Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik srijeda, 15. 9. 2010. Sarajevo Godina XV Broj 5399 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

-#-1 ,' & 7/*74 2156#1/+.+10'4"
D
ok je doma}a privreda propadala, odnosno dok su dr`avne kompanije bezo~no plja~kane i uni{tavane, rukovode}i ljudi u tim firmama enormno su se obogatili. Jedan od primjera za to, bar prema tvrdnjama na{ih sagovornika, jeste dugogodi{nji direktor „@eljeznica Federacije BiH“ (@FBiH) Narcis D`umhur, koji je tu poziciju napustio po~etkom ove godine. Prije toga, u crno je zavio ovu firmu. 2. strana

OTKRIVAMO

„@eljeznice“ uni{tavane, direktor se bogatio

Imovinu prijavio na ime supruge i za sve tvrdi da posjeduje „uredne papire“ Samo u pro{loj godini kompanija zabilje`ila gubitak od ~ak 61 milion KM Radnici krive vladaju}u oligarhiju Misice: Najljep{a Br~anka bez podr{ke vlasti

Intervju: Omer Omerefendi}, predsjednik Udru`enja penzionera

PENZIONERI SU GLADNI, VE]INA NADU POLA@E U RADON^I]EVU STRANKU
Legende

5. str.

Osmi}: Predstavljat }e Br~ko Distrikt

Nema para za Samru
7. strana

Alarmantno: Holandija ide u radikalizam

Tanjevi}: Naslov prvaka Evrope s Bosnom ostaje mi najdra`i uspjeh u karijeri

ISLAMOFOB GERT VILDERS BLOKIRAT ]E PUT BiH KA EU?
OHR: Visoki predstavnik o napadu na staricu

Bogdan Tanjevi} za „Dnevni avaz“

Bosna je moje `ivotno djelo
61. strana

INCKO: NEDOSTOJNO JE DA FATA VI[E TRPI
VI[ESTRUKI UBICA

SARAJEVO

PROBLEMI

Ubica supruge bio lud?

Policija bez OBL-a i Interpola?

Za Petrovi}a nema mjesta na Sokocu

17. str.

6. str.

4. str.

7. str.

3. str.

Incko primio ambasadora Muna

Tijesna saradnja OHR-a i SAD
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko) sastao se ju~er u Sarajevu s novim ambasadorom SAD u BiH Patrikom Munom (Patrick Moon). Incko je naglasio tijesnu koordinaciju OHR-a sa SAD unutar Vije}a za implementaciju mira (PIC) u nastojanju me|unarodne zajednice da vidi BiH kao stabilnu i demokratsku zemlju nepovratno na putu ka ~lanstvu u EU i NATO-u. Visoki predstavnik izrazio je razo~arenje zbog ograni~enog napretka ostvarenog u vezi s ispunjavanjem programa „pet plus dva“ koji je u februaru 2008. godine postavio PIC kao preduvjet za dono{enje odluke o zatvaranju OHRa, te je iskazao nadu za promjene. Ina~e, novoimenovani ambasador SAD Patrik Mun ju~er je predao akreditivna pisma predsjedavaju}em Predsjedni{tva BiH Harisu Silajd`i}u, prenijela je Fena.

2

Dnevni avaz, srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

aktuelno

D`umhur: Dugogodi{nji direktor @FBiH

Bla`uj: Jedna od dvije elitne vile u okolici Sarajeva

(Foto: S. Saletovi})

OTKRIVAMO Dok su „@eljeznice“ uni{tavane, direktor se bogatio

Mun i Incko: Tokom susreta

Kako je D`umhur postao milioner?
Objekt u gradu pripada mojoj supruzi. I kod objekata u Bla`uju nema ni{ta sporno. Posjedujemo svu dokumentaciju, ka`e Narcis D`umhur
Dok je doma}a privreda propadala, odnosno dok su dr`avne kompanije bezo~no plja~kane i uni{tavane, rukovode}i ljudi u tim firmama enormno su se obogatili. Jedan od primjera za to, bar prema tvrdnjama na{ih sagovornika, jeste dugogodi{nji direktor „@eljeznica Federacije BiH“ (@FBiH) Narcis D`umhur, koji je tu poziciju napustio po~etkom ove godine.
(Foto: S. Saletovi})

Otkriveno ko je autor provokativnog upitnika

D`ambegovi}: @ao mi je ako sam nekoga zbunio
Autor provokativne doktorske disertacije o Islamskoj zajednici (IZ) u BiH i njenom vrhu, koji je za tu svrhu napravio i upitnik za anonimno istra`ivanje, jeste mr. sc. Emir D`ambegovi} iz Tuzle. D`ambegovi} se ju~er javio u na{u redakciju i, potvr|uju}i da je on autor disertacije, naveo da mu je „`ao ako je nekoga zbunio“. On radi doktorat na Fakultetu politi~kih nauka (FPN) u Sarajevu o temi „Kreiranje imid`a Islamske zajednice u BiH“. - Anketa je provedena na podru~ju cijele BiH. To je jedan od razloga zbog kojeg u njoj ima i afirmiraju}ih i negativnih tvrdnji. Oti}i s anketom u kojoj su tvrdnje o IZBiH samo pozitivne u Banju Luku, Br~ko, u zapadni dio Mostara, Ljubu{ki i [iroki Brijeg, a uz to se jo{ i potpisati kao Emir D`ambegovi}, zna~ilo bi izlo`iti se mogu}nosti da se izazove incident i riskira `ivot. Ovakva anonimna anketa znala je izazvati burne reakcije u Banjoj Luci, skoro pa tu~u. S druge strane, potpis anketara utjecao bi tako {to mnogi ba{ i ne bi bili spremni da odgova-

Pla}e kasne
Kao {to je poznato, „@eljeznice“ su u katastrofalnoj situaciji, a samo lani firma je zabilje`ila gubitak od nevjerovatnih 61 milion maraka. Radnicima pla}e, u pravilu, kasne mjesecima, a doprinosi im se godinama ne upla}uju, zbog ~ega ne mogu ostvariti ~ak ni osnovnu zdravstvenu za{titu. O zastarjelim prugama i vozovima da i ne govorimo. Ipak, to D`umhuru nije smetalo da se, kako tvrde sagovornici „Avaza“, sam enormno obogati, {to se najbolje vidi po nekretninama koje je upisao u posjed. D`umhur je, naime, posljednjih godina izgradio privatnu zgradu u strogom centru Sarajeva, u ulici Hamdije Kre{evljakovi}a. Osim toga, u prigradskom naselju Bla`uj kupio je plac na kojem je sagradio dvije elitne vile. Samo ova tri objekta, prema svim procjenama, vrijedna su vi{e miliona maraka. - Kako je mogu}e da na{e kompanije propadaju, a da se ministri i direktori bogate? Kako to da

D`ambegovi}: Izazvao reakcije

raju „nekom Emiru“, {to je razlog anonimnosti. Nailazio sam na razli~ite reakcije, od onih koji su razumijevali nau~ni metod do onih koji su ovo do`ivljavali kao provokaciju kazao je D`ambegovi} za „Avaz“. Pojasnio je da se u anketi slu`io takozvanom Likertovom skalom, a svaka radikalna izjava vezana je uz neki od ~lanova Ustava IZBiH, na pozitivan i negativan na~in. Tako|er, dodaje, sve ove tvrdnje mogle su se na}i i u medijima, od one da IZBiH krije pedofile do one da je zbog nedjelovanja IZBiH „Bosna na putu da postane leglo terorista“. F. V .

Zgrada u Sarajevu: Stambeno-poslovni objekt u strogom centru grada

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana
Balkanski narko-bosovi dolaze `ivjeti u BiH
- Ovo ne treba ~uditi nikoga. Ve} godinama smo svjedoci kakvi nam ljudi sjede na vlasti i kakvu nam politiku kroje. Ne treba ni ~uditi da su ti „narko-bosovi“ usko povezani s na{im politi~arima koji vjerovatno od tih koji nam truju djecu, imaju velike finansijske koristi. Samo promjene su nam izlaz (aspire) iz ove tame.

se radnicima govori da nema novca za pla}e i doprinose, a da oni imaju novca za superluksuzne automobile i vile? Tu je, o~ito, rije~ o krupnim malverzacijama - ka`e sagovornik „Avaza“ blizak ovoj problematici, koji je iz straha za posao govorio pod uvjetom anonimnosti. S druge strane, D`umhur tvrdi da je ovdje sve ~isto te da je objekte gradio novcem koji su on i nje-

gova porodica po{teno zara|ivali. Osim toga, u nekretnine su ulo`ili i novac od nasljedstva, od prodaje stana, itd.

Ni{ta sporno
- Objekt u gradu pripada mojoj supruzi. Tu smo imali staru ku}u. I kod objekata u Bla`uju nema ni{ta sporno. Sve u svemu, nema ni{ta {to bi dalo bilo kakve indikacije da je bilo ikakvih malverzacija. Mi posjedujemo svu dokumentaciju i sve to mo`e se lako provjeriti i dokazati - kazao nam je D`umhur. Na optu`be da je gradio privatne objekte novcem kompanije koja propada, kazao je da je rije~ o insinuacijama i „ljudskoj zlobi“. G. MRKI]

Propast kompletne privrede
Prema rije~ima sagovornika „Avaza“, vladaju}a oligarhija kriva je za propast kompletne privrede u ve}em entitetu, jer su sav novac koji je trebao i}i u razvoj kompanija trpali u vlastite d`epove. Takav je, isti~e, slu~aj sa „@eljeznicama FBiH“, s najve}om doma}om gra|evinskom kompanijom „Hidrogradnja“ i sa mnogim drugim firmama.

LOTO

7

8

21

22

31

32

JOKER 812271 401866

aktuelno

Dnevni avaz, srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Elvir HUREMOVI] (helvir@avaz.ba)

ALARMANTNO Holandija skre}e prema radikalizmu

Islamofob Gert Vilders blokirat }e put BiH ka EU?
Radikalni politi~ar u~estvuje u razgovorima o formiranju nove vlade ulaska dr`ava s muslimanskim stanovni{tvom
Islamofobi~ni holandski politi~ar i lider radikalne stranke Partija za slobodu (PVV) Gert Vilders (Wilders) mogao bi potpuno blokirati ulazak Bosne i Hercegovine, Albanije i Turske u Evropsku uniju, saznaje „Dnevni avaz“. Vildersova partija ve} nekoliko sedmica u~estvuje u razgovorima sa strankama politi~kog centra u Holandiji o formiranju nove vlade u toj dr`avi.

Dr`ava u ludnici
Bilo bi najpo{tenije masovnog ubicu Petrovi}a proslijediti na ~uvanje u Vladu Federacije BiH, ili jo{ bolje u Vije}e ministara BiH
Slu~aj Tomislava Petrovi}a, {esterostrukog ubice iz Lipnice kod Tuzle, pretvoren je u lakrdiju kakva se mo`e dogoditi i jedino se doga|a u Bosni i Hercegovini. Bolna je i zabrinjavaju}a ~injenica da dr`ava nije u stanju paranoidnog {izofreni~ara, ubicu {estero nedu`nih ljudi, kojeg je sud ocijenio neura~unljivim i odredio mu lije~enje i stalni medicinski nadozor, smjestiti u odgovaraju}u ustanovu. U Federaciji BiH ne postoji institucija u koju bi bile smje{tene neura~unljive ubice. Ona na Sokocu je u nadle`nosti RS, a Petrovi}a ne `ele primiti jer nemaju sporazum sa FBiH. Dr`avna institucija ovog tipa je na dugogodi{njem ~ekanju i „bit }e kad bude“. I onda se sve za~ini odlukom Op}inskog suda Tuzla da Petrovi} iz zatvora, u kojem boravi suprotno sudskoj presudi, bude smje{ten na Neuropsihijatrijsku kliniku UKC-a Tuzla. [okirani ljekari s pravom upozoravaju da je tuzlanska klinika otvorenog tipa, potpuno neuvjetna za smje{taj ovakvih osu|enika i da bi se Petrovi}, kad god mu se prohtije, mogao i{etati na tuzlanske ulice. S dijagnozom koja mu je utvr|ena, stru~njaci su jednoglasni, Tomislav Petrovi} opasan je po okolinu i mogao bi vrlo lako ponoviti svoj krvavi pir. Drugim rije~ima, sudskom odlukom me|u pacijente, uposlenike bolnice, od kojih su neki i rodbinski povezani s Petrovi}evim `rtvama, ali i me|u stanovnike Tuzle ~ije su ku}e naslonjene na kliniku, {alje se - tempirana bomba. Slu~aj „Petrovi}“ nije ni prvi ni posljednji. Nerijetko su neura~unljive ubice na kraju zavr{avale na slobodi. U pravosudnim institucijama, kao i uvijek, re}i }e da nije njihova briga {to dr`ava nije osigurala smje{taj za neura~unljive po~inioce krivi~nih djela. I bit }e u pravu. Ako ve} postoje zakoni, onda je dr`ava du`na da osigura njihovo provo|enje. Svaka dr`ava osim na{e, koja ni 15 godina nakon rata nije na{la za shodno da rije{i ovaj problem. Izgleda da su stranke koje godinama vladaju odlu~ile dr`avu pretvoriti u kolektivnu ludnicu, misle}i da nam onda institucije ne}e ni trebati. Zbog toga bi bilo najpo{tenije Petrovi}a proslijediti na ~uvanje u Vladu Federacije BiH, ili jo{ bolje u Vije}e ministara BiH.

Blokada

Stavovi Unije
Postoje velike {anse da }e ovaj antiislamski politi~ar posti}i dogovor s Maksimom Ferhagenom (Maxim Verhagen), liderom Demokr{}anske stranke (CDA) i aktuelnim ministrom vanjskih poslova Holandije, te s Konzervativnom strankom (VVD) i na taj na~in ste}i mogu}nost da zna~ajno utje~e na politiku Holandije i time na stavove Evropske unije. Kako javljaju mediji u toj dr`avi, Vilders ne bi u{ao u vlast, ali bi dao podr{ku koaliciji VVD-CDA u parlamentu za formiranje vlade, a zauzvrat bi dobio mogu}nost da utje~e na njihovu politiku. Jedan od klju~nih politi~kih stavova holandskih desni~arskih i ksenofobi~nih radikala jeste izri~ito protivljenje {irenju EU, a

Vilders (desno) tokom razgovora s Maksimom Ferhagenom

posebno na zemlje s muslimanskom populacijom. Vilders je, ~ak, tra`io i izbacivanje Rumunije i Bugarske iz Unije i blokadu ulaska novih ~lanica. No, kako ju~er javlja Radio Holandije, Vilders bi pod pritiskom mogao pristati da ulazak u EU dozvoli Hrvatskoj, ali pod

uvjetom da se zaustavi daljnje {irenje. Oni prenose izjavu ~lana Evropskog parlamenta iz Holandije Denisa de Jonga (Dennis) koji ka`e da }e Vildersova stranka zahtijevati isklju~enje BiH i Albanije iz procesa pridru`ivanja EU.

Realna opasnost
- To su ve}inski muslimanske zemlje - kazao je De Jong za Radio Holandije. Bez zelenog svjetla svih ~lanica EU, uklju~uju}i i Holandiju, nije mogu}i ulazak u ~lanstvo niti napredak bilo koje dr`ave koja je u procesu pro{irenja. Rast utjecaja islamofobi~ne radikalne stranke u Holandiji i do sada je predstavljao realnu opasnost po proces pro{irenja, ali bi, eventualnim ulaskom u vlast ili direktnim utjecajem na vladu, ona mogla postati ne samo dugoro~na, nego i aktuelna opasnost za blokadu T. LAZOVI] cijelog procesa.

Izjavio da mrzi islam
Vilders je ve} nekoliko godina lider Partije za slobodu, tre}e po broju glasova na posljednjim izborima. Postao je poznat po svojim antiislamskim i antiimigrantskim stavovima, koji izazivaju reakcije u cijelom svijetu. Vilders je tra`io da se Kur’an zabrani u Holandiji, da se protjeraju stranci, ustvrdio da „mrzi islam“ te da bi „muslimani trebali poderati pola Kur’ana“, te iznosio niz drugih islamofobi~nih stavova. Dio holandske javnosti protivi se njegovim stavovima na ~estim demonstracijama, a sam Vilders `ivi pod stalnom za{titom policije i na tajnoj lokaciji. Interesantno je da je Vilders nekoliko godina `ivio u Izraelu, te je za sebe rekao da je „iskreni prijatelj Izraela“.

www.dnevniavaz.ba

Podr{ka zabrani odavanja po~asti osu|enicima
Pitanje: Podr`avate li odluku Ministarstva odbrane BiH, prema kojoj je Oru`anim snagama zabranjeno odavanje po~asti osobama optu`enim od Ha{kog tribunala ili bilo kojeg tu`ila{tva u BiH?

Sarajevo }e otjerati RS iz BiH kao i Beograd druge republike
Predsjedavaju}i Vije}a ministara branio se od optu`bi da svojim izjavama ~ini krivi~no djelo
Pres-konferencija koju je predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Nikola [piri} zakazao po zavr{etku sjednice dr`avne vlade ju~er se pretvorila u `u~nu raspravu izme|u premijera i novinara iz FBiH. Izrevoltirani stalnim prijetnjama koje dolaze iz RS o otcjepljenju i pore|enjem statusa RS s Kosovom i njegovom nezavisno{}u, predstavnici sedme sile iz FBiH pitali su [piri}a „kako mo`e obavljati najva`niju dr`avnu funkciju i za to primati pla}u, a zagovarati otcjepljenje RS iz BiH“. - Dejtonski sporazum nije donio samo mir u BiH nego je i garant teritorijalnog integriteta zemlje. Oni koji osporavaju taj sporazum izgra|uju drugi status entitetima. Albanci su 150 godina sanjali svoju nezavisnost i do{li su u tu poziciju. Za{to bi bili razli~iti ar{ini za druge narode - pitao je novinare [piri} brane}i se od optu`bi na svoj ra~un. Politiku iz Sarajeva uporedio je s onom koju je po~etkom devedesetih godina pro{log stolje}a vodio Beograd, naglasiv{i da „RS iz BiH mo`e otjerati samo Sarajevo, kao {to je Beograd neodgovornom poli[pri}: Poredi RS s Kosovom

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

[piri}ev duel s novinarima

A) DA 84,76% B) NE 11,45% C) Ne znam 3,79%

C B A

tikom otjerao druge republike“. - Ovo nije pri`eljkivanje, ve} upozorenje. Mr`nja iz Sarajeva prema RS obezbijedit }e njen druga~iji status. Ako neko kao predsjedavaju}i upozori na to, ne zna~i da poziva na otcjepljenje - branio se dalje [piri} od optu`bi novinara da svojim izjavama ~ini krivi~no djelo. Dr`avni premijer ni ovog puta nije propustio priliku da se obru{i i na me|unarodnu zajednicu. Naveo je da nam ona odre|uje prioritete i da bi kona~no ljudi u BiH trebali sjesti i S. R. dogovoriti se.

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 146.540 posjetilaca.

4

Dnevni avaz, srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

aktuelno

OHR Visoki predstavnik o napadu na staricu iz Konjevi}-Polja

Br~ko: Izbor po volji

Izmjene zakona koje je utvrdio OHR

Incko: Nedostojno je da Fata Orlovi} to vi{e trpi
Pravoslavna crkva i vlasti RS odgovorne za uklanjanje crkve s privatnog posjeda [ef OHR-a ~eka informaciju od EUPM-a
Srpska pravoslavna crkva (SPC) i Republika Srpska (RS) imaju odgovornost i obavezu da dislociraju crkvu s privatnog posjeta Fate Orlovi}, izjavio je ju~er za „Dnevni avaz“ visoki predstavnik me|unarodne zajednice Valentin Incko (Inzko) komentiraju}i skandalozni napad policajca manjeg entiteta na nanu Fatu tokom bajramskih blagdana. ~ajeve, poput onoga u Div~u, i to mora biti mogu}e i ovdje. Oni su obe}ali 2007. godine da }e, kada se daju sredstva, dislocirati crkvu i da vi{e ne}e biti slava u dvori{tu Fate Orlovi}. Koliko znam, pro{le godine nije ni bilo toga. Ove godine bile su prisutne tri vjernice. Taj problem trebao se rije{iti na civilizovan i kulturan na~in. Ne mo`e ta starica, gospo|a Orlovi}, vi{e to trpjeti, to je doista nedostojno - isti~e Incko.

Br~aci }e mo}i mijenjati entitetsko dr`avljanstvo
I osobe ro|ene u inozemstvu mo}i }e dobiti bh. dr`avljanstvo
Vije}e ministara BiH uputilo je ju~er u parlamentarnu proceduru izmjene i dopune Zakona o dr`avljanstvu koje je u septembru 2009. donio visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko). Ovim izmjenama utvr|ene su mogu}nosti promjene entitetskog dr`avljanstva za stanovnike Br~ko Distrikta i precizirani uvjeti za stjecanje bh. dr`avljanstva za osobe ro|ene u inozemstvu kojima je jedan roditelj tada bio dr`avljanin BiH. Prema novim odredbama, osobe s prebivali{tem u Distriktu koje imaju dr`avljanstvo jednog od entiteta ostaju njegov dr`avljanin osim ako ga ne promijene na svoj zahtjev. Ako stanovnici Distrikta nemaju entitetsko dr`avljanstvo, mo}i }e ga izabrati, a to se odnosi i na naturalizirane dr`avljane BiH koji `ive u Distriktu. Ju~er je utvr|en i prijedlog izmjena i dopuna Zakona o jedinstvenom mati~nom broju i Zakona o prebivali{tu i boravi{tu dr`avljana BiH, kojim se prakti~no omogu}ava primjena propisa u vezi s elektronskim potpisom. Predvi|eno je da putem portala nadle`nog organa dr`avljanin BiH mo`e prijaviti odnosno odjaviti adresu stanovanja. Vije}e je utvrdilo i izmjene i dopune Zakona o za{titi li~nih podataka, uskla|ene s legislativom EU, kojima se, izme|u ostalog, nagla{ava pojam privatnosti i za{tite podataka u odnosu na dosada{nju S. R. tajnost podataka.

Osigurana sredstva
Prema njegovim rije~ima, crkva u Konjevi}-Polju davno je trebala biti uklonjena, ali prije zvani~nih rezultata istrage, Incko nije htio govoriti o samom napadu na Fatu Orlovi}. - Izvje{taj Policijske misije EU (EUPM) o ovom

Provesti dogovor
Incko: Namjerava posjetiti nanu Fatu Orlovi} poslije izbora

doga|aju bit }e gotov tek sutra (danas, op. a.). Informacije koje imam jo{ nisu potpune. @alim, svakako,

EUPM nadgleda istragu
Iz EUPM-a ju~er nam je re~eno da je istraga o slu~aju napada na Fatu Orlovi} u Konjevi}-Polju u toku. - EUPM pomno nadgleda istragu i do njenog okon~anja ne}emo davati komentare - kazala nam je portparol EUPM-a Monja Koluder.

Delegacija Ambasade SAD u Srebrenici

zbog tog doga|aja, ne znam pojedinosti, ali namjeravam posjetiti gospo|u Orlovi} kada iza|e iz bolnice i poslije izbora - ka`e Incko. Kako isti~e, SPC ima svu odgovornost za uklanjanje crkve s privatnog posjeda, s obzirom na to da je ve} ranije postignut dogovor da se ona dislocira, a osigurana su sredstva za tu svrhu. - Imali smo i druge slu-

Na pitanje za{to OHR nije poduzeo odlu~ne korake da za{titi povratnike i njihovu imovinu, kao {to je to bio slu~aj prije nekoliko godina s crkvom u Divi~u, Incko ka`e da su oni dobili obe}anja da }e to biti u~injeno i pozdravili dogovor koji je postignut. - Insistiramo da se taj dogovor provode. Apeliramo na sve da se dr`e svojih dogovora, da se suzdr`e kako ova situacija ne bi eskalirala - navodi Incko. T. LAZOVI]

Prekr{ena ljudska prava
Drugi sekretar Ambasade SAD u BiH Stiven Gilen (Steven Gillen) boravio je ju~er u Srebrenici i Bratuncu i razgovarao o nedavnom incidentu u Konjevi}-Polju, javila je Fena. Gilen, koji vodi poslove vezane uz ljudska prava i civilno dru{tvo, interesirao se o mogu}em rje{enju spora u vezi s izmje{tanjem pravoslavne crkve koja je bespravno sagra|ena u dvori{tu Fate Orlovi}. On je izjavio da je za{tita ljudskih prava imperativ. - Ameri~ka ambasada ne `eli utjecati na kona~nu odluku, ali se u ovom slu~aju radi o kr{enju elementarnih ljudskih prava u pogledu posjeda imovine kazao je Gilen. Ova saznanja delegacija }e prenijeti novom ambasadoru SAD u BiH.

Zbog nesposobne i korumpirane vlasti

Jarebica: Studentima nikada nije bilo gore!
Djeca {ehida i RVI-ja moraju prekinuti {kolovanje Ne{to se hitno mora promijeniti, ka`e na{ sagovornik
Skoro 700 studenata iz Srednjobosanskog i Hercegova~ko-neretvanskog kantona koji studiraju u Sarajevu ove godine moglo bi prekinuti {kolovanje i vratiti se svojim domovima. Oni }e, naime, zbog toga {to njihovi kantoni jo{ nisu izmirili dug Studentskom centru Univerziteta u Sarajevu (UNSA), morati pla}ati punu cijenu smje{taja, {to iznosi oko 300 KM, umjesto dosada{njih stotinjak maraka. toliko novca, tako da }e ve}ina njih morati prekinuti {kolovanje, a to je najgore {to se moglo desiti ka`e Jarebica. Dodao je da je Vlada Federacije smanjila izdvajanja za studetske centre, umjesto da ih u ovim godinama krize pove}a, {to je jo{ jedan vi{e nego sramotan ~in. On podsje}a da ovo nije jedini problem studenata, ve} da su oni izvarani na svakom koraku. Kao primjer je naveo situaciju koja se ove godine, na ve}ini fakulteta, desila s takozvanom ljetnom {kolom, koja se u bolonjskom sistemu primjenjuje umjesto septembarskih ispitnih rokova.

Otimanje para
- Studenti koji nisu polo`ili neki ispit, uplatili su od 200 do 450 KM za ljetnu {kolu, jer je re~eno da nema septembarskog roka. Fakulteti su uzeli pare, poobarali ve}inu studenata, a nakon toga dali rok u septembru. To je nevjerovatna prevara i skandalozno otimanje para od studenata koji ionako jedva pre`ivljavaju - tvrdi Jarebica. Isti~e da je u posljednje vrijeme na djelu „nevJarebica: Nevjerovatan kriminal i korupcija

Komisija Parlamenta BiH

Tra`it }e se smanjenje reprezentacije za 30 posto
Komisija za finansije i bud`et Predstavni~kog doma Parlamenta BiH zatra`it }e smanjivanje za 30 posto reprezentacije i drugih tro{kova institucijama koje su vi{e godina zaredom od Ure- Prodanovi}: da za reviziju institu- Neracionalno cija BiH dobile tro{enje mi{ljenje s rezervom. - To je minimum koji mo`emo uraditi kako bi se sankcionisali oni koji neracionalno tro{e bud`etska sredstva - izjavio je za Srnu prvi zamjenik predsjedavaju}eg Komisije za finansije i bud`et Lazar Prodanovi}.

Useljenje od sutra
Te{ko da bi se {ta moglo promijeniti za dan-dva, jer po~inje zadu`ivanje soba u studentskim domovima. Predstavnik studenata koji stanuju u dva sarajevska doma, Jasmin Jarebica, ka`e za na{ list da ve}ina njih ne}e biti u stanju to u~initi. - Veliki broj studenata iz SBK, njih oko 600, spadaju u socijalne kategorije. Rije~ je o djeci {ehida, ratnih vojnih invalida, itd. Oni, jednostavno, nemaju

Bez subvencije zbog duga
Direktor Studentskog centra Emir Kadri} ka`e da je u SBK donesena odluka da se izdvoji 600.000 KM za sarajevske domove, ali taj novac jo{ nije ispla}en. Tako|er, podsjetio je da je to samo dio duga, koji iznosi 1,5 miliona KM. - Da bi domovi normalno funkcionirali, moramo naplatiti kompletan dug i dobiti garancije da }e nam novac i u narednom periodu biti redovno ispla}ivan. Tek tada }emo studentima iz SBK napla}ivati smje{taj po ranijim, subvencioniranim cijenama - kazao nam je Kadri}.

Po~inje ekshumacija u Sanskom Mostu
Ekshumacije iz masovne grobnice na podru~ju op}ine Sanski Most na lokalitetu Donja Tramo{nja Jankov Do zapo~et }e danas, javila je Fena. Do sada su uo~eni posmrtni ostaci deset osoba, ali se o~ekuje da taj broj bude i ve}i.

jerovatan kriminal, korupcija, tla~enje studenata i zanemarivanje njihovih osnovnih ljudskih prava“. Prema njegovim rije~ima, kada se sve sabere, ovo je najte`a studentska godina. Studentima, tvrdi, nikada nije bilo gore, tako da se neka promjena pod hitno mora desiti.
G. MRKI]

pogledi

Dnevni avaz, srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

5

INTERVJU Omer Omerefendi}, Savez udru`enja penzionera FBiH

Penzioneri su gladni, ve}ina nadu pola`e u Radon~i}evu stranku
Tri godine penzije nisu pove}ane ni za marku Spas je u razvoju ekonomije i otvaranju novih radnih mjesta Aktuelnoj vlasti vi{e se ne mo`e vjerovati
Razgovarala: Elvedina HALA]
Vi{e od 200.000 penzionera u Federaciji BiH je gladno. Njihova egzistencijalna situacija je katastrofalna. Penzije skoro tri godine nisu pove}ane ni za jednu marku. Prema projekcijama finansijskog plana Federalnog zavoda PIO, rast penzija nije predvi|en ni za 2011. godinu, ka`e na po~etku intervjua za „Dnevni avaz“ predsjednik Saveza udru`enja penzionera FBiH Omer Omerefendi}.

Na izbore izlazi oko 90 posto najstarije populacije
- Pozivam sve penzionere da iza|u na predstoje}e izbore. Prema podacima koji u Savez sti`u iz na{ih op}inskih i kantonalnih udru`enja, oko 90 posto ove povlast, koja je vladala i svih tih godina, kriva za sve. Naime, 1998. donesen je Zakon o PIO koji je ukinuo sve mogu}e beneficije penzionerima koje su imali. I to im je bilo malo, pa su nam tada nezakonito umanjili penzije za 39 posto. Od tada su donijeli na desetine akata koji idu na na{u {tetu. Penzioneri su se skoro svakog mjeseca morali izboriti za svoja primanja prijete}i i masovnim protestima. Kako komentirate takav odnos vlasti prema najstarijoj populaciji? - Bili smo prinu|eni na to. U isto vrijeme, bojali smo se, jer smo imali najave da }e nam se pridru`iti gra|ani, borci... a onda to vi{e niko ne bi mogao kontrolirati. Bili smo prinu|eni na pulacije }e glasati. Ina~e, penzioneri uvijek glasaju u velikom broju. Redovno podr`e i Stranku penzionera, koja se zala`e za na{a prava. to. Sramota je da su nas doveli u situaciju da se za po{teno zara|ene penzije moramo boriti na takav na~in. Da ne pri~amo kakve sve beneficije oni imaju, a nama su sve oduzeli. [ta je alternativa? - Prema ovim informacijama koje dobivam s terena, penzioneri ni{ta dobro ne o~ekuju s postoje}om garniturom vlasti. Vi{e im se ne mo`e vjerovati. Ve}ina penzionera smatra da jedino programi koji preferiraju zaposlenje mogu pobolj{ati na{ status, a to nam nudi nova stranka - Savez za bolju budu}nost BiH - SBB BiH Fahrudin Radon~i}. Penzioneri su mi{ljenja da se na{ sistem me|ugeneracijske solidarnosti jedino mo`e obezbijediti s velikom ekonomskom i privrednom aktivno{}u, {to }e donijeti vi{e radnih mjesta. To nudi SBB BiH u svojim programima. Aktuelna vlast ni{ta nije rije{ila i Bogu je plakati dokle su nas doveli. Jo{ samo du{u da nam uzmu.

Nadal: Devet gren slem naslova

(Foto: AFP)

Li~nost dana Rafael Nadal

Skupio teniski poker
[panski terminator osvojio jedini gren slem turnir koji nije imao
Kada je Rafael Nadal potpuno zdrav i spreman, teniski turniri ne moraju se ni igrati, jer za {panskog terminatora lijeka nema, a da je tako, potvrdio je u utorak rano ujutro zavr{eni US Open, kojim je Nadal protutnjao poput tenkovske jedinice. Nadal je na njujor{kom gren slemu izgubio svega jedan set, i to u finalu protiv Novaka \okovi}a, kada ga je iz ritma izbacila ki{a, dokazav{i da mu trenutno nema konkurenta. No, ono {to je mnogo zna~ajnije jeste da je Nadal u Njujorku osvojio jedini gren slem koji mu je nedostajao, ~ime je prije svog 25. ro|endana uspio u vitrinu pospremiti sva ~etiri najve}a turnira svijeta. Nadal je ro|en 3. juna 1986. godine na Majorki. Zanimljivo je da je ro|en kao de{njak, ali da je na nagovor svog strica Migela Anhela Nadala (Miguel Angel) po~eo igrati kao ljevak, kako bi imao prednost nad protivnicima. Od 2001. godine, kada je pre{ao u profesionalce, Nadal je osvojio devet gren slem naslova Rolan Garos pet, Vimbldon dva puta, a Australian Open i US Open po jednom. Vlasnik je i olimpijskog zlata iz Pekinga. M. T.

Pove}ana smrtnost
- Ne mo`e se `ivjeti od tako niskih penzija. Smrtnost penzionera pove}ana je za 150 posto, a i broj oboljelih drasti~no je porastao. Situacija je vrlo kriti~na, ljudi su frustrirani, tra`e da se njihov polo`aj pobolj{a, da vi{e ne budu gladni. @ele promjene - isti~e Omerefendi}. Ko je kriv za lo{e stanje u kojem danas `ive penzioneri? - Napravili smo analizu koja je obuhvatila proteklih 12 godina. Do{li smo do nepobitnih zaklju~aka da je aktuelna
Omerefendi}: Penzioneri su frustrirani, `ele promjene i bolji polo`aj (Foto: S. Jordamovi})

Svjedo~enje Naka{a na su|enju Karad`i}u

Vojnu bolnicu zvali „{vajcarski sir“
Direktor nekada{nje Vojne bolnice u Sarajevu, kao svjedok na su|enju Radovanu Karad`i}u, kazao je ju~er da su snage bosanskih Srba tokom rata u BiH pogodile ovu bolnicu s vi{e od 200 projektila. Doktor Bakir Naka{ istakao je da je „naj`e{}a koncentracija {tete“ na bolnici izme|u 1992. i 1995. godine bila na ju`noj strani, odnosno onoj koja je bila „izlo`ena teritoriji pod kontrolom bosanskih Srba“. - Kako sam svakodnevno bio u bolnici, imao sam mogu}nost da procijenim otkud je projektil dolazio i odredim liniju odakle je mogao da stigne. Tako|er se moglo vidjeti na vi{im spratova i mjesto ispaljenja, jer se vidio trag dima. Zbog ju`ne strane koja je stalno bila ga|ana, bolnica je prozvana „bolnicom {vajcarski sir“ - kazao je Naka{. Na ovom ro~i{tu sa svjedo~enjem je po~ela i Alma ^ehaji}Mulaosmanovi}, koja je kazala da

Na{e pare
Ho}e li biti dovoljno novca za isplatu septembarske penzije? - Ne znam {ta }e biti. I dalje nam plasiraju pri~e tipa „~as ima novca, ~as nema“. Ina~e, veoma nam smeta to {to Vlada FBiH uvijek nagla{ava kako je prebacila novac penzionerima. Ustvari, to su na{e pare koje nam Vlada duguje. Taj dug sada iznosi oko 150 miliona KM bez utvr|enih obaveza iz ove godine.

Dogovor predstavnika Saveza i Zavoda PIO/MIO

Usagla{ena strategija reforme penzijskog sistema
Rukovodstvo i stru~ne grupe Federalnog zavoda PIO/MIO odr`ali su niz sastanaka s predstavnicima Saveza udru`enja penzionera FBiH te usaglasili klju~ne elemente Strategije reforme penzijskog sistema, saop}eno je iz Federalnog zavoda PIO/MIO. Ti elementi koji trebaju biti obuhva}eni reformom su: postepeno pomicanje dobne granice za odlazak u penziju, za`ivljavanje jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, izmjena na~ina obra~una penzijske osnovice kroz bodovni sistem te ustrojavanje budu}eg penzijskog sistema kroz tri stuba. Provo|enje reforme omogu}it }e postepeno rastere}enje privrede kroz smanjenje visine izdvajanja za MIO/PIO sa sada{njih 33,33 na 25 posto, koliko bi izdvajanja trebala iznositi 2025. godine. Istovremeno }e visina penzija rasti. Tako|er je dogovoreno da }e reformom biti omogu}en rast odnosa prosje~ne penzije i pla}e sa sada{njih 42,42 posto
Federalni zavod PIO/MIO: Utvr|eni klju~ni elementi

Naka{: Vi{e od 200 projektila

je 27. februara 1995. godine ranjena snajperskim metkom dok se vozila u tramvaju, a da je prema zvuku pucnjeva zaklju~ila da paljba dolazi „s podru~ja Grbavice ili Vraca, koji su bili pod kontrolom srpskih snaga“, prenijela je Onasa.

U Sarajevu po~inje Hegelov kongres
na 53,17 posto do 2030. godine, navodi se u saop}enju, prenosi Fena. U Sarajevu }e od 15. do 19. septembra biti odr`an XXVIII internacionalni Hegelov kongres na kojem }e biti oko 300 u~enika iz BiH i svijeta. Najeminentniji istra`iva~i Hegelovog djela govorit }e o tome {ta je moderna danas, koje su njene perspektive i {ta je to {to moderna svijeta danas odre|uje, javila je Fena.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

mozaik

PROBLEMI Bez bud`eta i smje{taja

Policijska direkcija ne}e mo}i preuzeti OBL i Interpol?
Direkcija tra`i trajni smje{taj u Ned`ari}ima
Vije}e ministara BiH donijelo je ju~er odluku da novoformirana Direkcija za koordinaciju policijskih tijela preuzme Interpol od Ministarstva sigurnosti BiH, a Jedinicu za obezbje|enje lica i objekata (OBL) od Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA). Uprkos tome, moglo bi se dogoditi da ta odluka jo{ zadugo ne bude provedena. Kada }e ove dvije jedinice prakti~no u}i u sastav Direkcije zavisi od osiguranja njenog trajnog smje{taja, koja se trenutno nalazi kao podstanar u prostorijama EUPM-a u Ned`ari}ima, ali i od projekcije bud`eta za idu}u godinu. - OBL i Interpol bi trebali od 1. januara idu}e godine raditi u sastavu Direkcije. Od klju~ne va`nosti je da dobijemo iz bud`eta novac kojim }emo osigurati prijem neophodnog broja ljudi i materijalnotehni~kih sredstava. OBL je u izuzetno te{kom stanju - rekao je ju~er za „Dnevni avaz“ direktor Direkcije Himzo Selimovi}. Prema njegovim rije~ima, Vije}u ministara je predlo`eno da
Obama: Prehrana djece

Poziv restoranima

Mi{el Obama tra`i zdravije menije
Prva dama SAD Mi{el Obama (Michelle) pozvala je vlasnike restorana da u menije uvedu vi{e zdrave hrane, da je vidnije obilje`e i da posebno ozna~e hranu namijenjenu djeci. Mi{el Obama je u govoru na zasjedanju Nacionalnog udru`enja vlasnika restorana zamolila da na meniju bude manje masne hrane, a vi{e vo}a i povr}a, naro~ito u tanjirima djece. Ona je navela da Amerikanci polovinu prihoda tro{e na ishranu van ku}e, dok tre}inu obroka pojedu u restoranima. Ona je pozvala restorane da preispitaju hranu koju nude i prerade menije, kako bi pomogli borbu protiv dje~ije gojaznosti. Prva dama sli~nu poruku ranije je uputila i {kolama, kao i najve}im ameri~kim proizvo|a~ima hrane.

Selimovi}: Tra`i razumijevanje

Jedinica OBL-a je trenutno podstanar u Ned`ari}ima

Tragedija u Londonu

Djevoj~ica pala sa 15. sprata i poginula
Osmogodi{nja Lijen Minik (Leanne Minick) iz Londona nagnula se kroz prozor svoje sobe kako bi poku{ala pri~ati s prijateljicom te je pala sa 15. sprata i poginula. Prolaznici su shvatili o ~emu je rije~ nakon {to su ~uli vrisak Lijenine majke Kler Sikberas (Claire Sicberras). Prolaznik je pozvao Hitnu pomo} te su Lijen helikopterom prevezli u bolnicu. Proglasili su je mrtvom ubrzo nakon dolaska.

kontaktira s kantonalnim vlastima u Sarajevu, jer je Studentski centar Univerziteta u glavnom gradu vlasnik objekta u kojem su smje{tene me|unarodne organizacije u Ned`ari}ima. - Ako tu ne budemo imali podr{ku, bit }e doveden u pitanje

rad Direkcije na kvalitetan i profesionalan na~in. Do sada smo imali podr{ku svih doma}ih i me|unarodnih organizacija, pa se nadamo da }e tako biti i ubudu}e - istakao je Selimovi}, dodaju}i da bi Direkcija ukupno trebala S. R. imati 1.268 uposlenika.

U dijelu jezera kod Bajine Ba{te

Iako nisu zavr{ene ekshumacije

Na|eni ostaci 11 Sutra po~inje punjenje `rtava Milana Luki}a jezera Peru}ac
Lijen je poku{ala pri~ati s prijateljicom

Slonovi se ne pla{e mi{eva nego mrava
Suprotno uvrije`enom mi{ljenju, slonovi se ne pla{e mi{eva nego jo{ manjih stvorenja - mrava, otkrili su kenijski istra`iva~i. Slonovi izbjegavaju drve}e na kojem obitavaju mravi i sve }e u~initi kako im ovi si}u{ni insekti ne bi dospjeli u surlu. Do otkri}a da slonovi ne vole mrave istra`iva~i su do{li prou~avaju}i pona{anje `ivotinja koje su izbjegavale drve}e agacije koje raste u kenijskim ravnicama. Iako je li{}e ovog drve}a uobi~ajena hrana slonova, oni mu se ne pribli`avaju ako na njemu ima mrava.

U ispra`njenom dijelu jezera Peru}ac kod Bajine Ba{te istra`itelji su prona{li skeletne ostatke najmanje 11 osoba, saop}ilo je ju~er Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine Srbije. - Na osnovu prvih informacija, pretpostavlja se da skeletni ostaci pripadaju `rtvama ratnih zlo~ina koje je po~inio Luki}: Nastavlja se potraga Milan Luki} s pripadnicima svojih formacija - navedeno je u saop}enju, prenijela je Onasa. Desnu obalu Drine pretra`ili su pripadnici @andarmerije, pograni~ne policije i SUP-a Bajina Ba{ta s predstavnicima Instituta za nestale osobe BiH, a pretraga je nastavljena na obali jezera Peru}ac.

Na jezeru Peru}ac, na kojem se intenzivno vr{e ekshumacije posmrtnih ostataka `rtava rata, danas }e postepeno po~eti punjenje vodom, odnosno otvaranje brane. Kako je Feni kazala portparol Instituta za nestale osobe BiH Lejla ^engi}, prema dogovoru jezero }e se puniti postepeno po dva metra svaka dva dana. ^engi}: Postepeno punjenje Izrazila je nadu da }e ekshumacija na ovom jezeru biti uskla|ena s dinamikom punjenja, jer jo{ nije zavr{ena ekshumacija na svim dijelovima jezera. Na jezeru Peru}ac do sada je ekshumirano 329 osoba, a ekshumacija }e se nastaviti do potpunog punjenja jezera.

mozaik

Dnevni avaz, srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

7

[ta ka`u poznati
Viktor Ivan~i}

MISICE Najljep{a Br~anka bez podr{ke vlasti

Paji} nije dao 1.000 KM Samri Osmi}
Osmi}: Predstavljat }e Br~ko Distrikt

Feralovske vrijednosti pre`ivjet }e na drugim mjestima
Ivan~i}: Mla|i i sna`niji

- Nastranu `elja i snaga, ali u ovom trenutku nema drugih pretpostavki za bilo kakav samostalni projekt. A feralovske vrijednosti pre`ivjet }e na drugim mjestima jer smatram da smo tokom godina njima otrovali dobar broj mla|ih i sna`nijih. (Novinar i pisac za „Blic“)

\or|e Bala{evi}

U Hrvatskoj nema potrebe da se dodvoravam publici
- To {to nekada ka`em sedam hiljada, alijas sedam tisu}a, ili kada ka`em da je moj maternji jezik hrvatski, samo {to ga govorim u iskvarenoj varijanti koja se zove srpski jezik, ne zna~i da se nekome dodvoravam! Kada D`o Koker do|e u Bala{evi}: Beograd i ka`e na srpskom: „Dobro ve~e“, onda nam je pu- Dobro no srce. U Hrvatskoj nema potrebe da se dodvoravam publi- stojim ci, jer ja tamo jako dobro stojim. (Kantautor za „Press“)

O vlastitom tro{ku oti{la na pripreme u Tursku
Gradona~elnik Distrikta Dragan Paji} nastavio je sa svojim nerazumljivim potezima, a posljednji takav je kada nije finansijski, u iznosu od 1.000 maraka, podr`ao Samru Osmi} iz Br~kog, koja je na takmi~enju za Miss dijaspore i Br~ko Distrikta progla{ena prvom pratiljom. Samra je o vlastitom tro{ku oti{la na pripreme u Tursku, a pistom }e se pro{etati kao predstavnica Distrikta 19. septembra, kada se odr`ava takmi~enje Miss BiH za Miss svijeta. - Nevjerovatno je da nije dobila sponzorstvo od Vlade. Kada smo vidjeli da od pomo}i nema ni{ta, jer smo sredinom avgusta poslali zahtjev za sponzorstvo, onda je moj brat isfinansirao Samrin odlazak u Tursku - kazao nam je u telefonskom razgovoru Samrin otac Sead Osmi}. Podsjetit }emo da je Paji} nedavno sa 9.000 KM finansirao biciklisti~ku utrku iako u Distriktu nema registriranog biciklisti~kog kluba, a tu je i niz drugih nerealnih tro{kova koje je odobrio prvi ~ovjek Distrikta, o ~emu je „Dnevni avaz“ ranije piE. R. sao.

Neboj{a Glogovac

^ini se da ljudi mogu jedni bez drugih
Glogovac: Brzi na~in `ivota

- Mo`da brak kao institucija vi{e i nije potreban dru{tvu! @ene su dostigle svoj polo`aj, samostalne su i vi{e im nije potrebna za{tita. Sve je vi{e samohranih majki i brak vi{e nije neophodan za podizanje i odgajanje djece. ^ini se da ljudi mogu jedni bez drugih, {to je posljedica brzog na~ina `ivota, jurnjave za karijerom, novcem, a nisu svjesni da mnogo gube.
(Glumac za „Blic“)

[ta ka`u u narodu

☎ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

Gdje smjestiti vi{estrukog ubicu

Mogli bismo ostati na evropskom dnu
- Ne treba ~uditi {to kriminalci iz regije dolaze u BiH, kada ovdje ne funkcionira pravna dr`ava, a korupcija je na svakom koraku. Jo{ malo i postat }emo pravi raj za sve one koji `ele izbje}i zakon. Ako vlast uskoro ne uradi ne{to i ne po~ne primjenjivati zakone, ostat }emo (^italac B. Salihovi}) na evropskom dnu.

Za Petrovi}a nema mjesta na Sokocu
Dok jednog pacijenta ne otpustimo, drugog ne mo`emo primiti, a ve} sada su trojica na ~ekanju, ka`e direktorica ]erani}
Psihijatrijska klinika na Sokocu ne mo`e na lije~enje primiti vi{estrukog ubicu iz Lipnice Tomislava Petrovi}a, zbog kojeg se zbog odluke Op}inskog suda u Tuzli da ga smjesti na Kliniku za psihijatrijske bolesti UKC-a Tuzla, posljednjih dana podigla velika pra{ina. - Na odjelu za te{ke bolesnike ima mjesta za 25 osoba. Mjere bezbjednosti su rigorozne i prijem samo jednog pacijenta vi{e nije mogu}. Dakle, dok jednog ne otpustimo, drugog ne mo`emo primiti, a ve} sada imamo tri pacijenta na ~ekanju. Tomislav Petrovi} ne mo`e do}i na Sokolac ni zbog toga {to nemamo potpisan sporazum sa FBiH - ka`e Radmila ]erani}, direktorica Psihijatrijske klinike na Sokocu. ]erani} ipak vjeruje u skorije rje{enje problema smje{taja Tomislava Petrovi}a i njemu sli~nih, jer se do kraja godine planira zavr{etak rekonstrukcije i otvaranje Zavoda za forenzi~ku psihijatriju na Sokocu. - Zavod nije vezan uz na{u kliniku. U toku je sistematizacija mjesta, tako da }e on vrlo brzo po~eti raditi. Namijenjen je za lije~enje te{kih slu~ajeva za podru~je ~itave BiH - isti~e ]erani}. U Zavodu }e, prema prijedlogu Ministarstva pravde BiH, biti smje{teni osu|enici kojima sud izrekne i mjeru lije~enja. [vicarska je za rekonstrukciju ovog zavoda donirala 2,8 miliona A. Mu. franaka.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

15. 9. 2010.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

BIHA] 25 25 BANJA LUKA BR^KO 23 TUZLA 23 ZENICA 25 SARAJEVO 23 GORA@DE 23
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Umjereno obla~no o~ekuNa jugu BiH

je se prete`no LIVNO sun~ano vrijeme. U ostalim podru~jima pri23 je podne umjereno do prete`no obla~no, po kotlinama s maglom, a vi{e sun~anog vremena o~ekuje se u drugoj polovini dana. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka izme|u 7 i 13, na jugu od 14 do 19, a najvi{a dnevna izme|u 21 i 26, na jugu od 24 do 29 stepeni.

27 MOSTAR

NEUM 29

SRIJEDA
15. 9. 2010.

^ETVRTAK
16. 9. 2010.

PETAK
17. 9. 2010.

Zavod na Sokocu: Uskoro zavr{etak rekonstrukcije

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

Po~ela Nedjelja borbe protiv tuberkuloze

od 7 C do 19 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 8 C do 17 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 100C do 180C
DNEVNE TEMPERATURE

od 210C do 290C

od 220C do 280C

od 170C do 280C

Pomo} za najugro`enije kategorije
Nedjelja borbe protiv tuberkuloze, od 14. do 21. septembra, u BiH }e biti obilje`ena aktivnostima koje }e doprinijeti podizanju svijesti stanovni{tva o zna~aju borbe protiv te bolesti i medicinskim pregledom posebno romske populacije, skupovima po {kolama, a bit }e organiziran i pregled kvaliteta vode, javila je Fena. Predstavnici Dru{tva Crvenog kri`a BiH i entitetskih organizacija Crvenog kri`a, resornog dr`avnog ministarstva te UNDPa istakli su na ju~era{njoj preskonferenciji u Sarajevu da je glavni cilj aktivnosti usmjeriti na unapre|ivanje i borbu protiv TBC-a posebno prema najugro`enijim grupama koje nemaju zdravstveno osiguranje.

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA

Uz povoljne biometeorolo{ke prilike ve}ina ljudi }e se osje}ati bolje, a hroni~ni bolesnici i meteoropati ne}e imati izra`enijih pote{ko}a.
Grad Sarajevo
Izlazak 06.25 Zalazak 18.57

15. 9. 2010.
Izlazak 14.35 Zalazak 23.26

Brzo - kratko
Nakon bojkota povratnika u Zvornik

8

Dnevni avaz, srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

teme

Bo{nja~ka djeca danas kre}u u {kolu DOM NARODA Sramotan kraj mandata federalnih parlamentaraca Za 23 osnovca iz pet
bo{nja~kih povratni~kih sela u okolici Zvornika danas bi, nakon 15 dana bojkota, mogla po~eti nastava. Mje{tani sela Liplje, Sultanovi}i, Novo Selo, Jo{anica i Samari nisu dozvolili svojoj djeci da idu u {kolu dok se ne izmijeni odluka od prije tri godine da umjesto u Zvornik: [kola „Sveti Sava“ pet kilometara udaljenu {kolu „Sveti Sava“ u Zvorniku idu na nastavu u 20 kilometara udaljenu O[ „Jovan Cviji}“ u Drinja~i. - Na~elnik op}ine Zoran Stevanovi} obe}ao je da }e se do 1. oktobra donijeti odluka da na{a sela pripadnu {koli u Zvorniku. Budemo li prevareni, ve} 4. oktobra odlazimo u Banju Luku, gdje }emo {trajkovati do ispunjenja na{ih zahtjeva - ka`e Muharem Sinanovi}, ~lan Savjeta roditelja u A. H. O[ Liplje kod Zvornika.

Predizbornim rebalansom smiruju penzionere i borce
Ne zna se {ta }e biti s kantonima Za tri-~etiri mjeseca ne}e biti novca za penzije Kako }emo godi{nje vra}ati 700 miliona KM
Federacija BiH i definitivno je ju~er, zahvaljuju}i ve}ini glasova delegata Doma naroda Parlamenta FBiH, dobila rebalansirani bud`et koji }e danas biti objavljen u „Slu`benim novinama“. Time je ispunjen i uvjet za dobivanje ~etvrte tran{e stand-by aran`mana. ci Predstavni~kog doma, ju~er su pojedini delegati Doma naroda, poput Elvire Abdi}-Jelenovi}, ustvrdili da usvajaju rebalans koji nisu ni vidjeli. Opozicija je optu`ivala vlast da je ~etiri godine vodila dr`avu u sve ve}e dubioze. Posebno je ukazano na ~injenicu da kantoni, kojima je postavljen uvjet da i oni, ako `ele dobiti dio kreditnog kola~a, moraju prvo usvojiti rebalanse svojih bud`eta, ne}e to uspjeti u~initi do kraja ovog
S ju~era{nje sjednice: Ko je koga vukao za nos
(Foto: M. Kadri})

Ministarstvo unutra{njih poslova FBiH

Nabavljeno deset mobilnih radara
U sklopu primjene Akcionog plana za provo|enje mjera iz dokumenta „Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog saobra}aja 2008-2013“, Federalni MUP nabavio je deset mobilnih radarskih sistema, javila je Fena.

Odluka MMF-a
Kao {to je poznato, rebalansirani bud`et iznosi 1,863 milijarde KM i uve}an je za 116,1 milion. Kao i dan ranije poslani-

U Banjoj Luci potpisan Okvirni sporazum

Kinezi }e graditi infrastrukturu u RS
Premijer RS Milorad Dodik potpisao je ju~er Okvirni sporazum o saradnji u oblasti izgradnje infrastrukture s predstavnicima Kineske kompanije „Zhonghang“, prenijela je Srna. Dodik i predstavnici „Zhonghanga“ razgovarali su o mogu}nostima u~e{}a ove kompanije u izgradnji aerodroma u Trebinju i pro{irenju aerodroma u Banjoj Luci, kao i o u~e{}u u izgradnji autoputeva, brzih cesta, mostova i bolnica u RS, saop}ila je Vlada RS.

Zbog nedostatka kvoruma nije odlu~eno o kreditu @FBiH
^elnici Doma naroda ju~er su po hodnicima i restoranu tra`ili delegate koji su oti{li iz sale nakon usvajanja rebalansa i molili ih da se vrate kako bi imali kvorum za odobravanje oko 80 miliona KM kredita za sanaciju „@eljeznica FBiH“ (@FBiH). U tome, me|utim, nisu uspjeli. Stoga je predsjedavaju}i Doma Stjepan Kre{i} odlu~io prekinuti sjednicu kako zbog neozbiljnosti zastupnika „@eljeznice“ ne bi potpuno propale, a termin nastavka sjednice bit }e odre|en naknadno. Tada }e biti odlu~ivano i o zajmu Me|unarodnom aerodromu Sarajevo kod Evropske banke za obnovu i razvoj. Delegati }e, svakako, i za taj kratkotrajni dolazak na glasanje o ove dvije ta~ke uredno dobiti dnevnice i ostale ni~im zaslu`ene naknade.

Sutra na Proko{kom jezeru kod Fojnice

Godi{njica helikopterske nesre}e
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko), predstavnici me|unarodne zajednice i organa vlasti BiH u~estvovat }e sutra u obilje`avanju helikopterske nesre}e na Proko{kom jezeru u blizini Fojnice. Ovom ceremonijom bit }e obilje`ena 13. godi{njica helikopterske nesre}e u kojoj je poginulo {est pri- Proko{ko jezero: Spomenik stradalim zvani~nicima padnika Misije UN-a u BiH, pet ~lanova osoblja OHR-a i politi~ki i pravni savjetnik me|unarodnog medijatora, saop}eno je iz OHR-a.

mjeseca, kada }e MMF odlu~ivati o isplati tran{e na{oj zemlji. Mislav Su~i} (HSS) ustvrdio je da je rije~ o predizbornom rebalansu koji samo privremeno umiruje borce i penzionere, ali da za tri-~etiri mjeseca novca za penzije ne}e biti. Ivo Kom{i} iz SDU-a BiH ocijenio je da svaka od ju~era{njih diskusija naginje ka bezuspje{nom poku{aju parlamentaraca da „~ista obraza“ iza|u iz Parlamenta.

SDA se jo{ hvali
Replike delegata iz vladaju}ih stranaka bile su ma-

lobrojne. Muhamed Osmi} iz SDA ocijenio je kako je „ovo na kraju na{eg mandata jedna od najboljih stvari koje su nam se mogle desiti, jer trebamo biti sretni {to su stvorene pretpostavke da izmirimo dugove“. Replicirala mu je Mira Ljubijanki} iz SDP-a. - Zar je dobro to {to }emo svake godine morati vra}ati po 700 miliona maraka - pitala je ona, a njen kolega Igor Rajner slikovito je opisao kako Osmi}ev nastup podsje}a na vic u kojem ~ovjek pada sa 22. sprata i oko tre}eg zavi~e: „Za sada je M. KUKAN dobro!“

Pahor poku{ava vratiti na{u zemlju u `i`u EU

Ameri~ki univerzitet u BiH

Kosovo i Srbija potisnuli BiH
Slovenski premijer Borut Pahor procijenit }e u zadnji ~as mo`e li temu BiH povesti za ve~erom {efova dr`ava i vlada Evropske unije ovog ~etvrtka, rekao je Srni dobro upu}eni diplomatski izvor. - U posljednje vrijeme, vlada neka vrsta zamora BiH. Neki ni ne znaju {to se sada u regionu ili u BiH de{ava. [to se ti~e regiona, njihovo zanimanje pobu|uju isklju~ivo Srbija i Kosovo. Sve drugo, pa ~ak i BiH, palo je u drugi plan. Slovenija misli da je to pogre{no, i nastoji je svim svojim naporima vratiti u fokus - rekao je diplomatski izvor. Slovenija je pro{le sedmice poku{ala na neformalnom skupu ministara vanjskih poslova EU motivirati {efove diplomatije da saop}e izjavu o BiH, uzimaju}i u obzir predizborno vrijeme, vizno pitanje i evropsku perspektivu, ali nije imala dovoljno podr{ke.
Pahor: Briga i o BiH

Link sa senatorom Vojinovi}em
Ameri~ki univerzitet (AU) u BiH iz Banje Luke organizirat }e sutra predavanje ameri~kog senatora D`ord`a Vojinovi}a (George Voinovich), koji }e se, direktnim linkom, obratiti studentima u Banjoj Luci, javila je Fena. Kako je najavljeno iz Univerziteta, ovom razgovoru o va`nosti uklju~ivanja u evroatlantske integracije pridru`it }e se i studenti AUBiH iz Sarajeva i Tuzle.

teme

Dnevni avaz, srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

9

KAMPANJA Spektakularni skupovi SBB BiH u Bugojnu i Vitezu

Vla­st­ko­ju­je­ka­me­no­vao­­­­ na­r­od­mo­ra­oti}i­3.­okto­bra­
Ovo je posljednji voz da se Bo{njaci i BiH ekonomskim sredstvima pridru`e Evropi i EU

S­izlo`be:­Na­otva­ ­ ­ ju­bio­i­re­s­Ce­ i} ran i r

U sklopu obilje`avanja 40 godina od prvog izlaska lista „Preporod“, preksino} je u Hanikahu Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu uprili~ena i prigodna izlo`ba. Kroz razne fotogra fije, tekstove i primjerke starih izdanja prikazan je razvoj ovog dvosedmi~nog lista. Izlo`ba }e biti otvorena deset dana, javlja Mina. O razvoju „Preporoda“ govorio je sada{nji urednik Aziz Kadribegovi}, a izlo`Pr­ ­ u­ a­sa­a­KSC-a­u­Bu­ o­nu:­Je­ i­ o­SBB­BiH­i­uspje{ni­lju­ i­u­po­i­i­ i­mo­ u­za­ ­ ta­ i­i­ka­a­ tr­ ­u­ ep n l g j dn d ltc g us v t t s of
(Fo­o:­B.­Ni­ i})­ t z

^etiri­decenije li­ ta­„Preporod“ s

Prigodna izlo`ba u Sarajevu

bu je otvorio naibu-reis Ismet ef. Spahi}, jedan od najzaslu`nijih za pokreta nje ovog lis ta. Na otvaranju izlo`be bi li su reisu-l-ulema dr. Mus tafa ef. Ceri}, pro{li i sa da{nji ~lanovi redakcije i drugi ~elnici Islamske zajednice u BiH. Danas }e na Fakultetu islamskih nauka biti organizirana centralna sve~anos t povodom obilje`avanja ove godi{njice „Preporoda“.

Svojevrsna pobjedni~ka atmosfera simpatizera Saveza za bolju budu}nost BiH nastavljena je i u Bugojnu, gdje se u Kulturno-sportskom centru sino} okupilo vi{e od 1.000 ljudi, uvjerenih u apsolutnu pobjedu ove stranke na izborima 3. oktobra. Osim prepune dvorane, simpatizeri su napunili i holove KSC-a.

Ula­ga­ti­u­mla­de­lju­de
Ekrema Brki}, kandidat za Skup{tinu SBK, poru~ila je iz Bugojna bira~ima da }e SBB BiH opravdati nji hovo povjerenje i ulaganjem u mlade ljude, odnosno u obrazovanje. Jer, naglasila je ona, to je na{a najve}a nada k s obzirom na to da imamo uspje{ne i Br­ i}:­ av t pametne studente koji to dokazuju Opr­ ­ da­i­ po­ je­ ­ ­ je­ v ren {irom svijeta.

Dolaze vizionari
Na skupu su predstavljeni brojni kandidati za razli~ite nivoe vlasti, a profe sor Husein ^epalo u svom

- Vlast koja se toliko otu|ila od svog naroda da naj~asnije sinove svoje zemlje i nas „zlatne ljiljane“ poredi s neprijateljima BiH, zaslu`ila je da ode i mora oti}i 3. oktobra s politi~ke scene. U prepunoj dvorani Va trogasnog doma uz Ba{i}a, koji je kandidat SBB BiH za Dr`avni parlament, govorilo je i vi{e drugih kandidata,

Ju­ri{i}­}e­mo­r­a­ti­pr­e­pu­sti­ti pr­e­mi­je­r­sko­mje­sto
Ustavni sud FBiH odbacio je zahtjev smijenjenog premijera Zapadnohercegova~kog kantona (ZHK) Zvonka Juri{i}a za rje{avanje spora sa Skup{tinom ovog kantona, odnosno ocjenu ustavnosti odluke o izglasavanju nepovjerenja Vladi ZHK. Izme|u ostalog, u obra zlo`enju rje{enja Ustavni sud FBiH je naveo da nije nadle`an za rje{avanje sporova izme|u vlade i skup{tine jednog kantona, odnosno izme|u organa izvr{ne i zakonodavne vlasti istog kantona. Juri{i} je ju~er u [irokom Brijegu izjavio da }e u ov-

Ustavni sud FBiH proglasio se nenadle`nim

Ju­ i{i}:­Odba~en­za­ tje­ r h v

om slu~aju dosada{nji sastav Vlade na ~ijem je on ~elu, u petak izvr{iti primopredaju du`nosti no vom premijeru i ministriA. Du. ma.

Sa­a­u­Vi­e­ u­na­ u­ je­ a­do­po­ lje­ njeg­mje­ ta:­Ne­da­te­glas­za­sta­ u­vla­ t­­ l t z p n n s d s j r s Ra­ on~i}:­Imamo­mo}an d ekonomski­program

nadahnutom govoru rekao je da vi{e nema izgubljenih godina i da nakon 15 godina bezna|a dolaze novi ljudi, vizionari, nove ekipe i energija okupljena oko Saveza za bolju budu}nost BiH, koja }e vratiti struku i dati mogu}nost najsposo bnijima da vode zemlju u narednom periodu. Predsjednik Saveza za bolju budu}nost BiH i ka ndidat za bo{nja~kog ~lana bh. Predsjedni{tva Fahrudin Radon~i} istakao je u Bugojnu da je za svaku po rodicu u`asna trauma kada jedan u~enik izgubi {kolsku godinu, a kolika je tek tragedija kada jedna dr`ava nenadoknadivo izgubi desetlje}e i po. - Imamo mo}an ekono mski program ~ija su osno -

Ka­ di­ a­i­si­ o}­u­Bu­ o­nu:­Po­ je­ ni~ka­atmo­ fe­ a n d t n g j b d s r

va borba protiv siroma{tva i korupcije i ovo je posljednji voz da se Bo{njaci i BiH ekonomskim sredstvi ma pridru`e Evropi i Evro pskoj uniji ili }e, u druga~ijem raspletu, BiH biti ugro`ena, a Bo{njaci rizi kovati da u vlastitoj zemlji do`ive palestinski scenarij. Jedino ko mo`e zaustaviti takvu katastrofu jesu Savez za bolju budu}nost BiH i uspje{ni ljudi u politici, ko ji }e se umjesto la`nim liderstvom baviti ekonomijom.

Uostalom, nigdje vlast koju je narod kamenovao - a to se dogodilo na{oj Federalnoj vladi i koaliciji SDASBiH - ni u jednoj zemlji svijeta nije mogla ostati, pa ne}e ni ova nakon 3. oktobra - istakao je, izme|u ostalog, Radon~i}.

Izolovani Bo{njaci
Spektakularna atmosfera bila je ju~er i na skupu SBB BiH u Vitezu, odakle je Adnan Ba{i}, proslavljeni „zlatni ljiljan“, poru~io:

me|u kojima i predsjednica Op}inskog odbora Vitez Edina Hrusti}: - Nemojte dozvoliti Ba{i}:­Oni svojim romoraju­oti}i diteljima da glasaju za staru vlast, jer bi time glasali protiv vas mladih i va{e budu}nosti - poru~ila je Hrusti}, {to je popra}eno sna`nim aplauzom. Na skupu je govorio i Radon~i}, koji je ponovio tezu da za Bo{njake ve} 15 godina najve}i problem nisu Srbi i Hrvati, ve} korumpirana bo{nja~ka vlast koja je dr`avu dovela do toga da smo danas prvi u Evropi po siroma{tvu, nezaposlenosti i korupciji i da smo jedini narod izolovan viznim re`iAz. M. mom od Evrope.

Pr­i­je­te}e­po­r­u­ke­Ba­ku­li­i­Ju­r­i­lju
Nakon predsjedavaju}eg Skup{tine Zapadnohercegova~kog kantona (ZHK) Zlatana Jurilja, prijete}e poruke putem SMS-a na mobitel je preksino} oko 18.30 sati dobio i kantonalni ministar finansija Vjekoslav Bakula. Iz MUP-a ZHK kazali su da policijski slu`benici poduzimaju mjere radi utvr|ivanja okolnosti vezanih uz navedene prijave. Kako saznajemo, istra`itelji ova dva slu~aja prijete}ih poruka povezuju se sa smjenama u Vladi ZHK. Kako je izjavio Jurilj, njemu je na mobitel s nepoznatog broja stigla poruka u kojoj je pisalo: „Jurilju, znamo gdje ti je dijete, sjednica Skup{tine se ne smije A. Du. odr`ati.“

Epilog smjene Vlade ZHK

Ju­ ­­j:­Spo­ i­ ja­i­mu­di­e­e­ ril mn l j t

u Prihod RS od igara na sre}u u pro{loj godini iznosio
je 10.386.000 KM, {to je za 46 pos to vi{e nego 2008. godine, rekao je ju~er za Srnu direktor Uprave za igre na sre}u RS Zdravko Mili}evi}.

Od­iga­ a­na­sre}u­10­miliona­KM r

10

Dnevni avaz, srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

teme

BANJA LUKA Entitetski parlament usvojio zakon

Tu`ila{tvo BiH: Nove optu`nice

Su|enje za genocid u Srebrenici

Podignute optu`nice protiv Ne{kovi}a i Ili}a
Tu`ila{tvo BiH podiglo je optu`nicu protiv Dragana Ne{kovi}a (1973.) i Zorana Ili}a (1973.) za zlo~in protiv ~ovje~nosti. Ne{kovi} je ro|en u Sarajevu, s prebivali{tem na Sokocu, a Ili} je ro|en u Ljuboviji u Srbiji, s prebivali{tem u Srebrenici, dr`avljanin BiH. U optu`nici se navodi da su Ne{kovi} i Ili}, kao pripadnici Centra za obuku Jahorina Specijalne brigade policije MUP-a RS, od 10. do 19. jula 1995. u~estvovali u progonu bo{nja~kog stanovni{tva na podru~ju op}ine Srebrenica. Ne{kovi} se tereti da je 13. i 14. jula 1995. u skladi{tu Zemljoradni~ke zadruge Kravica naredio dvojici pripadnika Centra za obuku Jahorina da li{e `ivota dva zarobljena Bo{njaka, {to su i u~inili. Ili} se tereti da je pojedina~nim ispaljivanjem metaka iz automatskog oru`ja u gomilu tijela prethodno strijeljanih zarobljenika vr{io „provjeravanje“ da li je neko od ustrijeljenih zarobljenika pre`ivio, kao i da je 17. jula 1995. u mjestu Jelah po prijekom postupku pogubio zarobljenog Bo{njaka, javila je Fena.

RS nasilu otima dr`avnu imovinu
Bo{nja~ki poslanici ocijenili da dono{enje ovakvog zakona predstavlja po~etak ustavne krize
Narodna skup{tina RS usvojila je ju~er Zakon o dr`avnoj imovini na teritoriji tog entiteta koja se nalazi pod zabranom raspolaganja. Iako su bo{nja~ki poslanici isticali da je taj zakon neustavan i u suprotnosti s Dejtonskim sporazumom, predstavnici Vlade RS to su osporavali. imovine, potrebne Oru`anim snagama, Vlada RS }e posebnim sporazumom s Vije}em ministara BiH i Vladom FBiH regulisati pitanje te imovine - navodi se u ~lanu Zakona na koji je usvojen i amandman. Ministar pravde RS D`erard Selman istakao je da je OHR-u tako|er dostavljen prijedlog ovog zako-

Odluka visokog predstavnika
Visoki predstavnik u BiH zabranio je 2005. godine raspolaganje dr`avnom imovinom koja je sukcesijom prU Zakonu je navedeno i da se RS mo`e dogovoriti s Vije}em ministara BiH o ustupanju na kori{tenje imovine potrebne dr`avnim institucijama. - Zbog specifi~nog statusa perspektivne vojne ipala BiH i nepokretnom imovinom kojom je raspolagala i upravljala SRBiH do 31. decembra 1991. na, zbog „rezervi koje su u jednom momentu izra`ene“, ali da do ju~er nije stigla nijedna primjedba ili sugestija. - Prema tome, smatramo da OHR prihvata ovakav na~in rje{avanja pitaSelman: OHR se nije oglasio

Prepoznala silovatelja njene k}erke
Na su|enju za zlo~ine po~injene na podru~ju op}ine Doboj, svjedokinja Tu`ila{tva BiH prepoznala je optu`enoga u sudnici kao silovatelja njene maloljetne k}erke. - Znala sam da je silovana i da joj je napravio veliko zlo, a tada je imala samo 17 godina - ispri~ala je kroz suze svjedokinja Marija Kalem na su|enju Miodragu Markovi}u, prenijela je Fena.

nja - kazao je Selman. Bo{nja~ki poslanici ocijenili su da dono{enje ovakvog zakona kojim je ozakonjena otima~ina dr`avne imovine predstavlja po~etak ustavne krize, jer se

uzurpiraju dr`avne nadle`nosti o kojima ne mo`e raspravljati entitetski parlament. Najavili su da }e ga vjerovatno blokirati u Vije}u naroda RS.
B. SPASENI]

Reakcije na usvajanje Zakona o imovini u NSRS

Vladaju}a koalicija ~ini sve za ostanak OHR-a
Jasno je da ovaj zakon predstavlja poku{aj da se skrene pa`nja s pravih pitanja, upozorio Incko
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko) smatra da posljednji doga|aj u Narodnoj skup{tini RS predstavlja potvrdu kontradiktorne politike vladaju}e koalicije u RS, koja neprestano tra`i zatvaranje OHRa, ali zatim postupa na na~in koji tra`i daljnji rad OHR-a, zato {to ugro`ava {anse da se postigne dogovor za rje{avanje pitanja dr`avne imovine, saop}eno je iz OHR-a, prenijela je Fena. Narodna skup{tina RS ju~er je, uz protivljenje poslanika iz reda bo{nja~kog naroda, usvojila Zakon o statusu dr`avne imovine koja se nalazi na teritoriji RS i pod zabranom je raspolaganja, a kojim je definirano da se ta imovina uknji`i na RS. - Vladaju}a koalicija u RS sigurno je svjesna da je u februaru 2008. godine Upravni odbor Vije}a za implementaciju mira utvrdio da je postizanje dogovora o pitanju dr`avne imovine preduvjet za odluku o zatvaranju OHR-a. Ovaj uvjet nije promijenjen. Jasno je da ovaj zakon predstavlja poku{aj da se skrene pa`nja s pravih pitanja, a to su kako zaustaviti ekonomski pad u protekle dvije godine i zaposliti ljude, te vratiti cijelu zemlju ponovo na put evroatlantskih integracija - navodi se u saop}enju OHR-a. Dodaje se kako je vladaju}a koalicija u RS jo{ jednom zanemarila osnovna socijalna i ekonomska pitanja koja najvi{e zanimaju javnost, opredijeliv{i se umjesto toga za istu vrstu konfrontacije i negativnu retoriku koje smo vidjeli na pro{lim izborima.

Okrugli sto o obnovljivim izvorima energije

RS koristi svega 30 posto hidropotencijala
Obnovljivi izvori energije pru`aju mogu}nosti RS da postane lider u okru`enju u proizvodnji elektri~ne energije, jer se trenutno koristi svega 30 posto raspolo`ivih hidropotencijala. To je istaknuto na ju~era{njem okruglom stolu „Modeli tr`i{ta elektri~ne energije organizovani u cilju pove}anja obnovljivih izvora energije“ odr`anom u Banjoj LuB. S. Banja Luka: S ju~era{njeg skupa ci.

(Foto: M. Lugi})

izbori 2010

Dnevni avaz, srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

11

Centralna izborna komisija BiH

Glasa~ki materijal bolje za{ti}en
Centralna izborna komisija (CIK) BiH saop}ila je ju~er da je za predstoje}e izbore nivo za{tite kompletnog glasa~kog materijala pove}an u odnosu na sve ranije izbore. To se odnosi i na glasa~ki materijal za glasanje putem po{te. Ova reakcija CIK-a uslijedila je zbog toga {to se, kako se navodi u saop}enju, ovih dana u~estalo putem medija u BiH plasiraju neta~ne ili poluistinite informacije u vezi s izbornim procesom u BiH i organizacijom izbora. Prema jednoj od njih, slaba karika u izbornom procesu su glasa~ki listi}i za glasanje putem po{te, javila je Fena. Uz sve dodatne za{tite, taj materijal se i vizuelno razlikuje od glasa~kih listi}a za glasanje u BiH te ga je nemogu}e koristiti u zemlji, odnosno zloupotrijebiti. Nadalje, navode iz CIKa, nepotrebno se u javnosti stvara dojam da postoje problemi s dostavom glasa~kih listi}a za glasanje putem po{te, kao i s brojem registriranih za glasanje ovim putem.

Plakati Vojislava Ko{tunice iz januara 2007. godine...

Plakat SDA za op}e izbore 2010. godine

(Foto: M. @ivojevi})

PLAGIJATI Kriza inspiracije stranaka na vlasti u BiH

SDA uzela slogan Vojislava Ko{tunice, a Stranka za BiH unuka Dra`e Mihailovi}a!
Silajd`i}eva stranka notorno je pokrala i Patriotski blok, koji je na izborima 2006. godine koristio slogan „BiH prije svega“ Kampanju SDA kreirao funkcioner biv{ih Ko{tunicinih partnera
Izborni slogan „Narod zna“ s kojim su u agresivnu izbornu kampanju za ovogodi{nje op}e izbore krenuli Stranka demokratske akcije (SDA) i njen kandidat za bo{nja~kog ~lana Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi}, izvorno je slogan biv{eg srbijanskog premijera i predsjednika Demokratske stranke Srbije (DSS) Vojislava Ko{tunice!

Lider HDZ-a BiH s delegacijom OSCE-a

^ovi} optu`io Lijanovi}e
Hrvatska demokrovog Ureda za deatska stranka (HDZ) mokratske instituBiH o~ekuje da nacije i ljudska prava kon op}ih izbora u (ODIHR) Danom BiH bude izmijenjen Evertsom (Daan Zakon o finansiranju Everts), isti~e se da politi~kih stranaka i je „posebno naIzborni zakon, kako gla{en problem nebi se u budu}nosti sankcioniranja ne~izbjegla mogu}nost asnih radnji od namanipulacije, sa- ^ovi}: Izbje}i dle`nih institucija op}io je HDZ BiH, manipulacije koje se ti~u kupoviprenijela je Srna. ne bira~a, {to otvoreno ve} U saop}enju HDZ-a du`e vrijeme provodi LijaBiH, nakon sastanka pre- novi}eva Narodna stranka dsjednika stranke Dragana Radom za boljitak (NS^ovi}a sa {efom OSCE- RzB)“.

Ko je Tihi}ev strateg
Tihi}ev strateg Damnjanovi} ima iskustvo rada na izbornim kampanjama G17 plus, stranke Mla|ana Dinki}a. Nije poznato da li je upravo on sugerirao SDA-ovcima i Bakiru Izetbegovi}u da prepi{u Ko{tunicin slogan. No, imaju}i u vidu njegov utjecaj na izbornu strategiju SDA, ni takav scenarij nije isklju~en. bo{nja~ka stranka, iznikla iz „muslimanskog kulturno-povijesnog kruga“ i na idejama Alije Izetbegovi}a, akademika Muhameda FiDamnjanovi} je, navodno, Tihi}u taksativno napisao sve {ta treba raditi tokom izborne kampanje, uklju~uju}i i bla}enje drugih kandidata putem pla}eni~kih medija. Zvani~no, promotivnu kampanju i vizuelni identitet SDA i Izetbegovi}a radila je kompanija „MITA Group“ iz Sarajeva, koja je, o~ito, trebala samo pokriti Srbijance. na Tihi}a nekoliko mjeseci prije izbora izradio Tomislav Damnjanovi}, srbijanski politi~ar i jedan od ~elnih ljudi G17 plus, rani-

naime, radili njeni partneri iz Stranke za BiH Harisa Silajd`i}a, koji su u izbornu utrku u{li uz slogan „BiH prije svega“.

Na{ ~ovjek
Ni{ta ne bi bilo sporno da Silajd`i}eva stranka nije bukvalno ukrala izborni slogan Patriotskog bloka BOSS - SDU BiH, kori{ten na op}im izborima 2006. godine. To potvr|uju i plakati te stranke od prije ~etiri godine. U politi~kim krugovima ve} se mogu ~uti komentari da su SBiH-ovci toliko ogrezli u kra|u, da ni do izbornog slogana nisu mogli do}i legalno.

Kandidat Hrvatske koalicije Petar Mili}

Voja Kala{njikov
Koalicija Demokratska stranka Srbije - Nova Srbija (DSS-NS), naime, na prijevremenim parlamentarnim izborima, raspisanim nakon dono{enja novog Ustava Srbije 21. januara 2007. godine, koristila je

Hrvati moraju imati svoju republiku u BiH
Kandidat Hrvatske koalicije HDZ 1990 - HSP za Zastupni~ki dom Parlamenta FBiH Petar Mili} preksino} je na tribini HSP-a u Bijelom Polju kod Mostara izjavio da Hrvati moraju imati svoju hrvatsku republiku unutar BiH. - Da bismo mogli `ivjeti kao slobodan narod, potrebno je da imamo svoju izvr{nu, zakonodavnu i sudsku vlast u okvirima hrvatske republike - kazao je Mili}, prenijela je Fena.

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanovi}

Pla}ene pristalice nova prevara SDA, SBiH i SDP-a
Predsjednik BOpenzije, pla}e i sviSS-a i kandidat te ma sve `elje ispuniti stranke za Parlament samo da ponovo BiH Mirnes Ajanomogu vladati i podrvi} upozorio je ju~er azumijeva se i dalje „na nove poku{aje plja~kati, SDA, SDA, Stranke za SBiH, SDP i drugi BiH i SDP-a da na politi~ki prevaranti predizbornim skuna bira~e poku{avapovima utje~u na bi- Ajanovi}: La`i ju utjecati dovoze}i ra~e dovode}i na te i plja~ke na predizborne skuskupove desetine aupove desetine autotobusa pla}enih pristalica“. busa pla}enih pristalica - Pored izbornog laga- kazao je Ajanovi}, prenijela nja da }e osigurati dobre je Fena.

Plakat Patriotskog bloka BOSS - SDU BiH 2006. godine...

I plakati SBiH ~etiri godine kasnije

(Foto: F. Fo~o)

upravo slogan „Narod najbolje zna“ te slogane „@ivela Srbija“ i „Srbija iznad svih podela“. Nakon izbora i formiranja takozvane Narodnja~ke koalicije, DSS je formirao Vladu s Demokratskom strankom (DS) i G17 plus, a Ko{tunica je ponovo izabran za premijera Srbije. Ovaj slogan izazvao je dosta reakcija u Srbiji i ~esto je posprdno tretiran u tamo{njim medijima. Zvu~i skoro nevjerovatno da je nekada vode}a

lipovi}a, Adila Zulfikarpa{i}a i drugih, spala na taj nivo da koristi poruke koje je svojevremeno oda{iljao Ko{tunica. Onaj isti koji se u vrijeme srpske agresije na BiH s „kala{njikovom“ u rukama slikao na srpskim polo`ajima na Kosovu. Zbog toga je kasnije i dobio nadimak Voja Kala{njikov. Preuzimanje izbornog slogana od Ko{tunice nije iznena|enje ako se zna da je cjelokupnu izbornu strategiju za stranku Sulejma-

jih Ko{tunicinih koalicionih partnera. Osim toga, njega su jo{ prije starta zvani~ne izborne kampanje iz SDA anga`irali da dr`i i predavanja na takozvanoj Politi~koj akademiji SDA, {to je izazvalo negativne reakcije i unutar same stranke. No, SDA nije jedina koja se poslu`ila plagijatima u ovogodi{njoj izbornoj kampanji, u kojoj je strankama na vlasti, o~ito, nedostajalo inspiracije i originalnosti. Identi~no su,

Djelimi~no je plagiran i slogan predsjedni~kog kandidata Stranke za BiH: „Haris Silajd`i} - na{„. Sli~an slogan, naime, koristio je prije deset godina Srpski pokret obnove (SPO) Vuka Dra{kovi}a prilikom kandidature Vojislava Mihailovi}a, biv{eg gradona~elnika Beograda i unuka ~etni~kog vo|e Dra`e Mihailovi}a, za predsjednika SR Jugoslavije. Tada je SPO koristio slogan „Vojislav Mihailovi}, na{ ~ovek“.
F. VELE - T. LAZOVI]

RS ne smije biti privatna dr`ava
Koalicija „Zajedno za Srpsku“ zalagat }e se prvenstveno za borbu protiv kriminala i korupcije te utvr|ivanje na~ina sticanja imovine i oduzimanje nezakonito ste~ene imovine, izjavio je u op}ini Jezero predsjednik SRS-a Milanko Mihajlica, javila je Srna. - RS ne smije biti privatna dr`ava, njene pravosudne institucije i policija ne smiju biti pod pritiskom institucija vlasti i vladaju}ih stranaka - dodao je Mihajlica.

Klub poznatih

D`emal Softi}

12

Dnevni avaz, srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

teme

Otvorio bih fabrike i zatvorio lopove Poslodavci se najvi{e
ZAPO[LJAVANJE Koja su najtra`enija zanimanja u BiH
Li~ni profil novinara i knji`evnika
Ime i prezime: D`emal Softi}. Datum i mjesto ro|enja: 31. januara 1957., Bilalovac. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: Porodi~na ku}a. Bra~no stanje: Bra~nim vodama plovim sa suprugom Sad`om. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Nemam vremena da mislim o sretnim doga|ajima, a tu`nih kada se sjetim, o~i, srce i du{u napunim suzama. Koji automobil vozite: Ponekad „ford focus“. Kako se odmarate: U svojoj sobi. Omiljeni muzi~ar: Muharem Serbezovski, Fikret Had`ihalilovi}, [arl Aznavur (Charles Aznavour) i Rej ^arls (Ray Charles). Volite li kuhati: Ne. Najdra`a knjiga: Malo neskromno, ali najdra`a mi je moja knjiga „Iskren smijeh nije grijeh“. Omiljeni pisac: Mustafa Smajlovi} i @ak Prever (Jacques Prevert). Umjetnik kojeg cijenite: Zijad Hasi} iz ~uvenog Milodra`a kod Bilalovca. Za koji klub navijate: Srcem i du{om navijao sam za FK Sarajevo kada su u njemu igrali Vahidin Musemi} i Murat [aran. Koga biste poveli na pusti otok: Nikoga. Jeste li ljubomorni: Samo ljudi kamena srca nisu ljubomorni. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Du{u. Biste li ikada oprostili nevjeru: Veli~anstven je onaj koji opra{ta. Svi trebamo znati da i najljep{a ru`a ima ru`no trnje. Bavite li se sportom: Spor sam da bih se bavio sportom. Omiljena hrana i pi}e: Jedem skoro sve {to dozvoljava moja vjera. Ko se brine o Va{em imid`u: Ja.

otimaju za in`injere
Oglasi gdje se tra`e magistri farmacije, certificirane ra~unovo|e, programeri i sli~no imaju veoma mali broj prijava
Komercijalisti, savjetnici, radnici na prodaji osiguranja i ostali sli~ni poslovi, za {ta je potrebno srednjo{kolsko ili fakultetsko obrazovanje u ekonomiji, zanimanja su koja poslodavci naj~e{}e tra`e.

Nezaposleni pedagozi
Kazala nam je to Sanela Toti}, vo|a prodaje na portalu za zapo{ljavanje Boljiposao.com. Prema njenom obja{njenju, najtra`eniji su in`injeri ma{instva, gra|evine, poljoprivrede, tehnologije... kojih na tr`i{tu rada ima najmanje. - Dosta firmi ima problema da na|e takve radnike, procedura je malo ve}a, a tra`nja za tim kadrom bukvalno je otimanje izme|u firmi - rekla je Toti}. S druge strane, kako je navela, nezaposleni s diplomom pedago{kih akademija imaju najvi{e problema s pronalaskom posla. Takvih ljudi je dosta i oni rijetko na|u posao u svojoj struci. Tako|er, iako se pravnici dosta tra`e, mnogo njih ne mo`e prona}i posao. I putem portala Posao.ba ko-

Kompanije ~esto tra`e ekonomiste

Softi}: Spor za sport

Volite li i}i u {oping: Za mene je {oping pravi doping. Kupujem i sebi i drugima. Jeste li sujevjerni: Bio nekada. Imate li ku}nog ljubimca: Moj ku}ni ljubimac je stari dobri radio. Koji je Va{ `ivotni moto: Dobro misli, dobro ~ini. Va{ najbolji prijatelj je: Enver [adinlija, Mustafa Smajlovi}, had`i Osman ^amd`i}, Avdo Huseinovi}, Amir Mu{inbegovi}, Zijad Imamovi}, Ismet Velad`i}, Izet ]osi}, [aban Sa`i}... Pratite li politi~ku situaciju: Da. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste najprije uradili: Otvorio bih fabrike, a zatvorio lopove. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: To ne bi podnijele moje krhke kosti.

mpanije naj~e{}e tra`e kandidate za poziciju komercijaliste, prodava~a, ekonomiste, ugostiteljskog radnika, ra~unovo|e, programera, in`injera raznih profila, farmaceuta... - Korisnici portala naj~e{}e tra`e poslove u kategoriji komercijale i prodaje, ekonomije i bankarstva te administrativnih uslu-

Veliko interesiranje za posao u „M:telu“
^injenicu da se na konkurse respektabilnih kompanija prijavljuje najvi{e kandidata, ilustrira i oglas kompanije „M:tel“. Naime, 30. avgusta ove godine objavljen je oglas za prijem radnika (10 radnih mjesta) u Sarajevu, na Ilid`i i u Livnu. Iako danas istje~e rok za slanje, do ju~er je u tu kompaniju stiglo oko 300 prijava. Uz to, bit }e uzete u obzir i prijave koje po{tom stignu do kraja sedmice. - Na izboru posjetilaca portala Posao.ba upravo je kompanija „M:tel“ odabrana kao jedna od najpo`eljnijih poslodavaca u ovoj godini, a ocijenjena je kao kompanija koja uspje{nim poslovanjem svojim radnicima pru`a sigurnost i kojoj se vjeruje - kazala nam je Aida Halilovi}, portparol „M:tela“.

ga. Primjera radi, na poziciju komercijaliste u Sarajevu prijavi se i oko 200 kandidata, dok me|unarodne kompanije koje oglase ovakvu poziciju u nekim slu~ajevima dobiju i vi{e od 350 prijava. U prosjeku se na oglas za administrativne poslove prijavi oko 100 korisnika, kao i na poslove iz kategorije ekonomija i bankarstvo. Na posao za ugostiteljske radnike prosje~no se prijavi oko 80 osoba - objasnila nam je Vedrana Maglajlija, marketing i PR asistent portala Posao.ba.

Deficitarna zanimanja
Oglasi gdje se tra`e magistri farmacije, certificirane ra~unovo|e, programeri, ma{inski in`injeri te gra|evinski in`injeri s dugogodi{njim radnim iskustvom ponekad imaju veoma mali broj prijava, budu}i da se radi o deficitarnim zanimanjima. B. TURKOVI]

SMS
KONA^NO BU\ENJE - Nadam se da }emo se kona~no probuditi iz dubokog sna i u oktobru otjerati kriminalce s vlasti i dati vlast nekome ko }e nas ujediniti i u~initi da postanemo jaka i stabilna zemlja, {to smo mogli davno ve} i biti. VJERUJEM RADON^I]U Poruka za izbore. Srbin sam, a glasat }u za Fahrudina Radon~i}a i njegovu partiju. U njegova obe}anja vjerujem, za razliku od drugih. Kako }u vjerovati ljudima koji su do sada vodili ovu zemlju kad su penzionere apsolutno

Dnevni avaz 061-142-015
jezike i nalazi se od Amerike do Japana. Bilo bi nam svima bolje. Jajce NEMA TIH PARA - Najpo{tenije pitanje nama Bo{njacima je koliko nas, da smo na mjestu nane Fate, ne bi prodalo onaj dunum-dva zemlje za one pare koje njoj nude. Samir GDJE JE LOGIKA - Ka`u u VIK-u da smo mi u sarajevskom naselju Osjek (op}ina Ilid`a) bespravni potro{a~i vode, koje ina~e skoro nikada nema. No, uredno pla}amo ra~une „za ne{to {to nismo potro{ili“. Pitam ja gospodu iz VIK-a kako je to mogu}e.

ANKETA me|u gra|anima Zenice, Sarajeva i Banje Luke
U kojem mediju naj~e{}e pratite konkurse za posao?

[tampa i internet ispred televizije
- Uglavnom pratim konkurse u novinama, najvi{e u va{em „Dnevnom avazu“, a ponekad pregledam {ta se nudi i na inter- Mirela Nikoli} netu. - Uglavnom na internetu, jer je to najdostupniji i najlak{i na~in. Na televiziji i u {tampi ipak nam lako Ammar mo`e ne{to Arnautovi} proma}i. - Dugo ve} imam stalni posao, ali i danas naj~e{}e od medija pratim internet, bez obzira na to da li je rije~ o oglasima ili ne~em dr- Aca Odoba{i} ugom. - Trenutno sam samo privremeno zaposlen, na nekoliko mjeseci, pa pratim i oglase. Pratim u {tampi i uglavnom na inter- Seldin Seferovi} netu. - Sada ne pratim konkurse, ali najlak{e je bilo putem novina. One su jeftine i dostupne {irokoj narodnoj masi. - Najvi{e gledam {ta ima i {ta se nudi na internetu. To mi je najlak{i put da vidim {to vi{e stvari na jeEldin dnom mjestu.
Pivi}

zapostavili i ve}inu ih doveli do prosja~kog {tapa? Kako }u im vjerovati kad su i nas neratne i druge invalide srozali do kraja? UBIJANJE NARODA - Slogan „Narod zna“ najbolji je dokaz {ta misle bo{nja~ki politi~ari o bo{nja~kom narodu. Za vrijeme agresije ubijao ga agresor, a poslije ga ubijala SDA punih petnaest godina. URE\ENJE DR@AVE - [teta za na{e vladaju}e politi~are {to nisu pro~itali i zamislili se nad djelom Hasana Kjafije Pru{~aka o ure|enju temelja dr`ave, koje je prevedeno na mnoge

Zenica

Mirza [uvalija

- Internet je sada najzastupljeniji, pa je vrlo vjerovatno da postoji vi{e ponuda, jer je na internetu dosta vi{e i poslodava- Meho Lepir ca. - Internet posljednjih godina koristim za sve vrste informacija. Posao se danas sve vi{e tra`i putem internetMilo{ Mamuza portala.
V. B. - N. G. - V. S.

Sarajevo

- Samo na internetu pratim konkurse i oglase za posao. Jednostavno, to je brz, sveobuhvatan i objektivan Almedin medij.
[kodi}

Banja Luka

panorama

Dnevni avaz, srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

13

GORA@DE Iako je od cerebralne paralize obolio odmah po ro|enju

Hamdija Gabela je veoma zadovoljan svojim `ivotom
Prezadovoljan sam, kako sam o~ekivao da }u biti sto posto na teretu drugih Obraduje ga lijepa rije~
Ako je hrabrost u~initi ne{to {to ne izgleda mogu}e ili suo~iti se sa okolinom koja vas ~esto i ne razumije, Gora`danin Hamdija Gabela spada me|u najhrabrije ljude na svijetu. Jo{ u danima kojih se i ne sje}a obolio je od cerebralne dje~ije paralize, te{ko se kre}e, s pote{ko}ama sporazumijeva, ali hrabro se nosi sa svojim onesposobljenjem, ne miruje i ne predaje. Za razliku od mnogih, Hamdija je veoma zadovoljan svojim `ivotom.
Sa otvaranja turnira u Od`aku

Memorijalni turnir u Od`aku

Najbolja ekipa Veterani
Na stadionu sportskih igara u Od`aku odr`an je 6. po redu memorijalni malonogometni turnir Bahrija [ogorovi} [i{. Turnir se odr`ava svake godine na godi{njicu smrti Bahrije [ogorovi}a, poznatog trgovca koji je Od`a~anima ostao duboko u srcima zbog svoje vedrine i humanosti. Na turniru su nastuple ekipe Veterani Od`ak, Cambera d.o.o., MZ Bijele Bare i Harmani. Prvo mjesto osvojila je ekipa Veterana koja je u finalu savladala Camberu sa 2:0. Nakon finalne utakmice odr`ana je i tradicionalna revijaA. O. lna utakmica.

Za{to jadikuju
- I prezadovoljan sam kako sam o~ekivao da }u biti sto posto na teretu drugih. Opet sam koliko toliko svoj ~ovjek i `ivim kako znam i umijem. Vi{e puta sa majkom razgovaram o zdravim ljudima koji se `ale. I ja bih mogao cijeli `ivot pomagati ali od pomagnjavine nema ni{ta. Najvi{e me nervira kad neko uzme zbog ma-

[ta mi se (ne)svi|a u Zvorniku
Hamdija i Tima: Hrabro se nosi sa svojim onesposobljenjem

[arenilo divlje gradnje
- Najvi{e mi se svi|aju prirodne ljepote Zvornika. Zaista je rijetkost na tako malom prostoru vidjeti toliko prirodnog i historijskog bogatstva kao ovdje. Ovo je pravo turisti~ko mjesto ali, na`alost, nije dovoljno iskori{teno. Ne svi|a mi se {to se sve u Zvorniku stavlja u politi~ki kontekst, bilo da se radi o ne~emu lo{em ili dobrom. Grad ima bogaIlijaz Miralemovi}, sekretar tu pro{lost, a mnoga zdaBZK „Preporod“ nja od kulturno-historijske va`nosti se ne ~uvaju. Zvornik gubi svoju prepoznatljivost, vlada pravo {arenilo divlje gradnje. [to se vi{e govori, sve se manje radi, {to vi{e kritikuje, sve manje se uva`ava, ako ukazujete na neke propuste i gre{ke, smatraju vas neprijateljem - ka`e Ilijaz Miralemovi}, seM. M. kretar BZK „Preporod“ Zvornik.

log problema jadikovati - ka`e Hamdija.

U vo`nji na svom motoru

Olak{ano kretanje
Ro|en je u Mravinjcu kod Gora`da, a cerebralna paraliza, kazali su mu ljekari, posljedica je visoke temperature koju je dobio odmah nakon ro|enja. Nakon dugogodi{jeg lije~enja, Hamdija je danas aktivan ~lan Udru`enja oboljelih od cerebralne dje~ije paralize i distrofije. Na ulicama grada koji jo{ mnogo toga treba uraditi da omogu}i kretanje u invalidskim kolicima, neko mu i pomogne, a ima i onih koji, ka`e, zbijaju nesla-

Plati ra~une
- Bori se, fino se sla`emo, ali najvolim {to mi je po{ten i pametan. Cijeli dan ne}e iza}i iz ku}e ako nema nekog posla. Pomalo se zabavlja na kompjuteru. Ode, plati mi struju, vodu, telefon. On to sve zavr{i. Sad ima i ovaj motor. Nekad ga ru`im {to ne ide i pje{ice zbog kondicije, ali on napuni bateriju i gonja

Hamdija u pekari

dok more - ka`e njegova majka Tima.

ne {ale. Na njih se ne obazire, jer zna da oni nikada ne}e biti sretni kao on u trenucima kada je, posredstvom Udru`enja, dobio motor koji mu je olak{ao kretanje. U danima kada ljudska dobrota treba potisnuti sve lo{e iz na{ih domova, a slu~ajni prolaznici na motoru sretnu hrabrog, crnokosog mladi}a, lijepa rije~ }e ga obradovati i izmamiti osmijeh na njegovo lice. Jer Hamdija `ivi upravo za takve trenutke ljudske srda~nosti, razgovora i prijateljstva.
Al. BAJRAMOVI]

Srebreni~anin Munir Pa{agi} koji `ivi u Slova~koj poma`e sugra|ane

Donirao medicinsku opremu za ambulantu u Osatici
Vrijednost opreme 15.000 KM
Srebreni~anin Munir Pa{agi} koji `ivi i radi u Slova~koj svojim sunarodnjacima u srebreni~kom selu Osatica donirao je medicinsku opremu za potrebe ambulante u ovom mjestu u vrijednosti 15.000 KM. Osim lije~ni~kog stola, stolice, dvije vitrine, le`aja, sterilizatora, EKG aparata, donirani su i lijekovi. Donaciju je uru~ila Munira Beba Had`i}, Munirova sestra, direktorica „Bosfama“ iz Tuzle, organizacije koja okuplja `ene Podrinja, a koje se bave izradom rukotvorina. - Znam da se ovdje vratio odre|eni broj stanovnika i da ima male djece i starijih oso-

Sve~anost u Bijeljini

U ambulanti }e raditi tehni~ar Abaz Tabakovi}

Otvoren aneks Doma zdravlja
Dom zdravlja Bijeljina ju~er je otvorio nove prostorije, povr{ine 1.500 kvadrata, u kojima su smje{teni Centar za mentalno zdravlje, Higijenskoepidemiolo{ka slu`ba, Metadonski, te Va- Sa otvaranja u Domu zdravlja (Foto: G. Bobi}) kcinalni centar. Objekat ima posebno, ekolo{ko grijanje, te reprezentativno ure|en vanjski prostor. Kako ka`e Zlatko Maksimovi}, direktor Doma zdravlja, ova ustanova primarne medicinske za{tite me|u prvima u na{oj zemlji dobila je ISO standard u pru`anju medicinskih usluga. E. M.

ba kojima je potrebna medicinska pomo}. Ovdje je i medicinski tehni~ar koji voli raditi i pomagati ljudima - kazala je Had`i} isti~u}i da, ako pomo} bude tro{ena namjenski, sli~nih akcija bit }e i u budu}nosti. Medicinski tehni~ar Abaz Tabakovi} bit }e zaposlen u ambulanti u Osatici, dok }e ovo mjesto jednom sedmi~no posje}ivati ljekar iz srebreni~kog Doma zdravlja. - U MZ Osatica, po na{im podacima, ima 307 osiguranih osoba, tako da im ova donacija zna~i puno. Opremanjem ambulante stanovnici vi{e ne moraju zbog svake sitnice putovati u Srebrenicu.

Osim opreme, donirani i potrebni aparati

Nadam se da }e se u budu}nosti obezbijediti i ambulantno vozilo koje nam je potrebno rekao je Tabakovi}, isti~u}i da

su se na ovom podru~ju asfaltiranjem puta, gradnjom {kole, ambulante i d`amije stekli uslovi za povratak. Me. S.

Karate klub „Delminium“ dobio sekciju u Livnu

Pomo} za zvorni~ke osnovce

Opremanje prostorija pomogla porodica iz Kuvajta
Edin ef. Ja{arevi}, profesor islamske vjeronauke u livanjskim srednjim {kolama i imam u d`ematu Kabli}i, ujedno je i osniva~ i trener Karate kluba „Delminium“, koji ve} postoji u Tomislavgradu, a od sada i u Livnu, gdje je osnovana njegova sekcija. Za treninge }e koristiti adaptirane prostorije u prizemlju privatne ku}e Bajre i Fehima Velagi}a. Sve~anosti otvorenja trebao je, prema najavi, prisustvovati i muftija mostarski Seid ef. Smajki}, ali su ga druge obaveze sprije~ile, pa je otvaranju prisustvovao ispred IZ glavni livanjski imam D`evad ef. Had`i} koji je govorio o sportskim aktivnostima kao zdravom na~inu `ivota, posebno mladih. Nakon otvaranja, trener Ja{arevi}, ina~e nosilac crnog pojasa i jedno vrijeme karate reprezentativac, uru~io je zahvalnice Muftijstvu mostarskom, MIZ Livno i kuvajtskoj porodici Al-Otaibi, koja je pomogla opremanje kluba. Livanjska karate sekcija za sada broji tridesetak ~lanova razli~itih A. Ka. uzrasta.

Pune {kolske torbe stigle iz Austrije
Osim novih |a~kih torbi, 150 u~enika zvorni~kih osnovnih {kola slabijeg imovnog stanja su u njima dobili i ud`benike, {kolski pribor, a bilo je i sokova i slatki{a. Za ovaj lijep i koristan poklon pobrinulo se vi{e ino i doma}ih donatora, na ~elu sa organizacijom „Seljaci za seljake“ iz Austrije koja, kako je istakao njen predstavnik Landolf Revertera, osim obnove ku}a i infrastrukture, samoodr`ivi povratak poma`e i na ovaj na~in. ^lanovi ovog udru`enja organizovali su prikupljanje {kolskih torbi u mjestima u kojima `ive, dok su ih tamo{nja M. M. djeca napunila {kolskim potrep{tinama.

14

Dnevni avaz, srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

tuzlanski kanton

SOLIDARNOST Mje{tani Prnjavora kod Kalesije poma`u Vlaseni~anima

Prikupili i li~no uru~ili 53 paketa sa namirnicama
Vrijednost jednog paketa iznosila je 75 KM, a 50 povratnika je uz paket dobilo i 30 maraka Neko dao pet KM, a neko 100 eura
Djeca mogu u`ivati na novom igrali{tu

Na lokaciji „Grades“ u Gra~anici

Otvoreno novo dje~ije igrali{te
Uz graju 110 djece iz obdani{ta „Na{a djeca“, na lokaciji „Grades“ u Gra~anici na upotrebu je dato novosagra|eno dje~ije igrali{te na kojem je ugra|ena specijalna podloga i postavljene najsavremenije dje~ije igra~ke. Gradnja je ko{tala ne{to vi{e od 20.000 KM. Igrali{te je sagra|eno projektom Vlade Republike ^e{ke u programu „Mali lokalni projekti“ i slu`it }e namla|ima da na njemu mogu provoditi svoje slobodne vrijeme, ali i ~asove sa svojim odgajateljima. Partner je bila Op}ina Gra~anica. Na~elnik Nusret Heli} je kazao kako }e ovo igrali{te koristiti i djeca sa posebnim potrebama H. ^. iz organizacije „Osmijeh“.

Forum `ena SBB BiH Doboj Istok

Organizirano bajramsko dru`enje
U organizaciji Foruma `ena SBB BiH Doboj Istok i kandidata za Federalni parlament E{efe Kanti}, odr`ano je bajramsko dru`enje za `ene sa podru~ja ove op}ine. Prisustvovalo je vi{e od 130 `ena koje su zajedni~kim dru`enjem uveli~ale najve}i muslimanski praznik i dostojno ga proslavile. U svom obra}anju Kanti}eva je pozvala `ene da iza|u na izbore, tra`e promjene i same kreiraju svoju bolju buD. B. du}nost.

D`ematlije Prnjavora kod Kalesije, na ~elu sa svojim imamom Muharemom Vahidinom ef. Me{anovi}em, i ove godine su tokom ramazana organizirali akciju prikupljanja pomo}i koju su namijenili povratnicima u manji entitet. - Prikupljali smo hranu, odje}u, obu}u, a bilo je i nov~anih priloga. Upakovano je i podijeljeno 53 paketa sa namirnicama. Vrijednost jednog paketa iznosila je 75 KM, a 50 povratnika je uz paket dobilo i 30 KM. Ukupna vrijednost akcije je oko 7.000 maraka. Podjelu smo izvr{ili u u d`ematu Vlasenica, te u Rova{ima, Cerskoj i Skugri}u. Sve je ura|eno uz koordinac-

iju sa glavnim imamom Med`lisa IZ Vlasenica Nurdinom ef. Grahi}em - kazao nam je ef. Me{anovi}, dodaju}i da je osim d`ematlija Prnjavora u akciji u~estvovalo i nekoliko dobrih ljudi iz drugih d`emata. U realizaciji podjele pomo}i u~estvovali su i Selmir Pandur, Sadudin Turi}, [eval [ehi}, Osman [ehi}, Admir Smajlovi}, Mirnes [ehi}, a pomogli su i Mehmed Sinanovi} i Elvir Zahirovi}. - Neko od d`ematlija donirao je pet maraka, a neko 100 eura. Hvala svima koji su dali svoje priloge, ma koliki bili. Ljudi kojima smo podijelili pomo} zaista su

Podjela pomo}i u Vlasenici

Transparentnost akcije
Nakon realizirane akcije, izvje{taj sa fotografijama i spiskovima svih onih koji su donirali pomo} i onih koji su dobili pomo}, postavljen je na oglasnu plo~u d`amije u Prnjavoru kako bi se svi uvjerili u transparentnost akcije i da je pomo} stigla u prave ruke. bili obradovani. Trebalo je samo vidjeti radost na njihovim licima, ili ~ovjeka koji odmah na licu mjesta izuva opanke i proba cipele koje je dobio. Nadam se da }e i drugi d`emati i druge mje-

Mladi Crvenog kri`a @ivinice

Izvje{taj na oglasnoj plo~i

Demonstrirane vje`be iz prve pomo}i
Izuo opanke da proba cipele

sne zajednice iz FBiH pokrenuti ovakve akcije, prikupiti hrane, obu}e, odje}e i {tagod novca i direktno uru~iti povratnicima u ruke rekao je Muharem ef. Me{anovi}. F. SINANOVI]

Tribina Saveza za bolju budu}nost BiH u Grada~cu

Istaknuta nu`nost promjena
Pomo} nakon saobra}ajne nesre}e

U povodu 11. septembra, Svjetskog dana prve pomo}i, tim mladih Crvenog kri`a @ivinice odr`ao je pokazne demonstracije u pru`anju pomo}i na gradskim ulicama. Izveli su ukupno tri vje`be sa razli~itim tipovima povreda i dvije reanimacije. - Proteklih mjesec dana uvje`bavali smo pru`anje pomo}i u razli~itim situacijama. Danas smo to demonstrirali - kazao je dr. Almir Jagodi}. Svoj doprinos dali su medicinsko osoblje Slu`be hitne medicinske pomo}i koje je stavilo na usluge sanitetsko vozilo, kao i pripadnici Policijske uprave @ivinice. Svoj doprinos u prikazivanju vje`bi dali su: Edin Husovi}, Anisa Kamberovi}, Aldin Omerovi}, Lejla Hafizovi}, Amila Br~aninovi}, Sadika Mekani} i Alen HusejnoSa. M. vi}.

U organizaciji ~etiri grada~a~ka mjesna odbora, Centar, Svirac, Bukva i Varo{, u prepunoj kongresnoj sali Grada~a~kog sajma odr`ana je tribina Saveza za bolju budu}nost BiH. Pred oko 300 ~lanova i simpatizera predstavljeni su kandidati za kantonalne, federalne i dr`avne nivoe vlasti. Svi govornici su istakli nu`nost promjena i nadolaze}u snagu SBB BiH. Nosilac liste za Parlamentarnu skup{tinu BiH iz Tuzlanskog i Posavskog kantona prof. dr. Emir

Prepuna kongresna sala Grada~a~kog sajma

Kabil istakao je da je ponosan {to se nalazi u Grada~cu

na skupu u organizaciji jednog od najja~ih op}inskih od-

bora. Nosilac liste za Parlament FBiH iz TK-a i predsjednik Op}inskog odbora Grada~ac Omer He}imovi}, naglasio je kako je broj ~lanova SBB BiH u stalnom porastu. Na skupu su se predstavili kandidati za Parlamentarnu skup{tinu BiH Sadan Imamovi} i Hasija [aldi}, za federalni parlament Edisa Tahirovi}-Softi} te za Skup{tinu TK-a Semir Turbi}, Murat Hurti}, Amira Turbi}-Had`agi}, Mahir Nurkanovi}, Mirela Gola} i Ekrem D`. D. Ibrahimovi}.

Iz lukava~kog Mati~nog ureda

Tokom avgusta u Teo~aku

U bra~nu luku uplovilo 27 parova
Tokom avgusta u Lukavcu je sklopljeno 27 brakova. U zajedni~ki `ivot krenuli su: Rasim Alji} i Enisa Osmanovi}, Nijaz Preli} i Melisa Hani}, Semir Malki} i Almedina Demirovi}, Adis Kurti} i Arnesa Morenja~ki}, Izudin Imamovi} i Maida Akelji}, Emir Hod`i} i Amela Mujagi}, Amar Karahasanovi} i Emina Bekti}, Ermis Kova~evi} i Maida Tufek~i}, Jasmin Hajdarevi} i Ru`a Lazarevi}, Mensudin Huremovi} i Amela Agi}, Mirza Be}i} i Emina Im{irovi}, Eldar Marho{evi} i Almira Hooper. Sudbonosno DA rekli su i: Sead Rahmanovi} i Husneta Mehi}, Mirnes Mujki} i Arnela Ibri~i}, Edin Serhatli} i Erna Jusi}, Nihad Kova~evi} i Vesna Vehabovi}, Elvir Mujanovi} i [ejla Turbi}, Omer Kova~evi} i Nihada Kova~evi}, Adnan Moranjki} i Lejla ^aji}, Mensudin Tokanovi} i Almedina Moranki}, Muhidin Okanovi} i Elzina Fai}, Senad Podanovi} i Meliha Imamovi}, Muharem Vrani} i Bahrija Ozunal, Edis Garagi} i Elvira Omerovi}, Milenko Risti} i Milena Popovi}, Abdulah Tupkovi} i Frieda Anja Schmidt te Elvis Gosi} i Sandra Alimanovi}. M. Ka.

Brak sklopilo osam parova
U Mati~nom uredu Teo~ak tokom avgusta brak je sklopilo osam parova. U bra~ne vode uplovili su: Ned`ad Naki~evi} i Hermina Mand`uka, Fadil Avdi~evi} i Hajra Kulovi}, Del~e Ristovski i Mejra Muj~inovi}, Azem D`uzdanovi} i ]ima Huremovi}, Adnan Muj~inovi} i Muniba Mehmedovi}, Jasmin Hori} i Alma Mujagi}, Asif Muj~inovi} i Aldijana Islamovi}, te Emir \edovi} i E. D`. Emina ^elikovi}.

crna hronika

Dnevni avaz, srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

15

SARAJEVO Su|enje za ubistvo na Mojmilu

Na rukama optu`ene nisu prona|eni tragovi baruta
Ono {to dodatno ote`ava dokazivanje da je Rukija Sejdini (55) usmrtila mu`a Hamzu Sejdinija (75) jeste ~injenica da nikada nije prona|en pi{tolj iz kojeg je pucano
Saslu{anjem Danice Pencl, vje{taka hemijske struke, koja je pozvana na zahtjev odbrane, ju~er je pred vije}em Kantonalnog suda u Sarajevu nastavljeno su|enje Rukiji Sejdini (55), optu`enoj za ubistvo supruga Hamze Sejdinija (75), koje se desilo 30. maja pro{le godine u njihovoj ba{ti na brdu Mojmilo u Sarajevu.

Sud u Banjoj Luci: Svjedo~ili psihijatri

Okru`ni sud Banja Luka

Otrovala sina, ubila mu`a
Zbog opre~nih stavova vje{taka zatra`eno tre}e psihijatrijsko vje{ta~enje Edine Dizdari}
Okru`ni sud u Banjoj Luci zatra`ilo je ju~er tre}e psihijatrijsko vje{ta~enje zdravstvenog stanja Edine Dizdari} (38) iz Krupe na Uni, koju Okru`no tu`ila{tvo tereti da je 17. avgusta pro{le godine otrovala petogodi{njeg sina sir}etnom kiselinom i ubila supruga u selu Vranovina kod Krupe na Uni. Ova odluka je donesena jer su sudski vje{taci i psihijatri Zorica Lazarevi} i dr. Nera Zivlak-Radulovi} ju~er iznijeli opre~ne stavove. Lazarevi} je u svom iskazu, kao svjedok Okru`nog tu`ila{tva, istakla da je optu`ena u vrijeme izvr{enja krivi~nog djela bila u stanju smanjene ura~unljivosti, ali ne bitno, dok je Zivlak-Radulovi} naglasila da govori o osobi koja je bila neura~unljiva u vrijeme izvr{enja krivi~nih djela. Dizdari} je, prema navodima iz optu`nice, iz podruma uzela bocu sir}etne kiseline koju je presula u drugu bocu i potom je dala sinu da popije. Petogodi{nji M. M. ubrzo je umro usljed trovanja, a pet dana poslije tog zlo~ina ona je samovoljno iza{la iz bolnice u Prijedoru, uzela taksi i dovezla se ku}i. Kada je stigla ku}i, posva|ala se sa suprugom Radetom Mudrini}em (52), koji je bio pijan, nakon ~ega ju je on pretukao, zahtijevaju}i da prizna ubistvo. U jednom trenutku nasrnuo je na nju kuhinjskim no`em, pri ~emu se spotakao. Tada mu je no` ispao iz ruku, da bi ga istim V. S. Dizdari} ubila.

Lako ih skinuti
Od Danice Pencl se tra`ilo da vje{ta~i tragove barutnih ~estica sa silikonskih rukavica uzetih od pet osoba, dan nakon ubistva koje je izvr{eno pucanjem iz pi{tolja. Vje{takinja je napomenula da ona nije uzimala silikonske rukavice, a prema njenom vje{ta~enju, na rukavicama uzetim s ruku optu`ene nisu prona|eni tragovi barutnih ~estica. Pencl je kazala da su eventualne barutne ~estice na|ene na rukama [evala i Kenana Zametice, koji su tog dana radili u svojoj ba{ti na Mojmilu. Ona je pojasnila da sli~ne tragove na rukama ostavljaju i |ubriva koja u sebi imaju nitrate. Osim |ubriva, iste tragove mogu ostaviti pojedini deterd`enti za ve{ i druge tvari koje sadr`e nitrate.

Sa privo|enja optu`ene Rukije Sejdini

Odgovaraju}i na pitanja tu`iteljice Suade Salki} i sutkinje Dalide Burzi}, vje{takinja Pencl je pojasnila da se barutne ~estice mogu lako skinuti pranjem ruku.

Ispaljena tri hica
Hamza Sejdini je, prema navodima iz optu`nice, na dan kada je ubijen

o~ekivao Rukiju koja mu je trebala donijeti ru~ak. Po dolasku u ba{tu na Mojmilu, Rukija je sa~ekala Hamzu da iza|e iz drvene barake, a zatim je ispalila dva hica u njega raniv{i ga u stomak i grudni ko{. Hamza je pred nju pao na koljena, a ona mu je, vidjev{i da je jo{ `iv, pri{la sle|a i pucala u potiljak.

Pi{tolj kojim je izvr{eno ubistvo nikada nije prona|en, a optu`ena je negirala da je ona sa svojim ljubavnikom isplanirala ubistvo. Odbrana je osporila Rukijino priznanje u policiji, tvrde}i da je dato pod pritiskom. Nastavak su|enja zakazan je za 23. septembra.
B. C.

Sud Bosne i Hercegovine

Potvr|ena optu`nica za me|unarodni kriminal
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optu`nicu protiv Mije Grgi}a (38) iz @ep~a, Husnije Mu{i}a (42) iz Breze, Adisa Abasa zvanog ]elo (31) iz Zenice, Adnana Selimi}a (27) iz Zenice, Adisa Sejdi}a (33) iz Zavidovi}a, Ermina Sejdi}a zvanog Blajzna (31) iz Zavidovi}a i Jasmina D`ani}a (25) iz Zenice, zbog organiziranog kriminala, me|unarodne trgovine drogama, oru`jem i vojnom opremom. Grgi} se tereti da je zajedno s njemu poznatim osobama nastanjenim u Holandiji organizirao i rukovodio zlo~ina~kom organizacijom koja je djelovala od sredine marta 2009. godine i koja je organizirana radi me|unarodne kupoprodaje, prijenosa i prijevoza droga.

Pa|eni kod Bile}e

Oduzete cigarete vrijedne 25.000 KM
U mjestu Pa|eni kod Bile}e prekju~er oko 17.30 sati policajci PS Berkovi}i zaustavili su i kontrolirali automobil „audi 100“ kojim je upravljao M. R. iz Bile}e. Pregledom vozila utvr|eno je da se u njemu nalaze cigarete „ronhil light“. Zbog postojanja sumnje da se radi o akciznoj robi, vozilo je prevezeno u PS Berkovi}i. Izvr{enim pretresom utvr|eno je da se u automobilu nalazi 20 paketa sa 10.000 kutija cigareta „ronhil light“ ~ija je tr`i{na vrijednost oko 25.000 KM. Nakon kriminalisti~ke obrade, protiv M. R. Tu`ila{tvu u Trebinju bit }e podnesen izvje{taj zbog ne. dozvoljene trgovine. P M.

Sud BiH: Vi{e optu`bi

U vozilu otkriveno 25 paketa „ronhila light“

(Foto: P. Mucovi})

Ova zlo~ina~ka organizacija osnovana je i zbog nezakonite kupoprodaje, izvoza, prijevoza i posredovanja u prometu oru`jem ili vojnom opremom iz BiH u zemlje EU i druge poznate dr`ave. Djelovala je u BiH, Hrvatskoj, Sloveniji, Njema~koj i Holandiji.

Poku{aj ubistva kod Gra~anice

Prijavljeno u Posu{ju

Barskom stolicom te{ko pretukao dvojicu
Sudija za prethodni postupak Kantonalnog suda Tuzla, na prijedlog Kantonalnog tu`ila{tva, odredio je jednomjese~ni pritvor Avdi \ogi}u (40) iz Lukavice kod Gra~anice zbog postojanja sumnje da je po~inio ubistvo u poku{aju. Iz Kantonalnog tu`ila{tva saop}eno je da postoji osnovana sumnja da je 10. septembra oko jedan sat poslije pono}i ispred diskoteke „Fle{„ u Lukavici osumnji~eni, nakon verbalne sva|e, nasrnuo na Edina B. (27) i Jakuba B. (32) iz Gornje Lukavice i zadao im vi{e udaraca metalnom barskom stolicom u predjelu glave, nanijev{i im te{ke povrede. Povrije|eni su zadr`ani na lije~enju u UKC Tuzla. Edin B. zadobilo je frakturu glave opasnu po `ivot, nakon ~ega je operiran i nalazi se u komi. Policija je navela da se osumnji~eni dovodi u direktnu vezu sa tim doga|ajem i da je odranije poznat policiji.

^oban gazdarici ukrao „opel astru“
^etrdesettrogodi{njakinja iz ^itluka prekju~er je prijavila Policijskoj upravi u Posu{ju da je H. B. (18) iz Jajca ukrao njen automobil „opel astra“ bez registarskih oznaka. Prema navodima iz prijave, o{te}ena je zaposlila H. B. kao ~obana te mu je za potrebe ~uvanja ovaca ustupila „opel“ koji je trebao otplatiti, ali se H. B. vozilom udaljio u nepoznatom smjeru. Policijski slu`benici poduzimaju potrebne aktivnosti na pronalasku ~obana.

Banja Luka

Uzgajao indijsku konoplju
Mi{o Grbi} (22) iz Banje Luke uhap{en je u ponedjeljak nave~er, nakon {to je policija prona{la i zaplijenila 19 stabljika indijske konoplje u njegovoj ku}i u Rekavicama kod Banje Luke. Grbi} je policiji poznat odranije, a policajci provode V. S. daljnju istragu.

16

Dnevni avaz, srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

crna hronika

ISTRAGE Smrt ~etverogodi{njaka ostala velika misterija

Kotor-Varo{

Prona|ene kosti bile znatno starije od datuma prijavljenog nestanka Ratka Makari}a
Iako su nakon pronalaska skeletnih ostataka u julu ove godine mnoga pitanja ostala otvorena, na njih, prema svemu sude}i, ne}e biti odgovora
Nestanak ~etverogodi{njeg Ratka Makari}a iz sela Id`ani kod Banje Luke, slu~aj koji je jo{ 2007. godine uzdrmao bh. i javnost u regionu, prema svemu sude}i, zvani~no }e zauvijek ostati velika misterija. Iako su brojna pitanja tek otvorena nakon {to su u julu ove godine prona|ene njegove kosti u blizini porodi~ne ku}e, policija i dalje samo mo`e kazati da „istraga nije obustavljena, ali novih detalja nema“. kao i o istrazi. Sla`em se da su mnoga pitanja ostala bez odgovora i da javnost treba znati jo{ koji detalj, ali u ovom trenutku, a mo`da i dalje, mi se ipak moramo profesionalno ponijeti i suzdr`ati svakog komentara vi{e - ka`e na{ izvor blizak istrazi. Ratko je nestao 16. jula 2007. godine, kada je sa stricem oti{ao da napoji konje na potoku u selu Josipovi}i. Za njim su tragali policija, mje{tani, lovci, vojska, EUFOR, a jedno vrijeme bila je anga`irana i ekipa Gorske spasila~ke slu`be iz Hrvatske. U potragu je bilo uklju~eno oko 150 pripadnika CJB Banja Luka, 100 pripadnika Oru`anih snaga BiH, mje{tani okolnih naselja, studenti iz Banje Luke, vi{e helikoptera EUFOR-a sa opremom za no}no osmatranje i detekciju toplote ljudskog tijela. dsku lobanju. Nakon izlaska na teren, istra`ioci MUP-a RS su u neposrednoj blizini na{li jo{ skeletnih ostataka, na osnovu kojih se mo`e zaklju~iti da se radi o djetetu. Ura|ena DNK analiza pokazala je da je rije~ o ~etverogodi{njem Makari}u, kao i da su, kako saznajemo, kosti dosta starije od datuma kada je zvani~no prijavljeno policiji da je nestao. Zvani~an stav policije nakon DNK analize bio je da Ratko nije ubijen. Privo|eni su i saslu{avani svi ~lanovi porodice. Ratkova majka Slobodanka ranije je izjavljivala da je njen sin otet. Ona je nakon pronalaska skeleta djeteta u blizini ku}e odbila sara|ivati sa medijima, tvrde}i jedino da kosti koje su na|ene nisu njenog sina. Sada uglavnom `ivi u Petrovcu kod V. S. roditelja.
Makari}: Nije ubijen

Sletio s vozilom u kanal
Mile Vu~enovi} (39) iz Kotor-Varo{i te{ko je povrije|en u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u ponedjeljak, ~etrdeset minuta poslije pono}i, na glavnoj saobra}ajnici na putu Banja Luka - Kotor-Varo{. Do udesa je do{lo kada je Vu~enovi}, iz za sada neutvr|enih razloga, izgubio kontrolu nad vozilom i sletio s kolovoza u obV. S. li`nji kanal.

Kontrola u Zenici

Prona{li policijsku palicu u „golfu“
Zeni~ki policajci prekju~er su u ulici Crkvice, prilikom kontrole „golfa“, kojim je upravljao V. T. iz Viteza, prona{li policijsku metalnu palicu. Protiv V T. po. dnesena je krivi~na prijava.

Velika potraga
- Rije~ je o vrlo kompliciranom slu~aju, pa mogao bih re}i i jednom od najte`ih u oblasti nestanaka. Specifi~ne okolnosti su i te {to se radi o djetetu, kao i o jednako simptomati~nim odnosima unutar porodice, koje ne `elim konkretnije definisati. Mi moramo voditi ra~una o tome, jednako

Za dje~akom tragala i vojska

Za vrijeme istrage MUP RS vr{io je i operativne provjere, odre|ene osobe provjeravao na poligrafu. Informacije da je dje~ak vi|en u Italiji provjeravao je i Interpol. Jedino {to je prona|eno bili su mobilni telefon, burence plasti~nog pi{tolja i tr-

ag stopala u sasu{enoj lokvi, ali dje~aku nije bilo traga.

DNK analiza
- Po~etkom jula ove godine mje{tanin sela Josipovi}i u ve~ernjim satima obavijestio je policiju da je dok je brao gljive na{ao lju-

crna hronika

Dnevni avaz, srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

17

PO@AR Ispred zgrade u Doboju

Zapaljena „{koda octavia“ koju koristi direktor zatvora
Milorad Novakovi} do dolaska vatrogasaca poku{ao sam ugasiti vozilo
Pripadnicima Policijske stanice Doboj 1 preksino} je dojavljeno da je izbio po`ar na automobilu „{koda octavia“, registarskih oznaka 672-J-273, vlasni{tvo Kaznenopopravnog zavoda Doboj.
Ku}a u kojoj je ubijena Renata Ad`aji}

Osumnji~enom odre|en pritvor

Sna`na eksplozija
Vozilo je bilo parkirano u Vidovdanskoj ulici ispred zgrade u kojoj `ivi direktor KPZ-a Milorad Novakovi}, a koji koristi spomenuti automobil. Odmah po dojavi na lice mjesta iza{li su dobojski vatrogasci i ugasili po`ar, za koji je utvr|eno da je podmetnut. Policija je osiguravala mjesto doga|aja do dolaska istra`ioca kriminalisti~ke policije CJB, inspektora protivpo`arne za{tite i okru`nog tu`ioca, koji su uvi|aj radili i ju~er prijepodne. Vatra je, prema prvim policijskim informacijama, podmetnuta s prednje desne strane, koja je uglavnom izgorjela. Tokom po`ara, prema rije~ima kom-

Dva dana prije ubistva supruge poku{ao izvr{iti samoubistvo
Sudija Kantonalnog suda u Sarajevu Vladimir [poljari} odredio je jednomjese~ni pritvor Almiru Korugi}u (37) iz Sarajeva, osumnji~enom za ubistvo nevjen~ane supruge Renate Ad`aji} (25) iz Sarajeva. Kako nam je potvrdio Korugi}ev branilac, advokat Mithat Ko~o, osumnji~eni se u Kantonalnom tu`ila{tvu izjasnio da }e se braniti {utnjom. Ubistvo se dogodilo u nedjelju u ku}i u ulici Nusreta Prohi}a broj 45, u sarajevskom naselju Bu~a Potok. Iz policije je saop}eno da je 25-godi{njakinja ubijena udarcima tupim predmetom po glavi. Korugi}, koji je u policiji priznao izvr{enje ovog djela, u Tu`ila{tvu je odustao od davanja bilo kakvih izjava. Korugi}a je nevjen~ana supruga napustila prije godinu. Do tada su `ivjeli kao podstanari, te se Korugi} sa 10-godi{njim sinom, nakon njenog odlaska, doselio kod oca u sarajevsko naselje Bu~a Potok. Postao je psihi~ki nestabilan te je u pet navrata poku{ao izvr{iti samoubistvo. Advokat Ko~o potvrdio nam je da je njegov branjenik posljednji put zavr{io u bolnici dva dana prije ubistva jer je popio kiselinu. Odbrana je ukazala na njegovo lo{e zdravstveno stanje, naglasiv{i da je Korugi}u prije nekoliko godina dijagnosticirana tuberkuloza. B. C.

Uni{ten prednji dio slu`benog automobila

(Foto: H. ^ali})

{ije Gorana Radoj~i}a, ~ula se sna`na eksplozija. Pretpostavlja se da je eksplodirao rezervoar za gorivo.

Nepoznat motiv
Bo{ko \uki}, pomo}nika ministra pravde RS, kazao nam je ju~er da se za sa-

da ne zna motiv ovoga napada. - Ho}u da ka`em da je Novakovi} prvi primijetio po`ar nekoliko minuta iza pono}i i sam ga po~eo gasiti, a onda je pozvao vatrogasce. Direktor je osoba koja rade}i ovaj posao ima svoja prava i

obaveze. Osu|enici su ljudi koji zavisno od svog pona{anja imaju nagrade ili kazne. Tvrdim da policija na osnovu uvi|aja i vje{ta~enja, te protivpo`arni inspektor mogu prona}i osobu koja je po~inila ovo krivi~no djelo H. ^. kazao je \uki}.

Sud Bosne i Hercegovine

Po~inje su|enje za krijum~arenje kokaina Prijetili radnici da povu~e tu`bu
Po~etak glavnog pretresa pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda BiH u predmetu „Arif Adilovi} i drugi“ zakazan je za danas, saop}eno je iz Suda BiH. Sud BiH potvrdio je 23. jula 2010. godine optu`nicu koja optu`ene Fuada Memovi}a, Adnana Hamzi}a i Arifa Adilovi}a tereti za krivi~no djelo organizirani kriminal u vezi s krivi~nim djelom neovla{ten promet opojnim drogama, dok se optu`eni Memovi} i Adilovi} terete i za krivi~no djelo krivotvorenje isprave, odnosno pomaganje. U optu`nici se navodi da je optu`eni Memovi} po~etkom 2010. godine organizirao i rukovodio zlo~ina~kom organizacijom koja je djelovala do 31. marta 2010. godine. Organizacija je osnovana radi neovla{tene me|unarodne prodaje, slanja, prijenosa do krajnje destinacije, posredovanja i me|unarodnog prometa droge kokain. Optu`eni Adnan Hamzi} i Arif Adilovi} postali su ~lanovi zlo~ina~ke organizacije te su tako u martu 2010. godine, putem njima poznate osobe, organizirali prijenos oko jednog kilograma opojne droge kokain iz Republike Paragvaj u BiH. Optu`eni Memovi} je prema navodima iz optu`nice u toku septembra 2009. godine nabavio krivotvorenu li~nu kartu BiH, dok je optu`eni Adilovi} spomenutu krivotvorenu ispravu upotrijebio kao pravu. Sarajevski policajci prekju~er su uhapsili maloljetnog H. N. (15) iz Sarajeva zbog sumnje da je po~inio razbojni{tvo. Osumnji~eni je u ulici Za Beglukom, u starom dijelu Sarajeva, oplja~kao prodavnicu „TP Marketi“. Rade}i na ovom slu~aju, policajci su do{li do saznanja da su H. J. i maloljetni

MUP Kantona Sarajevo

H. H. (17) iz Sarajeva upu}ivali prijetnje radnici prodavnice da povu~e prijavu protiv maloljetnog razbojnika. Istoga dana obojica su uhap{ena zbog sumnje da su po~inili krivi~no djelo spre~avanje dokazivanja. O svemu je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a maloljetnici su zadr`ani u MUP-u Kantona Sarajevo.

Provala u ku}u kod Srebrenika

Ukradeno 2.000 eura i tehni~ka roba
Sa akcije SIPA-e u Sarajevu

Kova~evo Polje kod Prozora

Izudarao kom{inicu kocem po glavi
U Kova~evu Polju kod Prozora ju~er je te{ko ozlije|ena R. [., koju je kocem po glavi vi{e puta udario kom{ija M. G. Incident se desio kada je R. [. upozorila kom{iju da otjera svoje stado ovaca s njezine njive. Ljut zbog upozorenja, M. G. je kocem te`e ozlijedio svoju kom{inicu, koja je nakon pru`anja prve pomo}i u Domu zdravlja u Prozoru, zbog te`ine povreda, upu}ena na daljnje lije~enje u SB Mostar. Pripadnici kriminalisti~ke policije izvr{ili su uvi|aj, a M. G. je priveden u PS PrH. M. ozor.

Policijskoj stanici Srebrenik preksino} je prijavljeno da su nepoznate osobe provalile u ku}u Zulkiha H. u Podora{ju kod Srebrenika. Lopovi su iskoristili odsustvo vlasnika i provalili u ku}u, iz koje su, nakon premeta~ine stvari, ukrali 2.000 eura i ve}u koli~inu tehni~ke robe. Ukupna materijalna {teta, prema procjeni vlasnika, iznosi oko 5.000 eura. O doga|aju je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a uvi|aj na licu mjesta obavili su pripadnici Odjela kriminalisti~ke policije PS Sr-

PS Srebrenik: Obavili uvi|aj

ebrenik, koji tragaju za loO. M. povima.

Prilika za sklapanje novih poslova

Proizvo|a~i autodijelova iz BiH na sajmu u Frankfurtu
Delegacija iz BiH, koju ~ine predstavnici Vanjskotrgovinske komore (VTK) BiH i 34 firme iz oblasti proizvodnje autodijelova, posjetit }e najve}i svjetski sajam automobilskih komponenti „Automechanika 2010“, koji se odr`ava od 14. do 19. septe- Upoznavanje novih trendova mbra u njema~kom Fra- cije proizvo|a~a autodijelova i komponenti za nkfurtu, javlja Fena. - Bh. proizvo|a~i iz autoindustriju i motorautoindustrije putuju 16. nih vozila VTK Midhat septembra na ovaj sajam, ^ehaji}. Sajam }e, kako je donakon ~ega u naredna dva dana imaju zakazane dao, biti prilika da se jo{ razgovore s odre|enim jedanput iska`e potencibrojem partnera. Na{i jal bh. proizvo|a~a koji predstavnici s velikim su spremni da ponude o~ekivanjima idu na ta- proizvode koji ispunjavakve sajmove zbog poslo- ju sve zahtjeve kvaliteta u vnih dogovora i da bi se autoindustriji. U tom koupoznali s novim trendo- ntekstu, na sajmu }e biti vima u ovoj industriji - predstavljen i novi katakazao je sekretar Grupa- log bh. autoindustrije.

18

Dnevni avaz, srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

biznis

ANALIZA Na{i zvani~nici nisu prihvatili ciljeve UN-a protiv siroma{tva

Aktuelne vlasti BiH cementiraju bezna|e
Gra|ani BiH moraju se uozbiljiti i kona~no shvatiti u kakvoj dr`avi i kakvim okolnostima `ive Nema ekonomskih programa za izlazak iz krize
Pi{e: Dr. Anton Jekauc
Generalni sekretar Ujedinjenih naroda (UN) Ban Ki-mun (Ki-moon) pozvao je dr`ave da odr`e obe}anja iz 2000. godine o Milenijskim razvojnim ciljevima. Ujedinjeni narodi, naime, tada su postavili ciljeve da se siroma{tvo u svijetu prepolovi u narednih 15 godina. Stoga je vrlo zanimljivo upitati na{e politi~are na vlasti znaju li oni i{ta o tome. uni{tavaju}i svaku nadu i cementiraju}i bezna|e. Budu}nost u ovoj zemlji mo`e po~eti tek kada ne{to nau~imo iz na{e pro{losti. Osim raznih imaginarnih protivnika, glavni problem ove zemlje uvijek je bilo neznanje, protiv kojeg se jedino mo`emo boriti ekonomijom znanja.

Uzaludna o~ekivanja
Prosto je nevjerovatno da nijedna stranka na vlasti nije prezentirala svoj cjelovit ekonomski program izlaska iz te{ke privredne situacije. Ne smijemo zaboraviti da }e se nova vlast na}i u te{koj situaciji, jer }e javnost biti nestrpljiva da ve} u prvih 100 dana vidi pomake od nerazvijenosti. Ako nijedna stranka na vlasti nema ekonomski program, jasno je da }e biti uzaludna bilo kakva o~ekivanja o izlasku iz krize. Gra|ani BiH moraju se uozbiljiti i kona~no shvatiti u kakvoj dr`avi i kakvim okolnostima `ive. U ovoj zemlji ipak ima kadrova kojima je ova situacija idealna prilika da poka`u da izlazi postoje. Gra|ani BiH koji izbjegavaju izlazak na izbore moraju biti svjesni svog neodgovornog pona{anja, jer je dosada{nja vlast na njihovoj pasivnosti zasnivala svoj legitimitet u stvaranju bezna|a i uni{tavanju na{e budu}nosti.
(Autor teksta je doktor ekonomskih nauka)

Na{e specifi~nosti
Aktuelne vlasti nisu nikada prihvatile tih deset ciljeva. Razvojna strategija BiH, koja se nalazi u zavr{noj fazi, tako|er je odbacila te ciljeve i izabrala {est svojih pravaca. Uzaludna su bila pravovremena upozorenja ekonomista na{oj nesposobnoj vlasti da zbog vlastite budu}nosti i BiH mora prihvatiti svih deset razvoJekauc: O~ekivanja izlaska iz krize

Vanjskotrgovinska razmjena BiH

Deficit smanjen za 12,8 posto
Vije}e ministara BiH usvojilo je analizu vanjskotrgovinske razmjene BiH za prvih {est mjeseci ove godine, koju je pripremilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. Ukupan obim razmjene BiH u ovom periodu iznosio je 9,61 milijardu KM, {to je za 12,79 posto vi{e u odnosu na isti period lani kada je ukupna robna razmjena iznosila 8,52 milijarde maraka. Trgovinski deficit iznosio je 2,85 milijardi KM i manji je za 16,38 posto u odnosu na isti period lani, a pokrivenost uvoza izvozom je 54,26 posto. Zemlje Evropske unije i dalje su na{ glavni vanjskotrgovinski partner i u ukupnom obimu u~estvuju s 49,58 posto.

jnih ciljeva UN-a, pa ~ak pro{iriti neke ta~ke za na{e specifi~nosti. Odgovorne neznalice tako su dale zeleno svjetlo, pa se Razvojna strategija BiH nastavila raditi s nedovoljno odre|enim i nejasnim ciljevima uz glasno pljeskanje Vije}a ministara i ljudi koji

Primjer Konrada Adenauera
Konrad Adenauer preuzeo je upravljanje Njema~kom u mnogo te`oj situaciji nego {to je to sada u BiH i za samo 11 godina po{lo mu je za rukom da u ekonomskom razvoju svoje zemlje prestigne svoje pobjednike. Ako je to nekome u pro{losti po{lo za rukom, ne vidimo nikakve razloge da se takvo {to ne mo`e u budu}nosti dogoditi i u BiH, jer takvi ljudi i stranke koje imaju ekonomske programe izlaska iz krize i kod nas postoje. Pa, za{to im ne bismo pru`ili {ansu da se poka`u?

Stagnacija industrije u Evropi
Industrijska proizvodnja u eurozoni i Evropskoj uniji (EU) u julu je stagnirala na mjese~nom nivou, pokazali su podaci evropskog statisti~kog ureda Eurostat. Na godi{njem nivou, u julu ove godine industrijska proizvodnja u eurozoni uve}ana je za 7,1, a u EU za 6,8 posto, objavio je Eurostat.

sjede u Parlamentu BiH. Najve}a odgovornost Parlamenta ipak le`i u ~injenici da je tolerirao stanje u kojem Vije}e ministara uop}e nije imalo razvojnu strategiju za ~itav period svog rada. Tako se jedino mo`e objasniti nerad Parlamenta. Preko nenau~enih lekcija iz bliske pro{losti olako prelazimo i mjesta gdje se kreira budu}nost zemlje prepu{tamo ljudima koji nemaju nikakve {anse da rije{e nagomilane probleme. Ve}ina bira~a vjeruje u ~uda da }e kandidati za Parlament BiH dobiti polo`ajnu pamet i da }e se problemi ve} sami po sebi rije{iti. Logika komunista tako do`ivljava svoje o`ivotvorenje i bez njih, a lanac neznanja tako se prenosi na nove generacije

Sindikat hemije i nemetala upozorava Vladu TK

Berzanski barometar za 14. 9. 2010. godine

Nema privatizacije Vijenca bez izmirivanja obaveza radnicima
Uposlenicima ovog rudnika duguje se najmanje 3,5 miliona maraka
Samostalni sindikat radnika hemije i nemetala FBiH upozorio je Vladu Tuzlanskog kantona (TK) da ne}e prihvatiti i dozvoliti privatizaciju Rudnika kre~njaka Vijenac u Lukavcu ako budu}i kupci ne izmire sve obaveze prema radnicima. - Stje~e se dojam da Vlada TK kao prodavac `eli zanemariti potra`ivanja radnika i tako kupcima omogu}iti potpisivanje kupoprodajnog ugovora pod uvjetima koje oni `ele - tvrdi predsjednica Sindikata Kata Ivelji}. Prema njenim rije~ima, radnicima Vijenca za neispla}ene pla}e, zatim pla}e koje su ispla}ene mimo granskog kolektivnog ugovora te obaveze za zdravstveno i penziono osiguranje duguje se najmanje 3,5 miliona maraka. Ona navodi da su na dosada{njim sastancima potencijalni kupci, lukava~ka Fabrika cementa i [i{ed`am soda, od Vlade TK tra`ili da preuzme i izmiri obaveze prema radnicima. - To bi zna~ilo da se taj novac mora namiriti iz bud`eta. Vlada se ovih dana treba o~itovati o tome. [ta god da se desi, mi ne}emo dozvoliti da radnici, njih 223, budu najve}i gubitnici privatizacije - ka`e Ivelji}. Agencija za privatizaciju u TK, naime, raspisala je javni poziv za prodaju Vijenca, za koji kupci, prema odluci Vlade TK, trebaju platiti najmanje osam miliona KM. Po~etkom jula Vlada je usvojila odluku kojom se prihvataju zahtjevi Sindikata da se kapital umanji za iznos obaveza prema radnicima.
E. HUREMOVI]

Euro/dolar 1,2854 Nafta 76,87 po barelu 0,41% 0,22%

Zlato 1.260,20 $ po unci 1,05%

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V. Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,418041 1,478097 26,787593 0,079426 0,262008 0,687532 1,822627 0,565032 0,247644 0,211461 1,511069 1,011165 2,338416 1,518242 0,049319 1,856901 1,955830 1,421595 1,481802 26,854730 0,079625 0,262665 0,689255 1,827195 0,566448 0,248265 0,211991 1,514856 1,013699 2,344277 1,522047 0,049443 1,861555 1,955830 1,425149 1,485507 26,921867 0,079824 0,263322 0,690978 1,831763 0,567864 0,248886 0,212521 1,518643 1,016233 2,350138 1,525852 0,049567 1,866209

Ivelji}: Vlada `eli o{tetiti radnike

biznis

Dnevni avaz, srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

19

Trgovanje 100.117 KM

PROGNOZE Svijet ne}e ponovno pasti u ralje recesije

Nastavljena monotonija
Sna`an rast glavnog indeksa
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od 100.117 maraka, a u sklopu 59 transakcija ukupno je prometovano 17.659 vrijednosnih papira. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 6.482 KM, me|u fondovima 5.179, obveznicama FBiH 2.586, na primarnom tr`i{tu 63.940, a na sekundarnom 21.928 maraka. Najve}i dnevni rast vrijednosti imala je Solana iz Tuzle, od deset posto, a najve}i pad VGT osiguranje iz Visokog, od

Najbolje tek dolazi!
Banke posu|uju novac, a poduzetnici ponovo zapo{ljavaju radnike Pomo} kompanijama u velikom tehnolo{kom razvoju
Neka od najve}ih imena u svjetskoj ekonomiji, predvo|ena prorokom iz Omahe, multimilijarderom Vorenom Bafetom (Warren Buffett), ju~er su predvidjela svijetlu budu}nost za globalnu ekonomiju. `io se s Bafetom. Kazao je pred skoro 2.000 okupljenih poslovnih vo|a, vladinih du`nosnika i poduzetnika po~etnika da stvari idu nabolje.

Vrijednost indeksa
BIFX SASX-10 SASX-30 0,13% 2,40% 1,02% 1.455,93 890,27 943,09

Era interneta
Bolmer ka`e da }e uskoro uslijediti jo{ ve}i tehnolo{ki napredak nego {to je bio onaj koji se dogodio tokom ere interneta. A to }e pomo}i poduzetnicima da razvijaju svoje poslovanje. Bolmer razmi{lja o tehnologiji koja nadilazi onu internetsku.

Dvostruko dno
- Svijet ne}e ponovo pasti u ralje recesije. Uop}e ne}emo imati recesiju s dvostrukim dnom - rekao je Bafet, vlasnik kompanije Berkshire Hathaway. Izjavio je da banke posu|uju novac, a poduzetnici ponovo zapo{ljavaju, pa on o~ekuje da }e eko-

50 posto. Vrijednost indeksa fondova BIFX pala je za 0,13 posto, na 1.455,93 poena. Indeks SASX-10 dobio je na vrijednosti 2,4 posto i iznosi 890,27 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 ve}a za 1,02 posto i iznosi 943,09 poena.

Kursna lista SASE na dan 14. 9. 2010.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM) Promjena kursa (%) Koli~ina Vrijednost Broj transakcija
ZVANI^NA KOTACIJA

Bolmer: Tehnolo{ki napredak

Bafet: Ja~a ekonomija

nomija biti ja~a nego ikada. Na samitu Montana Economic Development izjavio je da najbolje tek

dolazi! Stiv Bolmer (Steve Ballmer), izvr{ni direktor kompanije Microsoft, slo-

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA C OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA D BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO JP HT DD MOSTAR IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA HZHB JP ELEKTROPRIVREDA BIH SOLANA DD TUZLA BIHA]KA PIVOVARA D.D. BIHA]

14,80 3,08 29,84 29,01 19,36 3,79 71,88 8,50 63,86 45,94 26,91 11,00 9,00 1,00 500,00

-1,14
KOTACIJA FONDOVA

438 1.681 4.395 4.395 711 650 123 50 36 100 784 950 1.200 2.128 18

6.482,40 5.179,90 1.311,58 1.274,99 13.768,24 2.462,62 8.841,77 425,00 2.299,00 4.593,70 21.100,58 10.450,00 10.800,00 2.128,00 9.000,00

2 12 2 2 7 2 10 1 3 4 6 2 4 1 1

-0,60
OBVEZNICE FBiH

Promet 924.533 marke

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 14. 9. 2010.
Naziv emitenta
Prosje~na cijena Promjena u% Maks. cijena Min. Ukupan cijena promet (KM) BERZANSKA KOTACIJA
Telekom Srpske a.d. Banja Luka Tr nica a.d. Banja Luka 1,24 1,41 0 0 1,25 1,42 1,24 1,4 13.813,00 14.215,40

1,06 0,00
PRIMARNO TR@I[TE

Unis fabrika cijevi hit dana
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 95 transakcija ostvaren promet od 924.533 KM, a najve}i je obavljen akcijama Unis fabrike cijevi iz Dervente, u vrijednosti od 551.809 maraka. Ukupan promet obveznicama iznosio je 158.185 maraka. Najve}i rast cijene imao je VIB fond, od 6,31

1,60 8,25 -1,53 4,29 2,11 4,40 1,52 10,00 0,11 0,00 -50,00

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,06% 1,61% 836,63 1.442,55

KOTACIJA FONDOVA
ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka 3,8 2,7 3,8 3,7 166.092,40

posto, a gubitnik dana bila je Rafinerija ulja Modri~a, s padom od dva posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS smanjena je za 0,06 posto, na 836,63 po-

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE
Unis fabrika cijevi a.d. Derventa Republika Srpska - stara devizna štednja 1 0,36(A) 91,5498 -1,03 0,36 92 0,36 91,5 551.809,44 73.546,07

SEKUNDARNO TR@IŠTE

ena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS pove}a-

na za 1,61 posto i iznosi 1.442,55 poena.

MK SLOVENKA D.D. DONJI VAKUF VGT DD OSIGURANJE VISOKO

20 Srijeda, 15. septembar/rujan 2010. Dnevni avaz

oglasi

globus

Dnevni avaz, srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

21

Ukratko

UN Buran kraj 64. zasjedanja Generalne skup{tine

Bez usagla{avanja o davanju zajedni~kog glasa EU
U pozadini je neslaganje nekih ~lanica s mogu}no{}u da Evropa na mala vrata dobije previ{e „stolica“
(Od specijalnog dopisnika „Dnevnog avaza“ iz Njujorka)
Zatvaranje 64. zasjedanja Generalne skup{tine UN-a kasno preksino} je trebalo biti rutinski ~in, ali je na kraju dana sve odgo|eno jer se delegati iz 192 dr`ave nisu mogli usaglasiti o usvajanju rezolucije posve}ene sasvim novim pravima „davanja zajedni~kog glasa“ Evropskoj uniji na sastancima Generalne skup{tine. o „evropskoj rezoluciji“ u Generalnoj skup{tini pojedina~no glasa bio „moralni poraz“ za Uniju. Visoka predstavnica za me|unarodnu politiku EU Ketrin E{ton (Catherine Ashton), predsjednik Evropske komisije @oze Manuel Baroso (Jose Barroso), te predsjednik Vije}a Evrope Herman van Rompej (Van Rompuy) prisustvovat }e 65. zasjedanju Generalne skup{tine UN-a. Na dnevnom redu na}i }e se ostvarivanje osam milenijskih ciljeva, me|u kojima je do 2015. planirano iskorijenjenje ekstremnog siroma{tva u svijetu, pobolj{anje i jednakost u obrazovanju za sve, smanjenje mortaliteta djece uz suzbijanje raznih epidemija (uklju~uju}i malariju i AIDS), sve do pobolj{anja `ivotnog okoli{a i razvijanja me|unarodnog ekonomskog-politi~kog partnerstva za odr`ivi razvoj.
Erol AVDOVI] Filadelfija: Klinton uru~io priznanje
(Foto: AFP)

Bler dobio priznanje u SAD
FILADELFIJA - Biv{i britanski premijer Toni Bler (Tony Blair) nagra|en je Medaljom za slobodu, najve}im priznanjem u SAD, zbog uloge koju je imao u mirovnom procesu u Sjevernoj Irskoj i na Kosovu i anga`iranju kao izaslanik za Bliski istok po okon~anju visoke dr`avne funkcije. Nagradu Nacionalnog ustavnog centra iz Filadelfije Bleru je uru~io biv{i ameri~ki predsjednik Bil Klinton (Bill Clinton).

Osu|en biv{i vojni vo|a ETA-e
MADRID - [pansko pravosu|e osudilo je Gorku Palaciosa Aldaija, biv{eg vojnog vo|u ETA-e, na 83 godine zatvora, samo sedam dana nakon {to je nezavisna baskijska organizacija objavila primirje. Aldai, uhap{en u Francuskoj u decembru 2003., progla{en je krivim za ubistvo s teroristi~kim karakterom u napadu izvr{enom u Madridu 2001. godine, koji je izazvao smrt policajca Luisa Ortiza de la Rose, navodi se u tekstu presude.

Moralni poraz
Odlaze}i predsjednik Generalne skup{tine UN-a, libijski diplomata Ali Abdusalam Treki tako je odgodio predavanje drvenog ~eki}a za predsjedavanje [vicarcu D`ozefu Dajsu (Joseph Deiss), koji Skup{tinom treba predsjedavati do septembra 2011. godine. Problem je iskrsnuo ka-

Treki: Nije predao drveni ~eki} Dajsu

da se Pokret nesvrstanih, koji i dalje ~ini jaku grupu od 118 ~lanica UN-a, usprotivio tome da se rezolucija EU usvoji aklamacijom bez glasanja, jer su Evropljani „imali samo bilateralne, a ne i {ire konsultacije o tome“. U pozadini je, me|utim, neslaganje nekih ~lan-

ica UN-a s mogu}no{}u da Evropa na mala vrata dobije previ{e „stolica“, te dodatno pravo glasa u UN-u.

Osam ciljeva
Zamjenik ambasadora EU u UN-u Piter [vajger (Peter Schwaiger) izrazio je bojazan kako bi poziv da se

Zatvoreno blizu 30.000 Ira~ana
BAGDAD - U ira~kim zatvorima je blizu 30.000 zatvorenika koji su tu dospjeli bez su|enja, a ~esto su izlo`eni i mu~enjima, navedeno je u ju~er objavljenom izvje{taju „Amnesty Internationala“. Ova nevladina organizacija dokumentovala je slu~ajeve zatvorenika koji su godinama bili pritvoreni, nerijetko u tajnim zatvorima gdje su ih premla}ivali i mu~ili da bi iznudili priznanja za zlo~ine koja su ~esto unaprijed pripremljena, kao slu~ajevi neobja{njenih nestanaka ljudi.

Nastavljeni bliskoisto~ni pregovori

Ozbiljna diskusija Netanjahua i Abasa o su{tinskim pitanjima
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) i palestinski lider Mahmud Abas ju~er su, u drugoj rundi mirovnih pregovora, imali „ozbiljnu diskusiju o su{tinskim pitanjima“, izjavio je ameri~ki posrednik D`ord` Mi~el (George Mitchell) nakon 100-minutnog razgovora dvojice zvani~nika u egipatskom odmarali{tu [arm el-[eiku. Su{tinska pitanja su sigurnost Izraela, granice budu}e palestinske dr`ave, sudbina palestinskih izbjeglica i budu}nost Jerusalema, podsje}aju agencije. Netanjahu i Abas susreli su se ju~er i s ameri~kom dr`avnom tajnicom Hilari Klinton (Hilarry Clinton) u Egiptu, a razgovore }e nastaviti danas u Jerusalemu. Prije ju~era{njeg susreta, zagovara~i mira s obje strane su poku{avali doprinijeti pozitivnoj atmosferi. „Mi smo va{i partneri. A, vi na{i?“, poruka je plakata u Tel Avivu na kojima je slika palestinskih ~lanova pregovara~ke delegacije me|u kojima je i Abas. Palestinci i putem interneta poku{avaju kod Izraelaca probuditi interes za dijalogom. Na internet-stranici izraelsko-palestinske mirovne inicijative pod nazivom „@enevska inicijativa“, glavni palestinski pregovara~ Saeb Erekat zala`e se za povjerenje Izraelaca. - Znam da smo vas razo~arali i da smo u proteklih 19 godina bili nesposobni posti}i mir. Znam da ve}ina Izraelaca i dalje vjeruje u rje{enje na osnovu kojeg bi bile formirane dvije dr`ave. I mnogi Palestinci vjeruju u to, ja sam jedan od njih - ka`e Erekat u jednoj poruci.

Produ`en pritvor Nevenki Jurak
ZAGREB - Vlasnici privatne agencije za tr`i{no ogla{avanje „Fimi media“ Nevenki Jurak i njenoj saradnici Aniti Papa{-Lon~ar, koje USKOK sumnji~i da su poslovanjem s dr`avnim preduze}ima nezakonito zaradile oko 16,5 miliona kuna, produ`en je pritvor za jo{ dva mjeseca. Osumnji~ene su zadr`ane u istra`nom zatvoru jer sutkinja Jadranka Mandu{i} smatra da jo{ mogu utjecati na svjedoke i ponoviti kazneno djelo.

Kanadski Hrvati izgubili novac

[arm el-[eik: Sa susreta Netanjahua, Klinton i Abasa

(Foto: AFP)

SAD prodaju oru`je Saudijskoj Arabiji

Ugovor vrijedan 60 milijardi dolara
Ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack) uskoro }e zaklju~iti najve}u trgovinu oru`jem u historiji SAD, pi{u agencije. Naime, dogovorio je posao kojim }e Saudijskoj Arabiji prodati avione i oru`je u vrijednosti od blizu 60 milijardi dolara. Iako ugovor jo{ nije potpisan, prema vladinim izvorima, saglasnost dvije strane je postignuta, a sklopljenim poslom u SAD }e se otvoriti 75.000 novih radnih mjesta. Saudijska Arabija od SAD kupuje 84 nova lovca F-15, modernizirat }e jo{ njih 70, te nabavlja helikoptere tri tipa - „apache“, „black hawk“ i „little birds“. Proizvodnja vojnih letjelica trajala bi izme|u pet i deset godina. Pregovori idu dalje, a ako budu realizirani, Sjedinjene Dr`ave bi Saudijskoj Arabiji trebale dodatno prodati i raketne odbrambene sisteme, ~ija bi prodaja vrijednost ugovora podigla za jo{ nekoliko milijardi dolara.

Toronto: Malverzacija od devet miliona dolara

TORONTO - Vi{e od 4.000 ljudi, uglavnom kanadskih Hrvata, zbog prevare }e izgubiti ukupno devet miliona dolara ulo`enih u kreditnu zadrugu, objavila je kanadska policija koja istra`uje slu~aj prevare u podru`nici Hrva-

tske kreditne zadruge Toronto. Prema pisanju medija, policija je saop}ila da je rije~ o velikoj hipotekarnoj malverzaciji u koju je navodno uklju~en i 60-godi{nji upravitelj zadruge, te jo{ tri osobe.

22

Dnevni­avaz,­srijeda, 15.­septembar/rujan­2010.

globus

ITALIJA Premijer­kr­­i­ i­ ­ n­zbog­istu­ a­na­sku­ u it z ra p p

Pu­ ­ ­o­Or­az:­Po­ i­ u­o­15­oso­ a­­ ert t gn l b

(Foto:­AP)­­

Petnaest osoba je pogi nulo u prekju~era{njem padu aviona kompanije “Conviasa Airways” na istoku Venecuele, dok je 36 ~udesno pre`ivjelo, prenose agencije. Pilot letjelice u kojoj je ukupno bila 51 osoba upozorio je kontrolu leta da ne{to nije uredu s avionom nekoliko trenutaka prije pada. Avion je prevozio 47 putnika i ~etiri ~lana posade s venecuelanskog otoka Mar-

Nesre}u ~udesno pre`ivjelo 36 osoba

Pad­avi­ ­ a­u­Ve­ e­ u­ ­i on n c el

Berluskoni mladima ispri~ao vic o Hitleru
Odr`ao­du­ o­pr­ ­ a­ a­ je­mla­ im­~lanovima­nje­ o­ e­str­ ­ ke­o­dje­ o­ka­ a­i­se­ su g ed v n d g v an v j m k Na­go­ e­do­sa­ a j r d

garita u Karipskom moru i pao nedaleko od `eljezare kod grada Puerto Ortaza, savezna dr`ava Bolivar. - Ukupno imamo 36 pre`ivjela i 15 mrtvih. Pre`ivjeli su zbrinuti u bolnici, nijedan od njih nije u kriti~nom stanju. Kada se uz me u obzir stanje aviona, mislim da smo imali dosta sre}e - kazao je ministar saobra}aja i komunikacija Venecuele Fransisko Garses (Francisco Garces).

Brojni evropski listovi i italijanski politi~ari kritizirali su italijanskog premijera Silvija Berluskonija (Berlusconi) zbog izjava na skupu mladih ~lanova njegove partije Narod slobode u Rimu. Britanski “Daily Mail” ~ak je napisao kako {ale i poruke pokazuju “manjak ukusa pa ~ak i po Berluskonijevim sta ndardima”. Premijer Italije je na skupu ispri~ao vic o povratku Adolfa Hitlera u politiku. - Malo nakon Hitlerove smrti, njegovi sljedbenici su otkrili da je on zapravo `iv. Nakon dugog nagovaranja da se vrati u politiku, on je pristao kazav{i da }e ovaj put biti zao - rekao je Berluskoni. Potom je 73-godi{nji milijarder nastavio s dugim predavanjem o djevojkama, braku i svojoj seksualnoj snazi. - Veliki broj `ena `eli biti sa mnom u braku jer sam fin i jer misle da }u brzo umrijeti po{to sam mnogo stariji od njih te da }e mnogo naslijediti - rekao je Berluskoni i dodao da “legenda govori” kako je veoma spretan u krevetu. Tako|er je poru~io djevojka-

Biv{i hrvatski premijer Ivo Sanader trebao se odazva ti pozivu saborske istra`ne komisije koja istra`uje okolnosti privatizacije naftne kompanije INA bez obzira na to {to mu nije uru~en poziv, izjavio je u Crikvenici predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi}. On je naglasio da treba ispitati sve okolnosti koje su dovele do toga da hrvatska dr`ava koja ima odgovaraju}e u~e{}e u INA-i nema i proporcionalno u~e{}e u upravljanju tom kompanijom. - Svaki gra|anin, a naro~ito mi koji obavljamo dr`avne du`nosti, apsolutno imamo obavezu da pred Hr vatskim saborom pola`emo ra~une - rekao je Josipovi}.

Sanader se trebao odazvati pozivu saborske komisije

Jo­ i­ o­ i}­u­Cr­­ ve­ i­ i sp v ik n c

Be­ ­u­ ko­ i­sa­~lanicom­str­ ­ ke:­Le­ e­ da­o­spr­ ­no­ ti rl s n an g n et s

(Foto:­AP)­

ma da tra`e bogate momke. Berluskonijevi oponenti pozvali su ga da se izvini. Fabio Evangelisti kazao je kako su se ljudi “na`alost navikli na gafove i uvrede” od Berluskonija, ali da je {ala s Hitlerom ne{to najgore do sada. “Daily Mail” prenosi kako je Berluskoni “izgledao

Pr­ ­ a|iva­ je­ko­ e es n s

bucmastiji” u odnosu na ranije istupe, da se podvrgao operaciji presa|ivanja kose i da se u Italiji {pekulira ka ko je imao plasti~nu opera ciju. [ef italijanske vlade poznat je po brojnim gafovima. Jednom prilikom je kazao da je predsjednik SAD Barak Obama (Barack) “dobro preplanuo”, a na je -

dnom skupu je rekao kako bi se o`enio jednom ministricom samo da nije u braku. - U jednom hotelu priznao sam sobarici kako bih volio imati seksualni odnos, a ona mi je odgovorila: “Pa, gospodine premijeru, to smo uradili prije sat” - izjavio je Berluskoni na jednom strana~kom skupu.

Jo­ i­ o­ i}:­Go­ o­ ­o­o­INA-i­­­­­ sp v v ri

Ulaz u Predstavni~ki dom SAD preksino} je na kratko zatvoren jer je u nje govim prostorijama pro na|ena neidentificirana supstanca u prahu, saop}ila je policija. Senat i drugi dijelovi Kapitola ostali su

Nakratko zatvoren ulaz u Predstavni~ki dom SAD

Zbog­su­ nji­ og­pr­ ­ a m v ah

otvoreni dok je policija ispitivala ovu supstancu, izjavi la je portparol policije Ki mberli [najder (Kimberly Sneider). Ulaz u Predstavni~ki dom kasnije je otvoren, ja vio je Reuters.

Italijanski ministar va njskih poslova Franko Fratini (Franco Frattini) rekao je za “Vjesnik” kako o~ekuje da }e sporazum o pristupanju izme|u Hrvatske i Evropske unije biti potpisan u prvoj polovini sljede}e godine, {to zna~i da bi Hrvatska postala punopravna ~lanica EU 2012. Fratini je kazao da je Hrvatska “posljednjih mjeseci u~inila zna~ajne korake, dosegnuv{i tako cilj otvaranja svih pregovara~kih poglavlja i privremenog zatvaranja njih 22”. - Va`no je ista}i da je, u odnosu na prije godinu, atmosfera bitno promijenjena. Sada je atmosfera opu{tenija i stoga }e tempo pregovora bitno zavisiti od sposobnosti Hrvatske da nadvlada posljednje prepreke

Hrvatska u EU 2012. godine ^ekam inicijativu iz Beograda za razgovor
Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorli} izjavio je za B92 da ~eka inicijativu iz Beograda za razgovor s predstavnicima srbijanske vlasti, ali da mu “ne pada na pamet” da on tra`i taj razgovor. Nagla{avaju}i da `eli, ali da ne}e sam inicirati razgo vor s vlastima u Beogradu, Zukorli} je kazao da su klju~na pitanja pravo Bo{njaka i njihova sloboda, agresija na Islamsku zajednicu u Srbiji 2007. godine, problem ometanja funkcioniranja Bo{nja~kog nacionalnog vije}a i “lije~enje” svih oblika diskriminacija na vjerskoj i nacionalnoj osnovi. - Ne `elim, me|utim, se -

Mi­ i­ tar­Fr­ ­i­ i­za­“Vjesnik” ns at n

Mu­ ti­a­Zu­ o­ ­i}­o­situaciji­u­Srbiji f j k rl

Fr­ ­i­ i:­Zna~ajni­ko­ ­ ­ i­ at n rac

Zu­ o­ ­i}:­Klju~na­pi­a­ ja­­­ k rl t n

uo~i potpisivanja ugovora o pristupanju u prvom polugodi{tu 2011., pod ma|arskim predsjedanjem - rekao je Fratini za zagreba~ki dnevni list.

gmentalne razgovore jer nije rije~ o problemu s jednim mi nistarstvom. Najcjelishodnije bi bilo da se sastavi jedna de legacija iza koje }e stati predsjednik vlade i republike precizirao je Zukorli}.

kiosk

Dnevni avaz, srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

23

PROGNOZE Magazin „Forbes“ objavio tekst „Sljede}ih deset godina“

Kim }e umrijeti 2011., D`obs }e podnijeti ostavku?
Me|u tehnolo{kim predvi|anjima navodi se da }e najbr`i voz putovati na liniji Pariz - Peking brzinom ve}om od 480 kilometara na sat
Magazin „Forbes“ objavio je popis predvi|anja za narednih deset godina u podru~ju politike, tehnologije, medicine, finansija, ekonomije u posebnom izvje{taju nazvanom „Sljede}ih deset godina“. Prema „Forbesovim“ predvi|anjima, sjevernokorejski lider Kim Jong-il }e umrijeti 2011. u 70. godini, a njegov sin Jong Un naslijedit }e ga na ~elu zemlje. Nakon smrti vo|e, Sjeverna Koreja uspostavit }e trgova~ke odnose sa SAD. ^elzi Klinton (Chelsea Clinton), k}erka dr`avne tajnice SAD Hilari Klinton (Hillary) i biv{eg ameri~kog predsjednika Bila (Bill), postat }e senatorica 2016. godine, a tada }e prvi put biti trudna. dvadesetogodi{njak vrijedan 10 milijardi dolara, a vrijednost Facebooka popet }e se na 40 milijardi dolara.
„Quick Born“: Istraga jo{ traje

Strava u njema~koj klinici za djecu

Ja~i slabije silili na seks
Njema~ka klinika za pretilu djecu na{la se u centru seks-skandala, nakon {to je otkriveno serijsko silovanje me|u djecom od devet do 13 godina! Mjesto zlo~ina je ku}a „Quick Born“ u Bilefeldu gdje je tokom jula i avgusta na lije~enju bila grupa od {esnaestero mali{ana do 14 godina. Slu~aj je upraviteljici klinike prijavio jedan od ~lanova grupe, tako|er i `rtva. - Moj 11-godi{nji sin je plakao, rekao mi je da su ga prisilili da se ljubi te na oralni seks. Tukli su ga. Kada je vidio da su druga djeca silovana, i da ih sile na analni seks, sve je otkrio ispri~ala je jedna majka. Nakon {to je sumnja potvr|ena, optu`eno je ~etvero djece, a sve vi{e ih je progovaralo o nemilim doga|ajima. Optu`eni tvrde da je sve po~elo nevinom igrom „Zavrti bocu“, a nastavljalo se tzv. gej-igrama. Istraga jo{ traje, a glavni cilj policije je saznati da li su u sve to umije{ani upravitelji, te kako je mogu}e da cijeli mjesec nisu imali nikakva saznanja o doga|ajima. Glavna tu`iteljica Urlike [talman (Stahlmann) isti~e da bez obzira na monstruoznost zlo~ina sudskih osnova za podizanje optu`nice nema jer su sva djeca maloljetna.

Suvi{ni mu{karci
U predvi|anjima na podru~ju medicine, 2016. godine }e mu{karac postati suvi{an. Naime, tada }e dvije Australke postati roditelji koriste}i sinteti~ku spermu stvorenu iz maj~ine mati~ne }elije. U Kini }e se 2020. godine, zbog manjeg broja `ena, legalizirati homoseksualni brakovi. Izme|u Kine i Tibeta 2020. godine }e buknuti tzv. plavi rat nakon {to Kina otvori veliku hidroelektri~nu branu na rijeci Brahmaputra u Tibetu. Tako|er, Kina }e do`ivljavati vojne prijetnje od Indije i Pakistana. Indijski biznismen Muke{ Ambani 2014. godine postat }e najbogatiji ~ovjek na svijetu s imovinom od 62 milijarde dolara.

D`obs: Vrijedna imovina

Novac u fondaciji
Me|u tehnolo{kim predvi|anjima navodi se da }e najbr`i voz putovati na liniji Pariz - Peking brzinom

ve}om od 480 kilometara na sat ve} 2018. Godinu kasnije „Appleovac“ Stiv D`obs (Steve Jobs) dat }e ostavku, a prema oporuci nakon svoje smrti ostavit }e 50 milijardi dolara fondaciji Bila Gejtsa (Bill Gates). D`obsovo mjesto u „Appleu“ zaposjest }e D`onataj

Ajv (Jonathan Ive), stariji potpredsjednik „Applea“. Ranije, 2012. godine, protiv Applea }e ameri~ko ministarstvo pravosu|a podi}i tu`bu zbog monopola na podru~ju tabletnih ra~unara. Mark Cukerberg (Zuckerberg) iz Facebooka }e 2012. godine postati prvi

@ena u komi

Porodica iz Kolumbije izolirana od civilizacije

Djeca `ivjela u pe}ini, izmislila svoj divlji jezik
Kada smo ih na{li, nismo znali jesu li dje~aci ili djevoj~ice, bili su divlji, ka`u spasioci
Jedna kolumbijska porodica sa svoje petero djece `ivjela je na 2.600 metara nadmorske visine u pe}ini, poput divljaka. Njihova pe}ina nalazi se u blizini sela Turmekue, udaljenog 300 kilometara od glavnog grada Bogote. Spasioci, koji su poslani u tu pe}inu, tamo su zatekli petero djece, odnosno tromjese~nu bebu, jednogodi{nje, petogodi{nje, sedmogodi{nje i osmogodi{nje dijete. Zanimljivo je kako djeca nisu razumjela ni rije~ {panskog jezika, slu`benog u Kolumbiji, ve} su govorila vlastitim jezikom. Nakon {to su prevezena u bolnicu, uhvatila ih je panika, jer nikada nisu vidjela modernu tehnologiju, poput televizora, a nije im se svidio ni pribor za {i{anje. Ukratko, pona{ala su se u potpunosti divlje. - Kada smo ih na{li, nismo znali jesu li dje~aci ili djevoj~ice. Bili su divlji. Jedno dijete me ugrizlo kao `ivotinja - ispri~ao je spasilac Alivio Garzon. Stanovnici sela znali su za divlju porodicu koja je `ivjela u pe}ini, ali nisu bili svjesni da su imali toliko potomstvo. - Mislila sam da ih je samo dvoje. Nisu komunicirali ni s kim, kao da `ive u d`ungli - rekla je Eva Marija Kontreras (Contreras).

U restoranu popila sredstvo za ~i{}enje
@eni (39) iz njema~kog Ulma su u restoranu umjesto mineralne vode u ~a{u gre{kom nasuli sredstvo za ~i{}enje posu|a. Sredstvo je `eni ve} pri prvom gutljaju opeklo nepce i jednjak. Hitna pomo} ju je odvezla u bolnicu i nalazi se u umjetnoj komi. Njen mu` i konobar, koji su probali „mineralnu vodu“ nakon {to se `ena po~ela `aliti, lak{e su povrije|eni. Policija je saop}ila da je radnik restorana bocu mineralne napunio jakim sredstvom za ~i{}enje i gre{kom ga servirao `eni.

Uhap{ena dvojica Britanaca

Na prodaji sperme zaradili 250.000 funti
Mali{ani su oduzeti roditeljima

Kolumbijski mediji prenijeli su da se radi o porodici Rozales, koja je `ivjela u jezivim i nehigijenskim uvjetima, bez jastuka, deka i u smradu. Najvi{e ~u|enja izazvala

je ~injenica da otac porodice nije neobrazovan, ve} je on nakon oduzimanja djece odmah anga`irao advokata i tu`io vlasti. Nastavio je sa suprugom `ivjeti u pe}ini.

Britanka Bernadet Kuirk ~eka presudu

Rodila ~etvero mrtvoro|en~adi, skrivala ih u ormaru
Kuirk se na sudu te{ko prisje}ala detalja, ~ak nije znala ni datume kada je ra|ala djecu
Britanka je priznala da je godinama skrivala svoje ~etvero mrtvoro|ene djece. Troje je 20 godina dr`ala skriveno u ormaru. Bernadet Kuirk (Bernadette Quirk, 55) sudu u Liverpulu priznala je da je sve mrtvoro|ene bebe rodila u osamdesetim godinama pro{log stolje}a. Sudija je rekao da }e joj kazna biti izre~ena idu}eg mjeseca. Njen advokat sudu je kazao da je Kuirk rodila tu djecu u vrlo te{kom `ivotnom periodu, kada je imala problema s alkoholom. Kuirk se na sudu te{ko prisje}ala detalja, ~ak nije znala ni datume kada je ra|ala djecu. Svi ljekarski nalazi potvrdili su da su sve bebe ro|ene mrtve. Kuirk, koja trenutno `ivi u Viganu, uhap{ena je

Kuirk: Priznala krivicu

pro{le godine, u trenutku kada se lije~ila u bolnici od depresije.

Britanci Najd`el Vudfort (Nigel Woodforth, 43) i Riki Gejd` (Ricky Gage, 49) optu`eni su da su ilegalnom prodajom sperme zaradili 250.000 funti. Oni su na internetu prodavali spermu za ku}nu oplodnju. Donori su bili anonimni. Na svojoj internet-stranici koju su vodili u podrumu obe}avali su ostvariti san svakog para koji ne mo`e imati djece. Najprije su tra`ili da parovi uplate 380 funti kako bi mogli vidjeti podatke o donorima na njihovoj stranici. Nakon odabira donora, trebali su platiti jo{ 150 funti, a spermu su na ku}ne adrese dostavljali nezavisni dobavlja~i. Od 150 funti, donori su dobivali 50

Gejd` i Vudfort pred sudom

funti. Stotine `ena su od 2007. do 2008. godine koristile usluge ove online kompanije. Policija je na{la listu sa 792 dostave sperme.

24

srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi
Na osnovu članova 34. i 35. Zakona o unutarnjim poslovima Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 4/10), Nezavisni odbor, na sjednici održanoj 13.9.2010. godine, r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR KANDIDATA I IMENOVANJE POLICIJSKOG KOMESARA MUP-a TUZLANSKOG KANTONA
OPIS POZICIJE Policijski komesar rukovodi Upravom policije. Policijski komesar odgovoran je za svoj rad ministru i Vladi Kantona. U rukovođenju Upravom policije, policijski komesar: - predstavlja Upravu policije; - nadgleda i usmjerava aktivnosti Uprave policije; - odlučuje u upravnim stvarima iz nadležnosti Uprave policije; - predlaže ministru nacrte i prijedloge propisa ili izmjene i dopune postojećih propisa iz nadležnosti Uprave policije; - odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa policijskih službenika, državnih službenika i namještenika zaposlenih u Upravi policije; - odlučuje o disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika za lakšu povredu službene dužnosti; - priprema prijedloge potrebnih finansijskih i drugih sredstava za rad Uprave policije; odlučuje o korištenju sredstava i vrši nabavku opreme i materijalno-tehničkih sredstava u skladu sa namjenom odobrenih sredstava na budžetskoj poziciji Uprave policije; - priprema tromjesečne izvještaje i preporuke u vezi sa realizacijom budžeta, koje podnosi ministru; - predlaže ukupan broj zaposlenika u Upravi policije; - obrazuje stručne komisije i odgovarajuća radna tijela; - utvrđuje potrebe, određuje i implementira programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika Uprave policije; - organizuje jedinstven sistem izvještavanja i obrade podataka neophodnih za vršenje poslova Uprave policije; - raspisuje kantonalne potrage i oglašava raspisane potrage; - osigurava saradnju sa drugim policijskim organima i agencijama za sprovođenje zakona u BiH; - priprema programe, informacije, analize i druge materijale iz djelokruga rada Uprave policije na zahtjev ministra, Vlade Kantona ili na vlastitu inicijativu; - redovno izvještava ministra o poduzetim aktivnostima Uprave policije; - obavještava javnost o radu Uprave policije, - podnosi informacije i statističke podatke Federalnom ministarstvu, u vezi sa poslovima iz zajedničke nadležnosti Kantona i Federacije, kao i poslova iz nadležnosti Federacije koji su povjereni Ministarstvu, - odlučuje o načinu osiguranja određenih ličnosti i objekata, - vrši druga ovlaštenja koja su mu ovim zakonom i drugim propisima data u nadležnost. USLOVI Kandidat za imenovanje policijskog komesara dužan je da ispunjava slijedeće uslove: a) da je državljanin BiH; b) da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova; c) da ima VII stepen stručne spreme; d) da ima najmanje tri godine radnog iskustva u činu glavnog inspektora ili višem činu; e) da mu nije pravosnažnom presudom izrečena krivično pravna sankcija; f) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak u skladu sa zakonima o krivičnom postupku u BiH; g) da se na njega ne odnosi odredba člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine; h) da ne ispunjava uslove za penzionisanje predviđene zakonom, u toku mandata; i) da nije bio član političke stranke nakon stupanja na snagu Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Zakon o policijskim službenicima) („Službene novine Tuzlanskog kantona„, br. 6/06 i 11/07), ili odgovarajućeg zakona koji propisuje prava i obaveze policijskih službenika u policijskom organu gdje je zaposlen u vrijeme prijavljivanja na konkurs; j) da nije, niti je bio na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojem nivou, niti je bio postavljen na bilo koju poziciju od strane političke stranke nakon stupanja na snagu Zakona o policijskim službenicima ili odgovarajućeg zakona koji propisuje prava i obaveze policijskih službenika u policijskom organu gdje je zaposlen, u vrijeme prijavljivanja na konkurs; k) da nije, niti je bio član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou vlasti u BiH, nakon stupanja na snagu Zakona o policijskim službenicima ili odgovarajućeg zakona koji propisuje prava i obaveze policijskih službenika u policijskom organu gdje je zaposlen u vrijeme prijavljivanja na konkurs; l) da nije disciplinski kažnjavan za teže povrede službene dužnosti. Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan dostaviti: - uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) ili ovjerenu kopiju CIPS lične karte; - ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vršenje poslova i zadataka policijskog komesara, ne starije od šest mjeseci; - ovjerenu kopiju diplome o stručnoj spremi; - uvjerenje o radnom iskustvu u činu glavnog inspektora ili višem činu; - uvjerenje da nije kažnjavan, ne starije od tri mjeseca; - uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak, ne starije od tri mjeseca; - ovjerene izjave o ispunjavanju posebnih uslova iz tačaka: g), h), i), j), k), i l); Imenovanje policijskog komesara vrši se na period od 4 (četiri) godine i može se obnoviti samo jednom uzastopno. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od posljednjeg dana objavljivanja konkursa. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa, dostaviti na adresu: Služba Skupštine Tuzlanskog kantona, Ul. Rose Hadživuković br. 1, 75 000 Tuzla – Za Nezavisni odbor, sa naznakom „Prijava na javni konkurs – ne otvarati“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Kandidati koji ispunjavaju uslove iz konkursa biće pozvani na razgovor uz predočenje dokumentacije iz člana 37. Zakona o unutarnjim poslovima Tuzlanskog kantona.

{kola. Po zavr{etku edukacije kandidati su osposobljeni za obavljanje sljede}ih poslova: poslo vni tajnik, administrator, knjigovo|a, recepcio ner, blagajnik i operater. Zainteresirani kandidati mogu se prijaviti na individualne te~ajeve. Knjigovodstvo je mogu}e poha|ati i elektronskim putem preko interneta www.icmc-skola.com. UPIS OD 14. 9. DO 17. 9. 2010. GODINE U VREMENU OD 15 DO 18 SATI u prostorijama [kole, Obala Kulina bana 3 (prostorije U~ite ljske {kole). Nastava se izvodi u prijepodnevnoj smjeni od 8,15 do 11,30 i u poslijepodnevnoj smjeni od 16 do 19.15. Po~etak nastave 20. 9. 2010. PLAæANJE U RATAMA. Ukupan iznos {kolarine je KM 1290 (uklju~en PDV). Pojedina~ni te~ajevi KM 400 (uklju~en PDV). Informacije na telefone: 061 218 404, 061 102 181, 061 106 499, 061 167 842

POSLOVNA [KOLA SARAJEVO OGLA[AVA
Upis polaznika XXVIII generacije Edukacija traje pet mjeseci, nastava se izvodi iz sljede}ih predmeta: - Uredskog menad`menta - Engleskog jezika - Ra~unovodstva/knjigovodstva i - Ra~unara. UVJETI ZA UPIS: Najmanje zavr{ena srednja

kultura

Dnevni avaz, srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

25

ZENICA U BNP-u predstavljena 61. sezona

Prva premijera 30. septembra
Brojne predstave, koprodukcije i gostovanja Selma Spahi} umjetni~ki savjetnik Repriza svake premijere u NP Sarajevo
Bosansko narodno pozori{te u Zenici }e u 61. pozori{noj sezoni napraviti sna`an zaokret u svojoj teatarskoj politici, uz izvjesna ograni~enja koja ima zbog bud`eta, te potrebe da izbalansira odnos doma}ih i stranih autora, dje~ije i scene za odraslu publiku, kazao je ju~er direktor BNP-a Hazim Begagi}, najavljuju}i novu sezonu. cima - kazao je direktor tuzlanskog pozori{ta Armin ]ati}. Prema Begagi}u, dvije predstave MESS-a u oktobru, iz Belgije i Kolumbije, bit }e premijerno izvedene u Zenici, zbog jedinstvenih tehni~kih uvjeta. - U pregovorima smo da HNK Rijeka gostuje sa „Turbofolkom“ reditelja Frlji}a u januaru, kada }e on imati i svoj autorski projekt u Zenici, a bit }e izvedene i dvije predstave na{e umjetni~ke savjetnice Selme Spahi}, „Kako sam nau~ila voziti“ i „Usamljeni zapad“. Nastojat }emo da prva repriza svake
Porovi} na jednoj od izlo`bi

U Muzeju u Prijepolju

Okvirni plan
Prema okvirnom repertoarskom planu, tokom ovog mjeseca premijerno }e biti izveden „Don Kihot“ 30. septembra, a 14. oktobra „Arapska no}“. U decembru, na scenu BNP-a bit }e postavljeno djelo Ejpril de An|elis (April de Angelis) „Pozitivni ~as“ te „Patuljak iz zaboravljene zemlje“ Ahmeta Hromad`i}a na Dje~ijoj sceni. Kako je istakla mlada sarajevska rediteljka Selma Spahi}, koja je odnedavno umjetni~ki savjetnik BNP-

Postavka slikara Mensura Porovi}a
Peta samostalna izlo`ba akademskog slikara Mensura Porovi}a bit }e otvorena sutra u 19 sati u Muzeju u Prijepolju. Izlo`bu pod nazivom „Traganje za apsolutnim“ zajedni~ki organiziraju Muzej i Umjetni~ka radionica „liMESArt“, a ljubitelji likovne umjetnosti mogu je posjetiti naredni mjesec. Porovi} }e izlo`iti 50 slika raznih formata, koje su nastale u protekle Ad. K. dvije godine.

Najava nove sezone: Sna`an zaokret

a, u februaru }e Jovica Pavi} postaviti jedan od svjetskih klasika, a odabir djela bit }e poznat u narednim danima.

Originalno djelo
Selma Spahi} je za maj naredne godine najavila premijeru originalnog i zanimljivog djela - „Bh. pentagram - Razlike“, koji }e re`irati „ku}na rediteljica“ BNPa Lajla Kaik~ija. - Bh. autori Aida Pilav, Raskih projekata Rije~anina Olivera Frlji}a - rekla je Spahi}. - Petnaest godina nakon prve bh. poslijeratne koprodukcije BNP-a Zenica i tuzlanskog pozori{ta ponovno smo zajedno u projektu „Arapska no}“. @elimo da ovo bude koprodukcija dva sli~na grada, dva sli~na teatra i jako smo radosni zbog vidljivog i fascinantnog napretka BNP-a u posljednjim mjesedmila Smiljani}, Almir Im{irevi}, Darko Luki} i Hasan D`afi}, koji }e i koordinirati projekt, uradit }e pet povezanih kratkih pri~a, koje }emo objediniti u jedno pozori{no djelo, po prvi put na ovim prostorima - kazala je Spahi}. na{e premijere bude izvedena u Narodnom pozori{tu Sarajevo ili da organizujemo da sarajevska publika mo`e do}i na premijeru u Zenicu, kako to ~ini za vrijeme MESS-a. Bit }e tu jo{ projekata - kazao je Begagi}, ~ime je potvrdio da u ovom teatru zaista pu{u „novi vjetrovi“ dolaskom nove rukovodne A. D@ONLI] postave.

Danas na Bjela{nici

Tehni~ki uvjeti
- U martu }emo imati premijeru djela Milene Depolo „One su htjele ne{to sasvim drugo“ u re`iji Gorana Damjanca, a u julu jedan od autor-

Otvorenje Kamernog amfiteatra ASU
Sve~ano otvorenje Kamernog amfiteatra Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu (ASU) bit }e uprili~eno danas na Bjela{nici. Amfiteatar je izgra|en kako bi obogatio kulturni sadr`aj na olimpijskoj planini, pru`aju}i neobi~an prostor za promociju kulturnih manifestacija.
A. Gr.

Sezona jubileja
Dje~ija, omladinska i lutkarska scena BNP-a u predstoje}oj sezoni }e obilje`iti jubilej 60 godina od prve izvedbe u Zenici, pa }e, uz „Don Kihota“ i „Patuljka...“, u januaru naredne godine biti izvedeno nekoliko „sve~arskih“ programa, a planirano je i izdavanje monografije te dokumentarni film o {est decenija scene. Ve} najesen kre}u projekti za djecu „Prvi put u pozori{te“, „Predstava za gro{„ te Klub prijatelja BNP-a. Najavljeno je da }e 25. februara biti obilje`en i Dan BNP-a, odnosno njegov 61. ro|endan.

„Pozori{te bez granica“ u Tuzli

Prva predstava „Jedan dan sa familijom Ki{„
Izvedbom predstave „Jedan dan sa familijom Ki{„ Dramskog studija Centra za kulturu iz Bijelog Polja, preksino} je u tuzlanskom Narodnom pozori{tu otvoren 10. me|unarodni festival „Pozori{te bez granica“. Organizator ovog festivala je „Draft teatar“, koji ve} desetu godinu okuplja uglavnom amaterska pozori{ta. Na ovogodi{njem festivalu, koji }e trajati do 18. septembra, publici }e se predstaviti pozori{ta iz Slovenije, Srbije, Makedonije, Crne GoA. Mu. re i BiH.

U ~ast Sarajevo Film Festivala

Ivo Josipovi} organizira prijem na Pantov~aku
Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipovi} u petak }e na zagreba~kom Pantov~aku organizirati prijem u ~ast Sarajevo Film Festivala i dugogodi{nje saradnje i prijateljstva sa hrvatskim filmskim autorima. Na prijemu }e se okupiti brojni prijatelji SFF-a, kulturni radnici i filmski profesionalci iz BiH i Hrvatske. SFF uputio je poziv Josipovi}u da bude gost 16. SFF-a, me|utim, zbog ranije preuzetih dr`avni~kih obaveza morao je odgoditi posjetu. Kako je tada pojasnio, Josipovi} izuzetno cijeni umjetni~ke domete SFF-a. Sarajevo Film Festival ima sve ve}i zna~aj na kulturnoj karti Evrope, u koju se Sarajevo s pravom upisuje kao jedna od kulturnih metropola, istaknuto je izme|u ostalog u pismu Josipovi}a. Prijem u Zagrebu, predsjednik Josipovi} organizira kao zahvalu za poziv SFF-a u nadi i sa `eljom da prisustvuje narednom, 17. izdanju. A. Gr.

KULT/ART TELEKS
SARAJEVO - Promocija prozno-fotografske publikacije „Izgubljena mjesta“ koju su priredili Hana Stoji} i Sa{a Gavri} bit }e odr`ana ve~eras u Biblioteci (A. Gr.) Sarajeva, u okviru 11. Knji`evne srijede.

Diplomska postavka ALU [iroki Brijeg u Mostaru

U ASA Art galeriji u Sarajevu

Otvorena izlo`ba „Suptilnost razlike“
U Galeriji „Kraljice Katarine“ u Mostaru preksino} je u okviru sve~ane akademije Matice hrvatske Mostar otvorena izlo`ba „Suptilnost razlike“. Rije~ je o 11. diplomskoj izlo`bi Akademije likovnih umjetnosti [iroki Brijeg kojom se brojnoj publici predstavilo 19 akademskih grafi~ara, kipara i slikara. O radovima mladih umjetnika govorio je likovni kriti~ar Ivan Vukoja, koji je kazao da je osnovni dojam, kada se izlo`ba sagleda u cjelini, prili~na kvalitativna ujedna~enost. - Naravno, ovdje treba spomenuti i zasigurno veliki utjecaj koji su voditelji klasa imali na profiliranje autorskih poetika i stilskih karakteristika svojih studenata, ali treba naglasiti i pohvaliti ~injenicu da taj utjecaj nigdje nije pre{ao M. Sm. granicu dobrog ukusa - rekao je Vukoja.

Izla`u ~lanovi Udru`enja „Prijatelji umjetnosti“
U ASA Art galeriji u Sarajevu sutra u 19 sati bit }e otvorena izlo`ba fotografija, slika, grafika, kola`a i fotografija ~lanova Udru`enja „Prijatelji umjetnosti“. Kako nam je kazala koordinatorica Nata{a Stani{i}, u projektu u~estvuje 20 umjetnika iz na{e zemlje i Hrvatske. Izlo`ba traje do 15. oktobra i prodajnog je karaktera. Sva prikupljena sredstva idu u fond Udru`enja za finansiranje novih umjetni~kih projekata. A. Ke.

Detalj sa diplomske izlo`be

(Foto: I. Rozi})

Stani{i}: Prodajna izlo`ba

26

srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi

jet set

Dnevni avaz, srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

27

(Foto: S. Jordamovi})

FARMA Po~ela tre}a sezona, RAK pismeno upozorio Pink BH zbog druge

Naredna sankcija bila bi finansijska Od be~kog valcera
S ju~era{nje pres-konferencije u Zemaljskom muzeju

Pripreme za Bosanskohercegova~ki bal

RAK donio rje{enje na prigovore za sadr`aj emitiran 23. i 24. maja

Nekoliko dana prije nego {to je u nedjelju po~elo emitiranje tre}e sezone „Farme“, Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) pismeno je upozorila Pink BH, koji u na{oj zemlji emitira ovaj {ou realnosti. Razlog je druga sezona „Farme“, ta~nije emitiranje u ranom ve~ernjem terminu 23. i 24. maja 2010. godine. RAK je primio tri prigovora gra|ana kao i prigovor Omladinske ogranizacije „Zdravo da ste - Hi neighbour“ iz Banje Luke. U prigovorima stoji da je programa „uvredljiv i {tetan, povre|uje privatnost, mo`e naru{iti fizi~ki, psihi~ki ili moralni razvoj djece, a emitiran je izme|u {est i 24 sata“. - I pismeno upozorenje je sankcija. Reagirat }emo opet ako bude ulo`enih prigovora ili ukoliko vidimo da se emitiraju sadr`aji koji su u suprotnosti sa odredbama Kodeksa - ka`e Amela Odoba{i},

Druga „Farma“ vrvjela od psovki

rukovodilac Odjela za odnose s javno{}u RAK-a.

Kako je navedeno iz RAK-a, pri razmatranju odMuhovi}: Promocija sevdalinke

govaraju}e sankcije, uzeto je u obzir da je stanica tokom emitiranja spornog programa koristila odre|ene zvu~ne maske. Agencija je uzela u obzir i ~injenicu da je stanica i oznakom koja podrazumijeva da se program ne preporu~uje mla|ima od 15 godina, poku{ala ostvariti odre|eni vid kontrole nad neadekvatnim sadr`ajima. Kako je prethodna „Farma“ vrvjela od psovki i nedoli~nog pona{anja u~esnika, upitali smo Odoba{i} koja bi bila sljede}a sankcija za Pink BH ako se ponovi sli~an scenarij. - U rje{enju je jasno re~eno da se nosiocu dozvole stavlja na znanje da }e svako ponovljeno kr{enje odredbe i relevantnih pravila agencije rezultirati izricanjem stro`ije sankcije. Naredna je finansijska - govori L. S. R. Odoba{i}.

do nastupa DJ-a
Bit }e prikupljana sredstva za operaciju jednogodi{njeg Nedima ]osovi}a
Bosanskohercegova~ki bal je kulturno-promotivni projekt s humanitarnim karakterom, koji }e biti odr`an 18. septembra u Zemaljskom muzeju u Sarajevu, saop}eno je na ju~era{njoj pres-konferenciji. Medijima su se obratili Tamara Paravli}, Mirela Mujakovi}, Damir Muj~inovi}, Edin Manko, te Milan Pavlovi} i Rinko Golubovi}, biv{i i aktuelni voditelj BH Bala. - Tri godine se BH Bal odr`avao u be~kom dvorcu [enbrun. Drago nam je da }emo ga kona~no uprili~iti i u Sarajevu i to ba{ ovdje u Zemaljskom muzeju. I ovog puta }e u sklopu manifestacije biti organizirana humanitarna akcija. Cilj je prikupiti sredstva za operaciju jednogodi{njeg Nedima ]osovi}a, koji je do`ivio cerebralni {ok. Svi koji kupe kartu za ovu svojevrsnu donatorsku ve~er u~estvuju u akciji - isti~e Tamara Paravli}. Mirela Mujakovi} kazala je da }e BH Bal ponuditi veoma sadr`ajan program. - Be~kim valcerom bal }e otvoriti KUD „Proleter“, a potom }e nastupati Sarajevska filharmonija, Ivica [ari} uz pratnju orkestra „Sarajevo Sevdah Art“, Aida Mu{anovi}, Elizabet D`o Herijet (Elisabeth Joe Hariette), Mustafa [anti} bend, a poslije pono}i je planiran program u okviru kojeg }e prisutne zabavljati DJ Adnan Pest i grupa „Gonzo“ ka`e Mujakovi}. Na BH Balu se o~ekuje izme|u 500 i 700 H. P . zvanica.

Vanja Muhovi} & „Divanhana“ idu u Kopenhagen
Etnomuzikolog Vanja Muhovi} i ~lanovi benda „Divanhana“ u`urbano zavr{avaju prvi album sevdalinki. Jedan od razloga zbog kojeg se sve odvije br`e nego {to je predvi|eno jeste njihovo putovanje na sajam muzike „World Music Expo - WOMEX“ u Kopenhagenu. - U planu je da CD bude gotovo za mjesec i nadam se da }emo u Dansku krenuti potpuno rastere}eni. Tamo }emo nastojati {to bolje promovirati sevdah, „Art ku}u sevdaha“ kao njenog ~uvara, a vjerujem i da }e to biti sjajna prilika za susrete sa izdava~ima iz cijelog svijeta - ka`e Muhovi}. A. I.

Manekenka Emina Kari{ik

Na hrvatskoj modnoj sceni
Sa putovanja u Ljubljanu, gdje je pro{le sedmice bodrila svoju prijateljicu Olju Babi} na izboru „Bernie Models“, manekenka Emina Kari{ik nije se vratila praznih ruku. Po povratku u BiH, svratila je u Zagreb i tada su joj se sasvim nenadano otvorila vrata modne ku}e „Sandra“. - Prijatelji su mi predlo`ili da se javim na kasting u „Sandru“. Kako to obi~no biva, neplanirano uvijek ispadne najbolje. Ovih dana radit }u foto{uting koji mi je potreban za potpisivanje ugovora, kojim }u dobiti svoju mati~nu modnu ku}u u Hrvatskoj isti~e Kari{ik. A. I.

28
Prinove

Dnevni avaz, srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

show biz

Borat po drugi put postao otac
Najbolje pla}eni britanski glumac u Holivudu Sa{a Baron Koen (Sacha Cohen) i njegova supruga Ajla Fi{er (Isla Fisher) po~etkom septembra dobili su drugo dijete. Bra~ni par ve} ima dvogodi{nju k}erku Oliv (Olive), a portparol para nije htio otkriti jesu li Sa{a i supruga dobili sina ili k}erku jer svoj privatni `ivot nastoje dr`ati dalje od javnosti. S prinovom su ve} vi|eni u {etnji Londonom. Sa ~uvanjem privatnosti i{li su tako daleko da nisu htjeli potvrditi da je Ajla po drugi put trudna iako joj se veliki trudni~ki trbuh ve} jako isticao.

Kruz: U braku s Havijerom Bardemom

[panska zvijezda u drugom stanju

Vergara: Ne mogu glumiti nau~nicu

Penelopa Kruz u petom mjesecu trudno}e
Penelopa Kruz (Penelope Cruz) u petom je mjesecu trudno}e, potvrdio je ju~er njen agent. Glasine da je ta {panska glumica s holivudskom adresom trudna kolaju ve} neko vrijeme, ali su do sada njeni agenti to negirali. Udata je za kolegu Havijera Bardema. Gluma~ki par vjen~ao se u julu na Bahamima. Glumica se trenutno nalazi u Londonu gdje zavr{ava snimanje ~etvrtog nastavka „Pirata s Kariba“. Par je u vezi tri godine, a ovo im je oboma prvi brak. Do sada su zajedni~ki nastupili u tri filma, uklju~uju}i i Penelopin debitantski „[unka, {unka“ Pedra Almodovara 1992. godine. Oboje su dobitnici Oskara - on za mu{ku sporednu ulogu 2007. u filmu „Nema zemlje za starce“, a ona za `ensku 2009. u filmu „Viki Kristina Barcelona“.

LJEPOTICE Priznanje kolumbijske glumice i modela

Vergara: Velike grudi su mi pomogle u karijeri
Rekla sam majci da }u ih smanjiti ~im postanem punoljetna. No, sada sam zahvalna {to ih imam, ka`e Sofija
Zanosna kolumbijska glumica i model Sofija Vergara (Sofia) ka`e kako je dok je bila mla|a mrzila svoje ogromne grudi jer je zbog bujnog poprsja „izgledala kao striptizeta“. - @eljela sam na operaciju dok sam bila tinejd`erka. Rekla sam majci da }u ih smanjiti ~im postanem punoljetna. Kazala mi je: „Sofija, u{uti. Kada bude{ imala 18, bit }e druga~ije.“ Tada sam mislila - za{to bih `eljela ovako ogromne grudi. Ve} tada sam imala peticu i bilo mi je jako te{ko da se odijevam. [ta god odjenula, izgledala sam kao striptizeta. No, sada sam zahvalna {to ih imam. Iskreno, puno su mi pomogle u karijeri i uvijek se osje}am seksi - kazala je Vergara. Otkrila je i kako je prirodna plavu{a, ali ~im je jednom ofarbala kosu u tamnu i postala „vru}a Latinoamerikanka“, vi{e nije bilo povratka. - Istina, na svakih 100 uloga koje ponude nekim drugim glumicama, pojave se svega dvije koje odgovaraju nekom poput mene. Dakle, ne mogu glumiti nau~nicu. Znam ko sam i kako izgledam i znam kako zvu~im. Ne}u zato re}i svom agentu: „Prijavi me za [indlerovu listu 2.“ To jednostavno ne bi i{lo ka`e Vergara.

Koen sa suprugom

Obi~aj ameri~ke pjeva~ice

Agiljeru savjetuju
Agiljera: Korisne upute

homoseksualci
Popularna ameri~ka pjeva~ica Kristina Agiljera (Christina Aguilera) otkrila je kako joj najbolje savjete, pogotovo o seksu, daju njeni homoseksualni prijatelji. Ina~e, Agiljera je ve} pet godina u braku s D`ordanom Bretmenom (Jordan Bratman). - Volim kada mi moji prijatelji, mu{karci, daju savjete. I zaista svaki put kada mi je potreban savjet obratim se njima. Homoseksualci me razumiju i uvijek mi daju dobar savjet, a naravno, kada je njima potrebna pomo} i ja sam tu za njih izjavila je pjeva~ica, te nastavila: - Ko je bolji u davanju savjeta: homoseksualci ili heteroseksualci? Pa, to zavisi od toga kakav vam savjet treba. Ako je rije~ o seksualnom `ivotu, homoseksualci }e vam dati bolji savjet. Agiljera dodaje i kako u`iva daju}i savjete svojim mu{kim prijateljima, pogotovo o tome kako da pri|u djevojci koja im se svi|a.

PORODICA I ZDRAVLJE
Dnevni avaz
srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

[est supstanci za dobro zdravlje i liniju

Susam za srce, `itarice zami{i}e
Nedostatak magnezija pove}ava rizik od sr~anih tegoba, mo`e do}i do mi{i}ne slabosti, gr~eva u mi{i}ima, drhtanja, trnjenja
romjene vremena mogu izazvati fizi~ki i psihi~ki stres. Zato treba obratiti pa`nju na {est energetskih supstanci, savjetuje doktor Zilke Hofman (Sielke Hoffman), nutricionista iz Rendzburga u Njema~koj. Inulin: Ova biljna supstanca je ugljikohidrat slatkastog ukusa. Ima ga u arti~okama, cikoriji, bijelom i crnom luku i {parogama. Magnezij: Rije~ je o jednoj od najva`nijih mineralnih supstanci koja ja~a srce. Magnezij je neophodan za preno{enje nervnih impulsa i kontrakciju mi{i}a. Nedostatak magnezija pove}ava rizik od sr~anih tegoba. Mo`e do}i do mi{i}ne slabosti, gr~eva u mi{i}ima, drhtanja, trnjenja, kao i do gubitka osje}aja u rukama i nogama. Magnezijem su prete`no bogate integralne `itarice, susam, sjemenke bundeve, mahunarke, povr}e, ko{tunjavo vo}e, a ima ga i u ribi i mesu. @eljezo: Crvena krvna zrnca s hemoglobinom transportuju kisik do svih dijelova tijela. Jezgro hemoglobina je `eljezo, koje vezuje kisik. @eljeza ima u mesu, hljebu od integralnih `itarica, mahunarkama, smokvama i ko{tunjavom vo}u. Nijacin je va`na hrana za mozak. On {iri krvne sudove i aktivira neurotransmitere, koji su va`ni za optimalno preno{enje impulsa mo`danih }elija. Piletina, meso, iznutrice, riba, kvasac, mlijeko, mahunarke, zeleno lisnato povr}e - sve ove namirnice sadr`e ovu energetsku supstancu. Jod: Ovaj element u tragovima efikasno je sredstvo za mr{avljenje. Ima ga u morskoj ribi i mlije~nim proizvodima. Tijamin: Ovaj vitamin neophodan je da bi nervi imali dovoljno energije koja im je potrebna za preno{enje elektri~nih impulsa. Tijamina ima u proizvodima od integralnog bra{na, gra{ku i grahu.

Orasi imaju izbalansiran odnos masno}a

Prevencija savremenih bolesti

P

Tajna je u omjeru masti
Otkriveno je da prehrana bogata omega-3 i omega-6 masnim kiselinama poma`e u spre~avanju raka debelog crijeva. Nau~nici su potvrdili i ranije poznatu ~injenicu da pove}an unos omega-6 masnih kiselina, u pore|enju s omega-3 masnim kiselinama upu}uje na pove}an rizik od razvoja raka debelog crijeva, zbog ~ega je ve} ustaljena praksa mnogih ljekara da svojim pacijentima savjetuju konzumiranje uravnote`enog unosa omege-6 i omege3, pri ~emu je idealan omjer 1:1. Na`alost, prema podacima instituta, za tipi~nu zapadnja~ku prehranu ovaj omjer iznosi 15:1. Pretjerana konzumacija omega-6 masnih kiselina doprinosi porastu savremenih bolesti, poput kardiovaskularnih, raka, autoimunih poreme}aja i upala. Zato }e pove}anje koli~ine unosa omege-3 pomo}i u spre~avanju razvitka ovih bolesti i pobolj{ati sveukupno zdravlje pojedinaca. Riba, jetra bakalara, ulje lososa i sjemenke lana bogati su izvori omega-3 masnih kiselina, a namirnice koje sadr`e pravilan omjer omega-6 i omega3 masnih kiselina su divlji losos i orasi.

Flash

Namirnice bogate kalijem poma`u u otpu{tanju prekomjerne teku}ine iz organizma. Kalijem obiluju banane, paradajz, jogurt, marelice, jagode i papaja. Me|utim, prevelike koli~ine kalija mogu dovesti do boli u mi{i}ima i nepravilnih otkucaja srca ako imate problema s bubrezima.

Cjelovite `itarice su vrlo zdrave

Lijek iz prirode

^aj od hibiskusa regulira pritisak
^aj od hibiskusa mo`e pomo}i u sni`avanju visokog krvnog pritiska. Do tog otkri}a do{la je ameri~ka nutricionistkinja Dijana Mekej (Diana McCay). Ona je testirala 65 dobrovoljaca, od kojih je pola grupe slu~ajno izabranih ispitanika tokom {est sedmica pilo po tri {olje ~aja od hibiskusa dnevno, dok su drugi pili placebo napitak koji je imao vje{ta~ku aroTri {olje mu i boju hibi~aja dnevno skusa. Svi su se ina~e hranili kao i do tada i nisu mijenjali stil svojih aktivnosti. Rezultati su pokazali da je onima koji su pili ~aj od hibiskusa gornji pritisak opao za 7,2 milimetara `ivinog stuba. Rezultati tako|er pokazuju da su oni koji su imali najvi{i sistolni pritisak 129 i vi{e najbolje reagirali na ~aj od hibiskusa jer je njihov sistolni pritisak opao u prosjeku za 13,2 milimetara `ivinog stuba, a donji pritisak im je opao za 8,7 milimetara.

Uzrok debljine krije se u mozgu
Nova me|unarodna nau~na studija otkrila je za{to neki ljudi jedu masnu hranu i ostaju mr{avi, dok se drugi beznade`no goje. Istra`ivanje, koje je u Australiji proveo Institut MODI, pokazalo je da masna hrana odvaja }elije mozga od tijela i spre~ava da signali koji daju naredbu organizmu da prestane s unosom hrane i zapo~ne sa sagorijevanjem energije stignu do mozga. Rezultati istra`ivanja pokazali su da masna hrana podsti~e pretjerani rast tzv. pomo}nih }elija mozga, {to spre~ava povezivanje melanokortinskog sistema s nervima koji odre|uju apetit i potro{nju energije.

30

Dnevni avaz, srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

PORODICA I ZDRAVLJE

Va`na je preventiva

@ustrom {etnjom sprije~ite rak
Hodanje je najprirodnija i najzdravija tjelesna aktivnost. Osim {to }ete tijelo napuniti energijom, oja~ati mi{i}e, pobolj{ati ravnote`u i skinuti suvi{ne kilograme, `ustrim koracima mo`ete sprije~iti i nastanak raka! Samo 45 minuta umjerenog vje`banja svakog dana mo`e smanjiti broj slu~ajeva raka crijeva i dojke za ~ak 12 posto, savjetuju nau~nici Svjetske fondacije za istra`ivanje raka. Osim `ustre {etnje, ra~unaju se i druge aktivnosti poput vo`nje bicikla, plivanja laganim tempom, plesanja, vrtlarenja, pa ~ak i izvr{avanja ku}anskih poslova. Tjelesna aktivnost tako|er ima preventivni u~inak jer osobe koje su redovno aktivne nisu sklone pretilosti te vi{e paze na svoju prehranu. Istra`ivanje provedeno u Australiji, Kanadi, Francuskoj i [vedskoj pokazalo je da za dobre rezultate svakodnevno treba napraviti oko 12.000 koraka.

Draktivnost po`eljna Fizi~ka
Pi{e: Prof. dr. Dijana Avdi}

ORDINACIJA

Prva ili rana faza rehabilitacije zapo~inje ve} u jedinicima intenzivnog lije~enja te potom na klini~kim odjelima. Obuhvata vje`be disanja i razgibavanja u bolesni~kom krevetu, uz {etnje hodnikom. Tako|er, ova faza uklju~uje i po~etnu edukaciju bolesnika i njegove u`e obitelji o uzrocima, prirodi i toku nastale bolesti

Lije~enje posljedica sr~anog udara

je nakon infarkta

Ljekari isti~u da nije va`no kakvom aktivnosti se bave osobe koje su pretrpjele sr~ani udar, ve} je va`no da se bave redovno

K

Dnevno 12.000 koraka

Bisfenol A uzrokuje mu{ku neplodnost
Novo istra`ivanje pokazalo je da je hemikalija bisfenol A (ili BPA) povezana s manjim kvalitetom sperme. BPA se naj~e{}e koristi za izradu plastike ili pakiranja hrane i pi}a i ljudi su mu najvi{e izlo`eni putem prehrane. Nau~nici su ispitali spermu i urin 190 mu{karaca u klinici za neplodnost i otkrili bisfenol A u 89 posto uzoraka. Mu{karci s najvi{im nivom bisfenola A imali su u prosjeku 23 posto ni`u koncentraciju sperme.

ardiovaskularne bolesti jedan su od vode}ih uzroka smrti u razvijenim zemljama. Naj~e{}e u skupini kardiovaskularnih bolesti su ishemi~ne i cerebrovaskularne bolesti te hipertenzija, koja je i zasebna bolest, te rizi~ni faktor. Va`na karakteristika kardiovaskularnih bolesti je obolijevanje radno sposobnog stanovni{tva s pove}anjem broja bolesnika mu{kog spola u mla|oj `ivotnoj dobi. Kod mu{karaca je do 55. godine sr~ani udar ~e{}i, dok se
Puls je najbolji pokazatelj

do 75. godine ta razlika u odnosu na `ene smanjuje dva i po puta. U starijoj `ivotnoj dobi, iznad 75. godine od sr~anog udara ~e{}e obolijevaju `ene.

Koristi
Primjerene fizi~ke aktivnosti, bilo na otvorenom ili u zatvorenom prostoru, mnogostruko su korisne jer: Smanjuju rizik od sr~anih bolesti Pove}avaju koncentraciju „dobrog“ holesterola Pove}avaju mi{i}nu masu Smanjuju rizik od osteoporoze Pobolj{avaju imunitet.

Protok krvi
Sr~ani udar razvija se tokom ~etiri do {est sati. Najve}i broj o{te}enja }elija sr~anog mi{i}a nastaje unutar prvog sata od smanjenja ili prestanka protoka kroz koronarne arterije. Potrebno je {to prije uspostaviti normalan protok krvi kroz za~epljene koronarne arterije kako bi se smanjila daljnja o{te}enja i odumiranje }elija sr~anog mi{i}a te isto tako sprije~iti i mogu}i smrtni ishod. Va`no je pravovremeno prepoznati simptome sr~anog udara i {to prije potra`iti ljekarsku pomo} jer je vrijeme od nastanka infarkta od klju~ne va`nosti za pre`ivljavanje! Simpto-

gu}eg fizi~kog, psihi~kog i socijalnog stanja tako da bolesnici nakon akutne epizode kardiovaskularne bolesti, znatnim dijelom svojim vlastitim snagama, o~uvaju odnosno ponovo zauzmu mjesto u zajednici i nastave s dotada{njim aktivnim `ivotom. Prva ili rana faza rehabilitacije zapo~inje ve} u jedinicima intenzivnog lije~enja te potom na klini~kim odjelima. Obuhvata vje`be disanja i razgibavanja u bolesni~kom krevetu, uz {etnje hodnikom. Tako|er, ova faza uklju~uje i po~etnu edukaciju bolesnika i njegove u`e obitelji o uzrocima, prirodi i toku nastale bolesti, rizi~nim faktorima te mogu}nostima i potrebi njihove korekcije. Druga (konvalescentna) faza kardiolo{ke rehabilitacije slijedi neposredno nakon ili nekoliko sedmica iza akutne faze bolesti. Ova faza rehabilitacije provodi se ambulantno (u trajanju do osam sedmica) ili u stacionarnim ustanovama specijaliziranim za provo|enje programa kardiolo{ke rehabilitacije (traje tri do pet sedmica).

Odre|ivanje tempa
mi mogu i izostati te bol ne mora biti vode}i simptom! Znak upozorenja mo`e biti i ponavljaju}a bol u prsima koja se javlja u naporu i popu{ta nakon odmora. Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, kardiolo{ka rehabilitacija obuhvata skup mjera i postupaka sa svrhom postizanja najboljeg moTre}a (kasna) faza rehabilitacije nastavlja se na drugu fazu i u na~elu traje do`ivotno. Nau~ene vje`be bolesnici provode u vlastitom domu ili u specijaliziranim klubovima ambulantno, u pravilu svakodnevno ili barem tri puta sedmi~no u trajanju od 30 minuta. Bolesnik je pod kontrolom ljekara primarne zdravstvene za{tite, uz kontrole i konsultacije nadle`nog kardiologa. Ljekari isti~u da nije va`no kakvom aktivnosti se bave osobe koje su pretrpjele sr~ani udar, ve} je va`no da se bave redovno. Preporu~ljivo je 30 minuta fizi~ke aktivnosti dnevno minimalno tri puta sedmi~no. Tempo se najbolje odre|uje mjere}i puls. Ako je puls prenizak, treba poja~ati ritam i obrnuto, smanjiti ga ako su otkucaji previsoki.

CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU I AKUPUNKTURU
DR. MED. SCI. DIJANA AVDI]
SPEC. FIZIJATAR AKUPUNKTUROLOG SARAJEVO Obala Isabega Isakovi}a 061 61 57 90
- DEGENERATIVNA OBOLJENJA ZGLOBOVA I KI^ME - POSTTRAUMATSKA STANJA - REUMATSKA OBOLJENJA - SPORTSKE POVREDE - POVREDE I OBOLJENJA PERIFERNIH NERAVA - OBOLJENJA PERIFERNIH KRVNIH SUDOVA - OSTEOPOROZA - PREVENCIJA I LIJE^ENJE SKOLIOZE - ANTICELULIT PROGRAM - ELEKTROTERAPIJA -TERMOTERAPIJA - SVE VRSTE MASA@A

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni avaz, srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

31

’ Dr

ORDINACIJA

Karakteristi~no je da reumatski miokarditis mo`e ostati prikriven. Zbog toga se pretpostavlja da kod bolesnika sa reumatskom groznicom uvijek postoji i miokarditis, ali se on ne dijagnosticira jer se javlja u blagom obliku Pi{e: Dr. Senada Hujdurovi}

Zdrave namirnice saveznik organizma

Preporuke ljekara

Zapaljensko oboljenje miokarda

Naj~e{}i uzrok je reumatska groznica
Simptomi miokarditisa su: lupanje srca, osje}anje nelagode u predsr~anom predjelu, malaksalost sa ili bez povi{ene temperature

spa{avaju plu}a pu{a~a
Ako pu{ite, a u svoj organizam unesete pove}ani obim {arolikog vo}a i povr}a, smanjujete rizik oboljenja od raka plu}a. Evropski stru~njaci istra`ivanjem su zaklju~ili da pu{a~i ako pove}aju unos vo}a i povr}a u svoj organizam, za 23 posto smanjuju mogu}nost obolijevanja od raka plu}a. Svakim unosom raznog vo}a i povr}a smanjuje se opasnost od oboljenja za 4 posto. Posebno pozitivan utjecaj na zdravlje pu{a~a ima korjenasto i lisnato povr}e, kupus, bijeli luk i gljive koje organizam prepoznaje kao prirodne saveznike u borbi protiv raka. Nau~nici ipak upozoravaju da najnovije pozitivno otkri}e ne zna~i da nakon obroka prepunog povr}a mo`ete mirne savjesti sjesti i zapaliti cigaretu.

VO]E I POVR]E

Mogu}i uzro~nici
Miokarditis se mo`e javiti i u toku raznih akutnih infektivnih bolesti, kao {to su difterija, {arlah, trbu{ni tifus, pjegavac. Ovo sr~ano oboljenje mo`e biti i posljedica virusne infekcije te raznih gnojnih `ari{ta u organizmu (gnojna angina, zapaljenje uha, `u~ne kese, jajnika kod `ena, zapaljenska oboljenja mokra}nih puteva).

Najnovija saznanja

Nesanica ubija mu{karce
Uporedo s mu{karcima koji nemaju ovakav poreme}aj u snu, ispitanici koji pate od hroni~ne nesanice i spavaju manje od {est sati po no}i ~ak su ~etiri puta bli`e smrti, zaklju~ili su ameri~ki istra`iva~i. Nakon {to su rezultate prilagodili i drugim mogu}im faktorima rizika poput indeksa tjelesne mase, pu- Razli~it utjecaj na `ene i mu{karce su tako|er bolovali od di{a~kog statusa, konzumajabetesa i visokog priticije alkohola, depresije ili ska. Autori istra`ivanja saopstruktivne apneje u snu, vjetuju da {est sati sna ne crne brojke se nisu promipredstavlja optimalno trajenile. janje sna za op}u populaZanimljivo, rezultati studije se ne mogu primi- ciju. Ameri~ka akademija medicine sna preporu~uje jeniti i na `ene koje pate od nesanice i spavaju ma- sedam do osam sati sna za odrasle osobe kako bi nje. se mogle nositi sa svakoIstovremeno je ustanovljeno kako su ve}i rizik dnevnim zadacima bez smrti imali insomni~ari koji umora.

Bolesnik sa miokarditisom zahtijeva posebnu njegu

iokard predstavlja srednji sloj zida srca, a u njemu je smje{ten i provodni sistem koji omogu}ava automatizam sr~anog rada. Oboljenja miokarda se ~esto ispoljavaju upravo u poreme}ajima automatizma sr~anog ritma. Bolesti miokarda mogu biti uvjetovane zapaljenskim, degenerativnim ili nekroti~nim procesima. Ako se radi o zapaljenskom oboljenju, onda je rije~ o miokarditisu (Myocarditis).

M

Reumatski proces
Zapaljenske promjene u miokradu mogu biti lokalizirane (`ari{ne) ili difuzne. Me|u naj~e{}im uzr-

ocima miokarditisa je reumatska groznica. Gotovo da se sa sigurno{}u mo`e re}i da je svaki reumatski proces na srcu pra}en i oboljenjem miokarda. Karakteristi~no je da reumatski miokarditis mo`e ostati prikriven. Zbog toga se pretpostavlja da kod bolesnika sa reumatskom groznicom uvijek postoji i miokarditis, ali se on ne dijagnosticira jer se javlja u blagom obliku. Simptomi miokarditisa mogu biti vi{e ili manje izra`eni, a naj~e{}i su: lupanje srca, osje}anje nelagode u predsr~anom predjelu, malaksalost sa ili bez povi{ene temperature.

Uglavnom se smatra da je jedan od pouzdanih znakova miokarditisa ve}a tahikardija nego {to to odgovara temperaturi bolesnika. Vrlo ~est znak miokarditisa predstavljaju poreme}aji sr~anog ritma. Ti poreme}aji se manifestiraju ekstrasistolnom aritmijom (prijevremene kontrakcije srca) ili pojavom apsolutne aritmije. Prilikom pregleda pacijenta otkrivaju se mukli sr~ani tonovi, puls je ubrzan i nepravilan. Miokarditis u toku infektivnih i drugih bolesti utvr|uje se fizi~kim pregledom, promjenama u elektrokardiogramu te simptomima i znacima karakteristi~nim za reumatski miokarditis. Lije~enje reumatskog miokarditisa obavlja se po istim principima po kojima se lije~i i reumatska groznica (reumatski endokarditis).

bolesti. Usto, kardiotoni~na terapija primjenjuje se ukoliko se jave znaci sr~ane insuficijencije. Bolesnik sa miokarditisom zahtijeva posebnu njegu, on mora le`ati u postelji sve dok se ne izgube znaci bolesti. Posebnu pa`nju treba posvetiti strogom mirovanju radi spre~avanja tromboza i eventualnih embolija.

Obavezno le`anje
Me|utim, miokarditis koji se javlja u toku akutnih infektivnih i drugih bolesti zahtijeva, prije svega, lije~enje osnovne

Jeste i li znal

32

PORODICA I ZDRAVLJE
Pro{irene pore su prvenstveno estetski problem. Kod pojedinih ljudi mogu biti znatno izra`ene te izgledaju poput o`iljaka. Pove}an je rizik od razvoja problemati~nog tena jer se u njima nakuplja ne~isto}a koja podsti~e upalu, a ote`ana je i svakodnevna higijena lica

Dnevni avaz, srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

33
Impresivan je i spisak materijala koji mogu slu`iti u svrhu uve}anja usana. No, svi se oni uglavnom dijele na autologne (vlastito tkivo) materijale, biolo{ke i sinteti~ke. Idealan filer, me|utim, jo{ nije prona|en i istra`ivanja u tom pravcu nastavljaju se {irom svijeta

Jeste i li znal

Zdravo povr}e
Komponente iz crnog i bijelog luka pove}avaju bioiskoristivost `eljeza i cinka, unesenih putem `itarica i leguminoza, ka`e novo indijsko istra`ivanje. To otkri}e vrlo je zanimljivo i moglo bi na}i zna~ajnu primjenu, s obzirom na ~injenicu da od nedostatka `eljeza (i posljedi~ne anemije) i cinka pati gotovo tre}ina svjetskog stanovni{tva.

Dr
P
ro{irene pore su mjesta gdje se lojne `lijezde otvaraju na povr{inu ko`e. Najve}e su na licu, naro~ito na ~elu, nosu i obrazima. Na njihov rad negativno utje~u stres, prehrana, hormoni, bakterije, starenje, izlaganje suncu, ali i nasljedni faktor. [to je pora ve}a to je ve}a i lojna `lijezda ispod ko`e. Pro{irene pore nastaju kod masne ko`e i hormonalnih poreme}aja, kao {to su policisti~ni jajnici. Tipi~no nastaju u pubertetu i kod mla|ih ljudi, a poslije 40. jedan su od znakova starenja. O{te}enje ko`e suncem dodatno podsti~e njihov rast.

ORDINACIJA

Pi{e: Prof. dr. Edin Suljagi}

Posljedice hormonalnih poreme}aja

Dr
Savjeti za njegu

ORDINACIJA

Pi{e: Dr. Amela Karabeg

Naj~e{}e estetske operacije

Pro{irene pore obi~no nastaju u pubertetu
One nastaju kod masne ko`e i hormonalnih poreme}aja kao {to su policisti~ni jajnici
Za njegu ko`e sa pro{irenim porama izbjegavajte premasne kreme. Opredijelite se za hidratantne i lagane. Tokom jednog vremenskog perioda izbjegavajte stavljati kremu na zonu lica gdje su vam pore pro{irene. Sama ko`a lu~i dovoljno masno}e (posebno u T zoni) pa je samim tim lice ipak za{ti}eno od vanjskih utjecaja. Mali predah }e vjerovatno pobolj{ati situaciju. Kako za ~itav organizam i tjelesnu formu tako je i za zdravlje ko`e lica bitna zdrava prehrana. Jedite puno vo}a i povr}a, pijte puno vode i izbjegavajte najopasnije neprijatelje ko`e - alkohol i cigarete. vam vjerovatno dosadili, ali to je zaista osnov za zdravu ko`u i lijep ten. Po{to pore imaju veze s masnom ko`om, bilo bi dobro izbjegavati agresivna kozmeti~ka sredstva. Klasi~na mehani~ka ~i{}enja ne ~iste dobro, a ostavljaju rane i kraste. Metode koje najtemeljitije o~iste pore su vo}ni i hemijski pilinzi, ponekad u kombinaciji sa mikrodermoabrazijom. od prije tretmana. Prosje~no su potrebna do tri tretmana frakcijskim laserom, iako ponekad zna biti potreban koji tretman vi{e, a vo}ni pilinzi se rade u serijama 6-10 tretmana. Obi~no se nakon frakcijskog lasera ve} nakon dana vidi rezultat, a poslije vo}nog ili hemijskog pilinga tek nakon 30 do 60 dana, zavisno od broja tretmana. Rezultat se svakodnevno pobolj{ava narednih 6-9 mjeseci. Pro{irene pore se ne mogu u potpunosti niti trajno ukloniti. Mogu se ukloniti gotovo u cijelosti i na du`e vrijeme. Rezultati traju mjesecima, od {est do 12 mjeseci navi{e. Pro{irene pore imaju sklonost vra}anju nakon odre|enog vremena, obi~no nakon nekoliko godina. Zato se obi~no savjetuje jedan tretman odr`avanja svako 1-3 godine. Lokalna upotreba retinoida slu`i kao prevencija jer prazni otvor pora.

Uve}anje usana - malo moda, malo potreba
Me|utim, i pacijent i hirurg moraju prije hirur{koga zahvata biti sigurni koji su veli~ina i oblik najprikladniji

Zdravo ri`ino mlijeko
Prijatnog, slatkastog ukusa, mlijeko od ri`e mo`e zamijeniti mlijeko na svaki na~in. Ri`ino mlijeko je dijetalna, hranljiva i lako svarljiva namirnica. Bogato je ugljikohidratima i bjelan~evinama. Sadr`i vitamin B1, B2, tijamin, riboflavin, nijacin, fosfor, kalcij, magnezij. Dobro je za kosti i zube. U {erpu stavite jednu {oljicu integralne ri`e i deset {oljica vode, poklopite i kada proklju~a smanjite temperaturu i kuhajte jo{ pola sata. Smjesu ohladite, pa procijedite kroz gazu.

V

Soja za krvne sudove

e}ina ljudi ima li~nu percepciju idealne veli~ine i oblika usana. Me|utim, vrlo je interesantno koliko danas mladi pod utjecajem elektronskih i printanih medija `ele uve}ati usne. Zato zahvati te vrste spadaju u naj~e{}e estetske operacije. Me|utim, i pacijent i hirurg moraju prije hirur{koga zahvata biti sigurni koji su veli~ina i oblik najprikladniji. Tako|er, i eventualna prijeoperativna asimetrija mo-

Multivitamini bri{u umor

Izbor anestezije
Operira se u lokalnoj anesteziji, mada se preosjetljivim ponudi tzv.“light“ anestezija, sa mogu}no{}u napu{tanja poliklinike samo sat nakon „bu|enja“. Otok nestaje nakon 3-4 dana, bolova nema, a kod pravilno odabranoga pacijenta i filera metoda daje izuzetne rezultate. ra biti dijagnosticirana i dobro proanalizirana.

Suplementacija sojinim izoflavonima doprinosi pobolj{anoj funkciji endotela (}elija unutra{njeg zida krvnih `ila) i reducira rizik od kardiovaskularnih oboljenja. Prema analizi 17 studija koje su prou~avale utjecaj izoflavona na endotelnu funkciju, redovna konzumacija soje doprinosi pobolj{anju krvnog protoka - umjereno, ali statisti~ki zna~ajno.

Estetski problem
Pro{irene pore su prvenstveno estetski problem. Kod pojedinih ljudi mogu biti znatno izra`ene te izgledaju poput o`iljaka. Pove}an je rizik od razvoja problemati~nog tena jer se u njima nakuplja ne~isto}a koja podsti~e
Uz pomo} {minke mo`ete prikriti gotovo sve nedostatke na licu

Izbor filera
Impresivan je i spisak materijala koji mogu slu`iti u svrhu uve}anja usana. No, svi se oni uglavnom dijele na autologne (vlastito tkivo) materijale, biolo{ke i sinteti~ke. Idealan filer, me|utim, jo{ nije prona|en i istra`ivanja u tom pravcu nastavljaju se {irom svijeta. Autologni fileri (dermis, fascija, masno tkivo) predstavljaju vlastito tkivo koje se uzima sa mjesta gdje ga ima „u vi{ku“ i postavlja na mjesto gdje je u deficitu. Uz pravilno rukovanje posti`u vrlo dobre i trajne rezultate.

upalu, a ote`ana je i svakodnevna higijena lica. Savjeti o ~i{}enju su

Aquamid je naj~e{}e upotrebljavani filer za augmentaciju usana

Kamufliranje {minkom
Uz pomo} {minke mo`ete prikriti gotovo sve nedostatke na licu, pa tako i vizuelno smanjiti pore. Prije {minkanja obavezno na lice spu`vicom nanesite podlogu, kako biste ujedna~ili sve nepravilnosti na ko`i. Nabavite te~ni puder na kojem pi{e „oil free“, tj. onaj bez ulja, zato {to }ete, u suprotnom, zapu{iti pore. U boljim parfimerijama mogu se prona}i i gelovi koji na ko`i prave neku vrstu „filma“, koji ra{irene pore ~ini manje vidljivim.

Problem s vidom
Sindrom kompjuterskog vida medicinsko je stanje povezano s ovisno{}u o kori{tenju digitalnih sprava - od kompjutera, pa do „pametnih“ mobilnih telefona, videoigara i elektronskih ~ita~a knjiga. Ako dnevno provedete ispred monitora vi{e od tri sata, onda u izvjesnoj mjeri patite od onoga {to ljekari nazivaju sindromom kompjuterskog vida. Sindrom izaziva umor, ponekad glavobolju, bol vrata i le|a te poreme}aje poput dvostruke slike i povremenog zamu}enja vida.

Dermalni graftovi se postavljaju na dobro prokrvljeno mjesto i oko 80 procenata volumena ostat }e permanentno. Graftovi masnih }elija vrlo su popularni zadnjih godina, prvenstveno zato {to se radi o vlastitom tkivu koje ne mo`e izazvati alergijske reakcije. Osnovna prednost ove metode jeste trajni rezultat tkiva koje „pre`ivi“ transplantaciju.

Laserski tretman
Savjetuje se i upotreba klasi~nog ili, jo{ bolje, laserskog pilinga (frakcijski erbium), kako bi se pore smanjile. Uglavnom se radi o djelimi~nom termi~kom (mehani~kom) izravnjavanju lojne `lijezde frakcijskim laserom, dok vo}ni i hemijski pilinzi enzimskim, odnosno hemijskim putem lju{te povr{ni sloj ko`e te na taj na~in posti`u smanjenje pora. Nakon odre|enog vremena lojna `lijezda se oporavi i pove}a, ali nikad na veli~inu

Adresa: Tuzla dr Ivana Ribara 15; 75 000 Tuzla ; telefoni: 035 25 55 55; 035 22 55 06 Sarajevo Bistrik Medresa 3; 71 000 Sarajevo; telefon: 033 44 75 44 Dermatolo{ki pregledi uklanjanje plavih i crvenih Alergolo{ka testiranja kapilara na licu i nogama Lasersko odstranjivanje Kompletan kozmeti~ki program BOTOX tehnika uklanjanja spolnih bradavica, virusnih bora oko o~iju, sa ~ela i bora bradavica, benignih izraslina mrgo|enja na ko`i, RESTYLANE tehnika Hemijski piling Lasersko pove}anja usana skidanje tetoaza Lasersko uklanjanje dla~ica Frakcijski laser za uklanjanje laserska epilacija Lasersko o`iljaka od akni.

Biolo{ki fileri dobijeni od ljudi, `ivotinja ili bakterija, kao {to su Restylane i Zyderm, pojavili su se na tr`i{tu 1981. godine i jedinstven su produkt. Radi se o prvom komercijalnom injektabilnom proizvodu za uve}anje usana i pobolj{anje kontura mekih tkiva. Kori{ten je kod miliona ljudi i standard je prema kojem se ocjenjuju drugi injektabilni fileri. Neophodna su dva prethodna testiranja ~etiri i dvije sedmice prije instiliranja, zbog mogu}e alergijske reakcije, {to, uz kratko trajanje efekta, predstavlja nedostatak.

Previ{e ili premalo
Sintetski, naj~e{}e silikonski fileri su permanentni i mogu prozrokovati granulomatozne promjene. Silikonski filer nismo nikad koristili. A zainteresirani za operativni zahvat moraju se dobro informirati o svemu - od izbora filera do same procedure.

Restilan predstavlja dobro rje{enje za one kojima se ne mo`e dovoljno objasniti kakav }e biti „postoperativni“ rezultat jer se „djelovanje“ restilana (u prosjeku 6-8 mjeseci) mo`e tolerirati i u slu~aju prevelikoga ubrizgavanja. Radi se o nijansama, jer s aspekta hirurga o tome se ne mo`e govoriti jer se inicijalno ubrizgava samo jedan mililitar. „Prevelika koli~ina“, dakle, nije ve}i problem, a premalena se lako rje{ava jer nije problem ubrizgati „jo{ malo“. Na prostoru Evrope aquamid je naj~e{}e upotrebljavani filer za augmentaciju usana. Efekti se postepeno smanjuju, ali traju do pet godina. U na{oj praksi naj~e{}e se koristi masno tkivo pacijenta i aquamid i nikada nismo imali bilo kakvu komplikaciju. ^esta indikacija za aquamid je i uljep{avanje o`iljaka i rje{avanje mnogih drugih deformiteta mekih tkiva.

Studija britanskih nau~nika pokazala je da uzimanje multivitaminsko-mineralnih dodataka smanjuje umor i tako pobolj{ava raspolo`enje i pove}ava kognitivne sposobnosti zdravih `ena. U studiji je u~estvovalo vi{e od 200 `ena starosti izme|u 25 i 50 godina koje su tokom devet sedmica uzimale dodatak ishrani. Na po~etku i na kraju istra`ivanja, nizom testova izvr{ena je procjena kognitivnih funkcija, raspolo`enja i umora ispitanica. Utvr|eno je da je primjena tih dodataka utjecala na br`e i ta~nije izvr{avanje testova procjene, a kod polovine ispitanica zabilje`eno je i smanjenje nivoa homocisteina u krvi, ~iji se visok nivo smatra rizi~nim faktorom za kardiovaskularne bolesti.

Jeste i li znal

32

PORODICA I ZDRAVLJE
Pro{irene pore su prvenstveno estetski problem. Kod pojedinih ljudi mogu biti znatno izra`ene te izgledaju poput o`iljaka. Pove}an je rizik od razvoja problemati~nog tena jer se u njima nakuplja ne~isto}a koja podsti~e upalu, a ote`ana je i svakodnevna higijena lica

Dnevni avaz, srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

33
Impresivan je i spisak materijala koji mogu slu`iti u svrhu uve}anja usana. No, svi se oni uglavnom dijele na autologne (vlastito tkivo) materijale, biolo{ke i sinteti~ke. Idealan filer, me|utim, jo{ nije prona|en i istra`ivanja u tom pravcu nastavljaju se {irom svijeta

Jeste i li znal

Zdravo povr}e
Komponente iz crnog i bijelog luka pove}avaju bioiskoristivost `eljeza i cinka, unesenih putem `itarica i leguminoza, ka`e novo indijsko istra`ivanje. To otkri}e vrlo je zanimljivo i moglo bi na}i zna~ajnu primjenu, s obzirom na ~injenicu da od nedostatka `eljeza (i posljedi~ne anemije) i cinka pati gotovo tre}ina svjetskog stanovni{tva.

Dr
P
ro{irene pore su mjesta gdje se lojne `lijezde otvaraju na povr{inu ko`e. Najve}e su na licu, naro~ito na ~elu, nosu i obrazima. Na njihov rad negativno utje~u stres, prehrana, hormoni, bakterije, starenje, izlaganje suncu, ali i nasljedni faktor. [to je pora ve}a to je ve}a i lojna `lijezda ispod ko`e. Pro{irene pore nastaju kod masne ko`e i hormonalnih poreme}aja, kao {to su policisti~ni jajnici. Tipi~no nastaju u pubertetu i kod mla|ih ljudi, a poslije 40. jedan su od znakova starenja. O{te}enje ko`e suncem dodatno podsti~e njihov rast.

ORDINACIJA

Pi{e: Prof. dr. Edin Suljagi}

Posljedice hormonalnih poreme}aja

Dr
Savjeti za njegu

ORDINACIJA

Pi{e: Dr. Amela Karabeg

Naj~e{}e estetske operacije

Pro{irene pore obi~no nastaju u pubertetu
One nastaju kod masne ko`e i hormonalnih poreme}aja kao {to su policisti~ni jajnici
Za njegu ko`e sa pro{irenim porama izbjegavajte premasne kreme. Opredijelite se za hidratantne i lagane. Tokom jednog vremenskog perioda izbjegavajte stavljati kremu na zonu lica gdje su vam pore pro{irene. Sama ko`a lu~i dovoljno masno}e (posebno u T zoni) pa je samim tim lice ipak za{ti}eno od vanjskih utjecaja. Mali predah }e vjerovatno pobolj{ati situaciju. Kako za ~itav organizam i tjelesnu formu tako je i za zdravlje ko`e lica bitna zdrava prehrana. Jedite puno vo}a i povr}a, pijte puno vode i izbjegavajte najopasnije neprijatelje ko`e - alkohol i cigarete. vam vjerovatno dosadili, ali to je zaista osnov za zdravu ko`u i lijep ten. Po{to pore imaju veze s masnom ko`om, bilo bi dobro izbjegavati agresivna kozmeti~ka sredstva. Klasi~na mehani~ka ~i{}enja ne ~iste dobro, a ostavljaju rane i kraste. Metode koje najtemeljitije o~iste pore su vo}ni i hemijski pilinzi, ponekad u kombinaciji sa mikrodermoabrazijom. od prije tretmana. Prosje~no su potrebna do tri tretmana frakcijskim laserom, iako ponekad zna biti potreban koji tretman vi{e, a vo}ni pilinzi se rade u serijama 6-10 tretmana. Obi~no se nakon frakcijskog lasera ve} nakon dana vidi rezultat, a poslije vo}nog ili hemijskog pilinga tek nakon 30 do 60 dana, zavisno od broja tretmana. Rezultat se svakodnevno pobolj{ava narednih 6-9 mjeseci. Pro{irene pore se ne mogu u potpunosti niti trajno ukloniti. Mogu se ukloniti gotovo u cijelosti i na du`e vrijeme. Rezultati traju mjesecima, od {est do 12 mjeseci navi{e. Pro{irene pore imaju sklonost vra}anju nakon odre|enog vremena, obi~no nakon nekoliko godina. Zato se obi~no savjetuje jedan tretman odr`avanja svako 1-3 godine. Lokalna upotreba retinoida slu`i kao prevencija jer prazni otvor pora.

Uve}anje usana - malo moda, malo potreba
Me|utim, i pacijent i hirurg moraju prije hirur{koga zahvata biti sigurni koji su veli~ina i oblik najprikladniji

Zdravo ri`ino mlijeko
Prijatnog, slatkastog ukusa, mlijeko od ri`e mo`e zamijeniti mlijeko na svaki na~in. Ri`ino mlijeko je dijetalna, hranljiva i lako svarljiva namirnica. Bogato je ugljikohidratima i bjelan~evinama. Sadr`i vitamin B1, B2, tijamin, riboflavin, nijacin, fosfor, kalcij, magnezij. Dobro je za kosti i zube. U {erpu stavite jednu {oljicu integralne ri`e i deset {oljica vode, poklopite i kada proklju~a smanjite temperaturu i kuhajte jo{ pola sata. Smjesu ohladite, pa procijedite kroz gazu.

V

Soja za krvne sudove

e}ina ljudi ima li~nu percepciju idealne veli~ine i oblika usana. Me|utim, vrlo je interesantno koliko danas mladi pod utjecajem elektronskih i printanih medija `ele uve}ati usne. Zato zahvati te vrste spadaju u naj~e{}e estetske operacije. Me|utim, i pacijent i hirurg moraju prije hirur{koga zahvata biti sigurni koji su veli~ina i oblik najprikladniji. Tako|er, i eventualna prijeoperativna asimetrija mo-

Multivitamini bri{u umor

Izbor anestezije
Operira se u lokalnoj anesteziji, mada se preosjetljivim ponudi tzv.“light“ anestezija, sa mogu}no{}u napu{tanja poliklinike samo sat nakon „bu|enja“. Otok nestaje nakon 3-4 dana, bolova nema, a kod pravilno odabranoga pacijenta i filera metoda daje izuzetne rezultate. ra biti dijagnosticirana i dobro proanalizirana.

Suplementacija sojinim izoflavonima doprinosi pobolj{anoj funkciji endotela (}elija unutra{njeg zida krvnih `ila) i reducira rizik od kardiovaskularnih oboljenja. Prema analizi 17 studija koje su prou~avale utjecaj izoflavona na endotelnu funkciju, redovna konzumacija soje doprinosi pobolj{anju krvnog protoka - umjereno, ali statisti~ki zna~ajno.

Estetski problem
Pro{irene pore su prvenstveno estetski problem. Kod pojedinih ljudi mogu biti znatno izra`ene te izgledaju poput o`iljaka. Pove}an je rizik od razvoja problemati~nog tena jer se u njima nakuplja ne~isto}a koja podsti~e
Uz pomo} {minke mo`ete prikriti gotovo sve nedostatke na licu

Izbor filera
Impresivan je i spisak materijala koji mogu slu`iti u svrhu uve}anja usana. No, svi se oni uglavnom dijele na autologne (vlastito tkivo) materijale, biolo{ke i sinteti~ke. Idealan filer, me|utim, jo{ nije prona|en i istra`ivanja u tom pravcu nastavljaju se {irom svijeta. Autologni fileri (dermis, fascija, masno tkivo) predstavljaju vlastito tkivo koje se uzima sa mjesta gdje ga ima „u vi{ku“ i postavlja na mjesto gdje je u deficitu. Uz pravilno rukovanje posti`u vrlo dobre i trajne rezultate.

upalu, a ote`ana je i svakodnevna higijena lica. Savjeti o ~i{}enju su

Aquamid je naj~e{}e upotrebljavani filer za augmentaciju usana

Kamufliranje {minkom
Uz pomo} {minke mo`ete prikriti gotovo sve nedostatke na licu, pa tako i vizuelno smanjiti pore. Prije {minkanja obavezno na lice spu`vicom nanesite podlogu, kako biste ujedna~ili sve nepravilnosti na ko`i. Nabavite te~ni puder na kojem pi{e „oil free“, tj. onaj bez ulja, zato {to }ete, u suprotnom, zapu{iti pore. U boljim parfimerijama mogu se prona}i i gelovi koji na ko`i prave neku vrstu „filma“, koji ra{irene pore ~ini manje vidljivim.

Problem s vidom
Sindrom kompjuterskog vida medicinsko je stanje povezano s ovisno{}u o kori{tenju digitalnih sprava - od kompjutera, pa do „pametnih“ mobilnih telefona, videoigara i elektronskih ~ita~a knjiga. Ako dnevno provedete ispred monitora vi{e od tri sata, onda u izvjesnoj mjeri patite od onoga {to ljekari nazivaju sindromom kompjuterskog vida. Sindrom izaziva umor, ponekad glavobolju, bol vrata i le|a te poreme}aje poput dvostruke slike i povremenog zamu}enja vida.

Dermalni graftovi se postavljaju na dobro prokrvljeno mjesto i oko 80 procenata volumena ostat }e permanentno. Graftovi masnih }elija vrlo su popularni zadnjih godina, prvenstveno zato {to se radi o vlastitom tkivu koje ne mo`e izazvati alergijske reakcije. Osnovna prednost ove metode jeste trajni rezultat tkiva koje „pre`ivi“ transplantaciju.

Laserski tretman
Savjetuje se i upotreba klasi~nog ili, jo{ bolje, laserskog pilinga (frakcijski erbium), kako bi se pore smanjile. Uglavnom se radi o djelimi~nom termi~kom (mehani~kom) izravnjavanju lojne `lijezde frakcijskim laserom, dok vo}ni i hemijski pilinzi enzimskim, odnosno hemijskim putem lju{te povr{ni sloj ko`e te na taj na~in posti`u smanjenje pora. Nakon odre|enog vremena lojna `lijezda se oporavi i pove}a, ali nikad na veli~inu

Adresa: Tuzla dr Ivana Ribara 15; 75 000 Tuzla ; telefoni: 035 25 55 55; 035 22 55 06 Sarajevo Bistrik Medresa 3; 71 000 Sarajevo; telefon: 033 44 75 44 Dermatolo{ki pregledi uklanjanje plavih i crvenih Alergolo{ka testiranja kapilara na licu i nogama Lasersko odstranjivanje Kompletan kozmeti~ki program BOTOX tehnika uklanjanja spolnih bradavica, virusnih bora oko o~iju, sa ~ela i bora bradavica, benignih izraslina mrgo|enja na ko`i, RESTYLANE tehnika Hemijski piling Lasersko pove}anja usana skidanje tetoaza Lasersko uklanjanje dla~ica Frakcijski laser za uklanjanje laserska epilacija Lasersko o`iljaka od akni.

Biolo{ki fileri dobijeni od ljudi, `ivotinja ili bakterija, kao {to su Restylane i Zyderm, pojavili su se na tr`i{tu 1981. godine i jedinstven su produkt. Radi se o prvom komercijalnom injektabilnom proizvodu za uve}anje usana i pobolj{anje kontura mekih tkiva. Kori{ten je kod miliona ljudi i standard je prema kojem se ocjenjuju drugi injektabilni fileri. Neophodna su dva prethodna testiranja ~etiri i dvije sedmice prije instiliranja, zbog mogu}e alergijske reakcije, {to, uz kratko trajanje efekta, predstavlja nedostatak.

Previ{e ili premalo
Sintetski, naj~e{}e silikonski fileri su permanentni i mogu prozrokovati granulomatozne promjene. Silikonski filer nismo nikad koristili. A zainteresirani za operativni zahvat moraju se dobro informirati o svemu - od izbora filera do same procedure.

Restilan predstavlja dobro rje{enje za one kojima se ne mo`e dovoljno objasniti kakav }e biti „postoperativni“ rezultat jer se „djelovanje“ restilana (u prosjeku 6-8 mjeseci) mo`e tolerirati i u slu~aju prevelikoga ubrizgavanja. Radi se o nijansama, jer s aspekta hirurga o tome se ne mo`e govoriti jer se inicijalno ubrizgava samo jedan mililitar. „Prevelika koli~ina“, dakle, nije ve}i problem, a premalena se lako rje{ava jer nije problem ubrizgati „jo{ malo“. Na prostoru Evrope aquamid je naj~e{}e upotrebljavani filer za augmentaciju usana. Efekti se postepeno smanjuju, ali traju do pet godina. U na{oj praksi naj~e{}e se koristi masno tkivo pacijenta i aquamid i nikada nismo imali bilo kakvu komplikaciju. ^esta indikacija za aquamid je i uljep{avanje o`iljaka i rje{avanje mnogih drugih deformiteta mekih tkiva.

Studija britanskih nau~nika pokazala je da uzimanje multivitaminsko-mineralnih dodataka smanjuje umor i tako pobolj{ava raspolo`enje i pove}ava kognitivne sposobnosti zdravih `ena. U studiji je u~estvovalo vi{e od 200 `ena starosti izme|u 25 i 50 godina koje su tokom devet sedmica uzimale dodatak ishrani. Na po~etku i na kraju istra`ivanja, nizom testova izvr{ena je procjena kognitivnih funkcija, raspolo`enja i umora ispitanica. Utvr|eno je da je primjena tih dodataka utjecala na br`e i ta~nije izvr{avanje testova procjene, a kod polovine ispitanica zabilje`eno je i smanjenje nivoa homocisteina u krvi, ~iji se visok nivo smatra rizi~nim faktorom za kardiovaskularne bolesti.

34

Srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

35

36

Dnevni avaz, srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

PORODICA I ZDRAVLJE

Stru~njaci upozoravaju

Vi{ak kilograma i rak debelog crijeva
Ameri~ki nau~nici ponudili su jo{ jedan razlog zbog kojeg biste trebali izbjegavati pretilost: znatni vi{ak kilograma pove}ava izglede za smrtonosnim ishodom kod `ena koje boluju od raka debelog crijeva. Otprilike polovina bolesnika s rakom debelog crijeva razvit }e metastaze, a ve}ina ne}e biti prikladna za operaciju. Mnoga istra`ivanja prou~ila su vezu izme|u pretjerane te`ine i visokog rizika raka debelog crijeva, me|utim, rijetka su analizirala na~in na koji gojaznost utje~e na pre`ivljavanje bolesnika. ^ak i ako pretile osobe poku{aju izgubiti kilograme vi{ka nakon dijagnoze raka, ova bi mjera mo-

Dr
reponske kile (bruh, hernija) predstavljaju protruziju (propadanje) bilo kojih intraabdominalnih (trbu{nih) organa ili grupe organa kroz otvor u predjelu prepona, koji je ograni~en zidovima trbu{ne {upljine. Kroz taj otvor normalno prolaze krvni i nervni putevi, ligamenti koji dr`e maternicu kod `ena, odnosno funikulus spermatikus (elementi koji povezuju, odnosno podr`avaju testis s njegovim kanalima). Ta mjesta, istovremeno, predstavljaju slaba mjesta

ORDINACIJA

Preponske kile se manifestiraju uve}anjem jedne ili obje strane prepone, koja se prilikom ka{lja uve}ava, a gubi pri le`anju. Protruzije mogu biti jedva primjetne sve do ogromnog uve}anja prepone i testisa poznatog kao velike skrotalne kile Pi{e: Prof. dr. Zuvdija Kandi}

Za{to i kako nastaju preponske kile

Pretile osobe imaju lo{iju prognozu

Hernije su devet puta ~e{}e kod mu{karaca
Male kile u djece u jednom periodu nakon ro|enja spontano nestaju
na trbu{nom zidu i zbog toga se javljaju preponske kile. One mogu biti uro|ene i ste~ene, ingvinalne i femoralne. Femoralne kile se ~e{}e javljaju kod `ena.

gla do}i prekasno, upozoravaju istra`iva~i Univerziteta u Minesoti.

P

Vrlo su ~este
Uro|ene preponske kile su rezultat nesraslog kanala koji nastaje pri spu{tanju testisa iz trbuha u skrotalnu kesu. Pritom, testis ispred sebe gura trbu{nu maramicu s kojom silazi u skrotalnu kesu. U najve}em broju slu~ajeva nastali peritonealni izvratak u kanalu se spontano zatvori, dok u manjem broju slu~ajeva ostaje otvoren, {to rezultira preponskom kilom. U odraslih ste~ene preponske kile nastaje zbog sljede}ih faktora: pove}anja intraabdominalnog pritiska koje nastaje pri ka{ljanju, trudno}i, napornom poslu, naprezanju kod ote`anog mokrenja (prostata), naprezanju pri evakuaciji tvrde stolice, slabljenja mi{i}a i fascija koje se javlja sa starenjem, na slabim mjestima stvara uvjete za protruziju organa trbuha kroz njih i nastanak kile, nakon primjene nekih lijekova i zra~enja. Preponske kile su ~este, devet puta ~e{}e kod mu{karaca nego kod `ena. U dobi od 25 do 40 godina na|u se kod 5-8 procenata populacije. U dobi iznad 40. godine `ivota postaju sve ~e{}e, a iznad 60. godine sre}u se u 45 procenata populacije.

Hernija se rje{ava operativno

Mogu}e komplikacije
Uklje{tenje crijeva u kilnoj kesi predstavlja naj~e{}u i najte`u komplikaciju preponskih kila. Uklje{tenje prati jak, iznenadan bol u predjelu prepone, pra}en mukom, ga|enjem i povra}anjem. Bol je strangulacionog tipa, izuzetno jak, s poja~anjem koje je vezano za nalete peristaltike. Muka, ga|enje i povra}anje su u po~etku refleksne prirode, potom su rezultat razvoja zapetljaja crijeva. Zastoj stolice i vjetrova je zna~ajan znak. On je rezultat prekida prolaska crijevnog sadr`aja kroz uklije{teno crijevo. Hitna operacija spa{ava `ivot bolesniku. U sveukupnoj hirur{koj problematici zastupljene su sa 25-30 procenata.

uve}ava, a gubi pri le`anju. Protruzije mogu biti jedva primjetne sve do ogromnog uve}anja prepone Znaci preponskih kila i testisa poznatog kao vePreponske kile se ma- like skrotalne kile. nifestiraju uve}anjem jeMale kilice kod djece u dne ili obje strane prepo- jednom periodu nakon ne, koja se prilikom ka{lja ro|enja spontano nestaju (srastanjem procesus vaginalis peritoneuma), dok velike perzistiraju daju}i povreDIJAGNOSTI^KI PREGLEDI, ULTRAZVU^NI KABINET ENDOSKOPSKI KABINET mene gr~evite Ultrazvuk srca Ultrazvuk zu~ne kese, jetre, pancreasa, slezene, crijeva... Gastroskopija bolove pra}eDopler krvnih sudova trbuha, vrata, ekstremiteta... Anoskopija, ne pla~em djeUltrazvuk bubrega, prostate, karli~nih organa... Ginekolo{ki ultrazvuk Rektoskopija teta, ote`aUrolo{ki ultrazvuk Kolonoskopija nom defekaciTransrektalni, trasnvaginalni ultrazvuk, EUS... Cistoskopija jom, nekada Dopler krvnih sudova (vrata, ekstremiteta), transkranijalni color dopler Histeroskopija povra}anjem, Ultrazvuk {titnja~e, krvnih sudova vrata Laparoskopija {to je rezultat Ultrazvuk kukova, misi}a komplikacija UL. AVDAGE [AHINAGI]A 5, SARAJEVO Tel.: 033/538-100, takve kile GSM: 061/229-397, e-mail: kandic @bih.net.ba; www.zu-alea-dr-kandic.ba b RADNO VRIJEME: 09,00-20,00 h, SUBOTOM do 14,00 h (uklje{tenje).

sveznadar

Dnevni avaz, srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

37

Ta~no Neta~no
se 1.Nije poznato da ljudineki nau~nik bavio time za{to smatraju da je 13 nesretan broj? se pojavljuju u po~ecima 2.Najamnicipisane historije?samim iz Magnezije bavio 3.Demetrijeneobi~nim pitanjima?se i za danas
1. NETA^NO

ZDRAVLJE Opasne masne naslage

[iri struk ve}i rizik za rak
Dobra vijest je da se rizi~ne naslage mogu ukloniti redovnom tjelesnom vje`bom
Drugi naj~e{}i rak u svijetu - rak crijeva - u najve}em broju slu~ajeva nastaje kao posljedica masnih naslaga na trbuhu. Problem je {to neke osobe uop}e nemaju vi{ak kilograma, ali imaju vi{ak na struku, {to je dovoljno da se na|u na popisu bolesnika od te opasne bolesti. - Ve} je nekoliko istra`ivanja pokazalo povezanost izme|u naslaga na struku i karcinoma crijeva. I ovo posljednje istra`ivanje sna`an je dokaz da ljudi koji imaju deblji struk imaju i ve}e {anse za razvijanje bolesti koja je jedna od naj~e{}ih uzro~nika smrti - istakao je prof. Martin Vajsman (Wiseman) iz Svjetskog istra`iva~kog centra za rak. Va`no je, dakle, ne udebljati se, ali i ne dobiti naslage na struku. Dobra je vijest da se rizi~ne naslage mogu ukloniti redovnom tjelesnom vje`bom i to je ono {to trebaju prakticirati ljudi koji imaju problema s tim. Ina~e, preporu~ena {irina struka za mu{karce je manja od 94, a za `ene manja od 80 centimetara.

Rak crijeva je drugi naj~e{}i oblik raka u svijetu

I nauka je prou~avala strah od broja 13
Poznato je da se vi{e nau~nika bavilo strahom ljudi od broja 13. Najdalje je u tome oti{ao Tomas (Thomas) Fernsler (na slici), nau~ni saradnik u Centru za matematiku pri Delaware univerzitetu (Newark, SAD), koji smatra kako se broju 13 ~ini nepravda zbog njegove sudbine - mora slijediti broj 12. Naime, numerolozi broj 12 smatraju „potpunim“ brojem: 12 je mjeseci u godini, 12 znakova zodijaka, 12 bogova na Olimpu, 12 plemena Izraela, 12 apostola... Kad se broju 12 doda 1, naru{ava se njegova „potpunost“ i dobiva se nesavr{en broj. Fernsler tvrdi da je upravo to razlog povezanosti broja 13 s nesre}om. Donald Dossey, osniva~ Centra za upravljanje stresom i Instituta za fobije u Sjevernoj Karolini (SAD), strah od broja 13 povezuje s davnim norve{kim mitom o dvanaestero bogova koji su priredili ve~eru u Valhali. Na ve~eru je nepozvan upao 13. gost, nesta{ni Loki, koji je naveo slijepog boga tame Hodera da pogodi Baldera, boga veselja i zadovoljstva, strelicom od bijele imele. Balder je umro i cijela zemlja zavijena je u crno; bio je to lo{, nesretan dan. Od tog trenutka broj 13 smatra se kobnim i zloslutnim.
2. TA^NO

Nada za milione ljudi

Privatna praksa
Radim kao farmaceut u javnoj ustanovi gdje sam nezadovoljan svojim radnim mjestom i pla}om, a mislim da imam dovoljno godina da otvorim privatnu apoteku. Pod kojim uvjetima je to mogu}e, pita D. J. iz Sarajeva. Prema Zakonu o apotekarskoj djelatnosti, privatnu praksu u ovoj djelatnosti mo`e samostalno obavljati magistar farmacije pod sljede}im uvjetima: da ima zavr{en farmaceutski fakultet i polo`en stru~ni ispit, da je dr`avljanin BiH sa prebivali{tem na teritoriji FBiH, da je radno sposoban za obavljanje privatne prakse, da je poslovno sposoban, da mu pravosna`nom sudskom presudom ili odlukom drugog nadle`nog organa nije izre~ena mjera sigurnosti ili za{titna mjera o udaljenju dok te mjere traju, da nije u radnom odnosu, odnosno da ne obavlja drugu samostalnu djelatnost; da raspola`e odgovaraju}im prostorom, da raspola`e odgovaraju}om opremom za obavljanje apotekarske djelatnosti, da pribavi pozitivno mi{ljenje nadle`ne komore o opravdanosti osnivanja privatne prakse.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i}

Kratkovidnost }e se lije~iti kapima
Za samo 10 godina lijek koji spre~ava kratkovidnost ili je zaustavlja mogao bi biti u {irokoj upotrebi. Milioni ljudi bili bi tako po{te|eni skupih le}a, nao~ala i laserskih operacija. Kratkovidnost postaje sve ~e{}a s obzirom na to da ljudi vi{e vremena provode u zatvorenom prostoru i ispred kompjutera. Kratkovidnost zapo~inje u djetinjstvu Nau~nici rade na razvoju taUzrokuje je izdu`ivanje o~ne jabu~ice i obi~no zapo~inje jo{ bleta ili kapi za o~i kojima ne}e utjecati na gene, nego na biolo{ki u djetinjstvu. Najnovije istra`ivanje koje proces koji dovodi do kratkovije proveo me|unarodni tim dnosti. Odrasli od ovog lijeka stru~njaka na „King’s Colle- ne}e imati nikakve koristi, ali bi geu“ u Londonu pobudilo je novim generacijama ovo otkri}e moglo znatno olak{ati `ivot. nadu miliona ljudi.

Najamnici otkad i pisana historija
Najamnici se pojavljuju u samim po~ecima pisane historije, s obzirom na to da su i najranije civilizacije, odnosno njihovi vladari, prepoznali odre|ene prednosti kori{tenja stranaca u oru`anim snagama. One su se prvenstveno odnosile na ~injenicu da su strani profesionalni vojnici u pravilu bolje obu~eni za rat od doma}ih seljaka/gra|ana, odnosno - za razliku od doma}ih feudalaca, plemi}a ili pripadnika vojni~kih kasti - manje skloni preuzimati vlast od svojih poslodavaca. Najamnik ili pla}enik je izraz koji se koristi za svaku osobu koja sudjeluje u oru`anom sukobu ili uz oru`ani sukob vezanim aktivnostima, a kojoj je glavni motiv za takvu djelatnost stjecanje materijalnog bogatstva. Najamnici se moraju razlikovati od profesionalnih vojnika koji su pripadnici redovne staja}e vojske neke dr`ave, odnosno od dobrovoljaca koji u ratu sudjeluju iz idealisti~kih pobuda.
3. TA^NO

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

ONAJ KO SE VOZI NA TALJIGAMA STARIJI AUSTRIJSKI TENISER FUDBALSKI STRU^NJAK OSIM

VODITELJ MLAKAR

[ALJIVO LICE IZ ITALIJANSKE KOMEDIJE

MIRIS

SEKUNDA

POBJEDA U JEDINI [AHU PRIMJERAK

HEMIJSKI ELEMENT

GLUMAC ROBINS

MATERIJAL ZA POKRIVANJE KROVOVA

ROVATI ZEMLJU

PRIPADNICI NARODA U DACIJI PODVODNI LOKATOR ”RADNO ODIJELO” GLUMCA KOLJE, KOL^EVI GRAD U ITALIJI BOJA ZA KOSU RIJEKA U ITALIJI GLUMICA TEJLOR DJEVOJKA PAJE PATKA

SLO@ENO SLOVO

Traktat o piscima istoga imena
Gr~ki filozof Demetrije iz Magnezije bavio se i za danas neobi~nim pitanjima. Prou~avao je homonomiju, napisao traktat o pjesnicima i prozaicima istog imena sabrav{i vrijedne podatke za njihovo razlikovanje. Podatke o tome u odlomcima sa~uvao je Diogen Laertije. Napisao je i djelo o gradovima istoga naziva. @ivio je u prvom stolje}u prije nove ere.

BILO KAMO

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA
PJEVA^ NA SLICI

BALANSIRATI, UNIKAT, STAS, N, BODE@, RKT, DUAL, PALITI, ERNA D@EBA, IS, VO, DINAMIKA, AKREP, REPAK 2285

ALEKSANDAR ODMILJA STARINSKI MATERIJAL ZA POKRIVANJE KROVOVA

PROTUTIP NJEMA^KA GRUPA PTICA ILI RIBA

38 Srijeda, 15. septembar/rujan 2010 Dnevni avaz

oglasi

oglasi
«PEVEC» d.o.o. u stečaju,Banja Luka Branka Popovića bb Broj : ST 74964 09 Datum 13.09.2010. godine Na osnovu člana 51,101,102 i 103 Zakona o stečajnom postupku (Službeni glasnik RS broj 67/02, 7/02, 38/03,96/03 i 68/07), člana 28, 89, 130 i 131. Zakona o izvršnom postupku (Službeni glasnik RS broj 59/03,85/03 i 64/05)i odluke Skupštine povjerilaca od 31.03.2010. godine i odluke Odbora povjerioca od 25.05.2010. godine, 22.06.2010.god.,13.07.2010. i 13.09.2010. godine stečajni upravnik «Pevec» doo u stečaju Banja Luka,dana 13.09.2010. godine d o n o s i Z A K LJ U Č A K o prodaji imovine stečajnog dužnika putem usmenog javnog nadmetanja Izlaže se prodaji imovina stečajnog dužnika “Pevec” d.o.o. u stečaju Banja Luka putem petog usmenog javnog nadmetanja i to: 1. Građevinsko zemljište u Tuzli, neizgrađeno i neuređeno upisano u zemljišno-knjižne izvadke, katastarska opština SP Husino u ukupnoj površini od 36. 837,57m² :

Dnevni avaz

srijeda 15. septembar/rujan 2010.

39

G ) Agregat 124.000,00 KM H ) Odjel r.b.17,20(magacin server sobe i video nadzor) - po popisu 188.739,50 KM I ) Odjel r.b.2 : oprema i namještaj apartman – po popisu 13.104,00 KM J ) Odjel r.b.12 kafe bar u prizemlju šank, stolovi,stolice po popisu) 17.891,20 KM K ) Odjel r.b.13 kafe bar na krovu( šank, stolovi,stolice,) - po popisu 5.199,00 KM L ) Ostala oprema smještena po odjelima (drveni ormari, drveni podesti,računari,rad. stolovi,palete i dr. oprema alat i sitan inven.-specif 333.003,00 KM 2.2. Oprema svrstana u specifikacijama iz tačke 2.1. po pojedinačnim stavkama iz popisa podliježe pojedinačnoj prodaji. U ovu cijenu nije uračunat PDV a isti će se obračunati prilikom fakturisanja i kupac je dužan isti uplatiti. Sadržaj predmeta prodaje po specifikacijama staviće se na uvid svim zainteresovanim licima svakog radnog dana od 10-13h. 3. Nekretnine se prodaju u faktičkom i pravnom stanju, u kakvom se te nekretnine nalaze u momentu prodaje i na kupca se prenosi obim prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje. Kupac nema pravo na naknadnu reklamaciju. Eventualna razlika u površini zemljišta neće uticati na izlicitiranu cijenu i kupac nema pravo na naknadnu reklamaciju. 4. Oprema, inventar i alati se prodaju po principu viđeno - kupljeno i neće se primati nikakve reklamacije koje se odnose na kvalitet i ostale karakteristike stvari i oštećenja. Prednost u kupovini opreme imaju kupci po sljedećom redosljedu prioriteta: - koji kupuju cjelokupnu opremu trgovačkog centra - koji kupuju veći broj podgrupa utvrđenih u okviru grupe po specifikacijama, grupu predmeta ili više podgrupa u okviru većeg broja grupa predmeta prodaje po specifikacijama,te - ostali ponuđači koji kupuju veći broj pojedinačne opreme. 5. Rok plaćanja cjelokupne prodajne cijene zemljišta je 30 dana a opreme 15 dana od dana objavljivanja Zaključka o prodaji najpovoljnijem ponuđaču na oglasnoj tabli suda. Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena, dužan je da pristupi zaključenju Ugovora u roku od 5 dana po uplati sredstava. Uvođenje u posjed nepokretnosti biće izvršeno odmah po uplati prodajne cijene. Predaja opreme, alata i inventara u posjed izvršiće se odmah po uplati kupca i potpisu ugovora.

po procijenjenoj vrijednosti od 5.470.443,00 KM koja predstavlja početnu cijenu za unovčenje. 2 .Oprema, inventar i alati - po popisnim listama (samostojeća i ugrađena – police i regali proizvođača Alpos-alu) namjenjeno za obavljanje trgovačke, ugostiteljske, uslužne i drugih djelatnosti, a nalazi se smještena u prodajnom centru «Pevec» doo u stečaju u Banja Luci, u ulici Branka Popovića bb. Procjenjena vrijednost cjelokupne opreme, inventara i alata je 1.933.012,28 KM i ista predstavlja početnu cijenu za unovčenje. Prodaji se izlažu razvrstano po grupama: 2.1. A) Regali – po specifikaciji 1.Regali sa policama visine 3,5 m ukup.dužine L 122,6 m 2. Regal visine 3,5 m ukupne dužine L 133,0 m 3.Regal vsine 4,0 m ukupne dužine L 147,0 m 4. Regal visine 5,0 m ukupne dužine L 71,1 m 5. Regal visine 6,0 m ukupne dužine L 349,4 m 6. Regal visine 7,0 m ukupne dužine L 235,2 m 7.Regali u rinfuzi različitih mjera po specifikaciji B) Police - po specifikaciji 1. Metalne police dvostrane visine 1,45 m dužine L 274,50 m 2. Metalne police jednostrane visine 1,45 m dužine L 106,25 m 3. Metalne police jednostrane visine 2,50 m dužine L 386,35 m 4. Metalne police dvostrane visine 2,50 m dužine L 215,5 m 5. Demontirane police 6. Police u rinfuzi smještene kod odjela bijele tehnike C) Rashladne komore i vitrine- po specifikaciji 1. rashladne komore, vitrine, frižideri i vitrine sa policama po specifikaciji sa centralnim sistemom napajanja 2.rashladne vitrine sa motorima po specifikaciji D) Viljuškari bočni,električni sa punjač.,dizel paletari ručni,eko kontejner E) Perači objekta F) Kase – po specifikaciji 1. Fiskalne kase sa pultom 10 kom. 2. Fiskalne kase 3 kom. 290.458,00 KM 34.320,00 KM 26.945,00 KM 27.230,00 KM 13.490,00 KM 77.530,00 KM 93.981,00 KM 16.962,00 KM 333.899,83 KM 55.140,00 KM 15.305,00 KM 70.273,83 KM 81.695,00 KM 95.312,00 KM 16.174,00 KM 384.687,75 KM 369.087,00 KM 15.600,75 KM 181.200,00 KM 9.000,00 KM 46.000,00 KM 42.500,00 KM 3.500,00 KM

6. Troškovi demontaže i odvoz kupljene opreme idu na teret kupca, kao i troškovi dovođenja objekta u prvobitno stanje. U slučaju oštećenja objekta prilikom demontaže krajnji rok za dovođenje u prvobitno stanje je 15 dana. Zajedničke odredbe za prodaju : 1.Javna prodaja će se održati dana 28.09.2010. godine u 13 časova, u sali Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ulica Gundulićeva bb. 2.Prodaja će se vršiti putem javnog nadmetanja a pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja na žiro račun stečajnog dužnika broj 1610450055570076 otvoren kod Raiffeisen banke а.d. Banja Luka uplate depozit u vrijednosti od 50 000,00 KM za zemljište a za opremu 10% od početne vrijednosti opreme i to najkasnije dan prije održavanja licitacije, izuzev za opremu iz tačke 2.2 gdje je nužno depozit uplatiti 3 dana prije održavanja licitacije radi identifikacije pojedinačne cijene. Kod kupovine većeg broja podgrupa ili grupa predmeta prodaje visinu depozita obračunati i uplatiti zbirno. Prije početka licitacije, biće provjerene uplate depozita, izvršiće se identifikacija učesnika u nadmetanju. Javno nadmetanje održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač. 3. Na ročištu za javno nadmetanje imovina iz ovog Zaključka može se prodati ispod utvrđene vrijednosti, ali ne i ispod : 45% te vrijednosti za imovinu iz tačke 1 i ne ispod 40 % vrijednosti za imovinu iz tačke 2.1. i 55 % za imovinu iz tačke 2.2. 4 .Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene, vratiće se depozit u roku od 3 dana nakon završetka javnog nadmetanja, osim tri najpovoljnija ponuđača. 5. Učesnicima koji budu prihvaćeni kao najpovoljniji ponuđači, depozit se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ukoliko isti odustanu od kupovine, depozit se ne vraća. 6. Ukoliko ponuđač sa najvećom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, Zaključkom o prodaji, prodaja će se proglasiti nevaljanom i donijeće se novi zaključak kojim se imovina prodaje drugom po redu ponuđaču koji u istom roku treba da deponuje prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponuđač ne položi cijenu u roku ova Pravila se primjenjuju na trećeg ponuđača. 7. Sve troškove ovjere kupoprodajnog Ugovora, pripadajuće takse, troškove prenosa apsolutnih prava, poreze i ostale troškove, snosi kupac. U cijeni opreme, alata i inventara nije sadržan PDV a kupcu će isti biti obračunat na fakturi i istu je dužan uplatiti. 8. Kontakt telefon 065/522-219; 051/378-261; 065/222-380. 9.Ovaj oglas objaviti na oglasnoj tabli stečajnog suda, dnevnom listu “Glas Srpske” a.d. Banja Luka, »Dnevni avaz» Sarajevo, www.pkrs.inecco.net.; www.komorabih.ba.; Stečajni upravnik Mirjana Golić dipl. oec

Na osnovu ~lana 12. Zakona o javnim preduze}ima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Slu`bene novine Federacije BiH”, br. 8/05, 81/08 i 22/09) i ~l. 51. i 53. Statuta JP “Komunalno” d.o.o. Breza, broj: 65-29.-01-13-1./10, Nadzorni odbor Javnog preduze}a “Komunalno” d.o.o. Breza, raspisuje

ZA IZBOR I IMENOVANJE IZVR[NOG DIREKTORA ZA TEHNI^KE POSLOVE
I Izbor i imenovanje Izvr{nog direktora za tehni~ke poslove JP “Komunalno” d.o.o. Breza izvr{it }e, na osnovu provedenog konkursa, Nadzorni odbor JP “Komunalno” d.o.o. Breza. Imenovanje se vr{i na period od 4 (~etiri) godine sa mogu~no{}u ponovnog izbora u skladu sa zakonom. Sa izabranim kandidatom zaklju~uje se menad`erski ugovor kojim }e se urediti prava i obaveze Izvr{nog direktora za tehni~ke poslove, pla}a i ostale naknade u skladu sa va`e}im propisima. OPIS POSLOVA Izvr{ni direktor za tehni~ke poslove obavljat }e sljede}e poslove: organizuje i koordinira rad Poslovne jedinice “Vodovod i grijanje” i Poslovne jedinice “^isto}a”. Daje stru~no mi{ljenje u vezi sa pitanjima proizvodnog rada veza no za tehni~ka i tehnolo{ka pitanja. U~estvuje u izradi planova Preduze}a i sastavlja program rada poslovnih jedinica i rada sektora. Preuzima tehni~kotehnolo{ku dokumentaciju, kontroli{e je i potpisuje. Izdaje nalog za rad i brine o izvr{enju. Odgovoran je za utro{ak radne snage i obra~un ta~nosti po normama za sprovo|enje mjera za{tite na radu, PPZ i sredstava rada. Poduzima sve potrebne organizacione mjere za nesmetano snabdijevanje vodom, odr`avanje kanalizacije, ~isto}e i snabdijevanje toplom vodom. Organizuje izradu op}ih akata Preduze}a te vr{i nadzor nad radom zaposlenika u poslo vnim jedinicama. Odgovoran je za radnu disciplinu u Poslovnim jedinicama “Vodovod i grijanje” i “^isto}a”. Vr{i i dr uge poslove po nalogu direktora Preduze}a. II Kandidat koji aplicira za izvr{nog direktora za tehni~ke poslove mora ispunjavati slijede}e uslove: A. OP]I - da je stariji od 18 (osamnaest) godina; - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine; - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivavanja ovog konkursa; - da se na njega ne odnosi ~lan IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine; - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prestup nespojive s du`no{}u izvr{nog direktora za tehni~ke poslove u Preduze}u; - da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje du`nosti za poziciju Izvr{nog direktora za tehni~ke poslove; - da nije na funkciji u politi~koj stranci, u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i dr ugim imenovanjima FBiH. B. POSEBNI - da ima zavr{enu visoku ili vi{u stru~nu spremu (VSS/V[S - zavr{en gra|evinski, ma{inski, elektrotehni~ki, geolo{ki fakultet); - da ima najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u str uci; - da ponudi plan i program rada Preduze}a za mandatni period za koji se imenuje. III Uz prijavu kandidata potrebna je sljede}a dokumentacija (originali ii ovjerene kopije); - biografija, adresa i kontakt telefon; - ovjerena fotokopija dokaza o zavr{enoj visokoj ili vi{oj stru~noj spremi; - ovjerena fotokopija rodnog lista; - ovjerena fotokopija Cipsove li~ne kar te; - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 3 (tri) mjeseca);

PONOVNI KONKURS

- uvjerenje o radnom iskustvu; - plan i program rada Preduze}a za mandatni period za koji se imenuje; - uvjerenje da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju izvr{nog direktora za tehni~ke poslove; - ovjerena izjava kandidata da nije na funkciji u politi~koj stranci, u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i dr ugim imenovanjima FBiH; - uvjerenje nadle`nog Suda da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 (tri) mjeseca); - uvjerenje nadle`nog Suda da nije osu|ivan za krivi~no djelo ili za privredni prestup iz ~lana 2. stav 1. alineja 5. konkursa (ne starije od 3 (tri) mjeseca); - uvjerenje nadle`nog MUP-a da isti nije osu|ivan (ne starije od 3 (tri) mjeseca); - ovjerene izjave za zahtjeve iz al. 2. i 4. Op}ih uslova tra`enih ovim konkursom. IV Kandidati koji budu uvr{teni u u`i izbor bit }e pozvani na inter vju. Sve infor macije o toku postupka kandidiranja su transparentne, osim ako infor macije podnosioca prijave nisu povjerljive u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka (“Slu`beni glasnik BiH” broj: 32/01). Konkurs ostaje otvoren 14 (~etrnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja u “Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” i u jednim od dnevnih novina. Prijave sa tra`enim dokumentima potrebno je dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: JP “Komunalno” d.o.o. Breza ul. Hasana Kafije br. 2 71370 Breza Na kover ti nazna~iti “Prijava za konkurs za izvr{nog direktora za tehni~ke poslove - NE OTVARATI” Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Predsjednik Nadzornog odbora Sal~inovi} Ismet

40

Srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
sama, blizu mora, povoljno. Tel. 036 884-710 i 062 970 364. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Mob. 063 327 098. Tel. 036/884169. Neum, apartmane klimatizirane blizu mora. Tel. 061 141 752, 061 183 981, 036/884-493. Neum, centar, iznajmljujem apartmane. Tel. 063 350 149. Op. Novi Grad, jednosoban prazan stan u ku}i, zvati od 17-21 h. Tel. 033 801-524. Orebi}, apartmani ~etvero, peto i {esto krevetni, parking. Tel. 061 846 930, 00385 95 859 2024. Orebi}, izdajem dobro opremljene apartmane. Tel. 00385 20 713-792. Otok Hvar-Su}uraj, apartmani 35 osobni, uz pla`u izdajem. Tel. 00385 21 773-305, 00385 99 683 0611. Podaca, apartman 4-krevetni uz more. Tel. 00385 21 699 174. Pofali}i blizu Kampusa, dvosoban namje{ten stan prednost studentice. Tel. 033 645-156, 062 439 329. Pofali}i kod „Mar{alke“, tros. moderno renoviran prazan stan. Tel. 062 465 466. Pofali}i kod FDS, namje{ten stan, studentice ili zap. djevojke, 40 KM. Tel. 061 227 070. Pofali}i, dvos. lijepo opremljen stan u zgradi, centralno. Tel. 061 145 853. Pos. prostor 100 m2 u N. Sarajevu, pogodno za vrti}e, ordinacije, salone, kancelarije i sl. Tel. 061 150 368. Pos. prostor 20 m2, u PC „Unipromet“. Tel. 062 152 300. Pos. prostor 25 m2, alarm, vidoe nadzor, kod Pravnog fakulteta. Tel. 062 570 826. Pos. prostor 60 m2 od gl. ceste u B. Potoku. Tel. 062 154 130. Pos. prostor 60 m2, do glavne ceste u B. Potoku. Tel. 062 154 130. Pos. prostor 90 m2, uz glavnu saobra}ajnicu za sve namjene, ul. Alipa{ina. Tel. 061 228 524, 033 486-558. Pos. prostor na Ciglanama, 22 m2+10 m2 eta`e, mogu}e sve namjene. Tel. 033 658-413, 066 648-387. Povoljno, namje{ten jednos. stan, ul. G. Breka 7. Tel. 061 579 264. Prazan adapt. stan jednosoban na Grbavici. Tel. 061 778 081. Prazan stan izdajem. Tel. 061 367 103. Prazan, jednos. stan odmah useljiv, Aerodrom. naselje. Tel. 062 533 860. Preno}i{te Ba{~ar{ija do Sebilja, no}enje 20 (15) KM. Tel. 061 434 123. Prostor 35 m2, N. [opa, Stup. Tel. 458-506, 062 007 338. Prostor izdajem u novom naselju Tibra kod Avaza Ned`ari}i, 50 m2, 650 KM. Tel. 061 494 006. Repi} kod Kleka, izdajem apartman na moru. Tel. 00385 20 691-344, 00385 91 553 7707. S. Grad, ma nji stan za dvoje sa grijanjem, pos. ulaz. Tel. 033 440-073. Soba i kuhinja namje{teno, studentima, pos. ulaz. Tel. 062 116 522. Soba namje{tena sa upotrebom kuhinje. Tel. 062 374 130. Sobe sa kupatilom u Neumu, povoljno. Tel. 061 206 946. Socijalno, izdajem sobu `enskoj osobi. Tel. 641-885. Sprat ku}e Ilid`a, komplet namje{ten, strancima, pos. ljudima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Stan u novoj zgradi, dvosoban, namje{ten, B. Potok, sa gara`om, 500 KM. Tel. 061 702 881. Stan u Sarajevu, Ko{. Brdo, jednos. Tel. 061 465 950. Stan u Sarajevu, Ko{. Brdo, jednosoban. Tel. 061 465 950. Studenticama stan u Vranica neboderima, namje{ten, 500 KM, centr. grijanje. Tel. 061 363 511, Sarajevo. Trg heroja, II sprat, dvoiposoban namje{ten stan, kablovska, c.g. Tel. 544-863, 061 809 336. Tros. na spratu, pos. ulaz, priv. ku}a, Ned`ari}i. Tel. 061 134 920, 033 981-580. Tros. stan u donjem spratu ku}e u Pofali}ima, moderno namje{ten. Tel. 062 843 750. Tros. stan u Otesu, zvati od 9-24 h. Tel. 033 627-342. U Starom Gradu izdajem poslovni prostor pogodan za trgovinu, kancelarije. Tel. 033 227-609. Ulica Ferhadija, izdajem jednos. stan. Tel. 062 293 675. Za studentice, tros. renoviran namje{ten stan, mogu}nost 4-6 kreveta. Tel. 061 262 421, Hrasnica. Zaostrog, sobe sa kupatilom, 10 m od mora, parking, povoljno. www.vila-neda.netfirms.com Tel. 00385 91 512 9686. Zaostrog-Podaca, sobe i apartmani na pla`i, povoljno. www.cvito.4t.com Tel. 00385 98 905 7500. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

MALI

OGLASI
Prodaja
Prodajem: kamion korpa 12 m Iveco 35-10, god. pr. 1999., plava. Tel. 033/553-865, 061 895 017. Reno Clio 1.2 B, 2003. god., 3 vrata, met. zlatni, 83.000 pre{ao, full oprema, pla}eni carina i PDV, cijena do registracije 7.700 KM. Tel. 062 548 408. Renault megane 1,5 DCI, 2007. god,metalik top stanje servisna knjiga tek registrovan, cijena 12 700KMTel. 061 259 784. Reno CSP EJS za dijelove, kamion W 45, ispravan. Tel. 061 736 642. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Traktor Tomo Vinkovci sa svim priklju~cima, generalno ura|en, povoljno. Tel. 062 314 971. Volvo 460, 1.8 benzin + plin, 1997. god., hitno. Tel. 061 526 536. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. VW T4, 1994. god., teretni, produ`eni, povoljno. Tel. 061 482 250. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednja lijeva vrata. Tel. 061 260 598. Dobrinja 5, izdajem pos. prostor 65 m2, za trgova~ku radnju, kafanu, i ostale djelatnosti. Tel. 638-006. Dobrinja, prazan jednosoban stan 42 m2, centralno, 250 KM. Tel. 061 145 853. Dva nova polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061 145 744. Dvjema studenticama, lijepo namje{ten, priv. ku}a, centr. grijanje sa re`ijama 370 KM, iza Merkatora, kod Socijalnog. Tel. 061 866 588. Dvokrev. soba na Bjelavama, studentima ili studenticama. T 062 224 836. el. Dvokrevn i jednokrev. sobu as upotrebom kupatila, Ned`ari}i. Tel. 033 981 580, 061 134 920. Dvos. namje{ten stan na Ilid`i-Pejton. Tel. 061 172 852. Dvos. namje{ten stan na Ko{. Brdu, bra~nom paru ili studentima 46 m2, M. Mikuli}a. Tel. 061 927 145, 061 175 078. Dvos. prazan stan (ku}a), Saraj Polje, 250 KM, kablovska. Tel. 061 544 946. Dvos. stan u Sarajevu, dostupan od 1. 10. 2010., na du`i period, 350 KM. Tel. 061 571 007. Dvos. tan, eta`. grijanje, sve posebno. Tel. 061 901 682, B. Potok. Garsonjera, c. grijanje, zas. ulaz, zapos. osobama, 220 KM, Ko{. Brdo. Tel. 445-526. Gradac, izdajem apartmane, klima, parking. Tel. 00385 98 965 7400. Gradac, povoljno iznajmljujem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 880 2134. Gradac, trokrevetne sobe, vrlo povoljno blizu hotel Lagune. Tel. 00385 21 697-123. Grbavica, dvos. fino opremljen stan u zgradi, blinda, eta`no. Tel. 061 145 853. Grbavica, dvos. namje{ten stan studentima ili bra~. paru, 400 KM. Tel. 033 654-038, 062 304 119. Grbavica, izdajem dvosoban stan u priv. ku}i, I sprat, plus gara`a. Tel. 063 639 213. Grbavica, izdajem pos. prostor 32 m2. Tel. 033 649-851. Hrasno brdo, Posavska 128, izdajem sprat ku}e. Tel. 062 422 405. Hrasno, namje{tena soba, centr. grijanje, kupatilo, kuhinja. Tel. 521618, 061 529 838. Hrasno, Trg heroja 32, jednoiposoban namje{ten stan ozbiljnoj zaposlenoj `enskoj osobi. Tel. 063 487 813. Hvar-Su}uraj, AP 4+2, 70 kvadrata, blizu pla`e, idealno za familiju. Tel. 00385 21 773-343, 061 810 398. Ilid`a, Tvorni~ka, izdajem pos. prostor-skladi{te pov. 200 m2. Tel. 061 690 812. Izdaje se poslovni prostor na Ba{~ar{iji, Nove daire, opremljen, samo ozbiljna ponuda. Tel. 033 533-123. Izdaje se poslovni prostor pogodan za sve djelatnosti, Ilid`a. Tel. 062 423 503. Izdajem 2 i 1-krevetnu sobu, TV, kuhinja, kupatilo, poseban ulaz - studenti. Tel. 033/238-744, 061 335 409. Izdajem apartmane na otoku Pagu, dogovor. Tel. 00385 23 612 230, 091 724 3207, 061 349 669. Izdajem ~etverosoban stan u strogom centru Sarajeva, sa ba{tom, povoljno. Tel. 061 382 261. Izdajem dvoiposoban namje{ten stan u centru grada. Tel. 061 202 497. Izdajem dvoiposoban polunamje{ten stan u priv. ku}i, poseban ulaz. Tel. 033/454-424. Izdajem dvokrevetnu sobu studentu na Dolac Malti, sa centr. grijanjem. Tel. 033/521-566. Izdajem dvosoban namje{ten stan na Ko{. brdu. Tel. 061 131 900. Izdajem dvosoban stan blizu Medicine, Stomatologije, Gra|evine, Arhitekture. Tel. 443-743. Izdajem dvosoban stan Otoka kod merkura, ul. Grada~a~ka, 400 KM. Tel. 061 905 212. Izdajem garsonjeru u zgradi u Pofali}ima, potpuno opremljena, cijena 250 KM, zvati iza 17 sati. Tel. 033 450-699. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednosoban namje{ten stan, I sprat sa balkonom, zaposlenim djevojkama. Stan je u centru Sarajeva kod Avazovog tornja. Tel. 062/451110. Izdajem jednosoban stan 50 m2, namje{ten, strogo poseban ulaz, cen. grijanje, sa parking mjestom, kablovska TV, internet, sve posjeduje. Zvati od 12-20 h. Tel. 033 458-323. Izdajem jednosoban stan, studentima, Kobilja glava, Sarajevo. Tel. 062 940 227. Izdajem na moru Komarna-Klek apartmane za 3-6 osoba sa upotrebom kuhinje. Tel. 062 439 329, 066 430 574. Izdajem namje{ten sprat ku}e, novogradnja, ~etverosoban, 3-4 studenta, 600 KM. Tel. 063 963 894. Izdajem namje{ten stan sa grijanjem. Tel. 033 680-001. Izdajem namje{ten stan u novoj zgradi Ned`ari}i-Sarajevo. Tel. 062 856 996. Izdajem namje{tenu sobu u centru, studentici. Tel. 033 442-331. Izdajem namje{tenu sobu u ulici Asima Ferhatovi}a 18. Tel. 061 106 584. Izdajem nenamje{ten dvos. stan u centru Isto~nog Mostara. Tel. 063 715 737. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem pos. prostor 35 m2 u Pofali}ima kod benzinske pumpe, pogodan za kancelarije. Tel. 061 132 268. Izdajem poslovni prostor kod Doma milicije, Tina Ujevi}a 13. Tel. 061 033 953. Izdajem poslovni prostor kod @eljinog stadiona 32 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 972 512. Izdajem jednosoban stan u Hrasnici u privatnoj kuæi. Tel. 033 513 036. Izdajem poslovni prostor sa h. opremom za ~i{}enje, mogu}nost prodaje. Mob. 062 165 566. Izdajem poslovni prostor u novoj zgradi, Ned`ari}i. Tel. 062 856 996. Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem prazan stan-ku}a 60 m2, sa grijanje, Pofali}i, Ru|era Bo{kovi}a 70. Tel. 033/641-166. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji do Sebilja, cijena 20 (15) KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sobe za spavanje, TV, Stari Grad, cijena 20 KM. Tel. 061 537 479. Izdajem stan u centru grada sa gara`om na du`i period. Tel. 062 258 306, 062 986 371. Izdajem dvosoban namje{ten stan na Vracama iznad Turskog koled`a u privatnoj kuæi, internet, kablovska 450 KM. Tel. 061 345 043 Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem studentici jednokrevetnu sobu kod Pivare. Tel. 033/441-476. Jednos. namje{ten stan preko puta Klini~kog centra. Tel. 062 676 122. Jednos. stan dvjema studenticama u blizini Ko{evo stadiona. Tel. 062 535 184. Jednos. stan novoopremljen, namje{ten na Pofali}ima. Tel. 061 289 387. Kod FDS namje{ten stan, centr. grijanje, kablovska, internet. Tel. 033 655-398. Logavina, izdajem stan 3-soban, komforan, 110 m2, internet, kabl. TV, svijetao, sun~an, 600 KM. Tel. 061/72 58 59, 061 135 661. Manja ku}a blizu mora, max. 6. kreveta, Orebi}. Tel. 033 451-581, 062 226 638. Na Dobrinji namje{ten jednos. stan. Tel. 062 436 286, 061 304 975. Namje{ten 2,5-soban stan u Pofali}ima kod Hitne. Tel. 061 224 455, 033 654-923. Namje{ten dvos. stan kod novog Avaza u priv. ku}i, pos. ulaz, cijena po dogovoru. Tel. 061 242 261. Namje{ten jednoiposoban stan, poseban ulaz, centr. grijanje, studentima. Tel. 033 538-535. Namje{ten jednos. stan, Vratnik, 180 KM. Tel. 033 440-465, 062 132 657. Namje{tena garsonjera u Brije{}u kod {kole. Tel. 601 255 635. Namje{tena soba sa kuhinjom i kupatilom, `enskim osobama, pos. ulaz. Tel. 033 652-953. Namje{tena soba sa kupatilom, pos. ulaz, stamb. zgrada. Tel. 061 865 746. Namje{tenu sobu i kuhinju, pos. ulaz, studentima, Pofali}i. Tel. 062 116 522. Ned`ari}i, izdajem kompletno opremljenu auto-praonu. Tel. 061 244 166. Ned`ari}i, sobe studentima i zaposlenim osobama. Tel. 062 124 318. Neum - apartmani povoljno, klima, gara`a. Mob. 063 436 333. Tel. 036 885-555, www.villaplava.com Neum - centar, apartmani sa tera-

Prodaja
Mostar - Lu~ki most, novogradnja 1-sobni i 2-sobni 50 m2 do 76 m2. Gratis gara`no mjesto i ugra|ene kuhinje. Od 2.200 KM sa PDV-om. Tel. 061 499 229. 1315-1Mo Prodajem vrlo povoljno ure|ene gra|evinske parcele u Vogo{}i za gradnju poslovno-stambenih objekata. Tel. 061 132 363. 11748-1Nd` Dobrinja - 49, 55, 66, 68 m2. Anex - 40 m2. ^engi} Vila - 54 i 64 m2. Alipa{ino P - 59 i 64 m2. . Grbavica - 54 i 131 m2. M. Dvor 121 m2. Tel. 061 375 787. 14078-1tt Prodajem jednoiposoban stan 47 m2, 1.700 KM/m2, Dobrinja II, prvi sprat, komplet renoviran, ul. ORB, stan Alipa{ino Polje 90 m2, Ive Andri}a, stan Alipa{ino Polje, Nekreza Smajlovi}a 70 m2. Tel. 061 506 710. 12097-1Nd` Prodajem ku}u sa oku}nicom, 1.500 m2 oku}nice, VRLO POVOLJNO, Ahatovi}i - Djevoja~ke vode. Tel. 061 207 921. 12125-1Nd` Prodajem parcelu 900 m2 u Doglodima u blizini stadiona, ima sve priklju~ke, ogra|eno betonskom coklom. Mogu}nost par~anja parcele. Cijena po dogovoru. Tel. 061 339 496, 033 523551. 12138-1Nd` Trg Heroja, XVIII sp., jednoiposoban, balkon, c.g., useljiv 65.000 KM. K. Brdo, 39 m2 (novija zgrada), jednoiposoban, II sp. - 78.000 KM. A. Lipa, Hrasno, 38 m2, c.g., IX sprat. Tel. 061 926 069. 14154-1tt Grbavica 56 m2, VII sprat, c.g., balkon - 95.000 KM. Aer. naselje, adaptiran, dvostran, 56 m2, I sprat, Franca Pre{erna - 98.000 KM. Otoka 34 m2 - 64.000 KM. Tel. 061 926 069. 14154-1tt Adaptiran jednosoban stan 36 m2 u centru Vogo{}e, 54.000 KM. Tel. 062 993 253. Al. Polje, prodajem stan papiri uredni, mo`e zamjena za Trebinje. Tel. 463-977. Alipa{ino polje C-faza, prodajem stan 42 m2, zatvoreni balkon - 65.000 KM. Tel. 546-226. Bare-[ip, prvi red-novogradnja, dvosoban 46 m2/I, sa ugradbenom kuhinjom i plakarima, 2.000 KM/m2. Tel. 061 269 835. Ba{~ar{ija, kod Islamskog fakulteta, trosoban 76 m2. Tel. 061 131 349. Blizu Vije}nice prdoajem ku}u 250 m2. Tel. 033 649-851. Bos. Krupa, naselje Kr~ane, 8.500 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. ^engi} Vila 1, prod. 2-soban stan 57 m2. Tel. 033 677-065. ^engi} Vila II, 2-soban stan, cijena po dogovoru. Tel. 061 215 518. Dobrinja 1, Trg Zl. ljiljana, dvos. stan 53 m2+balkon, II kat, 1.500 KM/m2. Tel. 062 465 466. Dobrinja I, troiposoban stan 87 m2, I sprat, balkon. Tel. 062 141 072. Donja Vogo{}a, prodajem ku}u sa svim prate}im objektima i oku}nicom od 2.100 m2. Tel. 061 510 669. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dvos. stan 55 m2, ul. Olimpijska, Mojmilo. Tel. 065 462 264. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Grbavica, stan 106 m2, novija gradnja. Tel. 033 649-851. Had`i}i kod Resnika, prodajem 6 dun. zemlje. Tel. 032 785 905. Hitno 70 m2 centar, Avaz, kompletno renoviran, osun~an, 4. sprat, gara`a, 138.000 KM. Tel. 061 186 665. Hitno prodajem adaptiran jednoiposoban stan 45 m2, 13. sprat, Hrasno, Trg heroja, 86.000 KM fiksno. Tel. 061 811 144. Hrasnica, ul. Put Famosa, 83

Mercedes, S-klase, W140, slon, god. 92., ful oprema, plin, sekvenc, mot 320, mo`e zamjena za {lep slu`bu. Tel. 061 539 981, 062 394 692. 12141-1Nd` Astra GTC sport-cupe, kraj 2008. god., 1.6, 115 KS, crvena max oprema, reg. do 5. 2011. god., izvanredna, kupljena u BiH. Tel. 061 173 947. Audi „jaje“ motor 1.9, neregistrovan. Tel. 061 510 128. Audi A4 2.0 TDI, april 2006., hitno, dogovor. Tel. 061 130 649. Audi A-4, 2.0 TDI, april/2006., pre{ao 104.000 km, dogovor. Tel. 033 719-185, od 8-19 h. Audi A6 gepek crni u dobrom stanju, 190 KM. Tel. 061 709 956. Auto gume Kleber 165x70x14, 60 KM. Tel. 062 972 512. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto prikolicu prodajem. Tel. 062 376 267. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 324 dizel, 1988. god., registrovan do 11. mjeseca, automatik, 2.300 KM. Tel. 061 438 446. BMW 530i, 11./2003. god., ful oprema, tiptronik, ima i plin. Tel. 061 190 618. Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., reg. god. dana. Tel. 061 144 162. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. Fiat Doblo cargo furgon, 8/2007., pre{ao 34.000 km, dogovor. Tel. 033 719-185, od 8-19 h. Fiat Dublo kargo furgon 8. 2007. god., 4.000 KM, dogovor, hitno. Tel. 061 130 649. Fiat Tipo 1900 TD, 92. god., registr. do febr. 2011., crna boja, klima, daljinski, u extra stanju. Tel. 061 235 178. Ford Fiesta 2000. god., crna, benzin, tek registrovana, u odli~nom stanju. Tel. 061 156 886. Golf 2 1,3 benzin, 1985. god. ispravan, ne registrovan, fiksno 1500 KM.Tel. 061 542 493 Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Golf 87. god., dizel, u dijelovima. Tel. 061 504 190. Hitno Reno Megan coupe, 2001. g., metalik sive boje, benzin, ful oprema. Tel. 061 338 433. Kadet karavan dizel, porodi~no auto u dobrom stanju, crvena boja, 85. god., 1.900 KM. Tel. 061 565 781. Motor za Mazdu 626 dizel 2.0, god. 1996. Tel. 061 989 296, Zenica Nove i polovne dijelove za Opel Korsa, Astra FGM, Vektra B, Omega i Frontera. Tel. 061 200 203. Novu vu~nu auto prikolicu, nova sa arnjevima, vel. 40x110x180. Tel. 061 294 177. Opel kadet karavan 1.6, 90. god., benzin-plin. Tel. 061 819 488. Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, reg. do 12. 8. 2011. god. Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. Pe`o 206 1.4 HDI, 2004. god., dvoja vrata, bijela boja, tek registrovan, pre{ao 79.000 km. Tel. 062 991 267. Povoljno plavi metalik Audi 80, 1991. god. Tel. 062 682 185. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora za sva vozila, zamjena neisp. za ispravne. Tel. 061 365 193. Prodajem Ford Fokus-karavan, 2000. god., registracija do 8. 2011., povoljno. Tel. 061 185 192. Prodajem i ugra|ujem ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 382 478. Prodajem ili mijenjam Audi A6, 2.5 TDI, 1998. g. Tel. 061 820 107. Prodajem nove „tigrove“ gume 185/65/14. Cijena 150 KM. Tel. 061 108 889. Prodajem Reno 21, 800 KM. Tel. 061 350 253. Prodajem za Golfa alnaser, altenator, 2, 3, 4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176.

Kupovina
Kupujem havarisana vozila. Tel. 061 206 689. Vr{imo otkup rabljenih, dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013. Kupujem havarisana i ostala auta za dijelove. Tel. 061 614 887, 061 249 467. Kupujem razne dijelove za Reno Scenic 2000 godina.Tel. 061 719 786. Kupujem auto: Seat Ibiza, Citroen C3, pe`o 206, Reno Klio, Polo, Hunday, [koda Fabija 2001, 2005, 2006, 2007. Tel. 061 217 897. Kupujem auto 1.900 m3, dizel do 8.000 KM. Tel. 062 169 040.

Izdavanje
Tu~epi - biser Jadrana! Pansion „Bili Dvor“ nudi ekstra povoljne cijene. Tradicionalno bogata gastronomija, blizina mora 50 m, parking, klima, sat-TV. Novo! Apartmani prvi red do mora. Tel. 00385 21 679-673. www.bilidvor.hr 1301-1Mo Izdajem u strogom centru grada uredske prostorije u povr{ini od 220 m2, cijena veoma povoljna, zakup najkra}i na 5 god. Tel. 061 132 363. 11748-1nd` Izdajem jednosoban stan studenticama kod I gimnazije - Doma armije. Tel. 061 908 272. 13950-1tt Izdajem poslovni prostor 20 m2. Tel. 234-166. 12087-1Nd` Izdajem komforan dvosoban stan, Centar. Tel. 061 498 633. 14131-1tt Izdajem namje{tenu sobu studentici kod Socijalnog, sa upotrebom kuhinje i kupatila. Tel. 061 926 884. 12143-1Nd` „Alma“ vila Neum, apartmani, sobe, blizu mora. Tel. 061 131 900. Aleja lipa, namje{tena soba, parno grijanje. Tel. 033/640-759. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Bjelave, dvosoban namje{ten stan, re noviran, priv. ku}a. Tel. 061 778 746. Brije{}e, izdajem ili prodajem zemlji{te na 820 m2, put sa tri strane, pogodno za gra|evinsko stovari{te. Tel. 061 84 84 33. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenom apartmanu. Tel. 061 724 725. Centar grada kod Katedrale, namje{ten jednosoban stan. Tel. 061 503 868. Centar, lijepo namje{ten dvos. stan. Tel. 061 480 445. Centar, strogi dvoiposoban, lijepo opremljen stan u zgradi. Tel. 062 465 466. ^. Vila, jednos. stan. Tel. 651-422. Djevojkama studenticama namje{ten stan. Tel. 033/203-887.

Dnevni avaz
INVESTITOR PRODAJE: STANOVE U OBJEKTU IZNAD SAOBRA]AJNE [KOLE - VELE[I]I SKORO USELJIVO I STANOVE I POSL. PROSTORE - OBJEKAT LJUBLJANSKA - GRBAVICA. ZVATI IZA 14 H. TEL. 062 320 969. 14126-1TT m2/IV, 2 balkona, 2 mokra ~vora, eta`no grijanje, odli~no stanje, 101.000 KM. Tel. 061 510 964. Hrasno brdo, Posavska 128a, prodajem ku}u sa prate}im objektima, povoljno. Tel. 062 422 405. Ilid`a-Lu`ani, III sprat, stan 58 m2, cijena po dogovoru. Tel. 033 623534. Ilid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata, sa gara`om i pos. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Ilid`a-Pejton, na prodaju stan 53 m2, I sprat. Tel. 066 251 589. Ilid`a-Stoj~evac, ku}a 2 sprata, pomo}na ku}a i 500 m2 oku}nice, povoljno. Tel. 033 694-514. Imanje Kobilja~a I sa urednim papirima, 1/1, 1.100 m2 sa ru{evnom ku}om+ku}ica. Tel. 033 542 765. Kontejner pogodan za vikendicu, dimen. 6x2,4 m, zeleni, cijena po dogovoru, sa klima ure|ajem. Tel. 061 485 271. Ko{. Brdo jednoipos. stan 39 m2+balkon, II kat, plin, useljiv, prodajem. Tel. 061 145 853. Ko{. brdo, ul. Bra}e Begi} 51, kod Avazovog tornja, 39 m2/prizemlje, kompletno adaptiran. Tel. 061 510 964. Ku}a 3 sprata sa lokalom do glav. ceste u B. Potoku. Tel. 062 154 130. Ku}a iza @eljinog stadiona 205 m2, ukupno 410 m2. Tel. 061 437 000. Ku}a Rakovica-Kakrinje, tri dun. zemlje, vo}njak u rodu. Tel. 033 443439. Ku}a u Br~kom 9x10 m, 480 m2, odmah useljiva, super lokacija. Tel. 063 342 469. Ku}a ve}a, novija gradnja, Vraca, A. Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Ljubljanska iza OHR-a extra stan 62 m2, eta`no, 180.000, zvati iza 18 h. Tel. 062 270 704. Na Ciglanama Donjim, prodajem 3-soban stan 106 m2, sa 2 terase. Tel. 033/665-256. Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svaki stan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Novo, ku}a dijelom nedovr{ena, 1.000 m2 oku}nice, Rajski do - Trnovo. Tel. 226-554, 062 183 507. Novu garsonjeru 20 m2, Isto~no S., nova zgrada iza autob. stanice RS. Tel. 062 421 054. Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Osijek-Ilid`a, ku}a sa svim priklju~cima, 100 m2 oku}nice, vo}njak, ba{ta. Tel. 677-189 065 342 258. Otoka, stan 76 m2, vl. 1/2, prodajem, a mo`e i zamjena za more uz razliku novca. Tel. 062 422 290. Pofali}i, novosagra|ena ve}a ku}a sa 3 pos. pr., useljiva odmah, na placu od 822 m2, vl. 1/1. Tel. 061 411 717. Poljine, ve}i plac sa devastiranom ku}om i dokumentacijom za adaptaciju. Tel. 061 608 962. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem dvije stare ku}e, H. Kaimije 10, Ba{~ar{ija. Tel. 061 211 840. Prodajem dvos. stan 54 m2, na Dolac Malti, visoko prizemlje, 1.900 KM po m2. Tel. 033/521-566. Prodajem dvosoban stan u dobrom stanju, III sprat, ul. Dervi{a Numi}a, 116.000 KM. Tel. 063 191 201, 00385 91 177 4627. Prodajem hostel sa 75 le`aja u funkciji, pogodan za stara~ki dom, polikliniku. Tel. 061 133 176. Prodajem ili mijenjam stan na Dobrinji 3, III sprat, 74 m2, za manji, vlasni{tvo 1/1, useljiv, renoviran, cijena 110.000 KM. Tel. 061 308 689, 061 804 298. Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588. Prodajem jednosoban stan 47 m2, 36.900 EUR-a, Alipa{ino, Semira Fra{te. Tel. 454-579. Prodajem ku}u u Butmiru, useljiva, 2 sprata, grijanje, gara`a, papiri 1/1. Tel. 061 971 090. Prodajem ku}u u Sokol. koloniji, papiri uredni. Tel. 061 219 853. Prodajem ku}u, gara`u i zemlju, ul. Obhod`a 30. Tel. 062 504 781. Prodajem lijepu bosansku ku}u u blizini Vije}nice. Tel. 061 935 062. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zaseban ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 m2, ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem povoljno zemlju u Bu}a Potoku i Hladivodama. Tel. 033 659756, 062 178 832. Prodajem stan 37 m2, I sprat, u Kasindolu (kod bolnice), potrebno renoviranje. Tel. 062 348 159. Prodajem stan 40 m2, M. Dvor, 2.500 KM/m2. Tel. 062 724 603. Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Prodajem stan Mojmilo, 53 m2, sa stvarima, sve novo. Tel. 061 299 371, 061 377 898. Prodajem stan. A. Polje C-faza, Trg nezavisnosti, 75 m2, III sp., c.g., lit, preko puta {kole. Tel. 061 320 490. Prodajem troeta`ni stan u nizu, S. Kolonija, 146 m2, tek renoviran, povoljno. Tel. 065 955 960. Prodajem useljivu ku}u 240 m2, pijaca Vrap~i}i Mostar, ili mijenjam za Trebinje, Sarajevo. Tel. 061 301 772. Prodajem zemlju u Kijevu kod Trnova. Tel. 061 689 016. Prodajem/mijenjam manju ku}u u Trebinju za odgovaraju}i stan u centru Sarajeva. Tel. 033 643-388. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Radni~ka 122, ku}u, dva podruma, vis. prizemlje, sprat, 450 m2 oku}nice. Tel. 065 185 108. Rakovica-[amin gaj, parcela od 1.250 m2, voda, struja, put, sun~ana strana, 42.000 KM. Tel. 061 510 964. Sarajevo, ^. Vila, 2-soban 54 m2+predulaz, u dobrom stanju. Cijena po dogovoru. Tel. 061 079 791. Skenderija, kod nebodera „Gorenje“, ul. Podgaj, prodajem stan 60 m2. Tel. 062 548 896. Skenderija-Tekija nova, stan 76 m2, pogodan za pos. prostor. Tel. 065 021 556. Stan 35 m2, ul. M. Smailagi}a, sa ustakljenim balkonom. T 061 841 339. el. Stan 50 m2, 1.700 KM/m2, dva balkona, ugra|en vodomjer, A. [a}irbegovi}, 16 sp., Hrasno. Tel. 062 452 371. Stan Lu`ani, I sp., J. Fincija, 54 m2. Tel. 065 645 108. Stan na Grbavici, 69 m2, 5 sp., 1.000 EUR-a/m2. Tel. 062 970 831. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Strogi centar Sarajeva, stan 68 m2. Tel. 061 817 523. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa pos. prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, komunalije uredne, vlasnik 1/1. Tel. 062 735 608. [vrakino, Prvomajska 39, garsonjera 28,5 m2, I sprat, renovirana, extra opremljena. Tel. 061 797 118. [vrakino, ul. E. Musi}a br. 4/II, garsonjera 29 m2, cen. grijanje, 42.500 KM. Tel. 061 269 835. Tilava, prodajem zemlji{te 1.492 m2, asfalt, javna rasvjeta. Tel. 033 529 080. Ul. A. Smajlovi}a stan 92 m2, I sp., 800 EUR-a/m2. Tel. 062 970 831. Ulica Ko{evo, strogi centar, stan 53 m2, 2.800 KM/m2. Tel. 061 516 713. Vikend. u Kijevu, 2 dun. zemlje, 1/1, voda, struja. Tel. 062 214 895, 033 639-431. Vikendica kod Breze uz rijeku. Tel. 061 358 167. Visoko, Prijeka, ku}a 240 m2, novija gradnja, p+s+s, useljiva sa oku}nicom 500 m2. Tel. 033 640-064, 061 153 130. Vogo{}a, prodaje se pos. prostor u centru, na 2 eta`e (72 m2). Tel. 061 275 535. Vraca, ul. Dervi{a Numi}a 62, iznad tranzita, 43 m2/I, plin, 65.000 KM. Tel. 061 510 964. Vratnik, ku}a sa tri odvojena stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. C-5 na Dobrinji, ul. Rudija Alva|a. Isplata novca odmah. Tel. 061 108 889. ^uvala bi stan, protuusluga besplatno stanovanje, re`ije uredno pla}am. Tel. 061 033 846. Agenciji potreban manji stan u zgradi za iznajmljivanje za poznate klijente. Tel. 062 465 466. Kupujem trosoban stan sa gara`om ili gar. mjestom, ul. Kranj~evi}eva, Merhemi}a trg. Tel. 061 510 964.

srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

41

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 11537-1ND@

TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 11749-1Nd` Profesionalno rje{avanje kompjuterskih probl., povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna za{tita. Instal. windowsa, umre`avanje, dolazak na adresu. Tel. 061 170 085. 14006-1tt „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 14003-1tt TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610000. PTT Servis rashladnih ure|aja vr{i opravke svih rashladnih ure|aja (rashladnih komora, rashladnih vitrina, fri`idera, zamrziva~a, itd.), uz ra~un i garanciju. Tel. 061 935 883. 14093-1tt KANALIZACIJA - SUBA[I] - Pro~epljenje i ispiranje kanalizacije (vozilo, 150 bari) - Ispitivanje i pregled kanal-kamerom. Brze intervencije, popravke, odr`avanje... Tel. 033/223-560, 061 100 078. 14101-1tt Profesionalac moler - radim profesionalno i odgovorno uz garanciju. Mogu}nost pla}anja u 2 rate. Tel. 033 698-549, 061 244 463. 12112-1Nd` Servis rashladne tehnike - popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Za sve usluge ra~un i garancija. Tel. 061 143 019. 12135-1Nd` Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621733. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 062 118 202. Kirby dubinsko usisavanje iu pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Iskusan profesor instruira matematiku |acima uspje{no, povoljno, dolazim va{oj ku}i. Tel. 062 417 695. Engleski jezik, instrukcije sat 15 KM, profesorica daje ~asove. Tel. 033 611-023. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Vr{imo presnimavanje sa VHS kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 061 389 427. Ku}na dostava DVD filmova i serija, 2 KM po DVD, zvati od 11-19 h. Tel. 063 191 701, Sarajevo. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Matematika za popravne, profesor sa iskustvom, uspjeh zagarantovan. Tel. 061 135 748. Prof. daje instrukcije iz engleskog jezika djeci i srednjo{kolcima, dolazim na adresu. Tel. 061 227 439. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. [ivanje `. konfekcije, sve vrste prepravki kvalitetno i povoljno. Tel. 065 695 706, Alipa{no C-faza. Engleski jezik, sudski prevodilac, prevod i poduka. Tel. 061 533 935. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija, laminata i rigipsa. Tel. 062 466 093. PC serviser nudi usluge opravke ra~unara, XP antivirus i drugo, dola, zak besplatan. Tel. 062 328 044. Povoljno, ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, laminat, rigips, keramika. Tel. 061 565 834. Molerske usluge, vrlo kvalitetno. Tel. 062 127 525.

Zamjena
RS (Rudo), mijenjam ve}u ku}u sa oku}nicom za KS, ili prodaja. Tel. 061 684 706. Mijenjam stan 60 m2, 18. sprat, Al. Polje, za manji uz doplatu. Tel. 061 208 998. Kvalitetan dvosoban stan, Dobrinja 4, RS, 4. sprat, mijenjam za Sarajevo ili prodajem. Tel. 061 220 179. Mijenjam ku}u i 10 duluma zemlje u ^elebi}ima za odgovaraju}e u Kantonu Sarajevo. Tel. 061 875 291. Mijenjam ku}u u Pazari}u za stan u Sarajevu, 1.300 m2 zemlje, pr+sp+gara`a, sve komunalije. Tel. 061 626 900, 033 460-134. Jednos. stan na D. Malti za dvos. Tel. 033 659-756, 062 178 832. Dobrinja, 60 m2, za ve}i u Sarajevu. Tel. 062 169 040. Vla{i} za Jadran, Sarajevo ili Biha}, mijenjam apartman na ski-stazi. Tel. 061 483 448, 061 144 086. Biha} za Sarajevo ili Biha}, mijenjam 3,5-soban stan+gara`a. Tel. 061 483 448, 061 144 086. Mijenjam ili prodajem vikend ku}u i 1.600 m2 ba{te na K. Glavi, za stan u Sarajevu. Tel. 033 613-631. Stan u Sarajevu 52 m2, mijenjam za B. Luku. Tel. 033 542-668.

„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 14000-1TT Komplet oprema za ugostiteljstvo, slasti~arnu, buregd`inicu, aparat za doner. Tel. 061 311 784. [poret prodajem na ~vrsto gorivo. Tel. 061 612 773. Tri stola za ugostiteljstvo, 12 stolica i 3 barske, sve u odli~nom stanju. Tel. 062 154 130. Inkubator kapac. 1.200 koko{ijih jaja sa elektronskim termostatom. Tel. 062 535 184. Polovan crijep 400 kom., nove ciglarske blokove. Tel. 601 563 620, Vogo{}a. Male gramafonske plo~e, 100 kom. Tel. 613-647. Dje~iju sobu prodajem, vrlo povoljno. Tel. 061 245 158. Ma{ine za hem. ~istionu i ku}u sa ba{tom. Tel. 062 165 566. Pale, prodajem 150 m sijena u stogu. Tel. 062 940 269. Nova furnirana vrata sa {tokom, 0,70x2,05 100 KM. Tel. 061 819 488. Razne stala`e prodajem. Tel. 061 367 103. Kompletnu zubarsku ordinaciju ima sve kompletna oprema, o~uvano, uvezeno iz inostranstva. T 062 252 248. el. Prodajem povoljno ~etiri ormara mali, veliki, srednji i jedan sa ladicama.Tel. 061 556 761 Kvarcnu grijalicu novu sa 3 reda grija~a i regulatorom, proizvod Krapinske Toplice, 200 KM. Tel. 545-409. Tepih (}ilim) sarajev. }ilimare, veliki 4x3, 70 posto vuna, 400 KM. Tel. 545-409. Kau} na razvla~enje eko ko`a, tamno plavi, 300 KM. Tel. 545-409. Le`aj na podizanje za posteljinu sa 3 le|na jastuka i 1 okrugli jastuk, proizv. Standard, 300 KM. Tel. 545-409. TV Samsung dig., stereo, ravni ekran, 70 san. 2 zvu~nika, malo kori{ten, 500 KM. Tel. 545-409. Povoljno pe} za picu, dvije eta`e, ro{tilj, aparat za kafu sa mlinom, pala~inkara. Tel. 061 684 929. Vrlo povoljno, o~uvan trosjed, dvosjed, fotelja. Tel. 061 150 259. Bojler za kuhinju Simens, nov, opremu za kamp za 2 osobe. Tel. 062 843 726. Rabljena i nova garderoba za dalju prodaju, po 0,50 feninga, noviji bickl, trocikl sa prikolicom i konj veliki plasti~ni 20 KM konj i 20 KM bicikl-trocikl. Tel. 033 623-301. Dvije velike plin. boce pogdone za gra|evinare. Tel. 063 691 640. Kazan za pe}enje rakije. Tel. 061 367 103. MK pi{tolj sportski, registrovan, 500 EUR-a. Tel. 065 646 019. Ma{inu za proizvodnju toalet papira, idealno za porodi~ni biznis. Tel. 063 691 640.

ORILO-GORILO Bukova cijepana drva od 35 do 65 KM, balvan,metrica, ~okovi. Kreka 80 KM sa vage. Banovi}i (kocka, orah) 130 KM. Kombi i kamionski prevoz. Tel. 062 669 739. 11761-1Nd` „RASPRODAJA OGRJEVA“ Prodajem bukova cijepana drva, kao i ~utice, metrice, kameni ugalj Banovi}i. Akcija - ugalj Kreka do isteka zaliha 90 KM tona. Tel. 061 670 068. 12031-1Nd` VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova cijepana drva metrice, ~okovi. Ugalj (Banovi}i) kocka, orah 140 KM (Kreka) drveni 80 KM, bukovi briketi 200 KM. Isporuka isti dan. Tel. 061 785 535, 062 552 323. 12030-1Nd` D.O.O. „GORI VATRA“. Prodaja ogrijeva u svim oblicima. Koli~ina zagarantovana. Cijena povoljna. Krediti za penzionere i zaposlene u javnim ustanovama do 10 rata. Tel. 061 173 949. 12098-1tt AKCIJA: Prodaja ogrijeva u svim oblicima. Koli~ina zagarantovana. Cijena povoljna. Krediti za penzionere i zaposlene u javnim ustanovama. Tel. 061 360 298. 12098-1tt U prodaji su iscijepana bukova drva po vrlo povoljnoj cijeni. Cijena 1 m = 60 KM, kao i sve vrste drvenog i kamenog uglja. Kontakt tel. 066 439 275. 12103-1Nd` Rasprodaja bukovih cijepanih drva I klase, po cjeni od 55 KM po jednom metru. Isporuka do vas je ta~na i isti je dan. Tel. 066 289 958. 12140-1Nd` Prodajem aluminijska vrata za trgovinu 2,20x2,20. Tel. 638-006. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Podajem fri`ider staklena vrata, ve{ ma{ine, {porete struja plin, fri`idere, 120-150 KM. Dostava besplatna. Tel. 033 533-631. Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Tel. 061 757 925. Prodajem starije foto aparate. Tel. 061 548 447. Prodajem novu motornu pilu Stihl 200 KM i norve{ku gusanu pe} Jotul 200 KM, Zenica. Tel. 061 575 294. Prodajem izuzetno zdrave i jake p~ele u LR ko{nicama, cijena 120 KM. Tel. 061 486 926. Prodajem: print ma{ina Rodin solvelit 6184 A, {irine {tampe 180 cm. Tel. 033/553-865, 061 895 017. Prodajem klavir (Belarusd) puno, lakirano, sme|e drvo, nova klavijatura, 2.000 KM. Tel. 062 946 642.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 11655-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 13459-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 11182-1Nd` MIKADO-GARANCIJA. Aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, VANJSKE PVC i ALUM. ROLETNE, BLINDO, gara`na rolo i harmonika vrata, platnene roletne. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 10315-1Nd` Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 11797-1Nd`

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Hitno kupujem gara`u u naselju

Auto limar radi sve vrste autolim. radova, jeftino, brzo, kvalitetno. Tel. 061 270 427. ^asovi engl. jezika. Tel. 061 334 895. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Zidar i tesar radimo sve gra|evinske radove, Cazinska 27. Tel. 061 019 468. Radim termo fasade, 10 KM sa skelom. Tel. 062 298 347. Radimo termo fasade, moleraj, {panski zid, uz garanciju i dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061 278 188. Zidar sa grupom radi krovove, fasade i ostale radove. Tel. 062 196 097. Instrukcije iz ruskog jezika i prevod rusko-bosanski i bosansko-ruski. Tel. 061 969 966. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Povoljno prevoz kombijem i putni~kim automobilom. Tel. 061 248 036. Matematika, fizika i elektrotehnika, instrukcije uspje{no i povoljno daje dipl. ing. Tel. 201-195, 061 277 297. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Molersko-farbarske poslove obavljamo brzo, ~isto, povoljno. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Molersko-farbarski radovi i posavljanje tapeta, izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 061 382 230. Profesorica engleskog, sudski tuma~-prevodilac, dr`i ~asove za sve uzraste. Tel. 033 465-958, 062 612 399, Dobrinja. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Profesor instruira matematiku sve uzraste povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Dubinsko usisavanje, pranje tepiha i namje{taja. Tel. 061 319 571. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Prof. daje sate gitare. Tel. 063 930 078. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622, 062 012 291. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taja, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 061 311 276, 033 666275. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Vodoinstalater - obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije, instaliranje. Tel. 061 696 133. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 033 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{im prevoz robe, stvari i ljudi, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033/658-707, 062 165 429. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200616. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet ko-

42

Srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima, tokom godine. Tel. 061 382 301, 033 473-574. Studentica ekonomije instruira matematiku za srednju i osnovnu {kolu. Tel. 061 929 114. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 422 040. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641-144. Radimo molersko-farbarske radove, rigips, keramiku, laminat, i komplet adaptacije uz garanciju. Tel. 061 255 253. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Elektri~ar - elektro instalater, sve vrste el. radova, kvarova, atest. Tel. 061 398 483. Radim kompletnu adaptaciju stana, brzo, povoljno. Tel. 062 226 904. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. Radim sa |acima Me|unarodne {kole Sarajevo, po nastavnom planu na engleskom kao i konverzaciju, informatiku. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Klimatiziranim kombijima prevoz na more sa smje{tajem, grupna putovanja kao i selidbe po bih i u regionu. Tel. 033 511 492 i 061 899 883. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. @ohare, `ute mrave, stjenice, buhe i mi{eve uni{tavamo u va{im stanovima sa garancijom. Tel. 234-805. Uni{tavamo `ohare, `ute mrave, stjenice, mi{eve, 100% efikasno, garancija. Tel. 062 553 100. Uni{tavanje `ohara, stjenica, buha, mrava i mi{eva, 100% efikasno. Tel. 033 546-770. Servis zdravlja - uni{tavamo moljce, muhe, stjenice, komarce, mi{eve, itd. Tel. 062 136 248. Specijalni tretmani protiv: `ohara, mrava, buha, moljaca, komaraca, mi{eva, itd. Tel. 061 234 026, 062 328 447. Vodoinstalater sa 30 god. iskustva, vr{i opravku instalacija, monta`u i pro~epljenje. Tel. 535-659, 062 139 034. Kombi prevoz svih roba, povoljno. Tel. 061 205 906. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo, postavljamo gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Sve za kompjuter! Rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Instrukcije iz engleskog jezika, turskog, matematike, posebne metode rada sa djecom. Tel. 061 714 367. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Uredno i kvalitetno sa dugogodi{njim iskustvom radim molersko farbarske radove. Tel. 062 189 683, 033 664-539. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Izvodim gra|evinske radove, maltanje, fasade, krovovi, keramika itd. Tel. 061 708 542 Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Iskusan: zidar, tesar, kerami~ar, vodoinstalater, radi i komplet kupatila. Tel. 061 269 385. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Prevoz putnika Sarajevo-more, klimatizirano, novim lux kombijem, dolazim na adresu. Tel. 062 213 645. Kombi prijevoz povoljno. Tel. 062 302 327. Vr{im prevoz putnika na more i po BiH, klimatizirano: Tel. 062 642 538. Izuzetno povoljno ru{imo stare objekte, renoviramo stanove sa vlastitim prevozom. Tel. 062 423 123. Kamionom povoljno prevozim sve vrste gra|evinskog materijala, pijeska, {ljunka, {uta. Tel. 062 423 123. Nudimo sve vrste detektivskih usluga, diskrecija zagarantovana. Tel. 062 378 818. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. Kombijem vr{im prevoz razne robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925. Prevoz luxuznim kombijem na more i druge destinacije. Tel. 061 107 928. Postavljanje, bru{enje svih vrsta podova, parketa i laminata. Tel. 062 921 100. Servis, prodaja, programiranje svih vrsta registar kasa. Tel. 061 251 809. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Vodoinstalater - vr{i sve vrste popravki i instalaciju novih ure|aja i kupatila. Tel. 063 918 655. Povoljno i kvalitetno prevodim francuski jezik. Tel. 062 386 073. Izra|ujem i montiram sve od `eljeza, brzo i kvalitetno. Tel. 061 709 382. Uni{tavamo: `ohare, stjenice, mrave, mi{eve, efikasno uz garanciju. Tel. 033/234-805. Nastavnica engleskog jezika daje instrukcije u~enicima osnovnih {kola. Tel. 033 642-704. Vr{im opravku elektroinstalacija i ugradnju novih povoljno. Tel. 611542. Njema~ki advokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u Njema~koj. Tel. 061 537 739. Kompletnu adaptaciju stanaku}e, keramiku, rigips, laminat, moleraj, itd. Tel. 062 226 904. Povoljno uz garanciju radimo termo fasade, moleraj, {panski zid, dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061 278 188. Termofasade-rigips, {panski zid, veoma povoljno, uz garanciju. Tel. 061 270 971. Kerami~arski tim radi postavljanje svih vrsta keramike, cijena po dogovoru. Tel. 061 525 310. Voda, keramika, grijanje, kvalitetno i povoljno. Pozovite. Tel. 061 182 737. Profesionalno kerami~ar, kvalitet. Tel. 061 509 061. Molersko-farbarski poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. Moler: kvalitetno, brzo i veoma povoljno radimo sve vrste moleraja. Tel. 062 778 717. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260, 061 321 289. Dajem instrukcije iz fizike i matematike, djeci i srednjim {kolama. Tel. 061 227 439. Instrukcije iz matematike za u~enike osnovnih {kola. Tel. 062 139 588. Vrlo povoljno i kvalitetno molerski, parketarski i rigips radovi. Tel. 061 357 201. Kvalitetno i povoljno vodoinstalaterski, kerami~arski i elektri~arski radovi. Tel. 061 357 201. Kvalitetno i uredno vr{imo sve vrste molerskih usluga, 1 m2 = 1 KM. Tel. 061 398 569, 061 439 366. Prosvjetna radnica radi kao privatni u~itelj sa osnovcima, svakog dana. Tel. 033 234-705. Instruiram matematiku za |ake osnovnih {kola. Tel. 033 234-705. Prof. francuskog jezika daje instrukcije francuskog u~enicima osnovnih i srednjih {kola. Tel. 033 651891. VKV stolar vr{i popravke vrata, prozora, zamjena baglama svih vrsta na kuhinjama i plakarima. Tel. 033 677-549. Masa`a: relax, kineska uz aromaterapiju, kiropraktika, refleksoterapija, sportska. Dipl. maser-terapeut. Tel. 063 975 031. Vr{imo presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslov. prostora, tepiha, namje{taja. Povoljna cijena. Tel. 061 210 017. Lije~im sva oboljenja ki~me i druge bolesti. Tel. 033 616-211. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Prevodim njema~ki jezik, 5 KM/stranica. Tel. 063 988 207. Bravar VKV - radi ugradnju brava, PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povoljno. Tel. 061 507 683. Centralno grijanje, plinske instalacije, zamjena konvektora, itd. Radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Zidar, tesar, od temelja do krova, povoljno. Tel. 062 371 539. Buregd`inici i pizzeriji potrebne dvije ozb. djevojke na poslovima prodaje i poslu`ivanja. Kont. tel. 061 546 443. 14065-1tt Pansionu na Ba{~ar{iji potrebna radnica, no}na i dnevna smjena, po`eljno poznavanje engleskog jezika. Tel. 062 326 996. 14070-1tt Potreban pekar sa iskustvom kod bolnice Ko{evo, redovna plata i obavezna prijava. Tel. 061 194 907. 12086-1Nd` Potrebno vi{e voza~a sa „B“ kategorijom i dr`avnim ispitom za rad na taksiju i „dispe~er“ rad na telefonu. Tel. 062 136 136. 14092-1tt Italijanski restoran u Vogo{}i, potreban KV kuhar sa iskustvom ital. kuhinje. Info tel. 061 130 545, od 10-12 h. 14098-1tt Potrebna radnica u fast fodu na poslovima poslu`ivanja, na neodre|eno vrijeme. Tel. 062 22 33 32. 12102-1tt Piceriji „GALIJA“ potrebne tri djevojke u stalni radni odnos, za rad u sali. Informacije od 12-15 h. Tel. 033 - 44 33 50. 12130-1Nd` Potrebna radnica za poslove prodaje u buregd`inici. Inf. 061 901 676, ili li~no u buregd`inicu u Hrasnom, ul. Azize [a}irbegovi} bb. 12146-1Nd` ^istim ku}e, stanove, pos. prostore i peglam ve{. Tel. 061 828 175. Agencija „Meka“ za ku}nu njegu starih, bolesnih, 24 sata sa vama. Tel. 061 237 641. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. ^uvala bih djecu i odr`avala stan. Tel. 061 220 782. Restoranu „Bijela vila“, potrebna radnica za poslu`ivanje u sali. Tel. 061 546 049. Fast-fudu potrebna radnica, dnevnica 35 KM, isplata svaku no}. Tel. 062 670 734. Potrebna pomo}na radnica sa iskustvom za rad u buregd`inici od 7h-16h, nedjelja neradna, na podru~ju op{tine Centar. Tel. 061 325 565. Potrebni ozbiljni saradnici za katalo{ku prodaju {vedske kozmetike, trenutno akcija besplat. uklju~enja. Tel. 061 326 160. Potrebni radnici na ameri~kim kruzerima, engleski jezik obavezan, starosna dob do 35. godina. Tel. 061 355 710. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslovnih prostora, tepiha i namje{taja. Tel. 061 210 017. Potreban momak sa radnim iskustvom za rad u kafeu u centru grada. Tel. 061 278 917. Izrada i monta`a brvnara od poluKupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna potra`ivanja (od{teta), dionice. Isplata i dolazak na adresu odmah u FBiH i RS. Najpovoljnije. Tel. 061 175 237. 13921-1tt Kupujem staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu, dionice firmi i fondova. Isplata odmah. Tel. 061 836 657, 063 804 124. 12142-1Nd` Trebam senzore za humani inzulin. Tel. 033 653-454 Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujem umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem dionice svih firmi i fondova, stara devizna {tednja, ratna od{teta. Isplata i dolazak odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem staru dev. {tednju, ratne od{tete i dionice, prodajem neulo`ene certifikate, isplata odmah. Tel. 061 140 521. Kupujem norve{ku gusanu pe} Jotul (humanitarnu), dobro pla}am. Tel. 061 400 190. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, isplata i dolazak odmah u BiH. Tel. 063 876 472. oblica, na rate. Tel. 061 134 597. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Dajem instrukcije iz njema~kog, bosanskog i esperanta. Tel. 659-750, 066 897 870. Skeniram va{e fotose i prenosim na CD (uz popravke, retu{, natpise, muziku). Tel. 659-750, 066 897 870. Friz. salonu potreban frizer sa iskustvom. Tel. 061 812 902. Tesar VK radim krovove i ostale gra|. radove. Tel. 062 196 097. Ozbiljna `ena ~uvala bi dijete. Tel. 646-636. Presvla~im kau}e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Penzioner 50 god., radio bi kao ~uvar, kurir ili voza~ B i C kat. Tel. 062 154 130. Potreban frizer za `ene i mu{karce. Tel. 061 900 620.

nekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Bravar, sve bravarske usluge, povoljno. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Sve stolarsko-tapetarske usluge radim brzo i povoljno. Tel. 061 606 651, 066 620 342. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Dajem instrukcije iz matematike i fizike. Mob. 062 343 100. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce tokom godine. Tel. 061 244 251. Tapetar-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas, uz garanciju. Tel. 033 718-405, 061 156 728. [ivanje trajnih autopresvlaka, paleta boja, popravak sjedi{ta, neba, tapacirunga, poda. Tel. 061 215 658. Moler sa iskustvom iz Njema~ke, izvodi molerske radove kvalitetno uz garanciju. Tel. 061 372 829. Vodoinstalater sa iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenja vod. instalacija. Tel. 061 348 717. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu ili ru~no u praonici sa dostavom. Tel. 061 202 630, 033 673284. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643990. Molersko-farbarske usluge. Tel. 062 823 902. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Tel. 061 349 294. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Kombijem prevozim razne vrste robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 062 476 471, 033 614-436. Moleraj, laminat, rigips, edelpuc, kompletne adaptacije stanova i ku}a. Tel. 062 402 122. VKV moler radi ~isto, uredno, kvalitetno, jeftino. Tel. 062 214 519. Engleski, njema~ki, prevodi, instrukcije, dipl. radovi, disertacije, pripreme za ispite. Tel. 063 947 405. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Prevoz putnika i organizovanih grupa luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta. Cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Izvodim sve vrste elektroradova. Tel. 061 156 340.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Ponuda-potra`nja
Primaju se mla|e `enske osobe na obuci {ivanja i ru~nog rada, u radni odnos u Fabrici obu}e u Doglodima. Tel. 066 857 420. 12003-1Nd` U vulkanizerskoj radnji u Sarajevu potrebna 2 radnika. Tel. 061 158 311. 12012-1Nd`

Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

43

Na osnovu odluke Nau~no-nastavnog vije}a Ma{inskog fakulteta UNIVERZITETA u Zenici broj: 03-200-0011-0535/10 od 07.09.2010. godine, Ma{inski fakultet Univerziteta u Zenici daje sljede}u:

OBAVIJEST
Kandidat Fuad Klisura, dipl. ing. ma{instva, javno }e braniti magistarski rad pod nazivom „PRILOG ISTRA@IVANJU UTJECAJA STANICA TEHNI^KIH PREGLEDA VOZILA NA SIGURNOST SAOBRA]AJA U BOSNI I HERCEGOVINI“ dana 30. septembra (~etvrtak) 2010. godine sa po~etkom u 11,00 sati u ~itaonici Ma{inskog fakulteta, Univerziteta u Zenici, Ulica Fakultetska broj 1, Zenica. Magistarski rad se mo`e pogledati svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 14,00 sati, u dekanatu Ma{inskog fakulteta Univerziteta u Zenici. SEKRETERIJAT MA[INSKOG FAKULTETA

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 110186 091 Sarajevo, 7. 9. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Sabina Had`izulfi}, u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja DD „Intesa-SanPaolo bank“ DD BiH Sarajevo protiv izvr{enika Ismi} Hamida, Elezovi} Mehe, Elezovi} Nazifa i Elezovi} Miralema, radi izvr{enja, na osnovu ~l. 10. i ~l. 21. Zakona o izvr{nom postupku („Slu`bene novine FBiH“ br. 32/03 i 33/06) u vezi sa ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine FBiH“ br. 53/03)

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
odre|eno dana 27. 8. 2009. godine, po prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 21. 8. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne isprave-mjenice od 12. 11. 1999. godine koja je dospjela za pla}anje dana 2. 7. 2009. godine protiv izvr{enika Ismi} Hamida, Elezovi} Mehe, Elezovi} Nazifa i Elezovi} Miralema, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 3.000,00 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 2. 7. 2009. godine do isplate i tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 120,00 KM i to: zapljenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika koje se nalaze u mjestu njihovog prebivali{ta, shodno ~l. 114-135 Zakona o izvr{nom postupku i namirenjem tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobijenog prodajom uplatom nov~anog iznosa na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja. SUDIJA Sabina Had`izulfi}, s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja izvr{enik Ismi} Hamid mo`e izjaviti prigovor ovom Sudu u roku od 8 dana od dana dostave istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{eniku smatra se obavljenim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

Na osnovu ~lana 4. Pravilnika o radu JU „Centar za socijalni rad“ Klju~, direktor „JU Centar za socijalni rad“ Klju~, raspisuje

KONKURS
Za popunu radnog mjesta socijalnog radnika - 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme. Pored op}ih uvjeta predvi|enih zakonom, kandidat treba da ispunjava posebne uvjete: - VSS diplomirani socijalni radnik, - Najmanje jedna godina radnog iskustva, - Polo`en stru~ni ispit - Poznavanje rada na ra~unaru.

Uz prijavu na konkurs kandidat je du`an prilo`iti: - dokaz o zavr{enoj stru~noj spremi, - dokaz o radnom iskustvu, - dokaz o dr`avljanstvu, - dokaz o poznavanju rada na ra~unaru - potvrda o polo`enom stru~nom ispitu - uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja. Nepotrebne i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Prijave slati na adresu: JU „Centar za socijalni rad“ Klju~, Izeta Nani}a 1, 79280 Klju~ (sa naznakom „prijava na konkurs“, telefon 037/661-897.

Na osnovu odluke Nastavno-nau~nog vije}a Ma{inskog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj: 03-200-001-0536/10 od 07.09.2010. godine, Ma{inski fakultet Univerziteta u Zenici daje slijede}u

OBAVIJEST
Kandidat Mustafa Had`ali}, dipl.in`., javno }e braniti magistarski rad pod naslovom: „Prilog definisanju prora~una pogona dizanja izvoznih postrojenja“ dana 28. septembra (utorak) 2010. godine sa po~etkom u 11 sati u ~itaonici Ma{inskog fakulteta Univerziteta u Zenici, ulica Fakultetska br. 1, Zenica. Magistarski rad se mo`e pogledati svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 14,00 u Sekretarijatu Ma{inskog fakulteta Univerziteta u Zenici. SEKRETARIJAT FAKULTETA

44

Srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi
o b j a v lj u j e
Na osnovu odredbi člana 344. Zakona o privrednim Društvima (“ Sl. novine F/ BiH” broj 23/99. i 45/00. 2/02, 6/02 i 29/03), i člana 33. Statuta Centrotrans – Eurolines, d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu ul. Kurta Schorka br. 14. Nadzorni odbor na tridesetčetvroj sjednici, održanoj dana 13.09.2010. godine, članovima Centrotrans – Eurolines d.o.o., upućuje: za Šestu Skupštinu Centrotrans - Eurolines d.o.o. 1. Pozivaju se članovi Centrotrans - Eurolines, d.o.o., da dana (petak) 01.10.2010. godine, sa početkom u 11,00 sati u Sarajevu, ul. Kurta Schorka br. 14. u sali Edukacionog centra Centroservisa, Centrotrans – Eurolines d.o.o., prisustvuju Šestoj Skupštini Centrotrans- Eurolines d.o.o., Sarajevo 2. Za Skupštinu se predlaže sljedeći: DNEVNI RED Radna tijela - Izbor Predsjednika Skupštine - Zapisničar i dva ovjerivača zapisnika (za zapisničara je predložena Ekić Mirha sekretar društva, za ovjerivače zapisnika Bakula Šimo i Pašalić Fadil zamjena Fišo Mujo i Hodžić Nermana) 2. Verifikacija zapisnika sa prethodne Skupštine Društva 3. Razmatranje i usvajanje Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Centrotrans Eurolines d.o.o. (odluka se donosi dvotrećinskom većinom zastupljenih udjela članova društva) 4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za period Januar septembar 2010 i odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva zbog isteka mandata 5. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru imenovanju članova Nadzornog odbora Društva (Predloženi kandidati: mr. sc. Šaćiragić Muhamed, ekspert za marketing; Pandurević Mladen, dipl. pravnik, ekspert za pravo; Kemal Grebo, dipl. oec. ekspert za ekonomiju; prof. dr. Samir Čaušević, ekspert za saobraćaj i održavanje; Devedžija Himzo član ispred društva) 6. Razmatranje i usvajanje odluke o odobravanju naknade i zaključivanja ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora društva 7. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitka Društva za poslovnu 2009-u godinu (odluka se donosi dvotrećinskom većinom zastupljenih udjela članova društva) 8. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni oblika društva sa ograničenom odgovornošću u dioničko društvo (odluka se donosi dvotrećinskom većinom zastupljenih udjela članova društva) 9. Razmatranje i usvajanje Statuta Centrotrans – Eurolines d.d. (odluka se donosi dvotrećinskom većinom zastupljenih udjela članova društva) 3. Član i članovi društva čiji udjeli čine desetinu ugovorenog kapitala imaju pravo izvršiti dopunu prijedloga dnevnog reda, u roku od osam dana od dana objave poziva za skupštinu. 4. Član i članovi društva čiji udjeli čine petinu ugovorenog kapitala imaju pravo predložiti kandidata za člana nadzornog odbora u pismenom obliku, u roku od osam dana od dana objave poziva za skupštinu 5. Pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine član može ostvariti lično ili putem punomoćnika (punomoć mora biti potpisana od davaoca i primaoca punomoći) koji je dužan postupati u skladu sa uputama članova, a ako upute nije dobio u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa člana davaoca punomoći. Punomoć u pisanoj formi se doatavlja Društvu najakasnije tri dana prije održavanja Skupštine. 6. Uvid u materijale pripremljene za Skupštinu, član ili punomoćnik člana Društva, može ostvariti na sljedećim lokacijama Društva: U Sekretarijatu na Autobazi Društva Sarajevo, ulica Kurta Schorka br.14 tel: 770 808; na Auto bazi ulica Kurta Schorka br. 14, (prostorije saobraćaja) tel:770 881; PJ Visoko tel: 032 735 – 830; PJ Olovo tel: 032825 – 640; PJ Ilijaš tel: 400- 473. PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA Prof. dr. Šefkija Čekić, s. r.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE

OTVORENI JAVNI POZIV za nabavku softvera Microsoft

POZIV

System Center Configuration Manager
PREDMET PONUDE

Predmet otvorenog javnog poziva je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku softvera Microsoft System Center Configuration Manager.
2. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća imaju sve pravne osobe koje su registrovane za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka (u daljem tekstu: ponuđač). Ponuđači dostavljaju dokumenta tražena tenderskom dokumentacijom.
3. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Ponudu obrađenu u skladu sa ovim otvorenim javnim pozivom i tenderskom dokumentacijom ponuđač je obavezan dostaviti do 6. oktobra 2010. godine do 16.00 časova, na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini. Ponuđač je dužan dostaviti ponudu u koverti koja mora biti zatvorena i na sastavima ovjerena službenim pečatom ponuđača. Na prednjoj strani koverte ponuđač je dužan naznačiti: «Ponuda za nabavku System Center Configuration Manager 2007 R2 sa SQL Server Technology», «NE OTVARATI - OTVARA KOMISIJA». Na poleđini koverte ponuđač je dužan naznačiti: naziv i adresu ponuđača, broj telefona. Ponuda se dostavlja Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, Sarajevo, M. Tita 25, lično na protokol ili preporučeno - poštom, u jednom originalnom primjerku. U razmatranje se uzimaju samo ponude predate lično na protokol ili poslane preporučeno - poštom, na adresu iz predhodnog stava i koje su pristigle do 6. oktobra 2010. godine do 16.00 časova po lokalnom vremenu. Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka i koje ne budu dotavljene na opisani način neće se uzeti u razmatranje i iste će biti vraćene ponuđaču neotvorene. Ponude se otvaraju najkasnije pet (5) dana od isteka roka za dostavljanje ponuda. Centralna banka neće vraćati ponuđaču ponudu koju Komisija nije prihvatila u razmatranju, nakon otvaranja ponuda.
5. TROŠKOVI PONUDE

Centralna banka ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja.
6. VREDNOVANJE PONUDA

Vrednovanje ponuda će se izvršiti u skladu s Pravilnikom o nabavkama i materijalnom poslovanju u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, UV broj: 205/06 od 31. maja 2006. godine i UV broj: 239/06 od 30. novembra 2006. godine i tenderskom dokumentacijom. Kriterij za dodjelu ugovora: najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude. Centralna banka može, po potrebi, tražiti od ponuđača dodatne informacije koje se mogu koristiti u procesu odlučivanja.
7. OSTALE ODREDBE Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegovačko – neretvanska županija/kanton GRAD MOSTAR Na osnovu članka 6. stav 1. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj:12/03 i 34/03) Gradonačelnik Grada Mostara donosi, ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA Članak 1. Poništava se Javni konkurs za imenovanje Javnog pravobranitelja Grada Mostara i Zamjenika Javnog pravobranioca Grada Mostara, broj:02-36-7123/10-1 od 21.06.2010 godine, objavljen u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” broj:38/10, dnevnim novinama “Dnevni avaz” dana 25.06.2010. godine,”Službenom glasniku Grada Mostara”broj:8/10, i na web stranici Grada Mostara od 22.06.2010 godine. Članak 2. Protiv Odluke o poništenju konkursa za imenovanje Javnog pravobranitelja Grada Mostara i Zamjenika Javnog pravobranitelja Grada Mostara, nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Članak 3. Odluka o poništenju konkursa dostavlja se svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i objavljuje se u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, dnevnim novinama “ Dnevni avaz”, “Službenom glasniku Grada Mostara,” i na web stranici Grada Mostara Gradonačelnik Ljubo Bešlić

Svi zainteresovani ponuđači tendersku dokumentaciju mogu preuzeti na web stranici Centralne banke Bosne i Hercegovine: www.cbbh.ba, pod linkom „Oglasi i tenderi“ od 15. septembra 2010. godine.
Kontakt e-mail za informacije je: komisija_niois@cbbh.ba

O izboru ponuđača učesnici će biti obaviješteni nakon što nadležni organ Centralne banke donese odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
ADVOKATSKA KOMORA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE REGIONALNA ADVOKATSKA KOMORA SARAJEVO OBJAVLJUJE POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA Rok prijave: 10 (deset) dana od objavljivanja oglasa Advokatski klub RAK- Sarajevo je zatvorenog tipa a ugostitelju će se staviti na raspolaganje postojeći inventar kluba. Rak Sarajevo od Ugostitelja ne dobiva nikakvu materijalnu naknadu s tim što Ugostitelj snosi sve režijske troškove i to: troškove zakupa, grijanja, utroška električne energije, vode, troškove telefona, kao i troškove održavanja higijene. Ugostitelj vodi poslovne knjige i odgovara za sve eventualne propuste u svom radu prema trećim licima, tako i prema Inspekciji, Poreznoj upravi. Pismene Ponude će se skupljati deset dana počev od dana objavljivanja tendera, tako da odabrani ugostitelj počne sa radom od 01.10.2010 godine. Ponude možete dostaviti na adresu Radićeva broj 2/III Sarajevo svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati ili putem redovne pošte.

Broj objave tendera: 701/10 Datum objave tendera: 08.09.2010 godina Regionalna advokatska komora Sarajevo poziva zainteresovane ugostiteljske firme da dostave svoje ponude za pružanje ugostiteljskih usluga članovima ove Komore u Advokatskom klubu koji se nalazi u Palati pravde ulica Šenoina broj 1 Sarajevo. Uslov ponude: da je firma registrovana za obavljanje ugostiteljske djelatnosti da u ponudi navede asortiman i cijene pića i hrane

Dnevni avaz
Navr{ilo se 6 mjeseci od kada nije sa nama na{a voljena

srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

45

RA[IDA (HA[IMA) IMAMOVI], ro|. HOD@I]
Pamtit }emo te po dobroti, spominjati s ljubavlju, sje}ati se sa bolom u srcima. S po{tovanjem i ponosom ~uvamo i ~uvat }emo uspomenu na tebe, jer plemenite osobe kao {to si bila ti, nikada ne umiru. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoji najmiliji: suprug Asim, k}erka Enisa, sinovi Enes i [emsudin - [eki, zet Kemal Tuki}, snaha Sanida, te unu~ad Edin, Admir, Aldijana i Dina Tim povodom prou~it }e se tevhid u ~etvrtak, 16. 9. 2010. u 17 sati u ku}i `alosti, Aleksandra Pu{kina br. 25.
14150-1tt

TU@NO SJE]ANJE

na na{e najmilije

MUHAREM JULEVI]
15. 9. 2003 - 15. 9. 2010.
S po{tovanjem, ljubavlju i zahvalno{}u ~uvamo uspomenu na va{e plemenite likove. Neka vam Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Suljo sa porodicom

ATIFA - TICA JULEVI], ro|. RED@EPAGI]
28. 10. 1986 - 15. 9. 2010.

SABRIJA NIKO^EVI], ro|. JULEVI]
28. 10. 1982 - 15. 9. 2010.

12131-1nd`

SJE]ANJE

FADIL (HILMIJE) NUMI]
15. 9. 2001 - 15. 9. 2010.
Zauvijek u na{im srcima voljen i nikad zaboravljen. Supruga Adila, k}erka Alica i sin Mani{a
14149-1tt

Dana 15. 9. 2010. navr{ava se devet godina od smrti na{e drage

SALIHE MUHAREMAGI]
Draga mama, tuga i bol se ne mjere vremenom nego prazninom koja je ostala iza tebe, a svakim danom je sve ve}a i te`a. Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: sin Mufid, snaha Munevera, k}erka Aida, zet Edib, unu~ad Elma i Amar
14144-1nd`

Dana 15. 9. 2010. navr{ava se se 40 tu`nih dana od kako je na ahiret preselio na{ dragi suprug, otac, brat i kum

SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{eg prijatelja poslovnog partnera

Dana 15. 9. 2010. navr{ava se 40 dana od kada nas je napustio na{ voljeni

ZIJAD COKOJA
iz Konjica
Svakim danom sve vi{e nam nedostaje{.

SEAD BE[I]
Tevhid }e se prou~iti 15. 9. 2010. u 16.30 sati u Jordanskoj d`amiji na Grbavici. Supruga Mila, sinovi Danijel, Alen, Aldin, Amar, Armin, k}erke Sandra i Helena, brat Asef, kum Alija i Badema
14143-1tt

FEHIM ^URT
Zaposlenici Nestle Adriatic BH d.o.o. Sarajevo
14151-1tt

Te{ko je `ivjeti bez tvoje nesebi~ne ljubavi i dobrote tvoje du{e. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: Remzija, Sadeta i Lejla
PTT

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

Danas se navr{ava tu`na godina kako nije sa nama na{a draga sestra, svastika i tetka

TU@NO SJE]ANJE Navr{ile su se 2 godine i 6 mjeseci od kako je prestalo da kuca plemenito srce na{e drage supruge, majke, nane i svekrve

Dana 15. 9. 2010. navr{ava se 14 godina od kada je umro na{ dragi

BEHIJA KAZI] LJUBINKI
Muratovi} Ibrahim, Zineta, Tamara, Samir i Hebib Amira
12128-1nd`

SUADE MORI], ro|. HANJALI] BORO (RADE) POPOVI]
Vrijeme nije umanjilo na{u tugu za tobom. Hvala ti za beskrajnu ljubav koju si nam dao. S ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoja porodica
12136-1tt

Draga sestro, dani prolaze, ali bol ne prestaje. Zauvijek si sa nama, u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoja sestra Zehra, zet Fehim, sestri} Semir Zup~evi} sa porodicom, sestri~na Indira Halava~ sa porodicom
12132-1nd`

A danas joj je ro|endan. Bila si nam uzor u svemu {to je po{teno, plemenito i lijepo, bol je u srcima, gdje }e{ vje~no ostati voljena i nikad zaboravljena. Hvala ti za sve {to si nam pru`ila u `ivotu. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Asim, sin Mustafa, k}erka Almedina, unuka Anela, snaha Jasmika i porodica Barbari} 12115-1nd`

46

Srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
Dana 15. 9. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana od kako nije s nama na{ dragi

Dana 15. 9. 2010. navr{ava se 9 godina otkako nas je napustio na{ dragi

SULEJMEN (MUJE) PIKNJA^
Po dobru }emo te pamtiti i s ljubavlju spominjati, a u srcima zauvijek ~uvati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet, a tvojoj plemenitoj du{i lijepi rahmet. Porodica
14139-1tt

IVAN (MIJE) ^ULJAK
Doktor tehni~kih znanosti Po~ivao u miru Bo`ijem. Supruga Lenka, sin Rafael i k}erka Katarina
444-1ze

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{e drage kolegice Jasne

ZIJAD (OSMANA) COKOJA
19. 5. 1952 - 6. 8. 2010.
Hvala Ti za ljubav, pa`nju i dobrotu koju si mi nesebi~no poklanjao. S ljubavlju i po{tovanjem, Senada
12145-1nd`

LJUBINKI HOROZI]
Kolege iz BBI Real Estate d.o.o. Sarajevo
14152-1tt

Dana 15. 9. 2010. godine navr{ava se godina dana od smrti na{e drage

SJE]ANJE

BEHIJE KAZI], ro|. KURAHOVI]
Tu`ni su dani bez tebe, po dobroti }emo te pamtiti, sa ljubavlju spominjati i nikad zaboraviti. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Hatma dova }e se pokloniti dana 17. 9. 2010. u Had`ijskoj d`amiji prije d`uma namaza. Tvoji: sinovi Emir i Nedim, snahe \enita i Enisa, unu~ad Berina, Emina, Ema i Denis
12144-1nd`

dr. MELIHA IMAMOVI]
neuropsihijatar

2005 - 2010.
Sretni smo {to smo sa tobom radili i dru`ili se. Neizmjerno tu`ni {to nisi vi{e me|u nama. Slu`ba za neurologiju RMC „Dr. Safet Muji}“ Mostar
1348-1mo

Danas se navr{ava 5 godina od smrti na{e drage

SJE]ANJE

na na{eg radnog kolegu

dr. MELIHE IMAMOVI]
2005 - 2010.
Tog dana u 12.00 sati posjetit }emo njen grob i polo`iti cvije}e. Porodica
1350-1mo

KALTAK MEHEMEDA
OD MINISTRICE I UPOSLENIKA MINISTARSTVA RADA, SOCIJALNE POLITIKE, RASELJENIH LICA I IZBJEGLICA KANTONA SARAJEVO
N

TU@NO SJE]ANJE

Danas, 15. 9. 2010. navr{avaju se 23 godine od smrti na{eg dragog supruga, oca, punca, djeda i pradjeda

POSLJEDNJI SELAM

prim. dr. ROMANA PA[I]
15. 9. 2005 - 15. 9. 2010.

BAJRO (MUJE) KUNTO
„Lijepe uspomene `ive kao stih nam drag“. Nedostaju nam na{a prijateljstva. Obitelji: Had`iselimovi} i Tinji}
977-1tz

MEJRA [ABI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. OO SDA Prozor
1349-1mo 974-1tz

S ljubavlju i po{tovanjem, Njegovi najmiliji: supruga Najka, k}erke, zetovi, unu~ad i praunu~ad

Dnevni avaz
Nakon devet godina

srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

47

Dana 15. septembra 2010. navr{avaju se dvije godine otkako nije sa nama na{a draga

NIJAZ HASTOR
Ovaj dan opet. I ki{e su opet. I suze i bol. I praznina u du{i stalno. Ni{ta se nije promijenilo. Vole te. Tvoji roditelji, sinovi i sestra sa porodicom
14036-1tt

SADETA KULAGLI], ro|. MUFTI]
S ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na tvoj vedri i veseli lik, ljubav i dobrotu koju si nam pru`ala. Porodica
14074-1tt

SJE]ANJE

na drage roditelje

LUTVIJA AVDI]
(15. septembar 2009.)
S ljubavlju, Va{i: Senad, Rapka i Redina sa porodicama

SADETA AVDI], ro|. TANOVI]
(26. juli 2008.)
14107-1tt

Dana 15. 9. 2010. navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret supruga i oca

HAMDO (FEHIM) TUKULIJA
Vrijeme prolazi, a sje}anja na tvoj blagi lik, tvoju toplinu, ljubav i dobrotu su ostala. Ostalo je i sve ono dobro ~emu si nas u~io. Iz oka nam ~esto potekne suza {to te nema, ali sve dok je `ivota u nama, ljubav i sje}anja na tebe su samo sna`nija. Molimo Allaha d`.{. da te uvede u d`enet i podari sve njegove ljepote. Tevhid }e se prou~iti 15. 9. 2010. u 17.30 h, u ku}i rahmetlije. Adresa: A{~iluk 5, Ba{~ar{ija. Supruga Sedika, sin Ismir, k}erka Samra, snaha Sanela i unuka Lajla

22. 9. 1950 - 15. 9. 2009.

14087-1tt

SJE]ANJE

Dana 15. 9. 2010. godine navr{ava se 7 dana od kada je na ahiret preselio moj voljeni suprug

SJE]ANJE

15. 9. 2006 - 15. 9. 2010.
Danas se navr{avaju ~etiri godine kako nije sa nama na{ dragi brat

KASIM - KAJO (IBRE) LOVI]
Vrijeme prolazi, sve te~e ne staje, ne postoji zaborav jer s ponosom i ljubavlju }u te ~uvati u mojim mislima i srcu. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Fikreta
12083-1nd`

D@EMAL SARA^EVI]
Dragi brate, Pro{le su ove ~etiri godine bez tebe, a tuga zbog tvog ranog odlaska jo{ je prisutna u nama. Sje}anje na tvoj dragi lik ne blijedi vremenom koje prolazi, i znaj, dok mi `ivimo `ivje}e i sje}anje na tebe. Uzdamo se u dragog Allaha d`.{. da ti je podario ljepote d`eneta. Tvoji: bra}a Ibrahim i Mustafa i sestre Dika i [efika sa svojim porodicama
12020-1nd`

HAZIM (MUJO) HALILOVI]
15. 9. 2002 - 15. 9. 2010.
Porodica
14138-1tt

Dana 15. 9. 2010. godine navr{ava se 7 dana od kada je na ahiret preselio na{ voljeni otac, svekar i babo

Dana 15. 9. 2010. godine navr{ava se 7 dana od kada je na ahiret preselio na{ voljeni otac, punac i babo

SJE]ANJE

Navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{eg dragog direktora

KASIM - KAJO (IBRE) LOVI]
Dragi na{ babo, iako si oti{ao, zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i uspomenama. Uvijek si bio i zauvijek }e{ ostati dio nas. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Irfan, snaha Sanija i unuke Nejra i Nina
12083-1nd`

KASIM - KAJO (IBRE) LOVI]
S najljep{im uspomenama ostat }e{ u na{im srcima zauvijek, jer postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Azra, zet Husnija, unuk Adis i unuka Edisa sa suprugom Mensurom i djecom Ennisom i Melinom
12083-1nd`

MEHO (RAGIBA) MA[I]
15. 9. 1995 - 15. 9. 2010.
Nikada vrijeme ne}e izlije~iti na{u bol za tobom. S ljubavlju i po{tovanjem, Sin Muhidin s porodicom
14103-1nd`

]EMAL ASLANI
Ponosni smo {to smo te imali i uvijek }e{ biti dio nas. Uposlenici „ASPEK“ d.o.o. PJ BBI - centar Indira, Anela, Elvira i Jasna
14106-1tt

SJE]ANJE

Dana 15. 9. 2010. godine navr{ava se 7 dana od kada je na ahiret preselio na{ voljeni otac, svekar i babo

KASIM - KAJO (IBRE) LOVI] KALTAK MEHEMED
15. 9. 2009 - 15. 9. 2010.
@ivot nestaje, ali zauvijek ostaju sje}anja i uspomene. Porodice Ma{ovi} i Red`ovi}
12129-1nd`

Samo najljep{e uspomene ostaju kroz ovo te{ko vrijeme koje slijedi, ~uvat }emo ih sa ljubavlju i ponosom na tvoj plemeniti lik. Neka te Allah d`.{. obasja svojom svjetlo{}u i vje~nim rahmetom. Tvoj sin Ismet, snaha Almasa i unuci Edin i Kemal
12083-1nd`

48

Srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
Dana 15. 9. 2010. navr{ava se godina dana od smrti na{eg sina i brata

Dana 15. 9. 2010. navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage

RABIJA (BEGOVI]) OGRI]
Sje}anje na tebe, tvoj lik i dobrotu ostat }e u nama dok `ivimo mi koji te volimo. Tvoji najmiliji Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
PTT

MEHEMEDA (MEHMEDA) KALTAKA
... Zauvijek }e{ biti suza u o~ima, rana u srcu, bol u grudima... Tvoji: majka, brat i sestre sa porodicama
12111-1nd`

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{e drage

MEHMED (IM[IR) BA[I]
14. 9. 1985 - 14. 9. 2010.

ALIJA - LALA (MEHMED) ^ARKAD@I], ro|. BA[I]
15. 9. 2001 - 15. 9. 2010.

MEHEMED (MEHMEDA) KALTAK
15. 9. 2009 - 15. 9. 2010.
S po{tovanjem, Radne kolege iz Sektora za raseljena lica, povratak i repatrijaciju Kantona Sarajevo: Ranka, Mevlida, Jasminka, Rahima, Safet, Sakib, Mirsada, Minka, Edin, D`enana, Hasan, Zoran, Musenefa, Jasmina i Vildana
14083-1tt

@ivimo sa tugom i lijepim uspomenama. Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Supruga i majka Zejna, k}erke i sestre sa porodicama Sulejman i Ismeta sa djecom
12120-1nd`

S tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da se 11. 9. 2010. navr{ilo 6 mjeseci od smrti na{e drage

SJE]ANJE SJE]ANJE

na na{eg dragog

ZEMINA SUBA[I], ro|. TAJI]
Vje~no }e{ biti u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u d`amiji Kolonija (Brije{}e), 16. 9. 2010. (~etvrtak) u 11 sati. Tvoji najmiliji
12095-1nd`

na dragog

VAHID (ZAIMA) JELA[KOVI]
Dana 15. 9. 2010. navr{ava se 18 godina od kako nisi sa nama. Voljeni na{, nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali mo`emo i ho}emo od zaborava. Neka te na{a ljubav prati u D`enetu, neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote koje si zaslu`io. Puno te volimo i puno nam nedostaje{.

NIJAZA HASTOR - NIZA
15. 9. 2001 - 15. 9. 2010.
Vrijeme ne lije~i sve rane. Teta Hanka s porodicom
12088-1nd`

Tvoja supruga [ahza, sin Sead sa porodicom i tvoja k}erka Indira sa porodicom i unu~ad 12094-1nd`

Dana 15. septembra 2010. navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{e drage i voljene sestre, majke, punice, nane i tetke

Dana 15. 9. 2010. navr{ava se osam godina od preseljenja na ahiret na{e drage

had`i ZIJADE HALILOVI], ro|. KADENI]
Na{a rahmetli Zijada preselila je na ahiret dana 7. 8. 2010. godine u [vedskoj, a d`enaza je obavljena 19. 8. 2010. godine u haremu „Sitari“ Banja Luka. Tevhid }e se prou~iti dana 15. 9. 2010. u 14 sati u Seferbegovoj d`amiji (pod Pe}inama) u Banjoj Luci. O@ALO[]ENI: k}erke Aj{a, Azemina, Amira i Aida, sestra Muhiba i bra}a Ne|ib - Bibo i Abdulah - Avdo, zetovi, unu~ad i praunu~ad, te porodice Had`ihalilovi}, Kadeni}, Bu}o, Demirovi}, [ehi}, [ahinpa{i}, Bakalba{i}, Smailagi}, Hodovi}, Karabegovi}, Pa{ali}, Bradari}, \onli}, te ostala mnogobrojna porodica, kom{ije i prijatelji Neka joj je vje~iti rahmet i da joj dragi Allah d`.{. podari vje~ni d`enet. Porodica 13955-1tt

MAGBULE - DUDIJE KOZADRA, ro|. SPAHI]
Praznina i bol nisu u rije~ima, ve} u na{im srcima, koja to posebno osjete na ovaj dan. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`ennetske ljepote. Tvoji: suprug Hakija, sin Sedin, k}erka Aldina, snaha Dina, unuke Iman i Sara.
14117-1tt

Dana 15. 9. 2010. navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kako je prestalo da kuca toplo srce na{eg dragog supruga, oca i djeda

SJE]ANJE

ALIBEGOVI] MATO D@EKO
Vrijeme prolazi, ali ne umanjuje bol i tugu {to je ostala u nama tvojim odlaskom. Tvoja supruga Bahra sa djecom
12107-1nd`

MUNIRA
1976 - 2010.

MUHIBA
1994 - 2010.

Zauvijek bogati neizmjernom ljubavlju i nje`nim uspomenama, sa ponosom se sje}amo na{ih milih majke i sestre. Hvala svima koji ih pamte. Njihovi najmiliji 14124-1tt

Dnevni avaz

srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

49

POSLJEDNJI SELAM

mojoj dragoj majci

JASMINKA RAHIMI], ro|. SABLJI]
Ponosna sam {to sam te imala. Po dobru }u te pamtiti, u srcu nositi, sje}at }u te se sa ljubavlju, po{tovanjem i najljep{im uspomenama. Ni{ta nije kao prije, niti }e ikada biti. S tobom je oti{ao dio mene, ostala je praznina zvana bol i tuga. Nisam te mogla sa~uvati od smrti, ali }u te sa~uvati od zaborava. Vje~no }e{ `ivjeti u mom srcu.

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

Vje~no zahvalna tvoja k}erka Nermana

1355-1mo

50

Srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

Navr{ava se 40 tu`nih dana otkako sa nama vi{e nije na{a draga majka

majci na{e kolegice Samire Zijadi} gospo|i

AI[A HORO FATIMI KARI[IK
Nikada te ne}emo zaboraviti. Tvoja familija Kolegice i kolege iz BIROA ZELENE KARTE BiH
N 14133-1tt

TU@NO SJE]ANJE

^etiri godine je pro{lo od smrti na{eg dragog i voljenog

Dana 15. 9. 2010. navr{ava se 11 godina otkako nas prerano napusti voljeni

na na{eg dragog supruga i tatu

REJHAN EDIBA - BENU
iz Donjeg Vakufa Pro{lo je dvanaest te{kih godina od kada je prestalo da kuca tvoje veliko srce. Supruga Ismeta, k}erke Sanita i Samila sa porodicama
14096-1tt

D@EVADA (MEHMEDA) I]INDI]A
Ponosni smo {to smo te imali. ^uvamo uspomenu na tvoj dragi lik i dobrotu koju si imao za sve ljude oko sebe. Porodica
12124-1nd`

NEDIM (METKO) KALJA^A
1965 - 1999.
Te{ko je `ivjeti samo sa uspomenama na tebe, du{a puca, jo{ uvijek se tje{imo da }e{ do}i, da si tu negdje... Ponosni smo {to te imasmo, a dok smo `ivi `alit }emo {to smo te izgubili. Neka ti Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji El-Fatiha
14120-1tt

Dana 15. 9. 2010. navr{ava se godina dana kako nas je napustio na{ voljeni tetak

Dana 15. 9. 2010. godine navr{ava se tu`na godina od kada nije sa nama na{a draga sestra i tetka

Danas se navr{ava tu`nih 7 dana otkako nije sa nama na{ dragi prijatelj i poslovni partner

BEHIJA KAZI] MEHEMED KALTAK
Nedostaje nam tvoj vedri lik, plemenitost i dobrota kojom si zra~io, ali voljeni nikad ne umiru. S ljubavlju i po{tovanjem ponosno te ~uvamo u srcu. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet, jer si to zaslu`io. Ediba, Amina i Kerim Kurtagi}
14161-1tt

]EMAL ASLANI
Dragi na{ ]emale, `elimo da ti se zahvalimo za sva dobra djela koja si u~inio za nas i na{u firmu. Pamtit }emo te po tvojoj dobroti i plemenitosti. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet, a tvojoj porodici sabur. Kolektiv firme „SAMKO-PROMET“
12150-1nd`

Prazina nastala tvojim odlaskom je svakodnevna, ali uz Bajram postaje posebno jaka i suza krene. Ipak svako sje}anje na zajedni~ke trenutke ugrije nam du{e. Uvijek }emo te voljeti, draga tetka, Tvoji najmiliji: sestra Fatima, zet Mahmut, sestri~na Nermina sa svojima Diki, Emela i Ismar
14137-1tt

Dana 15. 9. 2010. navr{avaju se 2 godine pune tuge i bola od kako nas je napustio na{
SJE]ANJE

ALIJA ^ARKAD@I], ro|. BA[I]
15. 9. 2001 - 15. 9. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoj sin Tarik i suprug Nurija
12148-1nd`

IBRAHIM - BIMO (MURAT) AZGANOVI]
Tiho si `ivio, tiho oti{ao. Bol i tugu ostavio. Tvoji najdra`i: supruga Zejneba, sinovi Edin i Emir, unuci Sanin i Sedin, sestra Havu{a i mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
14163-1tt

SJE]ANJE

na na{eg dragog

SJE]ANJE

Dana 15. 9. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od kada nije sa nama na{ dragi zet

SJE]ANJE

SALIHA ^OHAD@I]A EMIR MAKA[
1971 - 1993.
Neka Allah d`.{. podari vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoja raja Od ^. H. i porodice Topalovi}
14165-1tt 12145-1nd` 12121-1nd`

SEAD (ATIF) OLOV^I]
Uvijek }emo te se rado sje}ati i ~uvati lijepe uspomene na tebe. Tvoji: punac Avdo i punica Selveta
12154-1nd`

ZIJAD (OSMANA) COKOJA
19. 5. 1952 - 6. 8. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem, Snaha Sabaheta, brati}i Emir i Edin sa porodicama

Dnevni avaz

srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

51

DEVLA GAR^EVI], ro|. HADROVI]

MUNIBA ADILOVI], ro|. GAR^EVI]

RASIM GAR^EVI]

RAMO GAR^EVI]

Draga na{a majko, nepresu{ni izvore ljubavi. Tvoji pti}i odavno su uzletjeli iz tvog bri`ljivo ~uvanog gnijezda i rasuli se {irom dunjaluka formiraju}i svoja vlastita gnijezda. Pod tvojom ~vrstom rukom punom neizmjerne ljubavi i nje`nosti oti{la si ti, draga na{a majko, na istinitiji svijet, ali po~ela si vra}ati sebi svoje pti}e. Ide po redu: prvo Muniba, pa Rasim, pa Ramo. Mi ~ekamo svoj red. Neka ti je velika hvala za svu ljubav, draga na{a majko, i neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoje k}eri Nurka i Halima i sinovi Zaim i Safet

658-1go

SJE]ANJE na mog dragog, jedinog taju

Dana 15. 9. 2010. godine navr{avaju se dvije godine kako je preselio na ahiret na{ voljeni suprug, babo, punac, svekar i dedo

SEADA MISIRA
Dragi moj tajo! Dana 15. 9. 2010. sam trebala da budem sretna i vesela, jer danas je tvoj ro|endan. Ali Bog je htio druga~ije, otrgnuo te od mene, od mog srca i uzeo sebi. Veoma je te{ko shvatiti da te vi{e nema... Tuga i bol nisu u rije~ima, ve} u srcima onih koji te vole, gdje }e{ zauvijek ostati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Zauvijek tvoja mjezimica Altijana
12159-1nd`

RAMIZ HASANA GU[O
Tuga i bol za tobom je velika, a ljubav i uspomena na tebe je vje~na. Uvijek }emo se ponositi {to smo te imali, a vje~no `aliti {to smo te izgubili. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`enet i vje~iti rahmet. Supruga Tima, sin Aldin, k}erke Belma i Aldina, zet Damir, snaha Amela, unuke Ajla i Amna
12157-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM SJE]ANJE

na na{eg dragog, jedinog sina, brata i ujaka

na{oj dragoj supruzi, majci, neni i punici

STEVO - @ELJO (BO[KA) JURI[I]
15. 9. 2007 - 15. 9. 2010.
Dragi na{, Tri tu`ne godine se navr{i{e, a nama jedino {to preostaje je, da i dalje `ivimo samo od sje}anja i lijepih uspomena na tebe. Vole te zauvijek, tvoja mama i sestre sa porodicom
12153-1nd`

D@EMAL SARA^EVI]
2006 - 2010.
Uvijek prisutan u na{im srcima. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji
12155-1nd`

JASMINKA RAHIMI], ro|. SABLJI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Suprug [evko, k}erke Indira, Nermana i Belma, unuk Danin i zet Admir
1352-1mo

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj mami, neni i punici
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

mojoj dragoj sestri

mojoj dragoj sestri

JASMINKA RAHIMI], ro|. SABLJI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. K}erka Indira, unuk Danin i zet Admir
1352-1mo

JASMINKA RAHIMI], ro|. SABLJI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Sestra Minka, svak Mugdim, sestri}i Mili, Dino i Mirza
1352-1mo

JASMINKA RAHIMI], ro|. SABLJI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Brat Kemal, snaha Senita, brati} Adnan i brati~na Sanja
1352-1mo

IN MEMORIAM POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

mojoj dragoj sestri

mojoj dragoj k}erki

RU@A POPOVI]
15. 9. 2005 - 15. 9. 2010.
Godine prolaze, a tvoja uspomena ne blijedi. Uvijek }emo te se sje}ati, pri~ati o tvojoj dobroti, unuku kojeg nisi imala priliku da upozna{ i zauvijek nositi u svom srcu. Sin Amar i k}erka Sanja
1352-1mo 14162-1tt

JASMINKA RAHIMI], ro|. SABLJI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Brat Edin, snaha Sanela, brati} Anis i brati~na Adna
1352-1mo

JASMINKA RAHIMI], ro|. SABLJI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Neutje{na majka Hata

Dana 15. 9. 2010. navr{ava se 6 mjeseci kako je preselio na ahiret na{ dragi sin, suprug i tata

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{e drage kolegice i prijateljice Jasne

SEAD (ATIF) OLOV^I]
Bol nije u rije~ima nego u srcima gdje }e{ vje~no ostati. Tvoji: otac Atif, supruga Sabaheta, sin Armin i k}erka Enela Tevhid }e se prou~iti u subotu, 18. 9. 2010. godine u 15 sati u ku}i `alosti Semira Fra{te 3/VI. Bojana Tkal~i}-\uli}, Olodar Prebani}, Adela Rizvi}, Arela Jusufba{i}-Goloman i Lana Jusufba{i}
12154-1nd` N

LJUBINKA HOROZI]

52

Srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Dana 15. 9. 2010. godine je godi{njica preseljenja na ahiret na{eg dragog

KALTAK MEHEMEDA
S tugom, ljubavlju i ponosom ~uvamo te od zaborava. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Zuhra, sin Mahir, k}erka Selma, snaha Emina, zet Ismir i unuci Faris, Afan i Timur Hatma dova prou~it }e se 16. 9. 2010. u d`amiji Dobrinja III poslije ak{am namaza.
12129-1nd`

LJUBINKA (DRAGOLJUB) HOROZI], ro|. TOMI]
preminula 14. 9. 2010. godine u 79. godini. Sahrana }e se obaviti 15. 9. 2010. godine u 14.15 sati na gradskom groblju „Bare“. O@ALO[]ENI: suprug Esad, sin Bosanko, k}i Jasminka, sestra Ljiljana, zet Edin, snaha Amira, unu~ad D`an, Asja, Uma i Mela, zaove Fadila i Fikreta, djever Enver, zetovi Muhamed i Mujo, Amra Memi{evi}, Ervin Alibegovi}, Melika Horozi}, porodice Horozi}, Jen~iragi}, Vi{nji}, Tomi}, Cvetkovi}, Alibegovi}, ^ati}, Jahi}, Memi{evi}, Mehmedbegovi}, te mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti: ul. Patriotske lige br. 18/2. 111

POSLJEDNJI SELAM

mojoj dragoj tetki

Neka je rahmet du{i Samirine mame

Dana 15. 9. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od kako je preselila na ahiret na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom tati, dedi i puncu

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom tati, dedi i svekru

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

JASMINKA RAHIMI], ro|. SABLJI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Brati~na Adela i zet Goran
1352-1mo

FATI KARI[IK
Hilda, Jasmina, Anja i Resul
12151-1nd`

MAHMUDIJA (ISMAIL) RUSTEMI
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da }e se tevhid prou~iti danas, 15. 9. u 19 sati u ku}i supruga Mu~i{ta Hajrula, Novopazarska 85. Suprug sa djecom i ostalom mnogobrojnom rodbinom
14166-1tt

AHMED (AVDE) KAMBUR
K}erka Almira, unuci Damir i Mirza i zet [efkija
12168-1nd`

AHMED (AVDE) KAMBUR
Sin Avdo, unuke Hana i Sajra i snaha Elvira
12168-1nd`

JOZEFINA MALI], ro|. SMOL^I]
preminula 13. 9. 2010. godine u 86. godini. Sahrana }e se obaviti 15. 9. 2010. godine u 13.30 sati na gradskom groblju „Vlakovo“. O@ALO[]ENI: porodica, kom{ije i prijatelji 111

Dana 15. 9. 2010. godine navr{ava se sedam bolnih dana kako je preminuo

ZLATAN SADIKOVI]
Dragi na{ Zlaja, tu`no je `ivjeti sa istinom da vi{e nisi sa nama. Postoji ljubav koja se ne prekida, tuga koju vrijeme ne lije~i. Sve je prolazno, samo je vje~na na{a ljubav prema tebi. Dok mi `ivimo `ivjet }e{ i ti sa nama u na{im srcima, nasmijan i veseo, kakav si uvijek i bio. Ponosni smo {to smo te imali za oca, sina, brata, unuka, djevera i sestri}a...
14169-1tt

Dana 15. 9. 2010. navr{ava se 8 godina od smrti na{e drage majke

ZEKIJA PA[I], ro|. HASANBEGOVI]
Draga na{a Kiki, Hvala ti za ljubav koju si nam toplo i nesebi~no cijeli svoj `ivot pru`ala. Mnogo nam nedostaje{. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Vole te tvoja djeca
12160-1nd`

POSLJEDNJI SELAM mojoj dragoj mami

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

JASMINKA RAHIMI], ro|. SABLJI]
S ljubavlju je tvoje ime i tvoj lik ostao zapisan u mome srcu. Pamtit }u te kao najljep{u i najbolju osobu na svijetu, kao {to si bila. Otkako te nema, svaka sekunda koja je pro{la za mene je godina. Vrijeme }e izlije~iti rane, ali o`iljci }e ostati zauvijek. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja Belma
1354-1mo

na{oj dragoj Jasi

na{oj dragoj Jasi

JASMINKA RAHIMI], ro|. SABLJI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Osman, [efika, Ado i Maja ^olakovi}
1354-1mo

JASMINKA RAHIMI], ro|. SABLJI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji [a}ira i Amil Pizovi}
1354-1mo

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

ocu na{e radne kolegice

Dana 15. 9. 2010. navr{avaju se tri godine od smrti na{eg dragog

MEHO (MEHMED) OMERAGI]
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

ZDENKA DRA@ETA

NIJAZIJA (ZEJNIL) D@IDI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

Osoblje buregd`inice „[EHA“
12158-1nd`

Obitelj Had`i}
14167-1tt

Porodica D`idi}
12163-1nd`

Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

53

LJUBINKA (DRAGOLJUB) HOROZI], ro|. TOMI]
preminula 14. 9. 2010. godine u 79. godini. Sahrana }e se obaviti 15. 9. 2010. godine u 14.15 sati na gradskom groblju „Bare“. O@ALO0[]ENI: suprug Esad, sin Bosanko, k}i Jasminka, sestra Ljiljana, zet Edin, snaha Amira, unu~ad D`an, Asja, Uma i Mela, zaove Fadila i Fikreta, djever Enver, zetovi Muhamed i Mujo, Amra Memi{evi}, Ervin Alibegovi}, Melika Horozi}, porodice Horozi}, Jen~iragi}, Vi{nji}, Tomi}, Cvetkovi}, Alibegovi}, ^ati}, Jahi}, Memi{evi}, Mehmedbegovi}, te mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti: ul. Patriotske lige br. 18/2.
N

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

MEHO (MEHMED) MUJI]
preselio na ahiret dana 13. 9. 2010. godine u 17.45 sati u 80. godini. Ispra}aj i d`enaza }e se obaviti ispred D`indijske d`amije u srijedu 15. septembra 2010. godine, (06. [evval 1431. h.g.) u 12.45 sati, a ukop na mezarju Bukov~i}i. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Nura, sinovi Fikret, Suad, Mirsad, k}erke Refija i D`emila, brat Hazim, zetovi Edhem i Sead, snahe Hedija, Fikreta, Aida i Belma, unu~ad, praunu~ad, porodice Muji}, Ahmeta{evi}, Kari}, Gazibegovi}, Korjeni}, ^aji}, ^atal, Sokolovi}, Dedi}, Me{i}, Nuki}, Fazli}, [i{i}, Bla`evi} te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti po povratku sa mezarja u D`indi} d`amiji.
976-1tz

JASMINKA (VELIJA) RAHIMI], ro|. SABLJI]
1960 - 2010.
dana 13. 9. 2010. godine u 14,00 sati, nakon kra}e bolesti u 50. godini preselila na ahiret. D`enaza rahmetlije polazi u srijedu 15. 9. 2010. godine, ispred d`amije na Pijescima poslije ikindije namaza, a klanjat }e se u 17.00 sati u haremu Pijesci, gdje }e se rahmetlija i ukopati. Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti u Mostaru, Zalik LB5a. Prevoz obezbije|en u 16.00 sati iz Zalika (Megamarkt), sa stajali{tima: Autobuska stanica, Musala, [panski trg, Lu~ki most, Fabrika duhana, Buna, Gubavica. O@ALO[]ENI: majka Hata, suprug [evko, k}erke Indira, Nermana i Belma, unuk Danin, bra}a Kemal i Edin, sestra Minka, svekrva Fata, djever Adem, zaove [a}ira i [efika, zetovi Osman, Mugdim i Admir, jetrva Esma, nevjeste Senita i Sanela, ad`e Osman, strina Fata, tetke [a}ira, Ramiza, Munta, Nefa i Zenka, dainica Smaila, te porodice Rahimi}, Sablji}, Zili}, Kadi}, ^usto, Bilal, Razi}, Tojaga, [ejtani}, Tikve{a, Pizovi}, ^olakovi}, [etka, Tanovi}, [o{e, Bo{kailo, Sal~in, Maksumi}, Rahi}, Masle{a, ^i{i}, [uta, Hrnj~i}, Vuk i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji, kom{ije i poznanici 1347-1mo

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

NURA (SELIM) PLANJA, ro|. HOD@I]
preselila na ahiret u utorak, 14. 9. 2010. godine u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 15. 9. 2010. godine u 17.00 sati na mezarju Grli~i}a Brdo. O@ALO[]ENI: sin Ibro, k}erke Munira i Adila, unu~ad Alma, Almir, Eldin, Senad, Sead, Hasan i Jasminka, brat [aban, sestra Adila, zet Omer, snahe Miza, Hasnija, Vahida i Mevla, sestri}i Rifet i Avdo sa porodicama, brati}i Bekrija i Suad sa porodicama, brati~ne [emsa, Mevlida, Bisera, Amira i Alma sa porodicama, djeveri~na Munevera sa porodicom, prija had`i Munira Briga sa porodicom, te porodice Planja, Hod`i}, Briga, Kurahovi}, Belko, Osmi}, Gond`eti}, Komarica, Kafed`i}, Salihagi}, Kozadra, Hati}, Mangafi}, D`ano, Sali}, Omanovi}, D`aferagi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 17.00 sati, ul. Butmirskog bataljona br. 115. Butmir. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

MUHAMED - BEBAN (SALKO) SALKANOVI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 13. 9. 2010. godine u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 16. 9. 2010. godine u 15.00 sati na mezarju Gradina - Olovo. O@ALO[]ENI: k}erka Mirsada, zet Ahmed, unuke Emina i Merjem - Azra, unuk Ali, praunuk Abdullah, sestre Rukija i Sena, zet Alija, sestri~ne, brati~ne, sestri}i, brati}i, amid`i}i, te porodice Salkanovi}, Ceri}, Degrmend`i}, ^amd`i}, @uga, Maka{, Muharemovi}, Ljuca, Pa{i}, Pa{ali}, Ahmetagi}, Mujanovi}, Ibri{imovi}, Kevri}, Had`iabdi}, Mu{inovi}, Terovi}, Markovi}, Taranin, Mujki}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti u Gornjem Olovu u 15.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

VELIJA (HALID) OMERAGI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 13. 9. 2010. godine u 55. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 15. 9. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: otac Halid, k}erka Amina, brat Alija, amid`a Amir, zet Fadil, brati}, sestri}, sestri~ne, amid`i}i, teti}i sa porodicama, te porodice Omeragi}, U`i~anin, Salihagi}, ]utuk, Zuki}, Kaljanac, Boloban, Kurspahi}, Kapo, Suljagi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije 111 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

FUADA (SULEJMAN) HUBIJAR, ro|. GREBO
preselila na ahiret u utorak, 13. 9. 2010. godine u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 15. 9. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug Ramo, sin Damir, k}erka Edina, bra}a Hasan, Mehmed i Osman, sestre Sulejmana i Jasminka, unu~ad, snahe, zetovi, brati}i i brati~ne sa porodicama, sestri~ne sa porodicama, te porodice Hubijar, Grebo, ^alo, Pehli}, Salihi}, Hod`i}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.00 sati, ul. Drinska 1/II. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

... za ovaj trenutak pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SEVDA KRAVI]
preselila na ahiret u utorak, 14. 9. 2010. u 60. godini.

ALIJA (HALIL) BERBEROVI]
1939 - 2010.
dana 14. 9. 2010. godine u 08.30 sati, u 72. godini preselio na ahiret. D`enaza polazi u srijedu, 15. 9. 2010. godine, u 16.45 sati, poslije ikindije namaza ispred d`amije u Vrap~i}ima, a klanjat }e se u 17.00 sati u Miri~inom haremu, gdje }e se rahmetlija i ukopati. O@ALO[]ENI: supruga Fatima, sinovi Sead i Senad, brati} Halil, brati~ne Fatima, Ernada i Samira, {ure Salem i Halil Elezovi}, bad`anaci Esad i Hajrudin, svastike Samija i Habiba, nevjesta Vahida, te porodice Berberovi}, Elezovi}, Talam, Mufti}, Obradovi}, Gerin, Operta, Keki}, Caki}, ^ekro, Tucakovi}, Hamzi}, Bajgori}, Kukolj i ostala mnogo1351-1mo brojna rodbina, prijatelji i kom{ije

Javljamo kom{ijama, rodbini i prijateljima da je na{a draga k}erka

D`enaza }e se obaviti u srijedu, 15. 9. 2010. u 14 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: Kantonalna javna ustanova „Dom za socijalno zbrinjavanje“ Nahorevo, Slu`ba socijalne za{tite Novi Grad - Odjeljenje Dobrinja, te prijatelji i poznanici RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

RENATA A@DAJI]
preselila na ahiret - tragi~no preminula 12. 9. 2010. u 25. godini. Drago dijete moje, oti{la si ~ovjeku kojeg si voljela. Umrla zbog ljubavi. Tvoju mladost, tvoj osmijeh i tvoj zadnji pogled sa o~ima punim suza kada si govorila zadnji put koliko ga voli{, tvoja majka nikada ne}e zaboraviti. Neka ti je vje~ni rahmet du{i tvojoj nevinoj. Znaj da te tvoja majka, sestra, brat i poo~im najvi{e vole na svijetu, a moja bol je toliko jaka da Boga molim da je vi{e na ovom svijetu niko ne do`ivi, a kamoli bilo koja majka. Za mene vi{e ni{ta ne}e biti kao prije, ali se mirim jedino s tim {to si dragom Bogu bila milija nego nama. TVOJI NAJMILIJI: majka Alma, poo~im Amir, brat Jasmin, sestra Adela, Alen i mnogobrojna rodbina i prijatelji, te porodice 14157-1tt [abi}, Hod`i}, A`daji} i ostali.

111

54

Srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga majka i nana

BEHIJA (VEJSIL) PROHA, ro|. KORO
preselila na ahiret u utorak, 14. 9. 2010. godine u 82. godini. D`enaza }e se klanjati 15. 9. 2010. u 16.15 sati. Polazak ispred ku}e `alosti Kasati}i, mezarje Kasati}i. O@ALO[]ENI: sin Kaso, snaha Ne|iba, unuk Aldin, snaha Senita, unuke Alma, Aldina, praunu~ad Adna, Amila, Alen, Anes, Aj{a, brat had`i Ramiz i zetovi Sinan i Omar Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i.
12170-1nd`

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

... za ovaj trenutak - pripremite se - (hadis)

FATIMA KARI[IK, ro|. AHMETSPAHI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 13. septembra 2010. godine, u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 15. septembra 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Hambina Carina. O@ALO[]ENI: k}erke Ai{a, Hajra, Mu{a, Samira i Amira, bra}a Avdo i Amir, sestre Amira, [a}ira i Mula, djever Mehmedalija, zaove Muniba, Fatima i Sabaheta, zetovi Abdulah, Sead i Nermin, unu~ad i praunu~ad, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Kari{ik, Ahmetspahi}, Smaji}, Zuban, Mili{i}, Zijadi}, Muratovi}, Ibi{evi}, Ro`ajac, Haski}, Had`ihalilovi}, Junuzovi}, Be{lija, Topali}, Kreho, Husovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i merhume u 111 ulici Soukbunar br. 51.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

AHMED (AVDE) KAMBUR
preselio na ahiret u utorak, 14. 9. 2010. u 73. godini.

KATARINA BATINI]
preminula 13. 9. 2010. godine.

D`enaza }e se obaviti u srijedu, 15. 9. 2010. u 16.30 sati (poslije ikindije namaza) u d`amiji u Sok. Koloniji, a ukop na mezarju Kova~i - Hrasnica. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16.30 sati u ku}i o`alo{}enih u ul. Ibrahima hafiza Rid`anovi}a 78 - Sok. Kolonija.

Sahrana }e se obaviti 15. 9. 2010. godine u 12.00 sati na gradskom groblju „Vlakovo“. O@ALO[]ENA PORODICA I PRIJATELJI
111

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

ZDENKA DRA@ETA
preminula dana 13. 9. 2010. godine u 59. godini. Sahrana pokojnice }e se odr`ati 15. 9. 2010. u 14 sati na groblju „Sv. Josip“ u Sarajevu. O@ALO[]ENA PORODICA: Ivona, Vedran i Davor
111

O@ALO[]ENI: supruga Raifa, sin Avdo, k}erka Almira, zet [efkija, snaha Elvira, sestre Naza i Sadeta, unu~ad Damir, Mirza, Hana i Sajra, {ure Sead, Seid i Re{ad, zetovi Ibrahim i Jakub, porodice Kambur, Halvad`ija, Durmo, Tuki}, Serdarevi}, Hakulija, Ja{arspahi}, Heganovi} te mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
12168-1nd`

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Broj: Mal - 8478/05 Sarajevo, 20. 08. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Lejla Dedi} u pravnoj stvari tu`itelja BH TELECOM D.D. SARAJEVO - DIREKCIJA SARAJEVO, ul. Zmaja od Bosne br. 88. protiv tu`enog HAD@I] FUADA iz Sarajeva ul. Bakije sokak br. 48, radi duga v.s.p. 2.238,54 KM, van ro~i{ta dana 20. 08. 2010. godine donio je:

na iznos od 65,37 KM po~ev od 28. 07. 1999. godine na iznos od 62,93 KM po~ev od 28. 08. 1999. godine na iznos od 857,69 KM po~ev od 28. 09. 1999. godine na iznos od 998,55 KM po~ev od 28. 10. 1999. godine na iznos od 114,40 KM po~ev od 28. 11. 1999. godine na iznos od 88,40 KM po~ev od 28. 12. 1999. godine na iznos od 26,20 KM po~ev od 29. 01. 2000. godine na iznos od 25,00 KM po~ev od 28. 02. 2000. godine, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 134,31 KM, a sve u roku od 30 (trideset) dana. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. STRU^NI SARADNIK Lejla Dedi}

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba

SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441;

TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043; MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890; BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363;

TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718; BR^KO:

Bosne srebrene 3
049/ 215 - 648; BANJA LUKA: Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887 BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

PRESUDU
zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 2.238,54 KM s pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od dana dospije}a obaveza pa do isplate i to:

POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ~lan 183. Zakona o parni~nom postupku FBiH.

424 - 440;
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Broj: Mal - 36389/04 Sarajevo, 20. 08. 2010. godine nom o visini stope zatezne kamate po~ev od dana dospije}a obaveza pa do isplate i to: na iznos od 877,40 KM po~ev od 15. 05. 2004. godine na iznos od 705,50 KM po~ev od 15. 06. 2004. godine na iznos od 18,00 KM po~ev od 15. 07. 2004. godine, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 96,00 KM, a sve u roku od 30 (trideset) dana.

GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251;

POKOPNO DRU[TVO

Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Lejla Dedi} u pravnoj stvari tu`itelja BH TELECOM D.D. SARAJEVO - DIREKCIJA SARAJEVO, ul. Zmaja od Bosne br. 88, protiv tu`enog HOD@I] ALDIJANE iz Sarajeva ul. Envera [ehovi}a br. 6/8, radi duga v.s.p. 1.600,90 KM, van ro~i{ta dana 20. 08. 2010. godine donio je:

""BAKIJE" BAKIJE
OSNOVANO 1923
www.bakije.com

SARAJEVO

Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

PRESUDU
zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 1.600,90 KM s pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom u skladu sa Zako-

STRU^NI SARADNIK Lejla Dedi}

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122 mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ~lan 183. Zakona o parni~nom postupku FBiH.

oglasi

Dnevni avaz srijeda, 15. septembar/rujan 2010 55

56 Srijeda, 15. septembar/rujan 2010 Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Parni~no odjeljenje za sporove male vrijednosti BROJ: Mal - 3791/05 Sarajevo, 27. 08. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, parni~no odjeljenje za sporove male vrijednosti Ilid`a i to stru~na saradnica Neira Kova~, u pravnoj stvari tu`itelja JP Elektroprivreda BiH - Elektrodistribucija iz Sarajeva, ul. Zmaja od Bosne broj 49, protiv tu`enog DMI^I] SIME MILE iz Sarajeva ul. Juki}eva broj 110 B radi duga, V.S. 65,50 KM, van ro~i{ta dana 27. 08. 2010. godine donio je

oglasi
utro{enu elektri~nu energiju isplati iznos od 65,50 KM sa pripadaju}om kamatom po stopi utvr|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate i to na iznose kako slijedi: - na 0,20 KM po~ev od 01. 02. 2004. godine, - na 6,80 KM po~ev od 01. 03. 2004. godine, - na 7,20 KM po~ev od 01. 04. 2004. godine, - na 4,70 KM po~ev od 01. 05. 2004. godine, - na 6,30 KM po~ev od 01. 06. 2004. godine, - na 4,80 KM po~ev od 02. 07. 2004. godine, - na 4,70 KM po~ev od 02. 08. 2004. godine, - na 9,10 KM po~ev od 27. 09. 2004. godine, - na 7,20 KM po~ev od 29. 10. 2004. godine, - na 7,20 KM po~ev od 30. 11. 2004. godine, - na 7,30 KM po~ev od 31. 12. 2004. godine, do isplate kao i da naknadi tro{kove postupka u iznosu od 4,90 KM, sve u roku od 15 dana. STRU^NA SARADNICA Neira Kova~ POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba.

JU Srednja ma{inska tehni~ka {kola Sarajevo Zmaja od Bosne br. 8 Tel: 033/275-621, 033/275-620 Na osnovu ~lana 120. Pravila JU Srednje ma{inske tehni~ke {kole Sarajevo, [kolski odbor na sastanku, odr`anom 01. 09. 2010. godine, donio je odluku kojom raspisuje

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos 1. Nastavnica/nastavnik matematike i informatike, puna norma, na odre|eno vrijeme do 31. 8. 2011. godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac; 2. Nastavnica/nastavnik fizike, 12 ~asova sedm~no nastavne norme, na odre|eno vrijeme do 31. 08. 2011. godine 1 izvr{ilac 3. Nastavnica/nastavnik islamske vjeronauke, 8 ~asova sedmi~no nastavne norme, na odre|eno vrijeme do 31. 08. 2011. godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac. Pored op{tih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvr|ene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom, Pedago{kim standardima i normativima, za srednje obrazovanje i normativnim aktima {kole. Za radno mjesto pod rednim brojem 3. Zavr{en Fakultet islamskih nauka ili Islamski pedago{ki fakultet - profesor islamske vjeronauke. Dodatni uslov je saglasnost nadle`nog organa islamske zajednice - Ured muftije. Kandidati moraju biti dr`avljani Bosne i Hercegovine. Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Po kona~nosti odluke o izboru, izabrani kandidat je du`an dostaviti Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju. Prije dono{enja Odluke o izboru sa kandidatima koji ispunjavaju uslove bi}e obavljen neposredni usmeni razgovor. Uz prijavu na javni konkurs kandidati su du`ni dostaviti sljede}u dokumentaciju: - Ovjerenu fotokopiju diplome o zavr{enom fakultetu; - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih; - Uvjerenje o dr`avljanstvu i - Prijavu na javni konkurs sa kra}om biografijom Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave se ne}e razmatrati. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu: Javna ustanova „Srednja ma{inska tehni~ka {kola Sarajevo“, ul. Zmaja od Bosne broj 8., Sarajevo. Ujedno raspisuje

PRESUDU
- zbog propu{tanja OBAVEZUJE SE tu`eni Sime Mile Dmi~i} da tu`itelju JP Elektroprivreda BiH - Elektrodistribucija Sarajevo, na ime duga za isporu~enu i

PONOVNI JAVNI KONKURS
za prijem zaposlenika u radni odnos 1. Nastavnica/nastavnik prakti~ne nastave, puna norma, na odre|eno vrijeme do 31. 08. 2011. godine.........1 izvr{ilac; Pored op{tih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvr|ene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za tehni~ke i srodne {kole, Pedago{kim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima [kole. Kandidati moraju biti dr`avljani Bosne i Hercegovine. Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Po kona~nosti odluke o izboru, izabrani kandidat je du`an dostaviti Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju. Prije dono{enja Odluke o izboru sa kandidatima koji ispunjavaju uslove bi}e obavljen neposredan usmeni razgovor. Uz prijavu na javni konkurs kandidati su du`ni dostaviti sljede}u dokumentaciju: - Ovjerenu fotokopiju diplome o zavr{enom fakultetu; - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih; - Uvjerenje o dr`avljanstvu i - Prijavu na javni konkurs sa kra}om biografijom Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave se ne}e razmatrati. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu: Javna ustanova „Srednja ma{inska tehni~ka {kola Sarajevo“, ul. Zmaja od Bosne broj 8., Sarajevo. Dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 033/275-621 svakim radnim danom.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Bbroj: Mal - 29833/04 Sarajevo, 20. 08. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Lejla Dedi} u pravnoj stvari tu`itelja BH TELECOM D.D. SARAJEVO - DIREKCIJA SARAJEVO, ul. Zmaja od Bosne br. 88, protiv tu`enog SEJDI] \EHVE iz Ilid`e, ul. Hivzi Bjelavca br. 14, radi duga v.s.p. 848,00 KM, van ro~i{ta dana 20. 08. 2010. godine donio je:

o visini stope zatezne kamate po~ev od dana dospije}a obaveza pa do isplate i to: na iznos od 255,80 KM po~ev od 16. 03. 2004. godine na iznos od 574,20 KM po~ev od 15. 04. 2004. godine na iznos od 18,00 KM po~ev od 15. 05. 2004. godine, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 63,60 KM, a sve u roku od 30 (trideset) dana. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. STRU^NI SARADNIK Lejla Dedi}

PRESUDU
zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 848,00 KM s pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom u skladu sa Zakonom

POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ~lana 183. Zakona o parni~nom postupku FBiH.

JU Srednja ma{inska tehni~ka {kola Sarajevo Zmaja od Bosne broj 8 Na osnovu ~lana 120. Pravila [kole, direktor {kole donio je 31. 8. 2010. godine odluku da se

PONI[TAVA
Javni oglas za prijem nastavnika, objavljen 10. 8. 2010. godine u „Dnevnom avazu“, za popunu radnog mjesta pod rednim brojem 4. Nastavnik/nastavnica prakti~ne nastave, puna norma, na odre|eno vrijeme do 31. 8. 2011. godine 1 izvr{ilac.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Broj: Mal .- 30417/04 Sarajevo, 20. 08. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Lejla Dedi} u pravnoj stvari tu`itelja BH TELECOM D.D. SARAJEVO - DIREKCIJA SARAJEVO, ul. Zmaja od Bosne br. 88. protiv tu`enog VUJOVI] ALEKSANDRE iz Sarajeva ul. Sulejmana Filipovi}a br. 2/V, radi duga v.s.p. 544,40 KM van ro~i{ta dana 20. 08. 2010. godine donio je:

nskom zateznom kamatom u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od dana dospje}a obaveza pa do isplate i to: na iznos od 178,40 KM po~ev od 08. 04 .2004. godine na iznos od 362,50 KM po~ev od 08. 05. 2004. godine na iznos od 3,50 KM po~ev od 08. 06. 2004. godine, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 40,83 KM, a sve u roku od 30 (trideset) dana. Dostava se smatra obavljenom protekom roka do 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. STRU^NI SARADNIK Lejla Dedi} POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ~lan 183. Zakona o parni~nom postupku FBiH.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 128893 10 P Sarajevo, 30. 08. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Kazagi} - Feto Nasiha, u pravnoj stvari tu`iteljice Slobodanka Milosavljevi} iz Sarajeva, ul. Olimpijska br. 4. zastupana po Esadu Hrva~i}u advokatu iz Sarajeva protiv tu`enih Savez udru`enja gra|ana o{te}enog sluha i govora BiH Sarajevo, ul. Ferhadija br. 19., Bronja Mersad i Selvedina iz Sarajeva ul. Br~anska br. 7, radi zaklju~enja ugovora o otkupu stana i predaje u posjed, objavljuje sljede}i

predmetni ugovor, kao i nadoknaditi tro{kove ovog postupka, sve u roku od 30 dana do dono{enja ove presude i nalo`iti Zemlji{no-knji`nom uredu ovog suda - Odsjek KPU da po pravomo}nosti ove presude na predmetnom stanu upi{e pravo vlasni{tva u korist tu`iteljice Milosavljevi} Slobodanke sa dijelom 1/1 i nalo`iti tu`enim da tu`iteljici predaju u posjed i nesmetano kori{tenje slobodan od stvari i ljudi stan koji se nalazi u Sarajevu ulici Br~anska broj 7/prvi sprat, kao i da nadoknade tro{kove ovog postupka, sve u roku od 30 dana od dono{enja ove presude. Ovim putem se tu`ba dostavlja tu`enom Savezu udru`enja gra|ana o{te}enog sluha i govora BiH na odgovor, koji mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i sve mogu}e procesne prigovore, izjasniti se u skladu sa odredbom ~lana 71. stav 1. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protiv - tu`bu, u skladu sa odredbom ~lana 74. stav 1. ZPP-a. Odgovor na tu`bu s prilozima se predaje sudu u roku od 30 dana od dana objave u Dnevnom listu, u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranu, pozivom na poslovni broj predmeta. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Feto Nasiha

PRESUDU
zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 544,40 KM s pripadaju}om zakoBOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Parni~no odjeljenje za sporove male vrijednosti BROJ: Mal-20333/04 Sarajevo, 26. 08. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, parni~no odjeljenje za sporove male vrijednosti Ilid`a i to stru~na saradnica Neira Kova~, u pravnoj stvari tu`itelja JP Elektroprivreda BiH - Elektrodistribucija Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne broj 49, protiv tu`enog ILIJA GOVEDARICA iz Sarajeva ul. Milana Preloga broj 4, radi duga, V.S. 140,80 KM, van ro~i{ta dana 26. 08. 2010. godine donio je:

nom o visini stope zatezne kamate i to na iznose kako slijedi: - na 92,20 KM po~ev od 11. 02. 2002. godine, - na 12,70 KM po~ev od 11. 03. 2002. godine, - na 5.50 KM po~ev od 11. 04. 2002. godine, - na 3,30 KM po~ev od 11. 05. 2002. godine, - na 3,30 KM po~ev od 11. 06. 2002. godine, - na 3,30 KM po~ev od 11. 07. 2002. godine, - na 3,30 KM po~ev od 11. 08. 2002. godine, - na 3,30 KM po~ev od 11. 09. 2002. godine, - na 3,30 KM po~ev od 11. 10. 2002. godine, - na 5,00 KM po~ev od 11. 11. 2002. godine, - na 5,60 KM po~ev od 11. 12. 2002. godine, do kona~ne isplate, kao i da naknadi tro{kove postupka u iznosu od 10,56 KM, sve u roku od 15 dana. STRU^NA SARADNICA Neira Kova~ POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba.

OGLAS
Na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a, Savez udru`enja gra|ana o{te}enog sluha i govora BiH dostavlja se

TU@BA NA ODGOVOR
Tu`itelj je dana 24. 2. 2010. godine podnio tu`bu protiv tu`enog Savez udru`enja gra|ana o{te}enog sluha i govora BiH predlo`io da sud donese presudu kojom }e se utvrditi da su se stekli uslovi za zaklju~enje ugovora o kupoprodaji stana na kojem postoji stanarsko pravo izme|u prvotu`ene kao prodavca sa jedne strane i tu`iteljice kao kupca sa druge strane stana u ul. Br~anska br. 7, prvi sprat, stan broj 57, ukupne povr{ine 39 m2 za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 14.976,00 KM u certifikatima, {to je tu`ena du`na priznati i trpiti da ova presuda u cijelosti zamjenjuje

PRESUDU
- zbog propu{tanja OBAVEZUJE SE tu`eni Ilija Govedarica da tu`itelju JP Elektroprivreda BiH - Elektrodistribucija, na ime duga za isporu~enu i utro{enu elektri~nu energiju isplati iznos od 140,80 KM sa pripadaju}om kamatom po stopi utvr|enoj Zako-

sport

Dnevni avaz, srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

57

KUP BiH Zrinjski - Budu}nost 3:1

Lendri} i Zadro kreirali preokret
Zrinjski u 41. minuti nije iskoristio penal
Stadion Pod Bijelim brijegom u Mostaru. Gledalaca: 500. Sudija: Ljubi{a Vrhovac (Lakta{i) 6,5. Pomo}nici: Rodoljub Topi} (^elinac) i Goran Karanovi} (Prijedor). Delegat: Milorad O. Lale (Isto~no Sarajevo). Strijelci: 0:1 - Slomi} (51.), 1:1 Zadro (57.), 2:1 - Lendri} (78.) 3:1 - Lendri} (87.). @uti kartoni: Rizvanovi}, Su{i} (Zrinjski), Lugavi}, Kavazovi} (Budu}nost). Igra~ utakmice: Vlado Zadro (Zrinjski) - 6,5. ZRINJSKI: Had`i} 6, Dragi~evi} 5,5 (od 67. Pehar 6), D`idi} 6, Stjepanovi} 6, Sal~inovi} 6 (od 81. Zovko -), Su{i} 6 (od 65. Selimovi} 6), Ivankovi} 6, Zadro 6,5, Lendri} 6,5, Rizvanovi} 6, M. Ani~i} 6. Trener: Dragan Peri}. BUDU]NOST: A. Lugavi} 6,5, Boji} 5,5 (od 60. Osmanovi} -), ^oli} 5,5, \erzi} 5,5, Buro 5,5, Smaji} 5,5, Slomi} 6, Jahi} 5,5, Kavazovi} 6 (od 58. Imamovi} -), Piri 5,5, Kova~evi} 5,5 (od 74. K. Lugavi} -). Trener: Munever Rizvi}.
Muharemovi}: Zalije~io povredu

Sarajevo po~inje takmi~enje u Kupu BiH

Sloga prva prepreka na putu do trofeja
Ne igraju Guti} i D`akmi}, u ekipi Dupovac i Muharemovi}
Tri dana nakon {to ih je Borac izbacio iz pobjedni~kog kolosijeka, fudbaleri Sarajeva imaju priliku da uo~i gostovanja Rudaru iz Prijedora povrate samopouzdanje. U okviru {esnaestine finala Kupa BiH, Sarajevo danas do~ekuje Slogu iz Gornjeg Vakufa, ~lana Druge lige FBiH Jug. - Me~ sa Slogom iskoristit }emo kao uvertiru za me~ u Prijedoru. Zato u sastavu ne}e biti puno promjena - ka`e pomo}ni trener Sarajeva Esad Selimovi}. Nakon {to je zalije~io povredu, Veldin Muharemovi} vra}a se u prvu postavu Sarajeva, gdje }e zauzeti poziciju zadnjeg veznog igra~a, ali trener Mirza Vare{anovi} ne}e ra~unati na Hilmu Guti}a, koji }e pauzirati zbog kartona. Ne}e biti ni Muhameda D`akmi}a, koji je povrijedio trbu{ni zid. Njega }e na poziciji stopera zamijeniti Amer Dupovac. Bilo bi glupo govoriti da ne o~ekujemo pobjedu. U dosada{njem toku Premijer lige imali smo te`ak raspored, ali smo, sre}om, dobili lak{eg protivnika. U Kup BiH ulazimo sa `eljom da osvojimo trofej - dodao je Selimovi}. Uprava Sarajeva objavila je da za dana{nju utakmicu va`e sezonske ulaznice, {to do sada nije bio slu~aj. Ina~e, cijena pojedina~nih ulaznica u prodaji M. T. je 6 i 10 KM.

Detalj s utakmice: Mostarci u osmini finala

(Foto: R. Ivi})

Zrinjski je ju~er uz dosta muke pobijedio Budu}nost (3:1) i izborio osminu finala Kupa BiH. Bila je to prva utakmica Zrinjskog u kojoj na klupi nije sjedio Dragan

^eka se novi trener
Ni ju~era{nji dan nije dao ime nasljednika Dragana Jovi}a na klupi Zrinjskog. Me|utim, prema rije~ima predsjednika kluba Ante Vida~ka, novi trener trebao bi biti imenovan do subotnje utakmice protiv Borca.

Jovi}, koji je odstupio nakon subotnjeg remija protiv istog protivnika. Munever Rizvi} ju~er je Pod Bijelim brijegom krenuo sa samo dva igra~a koja su po~ela u subotu (Kavazovi}, Piri}), dok je Dragan Peri}, v. d. trenera Zrinjskog, izvr{io samo jednu promjenu. U prvom dijelu gostuju}i golman Armin Lugavi} tri puta je odli~no reagirao nakon udaraca Iva-

na Lendri}a, Pavle Su{i} zatresao je pre~ku, dok je Mario Ivankovi} iz kaznenog udarca u 41. minuti pogodio stativu. Kazna za proma{aje stigla je u 51. minuti kada je Semir Slomi} doveo Budu}nost u vodstvo, ali preokret su kreirali Vlado Zadro (51.) i dvostruki strijelac Ivan Lendri} (78., 87.). Zadro je u sudijskoj nadoknadi pogoM. P. dio i pre~ku.

Danas preostalih 14 utakmica

Derbi na Bilinom polju
[irom BiH danas su na programu me~evi {esnaestine finala Kupa. Najzanimljiviji susret trebao bi biti na Bilinom polju, gdje ^elik do~ekuje Vele`. I u Trebinju }e se susresti dva premijerliga{a, Leotar i Zvijezda. Doma}in }e biti poja~an nastupom Zorana Rajovi}a. Branilac naslova Borac u Banjoj Luci igra protiv TO[K-a. Parovi (svi me~evi po~inju u 16 sati): [iroki Brijeg - Sutjeska, Branitelj (Mostar) - Doboj Istok, ^elik Vele`, Sarajevo - Sloga (G. Vakuf), Slavija - Jedinstvo (Biha}), Proleter - Drina (Zvornik), Borac - TO[K, Sloboda (B. Novi) - Ora{je, Leotar - Zvijezda, BSK Omladinac, Bosna (Sarajevo) - Sloboda (Tuzla), Vitez - Olimpik, Unis - Modri~a, Travnik - Kozara. Ju~er: Zrinjski - Budu}nost 3:1, @eljezni~ar - Rudar (sino}). U slu~aju nerije{enog rezultata nakon 90 minuta izvodit }e se jedanaesterci.

Borac u odbranu naslova protiv TO[K-a

Sloboda gostuje kod Bosne u Sarajevu

Glava{ daje Banjalu~ani veliki favoriti {ansu i juniorima
Aktuelni osvaja~ Kupa BiH, banjalu~ki Borac, u odbranu trofeja kre}e sa svog stadiona na kojem danas do~ekuje federalnog drugoliga{a TO[K iz Te{nja. - Iskreno, imali smo sre}e u `rijebu. Me|utim, tra`im od igra~a da u ovaj susret u|u kao da je u pitanju neko od premijerliga{a. Iako }e priliku da zaigraju dobiti i neki fudbaleri koji su u proteklom periodu imali ne{to manju minu- Jagodi} u me~u sa Sarajevom: (Foto: B. Nizi}) ta`u, mi smo favoriti i to Pokazati snagu }emo dokazati na tereoporavio od neugodne ponu - ka`e trener Banjalu~ana vrede i operacije le|a. TaVlado Jagodi}. ko|er, {ansu da istr~e na Ono {to }e sigurno obr- teren dobit }e i oporavljeni adovati navija~e ‘’crveno- Borislav Miki} i Nemanja plavih’’ jeste vijest da }e se Prodanovi}. u kombinaciji za najbolji Uprava premijerliga{a iz tim na ovom me~u na}i i grada na Vrbasu donijela je iskusni veznjak Marko Ma- odluku da ulaz na utakmicu ksimovi}, koji se potpuno bude slobodan. S. K. Sloboda }e prolazak u osminu finala Kupa BiH tra`iti u dana{njem gostovanju kod drugoliga{a Bosne u Sarajevu. Tuzlaci su favoriti, ali slaba igra u posljednjem premijerliga{kom me~u protiv Leotara (1:1) tjera na oprez. - Ovo je prilika da se iskupimo i ispravimo gre{ke. Remi protiv Leotara nam se jednostavno nije smio Zoleti}: Ne}e biti u ekipi desiti. Bosnu ne poznanosti u Banovi}ima ne}e biti jemo, ali ne smijemo ih po- na spisku prvotimaca, jer }e tcijeniti. S obzirom na to odra|ivati kaznu zbog tri da ne}u mo}i izvesti najja~i `uta kartona. sastav, priliku bi mogli doOd prve minute protiv biti i neki juniori - rekao je Bosne mogao bi zaigrati Metrener Slobode Vlatko Gla- rsed Malki}, a o~ekuje se da priliku dobiju napada~i Emva{. Upitan je nastup Damira ir Bori} i Jasmin Me{anovi}, Smajlovi}a, a u ekipi sigurno koji je u dosada{njih {est kone}e biti Muamera Zoleti}a, la Omladinske lige postigao koji i u narednom prvenstv- osam golova i uknji`io tri asenom susretu protiv Budu}- istencije. E. M.

Do`ivio sr~ani udar na utakmici
Holandski nogometa{ Evander Sno do`ivio je sr~ani udar na preksino}njoj utakmici drugih ekipa Ajaksa i Vitesea. Medicinski tim je uz pomo} defibrilatora na terenu uspio pomo}i veznom igra~u Ajaksa, nakon ~ega su nesretnog 20-godi{njaka odvezli u bolnicu, prenose agencije.

Klu` - Bazel
Rumuni i [vicarci ulaze bez problema sa sastavima u ovaj duel. Obje ekipe }e u ovom me~u tra`iti bodove, koji ih vode ka tre}em mjestu. Obje ekipe }e morati dobro zapeti za to jer }e protiv Bajerna i Rome imati male {anse za radost.

58
LIGA PRVAKA Debi Portugalca na klupi Reala

Dnevni avaz, srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

sport

Bajern - Roma

Murinjo kre}e u novu avanturu
Bajern doma}in Romi, Marsej do~ekuje Spartak

Riberi: Ne igra zbog suspenzije

Luis van Gal (Louis Van Gaal) je bez povrije|enih Arjena Robena (Robben) i Brene. Frank Riberi (Franck Ribery) je jo{ suspendiran zbog isklju~enja u pro{losezonskom polufinalu. Roma dolazi u Minhen u punom sastavu.

Marsej - Spartak
Andre Pjer @injak (Andre Pierre Gignac) nastupit }e po prvi put za Marsej koji je obradovan povratkom M’Bije, ali je Sulejman Dijavara (Souleymane Diawara) jo{ van stroja. Rusi nemaju problema s povredama i suspenzijama pred gostovanje u Marseju.

@ilina - ^elzi
@ilina je u najja~em sastavu za svoj debi u Ligi prvaka. ^elzi }e biti bez Didijea Drogbe (Didier) koji izdr`ava kaznu zbog isklju~enja na me~u sa Interom pro{le sezone.

Real Madrid - Ajaks
Madri|ani nemaju problema oko sastava. Murinjo na raspolaganju ima sve igra~e. Ajaks dolazi na Bernabeu bez svog najboljeg igra~a. Urugvajski napada~ Luis Suarez je suspendiran i ne}e ga biti na otvaranju Lige prvaka.
Ronaldo: Portugalac pozvao navija~e na strpljenje protiv Ajaksa

Milan - Okser
Milan se brine oko stanja stopera Tijaga Silve (Tiago), koji je zbog povrede morao biti zamijenjen protiv ]ezene. Okser je u slaboj formi. Nema pobjede u prvenstvu. ^etiri remija i poraz brinu pred gostovanje u Milanu.

Arsenal - Braga

@oze Murinjo (Jose Mourinho) ve~eras kre}e u novu avanturu Lige prvaka. Nakon osvajanja ovog takmi~enja sa Interom, trofejni Portugalac je pred novim izazovom, ali i velikim pritiskom. Ve} nakon dva kola u {panskoj Primeri Murinjo se suo~io sa zvi`ducima navija~a u me~u sa Osasunom koji je Real dobio sa 1:0. Iako je Murinjo poru~io da nije Heri Poter, nego samo trener, navija~i Reala nemaju `ivaca da ~ekaju. Oni `ele spektakl odmah, a trofeje na kraju sezone. Na strpljenje su navija~e pozvali kapiten Iker Kasiljas (Casillas) i Kristiano Ronaldo (Cristiano).

Vladavi} protiv ^elzija
^elzi u Ligu prvaka kre}e u @ilini. Engleski tim igra u sjajnoj formi. U Premijer ligi melje sve pred sobom i apsolutni je favorit u susretu sa slova~kim timom za koji se o~ekuje nastup Admira Vladavi}a. Londonski klub je biti mnogo ja~i - poru~io je Ronaldo uo~i gostovanja Ajaksa u Ligi prvaka. Real u posljednjih {est sezona nije mogao pro}i dalje od osmine finala i u klubu `arko `ele ove sezone osvojiti desetu titulu najbolje nogometne ekipe na Starom kontinentu. Holan|ani }e priliku tra`iti u kontrama, a neiskustvo ve}ine igra~a vide kao hendikep svoje ekipe u Madridu. Bajern je doma}in Romi i obje ekipe }e `eljeti prestanak slabih igara. Bajern je u dva posljednja me~a u Bu2003. godine u tre}em pretkolu sa 2:0 u @ilini i 3:0 na Stemford brid`u izbacio slova~ku ekipu. - Ne bi bilo lo{e da tako bude i sada. @ilina je pokazala kvalitet plasirav{i se u Ligu prvaka i moramo je po{tovati - rekao je golman Petr ^eh. ndesligi osvojio samo bod, i to kod ku}e protiv Verdera, a Roma je prega`ena kod Kaljarija sa 1:5. - Moramo se popraviti u svakom segmentu. Pogotovo moramo biti efikasniji rekao je golman Hans Jerg But (Butt). Kapiten Rome Fran~esko Toti (Francesco Totti) smatra kako je Liga prvaka poseban do`ivljaj i pravo mjesto da se popravi utisak. - Nisam zabrinut zbog poraza. Imamo mnogo prilika da se popravimo. Liga prvaka je najbolje takmi-

~enje i siguran sam da mo`emo iza}i na pravi put - ka`e Toti. Milan nakon poraza u ]ezeni do~ekuje Okser. Sedmerostruki prvak Evrope nije zabilje`io pobjedu u posljednjih {est me~eva kod ku}e. U Milanu se nadaju da }e napad Pato - Ronaldinjo - Zlatan Ibrahimovi} proraditi protiv Oksera.

Opasni Rusi
Okser je 17. u prvenstvu i ne igra u dobroj formi i nadaju se pobolj{anju forme na San Siru. Drugi francuski predstavnik Marsej pri`eljkuje da }e no}na mora u odbrani prestati protiv Spartaka. U pet me~eva Marsej je primio osam golova zbog suspenzija i povreda odbrambenih igra~a. U Spartaku se uzdaju u Irca Ajdena Mekgidija (Aiden McGeady) i brazilskog napada~ Velitona (Welliton), koji je prvi strijelac ruske lige. Sve dana{nje utakmice po~inju u (A. N.) 20.45 sati.

Neiskustvo Holan|ana
Van Persi: Holan|anin van stroja

Ova dva tima se nikada do sada nisu me|usobno susrela, ali dijele veliku sli~nost. Zbog istih boja Bragu u Portugalu zovu „Arsenalistas“. „Topnici“ imaju dobra iskustva sa portugalskim ekipama jer su u zadnja dva me~a Porto na svom stadionu dobili sa 5:0 i 4:0. Arsen Venger (Arsene Wenger) nada se povratku Tomasa Fermalena (Thomas Vermalen), a u napadu }e biti bez Robina van Persija (Van Persie), Teo Volkota (Theo Walcott) i Niklasa Bendtnera (Nicklas). Sa druge strane, Portugalci nemaju problema sa povredama ili kartonima.

- Mislim da nisu svi navija~i zvi`dali. To je bila manjina. Bolje bi bilo da nam pomognu i motiviraju nas navijanjem, ali svi se mogu izraziti kako god `ele. Svi na stadionu `elimo najbolje za Real Madrid i zajedno mo`emo

Odluka premijerliga{a Vest hema

[ahtar - Partizan
[ahtar nema problema s povredama pred svoj {esti nastup u Ligi prvaka. Ukrajinci `ele reprizu me~a iz pro{losezonske Evropske lige kada su Beogra|ane savladali sa 4:1. To bi im bio veliki zamah ka cilju koji se zove prvi plasman u nokaut fazu. Beogra|ani }e biti bez suspendiranih Marka Jovanovi}a i Ivana Stevanovi}a. Partizanu je ovo drugo u~e{}e u grupnoj fazi Lige prvaka.

Mekarti ka`njen sa 100.000 eura jer se udebljao
Napada~ engleskog premijerliga{a Vest hema Beni Mekarti (Benni McCarthy) ka`njen je sa 100.000 eura zbog toga {to nije skinuo vi{ak kilograma. Njega je nedavno klub poslao na odvikavanje od pretjeranog konzumiranja hrane u Austriju i re~eno mu je da se ne pojavljuje ako bude imao vi{e od 85 kilograma. Kada se vratio s nekoliko kilograma vi{ka, uslijedila je kazna. Mekarti se `ali da ima takav organizam da se veoma lako deblja, ali mu to ne}e pomo}i sve dok ne skine vi{ak kilograma. (N. D.)
Mekarti: Pre{ao granicu od 85 kilograma

sport

Dnevni avaz, srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

59

^ELIK Zeni~ani se `ele iskupiti u Kupu BiH

Ibrakovi} mijenja pola tima za Vele`
Tim s Bilinog polja bez Dure, D`afi}a i ^ovi}a, a igrat }e ~etiri ili pet novih igra~a
Nakon subotnjeg, novog gubitka bodova na doma}em terenu protiv Olimpika trener ^elika Abdulah Ibrakovi} za dana{nji start u Kupu BiH protiv Vele`a najavljuje velike promjene u timu, najvi{e u veznom redu. Osim iskusnog veznjaka Samira Dure i napada~a Adina D`afi}a, koji imaju crvene kartone, danas na Bilinom polju ne}e igrati ni stoper Mehmedalija ^ovi}, koji je dobio tre}i `uti karton i ne}e mo}i nastupiti u narednom prvenstvenom kolu protiv Zvijezde u Grada~cu. - @elja je, naravno, pobijediti Vele`a i nastaviti takmi~enje u Kupu BiH, u kojem `elimo dogurati {to dalje. Umjesto ^ovi}a igrat }e Emir Jusi}, kojeg `elimo pripremiti za prvenstveni duel u subotu. Priliku }e danas sigurno dobiti novih ~etiri, pet igra~a, jer nisam zadovoljan protokom lopte. Sigurno }e igrati Kenan Stupar, Aldin [i{i}, Ermin Gad`o i Armin Kapetan ili Haris Dilaver. Mo`da }e ovu utakmicu odmoriti i desni bek Zoran Brkovi}, koji je u subotu igrao slabo, ali to }u odlu~iti tek nakon treninga, dok vidim u kakvom je stanju - ka`e V. B. Ibrakovi}.

Stadion „Santiago Bernabeu“: Godi{nje ga posjeti 700.000 turista

Rekonstrukcija stadiona u Madridu

Perez najavio izgradnju krova
Predsjednik Real Madrida Florentino Perez na redovnoj godi{njoj skup{tini kluba najavio je izgradnju krova na stadionu „Santiago Bernabeu“. - Dogradnja mora pretvoriti na{ stadion u ikonu sportske arhitekture. Real Madrid mora biti najve}i, mora biti lider u svim aspektima djelovanja, pa ~ak i u objektima koje posjeduje - izjavio je lokalnim medijima Perez, iako nije specificirao kada bi radovi na stadionu mogli da po~nu - javile su agencije. Stadion „Santiago Bernabeu“ nazvan je po jednoj od najve}ih li~nosti u historiji kluba, predsjedniku Reala od 1943. do 1978. godine, odnosno do smrti. Stadion je gra|en od 1944. do 1947. godine. Tri puta je pro{irivan, a dva puta renoviran. Dana{nji kapacitet stadiona je 80.354 mjesta, a dimenzije igrali{ta su 107×72 metara. Real Madrid je vlasnik stadiona „Santiago Bernabeu“, koji godi{nje posjeti (A. N.) 700.000 turista.

Iz Gane potvrdili
D`afi}: Ne igra zbog crvenog kartona

Vele` gostuje na Bilinom polju

Iskoristiti krizu Zeni~ana
Hoti}: Imamo priliku

Milovan Rajevac vi{e nije selektor

Utakmicom protiv ^elika danas na Bilinom polju Vele` otvara seriju neugodnih gostovanja, ali i te{kih utakmica na doma}em terenu, jer nakon Kupa BiH „Ro|eni“ putuju u Travnik, pa do~ekuju @eljezni~ar. - Idemo odigrati najbolje {to znamo. ^elik je u pr-

oblemima pa mo`da na|emo tu neku svoju priliku. Sigurno da }emo odre|enim igra~ima dati {ansu kako bismo vidjeli je li oni zaslu`uju svoje mjesto u ekipi Vele`a - nagla{ava {ef stru~nog {taba Demir Hoti} i dodaje: - Pro{ao je odre|eni period, u Vele`u sam nekih ~etiri,

pet sedmica, ostvarili smo to {to smo ostvarili i sada je vrijeme da zajedno s ljudima iz kluba vidim kako dalje. Trebamo odrediti cilj u nastavku sezone, eventualno tra`iti neke nove igra~e. Ovo je veliki klub i mislim da trebamo postaviti jasne ciljeve {ta i kako F. I. dalje.

Krivaja oslabljena u novu sezonu

U Travniku umro Franjo Majdan~i}
U Travniku je u 67. godini umro nekada{nji golman Franjo Majdan~i}, koji je jedno vrijeme radio i kao trener. Majdan~i} je karijeru zapo~eo u FK La{va, a sedamdesetih godina pro{log stolje}a bio je standardni golman tada{njeg Borca iz Travnika. Pored toga, uspje{no je branio boje ^elika i Famosa. Sahrana Franje Majdan~i}a, u prisustvu velikog broja rodbine i sportskih prijatelja, obavljena je ju~er na gradskom groblju Prahulje u Travniku. Dana{nja kup utakmica Travnika i Kozare na Piroti po~et }e minutom {utnje u znak sje}anja S. P. na ovog istaknutog sportistu.
Rajevac: Uspjeh u Ju`noj Africi

Oti{li Divkovi}, Omer~evi} i Omerovi}
Prema igra~kom kadru s kojim ulaze u novu sezonu, zavidovi}kog rukometnog premijerliga{a o~ekuje gr~evita borba za opstanak. Odlazak trojice standardnih prvotimaca, Ivana Divkovi}a u Bosnu BH Gas, Isaka Omer~evi}a u Katar i Jasmina Omerovi}a u @eljezni~ar EI, nije nadomje{ten kako su pri`eljkivali ~elnici kluba i stru~ni {tab Krivaje. Novajlija Alen Bjelobrkovi} igrat }e na poziciji desnog beka, dok }e povratnici Zlatan Tursi} i Armin Osmi} svoju priliku tra`iti sa klupe. Definitivno, od povratka Nermina Ba{i}a nema ni{ta. Tokom priprema, na desetak prijateljskih utakmica uigravana je iskusna postava, ali i nekoliko mladih igra~a od kojih se o~ekuje potvrda kvaliteta. Trener Adnan Ba{i} nema dilema oko prve sedmorke. Na golu }e biti Jasmin Had`ihasi}, krila su Elvis Brki} i Ferid Avdi}, bekovi Bjelobrkovi}, Gordan [anti} i Admir Puri}, te pivot Amir Ali}. Istovremeno, struka se mo`e osloniti na dva perspektivna 18-godi{njaka. Dino Zveki} i Amar Memi{evi} prve su alternative za bekovsku, odnosno poziciju na lijevom krilu. Priliku sa klupe ~ekat }e golman Ajdin Selimbegovi}, zatim talentirani Dino [porer, te Osmi}, Tursi}, Kenan Bajri}, Hazim ^amd`i}, Marvan ]ati}, Mersad Pekmi} i tre}i golman I. I. Alen Muratovi}.

RK Gra~anica Index uo~i po~etka sezone

Vratio se ]ehaji}, stigao i Hurem
Novi rukometni premijerliga{ Gra~anica Index spremno do~ekuje po~etak sezone. Ekipu su poja~ali povratnik Mirza ]ehaji}, a u staro jato stigao je i iskusni Mirza Hurem. - @elimo da ve} u prvom nastupu na otvaranju rukometne sezone u Gra~anici protiv Prijedora, koji ima nekoliko iskusnih rukometa{a, uknji`imo pobjedu, {to bi nam dalo podstrek i samopouzdanje u narednim me~evima. O~ekujem punu dvoranu, dobar rukomet i pobjedu - kazao je kormilar Gra~anlija Jasmin H. ^. Unki}.

Nogometni savez Gane zvani~no je potvrdio da Milovan Rajevac vi{e nije selektor „Crnih zvijezda“. Portparol tamo{njeg saveza Rendi Ebi rekao je da je srbijanski trener zvani~no uru~io svoju ostavku, poslije dvogodi{njeg treniranja reprezentacije Gane. Rajevac je Ganu odveo do zavr{nice ovogodi{njeg Afri~kog kupa nacija i do ~etvrtfinala Svjetskog prve-

nstva u Ju`noj Africi. - Rajevac je obavijestio NS Gane da `eli da ide dalje, ka novim izazovima rekao je Ebi. Do sada se samo {pekuliralo da je Rajevac podnio ostavku na mjesto selektora Gane, kako bi preuzeo saudijski klub Al-Ahli D`edah. Savez je 56-godi{njem Rajevcu prethodno dao rok do nedjelje da potpi{e novi, ~etverogo(A. N.) di{nji ugovor.

Oporavlja se suigra~ Senada Luli}a

Dudar se budi iz kome
Emiliano Dudar je nakon nesre}e na utakmici Jang bojs - Bazel na putu oporavka. Nakon {to je bio u komi i smje{ten na intenzivnoj njezi, Dudaru su dijagnosticirane povrede od udarca i slomljen nos. Njegovo stanje je za sada stabilno, a doktori ga povremeno bude iz kome. Suigra~ na{eg nogometnog reprezentativca Senada Luli}a }e jo{ nekoliko dana provesti na intenzivnoj nje(A. N.) zi.

60

Dnevni avaz, srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

sport

DEJVIS KUP Reprezentacija BiH putuje u Portugal

Nastavak sjajne teniske pri~e
Na{i igra~i ve} ostvarili najve}i uspjeh u historiji
Nadal: Potvrdio vladavinu svijetom tenisa
(Foto: AFP)

[panac kona~no osvojio US Open

Nadal u{ao u historiju
Finalnom pobjedom nad \okovi}em, postao najmla|i vlasnik sva ~etiri gren slema
Do ponedjeljka nave~er, Njujork je Rafaelu Nadalu bio trn u oku, jedina tvr|ava koju nije osvojio, ali ovoga puta, fenomenalnog [panca niko nije mogao sprije~iti da osvoji jedini gren slem koji do sada nije imao i u|e u historiju kao najmla|i od sedmorice kojima je po{lo za rukom da osvoje sva ~etiri najzna~ajnija teniska turnira na svijetu. Srbijanac Novak \okovi} u polufinalu US Opena na~inio je podvig i izbacio Ro`era Federera (Roger), ali protiv Nadala nije imao snage za jo{ jedan. Najbolji teniser svijeta me~ je rije{io za tri sata i 43 minute igre, sa 6:4, 5:7, 6:4, 6:2, i do{ao do svog devetog gren slem naslova u karijeri. Zbog tvrde i brze podloge, US Open je [pancu uvijek predstavljao krupan zalogaj, Njujork je bio mjesto gdje su se radovali udara~i poput

Prije samo nekoliko mjeseci teniska reprezentacija BiH bila je „zakovana“ u III grupi Evro-afri~ke zone Dejvis kupa, a danas je u prilici da se bori za plasman u I grupu. Nakon {to je pobjedom u Makedoniji (3:2) osiguran historijski uspjeh i opstanak u II grupi, trijumf u Estoniji (3:2) donio je prolazak u finalnu rundu i me~ sa Portugalom.

Osvaja~i gren slema
16 - Ro`er Federer ([vicarska) 14 - Pit Sampras (SAD) 12 - Roj Emerson (Australija) 11 - Rod Lejver (Australija), Bjorn Borg ([vedska) bro pripremiti - rekao je Nadal nakon pobjede. Prije [panca, gren slem su do sada osvojili Fred Peri (Perry), Don Bad` (Budge), Rod Levere, Roj Emerson, Andre Agasi (Agassi) i Ro`er Federer (Roger), ali Nadal ih je nadma{io kao teniser koji je najbr`e do{ao do njega, sa svega 24 godine. Ako u januaru osvoji i Australian Open, za koji }e, ako bude zdrav, biti najve}i

Odr`iv projekt
Na{i teniseri u Kruz Kvebradu putuju potpuno rastere}eni, Portugal je veliki favorit, njihov najslabije plasirani igra~ ima bolju poziciju na svjetskoj rang-listi od na{eg prvog reketa Aldina [etki}a. Upravo u ~injenici da se od doma}ina o~ekuje sigurna i uvjerljiva pobjeda u na{em taboru grade nadu da mogu prirediti novu senzaciju. - Sretni smo {to je tenis postao top-sport u BiH, u

Sa pres-konferencije TSBiH: Rastere}eni u Portugal

(Foto: F. Fo~o)

[etki}: Mogu dobiti @ila
Prvi reket BiH, Aldin [etki}, trenutno je 330. igra~ na svjetskoj ATP listi. - Velika snaga na{e reprezentacije je slo`nost. Oba prethodna me~a gubili smo 1:2 i posljednjeg dana stizali do pobjede. stalnoj ekspanziji. Ova godina je godina tenisa u na{oj dr`avi. Napravljen je ambijent da Dejvis kup reprezentacija ostvari najve}e uspjehe, to je sada potpuno finansijski odr`iv projekt rekao je na ju~era{njoj preskonferenciji u OKBiH Edin Arslanagi}, predsjednik Teniskog saveza BiH. Portugal je svjetska sila u svakom sportu, pa tako i u tenisu. Ipak, nismo bez {ansi. Trenirao sam sa njihovim najboljim igra~em Frederikom @ilom (Frederico Gil), mislim da ga mogu dobiti - smatra [etki}. Selektor reprezentacije Daver Vrani} odu{evljen je uspjesima reprezentacije i igra~a u ovoj sezoni.

Debi Amera Deli}a
U Teniski savez BiH stigla je zvani~na potvrda da }e Amer Deli} imati pravo nastupa za na{u reprezentaciju u me~u protiv Portugala. Tuzlak koji je tenisku karijeru napravio u SAD, gdje je oti{ao kao 14-godi{njak, bio je 2007. godine plasiran na 60. mjesto svjetske rang-liste.

Posljednjih 10 finala
2010 - Rafael Nadal ([panija) - Novak \okovi} (Srbija) 6:4, 5:7, 6:4, 6:2 2009 - Del Potro (Argentina) - Federer ([vicarska) 3:6, 7:6, 4:6, 7:6, 6:2 2008 - Federer - Marej (V. Britanija) 6:2, 7:5, 6:2 2007 - Federer - \okovi} (Srbija) 7:6, 7:6, 6:4 2006 - Federer - Rodik (SAD) 6:2, 4:6, 7:5, 6:1 2005 - Federer - Agasi (SAD) 6:3, 2:6, 7:6, 6:1 2004 - Federer - Hjuit (Australija) 6:0, 7:6, 6:0, 2003 - Rodik - Ferero ([panija) 6:3, 7:6, 6:3 2002 - Sampras (SAD) - Agasi 6:3, 6:4, 5:7, 6:4 2001 - Hjuit - Sampras 7:6, 6:1, 6:1 Ro`era Federera (Roger), pa ~ak i Endija Rodika (Andy Roddick) i Novaka \okovi}a, ali tradiciji je do{ao kraj. Iako je u Njujorku potvrdio da je trenutno neprikosnoveni teniski vladar, kao {to je to prije nekoliko godina bio Federer, Nadal je zadivio svijet svojom skromno{}u. - Ovo je i vi{e od onoga {to sam sanjao. Odu{evljen sam {to sam uop}e do{ao do finala, jer je ovo za mene najte`i turnir, takmi~enje za koje se nikada ne mogu dofavorit, Nadal }e u isto vrijeme ~uvati trofeje sva ~etiri gren slema. Mada je Federer po broju gren slem naslova jo{ daleko (16), veli~anstveni Nadal ima vremena da ga stigne, ali svjestan je traga koji je [vicarac ostavio u teniskoj historiji. - Govoriti o tome ko je bolji je glupo, ali statistika ka`e da je on mnogo bolji. Vidjet }emo da li }e vrijeme ne{to promijeniti - rekao je Nadal.
(M. T.)

[est igra~a
- Ova selekcija je jedan od najsvjetlijih primjera u bh. sportu. U Portugal vodimo {est sjajnih igra~a. Na{ prvi reket Aldin [etki} do-

bio je sva ~etiri singla ove godine, u `ivotnoj je formi, Ismar Gor~i} se oporavlja od povrede i igra sve bolje. Damir D`umhur ima iza sebe blistave uspjehe, Tomislav Brki} i Franjo Raspudi} igraju najbolji tenis u karijeri. Veliko poja~anje je i Amer Deli}, koji se nakon pauze zbog povrede od 14 mjeseci vra}a u takmi~arsku formu - rekao je Vrani}. Iz TSBiH obavijestili su da je formirana teniska fondacija, koja je okupila entuzijaste i biznismene iz velikih bh. firmi. Cilj fondacije je da promocijom, razvojem, pomo}i i stru~nim radom stvore uslove da teniseri i teniserke vi{e ne}e morati i}i iz BiH.
Z. [.

Dobra forma karatistkinja BiH

Dvostruki trijumf najboljeg bh. bicikliste

Softi}: Uspje{na provjera pred SP u Beogradu

S utrke u Zenici

(Foto: J. Had`i})

Osvojene ~etiri medalje u Rijeci
Karate reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je ~etiri medalje (po dva zlata i srebra) na Otvorenom prvenstvu Hrvatske u Rijeci, na kojem su u~estvovali predstavnici 12 zemalja. Najsjajnija odli~ja osvojile su Merima Softi} i Mirsada Suljkanovi}, dok su srebra izborili Amila Fazli} i Mate Odak. Nakon nedavno odr`anog Prvenstva Mediterana, nastup u Rijeci bio je jo{ jedna uspje{na provjera forme najboljih bh. karata{ica i karata{a pred u~e{}e na najva`nijem takmi~enju ove godine - Svjetskom prvenstvu, koje se krajem oktobra odr`ava u Beogradu. - Zadovoljan sam nastupima na{ih reprezentativki, koje sigurno ulaze i tempiraju formu za ovo veliko takmi~enje. Turnir u Rijeci je bio izuzetno jak i kvalitetan - rekao je selektor `enske karate reprezentacije BiH Fikret Selman. E. M.

Uspje{an nastup hrva~a Bosne
Hrva~i sarajevske Bosne ostvarili su dobar nastup na Otvorenom prvenstvu Srbije u Beogradu u grapling stilu. Vedran ]erimovi} je u kategoriji do 75 kilograma osvojio ~etvrto mjesto, Adnad Duri} (do 90 kg) bio je peti, dok je Ivor Toki} (do 80 kg) zauzeo tre}u poziciju. Jasmin Poturovi} je pora`en u finalu kategorije do 80 kg. Na kraju takmi~enja Poturovi} je, po osnovu ostvarnog rezultata, osvojio pehar za najboljeg stranog takmi~ara prvenstva. Tako|er, HK Bosna pripao je pehar za najbolji strani tim ovog takmi~enja.

Kova~evi}u zeni~ki kriterij i brdska trka
^lan tuzlanskog Jedinstva Samir Kova~evi} ponovo nije imao milosti za svoje konkurente u Zenici. Kova~evi} je, naime, u nedjelju prvo pobijedio na 8,5 kilometara dugoj stazi za Prvenstvo BiH u brdskoj vo`nji, pre{av{i ovu relaciju Zenica - Smetovi za 30 minuta i 59 sekundi. Ne{to kasnije Kova~evi} je kroz cilj pro{ao i na 22,5 km dugoj stazi me|unarodne utrke „Kriterij Zenice“. Drugo mjesto u obje trke zauzeo je Hajrudin Trle iz tuzlanskog Zmaja od Bosne. Tre}i u brdskoj utrci bio je Dragan Dani~i} iz Prijedora, a u kriterijskoj Albedin @igi} iz JediV. B. nstva.

sport

Dnevni avaz, srijeda, 15. septembar/rujan 2010.

61

INTERVJU Bogdan Tanjevi} iz Turske za „Dnevni avaz“

Naslov prvaka Evrope s Bosnom ostaje mi Podmla|eni „Studenti“ najdra`i uspjeh u karijeri na megdan euroliga{ima
Pare`anin, Deliba{i} i Ahmetba{i}: Pozvali navija~e

(M. @ivojevi})

Po~inje Memorijal „Mirza Deliba{i}“

Osje}am se prili~no dobro Turci jednostavno `ive uspjeh Puno mi je pomogao Hidajet Turkoglu
Razgovarao: Nermin DEMIROVI]
Turska je u deliriju, tolikom da je jedan bogata{ Bogdanu Tanjevi}u i njegovim igra~ima poklonio po stan u - Mislim da nikada u karijeri nisam vodio ja~u ekipu. Jako sam zadovoljan saradnjom sa igra~ima. Od prvog trenutka radili su vrhunski i `eljeli uspjeh. Puno nam je pomogao i njihov patriotski duh, a prvi me|u jednakima je Hidajet Turkoglu (Hidayet). Pokazao se kao pravi lider i na terenu i na klupi. Pravio je pozitivnu atmosferu i zahvalan sam mu zbog njegove uloge.

U prvoj utakmici igraju Cibona - Budu}nost, a u drugoj Efes Pilsen - Bosna
U Maloj dvorani KSC Skenderija danas po~inje Memorijalni ko{arka{ki turnir „Mirza Deliba{i}“, u znak sje}anja na najboljeg sportistu BiH svih vremena. Memorijal }e otvoriti utakmica Cibona - Budu}nost (17 sati), dok }e u drugom ogledu snage odmjeriti Bosna i turski Efes Pilsen (19.15). U Bosni su zadovoljni {to Na turniru nas ~ekaju te{ki protivnici, ali je jako dobro da na{i igra~i osjete utakmice sa ekipama iz evropskih takmi~enja. Na{i momci zaslu`uju priliku. Svjestan sam da }e biti oscilacija, ali odabrali smo ovaj put i trebamo biti strpljivi - rekao je ju~er trener Bosne Dejan Pare`anin. Predsjednik Upravnog

Cijenim \edovi}a
U Lotomatiku ste doveli bh. reprezentativca Nihada \edovi}a. Kakva su o~ekivanja?
- Htio sam i pro{le godine anga`irati \edovi}a dok sam vodio Fenerbah~e. Nudio sam jednu dobru zamjenu, ali Barcelona nije htjela. Sada smo ga dobili na dvije godine i jako sam zadovoljan da se to dogodilo. \edovi}a veoma cijenim i o~ekujem da jo{ napreduje, a neka malo i Bosanaca u Rimu. navija~e i zaista mi mnogo zna~i to {to su bili uz mene.

Obja{njenje Amerikancima
[ta ste na dodjeli medalja pri~ali sa reprezentativcima SAD ^ensijem Bilapsom (Chauncey Billups) i Kevinom Durenom (Durant)?
- Mislili su da navija~i Istanbulu. Ko{arka{ka reprezentacija Turske, pod vodstvom na{eg proslavljenog stru~njaka Tanjevi}a, druga je u svijetu, {to je za ovu zemlju najve}i uspjeh u historiji. Zbog toga svi su htjeli biti blizu Bo{e i njegovih igra~a - predsjednik, premijer, prvi ~ovjek parlamenta... Svi oni su se htjeli bar uslikati sa turskim herojima. Tanjevi} je u telefonskom intervjuu za „Dnevni avaz“ podijelio impresije o svemu {to se doga|a u Turskoj, za njega nezaobilaznoj BiH te o borbi s te{kom bole{}u i planovima za budu}nost. zvi`de himni SAD, a ja sam im obja{njavao da to nije tako. Navija~i su zvi`dali nekim turskim politi~arima. Njih dvojica su pametni momci, brzo su shvatili.

Ostajete li na klupi Turske?
- Tu jedino problem mo`e biti moje zdravlje. Ako budem u kondiciji kao {to sam sada, ne}e biti nikakvih problema. Na~elno smo se dogovorili da, ako moje zdravlje to bude dozvoljavalo, nastavim raditi i da probamo na Evropskom prvenstvu naredne godine u}i me|u ~etiri najbolje ekipe kako bismo se plasirali na Olimpijske igre 2012. u Londonu.

Hvala navija~ima
Znate li da je mnogo ljudi u BiH bilo uz Vas?
- Dobio sam te informacije i ja im zahvaljujem od sveg srca. To su moji ljudi i znao sam da }u imati veliku podr{ku BiH. Pozdravljam sve

Bosnine ovosezonske akvizicije

Ho}ete li uskoro u BiH i Sarajevo?
- Uvijek s rado{}u idem u Sarajevo. Ne znam ho}u li imati vremena, ali volio bih, kada bih mogao, do}i narednog mjeseca. Tamo se okupimo kao prava porodica i u`ivamo u tim trenucima. Evo igra se i turnir „Mirza Deliba{i}“, pa bi i zbog toga volio da sam tu. Drago mi je da sti`u dobre ekipa i da se ne{to takvo doga|a u BiH.

Predstavljena poja~anja
U Bosni su ju~er predstavili poja~anja za narednu sezonu. Osim iskusnog Aleksandra Damjanovi}a, tu su su i ove godine uspjeli dovesti dva kluba (Cibona i Efes Pilsen) koji su u~esnici Eurolige, te jedan koji }e se kroz kvalifikacije boriti za ovo elitno takmi~enje. S druge strane, „Studenti“ }e na megdan ovim rivalima u znatno podmla|enom sastavu. - Velika mi je ~ast voditi ove mlade momke. Ekipa ima prosjek godina tek ne{to vi{e od 20, zajedno da 38-godi{njim Aleksandrom Damjanovi}em, koji }e nam itekako dobro do}i zbog ogromnog iskustva. Dino Hod`i}, Marko Radi}, Filip Kru{lin, Marko Batina te Amerikanac D`erom Dikson (Jerome Dixon). odbora KK Bosna Emir Ahmetba{i} prisjetio se Bosne iz nekih ranijih vremena. - Bosna je prvi klub s prostora biv{e Jugoslavije koji je bio prvak Evrope, a u timu je ve}ina igra~a bila iz na{eg omladinskog pogona. Mi smo odlu~ili da se ponovo okrenemo na{im mladim igra~ima rekao je Ahmetba{i} i pozvao navija~e da do|u i na djelu vide euroliga{ke ekipe. Utakmice za tre}e mjesto i finale igraju se sutra u 15 i 17 sati. Cijena ulaznice za dvije N. D. utakmice je 5 KM.

Poseban tretman
Kakvo je Va{e zdravstveno stanje?
- Osje}am se prili~no dobro. U srijedu imam osmu terapiju, a onda nakon odre|enog vremena slijedi mi pregled koji }e dati jasniju sliku. Za sada je sve dobro i nadam se da }e tako i ostati.

Je li Vam i dalje u karijeri

Kako je ovih dana biti selektor Turske?
- Ovakvu zemlju i ovakve ljude nisam vidio u svijetu. Svi nam se klanjaju, daju poklone, mediji objavljuju po pet ili {est strana. Oni jednostavno `ive ovaj uspjeh. Iako sam posljednjih dana SP spavao samo po tri sata i bio jako umoran, jednostavno ih je te{ko odbiti. Svi nas `ele izljubiti, imamo autobus koji se kre}e pod specijalnom pratnjom. U najkra}em, ne{to {to se rijetko do`ivi. Imao sam poseban tretman i zaista sam u`ivao.

Jasikevi~ius pristao na manju pla}u
najdra`i uspjeh s Bosnom?
- Meni je to {to sam s Bosnom 1979. postao prvak Evrope i dalje najdra`e. To je moja prva ljubav, to je moje `ivotno djelo. Uspjeh koji smo napravili bio je najve}e ~udo u Evropi. Bila su to herojska vremena. Mi smo se voljeli kao niko nikada. Moji momci iz Bosne imali su stipendije, jedva sastavljali kraj s krajem i bili su ispred puno bogatijih timova. Litvanski ko{arka{ [arunas Jasikevi~ius odlu~io je ostati jo{ godinu u atinskom Panatinaikosu, a ~udno je {to je i pored mnogo izda{nijih ponuda pristao na 20 puta manju pla}u od one koju je ranije imao. Razlog je jednostavan - ljubav. Jasikevi~ius ostaje u Gr~koj uz trudnu djevojku, ina~e gr~ku ko{arka{icu, koja ne `eli `ivjeti nigdje van do(N. D.) movine.

Sladoje na probi u Slobodi
Na probu u Ko{arka{ki klub Sloboda stigao je 19-godi{nji centar Nemanja Sladoje, koji je pro{le sezone bio ~lan Radni~kog iz Kragujevca. U dosada{njem dijelu priprema ugovore sa Tuzlacima potpisali su Bojan Sekicki, \or|e Ninkovi} i Darko Kastratovi}. Istovremeno, Slobodu su napustili Amar Suljagi}, Miralem Halilovi}, Filip Adamovi} i Dalibor Per{i}. E. M.

[ta je formula uspjeha Va{eg tima?

Tanjevi}: Od zdravlja zavisi ostaje li na klupi Turske
(Foto: Reuters)

SRIJEDA 15. 9. 2010.

17.45
EMISIJA, ALFA

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

16.45

PLES @IVOTA

19.30

DNEVNIK 2

14.00

C.S.I: LAS VEGAS

19.00

VIJESTI

21.00

GRAND PARADA

Intervju dana
Gost intervjua dana TV Alfa je D`emal Softi}, novinar, estradni menad`er i humanitarac. Predizborna kampanja u BiH pred oktobarske izbore uveliko je u toku. Sa plakata {irom zemlje gledaju nas nasmje{ena lica politi~ara sa razli~itim sloganima i porukama koje se mogu tuma~iti i kroz humoristi~ki pristup. „Iako je dobio uvjerljivu pobjedu, svojim bira~ima dao je bijedu“, „U narodu omra`ene stranke su pora`ene“, su samo neki od aforizama koje je u svojoj knjizi „Iskren smijeh nije grijeh“ prije nekoliko godina predstavio Softi}.

09.05 09.10 09.15 09.25 09.30 12.00 12.15 13.05 13.10 14.15 14.30 15.00 15.10 15.15 15.20 15.30 15.35 15.50 16.15 16.45 17.30 17.40 18.10 18.35 18.40 18.55 19.00 19.35 20.00 20.35

20.35
NOGOMET, BHT 1

Liga {ampiona: Shakhtar Donetsk Partizan
TV Alfa
07.00 08.00 08.11 09.00 09.15 09.30 09.35 12.00 12.30 12.40 13.15 13.30 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.30 17.45 18.40 19.15 20.00 20.45 Alfa mozaik - jutarnji program Bonaventura - repriza EPP Sponzorisani program [to da ne - revijalni program Vijesti Alfa mozaik (u 10.30 i 11.30 Vijesti) Poznati Vijesti Sponzorisani program Sponzorisani program Vijesti SMS CHAT i EPP Vijesti SMS CHAT i EPP Vijesti SMS CHAT i EPP Vijesti Muzika Vijesti Intervju dana Centralna informativna emisija [to da ne - revijalni program Gostiona Muzika i EPP

22.45 22.55 23.55 00.00 01.15
21.30 21.40 22.00 22.15 22.30

Be Ha Te bebe Mini school Japanske pri~e, animirana serija BHT vijesti Den Haag: Su|enje Radovanu Karad`i}u, prijenos BHT vijesti Ljubavna oluja, igrana serija, 179/313 Moja mala kuhinja, r. Op{ti/op}i izbori 2010, debatna emisija, r. BHT vijesti Dru{tvo znanja, dokumentarna serija, r. Op{ti/op}i izbori 2010 - predstavljanje kandidata Program za djecu i mlade Be Ha Te bebe Mini school Japanske pri~e, animirana serija Uradi sam, uradi sama Dje~iji festivali Misliti zeleno, strana dokumentarna serija BH info Ples `ivota, igrana serija, 86/124 Moja mala kuhinja Nedirnuta priroda Japana, strana dokumentarna serija, 2/10 Putovanja, putovanja, strana dokumentarna serija, 3/13 Business News Frenderi, animirana serija Moj prvi izbor, reporta`a Dnevnik Sport Vrijeme Boje u nizu, strana dokumentarna serija, 2/10 Sportska srijeda Nogomet: Liga {ampiona: Shakhtar Donetsk - Partizan, prijenos Sportska srijeda, nastavak BHT vijesti Op{ti/op}i izbori 2010, debatna emisija Business News Liga {ampiona u nogometu, pregled Pregled programa za ~etvrtak

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 2. epizoda, r. 10.00 To je prava Raven, program za mlade, 51. epizoda 10.30 Fantasti~na ~etvorka, crtana serija 3. emisija 11.00 CSI. Miami, igrana serija, 13. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 3. epizoda 13.05 Nogomet, Liga prvaka, pregled, r. 14.30 Ha{ki dnevnik 15.00 Vijesti 15.10 Dolina sunca, igrana serija, 131. epizoda 16.00 Dolina sunca, igrana serija, 132. epizoda 17.00 Federacija danas, informativni program 17.23 Ne daj se, Nina, igrana serija, 3. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Lud, zbunjen, normalan, humoristio~ka serija, 5. epizoda 18.47 Lud, zbunjen, normalan, humoristi~ka serija, 6. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.21 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Odgovorite ljudima: Izborna debata 22.09 Dnevnik, najava 22.10 Bojno polje - Umjetnost tatovanja 23.10 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.35 Izborna hronika 00.05 Nogomet, Liga prvaka, Bayern - Roma, snimak 01.45 Federacija danas, r. 02.10 Dnevnik 3, r. 02.35 Pregled programa za ~etvrtak

06.35 Jutarnji program, kola`ni program 08.30 Skrivena kamera, zabavna emisija 09.00 Udri mu{ki, zabavni program 09.55 Top Shop 10.10 A la Carte, kulinarski show 10.45 Stol za 4, kulinarski show 11.20 Otvorena vrata, serija 11.55 OBN Info 12.10 Sumnja, talijanska telenovela 13.05 Top Shop 13.30 Skrivena kamera, zabavna serija 13.55 Vremenska prognoza 14.00 C.S.I: Las Vegas, kriminalisti~ka serija 15.00 Vremenska prognoza 15.35 Gumus, turska telenovela 17.00 Vremenska prognoza 17.10 A la Carte, kulinarski show 17.45 Stol za 4, kulinarski show 18.20 Otvorena vrata, serija 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.20 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Vremenska prognoza 20.05 Gumus, turska telenovela 21.20 Distrikt, igrana serija 22.00 Vremenska prognoza 22.05 Vox populi 22.10 Izgubljena kolonija, film 00.05 C.S.I: Las Vegas, kriminaliosti~ka serija 00.45 Playboy Girls, zabavni program

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Fify i cvijetno dru{tvo, crtani film 7. epizoda 09.20 Graditelj Bob, crtani film, 7. epizoda 09.20 Timmy, crtani film 7. epizoda 09.30 Jagodica bobica, crtani film 7. epizoda 10.00 Ninja kornja~e FF, crtani film 7. epizoda 10.30 Winx, crtani film 10. epizoda 11.00 Winx, crtani film 11. epizoda 11.20 Aladin, crtani film 7. epizoda 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 13. epizoda 13.00 1001 no}, igrana serija,14. epizoda 14.00 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program 15.49 Sport centar 15.50 Pali an|eo, igrana serija, 13. epizoda 16.50 Indija, igrana serija,14. epizoda 17.37 Jesen sti`e, Dunjo moja, igrana serija 14. epizoda 18.13 Biometeorolo{ka prognoza 18.15 Otka~eni telefon Osmana D`ihe 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 15. epizoda 21.00 Specijalni program, izbori 2010. 22.20 Sex & grad, igrana serija, 12. epizoda 23.00 Kazali{te u ku}i, igrana serija 12. epizoda 23.40 Sport centar 23.45 Pali an|eo, igrana serija, 13. epizoda 00.30 Jesen sti`e, Dunjo moja, igrana serija 14. epizoda
19.00 Informator 20.00 1001 no}, igrana serija 21.00 Obi~ni ljudi - neobi~ne pri~e, dok. program 22.20 Seks i grad, igrana serija

08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 10.00 Farma, u`ivo 11.00 Gre{ne du{e, serija 12.00 Info top 12.10 Grand parada, muzi~ki program 13.00 Farma, u`ivo 14.00 Info top 14.10 Slomljeno srce, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Gre{ne du{e, serija 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Farma, u`ivo 18.00 All about, zabavni program 18.30 Info top 18.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 19.00 ^ini, serija 20.00 Farma, vtr 21.00 Grand parada, muzi~ki program 22.00 Farma, u`ivo 23.30 Film 01.30 Film 03.30 Film
17.50 Vremenska prognoza 18.00 Danas u Srpskoj, informativni program 18.30 Svijet na dlanu 19.00 Sport flash 19.30 BN monitor 20.05 Marketing - 9 20.10 TV serija: ^etiri `ene 21.40 Strana~ka hronika 22.30 Pregled dana 22.55 Marketing - 12 23.00 Igrani film: Ameri~ka pita

Vijesti Jukebox Izborna hronika Intervju dana - repriza Jukebox

23.00 Hronika Festivala prijateljstva Gora`de 2010. 23.30 Glas Amerike

TV Kakanj
16.30 17.00 17.05 18.00 19.30 20.50 21.00 22.00 O~i du{e, serija Flash vijesti Saga, serija Druga strana ljubavi, serija Vijesti IC Izborni blok Debate, Op}i izbori 2010. Saga, serija

Izborna hronika 20.00 Izbori 2010. - debata 21.00 Dokumentarni program 21.30 Dobro srce

TV Visoko
18.30 19.30 20.05 20.30 20.50 21.05 21.50 22.40 23.00 Klinika, igrana serija, r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Izborna hronika Klinika, serijski program Sportske legende Aktuelnosti, r. TV strane

TVTK
18.00 19.00 19.30 20.05 20.55 21.00 22.30 22.45 ^etiri `ene, serijski program Dnevnik RTV TK Dje~iji program Inspektor Poaro, igrana serija Vremenska prognoza Izbori 2010: Debata Vijesti Skrivena kamera, zabavni program

TV Cazin
18.00 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.15 22.45 23.30 00.00 Igrani program, repriza Da se ispri~amo, repriza Sportski mozaik, repriza TV panorama O tome se govori..., reporta`a Autovizija Turizam plus Bonaventura Igrani program Glas Amerike Odjava programa

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 19.35 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 23.50 00.00 00.05 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Frame Zabranjena ljubav Otvoreni studio Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Triumph Frame Tri minuta Film

TV USK
18.10 19.00 19.30 20.05 21.30 22.00 23.00 23.30 00.00 Veterani danas r. Dnevnik TV USK-a Muzi~ki program Sport srijedom Dnevnik 2 Gordost TV liberty BH veza Pregled programa

TV HEMA
17.45 Pregled programa 18.00 Vijesti 18.15 Vremenska prognoza i stanje na putevima Izvje{taj iz MUP-a KS 20.00 Izaberi zdravlje - emisija o zdravlju 21.00 Autoshop magazin - emisija o automobilizmu 22.00 Hema magazin - informativni program 22.30 Vremenska prognoza, najava doga|aja

TV KISS
18.30 19.00 19.25 19.30 20.30 20.45 Izbori 2010. Dnevnik KISS Sportski pregled i vrijeme Dnevnik HRT Izbori 2010. Festival {oka~ke pjesme, II dio 21.45 Pressica, r. 22.45 FIS SHOP 22.50 Dnevnik KISS r.

TV Gora`de
17.05 SMS chat 19.00 Hronika Festivala prijateljstva Gora`de 2010. Muzi~ki program 20.00 Igrana serija 21.00 Na{a realnost 22.00 Zabavni program 22.30 Folk takt, muzi~ka emisija

TV Bugojno
16.50 17.50 18.00 18.10 Indija, igrana serija Muzika Vijesti Izbori - neposredno obra}anje - Na{a stranka Nova socijalisti~ka partija 18.25 Dokumentarni program

TV Zenica
18.00 Frej`er, humoristi~ka serija 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Zenica danas

BN
15.50 Vremenska prognoza 16.00 Novosti 16.25 Igrani film: Divlji i `estoki

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

20.15
FILM, HRT1

17.45 BEOGRADSKA HRONIKA

19.20

KONJI^KI SKOKOVI

20.30

WWE

20.00

MOBIL 1 GRID

20.00

ZAGONETKA 360

22.00

THE HILLS 6

20.15

SUPER DADILJA

21.15

PRIVATNA PRAKSA

16.40 Vjerski kalendar 16.50 Bez komentara 17.00 Dnevnik 17.20 Slagalica 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 19.50 Selo gori, a baba se ~e{lja

16.00 Biciklizam. Trka kroz [paniju 17.30 Stoni tenis 18.25 Olimpijske Igre 18.30 Olimpijske Igre 19.00 Fudbal 19.10 Svi sportovi 19.20 Konji~ki skokovi 20.50 Konji~ki skokovi

17.30 Kriket. Chennai Super Kings - Wayamba Elevens 20.15 Vijesti 20.30 Wwe 21.00 Wwe 22.00 Boks. F. Guerrero I. Smith 23.30 Surfing 23.45 Svi sportovi

18.00 Bayern TV. Bayern Werder 20.00 Mobil 1 Grid 20.45 Najbolja utakmica Premier League 22.30 Portugol Pregled portugalske lige 23.00 FullTilt Poker

17.00 Zato~eni u inozemstvu 18.00 [apta~ psima 19.00 Ulovljeni 20.00 Zagonetka 360 21.00 Megagra|evine 22.00 Zato~eni u inozemstvu 23.00 Zagonetka 360

17.00 The Chalenge. Fresh Meet 17.50 3 from 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography 19.40 Just See MTV 20.00 MTV Express Manga 21.20 Top 20 22.00 The Hills 6 22.20 The City 2

18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Super dadilja 21.15 Iza}i iz dugova 22.15 Stern TV

17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 Uvod u anatomiju, serija 21.15 Privatna praksa, serija 22.15 Good wife, serija

Ljubav je slijepa
Mladi} Hal izrazito je kriti~an pri izboru djevojaka, a jedini bitan kriterij mu je njihov vanjski izgled. Kako ni sam nije pretjerano zgodan, djevojke ga uglavnom ignoriraju. Uloge: Gvinet Paltrou, D`ek Blek, D`ejson Aleksander Reditelji: Bobi i Piter Fareli

SRIJEDA 15. 9. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Osje}ate zadovoljstvo, jer ispunjavaju se ljubavni snovi. Opustite se, nastavite kako ste zamislili. 21. III - 20. IV Posao: Ponude koje dobijate, ispunjavaju vas sre}om, podi`u elan. I materijalna satisfakcija nije bezna~ajna. Zdravlje: Uglavnom, sve je dobro.
OVAN
NAJBOLJE GODINE

18.05

BROJEVI

18.30

^AROLIJA

23.25 STUDIO 60 NA SUNSET STRIPU

20.05

09.15 Karmelita, tv novela **.** Mala tv 10.00 Naruto, crtana serija 10.25 Pop sikret, crtana serija 10.50 Gdje je nastalo?, obrazovni program 11.35 Izborna hronika, repriza 12.00 Vijesti 12.20 Profajler, serija 13.05 Dolina sunca, tv novela 14.35 Mts magazin, muzi~ka emisija 15.00 Pakov svijet, serija **.** Izvje{taj sa banjalujke berze 16.30 Srpska danas **.** RTRS preporu~uje 17.00 Izbori 2010., predstavljanje politi~kih subjekata - Dragan ^avi}, Demokratska partija Dragan ^avi}, Milenko MIhajlica, Srpska radikalna stranka Republike Srpske, Besim Hamidovi}, Stranka demokratske aktivnosti - A-SDA 17.15 Karmelita, tv novela 18.05 Brojevi, serija 18.50 Fantasti~na ~etvorka, crtana serija 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.00 Sport 20.10 Izbori 2010., TV debata za Narodnu skup{tinu Republike Srpske - u~esnici: Partija pravnog puta, Srpska napredna stranka, SDS - Srpska demokratska strnaka, PDP - Partija demokratskog progresa 21.25 SNSD, zakupljen termin 21.30 Socijalisti~ka partija - zakupljen termin 21.35 Rezovi, serija 22.05 Vijesti 22.12 Sport 22.15 Finansijske novosti 22.20 Izborna hronika 22.45 Tajne rata, dokumentarni serijal 23.40 Liga {ampiona, snimak utakmice 01.25 Profajler, serija

09.15 Ru`marin i maj~ina du{ica 3, serija (3/8) (R)* 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijesti iz kulture (R) 10.15 Fotografija u Hrvatskoj 10.25 Odjevna odiseja: Ju`na Koreja, dokumentarna serija (9/14)* 10.50 Odjevna odiseja: Bolivija, dokumentarna serija (10/14)* 11.15 Oprah show (1236.)* 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar (R) 12.27 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 12.30 More ljubavi, telenovela (43/165)* 13.15 Ljetna slagalica 14.10 Vijesti s prijevodom za gluhe 14.19 Vrijeme sutra 14.20 Sutra je novi dan 2, serija (10/28)* 15.05 Orkney - blago iz vjetra, dokumentarni film (R) 15.40 [krinja: Podsuknja 16.20 Luda ku}a 2, humoristi~na serija (8/32)* 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 18.30 ^arolija 10, serija (47/80) (R)* 19.15 Vrijeme 19.16 LOTO 7/39 19.21 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.15 Ljubav je slijepa, ameri~ki film 22.05 Klasici hrvatskog dokumentarizma: Rajko Grli} 22.45 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 22.50 Dnevnik 3 23.15 Sport 23.18 Vrijeme 23.20 Vijesti iz kulture 23.30 Dr. House 3, serija (12) (16/24)* 00.15 Vra`ja kralje`nica, {panjolskomeksi~ki film (15) (R)*

07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 08.05 Najava programa 08.10 TV vrti}: Stolice 08.20 Na kraju ulice: ^udovi{na ~arolija 08.35 101 dalmatinac, crtana serija (56/65) (R)* 09.00 @deronja, crtana serija (9/20)* 09.20 Krava i pili}, crtana serija* 09.45 Ta politiká: Sabor 09.55 Kako nastaje: Muzikalno more 10.10 Na prvi pogled, serija za djecu (17/26) (R)* 10.35 Bio sam {takor, britansko-kanadski film (R)* 12.15 Beverly Hills 3, serija (8/30)* 13.00 Beverly Hills 3, serija (9/30)* 13.45 Dr`avnik novog kova 2a, humoristi~na serija (5/7)* 14.10 Dr`avnik novog kova 2a, humoristi~na serija (6/7)* 14.35 Zvjezdane staze: Enterprise 4, serija (19/22)* 15.15 Emisija iz kulture 16.00 Mermaid, ameri~ki film* 17.35 Fregata pod morem, dokumentarni film (R)* 18.30 Mu}ke 7b, humoristi~na serija (4/10)* 19.55 Ve~eras... 20.00 Ve~ernja {kola 20.30 Nogomet, LP - emisija 20.35 Nogomet, LP: Bayern M - Roma, 1. poluvrijeme 21.30 Vijesti na Drugom 21.35 Vrijeme 21.40 Nogomet, LP: Bayern M - Roma, 2. poluvrijeme 22.35 Nogomet, LP - emisija 23.25 Studio 60 na Sunset Stripu, serija (12) (19/22)* 00.05 Ljetni retrovizor: Dva i pol mu{karca 4, humoristi~na serija (11/24) (R)* 00.25 Ljetni retrovizor: Momci s Madisona 2, serija (9/13) (R)* 01.10 Ljetni retrovizor: Kineska pla`a 3, serija (12) (14/22)* 01.55 Kraj programa

06.00 Hitni slu~aj, serija 07.00 Dona Barbara, serija 07.50 Bumba, serija 08.10 Fifi, serija 08.20 Roary, serija 08.45 Dona Barbara, serija 09.45 U ime ljubavi, serija 11.45 Na{a mala klinika, serija 12.45 IN magazin, doma}a produkcija 13.29 PBZ Pitanje dana 13.30 Najbolje godine, doma}a serija 14.25 Dona Barbara, serija 16.20 U ime ljubavi, serija 17.00 Vijesti Nove TV, informativni program 17.25 U ime ljubavi, serija 18.30 IN magazin, doma}a produkcija 19.09 PBZ Pitanje dana 19.15 Dnevnik Nove TV, info. program 20.05 Najbolje godine, doma}a serija 21.05 Lud, zbunjen, normalan, serija 22.20 UBOJSTVO PO BROJEVIMA (12), igrani film 23.30 Ve~ernje vijesti, informativni program 23.45 UBOJSTVO PO BROJEVIMA (12), igrani film 00.45 Seks i grad, hit serija 01.15 Ezo TV (18), tarot show 02.15 Bra~ne vode, serija 02.40 20/30/40 (15), igrani film 04.30 Seks i grad, hit serija 04.55 Bra~ne vode, serija 05.20 Kraj programa

Ljubav: Volite partnera, ali iz kaprica pokazujete ravnodu{nost. Oprez, jer tako se veza ne 21.IV - 22.V u~vr{}uje. Posao: Sa vi{e optimizma gledajte u budu}nost. Vrijeme je na va{oj strani, stvari se kre}u u `eljenom pravcu. Zdravlje: Mogu}e su prolazne tegobe.
BLIZANCI Ljubav: Iskreno razgovarate sa partnerom. Dvo-

BIK

smislenost ne vodi rje{enju problema. Ne komplicirajte. Posao: Prili~no ste umorni, pa bi bilo dobro da predahnete i ostavite obaveze za neki drugi dan. Zdravlje: Pazite {ta i koliko jedete.
23.V - 22.VI

Ljubav: U ljubavi je potrebno puno razumjevanja. Za potpuno sre}u i izvjesni ustupci, vi{e tolerancije. 23.VI - 22.VII Posao: Nije povoljan trenutak za zna~ajne odluke. Energiju usmjerite u drugom pravcu. Zavr{ite zaostale poslove. Zdravlje: Pripazite na ishranu.
RAK

Ljubav: Ovo je izuzetno sretan dan. Va{ sentimentalni `ivot se sre|uje. O~ekuju vas prijatni susr23.VII - 22.VIII eti. Posao: Ako `elite da uspijete, morate da poka`ete vi{e inicijative i samostalnosti u radu. Iza|ite s idejama. Zdravlje: Mo`ete biti potpuno zadovoljni.
DJEVICA
23.VIII - 22.IX

LAV

Ljubav: Susret s osobom koja vam je nekada bila draga, unosi vedrinu u va{u svakodnevnicu. Posao: Ne gubite nadu. Sve }e se dobro okon~ati. [to je va`no, nagrada slijedi u materi-

jalnom vidu. Zdravlje: Odrecite se cigareta, ako ste pu{a~. Ljubav: U va{em je interesu da ljubav posmatrate realnijim o~ima. Ovako, `ivite pomalo u oblacima. Posao: Ra~unajte na sporost, zbog va{e trenutne rasijanosti. Ne brinite, sve }e se rije{iti na najbolji na~in. Zdravlje: Kontrolirajte unos soli u organizam.
23.IX - 22.X

VAGA

22.10
FILM, OBN

Izgubljena kolonija
Negdje izme|u 1587. i 1590. gotovo bez traga nestalo je bez traga cjelokupno stanovni{tvo prve engleske kolonije na podru~ju Amerike ostaviv{i za sobom samo poruku „Croatoan“ urezanu u deblo jednog drveta. Do dana dana{njeg se ne zna kud i kako su nestali, a teorija ima niz, po~ev{i od teorije o gladi, preko asimiliranja u jedno od domoroda~kih plemena ili grupnog bijega nekud pa sve do otmice vanzemaljaca... Uloge: D`ejms Aleksander, Majkl Armstrong, Majkl ^alkli Reditelj: Berti Stivens

22.10 Bojno polje: DOKUMENTARAC Umjetnost ratovanja FTV
Televizijsko iskustvo kakvo do sada niste iskusili, u kojem se neke od najzna~ajnijih i naj`e{}ih scena iz svjetske historije po~inju odigravati pred va{im o~ima. U serijalu „Bojno polje: Umjetnost ratovanja“ ne}emo samo posjetiti neka od najuzbudljivijih ratnih popri{ta u historiji svijeta, ve} }e ih gledalac do`ivjeti kao da se i sam nalazi usred bitke.

[KORPIJA Ljubav: Niste zadovoljni ljubavnim statusom.

Slijedi susret koji mo`e imati velikog uticaja u budu}nosti. Posao: Prihvatiti kritiku, jer je, vjerovatno, opravdana. Shvatite dobronamjernost onog ko vam je upu}uje. Zdravlje: Sve je dobro. Ljubav: Ne igrajte se s tu|im osje}anjima. PreSTRIJELAC vi{e cjenite sebe, pa vam partner mo`e okrenuti le|a. 23.XI-22.XII Posao: Izbjegavajte diskusije sa kolegama. Ako treba, priznajte da ste pogrije{ili. I vama }e biti lak{e. Zdravlje: Nervozni ste.
23.X - 22.XI

Distrikt

21.20
SERIJA, OBN
Pred Manionom i njegovom ekipom je slu~aj te{kog ubistva. @rtve su dvojica biv{ih policajaca, koji su radili na obezbje|enju banke. Manion sumnja da je u cijeli slu~aj upletena ruska mafija, te nastoji dobiti dozvolu da cijeli slu~aj ispita sam, bez uplitanja FBI.

1001 no}

20.00
SERIJA, HAYAT TV
Za Bajram se [eherzada i Kan vi|aju s dje~akovim djedom i bakom. [eherzada je ogor~ena zbog postupaka svog svekra i, mada se Burhan kaje, podsje}a ga da se odrekao sina, te da nije htio spasiti `ivot unuka. Onur je, zapravo, ogor~en na sve `ene zbog prevare svoje nekada{nje vjerenice Nil. Kerem priznaje Onuru da je zaljubljen u [eherzadu.

Ljubav: Ako ste bje`ali od ljubavi, uvi|ate da joj je nemogu}e pobje}i. Prihvatite situaciju kakva 23.XII-21.I jeste. Posao: Ako bolje zara|ujete, nemojte nekontrolirano tro{iti. Pogotovo, ne razme}ite se pred drugima. Zdravlje: Kontrolirajte krvnu sliku.
VODOLIJA Ljubav: Izme|u vas i partnera vlada napeta

JARAC

atmosfera. Kao da niti jedno ne `eli da popusti... Posao: Poka`ite vi{e interesovanja za poslove koje obavljate, pa }e i materijalna nadoknada biti bolja. Zdravlje: Kre}ite se vi{e.
22.I-19.II

Ljubav: Sve }e biti bolje ako zaboravite pro{lost. S optimizmom krenete dalje, pa }ete biti zadovoljniji. 20.II-2O.III Posao: Ne anga`irate se na na~in kako vi to znate. Treba vam mali predah, da krenete u ostvarenje planova. Zdravlje: Pripazite na na~in ishrane.
RIBE
branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura i Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388,

281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Prva premijerka Australije

Zakletva Gilard
KANBERA - Australska laburisti~ka premijerka D`ulija Gilard (Julia Gillard) polo`ila je zakletvu nakon {to je uspjela osigurati potrebnu ve}inu u parlamentu. Prva `ena na du`nosti australskog premijera imenovana u junu nakon pobune protiv biv{eg premijera Kevina Rada (Rudd), tako|er laburiste.

Vejn i Kolin Runi: Razgovarali u svom domu

Iako je kazao da ne}e spa{avati brak

RUNI SE VRATIO SUPRUZI
Kolin prihvatila povratak nevjernog mu`a i objasnila mu pravila igre
MAN^ESTER - Iako je rekao da ne misli spa{avati brak jer se boji kritika supruge i njene porodice, Vejn Runi (Wayne Rooney, 24) se predomislio. Prijatelj para rekao je da se Vejn sastao sa suprugom u svom domu i razgovarali su o svemu {to se dogodilo, a tom prilikom je Kolin Runi (Coleen, 24) na po~etku razgovora objasnila mu`u nova pravila igre. Rekla mu je da je ovo prvi i zadnji put da }e mu tolerirati prevaru, a ako mu se slu~ajno dogodi da se „oklizne“ jo{ koji put, mo`e se oprostiti s brakom. Nogometa{ je navodno pristao na sve uvjete, izvinio joj se i rekao da je afera s prostitutkom D`eni Tomson (Jenny Thompson, 21) i njenom prijateljicom Helen Vud (Wood, 23) bila najgluplja stvar koju je u `ivotu uradio i da takvu gre{ku ne planira napraviti nikada vi{e.

Dink: Ubijen 2007. godine

Odluka Suda za ljudska prava
STRAZBUR - Evropski sud za ljudska prava zaklju~io je da vlasti Turske nisu preduzele mjere da za{tite novinara Hranta Dinka, iako im je bilo poznato da mu desni~ari prijete smr}u zbog pisanja o stradanju Ermena, i odlu~io da ta dr`ava Dinkovoj porodici isplati 100.000 eura. Dink je ubijen ispred svoje kancelarije 2007. godine.

Svjedo~enja Polan~eca i [ukera
ZAGREB - Biv{i potpredsjednici Vlade Hrvatske i ministri Ivan [uker i Damir Polan~ec ju~er su pred saborskim Istra`nim povjerenstvom za ispitivanje privatizacije INA-e dali potpuno suprotna svjedo~enja o njihovoj ulozi u izradi i potpisivanju izmjene dioni~arskog ugovora Vlade i MOLa krajem 2008. i po~etkom 2009. godine. Tom izmjenom ugovora MOL je znatno oja~ao svoja upravlja~ka prava nad INA-om iako je imao samo dva posto vi{e dionica od hrvatske dr`ave. [uker je vi{e puta ponovio da, iako je bio imenovan u Povjerenstvo za izradu izmjena ugovora, nije u~estvovao u radu Povjerenstva jer je imao drugih ministarskih obaveza, prije svega radio je na bud`etu. U svjedo~enju Polan~eca, ~lanovi Povjerenstva i novinari ~uli su potpuno drugu verziju jer je on odbacio insinuacije da je sam pregovarao sa MOL-om o izmjenama ugovora i da je za svaki korak dobivana saglasnost Predsjedni{tva HDZ-a.

Iskosa

^ekala na liniji 12 sati
LONDON - Slu`ba za korisnike „Virgin Medije“ ostavila je Britanku Tanju Dejvis (Tanya Davis, 26) na ~ekanju 12 sati. Tokom boravka u Indiji, dobila je vezu s britanskom slu`bom tek iz 20. puta. Nakon svega spojili su je s operaterom u Velikoj Britaniji koji nije mogao vjerovati koliko je dugo ~ekala na liniji.

Obama: Zbirka pri~a o velikanima SAD

(Foto: AP)

Obama napisao pri~e za djecu
VA[INGTON - Za dva mjeseca na policama ameri~kih knji`ara pojavit }e se nova knjiga ameri~kog predsjednika Baraka Obame (Barack), javlja AP . Knjiga „O tebi pjevam: Pismo mojim k}erkama“ je zbirka pri~a o 13 velikana historije SAD, od prvog predsjednika D`ord`a Va{ingtona (George Washington) do legende bejzbola D`ekija Robinsona (Jacky) Knjiga }e se na}i u prodaji od 16. novembra u izdanju „Random Housea“, ~iji je predstavnik pohvalio Obamino djelo za koje je rekao da je namijenjeno djeci starijoj od tri godine. Knjiga }e prvo biti objavljena u 500.000 primjeraka po cijeni od 17,99 dolara, a prihod od autorskih prava za ovo djelo Obama }e pokloniti fondu za {kolovanje djece poginulih vojnika i ratnih vojnih invalida. Dvije prethodne Obamine knjige, „Snovi mog oca“ i „Smjelost nade“, prodate su u milionskom tira`u.

Polan~ec: Odbacio insinuacije

(Foto: www.jutarnji.hr)