Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

VI[E INFORMACIJA NA 15. STRANI

PETAK, 17. 9. 2010.

Godina LXVII • Broj 22.890

Bakir Izetbegovi}, potpredsjednik SDA

Reis nije na
strani radikala
5. strana

DANAS PRILOG

Papino priznanje tokom posjete Velikoj Britaniji

Neodlu~na reakcija
na zlostavljanja djece
20. strana

Reuters

U @I@I
Otkrivamo detalje iz novog pisma namjere upu}enog MMF-u

2

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Predstavljena trogodi{nja strategija RCC-a

Vlada FBiH
obe}ala poo{triti

Novi poticaji regiji na suradnju
Odgovor na potrebe regiona
Foto: D`. KRIJE[TORAC

Rije~ je o prvom velikom radnom programu Vije}a za regionalnu suradnju iza kojeg stoje EK i evropske finansijske institucije

reviziju BIZ-a
Glavni tajnik Vije}a za regionalnu suradnju (RCC) Hido Bi{~evi} i njegova zamjenica, ujedno {efica stru~nog tima, Jelica Mini} predstavili su ju~er u Sarajevu trogodi{nju strategiju ove organizacije. Strategija i program rada RCC-a za 2011 - 2013. osmi{ljeni su tako da odgovore na potrebe regiona i pru`e dodanu vrijednost suradnji u jugoisto~noj Evropi u oblastima od zajedni~kog interesa.

Milionski projekti
RCC }e preuzeti ulogu kooridinatora u novoj fazi ljubljanskog procesa od 2011, ~iji je cilj da vrati ugled lokaliteta kulturnog naslije|a{iromjugoisto~ne Evrope. Vrijednost ovog projekta je 1,6 milionaeura. Zauspostavuupravnogtijela za usmjeravanje i pra}enje reforme visokog obrazovanja pod okriljem RCC-a bit }e izdvojeno800 hiljadaeura, a za izraduregionalne strategije za istra`ivanje i razvoj za inovacije za zapadni Balkan 1,5 milion eura. na jugoistok Europe, podru~je koje je do prije dvije-tri godine bilo najdinami~nije u pogledu tr`i{nih aktivnosti, finansijskih aktivnosti, investicija. Odjednom smo se suo~ili s tim cunamijem krize, koji je pokazao ne samo dnevne probleme nacionalnih ekonomija, nego i duboko strukturalne bez obzira na to da li je neko u EU ili nije. Zato je veliki dio ove strategije okrenut u naredne tri godine konkretnim projektima, koji uz sna`an anga`man vlada na{e regije mogu u znatnoj

Poglavlja vezana za Federaciju ubjedljivo najdu`a

Bi}e formirano jo{ pet revizorskih timova Pobrojane grupe korisnika bora~kih naknada ~ija }e rje{enja imati prioritet u procesu revizije
Usvajanjem rebalansa bud`eta ove sedmice, FBiH se kona~no pokrenula sa mrtve ta~ke u ispunjavanju obaveza prema uvjetima Me|unarodnog monetarnog fonda za nastavak kreditnog stand by aran`mana. Ocjena dosada{njeg rada vlasti u BiH mo`e se pro~itati iz novog, revidiranog pisma namjere, u kojem se najmanje spominju RS i dr`avni nivo vlasti, a poglavlja posve}ena novim obavezama FBiH su ubjedljivo najdu`a. lidnina, navodi se u pismu namjere. Vlada FBiH se obvezala kako }e do kraja septembra pove}ati broj revizorskih timova sa sada{njih 15 na 20, te unaprijediti reviziju korisnika bora~kih invalidnina daju}i prioritet kontroli korisnika koji su pravo ostvarili dokazivanjem pripadnosti jedinicama, nemaju uvjerenja o vojni~kim pla}ama, posljednji su uvedeni u prava, kao i onima koji su prava ostvarili po osnovu du{evnih oboljenja.

Korist za BiH
Bi{~evi} je naglasio da bi realizacija projekata sadr`anih u programu rada mogla biti naro~ito interesantna za Bosnu i Hercegovinu, kao zemlju koja je geoekonomski smje{tena u sredi{tu regije zbog ~ega bi multiplikacija suradnje izme|u dr`ava na njenom obodu neizbje`no morala uklju~ivati i nju. Nakon dvije i po godine inicijalnog rada, RCC ~ije je sjedi{te u Sarajevu odlu~io je dinamizirati aktivnosti na regionalnoj suradnji, koja je, kako je rekao Bi{~evi}, "glavni motor i kriterij za napredovanje na{ih zemalja prema EU i nezaobilazni okvir za rje{avanje te{kih ekonomskih i socijalnih pitanja u mnogim dijelovima regije". - Ekonomska kriza se prelila

mjeri uzvratiti na efekat krize. Rije~ je o prvom velikom radnom programu RCC-a oko kojeg se okupila i anga`irala cijela regija - sve zemlje ~lanice su davale input - iza kojega stoji Europska komisija i europske finansijske institucije od institucionalnih banaka pa nadalje, kazao je Bi{~evi}. On je istakao da }e osnovni cilj rada RCC-a u narednom periodu biti visoka razina regionalne suradnje kako bi ona odr`avala dinamiku evropskih integracija zemalja regije i "kako bismo kroz te konkretne multilaterarne projekte u prioritetnim oblastima, a napose u oblasti energetike, infrastrukture i transporta mogli imati regionalna oru|a za odgovor na krizu koja vlada."

Prioritetna pitanja
Listu prioritetnih poslova pobrojala je Jelica Mini}. Zadr`ala se na nekoliko klju~nih oblasti, kojima je dat prioritet u predstoje}em razdoblju. Planiran je nastavak sna`nijeg anga`ovanja na ekonomskom i dru{tvenom razvoju, infrastrukturnim i energetskim projektima, zatim u oblasti pravosu|a i unutra{njih poslova, sigurnosti, izgradnji ljudskihpotencijala i zajedni~kih Dl. OMERAGI] pitanja.

Odr`ivost finansija
FBiH se, kako se tvrdi u pismu namjere, oduprla tro{kovnim pritiscima, zahvaljuju}i prihodima ostvarenim iznad bud`etskih projekcija. Tako je 107 miliona konsolidiranog bud`etskog deficita u prvoj polovini godine u odnosu na planirani godi{nji deficit od 293 miliona KM, navedeno kao pozitivno dostignu}e. No, i sama federalna Vlada u pismu je priznala da }e se "pritisak na rashode nastaviti i ugro`avati odr`ivost finansija". Zakon o pla}ama i naknadama u FBiH, donijet ljetos, i tri miliona u{teda na ovoj stavci u rebalansu o~ito nisu zna~ajno uticali na tokove javne potro{nje. Ipak, najve}i zastoj dogodio se u oblasti reformi bora~ko-invalidske za{tite. Zakon o reviziji nije dao o~ekivanirezultat. Vlada u pismunamjere navodi podatak o 2.185 revidiranih korisnika u julu i augustu, od ~ega je 469 predmeta poslano na verifikaciju dokumentacije. MMF-u obe}ava da }e odmah obustaviti isplate korisnicima kod kojih se utvrdi "odsustvo odgovaraju}e dokumentacije", te da u{tede u ovoj oblasti o~ekuje krajem godine. - Me|utim, prema sada{njim procedurama ostvarene u{tede }e biti nedovoljne da bi nam omogu}ile da ostanemo u bud`etskom okviru koji je predvi|en za isplate ratnih inva-

FEDERALNA DOSTIGNU]A 107 miliona konsolidiranog bud`etskog deficita u prvoj polovini godine u odnosu na planirani godi{nji deficit od 293 miliona KM, navedeno je kao pozitivno dostignu}e
Vlada se u pismu namjere obvezala i da }e u oktobru napraviti procjenu izvr{enja bud`eta te, "ako bude potrebno, primijeniti odgovaraju}i isplatni koeficijent u posljednjem kvartalu 2010. za sve bud`etske korisnike".

Verifikacija dugova
Analiza izvr{enja bud`eta taman }e se poklopiti sa dolaskom misije MMF-a povodom tre}eg pregleda ispunjenja obaveza iz pisma namjere. Do tada, kako je potvrdio i federalni ministar finansija Vjekoslav Bevanda, Vlada, uz sve navedeno, mora barem na papiru imati verificirana dugovanja po osnovu isplata bud`etskih naknada za proteklih desetak godina. Zasad je izvjesno da }e se tu na}i milionskadugovanja PIO-u za povla{tene penzije, kao i neispla}ene naknade neratnim invalidima. S. [e.

V I J E S T I

Proko{ko jezero kod Fojnice

Komemoracija poginulim diplomatama
Na Proko{kom jezeru kod Fojnice ju~er je obilje`ena 13. godi{njica helikopterske nesre}e u kojoj je poginulo 12 zvani~nika me|unarodne zajednice u BiH, uklju~uju}i tada{njeg zamjenika visokog predstavnika Gerda Wagnera. Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU Valentin Inzko, predstavnici me|unarodne zajednice i doma}ih vlasti su polaganjem vijenaca na spomen-obilje`je i minutom {utnje odali po~ast poginulima u ovoj nesre}i. "Na ovom mjestu se danas prisje}amo 12 kolega koji su do{li u BiH da joj pomognu i koji su poginuliovdjeobavljaju}isvojposao. Oni su iza sebe ostavili tragove", poru~io je u prigodnom obra}anju visoki predstavnik ValentinInzko. Onsmatra da danas u BiH trebavratitinadu, kao i da }e ljudi3. oktobra na predstoje}im izborima napraviti izbor i odbacitineuspjehe iz pro{losti. "To je ono na ~emu je radilo na{ih 12 kolega", dodao je. Potpredsjednik FBiH Mirsad Kebo ta-

ko|er je odr`ao prigodan govor i kazao je da su predstavnici me|unarodne zajednice poginuli u ovoj nesre}i bili prijatelji BiH koji su nesebi~no i predano radili da bi BiH zaboravila na ratne rane i krenula putem prema demokratiji i EU. "Poginuli su rade}i plemeniti posao uspostave mira, stabilnosti i sigurnosti", rekao je Kebo i dodao da njihova `rtva postaje jo{ ve}a jer nisu do{li samo da pomognu BiH na njenom putu oporavka, ve} su tu zavr{ili `ivotni put, predano rade}i na moralnoj i materijalnoj obnovi zemlje. U helikopterskoj nesre}i na Proko{kom jezeru 1997. poginulo je {est pripadnika misije UN-a u BiH, pet ~lanova osoblja OHR-a i politi~ki i pravni savjetnik me|unarodnog medijatora.

OSLOBO\ENJE godine petak, 17. septembar 2010.

U @I@I

3

Manipulatorskal obe}anjal kandidatal SNSD-a @eljkal Kuzmanovi}al
- Cilj mog anga`mana u Parlamentarnoj skup{tini BiH }e biti da se odr`e postoje}e nadle`nosti koje sada ima RS u okviru BiH, ali }u se zalagati i da se dio nadle`nosti vrati RS-u i to posebno onih koje su na silu oduzete i koje se odnose na ekonomiju. Smatram da je RS svakim danom sve ja~i, tako da sada{nja raspodjela sredstava koja se vr{i izme|u FBiH i RS-a nije realna, a to se dobro vidi kada se pogleda slika sa terena.

U boj za RS u Novom Sadu
[amar usred redakcije
Bijesan jer je njegovo ime u proteklom periodu navedeno u dva navrata - zbog odno{enja plo~ice sa li~nim podacima iz sale Parlamentarne skup{tine BiH i posjedovanja trojnog dr`avljanstva - BiH, Hrvatske i Srbije, Kuzmanovi} je ju~er zaprijetio autoru ovog teksta - da ukoliko do 3. oktobra samo jo{ jednom pro~ita ne{to u negativnom kontekstu o sebi i svojoj porodici, da }e reagirati. - Ne bojim se nikoga u Sarajevu. Do}i }u i usred redakcije }u ti puknuti {amar, pa makar morao odle`ati. Zar `eli{ da ti u Parlamentu sjede ljudi poput Milice Markovi} (mislio na svoju strana~ku kolegicu), poru~io je Kuzmanovi}. Poru~uje im to Kuzmanovi} nakon {to je u me|uvremenu u toku mandata poslanika na svoje ime uknji`io tre}i stan u Tesli}u (u januaru 2009. imao dva), te kupio jo{ jedan mercedes (sada ima dva), kao i osigurao poslovni prostor.
Almir TERZI]

Napa}enom srpskom narodu i desetinama hiljada nezaposlenih mladih Kuzmanovi}, sa tri stana, dva mercedesa i poslovnim prostorom, obe}ava boljitak, ali svoj

Vojvodina u mom oku
Ovu poruku sa web stranice Op{tinskog odbora SNSD-a Tesli} bira~ima upu}uje kandidat stranke za Predstavni~ki dom Parlamentarne skup{tine BiH @eljko Kuzmanovi}. Svako bi pomislio da on samo slijedi ve} zacrtanu strana~ku politiku koju zagovara SNSD-a. No, indikativno je da ovu poruku srpskom narodu oda{ilje bo{nja~ki zet, koji u d`epu pored srca ~vrsto dr`i {ahovnicu na svojoj domovnici i putovnici Republike Hrvatske. I {ta uop}e o RS-u i BiH zna Kuzmanovi}, izbjeglica iz Hrvatske, sa fiktivnom adresom u BiH, a stvarnim mjestom prebivali{ta u Novom Sadu u Vojvodini - Srbija. U vi{e navrata i sam Kuzmanovi} je poru~io, naravno tajno, "ja mogu re}i {ta god po`elim, osim da `ivim u Novom Sadu".

Kuzmanovi} (drugi red sredina): [amaranje i prijetnje Milicom Markovi}

Gdje zaista `ivi, vidi se to i iz njegove izjave o imovinskom stanju koju je potpisao 20. januara 2009. godine preuzimaju}i zamjenski mandat poslanika u Predstavni~kom domu PSBiH. Kao mjesto gdje je u 2008. zara|ivao pla}u, naveo je Hypo Alpe Adria banku AD Srbija, a gdje mu je faksom i stiglo uvjerenje o poslani~kom mandatu.

Fiktivne adrese
Njegova fiktivna adresa u BiH bila je sve do aprila ove godine u Banjalu~koj bb u Br~kom, kada ju je promijenio za onu u Gor-

PROVOKATIVNI MLADI] Kuzmanovi}eva poruka da treba pru`iti {ansu mladim doima se krajnje provokativnom za desetine hiljada nezaposlenih i generacije koje su stasale ili tek stasavaju u RS-u

njem Tesli}u bb, gdje mu `ive roditelji. I u Slu`bi ra~unovodstva PSBiH potvrdili su da je upravo Kuzmanovi} bio jedini poslanik kojem su se porezi i doprinosi upla}ivali u distriktu Br~ko. Toliko o njegovom patriotizmu spram RS-a i borbi za taj entitet od ~ijeg se slu`enja vojnog roka spasio fiktivnom prijavom u distriktu Br~ko. I njegova poruka da treba pru`iti {ansu mladim doima se krajnje provokativnom za desetine hiljada nezaposlenih i generacije koje su stasale ili tek stasavaju u RS-u.

Kom{i} - Gilles

Radmanovi} - Moon

Alkalaj - Kawazu

Igor Radoji~i}

Neupitna podr{ka Francuske BiH
^lanPredsjedni{tva BiH@eljkoKom{i}primio je ju~er novoimenovanog ambasadora Republike Francuske u BiH Rolanda Gillesa. Razgovarali su o evroatlantskim integracijama i inicijativama u pravcupribli`avanja BiH EU i NATO-u. Kom{i} je zahvalio za dosada{nju podr{ku Francuske BiH, te kazao da je stabilnost regije vrlo bitna i da }e ona biti potpuna kada se zemlje zapadnog Balkanapridru`eevropskojporodici. Gillesje naglasio da je podr{ka Francuske BiH neupitna i da evropski put BiH nema alternative, saop}eno je iz ureda~lanaPredsjedni{tva BiH @eljka Kom{i}a.

Usvojeni zakon u NSRS-u lo{ korak
^lan Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} primio je ju~er u Sarajevu u nastupnu posjetu novoimenovanog ambasadora SAD-a u BiH Patricka Moona. Razgovarano je o aktuelnim pitanjima u BiH i regionu zapadnog Balkana, ispunjavanju ciljeva i uvjeta PIC-a za zatvaranje OHR-a, te procesu evroatlantskih integracija BiH, saop}eno je iz Radmanovi}evog kabineta. Ambasador Moon je istakao da zakon usvojen u Narodnoj skup{tini RS-a ne predstavljadobarkorak, dok je Radmanovi}konstatovao da usvojeni zakon predstavlja dobru pravnu osnovu za rje{enje ovog pitanja.

BiH je klju~ stabilnosti regije
Ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj primio je novoimenovanog direktora za sredi{nju i jugoisto~nu Evropu u Ministarstvu vanjskih poslova Japana Kunihikoa Kawazu. Alkalaj je informirao sugovornika o aktuelnoj politi~koj situaciji u BiH u svjetlu predstoje}ih izbora, vanjskopoliti~kim prioritetima te reformskim procesima koje je nu`no provesti. Kawazu je istakao da je BiH klju~ stabilnosti i napretka cijele regije i da Japan s punom pozorno{}u i posve}eno{}u prati zbivanja u njoj te da je aktivno uklju~en u pru`anje pomo}i.

Ustavni osnov za dr`avnu imovinu
Predsjednik Narodne skup{tine RS-a Igor Radoji~i} izjavio je da bez obzira na stavove koje su ambasadori PIC-a u BiH iznijeli o Zakonu o raspolaganju dr`avnom imovinom u RS-u, nazvav{i je jednostranim ~inom, on ostaje kod stava da je za to postojao ustavni osnov. "U ~lanu 76 Ustava RS-a predvi|eno je da RS rje{ava svojinske i obligacione odnose, {to je ~vrst ustavni osnov", kazao je Radoji~i}. Dodao je da se Narodnoj skup{tini o ovom pitanju niko od predstavnika me|unarodne zajednice nije obratio direktno. G. K.

4

DOGA\AJI

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

^ega se boji Fahrudin Radon~i}

IZJAVA DANA
Ponosan sam {to sam jedan od rijetkih ministara koji je uspio provesti reformu koja je bila ulaznica za razgovore sa MMF-om

Besa je besa
Zbog ~ega novope~eni politi~ar i samoprozvani spasitelj Bo{njaka preko svojih medija histeri~no demantira istrage protiv albanske mafije ~iji je, izgleda, pridru`eni ~lan?
Fahrudin Radon~i}, osniva~ Avaza, utemeljitelj tornjeva i radikalne stranke Saveza za bolju budu}nost, vi{egodi{njikorisnik dr`avnih fondova, ponajprije fondovaRazvojnebankeFederacije BiH - kojima stoluje notorni Ramiz D`aferovi} - preko svojih medija (za ~iju se naklonostvlastitoj stranci majstorski izborio) ju~er je histeri~no reagirao na medijske napise iz Oslobo|enja u kojima je spomenut kao dio albanske mafije, odnosno njenog ogranka kojim upravlja Naser Skriven iza nacionalnog interesa Bo{njaka: Fahrudin Radon~i} Od stalnihgostijurubrikacrne godi{njem nivou dvije milijarde Keljmendi. dolara. Kako su utvrdili srbijan- hronike u Keljmendi-RadonHijerarhija porodica ski istra`itelji, od ukupne ko- ~i}evom klanu evidentirani su i Iako je od portparola Tu`ila{- li~inedrogekojasti`e na svjetsko Naser Krueziju, Muhamed Ali tva BiH Radon~i}evposlu{nida- tr`i{te, 65 posto prelazi preko Ga{i (prijatelj Senada [ahinpaktilograf na specijalnomzadatku Kosova, a 90 posto heroina za {i}a[aje, koji je opetRadon~i}ev u redakciji dobio mail u kojem evropsko tr`i{te se krijum~ari intimus) i njegov brat Aziz, kao i Lirim Biti}i, kojeg se sumnji~i stoji da ova institucija ne vodini- preko ovog podru~ja. Nelegalno ste~eni profit, pre- da je egzekutor Ramiza Delali}a kakvu istragu, Oslobo|enje iz dr`avnih institucija koje se bave mapodacimanjema~ke, italijan- ]ele. Sa kojim ni Radon~i} nije istragamaorganiziranogkrimina- ske i ~e{kepolicijepere se krozvi- bio u dobrimodnosima, {to vu~e la pouzdano doznaje da vlasnik {e od dvjesto privatnih banaka i svoje korijene jo{ iz rata. partijekoja je objedinilaradikal- mjenja~nica koje su u rukama ne islamiste i srpsko-crnogor- pojedinih albanskih mafija{kih Keljmendijeva bolja ske tajkune itekako ima svoje porodica, a novac se pere i kroz budu}nost Prema nepotvr|enim informjesto u zlo~ina~kojorganizaci- legalanbiznis, naro~itokrozlanjikosovskogkriminalca na privre- ceparfimerija i salone u Italiji, Ve- macijama, Keljmendi preko Ralikoj Britaniji, kao i kroz brojne don~i}a ula`e svoj prljavi novac menom radu na Ilid`i. Naime, istra`itelji u cijelom restorane po Evropi i BiH. Ope- kako bi kupio nekretnine u BiH. regionu (to se zoveregionalnasa- rativni podaci kazuju da se naj- Tako|er, Keljmendinavodnofiradnja) raspola`uinformacijama ve}i dio kriminalno zara|enog nansira predizborne kampanje da je albanska mafija u BiH na- novca legalizuje u zemljama re- politi~kih stranaka. Iako se u izvje{tajima ne navodi kojih, o~ijorganiziranija i ekonomski naj- giona, ali i u [paniji. Iako ve}inu Keljmendijevog gledno je - onih koje }e ovom sna`nija skupina u BiH, bazirana na tradiciji i hijerarhiji poro- klana ~ine osobe albanskog po- opasnombiznismenuomogu}iti dica od kojih su na Kosovunaju- rijekla - Naserovi sinovi Liridon, bolju budu}nost u BiH. To {to glavni tu`itelj BiH Milotjecajniji Keljmendi, Ekrem Lu- Besnik i Elvis(ina~e, po informacijama, pripadnik vehabijskog rad Bara{in i glasnogovornik ka i Red`ep Selimi. Dok se porodica Luka bavi pokreta), zatimNaserovasupru- Tu`iteljstvaBorisGrube{i} ne ra{vercom oru`ja, droge, cigareta i gaFatime, njegovpolubratBe}ir, spola`u informacijama kojima benzina, porodicaSelimioru`jem ro|ak Red`ep, tuzlanski ugosti- raspola`eOslobo|enje i sve polidrogom i vozilima, porodica Ke- teljBesnikIsmailiMiki- istra`ite- cijske institucije u regionu (a i {iljmendikontroliraputevedroge, lji su kao ~lanove Keljmendijeve re), mo`danajboljegovori o dvicigareta, nafte, ali i trgovinuljudi- zlo~ina~ke organizacije eviden- je stvari: Neuvezanosti dr`avnih ma i pranje novca na podru~ju tirali i Nasera Ori}a, Almira Ku- institucija u borbiprotivorganizikosovskoggradaPe}iodaklesvo- kana, Amira Kasumi}a, Nihada ranog kriminala (na ~emu inzisje pipke pru`a u zemlje regiona. Bojad`i}a i novinarskogstru~nja- tira me|unarodni faktor), ali i [to se ti~e djelovanja albanske ka Fahrudina Radon~i}a, koji je hrabrosti onih institucija koje bi mafije u BiH, procjene su da se navodnopovezan sa Keljmendi- trebale da rade svoj posao. Ina~e, akcija se provodi pod komjese~no u na{u dr`avu sa Ko- jem i (pazi sad) Miroslavom Misova prokrijum~ari ~etiri do {est {kovi}em kroz zajedni~ku firmu dnim imenom Besa. Istra`iva~ki tim Oslobo|enja tonaheroina, ~ija je vrijednost na Prezident nekretnine!

nis Perica Jele~evi} micijaltar rada i FBiH so ne skrbi

DOBAR

LO[

ZAO

PATRICK MOON
Novi ambasador Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u na{oj zemlji na nastupnoj konferenciji za novinare najavio nastavak podr{ke SAD-a Bosni i Hercegovini, odnosno kontinuitet takve politike.

"ZDRU@ENI ODGOVOR"
Vje`ba civilno-vojne saradnje prilikom teroristi~kog napada pod nazivom "Zdru`eni odgovor", a koju su izveli pripadnici SIPA, Grani~ne policije BiH i ostalih sigurnosnih struktura BiH, pozitivan je primjer kooridanacije razli~itih institucija s razli~itih nivoa vlasti.

ZVONKO JURI[I]
Predsjednik Hrvatske stranke prava Bosne i Hercegovine u intervjuu za Oslobo|enje govorio konkretno i otvoreno o ^ovi}evom pomaganju Dodiku u razvaljivanju dr`ave.

MILORAD DODIK
Premijer manjeg bosanskohercegova~kog entiteta nastavlja sa "dodikovanjem", i to na me|unarodnoj sceni. U intervjuu za austrijski Der Standard trubio na svoje omiljene teme: od "srebrenizacije rata" pa nadalje.

VIJEST U OBJEKTIVU Diplome
U prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije (SERDA) ju~er su uru~ene diplome za 75 nezaposlenihosobakoje su uspje{no zavr{ile edukaciju iz informatike. Edukacija je obuhvatila module Word, Windows, Excel, Internet i Outlook. To je tre}a grupa nezaposlenih koji su pro{li besplatnu edukaciju u okviru projekta Centar za prekvalifikaciju i zapo{ljavanje. Projekt predstavlja savremeni mehanizam u procesima zapo{ljavanja kroz osposobljavanje i obuku odraslih, a prema zahtjevima i potrebama privrede i tr`i{ta rada.

Foto: Amer KAJMOVI]

VIJEST U

BROJU

konvertibilnih maraka izdvojeno je za obnovu `upnih dvorova i crkava u centralnoj Bosni.

215.000

OSLOBO\ENJE godine petak, 17. septembar 2010.

INTERVJU

5

Bakir Izetbegovi}, potpredsjednik Stranke demokratske akcije

Reis nije na strani

radikala
Razgovarala: Vildana SELIMBEGOVI]

Razgovarali smo povodom najnovijih zbivanja u Sand`aku, o politici Rijaseta, podr{ci muftiji Zukorli}u, napadima Fahrudina Radon~i}a na SDA i najnovijoj bo{nja~koj privatizacijskoj aferi
i Karad`i}, i nadam se da }e poslije izbora, dok je jo{ na vrijeme, promijeniti pri~u. [to se ti~e SDA, ona ima povjerenje muslimana, zaslu`ila je to, i to joj daje prednost u odno su na os ta le po li ti~ke stranke, dobru poziciju da se suprotstavi pojavama radikalizma. Muslimani su u posljednjih stotinu godina na ovim prostorima pro{li u`asne cikluse nasilja, za o~ekivati je pojave posttraumatskog pona{anja, radikalizma. Pravi lijek je dijalog, razumijevanje, rje{avanje problema. Prisila je posljednja solucija, i ona se mo`e odnositi samo na one koji kr{e zakone ove zemlje.

• Gospodine Izetbegovi}u, izborna kampanja je u punom jeku i ma kako smo navikli da uo~i izbora rastu nacionalne tenzije i {ire se strahovi od drugih i druga~ijih, posljednji potezi Narodne skup{tine RSa nisu retorika ve} jasna opstrukcija dr`ave BiH. Kako stati ukraj neprestanim Dodikovim prijetnjama evropskom i NATO putu cijele zemlje? - Narodna poslovica ka`e da "nisu krivi vukovi kad stado nastrada, krivi su pastiri". Ho}u re}i da je problemu zvanom "Dodikova drskost i opstrukcije" itekako kumovala kruta politika bo{nja~kog ~lana Predsjedni{tva BiH. Inat-politika koja je sru{ila aprilski paket ustavnih reformi, odbila kvalitetnu reformu policije, pasivizirala me|unarodnu zajednicu, posva|ala Bo{njake, zaustavila reformske procese i otvorila prostor za kontraofanzivu Dodika. Bo{njacima je Bosna i Hercegovina jedina alternativa, i nije dovoljno da njihov lider zna {ta ne}e. Mora znati {ta ho}e, i kako to posti}i. Kako to posti}i u okolnostima kakve jesu. Izgubili smo ~etiri godine ~ekaju}i na pravu viziju, na obe}ane reforme, gledaju}i kako se pozicija Bosne i Hercegovine uru{ava. Stalno odbijanje kompromisa, ponavljanje rije~i ne svemu {to se nudi u kona~nici }e biti ne za budu}nost Bosne i Hercegovine. Odbijene su ustavna reforma i temeljita reforma policije, odbijeno je rje{avanje vojne imovine pa smo izgubili Godi{nji nacionalni plan NATO-a, odbijen je zakon o popisu stanovni{tva bez

Politi~ka gramatika
• Reis Ceri} se dosta dugo pona{a kao politi~ki, a ne vjerski lider. Koliko koristi imaju Bo{njaci od njegovih nastojanja da bude "bo{nja~ki Dodik"? Zar nije njegovo neposredno podr`avanje muftije Zukorli}a, koji i posljednje incidente u Sand`aku prati parolom "kako samo muslimani nemaju nacionalne dr`ave u Evropi", i pred Evropom i pred svijetom pravdanje Dodikovih secesionisti~kih zahtjeva? - Nisam to tako shvatio. Bo{njaci zaista nemaju nacionalnu dr`avu, ali sami su tako izabrali, jer stva ra nje na ci onal ne dr`ave je podrazumijevalo podjelu Bosne i Hercegovine. To je politi~ka gramatika i siguran sam da je dr. Ceri} sasvim dobro ra zu mi je. O sve mu os ta lom mo`ete razgovarati sa reisu-lulemom, nema potrebe da ja tuma~im njegove stavove. • SDA nastoji istrajati u svojoj umjerenoj, dogovornoj politici korak po korak. No, reis je otvoreno stao na stranu krajnje desnice, pri ~emu nije nimalo bezopasna pojava animiranje vehabijskog bira~kog tijela. Ima li SDA snage da se uhvati uko {tac sa ra di ka li za ci jom Bo{njaka? - Opet Vi o reisu, i opet olako izre~ena te{ka kvalifikacija. Koliko znam, reis nije pristao na to da se ~itava jedna zajednica izjedna~i sa pojedincem koji je sebi uzeo za pravo da napravi akt nasilja protivan na{oj Svetoj knjizi, zakonima ove zemlje, protivan zdravom razumu.

Demokratski procesi
• Svoj pakt s Dodikom je ve} potpisao Dragan ^ovi}, a od Bo{njaka se u taj trougao dogovorne podjele BiH po nacionalnim torovima kao izru~itelj podjele zemlje prijavio Fahrudin Radon~i}. SDA mu je omogu}ila Avaz sa ~ijih se stranica danas obra~unava sa va{om partijom, a SDA i danas kao svoje kadrove ~uva aktere korupcijskih afera poput Ramiza D`aferovi}a koji finansiraju novcima poreskih obveznika "uspjeh" koji Vama prijeti? O ~emu se tu radi? - Odgovori}u sa - Narod zna! Zna se da je SDA otvorila demokratske procese, organizovala odbranu Bosne i Hercegovine, bila nosilac reformi i obnove razorene zemlje, pomagala obnovu ekonomije, pomagala privrednike, osnovala i pomogla i mnoge medije. Narod zna i kako su neki od njih uzvratili. Uostalom, idu izbori za koji dan, i svi }e se uvjeriti da narod zna. Ja sam uvjeren da bira~ko tijelo nikad nije bilo zrelije i da }e uslijediti veoma zrele odluke.

Alvogen prije izbora
• Za kakvu se BiH Vi zala`ete? Zovemo strane investitore, a kada do|u - poput ameri~kog Alvogena - doma}i direktori ih tjeraju pozivaju}i se na SDA. Ho}emo li strane investitore ili ih zovemo Boga mole}i da ne do|u? - Otkud Vam to? Ja nigdje nisam pro~itao niti ~uo da se neko zaista pozvao na SDA? Dvadeset ~etiri sata dnevno se bavimo predizbornim aktivnostima, nisam ~uo da je iko na kolegiju spomenuo problem Alvogena. Uostalom, oni koji odlu~uju o pitanjima ulaganja imaju zakone kojih se trebaju dr`ati. Za{to bi se zaklanjali iza SDA, bje`ali od odgovornosti? kojeg nema napretka u pregovorima sa Evropskom unijom. Dodikove prijetnje su zaista dobile akceleraciju koja mo`e izma}i kontroli. Trebat }e nam mnogo energije, znanja, umije}a, me|usobne sloge, obnovljena saradnja sa me|unarodnim faktorima da zaustavimo kola koja se sve br`e kotrljaju u pogre{nom smjeru. Normalno, niko ne mo`e promijeniti granice Bosne i Hercegovine, ali mo`e napraviti problem i sebi i nama. Mislim da je i Dodik svjestan da }e svako ko ozbiljno poku{a nastaviti projekat Milo{evi}a i Karad`i}a zavr{iti kao Milo{evi}

TAKORE]I... ISTO
Generalni sekretar SDS-a Dragan ]uzulan izjavio je ju~er da je SNSD u grozni~avom strahu od gubitka izbora, pa zato na svaki na~in poku{ava da javnost RS-a putem svojih re`imskih medija ubijedi u pobjedu na izborima. U tom smislu, tvrdi on, SNSD po ve} ustaljenom receptu plasira naru~ena istra`ivanja s razli~itih adresa. Zaklju~io je da dosada{nja kampanja ukazuje na ono {to su istra`ivanja te stranke pokazivala, odnosno da Tadi} i Ivani} pobje|uju Dodika i Radmanovi}a, a da je pozicija SDS-a i SNSD-a izjedna~ena.

6

DOGA\AJI

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Zbog ometanja novinara u obavljanju posla

Pokrenut postupak
Bijeli Schengen u decembru
Evropska komisija zaklju~ila je da su se stvorili uvjeti za prebacivanje BiH i Albanije s negativne na pozitivnu {engensku listu i u idu}a dva mjeseca o~ekuje se zavr{etak procesa vizne liberalizacije u evropskim institucijama, objavio je Deutsche Welle. EK je Evropskom parlamentu i Vije}u Evrope predstavio izvje{taj u kojem isti~e da je BiH poduzela sve mjere potrebne za ispunjavanje otvorenih pitanja iz Mape puta. Zavr{no glasanje Evropskog parlamenta o~ekuje se u oktobru, navodi DW, a bezvizni re`im mogao bi stupiti na snagu u decembru.

protiv Ajanovi}a
Ako utvrdi povredu, CIKBiH mo`e kandidata koji je po~inio prekr{aj, Mirnesa Ajanovi}a, sankcionirati do 5.000, a politi~ki subjekat kojem pripada (BOSS) do 10.000 KM
Zbog postojanja osnova sumnje da je prekr{io ~lan 7. 3. stav 1. ta~ka 3. Izbornog zakona BiH, odnosno ometao i spre~avao novinare u obavljanju svog posla u skladu sa pravilima profesije i izbornim pra vi li ma, Cen tral na izbor na ko mi si ja BiH na ju~era{njoj sjednici po slu`benoj du`nosti pokrenula je postupak za utv|ivanje odgovornosti predsjednika i kandidata BOSS-a za Predstavni~ki dom Parlamentarne skup{tine BiH Mirnesa Ajanovi}a. SBiH, HSS - NHI-ja, NSRB-a, HSP-a, SDP-a i Po sav ske stranke upu}eni na imenovanje bira~kih odbora.

Oduzimanje mandata
Donesena je odluka o oduzimanju mandata poslaniku u Skup{tini Zeni~ko-dobojskog kantona Seadu Zaimovi}u nakon pravosna`nosti odluke CIK-a izre~ene zbog kr{enja Zakona o sukobu interesa u in sti tu ci ja ma BiH. Is to je u~injeno i u slu~aju vije}nika u OV-u Grada~ac Huseina Top~agi}a. Odlu~eno je i da Marku Bo{ki}u ne}e biti dozvoljen upis u Centralni bira~ki spisak sve dok se nalazi na izdr`avanju zatvorske kazne po presudi Suda BiH zbog te{kog kr{enja humanitarnog prava. Za 359 kandidata na op}im izborima koji to jo{ nisu u~inili ostavljen je rok od sedam dana da dostave izjave o imovinskom stanju. Ukoliko to ne u~ine, njima prijeti nov~ana kazna do 5.000, a politi~komsubjektu na ~ijim su strana~kim listama i do 10.000 KM.
A. TERZI]

Certifikati na ~ekanju
Agencija za privatizaciju u FBiH i dalje ne mo`e dati nalog po{tama kako bi se na njihovim {alterima mogle obavljati privatizacijske transakcije, odnosno certifikatima otkupljivati stanovi na kojima postoji stanarsko pravo. Gra|ani FBiH mogli su do 30. juna 2010. godine potra`ivanjima sa jedinstvenih ra~una otkupljivati stanove na kojima imaju stanarsko pravo {to je regulirano Zakonom o izmjeni Zakona o utvr|ivanju i ostvarivanju potra`ivanja gra|ana u postupku privatizacije. Nakon ovog datuma, Agencija za privatizaciju u FBiH obustavila je izvr{avanje privatizacijskih transakcija na {alterima u po{tama.

Ajanovi} predmet istrage CIK-a

Sporno ogla{avanje
U skladu sa Izbornim zakonom BiH ako utvrdi povredu, CIKBiH mo`e kandidata koji je po~inio prekr{aj (Ajanovi}a) sankcionirati do 5.000 KM, a politi~ki subjekat kojem pripada (BOSS) do 10.000 KM. Ina~e, prijavu protiv Ajanovi}a podnio je CIK-u BiH i BHRT zbog njegovog verbalnog vrije|anja voditeljice Danijele Domazet u debatnoj emi si ji po sve}enoj op}im izborima u kojoj je nedavno gostovao. CIKBiH obustavio je postu-

pak protiv koalicije HDZ1990 - HSP koji se odnosi na kr{enje odredbi Izbornog zakona BiH - nedozvoljeno pla}eno politi~ko ogla{avanje od momen ta ra spi si va nja op}ih izbora do zvani~ne izborne kam pa nje. No, ka ko je za Oslobo|enje istakla glasnogovornica CIK-a Maksida Piri} postoji velika mogu}nost da se postupak otvori protiv jedne od stranaka ~lanice koalicije (HSPBiH). - Utvrdili smo da povredu nije u~inila koalicija, ali da takva osnova sumnje postoji kod stranke ~lanice pojedi-

na~no. Po vre da odre dbi Izbornog zakona BiH zbog nedozvoljenog pla}enog politi~kog ogla{avanja u slu~aju HDZ-a BiH bit }e dodatno razmotrena, istakla je Piri}. Odba~en je prigovor DNS-a protiv SNSD-a jer nije podnesen u roku niti su utvr|eni elementi odgovornosti da je ta politi~ka partija (SNSD) u svom saop}enju OO Drvar emitiranom 9. septembra na lokalnom radiju „politiku koju je provodio DNS uspore|ivao sa Gelesovom mitologijom“ . Kao neosnovani odba~eni su pri go vo ri HDZ-a 1990,

Drugi dan 37. sajma {ljive

Uru~eno
Katastrofalni rezultati Parlamenta i VM-a
U ju~era{njem izvje{taju CCI-ja koji se odnosi na zapa`anja o u~incima dr`avnog Parlamenta i Vlade u ~etvorogodi{njem mandatu navodi se da su ti nivoi vlasti bili neefikasni i neu~in ko vi ti, a uprkos to me su njeni zastupnici u`ivali visoka primanja. Rezultate ocjenjuju katastrofalnim. CCI pozva bira~e da na predstoje}im op}im izborima dobro razmisle da li `ele mijenjati takvo stanje u zemlji ili zadr`ati postoje}u vlast. Danas se u BiH `ivi lo{ije nego prije ~etiri godine, siroma{tvo i nezaposlenost nisu smanjeni, privredni rast nije na potrebnom nivou, detalji su iz izvje{taja. Parlament je go di{ nje pro gra me ra da u pro te klom mandatu realizirao sa skromnih 30 do 40 posto, a Vije}e ministara tek 40 posto.

28 nagrada

za kvalitet
Ju~er su u~esnicima Sajma dodijeljene i prve nagrade za kvalitet
Biv{i predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesi} ju~er je posjetio izlaga~e na 37. me|unarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije - Sajmu {ljive, koji je u srijedu sve~ano otvoren u Grada~cu. Mesi} je obi{ao sajamske prostore, a potom se osvrnuo na zna~aj postojanja tradicionalnih sajamskih sadr`aja, poput grada~a~kog, kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za ~itavu regiju. "Veoma mi je drago do}i na ovaj sajam, jer se on u~vrstio u ovo krizno vrijeme. Raduje me u isto vrijeme da ima podr{ku vlasti, ali je najva`nije da ima

Biv{i predsjednik Hrvatske na Sajmu

podr{ku proizvo|a~a, da oni izla`u svoje proizvode i da kupci na|u robu koju `ele. Po ovoj kvaliteti koju sam vidio smatram da je ovaj sajam zadovoljio i da }e se i dalje razvijati. [to se privreda u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini i u cijeloj regiji bude bolje razvijala to }e i ovaj sajam biti interesantan ne samo za na{u regiju nego i za Europu", kazao je Mesi} po obilasku sajamskih prostora. Ju~er su u~esnicima Sajma dodijeljene i prve nagrade za kvalitet. Na osnovu izvr{ene senzorne analize prezentiranih proizvoda, dodijeljeno je ~ak 28 nagrada - 22 zlatne,

~etiri srebrene i dvije bronzane. Ocjenu kvaliteta, na osnovu ~ega su izabrani najbolji, izvr{ili su stru~njaci iz sarajevskog Po ljo pri vre dno-pre hrambenog fakulteta. Nagrade najboljim uru~ili su ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva u Vladi TK-a Amir Hasi} i izvr{ni direktor ovogodi{njeg sajma Mehmedalija Mahmutovi}. Oni su podijelili 22 nagrade, a izme|u ostalih zlatne medalje za kvalitet dobili su Sarajevska pivara, za svoje svijetlo sarajevsko pivo i sokove swity, Vegafruit za pekmez od jabuke bez dodatka {e}era, tu-

zlanska Solana, koja je dobila nagradu za svoja dva proizvoda, te mnogobrojna grada~a~ka gazdinstva i lokalne firme. Sarajevska pivara je dobila i srebrenu medalju za svoje proizvode. Ocijenjeno je da svijetlo bezalkoholno pivo zaslu`uje nagradu, a istom nagradom su nagra|eni i proizvodi Mljekare Tuzla, Breza iz Br~kog i Industrije mesa Semi}. Bronzane meda lje su do bi li mlje ka ra Imner iz Grada~ca, te Sarajevska pivara za svoju prirodnu izvorsku vodu.
A. [e.

OSLOBO\ENJE godine petak, 17. septembar 2010.
Komisija za bud`et i finansije Predstavni~kog doma PSBiH

DOGA\AJI

7

Umanjenje od 20 posto

VIJESTI

za {est institucija
Zbog mi{ljenja sa rezervom Ureda za reviziju, u 2009. umanjenja stavki za reprezentaciju, tro{kove goriva i maziva i nabavku vozila va`it }e za ministarstva odbrane, ljudskih prava i izbjeglica, vanjskih poslova i sigurnosti, te Slu`bu za poslove sa strancima i Upravu za za{titu bilja
Komisija za bud`et i finansije Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH na ju~era{njoj sjednici donijela je zaklju~ak kojim }e se za 15 dr`avnih institucija koje su imale mi{ljenje sa rezervom Ureda za reviziju institucija BiH u 2009. umanjiti bud`etska stavka za reprezentaciju, tro{kove goriva i maziva, te nabavku novih vozila (automobila) u 2011. Iako je prvobitno bilo predvi|eno uma nje nje od 30 posto za dr`avne institucije koje su uzastopno (vi{e puta) imale mi{ljenje sa rezervom dr`avnih revizora, Komisija je prihvatila kompromisno rje{enje da ta smanjenja u narednoj godini za njih iznose 20 posto. je za bud`et i finansije Predstavni~kog doma PSBiH. Nadle`no parlamentarno tijelo zadu`ilo je Vije}e ministara da najkasnije do februara naredne godine raspravlja o zaklju~cima i stavovima Komisije, te da u svoju praksu rada uvrsti kontinuirano razmatranje o {to hitnijim ispravkama uo~enih nedostataka.

Po~elo punjenje jezera Peru}ac
Ju~er je po~elo punjenje jezera Peru}ac, {to }e zna~iti da }e u narednih deset dana posao na ekshumacijama biti i okon~an. ^lanovi Instituta za nestale BiH i Ekspertnog tima Tuzlanskog kantona, ispitivali su teren dug 30ak kilometara - od Vi{egrada do Klotijevca, u op{tini Srebrenica. Prije dva mjeseca nivo jezera Peru}ac spu{ten je za 17 metara da bi bio izvr{en remont postrojenja Hidroelektrane Bajina Ba{ta. Istovremeno, ~lanovi Instituta za nestale BiH po~eli su istra`ivanje priobalja i otkrili 335 posmrtnih ostataka Bo{njaka, ubijenih u proteklom ratu.

Ocjena nula
- Ministarstvo odbrane BiH svake godine tro{i osam miliona KM za smje{taj pripadnika Oru`anih snaga BiH uz brojne sumnjive ugovore o zakupima korisnika (postoje pritu`be o fiktivnim prijavama u mjestu obavljanja posla) umjesto da se ta sredstva usmje re u traj na rje {a va nja kroz kupovinu zgrada i objekata. Najodgovorniji za to je predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Nikola [piri}, ~iji su rezultati rada nula, ocijenio je Bahti}. Komisija za bud`et i finansi je Pred sta vni~kog do ma PSBiH, ~iji }e zaklju~ci biti proslije|eni Parlamentarnoj skup{tini BiH, pohvalila je sve dr`avne institucije koje su imale pozitivan revizorski izvje{taj u 2009. i prethodnim godinama.
A. TERZI]

Usvojene izmjene Poslovnika NSRS-a
Vije}e naroda Narodne skup{tine RS-a usvojilo je ju~er izmjene Poslovnika o radu. Najzna~ajnija promjena je da uvo|enje striktnog roka prema kojem }e Vije}e naroda svoje procedure oko za{tite vitalnog nacionalnog interesa morati zavr{iti u roku od 30 dana. Predsjedavaju}i Vije}a D`evad Osman~evi} istakao je da je usvojeni poslovnik, ~ije izmjene je inicirao Klub delegata iz srpskog naroda jo{ 2008. predvidio i neka rje{enja koja do sada nisu bila definisana. Izmjene daju ve}u ulogu Vije}u pri konsultacijama oko izbora delegata, te uvo|enje funkcije zamjenika generalnog sekretara VN-a RS-a koji }e na sebe preuzeti dio poslova koje su do sada obavljale stru~ne slu`be ove institucije. Jedno od pitanja koje je rije{eno novim poslovnikom je i izja{njavanje o promjenama Ustava RS-a, odnosno na~inu glasanja oko usG. K. tavnih amandmana.

Ministarstvo odbrane BiH svake godine tro{i osam miliona KM za smje{taj vojnika

Mi{ljenje s rezervom
To }e va`iti za ministarstva odbrane, ljudskih prava i izbjeglica, vanjskih poslova i sigurnosti, te Slu`bu za poslove sa strancima i Upravu za za{titu bilja. Umanjenje bud`etske stavke od deset posto shodno zaklju~ku Komisije bit }e za Fond za povratak, Institut za mjeriteljstvo, Institut za nestala lica, Direkciju za civilnu avijaciju, SIPA, Komisiju za nacionalne spomenike, Agen-

KRIVI^NA ODGOVORNOST Od Tu`ila{tva BiH smo zatra`ili da nam dostavi informaciju dokle se do{lo sa utvr|ivanjem elemenata eventualne krivi~ne odgovornosti za dr`avne institucije koje su do sada imale revizorska mi{ljenja sa rezervom, odnosno uo~ene nepravilnosti
ciju za sigurnost hrane, Direkciju za ekonomsko planiranje, te Komisiju za koncesije. - Od Tu`ila{tva BiH smo zatra`ili da nam dostavi informaciju dokle se do{lo sa utvr|ivanjem elemenata eventualne krivi~ne odgovornosti za dr`avne institucije koje su do sada imale revizorska mi{ljenja sa rezervom, odnosno uo~ene nepravilnosti, istakao je za Oslobo|enje Sadik Bahti}, predsjedavaju}i Komisi-

HAAG Su|enje Radovanu Karad`i}u

Bosanska strana nije
otvarala artiljerijsku paljbu
Ako se artiljerija upotrebljava da se zadr`i odbrana, onda je to legitimni cilj, ali ako se nanosi {teta civilima, onda nije, kazao major Francis Roy Thomas
Su|enje biv{em predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karad`i}u nastavljeno je u ~etvrtak ispitivanjem majora Francisa Roya Thomasa, koji je kazao da 1993. i 1994. godine posmatra~i Ujedinjenih nacija nisu zabilje`ili da je bosanska strana otvarala paljbu iz artiljerijskog naoru`anja, javlja Fena. Major Thomas je tokom unakrsnog ispitivanja istaknuo da se srpska strana nije `alila posmatra~ima UN-a da su tenkovi koji su bili na bo-

I HVO granatirao Sarajevo
Thomas je tokom ispitivanja potvrdio da su jedno vrijeme i pripadnici Hrvatskog vije}a obrane granatirali Sarajevo. Svjedok je naveo da to vrlo ~es to ko ris ti kao anegdotu opisuju}i karaker rata u BiH, pojasniv {i da su Hrva ti iz Kiseljaka ga|ali Hrvate u Sarajevu. {to se ti~e brojnog stanja. Ima li smo ne ke pro cje ne, ali smatram da nisu odgovarale brojnom stanju", kazao je Thomas, potvrdiv{i da se li ni ja izme|u bo san skih Srba i Bo{njaka unutar grada Sarajeva jedno vrijeme dodirivala na du`ini od 42 kilometra, a kasnije i 62 kilometra.

Bh. gra|ani zna~ajan faktor
Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilovi} sa saradnicima razgovarao je ju~er u Sarajevu s predstavnicima {vedske op}ine Tyreso, koji borave u posjeti BiH da bi sagledali mogu}nosti ja~anja saradnje ove op}ine i institucija BiH. “U [vedskoj boravi oko 70.000 gra|ana porijeklom iz BiH i najbolje su integrirani stranci u ovoj zemlji“, kazao je ministar Halilovi} i dodao da je tome u dobroj mjeri doprinio prije nekoliko godina spora zum o dvoj nom dr`av ljan stvu izme|u BiH i [vedske. Tokom sastanka je re~eno da je u pripremi sporazum izme|u BiH i [vedske koji bi trebao unaprijediti saradnju dviju zemalja u oblastima koje se odnose na bh. iseljenike u ovoj zemlji.

POSMATRA^I Major Thomas kazao da 1993. i 1994. godine posmatra~i Ujedinjenih nacija nisu zabilje`ili da je bosanska strana otvarala paljbu iz artiljerijskog naoru`anja
sanskoj strani pucali na njih. "Ako se artiljerija upotrebljava da se zadr`i odbrana,

onda je to legitimni cilj, ali ako se nanosi {teta civilima, onda nije. Ako se u vojnom dokumentu ne spominju civili, ne zna~i da nismo dobili izvje{taj o broju stradalih civila", kazao je svjedok Thomas, obja{njavaju}i dokumente koje mu je pre do~avao op tu`eni Ka rad`i}. Major Thomas nije se slo`io s Karad`i}em da je u Sarajevu bilo izme|u 50.000 i 80.000 vojnika Armije BiH koji su mogli dejstvovati po polo`ajima pod kontrolom bosanskih Srba. "Mislim da su pretjerivali

8

OGLASI

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

CRNA HRONIKA
U Milo{evcu, op{tina Modri~a, u no}i izme|u utorka i srijede nepoznate osobe demontirale su i ukrale metalnu-plastificiranu ogradu du`ine 527 metara, zajedno sa 57 kanata i 63 stuba. Ograda, koja je bila postavljena radi obezbje|enja objekta u izgradnji, vlasni{tvo je preduze}a DOO “Tesla“ kome je na ovaj na~in , pri~injenamaterijalna{teta ve}a od 5.000 KM. Policija je obavila uvi|aj.

9

Lopovi odnijeli 527 metara ograde

Afganistanci ostali na Ra~i

Slu`beniciJedinicegrani~nepolicijeBijeljinaprekju~ersu u ilegalnomprelasku dr`avne granice otkrili tri nepoznateosobe u blizini starog me|unarodnog grani~nog prelaza Ra~a, iz pravca Srbije. Ove osobe nisu posjedovalenikakveidentifikacionedokumente, a izjavili su da dolaze iz Afganistana. Kazali su da su iz Irana, preko Turske i Bugarske, stigli u BiH u namjeri da tra`e azil. Dk. O.

Tijelo zate~eno unutar desne kolovozne trake, {to ukazuje na to da se kretao sredinom ceste
^etrdesetosmogodi{nji Radomir Golijanin sa Pala smrtno je stradao u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u srijedu nave~er u mjestu Podgrab. Golijanina, koji se kretaopje{keusmrtio je [efket Deli} iz Gora`da, voza~ opel frontere. Do nesre}e je do{lo na magistralnom putu Pale - Pra~a u 23.30 sati kada je [efket Deli} koji je upravljao opel fronterom, kre}u}i se iz pravca Pra~e, udario Golijanina ~ije je tijelo zate~eno unutar desne kolovozne trake, {to ukazuje na to da se kretao sredinom ceste. Golijanin je usljed zadobijenih povreda podlegao na mjestu nesre}e, a njegovu smrt konstatovali su

Na magistralnom putu Pale - Pra~a

Drvar

Opel fronterom
usmrtio pje{aka
ljekari u Domu zdravlja Pale. Alkotestiranjem voza~a nije utvr|eno prisustvo alkohola u organizmu. Po ovla{tenju de`urnogtu`iocaju~er je izvr{ena obdukcija nastradalog pje{aka kao i vje{ta~enje tehni~ke ispravnosti vozila. Uvi|aju, koji su obavili radnici Policijske stanice za bezbjednost saobra}aja Isto~no Sarajevo, prisustvovali su de`urni tu`ilac i sudski vje{tak. U prvih osammjeseci ove godine na podru~ju koje pokriva CJB Isto~no Sarajevo dogodile su se 684 saobra}ajne nesre}e, od kojih je u ~etiri udesa smrtno stradalo pet pje{aka. Naj~e{}i uzroci nesre}a i dalje su nepri-

Prijetio miniranjem policijske stanice
Miodrag Prpo (46) iz Drvara uhap{en je u srijedu popodne, pola sata nakon {to je mobitelom pozvao pripadnike PS-a Drvar i zaprijetio da }e 18. oktobra minirati Radni~ki dom u Drvaru i Policijsku stanicu Drvar. Nakon hap{enja, utvr|eno je da je Prpo bio pod dejstvom alkohola. Kako saznajemo, on stanuje nedaleko od PS-a Drvar i ~esto se dru`i sa policajcima. Razlog njegove prijetnje jo{ nije poznat.

Dom zdravlja Pale: Ljekari konstatovali smrt pje{aka

D. P.

lago|ena brzina uslovima i stanju puta, radnje vozilom u saobra}aju, te vo`nja pod uticajem alkohola. Prema statisti~kim podacima MUP-a RS-a za prvih {est

mjeseci ove godine, u RS-u su se dogodile 4.332 saobra}ajne nesre}e. U ovim udesima poginule su 62 osobe, te`e povrije|ene su 272, a lak{e 943 osobe. D. P.

Rasvijetljena kra|a eura u Bijeljini

Sud BiH

Lopov predao novac

Optu`eni za {verc 108 kilograma droge negirali krivnju
Me|u optu`enim i tada{nji v.d. predsjednika Mlade`i HDZ-a 1990 Zvonko Peri}, te policajac Vedran Falak
Zvonko Peri} (32), Vedran Falak (31), @eljko Rebac, zvani @elja (40), Miro [utalo (36), Dragan Orbovi} (40) i Stanko Savi} (41), koje optu`nica Tu`ila{tva BiH tereti za krivi~no djelo organizovani kriminal u vezi s krivi~nim djelom neovla{ten promet droga, ju~er su se u Sudu BiH izjasnili da nisu krivi. U optu`nici se navodi da je Peri} organizovao grupu radi neovla{tene me|unarodne prodaje, prenosa, dr`anja i prevoza supstanci ili preparata koji su propisom progla{eni drogama. Falak, Rebac, [utalo, Orbovi} i Savi} su, prema optu`nici, postali ~lanovi organizovane grupe, te na taj na~in sudjelovali u nabavci, krijum~arenju, prevozu i prodaji droge. daje 30 kilograma marihuane skank. Peri} je tada bio vr{ilac du`nosti predsjednika Mlade`i HDZ-a 1990, Falak pripadnik Odjeljenja kriminalisti~ke policije u PU ^apljina, a [utalo profesor u Srednjoj {koli Stolac i ~lan stola~kog ogranka HDZ-a 1990. Tako|e, tada smo pisali da je pretresom vozila jednog od uha p{e nih pro na|en i oduzet skank koji je bio upakovan u prozirnu najlonsku foliju i razdijeljen u 30 paketa od po kilogram, ~ija je tr`i{na vrijednost, prema procjenama Tu`ila{tva BiH, oko 200.000 eura. U akciji su izvr{ena ~etiri pretresa u kojima je, osim droge, oduzeto i deset mobilnih telefona, ~etiri putni~ka motorna vozila, te Dk. O. oko 3.000 eura.

Bijeljinska policija rasvijetlila je kra|u eura koja je po~injena prije nekoliko dana te uhapsila mu{karca koji je iz jedne ku}e ukrao torbicu s 8.600 eura. Slobode je li{en D. H. iz Bijeljine za koga se osnovano sumnja da je 12. septembra kroz otvore na balkonska vrata u{ao u ku}u A. B. i u prizemlju prona{ao i ukrao torbicu u kojoj je bilo 8.600 eura. Tokom kriminalisti~ke obrade D. H. je pri znao iz vr{e nje ovog kri vi~nog djela i predao policiji 2.500 eura i 40 KM koji poti~u iz ove kra|e. Protiv njega }e biti podnesen izvje{taj Okru`nom tu`ila{tvu Bijeljina.

Izgubila se beru}i ljekovito bilje
U mjestu D`imrije, op{tina Han-Pijesak, prona|ena je `iva i zdrava 67-godi{nja O. S, ~iji je nestanak prijavljen u utorak. Iz Centra javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo saop}eno je da je unuk u srijedu oko 7.40 sati prijavio policiji da je njegovabakaprona|ena`iva i zdrava, a O.S. je izjavilapoliciji da se, usljednepoznavanja terena i guste magle, izgubila u {umi gdje je brala ljekovito bilje. Njen zet je 14. septembra prijavio policiji da je u poslijepodnevnimsatimaoti{la od ku}e u namjeri da bere bilje i da se nije vratila ku}i, a u potrazi koja je uslijedila sudjelovali su policija i mje{tani.

Zvonko Peri} i ostali s advokatima u sudnici Suda BiH

Foto: Arhiv Suda BiH

Optu`eni su u nekoliko navrata krijum~arili marihuanu skank, u ukupnoj koli~ini od oko 108 kilograma. Sud BiH optu`nicu je potvrdio 24. augusta 2010. godine.

Kako smo ranije pisali, Peri} i Falak su uhap{eni u akciji pripadnika Agencije za istrage i za{titu BiH (SIPA) po~etkom juna na {irem podru~ju Mostara prilikom primopre-

10

KOMENTARI

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Zaljubljeni u dr`avu
S
FOKUS
Pi{e: Zija DIZDAREVI] zija@bih.net.ba

Ve}ini politi~ara odgovara dejtonska BiH s jasnom entitetsko-nacionalnom podjelom kao osnovom za neometanu strana~ku dominaciju i odr`avanje parazitske vlasti. Problem nije samo ustavno ure|enje ve} nepostojanje organizovane ve}inske politi~ke volje koja se mo`e izboriti za demokratsku bh. dr`avu

e dmi am ba sa dor Sje di nje nih Ame ri~kih Dr`ava u Bosni i Hercegovini bio je suzdr`an u prvom nastupu pred ov da{ njom ja vno{}u, ukazuju}i na osnove po li ti ke Was hin gto na spram bh. zbilje. Patrick Moon privr`enost bh. dr`avi je ilustrovao najavom otvaranja nove zgrade ameri~ke ambasade u Sarajevu, kao osme po veli~ini u Evropi. Moon je istakao da su SAD "petnaest godina predane suverenoj, stabilnoj, mirnoj i prosperitetnoj BiH". Ali deceniju i po od potpisivanja Mirovnog sporazuma u Daytonu, BiH nije ni suverena, ni stabilna, ni prosperitetna. Novi ameri~ki ambasador potvrdio je da ostaje dejtonski koncept ure|enja BiH, koji treba korigovati u oblasti ljudskih prava i po osnovu zahtjeva u vezi sa ~lanstvom u Evropskoj uniji. Moon je ponovio da je odgovornost za to na doma}im akterima, a da }e SAD nastojati biti od pomo}i u tom poslu. Sve u svemu, ni{ta novo. Moon je dono{enje zakona o dr`avnoj imovini u Narodnoj skup {ti ni Re pu bli ke Srpske ocijenio jednostranim i potkopavaju}im aktom. Ambasador nije tra`io sankcije kao {to to nije u~inilo ni Vije}e za provedbu mira, koje je osu-

V

dilo taj ~in, uz ponovni izuzetak Rusije. Moon je samo ukazao da se time odga|a ispunje nje uslo va za uki da nje OHR-a. isoki predstavnik Valentin Inzko je reagovao sli~no, nazivaju}i po na {a nje vlas ti u RS-u kon tra di ktor nim jer ometaju dono{enje odluke o dr`avnoj imovini na nivou BiH, a i istodobno tra`i ukidanje OHR-a, za {to je imovinsko pitanje jedan od uslova. Ni{ta tu kontradiktorno nema. Premijer RS-a Milorad Dodik ho}e bezuslovno ukidanje OHR-a, a njegov ostanak mu, u krajnjem, i koristi. OHR je izvr{io politi~ku samokastraciju po nalogu osniva~a, autoritet te institucije sveden je na puki verbalizam koji vi{e niko ne uzima za ozbiljno. Napu{taju}i kori{}enje bonskih ovla{}enja, OHR je odsutao od djelotvorne za{tite temelja Dejtonskog sporazuma (neupitnosti bh. dr`ave, o~uvanja mira i onemogu}avanja ratnih pretenzija) i time je fakti~ki za{titnik politike razaranja BiH koju oli~ava Dodik. Uzurpiranje bh. imovine od entitetskog zakonodavca nastavak je nastojanja da se RS u~ini dr`avom. Me|unarodni autoriteti su dozvolili da se stanje u BiH ne samo vrati iz briselske u dejtonsku fa-

B

zu ve} i u preddejtonske politi~ke relacije, u kojima dominan tnu ulo gu ima ve li ko srpsko oblikovanje BiH. Na takvu politiku nema ni odgovaraju}eg unutra{njeg odgovora. [ta imamo od toga {to je Haris Silajd`i} priznao da je zaljubljen u BiH? Izborna ma {to vi tost do ve la je Stranku za BiH i do odluke da napi{e pismo svom lideru Harisu Silajd`i}u da, kao predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH, sazove vanrednu sjednicu kolektivnog {efa dr`ave "s ciljem razmatranja alarmantne eskalacije ataka na ustavni poredak, suverenitet i teritori jal ni in te gri tet BiH, te du`nosnika RS-a na povratni~ku populaciju". Ta alarmantna eskalacija u narastanju je ve} petu godinu, a eto sjeti{e je se u SBiH, u tom pismu sebi, tri sedmice pred izbore. ez obzira na to kako se deklarisali spram datosti i budu}nosti BiH, ve}ini politi~ara odgovara dejtonska BiH s jasnom entitetskom i nacionalnom podjelom kao osnovom za neometanu strana~ku dominaciju i odr`avanje njihove parazitske vlasti. To omogu}ava nastavak manipulacije gra|anima daljom eksploatacijom ratne tragedije kao bazom politi~ke retorike. Ta konstelacija omogu}ava

P

da vladaju}i politi~ari sebe maksimalno nagra|uju za minimalan rad i u~inak, bez obzira na ekonomsko-socijalno stanje ve}ine gra|ana. Lohotan pravni sistem omogu}ava odr`avanje korupciona{tva kao osnove vladanja. roblem nije samo ustavno ure|enje ve}, vi{e od toga, nepostoja nje or ga ni zo va ne ve}inske politi~ke volje za ostva re nje de mo krat ske bh. dr`ave evroatlantske orijentacije. Dvadeset godina od prvih vi{estrana~kih izbora, osamnaest godina od referenduma za nezavisnost, petnaest godina od potpisivanja Mirovnog sporazuma - nije stasala politi~ka snaga koja bi BiH u~inila samosvojnom i me|unarodno odgovornom dr`avom. Vi{e nego ubjedljiva ve}ina gra|ana je za bh. dr`avu, EU, pa i NATO. Na putu toj volji nisu samo unutra{nji i vanjski neprijatelji, nego stranke {to se dnevno zaklinju u BiH. Za{to bi neko s vana vi{e htio bh. dr`avu ako za to ne postoji unutra{nja potvrda? Nu`na je ujedinjena politi~ka masa koja }e razoritelje BiH satjerati u }o{ak i stati spram me|unarodnih autoriteta kao legitiman demokratski partner u odlu~ivanju o budu}nosti Bosne i Hercegovine.

OSVRT

Vrhunac oporavka Dragana ^ovi}a D
a nas bi se na po kon tre ba la okon~ati trakavica oko preuzimanja vlasti u Zapadnohercegova~koj `upaniji i Zdenko ]osi} iz HDZ-a BiH bi trebao sjesti u fotelju `upanijskog premijera koju }e lider HSPa BiH Zvonko Juri{i} napustiti svega dvadesetak dana prije novih izbora. Preuzimanje vlasti koje je ovih dana izvr{io HDZBiH u ZH@-u je samo vrhunac oporavka Dragana ^ovi}a, koji je nakon izbora od prije ~etiri godine bio na koljenima. Tada je HDZ 1990, predvo|en Bo`om Ljubi}em i Martinom Ragu`em, na krilima odbijanja famoznog travanjskog paketa ustavnih promjena i potpore Ive Sanadera, reprezenta slu`benoga Zagreba, do nogu potukao ^ovi}a i njegovu (i danas) korumpiranu kliku. Ljubi} i Ragu` su osnovali stranku svega nekoliko mjeseci prije izbora 2006., no uspjeli su poraziti ^ovi}a, koji je i tada kao i danas tvrdio kako je "HDZBiH sto`erna stranka hrvatskoga naroda". Ma {to to zna~ilo. Me|utim, nakon ~etiri godine koliko su proveli na vlasti u `upanijama s hrvatskom ve}inom u Federaciji, Ljubi} i njegov saveznik Juri{i} izgubili su povjerenje bh. Hrvata. I to iz nekoliko razloga. Prvi je bio kada je Ljubi} svim silama `elio svoju HDZ 90 ponovno vratiti pod ^ovi}eve skute. Pod krinkom gordo zvu~e}ega "svehrvatskog jedinstva", ^ovi} je uspje{no preveslao Ljubi}a. Naime, Ljubi} je na sav glas govorio kako `eli da se dvije stranke ujedine, dok je ^ovi} sve vri je me tvrdio ka ko se u "HDZBiH mogu vratiti svi izgubljeni sinovi", pa tako i Ljubi}, koji je pak brzo bio zaboravio kako je 2006. napravio dobar izborni rezultat upravo iz razloga {to su Hrvati (nakratko) bili siti ^ovi}eve {uplje pri~e, te su svoj glas dali bilo kakvoj alternativi. Inicijativa za ujedinjenjem dva HDZ-a je dobrano naru{ila integritet Ljubi}a i Ragu`a i od toga se nisu do dana dana{njega uspjeli oporaviti. Potom, tu je i samo obna{anje vlasti u spomenutim `upanijama s hrvatskom ve}inom. Posebna katastrofa se dogodila u Hercegova~ko-neretvanskoj `upaniji, gdje je za premijera bio postavljen Sre}ko Boras, nesposobni "wanabe" politi~ar koji se danas smatra za~e tni kom svih pro ble ma ko ji mu~e Hrvate Hercegovine (iako ih je ve}ina za~eta davno prije nego je siroti Sre}ko stupio na vlast). Boras nije uspio rije{iti problem Radija Herceg-Bosne, Hercegova~ke televizije, Hrvatskog narodnog kazali{ta Mostar

i brojnih drugih institucija od "krucijalnog zna~aja za (b)h Hrvate". Tako|er, osim {to nije uspio rije{iti spomenute probleme, Boras nikada nije jasno ni kazao {to ga je spre~avalo da to u~ini. Vrhunac cijele pri~e je preuzimanje vlasti u ZH@-u. Vje{tim manevriranjem ^ovi} je svome HDZ-u uspio osigurati skup{tinsku ve}inu koja je skinula s vlasti koaliciju HSP-a, HDZ-a 90 i Lijanovi}evog NS Radom za boljitak. Usput je spomenuta koalicija dobila niz pogrdnih naziva, od kojih se izdvaja ''koalicija za poticaje'', {to i nije daleko od istine. No, pri~a s preuzimanjem vlasti u ZH@-u je ujedno prvi tra~ak za`ivljavanja demokracije me|u Hrvatima u BiH, te pravi pokazatelj sve neravnopravnosti hrvatskoga naroda u BiH. Pri~a o sve hrvat sko me je din stvu je naprosto degutantna, a ^ovi} se njome koristi kako bi se prikazao kao Luj XIV - Hrvati to sam ja. Hrvatima ne treba jedinstvo, nego po{tenje, demokracija i jednakopravnost. Upravo je jednakopravnost rije~ koju i Ljubi} i ^ovi} i Juri{i} ne ispu{taju iz usta, no spomenuta trojka je malo toga u~inila u posljednje ~etiri godine da se ona i postigne. Vidjet }emo {to o svemu misle bira~i.

Pi{e: Jurica GUDELJ jurica.gudelj@oslobodjenje.ba

Hrvatima ne treba jedinstvo, nego po{tenje, demokracija i jednakopravnost. Upravo je jednakopravnost rije~ koju i Ljubi} i ^ovi} i Juri{i} ne ispu{taju iz usta, no spomenuta trojka je malo toga u~inila u posljednje ~etiri godine da se ona i postigne

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

11

12
Pustiti Hrvate da izaberu svog ~lana Predsjedni{tva @eljko Kom{i} u Jablanici

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Ne}emo se povu}i
Zlatko Lagumd`ija poru~io da protivnik SDP-a nije vlast, nego nezaposlenost, nepravda i siroma{tvo za koje je ova vlast odgovorna
SDP je kampanju “Dr`ava za ~ovjeka“ nastavio u Jablanici. U prepunoj sali Muzeja Bitke na Neretvi predstavljeni su kandidati za kantonalni, federalni i dr`avni parlament. Okupljenim gra|animagovorili su, izme|uostalih, ~lan Predsjedni{tva BiH i kandidat za ~lana Predsjedni{tva iz reda hrvatskog naroda @eljko Kom{i} i predsjednik SDP-a dr. Zlatko Lagumd`ija. “Danas se bitka za ~ovjeka i za Bosnu i Hercegovinu vodi glasovima. Meni ne treba glas samo za mene. Ni{ta ne mo`e bez SDP-a!”, rekao je Kom{i}. Kom{i} je poru~io da SDP ne}e podle}i ucjenama i povla~iti se pred napadima na dr`avnost Bosne i Hercegovine. “BiH }e biti dr`ava za sve, samo kad bude dr`ava za ~ovjeka. Svi isti, svi jednaki {irom BiH“ , potcrtao je on. Lagumd`ija je u svom govoru izjavio da protivnik SDP-a nije

pred napadima
Predstavnik hrvatske koalicije HDZ 1990 - HSPBiH Bo`o Ljubi} poru~io je Srbima i Bo{njacima, posebno onima iz SDP-a i SNSD-a, da prepuste Hrvatima da sami odlu~e o izboru svog predstavnika u Predsjedni{tvu BiH, te da na taj na~in poka`u da im je istinski stalo do stabilne BiH, dr`ave ravnopravnih naroda i gra|ana. I predsjednik HSP-a BiH Zvonko Juri{i} pozvao je Bo{njake i Srbe da ne rade, kako je kazao, na destabiliziranju BiH. “Nama je `ao i {to su pojedine hrvatske stranke, a tu prije svega mislim na HDZBiH u projektu destabiliziranja i razbijanja BiH, odnosno bolje re~eno stvaranja velike Srbije na prostorima BiH” , istaknuo je Juri{i}. I Ljubi} i Juri{i} su na ju~era{njoj konferenciji za novinare u Mostaru istakli kako nakon 3. listopada hrvatska koalicija HDZ 1990 - HSPBiH preuzima odgovornost zastupanja hrvatskog naroda na federalnoj i dr`avnoj razini, te vode}u ulogu u sastavljanju vlada u pet `upanija u FBiH. Kandidat za hrvatskog ~lana Predsjedni{tva BiH hrvatske koalicije HDZ 1990 - HSPBiH Martin Ragu` kazao je kako svakodnevno dobiva podr{ku sa svih strana, te je jo{ jednom pozvao protukandidate na javno su~eljavanje, koje su oni, po njegovim rije~ima, do sada konstantno izbjegavali.

na dr`avnost BiH

Kandidati za kantonalni, federalni i dr`avni parlament predstavljeni u sali Muzeja Bitke na Neretvi

SDA: U diplomatiju odgovorne kadrove
Cijene}i odgovornost koju bh. ambasadori imaju u svijetu, SDA isti~e da }e se zalagati da na ta mjesta budu imenovani odgovorni i kompetentni kadrovi, a ne “diplomate bez karijere, bez diplomatske strategije i skloni izazivanju raznih skandala“ prenosi Fena. , SDA je saop}ila da je najbolji primjer kako predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} vodi vanjsku politiku BiH porodica Arnaut, koja je definitivno postavila nove standarde privatne i porodi~ne diplomatije BiH u protekle ~etiri godine, prenosi Fena. U saop}enju za javnost u SDA isti~u da je Haris Silajd`i} Damira Arnauta imenovao na poziciju ambasadora BiH u Australiji, njegovog oca Bori{u na mjesto ambasadora u Beogradu, dok je Mirsada Arnaut, majka ambasadora Damira i supruga ambasadora Bori{e, prvi sekretar u Ambasadi BiH u Washingtonu.

SVI ISTI BiH }e biti dr`ava za sve, samo kad bude dr`ava za ~ovjeka. Svi isti, svi jednaki {irom BiH, poru~io @eljko Kom{i}

vlast, nego nezaposlenost, nepravda i siroma{tvo za koje je ova vlast odgovorna. “Ko god misli da nam je sada dobro i da nam je u protekle ~etiri godine bilo dobro, neka glasa za sada{nju vlast. U zemlji sa pedeset posto nezaposlenih se moraju dogoditi promjene. SDP-ov neprijatelj nije vlast, nego nezaposlenost i siroma{tvo za koje su oni odgovorni“ izjavio je on. ,

Stranka za Bosnu i Hercegovinu

Dodik: Reis Ceri} najja~a politi~ka figura u Sarajevu
Na sino}njem predizbornom skupu SNSD-a u Holiday Innu u Sarajevu predsjednik ove stranke i njen kandidat za predsjednika Republike Srpske, Milorad Dodik, rekao je da misli da je bo{nja~ki narod po{ten i da je imao te{ku historiju, ali je problem politika koja vr{i sve ja~u islamizaciju i gdje je reisu-l-ulema Mustafa ef. Ceri} najja~a politi~ka figura. Pritom, smatra Dodik, Turska se nesumnjivo poku{ava uplesti u situciju u BiH samo na jednoj strani, a njeni predstavnici su uvijek od rije~i do rije~i zastupali stavove kao lideri Stranke za BiH i SDA Haris Silajd`i} i Sulejman Tihi}. Zato, smatra Dodik, Srbi u BiH ne smiju do}i u polo`aj kao Hrvati u Federaciji, dok je ocijenio da je devastiranje srpskog nacionalnog bi}a u Sarajevu vidljivo. On se posebno okomio na SDP, za koji ka`e da je ve} bo{nja~ka partija i “poba~aj“ a da ponovnom kan, didaturom @eljka Kom{i}a, koga je nazvao “politi~ko nedono{}e“ , za ~lana Predsjedni{tva BiH i dalje poti~e podjele u zemlji i frustracije Hrvata. Pritom Dodik je kritizirao i medije, kao “kreteni iz 60 minuta“ koji su svojim djelovanjem na “najboljem putu da podijele BiH” , . Na kraju skupa, uputio je skupa sa Nikolom [piri}em, predsjedavaju}im Vije}a ministara BiH poruku Srbima u Federaciji da nikako ne glasjau za SDP, jer je po njemu ova stranka najve}a zabluda za njih.

Krajinu uvezati sa ostalim dijelom BiH
Ne}emo dozvoliti da budemo odsje~eni od centra BiH i slijepo crijevo, a Kraji{nici nisu zaslu`ili ovakav odnos dr`ave prema njima, kazao Sadik Bahti}
Ako dobijem va{e povjerenje u Parlamentu BiH, zalagat }u se kao i do sada da se Unsko-sanski kanton i Krajina prometno uve`u sa ostalim dijelom BiH, dr`avnim okru`enjem i EU, izjavio je kandidat SBiH i nosilac liste za Parlament BiH Bahti} Sadik Sado.

Borci i patrioti
“I u ovom mandatu, kao dr`avni poslanik, vi{e puta sam imao diskusije, te sam postavljao poslani~ka pitanja Ministarstvu za saobra}aj i komunikacije Federacije i dr`ave BiH {ta je do sada uradilo i {ta planira uraditi da se Unsko - sanski kanton cestovno i `eljezni~ki pove`e sa ostalim djelom BiH? Iz odgovora Ministarstva za saobra}aj i komunikacije, vidi se da je u planu, izgradnja brze ceste Biha} - Donji Vakuf i rekonstrukcija `eljezni~ke pruge Biha} - Bosanski Novi, gdje se planira ulo`iti 10 miliona eura. I dalje }u se maksimalno zalagati da se Krajina istinski

Kampanja SBiH u Zavidovi}ima

^ovi}: BiH je prije svega hrvatska zemlja
HDZBiH je odr`ao predizborne skupove u Uskoplju/Donjem Vakufu i Bugojnu. “@elimo poru~iti kako je BiH prije svega hrvatska zemlja, te pripada prije svega Hrvatima koji `ive u njoj. Toga posebno moraju biti svjesni Hrvati sredi{nje Bosne. Bez HDZ-a BiH nema vlasti u BiH, ali mnogo vrednije od toga je da bez hrvatskog naroda nema BiH” kazao je predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi}. ,

uve`e sa ostalim dijelom BiH i svijeta. Mi, Kraji{nici, ne}emo dozvoliti da budemo odsje~eni od centra BiH i slijepo crijevo u dr`avi. Krajina i Kraji{nici nisu zaslu`ili ovakav odnos dr`ave prema njima, jer su se kroz historiju dokazali kao najve}i borci i patrioti za dr`avu BiH” kazao , je Bahti}. Poznato je, kako je rekao, da bez dobrih komunikacija, dobrih puteva, pruge, nema ni ulaganja, investicija, nema privrede i ra-

zvoja, a samim tim ni kvalitetnog `ivota na tom podru~ju.

Cvije}e i Fatiha
Pred velikim brojem posjetilaca SBiH Sanski Most odr`ala je predizborne skupove u MZ Zdena i prigradskom naselju Kruhari. Tom prilikom polo`eno je cvije}e i prou~ena Fatiha za {ehidaZdenekoji su stradalitokom protekle agresije na BiH, u ~iju ~ast je podignuto spomen-obilje`je u ovoj sanskoj MZ.

OSLOBO\ENJE godine petak, 17. septembar 2010.

BiH

13

U posjeti Salihu Ja{arspahi}u, na{em najstarijem ~itaocu

Tanja Vu~i}, novinarka i politi~arka

Nikad ne bih napustila BiH
^AST - U po li ti ku sam se uklju~ila kroz Mlade` HDZBiH i formiranjem Zajednice `ena HDZ-a BiH. Tada sam izabrana za pred sje dni cu Op}in skog odbora u ^itluku, a nedugo nakon toga i predsjednicom @O Za je dni ce `ena HDZ-a BiH “Kraljica Katarina Kosa~a“ ^ast . mi je biti dijelom takve zajednice koja se dokazuje kroz humanitarni rad, ali i borbu za ravnopravan status `ena u na{emu dru{tvu. Posebno sam ponosna na pro{logodi{nju donatorsku ve~er za Onkolo{ki odjel SKB Mostar koju je organizirala Zajednica `ena HN@-a. MLADI NA MARGINI - Mladi su jo{ na margini jer dru{tvo ne prepoznaje na pravi na~in {kolovane mlade ljude. Moju tezu dokazuje i sve ve}i broj mladih, stru~nih kadrova koji su na popisu nezaposlenih. Mladi su na{a budu}nost i svakako zaslu`uju priliku da poka`u {to znaju i mogu, i mladi ljudi mogu promijeniti budu}nost na{e zemlje. Mladi svakako trebaju dobiti {ansu odlu~ivati o nekim stvarima, a politika im nudi mogu}nost izboriti za svoja prava i svoje mjesto pod sun-

Salih Ja{arspahi}

Foto: S. GUBELI]

Vjeran Oslobo|enju i danas
Novina koja zaslu`uje da se redovno prati, poru~uje ovaj vitalni devedesetjednogodi{njak iz Kaknja
Na{ vjerni ~italac Salih Ja{arspahi} iz Kaknja ove godine je u{ao u devedeset prvu godinu `ivota, a Oslobo|enje ~ita, kako se pohvalio tokom ju~era{nje posjete njegovom domu u mjesnoj zajednici Doboj, vi{e od 50 godina. Penzionerske dane, nakon godina provedenih u prosvjeti kao profesor matematike, a potom i na mjestu direktora Srednjo{kolskog centra u Kaknju, provodi u hladovini svoje ba{te, gdje svako jutro u`iva ~itaju}i na{ i njegov list. donesu novine ku}i, on to ne dozvoljava jer taj svoj ritual nikada nije htio mijenjati. A da Kakanjci brinu da njihov kom{ija Ja{arspahi} ujutro ne ostane bez svojih novina, govori i to da Mujagi} kada vidi da ponestaje novina, uvijek sa~uva po jedan primjerak za Saliha. Kada je lo{e vrijeme, kako ne bi izlazio vani, prijatelji mu `ele donijeti Oslobo|enje ku}i, ali on ni to ne dozvoljava. Ho}e, ka`e on, da malo prohoda, jer voli biti u kondiciji i u unu~adi, koji se, kazuje, “jagme da uzmu i pro~itaju Oslobo|enje. Svoj radni vijek, podsjetio je kroz razgovor, dedo Salih je zapo~eo kao radnik u rudniku Kakanj, potom je zavr{io ni`u gimnaziju u Visokom, nakon ~ega ga je otac zainteresovao za u~iteljsko zvanje, a sa 21 godinu je i zavr{io u~iteljski te~aj, a potom i Pedago{ku {koli u Mostaru, nakon ~ega je po~eo raditi kao u~itelj u Brezi. Potom kada je zavr{io {kolovanje iz fizike i matematike, po~eo je

cem. Sretna sam {to je HDZBiH stranka koja je mladima, me|u kojima sam i ja, otvorila mogu}nost politi~kog anga`mana, stavljaju}i ih na svoje liste za ove op}e izbore, pokazuju}i time kako smo upravo mi mladi sna ga na ko ju se s pra vom mo`e ra~unati. PREDNOSTI - Ovo je moja zemlja koju volim i `elim dati svoj doprinos u izgradnji bolje i svjetlije budu}nosti kako mladih, tako i svih ljudi u njoj. Imamo svoje prednosti, samo ih moramo prepoznati i pravilno usmjeriti, za dobrobit svih `itelja ove zemlje.

Obilje`avanje Dana oslobo|enja GoGora`dane, ali i brojne ra`da Za
izbjeglice iz jugoisto~ne Bosne, 18. septembar 1992. ostat }e upam}en kao najsvjetliji dan novije historije. Zdru`enim snagama vojnih jedinica Armije RBiH izvedena su borbena dejstva koja su za rezultat imala osloba|anje Gora`da i spajanja sa slobodnim teritorijama pod kontrolomArmije BIH u susjednimop}inama, ~ime je uspostavljena do tada najve}a slobodna teritorija. Ovaj datum u{ao je u kalendar zna~ajnih datuma i doga|aja BPK-a Gora`de, a tim povodom prire|en je bogat i sadr`ajan program obilje`avanja koji po~inje danas. - Ministarstvo i op}ina Gora`de su se u saradnji sa Organizacionim odborom za obilje`avanje zna~ajnih datuma i doga|aja potrudili da obezbijede {to bolji program o. Novina je {to }e prvi put u obilje`avanju aktivno u~e{}e uzeti veliki broj gra|ana, mladih, te u~enika osnovnih i srednjih {kola. Program obilje`avanja po~inje otvaranjem spomen-obilje`ja i igrali{ta na Osanici, borbenoj liniji gdje su zaustavljene neprijateljske snage za ulazak u Gora`de. Danas u 15 sati je sve~ano otvaranje sedmih sportskih igara RVI-ja. Centralne sve~anosti planirane su za sam 18. septembar, od centralnog skupa na spomen - obilje`ju Gora`de, grad heroj svojim braniteljima, otkrivanje spomen-plo~e rahmetli Selveru Sijer~i}u, koji je u ratu i najte`im danima ponudio idejno rje{enje “mosta ispod mosta“ koji je omogu}io , bezbjedan prelazak sa lijeve na desnu obalu Drine. Zatim su tu sve~ana sjednica Op}inskog vije}a te sve~ana akademija na kojoj }emo dodijeliti satove sa posvetom ratnim komandantima, kazao je D`evad Ad`em, ministar za bora~ka pitanja BPK-a Gora`de. Istog dana planirano je i otvaranje ambulante porodi~ne medicine u Vitkovi}ima, zatim zatvaranje sedmih sportskih igara RVIja, projekcija filma Ahmeda Imamovi}a “10 minuta“ U okviru pro. grama obilje`avanja planiran je i veliki broj sadr`aja za mlade.
A. H.

U dru{tvu sa prijateljima Vehbijom Begi}em i Mirsadom Mujagi}em

“Oslobo|enje je novina, koja zaslu`uje da se redovno prati“, poru~uje ovaj vitalni devedesetjednogodi{njak, kojem ni danas nije te{ko oti}i do kioska udaljenog stotinjak metara od ku}e i kupiti novine. Sve je u njemu podrobno napisano, kazuje on, i dodaje kako Oslobo|enje ~ita od prve do posljednje strane, jer ga sve zanima, a voli zaviriti, kako ka`e, i na stranu lokalnih vijesti, jer ga posebno zanimaju one iz njegovog Kaknja. Mada se njegovi prijatelji Vehbija Begi} i kolporter Mirsad Mujagi} ponude da mu

ovim poznim godinama. Salih Ja{arspahi} danas `ivi sam u porodi~noj ku}i u naselju Doboj, supruga D`ehva je umrla, ali djeca, ima ih petero, dva sina i tri k}erke, stalno ga obilaze. Dvije k}erke, re~e, `ive mu u Sarajevu, a jedna u Zenici, dok su sinovi ostali u rodnom mjestu. Kazuje kako mu i sin pedesetogodi{nji Faruk svaki dan ~ita Oslobo|enje. Jedna od k}erki mu je, s ponosom govori dedo Salih, i [ida Ja{arspahi}, sutkinja Suda BiH. Tako|er, dedo Salih s ponosom pri~a i o svojih petero

raditi u gimnaziji, odakle je nakon dugo godina i oti{ao u penziju. Obrazovanju mladih ovaj vrijedni Kakanjac daje izuzetno mjesto. Tako je u~io i svoju djecu, a kako re~e na kraju posjete, velike zasluge u svemu tome imala je njegova supruga D`ehva, koja je bila zaslu`na i za sve {to je on postigao u `ivotu. I danas `ivotom kojim `ivi je zadovoljan. “Volja mora postojati, ma koliko te{ko bilo, ~ovjek ne treba da se `ali“ po, ru~io je na kraju posjete Salih Ja{arspahi}. Mr. BABI]

14

OGLASI

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE godine petak, 17. septembar 2010.

OGLASI

15

Harun Begagi} - Zenica USB modem Zorica Iveti} - Sarajevo Kristalne ~a{e 6/1 Jusuf Dizdarevi} Zenica Kristalne ~a{e 6/1 Mirela Hasanovi} Semizovac Ultra internet start paket

Dobitnici od 13. 9. do 16. 9. 2010.
Marjana ^e}ura - Sarajevo USB modem Mensur Mi}ijevi} - Sarajevo Kristalne ~a{e 6/1 Nud`ejma Salihagi} Sarajevo Ultra internet start paket Ramo Divi} - Doboj Mikrovalna Ana [imunovi} - Sarajevo Kristalne ~a{e 6/1 Mehmed Musemi} Sarajevo Kristalne ~a{e 6/1 Azur Brkovi} - Tuzla Kristalne ~a{e 6/1 Enver Tre{njo - Tuzla Usisiva~ Fadil Abdurahmanovi} Sarajevo [tednjak

Nijaz Helez - Bugojno Sarajevsko pivo, lopta 2l Emina Be{ovi} - Sarajevo Sarajevsko pivo, paket 6/1 Ramo Didi} - Doboj Fri`ider Gordana Mani} - Sarajevo Ma{ina za ve{ Radenka Perovi} - Ilid`a Sarajevsko pivo, paket 6/1

16

REGION

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Saborska istraga o privatizaciji Ine

Po{tar zvoni dvaput
Onaj koji o svemu, kako se tvrdi, vjerojatno najvi{e zna, biv{i predsjednik Vlade Ivo Sanader nije svjedo~io jer je po{tar s pozivom pred njegovim vratima uzaludno zvonio
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Beograd ne}e ispod crvene linije
Ministar za Kosovo Goran Bogdanovi} izjavio je da je Srbija dosljedna u stavu da do|e do dijaloga, koji je neminovan, ali, status Kosova za Srbiju i dalje predstavlja centralno pitanje, javlja Srna. “Za one koji su priznali jednostrano progla{enu nezavisnost, klju~na su, verovatno, tzv. tehni~ka pitanja. Zajedni~ka rezolucija Srbije i EU omogu}ava dijalog koji bi, u krajnjoj liniji, vodio ka iznala`enju kompromisnog re{enja uz o~uvanje srpske zajednice u pokrajini i nacionalno-dr`avnih interesa Srbije“ , rekao je Bogdanovi}. Prema njegovim rije~ima, stav Beograda je poznat - dijalog je jedini na~in rje{enja, ali tako|e je poznata crvena linija “ispod koje Beograd ne}e i ne mo`e da ide” .

Od{teta zbog NATO-ovog bombardovanja
Dr`ava Crna Gora du`na je da isplati 69.000 eura porodici Komatina zbog du{evnih bolova pretrpljenih tokom NATO-ovog bombardovanja 1999. godine, prenosi Srna. Televizija Vijesti prenosi da je to prva presuda protiv dr`ave zbog NATO-ovog bombardovanja varo{ice Murino, kada je poginulo {est osoba, od kojih troje djece. Advokat porodice Komatina Velija Muri} iz Ro`aja podnio je, deset godina nakon bombardovanja, u ime sedam o{te}enih porodica, tu`bu protiv Ministarstava unutra{njih poslova i odbrane, odnosno Vojske Crne Gore.

Jesu li hrvatski porezni obveznici zakinuti prilikom prodaje ove najve}e hrvatske naftne kompanije ma|arskom MOL-u? Ovo pitanje zasad ostaje bez odgovora. Klju~na nejasno}a je - tko je ispregovarao sada sporne ugovore po kojima je MOL za 10 milijardi kuna koliko je dosad isplatio za Inu preuzeo kompletan nadzor nad ovom kompanijom. Odgovore, posebno na pitanje tko i {to zna o privatizaciji Ine, nije doznalo ni istra`no povjerenstvo Hrvatskog sabora o Ini nakon dva dana intenzivnih propitivanja svjedoka. A onaj koji o svemu, kako se tvrdi, vjerojatno najvi{e zna, biv{i predsjednik Vlade Ivo Sanader nije svjedo~io. Jer je po{tar s pozivom pred njegovim vratima uzaludno zvonio.

vo ne pri mi po ziv, iz naj mo}nije opozicione stranke SDP-a neslu`beno su poru~ili da na svjedo~enje pred saborskim povjerenstvom namjeravaju pozvati premijerku Jadranku Kosor kao Sanaderovu dugogodi{nju suradnicu za koju smatraju da bi isto tako imala puno toga re}i oko prodaje Ine.

Svjedok
Me|utim, u istra`nom povjerenstvu ve}inu ima HDZ pa je te{ko o~ekivati da }e ondje takav prijedlog prihvatiti. Kako se spekulira, osim u Saboru, ex -premijera Sanadera rado bi vidjeli i kao svjedoka na sudu. U slu~aju Podravke obrana je predlo`ila Sanadera kao svjedoka, pa ako sud ovaj prijedlog prihvati, biv{i premijer bi se morao pojaviti na sudu i svjedo~iti. U javnosti je dosad najvi{e pra{ine podiglo svjedo~enje biv{eg potpredsjednika Vlade RH Damira Polan~eca. Nekad istaknuti, a danas suspendirani ~lan vladaju}eg HDZ-a protiv kojeg se trenutno vodi ~ak 5 istra`nih i sudskih postupaka, me|u ostalim i za zloporabu polo`aja tijekom pregovora o izmjenama dioni~arskog ugovora u Ini, rekao je saborskom istra`nom povjerenstvu da su o privatizaciji Ine “svi znali sve” od biv{eg premije, ra i predsjednika dr`ave do Predsjedni{tva HDZ-a te da je samo realizirao instrukcije.
Jadranka DIZDAR

Sanader: Ne odazove li se, po{tar }e mu opet pozvoniti na vrata, ali sa sudskim pozivom

Kosor se sastala sa Polan~ecom
U me|uvremenu, enigma oko sastanka premijerke Kosor i Polan~eca je razrije{ena. Kako se naga|a, zbog pritiska medija, premijerka Kosor je potvrdila da je do ovog susreta do{lo a potvrdila je i da su se s Polan~ecom nalazili i drugi du`nosnici HDZ-a. Za sastanak koji se navodno dogodio 1. septembra u zagreba~koj sredi{njici HDZ-a, uo~i Polan~ecovog svjedo~enja u Saboru, premijerka je rekla da je bio na temu situacije u kojoj se biv{i potpredsjednik Vlade nalazi, kao i da ga je pritom ohrabrila da “o svemu govori uvijek istinu“. lokalne medije predsjednica ovog povjerenstva. Ali, ako Sanadera po{tar ponovo ne bude mogao prona}i, saborsko istra`no povjerenstvo protiv biv{eg premijera ne mo`e prakti~ki poduzeti ni{ta jer nema daljnih ovlasti. Poziv za svjedo~enje slat }e mu se do 23. oktobra, dok saborsko povjerenstvo radi. Ne odazove li se, po{tar }e mu opet pozvoniti na vrata, ali tada sa sudskim pozivom, najavljuju upu}eni. U slu~aju da Sanader pono-

Poziv Kosorki
Novi poziv biv{em premijeru poslalo je saborsko istra`no povjerenstvo o Ini, koje je svoju novu sjednicu sazvalo za 12. oktobar. No, Sanader i dalje prema proceduralnim pravilima ne mora do}i ako procijeni da bi ga takvo svjedo~enje moglo kazneno ugroziti. U takvom slu~aju, ne treba svjedo~iti pred istra`nim povjerenstvom, ali time bi se izvrgnuo nekim drugim dr`avnim institucijama, prvenstveno sudskim, izjavila je za

Milorad Ulemek Legija planirao bijeg

U zatvorskoj }eliji prona|eni detonatori
Manjak zatvora u Hrvatskoj
Zatvori u Hrvatskoj imaju kapacitet od 3.500 mjesta ali u njima robija oko 5.000 zatvorenika, {to zna~i da je u zatvorima oko 40 posto prekobrojnih, javlja Srna. Nagli porast broja zatvorenika bilje`i se od 2005. godine, a {ef Uprave za zatvorski sistem Branko Peran poja{njava da su razlozi za to porast kriminala ali i ~injenica da se hrvatsko pravosu|e tih godina stabilizovalo nakon dugotrajnog rada u ratnim i poratnim godinama. Peran najavljuje da }e u Hrvatskoj do kraja godine biti otvoreno jo{ 420 mjesta u zatvoru u Glini, nakon ~ega slijedi dogradnja zatvora u Zagrebu ~ime }e se dobiti dodatnih 376 mjesta, a novi zatvor trebao bi biti izgra|en u [ibeniku do 2016. godine sa kapacitetom za 1.230 zatvorenika.

U hemijskim olovkama prona|eni su detonatori crne boje i pretpostavlja se da je naredni korak bio uno{enje plasti~nog eksploziva, a Uprava za izvr{avanje kaznenih sankcija sve dr`ala u tajnosti ne bi li otkrila cijeli plan bijega
U zatvorskoj }eliji Milorada Ulemeka Legije u Okru`nom zatvoru u Beogradu u dvije hemijske olovke prona|eni su detonatori za eksploziv, javlja Fena. Istra`na tijela sumnjaju kako je Legija uz pomo} plasti~nog eksploziva planirao bijeg iz zatvora, pi{e Blic. “U hemijskimolovkamaprona|eni su detonatori crne boje. Nestru~ne osobe ne bi ih razlikovale. Pretpostavlja se da je naredni korak bio uno{enje plasti~nog eksploziva, pa je Uprava za izvr{avanje kaznenihsankcija sve dr`ala u tajnosti ne bi li otkrila cijeli plan bijega“ ka`e sagovornik Blica. , Isti izvor navodi kako te detonatore ne mo`e otkriti niti jedan detektor na svijetu i dodaje kako su oni Legiji uru~eni tokom jedne od posjeta koje po zakonu ne mogu nadzirati. Detonatore su otkrili zatvorski djelatnici tokom pretresa Legijine }elije. Kada su otkriveni detonatori, oduzete su mu nekestvari uz obja{njenje da mu je prostor

Milorad Ulemek: Detonatori na|eni u pretresu }elije

AKCIJA Kada su otkriveni detonatori, oduzete su mu neke stvari uz obja{njenje da mu je prostor pretrpan, a oduzeto mu je i oko 30 hemijskih olovaka. Re~eno mu je da }e ih dobiti kada potro{i ove koje su mu ostavljene

pretrpan, a oduzeto mu je i oko 30 hemijskih olovaka. Re~eno mu je da }e ih dobiti kada potro{i ove koje su mu ostavljene. Tako Legija nije znao da su detonatori otkriveni. “Plan je bio da otkrijemopoku{aj uno{enja plasti~nog eksploziva“ ka`esagovornikBlica. , Milorad Ulemek Legija preba~en je u posebni dio zatvora po`areva~ke Zabele u kojem vladaju najstro`i propisi i gdje on vi{e nema fizi~kog kontakta s posjetiocima. Komuniciraju kroz neprobojno staklo.

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

17

18

OGLASI

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

19

20

SVIJET

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Papino priznanje tokom istorijske posjete Velikoj Britaniji

Eksplozija mine u Turskoj
Deset osoba je poginulo, a tri su povrije|ene u eksploziji mine pri prolazu minibusa na jugoistoku Turske, a sumnja se da odgovornost za napad snose kurdski pobunjenici. Minibus je prevozio seljane u sredi{te pokrajine Hakari kad je nai{ao na minu kod sela Gecitli, ka`e isti izvor. Svi poginuli su civili. Sigurnosne snage poslane su u zonu da prona|u eventualne preostale mine.

Neodlu~na reakcija Crkve na seksualna zlostavljanja djece
Papa je istakao da sve}enici koji su skloni zlostavljanju ne smiju imati pristup djeci, navode}i da pate od bolesti koju samo dobra volja ne mo`e izlije~iti
Papa Benedikt XVI, koji je u ~etvrtak doputovao u ~etverodnevnu dr`avnu posjetu Britaniji, izjavio je da Katoli~ka crkva ni je pos tu pi la odlu~no i dovoljno brzo u slu~ajevima silovanja i zlostavljanja djece od katoli~kih sve}enika. Rimokatoli~ki poglavar je novinarima koji su s njim putovali iz Rima u Edinburgh rekao da je sada prioritet da se pomogne `rtvama tih zlostavljanja. je, njeni gra|ani ne gledaju sa simpatijama na politiku Vatikana, a mnogi su i zgro`eni skandalima oko seksualnih zloupotreba rimokatoli~kih sve}enika nad djecom. Na protivljenje nailaze i veliki tro{kovi, koje }e na kraju platiti poreski obveznici. Mediji podsje}aju da }e poreski obveznici Britanije za ~etverodnevni boravak poglavara Rimokatoli~ke crkve morati da izdvoje 12 miliona funti ne ra~unaju}i obezbje|enje i to u trenutku kada se Britanija suo~ava sa velikim javnim dugom i potrebom kresanja tro{kova koji }e dovesti do gubitka radnih mjesta. Prvi put od hodo~asnika }e biti tra`eno da podnesu dio tro{kova time {to }e platiti 25 funti za kartu i prevoz do doga|aja u Birminghamu. Vlada brani tro{kove, napominju}i da je Benedikt XVI pozvan u dr`avnu posjetu i da }e njegov boravak ko{tati mnogo manje od jednodnevnog sastanka ministara finansija G20 pro{le godine, prenose mediji. Interesovanje za papinu posjetu je slabo, a hiljade mjesta predvi|enih za narod koji }e prisustovati javnim do ga|aji ma jo{ su upra`njena.

Irak: Ubijeno sedam civila
Najmanje sedam civila je ubijeno u zajedni~kojoperacijiameri~kih i ira~kihsnaga u blizini Falud`e, na zapadu zemlje. Me|u ubijenima bio je pukovnik ira~ke armije iz doba vladavine Saddama Husseina. Ciljoperacijenijejasan, a ameri~ke snage su odbile da ga komentari{u. Istovremeno, u eksploziji bombe pored puta poginulo je devet ira~kih vojnika. Oni su se nalazili u autobusu kojim su odlazili na dopust, javio je u ~etvrtak BBC.

Neuspjeh
Kako navodi agencija AP, to je najpotpunija izjava pape o neuspjehu Crkve u suo~avanju sa slu~ajeva seksualnog zlostavljanja. Papa je istakao da sve}enici koji su skloni zlostavljanju ne smiju imati pristup djeci, navode}i da pate od bolesti koju samo dobra volja ne mo`e izlije~iti. Rimkatoli~ki poglavar je rekao da Britanija “ima dugu istoriju antikatoli~anstva, ali i da je zemlja sa dugom istorijom tolerancije“. Upitan o raspolo`enju vjernika u Britaniji i podacima da su vjernici izgubili povjerenje u Crkvu nakon skandala u vezi sa zlostavljanjem, Benedikt XVI je rekao da su ga {oPapa sa kraljicom Elizabethom u Edinburghu

Reuters

Sudar vozova u Belgiji
U sudaru dva putni~ka voza u Arlonu, glavnom gradu ju`ne belgijske pokrajine Luxembourg, povrije|eno je 56 osoba, a zvani~nici su saop}ili da za sa da ne ma iz vje {ta ja o smrtnim slu~ajevima ili ozbiljnije povrije|enim. Sudar se dogodio u blizini `eljezni~ke stanice u Arlonu kada se voz koji se kretao iz stanice u pravcu Luxembourga sudario s vozom koji je dolazio iz Luxembourga. Nesre}a se dogodila zato {to se jedan od vozova nije zaustavio u skladu sa signalizacijom, a istraga o ovom slu~aju je u toku.

kirali i rastu`ili podaci o broju zlostavljanja. Kako je naveo, rastu`ilo ga je i to {to “crkvene vlasti nisu bile dovoljno na oprezu i nisu bi le do vo ljno brze i odlu~ne u preduzimanju neophodnih koraka“ kako bi sprije~ile zlostavljanja. Papa je rekao da o~ekuje srda~nu dobrodo{licu katolika i ostalih vjernika i “uzajamno po{tovanje i toleranciju“ me|u onima kod kojih vlada raspolo`enje protiv Rimokatoli~ke crkve. Posjeta Benedikta XVI je prva dr`avna posjeta rimokatoli~kog

poglavara Velikoj Britaniji i dio je kampanje za o`ivljavanje kr{}anstva u Evropi i poku{aja prevazila`enja nesuglasica izme|u Vatikana i anglikanske crkve. Rimokatoli~ki poglavar je razgovarao sa britanskom kraljicom Elizabethom II.

Moralna vrijednost
[kot ski kar di nal Ke ith O’Brien ka`e da posjeta pape ima moralnu vrijednost, a britanski mediji ocjenjuju da je to veoma delikatna posjeta. Razlog je u tome {to je Britanija jedna od najsekularnijih zemalja Evropske uni-

SAD predlo`ile Izraelu

Produ`iti obustavu gradnje jevrejskih naselja
Palestinski predsjednik Mahmoud Abbas ocijenio je da nastavak pregovora u potrazi za mirovnim sporazu mom sa Izra elom nema alternativu. “Nemamo drugu alternativu nego da nastavimo te napore“, rekao je Abbas na ceremoniji dobrodo{lice Hillary Clinton u sjedi{tu palestinske uprave u Ramallahu na Zapadnoj obali.

Porodi~na tragedija u Njema~koj
U njema~kom gradu Lorchu dogodila se porodi~na tragedija. Majka i njena dva maloljetna sina prona|ena su mrtva na podu kupaonice, a policija sumnja da je rije~ o ubistvu i samoubistvu. Tijela 44godi{nje supruge Nicole B. i dva sina, 7godi{njeg Justina i 12-godi{njeg Louisa prona{ao je otac, koji je profesor u obli`njoj srednjoj {koli. On je do{ao ku}i nakon {to ga je direktor nazvao i rekao mu kako mu se stariji sin Louis nije pojavio u {koli. Uzrok smrti, prema policiji, vjerovatno je trovanje plinom.

Sjedinjene Dr`ave, pokrovitelj direktnih pregovora Izraela i Palestinaca, predlo`ile su da izraelska strana na tri mjeseca produ`i moratorij na izgradnju jevrejskih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali, objavio je u ~etvrtak arapski list Al Shark al Awsat. Ameri~ki zvani~nici vjeruju da }e se tako prevazi}i prva velika prepreka koja je iskrsla u pregovorima obnovljenim 2. septembra u Washingtonu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u novembru pro{le godine proglasio je desetomjese~ni moratorij na izgradnju ku}a za Jevreje u naseljima na Zapadnoj obali, koji isti~e za deset dana. Pa les tin ski pred sje dnik

Abbas: Nema alternative

Desetomjese~ni moratorij na izgradnju isti~e za deset dana

Mahmoud Abbas i drugi palestinski zvani~nici vi{e puta su upozorili da }e odustati od pregovora ako se izgradnja nastavi na teritoriji na kojoj namjeravaju da osnuju svoju nezavisnu dr`avu. Arapski list navodi da je Abbas pristao na ameri~ki pri-

jedlog, a Netanyahu tek treba da odgovori. Al Shark al Awsat pi{e i da je Clinton objasnila kako }e vrijeme produ`enja moratorija dvije strane iskoristiti da postignu dogovor o granicama, {to je jedan od klju~nih nesporazuma izme|u dva naroda.

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

21

ZA SLOBODNU, DEMOKRATSKU, PRAVEDNU I EKONOMSKI PROSPERITETNU BOSNU I HERCEGOVINU

www.sdp.ba

„DR@AVA ZA ^OVJEKA„
U okviru promocije Izbornog programa i kandidata sa listi SDP-a za op}e izbore 2010. godine Kantonalna organizacija SDP-a BiH Sarajevo organizira

Javni skup
Na kojem }e predstaviti kandidate i nosioce izbornih listi SDP-a Mjesto odr`avanja:

Ul. branilaca Dobrinje Kod SPORTSKE DVORANE
20.9.2010. godine (ponedjeljak), u 19.30 sati.
Termin odr`avanja:

ZAJEDNO DO POBJEDE!
IZBORNI [TAB KO SDPBiH SARAJEVO

22

SVIJET FINANSIJA

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Za pet godina 50 Ashton objavila milijardi dolara imena ambasadora
Visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Evropske unije Catherine Ashton objavila je imena prvih ambasadora EU u sklopu nove evropske diplomatske slu`be, a od novih zemalja ~lanica na popisu su diplomati samo iz tri. Ashton je objavila imena diplo- Catherine Ashton mata koji }e od 1. decembra biti ambasadori EU umjesto dosada{njih {efova delegacija Evropske komisije. U prvom krugu imenovano je 30 ambasadora na mjesta gdje je istekao mandat dosada{njim {efovima delegacija EK-a. Najtra`enije mjesto u ovom krugu imenovanja, ambasadorski polo`aj u Pekingu, dobio je njema~ki diplomata Markus Ederer, a mjesto ambasadora u Tokiju Austrijanac Dietmar Schweisgut. Me|u tridesetak ambasadora samo ih je ~etvorica iz novih zemalja ~lanica, dva iz Poljske (u Jordanu i Ju`noj Koreji) i po jedan iz Litve (Afganistan) i Bugarske (Gruzija). Ashton je rekla da je problem s novim ~lanicama u tome {to su se njihovi dr`avljani gotovo svi natjecali za ista mjesta, a gotovo niko za mjesta u Africi. U prvom krugu imenovanja dobro je pro{la [panija (ambasador u Argentini, zamjenici ambasadora u Pekingu, Angoli, Namibiji i Gvineji Bisao), zatim Francuska (ambasadori u Filipinima, ^adu i Zambiji) te Irska (ambasadori u Banglade{u, Bocvani i Mozambiku). Za ambasadorska mjesta, uz namje{tenike evropskih institucija prvi put su se natjecali i diplomati koji rade u nacionalnim diplomatskim servisima. Asthon je najavila da }e uskoro biti novih imenovanja ambasadora te klju~nih osoba na ~elu Evropske slu`be za vanjsko djelovanje. Ve} je poznato da }e izvr{ni generalni sekretar EEAS-a biti Francuz Pierre Vimont, a njegovi pomo}nici bit }e iz Njema~ke i Poljske. Asthon je rekla da sada razmatra kandidature za polo`aje {efa Delegacije u BiH te za dva mjesta u Genevi, za {efove delegacija pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i UN-u. Rusija se nada da }e u narednih pet godina ostvariti 50 milijardi dolara (38 milijardi eura) prihoda od pri va ti za ci je ko ji }e po kri ti bud`etski deficit, izjavio je ruski ministar finansija Aleksej Kudrin. - Mislimo da }e u narednih pet godina od prodaje paketa akcija u okviru programa privatizacije biti ostvaren godi{nji prihod od oko 10 milijardi dolara, rekao je on. Ruske vlasti su krajem jula na-

BiH

EU

Rusija o~ekuje mnogo od privatizacije

Ruske vlasti su krajem jula napravile listu od 11 dr`avnih ili poludr`avnih kompanija koje }e parcijalno biti na prodaji od 2011. do 2013. godine
pravile listu od 11 dr`avnih ili poludr`avnih kompanija koje }e parcijalno biti na prodaji od 2011. do 2013. godine. - Ali, to nas ne spre~ava da ve} ove godine po~nemo prodaju paketa akcija u zavisnosti od tr`i{nih uslova, kazao je Kudrin i dodao da Rusija zadr`ava kontrolu velikih kompanija i banaka, koje }e parcijalno biti na prodaji. Na listi koja je objavljena krajem

Aleksej Kudrin

jula na}i }e se najve}a banka u zemlji Sberbank, ruska dr`avna banka VTB, druga u zemlji u pogledu aktive, kao i velika naftna kompanija Rosneft. Kudrin je izjavio i da dr`ava o~ekuje od 2011. do 2013. go di ne pri hod od 883 mi li jar di rubalja (22,5 milijardi eura). Ovaj no vi ta las pri va ti za ci je, naj ve}i od 1990. godine, ima za cilj modernizaciju zemlje i kontrolu bud`etskog deficita.

EK podr`ava Slova~ku

Evropska komisija je odobrila dr`avnu podr{ku u vrijednosti11 milionaeurakojeSlova~kadajesiroma{nijimgra|anima za kupovinudigitalnihtelevizijskih dekodera. EK, koja je zadu`ena za kontroluprovedbe propisa na jedinstvenom evropskom tr`i{tu, ocijenila je da je slova~kapomo} u skladu s ugovoromEvropskeunije, kojidopu{tasocijalnupomo} i jer je po{tovanona~eloneutralnosti i nediskriminacijerazli~itih tipova tehnologije i geografskog porijekla dekodera. - Pozdravljamodlukuslova~kevlade da podr`ipristupsocijalnoranjivihosobasavremenimtelevizijskim tehnologijama bez naru{avanja pravila tr`i{nog natjecanja, izjavio je evropski komesar za tr`i{no natjecanje Joaquin Almunia. Slova~ka vlada odobrila je svim osobama koje imaju pravo na socijalnu pomo} kupon u vrijednosti 20 eura za kupovinu digitalnog tv-dekodera. Tom mjeromslova~kevlasti`eleomogu}itidigitalnisignal osobama s niskim primanjima i penzionerima s prihodima ispod 158,89 eura.

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

23

24

OGLASI

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

25

26

BIZNIS I EKONOMIJA
Svjetska ekonomska kriza: Pouka za budu}nost

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Novo priznanje na~elniku Starog Grada

KREDITI NISU
Neupitno je da su strane banke efikasnije i da pru`aju {iri spektar usluga, me|utim, argument koji se ranije pominjao da je bolji nadzor nad stranim bankama pokazao se upitnim
Neodr`iva ekspanzija s visokimstopamaekonomskograsta vo|ena kreditiranjem koje je bilo obilje`eno velikim rastom plata i cijena nekretnina, a koje je zbog pove}ane potra`nje i rashoda dovelo do deficita gra|evinsku industriju, rezultiralo je padom sposobnosti biv{ih tranzicijskih zemalja (Evropa u nastajanju) da se izbore sa naglim padom potra`nje i padom izvoza. - Ekspanzija kredita koja je stvorila krhkost u finansijskom sektoru, rizi~ni zajmovi i deficit na teku}im ra~unima u~inili su ove zemlje ranjivim na nagli pad priliva sredstava izvana. Kad gledamo neke dodatne rizike, jedan dio se ve`e i za strano vlasni{tvo banaka, kazala je profesorica na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Azra Had`iahmetovi} analiziraju}i uzroke i posljedice ekonomske krize po ekonomije tranzicijskih zemalja. Ona je napomenula da su banke u BiH uglavnom u stranom vlasni{tvu. Neki argumenti koji su i{li u prilog stranim bankama pokazali su se upitnim, ne svi, ali neki jesu.
Jedno u nizu priznanja za Ibrahima Had`ibajri}a

najbolje rje{enje
Had`ibajri}u Premia Alla Carriera 2010.
U svojstvu ~lana Predsjedni{tva FEST-a (Evropske federacije turisti~kih novinara, Rim, Italija) i predsjednika Svjetske federacije festivala turisti~kog filma, a u ime Antonia Contea, predsjednika FEST-a Vojko Ple{ina je u Splitu uru~io presti`ne me|unarodne turisti~ke nagrade Premia Alla Carriera 2010. Priznanje za vi{estruke aktivnosti i dostignu}a u ra zvo ju tu ri zma pri pa lo je na~elniku sarajevske Op}ine Stari Grad Ibrahimu Had`ibajri}u. Ovo je jedno u nizu priznanja koje je Had`ibajri} primio od kako obavlja du`nost na~elnika najstarije gradske op}ine. Na~elnik Starog Grada doma}inima je poklonio Sarajevsku kocku i multimedijalni CD Dobrodo{li u Stari Grad, koji }e im jo{ vi{e pribli`ili kulturu i tradiciju ove op}ine. Priznanje Premia Alla Carriera 2010. uru~eno je i predsjedniku Turisti~ke zajednice Federacije BiH [emsudinu D`eki. Ovo me|unarodno turisti~ko priznanje, kao i svake godine, dodjeljuje se pojedincima, svjetskim protagonistima turizma, za njihov li~ni doprinos razvoju turizma.

Azra Had`iahmetovi}

FBiH: Julska plata 804 KM
Prosje~na mjese~na ispla}ena neto plata po zaposlenom za juli u Federaciji BiH iznosila je 804,15 KM, {to je nominalno vi{e za 0,2 posto u odnosu na juni. Prema pokazateljima federalnog Zavoda za statistiku, prosje~na ispla}ena neto plata za juli je nominalno vi{a za 1,4 posto, a realno manja za 0,1 posto u odnosu na isti mjesec godinu ranije. Prosje~na mjese~na ispla}ena bruto plata za juli je iznosila 1.222,08 KM, {to je nominalno vi{e za 0,2 posto u odnosu na juni. Prosje~na mjese~na ispla}ena bruto plata za

OD 1 DO 10,5 POSTO Za eurozonu predvi|a se ekonomski rast izme|u 1 i 1,5 posto u 2010. godini, za svijet je prognoza 5,6 posto, Ameriku 3,3 posto, Japan 2,4 posto
prije treba provesti mjere fiskalne konsolidacije na srednji rok, ubrzati reformu finansijskog sistema, rebalansirati globalnu tra`nju i u sklopu toga obaviti strukturne reforme koje bi bile podr{ka rastu. Izgledi za Evropu su ne{to manje povoljni nego za globalni rast, o~ekuje se umjereni neujedna~eni rast uprkos globalnom rastu zbog nekoliko obilje`ja ekonomije Evrope, kao {to su visoka nezaposlenost, neproduktivnost tamo gdje su mjere politike bile ograni~ene upravo zbog rasta nezaposlenosti, prigu{ene privatne investicije, ograni~enja u kreditiranju.

Ekonomska politika
- Neupitno je da su strane banke efikasnije i da pru`aju {iri spektar usluga, me|utim, argument koji se ranije pominjao da je bolji nadzor nad stranim bankama pokazao se upitnim, a i mehanizam nadzora u stranim zemljama odakle i dolaze banke u BiH je upitan. Tako|er, argument da je manje problema s likvidno{}u stranih banaka je diskutabilan. Zemlje kao {to je BiH nisu se mogle osloniti na ovaj argument, jer se pokazao pogre{nim u krizi, budu}i da su mati~ne banke imale krizu likvidnosti i bilo je manjeprilivakapitala iz zemalja matica u tranzicijske zemlje, kazala je Had`iahmetovi}. Prema njenim rije~ima, globalni oporavak }e se nastaviti, ali on je pra}en odre|enim rizicima. Realna ekonomija do maja ove godine pokazuje znake oporavka, previranja na finansijskim tr`i{tima znatno su smanjena, a prognoze govore da }e globalna proizvodnja u ovoj godini vjerovatno dosti}i rast od 4,5 posto, otprilike toliko se o~ekuje i naredne godine. Ova kriza je pokazala da {to

juli je nominalno vi{a za 1,4 posto, a realno manja za 0,1 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 183 - 17. 9. 2010. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

Evropa najslabija
Prema podacima Me|unarodnog monetarnog fonda, za eurozonu predvi|a se ekonomski rast izme|u 1 i 1,5 posto u 2010. godini, za svijet je prognoza 5,6 posto, Ameriku 3,3 posto, Japan 2,4 posto. Klju~ni rizici po ekonomiju su fiskalna odr`ivost i negativna sprega finansijskog sektora i javnih finansija. - Treba obratiti pa`nju na to da budu}i rast treba do}i iz izvoza, a ne iz doma}e potro{nje, koja }e ostati slaba, moramo izvr{iti restrukturiranja u tom pravcu, uravnote`ena makroekonomska politika i suzdr`anost u pove}anju plata mogu sprije~iti pregrijavanja ekonomije, rekla je Azra Had`iahmetovi}.

EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.397722 1.453431 26.787961 0.079255 0.262001 0.692757 1.743001 0.565032 0.245231 0.211645 1.475191 0.997975 2.330316 1.491773 0.048068 1.849561

1.955830 1.401225 1.457074 26.855099 0.079454 0.262658 0.694493 1.747369 0.566448 0.245846 0.212175 1.478888 1.000476 2.336156 1.495512 0.048188 1.854196

1.955830 1.404728 1.460717 26.922237 0.079653 0.263315 0.696229 1.751737 0.567864 0.246461 0.212705 1.482585 1.002977 2.341996 1.499251 0.048308 1.858831

SDR (Special Drawing Rights) na dan 15. 09. 2010 = USD 1.51955 SDR (Special Drawing Rights) na dan 15. 09. 2010 = BAM 2.288086

Te{ko se mo`emo vratiti na period visokih stopa rasta koje su bile podgrijavane visokim kreditnim zadu`enjem, budu}i rast se mora vi{e oslanjati na tokove kapitala u sektoru, koji je vi{e vezan za utr`ive proizvode, a manje za neutr`ive. Izvoz se oporavlja, ali }e doma}a potra`nja ostati slaba zbog visokog optere}enja kreditima koji smanjuju potro{nju. - Prethodnih godina smo imali visok rast, a u krizi se pokazalo da imamo veliki pad, {to zna~i da nismo imali zdrav rast. Kad su bili ti veliki prilivi kapitala izvana, to je upu}ivalo na neodr`ivost, odnosno neuravnote`enost ekonomskog rasta, prije svega baziranog na neutr`vim granama kao nekretnine, gra|evinska industrija, bankarstvo...a ne na proizvodima utr`ivih dobara. To je dalo zamah potra`nji, ali nije stvorilo zamah proizvodnji, zbog ~ega upravo zbog te krhkosti ekonomskog rasta kao rezultat imali smo rast uvoza, rast deficita teku}eg ra~una i pregrijanu ekonomiju i s tim smo u{li u krizu kada je do{lo do smanjenja priliva kapitala izvana, {to se reflektiralo na pad doma}e potro{nje i {to upu}uje na to da moramo razviti nova tr`i{ta za izvoz roba i usluga, {to, naravno, tra`i restrukturiranje na{ih ekonomija. Trebara~unati s tim da }e biti te{ko do}i do izvora finansiranja izvana nego prije krize, smatra Had`iahmetovi}. - Kada je rije~ o makroekonomskoj politici, ono {to je posebno potrebno je uravnote`ena politika u oblasti plata, a kada je rije~ o fiskalnom sektoru, treba izvu}i pouku da treba {tedjeti novac onda kada rastu prihodi od oporezivanja, zaklju~ila je Azra Had`iahmetovi}.
J. SALKI]

OSLOBO\ENJE godine petak, 17. septembar 2010.
Trgovanje elektri~nom energijom

BIZNIS I EKONOMIJA

27

U~enje iz slova~kog iskustva
Sistemom obnovljivih izvora energije treba upravljati od samog po~etka njihovog razvoja
Trgo va nje elek tri~nom energijom je skup biznis i zbog toga su za svakog onog ko se `eli time baviti dragocjena dobra iskustva. BiH na putu ka pridru`ivanju Evropskoj uniji ima obavezu vlastito tr`i{te elektri~ne energije uskladiti s direktivama EU, pa shodno tome u~i kako da to ura di na na je fi ka sni ji na~in. Priliku za stjecanje no vih zna nja i is kus ta va predstavnici vlada, resornih ministarstava, elektroprivreda, regulatornih agencija i kompanija ju~er su u Sarajevu imali priliku o tome ~uti nova iskustva i ste}i dodatna znanja. Fe de ral no Mi nis tar stvo energije, rudarstva i industrije organiziralo je susret s predsta vni ci ma kon sul tan tske ku}e KPMG iz Slova~ke, ~iji su stru~njaci prezentirali organizirana tr`i{ta elektri~ne energi je ko ja podr`ava ju po ve}anu ulo gu obnov lji vih izvora energije. Slova~ka je, poput BiH, nastala raspadom ranije zajedni~ke dr`ave i sve do tada jedinstvenog elektroenergetskog sistema i br`e je nego BiH okon~ala proces tranzicije. Iz tog razloga njihova iskustva i dobra praksa mogu se primijeniti i u na{oj zemlji. O tome su govorili eksperti KPMG-a Peter Tatarko, Miroslav Marvan i Peter Kubat te direktor za zakonodavstvo Slova~ke Kvetoslava [oltesova. Tokom prezentacije modela tr`i{ta elektri~ne energi je i is ti ca nja va`nos ti obnovljivih energetskih izvora u zakonodavstvu EU upozoreno je na njihovu problemati~nost sa stanovi{ta vo|enja sistema. Gre{ke koje se pri tome javljaju posljedica su ~injenice da se tim sistemom ne po~ne upravljati od samog po~etka. Ju~era{nja pre zen ta ci ja, ~ijim se u~esnicima obratio i predstavnik resornog federalnog ministarstva Tarik Begi}, sastavni je dio projekta pomo}i BiH u ovoj oblasti koju je obezbijedila slova~ka agencija ODA. H. A.

Beograd

RS - Srbija: Sporazum o hidropotencijalima
Elek tro pri vre de Re pu bli ke Srpske i Srbije potpisale su ju~er u Beogradu sporazum o saradnji na izradi tehni~ke dokumentacije za izgradnju hidroenergetskih postrojenja na srednjem toku rijeke Drine, {to je, prema procjenama, investicija od 819 miliona eura. Sporazum su potpisali generalni direktori elektroprivreda RS-a i Srbije, Branislava Mileki} i Dragomir Markovi}, u prisustvu resornih ministara iz RS-a i Srbije Slobodana Puhalca i Petra [kundri}a, kao i dr`avnog sekretara u Ministarstvu ekonomskog razvoja Italije Stefana Sallea. Ovaj sporazum, prema dosada{njim istra`ivanjima, podrazumijeva vrijednost investicija od 819 miliona eura, snagu hidroenergetskih postojenja ve}u od 300 me ga va ta i go di{ nju proizvodnju struje od 1.200 gigavat-sati. Prema staroj dokumentaciji, na srednjoj Drini bi trebale biti tri lokacije - Roga~ica, Te ga re, Du bra vi ca, a precizniji podaci bit }e poznati nakon izrade studija izvodljivosti i opravdanosti.

Sa prezentacije iskustava Slova~ke u energetskom sektoru

Certifikati turisti~kim vodi~ima
Ju~er je u hotelu Aqua Reumal u Fojnici uprili~ena dodjela certifikata za 76 polaznika koji su u organizaciji federalnog Ministarstva okoli{a i turizma pro{li zakonom propisanu obuku i uspje{no polo`ili ispit za turisti~ke vodi~e. Certifikate kojima se stje~e pravo obavljanja djelatnosti turisti~kog vodi~a polaznicima su uru~ili predsjednica Federacije BiH Borjana Kri{to i federalni ministar okoli{a i turizma Nevenko Herceg. R. K.

Sarajevo: Odr`an 4. IBM forum
U Sarajevu je ju~er odr`an ~etvrti IBM forum Sarajevo 2010 - Planeta postaje mudrija, centralni poslovni doga|aj u BiH kada se radi o informacionim tehnologijama. Generalni direktor IBM-a Slovenije i BiH Roman Koritnik istakao je da u BiH rade mudriji sistemi i da se ove godine na predavanjima posebno pridavala pa`nja dobrim primjerima iz prakse. - Klju~ za mudrije sisteme krije se upravo u podacima koje mudrim poslovanjem pretvaramo u vrijednost, to }e potvrditi u~esnici IBM Foruma i to omogu}ava predvi|anje, pa ~ak i prognoziranje promjena u sistemima, rekao je on. Obrazlo`io je da je IBM primijenio novu, mudriju tehnologiju u BH Telecomu zbog slo`ene IT infrastrukture i tradicionalnih metoda te je nizom rje{enja udru`enih u IBM-u Tivoli omogu}io jedinstven uvid i rad u status sistema, mre`a, baze podataka i aplikacija. U 20 predavanja ovogodi{njeg ~etvrtog foruma, koji je odr`an u okviru IBM-ove globalne inicijative Mudrija planeta, stru~njaci IBM-a i njihovi poslovni partneri bazirali su se na primjeni mudrih rje{enja u svakodnevnom radu i predstavili najistaknutija inostrana rje{enja koja vode racionalnijem i efikasnijem kori{tenju podataka te mogu}nost za njihovo uvo|enje u lokalnu sredinu. IBM Forum svake godine okuplja mnoge stru~njake, koji kroz primjere dobre prakse i novitete odre|uju smjernice i brzinu razvoja tehnolo{ke budu}nosti svake lokalne zajednice. IBM je prvi forum u Sarajevu organizirao 2007. godine.

Foto: D`. KRIJE[TORAC

28 BERZANSKI IZVJE[TAJI
1.470,23
BIFX

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE
628,10
ERS10

891,082

SASX-10

948,40

SASX-30

840,28

BIRS

1.429,54

FIRS

Banjalu~ka berza

Sarajevska berza

Obveznice FBiH

NAJTRA@ENIJE
U sklopu 59 transakcija ukupno je prometovan 543.561 vrijednosni papir
Tokom ju~era{njeg trgovanja na Sarajevskoj berzi – burzi ostvaren je ukupan promet od 261.558,57 KM. U sklopu 59 transakcija ukupno je prometovan 543.561 vrijednosni papir. Promet na kotaciji iznosio je 159.696,44 KM, u sklopu 35 transakcija prometovano je 438.176 vrijednosnih papira. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 19.447,46 KM, u sklopu 11 transakcija prometovane su 1.394 dionice. Na kotaciji kompanija najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama Bosnalijek d.d. Sarajevo u iznosu od 18.798,70 KM. Kurs ovog emitenta je iznosio 14,51 KM. Na kotaciji fondova nije bilo zaklju~enih transakcija. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 140.248,98 KM, u sklopu 24 transakcije prometovane su 436.782 obveznice. Obveznicama ratnih potra`ivanja Federacije BiH trgovalo se u iznosu od 138.693,00 KM, dok je obveznicama stare devizne {tednje FBiH ostvaren ukupan promet u iznosu od 1.555,98 KM.
Skok akcija ZIF Zepter fonda a.d. Banja Luka

NAJVE]I PROMET
akcijama Novoreza
Na trgovanju na Banjalu~koj berzi ju~er je ostvaren promet od 107.279,84 KM, kroz 59 transakcija. Od akcija na slu`benom berzanskom tr`i{tu lista B najve}i promet je ostvaren akcijama Hidroelektrane na Trebi{njici a.d. Trebinje, trgovalo se u iznosu od 12.132,00 KM, po prosje~noj cijeni od 0,36 KM po akciji. Uku pan pro met ob ve zni ca ma na ju~era{ njem trgo va nju izno sio je 76.083,46 KM. Od obveznica najvi{e se trgovalo obveznicama Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 u vrijednosti od 30.649,94 KM. Prosje~na cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,06 posto. U javnoj ponudi obveznica Op{tina Lopare - javna ponuda obveznica upisane su ~etiri obveznice u vrijednosti od 400,00 KM. Od akcija zatvorenih investicionih fondova najve}i promet je ostvaren akcijama ZIF Invest nova fonda a.d. Bijeljina, trgovalo se u iznosu od 4.810,00 KM, po prosje~noj cijeni od 0,037 KM, {to predstavlja pad cijene za -2,63 posto. Akcije jednog fonda su ostvarile rast prosje~ne cijene, od ~ega su najve}i rast imale akcije ZIF Zepter fonda a.d. Banja Luka (1,57 posto), i ovim se akcijama trgovalo po prosje~noj cijeni od 3,89 KM. Akcije ~etiri fonda su ostvarile pad prosje~ne cijene, a gubitnik dana me|u fondovima su akcije ZIF Balkan investment fonda a.d. Banja Luka (-9,88 posto), i ovim se akcijama trgovalo po prosje~noj cijeni od 4,47 KM. Od hartija od vrijednosti na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i promet je ostvaren akcijama Novorez a.d. Pale akcijama, trgovalo se u iznosu od 801,96 KM, po prosje~noj cijeni od 0,41 KM.

Promet na primarnom slobodnom tr`i{tu iznosio je 48.501,63 KM, u sklopu 21 transakcije prometovane su 1.964 dionice. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta BH Telecom d.d. Sarajevo u iznosu od 22.785,24 KM. Kurs ovog emitenta iznosio je 19,21 KM. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 53.360,50 KM, u sklopu 3 transakcije prometovana je 103.421 dionica. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta DC Te{anj Kra{evo d.d. u iznosu od 51.160,50 KM. Kurs ovog emitenta iznosio je 0,50 KM. Na tr`i{tu za emitente u ste~aju nije bilo zaklju~enih transakcija. Najve}i dnevni porast vrijednosti zabilje`ile su obveznice FBiH za ratna potra`ivanja ser. D od 6,97 posto, dok je najve}i dnevni pad registrirao emitent Bosnalijek d.d. Sarajevo od 1,86 posto i dostigao cijenu od 14,51 KM, saop}io je SASE.

Banjalu~ka berza Kursna lista za 16. septembar 2010.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

Dnevni promet 261.558,57 KM

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA ZTC Banja Vru}ica a.d. Tesli} Hidroelektrane na Drini a.d. Vi{egrad Hidroelektrane na Trebi{njici a.d. Trebinje Rafinerija ulja a.d. Modri~a RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik Telekom Srpske a.d. Banja Luka Tr`nica a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF Balkan investment fond a.d. Banja Luka ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 4,47 3,9 0,037 2,71 3,89 -9,88 -2,01 -2,63 -3,21 1,57 4,47 3,9 0,037 2,71 3,91 4,47 3,9 0,037 2,7 3,83 92 60 130.000 288 460 411,24 234,00 4.810,00 779,10 1.790,80 0,638 0,34 0,36 0,095 0,2 1,25 1,41 10 -0,29 0 -2,06 0 -0,79 0 0,638 0,34 0,36 0,095 0,2 1,25 1,41 0,638 0,34 0,36 0,095 0,2 1,25 1,41 1.000 1.000 33.700 4.000 11.650 1.956 2.308 638,00 340,00 12.132,00 380,00 2.330,00 2.445,00 3.254,28

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 16. septembar/rujan 2010.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

KOTACIJA KOMPANIJA BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. A FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. B FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. C FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. D FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. E FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA G PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE 35,53 32,41 30,00 30,92 29,50 98,73 0,65 1,03 0,33 6,97 2,02 0,03 36,22 33,34 31,23 31,00 29,50 98,74 35,30 99.640 32,10 86.910 30,00 76.384 29,00 76.384 28,26 95.888 98,72 1.576 36.031,39 28.300,61 23.371,19 23.614,52 27.375,29 1.555,98 3 3 3 6 7 2 14,51 6,62 -1,86 -0,45 14,51 6,62 14,50 6,62 1.296 98 18.798,70 648,76 8 3

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Novorez a.d. Pale Rafinerija nafte a.d. Brod Op{tina Lopare - javna ponuda obveznica Republika Srpska - stara devizna {tednja 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 0,41(A) 0,09 100(A) 92,5(A) 33,02 32 32,4389 30,9688 0 0 0 1,09 0 0 0,06 -0,66 0,41 0,09 100 92,5 33,02 32 32,5 31,1742 0,41 0,09 100 92,5 33,02 31,9 32,4 30,239 1.956 5.000 4 56.963 13.223 10.972 94.485 36.206 801,96 450,00 400,00 26.345,39 4.366,23 3.509,33 30.649,94 11.212,57

BH TELECOM D.D. SARAJEVO SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO RMU KAMENGRAD DD SANSKI MOST BITUMENKA D.D. SARAJEVO DC TE[ANJ KRA[EVO DD

19,21

-0,77

19,39

19,13

1.186

22.785,24

9

4,07 73,04 72,99 2,00 0,50

-0,79 0,75 -0,52 0,00 0,00

4,47 73,05 72,99 2,00 0,50

4,00 451 73,00 302 72,99 25 2,00 1.100 0,50 102.321

1.834,50 22.057,14 1.824,75 2.200,00 51.160,50

5 6 1 1 2

NAFTA

PLIN

ZLATO

SREBRO

ALUMINIJ

P[ENICA

KUKURUZ

79,29

$ 0,16 %

4,04

$ 1,33 %

1.274,80

$ 0,48 %

20,70

$ 0,63 %

2,151

$ 0,65 %

728,25

$ 0,21 %

492,25

$ 0,61 %

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

29

30 SARAJEVSKA HRONIKA
Sve~anost u Centrotrans-Eurolinesu

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Stanovnici Crnorije~ke visoravni protestovali na ulazu u Kamenicu

Autobusi su nabavljeni iz Njema~ke

Prolaz za autobus Grasa, ali ne i onaj Centrotransa

Predstavljeno osam novih autobusa
U prisustvu velikog broja posjetilaca i ~elnih ljudi Centrotrans-Eruolinesa, ju~er je u autobazi ove kompanijeodr`anapromocijaosam autobusa namijenjenih za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobra}aju. Kako je istaknuto, novi autobusi gra|anima }e biti dostupni u toku ovog mjeseca, ali ako se za prevoz dobije dozvola resornog kantonalnog ministarstva. Jo{ jednom je izra`ena nada da }e vlast Kantona rije{iti problem, kako su rekli, monopolisti~kog pona{anja Grasa, te da }e biti zavr{en proces uskla|ivanja redova vo`nji. Safudin ^engi}, generalni direktor Centrotrans-Eruolinesa, kazao nam je da su autobusi nabavljeni iz Njema~ke. - Ovih osam vozila ko{talo je oko 1,5 miliona KM, a ugovorili smo nabavku jo{ 12 ovakvih autobusa. Planom investicija za 2010. i 2011. godinu definirano je da se izvr{i kupovina 20 autobusa, a ukupna vrijednost investicije iznosi 4,5 miliona KM, istakao je ^engi}. Autobusi su proizvedeni u tvornici autobusa MAN. Radi se o niskopodnim autobusima, s motorima koji smanjuju ispu{tanje {tetnih gasova i prilago|eni su uslovima vo`nje u gradskom saobra}aju. Raspola`u sa 45 mjesta za sjedenje i 83 mjesta za stajanje, du`ine su 15 metara, sa troje dvokrilnih vrata, te platformom za prihvat invalidnih osoba u kolicima i osoba s kolicima E. HROMO za djecu.

Privremena
tanovnici Crnorije~ke visoravni i ju~er su se okupili uz magistralni put M-18 prema Tuzli, kako bi izrazili nezadovoljstvo zabranom saobra}anja Grasovih autobusa ka njihovim ku}ama. - Ovo stvarno nema smisla. Vuku nas za nos godinama i na kraju nam ukinu prevoz i to bez ikakvog razloga. Spremim se i odem na posao, a nakonnekog vremena zovu me od ku}e i ka`u da se nemam sa ~ime vratiti. Onda platim taksi do Kamenicekojiko{ta 40, a na poslu zaradim 20 maraka“ kazao , nam je Sanel Alaimovi}. Hasija Balta ironi~no je nam je ispri~ala kako je stanovnike ovog dijela Ilija{a prekju~er posjetio Mirnes Ajanovi}, te kako nakon toga o~ekuju i susret sa predsjednikom SDA Sulejmanom Tihi}em. Hasija nam je ispri~ala kako njoj i njenim kom{ijama prevoz predstavlja sve, jer kako oti}i do pijace, prodati sira i kupiti ne{to za ku}u, ako autobusa nema. - Sin mi ide u Vogo{}u u {kolu i evo tri dana nije bio na nastavi. Trebam li ga ispisati? Ovdje smo `ivjeli i prije rata i uvijek smo imali prevoz, ispri~ala nam je Izeta Balta. A dok su stanovnici Kamenice blokadom puta ka svom naselju ~ekali vijesti, a pripadnici MUP-a spre~avali da se protestanti “pro{ire“ na magistralu, predsjedavaju}i Vije}a Ilija{a Petar Ili} sa 12 stanovnika naselja bio je na razgovoru u Ministarstvu prometa FBiH i federalnoj Upravi za inspekcijske poslove. - U 13 sati iz federalnog Ministarstva su dali privremena rje{enja Grasu za saobra}anje na ovim linijama i

S

rje{enja
Federalno Ministarstvo prometa dalo dozvolu Grasu da prevozi putnike • Trebamo li ispisati djecu iz {kole, upitale su se `ene iz ovog dijela Ilija{a
U federalnoj Upravi za inspekcijske poslove danas }e se odr`ati sastanak, nakon ~ega }e se mje{tanima Kamenice i Crne Rijeke saop{titi do kada }e imati redovan prevoz, po rje{enjima izdatim ju~er, kazao nam je predsjedavaju}i OV Ilija{ Petar Ili}.

za Gras
Zbor kod Tiraka

“Ogrebi se o Oslobo|enje”

Profesorica dobila ve{-ma{inu
Gordana Mani}, profesorica iz Sarajeva, u nagradnoj igri “Ogrebi se o Oslobo|enje“ osvojila je upravo ono {to joj je trebalo - ve{-ma{inu. Nagradu je, u prostorijama Oslobo|enja, ju~er preuzeo njen ro|ak Emir Hasanovi}. “Ja i rodica Gordana smo redovni ~itaoci Oslobo|enja. ^itamo ga svako jutro, uz prvu jutarnju kafu. Ona mi re~e da je i igrala nagradnu igru upravo zbog ove nagrade. Pri`eljkivala je da dobije ve{-ma{inu“ is, pri~ao je EmirHasanovi} dok je preuzimao ovaj vrijedni poklon. D. P.

Ahmed Eri}: Uvijek sam se vozio gradskim prevozom

Izeta Balta: Sin tri dana ne ide u {kolu

Emir Hasanovi} (desno) prilikom preuzimanja nagrade

Isklju~enja struje i vode
Zbog odr`avanja postrojenja bez napajanja elektri~nom energijom osta}e sljede}a trafopodru~ja: od 8.30 do 15 sati Vi{njik 3, Hotonj 2 i Ragiba D`inde, od 8.30 do 16 Adema Bu~e 3 i Brije{}e 1, a od 9 do 10.30 Ko{evsko Brdo 8 i Podvo`njak 3. Od 10.30 do 12 bez napajanja strujom osta}e Ka{ikovi}a i Marka Maruli}a 3, od 12 do 13.30 D`eneti}a ~ikma 1, od 13.30 do 15 Jadranska 2, od 9 do 15 Crna Rijeka 1, 2 i 3, Drin~i}i, Had`i}i, Ku}ice, Ni{i}i 1, Paljevo, [ehovi}i, Trzanj 2, od 9 do 16 sati Roga~i}i, Roga~i}i 4 i Kova~evac, a od 14 do 15.30 Kre{evljakovi}a 1. Zbog opravke kvarova na mre`i danas }e od 9 do 16 sati do}i do poreme}aja u vodosnabdijevanju ulica: Urijan-dedina, Hakije Kulenovi}a, Kova~evac, Bu`imska, [irokac, Mahmuta Mahmutovi}a, Ramiza Ali}a i Hotonj III.

odmah je autobus u 13.40 sa ti kre nuo za Ka me ni cu. Kako mi se ~ini, ovakva situacija }e se zadr`ati dok se dva prevoznika i nadle`ni iz ministarstava FBiH i Kanto na ne do go vo re, ka zao

Direktor Grasa Hasan Ba{i} kazao je ju~er za Oslobo|enje kako je Gras dobio rje{enja za saobra}anje na spornim linijama dok se ne zavr{i proces uskla|ivanja redova vo`nji u kantonalnom Ministarstvu. - Van pameti je da ljudi ostanu bez prevoza nakon 30 godina. Ta linija postoji od 1978. godine i kazao sam da smo spremni da narod prevozimo i besplatno dok se procedure ne zavr{e, napomenuo je Ba{i}.

I d`aba, ako treba

nam je Ili}. Tokom protesta ju~er su stanovnici Kamenice u naselje pustili autobus Grasa na kojem je pisalo da je rije~ o vanrednoj vo`nji, dok onome Centrotransa nisu `eljeli osloboditi cestu za prolazak. - Od jutros nikako nije bilo autobusa. Uvijek sam se vozio gradskim prevozom, Gras je nama `ivot, jer imamo svi mjese~ne karte. \a~ka karta kod njih ko{ta 29 KM, a u Centrotransu 90 maraka, tako da mi bez gradskog saobra}aja ne smijemo ostati, ispri~ao nam je ju~er Ahmed Eri}.
J. MILANOVI] S. HUREMOVI]

OSLOBO\ENJE godine petak, 17. septembar 2010.

SARAJEVSKA HRONIKA 31
DE@URNI TELEFON

Zati{je u slu~aju tu`be Arzije Mahmutovi} protiv Vlade Kantona

Dopis VSTV-u
Sutkinja je donijela odluku u roku 24 sata, a sada trebamo ~ekati pola godine
Predmet koji je Kantonalni sud vratio na ponovnipostupak Op}inskom, a vezan za tu`bu v.d. direktorice JU Djeca Sarajeva ArzijeMahmutovi}protivVlade Kantona Sarajevo i dalje je na ~ekanju. Zati{je bez osnova potaklo je premijera Besima Mehmedi}a da uputi dopis Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u BiH, u kojem od njih tra`i odgovor za{to sudinica, koja je prvostepenorje{enjedonijela u roku od 24 sata, sada ne `eli zavr{iti postupak. - U utorak sam poslao dopis, jer se putem Pravobranila{tva Kantona raspitujem za ovaj slu~aj, ali informacijanema. Ako je prvostepenorje{enjedoneseno u roku od 24 sata, zar drugo trebamo~ekatipolagodine, kazao nam je ju~er Mehmedi}. Podsje}amo, nakon {to je kantonalnaVlada na ~elnomjesto JU Djeca Sarajeva imenovala Vasvu Jajetovi}, v.d. direktorica ArzijaMahmutovi}tu`ila je Vladu. ImenovanjeJajetovi}ke, premarije~imaMehmedi}a je potvr|eno, dok je izbor ~lanova UO vrti}a zaseban problem.
J. M. Mehmedi}: Imenovanje je gotova pri~a

276-982

VA@NIJI TELEFONI
MUP

U Barama izgra|eno igrali{te

OKOM KAMERE

Radar u Vilsonovom

Nakon mobilijara, preostala sadnja drve}a

Kutak za najmla|e
U naselju Bare prije nekoliko dana zavr{ena je izgradnja manjegigrali{ta za djecu. Radove je finansirala Op}ina Centar sa oko 34 hiljade maraka, a osim ure|enja zelene povr{ine, postavljene su ljulja~ke, klackalice i tobogan za najmla|e. Ovakav projekat za mje{tane naseljazna~imnogo, a dovoljan dokaz tome je i da se na ovom mjestu u svakom~asumo`ezate}i i do pedeset mali{ana sa roditeljima. Op}inaCentar, premarije~imazadovoljnihmje{tana, napravila je pun pogodakizgradnjom ovog igrali{ta, s obzirom na to da u okolini nema prostora namijenjenog za igru najmla|ih. Kako su nam kazali u Op}ini Centar, sljede}eg mjeseca na ovomlokalitetuplanirana je i sadnja drve}a nakon ~ega }e ure|enjeigrali{tabiti i zavr{eno.
S. Hu.
Foto: D. TORCHE

Da policija radare ne postavlja samo na glavnim saobra}ajnicama, te da obra}a pa`nju i na sporedne ulice, pokazuje i fotografija napravljena ju~er na Vilsonovom {etali{tu. Policajci su ba{ u ovom dijelu grada ju~er zaustavili jednog od na{ih sugra|ana, koji se o~ito “zanio“ i malo ja~e stisnuo gas. E. H.

122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

Prijave do 20. septembra
Festival sevdalinke za djecu pod nazivom Djeca pjevaju sevdalinke- Op}inaNovoSarajevo 2010, odr`at }e se u Vilsonovom {etali{tu u petak, 8. oktobra ove godine. Poziv za u~e{}e na festivaluotvorenje do 20. septembra, dok }e audicija za izbor kandidata za finalnu ve~er biti odr`ana od 29. septembra do 1. oktobra. Pravo u~e{}a imaju djeca dobi do 15 godina. Zainteresovanikandidatiobavezni su da prijavenajmanjedvijesevdalinke,od kojihstru~ni`iribirajednukompoziciju za finalnu ve~e. Prijava treba da sadr`i: ime i prezimekandidata, godinuro|enja, adresu, telefon i nazivkompozicija sa kojim se prijavljuje za E. H. u~e{}e na festivalu.

OV Ilid`a

Djeca pjevaju sevdalinke Usvojen

rebalans bud`eta
Vije}nici OV Ilid`a na posljednjoj sjednici sa 20 glasova za i ~etiri suzdr`ana usvojili su rebalans bud`eta za 2010, a umjesto dosada{njih 24.411.000 KM, bud`et iznosi 25,1 milion KM. Usvojen je i iz-

vje{taj o izvr{enju bud`eta za prvih {est mjeseci ove godine. Ukupno ostvareni prihodi i primici u tom periodu iznose 9.529.306 KM, a ostvareni rashodi i izdaci 7.514.684 KM. Razlika je 2.014.622 KM i prenosi se u bud`et za naredni period. Preneseni dio vi{ka prihoda iz prethodnih godina iznosi 5.201.044 KM i prenosi se u bud`et za naredni period. Vije}e je utvrdilo nacrt odluke o usvajanju i provo|enju RP Privredna zona Hrasnica.

PORODILI[TA

8 6

DJEVOJ^ICA DJE^AKA
7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a 15.30 sati, Zenica svaki dan 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 autoputem,radnim danima u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30, a preko Visokog iKaknja svakim danom u 21 sat, a radnim danom u 5.30, Vare{ svaki dan u 8.45, 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45 i 20.45, a radnim danima u 6.45, Breza svaki dan u 7.30, 8.45, 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45 i 20.45, a radnim danima u 6.45, 10.30, 13.30, 14.30, 15.15 i 19.30 sati, Kakanj i Visoko svaki dan u 6, 8, 8.30, 9.30, 11.30, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30 i 19.30, a radnim danima u 7, 10, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko radnim danima u 10.45 i 15.15 sati, Busova~a radnim danima u 10.30 i 14.30 sati, Fojnica i Kiseljak svaki dan u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.55,a radnim danima u 5.30, Kiseljak radnim danima u 16.15.

VOZOVI

Dolasci:
Banja Luka 6.15 i 13.30, Zagreb 7, 15.45, 20.20 i 22, Istanbul 8.50 i 13.25, Ankona 10.25, Cirih 11.05, Beograd 11.10, 13.45 i 21.40, Minhen 12.25, Be~ 14.35, 18.05 i 20.55, Budimpe{ta 14.50, Ljubljana 15.55

Polasci iz Sarajeva:

Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beo grad 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37.

Dolasci u Sarajevo iz:

Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Ze ni ca 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege i Breda utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam i Amsterdam u 8 sati utorkom i subotom, Mastricht utorkom, subotom u 8 sati, Den Hag u 8 sati utorkom, Utrecht utorkom u 8, ~etvrtkom u 16 sati, Paris, Rennes, Clermont-Ferrand petkom u 9 sati, Helsingor utorkom u 12, petkom u 13.30 sati, Berlin ~etvrkom u 8, subotom u 17 sati, Dortmund, Essen, Duizburg, Dusseldorf i Keln svakim danom osim petkom u 8 sati, Fran-

AVIONI
Polasci:
Beograd 6.30, 11.30 i 16.45, Zagreb 6.30, 16.15 i 18, Cirih 7.15, Be~ 8, 14.45 i 15.20, Banja Luka 12, 12.30 i 18.45, Minhen 13, Istanbul 14.25 i 18.30, Budimpe{ta 15.20, Ljubljana 16.25, Ankona 17.55

kfurt, Mannheim, Forshjam, Karlsruhe, [tutgart i Uhlm, Be~, Graz svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover, Hildesheim, Gottingen i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8, subotom u 17 sati, Minhen svaki dan u 8, subotom u 17 sati, Ljubljana utorak, ~etvrtak i nedjelja u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6, Split svaki dan u 10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7, 10 i 21 sat, Zagreb svaki dan u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 11 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Novi Pazar i Sjenica svaki dan u 7, 15, 21 i 22 sata, Pljevlja svaki dan u 16 sati, Bijelo Polje utorak, petak i nedjelja u 8 sati, Skoplje, Gostivar i Tetovo utorkom i petkom u 18.30 sati, Br~ko svaki dan u 6.30 i 15.35 sati i svakim danom osim subote u 14 sati, Banja Vru}ica u 15.15 sati svaki dan, Banja Luka svaki dan u 9.15,

14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 7 i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 7, 10, 14 i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, a radnim danima u 15.30 sati, Bugojno svaki dan u 10, 14, 17.30 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8 sati, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.20, 14, 15.35, 16, 17, 18, 20 i radnim danima u 9.30 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30, Te{anj svaki dan u 7, 13.15 i 17.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15.35, 16, 17 i 18, te radnim danima u 9.30 sati, Travnik svaki dan u

32

KULTURA

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA Novi odsjek na ASU u Sarajevu

33

Po~eo Festival `enske umjetnosti

PitchWise slavi razli~itost,

snagu i dostignu}a `ena
Prepoznatljivi feministi~ki festival u BiH ove godine kroz umjetnost filma, knji`evnost, monodramu, fotografiju, muziku, poeziju, radionice, javne debate i predavanja nudi susrete sa umjetnicama i aktivisticama iz vi{e od 10 zemalja
U Galeriji Mak Muzeja knji`evnosti i pozori{ta BiH ju~er su se izlo`bom, na kojoj je ~itana i poezija, predstavile mlade bh. umjetnice. Time je u glavnom gradu BiH po~eo Peti festival `enske umjetnosti PitchWise, koji }e trajati do 19. septembra. Nina Had`i} izlo`ila je karikature, Isidora Stamatovi} rado ve u kom bi no va noj te hni ci, Na|a Berberovi} i Almedina Bajramovi} fotografije, dok je Ivona Juki} ~itala svoju poeziju.

@ene u politici
Ka ko je ova go di na uje dno izbor na, Cu re u svom ra du in sis ti ra ju na `en skom akti vi zmu i u~e{}u `ena u svim se gmen ti ma dru{ tva, na Fes tivalu }e se predstaviti politi~arke iz regije: Dra ga na Obre ni} iz Srbi je, Ka ro li na Le ako vi} iz Hrvat ske i Sa mra Av di} iz BiH. One }e izni je ti svo ja is kus tva i vi|enja o bi tnos ti uklju~iva nja `ena na mjes ti ma odlu~ivanja. Program “@ene u po li ti ci“ odr`at }e se sutra u 10 sa ti u Ga le ri ji Mak.
Mno{tvo doga|anja ve} prvog dana
Foto: A. KAJMOVI]

a Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, do sada, postojali su odsjeci za glumu, re`iju i dramaturgiju. O postignutim rezultatima dosada{njeg rada (idu}e godine slave 30. jubilej) ovaj put ne}emo - dovoljno je spomenuti da su je zavr{ili redatelji kao {to su Danis Tanovi}, Pjer@alica, Sr|anVuleti}, AidaBegi}, Jasmila @bani}, Dino Mustafi}, Elmir Juki}, pa glumci Emir Had`ihafizbegovi}, Jasna @alica, Admir Glamo~ak, Senad Ba{i}, Sa{a Petrovi}, dramaturg Almir Im{irevi}... Jedino je nedostajao smjer produkcije i menad`menta scenskih umjetnosti. Da odavno postoji inicijativa za osnivanje ovog odsjeka kazao nam je Ademir Kenovi}, poznati bh. filmski producent i redatelj, te osniva~ produkcijske ku}e Refresh, koji }e od ove univerzitetske godine biti {ef novoosnovanog Odsjeka za produkciju i menad`ment u oblasti scenskih umjetnosti na sarajevskoj Akademiji scenskih umjetnosti.

N

Tri segmenta
- Na Akademiji smo se tri posljednje godine u potpunosti posvetili radu na elaboratu o Odsjeku. Elaborat je izradila radna grupa u kojoj su bili Zijad Mehi}, Pjer @alica, Mirsad Purivatra, Amra Bak{i} ^amo, Jovan Marjanovi}, Sne`ana Mari} i ja uz stalne konsultacije sa na{im internacionalnim partnerima. Prije mjesec Univerzitet je odobrio rad Odsjeka, tako da }emo primiti prvu generaciju studenata, kazao nam je Kenovi}. Kako }e biti koncipiran program, Kenovi} ka`e: - Studenti}e se tri godineobu~avati za rad u svim scenskim medijima: filmu, pozori{tu, TV i radiju te novim medijima i produkciji doga|anja, kao {to su festivali, koncerti ili neki veliki eventi. Nastava }e se izvoditi kroz tri klju~na segmenta, odnosno studenti }e se prvo temeljno upoznati sa elementima produkcije, zatim }e se na osnovu konkretnih i poznatih prakti~nih radova (film, pozori{na predstava, TV/radio format, koncert...) i master class predavanja koja}e dr`atistru~njaci iz prakse, raditianalize i produbljivanje znanja o pojedinim segmentima. Tre}i dio bit }eprakti~ni rad gdje }e studenti primjenjivati znanja, a planom je propisana obavezna praksa tokom raspusta u nekoj od producentskih ku}a, pozori{ta, festivala... Prema Kenovi}evim rije~ima, Odsjek }e aktivno sura|ivati sa studentima i profesorima na postoje}im odsjecima Akademije, posebno u prakti~nom izvo|enju nastave: - Sigurni smo da }e ovakav koncept omogu}iti studentima da usvoje kompleksno znanje o produkciji, ulozi producenta i svih drugih u~esnika u projektu, provode}i ih kroz sve faze realizacije projekta u razli~itim medijima od koncepta preko sklapanja projekta do realizacije i plasma-

Ademir Kenovi}: Novi zadatak

Zadovoljne Cure
Jadranka Mili~evi} iz Fondacije Cure, koje iz godine u godinu novim programima proslavljaju dostignu}a `ena, na sve~anom otvorenju kazala je da su Cure izuzetno sretne {to su uspjele i peti put organizirati Festival: - Naro~ito zbog toga {to ne samo mi iz Fondacije Cure nego i svi na{i gosti rade dobrovoljno i volonterski. Kad se ka`e da su za sve potrebna sredstva, evo dokaza da to nije ta~no. Samo je potrebna dobra volja. Istina, mi imamo donatore koji }e platiti hranu i spavanje za na{e goste. Uspjeli smo dobiti i prostore po pristojnim cijenama u kojima se odvijaju programi. Mnogi su nam za iznajmljivanje tra`ili 700 maraka dnevno, a uspjele smo za isti iznos obezbijediti prostor za ~etiri festivalska dana, rekla je Mili~evi}, isti~u}i da je do sada stiglo 89 gostiju iz regiona, dok je planirano da ih bude stotinjak. Nakon izlo`be, tokom ju~era{njeg dana, ovim redom tekao je

Ove godine 15
bruco{a produkcije
Program je koncipiran tako {to }e budu}i producenti tri godine izu~avati rad u svim scenskim medijima: filmu, pozori{tu, TV-u i radiju, te novim medijima i produkciji doga|anja, kao {to su festivali, koncerti ili neki veliki eventi
na, odnosno distribucije projekta i osposobiti svim profesionalnim izazovima posla producenta.

program: odr`ana je radionica za djevojke “Sna`ne, svoje, slobodne“, sa motom “Upoznajmo svoje emocije - suprotstavimo se patrijarhatu“ Voditeljica je bila Lepa . Mla|enovi} iz Beograda (Srbija), a zatim je u O[ Grbavica I, u saradnji sa NVO Altruista za pomo} osobama sa umanjenim sposobnostima “Svjetlo“ i Savezom paraplegi~ara i oboljelih od dje~ije paralize Federacije BiH, odr`ana radionica “Zdravlje `ena sa invaliditetom“. Treneri su bili: Ivana In|in, Bojan Krivokapi}, Svetlana Timoti} i Jelena Zdravkovi} iz Novog Sada (Srbija).

U Art ku}i sevdaha odr`ana je radionica “Dokumentovanje akcije - osnove snimanja, monta`e i uploada audiovideo klipova na sajtove za dru{tveno umre`avanje’’, koju je vodila Aleksandra Nestorov iz Beograda. U ve~ernjim satima u Galeriji Mak prezentiran je: @enski videoaktivizam Nata{e Lambi} iz Beograda (Srbija), te premijerno prikazani dokumentarni filmovi produkcijske ku}e Women Make Movies: “The Women’s Kin gdom“, re`iser ke Xiaoli Zhou iz Kine i “Africa Rising“, re`iserke Paule Heredia, (Kenya/Ma li/So ma lia/Tan za -

nia/SAD), dok su u Cinemas Sloga odr`ani koncerti grupe Bo iz Beograda i Djane Sense iz Zagreba (Hrvatska).

Dokumentovanje akcije
I danas Festival donosi obilje programa: u Art ku}i sevdaha u 10 sati bit }e odr`ana predavanja “Mi, Viktorijanke“, uz promociju knjige “Postajanje `enom“ zatim “Slatka , pilula antifeminizma“ i “Emancipacija `ena kroz modu“. Predava~i }e biti Adriana Zaharijevi} i Goran Lazin iz Beograda, te Paula Petri~evi} iz Kotora (Crna Gora). U Cinemas Sloga u 19 sati Jovana Bo-

ljani} iz Sokoca (BiH) izvest }e monodramu “Ka`ite mi {ta da radim“ autorice Nevenke \urkovi}, a u 20 sati nastupit }e umjetnice i kantautorke Eyah iz Hrasnice (BiH) i Lejla Merd`ani} (RAP performans). Prepoznatljivi jedinstven feministi~ki festival u BiH i ove godine slavit }e razli~itosti, snagu i dostignu}a `ena kroz umjetnost filma, knji`evnost, monodramu, fotografiju, muziku, poeziju, radionice, javne debate i predavanja, sa umjetnicama i aktivisticama i go{}ama iz vi{e od 10 zemalja.
Mr. SEKULI]

Danas prijemni
Akademija scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu raspisala je konkurs za upis 15 bruco{a u prvu godinu studija na Odsjek za produkciju i menad`ment u {kolskoj 2010/11. godini. Bak{i} - ^amo (rukovodilac koprodukcijskog marketa CineLink), Sr|an Vuleti} (reditelj), Branko [imunac (direktor filmova “Karaula“ “Te{ko je biti fin“ “Gori vatra“), , , Zoran Andri} (pomo}nik re`ije sa dugogodi{njim iskustvom), Adnan Osmanagi} (direktor RSG radija), Neven Kulenovi} (direktor marketin{ke agencije SV-RSA) i mnogi drugi. Obavezni seminari u okviru predmeta Produkcija su ekonomija i pravo, koje }e predavati Jasmin Ho{o, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu

Stru~njaci iz svijeta
A ko }e sve predavati na Odsjeku za produkciju, Kenovi} navodi: - Bit }e to profesori sa Akademije, stru~njaci iz BiH, regije i svijeta, kao {to su: Katriel Shory (direktor Izraelskog filmskog fonda), Pierre Spengler (producent filmova o Supermenu), ^edomir Kolar (producent filma “Ni~ija zemlja“), Marion Doering (direktor Evropske filmske akademije), Roberto Olla (generalni sekretar Eurimages), Darko Luki} (teatrolog), Svetozar Cvetkovi} (producent), Pjer @alica (reditelj), Anja Roglji} (TV producent), Dubravko Merli} (TV producent), Mirsad Purivatra (direktor Sarajevo Film Festivala), Jovan Marjanovi} (predstavnik BiH u Eurimagesu, rukovodilac Industry sekcije SFF), Amra

Pravo na upis imaju kandidati sa zavr{enom ~etvorogodi{njom srednjom {kolom. Danas, 17. septembra, polagat }e kvalifikacioni ispit, kojim se vr{i provjera sklonosti i sposobnosti kandidata za bavljenje produkcijom i menad`mentom u oblasti scenskih umjetnosti. i Sead Miljkovi} u saradnji sa Wolf’&Theiss, vode}om regionalnom advokatskom ku}om. Tako|er, engleski i francuski }e biti obavezni predmeti jer smatram da su to instrumenti bez kojih ne mogu raditi. Na kraju smo saznali od Kenovi}a da je Odsjek dogovorio i suradnju sa EAVE (vode}im evropskim programom za razvoj mladihproducenata) i Evropskomfilmskom akademijom, {to }e doprinijeti neophodnoj internacionalnoj dimenziji studija.
Mr. SEKULI]

Asocijacija arhitekata BiH
U sklopu promocije projekta “Arhitektura u Bosni i Hercegovini 1995-2010“ i manifestacije Sarajevo Green Design, Asocijacija arhitekata u BiH u suradnji s ostalim asocijacijama/savezima arhitekata koji djeluju na podru~ju BiH uprili~it }e ve~eras u Collegiumu Artisticumu, s po~etkom u 18 sati, predavanje Hansa Ibelingsa, kriti~ara i povjesni~ara umjetnosti (Nizozemska), koje }e odr`ati pod nazivom “Kulturolo{ki kontinuitet“. O knjizi “Restart arhitektura u BiH 1995-2010“, koja govori o arhitekturi BiH, i koja je u posljednjoj fazi rada pred izlazak iz tiska govorit }e selektor projekta Hans Ibelings. Ujedno, to }e biti i upoznavanje javnosti s ovim

Mlaz na po~iteljskom Arhitektura u BiH 1995-2010. kamenu
projektom, koji obuhva}a organizaciju izlo`be i objavljivanje spomenute knjige {to }e se desiti koncem novembra. “Cilj projekta je kriti~ki sagledati savremenu bh. arhitektonsku scenu kao i njen odnos prema regionalnom i evropskom kontekstu. Ovaj projekt doprinosi razvoju saradnje stru~nih i profesionalnih arhitektonskih organizacija u cijeloj zemlji sa ciljem pro mo vi ra nja ar hi te kton skih prostornih vrijednosti i kvaliteta `ivotne okoline“, ka`e se u saop}enju za javnost Asocijacije arhitekata u BiH. Organizacioni odbor odlu~io je ulogu selektora povjeriti Hansu Ibelingsu, svjetski poznatom histori~aru i kriti~aru arhitekture, jednom od osniva~a i glavnom uredniku uglednog arhitekton skog ma ga zi na A10 new European architecture s priznatim referencama u internacional nim kul tur nim i umje tni~kim krugovima, koji }e u Sarajevu i Banjoj Luci boraviti od 16. do 18. septembra radi promoviranja projekta i dr`anja predavanja. “Izborom internacionalnog selektora koji }e dati teorijsko-analiti~ki osvrt na recentnu arhitekturu u Bosni i Hercegovini, promovira se me|unarodni zna~aj arhitektonskog iskaza u BiH i preispituju dosezi i pozicija doma}e arhitektonske scene u odnosu na savremeni evropski arhitektonski prostor“, stoji u saop}enju. Galerija Mlaz i Dru{tvo za promociju kulturnog stvarala{tva Po~itelj posljednjih nekoliko, a osobito pro{le i ove godine, na{oj kulturnoj pozornici nametnulo se vrlo kvalitetnim likovnim i knji`evnim programima. Bez velike pompe, bez visokih uzvanica s na{e dru{tvene scene, voditelji ove galerije na pozornici u najobi~nijoj po~iteljskoj ba{~i prire|uju zanimljive izlo`be, a jedna od posljednjih bila je ona Mustafe Skopljaka. Svi programi, njihovi sadr`aji i sudionici pa`ljivo su birani. Tako }e biti i sutra, kada }e stihovi u organizaciji Mlaza pote}i po~iteljskim kamenom, na knji`evnoj ve~eri i otvaranju programa “Na kamenu, u Po~itelju“. Knji`evna ve~er, u Galeriji Mlaz

Intervju

Miroslav Volf
Stav
u Po~itelju, ve~eras, s po~etkom u 19 sati, ugostit }e Ahmeda Buri}a, Aleksandru ^vorovi}, Gorana Simi}a, Milu Stoji}a, Martina Sopta - Mlinarevi} i Stevana Tonti}a, {to ne zna~i da }e i nekim drugim pjesnicima, a pjesnici su ovdje redovito i najbrojnija publika, {ansa za nastup biti uskra}ena. D. M.

^eka li nas kiprizacija BiH
Rijaset i mediji

Maskiranje agresivnog teizma

34

OGLASI

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI
Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA T R A V N I K

35

Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje

O G L A S
za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju pokretne imovine u vlasni{tvu Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Banka). 1. PREDMET PRODAJE I CIJENA PRODAJE Predmet prodaje je pokretna imovina i to: Br. 1.1. Model/Naziv Vu~no vozilo - traktor SOLARIS SAME, tip 350P, broj {asije SLR35TW2382, broj motora MD 350604391, oblik karoserije otvoren. Prikolica, proizvo|a~ BICCHI, broj {asije 154, oblik karoserije otvoren. Roto freza, proizvo|a~ marke HARDI plug obrta~, proizvo|a~ marke HARDI Teretno motorno vozilo kamion VOLVO FL 6H-42R, broj {asije VF4CBA11B2728, broj ma{ine D6B220-167584. Poljoprivredna ma{ina traktor ZETOR — obi~ni model 6321, broj motora 790101102-2,032. Traktor Zetor duplak — model 6341, broj motora 79010102-2,015 — rashodovan. Utovarna ka{ika Riko tip TN 360A. Godina proizvodnje 1996. 1996. 1996. 1996. Po~etna cijena u KM 6.500,00

U skladu sa ~lanom 48. Zakona o nabavi, dr`anju i no{enju oru`ja i streljiva ~lanom 3. Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju stalnih sredstava Ministarstva unutra{njih poslova SBK/KSB, Zaklju~ka Vlade Srednjobosanskog kantona br: 5/03 i 14/03 od 16.4.2010. god. i zapisnika o procjeni vrijednosti oduzetog naoru`anja od 13.9.2010. god. Ministarstvo unutra{njih poslova raspisuje:

JAVNU PRODAJU
putem pismenih ponuda II krug Lot 1 - Oduzeto naoru`anje Red broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Vrsta; marka; call. oru`ja Pi{tolj ROHM-RG-70 call. 315 Pi{tolj CZ „TT“, call. 7,62 Pi{tolj CZ, call. 7,62 Pi{tolj CZ, call. 7,65 Pi{tolj CZ, call. 6,35 Pi{tolj CZ, call. 7,65 mm Pi{tolj ^Z, call. 7,65 Pi{tolj CZ M57, call. 7,62 Pi{tolj V. BERNARDELLI call.7,65 Pi{tolj Ecol, call. 9 mm Pi{tolj CZ call. 7,62 Pi{tolj Steyr, call. 6,35 Pi{tolj CZ call.7,65 mm Pi{tolj Walther, call.7,65 mm Pi{tolj CZ, call. 7,62 Pi{tolj ^Z, call. 7,65 mm Pi{tolj CZ, call. 7,65 Pi{tolj CZ, call. 7,65 Pi{tolj CZ, call. 7,65 Pi{tolj Beretta, call. 7,65 mm Pi{tolj CZ, call. 7,65 mm Pi{tolj ^Z VZOR 50, call 7,65 Pi{tolj CZ, call. 7,65 mm Pi{tolj CZ, call. 7,65 Pi{tolj CZ, call. 7,65 Lova~ka pu{ka CZ, call. 7,9 mm Pi{tolj CZ, call. 7,65 mm, Pi{tolj CZ, call. 7,62 mm Pi{tolj Astra Pi{tolj CZ M 70, call. 7,65 Pi{tolj CZ M-57TT, call 7,62 Revolver Revolver Magnum 357 Lova~ka pu{ka Ruska I@18-EM-M, call. 12 mm Lov. pu{ka OROZU[A, call. 16/70 mm Lova~ka pu{ka CZ call. 12/70 Lov. pu{ka call. 16 mm Pi{tolj CZ 7,65 mm Pi{tolj ^.Z. 9 mm Lova~ka pu{ka „Ruska“ 12 mm Fabri~ki broj 0387809 H-91301 J-230811 C-77171 567956 C-100331 B-22908 231051 88098 V661792 133170 91173 C-126789 125758 64012 268971 265352 265350 265347 A91312 W 204684 C 19856 C-92701 58496 03136 3081 C-165046 20257 1126225 49797 M-143064 UP 352 11192 05026868 198725 144793 72007 162579 A-0435 05033189 Cijena (KM) 100,00 120,00 120,00 100,00 100,00 120,00 100,00 120,00 100,00 120,00 120,00 100,00 100,00 160,00 120,00 120,00 100,00 100,00 100,00 140,00 120,00 120,00 100,00 120,00 100,00 140,00 120,00 120,00 100,00 100,00 120,00 160,00 200,00 160,00 120,00 140,00 140,00 140,00 180,00 260,00

1
1.2. 1.3. 1.4. 2 3 4 5

30.000,00 10.000,00 12.000,00 5.000,00

2. LOKACIJA Pokretna imovina, koja je predmet prodaje, nalazi se na lokalitetu preduze}a "Zrak", ul. Adema Bu}e br. 102, skladi{te firme "Proven", Sarajevo. 3. NA^IN PRODAJE, USLOVI I TERMIN PRODAJE 1) Pravo u~e{}a u prodaji pokretne imovine iz ta~ke 1. ovog oglasa imaju sva pravna i fizi~ka lica. 2) Ponu|a~i }e svoju ponudu dostaviti na obrascu za ponudu koji se mo`e dobiti na recepciji Banke. Ponude koje ne budu dostavljene na obrascu za ponude ne}e se razmatrati. 3) Imovina pod rednim brojem 1. prodaje se kao cjelina. 4) Ponu|ena cijena ne mo`e biti manja od po~etne cijene iz ta~ke 1. ovog oglasa. 5) Ponude u zatvorenoj koverti za kupovinu predmeta prodaje (obrazac za ponudu), sa nazna~enom cijenom, punim nazivom, adresom i brojem kontakt-telefona podnosioca prijave, dostaviti na adresu: Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine, Igmanska br. 1, Sarajevo, sa naznakom: Ne otvaraj — Za Komisiju za prodaju pokretne imovine - komision, najkasnije do 6.10.2010. godine u 12.45. 6) Prije otvaranja ponuda, ponu|a~i koji pristupe otvaranju moraju pokazati CIPS-ovu li~nu kartu a za pravna lica i punomo}. 7) Prodaja se vr{i po na~elu "vi|eno-kupljeno", bez naknadnih prigovora i `albi koji se odnose na predmet prodaje. 8) Sve poreze i tro{kove oko prijenosa vlasni{tva snosi kupac. 9) U slu~aju da se prilikom otvaranja ponuda kanstatuju dvije ponude sa istim ponu|enim iznosom i da su to ujedno najve}e ponude, odr`at }e se licitacija usmenim javnim nadmetanjem na licu mjesta. Ukoliko ponu|a~i ne `ele pove}ati cijene usmenim javnim nadmetanjem, Banka }e sklopiti ugovor sa ponu|a~em koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog `iga protokola Banke. 10) Najpovoljniji ponu|a~ koji bude progla{en kupcem du`an je sklopiti kupoprodajni ugovor najkasnije u roku 7 dana od dana prijema obavje{tenja da je progla{en najpovoljnijim kupcem. Uplatu kupoprodajne cijene potrebno je izvr{iti u roku od 7 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora. Nakon uplate kupac mo`e preuzeti kupljenu imovinu. 11) Ukoliko najpovoljniji ponu|a~ ne sklopi kupoprodajni ugovor, bez opravdanog razloga, u roku navedenom u ta~ki 10, smatrat }e se da je odustao od kupovine. Banka }e ponuditi sklapanje ugovora sljede}em najpovoljnijem ponu|a~u. 12) Javno otvaranje ponuda odr`at }e se u prostorijama Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, ul. Igmanska br. 1, Sarajevo (sala za press-konferencije), 6.10.2010. godine u 13.00 sati. 13) Banka zadr`ava pravo poni{tenja ovog oglasa u bilo kojem trenutku i nije obavezna prihvatiti niti jednu primljenu ponudu. 14) Sve dodatne informacije o imovini koja je predmet prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana od 8 do 16.30 putem telefona: 033/726-152, 033/724-973 i 033/724-948. 15) Imovina koja se prodaje mo`e se pogledati na lokalitetu preduze}a "Zrak", ul. Adema Bu}e br. 102, skladi{te firme "Proven" Sarajevo, do 5.10.2010. god. uz prethodnu najavu na telefon. Komisija za prodaju pokretne imovine

Lot 2 - Motorna vozila Rb. Vrsta vozila; registarske oznake; god. proizvodnje vozila; broj {asije 1. „[koda Felicia“; 150-M-488; 2001. godina; TMBEHH6131532602 2. „[koda Fabia“; 909-E-851; 2001. godina; TMBHF46Y52341206 Stanje vozila kilometara Neispravno Havarisano vozilo Broj pre|enih KM 259879 km Cijena 1.500,00 1.800,00

JU DOM ZDRAVLJA SA POLIKLINIKOM KAKANJ The house of health with polyclinic Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Slu`bene novine FBiH“ 12/03, 34/03), ~lana 66. Zakona o zdravstvenoj za{titi („Slu`bene novine FBiH“ broj: 46/10) i ~lana 24. Statuta JU Dom zdravlja sa poliklinikom Kakanj, te odluke Upravnog odbora JU Dom zdravlja sa poliklinikom Kakanj, broj 01-O-31/10 od 13.9.2010. god. Upravni odbor JU Dom zdravlja sa poliklinikom Kakanj raspisuje

Lot 1 — Oduzeto naoru`anje. Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja svoje pismene ponude dostave u zatvorenoj koverti na protokol MUP-a SBK/KSB, Aleja konzula bb, Travnik ili putem po{te do 23.9.2010. god. do 16 sati sa naznakom na koverti „ponuda za javnu prodaju za lot 1 sa rednim brojem licitiranog naoru`anja„. Otvaranje pismenih ponuda je 24.9.2010. god. u 14 sati, a oru`je se mo`e pogledati 20.9.2010. god. od 11 do 13 sati u magacinu MUP-a SBK/KSB Travnik. Sa fizi~kim i pravnim licima sklopi}e se kupoprodajni ugovor nakon {to isti prilo`e odobrenje za nabavku, dr`anje i no{enje vatrenog naoru`anja u skladu sa Zakonom u roku od 30 dana od javne prodaje. Lot 2 — Motorna vozila. Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja svoje pismene ponude dostave u zatvorenoj koverti na protokol MUP-a SBK/KSB, Aleja konzula bb, Travnik ili putem po{te do 23.9.2010. god. do 16 sati sa naznakom na koverti „Ponuda za javnu prodaju za lot 2" sa rednim brojem licitiranog motornog vozila i uplate 10% akontacije za licitirano vozilo na blagajni MUP-a SBK/KSB. Nakon javne prodaje upla}ena sredstva }e se vratitit pravnim i fizi~kim licima koja ne ostvare kupovinu licitiranog motornog vozila. Motorna vozila se nalaze na parking-prostoru MUP-a SBK/KSB i mogu se pogledati svakog radnog dana od 8 do 16 sati. Otvaranje pismenih ponuda je 24.9.2010. god. u 12 sati. Lot 3 — Stare aluminijske registarske tablice dati ponudu po kg. Najni`a prihvatljiva ponuda po kg (starih registarskih tablica) je 2,00 KM po kg. Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica koja imaju registrovanu djelatnost vezanu za predmet javne prodaje (PRIKUPLJANJE I OTKUP STARIH SIROVINA, TOPLJENJE I SL), te svoje pismene ponude dostave u zatvorenoj koverti, sa naznakom na koverti „ponuda za javnu prodaju lot 3 - stare registarske tablice na protokol MUP-a SBK/KSB Travnik, Aleja konzula bb ili putem po{te do 23.9.2010. god. do 16 sati. Otvaranje pismenih ponuda je 24.9.2010. u 11 sati. Napomena: Stare registarske aluminijske tablice se preuzimaju iz skladi{ta PS Kre{evo, PS Kiseljak, PS Fojnica, PS Busova~a, PS Vitez, PS Novi Travnik, PS Travnik, PS Donji Vakuf, PS Jajce, PS Bugojno i PS Gornji Vakuf - Uskoplje. Ta~nu koli~inu starih registarskih tablica }e utvrditi komisija MUP-a SBK/KSB zajedno sa najpovoljnijim ponu|a~em. Utovar, kao i na~in utvr|ivanja koli~ine, du`an je obezbijediti najpovoljni ponu|a~ uz prisustvo komisije za provo|enje javne prodaje. MINISTAR mr. sci. Sed`ad Milanovi}

K Oimenovanje direktora R S N K U ustanove za izbor i
Pored op}ih uslova propisanih zakonom kandidat treba ispunjavati i posebne uslove: - VSS zdravstvenog smjera - Jedna od specijalizacija iz djelatnosti zdravstvene ustanove - Najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci Uz prijavu na konkurs, kandidati su du`ni dostaviti: - dokaz o stru~noj spremi - dokaz o zavr{enoj specijalizaciji - uvjerenje o radnom iskustvu u struci - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - uvjerenje o dr`avljanstvu - uvjerenje o neka`njavanju - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak Kandidati su du`ni uz prijavu koja sadr`i kratku biografiju prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije ne starije od tri mjeseca. Pisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu: JU Dom zdravlja sa poliklinikom Kakanj, Ul. ZPO 50, Kakanj sa naznakom „Prijava na konkurs“. Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

36

POMO] U KU]I

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Drvene, staklene, `eljezne police bez kojih se ne mo`e

Manje kalija za starije
Adekvatan nivo kalija nu`an je za zdrave kosti, te op}enito funkcioniranje organizma. Dodaci kalija se ~esto uzimaju zbog problema s inzulinom, artritisom te simptomima menopauze kao {to su umor i promjene raspolo`enja. Mogu}e nuspojave: Uzima li se u velikim dozama, kalij mo`e imati ozbiljne nuspojave poput aritmije srca, a mo`e biti i fatalan. Ameri~ki nau~nici dodatke kalija povezali su sa slabo{}u mi{i}a, zbunjeno{}u, bolom `eluca, neosjetljivo{}u i trncima ruku, nogu i usta. Dodaci kalija lo{e reagiraju s nekim lijekovima. Ne bi ih smjeli uzimati oni koji pate od bubre`nih i sr~anih bolesti, te{ke dijareje ili visokog krvnog pritiska. Stariji ljudi koji ~esto imaju previ{e kalija u tijelu trebaju izbjegavati dodatke kalija jer bubrezi su sporiji u eliminiranju kalija kako starimo.

Idealne za male stanove
Italijanski dizajneri nedavno predstavili i liniju rotiraju}ih polica
Ovaj prakti~an i vi{enamjenski komad namje{taja nalazimo u svakom prostoru. Osim funkcionalnosti, police su zanimljiv detalj u dekoraciji prostora. Velik je izbor razli~itih stilova, boja i veli~ina. Police se uklapaju u svaki prostor. Nalazimo ih u kuhinjama, trpezarijama, dnevnim boravcima, dje~ijim i spava}im sobama, kupaonicama, hodnicima, ali i vani. Slu`e za pohranustvari, a mogu se na}i i u funkcijipregrade. Ukoliko su stakle`eljeza ili u kombinaciji vi{e materijala. Italijanski dizajneri predstavili su nedavno i liniju rotiraju}ih, vise}ih, funkcionalnih polica na koje mo`ete osim knjiga odlo`iti i TV, posu|e ili ukrasne predmete bez oduzimanja prostora za ugradbu. Osmislili su i dominopolice, koje se mogu postaviti i na sredinu prostorije bez bojazni od ispadanja.

Kalcij i sr~ani udar
Ovaj osnovni mineral nu`an je za zdrave kosti, zube, krv, mi{i}e, `ivce i dobru hormonalnu sliku. @ene kal cij obi~no uzi ma ju za ja~anje kostiju. Mo gu}e nu spo ja ve: Is tra`iva~i po ka zu ju da uzi ma nje kal ci ja za 30 posto pove}ava rizik od sr~anog uda ra. Kal cij uzro ku je ma nju elas ti~nost krvnih `ila. Lje ka ri uklju~enu u no vo ze lan dsku stu di ju iz 2008. sa vje to va li su `ena ma sta ri ji ma od 70 da ne uzi ma ju do dat ke kal ci ja. ne, omogu}avaju nesmetani prodor svjetlosti kroz ~itavu prostoriju. Elegantno i profinjeno rje{enje za podjelu sobe. Mogu biti zidne i stoje}e, koje mo`ete premje{tati. Masivne ili decentne, mogu se postaviti i u svaki prazan prostor, a idealne su za male stanove. Izra|uju se od drveta, stakla, inoksa, pleksiglasa, kovanog Domino regali ili police rade na principu kule, a mogu vam utrostru~iti slobodan prostor. Fiksirani su u plafonu i podu, ra|ene od drveta i stakla, povezani dijelovima, koji omogu}uju vrtnju. Metalne motke omogu}uju podr{ku za druge dodatke kao primjera radi, TV ugra|en izme|u skupova police.

RECEPT DANA

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Kakav sako za poslovni look?
Ako `elite poslovni look, razmislite o tome ka kav sa ko `eli te. Je dno re dno kop~anje je stvar klasike i s njim ne mo`ete pogrije{iti. Tako|er se preporu~uje punijim `enama. Ali, u modu se vratilo i dvoredno kop~anje, koje mo`e biti vrlo `enstveno i {ik. Nagla{eni struk uglavnom je prednost kod svakog oblika tijela, jer vas ~ini mr{avijima. ^ak i ako nemate savr{en struk,

Kijevski kotlet
Potrebno:
bijelo meso od 2 pileta 100 gr putera 1 veza per{una 100 gr bra{na 2 jaja 100 gr prezli 2 dl ulja so i biber

Priprema:
Za ovo jelokoristitepiletinu od grudispojenu sa malimbatakomkako bi biloso~nije. Odvojitemeso od kostiju, isfiletirajte,pa izudarajtekratko~eki}em za meso tek da se blago istanji, ne da bude pretanko. Posolite i pobiberite po ukusu. Puterpomije{ajte sa isjeckanim per{unom pa oblikujte uzdu`ne{ipkice. Stavitetakooblikovaniputer na sredinufileta od mesa pa mesourolajte oko njega. Takonapravljenikotletuvaljajte prvo u bra{no, zatim u razmu}enajaja, u prezlu, pa pr`ite na vrelom ulju sa obje strane dok ne dobijelijepuzlatno`utuboju. Kijevski kotlet poslu`ite dok je topao uz pomfrit ili krompir-pire.Za pikantnijiukus, prilikom pripreme, puteru i per{unu mo`ete dodati senfa po `elji.

Stari parfemi i iritacija ko`e
Na`alost, ne mo`ete znati koliko }e vam parfem trajati. Neki parfemi, bez obzira na sve vanjske utjecaje, mogu trajati i desetlje}ima, dok }e drugi ve} nakon nekoliko mjeseci po~eti gubiti originalan miris. Sve ovisi o hemijskim spojevima, koji se razlikuju od parfema do parfema. Rok trajanja dana{njeg prosje~nog parfema je tri godine ukoliko nije otvaran, te izme|u {est i 18 mjeseci ako je otvoren, {to i nije dugi period i ve}ina `ena ga ne stigne potro{iti. Kada primijetite da je parfem u bo~ici promijenio boju ili da nema vi{e isti miris kao {to je imao, zna~i da vi{e nije po`eljan za upotrebu, te mo`e do}i do iritacije ko`e. Na vama je da odlu~ite ho}ete li ga baciti ili zadr`ati zbog lijepe bo~ice.

u{ici na pravim mjestima }e ga stvoriti. [to se du`ine ti~e, klasika su du`i sakoi, ali ukoliko vam gra|a dopu{ta, mo`ete odjenuti i kratke sakoe, koji dopiru do kukova ili u posljednje vrijeme aktuelne du`e sakoe, koji se naslanjaju na izgled blejzera i time su mnogo vi{e casual. Casual dojam ostavi}ete i ukoliko su d`epovi na sakou unutra{nji, dok }e na{iveni odavati formalniji i stro`i dojam.

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE Chrome Beta

KORAK NAPRIJED
MaxthonInternetBrowsersoftver je tabovani pretra`iva~ sa visoko prilagodljiviminterfejsom. On je baziran na engineu InternetExplorerpretra`iva~a{to zna~i da }e sve karakteristike koje su dostupne u okviru IE bitidostupne i u okviruMaxthona, ali i neke dodatne. Maxthon nudi zna~ajan stepen prilago|enja kako korisni~kog interfejsa tako i drugih karakteristika koje }e vam omogu}iti da kreirate pretra`iva~ koji }e savr{eno da odgovarava{imsopstvenimpotrebama. Maxthon posjeduje vi{e od 1.400 razli~itih pluginova koji }e omogu}iti da instalirate dodatke prema svojim potrebama. Nova verzija donosi Adhunter koji omogu}ava optimizovanjepravila za blokiranjereklama.

37

Google Chrome je pretra`iva~ koji kombinuje minimalisti~ki dizajn sa sofisticiranom tehnologijom koja ~ini surfanje Webom br`im, sigurnijim i lak{im. Chrome pretra`iva~ kompanije Google je jedinstven po ~injenici da se u bar za uno{enje internet- adrese mo`e unijeti i pojam za koji `elite da ga Google engine za pretragu pretra`i {irom Weba. Tako|e, sajtovi koje najvi{e posje}ujete se prikazuju u vidu thumbnailova glavnog prozora kada otvorite novi jezi~ak pretra`iva~a. Od specijalnih opcija dostupan je inkognito re`im koji omogu}ava da ne ostanu tragovi va{ih aktivnosti na ra~unaru koji koristite, {to je pogodno za dijeljene ra~unare.

Maxthon 3

Windows 7 Codecs

U pitanju su svi kodeci koji su vam potrebni za Windows 7 za reprodukciju AVI, DVD i druge formate, a treba napomenuti da ovaj paket ne sadr`i nikakav medija plejer. Kada instalirate Windows 7 paketkodekabi}ete u mogu}nosti da koristite bilo koji medija plejer, bi}ete ograni~eni samo mogu}nostima samog plejera, ima}ete mogu}nost reprodukcije svih filmova i videoklipova. Streaming je tako|er podr`an u nekoliko formata i to u svim popularnim Web pretra`iva~ima. Korisnici Windows 7 Media Center verzije imaju i mogu}nost odabira onoga {to se instalira i gdje se instalira. Nova verzija 2.6.3 donosi update gabests filtera 2523 kao i update ffdshow 3567.

Nakon du`e vremena kompanija Olympus je modernizovala svoju E seriju DSLR ure|aja tako {to je dodala prvi model s mogu}no{}u snimanja videozapisa. E-5 nije samo napredna kamera sa 12.3MP senzorom i maksimalnom ISO 6400 osjetljivosti ve} ima i mogu}nost snimanja 720p videosadr`aja pri 30fps sa eksternim mikrofonom za unapre|eni zvuk. Ipak, Olympusova prodajna ta~ka i dalje ostaje to {to je vodootporan. Naime, ku}i{te modela E-5 je za{ti}eno kako protiv pra{ine tako i od vode pri ~emu je ku}i{te izra|eno od magnezijuma i mo`e izdr`ati i bla`e udarce. Tu je i ugra|ena stabilizacija slike kao i slotovi za CompactFlash i SD kartice.

Olympus DSLR

HTC predstavio Desire HD i Desire Z

Nikon D7000

Pobolj{ano Sense iskustvo
Globalni proizvo|a~ pametnih telefona HTC Korporacija predstavila je novo HTC Sense iskustvo sa novim HTC Desire HDTM i HTC Desire ZTM pametnim telefonima baziranim na Android platformi. De si re HD do la zi s 4,3in~nim ekranom. Ku}i{te mu je napravljeno od jednog aluminijskog dijela te mu se u srcu nalazi Qualcommov 8255 Snapdragon procesor s taktom od 1 GHz. Opremljen je 8-megapikselnim fotoapratom s dvostrukom LED bljeskalicom i u mogu}nosti je snimati video u 720p rezoluciji. Podr`ava spajanje putem HSPA+ mre`a i WLAN-a, a na evropskom bi se tr`i{tu trebao na}i ve} u oktobru. Desire Z izgleda kao obi~ni Desire, samo {to ima sko~nu QWERTY tastaturu koja je skrivena ispod ekrana i koja se izvla~i na lijevom boku telefona. Na njoj je mogu}e definirati pre~ice kojima se brzinski pokre}u omiljene aplikacije, a telefon dolazi s 5-megapikselnom pozadinskom kamerom te tako|er mo`e snimati HD video. Ima Qualcommov MSM7230 procesor s ta ktom od 800 MHz i podr`ava HSPA+ te spajanje preko WLAN-a. Oba telefona imaju ve} poznato HTC-ovo korisni~ko su~elje Sense UI kojim je pri-

DALJINSKO BRISANJE Ako je telefon izgubljen ili ukraden, korisnik mo`e daljinski da zaklju~a telefon, preusmjeri pozive i poruke na drugi telefon, po{alje poruku kako bi organizovao vra}anje telefona, ~ak i daljinski obri{e sav li~ni sadr`aj sa svog telefona

Neslu`beni nasljednik modela D90

li~no uve}ana prakti~na vrijednost Android operativnog sistema, ali su u mogu}nosti koristiti i novi HTC-ov internetski servis HTCSense.com. Sa ovom novom uslugom korisnici mogu jednostavno da upravljaju svojim kori{tenjem mobilnog telefona preko HTC telefona ili ra~unara. Na primjer, korisnici mogu lako da lo ci ra ju nes ta li te le fon, uklju~ivanjem glasnog zvonjenja, ~ak i ako je zvono uti{ano, ili pronala`enjem njegove lokacije na mapi. Ukoliko je telefon izgubljen ili ukraden, korisnik mo`e daljinski da zaklju~a telefon,

preusmjeri pozive i poruke na drugi telefon, po{alje poru ku ka ko bi or ga ni zo vao vra}anje telefona, ~ak i daljinski obri{e sav li~ni sadr`aj sa svog telefona. HTCSense.com

olak{ava pode{avanje novih HTC telefona kao i pristup ar hi vi sadr`aja mo bil nog ure|aja, kao {to su kontakti, istorija poruka i poziva, preko pretra`iva~a ra~unara.

Nikon je predstavio D7000 - SLR koji nudi visoke performanse, pouzdanost i mogu}nost kontrole, tvrdi proizvo|a~. Dimenzije fotoaparata iznose 132 x 105 x 77 milimetara, ugra|en je EXPEED 2 senzor rezolucije 16,2 megapiksela, a mogu}e je i snimati video u rezoluciji 1080p. Sistem fokusa koristi 39 ta~aka, osjetljivost ide od ISO 100 do 25.600, podaci se spremaju na SDHC ili SDXC memorijske kartice, a pozadinski 3-in~ni ekran koristi 921.000 ta~kica. Brzina rapidnog okidanja iznosi {est fotografija u sekundi. Na police ameri~kih trgovina D7000 sti`e sredinom oktobra po cijeni od 1.200 dolara. U kombinaciji s objektivom 10-105 f3.5-5.6 ED VR prodavat }e se po cijeni od 1.500 dolara.

FineReader 10 Home Edition

Fino ~itanje za po ku}i
FineReader 10 Home Edition verzija je popularnog programa za OCR namijenjena posebno u~enicima i ku}nim korisnicima. Pored podr{ke za prepoznavanje teksta s klasi~no skeniranih materijala, FineReader 10 Home Edition ima i jaku podr{ku iz korisni~ke {koljke za prepoznavanje materijala snimljenih digitalnim fotoaparatima, mo bi te li ma i dru gim ru~nim ure|ajima. Aplikacija stoga dolazi sa {irokim skupom alata za pretprocesiranje slike kao {to su ispravljanje trapezoidnih iskrivljenja, ISO {uma, mutnih dijelova uslijed pokreta, dijeljenje dvostrukih stranica i drugi. Da bi u{tedio vrijeme koje se obi~no koristi za u~enje kako ko ris ti ti fun kci je, ver zi ja 10 sadr`i intuitivnu interakciju s programom zahvaljuju}i Quick Task zadacima – korisni~ki scena ri ji gru pi ra ni u 3 se kci je (Scan, Open i Photo) prema izvoru slike. Quick Task zadaci omogu}avaju korisnicima da brzo pretvaraju skenirane stranice, slike i fotografije teksta u dokumente spremne za kori-

{tenje jednim klikom mi{a. FineReader 10 Home Edition podr`ava 179 jezika raspoznavanja i sadr`i funkciju automatskog raspoznavanja jezika ~ime eliminira potrebu ru~nog definiranja jezika prilikom raspoznavanja svakog novog dokumenta. Nova verzija tako|er podr`ava eksport dokumenata u fle ksi bil ni HTML layout s zadr`anim HTML elementima formatiranja. To omogu}ava kori sni ci ma da la ko ure|uju HTML knjige na ra~unaru i pregledavaju ih na e-~ita~ima razli~itih veli~ina.

38

FELJTON

petak, srijeda, 5. maj 2010. godine 17. septembar

OSLOBO\ENJE

Ja, Maja Pliseckaja: Istina o mom `ivotu (18)

More suza na Kazanjskoj stanici
Ja sam se pripremala za o~ekivani koncert. @eljela sam mami pokazati da nisam uzalud tra}ila vrijeme. Progurala sam se do nje. Mama me, s neba pa u rebra, po~ela ispitivati o u~enju baleta. [ta sam novo nau~ila...
Pi{e: Maja PLISECKAJA

Majka je oslobo|ena u aprilu 1941. godine i kona~no su se ona i moj mla|i brat vratili u Moskvu. Do po~etka rata bilo je jo{ dva mjeseca. Cijela rodbina je iza{la da je do~eka na peronu one iste Kazanjske stanice. Proliveno je more suza. Gurali su se do ludila. Radovanju nije bilo kraja. Smirili su se uskoro. Pridonijeli su i tra~evi! Ja sam se pripremala za o~ekivani koncert. @eljela sam mami pokazati da nisam uzalud tra}ila vrijeme. Progurala sam se do nje. Mama me, s neba pa u rebra, po~ela ispitivati o u~enju baleta. [ta sam novo nau~ila... Posljednja godina u ^imkentu nije joj bila laka. Prilikom jednog od odlazaka da se prijavi miliciji, {to je morala ~initi dva puta u mjesecu, uputili su je, zbog neke sitne formalnosti, u drugu sobu. Tamo je sjedio stasit i prijazan mu{karac. Pitao je o zdravlju, o djeci, kako napreduje njena talentirana k}er. Maj-

ka je naslutila da se ne{to sprema. Skupila se kao je`. Dalji razgovor bio je banalan. U smislu: „Mi o~ekujemo od vas pomo}, to nam je va`no, da nam saop}avate o raspolo`enju, o razgovorima koje vode ljudi {to vas okru`uju, {ta misle prognani roditelji va{ih u~enika baleta u klubu, ko dolazi vlasniku ku}e Isaku. To trebate raditi u pismenoj formi, hemijskim olovkama, ~itko i uredno.“ Jednostavno re~eno, treba otkucavati...

Nije ga do~ekala
Ni u Butirki je, ranije, nisu slomili, zahvaljuju}i njenoj prirodnoj upornosti, pa je i sad, ovom ljubaznom gra|aninu, odmah odbila saradnju. ^ime god ju je pla{io, ona je kategori~ki odgovarala: “Mo`ete me strijeljati, i mene i moju djecu, ali ja vam to ne}u raditi.“ Kada su se sudarali s takvom odlu~no{}u, oni {to vrbuju su ubrzo nestajali, ili bi se „otka~ili“ Ali, to vrbovanje nije tra. jalo mjesec, nego se produ`avalo i to joj je iskidalo nerve.

Maja Pliseckaja je sinonimom vrhunskog baleta. Ova dugogodi{nja primabalerina Bolj{oj teatra bila je svjedok `estokih promjena u zemljama biv{eg Sovjetskog saveza i ostalim socijalisti~kim zemalja te raspada najpoznatijeg ruskog teatra. To je period koji opisuje njena knjiga memoara „Ja, Maja Pliseckaja“ koju je obja, vila sarajevska izdava~ka ku}a Rabic. Kao pobunjenik protiv nepotizma, korupcije, politi~kih prisila, a posebno protiv teatarske zagu{ljivosti i duhovne ubu|alosti, Pliseckaja je kazala kako je osnovni osje}aj u vezi s prvim objavljivanjem knjige, koja je u Rusiji do`ivjela nekoliko izdanja i postala bestseler, bio strah. „To je bio dio osnovnog geneti~kog koda sovjetskog ~ovjeka i ne{to {to je cementiralo cijeli sistem“ ka`e ona. , Maja je igrala na svim velikim svjetskim scenama, upoznala se s radom drugih baletnih ansambala i sa suprugom i kompozitorom Rodionom [~edrinom osmislila nove balete, kojima unosi jedan novi duh u Balj{oj teatar, u kojem je provela vi{e od 50 godina. Ova knjiga nije samo pri~a o Maji Pliseckaji, ve} i o svim sovjetskim vrhunskim umjetnicima, o njihovom polo`aju, o ljudima koji su diljem svijeta postizali i posti`u velike uspjehe a `ivjeli su od milostinje mo}nika, pod stalnom kontrolom policije, koja im je ugro`avala i uni{tavala `ivote i karijeru, ko~ila razvoj, zabranjivala slobodu kretanja i stra{ila ih baukom kapitalizma. Pojavio se i udvara~. Na kraju je mati shvatila da je i on jedan od istih organa. To je bio poku{aj da joj pri|u s drugog kraja, na drugi na~in. Novope~eni Romeo bio je, prirodno, jedan od prognanika, bio je gnjavator i naklapalo. Donosio joj je cvije}e (mo`da o dr`avnom tro{ku). Nudio joj `enidbu i da posvoji

nas sve troje. „Va{ mu`, na`alost, vi{e nije `iv, ja vas volim strasno, ranije sam gledao sve va{e filmove. Vi ste ljubav mog `ivota, djeci je potreban otac...“ Mati ga je grubo otjerala. Nije htjela povjerovati u pri~u da je otac mrtav. ^ekala ga je i u ^imkentu, i poslije u Moskvi. ^ekala ga je ~itav `ivot. Kao Solvejga. Zadrhtala bi na svako neo~ekivano zvono na vratima, na zvuk telefona, nepoznati glas u hodniku. I, nije ga do~ekala... Provjeravam se: da ne preuveli~avam dramu moje porodice? Da ne zloupotrebljavam crnu boju u ovoj pri~i? Ali, sve je to bilo tako. Sve je istina. Tako se `ivjelo. Mu~eni~ki. Ostali su o`iljci na du{i. Ne}u da brusim o{trinu uglova, da krijem gadne doga|aje. Tako je `ivjelo moje pokoljenje. Ja sam njegovo dijete. Ni bolje, ni gore. Osudite one koji su posijali takvo stanje. [kola se pripremala za zavr{no ve~e. Prvi put ono se trebalo odr`ati uz pratnju orkestra Balj{oga na sceni filijale. Ranije

Put na jug biv{e Juge (3)

To{e - du{a na{e du{e
Prilep je ponosan na svoju sahat-kulu, koju jo{ nazivaju i krivi toranj, jer se golim okom vidi da je nagnut na jednu stranu. Ka`u da je tako i sagra|en
Pi{e: Miralem BEGI]

Obilaze}i Prilep i njegove znamenitosti da se vidjeti da je dio bogate pro{losti ~esti bio prepu{ten zubu vremena i ljudskoj nepa`nji. U sukobima Makedonaca i Albanaca 2000. godine tada{nji na~elnik Prilepa stao je na ~elo ru{itelja stare gradske {arene d`amije, ~ije ru{evine i danas ukazuju na necivilizacijsko pona{anje. Prolaznik }e lako uo~iti da su gradske ulice solidno ~iste, parkovi puni cvije}a i zelenila. Na svakih pedesetak metara na {etali{tima postavljene su visoke kante za sme}e i velike kante za opu{ke od cigareta, jer su gradske vlasti, po{tuju}i zakon o zabrani pu{enja, donijele internu odluku da se u gradu duhana na otvorenom prostoru ne zabranjuje pu{enje, ali je strogo zabranjeno bacanje opu{aka po ulici, za {to je predvi|ena kazna od 50 eura. Prilep je najstarije mjesto u Evropi po proizvodnji duhana. Njegov Tutunski kombinat i da-

nas je nosilac razvoja duhanske industrije. Biv{e marke cigareta, poput crvene paklice „Jugoslavija“ danas su samo zamijenjene , drugim nazivom, a dizajn je ostao isti. U ovom gradu nalazi se jedinstveni Muzej duhana (Tutunska kolekcija), s oko deset miliona izuzetno vrijednih i zanimljivih eksponata.

300 sun~anih dana
Grad je ponosan na svoju sahat-kulu, koju jo{ nazivaju i krivi toranj, jer se golim okom vidi da je nagnut na jednu stranu. Ka`u da je tako i sagra|en. Podno kule nalazi se plo~a s natpisom iz turskog vakta. Gradili su je 1858. godine dobrovoljnim prilozima. Obnovljena je 1986. godine. Na plo~i ispisanoj na makedonskom jeziku pi{e zanimljiva poruka o sahat-kuli, o ~asovniku i vremenu: „Kucanje sata opominje svakoga na minulo vrijeme i vrijeme u kojem `ivi{. Sat `ali i stalno vi~e (kuca) ah, ah, ah...“ U Prilepu je godi{nje oko 300
Grob To{e Proeskog

sun~anih dana, a klima je pogodna za poljoprivrednu proizvodnju. Osim duhana, paprika i lubenice, po ~emu je poznat ne samo u Makedoniji, ve} i {ire, jer su i najve}i izvoznici ovih asortimana, Prilep je u zadnjih nekoliko godina posebno poznat po visoko kvalitetnom mermeru, koji se ugra|uje u najskuplje gra|evinske objekte u svijetu, poput d`amije u Abu Dabiju. Godi{nji ostatak dohotka od izvoza ovog kamena je na nivou jednogodi{njeg bud`eta op{tine.

Na~elnik Prilepa Marijan Risteski nam je potvrdio podatak da je ova op{tina u pore|enju s ostalim makedonskim op{tinama, pa ~ak i ovog dijela Balkana, najve}i korisnik sredstava Evropske unije. Za ilustraciju, naveo je projekt stanice za pre~i{}avanje vode, koji je ko{tao vi{e od 20 miliona eura, zatim zajedni~ki projekt za rje{avanje odlaganja krutog otpada koji se radi zahvaljuju}i IPA fondovima, te partnerstvu s italijanskim gradom Verona. U procesu su gasifikacija, eksploatacija

sun~eve energije, proizvodnja i eksploatacija mermera, navodnjavanje prilepskih ravnica... tako da se uskoro o~ekuje da }e Prilep dobiti status evropskog grada. Od medija Prilep posjeduje tri TV stanice (jedna lokalna i dvije regionalne), dvije radio-stanice te dvoje novine: sedmi~nik Zenit i mjese~nik Denice. Prepuni utisaka iz Prilepa, vratili smo se u Kru{evo. Voza~i autobusa Sejo i Zajko uspeli su nas na najvi{u kotu Kru{eva, gdje se nalazi historijski muzej i gdje dominira Ilindenski spomenik. U`ivali smo u zalasku sunca, {to je prekrasan prizor. Zrake su uranjale u Pelister i Baba planinu, a jedan dio se prosipao na suprotnu stranu Kru{eva. Kustos muzeja nam je obja{njavao nastanak ovog legendarnog gradi}a i njegovu burnu povijest, posebno iz vremena Otomanske imperije, zatim Kru{evske republike, do zadnjih zbivanja od samostalnosti ove zemlje. Muzej je ne-

OSLOBO\ENJE godine petak, 17. septembar 2010.

FELJTON
kama su dr`ali, opet zami{ljene, panove frule. Svirali su jedva doti~u}i usta. To je bila igra. Nimfa se {alila, ~upkala satire za bradu, klizila preko njihovih ruku, ljuljala se uz nje`ne pregibe. Stvarno, vrlo liri~na ta~ka. Na trenutak sam prestala pisati i trudim se, zatvoriv{i o~i, prisjetiti se tog malog baleta. Ne{to se vra}a u sje}anje, a ne{to je zauvijek nestalo. ^udan je mehanizam ljudskog pam}enja. ^esto mi postavljaju pitanje: kako pamtite pokrete, njihov redoslijed? A kako oni {to govore, kako glumci pamte poeme, stihove, stotine stranica proznog teksta, uloge, monologe? Kako muzi~ari pamte cijele simfonije, sonate? Kako fizi~ari dr`e u glavi cijele nizove najkompliciranijih formula, cifre sa po deset brojeva? Ja nisam u stanju objasniti kako tijelo vremenom upamti i najte`i plasti~ni tekst. Veoma ~esto cijeli balet igru svih igra~a, godinama dr`i{ u glavi. A u nekoj drugoj situaciji se trudi{, napre`e{ da zapamti{ gdje }e{ s nogom, gdje s lijevom rukom, kako postaviti rame u varijaciji koju si ju~er igrao. To je kao broj telefona koji si okrenula sto puta, a on odjednom nestaje u mozgu, izvjetri. Pametni ljudi, objasnite nam {ta je to na{a pamet...
(Sutra: Ulazak u profesionalni baletski `ivot)

39

1580. 1631. 1665. 1787. 1796. 1809. 1826. 1857. 1900. 1918. 1931. 1939. 1944.

NA DANA[NJI DAN

Ro|en {panski pisac Fransisko Gomez de Kevedo i Viljegas, velikan zlatnog vijeka {panske knji`evnosti, jedan od najzna~ajnijih satiri~ara u svjetskoj knji`evnosti. U tridesetogodi{njem ratu, [ve|ani i njema~ki protestanti, pod komandom {vedskog kralja Gustava Adolfa, kod Lajpciga pobijedili snage Katoli~ke lige, pod vo|stvom grofa Tilija. U Londonu izbila epidemija kuge, umrlo oko 70.000 ljudi. David Ojstrah

Delegati 12 od tada 13 dr`ava SAD-a potpisali Ustav SAD-a. Uz kasnije amandmane taj ustav i sada na snazi, kao najstariji va`e}i ustav u svijetu. U njemu prvi put primijenjena ideja francuskog filozofa Monteskjea o podjeli vlasti na zakonodavnu, izvr{nu i sudsku. Prvi predsjednik SAD-a D`ord` Va{ington uputio narodu SAD-a opro{tajnu poruku i povukao se na svoje imanje. Za predsjednika izabran 1788. Mirom u Fredrikshamu zavr{en {vedskoruski rat. U tom ratu Rusija osvojila Finsku.

Balj{oj teatar

su se takve ve~eri prakticirale samo u okviru {kolskih zidova. Pravi izraz! Odre|en je i datum - 21. juni 1941. godine, subota. Glavni u~esnici bili su |aci koji su te godine zavr{a va li {ko lo va nje. Sjaj ni |aci: ljepotica Ina Zubkovskaja, budu}a prima Kirovskog teatra, Violeta Prohorova, udato Elvin, Nela Kuznjecova, Golubin Ljeva{ov. Ne}u se udaljavati od pri~e o tom koncertu za pam}enje, ali }u malo oti}i naprijed. Violeta Prohorova bila je pametnija od sviju nas (njeno prezime poti~e od u Rusiji poznate manufakture „Prohorov“). Odmah po zavr{etku rata, 1945. godine, ona se udala za Engleza i pre{la na Zapad. Nela Kuznjecova je krenula njenim putem, ali joj nije uspjelo, `eljezna zavjesa je spu{tena. Iz Balj{og je morala pre}i u Teatar Stanislav-

skog, a njena majka, koja je radila kao blagajnica, istog ~asa je ostala bez posla u Dr`avnom akademskom. Nelin Ame ri ka nac je otpu to vao sam. E, treba se i zaljubiti u pravom trenutku, pa onda nema problema.

Ro|en njema~ki matemati~ar Georg Fridrih Bernhard Riman. Otvorio nove pravce razvoja matematike i njene primjene u fizici i mehanici. Niz matemati~kih pojmova po njemu dobio naziv. Ro|en ruski fizi~ar Konstantin Eduardovi~ Ciolkovski, ~ije su teorije i otkri}a bili osnova za razvoj astronautike. 1903. objavio prvo djelo iz teorije astronautike “Ispitivanje vasionskog prostora reaktivnim aparatima“. Britanska kraljica Viktorija I Aleksandrina potpisala dokument kojim je Australija u{la u Komonvelt kao federalna unija {est biv{ih britanskih kolonija. Poslije trodnevne ofanzive, Prva i Druga srpska armija, uz pomo} dvije francuske divizije, probile solunski front, u Prvom svjetskom ratu. Nijemci i Bugari primorani da se povuku. Proboj solunskog fronta omogu}io srpskoj vojsci povratak u domovinu i, kao jedna od najuspje{nijih operacija u Prvom svjetskom ratu, doprinio kona~nom slomu Centralnih sila.

1908. Ro|en ruski violinista i dirigent David Fjodorovi~ Ojstrah, jedan od najve}ih majstora violine u 20. vijeku. Proslavio se 1935. na me|unarodnom takmi~enju u Var{avi i 1937. nagradom Isaj u Briselu, potom nastupao {irom svijeta.

To je bila igra
Na{ koncert se sastojao iz tri dijela. U~enici iz mladih razreda tako|er su u~estvovali, zbog dinamike, Na tom koncertu sam igrala „Ekspromt“ ^ajkovskog, u koreografiji Jakobsona. Bio je to veliki uspjeh koreografa sa „pa-detroa“. Par tne ri su mi bi li [va~kin i Jevdokimov. Igra se ne mo`e opisivati. Ali, potrudit }u se. Sve je bilo jakobsonovski. I klasika, i nije. Sva~kin i Jevdokimov bili su satiri. A ja nimfa. Satiri su, kako im i uloga zahtijeva, skakutali na zami{ljenim papcima. U ru-

Sporazum u Kemp Dejvidu

Na poziv regionalne razvojne agencije Preda iz Makedonije, predstavnici osam partner op{tina u Projektu razvoja op{tina u Dobojskoj regiji MDP, koji se finansira uz pomo} [vicarske organizacije za razvoj i saradnju SDC, op{tina Biha}, Bosanska Krupa, Bosanski Novi, Agencije za mala i srednja preduze}a u op{tinama Doboj i Modri~a, Regionalne razvojne agencije RDA iz Biha}a, Saveza gradova i op{tina Republike Srpske, Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS-a, Ministarstva pravde Tuzlanskog kantona, boravili su u vi{ednevnoj posjeti op{tinama regije Pelagonija. Cilj posjete bio je da se na primjerima op{tina ove regije (Prilep, Kru{evo, Bitola, Resen, Novci, Dolneni i Ohrid) razmijene iskustva u pogledu lokalnog ekonomskog razvoja, prije svega mikroregionalnog razvoja, kori{tenja pretpristupnih sredstava iz fondova IPA i me|ugrani~ne saradnje Evropske unije, me|uop{tinske saradnje za regionalne razvojne projekte i uspostavljanje ekonomske saradnje bh. op{tina i op{tina ove makedonske regije. Na{ dopisnik je bio je s delegacijom bh. gradova i u narednih nekoliko nastavaka u Oslobo|enju donosi nam putopisnu reporta`u o ovom dijelu Makedonije. obi~na arhitektura, zgrada s mnogo simbolike, po~ev od vanjskog i unutra{njeg izgleda, koji simboliziraju nastanak i razvoj Makedonije, do prozorskih otvora, koji su simbol energije, sunca i napretka. U unutra{njosti su izlo`eni eksponati, biste i statue najznamenitijih li~nosti, a dominira lik posljednjeg makedonskog kralja Marka. Ovdje je 1981. godine ro|ena najtalentiranija muzi~ka li~nost savremene estrade Todor - To{e Proeski, koji je nesretno izgubio `ivot na autocesti kod NoveGradi{ke(Hrvatska) 16. oktobra 2007. godine. Nedaleko od muzeja i spomen-parka u Kru{evu nalazi se gradsko groblje na kome je sahranjena ova prerano ugasla zvijezda. Grob se nalazi ispod natkrivenog privremenog objekta, koji li~i na limenu gara`u. Unutra{nji dekor odaje sliku veli~ine ovog umjetnika. Na sva ~etiri zida nadstre{niceispisanesu poruke, pisma, mali pokloni... me|u kojima je

Poruke, pisma, pokloni...
Od oktobra 2007. godine u Kru{evo se dolazi iz cijelog svijeta i zbog jedne li~nosti.

najvi{e onih sa srcem, na kojima pi{e: „Sakamo te“ ili „Du{a du{e na{e“ . U toku su zavr{ni radovi na izgradnja spomen-ku}e To{e Proeskog. Lokalitet se zove Gumenje iznad Kru{eva. Tu je za `ivota To{e namjeravao otvoriti muzi~ki studio. Izgradnja objekta je bila dovedena u pitanje jer je vlasnik objekta tra`io da mu se isplati 105.000 eura od{tete. Neki mediji su prenijeli da je Pece Panovski, biznismen iz Bitole i vlasnik pomenute barake, krivac {to se kasnilo s izgradnjom spomenku}e, {to je on demantirao. Kazao je da se, kao To{etov prijatelj, prvi slo`io s idejom da se u toj baraci izgradi studio, odnosno danas spomen-ku}a u njegovu ~ast. Me|utim, nakon procjene objekta, koji vrijedi 150.000 eura, on je zatra`io da mu se isplati 70 posto te sume, jer je do sada izgubio mnogo novca zbog nerealiziranog biznisa koji je tu planirao po~eti. Ume|uvremenu su stanovniciKru{evaprikupilipotpise s ciljem da se {toprijerije{eimovinsko-pravni odnosi s vlasnikom spornog objekta i kona~no po~ne izgradnja. Peticija je predata institucijama na lokalnom i dr`avnom nivou, pa je izgradnjaspomen-ku}enastavljena.
(Sutra: Jedna je Majka Tereza)

1978. Potpisivanjem okvirnog plana za mir na Bliskom istoku, Kompanija RCA Viktor, u hotelu Savoj u Njujorku, predstavila long-plej gramofonsku u Kemp Dejvidu plo~u na 33 obrtaja. zavr{eni razgovori predsjedniSovjetska Crvena armija u{la u Poljsku sa istoka, zaposjela krajeve zapadne Belorusije i ka Egipta Anvara el-Sadata, preUkrajine i zarobila 217.000 Poljaka. Istovremeno, Nijemci mijera Izraela napali Var{avu iz vazduha i sa kopna. Menahema BeSpu{tanjem britanskih padobranaca kod gina i predsjegrada Arnhema u Holandiji po~ela operacija dnika SAD-a Market Garden, u Drugom svjetskom ratu, s ciljem da se D`imija Kartera.
uspostavi mostobran na rijeci Rajni i zaobi|e njema~ka linija odbrane. Savezni~ke trupe nai{le na neo~ekivano jak otpor Nijemaca, operacija propala, uz velike savezni~ke gubitke.

Obje{en biv{i premijer Turske Adnan Menderes, kojeg je u maju 1960. oborila vojna hunta generala D`emala Gursela i osudila na smrt zbog izdaje reformskih principa Kemala Ataturka. Biv{i diktator Nikaragve, general Anastasio Somosa Debajle, ubijen u atentatu u Paragvaju, gdje je `ivio u izbjegli{tvu poslije zbacivanja, u julu 1979. Umro britanski filozof austrijskog porijekla Karl Rajmund Poper, jedan od najuticajnijih mislilaca 20. vijeka.

1961. 1980. 1994.
ba~ova.

1999.
2001. 2001. 2004.

Preminula Raisa Gorba~ov, supruga biv{eg sovjetskog predsjednika Mihaela Gor-

Gerd Vagner

Okru`ni sud u Beogradu obustavio krivi~ni postupak protiv ~elnika zapadnih zemalja i NATO-a zbog agresije na Jugoslaviju 1999. Postupak obustavljen po{to je javni tu`ilac odustao od optu`nice, a Vrhovni sud Srbije ukinuo presudu kojom su optu`eni osu|eni na po 20 godina zatvora. Vlada Makedonije saop{tila da }e NATO-trupama dozvoliti da ostanu u zemlji i po zavr{etku njihovog mandata. Ministri odbrane Holandije, Francuske, Italije, [panije i Portugala potpisali sporazum o osnivanju Evropske `andarmerije sa sjedi{tem u Vi}enci, na sjeveroistoku Italije.

1997. Blizu Fojnice, u Bosni i Hercegovini, sru{io se helikopter Ujedinjenih nacija, poginulo 12 predstavnika me|unarodne zajednice i pomo}nik predstavnika UN-a za BiH Gerd Vagner.

40

SPORT

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Kup BiH u fudbalu

@rijeb osmine finala u utorak
@rijeb osmine finala Kupa BiH u fudbalu odr`a}e se u utorak. Plasman me|u 16 najboljih ekipa u na{em najmasovnijem takmi~enju osigurali su @eljezni~ar, Zrinjski, Sarajevo, Branitelj, Sloboda (Bosanski Novi), Omladinac (Mionica), ^elik, Sloboda (Tuzla), Proleter, Borac, Olimpic, Slavija, [iroki Brijeg, UNIS, Kozara i Leotar. U osmini finala su na rasporedu dvije utakmice, a prvi susreti igra}e se u srijedu, 29. septembra.

D`enaldin Hamzagi} najbolji pojedinac u pobjedi nad Slogom (GV)

Sretan sam zbog postignutog gola
Skinuo sam teret sa le|a. Bilo je vrijeme da budem strijelac i nadam se da }u u nastavku sezone obradovati navija~e Sarajeva novim pogocima, rekao je vezni igra~ Sarajeva
Veznjak Sarajeva D`enaldin Hamzagi} bio je najbolji pojedinac u pobjedi nad Slogom iz Gornjeg Vakufa/Uskoplja sa 2:1 kojom se bordo sastav plasirao u osminu finala Kupa BiH. On je postigao drugi gol protiv ~lana Druge lige FBiH - grupa Jug, a u nekoliko navrata ugrozio je protivni~ka vrata {utevima sa distance. Tim sa Ko{eva prikazao je slabu i nepovezanu igru ve}im dijelomme~a sa Slogom, ali i takva partija mu je bila dovoljna da zabilje`i pobjedu. Rijetke su bile prilike iz izra|enih akcija. [ef stru~nog {taba Mirza Vare{anovi} po{tedio je nekoliko prvotimaca nastupa u srijedu, u kojem je za Sarajevo najva`nije da je izboren prolaz u dalje takmi~enje. „Na{a kombinovana ekipa prikazala je slabo izdanje. Razlog je ~injenica da su pojedini igra~iprethodnoodigralisvih90 minuta protiv Borca {to je uticalo na njihov umor. Nismo postigli gol na po~etku susreta i imali smo pote{ko}a da ostvaOsim toga, Sloboda je protivnik kojeg bismo trebali pro}i.“ Hamzagi} se nada da }e Sarajevo osvojiti puni plijen na subotnjem prvenstvenom gostovanju kod Rudara. „Jedva ~ekamo utakmicu u Prijedoru, u kojoj `elimo pobjedu. Sada ne bih pri~ao o tome da li bismo bili zadovoljni remijem. Vi{e bih se radovaopunom plijenu i povratku na pravi put u Premijer ligi na kojem smo se nalazili prije poraza od Borca. Rudar je do sada kiksao dva puta na doma}em terenu, odigrav{i nerije{eno sa Leotarom i ^elikom. Mislim da }e Muhamed D`akmi} biti spreman za nastup u Prijedoru“ istakao je , Hamzagi}. On je dodao da ne poznaje narednog rivala tima sa Ko{eva, ali podatak da je ve} dva puta remizirao na doma}em terenu pokazuje da puleni Mirze Vare{anovi}a trebaju tra`iti {ansu da protiv tima iz Prijedora nadoknade propu{teno u derbiju sa ekipom iz Banje Luke.
Z. RA[IDOVI]

Bayern podnio tu`bu i protiv Robina Bok{i}a, istra`itelja UEFA

UEFA iznena|ena tu`bom Bayerna
Gianni Infantino, generalni sekretar Evrop ske no go me tne fe de ra ci je (UEFA), izrazio je `al i neugodno iznena|enje zbog tu`be koju je protiv njenih slu`benika podnio FC Bayern. Tu`bu je pri minhenskom uredu Dr`avnog tu`ila{tva predsjednik Bayerna Karl-Heinz Rummenigge podnio protiv {efa Disciplinske komisije UEFA Petera Limachera i istra`itelja UEFA Robina Bok{i}a, koji je, prema otkri}u magazina Stern, jo{ prije dvije godine izrazio sumnju da je ruska mafija namjestila revan{-me~ polufinala Kupa UEFA 2008, u kojem su Rusi slavili rezultatom 4:0. “Krajnje sam iznena|en Bayernovom reakcijom. Nikad nismo unaprijed bilo koga progla{avali krivim, te sam za~u|en ovakvim napadima na UEFA“, rekao je Italijan i dodao: “Bayernov je potez `alostan i mislim da su ljudi iz kluba pretjerali. Gospodin Limacher nalazi se usred procesa te{ke i dugotrajne borbe protiv korupcije, te zbog toga u`iva na{e puno povjerenje.”

Okre}emo se gostovanju kod Rudara: Hamzagi}

Foto: D`. KRIJE[TORAC

rimo uspjeh protiv Sloge. Ovo je pokazatelj da }e svaki susret na Ko{evu biti te`ak jer se ve}ina gostuju}ih ekipa brani. Sretan sam {to sam postigao prvi gol iz igre u bordo dresu. Skinuo sam teret sa le|a. Bilo je vrijeme da budem strijelac i nadam se da }u u nastavku sezone obradovati navija~e Sarajeva novim pogocima“ rekao je Hamza, gi}, koji je pro{le sezone reali-

zovao odlu~uju}i jedanaesterac u trijumfu nad {vedskim Helsingborgom u tre}em pretkolu Evropske lige. Kreatorigreko{evskogpremijerliga{a pri`eljkuje da naredni rival u na{em najmasovnijem takmi~enju bude Sloboda iz Bosanskog Novog. „Ro|en sam u ovom gradu i volio bih da igramo sa Slobodom u osmini finala Kupa.

Dragan Bjelica zadovoljan rezultatima, ali ne i igrom Slavije

Vezni red mora biti bolji
FudbaleriSlavije su u posljednjedvijeutakmiceupisalidvije pobjede, te tako prekinuli prethodni niz od tri uzastopna poraza, a trenerDraganBjelica ne krije zadovoljstvo kada su u pitanju rezultati, ali vjeruje kako igra mo`e biti mnogo bolja. Tim iz Isto~nogSarajeva je pro{logvikenda u {estomkoluPremijerlige BiH savladaoRudar iz Prijedora (3:0), da bi u srijedu u {esnaestinifinalaKupa BiH bio bolji od Jedinstva iz Biha}a(3:1). “Rezultatom moram biti zadovoljan jer smo svojim protivnicima postigli po tri gola, ali igra mora biti mnogo bolja. Najvi{e {kripi u veznom redu, gdje nam nedostaje iskustvo, odnosno igra~i koji }e napada~ima dijeliti upotrebljive pasove“ rekao je Bjelica. Slavija }e , naredni prvenstveni me~ igrati u nedjelju protiv Olimpica na Ko{evu. “Na Ko{evu}emomoratiigrati mnogo kvalitetnije ukoliko `elimo upisati nova tri boda. Olimpic je ozbiljnaekipa, {to pokazuju rezultati i trenutni plasman na premijerliga{koj tabeli. Na{a prednost je njihov teren na kojem se ne snalaze najbolje“ nastavio je Bjelica, os, vrnuv{i se na izdanja povratnika u tim Zorana Kokota, koji je svojeprvedvijeutakmice u Slaviji postigao tri gola. “Mnogo smo dobili njegovimdolaskom. Bio nam je potreban igra~ koji }e bez problema rje{avati situacije ispred protivni~koggola. Isplatio se ve} nakon prve dvije utakmice postigav{i tri pogotka. Vjerujem da mo`enastaviti u sli~nomritmu“ , O. ZUKI] dodao je Bjelica.

Celtic i Rangersi ostaju u [kotskoj
Nakon {to je jedan Celticov du`nosnik ponovo aktualizirao temu selidbe {kotskih velikana u Englesku, izvr{ni direktor tamo{nje lige opet je demantovao takvu mogu}nost. Pro{le godine ~elni ljudi engleskih klubova su odbili mogu}nost prihvatanja Celtica i Rangersa u svoje dru{tvo, a isti stav ima i izvr{ni direktor {kotske Premier lige Neil Doncaster. On se oglasio po izjavi Dermota Desmonda, {kotskog poduzetnika koji posjeduje vi{e od tre}ine Celticovih dionica i tvrdi da }e zbog utjecaja medija najve}i {kotski derbi ipak preseliti u Englesku. “Svi mi imamo svoje snove, no trebali bismo `ivjeti u realnosti svakodnevnice. Celtic i Rangersi su va`an dio {kotskog prvenstva, te }e tu i ostati u doglednoj budu}nosti“ rekao je Doncaster. ,

Novosti iz FK @eljezni~ar

Kraj za Bogi~evi}a, Kerla

odbio potpisati ugovor
Jadranko Bogi~evi}, stoper @eljezni~ara, koji se povrijedio u susretu protiv [irokog Brijega, slijede}e sedmice ide na operaciju u Rijeku kod poznatog dr. Borisa Nemeca, gdje }e operisati koljeno. Podsje}anja radi, Bogi~evi} je nakon jednog duela ru`no dosko~io na nogu, pri ~emu je iskrenuo koljeno, a nakon toga se, uprkos povredi vratio u igru i time samo pogor{ao stanje. “Idem na operaciju u Rijeku i izgubljen sam do kraja polusezone, a nisam siguran ni da li }u bitispreman i za po~etaknaredne sezone“ sa `aljenjem u glasukonstatujeBo, gi~evi}, koji je do povrede bio standardan ~lan prve postave plavih. Me|utim, to nije jedini problem menad`era @elje Amara Osima. Naime, Semir Kerla, koji je trebao biti zamjena za Bogi~evi}a, uprkosprvobitnomdogovoru, naglo se predomislio i odbio je potpisati novi ugovor sa klubom, ~ime je stru~ni {tab ostao na samo dvojici stopera - Me{i}u i Gan~evu. Kerla}e ostati u klubu i trenirati sa drugimsastavom, a tek u slu~ajuprijekepotrebebi}e i u konkurenciji za sastav. Dodajmo tome, da za susret protiv Drine u subotu ne mogukonkurisatiMarkovi} i Radovanovi} i jasno je kako je odbranatima sa Grbavice u potpunosti desetkovana, te }e Osim morati ponovo improvizovati. J. LIGATA

Semir Kerla: Ne konkuri{e za po~etni sastav

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

41

Admir Vladavi}, veznjak @iline, nakon poraza od Engleza

CHELSEA SA
druge planete
Vladavi} je imao tri poku{aja u okviru Chelseaovog gola, a jedan udarac, nakon sjajnog prodora, uz dosta napora Cech je ipak uspio zaustaviti
Bh. internacionalac Admir Vladavi} odigrao je svih 90 minuta u porazu @iline u Slova~koj od Chelseaja. Kona~an rezultat glasio je 4:1 u korist engleskog sastava, za kojeg nekada{nji veznjak Vele`a i @eljezni~ara ka`e da su sa drugog planeta. “Ma to je najja~a ekipa na svijetu“, kazao nam je u po~etku razgovora Vladavi}, koji je svjestan razlike u kvalitetu. “Jedan njihov igra~ je pla}en kao cijela na{a ekipa i zaista vrijede toliko. Na po~etku utakmice smo probali napasti, ~ak smo imali i nekoliko prilika, a oni iz ni~ega postignu gol, dok mi to nismo u stanju iz neke dobre akcije. E, u tome je razlika“, obja{njava nam Vladavi} i dodaje kako je ovo prvi put da njegov klub igra protiv protivnika poput Chelseaja. “Ovo nam je debi u Ligi prvaka i prvi put da se susre}emo sa ekipom koja u svojim redovima ima ve li ki broj van se rij skih igra~a. Istina, do{li su bez Lamparda, ali svi ostali su tako|er fenomenalni.” izme|u Marseillea i Spartaka. Rusi su imali dosta sre}e i pobijedili. Uvjeren sam da se protiv njih mo`emo boriti i do}i do najmanje boda kako bismo na kraju osvojili barem tre}e mjesto u grupi. Mislim da bi to bilo i realno i da bismo mogli ostvariti taj cilj“ ka`e Vladavi}, koji je bio , i najbolje ocijenjeni igra~ slova~kog sastava. Uostalom, Vladavi} je imao tri poku{aja u okvir Chelseaovog gola, a jedan udarac, nakon sjajnog prodora, uz dosta napora Cech je ipak uspio zaustaviti.
Admir Vladavi} u duelu sa igra~em Chelseaja

Dobre ocjene
Vladavi} tvrdi kako }e njegova @ilina poku{ati osvojiti bodove u utakmicama protiv Marseillea i moskovskog Spartaka, protiv kojeg igra u narednom me~u. “Gledao sam snimku me~a

“Bio sam me|u petoricom najboljih igra~a cijelog susreta, barem su me tako Englezi ocijenili. To mi zaista laska, pogotovo {to mi je ovo tek druga utakmica koju sam igrao svih 90 minuta. U Salzburgu sam izgubio mnogo i sada mi je potrebno {to vi{e utakmica da se vratim u formu. Me|utim, s obzirom na to kako sam odigrao posljednja dva susreta uvjeren sam da }u uskoro biti ponovo onaj stari. U klu bu su za do vo ljni mo jom igrom, a ja znam da }e biti jo{ bolje.”

POVRATAK U REPREZENTACIJU Vladavi} o~ekuje da ga igre u @ilini vrate u dres BiH, s obzirom na to da je uz Miralema Pjani}a, jedini reprezentativac na{e zemlje (ne ra~unaju}i Sa{u Papca, koji se oprostio), koji igra u Ligi prvaka za svoj klub

Preporuka selektoru
Vladavi} nam je na kraju dodao kako o~ekuje da ga igre u dresu @iline vrate u kadar bh. selekcije, s obzirom na to da je uz Miralema Pjani}a, jedini reprezen ta ti vac na {e ze mlje (ne

ra~unaju}i Sa{u Papca, koji se oprostio), koji igra u Ligi prvaka za svoj klub. “Na selektoru je da donese odluku, a ja se nadam kako }u biti na spisku za me~ u Tirani protiv Albanije“, kazao nam je Vladavi} i na kraju dodao kako je po zavr{etku utakmice razmijenio nekoliko rije~i sa Branislavom Ivanovi}em, reprezentativcem Srbije, koji mu je priznao kako je on imao najte`i za da tak od svih igra~a Chelseaja - zaustaviti na{eg internacionalca. “Na kraju me~a smo razmijenili dresove. Rekao mi je da su o~ekivali te`u utakmicu, ali da su se pojedinci prepali i da je to njima umnogome olak{alo posao“ kazao nam je Admir Vlada, vi}, veznjak slova~ke @iline.
J. LIGATA

LIGA PRVAKA Arsenal i Chelsea zabili deset pogodaka

U znaku Fabregasa, Anelke i Ibrahimovi}a
Uspje{an debi u Ligi prvaka kao trener Real Madrida imao Mourinho kojeg ne brine slaba realizacija • Wenger i Ancelotti u nebesa uzdi`u Fabregasa i Anelku
Igra~ koji je bio u nemilosti Josepa Guardiole zbog ~ega je Barcelonu zamijenio za Milan pokazao je da }e biti vrhunsko poja~anje za rossonere. Zlatan Ibrahimovi} je sa dva gola donio Milanu tri boda u prvoj utakmici Lige prvaka protiv Auxerrea. Iako su ga mediji po~eli razapinjati zbog proma{enog jedanaesterca u italijanskom prvenstvu priotiv Cesene, Ibrahimovi} je na kritike odgovorio onim {to najbolje radi - golovima. Ipak, u prvi plan stavio je u~inak cijele ekipe. “Sjajan je osje}aj zabiti golove, ali bitna je pobjeda. Sretan sam {to je na kraju sve zavr{ilo dobro. Uvijek `elim pobijediti i naporno radim za to. A uz naporan rad, sve se vra}a“, kazao je {vedski internacionalac po zavr{etku utakmice na San Siru. GRUPA

E

1. Bayern 1 1 0 0 2:0 3 2. Cluj 1 1 0 0 2:1 3 3. Basel 1 0 0 1 1:2 0 4. Roma 1 0 0 1 0:2 0 Rezultati: Bayern - Roma 2:0 (Müller 79, Klose 83), Cluj - Basel 2:1 (Rada 9, Traore 12 - Stocker 45).

GRUPA

F

1. Chelsea 1 1 0 0 4:1 3 2. Spar tak 1 1 0 0 1:0 3 3. Marseille 1 0 0 1 0:1 0 4. @ilina 1 0 0 1 1:4 0 Rezultati: Marseille - Spar tak 0:1 (Azpilicueta 82. ag), Zilina - Chelsea 1:4 (Essien 13, Anelka 24, 28, Sturridge 48 - Oravec 55)

GRUPA G
1. Milan 1 1 0 0 2:0 3 2. Real Madrid 1 1 0 0 2:0 3 3. Ajax 1 0 0 1 0:2 0 4. Auxerre 1 0 0 1 0:2 0 Rezultati: Milan - Auxerre 2:0 (Ibrahimovi} 66, 69), Real Madrid - Ajax 2:0 (Anita 31.ag, Higuain 73).

Cesc Fabregas: Arsenalu daje novu dimenziju

Reuters

GRUPA H
1. Arsenal 1 1 0 0 6:0 3 2. Shakhtar 1 1 0 0 1:0 3 3. Par tizan 1 0 0 1 0:1 0 4. Braga 1 0 0 1 0:6 0 Rezultati: Arsenal - Braga 6:0 (Fabregas 9pen,53, Arshavin 30, Chamakh 34, Vella 69, 84), Shakhtar - Par tizan 1:0 (Srna 71).

U znaku Engleza
Fantasti~nu no} imali su engleski predstavnici Arsenal i Chelsea. Topnici su na Emiratesu sa 6:0 pregazili portugalskog viceprvaka Bragu. Arsene Wenger prirodno je bio odu{evljen izvedbom svojih igra~a, posebno istakav{i veznjaka, 23-godi{njeg Cesca Fabregasa koji se dva puta upisao u strijelce. “Fabregas nam svojom igrom daje novu dimenziju. Ostvaruje

veliki utjecaj, va`no je da vodi ovu ekipu prema uspjesima i vjerujem da ostali mladi igra~i uz njega imaju fanasti~nu mogu}nost napretka“ kazao je fran, cuski stru~njak. Pored Fabregasa dva gola postigao je i Meksikanac Carlos Vela, dok su stradavanje Brage upotpunili Andrei Ar{avin i Maurane Chamakh. Marokancu je to bio prvi pogodak u dresu Arsenala u Ligi prvaka. Da je Chelsea u krugu kandidata me|u kojima treba tra`iti

prvaka Evrope pokazala je i utakmica u @ilini. Ve} nakon pola sata plavci su golovima Michaela Essiena i Nicolasa Anelke imali tri gola prednosti. Dok je Wenger u nebesa uzdizao Fabregasa, Carlo Ancelotti je klju~ pobjede vidio u svom napada~u. “On je sjajan, stvara {anse, otvara prostor ostalima, posti`e golove. Prirodni je napada~, ali mu nije problem da igra na krilu ili bli`e sredini. Odigrao je fantasti~nu utakmicu i glavni je krivac za ova tri boda. Svaka

utakmica u ovom takmi~enju je te{ka, ali kada na vrijeme postignete golove sve je lak{e“, ka`e Italijan na klupi Chelsea.

Zadovoljni Mourinho
Uspje{an debi kao trener Real Madrida imao je Jose Mourinho. Na Santiago Bernabeu pao je Ajax (2:0), a koliko prilika su propustili Madri|ani gosti mogu biti i zadovoljni. No, kako je rekao Portugalac realizacija ga ne brine i sve }e do}i na svoje mjesto.

“Mo`da na{i napada~i nisu bili toliko hladnokrvni u realizaciji, ali smo svejedno domi ni ra li. Mno gi tre ne ri bi po`elje li ima ti na pad ka kav ima Real. Golovi }e, siguran sam, do}i“.
M. I.

42

OGLASI

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE godine petak, 17. septembar 2010.
Odigrane utakmice 1. kola grupne faze Evropske lige

SPORT
GRUPA

43

A

[tili}ev Lech remizirao PROTIV JUVENTUSA
Vahini puleni demontirali `utu podmornicu • [tili} asistirao kod drugog gola Lecha • Jahi}ev i Bajevi}ev AEK slavio trijumf nad Hajdukom, Ibri~i} strijelac iz penala
Sino}njime~evi1. kolagrupne faze Evropske lige ponudili su izuzetnozanimljiveokr{aje. Duel AEK-a i Hajduka, kao {to se i o~ekivalo, donio je uzbudljiv susret, a pobjeda je pripala doma}inima koji su slavili trijumf rezultatom3:1. Sudar ova dva tima na startugrupe G u Atini bio je itekakozanimljivpo{to su se na suprotstavljenimstranamana{li bh. reprezentativci Sanel Jahi} (AEK) i SenijadIbri~i}(Hajduk). Jahi}ev AEK predvo|en sa klupe bh. stru~njakom Du{anom Bajevi}em bolje je otvorio susret i ve}u 12. minutido{ao u vodstvo, a strijelac je bio Djebbour, nakonnezadr`ivogprodora po lijevojstrani. Hajduk je izjedna~io u 29. minuti. Nakon {to je Tomasovsru{en u {esnaestercu doma}ih, izvo|a~ najstro`e kazne bio je bh. reprezentativac Senijad Ibri~i}, koji je majstorskim {utem (u stilu Panenke) prevariogolmana AEK-a i loptu poslao u mre`u za 1:1. AEK je ponovodo{ao do prednosti u65. minuti. Strijelac je bio iz veoma sumnjivepozicijeLiberopoulos. Ta~ku na i stavio je Scocco u 89. minuti nakon neuspjele ofsajd zamke gostiju za kona~nih 3:1. Igra~i zagreba~kog Dinama, koje predvodi na{ proslavljeni trener Vahid Halilhod`i}, pobijedili su {panskiVillareal sa 2:0 na GRUPA

1. M. City 1 1 0 0 2:0 3 2. Lech 1 0 1 0 3:3 1 3. Juventus 1 0 1 0 3:3 1 4. Salzburg 1 0 0 1 0:2 0 Juventus - Lech 3:3 (Chiellini 45, 50, Del Piero 68 Rudnevs 14pen, 30, 90), Salzburg - M. City 0:2 (Silva 8, Jo 63)

GRUPA

B

1. Bayer 1 1 0 0 4:0 3 2. Aris 1 1 0 0 1:0 3 3. Atletico 1 0 0 1 0:1 0 4. Rosenborg 1 0 0 1 0:4 0 Aris - Atletico Madrid 1:0 (Javito 59), Bayer - Rosenborg 4:0 (Helmes 4, 58, 61, Reinar tz 38)

GRUPA C
1. Levski 1 1 0 0 3:2 3 2. Spor ting 1 1 0 0 2:1 3 3. Gent 1 0 0 1 2:3 0 4. Lille 1 0 0 1 1:2 0 Levski - Gent 3:2 (Joaozinho 42, Dembele 60, Greene 84 - Azofeifa 23, Suler 48), Lille - Spor ting 1:2 (Frau 57 Vuk~evi} 11, Postiga 34)

L

1. Por to 1 1 0 0 3:0 3 2. Besiktas 1 1 0 0 1:0 3 3. CSKA (S) 1 0 0 1 0:1 0 4. Rapid (Be~) 1 0 0 1 0:3 0 Besiktas - CSKA (S) 1:0 (Ernst 90), Por to - Rapid (Be~) 3:0 (Rolando 26, Falcao 65, Micael 77)

GRUPA D
1. Dinamo (Z) 1 1 0 0 2:0 3 2. PAOK 1 0 1 0 1:1 1 3. Brugge 1 0 1 0 1:1 1 4. Villarreal 1 0 0 1 0:2 0 Brugge - PAOK 1:1 (Kouemaha 61 - Malezas 78), Dinamo (Z) - Villarreal 2:0 (Rukavina 18, Sammir 80)

Semir [tili} (desno) u duelu sa Zdenekom Grygerom

Maksimirupred18.000 gledalaca u utakmici1. kolagrupe D. Uz velikuborbenost, doma}i sudemonstriralipoletnu i dobruigru. O~ito je da je popularniVaha na pravi na~in uspio da mobilizira svojuekipu i maksimalno je pripremi za duel sa favorizovanim Villarealom. Zagreba~ki modri dominirali su tokom cijelog me~a, stvoriv{i brojne izgledne prilikepredgolomgostiju, od kojih su realizovalidvije. Dinamo je poveo golom Ante Rukavine u 18. minuti. Boljuigruzagreba~ki

timkrunisao je novimpogotkom Sammira, koji je u 80. minutipogodio za sigurnu pobjedu od 2:0. U drugoj utakmici ove grupeBrugge je remizirao sa PAOKom 1:1. Zlatan Muslimovi} nije nastupio za gr~ki tim zbognedavne operacije. U grupi A, Juventus je uz puno muke izborio remi protiv poljskog Lecha, u kojem je izvrsnupartijuprikazao bh. reprezentativacSemir[tili}. Nekada{njiigra~@eljezni~ara bio je asistent kod drugoggolapoljskogti-

ma i odigrao je 80 minuta. Artjoms Rudnevs postigao je hattrick za Lech. Gosti su poveliprekoRudnevsa iz penala u 14. minuti, a isti igra~ je pove}ao vodstvosvogtima u 30. minuti. Chiellini je golom u 45. minuti vrationaduitalijanskomtimu. U 50. minuti Chiellini se ponovo upisao u listu strijelaca za 2:2, da bi u 68. minuti Del Piero pogodio za prednost doma}ina od 3:2. Vrijedan bod [tili}evom Lechu donio je Rudnevskoji je zabio u 90. minuti za kona~nih 3:3. Rahimi}ev CSKA ostvario je kao gost ubjedljivu pobjedu od 3:0 nad Lausanneom. Bh. reprezentativacElvirRahmi}nijeulazio u igru u susretugrupe F. U istoj grupi Sparta je savladala Palermo sa 3:2. U grupi H, Stuttgart je bio bolji od Young Boysa, ~iji je trener nekada{njiigra~SarajevaVladimir Petkovi} rezultatom 3:0. Strijelci su biliCacau u 23. iz penala, Gentner u 59. i Tasci u 90. G. V. minuti.

GRUPA E
1. AZ Alkmaar 1 1 0 0 2:1 3 2. BATE 1 0 1 0 2:2 1 3. Dinamo (K) 1 0 1 0 2:2 1 4. Sheriff 1 0 0 1 1:2 0 AZ Alkmaar - Sheriff 2:1 (Gudmundsson 14, Jaliens 83 Moreno 68ag), Dinamo (Kijev) - BATE 2:2 (Milevsky 34, Eremenko 44 - Rodionov 3, Nekhaychik 54)

GRUPA F
1. CSKA (M) 1 1 0 0 3:0 3 2. Spar ta 1 1 0 0 3:2 3 3. Palermo 1 0 0 1 2:3 0 4. Lausanne 1 0 0 1 0:3 0 Lausanne - CSKA (M) 0:3 (Love 22, 80pen,Ignashevich 68), Spar ta - Palermo 3:2 (Wilfried 17, Kladrubsky 68, Kadlec 75 - Maccarone 38, Hernandez 83)

GRUPA G
1. AEK 1 1 0 0 3:1 3 2. Zenit 1 1 0 0 3:1 3 3. Anderlecht 1 0 0 1 1:3 0 4. Hajduk 1 0 0 1 1:3 0 AEK - Hajduk 3:1 (Djebbour 12, Liberopoulos 65,Scocco 89 - Ibri~i} 29pen), Anderlecht - Zenit 1:3 (Suarez 66 Kerzhakov 8, 33, 44)

PREMIJER OMLADINSKE LIGE BiH
BOSNA I HERCEGOVINA
Grupa Sjever kadeti 6. kolo uta pob ner por d:p-g bod

GRUPA H
1. Stuttgart 1 1 0 0 3:0 3 2. Getafe 1 1 0 0 2:1 3 3. Odense 1 0 0 1 1:2 0 4. Young Boys 1 0 0 1 0:3 0 Getafe - Odense 2:1 (Arizmendi 51, Rios 81 - Arizmendi 43ag), Stuttgart - Young Boys 3:0 (Cacau 24pen, Gentner 59, Tasci 90)

BOSNA I HERCEGOVINA
Grupa Sjever juniori 6. kolo uta pob ner por d:p-g bod

BOSNA I HERCEGOVINA
Grupa Jug kadeti uta pob ner por 6. kolo d:p-g bod

BOSNA I HERCEGOVINA
Grupa Jug juniori uta pob ner por 6. kolo d:p-g bod

1. Sloboda 2. Borac 3. Zvijezda 4. ^elik 5. Kozara 6. Rudar 7. Travnik 8. Modri~a 9. Drina 10. Budu}nost

6 5 6 6 5 6 6 6 6 6

6 4 4 3 3 3 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 2 1 1 0

0 1 2 3 2 3 3 4 4 5

17:3 10:2 9:7 15:9 6:5 4:5 9:12 5:11 6:13 1:15

18 12 12 9 9 9 5 4 4 3

1. Sloboda 2. Zvijezda 3. Drina 4. Rudar 5. Kozara 6. ^elik 7. Budu}nost 8. Travnik 9. Modri~a 10. Borac

6 6 6 6 5 6 6 6 6 5

4 4 3 2 2 2 2 2 2 1

2 0 0 2 1 1 1 1 1 1

0 2 3 2 2 3 3 3 3 3

17:5 14:9 7:10 7:12 10:4 14:10 5:9 5:9 11:17 6:11

14 12 9 8 7 7 7 7 7 4

1. @eljezni~ar 2. Sarajevo 3. Radnik 4. Zrinjski 5. [iroki B. 6. Rudar 7. Olimpik 8. Vele` 9. Slavija 10. Leotar

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 4 4 3 3 2 1 1 1 0

0 0 0 2 0 1 3 2 1 1

0 2 2 1 3 3 2 3 4 5

28:4 12:8 10:6 12:6 9:10 9:11 6:14 4:12 6:14 6:17

18 12 12 11 9 7 6 5 4 1 2:2 1:0 1:4 1:5 3:0

1. Zrinjski 2. Radnik 3. Sarajevo 4. Rudar 5. Olimpik 6. Leotar 7. [iroki B. 8. @eljezni~ar 9. Vele` 10. Slavija

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

4 5 4 3 2 3 2 2 1 1

1 0 0 2 3 0 1 1 0 0

1 1 2 1 1 3 3 3 5 5

15:7 12:7 7:5 10:5 9:6 7:13 12:11 10:10 7:21 6:10

13 12 12 11 9 9 7 7 3 3 2:2 1:0 1:0 0:3 2:2

GRUPA I
1. Metalist 1 1 0 0 5:0 2. Sampdoria 1 0 1 0 1:1 3. PSV 1 0 1 0 1:1 4. Debrecen 1 0 0 1 0:5 Debrecen - Metalist 0:5 (Edmar 24, 74, Xavier 34, Fininho 77, Valyaev 89), PSV - Sampdoria 1:1 (Dzsudzsak 90 - Cacciatore 26) 3 1 1 0

REZULTATI Sloboda - Budu}nost 1:0 ^elik - Travnik 5:2 Kozara - Borac (igrano kasnije) Zvijezda Grada~ac - Rudar Prijedor 2:0 Modri~a Maxima - Drina 2:1 utakmica 5. kola: Rudar - Sloboda 1:2 IDU]E KOLO Borac - Sloboda Drina - ^elik Rudar Prijedor - Modri~a Maxima Budu}nost - Zvijezda Grada~ac Travnik - Kozara LISTA STRIJELACA: 6 golova - Marin Popovi} (^elik), 5 - Rifet Meli} (Travnik), 4 - Haris Ribi} (Sloboda), 3 - Amar Rahmanovi} (Sloboda), Fedor Predragovi} (Borac), Semir Musi} (Sloboda), Muhamed Goranovi} (^elik)...

REZULTATI Sloboda - Budu}nost 3:0 ^elik - Travnik 4:0 Kozara - Borac (igrano kasnije) Zvijezda Grada~ac - Rudar Prijedor 4:1 Modri~a Maxima - Drina 2:1 Utakmica 5. kola: Rudar Prijedor - Sloboda0:0 IDU]E KOLO Borac - Sloboda Drina - ^elik Rudar Prijedor - Modri~a Maxima Budu}nost - Zvijezda Grada~ac Travnik - Kozara LISTA STRIJELACA: 8 go lova - Ja smin Me {a novi} (Slo bo da), 6 - Adnan Su lji}, 5 - Sel mir Ma hmu tovi} (^elik), 4 - Sr|an Stan kovi} (Zvi jez da Gra da~ac)...

REZULTATI Zrinjski - Olimpik Radnik - Slavija Leotar - Sarajevo Vele` - @eljezni~ar Rudar Kakanj - [iroki Brijeg IDU]E KOLO @eljezni~ar - Rudar Kakanj [iroki Brijeg - Radnik Sarajevo - Vele` Olimpik - Leotar Slavija - Zrinjski

REZULTATI Zrinjski - Olimpik Radnik - Slavija Leotar - Sarajevo Vele` - @eljezni~ar Rudar Kakanj - [iroki Brijeg IDU]E KOLO @eljezni~ar - Rudar Kakanj [iroki Brijeg - Radnik Sarajevo - Vele` Olimpik - Leotar Slavija - Zrinjski

GRUPA J
1. Borussia (D) 1 1 0 0 4:3 3 2. PSG 1 1 0 0 1:0 3 3. Karpaty 1 0 0 1 3:4 0 4. Sevilla 1 0 0 1 0:1 0 Karpaty - Borussia (D) 3:4 (Golodyuk 44, Kopolovets 52, Kozhanov 78 - Barrios 12pen, 87, Götze 27, 90), Sevilla - PSG 0:1 (Nene 76)

GRUPA K
1. Liverpool 1 1 0 0 4:1 3 2. Napoli 1 0 1 0 0:0 1 3. Utrecht 1 0 1 0 0:0 1 4. Steaua 1 0 0 1 1:4 0 Liverpool - Steaua 4:1 (Cole 1, N’Gog 56pen, 90 Lucas 81 - Tanase 13), Napoli - Utrecht 0:0

LISTA STRIJELACA: 14 golova - Armin Hod`i} (@eljezni~ar), 7 - Rijad Baji} (@eljezni~ar), 6 - Zahir Maka{ (Radnik), 5 - Belmin Vila (@eljezni~ar), 4 - Romano Vlaho (Zrinjski)...

LISTA STRIJELACA: 8 golova - Ivan Bari{i} (Zrinjski), 6 - Mario Kvesi} ([iroki Brijeg), 5 - Abid Mujagi} (Radnik), 3 - Ivan Dre`njak (Zrinjski), Josip Tomi} (Rudar), Mirza Pecikoza (@eljezni~ar)...

44

SPORT

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

DAVIS CUP Aldin [etki} protiv Ruia Machada

RK Bosna BH gas s velikim ambicijama

U}i me|u 16
najboljih u LP
Studenti }e prvu prvenstvenu utakmicu igrati u subotu, kada sa po~etkom u 19 sati do~ekuju ekipu Konjuha iz @ivinica
Rukometa{i Bosne BH gas kre}u s velikim ambicijama u narednu sezonu. Trener studenata Irfan Smajlagi} obratio se novinarima na pres-konferenciji u dvorani “Ramiz Sal~in“ i pojasnio planove bh. prvaka. “Ekipa je dosta izmijenjena u odnosu na onu iz pro{lesezone. Me|utim, na{i ciljevi ostaju isti. Prednama je punoizazova. Pogotovo u Ligi {ampiona, najelitnijemrukometnomtakmi~enju u Evropi. Na{emogu}nostidosta su su`ene u odnosu na bogate klubove. Zato, preostaje nam mukotrpan proces stvaranja igra~a i na{eigre. To zahtijevapuno truda i vremena. Igra~i }e se morati `rtvovati i sve podrediti sistemu rada koji }e im pomo}i da postanu jo{ vi{e fizi~ki spremniji za jakatakmi~enja. Pro{le sezoneoformili smo dobarkosturtima, ali je spletokolnostiuticao da su oti{li igra~i koji su nam i dalje trebali“ rekao je , Smajlagi} i nastavio: “U Bosnu BH gas do{lo je devet novih igra~a kojima treba vremena za adaptaciju. Mislim da sadaimamoja~irosterigra~a nego {to je bio onaj pro{losezonski te da oni imaju prostora za napredovanje. Svi smo jedna porodica, koja }e morati stalno biti zajedno, vrijedno trenirati, kako bismo ostvarili ciljeve“ za, klju~io je Smajlagi}.

Bh. reprezentativci nakon `rijeba u Lisabonu

Amer Deli} otvara dvoboj
Bh. teniser Amer Deli} }e danas pro tiv naj bo ljeg por tu gal skog igra~a Frederica Gila igrati prvi me~ tre}eg kola Davis Cupa Druge gru pe euroa fri~ke zo ne, odlu~eno je ju~era{njim `rijebom u Lisabonu. Naime, reprezentacija na{e zemlje ima priliku da se dobrim igrama protiv Portugala plasira u Prvi grupu, a na tom putu }e joj, pored Deli}a, pomo}i Aldin [etki} (prvopostavljeni igra~), Ismar Gor~i}, Damir D`umhur, Tomislav Brki} i Franjo Raspudi}. Prvi reket bh. reprezentacije }e svoj prvi me~ igrati tako|er danas, a `rijeb je odlu~io da dvoboj protiv drugopostavljenog Portugalca Ruia Machada bude odigran nakon me~a Deli} - Gil. Dan kasnije je na programu susret u konkurenciji parova, a snage }e odmjeriti Frederico Gil i Leonardo Tavares protiv Amera Deli} i Ismara Gor~i}a. U nedjelju, posljednjeg takmi~arskog dana, bi}e na pro gra mu po slje dnji me~evi singla u kojem se sastaju prvorangirani teniseri Aldin [etki} i Frederico Gil, odnosno drugoplasirani Rui Machado i Amer Deli}.
O. Z.

Borac do~ekuje Lokomotivu

Nova sezona u Premijer ligi BiH za rukometa{ice }e zapo~etiprvenstvenom utakmicom u BanjojLuci u kojoj }e ve~eras igra~ice Borca, aktuelne prvakinje BiH, ugostitiLokomotivu u 19 sati. U ostalimsusretima sastaju se: subota: Ilid`a Zrinjski(18.30), JedinstvoGora`de (20), Ljubu{ki @eljezni~ar (17), @ivinice Mira (19); nedjelja: Kne`opoljka- Katarina(17).
Irfan Smajlagi}

Danas me~evi Svjetske grupe

Kapiten Petar Kapisoda je naglasio da Bosna BH gas `eli nastaviti dominirati u doma}em prvenstvu: “Nadam se da }emo iz utakmice u utakmicu igrati sve bolje. Iza nas su ostala dva mjeseca te{kih priprema. Me|utim, kako sezona bude odmicala, ulo`eni napori }e se sigurno isplatiti. [to se ti~e Lige prvaka, ovo }e biti moja 11 sezona kako igram u tom vrhunskom takmi~enju u kojem o~ekujem iskorak, odnosno, plasman me|u 16 najboljih ekipa“ . Igra~i Peter Pucelj i Faruk Vra`ali} pozvali su navija~e da

podr{kom daju dodatni impuls u nastojanjima bh. {ampiona da realizuje visoke ambicije, dok je novajlija Igor Kara~i~ istakao kako se nada da }e uspjeti ispuniti svoje, ali i ambicije RK Bosna BH gas. “Moramo ispraviti gre{ke iz pro{le sezone. Pozivam gledatalje da nas podr`e. [to se ti~e prvenstva i Kupa BiH, na{a dominacija ne smije do}i u pitanje“ rekao je Igor Kara~i}. , Prvu prvenstvenu utakmicu rukometa{i Bosne BH gas }e igrati u subotu, u 19 sati, protiv Konjuha iz @ivinica na doma}em terenu. G. V.

Najve}i adut Srbije: Novak \okovi}

Prve aktivnosti Hrvatskog sokolskog dru{tva Usora
mas Berdych. Narednog dana }e u konkurenciji parova igrati Viktor Troicki i Nenad Zimonji} protiv Jana Hajeka i Ive Minara. U ne dje lju, po slje dnjeg ta kmi~arskog dana, snage }e odmjeriti prvorangirani i drugorangirani teniseri. U Lyonu }e susret Francuska - Argentina otvoriti Michael Llodra protiv Juana Monaca, odnosno Gael Monfils i David Nalbandian. Dan kasnije su na rasporedu su dubl me~evi izme|u Arnauda Clementa i Michaela Llodra sa jedne i Eduarda Schwanka i Horacija Zeballos, sa druge strane. Posljednjeg takmi~arskog dana put u finala }e tra`iti prvopostavljeni, odnosno drugopostavljeni teniseri.

Polufinalni dvoboji Svjetske grupe Davis Cupa na rasporedu su od 17. do 19. septembra, a me~eve }e odigrati Srbija i ^e{ka, odnosno Francuska i Argentina. U Beogradu }e susret otvoriti prvopostavljeni Novak \okovi} i drugopostavljeni Radek Stepanek, odnosno drugorangirani Janko Tipisarevi} i prvorangirani To-

Okr{aj Srbije i ^e{ke

Tr~anjem do zdravlja
Prvi put u @abljaku, naselju u op}iniUsora, odr`ana je sportska manifestacija pod nazivom “Tr~anjem do zdravlja“ krosutrci , za sve uzraste za koju suorganizatori priredili stazu dugu 2,5 km.Ovajkros je bio prvitest, sada mo`emo re}i i uspje{an, novoosnovane udruge Hrvatsko sokolskodru{tvo. Cilj im je omasovljenje bavljenja sportom i dru`enjemladih iz Usore, ali i {ireregije. U prilogtomegovorimasovanodazivmlade`iovojmanifestaciji. Svojimprisustvommlade Usore podr`ali su i dekan usorskogdekanata vl~. Marinko Grube{i}, `upnik `upe @abljak vl~. BonoTomi} te {ef gospodarstva Op}ine Usora Anto Boni}. U kategoriji do sedam godina prva mjesta osvojili su Ivan Pe{i} i Dominka Glamatovi}. U kategoriji pioniri 7-10 godina najbolji su bilidje~aciMarioKomu{ki} i Filip Suvala te djevoj~ice Dajana [imunovi} i Andreja Grujo. Kod kadeta prvi je bio Boris Juri{i}, a slijedili su ga

Dio u~esnika krosa odr`anog na stazi u @abljaku

[vicarska bez Federera
Davis Cup reprezentacija [vicarske igra}e ovog vikenda me~ za opstanak u Svjetskoj grupi protiv Kazahstana bez Rogera Federera. Tre}i teniser na ATP listi odlu~io je da produ`i odmor da bi ostao u kondiciji do kraja sezone. “Potrebno mi je jo{ vremena da se odmorim poslije intenzivnih sedmica provedenih u Sjevernoj Americi, tako da bih mogao da zavr{im sezonu u punoj snazi“ saop}io je Federer. , Federer nije igrao ni u martu, kada je [vicarska izgubila od [panije sa 4:1, navode}i probleme s rasporedom.

Ilija Markovi} i Marin Glamatovi}, a kod kadetkinja najbolje su bile Katarina Joski}, Monika Penava i Daria Grujo. U kategoriji juniori 15-18 godina istakli su se IlinkoJeli}, RenatoAn|eli} i Goran Todorovi}, a me|u juniorkama Marijana [imi}, Elisabeth Zovko i Anela Boni}. Najve}u pa`nju privukla je utrka seniora u kojoj se se na{li takmi~aro od 18 do 40 godina. Prvi je krozciljpro{aoPeroJeli}, iza njega je bio AntonioAntunovi} dok je tre}u poziciju zauzeo

Danijel Ivi}. U kategoriji veterana istakli su se Mato Grujo, Luka [imunovi} i @eljko Joski}. Nakon krosa i organizatori i takmi~ari su bili vi{e nego zadovoljni, jer je sve odr`ano u sportskom duhu i na dostojanstven na~in. Na kraju, ipak, pobijedili su svi mladi u~esnici koji su na ovaj na~in odaslali jasnu poruku: tr~ite do zdravlja. Pobjednici su svoje diplome spremili na po~asnamjesta u vitrinama i jedva ~ekaju da idu}e godine brane titule. M. BEGI]

OSLOBO\ENJE godine petak, 17. septembar 2010. Zavr{en {esti memorijalni turnir “Mirza Deliba{i}”

SPORT

45

VIJESTI
Centar [panije se vra}a u reprezentaciju

Pau Gasol: Sa reprezentacijom [panije ponovo u Litvaniji

Igor Rako~evi} progla{en za najkorisnijeg igra~a turnira

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Emir Zimi} u duelu sa Jurom Lali}em

Foto: Sportsport.ba

Gasol: @eli igrati na Eurobasketu
Najve}a zvijezda {panske ko{arke Pau Gasol izjavio je kako `eli igrati za reprezentaciju na sljede}em Eurobasketu u Litvaniji 2011. godine. Centar Lakersa je dodao kako lo{ plasman [panije ({esto mjesto) na Svjetskom prvenstvu u Turskoj nije utjecao na njegovu odluku da se vrati u selekciju. “Oduvijek mi je san bio da budem uklju~en u sve {to se doga|a jer te{ko mi je kada ne mogu pomo}i suigra~ima, pogotovo kada stvari krenu lo{e” kazao je , Gasol. Njegova `elja da zaigra na Eurobasketu 2011. samo je potvrda da }e to EP biti puno ja~e nego prethodno, ali i najmasovnije dosad jer je FibaEuropa pro{irila broj sudionika na 24. Kroz Eurobasket u Litvaniji reprezentacije }e se boriti i za plasman na Olimpijske igre u Londonu 2012. godine. Naime, tamo }e se direktno plasirati finalisti, a preostale ~etiri reprezentacije plasirane do {estog mjesta }e igrati kvalifikacije.

Efes Pilsen najbolji,

BOSNA ^ETVRTA
Viceprvak Turske u finalnom me~u savladao Budu}nost rezultatom 75:69 i po drugi put osvojio prvo mjesto • Igor Rako~evi} MVP
Efes Pilsen je po drugi put u {est godina koliko se organi zu je me mo ri jal ni tur nir „Mir za De li ba {i}“ osvo jio prvo mjesto. U finalnoj utakmici viceprvak Turske je sa 75:69 savladao prvaka Crne Gore Budu}nost i ponovio 2005. go di nu ka da je na prvom turniru tako|er bio najbolji tim ~ime se po broju titula izjedna~io sa Bosnom koja je turnir osvajala 2007. i 2008. godine. Ekipa koja }e idu}e sezone igrati Euroligu do pehara je stigla prije svega zahvaljuju}i svom playmakeru Igoru Rako~evi}u, koji je progla{en za najkorisnijeg igra~a turnira. Srbijanski internacionalac je u prvoj utakmici protiv Bosne postigao 24, a u finalu 20 poena.

Dosada{nji pobjednici

2005: Efes Pilsen (Turska) 2006: Partizan (Srbija) 2007: Bosna ASA BH Telecom (BiH) 2008: Bosna ASA BH Telecom (BiH) 2009: Fenerbahce (Turska) 2010: Efes Pilsen (Turska)
U borbi za tre}e mjesto Cibona je u posljednjim sekundama pobijedila Bosnu 67:66. Studenti su pola minute prije kraja vodili 66:62, no trojkom Zub~i}a i poenima Vrgovi}a, Zagrep~ani dolaze do pobjede. Imala je Bosna desetak sekundi za zadnji napad koji je i{ao na Pa{ali}a, ali playmaker doma}ina nije bio uspje{an. Cibonu su predvodili Drago Pa{ali} sa 16, Bogdanovi} sa 15 i Zub~i} sa 14 ko{eva. Kod Bosne je Amerikanac Dixon sa 17 poena bio najefikasniji igra~ utakmice, dok su ^amd`i} i Zimi} dodali 14, odnosno 12 ko{eva. I ove, kao i prethodnih godina turnir posve}en najboljem sportisti BiH svih vremena bio je visoke kvalitete. Ljubitelji ko{arke u Sarajevu su u prethodna dva dana mogli na djelu vidjeti neke od najboljih evropskih ko{arka{a.
M. ISLAMOVI]

Bosna ASA BHT - Cibona 66:67
Mala dvorana Centra Skenderija. Gledalaca 200. Sudije: Hariz Bili}, Jasmina Bi{~evi}, Mahir Kapid`ija (svi Sarajevo). Rezultat po ~etvrtinama: 23:18, 9:21, 14:12, 20:16. BOSNA ASA BHT: Radi} 1, Hod`i} 8, Buza 4, Hot, Dixson 17, Zimi} 12, ^amd`i} 14, Demi} 2, Klinac 5, Muji}, Re{idovi}, M. Pa{ali} 3. Trener: Dejan Pare`anin. CIBONA: Stip~evi} 3, Bogdanovi} 15, Brnas, Lali} 4, Zub~i} 14, Juri~i}, D. Pa{ali} 16, Vragovi} 11, Filipovi}, Vrbanc, Johnson 1, Dela{ 3. Trener: Zdravko Radulovi}.

Valentino Rossi: Od sljede}e sezone voza~ Ducatija

Rossi mora na operaciju ramena
Deveterostruki svjetski {ampion Valentino Rossi mora}e na operaciju ramena po zavr{etku ovogodi{njeg Moto GP {ampionata. Rossi je povrijedio rame u aprilu, a ta povreda mu zadaje probleme jo{ od tada, a u me|uvremenu je doktor odsustvovao sa staze zbog dvostrukog preloma potkoljenice. “Na kraju je problem rame i zbog toga }u krajem godine morati na operaciju“, rekao je Rossi. Voza~ Yamahe, koji }e od sljede}e sezone braniti boje Ducatija, rame je povrijedio u padu tokom treninga. Dva mjeseca kasnije u padu tokom treninga pred trku za Veliku nagradu Italije do`ivio je te{ku povredu noge, a uspio je da se vrati na motor poslije ve} {est nedjelja, ali je tada ve} izgubio sve {anse za odbranu titule. Ovogodi{nji Moto GP {ampionat se nastavlja predstoje}eg vikenda trkom za Veliku nagradu Aragona, koja debituje u kalendaru.

Izaslanstvo turskog kluba u Vladi Federacije BiH

Efes Pilsen poma`e mladim bh. ko{arka{ima
Efes }e snositi tro{kove kori{tenja dviju sportskih dvorana, opreme i anga`irati trenere koji }e raditi sa stotinu bh. djece
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Mustafa Mujezinovi} i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vahid He}o primili su ju~e u sjedi{tu Vlade u Sarajevu izaslanstvo turskog sportskog kluba Efes Pilsen koje je predvodio generalni direktor Engin Özerhun, saop}eno je iz Vladinog ureda za odnose s javno{}u. Predstavnici Efesa upoznali su Mujezinovi}a i He}u o namjerama njihovog kluba da doprinese razvitku ko{arke u Bosni i Hercegovini kroz pomo} u treniranju djece opredijeljene za ovaj sport. Naime Efes }e snositi tro{kove kori{tenja dviju sportskih dvorana u BiH i anga`mana dvojice ko{arka{kih trenera koji }e raditi sa stotinu bh. djece. Uz to }e sva ova djeca dobiti kompletnu sportsku opremu. Zahvaliv{i za ovu gestu turskog kluba, premijer Mujezi-

Sa prijema u Vladi FBiH

novi} je kazao da treba dosta ulaganja, ukoliko `elimo da na{ sport dosegne me|unarodno vrijedne rezultate. “Visoko cijenimo va{u pomo}. Uvjereni smo da }e

djeci dodatni motiv za predano treniranje biti upravo ~injenica {to im je to omogu}io veliki sportski klub, kakav je Efes Pilsen“, kazao je Mujezinovi}.

46

OGLASI

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Naziv po{te

Adresa

Radno vrijeme
pon-pet. subota nedjelja 07-20 07,30-19,00 07,30-15,30 08-16,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07-16 07-16 07-20 08-15 08-15 08-18 08-20 08-16 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 07-20 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07 20 07-20 08-16 08-18 08-16 08-20 08-15 08-20 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 08-18 08-15 08-17 08-16 07-17 08-19 08-16 07-17 08-17 08-17 08-17 08-17 07-20 07-20 08-20 08-19 08-19 08-18 08-18 07:30-19 08-16 08-17 08-18 07-14 07-14 08-15 08-15 08-18 08-18 08-15 08-18 07-20 07-20 08-15 07-20 07-20 09-16 09-16 08-15 07-20 07 20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07,30-19,00 07,30-15,30

Biha} Bosanska 3 Biha} Bosanskih Kraljeva Cazin Trg zlatnih ljiljana Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Željezni~ka stanica Konjic Maršala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Maršala Tita 12 Sarajevo ^emaluša bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Bra}e Begi} 1 Sarajevo Višnjik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo Put života bb Sarajevo Grbavi~ka 1 Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb Sarajevo Mustafe Dovadžije 17 Sarajevo Trg solidarnosto 37 Sarajevo Safeta Hadži}a 107 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 Sarajevo B.branilaca Dobrinje bb Ilidža Rustempašina 13 Hadži}i Hadželi 116 Vogoš}a Jošani~ka 32 Ilijaš Bogumilska 4 Travnik Prnjavor 11 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Bugojno Nugle II Gornji Vakuf Mehmed bega Sto~anina bb Fojnica Doktora Raljevi}a bb Donji Vakuf Ul. 14. Septembra Tuzla Aleja bosan. vladara 29 Tuzla Zlatarska 12 Tuzla A. Herljevi}a 10 Tuzla Rudarska 37 Tuzla Univerzitetska bb Kalesija Oslobodilaca bb Živinice Maršala Tita bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Banovi}i Banovi}i Lukacav Borisa Kidri}a bb Gra~anica M.Vehbi ef. Šemsekadi}a Srebrenik Kulina bana bb Grada~ac H.kapet.Gradaš~evi}a 23 Br~ko Bulevar mira bb Zenica Masarikova 46 Zenica Kralja Tvrtka I br. 2 Zenica Londža 83 Zavidovi}i Patriotske lige bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Maglaj S. Omerovi}a - Cara 8 Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a Visoko ^aršijska 75 Vareš Put mira 15 Olovo H.kapet.Gradaš~evi}a bb Breza Hasana Kjafije 6

petak, 17. septembar 2010. godine
JU SREDNJA TRGOVA^KA [KOLA SARAJEVO T/F: 033-445-789, 223-050 i 205-942 Na osnovu ~l. 110 Zakona o srednjem obrazovanju i Odluke [kolskog odbora raspisuje

OSLOBO\ENJE

OGLASI

47

J AVprijem zaposlenika uNdni odnos R S N I K O ra K U za
1. Profesor prava za 8 ~asova sedmi~no, na odre|eno vrijeme do 31. 8. 2010. godine, 1 izvr{ilac. Uslovi: zavr{en pravni fakultet, znanje rada na ra~unaru i poznavanje engleskog jezika. Pored op}ih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete utvr|ene Zakonom o srednjem obrazovanju i Nastavnim planovima i programima koji se u {koli primjenjuju. Uz prijavu na javni konkurs kandidati su du`ni prilo`iti ovjerene fotokopije: - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - uvjerenje o dr`avljanstvu, - uvjerenje o neka`njavanju, - diplomu o zavr{enom odgovaraju}em fakultetu, - kra}u biografiju. Javni konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa dostaviti na adresu: JU Srednja trgova~ka {kola Sarajevo, Ulica Armaganu{a br. 29. Prilo`ena dokumenta se ne}e vra}ati. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske `upanije tra`i djelatnika za rad po ugovoru o djelu na implementaciji projekta Odr`ivo upravljanje kamenim agregatima (SARMa) sufinanciranog od strane EU
Opis radnih zadataka: - pra}enje projektnih aktivnosti i priprema nacrta mjese~nih, tromjese~nih i polugodi{njih izvje{}a za razli~ite aktere (vode}i partner, Delegacija EU u BiH), koji se podnose voditelju projekta na provjeru i daljnju doradu, - korespondiranje sa drugim projektnim partnerima na planiranju transnacionalnih sastanaka, - popunjavanje upitnika i priprema nacrta informacija zatra`enih od projektnih partnera sa ciljem stvaranja baze podataka i izdavanja publikacija, - stalno komuniciranje sa voditeljima zadataka i voditeljima aktivnosti, kao i ostalim projektnim partnerima na planiranju projektnih aktivnosti, - odr`avanje kontakata sa relevantnim doma}im akterima (Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, inspektorati, rudarska udru`enja, koncesionari i drugi) i prikupljanje potrebnih informacija na izvr{avanju aktivnosti predvi|enih projektom, - asistiranje voditelju projekta na pripremi preporuka za harmonizaciju doma}e legislative i uspostave regionalnog centra za odr`ivo upravljanje kamenim agregatima, - obavljanje drugih poslova po nalogu voditelja projekta. Kandidat mora ispunjavati sljede}e minimalne uvjete: - VSS (zavr{en rudarski ili geolo{ki fakultet je po`eljan ali nije uvjet), - Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva, - Izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, - Poznavanje rada na ra~unalu, - Komunikativnosti, odgovornost, ambicioznost, sposobnost za timski rad. Potrebni dokumenti: Ovjerene kopije: fakultetske diplome (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH), va`e}e osobne karte, potvrde ili uvjerenja kao dokaza o tra`enom radnom iskustvu u struci, dokaza o tra`enom znanju jezika, dokaza o tra`enom znanju rada na ra~unalu, uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka, uvjerenje o neka`njavanju, uvjerenje o dr`avljanstvu, rodni list, te `ivotopis. Datum po~etka rada: 1.10.2010. god. Trajanje ugovora: 13 mjeseci Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije do 24.9.2010. godine putem po{tanske slu`be preporu~eno ili osobno predati u pisarnicu Vlade HB@ na adresu: Ministarstvo gospodarstva HB@ „Javni oglas za rad po ugovoru o djelu“ Stjepana II Kotromani}a bb 80 101 Livno

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNI^KI FAKULTET U SARAJEVU Zmaja od Bosne bb Sarajevo

O B AV J E [ T E N J E
AMIR SMAJEVI], dipl. ing. el. branit }e magistarski rad pod naslovom

"RAZVOJ GENETI^KOG ALGORITMA NA BAZI MEHANIZAMA ZA AUTOMATSKU KONTROLU I PODE[AVANJE VJEROVATNO]A I POZICIJA UKR[TANJA I MUTACIJE"
22. oktobra 2010. godine (petak) sa po~etkom u 14 sati u prostorijama Elektrotehni~kog fakulteta u Sarajevu Pristup odbrani je slobodan. Magistarski rad mo`e se pregledati u prostorijama Elektrotehni~kog fakulteta u Sarajevu, svakog radnog dana od 10 do 13 sati, a najkasnije osam dana prije odbrane magistarskog rada. Bosna i Hercegovina Federacija BiH Hercegova~ko-neretvanski kanton/`upanija JU "DRUGA OSNOVNA [KOLA" KONJIC Na osnovu Odluke [kolskog odbora 452/10 od 31. 8. 2010. g. JU "Druga osnovna {kola" raspisuje

OSLOBO\ENJE
Po{tovani ~itaoci,
Va{e male oglase, smrtovnice za va{e najmilije mo`ete predati na slijede}im lokacijama:

J AV N I K O N K U R S
za popunu upra`njenih radnih mjesta 1. Nastavnik engleskog jezika...................13 ~asova, do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 15. 7. 2011. 2. Nastavnik njema~kog jezika i knji`evnosti ...................................................8 ~asova, do 15. 7. 2011. 3. Nastavnik informatike ..........................15 ~asova, do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 15. 7. 2011. godine 4. Nastavnik razredne nastave.........................................................................2 izvr{ioca do 15. 7. 2011. Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i uslove predvi|ene aktima {kole i va`e}im nastavnim planom i programom. Potrebna dokumentacija: diploma (original ili ovjerena kopija), izvod iz mati~ne knjige ro|enih, uvjerenje o dr`avljanstvu, uvjerenje o neka`njavanju i uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave slati na adresu: JU "DRUGA OSNOVNA [KOLA" KONJIC, Ul. Musala 1, 88400 Konjic.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 140241 10 Ps Sarajevo, 14. 9. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Neboj{a Joksimovi}, u pravnoj stvari tu`ioca "Proming" d.o.o. PJ I Sarajevo, ul. Bla`ujski drum bb, Sarajevo, protiv tu`enog "Kotorac" d.o.o. ul. 13. juni Sarajevo, radi duga v.sp. 8.453,91 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. novine FBiH" br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje: Dana 26. 5. 2010. godine tu`ilac "Proming" d.o.o. PJ 1 Sarajevo, ul. Bla`ujski drum bb, Sarajevo je podnio tu`bu protiv tu`enog "Kotorac" d.o.o. ul. 13. juni Sarajevo, radi duga v.sp. 8.453,91 KM. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom se nala`e tu`enom da u roku od 30 dana isplati tu`itelju preostali iznos glavnog duga u iznosu od 6.008,88 KM sa pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom i to: - iznos od 1.313,02 KM po dijelu ra~una 2400-08-4 od 23. 6. 2008. godine do 11. 8. 2009. godine - iznos od 70,00 KM po dijelu ra~una 2400-08-4 od 23. 6. 2008. godine do 26. 9. 2009. godine - iznos od 35,01 KM po dijelu ra~una 2400-08-4 od 23. 6. 2008. godine do 7. 11. 2009. godine - iznos od 1.027,00 KM po dijelu ra~una 2400-08-4 od 23. 6. 2008. godine do 8. 5. 2010. godine - iznos od 2.167,30 KM po dijelu ra~una 2400-08-4 od 23. 6. 2008. godine do isplate - iznos od 2.912,45 KM po ra~unu 2741-08-4 od 30. 6. 2008. godine do isplate - iznos od 161,19 KM po ra~unu 409-08-5 od 30. 6. 2008. godine do isplate - iznos od 767,94 KM po ra~unu 3370-08-4 od 31. 8. 2008. godine do isplate pod prijetnjom prinudnog izvr{enja i da mu nadoknadi tro{kove postupka. Istovremeno se predla`e, ukoliko tu`eni u skladu sa odredbama ~lana 182. ZPP-a ne dostavi pisani odgovor na ovu tu`bu u zakonskom roku, da sud donese presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli Suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pisani odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Neboj{a Joksimovi}

STR AXEL
Grbavi~ka do 14c Grbavica, Sarajevo

TC MERKUR Otoka
Duhanpromet d.o.o. Prodavnica br. 58

STR KIOSK DENI
Grada Bakua dd, Sarajevo

TC MERKUR Kakanj
Selima ef. Merdanovića bb, Kakanj

STR ENKO
Bulevar branilaca Dobrinje bb Dobrinja kod Merkatora, Sarajevo

TC MERKUR Konjic
Sarajevska 43, Konjic

STR ASA
Mustafe Pintola bb, Ilid`a, plato ispred KSC-a, Sarajevo

TC MERKUR Vrap~i}i
Vrap~i}i bb, Mostar

Zlatka Vukovi}
Opine 19, Mostar

STR PALMA
Trg heroja bb, Sarajevo

STR KIOSK ANIDA
Grbavi~ka bb, Sarajevo

STR MUMI
Jo{ani~ka 80, Sarajevo

STR DM
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

STR KIOSK DIDI
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

STR KIOSK NANS
Antuna Branka [imi}a bb, Sarajevo

STR E&A SHOP
Alipa{ina bb, Sarajevo
OGLASN A

OGLAS

DOO ZEMIR COMPANY PJ-1
Had`eli bb, Had`i}i

SLU@BA (mali o : gla smrtovn si, ice, sje}anja ...)
tel/fax: ++387(0 )33-20 5-938

PLAN PLUS d.o.o.
M. Tarabara 15, Zenica

STR EMI
Lond`a bb, Zenica

MARS d.o.o.
Divjak bb, Vitez

NOVOTEKS d.o.o.
@rtava domovinskog rata bb, Kiseljak

48

MALI OGLASI
NEKRETNINE
IZDAJEM sobu, centralno grijanje, kablovska i TV N.S. zaposlenom mu{karcu. Tel. 659-895 i 062/943-021. STAN dvoeta`ni 100m2, kod @eljinog stadiona, ekstra namje{ten. Mob. 062/907-831. KANCELARIJSKI poslovni prostor 74m2, kod kina Tesla, sve novo. Mob. 062/907-831. TRO SO BAN stan na Grba vi ciGrbavi~ka 22/7, plinsko grijanje, 71m2, mogu i studenti, kirija 600 KM. Mob. 061/320-439. HITNO, radi odlaska vani, izdajem komplet namje{tenu ku}u, na dva sprata+prizemlje+gara`a, Ul. Te{anjska, samo 650 KM. Mob. 061/079-751. IZDAJEM pos. prostor 190m2, kod porodili{ta Jezero, pogodan za sve namjene. Mob. 061/170-254. IZDAJEM jednosoban stan namje{ten, ulaz strogo poseban, povoljno, Ko{evo. Tel. 033/203-032, 062/214751. IZNAJMLJUJEM lijepo namje{tenu ku}u, ga ra`u, stran ci ma. Mob. 061/546-246. IZDAJEM dvoiposoban namje{ten stan, cen. grij. 2 sprat, kab. ant. Trg heroja. Tel. 544-863, 061/809-336. IZDAJEM na ^engi} vili-Kvadrant, dvosoban komforan namje{ten stan, 60m2, video nadzor. Mob. 061/074131. IZDAJEM ve}i namje{ten dvosoban stan, Ba{~ar{ija. Mob. 062/694-518. IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan 43m2, VI sprat, centralno grijanje. Mob. 061/578-545. IZDAJEM dvokrevetnu sobu, studenticama-studentima, Stari Grad, kod hotela Evropa, poseban ulaz. Mob. 061/530-598. SOBE kod hotela Holyday Inna, studenticama I god. mu{karce ne primam. Tel. 0038733214595, 0038762279428. IZDAJEM konfornu namje{tenu garsonjeru za jednu ili dvije osobe, u centru grada — Mejta{. Mob. 061/869396. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Stari Grad. Mob. 061/740-293, 061/800-583, 440-727. TROSOBAN namje{ten stan, privatana ku}a, pored Termalne rivijere Ilid`a, eta`no, parkign. Mob. 061/319589, 629-932. IZDAJEM namje{ten stan u privatnoj ku}i — centar. Tel. 204-984. IZDAJEM trosoban sre|en stan, sa privatnom ba{tom, 300 eura. Mob. 061/276-472. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, za dvije studentice, Centar. Tel. 534992. IZDAJEM namje{ten dvoiposoban stan, 2 kat, nova Breka, kirija 500 KM. Tel. 442-175. VRLO povoljno izdajem namje{ten dvosoban stan na Ko{evskom brdu. Mob. 061/381-846. SOBA, centar, zaseban WC+kupatilo, upotreba kompletne kuhinje, trpezarije, lo|e. Mob. 061/557-258. IZDAJEM gara`u u [opingu-Grbavica, vanjska strana. Tel. 657-189, 061/912-565. IZDAJEM stan na Soukbunaru. Tel. 219-869, 061/866-409. GRBAVICA, jednosoban renoviran, namje{ten stan, 400 KM pla}anje unaprijed. Mob. 061/550-916. IZDAJEM jednosoban manji stan, sve zasebno, Stari grad — Babi}a ba{ta. Tel. 033/447-691 i 061/809-763. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, urednom, kulturnom i zaposlenom samcu ili samici, centralno grijenje. Mob. 033/444-843. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. IZNAJMLJUJEM sobu sa upotrebom kuhinje, Gornji Kova~i}i, ul. Trebevi~ka. Mob. 062/712-991. IZDAJEM poslovni prostor u novoj zgradi, Ned`ari}i. Tel. 062/856-996. IZDAJEM gara`u na Ko{evskom brdu (ispod Papilona). tel. 061/205548. IZDAJEM namje{ten jednosoban stan sa centralnim grijanjem u centru kulturnom samcu ili samici. Tel. 033/444-843. IZDAJEM stan 85m2, centralno na plin, gara`a po potrebi-Grbavica, Ul. Radni~ka. Tel. 061/130-034. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja sstudentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. IZDAJEM gara`u, Ul. Fetaha Be~irbegovi}a 27 - Kvadrant. Tel. 677-582. IZDAJEM ili prodajem stan na M. Dvoru 69m2, I sprat, 1/1, poslovni prostor Obala Kulina Bana 76m2, I sprat sa svim priklju~cima internet — klima. tel. 063/374-707. IZDAJEM namje{ten ekstra stan 80m2 kod Holiday Inn-a, Marijin dvor za poslovne ljude i strance. Mob. 061/897-959. IZDAJEM namje{ten stan 80m2, ekstra, kod Holiday Inn-a, Marijin dvor za strance i poslovne ljude. Mob. 066/753-977. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284-933. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145744. U NAJ^ISTIJEM i mirnijem dijelu Sarajeva izdajem stan, dvije jednokrevetne sobe, za studente. Tel. 033/225-074, 061/252-782. IZDAJEM namje{ten stan, 75m2, Centar - Ko{evo, V sprat. Mob. 061/228IZDAJEM pos. prostor 170m2 na Dobrinji. Tel. 061/968-986. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420-208. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223-957 i 061/360-278. IZDAJEM sobu, centralno grijanje, kablovska i TV N.S. zaposlenom mu{karcu. Tel. 659-895 i 062/943-021. IZDAJEM sobu, mu{karcu, cen. grij. kab. TV, kod Socijalnog. Tel. 659-895, 062/943-021. IZDAJEM unutra{nju gara`u u [opingu, Grbavica. Tel. 521-358. IZDAJEM komfornu jednokrevetnu sobu, studentima, u strogom centru, Ul. Ko{evo (Kralja Tomislava). Mob. 063/931-407. NOVO SARAJEVO, zgrada [ipad, super sre|en namje{ten, komforan dvosoban stan, 70m2. Mob. 061/214856. KO[EVO-Bolni~ka, kompletno namje{ten renoviran stan 77m2, na du`e vrijeme. Mob. 061/214-856. GRBAVICA 1, kod pijace, odli~an jednosoban stan 40m2, adaptiran i namje{ten. Mob. 061/214-856. KANCELARIJSKI prostor kod hotela Europa, adaptiran, 2 ulaza, 110m2, eta`no grijanje, 1.000 KM. Mob. 062/225-123. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu u blizini studentskog kampusa, c.g. Tel. 652-293. IZDAJEM poslovni prostor, 40m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522815. IZDAJEM sobu studentu sa centr. grijanjem, tv kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033/649-482. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65m2, kod hotela “Bristol“. Tel. 065/225-420. IZDAJEM jednosoban stan u prizemlju, poseban ulaz, ul. Pirin brijeg br. 38. Tel. 534-368. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677-582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150-362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85m2, I sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21 sati. IZDAJEM prazan dvosoban stan 58m2, adaptiran, cen. grij. kab. lo|a, Ko{evsko brdo. Mob. 061/136-286. IZDAJEM stambeno-poslovni prostor na Marin dvoru, od 74m2. Mob. 061/172-020. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. POSLOVNI prostor, Jezero, 160m2, sve novo, parking. Tel. 033/667-727. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526-343. CIGLANE, poslovni prostor, 46m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857-389 i 534-667. IZDAJEM dvosoban stan, eta`no grijanje, Mejta{, cijena po dogovoru. Tel. 061/205-043. ILID@A - Pejton, izdajem gara`u. Tel. 061/537-739.

petak, 17. septembar 2010. godine
PRODAJEM stan 87m2, 3 kat, lift, u dobrom stanju, E. [ehovi}a, Malta, cijena po vi|enju. Tel. 654.096, 062/226975. PRODAJEM 2 dunuma zemlje na Kaoniku, pored magistralnog puta za Travnik. Mob. 061/305-084. PRODAJEM 2 dunuma vo}njaka, ku}a 10x8, 2 gara`e sve novo 8 km od Skenderije. Tel. 061/352-112. STAN 101m2, pogodan za pos.s prostor, Stari Grad. Tel. 213-635. POFALI]I — 48m2 kod FDS, ^engi} Vila — 64m2 i 55m2, Alipa{ino polje — 59m2 i 64m2, Marijin dvor — 121m2 (200.000 KM) i 86m2, Dobrinja — 49m2, 55m2 i 68m2, Anex — 40m2. Mob. 061/375-787. NEUM-Tiha luka, ku}a sa gara`om i 300m2 oku}nice. Mob. 061/548365, 036/884-297. PRODAJEM na Breci stan, III sprat, 70m2, Ul. Ismeta Mujezinovi}a, cijena 120.000 eura. Tel. 062/316-379. PRO DA JEM ku}u sa po slo vnim prostorom u centru gornjeg Vakufa sa urednom dokumentacijom. Tel. 030/254-093, 00387 62 213-412. PRODAJEM ili mijenjam za manji, dvosoban stan u Sarajevu lokacija odli~na. Tel. 033/643-099, 062/375-733. PRODAJEM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM ku}u, ve}a, novija gradnja, Vraca-A. Smajlovi}a. Mob. 061/160-068. PRODAJEM stan 29m2 u Starom Gradu II sprat, 1/1 stan Dobrinja II 39m2 renoviran 1/1, garsonjera + gara`a centar 22m2 + 14m2 papiri svi 1/1. Tel. 063/374-707. TROSOBAN stan, Bjelave, adaptiran, sa vrtom, gara`om i parkingom. Mob. 061/688-975. STAN 42m2, Juki}eva, 4 sprat, lift, cen. grij. balkon. Mob. 061/609-906. BJELAVE, ku}a s dvori{tem, mirna lokacija, cijena 130.000 KM. Tel. 537-549. STAN 46m2, cijena povoljna, useljiv, Sepetarevac 44, Bjelave. Tel. 220187, 062/681-078. NOV stan kod Vije}nice, 60m2/2.000 KM, 3 sprat. Mob. 062/202-305. IMANJE u Hotonju-Orah brijeg 13, 750m2 vo}njaka, ku}a 78m2, gara`a, ostava, asvaltni put. Tel. 219260, 062/296-347. PRODAJEM stan 69m2 na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 68,5m2 na Marijin Dvoru I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. NEUM Tiha luuka, ku}a sa gara`om i 300m2 oku~nice. Tel. 061/548-365, 036/884-297. CENTAR, Had`i Idrizova 57m2, I kat i 56m2, II kat. Tel. 061/418-810. CENTAR, Had`i Idrizova 65m2 dvoiposoban, dvije strane, i kat, balkon. tel. 061/148-810. GRBAVICA 36m2, vp, balkon, centralno. tel. 061/148-810. MEJTA[ 72m2, III kat i kod Muzi~ke {kole 57m2 + balkon 10m2. Tel. 061/148-810. TITOVA salonski 147m2, III kat. tel. 061/148-810. KO[EVO (K. Tomislava) 57m2 dvoiposoban, IV kat, terasa 20m2. Tel. 061/148-810. TI TO VA 121m2, 4 kat, lift, 2400KM/m2. tel. 061/148-810. PRODAJEM stan 65m2 u centru, prizemlje, adaptiran, useljiv, vl. 1/1, fiksno 2000 KM/m2. Tel. 061/222-295. PRODAJEM stan Ul. A. Ferhatovi}a, 75m2, centralno, parking, vl. 1/1. Tel. 061/222-295. PRODAJEM stan 79m2 u centru, Ul. Jezero, prizemlje, pogodan za sve namjene. Tel. 061/222-295.

OSLOBO\ENJE

PRODAJEM ku}u u centru Kre{eva, cijena povoljna. Mob. 065/795-091. PRODAJEM 5000m2 zemlji{ta i ku}u Reljevo sa svim papirima 1/1. Po slo vno stam be ni obje kat u Had`i}ima 2500m2 + objekat za sve namjene 1/1, ku}a sa dva stana i dva pos. prostora + ba{ta i gara`a, papiri 1/1. Tel. 063/374-707. PRODAJEM ili izdajem 2 ku}e na Grbavici na povr{ini od 750m2 + 6 gara`nih mjesta 1/1, papiri uredni, prodajem stan u centru 118m2. Tel. 063/374-707. PRODAJEM apartman u Neumu 39m2 parcela Dra}e/Hrvatska i apartmane @ivogo{}e, Blato 105m2 i 75m2. Tel. 063/374-707. PRODAJEM trosoban stan 65m2, Patriotske lige. Mob. 063/180-064. PRODAJEM troiposoban stan 93m2, 5 kat, E. [ehovi}a. Mob. 061/065-953. PRODAJEM ku}u u donjem Hotonju, na glavnoj cesti. Mob. 063/180064. PRODAJEM stan 100m2, 1 sprat, pogodan za poslovne namjene. Mob. 063/180-064. PRODAJEM trosoban stan u centru, Obala Kulina Bana. Mob. 063/180064. PRO DA JEM 3300m2 ze mlje po 8KM/m2 Perivoj prema @u~i, livada, 1/1. Tel. 061/709-430. PRODAJEM manju ku}u, oku}nice 150m2, blizu centa. Mob. 061/358-772. PRODAJEM stan 88m2 na Ciglanama mo`e i zamjena za jednoiposoban uz doplatu po cijeni m2 za lokaciju. tel. 061/350-156. PRODAJEM u centru stan 96m2, II kat, useljiv, sre|en, papiri 1/1. Tel. 061/335-591. SARAJEVO-Centar, prodajem ku}u sa dva stana, gara`a 6x6, visina 3m, na parceli 22x20=440m2, mir i odmor. Pogled na grad i prirodu. Ogra|eno, razno vo}e, loza iznad gara`e, super za biznis. Pogodno za izgradnju vile, rezidencije, porodi~nog objekta. Postoji urbanisti~ka saglasnost za dogradnju i nadogradnju objekta, cijena po vi|enju. Tel. 033/219-530. PRODAJEM u Starom Gradu ku}u na sprat, dvori{te, gara`a 15,5m2, papiri uredni. Tel. 061/335-591. DVOSOBAN stan 51m2+balkon, Tuzla, fiksno 80.000 KM. Mob. 061/174313, 061/217-897. VIKEND ku}a, Rajski Do-Trnovo, priklju~ci, zemlje, 1/1, asvalt, prilaz, 430.000 KM. Mob. 061/709-430. PRO DA JEM dvo ipo so ban stan 62m2, 2 sprat, Grada~a~ka. Mob. 062/257-085. DOBRINJA I, jednosoban stan 37m2, Ul. V. Maglajli}, cijena po dogovoru. Mob. 061/893-105. RAKOVICA, Kakrinjski put 115, stru ja, vo da, 3 du nu ma ze mlje, vo~njak u rodu, pogodno za p~elarstvo. Mob. 033/443-439. NED@ARI]I novogradnja, stan de luxe, sa klimom, najpovoljnije cijene. Mob. 061/504-425. U NOVOM Sarajevu prodajem dvosoban stan 56m2, I sprat, plin. Tel. 033/619-736. PRODAJEM ku}u, ul. Abdesthana br. 23 — kova~i. pogledati od 10 do 16 sati. STA NO VI cen tar 34m2, 80m2, 123m2, 106m2, Grbavica 68m2, Hrasno, 53m2, ko{evsko brdo, 30m2, Ilovica, 103m2. Mob. 061/460-150. KU]A u Sutini — Mostar, 57m2 + terasa24m2, vo~njak 1.250m2, gra|ena os ta va, ima sve do zvo le. Mob. 033/215-199 i 063/722-002. PRODAJEM dvosoban stan 48m2 s drvenom gara`om + podrum kod Tuzle —[i}ki Brod. Tel. 00385 20 715478. PRODAJEM jednosoban 35m2 na ^engi} Vili kompletno renoviran, cijena fiksno 70.000 KM. Tel. 061/749305. PRO DA JEM pla ce ve za ku}e, Zabr|e-Rajlovac. Tel. 061/813-250. PRODAJEM u Rijeci eta`nu ku}u 89m2, vrt 189m2, podrum, pogled na more. Tel. 00387 51214675.

ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM na ^. Vili jednosoban 35m2 renoviran za Alipa{ino Polje. Tel. 061/749-305. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM-prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. DOBRINJA IV, stan 65m2, adaptiran, mijenjam za 2 manja u gradu. Mob. 061/745-525. MIJENJAM zemlju 5000m2, na pola puta Hre{a-Sumbulovac, ulaz sa glavnog puta, asvalt, za razno. Tel. 641-362. SARAJEVO-ZAGREB, mijenjam ~etverosoban stan u centru Sarajeva kod hotela Holidey inn za trosobni u Zagrebu. Tel. 00387 33 214-595, 00387 62 279-428. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM trosoban stan u ceentru Sarajeva za stan ili ku}u u Dalmaciji. Tel. 061/968-986. U STAROM Gradu mijenjam ku}u za stan jednosoban, do Dobrinje. Tel. 446-196. DVOSOBAN stan 51m2+balkon, 6 kat, lift, Tuzla-V. Nazora, za odgovaraju}i u Sarajevu. Mob. 061/217897, 061/174-313. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892323. MIJENJAM dvosoban stan, 60m2 u Vranicinom neboderu na VII spratu. Tel. 061/864-651.

PRODAJA
HRASNO, jednosoban stan 38m2, 2 sprat, sre|en, Aleja lipa, 2200 KM/m2. Mob. 061/555-949.

POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. POTREBNO vi{e stanova poslovni prostora i ku}a za prodaju i iznajmljivanje. tel. 063/374-707. AGENCIJA tra`i srtan za prodaju 130 — 150m2, stara gradnja. Samo ozbiljne ponude GSM. 061/350-448. STRANCU potreban manji stan do 60m2, u zgradi, za izdavanje, na du`i perid, (agencija). Mob. 061/522190. POTREBNO vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (agencija). Mob. 061/031-330. POTRENMO vi{e stanova praznih i namje{tenih za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061/214-306, 033/203-127. POTREBNO vi{e ku}a, stanova i pos. prostora za iznajmljivanje i prodaju. tel. 061/437-732, 062/282-870.

HITNO centar, prodajem trosoban stan 77m2, Ul. Muse ]azima ]ati}a, II sprat, cijena 1000 eura/m2. Tel. 063/064-220. AERODROMO naselje, stanovi novogradnja, obezbije|eno gara`no mjesto, cijena veoma povoljna. Mob. 061/480-718. PRODAJEM stan u ul. Kralja Tvrtka br. 14, 77m2, cijena 240.000 KM. Tel. 058/483-561. NA BA[^AR[IJI prodajem ku}u i poslovni prostor, stara pekara, 187m2. Mob. 061/745-525. RESTORANU potreban konobar sa radnim iskustvom. Tel. 033/537-437. ^ENGI] VILA-stan 34m2, 3 kat, 63.000 KM, Ko{evsko brdo 82m2m 3 kat, 125.000 KM. Mob. 061/201-411. PRODAJEM vikendica - ku}a sa oku}nicom, Pazari} - Resnik voda, struja, pored glavno puta, sve 1/1, bez posrednika. Tel. 061/224-704. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851 i 061/501-515. PRODAJEM stan 64m2, Alipa{ino polje-B faza, uz trolejbusku stanicu, mo`e i sa stvarima. Mob. 061/373-217. OTOKA, prodajem dvosoban stan sa odli~nim centr. grijanjem, uslovan, ustakljena lo|a, vl. 1/1 ili mijenjam za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065/463156. PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{iji. Tel. 665-966, 061/199-845. PRODAJEM Ba~i}i — Stup, namje{ten dvosoban stan 52m2, VII sprat, lift, balkon, plinsko eta`no grijanje, klima. Tel. 061/208-760, 061/199-312. CENTAR — Dalmatinsk, stan 121m2, V.P. upotrebljiv i za poslovni prostor. Tel. 033/221-533. PRODAJEM gara`u 12m2 u novogradnji, vl. 1/1, centar grada, ul. Kranj~evi}eva — Sa ra je vo. Mob. 061/869-396.

PONUDA
IZDAJEM jednoiposoban stan kod stanice, namje{ten. Mob. 061/211945. DOBBRINJA II, izdajem super namje{ten dvosoban stan sa centralnimn grijanjem, liftom, balkon. prednost stranci ili mladi bra~ni par, intelektualci ili dvije studentice. Mob. 061/872-200. OPREMLJEN biro sa antreom i ~ajnom kuhinjom blizu stanice, 30m2, ventilacija, centralno, 650 KM. Mob. 061/170-461. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, na Ko{evu. Mob. 061/233-078. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u centru. Tel. 442-556.

petak, 17. septembar 2010. godine nedjelja, 8. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE
PRODAJA

MALI OGLASI
PRO DA JEM 200m2 ze mlje sa ku}om, Vratnik, 50.000 KM. Tel. 061/229-097. VARE[, Seli{te, prodajem dvosoban stan, 64m2, sun~an, II kat. Tel. 063/525-257. NO VO GRA DNJA-Ned`ari}i kod Avaza, 57m2 na 2 i 4 spratu, sve novo, grijanje, klima, lift, cijena 100.000 KM. Mob. 061/702-881. DONJI Ivan~i}i, iza Srednjeg, plac 3.500 m2, uz potok, 17.500 KM. Mob. 066/801-911. KU]A, Po fa li}i, pri ze mlje+sp.+200m2 oku}nice+gara`a, 110.000 KM. Mob. 061/415-787. STAMBENO poslovni objekat, Vele{i}i, 300.000 eura. Mob. 061/415-787. VRATNIK, ku}a 131m2, 160m2 ba{ta, 150.000 KM. Mob. 061/415-787. GAR SO NJE RA 31m2, 10 sprat, Br~anska, 73.000 KM. Mob. 061/415787. POSLOVNI prostor, Vogo{}a, 72m2, dvi je eta`e, 140.000 KM. Mob. 061/415-787. STAN, Ul. Porodice Ribar, 2 sprat, 38m2, 84.000 KM. Mob. 061/415787. STAN u Vogo{}i, 67m2, 4 sprat, 105.000 KM. Mob. 061/415-787. KU]A na Vratniku, ru{evna+prizemna, nova, 90.000 KM. Mob. 061/415787. KU]A u Starom Gradu sa pomo}nim objektima, 60.000 KM. Mob. 061/415787. STAN 42m2, Kunovska, 1 sprat, useljiv, 70.000 KM. Mob. 061/415-787. STAN u Centru, kod hotela Evropa, 3 sprat, potkrovni, adaptiran, dvoeta`ni, 67m2, 230.000 KM. Mob. 065/819-136. TROSOBAN stan na Alipa{inomtrg me|. priz. 70m2, 105.000 KM. Mob. 061/320-439. DVOIPOIPOSOBAN stan na Vojni~kom, 4 kat, 78m2, 70.000 KM. Mob. 066/801-737. TROSOBAN stan 70m2, Trg me|. pri jat. 4/2, 115.000 KM. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN stan na Doblrinji C5, 68m2, 2 kat, 105.000 KM. Mob. 061/320-439. ^ETVEROSOBAN stan u Bosanskoj, 11 kat, 91m2x1500 KM. Mob. 066/801-737. TROSOBAN stan na Trgu Zavnobiha, 77m2x1600 KM. Mob. 061/320439. DVO SO BAN stan, ^en gi} Vi laB.M.Se li mo vi}a, 11 kat, 54m2, 105.000 KM. Mob. 066/801-737. DVO SO BAN stan, ^en gi} vi laB.M.Selimovi}a 31/16, 56m2, 100.000 KM. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN stan na ^engi} Vili, 52m2, 1 kat, D`. Bijedi}a, 95.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan, Porodice Ribar, 58m2+2 balkona, VP, djelimi~no adaptiran, 63.000 eura. Mob. 061/320439. TROSOBAN stan, A. [a~irbegovi} 24/2, 68m2, 75.000 eura. Mob. 066/801-737. DVO IPO SO BAN stan, Moj mi lo, 68m2, 2 kat, 125.000 KM. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN stan, Ljubljanska, novogradnja, stan zavr{en-zgrada nije, 55m2, 100.000 KM. Mob. 066/801737. ^ETVEROSOBAN stan, D. Ozme, 4 kat, potkrovlje, ekstra ura|en, 136m2, 1.700 eura/m2. Mob. 061/320-439. JEDNOSOBAN stan, Had`iidrizova, potkrovni, 32m2, zgrada ura|ena, stan u pot. adaptaciju. Mob. 066/801737. JEDNOSOBAN stan, A. [anti}a, 39m2, potkrovni, 39m2, 3 kat, cijena 50.000 eura. Mob. 061/320-439. GARSONJERA u M. [najdera, 2 kat, 21m2, po tpu no adap ti ra na, 31.500 eura. Mob. 061/320-439. POSLOVNI prostor na Ba{~ar{iji, 8m2, 70.000 eura. Mob. 066/801-737. ^ETVEROSOBAN stan na M. Dvoru-H. Dizdara, 1 kat, 123m2, 260.000 KM. Mob. 061/320-439. PETEROSOBAN stan u gabelinoj, 145m2+30m2 podruma (cijela eta`a), 500.000 KM. Mob. 066/801-737. DVO SO BAN stan u Hra snom-a. [a~irbegovi} 128/13, 58m2+2 balkona, 115.000 KM. Mob. 061/320-439. JEDNOIPOSOBAN stan u P. lige, 6 kat, 42m2, 93.000 KM. Mob. 066/801737. STAN na Malti-A. Benca, 5 sprat, 56m2/1.800 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Titovoj, 5 sprat, lift, potkrovni, uknji`en, 68m2, fi zi~ki ima 100m2, 200.000 KM. Mob. 065/819136. STAN na Dobrinji 5-S. Filipovi}a, 7 sprat, 77m2/1.600 KM. Mob. 065/819136. STAN na Otesu-trg Ote{kog bataljona, 6 sprat, adaptiran, 77m2+gara`a 17m2, 115.000 KM. Mob. 065/819136. STAN na Grbavici-radni~ka, VP, potrebna adaptacija, 46m2/1.800 KM. Mob. 065/819-136. GARSONJERA u Hrasnom-a. B. [imi}a, 2 sprat, 25m2, 73.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Kova~i}ima-Ljubljanska, 2 sprat, 39m2+2 balkona, 78.000 KM. Mob. 065/819-136. POSLOVNI prostor u novogradnji, Marin Dvor-\. Mazali}a, prizemlje, 29m2, 155.000 KM. Mob. 065/819136. KU]A, ul. Samoborska, u nizu, 4 eta`e, ljetnikovac, novo sve, 300.000 KM. Mob. 062/907-831. STAN, Grbavi~ka, 5 sprat, plin, nema lifta, 69m2+2 balkona, potrebna adap ta ci ja, 1.900 KM/m2. Mob. 062/907-831. STAN, E. [ehovi}a, VP, 67m2+2 balkona, cen. grij. adaptiran, 125.000 KM. Mob. 062/907-831. STAN, K. Tvrtka, 3 sprat, eta`. grij. 94m2, adaptiran, 250.000 KM. Mob. 062/907-831. STAN, A. Smailovi}a, 1 sprat, 92m2, potrebna adaptacija, eta. grij. 1.550 KM/m2. Mob. 062/907-831. STAN na Grbavici-B. Muteveli}a, 1 sprat, 52m2/2.000 KM. Mob. 065/819136. STAN na ^. vili-F. Be}irb. 5 sprat, 60m2/2.100 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Mejta{u, ul. Mejta{, adaptiran, VP, 59m2/2.900 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Ko {ev skom Brdu-M. Had`ijah. adaptiran, sa stvarima, 3 sprat, 69m2+2 balkona, 165.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Aneksu-Prijedorska, suteren, po go dan za pos. pros tor, 54m2/1.300 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Centru-Had`iidrizova, VP, po go dan za kan ce la ri je, 40m2, 115.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Hrasnom-A.B.[imi}a, VP, 60m2, useljiv, 2.300 KM/m2. Mob. 065/819-136. STAN u Kova~i}ima-Radni~ka, rezidencijalne uzgrade, jedan stan na jednom spratu, 3 sprat, 86m2, 250.000 KM. Mob. 065/819-136.

49

OBALA Kulina Bana, stan 59m2, Avde [ahinagi}a 59m2, Asima Ferhatovi}a 67m2. Mob. 062/156-882. VELE[I]I-48m2, prizemlje, novogradnja, fiksno 50.000 KM. Mob. 062/156-882. PRO DA JEM stan 40m2, Ma rin dvor-Unitik, 2 sprat, pogodan za kancelarije. Mob. 061/715-543. STAN 105m2, 3 sprat, funkcionalan, balkon, plinsko grij. ^ekalu{a-Centar. Mob. 062/649-370. CENTAR, dvoiposoban stan 66m2, dva balkona, gara`a, sun~an, kod med. fak. Mob. 062/841-390. PRODAJEM stan 137m2, kod Vje~ne vatre, 1.800 eura/m2. Mob. 061/183687. N. SARAJEVO, kod Strojorada, komforan dvosoban stan 53m2, cen. grij. Mob. 062/387-332. CENTAR, luksuzno adaptiran dvosoban stan 55m2, blizu Unitica i Dr`avne bolnice. Mob. 062/387-332. OTOKA, komforan stan, vl. 1/1, zidana vikend ku}a na Palama, struja, voda, vl. 1/1, zemlja. Mob. 062/509-471. STAN 53m2, ^en gi} Vi la-Gra da~a~ka, mogu}a zamjena za ve}i stan u blizini. Mob. 062/649-370. RENOVIRAN stan 75m2, Ko{evsko brdo, 4 kat, (dvije spava}e, dnevni boravak, balkon, lo|a). Mob. 062/072845. PO VO LJNO pro da jem ku}u sa oku}nicom, visoko prizemlje, sprat, Radni~ka 122. Mob. 061/201-700. PRODAJEM ku}u 230m2, 600m2 dvori{te, gara`a 24m2, na Logavini. Mob. 061/245-900. STAN 33m2, Grbavica I-Nevesinjska, kod OHR-a, jednosoban, renoviran, suteren, plinsko eta`no, 62.000 KM. Mob. 061/715-519. ZEMLJI[TE sa vikendicom u Mi{evi}ima kod Sarajeva, 1.000m2 zemlji{ta, vo~njak, struja, voda sa dozvolama. Mob. 062/332-155. PRODAJEM u centru stan 104m2, I sprat, 2 balkona. Tel. 061/148-358. PRODAJEM dvije ku}e sa dvije gara`e, 840m2 vrta kod TV OBN-a. Mob. 061/546-246. PRODAJEM stan, centar, ul. Kulovi}a, III sprat. Tel. 063/589-315. GARA@A u centru, zgrada „Karingtonka“, cijena 15.000 eura. Mob. 061/139-731. PRODAJEM trosoban stan, 76m2 + 30m2 korisnog tavanskog prostora 165.000 KM. Tel. 220-696, 062/482516. PRODAJEM stan, 120m2, Dobrinja V. Tel. 460-064. PRODAJEM dva poslovna prostora od 200 i 400 m2 na Dobrinji. Tel. 061/134-954. PRODAJEM adaptiran trosoban stan sa vrtom, 1/1 - centar. Tel. 061/688-975. PRODAJEM jednosoban stan, 39m2, K. Brdo, M. Had`ija hi}a. Tel. 061/835-890. PRODAJEM dvosoban stan, 54m2, c.g., I sprat, ^. Vila - 110.000 KM. Tel. 618-725. ANEKS - dvosoban stan, poseban ulaz - povoljno. Tel. 611-795, 061/262599. PRODAJEM jednosoban stan, 35m2, I sprat, Igmanska 50, Vogo{}a. Tel. 061/533-658. PRODAJEM ku}u u nizovima na Ilid`i, 105m2, gara`a. Tel. 061/222-465 PRODAJEM ku}u u Starom Gradu, sa ba{tom naprijed i pozada. Tel. 061/222-465. PRODAJEM ili mijenjam dvije ku}e, {talu, su{nicu, sedamipo duluma zemlje uz cestu, Resnik 109-Pazari}. tel. 062/298-614. PRODAJEM stan, 34m2 sa ustakljenim balkonom, II sprat, Marindvor, 2.800 KM/m2 fiksno. Tel. 062/56 99 90, 243-554. HITNO prodajem trosoban stan u strogom centru, austrougarska gradnja. Tel. 061/229-097.

PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877008. PRODAJEM o~uvan i generalno ura|en reno 4 GTL, 89. god. Mob. 062/682-690. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8, 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800KM. Tel. 061/257-934. PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385998304357. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111.

VRBANJA most, visoko prizemlje, 90m2, za kancelarije sre|en. Mob. 061/335-591. GARSONJERA 22m2, Vi{njik kod autobuske stanice u neposrednoj blizini bolnice Ko{evo, medicinskih i tehni~kih fakulteta. Mob. 061/190-012 i 061/553-004. PRODAJEM stan u Neumu, 40m2, lamela 4, Vranje{ Mira, ul. Zagreba~ka br. 6 stan 50. PRODAJEM ku}u novija gradnja na Vracama. Tel. 061/160-068. PRODAJEM vikendicu, ~vrsti materijal sa priklju~cima, voda, struja, telefon i 1500m2 ba{te, ogra|eno, 1/1, Rajski do, 45.000KM. Tel. 061/709430. ISTRA — otok Unije kod Lo{inja, ku}a sa vrtom 100m udaljeno od mora. tel. 00385 21 384-828. PRODAJEM vikendicu u Kijevu, 2 dunuma zemlje, 1/1, struja, voda, useljiva. Mob. 062/214-895 i 033/639431. PRODAJEM jednosoban stan, Ko{evsko brdo. tel. 066/673-800. PRODAJEM dvosoban stan, Grbavica, 53,40m2, III sprat kod klinike Sanasa. tel. 0038763191201. KO[EVSKO Brdo 80m2, III sprat i stan na Skenderiji 55m2, prizemlje. Mob. 066/201-411. PRODAJEM troiposoban stan 94m2, V sprat, En ve ra [e ho vi}a. Tel. 061/065/953. PRODAJEM stan 42m2 u N. Sarajevu, I sprat, cen. grijanje, povoljno. Tel. 062/469-946. STAN 76m2 na Skenderiji, Tekijanova, prizemlje, pogodan za pos. prostor. Mob. 065/021-556. DVIJE ku~e na Ba{~ar{iji, O~aktanum, 350.000 KM. Mob. 065/021-556. POSLOVNI prostor 80m2 na Ba{~ar{iji, Bravad`iluk. Mob. 065/021-556. STAN na Grbavici 52m2 i 38m2 u Hrasnom, Trg heroja. Mob. 065/021556. POSLOVNI prostro 250m2 na Vojni~kom polju, A. Mulabegovi}a. Mob. 065/021-556. PRODAJEM trosoban stan u Vi{egradu u naselju Du{}e. Mob. 061/701977. PRODAJEM stan u Neumu, Tiha luka. Mob. 061/508-404. STAN 56m2, ^. Vila, stan 56m2 Paromlinska, 92m2 E. [ehovi}a. Mob. 061/299-911. VI[E pos. prostora u Centru: 150m2, 180m2, 350m2. Mob. 061/299-911. STAN Ciglane 83m2, gara`a i 78m2 dvoeta`ni. Mob. 061/299-911. STAN centar 57m2, 65m2, K. Tomislava 105m2, 115m2 Had`iidrizova. Mob. 061/299-911. STAN centar 40m2, T. Ujevi}a I kat, M. Tita 123m2, 147m2. Mob. 061/299911. BEOGRAD-Ripanj, Avala, prodajem ku}u 275m2+4 hektara i 8 ari zemlje+po mo}ni obje kti. Tel. 00381642257932. BEOGRAD, prodajem dvosoban stan 53m2, terasa, 2 kat, mogu}nost nadogradnje, u Beogradskom naselju Kote`, 53.000 eura. Tel. 00381643016897. CENTAR-Skenderija, jednoiposoban stan 42m2, 2 kat, uknji`en, lift, plin, parking, inter. 1.950 eura m2. Mob. 061/544-182. PRODAJEM stan 36m2, HrasnoTrg heroja i 36m2 na Grbavici-Zagreba~ka. Mob. 065/021-556. PRODAJEM stan 71m2, Hrasno kod Robota i 58m2 kod Palme. Mob. 065/021-556. PRODAJEM stan u strogom centru, 83m2, grijanje, renoviran. Mob. 062/119-403. ILID@A, hitno prodajem stan 60m2, 1 sprat, novogradnja, u zgradi Merkatora, 105.000 KM. Mob. 061/079751.

NAMJE[TAJ
PRODAJEM vje{alicu sa ogledalom. Mob. 033/229-827. PRODAJEM nov ugao na izvla~enje, vrata i prozore, invalidska kolica, {take. Tel. 061/411-096, 537-908. PRODAJEM trosjed sa 2 foteljestilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za knige-spise. Tel. 033/207-484, 066/285076. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624560. PRODAJEM regal sa stolom, trosjed na razvla~enje, dvosjed i fotelju, povoljno. Tel. 651-013. SARAJEVO, povoljno prodajem dva kau~a u odli~nom sta nju. Mob. 061/196-800.

PRODAJEM D`ip Micubih{i Pajero Pinin 1.8, 4x4, 3 vrata, kuka, registrovan, cijena 10.400KM, 2000. godi{te. tel. 061/102-888. JETTA 1,9 TDI, 2006. godina, automatik, DSG, cijena 23.900 KM. Tel. 062/600-111. VOLVO S40, 2002. godina, automatik, benzinac, ko`a, vrlo povoljno. Tel. 062/600-111. PRODAJEM polo, 1.2, 2004. godina, 5 vrata, ABS, servo, alarm, povoljno. Tel. 061/325-801. PRODAJEM Zastavu 101, GT 55, u voznom stanju, 1989. godine. Mob. 061/266-508. GOLF-turbo dizel, u odli~nom stanju, gara`iran, neregistrovan, 90. god. jeftino. Tel. 219-260, 062/296-347. TRAKTOR IMT 558 sa svim priklju~cima, u odli~nom stanju, gara`iran. Mob. 062/223-700. OPEL astra 1,7 TD, 99. god. pre{ao 170.000 km, klima, o~uvan. Mob. 061/688-975. PRODAJEM VW transporter 2,5 TDI, 2000 godina, produ`en, 1+8. Tel. 033/447-691, 061/809-763. PRODAJEM mercedes M 201—190 D, 1985. godina, bijeli, 53 kw, 4 brzine, registracija do XI 2009. Tel. 033/677080. SHOPPER 125 ccm, 16 ks, nov, marka hyosung, ocarinjen, cijena 4.000 KM. Tel. 061/956-845. PRODAJEM ljetne gume 15 za karavan Golf 4 iz njema~ke 100KM 4 kom. Tel. 061/159-597. PRODAJEM polo dizel, 94. god. mo`e i zamjena za novije polo ili fabiu. Mob. 063/180-064. PRODAJEM peugeot 607, 2003. god, 2.2 benzin, cijena 23.000 KM. Tel. 062/907-122. PRODAJEM renault 18 TL 1983.god. u voznom stanju, 85.000 km. Tel. 061/527-290.

VOZILA
NISAN micra 1200 c, 2005. god. prvi vlasnik, 12.400 KM i reno campus, 1986. god. tek registrovan, 1.900 KM. Mob. 061/526-308.

PRODAJEM wolksvagen bubu, proizvodnja 1971. god. gara`iran, cijena po dogovoru. Tel. 677-135, od 8-15 sati. VW-T4-2,5-TDI, 150 KS, 2003. god, klima, ABS, centralna brava, 17.000 KM. Tel. 061/172-518. PRODAJEM Opel Astra OPC, 2000. god, registrovan do juna 2011. god, 118kw, 2.0. cijena 9000 KM. Tel. 062/905-809. PRODAJEM Landrover dugi, benzinac, 1973. godina, u odli~nom stanju, gara`iran, cijena 15.000 KM sa rezervnim dijelovima. Tel. 058/483-561. PRODAJEM Renault Clio, 2006. god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja vrata, registrovan do 6/2011. god, pre{ao 160.000 km, servisiran kod ovla{tenog servisera. tel. 063/317923. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139-019. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/233-078.

OSTALO
PRODAJEM harmonika vrata “marley“ sa ugradnjom, ve} od 60 KM/m2. Tel. 225-227, 061/516-910. PRODAJEM komplet crno bijeli video interfon sa dva monitora, 250 KM. Tel. 200-143.

50 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
OSTALO
PRODAJEM klasi~nu gitaru sa futrolom. tel. 472-252. PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom, crni 50/70W, orginal, 60 KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM po{tanske marke BiH i HB kompletno ili arcima ili pojedina~no, od 1993. god. do danas. Mob. 061/194-220. PRODAJEM hitno, veoma povoljno, sobna vrata 5 kom, dimenzije 200 x 84 cm, dvokrilne prozore iz novogradnje 3 kom, dimenzija 130 x 94 cm, sve sa {tokovima i u odli~nom stanju. Mob. 061/869-396. PRODAJEM dugu bundu Zec, duga dlaka crna i lavandu u kesicama za{tita protiv moljaca. tel. 061/159-507. PRODAJEM bojler 50l polovan, dvokrilni prozor 140x120, Singer ma{ina. tel. 061/159-507. PRODAJEM telefonsku centralu sa prate~im telefonom Panasonik, 100 KM. Tel. 641-362. PRODAJEM polu staklenu vitrinu za knjige i kancelariju, 205x100x35 cm, zajedno 100 KM. Tel. 033/641-362. PRODAJEM glava, to~ak, papu~a, {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina, 70KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. tel. 061/603-115. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. Tel. 061/603-115. PRODAJEM polovan slu{ni aaparat ispravan. Tel. 061/603-115. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja, besplatna ku}na dostava. Tel. 062/138855. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje marke Brother. Tel. 063/347-852. PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica, 30 kom/9 KM. Tel. 061/245-901. PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparat. Tel. 061/323-906. PRODAJEM dje~ija kolica, Talijanska nova, Peg-Perego. Tel. 660-939, 063/876-419. PRODAJEM 2 orginal vilerova goblena zima i prolje}e. Tel. 660-939, 063/876-419. VEOMA povoljno prodajem o~uvanu i novu gardarobu: 1KM, 2KM, 5KM, 10 KM i 20 KM (novo - sa{iveno), br. 46 - 44. Mob. 061/233-913. SPECIJALNI tanjir za rezanje sira sa no`em, sobna antena. Tel. 062/104951. PRODAJEM kompresor za pranje auta HD 650 SX, Karcher profesionalni, malo kori{ten, povoljno. Tel. 033/447-69, 061/809-763. PRODAJEM pianino Zarija. Tel. 524-430, od 13-20 sati. PRODAJEM aparat za mjerenje {e}era u krvi, nov Bajerov. Tel. 545776. PRODAJEM filandendron, {efleru, palma, fikus, pogodno za poslovne prostore. Tel. 033/657-914. SVJE@A ljekovita jaja japanskih prepelica, cijena 9 KM/30 jaja. Tel. 061/297-341. ZA VA[E zdravlje naru~ite kod ameri~kog distributera originalni noni |us u BiH. Tel. 062/342-150, 472-713. PRODAJEM drva bukova cijepana - 65 KM, drveni ugalj Kreka 110 KM. Tel. 061/159-904. PRODAJEM pelene za odrasle, srednje i velike. Mob. 061/364-663. STARI telefonski aparat „Ei-Pupina“, is pra van, ci je na 30 KM. Mob. 062/315-540. PRODAJEM 4,630 kg rips folije u rolni, {irina 40 cm, cijena 50 KM. Mob. 062/315-540. ELEKTRO za{titne ~izme sa atestom, cijena 40 KM. Mob. 062/315-540. „VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.

petak, 17. septembar 2010. godine
NO VO! „DOM VI TA LIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. ELEKTRI^AR vr{i opravke {poreta, bojlera, ve{ ma{ina, indikatora, itd. Mob. 063/155-868. TAPETAR VK radi sve poslove tapetarske struke, dolazi adresu besplatno. Tel. 033/240-895, 062/909-306. VO DO IN STA LATER sa elektri~arom vr{i popravke i ugardnju novih instalacija, ugradnju sanitarija. Tel. 061/180-120. VODOINSTALATER vr{i popravke i ugradnju novih instalacija, ugrdanju sa ni ta ri ja i hi dro fo na. Tel. 061/389-112. SERVIS i odr`avanje ra~unara kvalitetno i veoma povoljno. Tel. 061/274179. PROFESORICA hemije daje instrukcije iz hemije studentima i u~enicima. tel. 062/331-174. BRU[ENJE i lakiranje parketa kvalitetno i povoljno. Tel. 061/274-179. ^ISTIM i opravljam bojlere, elektro ure|aje i vodovodne instalacije. Mob. 061/505-812, 666-104, 061/229-949. PROF. francuskog, ovla{teni sudski tuma~, prevodi sve vrste tekstova. Mob. 061/480-069. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Mob. 062/519-449. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru, brzo i kvalitetno. Tel. 062/519-685. PROFESOR daje sate gitare. Mob. 063/930-078. BRINULA bih o djetetu starosti 2-7 godina. Tel. 611-439. TELEFON servis popravlja stare, nove, be`i~ne, obi~ne telefone izrada telefonskih instalacija. Tel. 061/141676, 204-805. PREVOZ putnika prema moru kombi sa 8 sjedi{ta. Tel. 061/243-873. ^ASOVI iz konverzacijskog engleskog, sve predmete po nastavnom planu na engleskom. Osnovi mikrokom pju te ra i apli ka ci ja. Mob. 062/293-688. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na A. Polju, 6KM/~as. Tel. 061/157-991. OZBILJNA, kulturna, gospo|a, sa dugogodi{njim iskustvom pazila bih dijete. Mob. 062/616-326, 061/279-333, Grbavica. EXPERT za hidro-termo izolacije krovova, gara`a i zidova. Tel. 653-396, 061/098-579. INSTRUKCIJE iz matematike, uspje {no i po vo ljno. Tel. 466-736, 061/506-755. PREVOZIM stvari i ostalo ve}im kombijem radna snaga. tel. 061/227189. INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste, prevodi. Mob. 065/572-966. SERVIS zdravlja uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, sijenice, bu he i mi {e ve. Tel. 033/219-761, 061/928-535. VODOINSTALATERSKE usluge, fina i gruba monta`a i opravka. Tel. 062/920-814. KERAMI^ARSKI radovi, uz garanciju kvaliteta. Mob. 061/083-369 KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~arskih radova. Tel. 061/930-315. ZIDARSKO tesarski radovi, zidanje, maltanje i {alovanje brzo i povoljno. Mob. 062/134-827, 033/241-465. TEPSER, savremenim ma{inama ~istimo: namje{taj, tepihe (rese), itisone i tvrde podove (za{tita). Mob. 061/524461. POVOLJNO, aluminiske `aluzine, trakaste zavjese i vanjske roletne. Tel. 061/214-303. MOLER Dino, jednosoban stan bijelo ili u bojama sa pripremom zidova, 180 KM, stolarija po dogovoru. Mob. 061/529-608. STAKLARSKA radnja Edo izvodi sve staklarske radove te uramljivanje slika, Papagajka od 8 do 19h. Tel. 061/130-034, 221-902. INSTRUKCIJE matematike i fizike. Tel. 457-066 PREVODIM sa njema~kog na bosanski jezik - tehni~ku dokumentaciju, uputstva, itd. Mob. 061/357-232. ELEKTROSERVIS vr{i opravke, bu{ilica, brusilica, usisiva}a ma{ina alatljika. Tel. 066/889-246, 033/213040. SPECIJALISTI^KI pregledi, rad medicinskih sestara. Tel. 061/319604. PRE KU CAVAM sve tek sto ve na ra~unaru. Mob. 061/309-048. ELEKTRI^AR — vodoinstalater, radimo nove i popravljamo stare instalacije (eko plastika, sanitarije, servis bojlera, el. pe}i, indikatora, osigura~ke kutije, skolopke itd. Mob. 061/132-149. INSTRUIRAMO |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, 6Km/~as. Tel. 033/621-976. BRUSIM i lakiram parkete bespra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228. PREVOZIM stvari i ostalo ve}im kom bi jem, ra dna sna ga. Mob. 061/227-189. IZRA\UJEMO sportske mre`e. Ma{inska obrada i za{titne mre`e. Tel. 063/420-077. ^UVALA bih dijete u svom stanu, imam iskustvo, Saraj Polje. Tel. 466920. INSTRUKCIJE iz matematike, povoljno i us pje {no. Tel. 466-736 ili 061/506-755. U^ENICIMA, srednjo{kolcima, instrukcije iz matematike, fizike, mehani ke, ma {in skih ele me na ta. Tel. 033/625-196, Ilid`a. PREVODIM sa slovena~kog na bosanski. Tel. 061/282-134. BRAVAR, blindirana vrata po narud`bi, ograde, gitere, kovane ograde. Tel. 061/221-668. POSTAVLJAM povoljno rigips. Tel. 061/545-888. ELEKTROSERVIS, vr{i opravku bu{ilica, usisiva~a i ma{ina. Tel. 061/803-255, 066/889-246, 033/213040. ELEKTRI^AR sa vodoinstalaterom, vr{i popravke i ugradnju novih instalacija. Tel. 222-228. MOLERSKO-farbarski poslovi, povo ljno, kva li te tno i ~is to. Mob. 061/262-973. MOLERSKO-farbarski radovi, cijena po do go vo ru, po vo ljno. Tel. 066/205-151. VODOINSTALATER, opravlja ~esme, vodokotli}e, sitne, ventile, penzionerima jeftinije. Mel. 061/205-803 i 066/973-793. ^UVAM i odr`avam vile i vikendice na moru. Tel. 061/516-375. TEPSER, dubinski ekstrakcijskim ma{inama ispiranjem i ~etkanjem ~isti namje{taj i unutra{njost auta. Mob. 061/524-461. PRU@AMO usluge bh. dijaspori. www-dijasporausluge.ba Tel. 061/109970.

OSLOBO\ENJE

KUPOVINA
KUPUJEM staru deviznu {tednju obveznice, ratna potra`ivanja (od{teta) dionice, isplata i dolazak odmah, u FBiH i R. Srpskoj, najpovoljnije. Mob. 061/517-897. KUPUJEM deviznu {tednju, pla}am vrlo povoljno. Mob. 061/268-892 i 063/355-070. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu {tetu Federacije i R. Srpske, isplata odmah. Tel. 061/233-829. KUPUJEM gra`u Ciglane, centar, Breka. tel. 061/148-810. KUPUJEM umjetni~ke slike (ulje, akvarel i pastel) EX-YU slikara. Mob. 062/969-693. KUPUJEM stare njema~ke marke i aaustrijske {ilinge. Tel. 061/323-906. AGENCIJA Sigenx, kupuje stanove u Sarajevu ili poslovne prostore, uz proviziju 3%. www.sigenx.com Tel. 654-793. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama, ateisti~ko, jedno uz drugo. Tel. 033/200-343. KUPUJEM manju kasu-sef. Tel. 641362. KUPUJEM trakice contour Bayer. Tel. 461-002. KUPUJEM }ilime, pirot serd`ade, bakar savatli, demirliju, zidne satove, vezove. Tel. 061/159-507. KUPUJEM pojedina~na izdanja ~asopisa Bo{njak i bosanski glasnik (Bosnische Bote). Mob. 061/194-220. KUPUJEM grobnicu na Baramaateisti~ka parcela. Mob. 061/688-975. KUPUJEM staru deviznu ratnu od{tetudijonice, najbolje pla}am, isplata odmah. Mob. 061/337-593. KUPUJEM dionice staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Mob. 062/358344. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 211-914. KUPUJEM umjetni~ke slike, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456505, 061/214-405.

U petak, 17. septembra 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke, nane

ALU `aluzine 20KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. harmo vrata i tende. Cijena sa monta`om. Tel. 033/211484, 033/767-995, 061/131-447.

MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.

HAJRIJA MUTAP^I], ro|. JESENKOVI]

KIRBY dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, 1m2/1KM, generalna spremanja stanova i firmi, itisona, firma GLANZ. Mob. 061/350-688.

Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u petak, 17. septembra 2010. u 17 sati u Bakijskoj d`amiji. O`alo{}ena porodica
5908

TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650-867, 061/188-410. BRAVAR, popravljam i ugra|ujem brave, gara`na vrata, ograde i ostalo, dolazim na adresu. Mob. 061/233078. MOLERSKO-farbarski radovi, farbanje radijatora, stolarije, itd. povoljno, ~isto, efikasno, pouzdano. Mob. 061/030-280. ENGLESKI jezik — profesor engleskog jezika da je instrukcije. Mob. 061/654-941. KERAMI^ARSKE usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. Mob. 062/466-093. MOLER radi sve uredno, kvalitetno i veoma povoljno. Mob. 061/274-872 i 062/672-258. IZRADA plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica prema katalogu i zahtjevu. Mob. 062/466-093. IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292 i 063/121-524. MATEMATIKA, profesionalno. Mob. 061/800-259. KOMBI prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Mob. 061/223-343. ODR@AVAM mezare i ba{te, kosim trimerom. Mob. 062/332-230.

MOLERSKI radovi na potpuno za{titu lijepljivim trakama, urednost 100%. Mob. 061/606-441. KOMBI vozilom vr{imo sve vrste prevoza stvari. Tel. 061/033-475.

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani tik do mora. Klimatizirano. www.villa-bianca-neum.com e-mail: info@villa-bianca-neum.com Tel: 036/884-125. Fax: 036/884-128. NEUM, apartmani blizu mora. Mob. 061/141-752, 061/183-981, 036/884493. U IGRANIMA izdajem povoljno sobe i apartman. Tel. 00385 98 9479000. NEUM, izdajemo apartmane i sobe, tik uz more. Mob. 063/323-063 i 036/884-055. NEUM, povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Tel. 063/327-098, 036/ 884-169. KONFORNI apartmani u Neumu. Mob. 066/872-217. APARTMA NI 2+1 iz da jem otok Kor~ula, mjesto Kor~ula. Tel. 00385 989305825. IZDAJEM apartmane u Makarskoj, 50m od mora. Tel. 0038598771895. DUBOKA, apartmani, 5m do mora. Tel. 0038520691493 i 003859974826. MAKARSKA rivjera — Drvenik mali, izdajem apartmane i sobe sa upotrebom kuhinje, parking obezbije|en. tel. 00385919542000 i 0038761157790. GRADAC, izdajem povoljno apartmane. Tel. 00385958135010. MAKARSKA — centar, izdajem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 7984396. MAKARSKA, soba ili apartman, bli zi na pla`e i {e tni ce. Tel. 0038521611523, 00385915406089. OREBI], apartmani povoljno, blizu mora. Tel. 0038520713769. BLIZU mora konforni apartamni u Neumu. Mob. 061/615-423. IZDAJEM apartmane u Biogradu na mo ru. Tel. 0038523384880 i 00385989790427, vluksic49@gmail.com OREBI], apartman 2 i 3 krevet. sobe, kupatilo, kuhinja, parking, 200m do mo ra, po vo ljno. Tel. 00385981863337, 061/390-322. PODACE, povoljno izdajemo novoure|ene apartmane, kori{tenje ro{tilja. Tel. 0038521699199. ULCINJ, apartmani kod hotela Albatros, 100m od mo ra. Tel. 0038869656514. MAKARSKA rivijera - Drvenik mali, pla`a uz borovu {umu, sobe, povoljno. Tel. +38521628184. PODACA, izdajem dva trokrevetna apartmana, poseban ulaz, prizemlje, 200m od pla`e, po vo ljno. Tel. 0038521699170.

ZAPOSLENJE
POTREBNA ozbiljna `ena za ~uvanje starije pokretne osobe 24 sata, (stan i hrana obezbije|eni), plata 300 KM. Tel. 033/658-867. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Mob. 061/170-143. HOTEL Alem, potreban kuhar sa pozna va njem dal ma tin ske ku hi nje, po`eljno radno iskustvo. Tel. 710-420, 658-499. PICERIJI „Galija“ potrebne djevojke u stalni radni odnos za rad u sali. Tel. 033/443-350. POTREBNI distributeri iz cijele BiH, za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Tel. 644-178, 061/225-424. POTREBNA radnica za rad u trafici. Mob. 061/252-663. POTREBNA frizerka za rad u salonu. Mob. 061/314-815, od 9 do 20 sati.

POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292 i 063/121-524. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru i “skidam“ tekstove sa kaseta, brzo i ta~no. Tel. 062/519-685. PRAVO SLAV KA, 35 go di na, odr`avala bi stan, starim i iznemoglim osobama. Mob. 066/973-793. LIJE^IM hemeroide vanjske i unutra{nje. Mob. 061/533-146. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326. VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba kao selidbe iz europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764, 061/108779. PREKUCAVAM i lektori{em diplomske radove. Tel. 062/007-522. PREVOZ putnika klimatiziranim kombijem na more i druge destinacije. Tel. 062/214-690, 033/220-402. STUDENTICA daje instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne {kole. Tel. 469-805. ELEKTRI^AR popravlja el. pe}i, bojlere, automatske osigura~e, indikatore, grijalice i instalacije. Mob. 062/180-021. ADAPTIRAMO stanove, ku}e, sistem klju} u ruke. Mob. 062/529-878. INSTRUKCIJE za |ake, studente iz matematike dolazak na adresu. Tel. 033/446-056, 061/536-973. NJEMA^KI jezik instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. tel. 061/181542.

USLUGE

SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 51
Pro{lo je pola godine od preseljenja na ahiret na{e drage

had`i ZILKA-hanume HARA^I], ro|. ORU^
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da }e se tevhid (mu{ki i `enski) prou~iti u subotu, 18. septembra 2010. godine, iza ikindija-namaza u tekiji na Oglavku. O`alo{}ena porodica
5904

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

POSLJEDNJI POZDRAV

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

na{em dragom dedi

Sa neizmjernom boli se opra{tamo od na{eg dragog supruga, oca, dede i punca

had`i EMINA (NED@IB) KARAME[I], ro|. HOD@I]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 16. septembra 2010, u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. septembra 2010. godine, u 16 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: sin Remzo Had`ija, k}erke Zineta i Sabrudina, unu~ad Kenan, Selma, Harun, Muhamed i Lejla, praunu~ad Rejjan, Amina i Ali, zetovi Munir i Adnan, snahe Alija i Emina, teti~na Naila Divo{, te porodice Karame{i}, Hod`i}, Dizdarevi}, Zahiragi}, Ja{arevi}, Divo{, Isovi}, Nali}, Bjelak, Smaka, Velagi}, ^akari}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16 sati u stanu merhume u Ulici igmanska br. 7/I. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

NED@AD (IBRAHIM) ^ATO NED@ADA (IBRAHIMA) ^ATO
71120

Uvijek }e{ biti u na{im srcima. S ljubavlju i po{tovanjem, Sa{a, Tina i Zlatko

Supruga Sultanija, k}erke Igdeta Igda, Aida, unu~ad Sa{a, Tina i Zlatko, te zetovi Zoran i Damir
71120

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom bratu, {uri, daid`i

POSLJEDNJI POZDRAV

Sanjinoj mami

SJE]ANJE

TU@NI POZDRAV

na dragu suprugu i majku

dragoj prijateljici

SENAHIDU ZONI ZONI]U

RU@I ZUBAC

Senija, [eki, Samra, D`eneta
26068

porodica Ora{anin: Nela, Becka, Nada i Danilo
5897

17. 9. 2001 - 17. 9. 2010.

BRANKA NUHBEGOVI]

ZDENKI DRA@ETI

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi

U znak sje}anja na na{u dragu

Tvoja ljubav i privr`enost porodici ne mo`e nikad ostati zaboravljena. Nedostaje{ nam. Tvoji: Besim, Aida, Zlatko, Denis i Dino
AX

SENAHID (MUHAREMA) ZONI]
1944 - 2010. iz Doboja

Njeni prijatelji Ivica i Marijana Previ{i}
5812

nesretnim slu~ajem 8. septembra 2010. u Italiji preselio na ahiret u 66. godini. D`enaza dragog nam rahmetlije klanja}e se u petak, 17. septembra 2010. godine, u 16.30 sati ispred ^ar{ijske d`amije Selimija u Doboju, a ukop poslije d`enaze na mezarlucima Mulali}a brdo u Doboju. Rahmet alejhi veselem. O`alo{}eni: supruga [efika, sinovi Fe|a i D`enan, brat Sejfudin, sestra Senija, zet Hajrudin Hase~i}, snaha Fazila, brati}i Amir i Amra sa porodicama, sestri~ne Samra i D`eneta sa porodicama, {ura Ramiz sa suprugom Bobom i sinovima Goranom i Dadom, svastika Esmera i bad`o Hamid sa djecom Almirom i Mirzom, te porodice Zoni}, Mehmedagi}, Alijevi}, Hase~i}, Dizdarevi}, Hrusti}, Atli}, Mulali}, Be{lagi}, Magmutagi}, Okanovi}, Beguni}, te mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Doboj, Ulica Me{e Selimovi}a 32.
040

OSLOBO\ENJE
AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING
D`emala Bijedi}a 185 Tel/fax: 472-899 i 472-901

JELENU TOMI]
1978 - 2009.

Porodica Vuca
5909

52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
...za ovaj terenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

Osamnaestog septembra 2010. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

FIKRETA (SAFET) SOFTI], ro|. HASE^I]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 16. septembra 2010, u 40. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. septembra 2010. godine, u 14 sati na mezarju Ugorsko - Vogo{}a. O`alo{}eni: suprug Muhidin, sin Amer, k}erka Amra, otac Safet, majka Nura, brat Fikret, sestra Meduha, zet Ahmed, svekrva Nafija, djeveri Muhamed i Mensur, jetrve Uma i Aida, amid`e Muhamed, Fadil i Kasim, amid`inice Sevla, Fatima, Tenzila, Kasema i Rahima, daid`e Uzeir, Ramiz i Ahmed, daid`inice Mejra, Kasema, Behka, Fehma i Hajra, tetke Hasija, Hata, Ismeta, Fadila, Zakira, [erifa, Dervi{a, Mulija, Rahima, Dervi{a, Sadeta, sestri}i, teti}i, amid`i}i, kao i porodice Softi}, Hase~i}, Kr{o, Zuli}, Loji}, Hasanovi}, Tabakovi}, Osmanovi}, Be{lija, Deli}, Silajd`i}, Smije~anin, ]enanovi}, Pelto, Arapovi}, Kuli}, Jelovac, Piknja~, Hero, Baru~ija, Halilovi}, @ero, Durakovi}, [ejto, Kadija, Sokoljanin, ^i~ak, Arnautovi}, Bradi}, Hod`i}, Zuko, Kobiljak, Jusi}, Biber, Brkani}, Cviko, Kapetanovi}, Fejzi}, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14 sati, Ul. Uglje{i}i br. 25. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

JOVAN KUKO KR[I]
dipl. ing. gra|.

ISMETA (ALIJE) ALI^I]
1932 - 2010.

preminuo 13. septembra 2010. u 64. godini. Sahrana }e se obaviti u subotu, 18. septembra 2010. godine, u 11 sati na gradskom groblju Lav. O`alo{}eni: sinovi Marko i Nikola sa majkom, sestre Branka i Milica, ne}aci Vlado, Ivana i Ana, zetovi Hrvoje i Dra{ko, porodice Kr{i}, Markolini, Petrovi}, Bratani}, [arac i [iljevi}, ostala rodbina i prijatelji
5902

Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Rahmet alejhi veselem! S ljubavlju i po{tovanjem, o`alo{}eni: supruga Mejasa, k}erke Saida i Edina sa porodicama
040

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Sa tugom primamo vijest o smrti na{e drage i po{tovane kom{inice

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MIRSADA MU[TOVI], ro|. KARA^I]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 16. septembra 2010, u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. septembra 2010. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug Enes, sin Mirsad sa vjerenicom Chiyoko, sestre Minka i Suada, zetovi Nusret i Ferid, sestri} Adnan sa suprugom Anitom, sestri~ne Amra i Ajla sa suprugom Ivorom i k}erkom Avom, djeveri Sulejman i Avdo, te porodice Mu{tovi}, Piti}, Kara~i}, Trnka, Bezdrob, Toska, Kapi}, Kurtovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u Ulici Avde Smajlovi}a br. 1c.
000

LJUBINKE (DRAGOLJUBA) HOROZI], ro|. TOMI]
Uz izraze iskrenog sau~e{}a porodici preminule, stanari zgrade u Ulici Patriotske lige 18
AX

had`i-hanuma [A]IRA (HAMID) VUK, ro|. GAD@O
preselila na ahiret u ~etvrtak, 16. septembra 2010, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 18. septembra 2010. godine, u 13.30 sati ispred Centralne d`amije u Sokolovi}-Koloniji, a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i - Hrasnica. O`alo{}eni: suprug had`i Ja{ar ef., sinovi Mersad i Muhamed, k}erke had`i Mersa Pind`o i Mirsada Avdi}, zet had`i Dervi{ ef. Pind`o, bra}a Arif i Muslija sa porodicama, sestra Hana sa porodicom, snahe Sabina i Suvada, djever Alija sa porodicom, zaova Hamida sa porodicom, unu~ad i praunu~ad, te porodice Vuk, Gad`o, Pind`o, Avdi}, [a~i}, ^ustovi}, Milavica, Tunovi}, Lendo, Lon~ari}, [esto, Bajrovi}, ^orbo, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Jasini }e se prou~iti istog dana prije podne-namaza u d`amiji u Sokolovi}-Koloniji. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred d`amije u Sokolovi}-Koloniji sa polaskom u 13.45 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

Devetog septembra 2010. navr{ila se tu`na godina od kada je na ahiret preselio na{

KEMAL (FERIDA) AGANLI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Tvoja porodica Tevhid }e se prou~iti u subotu, 18. septembra 2010. godine, u 17 sati u ku}i `alosti, Bra}e Begi}a 3/I.
5893

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV na{oj dragoj

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV na{em dragom prijatelju na{em dragom zetu i tetku

NUSRETU [KALJI]

LJUBINKI HOROZI]
~asnoj `eni i dobroj majci, supruzi i baki. S po{tovanjem, prijatelji: porodica Voki} i Meki}
5894 5895

NERMINI (D@EVADA) KRIVAN
od amid`e Ned`ada i Aide
5890

MUHAMED BA[I]
Neka je vje~ni rahmet Tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: Fikreta, Voljenka, Seno, Hana i Faris
5892

Porodica ]osi}

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53
POSLJEDNJI POZDRAV

MUHAMEDU BAJI BA[I]U

Hasan, Mulija, Faruk i Amir
002

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi sin, suprug, otac, brat, punac i dedo

POSLJEDNJI POZDRAV

SUVAD (ZAHID) [KAMO
preselio na ahiret u ~etvrtak, 16. septembra 2010, u 43. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. septembra 2010. godine, u 14.30 sati u haremu d`amije Svrake Semizovac. O`alo{}eni: otac Zahid, majka Nura, brat Jasmin, supruga Remzija, sin Samir, brati~ne Jasmina i Edina, snaha Fikreta, punac i punica, ro|aci, te porodice [kamo, Efendi}, Omerspahi}, Adilovi}, Pod`i}, Tur~alo, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.30 sati, Ul. Svrake I br. 67. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

SEAD (VELIJA) HOD@I]
preselio na ahiret u srijedu, 15. septembra 2010, u 54. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. septembra 2010. godine, u 17 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: majka Sevda, supruga Magbula, k}erke Amina i Alma, bra}a Samir i Bego, sestra Nurka, zetovi Denis, Senad i Edo, unu~ad Rijad, Medina, Nadin i Emina, snahe Razija i Senada, svastike Hedija i Sabaheta sa porodicama, {ura Mevludin sa porodicom, amid`a Durmo, amid`i~ne Ferida i Esma sa porodicama, amid`i}i Senad i Ibrahim sa porodicama, prijatelji Mehmed, Munira, Ibro i Sehveta, porodice Hod`i}, Kapetanovi}, Sejmenovi}, Smajlovi}, Popara, Polj~i}, Kurbegovi}, Mrkonja, Mi{i}, Had`i}, Ligata, Bogilovi}, Mira{~ija, Struji}, Babi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17 sati u stanu rahmetlije, Bulevar Me{e Selimovi}a br. 33/XI.
000

MUHAMEDU BAJI BA[I]U
Almir, Neda, Emir i Ema
002

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
POSLJEDNJI POZDRAV na{oj dragoj POSLJEDNJI POZDRAV na{oj dragoj

HABIBA KALKAN, ro|. HALILAGI]
preselila na ahiret u srijedu, 15. septembra 2010, u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. septembra 2010. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13.45 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: suprug Rasim, sin Munir, k}erka Munira, snaha Remza, zet Hariz, unu~ad Kenan, Kerim, Melisa i Mirnes, djever Velija, jetrva Umija, snahe Pa{a i Hasiba, brati}i Nezir, Amir, Murat, Miralem, Halil, Mujo i Sejo, brati~ne Sabina i Sedina, djeveri~ne Uma, Nezira, Suada, Selima, Abida, Sutka, Munevera i Mujesira, djeveri}i [evko i Halil, zaovi~ne Timka i Bahra, zaovi} Ismir, porodice Kalkan, Halilagi}, Kundo, Zec, Mujezin, \ozo, Bajramovi}, Avdi}, Had`i}, Baru~ija, Palavra, Deli}, kom{ija [erif Karkelja sa porodicom, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u Ulici Bogu{evac br. 52.
000

ZADA (MURAT) KOBILJAR, ro|. D@OMBA
preselila na ahiret u srijedu, 15. septembra 2010, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 18. septembra 2010. godine, u 14 sati na mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug D`afer, sinovi Jasmin i Nermin, k}erka Zumreta, sestra Adila, brat Murat, unu~ad Adnan, Irfan, Edisa, Jaska i Nermina, snaha Alisa, te porodice Kobiljar, D`omba, Fazli}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana ku}i `alosti u 14 sati, Ul. Ibrahima Ljubovi}a br. 13. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

NERMINI (D@EVADA) KRIVAN
od amid`e Fahrudina Dine sa porodicom
5890

NERMINI (D@EVADA) KRIVAN

od amid`e [abana
5890

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

UDRU@ENJE „1. SLAVNA — 111. VITE[KA BRIGADA“ SARAJEVO

SJE]ANJE

Dobitnik najve}eg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“

„Orden zlatnog grba sa ma~evima“

FADILA OD@AKOVI] @UTA
20. 9. 1992 - 20. 9. 2010.
S ponosom se sje}amo heroine Fadile Od`akovi} @ute, smrtno ranjene 18. septembra 1992. godine koja je dva dana kasnije preminula u bolnici. Fadila Od`akovi} @uta, posthumno je odlikovana “Ordenom zlatnog grba sa ma~evima” 1994. godine i najve}im ratnim priznanjem zna~ka “Zlatni ljiljan” 1993. godine. Sje}amo se i ostalih pripadnika brigade, koji su 18. septembra 1992. godine i tokom mjeseca septembra 1992. godine, brane}i {iri rejon Orli}a, kada su fa{isti sa upotrebom “`ivog {tita” poku{avali da probiju liniju odbrane 1. mehanizovane brigade i zdru`enih vogo{}anskih odreda, herojskom borbom i nadljudskim naporima, brane}i ~ast, slobodu, Sarajevo i domovinu svoju, polo`ili svoje `ivote: AVDOVI] MUZAFER 1973. - 1.9.1992. KADRI] ZIKRET 1961-1.9.1992. LEME[ OMER 1971. - 1.9.1992. RADONJA [A]IR 1932.-1.9.1992. RONDI] EDIB“ZLJ” 1956.-1.9.1992. TAHIROVI] JUSUF 1962.-1.9.1992. ORU^ ZIJAD 1952.-5.9.1992. LOJO D@EMAL 1958.-10.9.1992. LAPO IZUDIN 1965.-11.9.1992. SU[I] VEJSIL 1965.-11.9.1992. TORLAK SUVAD 1964.-11.9.1992. TUCAK AHMET 1957.-11.9.1992. JUKOVI] LUTVIJA”ZLJ” 1958.-14.9.1992. MAMUZI] TOMISLAV 1961.-14.9.1992. [KAMO EDIN 1971.-14.9.1992. BU^O OSMAN 1943.-15.9.1992. JAMAKOVI] MIRSAD 1971.-15.9.1992. ISOVI] RIZO 1953.-17.9.1992. BE^OVI] RED@EP 1960.-18.9.1992. ^E^O EKREM 1967.-18.9.1992. ^ELIK IZUDIN 1961.-18.9.1992. ^ENGI] TARIK 1972.-18.9.1992. ^OLAKOVI] RAMIZ ”ZLJ” 1962.-18.9.1992. HASI] ZAHIR 1973.-18.9.1992. HO[I] ]AMIL 1958.-18.9.1992. HUREM VAHID 1955.-18.9.1992. HUSEJNOVI] EDIN 1972.-18.9.1992. POZDER ISMET 1952.-18.9.1992. [EJTO MUJO”ZLJ” 1956.-18.9.1992. [KORO ISMET 1952.-18.9.1992. DELJKOVI] BESALET 1956.-21.9.1992. KAROVI] RAMO 1949.-21.9.1992. ALAJBEGOVI] RASIM 1967.-23.9.1992. BALTA TAIB 1941.-23.9.1992. RADON^I] ENVER 1946.-23.9.1992. BUBALO ESMER 1974.-24.9.1992. OSMANI ISMET 1958.-24.9.1992. HASANBEGOVI] MURAT 1941.-26.9.1992. KE[AN MIRSAD 1958.-26.9.1992. KIJAMET MUHEDIN 1968.-26.9.1992. HAD@IOSMANOVI] SAMIR 1966.-29.9.1992.

Pozivamo porodice {ehida i poginulih boraca i veterane Brigade, predstavnike institucija sistema vlasti, kao i ostale gra|ane, da u subotu, 18. septembra 2010. godine, polo`imo cvije}e i odamo po~ast na{im herojima: [ehidsko mezarje Kova~i u 10.00 sati (delegacija Udru`enja sa porodicama); Stadion u 10.30 sati (delegacija Udru`enja sa porodicama) i groblje Lav u 10.45 sati (svi u~esnici). ^as istorije odr`at }e se na Orli}u 877 u 13.00 sati na kojem }e, izme|u ostalih, prisustvovati u~enici osnovnih i srednjih {kola Kantona Sarajevo. Prijevoz na ~as istorije obezbije|en je od groblja Lav u 11.15 sati, a ispred Zemaljskog muzeja u 11.30 sati do Bu~a Potoka (skretanje za @u~), odakle }e mar{evska kolona u 12.00 sati krenuti prema koti Orli}. Prijevoz iz Bu~a Potoka u povratku u 15.15 sati.

ORGANIZACIONI ODBOR
001

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Sutra, osamnaestog septembra, navr{ava se godina tu`nih i bolnih dana od kada nas je prerano napustila na{a draga, nikad pre`aljena

POSLJEDNJI POZDRAV

MUNIRA (MUJO) HELA]
preselila na ahiret u srijedu, 15. septembra 2010, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. septembra 2010. godine, u 15 sati na mezarju Ni{an Jar~edoli. O`alo{}eni: sin Zijad, sestre Razija i Dudija, amid`i}i Lutvo i Hasan, teti~ne Kimeta, Ifeta i Atifa, teti} Ismet, te porodice Hela}, [atrovi}, D`idi}, Ra{itovi}, Stroil, Dragni}, Prlja~a, Dori}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u ku}i `alosti u Ulici Mali Ka~anik br. 5.
000

EMIRA (MIRA) GRIBAJ^EVI]
Istoga dana u 17 sati }emo zajedno sa rodbinom i dragim prijateljima, dijele}i zajedni~ku uspomenu i ljubav, posjetiti grob na{e Mire na groblju Bare. Porodica
26067

Maestro CHARLES ANSBACHE
5. oktobar 1942 — 12. septembar 2010.

Po~asni dirigent Sarajevske filharmonije, veliki prijatelj Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Porodica Ja~evi}
5887

POSLJEDNJI POZDRAV dragom prijatelju POSLJEDNJI POZDRAV

POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO
Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije. Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima, kao i na grobljima {irom BiH. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata. Obavljamo ekshumacije i kremiranje. Vr{imo preuzimanje 0-24 svakim danom, sa uslugama na{e mrtva~nice. Kada Vam je najte`e, mi smo tu da Vam pomognemo! Tel. 00 387 33 468 - 380 Mob. 00 387 61 191 - 010
26066

NERMINI KRIVAN

JOVANU KUKI KR[I]U
Suad Sokolovi} sa porodicom
5888

Osmijeh koji pamtimo zauvijek }e grijati na{a srca. Vole te tvoji: tetka Fikreta Krivan, rodica Sandra i zet Mufid Khalili
5883

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
SJE]ANJE
Navr{ilo se pet godina otkako smo ostali bez na{e drage majke

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HASNIJA (RAMO) \UZO, ro|. KALAFAT
preselila na ahiret u ~etvrtak, 16. septembra 2010, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. septembra 2010. godine, u 15 sati na mezarju Hambina carina. O`alo{}eni: k}erke Vasva i Zejfa, zetovi Osman i Fehim, snahe Safija, Belkisa i Azra, unuci Mirsad, Nijaz i Nihad, unuke Emina, Mirela i Amela, praunuka Eman, zaova Hajra, brati~ne Fahra, Hajra i Bahra, zaovi}i Tad`o i Suvad, zaovi~ne Raza, Fahra i Sabira, te porodice \uzo, Kalafat, Suba{i}, Brajanovi}, Ljutovac, Budimli}, Muli}, Hamamd`i}, ^uli}, Red`ovi}, Bublin, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Pogledine br. 6. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

RASIM VOLI]
17. 9. 2005 - 17. 9. 2010.

MILENA TODOROVI]
Sa po{tovanjem, zahvalna djeca
5884 5867

S ljubavlju i po{tovanjem, Tahsina, Maida, Aida Dunja, Faruk, Benjamin i Ena

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

BAHTIR (LJUTVI) MALJOKI
preselio na ahiret u petak, 10. septembra 2010, u 51. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. septembra 2010. godine, u 14.30 sati na mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga D`evahira, djeca D`ani i Aj{a, sestra Ned`mija, zet Red`ep, punac Skender, punica Fana, te ostala rodbina, prijatelji, kom{ije i poznanici. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.30 sati, Ul. novopazarska br. 97.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

MUHAMED (JUSUF) BA[I]
dipl. ing. ma{. mr. sc.

NED@AD (IBRAHIM) ^ATO
preselio na ahiret u srijedu, 15. septembra 2010, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. septembra 2010. godine, u 14.30 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: supruga Sultanija, k}erke Igdeta Igda i Aida, brat Midhat, sestre Veda i Bedra, zetovi Ramiz, [a}ir, Zoran i Damir, unu~ad Sa{a, Tina i Zlatko, brati~ne, sestri}i, sestri~na, te porodice ^ato, Prolaz, Drinjak, Arnautovi}, Mihaljevi}, Karahod`i}, Had`iosmanovi}, Timotijevi}, Radi{i}, Ramadanovi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti u 14.30 sati, Ul. Alojza Benca 2/IV. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

preselio na ahiret u srijedu, 15. septembra 2010, u 70. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. septembra 2010. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Lav. O`alo{}eni: supruga Hiba, sin Almir, snaha Neda, unu~ad Emir i Ema, brat Mustafa, svastike Mulija i Fikreta, bad`o Hasan, te porodice Ba{i}, ^abaravdi}, Muratovi}, Trifkovi}, Ili} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u Ulici Zaima [arca br. 38/I.
000

Devetnaestog septembra 2010. navr{it }e se sedam godina od smrti moje supruge

SJE]ANJE na dragu snahu i ujnu

SJE]ANJE na na{eg dragog

IN MEMORIAM

SEAD ZAHIROVI]
17. 9. 2008 - 17. 9. 2010.

DANICE TOMA[EVI]
19. 9. 2003 - 19. 9. 2010.

DANICU TOMA[EVI]
19. 9. 2003 - 19. 9. 2010.

JUSUFA JUKU MALI]
dipl. ecc. 17. 9. 1979 - 17. 9. 2010.

Nedostaje nam tvoja plemenitost i dobrota. S ljubavlju, tvoje: Jasna, Sabina i Selma
5886

S tugom i po{tovanjem, suprug Obrad
5828

S tugom i po{tovanjem, Zlata, Marina, Miroslav i Olja
5828

Porodica Mali}
5880

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
IN MEMORIAM TU@NO SJE]ANJE na na{e drage

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

DRAGOJEVI]E

BLA@O DRAGOJEVI]
16. 3. 2010 - 16. 9. 2010.

MIHAJLA MI[ELA LASKOVI] DRAGOJEVI]
29. 3. 2010 - 29. 9. 2010.

SINI[A DRAGOJEVI]
19. 9. 1975 - 19. 9. 2010.

BLA@U
16. 3. 2010 - 16. 9. 2010.

MI[ELU
29. 3. 2010 - 29. 9. 2010.

SINI[U
19. 9. 1975 - 19. 9. 2010.

Mnogo nam nedostajete! Volimo vas i mislimo na vas. S ljubavlju, Olja i Nani
5883

Nikada vas ne}emo zaboraviti! Dara i Joka Joli} sa porodicom
5883

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

SJE]ANJE

VLASTA ARIFHOD@I], ro|. OSTER
HATID@A MID@I], ro|. AJANOVI]
preminula 14. septembra 2010. u 82. godini. Sahrana }e se obaviti u petak, 17. septembra 2010. godine, u 14.15 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: k}erka Vesna, rodbina i prijatelji
5878

17. 9. 1992 - 17. 9. 2010.

S ljubavlju i tugom, porodica
5873

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga majka, sestra, svekrva i nana

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

U petak, 17. septembra 2010. godine, navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana otkad sa nama nije na{ voljeni suprug i otac

NAD@IJA (FEHIM) [I[I], ro|. DIZDAREVI]
preselila na ahiret u srijedu, 15. septembra 2010, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. septembra 2010. godine, u 15 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: sin Fahrudin, k}erka Taiba Aida, brat Avdo, snahe Selveta, Azra i Esma, unuci Ibrahim i Irfan, brati} Saudin sa porodicom, brati~na Sabaheta sa porodicom, te porodice [i{i}, Dizdarevi}, Olov~i}, Red`epovi}, Brdari}, Rada~a, Omerovi}, Klebi}, Lindov, Kaljanac, Ruhotina, [abi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u d`amiji Carina na Vratniku. Ku}a `alosti: Olimpijska br. 6/I.
000

ABIDA (SADO) PA[I], ro|. BUDIMLIJA
preselila na ahiret u utorak, 14. septembra 2010, u 88. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. septembra 2010. godine, u 14.30 sati na mezarju Bare. O`alo{}eni: sinovi Re{ad i Alija, k}erke Lejla i Elvira, brat Asim, sestre Rabija i Razija, snaha Lejla, unu~ad Emina, Nedim, Azra i Fe|a, praunu~ad Iman, Iris, Emir i Ahmed, te porodice Pa{i}, Budimlija, Pobri}, \iko, Had`i}, Kolubara, D`ebo, D`inalija, Lokvan~i}, Asimovi}, Ceri}, Hrelja, Mesihovi}, Puce, te Hajro Ismet i Mirsada Osmankovi}, Zeliha Porovi}, Ramiza Mujevi}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.30 sati, Ul. Josipa Slavenskog br.15/I - Ilid`a. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

dr. SEAD UZUNOVI]
Ljubav i sje}anje u na{im srcima ~ine te vje~nim. S ponosom }emo te spominjati i molimo Allaha d`.{. da podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Zauvijek tvoji: supruga Dijana, sin Amir i k}erka Alisa
5853

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
SJE]ANJE

SJE]ANJE na voljenog supruga i oca

JOZU (IVANA) POPOVI]A
17. 9. 1998 - 17. 9. 2010.

Vrijeme prolazi, ali sje}anje na tvoj plemeniti lik, dobrotu i sve ono {to si nam podario ostaje zauvijek. Porodica
5881

DANIJAL (SAMIL-bega) AJANOVI]
1945 - 2010.

HATID@A (DANIJALA) MID@I], ro|. AJANOVI]
17. 9. 1992 - 17. 9. 2010.

HAVA AJANOVI], ro|. BAJRAKTAREVI]
1996 - 2010.
5844

S ljubavlju i po{tovanjem, porodice: Imamovi}, Ajanovi}, Haljevac i Mid`i}

Navr{ava se dvadeset godina od smrti na{eg brata

SJE]ANJE na na{e voljene

FARUKA VOJNIKOVI]
1937 - 1990.

ANTON SEDLA^EK

RU@A SEDLA^EK

Ponosni smo {to smo imali brata tako velikog srca. Bra}a i sestre
26057

Va{a topla srca rijeke bo`anske ljubavi usmjeravala su uvijek prema svima i nau~ila nas kako dalje nastaviti bez vas, a biti sa vama svaki dan. Va{a Katarina i Boris, Marija i D`evad, Zdenka, Zvonko, Anita i Davor
5863

MARICA SEDLA^EK BARI]

BO@IDAR SEDLA^EK

Sedamnaestog septembra 2010. navr{ava se sedam godina od prerane smrti voljenog supruga i oca

TU@NO SJE]ANJE na drage roditelje i brata

MOMIRA MOME MILETI]
Vrijeme brzo prolazi i ni`u se godine bez tebe u na{im `ivotima, ali ti si uvijek u na{im mislima i srcima. Tog dana na{i prijatelji bit }e sa nama da podijele tugu, a i da se prisjete lijepih trenutaka koje smo proveli skupa u na{em domu Palu Desertu. S ljubavlju i tugom, supruga Maida, k}i Lejla i sin Miran
010

FRANC PIRC
1966 - 2010.

ANA PIRC
2004 - 2010.

EMIL PIRC
1984 - 2010.

S neizmjernom ljubavlju, po{tovanjem i ponosom ~uvamo uspomenu na vas. K}erka i sestra Justina sa porodicom
5852

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

Sedamnaestog septembra 2010. navr{ava se devet godina od kada nas je napustio na{ dragi

Devetnaestog septembra 2010. navr{ava se {est godina od smrti na{e majke

OSLOBO\ENJE
DOO NOVOTEKS KISELJAK
Tel: 387/30/879-438

AVDO (AHMETA) TUCE
Vrijeme ne lije~i bol, samo nas u~i da `ivimo i ~uvamo uspomenu na tvoj dragi lik, tvoju dobrotu i plemenitost. Tvoji: supruga Fatima, sinovi Dra`en i Ned`ad, snaha Erd`ana i unuci Mirela, Mario i Nedim
5850

[EVKE ZORLAK, ro|. MA[NI]
S ljubavlju i po{tovanjem, ponosom sje}amo se tvoje plemenitosti i dobrote. Vje~no }emo ~uvati uspomenu na tebe. Tvoja djeca: Zibija, Mubera, Ismail sa porodicama. Hatma-dova }e se prou~iti 19. septembra 2010. godine u Begovoj d`amiji sa po~etkom u 13 sati.
26059

58

PREDAH

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Na vama je da donesete zavr{nu rije~ koja predstavlja dobro rje{enje ili pozitivnu prekretnicu u poslovnoj saradnji. Osmislite dobru strategiju i poka`ite odgovornost za svoje postupke u dru{tvu saradnika. U susretu sa voljenom osobom nema potrebe da reagujete impulsivno, kontroli{ite iznenadne izlive sujete ili ljubomore. Prija}e vam neka od tehnika psihofizi~ke relaksacije. Imate utisak da vam nedostaju pouzdane informacije o novim doga|ajima na poslovnoj sceni ili da vam izmi~e dobra prilika. Dovoljno ste razumni da za{titite svoje interese ili da testirate rizi~na i eksperimentalna re{enja. U odnosu sa voljenom osobom izbjegavajte princip emotivnog ka`njavanja. Potrebno je da se rasteretite od nekih napornih situacija. Uporno poku{avate da odgodite susret sa saradnicima koji vam name}u dodatne zahtjeve ili odre|ena pravila. Dobro procijenite pod kojim uslovima treba da u~inite poslovni kompromis ili pristanete na odre|eni ustupak. Djelujete suvi{e uznemireno i imate lo{ predosje}aj, na sre}u partner vas oraspolo`i u pravom trenutku. Izbjegavajte situacije koje remete va{u psiholo{ku ravnote`u. Obratite pa`nju na razli~ite informacije koje imaju korisno zna~enje i predstavljaju pozitivnu orijentaciju. Va`no je da sa~uvate povjerenje u odre|ene saradnike i prilagodite se savremenijim idejama u poslovanju. U susretu sa bliskom osobom nema potrebe da sputavate emotivne `elje ili ma{tovite ideje. U`ivajte u ne~ijem dru{tvu u skladu sa svojim emotivnim raspolo`enjem. Neko ne uva`ava va{e primjedbe, ali razli~itost u razmi{ljanju i pona{anju ne treba da vas navodi na sumnju u svoje sposobnosti. Preispitajte sve mogu}nosti koje imate za saradnju, uvijek postoji neko zaobilazno ili dobro rje{enje. Nema razloga da se pona{ate strogo prema bliskoj osobi. Prihvatite ne~ije iskreno izvinjenje kao dobar signal koji mo`e da preraste u niz prijatnih situacija. Imate dobru ideju i jasnu viziju, ali morate da pro|ete kroz razli~ite test - situacije u susretu sa saradnicima. Ponekad je te{ko objasniti pravi uzrok ili posljedicu u poslovnim doga|ajima. Ako su va{a osje}anja u skladu sa glasom razuma, postupite kao {to nala`e va{a savjest. Nema razloga da osje}ate krivicu u dru{tvu voljene osobe. Prija}e vam neki zabavni sadr`aji i relaksacija. Uspjeh u poslovnim susretima proizilazi iz dobro osmi{ljenih planova i preciznih poteza. Ni{ta nije slu~ajno, stoga pa`ljivo analizirajte kompletnu situaciju. Va`no je da pravilno nametnete svoju ulogu u saradni~kim redovima. Pri`eljkujete novi emotivni uzlet, spremni ste da primijenite svoju omiljenu strategiju osvajanja u dru{tvu voljene osobe ili u susretu sa osobom koja vam se dopada. Izbjegavajte osobu koja unosi negativno raspolo`enje ili konfuziju u odnos sa bliskim saradnicima. Ukoliko vam je stalo da pridobijete ne~ije povjerenje, morate djelovati prisebno i u skladu sa utvr|enim pravilima o saradnji. Pa`ljivije analizirajte partnera, kako biste bolje razumjeli stvari koje vam mo`da i opravdano pre{utkuje. Ponekad je te{ko sagledati pravu istinu. Ukoliko vam se ne dopada ne~ije pona{anje, pa`ljivo birajte rije~i koje koristite u susretu sa saradnicima. Diplomatska nota ponekad postaje neizbje`na u pregovorima, a poslovni kompromis predstavlja jedino ispravno re{enje. Partner o~ekuje da zablistate u punom sjaju. Mo`da to predstavlja napor, ali vrijedi poku{ati sa dobrom idejom, ne}ete za`aliti. Djelujete efikasno u situacijama kada se rje{avaju zajedni~ki poslovno-finansijski interesi. Potrebno je da osmislite novi model pona{anja i podstaknete saradnike na aktivnu ulogu u poslovnim pregovorima. Razmislite na koji na~in da obradujete porodicu, oni zaslu`uju va{u iskrenu naklonost. Voljena osoba u nekom pozitivnom raspolo`enju o~ekuje va{e prisustvo i pa`nju. Ne~iji odgovori mogu da se tuma~e na razli~ite na~ine, ali vi imate lo{ predosje}aj i strahujete od neuspjeha. Potrebno je da uti~ete na ne~ije mi{ljenje. Nema razloga da se pona{ate susretljivo prema saradnicima koji koriste druga~ije kriterijume. Djelujete suvi{e uznemireno pri pomisli da vas neko emotivno zapostavlja. Kolo sre}e se okre}e, budite strpljiviji nego obi~no. Uporno smi{ljate novu strategiju, ali neko drugi djeluje efikasnije i ugro`ava va{e poslovne interese. Poslovni gubitak ilustruje va{u trenutnu nemo} da prevazi|ete lo{ dijalog sa saradnicima ili se suprotstavite ne~ijem uticaju. Insistiranje na svojim potrebama u odnosu sa voljenom osobom vodi ka novim suprotnim rje{enjima. Izbjegavajte situacije koje vas psihi~ki iscrpljuju.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTORICA: Lidija KORA] UREDNI[TVO: Muharem BAZDULJ, Faruk BORI], Edin KREHI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Nada SALOM i Lejla SOFRAD@IJA ROBNI PROMET I MARKETING: Meliha Hod`i} Tel/fax: 465-727, Tel: 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba Tel/fax: 472-899, 472-901, e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018; Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903,

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: slavko, lovrak, avista, vo, tan, ismar, sto, im, otka, tarana, kro, nijemac, ribnik, lava, ug, azap, nin, glava, ilit, asimilat, l, avaj, savana, r, malavi, av, sto~ar, nino, alaim, sartr.

Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" OGLASNA SLU@BA: agencije Inter Press i Service, nagradu Tel/fax: 205-938 "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" UniCredit bank d.d., fondacije Alfons Komin (Barselona), transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" ABS banke DD Sarajevo, transakcijski Kluba evropskih rektora, nagradu za ra~un broj: 1990490005630121, ljudska prava "Saharov" Evropskog KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu filijala Sarajevo, transakcijski ra~un za slobodu {tampe" Udru`enja turskih broj: 5715000000017279, novinara, Medalju ~asti Fakulteta POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), ra~un broj: 1872000000045887 Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Zorica Pand`i}, {ef DTP-a Giornalistico Paolo Borsellino” [tampa: Unioninvestplastika dd, koju listovima koji se bore za istinu Semizovac bb dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te Za {tampariju: Ned`ad Kara~i} “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa Prvi broj Oslobo|enja {tampan je sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, kvalitetu” (SAD). Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom Vije}e za {tampu bratstva i jedinstva sa zlatnim u Bosni i Hercegovini vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za {tampu u BiH www.vzs.ba za najbolji dnevni list u tada{njoj Za sve eventualne primjedbe na pisanje Jugoslaviji. lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine tel: +387 33 272 270 u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo tel/fax: +387 33 272 271

Danas umjereno obla~no, a samo na jugu prete`no sun~ano. Puha}e slab do umjeren jugozapadni vjetar, u planinskim predjelima povremeno jak. Minimalna temperatura od 12 do 17 stepeni C, maksimalna dnevna od 24 do 29 stepeni C. U no}i u Posavini ki{a. Sutra na sjeveru obla~no, poslije podne u Bosanskoj krajini sa pljuskovima. U ostalim predjelima prete`no sun~ano. U nedjelju sun~ano. Naobla~enje sa ki{om, pljuskovima i grmljavinom prije podne zahvati}e sjeverne i zapadne, a poslije podne i uve~er ostale predjele. U ponedjeljak prije podne umjereno obla~no, poslije podne razvedravanje. U utorak prete`no sun~ano. U Sarajevu umjereno obla~no. Puha}e umjeren, jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura 13, maksimalna dnevna 26 stepena C.

Danas }e u ve}em dijelu Evrope biti umjereno do potpuno obla~no, sa ki{om i pljuskovima. Pljuskovi sa grmljavinom i najve}a koli~ina padavina o~ekuju se u [paniji. Prete`no sun~ano bi}e u Velikoj Britaniji, Francuskoj, jugu i istoku Italije i Balkana. Jak zapadni vjetar puha}e u Danskoj. Maksimalna temperatura }e se kretati od 12 do 18 stepeni C na sjeveru, i od 25 do 32 stepena C na jugoistoku kontinenta. Na Balkanu prete`no sun~ano i toplo. U zapadnim i sjevernim predjelima obla~no, povremeno sa ki{om, na sjevernom Jadranu pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 20 u Zagrebu, do 32 stepena C u Atini.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
KARATE KID
porodi~na akcija, re`ija: Harald Zwart, uloge: Jaden Smith, Jackie Chan... po~etak u 15.10 sati.

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete utorkom, srijedom, ~etvrtkom, petkom i nedjeljom od 10 do 14 satI.

^AROBNJAKOV U^ENIK
akcija, avantura, re`ija: Jon Tur teltaub, uloge: Nicolas Cage, Jay Baruchel, Alfred Molina, Teresa Palmer, Monica Bellucci... po~etak u 16 sati.

SAMO GA DOVEDI
komedija, re`ija: Nicholas Stoller, uoge: Jonah Hill, Russell Brand, Rose Byrne, Sean P. Diddy Combs, Elisabeth Moss, olm Meaney, Tyler McKinney, Zoe Salmon... po~etak u 20 sati.

GROZAN JA
animirani, re`ija: Pierre Cof fi i Chris Renauld, uloge: Steve Carell, Jason, Segel, Russell Brand... po~etak u 16 i 18 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“, otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od devet do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

POSLJEDNJI VLADAR VJETROVA
avanturisti~ki spektakl, re`ija: M. Night Shyamalan, uloge: Noah Ringer, Dev Patel, Nicola Peltz... po~etak u 14. sati.

BANJA LUKA

KINA
KINOTEKA
PRAVA ROMANSA
re`ija: Tony Scott, uloge: Christian Slater, Patricia Arquette, Dennis Hopper... po~etak u 19 sati.

STARCI

BO[NJA^KI
Obilazak Instituta (zbirke umjetni~kih djela, Gazi Husrev-begov hamam i biblioteka) u pratnji vodi~a ~etvrtkom, petkom i subotom od 10 do 14 sati, svaki puni sat uz najavu na telefon 279 800 ili na mail info@bosnjackiinstitut.ba. Stalna postavka umjetni~kih djela Instituta, te zbirke Mersada Berbera i Ismeta Rizvi}a semogu pogledati svaki danosim nedjelje bez najava.

STEP UP 3
drama, muzi~ki, re`ija: Jon M. Chu, uloge: Adam Sevani, Alyson Stoner, Rick Malambri, Sharni Vinson, Keith Stallwor th, Kendra Andrews, Stephen Boss, Joe Slaughter... po~etak u 14.30, 16.30, 17.30 i 19.30 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
KARATE KID
avantura, re`ija: Harald Zwart, uloge: Jaden Smith, Jackie Chan... po~etak u 16.15 sati.

TURSKI KULTURNI CENTAR
FRANCUSKA VEZA
re`ija: William Friedkin, uloge: Gene Hackman, Fernando Rey, Roy Sheider... po~etak u 17 sati.

CHARLIE ST CLOUD
fantazija, romansa, re`ija: Burr Steers, uloge: Zac Efron, Charlie Tahan, Amanda Crew... po~etak u 18.30, 20.30 i 21.30 sati.

komedija, re`ija: Dennis Dugan, uloge: Adam Sadler, Rob Schneider, Salma Hayek, Chris Rock, po~etak u 20 i 22.10 sati.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od deset do 13 sati.

STEP UP 3
plesni spektakl, re`ija: Jon Chu, uloge: Alyson Stoner, Harry Shum Jr, Adam G. Sevani... po~etak u 16.20 sati.

CINEMA CITY
SALT

O MA^KAMA I PSIMA: OSVETA KITTY GALORE
akcija, komedija, re`ija: Brad Peyton, glasovi: James Marsden, Nick Nolte, Christina Applegate... po~etak u 15.30 sati.

GROZAN JA

GALERIJE
NOVI HRAM
Izlo`ba postera Mihajla Atijasa, povodom Evropskog dana jevrejske kulture 2010. Izlo`ba }e biti otvorena do 28. septembra svakim danom od 15 do 19 sati, izuzev subote.

HISTORIJSKI
Muzej je za posjetioce otvoren svaki radni dan od 11 do 19, a subotom i nedjeljom od 10 do 14 sati.

POZORI[TA
BOSANSKO POZORI[TE
[VEDSKO SRCE MOJE MAJKE
autor: Zilhad Klju~anin, re`ija: Ale{ Kurt, igraju: Faketa Salihbegovi}-Avdagi}, Muhamed Bahonji}, Robert Krajinovi}, Sne`ana Markovi}, Haris Burina, Sa{a Hand`i}... po~etak u 19.30 sati. animirani, re`ija: Pierre Cof fi i Chris Renauld, uloge: Steve Carell, Jason, Segel, Russell Brand... po~etak u 16 sati.

TUZLA

COLLEGIUM ARTISTICUM
akcioni triler, re`ija: Phillip Noyce, uloge: Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor... po~etak u 17.30, 19.45 i 21.50 sati. Retrospektivna izlo`ba Mustafe Skopljaka, profesora na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, na Odsjeku za kiparstvo i na Pedago{koj akademiji u Mostaru, na Odsjeku za likovnu kulturu. Izlo`ba je otvorena do 29. septembra 2010. godine.

MATORANI
komedija, re`ija: Dennis Dugan, uloge: Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, Salma Hayek... po~etak u 18.30 i 20.30 sati.

ZAMJENA

BORIS SMOJE
Izlo`ba akademske kiparice D`enite Mrkuli}. Slikanjem se bavi od 2000. godine, tehnika ulje na platnu. Publici }e se predstaviti {irokim izborom motiva, od kojih preovladavaju d`ungle i motivi Sarajeva

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od osam do 15 i 18 do 20 sati, subotom od osam do 13 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Izlo`ba fotografije @IVOTNO DJELO OSKARA TAUBERA,
povodom Evropskog dana jevrejske kulture u depandansu Muzeja Sinagogi, otvorena za posjete do 27. septembra. Izlo`ba fotografije FOTO BiH 2010, za posjete je otvorena do 25. septembra, dok se Izlo`ba Arhiva Federacije BiH “Bosna u doba Kulina bana“ mo`e pogledati do 18. septembra. Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17, a subotom od 9 do 16.30 sati. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 20 sati.

NEDELJA RUSKOG FILMA
po~etak projekcija u 21 sat.

PLA]ENICI
akcija, triler, re`ija: Sylvester Stallone, glasovi: Sylvester Stalone, Mickey Rourke, Jason Statham... po~etak u 19, 20 i 22.30 sati.

UNDERGROUND
Izlo`ba fotografija autora Erola ^olakovi}a, postavljena je do 25. septembra 2010, svakim danom.

PIRANA
3D, horor, triler, re`ija: Alexandre Aja, glasovi: Elisabeth Shue, Adam Scott, Dina Meyer... po~etak u 18 i 22 sata.

RAIFFEISEN GALERIJA
romanti~na komedija, re`ija: Josh Gordon i Will Speck, uloge: Jason Bateman, Victor Pagan, Jennifer Aniston, Jeff Goldblum... po~etak u 18, 20.15 i 22.20 sati. Radovi Snje`ane Idrizovi} i Romana Sulejmanpa{i}a, studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo sa odsjeka Kiparstvo. Galerija je otvorena za sve posjetioce, radnim danima u zgradi Centrale banke, od 8 do 16 sati.

ZENICA

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI
Izlo`ba Tadej Poga~ar & P.A.R.A.S.I.T.E. Museum of Contemporary Art “The Spring Collection“ iz Ljubljane, otvorena je za posjete do 19. septembra. Samostalna izlo`ba makedonskog umjetnika Goceta Nanevskog “Fifty or fifty“. Izlo`ba obuhvata djela kojima je makedonski umjetnik predstavio svoju dr`avu na 53. Venecijanskom bijenalu, 2009. godine. Izlo`ba }e biti otvorena do 10. oktobra. U Izlo`beno-prodajnom salonu Muzeja (Kralja Alfonsa XIII-1) izlo`ba “Storyboard“ Miodraga Manojlovi}a i Nenada Male{evi}a, za posjetioce je otvorena do 11. oktobra.

MOJ LJUBIMAC MARMADUKE
porodi~na komedija, re`ija: Tom Dey, glasovi: Hrvoje Klobu~ar, Hana Hegedu{i}, Robert Ugrina, Dra`en [ivak, Ivan Jon~i}, Ozren Grabari}, Pjer Meni~anin, Dra`en Bratuli}, Ivan Glowatzky, Filip [ovagovi}... po~etak u 14.20 i 16.15 sati.

UMJETNI^KA BIH
Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 12 do 20 sati (osim nedjelje i ponedjeljka).

BIHA] KINA
MULTIPLEX EKRAN
SALT
akcioni triler, re`ija: Phillip Noyce, uloge: Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor... po~etak u 18 sati.

ATELJE ZEC

CHARLIE ST CLOUD
fantazija, romansa, re`ija: Burr Steers, uloge: Zac Efron, Charlie Tahan, Amanda Crew... po~etak u 18.10 i 20.20 sati.

Stalna postavka dijela slikara Safeta Zeca. Galerija otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”, otvorena svakim radnim danom od deset do 18 sati.

KINA
UNA
POSLJEDNJI VLADAR VJETROVA
avantura re`ija: M. Night Shyamalan, uloge: Dev Patel, Jackson Rathbone, Nicola Peltz, Cliff Cur tis, Shaun Toub, Aasif Mandvi i Noah Ringer... po~etak u 21 sat.

A-TIM
akcija, triler, re`ija: Joe Carnahan, uloge: Liam Neeson, Bradley Cooper, Jessica Biel, Sharlto Copley, Patrick Wilson... po~etak u 18.30 i 21 sat.

MUZEJI
ART-KU]A SEVDAHA
otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od deset do 18 sati.

KAPITALIZAM: LJUBAVNA PRI^A
dokumentarni, re`ija: Michael Moore, uloge: Thora Birch, William Black, Jimmy Car ter, Michael Moore... po~etak u 20.15 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

TV PROGRAM

61

FILMOVI
Slagalica strave 2
HOROR
Re`ija: Darren Lynn Bousman Uloge: Tobin Bell, Shawnee Smith, Donnie Wahlberg, Erik Knudsen, Franky G

TRILER
Re`ija: Joby Harold Uloge: Hayden Christensen, Jessica Alba, Terrence Howard, Lena Olin

HIT
DANA
23.05
BHT

00.00
FTV

Glavni negativac je Jigsaw, ~ovjek koji smi{lja paklene planove kako {to kreativnije ubiti {to vi{e ljudi. Smje{ta grupu ljudi u skrivenu zatvorenu prostoriju iz koje mogu iza}i samo ako rije{e zadatke koje im postavlja. Ako na vrijeme ne rije{e te zadatke, sve ih ~eka smrt od nervnog plina koji }e se automatski aktivirati. Po~inje utrka s vremenom, a policajci koji bi im mogli pomo}i su detektivi Kerry i Eric. Problem bi mogao biti i to {to detektiv Eric otkriva da je tu i njegov sin.

Dani groma
AKCIJA/DRAMA
Re`ija: Tony Scott Uloge: Tom Cruise, Robert Duvall, Nicole Kidman, Randy Quaid

Clayu Beresfordu, 22-godi{njem finansijskom genijalcu, bogata{u, potajno zaljubljenom u Sam, sekretaricu svoje majke, iznenada treba transplantacija srca. Nakon {to prona|e donatora, zamoli svojeg prijatelja dr. Jonathana Harpera da ga operi{e, uprkos protivljenju majke, koja `eli da operaciju izvede slavni doktor. Ve~er prije operacije Clay i Sam se vjen~aju. Clay se tokom operacije probudi. Svjestan svega, ali zbog anestezije paraliziran, ~uje razgovor u sobi i dozna mra~nu tajnu, koja je u pozadini njegove operacije…

23.20
MRE@A

Cole Trickle ulazi u svijet Nascar utrka u kojem vlada nevjerovatan pritisak. On je odli~an voza~, ali i veoma temperamentan, {to ga dovodi u centar velikih nevolja i lo{ih odnosa, ne samo sa drugih voza~ima nego i sa ~lanovima vlastitog tima.

FILMOVI

Dan uni{tenja
FANTASTIKA
Re`ija: David Jackson Uloge: Lucy Lawless, John Heard, Dylan Neal, Gregory Alan Williams, Mike Farrell

Kroja~ Paname
TRILER
Re`ija: John Boorman

Vincent i ja
AVANTURA
Re`ija: Michael Rubbo

Di`i zastor
MJUZIKL
Re`ija: Vincente Minnelli

22.20
TV1

Dr. Medi Rirdon, istra`iva~ sa Odsjeka za agrikulturu, jedina je osoba koja mo`e za{tititi Ameriku od najezde smrtonosnih umjetno stvorenih skakavaca. Ekperiment nije zavr{io kako su planirali. Stvorena je smrtonosna vrsta skakavaca, ~ija najezda prijeti cijeloj Americi. Dr. Medi Ridon, jedina je osoba koja im mo`e stati u kraj.

Bezobzirni britanski {pijun Andy Osnard prognan je u Panamu. Nadaju}i se kako }e se domo}i pravih informacija i tako do}i u milost nadre|enih, Andy upoznaje Harrya Pendela, biv{ega prevaranta koji bavi krojenjem odijela panamskih bogata{a i mo}nika. Pendel je poznat po odijelima, ali i po informacijama kojima raspola`e.

23.55 NOVA

Jo ima trinaest godina, iznimno je darovita za slikanje, a najve}i joj je uzor Vincent van Gogh, ~iji stil slikanja izvrsno opona{a. ^ak vjeruje da je na neki na~in povezana s njim. Kako bi nastavila u~iti slikarstvo, putuje u Montreal, k baki. U vlaku upozna dje~aka Felixa, koji }e joj, nakon po~etne nesimpatije, postati najbolji prijatelj u novoj sredini.

10.05 HRT2

Karijera slavnog plesa~a, pjeva~a i glumca Tonyja Huntera u velikoj je krizi. Njegovi ga prijatelji Lily i Lester Marton pozivaju u New York. Oni su zamislili zabavan broadwayski mjuzikl s Tonyjem u glavnoj ulozi, s ~im se slo`io i razvikani redatelj Jeffrey Cordova, koji planirani komad zami{lja kao suvremenu varijantu Fausta...

15.50 HRT2

Asterix na olimpijskim igrama
AVANTURA
Re`ija: Frédéric Forestier, Thomas Langmann Uloge: Gérard Depardieu, Clovis Cornillac, Benoît Poelvoorde, Alain Delon

FILMOVI

21.45
NOVA

Zlatna vremena
KOMEDIJA/DRAMA Re`ija: Fernando Trueba
[panija 1931. godine, vrijeme gra|anskog rata. Me|u republikancima na{ao se i mladi Fernando. Njemu se rat ba{ i nije svidio, stoga je dezertirao, da bi, nedugo zatim, bio uhap{en. Po izlasku iz zatvora, upoznaje starca Don Malona, koji ga poziva u svoju rasko{nu vilu. Ba{ kada se Fernando spremao na odlazak, Don Maloneu dolaze njegove ~etiri prelijepe k}erke na ljetni odmor: nedavno razvedena Clara, atraktivna lezbijka Violeta, intrigantna Rocío i najmla|a Luz. Iako odgojene u strogom katoli~kom duhu, jedna po jedna sestre zavode Fernanda, koji se zaljubljuje u sve ~etiri.

20.00 BHT

28 dana poslije
AKCIJA/HOROR
Re`ija: Danny Boyle

Asterix i Obelix moraju pobijediti na Olimpijskim igrama, jer jedino tako mogu pomo}i svom prijatelju Alafolixu . Ukoliko pobijede Alafolix }e se mo}i o`eniti sa svojom ljubavi, lijepom princezom Irinom . Najve}i protivnik im je Brut , koji upotrebljava razne trikove, kako bi pomogao svojoj ekipi da pobijedi na Igrama. Tako|er Brut bi iz igre htio izbaciti i svojeg oca Julija Cezara .

Nakon {to aktivisti za prava `ivotinja iz laboratorija za istra`ivanje oslobode nekoliko majmuna na kojima se testira nepoznati virus, Velikom Britanijom se ubrzo pro{iri zaraza koja ljude pretvara u zombije. ^etiri tjedna kasnije cijela zemlja je poharana, a me|u rijetkim pre`ivjelim je i mladi Jim koji se probudi iz kome uzrokovane prometnom nesre}om. Shvativ{i da se nalazi u posve opustjeloj bolnici, te postupno otkrivaju}i razmjere apokalipse, Jim lutaju}i gradom nai|e na Selenu i njezinog prijatelja Marka, s kojima odlu~i pobje}i iz grada...

00.55 HRT1

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, 4. epizoda (r) 10.00 To je prava Raven, 53. epizoda 10.30 Fantasti~na ~etvorka, crtana serija, 5. epizoda 11.00 CSI Miami, 15. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 5. epizoda 13.00 Koncert - @eljko Samard`i} 15.05 Vijesti 15.15 Dolina sunca, igrana serija, 135. epizoda 16.05 Dolina sunca, igrana serija, 136. epizoda 17.00 Federacija danas, informativni program

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.00 Sviraj ne{to narodno, emisija narodne muzike 06.25 Muzi~ki program 07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Karmelita, serija Mala TV 10.00 Naruto, crtana serija 10.25 Tim Galaksi, crtana serija 10.50 Konstruktorske katastrofe, dok. program 11.40 Izborna hronika (r) 12.00 Vijesti 12.15 Profajler, serija 13.00 Dolina sunca, serija 14.00 Pakov svijet, serija Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 15.30 Srpska danas RTRS preporu~uje 16.00 TV Bingo 17.00 Izbori 2010. predstavljanje politi~kih subjekata

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Fifi i Cvjetno dru{tvo, crtani film, 9. ep. 09.10 Graditelj Bob, crtani film, 9. ep. 09.20 Timmy, crtani film, 9. ep. 09.30 Jagodica Bobica, crtani film, 9. ep. 10.00 Ninja kornja~e FF, crtani film, 9. ep. 10.30 Winx, crtani film, 16. ep. 11.00 Winx, crtani film, 17. ep. 11.20 Aladin, crtani film, 9. ep. 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, serija, 15. ep. 13.00 1001 no}, serija, 16. ep. 14.20 Ispuni mi `elju 15.49 Sport centar 15.50 Pali an|eo, serija, 15. ep. 16.50 Indija, serija, 16. ep. 17.45 Jesen sti`e, Dunjo moja, serija, 18. ep.

OBN
06.35 Jutarnji program 08.30 Skrivena kameraa 09.00 Udri mu{ki, zabavni program 09.55 Top Shop 10.15 Odred za ~isto}u, zabavna emisija 10.50 Spielberg: Povratak u budu}nost 11.20 Otvorena vrata, serija 11.55 OBN Info 12.10 Sumnja, serija 13.05 Top Shop 13.30 Skrivena kamera, zabavna emisija 13.55 Vremenska prognoza 14.00 C.S.I: Las Vegas, kriminalisti~ka serija 15.00 Vremenska prognoza 15.05 Top Shop 15.30 Vremenska prognoza 15.35 Gümü, serija 17.00 Vremenska prognoza 17.10 Odred za ~isto}u, zabavna emisija

PINK
06.00 Pink jubox, muzi~ki program 07.00 Danijela, serija (r) 08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 10.00 Farma, reality show, u`ivo 11.00 Gre{ne du{e, serija (r) 12.00 Info top 12.10 Kursad`ije, humoristi~ki program (r) 13.00 Farma, reality show, u`ivo 14.00 Info top 14.10 Slomljeno srce, serija

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.05 BHT slagalica 09.30 Mini school 09.35 Japanske pri~e, animirana serija 09.45 Lete}i konj, dokumentarni film 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 181/313 11.00 Moja mala kuhinja (r) 11.05 Ples `ivota, igrana serija, 87/124 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Op{ti/op}i izbori 2010, debatna emisija (r) 14.20 BHT vijesti 14.30 Putovanja, putovanja, strana dokumentarna serija, 4/13 (r) Program za djecu i mlade 15.00 Be Ha Te bebe 15.05 Mini school 15.10 Japanske pri~e, animirana serija 15.20 Igor, dokumentarni film 15.35 Muzi~ki program 15.50 Misliti zeleno, strana dokumentarna serija 16.15 BH info 16.45 Ples `ivota, igrana serija, 88/124 17.35 Moja mala kuhinja 17.45 Nedirnuta priroda Japana, strana dokumentarna serija, 4/10 18.10 Putovanja, putovanja, strana dokumentarna serija, 5/13 18.35 Business News 18.40 Frenderi, animirana serija 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Boje u nizu, strana dokumentarna serija, 4/10 20.00 Zlatna vremena, igrani film 22.00 BHT vijesti 22.10 Business News 22.15 Mjesto zlo~ina - New York, igrana serija, 41/48 23.05 Budnost, film 00.25 Zlatna vremena, film (r)

Ne daj se, Nina
SERIJA 17.25

Naruto

CRTANA SERIJA 10.00

Jagodica Bobica
CRTANI FILM 09.30

Odred za ~isto}u

Grand show

ZABAVNA EMISIJA 17.10

MUZI^KI PROGRAM 21.00

17.25 Ne daj se, Nina, igrana serija, 5. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Lud, zbunjen, normalan, humoristi~ka serija, 9. epizoda 18.50 Lud, zbunjen, normalan, humoristi~ka serija, 10. epizoda 18.55 Dnevnik, najava 19.21 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.10 TV Bingo show 21.25 Dopunska nastava, 1. emisija 22.00 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.30 Izborna hronika 23.00 Izbor Miss BiH 2010., predstavljanje 00.00 Slagalica strave 2, ameri~ki igrani film /Z/ 01.30 Federacija danas (r) 01.55 Dnevnik 3 (r)

17.15 Karmelita, serija 18.00 Brojevi, serija 18.50 Fantasti~na ~etvorka, crtana serija 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.00 Sport 20.10 Izbori 2010. TV debata za Narodnu skup{tinu RS, u~esnici 21.25 SNSD, zakupljen termin 21.35 Dobro do{li u zgradu “Kapetan”, serija 22.05 Vijesti 22.12 Sport 22.17 Finansijske novosti 22.20 Izborna hronika Filmski maraton 22.35 Luj Blas, film 00.30 Berlin Aleksandarplac, serija 01.30 Na{a zemlja, mini serija 04.50 Jesen \ure Dra`eti}a, drama

18.38 Biometeorolo{ka prognoza 18.40 Otka~eni telefon Osmana D`ihe 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, serija, 17. ep. 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, show u`ivo 23.18 Vremenska prognoza 23.20 Dani groma, igrani film 01.20 Sport centar 01.25 Pali an|eo, 15. ep. Reprizni program Hayat TV-a 02.00 Vijesti u 7, informativna emisija 02.30 Zvijezda mo`e{ biti ti, show 05.30 Otka~eni telefon Osmana D`ihe 05.40 Nepodno{ljiva lahko}a postojanja 06.10 Muzi~ki program

17.40 Spielberg: Povratak u budu}nost 18.15 Otvorena vrata, serija 18.55 OBN Info 19.20 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Vremenska prognoza 20.05 Gümüs, serija 21.20 Red Carpet, showbiz emisija 22.20 Vremenska prognoza 22.25 Vox populi 22.35 Sav taj folk: „Pare {u{kaju, pare zveckaju“ 23.05 C.S.I: Las Vegas, kriminalisti~ka serija 00.05 Playboy Girls, zabavni program 00.35 Sexiest, zabavni program 01.05 Red Carpet, showbiz emisija 02.05 Sav taj folk: „Pare {u{kaju, pare zveckaju“ 02.35 Ke~eri, sportski program 03.35 ^uvari planeta: Putevi Roma

15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Gre{ne du{e, serija 16.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 17.00 Farma, u`ivo 18.00 All about, zabavni program 18.30 Info top, info-program 18.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 19.00 ^ini, serija 20.00 Farma: VTR 21.00 Grand show 23.00 Mjau show, zabavni program 00.00 Farma, u`ivo 01.00 Sretni zajedno, film

RTS
11.05 Komandir juri{ne ~ete: Proboj solunskog fronta 11.30 Mo`e i druga~ije, {kolski program 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.25 Vrijeme 12.30 Kontekst (r) 13.00 Metropolis (r) 13.30 Beogradki {lager, retrospektiva hitova 14.15 Trendseter (r) 15.00 Da ti ka`em kamenko 15.30 Na{i stranci 16.00 Ovo je Srbija 16.35 Flamingosi live 17.00 Dnevnik 17.20 Slagalica, kviz 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 Visoki napon, kviz 21.50 Vijesti 22.00 Petkazanje 23.15 Muzi~ki program 23.45 [ta radite, bre 00.00 Dnevnik 00.15 No}ni program

RTCG
11.30 11.55 12.00 12.05 12.35 13.00 13.30 14.00 14.45 15.00 15.20 15.30 15.45 16.00 16.30 17.00 17.15 17.30 18.00 18.30 19.20 19.30 20.00 20.30 21.30 22.30 22.50 23.00 23.25 00.20 Muzi~ki mix Kalendar Vijesti Dok. emisija Muzi~ki mix Emisija iz kulture (r) Dok. emisija (r) Etno muzika Emisija za djecu Obrazovna emisija Kalendar Dnevnik 1 Ispeci pa reci Muzi~ki mix Dok. emisija Albanska muzika u Crnoj Gori Lajmet Dok. emisija (r) Muzi~ki mix Dok. emisija Kalendar Dnevnik 2 Zapis Koncert SAT TV Muzi~ki mix Kalendar Dnevnik 3 Dok. emisija (r) Pono}ni koncert

TV ATLAS
06.30 07.30 08.30 09.00 10.00 11.00 12.00 14.00 15.00 15.30 16.30 17.30 18.00 19.00 19.45 20.00 20.50 20.55 21.00 22.00 22.30 23.00 @ivot je lijep (r) Op~injeni, serija (r) Kuhinjica, serija Sen Trope, serija (r) Neki to vole zorom, jutarnji program Biografije, serija (r) Gospo|a Dalovej, film Ne{to izme|u sa Sabrijom Vuli}em (r) O... sa Oljom Op~injeni, serija @ivot je lijep Kuhinjica, serija Forum 60 Sen Trope, serija Vijesti dana Biografije, serija Vijesti dana Poslovne vijesti Elite exclusive sa Marijom i Ilijom Forum 30 Glas Amerike Igra sa devetkama, film

UNIVERSAL
06.00 07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 14.00 16.00 17.00 18.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 04.00 Sudija Ejmi, serija McLeudove k}eri, serija Bra}a i sestre, serija Sudija Ejmi, serija Ne{ Brid`is, serija Doma}ice iz okruga Orind`, serija Ubistva u Midsomeru: Neznan~eva smrt, film Zakon i red, serija Ne{ Brid`is, serija Dobra `ena, serija Doma}ice iz okruga Orind`, serija Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija Panduri novalije, serija Zakon i red, serija Zakon i Red: Zlo~ina~ke namjere, serija Zakon i red, serija Bra}a i sestre, serija Ubistva u Midsomeru: Neznan~eva smrt, film

DISCOVERY
06.00 Trgovci automobilima 06.25 Peta brzina 06.50 Prljavi poslovi 07.45 Pre`ivljavanje 08.40 Razotkrivanje mitova 09.35 Razorna laboratorija 10.30 Kako se pravi? 10.55 Kako to radi 11.25 Naftna katastrofa 12.20 Auta po mjeri 2008. 13.15 Ameri~ki ~operi 14.10 Peta brzina 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Istrebljiva~i {teto~ina 16.25 Ekstremne eksplozije 17.20 Pre`ivljavanje 18.15 Razotkrivanje mitova 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to radi 20.05 Lov na sabljarke 21.00 Razotkrivanje mitova 21.55 U potrazi za zabavom 22.50 Trenuci u`asa 23.45 Auta po mjeri 00.40 Prljavi poslovi

N. GEOGRAPHIC
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 22.00 23.00 01.00 [apta~ psima Vojska lavova Uhva}eni na djelu Reskju Ink Predatori u opasnosti Najbolji posao na svijetu, 2 epizode Ulovljeni Uhva}eni na djelu Deset biblijskih po{asti Alkatraz za polarne medvede Majka bradavi~astih svinja ]orkirani u inostranstvu [apta~ psima Ulovljeni [apta~ psima, 2 epizode ]orkirani u inostranstvu [apta~ psima, 2 epizode Ulovljeni

petak, 17. septembar 2010. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1
07.40 08.35 08.40 09.10 09.15 10.00 10.09 10.10 10.20 10.45 11.15 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.30 13.15 14.10 14.19 14.20 15.05 15.25 16.15 17.00 17.10 18.30 18.50 19.20 19.21 19.30 19.56 20.01 20.04 20.10 21.55 22.00 22.25 22.28 22.35 22.45 23.30 00.55 02.50 03.30 04.10 04.50 04.55

TV PROGRAM
NOVA
08.05 Fifi i cvjetno dru{tvo 08.20 Roary, crtana serija 08.45 Dona Barbara, serija 09.45 U ime ljubavi, serija 11.45 Na{a mala klinika, serija 12.45 IN magazin 13.30 Provjereno, magazin 14.25 Dona Barbara, serija 16.25 U ime ljubavi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.20 U ime ljubavi, serija nastavak 17.35 U ime ljubavi, serija 18.30 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Supertalent , talent show 21.45 Asterix na Olimpijskim igrama, film 23.55 Kroja~ Paname, film 01.45 Ezo TV, tarot show 03.15 Ispovijedi jedne go-go djevojke, film 04.45 Sunset, film

63
Fifi i cvjetno dru{tvo Graditelj Bob, crtani film Timmy, crtani film Jagodica Bobica Ninja kornja~e FF Winx, crtani film Aladdin, crtani film Indija, 16.epizoda 1001 no}, 17. ep. Sport centar Pali an|eo, 15. ep. Indija, serija, 17. ep. 1001 no}, 18. ep. Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavni program Dani groma, film Sport centar Pali an|eo, 15. ep.

HRT2
Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (r) Ru`marin i maj~ina du{ica 3, serija (r) Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture (r) Odjevna odiseja: Rusija, dokumentarna serija Odjevna odiseja: Tajland, dokumentarna serija Oprah show (1238.) Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (r) TV kalendar (r) More ljubavi, serija Ljetna slagalica Vijesti s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Sutra je novi dan 2, serija Jelovnici izgubljenog vremena: Hlapovi vite{ka srca (r) [krinja: Bravo, Hrvatska! (r) Luda ku}a 2, humoristi~na serija(r) Vijesti Hrvatska u`ivo Kulturna ba{tina: Utvrde oko Karlovca (r) Iza ekrana Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Vinkova~ke jeseni 2010, prenos otvorenja Tako lako, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Dr. House 3, serija Edmond, ameri~ki film 28 dana poslije, film (r) Zvjezdane staze: Enterprise 4, serija(r) Studio 60 na Sunset Stripu, serija (r) Oprah show (r) Skica za portret (r) Jelovnici izgubljenog vremena: Hlapovi vite{ka srca (r) 07.40 TV vrti}: Higijena (r) 07.50 Na kraju ulice: Kako biti dobar (r) 08.05 101 dalmatinac, crtana serija (r) 08.25 @deronja, crtana serija(r) 08.50 Krava i pile, crtana serija (r) 09.10 Glazbeceda: Na slovo K (r) 09.20 Izazovi: Djevoj~ica i konj, islandski dokumentarni film za mlade (r) 09.35 Na prvi pogled, serija za djecu(r) 10.05 Vincent i ja, kanadski film (r) 11.45 Beverly Hills 3, serija(r) 12.30 Beverly Hills 3, serija (r) 13.15 Dr`avnik novog kova 2b, humoristi~ka serija 61, (r) 14.15 Zvjezdane staze: Enterprise 4, serija

TV1
07.00 - 00.00 Vijesti, svaki sat 07.12 Gumenko, crtani film 07.17 Obla~i}, crtani film 07.30 Nove avanture Zoroa, animirana serija 08.10 Cirkusi svijeta 08.20 Veseli autobusi, crtani film 08.30 Izmijenjena srca, film (r) 10.30 Toyotin svijet divljine, dokumentarni program (r) 11.05 Uspon velikih sila, dokumentarni program 12.10 Edgemont, serija za tinejd`ere (r) 12.45 Direktno, dijalo{ka emisija (r) 14.30 Toyotin svijet divljine, dokumentarni program, 8. epizoda 15.05 Ispod vulkana, film klasik (r) 17.15 Uspon velikih sila, dokumentarni program (r) 18.05 Edgemont, serija za tinejd`ere 18.45 Face to face, talk show 19.30 Centralni dnevnik sa Senadom Had`ifejzovi}em 20.10 Tre}e poluvrijeme sa Sabahudinom Topalbe}irevi}em 20.45 Gospo|a predsjednik, serija 22.05 Izborna hornika 22.20 Dan uni{tenja film 00.15 Reprizni program

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro (07,00.09,00 Vijesti TVSA) 10.00 Vitaminix 10.02 Koki, program za djecu 10.10 Bajke iz cijelog svijeta 10.25 Ulica Zoolo{kog vrta 10.36 Bajke iz cijelog svijeta 10.50 Ulica Zoolo{kog vrta 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Jesenje dobre vibracije (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Dok. program 14.05 Robin Hood, serija (r) 15.00 Vijesti TVSA 15.05 Biografije, dok. program 16.00 Jesenje dobre vibracije 17.00 Vijesti TVSA 17.10 Izbori 2010. neposredna obra}anja 17.15 Jesenje dobre vibracije, u`ivo 17.50 Za svaku bolest trava raste 18.00 Svi vole Rejmonda, serija 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Koki, program za djecu 19.07 Bajke iz cijelog svijeta 19.20 Ulica Zoolo{kog vrta 19.31 Bajke iz cijelog svijeta 19.45 Ulica Zoolo{kog vrta 20.00 Ne{to za raju 21.00 Izbori 2010., u`ivo 22.00 Vijesti TVSA 22.05 Dok. program 23.00 Crna Guja, serija 23.30 Sumorna ku}a, serija 01.30 Bal ~udovi{ta, film

MRE@A PLUS
09.00 09.10 09.20 09.30 10.00 10.30 11.20 12.00 13.00 15.49 15.50 16.50 20.00 21.00 23.20 01.20 01.25

TV SLON
16.10 SMS centrala, muzi~ki program 16.35 TV Liberty (r) 17.05 Slobodni ljudi, revijalni program 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.17 Tuzla u`ivo panoramske kamere 18.35 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica - program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.25 @ivotne pri~e, dok. program 21.10 Sto~ar, 17/130 22.05 Extra jukebox time, muzi~ka emisija za mlade 23.00 Slon extra Info

Mu}ke

HUMORISTI^KA SERIJA 00.25

Fifi i cvjetno dru{tvo
CRTANI FILM 08.05

14.55 Portret umjetnika: Julije Knifer (r) 15.50 Di`i zastor, ameri~ki film (r) 17.40 U svijetu bez leda: Novi El Dorado, dokumentarni film (r) 18.30 Mu}ke 7b, humoristi~ka serija 19.30 Gara`a (r) 20.00 Ve~eras... 20.05 Ve~ernja {kola: Podjela diploma (r) 20.45 Vijesti na Drugom 20.50 Vrijeme 20.55 In memoriam Van~a Kljakovi}: Bu`a, TV drama (r) 22.15 Inspektor Montalbano 2, mini-serija 23.45 Studio 60 na Sunset Stripu, serija 00.25 Mu}ke 7b, humoristi~ka serija (r)

TV MOSTAR
09.00 Fifi i cvjetno dru{tvo 09.10 Graditelj Bob 09.20 Timmy 09.30 Jagodica Bobica 10.00 Ninja kornja~e 10.30 Winx 11.20 Aladdin 12.00 Indija, serija 13.00 1001 no}, serija 13.45 Izborna hronika 15.49 Sport centar 15.50 Pali an|eo, serija 16.50 Indija, serija 18.00 Grad 19.00 RTM Vijesti 19.30 Centralni dnevnik 20.00 1001 no}, serija 21.00 Vertikale duha 23.20 Dani groma, film 01.20 Sport centar 01.25 Pali an|eo, 15. epizoda

TV KAKANJ
09.20 Program TV Sahar 10.00 Saga, serija 11.00 O~i du{e, serija 11.30 Imam Alija, serija 12.00 Flash vijesti 12.05 Druga strana ljubavi, serija 13.00 Autoshop magazin 13.30 -Film 16.00 Imam Alija, serija 16.30 O~i du{e, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Saga, serija 18.00 Druga strana ljubavi, serija 19.30 Dnevnik FTV 20.10 Vijesti IC 20.50 Izborni blok 21.00 Hutba 22.00 Saga, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC

RTV USK
13.00 TV Liberty (r) 13.30 Dok. program 14.15 U beharu s vama 14.30 Vijesti 14.35 Svijet tajni, 14/30 15.40 Turkiye den muzik 16.00 Razgovor s povodom (r) 17.10 Capri, 19/2418.00 Svijet tajni, 15/30 19.00 Dnevnik TV USK 19.30 Muzi~ki program 20.00 Bonaventura 20.30 Izbori 2010. Predstavljanje politi~kih subjekata 21.30 Dnevnik TV USK 2 22.00 Izborna hronika 22.20 Capri, 16/24 23.10 Ruska imperija, 14/16 00.10 La musica di notte

RTV BN
12.05 Dobre vibracije 13.00 Bulevar 13.45 Sport flash (r) 14.00 Novosti 14.05 Svijet na dlanu 15.35 Objektivom kroz Semberiju 16.00 Novosti 16.25 Zaljubljeni Don @uan, film 17.50 Vremenska prognoza 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 BN monitor 20.10 ^etiri `ene, serija 21.40 Strana~ka hronika 22.30 Pregled dana 23.00 BN music 00.00 Svijet na dlanu 00.30 Astrochat

TV ZENICA
14.00 Svjedok prirode 14.30 Zona kantona (r) 15.00 Vijesti 15.10 Plima `ivota, serija(r) 15.55 TV izlog 16.00 Svjetla pozornice (r) 17.30 Dje~iji program 1/10 17.50 Ze sport plus 17.55 Mali oglasi 18.00 Frejzer, serija 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Zenica danas 20.00 Izbori 2020.-debata 21.00 SDA Zenica, zakupljen termin 21.30 Dobro srce 22.00 Plima `ivota, serija 23.00 Zenica danas (r) Frejzer (r) 00.00 Gledajte, horoskop 00.05 Glas Amerike

TV TK
09.00 ^etiri `ene, serija 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.15 Frejzer, humoristi~ka serija 13.15 Bonaventura, magazin 13.55 Iz dana u dan... 14.00 Frejzer, humoristi~ka serija 16.00 Vijesti u 16 16.30 D`ejmi kod ku}e, kulinarski show 17.00 Izbori 2010: Izborni `urnal 18.00 ^etiri `ene, serija 19.00 Dnevnik RTV TK 20.05 Inspektor Poaro, serija 20.55 Vremensak prognoza 21.00 Izbori 2010: Debata 22.30 Vijesti 23.15 Lo{e djevojke, serija 00.00 Dnevnik (r)

RTV VOGO[]A
12.30 Autoshop (r) 13.00 Lokalno je primarno, dok. program (r) 13.30 Istina, emisija o povratku (r) 14.00 Na tragu prirode, dok. serija 14.30 Te{anjska hronika TV Smart 15.00 Svijet tajni, serija (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 Izbori 2010. 19.00 SMS music 20.30 Te{anjska hronika TV Smart 21.00 Dok. program 22.00 Sense: Ha{ki tribunal 22.30 Vogo{}anska hronika 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike

ATV
10.25 Winx, crtani film 10.50 Winx, crtani film 11.15 Ninja kornja~e, crtani film 11.55 Vijesti 12.00 Indija, serija 13.00 1001. no}, serija 14.15 Cinema Magica hronike 14.30 Vizita 15.50 Pali an|eo, serija 16.50 Indija, serija 17.50 Kulinarski letopisi 18.00 Buka, talk show 19.00 ATV vijesti 19.45 Izborna hronika 20.00 1001. no}, serija 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavni program 23.00 Ve~ernje vijesti 23.20 Dani groma, film 01.20 Sport centar 01.25 Pali an|eo, serija

EUROSPORT
08.35 Fudbal, SP (@) U-17 Trinidad i Tobago, ~etvrtfinale 10.00 Mountain bike 11.00 Biciklizam, Tour of [panija 12.00 Fudbal, SP (@) U-17 Trinidad i Tobago, ~etvrtfinale 15.00 Biciklizam, Tour of [panija 16.00 Biciklizam, Tour of [panija, live 17.30 Fudbal, SP (@) U-17 Trinidad i Tobago, ~etvrtfinale 19.00 Eurogoals 19.10 Dizanje tegova, S[ Antalya, Turska, live 21.00 Kuglanje 22.00 Fudbal, SP (@) U-17 Trinidad i Tobago Live, ~etvrtfinale 00.00 Biciklizam, Tour of [panija 00.45 Dizanje tegova, S[ Antalya, Turska

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, SP (@) U-17 Trinidad i Tobago, ~etvrtfinale 08.15 Fudbal, Bundesliga 09.45 Surf 10.00 Kriket, Indija 11.15 Surf 11.30 Fudbal, SP (@) U-17 Trinidad i Tobago, ~etvrtfinale 12.15 Surf 12.30 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 13.30 Enduro 14.00 Trke aviona 15.00 Fudbal, SP (@) U-17 Trinidad i Tobago, ~etvrtfinale 17.30 Kriket, Indija 20.30 Fudbal, Bundesliga Live 22.30 Fight Club 23.30 Surf 23.45 Watts 00.15 Fudbal, SP (@) U-17 Trinidad i Tobago, ~etvrtfinale 01.00 Fudbal, SP (@) U-17 Trinidad i Tobago Live, ~etvrtfinale

SPORT KLUB
06.00 06.30 08.00 09.05 Mobil 1 Grid Atletix FullTilt Poker Moto GP Aragon - Free Practice 1 125cc, direktno Moto GP Aragon Free Practice 1 Moto GP, direktno Moto GP Aragon Free Practice 1 Moto 2, direktno TWS Premier League Magazin Davis Cup polufinale: France Argentina, direktno Championship: Doncaster - Leeds, direktno FullTilt Poker Najava Premier League Liga {ampiona: Zilina - Chelsea Davis Cup, polufinale: France - Argentina

VIASAT HISTORY
06.30 Svijet novca: Male prljave tajne 07.00 Ko si zapravo ti? 08.00 Ovo je civilizacija 09.00 Podzemni rat 10.00 Normani 11.00 1929. velika kriza 12.00 [ta je ubilo mamute? 13.00 Borba protiv Crvenog barona 14.30 Svijet novca: Male prljave tajne 15.00 Ko si zapravo ti? 16.00 Impresionisti 16.30 Svijet novca: Svijet po Guglu 17.00 Tajne dubina 18.00 Hendl, `ivot pop ikone 19.00 Mi Evropljani 20.00 Ko je napisao Bibliju? 21.00 Kolonija 22.00 Genije fotografije 23.00 Poglavice 00.00 Impresionisti 00.30 Svijet novca: Svijet po Guglu 01.00 Tajne dubina 02.00 Hendl, `ivot pop ikone 03.00 Mi Evropljani 04.00 Ko je napisao Bibliju? 05.00 Kolonija

ANIMAL PLANET
06.50 Najsmje{nije `ivotinje na planeti 07.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a, 2 epizode 08.35 Divlja planeta 09.00 Pit bul terijeri i biv{i zatvorenici 09.55 @ivot majmuna 10.20 @ivot delfina 10.50 Policija za `ivotinje 11.45 Veterinari sta`isti 12.10 Spa{avanje ljubimaca 12.40 Policija za `ivotinje 13.35 Spa{avanje divljih `ivotinja 14.00 RSPCA 14.30 Pit bul terijeri i biv{i zatvorenici 15.25 Najsmje{nije `ivotinje na planeti 16.20 Ko {i{a tog psa 17.15 Velike morske avanture 18.10 Gorska kuna 19.10 Stranac me|u medvjedima, 2 epizode 20.05 Borba za kitove 21.00 @ivot sa vukovima 21.55 Policija za `ivotinje 22.50 Gorska kuna 23.45 Divlje i bez cenzure 00.40 Borba za kitove

TV 1000
06.00 Nikson, film 09.10 Veliki Lebovski, film 11.10 EdTV, film 13.10 Nemamo {ta da izgubimo, film 15.00 Pokemon heroji, film 16.10 Prevaranti, film 18.00 Neznani junaci, film

10.05

11.10

12.00 13.00 13.30 20.45 23.00 00.00 00.30 02.30

Puder

FILM 22.00

20.00 Premijera: Hvata~ pacova, film 22.00 Puder, film 00.00 The Artist, film 02.00 Devojke iz katoli~ke {kole 3, film 04.00 Spikizi, film

Zavr{en {esti memorijalni turnir “Mirza Deliba{i}”

Efes Pilsen najbolji,

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
45. strana

Bosna ~etvrta

petak, 17. septembar 2010. godine

U organizaciji ansambla Bosnia Folk u Zenici

Dje~iji festival okuplja 800

mali{ana iz regiona
Na platou ispred robne ku}e Bosna, u strogom centru Zenice, nastupi}e djeca iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Kosova i BiH
organizaciji ansambla Bosnia Folk u Zenici }e se sutra odr`ati tre}i dje~iji internacionalni festival folklora Folk Inter Fest 2010 Sitno kolo okolo. Na ovom dje~ijem festivalu, koji je vjerovatno najmasovniji u na{oj zemlji, trebalo bi nastupiti oko 800 mali{ana do 14 godina iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, sa Kosova i iz BiH. Festival }e se odr`ati na otvorenom, u strogomcentruZenice na platou ispred robne ku}e Bosna.

Voinovich: Mladi da se uklju~e u politiku
SenatorSAD-aGeorgVoinovich, koji se ju~e, direktnim linkom iz ameri~kogSenata, obratiostudentimaAmeri~koguniverziteta u BiH u Banjoj Luci istakao je va`nost uklju~ivanja BiH u euroatlantskeintegracije. Voinovich je ovo istaknuo razgovaraju}i sa studentima Ameri~koguniverziteta u BiH iz Sarajeva, BanjeLuke i Tuzlekojima je poru~io da se uklju~e u politi~ke procesesvojezemlje. “Nadam se da }e sve dr`ave u regionu u}i u EU, a one koje `ele priklju~it }e se i NATO-u “, dodao je Voinovich obra}aju}i se studentima. SenatorVonivichtako|e je napomenuo da su BiH i cijeliregionnapravilivelikiprogres u zadnjih10 godina i istakaosvojunadu da }e se taj proges nastaviti i u budu}nosti.

U

Izraelci kupovali bubrege siroma{nih
U predfestivalskom programu nastupit }e folklorne sekcije kulturno - umjetni~kih dru{tava koja su nastala kroz projekat “Bosnia Folk kroz zeni~ke mahale i sela“ a radi se o , dru{tvima Plamen iz Pehara, Kula Vranduk iz Vranduka, Gorica iz Gorice, La{va iz La{ve, \ulistan iz Nemile, Ko~evski sliv iz Pojska, Janji}i iz Janji}a, Slapovi - Orahovica iz Orahovice, Gradina iz Gradi{ta i Lasta iz Arnauta. U sklopu festivalske Etno ve~eri odr`at }e se Ljetna {kola saza, povodom promocije ovog drevnog instrumenta, uz prezentaciju knjige o sazu, autora[ukrijeTrake, i prigodne radionice sviranja na ovom prelijepom instrumentu. Istog dana planirano je odr`avanje Ljetnog sajma suvenira i autohtonih proizvoda, {to se savr{eno uklapa koncepciju ove manifestacije, a izlaga~i }e biti udru`enja: Kazand`iluk iz Kaknja, Vrandu~ka a{lama iz Vranduka, Snaga `ene i U~itelj bez granica iz Zenice sa svojim eksponatima. na~ina `ivljenja, zaslu`uje veliku pa`nju u na{oj zemlji, stoga se ansambl Bosnia Folk odlu~io da organizuje festival koji }e okupiti omladinu iz raznih dr`ava. Na{a je najve}a `elja da budemo dobri doma}ini, te da opravdamo povjerenje, a tako|er da ostavimo dobar utisak na na{e goste, te da bismo dobili pozive od udru`enja da i mi gostujemo kod njih, {to je ujedno cilj manifestacije - putovanja, nova prijateljstva i saradnja“ ka`e Melih Karan, umje, tni~ki rukovodilac ansambla Bosnia Folk. M. DAJI] Glavni direktor i pet hirurga sa privatne klinike u Ju`noafri~koj Republici optu`eni su da su vr{ili transplantaciju bubrega koje su kupovali bogati Izraelci od siroma{nih Brazilaca i Rumuna, objavili su ju~er mediji. Privatna bolnica St. Augustin u Durbanu, koja je u vlasni{tvu kompanije Netcare, tako|e je pod istragom zbog 109 izvr{enih operacija od 2001. do 2003, precizira dnevni list Star. “Izraelski dr`avljani kojima je trebalo da se izvr{i transplantacija bubrega dolazili su u Ju`nu Afriku zbog operacije i pla}ali donatorima“, objavio je dnevnik Times. Izraelci su pla}ali oko 20.000 dolara za jedan bubreg dok su Brazilci i Rumuni dobijali po 6.000 dolara.

O~uvanje obi~aja
O~uvanje narodnih obi~aja i tradicije Bosne i Hercegovine je od velikogzna~aja za promociju bh. kulture, te je to primarnizadatakansambla, kao i svih kulturno-umjetni~kih dru{tava. U revijalnom dijelu nastupit }e folklorne sekcije djece s posebnim potrebama Udru`enja “Drin“ iz Fojnice, Udru`enje “Svjetlost“ Speci, jalne{kole u Zenici i Udru`enja “Romano Centro“ iz Zenice.

Kultura i tradicija
“Folklor, kao dio na{e kulture i tradicije, na{eg bosanskog

POSLJEDNJE VIJESTI
UDES KOD RTV DOMA - U prometnoj nesre}i koja se dogodila sino} u 19.55 sati na sarajevskom Bulevaru Me{e Selimovi}a ozlije|ene su dvije osobe. Sudarili su se putni~ko motorno vozilo i motorcikl. Oba voza~a su lak{e ozlije|ena. Nakon ukazane lije~ni~ke pomo}i u KCUS-u, voza~ motorcikla je pu{ten ku}i. Na magistralnoj cesti M-17 izme|u La{ve i Zenice, na lokalitetu Janji}ka ada, u sudaru dva putni~ka vozila i kamiona, tri osobe su te`e ozlije|ene, ali nisu `ivotno ugro`ene. ROMSKO PITANJE EVROPSKI PROBLEM - ^elnici EU-a zavr{ili su sino} u Bruxellesu sastanak na vrhu o odnosima Unije sa strate{kim partnerima, ali je skup dobrim dijelom obilje`en sukobom izme|u Komisije i Francuske zbog afere zbog protjerivanja Roma. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy je najavio da }e Francuska i dalje uklanjati nelegalna naselja, bez obzira na etni~ku pripadnost stanovnika tih naselja. Dodao je da je romsko pitanje te`ak problem za koji }e trebati prona}i europsko rje{enje. NESRE]A U SUDANU - Trideset sedam osoba je izgubilo `ivot, a 26 povrije|eno ju~er u Sudanu u sudaru dva autobusa u dr`avi Bijeli Nil, {ezdesetak kilometara ju`no od Kartuma, izjavio je Mohammed Tahier Fadil direktor prometne policije.

Banjalu~ka biskupija dobila pomo}nog biskupa

Marko Semren pomo}nik Komarice
Banjalu~ki biskup Franjo Komarica najavio je da }e u subotu, 18. septembra, u banjalu~koj katedraliSvetogBonaventurebitiobavljenobiskupsko re|enje Marka Semrena za pomo}nog banjalu~kog biskupa. On je rekao da mu je pomo}nibiskupSemrendodijeljen “kao desnaruka“ u svimposlovimakoji se ti~uupravljanjaBiskupijom i obavezama koje ima u Biskupskoj konferenciji BiH. Komarica je istakao je da je ovo prvo biskupsko re|enje u 129 godina postojanja Banjalu~ke biskupije. Pomo}ni biskup Marko Semren u svom prvom obra}anju javnosti kazao je da se mnogo mora u~initi na podru~ju me|usobnog uva`avanja, naglasiv{i da razli~ite kulture predstavljaju bogatstvo. Dodao je da se posebna pa`nja mora posvetiti mladima u ovom vremenu u kojem su se izgubile vrijednosti i u kojem se ~ovjek posmatra samo kao potro{a~ koji vrijedi onoliko koliko mo`e da potro{i.

Snje`na oluja u Australiji
Umjesto prolje}a i pjeva ptica, australijsku oto~nu dr`avu Tasmaniju do~ekala je zima i obilni snijeg. Hiljade domova ostalo je bez struje zbog velike, i, prije svega neo~ekivane koli~ine snijega i leda. Snje`no nevrijeme zakr~ilo je ceste pa su brojni turisti ostali zarobljeni. Vjetar je puhao prosje~nom brzinom od 120 kilometara na sat, a kroz par dana se o~ekuje pobolj{anje vremena, prenosi u ~etvrtak Reuters.

Poglavar Rimokatoli~ke crkve papa Benedikt [esnaesti imenovao je Marka Semrena za pomo}nog biskupa 15. jula. Do ovog imenovanja Semren je bio na du`nostigvardijanafranjeva~kog G. K. samostana na Gorici kod Livna.

14.45

BHT

AUTOTRKE: MAJSTORI BRZINE

subota, 18. septembar

SPORT

Hegel na izborima
Razumijem pravo gra|anina na informaciju, kao i pravo stranaka da putem malih ekrana saop}e svoje programe koje nude za naredne ~etiri godine. Prvi }e, {to posredno, a ne{to i neposredno, zaraditi u ovoj besparici, ovi drugi, natjecatelji za vlast, pak }e potro{iti milione, e da bi ih u narednom mandatu barem peterostruko oplodili. Ne razumijem za{to su tzv. izborne emisije na na{im TV postajama tako dosadne, isprazne, retori~ke, frazeolo{ke, plus mla}enje prazne slame. Valjda zato {to se u prvoj minuti ovakvih galimatijasa namah vidi kako novinari otaljavaju taj posao. Kobajagi pravimo se da radimo ozbiljan posao, rekao bi jedan od njih. Dodao bih kako njih ve}ina nije spremna i ne umije se uhvatiti uko{tac s tako ozbiljnim poslom koji se zove dr`ava, zemlja, politika, ekonomija, svijet, globalizacija, sloboda, pravo, ljudi, kolektivi, sada{njost, budu}nost, povijest, razum, genocid... I ne ~udi me onda da nijedna televizija iz Sarajeva (i {ire, rekli bi na{i "genijalni" partijski polit-komesari) nije najavila prijenos, reporta`u, zapis, dijalog, analizu, sintezu, intervju... s 28. internacionalnog Hegelovog kongresa, koji se, s ~ak 300 u~esnika, iz BiH i svijeta, odr`ava u Sarajevu. Tamo }e glavna tema biti ona koja glasi: Izme|u razuma i povijesti. Potom }e eminentni filozofi govoriti o tome {ta je moderna danas i koje su joj perspektive, {ta odre|uje dana{nji svijet. Ono {to ome|ava filozofiju kao utemeljiteljicu suvremenog svijeta. Ah, rekli bi {efovi na{ih TV ku}a, program nam odre|uje (pred-izborna) stvarnost! A Georg Wilchelm Friedrich von Hegel, ponajve}i um civilizacije, odgovorio bi: Tim gore po stvarnost!

Glava Zete 2010, reporta`a
15.55
BHT

NOGOMET: ENGLESKA PREMIER LIGA

subota, 18. septembar

Tottenham Hotspur Wolverhampton
20.10
BHT

NOGOMET: PREMIJER LIGA BiH

subota, 18. septembar

Borac - Zrinjski
16.30
BHT

NOGOMET: LIGA PRVAKA

nedjelja, 19. septembar

Magazin

su najuzbudljivije
ad ho}e{ pobli`e upoznati "stalno" lice s ekrana BHT1 Sa{u Deli}a, urednika Dnevnika, centralne informativne emisije ove ku}e, upitav{i ga za "skra}eni" CV, on ima spreman odgovor. Evo ga. "Skoro 33 godine, `ivio u nekoliko mjesta u BiH, uvijek `elio `ivjeti na Jadranu, ali jo{ nikad uspio... Op{ta gimnazija, Filozofski fakultet Banja Luka Anglistika.

Dnevne informativne emisije
LICE S NASLOVNICE

Sa{a Deli}, urednik na BHT1

K

S po~etka 2000. godine na TV-u, na nekoliko tv-stanica. Skoro sve vrijeme u informativnom programu, kratki "izlet" kao portparol PURS-a. Sam. Novce tro{im na putovanja, dosta vidio, ali ni izbliza ono {to `elim. Volim pozori{te, film mnogo manje..." • Pro{ao si vi{e TV izraza (sada u Dnevniku), koji ti je najbli`i? - Dnevne informativne emisije. Prosto, tu je jo{ najvi{e uzbu|enja. • Radi{ i specijalne izborne emisije. Kako izlazi{ nakraj s na{im (ne)odgovornim politi~arima i "odgovornim" urednicima?

- Izgleda da su odgovorni urednici jo{ jedini odgovorni za svoj rad u ovoj zemlji. Nisu problem. Bar ne meni i ne jo{. Sa politi~arima, s njima se unaprijed pripremite da je sve "kobajagi" i da se "igrate" ozbiljna posla. I tako pro|e jo{ jedan dan... a pro{lo ih je puno... • Kad se radi vanjska i unutra{nja politika na BHT-u {ta je isto, a {ta razli~ito? - I kroz jedno i kroz drugo vidim kako dosta ljudi pati. Tu pomislim da nije velika nevolja {to i u jednom i u drugom zna~ajno se umorim (skoro) svaki dan. • U tvojoj TV ku}i radi se timski. Kako se uklapa{? Ili si individualac, pa ima problema?

Ekipa koja prati ovogodi{nje izbore

4

Aida Deli}

by Ramo Kolar

U oslabljenoj redakciji Informative FTV, nova, mlada zvijezda postala je Aida Deli}. Radi ko rudar, a i trudi se. Iako jo{ grana rukama bez potrebe, tu i tamo "zaboravi" koji konsonant, prevalja rije~ na brzaka, vidno napreduje. Ha, s obzirom na to otkad radi u Dnevniku, pod kojim uvjetima, zaradila je... buket!

Primjer komentatora
Ne ulazim u "tu|e" televizije i kadar, ali s obzirom na to da je globalizacija neumitna i na`alost nezaustavljiva, to mi sateliti nude i neobi~no drag Eurosport. Tamo je dosta komentatora, ali izdvaja se jedan, za primjer svim ostalima (naro~ito ovda{njim). Zove se Pe|a Baj~eti}, fina glasa, s mjerom, svim raspolo`ivim podacima koji zanimaju gledatelja, ra~una ba{ na njih, na pravo mjesto ubaci le`ernost, malo {ale. Dobar skroz...

Te{ko do zvijezda
Kako postati zvijezda na estradnom, prezasi}enom nebu? Te{ko, iako Hayat nudi dobre {anse. Ali ono {to mladim kandidatima u ovom serijalu "Zvijezda mo`e{ biti ti" nude voditelji, pa i `iri ponekad, gotovo je nemogu}e svladati. Pogotovo kad ih se izbacuje. Tada, prave}i kao dramatiku, voditelji deset minuta zvrje u prazno, okre}u glavu, a neugodna pauza i ti{ina iritiraju i takmi~are i gledatelje. ^emu to, ne znam!

GDJE SU, [TA RADE...
"Ni{ta bez timskog rada..."

- Nema ni~ega ovdje bez tima. I bar mi se ~ini da se dobro uklapam. I da to ne `elim, morao bih se uklopiti. • Da se primijetiti kako tvoje vo|enje emisija li~i na tvoj skriveni talent - glumu. Uklapa li se to u posao na BHT1? Ili }e{ oti}i u glumce, re`isere? - Ha-ha-ha... Ni{ta od toga. Imamo krasne glumce i re`isere, te im ne treba kvariti djelo. Ostatak, ostavljam iskusnim o~ima neka procjenjuju. Ponekad, treba za~initi uobi~ajeno... • Ima li to veze s time da si ~esto i voditelj razli~itih priredbi? - Meni se nekako, neskromno mo`e biti, ~ini da nisam ~esto voditelj razli~itih priredbi. A ne bih ni volio da sam. Ne volim priredbe... • Koji izazov - emisiju nisi imao prigodu raditi na TVu, a volio bi?

- Nema drugih favorita... • [ta radi{ kad se ugase reflektori u studiju? - Uglavnom, potra`im ja~u kafu kod Hajre u snacku... • Sport i muzika su ti omiljene zabave...? - Spremati se na put i kona~no oti}i, najvi{e me zabavlja, trenutno. Sve lo{ije i sporije tr~im, npr. O muziciranju ne treba pitati. Posebno ne kom{ije... • ...A {poret pak nije? - Ne. Nismo se nikad dobro upoznali. I kafu sebi slu`im iz coffee makera... • Bliska je, ili daleka, ova mudrost Indijca ^anakje Pandita: "Ne razotkrivaj svoje namjere, ve} ih dr`i u tajnosti i odlu~no ih provedi u djelo"? - Iz daljine zvu~i dobro za one koji se `ele pre~icama popeti u vladinim uredima. Nema me tu...

NISVET D@ANKO I NENAD \URI] autori su novog serijala pod nazivom Dopunska nastava, a koji, premijerno, Federalna televizija emitira u petak, 17. septembra, u 21.25 sati. Autor D`anko i reditelj \uri} su proteklu godinu proveli diljem BiH snimaju}i serijal. Tim je povodom ova ku}a u RTV domu organizirala koktel i dru`enje s prijateljima i poslovnim partnerima... SABAHUDIN TOPALBE]IREVI], sportski urednik na TV1, od petka premijerno (20.10) zapo~inje seriju emisija pod nazivom "Tre}e poluvrijeme". Me|u ostalima, gosti su mu Safet Su{i}, Ivica Osim, Faruk Had`ibegi}, Miroslav Bla`evi}, a serijal po~inje razgovorom s Vahidom Halilhod`i}em, proslavljenim igra~em Vele`a, sada trenerom zagreba~kog Dinama. "Vodili smo vrlo zanimljiv razgovor koji }e, siguran sam, privu}i pa`nju javnosti, posebno Mostaraca s obzirom na kontroverzne izjave koje je Halilhod`i} davao u posljednje vrijeme", izjavio je za Antenu Topalbe}irevi}. U "Tre}em poluvremenu" govorit }e se i o fenomenu navija~kih grupa na ovim prostorima, poku{ati saznati da li je mogu}a regionalna liga u fudbalu, podsjetiti se na velike utakmice Sarajeva, @eljezni~ara, Vele`a, Borca, ^elika, Slobode i ostalih na{ih klubova u Evropi, posjetiti London, Milano, Barcelonu, Manchester, Liverpool... 5

HAYD U PARK

Doma}e se kiseli ujesen!
[ta radi Antifa iz Mostara
@ena u javnom `ivotu BiH - U sklopu nastavka kampanje 101 razlog za{to glasati za `enu, aktivisti i aktivistkinje trinaest organizacija koje provode kampanju organiziraju debate po cijeloj BiH o ovoj temi. Ekipa emisija “Hayd u park“ (FTV, ponedjeljak, 00.45) je u Mostaru zabilje`ila stavove politi~ki aktivnih i `ena iz NVO sektora. Antifa, Mostar - Podjele po kojima je Mostar poznat se, kako vrijeme odmi~e, produbljuju jer niko od zvani~nih predstavnika vlasti nije u~inio ni{ta o tom pitanju. Aktivisti organizacije Antifa iz Mostara su mladi ljudi koji su odlu~ili iskazati svoje nezadovoljstvo, ali ne samo pri~om ve} i djelima! Tu su i Vijesti civilnog dru{tva, bh. @ivotinjska farma, lutkarsko pozori{te u Parku! Voditelji: Stefan Pejovi} i Nejra Aganovi}.

OBN - generalni pokrovitelj zabave

Jedna od najdosadnijih televizija u regionu bila je OBN! No, ne da su se trznuli nego kre}u u kreaciju i doma}i rad. ^ak imaju i slogane kojima najavljuju vru}u i zanimljivu jesen, npr: Ne priznajemo recesiju! Ne priznajemo dosadu i reprize! Ka`u da im je ta {ema vi{e no bogata, a iz nje izdvajamo nekoliko projekata. Prvi je “Survivor“ ponajgledaniji show, ovaj , put u verziji VIP, starta uskoro na ovoj TV postaji. Vanja Buli} }e svoje “Bisere“ snimati i u studiju OBN-a, razgovaraju}i sa zanimljivim doma}im ljudima. Lidere vode}ih stranaka u nas ugostit }e Mato \akovi}. “Nemojte {ta zamjeriti“ predla`u , Dario Ba{karad i Fadil Hamzi}, koji }e voziti humoristi~ku emisiju nedjeljom nave~er. Tu je i svjetski poznata turska telenovela “Gamus“, a poseban ugo|aj spremaju ljubiteljima nogometa. Naime, i ove sezone prenose utakmice UEFA Eurolige, uz ~esto smije{no-zabavne komentare biv{eg golmana Sabahudina Vugdali}a, te Adisa Had`i}a. Od oktobra kre}e i popularni “Rat bendova“, tu je i nastavak “Dajana talk showa“ “Vox populi“, a gleda, teljima }e biti ponu|eno i ~ak 150 holivudskih filmova! Ve} prepoznatljiva Adrijana Kurti{aj nastavlja svoje “Nedjeljno popodne“, a Berina Spahali} i Nata{a ^abak “Jutarnji program“ ...

Klesari na televiziji!

TAJNA ZGO[]ANSKIH STE]AKA

GUMUS NA OBN-u

Najljep{a ljubavna pri~a
Seriju koja je odu{evila i osvojila srca preko 85 milijuna gledatelja, OBN televizija ove jeseni donosi i u va{e domove. Serija kojoj je turska televizija dala novi element time {to likovi spletkaro{a, otmi~ara i preljubnika nisu vi{e samo ameri~ki ili latinoameri~ki. @ene su odu{evljene pri~om glavnog lika serije, sna`ne poslovne `ene koja je uspjela unato~ siroma{tvu i u koju je suprug Mehmed jako zaljubljen. Iako su u seriji u poznatom kontekstu ugovorenog braka, Gumus i Mehmed se otvoreno vole i cijene. U glavnim ulogama prelijepa je mlada turska glumica koju u njenoj zemlji nazivaju ru`a Turske zbog njene ljepote i nje`nosti, a glavnu mu{ku igra „Sexiest Turkish man alive“ i lice s naslovnica magazina poput Men's Health, koji se kiti i nadimkom Brad Pitt Bliskog istoka...

Jo{ se dr`i reporta`a: Armela Suba{i}

BHT1 }e od 20. septembra, svaki drugi dan, u 21.50, emitirati reporta`e sa jedinstvenog doga|aja klesanja replike zgo{}anskih ste}aka u Kaknju. Prvi put, eminentni bh. vajari bit }e u ulozi klesara ste}aka, a BHT1 }e od po~etka do kraja pratiti taj poduhvat. Klesanjem replike suvremeni vajari }e ostvariti neposredni kontakt sa srednjovjekovnim bh. umjetnicima o kojima ne znamo ni{ta. Vajari }e “u}i“ u njihove vje{tine, na~in razmi{ljanja, estetiku, jezik simbola… Poku{at }emo, zajedno sa umjetnicima i drugim stru~njacima, odgonetnuti tajnu samog nastanka ste}ka i poruku koja se krije iza simbola i gotovo izbrisanih natpisa... Autor reporta`a bit }e Armela Suba{i}.

Ranjeni orao
Poznata spisateljica izme|u dva svjetska rata, Mir-Jam, autorica je vi{e popularnih ljubavnih romana, od kojih je najpoznatiji "Ranjeni orao". Po motivima tog romana, Zdravko [otra je sa ekipom vrhunskih saradnika, u produkciji RTS-a i Ko{utnjak filma, snimio televizijsku seriju od 17 epizoda. Uzbudljiv zaplet, neizvjesna pri~a, neo~ekivani obrti i, naravno, sretan zavr{etak, elementi su koji ~ine da publika bez daha gleda ovo ostvarenje. Serija ide na FTV-u, nedjeljom u udarnom terminu (20.10). Osim ove, FTV }e emitirati i serije “Beverly Hills“ i “Melrose Place“ .

Nova serija na FTV-u

Djeca pjevaju nedjeljom

“Talent time“ na Hayatu

Imam ideju
Kako do}i do zanimljive pri~e? - svakodnevna je slatka autorska mora. Kako jedan slu~ajni susret mo`e da pokrene mnogo pitanja, a odgovori na ta pitanja postavljaju nova pitanja. "Ovaj posao po~eo sam raditi kad mi je bilo tri i pol godine...!" ka`e jedan dje~ak. "Taki smo ti mi - za sto lira u sto vira!", tvrdi mudri penzioner. "Ne mo`e seljak bez gra|anina, a ni gra|anin bez seljaka...!", zaklju~uje 85-godi{nji gor{tak dok radi u polju. "Ja uvijek imam ideja!", re~e onaj ma{toviti dje~ak i produ`i za blagom. Ehhh, ovo se zove `ivot, a ostalo mo`ete osjetiti u sasvim neobi~noj pri~i "Imam ideju". (BHT1, nedjelja, 11.30 sati). Autor: Dinno Kassalo.

@IVOT & OSTALO

“Talent time“ show je emisija zabavno takmi~arskog karaktera, namijenjena djeci od 6 do 16 godina, a starta 19. septembra u programu Hayat TV. U ovoj emisiji djeca osmi{ljavaju svoj nastup koji mo`e uklju~ivati ta~ke pjevanja, glume, plesa, sviranja ili kombinacije svih, odnosno bilo koji vid izra`avanja njihovog talenta u trajanju do 4 minute. Svake nedjelje kroz emisiju najmla|e gledatelje vodit }e Dalila Omerovi} i Ajla Mili{i}. 7

RAT BENDOVA U SLOGI

Reporteri na putu do istine
Svaka ve~er, osim za filmove, na TV1 rezervirana je i za zanimljiv serijski program novijeg datuma. Osim visokokvalitetne historijske serije “Posljednji beg na Balkanu“ , koja se emitira nedjeljom u 20.10, te serije za tinejd`ere “Egdemnot“ koja se prikazu, je svaki radni dan u 18.05 sati, TV1 ostalim danima gledateljima nudi vrhunske krimiserije, pune akcije i avanture. Tu je, prije svega “Odjeljenje za istragu“ policijska serija u {est epi, zoda po 60 minuta, na programu srijedom u 20.10. Mini serija “Gospo|a predsjednik“ komedija o mo}i, politici i ljubavi, o `eni ko, ja poku{ava uskladiti karijeru i privatni `ivot. Na programu je petkom u 22.30 sati. Osam nastavaka po 60 minuta ima francuska serija “Reporteri“, a ide subotom u 20.10 sati. Reporteri prate novinare kroz njihove profesionalne avanture i otkrivaju {ta se doga|a iza scene ve~ernjih vijesti ili redakcije nacionalnih novinskih izdanja. Opasne istrage, politi~ke manipulacije, unutra{nji rivalitet, utjecaj tajkuna na medije, otmice... Novinari se moraju suo~iti sa nebrojenim opasnostima i riskirati vlastite `ivote u `elji da profesionalno obave posao... Samo je jedan jedini cilj: ISTINA...

SERIJSKI PROGRAM TV1

Audicija na nivou
U sarajevskom klubu Sloga odr`ana je prva audicija, druge sezone, najpopularnijeg muzi~kog showa “Rat bendova“. Na audiciju je pozvano njih 20 iz BiH i 3 iz Crne Gore. Njihove nastupe je budnim okom propratio `iri u sastavu: Sead Zele Lipova~a i Vinko [tefanac. Pet dje~aka i dvije djevoj~ice iz Sarajeva, koji su nastupali pod nazivom Maximum Power, svojom izvedbom odu{evili su `iri koji je imao samo rije~i hvale za njih. Pored njih zapa`ene nastupe imali su i bendovi: Gnjev an|ela (Bratunac), Nuclear mama (Crna Gora), Full house (Tuzla), Anikina vremena (Banja Luka), Impuls (Banovi}i) i Black tattoo (@ivinice) koji su tra`ili svoje mjesto u live emisijama. Prema rije~ima Lipova~e, audicija u Sarajevu je ispunila o~ekivanja.

Maximum Power iz Sarajeva

Uz seriju "1.001 no}"

SVIJET SAPUNICA 1.001 no}
subota, ponedjeljak-petak

mre`a plus

Privatna pri~a Onura i [eherzade
Najgledanija turska tv-novela ikada “1.001 no}“ u kratkom pe ri odu osvo ji la je pa`nju i srca i u BiH, {to dokazuju rekordna mjerila gledanosti. Mo`da uspjeh serije i ne bi bio toliki da gledaoce nisu o~arali glavni likovi serije, koje tuma~e turska pozori{na i filmska glumica Berguzar Korel ([eherzada) i turski glumac Halit Ergenc (Onur). Stoga malo detalja iz njihovih privatnih `ivota... [eherzada i Onur su mu` i `ena u stvarnom `ivotu. Zna ju se go di nama. Njih dvoje su se jedno vrijeme zabavljali, pa su raskinuli, te je svako na{ao novu ljubav. Me|utim, i u stvarnom `ivotu nastupa obrt k'o u seriji, po{to su se upravo na snimanju "Hiljadu i jedne no}i" ponovo po~eli zabavljati. U braku su, s tim {to Berguzar (odnosno [eherzada) u poslu koristi djevoja~ko prezime Korel, dok u stvarnom `ivotu nosi Onurovo (Halitovo) prezime Ergene. Imaju sina Alija. [eherzada je ro|ena 2. septembra 1982, a Onur 30. aprila 1970. Zanimljivo je da su [eherzadini roditelji bili poznati glumci, pogotovo otac Tand`u Korel, koji je umro 2005. godine, prije nego {to je i po~elo snimanje serije "Hiljadu i jedna no}". [eherzada ima i sedam godina stariju sestru koja je udata i `ivi u SAD-u. Onurova baka je Bugarka, a druga Albanka! Od njih je naslijedio nebeskoplavu boju o~iju. Prije nego je postao poznat, Halit (Onur) je boravio u Americi, te je imao vi{e poslova: bio je konobar, barmen, IT operater, prodava~... Pored glume, Halit je i odli~an televizijski voditelj - vodio je veoma popularan kviz u Turskoj. Serija "Hiljadu i jedna no}" je snimana od 2006. do 2009. godine, a originalno jedna epizoda traje ~ak 90 minuta! Gdje god se ova serija prikazivala van granica Turske, ona je bila skra}ena na 45 minuta. Razlog tome je {to turske serije uobi~ajeno traju toliko dugo, jer se time popunjava cjelove~ernji program na turskim televizijama. "[eherzada" je veoma popularna u arapskim zemljama. Naime, Arapi od Turaka otkupljuju svaki film i seriju u kojima glumi Berguzar. Kako ka`u, „milione bi platili" samo da je dovedu u posjetu Emiratima!

[eherzada je veoma iznena|ena Onurovim priznanjem. Onur priznaje Keremu {ta osje}a prema [eherzadi. Govori mu i {ta joj je ponudio. Bennu }e raditi na projektu u Sarajevu i veoma je sretna zbog toga, jer sve vi{e vremena provodi sa Keremom. ^ak }e i putovati u Sarajevo. Ali Kemal `ivi u strahu da }e Gani pokazati sliku Fusun. Nakon {to je razmislio o svemu, Kerem `eli sre}u Onuru sa [eherzadom. Bennu i Kerem se spremaju za put u Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Cijeli personal holdinga dobio je premiju u iznosu jedne plate, samo je [eherzada dobila u iznosu ~etiri plate. Dolazi kod Onura po poja{njenje, ubije|ena da iz pogre{nih razloga dobija poseban tretman. Kaan i Mihriban izlaze u park. [eherzada dobija poruku da je Mihriban zvala na posao. Poku{ava je dobiti, ali ne uspijeva. Pani~i. Kaan se izgubio. [eherzada je van sebe od straha. Ubije|ena je da ga je oteo g. Burhan. Sve ukazuje na to da je Fusun dobila trudove dvije sedmice prije termina. Nadide odlazi s njom u bolnicu. Ali Kemalova ljubavnica postaje sve nezadovoljnija. Onur na sve na~ine nastoji ubijediti [eherzadu da je ona ljubav njegovog `ivota. Fusun na svijet donosi jo{ jednu djevoj~icu. Ali Kemal je mislio da je izbrisao sliku iz Ganijevog telefona, ali vara se. Kerem odga|a sastanak u Sarajevu. I Onur i Kerem su svjesni da se njihovo prijateljstvo polako raspada, da su sve dalje. Onur i Kerem saznaju jo{ detalja o velikom ugledu koji su u`ivali njihovi o~evi. Onur je pozvao svoje saradnike u konji~ki klub na svom ran~u. Mihriban se razboljela, pa [eherzada dovodi i Kaana. Onurova majka primijeti da se s njim ne{to de{ava i to je veoma brine. [eherzada dolazi u posjetu Fusun u bolnicu. Kaan po~inje ~udno da se pona{a prema [eherzadi. [eherzada govori Onuru da ne mo`e da zaboravi na no} koju je provela s njim, te da `eli da je ostavi na miru, da budu samo kolege. Fusun ne posve}uje nimalo pa`nje novoro|enoj djevoj~ici. Burhan i Nadide pretpostavljaju da pati od postporo|ajne depresije. Bennuina sestra Melek dolazi iz Londona u Istanbul. Ali ispostavlja se da su sestre u veoma lo{im odnosima i da Bennu ne `eli vidjeti Melek. Burhan se i dalje nada da }e Kaan po~eti pitati za djeda. Ali Kemal i dalje odr`ava kontakt s ljubavnicom, ali od kada je beba tu, ima sve manje vremena da je posje}uje. Iako joj je Bennu rekla da je ne `eli vidjeti na ru~ku sa Keremom, Melek se pojavljuje. Onur je ubije|en da }e ga [eherzada prihvatiti kad ga prihvati Kaan. Mihriban govori [eherzadi da je Onur iskreno voli, da se to vidi u njenim o~ima. Melek priznaje sestri da je deportovana iz Engleske, jer je njen momak, uhva}en s drogom. Kerem i [eherzada se zaglavljuju u liftu.

18.

19. 20.

21. 22. 23.

9

SU
22.30
BHT

18. septembar 2010.
BHT FTV
08.00 Vijesti Program za djecu: 08.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 5. epizoda (r) 09.00 ZIZ, zabava-igra-znanje 10.00 Banja Luka: Biskupska konferencija, prenos 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 6. epizoda 13.05 U svijetu ljubavi, ameri~ki igrani film /S/

TV PROGRAMI
RTRS
06.00 07.10 07.30 08.00 08.15 Muzi~ki program Ah, ta planeta! (r) Zdravlje je lijek (r) Vijesti Jutro u Srpskoj: Bijeljina Mala TV Bajke iz cijelog svijeta, program za djecu Svemirski brod zemlja, obrazovni program Izborna hronika Sve~ana misa biskupskog re|enja fra Marka semrena, pomo}nog biskupa banjalu~kog, prenos Vijesti 07.00 Izvan granica, strana dokumentarna serija, 12/26 07.30 Izvan granica, strana dokumentarna serija, 13/26 08.00 BHT vijesti 08.05 Gor{tak, animirana serija, 23/30 08.30 16. SFF: Kafa sa Lesley Manville 09.00 Dnevnik Gor~ina Vukobrata, doma}a igrana serija, 3/3 09.55 BHT vijesti 10.00 Re|enje mons. dr. Marka Semrena za pomo}nog biskupa banjolu~kog, prenos 12.30 BHT vijesti 12.40 Tribunal 13.15 Pepeljuga u Parizu, francuskoameri~ki igrani film 14.45 Majstori brzine: Glava Zete 2010, reporta`a 15.15 BHT vijesti 15.25 Engleska Premier liga, pregled 15.55 Nogomet, engleska Premier liga: Tottenham Hotspur Wolverhampton, prenos 18.00 Vremenska ma{ina, strani dokumentarni program, 1/3 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 London Live, muzi~ki program 20.10 Nogomet, Premijer liga BiH: Borac - Zrinjski, prenos 22.15 BHT vijesti 22.30 Bo`ji grad, brazilskofrancuski igrani film 00.35 Dnevnik Gor~ina Vukobrata, doma}a igrana serija, 3/3 (r)

Bo`iji grad
KRIMI/DRAMA

Bo`iji grad je zloglasni dio Ria de Janeira, a najopasnije mjesto se zove Favela. Humanost i suosje}anje tu nemaju mjes ta, jer je to vje~na vladavina krvavog nasilja. Mladi fotograf Rocket pri~a pri~u o Bo`ijem gradu pro`etu kroz 30 godina. Iako sam nije aktivni sudionik, savr{en je pripovjeda~, emotivno vezan uz slum u kojem je ro|en i iz kojeg se izdi`e zahvaljuju}i svom talentu.
Re`ija: Fernando Meirelles, Kátia Lund Uloge: Alexandre Rodrigues, Leandro Firmino, Phellipe Haagensen

09.00

09.15

09.25 10.00

12.30

22.00

Ro|ene ubice
AKCIJA/TRILER

FTV

Mallory je djevojka koju otac seksualno zlostavlja, dok joj je majka neuroti~na te pori~e zlo~ine u porodici. Ona upoznaje mesarskog pomo}nika Mickeya, u kojeg se zaljubi i u kojem pronalazi utjehu. On joj pomogne ubiti roditelje i nakon toga postaju bjegunci pred zakonom te kre}u na put po SAD-u. Na putu ubijaju razne `rtve, ne iz osvete ili bilo kojeg drugog motiva, ve} iz puke `elje za zabavom. Uskoro postaju hit tema u zemlji, a njihovoj popularnosti pridonesu mediji, koji ih glorificiraju.
Re`ija: Oliver Stone Uloge: Woody Harrelson, Juliette Lewis, Tom Sizemore, Robert Downey Jr., Tommy Lee Jones, Rodney Dangerfield

Beverly Hills 90210
SERIJA

16.00

Jutro u Srpskoj
BIJELJINA

08.15

23.00
MRE@A

@ivjeti strah
TRILER/AKCIJA

Mladi arhitekta Walter napu{ta suprugu Lindu i odlazi u L.A. da pravi nacrt za jednu ku}u. Na auto pu tu ga ne ki ka mi ond`ija skoro zgura sa ceste. Walter pozove kompaniju za koju kamiond`ija radi i ovaj biva otpu{ten. Veoma brzo Walter potpuno gubi kontrolu nad svojim `ivotom i upada iz problema u problem. Po~inje se pitati da li je posrijedi osveta otpu{tenog kamiond`ije.
Re`ija: Jack Ersgard Uloge: Rob Lowe, James Belushi, Dean Stockwell

14.50 Vijesti 15.00 Melroce Place, igrana serija, 1. epizoda 16.00 Beverly Hills 90210, igrana serija, 1. epizoda 17.00 Sarajevska hronika 17.30 Most, doma}i igrani film /RP/ 17.50 Dnevnik, najava 19.10 Loto, prenos izvla~enja 19.20 Crtani film 19.30 Dnevnik 2 20.10 Rije~ po rije~, ameri~ki igrani film /RP/ 22.00 Ro|ene ubice, ameri~ki igrani film /Z/ 00.05 Dnevnik 3 00.20 Izborna hronika 00.50 Melroce Place, igrana serija, 1. epizoda 01.50 Beverly Hills 90210, igrana serija, 1. epizoda 02.50 Izbor Miss BiH 2010, predstavljanje (r)

12.45 Manastir Sase, dok. program 13.00 Pravila igre, serija 13.30 Tenis - ^elend` kup "Banjaluka 2010.", prenos 16.40 Ah, ta planeta 17.00 Vijesti 17.10 Pod obru~em, serija 18.00 Turizam plus 18.45 Dani ruske duhovnosti u Banjaluci, reporta`a 19.10 Crtani film 19.30 Dnevnik 20.02 Sport 20.10 Ku}na pravila, film 22.30 Vijesti 22.40 Izborna hronika 23.05 Odbrana zapadnokraji{kih op{tina, reporta`a 23.20 Prvi talas, serija 00.05 Cobb, film 02.15 wwm magazin 02.40 Pravila igre, serija 03.05 Prvi talas, serija 03.50 Dnevnik 04.30 Turizam plus 05.15 Pod obru~em, serija

10

TV PROGRAMI
HAYAT
07.30 Bumba i Pocojo, crtani program 08.00 Graditelj Bob, crtani film, 5. ep. 08.15 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film, 5, 6, 7, 8. ep. 09.00 Jagodica Bobica, crtani film, 6, 7, 8.ep. 10.00 Ben 10 Alien force, crtani film, 1. ep. 10.30 Winx, crtani film, 12, 13, 14. ep. 11.30 Autoklub

18. septembar 2010.
OBN
07.10 Gusarska akademija, crtani film 07.45 Nimboli, crtani film 08.00 Transformersi, crtani film 08.25 Dora istra`uje, crtani film 08.50 Pocoyo, crtani film 09.00 Oggy i `ohari, crtani film 09.30 An|eli i prijatelji, crtani film 09.45 Gusarska akademija, crtani film 10.05 Nimboli, 1/26 10.20 ^uvari planete: Hodo~asnici d`ungle 11.20 Skrivena kamera, 26/150 11.55 Vremenska prognoza

PINK
07.00 Gre{ne du{e, serija 08.00 [ina: Kraljica d`ungle, film 10.00 Farma u`ivo, reality show 11.00 Grand hitovi, muzi~ki program 12.00 Info top, informativni program 12.20 Gold music, muzi~ki program 14.00 Info top, informativni program

SU

16.05

Ispod vulkana
DRAMA

TV1

Film prati jedan dan `ivota D`efrija Firmina, konzula Engleske u malom meksi~kom gradu u provinciji, koji svoj `ivot provodi u depresiji koju lije~i alkoholom. Rat u Evropi je upravo po~eo, a Meksikanci slave Dan mrtvih. Konzulovo samouni{tavaju}e pona{anje je pomalo i metafora za poludjelu civilizaciju, ali i izvor konfuzije i tuge njegovog polubrata, idealiste Hjua i njegove supruge Ivone, koja se vratila sa nadom da bi mogla da izlije~i D`efrija i njihov brak.
Re`ija: John Huston Uloge: Albert Finney, Jacqueline Bisset, Anthony Andrews, Ignacio López Tarso, Katy Jurado

21.55
NOVA

Zastave na{ih RATNI o~eva

Graditelj Bob
CRTANI FILM

08.00

Pocoyo
CRATNI FILM

08.50

Gre{ne du{e
SERIJA

16.00

11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, serija, 16. ep. 13.00 1001 no}, serija, 17. ep. 14.00 Crno-bijeli svijet, vanjskopoliti~ki magazin 14.25 Dokumentarni program 15.00 Seks i grad, serija, 9., 10., 11. i 12. ep. 16.50 Indija, serija, 17. ep. 18.00 Vremenska prognoza 18.02 Jesen sti`e, Dunjo moja, serija, 19. ep. 19.00 Vijesti u 7 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.35 Horizonti 20.00 1001 no}, serija, 18. ep. 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije u`ivo 23.00 @ivjeti strah, igrani film 01.00 Bruce Lee, serija, 48. ep. 01.50 Vremenska prognoza Reprizni program Hayat TV 02.00 Vijesti u 7 02.15 Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije 04.15 Crno-bijeli svijet, vanjskopoliti~ki magazin 04.45 Dokumentarni program 05.10 Autoklub 05.30 Muzi~ki program

12.00 Ke~eri, sportski program (r) 13.00 Lonci i poklopci, kulinarski show 13.45 Nogometni rivali: Milan vs. Inter, sportski program 15.00 Vremenska prognoza 15.25 Backstage, film 16.00 Vremenska prognoza 16.05 Backstage, ... nastavak filma 16.25 Tehnologija danas 10/20, 16.55 Ekolo{ka pitanja, 10/26 17.00 Vremenska prognoza 17.05 Ekolo{ka pitanja, 10/26, ...nastavak 17.25 Strogo povjerljivo, 10/20 17.50 Sudac Falkone, 2/04 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.15 Exkluziv 20.00 Vremenska prognoza 20.05 Zodiac, film 22.05 Vremenska prognoza 22.10 Ugovor, film 00.10 Filmski maraton: Kralj kaveza 01.50 Filmski maraton: Zodiac (r) 03.20 Filmski maraton: Ugovor (r) 04.15 Filmski maraton: Kralj kaveza (r)

14.05 Promijeni me, film 15.50 Info top, informativni program 16.00 Gre{ne du{e, serija 17.00 Show time, zabvna emisija 18.30 Info top, info-program 18.50 Farma: VTR, reality show 20.20 Sex i selo, humoristi~ka serija 21.00 Zvijezde Granda, muzi~ki program 23.00 Farma `ivo, reality show 01.00 ^eli~ne ajkule, film
AKCIJA
Re`ija: Rodney McDonald Uzbudljiva akciona avantura u kojoj posada podmornice vodi tihi rat ispod povr{ine talasa. Ali kriza sa taocima zahtijeva prisustvo elitne jedinice Mornari~kih ronilaca....

Slika iz Pacifi~kog rata, odnosno trenutak u vremenu uhva}en na fotografiji koja prikazuje pet marinaca te jednog bolni~ara koji podi`u ameri~ku zastavu na planini Suribachi nakon po~etka bitke za japanski garnizon s Iwo Jime, osvojila je ameri~ku javnost koja je `udila za nadom umorna od rata. Za ljude uhva}ene na fotografiji, podizanje zastave samo je malena formalnost unutar stra{ne bitke, no za ljude kod ku}e, fotografija tih mu{karaca koji nijemo rade u slozi u trenu postaje simbolom heroja. Fotografija je majkama pru`ila nadu da }e se njihovi sinovi vratiti ku}i `ivi i dala osje}aj smisla onima koji tuguju za sinovima koji se nikada ne}e vratiti.
Re`ija: Clint Eastwood Uloge: Ryan Phillippe, Jesse Bradford, Adam Beach, John Benjamin Hickey, John Slattery

20.10
HRT 1

Zamjene
KOMEDIJA/DRAMA

Kad razma`eni igra~i Sentinelsa po~nu {trajk, vlasnik kluba Edward O'Neill zove u pomo} iskusnog trenera Jimmya McGintya da okupi zamjenski tim. Iako u mirovini, McGinty pristane, ali ima svoje uvjete. Sastavlja neobi~nu ekipu u kojoj su dva gangstera rappera, ~uvar du}ana brzih nogu, biv{i sumo-hrva~, vel{ki ragbija{, jedan gluhonijemi igra~ itd. Kapetan mom~adi trebao bi biti biv{i profesionalni igra~ Shane Falco, koji je ragbi napustio nakon poraza u va`noj utakmici. Postao je ~ovjek koji odustaje, i to ne samo u sportu...
Re`ija: Howard Deutch Uloge: Keanu Reeves, Gene Hackman, Brooke Langton, Rhys Ifans, Orlando Jones, Faizon Love, Jack Warden

03.00 Gold music, muzi~ki program

11

SU
06.50 07.15 07.30 08.00 08.15

18. septembar 2010.
HRT2
07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 08.00 Najava programa 08.05 @utokljunac: Pantomima Vrijeme je za Disneya: Moji prijatelji Tigar i Pooh 09.20 Cijele note, serija za djecu 09.45 Cijele note, serija za djecu 10.10 Slu~aj za ekipu BARZ, serija za djecu (r) 10.35 Slu~aj za ekipu BARZ, serija za djecu (r) 11.00 Sportske igre mladih 11.15 Briljanteen

TV PROGRAMI
NOVA
08.40 Winx, crtana serija 09.05 Chuggington, crtana serija 09.20 Ben 10: Alien Force 09.50 Kinder surprise memori kviz 10.00 Bra~ne vode, serija 10.30 Frikovi, serija 11.30 Smallville, serija 12.30 Sunset, film 14.30 Dug put ku}i, film 16.30 Nad lipom 35 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Nad lipom 35, humoristi~noglazbeni show 17.55 Lud, zbunjen, normalan, serija, 2. ep. 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Usamljeni za{titnik, film

HRT1
Glas domovine (r) TV kalendar Iza ekrana (r) Vijesti Kinoteka - ciklus klasi~nog vesterna: @uto nebo, ameri~ki film Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture (r) Ku}ni ljubimci Normalan `ivot, emisija o obitelji Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar (r) More ljubavi, serija Prizma, multinacionalni magazin Duhovni izazovi Reporteri - izbor: Tankograd Znanstvene vijesti Euromagazin: [vedska po mjeri ~ovjeka Vijesti Vrijeme sutra Kulturna ba{tina: Pavlini u Sveticama Jelovnici izgubljenog vremena (r) Prirodni svijet 3. Viktorijini slapovi, dokumentarna serija Lijepom na{om: Donji Andrijevci Vrijeme Loto 7/39 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme Zamjene, ameri~ki film Vijesti Vijesti iz kulture Filmski vikend s Johnom Cusackom: Gradska vije}nica, ameri~ki film No}i kultnih filmova: Simpatije za gospo|icu Osvetu, ju`nokorejski film No}i kultnih filmova: Tamna zvijezda, ameri~ki film (r) Znanstvene vijesti Reporteri - izbor. Tankograd More ljubavi, serija

TV1
07.00 - 00.00 Vijesti, svaki sat 07.12 Gumenko, crtani film 07.17 Obla~i}, crtani film 07.30 Cirkusi svijeta 07.50 Veseli autobusi, crtani film 08.10 Jamie Oliver, kulinarski show 08.40 Pri~a jednog psa, dje~iji film (r) 10.20 Lesi, obojena brda, dje~iji film 12.00 Vijesti 12.15 Misterije pravog [erloka Holmsa, kraljevstvo kostiju, film 14.50 Gospo|a predsjednik, serija (r) 16.05 Ispod vulkana, film 18.10 Jamie Oliver, kulinarski show 18.45 Face to face, talk show 19.30 Centralni dnevnik sa Senadom Had`ifejzovi}em 20.10 Reporteri, serija 21.15 Gordost i predrasuda, film 23.05 Savr{eno dijete, film 02.00 Reprizni program

TVSA
07.00 Fali~ni pansion, igrana serija (r) 07.30 Fali~ni pansion, igrana serija (r) 08.00 [kolski dani Toma Brauna, program za djecu 10.00 Kike tike ta~ke, program za djecu 11.00 Noody (r) 11.15 Barimba (r) 11.30 Autoshop magazin, emisija o automobilizmu 12.00 Tribunal 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Robin Hood, serijski program 14.05 Dokumentarni program 15.00 Vijesti TVSA 15.05 Program za djecu 16.00 Poaro, igrana serija 17.00 Vijesti TVSA 17.10 Izbori 2010. neposredna obra}anja 17.15 Biznis magazin 17.55 Bh veza, informativni program 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Kike tike ta~ke, program za djecu (r) 20.00 Pla}eno politi~ko ogla{avanje 20.15 BH bal, u`ivo 21.00 Izbori 2010. debatne emisije 22.00 Vijesti TVSA 22.05 Zlo~in i kazna, vikend igrana serija, 1. dio 23.35 Igrani film

10.00 10.09 10.10 10.20 10.55 12.00 12.11 12.13 12.15

12.16 12.35 13.20

14.05 14.40 15.40 15.55

Mu}ke
SERIJA

18.40

Ben 10: Alien Force
CRTANA SERIJA

09.20

16.30 16.39 16.45 17.00 17.25

18.20 19.15 19.16 19.21

19.30 19.56 20.01 20.10 22.10 22.25 22.35

00.25

02.15

03.35 03.45 05.10

12.00 Hrvatski pisci na TV ekranu Josip Kulund`i}: Klara Dombrovska 13.30 Projekt Angkor Wat: Spa{avanje hramskoga grada, dokumentarni film (r) 14.15 4 zida, emisija pod pokroviteljstvom 14.50 KS automagazin, emisija pod pokroviteljstvom 15.20 Izme|u neba i zemlje, ameri~ki film (r) 17.45 Posljednji rimljani u Turskoj, dokumentarni film 18.40 Mu}ke 7b, humoristi~ka serija 19.40 Tu|inci u Americi, humoristi~ka serija (r) 20.00 Ve~eras... 20.05 Inspektor George Gently 2, mini-serija 21.40 In memoriam Claude Chabrol 22.00 Mesar, francuski film 23.30 HNL - emisija 00.20 Mu}ke 7b, humoristi~ka serija 01.45 Mu}ke 7b, humoristi~ka serija 02.45 Mu}ke 7b, humoristi~ka serija

21.55 Zastave na{ih o~eva, film 00.15 Crvena rijeka, film 01.50 Ezo TV, tarot show 03.20 Mjese~ari, film 04.50 Ispovijedi jedne go-go djevojke, film

TV MOSTAR
12.00 Indija, 16. ep. 13.00 1001 no}, 17.ep. 15.00 Seks i grad, 9. ep. 15.25 Seks i grad, 10. ep. 15.55 Seks i grad, 11. ep. 16.20 Seks i grad, 12. ep. 16.50 Indija, 17. ep. 17.45 Izborna hronika RTM 18.15 Vertikale duha 19.00 RTM vijesti, info-program 19.30 Centralni dnevnik 20.00 1001 no}, 18. ep. 21.15 Gordost i predrasuda, film TV1 23.00 @ivjeti strah, film 01.00 Sport centar 01.05 Bruce Lee, 46. ep.

KAKANJ
11.00 Svjedok prirode 11.30 Imam Alija, serija 12.00 Flash vijesti 12.05 Gostiona 14.00 Prahistorijski park 15.00 Uljep{aj svoj `ivot 16.00 Imam Alija, serija 16.30 Auto shop magazin 17.00 Flash vijesti 17.05 Veliki susret, serija 18.20 Svrzina ku}a 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Globalno selo, reportazni pr. 21.00 Veliki susret, serija 22.35 Vijesti TV Sahar 23.00 Svjedok prirode 00.00 Vijesti IC

RTV USK
12.30 Meri, Kejt i E{li u akciji, 8/28 13.05 Meraklije, 13/26 14.00 Sevdah u srcu, muzi~ki program 14.30 Vijesti 14.35 Svijet tajni, 16/30 igrana serija 15.20 Dok. Film 16.00 Izbori 2010 (r) 16.45 Autoshop magazin 17.25 Otisci, 10/25 Dok. program 18.00 Svijet tajni 17/30 Crtani film 19.00 Dnevnik TVUSK 19.30 Muzi~ki program 20.05 Igrani film 21.30 Vijesti 21.35 Ljudi i vrijeme, dok. program 22.00 Izborna hronika 22.15 Izborni marketing 22.30 Film

TV ZENICA
09.10 Izbori 2020. Debatne emisije (r) 11.00 Svjetla pozornice 12.00 Plima `ivota, serija 14.55 Mali oglasi 15.00 Vijesti 15.10 Plima `ivota, serija TV izlog 17.00 Bonaventura 17.30 Ljudi i vrijeme (r) 18.00 BH veza 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Vijesti Izborna hronika 20.00 Koncert 21.00 Igrani film 22.45 Tu`na sje}anja 23.00 Vijesti (r) Izborna hronika (r) 23.15 Veliki dani stolje}a, dok. serija

TV TK
07.05 Vijesti 07.10 Iz dana u dan... 07.15 Dje~ije filmsko jutro 08.00 Taina, humoristi~ka serija 08.30 Brzi kuhar, kulinarski show 09.00 ^etiri `ene, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 13.15 D`ejmi kod ku}e, kulinarski show 13.55 Iz dana u dan... 14.30 Dje~ije popodne 16.00 Vijesti 17.00 Izbori 2010: Izborni `urnal 17.30 Moj dom, magazin 19.00 Dnevnik RTV TK 20.00 Film 21.45 Vijesti 23.00 Film 00.30 Dnevnik RTV TK (r)

VOGO[]A
09.00 Sense: Ha{ki tribunal (r) 09.30 I.R.I.B. (r) 10.00 Glas Amerike (r) 10.40 Svijet tajni, serija (r) 15.00 Autovizija 16.00 Program za djecu 16.30 Video`urnal iz Srebrenice 17.00 Sense: Ha{ki tribunal (r) 17.30 Sevdalinko pjesmo najmilija 17.50 Bijela hronika 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 Izbori 2010 - neposredna obra}anja 19.00 SMS music 20.30 Turizam plus 22.00 Sportski program 23.30 I.R.I.B. 00.00 Muzi~ki program

12

SATELITSKI PROGRAMI
MRE@A
12.00 Indija, serija, 16. ep. 13.00 1001 no}, serija, 17. ep. 15.00 Seks i grad, serija, 9. ep. 15.25 Seks i grad, serija, 10. ep. 15.55 Seks i grad, serija, 11. ep. 16.20 Seks i grad, serija, 12. ep. 16.50 Indija, serija, 17. ep. 20.00 1001 no}, serija, 18. ep. 23.00 @ivjeti strah, film 01.00 Sport centar 01.05 Bruce Lee, serija, 46. ep.

18. septembar 2010.
TV ATLAS
07.30 Op~injeni, serija (r5) 10.00 Kuhinjica, vikend izdanje, serija 11.00 Film 13.00 Dokumentarna serija 13.45 Fudbal: Premier League

SU

RTS
10.00 11.00 11.30 12.10 12.30 13.00 13.15 13.25 13.30 14.00 14.50 15.20 16.05 16.35 17.00 17.30 18.25 19.00 19.30 20.10 21.00 21.25 21.50 22.35 23.15 00.00 Vijesti Vukovarska hronika Knjiga utisaka Vrijeme odluke Svijet zdravlja Dnevnik Sport plus Vrijeme Gra|anin Vi i Mira Adanja Polak Profil i profit Vjerski mozaik Srbije Vrele gume Emisija iz kulture Leti, leti pjesmo moja mila Ivan Bosilj~i}: Ljubav je samo rije~ Kvadratura kruga Slagalica, kviz Dnevnik Selo gori a baba se ~e{lja, serija Svijet sporta Jelen Super liga Trendseter Tvoje pjesme, moji snovi: Olivera Kova~evi} Arsen Dedi} u Beogradu, 2.dio No}ni program

RTCG
11.00 11.30 11.55 12.00 12.05 13.00 14.00 15.00 15.20 15.30 15.45 16.00 16.30 17.00 17.45 18.00 18.30 18.40 19.05 19.20 19.30 20.00 20.30 21.30 22.05 22.30 22.50 23.00 23.30 23.50 Zapis (r) Mali koncert Kalendar Vijesti Dok. emisija (r) Etno muzika Emisija za djecu Svi na{i festivali Kalendar Dnevnik 1 Muzi~ki mix Dokumentarna emisija Zapis (r) Mozaiku Albanska muzika u Crnoj Gori Dokumentarna emisija Muzi~ki mix Obrazovna emisija Sat spot Kalendar Dnevnik 2 Sat TV Koncert Pe~at Obrazovna emisija Muzi~ki mix Kalendar Dnevnik 3 Sportska subota Pono}ni koncert

UNIVERSAL
06.00 Ubistva u Midsomeru, serija 08.00 Ne{ Brid`is, serija 11.00 Doma}ice iz okruga Orind`, serija 13.00 Vojnikova Ljubavna pri~a, film 15.00 [anaja, film

Taggart
SERIJA
16.00 16.30 17.30 18.00 19.00 20.50 21.00 21.30 22.30 23.00

Panduri novalije
16.30
SERIJA

19.00

TV SLON
13.02 Sto~ar, serija 15.25 Tuzla u`ivo 15.35 Super Zvijezda Slona, 2010. 17.10 SMS centrala 18.00 Crno i bijelo, info-program vikend izdanje 18.32 TV Raport 18.42 Tuzla u`ivo 19.00 Extra DJ, muzi~ka emisija za mlade 20.00 Kviz Extra 20.15 TV Raport 20.30 [e}ernica, revijalni program 22.30 SMS centrala 23.00 Slon extra Info

O… sa Oljom (r) Taggart, serija I love my car Forum 60 Film Vijesti dana Business exclusive Taggart, serija Glas Amerike @ivot je lijep Specijal

17.00 Bra}a i sestre, serija 19.00 Panduri novalije, serija 20.00 Doma}ice iz okruga Orind`, serija 21.00 Trupa, film 23.15 Kona~na presuda, film 01.00 Bra}a i sestre, serija 03.00 Smrtonosni susret, film 05.00 Ne{ Brid`is, serija

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 16.55 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 00.40 Trgovci automobilima Limarska radionica Put tornada Opasan lov Pre`ivljavanje Vrhunsko graditeljstvo Grandiozni projekti Gra|evinske intervencije Borna kola bra}e Hau Limarska radionica Grmljavina iz Kanzasa Takmi~enje u izradi automobila Kako se pravi? Kako to radi Mo}ni brodovi Vrhunsko graditeljstvo Gra|evinske intervencije Peta brzina 2 epizode Takmi~enje u izradi automobila Izvanredna vozila Ameri~ke drvosje~e Opasan lov Iza re{etaka u tu|oj zemlji

N. GEOGRAPHIC
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.30 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 Megafabrike Uhva}eni na djelu Reskju Ink Najopasnije `ivotinje na svijetu Zemljotres u Kini Vulkan sudnjeg dana Istra`ivanje planete Zemlje Trupa iz mo~vare Ameri~ki orao Posljednji pre`iveli Spa{avanje komandosa Smrtonosna akcija Plemenska odiseja Obe}anja iz djetinjstva Obe}anja iz djetinjstva Posljedice Avionske nesre}e Megafabrike Plemenska odiseja Obe}anja iz djetinjstva

EUROSPORT
08.30 FIA touring car Championship 09.00 Fudbal, SP (@) U-17 Trinidad i Tobago, ~etvrtfinale 10.00 Biciklizam, Tour of [panija 11.00 Fudbal, SP (@) U-17 Trinidad i Tobago, ~etvrtfinale 13.00 Formula 2, S[ Valencia, [panija, live 14.00 Autotrke, Silverstone, UK, live 15.00 FIA touring car, Valencia, [panija, live 15.45 Biciklizam, Tour of [panija, live 17.30 Dizanje tegova, S[ Antalya, Turska, live 19.00 Snuker, Glasgow, UK 20.00 Snuker, Glasgow, UK, live 23.00 Fight Club 01.00 Snuker, Glasgow, UK

EUROSPORT 2
07.30 07.45 09.15 09.30 12.30 12.45 13.00 Surf Fudbal, Bundesliga Surf Australijski fudbal Watts Surf Fudbal, Japanska J. League 14.15 Autotrke, Valencia, [panija Live

Ekstremni sportovi
21.00
14.45 15.30 17.30 18.30 21.00 23.00 23.15 00.45 01.00 Fudbal, Bundesliga Fudbal, Bundesliga Live Fudbal, Bundesliga Fudbal, Bundesliga Live Ekstremni sportovi Surf Kriket, Indija Surf Australijski fudbal

RTV BN
11.50 KCN 12.30 Servis Karamela 13.00 Folk muzika 14.00 BN music 15.00 Prava stvar 16.00 Novosti 16.20 Paprazzo potjera (r) 17.00 Kafana kod Juge 19.00 Skrivena kamera 19.30 BN monitor - 20.05 Vitafon zvuk koji lije~i 20.40 ^etiri `ene, serija 21.30 Strana~ka hronika 22.30 Pregled dana 23.00 Savremena komunikacija i edukacija u sexologiji 00.00 Princeza i ratnik, film 02.15 Knajon Lorel, film 03.50 Broj 10, film

SPORT KLUB
09.05 Moto GP Aragon Free Practice 2 125cc, direktno 10.05 Moto GP Aragon Free Practice 2 Moto GP, direktno 11.10 Moto GP Aragon Free Practice 2 Moto 2, direktno 12.10 Premier League Magazin 12.30 Najava Premier League 13.00 Moto GP Aragon kvalifikacije 125cc, direktno 10.05 Moto GP Aragon kvalifikacije Moto GP, direktno 15.00 Davis Cup, polufinale: France - Argentina, direktno 18.00 Moto GP Aragon kvalifikacije Moto 2 19.00 Premier League: Tottenham - Wolves 21.00 Premier League: Sunderland - Arsenal 23.00 Moto GP Aragon kvalifikacije 125cc 00.00 Moto GP Aragon kvalifikacije Moto GP

VIASAT HISTORY
06.00 07.00 08.00 08.30 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 Genije fotografije Poglavice Impresionisti Svijet novca: Svijet po Guglu Tajne dubina Hendl, `ivot pop ikone Mi Evropljani Ko je napisao Bibliju? Kolonija Genije fotografije Poglavice Zbogom Mocarte Mostovi Njujorka Ana Letenska glumica i nacisti Mi Evropljani Egipat Kolonija D`imi Hendriks, posljednja 24 sata Poglavice Zbogom Mocarte Mostovi Njujorka Ana Letenska glumica i nacisti Mi Evropljani Egipat Kolonija

ANIMAL PLANET
06.25 Posjed merkata 06.50 Najsmje{nije `ivotinje na planeti, 2 epizode 07.40 D`esika, nilski konj 08.35 Oti}i predaleko 09.00 Sve o psima 09.55 @ivot majmuna 10.20 Putuju}i veterinar 10.50 Policija za `ivotinje 11.45 Veterinari sta`isti 12.10 Spa{avanje ljubimaca 12.40 Policija za `ivotinje 13.35 Spa{avanje divljih `ivotinja 14.00 RSPCA 14.30 Lovac na krokodile 15.25 ^udna stvorenja Nika Bejkera 16.20 Maksove velike potrage 17.15 Avanture Ostina Stivensa 18.10 Stranac me|u medvjedima, 2 epizode 19.10 Sve o ma~kama 20.05 Sve o psima 21.00 Zastra{uju}i susreti sa `ivotinjama 21.55 Policija za `ivotinje 22.50 Ajkule napadaju 2 23.45 Divlje i bez cenzure 00.40 D`esika, nilski konj

TV 1000
06.00 Hvata~ pacova, film 08.00 Prevaranti, film 10.00 Pokemon heroji, film 12.00 Neznani junaci, film 14.00 Kazanova, film

ATV
07.02 Ben Ten 08.00 Jutarnji program 09.55 Vijesti 10.00 Sporti} 10.30 WINX 11.00 Ben Ten 11.30 Sporti}i 11.55 Vijesti 12.00 Indija, serija 13.00 1001. no}, serija 14.00 Auto{op magazin 14.40 Cinema magica hronike 15.00 Seks i grad, serija 16.50 Indija, serija 18.00 Policajac s Petlovog brda, serija 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema Magica hronike 20.00 1001. no}, serija 21.00 Dokumentarni program 23.00 @ivjeti strah, film 01.00 Sport centar 01.05 Bruce Lee, serija

Sre|en
FILM
16.00 Ra{mor, film 18.00 Premijera: Povratak u `ivot, film 20.00 Premijera: Sre|en, film 22.00 Spikizi, film 00.00 Fantasti~na tijela, film 02.00 Umjetnik, film 04.00 Evelin, film

20.00

NE
17.00
BHT

19. septembar 2010.
BHT FTV
08.00 Vijesti 08.05 Sveta vrela, dokumentarni program 09.00 ZIZ, zabavaigra-znanje 11.25 Hayd u park, program za mlade (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Zelena panorama, program za agrar 12.45 Dopunska nastava, 1. emisija (r) 13.10 Rije~ po rije~, ameri~ki igrani film /RP/

TV PROGRAMI
RTRS
06.00 Muzi~ki program 07.30 Zdravlje je lijek 08.00 Vijesti 08.15 Tvoje pjesme, moji snovi, muzi~ka emisija Mala TV 09.10 Bajke iz cijelog svijeta 10.05 Moja `ivotinja i ja, program za djecu 10.35 Miniskule, program za djecu 10.50 Sve {to treba da znate - roboti, obrazovni program 11.10 Magna aura, serija 11.35 Izborna hronika (r) 07.00 Vremenska ma{ina, strani dokumentarni program, 1/3 (r) 08.00 BHT vijesti Program za djecu i mlade 08.05 BHT slagalica 08.30 Zlatna jabuka i 9 paunica, igrani program, 1/2 09.00 Gor{tak, animirana serija, 24/30 09.25 Kineski moreplovac, animirana serija, 48/52 09.45 Mornar Popaj, animirani film 09.50 Du{ko Dugou{ko, animirani film 10.00 BHT vijesti 10.05 TV Liberty 10.35 Porodice `ivotinja: Makaki majmuni, strani dokumentarni program 11.30 @ivot & ostalo: Imam ideju, dokumentarni program 12.00 BHT vijesti 12.10 Tajna kopca, igrana serija, 7/8 13.05 Svijet hrane, strana dokumentarna serija, 7/7 13.55 Oko delfina, ameri~ki igrani film 15.45 BHT vijesti 16.00 Izazovi poljoprivrede, reporta`a 16.30 Liga {ampiona u nogometu, magazin 17.00 Lupe`i, ameri~ki igrani film 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.00 Zbogom Grace, ameri~ki igrani film 21.25 Global, emisija o zbivanjima u svijetu 22.00 BHT vijesti 22.15 BHT sport 22.45 Nakon vjen~anja, dansko-{vedski igrani film 00.45 Tajna kopca, igrana serija, 7/8 (r) 01.35 Svijet hrane, strana dokumentarna serija, 7/7 (r)

Lupe`i
DRAMA/KOMEDIJA

Luciusov djed dobija prvi automobil u okolini, `uti Winton Flyer. Me|utim, za vrijeme djedovog odsustva, Boon, radnik na farmi, pozajmi kola. Sa sobom povede Luciusa i ro|aka meleza Neda. Njih trojica kre}u put Memefisa, gdje Boonova djevojka radi u javnoj ku}i. Tamo mijenjaju automobil za trka~kog konja. Lucius tako otkriva svijet odraslih, rasizam i poroke, mogu}nosti za ~ast i hrabrost.
Re`ija: Mark Rydell Uloge: Steve McQueen, Sharon Farrell, Ruth White, Michael Constantine

Bud Spencer: I 17.00 an|eli jedu grah
FTV Dva dobra momka, od ko jih je je dan hrva~, a drugi prodava~ sladoleda, lokalni gangster Sorino gre{kom prepozna kao ozlo gla {e ne pla}ene ubice. Oni poku{avaju da izvuku {to je vi{e mogu}e iz ove zabune, ali problem nastaje kada im njihov {ef nare|uje da ubiju ~lanove vrlo va`ne porodice…

AKCIJA/KOMEDIJA

Melrose Place
SERIJA

00.15

Intervju: Dado Topi}
12.00 Vijesti 12.15 Snop 13.00 Tenis - ^elend` kup "Banjaluka 2010.", direktan prenos 16.00 Predstavljanje kandidaktinja za izbor Mis BIH, reporta`a (r) 16.30 Intervju: Dado Topi} 17.00 Vijesti 17.10 Put vina 17.30 Bomba{i, film 18.55 Dani malih stvari, reporta`a 19.10 Crtani film 19.30 Dnevnik 20.02 Sport Pregled programa 20.10 Gu~a u Banjaluci koncert Gorana Bregovi}a 21.00 Izbor Mis BiH za Mis svijeta, direktan prenos 23.35 Vijesti 23.45 Izborna hronika 00.10 Magazin Lige {ampiona 00.35 Kvazimodo u Parizu, film 02.15 Bomba{i, film 03.40 Muzi~ki program 04.20 Intervju: Dado Topi}

ZABAVNI PROGRAM 16.30

Re`ija: Enzo Barboni Uloge: Bud Spencer, Giuliano Gemma, Robert Middleton, Victor Israel, Lara Sender, Bill Vanders, Riccardo Pizzuti

14.00
MRE@A

Mali lovci na blago AVANTURA

Dr. Turner je predmet ismijavanja u gradi}u u kojem `ivi, jer neprestano pri~a o izgubljenom blagu koje }e je dnog da na na}i. Molly, Jillian, Alex, Hal i Jack su dru`ina koja, slu{aju}i pri~e dr. Turnera, odlu~uje da krene u potragu za blagom koja se pretvara u pravu avanturu.
Re`ija: Dan T. Hall Uloge: Molly Hall, Caleb Ely, Alex Ruppert, Damon Williams

14.50 Vijesti 15.00 Melrose Place, igrana serija, 2. epizoda 16.00 Beverly Hills 90210, igrana serija, 2. epizoda 17.00 Bud Spencer: I an|eli jedu grah, italijanski igrani film /RP/ 17.50 Dnevnik, najava 19.15 Crtani film 19.30 Dnevnik 2 20.10 Ranjeni orao, igrana serija, 1. epizoda 21.00 Izbor Miss BiH za Miss svijeta, prenos 23.00 Paralele 23.30 Dnevnik 3 23.45 Izborna hronika 00.15 Melrose Place, igrana serija, 2. epizoda 01.15 Beverly Hills 90210, igrana serija, 2. epizoda

14

TV PROGRAMI
HAYAT
07.00 Moj dom 07.30 Bumba i Pocojo, crtani program 08.00 Hlapi}, crtani film, 2. ep. 08.10 Graditelj Bob, crtani film, 6. ep. 08.20 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film, 9. ep. (r) 08.30 Ben 10. Alien force, crtani film, 1. ep. (r) 09.00 Talent Time, dje~iji show program 10.00 Ben 10. Alien force, crtani film, 2. ep. 10.30 Ninja kornja~e FF, crtani film 5.ep. (r) 11.58 Biometeorolo{ka prognoza

19. septembar 2010.
OBN
06.35 Johny Test, crtani film, 14/39 06.55 Metajets, crtani film, 14/40 07.15 Transformersi, crtani film, 14/29 07.40 Dora istra`uje, crtani film, 14/48, 08.00 Pocoyo, crtani film, 14/782 08.10 Nimboli crtani film, 14/26 08.25 Ironman, crtani film, 14/26 08.40 Johny Test, crtani film, 14/39 08.55 Metajets, crtani film, 14/40 09.10 ^uvari planete: Ju`na D`ord`ija, dokumentarni program

PINK
08.00 Film 10.00 Farma `ivo, reality show 11.00 Grand poga~a, muzi~ki program 12.00 Info top, informativni program 12.10 Gold express, muzi~ki program 14.00 Info top, informativni program 14.10 Sex i selo, serija 15.00 Ni{ta za sakriti, zabavni program

NE

22.15

TV1

Intenzivna njega KOMEDIJA

Alkoholi~ar dr. Baz savjetuje mla|em kolegi, dr. Verneru Ernstu da samo lije~i pacijente koji imaju pozama{no osiguranje. "Kada advokati po~nu da puze oko tebe", ka`e Baz, "tada zna{ da si doktor". Ernst, sta`ista koji drugu godinu radi u ICU sa glavnom sestrom Stelom, na|e se usred sukoba izme|u dvije sestre. Jedna `eli da njihov bogati otac umre, dok druga zahtijeva da on ostane `iv. Ubrzo po~inju da se prepli}u doga|aji od medicinskog gliba opsjednutosti novcem do ni{ta manje mra~nog pravni~kog.
Re`ija: Sidney Lumet Uloge: James Spader, Kyra Sedgwick, Helen Mirren, Anne Bancroft, Albert Brooks, Jeffrey Wright, Margo Martindale

14.10
NOVA

Sudbina
ROMANTI^NA KOMEDIJA

Moj dom
MAGAZIN

07.00

Exkluziv
ZABAVNA EMISIJA

19.20

Sex i selo
SERIJA

14.10

12.00 Mali mi{ velikog srca, crtani film 13.00 Policajac s Petlovog Brda, serija, 3. ep. 14.00 Mali lovci na blago, igrani film 15.30 Zvijezda mo`e{ biti ti, show 17.58 Vremenska prognoza 18.00 Glam blam, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.40 Horizonti 20.00 Nema vi{e: Zeko rek'o, informativni program 20.30 Belo odelo, igrani film 23.00 Traga~i, igrani film 00.10 Sport centar 00.15 Ameri~ki njinja 2, igrani film Reprizni program Hayat TV 02.00 Vijesti u 7, informativna emisija 03.00 Glam blam, zabavni program 04.00 Hayat production show, zabavnomuzi~ki program 04.50 Moj dom 05.00 Muzi~ki program

10.10 Skrivena kamera, 27/150 10.35 Dejana show, talk show 11.35 Lonci i poklopci, kulinarski show 12.00 Vremenska prognoza 12.10 Red Carpet, showbiz emisija (r) 14.00 Telering, talk show 14.50 Nedjeljno popodne s Adrijanom Kurti{aj 15.00 Vremenska prognoza 15.05 Nedjeljno popodne s Adrijanom Kurti{aj, … nastavak 16.50 Casper, film 18.55 OBN Info 19.20 Exkluziv 20.00 Vremenska prognoza 20.05 D`ingis Kan, film 22.00 Vremenska prognoza 22.05 Arhiv srca 22.50 Nemojte {ta zamjeriti, humoristi~na emisija 23.20 Zodiac, film (r) 01.15 Ugovor, film (r) 02.35 Kralj kaveza, film (r)

16.00 Info top, informativni program 16.10 Farma u`ivo, reality show 17.00 Sve za ljubav, reality show 18.30 Info top, informativni program 19.00 Kursad`ije, humoristi~ki program 20.00 Farma, reality show, ulazakizlazak 00.00 Lice terora, film
TRILER
Re`ija: Bryan Goeres Policajac iz Los An|elesa putuje u [paniju u potrazi za svojom nestalom sestrom koja je u Barseloni gradila karijeru fotomodela. Trag droge i korupcije, dove{}e ga do teroristi~ke }elije koja je kori{tena za pretvaranje ameri~kih djevojaka u ljudske bombe. Da li }e njegova sestra biti sljede}a?

Celia Amonte je prekrasna udovica u tridesetim godinama koja svoju tugu i gubitak poku{ava nadomjestiti pjevanjem fada. Njena k}er, tinejd`erka Vicky u tajnosti nastoji spojiti svoju majku s nekim preko internet-servisa za spojeve. Vicky se iskrada kasno nave~er u lokalni kasino gdje se nalazi sa Charliem Beckom, {armantnim Englezom i profesionalnim kockarom. Kada se Charlie pojavi u restoranu gdje Celia nastupa, on ostaje bez daha kada ugleda prekrasnu `enu te ostaje impresioniran Celijinim glazbenim izri~ajem.
Re`ija: Dan Ireland Uloge: Jason Isaacs, Sofia Milos, Emmy Rossum, Theresa Russell, Lupe Ontiveros

23.35
HRT 1

1408
SF HOROR

02.00 Grand hitovi, muzi~ki program 02.30 Lice terora, film

Piscu Mikeu Enslinu se nakon smrti k}erke sru{io svijet, te postaje cini~an i bahat autor uspje{nih knjiga u kojima demistificira opsjednute ku}e i groblja. Enslin je racionalist koji ne vjeruje u onostrane sile pa prihva}a novi izazov - boravak u zloglasnoj sobi 1408 njujor{kog hotela Doplhin, u kojoj je umrlo ili se ubilo nekoliko desetaka ljudi. Upravitelj hotela poku{ava odgovoriti Enslina od no}enja u zloglasnoj sobi, no pisac je neumoljiv. Vrlo brzo po smje{tanju u sobu Enslin }e shvatiti za{to niko u njoj nije izdr`ao dulje od sat vremena...
Re`ija: Mikael Håfström Uloge: John Cusack, Mary McCormack, Samuel L. Jackson

15

NE

19. septembar 2010.
HRT2
07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 08.00 Najava programa 08.05 Jura Hura: Bakina kuhinja, serija za djecu 08.35 Trolovi, crtana serija (r) 09.00 Trolovi, crtana serija (r) 09.25 Hugo i Josefin, {vedski film za djecu (r) 10.50 Biblija 11.00 Slunj: Misa, prenos 12.05 Putovanja `eljeznicom, dokumentarna serija

TV PROGRAMI
NOVA
08.05 Timmy Time, crtana serija 08.20 Winx, crtana serija 08.45 Chuggington, crtana serija 09.00 Ben 10: Alien Force, crtana serija 09.30 Kinder surprise memori kviz 09.40 Automotiv 10.10 Magazin Lige prvaka 10.40 Heroji, serija 12.40 Koncert klapa na Poljudu: Ne damo te pismo na{a 14.10 Sudbina, film 16.00 Supertalent show 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Supertalent 17.55 Lud, zbunjen, normalan, serija. 2. ep.

HRT1

TV1
07.00 - 00.00 Vijesti, svaki sat 07.12 Gumenko, crtani film 07.17 Obla~i}, crtani film 07.30 Cirkusi svijeta 07.50 Veseli autobusi, crtani film 08.10 Jamie Oliver, kulinarski show (r) 08.40 Lesi, obojena brda, dje~iji film (r) 10.10 Pravi konj za Deni, dje~iji film 11.50 Zov divljine, film 14.10 Jamie Oliver, kulinarski show 14.45 Stan broj 12, film (r) 17.15 Misterije pravog [erloka Holmsa: Kraljevstvo kostiju, film (r) 18.45 Face to face, talk show 19.30 Centralni dnevnik sa Senadom Had`ifejzovi}em 20.20 Posljednji beg na Balkanu, serija 22.15 Intezivna njega, film 00.15 Reprizni program

TVSA
07.00 Fali~ni pansion, program za djecu (r) 07.30 Fali~ni pansion, program za djecu 08.00 Program za djecu 11.30 Muzi~ki program 12.30 Tribunal (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Biografije, dok. program (r) 13.55 [kolski dani Toma Brauna, program za djecu (r) 15.25 Vijesti TVSA 15.30 Noody, program za djecu (r) 15.45 Barimba, program za djecu (r) 16.00 Poaro, igrana serija 17.00 Vijesti TVSA 17.10 Izbori 2010. neposredna obra}anja 17.15 Ne{to za raju, zabavni program (r) 17.55 Blinker time, emisija o ribolovu 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Program za djecu 20.00 BH bal, reporta`a 21.00 Vijesti TVSA 21.05 Sarajevo art, emisija iz kulture 21.35 Izbori 2010. Izborna hronika 22.05 Jazz koncert, snimak 23.00 Zlo~in i kazna, vikend igrana serija, 2. dio 00.30 Autoshop magazin (r) 01.00 Igrani film 02.30 Reprizni program

05.55 Lijepom na{om: Donji Andrijevci 06.45 TV kalendar 07.00 Euromagazin 07.30 Duhovni izazovi 08.00 Vijesti 08.10 Koncert klasi~ne glazbe 09.20 Pustolovina velebitskim podzemljem, dokumentarni film 09.50 Vijesti iz kulture (r) 09.55 Vijesti 09.59 Vrijeme danas 10.00 Vinkova~ke jeseni 2010, prenos sve~anog mimohoda 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar (r) 12.27 Syngenta Agro mali savjeti za poljoprivrednike 12.30 Plodovi zemlje 13.25 Rijeka: More 14.00 David Suchet on the Orient Express, dokumentarni film 14.50 Mir i dobro 15.25 Vijesti 15.30 Vrijeme sutra 15.40 Legenda, britanski film (r) 17.10 Ve~er Miljenka Prohaske, snimka 18.30 Rudolf Steiner Modus vivendi: Eurythmia, dokumentarni film 19.15 Vrijeme 19.16 Loto 6/45 19.21 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.10 Stipe u gostima 2, Serija 20.50 Aerodrom, ameri~ki film 23.10 Vijesti 23.25 Vijesti iz kulture 23.35 Filmski vikend s Johnom Cusackom: 1408, ameri~ki film 01.15 Ve~er Miljenka Prohaske, snimka 02.30 Video na(d)zor (r) 03.00 Ritam tjedna, glazbeni magazin (r) 03.40 Rudolf Steiner Modus vivendi: Eurythmia, dokumentarni film 04.25 Pustolovina velebitskim podzemljem, dokumentarni film 04.55 Plodovi zemlje

Trolovi
CRTANA SERIJA

08.35

Periferija City
SERIJA

20.05

12.50 Maska, ameri~ki film
DRAMA/BIOGRAFSKI
Re`ija: Peter Bogdanovich Rocky Dennis je inteligentan, dru`eljubiv i vedar iako boluje od te{ke bolesti talo`enja kalcija na kostima, zbog ~ega mu je lice izobli~eno. Obolio je kad je imao ~etiri godine. Tada su mu lije~nici prognozirali samo nekoliko godina `ivota. Oni koji Rockyja vide prvi put, stresu se od {oka, pa i ga|enja, a nerijetko misle da je stavio masku. No uzak krug prijatelja, pa i kolega u {koli, voli ga i prihva}a kao normalnoga. Njegova su "obitelj" prijatelji njegove majke, "bikeri".

19.15 20.05 21.00 23.15

Dnevnik Nove TV Periferija city, serija Superman 3, film Red Carpet, showbiz magazin 00.35 Televizijska posla, serija 01.05 Cijena strasti 1, film 02.40 Cijena strasti 2, film

TV MOSTAR
12.00 Mali mi{ velikog srca, crtani film 13.00 Policajac s Petlovog brda,serija, 3.ep. 14.00 Mali lovci na blago, igrani film 15.30 Muzika 17.45 Izborna hronika RTM 18.00 Urban music puls, muzi~ki program19.00 RTM vijesti 19.30 Centralni dnevnik, info-program 20.00 Nema vi{e zeko reko', informativni program 20.30 Belo odelo, igrani film 22.30 Traga~i, igrani film 00.05 Sport centar, sportski program

KAKANJ
08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Ana Karenjina, serija 09.00 Denis napast 09.10 U~enje Kur'ana 09.20 Program TV Sahar 10.00 Muzi~ki festival 11.00 Crtani film 11.30 Imam Alija, serija 12.00 Na{a realnost 13.00 Film 15.00 Uljep{aj svoj `ivot 16.00 Imam Alija, serija 16.30 Predah 17.00 Veliki susret, serija 18.40 Gradovi 20.20 Info IC 21.00 Veliki susret, serija 22.35 Vijesti TV Sahar 23.05 -Svjedok prirode 00.00 Reprizni program

RTV USK
08.00 Capri 1, serija (r) 09.40 Old time 10.00 Vijesti 10.10 Capri 1 (r) 11.00 Divlja planeta, 2/13 (r) 11.30 Ba{tina Afrike, 2/6 12.00 Vijesti 12.05 Kraji{ka zemlja 13.00 Program za djecu 13.30 Otisci, 10/25 (r) 14.30 Film (r) 16.00 Dok. program 16.30 Nedjeljom zajedno 18.30 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 TVUSK 19.30 Muzi~ki program 20.05 Time out 21.20 Bh eko dnevnik, 9/24 22.00 Izborna hronika 22.30 Nedjeljom zajedno (r)

14.45 Vici s ljubavlju \ani Stipani~ev i gosti, snimka koncerta 16.15 Vrtlar iz Versaillesa, dokumentarni film (r) 17.05 Magazin LP 17.35 Mu}ke 7b, serija 18.35 Mu}ke 7b, serija 19.35 Gara`a (r) 20.05 Ve~eras... 20.10 HNL: Rijeka - Hajduk, prenos 22.10 Zakon!, serija 22.45 Video na(d)zor 23.15 Prikra}eni 3, serija 23.40 Ritam tjedna, glazbeni magazin 00.20 Cellomania u Osoru

TV ZENICA
11.00 Gostiona (r) 12.00 BH veza (r) 12.30 Muzi~ki spotovi 12.45 Za svaku bolest trava raste 13.00 Razglednica (r) 14.00 Put za Ejvonli, serija 15.00 Koncert (r) 16.00 Turizam plus (r) 17.00 Veliki dani stolje}a, dok. program (r) 17.55 Mali oglasi, TV izlog 18.00 Autoshop 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Muzi~ki spotovi 20.00 Selu u pohode 21.00 Igrani film 23.00 Deset godina mla|i, dok. program 00.00 Satelitski program DW

TV TK
Vijesti 07.10 Iz dana u dan... 07.15 Moj dom, magazin (r) 09.45 Dje~ije filmsko jutro 11.45 Iz dana u dan 12.00 Vijesti 15.15 Autoshop magazin 16.00 Vijesti 17.00 Izbori 2010: Izborni `urnal 17.15 Divlji u srcu, serija 18.15 Brzi kuhar, kulinarski show 19.00 Dnevnik RTV TK 20.05 Film 21.45 Vijesti 22.00 Autoshop magazin 00.00 Dnevnik RTV TK (r)

VOGO[]A
08.00 Sevdah za dobro jutro 08.30 Turizam plus (r) 09.30 I.R.I.B. (r) 10.00 Program za djecu (r) 11.00 Spre~ka dolina 12.00 Sportski program 14.00 Priroda i ljudi 14.30 Autoshop 15.00 TV Zehra 16.00 Uljep{aj svoj `ivot 17.00 Turizam plus (r) 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 Izbori 2010 - neposredna obra}anja 19.00 SMS music 20.30 Igrani film 22.00 Muzi~ki program 23.30 I.R.I.B. 00.00 Muzi~ki program 01.00 Regional, info-magazin (r) 01.30 Time Out (r) 02.00 Igrani film

16

SATELITSKI PROGRAMI
MRE@A
12.00 Mali mi{ velikog srca, crtani film 13.00 Policajac s Petlovog brda, igrana serija, 3. epizoda 14.00 Mali lovci na blago, film 20.00 Nema vi{e zeko reko', informativni program 20.30 Belo odelo, film 22.30 Traga~, film 00.05 Sport centar

19. septembar 2010.
TV ATLAS
07.30 Sen Trope, serija (r5) 11.00 Vikend film 13.00 Biografije, dok. serija (r) 14.00 Atlas Sport Specijal 15.00 Dr Who, serija

NE

RTS
11.30 UNHCR-povratak: Kosovo 11.55 Vukov Sabor, prenos iz Tr{i}a 13.00 Dnevnik 13.15 Vjerski kalendar 13.25 Datum 13.30 TV mre`a srpske dijaspore 14.00 Vrijeme je za bebe 14.35 Vijesti 14.45 Sat 15.15 Trag u prostoru 15.45 Interfejs 16.25 Fudbal: Jelen Super liga: Vojvodina-Metalac, prenos 18.27 Sasvim prirodno 19.00 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori a baba se ~e{lja, serija 21.05 Bez vize 21.35 25 godina Bajage i instruktora 22.30 Jelen top deset 23.05 Venecija 2010. 00.00 Dnevnik 00.15 Dozvolite... 01.15 Moj ljubimac 01.20 No}ni program

RTCG
10.45 11.10 11.55 12.00 12.05 12.40 13.05 14.00 15.00 15.20 15.30 15.45 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.00 19.20 19.30 20.00 20.30 21.30 22.00 22.35 22.55 23.00 23.30 23.50 00.10 Obrazovna emisija (r) Dok. emisija (r) Kalendar Vijesti Pe~at (r) Sat TV (r) Etno muzika Dje~ja emisija Muzi~ka emisija za djecu Kalendar Dnevnik 1 Muzi~ki mix Dok. emisija Muzi~ki mix Agrosaznanje Muzi~ki mix Dok. emisija Muzi~ki mix Kalendar Dnevnik 2 Dokumentarna emisija Koncert Obrazovna emisija Art magazin Muzi~ki mix Kalendar Dnevnik 3 Dok. emisija Obrazovna emisija (r) Pono}ni koncert

UNIVERSAL
06.00 Sudija Ejmi, serija 09.00 Ubistva u Midsomeru, serija 11.00 Bra}a i sestre, serija 13.00 Trupa, film 15.15 Kona~na presuda, film 17.00 Dobra `ena, serija 19.00 Zakon i red, serija

Dr Who
SERIJA

Bra}a i sestre
15.00
SERIJA

21.00

TV SLON
13.02 Sto~ar, serija 14.47 Tuzla u`ivo 14.55 @ivotne pri~e, dok. program 15.30 Da sam ja neko, dok. program 16.00 [e}ernica, revijalni program (r) 18.05 Tuzla u`ivo 18.10 Zoo hoby, emisija o ku}nim ljubimcima 18.50 Turizam plus 20.00 Kviz Extra 20.25 Vatreni prsten, film 22.15 Top 7, muzi~ki program 23.00 Slon extra Info

16.30 Ko te {i{a, serija 17.30 O... sa Oljom 18.00 Biografije, dok. serija 18.55 Vijesti dana 19.00 Vikend film 21.00 Business nedjelja 21.30 Ko te {i{a, serija 22.30 Glas Amerike 23.00 Film nedjelje

20.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 21.00 Bra}a i sestre, serija 23.00 Panduri novalije, serija 01.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 02.00 Medijum, serija 03.00 Kona~na presuda, film 05.00 Sudija Ejmi, serija

DISCOVERY
06.00 06.25 06.50 07.15 08.10 09.05 09.35 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 00.40 Trgovci automobilima Kako se pravi? Kako to radi Novi svijet Razotkrivanje mitova U djeli}u sekunde U djeli}u sekunde Ameri~ke drvosje~e Pre`ivljavanje Put tornada Opasan lov Razotkrivanje mitova Novi svijet Usporen snimak Izvanredna vozila Limarska radionica Peta brzina 2 epizode Takmi~enje u izradi automobila Razotkrivanje mitova Pri~a o bandama sa Rosom Kempom Iza re{etaka u tu|oj zemlji Pobje}i od smrti Pravo mjesto zlo~ina U potrazi za zabavom

N. GEOGRAPHIC
06.00 07.00 08.00 09.00 [apta~ psima Izgubljeni afri~ki raj Skrivena tajna Japana Najopasnije `ivotinje na svijetu 10.00 Misterija 360 11.00 [apta~ psima, 2 epizode 13.00 Uhva}eni na djelu

EUROSPORT
08.30 FIA touring car, Valencia, [panija, live 09.00 Stoni tenis, E[ Ostrava, ^e{ka 10.00 Stoni tenis, E[ Ostrava, ^e{ka, live 11.45 Karting, S[ Zuera, [panija, live 12.45 FIA touring car, Valencia, [panija, live 13.45 Formula 2, S[ Valencia, [panija, live 14.45 FIA touring car, Valencia, [panija, live 16.00 Biciklizam, Tour of [panija, live 17.30 Dizanje tegova, S[ Antalya, Turska, live 19.00 Stoni tenis, E[ Ostrava, ^e{ka 20.00 Autotrke, Silverstone, UK 20.30 Motorsports weekend magazin 20.45 Snuker, Glasgow, UK, live 23.00 Boks 00.15 Biciklizam, Tour of [panija 01.15 Motorsports weekend magazin

EUROSPORT 2
03.30 07.30 07.45 09.45 10.00 11.45 Fudbal, Bundesliga Surf Kriket, Indija Surf Fudbal, Bundesliga Autotrke, Valencia, [panija Live 12.15 Surf

[apta~ psima
DOK. PROGRAM

Kriket, Indija
23.15
12.30 Ekstremni sportovi 14.00 Autotrke, Silverstone, UK Live 15.00 Fudbal, Bundesliga 15.30 Fudbal, Bundesliga Live 19.30 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 21.00 Ekstremni sportovi 23.00 Surf 23.15 Kriket, Indija 00.30 Surf

11.00

RTV BN
07.05 BN koktel 08.30 Reportaze 10.00 Selo, emisija za poljoprivrednike 10.30 Nijesmo mi od ju~e, serija 11.00 JV komerc: Cvr~ak na sat 12.00 Zavi~aju, mili raju 13.00 BN music stars 14.00 Paparaco potjera 15.00 Nedeljno popodne 19.30 BN monitor 20.10 Paparazo potjera 21.00 Strana~ka hronika 22.00 Luda ku}a 23.30 Svijet na dlanu 00.30 Astrochat 03.00 Satelitski program

14.00 Reskju Ink 15.00 [ta le`i ispod 17.00 Sahrana kralja Tuta, 2 epizode 19.00 Plemenska odiseja 20.00 Veliko bjekstvo 21.00 Nacisti~ke zbirke 22.00 Istra`ivanje planete Zemlje 23.00 Veliko bjekstvo 00.00 Nacisti~ke zbirke 01.00 Istra`ivanje planete Zemlje

SPORT KLUB
07.00 Klupske TV 08.40 Moto GP Aragon Warm Up 125 cc, direktno 09.10 Moto GP Aragon Warm Up Moto 2, direktno 09.40 Moto GP Aragon Warm Up Moto GP, direktno 10.00 Premier League: Blackburn - Fulham 12.00 Premier League Magazin 12.30 Holandska liga: Feyenoord - Ajax, direktno 14.30 Premier League: Manchester United Liverpool, direktno 17.00 Premier League: Chelsea - Blackpool, direktno 19.00 Portugalska liga: Pacos Ferreira - Braga, direktno 21.15 Portugalska liga: Benfica - Sporting, direktno 23.15 Moto GP Aragon trka Moto GP

VIASAT HISTORY
06.00 Revolucija na srebrnom platnu: Nova lica u Holivudu 07.00 Poglavice 08.00 Zbogom Mocarte 09.00 Mostovi Njujorka 10.00 Ana Letenska glumica i nacisti 11.00 Mi Evropljani 12.00 Egipat 13.00 Kolonija 14.00 Revolucija na srebrnom platnu: Nova lica u Holivudu 15.00 Poglavice 16.00 Impresionisti 16.30 Svjedok: Sa balkona sobe 306 17.00 Vikingovo putovanje 18.00 Pet ameri~kih giganata 19.00 Robovlasni~ka industrija 20.00 Hanibal 21.30 Velike britanske vojskovo|e 22.00 Besmrtna ljubav 23.00 Poglavice 00.00 Impresionisti 00.30 Svjedok, sa balkona sobe 306 01.00 Vikingovo putovanje 02.00 Pet ameri~kih giganata

ANIMAL PLANET
06.50 Najsmje{nije `ivotinje na planeti 07.15 Najsmje{nije `ivotinje na planeti 07.40 Pre`ivjeti su{u 08.35 @ivotinjska boji{ta 09.00 Sve o ma~kama 09.55 @ivot majmuna 10.20 Putuju}i veterinar 10.50 Policija za `ivotinje 11.45 Veterinari sta`isti 12.10 Spa{avanje ljubimaca 12.40 Policija za `ivotinje 13.35 Spa{avanje divljih `ivotinja 14.00 RSPCA 14.30 Najgori britanski ljubimac, 2 epizode 15.25 Sve o psima 16.20 Sve o ma~kama 17.15 Policija za `ivotinje 18.10 ^udna stvorenja Nika Bejkera 19.10 Planeta Zemlja 20.05 D`ungla 21.00 Borba za kitove 21.55 Zastra{uju}i susreti sa `ivotinjama 22.50 No}ni `ivot ajkula 23.45 Divlje i bez cenzure 00.40 Pre`ivjeti su{u

TV 1000
06.00 Sre|en, film 08.00 Ra{mor, film 10.00 Kazanova, film 12.00 Povratak u `ivot, film 14.00 Svi pravi potezi, film

ATV
12.00 Mali mi{ velikog srca, crtani film 13.00 Policajac s Petlovog brda, serija 14.00 Malli lovci na blago, film 15.55 1001 no}, serija 16.30 1001 no}, serija 17.05 1001 no}, serija 17.45 1001 no}, serija 18.20 1001 no}, serija 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema Magica hronike 20.00 Zeko reko' Informativni program 20.30 Belo odelo, film 22.20 Traga~i, film 00.05 Sport centar

Bostonska bra}a
FILM
16.00 Hamlet, film 18.00 Sve ostaje u porodici, film 20.00 Bostonska bra}a, film 22.00 Evelin, film 00.00 Breskvice i kraljice, film 02.00 Fantasti~na tijela, film

20.00

PO
23.15
BHT

20. septembar 2010.
BHT FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 6. epizoda (r) 10.00 To je prava Raven, serija za djecu, 54. epizoda 10.30 Fantasti~na ~etvorka, crtana serija 11.00 CSI: Miami, igrana serija, 16. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 7. epizoda

TV PROGRAMI
RTRS
06.00 Muzi~ki program 07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Karmelita, serija Mala TV 09.55 Naruto, crtana serija 10.20 Pop sikret, crtana serija 10.50 Konstruktorske katastrofe, dok. program 11.35 Izborna hronika (r) 12.00 Vijesti 12.15 Profajler, serija 13.00 Dolina sunca, serija 07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.05 Gor{tak, animirana serija, 24/30 09.30 Be Ha Te bebe 09.35 Kineski moreplovac, 48/52 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, 182/313 11.00 Moja mala kuhinja (r) 11.05 Ples `ivota, igrana serija, 88/124 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Global, emisija o zbivanjima u svijetu (r) 12.45 Superstars, magazin 13.15 Dega i ples, strani dokumentarni program 14.15 BHT vijesti 14.30 Liga {ampiona u nogometu, magazin (r) 15.00 Op{ti/op}i izbori 2010 - predstavljanje kandidata Program za djecu i mlade 15.15 Be Ha Te bebe 15.20 Mini school 15.25 Japanske pri~e, animirana serija 15.35 Dje~iji festivali 15.50 Misliti zeleno, strana dokumentarna serija 16.15 BH info 16.45 Ples `ivota, igrana serija, 89/124 17.30 Moja mala kuhinja 17.40 Nedirnuta priroda Japana, 5/10 18.10 Putovanja, putovanja, strana dokumentarna serija, 6/13 18.35 Business News 18.40 Frenderi, animirana serija 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Premijer liga BiH u nogometu, sportski program 20.00 Inat, drama 21.10 Mjesto zlo~ina New York, 42/48 21.50 Tajna zgo{}anskih ste}aka, reporta`a 22.00 BHT vijesti 22.10 Op{ti/op}i izbori 2010, debatna emisija 23.10 Business News 23.15 Kineskinja, igrani film 00.50 Dega i ples, strani dok. program (r) 01.45 Mjesto zlo~ina New York, 42/48 (r)

Kineskinja
DRAMA/KOMEDIJA
^etiri mladi}a provode svoj ljetni raspust u apartmanu koji su dobili na kori{tenje. Oni `ele promijeniti svijet, komunizmom, ali i terorizmom... U`ivaju}i u komforu, raspravljaju o idejama Mao Zedonga i {ta u~initi kako bi ideje maoizma postale vode}e u Francuskoj...

Re`ija: Jean-Luc Godard Uloge: Anne Wiazemsky, Juliet Berto, Jean-Pierre Léaud, Michel Semeniako

22.10

Tragovi na du{i
TRILER

FTV

Coleman Silk je ugledni univerzitetski profesor koji je umirovljen zbog optu`be da je napravio rasisti~ki verbalni ispad. [okirana, njegova supruga ubrzo umre, a on se zbli`i s mnogo mla|om fakultetskom ~ista~icom Fauniom Farley, razvedenom i duboko traumatiziranom `enom koju problemati~ni biv{i suprug, vijetnamski veteran Lester Farley, poku{ava uvjeriti da mu se vrati. Sa Silkom prijateljuje nekada{nji uspje{ni pisac Nathan Zuckerman, koji dugotrajnu spisateljsku blokadu polako razbija pisanjem Silkove biografije. No niko ne zna da profesor Silk, kojeg svi znaju kao @idova, skriva veliku i po njega duboko traumati~nu tajnu o svom pravom rasnom porijeklu.
Re`ija: Robert Benton Uloge: Anthony Hopkins, Nicole Kidman, Ed Harris, Gary Sinise, Wentworth Miller, Jacinda Barrett

60 minuta

POLITI^KI MAGAZIN 20.10

Naruto
CRTANA SERIJA

09.55

21.15

Fatalna D`ind`er
HOROR

TV1

D`ind`er i Brizit, dvije sestre zato~ene u predgra|u, opsjednute su mu~enjem, stravom i smr}u. Sve dok ne osjete pravu stvar. Nakon {to je ujede divlja zvijer, D`ind`er se transformi{e u seksipilnu neobuzdanu `enu sa izvjesnim `ivotinjskim nagonim. Da li je to virus? Da li je to prokletstvo? Ili prvi korak u pretvaranju u zlog vukodlaka?!
Re`ija: John Fawcett Uloge: Katharine Isabele, Emily Jean Perkins, Kris Lemche

13.10 Bud Spencer: I an|eli jedu grah, italijanski igrani film /RP/ 15.10 Vijesti 15.10 Crna hronika, doma}a igrana serija, 1. epizoda 16.00 Dolina sunca, igrana serija, 137. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ne daj se, Nina, igrana serija, 6. epizoda 18.15 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 11. i 12. epizoda Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 60 minuta, politi~ki magazin 22.10 Tragovi na du{i, ameri~ki igrani film /RP/ 23.50 Dnevnik 3 Finansijske novosti 00.15 Izborna hronika 00.45 Hayd u park, program za mlade 01.15 Federacija danas (r) 01.40 60 minuta, politi~ki magazin (r) 03.40 Dnevnik 3 (r)

14.35 MTS magazin 15.00 Pakov svijet, serija Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas RTRS preporu~uje 17.05 Karmelita, serija 18.00 Brojevi, serija 18.50 Fantasti~na ~etvorka, crtana serija 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.00 Sport 20.10 Izbori 2010, predstavljanje kandidata 21.30 Film 23.05 Vijesti 23.12 Sport 23.17 Finansijske novosti 23.20 Izborna hronika 23.45 Poaro sastanak sa smr}u, film 01.20 Tribunal 01.50 Profajler, serija 02.35 Brojevi, serija 03.20 Srpska danas 03.50 Dnevnik 04.35 Pakov svijet, serija

18

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film, 10. ep. 09.10 Graditelj Bob, crtani film, 10. ep. 09.20 Timmy, crtani film, 10. ep. 09.30 Jagodica Bobica, crtani film, 10. ep. 10.00 Ninja kornja~e FF, crtani film 10.30 Winx, crtani film, 18. I 19. ep. 11.20 Aladin, crtani film 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, serija, 17. ep.

20. septembar 2010.
OBN
06.35 Jutarnji program 08.30 Skrivena kamera, 28/150 09.00 Udri mu{ki, zabavni program 10.10 A la Carte, kulinarski show (r) 10.45 Stol za 4, kulinarski show (r) 11.20 Mu}ke, 3/07 11.50 Vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.30 Ljetna matineja: Granica bijega, film 13.55 Skrivena kamera,28/150 14.25 Kralj Queensa, igrana serija, 16/23, 15.00 Vremenska prognoza

PINK
06.00 Pink jubox 07.00 Danijela, serija 08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 10.00 Farma u`ivo, reality show 11.00 Gre{ne du{e, serija 12.00 Info top, informativni program 12.10 Grand show, muzi~ki program 13.00 Farma, u`ivo, reality show

PO

21.00
PINK

Kako pre`ivjeti mladost DRAMA

Ogastinova majka je zalu|ena pjesnikinja s psihi~kim problemima ~iji je brak s njegovim ocem u rasulu. Uskoro, ona se po~inje vi|ati s ekscentri~nim psihijatrom dr. Fin~em, a Ogastin zajedno s jako ranjivom k}erkom, prakti~no po~inje `ivjeti s obitelji Fin~. Neprestano zapisuju}i doga|aje u svoj dnevnik, Ogastin se sprijatelji s najmla|om k}eri u porodici, koja izbjegava {kolu, u~i o ljubavi od starijeg mu{karca i ~ini neke velike odluke u turbulentnim tinejd`erskim godinama.
Re`ija: Ryan Murphy Uloge: Annette Bening, Brian Cox, Joseph Fiennes

22.25
NOVA

Pomajka
DRAMA

Slu~ajevi X
KRIM. MAGAZIN

21.00

Udri mu{ki

ZABAVNI PROGRAM 09.00

Danijela
SERIJA

15.00

13.00 1001 no}, 18. ep. 14.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije 15.49 Sport centar 15.50 Pali an|eo, 16. ep. 16.50 Indija, 18. ep. 17.50 Pozori{te u ku}i, serija 18.43 Biometeorolo{ka prognoza 18.45 Otka~eni telefon Osmana D`ihe 19.00 Vijesti u 7 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, 19. ep. 21.00 Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin 22.20 Seks i grad, serija, 13. ep. 23.00 Pozori{te u ku}i, serija, 12. ep. 23.40 Sport centar 23.40 Pali an|eo, serija, 16. ep. 00.30 Sport centar 00.35 Crno-bijeli svijet, vanjskopoliti~ki magazin Reprizni program Hayat TV 01.00 Slu~ajevi X, krim. magazin 02.00 Vijesti u 7 03.00 Glam blam, zabavni program 04.00 Nikad ne reci nikad, reporta`a 04.30 Autoklub 05.00 Muzi~ki program

15.05 Na{a mala klinika, 16/37 16.00 Vremenska prognoza 16.40 Sumnja, 29/36, 17.00 Vremenska prognoza 17.05 Sumnja, 29/36, …nastavak 17.30 Stol za 4, kulinarski show 18.10 A la Carte, kulinarski show 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.20 Exluziv, zabavna emisija 20.00 Vremenska prognoza 20.05 C.S.I: Las Vegas, VIII serija, 17/17 21.10 Ke~eri, sportski program 22.00 Vremenska prognoza 22.05 Vox populi 22.10 Ljetna matineja: Granica bijega, film (r) 23.45 Kriminal u Rusiji, 59-60/60 00.45 Playboy Girls, zabavni program 01.15 Sexiest, zabavni program 01.45 Ke~eri, sportski program (r) 02.45 Mu}ke, serija, 3/07 (r) 03.20 Kriminal u Rusiji, 59-60/60 (r) 04.20 Ke~eri, sportski program (r) 05.25 ^uvari planeta: Nasljednici zemlje (r)

14.00 Info top, informativni program 14.10 Slomljeno srce, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top, informativni program 16.00 Gre{ne du{e, serija 16.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 17.00 Slomljeno srce, serija 18.00 All about, zabavna emisija 18.30 Info top, informativni program 18.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 19.00 ^ini, serija 20.00 Farma: VTR, reality show 21.00 Kako pre`ivjeti mladost, film 23.00 Farma u`ivo, reality show

Jackie i Lukea se razvode, a njihova djeca Anna i Ben te{ko se mire s ~injenicom da im se roditelji razvode te da u o~evu `ivotu postoji nova `ena, uspje{na fotografkinja Isabel. Ona se trudi da se djeca osje}aju ugodno i kad su s ocem, no obo`ava svoj posao i ne namjerava odustati od njega. Njihova majka Jackie smatra Isabelin trud uvredljivo nedovoljnim. Ne shva}a kako joj posao mo`e biti va`an koliko i djeca. Njihov sukob produbljuje iznenadna dijagnoza tumora koji bi za Jackie mogao biti smrtonosan.
Re`ija: Chris Columbus Uloge: Julia Roberts, Susan Sarandon, Ed Harris, Jena Malone, Liam Aiken

20.45
HRT2

Mala miss Amerike

DRAMA

Doznav{i da je njihova bistra i nesigurna sedmogodi{nja k}i Olive primljena na natjecanje za miss Kalifornije, Sheryl i Richard Hoover odlu~e djevoj~icu odvesti u Redondo Beach u kojem se odr`ava izbor. Na vi{e od hiljadu kilometara dugo putovanje starim kombijem s njima kre}u i Olivein stariji brat Dwayne, koji ve} devet mjeseci nije rekao ni rije~, djed Edwin, ~ovjek slaba zdravlja koji {mr~e kokain, te ujak Frank Ginsberg, homoseksualac i nerealizirani samoubica. Nakon {to im se tokom puta pokvari vozilo, te ga svi budu prisiljeni pokretati guranjem, postupno }e se otkriti detalji iz `ivota svakog od njih.
Re`ija: Jonathan Dayton i Valerie Faris Uloge: Greg Kinnear, Toni Collette, Steve Carell, Abigail Breslin, Paul Dano, Alan Arkin, Beth Grant

19

PO
06.15 06.45 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.00 09.50 10.00 10.09 10.10

20. septembar 2010.
HRT2
07.05 101 dalmatinac, crtana serija 07.30 @deronja, crtana serija (r) 07.55 Mala TV Brlog Profesor Baltazar 08.25 Dvorac igra~aka, serija za djecu 08.50 [kolski sat: Ton i ton (1/10) Na glasu 09.35 Na prvi pogled, serija za djecu 10.00 Beverly Hills 3, serija 10.45 Rijeka: More (r) 11.15 Lijepom na{om: Donji Andrijevci (r) 12.10 Reporteri: Tankograd (r)

TV PROGRAMI
NOVA
07.45 Bumba, crtana serija 08.05 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija 08.20 Roary, crtana serija 08.45 Dona Barbara, serija 09.45 U ime ljubavi, serija 10.45 U ime ljubavi, serija 11.45 Na{a mala klinika, serija 12.45 IN magazin 13.30 Najbolje godine, serija 14.25 Dona Barbara, serija 16.20 U ime ljubavi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 U ime ljubavi, serija nastavak 17.35 U ime ljubavi, serija 18.30 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija 21.05 Lud, zbunjen, normalan, serija

HRT1
Mir i dobro (r) TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska ^arolija 10, serija (r) Vijesti iz kulture Vijesti Vrijeme danas Overland 3. Od Cape Towna do Nord Kappa, dokumentarna serija Fotografija u Hrvatskoj (r) Tre}a dob, emisija za umirovljenike Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar More ljubavi, serija Sutra je novi dan 2, serija Vijesti s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Normalan `ivot, emisija o obitelji Luda ku}a 2, humoristi~ka serija Glas domovine Vijesti Hrvatska u`ivo 8. kat, talk-show Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Odmori se, zaslu`io si 1, serija Dnevnik Sport Vrijeme EP reporta`a Latinica Poslovni klub @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Veliko, ve}e, najve}e: Most - dokumentarna serija André Previn - Most izme|u dvaju svjetova Zvjezdane staze: Enterprise 4, serija (r) Sutra je novi dan 2, serija (r) 24. Redemption, serija (r) Potro{a~ki kod (r) Latinica (r) More ljubavi, serija (r)

TV1
07.00-00.00 Vijesti svaki sat 07.12 Gumenko, crtani film 07.17 Obla~i}, crtani film 07.30 Nove avanture Zoroa, animirana serija 08.10 Cirkusi svijeta 08.20 Veseli autobusi, crtani film 08.30 Pravi konj za Deni, dje~iji film (r) 09.45 Jamie Oliver, kulinarski show (r) 10.25 Toyotin svijet divljine dok. program (r) 11.05 Uspon velikih sila dokumentarni program 12.10 Edgemont, serija za tinejd`ere (r) 12.45 Intenzivna njega, film (r) 14.35 Toyotin svijet divljine 15.05 Posljednji beg na Balkanu, serija, 4 epizode (r) 17.15 Uspon velikih sila, dok. program (r) 18.05 Edgemont, serija 18.45 Face to face, talk show 19.30 Centralni dnevnik sa Senadom Had`ifejzovi}em 20.10 Historija fudbala, dok. program 21.15 Fatalna D`indzer, film 23.05 Izborna hronika 23.20 Historija fudbala, dok. program (r) 01.10 Reprizni program

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro (07.00, 09.00 Vijesti TVSA) 10.00 Noody (r) 10.15 Vitaminix (r) 10.17 Barimba (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Fali~ni pansion, serija (r) 11.35 Frej`er, serija 12.00 Dokumentarni program 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Sarajevo art (r) 13.40 Jazz koncert, snimak (r) 15.00 Vijesti TVSA 15.05 Liberty TV 16.00 Jesenje dobre vibracije, zabavni program, u`ivo 17.00 Vijesti TVSA 17.10 Izbori 2010. neposredna obra}anja 17.15 Nastavak emisije Jesenje dobre vibracije, u`ivo 17.50 Fali~ni pansion, serija 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Noody 19.12 Vitaminix 19.15 Barimba 20.00 Tajne rata, program za djecu 21.00 Izbori 2010. debatne emisije, u`ivo 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Sport magazin 23.00 Robin Hood, serija 00.00 Glas Amerike 00.30 Igrani film 02.00 Reprizni program

11.00 11.10 12.00 12.11 12.13 12.15

12.16 12.30 13.20 14.05 14.14 14.20 15.00 15.40 16.15 16.25 17.50 18.30 18.45 19.30 19.56 20.01 20.04 20.10 21.50 22.20 22.30 22.55 22.58 23.00 23.10

Momci sa Madisona
SERIJA

00.50

Najbolje godine
SERIJA

20.05

00.00 01.00 01.45 02.30 03.15 03.45 05.15

13.30 Zvjezdane staze: Enterprise 4, serija 14.15 [kolski sat (r) 15.00 Andre, ameri~ki film 16.45 Veronica Mars 1, serija za mlade 17.30 Moja `ena i djeca 5, humoristi~ka serija 17.55 Ritam tjedna, glazbeni magazin 18.30 @upanijska panorama 19.00 Ponos Ratkajevih, serija 19.50 Hit dana 19.57 Ve~eras... 20.00 TV Bingo Show 20.45 Mala Miss Amerike, ameri~ki film 22.25 24. Redemption, serija 23.15 Kalifornikacija 2, serija 23.45 Studio 60 na Sunset Stripu, serija 00.30 Retrovizor: Dva i pol mu{karca 4, humoristi~ka serija (r) 00.50 Retrovizor: Momci s Madisona 2, serija (r) 01.35 Retrovizor: Kineska pla`a 3, serija

21.50 Lud, zbunjen, normalan, serija 22.25 Pomajka, film 23.30 Ve~ernje vijesti 23.45 Pomajka, film nastavak 01.00 Superman 3, film 03.05 Seks i grad, serija

TV MOSTAR
09.30 Jagodica Bobica 10.00 Ninja kornja~e FF 10.30 Winx 11.20 Aladdin 12.00 Indija, serija 13.00 1001 no}, 18.ep. 13.50 Izborna hronika RTM 14.00 Urban music puls (r) 15.49 Sport centar 15.50 Pali an|eo, 16.ep. 16.50 Indija, 18. ep. 18.00 Grad 19.00 RTM vijesti 19.30 Centralni dnevnik 20.00 1001 no}, 19. ep. 21.00 Sportski magazin RTM 22.20 Seks i grad, 13. ep. 23.00 Kazali{te u ku}i, 13.ep. 23.40 Sport centar 23.45 Pali an|eo, 16.ep.

KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Druga strana ljubavi, serija 13.00 Info IC 13.30 Prahistorijski park 14.00 Film 15.30 Sigurnost u saobra}aju 16.00 Imam Alija, serija 16.30 O~i du{e, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Saga, serija 18.00 Druga strana ljubavi, serija 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.25 IC sport 20.50 Izborni blok 21.00 Debate, op}i izbori 2010 22.00 Saga, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC

RTV USK
12.00 Vijesti 12.05 Time out (r) 13.00 Autoshop magazin (r) 13.30 Folk time 14.10 Dok. program (r) 14.30 Vijesti 14.35 Svijet tajni, 17/30 (r) 15.00 Film 16.45 Koliko vam je ~ista ku}a, 10/35 17.10 Capri, 19/24 (r) 18.00 Svijet tajni, 18/30 19.00 Dnevnik 1 TVUSK 19.30 Muzi~ki program 20.10 Izborni marketing 20.20 Sportska hronika 20.35 U svemiru, 2/9 21.00 Kult, kult, kultura 21.30 Dnevnik 2 22.00 Izborna hronika 22.15 Capri 1, 20/24 23.10 Igrani film

TV ZENICA
15.00 Vijesti 15.10 Plima `ivota, serija (r) 15.55 TV izlog 16.00 Muzi~ki spotovi 16.30 Selu u pohode (r) 17.00 Bonaventura 17.30 Dje~iji program 17.55 TV izlog Mali oglasi 18.00 Frejzer 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Zenica danas 20.00 Izbori 2010. Debata 21.00 Zakupljen termin: SDA Zenica 21.10 BH veza (r) 21.40 TV Izlog 22.00 Plima `ivota, serija 23.00 Zenica danas (r) Izborna hronika (r) 23.30 Frejzer (r) 00.00 Glas Amerike

TV TK
16.00 Vijesti u 16 17.00 Izbori 2010 18.00 ^etiri `ene, serija 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Bestseller TV 21.00 Film 22.30 Vijesti 23.15 Lo{e djevojke, serija 00.00 Dnevnik (r) Utorak, 21.09.2010. 09.00 ^etiri `ene, serija (r) 09.55 Horosop 10.00 Bestseller TV 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.15 Taina, serija 13.55 Iz dana u dan... 16.00 Vijesti u 16 17.00 Izbori 2010 18.00 ^etiri `ene, serija 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Bestseller TV 20.05 Film 21.30 Vijesti 23.15 Lo{e djevojke, serija

VOGO[]A
10.00 Sense: Ha{ki tribunal (r) 10.40 Time Out (r) 11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Serijski program 12.30 Sportski program (r) 14.00 Regional, info-magazin (r) 14.30 TV Fiva 15.00 Svijet tajni, serija (r) 16.00 Otvoreni program 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 Izbori 2010 neposredna obra}anja 19.00 SMS music 20.30 TV Fiva 21.00 Inicijativa Gra|ani/ke za Evropu 22.00 Liberty TV 22.30 Vogo{}anska hronika 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike

20

SATELITSKI PROGRAMI
MRE@A
09.00 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film 09.10 Graditelj Bob, crtani film 09.20 Timmy, crtani film 09.30 Jagodica Bobica, crtani film 10.00 Ninja kornja~e FF 10.30 Winx, crtani film 11.20 Aladdin, crtani film 12.00 Indija, serija, 17. ep. 13.00 1001 no}, 18. ep. 15.49 Sport centar 15.50 Pali an|eo, 16. ep. 16.50 Indija, serija, 18. ep. 20.00 1001 no}, 19. ep. 22.20 Seks i grad, 13. ep. 23.00 Kazali{te u ku}i, 13. ep. 23.40 Sport centar 23.45 Pali an|eo, 16. ep.

20. septembar 2010.
TV ATLAS
06.30 @ivot je lijep (r) 07.30 Op~injeni, serija (r) 08.30 Kuhinjica, serija 09.00 Sen Trope, serija (r) 10.00 Neki to vole zorom, jutarnji program 11.00 Biografije, serija (r) 12.00 Igra sa devetkama, film (r) 14.00 @ivot je lijep Specijal (r) 15.00 Business nedjelja (r) 15.30 Op~injeni, serija 16.30 @ivot je lijep 17.30 Kuhinjica, serija 18.00 Forum 60 19.00 Sen Trope, serija 19.45 Vijesti dana 20.00 Biografije, serija 20.50 Vijesti dana 20.55 Poslovne vijesti 21.00 Glamour Noir 22.00 Forum 30 22.30 Glas Amerike 23.00 Uzaludan ljubavni trud, film

PO

RTS
12.00 12.15 12.25 12.30 12.35 12.50 13.40 14.15 14.45 15.05 15.15 16.00 16.35 16.40 16.50 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 21.05 22.00 22.05 23.00 23.05 23.20 00.00 Dnevnik Sport plus Vrijeme Evronet U zdravom tijelu Tabloid (r) Muzi~ki program Porodi~ni krugovi: Disciplina bez batina Jedna slika - jedna pri~a Vijesti Bez vize (r) Ovo je Srbija Datum Vjerski kalendar Bez komentara Dnevnik Slagalica, kviz Beogradska hronika Oko Srbija na vezi Dnevnik Selo gori, a baba se ~e{lja, serija Pesma i Bingo Vijesti Upitnik Vijesti [ta radite, bre Eko recept Dnevnik

RTCG
10.35 Muzi~ki mix 11.00 Dokumentarna emisija (r) 11.30 Sat spot 11.55 Kalendar 12.00 Vijesti 12.05 Dokumentarna emisija (r) 12.35 Muzi~ki mix 13.00 Obrazovna emisija 13.13 Etno 14.45 Emisija za djecu 15.00 Obrazovna emisija 15.20 Kalendar 15.30 Dnevnik 1 15.45 Ispeci pa reci 16.00 Agrosaznanje (r) 17.00 Albanska muzika u Crnoj Gori 17.15 Lajmet 17.30 Crna gora, u`ivo 19.20 Kalendar 19.30 Dnevnik 2 20.00 Pro~itaj me 20.30 Okvir 21.45 Muzi~ki mix 22.00 CG sport 22.50 Kalendar 23.00 Dnevnik 3 23.30 Pro~itaj me (r) 00.00 Pono}ni koncert

UNIVERSAL
07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 McLeudove k}eri, serija Selin, film Sudija Ejmi, serija Ne{ Brid`is, serija Doma}ice iz okruga Orind`, serija 14.00 Ubistva u Midsomeru: Plave haringe, film

Doma}ice iz okruga Orind`
SERIJA
16.00 17.00 18.00 20.00 21.00 23.00 01.00 02.00

20.00

TV SLON
16.02 Tuzla u`ivo 16.10 Zoo hoby 16.40 Slobodni ljudi, revijalni program 17.25 SMS centrala 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.17 Tuzla u`ivo 18.35 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.30 Zdravlje emisija o zdravlju 21.10 Sto~ar, 18/130 22.00 Extra DJ, muzi~ka emisija 23.00 Slon extra Info

Zakon i red, serija Ne{ Brid`is, serija [anaja, film Doma}ice iz okruga Orind`, serija Dobra `ena, serija Medijum, serija Zakon i red, serija Istinite Ispovijesti go-go djevojke, film

DISCOVERY
06.00 Trgovci automobilima 06.25 Peta brzina 06.50 Prljavi poslovi 07.45 Pre`ivljavanje 08.40 Razotkrivanje mitova 09.35 Novi svijet 10.30 Kako se pravi? 10.55 Kako to radi 11.25 Lov na sabljarke 12.20 Auta po mjeri 13.15 Generalka 14.10 Peta brzina 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Istrebljiva~i {teto~ina 16.25 Ekstremne eksplozije 17.20 Pre`ivljavanje 18.15 Razotkrivanje mitova 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to radi 20.05 Pre`ivljavanje 21.00 Opasan lov 21.55 Ameri~ke drvosje~e 22.50 Trenuci u`asa 23.45 Auta po mjeri 00.40 Prljavi poslovi

N. GEOGRAPHIC
06.00 [apta~ psima 07.00 Alkatraz za polarne medvjede 08.00 Veliko bjekstvo 09.00 Nacisti~ke zbirke 10.00 Majka bradavi~astih svinja 11.00 Plemenska odiseja 12.00 Ulovljeni 13.00 Veliko bjekstvo 14.00 Deset biblijskih po{asti 15.00 Zlatne foke sa Obale kostura 16.00 Kralj gu{tera 17.00 ]orkirani u inostranstvu 18.00 [apta~ psima 19.00 Ulovljeni 20.00 Avionske nesre}e 21.00 Olujni svjetovi 22.00 ]orkirani u inostranstvu 23.00 Avionske nesre}e 00.00 Olujni svjetovi

EUROSPORT
08.30 Motorsports weekend magazin 08.45 Formula 2, S[ Valencia, [panija 09.30 FIA touring car, Valencia, [panija 10.30 Biciklizam, Tour of [panija 11.45 Dizanje tegova, S[ Antalya, Turska 13.00 Snuker, Glasgow, UK 14.30 Snuker, Glasgow, UK, live 18.00 Eurogoals 18.45 Fudbal, Champions Club 20.15 Dizanje tegova, S[ Antalya, Turska 21.00 All sports 21.05 Ke~eri 22.30 Watts 22.40 All sports 22.45 Fudbal, Champions Club 00.15 Snuker, Glasgow, UK

EUROSPORT 2
08.45 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 09.45 Surf 10.00 Kriket, Indija 11.15 Surf 11.30 Australijski fudbal 12.15 Surf 12.30 Motorsports weekend magazin 12.45 Ekstremni sportovi 14.00 BMX 15.30 Fudbal, Bundesliga 17.00 Autotrke, Valencia, [panija 17.30 Kriket, Indija Live 20.15 Fudbal, Bundesliga Live 22.15 Snuker, Glasgow, UK Live 23.00 Surf 23.15 Australijski fudbal 00.45 Surf 01.00 Fudbal, Champions Club 02.30 Surf 02.45 Motorsports weekend magazin 03.30 Kriket, Indija

RTV BN
12.05 Dokumentrani program 12.45 TV shop 13.00 Bulevar 13.45 Sport flash (r) 14.00 Novosti 14.05 Svijet na dlanu 15.35 TV shop 15.50 Vremenska prognoza 16.00 Novosti 16.25 broj 10, film 17.50 Vremenska prognoza 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 BN sport 19.30 BN monitor 20.10 Jelena, serija 21.00 Strana~ka hronika 22.30 Pregled dana 23.00 Nata{a, film 00.40 Astrochat 03.00 Satelitski program

SPORT KLUB
06.30 Klupske TV 07.00 TWS 09.00 Red Bull X Fighters Moscow 10.00 FullTilt Poker 11.00 Portugalska liga: Benfica - Sporting 13.00 Rugby Super league play off 15.00 Premier League: Wigan - Manchester City 17.00 Moto GP Aragon trka 125 cc 18.00 Moto GP Aragon trka Moto 2 19.00 Moto GP Aragon trka Moto GP 20.00 Pregled Premier League 21.15 Portugalska liga: Nacional - Porto, direktno 23.00 FullTilt Poker 00.00 Pregled Premier League 01.00 Pregled holandske lige 02.00 Pregled argentinske lige 03.00 Premier League: Chelsea - Blackpool

VIASAT HISTORY
06.00 07.00 08.00 08.30 09.00 10.00 11.00 12.00 13.30 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 Besmrtna ljubav Poglavice Impresionisti Svjedok, sa balkona sobe 306 Vikingovo putovanje Pet ameri~kih giganata Robovlasni~ka industrija Hanibal Velike britanske vojskovo|e Besmrtna ljubav Poglavice Legenda o Merlinu Tijelo… Isusov tajni `ivot Veliko bjekstvo, neispri~ana pri~a Ostvo minotaura Indokina Premijera: Slika djevoj~ice sa napalmom Poglavice Legenda o Merlinu Tijelo… Isusov tajni `ivot Veliko bjekstvo, neispri~ana pri~a Ostvo minotaura Indokina

ANIMAL PLANET
06.00 Neobi~ne `ivotinje 06.25 Posjed merkata 06.50 Najsmje{nije `ivotinje na planeti 07.40 Ko {i{a tog psa 08.35 Divlja planeta 09.00 @ivot sa vukovima 09.55 @ivot majmuna 10.20 @ivot delfina 10.50 Policija za `ivotinje 11.45 Veterinari sta`isti 12.10 Spa{avanje ljubimaca 12.40 Policija za `ivotinje 13.35 Spa{avanje divljih `ivotinja 14.00 RSPCA 14.30 @ivot sa vukovima 15.25 Najsmje{nije `ivotinje na planeti 16.20 Sve o psima 17.15 Pre`ivjeti napad 18.10 Psihijatri za ajkule 19.10 Avanture Ostina Stivensa 20.05 U ~oporu 21.00 Zastra{uju}i susreti sa `ivotinjama 21.55 Policija za `ivotinje 22.50 Psihijatri za ajkule 23.45 Divlje i bez cenzure 00.40 Zastra{uju}i susreti sa `ivotinjama

TV 1000
06.00 Bostonska bra}a, film 08.00 Hamlet, film 10.00 Svi pravi potezi, film 12.00 Sve ostaje u porodici, film 14.00 Igra sudbine, film

ATV
11.55 Vijesti 12.00 Indija, serija 13.00 1001. no}, serija 14.00 Cinema Magica hronike 14.30 Vizita 15.49 Sport centar 15.50 Pali an|eo, serija 16.50 Indija, serija 17.50 Kulinarski letopisi 18.00 Buka, talk show 19.00 ATV vijesti 19.45 Izborna hronika 20.00 1001. no}, serija 21.00 Dokumentarni program 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Sex I grad, serija 22.45 Pozori{te u ku}i, serija 23.45 Pali an|eo, serija 00.30 Sport centar

Klub otmi~ara
FILM

20.00

16.00 Cimeri, film 18.00 Najve}a igra ikad odigrana, film 20.00 Premijera: Klub otmi~ara, film 22.00 Lijepi i blesavi, film 00.00 Iskonska `elja, film 02.00 Breskvice i kraljice, film

UT

21. septembar 2010.
BHT
07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.05 Nema problema 09.25 Be Ha Te bebe 09.30 Mini school 09.35 Japanske pri~e, animirana serija 09.45 Dje~iji festivali 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 183/313 11.00 Moja mala kuhinja (r) 11.05 Ples `ivota, igrana serija, 89/124 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Op{ti/op}i izbori 2010, debatna emisija (r) 13.15 Jelouston, strani dokumentarni program, 1/3 14.15 BHT vijesti 14.25 Tajna zgo{}anskih ste}aka, reporta`a (r) 14.30 Putovanja, putovanja, strana dokumentarna serija, 6/13 (r) 15.00 Op{ti/op}i izbori 2010 predstavljanje kandidata Program za djecu i mlade 15.15 Be Ha Te bebe 15.20 Mini school 15.25 Japanske pri~e, animirana serija 15.35 Helga, dok. film 15.50 Misliti zeleno, strana dokumentarna serija 16.15 BH info 16.45 Ples `ivota, igrana serija, 90/124 17.30 Moja mala kuhinja 17.40 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija 18.10 Putovanja, putovanja, strana dok.serija, 7/13 18.35 Business News 18.40 Frenderi, animirana serija 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Boje u nizu, 5/10 19.55 Lifestyle reporta`a: [panija, 2/3 20.55 Zajedno za `ivot, dokumentarnomuzi~ki film 22.00 BHT vijesti 22.10 Op{ti/op}i izbori 2010, debatna emisija 23.10 Business News 23.15 Tra`i se: @iv ili mrtav, ameri~ki igrani film

TV PROGRAMI
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 7. epizoda (r) 10.00 To je prava Raven, serija za djecu, 55. epizoda 10.30 Fantasti~na ~etvorka, crtana serija 11.00 CSI: Miami, igrana serija, 17. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 8. epizoda 06.00 07.00 09.00 09.10 09.55 10.20 10.35

RTRS
Muzi~ki program Jutarnji program Vijesti Karmelita, serija Mala TV Naruto, crtana serija Moja `ivotinja i ja, program za djecu Sveta Katarina, vjerski program, 1. i 2. dio Izborna hronika (r) Vijesti Profajler, serija Dolina sunca, serija MTS magazin, muzi~ka emisija

Tra`i se: AKCIJA 23.15 BHT @iv ili mrtav
Poru~nik odjeljenja L. A. policije Danny Quintz, anga`uje Macka Tigga, biv{eg agenta CIA, sada lovca na glave, da uhvati Mal lak Al-Ra hi ma, me|unarodnog teroristu koji je postavio bombe oko grada. Misle}i da je Mack na jednom brodu, Mallak ga di`e u vazduh, i zapo~inje svoju vladavinu terora...
Re`ija: Gary Sherman Uloge: Rutger Hauer, Gene Simmons, Robert Guillaume, Mel Harris

11.35 12.00 12.15 13.00 14.35

20.30

Zemlja tigrova
RATNA DRAMA

FTV

U bazu Fort Polk u Lousiani, koja opskrbljuje trpe u Vijetnamskom ratu, 1971. godine sti`e grupa regruta. Posljednja sedmica obuke odr`ava se u Zemlji tigrova, mo~vari sli~noj Vijetnamu. Jim Paxton se javio u vojsku; `eli sve iskusiti i zatim napisati knjigu. Sprijatelji se s Rolandom Bozzom, Teksa{aninom koji ima dara za upadanje u nevolju i poma`e neprilago|enima da dobiju otpust iz vojske. Barem jedan sociopat u jedinici mrzi Bozza, ~ak i kada narednici sa zavi{}u prepoznaju njegove sposobnosti kao vo|e.
Re`ija: Joel Schumacher Uloge: Colin Farrell, Matthew Davis, Clifton Collins Jr, Tom Guiry, Shea Whigham, Nick Searcy, James MacDonald

Ne daj se, Nina
SERIJA

17.25

Profajler
SERIJA

12.15

21.25
RTRS

Pozori{ne strasti KOMEDIJA

Gaj D`ons, zaposlen u firmi koja se bavi elektronikom, dobija premje{taj u primorski britanski gradi} Skarsboro. Tu`an zbog smrti svoje supruge, odlu~uje da se oproba u lokalnom amaterskom pozori{tu koje radi adaptaciju opere Begar koju potpoma`e lokalna producijska ku}a. Vlasnik te ku}e je Dafid Ap Levelin, bijesan zbog toga {to mora da sara|uje s amaterima. Pravi scene pune negativnog naboja koje primoravaju ve}inu glumaca da odustanu od predstave zbog ~ega Gajeva uloga postaje sve va`nija. Zahvaljuju}i ulozi u predstavi, Gaj je postao lokalni zavodnik {to izaziva Dafidovu `estoku ljubomoru.
Re`ija: Majkl Viner Uloge: Entoni Hopkins, D`eremi Ajrons, Ri~ard Brijer...

13.10 60 minuta (r) 15.10 Vijesti 15.20 Crna hronika, doma}a igrana serija, 2. epizoda 16.00 Dolina sunca, igrana serija, 138. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ne daj se, Nina, 7. ep. 18.15 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 13. i 14. epizoda Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prenos izvla~enja 20.30 Zemlja tigrova, ameri~ki igrani film /RP/ 22.15 S onu stranu re`ima: Borko, dok. serijal, 1. emisija 22.45 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.10 Izborna hronika 23.40 Sarajevska {kola dokumentarnog filma 00.10 Federacija danas (r) 00.35 S onu stranu re`ima: Borko, dok.serijal, 1. emisija (r) 01.05 Dnevnik 3

15.00 Pakov svijet, serija Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas RTRS preporu~uje 17.05 Karmelita, serija 18.00 Otvaranje sajma knjiga "Banjaluka 2010.", direktan prenos 18.30 Brojevi, serija 19.15 Beti Bup, crtani film 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.02 Sport 20.10 TV debata za Narodnu skup{tinu Republike Srpske, LDS - Evropska ekolo{ka stranka e5, SDU BiH - NSRB 21.25 Pozori{ne strasti, film 23.05 Vijesti 23.12 Sport 23.17 Finansijske novosti 23.20 Izborna hronika 23.45 Poaro, film 01.20 Profajler, serija 02.05 Brojevi, serija 02.50 Srpska danas 03.20 Dnevnik 03.50 Muzi~ki program

22

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Fifi i Cvjetno dru{tvo, crtani film, 11 . ep. 09.20 Graditelj Bob, crtani film, 11. ep. 09.20 Timmy, crtani film, 11. ep. 09.30 Jagodica Bobica, crtani film, 11. ep. 10.00 Ninja kornja~e FF, crtani film, 11. ep. 10.30 Winx, crtani film, 20. i 21. ep. 11.20 Aladin, crtani film, 11. ep. 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza

21. septembar 2010.
OBN
06.35 Jutarnji program 08.30 Skrivena kamera, zabavni program, 29/150 09.00 Udri mu{ki, zabavni program 10.10 A la Carte, kulinarski show (r) 11.20 Mu}ke, serija, 4/07 11.55 OBN Info 12.30 Ljetna matineja: Vremenski stroj, film 13.55 Skrivena kamera, zabavni program, 29/150 14.25 Kralj Queensa, serija, 17/23 15.00 Vremenska prognoza 15.05 Na{a mala klinika, serija, 17/37 16.00 Vremenska prognoza

PINK
06.00 Pink jubox 07.00 Danijela, serija 08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 10.00 Farma `ivo, reality show 11.00 Gre{ne du{e, serija 12.00 Info top, informativni program 12.10 Grand hitovi, muzi~ki program 13.00 Farma `ivo, reality show 14.00 Info top, informativni program 14.10 Slomljeno srce, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top,

UT

15.05

Ma~ Lanselota
AVANTURISTI^KI

TV1

Srce najpoznatijeg viteza okruglog stola Sir Lanselota pripalo je prelijepoj kraljici, @enevjer, `eni mitskog kralja Artura. Lanselot poku{ava da obuzda osje}anja prema vladarki, a u isto vrijeme di`e svoj ma~ protiv osvaja~a iz Saksonije. Epska pri~a o ljubavi, vjernosti i izdaji, vje~ni motiv stvaralaca iz svih mogu}ih vrsta umjetnosti, neodoljiva inspiracija mnogih sineasta.
Re`ija: Cornel Wilde Uloge: Cornel Wilde, Jean Wallace, Brian Aherne, George Baker

21.05
NOVA

Bijes pod kontrolom KOMEDIJA

Pozori{te u ku}i
SERIJA

17.50

Kralj Queensa
SERIJA

14.25

Slomljeno srce
SERIJA

17.00

12.00 Indija, serija, 18. ep. 13.00 1001 no}, serija, 19. ep. 14.00 Nema vi{e: Zeko rek'o, informativni program 14.30 Glam blam, zabavni program 15.49 Sport centar 15.50 Pali an|eo, serija, 17. ep. 16.50 Indija, serija, 19. ep. 17.50 Pozori{te u ku}i, serija 18.43 Biometeorolo{ka prognoza 18.45 Otka~eni telefon Osmana D`ihe 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, serija, 20. ep. 21.00 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program 22.20 Seks i grad, 14. ep. 23.00 Pozori{te u ku}i, serija, 13. ep. 23.40 Sport centar 23.45 Pali an|eo, 16. ep. 00.30 Dokumentarni program Reprizniprogram Hayat TV 01.00 Otka~eni telefon Osmana D`ihe 01.10 Muzi~ki program 02.00 Vijesti u 7 03.00 Hayat production show

16.40 Sumnja, serija, 30/36 17.00 Vremenska prognoza 17.05 Sumnja, serija, 30/36, …nastavak 17.30 Stol za 4, kulinarski show 18.10 A la Carte, kulinarski show 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.20 Exluziv, zabavna emisija 20.00 Vremenska prognoza 20.05 C.S.I: Las Vegas, serija, 1/24 21.10 Dejana show, talk show 22.00 Vremenska prognoza 22.05 Vox populi 22.10 Ljetna matineja: Vremenski stroj, film (r) 23.50 Kriminal u Rusiji, dokumentarni program 00.50 Playboy Girls, zabavni program 01.15 Sexiest, zabavni program 01.50 Dejana Show, talk show (r) 02.50 Mu}ke, serija, 4/07 (r) 03.50 Kriminal u Rusiji, dokumentarni program, 2/60 (r) 04.50 Ke~eri, sportski program (r) 05.50 ^uvari planeta: @ivot za duha (r)

16.00 16.55 17.00 18.00 18.30 18.55

19.00 20.00 21.00 01.00

informativni program Gre{ne du{e, serija Savr{eno skladna i orginalna BiH Slomljeno srce, serija All about, zabavna emisija Info top Savr{eno skladna i orginalna BiH ^ini, serija Farma: VTR, reality show Farma izbor sluga i zabava Nismo mi an|eli, film

Pla{ljiv i smiren poslovni ~ovjek Dave Buznik radi za tvrtku, koja se bavi prodajom odje}e za ku}ne ljubimce. Ima zajedljivog {efa po imenu Frank Head, koji si ~esto prisvaja zasluge i koji je grozan prema njemu. Dave ima divnu djevojku Lindu, ~iji je najbolji prijatelj njezin biv{i de~ko s fakulteta Andrew. Kad od nesporazuma u avionu nastane potpuna zbrka, Davidu sud odredi da mora i}i na terapiju kontrole bijesa, koju vodi specijalist dr. Buddy Rydell, nepredvidljivi psihopat. Dok odnos izme|u Davea i Buddya postaje sve napetiji, Buddy prepoznaje problem koji mu~i njegova pacijenta i on bi mogao biti jedini koji ga mo`e spasiti.
Re`ija: Peter Segal Uloge: Adam Sandler, Jack Nicholson, Marisa Tomei, Luis Guzmán, Jonathan Loughran, Kurt Fuller

Prekr{ena obe}anja:

15.00
HRT 2

KOMEDIJA

Kako vratiti Emily DRAMA

Re`ija: Neil Jordan Nedu i D`imu se “smije{i“ smrtna kazna, pa se odlu~uju na bijeg. Sakrivaju se u samostanu blizu Kanade i preru{avaju u sve{tenike. Njihov plan uklju~uje bijeg preko granice u sklopu velike religijske ceremonije, ali, kao {to to obi~no biva, nailaze na probleme. Situaciju }e prvo zakomplikovati Ned koji se zaljubljuje u Moli, majku retardiranog i gluhog djeteta. D`im se u me|uvremenu upoznaje sa Svevi{njim, pa se preobra`ava u religioznog ~ovjeka. Novoste~ena vjera se, naravno, kosi sa njegovim planovima.

Pamela i Shean bra~ni su par koji trpe traumu zbog gubitka djeteta koje je umrlo pri porodu. Kako je zbog Pameline depresije i psihi~ke nestabilnosti njihov brak u krizi, Shean pristaje udovoljiti Pamelinoj `elji da posvoje dijete. Ubrzo shvate da je to dugotrajan i skup postupak, ali javi im se odvjetnik koji im odmah mo`e prona}i dijete. Rije~ je o djevoj~ici Emily ~iji su roditelji besku}nici i koji joj nisu u stanju pru`iti pristojan `ivot. Lily i Gary dolaze na sastanak s potencijalnim posvojiteljima njihove k}eri i nakon upoznavanja pristaju dati djevoj~icu. Ali...
Re`ija: Donald Wrye Uloge: Cheryl Ladd, Polly Draper, Robert Desiderio...

23

UT

21. septembar 2010.
HRT2
07.05 101 dalmatinac, crtana serija 07.30 @deronja, crtana serija (r) 07.55 Mala TV Danica Crtani film 08.25 Dvorac igra~aka, serija za djecu 08.50 [kolski sat: Navrh jezika Kratki spoj 09.35 Na prvi pogled, serija za djecu 10.00 Beverly Hills, serija 10.45 Globalno sijelo (r) 11.15 Prizma, multinacionalni magazin (r)

TV PROGRAMI
NOVA
06.55 Dona Barbara, serija 07.45 Bumba, crtana serija 08.05 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija 08.20 Roary, crtana serija 08.45 Dona Barbara, serija 09.45 U ime ljubavi, serija 11.45 Na{a mala klinika, serija 12.45 IN magazin 13.30 Najbolje godine, serija 14.25 Dona Barbara, serija 16.20 U ime ljubavi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 U ime ljubavi, serija nastavak 17.35 U ime ljubavi, serija 18.30 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija

HRT1

TV1
07.00 - 00.00 Vijesti, svaki sat 07.12 Gumenko, crtani film 07.17 Obla~i}, crtani film 07.30 Nove avanture Zoroa, animirana serija 08.10 Cirkusi svijeta 08.20 Veseli autobusi, crtani film 08.30 Fatalna D`ind`er, film (r) 10.25 Toyotin svijet divljine, dok. program (r) 11.05 Uspon velikih sila, dokumentarni program 12.10 Edgemont, serija za tinejd`ere (r) 12.45 Velika prevara, film 14.35 Toyotin svijet divljine, dokumentarni program 15.05 Ma~ Lanselota, film 16.35 Jamie Oliver, kulinarski show 17.15 Uspon velikih sila, dokumentarni program (r) 18.05 Edgemont, serija za tinejd`ere 18.45 Face to face, talk show 19.30 Centralni dnevnik sa Senadom Had`ifejzovi}em 20.10 Avanture Marca Pola, film 21.45 Izborna hronika 22.20 Velika prevara, igrani film (r) 00.15 Reprizni program

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro (07.00, 09.00 Vijesti TVSA) 10.00 Noody (r) 10.12 Vitaminix (r) 10.14 Barimba (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Fali~ni pansion (r) 11.35 Frej`er, igrana serija 12.00 Robin Hood (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Sport magazin (r) 13.40 Dokumentarni program 15.00 Vijesti TVSA 15.10 Noody 15.22 Vitaminix 15.25 Barimba 16.00 Jesenje dobre vibracije, zabavni program, u`ivo 17.00 Vijesti TVSA 17.10 Izbori 2010. neposredna obra}anja 17.15 Nastavak emisije jesenje dobre vibracije, u`ivo 17.50 Fali~ni pansion, serija 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Noody 19.12 Vitaminix 19.14 Barimba 20.00 Dokumentarni program 21.00 Izbori 2010. debatne emisije, u`ivo 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Robin Hood, serija 23.30 Glas Amerike 00.00 Igrani film 01.40 Reprizni program

06.05 Normalan `ivot, emisija o obitelji (r) 06.45 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 09.00 ^arolija 10, serija (r) 09.50 Vijesti iz kulture 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Overland 3. Od Cape Towna do Nord Kappa, dokumentarna serija 11.00 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom (r) 11.10 Oprah show 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 12.16 TV kalendar 12.30 More ljubavi, serija 13.20 Sutra je novi dan 2, serija 14.05 Vijesti s prijevodom za gluhe 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Me|u nama. Svjetlosno one~i{}enje 15.00 Luda ku}a 2, humoristi~ka serija 15.40 Znanstvena petica 16.15 Vijesti 16.25 Hrvatska u`ivo 17.50 8. kat, talk-show 18.30 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.45 Odmori se, zaslu`io si 1 - Serija 19.25 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 EP reporta`a 20.10 Dr`ava, selo, grad 21.30 Apokalipsa Drugi svjetski rat. Svijet u plamenu, dokumentarna serija 22.20 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 22.30 Dnevnik 3 22.55 Sport 22.58 Vrijeme 23.00 Vijesti iz kulture 23.10 Lica nacije 00.00 CSI: Las Vegas 9, serija (r) 00.45 Battlestar Galactica 4a. Razor, serija (r) 01.30 Sutra je novi dan 2, serija (r) 02.15 24. Redemption, serija (r) 03.00 Oprah show (1239.) (r) 03.45 Skica za portret 03.55 Znanstvena petica (r) 04.25 Lica nacije (r)

Beverly Hills
SERIJA

10.00

Seks i grad
SERIJA

01.30

12.00 U istom loncu, kulinarski show (r) 12.35 Euromagazin (r) 13.05 Proces (r) 13.30 Battlestar Galactica 4a. Razor, serija 14.15 [kolski sat (r) 15.00 Prekr{ena obe}anja: Kako vratiti Emily, ameri~ki film 16.45 Veronica Mars 1, serija za mlade 17.30 Moja `ena i djeca 5, humoristi~ka serija 17.55 4 zida, emisija pod pokroviteljstvom 18.30 @upanijska panorama 19.00 Ponos Ratkajevih, serija 19.50 Hit dana 19.57 Ve~eras... 20.00 Prijateljstvo za starost, humanitarni koncert 22.00 CSI: Las Vegas 9, serija 22.45 24. Redemption, serija 23.35 Bez traga, serija 00.15 Retrovizor: Dva i pol mu{karca 4, humoristi~ka serija (r) 00.35 Retrovizor: Momci s Madisona 2, serija (r) 01.20 Retrovizor: Kineska pla`a 3, serija

21.05 Bijes pod kontrolom, film 23.10 Ve~ernje vijesti 23.25 Pomajka, film 01.30 Seks i grad, serija 01.55 Ezo TV, tarot show 02.55 Bra~ne vode, serija 03.30 More ljubavi, film

TV MOSTAR
09.00 Fifi i cvjetno dru{tvo 09.10 Graditelj Bob 09.20 Timmy 09.30 Jagodica Bobica 10.00 Ninja kornja~e FF 10.30 Winx 11.20 Aladdin 12.00 Indija, 18.ep. 13.00 1001 no}, 19.epizoda 13.50 Izborna hronika RTM 14.00 Sportski magazin 14.30 Muzika 15.49 Sport centar 15.50 Pali an|eo, 17. ep. 16.50 Indija, 19. ep. 20.00 1001 no}, 20. ep. 22.20 Seks i grad, 14. ep. 23.00 Kazali{te u ku}i, 14. ep. 23.40 Sport centar 23.45 Pali an|eo, 17. ep.

KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Druga strana ljubavi, serija 13.00 IC sport 13.30 Hutba 14.00 Debate. Izbori 2010 (r) 16.00 Imam Alija, serija 16.30 O~i du{e, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Saga, serija 18.00 Druga strana ljubavi, serija 19. 15 - epp 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.25 Dresura pasa 20.50 Izborni blok 21.00 Sva djeca zaslu`uju jednaka prava 21.30 TV liberty 22.00 Saga, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike

RTV USK
12.00 Vijesti 12.05 Meraklije 9/26 (r) 13.05 Kraji{ka zemlja (r) 13.30 Program za djecu 14.30 Vijesti 14.35 Svijet tajni, 19/30 (r) 15.40 Kad priroda uzvrati udarac, 2/9 (r) 16.35 Ritmovi koji govore, 10/10 17.10 Capri 1, 20/24 (r) 18.00 Svijet tajni 20/30 Crtani film 19.00 Dnevnik 1. TV USK 19.30 Muzi~ki program 20.05 TV intervju 21.00 Veterani danas 21.30 Dnevnik 2. TVUSK 22.00 Izborna hronika 22.15 Izborni marketing 22.30 Capri 1, 21/24

TV ZENICA
15.00 Vijesti 15.05 Plima `ivota, serija (r) 15.55 TV izlog 16.00 Za svaku bolest trava raste (r) 16.15 Muzi~ki spotovi 16.45 Zona kantona (r) 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 17.55 TV izlog Mali oglasi 18.00 Frejzer, humoristi~ka serija 18.30 Mali oglasi 19.00 Zenica danas Izborna hronika 20.00 Izbori 2020. 21.00 TV Libertv 21.30 TV izlog 22.00 Plima `ivota, serija 23.00 Zenica danas (r) Izborna hronika (r) Ze sport plus 23.30 Frejzer (r) 00.00 Glas Amerike

TV TK
12.00 Vijesti 12.05 Meraklije 9/26 (r) 13.05 Kraji{ka zemlja (r) 13.30 Program za djecu 14.30 Vijesti 14.35 Svijet tajni, 19/30 (r) 15.40 Kad priroda uzvrati udarac, 2/9 (r) 16.35 Ritmovi koji govore, 10/10 17.10 Capri 1, 20/24 (r) 18.00 Svijet tajni 20/30 Crtani film 19.00 Dnevnik 1. TV USK 19.30 Muzi~ki program 20.05 TV intervju 21.00 Veterani danas 21.30 Dnevnik 2. TVUSK 22.00 Izborna hronika 22.15 Izborni marketing 22.30 Capri 1, 21/24

VOGO[]A
11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Serijski program 12.30 Liberty TV (r) 13.00 Na{a realnost sa Dritom Haziraj 14.00 Na tragu prirode 14.30 Ritam Srebrenice 14.45 Bijela hronika 15.00 Svijet tajni, serija (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 Izbori 2010 - neposredna obra}anja 19.00 SMS music 20.30 Ritam Srebrenice 21.00 Igrani film 22.30 Vogo{}anska hronika 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike

24

SATELITSKI PROGRAMI
MRE@A
09.00 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film 09.10 Graditelj Bob, crtani film 09.20 Timmy, crtani film 09.30 Jagodica Bobica 10.00 Ninja kornja~e FF 10.30 Winx, crtani film 11.20 Aladdin, crtani film 12.00 Indija, serija, 18. ep. 13.00 1001 no}, serija, 19. ep. 15.49 Sport centar 15.50 Pali an|eo, 17. ep. 16.50 Indija, serija, 19. ep. 20.00 1001 no}, serija, 20. ep. 22.20 Seks i grad, 14. ep. 23.00 Kazali{te u ku}i, 14. ep. 23.40 Sport centar 23.45 Pali an|eo, 17. ep.

21. septembar 2010.
TV ATLAS
06.30 07.30 08.30 09.00 10.00 11.00 12.00 14.00 15.00 15.30 16.30 17.30 18.00 19.00 19.45 20.00 20.50 20.55 21.00 22.00 22.30 23.00 @ivot je lijep (r) Op~injeni, serija (r) Kuhinjica, serija Sen Trope, serija (r) Neki to vole zorom, jutarnji program Biografije, serija (r) Uzaludan ljubavni trud, film (r) Glamour Noir (r) I love my car Op~injeni, serija @ivot je lijep Kuhinjica, serija Forum 60 Sen Trope, serija Vijesti dana Biografije, serija Vijesti dana Poslovne vijesti Balkan ekspres sa Du{kom Pejovi} Forum 30 Glas Amerike Stik, film

UT

RTS
12.50 Kosmos (r) 13.40 TV mre`a srpske dijaspore (r) 14.10 Trag: Bora~ki kr{ (r) 14.40 Enciklopedija za radoznale 15.10 Vijesti 15.20 Vrijeme je za bebe (r) 16.00 Ovo je Srbija 16.35 Datum 16.40 Vjerski kalendar 16.50 Bez komentara 17.00 Dnevnik 17.20 Slagalica, kviz 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko magazin 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 Rezervisano vrijeme 22.00 Vijesti 22.05 48 sati svadba 23.00 Vijesti 23.05 [ta radite,bre 23.20 @ivot s muzikom: Radmila Bako~evi} 23.40 Likovna kolonija RTS 00.00 Dnevnik 00.15 [ta radite, bre 00.30 No}ni program

RTCG
09.00 09.30 10.00 10.45 11.00 11.30 11.55 12.00 12.05 12.35 13.00 13.30 14.30 15.00 15.20 15.30 15.45 16.30 17.00 17.15 17.30 19.20 19.30 20.00 20.30 22.00 22.50 23.00 23.30 00.00 Emisija za djecu (r) Mali koncert /dje~iji/ Cg sport (r) Muzi~ki mix Dok. emisija Muzi~ki mix Kalendar Vijesti Dok. emisija (r) Muzi~ki mix Pro~itaj me (r) Etno Emisija za djecu (r) Obrazovna emisija Kalendar 1 Dnevnik 1 Muzi~ki mix Pokreni se... Albanska muzika u Crnoj Gori Lajmet Crna Gora, u`ivo Kalendar Dnevnik 2 Dok. emisija Otvoreno Koncert Kalendar Dnevnik 3 Dok. emisija (r) Pono}ni koncert

UNIVERSAL
06.00 07.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 Sudija Ejmi, serija McLeudove k}eri, serija Ne{ Brid`is, serija Panduri novalije, serija Sudija Ejmi, serija Ne{ Brid`is, serija Doma}ice iz okruga Orind`, serija

Ne{ Brid`is
SERIJA

17.00

TV SLON
16.02 Tuzla u`ivo 16.10 Zdravlje, emisija o zdravlju (r) 17.00 Extra DJ, muzi~ka emisija za mlade 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.17 Tuzla u`ivo 18.35 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.30 Da sam ja neko, dok. program 21.10 Sto~ar, 19/130 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra info

14.00 Ubistva u Midsomeru: Sudnji dan, film 16.00 Zakon i red, serija 17.00 Ne{ Brid`is, serija 18.00 Trupa, film 20.00 Doma}ice iz okruga Orind`, serija 21.00 @enska {kola, film 23.00 Bra}a i sestre, serija 01.00 Zakon i red, serija 02.00 Selin, film

DISCOVERY
06.00 Trgovci automobilima 06.25 Peta brzina 06.50 Prljavi poslovi 07.45 Pre`ivljavanje 08.40 Razotkrivanje mitova 09.35 Novi svijet 10.30 Kako se pravi? 10.55 Kako to radi 11.25 Pre`ivljavanje 12.20 Auta po mjeri 13.15 Generalka 14.10 Peta brzina 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Istrebljiva~i {teto~ina 16.25 Ekstremne eksplozije 17.20 Pre`ivljavanje 18.15 Razotkrivanje mitova 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to radi 20.05 Vodi~ iz bezizlaznih situacija - 2 epizode 21.00 Vrhunsko graditeljstvo 21.55 Gra|evinske intervencije 22.50 Trenuci u`asa 23.45 Auta po mjeri 00.40 Prljavi poslovi

N. GEOGRAPHIC
06.00 [apta~ psima 07.00 Zlatne foke sa Obale kostura 08.00 Avionske nesre}e 09.00 Olujni svjetovi 10.00 Kralj gu{tera 11.00 Plemenska odiseja 12.00 Ulovljeni 13.00 Avionske nesre}e 14.00 Zakopane biblijske tajne 15.00 Posljednja lavica 16.00 Fantomski `deravac 17.00 ]orkirani u inostranstvu 18.00 [apta~ psima 19.00 Ulovljeni 20.00 Megafabrike 21.00 Najte`e popravke na svijetu 22.00 ]orkirani u inostranstvu 23.00 Megafabrike 00.00 Najte`e popravke na svijetu 01.00 Ulovljeni

EUROSPORT
08.45 Eurogoals 09.30 Fudbal, Champions Club 11.00 Snuker, Glasgow, UK 13.00 Fudbal, Champions Club 14.30 Snuker, Glasgow, UK, live

EUROSPORT 2
05.30 BMX 07.30 Surf 07.45 Autotrke, Valencia, [panija 08.15 Fudbal, Bundesliga 2 09.45 Surf 10.00 Kriket, Indija 11.15 Surf

Glasgow, UK
SNUKER

Bundesliga
14.30
FUDBAL
11.30 13.00 13.15 13.30 16.30 17.30 20.30 22.30 00.15

20.30

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Svijet na dlanu 10.00 Novosti 10.05 UMS, emisija za mlade 10.30 Prije i poslije 11.00 Jelena, serija 12.00 Novosti 12.05 Dobre vibracije 12.45 Bulevar 14.00 Novosti 14.05 Svijet na dlanu 16.00 Novosti 16.25 Spust 1, film 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 BN monitor 20.10 Jelena, serija 21.00 Strana~ka hronika 22.30 Pregled dana 23.00 Spust 2, film 00.40 Astrochat 03.00 Satelitski program

19.00 Eurogoals 19.10 Dizanje tegova, S[ Antalya, Turska, live 21.00 Snuker, Glasgow, UK, live 23.00 Fudbal, SP (@) U-17 Trinidad i Tobago, polufinale 00.00 FIA touring car 00.30 Autotrke, Silverstone, UK

Fudbal, Champions Club Watts Surf Kriket, Indija Live BMX Kriket, Indija Live Fudbal, Bundesliga Live Fudbal, Bundesliga Fudbal, SP (@) U-17 Trinidad i Tobago, polufinale

SPORT KLUB
06.30 Davis Cup: France - Argentina, polufinale 10.00 FullTilt Poker 11.00 Premier League: Stoke - West Ham 13.00 Pregled belgijske lige 13.30 Pregled argentinske lige 14.30 Pregled ruske lige 15.00 Pregled Championship 15.30 Pregled Premier League 16.30 Pregled holandske lige 17.30 Ruska liga: Spartak Nalchik Spartak Moscow 19.10 Pregled Davis Cup 20.45 Carling Cup: Tottenham - Arsenal, direktno 22.45 World Sport Magazin 23.00 FullTilt Poker 00.00 Portugol - Pregled portugalske lige 00.30 Pregled Moto GP Aragon 00.45 Barca TV: Atletico Madrid Barcelona 02.30 Pregled Championship 03.00 Premier League: Wigan - Manchester City 05.00 World Sport Magazin

VIASAT HISTORY
06.00 Slika djevoj~ice sa napalmom 07.00 Poglavice 08.00 Legenda o Merlinu 09.00 Tijelo… 10.00 Isusov tajni `ivot 11.00 Veliko bjekstvo: Neispri~ana pri~a 12.00 Ostvo minotaura 13.00 Indokina 14.00 Slika djevoj~ice sa napalmom 15.00 Poglavice 16.00 Najgori poslovi u istoriji 17.00 Pri~a o poljoprivredi: Blato, znoj i traktori 18.00 Gospodari rata 19.00 Eksperimenti na sopstvenoj ko`i 20.00 Dnevnik skulptura 21.00 Indokina 22.00 Misterije mumija iz mo~vara 23.00 Poglavice 00.00 Najgori poslovi u istoriji 01.00 Pri~a o poljoprivredi: Blato, znoj i traktori 02.00 Gospodari rata 03.00 Eksperimenti na sopstvenoj ko`i 04.00 Dnevnik skulptura

ANIMAL PLANET
06.50 Najsmje{nije `ivotinje na planeti 07.40 Sve o psima 08.35 Divlja planeta 09.00 U ~oporu 09.55 @ivot majmuna 10.20 @ivot delfina 10.50 Policija za `ivotinje 11.45 Veterinari sta`isti 12.10 Spa{avanje ljubimaca 12.40 Policija za `ivotinje 13.35 Spa{avanje divljih `ivotinja 14.00 RSPCA 14.30 U ~oporu 15.25 Najsmje{nije `ivotinje na planeti, 2 epizode 16.20 Sve o ma~kama 17.15 Donald [ulc stru~njak za otrove 18.10 Povratak u divljinu 19.10 ^udna stvorenja Nika Bejkera 20.05 Donald [ulc stru~njak za otrove 21.00 Bjekstvo u raj za {impanze, 2 epizode 21.55 Policija za `ivotinje 22.50 Povratak u divljinu 23.45 Divlje i bez cenzure 00.40 Donald [ulc stru~njak za otrove

TV 1000
06.00 Klub otmi~ara, film 08.00 Cimeri, film 10.00 Igra sudbine, film 12.00 Najve}a igra ikad odigrana, film 14.00 [unjala, film

ATV
13.00 1001. no}, serija 14.00 Cinema Magica hronike 14.30 Vizita 15.50 Pali an|eo, serija 16.50 Indija, serija 17.50 Kulinarski letopisi 18.00 Luda ku}a, serija 18.20 Potraga, dok. program 19.00 ATV vijesti 19.45 Izborna hronika 20.00 1001. no}, serija 21.00 Amplituda - izbori 22.15 Ve~ernje vijesti 22.35 Sex i grad, serija 23.15 Serija: Pozori{te u ku}i, serija 00.00 Pali an|eo, serija

Gangsterska petorka
FILM
16.00 Zmaj: Pri~a o Brusu Liju, film 18.00 Spremni za igru, film 20.00 Gangsterska petorka, film 22.00 Miranda, film 00.00 Vla`ne usne, film 02.00 Iskonska `elja, film

20.00

SR
BHT

22. septembar 2010.
BHT
07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.05 BHT slagalica 09.30 Mini school 09.35 Japanske pri~e, animirana serija 09.45 Helga, dokumentarni film 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 184/313 11.00 Moja mala kuhinja (r) 11.05 Ples `ivota, igrana serija, 90/124 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Op{ti/op}i izbori 2010, debatna emisija (r) 13.15 Lifestyle reporta`a: [panija, 2/3 (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija (r) 15.00 Op{ti/op}i izbori 2010 predstavljanje kandidata Program za djecu i mlade 15.15 Be Ha Te bebe 15.20 Mini school 15.25 Japanske pri~e, animirana serija 15.35 Uradi sam, uradi sama 15.40 Dje~iji festivali 15.50 Misliti zeleno, strana dokumentarna serija 16.15 BH info 16.45 Ples `ivota, igrana serija, 91/124 17.30 Moja mala kuhinja 17.40 Nedirnuta priroda Japana, strana dokumentarna serija, 6/10 18.10 Putovanja, putovanja, strana dokumentarna serija, 8/13 18.35 Business News 18.40 Frenderi, animirana serija 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Boje u nizu, strana dokumentarna serija, 6/10 20.00 [kola za frajere, ameri~ki igrani film 21.50 Tajna zgo{}anskih ste}aka, reporta`a 22.00 BHT vijesti 22.10 Business News 22.15 Ispovijest djevojke iz sestrinstva, ameri~ki igrani film 23.40 Jose Careras, koncert

TV PROGRAMI
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 8. epizoda (r) 10.00 To je prava Raven, serija za djecu, 56. epizoda 10.30 Fantasti~na ~etvorka, crtana serija 11.00 CSI: Miami, igrana serija, 18. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 9. epizoda 06.00 07.00 09.00 09.10

RTRS
Muzi~ki program Jutarnji program Vijesti Karmelita, serija Mala TV Naruto, crtana serija Moja `ivotinja i ja, program za djecu Konstruktorske katastrofe, dok. program Izborna hronika (r) Vijesti Profajler, serija Dolina sunca, serija MTS magazin, muzi~ka emisija Pakov svijet, serija

[kola za frajere 20.00 KOMEDIJA
Roger je totalno zbunjen, pogotovo kad su djevojke u pitanju. Kako bi se rije{io opasno bolesne srame`ljivosti, upisuje se na poseban kurs kod dr. P-ja koji koristi svakojake metode ne bi li u svojim u~enicima oslobodio zvijer. Roger shva}a da ba{ i nije toliki luzer, potpuno se promijeni i postane miljenik neobi~ne grupe. Ali, tek tada upadne u nevolje, ne znaju}i da dr. P mrzi {kolske junake...
Re`ija: Todd Phillips Uloge: Billy Bob Thornton, Jon Heder, Jacinda Barrett, Michael Clarke Duncan

10.00 10.25 10.40

11.35 12.00 12.15 13.00 14.35 15.00

Ispovijest 22.15 djevojke iz BHT sestrinstva

DRAMA

Razma`ena bogata djevojka se prebacuje u srednju {kolu Sorority High, iako joj je u~enje posljednje na pameti. Zlobni komentari i tra~evi su samo neke od stvari koje smatra jako zabavnim. Me|utim, njeno pona{anje uti~e na to da se njene kolege polako po~inju udaljavati od nje...

Gospo|a Barbara
SERIJA

12.15

Karmelita
SERIJA

17.05

Re`ija: Uli Edel Uloge: Jamie Luner, Alyssa Milano, Brian Bloom, Sadie Stratton

00.00
PINK

Kobni raskid
TRILER

D`imi je udata za Frenkija Dejda, ali ve} dugo planira da ga napusti zbog njegove brutalnosti. Kada je poslije jedne sva|e Frenki gurne sa stepeni{ta, D`imi zavr{i u bolnici. Upla{ena da policiji ka`e istinu ona odlu~uje da pobjegne. Kada sazna da joj je suprug nastradao u saobra}ajnoj nesre}i a da je ona prvoosumnji~ena, poku{ava da se sakrije kod sestre, ali shvata da joj je neko ispraznio bankovni ra~un. Sumnjaju}i da Frenki nije nastradao u saobra}ajnoj nesre}i, ona odlu~uje da ga prona|e prije nego {to on prona|e nju....
Re`ija: Paul Marcus Uloge: Bridget Fonda, Kiefer Sutherland, Hart Bochner

13.10 Zemlja tigrova, ameri~ki igrani film /RP/ 15.10 Vijesti 15.20 Crna hronika, doma}a igrana serija, 3. epizoda 16.00 Dolina sunca, igrana serija, 139. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ne daj se, Nina, igrana serija, 8. epizoda 18.15 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 15. i 16. epizoda Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Odgovorite ljudima: Izborna debata 22.10 Umjetnost ratovanja: Waterloo, strani dokumentarni program 23.05 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.30 Izborna hronika 00.00 Ha{ki dnevnik 00.30 Federacija danas (r) 00.55 Dnevnik 3 (r)

16.30 17.05 18.00 18.50 19.25 19.30 20.00 20.10

21.25 21.35 21.40 22.05 22.12 22.17 22.20 22.45 23.40 01.20 02.05 02.50 03.10 03.35 04.05 04.35

Izvje{taj sa Banjalu~ke berze Srpska danas Karmelita, serija Brojevi, serija Fantasti~na ~etvorka, crtana serija Finansijske novosti Dnevnik Sport Izbori 2010. TV debata za Narodnu skup{tinu Republike Srpske, u~esnici: DP - Dragan ^avi}, SRS RS, Stranka demokratske aktivnosti a - SDA , SDA SNSD, zakupljen termin Socijalisti~ka partija, zakupljen termin Rezovi, serija Vijesti Sport Finansijske novosti Izborna hronika Tajne rata, dok. serijal Poaro, film Profajler, serija Brojevi, serija Rezovi, serija MTS magazin Srpska danas Dnevnik Pakov svijet, serija

26

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film, 12. ep. 09.20 Graditelj Bob, crtani film, 12. ep. 09.20 Timmy, crtani film, 12. ep. 09.30 Jagodica Bobica, crtani film, 12. ep. 10.00 Ninja kornja~e FF, crtani film, 12. ep. 10.30 Winx, crtani film, 22. i 23. ep. 11.20 Aladin, crtani film, 12. ep. 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza

22. septembar 2010.
OBN
06.35 Jutarnji program, kola`ni program 08.30 Skrivena kamera, 30/150 09.00 Udri mu{ki, zabavni program 10.10 A la Carte (r) 10.45 Stol za 4, kulinarski show (r) 11.20 Mu}ke, 5/07 11.55 OBN Info 12.30 Ljetna matineja: Intimni neprijatelji, film 13.55 Skrivena kamera, zabavni program, 30/150 14.25 Kralj Queensa VII, serija, 18/23 15.00 Vremenska prognoza 15.05 Na{a mala klinika, serija, 18/37

PINK
06.00 Pink jubox 07.00 Danijela, serija 08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 10.00 Farma `ivo, reality show 11.00 Gre{ne du{e, serija 12.00 Info top, informativni program 12.10 Grand parada, muzi~ki program 13.00 Farma `ivo, reality show 14.00 Info top, informativni program

SR

21.20

TV1

Jo{ jedan poljubac

DRAMA

Mu` i `ena odlu~e da testiraju svoje granice i ulaze u avanturu sa zavodljivom [panjol kom. Po sli je te avanture sve troje }e biti prinu|eni da preispitaju svoju ljubav.

Re`ija: William Tyler Smith Uloge: Jeremy London, Katheryn Winnick, Elisa Donovan

20.50
HRT1

San o ru`i
KRIMINALISTI^KI

Winx
CRTANI FILM

10.30

A la Carte

KULINARSKI SHOW 10.10

Gre{ne du{e
SERIJA

16.00

12.00 Indija, serija, 18. ep. 13.00 1001 no}, serija, 20. ep. 14.00 Hayat production show, zabavnomuzi~ki program 15.20 Bistro BiH 15.49 Sport centar 15.50 Pali an|eo, serija, 17. ep. 16.50 Indija, serija, 19. ep. 17.50 Pozori{te u ku}i, serija 18.43 Biometeorolo{ka prognoza 18.45 Otka~eni telefon Osmana D`ihe 19.00 Vijesti u 7 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, serija, 21. ep. 21.00 Specijalni program: Izbori 2010. 22.20 Seks i grad, 15. ep. 23.00 Pozori{te u ku}i, serija, 14. ep. 23.40 Sport centar 23.45 Pali an|eo, 17. ep. 00.30 Autoklub Reprizni program Hayat TV 01.00 Otka~eni telefon Osmana D`ihe 01.10 Muzi~ki program 02.00 Vijesti u 7, vrijeme, sport, informativna emisija

16.00 Vremenska prognoza 16.40 Sumnja, serija, 31/36 17.00 Vremenska prognoza 17.05 Sumnja, serija, 31/36 …nastavak 17.40 A la Carte 18.20 Stol za 4, kulinarski show 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.20 Exluziv 20.00 Vremenska prognoza 20.05 C.S.I: Las Vegas, serija, 2/24 21.05 Distrikt, serija, 23/23 22.00 Vremenska prognoza 22.05 Vox populi 22.10 Intimni neprijatelji, film (r) 23.45 Kriminal u Rusiji, dok. program 4/60 00.45 Playboy Girls, zabavni program 01.15 Sexiest, zabavni program 01.45 Distrikt, serija, 23/23 (r) 02.35 Mu}ke, serija, 5/07 (r) 03.10 Kriminal u Rusiji, dok. program, 4/60 04.10 Ke~eri, sportski program (r) 05.10 ^uvari planeta: Meci od bjelokosti, dok. program (r)

14.10 Slomljeno srce, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top, informativni program 16.00 Gre{ne du{e, serija 16.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 17.00 Slomljeno srce, serija 18.00 All about, zabavna emisija 18.30 Info top, informativni program 18.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 19.00 ^ini, serija 20.00 Farma: VTR, reality show 21.00 Grand parada, muzi~ki program 22.00 Farma `ivo, reality show 00.00 Kobni raskid, film 02.00 Gold parada, muzi~ki program

Vra}aju}i se ku}i iz no}ne smjene, siroma{ni radnik Valent slu~ajno prisustvuje me|usobnom obra~unu kriminalaca i pronalazi torbu punu novca. Po{teni i skromni Valent, kojemu bi se sve `elje ispunile kada bi mogao svojoj djeci svaki dan priu{titi meso, ispo~etka planira odnijeti novac na policiju, no ubrzo ga, pod utjecajem supruge, ipak odlu~i zadr`ati. Nakon {to po~ne tro{iti vi{e novca no uobi~ajeno, Valenta primje}uje susjed mesar, pripadnik kriminalnih krugova, i ubrzo ga po~inje pritiskati da vrati novac njegovim prijateljima kriminalcima. Valentov najbolji prijatelj @ac u vezi je s mesarovom k}eri...
Re`ija: Zoran Tadi} Uloge: Rade [erbed`ija, Fabijan [ovagovi}, Ljubo Ze~evi}, Zdenka Her{ak, Vlatko Duli}, Anja [ovagovi}

20.00
HRT2

Izvan kontrole
DRAMA

Prije 30 godina ameri~ki lije~nik dolazi u afri~ko selo desetkovano bole{}u koju uzrokuje smrtonosni virus. Selo je uskoro, bombom velike snage, zbrisano s lica zemlje. Dana{nje doba. Mladi radnik u carinskoj zoni odlu~i ukrasti majmuna koji je stigao iz Afrike, ne znaju}i da je `ivotinja zara`ena. Ne uspjev{i ga prodati, on ga pu{ta na slobodu, ali je ve} inficiran. Zaraza se po~inje {iriti i uskoro iz Bostona i Kalifornije sti`u izvje{}a o bolesti. Slu~aj dolazi ispitati vojni stru~njak za viruse, dr. Sam Daniels, koji sa svojom ekipom otkriva da ovaj virus, nazvan mutaba, ubija u roku od 24 sata.
Re`ija: Wolfgang Petersen Uloge: Dustin Hoffman, Rene Russo, Morgan Freeman, Kevin Spacey, Cuba Gooding Jr, Donald Sutherland...

27

SR

22. septembar 2010.
HRT2
07.05 101 dalmatinac, crtana serija 07.30 @deronja, crtana serija (r) 07.55 Mala TV Ninin kutak EBU drama 08.25 Dvorac igra~aka, serija za djecu 08.50 [kolski sat: EBU dokumentarac za mlade Ta politiká 09.35 Na prvi pogled, serija za djecu 10.00 Reprizni program 13.30 Battlestar Galactica 4a: Razor, serija

TV PROGRAMI
NOVA
07.45 Bumba, serija 08.05 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija 08.45 Dona Barbara, serija 09.45 U ime ljubavi, serija 11.45 Na{a mala klinika, serija 12.45 IN magazin 13.30 Najbolje godine, serija 14.25 Dona Barbara, serija 16.20 U ime ljubavi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 U ime ljubavi, serijanastavak 17.35 U ime ljubavi, serija 18.30 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija 21.05 Lud, zbunjen, normalan, serija 21.45 Lud, zbunjen, normalan, serija

HRT1

TV1
07.00 - 00.00 Vijesti, svaki sat 07.12 Gumenko, crtani film 07.17 Obla~i}, crtani film 07.30 Nove avanture Zoroa, animirana serija 08.10 Cirkusi svijeta 08.25 Veseli autobusi, crtani film 08.50 Avanture Marca Pola, film (r) 10.25 Toyotin svijet divljine, dok. program (r) 11.05 Uspon velikih sila, dok. program 12.10 Edgemont, serija (r) 12.45 Gordost i predrasuda, film (r) 14.30 Toyotin svijet divljine, dok. program 15.05 Ispod vulkana, film 17.15 Uspon velikih sila, dok. program (r) 18.05 Edgemont, serija 18.45 Face to face, talk show 19.30 Centralni dnevnik sa Senadom Had`ifejzovi}em 20.10 Odjeljenje za istrage, serija 21.20 Jo{ jedan poljubac, film 23.20 Izborna hronika 23.35 Odjeljenje za istrage, serija (r) 01.20 Reprizni program

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro (07.00, 09.00 Vijesti TVSA) 10.00 Noody (r) 10.12 Vitaminix (r) 10.15 Barimba (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Fali~ni pansion (r) 11.35 Frej`er, serija (r) 12.00 Robin Hood, serija 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Dokumentarni program 15.00 Vijesti TVSA 15.05 Biografije, dok. program 16.00 Jesenje dobre vibracije, zabavni program, u`ivo 17.00 Vijesti TVSA 17.10 Izbori 2010. neposredna obra}anja 17.15 Nastavak emisije Jesenje dobre vibracije, u`ivo 17.50 Fali~ni pansion, serija 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Noody 19.12 Vitaminix 19.15 Barimba 20.00 Javni agent 033, zabavni program 20.30 Sevdah, muzi~ki program 21.00 Izbori 2010. debatne emisije, u`ivo 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Robin Hood, serija 23.30 Glas Amerike 00.00 Igrani film

06.05 Me|u nama: Svjetlosno one~i{}enje (r) 06.45 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 09.00 ^arolija 10, serija (r) 09.50 Vijesti iz kulture 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Overland 3. Od Cape Towna do Nord Kappa, dokumentarna serija 11.00 Kod Ane (r) 11.10 Oprah show 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 12.16 TV kalendar 12.30 More ljubavi, serija 13.20 Sutra je novi dan 2, serija 14.05 Vijesti s prevodom za gluhe 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Rije~ i `ivot, religijski program 15.00 Luda ku}a 2, humoristi~ka serija 15.40 Alpe Dunav Jadran 16.15 Vijesti 16.25 Vukovar: Hrvatska, u`ivo Euromagazin u`ivo 17.45 8. kat, talk show 18.25 Kod Ane 18.35 Odmori se, zaslu`io si, serija 19.15 Loto 7/39 19.20 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 EP reporta`a 20.10 Stipe u gostima 3, serija 20.50 Hrvatska kinoteka: San o ru`i 22.20 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 22.30 Dnevnik 3 22.55 Sport 22.58 Vrijeme 23.00 Vijesti iz kulture 23.10 Drugi format 00.00 CSI: Las Vegas, serija (r) 00.45 Battlestar Galactica 4a. Razor, serija (r) 01.30 Sutra je novi dan 2, serija (r) 02.15 24, serija (r) 03.00 Oprah show (r) 03.45 Skica za portret 04.00 Drugi format (r) 04.45 Alpe Dunav Jadran (r) 05.15 More ljubavi, serija (r)

101 dalmatinac
CRTANA SERIJA

07.05

Fifi i cvjetno dru{tvo
CRTANA SERIJA

08.05

14.15 [kolski sat (r) 15.00 To~ka gladi, ameri~ki film 16.45 Veronica Mars 1, serija za mlade 17.30 Moja `ena i djeca 5, humoristi~ka serija 17.55 e-Hrvatska, emisija pod pokroviteljstvom 18.30 @upanijska panorama 19.00 Ponos Ratkajevih, serija 19.50 Hit dana 19.57 Ve~eras... 20.00 Izvan kontrole, ameri~ki film 22.05 CSI: Las Vegas 9, serija 22.50 24 (7), serija 23.40 Nove avanture stare Christine 4, humoristi~ka serija 00.00 Retrovizor: Dva i pol mu{karca 4, humoristi~ka serija (r) 00.20 Retrovizor: Momci s Madisona 2, serija (r) 01.05 Retrovizor: Kineska pla`a 3, serija

22.20 Periferija city, serija 23.20 Ve~ernje vijesti 23.35 Bijes pod kontrolom, film 01.25 Seks i grad, serija 01.55 Ezo TV, tarot show 02.55 Bra~ne vode, serija 03.20 Lovci na vampire, film

TV MOSTAR
09.00 Fifi i cvjetno dru{tvo 09.10 Graditelj Bob 09.20 Timmy 09.30 Jagodica Bobica 10.00 Ninja kornja~e FF 10.30 Winx 11.20 Aladdin 12.00 Indija, 19. ep.13.00 1001 no}, 20. ep. 13.50 Izborna hronika RTM 15.49 Sport centar 15.50 Pali an|eo, 18.ep. 16.50 Indija, 20.ep. 18.00 Grad 19.00 RTM vijesti 19.30 Centralni dnevnik 20.00 1001 no}, 21. ep. 22.20 Seks i grad, 15.ep. 23.00 Kazali{te u ku}i, 15.ep. 23.40 Sport centar

KAKANJ
10.00 Saga, serija 11.00 O~i du{e, serija 11.30 Imam Alija, serija 12.00 Flash vijesti 12.05 Druga strana ljubavi, serija 13.00 TV liberty 13.30 Hutba 14.00 Na{a realnost 15.30 Sva djeca zaslu`uju jednaka prava 16.00 Imam Alija, serija 16.30 O~i du{e, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Saga, serija 18.00 Druga strana ljubavi, serija 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.50 Izborni blok 21.00 Debate, op}i izbori 2010 22.00 Saga, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike

RTV USK
11.00 Azimuti, 7/34 (r) 11.30 Folk music 12.00 Vijesti 12.05 Igrani film 13.35 Old time 14.15 Portret umjetnika 14.30 Vijesti 14.35 Svijet tajni, 20/30 15.00 Intervju(r) 16.00 Veterani danas (r) 16.30 Dok. program 16.55 Capri, 21/24 (r) 17.45 Svijet tajni, 21/30 18.30 Izborni marketing 19.00 Dnevnik TVUSK 19.30 Muzi~ki program 20.05 U fokusu 21.00 TV Liberty 21.30 Dnevnik 2 22.00 Izborna hronika 22.20 Capri, 22/24 Igrana serija 23.10 Ruski zatvori 2/40

TV ZENICA
14.10 Svjedok prirode 14.30 TV Liberty (r) 15.00 Vijesti 15.10 Plima `ivota, serija 15.55 TV izlog 16.00 Iz dana u dan 16.10 Dokumentarni program (r) 17.00 Zoo hoby 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 17.55 TV izlog 18.00 Frejzer, serija 18.30 Mali oglasi 19.00 Zenica danas 20.00 Izbori 2010. Debata 21.00 Zakupljen termin: SDA Zenica 21.30 Dobro srce 22.00 Plima `ivota, serija 23.00 Zenica danas (r) Izborna hronika (r) 23.30 Frjezer (r) 00.00 Glas Amerike

TV TK
09.00 ^etiri `ene, serija (r) 10.00 Bestseller TV 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.10 Bestseller TV 12.15 Taina, humoristi~ka serija 13.55 Iz dana u dan... 14.00 Bestseller TV 16.00 Vijesti u 16 17.00 Izbori 2010: Izborni `urnal 18.00 ^etiri `ene, serija 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Bestseller TV 20.05 Inspektor Poaro, serija 20.55 Vremenska prognoza 21.00 Film 22.30 Vijesti 23.15 Lo{e djevojke, serija 00.00 Dnevnik (r)

VOGO[]A
09.30 I.R.I.B. (r) 10.00 Glas Amerike (r) 10.40 Priroda i ljudi (r) 11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Serijski program 12.30 Dok. program (r) 13.00 Bonus, talk show (r) 14.00 Na tragu prirode 14.30 Sedam dana u Maglaju 15.00 Svijet tajni, serija (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 Izbori 2010 neposredna obra}anja 19.00 SMS music 20.30 Sedam dana u Maglaju 21.00 Igrani film 22.30 Vogo{}anska hronika 23.00 I.R.I.B.

28

SATELITSKI PROGRAMI
MRE@A
09.00 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film 09.10 Graditelj Bob, crtani film 09.20 Timmy, crtani film 09.30 Jagodica Bobica 10.00 Ninja kornja~e FF 10.30 Winx, crtani film 11.20 Aladdin, crtani film 12.00 Indija, serija, 19. ep. 13.00 1001 no}, 20. ep. 15.49 Sport centar 15.50 Pali an|eo, 18. ep. 16.50 Indija, serija, 20. ep. 20.00 1001 no}, serija, 21. ep. 22.20 Seks i grad, 15. ep. 23.00 Kazali{te u ku}i, serija, 15. ep. 23.40 Sport centar 23.45 Pali an|eo, 18. ep.

22. septembar 2010.
TV ATLAS
06.30 @ivot je lijep (r) 07.30 Op~injeni, serija (r) 08.30 Kuhinjica, serija 09.00 Sen Trope, serija (r) 10.00 Neki to vole zorom, jutarnji program 11.00 Biografije, serija (r) 12.00 Stik, film (r) 14.00 Serija (r) 15.00 O... sa Oljom 15.30 Op~injeni, serija 16.30 @ivot je lijep 17.30 Kuhinjica, serija 18.00 Forum 60 19.00 Sen Trope, serija 19.45 Vijesti dana 20.00 Biografije, serija 20.50 Vijesti dana 20.55 Poslovne vijesti 21.00 Sabirni centar sa Vukom Perovi}em 22.00 Forum 30 22.30 Glas Amerike 23.00 Rozvel, film

SR

RTS
12.00 12.15 12.25 12.30 13.00 14.05 14.30 15.00 15.10 16.00 16.35 16.40 16.50 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 21.00 22.00 22.05 23.00 23.05 23.20 00.00 00.15 Dnevnik Sport plus Vrijeme Vukovarska hronika (r) Petkazanje (r) TV mre`a (r) Emisija iz ekologije (r) Vijesti Vi i Mira Adanja Polak (r) Ovo je Srbija Datum Vjerski kalendar Bez komentara Dnevnik Slagalica, kviz Beogradska hronika Oko Srbija na vezi Dnevnik Selo gori, a baba se ~e{lja, serija Rezervisano vrijeme Vijesti 48 sati svadba Vijesti [ta radite, bre Beokult Dnevnik No}ni program

RTCG
09.40 10.00 10.30 11.00 11.30 11.55 12.00 12.05 13.35 14.35 15.00 15.20 15.30 15.45 16.30 17.00 17.15 17.30 19.20 19.30 20.00 20.30 21.30 21.50 22.00 22.30 22.50 23.00 23.25 23.55 Mali koncert /dje~iji/ Dokumentarna emisija Muzi~ki mix Dok. emisija (r) Mali koncert Kalendar Vijesti Otvoreno (r) Etno Emisija za djecu Obrazovna emisija Kalendar Dnevnik 1 Muzi~ki mix Dokumentarna emisija Albanska muzika u Crnoj Gori Lajmet Crna Gora, u`ivo Kalendar Dnevnik 2 Dok. emisija Koncert Emisija iz kulture Muzi~ki mix Stil Muzi~ki mix Kalendar Dnevnik 3 Dok. emisija (r) Pono}ni koncert

UNIVERSAL
06.00 Sudija Ejmi, serija 07.00 McLeudove k}eri, serija 09.00 Zakon i red, serija 11.00 Sudija Ejmi, serija 12.00 Ne{ Brid`is, serija 13.00 Doma}ice iz okruga Orind`, serija

Zakon i red
SERIJA

16.00

TV SLON
16.02 Tuzla u`ivo 16.07 Da sam ja neko, dok. program (r) 16.40 TV Liberty 17.10 Top 7 18.00 Crno i bijelo, info-program, 18.17 Tuzla u`ivo 18.35 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki salto 19.30 Sanjalica program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.30 Sredinom sedmice, info-program 21.10 Sto~ar, serija, 20/130 22.05 Dvojac, muzi~ki program 23.00 Slon extra info

14.00 Ubistva u Midsomeru: S one strane groba, film 16.00 Zakon i red, serija 17.00 Ne{ Brid`is, serija 18.00 Panduri novalije, serija 20.00 Doma}ice iz okruga Orind`, serija 21.00 No} Dama, film 23.00 Iz Drugog Ugla, film

DISCOVERY
06.00 Trgovci automobilima 06.25 Peta brzina 06.50 Prljavi poslovi 07.45 Pre`ivljavanje 08.40 Razotkrivanje mitova 09.35 Novi svijet 10.30 Kako se pravi? 10.55 Kako to radi 11.25 Vodi~ iz bezizlaznih situacija - 2 epizode 12.20 Auta po mjeri 2008. 13.15 Generalka 14.10 Peta brzina 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Istrebljiva~i {teto~ina 16.25 Ekstremne eksplozije 17.20 Pre`ivljavanje 18.15 Razotkrivanje mitova 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to radi 20.05 Trenuci u`asa 21.00 Put tornada 21.55 Pre`ivljavanje 22.50 Trenuci u`asa 23.45 Auta po mjeri 00.40 Prljavi poslovi 01.40 Trenuci u`asa

N. GEOGRAPHIC
06.00 07.00 08.00 09.00 [apta~ psima Pacovi genijalci Megafabrike Najte`e popravke na svijetu 10.00 Fantomski `deravac 11.00 Plemenska odiseja

EUROSPORT
08.30 Autotrke, Silverstone, UK 09.00 Dizanje tegova, S[ Antalya, Turska 09.45 Eurogoals 10.30 Fudbal, SP (@) U-17 Trinidad i Tobago, polufinale 13.00 Snuker, Glasgow, UK 14.30 Snuker, Glasgow, UK, live 18.00 All sports 18.15 Riders Club 18.20 Golf, European Tour 19.00 Golf Club 19.05 Jedrenje 19.35 Yacht Club 19.40 Eurogoals 19.50 Dizanje tegova, S[ Antalya, Turska, live 21.00 Snuker, Glasgow, UK, live 23.00 All sports 23.30 Olimpijski magazin 00.10 Fudbal, SP (@) U-17 Trinidad i Tobago, polufinale

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, SP (@) U-17 Trinidad i Tobago, polufinale 08.15 Fudbal, Bundesliga 09.45 Surf 10.00 Kriket, Indija 11.15 Surf

Pacovi genijalci
DOK. PROGRAM

Speedway
MOTOSPORT

07.00

16.30

RTV BN
12.00 Novosti 12.05 Dobre vibracije 13.00 Bulevar 13.45 Sport flash (r) 14.00 Novosti 14.05 Svijet na dlanu 15.50 Vremenska prognoza 16.00 Novosti 16.25 Spust 2, film 17.50 Vremenska prognoza 18.00 Danas u Srpskoj, info-program 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 BN monitor 20.10 Jelena, serija 21.00 Strana~ka hronika 22.30 Pregled dana 23.00 Karte mrtvog coveka, film 00.40 Astrochat 03.00 Satelitski program

12.00 Ulovljeni 13.00 Megafabrike 14.00 Zakopane biblijske tajne 15.00 [impanze 16.00 Skrivena tajna Japana 17.00 ]orkirani u inostranstvu 18.00 [apta~ psima 19.00 Ulovljeni 20.00 Misterija 360, (3 epizode) 00.00 Drevne megastrukture

11.30 Fudbal, SP (@) U-17 Trinidad i Tobago, polufinale 12.45 FIA touring car 13.15 Surf 13.30 Kriket, Indija Live 16.30 Speedway, Copenhagen, Danska 17.30 Kriket, Indija Live 20.30 Fudbal, Bundesliga Live 22.30 Fudbal, Bundesliga 01.00 Kriket, Indija

SPORT KLUB
07.00 07.30 09.00 09.30 10.00 11.00 12.45 14.30 15.30 16.00 17.45 18.00 20.00 20.45 22.30 23.00 00.00 02.00 02.30 Pregled belgijske lige Pregled ruske lige World Sport Magazin Fudbal mondijal magazin FullTilt Poker Premier League: Everton - Newcastle Liga {ampiona: Bayern - Roma Pregled Davis Cup Ajax TV Premier League: WBA - Birmingham Pregled Moto GP Aragon Carling Cup: Tottenham - Arsenal Mobil 1 Grid Carling Cup: Chelsea - Newcastle, direktno Portugol - Pregled portugalske lige FullTilt Poker Carling Cup: Scunthrope Manchester United Mobil 1 Grid Premier League: Everton - Newcastle

VIASAT HISTORY
06.00 Misterije mumija iz mo~vara 07.00 Poglavice 08.00 Najgori poslovi u istoriji 09.00 Pri~a o poljoprivredi: Blato, znoj i traktori 10.00 Gospodari rata 11.00 Eksperimenti na sopstvenoj ko`i 12.00 Dnevnik skulptura 13.00 Indokina 14.00 Misterije mumija iz mo~vara 15.00 Poglavice 16.00 Najgori poslovi u istoriji 17.00 Tajne dubina 18.00 Vizija Vangari Matajie 19.00 @ivio Pakistan 20.00 Ostvo minotaura 21.00 @ivjeti sa neprijateljem 22.00 Istina o... 23.00 Poglavice 00.00 Najgori poslovi u istoriji 01.00 Tajne dubina 02.00 Vizija Vangari Matajie 03.00 @ivio Pakistan 04.00 Ostvo minotaura 05.00 @ivjeti sa neprijateljem

ANIMAL PLANET
07.40 Sve o ma~kama 08.35 Divlja planeta 09.00 Bjekstvo u raj za {impanze, 2 epizode 09.55 @ivot majmuna 10.20 No} 10.50 Policija za `ivotinje 11.45 Veterinari sta`isti 12.10 Spa{avanje ljubimaca 12.40 Policija za `ivotinje 13.35 Spa{avanje divljih `ivotinja 14.00 SSPCA 14.30 Bjekstvo u raj za {impanze, 2 epizode 15.25 Najsmje{nije `ivotinje na planeti, 2 epizode 16.20 Najgori britanski ljubimac, 2 epizode 17.15 Planeta Zemlja 18.10 Pacovi sa Najd`elom Marvinom 19.10 Maksove velike potrage 20.05 Povratak gorilama / sa Sigurni Viver 21.00 Planeta Zemlja 21.55 Policija za `ivotinje 22.50 Pacovi sa Najd`elom Marvinom 23.45 Divlje i bez cenzure 00.40 Planeta Zemlja

TV 1000
06.00 Gangsterska petorka, film 08.00 Zmaj: Pri~a o Brusu Liju, film 10.00 [unjala, film 12.00 Spremni za igru, film 14.00 Bitange iz tr`nog centra, film

ATV
11.15 Ninja kornja~e, crtani film 11.55 Vijesti 12.00 Indija, serija 13.00 1001. no}, serija 14.00 Cinema Magica hronike 14.30 Vizita 15.49 Sport centar 15.50 Pali an|eo, serija 16.50 Indija, serija 17.50 Kulinarski ljetopisi 18.00 Buka, talk show 19.00 ATV vijesti 19.45 Izborna hronika 20.00 1001. no}, serija 21.00 Amplituda - Izbori 22.15 Ve~ernje vijesti 22.35 Sex i grad, serija 23.00 Pozori{te u ku}i, serija 23.45 Pali an|eo, serija 00.30 Sport centar

^ovjek od medenjaka
FILM

20.00

16.00 U potrazi za Ri~ardom, film 18.00 Kako sam upoznao Saru, film 20.00 ^ovjek od medenjaka, film 22.00 Nezasiti, film 00.00 Izvo|a~, film 02.00 Vla`ne usne, film

^E
23.00
BHT

23. septembar 2010.
BHT FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 9. epizoda (r) 10.00 To je prava Raven, serija za djecu, 57. epizoda 10.30 Fantasti~na ~etvorka, crtana serija 11.00 CSI: Miami, igrana serija, 19. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 10. epizoda

TV PROGRAMI
RTRS
06.00 Muzi~ki program 07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Karmelita, serija Mala TV 10.00 Naruto, crtana serija 10.25 Moja `ivotinja i ja, program za djecu 10.40 Konstruktorske katastrofe, dok. program 11.35 Izborna hronika (r) 12.00 Vijesti 12.15 Profajler, serija 13.00 Dolina sunca, serija 07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.05 BHT slagalica 09.30 Be Ha Te bebe 09.35 Mini school 09.40 Japanske pri~e, animirana serija 09.50 Uradi sam, uradi sama 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 185/313 11.00 Moja mala kuhinja (r) 11.05 Ples `ivota, igrana serija, 91/124 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Expedition Zelengora, dokumentarni program 13.15 Zajedno za `ivot, dokumentarnomuzi~ki film (r) 14.15 BHT vijesti 14.25 Tajna zgo{}anskih ste}aka, reporta`a 14.30 Putovanja, putovanja, strana dokumentarna serija, 8/13 (r) 15.00 Op{ti/op}i izbori 2010 predstavljanje kandidata Program za djecu i mlade 15.15 Be Ha Te bebe 15.20 Mini school 15.25 Japanske pri~e, animirana serija 15.35 Lama, dokumentarni film 15.50 Misliti zeleno, strana dokumentarna serija 16.15 BH info 16.45 Ples `ivota, igrana serija, 92/124 17.30 Moja mala kuhinja 17.40 Nedirnuta priroda Japana, strana dokumentarna serija, 7/10 18.10 Putovanja, putovanja, strana dokumentarna serija, 9/13 18.35 Business News 18.40 Frenderi, animirana serija 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Boje u nizu, strana dokumentarna serija, 7/10 20.00 Op{ti/op}i izbori 2010, debatna emisija 22.00 BHT vijesti 22.10 Business News 22.15 Andrea Dorija, 2/2 23.00 Ples, ameri~ki igrani film

Ples
KOMEDIJA/DRAMA
Na plesnoj ve~eri prepli}u se pri~e tri para. Dok muzika svira, oni moraju da pogledaju dublje u svoja srca da bi osjetili prave korake koje trebaju napraviti u svojim vezama.

Re`ija: McKay Daines Uloge: Michael Flynn, Joyce Cohen, K. C. Clyde, Kari Hawker

23.40

Modeli
DRAMA

FTV

Vivian, Tanja i Lisa. Tri `ene, tri modela, tri prijateljice. Vivian je plavu{a i sve bi dala da do|e do naslovne stranice. Misli da ima premale grudi. Njoj je to veliki problem. Lisa je tako|er plavu{a i pove}ala je grudi. To je njen problem. I Ta nja je pla vu {a, ve}inu vremena provodi pored telefona i nije u stanju nikome re}i ”volim te”. I to je njen problem. Tri modela, tri prijateljice - i njihova konkurencija, u portretu dokumentaristi~kog stila.
Re`ija: Ulrich Seidl Uloge: Viviane Bartsch, Tanja Petrovsky, Lisa Grossmann, Elvyra Geyer, Gernot Assinger, Peter Baumann

Dolina sunca
SERIJA

16.00

Pakov svijet
SERIJA

15.00

00.00
PINK

Na krovu svijeta
AKCIJA/TRILER

U ovom akcionom trileru biv{i policajac tek je pu{ten iz zatvora u kojem se na{ao zbog pronevjere ~etiri hiljade dolara policijskog penzionog fonda i odlazi sa suprugom u Vegas radi razvoda. ^ekaju}i je ispred kazina gdje mu uslovna kazna zabranjuje ulazak, on daje hostesi novac za kla|enje na slot-ma{ini i dobija d`ek-pot od 450 hiljada dolara. U me|uvremenu, banda gangstera planira plja~ku kazina i to ga dovodi u centar zbivanja. U poku{aju da se oslobodi krivice, on otkriva da su vlasnik kazina i njegov asistent pravi organizatori plja~ke...
Re`ija: Sidney J. Furie Uloge: Peter Weller, Dennis Hopper, Tia Carrere

13.10 Odgovorite ljudima: Izborna debata (r) 15.10 Vijesti 15.20 Crna hronika, doma}a igrana serija, 4. epizoda 16.00 Dolina sunca, igrana serija, 140. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ne daj se, Nina, igrana serija, 9. epizoda 18.15 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 17. i 18. epizoda Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Izborna emisija 22.10 [etnja sa ~udovi{tima, inostrani dokumentarni program, 2. dio 22.45 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.10 Izborna hronika 23.40 Modeli, austrijski igrani film /Z/ 01.10 Federacija danas (r) 01.35 Dnevnik 3 (r)

14.35 MTS magazin, muzi~ka emisija 15.00 Pakov svijet, serija Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas RTRS preporu~uje 17.05 Karmelita, serija 18.00 Brojevi, serija 18.50 Fantasti~na ~etvorka, crtana serija 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.02 Sport 20.10 Izbori 2010., TV debata 22.20 Vijesti 22.27 Sport 22.32 Finansijske novosti 22.35 Izborna hronika 23.00 Tajne rata, dok. serijal 23.55 Megakatastrofe, dok. program 00.40 Profajler, serija 01.25 MTS magazin 01.50 Brojevi, serija 02.35 Srpska danas 03.05 Dnevnik 04.35 Pakov svijet, serija

30

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Fifi i Cvjetno dru{tvo, crtani film, 13. ep. 09.20 Graditelj Bob, crtani film, 13. ep. 09.20 Timmy, crtani film, 13. ep. 09.30 Jagodica Bobica, crtani film, 13. ep. 10.00 Ninja kornja~e FF, crtani film, 13. ep. 10.30 Winx, crtani film, 24. i 25. ep. 11.20 Aladin, crtani film, 13. ep. 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza

23. septembar 2010.
OBN
06.35 Jutarnji program, kola`ni program 08.30 Skrivena kamera, zabavni program, 31/150 09.00 Udri mu{ki, zabavni program 10.10 A la Carte, kulinarski show (r) 10.45 Stol za 4, kulinarski show (r) 11.20 Mu}ke III serija, 06/07 11.55 OBN Info 12.30 Ljetna matineja: Pri~a o kanibalu, film 13.55 Skrivena kamera, zabavni program, 31/150 14.25 Kralj Queensa, serija, 19/23

PINK
06.00 Pink jubox 07.00 Danijela, serija 08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 10.00 Farma `ivo, reality show 11.00 Gre{ne du{e, serija 12.00 Info top, informativni program 12.10 Sve za ljubav, reality show 13.00 Farma u`ivo, reality show 14.00 Info top, informativni program

^E

23.20
NOVA

Stander
AKCIJA

Policajac Andre Stander je 1976. godine u Johannesburgu do`ivio `iv~ani slom. Ovaj uspje{an antirasist i policijski kapetan Odjela za ubojstva i plja~ke nije podnio teret savjesti nakon {to je ubio nenaoru`anog ~ovjeka za vrijeme protesta protiv aparthejda. Stander se tada odlu~uje suo~iti s korumpiranim sustavom i narugati mu se tako {to }e dok radi za policiju istovremeno plja~kati banke. Stander je uhva}en u svojim nedjelima, no nakon zatvora uspijeva pobje}i s kriminalcima Leejem McCallom i Allanom Heylom. Oni zajedno osnivaju Bandu Stander te krenu u pohod plja~kanja banki.
Re`ija: Bronwen Hughes Uloge: Thomas Jane, Dexter Fletcher, David O'Hara, Deborah Kara Unger, Ashley Taylor

15.00 razredu HRT2
Dobro jutro svima
JUTARNJI PROGRAM 06.30

U vlastitome
DRAMA

CSI: Las Vegas
SERIJA

20.05

Zabranjeni forum
TALK SHOW

21.00

12.00 Indija, serija, 19. ep. 13.00 1001 no}, serija, 21. ep. 14.00 Specijalni program. Izbori 2010. 15.00 Moj dom 15.49 Sport centar 15.50 Pali an|eo, serija, 18. ep. 16.50 Indija, serija, 20. ep. 17.50 Pozori{te u ku}i, serija 18.43 Biometeorolo{ka prognoza 18.45 Otka~eni telefon Osmana D`ihe 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, serija, 22. ep. 21.00 Ispuni mi `elju 22.20 Seks i grad, serija, 16. ep. 23.00 Pozori{te u ku}i, serija, 15. ep. 23.40 Sport centar 23.45 Pali an|eo, serija, 18. ep. 00.30 Bisto BIH Reprizni program Hayat TV 01.00 Otka~eni telefon Osmana D`ihe 01.15 Muzi~ki program 02.00 Vijesti, vrijeme, sport, informativna emisija 02.30 Ispuni mi `elju

15.00 Vremenska prognoza 15.05 Na{a mala klinika, serija, 19/37 16.00 Vremenska prognoza 16.05 Top Shop 16.40 Sumnja, 32/36 17.00 Vremenska prognoza 17.05 Sumnja, 32/36 …nastavak 17.30 Stol za 4, kulinarski show 18.10 Ala Carte, kulinarski show 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.20 Exluziv 20.00 Vremenska prognoza 20.05 C.S.I: Las Vegas, serija, 3/24 21.15 Biseri: Braco, talk show 22.00 Vremenska prognoza 22.05 Vox populi 22.10 Ljetna matineja: Pri~a o kanibalu, film (r) 23.45 Kriminal u Rusiji, 6/60 00.45 Playboy Girls, zabavni program 01.15 Sexiest, zabavni program 02.15 Biseri: Braco, talk show (r) 02.45 Mu}ke, 6/07 (r) 03.45 Kriminal u Rusiji, dok. program, 6/60

14.10 Slomljeno srce, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top, informativni program 16.00 Gre{ne du{e, serija 16.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 17.00 Slomljeno srce, serija 18.00 All about, zabavna emisija 18.30 Info top, info-program 18.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 19.00 ^ini, serija 20.00 Farma: VTR, reality show 21.00 Zabranjeni forum, talk show 23.00 Farma `ivo, reality show 00.00 Na krovu svijeta, film 02.00 Gold express, muzi~ki program

Rich Donato domar je u srednjoj {koli. Me|utim, u~enicima koji polaze tu {kolu on je prijatelj koji ih slu{a, poma`e im i savjetuje oko njihovih problema te ga zbog toga vi{e vole i cijene nego {kolskog pedagoga. Sretno je o`enjen i njegova `ena Sherry o~ekuje dijete. Njegovu sre}u prekida obavijest {kolskog odbora koji je ustanovio da Rich nije nikada maturirao u srednjoj {koli, a prema novom zakonu svi zaposleni moraju imati srednjo{kolsku svjedod`bu. Rich ima ~etiri sedmice za polaganje mature, ali problem je u tome {to ima disleksiju i poreme}aj pa`nje te mu polaganje mature nikako ne polazi od ruke...
Re`ija: Robert Munic Uloge: Lou Diamond Phillips, Cara Buono, Joan Chen, A. J. Buckley, Marisa Rudiak, Tom McBeath

20.55
HRT2

Ed TV
KOMEDIJA

Kako bi, bez pove}anja tro{kova, podigla gledanost programa, producentica televizijske ku}e iz San Francisca Cynthia Topping dosjeti se da bi se `ivot nekog obi~nog ~ovjeka mogao emitirati 24 sata. Kad {efovi odobre njezin projekt, izbor pada na Eda Pekurnya, mladi}a koji `ivi sam i radi u videoteci. Program od samog po~etka ima svoju publiku, a kad se Ed pred televizijskim kamerama upusti u vezu sa Shari, djevojkom svog brata Raya, postaje prava zvijezda...
Re`ija: Ron Howard Uloge: Matthew McConaughey, Jenna Elfman, Woody Harrelson, Ellen DeGeneres

31

^E
07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.00

23. septembar 2010.
HRT2
07.05 101 dalmatinac, crtana serija 07.30 @deronja, crtana serija (r) 07.55 Mala TV Crtani film ^arobna plo~a 7 kontinenata 08.25 Dvorac igra~aka, serija za djecu 08.50 [kolski sat: Kokice Abeceda EU 09.35 Na prvi pogled, serija za djecu 10.00 Reprizni program 13.30 Battlestar Galactica 4, serija 14.15 [kolski sat (r)

TV PROGRAMI
NOVA
07.45 Bumba, crtana serija 08.05 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija 08.20 Roary, crtana serija 08.45 Dona Barbara, serija 09.45 U ime ljubavi, serija 11.45 Na{a mala klinika, serija 12.45 IN magazin 13.30 Najbolje godine, serija 14.25 Dona Barbara, serija 16.20 U ime ljubavi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 U ime ljubavi, serija nastavak 17.35 U ime ljubavi, serija 18.30 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija 21.05 Provjereno, informativni magazin

HRT1
Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom ^arolija 10, serija (r) Vijesti iz kulture Vijesti Vrijeme danas Overland 3. Od Cape Towna do Nord Kappa, dokumentarna serija Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom (r) Oprah show Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar More ljubavi, serija Sutra je novi dan 2, serija Vijesti s prevodom za gluhe Vrijeme sutra Trenutak spoznaje Luda ku}a 2, humoristi~ka serija Doma}i dok. film Vijesti Hrvatska u`ivo 8. kat, talk show Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Odmori se, zaslu`io si 1 - Serija Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme EP reporta`a 1 protiv 100, kviz Otvoreno Pola ure kulture Tako lako, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Na rubu znanosti Strana serija (r) Battlestar Galactica 4, serija (r) Sutra je novi dan, serija (r) 24, serija (r) Oprah show (r) Znanstvene vijesti (r) Na rubu znanosti (r) Doma}i dok. film (r) More ljubavi, serija (r)

TV1
07.00 - 00.00 Vijesti, svaki sat 07.12 Gumenko, crtani film 07.17 Obla~i}, crtani film 07.30 Nove avanture Zoroa, animirana serija 08.10 Cirkusi svijeta 08.25 Veseli autobusi, crtani film 08.50 Jo{ jedan poljubac, film (r) 10.25 Toyotin svijet divljine (r) 11.05 Uspon velikih sila, dok. program 12.15 Edgemont, serija (r) 12.45 Savr{eno dijete, film (r) 14.45 Toyotin svijet divljine 15.20 Sirano de Ber`erak, film 17.15 Uspon velikih sila, dok. program (r) 18.05 Edgemont, serija za tinejd`ere

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro (07.00, 09.00, Vijesti TVSA) 10.00 Noody (r) 10.12 Vitaminix (r) 10.15 Barimba (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Fali~ni pansion (r) 11.35 Frej`er, serija 12.00 Robin Hood, serija 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Javni agent 033 (r) 13.40 Sevdah (r) 15.00 Vijesti TVSA 15.05 Biografije, dok. program 16.00 Jesenje dobre vibracije, zabavni program, u`ivo 17.00 Vijesti TVSA 17.10 Izbori 2010. neposredna obra}anja 17.15 Nastavak emisije Jesenje dobre vibracije, u`ivo 17.50 Doktorologija, dok.-igrana serija 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Noody 19.12 Vitaminix 19.15 Barimba 20.00 Dokumentarni program 21.00 Izbori 2010. debatne emisije, u`ivo 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Robin Hood, serija 23.30 Glas Amerike 00.00 Igrani film

09.02 09.50 10.00 10.09 10.10

11.00 11.10 12.00 12.11 12.13 12.15

12.16 12.30 13.20 14.05 14.14 14.20 15.00 15.40 16.15 16.25 17.50 18.30 18.45 19.25

Dr. House
SERIJA

00.25

Provjereno
INFO-MAGAZIN

21.05

Direktno

DIJALO[KA EMISIJA 22.30

19.30 19.56 20.01 20.04 20.10 21.05 21.55 22.25 22.30 22.55 22.58 23.00 23.10 00.00 00.45 01.30 02.15 03.00 03.45 03.55 04.45 05.15

15.00 U vlastitom razredu, ameri~ki TV film 16.35 Veronica Mars, serija za mlade 17.20 Moja `ena i djeca 5, humoristi~ka serija 17.45 Znanstvene vijesti 17.55 Rukomet, Liga prvaka: Constanta CO Zagreb, 1. poluvrijeme 18.45 Rukomet, Liga prvaka: Constanta CO Zagreb, 2. poluvrijeme 19.30 Cocco Bill, crtani film 19.45 Hit dana 19.57 Ve~eras... 20.00 ^udesni planet: Iskaljen u plamenu, dokumentarna serija 20.55 Ed TV, film (r) 22.55 24, serija 23.45 Zovem se Earl 4, humoristi~ka serija 00.05 Retrovizor: Dva i pol mu{karca 4, humoristi~ka serija (r) 00.25 Dr. House 3, serija 01.10 Retrovizor: Kineska pla`a 3, serija

22.05 23.05 23.20 01.25 01.55 02.55

@iva meta, serija Ve~ernje vijesti Stander, film Seks i grad, serija Ezo TV, tarot show Vjerovali ili ne, dokumentarna serija 03.20 Lov na vje{tice, film

18.45 Face to face, talk show 19.30 Centralni dnevnik sa Senadom Had`ifejzovi}em 20.10 No}no nebo, film 22.10 Izborna hronika 22.30 Direktno, dijalo{ka emisija

TV MOSTAR
09.00 Fifi i cvjetno dru{tvo 09.10 Graditelj Bob 09.20 Timmy 09.30 Jagodica Bobica 10.00 Ninja kornja~e FF 10.30 Winx 11.20 Aladdin 12.00 Indija, 20. ep. 13.00 1001 no}, 21. ep. 13.50 Izborna hronika 15.49 Sport centar 15.50 Pali an|eo, 19. ep. 16.50 Indija, 21.ep. 18.00 Grad 19.00 RTM vijesti 19.30 Centralni dnevnik 20.00 1001 no}, 22. ep. 21.00 Muzika 22.20 Seks i grad, 16.ep. 23.00 Kazali{te u ku}i, 16.ep. 23.40 Sport centar 23.45 Pali an|eo, 19.ep.

KAKANJ
10.00 Saga, serija 11.00 O~i du{e, serija 11.30 Imam Alija, serija 12.00 Flash vijesti 12.05 Druga strana ljubavi, serija 13.00 Gostiona 14.00 Debate, izbori 2010 16.30 O~i du{e, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Saga, serija 18.00 Druga strana ljubavi 18.45 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.50 Izborni blok 21.00 Poljoprivredna proizvodnja, nikada prevazi|ena 22.00 Saga, serija 23.30 Glas Amerike

RTV USK
12.05 Program za djecu 13.00 Dok. film 13.35 TV Liberti (r) 14.15 Sevdah u srcu 14.30 Vijesti 14.35 Svijet tajni 21/30 15.25 Portret umjetnika (r) 17.10 Capri, 22/24 (r) 18.00 Svijet tajni, 22/30 19.00 Dnevnik 1 TVUSK Sport Vremenska prognoza 19.30 Muzi~ki program 20.10 Izborni marketing 20.20 U fokusu 21.30 Dnevnik 2 22.00 Izborna hronika 22.20 Capri, 23/24 23.10 Igrani film

TV ZENICA
13.00 Vijesti 13.05 Frejzer, serija (r) 13.30 Dje~iji program (r) 14.00 Svjedok prirode 15.00 Vijesti 15.05 Plima `ivota, serija (r) 15.55 TV izlog 16.00 Razglednica (r) 17.00 Oliverov twist 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 17.55 TV izlog Mali oglasi 18.00 Frejzer, serija 18.30 Mali oglasi 19.00 Zenica danas 20.00 Sati muzike 21.00 Zona kantona 21.30 TV izlog Mali oglasi 22.00 Plima `ivota, serija 22.50 tu`na sje}anja 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Frejzer

TV TK
09.00 ^etiri `ene, serija (r) 10.00 Bestseller TV 11.55 Iz dana u dan 12.00 Vijesti 12.15 Taina, humoristi~ka serija 13.55 Iz dana u dan 14.00 Bestseller TV 14.10 Inspektor Poaro, serija (r) 16.00 Vijesti u 16 17.00 Izbori 2010: Izborni `urnal 18.00 ^etiri `ene, serija 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Bestseller TV 20.05 Film 21.45 Vijesti 22.00 Prvi talas, serija 23.15 Lo{e djevojke, serija 00.00 Dnevnik (r)

VOGO[]A
12.00 Serijski program 12.30 Autovizija (r) 13.00 Priroda i ljudi (r) 13.30 I mi smo BiH (r) 14.00 Na tragu prirode 14.30 Info IC NTV IC Kakanj 15.00 Svijet tajni, serija (r) 16.00 Otvoreni program 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 Izbori 2010 - neposredna obra}anja 19.00 SMS music 20.30 Info IC NTV IC Kakanj 21.00 Lokalno je primarno 21.30 Dok. program 22.00 Istina 22.30 Vogo{}anska hronika 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike

32

SATELITSKI PROGRAMI
MRE@A
09.00 Fifi i cvjetno dru{tvo 09.10 Graditelj Bob, crtani film 09.20 Timmy, crtani film 09.30 Jagodica Bobica 10.00 Ninja kornja~e FF 10.30 Winx, crtani film 11.20 Aladdin, crtani film 12.00 Indija, serija, 20. ep. 13.00 1001 no}, 21. ep. 15.49 Sport centar 15.50 Pali an|eo, 19. ep. 16.50 Indija, serija, 21. ep. 20.00 1001 no}, serija, 22. ep. 21.00 Ispuni mi `elju 22.20 Seks i grad, 16. ep. 23.00 Kazali{te u ku}i, serija, 16. ep. 23.40 Sport centar 23.45 Pali an|eo, 19. ep.

23. septembar 2010.
TV ATLAS
06.30 @ivot je lijep (r) 07.30 Op~injeni, serija (r) 08.30 Kuhinjica, serija 09.00 Sen Trope, serija (r) 10.00 Neki to vole zorom, jutarnji program 11.00 Biografije, serija (r) 12.00 Rozvel, film (r) 14.00 Sabirni centar (r) 15.00 Objektivno 15.30 Op~injeni, serija 16.30 @ivot je lijep 17.30 Kuhinjica, serija 18.00 Forum 60 19.00 Sen Trope, serija 19.45 Vijesti dana 20.00 Biografije, serija 20.50 Vijesti dana 20.55 Poslovne vijesti 21.00 Ne{to izme|u sa Sabrijom Vuli}em 22.00 Forum 30 22.30 Glas Amerike 23.00 Razdvojeni nasljednici, film

^E

RTS
11.35 12.00 12.15 12.25 12.30 13.15 13.45 14.15 14.45 15.05 15.15 16.00 16.35 16.40 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 21.15 22.00 23.05 23.10 00.00 00.15 00.30 [kolski program Dnevnik Sport plus Vrijeme Verujte, ali ne pretjerujte TV mre`a srpske dijaspore (r) Igraj fudbal, budi sre}an Trag u prostoru Turizam Vijesti Sat (r) Ovo je Srbija Datum Vjerski kalendar Dnevnik Slagalica, kviz Beogradska hronika Oko magazin Srbija na vezi Dnevnik Selo gori a baba se ~e{lja, serija Srbija na vezi Tabloid Vijesti Aktuelnodokumentarni program Dnevnik [ta radite, bre No}ni program

RTCG
11.30 11.55 12.00 12.05 12.35 13.00 13.30 14.30 15.00 15.20 15.30 15.45 16.30 16.55 17.15 17.30 18.00 18.30 18.50 19.20 19.30 20.00 20.35 21.30 22.00 22.30 22.50 23.00 23.30 00.00 Muzi~ki mix Kalendar Vijesti Emisija iz kulture (r) Muzi~ki mix Dok. emisija (r) Etno muzika Emisija za djecu Obrazovna emisija Kalendar Dnevnik 1 Muzi~ki mix Stil (r) Albanska muzika u Crnoj Gori Lajmet Dok. emisija Muzi~ki mix Dok. emisija Dok. emisija Kalendar Dnevnik 2 Natura viva Koncert Emisija iz kulture ABS, automobilizam Muzi~ki mix Kalendar Dnevnik 3 Dok. emisija (r) Pono}ni koncert

UNIVERSAL
06.00 Sudija Ejmi, serija 07.00 McLeudove k}eri, serija 09.00 Panduri novalije, serija 11.00 Sudija Ejmi, serija 12.00 Ne{ Brid`is, serija 13.00 Doma}ice iz okruga Orind`, serija

Medijum
SERIJA

21.00

TV SLON
16.02 Tuzla u`ivo 16.05 Dvojac, muzi~ki program (r) 17.10 @ivotne pri~e, dok. program 17.40 SMS centrala 18.00 Crno i bijelo, info- program 18.17 Tuzla u`ivo 18.35 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.25 Super Zvijezda Slona 2010. 22.05 Sto~ar, serija, 21/130 23.00 Slon extra Info

14.00 Ubistva u Midsomeru: Vrt smrti, film 16.00 Zakon i red, serija 17.00 Ne{ Brid`is, serija 18.00 Bra}a i sestre, serija 20.00 Doma}ice iz okruga Orind`, serija 21.00 Medijum, serija 23.00 Doma}ice iz okruga Orind`, serija

DISCOVERY
06.00 Trgovci automobilima 06.25 Peta brzina 06.50 Prljavi poslovi 07.45 Pre`ivljavanje 08.40 Razotkrivanje mitova 09.35 Novi svijet 10.30 Kako se pravi? 10.55 Kako to radi 11.25 O~evidac, 2 epizode 12.20 Auta po mjeri 13.15 Generalka 14.10 Peta brzina 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Istrebljiva~i {teto~ina 16.25 Ekstremne eksplozije 17.20 Pre`ivljavanje 18.15 Razotkrivanje mitova 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to radi 20.05 ^udo da sam `iv 21.00 Pravo mjesto zlo~ina 21.55 Pobje}i od smrti 22.50 Trenuci u`asa 23.45 Auta po mjeri 00.40 Prljavi poslovi

N. GEOGRAPHIC
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 [apta~ psima [impanze Misterija 360 Drevne megastrukture Skrivena tajna Japana Plemenska odiseja Ulovljeni Misterija 360 Privid ili stvarnost D`inovska riba iz Amazona Misteriozna gorila ]orkirani u inostranstvu [apta~ psima Ulovljeni Uhva}eni na djelu Reskju Ink ]orkirani u inostranstvu Uhva}eni na djelu Reskju Ink Ulovljeni

EUROSPORT
08.35 Dizanje tegova, S[ Antalya, Turska 09.30 Snuker, Glasgow, UK 10.30 Fudbal, SP (@) U-17 Trinidad i Tobago, polufinale 11.30 Dizanje tegova, S[ Antalya, Turska 13.00 Snuker, Glasgow, UK 14.30 Snuker, Glasgow, UK, live 17.30 Dizanje tegova, S[ Antalya, Turska 19.00 Eurogoals 19.10 Dizanje tegova, S[ Antalya, Turska, live 21.00 Snuker, Glasgow, UK, live 23.00 All sports 23.05 Watts 23.10 Ke~eri 00.40 All sports 00.45 Dizanje tegova, S[ Antalya, Turska

EUROSPORT 2
08.00 Kriket, Indija 10.00 Fudbal, Bundesliga 11.30 Fudbal, SP (@) U-17 Trinidad i Tobago, polufinale 13.00 All sports 13.30 BMX 14.00 Speedway, Copenhagen, Danska 15.00 Australijski fudbal

BMX
BICIKLIZAM
17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 20.00 20.30 21.00 21.30 22.30

RTV BN
10.05 UMS, emisija za mlade 10.30 Free time 11.00 Jelena, serija 12.00 Novosti 12.05 Dobre vibracije 13.00 Slu~ajni partneri 13.45 Sport flash (r) 14.00 Novosti 14.05 Svijet na dlanu 16.00 Novosti 16.25 Karte mrtvog ~ovjeka, film 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Svijet na dlanu 19.00 Sport flash 19.30 BN monitor 20.10 Jelena, serija 21.00 Strana~ka hronika 22.30 Pregled dana 23.00 Tri mafija{a, film 00.40 Astrochat 03.00 Satelitski program

17.00

BMX Japanska J. League, pregled All sports Autotrke, [panija FIA touring car All sports Obaranje ruku Creative breaking Kuglanje Obaranje ruku

SPORT KLUB
07.30 08.00 09.30 10.00 11.00 12.30 14.15 16.00 16.30 18.15 20.00 20.45 21.30 22.30 23.00 00.00 01.00 01.30 03.30 Mobil 1 Grid Pregled Championship Ajax TV FullTilt Poker Pregled Davis Cup Premier League: Aston Villa - Bolton Carling Cup: Chelsea - Newcastle World Sport Magazin Premier League: Stoke - West Ham Carling Cup: Scunthrope Manchester United Premier League Magazin Najbolja utakmica Premier league TWS Atletix FullTilt Poker Barca TV: Barcelona - Gijon Premier League Magazin Premier League: Aston Villa - Bolton Najbolja utakmica Premier League

VIASAT HISTORY
06.00 Istina o... 07.00 Poglavice 08.00 Najgori poslovi u istoriji 09.00 Tajne dubina 10.00 Vizija Vangari Matajie 11.00 @ivio Pakistan 12.00 Ostvo minotaura 13.00 @ivjeti sa neprijateljem 14.00 Istina o... 15.00 Poglavice 16.00 Ovo je civilizacija 17.00 Podzemni rat 18.00 Ernest Hajnkel san o letenju 19.00 @ivot pod Napoleonom 20.00 Faraonov izgubljeni grad 21.00 Pol Pot putovanje na Polja smrti 22.00 [kotski klju~ 23.00 Farma iz Viktorijanskog doba - posebno Bo`i}no izdanje 00.00 Ovo je civilizacija 01.00 Podzemni rat 02.00 Ernest Hajnkel san o letenju 03.00 @ivot pod Napoleonom 04.00 Faraonov izgubljeni grad 05.00 Pol Pot putovanje na polja smrti

ANIMAL PLANET
08.35 Divlja planeta 09.00 Povratak gorilama sa Sigurni Viver 09.55 @ivot majmuna 10.20 No} 10.50 Policija za `ivotinje 11.45 Veterinari sta`isti 12.10 Spa{avanje ljubimaca 12.40 Policija za `ivotinje 13.35 Spa{avanje divljih `ivotinja 14.00 SSPCA 14.30 Povratak gorilama sa Sigurni Viver 15.25 Najsmje{nije `ivotinje na planeti, 2 epizode 16.20 Psi - jedna rasa, jedna pri~a, 2 epizode 17.15 ^udna stvorenja Nika Bejkera 18.10 Detektivski njuh 19.10 Lovac na krokodile 20.05 ^udna stvorenja Nika Bejkera 21.00 Pit bul terijeri i biv{i zatvorenici 21.55 Policija za `ivotinje 22.50 Detektivski njuh 23.45 Divlje i bez cenzure 00.40 ^udna stvorenja Nika Bejkera

TV 1000
06.00 ^ovjek od medenjaka, film 08.00 U potrazi za Ri~ardom, film 10.00 Bitange iz tr`nog centra, film 12.00 Kako sam upoznao Saru, film

ATV
10.50 Winx 11.15 Ninja kornja~e, crtani film 12.00 Indija, serija 13.00 1001. no}, serija 14.00 Cinema Magica hronike 14.30 Vizita 15.25 Hayd u park 15.50 Pali an|eo, serija 16.50 Indija, serija 17.50 Kulinarski letopisi 18.00 Luda ku}a, serija 18.20 Potraga, dok. 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema Magica hronike 20.00 1001. no}, serija 21.00 Ispuni mi `elju 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Serija: Seks i grad, serija 23.10 Pozori{te u ku}i 23.50 Pali an|eo, serija

Na svje`em vazduhu
FILM
14.00 Zaljubljeni dje~ak, film 16.00 Na svje`em vazduhu, film 18.00 Dobre namjere, film 20.00 Apostol, film 22.10 Bogata{eva `ena, film 00.00 Uga|anje, film 02.00 Izvo|a~, film

16.00

PE

24. septembar 2010.
BHT
07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.05 BHT slagalica 09.30 Mini school 09.35 Japanske pri~e, animirana serija 09.45 Lama, dokumentarni film 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 186/313 11.00 Moja mala kuhinja (r) 11.05 Ples `ivota, igrana serija, 92/124 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Op{ti/op}i izbori 2010, debatna emisija (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Putovanja, putovanja, strana dokumentarna serija, 9/13 (r) 15.00 Muzi~ki program Program za djecu i mlade 15.15 Be Ha Te bebe 15.20 Mini school 15.25 Japanske pri~e, animirana serija 15.35 Dje~iji festivali 15.50 Misliti zeleno, strana dokumentarna serija 16.15 BH info 16.45 Ples `ivota, igrana serija, 93/124 17.30 Moja mala kuhinja 17.40 Nedirnuta priroda Japana, strana dokumentarna serija, 8/10 18.10 Putovanja, putovanja, strana dokumentarna serija, 10/13 18.35 Business News 18.40 Frenderi, animirana serija 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Boje u nizu, strana dokumentarna serija, 8/10 20.00 Nemilosrdni ljudi, ameri~ki igrani film 21.50 Tajna zgo{}anskih ste}aka, reporta`a 22.00 BHT vijesti 22.10 Business News 22.15 Mjesto zlo~ina New York, igrana serija, 43/48 23.00 Nepoznato, ameri~ki igrani film 00.30 Nemilosrdni ljudi, ameri~ki igrani film (r)

TV PROGRAMI
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 10. epizoda (r) 10.00 To je prava Raven, serija za djecu, 58. epizoda 10.30 Fantasti~na ~etvorka, crtana serija 11.00 CSI: Miami, igrana serija, 20. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 11. epizoda 06.00 07.00 09.00 09.10 10.00 10.25 10.50

RTRS
Muzi~ki program Jutarnji program Vijesti Karmelita, serija Mala TV Naruto, crtana serija Moja `ivotinja i ja, program za djecu Konstruktorske katastrofe, obrazovni program Izborna hronika (r) Vijesti Profajler, serija Dolina sunca, serija Pakov svijet, serija Izvje{taj sa Banjalu~ke berze

Nemilosrdni 20.00 DRAMA BHT ljudi
Majka ovisnica odlazi sa sinom tinejd`erom na imanje na kojem je nastanjena elita, ne bi li popravila gre{ke iz pro{losti, ali to }e se pokazati kao te{ka misija.

11.35 12.00 12.15 13.00 14.00

Re`ija: Griffin Dunne Uloge: Diane Lane, Donald Sutherland, Anton Yelchin, Kristen Stewart

00.00

Oko
HOROR

FTV

Jo{ kao dvogodi{nja beba Wong Ker Mun je izgubila vid. Sada u 20. godini mlada se violinistica iz Hong Konga odlu~uje podvrgnuti transplantaciji ro`nice koja bi joj trebala vratiti vid. Operacija je uspje{na te joj se vid nakon toliko godina u mraku vra}a, no ne bez uznemiruju}ih nuspojava. Wong Ker Mun se ukazuju neobja{njive slike, duhovi, projekcije nenadanih smrti i unaka`eni likovi, {to joj `ivot pretvara u pakao. Pri pogledu u ogledalo ne vidi svoj lik ve} onaj druge, nepoznate joj `ene. Ispostavlja se da je rije~ o Ling, vlasnici ro`nice koju je naslijedila, zajedno sa traumama koje su mu~ile nesretnu `enu. U nastojanju da se rije{i neugodnih vizija ona po~inje istra`ivati povijest misteriozne Ling.
Re`ija: Danny Pang, Oxide Pang Uloge: Angelica Lee, Lee Sin Je, Lawrence Chou, Chutcha Rujinanon, Yut Lai So, Candy Lo, Yin Ping Ko, Pierre Png

Crna hronika
SERIJA

15.20

Dolina sunca
SERIJA

13.00

01.00
PINK

Zavjera {utnje
TRILER

Sve{tenik biva uvu~en u slu~aj misteriozno oboljele kalu|erice i njene sestre bliznakinje, koja je iza{la iz zatvora poslije kazne za zlo~in zbog kojeg je bila osu|ena kao 12-godi{nja djevoj~ica. Da bi otkrio tajnu misteriozne bolesti, mora}e da prekr{i sva pravila slu`be i ode dalje od bilo kog prije njega...
Re`ija: Graham Guit Uloge: Gérard Depardieu, Élodie Bouchez, Carmen Maura

13.10 Izborna emisija (r) 15.10 Vijesti 15.20 Crna hronika, doma}a igrana serija, 5. epizoda 16.00 Dolina sunca, igrana serija, 141. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ne daj se, Nina, igrana serija, 10. epizoda 18.15 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 19. i 20. epizoda Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 TV Bingo show, direktno izvla~enje 21.25 Dopunska nastava, 2. emisija 22.00 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.30 Izborna hronika 23.00 ^ista~, igrana serija, 1. epizoda 00.00 Oko, hongko{ki igrani film /Z/ 01.35 Federacija danas (r) 02.00 Dnevnik 3 (r)

15.30 16.00 17.00 18.00 18.50 19.25 19.30 20.00 20.10

21.25 21.35 21.40

22.05 22.12 22.17 22.20 22.45 00.20 01.20

Srpska danas TV Bingo Karmelita, serija Brojevi, serija Fantasti~na ~etvorka, crtana serija Finansijske novosti Dnevnik Sport Izbori 2010. TV debata za Narodnu skup{tinu Republike Srpske, u~esnici: Koalicija Preokret: GDS BiH i NEP BiH, Demokratska stranka invalida BiH, Na{a stranka - Nova socijalisti~ka partija Zdravko Krsmanovi}, Narodna demokratska stranka SNSD, zakupljen terMin Socijalisti~ka partija, zakupljen termin Dobro do{li u zgradu "Kapetan", serija Vijesti Sport Finansijske novosti Izborna hronika filmski maraton Sara Bernar, film Berlin Aleksandarplac, serija Na{a zemlja, mini serija

34

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Fifi i Cvjetno dru{tvo, crtani film, 14. ep. 09.20 Graditelj Bob, crtani film, 14. ep. 09.20 Timmy, crtani film, 14. ep. 09.30 Jagodica Bobica, crtani film, 14. ep. 10.00 Ninja kornja~e FF, crtani film, 14. ep. 10.30 Winx, crtani film, 26. i 27. ep. 11.20 Aladin, crtani film, 14. ep. 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza

24. septembar 2010.
OBN
06.35 Jutarnji program, kola`ni program 08.30 Skrivena kamera, zabavni program, 32/150 09.00 Udri mu{ki, zabavni program 10.15 Odred za ~isto}u, zabavni program, 11/22 (r) 10.50 Spielberg: Povratak u budu}nost, 1/13( r) 11.20 Mu}ke, serija, 7/07 11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.30 Lonci i poklopci, kulinarski show (r) 13.30 Sav taj folk: „Pare {u{kaju, pare zveckaju“ (r)

PINK
06.00 Pink jubox 07.00 Danijela, serija 08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 10.00 Farma `ivo, reality show 11.00 Gre{ne du{e, serija 12.00 Info top, informativni program 12.10 Kursad`ije, humoristi~ki program 13.00 Farma `ivo, reality show 14.00 Info top, informativni program

PE

20.15

Ukradeni `ivot
TRILER

TV1

Amber Morgan ima perfektan `ivot, perfektnog supruga, perfektnu ku}u, u perfektnom kraju. Sve to dok ne otkrije da njen perfektni mu` uop{te nije njen mu`, a da njena perfektna ku}a nije njena ku}a. Kada po~nu da joj se vra}aju vizije njenog starog `ivota, shvata da je ~ovjek koji se predstavlja kao njen mu`, iskoristio njenu amneziju i ukrao njen biv{i `ivot. Sada Amber mora da ustanovi ko je ona stvarno i za{to su joj to u~inili.
Re`ija: John Terlesky Uloge: Meredith Monroe, Ari Cohen, Michael Woods, Ellie Harvie, Iris Paluly

21.45
NOVA

Mla|e je sla|e
ROMANTI^NA KOMEDIJA

Otka~eni telefon Osmana D`ihe

ZABAVNI PROGRAM 18.45

Odred za ~isto}u

ZABAVNI PROGRAM 17.45

Kursad`ije

HUMOR. PROGRAM 12.10

12.00 Indija, serija, 20. ep. 13.00 1001 no}, serija, 22. ep. 14.20 Ispuni mi `elju 15.49 Sport centar 15.50 Pali an|eo, serija, 19. ep. 16.50 Indija, serija, 20. ep. 17.45 Pozori{te u ku}i, serija 18.43 Biometeorolo{ka prognoza 18.45 Otka~eni telefon Osmana D`ihe 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, serija, 23. ep. 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, muzi~ki program 23.18 Vremenska prognoza 23.20 Ubij me nje`no, igrani film 01.20 Sport centar 01.25 Pali an|eo, serija, 19. ep. Reprizni program Hayat TV 02.00 Vijesti u 7, informativna emisija 02.30 Zvijezda mo`e{ biti ti, muzi~ki program 05.30 Nepodno{ljiva lahko}a postojanja 06.10 Muzi~ki program

14.10 Skrivena kamera, zabavni program, 32/150 (r) 14.25 Kralj Queensa VII, serija, 20/23 15.05 Na{a mala klinika, serija, 20/37 16.00 Vremenska prognoza 16.40 Sumnja, 33/36, 17.00 Vremenska prognoza 17.05 Sumnja, 33/36, …nastavak 17.45 Odred za ~isto}u, zabavni program, 12/22 18.10 Spielberg: Povratak u budu}nost II 02/13, 18.55 OBN Info 19.20 Exkluziv 20.00 Vremenska prognoza 20.05 Intervju s Matom \akovi}em, Gost: Mustafa Radon~i} 21.05 Strogo povjerljivo, 11/20 22.00 Vremenska prognoza 22.05 Vox populi 22.10 Red Carpet, showbiz emisija 23.35 Sav taj folk: „Volimo te, otad`bino na{a“ 00.05 Kriminal u Rusiji, 8/60 01.05 Playboy Girls, zabavni program 01.35 Sexiest, zabavni program 02.05 Red Carpet (r) 03.05 Mu}ke, serija, 7/07 (r) 04.05 Kriminal u Rusiji, 8/60 (r)

14.10 Slomljeno srce, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top, informativni program 16.00 Gre{ne du{e, serija 16.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 17.00 Slomljeno srce, serija 18.00 All about, zabavna emisija 18.30 Info top 18.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 19.00 ^ini, serija 20.00 Farma: VTR, reality show 21.00 Grand show 23.00 Mjau show, zabavni program 00.00 Farma u`ivo, reality show 01.00 Zavjera {utnje, film 03.00 Grand show

Rafi Gardet nedavno je razvedena karijeristica koja du{u olak{ava na kau~u svoje terapeutkinje Lise Metzger. Razvodom zga`en Rafin ljubavni `ivot dobiva nove obrise kada upozna Bryana Greenberga, slikara koji `ivi s bakom i djedom na Lower East Sideu. No, ni{ta od navedenoga ne predstavlja problem poput onog da Bryan ima samo 23 godine. Mada gradska djevojka Rafi nije navikla na toliku dobnu i dru{tvenu razliku, no ne mo`e zanemariti odli~an seksualni `ivot. Ne bi li se malo utje{ila, lije`e ponovo na kau~ svoje terapeutkinje Lise i pri~a joj potankosti o svojoj novoj vezi. Kako potankosti teku, Lisa je sve vi{e i vi{e sigurna da je mlada igra~ka u rukama iskusne Rafi njen sin.
Re`ija: Ben Younger Uloge: Meryl Streep, Uma Thurman, Bryan Greenberg, Jon Abrahams, Adriana Biasi

01.15
HRT 1

Transamerika
PSIHOLO[KA DRAMA

Bree radi dva posla i {tedi za operaciju kojom }e kona~no odstraniti penis i postati `ena. Netom prije njezina odlaska u bolnicu nazove ju Toby, dje~ak koji je plod davnoga slu~ajnoga susreta, i kojemu bi Bree trebala biti otac. On, naime, odslu`uje zatvorsku kaznu u New Yorku, i samo ga Bree kao roditelj mo`e izvu}i. Iako u po~etku to ne `eli, psihoterapeut joj savjetuje da tako u~ini, jer }e se time suo~iti s pro{lo{}u. Ne predstaviv{i se kao majka, Bree, izigravaju}i misionarku, oslobodi Tobya i njih dvoje krenu na put prema Los Angelesu, tijekom kojega }e se mnogo toga dogoditi…
Re`ija: Duncan Tucker Uloge: Felicity Huffman, Danny Burstein, Maurice Orozco

35

PE
06.00 06.05 06.45 07.00 09.00

24. septembar 2010.
HRT2
07.05 101 dalmatinac, crtana serija 07.30 @deronja, crtana serija (r) 07.55 Mala TV Crtani film Tajni dnevnik patke Matilde 08.25 Dvorac igra~aka, serija za djecu 08.50 [kolski sat: Puni krug Glazbeceda 09.35 Na prvi pogled, serija za djecu 10.00 Reprizni program 13.30 Battlestar Galactica 4, serija

TV PROGRAMI
NOVA
08.05 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija 08.20 Roary, crtana serija 08.45 Dona Barbara, serija 09.45 U ime ljubavi, serija 11.45 Na{a mala klinika, serija 12.45 IN magazin 13.30 Provjereno, informativni magazin 14.25 Dona Barbara, serija 16.20 U ime ljubavi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 U ime ljubavi, serija nastavak 17.35 U ime ljubavi, serija 18.30 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Supertalent , talent show

HRT1
Najava programa Trenutak spoznaje (r) TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijesti ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom ^arolija 10, serija (r) Vijesti iz kulture Vijesti Vrijeme danas Overland 3. Od Cape Towna do Nord Kappa, dokumentarna serija Kod Ane (r) Oprah show Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar More ljubavi, serija Sutra je novi dan 2, serija Vijesti s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Drugo mi{ljenje: @ivot s ambrozijom Luda ku}a 2, humoristi~ka serija Emisija pu~ke i predajne kulture Vijesti Hrvatska u`ivo Proces Iza ekrana Kod Ane Odmori se, zaslu`io si 1 - serija Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme EP reporta`a Otvorenje Vara`dinskih baroknih ve~eri Tako lako, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Peti dan, talk show Filmski maraton: Veliki Lebowski, ameri~ko-britanski film Filmski maraton: Transamerika, ameri~ki film (r) Battlestar Galactica 4, serija (r) Sutra je novi dan 2, serija (r) Pravi igra~i, serija (r) Skica za portret

TV1
07.00 - 00.00 Vijesti, svaki sat 07.12 Gumenko, crtani film 07.17 Obla~i}, crtani film 07.30 Nove avanture Zoroa, animirana serija 08.10 Cirkusi svijeta 08.20 Veseli autobusi, crtani film 08.30 No}no nebo, film (r) 10.30 Toyotin svijet divljine (r) 11.05 Uspon velikih sila, dok. program 12.10 Edgemont, serija za tinejd`ere (r) 12.45 Direktno, dijalo{ka emisija (r) 14.30 Toyotin svijet divljine 15.05 Hari Trejsi Desperado, film 17.15 Uspon velikih sila, dok. program (r) 18.05 Edgemont, serija za tinejd`ere 18.45 Face to face, talk show 19.30 Centralni dnevnik sa Senadom Had`ifejzovi}em 20.15 Ukradeni `ivot, film 22.15 Izborna hornika 22.30 Gospo|a predsjednik, serija 23.30 Ukradeni `ivot, film (r) 01.30 Reprizni program

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro (07,00.09,00 Vijesti TVSA) 10.00 Noody (r) 10.12 Vitaminix (r) 10.15 Barimba (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Doktorologija (r) 11.35 Frej`er, serija 12.00 Robin Hood, serija 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Dokumentarni program 15.00 Vijesti TVSA 15.05 Biografije, dok. program 16.00 Jesenje dobre vibracije, zabavni program, u`ivo 17.00 Vijesti TVSA 17.10 Izbori 2010. neposredna obra}anja 17.15 Nastavak emisije Jesenje dobre vibracije, u`ivo 17.50 Za svaku bolest trava raste 18.00 Doktorologija, dok.-igrana serija 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Noody 19.12 Vitaminix 19.15 Barimba 20.00 Ne{to za raju, zabavni program 21.00 Izbori 2010., debatne emisije, u`ivo 22.00 Vijesti TVSA 22.05 @ivot-leptiri i vodozemci 23.00 Crna guja, serija 23.30 Sumorna ku}a, igrana serija

09.02 09.50 10.00 10.09 10.10

11.00 11.10 12.00 12.11 12.13 12.15

12.16 12.30 13.20 14.05 14.14 14.20 15.00 15.40 16.15 16.25 17.40 18.05 18.30 18.45 19.25

Nijemi svjedok
SERIJA

22.10

Roary
CRTANA SERIJA

08.20

19.30 19.56 20.01 20.04 20.10 21.40 21.45 22.10 22.13 22.15 22.25 23.20

14.15 [kolski sat (r) 15.00 Bio jednom jedan 16.35 Briljanteen, program za mlade 17.15 Hokej na ledu, EBEL liga: Medve{~ak - VSV, prenos 19.45 Hit dana 19.57 Ve~eras... 20.00 Filmovi na{ih susjeda: Duhovi Sarajeva, bosanskohercegova~ki film
KOMEDIJA
Re`ija: Dejan Radovi} Pik i Tref sanjaju da obnove `i~aru na Bistriku koja je u ratu sru{ena - kao da }e obnavljanjem `i~are o`ivjeti i svoje djetinjstvo i mnoga druga djetinjstva. @i~aru ~uva Admiral , a u njoj svoju vje~nu igru igraju duhovi Sarajeva. Njihove snove mijenja Olja 'an|eo' iz Splita, koja dolazi u Sarajevo prona}i svog polubrata.

21.45 Mla|e je sla|e, film 23.40 Bliski odnosi, film 01.35 Ezo TV, tarot show 03.05 Bez izbora, film 04.50 Skriveno oru`je, film

TV MOSTAR
09.00 Fifi i cvjetno dru{tvo 09.10 Graditelj Bob 09.20 Timmy 09.30 Jagodica Bobica 10.00 Ninja kornja~e FF 10.30 Winx 11.20 Aladdin 12.00 Indija, 21.ep. 13.00 1001 no}, 22.ep. 13.50 Izborna hronika 15.49 Sport centar 15.50 Pali an|eo, 20.ep. 16.50 Indija, 22.ep. 18.00 Grad 19.00 RTM vijesti 19.30 Centralni dnevnik 20.00 1001 no}, 23.ep. 21.00 Vertikale duha 23.20 Ubij me nje`no, film 01.20 Sport centar 01.25 Pali an|eo, 20.ep.

KAKANJ
09.20 Program TV Sahar 10.00 Saga, serija 11.00 O~i du{e, serija 11.30 Imam Alija, serija 12.00 Flash vijesti 12.05 Druga strana ljubavi, serija 13.00 Autoshop magazin 13.30 -Film 16.00 Imam Alija, serija 16.30 O~i du{e, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Saga, serija 18.00 Druga strana ljubavi, serija 19.30 Dnevnik FTV 20.10 Vijesti IC 20.50 Izborni blok 21.00 Hutba 22.00 Saga, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC

RTV USK
12.00 Vijesti 12.10 Jaci, dje~iji program (r) 13.00 TV Liberty (r) 13.30 U beharu s vama 14.15 Old music 14.30 Vijesti 14.35 Svijet tajni, 23/30 15.30 Dok. program 16.00 Dok. program 17.10 Capri, 23/24 (r) 18.00 Svijet tajni, 25/30 19.00 Dnevnik TV USK 19.30 Muzi~ki program 20.00 Bonaventura 20.30 Izbori 2010. Predstavljanje politi~kih subjekata 21.30 Dnevnik TV USK 2 22.00 Izborna hronika 22.15 Izborni marketing 22.20 Capri, 24/24 23.10 Ruska imperija, 15/16

TV ZENICA
13.00 Vijesti 13.05 Frejzer, serija (r) 13.30 Dje~iji program (r) 14.00 Svjedok prirode 14.30 Zona kantona (r) 15.00 Vijesti 15.10 Plima `ivota, serija 16.00 Svjetla pozornice (r) 17.30 Dje~iji program, 1/10 17.50 Ze sport plus 18.00 Frejzer, serija 18.30 Mali oglasi 19.00 Zenica danas 20.00 Izbori 2020. Debata 21.00 Zakupljen termin: SDA Zenica 21.30 Dobro srce 22.00 Plima `ivota, serija 23.00 Zenica danas (r) Izborna hronika (r) 23.30 Frejzer (r) 00.00 Gledajte, horoskop 00.05 Glas Amerike

TV TK
09.00 ^etiri `ene, serija 10.00 Bestseller TV 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.10 Bestseller TV 12.15 Taina, serija 13.15 Bonaventura, magazin 13.55 Iz dana u dan... 14.00 Bestseller TV 16.00 Vijesti u 16 16.30 D`ejmi kod ku}e 17.00 Izbori 2010 18.00 ^etiri `ene, serija 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Bestseller TV 20.05 Inspektor Poaro, serija 20.55 Vremenska prognoza 21.00 Film 22.30 Vijesti 23.15 Lo{e djevojke, serija 00.00 Dnevnik (r)

VOGO[]A
12.00 Serijski program 12.30 Autoshop (r) 13.00 Lokalno je primarno (r) 13.30 Istina,dok. (r) 14.00 Na tragu prirode, dok. serija 14.30 Te{anjska hronika TV Smart 15.00 Svijet tajni, serija (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 Izbori 2010 - neposredna obra}anja 19.00 SMS music 20.30 Te{anjska hronika TV Smart 21.00 Dok. program 22.00 Sense: Ha{ki tribunal 22.30 Vogo{}anska hronika 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike

01.15

02.55 03.40 04.25 05.10

21.40 Starci 1, humoristi~ka serija 22.10 Nijemi svjedok, mini-serija 23.40 Pravi igra~i, serija

36

SATELITSKI PROGRAMI
MRE@A
09.00 Fifi i cvjetno dru{tvo 09.10 Graditelj Bob, crtani film 09.20 Timmy, crtani film 09.30 Jagodica Bobica 10.00 Ninja kornja~e FF 10.30 Winx, crtani film 11.20 Aladdin, crtani film 12.00 Indija, serija, 21. ep. 13.00 1001 no}, serija, 22. ep. 15.49 Sport centar 15.50 Pali an|eo, 20. ep. 16.50 Indija, serija, 22. ep. 20.00 1001 no}, serija, 23. ep. 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti 23.20 Ubij me nje`no, film 01.20 Sport centar 01.25 Pali an|eo, 20. ep.

24. septembar 2010.
TV ATLAS
06.30 @ivot je lijep (r) 07.30 Op~injeni, serija (r) 08.30 Kuhinjica, serija 09.00 Sen Trope, serija (r) 10.00 Neki to vole zorom, jutarnji program 11.00 Biografije, serija (r) 12.00 Razdvojeni nasljednici, film (r) 14.00 Ne{to izme|u sa Sabrijom Vuli}em (r) 15.00 Draga sru{io sam ku}u, serija 15.30 Op~injeni, serija 16.30 @ivot je lijep 17.30 Kuhinjica, serija 18.00 Forum 60 19.00 Sen Trope, serija 19.45 Vijesti dana 20.00 Biografije, serija 20.50 Vijesti dana 20.55 Poslovne vijesti 21.00 Elite exclusive sa Marijom i Ilijom 22.00 Forum 30 22.30 Glas Amerike 23.00 Utopija, film

PE

RTS
12.00 12.15 12.25 12.30 13.00 13.30 14.15 15.00 15.30 16.00 16.35 16.40 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 21.00 22.00 22.05 23.00 23.05 23.20 00.00 00.15 01.45 Dnevnik Sport plus Vrijeme Kontekst Metropolis Muzi~ki program Trendseter (r) Da ti ka`em kamenko Na{i stranci (r) Ovo je Srbija Datum Bez komentara Dnevnik Slagalica, kviz Beogradska hronika Oko Srbija na vezi Dnevnik Selo gori, a baba se ~e{lja, serija Visoki napon,kviz Vijesti Da, mo`da, ne Vijesti [ta radite,bre Muzi~ki program Dnevnik Ko{arka, kvalifikacije za Evroligu: Hemofarm-Apoel, snimak No}ni program

RTCG
09.40 10.00 10.30 11.00 11.30 11.55 12.00 12.05 12.35 13.00 13.30 14.30 15.00 15.20 15.30 15.45 16.30 17.00 17.15 17.30 19.20 19.30 20.00 20.30 21.30 22.30 22.50 23.00 23.30 00.00 Mali koncert /dje~iji/ Dokumentarna emisija Muzi~ki mix Natura viva (r) Muzi~ki mix Kalendar Vijesti Emisija iz kulture (r) Muzi~ki mix ABS, automobilizam (r) Etno muzika Emisija za djecu Obrazovna emisija Kalendar Dnevnik 1 Muzi~ki mix Dokumentarna emisija Albanska muzika u Crnoj Gori Lajmet Crna Gora, u`ivo Kalendar Dnevnik 2 Zapis Koncert Replika Muzi~ki mix Kalendar Dnevnik 3 Zapis (r) Pono}ni koncert

UNIVERSAL
07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 McLeudove k}eri, serija Bra}a i sestre, serija Sudija Ejmi, serija Ne{ Brid`is, serija Doma}ice iz okruga Orind`, serija 14.00 Ubistva u Midsomeru: An|eo uni{tenja, film

Dobra `ena
SERIJA
16.00 17.00 18.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

18.00

TV SLON
16.02 16.10 16.35 17.05 18.00 18.17 18.35 18.46 19.00 19.30 20.00 20.25 21.10 22.05 23.00 Tuzla u`ivo SMS centrala TV Liberty (r) Slobodni ljudi, revijalni program Crno i bijelo, info-program Tuzla u`ivo Vje`bajmo zajedno @uta minuta, zabavni program SMS Muzi~ki salto Sanjalica, program za djecu KVIZ Extra @ivotne pri~e, dok. program Sto~ar, serija, 22/130 Extra jukebox time Slon extra Info

Zakon i red, serija Ne{ Brid`is, serija Dobra `ena, serija Doma}ice iz okruga Orind`, serija Zakon I Red: Zlo~ina~ke namjere, serija Panduri novalije, serija Zakon i red, serija Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija

DISCOVERY
06.00 Trgovci automobilima 06.25 Peta brzina 06.50 Prljavi poslovi 07.45 Pre`ivljavanje 08.40 Razotkrivanje mitova 09.35 Novi svijet 10.30 Kako se pravi? 10.55 Kako to radi 11.25 ^udo da sam `iv 12.20 Auta po mjeri 13.15 Generalka 14.10 Peta brzina 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Istrebljiva~i {teto~ina 16.25 Ekstremne eksplozije 17.20 Pre`ivljavanje 18.15 Razotkrivanje mitova 19.10 Kako se to pravi 19.40 Kako to radi 20.05 Lov na sabljarke 21.00 Razotkrivanje mitova 21.55 U potrazi za zabavom 22.50 Trenuci u`asa 23.45 Auta po mjeri 00.40 Prljavi poslovi

N. GEOGRAPHIC
06.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 [apta~ psima Uhva}eni na djelu Reskju Ink Misteriozna gorila Plemenska odiseja Ulovljeni Uhva}eni na djelu Biblijskim putevima

EUROSPORT
08.30 D`udo 09.00 Dizanje tegova, S[ Antalya, Turska 10.00 Snuker, Glasgow, UK 11.30 Dizanje tegova, S[ Antalya, Turska 13.30 Snuker, Glasgow, UK

EUROSPORT 2
05.30 07.30 08.30 10.00 11.30 12.30 13.00 Snuker, Glasgow, UK Kriket, Indija Fudbal, Bundesliga Kriket, Indija Australijski fudbal FIA touring car Fudbal, Bundesliga, pregled kola

Misteriozna gorila
DOK. PROGRAM

S[ Antalya, Turska
DIZANJE TEGOVA

SP (@) U-17
FUDBAL

11.00

11.30

15.00

RTV BN
11.00 Jelena, serija 12.00 Novosti 12.05 Dobre vibracije 13.00 Bulevar 13.45 Sport flash (r) 14.00 Novosti 14.05 Svijet na dlanu 15.35 Objektivom kroz Semberiju 16.00 Novosti 16.25 Tri mafija{a, film 17.50 Vremenska prognoza 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 BN monitor 20.10 Jelena, serija 21.00 Strana~ka hronika 22.30 Pregled dana 23.00 BN music 00.00 Svijet na dlanu 00.30 Astrochat

15.00 Izgubljeni afri~ki raj 16.00 Divlja obala Kalifornije 17.00 ]orkirani u inostranstvu 18.00 [apta~ psima 19.00 Ulovljeni 20.00 [apta~ psima, 2 epizode 22.00 ]orkirani u inostranstvu 23.00 [apta~ psima, 2 epizode

14.30 Snuker, Glasgow, UK, live 19.00 Eurogoals 19.10 Dizanje tegova, S[ Antalya, Turska, live 21.00 Snuker, Glasgow, UK, live 23.00 Reli, Italija 23.30 FIA touring car 00.00 Dizanje tegova, S[ Antalya, Turska

14.00 Kuglanje 15.00 Fudbal, SP (@) U-17 Trinidad i Tobago, polufinale 17.00 All sports 17.30 Kriket, Indija Live, polufinale 20.30 Fudbal, Bundesliga Live 22.30 Fight Club 01.00 Snuker, Glasgow, UK 03.30 Kriket, Indija, polufinale

SPORT KLUB
06.00 06.30 08.00 10.00 11.00 13.00 13.30 15.15 16.00 18.00 18.30 19.00 20.00 20.45 23.00 00.00 00.30 02.15 04.15 Mobil 1 Grid Atletix TWS FullTilt Poker Carling Cup: Tottenham - Arsenal Premier League Magazin Barca TV: Barcelona - Gijon Klupske TV Carling Cup: Scunthrope Manchester United Ajax TV Premier League Magazin Klupske TV Pregled belgijske lige Championship: Portsmouth - Leicester, direktno FullTilt Poker Najava Premier League Rugby Super League play off: TBA Belgijska ili portugalska liga Premier League Magazin

VIASAT HISTORY
06.00 [kotski klju~ 07.00 Farma iz viktorijanskog doba - posebno bo`i}no izdanje 08.00 Ovo je civilizacija 09.00 Podzemni rat 10.00 Ernest Hajnkel san o letenju 11.00 @ivot pod Napoleonom 12.00 Faraonov izgubljeni grad 13.00 Pol Pot putovanje na Polja smrti 14.00 [kotski klju~ 15.00 Farma iz viktorijanskog doba - posebno bo`i}no izdanje 16.00 Raj na zemlji 16.30 Ljubavni problemi 17.00 Tajne dubina 18.00 Vampirska princeza 19.00 Mi Evropljani 20.00 Ko je napisao Bibliju? 21.00 Kolonija 22.00 Genije fotografije 23.00 Farma iz Viktorijanskog doba - posebno Bo`i}no izdanje 00.00 Raj na zemlji 00.30 Ljubavni problemi 01.00 Tajne dubina 02.00 Vampirska princeza

ANIMAL PLANET
07.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a, 2 epizode 08.35 Divlja planeta 09.00 Pit bul terijeri i biv{i zatvorenici 09.55 @ivot majmuna 10.20 No} 10.50 Policija za `ivotinje 11.45 Veterinari sta`isti 12.10 Spa{avanje ljubimaca 12.40 Policija za `ivotinje 13.35 Spa{avanje divljih `ivotinja 14.00 SSPCA 14.30 Pit bul terijeri i biv{i zatvorenici 15.25 Najsmje{nije `ivotinje na planeti, 2 epizode 16.20 Ko {i{a tog psa 17.15 Velike morske avanture 18.10 Smrtonosna meduza 19.10 Stranac me|u medvjedima, 2 epizode 20.05 Borba za kitove 21.00 @ivot sa ~ovjekom-vukom, 2 epizode 21.55 Policija za `ivotinje 22.50 Smrtonosna meduza 23.45 Divlje i bez cenzure 00.40 Borba za kitove

TV 1000
06.00 Apostol, film 08.10 Na sve`em vazduhu, film 10.00 Zaljubljeni dje~ak, film 12.00 Dobre namjere, film 14.00 Ledena princeza, film

ATV
10.25 Winx 11.15 Ninja kornja~e, crtani film 11.55 Vijesti 12.00 Indija, serija 13.00 1001. no}, serija 14.15 Cinema Magica hronike 14.30 Vizita 15.50 Pali an|eo, serija 16.50 Indija, serija 17.50 Kulinarski ljetopisi 18.00 Buka, talk show 19.00 ATV vijesti 19.45 Izborna hronika 20.00 1001. no}, serija 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti 23.00 Ve~ernje vijesti 23.20 Ubij me nje`no, film 01.20 Sport centar 01.25 Pali an|eo, serija

Gospo|a Braun
FILM
16.00 Svi su ludi za Meri, film 18.00 Gospo|a Braun, film 20.00 Baskijat, film 22.00 Mra~ne vode, film 00.00 Iseljenje, film 02.00 Uga|anje, film

18.00

OVAN
20. MART - 19. APRIL

BIK
19. APRIL - 20. MAJ

BLIZANCI
21. MAJ - 21. JUNI

RAK
21. JUNI - 22. JULI

Jasno vam je da imate sjajnu poslovnu priliku koju ne treba propustiti. Obnovite neke poslovne veze ili kontakte, pridru`ite se timu saradnika za koje vas vezuju sli~ne aspiracije i profesionalni interesi. Imponuje vam saznanje da ste u centru pa`nje, razli~iti susreti na vas djeluju podsticajno. U ljubavnom `ivotu do`ivljavate radost i prija vam bliskost sa voljenom osobom.

Djelujete odlu~no u svojim namjerama, saradnici imaju pozitivan uticaj na va{u anga`ovanost i na poslovnu procjenu. U situacijama kada su isprepleteni poslovni uspjeh i emotivno zadovoljstvo, osje}ate psiholo{ki pritisak i dodatnu odgovornost. Nemojte dozvoliti da neko sa strane naru{ava va{u porodi~nu harmoniju ili ljubavni odnos. Sa~uvajte svoj svijet intime samo za bliske i drage osobe.

Djelujete ambiciozno i anga`ovani ste na razli~itim stranama, na sre}u okolina vas podsti~e na kreativno izra`avanje. U zavisnosti od li~nog interesovanja ili motivacije, birate poslovnu varijantu koja donosi najbolje rezultate. Imate dobar predosje}aj i `elite da ostvarite svoje ljubavne namjere. U~inite sve {to je potrebno da osvojite ne~iju emotivnu pa`nju i pridobijete iskrenu naklonost.

O~ekujete da neko ozbiljno prihvati va{e poslovne ideje i smeta vam osje}aj neravnopravnosti u odnosu sa saradnicima. Ipak, budite dovoljno strpljivi, na zaobilazan na~in mo`ete da ostvarite povoljnije rezultate na razli~itim stranama. Partner poku{ava da vas oraspolo`i na razli~ite na~ine i da ispuni va{a o~ekivanja. Prihvatite dobar ljubavni podsticaj na osnovu unutra{njeg glasa.

LAV
22. JULI - 23. AUGUST

DJEVICA
23. AUGUST - 22. SEPTEMBAR

VAGA
22. SEPTEMBAR - 23. OKTOBAR

[KORPIJA
23. OKTOBAR - 22. NOVEMBAR

Stalo vam je da u narednom periodu ostvarite nove ili perspektivnije kontakte na poslovnoj sceni. Da bi va{e ideje privukle pa`nju, potrebno je da ostavite dobar utisak u svakom pogledu. Od va{eg ukupnog zalaganja i diplomatskog takta zavise rezultati u poslovnim pregovorima. Zadovoljni ste ljubavnim `ivotom, pored vas je osoba koja iskreno brine o va{im emotivnim `eljama i potrebama.

Uznemireni ste zbog nekih novih doga|aja na poslovnoj sceni i poku{avate da razrije{ite nesporazum sa saradnicima. Ipak, nema razloga za paniku. Potrebno je da provedete brzu, ali i promi{ljenu akciju kako biste definisali zajedni~ke interese i prioritete. Uporno poku{avate da promijenite partnerovo pona{anje ili da uti~ete na slijed doga|aja koji ne zavise od va{e volje.

Stalo vam je da u narednom periodu unaprijedite poslovni polo`aj. Povremeno imate velike ambicije ili neskromna o~ekivanja u susretu sa saradnicima. @elite da profitirate u poslovima koji ne spadaju u va{u osnovnu nadle`nost. U eufori~nom raspolo`enju zapostavljate porodi~ne obaveze ili jednu dragu osobu. Partner mo`da ne}e imati dovoljno sluha za va{e nove izgovore.

Imate dovoljno stvarala~ke energije i jaku volju, ali pa`ljivo razmislite o svojim ciljevima. Osmislite dobru strategiju koja }e vam omogu}iti da se uspje{no anga`ujete na razli~itim stranama. Zadovoljstvo koje vas prati sa voljenom osobom predstavlja ljep{i dio stvarnosti koji uti~e na va{e raspolo`enja. Emotivna inspiracija i ma{ta su neiscrpne ako ste uz osobu koja u vama podsti~e lijepe misli.

STRIJELAC
22. NOVEMBAR - 21. DECEMBAR

JARAC
21. DECEMBAR - 20. JANUAR

VODOLIJA
20. JANUAR - 18. FEBRUAR

RIBE
18. FEBRUAR - 20. MART

Splet okolnosti na poslovnoj sceni nala`e da prihvatite novu ulogu koja zahtijeva prilago|avanje i djelimi~no ograni~ava va{ uticaj. Potrebni su vam diplomatski maniri i kompromis, kao uspje{na formula koja donosi dobitak. Nema razloga da provocirate ljubavnu sre}u, potrebno je da ostvarite pozitivan efekat u svakom pogledu. Pogre{an potez mo`e da vam stvori niz komplikacija.

Suo~avate se s novim dilemama, neko od saradnika vas nagovara da nastavite zapo~ete poslove i da se ne obazirete na razli~ita upozorenja. Osje}ate nedostatak volje ili koncentracije u obavljanju rutinskih zadataka. Nedostaje vam emotivna podr{ka, ali ne dozvoljavate da neko mijenja va{e potrebe ili osnovne kriterije. Potajno pri`eljkujete da se ostvari jedan romanti~an susret.

Djelujete anga`ovano na poslovnoj sceni i ne `elite da vas neko usporava u planovima koje imate. Umjesto da favorizujete takmi~arski odnos sa saradnicima, promijenite stil pona{anja i nemojte ulaziti u finansijski ili imovinski rizik. Osje}ate emotivni nemir, voljena osoba umije lako da vas podstakne na burnu reakciju. Va`no je da zajedni~ki odgovorite na sve ljubavne dileme.

Umijete da procijenite povoljnu priliku na poslovnoj sceni i ostvarite ciljeve. Sposobnost dobre koncentracije omogu}ava vam da uspje{no zavr{avate poslove na razli~itim stranama. U ljubavnom `ivotu pri`eljkujete vi{e uzbu|enja i nje`nosti u odnosu sa voljenom osobom. Potreban vam je mali podsticaj, da biste osjetili veliki zanos i sre}u.

38