www.glassrpske.

com

Utorak
10. avgust 2010.

Broj 12.283 Godina LXVIII Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

VIJESTI

Milorad Dodik: Pripremaju teren za ustavne reforme
странa 2

KULTURA

BAWALUKA Kruq: Vrati}emo [anti}u ve~eri kakve zaslu`uje
странa 21

Nedovr{eni objekti godinama ruglo grada
странa 18
FOTO: S. ILI]

Dragi{a Bjeloglav

NA PIJACAMA I MARKETIMA U SRPSKOJ NAGLI SKOK CIJENA

Zakon o popisu ne treba vezivati za posqedice
странa 3

Institut za metrologiju BiH

Buxet potro{ili na plate i putovawa
странa 5

Velika potra`wa za sezonskim proizvodima

Reprezentativci Srbije

POVR]E SKUPQE DO 50 ODSTO
Paradajz u Bawaluci prije 15 dana ko{tao 1,5 KM dok se trenutno wegova cijena kre}e oko tri marke. Krastavci su ko{tali 0,8 maraka po kilogramu, a ju~e izme|u 1,5 i 2,7 KM. [ampiwoni su 4,5 KM, a breskve sa jedne poskupjele na dvije marke

странa 7

“Orlovi“ ne daju Anti}a
странa 45

Povr}e na otvorenom uglavnom propalo zbog nevremena i poplava. Zato {to je ponuda mala cijene rastu. Veoma malo povr}a prodaju sami proizvo|a~i, to uglavnom rade nakupci, i ako je potra`wa ve}a oni di`u cijene, ka`e Usorac

Josip Nevjesti}, direktor Agencije za osigurawe depozita BiH

Koliko qudi zapo{qavaju partije u RS i kolike su im plate

[tedwa gra|ana 6,1 milijardu KM
[tedwa gra|ana kod osiguranih banaka u BiH u prvih {est mjeseci ove godine iznosila je 6,1 milijardu KM i pove}ana je za 7,5 odsto u odnosu na kraj 2009. godine, ka`e Nevjesti}

Najve}e plate imaju zaposleni u SDS-u
U SDS-u 35 stalno zaposlenih. Plate se kre}u od 400 do 2.500 maraka. U SNSD-u izme|u deset i 15 zaposlenih sa platama od 400 do 500 KM. U PDP-u radi {est qudi, ~ije su plate od 700 do 1.200 maraka странa 6

Josip Nevjesti}

странa 11

Sjedi{te SDS-a

FOTO: G. [URLAN

2 utorak, 10. avgust 2010. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Vuk Jeremi}, srpski {ef diplomatije

Ne postaje se vjernik stajawem u crkvi ili xamiji, kao {to se ne postaje mercedes stajawem u gara`i. Ante ^olak, vr{ilac du`nosti predsjednika HSS-NHI

FOTO: GLAS SRPSKE

Kosovo opasan presedan
BEOGRAD - Ministar spoqnih poslova Srbije Vuk Jeremi} izjavio je Tanjugu da se obezbje|ivawe podr{ke rezoluci ji Srbi je u Ge ne ral noj skup {ti ni UN gra ni ~i sa nemogu}im. On je dodao da }e Srbija u~initi sve da uvjeri ~lanice svjetske organizacije u ispravnost svojih stavova. Delegacija Srbije, predvo|ena ministrom Jeremi}em, imala je u Wujorku vi{e od 40 bilateralnih konsultacija sa stalnim predstavnicima dr`ava ~lanica UN, da bi se broj zemaqa koje bi mogle priznati nezavisnost Kosova sveo na najmawu mogu}u mjeru. On je rekao da je sagovornicima u UN ukazano na opasnost od uspostavqawa presedana koji bi doveo u pitawe teritorijalnu cjelovitost bilo koje multietni~ke dr`ave na svijetu.

Ivan Musa, predsjednik HKDU BiH

Kom{i} u Siwu poni`ewe za Hrvate
MOS TAR - Pred sje dnik Hrvatske kr{}ansko demokratske unije BiH Ivan Musa smatra da je pojavqivawe ~lana Predsjedni{tva BiH @eqka Kom{i}a na manifestaciji Siwska alka poni`avaju}i ~in za hrvatski narod u BiH. Musa je u otvorenom pismu dr`avnom vrhu Hrvatske is-

Milorad Dodik

takao da su u ovoj stranci zaprepa{}eni time {to je dao najve}e po~asti Kom{i}u, javile su agencije. Kom{i} je na poziv Vite{kog al kar skog dru{ tva Siw, ju~e prisustvovao 295. siwskoj alci. Manifestacija je odr`ana pod pokrovi teqstvom pred sje dni ka Hrvatske Ive Josipovi}a.

Pripremaju teren za ustavne reforme
RS se iskqu~ivo bavi o~uvawem svojih ustavnih i dejtonskih nadle`nosti, a BiH nije decentralizovana kao rezultat navodnog potkopavawa iz RS, ve} je to weno legalno i legitimno ustavno ure|ewe, kazao Dodik
PI[E: @EQKA DOBRI] zeljkad@glassrpske.com

Milorad Dodik o Izvje{taju Stejt departmenta o terorizmu u BiH

^arls Ingli{, ambasador SAD

Anga`man SAD nije urodio plodom
SARAJEVO - Ambasador SAD u BiH ^arls Ingli{ izrazio je ju~e u Sarajevu `aqewe {to “anga`man SAD oko ustavne reforme, posebno oko nekih uslova za pribli`avawe NATO-u nije urodio plodom“, javile su agencije. On je izrazio uvjerewe da }e SAD, zajedno sa evropskim i drugim partnerima, ostati prisutne u BiH da bi doprinijele normalizaciji ukupnog stawa. Ingli{ je razgovarao sa predsjednikom HDZ-a 1990 Bo`om Qubi}em o aktuelnoj politi~koj situaciji u BiH, predstoje}im izborima i planovima i ambicijama Qubi}eve stranke.
FOTO: GLAS SRPSKE

BAWALUKA - Jedino nekri ti ~an i ste re oti pan pristup problemima u BiH mo`e dovesti jednu ozbiqnu instituciju, kakva je Stejt department, u situaciju da za ~iwenicu da u BiH ima opasnih teroristi~kih elemenata, okrivi Republiku Srpsku, rekao je ju~e premijer Republike Srpske Milorad Dodik. On je ovako odgovorio na tvrdwe u Izvje{taju Stejt departmenta da je “teritorija BiH podlo`na da se koristi za te ro ris ti ~ke ope ra ci je u Evropi, zbog toga {to je decentralizovana“ i {to “zvani~ni ci RS pot ko pa va ju institucije BiH”. - Apsurdnost ove tvrdwe je svima jasna, jer u RS nema terorista, a svi radikalni pokre ti u BiH - ve ha bij ski, selefijski, “bijela Al-Kaida“ i ostali koji predstavqaju bazu za potencijalne teroriste ima ju izra zi ti an ti srpski

predznak - rekao je Dodik. Dodik isti~e da Izvje{taj predstavqa jo{ jedan smi{qen poku{aj stvarawa pretpostavki za najavqivani proces ustavnih reformi u BiH, u ~emu SAD `e le da ima ju kqu ~nu ulogu i poru~uje da “RS nije zainteresovana za takav proces ustavnih promjena, niti za izgradwu i ja~awe centralizovane i unitarne BiH“.

POKU[AJ promovisawa ideje o centralizaciji
Dodik je istakao da se RS iskqu~ivo bavi o~uvawem svojih ustavnih i dejtonskih nadle `nos ti, a da BiH ni je decentralizovana kao rezultat navodnog potkopavawa iz RS, ve} je to weno legalno i legitimno ustavno ure|ewe. - Decentralizovano dejtonsko ustavno ure|ewe BiH najve}a je odbrana RS od terorizma. Oni koji su dozvolili dolazak i blagonaklono gledali na or-

ganizovawe i ja~awe radikalnih islamista u BiH, upravo su naj`e{}i zagovornici centralizacije BiH - rekao je. Pro fe sor beo grad skog Fakulteta bezbjednosti Zoran Dragi{i} ocijenio je da Izvje{taj predstavqa politi~ku zloupotrebu jednog jako va`nog bezbjednosnog pitawa i poku{aj da se na ovom pitawu jo{ jednom promovi{e ideja o centralizovanoj BiH. - Mislim da je to preterana ocena, jer ako neko ima interes u BiH da se bori protiv terorizma, onda je to RS, zato {to teroristi~ke grupe koje postoje na teritoriji BiH najdirektnije ugro`avaju Srpsku - rekao je Dragi{i} Srni. U Izvje{taju Stejt departmenta ima mnogo diskriminacije i malicioznosti, smatra politi~ki analiti~ar iz Beograda Slobodan Antoni}, ali i `eqe da se cijela RS diskvalifikuje. Li der PDP-a Mla den Ivani} naglasio je da u RS ne

Reforma policije
Pozivaju}i se na tvrdwe Stejt departmenta o “rascjepkanosti sistema bezbjednosti“ u BiH, ministar bezbjednosti BiH Sadik Ahmetovi} izjavio je da je, poslije oktobarskih izbora, jedan od prioriteta reforma bezbjednosnog sistema i uspostavqawe jedinstvenih policijskih struktura u BiH. - Ahmetovi}eva izjava najboqe govori o odnosima unutar zemqe i stalnim nastojawima bo{wa~kih politi~kih struktura da atakuju}i na nadle`nosti institucija otvore proces centralizacije zemqe izmjenom wene ustavne strukture - odgovorio je ministar unutra{wih poslova RS Stanislav ^a|o. postoji nijedan problem koji ugro`ava bezbjednost BiH.

^arls Ingli{

www.glassrpske.com
Zakon o dr`avnim slu`benicima BiH svakako bi trebalo promijeniti, da ne bi neko ko zasjedne u dr`avnu instituciju mogao da ne radi ni{ta, a da prima veliku platu. Treba da se i oni pla{e za svoja radna mjesta kao {to se pla{e i gra|ani BiH za mnogo gora. E-mail: mag.bin@yahoo.com Sramota je kako se u institucijama BiH tro{i novac. Krajwe je vrijeme da se time pozabave SIPA i Tu`ila{tvo BiH, ina~e }e i oni biti odgovorni za ar~ewe narodnih para! Dokle vi{e da mawina u`iva na ra~un sve siroma{nije ve}ine? E-mail: apokalipso@hotmail.com

Gra|ani mogu pisati Baraku Obami
SARAJEVO - Nije ta~na informacija da gra|ani BiH, Srbije i Crne Gore ne mogu poslati elektronsku po{tu predsjedniku Amerike Baraku Obami, jer rubrika u kojoj treba ozna~iti dr`avu iz koje se {aqe e-mail nije obavezna za popuwavawe. Ovo je re kla za “Glas Srpske“ slu`benik za odnose sa javno{}u Ambasade SAD u BiH Sawa Pej~inovi}. Brojni sajtovi su prenijeli informaciju da gra|ani BiH, Crne Go re ili Srbi je, ako imaju `equ da po{aqu e-mail Obami, to ne}e mo}i u~initi, jer ove tri dr`ave nisu na spisku onih iz kojih je mogu}e to uraditi. Me |u tim, iako ove tri dr`ave nisu na spisku Bijele ku}e, gra|ani BiH, Srbije i Crne Gore, mogu pisati Baraku Obami.

Neta~ne informacije odjeknule regionom

NA SPISKU nisu ni Srbija ni Crna Gora
Za slawe pisma elektronskom po{tom potrebno je popuniti brojne rubrike li~nim podacima, a u jednu od rubrika, ko je ni su oba ve zne za po puwavawe, potrebno je napisa-

ti ime dr`ave iz koje se to pismo {aqe. Zanimqivo je da se na spisku nalaze zemqe poput Saipana, Kajmanskih ostrva, Svazilenda, Belizea ili Svete Lucije, a sa prostora biv{e Jugoslavije na spisku su Hrvatska, Slovenija i Makedonija. Mi nis tar stva inos tra nih poslova BiH i Srbije do ju ~e ni su bi la upo zna ta sa ovim problemom. V. [.

GLAS SRPSKE utorak, 10. avgust 2010. 3

Povratni~kim op{tinama 500.000 maraka
LIVNO - Povratni~kim op{tinama u Livawskom kantonu - Drvaru, Bosanskom Grahovu i Glamo~u, na ime pomo}i Vlade FBiH bi}e dozna~ena grantovska sredstva od 500.000 maraka, javila je Srna. Op{tina Drvar dobi}e 300.000 KM, a Bosansko Grahovo i Glamo~ po 100.000 KM, potvr|eno je iz kantonalne vlade. Predsjednik Vlade Livawskog kantona Nediqko Rimac rekao je lokalnim medijima da je federalna Vlada 23. jula donijela odluku o odobravawu 1,5 miliona KM na ime jednokratne pomo}i Livawskom kantonu, od ~ega je tre}ina namijewena povratni~kim op{tinama u kojima `ivi ve}insko srpsko stanovni{tvo.

Dragi{a Bjeloglav, biv{i tim lider Evropske komisije za pripremu popisa u BiH

Vijesti
Mariz Bernio

Zakon o popisu ne treba vezivati za posqedice
Od samog po~etka pri~e o popisu stanovni{tva u BiH sporni ~lan 48. u Predlogu zakona o popisu je kamen spoticawa jer je me{awe posledica popisa sa samim popisom problemati~no, ka`e Bjeloglav
PI[E: VEDRANA KULAGA vedranak@glassrpske.com FOTO: GLAS SRPSKE

Francuska }e pomagati BiH
SARAJEVO - Ambasador Francuske u BiH Mariz Bernio izjavila je da }e Francuska nastaviti da po ma `e BiH i gra di sa wom odli~ne odnose. Ona je ju~e sa ministrom bezbje dnos ti BiH Sa di kom Ahmetovi}em razgovarala o trenutnoj politi~koj situaciji u BiH. V. K.

BAWALUKA - Problem po pi sa sta no vni{ tva u BiH je u vezivawu raspodjele vlas ti sa re zul ta ti ma popisa, a najboqe bi bilo da se za kon o po pi su, kao svuda u svijetu, ne vezuje za po sqe di ce po pi sa ve} za me to do lo gi ju i kva li tet kako bi se dobila me|unarodna uporedivost. Ka zao je ovo “Gla su Srpske“ di re ktor IP SOS Strategic Marketinga Dragi{a Bjeloglav, koji je biv{i tim lider Evropske komisije za pripremu popisa u BiH. Istakao je da bi najboqe bilo da se raspodjela vlasti reguli{e posebnim zakonom. - Od samog po~etka pri~e

o po pi su sta no vni{ tva u BiH, u razli~itim varijantama, sporni ~lan 48. u Predlo gu za ko na o po pi su stanovni{tva, doma}instava i stanova bio je kamen spoticawa jer je me{awe posledi ca po pi sa sa sa mim popisom problemati~no - ka`e Bjeloglav. Isti~e da bi za statistiku i struku najboqe bilo da se uop{te ne pomiwe orga ni za ci ja i ra spo dje la vlasti i da se politi~ari dogovore ko }e organizovati vlast i kako }e se vezivati za Dejtonski mirovni sporazum.

Sadik Ahmetovi}

Saradwa sa Libijom
SARAJEVO - Ministar bezbjednosti BiH Sadik Ahme to vi} ini ci rao je potpisivawe sporazuma o policijskoj saradwi BiH i Libije, {to bi omogu}i lo efi ka sni ju bor bu pro tiv te ro ri zma, or ga ni zo va nog kri mi na la i korupcije, javile su agenci je. Ahme to vi} je tu ini ci ja ti vu pre do ~io u razgovoru sa novoimenova nim am ba sa do rom Li bi je u BiH Sa le mom Fi ni rom, ko ji je ide ju pozdravio i ponudio pomo} BiH u svim poqima una pre |i vawa sa radwe dvije zemqe.

KRAJWI momenat za popis septembar ili oktobar
Komentari{u}i nedavno usvojeni Zakon o popisu stanovni{tva u RS, istakao je da ne vjeruje da }e ovaj popis priznati me|unarodna zajednica, kojoj samo odgovara popis na nivou BiH. - Ali popis na teritoriji RS, ako bude sproveden po svim metodolo{kim propisima i preporukama, bi}e isplativ i priznat od svih investitora, koji }e znati kojim kontingentom se raspola`e na datoj teritoriji - kazao je Bjeloglav. Dodao je da bez podataka o bro ju sta no vni{ tva ne postoji nijedan dobar indikator. - Poznavaju}i situaciju u sta tis ti ci RS sma tram da nema sumwe da }e taj popis biti dobro ura|en. Naravno, bi la bi ubedqivo naj boqa varijanta da se popis sprove de is to vre me no u ce loj zemqi jer je krajwi momenat

Datum povratka
Bjeloglav smatra da bi u BiH moglo do}i i do dogovora izme|u srpske i bo{wa~ke strane oko spornih pitawa u vezi sa povratkom stanovni{tva, ako se dogovori koji je to datum kada se zavr{ava sprovo|ewe Aneksa sedam. - Do kompromisa bi moglo do}i da se u nekoj od varijanti ograni~i vremenski period za povratak. Ako bi se odredio bilo koji datum, mislim da bi bilo mogu}e da se predstavnici vlasti dogovore oko aktivnosti zavr{etka sprovo|ewa Aneksa sedam Dejtonskog mirovnog sporazuma rekao je Bjeloglav.

Mustafa Ceri}
Dragi{a Bjeloglav

Predavawe u OS BiH
SA RA JE VO - Po gla var Islamske zajednice u BiH Mustafa Ceri} odr`ao je tradicionalno predramazansko predavawe pripadni ci ma Mi nis tar stva odbrane i Oru`anih snaga BiH u kasarni Rajlovac, tokom ~ega je izrazio `equ da ovi pripadnici i ubudu}e budu primjer koji u BiH {iri duh zajedni{tva i solidarnosti, prenosi Srna.

da se to desi - naglasio je Bjeloglav. Kazao je da je, iako nema {anse da se popis obavi na proqe}e idu }e go di ne, posqedwi momenat za popis sta no vni{ tva u BiH sep tembar ili oktobar 2011. godi ne, ka ko bi se do bi li upo re di vi po da ci sa os ta lim zemqama u regionu. Bo{wa ~ki po sla ni ci in sis ti ra ju da u za ko nu o popisu ostane odredba 48. u

kojoj se navodi da }e se bez ob zi ra na re zul tat po pi sa raspodjela u vlasti vr{iti po popisu iz 1991. godine i to sve dok se ne okon~a sprovo|ewe Aneksa sedam Dejtonskog spo ra zu ma, ko ji se odnosi na povratak izbjeglica. Niko nije definisao koji je to rok ko jim se zavr{ava sprovo|ewe Aneksa sedam. Po sla ni ci SNSD-a u Parlamentu BiH protive se

ovom ~lanu zakona, zbog ~ega ni su pris ta li da se on uvrsti na dne vni red posqedwe sjednice Doma naroda parlamenta BiH. Oni su o tome zatra`ili tuma~ewe Na ro dne skup {ti ne, jer su dvojica srpskih delegata, Mladen Ivani} i Slobodan [araba, najavili da }e podr`ati usvajawe zakona sa spor nim ~la nom 48, {to bi zna~ilo wegovo usvajawe.

CIK

Odre|en pritvor ubici bra}e Leli}
BIHA] - Sudija za prethodni postupak Kantonalnog suda u Biha}u odredio je ju~e jednomjese~ni pritvor Sejadu Alijagi}u (45) iz Mrazovca kod Bu`ima koji je u subotu iz automatske pu{ke ubio svoje kom{ije, bra}u Huseina (23) i maloqetnog Reyu i te{ko ranio Hasana (22) i Esnafa Leli}a (29). Tokom saslu{awa Alijagi} je priznao ubistvo, a policija ga tereti za klasi~no ubistvo iz osvete i tri poku{aja ubistva. Jedini od petorice bra}e Leli} koji je pro{ao bez povre da je Ab du lah. Te {ko po vri je |e ni Ha san i Esnaf Leli} preba~eni su u biha}ku Op{tu bolnicu gdje su zadr`ani na lije~ewu. N. T.

Ojdani} pet dana na slobodi
HAG - @albeno vije}e Ha{kog suda odobrilo je biv{em na~elniku General{taba Vojske Jugoslavije Dragoqubu Ojdani}u, osu|enom na 15 godina zatvora, privremeno pu{tawe na slo bo du od pet da na, sa op {tio je u po ne djeqak Ha{ki sud. Ojdani}u je odobren zahtjev da prisustvuje parastosu 21. avgusta u Sirogojnu i da posjeti grobove svojih roditeqa u selu Ravni, nedaleko od Sirogojna, prenosi Tanjug.

Ma|arska policija uhapsila dvojicu Srba
BUDIMPE[TA - Dvojica dr`avqana Srbije uhap{ena su na grani~nom prelazi Tompa, a protiv jednog od wih je pokrenut postupak zbog kriju m~a rewa qudi, sa op {ti la je ju ~e ma |ar ska policija, javio je Tanjug. - ^etrdesetogodi{wi voza~ kombija poku{ao je da vozilom, u kojem je bilo putnika, u|e iz Srbije u Ma|arsku - izjavio je portparol lokalne policije Tama{ Wiko{. Prema wegovim rije~ima, pograni~na policija je, tokom kontrole putnih isprava sedmoro putnika, primijetila mladi}a koji se krio izme|u sjedi{ta i zadweg dijela vozila.

Uop{teni izvje{taji stranaka
SARAJEVO - [ef slu`be za reviziju finansirawa politi~kih stranaka CIK-a Ha si da Gu {i} izjavila je za Radio Slobodna Evropa da se podaci o fi nan si rawu par ti ja uredno predo~avaju javnosti, ali je problem {to su iz vje {ta ji dos tavqeni CIK-u uop{teni, jer ni zakon ne nala`e druga~ije.

4 utorak, 10. avgust 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: GLAS SRPSKE

Komentar dana
Pi{e: @eqka DOBRI]

Tajkunski mediji
Posqedwih dana sa FTV-a oti{lo je desetak kqu~nih novinara i urednika. Ka`u, dodijalo im je da trpe pritiske Lagumxijinog SDP-a pa odo{e da svoj hqeb ~asno zarade na novoj televiziji TV1, kod Safeta Oru~evi}a, jednog od najve}ih tajkuna u Bo{waka, a bliskog prijateqa Harisa Silajxi}a. I najneupu}enijima je odavno jasno da svaka televizijska stanica ili novine u FBiH imaju politi~ku strukturu koju forsiraju i koja stoji iza wih i tu uzmimo i nema mnogo toga spornog, posebno kada je rije~ o privatnim medijima. Jer, svi|alo se nekome ili ne, tako je uvijek i svuda od Amerike do Tokija i na zad. Ali da su U ~itavom projektu tajkuni, nekada sitni pokretawa kradqivci i prevaOru~evi}eve/Silajxi}eve ranti, zavladali medij skim ne bom u TV1 u~estvovala je i Sanela Xenkins, ista ona FBiH znali su tek ~ar koja je platila kauciju za rijetki, jer jevala{ija do bro ~u da osloba|awe Ejupa Gani}a, medijski degenerik osumwi~enog za zlo~in u ne ugleda svjetlost dana. Dobrovoqa~koj. I nije Koliko je sarajevsporno {to prave sko medijsko klupko televiziju, neka prave, zamr{eno govori i ali je sporno {to ti isti ~iwenica da je Orumediji iza kojih stoje ~evi} vlasnik saratajkuni glume da su jev skog ko bi va nezavisnog magazina slobodni, nezavisni i #BH Dani# i mostar{atro liberalni ske firme #Biz Medija#, koja je opet vlasnik RTV Mostar i nekoliko internet portala. A onda se Safet povezuje sa Hilmom Selimovi}em, vlasnikom mnogih firmi u BiH, ali i dnevnih novina #Oslobo|ewe# i #San#, te zagreba~kog #Business.hr#-a. Onda i Safet i Hilmo najvi{e vole Harisa, a wihovi nezavisni i objektivni novinari tako|e. Nezavisno i profesionalno, a kako bi druga~ije. U ~itavom projektu pokretawa Oru~evi}eve/Silajxi}eve TV1 u~estvovala je i Sanela Xenkins, ista ona koja je platila kauciju za osloba|awe Ejupa Gani}a, optu`enog za ratni zlo~in u Dobrovoqa~koj. I Sanela je Harisova drugarica i to ne krije. A je li lijepa Sanela Oru~evi}ev paravan za novi medijski projekat, vidje}e se brzo. I nije sporno {to prave televiziju, neka prave, ali je sporno {to ti isti mediji iza kojih stoje tajkuni glume da su slobodni, nezavisni i {atro liberalni?! Eto odgovora i na pitawe otkud i ko im kroji ure|iva~ku politiku i principe, za ~iji interes rade i otkuda govor mr`we postade vrh istra`iva~kog novinarstva (naravno, ~ast tek ponekom jo{ uvijek ~asnom pojedincu). @estoke razmirice i raskol me|u televizijskim kadrovima SBiH i SDP-a odra`avaju i politi~ku scenu pred predstoje}e izbore. Upravo zato SBiH, tj. Oru~evi} je povukao svoje kadrove sa FTV-a, Zlatkovi su u liku i djelu Bakira Haxiomerovi}a ostali. Jedini zajedni~ki imenilac i jednima i drugima je #profesionalna pquva~ina# po svemu {to dolazi iz RS, a moglo bi biti opasno jer zna da radi i zna {ta radi. Od politi~ara, institucija, medija, privrednika. Jasno je odavno i za{to i po ~ijoj naredbi. Naredba naravno nije samo politi~ka nego i interesna. A wu je izdao gazda Oru~evi} jo{ prije nekoliko godina, a nedugo za wim i Selimovi}i. Ne za vi sni i slo bo dni me di ji su on da uda ri li svom `estinom po RS i svemu u woj. Slobodno i nezavisno, dakako. Samo je nejasno za{to }uti Transparensi interne{nel?!

Branimir Glava{ do daqeg na slobodi

U Ministarstvu pravde BiH ~ekaju da im Hrvatska dostavi presudu

Sr|an Arnaut ka`e da ~ekaju da Vrhovni sud Hrvatske dostavi presudu. U Vrhovnom sudu Hrvatske ka`u da je presuda na internet stranici ove institucije i da ona sve govori
PI[E: @EQKA DOBRI] zeljkad@glassrpske.com

Glava{a ne}e niko da zatvori
prebacuje sa jedne institucije na drugu. Branimir Glava{, kojem je Vrhovni sud Hrvatske 30. jula smawio kaznu za ratne zlo~ine nad Srbima sa deset na osam godina, rekao je da jo{ niko nije kontaktirao sa wim u ve zi sa upu }i vawem na izdr`avawe kazne. - Ni ko ni je tra `io da se izjasnim da li kaznu `elim da odslu`im u BiH ili u Hrvatskoj - rekao je on ju~e za sarajevske medije. Prema izmjenama Sporazu ma o me |u so bnom iz vr{ewu sud skih odlu ka u krivi~nim stvarima, koji su po~etkom godine potpisali mi nis tri prav de BiH i Hrvatske, osoba koja je pravosna`no osu|ena ne mo`e vi{e da izbjegava zatvor na osno vu dvoj nog dr`avqan stva.

SARAJEVO - U Ministarstvu pravde BiH kazali su ju ~e “Gla su Srpske“ da jo{ nisu dobili pravosna`nu pre su du Bra ni mi ru Gla va {u, osu |e nom za ra tni zlo ~in po ~iwen nad Srbima u Osijeku 1991. godine, te da bez we on ne mo`e ni da bu de uha p{en i upu}en na izdr`avawe kazne. Kako sada stvari stoje, nema izgleda da }e presuda uskoro sti}i u Sarajevo, jer se odgovornost za ovaj slu~aj

GLAVA[ KA@E da niko nije kontaktirao sa wim
Ukoliko je osoba osu|ena u Hrvatskoj, kao u Glava{evom slu~aju, nadle`ni sud trebalo bi preko Ministarstva pravde Hrvatske, BiH da dostavi presudu, a nadle`ni sud u Sa ra je vu da je pri zna i iz vr{i. Po sli je toga, osu|enik mo`e da bira gdje }e da slu `i ka znu, u “Zenici” ili “Lepoglavi”. Zamjenik ministra pravde BiH Sr|an Arnaut rekao je da jo{ nisu dobili presudu Glava{u. - U interesu Hrvatske je da nam dostavi presudu kako

ODLIKOVAWA
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} izjavio je da }e kada dobije pravosna`nu presudu protiv Branimira Glava{a prou~iti da li su ispuweni svi zakonski uslovi da mu budu oduzeta odlikovawa. - Postupi}u iskqu~ivo po zakonu. Dr`ava mo`e funkcionisati samo ako po{tuje svoje zakone - rekao je Josipovi}.

se ovaj proces ne bi odugovla~io - rekao je Arnaut, odgovaraju}i na pitawe da li }e mi nis tar stvo zva ni ~no zatra`iti da im se presuda dostavi. U Vladi Hrvatske ka`u da presudu Sarajevu treba da dostavi Vrhovni sud Hrvatske, a ne oni. Me|utim, u Vrhovnom sudu Hrvatske nisu htjeli da odgovore na pitawe kada }e dostaviti presudu u "slu~aju Glava{". Sekretarica predsjednika suda kratko je rekla da se odluka o smawewu ka zne Gla va {u na la zi na internet stranici ove institucije i da ona sve govori. Bra ni mir Gla va{ je u maju pro{le godine pobjegao u BiH, a za hvaquju }i dr`avqan stvu BiH i ~iwenici da mu presuda u to vrijeme nije bila pravosna`na, slobodno `ivi u zapadnoj Hercegovini.

U Silajxi}evoj stranci djeluje ratni komandant osumwi~en za zlo~ine nad Srbima

Dudakovi} postao aktivni ~lan SBiH
BIHA] - Ratni komandant Petog korpusa Armije RBiH Atif Dudakovi}, protiv koga se vodi dugogodi{wa istraga u Tu`ila{tvu BiH zbog ra tnih zlo ~i na nad Srbima ju~e je sve~ano potpisao pristupnicu, te je i zvani~no pos tao akti vni ~lan Stranke BiH. Dudakovi} je ~lan Kantonalnog izbornog {taba i glavni koordinator za rad na terenu SBiH Unsko-sanskog kantona. Dudakovi} je kazao da se odlu ~io za pris tup SBiH “prvenstveno zbog programskog prav ca dje lo vawa te wenog uticaja i ugleda kako u BiH ta ko i u me |u na ro dnim okvi ri ma“, ja vi le su agencije. Dodao je i da smatra da odre|ene politi~ke opcije ni su odus ta le od po dje le BiH, te da je neophodna “nagla{ena borba za jedinu nam domovinu“. RS Dragan ^avi}, zbog zlo~ina pripadnika Petog korpusa Armije RBiH nad Srbima. Prema ranijim navodima Tu`ila{tva BiH, istraga protiv Dudakovi}a, koji se sumwi~i za zlo~ine nad Srbima tokom pro{log rata, aktivna je i ne}e biti obustavqena. Snim ke Du da ko vi }e vih zlo~ina emitovala je ve}ina TV sta ni ca u re gi onu. Na wima se vidi i kako vojnici Armije RBiH u akciji “Oluja“ ubijaju Srbe te kako Dudakovi} nare|uje spaqivawe srpskih sela. Na drugim snimcima, koji se nalaze u Tu`ila{tvu BiH, Dudakovi} 1994. godine u Iza-

Bahti}
Predsjednik Kantonalnog vije}a SBiH Unsko-sanskog kantona Sadik Bahti} naveo je da je “Dudakovi} ~vrsto odlu~io da pristupi ovoj partiji zbog programa, te uticaja i ugleda SBiH kako u zemqi, tako i u me|unarodnim okvirima“. On je u znak zvani~nog pristupawa stranci uru~io Dudakovi}u prigodne poklone. ~i}u kod Biha}a nare|uje strijeqawe dvojice pripadnika Autonomne pokrajine zapadna Bosna.

Petar \oki}, predsjednik Odbora za bezbjednost u NSRS
Nevjerovatno je da jedna ozbiqna institucija poput Stejt departmenta tako pojednostavi pitawe terorizma u BiH.

TELEVIZIJE prikazale snimke Dudakovi}evih zlo~ina
Protiv komandanta Petog korpusa Armije RBiH Atifa Dudakovi}a, 2006. godine krivi ~nu pri ja vu Tu `i la{ tvu BiH podnijeli su i premijer Republike Srpske Milorad Dodik i tada{wi predsjednik

Stejt department
Teritorija BiH podlo`na je da se koristi za teroristi~ke operacije u Evropi zbog toga {to je decentralizovana dr`ava.

GLAS SRPSKE utorak, 10. avgust 2010. 5

U godini recesije ar~ewe buxeta u Institutu za metrologiju BiH

Veqko Odalovi}

Buxet potro{ili na plate, putovawa i ugovore bez tendera
Buxet za pro{lu godinu iznosio 1.934.105 maraka, od ~ega je na plate zaposlenih potro{eno ~ak 1.154.816 maraka. Prosje~na plata u recesionoj godini iznosila vi{e od 2.100 maraka
PI[E: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net Revizorski izvje{taj o radu Instituta

Po~ela pretraga na jezeru Peru}ac
BEOGRAD - Na lokaciji jezera Peru}ac po~ela je pretraga koja bi trebalo da utvrdi da li se na tom mjestu nalaze tijela `rtava ubijenih u ratovima u BiH i na Kosovu, izjavio je predsjednik srpske Komisije za nestale Veqko Odalovi}, javile su agencije. Odalovi} je rekao da je istraga po~ela u dijelu jezera kod brane, da bi se utvrdilo eventualno postojawe posmrtnih ostataka stradalih na Kosovu i BiH. Krajem jula, eksperti Instituta za tra`ewe nestalih BiH zatra`ili su da se istra`i lokacija da bi se prona{li ostaci ubijenih u Vi{egradu 1992. godine. Zahtjev kosovske strane uslijedio je poslije pronalaska ostataka oko stotinu nestalih kod Peru}ca 2001. godine.

Milan Radi}

O~ekuju osnivawe NP “Una” poslije izbora
BAWALU KA - Pred sje dnik Mjesne zajednice Martin Brod Mi lan Ra di} rekao je “Glasu Srpske“ da poslije oktobarskih izbora o~ekuje konkretna de{avawa u vezi sa osnivawem Nacionalnog parka “Una” na podru~ju biha}ke op{tine. Dom na ro da Par la men ta FBiH jo{ je prije dvije godi ne usvo jio za kon o ovom nacionalnom parku. - Do da nas je iza bran Upra vni odbor ko ji ima osam ~lanova. Jedna nevladina organizacija iz Biha}a zadu`ena je za edukaciju ov da{weg sta no vni{ tva o to me {ta sam po jam na ci onalnog parka podrazumijeva za one koji `ive na toj teritoriji - rekao je Radi}. V. [.

SARAJEVO - Institut za metrologiju BiH, koji je za finansijsko poslovawe tokom pro{le godine od revizo ra do bio mi{qewe sa rezervom, i pored upozorewa koja je dobio za finansijsko poslovawe godinu ranije, ni ovog puta nije po{tovao Zakon o javnim nabavkama BiH. Revizori su tako|e uo~ili da sistem internih kontrola u ovoj instituciji nije izgra|en na zadovoqavaju}i na~in i ponovo su uo~ene odre|ene slabosti i propusti. U In sti tu tu ni pla ni rawe buyeta nije izvr{eno na zadovoqavaju}i na~in i uo~eni su pro pus ti u tro {ewu buyetskih sredstava. Buyet ove institucije, koja zapo{qava 45 radnika, za pro {lu go di nu izno sio je 1.934.105 maraka, od ~ega je na plate zaposlenih potro{eno ~ak 1.154.816 maraka. Kada se ima u vidu podatak da je u ovoj instituciji zaposleno 45 radnika, prosje~na plata u pro{loj, recesionoj godini iznosila je vi{e od 2.100 maraka. Po red ~iweni ce da su

plate i naknade zaposlenima dijeqene bez problema, ova institucija nije dobila prolaznu ocjenu jer joj nije usvojen iz vje {taj o ra du na Sa vje tu mi nis ta ra zbog ~iwenice da zadaci koji su bili postavqeni pred Institut nisu realizovani, niti su u potpunosti obaveze izvr{ene u skladu sa planom i programom. Da su u Institutu bili efikasni u podjeli poklona govori i podatak da je u ovoj instituciji izvr{ena kupovina novogodi{wih paketi}a za djecu zaposlenih u iznosu od 2.100 maraka. Izdaci za putne tro{kove u Institutu tokom pro{le go-

dine iznosili su 104.427 maraka. Revizori su uo~ili da nalozi za slu`bena putovawa u pojedinim slu~ajevima nisu pravdani po zakonskim procedurama, a u nekim slu~ajevima uz putne naloge nisu prilagani po zi vi or ga ni za to ra za slu`bena putovawa u inostranstvo.

SVE NABAVKE vr{ene bez sprovedene zakonske procedure
Izdaci za avionske karte izno si li su 18.887 ma ra ka, koje su kupovane preko “BIO tursa” bez procedure izbora najpovoqnijeg ponu|a~a. Pro-

TRO[KOVI
Pored plata koje su ispla}ene za 45 zaposlenih, na naknade tro{kova zaposlenih u Institutu pro{le godine je potro{ena 161.341 marka, a na putne tro{kove 104.427 maraka. Izdaci za telefonske i po{tanske usluge iznosili su 38.119 maraka, dok su struja i komunalije ko{tali 42.757 maraka. Na nabavku materijala potro{eno je 28.830 maraka. Tro{kovi zakupa iznosili su 121.499 maraka, {to je gotovo duplo vi{e nego pretpro{le godine. Teku}e odr`avawe pla}eno je 41.036 maraka, dok je za ugovorene i druge posebne usluge izdvojeno 141.069 maraka.

cedura izbora nije sprovedena ni pretpro{le godine. Za nabavku materijala tokom pro{le godine Institut je potro{io 28.830 maraka, od ~ega je za obrasce i papir, kompjuterski materijal i ostali administrativni materijal utro{eno 14.235 maraka. Nabavka materijala je vr{ena preko “Kroboksa“ iako je ugovor sa ovom firmom istekao krajem 2008. godine, a novi nije sklopqen. Izdaci za usluge prevoza i goriva iznosili su 11.647 maraka, nabavka goriva vr{ena je u “Ener go pe tro lu“ iz Sarajeva opet bez sprovedene zakonske procedure. Izdaci za teku}e odr`avawe u pro{loj godini iznosili su 41.036 maraka, od ~ega su na uslu ge po prav ki i odr`avawa opreme potro{ene 30.793 marke. Na stavci kapitalnih izda ta ka na {la se i na bav ka klima-ure|aja, koja je odnijela 34.744 marke. Ovi ure|aji su nabavqeni od “Tehnoinga“ iz Sarajeva iako ni ovaj ponu |a~ pri li kom kon ku ren tskog zahtjeva nije naveo da }e robu dostaviti u roku od 15 dana kako je bilo predvi|eno.

Martin Brod

FOTO: GLAS SRPSKE

Regulatorna agencija za komunikacije

Ne zna se kada }e biti imenovan direktor
BAWALUKA - Direktoru Regulatorne agencije za komunikacije Kemalu Huseinovi}u mandat je istekao jo{ krajem 2008. godine, a ~lanovima Savjeta ove agencije u aprilu pro{le godine, ali novi direktor i ~lanovi Savjeta do danas nisu izabrani. Por tpa rol RAK-a Ame la Odo ba {i} re kla je “Gla su Srpske“ da u toj instituciji ne znaju kada }e biti nova imenovawa. - Savjet RAK-a i Kemal Huseinovi} obavqaju svoje redovne aktivnosti u skladu sa Zakonom o komunikacijama BiH - navela je Odoba{i}eva. Savjet ministara BiH na sjednici odr`anoj po~etkom pro{log mjeseca naveo je da }e preduzeti sve potrebne mjere da ime no vawe ge ne ral nog di re kto ra i ~la no va Sa vje ta RAK-a bude zavr{eno do kraja godine. Osim toga, Savjet ministara zadu`io je RAK da Direkciji za evropske integracije dostavi informaciju o tu`bama. V. [.

Zoran Koprivica, delegat SNSD-a u Parlamentu BiH

Srbi insistiraju na Dejtonu i Ustavu
BAWALU KA - Srpski predstavnici u Parlamentu BiH, prvenstveno delegati SNSD-a, insistirali su tokom ~etvorogodi{weg manda ta Skup {ti ne na po{tivawu Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava, jer je BiH je di no mo gu }a kao dejtonska tvorevina i ne}emo do zvo li ti even tu al no daqe preno{ewe nadle`nosti. Re kao je to “Gla su Srpske“ delegat SNSD-a u Parlamentu BiH Zoran Koprivica i istakao da ta institucija mo`e dobiti prolaznu ocjenu kada je rije~ o wenom radu.

PROLAZNA ocjena za rad Parlamenta BiH
- Gle da no u kom ple tu, ocjena je blizu ~etiri i mislim da se vi{e od 80 odsto aktivnosti Parlamenta BiH odvija u parlamentarnim komisijama, koje su prili~no dobro obavqale svoj posao rekao je Koprivica.

On je na gla sio da je u pro te klom pe ri odu bi lo stvari oko kojih se nisu slo`ili predstavnici svih narodnosti u BiH, te podsjetio da je najva`nija pri~a oko Prijedloga zakona o popisu stanovni{tva u BiH. - Delegati SNSD-a maksimal no su i{li na kom pro mis ka da je ri je~ o popisu, svjesni da je on potreban BiH. Jasno je da bez popisa nema ekonomskog niti bilo kog drugog napretka zemqe. Me|utim, druga stra-

na nije bila zainteresovana za to - rekao je Koprivica. Dodao je da je bilo i drugih zakonskih projekata koji su iskqu~ivo u entitetskoj nadle`nosti, za koje delegati SNSD-a ni su htje li da glasaju da se ne bi na{tetilo pomenutim nadle`nostima. Koprivica nije mogao da precizira kakav }e karakter imati najavqena sqede}a sjednica, planirana za septembar, ni ti da li }e bi ti i odr`ana. V. K.

Beogra|anin Du{an Keki} (23), koga su morske struje sa Ade Bojane u Ulciwu odvukle prema otvorenom moru, prona|en je u nedjequ u albanskim teritorijalnim vodama `iv i zdrav, javila je televizija “Vijesti“. Keki}a su, kako prenose beogradski mediji, poslije ~itave no}i tragawa, u nedjequ ujutru prona{li albanski ribari, koji su ga spasili i obavijestili policiju o wegovom pronalasku. Keki} je za televiziju “Vijesti“ rekao da je na povr{ini vode tako dugo ostao samo zahvaquju}i plasti~noj lopti koju je imao sa sobom.

6 utorak, 10. avgust 2010. GLAS SRPSKE

Revizori utvrdili nepravilnosti u radu op{tine Petrovo

Dru{tvo
Proko Dragosavqevi}

PETROVO - Revizori su utvrdili da je tokom pro{le godine u op{tini Petrovo bilo odstupawa od Zakona o buxetskom sistemu RS, Zakona o javnim nabavkama BiH i Zakona o utvr|ivawu i prenosu prava raspolagawa imovinom na jedinice lokalne samouprave, prenijela je

Srna. U Izvje{taju Glavne slu`be za reviziju javnog sektora RS, poslije revizije konsolidovanih finansijskih izvje{taja op{tine Petrovo, ocijeweno je da je finansijsko poslovawe ove op{tine u pro{loj godini bilo uskla|eno sa zakonom u svim materijalno zna~ajnim aspektima.

Primjedbe daju biv{i ministri bez rezultata
BAWALUKA - Ministar porodice, omladine i sporta RS Proko Dragosavqevi} rekao je da primjedbe na wegov rad i rad resornog ministarstva upu}uju oni koji, rade}i u ovom istom ministarstvu prije wega, nisu postigli nikakve rezultate, javila je Srna. On je dodao da o tome svjedo~i i pozitivan revizorski izvje{taj o radu aktuelnog ministarstva. Potpredsjednik PDP-a Branislav Borenovi} izjavio je u petak da je revizorski izvje{taj za ovo ministarstvo {okantan, jer je, kako je naveo, Ministarstvo nezapam}eno tro{ilo narodne pare. - Ove optu`be su dnevnopoliti~kog karaktera i ne treba vaditi stvari iz konteksta - rekao je Dragosavqevi}.

U SDS-u 35 stalno zaposlenih. Plate se kre}u od 400 do 2.500 maraka. U SNSD-u izme|u deset i 15 zaposlenih sa platama od 400 do 500 KM. U PDP-u radi {est qudi, ~ije su plate od 700 do 1.200 maraka
PI[E: VAWA [TRBAC vanjas@glassrpske.com

Najve}e plate imaju zaposleni u SDS-u

Koliko qudi zapo{qavaju partije u RS i kolike su im plate

Mladen Ivani}, lider PDP-a

Od Bijeqine zavisi razvoj Srpske
BIJEQINA - Lider PDPa Mladen Ivani} rekao je ju~e da je Bijeqina posqedwih godina izrasla u va`an centar od ~ijeg razvoja dugoro~no zavisi i razvoj Republike Srpske, javila je Srna. - Bijeqina mora biti oslonac, ne samo regije, nego i kqu ~ni oslo nac RS. Kao predsjednik PDP-a i politi~ar uvijek sam na tome insistirao, jer bez jake Bijeqine nema ni jakog isto~nog dijela RS, pa time ni Srpske - rekao je Ivani} na konferenciji za novinare u Bijeqini, povodom sla ve op {ti ne Sve ti Pantelejmon, kojoj je prisustvovao zajedno sa na~elnikom bijeqinske op{tine Mi}om Mi}i}em i potpredsjednikom SDS-a i kumom slave Ogwenom Tadi}em.

Mitropolit Nikolaj

Vjernici treba da se vrate na svoja ogwi{ta
SARAJEVO - Mitropolit dabrobosanski Nikolaj slu`io je ju~e, povodom pravoslavnog praznika Svetog velikomu~enika Pantelejmona, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Blagove{tewa presvete Bogorodice u mjestu Kudiqi Dowe Vukovsko, u op{tini Kupres, prenijela je Srna. Poslije liturgije, obavqena je litija oko hrama. Vladika Nikolaj, u besjedi okupqenom narodu, pozvao je pravoslavne vjernike - biv{e mje{tane ovog kraja da se vrate na svoja ogwi{ta i da prilozima pomognu obnovu ove najstarije crkve na Kupre{koj visoravni.

Infrastruktura u Isto~nom Sarajevu

BAWALUKA - Iako stanovni{tvo u Republici Srpskoj vjeruje da zaposleni u politi~kim partijama primaju znatno ve}e plate od qudi koji nisu anga`ovani u strankama, ~lanovi partija tvrde da su plate sasvim prosje~ne, a broj stalno zaposlenih veoma mali. Prema podacima iz stranaka koje smo uspjeli da prikupimo, najve}i broj zaposlenih i najve}e plate imaju oni koji rade u opozicionoj Srpskoj demokratskoj stranci. Generalni sekretar SDS-a Dragan ]uzulan rekao je da je u ovoj stranci 35 qudi zaposleno u stalnom radnom odnosu, te da im se plate kre}u od 400 do 2.500 maraka, u zavisnosti od nivoa odgovornosti koju obavqaju. Vladaju}a SNSD, prema rije~ima wenog izvr{nog sekretara Rajka Vasi}a, zapo{qava izme|u deset i 15 qudi u stalnom radnom odnosu. Plate zaposlenih u ovoj partiji, navodi Vasi}, u zakonskom su okviru i kre}u se od 400 do 500 maraka. - Imamo 95 op{tinskih odbora i strukturu takvu da u svakoj op{tini u RS imamo svoju kancelariju, telefon, internet vezu... Za to je potreban veliki broj osobqa. Ve}ina za-

Sjedi{te SDS-a

FOTO: GLAS SRPSKE

poslenih u odborima, radi po ugovorima na odre|eno vrijeme - naveo je Vasi}.

VELIKI BROJ aktivista u strankama radi volonterski
Ka`e da je u SNSD-u anga`ovan veliki broj volontera i aktivista, koji za svoj anga`man ne dobijaju nov~anu naknadu. - U centrali PDP-a je zaposleno {estoro qudi, a plate se, u zavisnosti od struke, kre}u od 700 do 1.200 maraka - rekao je potpredsjednik PDP-a Branislav Borenovni}. Izvr{ni sekretar DNS-a Dragutin Rodi} navodi da u ovoj partiji radi ukupno sedam

stalno zaposlenih. - Plate su izme|u 600 i 700 maraka, a u skladu su sa wihovom stru~nom spremom i primawima odre|enim na osnovu koeficijenata i najni`e cijene rada - dodao je Rodi}. Ova partija u op{tinskim odborima zapo{qava nekoliko tehni~kih sekretara, a za wihovo pla}awe, rekao je Rodi}, odbori sami pronalaze na~ine da do|u do novca. - Svi ostali, po~ev{i od predsjednika stranke i potpredsjednika do generalnog sekretara, obavqaju te du`nosti volonterski, bez ikakvih primawa - tvrdi Rodi}. Portparol SP-a Sr|an Todorovi} ka`e da je u Glavnom

odboru te stranke zaposleno ~etvoro qudi, a da su im plate na nivou prosje~nih plata za odgovaraju}u stru~nu spremu. - Ostali volontiraju, a rije~ je o mla|im qudima, koji nemaju naknadu, jedino su im pokriveni tro{kovi toplog obroka - rekao je Todorovi}. U SzDS-u, prema rije~ima generalnog sekretara Bori{e Gorowe, radi samo jedan stalno zaposleni, i to, sekretar predsjednika partije. - Nemamo sredstava, tako da ostali rade volonterski - ka`e Gorowa. Portparol DP-a Na|a Dikli}, istakla je da je rije~ o novoj partiji u kojoj nema stalno zaposlenih, gdje svi volontiraju “sa nadom u boqe sutra“.

Zavr{ena prva dionica puta Lukavica - Pale

SRBIJA
I partije u Srbiji, kako tvrde wihovi ~lanovi, svojim zaposlenima ispla}uju sasvim prosje~ne plate, koje iznose izme|u 250 i 800 maraka. DS zapo{qava 125 qudi, DSS 42, SRS 35, SPS 40, G17+ 18, dok SPO i SNS imaju po pet stalno zaposlenih. Za razliku od ostalih stranaka, LDP nema stalno zaposlenih, a veliki dio posla, ka`u, obavqaju volonteri.

Tra`i obra}awe novinarima
Zavr{ni radovi na dionici Pavlovac - Klek FOTO: SRNA

^lan Glavnog odbora SzDS-a u Doboju Zoran [u}ur jo{ {trajkuje gla|u

IS TO ^NO SA RA JE VO Prva di oni ca Pa vlo vac Klek, regionalnog puta Lukavica - Pale, izgra|ena je, a osta lo je da se ura de jo{ saobra}ajna signalizacija, odbojna ograda i za{titne mre`e, izjavio je Srni rukovodilac gra|evinskih radova firme “Tereks in`ewering“ Ranko Alempi}. Alempi} je pojasnio da je u toku asfaltirawe desetog ki-

lometra nove i kra}e putne dionice koja vodi od Isto~nog Sarajeva prema Jahorini. - Mi smo na desetom kilometru sa asfaltirawem cjelokupne trase i ostaje nam jo{ 6,6 ki lo me ta ra - re kao je Alempi}. Vlada Republike Srpske je do sada za regionalni put R 446 Lukavica - Pale izdvojila 8,8 miliona KM.

DO BOJ - Pre ki dam {trajk gla|u tek onda kada mi se omogu}i susret sa novinarima kojima `elim da ka`em {ta imam. To je putem advokata po slu `be noj du `nos ti Bo `e Cvi ja no vi }a po ru ~io ~lan Glavnog odbora Saveza za demokratsku Srpsku iz Doboja Zoran [u}ur, koji je u pro{lu srijedu uhap{en poslije obavqenog informativnog razgovo ra u Cen tru ja vne bezbjednosti u Doboju i nalazi se u pritvoru. Za sada se to ne}e dogodi-

ti, jer na na{ zahtjev za omogu}avawe razgovora sa [u}urom, iz Osno vnog su da u Doboju, koji je izdao rje{ewe o wegovom pritvoru, stigao je negativan odgovor.

OSNOVNI SUD u Doboju nije dozvolio kontakt sa novinarima
- Va{em zahtjevu za obavqawe razgovora sa pritvorenikom Zoranom [u}urom, koji se nalazi u Pritvorskoj jedinici Kazneno-popravnog doma u Doboju, ne mo`e se udovo-

qiti zato {to se okru`ni tu`ilac @eqka Radovi} protivi svakom kontaktu tre}ih lica sa pritvorenikom - odgovorio je v. d. predsjednika Osnovnog suda u Doboju Jozo Bari{i}. Prema rije~ima advokata Cvijanovi}a, [u}ur odbija da jede, ali za sada se dobro osje}a. - Ni meni ne `eli vi{e ni{ta da ka`e, osim toga da tra`i susret sa novinarima isti~e Cvijanovi}. U OO SzDS-a u Doboju zabrinuti su zbog ~iwenice da je [u}urovo zdravqe ugro`e-

no, kao i zato {to wegovo hap{ewe nije pravni ve} politi ~ki pos tu pak. Wemu je pritvor odre|en zbog poku{aja iznude i izazivawa op{te opa snos ti, kao i zbog navodnog straha od bjekstva u Beograd. - To je apsurdno jer [u}ur je sam do{ao u Centar javne bezbjednosti na razgovor sma tra pred sje dnik OO SzDS-a Mirko Stoj~inovi}, koji }e u utorak, kada je dan za posjete, tra`iti susret sa Zoranom [u}urom. Sl. P.

GLAS SRPSKE utorak, 10. avgust 2010. 7

Dje~ak povrije|en tokom koride otpu{ten iz bolnice
O[TRA LUKA - Desetogodi{wi dje~ak, koji je u nedjequ povrije|en tokom “Grme~ke koride“ zadobio je lak{e povrede i poslije pregleda u Op{toj bolnici u Prijedoru, pu{ten je ku}i. Dje~ak je povrije|en kada je bik probio za{titnu ogradu i uletio u publiku. U prijedorskoj bolnici ka`u da je dje~ak pretrpio veliki strah i da na sre}u nije imao ozbiqnijih povreda. S. T.

Na pijacama u Republici Srpskoj posqedwih dana zabiqe`en nagli skok cijena

Vijesti
Fond PIO

Cijene sezonskog povr}a i vo}a vi{e za 50 odsto
Zasadi na otvorenom uglavnom su propali, a na tr`i{tu vlada velika potra`wa za sezonskim povr}em i to je bilo dovoqno da cijene sko~e, kazao Usorac
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com DOPISNICI krozrs@glassrpske.com

O isplati julskih penzija
BIJEQINA - Fonda penzij sko-in va lid skog osi gu rawa Republike Srpske danas }e u Bijeqini odr`ati redovnu konferenciju za novinare na kojoj }e biti saop{teno kada }e po~eti isplata julskih penzija. Na konferenciji za novinare bi}e rije~i i o prihodima Fonda PIO za period januar-juli i strukturi penzija u ovom periodu.

Dan mladih

Sprije~iti iseqavawe omladine
BAWALUKA - Jedini na~in da se zaustavi iseqavawe mladih iz Republike Srpske i BiH jeste da se wihov polo`aj u dru{tvu popravi, te da se po{tovawe zakonske regulative koja se odnosi na mlade do ve de do ma ksi mu ma, poru~ili su ju~e predstavnici Omladinskog savjeta RS, na javquju }i obiqe`a vawe Me|unarodnog dana mladih, prenijela je Srna. U svom elaboratu koji }e biti predstavqen u okviru obiqe`avawa Da na mla dih - 12. avgusta, predstavnici Omladinskog savjeta RS ukaza}e da nepo{tovawe zakonske regulative dovodi do pada nataliteta u RS i BiH.

BAWALUKA - Iako je sezona povr}a i vo}a uzgojenog u doma}im ba{tama u punom jeku, cijene u ve}ini op{tina Republike Srpske su kao na po~etku qeta, a posqedwih desetak dana one su pove}ane za 50 odsto. Prodavci drasti~an skok ci je na po vr}a i vo }a obja{wavaju lo{im vremenskim uslovima zbog kojih je ve}i na kul tu ra ove go di ne propala. Paradajz u Bawaluci prije 15 dana ko{tao je 1,5 dok se trenutno prodaje za tri marke po kilogramu. Krastavce, koji su prodavani za 0,8 maraka po kilogramu, prodavci sada cijene od 1,5 i 2,7 maraka.

Velika potra`wa za sezonskim proizvodima na tr`i{tu

FOTO: S. ILI]

Paprike ko{taju izme|u 0,8 i 1,2 maraka za kilogram, {argarepa dvije, a {ampiwoni 4,5 marke. Breskve su na ve}ini pijaca poskupjele sa marku na 1,8 i dvije marke po kilogramu. Pred sje dnik Udru `ewa poqoprivrednih proizvo|a~a i sto~ara RS Vladimir Usorac ka`e da je glavni razlog drasti~nog poskupqewa lo{e vrijeme koje je uni{tilo zasade povr}a u ve}ini krajeva u Srpskoj. Dodaje da su uni {te ni i za sa di u plastenicima. - Zasadi na otvoPonuda renom uglavnom su pro pa li, a na Dragovan Petrovi} smatra da bi cijene do tr`i {tu vla da septembra trebalo da postanu stabilne. velika potra`wa - Sigurno je da }e i uvoznici iskoristiti za sezonskim poovu {ansu, tako da bi ponuda povr}a i vovr}em i to je bi}a od septembra mogla da bude ve}a, {to lo do voqno da }e neminovno dovesti i do pada cijena cijene sko~e - kakazao je Petrovi}. zao je Usorac i do-

dao da je poskupqewe povr}a bilo i o~ekivano. Sekretar Pokreta potro{a~a RS Dragovan Petrovi} ka`e da su poplave i nevrijeme u~inili svoje i da prodav ci to ko ris te kao oprav dawe za as tro nom ske cijene povr}a i vo}a.

POVR]E u ba{tama uglavnom propalo
Petrovi} ka`e da bi sa stabilnijim vremenom, povr}e na wivama trebalo da po~ne da zri, {to }e smiriti tr`i{te i sniziti cijene. Trebiwci ka`u da su cijene sezonskog vo}a i povr}a ove godine papreno visoke. Kilogram paprika u Trebiwu ko{ta od dvije do 2,5 maraka, paradajz od jedne do dvije, a krastavci i krompir prodaju se po marku za kilogram. - Cijene su zaista visoke.

I vo}e dr`i cijenu. Za kilogram bresaka, iako ih u Trebiwu svu da ima, tre ba izdvojiti od dvije do 2,5 marke - ka`u Trebiwci. Lubenica po kilogramu ko{ta od 0,70, a jabuke od 1,5 do dvije marke, dok kru{ke ko{taju 2,5 maraka. Za kilogram trebiwskog gro`|a treba iz dvo ji ti od 2,5 do tri marke, a {qive ko{taju od dvije do tri marke. Drasti~an skok cijena na tr`icama zabiqe`en je i u Doboju. Pre ma ri je ~i ma pri je dorskih trgovaca cijene su neznatno vi{e u odnosu na kraj jula i to uglavnom kod najtra`enijih proizvoda. Doma}i paradajz koji se mogao na}i za dvije marke po kilogramu, poskupio je za pola marke. Krompir i luk ko{taju po 1,5 marku po kilogramu,

dok se paprika kre}e od 1,5 do dvije marke. [qiva se prodaje za 1,5 marku za kilogram, breskva od dvije do tri marke, gro`|e od 3,5 do 4,5, lu be ni ca za 1,5, a do ma }a diwa 2,5 marke za kilogram. Prijedor~anka Slavica Peri} ka`e da cijene sezonskog povr}a i vo}a ve} dugo nisu bile visoke kao ove godine. - @ao mi je {to }e mnogima u sezoni povr}a i vo}a, ono biti nedostupno. Pojedi ni proi zvo di za is ta su preskupi - rekla je Peri}eva. Cijene paprike i paradajza u Zvorniku drasti~no su porasle posqedwih dana, tako da paradajz koji je ranije ko{tao oko 1,8 sada ko{ta izme |u dvi je i tri mar ke. Krastavci su ko{tali jednu, a sada marku i po za kilogram.

Berkovi}i

Po~iwe izgradwa sigurne ku}e
TREBIWE - U Berkovi}ima }e uskoro po~eti izgradwa sigurne ku}e, koju }e mo}i da koriste `rtve nasiqa u porodici sa podru~ja cijele isto~ne Hercegovine, najavila je direktor trebiwske nevladine or ga ni za ci je “@en ski centar“ Qiqana ^i~kovi}. Ona je dodala da je u Berkovi}ima obezbije|en objekat sa adekvatnom oku}nicom, koji }e biti adaptiran u sigurnu ku}u, prenijela je Srna.

Poja~ana kontrola proizvodwe i prodaje prehrambenih namirnica u RS

Promet hrane zabrawen u 205 slu~ajeva
BAWALUKA - Zdravstveno-sanitarni inspektori u toku ove godine u 205 slu~ajeva kontrole, vlasnicima objekta za bra ni li su pro met hrane. Naj~e{}e se radilo o mesnim i mlije~nim proizvodima, ko ji ma je is te kao rok trajawa ili su imali neispravne deklaracije, rekao je ovo “Glasu Srpske“ republi~ki zdravstveno-sanitarni inspektor Pejo \ura{inovi} i do dao da su op {tin ske zdravstveno-sanitarne inspekcije u prvih {est mjeseci ove godine, izvr{ile ukupno 4.933 kontrole, od kojih su u 1.540 slu~ajeva utvr|ene nepravilnosti.

Kostajnica

POJA^ANE kontrole hrane tokom qeta
On je naglasio da su kontrole proizvodwe i prometa hrane tokom qetnog perioda poja~ane, jer visoke temperature doprinose br`em kvarewu hrane. - Prioritet kontrole su objekti brze hrane, poslasti-

~arnice, restorani u studentskim i |a~kim domovima, ekspres res to ra ni i ro{tiqnice - istakao je \ura{inovi}. Dodao je da inspektori redovno kontroli{u sirovine i ma te ri ja le ko ji do la ze u kontakt sa hranom, ambala`om i gotovim proizvodima. - Ove go di ne ne ko li ko stotina kilograma razli~ite vrste neispravnih prehrambenih namirnica stavqeno je van prometa - kazao je \ura{inovi}. Prema wegovim rije~ima,

namirnice koje su sklone kvarewu su uglavnom proizvodi od mqevenog mesa, poslastice sa kremovima, sladoled i mlije~ni proizvodi. - Ova vrsta hrane mora se

~uvati iskqu~ivo u rashladnim ure |a ji ma i upo trebqava ti svje `e pripremqena - rekao je \ura{inovi}. D. K.

[teta od poplava 221.147 KM
KOS TAJ NI CA - Uku pna {teta od poplava na 137 hektara poqoprivrednih usjeva i vo}waka na podru~ju op{tine Kostajnica iznosi 221.147 KM, utvrdila je op{tinska komisija za procjenu {tete. Vi{i stru~ni saradnik za poqoprivredu i vodoprivredu op{tine Kostajnica Miroslav Stijak rekao je Srni da je ovoj komisiji podneseno 148 zahtjeva za naknadu {tete od poplava.

KAZNE
Prema Zakonu o hrani RS kazne za stavqawe u promet neispravne hrane za javnu potro{wu kre}u se u rasponu od 6.000 do 18.000 maraka za pravna lica, od 1.000 do 3.000 maraka za odgovorno lice u pravnom licu, od 4.000 do 12.000 maraka za preduzetnika, i od 600 do 1.800 maraka za fizi~ko lice.

8 utorak, 10. avgust 2010. GLAS SRPSKE

Besplatni mamografski pregledi za Trebiwke

Kroz RS
Srebrenica

TREBIWE - Udru`ewe `ena “Iskra“ iz Trebiwa, u saradwi sa Specijalisti~kom ordinacijom “Ultramedika“, organizovalo je ju~e besplatne mamografske preglede za Trebiwke starije od 40 godina. Prema rije~ima specijaliste radiologa iz “Ultramedike” dr Pleme Boqanovi}, ova specijalisti~ka ordinacija je u protekle tri godine

obavila oko 22 hiqade pregleda u RS i dijagnostifikovala karcinom dojke u 52 slu~aja. Ona je dodala da je u Hercegovini procenat oboqelih 0,6 odsto od broja pregledanih. Iako ne postoji zajedni~ki registar na nivou dr`ave, procjewuje se da u BiH svake godine R. Mi. od karcinoma dojke oboli oko 1.300 `ena, a 500 ih umre.
FOTO: G. PERI]

Radnici gre{kom renovirali zgradu
SREBRENICA - Na tenderu za obnovu zgrade Centra za socijalni rad u Srebrenici, za izvo|a~a radova odabrana je jedna gra|evinska firma iz Bratunca, javila je Srna. Po dobijawu posla, radnici ove firme do{li su pred zgradu Fonda zdravstvenog osigurawa, poznatiju kao “socijalno“, i odmah po~eli radove. Poslije otkrivawa krova ispostavilo se da su na pogre{noj adresi. - Reagovali su na taj na~in {to su o svom tro{ku postavili krovnu konstrukciju i limeni krov, a zatim pre{li na obnovu zgrade koju su dobili na tenderu, objekta Centra za socijalni rad. Rekonstrukciju oba objekta radnici bratuna~ke firme zavr{ili su na vrijeme, s tim {to su zgradu “socijalnog“ renovirali gre{kom.

Slu`en parastos za 24 srpske `rtve
UGQEVIK - U Bogutovom selu, zaselak Mukat, slu`en je parastos za 22 borca i dvije civilne `rtve rata iz ovog mjesta koji su poginuli u Odbrambeno-otaybinskom ratu. Osim rodbine i saboraca, vijence na spomenik su polo`ili predstavnici ugqevi~ke i mjesne Bora~ke organizacije, op{tine Ugqevik i mjesne zajednice Bogutovo selo, te predstavnici privrednog, kul-

U Bogutovom selu kod Ugqevika
Za opoziv glasao 2.391 bira~

Rezultati referenduma za opoziv na~elnika [ekovi}a

turnog i politi~kog `ivota ovog kraja. Mje{tani ovog podmajevi~kog sela bili su me|u najve}im stradalnici ma u ovom kraju, a mo`da i {ire u posqedwem ratu. Iako op{tina Ugqevik nije bila okupirana, samo iz ovog sela su poginula ~ak 84 borca bore}i se ve}inom na majevi~kom rati{tu u redovima Prve majevi~ke brigade. R. J.

Na referendumu bira~ko pravo iskoristila 4.742 bira~a ili 67,3 odsto od 7.046 registrovanih. Kazanovi} smatra da }e se poslije opoziva Soki}a situacija u [ekovi}ima popraviti “drasti~no naboqe“
PI[E: GORAN PERI] krozrs@glassrpske.com

Glasa~i podr`ali smjenu Soki}a
glasovi bira~a koji glasaju pu tem po {te i u od sus tvu. - Na referendumu su bira~ko pravo iskoristila 4.742 bi ra ~a ili 67,3 od sto od 7.046 registrovanih - rekla je [uli}eva. funkcioni{e na propisani na~in. Kazanovi} smatra da }e se poslije opoziva Soki}a situacija u [ekovi}ima po pra vi ti “dras ti ~no na boqe“. - Mi smo za vrijeme vladavine sada ve} biv{eg na~elnika imali ru`an i mra~an pe ri od u [e ko vi }i ma tvrdi Kazanovi}. U Op {tin skom odbo ru PDP-a [ekovi}i razo~arani su rezultatima referendu ma, ali od go vor nost za ovakav ishod pripisuju poli ti ~kim su par ni ci ma, SNSD-u i Koaliciji “Zajedno za [ekovi}e“. Predsjednik Op{tinskog odbora i odbornik u {ekova~koj Skup {ti ni Dra gan Gali} ka`e da su SNSD i koalicioni partneri imali na raspolagawu sna`nu logistiku. Prema wegovim rije~ima, u organima PDP-a bi}e razmotrena odluka da na predsto je }im izbo ri ma PDP samostalno iza|e na izbore i predlo`i svog kandidata za na~elnika op{tine. Za sa da je iz vje sno da }e kandidat SNSD-a i koalicije “Zajedno za [ekovi}e“ biti odbornik SNSD-a Momir Ris ti}. So ki} je ju ~e bio nedostupan za komentar o rezultatima referenduma.

“Dani pozori{ta“ u Mrkowi} Gradu

“Prvo pa `ensko“ poklon publici

[EKOVI]I - Za opoziv na~elnika op{tine [ekovi}i Sne`ana Soki}a u nedjequ je na re fe ren du mu glasao 2.391 bira~, dok su protiv wegovog opoziva bila 2.222 glasa~a, prvi su nezvani~ni rezultati koje je sa op {ti la pred sje dni ca Komisije za sprovo|ewe referenduma Dostana [uli}. [u li }e va je re kla da u prve privremene nezvani~ne re zul ta te ni su uvr{te ni

KAZANOVI]: Konsolidovati funkcionisawe op{tinske vlasti
Pred sje dnik op {tin skog parlamenta Jezdimir Kazanovi} je naglasio da }e SO [ekovi}i preduzeti odgovara ju }e ko ra ke da pre mos ti vremensku prazninu i konso li du je fun kci oni sawe op {tin ske vlas ti do objavqivawa kona~nih rezultata re fe ren du ma o opo zi vu Soki}a, za {ta je zakonski rok 30 dana. On je naveo da }e u najkra}em ro ku bi ti usvo jen op {tin ski buyet, a ti me stvorene i pretpostavke da admi nis tra ti vni apa rat

Detaq iz predstave “Kapetan Xon Piplfoks“

FOTO: S. DAKI]

Izbori
Novog na~elnika stanovnici op{tine [ekovi}i trebalo bi da izaberu 3. oktobra, kada budu odr`ani i op{ti izbori, o ~emu }e kona~nu odluku donijeti Centralna izborna komisija BiH.

MRKOWI] GRAD - Pred sta vom “Prvo pa `en sko“ bawalu~kog pozori{ta “Dis“ danas }e biti zavr{eni “Dani pozori{ta“ u Mrkowi} Gradu. Ovu manifestaciju, koja je po~ela u petak predstavom “Kapetan Yon Piplfoks“ mrkowi}kog Gradskog pozori{ta, pratio je veliki broj qubiteqa teatra. U pozori{noj sali Kulturnog centra “Petar Ko~i}“ publika je u`ivala u predstavi “Dr`avni lopov“ Narodnog pozori{ta iz Tuzle, dok su glumci pozori{ta “Daske“ iz Lakta{a u nedjequ odigrali predstavu “Kako nastaje pozori{te“. Ju~e je publika imala priliku da pogleda predstavu “Igre u pijesku“, koju su izveli glumci teatra “Fedra“ iz Bugojna. S. D.

POKRETAWE INICIJATIVE
Skup{tina op{tine [ekovi}i je na sjednici odr`anoj 9. jula donijela odluku o pokretawu inicijative za opoziv Soki}a. Za odluku je glasalo devet odbornika SNSD-a i stranaka udru`enih u koaliciju “Zajedno za [ekovi}e”, dok su PDP i SDS, iz koje dolazi Soki}, bili protiv odluke.

Procijewena {teta od poplava u op{tini Tesli}
TESLI] - [teta od poplava na podru~ju op{tine Te sli} izno si pri bli `no 4.000.000 maraka, navodi se u izvje{taju op{tinskih komi si ja ko ji je usvo ji la Skup{tina op{tine. Odbor ni ci te sli }ke SO usvojili su i niz kratkoro~nih i dugoro~nih mjera koje }e bi ti pre du ze te u idu}em periodu radi sanacije {tete od poplava. U izvje{taju se navodi da

Trebiwe
VATROGASCI Nije bilo intervencija. HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledana 44 pacijenta, a obavqeno je 17 ku}nih posjeta. PORODILI[TE Ro|en jedan dje~ak i jedna djevoj~ica.

Voda odnijela ~etiri miliona maraka
je poplavqeno 250 stambenih i pomo}nih objekata, 18 privre dnih obje ka ta, vi {e od 100 hektara poqoprivrednog zemqi {ta, a pri ~iwena je znatna {teta i infrastrukturnim objektima. procjenu {tete u privredi, vo da je o{te ti la te sli }ku privredu za 1.450.000 maraka. Najve}u {tetu pretrpjelo je preduze}e “Interlignum“, i to 437.000 KM, zatim “Lignakom“ 345.000 maraka, te [umsko gazdinstvo “Borja“ 200.000 KM. Na putevima je pri~iwena {teta od oko milion maraka, od ~ega samo na lokalnim i nekategorisanim putevima oko 700.000 KM, a na regionalnim

Bile}a
VODA Uredno snabdijevawe vodom. HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledano je 27 pacijenata i obavqeno sedam ku}ih posjeta. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom.

POPLAVQENO 250 stambenih i pomo}nih objekata
Najvi{e {tete voda je pri~inila privrednim objektima i prema podacima Komisije za

putevima 36.000 maraka. Na in fras tru ktur nim obje kti ma pri ~iwena je {teta ve}a od 200.000 KM, od ~ega 150.000 KM samo na odbrambenom nasipu na Veli koj Uso ri kod grad skog mosta. Komisija za procjenu {tete u poqoprivredi, na osnovu zah tje va sa te re na, procijenila je da je na usjevi ma pri ~iwena {te ta od 250.000 KM. V. T.

GLAS SRPSKE utorak, 10. avgust 2010. 9

Muzi~ke zvijezde zatvorile “Zvorni~ko kulturno qeto“
ZVORNIK - Koncertima Miroslava Ili}a i Gorana Karana na gradskoj pla`i u Zvorniku u nedjequ uve~e zavr{ena je sedmodnevna manifestacija “Zvorni~ko kulturno qeto 2010“, koja je ove godine obiqe`ila desetogodi{wi jubilej. Manifestaciju su obiqe`ili koncerti poznatih muzi~kih zvijezda, pozori{ne predstave, likovna kolonija. Planinari i ribolovci su se pobrinuli da Zvorni~ani degustiraju ukusne ~orbe, a Rafting klub “Eko Drina“ da u`ivaju u regati rijekom Drinom. S. S.

[trajk autoprevoznika u Han Pijesku

Protestovali zbog poteza “Viso~nika“
HAN PIJESAK - Autoprevoznici iz Han Pijeska ju~e ujutro su odr`ali {trajk upozorewa, izra`avaju}i nezadovoqstvo odlukom [umskog gazdinstva “Viso~nik“ da, kako tvrde, bez znawa preduze}a “[ume RS” dozvole snabdijevawe pojedinih drvoprera|iva~a oblovom gra|om sa {umskih lagera i uz smawenu cijenu prevoza trupaca do Centralnog stovari{ta. - Potpisali smo ugovor sa gazdinstvom o prevozu oblove gra|e od lagera do stovari{ta za koli~inu od 64.000 metara kubnih, a do sada smo prevezli samo jednu petinu te mase. Ovim potezom “Viso~nik“ ne ~ini samo veliku materijalnu {tetu autoprevoznicima, oduzimaju}i im pravo na rad, nego razbija i jedinstvo Udru`ewa prevoznika - rekao je predstavnik autoprevoznika Rade Mumovi}. Direktor [G “Viso~nik“ rekla je Srni da nije kompetentna da daje bilo kakve izjave o ovome, navode}i da o tome treba pitati direkciju “[uma RS”. [trajk je pro{ao bez incidenata. Na ulicama Han Pijeska bilo je tridesetak kamiona, a skup je obezbje|ivala policija. B. M.

Stambeno zbriwavawe porodica poginulih boraca u Bratuncu

Kona~no do{ao kraj podstanarskim mukama
Hvala svima koji su mojim k}erkama Sawi i Tawi, poslije deceniju i po seqakawa po tu|im ku}ama, omogu}ili da imaju svoj dom, kazala Rakanovi}eva
PI[E: KRSTINA ]IRKOVI] krozrs@glassrpske.com

BRATUNAC - Ministar rada i bora~ko-invalidske za{tite Republike Srpske Rade Ristovi} uru~io je ju~e u Bratuncu, zajedno sa na~elnikom op{tine Nedeqkom Mla|enovi}em, rje{ewa i kqu~eve stanova za 20 porodica poginulih boraca. Najavio je da }e pored ove uskoro po~eti gradwa jo{ jedne zgrade, za stambeno zbriwavawe dvadeset jedne porodice iz bora~kih kategorija. - Pro gram stam be nog zbriwavawa porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida je jedan od najve}ih projekata, koje je Vlada Republike Srpske podarila ovim porodicama - rekao je Ristovi}, isti~u}i da }e Vlada u sa radwi sa lo kal nom za je dnicom, obezbijediti krov nad glavom preostalim bora~kim porodicama i wihovim potomcima. Mla|enovi} je rekao da }e u no vu zgra du bi ti useqena jo{ je dna po ro di ca, po sli je za vr{e ne re vi zi je rje{ewa. - Zahvalni smo Vladi RS, koja je obezbijedila milion maraka za ovu zgradu, kao i jo{ jednu od 21 stana u koje }e useliti porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida - rekao je Mla|enovi}, navode}i da je op{tina izdvojila oko 250.000 maraka za zemqi{te i infrastrukturu u stambenom bloku “La-

Petrovo

Odigran memorijalni turnir “Kakmu` 2010“
PETROVO - U znak sje}awa na deset sportista Sportskog dru{tva “Zvijezda“ iz Kakmu`a, koji su svoje `ivote ugradi li u te meqe Re pu bli ke Srpske, na stadionu “Dr Milan Jeli}“ u ovom ozrenskom nasequ odigran je Deveti memorijalni turnir “Kakmu` 2010“. Na spomen-obiqe`ja po gi nu lim “Zvi jez di nim“ sportistima i svim poginulim borcima iz Kakmu`a cvije}e su polo`ile delegacije op{tina Modri~a i Petrovo i kapiteni klubova “Modri~a Maksima“, “Ozren“ Petrovo i “Zvijezda“ Kakmu`. Slobodan Risti}, ~iji je sin Stojan jedan od desetorice poginulih sportista, rekao je da mu ovaj turnir puno zna~i. - Dok sam `iv, dolazi}u na ovaj memorijalni turnir, jer dok gledam ovu omladinu, kao da vidim svog Stoleta na terenu - rekao je Risti}. Po bje dnik me mo ri jal nog turnira je kakmu{ka “Zvijezda“, drugo mjesto osvojio je “Ozren“, a tre}e “Modri~a Maksima“. S. L.

Rade Ristovi} podijelio kqu~eve

FOTO: K. ]IRKOVI]

mele“ u centru grada. Novom domu obradovala se Borka Rakanovi}, ~iji je mu` Os to ja po gi nuo na Ozrenu 1994. godine.

PLANIRANA gradwa jo{ jedne zgrade
- Hva la svi ma ko ji su mo jim k}er ka ma Sawi i

Tawi, poslije deceniju i po seqakawa po tu|im ku}ama, omogu}ili da imaju svoj dom - kazala je Rakanovi}eva. U novi stan uselila je ju~e i Milka \uki}, majka poginulog borca Drage iz Krupe. - Nadala sam se da }u u ovaj stan useliti sa drugim si nom ko ji je, na `a lost, umro pro{le sedmice - rekla je kroz suze Milka, na-

DOM ZA 2.500 PORODICA
Navode}i da je za stambeno zbriwavawe bora~kih kategorija izdvojeno 50 miliona maraka Ristovi} je kazao da se ovakvi projekti realizuju u svim op{tinama Srpske, po ~emu se vidi “ne kakvi smo kao vlast, nego kao qudi“. On se nada da }e u Republici Srpskoj do kraja ove godine biti stambeno zbrinuto oko dvije i po hiqade porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida.

pomiwu}i da }e `ivjeti sama, ali da joj krov nad glavom mnogo zna~i, nakon {to je vi{e od 15 godina `ivjela u tu|im ku}ama. Me |u oni ma ko ji su se obradovali novom domu je i Dana Kova~evi} iz Bjelovca kod Bratunca. - Ve} smo bili izgubili nadu da }e se neko pobrinuti da dobijemo krov nad glavom i zato hvala Vladi RS, koja brine o porodicama poginulih boraca, rekla je supru ga po gi nu log Dra ga na, dodaju}i da }e u novi stan useliti sa svekrom i sinom i k}erkom. U novoj zgradi u Bratuncu izgra|ene su ~etiri garsowere, 11 je dno so bnih i {est dvosobnih stanova.

Derventa

Obiqe`ena slava crkve u Osiwi

Poslije opoziva na~elnika op{tine Osmaci Branislava Bo{kovi}a

Predstavnici op{tine polo`ili vijence

FOTO: ^. VUJI^I]

Na CIK-u da ocijeni zakonitost
BAWALUKA - Centralna izborna komisija BiH }e kada dobije zvani~ne informacije op{tine Osmaci o opozivu na ~el ni ka Bra ni sla va Bo {kovi}a ocijeniti da li je mandat na~elnika prestao u skladu sa zakonom, kazali su “Glasu Srpske“ u CIK-u. - Na{a obaveza je da dostavimo op{tinama bira~ke spiskove za sprovo|ewe postupka opoziva. Tek kada se referendum sprovede, u zavisnosti od rezultata, CIK ima mandat da utvrdi da li je u skladu sa zakonom prestao man dat na ~el ni ku op {ti ne, a tu se ci je ni i mi{qewe nadle`nog ministarstva - kazala je portparol CIK-a Maksida Piri}. nistrativni nadzor nad zakonito{}u 14. sjednice Skup{tine op{tine na kojoj je, izme|u ostalog, donesena odluka o opozivu na~elnika. Me|utim, ta sjednica nije bila zakazana u skladu sa Poslovnikom skup{tine i zbog toga smo nalo`ili Skup{tini op{tine da poni{ti sve akte koji su doneseni na toj sjednici - kazala je Kova~evi}eva. Ona je dodala da je stav Ministarstva da odluka nije zakonita i da su zato tra`ili weno poni{tewe. - Na {e mi{qewe ni je obavezuju}e, a na Centralnoj izbornoj komisiji je da odlu~i da li je referendum sproveden u skladu sa zakonom - kazala je Kova~evi}eva. M. ^.

Referendum
Za opoziv na~elnika op{tine Osmaci Branislava Bo{kovi}a na referendumu odr`anom u nedjequ bilo je 917 bira~a, dok ih je 35 glasalo protiv, nezvani~ni su podaci koje je ju~e saop{tila predsjednik op{tinske Komisije za sprovo|ewe postupka opoziva na~elnika Dalimirka Gordeqevi}. Ona je rekla Srni da je referendumsko izja{wavawe bira~a na svih sedam bira~kih mjesta proteklo u redu i bez problema i dodala da je neva`e}ih listi}a bilo pet. Na referendum je iza{lo 957 bira~a, od ukupno 3.265 sa redovnog bira~kog spiska.

MINISTARSTVO nije dalo saglasnost za referendum
Portparol Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS Sandra Kova~evi} istakla je da Ministarstvo nije da lo sa gla snost za odr`a vawe ovog referenduma. - Mi smo obavqali admi-

DERVENTA - U derventskoj mjesnoj zajednici Osiwa proslavqen je praznik svetog Pantelejmona, kome je posve}ena crkva u ovom selu. @eqa mje{tana Osiwe je da obiqe`avawe crkvene slave preraste u veliki narodni zbor. Poslije molitve i slavskog obreda, i trpeze, pripremqene u crkvi, Osiwani i wihovi gosti su ispred spomenika podignutog u znak sje}awa na, tokom rata, 54 poginula mje{tanina ovog sela, odali po{tu poginulim borcima i ostalim `rtvama iz Osiwe. Parastos su slu`ili sve{tenici ovog kraja, a poslije toga su ~lanovi porodica poginulih i predstavnici op{tine Derventa polo`ili cvije}e i vijence na spomen-obiqe`je. Poslije proslavqawa krsne slave osiwske crkve prire|eno je narodno veseqe. ^. V.

Mrkowi} Grad
VODA Uredno snabdijevawe vodom. STRUJA Zbog radova na dalekovodu Mrkowi} Grad - Previja bez struje su tri ~asa bili potro{a~i koji se napajaju sa tog dalekovoda. POLICIJA Dogodile su se dvije saobra}ajne nesre}e i jedno naru{avawe javnog reda i mira. PORODILI[TE Nije ro|ena nijedna beba.

10 utorak, 10. avgust 2010. GLAS SRPSKE

“Gugl“ priprema dru{tvenu mre`u “Gugl mi”

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

LOS AN\ELES - Kompanija “Gugl“ kupila je firmu koja se bavi razvojem video igrica za dru{tvene mre`e “Slajd“, a u SAD se spekuli{e da “Gugl“ priprema dru{tvenu mre`u “Gugl mi”, javile su agencije. U kompaniji nisu objavili iznos transakcije, a analiti~ari

ocjewuju da je rije~ o sumi izme|u 182 i 228 miliona dolara. Kupovina “Slajda“ trebalo bi da konsoliduje ponudu koju priprema “Gugl“, koji navodno priprema dru{tvenu mre`u “Gugl mi”.
FOTO: AGENCIJE

15.00

1.11

4,018.70

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo
Zvani~ni Promjena kurs kursa Vrijednost

ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO

3.40

0.59

17,000.00

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo BH TELEKOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO FD SARAJEVO D.D. SARAJEVO
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

21.58 4.03 76.50

1.14 0.00 -3.20 4.76 2.33

26,699.79 2,413.97 3,825.00 14,688.54 220.00

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO 26.51 [IPAD KOMERC D.D. SARAJEVO 2.20

Sjedi{te “Hipo banke“ u Klagenfurtu

“Briti{ petroleum“

Svoju imovinu nude ruskom “Rosweftu“
LONDON - Britanski naftni div “Briti{ petroleum“ (BP) ponudio je svoje projekte u Vijetnamu, Pakistanu i Venecueli ruskom “Rosweftu“ i “TNK-BP“-u. Ruski list “Vedomosti“ navodi da je ruska kompanija posebno zainteresovana za vijetnamsku imovinu BP-a. Britanska kompanija objavila je pro{le sedmice da planira da proda 30 milijardi dolara vrijednu imovinu, ve}inom naftna i gasna poqa, kako bi lak{e pokrila tro{kove uklawawa nafte iz Meksi~kog zaliva. BP bi najprije, kako prenose portali, mogao da proda imovinu u Pakistanu i Vijetnamu vrijednu 1,7 milijardi dolara. - “Briti{ petroleum“ u Vijetnamu ima udio u nalazi{tima gasa i gasovodima, a vrijednost te imovine procijewena je na 966 miliona dolara - navode analiti~ari. Imovina u Pakistanu, vrijedna oko 690 miliona dolara, obuhvata nekoliko istra`iva~kih blokova i le`i{ta gasa. Nedavno su se pojavile i spekulacije da BP namjerava da proda i svoj lanac benzinskih pumpi “Aral“ u Wema~koj ~ija se vrijednost procjewuje na dvije milijarde evra.

Evropska komisija odobrila novu kapitalnu injekciju “Hipo Alpe Adrija grupi“

Glavni problem za banku nisu optu`be za mito koje se iz banke prelivalo na ra~une politi~ara, kao {to je pokojni Jerg Hajder, ve} lo{i krediti netransparentno podijeqeni po jugoistoku Evrope, koji dose`u milijardu evra
BRISEL - Bri selski evrokrati odobrili su novi finansijski paket Austrije za kapitalnu injekciju “Hipo Alpe Adrija grupi“ ali su jo{ jednom potvrdili sumwu da se rizi~nim plasmanima obogaqena banka, mo`e spasti. Iako je Brisel dugo oklijevao sa odobravawem austrijskog plana za spas posrnule “Hipo Alpe Adrije“, Evropska komisija na kraju je odobrila da banka pre|e u ruke dr`ave, ali evrokrati i daqe sumwaju da “Hipo“ mo`e pre`ivjeti, javqa “Doj~e vele“. Evropska komisija je pro{le sedmice utvrdila da ovaj potez ne dovodi u pitawe tr`i{no takmi~ewe u Evropskoj uniji i Austriji, uprkos ~iwenici da je poslije nacionalizacije “Komunalkredit Austrija banke“, dr`ava sada vlasnik ~ak dva zajmodavca. “Doj~e vele“ navodi da dr`ava Austrija sada kontroli{e oko 15 odsto austrijskog bankarskog tr`i{ta. ra, poput pokojnog Jerga Hajdera, kojeg austrijski mediji optu`uju da je u Lihten{tajnu “pospremio“ 45 miliona “Hipovih“ evra, ve} milijarda evra lo{ih kredita koji su netransparentno podijeqeni po jugoistoku Evrope - pi{e “Doj~e vele“. Od te milijarde evra rizi~nih plasmana, dodijeqenih po ~udnim kriterijumima, novi prvi ~ovjek “Hipo grupe“ Gotvald Kranebiter, samo je u prvom polugodi{tu ove godine, morao da obustavi naplatu kredita u iznosu od 600 miliona evra. U Briselu su svjesni da je “Hipo“ zavisan od dr`avne pomo}i, jer u suprotnom nema nikakve {anse da se izbjegne propast, navodi “Doj~e vele“.

Brisel ne vjeruje da }e "Hipo" pre`ivjeti

Komisija za za{titu konkurencije

Pekari u Srbiji ne smiju da dogovaraju cijene
BEO GRAD - Ko mi si ja za za{titu konkurencije Srbije upozorila je Uniju pekara da bi do go va rawe o po ve }awu cijene hqeba zna~ilo kr{ewe Za ko na o za {ti ti konkurencije, saop{teno je iz Ko mi si je, pre ni je le su agencije. Unija pekara po~etkom mjeseca najavila je da }e pove}a ti ci je nu hqeba, zbog navodnog poskupqewa bra{na, ali je pro{le sedmice sa Ministarstvom trgovine dogovoreno da poskupqewa ipak ne}e biti. Povodom prve najave pove}awa cijene hqeba, Komisija za za{titu konkurencije upo zo ri la je Uni ju pe ka ra da ne ograni~ava samostalno utvr|ivawe i sprovo|ewe poslovne i cjenovne politike pe ka ra, pre ni je le su agencije. Istakli su da su prema Zakonu o za{titi konkurencije za brawene odlu ke udru`ewa u~esnika na tr`i{tu kojima se utvr|uju prodaj ne ci je ne, zbog ~e ga je Unija upozorena. Iz Komisije nagla{avaju da }e pratiti informacije o ra du Uni je i re ago va ti ~im bu du us ta no vi li da je Unija ponovo donijela odluku o pove}awu cijena hqeba ili na drugi na~in povrijedi la odre dbe Za ko na o za {titi konkurencije.

OVE GODINE obustavqena naplata 600 miliona evra od kredita
- Glavni problem za nekada malu regionalnu banku u vlasni{tvu austrijske pokrajine Koru{ka, koja je po`eqela da postane lider na tr`i{tu jugoisto~ne Evrope, nisu optu`be za mito koje se iz banke prelivalo na ra~une politi~a-

SANACIJA
Austrija je u sanirawe “Hipo Alpe Adrija“ ve} ulo`ila 100 miliona evra dr`avnih garancija, te 550 miliona evra kroz dokapitalizaciju. Ciq dr`ave je da za ozdravqenu banku prona|e ulaga~a koji bi bio spreman da podnosi rizik tr`i{ta. Kranebiter tvrdi da mo`e ozdraviti banku, te da “Hipo“ raspola`e nov~anim zalihama koje joj garantuju plate`nu sposobnost.

Zbog velike su{e Rusija uvodi restrikcije na izvoz `itarica

Ograni~ewe izvoza i dogodine
MOSKVA - Ruska vlada bi mogla da ograni~i izvoz `itarica i idu}e godine, ako ta zemqa bude imala nedostatak p{enice, tvrdi firma “Sovekon“, prenijele su ju~e agencije. - U tom slu~aju Rusija bi u sezoni 2010/11. godine izvezla oko tri miliona tona p{enice, umjesto prvobitno planira nih de set do 11 mi li ona tona - objavio je “Sovekon“. Moskva je pro{le sedmice uvela privremenu zabranu izvo za `i ta ri ca do 31. de cembra 2010. godine, zbog rekordno visokih temperatura koje su izazvale su{u i po`are u Rusiji, a u kojima je uni{te no na mi li one he kta ra usjeva. Nezapam}en toplotni talas, koji je pogodio zapadni dio Ru si je od po ~et ka ju la uni{tio je mnoge kulture i do veo do smawewa pri no sa usjeva. Ruski premijer Vladimir Putin rekao je ranije da Rusija ima dovoqno `itarica, ali da je restriktivan izvoz kqu~ o~uvawa sada{weg nivoa cijena, sto~nog fonda i rezervi. Analiti~ari ocjewuju da }e su{a koja hara evropskim dijelom Rusije i zbog koje je u 27 regija uvedeno vanredno stawe, smawiti rod `itarica u toj zemqi na 65 miliona tona i prepoloviti ruski izvoz na ispod deset miliona tona. Pre ma po da ci ma Rus ke `itne unije, stranom tr`i{tu je u julu ove godine isporu ~e no 1,35 mi li ona to na ruskog `ita pro{logodi{weg roda.

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
LLOYDS BANKING ROYAL BK SCOTLAN VODAFONE GROUP BP PLC BARCLAYS PLC

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Cijena
74.38 50.35 154.65 433 332.8

Promjena
0.9 -1.47 1.58 1.8 2.53

Naziv kompanije
HEWLETT-PACKARD BANK OF AMERICA INTEL CORP CISCO SYSTEMS JPMORGAN CHASE

Cijena
42.71 13.78 20.68 24.51 39.91

Promjena
-7.75 -1.29 0.15 1.83 -1.31

GLAS SRPSKE utorak, 10. avgust 2010. 11

Na prodaju ve}inski paket akcija “Telekoma Kosovo“
PRI[TINA - Kosovsko Ministarstvo za ekonomiju i finansije objavilo je poziv za u~e{}e na tenderu za prodaju akcija “Telekoma Kosovo“, prenijele su agencije. Vlada Kosova odlu~ila je da proda 75 odsto akcija “Telekoma“, dok }e po{tansku slu`bu zadr`ati u svom vlasni{tvu. Eksperti u Pri{tini procjewuju da bi za 75 odsto akcija “Telekoma“ sa fiksnom i mobilnom mre`om Vlada mogla da dobije izme|u 300 i 600 miliona evra.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Prosje~na cijena 29,79 30,00 1,26 29,90 30,00 0,94 0,61 0,36 Promjena Promet 2,16 179.097,00 0,59 0,00 3,56 0,00 4,78 0,00 0,84 31.109,10 6.161,40 5.343,30 3.900,00 3.333,10 2.144,15 216,00 Република Српска - измирење ратне штете 4

Josip Nevjesti}, direktor Agencije za osigurawe depozita BiH

Република Српска - измирење ратне штете 3 Телеком Српске а.д. Бањалука Република Српска - измирење ратне штете 2 Република Српска - измирење ратне штете 1 Тржница а.д. Бањалука Електро Добој а.д. Добој Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње

Banke su veoma konzervativne u plasirawu novih kredita, jer nije jednostavno ni do}i do novih izvora finansirawa. Ipak, ohrabruje ~iwenica da su banke u BiH likvidne i da mogu da odgovore na zahtjeve svojih klijenata, kazao Nevjesti}
RAZGOVARALA: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

[tedwa gra|ana 6,1 milijardu KM

FONDOVI
Naziv emitenta ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бањалука Prosje~na Promjena Promet cijena 3,64 5,30 2,58 2,71 6,00 0,04 2,81 4,50 2,91 1,51 1,00 2,97 3,20 3,89 9,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 1,83 182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,40 0,00 345,94

[tedwa gra|ana kod osiguranih banaka u BiH u prvih {est mjeseci ove godine iznosila je 6,1 milijardu i pove}ana je za 7,5 odsto u odnosu na kraj 2009. godine, kada je iznosila 5,7 milijardi maraka. Rekao je ovo u intervjuu “Gla su Srpske“ di re ktor Agencije za osigurawe depozita BiH Josip Nevjesti}. - Pove}awe {tedwe ukazuje na to da gra|ani BiH vjeruju u bankarski sistem i u koncept osigurawa depozita. Ako privredne aktivnosti budu i{le uzlaznom putawom i u idu}em pe ri odu o~e ku je mo rast {tedwe. Uprkos krizi, banke su sigurne i likvidne - kazao je Nevjesti}. GLAS: Koliko trenutno iznose ukupni depoziti u BiH i za ko li ko su po ve }a ni u odnosu na isti period lani? NEVJESTI]: Ukupni depoziti kod osiguranih banaka u BiH u prvoj polovini ove godine iznosili su 15,08 milijardi maraka i pove}ani su za 0,7 odsto u odnosu na kraj 2009. godine, kada su iznosili 14,98 milijardi maraka. U odnosu na isti period pro{le godine depoziti su pove}ani za tri odsto. GLAS: Za koliko je pove}ana {tedwa gra|ana ove godine? NE VJES TI]: [tedwa gra|ana kod osiguranih banaka u BiH zakqu~no sa 30. junom iznosila je 6,1 milijardu i pove}ana je za 7,5 odsto u odnosu na kraj 2009. godine, kada je iznosila 5,7 milijardi maraka. Ako privredne aktivnosti budu i{le uzlaznom putawom i u bu-

Privredna komora FBiH

Namirnice ne bi trebalo da poskupe
SARAJEVO - Predsjednik Privredne komore FBiH Jago Lasi} smatra da u BiH ne bi trebalo da bude ve}ih poskupqewa `ivotnih namirnica zbog elementarnih nepogoda koje su zadesile doma}u poqoprivredu, ali da potencijalna opasnost od poskupqewa dolazi od pove}awa cijene nafte, struje i gasa. Lasi} je rekao da bi poskupqewe energenata izazvalo “lan~anu reakciju“, odnosno rast cijena svih proizvoda i usluga bez obzira na to da li je to realno i ekonomski opravdano, prenijeli su portali. - Realno, do ve}ih poskupqewa ne bi trebalo da do|e, a ako se to dogodi, radi se o ~istoj spekulantskoj igri - rekao je Lasi}.

Josip Nevjesti}

FOTO: S. ILI]

du}em periodu o~ekujem rast {tedwe. Uprkos krizi banke su sigurne i likvidne.

UPRKOS te{koj godini do{lo do pove}awa depozita u bankama
GLAS: Koliko je pove}awe limita osiguranog depozita doprinijelo sigurnosti depozita u bankama? NEVJESTI]: Zna~ajno je da je uprkos te{koj godini, do{lo do po ve }awa de po zi ta, prvenstveno {tedwe gra|ana. Upravni odbor Agencije za osigurawe depozita BiH je 1. aprila donio Odluku o pove}awu limita osiguranog iznosa sa 20.000 na 35.000 maraka. Politika Agencije je da se nivo osiguranog depozita pove}a-

^LANICE
GLAS: Koliko banaka se nalazi u sistemu osigurawa depozita? NEVJESTI]: U programu osigurawa depozita BiH trenutno je ukqu~eno 25 banaka. Po~etkom godine u sistem je primqena banka koja do tada nije mogla aplicirati, jer je dotada{wi Zakon o osigurawu depozita zahtijevao da banka, da bi se osigurala, mora da ima najmawe 90 odsto privatnog kapitala. U sqede}em periodu planiramo da u ~lanstvo primimo jo{ dvije ili tri banke.

va postepeno u skladu sa mogu}nostima Agencije i u smislu odgovornog vo|ewa programa osigurawa depozita. Podaci o {tedwi gra|ana ukazuju da gra|ani BiH vjeruju u bankarski sistem i u koncept osigurawa depozita. To je osnovni razlog zbog kojeg }emo i daqe nastaviti sa razvojem sistema osigu rawa de po zi ta i sa na {e strane u~initi bankarski sistem jo{ sigurnijim. GLAS: Kako ocjewujete trenutno stawe u bankarskom sektoru BiH? NE VJES TI]: Svjet ska ekonomska kriza je imala sna`an uticaj na BiH, pa samim tim i na wen bankarski sistem. Banke su u periodu prije ekonomske krize imale pozitivnu putawu razvoja, a kreditna ekspanzija donijela im je i zna~ajan profit. Ekonomska kriza je doprinijela da trenutno stawe u bankarskom sistemu bude druga~ije. Banke su veoma konzervativne u plasirawu novih kredita, jer nije jednostavno ni do}i do novih izvora finansirawa, a krediti koji su ve} odobreni se zna~ajnim dijelom ne vra}aju. Sve ovo direktno uti~e i na lo{iju profitabilnost banaka. Me |u tim, ohra bru je

~iwenica da su banke u BiH likvidne i da mogu da odgovore na zahtjeve svojih klijenata. U trenutnom ekonomskom okru`ewu smatramo da je likvidnost banaka i sigurnost koju one obezbje|uju, mnogo va`nija od samog problema profitabilnosti sa kojima se susre}u i koju }e u nekom budu}em periodu, nadamo se, prevazi}i. [tedwa gra|ana sa 220 miliona maraka u osiguranim bankama, od 2001. godine porasla je na 6,1 milijardu, koli ko izno si da nas. Je di na stagnacija zabiqe`ena je u posqedwem kvartalu 2008. godine, kada je za 30 dana iz bana ka po vu ~e no oko 800 miliona maraka depozita.

Fabrika slatki{a “Para}inka“

Hrvatski “Akvarijus“ odustao od kupovine
PA RA ]IN - Vla snik hrvat ske “Akva ri jus gru pe“ Sini{a [karo odustao je od kupovine para}inske fabrike konditorskih proizvoda “Para}inka“, rekli su u sindikatu ove firme, prenio je Tanjug. Pred sje dnik sin di ka ta “Para}inke“ Slavoqub Najda no vi} re kao je da su iz hrvatske firme gotovo godinu davali la`nu nadu rukovod stvu i ra dni ci ma, uzimali robu po povoqnijim uslovima i onda odustali od kupovine. On je dodao da “Para}inka“ radnicima duguje ~etiri plate, kao i doprinose za penzijsko i socijalno osigurawe od decembra 2008. godine.

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 10.8.2010. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Kupovni za devize
1.955830 1.352659 1.431042 26.998899 0.078769 0.261840 0.698561 1.719193 0.565032 0.247033 0.207680 1.416702 0.986719 2.349399 1.472075 1.843458

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Srednji za devize
1.955830 1.356049 1.434629 27.066565 0.078966 0.262496 0.700312 1.723502 0.566448 0.247652 0.208200 1.420253 0.989192 2.355287 1.475764 1.848078

Prodajni za devize
1.955830 1.359439 1.438216 27.134231 0.079163 0.263152 0.702063 1.727811 0.567864 0.248271 0.208721 1.423804 0.991665 2.361175 1.479453 1.852698

ZIF VB fond a.d. Bawaluka
Cijena (KM) Promjena

ZIF Invest nova fond a.d. Bijeqina
Cijena (KM) Promjena

Veselina Masle{e 6, 78000 Banjaluka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

2,97

10,00%

0,038

0,00%

12 utorak, 10. avgust 2010. GLAS SRPSKE

Maloqetnik prijavqen zbog kra|e

Hronika
CJB Bawaluka

KOSTAJNICA - Maloqetnik iz Kostajnice prijavqen je da je iz kafi}a “Gold 8“ u Kostajnici iz registar kase ukrao neutvr|enu koli~inu sitnog novca, saop{teno je ju~e u Centru javne bezbjednosti Bawaluka.

- Radnici policijske stanice Kostajnica obavili su uvi|aj. Operativni rad je u toku - navedeno je u saop{tewu. N. T.

Lopovi ukrali dva automobila
BAWALUKA - Nepoznati lopovi tokom vikenda ukrali su dva vozila u Bawaluci, saop{teno je u bawalu~kom Centru javne bezbjednosti. U saop{tewu se dodaje da je automobil “audi 80” vlasni{tvo V. A. ukraden u nedjequ oko 22 ~asa sa parkinga u ulici Kraqa Alfonsa. Drugo vozilo, “golf 4”, ukradeno je izme|u 21 i 23 ~asa istog dana u ulici Branka Popovi}a. N. T.

Uhap{ena trojica provalnika
Automobili koji su u~estvovali u nesre}i

Bawalu~ka policija

FOTO: S. MITROVI]

Saobra}ajna nesre}a na putu Rogatica – Podromanija

Centar javne bezbjednosti Bawaluka

FOTO: ARHIVA

BAWALUKA - Bawalu~ka policija privela je i saslu{ala [. M., A. A. i D. A. zbog sumwe da su u no }i izme|u 7. i 8. avgusta provali li u pro da vni cu “Tu ti fruti“ u bawalu~koj ulici Du{ka Ko{~ice i odnijeli razne artikle, saop{teno je ju~e u Centru javne bezbjednosti Bawaluka. U saop{tewu se dodaje da

su oni priznali djelo i posli je kri mi na lis ti ~ke obrade pu{teni na slobodu uz saglasnost de`urnog tu`ioca. Istragom je utvr|eno da su u prodavnicu u{li provaliv{i ulazna vrata. Protiv svih }e Okru`nom tu`ila{tvu biti podnesen izvje{taj, koji }e ih teretiti za provalnu kra|u. N. T.

Do nesre}e do{lo kada je voza~ "opel astre" Selma Sijer}i} zbog neprilago|ene brzine izgubila kontrolu nad vozilom, te u krivini pre{la na suprotnu saobra}ajnu traku i direktno se sudarila sa "golfom 4" u kome se nalazila povrije|ena djevoj~ica
PI[U: SRETEN MITROVI] krozrs@glassrpske.com NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

Djevoj~ica te{ko povrije|ena u sudaru
brzine uslovima i stawu puta, izgubila kontrolu nad vozilom, te u desnoj krivini pre{la na suprotnu saobra}ajnu traku i direktno se sudarila sa “golfom 4” kojim je upravqao Muamer Maka{ (34). je, zbog te`ine povreda, preba ~e na u Kli ni~ki centar “Ko{evo“ u Sarajevu. Por tpa rol tog cen tra Biqana Jandri} rekla je da je djevoj~ica smje{tena na intenzivnu wegu i da ima vi{e lomova ~eonih kostiju. - Weno zdravstveno stawe je veoma te{ko. Polomqene su joj ~eone kosti, a dio kostiju bio je pritisnuo mozak. Operisana je i trenutno stabilna, ali se ne mo`e govoriti o daqim pro gno za ma wenog stawa - rekla je Jandri}eva. Na vozilima “golf 4” i “opel astra“ pri~iwena je velika materijalna {teta. Na “astri“ su od siline udara o{te}eni predwi blatobran, vjetrobransko staklo, vra ta na li je voj, vo za ~e voj stra ni vo zi la. Sli~na o{te}ewa vidqiva su i na vozilu “golf 4”, a oba vo zi la ni su u vo znom stawu i nalaze se na parkingu pred Policijskom stanicom u Rogatici.

Pelagi}evo

Ukradena roba vrijedna 3.000 KM
PELAGI]EVO - Nepoznati lopovi ukrali su iz ku}e lica ~iji su inicijali M. \. (68) u Pelagi}evu robu vrijednu 3.000 maraka. Lopovi su ukrali pi{toq “kolt“, zlatni lan~i} i dva mu{ka sata, saznaje Srna u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srpske. Lopovi su u ku}u provalili kroz prozor u no}i izme|u 7. i 8. avgusta. Pripadnici Policijske stanice Pelagi}evo izvr{ili su uvi|aj na mjestu doga|aja i u toku je rad na otkrivawu po~inilaca ovog krivi~nog djela.

ROGATICA - Trinaestogodi{wa djevoj~ica A. B. te{ko je povrije|ena u subotu uve~e u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila na putu Roga ti ca – Po dro ma ni ja, u mjestu Kozarde. Weno zdravstveno stawe je veoma te{ko, a nalazi se na lije~ewu u Klini~kom centru “Ko{evo“ u Sarajevu. Centar javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo saop{tio je da je do nesre}e do{lo oko 19 ~asova, kada su se sudarili automobili “golf“ u kome je bila djevoj~ica i “opel astra“. “Glas Srpske“ od izvora bliskog istrazi saznaje da je do nesre}e do{lo kada je voza~ “opel astre“ Selma Sijer}i} (38) zbog neprilago|ene

ZDRAVSTVENO stawe djevoj~ice veoma te{ko
Tom prilikom te{ke povrede zadobila je djevoj~ica koja je bila u “golfu“. Ona je prvo preba~ena u rogati~ki Dom zdravqa gdje je primqena u 19.20 ~asova. Prema rije~ima qekara Sowe Lugowa, tu joj je pru`ena hitna medicinska pomo}, poslije ~ega je, na zahtjev porodice i zbog povreda glave sa posjekotinama, u svjesnom stawu upu}ena na hirurgiju Kantonalne bolnice u Gora`du. Iz tog centra djevoj~ica

FOTO: S. MITROVI]

KONTROLE
U protekla 24 ~asa radnici CJB Isto~no Sarajevo kontrolisali su 174 vozila i voza~a, uru~ili 92 prekr{ajna naloga, legitimisali 22 lica, te iz saobra}aja iskqu~ili dva voza~a zbog upravqawa vozilom pod uticajem alkohola i zbog upravqawa vozilom pod zabranom. Iz saobra}aja je iskqu~eno i pet neregistrovanih vozila.

Pritvorena 24 osumwi~ena za trgovinu drogom
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

BAWALUKA – Bawalu~ki Okru`ni sud odredio je je dno mje se ~ni pri tvor za pre os ta lih 13 uha p{e nih u akciji “Fokus“ pa su se tako sva 24 osumwi~ena za trgovinu drogom kojima je predlo`en pritvor na{la iza re{etaka. U ovoj akciji uhap{eno je ukupno 27 lica, od kojih su tri pu{tena, a dva saslu-

{ana kao svjedoci. Akci ja se nas tavqa, a pre ma ri je ~i ma izvo ra bliskog istrazi, sada je usmje re na na fi nan sij ske to ko ve prvo op tu `e nog Da nijela - Danka Radovanovi}a, odnosno na to kome je i na ko ji na ~in pro da vao drogu, od koga je kupovao i ko li ko nov ca je za ra |i vao od trgovine drogama. Odlukom suda od ju~e su se iza bra ve, zbog bo ja zni

da }e uticati na svjedoke i ponoviti djelo, na{li Novak Nedini}, Borislav \uka no vi}, Mi ro slav Ka la bi}, Vla di mir Su mowa, Branislav Skenderija, Ni ko la Kos, Bo jan Marjanovi}, Aleksandar Ru`evi}, Jovan Gavri}, Branko Ritan, Vladimir Luji}, Elin Kala~ i Nemawa \ukanovi}. Oni su preba~eni u zatvor u Doboju, jer u Kazne-

za vo du no-po pra vnom Bawaluka u Tuwicama nije bi lo vi {e mjes ta za smje {taj.

U AKCIJI “FOKUS“ uhap{eno 27 lica, troje pu{teno
Sud je, pre ma is tom osnovu, ranije odredio pritvor za 11 uhap{enih i to prvoosumwi~enom Radovanovi}u, wegovom puncu Milivo ju Ke re {e vi }u, Go ra nu

Baji}u, @eqku Jawetovi}u zvanom [kembo, Davoru Mali}u zvanom Da{ke, Goranu Mirkovi}u, Amelu Zuli}u, Amiru \ihi}u, Vehidu Jaski }u i El ve di nu Ve li }u. Oni se na la ze u KPZ Bawaluka na Tuwicama. U okviru akcije policija je zaplijenila 700 grama heroina, oko dva kilograma skanka te 240 grama spida na po dru ~ju Bawalu ke i Prijedora u 30 pretresa.

GLAS SRPSKE utorak, 10. avgust 2010. 13

Produ`en pritvor Srpku Pustivuku
SARAJEVO - Sud BiH produ`io je pritvor Srpku Pustivuku, biv{em pripadniku Stanice javne bezbjednosti Ilija{, kojeg optu`nica tereti za ratne zlo~ine protiv civila po~iwene na podru~ju Sarajeva tokom maja i juna 1992. godine. Pustivuk, kojeg su pripadnici Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA) uhapsili 13. jula, prema odluci Suda BiH, mo`e u pritvoru ostati najdu`e tri godine. N. T.

Policija

Ubijaju o~eve, snahe supruge i ro|ake
Sve ~e{}e porodi~ne tragedije na podru~ju Srpske i BiH
Sve vi{e slu~ajeva ubistava bliskih srodnika. Uzrok ovakvih slu~ajeva treba tra`iti u poreme}aju li~nosti zbog nemogu}nosti zadovoqewa odre|enih potreba, smatra Mili}

Vijesti
Tuzla

Ubila se starica
TUZLA - Ana Muharemovi} (70) iz Tuzle preminula je u UKC-u Tuzla, nakon {to je, u namjeri da sebi oduzme `ivot ju~e oko tri ~asa u porodi~noj ku}i, u nasequ Kroj~ica u Tuzli popila solnu kiselinu, prenijele su agencije.

Tuzla

Djevojka prona|ena mrtva
TUZLA - Dr`avqanka Slovenije Darijana Br~ina (20) prona|ena je mrtva tokom proteklog vikenda u kupatilu ku}e koja je vlasni{ tvo wenog stri ca Ante Br~ine ^eli}a u Tuzli, saznaje “Glas Srpske“. Pre ma ri je ~i ma izvo ra bliskog istrazi, djevojka je prona|ena u kadi. N. T.

Gra~anica

Povrije|en deminer
GRA^ANICA - Deminer Zoran Golubovi} (40) ju~e je te{ko povrije|en kada je eksplodirala mina na podru~ju Gra~anice kod Tuzle gdje je obavqano izvi|awe terena, prenijele su agencije. Golubovi}u je povrije|ena noga i preba~en je u bolnicu u Gra~anici.

Poslije ubistva u [kugri}u PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

FOTO: GLAS SRPSKE

TUZLA - Zoranu Tomi}u (31) odre|en je jednomjese~ni pritvor zbog toga {to je u pe tak u mjes tu Dowe Du bra ve, op {ti na @i vi ni ce, u po ro di ~noj ku }i hi cem iz pi {toqa ubio svog oca Ivu Tomi}a (66), saop{tilo je tu`ila{tvo u Tuzli. Prema policijskim statistikama, ovo je samo jedan u nizu od nekoliko slu~ajeva po ro di ~nih tra ge di ja i ubis tva blis kih sro dni ka koji su se dogodili u BiH i Republici Srpskoj posqedwih mjeseci. Prema statisti~kim po-

dacima MUP-a RS, u prvih {est mjeseci ove godine dogodilo se 12 ubistava, {to je za dva vi{e nego u istom periodu lani. U martu ove godine Veli bor Ra du mi lo (76) iz Mrkowi} Grada ubio je suprugu Petru Radumilo (79). Wemu je Okru `ni sud u Bawaluci odredio pritvor, a obdukcijom tijela Petre Radumilo utvr|eno je da je imala posjekotine i ubode no`em po glavi i vratu, od ko jih je je dan ubod u vrat bio koban. Wihove kom{ije su poslije ubistva ispri~ale da su se oni ~esto sva|ali zbog Petrine zaboravnosti.

Samo mjesec kasnije dogodila se sli~na tragedija u selu Male{i} kod Zvornika. Borislav Miji} ubio je bratovu suprugu Ginu Miji} (71) i te{ko ranio brati}a Mi la di na Mi ji }a (41), a potom ubio sebe. Ovoj trage di ji pret ho dio je su kob oko seoskog puta.

ZORAN Tomi} u pritvoru zbog ubistva oca
Na novu porodi~nu tragediju u RS nije se opet dugo ~e ka lo. Ve} u ma ju u mjestu Skugri} kod Modri~e Veqko Luki} ubio je snahu Qubi cu Lu ki} (47) iz lova~ke pu{ke u wenoj ku}i.

Zlo~in se dogodio samo mje sec na kon {to se ubio Veqkov sin, Qubi ~in su prug Mi lan, sa ko jim je imala {estoro djece. Psi ho log Ale ksan dar Mi li} re kao je “Gla su Srpske“ da uzroke ova kvih slu ~a je va tre ba tra `i ti u po re me }a ju li ~nos ti zbog ne mo gu }nos ti za do voqewa odre|enih potreba. - Sve mu do pri no se i emotivne veze izme|u `rtve i nasilnika, a koje su u vezi sa zadovoqavawem potreba. Kada do|e do odre|enih pore me }a ja ne ke li ~nos ti, ona, kada nai|e na nemogu}nost zadovoqewa nekih potreba, nekada blisku osobu

koja je bila oslonac gleda kao prepreku koju `eli da ukloni - rekao je Mili}.

Tuzla

Emocije ja~e od razuma
Prema Mili}evim rije~ima, na promjenu li~nosti u dana{we vrijeme uti~e vi{e faktora, me|u kojima i nema{tina. - Sve se nakupqa, a onda dolazi do toga da emocije nadja~aju razum - istakao je Mili}.

Poznanika ubo no`em
TUZLA - L. M. (32) iz Kiseqaka te{ko je povrije|en u nedjequ oko 14 ~asova, u nasequ Kiseqak, op{tina Tuzla, kada ga je po sli je kra }e ver bal ne prepirke u tu~i vi{e puta ubo no`em u predjelu grudi i stomaka B. A. (45) iz Ki seqaka. Jo{ nije poznat motiv sukoba, prenose agencije.

Davali la`ne podatke
NE VE SIWE – Po li cij ska sta ni ca Ne ve siwe Okru`nom tu`ila{tvu u Trebiwu prijavila je [. N., iz @ivinica, i E. N., iz Tuzle zbog davawa neistinitih podataka prilikom izdavawa li~ne karte, saop{teno je ju~e u Centru javne bezbjednosti Trebiwe. U saop{tewu se dodaje da se [. N. sumwi~i da je 9. aprila 2008. godine, a E. N. 21. aprila iste godine prilikom izdavawa li~ne karte dali neistinite podatke o mjestu prebivali{ta, koje su ovjerili svojim potpisom, a koji su poslu`ili kao dokaz na osnovu kojih su im izdate li~ne karte. Oni se terete da su po~inili navo|ewe na ovjeravawe neistinitog sadr`aja. N. T.

La`na dojava o bombi
LIVNO - Policijskoj stanici u Livnu u nedjequ uve~e je upu}ena la`na dojava da je u disko klubu “[antal“ u ovom gradu postavqena eksplozivna naprava koja }e biti aktivirana, rekao je Srni portparol Uprave policije MUP-a Livawskog kantona Ivica Vrdoqak. Dojavu da je postavqena bomba u diskoteci u ulici Matice hrvatske uputilo je nepoznato lice u 3.25 ~asova. Vrdoqak je rekao da su odmah na lice mjesta iza{li pripadnici Policijske uprave Livno i kantonalnog MUP-a koji su izvr{ili pregled prostorija i okolnog prostora i utvrdili da je rije~ o la`noj dojavi. Policija radi na otkrivawu po~inioca ovog krivi~nog djela.

Pritvor zbog falsifikovawa diplome
LIVNO - Op{tinski sud u Livnu odredio je pritvor od 30 dana Ivi Brni}u zvanom Car, iz Dobrog kod Livna, koga kantonalno tu`ila{tvo sumwi~i da je izradio la`nu diplomu o zavr{enom ~etvrtom razredu sredwe {kole za jednog vojnika i za to naplatio 1.500 KM, potvr|eno je iz suda. Istraga je pokrenuta na zahtjev Ministarstva odbrane BiH, kada je otkriveno da vojnik ima falsifikovanu diplomu koja mu je poslu`ila za zapo{qavawe u Oru`anim snagama BiH, a pokazala je da je Brni} godinama pravio la`ne diplome {kola u Sarajevu, Mostaru, Travniku i Glamo~u. Prema vlastitom priznawu, diplome je prodavao po minimalnoj cijeni od 500 KM, a ~ak je imao la`ne pe~ate sudova u Sarajevu, pa se pretpostavqa da je ilegalno izra|ivao i prodavao i druga slu`bena dokumenta i isprave. Priznao je da je la`ne pe~ate nabavqao u Wema~koj. N. T.

14 utorak, 10. avgust 2010. GLAS SRPSKE

Srbija
Smederevo

Pre kraja i pozdrava zavirili smo samo na trenutak, onako u prolazu, u Judin tawir. U wemu smo uz no` i viqu{ku videli poslu`eno Kosovo. Pa, prijatno Srbi! Milorad Vu~eli}, glavni i odgovorni urednik lista “Pe~at“

Propao referendum o rafineriji nafte
SMEDEREVO - Ni poslije neuspjelog referenduma koji je odr`an u Smederevu nije jasno da li }e ameri~ki konzorcijum “Komiko oil“ izgraditi rafineriju nafte u tom gradu, javio je B92. Referendum na kojem su gra|ani odlu~ivali da li }e se u tom gradu graditi rafinerija sirove nafte je propao, jer na birali{ta nije iza{lo vi{e od polovine upisanih bira~a. Referendumski rezultat bi}e razmatran i na sqede}oj sjednici Gradske skup{tine koja bi, bez obzira na krajwi ishod izja{wavawa gra|ana, mogla da donese odluku {ta daqe.

Modernizacija Vojske Srbije
BEOGRAD - Do kraja godine, srpsko voj no vaz du ho plovstvo dobija prva ~etiri do ma }a {kol ska avi ona “las ta-95” iz pan ~e va ~ke fa bri ke “Utva“, ja vio je RTS. To }e biti prve nove letjeli ce ko je Voj ska ku pu je u posqedwe tri de ce ni je. I pored ekonomske krize, Vojska Srbije planira da kupi i nove, najsavremenije vi{enamjenske borbene avione. Kon kre tne po nu de dos tavqene su svim zna~ajnijim

Novi borbeni avioni
svjetskim proizvo|a~ima. Ta kti ~ka stu di ja ko ja de fi ni{e po tre be Srbi je za novim vi{enamjenskim borbenim avionima izra|ena je jo{ 2008. godine. Po~etkom ove godine poslati su zahtjevi za informacijom Sje diwenim Dr`a va ma za avi one “fan tom F16” i “fantom F18”, {vedskoj za “gripen“, Francuskoj za “rafal“, Evropskom konzorcijumu za “jurofajter“ i Rusiji za avione “mig 29 M“ i “suhoj 30”.
Droga u specijalnom bunkeru automobila

Me|unarodne snage na Kosovu

KFOR i daqe ~uva Gra~anicu

Heroin se nalazio u “mercedesu“ holandskih registarskih oznaka kojim su upravqali Bajrak Jakup i ^elik Halil
BEO GRAD - Na gra ni ~nom prelazu Gradina pripadnici grani~ne policije MUP-a Srbije preksino} su zaplijenili 20 kilograma heroina, {to je najve}a zapqena droge u Srbiji ove godine, a uli~na vrijednost droge je oko pola miliona evra, izjavio je ju~e Tanjugu ministar unutra{wih poslova Ivica Da~i}. - He ro in se na la zio u “mercedesu“ holandskih registarskih oznaka, kojim su upravqali dvo ji ca ho lan dskih dr`avqana tur skog porijekla - Bajrak Jakup i ^elik Halil, obojica stari po 27 godina - kazao je Da~i}. jo{ jedna potvrda funkcionisawa takozvane “balkanske ru te“ he ro ina ko ja prelazi preko na{eg re gi ona, i pu tem kojim se, prema pro cje na ma i ameri~kih bez bje dno snih slu `bi, u za pa dnoe vrop ske

Zaplijeweno 20 kilograma heroina
AKTIVNA “balkanska ruta“
On je dodao da je droga bila sakrivena u specijalnom bunkeru izme|u zadweg sje di {ta i prtqa `ni ka automobila. - Oni su pu to va li iz Turske za Holandiju, {to je zemqe ile gal no dis tri bu ira ~ak 80 odsto ukupne koli ~i ne he ro ina iz Av ga nistana i drugih isto~nih zemaqa - ka zao je Da ~i}. He ro in je za pli jewen u za je dni ~koj akci ji po gra ni ~ne po li cije i carine.

Akcija policije i carine na grani~nom prelazu Gradina

Bezbjednost Gra~anice jo{ u nadle`nosti KFOR-a

PRI[TINA - Komanda Me|unarodnih vojnih snaga na Kosovu demantovala je najave pojedinih medija da je KFOR ju~e trebalo da preda kosovskoj policiji nadle`nosti za obezbje|ivawe manastira Gra~anica. - Mi smo tek zapo~eli prelaznu fazu. Dok traje prelazna faza KFOR }e i daqe snositi punu odgovornost za obezbje|ivawe manastira Gra~anica, a Kosovska policija bi}e prisutna oko obje ka ta ra di obu ke i upo zna vawa - na vo di se u saop{tewu KFOR-a. KFOR isti~e da, nakon {to bude procijeweno da je Kosovska policija stekla neophodne vje{tine i iskustvo, pre}i }e se iz prelazne faze u izvr{nu, kada }e biti prenijete nadle`nosti za ~uvawe ovog objekta vjerskog nasqe|a.

ZADR@AVAWE
Bajraku Jakupu i ^eliku Halilu odre|eno je zadr`avawe do 48 sati zbog postojawa osnovane sumwe da su izvr{ili krivi~no djelo neovla{}ene proizvodwe i stavqawa u promet opojnih droga, saop{tio je MUP Srbije. Poslije toga oni }e biti privedeni nadle`nom istra`nom sudiji.

Ivica Da~i}

DOBRA VIJEST

GORWI MILANOVAC
U saobra}ajnoj nesre}i na Ibarskoj magistrali, u selu Nevade, ju~e ujutro poginuo je Ivan L. (28) iz Ko{tuni}a kod Gorweg Milanovca, a dvije osobe su povrije|ene. U udesu su povrije|eni Luka L. (18) iz istog sela i Jelena M. (21) iz Tepe{a kod Kraqeva.

Nova optu`nica protiv [ari}a
BEOGRAD - Tu`ila{tvo za organizovani kriminal podiglo je nove optu`nice protiv Darka [ari}a i jo{ osam lica zbog {verca kokaina i prawa novca, prenio je Tanjug. Tu`ilac za organizovani kri mi nal Miqko Ra di savqevi} izjavio je ju~e da je optu`nica protiv [ari}a i wegove me|unarodne organizovane kriminalne grupe podignuta u petak. Osim [ari}a, optu`eni su Radovan [trbac, wegova su pru ga Du brav ka [trbac, Stevica Kosti}, Zoran ]opi}, Andrija Krlovi}, Marin ko Vu ~e ti}, Pre drag Mi lo savqevi} i Ne boj {a Jestrovi}. Dar ko [a ri} i Zo ran ]opi} su u bjekstvu, a Radisavqevi} je na konferenciji za novinare rekao da je ostalim okrivqenima produ`en pritvor. [ari}u i ]opi}u }e se suditi u odsustvu, rekao je tu`ilac i istakao da je neophodno da se i ostalim optu`enima sudi u jedinstvenom krivi~nom postupku.

Tu`ila{tvo za organizovani kriminal

KRU[EVAC
Na podru~ju Policijske uprave u Kru{evcu od januara do jula ove godine smawen je kriminalitet za 14,51 odsto. Procenat rasvjetqavawa krivi~nih djela sa nepoznatim izvr{iocima iznosi 67,24 odsto, dok je pove}ana i efikasnost u rasvjetqavawu imovinskih krivi~nih djela.

OPTU@ENI za {verc kokaina i prawe novca
Radisavqevi} je dodao da je ta grupa optu`ena za krijum~arewe narkotika, kokaina, a da se do {lo i do dokaza da raspola`u ogromnom koli~inom novca koji

LO[A VIJEST

je trebalo da bude uveden u legane tokove. Novac od droge ulo`en je u kupovinu poqoprivrednih dobara i hotela u Vojvodini. Specijalno tu`ila{tvo je u aprilu ove godine podiglo optu`nicu protiv Darka [ari}a i jo{ 19 osoba zbog krijum~arewe 2.174 kilograma kokaina iz Ju`ne Amerike oktobra pro{le godine i za {vercovawe 235 kilograma kokaina u Italiji januara 2009. godine.

GLAS SRPSKE utorak, 10. avgust 2010. 15

Hrvatska }e iz ekonomske krize iza}i - uz Bo`ju pomo}.

Region
Pregrupisavawe na politi~koj sceni Hrvatske

Ivan [uker, ministar finansija Hrvatske

Korenica

Tre}i blok sve izvjesniji
Oni koji boqe poznaju Mesi}a ka`u da je vjerovatnije da }e on krenuti s tre}im blokom i to u Istri, gdje je i ina~e imao najve}u podr{ku. Dio lijeve koalicije pla{i se da bi on mogao da im uzme dosta glasova
ZAGREB - Na predstoje}im par la men tar nim izbo ri ma 2011. go di ne osim ko ali ci je li je vog centra na ~elu sa Socijaldemokratskom partijom i koalicije desnog centra na ~elu s HDZ-om mogao bi da se pojavi i dugo najavqivani tre }i blok biv {eg predsjednika Stjepana Mesi}a, prenijele su agencije. O toj mogu}nosti u medi ji ma se ogla sio biv {i ministar turizma Ivan Herak, koji je nedavno iza{ao iz zatvora jer je pravosna`no oslobo|en optu`bi. On je izjavio da }e biti Mesi}ev savjetnik za turizam i da }e se wih dvojica aktivnije anga`ovati u politici, ali u Mesi}evoj kancelariji nisu `eqeli da komentari{u te Herakove najave. U takozvanoj “kukuriku ko ali ci ji” sa SDP-om su ^a~i}eva Hrvatska narodna stran ka, Is tar ski de mo kratski sabor Ivana Jakov~i }a i Hrvat ska stran ka umi rovqeni ka, a wima se prikqu~uje i (za sada) vanparlamentarna Hrvatska socijalno-liberalna stranka, jer su dva poslanika i vicepremijerka \ur|a Adle{i~ napustili stranku. Sam SDP vodi za pet odsto pred HDZ-om, a po anke-

Prijetwa pravoslavnom sve{teniku
ZAGREB - Nepoznata osoba nazvala je Crkvenu op{tinu u li~kom mjestu Korenica i provocirala i vrije|ala paroha koreni~kog protojereja Dalibora Tanasi}a i wegovu suprugu, uz rije~i da su “oni ~etnici, da je to ~etni~ka ustanova i da treba da napuste hrvatsku dr`avu i da nemaju {ta da tra`e u Korenici“. Ovaj nemili slu~aj prijavqen je lokalnoj policiji koja je obe}ala da }e na}i po~inioca i o svemu izvijestiti sve{tenika Tanasi}a, saop{teno je iz Eparhije gorwokarlova~ke. Ovakvi nemili doga|aji ve} dva puta su se desili u Eparhiji dalmatinskoj, a ovaj put i u Eparhiji gorwokarlova~koj. Ove doga|aje bi trebalo povezati sa usta{kim djelovawem takozvane hrvatske pravoslavne zajednice, navodi se u saop{tewu.

Istraga o napadu na ekipu HRT-a

Identifikovana jo{ tri napada~a

U lijevoj koaliciji se pla{e Mesi}a

FOTO: AGENCIJE

Usta{ki pir u ^avoglavama

ta ma sa mo bi Hrvat ska seqa~ka stranka i HNS mogli da u|u u sabor jer imaju vi {e od pet od sto gla so va podr{ke, dok su ispod, ali blizu pra ga IDS i de sni~ar ska Hrvat ska stran ka prava.

JADRANKA Kosor se verbalno vra}a Tu|manu
Mediji is ti ~u da su u li je voj ko ali ci ji po di jeqena mi{qewa oko Mesi}e vog akti vni jeg bavqewa

politikom - dio wih smatra da bi bilo odli~no kad bi se Me si} an ga `o vao za izbore, dok se neki pla{e da bi Me si} mo gao da im uzme dio glasova. Mesi} nije u najboqim odno si ma s SDP-om. Oni ko ji boqe po zna ju Me si }a ka `u da je vje ro va tni je da }e on krenuti s tre}im blokom, i to u Istri, gdje je i ina ~e imao naj ve }u po dr{ku. I dok se otprilike zna ko je u li je voj ko ali ci ji,

PUPOVAC
Mediji su prenijeli izjavu potpredsjednika Samostalne demokratske srpske stranke Milorada Pupovca da i pored osnivawa predizborne “kukuriku koalicije“ na politi~koj sceni ima mjesta za opciju tre}eg bloka. “Ona je dobrodo{la, da se sprije~i polarizacija dru{tva izme|u dvije vode}e stranke, HDZ-a i SDP-a, ali je prostor tom bloku danas mawi nego prije dvije godine“, ka`e Pupovac.

ona desna je neizvjesnija. Osim HSS-a i De mo kratskog centra Vesne [kare O`bolt ko ji su potvrdili saradwu, HDZ je ne da vno po zvao sve de sne gra|anske stranke da se okupe oko HDZ-a jer samo u takvoj ko ali ci ji mo gu da se suprotstave povratku qevice na vlast. Analiti~ari isti~u da se HDZ i Ja dran ka Ko sor opet ver bal no vra }a ju Frawi Tu|manu, {to se vidjelo iz wenog i govora {efa Sabora Luke Bebi}a. Ko so ro va ra ~u na i na ne ko li ko pra va {kih stra naka: Hrvatsku stranku prava Da ni je la Srba, nasqe dni ka An te \a pi }a, ali i prava{e Ru`e Toma{i}, kao i na Mi ro sla va Tu|mana i Milovana [ibla kao pojedince koji imaju neku te`inu.

ZAGREB - Hrvatska policija saop{tila je da je identifikovala jo{ tri u~esnika napada na ekipu HRT-a tokom proslave Dana pobjede u ^avoglavama. Protiv identifikovanih napada~a, 57-godi{waka iz Splita, 63-godi{waka iz Zagre ba i 58-go di{waka iz Otavica, bi}e podnesene prekr{ajne prijave. Hrvatska televizija ranije je saop{tila da je na skupu u

^avoglavama u ~etvrtak desetak qudi vrije|alo i prijetilo no vi nar skoj eki pi te televizije, a snimateqa ga|alo kamewem. Incident u kojem niko nije povrije|en dogodio se kada je snimateq poku{ao da snimi dio proslave, koja se tradicionalno 5. avgusta odr`ava u rodnom mjestu Marka Perkovi}a Tompsona, u ~ijim pjesma ma se ~es to is ti ~e usta{ka ideologija i nasiqe.

Uhap{en makedonski policajac

Osumwi~en za {verc heroina
SKOPQE - Makedonska policija uhapsila je svog kolegu, policajca koji je radio na grani~nom prelazu Tabanovce pre ma Srbi ji, zbog sumwe da je po ma gao u {ver cu heroina, saop{teno je danas u Skopqu. Policija je preksino} sprovela akciju na grani~nom prelazu tokom koje su privedene tri osobe, me|u kojima i policajac. Policija je zaplijenila i jedan kilogram heroina, koji je prona|en kod privedenih. Sumwa se da je policajac u~estvovao u prodaji heroina, vrijednog oko 11.000 evra.

Ministar Bo`idar Kalmeta o regionalnom `eqezni~kom preduze}u

Koridor ekonomski opravdan
ZAGREB - Hrvatski minis tar mo ra, sao bra }a ja i in fras tru ktu re Bo `i dar Kalmeta ju~e je izjavio da je osni vawe za je dni ~kog srpsko-hrvatsko-slovena~kog `eqezni~kog preduze}a “vi{e nego dobra ideja“, u kojoj ne ma po li ti ke, ve} joj je osnova ~isto ekonomska. - Radi se o osnivawu zajedni~ke firme koja }e nastupati na javnim konkursima kako bi procedura bila lak{a i br`a i kako bi {to vi{e tereta prolazilo desnim koridorom, koji prolazi kroz Sloveniju, Hrvatsku i Srbiju, ali i daqe, skroz do Turske. Prema tome, to je eko nom ski skroz oprav dan posao, koji nema veze s politi kom, ali ima eko nom sku osnovu - izjavio je Kalmeta za Doj~e vele. ma, kra}i za skoro 900 kilometara, a 90 odsto robe sada ide ~etvrtim koridorom. U Hrvatskim `eqeznicama, kako navodi Doj~e vele, ve} trqaju ruke, smatraju}i da bi im srpsko-hrvat skoslovena~ka `eqeznica mogla dati “vjetar u le|a“. - Kompanija koja se osniva bi}e od velike va`nosti za H@ kargo, kao i za druge partnere, jer }e se wome pokrenuti aktivnosti koje bi trebalo da rezultiraju pove}awem te re tnog pre vo za `eqeznicom, a time i prihoda koji su vezani uz deseti koridor. Taj koridor afirmisao se kao jedan od glavnih prometnih pravaca koji povezu ju za pa dnu sa is to ~nom Evro pom, pa po zi ti vnu refleksiju o~ekujemo i na drugim saobra}ajnim pravcima izjavila je Ivana ^ubeli}, predstavnica za odnose s javno{}u u H@. U H@ vjeruju kako }e zajedni~kim snagama slovena~ ko - h r v a t s ko - s r ps ka “`eqezni~ka pri~a“ konkurisati drugim vrstama prevoza.

DOBRA VIJEST

ZAGREB
Nasred Savske ulice, pred o~ima prolaznika, radnik jedne firme za obezbje|ewe pucao je sebi u glavu pi{toqem. Mu{karac je iza{ao na ulicu i odmah po~eo govoriti da }e se ubiti. Pozvana je policija, koja ga nije uspjela nagovoriti da se preda. Preba~en je u bolnicu sa te{kom ranom.

PODGORICA
Nacionalni park Durmitor, manastir Mora~a, kao uostalom i druga poznata mjesta na sjeveru, prepuni su stranih i doma}ih posjetilaca. Grupe turista iz Ma|arske, Francuske, Srbije i drugih zemaqa, odu{evqene onim {to su vidjele, isti~u da }e se ponovo vratiti u Crnu Goru.

U HRVATSKIM `eqeznicama trqaju ruke
On je, u odbranu takvog stava, iznio jednostavnu ra~unicu - desni koridor je, u odnosu na ~etvrti koridor, prakti~no na istim pravci-

LO[A VIJEST

16 utorak, 10. avgust 2010. GLAS SRPSKE

TOP STORIES CNN

Svijet
Vatikan

Po~ele su prve zajedni~ke antiteroristi~ke vje`be Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava i Rusije “Budni orao“, koje }e biti koordinisane iz dva centra, u Habarovsku i Kolorado Springsu, uz podr{ku stru~waka

ruske Federalne vazduhoplovne slu`be za navigaciju i Federalne vazduhoplovne uprave SAD. U vje`bama, koje traju od 8. do 11. avgusta, u~estvuju ruski i ameri~ki borbeni avioni.
FOTO: AGENCIJE

Papa ukida “Hristove legionare“
VATIKAN - Papa Benedikt [esnaesti napokon }e, izgleda, biti prisiqen da ukine “Hristove legionare“. Ovu kontroverznu organizaciju unutar Katoli~ke crkve godinama je {titio Papa Jovan Pavle Drugi, ali vi{e ni{ta ne mo`e da spase najzagri`enije crkvene konzervativce od ga{ewa. “Hristovi legionari“ su organizacija koja funkcioni{e unutar crkve i pod wenom za{titom, a 1941. osnovao je meksi~ki sve{tenik Marsijal Masijel. Procjewuje se da “legionari“ trenutno raspola`u sredstvima ve}im od 20 milijardi funti. Sveta stolica je niz godina ne samo tolerisala, ve} i podr`avala wihove postupke.

Wema~ka slu`ba bezbjednosti

Xamija zatvorena zbog sumwe na terorizam
BERLIN - Wema~ka slu`ba bezbjednosti zatvorila je hambur{ku Taiba-yamiju zbog sumwi na terorizam, javili su ju~e wema~ki mediji, podsje}aju}i da su se u toj yamiji okupqali atentatori ko ji su 11. sep tem bra 2001. godine izveli napad u Americi. Mediji saznaju da je oko 20 po li ca ja ca pre tra `i lo yamiju i da je mjera o zatvarawu stupila odmah na snagu. Navedeno je da je, tako|e, za brawen i arap sko-wema ~ki savez Taiba. U bezbjednosnim krugovima mediji saznaju da je arapsko-wema ~ki sa vez Ta iba animirao “yihad“ borce na sveti rat i da je ta yamija do danas slu`ila kao glavna ta~ka “yihad scene” Hamburga ko joj, pre tpos tavqa se, pripada oko 45 osoba.

Moskovqani se i daqe bore sa vatrenom stihijom

Stanovnici glavnog grada Rusije i daqe se gu{e u dimu

Porodice diplomata odlaze iz Moskve
Zbog visokih temperatura, gustog dima i smoga u Moskvi otputovale su porodice diplomata Poqske, Rumunije, ^e{ke, Izraela, Wema~ke, Francuske, Kanade
MOSKVA - Po`ari su i ju~e harali Rusijom, a strane di plo ma te, odno sno wihove porodice napu{taju zemqu, jer zaga|ewe ugro`ava zdravqe. Zbog visokih temperatura, gustog dima i smoga u Moskvi otputovale su porodice diplomata Poqske, Rumunije, ^e{ke, Izraela, Wema~ke, Francuske, Kanade. U Ambasadi Francuske ka `u da je za po sle ni ma i wiho vim po ro di ca ma, ko ji imaju zdravstvenih problema ili su u rizi~noj grupi, preporu~eno da napuste glavni grad Rusije. Agenciji Beta je re~eno da nikakve posebne mjere nisu donesene u Ambasadi Srbije i da se radi uobi~ajeno. Privremenom napu{tawu Moskve doprinijeli su i pozivi zdravstvenih vlasti Rusije gra|anima da otputuju iz Moskve ukoliko imaju mogu}nosti. ti nivo radijacije u Brjanskoj oblasti, koja je posebno bila pogo|ena ~ernobiqskom radijacijom 1986. godine. Zdravstvene vlasti svakodnevno pozivaju gra|ane da bez prijeke potrebe ne izlaze na ulicu ili ako to ~ine, da koriste za{titne maske. Ru ko vo di oci ma fir mi je preporu~eno da zaposlenima, po mogu}nosti, daju slobodne dane. Gradska uprava je otvorila “antismog“ centar, u kojem gra|ani mogu da odahnu uz klima-ure|aje. Mediji, me|utim, pi{u da ve}ina tih centara nema klima-ure|aje. Moskovqani spas tra`e i u klimatizovanim tr`nim centrima ili automobilima. Gra do na ~el nik Mos kve Jurij Lu`kov je poslije vi{ednevne javne kritike prekinuo odmor u [vajcarskoj i pro{log vikenda se vratio u Moskvu. Me|utim, bez obzira na te{ku situaciju, gradska uprava je ju~e saop{tila da ne ma osno va da se u gra du uvodi vanredno stawe, jer je “situacija pod kontrolom“.

Specijalni sud za Sijera Leone

Svjedo~ila Mija Farou

“ANTISMOG“ centri bez klima-ure|aja
Radio Majak navodi da su se diplomatske misije odlu~ile na evakuaciju po{to je ministar za vanredne situacije Sergej [ojgu izjavio da se zbog po`ara mo`e pove}a-

Mija Farou na su|ewu

FOTO: AP

HAG - Glumica Mija Farou je ju~e izjavila pred Specijalnim sudom za Sijera Leone da joj je Naomi Kembel kazala kako je dobila “ogromni dijamant“ od ^arlsa Tejlora kome se u Hagu sudi za ratne zlo~ine i zlo~ine protiv ~ovje~nosti. - Rekla je da su neki qudi jedne no}i lupali na wena vrata i probudili je. Poslao ih je ^arls Tejlor da joj daju jedan ogromni dijamant - precizirala je Farou, a prenio AFP. Naomi Kembel je u ~etvrtak izjavila pred sudijama da biv{i liberijski predsjednik nije znao ko joj je dao nebru{ene di ja man te ko je je ona opi sa la kao “ka mewe prqavog izgleda“ i koje je dobila u no}i poslije ve~ere koju je organizovao biv{i ju`noafri~ki predsjednik Nelson Mandela, a kojoj je prisustvovala i Mija Farou.

DVOSTRUKO VI[E MRTVIH
Nezapam}ena vru}ina i gust dim u Moskvi doprinijeli su da se udvostru~ila smrtnost gra|ana u prestonici, gdje se svakodnevno registruje 700 smrtnih slu~ajeva, izjavio je ju~e zvani~nik gradskih vlasti, a prenose ruske agencije. - Uobi~ajeno je da se dnevno registruje od 360 do 380 smrtnih slu~ajeva, a sada taj broj iznosi 700. Smrtnost je, dakle, udvostru~ena izjavio je Andrej Seltsovski, {ef Odsjeka za zdravqe u op{tinskoj upravi u Moskvi.

Preporu~eno no{ewe za{titnih maski

DOBRA VIJEST

SJEVERNA KOREJA
Sjevernokorejska vojska je ispalila nekoliko artiqerijskih hitaca sa zapadne obale prema pu~ini. Neimenovani ju`nokorejski vojni zvani~nik rekao je da su hici ispaqeni u sjevernokorejske teritorijalne vode.

LIBIJA
Libija je oslobodila izraelskog fotografa Rafaela Hadada u okviru dogovora kojem je u tajnosti posredovala Austrija. Hadada su u martu, pod optu`bom za {pijuna`u, uhapsile bezbjednosne snage, nakon {to je doputovao u Libiju sa paso{em Tunisa.

BP potro{io 6,1 milijardu dolara
VA[INGTON - Britanski “Briti{ petroleum“ (BP) obavijestio je da su tro{kovi firme namijeweni borbi protiv naftne mrqe u Meksi~kom zalivu, u kom je pro{le sedmice us pje {no za us tavqeno is ti cawe naf te iz bu {o ti ne, dostigli ukupno 6,1 milijardu dolara, javile su agencije. Novac je potro{en na ~i{}ewe Meksi~kog zaliva i prikupqawe nafte koja je iscurila, na zatvarawe bu{otine i na niz popratnih poslova. Izme|u ostalog, dio novca ispla}en je o{te}enim obalskim ameri~kim dr`avama i saveznim vlastima. Do sada je BP primio vi{e od 145 hiqada zahtjeva za pla}awe od{tete, a uspio je da realizuje 103.900, ukupne vrijednosti 319 miliona dolara.

Netanijahu svjedo~io u istrazi
TEL AVIV - Izraelski premijer Bewamin Netanijahu svjedo~io je ju~e pred javnom komisijom koja istra`uje pogibiju devet turskih propalestinskih aktivista prilikom upada na konvoj brodova sa deset hiqada tona pomo}i pojasu Gaze 31. maja, ocijeniv{i da je Izrael djelovao po me|unarodnom pravu, legalno. Netanijahu je istakao va`nost pomorske blokade te palestinske teritorije, kojom vlada islamisti~ki Hamas, objasniv{i da je ciq Izraela da zaustavi isporuku oru`ja palestinskim ekstremistima. On je ocijenio da svijet nagiwe ka tome da situaciju u Gazi smatra humanitarnom krizom, iako fotografije koje otuda sti`u pokazuju da su police “do vrha“ pune hrane.

LO[A VIJEST

GLAS SRPSKE utorak, 10. avgust 2010. 17

Potraga za pre`ivjelim u brdima blata
PEKING - Spasila~ke ekipe i vojnici i daqe se bore da u brdima blata prona|u pre`ivjele me|u 1.300 lica koja se jo{ vode kao nestala, nakon {to su bujice blata zahvatile grad Gansu, na sjeverozapadu Kine. Broj `rtava ostao je nepromijewen u odnosu na podatke od subote, kada je registrovano da je najmawe 127 lica poginulo, 88 povrije|eno, a 1.300 se vodi kao nestalo.

Elementarne nepogode pogodile Pakistan i Indiju

Vijesti
Somalija

Poplavqena dolina Svat
Pquskovi i klizi{ta onemogu}avaju stanovnike tog podru~ja da se probiju van nevremenom pogo|ene teritorije, jer su svi putevi poplavqeni, a slijetawe helikoptera potpuno onemogu}eno
ISLAMABAD - ^itava dolina Svat na sjeverozapadu Pakistana odsje~ena je od ostatka zemqe, javio je Bi-Bi-Si. Pqus ko vi i kli zi {ta one mo gu }a va ju sta no vni ke tog podru~ja da se probiju van nevremenom pogo|ene teritorije, jer su svi putevi poplavqeni, a slijetawe helikoptera potpuno onemogu}eno. Na krajwem sje ve ru zemqe, ne ko li ko de se ti na oso ba je stra da lo ka da su dva sela bukvalno sravwena sa zemqom, usqed klizi{ta i odrona krupnog kamewa. Ujediwene nacije su putem svojih zvani~nika saop{tile da je zemqi potrebna hitna pomo} u iznosu od nekoliko stotina miliona dola ra, da }e za rekonstrukciju svega {to je uni{teno u prirodnim nepogodama biti potrebne milijarde. Premijer Jusef Raza Gila ni je to kom po sje te ju gu zemqe rekao da su poplave Pakistan “bukvalno vratile godinama u pro{lost“. U me|uvremenu, u ostatku zemqe jake monsunske ki{e ne prestaju. Oblasti u na sjeverozapadu zemqe, gdje se voda neFOTO: AP

Ubijeno 15 ekstremista
MOGADI[ - Somalijske snage ubile su ju~e 15 ekstremista u napadu na pobuweni ~ku ba zu, re kao je so ma lij ski mi nis tar za bez bje dnost Ju suf Ahmed Heir. On je naveo da su vojnici uzvratili napad u poluauto no mnom re gi onu Puntland na sjeveroistoku So ma li je. Por tpa rol ek stremista je negirao da su oni prvi napali i da je bilo `rtava me|u ekstremisti ma, na vo de }i da ih je samo sedam povrije|eno.

Indonezija

Prevrnuo se trajekt
YAKARTA - Najmawe deset qudi je poginulo kada je potonuo trajekt u isto~noj Indoneziji, saop{tila je ju ~e ta mo{wa policija. - Ne sre }a se do go di la u tri ~a sa po sredwoe vrop skom vremenu, a brod je otplovio samo tri kilometra od obale - rekao je predstavnik po li ci je lo kal nim me di ji ma. Na tra je ktu se nalazilo vi{e od 50 qudi, spaseno je najmawe osmoro, dok se veliki broj qudi vode kao nestali.

Poplave vratile zemqu u pro{lost

davno povukla, ponovo su poplavqene. Pu te vi su za tvo re ni i spasila~ki helikopteri su prizemqeni zbog lo{eg vremena. He li kop te ri su od su {tin skog zna ~a ja zbog ne pristupa~nog terena i zbog toga {to je voda o{tetila ili uni{tila ve}inu mos-

tova i tako one koji su pre`ivjeli poplave odsjekla od svijeta. Samo u dolini Svat uni{teno je 29 mostova. Mi li oni qudi su zbog nezapam}enih poplava ostali bez kro va nad gla vom, hrane i ~iste vode. Procjewuje se da su poplave pogodile oko 14 miliona qudi i taj broj }e, po svemu sude}i, biti i jo{

ve}i, po{to poplave prijete i ju`noj oblasti Sind, poznatoj po plodnoj zemqi.

SPASILA^KI helikopteri prizemqeni
U dolini Sind u toku je masovna evakuacija qudi. Poplave izazvane sezonskim mon sun skim ki {a ma

EVROPA
U nevremenu koje je tokom vikenda prouzrokovalo poplave u Poqskoj, Wema~koj i ^e{koj poginulo je najmawe 11 lica, dok je u oluji koja je zahvatila Litvaniju `ivot izgubilo najmawe ~etvoro qudi. Na krajwem jugozapadu Poqske najmawe tri lica su
FOTO: AP Po~ast `rtvama atomske bombe

poginula nakon {to su se zbog obimnih padavina rijeke izlile i probile nasipe i poplavile vi{e gradove. U poplavama u Wema~koj tri lica su izgubila `ivot, dok se broj `rtava u ^e{koj popeo na pet poginulih i troje nestalih.

po~ele su na sjeverozapadu zemqe, ali se sada prostiru na pros to ru du gom oko hiqadu kilometara. U me|uvremenu, vi{e od 300 stranih turista blokirano je u Ladahu, indijskom regionu Himalaja, tri dana na kon {to je u po pla va ma po gi nu lo 150 qudi, a uni {ten je naj ve }i grad u toj oblasti Leh, izjavili su ju~e zvani~nici. Neuobi~ajeno jaka ki{a izazvala je poplave koje su uni{tavale ku}e, ~upale telefonske stubove, bandere nanijele kamewe i blato u visini do ~etiri metra na autoputeve, dok su uni{tene sve komunikacione mre`e. Neimenovani vojni zvani~nik rekao je da se najmawe 300 lica jo{ vodi kao nes ta lo, dok je 25 hiqada ugro`eno zbog poplava.

Avganistan

Javno pogubqena `ena
HERAT - Talibanski pobuwenici javno su ju~e pogubili jednu Avganistanku zbog navodne preqube, izjavio je po li cij ski zva ni ~nik. Vi {e ran gi ra ni lokalni zvani~nik Abdul Yabar rekao je da je 48-godi{wa udovica prvo bi~eva na, a po tom ubi je na u oblasti Kades, koja je pod kontrolom talibana i dio je provincije Bagdis.

Obiqe`ena 65. godi{wica od atomskog napada na Nagasaki

Minut }utawa za `rtve
TO KIO - U ja pan skom gra du Na ga sa ki ju ju ~e je obiqe`ena 65. godi{wica od ameri~kog napada atomskom bombom na taj grad, a ceremoniji su prisustvovali predstavnici iz 32 dr`ave, me|u kojima prvi put predstavnici Francuske i Velike Bri ta ni je, pre ni je le su agencije. Minutom }utawa u 11.02 po lokalnom vremenu, u vrijeme kada je 9. avgusta 1945. godine tokom Drugog svjetskog rata izvr{en drugi nuklearni napad ameri~kih snaga, odata je po~ast `rtvama. U na pa du je po gi nu lo 39.000 qudi, a vjeruje se da je od posqedi ca ra di ja ci je umrlo vi{e od 75.000 qudi.

Turska

CEREMONIJA bez ameri~kog ambasadora
Meta napada bio je grad Kokura, me|utim zbog velike obla ~nos ti, dru ga me ta na listi bio je grad Nagasaki. Iako je bomba bila ja~a od one koja je tri dana ranije ba~ena na Hiro{imu, zbog planinskog terena razarawe je bilo mawe nego prilikom prvog napada.

Grad je po zavr{etku rata ponovo sagra|en. Nagasaki je ostao lu~ki grad sa razvijenom in dus tri jom bro do gradwe. Gradona~elnik Nagasakija Tomihisa Taue apelovao je na lidere zemaqa svijeta da se uvede zabrana atomskog oru`ja. SAD se ni ka da ni su izvinile za bacawe atomskih bombi na japanske gradove Hi ro {i mu i Na ga sa ki, za koje ve}ina Amerikanaca vjeruje da je bilo neophodno radi brzog okon ~awa ra ta i izbjegavawa kopnene invazi-

je koja bi odnijela jo{ vi{e `rtava. Ame ri ~ki am ba sa dor u Japanu Yon Ros koji je 6. avgusta, prvi put od kraja rata, pri sus tvo vao ce re mo ni ji obiqe`a vawa go di{wice nuklearnog napada na Hiro{imu, nije prisustvovao ceremoniji u Nagasakiju jer je zva ni ~no sa op {te no da je bio “prezauzet unaprijed dogovorenim obavezama“. Francuski i britanski predstavnik u~estvovali su na obje ceremonije kao znak podr{ke pokretu nuklearnog razoru`avawa u svijetu.

Okr{aji sa Kurdima
ANKARA - Pet kurdskih pobuwenika, me|u kojima jedna `ena ubijeno je, a dvoji ca tur skih voj ni ka su rawena u sukobima koji su izbi li u pro vin ci ji Ba tman, na jugoistoku Turske, saop{tili su ju~e zvani~ni izvori. Sukobi izme|u vojske i pripadnika Radni~ke partije Kurdistana izbili su pre ksi no} u bli zi ni mjesta Besiri, navodi se u saop{tewu iz kabineta guver ne ra pro vin ci je Ba tman.

18 utorak, 10. avgust 2010. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawaluka
GRADSKI VODI^

5

dje~aka

2

djevoj~ice

U Bawaluci brojne gra|evine ~ija je izgradwa odavno stala

Nedovr{eni objekti godinama ruglo grada
Ti objekti su pod budnim okom gra|evinske inspekcije. Sva gradili{ta moraju da budu za{ti}ena i bezbjedna kako stanovni{tvo i imovina ne bi bili u opasnosti, istakao Petra{
PI[E: NIKOLA LUGI] nikolal@glassrpske.com

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedik Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 219-111 216-661 324-310 437-222

prevoz
Autobuska stanica 315-355 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawaluka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

Nije mali broj gra|evina u Bawaluci koje godinama stoje nedovr{ene, a na wima se ne izvode gra|evinski radovi, {to stvara ru`nu sliku o gradu. Takvi objekti moraju da budu adekvatno za{ti}eni, a o prekidu radova investitor je du`an da odmah obavijesti Odjeqewe za inspekcijske poslove. Izjavio je ovo “Glasu Srpske“ na~elnik Odjeqewa za inspekcijske poslove Novak Petra{. - Ti objekti su pod budnim okom gra|evinske inspekcije. Sva gradili{ta moraju da budu za{ti}ena i bezbjedna kako stanovni{tvo i imovina ne bi bili u opasnosti - rekao je Petra{. On je dodao da ne postoji zakon koji bi investitoru odredio rok za zavr{etak radova.

Gra|evinski objekat u ulici Jovana Du~i}a odavno u izgradwi

FOTO: N. LUGI]

Novi zakon
- U novom Zakonu o ure|ewu prostora nema obustavqawa gradwe ukoliko neko po~ne da gradi bez dozvole, ve} se odmah donosi rje{ewe o ru{ewu. To zna~i da nema ~ekawa da se pribavi gra|evinska dozvola, ve} objekat odmah mora da se sru{i i to o tro{ku vlasnika. Ako investitor sam ne sru{i objekat, ru{ewe }e izvr{iti tre}e lice, a vlasnik }e tro{kove snositi prinudnim putem - rekao je Novak Petra{.

taxi
"A" taksi Bawalu~ki taksi Bel taksi Euro taksi Maksi taksi Patrol taksi Ideal taksi Mobil taksi 1500 1544 1550 1555 1551 1533 1545 1566

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

- Zakonom nije predvi|ena obaveza investitora da objekat zavr{i u odre|enom roku. Svaka gra|evina smatra se objektom u izgradwi dok ne pro|e tehni~ki prijem. Po novom Zakonu, koji je na snagu stupio prije 15 dana, ukoliko do|e do privremenog prekida gradwe, investitor mora da obavijesti inspekciju - istakao je Petra{. Prema wegovim rije~ima, prilikom izgradwe objekta investitor je du`an da vodi ra~una o gradili{tu. - Svi moraju da budu bezbjedni. Mora da se vodi ra~una o bezbjednosti qudi na gradili{tu i bezbjednosti qudi oko samog gradili{ta. Objekat ne smije da predstavqa opasnost po okolne objekte i u~esnike u saobra}aju - naglasio je Petra{.

Jo{ je kazao da su svi investitori koji su po~eli izgradwu za vrijeme trajawa starog zakona du`ni da se prilagode novom. - Na nekoliko gradili{ta u Bawaluci na kojima su radovi prekinuti objekti nisu bili adekvatno za{ti}eni. Mi svakodnevno kontroli{emo gradili{ta i skoro smo nalo`ili da se boqe obezbijedi objekat koji se radi u blizini kru`nog toka na Lau{u - rekao je Petra{.

ZAKONOM nije predvi|en rok za zavr{etak radova
Jo{ je dodao da za fizi~ka lica va`i isti zakon kao i za pravna. Iz Ministarstva za prostorno ure|ewe potvrdili su da

ne postoji zakon kojim bi se odredio rok za zavr{etak radova. - Postoji zakon po kojem se od dobijawa gra|evinske dozvole, koju izdaje gradska uprava, odre|uje rok za po~etak radova i on je obi~no godina od dobijawa dozvole. Po~etak radova se ra~una ~im investitor po~ne da kopa temeq - rekli su iz Ministarstva za prostorno ure|ewe. Jo{ su dodali da je Ministarstvo poku{alo da u nacrt Zakona o prostornom ure|ewu uvrsti odnosno limitira rokove, bar kad je u pitawu nadogradwa postoje}ih stambenih objekata. - Mi poku{avamo da pratimo zakone Evropske unije, ali moramo da se prilagodimo ekonomskoj mo}i stanovni{tva, te

ne mo`emo jo{ da govorimo o rokovima za zavr{etak radova. Jedino se po zakonu moraju adekvatno konzumirati, odnosno za{tititi objekti kako ne bi ugro`avali gra|ane i ne bi do{lo do povreda - saop{teno je iz Ministarstva za prostorno ure|ewe. Bawalu~ani imaju svoje mi{qewe o zapo~etim a nedovr{enim objektima. - Pojedinci su megalomani. Po ~nu da gra de ve li ki objekat, ili bez dozvole, pa radove moraju da obustave ili se prera~unaju da ne mogu finansijski zatvoriti gradwu. U svakom slu~aju, to stvara ru`nu sliku o gradu. Po meni je za to najboqi primjer hotel “Palas“ - rekla je stanovnica ulice Jovana Du~i}a Miqa Sandi}.

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS “PALAS“ SALT - akcija re`ija: Filip Nojs uloge: An|elina Xoli, Liv [rajber termini: 20.30, 22.30 ^AROBWAKOV SVIJET - avantura re`ija: Xon Tjurteltob uloge: Nikolas Kejx, Xej Baru{el, Monika Belu~i termini: 17.30, 18.15, 19.45 NEVINE LA@I - akciona komedija re`ija: Xejms Mengold uloge: Tom Kruz, Kameron Dijaz termini: 20.45, 23 ~asa PO^ETAK - SF triler re`ija: Kristofer Nolan uloge: Leonardo di Kaprio, Ken Vatanabe, Jozef Gordon Levit termini: 22 ~asa AVATAR - SF spektakl re`ija: Xejms Kameron uloge: Sem Vortington, Zoi Saldana, Sigurni Viver termini: 17.45 PRI^A O IGRA^KAMA 3 - animirani/sinhronizovan re`ija: Li Unkrih glasovi: Dragoqub Qubi~i}, Gordan Ki~i}, Dubravko Jovanovi} termini: subotom i nedjeqom u 12 ~asova [REK SRE]AN ZAUVIJEK - animiratermini: subotom i nedjeqom u 14.15 DJE^IJE POZORI[TE RS Muzej lutaka, svakim danom od deset do 20 ~asova, ulaz slobodan Izlo`ba plakata, svakim danom od deset do 20 ~asova, ulaz slobodan MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka - “Od praistorije do savremenog doba“ Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac“ Izlo`ba “Ban i Bawaluka - ambijentalni i gra|anski identitet“ MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI REPUBLIKE SRPSKE Izlo`ba Envera [taqe, traje do 8. avgusta

kvarovi
Prijava kvarova 258-686 Kvarovi na telefonima 1275

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

ni/sinhronizovan re`ija: Majk Mi~el glasovi: Dragan Vuji}, Anica Dobra, Goran Jevti}, Boris Milivojevi}

GLAS SRPSKE utorak, 10. avgust 2010. 19

Tr`nica
kupus crveni luk bijeli luk krompir
FOTO: ARHIVA

1,5 1,5 1 0,7

mrkva krastavac karfiol paradajz

1-2 0,8 - 1,2 3 1,6 - 2,5

paprike tikvice mahune pasuq

2 1 2,5 - 3,5 3,5 - 5

gqive orasi kivi grejp

1,5 - 3,5 15 4 1,5

{qive smokve breskve diwe

1,5 - 2 2,5 2 2

GRADSKE VIJESTI

Krateri u ulici Tina Ujevi}a
Mje{tani ulice Tin Ujevi} u mjesnoj zajednici Nova varo{ ve} neko vrijeme zahtijevaju od gradskih vlasti da saniraju udarne rupe koje nanose o{te}ewa wihovim vozilima. Izjavio je ovo “Glasu Srpske“ predsjednik Savjeta gra|ana ove MZ Manojla Zrni}. - Na adresu gradske uprave prije desetak dana poslali smo zahtjev za sanirawe o{te}ewa u ovoj ulici ali jo{ nismo dobili wihov odgovor. Nadamo se da }e se iz gradskog buyeta u sqede}em periodu prona}i sredstva za rje{avawe ovog problema - rekao je Zrni}. Prema wegovim rije~ima, rupe su ogromne pa stanovnici koji tuda prolaze vozilima ~esto ih o{te}uju. S. J.
Uskoro igrali{te u ^esmi

U pojedinim naseqima nema kutaka za najmla|e

Bawalu~ke plesa~ice na festivalu u Splitu
^lanice Plesnog studija “Oriana & Oria“ predstavqa}e Bawaluku na “Split trajbal festu“, koji }e se odr`ati u Splitu u periodu od 23. do 28. avgusta. - Imala sam tu ~ast da su me organizatori pozva li da ple{em na otvarawu festivala, 24. avgusta, a sa mnom }e i}i i moje u~enice, koje }e poha|ati radionice. Taj doga|aj predstavqa prekretnicu za plesnu scenu u zemqama biv{e Jugoslavije - izjavila je osniva~ tog plesnog studija Aleksandra Te{anovi}. Na splitskoj pozornici Peristilu nastupi}e svjetska imena trbu{nog plesa i muzike, poput Kami Liddle, a u~e{}e su potvrdile i plesne grupe iz Rusije, SAD, [panije, Italije, ^e{ke, Slovenije, Srbije, Hrvatske i drugih zemaqa.

Fudbalski klub Rekreativo i Savjet gra|ana na{e MZ pokrenuli su inicijativu da se prikupe nov~ana sredstva za izgradwu igrali{ta. Tako }emo uz pomo} dobrovoqnih priloga i donacija, bez u~e{}a grada, napraviti kutak za najmla|e, rekao je Mili~evi}
PI[E: NEBOJ[A LAKI] nebojsal@glassrpske.com

U mjesnoj zajednici ^esma, koja ima oko 6.000 stanovni ka, ne pos to ji dje ~i je igrali{te sa quqa{kama, toboganima, klackalicama i zato su se mje{tani sami organizovali, da bi napravili kutak za najmla|e.

Investicije
- Tokom protekle godine izgra|eno je 14 igrali{ta, a rekonstruisano ih je jo{ 17. Taj posao obavqen je u 16 mjesnih zajednica u gradu, u {ta su ulo`ene oko 402 hiqade maraka. Na podru~ju grada do sada je ukupno izgra|eno 65 dje~ijih igrali{ta - rekao je [aji}.

Pot vrdio je ovo “Gla su Srpske“ predsjednik Savjeta gra|ana ove mjesne zajednice Miladin Mili~evi}. - U na {em na sequ ima mnogo djece, pa bi i wima i roditeqima izgradwa barem jednog igrali{ta mnogo zna~ila. Fudbalski klub Rekreativo i Savjet gra|ana na{e MZ pokrenuli su inicijativu da se prikupe nov~ana sredstva za izgradwu igrali{ta. Tako }emo dobrovoqnim prilo zi ma i do na ci ja ma, bez u~e{}a grada, napraviti kutak za najmla|e - rekao je Mili~evi}. Jo{ je istakao da su tra`ili i podr{ku grada, ali da su im odgovorili da nemaju finansijskih sredstava planiranih za ovu godinu. - Je di no {to od wih u

ovom trenutku tra`imo je da nam se da lokacijska dozvola, a na{ prijedlog je pored terena fudbalskog kluba Rekreativo - naglasio je Mali~evi}.

ZA OBNOVU i izgradwu igrali{ta 140.000 KM
U jo{ nekoliko gradskih naseqa nedostaju igrali{ta, a stanovnici o~ekuju da uskoro budu izgra|ena. U gradskoj upravi tvrde da je nedavno zavr{ena izgradwa tri nova dje~ija igrali{ta i to u nasequ Centar 2, a renovirana su jo{ ~etiri, za {ta je gradska uprava izdvojila 140.000 maraka. - Za izgradwu igrali{ta i postavqawe tobogana, klackalica, quqa{ke na opruzi i

torweva iz dvo je no je vi {e 85.000 maraka - izjavio je portparol Administrativne slu`be grada Milenko [aji}. On je dodao da je u ovoj godini ure|eno i nekoliko ve} postoje}ih igrali{ta. - Re no vi ra na su ~e ti ri dje~ija igrali{ta i to u ulicama Gunduli}evoj, Beogradskoj, Sime Matavuqa i Vase Pelagi}a. Ugra|ena je betonska galanterija, a u taj dio po sla in ves ti ra no je oko 53.000 maraka - rekao je [aji}. Prema wegovim rije~ima za 2010. godinu planirano je redovno odr`avawe svih dje~ijih igrali{ta na podru~ju grada, za {ta je Programom za je dni ~ke ko mu nal ne po tro{we predvi|eno 17.000 maraka.

Ru{ewe baraka na Paskolinoj ciglani
Rupa u Vidovdanskoj ulici preko puta hotela “Bosna”, gdje je planirana izgradwa zgrada Glavne banke Republike Srpske uskoro }e biti zatrpana, dok }e preostale barake na Paskolinoj ciglani biti sru{ene. Potvr|eno je “Glasu Srpske“ u Odjeqewu za inspekcijske poslove grada Bawaluka. - Razlog zatrpavawa rupe je spre~avawe razmno`avawa glodara, gmizavaca i insekata. Po{to jo{ ne znamo ta~an datum po~etka radova na zgradi glavne banke, djelova}emo preventivno i uskoro }emo zatrpati spornu rupu - re~eno je u Odjeqewu za inspekcijske poslove. Jo{ je dodato da se uporedo radi na snimawu monta`no-demonta`nih objekata na Paskolinoj ciglani. - U roku od mjesec do dva svi objekti na Paskolinoj ciglani }e biti sru{eni, a teren potpuno o~i{}en - naglasio je Petra{. N. L.

MATI^NI URED
Ro|eni:
Sara Marjanac, k}i Neboj{e i Biqane; Petar [trbac, sin Miroslava i Marije; David @ari}, sin Deana i Sawe; Mirnes Leti}, sin Salka i Refije; Ana Mirkovi}, k}i Bogdana i Milomirke; Helena Seksan, k}i Vojislava i Milene; Leo Le`ai}, sin Gorana i Tawe; Danilo Radujkovi}, sin Dejana i Danijele; Matej Todorovi}, sin Vlade i Svjetlane; Marko Radivojevi}, sin Radovana i Marice; Darijan Novakovi}, sin Gorana i Sandre; Andrej Bo`i}, sin Neboj{e i Vesne; Nemawa Rom~evi}, sin Dragana i Svjetlane. lista i Du{ica Vidwevi}, socijalni radnik; Radoslav Crni}, elektroinstalater i Daniela Kre}a, student; Miroslav Bokan, dipl. pravnik bezbjednosti i kriminalistike i Tijana Zjaji}, dipl. pravnik; Vladimir Rado{evi}, policajac i Swe`ana Drqa~a, student; Goran Lovri}, elektroinstalater i Danijela Mihajlovi}, medicinski tehni~ar; Zoran Gaji}, elektrotehni~ar i Jelena Koprena, trgovinski tehni~ar; Slavko Ritan, automehani~ar i Qiqana Kne`i}, ma{inski tehni~ar; Dra`en Piva~, apsolvent i Milijana Vu~enovi}, apsolvent; Sa{a Vu~i}, dipl. ekonomista i Jelena Roki}, dipl. ekonomista; @eqko Vukota, hemijski tehni~ar i Danijela Kalewuk, hotelsko-turisti~ki tehni~ar; Bojan Stojkovi}, ma{inski tehni~ar i Ernestina Ja}imovi}, frizer; Vladimir Vla~ina, akademski slikar i Danijela ]urguz, profesor matematike; Sini{a Boji}, ekonomski tehni~ar i Maja Vu~i}, dipl. menayer finansija; Adnan [i{i}, trgovac i Alma Bahtijaragi}, farmaceutski tehni~ar; Milovan O`egovi}, ugostiteqski radnik i Bojana Te{anovi}, dipl. psiholog; @eqko Zubi}, policajac i Danijela Vodenik, trgovac; Slavi{a Brankovi}, fotograf i Dobrila Makivi}, ekonomski tehni~ar; Ozren Laganin, dipl. in`. poqoprivrede i Radojka Kele~, dipl. ekonomista; Bo{ko Mijatovi}, dipl. in`. elektrotehnike i Jasminka Stoji}, magistar farmacije; Luka Vukeli}, zubotehni~ar i Dajana Gaji}, trgovinski tehni~ar; Bojan Grbi}, elektrotehni~ar i Nata{a Radi{i}, ekonomski tehni~ar; Novica Tomi}, elektromehani~ar i Gordana Vojnovi}, profesor engleskog jezika i kwi`evnosti.

Zatrpavawe rupe zbog glodara i gmizavaca

FOTO: N. LUGI]

PA@WA
Naseqa bez struje
Zbog radova na elektroenergetskim objektima danas }e do}i do povremenih prekida u snabdijevawu elektri~nom energijom u dijelovima naseqa Karanovac, Quba~evo u periodu od 7.30 do 17 ~asova, Borkovi}i, Slavi}ka u periodu od devet do 14 ~asova, kao i u dijelovima ulica Romanijska, Rade Marjanca, Igmanska, Moslava~ka, Zelengorska u periodu od 8.30 do 15 ~asova. S. J.

Vjen~ani:
Svetozar Dmitrovi}, ugostiteq i Sanda Novkovi}, obu}arski tehni~ar; Dejan Macanovi}, elektrotehni~ar i Maja Gaji}, frizer; Goran Vuleta, dipl. in`. elektrotehnike i Swe`ana Popovi}, magistar umjetnosti; Igor Pej~inovi}, komercija-

Umrli:
Ismeta (Nail) Smailagi}, ro|ena 1948. godine; Du{anka (Ivan) ^alo, ro|ena 1932. godine.

20 utorak, 10. avgust 2010. GLAS SRPSKE

Kultura
Likovna kolonija “Sreten Stojanovi}“

Amitav Go{, GLADNA PLIMA

Zoran @ivkovi}, KWIGA PISAC

Umjetnici sklopili platna

FOTO: GLAS SRPSKE

PRIJEDOR - Kolonija “Sreten Stojanovi}“ zatvorena je ju~e u Prijedoru, a djela nastala na ovoj likovnoj smotri bi}e izlo`ena u septembru. Na koloniji je u~estvovalo 11 akademskih slikara, me|u kojima su ~lanovi avangardne grupe “Protok“ i gosti, profesori Branko Miqu{ i Veso Soviq. - Ovi mladi qudi su u potpunosti opravdali na{e povjerewe. Radove koji su ovdje nastali uskoro }e mo}i da vide i svi qubiteqi slikarstva, jer poslije pripreme kataloga, 25. septembra u prate}em programu manifestacije “Kwi`evni susreti na Kozari“ bi}e organizovana izlo`ba radova nastalih u koloniji - rekao je selektor kolonije Predrag Marjanovi}. U okviru kolonije otvorena je izlo`ba “U lavirintu bez centra“, jednog od pro{logodi{wih u~esnika, akademskog slikara Mladena Karana, koji `ivi i radi u Firenci. S. T.

"STRA@ILOVO" za najboqi kwi`evni prvenac

Milan Rakuq

“Prosvjeta“ iz [amca
BAWALUKA - “Prosvjeta“ iz [amca desetu godinu zaredom raspisuje konkurs za kratku pri~u, a tri najboqe bi}e nagra|ene. O nagradama }e odlu~ivati `iri koji ~ine kwi`evnik Zoran Kosti}, prof. dr Ivan Negri{orac i dr Du{ko Babi}. Pri~a ne smije biti du`a od pet strana kucanog teksta novinskog proreda i tako|e ne smi je bi ti ra ni je objavqiva na. ^e ti ri pri mjerka pri~e potpisane {i-

Konkurs za pri~u
from (u posebnoj, zatvorenoj, koverti, podaci o autoru) tre ba dos ta viti do 15. septembra na adresu: SPKD “Prosvjeta“ [amac, \enerala Dra`e Mihailovi}a bb, 76 230 [amac. Stru~ni `iri }e odabrati tri naj boqe pri ~e ko je }e “Prosvjeta“ nagraditi nov~ano i objaviti u svom glasilu “Godi{wak“. Nagrade }e biti dodijeqene u okviru “[ama~ke kulturne jeseni“ u oktobru. A. R.

Nagrada za mene predstavqa dokaz o, s razlogom, potro{enom vremenu u kojem sam postao ne{to, makar to bilo i najomra`enije, a moje omiqeno zanimawe - pjesnik, rekao Milan Rakuq
PI[E: MIRNA PIJETLOVI] mirnap@glassrpske.com

Stihove "ispisala" uli~na anarhija
“Gluvi putnik“. Na gra da “Stra `i lo vo“ dodjequje se za najboqe pjesni ~ke kwige objavqene u ediciji “Savremena poezija“ Brankovog kola. - Zbirku “Gluvi putnik“ sam pisao ~itavu svoju dosada{wu mladost. U woj je i jedna pjesma koja nosi naziv “Na mene nikad ponosni nisu bili qudi kojima sam po ro|ewu drag“. E, u wihovoj sobi }u oka~iti to ordewe re kao je za “Glas Srpske“ Milan Rakuq.

Milan Rakuq, dobitnik kwi`evne nagrade “Stra`ilovo“

Zavr{en festival u Herceg Novom

Najboqi film “We`ni sin”

BAWALUKA - Uglednu spe ci jal nu kwi`e vnu na gra du “Stra `i lo vo“, za naj boqi prve nac mla dih pjesnika do 30 godina, ove godine je dobio talentovani bawalu~ki pjesnik Milan Ra kuq za zbir ku

PJESNIK omiqeno zanimawe
Ka ko je is ta kao ovaj mladi pjesnik, pored satisfakcije i podsticaja za budu}i rad, nagrada }e za wega predstavqati dokaz o, s razlogom, potro{enom vremenu “u ko jem sam pos tao ne{to, makar to bilo i najo mra `e ni je, a mo je omiqeno za ni mawe - pje snik“. Zbirka je, pri~a Rakuq, nastala “na ulici u te{koj

BOEMSKA POEZIJA
- Pojava Rakuqa na savremenoj srpskoj pesni~koj sceni veoma je dragocena u odnosu na naplavine tzv. poezije tihog gesta. On je pesnik koji obznawuje i obnavqa zlatonosnu `ilu kucavicu stra`ilovske linije pevawa dodaju}i joj valere sopstvenog talenta i iskustva, prkosa i megdana. Nema sumwe, prvenac Milana Rakuqa, “Gluvi putnik“, koji predstavqa burni lirski vodi~ kroz zbegove i izgone, donosi nam glasnog pesnika - navode ~lanovi `irija obrazla`u}i nagradu.

HERCEG NOVI - Montenegro film festival zatvoren je u nedjequ uve~e na Kanli kuli u Herceg Novom uru~ewem nagrada, a “Velika zlatna mimoza“ dodijeqena je filmu “We`ni sin - Projekat Franken{tajn“, rediteqa Kornela Mundruca, javio je Tanjug. “Zlatna mimoza“ za re`iju ravnopravno je pripala rediteqima Rajku Grli}u za film “Neka ostane me|u nama“ i Kamenu Kalevu za film “Isto~ni komadi“. Glumac Rade [erbeyija dobio je “Zlatnu mimozu“ za najboqu mu{ku ulogu, dok je “Zlatna mimoza“ za najboqu `ensku ulogu pripala Zrinki Cvite{i}. Posebno priznawe `irija dodijeqeno je filmu “Neke druge pri~e“, ~iji su autori pet rediteqki - Ana Mari Rosi, Ivona Juke, Hana Slak, Ines Tanovi} i Marija Yiyeva.

anar hi ji“, bez ide je da }e pje sme ikad bi ti objavqene. - No, napredak u pisawu kroz godine odveo je zbirku malo daqe od uli~ne poezije i u woj je zastupqeno i ne{to {to ima veze i sa tradi ci jom i for mom, gdje po red slobo dnog mi slim i na vezani stih - tzv. majstorstvo, za koje postmodernisti pri~aju da izumire - isti~e Rakuq. Ova presti`na nagrada, koja se dodjequje od 1973. godine, sve~ano }e laureatima bi ti uru ~e na 4. sep tem bra na Stra`ilovu, u okviru 39. Brankovog kola, koje }e trajati od 3. do 13. septembra u Srem skim Kar lov ci ma i Novom Sadu.

TRE BIWE - Li ko vna ko lo ni ja “Las tva“ u Tre biwu izrasla je u jedan od stu bo va “Tre biwskih qetwih sve~anosti“, a kvalitetom radova i imenima koja u woj u~estvuju postala je jedna od najzna~ajnijih likovnih kolonija u okru`ewu. Ove go di ne ko lo ni ja u svom na zi vu ne ma do da tak “Jazina“, a preseqewe umjetnika iz ovog prigradskog naseqa na trebiwski brijeg, gdje je smje {ten Dom

Platani oaza za slikare
Likovna kolonija “Lastva“ u Trebiwu
pen zi one ra, kao da je pro {irilo umjetni~ke vidike i po ja ~a lo bo ju Me di te ra na, koja je u Trebiwu sveprisutna.

BOGAT fundus kolonije
^e trna est sli ka ra iz RS, Srbije, Crne Gore, Bugarske, [panije i Wema~ke marqivo ra de, a re zul tat wihovog slikawa vidje}e publi ka na izlo `bi ko ja }e

biti prire|ena sutra uve~e na zatvarawu kolonije. - U hla do vi ni stoqe tnih pla ta na smjes ti }e mo na {u izlo `bu prvi put. Fundus kolonije je ve} zavidan i sve ono {to na {i prijateqi, ugledni umjetnici po da re Tre biwu bi }e wihovo svojevrsno umjetni~ko zavje{tawe. Imena dosa da{wih u~e sni ka potvr|uju visoke umjetni~ke i kulturne domete ove manifestacije - ka`e slikarka

Ra dmi la Liz dek, osni va~ kolonije. Prema wenim rije~ima, kolonija u Trebiwu raste iz go di ne u go di nu i pos to je `eqe da se napravi muzej savremene umjetnosti u kome bi trebalo da budu smje{teni radovi sa ove smotre. Susret hercegova~ke prirode i vrhunskih umjetnika i ovog qeta je podstakao kistove i palete, a rezultat su nova umjetni~ka djela. R. Mi.

GLAS SRPSKE utorak, 10. avgust 2010. 21

Robin Vilijams kao gradona~elnik u filmu “Princ Providensa“
LOS AN\ELES - Oskarovac Robin Vilijams glumi}e u novom filmu “Princ Providensa“, o Vinsentu ^ijan~iju, javio je Mondo. Gradona~elnik Providensa ostao je upam}en kao “rok zvijezda“ politike, a na tom mjestu bio je rekordnih 21 godinu. ^ijan~i je 2002. morao da se povu~e jer je bio optu`en za zavjeru i reketirawe, i odslu`io je ~etiri godine u federalnom zatvoru. U filmu }e jo{ igrati Dermot Malroni, Edvard Burns, Adam Goldberg, Oliver Plat i drugi.

Radivoje Kruq, paroh mostarski i povjerenik Glavnog odbora SPKD “Prosvjeta“ za Mostar

Vrati}emo [anti}u ve~eri kakve zaslu`uje
Asim Krhan kazali su da ne treba da se mije{ate u organi za ci ju ma ni fes ta ci je “[anti}eve ve~eri poezije“, zato jer ste sve{tenik? KRUQ: Takva izjava nije vrijedna komentara, jer mo`e komotno u}i u anale neznawa i gluposti pod naslovom “Vjerovali ili ne”! Ne znam da li ovi “kulturni radnici“ uop{te znaju {ta je “kultura“, a naro~ito weno etimolo{ko zna~ewe, i uostalom da li su ikada ~uli za velike kulturne stvaraoce i pregaoce Mostara, da ne idem {ire, kao {to su: arhimandriti Joanikije Pamu~ina i Prokopije ^okorilo, mos tar ski sve {te ni ci Serafim [olaja, Marko Popovi} i Vasilije Ivezi}, fra Petar Bakula i fra Frano Mili}evi}, mostarske muftije Mustafa ef. Ejubovi}, [ejh Fezvi ef. Mostarac, Fehmi ef. Yabi} i Mustafa ef. Karabeg... GLAS: “[anti}eve ve~eri poezije“ nisu gubile konti nu itet ni u ra tu, organizovane su od 1993. godine u Nevesiwu, a onda “preseqene“ u Mostar. U~estvovali ste i Vi u tome. KRUQ: Pod tim nazivom u [anti}evu ~ast ova manifestacija je pokrenuta u vrijeme

Vijesti
London

Osma “Slagalica strave“
LON DON - Glu mi ca Betsi Rasel, koja je igrala u ne ko li ko fil mo va horor serijala “Slagalica strave“, nagovijestila je da bi mo gao bi ti snimqen i osmi film te fran{ize, javile su agencije. Nedavno je saop{teno da }e sedmi film, koji }e nositi naziv “Saw 3D: The Traps Come Alive“, biti posqedwi u serijalu.

Mora}emo kod nadle`nih sudova da doka`emo ono {to je kristalno jasno, a to je da registracija i za{tita imena, znaka i imovine SPKD “Prosvjeta“ kod Savjeta ministara BiH mora da se po{tuje na kantonalnom i lokalnom nivou, ka`e Kruq

RAZGOVARALA: ALEKSANDRA RAJKOVI] aleksandrar@glassrpske.com

Mi nikako ne `elimo da se bavimo drugima, a pogotovo ne uzur pa to ri ma SPKD “Prosvjeta“, neka se oni bave sobom i svojom savje{}u. Rastu`eni smo radi Alekse [anti}a {to na takav na~in i na tako niskom nivou organizuju manifestaciju “[anti}eve ve~eri poezije“. Rekao je ovo u intervjuu za “Glas Srpske“ paroh mostarski i po vje re nik Gla vnog odbora SPKD “Prosvjeta“ za Mostar sve{tenik Radivoje Kruq. - Mi }e mo ra dom i ozbiqno{}u do}i do makar pribli`nog nivoa “[anti}evih ve~eri poezije“ koje zaslu`u je i na{ pje snik i na{ grad - dodao je Kruq. Na [anti}e me|unarodne ve~eri poezije, odr`ane po~etkom jula u Mostaru u organi za ci ji pred sje dni ka mostarske “Prosvjete“ Ratka Pejanovi}a, od 27 pozvanih, do{ao je 21 pjesnik iz - Mostara. Kwi`evnu nagradu Aleksa [an ti} do bio je grad Mostar?! GLAS: Ratko Pejanovi} iz mostarske “Prosvjete“ i direktor Muzeja Hercegovine

[abac

Otvoren festival
[ABAC - Nastupima Josipe Lisac, “Ajleven“ i “Zemqa gru va“ u po ne djeqak uve~e po~eo je petodne vni [a ba ~ki letwi festival, poznat po tome {to nikad nije odustao od mejnstrima i na kojem je u pret ho dnih osam go di na nastupilo 119 izvo|a~a iz re gi ona, pre ni je le su agencije. Ulaz na festival, na kojem }e nastupiti poznate grupe iz regiona, je besplatan.

Radivoje Kruq

FOTO: GLAS SRPSKE

ARGUMENTI
Kruq je svojim otvorenim pismom javnosti da se vrati ugled i dostojanstvo imenu pjesnika Alekse [anti}a izazvao reakcije predstavnika Udru`ewa gra|ana SPKD “Prosvjeta“ iz Mostara. - Oni koji su reagovali samo su potvrdili ta~nost ovih izjava. Na{li su se ugro`eni i uvrije|eni, a kao svoje opravdawe da nisu srozali ime Alekse [anti}a i ime grada Mostara reagovali su bez argumenta, jer ih i nemaju, diskriminatorski i klasi~nom zamjenom - ka`e Kruq.

kad su [an ti }e va dru{ tva SPKD “Pros vje ta“ i SPD “Gusle“ jednoumnim partijskim de kre ti ma bi la za brawena, a Crkva stavqena na margine dru{tvenih i kulturnih de{avawa. Manifestacija je bi la je dna od najpoznatijih i najva`nijih na prostorima biv{e Jugoslavije. Ne treba zaboraviti da su Aleksina dru{tva i Crkva za vrijeme Kraqevine Jugoslavije na dostojanstven na~in odr`avali sje}awe na pjesnika Mostara, a naro~ito za desetogodi{wicu wegove smrti 1934, pa i za vrijeme okupacije 1944. godine u Sabornoj crkvi u Beogradu (~uvena besjeda o Aleksi [anti}u Svetog Justina ]elijskog). Kada je na samom po~etku posqedweg rata [anti} zavr{io u talasima Ne re tve, sru {e na Sa bor na crkva, mno gi Srbi mu ~e ni, ubijeni, u logore odvedeni, vi{e od 20.000 Aleksinih sunarodnika je moralo da napusti Mos tar. Obno vi teqi mostarske “Prosvjete“ od 1990. go di ne su za je dno sa ne ve -

siwskom “Prosvjetom“ u Nevesiwu imenovali inicijativni odbor i vrlo uspje{no organizovali “[anti}eve ve~eri poezije“ vi{e od 15 godina. Tako smo se pro{le, 2009. godine dogovorili da zajedno nastavimo ovu manifestaciju, ali ponovo u Aleksinom i na{em Mostaru.

OBEZVRIJE\ENA ugledna kwi`evna nagrada
GLAS: Nagrada koja nosi ime velikog srpskog pjesnika uvijek je bila veoma va`na. Rekli ste da je ove godine degradiran i [anti} i nagrada? KRUQ: To je jedna od najva`nijih kwi`evnih nagrada za poeziju koja je dodijeqena velikanima poezije kao {to su: Skender Kulenovi}, Vesna Parun, Oskar Davi~o, Enver \er |e ku, Ale ksan dar Vu ~o, Stevan Tonti}, Bogumil \uzel, \or|o Sladoje, akademici Branko Milanovi}, Dejan Despi}, Ne |o [i po vac, Raj ko

Petrov Nogo. A o onima koji organizuju nadrimanifestaciju, navodno u ~ast [an ti }a, i wego vu kwi`evnu nagradu dodjequju gradu Mostaru, ~ime je obezvre|uju i obesmi{qavaju, nemam komentar. GLAS: [ta }ete preduzeti ako Ministarstvo pravde Hercegova~ko-neretvanskog kantona uskoro na reaguje na zahtjeve gra|ana da se zaka`e skup{tina “Prosvjete“? KRUQ: Mora}emo kod nadle`nih sudova da doka`emo ono {to je kristalno jasno, a to je da registracija i za{tita ime na, zna ka i imo vi ne SPKD “Prosvjeta“ kod Savjeta ministara BiH mora da se po{tuje na kantonalnom i lokalnom nivou. Ina~e nam se mo`e desiti da se sjutra dosje te tro ji ca gra |a na ove zemqe i na primjer u Mostaru registruju kod kantonalnog ministarstva “Udru`ewe gra|a na Srpska pra vo sla vna crkve na op {ti na Mos tar“. Iz gle da ne vje ro va tno, ali o~igledno mogu}e.

Los An|eles

Umrla Patri{a Nil
LOS AN\ELES - Ameri ~ka glu mi ca Pa tri {a Nil umrla je u ne djequ uve~e u 84. godini od raka plu}a u svojoj ku}i u Edgartaunu, u Masa~usetsu, javio je Tanjug. Nilova se proslavila na Brodveju, a “Os ka ra“ je osvo ji la 1963. go di ne za film “Hud”, u kome je glumila zajedno sa Polom Wumenom.

Festival

“@ene kese“ na zatvarawu
BEOGRAD - Koncertom na Kalemegdanu u nedjequ uve~e za vr{en je ovo go di{wi Beogradski letwi festival (BE LEF), ko ji je odr`an pod sloganom “Na novom talasu“, javio je Tanjug. Na sce ni iza Pri rodwa ~kog muzeja posqedweg dana fes ti va la nas tu pi li su bendovi “@ene kese“, “Virvel“ i “TransBalkan Desorganization“. Na festivalu, koji je po~eo 16. jula, nizom koncerata obiqe`eno je 30 godina od po~etka “novog talasa“, muzi~kog pravca koji su plo~om “Paket aran`man“ 1980. lansirali “Idoli“, “[arlo akro ba ta“ i “Elek tri ~ni orgazam“. U oblasti vizuelne umjetnosti i teatra predstavqene su nove tendencije aktu el ne umje tni ~ke sce ne re gi ona i Evro pe, u sa radwi sa inos tra nim kul turnim centrima. Poseban program - “Otvoreni bioskop“ predstavio je filmske festivale kratkog metra, alternativnog, autorskog i dokumentarnog filma iz regiona.

Beogradski letwi festival

Neprolazni Ilija ^vorovi}
VRWA^KA BAWA - “Dani Danila Bate Stojkovi}a“, u ~ast velikog srpskog glumca, bi}e odr`ani od danas do ~etvrtka u Vrwa~koj Bawi, javio je RTS. Na dan wegovog ro|ewa, sutra }e biti otkriven portret u reqefu sa Batinim likom u bawskom amfiteatru, koji }e ubudu}e nositi wegovo ime. Glum ci Mi lo rad Man di} Manda, Dragan Nikoli} i Nenad Okanovi} slu`i}e goste u kostimu Ilije ^vorovi}a, lika ko ji je Ba ta ma es tral no igrao u fil mu “Bal kan ski {pijun“, kao i u istoimenoj predstavi Du{ana Kova~evi}a. U amfiteatru }e biti prikazan dokumentarni film “Dani lo Ba ta Stoj ko vi} u Vrwa~koj Bawi - Istinski i strasno“, rediteqa Milana Nikodijevi}a, a cijelu manifestaciju prati}e filmovi u kojima je Bata maestralno glumio.

“Dani Danila Bate Stojkovi}a“

"Motel Nana" u Vrwa~koj Bawi
VRWA ^KA BAWA Festival filmskog scena ri ja po ~iwe da nas u Vrwa~koj Bawi, a do 14. avgusta, u glavnom takmi~ar skom pro gra mu, u~es tvo va }e {est no vih fil mo va do ma }e pro du kcije, javio je Tanjug. Na ovom fes ti va lu je din stvenog koncepta, koji je posve}en pisanoj rije~i, na gra de u gla vnom pro gramu dodjequju se samo za scenarije. U konkurenciji je, izme |u os ta lih, i “Motel Nana“ Ranka Bo`i}a, u re`iji Predraga Velinovi}a.

22 utorak, 10. avgust 2010. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHIVA

STOTINU SLAVNIH @ENA (Katarina Druga)

(5)

Od wema~ke princeze do ruske carice
I. I. SEMA[KO

Ruska carica od 1762. godine. Wema~ka princeza Sofija Frederika Avgusta od Anhalt – Zerbusta. Do{la na vlast uz pomo} garde Petra III. U~vrstila stale{ke privilegije plemstva. Za wene vladavine oja~ana ruska apsolutisti~ka dr`ava Katarinina vladavina nije bila blaga. Ona svojim gra|anima nije pru`ila bezbri`an i bogat `ivot. Me|utim, ne doti~u}i temeqe dr`ave, Katarina Velika uspjela je da uti~e na umove svojih podanika

Prevrat, koji je dugo pripreman, dogodio se neo~ekivano. Uhap{en je jedan od zaverenika – Pasek. Rano ujutru, saznav{i za to, carica je hitno oti{la u Izmailovski puk, u pratwi svog obo`avaoca Alekseja Orlova. Ve} odavno spremni vojnici pohrlili su da se zakunu Katarini, qube}i joj ruke, noge i skute. Zakletvu su, tako|e, polo`ili semjonovski vojnici. Senat i Sinod slo`ili su se bez pogovora da se pot~ine carici. Masa naroda na trgu sledila je vojsku i slu`benike dr`avnih ustanova. Ubrzo je sastavqen kratki manifest kojim je objavqeno da je carica, prema `eqi svih svojih vernih podanika, stupila na presto za za{ti tu Rus ke pra vo sla vne crkve, rus ke pobedonosne slave i unutra{weg poretka. Petar je o tome saznao kada je stigao u Kron{tat sa svitom na dva broda (jahtom i galijom).

Oslonac na `ivotnu mudrost
Me|utim, nisu ga pustili u tvr|avu, ve} su poslali izve{taj da Rusija vi{e nema cara, postoji samo carica Katarina II, i da }e oni, ukoliko Petrovi brodovi ne odu sa sidri{ta, otvoriti po wima vatru iz topova. Petar III nije imao hrabrosti da se suprotstavi. Mogao je da otplovi u inostranstvo i stane na ~elo prili~no brojne ruske armije koja se tamo nalazila, ali car se sakrio u dowem delu broda i, uz jecaje dvorskih dama, vratio se u svoju rezidenciju u Oranijenbaumu. Poku{aj da stupi u pregovore sa Katarinom tako|e nije uspeo; predlog za podelu vlasti ostao je bez odgovora. Tada je Petar bio prinu|en da svojeru~no potpi{e akt koji mu je `ena poslala, kojim se on,

navodno, “dobrovoqno“ odri~e prestola. Tako je 29. juna 1762. godine hol{tajnska princeza Sofija Avgusta iz malog kne`evskog roda dobila najpresti`niju krunu Evrope – rusku. Katarina, koja je odrasla u porodici pruskog generala, bila je `ivahna, nesta{na, ~ak i svojeglava devoj~ica. Roditeqi je nisu optere}ivali svojim vaspitawem. Otac se revnosno bavio poslom, a majka – dru`equbiva i aktivna `ena – s vremena na vreme je putovala po celoj Evropi u tra`ewu podataka u vezi sa obave{tajnim poslovima Fridriha Velikog. K}i je, o~igledno, bila veoma zadovoqna {to je wena majka ~esto bila odsutna od ku}e, zato {to se Jovana Elizabeta pridr`avala ustaqenih pravila i bila u stawu da joj ~esto opali {amar. Iskustvo koje je stekla u ku}i nije bilo beskorisno, na{a junakiwa nau~ila je da strpqivo podnosi uvrede i samo je ~ekala svoje vreme... ...Katarina je izabrala jedino mogu}i i pravilan put, oslawaju}i se na svoju `ivotnu mudrost. A da je zaista posedovala takvu mudrost, sumwao je jedino wen glupi suprug, dok je ve}inu iz svog okru`ewa Katarina uspela da okrene u svoju korist. Ona je imala izvanredne diplomatske sposobnosti, umela je svakog da saslu{a ili, u najgorem slu~aju, da se pravi da slu{a; umela je u svakom ~oveku da otkrije wegove prave vrednosti. Nije ~udno da su, kada je Jelisaveta umrla i na presto do{ao ve~iti maloletnik Petar III, koji nije bio sposoban da uspostavqa dobre odnose sa qudima i koji je zlostavqao sopstvenu `enu, simpatije dvora bile na Katarininoj strani.

vornikom, on je, izgleda, zaboravio da vi{e nije “samodr`ac cele Rusije“. Zaprepa{}ena wegovom smr}u, Katarina je, ipak, odlu~ila: “Treba i}i napred – na mene ne mo`e pasti sumwa“. Objavqeno je da je biv{i car preminuo zbog “jakih gr~eva“. Katarina, na molbu Senata, nije prisustvovala sahrani.

Bila izuzetno obrazovana
Vladavinu Katarine Velike istori~ari protivre~no ocewuju, o~igledno zbog toga {to je i sama wena li~nost bila veoma protivre~na i mnogi moralni i vrednosni stavovi koje je ona progla{avala nisu bili u skladu sa wenim pohotnim, nestalnim karakterom... ...Katarina je bila izuzetno obrazovana. Jo{ u godinama te{ke samo}e za Jelisavetine vladavine, kod we se probudila strast prema ozbiqnim filozofskim kwigama i u po~etku je sa te{ko}ama pronicala u nerazumqivo izra`avawe umnih qudi, me|utim, budu}i sklona savladavawu te{ko}a, pretvorila je ~itawe te{ke literature u svojevrsnu zabavu i kasnije nije mogla da zamisli svoj `ivot bez ozbiqne kwige. Intelektualni rad ulazio je u obavezni cari~in dnevni raspored, a interesovawa su joj bila neobi~no raznovrsna. Ona je podrobno prou~avala istoriju Nema~ke, studirala astronomiju Baqija, podsticala svoju akademiju nauka u odre|ivawu {irine i du`ine gradova Sanktpeterbur{ke gubernije, izu~avala radove engleskog pravnika Blekstona, obra|ivala ruske letopise i ~ak se bavila uporednom lingvis ti kom. Ka da je umro je dan od wenih qubavnika, Katarina se ozbiqno razbolela, nije mogla ni da jede, ni da spava, nije podnosila dru{tvo. Spasilo ju je vi{etomno filolo{ko delo @ebelena. Zainteresovav{i se za ideju autora o prvobitnom, korenskom jeziku, carica se okru`ila svim mogu}im kwigama i latila se izrade komparativnog re~nika svih jezika, staviv{i u wegovu osnovu ruski. Na kraju je rad zavr{en tako {to je sva gra|a koju je carica sakupila predata akademiku Palasu, koji je pripremio prvi tom izdawa. Katarinina vladavina nije bila blaga. Ona svojim gra|anima nije pru`ila bezbri`an i bogat `ivot. Me|utim, ne doti~u}i temeqe dr`ave, Katarina Velika uspela je da uti~e na umove svojih podanika. Iako nije dala slobodu i prosvetu, ona je dala ruskom narodu da oseti cenu tih blaga kao najva`niju osnovu li~nog postojawa. (Nastavi}e se)

PETAR BIO PRINU\EN da potpi{e unaprijed pripremqeni tekst o abdikaciji

Jednom je Petar pred svima uvredio `enu i ona se rasplakala. On je po~eo da preti `eni hap{ewem. Tada se carica prvi put ozbiqno zamislila nad predlogom svojih prijateqa da Velikih `ena u svijetu nema toliko mnogo koliko preuzme vlast. Petar je bio prinu|en da pobismo `eqeli. Poznatih ima dosta, nebrojeno. Vetpi{e unapred pripremqeni tekst o abdili~anstvenih `ena me|utim ima malo - mo`da svega kaciji. Zatim je, ve} kao zato~enik, odveden dvadesetak kroz dosada{wu pisanu istoriju. Ovdje u Petergof a kasnije u Rop{u. su imena junakiwa smje{tena izme|u dvije velike i Za razliku od mnogih vladarki, koje izuzetne osobine - qepota i materinstvo. Izme|u su do{le u sli~nu situaciju, Katarina toga je i ono {to su postigle, kakve su i u ~emu su nije kriva za smrt svoga mu`a svrgnutog tako velike tragove ostavile da su postale znamesa prestola. Petar III je stradao u jednoj nite. Ostale `ene svijeta }e mo`da morati da se terevenci. Raspravqaju}i sa jednim sagopodvrgnu sudu istorije za svoja djela i dostignu}a.

Veli~anstvene

10. avgust 1878. godine

10. avgust 1913.

10. avgust 2008. godine

Ro|en kompozitor Baji}
1878 - Ro|en srpski kompozitor i muzi~ki pisac Isidor Baji}, nastavnik muzike u Srpskoj gimnaziji, horovo|a i organizator muzi~kog `ivota u Novom Sadu, autor vokalnih i klavirskih djela i scenske muzike. Posebnu pa`wu je posvetio obradi srpske narodne muzike, a bavio se i teorijom muzike. Djela: opera “Knez Ivo od Semberije“, zbirka solo pjesama “Pjesme qubavi“, horske pjesme “Sokoli“, “Ej, ko ti kupi“, “Zra~ak viri“, “Iz srpske gradine“, autor je i pjesme “Jesen sti`e, duwo moja“.

Potpisan ugovor o miru
1913 - U Bu ku re {tu Gr~ka, Ru mu ni ja, Srbi ja i Crna Go ra po tpi sa le s po ra `e nom Bu gar skom ugo vor o mi ru, ko jim je okon ~an Dru gi bal kan ski rat i pre ci zi ra ne gra ni ce Bu gar ske pre ma Ru mu ni ji i Srbi ji. Gra ni ce izme |u Srbi je i Crne Go re i Gr~ke ut vr|e ne su po se bnim spo ra zu mom. Dru gi bal kan ski rat je po ~eo kra jem ju na 1913. na pa dom Bu gar ske bez obja ve ra ta na Srbi ju i Gr~ku. Uzrok ra ta bi lo je ne sla gawe sa ve zni ka o po dje li te ri to ri ja oslo bo |e nih u Prvom bal kan skom ra tu od Tu ra ka.

Umro soul muzi~ar Hejs
2008 - Umro je Ajzak Hejs, ameri~ki soul muzi~ar. Bio je pjeva~, kompozitor i autor pjesama. Wegova najpoznatija numera je tema iz filma “[aft“, za koju je 1972. godine dobio “Gremi“ i “Oskara“ za najboqu originalnu muziku za film. Hejs je decenijama bitno uticao na “crnu“ muziku u SAD, poput soul hitova {ezdesetih, disko muziku sedamdesetih ili filmsku i rep muziku osamdesetih i devedesetih. Svirao je za Otisa Redinga i druge slavne muzi~are. Godine 2002. uvr{ten je u “Hol slavnih“. Bavio se i glumom.

OGLASI

GLAS SRPSKE utorak, 10. avgust 2010. 23

Izdaje se kancelarijski i skladi{ni prostor u centru grada, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor. Telefon 051/231-077,
zvati do 16 ~asova.

OBAVIJEST
da je u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine br. 64 od 9.8.2010. godine objavljen OTVORENI POSTUPAK ZA JAVNU NABAVKU (TENDER BR: 550/15-S-15/10) Predmet otvorenog postupka javne nabavke je nabavka, transport i isporuka 35 steonih junica za općine Goražde, Foča/Ustikolina, Pale/Prača, Novo Goražde, Višegrad, Foča, Čajniče i Rogatica u okviru Projekta “Pomoć povratnicima/interno raseljenim osobama u BiH kroz socijalno ekonomsku podršku održivosti i izgradnji lokalnih kapaciteta“, koji je finansiran od strane UNHCR-a, Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS-a, Opština Novo Goražde, a implementiran od Hilfswerk Austria International. Tender br.: 550/15-S-15/10 35 grla steonih junica Pozivaju se sva zainteresirana lica, registrirana za obavljanje djelatnosti koja je predmet otvorenog postupka, da dostave ponude u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br 49/04) i prema uslovima objavljenim u otvorenom postupku u navedenom Službenom glasniku BiH, br. 64 od 9.8.2010. godine.

24 utorak, 10. avgust 2010. GLAS SRPSKE

Razbibriga
Od tra~a do istine

Radili Mujo i Haso kao gra|evinci na soliteru. Jednog dana Haso radi na petom spratu, a Mujo na terasi tri sprata ni`e stoji sa ispru`enim rukama. - [ta ti tu radi{ sa ispru`enim rukama? - pita po-

slovo|a ovog na terasi. - Eto, ako Haso omakne da ga uhvatim. - Budalo, pa i tebe }e povu}i sa sobom? - Ne}e ! Ja }u da ga hvatam tek kad odsko~i od zemqe!

Popovi} tu`i JK
Medijski rat koji izme|u Sa{e Popovi}a i Jelene Karleu{a traje ve} godinama uskoro }e se sa novinskih stranica preseliti u sudnicu. Naime, isprovociran izjavama, koje je u posqedwe vrijeme na wegovu adresu uputila pop diva, prvi ~ovjek “Grand produkcije“ rije{io je da presavije tabak i podnese tu`bu tra`e}i, kako se mo`e ~uti, rekordnu sumu u novijoj istoriji srpskog pravosu|a - 50 miliona dinara! Iako nije `elio da se upu{ta u dubqu polemiku, direktor “Granda“ je indirektno potvrdio da }e se sa JK od jeseni “dru`iti“ u sudnici. - Ne `elim da komentari{em wene izjave, jer u ovoj zemqi postoje zakoni i nadle`ne institucije koje }e to re{avati - izjavio je Sa{a Popovi}. Mogu}nost tu`be nije pretjerano potresla pop zvijezdu, koja je ~ak spremna i da se kladi da se ta ideja ne}e realizovati. - Hahahaha.... jaooooo, kukuuu meniiii! Gotova sam! Serija “Ciganska posla“ se nastavqa! Kako }u na sudu da doka`em da je on mali, ru`ni, netalentovani }orke koji izrabquje tu|u decu!? Hahaha! Hajde vi i ja da se kladimo u ~okoladnu bananicu da me ne}e tu`iti! Mo`e? - izjavila je Jelena Karleu{a. Svakakve ste torte vjerovatno probali i slatke i slane. Ali tortu sa paprikama, pe~enim u rerni ili na ro{tiqu, te slaganim sa sirom, {unkom, kiselim krastavcima... vjerovatno niste. Stoga, ukoliko ste qubiteq paprika i neobi~nih jela, pripremite potrebne sastojke, pa na posao. Bi}e potrebno malo vi{e vremena, ali, isplati se.

Torta sa paprikama

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

RJE[EWE: RAST, ZATVARA^, ANTITEATAR, TU, STANAC, G, M, D, KARAN, PRAVILO, OCI, TIRANIJA, LINDA RONSTAT, IDEAL, KOKOTI], M, SIMARON, AE, [IPOVO, TU AREG, VS, BALT, ], LIK, U, MILI^I]I, GLASINAC, C, IZNENA\EWE.

GLAS SRPSKE utorak, 10. avgust 2010. 25

Do{la plavu{a na pumpu i tra`i od radnika da joj nato~i benzin u rezervoar automobila:

- Ka`ite mi da li ho}ete 95 ili 98? - A {ta, zar nemate benzin od ove godine?!

Bra~ni par {eta gradom, a mu` se udari rukom u ~elo! - [ta ti bi ~ovje~e? - pita ga `ena. - Zamisli, nismo platili kola~e u

poslasti~arnici! - Pa {ta se uzbu|uje{? - Kako da se ne uzbudim, mogli smo jo{ da naru~imo!

Sastojci
(za 4 osobe) 1 kg crvenih duga~kih paprika bra{no, jaja, prezla, malo soli, uqe svje`eg sira ~a{ice kisele pavlake tunel {unke sitnih kiselih krastavaca so, biber

Priprema
1. Paprike ispecite u rerni ili na ro{tiqu. 2. Ogulite i o~istite od sjemenki, a zatim ih ispohujte i ohladite. 3. U svje`i sir umije{ate dvije ~a{ice masnije kisele pavlake (tre}u ostavite za dekoraciju), sitno sjeckanu {unku i sitno sjeckane kisele krastavce. Posolite i pobiberite po ukusu. 4. Na ve}i okrugli tawir sla`ite paprike ( jednu do druge ) i nama`ite filom kao okruglu tortu. 5. Zadwi red paprika prema`ite filom, a zatim slojem kisele pavlake. 6. Ukrasite sjeckanim svje`im per{unom i sve dobro ohladite.

Cijene u KM
paprike bra{no jaja uqe sir pavlaka {unka krastavci so, biber per{un 2,5 0,4 0,6 0,3 2,5 0,6 1,5 0,8 0,2 0,4

HOROSKOP
Ovan
(21.3 - 20.4) Zaqubqujete se na prvi pogled ~e{}e nego pripadnici drugih znakova. Neko vas je opet opasno zaintrigirao. Nervirate se, jer je situacija krajwe neizvjesna. Ne `elite da brzate, ali ni da ~ekate. Ni sami ne znate na ~emu ste. Neizvjesnost vas dovodi do ludila.

Vaga
(23.9 - 22.10) Iako se ne osje}ate najboqe, aktivni ste u dru{tvenom `ivotu. Izbjegavate samo}u, po{to vas ona nagoni na to da razmi{qate o bolesti. Savjetuje se obavqawe najnu`nijih poslova i smawewe kontakata. [to vi{e odmora i hrane oboga}ene vitaminima.

Fil: 1/2 kg 2 150 gr 10-15

Poslu`ivawe
Tortu od paprika, pripremqenu po ovom receptu mo`ete da poslu`ite toplu, a ako vi{e volite, mo`ete da je servirate i hladnu. Pa, prijatno.

Bik
(21.4 - 20.5)

[korpija
(23.10 - 22.11) Te{ki ste ponekad kao zemqa! Niste ni svjesni toga koliko optere}ujete okolinu svojim problemima. ^im oni nestanu, primirite se i sebi~no u`ivate u sopstvenom miru. Mnogi su shvatili va{ stil. Oni koji nisu, ima}e muke da vam doka`u da se uzalud nervirate.

Za dekoraciju: 1 ~a{ica kisele pavlake svje`i per{un

CIJENA RU^KA

9,8

Aktivni ste i uporni. Nalazite se u nejasnoj emotivnoj situaciji koja vam odvla~i pa`wu. Umjesto da se okrenete korisnijim stvarima, gubite se u pravqewu planova vezanih za doti~nu osobu. Ukoliko vam se uka`e prilika da negdje otputujete, obavezno je iskoristite.

Blizanci
(21.5 - 20.6)

Strijelac
(23.11 - 20.12) Shvatate da je partnerstvo u koje ste uletjeli vi{e nego uspje{no. Bi}ete u situaciji da pravite nove planove {ire}i djelokrug poslova. Okrenuti ste vi{e prakti~nim stvarima i sticawu nego emocijama. Po{to ste nawu{ili zaradu, ovo drugo }e malo pri~ekati.

Logi~no je da svaki roditeq, prije svega, `eli da wegovo dijete bude zdravo, pravilno razvijeno, fizi~ki spretno, uspje{no u `ivotu...Pla`a je pravo mjesto da uo~e koliko su wihova djeca porasla i razvila se za proteklih godinu dana
U gra do vi ma je sve mawe slo bo dnog pros to ra za igru dje ce, a s dru ge stra ne, ro di teqi ko ji su oku pi ra ni po slom, ima ju sve mawe slobodnog vremena, ili ga ne pro vo de sa djetetom u fizi~kim aktivnostima - tr~awu, {etwi, vo`wi bicikla. Godi{wi odmor i boravak na pla`i je prava prilika da se nadoknadi bar dio propu{tenog. Ukoliko ste primijetili da se va{e dijete ne razvija kako ste o~ekivali, da ima lo{e dr`awe, opu{tene trbu{ne mi{i}e, da nespretno tr~i, ili ne mo `e da ~u ~ne ka ko bi se igralo u pesku - odmah preduzmi te ne {to. Or ga ni zuj te igru s ciqem prevencije i korekcije mogu}ih deformiteta stopala i ki~me. Da bis te us pje {no sproveli vje`be, napravite plan i animirajte {to ve}i broj djece koja }e da vje`baju, a ako je va{e dijete jedino prisutno, obavezno vi vje`bajte sa wim. Ina ~e, ut vr|e no je da djeca qeti br`e u~e, zato {to vi{e vremena provode sa roditeqima, koji im slu`e kao mo del za usva jawe novih vje{tina. Evo nekih od brojnih vje`bi za djecu: 1. Djeca nose loptu tako {to je dr`e stomakom, zatim le|ima, jedno dijete stomakom a drugo le|ima... 2. Neka djeca hodaju di`u}i koqena visoko u vazduh, no se }i iznad gla ve loptu (kanticu, pojas za plivawe) - sve do ulaska u vodu. 3. Dvoje djece nosi izme|u sebe pojas za plivawe i na va{ znak (pqesak rukama) istovremeno ~u~nu. Na sqede}i znak ustanu i produ`e. 4. Na pi jes ku ili

Korisne vje`be na pla`i

Ironi~ni ste i svadqivi do te mjere da postajete opasni po okolinu. Kontroli{ite se, jer mo`ete imati problema s obzirom na poja~anu `equ za dominacijom. Niko ne voli da mu se dr`e pridike, pa ni va{e okru`ewe.

Rak
(21.6 - 20.7) Po{to vam nikako ne odgovara timski rad, poku{ajte da ga eskivirate. Sami }ete posti}i boqe rezultate. Osje}aj da vam izvjesne osobe uzimaju energiju nije bez osnova. Iako su dobronamjerne, ne prijaju vam. Vaqda ste nau~ili kako se u tom slu~aju treba pona{ati. {qunku iscrtajte {tapom kru go ve, pre ~ni ka oko 20 centimetara. Neka djeca hodaju po wima - staju jednom nogom u jedan krug i tako do sqede}eg suncobrana. djeca brzo tr~e od jednog do dru gog i ne ka se za us ta ve is pred brda {ca, u mjes tu, da ih ne poru{e. 9. Iz vo de ma li {a ni izlaze kao mede, ~etvorono{ke (oslawaju}i se o ruke, i sa ispravqenim nogama) itd. Ako vam djeluje komplikovano da izvodite sve ovo sa djecom, neka bar vje`baju kroz razne varijante hoda brzo, sporo, sa visoko uzdignutim koqenima, unazad, na stranu, da skaku}u na jednoj nozi, istovremeno na obe, u cik-cak... kako god vama ili wima padne na pamet. Sve varijante hoda mogu da se rade i u vodi, u pli}aku, {to }e djeci vjerovatno biti zanimqivije. A i efekat }e biti ve}i, jer voda “pru`a otpor“, pa se tako ja~aju mi{i}i. U svakom slu~aju, neka vje`bawe bude u`ivawe i za vas i za dijete!

Jarac
(21.12 - 19.1) Po{to ste nepopravqivi idealista, nije ~udo {to ste nezadovoqni. Morate se napokon spustiti na zemqu, shvatiti okru`ewe i prilagoditi mu se. U protivnom, bolest vam ne gine, posebno ovih dana, jer je mogu}nost virusne infekcije pra}ene alergijom vi{e nego mogu}a.

Lav
(21.7 - 21.8) Evidentno je promjenqivo raspolo`ewe pra}eno izlivima nezadovoqstva. Po{to se trudite da o sebi stvorite la`nu predstavu, potiskujete neuspjehe. La`u}i druge, vi u stvari obmawujete samog sebe. Jedino otvoren razgovor rje{ava nagomilane probleme.

Vodolija
(20.1 - 18.2) Problema imate vi{e. Zdravqe je na prvom mjestu. Taman elimini{ete jednu opasnost, a javqa se nova. Zuboboqa mo`e donijeti neprospavanu no}. Jo{ kad tome dodate sukob sa {efom ili poslovnim saradnikom, prosto je ~udo da ste normalni. Previ{e se odmarate.

UTVR\ENO da djeca qeti br`e u~e
5. Dje ca se kre }u kroz vodu (u pli}aku) kao rakovi, ~etvorono{ke (stopala su ispod guze, a ruke iza le|a). 6. Is crtaj te vo dom po pijesku liniju. Neka djeca hodaju ukr{taju}i noge (da ne zgaze liniju). 7. Napravite stazu sa preprekama (neka djeca presko~e pe{kir, ispod presavijenog du{eka neka se provuku, u ~amac nek’ usko~e). 8. Na pra vi te brda {ca od pijeska, na udaqenosti od nekoliko metara. Neka

Djevica
(22.8 - 22.9) Posao prije svega. Po{to ste sa perfekcijom i autoritativnim stavom po~eli da pretjerujete, poku{ajte da se unormalite. Nemaju svi u timu sa kojim radite isto mi{qewe. Morate biti tolerantniji i shvatiti da istina ima vi{e varijanti. Niste uvijek u pravu.

Ribe
(19.2 - 20.3) Po{to }ete vjerovatno imati problema sa ku}nim aparatima, mora}ete da {tedite. Ne dozvolite da vas takve stvari izbace iz kolosjeka, jer su normalna pojava. Ono {to je prisutno ve} du`e vrijeme jeste besparica. Sami ste za to krivi.

26 utorak, 10. avgust 2010. GLAS SRPSKE
Na osnovu ~lana 43. stav 1. alineja 18. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04; 42/05 i 118/05) i ~lana 53. Statuta op{tine Tesli} (“Slu`beni glasnik op{tine Tesli}“, broj 6/05 ), na~elnik op{tine Tesli} upu}uje

OGLASI AKCIONARSKO DRU[TVO ZA TRGOVINU “VELETRGOVINA” GRADI[KA
@IRO RA^UN: 562-010-00001487-06 NLB RAZVOJNA BANKA GRADI[KA 567-323-11000400-59 CEPTER BANKA GRADI[KA 551-033-00010228-78 NOVA BAWALU^KA BANKA PIB: 401041510004 Ul. Srpska krila slobode A. 78400 Gradi{ka CENTRALA: 051/813-461 DIREKTOR: 813-461 KOMERCIJALA: 814-714 OP[TI SEKTOR: 815-824 TELEFAKS: 813-161

JAVNI POZIV
za finansirawe projekata za mlade sredstvima Buyeta op{tine Tesli} za 2010. godinu 1. Predmet Javnog poziva: Predmet Javnog poziva je odabir projekata udru`ewa mladih koji }e se finansirati ili sufinansirati iz buyeta Op{tine Tesli} u 2010. godini. Visina sredstava predvi|enih za finansirawe projekata udru`ewa mladih, po ovom pozivu iznosi: 15 000 KM. 2. Pravo u~e{}a imaju: • Omladinske organizacije registrovane kod nadle`nih institucija • Neformalne omladinske grupe (uz pismenu podr{ku registrovane organizacije sa sjedi{tem na podru~ju op{tine Tesli}) • Savjeti u~enika osnovnih i sredwih {kola s podru~ja op{tine Tesli} (uz pismenu podr{ku direktora {kole) 3. Uslovi za kori{tewe sredstava Buyeta op{tine Tesli}: • Da je projekat namijewen mladima sa podru~ja op{tine Tesli} • Da se projekat realizuje do kraja teku}e godine • Da se projekat odnosi na sqede}e oblasti: - Kreativno izra`avawe kroz muziku, medije i umjetnost (koncerti, izlo`be, pozori{ne predstave i sl.) - Edukacije (borba protiv aktuelnih poroka u dru{tvu, kurs stranih jezika, nabavka nastavnih sredstava, u~ila, sprava i sl.) - Aktivnosti koje promovi{u odgovoran odnos prema prirodi i unapre|ewu kvaliteta qudskog `ivota (ure|ewe, po{umqavawe, ozelewavawe) - Ve}e u~e{}e mladih u dru{tvenom `ivotu - Aktivnosti koje poti~u mlade na demokratiju, toleranciju i ravnopravnost polova - Promovisawe volonterizma 4. Projekat treba da sadr`i: - naziv projekta; - naziv organizacije (adresa, telefon/faks. i e-mail); - oblast na koju se odnosi projekat i opis konkretnog problema koji se rje{ava realizacijom projekta; - ciqevi projekta (na koji na~in projekat doprinosi rje{avawu problema); - detaqan opis projekta (po mogu}nosti navesti sve projektne aktivnosti i vremensku dinamiku realizacije projekta); - detaqan buyet projekta: *qudski resursi (plate) *oprema (ako je planirano) * aktivnosti - na~in pra}ewa realizacije projekta (vrednovawe i mjerewe zadovoqstva korisnika); - ovla{teno (odgovorno) lice za realizaciju projekta (ime i prezime, kontakt telefon, adresa) - broj `iro ra~una. 5. Podno{ewe prijave: Prijava sa dokumentacijom podnosi se po{tom na adresu: Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti op{tine Tesli}, ulica Kara|or|eva broj 6, ili neposredno putem {alter sale Op{tinske administrativne slu`be Tesli}. Prijave sa prijedlozima projekata mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objavqivawa ovog poziva u dnevnom listu – “Glas Srpske“. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. *Napomena: Uputstvo za aplikante, kriterije i obrasce prijave projekata za finansirawe sredstvima buyeta op{tine Tesli}, mo`ete pogledati i preuzeti na WEB – strani: www.teslic.ba ili ih li~no preuzeti na Info-pultu op{tine Tesli} ({alter sala). Za sve informacije zainteresovana udru`ewa mladih se mogu obratiti na telefon 053/411-550 Tesli}, 5.8.2010. godine NA^ELNIK OP[TINE Savo Kasapovi}

Gradi{ka, 9.8.2010. VA[ ZNAK NA[ ZNAK 170/5 Datum: 9.8.2010. godine Na osnovu ~lana 30. Statuta i ~lana 7. Poslovnika o radu Skup{tine Akcionarskog dru{tva za trgovinu “VELETRGOVINA” Gradi{ka

SAZIVAM
Desetu redovnu sjednicu Skup{tine akcionara Akcionarskog dru{tva za trgovinu “VELETRGOVINA” Gradi{ka koja }e se odr`ati u Distributivnom centru “VELETRGOVINA” Gradi{ka dana 11. septembra 2010. godine (subota) sa po~etkom u 10 ~asova u Gradi{ci u ulici Srpska krila slobode A. Za sjednicu se predla`e sqede}i Dnevni red 1. Izbor radnih tijela Skup{tine, 2. Dono{ewe Odluke o razrje{ewu predsjednika Skup{tine akcionara, 3. Dono{ewe Odluke o imenovawu predsjednika Skup{tine akcionara, 4. Razmatrawe i usvajawe Zapisnika sa devete redovne sjednice Skup{tine akcionara, 5. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o poslovawu “VELETRGOVINA” A.D. Gradi{ka za 2009. godinu, 6. Razmatrawe i usvajawe finansijskog Izvje{taja “VELETRGOVINA” A.D. Gradi{ka za 2009. godinu, 7. Dono{ewe Odluke o pokri}u gubitka ostvarenog u 2009. godini, 8. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o izvr{enoj reviziji finansijskih izvje{taja preduze}a za 2008. godinu, 9. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o izvr{enoj reviziji finansijskih izvje{taja preduze}a za 2009. godinu, 10. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu Upravnog odbora, 11. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu Nadzornog odbora, 12. Dono{ewe Odluke o razrje{ewu ~lanova Upravnog odbora, 13. Dono{ewe Odluke o imenovawu ~lanova Upravnog odbora, 14. Dono{ewe Odluke o razrje{ewu ~lanova Nadzornog odbora, 15. Dono{ewe Odluke o imenovawu ~lanova Nadzornog odbora, 16. Dono{ewe Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izvje{taja preduze}a za 2010. godinu, 17. Teku}a pitawa. U slu~aju da se Skup{tina ne odr`i u navedeno vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovqena sjednica odr`a}e se u 11 ~asova isti dan, na istom mjestu i sa istim Dnevnim redom. Uvid u materijale za predlo`eni Dnevni red dostupan je akcionarima u prostorijama Dru{tva “VELETRGOVINA” A.D. Gradi{ka, Srpska krila slobode A, svakim radnim danom od 9 do 12 ~asova. PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Na osnovu ~lana 9. Pravilnika o specijalizacijama i usmjerenim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“ br. 61/01, 79/92, 2/03, i 53/05) i rje{ewa Ministra zdravqa i socijalne za{tite Republike Srpske, o odobravawu specijalizacije, broj:11/04-151-114/10, od 17.6.2010. godine, Poliklinika “Prof. dr N. Laganin“ Bawaluka, raspisuje

KONKURS
AD “VODOPRIVREDA TREBI[WICA” TREBIWE Broj: 47/1/10 Datum, 9.8.2010. godine Na osnovu ~lana 304. stav 1. Zakona o privrednim dru{tvima i ~lana 55. Statuta AD “Vodoprivreda Trebi{wica“ Trebiwe Upravni odbor je donio za dodjelu specijalizacije Iz oblasti: 1. Urologija......................................................1 izvr{ilac Pored op{tih uslova propisanih zakonom, kandidati treba da ispuwavaju i sqede}e posebne uslove: - Zavr{en medicinski fakultet, - Polo`en stru~ni ispit, - Radno iskustvo 1 godina nakon polo`enog stru~nog ispita, - Aktivno poznavawe jednog stranog jezika i - Licenca za rad. Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavaju uslova konkursa: Ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom medicinskom fakultetu, ovjerenu kopiju uvjerewa o polo`enom stru~nom ispitu, potvrdu o radnom iskustvu, uvjerewe o aktivnom poznavawu jednog stranog jezika, ovjerenu kopiju licence za rad, izvod iz mati~ne kwige ro|enih, uvjerewe o dr`avqanstvu, izvod iz mati~ne kwige vjen~anih (ako je do{lo do promjene li~nih podataka). Sa kandidatima koji ispuwavaju uslove konkursa obavi}e se intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. Prijave sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti neposredno u ustanovu ili po{tom na adresu: Poliklinika “Prof. dr N. Laganin“ Bawaluka, ulica Sime Matavuqa broj 11 Bawaluka, sa naznakom “Prijava na konkurs za specijalizaciju“. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Rok za podno{ewe prijava je 8 (osam) dana od dana objavqivawa u Dnevnom listu “Glas Srpske“. Broj: 01/2010 Bawaluka, 9.8.2010. godine DIREKTOR Prof. dr Nikola Laganin

KOREKCIJU ODLUKE O SAZIVAWU SKUP[TINE AKCIONARA
Kojom se mijewa predlo`eni dnevni red za VIII redovnu Skup{tinu akcionara “Vodoprivreda Trebi{wica” Trebiwe, koja }e se odr`ati dana 9.9.2010. godine u 10 ~asova u prostorijama Dru{tva Ta~ka 7. predlo`enog dnevnog reda mijewa se i glasi: - Dono{ewe odluke o razrje{ewu ~lanova Upravnog odbora Dru{tva Ta~ka 8. predlo`enog dnevnog reda mijewa se i glasi: - Dono{ewe odluke o izboru ~lanova Upravnog odbora Dru{tva UPRAVNI ODBOR

OGLASI

GLAS SRPSKE utorak, 10. avgust 2010. 27

SPISAK DOBITNIKA u Nagradnoj igri
“TUŠ I DIDACO commerce (EVELINE SUN) OVOG LJETA BRINU O VAŠOJ KOŽI“ Nagradna igra je trajala u periodu od 9.7 - 3.8.2010. godine. Javno izvlačenje nagrada, održano je u Supermarketu Tuš-Bihać, u petak, 6.8.2010. godine. Izvlačenju nagrada prisustvovali su: - predstavnik DIDACO commerce doo, Dragana Pupac i Berina Kadić - predstavnik TUŠ Trade doo, Mirsad Beširević 1. produženi vikend za dvoje (hotelski kompleks) SOLARIS - Šibenik - 1 nagrada Ćorić Tihana Odžak 2. Eveline poklon paketi - 20 nagrada Gluhović Alisa Mostar Antić Slavica I. Sarajevo Šunjić Renata Mostar Radović Mladen I. Sarajevo Milanković Svjetlana I. Sarajevo Aleksić Milijana Prnjavor Đurić Danijela Šamac Barukčić Snježana Odžak Bogosavac Snježana Gornja Lepenica Aksentić Dražen Donja Ilova Davidović Dragan Ist. Sarajevo Džudželija Željko Modriča Todorović Tanja Modriča Milivojac Živanka Prnjavor Kalabušić Amra Ilidža Milićević Marija Mostar Šatara Vanja Laktaši Goretić Aldino Bihać Kotaraš Radojka Sitneši Sredojević Slađana Ist. Sarajevo Nagrade su robne i ne postoji mogućnost nadoknade protuvrijednosti na drugi način. Sve obaveze po pitanju nagrada preuzimaju dobitnici. Sretni dobitnici će biti obaviješteni telefonskim putem o dobitku nagrade. Rok za preuzimanje nagrada je 20 dana od dana objave spiska dobitnika u dnevnim novinama. Nagrade će se preuzeti u objektima TUŠ-a, odakle potiče račun. U Trnu, 9.8.2010. godine Pravila nagradne igre su registrovana u: Federalnom Ministarstvu finansija/financija pod brojem: br.05-15-1874/10 od 5.7.2010. godine Ministarstvu finansija RS pod brojem: br.06/4-463-1721/10 od 1.7.2010. godine Direktor Emir Omić

SPISAK DOBITNIKA u Nagradnoj igri
“TUŠ I ADIDAS VAS DARUJU“ Nagradna igra je trajala u periodu od 9.7 - 3.8.2010. godine. Javno izvlačenje nagrada, održano je u Supermarketu Tuš-Bihać, u petak, 6.8.2010. godine. Izvlačenju nagrada prisustvovali su: - predstavnik DIDACO commerce doo, Dragana Pupac i Berina Kadić - predstavnik TUŠ Trade doo, Mirsad Beširević Dobitnici: skuter Smajlović Indira monti bajk Marić Nedeljko poni bicikl Delić Alen poklon kolekcije Adidas Badnjević Merima Ćubela Mirjana Pehar Dinko i Edita Kovačević Stana Dervišević Bajro Osmanović Nasmir Drobić Nedžad Bašić Velid Huskić Aida Tomić Zdenko Mišić Miloš Davidović Jadranka Smiljić Danica Rajić Krešo Alagić Jasminka Konjhodžić Elma Halilić Jasmina Džera Nikola Stevanoluć Dragana Šekić Asim Sanski Most Lopare Bihać Bihać Mostar Mostar Novi Polos Tarevci Kamenica S.Most Bihać Prnjavor Mostar Modriča I. Sarajevo Modriča Zagreb S. Most Mostar Prnjavor Prnjavor Ugljevik Sarajevo, Stup

Nagrade su robne i ne postoji mogućnost nadoknade protuvrijednosti na drugi način. Sve obaveze po pitanju nagrada preuzimaju dobitnici. Sretni dobitnici će biti obaviješteni telefonskim putem o dobitku nagrade. Rok za preuzimanje nagrada je 20 dana od dana objave spiska dobitnika u dnevnim novinama. Nagrade će se preuzeti u objektima TUŠ-a, odakle potiče račun. U Trnu, 9.8.2010. godine Pravila nagradne igre su registrovana u: Federalnom Ministarstvu finansija/financija pod brojem: br.05-15-1874/10 od 5.7.2010. godine Ministarstvu finansija RS pod brojem: br.06/4-463-1721/10 od 1.7.2010. godine Direktor Emir Omić

OP[TA BOLNICA TREBIWE Ul. dr Levija 2 89101 Trebiwe RS BiH Tel/Faks: +387 59 261 102 Tel. Direktor +387 59 261 103 Centrala +387 59 223 755 Na osnovu ~lana 23. Statuta Op{te bolnice Trebiwe, ~lana 9. Pravilnika o specijalizacijama i usmjerenim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika RS i Rje{ewa Ministarstva zdravqa i socijalne za{tite RS broj 11/04151-125/10 od 2.7.2010. godine i Rje{ewa broj 11/04-151-98/10 od 31.5.2010. godine raspisuje se

KLINI^KI CENTAR BAWALUKA Ul. Dvanaest beba bb 78000 BAWALUKA Na osnovu Rje{ewa Generalnog direktora broj: 01-6530-2/10 od 12.7.2010. godine, Klini~ki centar Bawaluka, objavquje

za prodaju starog arhivskog papira 1. Stari arhivski papir 2. Po~etna cijena za stari arhivski papir je 0,05 KM/kg. 3. Otvarawe ponuda obavi}e se 18.8.2010. godine sa po~etkom u 10 ~asova u Sali za sastanke Klini~kog centra na Paprikovcu. 4. Pravo u~e{}a na licitaciji imaju sva pravna i fizi~ka lica. 5. Sva zainteresovana pravna i fizi~ka lica dostavqaju ponude u posebno zape~a}enoj koverti sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: “NE OTVARAJ – OTVARA KOMISIJA” ponuda za kupovinu starog arhivskog papira na adresu: “KLINI^KI CENTAR BAWALUKA, Ul. Dvanaest beba bb”. Ponude se predaju li~no na protokol Klini~kog centra ili po{tom preporu~eno, a primaju se do 18.8.2010. godine do 9 sati. Javnom otvarawu ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tewa mo`e da prisustvuje predstavnik ponu|a~a. 6. Rezultati nadmetawa bi}e objavqeni na Oglasnoj tabli Klini~kog centra i u Dnevnom listu “Glas Srpske” A.D. Bawaluka. 7. Sve tro{kove u~e{}a na licitaciji snosi kupac. 8. Ugovor za kupoprodaju starog arhivskog papira mora se zakqu~iti u roku od 8 dana od dana objavqivawa rezultata licitacije. GENERALNI DIREKTOR Prof. dr sc. med. Mirko Staneti}

LICITACIJU

JAVNI OGLAS
za izbor kandidata za: 1. subspecijalizaciju iz endokrinologije, 2. specijalizaciju iz psihijatrije, 3. specijalizaciju iz radiologije Pored op{tih uslova, kandidati treba da ispuwavaju i sqede}e uslove: Pod 1. za subspecijalizaciju iz endokrinologije: - zavr{ena specijalizacija iz interne medicine, pedijatrije ili ginekologije i aku{erstva, - aktivno poznavawe jednog stranog jezika. Pod 2. i 3. za specijalizacije iz psihijatrije i radiologije: - zavr{en Medicinski fakultet; - polo`en stru~ni ispit za zvawe doktora medicine; - aktivno poznavawe jednog stranog jezika; - radno iskustvo u trajawu od najmawe jedne godine u struci poslije polo`enog stru~nog ispita. Kandidati koji ispuwavaju navedene uslove treba da dostave: 1. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih. 2. Uvjerewe o dr`avqanstvu. 3. Kopiju li~ne karte. 4. Ovjerenu fotokopiju diplome o zavr{enom medicinskom fakultetu (pod 2 i 3). 5. Ovjerenu fotokopiju o zavr{enoj specijalizaciji iz interne medicine, pedijatrije ili ginekologije i aku{erstva (pod 1). 6. Ovjerenu fotokopiju uvjerewa o polo`enom stru~nom ispitu (pod 2 i 3). 7. Originalno uvjerewe o radnom sta`u. 8. Originalno uvjerewe o aktivnom poznavawu jednog stranog jezika. 9. Izvod iz mati~ne kwige vjen~anih, ako je do{lo do promjene li~nih podataka o identitetu. Izbor kandidata izvr{i}e Komisija za izbor kandidata za specijalizacije i subspecijalizacije Op{te bolnice Trebiwe nakon obavqenog intervjua sa kandidatima. Komisija }e utvrditi prioritetnu listu u skladu sa kriterijumima iz Pravilnika o specijalizacijama Op{te bolnice Trebiwe ( du`ina studirawa, prosje~na ocjena na fakultetu, ocjena iz predmeta za koju specijalizaciju kandidat konkuri{e, godine sta`a nakon polo`enog stru~nog ispita, preporuka poslodavca). Rok za podno{ewe prijava sa dokazima o ispuwavawu uslova konkursa je 8 dana od dana objavqivawa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti preporu~enom po{tom na adresu: Op{ta bolnica Trebiwe, ulica Dr. Levija br.2 Trebiwe, ili li~no na protokol Pravne slu`be Bolnice. O izboru kandidata za specijalizacije, kandidati }e biti pismeno obavije{teni. Direktor Prim. dr Zdravka Vre}a

28 utorak, 10. avgust 2010. GLAS SRPSKE
AD “GRADINA” – u ste~aju – Bratunac Broj: 080-0-St-06-000 006/1-10 Datum: 9.8.2010. godine Na osnovu Odluke Odbora povjerilaca od 21.7.2010. godine AD “Gradina” – u ste~aju Bratunac, objavquje Za prodaju imovine putem javnog nadmetawa, i to: 1. ZEMQI[TE na lokalitetu VRAWKOVINA, povr{ine 96.996 m2 sa prate}im objektima magacina i portirnice – po po~etnoj vrijednosti od 193.985,00 KM. 2. [QUNAK “3-4 IB. LAUF” u koli~ini od 100.000 metara kubnih na lokalitetu Vrawkovina po cijeni od 2 KM/m3. IMOVINA JE BEZ TERETA. Pravo u~e{}a na licitaciji imaju sva pravna i fizi~ka lica koja do po~etka prodaje polo`e obezbje|ewe u visini od 30.000,00 KM na `iro ra~un broj: 562-009-80280132-85 kod NLB Razvojne banke, i dostave dokaz o izvr{enoj uplati do po~etka licitacije. Imovina se prodaje kombinovanom metodom, i to prikupqawem zatvorenih ponuda gdje }e na licitaciji biti po~etna cijena najve}a cijena iz dostavqenih ponuda. Ponude u zatvorenim kovertama i dokazi o uplati dostavqaju se Komisiji za prodaju prije po~etka licitacije. Otvarawe ponuda izvr{i}e se u prisustvu svih ponu|a~a. Prodaja }e biti izvr{ena i ukoliko se pojavi samo jedan ponu|a~. Fizi~ka lica koja zastupaju pravna lica moraju prilo`iti ovjerenu punomo} za u~e{}e na javnoj prodaji, a zakonski zastupnici dokaz iz sudskog registra. Prodaja imovine odr`a}e se dana 26. avgusta 2010. godine, (~etvrtak), na lokalitetu Vrawkovina, sa po~etkom u 11 ~asova. Kupac koji izvr{i kupovinu u postupku javne licitacije du`an je najkasnije u roku od 30 dana da polo`i cjelokupni iznos prodajne cijene na `iro ra~un, te da zakqu~i ugovor o kupovini. Kupac sti~e pravo na prenos vlasni{tva nad imovinom kada u cijelosti izvr{i isplatu kupoprodajne cijene. Ukoliko kupac u roku ne ispuni svoju obavezu, smatra}e se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat upla}enog obezbje|ewa. Imovina koja je predmet prodaje, prodaje se u vi|enom stawu sa zate~enim pravnim statusom o kojem se zainteresovani kupci mogu informisati na telefon 065/528-955. Tro{kove prenosa prava na predmetnoj imovini (porezi, takse i drugo) pla}a kupac. STE^AJNI UPRAVNIK

OGLASI

PORESKA UPRAVA RS - PODRU^NI CENTAR ZVORNIK

JAVNI OGLAS

PRVU LICITACIJU o prodaji zaplijewene imovine du`nika DOO “GRAD MAT” iz Zvornika ul. Svetog Save br.3, JIB: 4400232910006, koja }e se odr`ati dana 18.8.2010. godine u 11 ~asova u poslovnom krugu AD “Metalno” Zvornik- Karakaj Prodaje se sqede}a imovina:
R.b. Opis imovine Jed. mjere Koli~ina Vrijednost KM

OGLA[AVA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vuneni tepih, ru~no ~vorovani dimen.2h3,05m Vuneni tepih, ru~no ~vorovani dimen.1,7h2,4m Sinteti~ki tepih , dimenzija 3h2 Sinteti~ki tepih , dimenzija 1,9h2,9m Sinteti~ki tepih , dimenzija 1,6h2,3m Tepih dimenzija 1,90h2,9m Tepih kineski, vuneni, dimenzija 3h2 Tepih kineski, vuneni, dimenzija 1,5h2 m Tepih kineski, vuneni, dimenzija 1,2h1,8 m Sinteti~ki tepih, dimenzija 3h2 UKUPNO

Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom Kom

1 1 1 1 1 2 1 3 3 1

612,00 416,00 272,00 220,00 147,00 274,00 272,00 387,00 297,00 236,00 3133,00

FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURAWE REPUBLIKE SRPSKE BIJEQINA Broj: 1667-4/10 Dana, 4.8.2010. godine Na osnovu Odluke Upravnog odbora Fonda broj 02-28R-11a/10 od 27.5.2010. godine, Fond za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske Bijeqina objavquje za prodaju putni~kog automobila putem usmenog javnog nadmetawa (druga - ponovqena licitacija) Usmenim javnim nadmetawem prodaje se vozilo “opel astra” snage 74 KW, radne zapremine 1598 cm3, proizvedeno 1998. godine - nije u voznom stawu cijena – 1.863,00 KM. Licitacija usmenim javnim nadmetawem odr`a}e se u petak, 20.8.2010. godine u 12 ~asova, u prostorijama Fonda za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske u Bijeqini, a isto se mo`e pogledati na parkingu u Wego{evoj 28A u Bijeqini svakog radnog dana od 8 do 14 ~asova. Vozilo se prodaje u vi|enom stawu. Pravo u~e{}a imaju sva lica koja prije zakazanog termina prodaje uplate na blagajnu Fonda u Bijeqini, 10% od po~etne cijene vozila. Na~in i rok pla}awa kupoprodajne cijene i predaje vozila regulisa}e se ugovorom. Iznos kaucije kupcu }e se ura~unati u cijenu a ostalim u~esnicima upla}eni iznos bi}e vra}en. DIREKTOR FONDA Dr Zoran Mastilo

OGLAS

Po~etna cijena

3,133,00 KM

Imovina nema tereta, a mo`e se pogledati u krugu preduze}a AD “Metalno” Zvornik Karakaj, svakog radnog dana, uz prethodnu najavu u PU PC Zvornik, kancelarija 17 i 18. U slu~aju neuspjele prve licitacije odr`a}e se druga nakon proteka dva sata, kojom prilikom }e se smawiti po~etna cijena za 25% uz zadr`avawe svih ostalih uslova predvi|enih u prvoj licitaciji. Na licitaciji mogu u~estvovati sva pravna i fizi~ka lica, /izuzev radnika Poreske uprave, wihovih bra~nih drugova i srodnika do tre}eg stepena/, uz uslov da su izmirili poreske obaveze, - dokaz: uvjerewe Poreske uprave/ i da su uplatili 10% depozita od po~etne cijene. PODRU^NI CENTAR ZVORNIK

OGLASI

GLAS SRPSKE utorak, 10. avgust 2010. 29

30 utorak, 10. avgust 2010. GLAS SRPSKE Dana 17.8.2010. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{eg dragog supruga, oca, brata, svekra, zeta i djeda
Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i poznanicima da je dana 8.8.2010. godine, u 84. godini `ivota nakon kra}e bolesti preminuo na{ dragi Dana 11.8.2010. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{eg dragog

DRAGO (Milana) NINKOVI]
Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se 10.8.2010. godine u 14 ~asova na mjesnom grobqu Pavlovac. Povorka kre}e ispred kapele u Pavlovcu. O`alo{}eni: k}erka Mira, sinovi Milenko i Miro, snahe, zet, unu~ad, praunu~ad, bra}a i sestre te ostala rodbina i prijateqi 4270 A-8 G Posqedwi pozdrav dragom tati Posqedwi pozdrav dragom tati

ILIJE UMI]EVI]A
Toga dana u 10.30 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. S qubavqu i po{tovawem Supruga Vida 4272 A-8 G Tu`no sje}awe na dragog kuma Tu`no sje}awe na dragog zeta

DRAGE TRIVI]A
U ~et vrtak, 12.8.2010. go di ne, u 11.30 ~a so va po sje ti }emo wegovu vje~nu ku}u na mjesnom grobqu u Crnom vrhu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe, kumove i kom{ije da nam se pridru`e. Zauvijek }e{ biti dio nas. Sa tugom u srcu tvoji: supruga Zora, sin Dane, k}erka Dragana, bra}a, sestre, snaha, zet, punica, unu~ad i ostala mnogobrojna rodbina 4267 B-1 G
Tu`no sje}awe na dragog brata Tu`no sje}awe na dragog brata

DRAGI
od k}erke Seke sa porodicom. 4270 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom tati

DRAGI
od sina Milenka, snahe Brankice, unuka Sini{e i Brane. 4270 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

ILIJU
Kumovi Obrad i Ilinka Dubo~anin sa porodicom 4283 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom ujaku

ILIJU
[ura Milanko sa porodicom 4272 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom tetku

DRAGI
od sina Mire sa porodicom. 4270 A-1 G

DRAGI
od brata Milana sa porodicom. 4270 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

DRAGI
od Marinka sa porodicom. 4279 A-1 G

DRAGI
od porodice Milinovi}. 4256 A-1 G

DRAGU
Brat Vaso sa porodicom 4267 A-2 G Tu`no sje}awe na dragog brata

DRAGU
Brat Perica sa porodicom 4267 A-2 G Tu`no sje}awe na dragog brata

Posqedwi pozdrav dragom bratu

Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 9.8.2010. godine u 88. godini `ivota, nakon duge i te{ke bolesti preminula na{a draga

DRAGI
od brata Rajka sa porodicom. 4270 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

DRAGI
od sestre Qubice. 4270 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

BOSIQKA (\ure) SAVI]
1923 - 2010. Sahrana }e se obaviti 10.8.2010. godine u 14 ~asova na Gradskom grobqu u Bawaluci. O`alo{}eni: sin Mladen, snaha Dara, unuk Bojan sa porodicom, unuke Ivana i Vedrana, te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi 4277 A-8 G

DRAGU
Brat Rade sa porodicom 4267 A-2 G Tu`no sje}awe na dragog brata

DRAGU
Sestra Petra sa porodicom 4267 A-2 G Dana 10.8.2010. godine navr{avaju se ~etiri tu`ne godine od smrti na{eg dragog supruga, oca, svekra, djeda i pradjeda

DRAGI
od sestre Grozde. 4270 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom ujaku

DRAGI
od brata Vlade sa porodicom. 4270 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom ujaku

Posqedwi pozdrav dragoj baki

Dana 10.8.2010. godine navr{ava se deset godina od prerane smrti na{e drage bake i majke

BOSIQKI DRAGU
Sestra Grozda sa porodicom 4267 A-2 G Tu`no sje}awe na dragog sina

JANKA ALEKSI]A
Zahvalna porodica 4266 A-2 G

DRAGI
od Jasminke sa porodicom. 4270 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

DRAGI
od Mirjane sa porodicom. 4270 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom tetku

OLGICE MIRI]
Tvoji najmiliji

od unuka Bojana sa porodicom.

4277 A-3 G

4283 A-3 G

Dana 10.8.2010. godine navr{avaju se dvije tu`ne godine od smrti dragog supruga, oca i djeda

DARKA BABI]A DRAGI
od porodice Topi}. 4270 A-1 G 4270 A-1 G

JOVE (Sreto) KOJI] DRAGI
od Zdravka sa porodicom. S qubavqu i po{tovawem porodica 4284 A-6 G

Pro{lo je {est tu`nih godina tuge i bola otkako nisi sa nama. Vrijeme ne lije~i tugu koja vje~no ostaje u nama. Otac Milorad 4269 A-6 G

GLAS SRPSKE utorak, 10. avgust 2010. 31
Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 8.8.2010. godine, u 83. godini `ivota, nakon kra}e bolesti preminula na{a draga Obavje{tavamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da je dana 9.8.2010. godine, u 88. godini preselila na ahiret na{a draga majka i nana

Posqedwi pozdrav

GROZDA (Jovana) BO@I]
1928 - 2010. Sahrana }e se obaviti 10.8.2010. godine u 15 ~asova na Rebrova~kom grobqu u Bawaluci. O`alo{}eni: sinovi Bogdan, Branko i Du{an, k}erke Borka i Radojka, bra}a Mitar i Mile, snahe, zetovi, unu~ad, praunu~ad, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijateqi 4277 A-8 G Posqedwi pozdrav dragoj majci Posqedwi pozdrav dragoj majci

NAFA MEMI[EVI]
1923 - 2010. Yenaza }e se obaviti u utorak, 10.8.2010. godine u 15.30 ~asova na mezarju Halilpa{ino turbe 1. O`alo{}eni: sinovi Kasim, Rasim i Yemal, snahe, unu~ad i ostala rodbina, prijateqi i kom{ije 4289 A-8 M Posqedwi pozdrav na{oj dragoj nani Posqedwi pozdrav na{oj dragoj priji

DU[ANU VULINU
Op{tina Lakta{i 4291 A-8 M Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 8.8.2010. godine, u 69. godini `ivota, preminuo na{ dragi

GROZDI
od k}erke Radojke, zeta Ne|e i unuka @eqka. 4277 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj majci

GROZDI
od k}erke Borke, zeta Milovana, unuke Gordane i unuka Aleksandra sa porodicom. 4277 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj majci

ILIJA - YONSON (Marka) VITKOVI] NAFI MEMI[EVI]
S po{tovawem i qubavqu. Tvoj sin Rasim - Gera i snaha Sabiha 4289 A-3 M Posqedwi pozdrav na{oj dragoj nani

NAFI MEMI[EVI]
Neka ti dragi alah y.{. podari lijep yenet. Prija Zahida Kesten i porodice Piri} i Ramovi} 4289 A-3 M Posqedwi pozdrav dragom

Sahrana }e se obaviti 10.8.2010. godine u 12 ~asova na Gradskom grobqu u Bawaluci. O`alo{}eni: supruga Gordana, k}erka Aleksandra, te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi 4292 A-6 M Dana 9.8.2010. godine navr{ava se pet tu`nih godina od smrti na{eg dragog Pro{le su ~etiri godine bola i tuge za na{om k}erkom

GROZDI
od sina Bogdana i snahe Bla`enke. 4277 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj majci

GROZDI
od sina Branka, snahe Rade i unu~adi. 4277 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj baki

ILIJI NAFI MEMI[EVI]
od unuka Damira i Adnana. 4289 A-3 M od porodice Ili~i}. 4293 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom

MILENKA - POLE MALIJEVI]A
Tvojim odlaskom izgubili smo veliki oslonac, qubav i toplinu. Tvoj ~astan `ivot i vedar duh osta}e u na{em trajnom sje}awu. Tvoja supruga Zorica sa djecom 4281 A-4 G

SWE@ANOM
Nikad ne}e{ biti zaboravqena, nosimo te u srcima svi Tvoji koji su Te voqeli. Tata Qubo, mama Ru`a, suprug Vjeko, k}erka Jelena, sestra Vedrana i svak Boro 4268 A-4 G

GROZDI
od sina Du{ana, snahe Larise i unu~adi. 4277 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj baki

GROZDI
od unuke Branke sa porodicom. 4277 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj

Posqedwi pozdrav dragoj

MI]I NAFI
Dragana i Du{an Gatari} 4296 A-1 M 4288 A-3 G In memoriam od Mare i Tace sa porodicom.

GROZDI
od unuka Milana sa porodicom. 4277 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj baki

NAFI
Qiqana i Predrag Mari} 4296 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj baki

MILADIN OSTI]
10.8.1983 - 10.8.2010.

GROZDI
od unuka Dra{ka, Du{ka i Sini{e. 4277 A-1 G

GROZDI
od unuke Violete sa porodicom. 4277 A-1 G

Godine prolaze, a sje}awa ostaju. Mira, Neboj{a i Qubi{a 4266 A-2 M

Posqedwi pozdrav dragoj tetki

GROZDI BO@I]
od brati}a @eqka sa porodicom. A-6 F

32 utorak, 10. avgust 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

GLAS SRPSKE utorak, 10. avgust 2010. 33

Oglasi
KU]E
PRODAJA

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE
prostorom, dva lokala po 50 m2, na dobroj lokaciji u Bawaluci, ul Zelengorska, br. 3, tel. 051/217-986. Prodajem ku}u u Obili}evu iznad “Alibabe”,povoqno, tel. 065/314-562. Prodajem ku}u u centru grada, naseqe Dolac, tel. 065/732-818. Prodajem ku}u 10h9, dva odvojena stana, superlokacija, plac 600 m2, papiri 1/1, upotrebna dozvola, cijena 120.000 evra, lokacija BuyakDervi{i, tel. 051/388-189,066/497-701. Prodajem ku}u u dupleksu, dva ulaza, 250 m2, 40 m2 poslovnog prostora, Rosuqe, tel. 065/988-590; 051/302-503. Mijewam ku}u u RH spratnicu, lokal radi, prate}i objekti, zemqe u komadu, za okolinu Bawaluke, tel. 00385-44-880-298; 00385911827344. Prodajem ku}u na parceli na kojoj je predvi|ena izgradwa lamela u nizu, kod semafora, ul. Ranka [ipke, tel. 051/303-038,, 051/307-514. Prodajem zapo~etu ku}u u Kqu~u, tel. 065/034-768. Prodajem ku}nu teretanu, tel. 065/638-597. Gradi{ka - Drageqi prodajem imawe ku}a sa prate}im objektima oku}nicom 22 dunuma, tel. 065/569294. Prodajem stariju ku}u sa placem od 450 m 2 , kod “Incela”, tel. 065/492-933. Prodajem mawu ku}u i deset dunuma zemqe na magistralnom putu Bawaluka - Prijedor, preko puta “Petog neplana” ili mijewam za mawi stan u Bawaluci, tel. 066/626-734. Prodajem sprat ku}e, Lazarevo, kod “Centruma”, tel. 065/538-087. Prodajem useqivu ku}u v. p. na tranzitu kod “Kosmosa”, mo`e i zamjena za stan, tel. 065/528-247. Prodajem ku}u, sre|ena, sa dva stana, gara`a, potkrovqe neopremqeno, novija gara`a, centralno grijawe, odmah useqiva, hitno, tel. 065/334-821; 065/525788. Izdajem sprat ku}e u ulici Stevana Mokrawca 20, za studente, Nova varo{, tel. 065/567-535. Prodaje se ku}a s oku}nicom 800 m2 u Du{anovu kod Nove Topole, tel. 065/585-908. Prodajem ku}u u Zalu`anima, na glavnom putu, sa velikim placem, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajem ku}u na Star~evici sa oku}nicom dva trosobna stana, visoka prizemnica, tel. 051/437658,066/533-717. Hitno i povoqno prodajem ku}u prizemnicu u Buyaku na placu od 750 m2, tel. 065/671-420. Prodajem ku}e u Buyaku od 150.000 KM do 850.000 KM i u centru, 650.000 KM, tel. 065/549687. Prodajem ku}u u Zalu`anima, na glavnom putu, sa velikim placem, tel. 065/497-846; 051/216-155. ZAMJENA Mijewam useqivu ku}u v.p. kod "Kosmosa" za stan u Bawaluci, tel. 065/528-247. Mijewam ku}u spratnicu, useqiva, za stan oko 50 m2 do tre}eg sprata, ku}a ima dva dvosobna stana, sre|ena i jednosoban polovi~no zavr{en, Bawaluka, tel. 066/491-521.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Prodajem ku}u ul. Stevana Mokraw ca 20, tel. 051/304-038 i 065/567-535. Prodajem ku}u u ulici Ranka [ipke (Paprikovac), tel. 065/685800 Prodajem ku}u u Zalu`anima kod Bawaluke ul. Blagoja Parovi}a 85 na 1323 m2 placa ili mijewam za Gradi{ku, tel. 387 65/917-536. Prodajem ku}u, povoqno, tel. 065/631-613. Prodajem ku}e u Bawaluci od 45.000 do 2.500.000 KM, tel. 065/549687. Prodajem imawe u Aleksi}ima, povoqno, op{tina Lakta{i, tel. 065/607-043. Prodajem ku}u u Kuqanima 11h10, sve uplaweno, struja, voda, asfalt, na 1.150 m2 placa, vlasnik 1/1, tel. 065/351-431. Prodajem izgorjelu ku}u u Sarajevu, Pofali}i, na lijepom mjestu, iznad Fabrike duvana, tel. 065/206060. Prodajem ku}u i 14 dunuma zemqe, 8 km od Lakta{a kanalom i 1 km u selo, tel. 065/306-116. Prodajem plac 355 m2, nalazi se u ^esmi - Ma|iru, kod stadiona “Sin|eli}“, tel. 065/395-901; 051/312-360. Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m 2 , sa dvori{tem, gara`om, po~etak ulice Jovice Savinovi}a ili mijewam za mawi stan uz dogovor, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem na glavnom putu u Trnu novu ku}u P+1+M (11h10) u prizemqu, poslovni prostor, na placu od 750 m2, cijena 200.000 evra, tel. 065/516-927. Prodajem u Prije~anima kod {kole useqivu ku}u 8,5h9,5 (P+1+M) na placu 500 m2, cijena 70.000 KM, tel. 065/371-611. Prodajem ku}u na podru~ju Bawaluke, hitno, tel. 065/671-420. Prodajem u centru Trna spratnicu sa dvije gara`e, centralno grijawe, dvori{ni objekat na placu 500 m2, cijena 120.000 KM, tel. 065/671-420. Prodajem ku}u 9h10, nedovr{ena novogradwa, prizemqe poslovni prostor, sprat i potkrovqe, stanovi, tel. 051/317-719. Prodajem vilu sa {est soba, dvije kuhiwe, dva kupatila, pet balkona i gara`u u Varawici kod Trogira, 80 m do mora, tel. 051/303-038; 051/307514. Prodajem kod Zavoda distro fi~ara sre|enu ku}u P+1+M sa tri odvojena stana, gara`om, kotlovnicom i ostavom na placu od 330 m2, cijena 300.000 KM, tel. 066/165323. Prodajem polovinu nedovr{enog dupleksa P+I+II+P 220 m 2 korisnog prostora, 212 m 2 placa, uredni papiri, 145.000,00 KM, tel. 065/011-065. Prodajem ku}u u centru Kre{eva, cijena povoqna, tel. 065/795-091. Prodajem ku}u sa 4.900 m2 zemqe, ogra|eno, pomo}ni objekti, vo}wak, struja, voda, oko dva km od Lakta{a, tel. 065/437-574. Prodajem ku}u, 50 m2 stambenog prostora, sanirana, sa dvori{tem 120 m2, ul. Gavrila Principa, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u u Obili}evu iznad

Alibabe, povoqno, tel. 065/314562. Prodajem ku}u na Paprikovcu na 640m 2 10h9 prizemqe, sprat, potkrovqe nije izra|eno, tel. 065/448-763. Prodajem u Buyaku ku}u 65 m2 + dvori{ni objekat 25 m2, plac 440 m2 cijena 160.000 KM, tel. 065/582223. Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 m2, blizina petqe, asfalt do ku}e, struja, voda, useqiva, ul. Blagoja Parovi}a, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem stariju ku}u na placu oko 500 m 2 , pored stare ceste, mogu}a gradwa objekta 18h13 P+3 u Lazarevu u Bawaluci, tel. 065/569-294. Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem, tri trosobna stana sa gara`om, oku}nicom 330 m 2 , vlastito centralno grijawe, kod Zavoda distrofi~ara, ul. Dr Velimira ^ovi}a, papiri 1/1, odmah useqiva, tel. 065/636-545; 065/939969. Prodajem hitno uz svaki dogovor ku}u na sprat + poslovni prostor - pekara sa dvori{nom zgradom, sa placem od 500 m2 kod “Alibabe”, ul. Koste Vojinovi}a, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem devastiranu ku}u 84 m2 u selu Rogu{i}i, op{tina Pale, udaqenu 14 km od Sarajeva, papiri uredni, cijena povoqna, 12.000 KM, tel. 066/813-591. Prodajem ku}u na sprat s potkrovqem i oku}nicom oko 900 m2, ogra|eno, pod vo}em, vlastito grijawe, preko puta “Glasa”, Hiseta, tel. 065/636-545; 065/939969. Prodajem useqivu ku}u u Trnu kod “Pe{tana” na placu od 600 m2, tel. 065/560-386; 065/596-526. Prodajem ku}u novija gradwa u Lazarevu 9h8, zvati od 15 ~asova, tel. 065/698-805; 051/370-075. Prodajem ku}u, 120 m 2 , u ul. Gavrila Principa, sa oku}nicom od 500 m2, hitno, povoqno, uz put, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u na sprat sa dva poslovna prostora, gara`om i oku}nicom, 500 m 2 , u Krfskoj ulici, papiri 1/1, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u na sprat, po~etak Gorweg {ehera, kod Turbeta, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u u Kqu~u, poslovni prostor, gara`a, stambeni prostor ili zamjena za ku}u ili stan u Bawaluci, M. Gradu, Prijedoru, Gradi{ci, tel. 065/644-785. Prodajem ku}u u Novkovi}ima, Bawaluka 550 m2 zemqe, 1/1 ul. Jovana Bjeli}a 84, tel. 065/460-655. Prodajem ku}u i zemqi{te, oko 3.000 m2, u ^elincu dowem preko puta mosta, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Prodajem u Drago~aju nedovr{enu ku}u, udaqenu 300 m od {kole, gra|evinska dozvola, 850 m2 placa, cijena 45.000 evra, tel. 066/832-346; 051/381-332. Prodajem ku}u 9h8 na sprat sa oku}nicom na 4.650 m2 zemqe u Osje~anima (kod {kole) op{tina Doboj, tel. 051/464-478; 065/582340. Prodajem ku}u 10h10 m u Bawaluci, ul. 1300 kaplara br. 65, voda, struja, put, tel. 061/241-527. Prodajem ku}u sa poslovnim

Mijewam ku}u, 9h10, tri odvojene eta`e, pokrivena, uvedena struja, vl. 1/1, ul. Stevana Bulaji}a bb, za dvosoban ve}i stan, bli`e centru grada, zvati poslijepodne, tel. 051/216-931; 066/449-749. IZDAVAWE Iznajmqujem sprat ku}e, po~etak Lau{a, tel. 065/727-945; 051/280438; 387 65/548-463. Izdajem sprat ku}e, poseban ulaz, ul. Natalije Jovi} br. 6, zaposlenim licima, zvati od 18 do 20 ~asova, tel. 066/495-414. Izdajem luksuzno opremqenu ku}u, povoqno, tel. 065/631-613. Izdajem trosoban stan u Bawaluci, Tuzlanska 33, tel. 065/786-898. Izdajem renoviran i namje{ten sprat ku}e u Trnu, centralno grijawe sa gara`om i dvori{tem na du`i period, tel. 051/347-030. Izdajem renoviran sprat ku}e u Trnu, namje{ten, centralno grijawe, gara`a i dvori{te, tel. 051/347-030. Izdajem veoma povoqno namje{tenu ku}u u Motikama, uz malu pomo} i doma}insko odr`avawe, tel. 065/644-500.

STANOVI
PRODAJA

Prodajem jednosoban stan 32 m2 na Obili}evu. Povoqno. Telefon 065-685-800. Povoqno prodajem stan u Lazarevu (tvrda gradwa, zgrada) 70 m2, podrum i gara`a. Tel. 065-685-800. Prodaje se dvosoban stan, I zona, ulica Srpska, tel. 051/215-829, zvati od 14 do 17 ~asova. Prodajem dvosoban stan na Star~evici, tel. 065/809-391. Bawaluka, centar, kod kwi`are “Kultura”, trosoban stan, 55 m2, drugi sprat, cijena 115.000 KM, tel. 38766/205-551. Prodajem trosoban stan u Boriku, 76 m2, osmi sprat, Bawaluka, Reqe Krilatice (kod {kole i supermarketa). Dobar raspored, tel. 387 65/885-111. Prodajem dvosoban stan, 62 m2, drugi sprat, Obili}evo, Krfska ul., tel. 065/208-318; 387 65/208-318. Prodajem stan u nasequ Garsije Lorke kod “^ajaveca”, prvi sprat, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban komforan stan, 58 m2, Bulevar cara Du{ana ili mijewam za mawi uz dogovor, tel. 065/636-545. Prodajem stan baraku u Buyaku 52 m2, 58 m2 i 64 m2, tel. 065/549-687. Prodajem na Paprikovcu luksuzno namje{ten dvosoban stan 56 m2, VP, renoviran sa gara`om, cijena 110.000 KM, tel. 066/165-323. Prodajem u Bawaluci dvoiposoban stan, ul. \ure \akovi}a, peti sprat, potpuno renoviran sa ili bez gara`e, tel. 066/165-323. Prodajem u Boriku renoviran stan od 39 m 2 , osmi sprat, sa nekori{}enim namje{tajem, tel. 065/785-526. Prodajem nov stan na Star~evici 38m2 vrlo povoqno, tel. 051/212482; 436-087; 066/280-974. Prodajem nov, useqiv ~etvorosoban stan, 100 m2, centar grada, drugi sprat, cijena 2.250 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524-505. Prodajem jednosoban stan, 41 m2, prizemqe, Borik, tel. 065/163-209; 065/010-159.

Prodajem jednosoban stan 39 m2, ~etvrti sprat, ulica Ravnogorska 25, Nova varo{, papiri uredni, tel. 065/660-276. Prodajem jednosoban stan 35 m2 u Boriku cijena po dogovoru, tel. 066/235-195. Prodajem stan, novogradwa, 61 m2, 1.300 KM/m2, tel. 051/456-130; 450-281. Prodajem na Rebrovcu dvosoban stan, 62 m2, ~etvrti sprat, dobro o~uvan, useqiv odmah, tel. 066/165323. Prodajem nov dvosoban stan, 55 m2, useqiv, ul. Stepe Stepanovi}a (kod fakulteta), cijena 2.150 KM /m2 sa PDV-om, tel. 065/524-505. Prodajem, mijewam garsoweru u centru za ve}i stan, tel. 065/011-433. Prodajem stan dvoiposoban 58 m2, ~etvrti sprat kod CSB Bawaluka, tel. 065/516-927. Izdajem jednosoban namje{ten stan sa zasebnim kupatilom i odvojenom strujom u Lazarevu kod “Krajinalijeka”, Save Tekelije 15, tel. 051/372-040. Prodajem kod Muzi~ke {kole dvosoban stan 61 m2, tre}i sprat, renovirana kuhiwa i kupatilo, tel. 065/371-611. Prodajem stan 56 m2 na Mejdanu, tre}i sprat, sre|en, lift, ulica Milo{a Obili}a, tel. 065/636545. Prodajem stan 86 m2, drugi sprat, nov, “Platinijum”, povoqno, tel. 065/549-687. Prodajem trosoban stan 89 m2, ~etvrti sprat, saniran, odmah useqiv, vojno naseqe Pentagon, tel. 063/904-603. Prodajem jednosoban stan 44 m2 vp. saniran, useqiv kod restorana “Ogwi{te” u nasequ Star~evica, cijena 1.850 KM/m2, tel. 063/904603. Hitno prodajem namje{ten dvoiposoban stan 78m2, peti sprat, nova gradwa Lazarevo, cijena 1500 KM/m2, zvati poslije 17 ~asova, tel. 065/097-158. Prodajem jednosoban stan 40 m2, ul. Skendera Kulenovi}a 30, tre}i sprat, preko puta “Glasa”, tel. 066/531-717. Prodajem trosoban stan u Boriku (92 m2) ili mijewam za mawi jednosoban ili dvosoban, tel. 065/262-917. Izdajem dvosoban namje{ten stan u Boriku za tri studentkiwe i zaposlene osobe na du`i period, tel. 065/736-380. Prodajem mawi dvosoban stan 43 m2 u centru grada, nova gradwa, potpuno namje{teno, ul. Kraqa Alfonsa, tel. 065/465-962. Prodajem stan 82 m2, ul. Cara Du{ana 4, u centru, papiri uredni 1/1, cijena po dogovoru, mo`e zamjena za mawi do 40 m2, tel. 065/986453. Prodajem dvosoban stan 66 m2 II sprat ul. Ravnogorska Nova varo{, komplet renoviran, tel. 065/524505. Prodajem stan u Bawaluci ul. Prvog kraji{kog korpusa 88 preko puta nove zgrade Vlade, drugi sprat 61 m2, tel. 065/674-080. Prodajem stan 41 m2, prizemqe Borik, tel. 065/163-209; 065/010159. Prodajem nov useqiv trosoban stan 67 i 75 m2 ul. Stepe Stepanovi}a (blizu fakulteta) cijena 1.900 KM/m 2 sa PDV-om, tel. 065/524-505.

34 utorak, 10. avgust 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

Prodajem trosoban stan 73 m2 ostava 64 m2 ul. Rajka Bosni}a u dobrom stawu cijena 1500 KM/m 2 hitno, tel. 065/524-505. Prodajem dvosoban komforan stan 57 m2, @ivojina Mi{i}a 43 ili mijewam za mawi uz dogovor do 30m2, Borik ili Nova varo{, tel. 065/419-294. Prodajem stan 61 m2 u centru renoviran, papiri uredni, 1/1, cijena po dogovoru, tel. 065/986-453. Prodajem stan u Lazarevu, zgrada sa ~etiri stana, prvi sprat, 70 m2, dva balkona, vlastito dvori{te, podrum, gara`a - povoqno, tel. 066/681-908. Prodajem trosoban stan u centru, Gr~ka ulica, ~etvrti sprat, novija gradwa, {panska keramika, hrastov parket i stolarija, sa pogledom na op{tinu i Hram Hrista Spasiteqa, bez posrednika, tel. 065/632932; 065/575-626. Prodajem dvosoban stan u centru grada, ul. Cara Du{ana, tel. 066/316-867; 315-850. Prodajem stan povoqno za poslovni prostor, za advokaturu i medicnu ul. Du{ka Ko{~ice 10, tel. 051/211-471; 066/285-995. Prodajem stan, 65 m2, u Boriku, u “Titaniku”, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban stan, 66 m2, drugi sprat u kuli kod {kole u Novoj varo{i, tel. 051/303-038; 065/180-753; 051/307-514. Prodajem stan, 64 m2, dobar raspored, ul. Kne`opoqska, Borik, Bawaluka, tel. 066/952-302. Prodajem dvosoban stan u Novoj varo{i, drugi sprat, 61 m2, u Krfskoj ulici, tel. 065/636-545. Prodajem stan 57 m2, drugi sprat, nov, Star~evica, Save Quboje, povoqno, tel. 065/549-687. Prodajem ku}u na sprat s poslovnim prostorom, mawom dvo ri{nom ku}om, oku}nicom u centru Kqu~a, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem garsoweru 34 m 2 prizemqe, ima podrum, centralno grijawe u centru grada, mo`e zamjena za ve}i stan uz doplatu, tel. 065/764-628. Prodajem komforan stan, 105 m2, klimatizovan, halogeno osvjetqewe, ameri~ki plakar 5 m, cijena 1.900 KM/m 2 , ul. Gunduli}eva, tel. 065/636-545. Prodajem ili mijewam za mawi troiposoban useqiv stan, 94 m2, blizina vrti}a, {kole i fakulteta, tel. 051/460-840. Prodajem sre|en, trosoban komforan stan, 79 m2, u Novoj varo{i, sa gara`om, Masarikova ulica, prvi sprat, tel. 065/636-545. Prodajem stan u Bawaluci, naseqe Lazarevo, kod O[ “Borisav Stankovi}“, novogradwa, drugi sprat, povr{ina 45 m2 - cijena 1.750 KM /m2 sa ukqu~enim PDV-om, tel. +387 65/896-422. Prodajem novu useqivu garsoweru na tre}em spratu, tel. 065/239-082. Prodajem trosoban stan u Boriku, dva lifta, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem stan, novogradwa 61 m2, 1.300 KM/m2, tel. 051/456-130; 450281. Prodajem nov useqiv dvosoban stan 37 i 49 m2, Petri}evac, `ute zgrade, cijena 1.750 KM/m2 sa PDVom, tel. 065/524-505. Prodajem stan 84 m2, pogodan za poslovni prostor, cijena 140.000 KM , Star~evica, Bawaluka, tel. 065/937-860; 066/750-396; 065/378866. Prodajem stan 69 m2 kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/621-017, 051/303-378. Hitno i povoqno prodajem stan 44m2, ul. Kolubarska 4, Hiseta preko puta restorana “Orhideja”, tel. 066/742-581. Prodajem nov, useqiv dvosoban

stan, 46 m2, prvi sprat, ul. Stepe Stepanovi}a (fasadna cigla), kod fakulteta, tel. 065/524-505. Prodajem stan u Boriku 56 m2, prvi sprat, uredni papiri, 1800,00 KM/m2, tel. 065/011-065. Prodajem dvoiposoban stan, 55 m2, prvi sprat, novogradwa, lift, odmah useqiv, ul. Starine Novaka, cijena 2.100 KM po m 2 , tel. 063/904-603. Prodajem dvosoban stan sa trpezarijom i ni{om 50 m2+3 na drugom spratu, terase+{upa, 15 minuta busom od centra u Beogradskom nasequ, renoviran, cijena 53.000 evra, Beograd, tel. 062/504127; 00381643016897. Prodajem jednosoban stan u Bawaluci u dowem dijelu Star~evice, 36 m 2 , drugi sprat, tel. 065/698-012. Prodajem jednosoban i dvosoban stan, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajem trosoban stan ili mijewam za mawi dvosoban, sa razlikom isplate po m 2 , tel. 065/ 638-597. Prodajem ili mijewam trosoban stan 79 m2 ul. Radoje Domanovi}a za jednosoban, cijena 2.000 KM/m2, tel. 051/463-419, 051/487-710. Prodajem stan, 55 m2, u ulici Carice Milice 24, Bawaluka, visoko prizemqe, tel. 065/020-603; 051/438-074; 065/490-577. Prodajem dvosoban monta`ni objekat u Bawaluci, Lazarevo, renoviran, sa gara`om i velikim dovori{tem, tel. 066/299-787. Prodajem povoqno na Paprikovcu, ulica Romanijska, jednosoban stan 39 m2, peti sprat, tel. 066/165-323. Prodajem jednosoban stan, 40 m2, u strogom centru grada, ul. Gajeva 14, vlasni{tvo 1/1, tel. 051/217554. Prodajem nov useqiv trosoban stan, 77 m2, drugi sprat, Bulevar Desanke Maksimovi}, tel. 065/404424. Prodajem stan, povoqno, tel. 065/631-613. Prodajem dvosoban stan u prizemqu 64 m2, ulica Rajka Bosni}a 1, prodajem i spava}u sobu, tel. 051/308-447; 065/566-898. Prodajem stan, ku}u, Star~evica, 125 m2, dvije eta`e, poseban ulaz, tvrda gradwa (Marlesova), 1.450 KM/m2, tel. 065/825-393. Prodajem trosoban stan (93 m2), prvi sprat + podrum, gara`a u centru Bawaluke, cijena po dogovoru, tel. 051/219-798; 065/979-805. Prodajem u Aleji Svetog Save trosoban stan 80 m2 sa dva balkona, peti sprat, lift, nova gradwa, tel. 065/516-927. Prodajem dvosoban stan 61 m2, drugi sprat, nova gradwa, preko puta nove zgrade Vlade, tel. 066/165-323. Prodajem stan 46 m2, drugi sprat, Mejdan, povoqno, tel. 065/549-687. KUPOVINA Kupujem mawi stan, pla}am 50.000 KM, tel. 065/300-141. Kupujem stan u Slatini ili u gradu, tel. 066/752-301. Kupujem dva trosobna stana u u`em centru grada, od 75 do 85 m2, na prvom, drugom i tre}em spratu, tel. 065/585-883. Kupujem mawi stan u Bawaluci bli`e centru, tel. 063/956-300. Kupujem garsoweru ili jednosoban stan u Bawaluci, tel. 065/785-526. Kupujem dvosoban mawi stan ili jednosoban stan u Bawaluci, tel. 065/239-082; 065/785-526. Kupujem jednosoban i dvosoban stan u Bawaluci, tel. 065/49-846; 051/216-155. Kupujem stan do 120.000 KM u

Bawaluci, tel. 066/661-107. ZAMJENA Mijenjam ili prodajem stan u Gradi{ci 71 m2 za odgovaraju}i u Bawaluci. Tel. 065-685-800. Mijewam ~etvorosoban stan u centru prvi sprat za mawi, tel. 051/213-740. Mijewam dvosoban komforan stan (54 m2) u Sarajevu (^engi} vila) za odgovaraju}i u Bawaluci, tel. 051/302-835; 061/220-705. Mijewam stan u Sarajevu 64 m2 za stan u Bawaluci jednosoban po dogovoru, stan se nalazi na Dobriwi, Federacija BiH, tel. 065/355-540. Mijewam stan od 37 m2 u Sarajevu, Grbova~ka 35/4 za Bawaluku, tel. 033/614-941. Mijewam stan 90 m2 za dva mawa ili jedan mawi od 50 m2, ostalo po sporazumu, naseqe Sunca, Bawaluka, tel. 065/692-030. Mijewam stan 84 m2, VP, za mawi jednosoban do 40 m2, ostalo po sporazumu, Star~evica, Bawaluka, tel. 065/378-866; 065/937-860, 066/750396. Mijewam dvosoban stan 54 m2, drugi sprat, za mawi do 34 m2 uz doplatu Borik - Bawaluka, tel. 065/304-187. Mijewam ~etvorosobni stan u centru, prvi sprat, za mawi, tel. 051/213-740. Mijewam dvosoban stan, 47 m2, u Br~kom, za Bawaluku, tel. 065/889959. IZDAVAWE Izdajem trosoban stan u ul. Maksima Gorkog 27, tel. 051/214-169. Izdajem garsoweru u Mejdanu, 33 m2 , u novogradwi. Cijena 350 KM plus re`ije, tel. 065/520-202. Izdajem sobe i garsoweru u Novoj varo{i, slobodne od 15.7.2010, tel. 065/567-535 i 051/304-038. Izdajem prazan stan, dvori{na, tel. 352-707. Izdajem nov jednosoban namje{ten stan sa centralnim grijawem na Paprikovcu (kablovska, satelitska, kompjuter), ul. Vojvode Sin|eli}a (300 m od Klini~kog centra), tel. 065/611441. Izdaje se namje{ten dvosoban stan na po~etku Star~evice, tel. 065/768-858. Izdajem dvosoban namje{ten stan na Obili}evu blizu fakulteta, fiks. tel., kablovska TV i internet, tel. 387 65/171-522. Izdajem jednosoban stan u S. Stepanovi}a, povoqno, tel. 387 66/365-668. Izdajem jednosoban prazan stan u zgradi sa grijawem, ul. Brace Potkowaka 16, tel. 065/318-131. Izdajem stan za u~enike ili studente, mo`e i `ena bez djece, dvosoban stan, kupatilo, 2 sobe, kuhiwa, hodnik, poseban ulaz, tel. 051/454-522; 066/499-664. Izdajem prazan stan 80 m2, visoko potkrovqe, poseban ulaz, ul. Podgrme~ka br. 40, Lau{, tel. 051/280028; 051/280-632. Izdajem namje{ten dvosoban stan na tre}em spratu u Obili}evu, tel. 065 491 112. Izdajem dvjema u~enicama namje{ten stan u Boriku, bez prisustva vlasnika stana, tel. 065/337-843. Izdajem namje{tenu sobu u Boriku, u zgradi, prvi sprat, centralno grijawe, upotreba kupatila, djevojci, studentu, u~eniku, tel. 306-620. Izdajem u Bawaluci trosoban stan sa posebnim ulazom + gara`a, centralno, tel. 355-272. Izdajem namje{ten stan, tel. 051/305-892.

Izdajem namje{tenu garsoweru za dvije studentkiwe, nije uslov, mogu i zaposlene osobe, tel. 065/736-380. Izdajem jednosoban prazan stan, poseban ulaz, grijawe, kod "Kosmosa", Cetiwska br. 18, tel. 051/215-639. Izdajem jednosoban stan u Romanijskoj ulici, tel. 065/572-160. Iznajmqujem trosoban namje{ten stan u u`em centru Bawaluke, tel. 065/452-409. Izdajem stan, garsoweru, sobu, namje{teno, ima grijawe i sve odvojeno i povoqno, tel. 065/636195; 051/212-691. Izdajem namje{ten stan, cijena 300 KM, u ul. Franca [uberta, tel. 065/535-220; 065/011-876. Izdajem polunamje{ten stan na dowem spratu ku}e soba, kuhiwa, kupatilo cijena 200 KM, 500 m od Lakta{a, tel. 051/530-574. Izdajem trosoban namje{ten stan prvi sprat u centru grada, tel. 051/328-220. Izdajem jednosoban stan sa grijawem, poseban ulaz, blizu centra, tel. 051/351-680; 065/450-544. Izdajem namje{ten komforan stan, 40 m2, Bra}e Jugovi}a 70, Obili}evo, zvati od deset do 16 ~asova, tel. 062/181-603. Ako `elite da stanujete sami, izdaje se jedan stan, nije namje{ten, Wego{eva u Petri}evcu,180 KM, tel. 051/355-478. Izdajem jednosoban stan |acima ili studentima, u ul. Jovana Jan~i}a 7, Star~evica, Bawaluka, tel. 051/438-160. Izdajem trosoban stan Star~evica, novogradwa, tre}i sprat, za ozbiqnu porodicu, tel. 065/471-281. Izdajem povoqno dvije garsowere, komplet namje{teno, Bo`idara Ayije br. 8, tel. 051/281564. Izdajem dvosoban namje{ten stan za zaposlene `ene, Rosuqe, tel. 312-181; 066/628-337. Izdajem namje{ten dnevni boravak, kuhiwu i kupatilo zaposlenim dvjema ili jednoj osobi, tel. 051/436-619. Izdajem dvosoban stan s gara`om, zvati od 13 do 17 ~asova, tel. 437-353. Izdajem jednosoban stan u nasequ Rosuqe, crvene zgrade, cijena po dogovoru, tel. 051/304-289; 065/244254. Izdajem jednosoban stan u nasequ Rosuqe - crvene zgrade, cijena po dogovoru, tel. 051â /304-289; 065/244-254. Izdajem hitno trosoban stan, namje{ten, u stambenoj zgradi, drugi sprat, centralno, lift, slobodan od 1. avgusta, centar, kod zgrade za republi~ko poresko oporezivawe, tel. 065/636-545. Izdajem stan 90 m2, Zelengorska useqiv, centralno grijawe, poseban ulaz, tel. 051/218-175. Izdaje se namje{ten dvosoban stan na po~etku Star~evice, tel. 065/768-858. Izdajem zaposlenim osobama polunamje{tenu garsoweru u privatnoj ku}i, ul. Stepe Stepanovi}a 210, zvati poslijepodne, tel. 051/429-662. Izdajem jednoiposoban komforni stan za studente ili u~enike, povoqno, centralno grijawe u centru Bawaluke, tel. 065/530-030. Izdajem dvije ku}e veoma povoqno za stanovawe u Aleksandrovcu - Lakta{i, tel. 065/706-149; 051/464-725;. Izdajem u Rosuqama kod O[ “Aleksa [anti}“ jednosoban namje{ten stan, poseban ulaz, tel. 051/351-056.

Garsowera za dva studenta, novogradwa, Cerska 55, drugi sprat, tel. 065/471-281. Izdajem dvori{ni objekat, ku}ica namje{tena, povoqno, tel. 354-543. Izdajem jednosoban namje{ten stan sa grijawem na Lau{u 800 m od grada, tel. 066/275-833; 051/280330. Izdajem garsoweru za tri studentkiwe ili studenta, tel. 065/726380. Izdajem garsoweru u Boriku, tel. 066/494-152. Bawaluka, stan 30 m2, Obili}evo, odli~no sre|en, sa centralnim grijawem, za zaposlenu osobu, cijena po vi|ewu, kontakt tel. 065/537-348. Izdajem namje{tenu garsoweru u Rosuqama, obezbije|en parking, tel. 065/988-590. Ve}a namje{tena garsowera, privatna ku}a, poseban ulaz, naseqe Ada, kod pekare “Mawa”, parking prostor, tel. 065/368-341; 051/429-582. Izdajem trosoban namje{ten stan na Lau{u, ul. Filipa Kqaji}a, tel. 065/497-846; 051/216-155. Izdajem jedan jednosoban i jedan dvosoban namje{ten stan sa grijawem, ul. Starog Vujadina 75, Star~evica, tel. 065/329-151. Izdajem prazan jednosoban stan, centar, parking, tel. 051/218-435; 065/220-925. Izdajem jednosoban namje{ten stan na Petri}evcu, tel. 066/193677. Izdajem polunamje{ten stan, dvori{ni objekat - Rosuqe, tel. 051/314-255. Izdajem namje{ten stan u centru grada 85 m 2 , cijena 500 KM + re`ijski tro{kovi, tel. 065/514419. Izdajem namje{tenu garsoweru u privatnoj ku}i na Paprikovcu, ul. Jovana Ra{kovi}a 55, tel. 065/832566. Od 1.10. 2010. slobodan nov, jednosoban stan, namje{ten, sa centralnim grijawem za dvije studentkiwe ili sredwo{kolke, Petri}evac, Majevi~ka 20 E, tel. 065/784-849. Izdajem jednosoban prazan stan, prizemqe ku}e, tel. 051/281-948. Izdajem jednosoban namje{ten stan sa posebnim ulazom, tel. 065/495-213. Izdajem garsoweru za dvije studentkiwe, tel. 065/736-380. Izdajem dvosoban namje{ten stan u ku}i, slobodan od 1.9.2010. godine, nema grijawa, Star~evica, tel. 051/460-534.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA Prodajem nov poslovni prostor, 68 m 2 , Mejdan, povoqno, tel. 065/549-687. Prodajem ili izdajem halu u Trnu, povoqno, tel. 065/631-613. Prodajem kafi} u Rosuqama u stambenoj zgradi, tel. 066/165-323. Prodajem poslovni prostor 145 m 2 , `ute zgrade, povoqno, tel. 065/549-687. Prodajem poslovni objekat 3.276 m2, sa zemqi{tem 10.000 m2 u Kotor Varo{u, tel. 065/896-422. Prodajem poslovni prostor (kiosk) u Tr`nom centru "Borik" Mogu}e sve kombinacije, cijena 8.000 KM, tel. 065/540-835. KUPOVINA Kupujem mawi poslovni prostor u Bawaluci bli`e centru, tel. 063/956-300. IZDAVAWE Izdajem vi{enamjenski poslovni

OGLASI

GLAS SRPSKE utorak, 10. avgust 2010. 35

prostor 46 m2, prizemqe, centar, odli~na lokacija, grijawe, klima, alarm, parking, povoqno, tel. 387 65/621-248. Izdajem poslovni prostor u centru Kotor Varo{a, u blizini Doma zdravqa, namjena apoteka, tel. 387 65/614-240.

Izdaje se kancelarijski prostor u centru grada, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor, higijeni~arsku slu`bu i kantinu. Telefon 051/231-077, zvati do 16 ~asova.
Iznajmqujem 110 - 210 m2 kancelarijskog prostora. Bawaluka, centar, 6 parkinga, klima, alarm, centralno, upotrebna dozvola, tel. 387 65/666-435. Izdajem poslovni prostor, 38 m2, ulica Vidovdanska 2, Doboj, cijena 250 KM, tel. 387 66/515-567. Izdajem atraktivan kancelarijski prostor u u`em centru, 105 m2, tel. 065/904-805. Povoqno izdajem poslovni prostor sa upotrebnom dozvolom za ordinaciju i kancelariju ul. Jovana Ra{kovi}a br. 7, tel. 051/303-722; 065/367-413. Izdajem radionicu za obradu svih vrsta drveta sa svom opremom, ma{inama i alatima, veoma povoqno, tel. 065/706-149; 051/464-725;. Izdaje se poslovni prostor u ul. Bra}e Ma`ar i majke Marije, povr{ine 75 m2, a u podrumu ima 65 m2, cijena po dogovoru, tel. 065/170956. Izdajem poslovni prostor, 84 m2, Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a br. 7, tel. 065/582-251. Izdajem poslovni prostor 150+50 m2 skladi{no-prodajni + kancelarijski na tranzitu kod motela “Nana”, tel. 065/518-335. Izdajem poslovni prostor, 40-50 m 2 , po~etak ulice Novaka Pi va{evi}a, na po~etku, uz ulicu, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Izdajem kancelarijske prostore od 49 i 37 m2 u prostorijama Gradske pivnice u ulici Kraqa Alfonsa XIII br. 2, tel. 065/226-805; 065/514170. Iznajmqujem 170 m 2 sre|enog kancelarijskog prostora (klima, grijawe, ~etiri parking mjesta, ogra|eno dvori{te) kod glavnog MUP-a, cijena 1.600 KM + re`ije, tel. 065/371-611. Izdajem - prodajem poslovni prostor u Novoj varo{i, 27 m 2 , sa upotrebnom dozvolom, tel. 065/525010. Izdajem vi{enamjenski lokal, 35 m2, u centru Bawaluke, kod “Lovca”, tel. 065/624-169. Izdajem poslovni prostor 50 m2, ulica 1.300 kaplara br. 6, tel. 051/462-535. Izdajem povoqno 100 m2 prostora za skladi{te blizu centra Moslova~ka 12, tel. 051/308-084; 066/642-376. Izdajem poslovni prostor - lokal, 50 m2, na dobroj lokaciji u Bawaluci, ulica Zelengorska 3, tel. 051/217-986. Iznajmqujem kancelarijski prostor, povr{ina 33 m2, u sklopu pro-

dajnog centra “Centrum” Lakta{i, namje{teno, sa grijawem i hla|ewem, tel. 065/896-422. Izdajem nov vi{enamjenski poslovni prostor sa upotrebnom dozvolom i centralnim grijawem, na du`i period, povoqno, Majevi~ka ulica br. 20 E, Bawaluka Petri}evac, tel. 065/784-849. Izdajem poslovni prostor, 75 m2, podoban za predstavni{tvo, ambulantu, parking, klima-ure|aj, alarm, Zdrave Korde 6, kod Zdravstvenog fonda, tel. 065/985-898. Izdajem poslovni prostor, 16 m2, ul. Kraqa Petra Prvog Kara |or|evi}a (Hani{te - glavna ulica), tel. 066/253-490. Izdajem vi{enamjenski poslovni prostor u zanatskom centru Hani{te, tel. 065/028-363. Izdajem poslovni prostor - trgovina mje{ovitom robom sa svim inventarom korisne povr{ine 50 m2, mo`e i za druge namjene, tel. 066/275-833; 051/280-330. Iznajmqujem poslovni prostor u Bawaluci 40 i 35 m2 mo`e i zajedno 75 m 2 , tel. 065/803-999, 065/538-194, 065/588-870. Izdajem poslovni prostor od 40 m 2 sa dokumentacijom, prazan, ulica Petra Pecije 48, tel. 051/370-298. Izdajem nov poslovni prostor sa klimom, 18,5 m2, pogodan za kancelariju ili predstavni{tvo, Lakta{i, tel. 065/488-077. Izdajem poslovni prostor od 25 ili 45 m2 sa upotrebnom dozvolom za razne namjene, u Wego{evoj, tel. 065/530-030. Izdajem lokal, `uta zgrada, kod Mqekare, tel. 065/538-602. Izdajem poslovni prostor u Novoj varo{i, 140 m2, pogodan za razne djelatnosti, tel. 065/527-849. Izdajem poslovni prostor 100 m2 + 100 m 2 (mo`e i odvojeno), vi{enamjenski, ul. Bra}e Podgornika 47, tel. 065/217-909. Iznajmqujem poslovni prostor povr{ine 18 m 2 u ul. Branka Mora~e br 1, (blizu Zelenog mosta), mo`e za razne namjene, tel. 051/461-613. Izdajem poslovni prostor, 27 m2, namijewen za kancelarije i trgovinu neprehrambene robe, parking, eta`no grijawe, obezbije|en, ulica Branka Popovi}a, Lazarevo, tel. 051/371-614. Iznajmqujem skladi{te u Lakta{ima 160 m 2 , upotrebna dozvola, obezbije|en ~uvar, povoqna cijena, tel. 065/294-606. Izdajem poslovni prostor, 22 m2, cijena 150 KM, upotrebna dozvola, Bawaluka, tel. 282-106; 065/635449. Izdajem poslovni prostor, 18 m2, ul. S. Stepanovi}a 177, tel. 065/492-933. Izdajem poslovni prostor, centar 1, 51 m 2 , nov parking, uz "[imano", za sve namjene, tel. 065/418-777. Izdajem namje{tenu mesnicu, cijena 600 KM, tel. 065/935-000, 051/303-212. Izdajem poslovni prostor 38 m2 sa toaletom - grijawe, klima, prvi sprat, Jevrejska, kod “Boske”, tel. 066/897-405. Izdajem poslovni prostor kod Ekonomske {kole, 23 m2, pogodan za kancelariju, tel. 065/754-152. POTRA@WA Iznajmio bih poslovni prostor od 20 do 30 m2 za trgovinu prehrambenim artiklima, tel. 065/611-947.

ZAMJENA Mijewam gara`u u Obili}evu za Borik, tel. 065/542-008. IZDAVAWE Izdajem gara`u ul. Ive Andri}a, cijena 70 KM, tel. 065/471-260.

PLACEVI
PRODAJA

GARA@E
PRODAJA

Prodajem gara`e kod CJB Bawaluka i Ekonomske {kole, tel. 065/549-687.

Prodajem plac u Glamo~anima, 586 m2, sa gra|evinskom dozvolom i ura|enim temeqom i plo~om, tel. 065/640-146. Prodajem 9 dunuma zemqe i 4 dunuma {ume uz asfalt u Kolima (8 kilometara od Bawaluke). Telefon: 065/613-113. Prodajem plac u nasequ Ada, V prigradski put od 700 m 2 , tel. 00381112336007 i 065/530-578. Prodajem zemqi{te u Kolima, 10 km od Bawaluke, 20 metara od glavnog puta, telefon, voda, struja, pogodno za ku}u, vikendicu, vo}wak. Tel. 065/202-157, 065/473-476. Prodajem vi{e placeva u Sara~ici (^okorska poqa), tel. 065/ 200-279. Prodajem plac, 3.134 m2, u Novoj Topoli, 200 m od glavnog puta, iza katoli~ke crkve, tel. 387 065/336-869. Prodajem pet dunuma zemqe u Bakincima. Put, izvor, potok pogodno za ribwak, tel. 051/580138; 387 66/264-113. Prodajem osam dunuma zemqe u Novoj Topoli, 1/1, zvati od 10 do 20 ~asova, tel. 0038552/543-601. Prodajem tri placa od 400 m2, Kuqani 1/1, tel. 387 65/543-499. Prodajem u Drago~aju prema Motikama zemqu, dva dunuma, pogodno za vikendicu ili ku}u, tel. 065/251-944. Prodajem 1.650 m 2 zemqe kod {kole u Motikama, pored potoka, cijena 30.000 KM, tel. 065/516-927. Hitno, Bawaluka - Prije~ani, plac 603 m2, struja, voda i asfalt na placu 1/1, 24.500 KM, tel. 065/970-068. Prodajem placeve za hale i stambeno-poslovne objekte, tel. 065/ 549-687. Prodajem dva placa u [argovcu (kod prodavnice "Jabuka", 1.300 m2 i 1.200 m2, tel. +38544/535-503. Prodajem ~etiri placa u Kuqanima iznad kasarne, struja, voda, asfalt, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/ 351-431. Prodajem placeve u ul. Blagoja Parovi}a, povr{ine 365 i 667 m2, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/279-619. Prodajem plac na Paprikovcu, 450 m2 sa UT uslovima, papiri uredni, tel. 065/251-944. Prodajem plac, 1.000 m2, u Krminama, pod borovima i plac od 1.900 m2 u Velikom Bla{ku, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem 3.000 m 2 placa na Jeli}a brdu, Jakupovci, Lakta{i i plac od 1.000 m2 na Kr~maricama, blizina vode i struje, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem zemqu - placeve na putu Slatina- Kla{nice, 800 m od Slatine, tel. 065/267-635; 051/439-093. Prodajem plac 450 m2 sa mawom neupotrebqivom ku}om u Desnoj Novoseliji, ul. Mileti}a 2, tel. 065/923-213. Prodajem 20 dunuma zemqe pokraj magistralnog puta Prijedor Bawaluka, podesno za industrijski pogon, tel. 051/317-719. Prodajem plac u Bawaluci, tel. 065/671-420. Prodajem vi{e placeva 1/1, okolina Bawaluke, dozvoqena gradwa, tel. 065/826-730. Prodajem dva placa u [argovcu, jedan 560 m2, drugi 940 m2, dozvoqena gradwa, 1/1, tel. 066/252-990; 051/388-094.

Prodajem zemqu (20 dunuma) u Rami}ima povoqno, tel. 065/549687. Prodajem plac u Lakta{ima 1.000 m2, ima gra|evinska dozvola, tel. 051/470-088; 065/815-527. Prodajem plac u Lakta{ima za vikendicu, cijena povoqna, tel. 065/719-875. Prodajem plac od 700 m2 u Bawaluci, naseqe Tuwice, 40 m do prijedorske ceste, sa projektom i prikqu~cima, tel. 065/288-628. Prodajem plac 1.700 m2, u Desnoj Novoseliji, kraj glavnog puta, 800 m od “Vodovoda”, tel. 065/605-445; 051/413-257. Prodajem plac u Slatini 3.000 m2, pogodan za ku}u i vikendicu, blizina centra, tel. 065/823-088. Prodajem plac u Drago~aju, stara prijedorska cesta, 500 m2 uz asfalt, struja, voda i telefon, tel. 065/612-983. Prodajem plac, odli~na lokacija 1/1, Bawaluka, plac je veli~ine 517 m2, tel. 065/314-622. Prodajem 3.000 m2 zemqe u [u{warima, 100 m od firme “Elim”, tel. 065/034-932. Prodajem imawe: 60 dunuma zemqe, tri ku}e i jo{ 15 ekonomskih objekata, obezbije|ena sva infrastruktura. Mo`e i pojedina~no. Markovac, 4 kilometra od ^elinca, tel. 051/551-604; 065/930355; 065/935-221. Prodajem plac na Pavlovcu, 1/1, ~etiri km od grada (kod “[eve”), tel. 066/382-381. Prodajem plac u Karanovcu pored potoka. Ravan teren, povoqno, tel. 065/365-144. Prodajem plac u Karanovcu, 623 m2 uz Vrbas, tel. 065/978-775. Prodajem plac na moru 227 m2, Milna, Bra~, cijena povoqna, papiri uredni, put, voda, struja, tel. 051/482-249; 066/286-594. Prodajem zemqu u Gorwoj Piskavici kod Jovani} mlina, 2.613 m2, bara kraj vode, tel. 310062. Prodajem povoqno plac po vr{ine 700 m 2 , asfalt, voda, kanalizacija, u blizini trofazna struja, ul. Franca [uberta, naseqe Lau{, tel. 051/437-862. Hitno, Bawaluka - Prije~ani, plac 500 m2, struja, voda i asfalt na placu 1/1, 15.000 KM, tel. 065/970-068. Prodajem dva dunuma zemqe, dovedeni struja i telefon, u Lak ta{ima, selo Milo{evci, tel. 051/217-986. Prodajem 3.000 m 2 zemqe u Drakuli}u, 1/1, povoqno, tel. 051/381-249; 065/926-261. Prodajem plac kraj Vrbasa 650 m2 i devastiran objekat, cijena 35.000 KM, tel. 066/264-138. Prodajem plac za ku}u, 500 m2, 1/1, sa papirima, kraj asfalta, Tuzlanska 76, Star~evica, Bawaluka, tel. 051/424-876, 066/449-920. Prodajem plac 470 m 2 kod igrali{ta u Drago~aju, tel. 065/ 462-366. Prodajem plac 1.200 m2 plus 600 2 m sa gara`om i 16 m2 stambenog prostora u [u{warima, tel. 066/752-301. Prodajem deset dunuma zemqe, struja, voda, telefon, asfalt, tel. 065/310-057; 051/216-140. Prodajem deset dunuma zemqe na Kr~maricama, 15.000 KM po dunumu, tel. 065/549-687. Prodajem plac u Trnu, vlas ni{tvo 1/1, dozvoqena gradwa, tel. 065/251-263. Prodajem gra|evinski plac sa UT uslovima kod novog Incelovog mosta, tel. 065/528-555. Prodajem, mijewam sedam placeva u Kuqanima (770-950 m2), struja,

voda, telefon ,1/1, tel. 065/632-874; 065/839-767. Prodajem u Motikama vi{e pilane 2 dunuma zemqe, atraktivno za vikendicu, hitno, tel. 065/669730. Prodajem zemqu, 10 dunuma, u Glamo~anima, 7.000 KM/dunum, tel. 065/549-687. Prodajem placeve na Lau{u i u Trnu, povoqno, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajem plac za benzinsku pumpu na autoputu Bawaluka Gradi{ka, tel. 065/ 549-687. Prodajem 9 dunuma zemqe u Tro{eqima kod Topole, tri km od Topole, tel. 051/755-436; 066/360888. KUPOVINA Kupujem plac ili mawu stariju ku}u uz Vrbas od Krupe na Vrbasu, prema Bawaluci, tel. 063/ 956-300. Kupujem komad obradive zemqe, da ima bilo kakva voda blizu, a cijena da je 3.000 - po dunumu, tel. 066/129-911. ZAMJENA Mijewam plac na Lau{u za auto ili prodajem, tel. 065/497-846; 051/216-155. IZDAVAWE Izdajem zemqu 17.000 m2 poqoprivrednog zemqi{ta veoma povoqno za obradu, Aleksandrovac, Mr~evci, tel. 065/706-149; 051/464725.

KIOSCI
PRODAJA

Prodajem ili izdajem kiosk u tr`nom centru Kastel u Boriku, tel. 065/989-126; 065/826-945.

SOBE
IZDAVAWE

Izdajem mu{karcu studentu nepu{a~u sobu od 1.9.2010., centar grada, tel. 065/797-368. Izdajem sobu sa dva le`aja u Boriku za studente, djevojke ili dva momka, tel. 051/252-054. Izdaje se soba namje{tena sa svojim kupatilom, poseban ulaz Obili}evo, tel. 066/636-693: 051/ 467-588. Izdaje jednokrevetnu sobu za studente u centru grada, tel. 066/785-849. Izdajem namje{tenu sobu u stanu sa centralnim grijawem i upotrebom kuhiwe dvjema u~enicama, tel. 051/437-794; 065/773-403. Izdajem sobu za studentkiwu ili u~enicu, zvati od 9 do 11 ~asova, tel. 051/216-375. Izdajem sobu studentkiwi, prva godina fakulteta, u centru 1, tel. 051/311-577. Izdajem sobu zaposlenoj osobi, u Boriku, ul. M. Stupara 46, tel. 318883. U Boriku slobodna jednokrevetna soba kod "Merkatora" za zaposlene mladi}e ili djevojke, tel. 051/350-753; 066/834-204. Izdajem namje{tenu sobu, poseban ulaz sa kupatilom, Obili}evo, tel. 065/513-795. Izdajem mu{karcima namje {tenu sobu, kod Zelenog mosta, tel. 065/429-544. Izdajem sobu sa kupatilom dvojici studenata nepu{a~a, naseqe Borik, tel. 065/878-614. Tra`im cimerku za sobu na Star~evici, cijena povoqna, grijawe i upotreba kuhiwe, tel. 066/814-456. Izdajem djevojkama dvokrevetnu sobu sa centralnim grijawem, blizu Pravnog i Ekonomskog fakulteta, tel. 065/821-399; 066/ 817-939.

36 utorak, 10. avgust 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

Izdajem dvokrevetnu sobu u Obili}evu u zgradi, zvati poslije 16 ~asova, tel. 051/460-706. Izdajem namje{tenu garsoweru sa posebinim ulazom blizu centra, tel. 051/216-786. Izdajem mu{karcu sobu sa grijawem, poseban ulaz, centar, Obili}evo, tel. 051/462-986 i 066/617-682. Izdajem dvokrevetnu sobu za dvije djevojke, upotreba kuhiwe i kupatila - stambena zgrada naseqe Obili}evo, cijena po osobi 135 KM, tel. 065/846-196. Izdajem lijepo namje{tenu dvokrevetnu sobu sa odli~nim grijawem u nasequ Nova varo{, tel. 065/530-861; 051/315-890.

tinije “pe`o” 307, dizel, HDI 2002. g.pr., tel. 065/528-247.

Prodajem PEUGEOT 307 XS limuzina, 2.0, 2006. godina proizvodwe, 103 kW, sva oprema, 15000 KM. Telefon: 051/231-077 do 16 ~asova.
, “Golf 2” 83 godina, istekla registracija, u dobrom stawu 2000 km, Prwavor, tel. 065/037-119. Prodajem o~uvanog “juga” sa ugra|enim plinom, registrovan prije 30 dana, tel. 051/532-426. Prodajem “reno 9” dizel, u odli~nom stawu, registrovan do 25.5.2010. godine, tel. 066/752-301. Prodajem mercedes A klasa 1,7 dizel 2001 g.p. mo`e zamjena, tel. 065/528-247. Skuter “jamaha 125”, 94, istekla registracija, 110 KS, o~uvan, 850 KM, tel. 065/696-380. Prodajem "mercedes", registrovan, povoqno, a mo`e i za ogrevno drvo. Zvati poslije 18 ~asova, tel. 051/424-979; 065/683-440. Prodajem BMW 530 D g.p. 2000. karavan, tel. 065/535-220; 065/011876. Prodajem "ford fijestu" g.p. 1991, crna 1.1. benzin, registrovana do 15.3.2011. godine, troja vrata, tel. 066/469-299. Prodajem “fijat uno” 1986, 1.300 cm 3 , 48 KW, 500 KM, tel. 051/ 225.240; 065/537-290. Prodajem “kadet karavan” 1.6, g.p. 1987, registrovan do 10.10.2010, u dobrom stawu, cijena po dogovoru, tel. 066/641-405. Prodajem gen{er u dobrom stawu s ugra|enim plinom i ful opremom, tel. 051/461-397. Prodajem traktor “rakovica 65”, '91. godi{te, sija~ica za kukuruze ~etvororedna, tel. 065/368-563. Prodajem "vento-GL" - benzin g.pr. 1994, tel. 065/515-384. “Ford sijera” 1.8 ghia, 90, limuzina, bordo, reg. 10/10, {iber, podiza~i, spojler, benzinac, hitno, 1.800 KM, tel. 065/204-890. Prodajem “kavasaki” GPZ'999RK, 87, istekla registracija, niwa, crno-crveni, kompletan, hitno, 1.600 KM, tel. 066/328-956. Prodajem “pe`o” 605 dizel, 1994. g. pr. registrovan do kraja godine, tel. 065/528-247. “Ford orion” dizel 1.600, 87, o~uvan, i vrata, isti~e registracija, mi{, 1.450 KM, tel. 065/843-252. Prodajem “kavasaki” GPK-'750-R, 89, tek registrovan, remus 4-1, crveno-bijeli, 105 KS, 3.100 KM, tel. 065/485-955. Prodajem traktor “usurs”, 2 klipa, 35 KS, tel. 051/480-446. Prodajem ~amac sa {est sjedi{ta 130 KS, g.p. 1978. 104 KV du`ina 560 cm, tel. 065/535-220; 065/011876. Prodajem “fijat sei}ento” 1.1, 2000. g. p., ura|en generalni servis, tel. 065/538-087. Prodajem “golf dva”, benzin, .g. p. 1987, povoqno, tel. 065/907-969.

VIKENDICE
PRODAJA

Prodajem “opel kadet”, godina 1970, u ispravnom stawu, tel. 065/891-893. Prodajem “ford fijestu” 1.8 D, g. p. 1992, pogodna kao dostavno ili servisno vozilo, tel. 065/034-768. Prodajem “polo” 1985 i “polo” 1991, hitno, tel. 065/669-730. DIJELOVI I OPREMA Prodajem “mercedes 190”, dizel i benzin u dijelovima, tel. 065/218600. Prodajem 4 alum. felge sa ~etiri rupe, tel. 051/303-603. Prodajem original kuku za “reno magan”, cijena 100 KM, tel. 065/519-217. Prodajem polovnu auto-pri kolicu, tel. 065/538-048.

Prodajem armiranobetonske stubove raznih du`ina za mre`u i bodqikavu `icu, tel. 051/388-094; 066/252-990. Prodajem hrastov parket, dugi engleski pod, 2h3h100 cm i jelovu dasku, tel. 051/201-990. Prodajem polovnu stolariju, dva prozora, 140h140 i dvoje balkonskih vrata, tel. 051/454-524.

MOBILNI TELEFONI
PRODAJA Prodajem “nokiju” 3330 s novom baterijom i maskom, cijena 30 KM, tel. 066/813-591. Mobilni telefoni, polovni, o~uvani, dijelovi, displeji, servis, garancija, baterije, maske, puwa~i, Bawaluka, tel. 066/138032. “Nokija” E66I, klizni skoro nov, i “samsung” emporio armani, ekskluzivac, povoqno, tel. 066/659817.

MA[INE I ALATI
PRODAJA Prodajem i servisiram nove privredne i poqoprivredne ma{ine za vo}e i povr}e, kombinovane stolarske ma{ine i druge alate za doma}instvo, tel. 051/532426. Punionica “koka-kole”, “fante”, “radenske”, “{vepsa”, 200 l/~, kompletna, original, recepti, 2.700 KM, Bawaluka, tel. 065/518-850. Prodajem stubnu ugaonu bu{ilicu za metal, Metalac sb-26 profesional mk-2, ispravna, kao nova, tel. 061/473-481. Prodajem polovnu ispravnu brusilicu za bru{ewe parketa, tel. 051/215-879. Prodajem stolarski alat i ma{ine, tel. 065/538-087. Prodajem cirkular sa trofaznim motorom 5,5 kW pokretan i dvije "vidija" pile, tel. 065/784-849. Prodajem stolarsku ma{inu za lamperiju, brodski pod i ukrasnu lajsnu, tel. 065/734-039. Prodajem ma{inu za ma{insko malterisawe, tel. 065/034-768. Prodajem aparat CO2 za varewe, pocin~anu auto-prikolicu, hidrauli~nu pumpu za razvla~awe, autolimarsku, te alat za autolimare, tel. 054/612-078.

Hitno i povoqno prodajem vikendicu, [ibovi, Bawaluka, nova gradwa, tel. 387 65/256-838, 065/758680. Prodajem vikendicu, voda, struja, papiri uredni, 1h1, cijena po dogovoru, na dunumu zemqe, sve ogra|eno, tel. 318-829. Prodajem povoqno mawu vikendicu na dunumu zemqe 1/1 Drago~aj-Gradina, tel. 065/097-158. Prodajem vikendicu u Gorwem [argovcu, cijena 40.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem vikendicu u Slatini, tel. 065/624-186. Prodajem vikendicu u Slatini, Malo Bla{ko, tel. 065/512-708. Prodajem povoqno vi{e vikendica i placeva u Slatini i okolini, tel. 051/588-150; 065/964929. Prodajem vikendicu na glavnom putu Bawaluka - Jajce, prije mosta u Karanovcu, tel. 065/955-895. Prodajem vikend ku}u, 10 km od centra Bawaluke, u Bistrici, asfalt, struja, voda, vrsta gradwe 53 m2 na placu od 2.157 m2, tel. 051/453419, 051/487-710. IZDAVAWE Izdajem vikendicu u Kne`evu 4+1 le`aja, dnevno 50 KM, tel. 065/811058.

APARATI ZA DOMA]INSTVO
PRODAJA Prodajem kuhiwski fri`ider, visok 85 cm, dubok 60 cm, {irok 50 cm u ispravnom stawu, Bawaluka, tel. 065/206-060. Prodajem zamrziva~ - ladi~ar “Beko”, tel. 051/460-560. Prodajem ma{inu za ve{, ugaonu garnituru, kau~, el. {poret i fri`ider, tel. 354-543.

NAMJE[TAJ
PRODAJA

TRGOVINA
POTRA@WA

MOTORNA VOZILA
PRODAJA Prodajem “opel tigru”, 1.4.2005, crvena, dvosjed, kabriolet, kao nova, prvi vlasnik, ful oprema, klima, tel. 065/040-404. Prodajem “fijat tipo” 1,4 benzin, metalik crveni, 12. mjesec 1995. godine, u odli~nom stawu, tel. 065/513-894. Prodajem “mercedes 250D”, 124, u veoma dobrom stawu, g. p. 1987, cijena 6.000 KM fiksno, tel. 065/464969. Prodajem “golf 2” TD, god. proizvodwe 1989, u dobrom stawu, registrovan 23.3.2010, tel. 065/428446. “Mercedes 220” CDI 2000. god., ful oprema, ekstra stawe, mo`e i pod garanciju, tel. 065/510-186. Prodajem autoprikolicu “sabatijer” sa poklopcem, tel. 065/971-583 i 065/410-485. Prodajem skuter keeway, tel. 065/011-876; 066/621-181. Prodajem “alfa romeo”, g. p. 1999, dizel 146, crvene boje, ABS, registrovan do kraja godine, tel. 051/307-182. Prodajem “reno megan” 15, dci, 2004, sivi metalik, kao nov, klima, registrovan godinu, 11.300 KM, tel. 065/040-404. Prodajem “ladu samaru” 89. godi{te, mo`e u dijelovima, tel. 066/800-064. Pordajem ili mijewam za jef-

Tra`im kafe bar ili ro{ tiqnicu pod zakup u Bawaluci, tel. 065/429-104.

UGOSTITEQSTVO
PRODAJA

Prodajem vi{e novih stvari ugostiteqski namje{taj, elektroagregat za struju, hidrofor za vodu, motornu prskalicu, sto sa dva brenera i drugi alat za doma}instvo, tel. 051/532-426. Profesionalni kafe aparat "Prodeks", 3-grupe, ispravan, hitno 600 KM, Bawaluka, tel. 066/532379. Prodaje se ugostiteqski objekat “[aran” u Prijedoru (objekat u funkciji), cijena povoqna, tel. 065/513-702; 065/637-077.

Prodajem povoqno ormar za predsobqe, tel. 051/350-196. Prodajem ko`nu garnituru (trosjed, dvosjed, foteqa) povoqno, tel. 065/537-298. Prodajem trosjed i dvije foteqe na razvla~ewe, tel. 066/422-365. Prodajem dvije ekskluzivne stilske ko`ne garniture, bivoqa ko`a, tik drvo, ru~ni rad, tel. 065/896-422. Prodajem dnevnu sobu, kau~, dvije foteqe, tabure, sto puno drvo, sanduk za posteqinu, fotequ od bambusa, ogledalo za butik, sto za TV, fri`ider, tepih, vje{alica za robu, tel. 065/767-888. Prodajem sto i {est stolica, cijena po dogovoru, tel. 066/641-405. Prodajem ugaonu garnituru, cijena po dogovoru, tel. 066/641-405. Prodajem novu turbo digitalnu pe}nicu sa novim dodatnim dijelovima, tel. 065/696-347. Prodajem kori{ten namje{taj Bra}e Podgornika 3, tel. 066/257465. POTRA@WA Potreban dje~iji krevet na sprat, tel. 066/996-004.

USLUGE
OSTALO

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA

Prodajem “{idelove” cijevi za dimwak, fi 300, tel. 387 65/539888. Prodajem `aluzine za prozore i balkonska vrata, odgovaraju na lemelama u Boriku, povoqno, tel. 065/980-038. Prodajem PVC prozore 130 cm 110 cm, cijena po dogovoru, tel. 065/988-104. Za vikendicu ili ku}u veli~ine 56 m2 prodajem krovnu konstrukciju od suve hrastove gra|e sa stropnim gredicama, tel. 065/611-654.

Stolar na licu mjesta radi popravke stolarije, namje{taja i roletni. Staklim stolariju, tel. 051/281-470, 065/562-149. Kucam maturske, seminarske, diplomske i magistarske, kwige, {tampam, narezujem na CD, tel. 065/984-971. Kucawe seminarskih i drugih stru~nih radova, priprema za {tampu kwiga, bro{ura, pri ru~nika, stru~nih ~asopisa i novina, izrada kalendara, vizitkarti i sl., tel. 065/930-031 ili 066/119221. Postavqawe kerami~kih plo~ica i kompletna sanacija kupatila, povoqno i brzo, tel. 066/338-840. Povoqno kucam diplomske, seminarske, magistarske i maturske radove, tel. 065/615-028.

Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za centralna grijawa, povoqno, tel. 051/483-144 i 065/670-639. Profesor engleskog jezika daje ~asove i prevodi tekstove, tel. 065/229-553; 051/467-148; 387 65/245-630. Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe bunara. Rad na podru~ju Bawaluke, Kozarske Dubice, Prijedora, Gradi{ke, Prwavora, Dervente, dvadesetogodi{we iskustvo u radu, tel. 387 65/952-183. Sudski prevodilac - {vedski, engleski, wema~ki. Prevod i ovjera. Simultano prevo|ewe i instrukcije, tel. 387 65/337-840. Ovla{}eni prevodilac - stalni sudski tuma~ za engleski i ruski jezik. Prijem dokumenata od 8 do 20 ~asova, tel. 387 65/535-820; 066/497-868. Izvodimo hidroizolacije ravnih krovova, bazena, podruma, 25 godina iskustva, tel. 051/311-263; 387 65/773-852. Molerske radove izvodimo profesionalno, 25 godina iskustva, tel. 051/311-263; 387 65/773-852. Dajem instrukcije iz matematike i engleskog osnovcima i sredwo{kolcima, povoqno, tel. 051/ 437-407; 065/895-931. Nastavnik engleskog jezika daje ~asove djeci i odraslima, tel. 066/129-558. Vodoinstalater i kerami~ar izvode sve vodoinstalaterske i kerami~ke radove uz garanciju, kvalitetno i povoqno, tel. 065/ 304-476;. Pravim metalne ograde, kapije, gara`na vrata, nadstre{nice, zatvaram balkone i ostalo od metala, tel. 051/463-329, 066/257-534. Gradwa - izgradwa objekata i zavr{ni radovi, tel. 066/222-331. Izvodim sve vrste masa`a i kineziterapijskih procedura kod hroni~nih i degenerativnih stawa, tel. 066/268-938. Popravqam okvire nao~ara, svih vrsta, brzo i kvalitetno Aleja svetog Save br. 16, tel. 051/318-227. Ku}ni majstor, vodo i elektropopravke, ot~epqavawe odvoda, moleraj, tel. 065/882-511. Autoprevoznik vr{i usluge prevoza kombi vozilom, tel. 065/034768. Kucawe, seminarskih, diplomskih, maturskih i ostalih pisanih radova, skenirawe itd, tel. 065/706-149; 051/464-725; 065/379628. Vodoinstalater radi kupatila brzo i povoqno, tel. 065/663-407. Dajem ~asove na harmonici i sintisajzeru, na programu su narodne pjesme i kola, Bawaluka, tel. 051/303-011. Iskusni ku}ni majstor obavqa sve vrste poslova u va{em doma}instvu vrlo profesionalno i povoqno, tel. 065/980-038. Pravim sve od gvo`|a, ograde, tende, stala`e, natkrivam balkone, gara`na vrata, za{titne re{etke itd., tel. 065/600-993. Dajem ~asove iz matematike u~enicima i studentima, vr{im pripreme za popravne, prijemne ispite i takmi~ewa, tel. 051/465553,066/430-105. Kvalitetno izvodimo molerske radove, Sini{a, tel. 051/306-884, 065/938-182. Popravak i nadogradwa gumenih PVC, poliester ~amaca, kajaka, povr{inskih bazena, jogija, du{eka, ribarskih odijela, itd, tel. 065/990-944. Pedagog u penziji sa qubavqu bi pomagala roditeqima u vaspitawu i u~ewu djece osnovne {kole, tel. 065/867-635. Tapetar, presvla~imo kau~e, ugaone garniture, kafi}e i sav

OGLASI

GLAS SRPSKE utorak, 10. avgust 2010. 37

tapacirani namje{taj, povoqno, tel. 065/817-021. VKV moler brzo, kvalitetno i povoqno kompletan moleraj, tel. 051/482-249, 066/286-594. Hidrobiolog usluge u ribarstvu, ispitivawa kvaliteta vode i koli~ine prirodne hrane, tel. 065/597-029. Popravqam digitalne i ana logne fotoaparate - Miki, tel. 065/573-349. Majstor minuta popravqa sve vrste retrovizora za autobuse, kamione i kombi vozila, yipove, te kriva i rezana ogledala sa ugradwom za putni~ka kola, farovi za “golf” i “mercedes”, tel. 065/538-048.

RAZNA ROBA
PRODAJA

Prodajem povoqno kupatilske ormari}e, sa ogledalom, bijele i plave boje, tel. 387 65/539-888. Prodajem pe} za eta`no grijawe TAM-[TADLER, 30.000 cal., tel. 065/971-583. Prodajem polovni elektri~ni {poret, cijena povoqna, tel. 065/670-734. Prodajem aluminijumski radijator 20 ~lanaka, tel. 352-707. Prodajem pe} za grijawe, tel. 352-707. Prodajem kasa pultove za markete sa komplet instalacijom, pokretna traka, bijela boja, tel. 065/896-422. Prodajem grobnicu sa {est mjesta, "Sveti Pantelija", tel. 051/319-451; 065/514-227; 051/216067. Prodajem umivaonik, vodokotli} i {oqu nekori{}enu, tel. 065/980-038. Prodajem aparat koki~ar (na plin) za pravqene kukuruznih kokica sa pomo}nim tezgama na aparatu za sjemenke i grickalice, cijena po dogovoru, tel. 065/276398. Prodajem alkatan cijevi, dva cola, osam bari, za vodu, za dovod ili odvod, po povoqnoj cijeni, prodajem trofazni motor, jedan i po KW, 2.800 obrtaja, tel. 065/206060. Povoqno prodajem pe} “kreka veso” br. 12, sa keramikom i staklima, tel. 051/354-352. Prodajem povoqno suvu hrastovu madru, ima vi{e od kubika, ali pod kubik, tel. 280-990. Prodajem sintisajzer “casio ca100”, cijena po dogovoru, tel. 066/939-851. Prodajem regal, ma{ine za vo}e i povr}e, ra`aw od rostfraja do 150 kg te`ine, ba`irani lonac i drugi metal, tel. 051/303-603. Prodajem zastave Republike Srpske veli~ine 2h1 m, cijena 25 KM, tel. 066/813-591. Prodajem dva kolektora za solarno grijawe i solarni bojler 125 l sa komplet spremom i nosa~em za kolektore, povoqno, ispravno, tel. 066/999-451. Prodajem pleksiglas staklo veli~ine 60h76, pet mm debqina, providno, tel. 051/437-794,065/773403. Prodajem glavni razvodni ormar (GRO), {inski ravod za 4 bojlera dimenzija 1100h650h180, cijena 300 KM, tel. 066/814-418. Prodajem servoks aparat za govor sa puwa~em, cijena po dogovoru, tel. 065/267-635; 051/439-093. Prodajem bagremovo koqe za ograde i vinovu lozu, vo}e, paradajz i pulceve za gra|evinare, Bawaluka, tel. 065/206-060. Prodajem hitno prskalicu za vo}e, na to~kovima, 80 l, povoqno, tel. 065/669-730.

Prodajem licima sa dozvolom municiju 9 mm 1 kom/0,70 KM i vr{im obuku iz ga|awa, tel. 066/690-114. Prodajem pogon za pecanu za jedan ra`aw - poqski okreta~, prodajem svrdla za rupe do 18 cm za stubove ograde, vre}e od 50 kg i dva dje~ija bicikla, tel. 051/303-603. Prodajem pi{toq {est italijanska "bereta", na dozvolu, tel. 065/009-593. Prodajem komplet stru~ne literature in`ewerskotehni~ki priru~nik, 6 kwiga, 4.237 stranica, izdawe Rad Beograd, 100 KM, tel. 065/819819; 052/233-550. Prodajem dobro o~uvane kwige za VII razred, tel. 065/208223. Prodajem zubarsku stolicu KWO, tel. 065/011-876; 065/535220. Prodajem plasti~ni ~amac sa motorom od ~etiri "kowa", tel. 051/371-172. Prodajem elektri~ne makaze trimer M1E7Z0-510 za {i{awe `ivice, tel. 051/302-196. Prodajem gqivu za spremawe napitka kefir, ukus sli~an jogurtu, cijena 10 KM, tel. 066/813-591. Prodajem pet tona doma}eg kukuruza u vre}ama, tel. 065/734039. Puwa~i za video-kamere, digitalne fotoaparate, mobilne telefone sa problemom pu wewa, 30 KM, Bawaluka, tel. 066/345-056. Prodajem "gorewe" mali bojler 10 l “tiki” teg 1020 n, kratko kori{}en, dobro sa~uvan, cijena po dogovoru, tel. 065/276-398. Prodajem devet kompletnih sanduka za p~ele sa ramovima i opremom, tel. 065/955-431. Prodaje se betonska grobnica sa ~etiri mjesta na grobqu Drakuli}, tel. 051/380-798. Prodajem dva polovna prozora, ku}na vrata sa {tokom, dva kau~a, dvije foteqe, hrastovo bure za rakiju, 85 l, TA pe}, ormari} za kupatilo sa dva ogledala, nov drveni {ah, {oqu za kupatilo, umivaonik, tri nove ~esme, novo crijevo sa tu{ baterijom, tel. 051/216-358; 066/437-725. Prodajem ili izdajem pikado, prodajem strelice, pera i {piceve za pikado, tel. 066/469299. Televizor "elit" ekran 70 cm, daqinski, i digitalni resiver, "Technikus", skoro nov, daqinski, tel. 065/023-467. Prodajem stakleni galon sa metalnom korpom od 50 l, povoqno, tel. 051/214-039. Prodajem gotov spomenik, dva grobna mjesta, na gradskom grobqu Bawaluka, tel. 051/216254. Prodajem krovnu konstrukciju od ku}e hrastova gra|a sa stropom gredice za vikendicu ili ku}u 5h6m, zvati oko 20 ~asova, tel. 300-551. Povoqno prodajem postakqene aluminijumske panele za izloge i postakqena al. vrata 80 cm, tel. 051/354-352. Prodajem porodi~nu grobnicu, {estica, u novom dijelu Rebrova~kog grobqa, tel. 065/534748. Prodajem nov putni~ki kofer “pjer karden” 20 evra, tel. 065/304-187. Prodajem 20 pivskih gajbi sa fla{ama - povoqno, tel. 065/ 707-190.

Prodajem motor za navodwavawe “tomos” nov, hitno, tel. 065/669-730. Povoqno prodajem mesorez nicu profi, elekt vagu do 10 kg, tel. 051/354-352. Povoqno prodajem kancelarijske ormare, 3 kom, plava boja, u dobrom stawu, tel. 051/354-352. Prodajem nov televizor “elit”, tel. 438-967. Prodajem grobnicu betonsku sa dva, tri i ~etiri mjesta, pravoslavno grobqe Borik, Bawaluka, tel. 066/494-024. Prodajem termoakumulacionu pe}, trojka, tel. 051/438-251. Prodajem lova~ki karabin 7,9 mm, nov, licima sa dozvolom, cijena 350 KM, tel. 051/487-392. Povoqno prodajem kancelariski sto ligno{per, plave boje sa ladicama, u dobrom stawu, tel. 051/354-352. Prodajem baliranu p{eni~nu slamu i p{enicu natprosje~nog kvaliteta, tel. 066/416-004. Prodajem 950 komada starog crijepa, po komadu 0,2 KM i poklopce po komadu 0,5 KM, tel. 066/449-683. Prodajem gliser sa prikolicom, tel. 065/927-086. Prodajem hrastov parket, klasi~ni, 20 m 2 , 12 KM/m 2 , ukupno 240 KM, tel. 066/814418. Prodajem sitni biber crijep u dobrom stawu, 12.000 komada, tel. 065/597-514. Prodajem lova~ki karabin, 8h57, hitno, sa nosa~ima za optiku, tel. 065/669-730. ZAMJENA Mijewam “yetu” dizel 1999. g. pr. uz doplatu, za “golf 4”, “audi” A-3 A-4, kombi sa sjedi{tima, evro palete, pivsku ambala`u, neispravne kolor televizore, tel. 052/323-304; 065/338-971.

koji su komunikativni, uporni, kreativni, samouvjereni za prodavace, tel. 065/656-907. Ozbiqna `ena zainteresovana za ~uvawe djece, tel. 065/ 677-483. Tra`im ozbiqnu `enu za ~uvawe djece, Derventa, tel. 065/734-554. Renomirana internacionalna kompanija tra`i saradnike u prodaji. Nudimo besplatnu edukaciju i dobru zaradu, tel. 387 65/942-610. “Cepet internacional” kompaniji potrebni saradnici, besplatna edukacija, zarada neograni~ena. Pozovite, tel. 065/747-508; 387 65/514-288. Ma{inski tehni~ar tra`i posao, tel. 065/980-038. Potrebna tri saradnika za marketing obezbije|ena je obuka, napredak u karijeri, ekonomska i li~na nezavisnost, tel. 066/247-277. Potrebne djevojke koje `ele pjevati narodne i starogradske pjesme, primaju se i po~etnice, Bawaluka, tel. 051/303-011. Organizaciji “Dobri medo” potrebne odgovorne `enske osobe radi ~uvawa djece na du`i period u Bawaluci, tel. 065/412-112. Potrebne kozmeti~arke za rad sa radnim iskustvom. Zainteresovani da se jave na broj, tel. 066/249-999 4036. Hitno se tra`i konobar ili konobarica za rad u kafi}u u Obili}evu, tel. 065/222-395. Potreban maniker i frizer sa najmawe pet godina radnog iskustva, plata na procenat, tel. 066/277-987. Potrebna radnica za prodaju kozmetike, tel. 065/564-003. Potrebna radnica za prodaju kozmetike, tel. 065/896-264.

svih sadr`aja, izdajem apartman ili sobe sa upotrebom kuhiwe, tel. 00385981661749. Vodice sobe u centru, upo treba kuhiwe, qetovawe samo 280 KM, tel. 00385/22-440-282. Izdajem turistima, |acima, studentima, radnicima povoqno apartman i sobe u Igalu, mo`e i na du`i period, zvati ujutro i popodne, tel. 0038231335144. Izdajem sobe i apartman u Igalu, 50 m od mora, cijena sedam evra po le`aju, tel. 00382/696145231. Iznajmqujem apartman u Tivtu (5 le`ajeva) vrlo povoqno, tel. 003823268392; 003826299128. Vodice (kod [ibenika) povoqno izdajem apartman za dvije do pet osoba u centru Vodica, pet minuta do pla`e, povoqno, tel. 38751437880; 065/996-090. Vodice kod [ibenika, izdajem sobe sa upotrebom kuhiwe, blizu pla`a, centar grada, veliki parking, cijena 80 kuna ili 10 evra, tel. 00385/22-440-469. Izdajem sobe i apartmane u Bijeloj iza hotela “Delfin”, voda non-stop, parking, klima i niz drugih pogodnosti, tel. +382/31-683-379; +382/69-079527. Ka{tel Luk{i} kod Splita, izdajem apartman oko 400 m udaqen od mora i centra, tel. 00 385 981661-749. Povoqno izdajem apartmane i sobe u Igalu, obezbije|en parking, tel. 00382-31-332-547; 067/ 421-805.

LI^NI KONTAKTI
Mu{karac `eli da upozna djevojku ili razvedenu damu sa sela od 35 do 45 god. za ozbiqnu vezu i brak, tel. 387 65/309-420. Tra`im `enu za brak vi{e za dru`ewe, brezov sok za astmu, tel. 051/270-057; 4275 G. Ozbiqan mu{karac, diskretan, tra`i sli~nu djevojku ili `enu za povremene susrete. SMS, poziv, Bawaluka, tel. 387 66/650-948. @ena, 37 godina, jako dobre du{e, tra`i ~ovjeka istih osobina iz Bawaluke, deviznog penzionera, iskqu~ivo radi lijepog zajedni~kog `ivota i braka. Zvati radnim danom od 9 do 14 ~asova, tel. 066/286-237; 4095 M. Galantan gospodin, visokog nivoa, zrelih godina, iz EU u Bawaluci, ne pu{i, `eli da upozna djevoku-damu, ~istog duha i blage naravi, vitku, lijepog izgleda, tel. 387 65/891-191.

KU]NI QUBIMCI
PRODAJA Prodajem {tenad wema~kog ov~ara od odli~nih roditeqa ili mijewam, tel. 066/829-204. Poklawam psa rasnog mje {anca, star godinu, sterilisan i o~i{}en od glista, blage naravi i umiqat. Ozbiqni qu biteqi neka se jave, tel. 065/ 933-617. Prodajem mu{ku {tenad bijeli ameri~ki eskimo, jedinstven u RS, sli~ni samojedu, star dva mjeseca, tel. 065/535737; 051/307-685.

TURIZAM
PONUDA

ZAPO[QAVAWE
“Cepter” internacionalna kompanija tra`i saradnike

Turisti~ka agencija "Hilandar" organizuje pokloni~ko putovawe na Ostrog 19.8.2010. godine, satrodnevnim boravkom u Budvi, tel. 051/465-210; 065 /644-500. IZDAVAWE Izdajem apartmane i studio apartmane u Neumu, tel. 063 715 509; 38766134375. Iznajmqujem namje{ten apartman za du`i period na Hvaru, grad Hvar, 1-8 osoba, povoqno, tel. 0038521717076, 0038595550 8904. Izdaje se pansion uz obalu mora Srima II/43a Vodice, tel. 0038522441230. Vodice, centar, blizu mora i

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawaluka Tekst:

Telefon:

38 utorak,10. avgust 2010. GLAS SRPSKE

Sport

Ina~e ne komentari{em su|ewe, ali glavni sudija Danijel Paji}, mogu slobodno re}i, je proma{io profesiju, dozvolio je grubu igru obje ekipe, sjeckao je utakmicu i jedan je od glavnih krivaca {to ^elik i mi nismo igrali lijepo za oko. Dragan Jovi}, trener fudbalera Zriwskog

FOTO: AGENCIJE

Arunovi}evoj prvo mjesto
Reprezentativka Srbije u streqa{tvu Zorana Arunovi} osvojila je zlatnu medaqu u ga|awu vazdu{nim pi{toqem na Svjetskom prvenstvu u Minhenu i time obezbijedila plasman na Olimpijske igre u Londonu 2012. godine. Arunovi}eva je do titule svjetske {ampionke stigla rezultatom od 486,8 (385) krugova.

Ivan Len|er

Protjerani zbog nediscipline
Tandem iz zeni~kog ^elika Adin Xafi} i Adnan Zahirovi} odstrawen je iz tabora mlade fudbalske selekcije BiH, zbog nediscipline i ka{wewa na okupqawe. Tako je selektor Branimir Tuli} pred odlu~uju}u kvalifikacionu utakmicu protiv Ma|arske u Zenici (11. avgust), dobio “klip u to~kove“ od strane zeni~kog kluba.

^aba Sila|i zauzeo je tek 23. mjesto u disciplini 100 metara prsno i propustio priliku da se domogne polufinala. Sila|i je ostvario rezultat od minut, sekundu i 93 stotinke
Fudbalska reprezentacija BiH ve~eras od 20.15 ~asova na stadionu “Grbavica“ odigra}e prijateqski susret sa reprezentacijom Katara. Odranije je poznato da se selektoru Safetu Su{i}u zbog povreda ne}e odazvati Elvir Rahimi} i Asmir Begovi}, a ju~e je zbog bolesti svoj dolazak otkazao i Samir Muratovi}. [ef stru~nog {taba Fjorentine Sini{a Mihajlovi} najve}i je kandidat da preuzme funkciju selektora fudbalske reprezentacije Srbije od Radomira Anti}a, koji bi poslije prijateqske utakmice sa Gr~kom trebalo da dobije otkaz. BUDIMPE[TA - Srpski pli va~ Ivan Len |er plasirao se ju~e u polufinale Evropskog prvenstva u Budimpe{ti u disciplini 50 metara delfin, dok su Radovan Siqevski i Nikola Simi} ta kmi ~ewe u toj disciplini zavr{ili u kvalifikacijama. Len|er je zauzeo 11. mjesto u kvalifikacijama vremenom od 24 sekunde i {est stotin ki i pli vao je si no} u polufinalu. Siqevski je zauzeo 24. mjesto sa 24,60, dok je Simi} takmi~ewe u kvalifikacijama zavr{io na 37. mjestu sa vre me nom od 24,90 sekundi. Najbr`i u kvalifika ci ja ma bio je Ra fa el Muwoz Peres sa 23,47 sekundi. ^aba Sila|i zauzeo je tek 23. mjesto u disciplini 100 me ta ra prsno i pro pus tio priliku da se domogne polufinala. kunde i 43 stotinki i zauzeo 14. mjesto u kvalifikacijama u kojima je u~estvovao 31 takmi~ar. Plasman u finale donio bi mu rezultat od tri minuta, 50 sekundi i 95 stotinki. Uspjeha nije imala ni Tijana Vukanovi} u trci na 50 metara delfin stilom u kojoj je stazu pre{la za 29 sekundi i osam stotinki, {to joj je bilo dovoqno tek za 38. mjesto u konkurenciji 38 takmi~arki. Lazar Bogdanovski zauzeo je tek 34. mjesto u disci pli ni 100 me ta ra le |no (57,92). Reprezentaciju Srbije na 30. Evropskom prvenstvu u Budimpe{ti predstavqa ukupno 15 takmi~ara.

Lo{ po~etak srpskih pliva~a
SRBIJU predstavqa 15 pliva~a
Sila|i je ostvario rezultat od minut, sekundu i 93 stotinki, dok mu je za mjesto u polufinalu trebalo vrijeme od minut, sekundu i 67 stotih dijelova sekunde. \or|e Markovi} tako|e nije uspio da se plasira u finale u disciplini 400 metara slobodnim sti lom. Mar ko vi} je sta zu pre{ao za tri minuta, 53 se-

Evropsko prvenstvo u Budimpe{ti

@enska selekcija
Ni `enska pliva~ka reprezentacija Srbije nije uspjela da se plasira u polufinale u {tafeti ~etiri puta 100 metara slobodnim stilom, po{to je zauzela pretposqedwe, deseto mjesto u kvalifikacijama. Reprezentacija Srbije u sastavu An|elka Petrovi}, Miroslava Najdanovski, Tijana Vukanovi} i Jovana Nikolovski ostvarile su vrijeme od tri minuta, 49 sekundi i 67 stotinki.

Foto dana

Omasovqewe glavni ciq razvoja
Glavni ciq u Pliva~kom klubu Olimp je omasovqewe pliva~kog sporta na prostorima Republike Srpske i Bawaluke te rad sa mladima. U grad na Vrbasu dovodimo razne stru~wake gdje treneri, ne samo iz na{eg kluba, imaju priliku da nau~e od vrhunskih stru~waka kada je rije~ o plivawu. Ove godine organizovali smo me|unarodni pliva~ki miting na kojem je u~e{}e uzelo 427 takmi~ara iz 14 zemaqa svijeta. Na mitingu su u~estvovala 22 pliva~a koji su osvajali olimpijske evropske i svjetske medaqe, te aktuelni i biv{i svjetski rekorderi kao {to su Milorad ^avi}, ^aba Sila|i, Ivan Len|er, Na|a Higl i Rus Jevgenij Koroti{kin. Najve}i problem do po~etka ove godine je bio nedostatak uslova za trenirawe, to jeste nepostojawe zatvorenog olimpijskog bazena. Me|utim, sada imamo uslove za rad i nadamo se zna~ajnijim uspjesima na{ih takmi~ara kako na doma}im takmi~ewima tako i na mitinzima u inostranstvu. Zahvalni smo Administrativnoj slu`bi na{eg grada koja nam je omogu}ila besplatno trenirawe na bazenu, ne samo na{em klubu, ve} svim pliva~ima i vaterpolo klubovima koji egzistiraju ovdje. Poku{avamo da kod Evropske pliva~ke federacije izlobiramo neko zna~ajnije takmi~ewe, ali nam tu problem stvara nedostatak sjede}ih mjesta za neko ve}e takmi~ewe na Gradskom olimpijskom bazenu. Plivawe je relativno mlad sport koji jo{ uvijek nema zna~ajniju tradiciju na ovim prostorima. Mo ra mo ra di ti iznad na {ih li ~nih interesa, ne samo na{eg kluba, ve} u interesu svih klubova i u interesu pliva~a i saveza. Treba nam saradwa izme|u svih klubova u Republici Srpskoj i BiH da bismo ostvarili zna~ajniji uspjeh na me|unarodnim takmi~ewima.

@eqko PANI], sportski direktor PK Olimp
Poku{avamo da kod Evropske pliva~ke federacije izlobiramo neko zna~ajnije takmi~ewe.

Fudbalski reprezentativac Engleske Majkl Doson pokazao je umije}e baratawa sa dvije lopte na treningu “gordog Albiona“.

GLAS SRPSKE utorak, 10. avgust 2010. 39

Prva {ahovska liga Republike Srpske, drugo kolo

Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport

Obudovac na vrhu
U drugom kolu {ahisti iz Obudovca predvo|eni srpskim velemajstorom Bo{kom Abramovi}em savladali Jedinstvo 1954 iz Br~kog sa 3,5:2,5 i za sada jedini imaju maksimalan u~inak
FOTO: GLAS SRPSKE PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrpske.com

Prijem za Grbi}a i odbojka{ice
BAWALUKA - Ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Proko Dragosavqevi} rekao je da je sve spremno za odr`avawe Balkanskog prvenstva u odbojci za juniorke u Bawaluci od 11. do 15. avgusta. - Ministarstvo je ovo prvenstvo podr`alo finansijski i organizaciono. O~ekujemo dobru odbojku od devet ekipa koje }e u~estvovati i uvjeren sam da }e svi qubiteqi odbojke u`ivati - rekao je Dragosavqevi} poslije prijema za kapitene i selektore `enskih juniorskih reprezentacija u odbojci Srbije i BiH, kojem je prisustvovao i promotor Balkanskog prvenstva i proslavqeni reprezentativac Srbije Vladimir Grbi}. Grbi} smatra da je ovo prvenstvo odli~na polazna osnova da se u Bawaluci razvije jak odbojka{ki centar. - Veoma je zna~ajno stvarawe ovakvih prilika i mogu}nosti za mlade da mogu da se edukuju sportski i kulturolo{ki. Manifestacije ovog tipa treba da se iskoriste da se prakti~no promovi{e i pribli`i sport mladima i da se temeqitim pristupom formiraju i jasno defini{u mjesta gdje bi se pripremalo sve za edukaciju trenera i mladih talenata ne bi li se u budu}nosti do{lo do vrhunskih sportista - dodao je Grbi}.

BAWA VRU]ICA - [ahisti Obudovca, predvo|eni is ku snim srpskim ve le maj sto rom Bo {kom Abramovi}em u drugom kolu Prve li ge Re pu bli ke Srpske, po bi je di li su Je dinstvo 1954 iz Br~kog sa 3,5:2,5 i sa ma ksi mal nim u~inkom izdvojili su se na vrhu tabele. Na `enskom {ampionatu Republike Srpske Dvorovi su po bi je di li Osno vac iz Bile}e sa 2:1 i kolo prije kraja sa 4 me~ boda nalaze se na korak od osvajawa titule.

Prvenstvo Balkana

Zlato Srbiji
NO VI DOJ RAN - Mu {ka juniorska odbojka{ka reprezentacija Srbije ponovo je {ampion Balkana. “Orli}i“ su u Novom Dojranu, u finalu Balkanskog {ampionata savladali Gr~ku sa 3:1 (25:13, 18:25, 25:22, 25:20), poslije 92 minuta igre. Aleksandar Atanasijevi} je progla{en za najkorisnijeg igra ~a ta kmi ~ewa (MVP), dok je Nikola Jovovi} najboqi tehni~ar. Milan @arkovi}, trener juniora Srbije, bio je vrlo zadovoqan pobjedom. - Posle godinu pauze Srbija Dragoslav Ivanovi} - Vaso Petijevi} 0:1), slobodna je bila ekipa [amca, seniorke: La u{ (Bawalu ka) PO[K (Po to ~a ni) 0:3 (Drinka Stevandi} - Nada Maru{i} 0:1, Mirjana [ukalo - Jovanka Stoj~evi} 0:1, Aleksandra Gaji} - @eqka Rusman 0:1), Osnovac (Bile}a) - Dvorovi} 1:2 (Mirjana Popadi} - Novka Marjanovi} 0:1, Dajana Mili}evi} Sawa Nikoli} 0:1, Milica Popadi} - Jovana Milanovi} 1:0), omladinci: Lau{ (Bawalu ka) - Dvo ro vi 0:4 (Sa{a Rendi} - Bojan Panti} 0:1, Dimitrije Ku~uk Boro Milovanovi} 0:1, Aleksandar Gaji} - Jovan Bijeli} 0:1, Mar ko Kos ti} Tomo Bijeli} 0:1), Osnovac (Bile}a) - Kaisa (Bawaluka) 4:0 (Aleksandar Kokotovi} - Dra gan Si mi} 1:0, Mio drag Dangubi} - \or|e Simi} 1:0, Nemawa Mili}evi} - Nikola Simi} 1:0, Nata{a Suyum - Danijel Tomi} 1:0.

[AHISTKIWE Dvorova pred promocijom
Re zul ta ti dru gog ko la: se ni ori: Do boj - Una (Ko zarska Dubica) 0,5:5,5 (Sreten Jevti} - Borko Lajthajm 0:1, Goran Vaji} - Zoran Arsovi} 0:1, Milenko Popovi} - Milan Bo`i} 0:1, Veqko [olaja - Bojan Mihi} 0:1, Mla den ko Va ji} - Ra do van Basta remi, Tribun Damjanovi} - Slavko Stoji~i} 0:1), Obudovac - Jedinstvo 1954 (Br~ko) 3,5:2,5 (Bo{ko Abramovi} - Petar Benkovi} 1:0, Dragan Te{i} - Nikola Osto ji} 0:1, Ne nad Pu ri} Vla di mir Po di ni} re mi, Vlat ko Se ku li} - La zar Markovi} remi, @eqko Simi} - Slobodan S. Ili} 1:0, Nikola Laki} - Zoran Spasenovi} remi), Mladost (Tesli}) - Dri na (Zvor nik) 2,5:3,5 (Nikola Nestorovi} Do bri sav Sto ja no vi} 1:0, Dejan Nestorovi} - Ratko Bulaji} 0:1, Veselin Krgovi} Mar ko Sto ja no vi} re mi, Slobodan Kuzmanovi} - Zoran \uri} 0:1, Dragi{a Vasi} - Vla do Mi }i} 1:0, Nevenko Cviji} - Petar Sa-

Bo{ko Abramovi} (Obudovac)

je osvojila Balkanski {ampionat. Uradili smo ono {to smo predvideli, ovakav rezultat je najboqa priprema za predstoje}e Evropsko prvenstvo. Utakmicu protiv Gr~ke smo po~eli vrlo ubedqivo, sa mawe pa`we odigrali drugi set, ali je kasnije sve i{lo po planu. Osvojili smo zlatnu medaqu u predivnoj atmosfe ri ko ju su pri re di li navija~i u Novom Dojranu rekao je @arkovi}. Srpski juniori }e se ponovo okupiti 11. avgusta, kada }e u Ivawici nastaviti pripreme za Evropsko prvenstvo.
FOTO: AGENCIJE

vi} 0:1), Gorski-Termag (Rogatica) - Rudar (Prijedor) 2:4 (Dejan S. Pavlovi} - Danilo Milanovi} 0:1, Du{an Radovanovi} - Vlado Naran~i} remi, Ilija Grubi{i} Zo ran Po po vi} 0:1, Sr|an Bendera} - Milo{ Vlatkovi} 1:0, Sr|an Sredojevi} Bo ri slav Pra {ta lo re mi,

Odbojka{i Srbije

PLASMAN POSLIJE DRUGOG KOLA
Trenutni plasmani: seniori: Obudovac 4 me~ boda (7,5 poena), Rudar 3 (7), Una 2 (8), Jedinstvo 2 (7), Drina 2 (5,5), [amac 2 (3,5) (me~ mawe), Mladost 1 (5,5), Gorski-Termag 0 (2) (me~ mawe), Doboj 0 (2), seniorke: Dvorovi 4 (4), PO[K 2 (4), Osnovac 1 (2,5), Lau{ 1 (1,5), omladinci: Dvorovi 4 (8), Osnovac 2 (4) (me~ mawe), Kaisa 1 (2), Lau{ 1 (2), Gambit 0 (0) (me~ mawe).

Stonoteniski savez BiH

Mihailovi} predsjednik
SARAJEVO - Na izbornoj skup{tini Stonoteniskog saveza BiH odr`anoj u Sarajevu uz prisustvo 16 delegata STS FBiH i sedam STS RS usvojen je izvje{taj o radu Upravnog odbora. Izabran je novi Upravni odbor koji }e umjesto dosada{wih devet imati 11 ~lanova. Za predsjednika je imenovan Vedran [imunovi} iz Mostara dok }e funkciju potpredsjednika (rotacija se vr{i svakih 16 mjeseci) obavqati Edin Kautaryi} iz Sarajeva i Slavko Antoni} iz Prijedora. Novi predsjednik Skup{tine STS BiH je Igor Mihailovi} iz Bawaluke a potpredsjednici najvi{eg tijela su \evad Br~i} iz Bugojna i Ivan Su{ac iz Mostara. N. \.

Takmi~ari BSK-a postigli veliki uspjeh na drumskom prvenstvo u BiH u biciklizmu

FOTO: GLAS SRPSKE

Bawalu~anima najvi{e medaqa
sekundi, ispred klupskog kolege Sr|ana Babi}a koji je za wim zaostao pet minuta i 12 sekundi.

SENIORI i juniori vozili 90 kilometara
Aleksandar Novakovi} u juniorskoj konkurenciji zauzeo je tre}u poziciju sa vremenom 2.22:00 minuta, dok su Sr|an Risti} i Dejan Vu~i} osvo ji li {es to i se dmo mjesto sa identi~nim rezultatom 2.38:05 sekundi. Kadeti i veterani su vozili na mnogo kra}oj relaciji Biha} - Ripa~ - Dubovsko u du`ini od 23 kilometra. Bawalu~anin Sre}ko Gaji} zauzeo je

Aleksandar Novakovi}

BI HA] - Bi ci klis ti ~ki klub BSK iz Bawaluke osvojio je najvi{e medaqa na drumskom prvenstvu BiH koje je vo`eno u Biha}u. Na pobjedni~ko postoqe popela su se ~etvorica takmi~ara iz Bawaluke. Seni-

ori i juniori su vozili na relaciji Biha} - Kulen Vakuf - Biha} u du`ini od 90 kilometara. U konkurenciji se ni ora U23 prvo mjes to pripalo je Neboj{i Petrovi}u koji je kroz ciq pro{ao u vre me nu 2.19:05

dru go mjes to sa vre me nom 44:50 sekundi. Kod veterana pobijedio je Darko Ko{pi} rezultatom 45:33 sekunde, ispred Dragana Dani~i}a koji vozi za ekipu Prijedora koji je za wim zaostao minut i 12 sekundi. - Najuspje{nija smo ekipa po bro ju osvo je nih me daqa, {to je ogroman uspjeh za nas i tako smo jo{ jednom pokazali da dobro radimo sa svim kategorijama koje imamo u klubu. Drumsko prvenstvo tre ba lo se odr`a ti krajem jula, ali zbog finansijskih problema odr`ano je tak sada - izjavio je trener BSK-a Ne|o Benkovi}. M. Z.

@enski ko{arka{ki klub Sloboda

Oti{la Kova~evi}eva
NOVI GRAD - Alma Kova~e vi}, naj boqa igra ~i ca @enskog ko{arka{kog kluba Sloboda, u ~ijem dresu je bila prvi skaka~ i najkorisnija igra~ica premijer lige BiH napu{ta Novi Grad. Seniorska reprezentativka BiH vra}a se u ma ti ~ni ze ni ~ki ^elik u kojem je do pro{le godine bila kapiten ekipe. - Ostajem u dobrim i korektnim odnosima sa qudima iz Slobode. Potpisujem ugovor sa ^elikom, jer }e sqede}e sezone igrati u WABA ligi.

Presudila je `eqa za dokazivawem u evrop skom ta kmi ~ewu - na gla si la je Kova~evi}. Po sli je Na ta {e Kaj taz (Br~ko dis trikt), Dra ga ne Stankovi} (Bijeqina), u Slobodu je do{la jo{ jedna mlada ko{arka{ica. Rije~ je o Vedrani Kesojevi} (19 godina) visokoj 194 cm, koja je do sada na centarskoj poziciji bra ni la bo je sas ta va Tre biwe i stekla je status seniorske reprezentativke. N. \.

40 utorak, 10. avgust 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: M. RADULOVI]

Pi{e: ^edomil MUCOVI]

Dominkovi} “polo`io“ ispit
Premijer liga BiH u fudbalu tek {to je po~ela, a opet je potresaju skandali. Za novu lakrdiju potrudio se arbitar iz Ora{ja Vladi mir Dominkovi}, ko ji je sa o~i gle dnom na mje rom o{tetio Leotar u utakmici protiv Olimpika. Da }e Dominkovi} biti glavna li~nost, u Trebiwu su znali mnogo prije po~etka utakmice. Na #Policama# se moglo ~uti da je jedna grupa qudi zahtijevala od Sudijske komisije FS BiH da Dominkovi} sudi ovu utakmicu, sa namjerom da o{teti Leotar. Pribojavali su se Trebiwci i imali su razloga. Me~ nije ni po~eo, a Dominkovi} je ve} izazvao revolt na tribinama, kada je zatra`io da truba~i, koji ve} nekoliko godina dolaze na #Police#, prestanu da sviraju, jer #smetaju igra~ima#. Zamislite sudiju na Svjetskom prvenstvu u Ju`noj Africi koji poku{ava da u}utka 50.000 vuvuzela? Kada su mu igra~i obje eki pe obja sni li da im mu zi ka ne sme ta, na pro tiv, Dominkovi} nije imao kud nego da nastavi utakmicu. Ali, kamo sre}e da se zaustavio na tome. O nedosu|enim kornerima, faulovima i bespotrebnim sjeckawima igre ne vrijedi ni da govorimo. Glavno pravilo za Vladimira Dominkovi}a bilo je da za Leotar nema penala, pa makar i mrtvi padali. Nema veze {to je Nihat Suqevi} zaustavio Zdravka [arabu u stilu najboqih defanzivaca ameri~kog fudbala, niti {to je Nikola Kolarov vukao za dres Du{ka Vrane{evi}a, ili {to je sa le|a udario Anela Rami}a, u trenutku dok je ovaj bio u stoprocentnoj {ansi. Sve je to regularno za sudiju koji u`iva za{ti tu svo ga bra ta Iqe Dominkovi}a, ~la na Predsjedni{tva FS BiH. Prije skoro dvije godine, 28. novembra 2008, Dominkovi} je sudio na {tetu Leotara protiv Zriwskog. Od tada nije nijednom sudio Trebiwcima na vi{e od 50 utakmica, a nakon toga opet je ponovio isti scenario pro tiv Olim pi ka. Da li vi {e ne ko sumwa da je Dominkovi} slu~ajno poslat na ovu utakmicu, kao osvjedo~eni neprijateq Leotara?

Detaq sa pripremne utakmice BiH - Srbija

Pripreme odbojka{ke reprezentacije BiH

Ciq jedna od medaqa
Ovo je i na{a kadetska reprezentacija, znamo se veoma dobro, pro{le godine bile smo tre}e, a ove o~ekujemo isto tako borbu za neko od prva tri mjesta, kazala Ko{uti}eva
PI[E: VEDRAN GAJI] vedrang@glassrpske.com

Turnir u odbojci na pijesku

BAWALUKA - Juniorska odbojka{ka reprezentacija BiH vrijedno se priprema za pred sto je }e Bal kan sko prvenstvo koje po~iwe 11. avgusta u Bawaluci. - Ovdje nam je veoma lijepo, a atmosfera u timu je

dobra. [to se ti~e treninga, radimo dva puta dnevno, ju tarwi tre ning tra je dva sata, kao i poslijepodnevni. Na treninzima uvje`bavamo odbranu, blok i najvi{e radimo na servisu jer on naj~e{}e odlu~uje na ovakvim takmi~ewima. Zapravo i nismo imale vremena za pri-

preme, budu}i da smo se okupile kasno, 31. jula, ali nadamo se da }emo do po~etka prven stva sve bi ti ma ksi malno spremne za borbu za me daqe - re kla je ka pi ten reprezentacije BiH i ~lanica OK Gacko Helena Ko{uti}.

Mili}evi} i Popovi} najuspje{niji

Raspored
Prvu utakmicu na Balkanskom prvenstvu selekcija BiH odigra}e protiv Gr~ke u srijedu, a taj me~ je na rasporedu od 20.30 ~asova, uz direktan prenos na RTRS-u. Drugi me~ na prvenstvu odigra}e sa Makedonijom u petak od 15 ~asova.

TRENINZI dva puta dnevno
Gla vni fa vo ri ti za osvajawe Balkanskog prvenstva su re pre zen ta ci je Srbije i Turske.

- Ova ju ni or ska re pre zentacija Srbije je zapravo wihova kadetska ekipa, koja je ve} osva ja la ovo prven stvo. Djevojke su veoma uigra ne i ve} du go se pri pre ma ju za bal kan ski {ampionat. [to se nas ti~e, ovo je isto na{a kadetska reprezentacija, znamo se veoma dobro, pro{le godine bile smo tre}e, a ove tako|e o~ekujemo borbu za neko od prva tri mjesta, mada bismo bi le za do voqne i pla sma nom u polufinale - dodala je Ko{uti}eva.

Po~ele pripreme odbojka{ica Glasinca

Premijer liga u novoj dvorani
SO KO LAC - Odboj ka {ice sokola~kog Glasinca po ~e le su pri pre me za sqede}u sezonu. Soko~anke su u pro{loj se zo ni, osva jawem ti tu le prva kiwa Re pu bli ke Srpske, izborile plasman u Pre mi jer li gu BiH, a wiho va oba ve za uto li ko je ve }a da spre mno do ~e ka ju po~etak sqede}e prvenstvene sezone, u kojoj }e, u novoiz gra |e noj spor tskoj dvorani u Sokocu, mo}i da ugoste najboqe odbojka{ke ekipe iz BiH. osvo ji la prvo mjes to. U igra ~kom ka dru ne }e bi ti bitnih promjena u odnosu na pro{lu sezonu. Nijedna na{a odbojka{ica nije najavi la odla zak iz klu ba. Glavni teret i u sqede}em prven stvu po ni je }e ses tre Su za na i Sawa [u ko vi}, Swe`a na Vi{wi}, Iva na Cvjetkovi}, Ana Renovica, sestre Ana i Irina Stani}. Pri pre ma ma }e bi ti prikqu~eno nekoliko igra~ica iz kadetskog pogona rekao je trener odbojka{ica Glasinca Marko Obrenovi}. Prije po~etka prvenstva ekipu Glasinca o~ekuju obaveze u Kupu Srpske. - U septembru }emo odigra ti dvi je uta kmi ce, ko je bi nas mogle odvesti na finalni turnir Kupa Republike Srpske. Mi smo ve} dosta go di na re do vni u~e sni ci tih turnira, kao i zavr{nih takmi~ewa u Kupu BiH - istakao je Obrenovi}. B. G.

Pobjednici turnira

FOTO: I. STANI[I]

BI JEQINA - Tur nir u odboj ci na pi jes ku, ko ji je odr`an povodom krsne slave op{tine Bijeqina Svetog Pantelejmona, poslije dva dana borbi na terenu u Gradskom parku, zavr{en je pobjedom doma}e ekipe, za koju su igrali Toplica Popovi} i Vladimir Mili}evi}. Oni su u finalu savladali par iz Br~kog, Luka [ormaz i Nemawa Bo`i}, rezultatom 2:0, po setovima 21:18, 21:15. U utakmici za tre}e mjesto ekipa “Bra}a“, u sastavu Almir Muharemovi} i Sawin Bezdrob, bila je boqa od ekipe “Auto Bo bi}“, za ko ju su igra li Ta rik Bo ti} i Ma rio Grgi}, rezultatom 2:0 (21:15, 21:18). Na turniru je u~estvovalo 15 sastava, a u dva dana odigrano je ~ak 18 utakmica u prelijepom ambijentu Gradskog parka u Bijeqini.

SASTAV nije mijewan
- To kom qetwe pa uze imali smo dodatnih obaveza na Me|uop{tinskom omladinskim sportskim igrama u ^ajetini, gdje je ekipa Soko ca, za ko ju su nas tu pa le odboj ka {i ce na {eg klu ba,

Odbojka{ice Glasinca

FOTO: B. GAJEVI]

GLAS SRPSKE utorak, 10. avgust 2010. 41

Zavr{en ko{arka{ki Adidas kup u Turskoj

ATP i WTA liste

Slavqe ko{arka{a Srbije u Istanbulu
Nadam se da }e igra~i posle ovog turnira dobiti na samopouzdawu i da }e trenirati jo{ ja~e. ^estitam im, a naro~ito kapitenu Krsti}u, koji igra odli~no i sada je zaista bio pravi MVP, rekao Ivkovi}
ISTANBUL - Ko{arka{i Srbije osvojili su Adidas Istanbul kup pobijediv{i u tre}oj utakmici na turniru selekciju Turske rezultatom 83:70. Za ra zli ku od prva dva me~a, sa Novim Zelandom i Iranom, kada su srpski ko{arka{i ne{to slabije zapo ~iwali du ele, eki pa Du{ana Ivkovi}a je protiv Turske kontrolisala rezultat od po~etka do kraja me~a. Turci su priprijetili u samom fini{u tre}e dionice, kada su pri{li na samo poen zaostatka (58:57), ali onda je kapiten Nenad Krsti} vezao pet poena i tako otklonio neizvjesnost.

Napredak Janka Tipsarevi}a
MONTE KARLO - Najboqi srpski teniser Novak \okovi} ostao je na drugom mjestu ATP liste sa 6.095 bodova, dok je Janko Tipsarevi} (1.055) napredovao za dvije pozicije, pa je sada zvani~no 39. teniser na planeti. Vi ktor Tro ic ki je na za do vao za dva mjesta i sada je 52. na listi, a u prvih 200 su i Ilija Bozoqac na 131. i Filip Krajinovi} na 185. po zi ci ji. Prvi je i daqe [pa nac Ra fa el Na dal (10.745), koga slijede \okovi} i Royer Federer (6.795). Srpkiwa Je le na Jan ko vi} za dr`ala je sa 5.900 bodova drugo mjes to na WTA lis ti, dok je plasman za dva mjesta pokvarila Ana Ivanovi}, koja je sad 62. sa 1.037 po ena. Tre }i re ket Srbije Bojana Jovanov ski za dr`a la je 98. po zi ci ju i ima 696 bodova. Na prvom mjes tu je i daqe Ame ri kan ka Se re na Vi li jams sa 8.355 po ena, is pred Jan ko vi}eve i tre }e pla si ra ne danske igra~ice Karoline Voznijacki, koja ima 5.710 bodova.
Janko Tipsarevi}

FOTO: AGENCIJE

SP u Minhenu

Srebro strijelcima
MINHEN - @enska seniorska reprezentacija Srbije malokalibarskim pi{toqem 30 plus 30 metaka osvojila je ju~e vice{ampionsku titulu na prvenstvu svijeta u Minhenu sa 1.741 krugom (Zorana Arunovi} 588, Jasna [ekari} 578, Je le na Aru no vi} 575). Zlatna medaqa pripala je Rusiji sa 1.745 krugova, dok je bronzanu osvojila ^e{ka sa 1.739 krugova. Rezultat od 1.741 krug je no vi eki pni dr`avni rekord Srbije. Stari od 1.722 kruga dr`ala je ekipa Crvene zvezde ([ekari}, Z. Arunovi}, J. Arunovi}) sa prvenstva SCG 2005. godine. Ovo je {esta medaqa za srpsko streqa{ tvo na {ampionatu svijeta (zlato, tri srebra i dvije bronze).

Ersan Iqasova i Nenad Krsti}

FOTO: ROJTERS

POBIJEDILI Novi Zeland i Iran
Selektor Srbije Du{an Ivkovi} posebno je pohvalio Nenada Krsti}a poslije pobjede. - Nadam se da }e igra~i posle ovog turnira dobiti na samopouzdawu i da }e trenirati jo{ ja~e. ^estitam im, a naro~ito kapitenu Krsti}u, koji se zbog dogovora FIBA i NBA kasnije prikqu~io pri-

premama, ali igra odli~no i sa da je za is ta bio pra vi MVP. Mislim da smo zaslu`ili pobedu. Igrali smo na vi so kom ni vou i po ka za li mo gu }nos ti na {ih mla dih igra~a. U prvom poluvremenu imali smo odli~an {ut, preko 70 odsto, {to je veoma visok pro ce nat. Ni smo izgubili kontrolu nad utakmicom. Iako smo tre}u ~etvrti nu iz gu bi li sa osam poena razlike, u ~etvrtoj smo se vratili i zaslu`eno pobedili - izjavio je Ivkovi}. Centar Kosta Perovi} postigao je osam poena na me~u sa Turskom.

- Veoma sam zadovoqan pobedom, iako je ovo tek tre}a utakmica koju smo odigrali u pripremama za Svetsko prvenstvo. ^estitam saigra~ima koji su pokazali karakter u trenucima kada nas je Turska rezultatski stizala. Ponosan sam na na~in kako smo igrali. Ali, ne bi bilo dobro i ne `elim da ovu pobedu pogre{no shvatimo. Jer, ima jo{ puno utakmica do {ampionata sveta, a bi}e ih i na wemu koje treba da dobijemo - rekao je Perovi}. U susretu protiv Turske Ivkovi} je odmarao Milana Mavana i Stefana Markovi}a.

Najefikasniji
Nenad Krsti} bio je najboqi igra~ na utakmici protiv Turske sa 19 poena, sedam skokova i pet asistencija. Odli~an je bio i Milo{ Teodosi} sa 16 poena (3-6 za tri), dva skoka i tri asistencije. Marko Ke{eq i Du{ko Savanovi} dodali su po 13 poena. U ekipi Turske Hidajet Turkoglu je postigao 14, a Ersan Iqasova i Kerem Gonlum po 12 poena.

Odbojka{i Srbije zapo~eli pripreme

“Orlovi“ na Rogli
BEOGRAD - Mu{ka seniorska odbojka{ka reprezentacija Srbije otputovala je ju~e na Roglu u Sloveniji, gdje }e obaviti prvi dio priprema za prvenstvo svijeta, koje }e biti odr`ano od 25. septembra do 10. oktobra u Italiji. Selektor Igor Kolakovi} na pripreme je pozvao 16 igra~a tehni~ari: Nikola Grbi}, Vlado Petkovi}, Mihajlo Miti}, korektori: Ivan Miqkovi}, Sa{a Starovi}, libera: Marko Samaryi}, Nikola Rosi}, blokeri: Dragan Stankovi}, Marko Podra{~anin, Borislav Petrovi}, Milan Ra{i}, prima~i: Bojan Jani}, Milo{ Niki}, Nikola Kova~evi}, Milo{ Terzi} i Milo{ Vemi}. Kapiten Grbi} naknadno }e se prikqu~iti reprezentaciji na pripremama u Sloveniji. Srbija }e na {ampionatu svijeta u Italiji igrati u F grupi u Trstu sa selekcijama Poqske, Wema~ke i Kanade.

Potpisan ugovor o medijskom pokroviteqstvu rukometne manifestacije u Doboju

RTRS podr`ava turnir {ampiona
DOBOJ - Radio-televizija Republike Srpske i ove godine bi}e medijski pokroviteq Me|unarodnog rukometnog TV tur ni ra {am pi ona “Do boj 2010“. Ugovor o tome potpisali su ju~e popodne predsjednik Izvr{nog odbora Organizacionog odbora 42. me|unarodnog TV turnira {ampiona Enes Suqkanovi} i generalni direktor RTRS-a Dragan Davidovi}. - Ne znam kome je ve}a ~ast da bude partner, ali mislim da }e ovogodi{wi turnir biti jedan od najboqih u Evropi i ovo je ve li ka pri~a i za RTRS. Potpisivawe ugovora predstavqa rutinu, a ono {to }emo vidjeti od 24. do 28. avgusta, koliko turnir traje, bi}e prava poslastica za sve sportske radnike, gledaoce i one koji u`ivaju u dobrom rukometu. Pru`ena nam je po ko zna koji put {ansa da kao televizija prezentujemo doga|aje sa dobojskog turnira - rekao je Davidovi}. nim zadacima, koji su na zaista visokom nivou. Dokaz je i to da }e prenos od RTRS-a preuzimati “Evrosport 2“, koji je uspostavio najvi{e standarde u realizaciji ovakvih sportskih doga|aja. Putem “Evrosporta 2“ dvanaest utakmica sa na{eg turnira mo}i }e da vide gledaoci {irom svi je ta - is ta kao je Suqkanovi}. U~esnici ovogodi{weg turnira, koji slavi 45. ro|endan su Sijudad Real ([panija), ^e hov ski me dve di (Rusija), Monpeqe (Francuska), Pivovarna La{ko (Slovenija), Vardar (Makedonija), koji je lawski pobjednik, Kolubara (Srbija), Bosna, {ampion BiH i doma}a Sloga. Sl. P.

TURNIR traje od 24. do 28. avgusta
Suqkanovi} je istakao da je i red da najboqa medijska ku}a u BiH bude sponzor najboqeg turnira u Evropi. - RTRS je na prethodnim turnirima pokazao da mo`e da odgovori svim postavqe-

Reprezentativci Srbije

FOTO: AGENCIJE

EP u vaterpolu

“Potopqeni“ Bugari
[TUTGART - Juniorska vaterpolo reprezentacija Srbije pobijedila je ju~e u [tutgartu selekciju Bugarske rezultatom 26:3 (5:1, 5:1, 6:0, 10:1) u utakmici drugog kola grupe B na {ampionatu Evrope. U susretu posqedweg, tre}eg kola srpske vaterpolo nade igra}e danas protiv vr{waka iz Crne Gore, a taj me~ odlu~iva}e o prvom mjestu u grupi.

Enes Suqkanovi} i Dragan Davidovi}

FOTO: SL. PUHALO

42 utorak, 10. avgust 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: ARHIVA

Me|uop{tinska liga Modri~a

Kotizacija 500 maraka
MODRI^A - Vi{e od dva i po ~asa predstavnici klubova raspravqali su o po~etku sezone u novoformiranoj Me|uop{tinskog ligi Modri~a, koju }e voditi OFS Modri~a. Izvr{ni odbor OFS Modri~a za komesara za takmi~ewe odredio je Nedu Jankovi}a, dok }e komesar za su|ewe, umjesto dosada{weg Jovana Kajteza, biti Rade Erleti}. Kako se na sjednici nisu pojavili Zoran Gligorevi}, predsjednik Konferencije klubova, te Dragomir Pavi}, sekretar OFS Modri~a, za novog predsjednika izabran je Milutin Stojanovi} iz FK Kladari Gorwi. Nije prihva}en prijedlog da kotizacija bude 600, ve} 500 maraka, a izvu~eni su i takmi~arski brojevi. U prvom kolu, koje je na programu 29. avgusta, igra}e: Sloga 73 - Trebavac, Vu~ijak - Sloga (KG), Kladari Gorwi Omladinac, Sloga (J) - Zadrugar, Bosna - Mladost i Skugri} 1964 - Partizan. S. J.

Kozara pora`ena u Srpcu

Neuspjela “generalka“
SRBAC - Fudbaleri Kozare su se obrukali u "generalnoj probi" pred start nove sezone u Prvoj ligi Republike Srpske i gostovawe u Isto~noj Iliyi kod Famosa sqede}e subote. Drugoliga{ iz Srpca o~itao je lekciju iz tr~awa, zalagawa i fu dbal ske igre prvoliga{u, ~iji su igra~i bili neprepoznatqivi na terenu. U 63. minutu Srp~ani su imali visoko vo|stvo od 4:1, ali su Gradi{~ani u fini{u ipak uspjeli da ubla`e poraz. Poslije utakmice stru~ni {tab je odr`ao sastanak s fudbalerima i upozorio ih na ne od go vor nost na te re nu i non{alantan pristup igri. S. B. SLOGA (S) KOZARA 4 (2) 2 (1)
Strijelci: 1:0 Ani~i} u 8, 1:1 Gwati} u 17, 2:1 Z. Novakovi} u 44, 3:1 Savi} u 61, 4:1 Ani~i} u 63, 4:2 Toma{ u 87. minutu. Stadion: Sloge u Srpcu. Gledalaca: 50. Sudija: Marko Kova~evi} (Srbac). SLOGA (S): Vuji}, Jojini}, Maleti}, R. Zelenac, Kuvaqa, G. Zelenac, Stojkovi}, Ani~i}, Adamovi}, Kova~evi}, Z. Novakovi}. Jo{ su igrali: Babi}, Gu`vi}, Savi}, S. Novakovi}, Panteli}, Dragojevi}, Kresojevi}, Devi}. Trener: Zoran Kresojevi}. KOZARA: Kozi}, Stan~i}, Studen, Gigovi}, Baji}, Gwati}, Jandri}, Miti}, Uji}, Koji}, Topi}. Jo{ su igrali: Reqi}, Stojni}, Toma{. Trener: Vinko Marinkovi}.

Sloboda iz Mrkowi} Grada pora`ena u kontrolnoj utakmici

\or|e In|i} (Sloboda, desno)

Prvo poluvrijeme odigrali smo ~vrsto u odbrani i agresivno u napadu. Imali smo dvije, tri prilike za pogodak, dok gosti nisu nijednom ozbiqnije ugrozili na{ gol, rekao Dragan Vuk{a
PI[E: SLOBODAN DAKI] slobodandakic@gmail.com

Olimpijada u malom fudbalu

Na redu ~etvrtfinale
TREBIWE - U direktnim duelima odlu~eni su pobjednici grupa na 54. olimpijadi u malom fudbalu. Rezultati petog ko la, Gru pa A: Gorwe Po li ce - Dowe Po li ce 6:6 (Mi{kovi} 3, Mi{eqi}, Deli}, Milojevi} (autogol) - Mili{i} 2, Prcovi} 2, Kisin 2), Dowi Bregovi - Bobani 4:0 ([e{lija 2, Tasovac), Stari most - Tini Stanica (Mulina, Vico - Mi~eta, Vico). Plasman: Tini Stanica 13, Stari most 13, Dowe Police 6, Dowi Bregovi 4, Bobani 3, Gorwe Police 2. Grupa B: Stari grad - Bregovi 6:0 (Rogan 2, Begeni{i}, Bogdanovi}, Sparavalo, Zotovi}), Centar Havana klub Hrupjela 2:16 (Erakovi} 2 - Nikoli} 6, Vujovi} 3, Aleksi} 2, Valenti} 2, Mihi} 2, Ateqevi}), Tini - Centar 2:4 (Savi} 2 - Popovi} 2, Kapor, Tufegyi}). Plasman: Centar 10, Tini 10, Hrupjela 9, Stari grad 8, Bregovi 3, Centar Havana klub 1. U ~etvrtfinalu se sastaju: Tini Stanica - Stari grad, Stari most - Hrupjela, Dowe Police - Tini, Dowi Bregovi - Centar. ^. M.

MRKOWI] GRAD - Fudbaleri Slobode u posqedwoj pro vje ri pred premijerni susret u Prvoj ligi sa Radnikom iz Bijeqine pora`eni su od federalnog prvoliga{a Iskre iz Bugojna sa 2:4. Stru~ni {tab Mrkowi}ana i pored po ra za mo `e da bu de za do voqan, jer je u prvom poluvremenu, dok je igrao prvi tim, doma}in bio boqi rival, a \or|e In|i} propustio je u petom i 43. minutu stopostotne prilike za gol. Kormilar Slobode je u dru gom po lu vre me nu dao priliku fudbalerima koji su u kom bi na ci ji za prvi

tim, ali oni nisu ispunili o~ekivawa. Naime, u predaji lop te na sre di ni te re na grije{ili su Travar, Lazendi}, Stjepanovi} i Vidi}, {to su gosti ka`wavali golovima.

SVI GOLOVI postignuti u nastavku susreta
Go lo ve za Mrkowi}a ne postigli su Radoja u 68. minutu, kada je glavom matirao Per ko vi }a i Tra var u 79. minutu, sjajnim udarcem sa 25 metara. [ef stru ~nog {ta ba Slo bo de Dra gan Vu k{a i po red po ra za bio je za do voqan igrom svog tima, naro ~i to u prvom di je lu

susreta. - Prvo poluvrijeme odigrali smo odli~no, ~vrsto u odbrani i agresivno u napadu. Ima li smo dvi je, tri stopostotne prilike za pogodak, dok gosti nisu nijednom ozbiqni je ugro zi li na{ gol. U nastavku susreta re zer vni fu dba le ri na ~i nili su nekoliko po~etni~kih gre {a ka u pre da ji lopte, {to nas je ko {talo jeftino primqenih golova. Do premijernog me~a sa Radnikom radi}emo na otklawawu uo~enih nedostataka i na dam se da }e mo spre mno do~ekati favorizovanu ekipu iz Bijeqine i ostvariti povoqan rezultat - rekao je Vuk{a.

SLOBODA (MG) ISKRA

2 (0) 4 (0)

Strijelci: 0:1 Smaji} u 47, 0:2 Sivac u 65, 1:2 Radoja u 68, 1:3 Kmeta{ iz penala u 75, 2:3 Travar u 79, 2:4 ^e~ura u 89. minutu. Stadion: “Luke“ u Mrkowi} Gradu. Gledalaca: 100. Sudija: Marko Radivojac (Jajce). @uti karton: Kecman, Ili}, Arseni} (Sloboda), Vrban (Iskra). SLOBODA (MRKOWI] GRAD): Ili}, Mileti}, Bogunovi}, Te{i}, Kula{, Vuji~i}, ]ulum, Radoja, \uranovi}, Botuni}, In|i}. Jo{ su igrali: Peji}, Kecman, [abi}, Travar, Arseni}, Bobar, Lazendi}, ^avar, Vidi}, Stjepanovi}. Trener: Dragan Vuk{a. ISKRA: [abi}, Omerinovi}, Kova~evi}, Oru~, Drobi}, Kmetar, [ari}, Vrban, Nebi}, Sivac, Smaji}. Jo{ su igrali: Perkovi}, Husi}, ^ehaji}, Bu{atlija, ^e~ur, Malki}, Behari}. Trener: Senad Smaji}.

U Bratuncu odigran turnir posve}en poginulim borcima Republike Srpske

Mladost osvojila prvo mjesto
BRATUNAC - Fudbalski klub Polet iz Kravice bio je doma}in petog, memorijalnog fu dbal skog tur ni ra posve}enog poginulim borcima Republike Srpske. Na ovoj tradicionalnoj smotri igra ju Po let iz Kra vi ce, Mladost iz Bogutova Sela i Polet iz Podnovqa. Ove ekipe imale su veliki broj boraca-fudbalera, ko ji su na po ~et ku ratnih dejstava “bubamaru“ zamijenili borbenim polo`a jem u od bra ni svo jih ogwi {ta i po ro di ca i poginuli. - Na{ klub ima 13 poginulih boraca, koji su ostavili neizbrisiv trag u na{im srcima. U Mladosti iz Bogutova Sela igralo je sedam boraca koji su dali svoj `ivot za Republiku Srpsku, a u eki pi Po le ta iz Po dnovqa 12 igra~a je izgubilo `i vot u posqedwem otaybinskom ratu - rekao je predsjednik Fudbalskog kluba Polet iz Kravice Jovan Nikoli}.

Prijateqski me~ u Prwavoru

Odluka iz kontre
PRWAVOR - U pre tposqedwoj pro vje ri uo~i su botweg prven stve nog star ta fu dba le ri Qubi }a su ugostili budu}eg rivala na drugoliga{kom “zapadu“ Republike Srpske, ekipu iz @eravice. Me~ je protekao uglavnom u ravnopravnoj borbi, da bi u fini{u na terenu dominirali Prwavor~ani. U jeku ini ci ja ti ve “pla vih“ gosti su organizovali kontranapad i kroz prorije|enu odbranu Qubi}a stigli do {an se za po go dak, ko ju Loji} nije propustio da iskoristi. “Generalnu probu“ fudbale ri Qubi }a odi gra }e u srijedu na svom terenu proQUBI] JEDINSTVO (@) 0 (0) 1 (0)
Strijelac: 0:1 Loji} u 88. minutu. Stadion “Borik“ u Prwavoru. Sudija: Bewamin Lazi} (Prwavor). Gledalaca: 150. @uti kartoni: Segi}, An~i} (Qubi}), Tomi} (Jedinstvo). QUBI]: Crnadak, V. Deket, Savi}, Vidovi}, B. @i`ak, Prodanovi}, G. Deket, Xabi}, Segi}, An~i}, Vasi}. Jo{ su igrali: Radulovi}, Buni}, Kvaki}, Jovani}, B. @i`ak, Peuli}, Mujki}, Simi}. Trener Brane Jankovi}. JEDINSTVO (@): Vasi}, Stojanovi}, Tomi}, B. Beri}, Vi{ekruna, Kasagi}, Radak, S. Beri}, Gavrilovi}, Blagojevi}, Zekowa. Jo{ su igrali: Loji}, Mi{i}, [atara, Behara. Trener Dragan Skaki}.

DOMA]IN sqede}e smotre Polet iz Podnovqa
Pobjedni~ki pehar osvojila je ekipa Mladosti, drugi je bio Po let iz Podnovqa, a tre}i doma}in, Polet iz Kravice. Pri je po ~et ka tur ni ra predstavnici sva tri kluba po sje ti li su spo me nik za 3.500 poginulih boraca regije Bira~ u Kravici i spomen-sobu u Bratuncu. Na kraju turnira doma}in je pri re dio ve ~e ru i dru`ewe za igra~e i vo|stvo ekipa. Predstavnici klubova su razmijenili prigodne poklone i dogovorili se da doma}in sqede}eg Memorijal nog tur ni ra bu de eki pa Poleta iz Podnovqa. D. G.

tiv ni`erazrednog Borca iz Osiwe kod Dervente. B. R.

Ekipa Mladosti iz Bogutovog Sela

FOTO: D. GAJI]

GLAS SRPSKE utorak, 10. avgust 2010. 43

Prwavorska {kola fudbala posti`e zapa`ene rezultate

Prijateqske fudbalske utakmice

Strijelci ostali u hladovini
@UPA MILKA MODRI^A MAKSIMA 0 0
Stadion: @upe u Milosavcima. Gledalaca: 100. Sudija: Qubi{a Vrhovac (Milosavci). @uti kartoni: Rastovi}, ^egar (@upa Milka), Koji} (Modri~a Maksima). @U PA MIL KA: Crn~e vi}, Sa vi}, ^e gar, Zrni}, Vu ji no vi}, Tri vi}, Do bra{, Ra ili}, Stoj ~i}, Bo `i}, De spo to vi}. Jo{ su igra li: Ma le {e vi}, Grmu {a, Ras to vi}, Ja kovqevi}, Ko si}, Vrawe{, Vrqano vi}. Tre ner: Slo bo dan Crna dak. MO DRI ^A MA KSI MA: Ni ki}, Ko ji}, Ba ju no vi}, Ko va ~e vi}, Jo lo vi}, Pu p~e vi}, Sa vi}, Ra du lo vi}, Bo ji}, Sav ki}, Jawi{. Jo{ su igra li: Pe tro vi}, \a ko vi}, Ga lu {i}, To mi}, Si mi}, Baj ra mo vi}, Kos ta di no vi}. Tre ner: Ni ko la Ni ki}.

Slobodan Crnadak

MILOSAVCI - Iako su pos to ja li do bri vre men ski uslo vi za kva li te tnu igru, ekipe @upa Milke i Modri~a Maksime malo su po ka za le to kom 90 mi nu ta pri ja teqskog od mje ra vawa sna ga i za to ne ~u di {to je wihov su sret za vr{en sa onim po~etnim rezultatom, 0:0. Je di ni pa`we vri je dan de taq je {ut Sav ki }a u 40. mi nu tu, ka da je sta ti va go la do ma }ih spri je ~i la vo| stvo Mo dri ~a na. Re ali za ci ja ofan zi vnih akci ja po ka za la se kao sla bi ji dio u eki pa ma tre ne ra Crnat ka i Ni ki }a, ko ju }e mo ra ti po ku {a ti da is pra ve do po ~et ka prven stva idu }eg vi ken da. B. R.

Mali Prwavor~ani su pokazali veliko interesovawe pa sada imamo vi{e od stotinu polaznika, rekao @eqko Bjelo{evi}
Polaznici [kole fudbala “Obili}“ PI[E: BRANE RADULOVI] radulovic@blic.net
FOTO: B. RADULOVI]

Uspjela “generalka“
LAKTA[I - U generalnoj provjeri pred po~etak Prve fu dbal ske li ge Re pu bli ke Srpske fudbaleri Lakta{a savladali su tre}eliga{a Budu}nost iz Bawaluke sa 4:0. Osim ~etiri gola, oba rivala su imali jo{ prilika, a zanimqivo je da su i jedni i drugi proma{ili po jedan kazneni udarac. Kod doma}ih neprecizan je bio N. Ili}, a kod gostiju Popovi}. Lakta{i su poveli preko Popovi}a poslije akcije Kremenovi}a i Beri}a. Beri} je u 31. minutu pogodio pre~ku, a na odbijenu loptu natr~ao je Vukovi} za 2:0. U nastavku me~a prvo je Beri} u 51. minutu povisio prednost svog tima na 3:0, a kona~an ishod postavio je mladi Radi} 11 minuta prije kraja susreta. D. P.

LAKTA[I BUDU]NOST

4 (2) 0 (0)

PRWAVOR - Kao naj mla|a sportska organizaci ja u Prwavo ru [ko la fudbala “Obili}“ posti`e zavidne rezultate, kako u na~inu organizacije rada, ta ko i u ma so vnos ti. Aktivisti iz Kluba malog fu dba la “Obi li}“, do {li

su na ideju da okupqaju mali {a ne, {to su po ~e li da realizuju od oktobra pro{le godine. - Uspostavili smo dobru sa radwu sa ru ko vod stvom Sportske dvorane “Sloga“, ~ije prostorije koristimo i u ovom, qetnom periodu. Mali Prwavor~ani su pokazali veliko interesovawe, pa

sada imamo vi{e od stotinu polaznika - s ponosom isti~e sportski direktor kluba @eqko Bjelo{evi}.

PRVA takmi~ewa na jesen
U stru ~nom {ta bu su Igor [a ri}, Dra go mir Prodanovi} i Bojan Simi}, koji poha|aju nastavu u Centru za edukaciju stru~waka Fudbalskog saveza BiH. - @e li mo da se {to boqe osposobimo i na{e iskus tvo i znawe pre no si mo na ove na {e ma le “obi li }e“. Krasi ih upornost, disciplina i stalna `eqa da

MILORAD JOTI]
Ovih dana u klubu su posebno obradovani po{iqkom koja im je stigla iz Italije. Nekoliko Prwavor~ana, zaposlenih na Apeninima, nabavilo je pedesetak fudbalskih lopti za Obili} koje je predao Milorad Joti}.

sti~u nova saznawa - isti~e trener Bojan Simi}. Filip Milin~i}, \or|e Pe tro vi}, Ale ksan dar Prodanovi}, Jovan Milanovi}, David Male{evi} i ostali polaznici imaju dobre uslove za rad, a s nestrpqewem ~e ka ju sqede }u je sen, ka da }e ima ti prva is ku {ewa u pionirskoj ligi. - Dje lu je mo kao je dna slo`na porodica, u kojoj se zna {ta je ~iji posao i obaveza. Imamo prave uslove da napredujemo, {to nas iskreno raduje - naglasio je deseto go di{wi Ale ksan dar Prodanovi}.

Strijelci: 1:0 Popovi} u 12, 2:0 Vukovi} u 31, 3:0 Beri} u 51, 4:0 Radi} u 79. minutu. Stadion: FK Lakta{i u Lakta{ima. Gledalaca: 100. Sudija: Dario Tepav~evi} (Lakta{i). @uti kartoni: Beri}, Stojanovi} (Lakta{i). LAKTA[I: Ba{a, Male{evi}, M. Ili}, Ojdani}, Risti}, N. Ili}, Mal~i}, Popovi}, Kremenovi}, Vukovi}, Beri}. Jo{ su igrali: Rogi}, Paripovi}, Vrhovac, Stojanovi}, Radi}, Maksimovi}, Proti}, Savi~i}. Trener: Zdravko Gaji}. BUDU]NOST: Makivi}, Pejakovi}, Bjelajac, Radeti}, Vujinovi}, Milanovi}, Marjanovi}, Kolunxi}, \uri~i}, Popovi}, Quboja. Jo{ su igrali: Stojni}, Slijep~evi}, Os toji}, Kai{, Zdjelar, Paji}, Lovri}. Trener: Rade Dumowi}.

Drugoliga{ Polet se vra}a na staze stare slave

Renesansa brodskog fudbala
BROD - Fudbalski klub Polet iz Broda je u proteklih nekoliko godina pre`ivqavao najte`e trenutke u dugoj klupskoj istoriji. Me|utim, nakon {to se ukqu~ila i lokalna zajednica u rje{avawe brojnih problema, ovaj klub je po~eo da biqe`i rezultate ohrabrewa. I to tamo od kojih se najvi{e o~ekuje da budu us pje {ni - od mla |ih se le kcija. Najboqi u svojoj, doboj skoj re gi ji - Po le to vi pi oni ri, ka de ti i ju ni ori bili su gosti kod na~elnika Broda Milovana ^ereka koji ih je za dobre rezultate nagra dio kva li te tnom spor tskom opremom. Svih 84 godine fudbala u Brodu obiqe`ili su usponi, padovi, naru{eni me|uqudski odnosi, ratovi, brojna slavqa, grozni~avost, tuga, nadawe... Nekada uspje{an ~lan tre}e lige Jugoslavije, ali i solidan prvoliga{ Srpske dospio je u }orsokak. Onda je rukovodstvo brodske op{tine povuklo jedini potez koji je morao uroditi plodom - smijeweni su neradnici, a na ~elo Poleta postavqen Boro Milo{evi}. Wegov i mukotrpan rad najbli`ih saradnika donijeli su i prve uspjehe. Pioniri, kadeti i juniori tima iz Broda najboqi su u regiji Doboj, pa }e za koji dan, kao takvi, svoje takmi~ewe nastaviti u Premijer ligi BiH. trpnog rada je iza predsjednika Poleta Bore Milo{evi}a. - Kada sam do{ao stawe je bilo veoma te{ko. Materijalna situacija bila je nikakva, a dominirala je raspu{tena situacija po pitawu organizaci je klu ba i odr`a vawa stadiona i klupskih prostorija. U tih posqedwih godinu dana, zahvaquju}i najvi{e rukovodstvu op{tine, dio dugova smo sanirali, neke qude smo otpustili i doveli one koji ho}e i znaju dobro da rade. Danas smo dobro organizovani, solidno fun kcioni{emo i na da mo se brzom i stal nom usponu. Nadam se da }emo u ovoj sezoni vratiti se u Drugu ligu Srpske, a onda ciqati elitno takmi~ewe - rekao je Milo{evi}. Milovan ^erek, prvi ~ovjek Broda, poslije prijema nekih novih qudi i fudbalskih klinaca, obe}ao je {to uspje{niji Polet i sve bogatiji sportski `ivot Broda u danima koji dolaze. - Orijentacija mojih saradnika i mene je {to ve}a {ansa mla di ma. Htio sam da po mo gnem na {im mla dim igra~ima koji igraju}i za Polet predstavqaju i afirmi{u Brod, a `elio sam da im dam do znawa da pratimo wihove rezultate i da `elimo da im stvorimo {to boqe uslove za napredovawe. - naglasio je ^erek. Danas sve li~i na to da se stvara novi Polet. I neki novi, fu dbal ski dra guqi u wemu. S. J.

USPONI i padovi obiqe`ili decenije rada
Godinu dana te{kih obaveza, isku{ewa, ali i muko-

0 (0) 3 (1) BI JEQINA - Fu dba le - MA^VA ri Ra dni ka u ge ne ral noj Strijelci: 0:1 Gavri} u 9, 0:2 Gapro vje ri pred start Prve vri} u 70, 0:3 Tkipi} u 83. minutu. fu dbal ske Re pu bli ke Sr- Stadion: Gradski u Bijeqini. pske pri re di li su svo jim Gledalaca: 200. Sudija: Predrag Stanki} (Bijenavija~ima neugodno izne- qina). na |ewe. Po ra `e ni su na @uti kartoni: Tkipi} (Ma~va). svom te re nu od Ma ~ve iz RADNIK: \or|i}, Joki}, Jovanovi}, [apca sa 0:3. Jevti}, Takovac, Pavlovi}, Pavi}, Gos ti iz Srbi je po ve li Ostoji}, Krsti}, Vuji}, \uri}. Jo{ su su ve} u devetom minutu go- igrali: Vukovi}, Lazi}, Vasi}. Trelom Gavri}a, a isti igra~ ner: Nikola Bala. Pe Mirkovi}, Marko je u 70. minutu povisio na MA^VA:vi},ki},zi}, Obrovac, Tu- vi}, Pejo La 2:0. Ko na ~an re zul tat pos - fegxi}, Samurovi}, Ristivojevi}, tavio je Tkipi} u 83. minu- Gavri}, Nikoli}. Jo{ su igrali: Raduki}, Ristanovi}, Tkipi}, Davidotu. Ovaj poraz i neubjedqiva vi}, Lazarevi}. Trener: Slobodan igra Bi jeqina ca si gur no Milinkovi}. }e {efu stru~nog {taba Radnika Nikoli Bali zadati dodatnu glavoboqu pred start prvenstva u kojem na premijeri wegov tim gostuje kod novog ~lana elite Slobode iz Mrkowi} Grada. I. S.

Ma~va boqa od Radnika RADNIK

44 utorak, 10. avgust 2010. GLAS SRPSKE

Ne `elimo da poletimo, ve} se okre}emo sqede}oj obavezi, a to je subotwa utakmica protiv Drine u kojoj smo doma}ini. Bodovi iz [irokog Brijega dobi}e jo{ ve}u va`nost ako savladamo Zvorni~ane, rekao Gavran
PI[E: SLAVKO BASARA basara@glassrpske.com

Osvojena "Pecara"

Fudbaleri Rudar Prijedora {okirali favorizovani [iroki Brijeg

PRIJEDOR - ^estitam mojim igra~ima na hrabroj i odva`noj igri na “Pecari“. Po ka za li smo da mo`emo da igramo i protiv najboqeg u ligi kada djelujemo slo`no i zajedno stremi mo ka ciqu. Ovo je ve li ka po bje da, ono {to smo propustili protiv Leota ra kod ku }e vra ti lo nam se u [irokom Brijegu. Ovo je is ta kao {ef stru~nog {taba Fudbalskog kluba Rudar Prijedor Boris Gavran poslije veli~anstvene po bje de nad [i ro kim Brijegom (2:1). Tako su “rudari“ iz grada na Sani zabiqe`ili prvi prvenstveni trijumf na strani od kada se takmi~e u Premijer ligi BiH.

- U Prijedoru se pri~a da je ovo istorijska pobjeda, ali mi ~vrsto sto ji mo na zemqi. Ne `elimo da poletimo, ve} se okre}emo sqede}oj obavezi, a to je subotwa utakmica protiv Drine u kojoj smo doma}ini. Bodovi iz [i ro kog Bri je ga do bi }e jo{ ve}u va`nost ako savladamo Zvorni~ane. Tada bismo mo gli mno go mir ni je, bez pritiska, da igramo ove jeseni - istakao je Gavran.

PRVI trijumf na strani u prvenstvu
Stra teg Pri je dor ~a na `e li da spus ti lop tu, bez obzira na izuzetan rezultat na “Pecari“ koju je u ovoj sezoni pokorila i be~ka Austrija u kvalifikacijama za Evropsku ligu. - Ne bih da poredim nas i Austriju, ali sigurno je da smo pri ka za li kva li te tnu fudbalsku predstavu. Pokazali smo da posjedujemo kvalitet i da igramo najboqe pro tiv naj boqih. Do da tni kvalitet dobi}emo kada nam se od povreda oporave napada~i Mirza Yafi} i Goran Ku{qi} - rekao je Gavran. Po bje do no sni gol na “Pe ca ri“ pos ti gao je Ve dran Kan tar u 72. mi nu tu, ~ime je {okirao doma}e fudbalere i publiku. - Potajno smo se nadali da mo `e mo da izne na di mo [iroki Brijeg. Nismo imali {ta da izgubimo u ovoj utakmici, igrali smo rastere}eno, a kada je tako, onda ni rezultat ne mo`e da izostane. Uradili smo veliku stvar.

[IROKI BRIJEG RUDAR PRIJEDOR

1 (1) 2 (0)

trijumf na strani u prvenstvu

PRVI

Strijelci: 1:0 Topi} u 27, 1:1 Kova~evi} u 69, 1:2 Kantar u 73. minutu. Stadion: “Pecara“ u [irokom Brijegu. Gledalaca: 1.000. Sudija: Rusmir Mrkovi} (Sarajevo) 7. @uti kartoni: Ko`ul, Topi}, Zakari} ([iroki Brijeg), Kotaran, @eri}, Tripi} (Rudar Prijedor). Crveni kartoni: Goran Zakari} ([iroki Brijeg) u 89. minutu. Igra~ utakmice: Bojan Tripi} (Rudar Prijedor) 7,5. [IROKI BRIJEG: Bandovi} 6, Diogo 5,5, Renato 6,5, Topi} 7, Bari{i} 6, Ko`ul 6 (od 46. minuta Zakari} 6), Vajcer 6 (od 72. minuta Peraica 5,5), Ivankovi} 6,5, Roskam 6, [ili} 7, Varea 6. Trener: Ivo I{tuk. RUDAR PRIJEDOR: Tripi} 7,5, [odi} 7, Kotaran 7, Staki} 7, Jevti} 7, Kiki} 7, Kova~evi} 7 (od 90. minuta Muzgowa -), @eri} 6,5, Brki} 6 (od 46. minuta Stijepi} 6,5), Da{i} 7, Kantar 7. Trener: Boris Gavran.

Vedran Kantar (Rudar Prijedor), strijelac

drugog gola Tabela
1. @eqezni~ar 2 2. Slavija 2 3. Rudar P. 2 4. Vele` 1 5. Borac 2 6. ^elik 1 7. Sloboda 2 8. [. Brijeg 2 9. Zvijezda 2 10. Olimpik 2 11. Leotar 2 12. Drina 2 13. Budu}nost 2 14. Zriwski 1 15. Sarajevo 1 16. Travnik 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4:0 3:1 3:2 2:0 4:3 2:1 2:1 4:4 2:3 1:2 1:2 1:3 1:3 1:2 1:2 1:4 6 6 4 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 0 0 0

FOTO: ARHIVA

[iroki Brijeg smo ve} zaboravili, okre}emo se Drini -

rekao je Kantar.

Rezultati drugog kola
TUZLA: Sloboda - Travnik 2:0 (Jogun~i} 9, Smajlovi} 18) SARAJEVO: @eqezni~ar - Zvijezda 2:0 (M. Be{lija 58, Vi{}a 65) TREBIWE: Leotar - Olimpik 0:1 (Suqevi} 38) [IROKI BRIJEG: [iroki Brijeg - Rudar Prijedor 1:2 (Topi} 27 - Kova~evi} 69, Kantar 72) ZVORNIK: Drina - Borac 0:2 (Staji} 58, Miki} 88), MOSTAR: Vele` - Budu}nost 2:0 (Oki} 39, Zaimovi} 63) ZENICA: ^elik - Zriwski 2:1 (Brkovi} 5, Melher 70, autogol - Lendri} 84) ISTO^NO SARAJEVO: Slavija - Sarajevo 2:1 (Ogle~evac 39, Popovi} 86 - Arsenijevi} 74, penal)

Parovi tre}eg kola
U tre}em kolu, koje se igra idu}eg vikenda, 14. i 15. avgusta, sastaju se: SARAJEVO: Sarajevo - Sloboda, MOSTAR: Zriwski - Slavija, BANOVI]I: Budu}nost ^elik, BAWALUKA: Borac Vele`, PRIJEDOR: Rudar Prijedor - Drina, SARAJEVO: Olimpik - [iroki Brijeg, GRADA^AC: Zvijezda Leotar, TRAVNIK: Travnik @eqezni~ar.

Du{an Sredojevi}, fudbaler Drine

Respekt “okovao“ noge
ZVORNIK - Pro{la je fudbalska groznica koja je nekoliko posqedwih dana potresala Zvornik i okolinu. U istorijskoj utakmici u Premijer ligi pred rekordnim brojem navija~a, Drina je do`ivjela poraz od favorizovane ekipe Borca iz Bawaluke sa 0:2. U redovima Drine i me|u navija~ima je tiwala nada da bi se veliki favorit mogao iznenaditi, ali su sva tri boda oti{la u grad na Vrbasu. - Imam utisak da smo suvi{e respektovali protivnika i to kao da nam je okovalo noge. Zna se da Borac ima ja~i i kvalitetniji tim od na{ega, a pred samu utakmicu su promijenili trenera. Vlado Jagodi} je stru~wak koji dobro poznaje na{e igra~e pa je postavio taktiku poja~ane sredine terena. [teta je {to nismo iskoristili dobre prilike u prvom poluvremenu, kada smo mogli da povedemo rekao je prvotimac Drine Du{an Sredojevi}. D. G.

Nestorovi} prije Bo`i~i}a
ISTO^NO SARAJEVO Slavija je jo{ jednom nadvisila sebe i poslije Slobode savladala i Sarajevo (2:1). Tim je, po s l i j e od l a s k a Milana Gutovi}a, vodio wegov po mo }nik Dra gan Bje li ca. Pod mla |e na eki pa Sla vi je po sli je odi gra na dva ko la si gur no je naj pri ja tni je izne na |ewe no vog {am pi onata. Weni fudbaleri na kontu su skupili {est bodova i uz @eqezni~ar jedini imaju maksimalan u~inak. - Djelovali su kao kompaktna cjelina, nema podjele na stare i mlade igra~e. Svi su obe}ali da }e dati posqedwu kap znoja, a onda kada je uta kmi ca po ~e la, to s mo i provodili na terenu. @arko smo `eqeli da za tre se mo prvi mre`u rivala i uspjeli, a najboqa stvar je bila oti}i na odmor s golom vi{ka - rekao je Bjelica. Upra vni odbor Sla vi je bi do kraja ove sedmice trebalo da imenuje novog {efa stru ~nog {ta ba, a u prvi plan “isko~io“ je Darko Nestorovi}, koji je u Prijedoru s “rudarima“ napravio bum i od Druge lige Republike Srpske doveo ih u Premijer ligu. On je bli`i kormilu nego Sla vi {a Bo `i ~i}, ne ka da{wi kor mi lar Mo dri ~a Maksime.

Slavija pobijedila Sarajevo i tra`i nasqednika Milana Gutovi}a
SLAVIJA SARAJEVO

2 (1) 1 (0)

TRENERA }e imenovati Upravni odbor
- Nijedan pojedinac ne}e odlu ~i va ti o tre ne ru, ve} Upravni odbor na prijedlog imenovane radne grupe koja je du`na da dostavi materijale poslije razgovora sa kandidatima. Istina je da su Nestorovi} i Bo`i~i} u igri. Me|utim, `elimo da po{tujemo institucionalnost u klubu. Na{a `eqa je da dobijemo trenera za du`i period. Ponavqam da }e kona~nu rije~ o svemu dati Upravni odbor rekao je ~lan uprave Sta{a Ko{arac. G. I. - S. B.

Strijelci: 1:0 Ogle~evac u 39, 1:1 Arsenijevi} u 74. iz penala, 2:1 Popovi} u 86. minutu. Stadion: SRC “Slavija“ u Isto~nom Sarajevu. Gledalaca: 3.000. Sudija: Anto @ivkovi} (Ora{je) 6. @uti kartoni: Regoje, Jamina, Dujkovi}, Simi}, Peri{i}, Todorovi}, Popovi}, I. Radovanovi} (Slavija), Todorovi}, Haxi}, Suqi} (Sarajevo). Crveni kartoni: Bojan Regoje (Slavija) u 56. i Mirko Todorovi} (Sarajevo) u 82. minutu. Igra~ utakmice: Goran Popovi} (Slavija) 7. SLAVIJA: Dujkovi} -, Popovi} 7, Regoje 6,5, Stankovi} 7, Ogle~evac 7, Peri{i} 7, Simi} 7, Todorovi} 6,5, (od 79. minuta Ra{evi} -), Jamina 7 (od 64. minuta Lackanovi} -), I. Radovanovi} 6,5 (od 88. minuta Radowa -). Trener: Dragan Bjelica. SARAJEVO: Alaim 6, Arsenijevi} 6, Todorovi} 6, Xakmi} 6, Torlak 6, Guti} 6, Nuhi} 5,5 (od 61. minuta Ihtijarevi} 5,5), [}epanovi} 5,5 (od 78. minuta Suqi} -), Avdi} 5,5, Jahovi} 5 (od 46. minuta Koja{evi} 6,5), Haxi} 6. Trener: Mirza Vare{anovi}.

Darko Nestorovi}

GLAS SRPSKE utorak, 10. avgust 2010. 45

Fudbalski reprezentativci Srbije ~vrsto stoje uz selektora

"Orlovi" ne daju Anti}a
Sa Anti}em smo napravili veliki rezultat, igrali dobar fudbal, mo`da i najboqi od kada sam u reprezentaciji. Ne}u da pri~am o tome {ta ako... Za nas on je i daqe selektor i daqe je na{ “mister“, rekao Stankovi}
KOVILOVO - Fudbalski reprezentativci Srbije ve}inom su za ostanak selektora Radomira Anti}a na ~elu reprezentacije bez obzira na potvr|enu suspenziju od strane Svjetske fudbalske federacije. - Iskustvo mi govori da je mo`da boqe da “predriblam“ od go vor na ta kvo pi tawe. Qudi iz Fudbalskog saveza Srbije primaju platu da odlu~uju o takvim stvarima, na wima je odgovornost. Oni i dovode selektore - rekao je kapiten Dejan Stankovi} u Kovilovu, gdje se ekipa okupila za pri ja teqski su sret sa Gr~kom (11. avgust), a prenosi Beta. Vo|a “orlova“ je daqe istakao: - Mogu samo da ka`em da smo sa Anti}em napravili veliki rezultat, igrali dobar fudbal, mo`da i najboqi od kada sam u reprezentaciji. Ne}u da pri~am o tome {ta ako... Za nas on je i daqe selektor i daqe je na{ “mister“ dodao je Stankovi}. Napada~ Marko Panteli} iznio je sli~an stav i dodao

Saop{tewe FK Borac

Zahvalnost Drini
BAWALU KA - Po sli je po bje de (2:0) u Zvor ni ku protiv Drine u drugom kolu Premijer lige BiH ~elni qudi Fudbalskog kluba Borac zahvalili su doma}inu na gostoprimstvu i fer i korektnoj utakmici. U saop {tewu ko je je po tpi sao predsjednik Upravnog odbora Sr|an [uput, izme|u ostalog, pi{e: “Ma lo je ri je ~i ko ji ma mo`emo da izrazimo zahvalnost za prijem na koji smo nai{li u Zvorniku prije, za vri je me i po sli je uta kmice. Na{i igra~i, stru~ni {tab, pred sta vni ci kluba i navija~i srda~no su do~ekani, a FK Borac je na malo kojem stadionu u BiH do `i vio ne {to sli ~no. Qudi iz doma}eg kluba su u~inili sve da me~ protekne u najboqem redu, {to se i desilo, navija~i doma}eg klu ba su na vi ja li za svoj tim bez ijedne uvrede na ra~un FK Bo rac, a igra ~i, stru~ni {tab FK Drina su na terenu bili maksimalno korektni i poslije susreta su nam ~estitali na pobjedi, kao i ~lanovi rukovodstva zvorni~kog kluba“. U saop{tewu Fudbalskog kluba Borac jo{ stoji: “Iako je FK Drina debitant u pre mi jer li ga {kom dru{ tvu na wu bi mno gi klubovi mogli da se ugledaju. Drini `elimo da bude uspje{na u nastavku prvenstva, a nema sumwe da }emo im gos to prim stvo u Bawaluci uzvratiti na najboqi mogu}i na~in“.

Selektor Anti} sa reprezentativcima

FOTO: ARHIVA

da }e fudbaleri ostati zajedno bez obzira na mogu}e promje ne zbog ka zne FI FA da Anti}a suspenduje na ~etiri utakmice. - Mi smo porodica, uvek smo i bili i to }emo i ostati. Podseti}u samo da je, kada je Anti} pre dve godine do-

{ao na ~elo reprezentacije, ve}ina bila skepti~na da }emo se plasirati na Svetsko prvenstvo, a to smo na kraju u~inili i to u veoma te{koj grupi - naveo je Panteli}.

SELEKTORA FIFA kaznila ~etiri utakmice
Neki reprezentativci javno su se opredijelili za ostanak Anti}a. - Ne znam uop{te za{to se di`e tolika pra{ina u vezi sa pitawem selektora, koji ima moju apsolutnu podr{ku rekao je Milo{ Krasi}, dok je wegov imewak Milo{ Ninko-

Krasi} u Juventusu
Milo{ Krasi} je rekao ju~e da je postigao dogovor sa italijanskim Juventusom o transferu i da je sada ostalo da se uprave wegovog kluba CSKA iz Moskve i torinskog Juventusa dogovore oko uslova. - Svoje sam dogovorio. Ostalo je jo{ da klubovi zavr{e posao. Umoran sam od svih pri~a, jedva ~ekam da se sve zavr{i - rekao je Krasi} novinarima u Kovilovu.

vi} ocijenio da promjene ne idu u prilog ekipi. Glas za ostanak selektora dali su i Nikola @igi} i Zoran To{i}. - @elim da Anti} ostane. Uradio je veliki posao sa nama, stvorio sjajnu atmosferu kazao je @igi}. To {i} je imao is to mi{qewe: - Svi smo imali prelepo iskustvo sa Anti}em, svi smo prezadovoqni i svi se nadamo da }e se ta saradwa nastaviti. Milan Jovanovi} je bio ne{to oprezniji rekav{i da ne `e li da u~es tvu je u tim “prqavim pri~ama“, ali je djelimi~no iskazao mi{qewe

tvrdwom da nije toliki problem ako tokom utakmica suspendovani selektor ne sjedi na klupi. - Zbog svih tih pri~a nismo ni na nebu ni na zemqi... A svi smo mi profesionalci i znamo koji su nam zadaci na terenu iako nam selektor sa klupe ne daje instrukcije naveo je Jovanovi}. Srbi ja }e sa Gr~kom igrati u srijedu od 20.30 na stadionu Partizana gdje }e ima ti posqedwu pro vje ru pred po~etak kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2012. godine u Poqskoj i Ukrajini.

www.glassrpske.com

Sun~ano
Bijeqina Tuzla Zvornik Zenica

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Beograd
Subotica

Bawaluka

Doboj

Veoma toplo
U Republici Srpskoj ujutru }e biti svje`e, mjestimi~no sa maglom i sumaglicom, uglavnom po kotlinama i du` rijeka, a zatim sun~ano i toplo uz lokalno malu obla~nost, osim u planinskim krajevima gdje }e biti umjeren razvoj dnevne obla~nosti. Duva}e slab do umjeren, isto~ni vjetar. Najni`a temperatura vazduha od 9 na planinama i visoravnima, u ostalim krajevima od 13 do 18, na jugu do 21 stepen Celzijusa. Najvi{a dnevna temperatura od 25 stepeni Celzijusa na planinama, u ve}ini krajeva od 27 do 32, na jugu do 35 stepeni Celzijusa.

Sarajevo

U Srbiji }e biti sun~ano uz malu do umjerenu obla~nost u pojedinim krajevima. Minimalne kreta}e se od 9 do 12 na planinama, a u ni`im krajevima od 14 do 21 stepeni Celzijusa, a najvi{e dnevne od 19 do 24 na planinama, odnosno od 28 do 33 stepeni Celzijusa u ni`im krajevima.

Maks. Min.

30 oC 18 oC

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Perica PE]ANAC (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Dragana ]OSI] (dopisnici, dru{tvo, Glas plus) Daliborka SEKULI] (biznis) Vawa POPOVI] (kroz Republiku Srpsku) Tawa MILAKOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura) Darko GRABOVAC (Bawaluka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Beograd

Mostar

Novi Pazar

Ni{

Nik{i}

Bawaluka
Trebiwe

Maks. Min.

32 oC 15 oC

Podgorica

Pri{tina

Evropske metropole
Amsterdam Atina Berlin Be~ Bratislava Brisel 16 34 25 27 27 23 Budimpe{ta Bukure{t Dablin Istanbul Kopenhagen Lisabon 27 30 13 31 19 34 London Madrid Minhen Moskva Oslo Pariz 21 32 28 27 18 23 Prag Rim Sofija Stokholm Var{ava @eneva 25 31 29 18 22 26

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawaluka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawaluka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

46 utorak, 10. avgust 2010. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
7.00 10.00 10.30 11.20 11.50 13.00 13.30 14.00 16.00 16.30 17.30 Jutarwi program Vijesti Sve }e biti dobro, serija Top {op Indija, serija Vijesti @ivotiwa mi je spasila `ivot Boqe sutra 3, film Vijesti Nacionalna geografija Stjuardese, serija 18.30 Vijesti 19.00 Dora istra`uje, crtani film 19.30 Trnav~evi}i u divqini, crtani film 20.00 Dolina sunca, serija 21.00 Gvozdeni put, film 23.00 Vijesti 23.30 Stjuardese, serija 0.20 Najja~i ostaju, serija 1.20 Doktor Hu, serija Info kanal

Poaro: Nijemi svjedok

2340
RTRS

Uloge: Dejvid Sa~et, Hju Frejzer, Filip Xekson Re`ija: Edvard Benet

\angov veliki povratak

20

10

RTRS

Uloge: Franko Nero, Donald Plezens, Kristofer Koneli Re`ija: Nelo Rosati

Go spo |i ca Aran del umrla je 1. ma ja. Wena smrt nije nikog iznenadila, ali je buru izazvao wen testament. Qudi su se zgra`avali. Neki su o~ajavali, drugi su bili prijatno iznena|eni. Sedmicama ili boqe re}i mjesecima, gradi} nije ni o ~emu drugom pri~ao. Testament je napisan 21. aprila, malo prije smrti gospo|ice Arandel. Dodajmo tome da su je weni bliski ro|aci posjetili ne{to ranije. 17. aprila pi{e pismo Herkulu Poarou izra`avaju}i svoje sumwe da bi mogla biti ubijena. ^udom, on ne dobija pismo sve do 28. juna, kada je ona ve} davno bila mrtva.

Foks
7.00 Crni Gruja, serija 8.00 Opasne igre, serija 9.00 ^ari, serija 10.00 Seks i grad, serija 11.00 Opasne igre, serija 11.50 Sin zmaja, film 15.00 Vijesti 15.20 ^ari, serija 16.10 Hiqadu i jedna no}, serija 17.00 Seks i grad 18.00 Vijesti 18.30 Crni Gruja, serija 19.00 Opasne igre, serija 20.00 Hiqadu i jedna no}, serija 21.20 Crnobradi, film 0.30 Vijesti 0.40 Ninxa ratnici, serija 4.00 Cirkus 5.00 Va`ne stvari

Biv{i borac \ango postaje kalu|er i napu{ta svoj dotada{wi na~in `ivota. Wegovu k}erku kidnapuju nasilnici koji otete qude koriste kao robove za rad u rudniku srebra. \ango odbacuje svoje navike i iskopava svoju pu{ku, da bi oslobodio otete.

RTRS
6.00 Od bisera grana 7.00 Jutarwi program 9.00 Vijesti 9.10 Brojevi, serija 10.00 Naruto, crtani film 10.20 Tim Galaksi, crtani film 10.50 Pop sikret, crtani film 11.30 MTS magazin 12.00 Vijesti 12.10 Profajler, serija 13.00 Dolina sunca, serija 14.30 Po~iwu dani Ramazana 14.50 Poaro: Tajanstvena afera u Stajlzu, film 16.30 Srpska danas 17.00 Brojevi, serija 17.40 Pakov svijet, serija 19.20 Ro|eni divqi 19.30 Dnevnik 20.10 \angov veliki povratak, film 21.40 Mjesto zlo~ina: Majami, serija 22.40 Info profil 23.00 Neko da me ~uva, serija 23.40 Poaro: Nijemi svjedok, film 1.10 Profajler, serija 2.00 MTS magazin 2.20 Srpska danas 2.50 Dnevnik 3.20 Po~iwu dani Ramazana 3.40 Mjesto zlo~ina: Majami, serija 4.30 Muzika 5.10 @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija 7.30 8.00 8.50 9.00 9.30 9.35 10.00 10.20 10.50 11.10

ATV
Vitafon Jutarwi program Vijesti Bajkeri s Marsa, crtani film Timi, crtani film Fifi, crtani film Aladin, crtani film Vinks, crtani film Vinks, crtani film Ninxa korwa~e, crtani film Vijesti Put u prirodu s Najxelom Marvenom, serija Najboqe godine, serija Sinema magika hronike Vizita Moje drage kom{ije, serija Kulinarski qetopisi Luda ku}a, serija Potraga Vijesti Sinema magika hronike Najboqe godine, serija Potraga specijal Moje drage kom{ije, serija Put u prirodu sa Najxelom Marvenom, serija Zauvijek susjedi, serija

RTS 1
6.00 Vijesti 6.05 Jutarwi program 8.00 Dnevnik 8.10 Jutarwi program 9.00 Kamionxije, serija 10.00 Vijesti 10.05 Kvadratura kruga 10.30 Razglednica 11.00 Vijesti 11.05 Kapri, serija 12.00 Dnevnik 12.10 Sport plus 12.20 U zdravom tijelu 12.30 Porodica Soprano, serija 13.30 Mapeti: ^arobwak iz Oza, film 14.50 Vijesti 15.00 Vrijeme je za bebe 15.50 Vijesti 16.00 Sti`u dolari, serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.30 Beogradska hronika 18.20 Putopis 18.50 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.00 Sti`u dolari, serija 21.00 Sedam i po, film 22.50 Vijesti 23.00 Porodica Soprano, serija 23.50 Dnevnik 0.20 Katrinavil, serija 1.00 Novembar, film 2.30 Vrijeme je za bebe 3.00 Vijesti 3.30 Razglednica 4.00 Putopis 4.30 Kvadratura kruga

RTS 2
6.00 Koncert za dobro jutro 6.40 U zdravom tijelu 7.00 Kuvati srcem 7.30 [umska {kola, crtani film 7.35 Gomboce 8.00 Tri medvjeda, crtani film 8.20 Ozi Bu, crtani film 8.30 Kwi`evna {kolica 8.50 Enciklopedija 9.20 Vodi~ za modernu arhitekturu Beograda 9.40 Enciklopedija 10.00 Otmi~ari izgubqene umjetnosti 11.00 Trag 11.30 Srpski glas 11.50 Muzika 12.50 Trezor 13.50 Kwi`evna {kolica 14.20 Enciklopedija za radoznale 14.50 Vodi~ za modernu arhitekturu Beograda 15.10 Tehnologija danas 15.50 Ovo je Srbija 16.30 Odbojka na pijesku 17.00 Plivawe 18.30 Putokazi vjere 18.50 Srpski tragovi 19.20 [umska {kola, crtani film 19.30 Gomboce, crtani film 20.00 TV mre`a 20.20 TV feqton 21.00 Kapri, serija 21.40 @ivot sa muzikom 22.10 Nauka 22.40 Likovna kolonija 23.10 Muzika 23.40 Tehnologija danas 0.10 Trezor 1.10 Plivawe 2.40 Putokazi vjere 3.00 Srpski tragovi 3.30 TV feqton 4.00 Muzika 4.30 Likovna kolonija 4.50 Nauka 5.20 Muzika

Fox Life
7.00 Bratstva i sestrinstva, serija 7.50 Vil i Grejs, serija 8.10 @ivot s Fren, serija 8.40 @ivot po Ximu, serija 9.20 Ko `iv ko mrtav, serija 10.10 Sudije za stil 10.40 Bratstva i sestrinstva, serija 11.30 [apat duhova, serija 12.20 Vil i Grejs, serija 12.40 O~ajne doma}ice, serija 13.30 Prqavi seksi novac, serija 14.10 Ko `iv ko mrtav, serija 14.40 Darma i Greg, serija 15.00 Uvod u anatomiju, serija 15.50 O~ajne doma}ice, serija 16.40 Uvod u anatomiju, serija 17.30 @ivot s Fren, serija 18.00 @ivot po Ximu, serija 18.50 Ko `iv ko mrtav, serija 19.30 [apat duhova, serija 20.00 Darma i Greg, serija 20.20 O~ajne doma}ice, serija 21.10 Ru`na Beti, serija 22.00 Bratstva i sestrinstva, serija 22.50 @ivot s Fren, serija 23.10 Uvod u anatomiju, serija 0.00 Prqavi seksi novac, serija 0.50 @enske pri~e, serija 1.40 Ko `iv ko mrtav, serija

11.50 12.00

13.00 14.00 14.30 16.10

Radio RS
6.00 Jutarwi program 10.00 Vijesti 10.05 Zajedni~ki talas 11.00 Vijesti 12.00 Podnevne novosti 12.10 Zapjevajmo pjesme stare 13.00 Vijesti 13.05 U ritmu dana 14.00 Vijesti 14.05 Svilen konac 15.00 Vijesti 16.00 Dnevnik 16.20 Muzi~ka kutija 17.00 Vijesti 17.05 Mozaik Radija RS 18.00 Vijesti 19.00 Ve~erwe novosti 19.10 Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike 20.00 Vijesti 20.05 Ve~e uz radio 21.00 Vijesti 22.00 Hronika dana 22.10 Radaguka, zlatno doba rokenrola 0.00 Pono}ne vijesti 0.10 No}ni program
Frekvencije: Bawaluka - 90,9; Bawaluka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

17.40 18.00 18.30 19.00 19.40

20.00

21.00 22.00

23.35

0.30

GLAS SRPSKE utorak, 10. avgust 2010. 47

Gvozdeni put

21

00

B 92

Uloge: Dun Li, Sem Nil, Piter O’Tul Re`ija: Dejvid Vu

\avo u plavoj haqini

Nova
6.30 Na{i najboqi dani, serija 7.30 Ju-gi-oh gh, crtani film 7.50 Xeki ^en, crtani film 8.20 Bumba, crtani film 8.30 Pepa, crtani film 8.50 Fifi, crtani film 9.00 Dona Barbara, serija 10.50 U ime qubavi, serija 12.50 In magazin 13.30 Baywatch, serija 14.20 Dona Barbara, serija 16.20 U ime qubavi, serija 18.20 In magazin 19.10 Dnevnik 20.00 Lud zbuwen normalan, serija 21.00 Karate Kid 2, film 22.50 Vijesti 23.10 In magazin 0.00 Bra~ne vode, serija 0.20 Seks i grad, serija 0.50 Ezo TV 1.50 Za~arani, serija 2.40 Karandiru, film 5.00 Seks i grad, serija 5.20 Bra~ne vode, serija 5.50 In magazin

23

00

PINK BH

Uloge: Denzel Vo{ington, Tom Sizmor, Xenifer Bils Re`ija: Karl Frenklin

Mala Tigrica preobla~i se u mladi}a da bi je Yejms Nikol unajmio zajedno sa hiqadama wenih zemqaka koji odlaze u najnepristupa~nije predjele Sjeverne Amerike da grade transkontinentalnu `eqeznicu. Napu{ta Kinu puna nade da }e imati novi `ivot i otkriti istinu o svom davno nestalom ocu.

K3
Los An|eles 1948, jaz izme|u crne i bijele populacije sve vi{e raste. Lak Rolins, crni ratni veteran tra`i posao i tom prilikom upoznaje Devita Olbrajta koji je u potrazi za nestalom bijelom `enom. Vjerenica momka plave krvi nestala je negdje u crna~koj ~etvrti Los An|elesa. Ova afro-ameri~ka intriga vje{to oslikava dru{tvene odnose Amerike poslije Drugog svjetskog rata. 9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.00 15.00 15.05 16.00 16.30 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Rebelde, serija Vijesti Op~iweni, serija SMS Party Vijesti Potez Dok. program Hrana i vino 17.00 Poznati 17.50 Op~iweni, serija 18.40 Novosti 19.30 Dnevnik RTS 20.10 Rebelde, serija 21.00 Utorkom u`ivo 22.30 Film 0.30 Astrologija 2.00 Vijesti 3.00 Film RTS

PINK BH
6.20 Sarajevo na liniji 6.30 Mejd in Bawaluka 6.40 Sportisimo 7.00 Anali, serija 8.00 Gre{ne du{e, serija 9.00 Ru`i~asto jutro 11.00 ^ini, serija 12.00 Info 12.10 Kursaxije 13.30 Sarajevo na liniji 13.40 Mejd in Bawaluka 13.50 Sportisimo 14.00 Info 14.10 Alo alo, serija 15.00 Anali, serija 15.50 Info 16.00 Gre{ne du{e, serija 17.00 Slomqeno srce, serija 18.00 Info 18.30 Sarajevo na liniji 18.40 Mejd in Bawaluka 19.00 ^ini, serija 20.00 Tudorovi, serija 21.00 Grand parada 22.30 Alo alo, serija 23.00 \avo u plavoj haqini, film 1.00 Sarajevo na liniji 1.10 Mejd in Bawaluka 1.20 Sportisimo 1.30 Grand parada 2.30 Film 4.30 Xuboks

BHT 1
7.00 Dobro jutro 9.00 Mumijevi, crtani film 9.30 Be Ha Te bebe 9.35 Mini {kola 9.40 Japanske pri~e, crtani film 9.50 Dje~iji festivali 9.55 Vijesti 10.00 Qubavna oluja, serija 11.00 Moja mala kuhiwa 11.05 Ples `ivota, serija 12.00 Vijesti 12.10 Kad tebe ne bude, serija 12.40 Zakoni zdravqa 13.10 Tajne istorije 14.10 Vijesti 14.30 Na terapiji, serija 15.00 Mumijevi, crtani film 15.20 Be Ha Te bebe 15.30 Mini {kola 15.35 Japanske pri~e, crtani film 15.40 Slagalica 16.10 Info 16.40 Ples `ivota, serija 17.30 Moja mala kuhiwa 17.40 Kad tebe ne bude 18.10 Dimenzija vi{e 18.50 Frenderi, crtani film 18.55 Moj prvi izbor 19.00 Dnevnik 19.30 Zvorni~ko kulturno qeto 20.00 Fudbal: BiH - Katar 22.10 Vijesti 22.30 Na terapiji, serija 23.00 Lajfstajl 0.00 Tajne istorije

HRT 1
5.40 Normalan `ivot 7.00 Dobro jutro Hrvatska 9.10 Pet zvjezdica, serija 10.00 Vijesti 10.10 Vizija budu}nosti 11.10 Opra {ou 12.00 Dnevnik 12.30 More qubavi, serija 13.10 Qetna slagalica 14.10 Vijesti 14.20 Sutra je novi dan, serija 15.00 Hrvatsko podmorje 15.30 A sad u Evropu 16.20 Luda ku}a, serija 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 18.30 ^arolija, serija 19.30 Dnevnik 20.00 Boje turizma 21.00 Korak ispred, film 22.50 Dnevnik 23.30 Doktor Haus, serija 0.20 Gwev bo`ji, film 2.00 Bez traga, serija 2.50 Zvjezdane staze, serija 3.40 Zlo~ina~ke namjere, serija 4.20 Qetna slagalica 5.10 More qubavi, serija

OBN
6.30 Jutarwi program 9.00 Fudge, crtani film 9.40 Na{a mala klinika, serija 10.40 Vru}ina Akapulka, serija 11.50 Info 12.30 Slu~ajne `rtve, film 13.50 Skrivena kamera 14.20 Moja desna ruka 15.40 Na{a mala klinika, serija 16.50 Kriminal u Rusiji 17.30 Kulinarski {ou 18.20 Sto za 4 18.50 Info 19.10 Ekskluziv 20.00 Moja desna ruka 21.00 Dejana {ou 22.00 Kriminal u Rusiji 23.00 Moja desna ruka 0.00 Mu}ke, serija 0.40 Slu~ajne `rtve, film 2.10 Plejbojeve djevojke 2.30 Seksist 2.35 Dejana {ou 3.40 Mu}ke, serija 5.10 Ke~eri 6.10 ^uvari planete

HRT 2
8.00 TV vrti} 8.10 Na kraju ulice 8.30 101 dalmatinac, crtani film 8.50 Porodica Adams, crtani film 9.10 Deksterova laboratorija, crtani film 9.40 Navrh jezika 9.50 Boli glava 10.00 Hajdi, serija 10.30 Hajdine hronike, film 12.00 Ru`na Beti, serija 12.40 Beverli Hils, serija 13.30 Simpsoni, serija 13.50 Crveni patuqak, serija 14.20 Zvjezdane staze, serija 15.20 Knez i djevojka, serija 16.00 Vrhunska putovawa 16.50 EP u plivawu 18.50 Mu}ke, serija 19.30 Mu}ke, serija 20.00 Ve~erwa {kola 20.40 Vijesti 20.50 Bitange i princeze, serija 21.30 Bez traga, serija 22.20 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 23.10 Dedvud, serija 23.50 Kalifornikacija, serija 0.20 Zlo~ina~ki umovi, serija 1.00 Kineska pla`a, serija

RTL
7.30 Mifi, crtani film 7.50 Joho i prijateqi, crtani film 8.10 Ritam zona 10.10 Bibin svijet, serija 10.50 K.T. 2, serija 11.30 Magazin 11.50 Punom parom 12.20 Nestala, serija 13.10 Los Viktorinos, serija 14.00 Najqep{i urok, serija 15.30 Kobra 11, serija 17.20 Bibin svijet, serija 18.30 Vijesti 18.50 Magazin 19.00 Ne daj se Nina, serija 20.00 Crkni qepotice, film 21.40 Kako sam upoznao va{u majku, serija 22.30 Teorija velikog praska, serija 23.30 Vijesti 23.40 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 0.30 Ubojita Xejn, serija 2.00 Astro {ou

BN
6.30 8.30 10.00 10.05 10.30 11.00 12.00 12.05 12.40 14.00 14.05 15.00 Muzika Slu~ajni partneri Novosti Emisija za mlade Prije i poslije Dobre vibracije Novosti Pri~e iz [vajcarske Bulevar Novosti Svijet na dlanu Vitafon 16.00 16.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.10 21.00 22.30 23.00 0.30 3.00 Novosti Film Danas u Srpskoj Dopisnici bez granica Sport fle{ Monitor ^etiri `ene, serija Film Pregled dana Film Astro~et Satelitski program

Luda planeta

Pjeva~ica Seka Aleksi} i wen vjere nik Veqko Pi qki} vjen~a}e se 12. septembra u beogradskom restoranu “Fran{“, a na rukama }e im zasijati burme prekrivene brilijantima. Seka se tajno vjen~ala u [arm el [eiku prije ne{to vi{e od mjesec, kako je i najavqivala, poslije ~ega je promijenila i status na svojom “Fejsbuk“ profilu u “udata“. Ali, po{to tom sve~anom ~inu u Egiptu nije prisustvovao niko od wene i Veqkove rodbine, vjen~awe }e organizovati i u srpskoj prestonici. Skup svatova je zakazan za 15 ~asova 12. septembra. Ne{to kasnije, u 17 ~asova, u restoran “Fran{“ }e do}i mati~ar, koji }e vjen~ati Seku i Veqka. Ona }e nositi vjen~anicu Sa{e Vidi}a i ima}e krunu na glavi, a veo }e biti dug nekoliko metara. Veqko }e biti u bijelom odijelu. - Poslije vjen~awa mlada }e se presvu}i i za tu priliku je pripremila ~ak dvije toalete, koje potpisuju “Gu~i“ i “Versa}e“. Burme se rade po naruybini i bi}e prekrivene brilijantima. Sve }e biti sa vr{e no - ot kri va izvor blizak pjeva~ici. Restoran “Fran{“ se uveliko preure|uje i presvla~i u bijelo po nalogu pjeva~ice, koja `eli da weno vjen~awe bude nalik vjen~awima najve}ih svjetskih zvijez da. U ba {ti }e bi ti pos tavqeni ogromni kristalni lusteri iznad stolova. Sekin kum bi}e i Sa{a To{i}, wen portparol i glavni i odgovorni urednik nedjeqnika “Helou“, dok je Veqko za kuma odabrao svog druga iz djetiwstva. Za dobru atmosferu bi}e zadu`en “Alegro bend“. DVD sa vjen~awa, kako onog u Egiptu, tako i ovog beogradskog, bi}e objavqen u izdawu “Grand produkcije“.

Pisawe no`nim prstima
Ejmi Vindom (39) je spavala kada je u wenu ku}u u Atlanti upao provalnik, javio je Mondo. Udario je u glavu pi{toqem i ~vrsto joj vezao ruke za uzglavqe kreveta. Vezana Ejmi je uspjela da no`nim prstima otvori laptop, a zatim i da otkuca i po{aqe kratku poruku svom momku Xonu Hiltonu. - Kada mi je stiglo: “U pomo}, pozovi policiju“, velikim slovima i bez interpunkcije, odmah sam shvatio da je u nevoqi - rekao je on.

Gola vo`wa
Vi{e od 100 qudi u~estvovalo je u obarawu rekorda u broju “gola}a“ na vo`wi u zabavnom parku. Na rolerkosteru “Zeleni vrisak“ u Sautendu u Eseksu provozala su se 102 gola avanturista. Oni su oborili prethodni rekord od “samo“ 32 gole osobe na vo`wi u Olton Tauersu. - Qudi su se okupili iz cijele Britanije kako bi u~estvovali u obarawu rekorda - rekao je menaxer zabavnog parka “Ostrvo avanture“.

Maca i Tijana ~ekaju bebu
Voditeq Dragan Marinkovi} Maca o`enio se 13 godina mla |om ap sol ven tkiwom pra va Ti ja nom Golubovi}, sa kojom }e za dva mje se ca do bi ti sina. Taj no vjen ~awe or ganizovano je 25. jula u Srem skim Kar lov ci ma, u Dowoj crkvi svetih apostola Petra i Pa vla, a biv {i far mer je pre du zeo sve da in for ma ci je o vjen~awu ne procure u javnost, pa ~ak ni ta da je kuma bila pjeva~ica Ma ri ja [e ri fo vi}. Ma ci je ovo prvi brak, a iz vanbra~ne zajednice sa Amrom Reyi}, biv{om `enom gitariste “Bijelog dugmeta“ Zorana Reyi}a, ima sina Lava.

Nestaju `enke krokodila
Klimatsko zagrijavawe uzrok je ve}eg broja novoro|enih mu{kih krokodila u odnosu na `enke u rijekama Kostarike, {to }e za dvadesetak godina ugroziti pre`ivqavawe te vrste, tvrdi se u novom istra`ivawu kostarikanskih nau~nika. Zbog ve}e temperature i djelovawa sunca na svijet dolazi sve ve}i broj mu{kih krokodila.

NEKAD BILO...
Glumac Antonio Banderas ro|en je na dana{wi dan 1960. godine u Malagi ([panija). Istakao se glume}i u holivudskim filmovima kao {to su: “Atentatori“, “Intervju sa vampirom“, “Desperado“, “Filadelfija“ i “Maska Zoroa“. @elio je da se profesionalno bavi fudbalom, ali je to sve palo u vodu kada je sa 14 godina polomio nogu. Poslije toga putuje u Madrid i po~iwe da se bavi glumom. Proslavio se osamdesetih godina glume}i u filmovima rediteqa Pedra Almodovara. Kqu~nu ulogu je ostvario kao Riki u filmu “Ve`i me!“ 1990. godine, gdje mu je partnerka bila Viktorija Abril. Sa glumicom Melani Grifit vjen~ao se 1996. godine. Imaju jednu k}erku koja se zove Stela del Karmen Banderas Grifit.

POSQEDWA
Rod Stjuart sedmi put tata
Slavni pjeva~ saop{tio je da je wegova supruga Peni Lankaster ponovo trudna. Rod Stjuart (65) i Lankasterova (39) u braku su od 2007. godine, i imaju ~etvorogodi{weg sina Alistera. - Odu{evqeni smo {to mo`emo da ka`emo Alisteru da }e postati stariji brat uo~i maminog 40. ro|endana - saop{tio je pjeva~. Stjuart je pro{le godine najavio da se nada da }e dobiti jo{ jedno dijete, i izgleda da mu se `eqa ispunila. Pjeva~ ima jo{ petoro djece iz prethodnih veza - Kimberli (31) i [ona (30) iz braka sa Alanom Hamilton, Rubi (23) iz veze sa manekenkom Keli Emberg, Rene (18) i Lijama (16) iz braka sa Rej~el Hanter.

Ro|en Antonio Banderas