GODIŠNJI PLAN NASTAVNOG GRADIVA PO MJESECIMA ГОДИШЊИ ПЛАН НАСТАВНОГ ГРАДИВА ПО МЈЕСЕЦИМА

PETI
( razred/ разред )

Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено

Plan nastavnog gradiva План наставног градива
1.TEMA: PRIRODNI BROJEVI

Napomena Напомена

16

1.Upoznavanje sa programom i davanje uputa za rad (I) 2. Skup prirodnih brojeva. Sabiranje i osobine sabiranja. Prikaz na brojevnoj polupravoj (P) 3. Oduzimanje prirodnih brojeva (P); 4. Množenje i dijeljenje i osobine množwnja i dijeljenja u No (P) 5.Izrazi sa i bez zagrada i redoslijed računskih operacija (P) 6. Računske operacije u skupu No (Kontrolni rad) 2. TEMA: SKUPOVI 7. Pojam skupa, određenost, način zadavanja, brojnost i jednakost skupova (O); 8. Podskup skupa(O); 9.Skupovi i podskupovi (U); 10. Unija skupova (O); 11. Presjek skupova (O); 12. Unija i presjek skupova (U) 13.Razlika skupova (O); 14. Razlika skupova (U); 15. Proizvod dva skupa, uređen par, Dekartov proizvod skupova (O). 16. Dekartov proizvod dva skupa (U)

Septembar / Rujan / Септембар

kontrolni rad 19. TEMA: UGAO 32.23. konveksni i nekonveksni uglovi. Prirodni brojevi. Napomena Напомена Oktobar / Listopad / Октобар 16 . 29. Uzajamni položaj dvije kružnice (O). 28. (U). Analiza kontrolnog. Tangenta (O). kružnica i krug(U). 27. Izlomljena linija. 3. (U). 26. 25. 30. 18. Ispravak i analiza pismene zadaće 4.Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено План наставног градива Plan nastavnog gradiva 17.kružnica i krug (O). 24. konveksni skupovi. Kružnica i prava. 21. Konveksni skupovi tačaka (O). TEMA: SKUPOVI TAČAKA 20. PRVA ŠKOLSKA PISMENA ZADAĆA . skupovi i skupovi tačaka (priprema za I školsku pismenu zadaću). Skupovi – skupovne operacije (P). Skupovi i skupovi tačaka (S). Geometrijske figure kao skupovi tačaka (O).Skupovi. 31.Skupovi tačaka. 22. jednaki uglovi (O). Ugao: definicija ugla. izlomljena linija.

45. Množenje i dijeljenje uglova prirodnim brojem (O). Faktori i sadržioci prirodnog broja. 42.Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива 33. konveksni i nekonveksni uglovi. sabiranje i oduzimanje mjernih brojeva uglova (U). 35. 41. Mjerenje uglova. Sabiranje i oduzimanje mjernih brojeva uglova(O). 37. uporedni i unakrsni uglovi (O). centralni ugao kružni luk i tetiva (U). Pretvaranje ugaonih mjernih jedinica (Vj. 5. Ugao. Ugao (kontrolni rad). Vrste uglova. dijeljenje i broj nula (O). Komplementni i suplementni uglovi (O). 49. 44. 50. 43. Ugao (S). uglomjer (O).razlike i proizvoda (O) Napomena Напомена Novembar / Studeni / Новембар 18 Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива Napomena Напомена . 46. Centralni ugao. (U). TEMA: DJELJIVOST BROJEVA 48. Mjerenje uglova. 36kcija . pripadni luk i tetiva (O) 34. Prenošenje ugla. ( 38.uglovi. (U). djeljivost zbira . 39. Dijeljenje s ostatkom u skupu No. 40.). grafičko sabiranje i oduzimanje uglova (O). 47. Susjedni Konstru jednakog ugla (O). mjerne jedinice.

71. (U). Pretvaranje decimalnog broja u razlomak (U) Napomena Напомена Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива Napomena Напомена . 9 (O). najmanji zajednički sadržalac S (O). Proširivanje i skraćivanje razlomaka (O). Djeljivost brojeva dekadnom jedinicom. Pretvaranje decimalnog broja u razlomak (O). svođenje na jednake imenioce (O). 53. Djeljivost brojeva. TEMA: RAZLOMCI 65. Mjesec Мјесец Januar / Siječanj / Јануар 11 Sati / Часова Plan nastavnog gradiva План наставног градива 63. (U). 70. decimalni broj (O). rastavljanje brojeva na proste faktore (činioce) (O). (U). 54. 6. nepravi.Decembar/ Prosinac /Децембар 12 Sati / Часова Planirano Ostvareno Планирано Остварено 51 . 66. Djeljivost brojeva sa 4 i 25 (O). b N). Zajednički sadržaoci. DRUGA ŠKOLSKA PISMENA ZADAĆA 59. decimalni razlomci.utvrđivanje 64. ugao – priprema za II školski pismeni zadatak. 57. Prosti i složeni brojevi. Faktori i sadržioci prirodnog broja (U) 52. najveći zajednički djelilac . 72. Pravi.NZD 62. najmanji zajednički sadržalac S . Ispravak i analiza druge školske pismene zadaće. 5. 60. 55. Upoređivanje razlomaka. 58. Zajednički djelioci. prividni razlomci i mješoviti brojevi (O). 68. djeljivost sa 2. (U). 73. razlomci manji i veći od 1 (O). Pojam razlomka a/b ( a. 56. Decimalni oblik razlomka. 3. Djeljivost brojeva (U). 61. 67. Zajednički sadržaoci. 69.NZD (O). Djeljivost brojeva (S).

93. x – a < b (O). 99. 79. (U). x+a<b. 80. 103. 82. x-a<b (U) Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива 90. 78. Nejednačine oblika x+a>b. TREĆA ŠKOLSKA PISMENA ZADAĆA 105. 88. Jednačine oblika x + a = b i a + x = b (O).Kontrolni rad 83. (U). Ispravak i analiza pismene zadaće. Dijeljenje decimalnih brojeva (U). 92. 76. 86. 95. 85. Sabiranje i oduzimanje razlomaka jednakih imenilaca (O). 101. 84. Dijeljenje decimalnog broja decimalnim brojem (O). (U). Sabiranje i oduzimanje razlomaka različitih imenilaca (O). 104. 81. Sabiranje i oduzimanje razlomaka i osobine (U). Prikazivanje razlomaka i decimalnih brojeva na brojevnoj osi (O). Množenje i osobine množenja razlomaka (U). Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka (Vj). 97. Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva (O).Februar / Veljača / Фебруар 16 Sati / Часова 74. 75. Množenje razlomka prirodnim brojem i množenje razlomka razlomkom (O). Napomena Напомена Mart / Ožujak / Март 16 . x-a>b. (U). Dileljenje decimalnog broja dekadnom jedinicom i prirodnim brojem (O). Jednačine i nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem (P). 87. Nejednačine oblika x + a > b. 77. 89. (U). 102. (U). Jednačine i nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka – kontrolni rad 91. Dijeljenje razlomka prirodnim brojem i razlomkom (O). 96. 94. 100. Osobine sabiranja razlomaka (O). x – a > b. Sabiranje i oduzimanje razlomaka . Množenje decimalnog broja dekadnom jedinicom i prirodnim brojem (O). Računske operacije sa razlomcima i decimalnim brojevima (P). Analiza kontrolnog. Jednačine oblika x – a = b i a – x = b (O). Osobine množenja razlomaka (O). x + a < b. 98.

Nejednačina . a · x < b. 113. Jednačine u skupu Q+ (P). x ‫ ׃‬a < b u skupu Q+ (O). a ‫ ׃‬x – b = c (O). 115. a ‫ ׃‬x + b = c. x ‫ ׃‬a . 108. i 111. (U).b = c. x‫׃‬a = b. 117. 109. Kontrolni rad (jednačine u skupu Q+) 116. Brojevni izrazi (U).U Napomena Напомена April / Travanj / Април 12 Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива Napomena Напомена . Jednačine sa množenjem i dijeljenjem u skupu Q+ (U). Jednačine oblika a·x = b. 114. Nejednačine oblika a · x >b. a·x – b = c. 107. (U). 110. a ‫׃‬x = b u skupu Q + (O). 112. Jednačine oblika a·x + b = c. Brojevni izrazi (O). x ‫ ׃‬a > b. x ‫ ׃‬a + b = c.Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива 106.

Jednačine i nejednačine (S) i priprema za pismenu zadaću 134. a · x – b < c. 124. Analiza i ispravak četvrte pismene zadaće 136. (U). 138. Nejednačine oblika a:x>b .a:x<b u skupu Q + (O).17 118. Nejednačine u skupu Q+ (U). 132. 130. Nejednačine oblika a · x + b > c. 119. Nejednačine – kontrolni rad 126. (U). 122. 125. Aritmetička sredina brojeva (O). x ‫ ׃‬a + b > c. (U). 127. a ‫ ׃‬x – b < c. a · x + b < c. 139. Nejednačine oblika a ‫ ׃‬x + b < c. Ugao (P). 131. 123. (U). 121. x ‫ ׃‬a – b > c. Skupovi tačaka (P). 129. 137. Analiza kontrolnog. 128. Djeljivost brojeva (P). Razlomci (P). Približna vrijednost decimalnog broja (O). 133. ČETVRTA PISMENA ZADAĆA Maj / Svibanj / Мај Sati / Часова Mjesec Мјесец Planirano Планирано Ostvareno Остварено Plan nastavnog gradiva План наставног градива Napomena Напомена Jun / Lipanj / Јун 135.Skupovi i operacije sa skupovima (P). a ‫ ׃‬x – b > c (O). x ‫ ׃‬a – b < c (O). (U) 120. x ‫ ׃‬a + b < c. 140. Razlomci – sistematizacija gradiva 6 . a ‫ ׃‬x + b > c. a · x – b > c. Računske operacije sa razlomcima (S).