P. 1
Pojam i Znacaj Makroekonomije

Pojam i Znacaj Makroekonomije

|Views: 795|Likes:
Published by ilhans

More info:

Published by: ilhans on Sep 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2013

pdf

text

original

UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA NOVI SAD

FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODE E KADROVE

SEMINARSKI RAD

PREDMET: Makroekonomija

TEMA: Pojam i zna aj Makroekonomije

MENTOR: Prof.Dr Mehmed Avdagi

STUDENT: Jamina Kondi

..................................................................................................................................................................................................... 7 Novac i poslovno bankarstvo ..................................................................................... 10 Bilanca me unarodnih pla anja (platna bilanca) ............................................................................................................................................................................. 7 Financijske institucije ............................................................................................................... 4 Temeljna makroekonomska pitanja.............................................................................................. 7 Umna anje kredita ............................................ 6 Engelovi zakoni ........................................................................................................................................................................................................................................ 5 Potro nja i dohodak ............................................................................................................ 5 Odrednice potro nje ......................................................................................................................................................... 8 Tr i te kapitala ................................................................................................................................... 6 Investicije ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11 Literatura 12 2 ............................................................. 10 Protekcionizam ...............................................................................................................................................................................................Sadr aj UVOD .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6 Akceleratorski princip .............................................................................................................................................. sredstva i ciljevi ................................................................................................. 8 Tr i te novca ....... 10 Fiskalna politika ..................................... 3 Povijest makroekonomije ............. 10 Zaklju ak ...... 9 Tr i te vrijednosnih papira ........... 4 Osnovni pojmovi ........................ 6 Paradoks tednje ........................................................................... 5 Makroekonomski pokazatelji ...............................................................................

prihoda.UVOD Makroekonomija je grana ekonomske znanosti koja se. rast inflacije smanjuje na ivotni standard. bavi cjelokupnim gospodarstvom nekog podru ja. cijena i drugih varijabli. za razliku od mikroekonomije. prou avaju i me usobne odnose ukupne (agregatne) proizvodnje. Makroekonomski doga aji imaju centralnu ulogu u politi kim raspravama. Rast plata pove ava ivotni standard. Makroekonomska doga anja ti u se na ih ivota. Tako. naro ito za vreme izbora. Ono to opredeljuje bira e je: (i) stanje ekonomije pred izbore ali i (ii) ekonomska politika koja e se voditi nakon izbora. 3 . Pad tra nje za radnom snagom mo e nas ostaviti bez posla. na primer. zaposlenosti.

a u razdoblju depresije ekspanzivna. ± 1933. godine pojavom djela J. 4 . Monetarna politika sastoji se od kontrole nov ane ponude od strane sredi nje banke. Za to dolazi do pada zaposlenosti i proizvodnje i kako se mo e smanjiti nezaposlenost? 2. Temeljna makroekonomska pitanja. Keynesa "Op a teorija zaposlenosti. kamate i novca". Sredstva makroekonomske politike su: y y y fiskalna monetarna politika dohodaka Fiskalna se politika sastoji od porezna politike i politike javnih rashoda. Naime. depresije vodi politika pove anja agregatne ponude novca. Ova je revolucija bila inspirirana najte om ekonomskom krizom koja je pogodila kapitalizam (1929. niska nezaposlenost.Povijest makroekonomije Obi no se smatra da je makroekonomija nastala 1936. Prva e se sastojati u pove anju poreza i smanjenju javnih rashoda. Koji su izvori inflacije cijena i kako je dr ati pod kontrolom? 3. dok e se druga satojati u smanjenju poreza i porastu javnih rashoda. ovisno o fazi privrednog ciklusa. dok se u razdoblju recesije. odnosno. U razdoblju prekomjerne ekspanzije kada prijeti inflacija primijenit e se kontrakcijska (restriktivna) fiskalna politika. Politika dohodaka se sastoji od kontrole najamnine i cijena u irokom rasponu od neobvezuju ih smjernica i preporuka do potpune regulacije. M. cjenovna stabilnost s cijenama i najamninama koje odre uju ponuda i potra nja na slobodnim tr i tima. do pojave Keynesove knjige ekonomija se prete no bavila mikroekonomskim problemima pa je njegovo djelo izvr ilo prevrat u ekonomskoj teoriji. te se esto govori i o "Keynesijanskoj revoluciji".) nazvanom Velika kriza ili Velika depresija. Ovaj je instrument manje rigidan i jeftiniji od prethodna dva. U uvjetima inflacije primjenjuje se politika ograni enja nov ane ponude. sredstva i ciljevi 1. Kako se mo e pove ati stopa privrednog rasta? Op i ciljevi makroekonomske politike su: y y y visoka i rastu a razina zaposlenosti visoka zaposlenost.

(Dp + T) Raspolo ivi dohodak (DI) = C + S = NI (ukupni dohodak) . potro njom poduze a .Osnovni pojmovi Egzogene varijable zajedno s instrumentima ekonomske politike odre uju inducirane varijable koje utje u na agregatnu ponudu (AS prema engleskom aggregate supply) i agregatnu potra nju (AD prema aggregate demand) Agregatna ponuda jednaka je ukupnoj koli ini dobara i usluga koje je narodna privreda voljna proizvesti i ponuditi pri danoj razini cijena u odre enom vremenskom razdoblju.Dp + dokolica i siva ekonomija zaga enje okoli a Potro nja i dohodak Potro nja je zavr ni i krajnji cilj proizvodnje.GDP = C + I + G + X . Potro nja je onaj dio GDP-a koji je namijenjen zadovoljenju osobnih potreba. ona je zrcalna slika funkcije potro nje. DI = C+S ( tednja) Funkcija tednje pokazuje odnos izme u tednje (S) i raspolo ivog dohotka (DI). Grani na sklonost potro nji (MPC) = promjena C / promjena DI Grani na sklonost tednji (MPS) = promjena S / promjena DI 5 .investicijama (I).neto izvozom (X). Njen osnovni cilj je zadovoljavanje ljudskih potreba za odre enim dobrima. Makroekonomska ravnote a se ostvaruje u sjeci tu krivulja AD i AS.Dp = w + i + R + Pf + T Bruto dru tveni proizvod (GNP) = GDP .NFP (neto inozemno faktorsko pla anje) Nacionalni dohodak (NI) = w + i + R + Pf = GDP . Ona ovisi o op oj razini cijena i veli ini potencijalnog proizvoda.Td (neposredni porezi) + Tp (transferna pla anja) Neto ekonomsko blagostanje (NEW) = GDP . Agregatna potra nja odre ena je ukupnom potro njom pojedinaca i ku anstava (C). Makroekonomski pokazatelji y y y y y y Bruto doma i proizvod (BDP ili GDP) Neto doma i proizvod (NDP) = BDP . Funkcija potro nje je odnos izme u razine potro nje (C) i raspolo ivog dohotka (DI). potro njom dr ave (G) i potro njom stranaca .

odje u i rekreaciju. Paradoks tednje Pove a li se tednja bez odgovaraju eg porasta investicija dolazi do tzv.MPC+MPS=1 Prosje na sklonost potro nji (APC) = C/DI Prosje na sklonost tednji (APS) = S/DI Odrednice potro nje y y y y Teku i raspolo ivi dohodak (DI) ( to je ve i DI ve a je i poto nja i obrnuto) Veli ina bogatstva ( to je bogatstvo ve e tim je ve a i potro nja i obrnuto) Veli ina permanentnog dohotka (dohodak u dugom roku. Paradoks tednje se obi no javlja kada je privreda u recesiji. Investicije Investicije su druga sastavnica agregatne potra nje.to zna i da e pove anje tednje (koja je proza la iz dohotka = S = Y C ) tretirati kao smanjenje investicija. dok se u vrijeme ekspanzije tednja najve im dijelom pretvara u investicije. pa tako ako svi u gospoarstvu tede bez ulaganja (investiranja) to e smanjiti investicije to e automatski i smanjiti gospodarsku djelatnost. paradoksa tednje jer porast tednje smanjuje potro nju. Engelovih zakona: Na ni im razinama dohotka dohodak se prete no ili sav tro i na osnovne ivotne potrep tine kao to su hrana i stanovanje. a u dugom roku utje u na agregatnu ponudu. 6 . ali ne i potro nje) Op a razina cijena Engelovi zakoni Pruski statisti ar Ernst Engel je u 19. dohodak i zaposlenost. U jednostavnijem smislu . I to zato to su investicije uvijek u pravilu jednake tednji S = I. Pove anjem dohotka izdaci na hranu rastu (jer se kupuje kvalitetnija hrana) ali se u relativnom izrazu oni smanjuju. samo porast veli ine permanentnog dohotka utje e na strukturu i veli inu potro nje za razliku od teku eg dohotka iji porast utje e na pove anje tednje. One u kratkom roku utje u na proizvodnju preko agregatne potra nje. Ovu korelaciju je formulirao u obliku tzv. Daljnjim pove anjem dohotka pove avaju se i izdaci na luksuz. stolje u uo io kako su struktura i visina potro nje usko korelirane s visinom dohotka.

Nagli porast GDP-a izaziva i porast investicijske potra nje. Novac i poslovno bankarstvo Podjela ekonomije: 1. Sredstva poslovnih banaka: obvezne rezerve (namijenjene o uvanju likvidnosti banaka). Monetarna ± Nositelji su financijske institucije (npr. vi ak rezervi (namijenjen poslovanju banke i kreditiranju komitenata) 7 ..Odrednice investicija y y y Veli ina prihoda od investicija Veli ina tro kova investiranja (kamate i porezi) O ekivanja i predvi anja budu ih doga aja Pona anje investicija Pri danom prihodu od investicija potra nja za investicijama bit e tim ve a to je kamatna stopa ni a i obrnuto. Realna ± Nositelji su fizi ke i pravne osobe 2. u Hrvatskoj HNB ili neka druga centralna nacionalna banka) Financijske institucije Poslovne banke. Pri danoj kamatnoj stopi potra nja za investicijama bit e tim ve a to je prihod od investicija ve i i obrnuto.. mirovinski fondovi. osiguravaju a dru tva. lagani porast rel. Tro kovi investiranja porast e ne samo pove anjem kamatne stope ve i pove anjem poreza to e negativno djelovati na investicije Akceleratorski princip Prema ovom principu potra nja za investicijama ovisi i o promjenama GDP-a. GDP-a izaziva smanjenje potra nje za investicijama.

nov ana masa. Kre e se obi no od 1/3 do 2/3 nov ane mase. teku a pla anja njihovih komitenata. i onaj novac koji obavlja funkciju uvanja dijela ukupne imovine u nov anom obliku. ono je skup razli itih tr i ta. institucionalnu strukturu. a bankarski novac se vra a u bankovni sustav. kovani. Oni se razlikuju ovisno o likvidnosti raznih vrsta novca kojeg sadr e.Umna anje kredita Financije su sve ono to je u svezi s dr avnim prihodima i rashodima. papirni i depozitni novac). ono je kompetitivno i veleprodajno. Ovo tr i te nema fiksnu lokaciju. a pove anje lo a vijest za monetarnu vlast jer se pove avaju tro kovi tiskanja novca. Monetarni mno itelj: m = 1/r (stopa obveznih pri uva) Kreditni mno itelj: k = 1/r . odnosno zbog postojanja ulan anosti gospodarskih subjekata u nov arskom sustavu. Financije su svi odnosi u dru tvu koji nastaju kod prikupljanja i raspodjele nov anih sredstava. Na ovom tr i tu trguje se bankovnim likvidnim rezervama i kratori nim vrijednosnicama. ali razli it u razli itim zemljama i razdobljima. Osnovna mjera agregatne ponude novca je transakcijski novac ili novac u u em smislu. Nov ana ponuda (Ms) i nov ana potra nja (Md) odre uju kamatnu stopu koja predstavlja cijenu novca. onaj koji slu i za robno-nov ane transakcije ili kupoprodaje roba i usluga (M1. Udio gotovine u strukturi M1 veoma je va an podatak. suvremenim telekomunikacijskim sredstvima. 8 . Slijede jo M3 i M4. komitenti banke prihva aju bankovne kredite. tj.1 Tr i te novca Nov anom tr i tu je zadatak svakodnevno opskrbljivanje banaka novcem. Osnovni zadatak financija je prikupljanje sredstava za podmirenje odre enih potreba. M2 je ira mjera ukupne ponude novca jer obuhva a novac u irem smislu tj. Monetarni agregati (nov ana ponuda Ms) Monetarni agregati predstavljaju koli inu agregatne ponude novca u nekoj zemlji. kako bi im se osigurala likvidnost. trguje se na "rije ". Umna anje kredita je mogu e u uvjetima postojanja bankarskog sustava: zato to gra ani u platnom prometu koriste novac iz banaka. Centralna banka na ovome tr i tu intervenira utjecajem na kamatne stope. nepovjerenje u depozitni novac i monetarni sustav. odobravaju i kredite za likvidnost banaka. Smanjenje tog udjela povoljan je pokazatelj.

O tome govori teorija portfelja. sigurnost u pribavljanju roba i usluga i u te kim. Imovinska nastaje iz potrebe ljudi da 1 dio svoje imovine (aktive) dr e u obliku novca izbjegavaju i gre ku stavljanja "svih jaja u jednu ko aru" tj. nepredvi enim situacijama.Ms = M1 + M2 + M3 + M4 M1: gotovina (papirni i kovani novac izvan banaka) + depoziti po vi enju (vrsta nov anih uloga u banku koji se na zahtjev ulaga a / tedi e vra a istome) = transakcijski novac M2: M1 + oro eni depoziti do godinu dana M3: M2 + oro eni depoziti preko godinu dana M4: M3 + manje likvidna sredstva Definicije nov ane mase mijenjaju se zbog pojave novih vrsta instrumenata pla anja. a ne zbog njegove unutra nje vrijednosti. Sigurnosna potra nja nastaje zbog potrebe ljudi da 1 dio novca dr e u gotovini i da imaju financ. U monetarnu potra nju spadaju: transakcijska. Zadr avanje jednog dijela imovine u nov anom obliku obi no je ograni eno zbog oportunitetnog tro ka koji je jednak veli ini kamata koje mo emo dobiti ako novac dr imo u banci. u zamjeni za vrijednosne papire koriste i oscilacije kamatnih stopa.. pekulacijska. Transakcijska se potra nja javlja zbog potrebe ljudi da razmjenjuju i pla aju robe i usluge i ini najve i dio agregatne potr nje novca. burze. dividendi. Vidi i Usporedba monetaristi kog i Kejnesijanskog gledi ta Tr i te kapitala Primarno ± tr i te na kojem se trguje samo s novoemitiranim vrijednosnicama Sekundarno ± na kojem se trguje s ranije izdanim vrijednosnicama i na kojima ne sudjeluju poslovni subjekti koji su iste emitirali Glavne institucije hrvatskog tr i ta kapitala su poslovne banke. te ajeva u svoju korist. Obi no se pribraja poslovnoj (transakcijskoj). Novac se tra i i dr i zbog mogu nosti da se njime kupuju i pla aju druge robe. investicijski fondovi i brokerske ku e. OTC tr i ta. pekulacijska nastaje zbog neizvjesnosti kretanja na financijskom tr i tu i poku aja ljudi da ostvare neku zaradu u brzoj razmjeni raznih vrsta novca. sigurnosna i imovinska potra nja. 9 . Monetarna potra nja Md Agregatna potra nja za novcem je zbroj individualnih potra nji novca koje iskazuju gra ani i poduze a. kako bi se diverzificirao njihov portfolio.

Izvje taj uklju uje kupnju i prodaju dobara i usluga.Tr i te vrijednosnih papira Vidi tako er: y y Vrijednosni papiri Najamnine i tr i te rada Protekcionizam Vidi Protekcionizam Na elo komparativne prednosti 1817. Bilanca me unarodnih pla anja (platna bilanca) Bilanca me unarodnih pla anja (platna bilanca) je izvje taj koji prikazuje sve transakcije neke dr ave s ostalim svijetom u nekom vremenskom periodu. Fiskalna politika Fiskalna politika je proces oporezivanja i javnih rashoda kojima je cilj ubla avanje poslovnih ciklusa i osiguranje privrednog rasta bez inflacije. Prema njegovom na elu svaka zemlja u iva korist ako se specijalizira za proizvodnju i izvoz onih dobara koje mo e proizvesti uz relativno ni e tro kove. vladine transakcije i kretanja kapitala. na elo je formulirao Ricardo. 10 .

nesavr ena nauka. Sposobnost da predvi a nije bolja od sposobnosti meteorologije da predvi a vreme slede eg meseca.Zaklju ak Makroekonomija je mlada. Ipak. to je bolje poznavanje funkcionisanja privrede. danas se dosta zna o tome kako privreda funkcioni e. 11 . ve e su mogu nosti pobolj anja ekonomske politike i njenog uticaja na makrekonomske ciljeve.

mfin.Literatura O. International Economics: Theory and Policy. Obstfeld. Krugman and M.hr.dzs. Blanchard. Dr avnog zavoda za statistiku www.hnb.hr yud benici iz Makroekonomije i Me unarodne ekonomije 12 . MATE .hr i Ministarstva financija www. Pearson Education yWeb stranice Hrvatske narodne banke www. Makroekonomija.englesko izdanje Prentice Hall yP.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->