ELEKTROSTATIKA 1. Dvije jednake metalne kuglice obješene su o vrlo dugu nerastezljivu nit kako je prikazano na crtežu.

Ako kuglicu A nabijemo nekom količinom naboja tada se kuglice A i B približe i dotaknu. Koji od predloženih crteža pokazuje stanje ravnoteže koje se uspostavi nakon doticanja kuglica?

A

B

a)

b)

c)

d)

e)

2. Crtež prikazuje dva protona (oznaka p) i jedan elektron (oznaka e) učvršćena na x osi. Koji je smjer sile koja djeluje na proton smješten u sredini? Zaokružite točan odgovor: a) u lijevo b) u desno c) prema gore d) prema dolje + e) sila može biti jednaka nuli. f) niti jedan od predloženih odgovora nije e p p točan.

x

3. Koji od predloženih crteža prikazuje električno polje tri jednaka negativno nabijena točkasta naboja?

a)

b)

c)

d)

e)

4. Četiri naboja jednaka po iznosu smještena su u vrhove kvadrata kao što je prikazano crtežom. Električni potencijal jednak je nuli:

–Q

A

–Q

a) jedino u točki E b) u točkama B, D i E
c) u točkama A i C. d) ni u jednoj točki. e) u točkama A, B, C i D.

D

E C +Q

B

+Q

5. Listići negativno nabijenog elektroskopa će se još više raširiti ako elektroskopu samo približimo tijelo koje je: a) negativno nabijeno b) pozitivno nabijeno c) izolator d) metal s drškom od izolatora e) neutralno

+Q 6. Četiri točkasta naboja Q jednakih veličina, od kojih su tri pozitivna i jedan negativan smještena su na vrhove kvadrata (crtež). U kojem smjeru djeluje sila na naboj +q smješten u središtu kvadrata? a) A b) B c) C d) D e) G f) ne može se odrediti B +q

+Q C D G –Q

A +Q

7. Na crtežu je prikazano električno polje dva točkasta naboja Q1 i Q2. Koja od navedenih kvalitativnih tvrdnji je točna?

a) Q1 ≈ –2 Q2 b) Q1 ≈ 1 / (2 Q2) c) Q1 ≈ 2 Q2 d) Q1 ≈ –Q2 / 2 e) Q1 ≈ –1/ (2 Q2)

Q1

Q2

8. Četiri naboja jednaka po iznosu smještena su u vrhove kvadrata kao što je prikazano crtežom. Električni potencijal jednak je nuli:

+Q

A

–Q

b) jedino u točki E b) u točkama B, D i E
c) u točkama A, E i C d) ni u jednoj točki. e) u točkama A, B, C i D.

D

E C -Q

B

+Q

1. Dvije kuglice nabijene jednakim pozitivnim nabojem na udaljenosti od 3 cm u vakuumu međusobno se odbijaju silom od 0,9 N. Koliki je naboj svake od njih? Za koliko se broj protona razlikuje od broja elektrona u svakoj od nabijenih kuglica? 2. Dva točkasta naboja u vakuumu djeluju na razmaku od 11cm jedan na drugoga istom silom kao kad su u terpentinu razmaknuti za 7,4cm. Kolika je relativna permitivnost terpentina ε r? 3. Koliko je električno polje u sredini između naboja Q1 = 10-8 C i Q2 = 4⋅ 10-8 C koji su međusobno udaljeni 12 cm.? 4. Dvije kuglice nabijene jednakim pozitivnim nabojem na udaljenosti od 1,5 m u vakuumu međusobno se odbijaju silom od 0,4 N. Koliki je naboj svake od njih? Za koliko se broj protona razlikuje od broja elektrona u svakoj od nabijenih kuglica? 5. Koliki naboj treba dati kuglici mase 1 g da ona lebdi ispod kugle s nabojem 0,07⋅ 10-6 C na udaljenosti 5 cm? 6. Pločicu od dielektrika permitivnosti ε r stavili smo između ploča nabijenog izoliranog pločastog kondenzatora (crtež). Napon između ploča kondenzatora: a) poveća se ε r puta. b) smanji se ε r puta. c) ostaje isti.

ε

r

d) Ne može se zaključiti jer imamo premalo podataka. e) raste s kvadratom permitivnosti.