P. 1
skripta monetarne finansije

skripta monetarne finansije

|Views: 2,124|Likes:
Published by Ivan Mojsa

More info:

Published by: Ivan Mojsa on Sep 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2013

pdf

text

original

ULOGA CENTRALNE BANKE U UPRAVLJANJU MONETARNOM POLITIKOM Monetarna politika se prvenstveno bavi proučavanjem i regulisanjem novčanog opticaja odnosno

cjelokupnog toka novca kroz „novčani krvotok“ ekonomije. Monetarna politika u centar svoje pažnje stavlja sve oblike novca, kako primarni (efektivni novac) tako i depozitni novac. Institucija koja je odgovorna za sprovođenje monetarne politike i za očuvanje stabilnosti domaćeg novvca, ima kapacitet monetarne vlasti jedne zemlje, a to je centralna banka. Centralna banka je od države jedina ovlaštena ustanova koja emitira novčanice koje su oficijelni novac dotične zemlje. Centralna banka se vrhom finansijskog sistema smatra iz više razloga: • Jedina koja ima pravo emisije papirnih novčanica i kovanica, i jedina je institucija koja ima pravo na upravljanje monetarnom politikom • Na njoj leži odgovornost i briga za stabilnost novca jedne zemlje. • Oslonac svim drugim finansijskim institucijama, a naročito komercijalnim bankama • CB ima ulogu regulatora procesa multiplikacije depozita i kreditne ekspanzije Pored osnovnih funkcija CB ima i neke druge funkcije: 1. funkcija povezana sa regulisanjem novčane cirkulacije 2. funkcija povezana sa regulisanjem poslovanja kreditnog sistema, tj.drugih banaka. 3. funkcija poveana sa međunarodnim platnim prometom, kao što je briga za međunarodnu vrijednost domaćeg novca i likvidnost platnog bilansa, tj.osiguranje dovoljnih rezervi svjetskih platežnih sredstava. Za očuvanje funkcije finansijske stabilnosti u savremenim ekonomskim uslovima, kod centralne banke jeste činjenica da su monetarna politika i finansijska stabilnost u susjedstvu jedna s drugom. Ako se monetarnom politikom ne upravlja efikasno, inflacija može brzo porasti i postati neujednačena, te za rezultat možemo imati kontinuirani rast cijena. Isto tako, što je niža stopa inflacije, veća je stimulacija za držanje gotovine naspram depozita kod banaka. Slijedeća implikacija monetarne politike na finansijsku stabilnost proizilazi iz određivanje kamatne stope. Monetarna politika, koja ima za cilj stabilizira inflaciju oštrim promjenama kretkoročnih nominalnih kamatnih stopa, može dovesti do nesigurnosti na finansijskom tržištu. Umjerene promjene kamatnih stopa od strane CB , kao mogući odgovor na stabiliziranje inflacije, mogu snažno doprinijeti dugoročnoj finansijskoj stabilnosti.. Instrumenti djelovanja monetarne politike: diskontna politika, politika rezervi likvidnost, politika otvorenog tržišta. Diskontna stopa je ustvari kamatna stopa po kojoj CB prima na eskont od poslovnih banaka robne mjenice, ili druge vrijednosne papire. Naravno, promjenama visine diskontne stope, CB može uticati na ponudu u potražnju za novcem. Komercijalne banke ili druge finansijske institucije posuđuju rezerve od CB po definiranoj cijeni-diskontnoj stopi. CB pokušava da utiče na volju banaka da posuđuju rezervna sredstva promjenom kamatne stope, koju zaračunava na takve zajmove. To je upravljanje diskontnom politikom. Niža diskontna stopa će posuđivanje učiniti više atraktivnim, i obrnuto. Diskontna politika ima dvije dimenzije: cijena, to jeste diskontna stopa i druga dimenzija se tiče kvantiteta procesa pozajmljivanja CB. Svaka banka da bi mogla udovoljiti svojim obavezama za isplatu u gotovini, mora držati ejdan dio sredstava u likvidnoj formi, gdje ta sredstva predstavljaju rezerve likvidnosti. Kao rezerve 1

likvidnosti služe različiti dijelovi aktive, te ih po stepenu likvidnosti dijelimo na primarne i sekundarne rezerve. Primarne rezerve su: gotovina u blagajnama, sredstva položena kod CB, potraživanja od ostalih banaka, čekovi. Sekundarne rezerve su:: mjenice i druge vrijednosne papire s rokom dospijeća do jedne godine. Obavezne rezerve se određuju kao stopa u odnosu na pojedine depozite u bankama s tim da ih se mora položiti na račun kod CB, čime se ograničava kreditna ekspanzija, pa kada se ocijeni da je ona prevelika, podiže se stopa obavezne rezerve i obrnuto. Tako se u periodima recesije prakticira smanjenje stopa obaveznih rezervi, da se poboljša likvidnost banaka i omogući šire kreditiranje. Obrnuto, u periodima inflacije , stopa se povećava. Povećanjem stope rezervi, dolazi do smanjenja u iznosu depozita, te do smanjenja novčane mase. Politika otvorenog tržišta. Ako CB misli da treba usporiti ekonomski polet u jednoj državi, tada ona prodaje na tržištu državne papire i tako utiče na smanjenje novčane mase, i obrnuto. Open market operacije imaju određene prednosti u odnosu na ostale instrumente monetarne poitike: • javljau se na incijativu CB,koja ima potpunu kontrolu njihovog volumena. • Open market operacije su fleksibilne i precizne • Open market operacije se mogu brzo implementirati Upravljanje monetarnom politikom u principima currency boarda-a Jedan broj zemalja u tranziciji, uvele su currency board u nastojanju da obezbijede stabilno novčano okruženje, kao osnovnu pretpostavku za uspješno provođenje programa stabilizacije i ekonomskih reformi u procesu tranzicije. Currency board predtavlja operativno pravilo za izdavanje domaće valute, prema kojem se domaća valuta izdaje samo uz kupovinu konvertibilne devizne valute sa punim pokrićem u neto stranoj aktivi. To znaći da CB nr može davati kredit. Pravila currency boarda služe da se uspostavi kredibilitet i izbjegnu gubici koji mogu proisteći iz slobodnih odluka, koje ponekda mogu biti nekonzistentne sa aktivnostima u ekonomiji zemlje. Za currency board postoji pravilo- emitirani novac, gotovi ili depozitni, mora u cjelosti (100%) biti pokriven konvertibilnim novcem. Kao posebna vrsta monetarnih vlasti, currency board podrazumijeva i značajna ograničenja za monetarnu i fisklanu politiku. Ključni kvalilet Currency boarda je u tome što garantuje konvertibilnost domaće valute , cjenovnu i monetarnu stabilnost, a istovremeno pospješuje spolnju trgovinu sa konvertibilnim deviznim područjima i stimuliše direktne i strane investicije u domaću ekonomiju. Značajne karakteristike Currency boarda: a) depoziti komercijalnih banaka su konvertibilni u novčanice valutnog odbora po fiksnom kursu b) Currency board je jedini izdavač novčanica c) Postoji puno pokriće u konvertibilnoj starnoj valuti d) Niska stopa inflacije e) Ograničpena monetarna politikagrađani ne drže rezervnu valutu, niti koriste rezervnu valutu u domaćim transakcijama. Currency board u određenim okolnostima može kreditirati komercijalne banke radi obezbjeđenja podrške njihovoj likvidnosti, ali ne u obimu većem od održavanja propisane minimalne stope rezervne valute u odnosu na rezervni novac.

2

Osnovna pravila Fiksni devizni kurs. Odluka o vezivanju domaće valute za neku od stranih valuta, treba da polazi od nekoliko osnovnih principa: • stabilnosti i snage valute za koju se veže valuta Currency board-a • razvijenosti trgovinskih odnosa zemlje currency board-a sa zemljom rezervne valute • korelacija ekonomskih ciklusa između ovih zemalja • valute u kojoj je denominiran pretežan dio vanjskog duga zemlje i prihvatanja rezervne valute od domaće javnosti. Moguće je vezivanje i za korpu valuta. Tako, npr.zemlja koja ima trgovinske odnose sa puno zemalja bez dominantnog partnera, može svoju valutu vezati za korpu valuta glavnih partnera. Fiksiranje deviznog kursa. Najprihvatljiviji nivo kursa bi bio onaj kurs koji polazi od tržišnog kursa i pri tome obezbjeđuje potpunu pokrivenost specifičnih domaćih monetarnih obaveza raspoloživim deviznim rezervama. Pokriće monetarne pasive. U kom obliku držazi rezervnu valutu. Treba voditi računa o iznosu i strukturi raspoloživih deviznih rezervi rezerve u Currency board-u se mogu držati osim u novčanicama i kovanicamarezervne valute, držati i u depozitima i drugim novčanim oblicima. Obezbjeđenje inicijalnih sredstava rezervne valute. Snadbijevanje odgovarajućom količinom novčanica rezervne valute, prije početka funkcionisanja currency board-a bi se mogao ugovoriti s CB zemlje rezervne valute ili nekim drugim prihvatljivim izvorom. Prednosti currency board-a 1.Inflacija.Prva prednost currency boarda-a se odnosi na tvrdnju da se pomoću currency board-a obezbjeđuje stabilna i niska inflacija,zbog fiksnog deviznog kursa prema rezervnoj valuti,pri čemu se podrazumjeva da je inflacija u zemlji rezervne valute niska i stabilna.statistički podaci i ekonometrijske analize potvrđuju tvrdnju da se pri currency boardu postižu bolji rezultati u zaustavljanju inflacije,nego kod drugih aranžmana fiksnog kursa.Utvrđeno je da je prosječna godišnja inflacija pri curreny board-u 3,5 procenata niža,nego kod drugih aranžmana fiksnog kursa. 2.Konvertibilnost.0bezbjeđenje konvertibilnosti domaće valute proističe iz njenog punog pokrića kovertibilnim stranim valutama ili zlatom.Kako se currency board uvijek veže za neku rezervnu valutu,koja obično pokriva sve njegove obaveze u domaćoj valuti,to mu omogućava da zadovolji bilo koji obim konverzije domaće u stranu valutu.Currency board nije u mogućnosti da pomogne komercijalnim bankama,jer po definiciji ne može emitovati,ili povlačiti rezervni novac u zamjenu za domaće aktive.Navedeni razlozi idu u prilog argumentaciji da je kod currency boarda poželjno prisustvo komercijalnih banaka iz inostranstva,i to posebno komercijalnih banka iz zemlje rezervne valute,a koje lakše mogu obezbjediti potrebna sredstva u rezervnoj valuti,nego što to mogu domaće banke. 3.Makroekonomska disciplina.Slijdeća prednost currency boarda se odnosi na obezbjeđenje makroekonomske discipline.Na prvom mjestu,pošto je currency board-u zabranjeno da kupuje domaću finansijsku aktivu,on ne može finansirati fiskalni deficit.Prema tome,vlada mora voditi politiku uravnoteženog budžeta,ako ne može posuđivati u zemlji i inostranstvu,da bi finansirala eventualni deficit.

3

teško mogu poreći činjenicu da se finansiranje deficita mnogo češće zluupotrebljava nego što se konstruktivno koristi.a koje mu pribavlja konvertibilnost.nastojeći da obezbjede priliv kapitala.smatra se mehanizam automatskog prilagođavanja platnog bilansa. Nedostaci currency board-a 1.Ukoliko je ekonomija otvorena tj.kao npr.Mogućnost javljanja realnog šoka koji zahtjeva poboljšanje platnog bilansa.dok manje otvorene ekonomije mogu više dobiti ako dozvole određeni oblik fleksibilnosti kursa.makroekonomska disciplina.Ako zemlja bilježi deficit platnog bilansa .vodeći ekonomiju u stanje veće zaposlenosti i manjeg deficita platnog bilnsa.Otvorenim ekonomijama se savjetuje da vežu svoje kurseve prema valutama njihovih glavnih trgovinskih partnera.povoljna kretanja cijena i izvjesnost mehanizma platno-bilansnog prilagođavanja.Rast kamanih stopa pokreće deflacioni pritisak.Glavni razlog usvajanja currency board-a jeste da se inflacija drži pod kontrolom.koji utoče na smanjenje ukupne potrošnje.zbog toga što bi emitovanje domaće valute uzdrmalo njegov osnivni princip.koji tradicionalno služi kao baza za currency board.Povjerenje u currency board.ne samo u početnom periodu pelaska na fiksni kurs. a što ćeuticati da realna proizvodnja brže raste.Problem uvođenja currency boarda se odnosi na problem prikupljanja dovoljnih rezervi čvrste valute da se pokrije monetarna baza.sa namjerom da se ostavi prostor za određenu inflaciju tokom tranzicije.a što je potrebno za njegovo uspješno postavljanje.Činjenice ne pokazuju da fiksiranje kursa dovodi do trenutnog zaustavljanja inflacije.Četvrtnom značajnom prednošću koju omogućava currency board.da bi se olakšalo prilagođavanje platnog bilansa.mijenjajuci je za rezervnu valutu.manja tražnja će uticati na njihovo smanjenje i prema tome učiniti izvoz konkurentnim . 2.Problemi vezani za krizne periode.Problem prelaska na fiksni kurs odnosi se na opasnost da fiksni kurs.Ovaj mehanizam u suštini nije ništa drugo nego mehanizam koji podrazumjeva prilagođavanja u zlatnom standardu.Mehanizam prilagođavanja platnog bilansa.Currency board se ne može ponašati kao davalac zadnjeg utočišta kada se događaju unutrašnje finansijske krize.Ključna pitanja su koliko će velika biti precijenjenost domaće valute i koliko dugo će trajati prelazni period.a kamatne stope rastu.ovo je moguće samo onda kada početni nivo cijena nije pretjerano visok.Problemi vezani za prilagođavanje platnog bilansa.novčana masa se smanjuje. uslijed rasta cijena nafte.čak i oni koji smatraju da finansiranje deficita može pomoći u stimulisanju ukupne tražnje.Uobičajeno 4 . 3.U nekim situacijama početni rast cijena bi vremenom bio riješen automatski i to putem uticaja produktivnosti. 4.a da pri tome kurs ne postane nekonkurentan.ukoliko se currency board uvede u zemlju sa visokom stopom inflacije. 4.Moguća su dva rješenja da bi se riješili navedeni problemi. na nivou koji podrazumjeva potcijenjenost domaće valute.Problem prilagođavanja se odnosi na povećanje troškova kada kurs ne može biti mijenjan.tako da zemlja koja se brzo razvija može biti u mogućnosti da poboljša svoju konkurentnost.jer curency board isključuje upotrebu kursa da se ispravi precijenjenost domaće valute.Problem uvođenja currency board-a.a samim tim i uvoza.tada nestabilnost kursa nameće veće troškove.znači da se ovaj problem može javiti u bilo koje vrijeme.Konačno.dozvoljavanjem ograničenog stepena fleksibilnosti kursa.prendost currency board-a se ogleda u povjerenju koje generalno uživa kod javnosti i finansijskih tržišta posebno.Drugi pristup predlaže modifikaciju standardnog currency boarda. ukoliko roba kojom se trguje čini veliki dio ekonomije.dovede do precijenjenosti domaće valute. 5.Danas ekonomisti.Prelazak na fiksni kurs.Međutim.što vodi poboljšanju stanja tekućeg računa platnog bilansa. Prvi pristup predlaže da se izvrši početna maksimalna devalvacija prije vezivanja i fiksiranja kursa.dok fiksiranje kursa ide prema fiksiranju nivoa cijena.Pod pretpostavkom da su domaće cijene fleksibilne.

ali ne može riješiti sistemsku krizu kada se pojavi.Obje grupe ovih zemalja po pravilu se nalaze u procesu tranzicije-prelaska na tržišnu ekonomiju i nedovoljno su razvijene. Iskustva zemalja u tranziciji koje su uvele currency board Zajednička karakteristika svih modernih currency board aranžmana je da pokušavaju kombinovati rigidna pravila ortodoksnog currency board-a sa izvjesnim stepenom diskrecije. ⇒ zemlje koje izlaze iz haotičnih ekonomsko-monetarnih uslova.Prema ekonomsko-političkim karakteristikama.Ovo jasno govori da funkcija davaoca zadnjeg utočišta može pomoći riješavanju trenutnih problema vezanih za likvidnost. ⇒ zemlje koje žele da napuste jednu i pristupe drugoj monetarno-finansijskoj integraciji putem vezivanja za čvrstu rezervnu valutu(Estonija i Litvanija.Currency board se u mnogim zemljama javio u želji da što kraćem roku pređu na tržišne principe i uhvate korak sa evropskim integracionim procesima.kao što su ratovi(Bosna i Hercegovina).BiH).estonija.Problem može dodatno bit otežan ako je finansijski sistem slab i ako u njemu nisu prisutne strane finansijske institucije.nema sumnje da je uvođenje currency board aranžmana u Estoniji. ⇒ zemlje koje žele brzu integraciju u spoljnotrgovinske i investicione tokove sa valutnim područjem rezervne valute(Estonija.mogle bi se svrstati u slijedeće grupe: ⇒ zemlje koje izlaze iz perioda veoma visoke inflacije i monetarne nestabilnosti(Bugarska.Litvaniji i Bugarskoj opravdao svoj cilj. Kada primijeniti currency board Zemlje koje su uvele currency board mogu se svrstati u dvije grupe.Danas.Bugarska. ⇒ zemlje koje žele uvođenjem currency board-a trajno elminisati voluntarizam monetarne i fiskalne politike i obezbijediti trajnu stabilnsot cijena i deviznog kursa ⇒ zemlje sa visokim stepenom eurizacije.Pri currency board-u postoji mogućnost d se pojavi finansijska kriza koja se ne može lako zaustaviti.koje su napustile monetarno područje rublje i vezale se za DEM i USD. Da zaključimo. 5 .Currency board može pomoći finansijksim ustanovama.je stanovište da je poželjno imati funkciju davaoca zadnjeg utočišta da bi se pomoglo solventnim ali trenutno nelikvidnim finansijskim institucijama. i djelimično Litvanija).U prvu grupu mogu se svrstati zemlje koje su uvele currency board kao odgovor na monetarnu i valutnu nestabilnost.dok se u drugu grupu zemalja mogu svrstati male i otvorene ekonomije koje nemaju dovoljno iskustva u upravljanju monetarnom politikom. ⇒ zemlje koje žele da brzo ostvare konvertibilnost svoje valute i pospiješe strane investicije-priliv kapitala.čak kada je i vlada spremna da pruži odgovarajuću pomoć.tako da prednost upravljanja aktivnom monetarnom politikom može biti manja od prednosti upravljanja monetarnom politikom koja počiva na striktnim pravilima.ali je obim pomoći ograničen deviznim rezervama i zakonskim okvirom.Litvanija.zemlje kojima odogovara uvođenje currency board-a.koja je napustila područje YU dinara i vezala se za DEM).pošto se često monetarna politika zloupotrebljava.BiH.u kojima je domaća valuta izgubila osnovne atribute dominantne valute na teritoriji zemlje.odnosno u upravljanju ponudom novca.problem se odnosi na nemogućnost currency board-a da slijedi aktivnu monetarnu politiku.posebno u vidu direktnih investicija u domaću ekonomiju(sve zemlje).koje mogu povući kredite izvan zemlje.Postavlja se pitanje da li to predstavlja prednost ili nedostatak.

Osnivanje evropskog monetarnog instituta sa sjedištemu Frankfurtu.g.Vijeće EU sastavljeno od vlada 11 zemalja članica EU je jednoglasno usvojilo odluku da ovih 11 zemalja članica ispunjavaju uslove za uvođenje jedinstvene valute 1 januara 1999. Drugog maja 1998. sa slobodnim kretanjem roba.bila uslovljena sa onim evropskim državama čiji se sistem vlasti zasniva na principima demokracije.Time je potvrđeno da će treći korak ka stvaranju ekonosmke i monetarne unije početi 1-januara 1999..stvaranja Evropske monetarne unije. EMI je prezentovao Vijeću Evrope i javnosti izabrane dizajne za euro banknote. Prvog januara 1999.da prvi korak stvaranja Evropske monetarne unije treba početi 1. je postignut sporazum o novoj zajedničkoj valuti kojoj je dato ime euro i koja će biti uvedena na početku trećeg koraka.g. da kreira pripremne zahtjeve za osnivanje Evropskog sistema centralnih banaka.ostaje u nadležnosti nacionalnih vlada koje će raditi unutar zajedničkih dogovrenih pravila Pakta za sigurnost i rast.a tokovi kapitala idu i ka tržištima srednje i istočne Evropei Meditarana. U finalnoj trećoj fazi devizni kursevi su fiksno vezani.Ekonomska snaga i moć Evropske unije ne može se svesti samo na aspekt trgovine.znanja.je označilo početak drugog koraka.dva glavna zadatka Evrospkog monetarnog instituta su bila: prvo. je otpočeo treći.rastao je pritisak za punopravno članstvo i sa evropskog Istoka.Stvorena je Evropska monetarna unij zemalja euro-zone sa sprovođenjem jedinstvene monetarne politike.Evropski monetarni institut nije imao odgovornost za sprovođenje monetarne politike u Evropskoj uniji.ovih 11 zemalja će učestvovati na trećem koraku ka uspostavljanju Evropske monetarne unije.g.Padom Berlinskog zida. Komitetu guvernera centralnih banaka zemalja članica Evropske ekonomske zajednice su date dodatne odgovornosti.Evropska monetarna unija nije podrazumijevala i političku unijju jer zajedničke odluke na području odgovarajućih cijelina nivoa oporezivanja se i neće zahtjevati.ekonomska politika npr u segmentu politike oporezivanja ili politike javnih rashoda .na sastanku samita šefova vlada u Madridu.koje su emitovane 1-januara 2002. U decembru 1996.Upravljanje monetarnom politikom nakon uspostavljanja Evropske monetarne unije Već na početku.U ovo vrijeme. U decembru 1995.usluga. u segmentu politike kamatnih stopa.nezavisno od nacionalnih vlada i sotalih institucija EU.drugo..se vodi pod okriljem Evropske centralne banke.Isto tako.on nije imao autoritet da sprovodi intervenciju deviznih kurseva.koji će sprovoditi jedinstvenu monetarnu politiku za uvođenje jedinstvene valute u trećem koraku.i posljednji korak.Evropsko vijeće je odlučilo.jer Evropska unija je i enormno finansijsko tržište.g.Monetarna politika. Evropski monetarni institut je prezentirao svoj izvještaj Vijeću Evrope koji je formirao bazu rezolucije Vijeća Evrope o principima i fundamentalnim elementima novog mehanizma deviznog kursa-ERM II koji je prihvaćen u junu 1997.Evropska monetarna unija je dobila jedinstvenu monetarnu politiku unutar jedinstvenog ekonosmkog tržišta.g.1.da jača koordinaciju centralnih banka i monetarnih politika i. U decembru 1996. Na osnovu Delorovog izvještaja.jula 1990-datum kada su ukinute sve restrikcije na kretanje kapitala između zemalja članica Evropske unije i kada je započeo proces koordinacije nacionalnih monetarnih politika.juna 1989.Evropska unija je najveće jedinstveno tržište na svijetu..Zato je otvorenost sadašnje Evropske unije koja je formalno nastala Mastrihtskim ugovorom.kapitala.Na taj način. Na taj način.sa više od 300 miliona potrošača.g.g.g.pod odgovornošću Evropske centralne banke.Šestorica osnivača proglasili su Evropsku ekonomsku zajednicu otvorenom za sve evropske zemlje.g..radne snage.a Evropski sistem centralnih banaka i Evropska centralna banka su započele formulisanje i sprovođenje jedinstvene monetarne 6 .g.gdje korporacije iz evropske unije sve više investiraju izvan zemalja članica.npr.Ovo je još uvijek bio zadatak nacionalnih centralnih banaka. S druge strane.junuara 1994.

nezavisnost od nacionalnih vlada i EU u cjelini i demokratsku odgovornost . naprosto se željelo pokazati da zemlje članice buduće monetarne unije vode brigu oko upravljanja politikom niske inflacije.Evropska centralna banka čuva i stabilnost deviznog kursa kao i kamatnih stopa.03=0.dok. Ilustrirat ćemo neke racionalne pokazatelje kako se došlo do normi 3% i 60%. pa na taj način nije ispunila jedan od uslova priključenja monetarnoj uniji. 3) deficit državnog budžeta. npr. mora biti bez ozbiljnih devalvacija u prethodne dvije godine prije razmatranja ulaska u monetarnu uniju (dozvoljene fluktacije su +/. Velika Britanija bi morala osigurati punu nezavisnost Bank of England. povremena povećanja u stopi nezaposlenosti su bila neizbježna. te lokalni budžetski deficiti ne smiju preći 3% vrijednosti bruto domaćeg proizvoda. ako i samo ako. Jedan od osnovnih ciljeva formiranja Evropske monetarne unije. 5) zemlja. To je jedan od razloga zbog kojih Danska i Velika Britanija nisu članice ekonomske i monetarne unije i imaju ''opting-out'' klauzulu. uz pretpostavku da se budžetski deficit finansira emisijom državnih obveznica: d=gxb (d) budžetski deficit u procentima od GDP-a (bruto domaćeg proizvoda). 7 . Mnoge članice su. odnosno postavljanja normi od 3% ukupnog obima rashoda prema bruto domaćem proizvodu i 60% ukupnog javnog duga prema bruto domaćem proizvodu. kao i budžeta regiona. 6) nacionalne centralne banke moraju imati punu političku nezavisnost.te evropske centralne banke i zajedničke valute za Evropu.5% od prosječne stope inflacije u tri zemlje Evropske monetarne unije sa najnižom stopom inflacije. Ovakve budžetske norme od 3% i 60% su izvedene iz formule koja određuje koji je to budžetski deficit potreban da stabilizira državni dug. osim privremeno i izuzetno. Jedinstvena centralna banka obezbjeđuje najveću sigurnost za cjenovnu stabilnost.politike prema postavkama Sporazuma. veoma istrajne oko vođenja borbe sa inflacijom. članica mehanizma deviznog tečaja (ERM 11). U toku ovog dezinflatornog procesa.upravljanje deviznim kursom i rezervama i bankarska supervizija. 2) dugoročna kamatna stopa ne smije biti viša od 2% u apsolutnom izrazu. a Danska pored toga mora imati i referendum.s druge strane tri glavna zadatka su navedena kao: formulacija i sporvedba jedinstvene monetarne politike i emisije zajedničke valute.jeste uspostavljanje jedinstvene monetarne politike i očuvanje stabilnosti cijena na prostoru cijele EU. npr. (g) stopa rasta nominalnog GDP-a i (b) nivo na kojem se državni dug stabilizira (u % od GDP-a) Formula nam pokazuje da budžetski deficit mora biti sveden na nivo od 3% GDP-a da bi se stabilizovao državni dug na 60% od GDP-a. morale spustiti stopu inflacije na nivo Njemačke.koji ukljucuju tri fundamentalna nacela i to:stabilnost cijena. Naime. Švedska je odlučila da se ne pridruži monetarnoj uniji zbog toga što je odbila da se pridruži mehanizmu deviznog kursa ERM 11.6). Što se tiče kriterija vezanog za budžetski deficit i državni dug. Evropskog monetarnog sistema prije početka treće faze.05x0.Pored toga. je nominalna stopa rasta GDP-a 5% (0. Italija. Osnovni konvergencije ''convergence criteria'' su slijedeći: 1) stopa inflacije u zemlji. Ovaj kriterij je bio dodatni dokaz da su pojedine zemlje. 4) odnos javnog duga i bruto domaćeg proizvoda ne smije biti veći od 60%. ne smije biti veća od 1.15% oko centralnog deviznog kursa). Ovo pravilo je podložno kriteriji zbog barem dvije stvari. Kod kriterija inflacije. od prosjeka kamata u tri zemlje Evropske monetarne unije sa najnižom stopom inflacije. te na taj način sprovoditi dezinflatorni proces. u toku posmatrane godine.

Evropska centralna banka. Prema tome. Slijedeća korist je ušteda kroz niže oficijelne međunarodne rezerve. naročito prema US dolaru. je bio tzv. dohotku per capita. kriterij konvergencije za visinu kamatnih stopa se opravdava činjenicom da bi velike razlike u visini kamatnih stopa. tranzicijski period za monetarnu uniju. Kriterij 5 je spriječio zemlje da manipuliraju deviznim kursom tako da bi mogle imati bolju poziciju deviznog kursa prilikom ulaska u monetarnu uniju. Ako je nominalna stopa rasta GDP-a veća od (niža od) 5%. već samo do nivoa da devizni kurseura upravlja prema drugim valutama. što implicira da koristi od upotrebe eura neće biti ditribuirane ravnomjerno među zemljama članicama. dudžetski deficit koji stabilizira državni dug na 60% se poveća iznad (smanjuje) 3%. Ako su cijene roba i usluga izražene u jednoj valuti. nejasno je zašto bi se dug trebao stabilizirati na 60%. koji je uveden. gdje se trguju ovim valutama po promijenljivom kursu. zemlje članice euro-zone su koristile euro u beztrgovinskom platnom prometu. Jedinstvena valuta je znatno važna za trgovinu bez barijera i investicione aktivnosti unutar Evropskog kontinenta. nadgledajući zajedničku valutu. ono što pokreće špekulativne napade.Prvo. zato što u to vrijeme prosjek stope dug/GDP-a u EU bio je 60%. Komercijalne banke mijenjaju ove valute prema fiksnom deviznom tečaju. stopi nezaposlenosti među zemljama članicama su velike. nema gubljenja vremena kod zamjene efektive. kao što su: jače evropsko prisustvo u međunarodnom monetarnom sistemu i jače prisustvo na globalnim finansijskim tržištima. kao i EU. ► Evropska centralna banka je bila spremna da zamijeni jedan novac članice za drugi. Drugo. odlučeno je da navedeni fiskalni kriterij ne bude primijenjen. jer postojanje takvih fluktacija i kretanja deviznih kurseva unutar tih raspona često pokreće špekulativne pritiske. a upravljanje jedinstvenom monetarnom politikom postaje odgovornost Evropske centralne banke. Uvođenje jedinstvenog evropskog novca može donijeti određene koristi zemljama euro-zone.g. Evropska centralna banka koristi euro za implementaciju monetarne politike. Konačno. je na neki način ''osiguran'' sa tri važne tačke za uspostavu kredibiliteta. Evropska centralna banka. Ovaj trogodišnji tranzicijski period do potpunog uspostavljanja zajedničke valute. stimulaciju investicija u euro-zonu i u smislu unutarnjeg kretanja i priliva izvana. jednostavnije putovanje za potrošače. i to: ► Postoji jedna centralna banka od 1999. Mikroekonomske koristi od upotrebe eura su: pojednostavljuju se međusobne finansijske transakcije. Ali razlike u ekonomskoj strukturi. ► Konverzija jedne valute zemlje članice za euro se obavlja prema fiksnom kursu bez fluktacija. Najočiglednija korist je potpuna eliminacija troškova konverzije između različitih valuta eurozone. Makroekonomske koristi se odnose na: eliminaciju deviznog rizika unutar euro-zone. nema više provizija za konverziju deviza. jer je upravo očekivanje da će centralnoj banci ''ponestati novca''. pravilo je oslonjeno na buduću nominalnu stopu rasta GDP-a.. Nepostojanje raspona fluktacija je važno. konkurencijski efekat jedinstvenog tržišta će biti znatno ojačan. na zahtjev. Pošto 9 od 11 zemalja članica EU-a nisu bile u stanju ispuniti ovaj kriterij (kriterij 4). ne treba držati velike rezerve. Na taj način je bio formiran devizni kurs euro-zone. Od 1 januara 1999 g. radi čega ona kupuje i prodaje euro da bi uticala na količinu novca u Evropskoj uniji i/ili kamatnu stopu. prije svega zbog tehničkih razloga. Upotreba eura bi trebala donijeti i određene globalne efekte za EU. Postavlja se pitanje 8 . Jedini razlog zašto je prag 60% prihvaćen u Maastrichtu je bio. prije priključenja monetarnoj uniji. odgovorna za monetarnu politiku EU kao cjeline. što će dati i koristi Uniji u cjelini i stvoriti povoljniju poziciju u međunarodnim razmjenama=> jedinstvena valuta će pospiješiti ekonomski rast i zaposljenje. jačanje jedinstvenog tržišta. špekulatori ne mogu očekivati od ovog mehanizma da mu ponestane novca da bi organizirao konverziju. određuje EU monetarne varijable. Period 1999-2002. mogle dovesti do velikih dobiti ili gubitaka kapitala pri momentu operacionalizacije monetarne unije. Ovo je moguće jer nema tržišta deviznih kurseva.

pripremanje godišnjih izvještaja Ecb. i takve koordinacije nacionalnih ekonomskih politika koja bi omogućila da zemlje članice imaju jedinstvenu monetarnu. Osnovne karakteristike monetarne unije sastoje se u formiranju jedinstvenog novca. niti su obavezni da finansiraju gubitke Ecb. Manja nesigurnost o inflatornom kretanju pomaže smanjenju premije rizika u strukturi kamatne stope i prema tome niže finansijske troškove. Učešće svake centralne banke članice Ecb u obezbjeđenju deviznih rezervi Ecb je fiksirano. jedinstvene centralne banke. tradicionalni špekulativni napad se vjerovatno nije mogao desiti. def. što ima za rezultat jačanje povjerenja prema Ecb. U upravljačkoj strukturi Ecb imamo tri organa koji su zadužena za pripremu i sprovođenje jedinstvene monetarne politike. Funkcionisanje Evropske centralne banke Od osnivanja Evropske centralne banke (Ecb). te za donošenje odluka Ecb: . dok je svaka nacionalna centralna banka istovremeno kreditirana od strane Ecb u ekvivalentnom iznosu eura.g. standarda za politiku zaposlenja u Ecb.The general council of the ECB/Generalno vijeće Ecb: Generalno vijeće sačinjava predsjednik i zamjenik predsjednika Ecb i guverneri nacionalnih centralnih banaka svih zemalja članica EU. klučne kamatne stope i obezbjeđenje rezervi u Evropskoj monetarnoj uniji. Ima slijedeće zadatke: prikupljanje statističkih informacija. (ima ovlaštenje i moć da preduzme najvažnije. (status primarnog operativnog tijela Ecb) .da li je uopšte postojao rizik za kolaps aranžmana fiksnog deviznog kursa u toku 19992002.? Iz današnje perspektive možemo reći da ga nije ni bilo.The governing council/Upravno vijeće: Upravno vijeće će ćiniti članovi Izvršnog odbora Ecb i guverneri nacionalnih centralnih banaka. Ukupni kapital Ecb iznosi 5 milijardi eura. formulisanje monetarne politike eurozone. strategija monetarne politike obezbjeđuje snažnu osnovu za efikasan interni proces odlučivanja i konzistentni okvir za komukikaciju sa javnošću. strateški značajne odluke) . utvrđivanje potrebnih odluka za njihovu implementaciju. 9 . odgovornost za tekuće aktivnosti Ecb. Nacionalne centrale banke su upisnici kapitala Ecb. predložena od strane zemalja članica. potrebne pripreme za uspostavljanje fiksnog deviznog kursa valuta zemalja članica prema euru. Glavne odgovornosti Upravnog vijeća su: određivanje osnovnih smjernica i donošenje odluka potrebnih za osiguranje zadataka datih Evropskoj monetarnoj uniji. u proporciji sa udjelom upisanog kapitala u Ecb. Glavne odgovornosti su: implementacija monetarne politike u skladu sa smjernicama i odlukama Upravnog vijeća Ecb i davanje neophodnih instrukcija nacionalnim centralnim bankama. a u perspektivi i jedinstvenu fiskalnu politiku. zamjenik predsjednika i druga četiri člana. kao i donošenje odluka koje se odnose na među-ciljeve monetarne politike. Jedini rizik koji je mogao biti je politički. Upis kapitala je zasnovan na ključu koji je uspostavljen na bazi respektivnog učešća zemalja članica EU u GDP-u i populaciji EU. pripremanje potrebnih pravila za ujednačavanje/kreiranje računovodstvenih standarda i standarda izvještavanja. Centralne banke koje još nisu u Evropskoj monetarnoj uniji nemaju pravo da dobiju bilo kakav udio u podjeli dobiti Ecb.The executive board/Izvršni odbor: Izvršni odbor čine predsjednik. Očekivana inflacija u dugo roku je konzistentna sa definicijom Ecb o stabilnosti cijena.

-Razlike u upravljanju fiskalnom politikom među zemlojama članicama Evropske monetarne unije. p. Ako inflaciju posmatramo kao monetarni fenomen.a obratno je za zemlje sa stopama inflacije ispod prosijeka euro-zone. 10 . Koja je konsistentna sa određenom stopom infuacije. Ugovorom je posebno istaknuti transparentnost i odgovornost u radu Ecb.mogu takođe igrati značajnu uloga u objašnjenju inflacijskih razlika. kada je data stopa rasta realnog GDP-a i stopa brzine opticaja novca. Ova strategija počinje sa definisanjem krajnjih ciljeva (inflacija. koju možemo napisati na slijedeći način: m v = p y m.sekundarni cilj: ''visok stepen zaposlenosti'' . U smislu realizovanja svojih ciljeva. Da bismo to vidjeli treba započeti sa poznatom formulacijom kvantitativne teorije novca i cijena.g.mjere nacionalnih ekonomskih politika iz domena kontrole cijena i indirektnog oporezivanja. Ecb će djelovati prema principima otvorene tržišne ekonomije uz slobodnu konkurenciju.implikacije na formiranje cijena. Ovdje ∆ predstavlja promjenu iz jedne godine u drugu ili aproksimativne stope rasta.iz godine u godinu. v. je niža. Prvi korak u formulisanju strategije monetarne politike sastoji se u davanju precizne definicije stabilnosti cijena.stopa rasta cijena industrijskih proizvoda i usluga izvan nergetskog sektora. Prethodna formulacija se može interpretirati kao stopa rasta količine novca. Tri glavna cilja Ecb: . Ecb vrši predviđanja buduće stope rasta realnog GDP-a (∆y).postoji veza između stanja konjukturnog ciklusa i kamatnih stopa:zemlje Evropske monetarne unije sa stopama inflacije iznad prosijeka euro-zone. u odnosu na 2002. Analiza kretanja cijena -Osnovni razlog za pad stope inflacije u 2003.brzina opticaja novca. onda je novcu data dominantna uloga u ovoj strategiji.tada je riječ o razlikama u brzini sprovođenja strukturalnih reformi u zemljama članicama euro-zone.∆v. daje Ecb zavidan stepen institucionalne nezavisnosti.su različite među zemljama članicama Evropske monetarne unije i. potrebno je naglasiti da upravljanje jedinstvenom monetranom politikom implicira"regime shift".sekundarni cilj: ''politička nezavisnost'' Ugovor kojim je osnovana EU.realni GDP Derivacijom ove formulacije dobivamo ∆m = ∆p + ∆y .kada govorimo o stalnim faktorima. output). -Različiti nivoi prilagođavanja na eksterne šokove privremeno doprinose inflacijskim razlikama.doprinose različito na stvaranje inflacijskih razlika.g.tj.primarni cilj: ''stabilnost cijena'' . -Isto tako. Industrijske razike u euro-zoni:potencijalni uzorci i implikacije u domenu monetarne politike: -Potencijalni uzroci:Imajuci u vidu inflacijske razlike u euro-zoni promatrane od 1999.prema tome. -U konteksu privredih faktora.g. -Zemlja sa stopama inflacije ispod prosjeka euro-zone bi trebale imati koris zbog veće kompetitivnosti i u kratkom roku od relativno manjih negativnih efekata inflacije na raspoloživi dohodak i stvarno bogatstvo. Ebc je formulisala strategiju koju slijedi da bi realizovala monetarnu politiku u euro-zoni. a preko srednjoročnih ciljeva. y.nivo cijena.Strategija monetarne politike Evropske centralne banke Primarni cilj Ecb je održavanje stabilnost cijena. kako bi ispunila svoj jasnodefiniran mandat održavanja stabilnosti cijena.imajući veće prosjećne stope rasta domaće tražnje. -S druge strane.količina novca.

su zasnovane na harmonizovanoj definiciji.ne mogu biti adresirana samo prema jedinstvenoj monetarnoj politici. -Upravno vijeće Evropske centralne banke može.inflacijske razlike unutar euro-zone prikazuju različitu regionalnu cjenovnu dinamiku i prolagođdavanje i.kao što su fiskalna i strukturalna politika.-Implikacije iz domena monetarne politike: Jedinstvena monetarna politika Evropske centralne banke je sada medij ka realizaciji strateškodg cilja održavanja stabilnosti cijena na cijelom području euro-zone.kriterija i procedura korištenja instru. -Ova tri monetarna agrgata se razlikuju u odnosu na stepen likvidnosti aktive koju sadrže. -Evropska centralna banka definiše novčanu masu u užem smislu(M1).strategija monetarne politike Evropske centralne banke naglašava dvostruku ulogu u cilju izbjegavanja inflacijskih razlika.dionice fondova tržišta novca . Monetarni agregati Evropske centralne banke: -Definicije Evropske centralne banke.čini ove instrumente supstitutima depozita.likvidnošću bankarskog sistema i ekonomije.c)operacije finog prolagođavanja. -M2 se sastoji od M1 i depozita s rokom dospijeća do dvije godine.b)operacije refinansiranja u dugom roku.se trebaju prilagoditi da reagiraju na eventualnu stalnu inflacijsku razliku.te novčanu masu u širem smislu kao monetarni agregat (M3).za monetarne agregate euro-zone.kao što su:operacije na otvorenom tržištu.monetarne politike jeste politika otvorenog tržišta jer se njome upravlja kamatnim stopama .kao takva.obveznice duga i vrijednosne papoire tržišta novca sa rokom dospijeća do dvije godine.monetarni agregati(M2).iz prostog razloga što bi postojanje inflacijskih razlika moglo imati implikacije za regije sa niskom stopom inflacije. -S tim u vezi postoje tzv.Evropskoj centralnoj banci. -U isto vrijeme.ustajene pogodnosti kreditiranja banaka i politika rezervi likvidnosti . -Poboljšanje uslova na finansijskom tržištu i ekonomskih indikatora je postepeno induciralo ekonomske subjekte da se okrenu dugoročnim finansijskim operacijama i da smanje nivo štednje. -Ekonomske politike svake zemlje članice Evropske unije . -Jedan od najvažnijih instrum. -Možemo ih svrstati u četiri kategorije:a)glavne operacije refinansiranja.postvaljajuci inflacijski kriterij konvergencije prije integracije u Evropsku uniju.može smanjiti mogućnost pojave stalne inflacijske razlike u euro-zoni.izmijeniti skup instrumenata . Operacije na otvorenom tržištu -Za cilj imaju upravljanje kamatni stopama i likvidnošću tržišta novca putem kupovine i prodaje vrijednosnih papira.vrste transakcija i to: 11 . -M3 se sastoji od M2 i tržišnih vrijednosnih papira .uslova. Instrumenti monetarne politike u praksi Evropske centralne banke: -Evropska centralna banka ima na raspolaganju skup instrumenata monetarne politike.tj.izdatih od strane monetarnih finansijskih institucija euro-zone.svojo odlukom u bilo koje vrijeme .-Visok stepen likvidnosti i cjenovne sigurnosti .kao i aktivu koja može odmah biti pretvorena u novac.ne samo sektora koji vrši emisiju novca nego i na osnovu kategorija pasive monetranih finansijskih institucija. -M1 uključuje novac u opticaju(bankonte i kovanice).Ovdje ubrajamo repo ugoovore.monetarne politike Evropske monetarne unije. -Kao i u svakoj monetarnoj uniji.. -Djelotvorno upravljanje navedenim politikama.u cilju ublažavanja negativnih implikacija na kompetetivnost.d)strukturalne operacije.

zapravo su obavezne rezerve koje se obračunavaju na prosjećan iznos depozita na računima depozitnih institucija u proteklih 30 dana a koje se moraju održavati takođe u sljed.rezervi Evropske centralne banke je da vrši kontrolu nad procesokm monetarne ekspanzije. Ustaljene pogodnosti kreditiranja banaka-"standing facilities" -Imaju za cilj da obezbjede likvidnost u toku noći. b)Dugoročne operacije re-finansiranja-su reversne transakcije za obezbjeđenje likvidnosti sa mjesećnim frekvencijama i rokom dospijeća od tri mjeseca.Ove operacije se uglavnom vrše kao reversne transakcije od strane nacionalnih centralnih banaka putem brzih tendera i bilateralnih procedura.Ove operacije se obavljaju kada Evropska centralna banka želi da "popravi" svoju strukturnu pozivciju u odnosu na finansijski sektor.Drugo.nacionalna centralna banka plaća kamatu.cilj politike min. a)Glavne operacije refinansiranja-su regularne transakcije za obezbjeđenje likvidnosti sa sedmičnim frekvencijama i rokom dospijeća od dvije godine. -Operacije na otvorenom tržištu se mogu vršiti na osnovu standardnih tendera . -Minimalne rezerve likvidnosti. 12 . Analiza upravljanja obaveznom rezervom u sistemu Evropske monetarne unije -Politika minimalnih rezervi Evropske centralne banke ima nekoliko ciljeva."floor" tržišne kamatne stope u toku noći.te da pravljaju tržišnim kamatnim stopama u toku noći.strukturalnih operacija) -tradicionalna prodaja i kupovina vrijednosnih papira na tržištu (samo za operacije finog prilagođavanja) -valutne zamjene (samo za operacije finog prilagođavanja) -prikupljanje depozita sa fiksnim terminima (samo za operacije finog prilagođavanja). c)Operacije finog prilagođavanja-se izvršavaju na ad hoc osnovi s ciljem upravljanja likvidnošću i kamatnim stopama.-reverzne transakcije (za sve četiri kategorije instrum.One se sprovode od strane nacionalnih centralnih banaka na osnovu standardnih tendera i prema unaprijed utvrđenom kalendaru.Ove operacije imaju za cilj obezbjediti dodatno finansiranje prema identificiranim potrebama.u visini kamate koju Evropska centralna banka primjenjuje u glavnim operacijama refinansiranja.stabilizacija kamatne stope na tržištu novca.30 dana.pred.Prvo.reversnih transakcija i"outright transakcija"."celing"tržišnu kamatnu stopu u toku noći.i osnovni element operacija na otvorenom tržištu) -emisija obveznica (samo za instrum.Ovim se želi omogućiti bankarskom sistemu da apsorbuje eventualne nastale šokove povezane sa likvidnošću te da se smanje fluktuacije kamatnih stopa na tržištu novca. 2)Depoznitne pogodnosti-Subjekti mogu vršiti polaganje depozita u toku noći kod nacionalnih centralnih banaka. -Dvije ustaljene pogodnosti su: 1)Kreditne pogodnosti za nepredvidive okolnosti-se koriste od strane subjekata da bi dobili likvidnost u toku noći od strane nacionalnih centralnih banaka na osnovu prihvatljive aktive.brzih tendera i bilateralnih procedura. -Na izdvojene obavezne rezerve . d)Strukturne operacije-se izvršavaju putem emisija blagajničkih zapisa.Kamatna stopa na "marginal lending facility"obezbjeđuje najvišu tzv.Kamatna stopa na depozite je u obliku najniže tzv..signaliziraju opštu poziciju monetarne politike.

u okviru ovlaštenja utrošenih zakonom 7. i imaju jaču finasijsku aktivu. te zastupa BiH u međuvlastitim organizacijama o pitanju monetarne politike. samo ukoliko postoji 100% pokrića u konverzibilnim deviznim rezervama 3. koja nije dobra jer označava državu u koju nije poželjno ulagati. Uredan bankarski sistem je svijetla tačka i uz stabilnu domaću valutu i slabilne cijene. najveći korak koji je učinjen pod okriljen Centralne banke BiH jeste prenos sistema platnog prometa sa Zavoda za platni promet na komercijalne banke. da definiše i kontroliše upravljanje monetarnom politikom BiH 3. 2. da drži službene rezerve i upravlja njima na bezbijedan i profitabilan način 4. Centralna banka BiH je banka na nivou države BiH. da prima depozite od institucija na nivou BiH 6. a broj banaka je prepolovljen. konvertibilne marke. godine dolazi do premještanja funkcije supervizije komercijalnih banka sa entitetskih agencija za bankarstvo pod okrilje Centralne banek BiH i odluka o isplati dividendi od strane Centralne banke BiH. da postigne i očuva stabilnost domaće valute( konvertibilna marka je vezana za euro prema kursu 1 EUR=1. Postovanje principa currency board. najnižu stopu inflacije i jedan od najefikasnijih bankarskih sistema u okruženju. Nakon uvođenja jednstvene valute. Centralna banka BiH je zaslužna i za dobivanje prvog rejtinga za BiH. Centralna banka BiH ne može nikome dati kredit. i njenog vezivanja za euro. Osnovni ciljevi i zadaci Centralne banke BiH: 1.Proces integracije BiH u Evropsku monetarnu uniju Upravljanje monetarnom politikom putem Currency Board aranžmana na primjeru monetarnog sistema BiH 2005. da učestvuje u radu međunarodnih organizacija koje rade na utvrđivanju finansijske i ekonomske stabilnosti. Ovim se zaokružuje sedam godina funcionisanja currency boarda. da izdaje propise i smjernice za ostvarivanje djelatnost Centralne banke BiH. Centralna banka BiH se može označiti kao stabilan finansijski stub bosanskohercegovačke ekonomije. BiH ima jedinstven bankarski sistem (postoji Agencija za osiguranje depozita na nivou države. BiH danas ima stabilnu valutu. kao i propisivanje odbaveze rezerve bankama podrazumjeva: 1. osnovana u skladu sa Zakonom koji je usvoji Parlament BiH 1997. i formiranje jedinstvenog bankarskog udruženja). devizne rezerve su se uvećale. da održava odgovarajuće platne i obračunske sisteme 5. najveći je adut za privlačenje stranih investicija u BiH. ne može djelovati kao kreditor u krajnjoj potrebi bankarskog sistema. Ne može ni na koji način finansirati vladu.955830 KM). Centralna banka BiH može pustiti u opticaj konvertibilnu marku. uvoden je Odbor za superviziju komercijalnih banaka pri Centralnoj banci BiH. Pravni status i odgovornost Centralne banke BiH. Uveden je koncept monetarne politike na principima currency boarda. nova valuta ( konvertibilna marka je vezana za euro po fiksnom deviznom kursu utvrđen Zakonom o Centralnoj banci BiH) 2. 13 . s radom je počela 1997. Naša država je dobila ocjenu B3 sa pozitivnim izgledima.

propisano je da banke mogu imati visok procenat ročne usklađenosti stavki aktive i pasive. Banke u BiH značajan dio svojih sredstava drže na rezervnim računima kod Centralne banke. monetarni instrumenti – mogućnost da se odredi i mijenja obavezna rezerva za komercijalne banke u BiH. Da bi održala povjerenje javnosti u konvertibilnu marku Centralna banka BiH radi sljedeće: 1. Veoma je transparentna u vezi s a finansijskim izvještajima. monetarna politika u BiH je vezana za politiku centralne banke koja ima kredibilnost. Instrumenti makroekonomske politike jedne zemlje montarna i finansijska politika. Centralna banka BiH ne može pozajmljivati novac. da bi se zadovoljili propisi o politici rezervi likvidnosti. osigurava mogućnost konverzije domaće valute svima koji to traže 3. 2. kao jednu od mjera uspostavljanja i održavanja stabilnost domaće valute. stabilnost cijena. Sveukupni ciljevi ekonomske politike jedne zemlje redovito uključuju: punu zaposlenost. Sastoji se od guvernera koji je ujedno i predsjedavajući i 4 člana.Najviši organ Centralne banke BiH je Upravno vijeće. Bez prava Centralne banke BiH da vrši dodatnu emisiju novca. koje je nadležno za utvrđivanje monetarne politike. održava više nego 100% pokrića za scu pasivu u KM i to u likvidnim deviznim sredstvima 2. Poslovanje se ostvaruje preko Centralnog ureda. Rast deviznih rezervi posebno je doprinjelo i povećanje depozita poslovnih banka na računu obaveznih rezervi Centralne banke BiH.obajvljuje bilasns stanja svakih 15 dana Analiza monetarnih kretanja Centralne banke BiH i moguće implikacije pri pristupanju Evropskoj centralnoj banci Devizne rezerve i monetarna baza Negativan saldo kupovine i prodaje konvertibilne marke znači povlačnje primarnog novca iz opticaja. dugoročni cilj – je stabilnost cijena i stabilnost valute. Danas je ona vezana za Evropsku centralnu banku. ekonomksi rast. Glavni instrument Centralne banke BiH je održavanje punog deviznog pokrića i pune konvertibilnosti za svu pasivu u konvertibilnim markama. Međucilj – fiksan kurs između konvertibilne marke i eura. U kretanju rezervi Centralne banke BiH mogu se uočiti dva različita perioda: pad i dinamičan rast. 3. U okviru navedenog glavne karakteristike currency boarda su sljedeće: 1. Zbog potreba očuvanja stabilnost bankarskog i cjelokupnog finansijskog sistema. 14 . preko iznosa koji je potreban za održavanje obaveznih rezervi. Zbog same činjenice da Vlada i Centralna bankda BiH nisu imale uspostavljene pregled poslovanja rezultata i što ga nisu imale poslovnu kredibilnost. Monetarna baza njeno kretanje je određeno dinamikom prodaje i kupovine konvertibilnih maraka od strane Centralne banke BiH. Monetarna politika u BiH se sprovodi u sistemu currency board-a tj. uravnoteženost platnog bilansa i pravičnu raspodjelu prihoda. Da bi ostvarila pozitivan saldo prodaje i kupovine konvertibilne marke komercijalne banke su vršile prodaju dijela svoje strane aktive Centralnoj banci. sa rokom diospijeća od jedne godine.

odobravanjem kredita u obliku depozitnog novca. mogli bismo reci da je on izrazen u ukupnoj pasivi centralne banke. Sirina skale likvidnosti od najviseg do najnižeg stepena likvidnosti zavisi od stepena privredne razvijenosti. Smjernice se odnose na 4 vrste rizika: 1. 4. rizik kamatne stope je rizik koji će promijeniti neto vrijednost portfolija u uslovima varijabilnih kamatnih stopa. M4. Prilagođavanje se vrši u skladu sa očekivanim promjenama kamatnih stopa.. 8.. Postoji određene smjernice kojima se želi uspostaviti ograničenje rizika u okviru kojih će Centralna banka BiH upravljati svojim portfoliom deviznih rezervi. depozitni se ne moze ni zamisliti. obavezne i druge rezerve. Centralna banka emituje efektivni ( gotov ) novac. Nivo deviznih rezervi najvećim je dijelom određen saldom kupovine i prodaje kovertibilne marke.2 Monetarni agregati Monetarne agregate definisemo kao skup finansijskih instrumenata ( oblika ) istog stepena likividnosti. kreditni rizik je definisan kao rizik neizvršavanja obaveza. kao i povlačenje iz opticaja. M3. rezervni novac ( R ). Primarni novac ima veoma vaznu funkciju u ekonomskom sistemu jedne zemlje. a na osnovu raspoloživosti informacija na tržištu novca. Ova definicija se matematicki izraziti kao: M0 = G + R Za definisanje primarnog novca razvile su se dvije metode:  Metod upotrebe monetarne baze.. putem primarne emisije. novac velike snage ( H ). ili ugovorenih obaveza druge strane 3. te samim time i promjene vrijednosti devizne aktive i pasive 2.sekundarnom emisijom. Primarni novac se definise kao iznos ukupne aktive centralen banke umanjen za iznos deviznih transakcija sa inostranstvom iz pasive bilanse. za iznos depozita nefinansijskih komitenata centralne banke i za iznos ostalih obavzea centralne banke iz pasive njezine bilanse. Iznos primarnog novca je manji od iznosa aktive centralne banke. kao i konkretnih institucionalnih prilika.)  Metod „kreiranja“ monetarne baze.Upravljenje deviznim rezervama. ali tzv. Efektivni novac je baza depozitnog novca i bez efektivnog novca. Primarni novac M0 definise se kao suma gotov novca ( G ) u opticaju i ukupnih rezervi banaka kod centralne banke ( R ). odnosno ukupne obaveze koje su protuteza njezinim 15 . devizni rizik je definisan kao rizik od promjene kursa. Komercijalne banke emituju takodjer novac. Puštanje u opticaj domaćeg novca. Primarni novac se definise kao suma gotovog novca u opticaju i ukupnih depozita poslovnih banaka kod centralen banke ( rezerve likvidnosti. Monetarni agregat M0 se u literaturi susrece pod nazivima: monetrana baza ( B ). Danas je uobicajena podjela monetarnih agregata na:  Primarni novac M0  Novcana masa u uzem smislu M1  Novac kao dio ( novacne ) imovine M2. kojeg kreira samo centralna banka.. Devizna rezerva Centralne banke BiH se investira u novčene deopzite kod inostranih banaka odgovarajućeg rejtinga. vrši se na osnovu prodaje i kupovine konvertibilne marke za euro. tj. rizik likvidnosti je definisan kao nemogućnost blagovremenog izvršenja preuzetih obaveza. Za primarni novac.1. Adekvatna zaštita od navedenog rizika se ostvaruje stalnih praćenje obaveza i dnevnim obezbjeđenjem raspolozivog novčanog minimalnog iznosa..

pa odatle i kreditni i monetarni multiplikator. odnosno banknote.  Koncepcija sadržanu u Radcliffeovu izvještaju o likvidnosti privrede. posebno stednih i kreditnih udruzenja i osiguravajucih drustava. Pri tome treba razdvojiti instrumente placanja od drugih tzv.  Koncepcija J. tj.F. M. M1 = G + D D – depoziti po vidjenju na transakcijskim racunima G – gotov novac u opticaju Definicija novacne mase se moze postaviti u uzem ili sirem smislu. definicija novcane mase obuhvata pored gotovog novca u opticaju i sve depozite kod poslovnih banaka: depozite po vidjenju i orocene depozite. da se oni mogu ukljuciti u novcanu masu. dok bi najsira definicija u tu masu ukljucila i depozite na racunima banaka.plasmanima.Gurley i E. Prema Friedmanu tradicionalna koncepcija ima određene nedostatke jer posmatra novac prvenstveno kao sredstvo razmjene. međutim novac je „nesto sto se koristi da bi se olaksao proces razmjene“. M1 = M0 * m Definicija novcane u uzem smislu ili monetarnog agregata M1: Novcana masa. koji predstavljaju tako bliske supstitute za odgovarajuca sredstav u pasivi poslovnih banaka. Prema M. ili druge monetarne institucije. razvio je drugu koncepciju novcane mase koja u odnosu na tradicionalnu ukljucuje i neke druge oblike novca. Novcana masa u uzem smislu jednaka je sumi gotovog novca u opticaju i depozitnog novca. Na osnovu toga razlikujemo 4 teorijske koncepcije novacne mase:  Tradicionalna koncepcija ili „Sredstva razmjene“. obuhvata sve instrumente koji sluze kao zakonsko i definitivno sredstvo placanja u zemlji. Ova koncepcija je najsira koncepcija. ali ne smiju se zanemariti ni „nemjerljivi“ likvidni finansijski oblici ( npr. Primarni novac predstavlja bazu daljnih aktivnosti. Od njega zavsii kreditna i monetarna multiplikacija. „mjerljivih“ likvidnih finansijskih instrumenata koji mogu predstaviti supstitute novcu u nekim njegovim funkcijama. novcana masa bi obuhvatala zlatni novac u prometnim kanalima ili sire osim zlatnog novca u prometnim kanalima i novcanice.Shaw. Prema ovoj koncepciji novcana masa obuhvata ukupnu kolicinu novca u opticaju koja se sastoji samo od finansijskih oblika koji su u nekoj zemlji prihvaceni kao sredstvo prometa i placanja. Monetarni multiplikator (m) pokazuje odnos novcane mase u uzem smislu (M1) i primarnog novca – monetarne baze (M0). Duzi naziv za ovu koncepciju bio bi „privremeno prebivaliste kupovne moci“. kreditne linije) 16 . a kreirale su ga.  Koncepcija Milton Friedman – a. U zlatnog standardu. jer se u novcanu masu uključuju svi finansijski oblici u pasivi i banaka i drugih nebankarskih finansijskih institucija. a to je suma gotovog i depozitnog novca. ali istovremeno on ljudima da razdvoje „akt kupovine od akta prodaje“. ili centralne banke. Novac jeste sredstvo razmjene. Prema ovoj koncepciji novcana masa obuhvata sredstva u pasivi odredjenih nebankarskih finansijskih institucija. najortodoksniji predstavnik monetaristicek kontrarevolucije i ekonomske teorije uopšte. Novac ima cilj da sluzi kao privremeno „prebivaliste“ kupovne moci ili kao stednja. Friedman. u uzem smislu. m = M1/M0 Novcana masa u uzem smislu jednaka je proizvodu primarnog novca i monetarnog multiplikator.

Monetarni agregat M3 gdje spadaju „ostala likvidna sredstva“ ( ograniceni i oroceni depoziti do jedne godine i obveznice sa rokom dospjeca do jedne godine.1. pokazuje broj jedinica novčane mase kreiran na temelju jedinice primarnog novca.1.. Dodavanjem drugih.2 (2) : Monetarni multiplikator.1. nefinansijska privatna preduzeća. novac u užem smislu M1 i kvazinovac QM. M2. Prema metodološkom objašnjenju Centralne banke BiH. G – gotov novac u opticaju Prema akademiku Ivi Peršinu. Grafikon 8. Pored monetarnih agregata M0 i M1. novac u užem smislu i monetarni agregat M2. Ukupna novčana sredstva su definisana unutar četiri kategorijeM1. Novčanu masu M2 čine monetarni agregati. monetarni agregati se razlikuju. ne samo po strukturi nego i po nazivu. M3 u cjelini predstavljaju monetarni volumen. M3. koji čine depozite kantona.2 (1) : najtipičniji predstavnik kvazinovca su štedni depoziti bez roka. depozite po viđenju kantona. Grafikon 8..novčana masa. u ovu grupu spadaju i razne vrste finansijskih instrumenata kod razlictih finansijskih institucija.2 (3) : metod monetarnog mulitplikatora spada u grupu metoda koje se temelje na jednačinama. domaćinstva. monetarni potencijal. M4. koje definiraju i povezuju odnose u okviru procesa kreiranja novca. S – stedni depoziti. manje likvidnih finansijskih instrumenata ( do jedne godine dospjeca ). Monetarni agregati M1. monetarni agregati su: monetarni agregat M1 tj. M2 = G + D + S M3 = M2 + Do ili ili M2 = M1 + S M3 = M2 + Do Do – oroceni depoziti . općina i fondova.1. novčana masa obuhvata gotov novac ( novcanice i kovani novac ) u opticaju izvan banaka i depozitni novac. Tabela 8. monetarni agregat M2. neprofitne organizacije. Prema ovoj metodi 17 . Monetarni agregat M1 obuhvata gotov novac izvan banaka. Ukupna novčana sredstva sadrže novčana sredstva izvan opticaja i novac u opticaju. depozite preduzeća i orivatnog sektora koji čine nebankarske finansijske institucije. Novac kao dio imovine.. Tu spada i metoda temeljena na konsolidarnoj bilansi monetarnih institucija. tj.. nefinansijska privatna preduzeća. domaćinstva. M2. Tom istom agregatu dodajemo manje likvidna sredstva ili nelikvidna sredstva i dobivamo monetarne agregate M2. Ako se monetarnom volumenu dodaju i nelikvidna sredstva tj.. monetarni volumen. Monetarni agregat kvazinova – QM obuhvata štednju i oročene depozite u domaćoj valuti. 261. Novacancie i kovani novac u opticaju (M0) smo dodali depozitnom novcu i dobili M1. Koristi se kao monetrani indikator kojim se ocjenjuje veza između monetarnih i realnih ekonomskih kretanja. opština i fondova. ili nelikvidnih ( duze od jedne godine dospjeca ) monetarni agregati se proširuju..2 (1) str. ali se svakog casa mogu pretvoriti u prometno sredstvo.blokirana sredstva koja cine oročena sredstva i depoziti međunarodnih finansijskih institucija kod centralne banke dobije se monetarni potencijal kao najširi agregat u monetarnoj statistici. dok je kvazinovac ( štedni i ostali depoziti bez roka – a vista ). koji označava sredstva koja ne obavljaju funkciju prometnog sredstva. M3 i M4 što predstavja monetarni potencijal. Grafikon 8.Novacna masa predstavlja temeljnu mjeru monetarne ponude. depozite preduzeća i privatnog sektora koji čine nebankarske finansijske institucije. općenito. depozite po viđenju u stranoj valuti i oročene i štedne depozite u stranoj valuti. Tako postoje nazivi: potencijalna likvidnost. neprofitne oragnizacije. što predtsvalja monetarni agregat M1. eksterna likvidnost.

1.Oročeni i štedni depoziti rezidenata. Depozitnu osnovu. a ne samo u domaćem novcu kako je bilo ranije. M2 kao novac u srednjem roku i M3 kao novac u širem smislu. i uspori rapidna ekspanzija kredita (zabilježena u 2002. količina novčane mase u užem smislu bi se povećala za 1. Sa ciljem da se osigura jednak tretman domaćeg novca i stranih valuta.13. Na taj način monetarne vlasti mogu da povećavaju ili smanjuju količinu primarnog novca u užem smislu i ubrzavaju brzinu njegovog opticaja. Monetarni sistem BiH trenutno nema izgrađen ninstitucionalni okvir niti u praksi koristi takve instrumente kao sto su: repo ugovori. Novčana masa. koja se temelji na osnovu konsolidovanog bilansa stanja MFI sektora tj.).Obaveze prema nerezidentima.3. matematički: M1 = K – NP + Es Monetarni agregati predstavljaju osnovu bez koje se ne može izučavati monetarna politika. Obavezne rezerve CBBiH obračunavaju se kao prosječne dnevne rezerve u desetodnevnom periodu.Osnovica za obračun je proširena na način da sada uključuje i pasivu denominiranu u stranim valutama.Stopa obavezne rezerve smanjena sa 10% na 5%. . uzrokuje rast OR – brže rastu salda računa rezervi i višak rezervi raste. tj. Promjena regulative. Centralna banka biH će integracijom u Evropsku centralnu banku. manje iznos nemonetarne pasive uvećano za saldo deviznih transakcija.Depoziti rezidenata po viđenju. to znači da. Osnovica za obračun je stanje navedenih depozita prethodne dekade. Npr. Monetarni multiplikator iznosi 1. ukoliko bi se povećala količina primarnog novca u opticaju za jednu jedinicu.. i to prosječna stanja računa depozita u konvertibilnim markama.13 novčanih jedinica. Banke drže depozite u konvertibilnim markama kod CB BIH (preko centrale ili jedinice CB) u minimalnom propisanom nivou. . Prema metodološkom objašnjenju CB BiH monetarni agregati su: monetarni agregat M1.novčana masa M1 jednaka je kreditima banaka domaćim nebankarskim komitentima. OBAVEZNE REZERVE Instrument obavezne rezerve je jedini instrument monetarne politike koja je na raspolaganju CB1 BiH. Te promjene dovode do veće efikasnosti monetarnog upravljanja i harmonizovanja regulative sa regulativom Evropske CB. 1 CB – Centralna banka 18 . na bazi koje se računa obavezna rezerva. pravila obračuna su promjenjena: . u toku 2003. Sektora monetarnih finansijskih institucija euro-zone. . Među najznačajnije stavke konsolidovanog bilansa monetarnih finansijskih institucija euro zone ubrajamo depozite i plasmane. tj novac u užem smislu i monetarni agregat M2. Evropska centralna banka je definisala i prati kretanja tri monetarna agregata: M1 kao novac u užem smislu. uz konstantni rast depozitne osnovice. 8. u periodu koji prethodi periodu održavanja rezervi. analizu kretanja monetarnih agregata prepustiti jedinstvenoj centralnoj banci Evropske monetarne unije. čine: . Minimalno obavezno držanje rezervi na računu kod CB BiH predstavlja razliku između prosječnih obaveznih rezervi i prosjeka gotovine u trezoru. BiH: Početna pozicija za analizu implikaciju je definicija monetarnih agregata euro-zone. državne obveznice i vrijednosni papiri tržišsta novca s rokom dospjeća do i uključno dvije godine.

preko mreže filijala. Razlozi uspostavljanja supervizije: 1. nego što ih plasiraju u određene sektore bosanskohercegovačke ekonomije. u osnovi. bezrizične plasmane. depozitnoj stopi Evropske CB. 2. Usvajanje međunarosnih standarda u oblasti supervizije 4. Poređenje stvarne i implicitne stope OR govorio tri puta većoj likvidnosti od obavezne. Supervizija banaka mora biti implementirana na sve banke jednako Prednosti uspostavljnja supervizije banaka kod CB su: . Zbog toga što su komercijalne banke držale tri puta više depozita na računima kod CB nego što je propisana OR usvojena je odluka o povećanju stope OR sa 5 na 10%.Implicitna stopa OR je dobar pokazatelj ukupne likvidnosti sistema i izračunava se tako što se ukupna stanja računa rezervi komercijalnih banaka podijele sa ukupnom depozitnom osnovicom. 19 . Naime.supervizor koji će vršiti kontrolu rada komercijalnih banaka će moći kontrolisati sve komercijalne banke u BIH. Politika plaćanja naknade komercijalnim bankama od strane CBBIH je imala negativne implikacije. omogućiti da CBBIH dio svoje dobiti usmjeri na državni nivo kao dividendu. jer je rezultirala nepotrebnom akumulacijom viška rezervi. ili kod inostranih banaka. Da li i oni uspješni. Međutim. Objašnjenje toga se svodi na nivo rizika koji je uzrokovan nemogućnošću održavanja potrebnog nivoa naplate plasnama sredstava. Depozitna stopa Evropske CB je stopa po kojoj komercijane banke iz područja euro-zone mogu da deponuju višak novčanih sredstava kod Evropske CB. novouvedena naknada za višak rezervi se plaća po tzv. zbog loše urađenih zakonskih rješenja i posebno utemeljene prakse tolerisanja „loših platiša“???? Zbog navedenih implikacija uvodi se nova politika naknade kojom bi distorzione implikacije trebale biti eliminisane. Ta stopa je varijabilna jer je uvjek za 1% niža od glavne diskontne stope Evropske CB. većina komercijalnih banaka posluje na teritoriji cijele zemlje. te time stopa OR (5%) i dalje nije ograničavajuća za poslovne odluke komercijalnih banaka u BiH.: Usvojeni amandmani koji se odnose na dva bitna pitanja – prvo. Od tada. a regulativa CBBIH harmonizovana sa regulativom Evropske CB. kod komercijalnih banaka u inostranstvu. bankarski sistem BIH je danas jedinstven. kojima su sredstva potrebna za obavljanje poslovnih aktivnosti i daljnji razvoj cjelokupne bosanskohercegovačke ekonomije. uprkos rastu monetarne baze. Stepen stranog vlasništva banaka je vrlo visok 3. To znači i da banke u BiH radije drže sredstva na razervnim računima kod CBBIH. Ovaj rast viška rezervi je imao implikaciju usporavanja procesa multiplikacije i usporavanja rasta monetarnih agregata. CB ne naplaćuju naknade na višak rezervi. Trenutno je većina banaka u BIH veoma likvidna. te je i usporavala razvoj međubankarskog tržišta novca. CBBIH je politikom plaćanja naknada na višak rezervi. U praksi. Aktuelne izmjene i dopune Zakona o Centralnoj banci BiH u 2004. devizne rezerve CB bilježe konstantan rast. Nova metodologija za izračunavanje neto otvorene devizne pozicije banaka prisiljava sada banke da drže rezerve denominirane u stranoj valuti. Ona je smanjena nakon ovih promjena. uspostavljanje funkcije supervizije komercijalnih banaka kod CBBIH i drugo. u stvari dozvoljavala bankama profitabilnije i. treba da ispaštaju.

radi jačanja finansiskog sektora i podsticaja razvoja finansijskog tržišta u BiH. CBA JE U BIH OPRAVDAO SVOJ CILJ. sa jednog mjesta. te počne izdavati kratkoročne vrijednosne papire. a unutar toga i stabilnu valutu. Aranžman CBA će i dalje djelovati u pravcu očuvanja stabilne bosanskohercegovačne valute. Monetarna politika CB BIH. 2. veoma teško bismo mogli održati okvire „diskrecionog“ djelovanja CB. zasnovana na principima currency board-a se provodi već 7 god. razvoju i jačanju tržište novca (finansijskog tržišta) u BIH. a ne centalna banka? Razlozi: 1. uz puno pokriće u slobodnim konvertibilnim deviznim sredstvima -koordinirana saradnja CBBIH u obnavljanju djelatnosti agencija za bankarstvo i uspostavljanje standarda u poslovanju banaka u skladu sa praksom u zemljama razvijenog tržišta -upravljanje službenim deviznim rezervama koje drži CBBIH tako da se njihovo investiranje vrši na siguran način i uz optimalno ukamaćivanje -uspostavljena saradnja sa institucijama BiH Jaka i stabilna konvertibina marka predstavlja značajnu činjenicu u privlačenju stranog kapitala. Zašto currency board u BiH. jer smo krenuli putem tranzicije ka tržišnom modelu. i održavanje minimalne stope inflacije. Bilo bi neophodno izvršiti izmjene Zakona o CBBIH u smjeru koji bi omogučio da CBBIH igra ograničenu ulogu „lender of last resort“.- Odbor za superviziju banaka pri CB će. odnosno direktnih stranih investicija. a postignuti rezultati su: -CBA2 je vrlo uspješan način vođenja monetane politike za BIH -konzistentno održavanje stabilnosti valute od puštanja u opticaj -ograničavanje niske stope inflacije na oko 1% godišnje -dosljedna primjena pravila CBA izdavanjem domaće valute.kao zemlja koja je ekonomski poharana. što potvrđuje stabilnost kovnertibilne marke. imali bismo velike poteškoće u definiranju smjerova i efekata djelovanja CB BiH. 8.kao zemlja koja izlazi iz rata sa dubokim traumama.veoma nam je važno ostvarivanje makroekonomske stabilnosti. CBA aranžman u buduće treba da osigura stabilnost deviznog kursa i stabilnost cijena. razorena i spaljena. podjelama i međusobnim nepovjerenjem. moći izdavati ili oduzimati dozvole za rad komercijalnih banaka. 3. da se iako u stogom sistemu currency board-a spremna uključiti i finansiranje i jačanje državnih institucija. koje su prijeko potrebne BiH za dinamičan razvoj. povjerenje u domaću valutu u zemlji i šire. te uvoditi privremene uprave. 2 Currency board 20 . a da oni ne budu „probijeni“ usljed enormnih potreba za sredstvima nužnim u procesu obnove i visokim zahtjevima za budžetskim rashodima.2. CBBIH pokazuje prema iznosima deviznih i neto slobodnih deviznih rezervi. a ono što treba modificirati jeste proširenje funkcija CBBIH. što bi uticalo na smanjenje novčanih sredstava koje domaće komercijalne banke plasiraju u inostranstvo što bi doprinijelo osnivanju. ako bi ona trebala da vodi „diskrecionu“ monetarno-kreditnu politiku. i ostvarene dobiti.

g.u onim koje se odnose na politicku situaciju.sto nam jos uvijek ne pokazuje da je ucinak Vlade i Parlamenta znacajno poboljsan.Da bi Evropska komisija dala pozitivnu preporuku Vijecu Evropske unije da Bosna I Herzegovina zapocne pregovore.napredak je umjeren.g.demokratske I funkcionalne drzave.koja razmatra spremnost Bosne I Herzegovine da zapocne pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruzivanju Evropskoj uniji.Studija izvodljivosti pruza analizu tekuce situacije u Bosni I Herzegovini.1.Od sestnaest tacaka. Politicka situacija188.novembra 2003.Kada Bosna I Herzegovina ispuni sestnaest zahtjeva definisanih Studijom izvodljivosti.To je jedan od razloga zasto se u Studiji izvodljivosti trazi usvajanje I sprovodjenje Zakona o budzetu na nivou drzave.dok tenzije izmedju drzave I entiteta I dalje uticu na sprovodjenje reformskih aktivnosti. 9. U narednom periodu.usvojilo 21 .Bosna I Herzegovina je preuzela na sebe obavezu da sacini sveobuhvatnu strategiju reforme javne uprave za cijelu zemlju. da bi se osigurala stabilnost funkcionisanja CBA.Koordinacioni sastabci izmedju ministarstava su se poceli odrzavati.odrzanom u martu 2003. Provodjenje Zakona o Vijecu ministara I Zakona o ministarstvima ce znaciti djelotvorniju javnu upravu. objavila Studiju izvodljivosti185.teDistrikta Brcko je jos uvijek slaba.Evropska komisija ce dati preporuku Vijecu Evrope da donese odluku da otvori pregovore sa Bosnom I Herzegovinom o stabilizaciji I pridruzivanju Evropskoj uniji. neophodno je preduzeti napore na smanjivanju deficita tekućeg računa (kroz veće stope izvoza i veći priliv stranih investicija).Zakon o Vijecu ministara iz 2002. Bosna I Herzegovina-proces ispunjavanja uslova iz Studije izvodljivosti Evropska komisija je 18.Evropska komisija sigurno I nece biti u poziciji da svoju preporuku da za pocetak pregovora.isljed smanjenja medjunarodne pomoci. je poboljsao funkcionisanje drzave kroz novoformirana ministarstva i agencije na nivou drzave.mora biti brza i ucinkovitija.g.god.neophodno je da Bosna I Herzegovina ispuni svih sestnaest reformskih podrucja.Vlada mora unaprijediti proces upravljanja javnim fondovima I novcanim sredstvima koja se prikupe od poreskih obveznika.treba da se javlja u Bosni I Herzegovini se suocava sa krupnim ekonomskim izazovima.reformska dinamika. koji zajedno sa iznosom javnog duga predstavljaju najveću prijetnju makroekonomskoj stabilnosti u BiH.Studija izvodljivosti je i za 2004.Ukoliko Bosna I Herzegovina ne ispuni zahtjeve iz Studije izvodljivosti.koja je neophodna da bi se osigurao napredak na planu izgradnje moderne.Konsolidacija novih ministarstava i agencija na nivou drzave.uz podrsku Direkcije za evropske intregacije.sa modernim I djelotvornim institucijama koje ce postivati vladavinu prava.koja su navedena I definisana Studijom izvodljivosti.ali koordinacija izmedju drzave i entiteta..Studija izvodljivosti preporucuje da jedna nova.te obuhvata najveci dio pitanja.Vlada Bosne I Herzegovine u ovom segmentu mora uciniti svoj dio zadatka I uspostaviti okvir koji ce biti povoljan za investicije I poduzetnistvo.Isto tako. utvrdila znacajnu reformsku agendu.Vlada na nivou drzave ostaje nedovoljno razvijena.Na sastanku Vijeca za implementaciju mira.Dobro je prihvacena cinjenica da je Vijece ministara.Sljedeća karika u procesu integracije monetarnog sistema BiH u Evropsku monetarnu uniju jeste održavanje stabilnog nivoa nacionalnih rezervi.

ekonomski kriteriji iz Kopenhagena.g.g.g.objedinjeni fiskalni bilans.strukturiran i metodican pristup reformama.izvrsenje i kontrolu budzeta.Medjunarodni monetarni fond.s aspekta makroekonomske stabilnosti.dalje. usvojen je i akcioni plan189 za rjesavanje prioriteta iz Studije izvodljivosti.konvetibilnu marku koja je potpuno vezana za euro.pocetak funkcionisanja Ustavnog suda Bosne I Herzegovine.funkcionisanje djelotvorne trzisne ekonomije i drugo.se naglasavaju sa dva aspekta i to:prvo.Pozitivin napredak..g.tako i za nize nivoe vlasti.jeste prisutna razlicitost u ekonomskom razvoju zemlje.U sustini. je prosao i parlamentarnu proceduru.Ovdje moramo naglasiti da je kod sprovodjenja svih navedenih reformskih aktivnosti i dalje bio prisutan "medjunarodni pritisak".reformi drzavne uprave.Supervizija banaka je ojacana uvodjenjem strogih propisa.usvajanje Zakona o indirektnom oporezivanju.4% bruto domaceg proizvoda.uistinu.Prvi nacrt Zakona o finansijama sada je utvrdjen.Kada govorimo o jedinstvenoj budzetskoj politici na nivou drzave. Ekonomska situacija190.koji je ostvaren od usvajanja Studije izvodljivosti je u podrucju uvodjenja novog Krivicnog zakona i Zakona o krivicnom postupku.Medjunarodni monetarni fond i Evropska Komisija pruzaju podrsku drzave Bosne I Herzegovine i njenih entiteta.sa novim upravnim odborom i novim guvernerom od 1.Da bi se omogucila ekonomska reforma.povecanje produktivnosti.sto je priblizno ekonomskom kriteriju konvergencije Evropske monetarne unije od 3% bruto domaceg proizvoda.koje bi preuzelo tu ulogu.finansijsko upravljanje.te uvesti jedinstven vladin racun.Currency board aranzman Centralne banke Bosne I Herzegovine je nastavio djelovati od avgusta 2003.donosenje i izvrsenje budzeta. januara 2005.Krajem decembra 2003.g.a u januaru 2004.kreiranje povoljnog okruzenja za domaca i strana ulaganja i drugo.Ono sto zabrinjava.ovo zavisi od uticaja razlicitih faktora kao sto su liberizacija trgovine.Od januara 2004.Reforma bankarskog sektora je otisla dalje nego reforma bilo kojeg drugog sektoru.Naime.rasta udjela kvalifikovane i visokoobrazovane radne snage.izmedju ostalog.jos jedan u nizu pozitivnih koraka ove drzavne institucije.Proces integracije uEvropsku uniju.u cilju integraciju u Evropsku uniju.Centralna banka Bosne I Herzegovine je pocela objavljivati nove mjesecne podatke o vanjskoj trgovini robama na nivou Bosne I Herzegovine.koji se 22 .Kada govorimo o fiskalnoj konsolidaciji.podizanje standarda i kvaliteta roba.Inflacija je pod kontrolom zahvaljujuci Centralnoj banci Bosne I Herzegovine.uspostava jedinstvene Drzavne obavjestajne agencije.Napredak.a nema ni jedinstven vladin racun.vrlo vazno bi bilo izvrsiti intergraciju vanbudzetskih sredstava.koji ce obuhvatiti visegodisnje budzetsko planiranje i projekcije.Iz domena Zakona o budzetu..zavrsetak procesa privatizacije.uspostava Uprave za indirektno oporezivanje.Jedan od najvaznijih zadataka za Bosnu I Herzegovinu je odrzavanje stabilnog makroekonomskog i institucionog okruzenja.te na osnovu toga utvrdjivala i ciljeve kako.bez kojeg zasigurno ni navedene reforme ne bi bile ostvarene.omogucen uvodjenjem novog sistema obrade podataka.Bosna I Herzegovina jos nema drzavni zakon o budzetu koji regulise pripremu.sposobnost suocavanja sa pritiskom konkurencije i trzisnim snagama unutar Evropske unije.Bosna I Herzegovina mora usvojiti i poceti primjenjivati takav zakon.odnosno na nedostatak institucije koja bi utvrdjivala godisnji.posljednji podaci ukazuju na objedinjeni budzetski deficit od 3.je svakako cinjenica da Bosna I Herzegovina danas ima veoma stabilnu valutu.za drzavu.usvajanje Zakona o odbrani i uspostava Ministarstva odbrane na drzavnom nivou.ukazuje na to da bi Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje mogao prerasti u Fiskalno vijece.Ovo je.podrazumijeva i ucinkovitu pripremu i prilagodjavanje bosanskohercegovacke ekonomije u odnosu na ekonomsku kriterije iz Maastrichta i Kopenhagena za clanstvo uEvropskoj uniji.Novi Zakon o finansijama treva osigurati pravni okvir za visegodisnje planiranje.kao sto je novi uslov u pogledu kapitala.Medjunarodni monetarni fond ja cak i ukazao na nedostatak u institucionalnoj izgradnji ministrastva.

ciji cilj bi tredbao biti jasno iskazana spremnost Bosne I H.sto je prvenstveno vazno za razvoj trzisne ekonomije.Kada postignemo takav stepen napretka i dobijemo o pocetku pregovora BiH ulazi u novu fazu.Na drzavnom nivou neophodno je uvesti certificiranje i druge procedure za izvoz proizvoda zivotinjskog porijekla.ali nijedna od preporuka iz Studije izvodljivosti nije u potpunosti ispunjena.Isto tako.Stoga je vazno ovaj proces sprovoditi i prije uspostavljenog odnosa sa Evropskom unijom.te formirati Fitosanitarni ured u skladu sa standardima Evropske unije.Uprkos odredjenom uspjehu na planu makroekonomske stabilizacije.dopunjeni su i propisi vezani za stanje devizne aktive i pasive banaka.pravnoj legislativi Evropske unije ce zahtjevati da se preduzmu znacajni napori svih relevantnih institucija o drzavi a posebno vaznu ulogu ce imati P arlamen BiH i bosanskohercegovacko pravosudje.Kda govorimo o reformi carinskog i poreskog sistema uspjelo se postici parlametarno usvajanja Zakona o indirektnom oporezivanju i uspostava Uprave za indirektno oporezivanje BiH.Rezultati BiH u svim podrucjima ispunjavanja uslova iz Studija izvodljivosti koji su preduslov za pocetak pregovora o stabilizaciji i pridruzivanju Evropskoj uniji su mjesoviti.prihvati preporuku.Ranim ulaskom u proces dobrovoljne harmonizacije BiH ce sebi olaksati put integracije u Evropsku uniju i dikazati svoju sposobnost potpunog prihvatanja acquis-a.Direkcija za evropske integracije.Ocekivana uspostava ugovornih odnosa sa Evropskom unijom sto ce kao rezultat imati potvrdjivanje statusa kandidata kroz Sporazum o stabilizaciji i pridrizivanju.u okviru rada Vijeca ministara Bosne i Hercegovine. Finansijska pomoc Evropske komisije.a sve u cilju promovisanja izvoza i jacanja standarda.igra veoma vaznu institucionalnu ulogu i ukazuje tijelima drzave na znacaj blagovremenog resavanja svih šesnaest reformskih podrućja iz Studije izvodljivosti.Pozitivna odluka o pocetku pregovora znaci da BiH moze otpoceti sa pripremam za pregovore.Zadnja faza je potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruzivanju Evropskoj uniji.Prje svega BiH i Evropska 23 .za pridruzivanje Evropskoj uniji 2009.utvrdjuje glavne prioritete za period od 2006. Bosna I Herzegovina-proces stabilizacije i pridruzivanje Evropskoj uniji.Konacnu odluku o pocetku pregovora donosi Vijece ministara Evropske unije u cijem radu ucestvuje dvadesetpet ministara vanjskih poslova. je zapocela sa razvojem strategije evropskih integracija. U djelu implementacije procesa stabilizacije i pridruzivanje Evropskoj uniji.Prilagodjavane pravnog sistema BiH acquisu.U svih sestnaest tacaka postignut je napredak.zemalja clanica Evropske unije.BiH u ovij fazi vrsi tzv.g.vrlo vazno mijesto ima uvodjenje jedinstvenog ekonomskog prostora u BiH.Bosna I Herzegovina jos nije cvrsto na putu ka samoodrzivom rastu. dobrovoljnu harmonizaciju. Implementacija procesa stabilizacije i pridruzivanja.Evropska komisija i CAFAO su pojacali kapacitete carinskih i poreskih uprava.Uslovno pozitivna ocijena je dovela BiH u fazu ispunjavanja uslova za pocetak pregovora sa Evropskom unijom o Sporazumu o stabilizaciji i pridruzivanju.donijece odluku o pocetku pregovora.Pozitivna ocjena u Studiji izvodljivosti znaci da E vropska komisija salje preporuku Vijecu Evrope za pocetak pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruzivanju sa Evropskom unijom.g.koji sada ukjlucuju i aktivu i pasivu.Faza na putu priblizavanja BiH Evropskoj uniji do potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruzivanju su sljedece:prvo BiH mora ispuniti ili ostvariti znacajan napredak na ispunjavanju sestnaest prioroteta definisanih u Studiji izvodljivosti.indeksirane prema stranim valutama.Bosna i H.Nakon toga Vijece Evrope razmatra preporuku Evropska komisije i ako .primjenjuje od januara 2003.u pogledu CARDS programa.g.Strateski dokument Evroipske komisije.tj. i kojeg su ispunile sve banke. kroz jacanje administrativnih kapaciteta.

koji se uglavnom odnosi na trgovinske mjere izmedju zemlje potpisnice i Evropske unije.Vaz na uloga u definisanju sporazuma je na organima Evropske unije.Vijece za stabilizaciju i pridruzivane ima funkciju da nadgleda proces sprovedja Sporazuma o stabiliziciji i pridruzivanju ciji su clanovi iz reda clanova Vijeca Evropske unije Evropske komisije. Potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruzivanju drzava potpisnica potvrdjuje status "potencijalnog kandidata".Pregovori su veoma komplekstan proces.Sporazum je veoma bitan jer omugacava stalni politicki dijalog sa Evropskom uniom.Prema tome.dok je na snazi Privremeni sporazum u toku je ratifikacija Sporazumu o stabilizaciji i pridruzivanju u Evropskom parlamentu.zbog cega je strucnost drzavnog pregovarackog tima vise nego vazno.Po zavrsetku procesa ratifikacije koji moze trajati do dvije god. Sta donosi Sporazum o stabilizaciji i pridruzivanju? Nakon procesa ispunjavanja svih uslova iz Studije izvodljivosti BiH moze pristupiti potpisivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruzivanja.i takodje omogucava uspostavljanje odnosa sa zemljama clanicama Evropske unije.Iako sve zemlje zapadnog Balkana prolaze kroz iste faze svaki sporazum ima svoje specificnosti.Nakon zavrsetka pregovora.tzv.politickih i ekonomskih uslova.Hronologija dogadjaja nakon stabilizacije i pridruzivanja Evropskoj uniji: • implementacija obaveza iz ugovora o stabilizaciji i pridruzivanju Evropskoj uniji • podnosenje zahtjeva za prijem i punopravno clanstvo Evropske unije •analiticki pregled uskladjenosti zakonodastva BiH sa zakonodastvom Evropske unije.Nakon sto obaveze kjoe Sporazum sadrzi budu sprovedene zemlje podnose prijavu za punopravno clanstvo u Evropskoj uniji.Kljucni principi Sporazuma se podudaraju sa princima na kojim pociva i sama Evropska unija. Status potencijalnog kandidata.unija trebaju odrediti svoje pregovaracke timove.Pored Sporazuma neophodno je potpisati i Privremeni sporazum.dok ce tim koji bude odredjen sa bosanskohercegovacke strane na sebe preuzeti odgovornost uspjesne pravedbe pregovora od cega ce zavisiti i dalji napredak na putu ka Briselu.i COREPER 11.pridruzivanje Evropskoj uniji je rezultat ispunjenja pravnih.Sporazum prije svega uradjuje i dravu iznutra u svim segmentima."screening proces" •pregovori o ispunjenju acquis-a •prijem i punopravno clanstvo Evropske unije •otpocinjanje procesa integracije monetarnog sistema u Evropsku monetarnu uniju i uvodjenje eura.koji nose skracenice COREPER 1.Sporazum se parafira a zatim potpisije. Pregovori.Da bi konacno stupio na snagu potrebno je uciniti jois nekoliko dodatnih koraka. Sporazum stupa na snagu i pravno je obavezujuci kako za BiH tako i za Evropsku uniju.Prvo na snagu stupa Privremeni sporazum. BiH-proces integracije u Evropsku monetarnu uniju 24 .

4. Koristi:-veći stepen otvorenosti ekonomije vodi ka većim koristima od učešća u Evropskoj monetarnoj uniji i to kroz niže transakcione troškove.kakva je Bih IMA VIŠE KORISTI NEGO NEDOSTATAKA INTEGRACIJOM uEvropsku monetarnu uniju. 3.mala zemlja.značajnu centralizaciju nacionalnih budžeta.kako bi se zemlje mogle prilagoditi asimetričnim šokovima u različitim regijama 2.Kako raste steoen ekonomskih integracija između zemalja asimetrični šokovi će se rjeđe pojavljivatitako da će odnos nacionalnog dohotka i zaposlenosti imati tendenciju manje divergencije između zemalja članica Evropske monetarne unije. 25 .integracija monetarnog sistema BiH u Evropsku monetarnu uniju treba se zajedno odvijati sa procesom određene centralizacije budžeta u BiH.Teorija optimalnog valutnog područja naglašava slijedeće: 1. -Veći stepen otvorenosti vodi ka nižem trošku gubljenja nominalnog deviznog kursa.poželjnu.BiH treba zadržati određeni stepen fleksibilnosti i autonomije i upravljati fiskalnom politikom unutar Evropske monetarne unije na vrlo disciplinovan način. Divergencija integracija Priakzani grafika nam govori o krivulji negativnog nagiba.

Jačanje ekonomske efikasnosti nalazimo u dva izvora: 1.Povećanjem stepena integracije zemlje postaju specijalizovanije tako da će biti podložne većoj vjerovatnoći pojave asimetričnih šokova.eliminacija deviznog rizika koji dolazi do nesigurnih buducih kretanja deviznih kurseva.KADA SE VALUTA KORISTI na međunarodnom tržištu emisiona institucija će ostvariti dodatne prihode 2. PREDNOSTI OD VALUTE: 1.jačanje aktivbosti na domaćem finansijskom tržištu kada domaca valuta prakticno postaje svjetska valuta 26 .eliminacija troškova u kontekstu zamjene valute jedne za drugom 2. IMPLIKACIJE ZA MONETARNI SISTEM BiH NA OSONOVU KOMPARATIVNE PREDNOSTI I NEDOSTATAKA UVOĐENJA EURA KAO JEINSTVENE VALUTE EVROPSKE MONETARNE UNIJE Napustanje domace valute.Ukoliko BiH BUDE IMALA MANJE DIVERZIFICIRANU STRUKTURU OUTPUTA BIT CE IZLOŽENA pojavi asimetričnih šokova što implicira da nije spremna da se pridruži Evropskoj monetarnoj uniji.konvertibilne marke.i uvođenja eura će uvoditi ka unapređenju ekonomske efikasnosti.Diverge -ncija INTEGRACIJA Na ovom grafiku vidimo da je krivulja pozitnog nagiba.

Keynesijanski pogled kaze da je svijet pun rigidnosti tako da je deviznu kurs snazan instrument u otklanjanju eventualnih neravnoteza.3. 27 . Operacije na otvorenom tržištu su najvažniji instrument monetarne politike Evropske centralne banke.da smanji stepen realne konvergencije 2.povecati stepen fleksibilnosti. Važno je istaknuti da bi korištenje operacija na otvorenom tržištu omogućilo: sticanje pune nezavisnoti monetarne politike od vanjskih faktora i njeno vođenje isključivo u skladu sa razvojnim preferencijam domaće ekonomije. isključivo u tom kontekstu. na osnovu analize instrumenata Evropske centralne banke Tri su teze koje se u posljednje vrijeme javljaju na našoj javnoj sceni i koje se nude kao spasonosno rješenje za sve probleme. To su fluktuirajući devizni kurs. operacije centralne banke na otvorenom tržištu. stavljanje deviznih rezervi u funkciju razvoja i. Moguće opcije za Centralnu banku Bosne i Hercegovine.3. Prema monetaristickom pogledu BiH CE IMATI VISE Koristi nego nedostataka od integracije u Evropsku monetarnu uniju. efikasnije upravljanje javnim dugom kojeg bi trebalo postaviti pod ingerenciju Centralne banke BiH. To će omogućiti i konačno napuštanje pogubne politike fiksnog i nerealnog kursa. tj. davanje mogućnosti našoj centralnoj banci da počne emitovati vrijednosne papire.nedostaci KORISTI I NEDOST ACI koristi Trgovina Lijevo od tacke sjecista zemlja je u boljoj poziciji ako zadrzi vlastitu valutu dok desno od tacke sjecista je bolje uvesti zajednicku valutu zemalja trgovinskih partnera. ZAKLJUCAK: BiH moze da ubrza proces integracije na dva nacina: 1. punu raspoloživost sredstava za domaće finansiranje budžetskog deficita uz niže troškove i duže rokove otplate kredita. 9. odnosno ukidanje currency board aranžmana.

3. sa potrebama deviznog finansiranja državnog budžeta u sferi otplate anuiteta vanjskog javnog duga i tekućeg uvoza. Zato je potrebno da potražnja za devizama kontinuirano premašuje njihovu ponudu. Za taj će se dio poništiti prethodno emitirani novac. a država će dobivenim KM kupovati potrebne devize. a koristi bi mogle imati samo strane banke. to povećava i poresku osnovicu. a s druge dopuštaju ili izravno potiču deprecijaciju domaće valute. pa Centralna banka BiH može u svom djelovanju balansirati između monetarnih ciljeva i ciljeva upravljanja deviznim kursom. gdje postoji nekoliko opcija: 1. Preostaje sektor države i tu u igru ulaze najavljene operacije na otvorenom tržištu. koja podrazumijeva akumuliranje deviznih rezervi premanentnim kupovinama na deviznom tržištu. uključuje i Centralnu banku BiH i upravljanje javnim dugom. po visini i dinamici.jer konačni cilj bi trebao biti smanjenje deficita tekućih transakcija. To znači da se poveća likvidnost sistema domaće valute kojom će dužnici. Kod poticanja deprecijacije situacija bi bila drugačija. ona mora biti realna tj. kupovinom deviza od komercijalnih banaka i. uz sterilizaciju tako produciranog viška likvidnosti domaće valute blagajničkim zapisima. kojeg bi Centralna banka BiH mogla dodatno kontorlirati tako da dio potrebnih deviza direktno proda državi iz deviznih rezervi. 2. Centralna banka BiH bi onda koristila instrumente sterilizacije. postižemo kontrolisanu deprecijaciju deviznog kursa. a aktivno upravljanje vrijednosnim papirima države koje centralna banka može držati do dospijeća. a ne kreiranje novca u funkciji finansiranja uvoza. Ostaje opcija da se deprecijacija realizira kroz kapitalne transakcije u smislu supstitucije dijela vanjskog duga domaćim dugom. omogućujući postupno smanjivanje fiskalnog deficita. Pozitivne implikacije deprecijacije deviznog kursa na tekuće transakcije platnog bilansa i na ekonomski rast pretpostavljaju visoku elastičnost i izvoza i uvoza u odnosu na devizni kurs. od centralne banke. Tako će se dio javnog duga monetizirati. odnosno intervencija koje sa jedne strane sprječavaju aprecijaciju. odnosno kroz povećani uvoz.Fluktuirajući devizni kurs samo je drugi naziv za politiku asimetričnih intervencija centralne banke na deviznom tržištu. indirektno. Kreiranje dodatne likvidnosti domaće valute. Deprecijacija deviznog kursa bi tada pozitivno uticala na saldo tekućih transakcija platnog bilansa i povećala bi stopu ekonomskog rasta. Tada ostaje pitanje povećanja potražnje. Ni ova opcija ne dolazi u obzir. otplaćivati vanjske dugove. devizne rezerve stavljamo u funkciju razvoja. te odsustvo eksternih šokova. usmjerenih isključivo ka postizanju željenog nivoa deviznog kursa. Kod sprječavanja aprecijacije. ili čak i osnažiti mehanizam ograničavanja zaduživanja banaka u inostranstvu i na taj način ograničiti ponudu deviza iz tog izvora. Da bi deprecijacija mogla potaknuti izvoz. To bi dovelo do željenog nivoa depreciranog deviznog kursa. odnosno u načelu nesteriliziranom emisijom primarnog novca. U uslovima liberaliziranih tekućih i djelomično liberaliziranih kapitalnih transakcija sa inostranstvom potrebno je zadržati. Centralna banka BiH kupuje vrijednosne papire države na sekundarnom tržištu uz „prešutni“ sporazum s bankama da će one sredstva iz primarne emisije koristiti za kupovinu nove emisje državnih vrijednosnih papira. Ova opcija je besmislena jer traži visoke kamatne stope za uvoz kapitala. Centralna banka BiH bi uglavnom bila prisiljena da radi sljedeće aktivnosti. realna deprecijacija znači da bi rast valutno neindeksiranih troškova morao biti znatno niži od opšte stope inflacije. kako bi se povećala potražnja za devizima u okviru tekućih transakcija platnog bilansa. „solo igra“ centralne banke. smanjujemo potrebu vanjskog zaduživanja države i supstituiramo ga indirektnim zaduživanjem kod centralne banke. S obzirom da je dio troškova relativno fiksan u kratkom roku i valutno indeksiran. Ako ponuda deviza premašuje okvire potencijalnog rasta likvidnosti KM unutar kojih se može održavati niska inflacija. Rast potražnje za KM finansiran neto zaduživanjem Centralne banke BiH u inostranstvu bi neutralizirala kupovinama na deviznom tržištu. stopa deprecijacije mora biti viša od stope rasta domaćih cijena. 28 . Usklađeno. Znači.

pa su se deficiti finansirali srestvima na osnovu aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom i Svjetskom bankom. Prvenstvena funkcija uvođenja opercija na otvorenom tržištu.Devizni kurs ne određuje direktno samo vanjskotrgovinske. dok je na nivou oba entiteta u rudimentarnom obliku i čine ga deponovana sredstva po viđenju i oročena sredstva u kratkom roku. što znači proširiti ovlasti Centralnoj banci BiH. obaveze i oodgovornosti Centralne banke u BIH. a to su visoke fluktuacije kamatnih stopa na tržištu novca. te da vrši kontrolu i nadzor postupaka učesnika. Kasnije se poslovi mogu proširiti i na KM papire dužih rokova dospijeća. ali bi se trebala agresivnije uključiti u njegovo osnivanje i razvoj. Dakle tržište novca na nivou BiH ne postoji. OPERTIVNA PRAVILA za žirokliring odnose se na prava. Centralna banka BiH nije prepreka za razvoj tržišta novca u BiH. odnosno kratkoročni krediti u aktivi bilansa banaka. uz sedmične aukcije u kojima će kao kolateral u početku služiti isključivo trezorki zapisi Ministarstva finansija i trezora BiH u KM bez valutne klauzule. 29 . a razlog je što budžetski prihodi nisu bili dovoljni da bi se pokrili budžetski rashodi. U proteklih deset godina od završetka rata u BiH. Proširivanje ovlasti ne bi trebalo doveti u pitanje održavanje stabilnosti KM i finansijske discipline.Sve informacije i podaci kojima raspolažu službenici CB. koji će početi njime aktivno upravljati. ubrzati inflaciju i dovesti do istiskivanja ostalih sektora tržišta kredita.CB je odgovarna da poravnjanja i potraživanja i dugovanja proistekla iz kliringa budu izvršena u skladu sa posebnim aktom CB. Razvojem tih operacija postepeno će se akumulirati i određeni iznos državnih vrijednosnih papira u porfoliu Centralne banke BiH.u slučaju redovnog mjesečnog izvještavanja poslovnih banaka o broju i vrijednosti transakcije. Operacije na otvorenom tržištu će ostaviti pozitivne implikacije i u kontekstu mogućeg većeg i povoljnijeg zaduživanja države na domaćem tržištu i time spriječiti eksterno finansiranje tekućeg budžetskog deficita finansiranjem iz domaćih izvora. CB može ograničiti poravnjanje platnog bilansa iz ŽK-a (žirokliring) među učesnicima te obustaviti rad da bi se osigurali interesi CB ili učesnika. a treba razmatrati i mogućnost uvođenja unutar dnevnih kredita. Centralna banka BiH treba uvesti odgovarajući sistem lombardnih kredita. Radi stabilizacije takvih stopa Centralna banka BiH bi trebala započeti sa inverznim repo poslovima.Učesnici žirokliringa su Centralna banka i poslovne banke koje imaju dozvolu za obavljanje platnog prometa izdatu od nadležne agencije za bankarstvo kao i transakcioni račun CB(centralne bane). u pasivi.u slučaju da je uposlenik CB koji raspolaže podacima ovlašten da ih može predočiti organima CB 3. izuzev u slučajevima: 1. Što će deficit biti manji. ali samo u mjeri koja u kontestu ukupnog rasta monetarnih agregata neće destabilizirati devizni kurs.smatraju se povjerljivim. Takođe treba raditi na daljnoj liberalizaciji kapitalnih transakcija sa inostranstvom. to će se širiti i prostor za operacije na otvorenom tržištu i rok za početak primjene takvih operacija će time postati kraći. u smislu ukidanja ograničenja kapitalnih transakcija sa inostranstvom. instrumente tržišta novca nije emitovao nijedan nivo vlasti u BiH. te deponiranja sredstva kod Centralne banke BiH krajem radnog dana.već ukupne ekonomske tokove i time o njegovoj stabilnosti bitno zavisi i ukupna stabilnost bosanskohercegovačke ekonomije.u slučaju da je neophodno informacije i podatke proslijediti ovlaštenim institucijama koje su ovlaštene na osnovu zakonskih propisa 2. takođe ovoj instituciji bi se trebalo dozvoliti da počne emitovati vlastite instrumente tržišta novca sa kamatnim stopama iznad EURIBOR-a. u smislu ukidanja ograničenja ulaganja nerezidenata u domaće vrijednosne papire na tržištima kapitala i novca. treba da bude da ublaže osnovnu negativnu pojavu koja prati održavanje stabilnog deviznog kursa u aranžmanu currency board-a.

prenos na drugu banku. Sredstva od priliva mogu da se rasporede na sljedeći način: za ino plaćanja. MT202. usmjeravanje platnog naloga.Obim i nivo međunarodnog platnog prometa zavisi od vrste klijenta. EUROVALUNO bankarstvo se bavi platnim prometom sa inostransvom.Učesnici u međunarodnom platnom prometu su privredni ili pravni subjekti te fizičko lice koje je registriralo poslovanje sa bankom otvarajući odgovarajući račun.Klijenti –subjekti medjunarodnog platnog prometa su: -pravno lice-rezident. pravnog ili fizičkog lica za korisnika u zemlji.Platni nalozi usmjereni na ŽK. za službeni put.nalogodavca -bsnku pokrića i korisnika -naziv korisnika i broj njegovog računa -osnov plaćanja -detalji vezani za troškove po obradi priliva: BEN-opcija znači da bankarske troškove priliva snosi korisnik OUR-opcija znači da troškove snosi nalogodavac SHA-opcija znači da troškove snosi nalogodavac na svojoj strani.Ono označava depozitno-kreditne poslove denominirane u svim drugim valutama osim u valui zemlje sjedišta date bankePlaćanje podrazumjeva sistem podmirenja novčanih obaveza između dva subjekta po osnovu trgovačkih.Ova informacija o uplati dolazi putem SWIFT sistema.Odgovornost učesnika: Svaki učesnik je odgovoran za svoje računarke aplikacije. po zahtjevu ino-nalogodavca ili nerezidenta iz BIH u korist klijenata. -pravno lice-nerezident. Potreban dokumentacija za placanje u inostranstvu koju klijent dostavlja baci je: OBRAZAC 1450 (obrazac za inoo placanje preko in banke). pravilno prihvatanje autoriziranog platnog naloga.Nalog je primljen u ŽK kada učesnik dobije potvrdu o prihvatanju i biće izvršen istog dana. ako sredtva na račun komititenta. 30 . otplatu kredita. pravnih ili fizičkih lica rezidenata ili nerizedanata. MT205.Takodjer je odgovoran za pravilno popunjavanje. moraju biti u elektronskoj formi. uslužnih i drugih aktivnosti.njihovu usklađenost i pouzdanost kako ne bi ugrozio ŽK. zaštićeni šifrom. VALUTU. fizičko lice-nerezident Pod prilivom se podrazumjeva unos sredstava (deviznih ili KM) u državu preko poslovnih banaka. duzan je naglasiti: IZNOS. popunjeni u skladu sa standardima i važećim odredbama za domaće platne transakcije. Devizni priliv iz inostranstva podrazumjeva da je račun banke u inostranstvu odobren po nalogu stranog. odnosno potpisujući ugovor o poslovnoj saradnji. UGOVOR. SWIFT je znači ulazni dokument za obradu priliva. transakcijski racun.On mora sadržati: -iznos priliva -datum valute. a korisnik na svojoj. a po osnovu izvoza robe ili usluga.Vrste poruka plaćanja jesu: MT103.Učesnik koji je primio sredstva na osnovu pogrešnog usmjerenog platnog naloga dužan je vratiti sredstva: -do zadnjeg skupljanja i obrade platnih naloga istog ili najkasnijeg do prvog skupljanja narednog dana. u propisanim fajlovima. te podmirenje troškova. privrednih. usluga CB. Ukoliko klijent zeli odredjeni iznos prebaciti na drugu banku.RAČUN BANKE I SVRHU PREBACIVANJA. NAZIV BANKE. ZAHTJEV ZA PLAĆANJE.Transakcije se obavljaju preko banaka. FAKTURA .krajnjeg primaoca nisu knjižene ili -odmah po primitku vraćenih sredstava od komitenta na čiji se račun knjižena pogrešno usmjerena sredstva. fizičko lice-rezident.

FAKTURA ILI UGOVOR je dokumnt iz kojeg se moze utvrditi obavze plaćanja. roba ili usluga. 31 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->