GODIŠNJI PLAN NASTAVNOG GRADIVA PO MJESECIMA ГОДИШЊИ ПЛАН НАСТАВНОГ ГРАДИВА ПО МЈЕСЕЦИМА

PETI
( razred/ разред )

Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено

Plan nastavnog gradiva План наставног градива
1.TEMA: PRIRODNI BROJEVI

Napomena Напомена

16

1.Upoznavanje sa programom i davanje uputa za rad (I) 2. Skup prirodnih brojeva. Sabiranje i osobine sabiranja. Prikaz na brojevnoj polupravoj (P) 3. Oduzimanje prirodnih brojeva (P); 4. Množenje i dijeljenje i osobine množwnja i dijeljenja u No (P) 5.Izrazi sa i bez zagrada i redoslijed računskih operacija (P) 6. Računske operacije u skupu No (Kontrolni rad) 2. TEMA: SKUPOVI 7. Pojam skupa, određenost, način zadavanja, brojnost i jednakost skupova (O); 8. Podskup skupa(O); 9.Skupovi i podskupovi (U); 10. Unija skupova (O); 11. Presjek skupova (O); 12. Unija i presjek skupova (U) 13.Razlika skupova (O); 14. Razlika skupova (U); 15. Proizvod dva skupa, uređen par, Dekartov proizvod skupova (O). 16. Dekartov proizvod dva skupa (U)

Septembar / Rujan / Септембар

Skupovi i skupovi tačaka (S). (U). PRVA ŠKOLSKA PISMENA ZADAĆA .kontrolni rad 19. Kružnica i prava. (U). konveksni skupovi. 24. jednaki uglovi (O). 26. 3. TEMA: UGAO 32. 31. skupovi i skupovi tačaka (priprema za I školsku pismenu zadaću).Skupovi tačaka. konveksni i nekonveksni uglovi. Uzajamni položaj dvije kružnice (O). 28.kružnica i krug (O). Izlomljena linija. Tangenta (O). Prirodni brojevi.Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено План наставног градива Plan nastavnog gradiva 17. Napomena Напомена Oktobar / Listopad / Октобар 16 . Analiza kontrolnog. 27.23. Geometrijske figure kao skupovi tačaka (O). 21.Skupovi. Konveksni skupovi tačaka (O). TEMA: SKUPOVI TAČAKA 20. 29. 22. Skupovi – skupovne operacije (P). Ugao: definicija ugla. 25. 18. Ispravak i analiza pismene zadaće 4. kružnica i krug(U). izlomljena linija. 30.

5. djeljivost zbira . 40. (U). mjerne jedinice. dijeljenje i broj nula (O). Dijeljenje s ostatkom u skupu No. (U). Pretvaranje ugaonih mjernih jedinica (Vj. 41. ( 38. TEMA: DJELJIVOST BROJEVA 48. uporedni i unakrsni uglovi (O). 47. konveksni i nekonveksni uglovi. 42. Sabiranje i oduzimanje mjernih brojeva uglova(O). 43. Mjerenje uglova. Vrste uglova. Ugao. sabiranje i oduzimanje mjernih brojeva uglova (U). 44. Ugao (kontrolni rad). Prenošenje ugla.uglovi. grafičko sabiranje i oduzimanje uglova (O).razlike i proizvoda (O) Napomena Напомена Novembar / Studeni / Новембар 18 Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива Napomena Напомена . Centralni ugao. uglomjer (O). Faktori i sadržioci prirodnog broja. Komplementni i suplementni uglovi (O). 35. 36kcija . pripadni luk i tetiva (O) 34.Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива 33. Susjedni Konstru jednakog ugla (O). 49. centralni ugao kružni luk i tetiva (U). 39. Ugao (S). 50. 46.). 37. Množenje i dijeljenje uglova prirodnim brojem (O). Mjerenje uglova. 45.

67. Djeljivost brojeva (U). Pretvaranje decimalnog broja u razlomak (U) Napomena Напомена Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива Napomena Напомена . 3. (U). 66. Pojam razlomka a/b ( a. rastavljanje brojeva na proste faktore (činioce) (O). djeljivost sa 2. najveći zajednički djelilac . nepravi. 5. TEMA: RAZLOMCI 65. b N). Pretvaranje decimalnog broja u razlomak (O). najmanji zajednički sadržalac S (O). najmanji zajednički sadržalac S . Decimalni oblik razlomka. 55. 71. (U).NZD 62. Zajednički sadržaoci. 70. 56.Decembar/ Prosinac /Децембар 12 Sati / Часова Planirano Ostvareno Планирано Остварено 51 . Zajednički sadržaoci. 72. 61. prividni razlomci i mješoviti brojevi (O). 6. decimalni broj (O). 54. 73. razlomci manji i veći od 1 (O). (U). 60. ugao – priprema za II školski pismeni zadatak. Prosti i složeni brojevi. Djeljivost brojeva. Djeljivost brojeva (S). Djeljivost brojeva dekadnom jedinicom. Faktori i sadržioci prirodnog broja (U) 52. svođenje na jednake imenioce (O).utvrđivanje 64. 57. Proširivanje i skraćivanje razlomaka (O). 9 (O). DRUGA ŠKOLSKA PISMENA ZADAĆA 59. 53. 68. Zajednički djelioci. Upoređivanje razlomaka. decimalni razlomci. Mjesec Мјесец Januar / Siječanj / Јануар 11 Sati / Часова Plan nastavnog gradiva План наставног градива 63. Djeljivost brojeva sa 4 i 25 (O).NZD (O). 58. Ispravak i analiza druge školske pismene zadaće. (U). 69. Pravi.

92. Sabiranje i oduzimanje razlomaka i osobine (U). TREĆA ŠKOLSKA PISMENA ZADAĆA 105. 96. Jednačine oblika x – a = b i a – x = b (O). Sabiranje i oduzimanje razlomaka jednakih imenilaca (O). Sabiranje i oduzimanje razlomaka . 79. Prikazivanje razlomaka i decimalnih brojeva na brojevnoj osi (O). 88. 82. (U). Dijeljenje decimalnih brojeva (U). 85. 95. Nejednačine oblika x+a>b. (U). Množenje razlomka prirodnim brojem i množenje razlomka razlomkom (O). Množenje i osobine množenja razlomaka (U). Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva (O). 98. 99. Osobine sabiranja razlomaka (O). 102. Sabiranje i oduzimanje razlomaka različitih imenilaca (O). 78. Ispravak i analiza pismene zadaće. Računske operacije sa razlomcima i decimalnim brojevima (P). x – a > b. x-a>b. 81.Februar / Veljača / Фебруар 16 Sati / Часова 74. 103. Dijeljenje razlomka prirodnim brojem i razlomkom (O). (U). 76. 89. Množenje decimalnog broja dekadnom jedinicom i prirodnim brojem (O). 94. Osobine množenja razlomaka (O). 97. Nejednačine oblika x + a > b. 86. x – a < b (O). Dileljenje decimalnog broja dekadnom jedinicom i prirodnim brojem (O). 84. (U). Jednačine oblika x + a = b i a + x = b (O). Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka (Vj). 101. 87.Kontrolni rad 83. 100. x+a<b. Jednačine i nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka – kontrolni rad 91. 93. Analiza kontrolnog. 104. 77. Napomena Напомена Mart / Ožujak / Март 16 . Dijeljenje decimalnog broja decimalnim brojem (O). 75. x-a<b (U) Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива 90. Jednačine i nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem (P). 80. x + a < b. (U). (U).

x‫׃‬a = b. 117. 107. a ‫ ׃‬x – b = c (O). x ‫ ׃‬a + b = c. x ‫ ׃‬a . a · x < b. Nejednačine oblika a · x >b. x ‫ ׃‬a < b u skupu Q+ (O). Nejednačina . a ‫׃‬x = b u skupu Q + (O). Brojevni izrazi (U). 109. a·x – b = c. a ‫ ׃‬x + b = c. 112. x ‫ ׃‬a > b. 115. 108. Jednačine oblika a·x + b = c. Jednačine oblika a·x = b. 110. Brojevni izrazi (O). 114. i 111.U Napomena Напомена April / Travanj / Април 12 Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива Napomena Напомена .b = c. Jednačine sa množenjem i dijeljenjem u skupu Q+ (U). (U). (U). Kontrolni rad (jednačine u skupu Q+) 116. 113.Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива 106. Jednačine u skupu Q+ (P).

(U). (U). Djeljivost brojeva (P). 123. x ‫ ׃‬a + b < c. 132. Skupovi tačaka (P). Nejednačine oblika a ‫ ׃‬x + b < c. x ‫ ׃‬a – b > c. ČETVRTA PISMENA ZADAĆA Maj / Svibanj / Мај Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива Napomena Напомена Jun / Lipanj / Јун 135. Razlomci (P). Nejednačine – kontrolni rad 126. 130. a · x – b > c. Nejednačine oblika a · x + b > c. 122. Nejednačine u skupu Q+ (U). 139. 129.17 118. x ‫ ׃‬a – b < c (O). Jednačine i nejednačine (S) i priprema za pismenu zadaću 134. Aritmetička sredina brojeva (O). Ugao (P). Analiza i ispravak četvrte pismene zadaće 136. Približna vrijednost decimalnog broja (O). a · x + b < c. 119. 121. 131. a ‫ ׃‬x – b > c (O). 140. Analiza kontrolnog. 137. (U). Nejednačine oblika a:x>b . 125. 133. Razlomci – sistematizacija gradiva 6 . 127. 138. (U). x ‫ ׃‬a + b > c.Skupovi i operacije sa skupovima (P). a ‫ ׃‬x + b > c. a · x – b < c. 128. (U) 120. a ‫ ׃‬x – b < c.a:x<b u skupu Q + (O). 124. Računske operacije sa razlomcima (S).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful