P. 1
Maturski Rad Iz Racunovodstva

Maturski Rad Iz Racunovodstva

|Views: 7,168|Likes:

More info:

Published by: Miloš Milosavljević on Sep 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

Srednja škola Varvarin

Maturski rad iz računovodstva
Evidencija obaveza preduzeća

profesor

učenik

Vesna Cabrić

Aleksandar Djordjević

a manjak ovu obavezu smanjuje.Ova faktura naziva se kupovna ili ulazna faktura. pismo o bonifikaciji. Dokumentacija |Prilikom evidencije poslovnih promena na kontima dobavljača koriste se razna dokumenta: račun ili faktura. otpremnica. -Izvod banke ostanju na tekućem računu je dokument koji služi kao dokaz da je banka izvršila prenos novčanih sredstava sa tekućeg računa nalogodavca(kupca) na tekući račun dobavljača(prodavca). -Pismo o bonifikaciji šalje dobavljač kupcu kada kupac reklamira oštećenje prisipele robe ili materijala. Sve ove obaveze imaju rok dospeća do jedne godine. kako I obaveze po kratkoročnim kreditima dobijenim od banaka u zemlji ili inostranstvu.Kratkoročne finansijske obaveze Pod kratkoročnim obavezama podrazumevaju se obaveze po izdatim hartijama od vrednosti. material ili izvršene usluge. izvod banke o stanju na tekućem računu.Višak povećava obavezu prema dobavljaču. -Račun ili fakturu šalje dobavljač za kupljenu robu. komisijski zapisnik o višku ili manjku. a evidentiraju se na kontima grupe 42 – Kratkoročne finansijske obaveze. . -Komisijski zapisnik o višku ili manjku upotrebljava se kada kupac reklamira prijem viška ili manjka prispelog materijala ili robe.Bonifikacija koju je odobrio dobavljač smanjuje obavezu prema dobavljaču.

a u krajnjem slučaju može proizvesti I pokretanje postupka stečaja.Obaveze mogu da nastanu na razne načine. To znači da obaveze mogu da budu kratkoročne I dugoročne. .Izmirenje sadašnje obaveze moze se izvršiti na mnogo načina. Insolventnost preduzeća proizvodi niz obaveza prema poveriocima radi poravnanja ili odlaganja roka plaćanja obaveza. Solventnost je sposobnost preduzeća da na duži rok izmiruje svoje obaveze. Izmirenje sadasnje obaveze obicno uključuje ustupanje resursa preduzeća u koje su ugradjene ekonomske koristi. prouzrukovanjem štete drugima ili na osnovu samog zakona. za primljene kredite. iz finansijskih transakcija itd. zamenom te obaveze nekom drugom. Preduzeće mora voditi računa o svojoj solventnosti I likvinosti kako bi moglo izmiriti svoje obaveze. prenosom drugih srdstava. prema bankama u zemlji ili u inostrnstvu. da bi se zadovoljilo potraživanje druge strane. Pod kratkoročnim obavezama iz poslovanja podrazumevaju se obaveze čiji je rok dospeća do jedne godine. Najčešće nastaju iz ugovora. pružanjem usluga. prema dobavljačima. koji omogućuje blagovremeno podmirenje tih obaveza. obaveze po dugoročnim hartijama od vrednosti I ostale dugoročne obaveze. depozite I kaucije. Dugoročne obaveze imaju rok dospeća duži od jedne godine I odnose se uglavnom na obaveze prema povezanim licima. na primer. kao I ostale kratkoročne obaveze iz poslovanja. a likvidnost je odnos izmedju raspoloživih sredstava I prispelih obaveza.Kratkoročne obaveze mogu nastati I iz zajedničkog poslovanja. konverzijom te obaveze u kapital. I to: za primljene avanse.Evidencija obaveza preduzeća Pojam I vrste obaveza Obaveze su takav pravni odnos na osnovu kojeg jedno lice – poverilac ima pravo da od drugog lica – dužnika zahtava da nešto učini ili da se uzdrži od nečega što bi inače imao pravo da učini. putem: plaćanja gotovinom. Prema Zakonu o obligacionom odnosima u preduzećima se ostavlja potpuna sloboda ugovaranja rokova dospeća I načina izmirivanja obaveza. prema radnicima.

kojima treba obezbediti smanjenje odliva I povećanje priliva novčanih sredstava uvek kada je to moguće učiniti. Obuhvataju se kontima grupe 41 – Dugoročne obaveze. Evidencija obaveza vodi se na kontima klase 4 – Dugoročna rezervisanja I obaveze I to na posebnim grupama konta za dugoročna rezervisanja I dugoročne I kratkoročne obaveze.Protiv insolventnosti I nelikvidnosti preduzeća se bori merama tekuće finansijske politike. . Evidencija dugoročnih obaveza Dugoročne obaveze su obaveze koje dospevaju u roku dužem od godinu dana od dana činidbe. uz zaduženje odgovarajuceg konta na kojem se iskazuje osnov nastale obaveze. tj. a procenjuju se. 46 – Obaveze za poreze. 45 – Obaveze za zarade I naknade zarada.Obaveze po osnovu hartija od vrednosti ispravljaju se indirektno u poslovnim knjigama na posebnim kontima po osnovu kamata koje se odnose na budući period. 44 – Obaveze iz specificnih poslova. odnosno od dana godišnjeg bilansa. Unose se u pasivu bilansa stanja u visini nominalnih iznosa koji proističu iz poslovnih finansijskih transakcija.Za iznos povećanja dugoročnih obaveza odobravaju se konta grupe 41 – Dugoročne obaveze. doprinose I druge dažbine 47 – Druge obaveze. Evidencija kratkoročnih obaveza Kratkoročne obaveze su one čiji rok dospeća nije duži od jedne godine. u zavisnosti od vrste. obuhvaćene su sledećim grupama konta: 42 – Kratkoročne finansijske obaveze. 43 – Obaveze iz poslovanja.Kratkoročne obaveze.

Obaveze prema matičnim I zavisnim pravnim licima u inostranstvu. . .matično preduzeće je preduzeće koje ima jedno ili više zavisnih peduzeća. Obaveze prema matičnim I zavisnim pravnim licima Na računu 411. Mogućnost konvertovanja mora se predvideti ugovorom. Ovaj račun se moze raščlaniti na: 4110. U skladu sa MRS 27 . u skladu sa zakonom. kao I medjusobne obaveze zavisnih pravnih lica koja čine grupu za konsolidovanje.konsolidovani fainansijski izveštaji su oni izvestaji koji su prezentovani kao izveštaji jenog preduzeća. Na ovom računu matično pravno lice iskazuje obaveze po osnovu primljenih kredita od zavisnih pravnih lica I obrnuto.Obaveze prema matičnim I zavisnim pravnim licima u zemlji i 4111. pa se I ugovori po tom osnovu pretvaraju iz jednog oblika I drugi.grupu čine matično preduzeće I sva njegova zavisna preduzeća.zavisno preduzeće je ono koje je pod kontrolom drugog preduzeća. .Obaveze prema matičnim I zavisnim pravnim licima iskazuju se obaveze na osnovu primljenih dugoročnih kredita od pravnih lica koja ulaze u grupu za konsolidovanje. Konvertovanje je radnja po kojoj se jedna vrsta potraživanja ili dugovanja pretvori u drugu vrstu.Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital Na računu 410 iskazuju s dugoročne obaveze koje se prema ugovoru mogu konvertovati u odgovarajuci oblik kapitala. .

Obaveze po dugoročnim kreditima u zemlji Na računu 414 iskazuju se obaveze po osnovu primljenih dugoročnih kredita od pravnih I fizičkih lica u zemlji.Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana Na računu 413 se iskazuju obaveze po izdatim hartijama od vrednosti sa rokom dospeća preko godinu dana od dana činidbe. blagajničkim zapisima. postrojenja I opremu I 4142 – Ostali dugoročni krediti u zemlji. kao I finansijskim derivatima kojima se trguje na berzi I drugim hartijama od vrednosti. odnosno od dana bilansa. Račun 413 moze se rasčlaniti na: 4130 . Ovaj račun se moze raščlaniti na: 4140 – Dugoročni krediti za obrtna sredstva. 4141 – Dugoročni krediti za nematerijalna ulaganja I nekretnine. na ovom racunu iskazuju se obaveze po izdatim obveznicama. 4131 – Obaveze po ostalim hartijama od vrednostima i 4139 – Ispravka vrednosti obaveza po dugoročnim HoV.Obaveze po izdatim dugoročnim obveznicama. . Kao obaveze po emitovanim HoV. certifikatima o depozitu. komercijalnim zapisima. osim od zavisnih l povezanih lica.

Obračunata kursna razlika na dan bilansa priznaje se kao prihod ili rashod perioda. tako da se svaka promena koja glasi na strana sredstva plaćanja proračunava u dinarsku protivvrednost. Pojam poverilaca I dobavljača Kada se kupi material od dobavljača. zato se on I naziva poverilac. Dugoročni krediti u inostranstvu mogu se iskazivati u odredjenoj stranoj valuti I plaćati u toj ili drugoj stranoj valuti ili dinarima. Obaveza prema . po srednjem kursu važećem na dan nastale promene. Najčećci slucaj zaduženja u inostranstvu je po osnovu uvoza opreme. 4151 – Dugoročni inostrani krediti za nematerujalna ulaganja I nekretnine. taj materijal se mora I platiti. postrojenja I opremu. on potražuje.Plaćanje se može izvršiti pre preuzimanja materijala. odnosno kao finansijski prihod ili rashod. Ovaj račun se moze raščlaniti na: 4150 – Dugoročni inostrani krediti za obrtna sredstva. U poslednjem slučaju dobavljač daje materijal na poverenje. Ako se obaveze po inostranom kreditu iskazuju u stranoj valuti sve promene na računu 415. prilikom preuzimanja. I to potraživanje od poverioca je za kupca robe ili materijala obaveza prema poveriocu. kao I posle preuzimanja materijala. a redji za nabavku sirovina I materijala.Srednji kurs koji važi na dan nastale promene naziva se tekući kurs. Kako poverilac traži da mu se plati.Dugoročni krediti u inostanstvu Na računu 415 iskazuju se obaveze po osnovu primljenih dugoročnih kredita od pravnih I fizičkih lica u inostranstvu. iskazuju se po srednjem kursu. osim zavisnih I povezanih pravnih lica.

Evidencija obaveza prema dobavljačima Preduzeca od kojih se nabavlja materijal. delatnosti kojima se dobavljač bavi itd. bilo po njegovom sedištu. . Postoji više vrsta poverilaca: banke (za date kredite). razlikuju se više vrsta obaveza prema dobavljačima.poveriocu (dobavljaču) predstavlja iznos koji ovaj traži (potražuje) da mu se u odredjenom roku plati za isporučeni material. Kartice se slažu u kartoteku po utvrdjenom redosledu. poverioci po primljenim kaucijama itd. Prema tome koja se vrsta sredstava nabavlja I da li se nabavlja iz zemlje ili iz inostranstva. Sve dok mu se ne isplati odredjena suma novca. sitan inventar. Zbir svih kartica dobavljača naziva se kartoteka dobavljača. I to analitički I sintetički. 433 – Obaveze prema dobavljačima u zemlji 434 – Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu. robu ili usluge. Za svakog dobavljača otvara se posebna kartica. Analitička evidencija moze se voditi u povezanoj knjizi kao knjiga dobavljača ili kao kartoteka. dobavljači (za isporučeni materijal. Dobavljač isporučuje robu ili materijal s tim da mu se plati u odredjenom roku. osnovna sredstva I drugo nazivaju se dobavljači. obaveza prema dobavljaču postoji. robu ili usluge). roba. I to bilo po azbučnom redu dobavljača. Analitička evidencija obaveza prema dobavljačima Poslovni odnosi sa dobavljačima prate se knjigovodstvenom evidencijom.

U tom slučaju gasi se obaveza prema dobavljaču. poveća velicina porudžbina ili ubrza plaćanje. bonifikacija. na primer. dužnik obično izdvaja novčana sredstva za isplatu čekova na poseban račun – Izdvojena .Sintetička evidencija obaveza prema dobavljačima Sintetička evidencija dobavljača vodi se na jednoj kartici (kontu) na koju se zbirno unose poslovne promene u vezu sa kretanjem obaveza prema dobavljačima. sezonski rabat. sa ciljem da se stimuliše kupovina odredjene robe. u praksi se javljaju sniženja vec ugovorenih cena do kojih dolazi pre svega na zahtev preduzeća kupca. Da bi ta obaveza bila sigurno izmirena. Obaveze za izdate čekove Obaveza prema dobavljaču moze se izmiriti davanjem obračunskog čeka.Takvi popusti su: količinski rabat. Iznos koji ce dobavljačima biti isplaćen ne mora I ne retko nije jednak tom inicijalnom iznosu obaveze. jer svi popusti koje dobavljač odobri imaju za posledicu redukciju obaveze. Za zbirno knjizenje odobrenja na kontu dobavljača sastavlja se pregled faktura koji je prikazan kod nabavke materijala. Izmirenje obaveza prema dobavljačima Visina obaveza prema dobavljačima utvrdjuje se na osnovu faktura. Pored ovih popusta. To su sniženja koja dobavljač odobrava kao obeštećenje kupcu jer je pri isporuci materijala ili robe doslo do propusta. a stvara se obaveza za izdate čekove. Popustima se mogu smatrati sva smanjenja već ugovorene ili na drugi način utvdjene kupovne cene robe koja dobavljači daju kupcima svojevoljno. Popusti dobijeni od dobavljača dele se na one koji su poznati u trenutku prijema I koji se mogu uzeti u obzir pri kalkulaciji nabavne vrednosti I knjiženju prijema materijala I robe I one koji su odobreni naknadno. kasa skonto I sl. odnosno po izvršenim uslugama. super-rabat. koje dobavljači dostavljaju po izvršenoj isporuci matrijalnih dobara. Takav popust je.

Kada se primi izvod od banke o isplati menice. Obaveze po izdatim menicama Kada se izda menica kao instrument plaćanja. Menica se koristi za plaćanja u roku ne dužem od 90 dana. a kao obezbedjenje daje menicu. prema pravilu. tada se obaveza prema dobavljačima supstituise meničnom obavezom. potražuje. O roku dospeća imalac menice istu podnosi na naplatu. za čije plaćanje se izdaje. Kada banka izvrši isplatu čekom. Pojam menice Ukoliko preduzeće ne moze obaveze prema dobavljaču da izmiruju ugovorenom roku već traži odlaganje plaćanja. koji potražuje. izuzev onih koja ne mogu biti predmet izvršenja. U tom slučaju pojavljuje se pasivna kamata. konto 4391 – Obaveze po izdatim menicama duguje I na taj način se izravnava. Medjutim. duži od roka plaćanja obaveze. a konto 241 – Tekući račun. rok dospeća menice je. obaveze po izdatim čekovima se gase na teret izdvojenih sredstava za isplatu čekova. knjiženje se obavlja na kontu 4391 – Obaveze po izdatim menicama. duguje. Evidencuja obaveza za izdate čekove vrši se na kontu 4390. Rok dospeća menice može biti jednak roku plaćanja obaveze I u tom slučaju menicna obaveza je jednaka obavezi prema dobavljačima.novčana sredstva za isplatu čekova. a konto 433 – Dobavljači u zemlji. Isplata menice se moze izvršiti iz svih raspoloživih novčanih sredstava dužnika. Menica je hartija od vrednosti I može glasiti na neograničene iznose. .

Dokumentacija .Obaveze o izdatim menicama Kratkoročne finansijske obaveze .Evidencija dugoročnih obaveza Evidencija kratkoročnih obaveza .Sadrzaj: - Evidencija obaveza preduzeća(pojam I vrste) .Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital Obaveze prema matičnim I zavisnim pravnim licima Obaveze prema emitovanim hartijama od vrednostiu periodu dužem od godinu dana Obaveze po dugoročnim kreditima u zemlji Obaveze po dugoročnim kreditima u inostranstvu Pojam poverioca I dobavljača Evidencija obaveza prema dobavljačima Analitička evidencija obaveza prema dobavljačima Sintetička evidencija obaveza prema dobavljačima Izmirenje obaveza prema dobavljačima Obaveze za izdate čekove .Pojam menice .

zadruge I preduzetnike u skladu sa MRS .Korišćena literatura: -Računovodstvo za 3.Priručnik za primenu kontnog okvira za preduzeća. razred ekonomske škole .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->