P. 1
Maturski Rad Iz Racunovodstva

Maturski Rad Iz Racunovodstva

|Views: 7,128|Likes:

More info:

Published by: Miloš Milosavljević on Sep 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

Srednja škola Varvarin

Maturski rad iz računovodstva
Evidencija obaveza preduzeća

profesor

učenik

Vesna Cabrić

Aleksandar Djordjević

-Izvod banke ostanju na tekućem računu je dokument koji služi kao dokaz da je banka izvršila prenos novčanih sredstava sa tekućeg računa nalogodavca(kupca) na tekući račun dobavljača(prodavca). otpremnica. Sve ove obaveze imaju rok dospeća do jedne godine. -Račun ili fakturu šalje dobavljač za kupljenu robu. pismo o bonifikaciji.Višak povećava obavezu prema dobavljaču. -Pismo o bonifikaciji šalje dobavljač kupcu kada kupac reklamira oštećenje prisipele robe ili materijala.Ova faktura naziva se kupovna ili ulazna faktura. izvod banke o stanju na tekućem računu.Bonifikacija koju je odobrio dobavljač smanjuje obavezu prema dobavljaču. a evidentiraju se na kontima grupe 42 – Kratkoročne finansijske obaveze. a manjak ovu obavezu smanjuje.Kratkoročne finansijske obaveze Pod kratkoročnim obavezama podrazumevaju se obaveze po izdatim hartijama od vrednosti. komisijski zapisnik o višku ili manjku. kako I obaveze po kratkoročnim kreditima dobijenim od banaka u zemlji ili inostranstvu. -Komisijski zapisnik o višku ili manjku upotrebljava se kada kupac reklamira prijem viška ili manjka prispelog materijala ili robe. Dokumentacija |Prilikom evidencije poslovnih promena na kontima dobavljača koriste se razna dokumenta: račun ili faktura. . material ili izvršene usluge.

prenosom drugih srdstava. Insolventnost preduzeća proizvodi niz obaveza prema poveriocima radi poravnanja ili odlaganja roka plaćanja obaveza.Izmirenje sadašnje obaveze moze se izvršiti na mnogo načina. Najčešće nastaju iz ugovora. a likvidnost je odnos izmedju raspoloživih sredstava I prispelih obaveza. Izmirenje sadasnje obaveze obicno uključuje ustupanje resursa preduzeća u koje su ugradjene ekonomske koristi.Obaveze mogu da nastanu na razne načine. zamenom te obaveze nekom drugom. Prema Zakonu o obligacionom odnosima u preduzećima se ostavlja potpuna sloboda ugovaranja rokova dospeća I načina izmirivanja obaveza. . prema bankama u zemlji ili u inostrnstvu. na primer. za primljene kredite. Pod kratkoročnim obavezama iz poslovanja podrazumevaju se obaveze čiji je rok dospeća do jedne godine. a u krajnjem slučaju može proizvesti I pokretanje postupka stečaja. da bi se zadovoljilo potraživanje druge strane. konverzijom te obaveze u kapital. prema radnicima. Dugoročne obaveze imaju rok dospeća duži od jedne godine I odnose se uglavnom na obaveze prema povezanim licima. Preduzeće mora voditi računa o svojoj solventnosti I likvinosti kako bi moglo izmiriti svoje obaveze. I to: za primljene avanse. iz finansijskih transakcija itd. pružanjem usluga. Solventnost je sposobnost preduzeća da na duži rok izmiruje svoje obaveze. koji omogućuje blagovremeno podmirenje tih obaveza. kao I ostale kratkoročne obaveze iz poslovanja. putem: plaćanja gotovinom. To znači da obaveze mogu da budu kratkoročne I dugoročne.Kratkoročne obaveze mogu nastati I iz zajedničkog poslovanja. obaveze po dugoročnim hartijama od vrednosti I ostale dugoročne obaveze. prema dobavljačima. depozite I kaucije.Evidencija obaveza preduzeća Pojam I vrste obaveza Obaveze su takav pravni odnos na osnovu kojeg jedno lice – poverilac ima pravo da od drugog lica – dužnika zahtava da nešto učini ili da se uzdrži od nečega što bi inače imao pravo da učini. prouzrukovanjem štete drugima ili na osnovu samog zakona.

Kratkoročne obaveze.Obaveze po osnovu hartija od vrednosti ispravljaju se indirektno u poslovnim knjigama na posebnim kontima po osnovu kamata koje se odnose na budući period. 46 – Obaveze za poreze.Protiv insolventnosti I nelikvidnosti preduzeća se bori merama tekuće finansijske politike. kojima treba obezbediti smanjenje odliva I povećanje priliva novčanih sredstava uvek kada je to moguće učiniti. Evidencija obaveza vodi se na kontima klase 4 – Dugoročna rezervisanja I obaveze I to na posebnim grupama konta za dugoročna rezervisanja I dugoročne I kratkoročne obaveze. a procenjuju se. Evidencija kratkoročnih obaveza Kratkoročne obaveze su one čiji rok dospeća nije duži od jedne godine.Za iznos povećanja dugoročnih obaveza odobravaju se konta grupe 41 – Dugoročne obaveze. Unose se u pasivu bilansa stanja u visini nominalnih iznosa koji proističu iz poslovnih finansijskih transakcija. 45 – Obaveze za zarade I naknade zarada. doprinose I druge dažbine 47 – Druge obaveze. . 44 – Obaveze iz specificnih poslova. u zavisnosti od vrste. Evidencija dugoročnih obaveza Dugoročne obaveze su obaveze koje dospevaju u roku dužem od godinu dana od dana činidbe. 43 – Obaveze iz poslovanja. obuhvaćene su sledećim grupama konta: 42 – Kratkoročne finansijske obaveze. uz zaduženje odgovarajuceg konta na kojem se iskazuje osnov nastale obaveze. Obuhvataju se kontima grupe 41 – Dugoročne obaveze. tj. odnosno od dana godišnjeg bilansa.

konsolidovani fainansijski izveštaji su oni izvestaji koji su prezentovani kao izveštaji jenog preduzeća.Obaveze prema matičnim I zavisnim pravnim licima u inostranstvu.Obaveze prema matičnim I zavisnim pravnim licima u zemlji i 4111. Na ovom računu matično pravno lice iskazuje obaveze po osnovu primljenih kredita od zavisnih pravnih lica I obrnuto. pa se I ugovori po tom osnovu pretvaraju iz jednog oblika I drugi. u skladu sa zakonom. .grupu čine matično preduzeće I sva njegova zavisna preduzeća. Mogućnost konvertovanja mora se predvideti ugovorom.matično preduzeće je preduzeće koje ima jedno ili više zavisnih peduzeća.Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital Na računu 410 iskazuju s dugoročne obaveze koje se prema ugovoru mogu konvertovati u odgovarajuci oblik kapitala. kao I medjusobne obaveze zavisnih pravnih lica koja čine grupu za konsolidovanje. U skladu sa MRS 27 . Ovaj račun se moze raščlaniti na: 4110. . Obaveze prema matičnim I zavisnim pravnim licima Na računu 411. .zavisno preduzeće je ono koje je pod kontrolom drugog preduzeća. . Konvertovanje je radnja po kojoj se jedna vrsta potraživanja ili dugovanja pretvori u drugu vrstu.Obaveze prema matičnim I zavisnim pravnim licima iskazuju se obaveze na osnovu primljenih dugoročnih kredita od pravnih lica koja ulaze u grupu za konsolidovanje.

Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana Na računu 413 se iskazuju obaveze po izdatim hartijama od vrednosti sa rokom dospeća preko godinu dana od dana činidbe. Ovaj račun se moze raščlaniti na: 4140 – Dugoročni krediti za obrtna sredstva. na ovom racunu iskazuju se obaveze po izdatim obveznicama. Račun 413 moze se rasčlaniti na: 4130 . 4141 – Dugoročni krediti za nematerijalna ulaganja I nekretnine. blagajničkim zapisima. kao I finansijskim derivatima kojima se trguje na berzi I drugim hartijama od vrednosti. postrojenja I opremu I 4142 – Ostali dugoročni krediti u zemlji. komercijalnim zapisima. . Kao obaveze po emitovanim HoV. 4131 – Obaveze po ostalim hartijama od vrednostima i 4139 – Ispravka vrednosti obaveza po dugoročnim HoV.Obaveze po izdatim dugoročnim obveznicama. Obaveze po dugoročnim kreditima u zemlji Na računu 414 iskazuju se obaveze po osnovu primljenih dugoročnih kredita od pravnih I fizičkih lica u zemlji. osim od zavisnih l povezanih lica. odnosno od dana bilansa. certifikatima o depozitu.

Pojam poverilaca I dobavljača Kada se kupi material od dobavljača. Ako se obaveze po inostranom kreditu iskazuju u stranoj valuti sve promene na računu 415. U poslednjem slučaju dobavljač daje materijal na poverenje. postrojenja I opremu. kao I posle preuzimanja materijala. on potražuje. a redji za nabavku sirovina I materijala. taj materijal se mora I platiti. Dugoročni krediti u inostranstvu mogu se iskazivati u odredjenoj stranoj valuti I plaćati u toj ili drugoj stranoj valuti ili dinarima. osim zavisnih I povezanih pravnih lica. prilikom preuzimanja. Najčećci slucaj zaduženja u inostranstvu je po osnovu uvoza opreme. Ovaj račun se moze raščlaniti na: 4150 – Dugoročni inostrani krediti za obrtna sredstva. po srednjem kursu važećem na dan nastale promene. Obračunata kursna razlika na dan bilansa priznaje se kao prihod ili rashod perioda. Obaveza prema .Dugoročni krediti u inostanstvu Na računu 415 iskazuju se obaveze po osnovu primljenih dugoročnih kredita od pravnih I fizičkih lica u inostranstvu. I to potraživanje od poverioca je za kupca robe ili materijala obaveza prema poveriocu. tako da se svaka promena koja glasi na strana sredstva plaćanja proračunava u dinarsku protivvrednost. odnosno kao finansijski prihod ili rashod. Kako poverilac traži da mu se plati.Srednji kurs koji važi na dan nastale promene naziva se tekući kurs. 4151 – Dugoročni inostrani krediti za nematerujalna ulaganja I nekretnine. iskazuju se po srednjem kursu. zato se on I naziva poverilac.Plaćanje se može izvršiti pre preuzimanja materijala.

Sve dok mu se ne isplati odredjena suma novca. Prema tome koja se vrsta sredstava nabavlja I da li se nabavlja iz zemlje ili iz inostranstva. I to analitički I sintetički. obaveza prema dobavljaču postoji. Za svakog dobavljača otvara se posebna kartica. Dobavljač isporučuje robu ili materijal s tim da mu se plati u odredjenom roku. razlikuju se više vrsta obaveza prema dobavljačima. Analitička evidencija moze se voditi u povezanoj knjizi kao knjiga dobavljača ili kao kartoteka. robu ili usluge. Zbir svih kartica dobavljača naziva se kartoteka dobavljača. osnovna sredstva I drugo nazivaju se dobavljači. delatnosti kojima se dobavljač bavi itd. robu ili usluge).poveriocu (dobavljaču) predstavlja iznos koji ovaj traži (potražuje) da mu se u odredjenom roku plati za isporučeni material. roba. bilo po njegovom sedištu. Evidencija obaveza prema dobavljačima Preduzeca od kojih se nabavlja materijal. Kartice se slažu u kartoteku po utvrdjenom redosledu. sitan inventar. . poverioci po primljenim kaucijama itd. Postoji više vrsta poverilaca: banke (za date kredite). dobavljači (za isporučeni materijal. 433 – Obaveze prema dobavljačima u zemlji 434 – Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu. I to bilo po azbučnom redu dobavljača. Analitička evidencija obaveza prema dobavljačima Poslovni odnosi sa dobavljačima prate se knjigovodstvenom evidencijom.

U tom slučaju gasi se obaveza prema dobavljaču. Da bi ta obaveza bila sigurno izmirena. Izmirenje obaveza prema dobavljačima Visina obaveza prema dobavljačima utvrdjuje se na osnovu faktura. Iznos koji ce dobavljačima biti isplaćen ne mora I ne retko nije jednak tom inicijalnom iznosu obaveze. jer svi popusti koje dobavljač odobri imaju za posledicu redukciju obaveze. na primer. sa ciljem da se stimuliše kupovina odredjene robe. sezonski rabat. Obaveze za izdate čekove Obaveza prema dobavljaču moze se izmiriti davanjem obračunskog čeka.Sintetička evidencija obaveza prema dobavljačima Sintetička evidencija dobavljača vodi se na jednoj kartici (kontu) na koju se zbirno unose poslovne promene u vezu sa kretanjem obaveza prema dobavljačima. poveća velicina porudžbina ili ubrza plaćanje. a stvara se obaveza za izdate čekove. Popustima se mogu smatrati sva smanjenja već ugovorene ili na drugi način utvdjene kupovne cene robe koja dobavljači daju kupcima svojevoljno. bonifikacija. odnosno po izvršenim uslugama. Popusti dobijeni od dobavljača dele se na one koji su poznati u trenutku prijema I koji se mogu uzeti u obzir pri kalkulaciji nabavne vrednosti I knjiženju prijema materijala I robe I one koji su odobreni naknadno. kasa skonto I sl.Takvi popusti su: količinski rabat. u praksi se javljaju sniženja vec ugovorenih cena do kojih dolazi pre svega na zahtev preduzeća kupca. dužnik obično izdvaja novčana sredstva za isplatu čekova na poseban račun – Izdvojena . Takav popust je. super-rabat. To su sniženja koja dobavljač odobrava kao obeštećenje kupcu jer je pri isporuci materijala ili robe doslo do propusta. Za zbirno knjizenje odobrenja na kontu dobavljača sastavlja se pregled faktura koji je prikazan kod nabavke materijala. Pored ovih popusta. koje dobavljači dostavljaju po izvršenoj isporuci matrijalnih dobara.

potražuje.novčana sredstva za isplatu čekova. Kada se primi izvod od banke o isplati menice. Kada banka izvrši isplatu čekom. za čije plaćanje se izdaje. konto 4391 – Obaveze po izdatim menicama duguje I na taj način se izravnava. duži od roka plaćanja obaveze. Isplata menice se moze izvršiti iz svih raspoloživih novčanih sredstava dužnika. Rok dospeća menice može biti jednak roku plaćanja obaveze I u tom slučaju menicna obaveza je jednaka obavezi prema dobavljačima. izuzev onih koja ne mogu biti predmet izvršenja. prema pravilu. Menica se koristi za plaćanja u roku ne dužem od 90 dana. obaveze po izdatim čekovima se gase na teret izdvojenih sredstava za isplatu čekova. O roku dospeća imalac menice istu podnosi na naplatu. U tom slučaju pojavljuje se pasivna kamata. Obaveze po izdatim menicama Kada se izda menica kao instrument plaćanja. a konto 433 – Dobavljači u zemlji. koji potražuje. tada se obaveza prema dobavljačima supstituise meničnom obavezom. Pojam menice Ukoliko preduzeće ne moze obaveze prema dobavljaču da izmiruju ugovorenom roku već traži odlaganje plaćanja. a kao obezbedjenje daje menicu. . Evidencuja obaveza za izdate čekove vrši se na kontu 4390. a konto 241 – Tekući račun. knjiženje se obavlja na kontu 4391 – Obaveze po izdatim menicama. Medjutim. rok dospeća menice je. Menica je hartija od vrednosti I može glasiti na neograničene iznose. duguje.

Pojam menice .Evidencija dugoročnih obaveza Evidencija kratkoročnih obaveza .Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital Obaveze prema matičnim I zavisnim pravnim licima Obaveze prema emitovanim hartijama od vrednostiu periodu dužem od godinu dana Obaveze po dugoročnim kreditima u zemlji Obaveze po dugoročnim kreditima u inostranstvu Pojam poverioca I dobavljača Evidencija obaveza prema dobavljačima Analitička evidencija obaveza prema dobavljačima Sintetička evidencija obaveza prema dobavljačima Izmirenje obaveza prema dobavljačima Obaveze za izdate čekove .Obaveze o izdatim menicama Kratkoročne finansijske obaveze .Sadrzaj: - Evidencija obaveza preduzeća(pojam I vrste) .Dokumentacija .

Korišćena literatura: -Računovodstvo za 3.Priručnik za primenu kontnog okvira za preduzeća. zadruge I preduzetnike u skladu sa MRS . razred ekonomske škole .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->