibo NlcsLLrLom' Otii,Lo..rLl s,L.\b,LLLlhh,rrrr n.lo.1i d,r jc rthlr: LL ntnlz- pl srrrozntelili LrLrii, llrji srr nes 1'r'cttkli-tc r.t.,nir .17uor'.r nilc clrricltol' lti, to ,{bdullth n,L reir:: ictrlri orl icn cr itc. ,rt'cLr ilrrrli, r. Z:rtirr rcie: Cuo silrrri\lhho\.11 l',r.l,rnii< ' ,r'r's, 'l'r klTc:

'l,lutll ic nr SLrdnicrrr clrnLr .lojstrr qjctliti clL, rliltrxr. l)r\'1, n.r rrjernoniihorcrl r'.rnlcrrjrr rLi-LrnrL trc('i, ienl li. l)on)nl f.acl ,r-:--r - , -r .\ niicJ.rn I)x ':': nileJrL1ck6l .1iir lt LLcliclLr-Ii, i k,Lzc:hlzir rrrIrrrLm \hnrcr1i1'rr D.rrclLrori \lrrhLrlnrcL|Libn ()srnrLrlrr iLn Sulcjnrrrr lil II.rserr,l'rclosciio'r1 cl 'r'l ibn on ibnXluLrLnrmcdl, od \ lcrlrLn.r f)7r'tclL.c'rr \'rti'L l'lL'LL i , i. o l l i r s c n r ,n r x l , - \ r , L brl l i b u X l t l r t r u n tr , r l o r LL l n c s r b r rN h l i h r , s 1.r., l.r7etLrjc ,\llLhor-I)oslenili. l.r'': ' I Lllo: koji

i ! .

- - -

''I(.rdrhLr,lc s\1)gr( r')spr)r1.LrtL' \ J'rrr. i( i rri.i ar Lrqic(lr(i SLrrlnji L I rl l r i p r i c G t p r r i l i c L i c to r L i l i o l i s LrL ri l i n i rs rr r h L r i L L r rr . r l c ru i c ci r ' ' i"rilrrrrr't i lilrrr,rz,rnskogIiLrrir,rrrsl'og sr',rhog Cr gLcdrLti lltrh LrL'mcd ilrl NLrh,rrlcorLr lrrrrr jc -\lLrhlnrrrrc.l K,rziriLo '\i'rlLrLlllribrr cl I)ichnr njcrrrLr ibrr il'n NILL..r Sutjln cs SLrLcri, oJ cr iltzl, rrjcrur.\mr iln llbLr li.Lls, li1'Lr'trljli'r' ocl '\sirrl' ocl r'r' l ibr Osrn,Ln Llncjrr flbLrl.Jrlizrn.t. on 'rri llncs'r ll'rr t\lrLlihrr' jc s r kojiul odi J.L r\l1,rholPoslrrnili, rL 's,r chlr:
_'r S l l l i l l - ,l l , : Ll . r j t . , l L r ' r 1 t r . , j l , r l r , i , . i ' l ' r ' l ' ' l : ' r : 1 , , : . : , . ' r r lrirl l l L x L i.,i . L l , lrn / r'' . lr : j ' l r . r ' r , 1 i . , . r , : i r . , , 1 , . . , " m: r I l , f r ' : : ' r l r . . r ,,/ , tl L 'l'rrjLll \lLLr'rr L'li'rlL

J9/ a

##ä trvtx ttYtF

ttYrx Iryrx ttYrx t\YtF ttYtF trYrx atYtx ltvtx

rBilror,rilfl-oiwz|Jrr S### t\Ytl

"Doiao mije DZibril a u rucijc imao neito poput öistog ogle5am Staic to,Dii gx: crnr t.akr.Upir3o dalana kojcmjebilejednx Allah ti ga dajeda tebi i tvome brilel'On odgovori:'Ovoje petak, On samga:A ita imamo u njemu?' narodubude blagdan.'Upitao u dobrolTi öeS njemubiti prvak.Jerteji reöe:'Unjemuimate svako jedan drs u kojem nijedanrob i ki6ani su iza tebe.U njemuimai a neöe zatra'iti neito od A1laha, da mu On, ako muje od toganeöto Allah ae ne zapisano, dadne,a ako mu u tone nije nistazapisano, .*398 q**

ili LrLi rrt(tillt ic grL z|L kolc rlLr lc prolri'rrno. boljcorl tr)qiL nrLL.hti g'r: \ llLur itetrrilc [-pitrrr,.,rnr ic otlloliti od rllc!:rono ito rrrLLit jc olo cnr.r Jrrrrllrii cc sc rLoqoditi njcmLril lir it SLr,Lrji rrtili,rLL jt drLrr' ntj,rcl.Ll,rrnrji Strlrolrriii .\irlcrrL sr u fcirk. Pct,rk korl urLs i,r1l,' : (dru Ioliiicc.t. LiIiirLos.rrrr!Lrtic to r', arrtlar,::r,r' nlzivrjLr.lrr -lir ilcl On rci,:: rrrr:i DZibr 1, ie pro'trrn,r t|rlinrr oLiLilcloq misht rr llzriic:ri iz,Lbr,ro l)r,l:r,rLL. I l,rd,LlrLrclc kojLr nrri Co1.oL1.Lr lc fctrk.Oni0!cipLrsliliorLSr',,r:rl'rilc'r,,1i1,,li'nJrriroloP:ll'strr r:d,Lni .lil,rni od srittlo.tI rn L,ri, ic posicrL.Lti llt biti 1.c,r 1'L'slrrrrici p.r oLL Z.rtimic l-.itipost.l ljcli rLir',rui z1,LLr. ,'c tLrci isrinoljrL i i Z1. r b n i i ( c h i d i i n r L j i h i c p o s i c r L ; r t i L t i r nc r | r i : s r r n o r ' l r i td i ( r r po nctskih odiLllprric posjcrLrti rrririrnirl rLinrrnrl,\ polorrric im r i iicni. Oni iic qlcclerLr\"icgrL, On t'r:im rcii: \l1.rhLJzr seuk,rziLti 'Trt sm is|Lrnioi b1'r'1"d'Lt SvojLr S,rricoLcirrnje|rcrlrr rlll sirnr jc mjc't,, nr kojcn Jilclim SvojLt Or',r ltnrr LrpolpLrrrio. |reIrrir l\irgo\o p,r plemenir0st, t!.riitc od rrlrüc ili Trlitrl [)x ,'r 7.11rrr7iri z r d r x o l j s r t r\l O l i c i r r rl l z , r t i : I L r j c z i L t l r v o l j s n|o ( t l r r \ i l m r l 1 L prt plcmcnirrrst. trr v.Lnr nuclirrSrrrjLL dolclo,.rslc Lrovu dolirrLL..ir 11ist\!. , jt'{Lx' r z'rdrr\'{ iitt oriI Icnc irt lclitc L Orri (:copci Tritr.rii.i ',Ztthr Sloit:'.rrrLorolistr-o p.tic inr On fos\lctloiiri tl,Lim ic rL,rc' ( i'1jrr' Ntlli(jn1og1, )n ic trrriitiod Njcgt svctloL irr rrc 1'orrcstrue ,'rrk' rriri ie rLrl rtr vicljtlc.Lriir..rto nisLr ono ito oii lisLL ie irr tl.Lti nrogroizrLnrislitl.OrriLeccsc\Lrirr(iosporLLrirzLLisrrrLll,iurrljinr i I foshnici. ichi(li. "J'Ljc Sr''Lh ic i StrnolrriL J)cnnrtsliih orLrLj.r ',: r lritili rr 'r Lri': lrlscL lli orl it r cutrtl l, i ucrrll'rrhl'rq rrcsIr.l,Lntrg o1'1,r1 f od.rjr it ic orL L l'it OJ rubinr,ili od surirnsJr zr:lcnos.r' lst,rq[,1r]r':rrr ic i rrrttrL, r rriih ic sc plrr-lrLcitiiiclic.rt lzmcclrr zirlx,i,i krorrrli i l.Jju,..:,Lonicc c n .r p l o d o rr' l1 c n n e t s bii t i c p o r r h , r , L , L l , L , h i j . r rI;I i r J r i r r r uie l ' i t i T l liLozt p i n i l h o t c T c u icP o s l u g r\ri z r . i n r r r c i co r j e i . r tri c i L L o r r c t r L plctrrr -\ll.rlr,rlrL nrrcJnir l.uk,rm l<rk,,bi sc 1',1ci.LlrL lrlcrrrcniro't
qrj..:'n

399.i,

u

##ä trYtxttYtx

l\Yrx lrYrt t\Yrx lrYtx l\yrxtrYrx

rBr{rfirililrr.DiEl,z|Jfi S### t\Yil ttvrx trvtx

njima i da uäivaju u pogledu prema Njegovom Plemenitom Licu. 3' To je j eomul- mezi d."'7 Dvadesct i sedmaodlika petka: Svjedok- 5ahid,'35 kojeg Allah Uzviöeni spominje u Svojoj Krjizi, tumaöi se da jc petak. Humejd "Kazivao rtn ZerLdievqh kai:e: nam je Abdullah ibn Musa, prenoseciod Ubejde, on od Ejjuba ibn Halida, on od Abdullaha ibn Ra6a, rckaol a on od Ebu Hurejre, ra., daje Allahov Poslarik, s.a.v.s.,

odredeni(el-je,Lmu/-met'ut1 Sudnji dan, dan koji se 1e s'4ed.oti(el-jeamul-meihurIl1e dan Arefata, dokje siedok - iahid niti petak. Zaista suncenije obasjalo, je napustiloljepii dan od petka.U njemu ima öasu kojem rob vjernik neöetraZiti od Allaha dati.Ili da od neöega zatraZi utoneko dobro,a da mu ga On ne6e öi5te, da ga On od togancöezaitititi.""' a je El-Haris ibn Ebu Usameu svom Ovo predanje zabiljeZio Musneduuptedarytod Ruha kojeje öuood Musaaibn Ubejda.
7ri Scned U imrma Saijespohadisrjeslab,bosprenosioci Osnanaibn Urnejla. r112J,..r',, (1/1a8). u svomdjelutr' DüPredanje, tikoder, ndvodi Sujuti Es minjc scsliino prcdanjc on koii r!/ ,,rrrl/ (6/108), tripisujuii gx lbn Ebi Sejbeu, je preniood El Bezzarr, od Ebu qr nxvodc Dzer4Ibn elMunzir, Taber.niu djelurl lbn Jilia i Ibn Ebi Dunjra.Trkodü Bejhckiu djcLü Ärj. i Ebu rr Muutührt .uat,IhnMndevejh, El Adziliu djcluri Scrtd, Na$ csscdtzi u djeluEHr,,a 735 Srhid- svjedok, kojeg spominjc Alhh Uzviieniu trcid! xjctusurcEFBüudz, u pijevodü Kur',nx od Korkutx: ftk,,,i "el'r ez"lict.lind alianosi Dan. tu..b&rl.haq,ilti*r'h,i onaga d I'iti l,i',t"ot" (o.p.) ila 7ruBnj.zi Tirmizi (J336)i za iFgr lozü Nc poznajemo preddje osimprekoMusrl oro itojc pdntio. Prcdanje nilo<li lbn Kesiru kao ibn Ubcjd4 r onje ocijenjcn shb u ononre (a/a91).On kize: "Ovakohrdis trenosilbn Huzejmcpütch prenosilaca od svomtcfsirü scnxvodi nevkufod ho pßdinja suslabr.P.edalic Musr ibn Ubejdecz Zcbdiji,i nFsova rb\ \), Ebu lh'rejrc,tto je i taanijc. Nrvodi sr i Ev Sujutiu Ad Durr,t-n üa'tu (6/33 ?,artn (30/129), Bejheki djeLu u Ä-&,,ri i drusi. Dzcrir

"Dan

400 .5 rry**

rf *{**#H}r' ffi#t*t,.",,.111;lillll,.,'-.. :
'f'.rbcrrrniio'our orL sc i/rrl'frlrrrr nrLvocl] prcdrtrrjc l\luhtnr lJ \ " r : , ' . ' . ' i ' ' l l n . . c .l lr . l l r ' \ ' Nltlikl L'lhLL ibn lJncliLrl ibrr/-crl, od SLLrcih'r I It'cjJr,l on orL nicnu r\ilehrx llrrhnlli -' l r's'' rckto: drLjc hlzLric r.e.,lic,ii ibncl-l-iurij,r, i-i-r
_-J ;)'r ,--_-

i-;l

JrLrr' i,'i ;;rrrlrr;''r:r'l ic SLLtLrii JrLl sljccloh (i,,/:i 1c pcr,,k,.r rl,rnkoli sc sr'lcdoii (i/ i'r ;rrrri;r;''/"r'l lc 'lttr f orr'rvioze rLh|ct t srcJi(lli er"i^i.. fi"gna", Pctki nrtnric r\LLLlt jc i Lrlrrcclrr n,rnrz(. etL,l.'tL*r) ic ikirr,lij.r'"' 1l'rdis zrrbilj'icrr ' njuod DiLrbcjrlibn Nhrtimr' lib''LIlLucjlc' r''rrrrriLnje Smttr,rLrtl'r jt olo rLrlvjcror"rrnijc "lirzir rro nrrrnjc jcr n;rjt l r.ir., ,\11.rh oljc zrr,r, irrlrlm'\h,mcd 1tl7cr Libn /-ejrl'r' orr 'rc1 lft'hrnr,'cd iL'ntiir'ler, prcrr,rscii Su'bc, o'1'\1il I ititcrrillr llcrrLL lrriinrr' on ibn or o,:l JtLnus.r llbcjd,L, o'.l''\urn"'-'r dl r'r'. r Lirrr '\1i ibu Zci'1 I'rcd'urjcplipisLrjc " on u,l EL,uI lrrrcjrc, lc s.ir.r"s ,lok .fulLu tr liurcuplcrl'rni'r iJt thlic oil , \rjerovjcsniku, rrti s r.,r',cl,ric Posl'Lnik. l r"s rr polrdLr rrlctrr:7"rlo Fiulclre, EbLt l)rLns'jcdok iehilic pctrrL dln k'rrii !t0ir t.\'t'i.lajcn0t"'rch.rLi: ' L o d r c d c r rl i' / r c , . , . i " a , , i i ( , 1 - l ' . , , , , 1 r , . i / . ' r ri ', l c 1 ' L r r . \ r c j ' rrtLJ r r r .jnrttl rtti r,,l 1eSuclnjiL1rLn. lir jc J,rn ot1llrlcg str.rhLrju D.eclc:cti osrre ocllili'r1'cthrL: IlbLrl i r " osinrllLLdi LlTirrr' r ,l.r'r'. r',1-'Lf, lil li Ll\Lr, tf /r i L L . ,l ) t . i r L L. r L l l " l

"I)'rn orLreclcni (rl

nl,rr \t:tijt:,littttt

cl:iitt't

i l)tnir i't'olt

L n o . ' . 'i t i t i t l t l i t l

r tltt!'tl

\.riiLnL S r L ] . . r 1ri tl . r i i f : i | i . l i r r j r l , , \ l , l r , L r l i , , i l l r , r l ] l l r i . ' \ h D r . , i r . l , r r , [ , i r ! ] r : ! S r ' l l r k ' n l i l i l ' ) i i r ) r L L r l L r L j i L j ' r i ' r ' f r n l irrr'ir' ' r r i i r ' i ' i " h t : r r ' h L :" rn l r : i ' l : k ' ) " t L l i l , r , i . . " r - 1 . . . . , 1 . ' r . , r ' , ' , ri' ! ' i r u r r ' \ l i n { r l ' ,,C1,.u...|[.

4 0 1i

###^tBJIHi[Ug'HJl^H##
on prenosiod Ammara ibn Ruzejka, od Mensura,oo od DZerwab "Sastali r.a., a MudZahida, on od Abdullahaibn Abbasa, koji kaZe: 'Petkomima su se Ebu Hurejra i Ka'b,pa je Dbu Hurejra rekao: Allah 6e jedan öasu kojem,ako muslimanzatraZi neito od .AJlaha, petku Kada mu to i dati.'Zatim Ka'breöe: öuvam neütokazatio Ja i petak,strahobuzmei nebesa Zemlju,i kopno i more,ibrda osvane stvorenja osim ljudi i iejtana.Meleki seokupe i drveöe svadruga i prvog,pa drugogi dZamijskih ulazapa upisujuonekoji dolaze, oko A takoredomwe dok seimam ne ispnena minber. kadaseon ispne pa svojclistove, ko dodeposlijetoga,doiao na minber,oni savijaju A je radi fahovog prava kojeg mu je obavezao. obavezasvakog je punoljetnog da se okupa petkom kao Stose kupa kadaje dZuu petkomje wednijaod sadake nekomdrugomdanu.I nup.Sadaka suncene izadeniti zadeu danukoji je bolji od petka."'Ibn Abbas, "Ovo je predanje Ako aja Ebu Hurejrei Ka'ba, dodajem: ra., kaZe: öovjeku kuöi ima nekogmirisa,nekasenjime namiri5e."'a0 od U drugom predanju Ebu Hurejre,ra., navodisedaje Vje"Suncene izadeniti zade u danu koji je s.a.ws., rekao: rovjesnik, na wedniji od petka.I nemanijednogstvorenja Zemlji a da ne straOni O huje od petka,osim ljudi i dZina." vajhadisje ispravan.T'' ga jer tako doZivljaraju 6e u njemu nastuPitiS\rdnji dan, smotatise na kosmos, uniititi dunjaluki ljudi biti razr,nstani svojepoloiajeu DZennetuili Vatri. odlikapetka:TojedankojegjeAllah UzviDvadeset deveta i za ieni satuvao oraj ummet,a PrijenasjesljcdbenileKnjige odr'tau tio od petka,kako senavodiu Sahihu ptedanjuod Ebu Hurejre, s.a.vs., rekao: ra., daje Vjerovjesnik,

,';j.lr.,-u u i.P üi'tr, ;1tt'"5-'.,,!'atutj;,';:ttg. u r 1 )-\, i ;. Gaü)) ,-:]-l,i, ,4,r ) ,ü 'r',E ,e.anls ,;" )
70 Pr"th"d"u smosp"-.nuli idor o\os hldisi, i hrdisjc ltrcdctoFn 7a'Ranijcsmosporncnuli njegoviaor'

A4o2 ^ry**

zÄDtl't-l||EnD/'x*4r;t tF;ä;IE;ö äöäSä,#Y- '*'. 'i".:'*". '^,. xt:xxlfry*gls3yä"1 r ''."' f(;t
ffiXXPd,x;t
''Suncc riic izlllr niri jc z,r!lorr ri,rnul:rrli jc bolji oLl pctht jc sc rurorli sLr rrrhijill od njcg,r' r\11ünrLs uprrtior.r njcge,,r drLLgi jc n,ti,jclreii irrrrjLr subotLr, slijcdciza nrs.Pcl,rk Zbosperkrsli liLrrli gl sttrli:".\1hir ic osliYio U r kLiiui nccljcLjLr."-' rlrusom preiLrLnju zitnts, 'l(irzir rLo nrrrr lc r\li ibn .\.irn cll lc slu Lr,rrr -r\brrcrlhric: orr ibrr IitjsrL. ibn .'\bdur llirhn,rn.r,,rnorl ()nrcrrL iro od Tluscjne je oc1Jiuhmmeti ibn c1 tii'.rsehoii jc iLroorl \iic, r.'1. ,1,r rckll:
iJL:J;J,., i,c .,-r=1 . _rr J:;l)l -L-: i' ;5,a-uar il **; :..r -r-r .!L' ,l,l l,+l ' Jl !rir '-:!t

-:i.:G-.:+

j --!.üJ ---;l

. - . - ' . ' ' . 1 ' * . . .

' - 1 , ; : : ' : . - - : . --.. . 1 : - , . - , ; - * r , , ; l . - . r . - r . j ..;- . r,, r :,i r-,; '-:;-, .--" -;--:rL -i...:4 ,-1;y-:---. , "; u,j., ir,* ; **r -l' r-.,; .j',--. -r. ; ;JL; f J i:! J;i..; r--!-" . .;f irir-,,;
-.,,i:'..r- -* "llil,r j j --; .; r-';-' ' j nli1:; ncki iclrei zltrrTi sirrr s,r\ricloljcsnilionr.r',r'r:s.,li,Ltl rcic: lis srLrrr''L p,r rl,r dozlohr ucielrorl njeg,1, oru r)rrdoltrsti. C)rrLj 'irnro u7\r'irtl:Irr:1 (snrrrnckr tiic)l Ä \'lcror lcsnili,s rr'r:s, ,rlcjkc i tcbclFltjcll sam pogorrrritil Zltinr Lrcic Jlu1li i Icic isto Lro i i or pr pr onrLj r i. I opct lrtjccloh trgo! itil Zltirrr LLJc tr cii i rcic onrrlio srlrt i-\1l.rho\opr'olilctsYo, rrLil:r:\eLric nL r',rs strr isto.'ferle Lrzr s 'r'r's ,;'ozdrt brrio nrjnLurr i *'ilj.r. Zer .\llehov,rql'Lrsl,LrLihr. ,\l1,Lh llzti(cni:l \-jcroljcsuik' lirko q'.rlc pozJr'.rvli.r lllrtc orliLiio i jcr nc loli rrr,z-r'r'lt i s.ir.r'.s., folllc.h Ltrrrcrrc lcic: Po1,rhko, r\llllr n t l I rl i b e s t i r l r o s { c l < ls l r I i j c a , i r r i r i s r 1 1 o i r n j c r l i rOinir rr r r L m i i t r rn i j c Orri n.ur ni n r icrrtL nc Tirrrr ikodiLl, njih ic d,r prtrl krot cijeLi rL rlLs nrL keo zirvitlc ito l.u zrniric nl 1'ctliLI k'rjcr1 j'. -\llrLLLlzliicli
: ' r l { r , , , . r . , r r r L i a ' " l , . r l l .L

tBiltfi,tjtilttDIM|JJI
fi tlvtF trYrxt(YtXttYtXt\

vrx trvtx trvrx trYtl

H###

uputio,a oni nisuznaliza njega.Ina kibli na koju nasjeAJlahuputio, a oni nisu znali za nju. Kao i na rijeiima: Amin (BoZeuslilaj!) u namazuiza imama."'7' U oba Sahihase navodipredanjcod Ebu Flurejre,ra., daje Vjerovjesnik, s.a.vs., rekao: - ; u " i , . " r . : - - u < , , J . ; : : ; . ; , L i J ' , .i a L J ' J , - V ' ' - j

uua,*r;i:u,üt ; tn-; 6itrl; :*, V+ ,! * r:1 ;aL;,li'"r
.i 'i 6iLÄU .\'; :rhl smo se posljednjipojavili na dunjaluku,ali smo prvi na ahiretu,osim ito je njima dataKnjiga prije nas,a mi smoje dobili iza njih. Ovo je dan (misli na petak)kojegim je A1lahnaredio(kao btagdan), su seoni u miiljenju podijelili,pa je Allah nasuputio a1i je na ojega.Svi ljudi zbog petka slijedeiza nas.l)an je,"Teja sutladan dan,a dan kr5dana iza." tidescta odlika petka:To je najbolji dan u sedmiciisto kao u najboljimjesec godini,ili kao ito jc noö Kadr najito je ramazan bolja noö od svih drugih noöi,ili kao ito je Mekka najboljemjesto najboljiAllahov rob. na Zemlji, ili kao ito je Muhammed,s.a.v.s., jr ibn nem Ademibn EbuIijas rekao:Kaziv.ro je Sciban Ebu a Muavija daje öuood Asimaibn Ebu NudZuda, on od Ebu Saliha 'Doista je A11ah lJzviieni koji prenosida je Ka'b el Ahbar rckao: Oderedioje a odredio mjesece, izmedu njih je izabraoramlLza'n Odredioje nodi,paje izmedu a danaizabraojepetak. dane, izmeclu pa njih izabraonoö Kadr Odredioje sate, je izmedu sati odredio 'vremena kada se obavljanamaz.DZuma brile grijehe do naredne briie grijehedo sljedeteg dZumeijoi tri danaprekotoga.Ramazan a hadZd7a, umrabrile rarnazana.lliadidlbriiegrijehedo sljcdedeg umre.'fako öovjeki umre izmedu dva dobra; grijche do sljedeöe
71rBnjeä A[ned (6/13.{ 13s),r scned u U i hrdisxjc h^sen. x,}lnz Buhilir xni Potlrde prcdxnjimr. nekimdrugim

"Mi

tr404

zÄDtJ'L'|.tt'ÄD xuäHäxt'."" ^""r,o'",,*,. ,r.r. fFi( Iii{;i;a\fi;ff'4i;<\' $f#ä"51#WY..r NKXtr *}t r.
ro.icsf,i7m(1Lrdvi iii-:chLrjc, kojcgic zl'riio i rLrbrir1<;jcg dobLrr sLr nnnuzu. Scjr'nni Lrrtnez'LnLrol<or',lll L-ln.jcrnusc zrtlrLrrrjuu rtr 'O rrju n l)iehenncnre,on rLr r r ttir I)icnrct:r. I ql,tsnik 1'r'\'iicr tl lioji '\ r,Lnrrz,Ln;hr' ncnlNrro'i r'1 rittbLrr hllii, rlodil S.rhLrpljli zr dobrom od jc kojimr ,A1lüuLlzliicnorn tirTc iinjcrrlc'-lolrrrL. c|rbrr rLiinjc '' (zLrlhict7rlict't)l rroai:1 nogu deset spLritrLju rrmr')ih .c pctlirl:l)crliorrl rlLrsc i Tri.lcsct prvrrotlliir.r orrckoji i1r IiLl'L i lrtburovrLnr sc oLLrpLj.rjrr' plcpoznrjLr donjihovih njih iscl,ulc ilr o'1 Tirih Pcrhonrih oni prolezcI'orccL posjeiL{Lr, J'ct J.rnirrr'r' Llijc rl'rn u ncgo li u ,lrLLqlnr bolleiliic prcpozrrrjLr ic tirtlrL ilrLIr, SLrtlnli nrn sc liojcrl. sLrsrcöLr i s'r7ilim.r,l krLthnrLstLrpl zcttr srrrnornici Ljc srL lo11.r posljc.Lriinrr. se msrcnlpfvi liudi liurLdioq L;o'lx)diforll' tl Lr svojirlr csL ncbr. srstrnor,r'ricirnir Srrsr .c sc rob srr oninl holl g r irr tl riio, SLrncc s.r dbcnik slrjin tluLlon, fotiiicni r';1 srcli.I)ctrkjc clrn oliunili.t'r|L n,rclesc prije toqr nisLr st trijcsccom, pctliornmnogo u,1 i tc pljrnjri susretr, sc zbog tor^rl litrLli dLrrrirlLLktr u ieiic sreiuncgoli rr uckorrrdrugom .lrrrrulir jc d'rn hojeg''\11'rh "jcln,Lrt tclek' (dlrr svcopicgsusrcLr)libutjfijrlr nezi.rt Kur',rn., jc :rrr lczidibn llLrncjcl jc rcli,Lo:l\lut:rLliiiLn \lrclollrLlr L{olrrzjo kogpctkt, ;,'rie rtko, jcLlncprililic. u suLrlrLli fr'ollziLrlrrrtLl crc' ' ,lcsilonru sc slicr{cic: lird ouo sr-i hljrL,po njcg,l'om krzir'.uriu i -l'rr jc i\lLrrrtrifLoii Jolrrzi tr, url li sjctlcn.rsnrm linbLrr tc polikric: Zar i r'i irnrrc ltct'rlil '\ oli LrTr-rttiic: pctkoü:'Prsen inl rcli''ro: ;Sr',rk,rkol grxorc llrLt'1i(hnl l)rts'1m i nam jc strL lrtiL:c I poznrLto '(losfrrlrtu' I rLpit:ro: itr. lo so\trc I)ti.c pcLkonrilOrri Lr'll'ic: nrLm dlll Ncli to burlr 'l'rl"rL'|url" n.rn d,rj,sp,rs sprs i l'l Ibn libi I)Lrnjal,rvcxli u svorniljclLL '1/'rr'rrrr'rr"t ttcki '\sim'r cl l)zch u drugiplcnosioci, plctl,uriuod neliih pororrrLlir cl .r\sinl'.l l)ZehclcrijlLrsnu dr ilc godinc Viclio s,Lrrlr sije(icaci dcriix,
:' (l.r{,.,1,,{rink,,iin.,' \11.lrTriirrr:',klirr' :) i t . 1 ^ l . I
i,. i tr. r t'r'1,/(' rr j. r/ i]1.. ,rl I!ili,l, Llll I1LJ, i., k,iii !'.1t,:

405 i:. *"',,r

r8ilrürill|rr-Dirvu|Jfi ### t\Yrx trYrx ttytr trvix t\Ytr t\Yrx xryrx trrYrx ttYitr H##w t\Yr( tiY/F
nalon njegove smrti, pa samga upitao:'Zar nisi umro?l'A on reöe: 'Da, jesam.' 'Gdje 'Tako Upitao sam: si sada?l' on mi odgovori: Ä mi Allaha, sad sam sa skupinomsvojih drugovau jednom dZennetskomwtu. Okupljamosesvake no6iuoöi petkai petkomujutro Beka ibn Abdullahael-Muzenijai od njegasluSamo radi posjcte vijestio vama.'Upitaosam:' Okupljajusevaia tijela ili duie?'A on 'Eh odgovori: da je tako, ali tijela su davno istruhnula.Okupljaju A se naie du5e.'Rekoh: da li vi znatekadavas neko od nasZivih 'Da, poznatonam je to od petka naveöer cijeli dan pa posjeti?' petkai uoöi subote, dok sunce izadeu subotuujutro.'Upitao sve ne u osimpetkoml'On sam:'Kakoto da ne poznajete drugim danima, je zbogveliöinei wijednostipetka!"' na to uzwati:'To takood Ibn Ebu Dunja, u predanju Muhammedaibn Vasia, der,navodida je iiao sr'ake suboteujutro do mjestaEl DZebbane. t",az.i'r^o selamonima koji su tu pokoTamo bi stajaokod m ezarj^, pani i uöio dovu za njih, a onda bi se waöao.Neko mu je rekao: "Sta bi bilo kadabi taj dan zamijeniosaponedjeljkom?!" on mu A "Do meneje doprlaviiestda umrli prepoznaju je odgovorio: svoje posjetioce petkom,te u danuprije i poslijenjega.''* je Tiideseti drugaodlika petka:Pokudeno izdvojiti petakza ovaj stav El-Esrem navodida post.Ahmed ibn Hanbel porv'rduje je Ebu Abdullah"'upitan o postupetkom,pajeu odgovoru spomeizdvajanjc petkaza post,a ondaje rekao: nuo hadiskoji zabranjuje "Osim da se zadesiu uobiöajenom Medutim, da postu öovjeka. "Upitao sam:Ako öovjekposti posti samou petak,to ne moZe." jedan dan,a drugi ne posti,pa dan kadanc postizadesi öetvrtak, se zatim u subotune posti,tako da petak a dan kadaposti budepetak, moZe,osim akohote a opet bude izdvojenpostom', on reöe:'Tako namjernoda posti u petak,jerjepokudcnopostiti samou Petak."'
?46 spoftenuo som dFlu -Er Är, Gtr s). u Autorje om predanja 1'Nadnnlk kunjeiNlDr Ahmcdaibn I-{anbeli. (o.f.)

5406 ^r**

*. ".,# # # ffi#e #ffi# *,.,"',"tj.0y,j1111.,..,"
l){)sllctkonr Im,rl r\ialil: i irrr.m lil'u IlrL il.r trtlobr'Lrejo "Nisirrrr iuo nilc i\lrlih lil'.ic: dlusom J,uru.lrrrrm klo u sr,.rliom pr'.urriLltlrrz.lbrrtniLric fctliorD fost dnog uicnjirlitili icrijrrtsliog jc pohvll.rn.\riilio siurrd,r ncli LLicni |ostc pclliorn Posil.ctl.on irr isfL'.rnifr]tL,i,L 1'ostl"r'lnc u fct'rli lbn a,r]i, ncl'i St,r,'iic, liLr(li, "l{LzliiitrLsu prccltrrjrL '\11'tholrt PosltL 'rJ AbdulBclr jc rck,Lo: i1'l IltsLr'l' r'rr''pt'c pctlionr'.\h,lu1l.rh u nikr.s.t-r.s., rczi 1,ost,r ll.+t':scrrt' od s.,r.r'.s p,r:tiopo tri cllrrrr sr'rLrr:, . ic nosi:\rjcroljcsLrih. nc lidio r1,r 1,osti ,rn,rLolird,.,rr 1,cth,r'rr" Oro lc vjeror!rstojrttr r'1 il'n sc I'lcno-.i otl .\btlLrllellL C)n. r'1, . 'l'r ie rcirto: Nis'rnr hirdis. r'r"s Pos1lrri1.r,,s . tlrr 1'ctliorl nl p'rsti,' niklch viclio.\1l.rhovog Scllc oJ Hrt"'L ibn (lrjj'u' on Ibn LILLr Olo prcd.rnjc ztbiljc'i-io it L.lnrcill''Lon od odLejstibn l'lbu Sul.'irm,on ,rti I inrcjlr ibn IILLL " Abdullrhribr Orl.lell.r'rr.; r't, cnosirh jc'\11rhor'llxLLrrik'sr't- s' ibn,\bb.rs, 1'r '\brlLrlLLh lioicqic iinr<'.Sto sc tiic LLccrrlrhrr po.tiopctliorr it,rko lc rec|r.rro ch hro primicr,neli llrTLr lc lo NltrhiLnrc'l iront.nuuiut"n, t\lrrlil< j' LoSrI rrribn Sult]rl L1l srlttr'.Llu e dr ibncl-trILurkcLlir, Lrgi rn'r ibn Sulcimr' oti prcrLrLnjc SrLli licLI)cler crdl jc z,rbiljcTio l)Tuierrriioii jc iLlr LiLLr plcrrcnr LlcrrLr r on oclncliot iorjchr i'z'.\1l,rholPosl'tnili. rr'r's, jc r ckro: s li.r HLu jru,r'..r., ko g,l ,rr l: c ;'-. i-i"r--' ri i.r:;li-:- J !-;i lll:'.,',ii:!i:r-,-I.':i 'I(o sr Po burlcpostio pctlionr,7rL rrki'lrru i'c rr\t {)iti LLplsxrro
Ilfr' L)IrL Ll15i)r'i : ' ' l l i L , r r , l , i , , n lt r . r 1 ' . , , , ' , , 1 ll r i ' 1 . ' L f : : , , / i 1 l \ " L i I I I ; \ iiflL ''irlr"r'Lr i/n'r'rir *üdt,r.l.,:,iri.J,ii, ()\Ifr.LL:ri.i' lL '"!:!'rL'LfirJL 'Jn"! ' : / L i : r : r rl " r l i " ! r r . ,: o s l , f . l n ! r . i . : - t r . f . , f i L l i i i r r L r . rt1 r r l ! ' l ' n ' i r r i "'Jr'r!' r' nL' 'iIIr"Jr'\llrli'r t n r , / . l l ' i l i . t , r t i i . , , i ( ' D ., i , ' l: r I r i i r ' L r ' ' r i : r f ! rrrrf]r |'I!|II'rI'LIi''Ii'I ir'ri"uL'*n'' f(ki.,,,t'rrlrrrl,fL,.r[,l,i'rf.Lrhnrir : " l . . i " i l r . l a f r s L l | l n l. , , r , i r f , : i l i r , ' l : 1 ' " i ' : r ' r L L ' r ( f i ' l r L h i L l l ' r r L r r r l r i " L r | ' / r r r t r " r r l l l L ) i r r( r n l ' ' t r l L r l i : U o n n L . n t i - r u r , ,r . r , , J i l : l ] l . i ' r r r r r r ' i r l r r ' f ' r ' r llr'rrilrilllrnL)ir't'r nLz:ilifirlLlit,tIi|I]ti Il./7rr.rli-'ülir'r"'ii'f''lr'r'rlr/1lll ) ! r j i j . , , . l i t i , j r i , h . t i J . L lf r . r , i n r r .

4O7i:.

lJl^H### ##*^"T,ll*i['^'"rff
desetahiretskihvedrih ukradenih danakojima ovodunjaluöki dani nimalo ne sliöe.""'o kazatidaje to dobrodjelokoje U vezipostapetkom,moZemo ne moZemoosporitiosim uzjasani neoborivdokaz. dokaz,u öiju ispra\.nost nema Smatramda postoji ispravan nimalo sumnje,koji osporava izdvajanjepetka za post. U oba ravodi prcdanje Muhammedaibn Ubada koji je upiod Sabiba sc "Da je Vjerovjesnik, s.a-v-s, zabranioda seposti tao DZabira, ra.: li je!"'75' petkom?', on mu odgovori:'Da,zabranio a Muhammedaibn U MuslimovomSalllz senavodipredanje dokje ovajtavafiooko Ubadadaje upitao DZabiraibn Abdullaha, "Da s.a.ws., zabranioda seposti petkom?!" Kabe: lije Vjerovjesnik, "Da,jeste,tako mi Gospodara Kuder-7t ove On reöe: od U obaSahihase navodipredanje Ebu Hurejre,ra., daje s.a.v.s., kadajerekao: öuoAllahovogPoslanika,
. 1 ; ' , . i . . , . : , . , - . i . . j ' , ..-rrr,rJ .{! ur rJ4 \.I }l ü-+ freFrJr-22 .r ,

"Neka nijedanod ras ne postipetkom,osimda postidanprije Lojuje zabiljeZio Buhati.7s' njega, danposlijenjega." jc verzija ili Ovo Ebu Hurejre,ra., U Muslimovom Sahihunavodise predanje s.a.vs, daje rekao: koji prenosiod Vjerovjesnika,
I

;t j,, i rq-aa+' r r 'ri

'1,.jr:t' ;,r ' . ; ;, ,+ ili, "t1, *;: I "

jl t;- i iF_ )l.r,iil rr;l;; "Ne izdvajajtc nodnimnamazom uoöipctkaizmeduostanoi petakpostomizmeduostalihdana,osimda lih no6i,niti izdvajajte
750 Dcnnrdi sezoveAbdul Aziz, kazivro hxdise zipisr drugih lavijr pojc ie$o je iz Ed Dzu.cdje nepoznr. !.ovjek iz plcmena srielio, 7'Bilj"r" Buhdi (4/203)lMuslim (1143). 75'BiljeziM"'li- (1143). 75rBiljeä B"h-i (4/203)i Mu,lih (1144).

.*4o8 q**

rÄDU-r-MrnD ri<ir'rr ##K-#X 'ruux,(r rrr'xa" ##rY,sä## ?tifi X7' ?*ä iMiYliXYliXiö,xt(,
,.rstrrlicni nckogotl vrLs.' posr seu petrliz:rdcsi od sc U Saiil:r 13uhtlijen,Lvotli prcJrLrrjc l)TLncirijjcbint el-ll,rris jc Vicrrxjcsnik,s.l.vs., rloi,ro lod njc u pctitk,r our dl 'Nis.rni. trLgo jc postil.r, jLrjc ,.rpit,ro: De li si jLricr postiLL? p.r 'r\ tDet LrfitiL: hoici li sLLtrr s.r.ris., Yori onr.Ni to je VicfoYicsnik, '1';rt1,r "Ondl "Nc". joj I'osLLlili, s..r.r's rcic: opcl ae onl. postiti:" , prekini postl"'r' ,'\bdulhba rr,rrocii Ircrl,rnjc,r.1 -.c ll,llrsrr,'rlr irnnrrr AhmcrLa jc *-:- i-.: -..1--\ s.r.r'.s. r'cl<rro: r.t.. ibn Abb,rs.r, c1e Vlcrovjcsnili, l!,.' NcmoitcI)ostitisxmol)ctikl" nil'otli prcdlrrjc od l)7rt sc, LI njegovom,'l1rrurr,lr t.rliotlcr', kii h.rZc: r..r.. nrdr cl Ezdij.r,
, - '' . . , . ; . - . \ . - . : ' -

\ - , : . - +

.

. ." "-r ,-,,i-,-1 .' "';i-,,J
s'Lr's, u pcrrL sir surrrkod,\lleholog lLsl.uril<.r, sembio osmi.Zrtcldi srntr l'll ljudi scdmericorn iz 1.)crrrcn'r Llzrl.J,r 'l)riclite l OrLtovolilismo: 1\li postirro', pr drjcde, nlm jc on rekao: 'Jcstc jLLacri' llchosrro: Nc, lisnrol Ponorrr li fostili l on nesupitt: '\cicmo', ',\ snro \,r trr Lrzvr.rtili upirir: ho6etc1i postili srrtrrLi' 'Ondr jeli st ,\ll.rho nlm on rcic: lrrc1jnitcsvojfost'Zrttinr snro tlir zetrrtTi i s.t.vs.,.r klcle izrrrlc lspcsc rlrrnrinbcr. vin Poslunikom, mlrscdoncsc posuclts'r\()ilorll.Nir|i sc iz rrjc rlrr]ninbcltr,clrli srL "' Tclcii irrrpokrztti tl.rrrn nt fosti pctlton Lr ljudiglcdeli nicga,
I i r l l , i j r t il l t ß | n r rll 1ll :jr l,lirtt l]L,i,.ri \ 1 , 1 1 ) l l, I i r r l ) n L t r l. l . l l : r r i ' l l i L i c t i , \ h n , ! ( l , r / r , , r . l : l i L / : s s ) l r . ü i ü i L L l , ! h ' . , n L l , / ,I.Ir r i,l i : ,i f r , \ l " L L L l hb r l i h r trl. drhh ibn,\1i1,r,, !r it,r iit,i.n li.r' rrlr |,rn!'i " : ' : B i l r i . , \ h f , , J j l t r l i m ( 1 , . ( r s ) . 1 : . r r , , l L L l i r i , : .r, t5 r r L i l t L v . i jü l l l . r i l i i l , l i l l ) J i , r, i l t . r J ) i r r h i L r t I I r i i / r i ! n r l i L l ! / l r I ' r / 1 l l ' r r l i r ' a L rl 'r : ' i n r i r t " r i r : r oni. rtt.hr l

''Doito

4O9i|. *:r,.u.n,

tBl{tüJJt[|Er-DiFir|Jjr s### hvtx t\Yrx trvtF rNytr rnYrx tlvrF lrYrx lwrl
od se lJAhmedovomMzrsrzala navodii predanie Ebu Llurejre, s.a.v.s, rekao: r.a.,daje Allahov Poslanik, "Petakje blagdan,zato nemojteda na vai blagdanpostite, osim dä postitedan prijc njegai1i dan poslijcnjega.''$ Ibo Ebu Sejbenavodiod Sufana ibn Ujcjna,on od Imrana ^fa1iba, on ibn Zabjana, od Hukejmaibn Sa'da, od Alija ibn Ebu on "I(o od vasbudepostiodobrovoljnipost u mjcsecu, ra., daje rekao: ncmojtepostitipetkom, nekascu danimakojepostinadeöetwtak,a Allah jerje petakdanjcla, piia i veliöanja A1laha. tako postupi, Ko sa öemu spojiti dvalijepadana:dankadaposti i dan kadaseraduje TJ' muslimanima." od Ibn DZerir navodiu predanju Mugire, a on od lbrahima je post petkom smatranpokudenimkako bi se lakic obavio da dir.rl'a-r.alr'az. postapetkomtemelji sena tli argumenta: Pokudenost Prvo:Argument kojegnavodiIbn DZcrü,madaje ovajarguako se na post ment sporin, z-bogtoga ito pokudenost Prestaje njega petkadodapost danaprije ili poslije Drugo: Jerje petakblagdanna ito ie ukazaoAllahov Poslanik, s.a.vs.Mcdutim, i na ovo pojainjcnjepostoji Ptigovor P i postiti,a poznatoje daje za prigovorje da petkomnije zabranjcno postiti.Drugi prigovorje da pokudezabranjeno r,rijemeblagdana ako nost postapetkom prestaje mu sepridruZipost u danuprijeili poslijenjega.Odgovor na ove prigovorebi bio da petak nije opdi
7rsBiljeze Ahmcd u ,a4,e./" (2/303i s32),Hakin u djeiltE/-Mßtdt/LI (7/437IU seredt kro i Abbrs ibn d-E!!d' ! njina hidis^ se nivodi Ebu Bi!r, mujezindzimije u Dx'nasku kno dvojiciniko nijc ukMio povjercrjc ptnosbcnnaosimLl Adiliix.liinije smospomcnuli od hadi t predrnju Ebu Hurejrekojiie u zntenju oros hidisa. vjercdo"o.jrn ?r'Imlin ibn Zrbjinje ocijenjcn drb kao Prcnosilic

t .u,i';G t;,ä':'i't ;r<',\:(t f :: i t \;ü rr,i*, i ;.'a"+|:;

|:ä ä*l* H**#,r ### *,...,.11':1illil".,...
r bl Ircgoscdntiini, rLzlbriLrrrr bhgden, fostl nl rL'Ln rqcltrn lczltic c1.t ze scsrrmo godiinjc i-hgd,Lnc-i\, LrslLriljLr it f()\'i drrrrl)riie pcthr, to zrrlii dir l)ost.lirriic ;rostiou |crrli zllrq l:'ctl'r ili poslijc tllio ch rrt posroji Iruslirlrrrr,L, izbog toge ito ic r,ri cl'rn1-.lltd,Ln cltn pttiit lcr pttlk koje sepojs'ljujc 1lrd,rsc po-'ti s,LrrorrrL z,rprekr iic\"lIllll'l Li indircktnoul,rzi o c|Lrtcp,:rst,r' torll liorrtcii:rLr i f rTrrrll rnriLrvrro' koic jc z-,rbiljcibinrrrm .\lrmctl. '\ihlr nrrLsLr predrnjc Ncsli i I irrnizl kro u slonr,l-[r.;r,"1:r, i plcd.rnjcliojc strz.LbilieTili s r"l ibl odl\b.Lull,rh,r Nlcs\LLh, .1lrli hrLic: Itijctl:'rr rnr lirlrro '\11r -'\ho je r)\1)til'no' dr r.,r.r'.s., nc posLipct'.rh.. hovog I'osl,rnika, u postviic rlrLrl'r rlizu,rr rrc lirro pos! fctkom nlrrrmo rrzurrrjtril<rLo o post pcdiorr jcl ic l)ol!'r1lcno cLllrric nlcso i odlojcn zrrscben fr tr Z'Ltirr, holilo ]c stmo prrnrtlcnilrh'r'lis'L ob'r loj pokudenosti. ,5lr/r/',r koii liovorc ,rrpoii.Lrlclosti posrl LLpctlli, rrlsprrrrl hrdi'rL Llln. nx (rr".11 t l:oic nisrrTtLl)ilj-e7ili kojigolorco opr,rrd'rnosti Post'.r 'I'ir Lr nijcdrnotl seLLrpli.ri.r ljclorLrstoirrirllrrlliskirl zhirk'rlrll prL keo grrrib, ocijcrrio Lr post,r pctrLli drLnosti o nizijc predanic o;rr-,l ' r'- r ' ': rr ri I" -'\ , ; i k " , n . l . '. , \ ' , l t " r ispr r prcrhnje, z.rtin nrrr dtti i irlioritct rrrLtl rrrrrirl plctlrurjirlrril Trililc \ jcrc orl onoqrrir o jrri rrc pri Trcfc: Il.tclil)rcrcrrtivnc N.rinc,,rkobisnn)fostili sinlo pctkrrrl slir'ilibisnrosllcclL'c pndr. iroii Lrpoictlinirl rlenirrrrostlvljrjLrsr'crlrr'-luujrlu iricin^ Iiniig-c i Ortrrrc:c trroTcrlo.1.rli itnlcnice 'LLz-boglogrLittr ike poslotc. rlrnirlrr postojitlrrbrr r rLzlrgi i lli nrd drLrqrnr prcd,r,rsti pct,rii,rr,r LL zbog pr)stiL nicLnrt i dl povod ljudi b.ri po.tc rr nieLntr rh sc rrrdujLr 1r ,l'trlLr. Lr)it '11(l'lllifi drLrqonl Yiicncgozbog fostr LLrrcliorrr ic, iro si,rnjc..icrioLrog,r joi nc priprl|r' lz istog rrLzLrqrL L '\1lalr s'n noii rLoii pcrkrL poscbrrin znt, n.rjbr-,ljc zrbrLnienoiztlvrLjrrllc od notnimnrmirzoru,lcric to iedn,L vrc'lnijih noii l)o:toji mi!1jc inrtrru pripisLLiLt rL i njcd,rjcr.rednijr oLlloil I(rrclr, nclii to nriiLicnlc ortr noi izrLrjljLr poscbnirn Ahnedu.Zboq rroguitrosti de ljLLdi
r,,ttijilf ! ! | , , i l n r j n f j t r l i 1 1 . , i h i J i . . r I . . i i , i , I n i , r i . t, , 1 , , 1 , l: - n

4 11 i :
.il

rBil|(Arililrr-oiEvr|Jrr ##* r(rYrx trYrx trYrx trYtF trYrlr trYrx ,(rYtx ,(tYrx {rYti SW#.# twtx tiYtF
je ibadctom,Zal<onodavac prcventivno zabranioposebno obiljeZavanjeoveno6i nekim ibadetom. Allah najboljezna. A izdvajati Ukoliko bi bilo miSljenja neki drugi dana,treba da zbog posta,odgovorbi bio da postojcdani kojc jc Scrijatizdvojio i pohvaliopost u njima, kao ito su:ponedjeljak, dan Arcfata,dan aiure,a post u tim danimaje sunnet.Medutim, izdvajanje nekih nedjclje, srijedejepokudeno. drugih dana, naprimjersubotc, utorka, je tako izdvajanje bliZeoponaianju sljedbenika Knjige,timeje Sto pokudenost ve6ai blti;t zabrari. Tiideset i treia odlika petka:Petakje dan u kojem seljudi jedni drugcna poöetak swaranja na povrai okupljajui podsjeiaju tak ljudi Allahu. Allah Uzviieni je svakomnaroduodrediojedan ibadctui podsjeöati se dan u sedmiciu kojem 6e seviSepredavati i na poöetakstvaranja na powatak Allahu, i da se u njemu sjete u nagradeili kazneza djel:a koja su radili i da se kloz okupljanje pred velikogokupljanja kadaöesvi stajati odrcdenom danuprisjete postavljeni najbolje ispunitiuplavo cilj 6e Gospodarom svjetova.Taj a onaj dan u kojem öe AJlah i okupiti sva sworenja, to je petak. petak za ovaj ummet i Iz tog nzloga Allah Sveviinji jc saöuvao zbog njegove wijednosti i poloiaja.On im je propisaookupljanje u tom danu da bi Mu ibadctöinili. Odredioje da seu ovom danu posljednjiummet sakupisa svim prijalnjim umetima,kako bi im je odreden ukrzcoSvojupoiast.Petak zx ovii ummct Serijatom jc odreden to da a da bude dan okupljanjana dunjaluku, u kadcru petkaupolovi, bude i dan okupljanjana ahiretu.Kadaseobdanica DZennctomaevei u wijeme dZumanamazai hutbe,obradovani u svojim stanistima Dzennetu,a i kaZnjeniDZehennemom u biti u to wljeme öe biti na svojim mjcstimau vatri, kako se navodiu u predanjuod Abdullahaibn Mesuda,ra., kojejc zabiljeZeno viie "Neie nastupitipodnevlje prenosilaökih lanaca, u kojemon kaZe: a DZennetomneaeuiilati raöuna. da obradovani a u Danu svidania a u poslijepodner.nom odmoru u svojim staniötimau DZenneru,
31I1) -d*-*

!

YSä{!5ä"Si!. zlDl,'t't,tEID rr tr.:r\
irvrXt! rXftrlrr(< rFär,rFr(\'ridi ,X rr DichcnncnLrm prrtiri nrr svojirrrrljcsLLnrrr lrLtli. /-.rtinrjc k'.rinjcri :*r; r,* --,-r:: S1,titt,tIiii D:,tt)t||n ----': prouiicr: i-:::, n,r'rlr" (lll I'irrtt t.)! ,ltnr r.il.lit l" hil,tlj.it, i rtnji.li olttr,1r1111nf '2 ktn,2-1).lze togie ic pfoLriio: Pr't)t i l"Jit.l.,ttttLtt" ;tijLint r (Il5 Siil.1r. rl,Sl./,1.c,1r .,rs'\ jc rrc|ccicrrtr t DitI.r)ttiit !t'rt'ti -lb drrbLojdtne bLrdcscdrLnr. jc forn'.rlo L mrlltlirrriL Loji sLrrlobili Lrpo oLjriv.rrrisLr LLrtlrnctl LoiirtrI rliie cl.rtrL c1rLrqi nebeshLr oLrjrL|u,.rli oJ to zrlirtisx o\r)lll iiDjcrlicortr, rrrinr rr]<o lrreLLznrLr orlih Jroji sLr 'Lr.fcr. u svcmirLrrrijc osl,rrl]crr[rrlcr'1j.r1rri riLlljiv zrr.rk dobiliobj zr Lr po kojcu bi se trn rrlio brLrjr{rLn'L scJrrri,:r, r,rzlikrro.l mic:cii i {odine i vrcmcnsliilr nijcnr u rriirrrr.li,LJrtic \11tlr Llzr iicnl so'rr io L'sr.u jc ttr rio nebesrL i Zcnrljrr u !c:ir lrctr.cnsl<ihpcr-iod.t rLrLrrr, L i k l o z u k k o j i p t ) 5 r c ( l s r \ o rp o s l , r n i h r v j c r o r i c s n i h . L r p L r i L rl jl c t t l e r tlerr Lr scdmiil iLl sc Lr njcrrru Njcg,r.Ondl irr jc ostrrlio jcrLrrn niL Lrl()grL Tbog tol.r. Dr sc porlsictcr.l rrrutlrosrstln rni.r i rriL prisjct.riu 1)tLfc kolc sLr snorcni. l)r nr: z,Lirorrvcdl Licsvijer frrLjrli ilo i'lir r1,r dcnog, ic sc nclcsr zejcdrro rr Zcrrrliorll srlltjlrLtii Jl ic !c src -\LlrLlrt'l' lz tog rt;rtitibei l;rlio ic i poicLr o ic istirriroobci,Lrrjc rrrL rirzlogr -\ll,rhrx Poshnili, s..r.v.s., srrL'rhLr IcL]ionr Lriio sLLre ic o i Ils-Sed7d'.t t')L-lnsin jcr gr)\'orc o prri$liu str.rr.Lrrji. |(^rttliLr hrL i LjLrdi njiholorrr rrsnr rLr'.rliu l)TcrrnctLrili AlhhLr, okLLl,lj,uritr o icr scrl;rLc(rk,r to mlsl. orri iijc lc znrtnjc i slxr rrtri, r nc zbog rrjctrr irit znrjr ogr'.rnir'clrr, orrrl.ri iz dr LrgiltsLrr'.1 rrjctc scLlzcilrrrisleii lr 'crii,l'rrrr i IrrcLr'rcLtjLr diLjt ,'.rbrhl.erhonr odliliolm s,r J,rrLLLnonr lioli trrko n.: I)ostrLf!r. onimrL rr:r ' N,r t,rj nriin lc ,\1l,rh,rl PosL,rnil:. .i l r . rtiiLr'Lrr''r rcliliirrr u llci,, lc sLLrc llriirltn sc skupolirlt musiirriLu.ri ll brLjr'tnrinrrL i rUllhrx'.r jccLroirr, poietali rtr rLLrrrrlrrPLxr,LtrL ,'\11'Lhu. sporninjc sr, i l j i h o r o n t o d n o s L t k l o i s L u cL , r j c a , r l o r c o r ' l c r o r j c s n i , i r r r r . .
, O , . ) j r l : , ! r \ 1 , . 1 , . 1 1l.f,,1I,1 . . . : . 1 , . f , r f , r . r , r " ! , r i L f l : (r\ 'fr' LLrr' ,.,Ji"r..r-".rri) , ' ,.'.--"' :ri::/..,r. idtinL I ll;l L l : . ! r . L r Lr r J . r r i l . ' r , , I f r . l i t r l i
( , l i i . l . , j j iL L r L , 1 , , . 1 " j

413j:

trY'F t\v'x trv,xtrv,x r.'iX )äiX*M*

tBll |(Ailtilrr-DiFrr|JJE säsäsä#

X\räl

premanarodima koje suposlati, o tome kakoje Allah Uzviieni u te uni5tio i uncsrcöioone koji su poricali i nevjerstvo pokazivali, a nagradiospasomi uspjehomone koji su povjerovali vjcrovjesnicima,a.s., prihvatili ih. i je AJlahovPoslanik,s.a.vs, na bajramimanekadauöio sure je, Kaf i El-Kamer,"'a ponekedsureEl-Ala i El Gaiije.T6r Petkom nekada, prvom rekatudZumanamaza na uiio suruEl-DZumazbog toga 5to se u njoj spominjenaredba obavljanje za diuma-namaza, pozivase,öak,i na prestanak traZenja znanjakojc bi moglo omcsti od obavljanja namazr, traii seda seatoviie na ovajdanveliöa slavi i Allah öimebi sezasluZio uspjehna obasvijeta,jerjezapostavljanje Allahovogveliöanja slavljenjr i velikaprepreka dobroi uspjeh za na obasvijeta. drugomrekatuVjerovjesnik, Na s.a.vs.,je uöio suruElMuneikun upozoravaju6i cijeli ummet na pogubnostdvoliönjaöi na itctnost zaokupljcnosti imctkom i porodomod obavljanja tva dZuma-namaza, veliöanja ili Allaha.Pa,ako tako postupe, ondaie zasigurno propasti. vjernikena udjeljivanje kojeöcim Surapodstiöe i na biti najvcii razloguspjcha sreie,upozorevajuii iznenadni dolazak smrti da u tom öasunc bi traTili prodüicnjeiivota ili por1ol,'ni jer powatakna dunjalukradi öinjenja dobrih djela, setakvemolbe ne primaju.'lako je Allahov Poslanik, s.a.v.s, postupao kadabi mu Vjerovjedoila nekadelegacijajerjc ielio da öujuneito iz-I(ur'ana. snik,s.a.vs.,je ovih razloga iz duäeuöiona rotnim namazima kada daje nekad akiam-namazu sure na uöio seuii naglas. ZabiljeZenoje jc El-Elal Et-Tur i Kaf, a na sabahnamazLr uöio oko stotinuajeta. Njegova hutba je tematski,takoder,bila poput ovih sura. Hutbom je potvrdivaotemclje vjerovanja: vjcrovanjcu Allaha,u meleke,Allahove objave,Njegove poslanike, a.s., i vjcroranjeu Däennet, DZehennem, ono te susret Njim. U njimaje spominjao s
76:BiljezcAhmed rv'rd,/, (5/217i218),Muslin (891),'I u ifirizi(5i.11,DbuDxwd (115a) r.r. i Nesri(3/183i 18.1) predinjuod Ebuvikidi cl-Lejsijr, u 76r NI".li," (878),'lirmizi (s33), Nesri(/3/18.1)i XIadzr(1281). Ibn Bilj"t"

X q**

414

äx;4x üSä-xi9Äry ZÄDU-t.I\,|ilo}iX )*:{ryV# xX,'ll tfi'x ,.'. fli{
*[,*;tfi*'**,rat ,F',.,R.rr '"".
lierr i ito je r\Jhh pliprcnrio rjcrnicimrL Slojim iriicrricirrr'.r. i onrr Svojin ncpriiltcliimrri gricirririrnt.\ic3ovx hulbrt ato ffil)rcr11io ic jc srcc i:r'rstimimmorr i tclhicirm, i upoznlvrLnlcrn ispunj.rr'.r1ir ljucllhoic ru dr \ijt licil.L hLLthc LLgilr i onosr ito ic odrcrLio. AlliLlr,r iil'.1.r LtLilcrrif govore tobiirLitrrim stvruirtrl.rLrlc se stoili rr.1 o inrrLrr stlrLriJLristi rrr' yrrlsLii:LL i prijctnjLr dolrrskom snrrti.'fr-,hrc nc proiilLLjLL nr: u!icr.:nlcLr.\iL.rholrL u slcinrL, o.n'.rrlrju lc.hroiLL. i jl , n r q o z n , r j L r { 1 l t h u i o n o m t i L o O r o , L r c t l L L j ,c . , , 1 1 , u r 1lL L r L' LL r o, :,. i u srcinl prcurt N jcmLr zcliLr 'r sucfclorl \i! \iim. Slrrirlrcirrll c i:t, Irilrll rr li()r osirlriio hu$c ,c rrzitlu ,r clr siLv'ironr lc P,rrrc.ir lmoliu,Lsc poJilt'liri.r zerrijl rrjihoio öLrju ic Lurrijcti.rrjihov,r dr l).r mi ic surro 7nr1llIi.rl:o.c nx rn Ll Irrain olc tileb rxsrociti. 1 r ' 'l r ' : l ' ' .

I)osl,Llihr, r"s,ihLrtbt s.rr u Iio bolic p,rglc,l,L hutbc \ll.rlrrrvrrq rrpute i lc r..r., njegovih .rsh,rb,r. 1.r'on,Lii slslinr tLrlrlino lrrj,rinienir: sporlcrn o .\lllholinr sroi c Nriii ,'c n.rdololjrrrr r\llrLhx jcr1rroie.
. r 1r r t , I . :ttr i .. .l

.\lhhovilr bl.rgod.rti L,riiLl.r sc rjcru. huo i spoLnloi.Lnjc r\llLlrrxrL li rLnjc On pribilull Sr ojin lobor inu i LLkrLzir nrLir:ihc LLrrne riimt .c Slojt robo'c. ll rrjinr,L i,rsrroritli lroziv nrt vt lr ,\1lth zrstr,riLLjc N irnle ,\lI'LllLh,t, i o.r zrln'rlu liojl ilr pr ib1ii..rl,r jcnrLrI lzr iicnonr. r',:liiini. Nlcgoritn osobin.tirt ir: SlLriroci dostr i,.rti o '\11.r1rrtrrl r r i i f l c n l n r i , i t r ) h o d r o b o r l i z r L z i r l i L r h . L r ' I r t L n \ l c r r r L L l. l L o i t r r z.rlrlrLlci rcliirLrrj.t p,rliorrrosLi. ic iuti .lortrr l.ozir',1n.r isiiezir',Lnj,.\lLrhu,itr, c'chiti rrzloqorr J,r -\llllr LIzr irenl z,lrrli niilr' Slusroci ,:'e ritziii,,r lci su z,rvtrljcll.\ll,Lln, r i Orr lc z.lolio rrjih -\ ortd't se rr jc rr lirLko r riicrrc prol.rzilo svictlo posl.rrr*tr st lrrirl,r qLLI'iti oiitrr 1judi.StLijrtshc odrcclbt su p,rst,Llt.'Lm,r tir:rnrLh'rirLsc splolorLi ,rbrcLlci Lrhrrsiliih l)czos\rtr nir sLritilu 1 cillclc. l,iLrdi .Lr ul,riLLpili prL tlrirli!onr lioir \c n(' lirko str ih rrLrrrsili. ic LLrIrrr.r onrLlio l),)sL.rll holc sc ih t suiic ostu,iti. Oni str r,LposLrrili. i1icr scri;,LLsf ,rrLrcclbi pjcsniikilr nc bi smlclc zrl)oslt\iti, iL huLbc sir Lucclilipo ltrLlLrlrorrL

####^ J$lgtHt'IlTt^####
sricanja, time su srcaizgubilaono itoje njima pripadalou hutbii a hutbe su izgubile svoj pravi smisao. od Jednaod hutbi koje su upamöenc Allahovog Poslanika, jeste njegovahutba u kojoj je koristio suru Kaf Ummu s.a.v.s., Hiiam bint ef Haris en-Nuhan je rekla:"Suru Kaf samnauöila iz ustaAllahovogPoslanika, s.a.vs., dokje njom vaziona mioberu."Tq U predanjuod Alija ibo Zejda ibn DZedana, kojem postiji u slabost, navodisejedna od upamöenih Poslanikovih, s.a.vs., hutbi. U njoj stoji: ii ; +r--tr Jp\r, 'r;',\t ri i ii 1+ 1z t y i' J'.,y.;,,-a'\i ". lryJrr jJr i öJ-rr j-, ,tlijj i.,sr .,J ö5" t,5.. €, ,.j -<., 6ir \ ; , + ' r S = 1 "c f r ! , J , - r f ^ ' r t ' . - J ' : , ' r , ; , - ' r " i , J r " ; rF.4; J j! r j} ! ,+: J'.' r,i, j J List :,- .i,^, r.{Jr r -r .ü*J' r ii Jj .'; <Lej,,

lr..L-: i,r"* x,.J,r.-li;g iu1.l3,q'uu;..,-r i:r,.a;ir u.11.;!, lli,1.
! , ) 1 . . J ; l s i) , ) i . o J" -

isi)r Yl,d rr Yi,y-j:i;rt; Yrr'tl ,*'"i,r ;u .;u ;p .;p .;- .J;;i'!r !1,da Yl.>{;;äl;ltt fi'j't Yl(a:I'drleuleu JF (et u:- 4J

'*;!.i;r

y,'ji.oJ,i,

; Y, )i ."1)- 't , Yl.. -l i aJ.:J,L

."L ;,,i:,-;.-1

";'ri"ti';4 ö1 i'Fi'; t \ r\\,i,-ti,,,\ "6i \!,L r\

"O ljudi, pokajte se Allahu Uzviienom prije nego vassmrt zatekne. PoZuritesa öinjenjemdobrih djela prije nego postanete zauzeti. Uvczujteono itoje izmcduras i vaiegGospodara mno6sa tvom zikra i velitanjaAllaha,i saöestim udjeljivanjem sadake tajno i jawo, bit 6etezbog toga nagradeni, pohvaljivanii opskbljeni.I dobroznajteda vam je Allah llzviieni kao obaveznu duZnost propisaodZuma-namaz mjestuovom gdje stojim,u mjesecu na ovom i u godini ovoj pa svedo Sudnjeg dana, onogakoji na oju moZe za je iz omalovaiavanjaili poricanja ostavi, a moZeje doci. Onaj ko imamom, A1lah mu nede obaviti za pravednimili ncpravednim dobro sakupiti,niti te mu u poslovima Svojblagoslov dati.Ä znate
76r (2/157). Bitjeze Mudim (872), Ebu D'wd (r102)i Nesai

141 s**6

"..x ,.,,,.*# w## *,,,.,,,,,,,.L0'.,,1ilt;fl
rri lid,r rüu ri chugiurrlrLzlnci'c biti lrinrlicrll. rri rrbJcsL. post' ui (Loks(' llit ni zck'.rt. h,rdi-L1i: ic mLrusll,ricrr.\lhlrov bl Lqos|l s\-c Zrr'ritcd r Tcnt oprostirr' MrLh ic rrrLr . P,r, nepok,rje rlio sc pokrLjc. rL. L ,rcmoTcprcdtoditi nruihirr r. nirr bc.luirrnrulrrrJ'7irrritl {iicirrili i1i rlr.llt o.L.iic :t strl)lic hii r |hii zrL \jcriiki, osimdx to rl,unctuc srojTilot :i ilioll'' it r'\' irurlrrr: jc l-,rko.lcr Lr|enicn'r i or'L\jicr or icsrr -L!. ' i': ,. )r , ! ,,.: --1 ;jl ,,.-' '-" r- :---' " :: -' ":;-rt1 --; ,,- i,o. -l j*; -".i -r!-i r-,-''-. i,l r-l -r \I'+rr-' ''J,::;:! ' ' : . i'--rr --':,!i .:j )r 3 ) i9 L:''Ii'rh '\lhhLr' ocl Nlcqe pom'ri i Lrl'r.strrrLiinr. I Lrtjcterrrr lc u rrikogrL zrLl-'LtrdLr sc.\lhhu otl zll n'r. sarlih liog.r,'\llnhrrlrLrri rtc rrilo rlu nr l'r'n i pr'Lt ostrl'1, z.rl'lrr.li rr no2eodlesti, kosr On LL dlLrg"! l"rs'Lo'ilr \llrrhl On jc Slic.!x'im d,r nc r,L ulixTrti. mo';c I sLtdrugl. svicrlrilnrdt ir: llullLmrrrc'1'\lltlrrx rol' i i Jedirn ncm'n ifirrL'1Lr1r'ljLLdc Irtirrom rLrL ,\jeqol Posl,uili,hojcg jc On pos|LosrL pollrri i lio JrLrr' rc \11thLL ld" ih uporuri pliic ncgo dorlc SLrrrji 'L rxislrric Lririocl rrpu'i:rrih. Lo |rcllL Njirl'r" P,rsla',iL.r. nicgo,.,:,rllr ,"'rro scbiitti. r '\lLrhu on rrt"t njitrrnliliocliti r,,1,.]ui.t", puil,il",li IibLr L).rrLrLl IT nl't'LrILr icrrro'rtc'ttr Olo prc.!,nje]c zebillc'irLr rrrL rko klrsnilc. llos ch,gtx oriti o l|Jruihor oi hLrrl'i hrLrLldTLr'

417':,

### ####^lll|l*l[L'ilT$t..,H
0 UPUTI POGLAVTJE AIIAHOVOG
S.A.VS, POSI-ANIKA, OHUTBI
hutbu oii bi rru sezacrvenile, s.a.v.s., drZao Kadabi Poslanik, kao podigaobi glas,a na licu su mu se vidjeli tragovi srdZbe, da "Bogvam bi: u krenuti boj .Covorio kojr rrcba predvoiokom govori :'J j i". d a od o b r ou t r o mi u e a c r i m : " ; , J ' " . " ; o ; , i . . t , , 5 ; L a J L i "Blizirn'Lzmedu i Sünjegdanaje kao mog dolaska nastupa ,fu|6 t-ii i blirino ou" dva prsti', pa je pokazxokrrZiprct srcdnji prst. ,i-:.;

i>;;'

zati;, doistaie najbolji govoru AllahovojKnjizi, a najboljauputa a Najgorcswari su novotarijc, svaka je uputaMuhamrneda, s.a.v.s. je novotarijr zablude.Govorioie, .'l- .t; ;. .j ," ?y F. Jt'"t 'j, i il i j,. ..I^)u Ja "am preci'v.]komir,u.limanu ,', Jli .Lp , Lo äd nl"gu .^rnog".Ko ostrvi izr 'cbe imetak, pripedl njcgovoj menii to neki dug i1ineki propust, Pripada porodici,a ko je ostavio Muslim.'"' ja 6u to nadoknaditi." Ovo je zabiljezio hutbu s.a.vs., navodisedaje Poslanik, U drugojverziji hadisa i petkom poöinjao sa zahvalomA11ahu pohvalom lJzviienog,a u jaöi,citirajr'r6i rijeai spomenute pretho poslijebi mu glaspostao dnom hadisu.
"Uöenjicikatu dr ftujc AllxhovPoslinik, s r.vs,osPorio ovxkiv na'in izlzrvanja Posliniku. jdF uporij€bio zinjqlicu koji podnzum,jdd izicdni.drnF onih na kojo r odnGi'rc srjc uputio nx drusi na.in pri icmu seAllih stNlj. nr PNo nje{o s ciliem foitivinji i veli'xijr' (6/90)' s i oldr doliziimc PosLdniki, i{s Bilictc xlusliD (870),Ebtr DNtd (10ee),Nesxi Ahmcd (+/256 i 179) u predrlju od AdijF ibn Ebu Htdni'r'r' (3/188), 767 i H"di' biljez" Mu.li- (867) u pßdrdu od Dzibitu ibn Alrdull'hx, r'i i N*xi senedludisije isPnvan

jlr,(r:i ,"\t ;''lE

6i6*rf

Jc<. .',,11 :r;l;:)v"A

8 .li41 "4F**

ä&\ä{"qä

xl * l ö * ; ä X ; d \ Xi i \ , x a ( , ß , r . , , ( x r ' , F , , . , " * ? . l

"!x.rj zÄolj't'l||InD
x

#$

'rlir, ,\lllhLr bi U slj,:Jcioj lcrziji sroji t1.r Ibsllnih. :..r.,.s.,zrLIn bi l ipohr,rlio G'r keko to njemLrdolihLric. ,rrrrL,r rchrrrrr . ''l(oqe . ' '

ir nc IriLc,ql LL zrl.lLr,lLr rlr)/u o,lr..s1i, l:og.1 -\1hh Lrptrti. ' rLti Prl I pLrtrrc lloTc Lrl:rL:'. ostrl i. niko nru rr'L zrblLrLLl On LL je U lcrziji llrjLL zebillcTi()\.s,lj st,rli i ti,rrirrLrLL: .il -r :-:*. ''...i svrrllr nolrtrrriirr it .: . .:i:.- " -;-"

rr zeblLrtl,L. sllkl

locli u z.r1'lLrclir

Nic l'oshni1i. s.,1.v.s.. pLiLil:orl hLrrbflrt)Jiic 7,rlnrLl..\il,LhLr. ic sote poh\ tLlci izgolrrrrtrrji ich.r.lctitSo\,)fro: '; -i .\ Trrriirr"l JLLrlllrroqo j( 1.1i Poshnikova lrrrtbr ie bil,t hlLd:t,.r n,LrrlLz pri clo,\llrLl hir:rjLrr'i tomc s|cobulrr llnc riirii (ioYori0 bl:

su rlLrgn,ullz i llrrth.r hLrtlrrod zrrrLllrv.r.ovjtLoros rrzunijclrrnjrrr jeri:. r .L rrshrLirc. . tcrrrt: hLLtb.tnrt Posltnik, s.rL.r::., rr,L lc 1'o.lLLirLr.l' Lri. ljiflrLi.hmr i nicsolim plooi.irnr' I'orr.li,rcl rrllr sc uh.r7el'Ltr ebrL. li.ro sro jc rltt tr ili rtciro rr'.rrctlio rrrbl rrrrirr, vriicmc lrLLtbc nelionc z:L lrLrLbLL. Lhnl r rL'L LL dio iovjekn,koji jc LrirLo tli..rrriirriLoL lc on Jr7,Lr' DrLrqc pr111hc ztbrrrrrio lcl:,'rrr ior'lcli'r clt tlvr rcl,rrr nrlilc. it sj'-rlIrr ' r1'.lrfdiriimLrLLIL plesli,ric frcko r lrncnx llLr,li.
r , l | , r , I t " l ' . , , , L t r r 1 , l r r , l r , ! ^ . . l. .1 . i i l . . i . l l L , : , \ 1, 1 . 1 . , , , |,,, 'lrlir|: \'' : r . r :: , / . J , i l l r / , , i1 , : , , i o ! , ' L l r l r : - 1 r , : , l l l r f r 1.r ' lj,lrrr \i, rnlr l/,'. r;. :lr,-r , \L L,: ! ' _ ^ l 1 ) i l ' , i ' r ri J ' I I L . . l i i , , r l ] L : | . r r .rll l n f , { L L nl ...r' I trfLL!': 'i 1 : , n r L i r i i , , : J ' . t , , , i ! l ' , .1,,, 1 .i ' L , ' i , f r / frri.rir,.1, (.,,,i,i n^lrli Jr ,ir: l\lr ri LL :fli L ()1 ) !L I Utriir,: I l L' i l l r ) l t r L i r l l 1 ' l l l r h L l i l t l l l i t l r j i t .l s i i l . l l i r r t ) . \ ! , 1l l i l \ , ' 'llLlr.t. Li'li I l i r l l r r L r l l l : r . \ . - L l r 1 i L L r f ' r L r l l ! ' n l\ b J r ' L L r l r ' j i r ' r i r T f : l ) " i : o f r t r J . , n r L i i i t \ ' : . L l i l . t , ! : , . . r : L i . r f r , - r r : : r . L l L r i l '. L " l " l " l L r l i .

''1)oistr

4191:

####

trvrx trvtx ttvtx t\YrX trvrx trYtx ttYrF trvtF trvtF l\vtL ttvrx twttr

rBr{rürililrr.Dilz|Jrr Hä###

hutburadipotrebe pitanja i1i negog ashaba, od Znaojei prekinuti pa bi a ra. Odgovorio na pitanje, zatimbi ser.retio dovdio hutbu. Nekadabi siüaosa minberazbog neke potrebe,a potom bi i se waöaopa dowiio hutbu, kao ito je silazioda uzme Hasana ihje, a zatim sewatio na minbcr i dowiio hutHusejnar.a.Podigao "Dodil", nekada pozivaoöovjeka hutbc: sa bu."' Poslanik, s.a.v.s,je "Kla "Sjedni!", pozivajuöi dovjcka imcnu, po osloviviiga imenom, njaj!",pozvavlinekogimenom. zahtijeNaredivao ashabima, ono ito je data situacüa bi r.a., mcdu njima, narediobi da rala. Kada bi vidio nekog siromaSnog i mu udjelesadaku na to fi je podsticao."' Allahovog imcna na hutbi, Poslanik, Prilikom spominjanja i podizaokaziprst, takoje postupao prilikom dove.?'l a s.a.v.s.,jc uöio dovuza Nekadaje na hutbi, kadabi godinabila suana, kiiu."s Nije Zurio sa klanjanjemdluma-namazakako bi se ljudi sakupili.Kada bi se oni sakupili,Poslanik,s.a.vs,bi izlazio sam Tom medunjfi.Ispred njeganije iöaoglasnikkoji bi ga najavliivao. Kadabi uiao u dZamiju prilikom nije oblaöiozeleniili crni ogrtaö. nazvaobi selam,a onda bi se popeona minber i okrenuoseljuPrilikom dovenije seokreselam. dima,i tadabi im, opet,nazivao a tao premakibli, negobi sjco.Bilal bi tadapoico uöiti ezan, kada i s.a.v.s., ustajao otPoainjiosahutbom,ne bi bi on zawiio,Poslanik, t pravedi stankuizmeduezana h(tbe.
'' rcac,Sje.loi, doijr! si mlogc Pouijcdio Sened pr s.i.qs., s.fl.{s. drzro hutbtr, nu Poshnik, - dobri hxdßajchasen 77' Biüeze sened Nesai(3/10E)i lbn Mrdza (3600), Ebtr Dürd (1109), Tirnrizi (3776), 77rBitj"zi Mudi- (1017). 77{Bilj"t" Mu.li- (87.1), Drwd (1101)i Ncsri(3/108). Ebu TTt u od BiljeziBtrhari(2/:142) predanju Enes.ibn I'l.lik,r.r', u kotm nNo.li: Ujednojod Poshnils,s.a.vs., z! vrijcmcAllahovog ic Üude ,rdcsili suir' I dokje vJcrovjcsnik, sodin! stoknnNDr ustidcncki b*luin tx re.c: O ,AllalovPodxni.e, dtao hurbu, s.x.vs., Po'tuie,a mke iuluti dow pa porodizglxdnje, moli Allihi zi nsl lida vjeroljcslik,s. ns , Podize Nr ncbunismovidjeli .iti jcdnognnlog obli.k , .li vjdorjesnik,s.r.vs, i nc sPusti ke

s ILslruril:, r'r"s . nilc Jr2lo ni sairliLr' U luci,za vrijcnc hLrclbc, rrir 1n niti ncitodrugo,rrcgosc osl,rrrjro itrr| ili slrijclrL ijc ncso sto sLl neprrvilininl'cr. nrLr nchrr hirhu ili rr bortri' jc hLrtbLr iso,or) 1'r'er1 l(,rd,L .| /.'.Lo oslnirr" se rrrL:lrLp \ijc t sc oslirnj,ro nt strijelrr, prilihrrrl dTLrrnt kr'' srt' trrrLerrr:zrr'r1iec uprmtcnodl sc ikirth oslrLnjr.rLr srl'liLr' l nriilirilr J r sc r jLrr r-rii jc znrll rLlLlLr'l ,1,r t',Lostrl',,r po't,.rprro. rirr r'.ololi i iinlcrLicrL sc l(olilio lc niilroro rrcznrrrrjc s.tbljom. ri1,r rnirtbcr' t tL zrt,r pouztl,rno clirrlrrkouiro lc Posl'rrliliLr, r:s izqr'rrLlL:n nijc nihrrüsc n,rnj,:q,L ispro sr slbljonr,stlijtIrLl lli ne"lm th''Lgirl lcqo sc 7r nijc lillr.drr rLTrrosrLl'1jLr rrijcllr hLrtbc' Nl prijc togrL nr osl,rnj,ro itll' i1istr-ijcLLr' llinircr Ä1!:rhrxogI'i,sllrrilJ, s 'r'' r'' irntl(rir: tri :1'fcrritc) KrLclrr r prrrrj rr'Lkoji sr nr:slrrrrjrLtr' je ilrTrt, porcrL r priictog'.r hrLtbLr l:oje 'Lt iccrLnjc s.r drTrti hrLrbLL Lrinirctl iu prLnjtsc iLLltr lc prxico i zrst jc s iuii s'i prisutniu dlemiii. p.r rrtLL 1)oslrLlik,rr'r:s, prii ro lieic ,h ic plll zrrjtirroTbog fogrl sto {1ic rlllc Liogrr.t Elcs, r.,r., s r': dLrirtiObj'lrr i ito grr llr:jrr'.lih, rL , r'iie rrijc do'lirilrtLr' nog,ro ncqo :ir qir n.r llinlrcr nijL:bio prrstrLrlien 'rcJirri JTrLmijc rr Lrlizrr:ti'LL. izrlcrlLrrlinbcrrLi zirh diiclLr, LL postatili zrLlrrclnom

421t *:'1:5 : ,

# ##ä,. I'J!lg.{['llr*l3l..H ###
bilo je prostoratoliko da bi moglaproöijcdnaovca.'?s Kada bi Poslanik, s.a.vs., nekom danu osim petka sjeona u minber i1i stajaopetkom na rjcmu, ashabi, bi sesvojimlicima ra., je okenuli premanjemu,a i Poslanik, s.a.vs., za wijeme hutbesvojim licem bio okrenutpremanjima. je Poslanik, s.a.v.s., driao hutbu stoje6i, zatim bi nakatko a sjeopa ustaoi odrZao drugi dio hutbc.I(adabi zawtio sahutbom, Bilal bi poöinjaosa uöcnjemikameta.Za wijemc hutbe Poslanik, s.a.vs.,jenaredivao ljudima da mu sepribliZei da pomno sluiaju, govore6iim da, ukoliko bi öovjekopomcnuoonoga ko sjcdi do njegada 5uti,da bi bio od onih koji nepromiiljeno govore.'7' Posla"Ko nepromiiljenogovori za wijema hutbe, nikje u hadisurekao:
taj i nema dZume."73o

"I(o jc Poslanik,s.a.vs., govorio: bude govorio na dZumi dok imam drZi hutbu, on je poput magxrcxkoji nosi knjige,a ko kaZenekome da Suti,i taj nema d7-ume." Hadis prenosi imam Ähmed.'' "Poslanik je na dZumi,dok je stajao, Ubejj ibo Ka'b je rekao: prouöiosuruTebareke, smo seprisjetiliAllahovih danakoji 6e pa "Ebu cd-DerdaiLi Ebu Zerr tre tadauitiuslijediti."Dalje navodi:
773Bilj"z" Buh-i (1/.17s), Mudin (509), Lbu Dmd (1082)u prcdinjuod Seleneibn el 77'BiljczcBtrh i (2/343), Mushn (8s1),Ebu Dlq,d (111i), Nesii (3/1oa)i ]bn Midä (1110). 73o Ovoje dio dugoghrdisr kojegjc zxbiljciionnxmAhmed tr som r'Ir',r,.1,,i m kJ4u soji: '-.. Ko kdc: Suti!,ubnjr scu onc koji pri.iju, a ko pri.a nn dzuni, taj i nena hxdisa Sctrcd olos hidisxjc dib, ali sr potvrdLrje predinjekojeje zrbiljezio Hu,ejme Il,i dT.umel u svomSdrtl,, (1810)uprcdrnjuod Abdulhhi ibn Arun,.r, kaomdfi'predrnje,u kojen preskako prckoranenr ljudi,dzumtr mu scnauniti ko ae seklzer"Ko sebudcJ)oiglrvxo,ili podncmnu."Sc.cd ovosprcdanFFha$n. 731 Biljezi Ahllcd u ,\tr,.& (2032)u prcdrnjuod Atrdullihaibn Abblsr, i!. U senedu El hadisrjeMudz id ibn Scid,, o. ic djjenjcn kao slxbprenosilac. Hejsemigrnavodiu (2/1R1) prcdanjcioiEl-Bez,arui Tiberantu,i hidn nnatlr Medtneuz-z?vaith pripisujuii slibin zbogMudZrlidr.

rstsi*-'t ,

34))

ffiktnEtlltk
'uol 'l'r jc orr i LLI:ro:lirrcLt oLrjrLr'1jcnl 'Lrrr-':.lrLic sltLl nisrtrlr n,.Lo sLL irrti, r,rn gl. t'rrLrL rc r'rziili sirrL2Lrrrrc' rci,: Llrr Oraj mLrrirrcarrtr r olr s'rrrL. ti rll rrirroLlqolo .m rc litrl,Ljcobl,r'lir:lrr Ilit.rc, upitiL: ''fi orLsrog rlrr;rrrrzrr lliitrr t]rr 'iurr: ncnrrLi '.rcr uLt Liol'U'o.11 t.rd,r tourL: r's pii. zrbrrvlienj,r', otiilo J,'.\lllholog l)'rlrrnill s rL ' I o :: I I . :. ^ . ^ l, : j . . , . . \ l ' \ l : I , " I , ' . ' U ' . je rnnrlrL'\hrrrc'lr njesolrosnor,rL tr ,11rr,rr,,lrr '.,r.r'slc Ich.r,': ll sl.uril;.
,:-. ..-;*, "';,;rr.-..--, -i. ----'.-;-. -t,.--\ . i' '* -:-.:J1,' 'iii -!'r '* -'::: rr --' "'-'l --'_' -_:r -"j

,! Jl t:

,,1,ii-'j..-r;..-,r--r-*1','I

i:rJ---.

''i ' - "'''**'

-,

---' i;

nr iirlirli Lrrriic LLLrsrr'r rllLLnrLi llLLrii: Lri rLol,rzc lr-sLc .l7Lur,.r "'rr'l('h iL' pr sc porqlrr.L,i ro jc slr ito ilrl'Loil 'r'"jc 'liLLrrrt l)rLLqi LrsliirLti rLo d;.rr11,i uoli .'\ll.Lirl.prrit rnLr \1LL1r' htlc'Lrc ioi.rL,-n'r (11)i 1liL tl7rrrr1Ü Lo l'r Jolu lli. rko htieLLnc.,rJbitljc l-rcci io'lcl: ic i rrlu'lln Lrrtr rliIoq'r rrc i iLLti lornrlo sluir, nc frcllri Ifrlio rrrrlcrrrL rlTulrc i ioi tr i orL njcnru lc tlT.rrru lsL'.rp slilch'r '1'rnrLrtLLrrc rrije.l,r; hr'c: l(o Lriirrijc'hro ri.rnrl.rcho t,rg.r''l-oj,r zrto ilo n7liifni '\l1rlr 'll'r'lis rlL''r'lc L'rrrlr ,1i"l' ,1i..t"r,trtrul.,, ic LiLl rrrLgr"r'jcn ,lnlrr',t ' l),Lrlcl '\hncd i L'lbLr br ()rlro'1 I(rcl,rl,i1lil,L1,r'r1.,r'.ur:Lo'rrrrrr,\'rrrt'rli'rirl:51\''

''\,r

.-,.. ,

\:

:r

".

I

.

]:rLrr 'h Oro Lq'uirrjcnrL,Lrr lr LlTLrrrr'L ilr'tjtItu'ttr ,,ilo s'.ruro lc,1n.',11. z t'Lr L Olo jt isprr icst,nc i'ostrrlisuinci rrerl:iz pr iic ciTLILlrLnsliog
llll l:r\lr':r 'r ! l , l r : . \' i r : : r r , L. r 1 i ' , , . r i' l l i nr'ri rll l)/:r:1.. .r ' I ir 'i 'ti h.rlii I l't iJL, ''r l:ll|i rr

ii(r.J]l]lni.]iinl.it1.L.l,,"l...lLi]1'j] : ' , t i : j . i r . \ t , f r - t , , t I r . r r / , ] t t l l i l r L Ll ) , r , i l l L r f i ' . f . r r r L ! l \ L : r . r r l1 . l

423 \a,

#####^lllHl[,]?'#lt".H###
koja navode uöenjaci. Talwo miSljevnije miiljenje od dvamiöljenja s.a.v.s. je, zaista, On nje potwduje i praksaAllahovogPoslanika, na izlazioiz svoje ku6ei odmahsepenjao minber.TadajeBilal,ra., Vjerovjesnik, s.a.v.s., bez bi uiio ezanza dZumu. zawietkuezana, Po hutbu.Ovo su svividjeli svojimoöima, pa ikakvestanke otpoöinjao sunnet?! Onaj ko misli da suklanjali kadasu oni klanjalidZumanski ezana, zaista, poznajesunnetAJJahovog ne dva rekatai'o zaw5ctku prije dZumanPoslanika, s.a.v.s. MiSljen-ie nemasunnetnamaza da od imam Malik, Ahmed u poznatompredanju skogfarzazastupa imamaSafije. njega, tojejedno od dvamilljenjakod uöenika i da Oni koji smatraju postojisunnetnamazprije däumekaZu za vczane podnevezrjt za ovaj daje to ska6enopodnei svepropise je zaseban namazkoji namaz.Ovo je veomaslabdokaz,jer d7,uma broju rekata, se razlikujeod podnepo glasnomuöenjuu namazu, hutbi i uvjetima koji tr€baju da se ispuneza isprawost däume. wijeme u kojem sc namaz DZuma i podneimaju samozajedniöko da na obavlja. Zbog togaje vaZnije gledamo razlikeizmeiluovadla namaza,jerjenjih mnogoviie) a ne na ono u öemusu sliöni. i Neki su pridodali dZuma-namazusunnetanalognopodneje sunnetono ito je Potltje neisprar.na analogija,jer namazu, 5to s.a.v.s., rijcöimai1i djelom,ili deno za ZivotaAllahovogPoslanika, ito je potvrdenou praksi prvih pravedni! halifa,ra. Medutim, o u ovomeni6tane nalazimo njihovojpraksi,niti u praksiAllahovog s.a.vs. Daklc, nije dopuitenotwditi da je neito sunnet Poslanika, . ovake analogiie na osnor,'u
wijcme iivota Allahovog Poslanika s.a.vs., postojao je Je povod za ldanjanje suneta prije däume, a1is obzirom da ga Posla-

U U

tog ondaje izostavljanje nije nik, s.a.vs., ldanjaoniti gaje propisao, sunnet. namaza, zapravo, prijei1i sunneta usordimo klanjanje Isto bibilo da analogijom za U poslijebajrama. istom kontekstujei to da nije sunnetkupanje X424 ,f**

pr niti nr rr ijcnrc boril hrL NlLrzrlclili. jc strnuctdrrsr hLrprr ijc becit zlri)gpornrrrcc nitl nir litu1cniiail, iic tu',tlrL, zrtvrijerlr: rrrLnrzrL l)r jcr s ili nj,rSLLrce -\ljcscc.t, sc Allllror l'osl.rrrih. rr r's, rr ni nicqovi .u lnrLrL obrl li.rlirt: iLrLclctr' r.'.r., hrqr,rli ,rshrbi, nis,.L uz-t srrnctrr iic cl2Ltnrc pr Nchi od njih lt,ro,lolilrzzr ol'rLr'lj,rnje prijc I Posliic o rrxrnrzrr LL .!,r,l,ii!r, p,rql'Lr'1jLL neju nl.cxl Buhrrije LL 'l(lzil,rrr n,Lrn llrrr k'rjl jc prcnio oci qcljcli,rZc: ILL'L:i tLiumc, ic jc r '.r.',1,1 Vj':rorjesnil', ir e Il.Llih,r, on otl \rl Li,r, on ocl ll'n Onrcr,r. .|.r rtli.rLr'l' rrJije rhirn"t jc s.r.v.s, ipr'rjc i poslijc podrrclihnjiL,r rh u tL.r Idrni',ro rclirrtrr strioj hLrii,t priii lrriiie.rrLhocicr. r' l|'1ijc i iz slc rrijc hl.rnjrLtr c|rli nc bi izrLi.to JT rrrrijc. r'L'Lrr diunu nrLnrrzt '' dr,e bi1il:rr!ro rclttrL.' olog,l scnc moic izr Lriinitelrrl doli'rz llrrhllirrc trlcdutlrl, izntrslor' ncgo hr''rz pr sunnct nrLolrrz,rijc cLirrnlc, postojrurjc pon'riiujc , rrr,-lilcnruolio 1rI sr, ,j IrrIj .r plc'lelj'r hojc pon rcltric ioic dr LrkrZc hrr{islirriigor oIi 'emo on i\. n.uruz ijc clZLnIc. ziLtlDr, rrr\i)di (r\".1j pr Joli 1itrz,r, " o nlrrrrlzu rrlrnilzuposlijcLlTLnllrlrsl:og l)rLlr o sLLnnct niitl nt p1t11{)sr. dZumc Sliino jc i s'.tLlrrhrrijcvimntsl,xrnr Lrpoqlrniitro brlt'rrrr nrnrzimrr,qdjc stoli: [)og]illit o,rlilrrlzrr prlic i poilijc brtjrrrrr "i--LLo " t srul SciLLr. orr pleno'i ocL n'rmtz'r. libu cl NlLr.r1l.th,rZer

. l l - \ ' .. 1 .

".."1'

,

Scirh ibrr 1)zobcjn 'rrl Ibn citir'.r{) A b;rjnn.r." ziLtiLn.jc lucdrrrrjc I'rLj rrr Abbrsr,r.r., dejc \rjcloljesnik,s.1r..., iTiLiin) I{rLLnrzrLrrslii prijctoqrL rr ni n' rcliittr b,rir''rm.r, hlrrrlrLrii r.rn,;',rjc klirnjr,rch'.r
:rl|Li jr 'L: iLj: 'h f: j"/rti' /nl'rir ' L r . v , r r t l , x l , r , : l i , d ! L r f l . i r ' r r r r i r r I ' r r f r ' r : n l ' i n l f r i r ' r i \ l \ i i l Lr i r ' r i : r r / , Lr':' r'r\!/in)lltLLLi:7r' li.rrlrll.!llLlt.lr,iij,,ji.lir,,i'IIn,' Lr Li)lLfrr"l \':rr'rrrr" l ' , , 1 r , ! f : | . r r . r . L t r L , , , i r i l , r r f r i r t r ' L i i f r . f . r r i ' \ l ! i L L l l r l r r i L ' ! :l LL lr r L : l r L rl / r | t ' h r B i : i r / il l . L l , ! il l : r i l ) I h h / L . l i \Lii r.irli: $.1i, !/rnr r Lk,,rt:r L,t'i,int Lnrtirilrr'f1r: ! :!'\u,,',,n,.i. ' l L l i1 , t t \ l . i f r r n J \ t r r r ' l l i r r : iI L ] l i I i /nji'r 'r

srri;1-tr,ä

42511
t

#####^"PllyliltoJ,ll',Jl*H###
vise.Sanjim je bio i Bilal. "" poslijetoga,niSta Buhari je naslovio Poglavljeo dTumi kao i Poglavljeo bajraprije, da hadis koji ukazuje ncmasunnet-namaza mima.tcje naveo na ato a ni poslijebajram-namaza, nasupuduje to da je ovimehtio sa dokazatisliönost dZuma-namazom. zamjena daje diuma namaz se Neki misle,vode6i öinjenicom za podne,da ukoliko je Buhari u hadisimao podne oamazuspofarza,onda i dZumaisto menuo namazprije i poslijepodnevskog tako ima namaz priie i poslije faza. Mcdutim, on je rckao:A. iz nije sunnetsvedok ne bi izadao poslijedZuma-namaza l,:lanjao da pojainjavajuöi postoji samo dZumanskisunnetkoji dZamije!", iz se klanjaposlijefaca, i to poslijeizlaska dZamijc Dakle,ovoje jc midljeoje,jer Buhari u poglavljuo dobrovoljnim(sunpogreöno "K1anjao hadis: predanju Ibn Omera,ra,naveo od net) namazima,u s.a.v.s, rckataprije podnei dr"a dwa sam saAllahovim Poslanikom, rekataposlijepodne,dva rekataPoslijeakiama,dva rekataposlije Ovo jacijei dvarekataposlijedZuma-namaza.""' je jasanargument namaz,odvojen ra., da je dZumaoamazkod ashaba, bila zaseban je bi od podne.U protir,nom ne bi trebalispominjatinaknadno,jer s obziromdaje pod sepodrazumijevala nazivompodne-namaza.I, poslijcdiumaoskogfarza,to nam sunnet-namaz spomenutsamo namaz prijcdZume. sunnet da dokazujc ne postoji prije su Neki uöenjaci kao dokazza klanjanjcsunnet-namaza koje je zabiljeZioIbn MadZau fatza rzelt predanje dZumanskog r.a.,gdjestoji: od u Sunenu, predanju Ebu Hurejrei DZabira, svorn "Doiao je Sulejkel-Gatafani s.a.vs., drZao dokje AllahovPoslanik, s.a.vs., upitao:Jcsi ii klanjaodva rekata hutbu, pa ga je Poslanik, 'Ne, nisarn', Poslaa prije negoito si doiaol!'On mu je odgovorio: 'Klanjrj dva reketai ne dulji ih."'Prenosioci mu nik, s.a.v.s., reae:
hadisa su pouzdani.733
736 i Ebu Müslim(884),N6d(3/193), DM,d (11se) lbn Midzi (1291). Biljeze Buhri (23e6), 737 BiljeziBuhari(3/411). 733 Biljeze Mndza(11la) i Ebu Dlwd (1116). ]bn

ä426
€**

äSä.{t*Hä, ' RzÄDtt't'lttnDi ^ ' ; i t v i :r " " x : t r r l;:lf:ri:I,jäj ,, 'xTq rtat,r<rr ririt iäXiMl i(.XX. "r r
'. ptijc 1l'n FlbuL-IlcrLltet tiirtrill'Lloie: I)oJ,rnil'ol, :ijcii: ilTLLrlrrL rLr sLrrrrrrt ru nc{oiro si .lo(ro . Lrl<Lzujrr to ,:lir t'r clrl I chrrLi ulLtlr iil'rrl ,\bl',1s, Lriircll. rr n'iürilzir!11r ir tchijjctu) mcsJiiclrr'. rrrLi 'Oro tr Li i,-r llLTc: Ebul llcrek,rt:r, ir 1)oqrcirrt), ie sporrrrnL lrrLLLir t17rr sponcrLrt LrsljeJcirrjlcrz-ili: LIi,lr lc r: Ictrrh LL dn &riil.',r s miju nclii iovjck doi<jc .\llehor l' o.l,Lnih, Lr's , i|7lo qolor. px g r j c u p i t r o J c s il i l J t n l , r o h r l c l . r t r L illl t i c : \ i s r L r r r.l\ l l r : l r L l i l . i : rtllLtrrl i loi lt lil:rrr'::"'-'1;'!' '!- ) l(lruli.tidvrL s..r.\'.s.,07-\r.rti: rre rrc1i + jj;., .-.;, j-r* ..,---'.-:-r; I'.rcl,L , ,rtl r L' rLo,lc rlTLrmLr' l lrr.lis llr" uc r,:l:rrrrr Jr:lit:,'i nclir lilrnirL,1v.r rlrii hutbLr, r irriLnr ler'lni LL jc ovtkoLrp,Lrnicn,.LohrlrJ'LciIl'l l1,LJ7c pr.Jrrrrirrrrrr. Lr sLr sluiejclr, rctrLrini. l r.'.riutircll IiLLrl I l.r(lzJi,r(l'; ltLlirtl \ltrz,rrrijc rckrLl: ()r'o jcr ii r je porlcill prcnosllrLL isplrLlrrr clzil,L rL, l.Lo 1l,I'i: .],:si lil.rrr priic porl iiciio ie rcgLr si sjco,ito znei:i11.r ornl llr jc zlpi.iv.roh.rrLis ito t prlJrLr.rlielihrr lrtriliol nirLr uienl,rci ll)n KnjiqLr i\lr(Uc su prcLrzcli \jih sLr prcLLzeli llullLrijr i llLrsliLn.r' oci p'.rinju. n:,.1i1'Lr Sariil',r z.r zhirllnr r, rrji Linr jrki ht6zi hrdi.l Loji sLr id.t rli vcliliu plTrriLr pr lz i hororlldotjerir'.tnjrrisl'r-rrrlt,LIi,r't'ru rrrzIrsLsrrsc Lrzbirci l]rn r. flrriTc irlci,l.rle Posrciirci nrijci.lnjcprcclrrnl L 1 r1 s S n r , r t r : L r r, iL ] ) r i \ r r o so \ o ! l r r r i i l i c r t iIro L r I J L L li cL " t l r o i i sLrllctL. ' rrrr: ilr I rrrLlr.r.li,: kolim sc trlrJlli dl Lrrctlti prccizrr.tlrr l't orL .tlrli ,r1lrLorlrL.lli nil'Lr rrilh riit Lnnog,r podijc lirzrr,nrpislli s,.r rtir rrrLrIlrrT' sLL llx sLrrlnel ,.rlc:ri tlTtrrrrrLllsi<,rg hrclis qrourcluoovrLj tchijicnrlklrrrrirujrnrrrrrrLtrr o |o11lrrlnosti u sfomcnLrli 1.og1'.uliLr h,trlislorlsrili hro ,l'rllz ncsdTiddoh inlll Lhii hutl'u. I t.ri sLL L r t,l r r jl L L p r o t i rL r n i h o j i o s p o r , l r , LL LrL n j , r rn i,c r r r l r zcLr i j j c L L r lr c ' , l 7 i d t ' j,r r'.1i srrnct' d'TtLrrlLn'hi nrnrrLT ncmcnc,.r inrtm LLriibLrtbulltl doL ,{rr sr1 sLtrrttinr.r. rlLr 'lrLjLr bilo bi vrLinijcih g'L s1-r,rrrcrrLr Ioscbrrrr tchiirrcqr rrrLmrz n.rslor',jer biir vlTrrijeclrtsc on prrrrti i crrlrr L,i
ll:l t7. Iltrh.,ri I r'llj l l | : t ) . r , ! L , i1 l ;

4)7il

#####*Jlllg{$".ry"HK^H##
jetul-mesdzidi on bi trebaobiti poznatiji.Ono 5to potwdujeda jesteda jc Allahov Poslaje taj namazzapravotehijjetul-mesdZid da ni[ s.a.vs., naredivao ga ldanjajusamo oni koji bi tek ulazili u diamiju, zbog toga ito je to n m z z pozdrav diamlj| a daje a sunet, ondabi ga narediosvim prisutnimau dzamiji, dZumanski ne bi izdvajaosamoone koji ulazeu d2'rniiu. farza prijc dZumanskog Neki su za dokaz sunnet-namaza Ebu Davud.u svomSunenu'."Kaziuzeli predanje kojeie zabiljeZio od a o nam je Musedded, njemu Ismail, njemu Ejjub prenoseci Nafia kojije rekao:'Ibn Omer,ra.,jc imao obiöajda odulji narnaz Govoa prije dZume, poslijedäumejeklanjaodvarekatakod kude. s.a.vs., tako postupao."'7'1 rio je daje Allahov Poslanik, Medutim, i ovo nije nitakav dokaz da postoji sunnet-namaz farza,negoje Abdullah ibn Omer,ra., rijeüma: prije dZumanskog "Ovakoje postupao s.a.v.s.", rcdidaje Poslahtio Allahov Poslanik, u dva nit, s.a.vs., klanjao lekatasunneta Pos[jcdZume kudi,a nijeih kako Boljeih je ldanjatikod kuie, negou dZamiji, klanjaou dZamiji. AJJa' je i potvrdeno predanju Ibn Omera,ra,uobaSahiha,dl'ie od u klanjaodva rekatau ku6i. hov Poslani\ s.a.vs.,izadiuma-namrzz IJ Sunenima od Ibn Omera,ra., navodida je Allahov Poslanik, se naprijed dZumu uMekki,poslijefarzaistupao bi s.a.v.s.,kadaklanjao joi zatim bi istuPio naprijedpa klanjaoöetiri pa klanjaodvarekata, a bi a rekata, kadabi bio u Medini, klanjao dZuma-oamaz,ondabi se klanjao u dZarniji.Tako watio u kudu i klanjao dvarekatai niStanijc "Ovako je je neko lbn Omeraupitao ataklanja,a otr je odgovorio: kojegje Sto s.a.vs."'o' setiöe namaza i postupao Allahov Poslanik, je to Ibn Omer,r.a.,oduljivao, je bila obiönanafila.Dalde,öovjeku i da kadadodena dZuma-namaz klanjasvedok sene pojavi najbolje u imam,kako sei preporuöuje hadisukojegprenosiEbu Hurejn i i s.a Nubejieel-Huzeli od AllahovogPoslanika, v.s.
7'1Biljeze Sened h^disrjeisprxvd. i Ebu DNd (1128) Nesxi(3/113). 7" BiljeziEbuDiad (1130). Sened hadisrjedobu.

4428

' p ! E b u I l L r r c j r r r ' . , r . ,r c n , , s r , c l, \ l l . r h , ' l r q l I s l r l r l l i L .s r r ' r ' s . -' ; .- ,-; - -u= ''.'-' -;r- ':-'- '-' -'dtie lckao: l-- --' *l "lio .c -+ ..,,ii t>; _;_. ,-;_-t .-*,r J. j i- .. -i -1,, - ..,1,= -. '-\ mu "loiil:o 1io)il:'r p,r[1rn]rL dotic u clTrLrrrijLr ir irkLrp,r u 1,ct,rk,zrLtim srt ponrrro'lLrirL t|rk irlrLrnnc jc iUlth oJrctliodl hi,njrt,poLr,nr olro'rcr11 ':17Lrrrru.ic rlrLr Lrit sl i z,tniihutbLr,ondr l:lrrnjrr imrrrlorrr " lT rog'r i gljcsi izrtrcclLr drijc ,.12urlc tri ilrrrr'r |rtiltrjLr 1'rclro ' stoji d,Ljc \llrrLor llrsirLrrll. r'' s, rc1:ro: ci-lluzelij,r od Nol.e;l,r "Kitde nc krL 'L ohupl 1'ctlionr' z'rtirrr'c Lrt'rrtl LLTrrrriji sc ,xLrslimln tc rrrinb':r' isprrctrit p:r nijcdliuii uikog.r, tLrrleplilc lcgo :c inrrLm sic'|lc' n.r vci L'Lrtlc lrrin'lcitr,lirdiL koliko mo2c,rr rrkoirn.rLr kl.rnj;r 'Llio iuti i sltLjrsrc dok irrren nc zrrvlii goror i clTrLrrrtr-r'lLrrltz,rrLr zrL mLr oPr tinc ic trLrdu (,itcni sri gliir:ri.bir L:c i:1iLIp qr'lidrckoic ic ' t1i-Lrnrc. poiiliti tLr sllcclcic l i k l b n c 1 I I r r r r z i L , r i c : Z r L b i l i c T isl n r oL L r c ' l r r n i r 'rL r i c l l ' n prilr 'lirrrrrc fcli.Lt.l r'.1.. Or,.cr, khnl,ro .l!i111.s1 l,rplcrhnju o,l Ibn ,\l'b,rsl,r.,r.,'roiitl'r ic '\il'LhovPos|LrriL' l:Ltr os,rrrr cllllir |rije dlLrrllc" ()t 'r rllrri':t'osliLTiti s.r.r'.s ,lil,rrlieo rrrdilo s,:'Lr oroLn s1Lr,:'eirL o opioi cLrbrolrllrrojnrLlili lz dokrzcLL liojc jr: trttlrL lclietrL rrzillTclit ollr L'rolrL i togrrzlogrLnrillzimo nrL r oJ stoli, LL prtrlrnrLr '\1'LlLrlhh iLn z-birci kl,rnj,ro. i|llrriziliroj v s I I c s L r c r r Lr,.J , r i c \ ' l c r o r l r ' . r r i l ' . : . r.L , l J r n l l r p l i l t J i L r r r ci c t i r i l .; , ' I' 'b j o i i c L i r ' l ) r " L L r r ' 1 ' t ' ' r : r : l LL t r L L lLr n r r l i J r e l i e t iep o s l i j c z r r n c ' i. i IlLrberch lls Scvr i Isluk ibn lbrlhiLr lbl llruri crr \--ci'rrbur ir lclir": \rrdio J ('\hrrcJ lbrr I t.rrrl'cl'rl r p*llrnr hluirr svt: AbdLLll'rhl slm l-L'Lr
''ill,r : r/i tl .r,:,i.(iil l l r : ir ! : i , . t ' , r n r L L l r l / rr r ' t r i r ' r . r l : l r r : r \ l i : n r L l i
''ll.ri,.tr!

:

il

I I i) l' ' Lir rr'L 'r . : f , , . . , t i r r L L i r ,| r 1 ' L ! ' l ' ' L L i I l l r rr r ' i r r L / t . ln ii : r ! l r r ' r r : L L ' ' lt,fi..,r,,i,..1,,/,,',,,:frLJ.L ii'r \l rr Li:::'Lr' l' / \'l : N : l . i il r L j r r ri/rr, r L j . l L . t l i ' r L ' r lr r' L ' ' r r'ir]r' \rl rrl -'i' iL \":!'rr I1'l L , L l i . l l . : , L , , r l l r f i n i , , i , , . L , , l l : L r . \ il l i L L ' lrl' 5ruL " 'r'l':':1""1r tr.\1..1.:lln,,LL,l.;,i.i,!,iü11,i.1.,1,,,ii,'l/,,,,,.rirrr

<':,1.-!j-'

429 :

####^,ilJ:l*i*'Il',*llt^H###
dok ne primijeti da je suncedoilo skorou zenit, i kada se pribliäi A taj period,onje prekidaonamaz. kadamujezinpoaneuöiti ezan, razdvajaju6i selaih on bi ustajaoi klanjaojo5 dvaili öctiri rekata; farz, saöekao u dZamiji bi mom. Nakon 5to bi ldanjaodZumanski izadao. bi u neki obliZnji mesdZid i neko wijeme,a ondabi Otiiao tamo klanjao dra rekata iza kojih bi malo sjeo.Ponekadbi odmah klanjao tetiri, pa iza njih sjeo,a onda bi opet ustaoi klanjaojoi To dva rekata. je ukupno iest rckatakao u hadisukoii se prenosi je i1i od AJije. Ponekad iza 5€strekataklanjaojoö öest, manjeiJi viie od toga.Zbog ovogasu neki njegoviuöenicikazali da dZuma prije farza.Medutim, to ima öethi ili dva rekatasu[net-namaza nije taöno.Öak se to ne moZeni nazrijetiu predanju,jerje imam za Ahmed prekidaonamazu zabnnjenomlrremenu na6le,a onda sve nafilaposlijeistekazabrane, dok se bi nastavljao klanjanjem sa uspioda klanjaöetiri a nekada imam ne bi pojavio. Takoje nekada samodvarekatanafile. fatza Neki za potwdu suonetnamazaprije däumanskog uzimaju predanjekoje je zabiljeZioIbn MadZa n svotr' Sunenu, "Kazirao namje u poglavlju:Namaz prije däume,u kojem stoji: Muhammed ibnJaija, a njemu Zejd ibn Abdu Rabbihi,salancem koji seZedo Ibn Abbasa,r.a., koji kaZeda je Vjeroprenosilaca klanjaoöetiri rekata, kojadje vjesnik,s.a.v.s., prije dZuma-namaza niöim razdvajao."'o' viaenedostataka: ovoghadisanalazimo U senedu hadisa,ociPrvi je daje Bekijeibn rGlid,jedanod prcnosilaca (prcdvodnikkrivoworiteljahadisa), jenjen kao imamul-mudellisin "prenosiseod", ne naglaiavaju6i ga da i on hadisprenosirijeöima je öuo. "munkerclibn Drugi je da je MubeS5ir Ubejd ocijenjenkao
7'3Biljezilbn Mdz" (1129). Sened h.dis!je shb.Efßus4tt \t aielr Ez-7-.atrtz o\o pte' od hadisrjeisplctcn dabihPrenosihca danjckntc: Sened

ry**

.ä430

rir I (n'L pr h,rdis" loicn jc gl,r'u h,r,r crrosiiri h:LrLisrl.)iIrcLLrLni rljt'lrr "Ihdisi I ILLbe o siirl ibrr l l l r t l r h s L L r L l r r i c r i ,i r r j c q o \ ' .l r r c c i r k'.ric: , nj,r ne sliicrLc.' sc 'Ircii it l c i t o j c l l l I I ' r r l ; L l r r r ' L b n I ) : t , rd , r l , p o , i r L L r i L .

i liLrb,rr llric: I lLLirill.x.r oirc Öcnlti: ltijjc e1 -\Lrli,r,r nlcnrLr slirIirrr"' .r k.ro znjcJ,.rjc prcrrosiocrL.irrrtr:r.\hrncJ I cLL:!i q.1srlirirrLiLL ",\tijjc litl{) irntt)filrt cl \LLLisc rrc rrzirrrrL Bc'ihckiic rckror lr c ll u h l d i s L r .L L b c i i j r i b n l l L . c j r L l I l i r r s i j c i z r r i i l j . l ' l r , L r i i s c . .: l L hrr,r rrc ibr IJ.rLl7di-rrii !lrLr sc.t,Llio,l.'r'. LLzinrrr rrLrroritcl. \tLi LLic nj.rcin'rtlc dr ic Ilriljcrolltrrijc jcd,rrr oJ ir',: ':r'riiir' J rhrI prtno lrtL sil'rcriznnuo lrt.lis z|og .cfrt.l7n!rttl i ntt|rloljlc l'r1711ic. lc "IdrnjrLr ' llLTt: rcli,ro: lc priic JiLrLnciL:tili rcl:,Ltri.urrrlc'ttr 11,r sl L'i podljcLLiune . Ll t()rn slLrarLjL!sc rrliholo i'rcd.rni' poclLLrilrrLlo jc Srjijc rr pr"LrniLr -sliirrrL i izirrrrL oni !to jt frcr1.!,rrrotr '!,r.'!rfrr' on il.n od ,\l.rhrll'Lh,r Onrcn cl .\Lnlil.LLrhrriLrrr l,rir:: J rh'L"Lr 1'ri l pjcill:Lr ltrlrr,L" Srrriir htTc: prdelu dvijr micrc i7 r.rtn,)q p1ijcn.r, ''I(lo rLrijc rljcrc. t plrl'rLrhiLL 1;rko L.L7c:liorriLL dr srrr ,'rro NrLti,L civii' miL rc, r jedne', .11i, on. ip.Lh,krTc: Jrh,r.'Lr plci.rkLr lrip L,LLjLr l'i1Lr istr)\irt:ro sl frcdrl pjci.rkLr lcr|rr". llLllr bi nlrsorLr pr,:,Lrrnlc nc i nlcm prcnosiiclou 1.r.Lt'r.\i.Jirll'Lh,r,hrLlc: Nil'o 'rJ Lrccnirrl:L rs1'rc'lstog't lrrLriis,r rl.r s,.LnnjrL lc tibcjrLLrllrhiLn Onrcr Lrprrrric:rjLL brlr r\tr,l,-Ll1,rhr. 1 S m i r t r r m . l e . ' r o r i n rn , r i e r r r oL r r f o r t J i L ir r i j t i i i L : l l r L L l' 1 . t r t t e . : ;i- - -: .' ':lr I krrjrl lrcrrrrri l'ilrLr lLrr rr.r"l ibn Ttjrriiie, u 'czj ir.Ldisr . - - . -.-:l. ,:, ,.; . - : _ ' 'l :i: ..ir - .! :;-..::-. I l).:thcrrrrcnr "c biti brLcttti ( ' r r s 1 ' o J r r\rl L r i r r i n e l l L L r l i .o r r : c g o l o r i t i : ' L r r . LL i i o i l S \ f L l " 1 ' ,n I s t r L l S l o i c S t o f r I r L r \ . r l l L i , . r 1 ) r ] i r L s l c S r ri t p r ) \ ' r r ' ! \ c q r ) \ o r ' c r : i 'Dost,r rr(^r L l e , d , r ' r , ri e l , \ i l o . . L i e cl ) T c n r r c t r - \.i l l l r ' r s 1 r ( ' r ' i f i 'i s n o r c n j , r . l bL g r p t r l , L i n i o . N t l : i I ' r c n r r s i o c L r" l ' r ' r r L rfl li c d ' r r r j c ' ,i

131i:. *"'a

### ###*^t'#**'llllgl,ll^H
Allah 6eza njegastvoriti pa su kazali:'A öto sc tiöeDZehcnnema, pa novastvorenja ga poPuniti." 11 Aiaa,ra.: lii;,,;!;i;.'lx Istoje i sahadisomkojegPrenosi "Bilal uöi ezannoöu, paiedite i pijte svedok tt, tI it iii j- t;;t] je u ezanne zauöiIbn Ummu Mektum." Ovo predanje navedeno "Ibn pa su oba \ahiba.ffiNeki prenosioci obrnuli predanje kazali: Ummu Mektum uöi ezan noöu,pa jedite i pijte svedok ezanne zauöiBila1." U ovom kontekstumoiemo \Pomcnutii predanjeAdijja od Kada Ebu Hurejre,ra.: ".-s;Li '+ är.r, ^,]' j; '.siJ; ),! -i;l--';" lijeäe; kao ito kamila neko od ras klanja,neka ne padana scdZdu neka prvo spustiruke pa onda koljena."$r mislim da je prenoJa u vezi onoga5toje preniood silacpogrijeiio,a AJlahnajboljezna, "... i neka spustiprro je AllahovogPoslanila,s.a.vs.'frebalo reöi: od koljenapaondaruke",kakosenavodii u predanju Vailaibn DZu"AllahovPoslanik, bi s.a.vs., prilikom spuitanjana sedZdu hra,r.a.: kaZu: spuitaokoljenaprije ruku.\' El Flattabii drugi u vezi ovoga "Hadis Vailaibn Däuhraje ispravnijiod hadisaEbu IIurejre."Ovo pitanjeje, hvalaAllahu, opiirno tretiranou ovoj knjizi. s.a.v.s., Allahov Poslanik, Nakon 5tobi klanjaodäumanamaz, joö je ulaziou ku6u i u njoj ldanjao dva rekatasunnetaNarealirao Nai je da poslijedZuma-namaza klanjajui po öetiri rekatasunneta. 'Ako öovjekklanjasunnet uaitelj,iejhul-islam,Ibn lemilja kaie: a klanjatöeöetirirekata, akoklanjau kuti, poslijedZumeu dZamiji, ondasamodva." Na ovaku podjeluupuöujui hadiskitekstovi Ebu Davudje u spomenuo predanjuod Ibn Omera,ra, da je on, ako je klanjao
3@ Biljeze Buhili (2/87)i Mudift (10e2). 30'Biljeze (2/207),lirnizi (2a9)i lLlnedt Munent \2/381) i Ebu Daqd (8,+0 841),Ncs.i 'o:Silj.t Ti'-i,; (zes),llu Dind (838), ladisr nlhzi seSerik Ncsii (2/207) U senedu cl'Kadi kojije bio slrbospam.enji

/deü-P

\ 4")

ät#####r ffi## x,...,,,.t11'lil!'11..,...
iza sunnet clzumeu dz:rmiji, klirnjeo i'ctiri lc1i.lt!, a rko jc kllniro Lt ' kuii, ond.rjc kl.rnjlo stro clr'r'' ocl sc U obe.!o/ril:rr nevotlirr prcrlrrnju Ibn Orncrir'r''r'' d't ic ' ' Lr d7-trnrc slo]oi ktrii klanjro civrrehrtr izrL s.a.vs., leror-jcsnik, od LL U Nluslimoronr So/'il.'rr, prcclir-njtL lilru I lLrrcjrc,I :r,-stcli - -'.-! s dr jc Vjcror']csr-rik, r'*s., knzlo: lri n'Ü -L'.r" :: :l rrck'l rzr 1Ic liltllnlil ncLo ocl virs klenjrr '.li-LrmrrlrliliLT-. ;,r;"I(tdr j o rc ,r . r i c k . , r . . \ . \ t l . , lr ' r l - ' ' r , '

' ' r ru i j j c TL b i l h , , L ( 11 - n l lS r r ( i f l , I l l ü i . , t r i r L i i s!' !ilj"le ]n,i'.oi (1,'::1lr I l l r l i i t r l s s l r . l i r n r i / i ( 5 l l i r l l ' n 1 ) t r r t l l l r l l (inll). ! r i B i l i " i ,I l , " h , , ( N 3 1 1 .

Nfixi

433t

".'H### ####^ l'JIHI['l?ilYl'Jl
POSIANIKOVA, S.AVS, TIKOM BAJRAM-NAMAZA PRAKSA PRI
na s.a.vs.,je klanjaobajram-namaze otvoAllahov Poslanik, ulazuu se renomprostoru- musali. Ova musala nalazina istoönom zbog u osimjednogbajrama Medinu. Nije klanjaobajrame dZamiji, Hadis navode kako se navodiu hadisu,akoje vjerodostojan. kiSe, je s.a.vs., AllahovogPoslanika, Praksa Ibn Madi,a i Ebu Dar''Lrd.'oo klanjana musali. bila da obabajrama jc na oblaöio najljepiuodjeöu.Imao Prilikom odlaska Bajram, prilike je obuje ogrtaökojegje oblaöioza bajrame dZumc.Jedne i Nije to bila potpuno kao dva zclenaplaita, a drugi put crvenkasti. jcr daje bio takavne bi sezvaovezeni crvena boja,kako neki misle, crvenimzbog cnenih vlakanakoja su u plait. Neki su ga naz.vali koja se ne u obliku pruga uvezena njemu.lspravnasu predanja, s.a.vs., zabranio(muikarmogu ignorirati,daje Allahov Poslanik, Kadajcna Abdullahuibn Amru, cima)noienjecrvenci Zuteodjete. r.a.,ugledaodra cwenaplatna,narediomuje da ih zapali.'o'Otuda je nezamislivo Poslanik,s.a.vs., oblaii tal<l'uodje6uako ju je da xrgtrrr(nli\c/3ni zr crvenu toliko prczirao. Ono StopodriavcjLr noicnjatakveodjcöcncupitna,odnosno, odjeiu jeste daje zabrana da je to strogoPokudeno.
306 Is! U hdisr scnavodi ilh Abdul i Bnjeze Ebu Dxwd (1160) Ibn llhdtx (1313). scnedu uiir.lj EbüJrhjxAbdulah kio kao ! llli ibn Ebü Fe.ve, on ic ncpoznat Prenosihc, i njegov et-Tejmi. 30'ßnjeze Muslin (2077)i Nesri(8/203). I a?.4

dFti*

I}{,*{;IIS-# üSä4y-öx zlou+'l,ttÄo *;ä"ti;('äi;öx '"". ,.'- ,^" 1:;a '.,..;;
ffiXxWxx
brLjr'rtrr s.i \rjerovjcsnih, \'s . ic lriie orlllsllr Irl I{rnrrLzrnslii nc nekolikolrurLnitc ih jco,.r rrr l(LrrbrrrhrrirrLnr bi niitrt uzimrLo liLrr lt bi jco dolisc ne I'rrrtisirb'rlirrrl-niLnlirziL. jco o(L:roq11 l)rnrL ll Lroii llrLjrrulrL vczi toqe bi \'jcrolicslili, s.'r.v.s., sc I'uprLo hirdi\r: lrrrJislbl '\bbirsrt t rt ' i iminm jcdrn ispr.u':Lrrdr'.rlLlL'.r ibn l'11 Diub,rrc ibn '\ lugtsscl i lr'r'1is li.LhihrL 'siiltr picn,,sl kojcg ir fo o p k o j c g r e n o s il L r s Lb in I I t l i , l c s S c m r i t r l c L l L r t i r r rl'\ ' r ( l c r r l c LL r'1, Loii lc bi'r lirllrrie doslicJrLrr slijc iL.r od r\bcltLllth,L Orncr,L. s''L '\llthrx'og PoJ.tnili.r' ' s . dr 'r on llrorLone LLrrn dcrjLr ;.r,rk-.c brjrlm,r;.riic ncgo ito |oct nrrbljr .rn rr'rnr'Lz' orlllzio pjeilic' rLm brrlr rrrLnrlz ' '\ll,rhu l]oslrtnil<,.r'r.:..jc nrL rrlcmtL cll Lr LLbrlLrli zcurliLr plcrrrrr r prcdnjim stLnosili it.rp hoji srL sLr jcL frlt)kilnjrr, jc micsronir liLrjcrn hlnirLli L'llr'rm |iir on1)rcr1i 1 . s t o L . ' ln i i cb i L o . , ' i cz i t h i l i o q r r L ' l c , p r L j c s r r i j c l l I i l r ' L r L r r L ' r \ l 1 r i '' holos lbslirnik'n,s.'.r.r'.s r IrLjIrrrrnrrrrtrze. jc l)oiurir.rLo s..rlihnj. rjcLr liu|1.,1[slioC jc iro brLlr,u n,rrrrLz volio l:lrrrirLri hr'rrrit lbn Onr':r' rtr-ntz.rnslii I)o:1'rnill's''r'r":"nllc :\llrLhor''rg sLLnnctrr uz r.i1., sroju clorljcdrrosl izrtlc i Lriio ic tclibire rxl prijc ncgtr ito sLLnec i:rhzionrr brrjrirnr I ' r " l : r ' 1 " , " " t . qclic ie \'rt bi K Lrl,r .\lLalrol Prrsl,rnlli. \rs , tLri rt' rLorrrjcstir lrcz lli [.rrr.rz.otlr'riirrirL0 srtrrrLnr:rzt'rlr iricnirrezlne LllnjrtibrLjr:rnr
r ' l l i l r / i l l , : L l l . r , i r ' r . 1 . ii li r r ' i . r : ' ' l l ' 1 f : : ' r l t l I r t ,i (ttrr i' ' r' L 'i l l ' i ' r f : ' l t L l ' r l

''llLll.i,'ritltri/,irrl.i

lLrrr:

\.Li Il)!r,) l, Ll/r I..1i. ! r b l i . t l l l L l k ( l j , l { r / - l r 1 r J Ir i l l ; i ',.ii .,nifr,lr:: r irl . r l ) : r 1 r t r j t r . , , n r , : n , : r r , r r j:r: lr.L , : 1 , ,, l . L ! r f . I r . . . i . ' ; r L ' ' r ' l r r r ' r 'r L r ' ( r r r r I Lr'r't i '11:1i

,

r . t r n L i l i r : : : : : r lti.l 1 , r n r r i i l . L : r r ^ r ' ) i l i 'ir r'i1 L l r l j i t lrl t r l i l i i l ' r t 6 l r l l l r l l ! l / r l

r I

-'"''t.
41\ 1:

"Okupite za n:amazl" sunnet je da i i ikameta."' Niko nije vikao: sc seniita od togane praktikuje. ashabi, nisuniita klara., AllahovPoslanik, s.a.v.s.,ni njegovi a a njali po dolasku musale, prije bajram-namaza,ni poslije.sra do ni a Poslanik,s.a.v's., prvo ldanjaobajram-namaz, zatim bi bi Na drZao hutbu.Klanjaobi dvarekata. prvomrekatujcuaiouzastoi pnih sedam tekbira,raaunajuöipoöetnitekbir.Izmedudvatekbira i bi nakratkozaiutio.Od njegasene prcnosineki poseban odreden zikr izmedu tekbta. Navodi se od Ibn Mcsuda,ra., da je rekao: "Neka zahraljujeAllahu, hvali Ga, donosi salavatna Poslanika, s.a.v.s." Ovo navodi El-Hallal. Ibn Omer, r.a.,je uz svojudosljesvakog tekbira. dnost sunnetupodizaoruke pri iz,govaranju s.a.vs., poainjao bi sa Kadabi zawiio satckbirima,Poslanik, je Fatihu,a zatim suru Kaf na jednom rekatu, oa i uienjem.Uöio je uiio surulkterebetis-satu vcnickkal-kamer.s'J drugom uöio suru El-lfla i suru ElNekad jc na bajram-oamazu je potvrdeno i jcdno i drugo,a sra Gaiije. Isprar.nimpredanjima nisu isprawra. ostalapredanja Kada bi zawöiosa uöcniemna kijamu, uiinio bi ruku" a po Na zawietku sedZde ustaobi na drugi rekat. poöetkudrugogrekata tekbira, potom bi poöeouaiti.Prenosi a izgovoriobi pet uzastopnih ".:r.v.s.. jc Po.lenik. uienjeprvog sprjan dr seu drugimprcdanjimr Na rekatasauaenjcm drugomrekatu. prvom rekatubi izgovorio na tekbire,pa bi uöio,zatim uöinio ruku'. A kada bi ustao na drugi
3r3BiljezeBuhrri (2/375i 377),Xluslim(886i 887),Ebu Dlvud (11-18),Tnnizi (s32)u koji kizc: Klxnjlo srn brjnnrmnrz sat\lhhovimPosla prcdx{u od Dzabni ibn Semürc put4 a nikidr senijeuiio czin ni ikimet.' nikotu,s.r.qs.,viic srl Biljeze svi Buhüi (2/396),'Innizi (sl7),Nesxi(3/193)ilLrnl\llidzr (12e1). prenoscod od od imxmoi predanjc Seidrcl Hndriji, Loji F.enosi Amn ibn Ibn Abbisa,ra., a o istome Surjbi,on od njesdos ocr,a on od djedr. 315 Tirmizi (534) lbn i od Bilj"t" Mudid (891)u prcdanju Valadrel Lcjsij.,Ncsxi(3/183), (1282). Madza

^H ### ###^t'Jl*l[13i,tTlyl

#ty^{#{ ;6öi;ö'tl it:X;{

'r'i

'Ä'r'rr<2. ,r;,r'vrrr'Xi(

zÄDll't't'tfAD ä/rvä irt r} rrrr ' IIrä,5}I#S#.' xä

L r f c k r t , o d x h i c u a i o , t t c l { b i r r i ci z x o r r r . v p o s l i i c r i c l i l \ o , o v r r to prccl:urjinrrr,jcI Irenosi ILtrhllrlrmccl nijcpotvrclcno'nLrtcrrliilirr 'ILroqi mtr t-e i, ibnNIu.tiie cn Ncjs.rbur .r li) 13cjhthi njcgr llr7c: prctlniirre." pripisujtL LL hl ilrrr o,-l Tirnizi prcnosirr h.rclisLr licsir.ribrr .\LrJrrll'Lh'r Amrl .1 rrrl koji prclosi oLlnjcgoloqdjed.L. Lrrr 'rcr' 'LLjc r\llrrhrrr' ibn'\uf-ir \cdrLll 17{o\ rl.1111ir71 ()r'r(r brrjrrrrrr nt Poslenik, s.e.r'.s., prvorrrrckrrtu -fir.r tckbirrprijc uicnjrL, n.r druuorrrpct rckbLrl priic u'crrji' "Pite,rr t,r s,rm-Niuh,ulnrcch, jcst,l1lrhrrijl o olotlc mizijc rckro: ispriLvrlijc! llcrrrrL t l)reciiurJi h,rdisu, on rni rccc: C) olorrl pitlLnju joi jt rehrLo: lrlLisr\bLluilrrhrr I ijr od ovos, po njcnu postuptm. l r ibn Abdtu R,rhnirn'r etrJ-lilii.r od Atrr,L ibrr SLr'rih o olonrc .ic' trkodcr,isprer':rn." Lr hirdisomsc misli u.rh.rr1i. l:'rlclnse rrrtrrdirLrje Rrd or-irn (1\ rrl Alhhol Posltnik,s.e.r'.s.. b;rllirrlu iTso\'ltfrto in Ltsl lckl)irt; i ne sedirm prvon rt[itu i ])ct nl .lrLlgorrl, ti'r rliitl otl rl'rhltlniic niti ll.rnjroprijcbirjrrm rrxmiziL, posliit njcqt ;\hnc':1ic rckro: .1'r zluzinemovq strl. Sto sc tiic I(csirt ibn r\bLluil.rhliirn ÄrLl'r. rrjcgrxr prcJrurir jc: \- jcgr htLrLisi r riicdc nc rli i rck.ro stio nijc Lr1'r t rl-11lrrJ,/, Ahmecl 1lo niiemu."Tirmiziponck,rdnjcgolr prcdrrnjto':jcniLrjc s'rhih,a u prc'lrrrrjc vczi iz-ju'iod.rjc Lricgorrr J3rth.rrijc nckada liao h:rscn. od bajrenan;Ljispri*nijc post,rlciih,i porccltoqrr ito ic Prcditltlc po cle Anr.r ibn Sur.jbtocijcnioluo srhih,,loclejLtii postLrprL prcdl njLL licsirr.,\ Alhh neiboljczniL
t r " l i l . t . f r r n i / i L i l . l . l l ' | \ l i . l / L r l l i ' r l L ) f l 1 ] r r L r i i li ! l r ' 1 1 l r l r ' t r 1: l ' ) ' r l1 ü i 'rt,,i h.üi. '11: Lirifi;1 i' l:r'l i ' 'ül'ri l:i') lrtr"r hrh ij,lstl :li i, \\D.rü, r'[ | L]lrl)r'aLr r h ) s | r r j n r i r l ! 8 r i l ' r l " i ü : ' n r ! r ' i : L ' ) i r r r ' : l r . i l r l ' l ' r r ' l: r ' \ L : ' : illl'rl,ll,1ll.ir. llSLrii,ll:rrir.riii,lrr'r"l)iLririrrrrLr.|r\rr"/f'rlLl':il'!lxltrliiii l ! \ j , , 1l , n l . L t n rh l l r , , . f n r r \ l , , : i r I l l i , , " / L l 1 ! | l l ' l f r r L ) ' r r : L r L l 1 - i l r i l l ' r i \ l ! l 7 r "r' (l.lis)i.j,ftr,lhir,!l \Dr.LrliSr:.rlr.l"r' ' 'rriLrri:!'li!"1'h" l"'g[Jri \/r'r (1,/t1i.l1,r).

437 i:

####*^il,lgi['P"rg$1".H###
zawaio bajram-namaz' Kada bi Allahov Poslanik,s.a.ws., ljudi koji sujo5 sjediliu safovima. okrenuobi se i staobi naspram Ako Zabranjiraoim je i naredivao. i Davao irn je savjete oporuke. ih, i1i akoje je htio da poialje neku konjicu ili izvidnicu,poslaobi bi za ima neku obavezu njih, obavezao ih.31r nije bilo minbera Na mjestugdje su ldanjalibajram-namaz dZamiic,negoim je niti su tamo prenosiliminber iz Poslanikove "Prina drZaohutbu stojeöi tlu DZabir,ra., kaäe: Poslanik, s.a.vs., s.a.vs., sa sam bajram-namazu Allahovim Poslanikom, sustvovao a i paje prvo klanjaobezezana ikameta, ondajc drZaohutbu Ustao bogobojaznosti je oslaojajuöi na Bilala,ra., pa namje preporuöio se A1lahu. Opomenuojeljude i podsjetio nas podstakao na pokornost Opomeih na Allaha.Zatim je otiaaodo zenai njima seokrenuo. nuo ihje i podsjetiona Allaha.e" "AllahovPoslanik, v.s., s.a je Ebu SeidefHudri, ra., je rekao: je odmah pa bajramdo musale' i za izlaz-io Ramazanski Kurbanski okenut ljua ondaseoketao i stajao sa poöinjao bajram-namazom, " je zabiljeZio Muslim."' Hadis dima,a ljudi bi joi sjediliu satbvima... Ebu Seid cl-Hudri, r.a.,takodernavodi da je Vjerovjesnik, pa izlazio na dan Bajramai klanjaosa ljudima dva rekata s.a.vs., jahalicu okreiuii seljuPotom seispinjaona svoju predaoselam. "Udijelite sadaku!", a dima koji su sjedili u safovimaGovorioje: dajuii nauinice,burme i drugo. 7-ene, bi najviöe sadakuudjeljivale bi I, akoje imao namjeruda poialjencku vojnu konjicu,spomenuo to, a,ako ne,otiiao bi.8'o pogrijeiio u ovomehadisu,jerje Öini mi seda je prenosilac pred ieike dok izlazio izldz\o na bajram-namaz pjeike,clok su prcd s.a.v.s., Vjerovjesnik, s.d.v.s., PJeske'
njim nosili Stapza sutru, a vazio je ljudima sajahalice na Mini, na
3'7BiljeziBuh-i (2/374)uprediniuod EbtrScidiel Hudriia,ia 313 BjljeteBuhüi (2/377) i Muslim (885) 31'Biljeti Muslim (899). . 3:oSened nenoki ac a hdisa je isplrvan, Prenosiocc äurx sPomenuti

te

.ä438 €.**

;;1 ,... f tf ,.zjltlll'T3.. 7.-*#t*. ##*{*,,.".
sc l)17rros.1n] loli,r svctLrk nis'rrr liclLtr brjrtmrLd,rn KLrrbrnslioq Ll.rliz ifoll(rnLLoo\1) flc(lrrnlc u 'votlr dt je llcki ibn,\lLLhelLcd iLn llcl<r'.t Llbu Scll''. on oiL \h'lLrllrht prcloscii o,LL-lL.u ,1,lrr;,,1r ibn '\bLlLrllrrhr' ibn Lljse, on ,rd ljrlL'L ir, ibnNurnclr on od D,rvLrdl r on od libu Scirh el IIudriie. r..r',dljc -\ll,rhor l)oshnili.s t r"s , d!rr srL i izhzion,r dln 13,rjltrrr,rkl,LIrjro ljuclirrrrr rrllrtx ft prÜ'Lio jlhllicLr trlirciLr"i llrr'timrtlroii rc n.r Potorr sc ispnrjrLo sroju selirr. lri sLr sjediliu srtirlim:r.Cororitr jc: Ll,lijclircsrLllhLrl"r rrrLjriic i)\.rl lrrLLlr!' icnc. frL jc sirr)r.cnuo LLdjtljivrrlc srd.rkLr 'l(rLziv.ro rL n,LnrlL lil'rL llcLr iLrr llrLlLLci' Zrtirr jc relno: ou Iibu.\nrir,,r njcmLrIjrLL1,.r ic irro 'rJ Iil'u SciJr' r''r,':l't njemLr l''rlnnrr' izlrzio n'r rl,rnl{rnrlz'LIr-'li'ru jc l\llehrr' lbslenih. s.rL.r'.s., LLIrL Poir:obi s.rlJ.tnl.rrrjcnr rcllLtr,rr orrtlt bi sc LjLr.lirn,L. p,r khni.r,, ()orrrrio rur jc: Llclijclirc srLJlltrrl , sjcdili. loji sLr okcnuoljLrtliLtr berlissliien plcthotinortte pljc spomcnuo i lbn NI':rL1lc,linr it() grt orr biljcTi rrrl I')brr Oro jc lrrcd,rnjc Iiurcjblkoji plcnosiod l'lbu Ll.rmc. .r 'rn 'r'1l)rLludr' Nrjr jcro sPonlin]!r: rlrinl sc ispcorlir sroju se \.'rluiic iLr rtrotrr|rcclrLllju sc j;rh.rlicLrl". ito ko,l l)l.rbir.r stoji: Osl,urirLo n'Lllilllel" lir jc kro zn'r' ntllrollc .\ proLrtl;loprcpisir'.riu -'\l1rrh siqurno rr .r U slLrirjuprigovtrrrr, s obzilrrrl oa trlo :to jc zrLbilicTcno rxl u obr Jal-,i/-,r prcd,rnjLr lbn r\bbirs'r.r'r', ii'rji li'L2c: Prislr'tlovlrr r's s.r brirrLrniLnl tlllrholirrr lbshnillorrr,s rL , i srn R,rrrtzirnskim 1il'rnjllil''rjlLnOncrorr i Osrl,rnt,rl' r'l Svi sLr sr ljbu Bckrorrr, " hLttlru l)rrljcjc rchrLo: s''L TrLli ci rr nxoriz lrriichtrrlrc, fo:1ijc nrLrn'.rze "Siiro jc i\1hhov l)oslirnili, gL:rl'rn Lr ,r s.,L.r:s, so i srrtll lilr r1'L lloz -'jtrliti, L onclrt cl,r njcgi riokje nLkon ii.rrttio ljLrtliru.r osrirrru jc Ichro: O VicrollilrLl l 'lL'r do ljuJcplLrieo lcnr,,r s.rnjitl jr biLr ''r r'lcrniced.r Li poLrTci)fiscgLr: nL" 'lllrtlttt ti k.r.1e c1o,:1Lr riesniic,
ILritr Llistr i.,nt i , . , , i , 'i . L l ' r . f r l I L . i r . i f . 1 , , , , r i , I l / , r . ' r " / r 1 l / 4 . . rr

! / r , ! 1 f i , . , ' r , , . i ;i,i l - i 1 r I ' l l . l L l : r l ' r r 1
qi:i;;n

#####-"1'JIHI[U?HIJI".H#
xi&ogarauim rmatrati...'(El-Mumtehina, 12). Prouöo je ajet do kraja."s:: Takoder u ob^ Sahihastoji u predanjuod DZabira,ra., da a je Vjerovjesnik, s.a.v.s., ustao pa klanjao bajram-namaz, zatim Kadabi zawiio, Allahov Vjerovjesnik, odrZaogovor muökarcima. ih s.a.vs.,jesilazioi odlaziodo Zenai podsjetio na Allaha.3:3 s.a.ws., driao hutbu sa Ovo upuaujena to daje Vjerovjesnit, gline ili öerpiia minbera,ili sajahalic€,a moida su mu od peöene izgradiliminber sakojegj€ driao hutbut! taöna, taönoje i da nisu a Nema sumnjeda su ovadvahadisa diamije do mjestagdje su klanjali bai iznosili minber iz Poslanikove musalu nabajramsku Prvi ram-namaz. kojije iznio minberiz dZamije bio je Menan ibn el-Hakem,i svi su osudilinjegovpostupakSto se tiöe izgradnjeminbera od gline ili neöegdrugog,prvi minber od je u peöene gline napravio Kesiribn es-Salt wijeme kadajeMenan N^ivjerc\ano bio namjesniku Medini, ito je zabiljeZe u Sahibirna.*" na s.a.vs., musalibio na nekomuzviienijem tnije daje Vjerovjesnit, gdje su ldanjale Zencte ih pa mjestu, se s njegaspuitaodo poloäaja na opominjaoi pods,jeöao Allaha. A Allah nalboljezna. je hutbu zahvalom bajtamsku s.a.v.s., otpoöinjao Vjerovjesnik, u predanje kojem stoji nijednoautentiöno Allahu. Nije upamdeno hutbu tekbirima.Ibn bajramsku s.a.ws., otpoöinjao da je Poslanik, Madi;a je zabljeäio u predanju od Sa'dael-Kurza, Vjerovjesnikomnogo tekbira s.a.vs., izgovarao vog mujezina,da je Vjerovjesnik, i öesto izgovarao tekbireu obje izmedudijelorahutbe,a,takoder,je hutbe.3" bajramske
3" Bjljez"B"h*i (2/388, 89),Muslirn(88.1),Ebu (3/184),Ihn i Drnd (1143 1114),Ncsai 3 od Madäa(1273) pledanju Ibn Abbrsa,ra. u 3' 3Bilj.ze Buhdi (2/388),Muslin(885), Ebu Dawd (1141). 3' 4Bil.ze Buhdi (2/374), (889),Ebu M^dta (1275)tr Muslim Drvud(1140),Ibn Pedsju od cl Kindibioje Pist Pß