1.

Poreklo i obeležije naziva «Balkansko poluostrvo», «Balkan» i «Jugoistočna Evropa» (Izvor: Marija Todorova – Imaginarni Balkan) Izprva reč «balkan» je čisto geografskog smisla i na turskom je značila planina. Kasnije će joj biti dodavana i kulturno-socijalna značenja. Prvi put je pojam «Bal-kan» u Evropu uveo 1794 god. Britanac Džon Morit, koji je na proputovanju za Osmansko carstvo i dalje na istok, planinu «Bal-kan» označio kao mesto koje razdvaja Bugarsku od istoka prema zapadu Evrope. Ali kaže da je antički naziv za ovu planinu «HEMUS» mnogo lepši. Još u 16 veku je diplomata, Ferdinanda I (habzburškog cara) koji je trebao da pregovara sa Visokom portom o priznavanju habzburške kontrole nad Mađarskom i Transilvanijom, Antun Vrančić uočio da je «Stara planina» slavjanobugarsko ime za Hemus. Nemac Salomon Švajger proputovao je Balkan 1577.godine. Po povratku u Nemačku objavio je prevod Kurana na nemački. Vodio je dnevnik o svojim putovanjima i u jnemu je dao detaljan opis Hemusa, za koji je koristio termine Emum, Hemo i Hemus . On je drugi pisac po redu koji prenosi tursko ime planine, Balkan, što svedoči o širenju tog imena u regionu. Hemus je visok 6.000 stopa. U nekim knjigama kaže se da se kralj Filip Makedonski popeo na Hemus za 4 dana i sišao za dva dana da bi video predele oko planine. Hemus je poznat po nekadašnjim rudnicima srebra pa ga italijani zovu i Srebrna planina. Turci ovu planinu zovu Balkan, dok je lokalno stanovništvo zove na hrvatskom jeziku Komonica. Tokom 18 veka ove dve reči (Hemus i Balkan) su se koristile neposredno ali naizmenično, ali sa 19 vekom reč Balkan uzima primat. Nemački geograf August Cojne je 1818 god prvi dao naziv ovom poluostrvu – balkansko poluostrvo. On je smatrao da je ono na severu odvojeno od ostataka Evrope vencem balkanskih planina, i po starom običaju da poluostrvo naosi naziv dominantne planine – dao mu je naziv balkansko poluostrvo (kao što postoji Apeninsko, Pirinejsko i sl) Ovo je bilo pogrešno uverenje Cojnea da su Balkanske planine severna granica poluostrva, no uprkos toj velikoj grešci, putnici su već u XVIII veku bili dobro i tačno upoznati sa konkretnim položajem ove planine. Jedan francuski geolog dao je tačan opis planine koja se pruža dužinom 555 km sa zapada na istok i čija se širina kreće od 20 do 60 km. Iako je ime Balkan sve više ulazilo u rečnik posmatrača, malo njih je znalo njegovo tačno značenje. Reč balka vezuje se za planinu: u većini turskih, otomanskihrečnika ona ima značenje planine, planinskog venca, negde se definiše kao šumovita a negde u značenju stenovitog mesta. Sve do Berlinskog kongresa 1878, najčešće oznake odnosile su se na prisustvo Otomanskog carstva na poluostrvu: Evropska Turska, Turska u Evropi, Evropsko otomansko carstvo.... U drugoj polovini 19 veka će pojam Balkansko poluostrvo gotovo u potpunosti zameniti pojam «Evropske Turske». 1909 godine nemački geograf Teobald Fišer je pokušao da ispravi Cojnejovu grešku i uvede nove geografske činjenice i ovaj deo Evrope nazvao «Jugoistočna Evropa».

1

Vrlo je verovatno da je u posleratnom periodu termin Jugoistočna evroppa zbog zupotrebe od strane nacista postao nepoželjan i od tada je odstranjen iz upotrebe zbog svojih političkih konotacija. Jugoslovenski geograf Roglić je kasnije 1950 pokušao da ponovo uvede ovaj termin (jugoistočna evropa), ali mu nije uspelo. 2. Različita određenja (poimanja) Balkana u političkom, verskom i kulturološkom smislu (Izvor: Marija Todorova – Imaginarni Balkan) Jedina razlika u tumačenju Jugoistočne Evrope i Balkana može se zateći u nemačkom jeziku i književnosti i posledica je različitih kriterijuma za definisanje. U nemačkom jeziku Jugoistočna Evropa je oznaka za region a balkan je samo njen podregion. Mađarska je npr deo Jugoistočne Evrope ali ne i Balkana. Kada neko ove pojmove koristi kao sinonime, Mađari se ljute jer ih je neko označio balkancima. I tu se upravo vide različita politika i kultura određenja balkana. Najviše u 20 veku su sem ovih odlika uvedene čak i antropološke odlike. – kod J.Cvijića je Balkan mesto gde žive balkanske civilizacije mesto gde žive i Hrvati Slovenci. Džordž Hofman je Grčku i Rumuniju izbacio sa Balkana, jer ove zemlje ne odgovaraju balkanskom profilu naroda. Rumunija je podvođena pod širi pojam Jugoistočne Evrope. Tako se pojam Balkana tretirao ili kao sinonim za pojam Jugoistočne Evrope ili kao uži deo njega. Najopštije gledano definicija Balkana određena je nizom geografskih, političkih, itorijskih, verskih i kulturnih kriterijuma i njihovom kombinacijom. U drugoj polovini XVIII veka, Balkan je bio pod uticajem sve aktivnije ruske politike na Mediteranu pa je na delovima Balkana došlo do otvorene pobune protiv Porte. U XIX veku hrišćansko.muslimanska dihotomija izašla je iz političkog i kulturnog rečnika u smislu u kome je do tada postojala. Sada je ta opozicija izražena u u liku nacija željnih da se razviju u duhu evropskog progresa sjedne strane i onih koji žive u nazadnom tradicionalističkom državnom uređenje s druge. -Vremenom je pridev balkanski dobio i svoja moguća pežorativna značenja u engleskom, italijanskom i francuskom jeziku. Na osnovu upotrebe imena Balkan kao etikete u različitim jezicima možemo izvesti određene zaključke o relativnom značaju tog pojma. U glavnim evropskim jezicima ili u jezicima država koje su imale poseban interes na Balkanu to ime se pojavljuje samo u jednom obliku (ili u jednini ili u množini) izuzetak je Francuska u kom se upotrebljavaju oba oblika. Slično kao i u grčkom, rumunskom, srpsko-hrvatskom označava NEUKUSNO, NEKULTURNO, ZAOSTALO, NEDOLIČNO. U srpsko-hrvatskom postoji i značenje kao «samokritike» kada se kaže «Balkanci smo». U svim jezicima, uz dva izuzetka, ime Balkan upotrebljava se sa emotivnim primesama, a emocija varira od emotivne do pogrdne. Prvi izuzetak je Turski u kom Balkan nema pogrdnu komponentu, drugi je Bugarski koji ima sve nijanske značenja od negativne, neutralne do pogrdne. Najvažniji pojam koji je izveden od reči Balkan jeste balkanizacija. Na kraju XIX veka, reč je Balkan sve više počela da se upotrebljava sa političkom konotacijom, a ne u čisto geografskom smislu, i odnosila se na države nastale posle raspada Otomanskog carstva: Grčku,Srbiju,CG,Rumuniju i Bugarsku. U to vreme još nije bilo ni traga omalovažavanja.

2

Simptomatično je da reč balkanizacija, koja se najčešće koristi da označi proces rasparčavanja geografskih i pol celina po nacionalnom osnovu na nove, nije stvorena tokom stoleće u kom su se balkanske nacije postepeno otcepljivale od Otomanskog carstva već nakon I sv rata kada je nastala samo jedna nova država-Albanija dok su sve ostale nastale još u 19 veku Bujanje velikog broja malih država izazvano je dezintegracijom Habzburgovaca i Romanovih i stvaranjem Poljske, Austrije, Mađarske, Letonije,Estonije.. Erik Hobson u pravuje kada balkanizaciju izjednačava sa pojmom koji označava sistem mini država ali greši kada je povezuje sa raspadom Otomanskog carstva. Oba termina su pripadala rečniku političkih uvreda. On nije jedini koji pogrešno datira balkanizaciju. U mnogim savremenim rečnicima i enciklopedijama napravljena je ista greška. Glagol se balkaniser označava proces nacionalističke fragmentacije nekadašnjih pol i geografskih celina u nove male države –kao na Balkanu posle I svetskog rata, uprkos činjenici da su sve balkanske države postojale od nekoliko decenija do jednog stoleća pre I sv rata osim Albanije. Izraz balkanizacija pojavio se posle I sv rata: prvi put se spominje u New York Times-u, 1918 godine.Balkanizacijom se detaljnije pozabavio evropski dopisnik Chicago Daily News-a –Maurer.On pod tim pojmom objašnjava : u regionu gde su rase izmešane, stvara se mnoštvo malih država sa više manje zaostalim populacijama, ekonomski slabih država skloni intrigama; te države su stalni predmet mahinacija velikih sila. Element stranog mešanja u unutrašnje stvari malih zemalja postao je tako dominantan da je kasnije motivisao drugog autora da definiše balkanizaciju kao konstantno mešanje stranih sila koje žele da sačuvaju ili uspostave svoje interesne sfere. Često se događalo da se termin balkanizacija potpuno odvoji od Balkana i jednostavno se paradigmatski povezuje sa različitim problemima. Ovaj termin su u univerzitetskim krugovima upotrebljavali nosioci različitig političkih gledišta: neki su multikulturalnost izjednačavali sa balkanizacijim, neki kao metaforu za postkomunizam. 3. Geografske karakteristike Balkana (Izvor: Marija Todorova – Imaginarni Balkan i Stevan Pavlović-Istorija Balkana) Pod Balkanom podrazumevamo: deo evroazijske kontinentalne mase koja prelazeći Dunav i Savu izlazi na 6 mora Sredozemlja i čini vezu Evrope i Bliskog Istoka. Severne Evrope i Sredozemlja i Severne Afrike. Površine 550 000 km kvadratnih sa preko 60 miliona stanovnika. To je oblast koja se prostire između 5 planinski sistema : Dinarske Alpe na Istoku, Rodopi, Karpatsko-transilvanske i Balkanske Alpe. Pored toga, Balkan opasuju i mora: Jadransko i Jonsko-na zapadu, Egejsko-jug, Crno i Mramorno-istok, a sva ona čine šire deo Sredozemnog basena. Južna, istočna i zapadna granica poluostrva jasno su omeđene ali kod određivanja severne granice postoje razlike: 1. Reke Dunav- Sava-Kupa i imaginarna linija do luke Rijeka. 2. Njenom severnom granicom smatraju liniju Dunav-Sava-Trst Jovan Cvijić smatrao je da su Dunav i Sava savezne granice. Mnogi se slažu da Balkanu, pored Albanije, Bugarske, Grčke i svih zemalja bivše SFRJ pripadasamo još Dobrudža (kao deo Rumunije) i evropski deo Turske.

3

Zahvaljujući ovakvom geografskom položaju Balkan je tranzitni pravac I reda između Zapadne Evrope i Bliskog Istoka, između Severne Evrope i Afrike (bila je pod nadzorom velikih sila sve vreme) Njegov južni i zapadni deo ulaze u sastav Sredozemlja i u njegovoj neposrednoj blizini najvažnija komunikacija Sredozemnog mora – Gibraltar-Malta-Suec. Deo je svetskog plovidbenog puta: Atlantik, Sred more, Indijski okean, Australija. Najveći značaj Sredozemnog mora je Suecki kanal. Albanija – najmanja Balkanska država – najbliža Apeninskom poluostrvu. Grčka – pored Grčke obale-pomorska komunikacija Gibraltar –Malta-Suec, Krit je od severne Afrike udaljen 300km. Kroz Grčku prolazi pruga Pariz-Istambul i Grčka ostrva su pred ulazom u Dardanele. Turska- Azijski deo mosta između Evrope i Azije, Kontroliše Bosfor i Dardanele. Bugarska-međunarodne transkontinentalne komunikacije koje preko Sofije vode dolinom reke Marice za Carigrad i dalje za Malu Aziju, Bagdad, Persijski zaliv i zemlje Bliskog istoka Rumunija-istorijski pripada Balkanskim državama Preko kanala Dunav-Majna-Rajna veza sa Severnim morem. Bivša YU –jugoslovenska, mediteranska,srednjoevropska zemlja, pripada podunavlju i jugoistočnoj Evropi. Zahvata Središnji deo Balkana koji je presečen MoravskoVardarskom dolinom i čitav severozapadni deo između Save i Jadranskog mora. Prva geografska određenja Hemusa su dali još Tračani pa stari Grci. Ovaj termin je u 16 veku preuzeo Vrančić označavajući da se sa vrha Hemusa vide Jadransko i Crno more i reka Dunav. Cojne je smatrao da je Balkansko poluostrvo na severu odvojeno Balkanskim planinama i da se na severozapadu nadovezuju na Alpine, a prema istoku ide do Crnog mora pa posle u dva lanca planina. U knjizi Stevana Pavlovića kaže se da severne granice Balkana čine istočni Alpi do Egejskog i Crnog mora i od Dnjestra do Jadrana, preko zemalja koje naseljavaju: Rumuni, Južni Sloveni, Albanci, Grci. Širenje ili sužavanje balkanskog poluostrva je nažalost češće političko nego geografsko pitanje. Pored Balkanskih prestonica on je imao 3- spoljne prestonice: Carigrad, Beč i Pariz. Carigrad –prestonica Osmanskog carstva, bio je centar Vizantije i raskršće između Evrope i Azije i centar pravoslavlja. Beć- središte Habzburgovaca, centar katolicizma i prosvetiteljstva, obrazovanja. Pariz- izvor narodnog suvereniteta, nacionalne drđave i čitave evropske kulture Međutim standardni pristup geografa se može podeliti u dva tabora tj dva pristupa: 1. Fizičko geografski 2. Politički pristup Za prvu grupu je neosporno da su Crno more,Mramorno, Egejsko i Sredozemno more, Jonsko i Jadransko granice balkanskog poluostrva. Severne granice počinje na ušću reke Idrijce u Tršćanski zaliv do jugoistočnog oboda Julijskih Alpa, pa do Dunava i Save. Ovom određenju bi pored uobičajeno navedenih zemalja pripadale i Dobrudža i evropski deo Turske. Po J.Cvijiću severna granica su Sava i Dunav pa Rumunija ostaje izvan ovog prostora.

4

ali je i ona morala da se suoči sa problemom manjina: Grčka sa takozvanom slavofonom manjinom i sa muslimanskom manjinom. 1912 -1922 (dva balkanska rata. Hrvati nisu bili pod otomanskom vlašću ništa duže od Mađara a Slovenci nisu uopšte ali u ovoj knjizi su oni ukljulčeni jer se istorija Balkana u XX veku ne može zamisliti bez istorije celovite Jugoslovenske države. Oko dva i po miliona ljudi pogođeno je ovim seobama. Neki uključuju i Kipar i Tursku. Balkan je važan kontaktni i saobraćajni prostor. Tako masovnih migracija nije bilo u ostatku Evrope. što je olakšavalo kteranje stanovništva i mešanje različitih grupa na ovoj ogromnoj teritoriji. imali najistaknutije mesto u njemu. Dačani. Prvi svetski rat i Grčko-turski rat). Narodi koji su uspeli da ostanu u svojoj državi su Grci-oni su se nacionalno okupili. U knjizi Imaginarni Balkan balkanskim narodima smatraće se Albanci. Naseljavanjem Slovena desile su se velike demografske promene. Grci. Jedna od sledećih važnih geografskih odlika Balkana je da je to planinaska teritorija ograničena planinama. Postojali su prastanovnici koji su seobama potiskivani. Samo je veovna vladavina Otomanske imperije ostavila u nasleđe 7 miliona muslimana rasutih po svim Balkanskimdržavama. Najveća kretanja stanovništva tokom XIX veka. uglavnom su posledica političkih događaja i to pre svega otcepljenja nacionalnih država na Balkanu. Najpodeljeniji su Albanci ( u Makedoniji-zapadna Makedonija gde žele da 5 . Demografske karakteristike balkanskih naroda (Izvor: Marija Todorova – Imaginarni Balkan) Balkan su naseljavali Iliri. Heleni. ni jedna jedina balkanska zemlja nije postigla željene idealne odlike evropskih nacionalnih država: etničku i versku homogenost. Spaja Bliski istok sa Evropom i Severnu Evropu sa Mediteranom. a nadmašiće ih jedino događaju tokom Drugog svetskog rata. Uprkos ovako drastičnim pomeranjima stanovništva. Ovaj drugi u suštini politički pristup favorizuje većina istoričara dodajući mu istoriske i kulturne faktore. danas nova grupa muslimani-Bošnjaci. Na Balkanu dominiraju južnoslovenski narodi. Mađarska jeste bila pod otomanima ali je razvoj Mađarske mnogo tešnje vezan za Habzburšku monarhiju i ta činjenica opravdava isključivanje Mađarske iz ovog pregleda. Rimljani. Još su drastičnije bile migracije tokom duge ratne decenije. Prema Cvijiću Slovence ne bi trebalo uključiti među njih jer nikada nisu bili pod otomanskom vlašću. Grčka se najviše su se približili monoetničkim državama. Glavna posledica uspostavljanja pax ottomana na Balkanu bilo je ukidanje granica među državama i među feudima.Drugi pristup bi obuhvatio celu Rumuniju bez Turske. Bugari. Rumuni i svi bivši Jugosloveni. (teritorije poput Dubrovnika izvršile su snažan uticaj na Balkansko poluostrvo) Turci će se takođe smatrati balkanskim narodom pošto se geografski delimično nalaze na Balkanu i pošto su kao nosioci Otomanskog nasleđa. Za razliku od Pirinejskog i Apeninskog poluostrva Balkansko poluostrvo je na severu otvoreno i ima niziju. dok Hrvate treba jer su značajni delovi teritorija dugo bili pod otomanima. 4. Romani.

Nerešeni problemi manjina i dalje predstavljaju aktivna i potencijalna krizna žarišta na Balkanu – u Bosni. 2% Srba i Italijani Rumunija je imala najbrojniju manjinu 27%. u Srbiji vlada bleka kuga.ima oko 63 miliona stanovnika. Turska traži povratak 250.znamo da razvijene zemlje suočavaju sa starim stanovništvom pa se piramida pretvara u cilindar oblik. niska stope rađanja i depolpulacija su tipične za sve hrišćanske zemlje na Balkanu. Muslimana 38%. Crnogorci 5% BiH nijedan konstitutivni narod nema više od 40%.5% Turaka. Kada j do toga došlo veliki deo Balkana nalazio se izvan Otomanske sfere i uticaja (sem Moldavije i Albanije).. ima malo Grka na jugu-jedino priznaje postojanje Grčke manjine. otomansko nasleđe pokazuje neke bitne razlike.7% Hrvata.stvore federaciju u okvru Makedonije.. Sada se pokreće pitanje njihovog vraćanja. Srbiji.naseljeni su na Kosovu. Nisu svi Albanici muslimani oko 20% pravoslavnih i 10% katoličkih Albanaca . 98% Albanci. Može se izvući zaključak da je u demografskoj sferi otomansko nasleđe još uvek živo. Razlika je što u vreme klijanja nacionalističkih ideja. Veliki broj albanaca u Epiru ali i nih čiji je status neregulisan. Srbi su podeljeni u ( BiH. Albanci su u Zapadnoj Makedoniji većina 90% traže federaciju.Po stanovništvu najbrojnija a po tempu rasta najdinamičnija. 85% Bugari. Srbiji. Grčkoj. Sama Turska koja je iz Otomanskog carstva zašla smanjena i sa etničkim jezgrom nastalim posle proterivanja Grka i pokolja Jermena.Turci. Što se tiče piramide starosnog doba. Arapi. ostatak Srbi. dominantne grupe u austrijskom i ruskom carstvu činili su etnički elementi sa viskokom nacionalnom svešću. Hrvatskoj u CG.000 Turaka u Bugarsku.2% Albanija.. Ogroman je rast albansog stanovništva. manjine su: Mađari 7. u periodu između ratova i posle drugog svetskog rata. Turci su u poređenju sa Balkanom bili poslednja grupa koja će razviti sopstveni turski nacionalizam. 6 . Grčka –homogena zajednica-10 miliona stanovnika 98%Grka. Bosni. Makedoniji. Dobrudži. Rumunija – 89% Rumuni . Posledica ove demografske kulture je večno prisutno manjinsko pitanje. Romi i Nemci. 8. 70% pravoslavaca. morala je da se suoči sa značajnim manjinama-Kurdima. Srba 40% Hrvatska – 78% 1991 u njoj je bilo 12% Srba ali zbog etničkog čišćenja pšrbeglo 400 hiljada Slovenija 87%.manjine su Jermeni i Grci ali usg su svi muslimani a hrišćana ima 0. Ovo sve sugeriše da pitanju otomanskog nasleđa u demografskoj sferi treba prići mnogo uopštenije: kao kompeksu imperijalnog nasleđa u kontekstu nacionalnih država. 2. Vojvodini i samom Istambulu. CG). Trakiji i Kipru.. malo u Makedoniji). Najkompleksnija je bila situacija u takozvanim kontaktnim zonama: Makedoniji. manjine su Albanci 16. 22% Albanci. oko 2. na Kosovu. Bugarska ima 8. 7% katolici i 6% protestanti SCG – 68% .5% Mkedonci.1%. Turska. Veliki broj Turaka i Pomaka(islamizirani Bugari) iseljeni 80-ih g za vrmeme Todora Živkova. Makedoniji.5% ali na KiM preko 90%. na Kosovu. Kurdi 15%. Sve balkanske zemlje problem manjina rešavale su emigracijom i asimilacijom. Stanovništvo Turske nije homogeno: Turci -83%. Ako se uporedi sa drugim multinacionalnim imperijalnim nasleđima Evrope (austrijskim i ruskim). Vrhunac emigracije je serija pomeranja posle I sv rata.od 2 miliona stanovnika oko 65% Makedonci. U Bugarskoj je 13% stanovništva pripadalo manjinama.7 miliona stanovnika. dok je u Otomanskom carstvu slučaj bio obrnut. Makedonija.

osim da se verski razlikuju. Religija je zapravo imala sporednu ulogu u stvaranju novin nacionalnih identiteta. mala bugarska katolička zajednica smatrala se organskim delom bugarske nacije. U doba Osm. Albanija ima 3 veroispovesti-muhamedanska.) Religija je problematično merilo za povlačenje etničkih granica. To je sprečilo integrisanje (ali ne i asimilaciju) različitih jezičkih grupa u jedinstvenu naciju (Albanaca u Srbiji. vezuje se za Jadransku obalu. velika i presudna uloga koje je pravoslavlje igralo u stvaranju nacije. Nepremostiva podela između katolika Hrvata i pravoslavaca Srba može se objasniti ne toliko nepomirljivim verskim razlikama. Dolaskom osmanlija dolazi islam. istočni-pod uticajem Vizantije. Drina je granica. koliko činjenicom da su se ove dve zajednice razvijale u okvirima različitih istorijskih tradicija. Rimokatolički uticaj (15%) na severu. Grka u Albaniji. Zapadni deo –pod uticajem katoličke crkve. Nacionalizam se na Balkanau tokom XIX veka osmišljavao prevashodno na okosnici jezičkog i verskog identiteta. utvrđenivanu vekovima tokom otomanske vladavine. od kojih su muslimani činili većinu. granicu između muslimana i hrišćana. Sve nacionalne i kulturne vođe shvatile su jezik kao najmoćnije sredstvo ujedinjavanja pored vojske. Ali ispostavilo se da takve tenziju nisu nesavladive. Uprkos otporu prema katolicima u Bugarskoj. Smanjenje hrišćanskog stanovništva na Balkanu prati povećanje muslimanskih zajednica u islamu je porast nataliteta u Albaniji je izrazita piramidalnost starosnog doba. Razlog tome nije. Međutim i samo to naglašavanje kohezionog potencijala jezika ukazuje na njegovu isključivost i na krutost etničkih granica koje on povlači.carstva crkva je imala vrlo značajnu ulogu u odbrani samosvesti južnoslovenskih naroda.. društvena prava.. Rumunska unijatska i pravoslavna crkva uspele su da ostvare značajan stepen koegzistencije i kooperacije zahvaljujući zajedničkoj pripadnosti rumunskoj naciji. Vera je bila sinonim etničke pripadnosti. Pravoslavna crkva (20%) na jugu 7 . Nacionalna emancipacija zahtevala je predhodno priznanje narodnosti-kroz priznanje nacionalne crkve. i zato što su smatrali da opasnost dolazi spolja iz hrišćanskog tabora (Grka i Srba) Jasno je da su različite hrišćanske veroispovesti. katolička i pravoslavna. posebno u slučaju muslimana na Balkanu. U otomanskom carstvu porobljeni narodi nisu imali državna. Izuzetak je Albanija. Nacionalni identiet je sačuvan posredstvom crkve. usmenog predanja i narodnog stvaralaštva. Verske (civilizacijske) osobenosti balkanskih naroda (Izvor: Marija Todorova – Imaginarni Balkan) Prvu veliku podelu na verskoj osnovi na Balkanskom poluostrvu doneo je rashol Rimske crkve 1054g . kako tvrdi veliki deo balkanske istoriografije. a u nekim slučajevima nije ni postala funkcionalni element u definisanju nacije sve dok nacionalne države nisu nacionalizovale crkve. a naročito sukob između pravoslavlja i katoličanstva. 5. unoslile dodatnu napetost.još nepovoljnija situacija je u Sloveniji-smanjenje broja stanovnika očekuje se i u Bugarskoj i Grčkoj. Uprkos činjenici da je jezik postao jezgro različitih nacionalnih identiteta među hrišćanima na Balkanu on nije moga da poništi osnovnu granicu. verovatno zato što su se nacionalističke ideje razvijale simultano među različitim verskim grupama.

I danas crkva igra važnu ulogu u političkom životu Grčke. Carstva praćeno je nametanjem islama. Koridori na Balkanu: Putni koridori: koridor 10 . Sinteza vlasti i vere. Pravoslavlje to nije jer nema ambicije da preobraća pripadnike drugih veroispovesti. što bi povećalo ekonomičnost poslovanja i smanjilo zagađenje. Postoji potreba za moderniziranjem železničke mreže koja povezuje balkanske zemlje i modernizacija železničkih pruga koje vode ka srednjem Istoku. koji predstavlja najkraću vezu između Zapada i krajnjeg Juga evropskog kontinenta definisan je i uvršten u mrežu evropskih koridora još 1997. 16. Islam-pripadnici Turske manjine (8.5%). modernizacije i korišćenje velikih saobraćajnica koje prolaze celim regionom. Ovim vodenim putem je Srednja Evropa povezana sa Crnim morem. 22% Hrvata katolika i ostalo su Srbi Hrvatska 78% katolika. Dans je crkva značajna u pol životu YU. 2. uglavnom su katolici. pomaci (islamizirani Bugari). Međutim saobraćajnice su krajnje nerazvijene upravo ovde. Razradom sistema multilateralnih dozvola bilo bi postignuto i postepeno prilagođavanje režimu liberalizovanog tržišta EU i EFTA zemalja koje su stupile 1993. Crkva igrala važnu ulogu u borbi za nacionalno oslobođenje i širenje grčkog uticaja. godine na panevropskoj konferenciji u Helsinkiju. 1922 odvojio je kalifat od sultana a 1923 kalifat je ukinuo .000 Grčka Uglavnom pripadnici grčke pracoslavne crkve 97%. On 8 .Panevropski koridor 10.7 5 Hrvati i 2% Srba. Ove naknade bi trebale da se plaćaju zemlji čija se infrastruktura koristi i u kojoj je zagađivana čitava okolina. Praktična korist od primene takvih dozvola u drumskom saobraćaju je u smanjenju prazne vožnje kamiona. Širenje islam. Balkanske zemlje treba da izgrade mehanizam dogovaranja o zajedničkoj politici u oblastii izgradnje. Vojvodina –najveći broj različitih verskih zajednica BIH – 37% muslimana. Bugarska Pravoslavna vera dominantna. Grka.Albanije-uticaj južnih suseda Vizantije i Grčke. Kemal Paša Ataturk izvršio je korenite reforme turskog društva. Rumunija Pretežno pravoslavne veroispovesti (80%) . Katolika ima malo oko 70. Postoji velika zainteresovanost ali nije rešeno pitanje pravične naknade za korišćenje infrastrukture i zagađenje čitave okoline od drumskog saobraćaja. Hidroenergetski potencijal nije dovoljno aktiviran. 6. Prisustvo islama posledica vekovnog uticaja Osmanskog carstva. a u čiji sliv ulaze 5 balkanskih zemalja.5% Albanci-muslimani. Balkan ima tu nesreću da se nalazi na dodiru dva verska fundamentalizma: katoličanstva i islama. danas je islam dominanatna religija (70%). između Severne Evrope i Afrike. SCG 68% Srba –pravoslavci.000 Slovenija 87 Sloveni. Balkan kao kontaktni i saobraćajni (tranzitni) prostor Balkan je tranzitni pravac prvog reda između Zapadne Evrope i Bliskog Istoka. Sultan je istovremeno i kalif (verski poglavar). Otvaranjem kanala Majna-Dunav očekuje se udvostručenje tranzita Dunavom koji protiče kroz 3 balkanske zemlje. Pri EU u Briselu Grčka crkva ima Biro pravoslavne crkve. do 1991 bilo je 12% Srba sada ih je samo 200.

Sarajeva i Prištine. Od ukupne dužine koridora. trajektom prelazi u Italiju i dalje autoputem povezuje zemlje Evropske unije. koja je to uradila još 1994. a na zapadu u Batrovcima). Albaniju i Grčku. kroz Srbiju prolazi 800 kilometara. Tursku i Albaniju. osim pred izbore. Mađarsku. Jugoslaviju. Na putu od Salcburga preko LJubljane. a koji je samo 20 kilometara nizvodno od naše granice. Slovenija se potpuno prilagodila svim zahtevima EU i. Sloveniju. Rumuniju.Sofija i Beograd Budimpešta. Evropska komisija je i za našu zemlju usvojila strateške osnove tek 2001. preko Sofije. a još 400 kilometara treba da se dovrši. do danas planirani posao nije završen. NJime će prolaziti i drumski i železnički saobraćaj i biće omogućeno izbegavanje mostova u Srbiji. Sofije na Plovdiv i nize do severne Grcke i Soluna. Krajove. Niša i Skoplja do Soluna. vazdušni I telekomunikacioni koridori. Takode. Koridor 7 prati reku Dunav. već je pušten u saobraćaj. Zagreba. Beograda. iz Makedonije put vodi prema Albaniji i južno prema zapadnoj Grčkoj. mnogo kasnije od Slovenije. Još autoputem nije spojen ni Novi Sad s Beogradom. godine. Koridor 8 značajan je za Albaniju. a do tada međunarodna zajednica je osigurala tek deo novca preko donatorske konferencije u Briselu i nekih humanitarnih programa za sanaciju postojeće infrastrukture. a novi železnički u Novom Sadu nije ni u planovima. A o mostovima da i ne govorimo. Postoje strujni. od kojih su 380 km autoputevi punog profila. A potpuno isti slucaj imamo i sa trasama gasovoda i naftovoda. koristeći sve finansijske instrumente koji su joj ponuđeni. Beograda i Skoplja Koridor 10 (koji u našu zemlju na severu ulazi na Horgošu. Zamisao je da se Koridorom 10 preko Srbije Salcburg poveže s Atinom i Istanbulom. Bosnu. sa krakom Niš . Premda je svoje starteške dokumente o izgradnji infrastrukture donela tek 2001.Za završetak autoputeva u našoj zemlji potrebno je oko dve milijarde evra Koridor 4 Izradeni su planovi za alternativni koridor 4 koji ide preko Arada. Hrvatska tipuje na jadransko-jonski pravac. Hrvatska je do sada već toliko izgradila da se na autoputevima može osećati baš kao na pistama. Crnu Goru. Najveća konkurencija za prevoz robe ovom koridoru je upravo grčki motorni put. Koridor je dug 2. Razmišlja se i o izgradnji novog koridora koji bi iz Austrije išao do Atine preko Slovenije. Skoplja. Bugarsku. Evropa ce ici alternativnim koridorom. Italiju. a kamoli pravac do Horgoša. Međutim. Makedoniju i Grčku. Tirane i izlazi na Jadransku obalu. Oni se spajaju s grčkim motornim putem "Via egnacija". Hrvatsku. Nedostaje još samo most preko Dunava kod Vidina između Rumunije i Bugarske. Makedoniju i Bugarsku. Ukoliko mi za relativno kratko vreme ne zavrsimo deonicu od Nisa do granice i na severu prema Budimpesti. 165 km poluautoputevi. koji je na toj trasi.Srajevo-Osjek –Budimpešta. plasim se da cemo potpuno biti zaobideni. Bihaća. godine. a indirektno još šest zemalja: Nemačku. Još se ne zna ni kako će izgledati budući beščanski.direktno povezuje osam zemalja Evrope: Austriju. a istarski "ipsilon". Zagreba. Za povezivanje Kosova s Evropskom unijom posebno su se zauzeli Slovenci. za koji je tender već u toku. Burgasa i Plovdiva. ima krakove koji idu prema Budimpešti i Sofiji. (jer ju je raspad zemlje najmanje pogodio). postoji i koridor 8 koji ide od Varne. koji je trajektnim linijama spojen s Italijom. Hrvatske.360 kilometara i proteže se od Salcburga preko LJubljane. Koridor 5 ide pravcem Venecija-Trst-Kopar-Ljubljana-Budimpešta-Uzgvor-Lavov s granom koja spaja Rijeku i Zagreb i drugim krakom Ploče. Sloveniju. koji preko njene teritorije povezuje Italiju. Naftni koridori – Od Crnog mora ka zapadnoj Evropi. Koridor 7 Dunav Zaključak je da je od 6 balkanskih koridora našoj zemlji pripao samo jedan-Koridor 10. BiH. oko kojeg se već dve godine koplja lome. Ako mi brzo nesto ne uradimo i ako ne izvrsimo rekonstrukciju postojece putne mreze. . za deset godina se u potpunosti uključila u evropsku mrežu puteva. 9 .

g.1938. naime.g kada je.g takođe je vođena zajednička politika i razvijana međusobna saradnja. Treću fazu između 1933. Geopolitičke osobenosti balkanskog prostora Balkanski prostor zadržao je geopolitička svojstva regiona klasične političke nestabilnosti. pa se Mala antanta počela raspadati. triparitetne saradnje. bili sve brojniji i teži. odnosno Opšteg akta mirenja.g (kojim su Velika Britanija. Posle Prvog svetskog rata u periodu pd 1920. u kojoj Mala antanta počinje da deluje kao međunarodna regionalna organizacija ali se postepeno raspada. do 1935. Francuska. što im je u poslednjem periodu njenog postojanja sve više uspevalo. uporedo sa razvitkom velike ekonomske krize. koja predstavlja period trojnog saveza.g i koja se karakteriše razvijenom političkom saradnjom na osnovu dvostranih ugovora tri zemlje. pošto su se.g do 1929. u kojoj se države članice posebno angažuju na rešavanju ekonomskih odnosa i problema koji su. zaključen između ove tri države Pakt o organizaciji Male antante kao regionalne međunarodne organizacije sa svojim stalnim organima. između 1929-1933. Međusobna saradnja na osnovu ovih bilatralnih ugovora dovela je do potpisivanja tzv. Jugoslavija i Rumunija su.g. Mađarska je. pored politike međusobne saradnje. uporedo sa 10 . počele orijentisati na samostalniju aktivnost. političku saradnju sa Francuskom i oslanjanja na nju. Politika revanšističkih dražava bila je upravljena na likvidiranje Male antante i primenu politike njenih država članica. bure baruta . Drugu.7. za sve tri zemlje predstavljala glavnu opsanost jer su se sve tri graničile sa njom. pošto je zajednički cilj njihove i francuske politike bio očuvanje sistema evropskih odnosa stvorenih versajskim sistemom ugovora. Prvih godina treće etape. ali bez oslanjanja na Francusku. Mala antanta je predstavljala prvi psleratni regionalni odbrambreni zavez triju zemalja u Evropi.g.februara u Ženevi.Savetom ministara inostranih poslova i Ekonomskim savetom koji je trebao da radi na formiranju ekonomske unije između tri zemlje.g do 1922. čiji je cilj bio očuvanje stanja stvorenog u srednjoj i jugoiszočnoj Evropi posle rata i borba protiv eventualnog povratka habzburške dinastije u Austriji ili Mađarsku u cilju očuvanja svoje nezavisnosti. Trojne konvencije. 16.g kojima je stvoren regionalni odbrambreni savez nazvan Mala antanta. Ovi ugovori su produžavani sve do 1933. Razvitak i aktivnost Male antante deli se na tri etape: Prvu. Dvostranim ugovorima bila je predviđena obaveza međusobnog priticanja u pomoć u slučaju neizazvanog napada na bilo koju od njih od strane Mađarske ili Bugarske i konsultovanje o politici među njima. prostor istovremenog spajanja i prožimanja ali i odvajanja i podela –povezanost borbe za opstanak sa borbom za prostor. U toku prve dve etape države članice Male antante vodile su. arbitraže i sudskog raspravljanja između država Male antante od 21. koja traje od 1920.maja 1929. uporedo sa porastom nacističke opasnosti. Italija pristale na oduzimanje od strane Nemačke dela Čekoslovačke teritorije. što je predstavljalo odstupanje pred revanšistikim pretenzijama Nemačke) prestala postojati. Borbe i podele su stalna pojava u istoriji balkanskih naroda koje su se ispoljavale kroz stotine planova o podeli Otomanskog carstva između velikih sila. da bi posle Minhenskog sporazuma iz 1938.

Tako je morala biri nastavljena diplomatska borba za dobijanje ovih teritorija na mirovnoj konferenciji. 45-Krimska konferencija na Jalti.g održano je više savetovanja predstavnika svih balkanskih država na kojima se raspravljalo o stvaranju saveza čiji bi prvenstveni zadatak bio obezbeđenje postojećih međusobnih granica čijoj je promeni vodila. Čerčil) odluke su se neposredno ticale pojedinih balkanskih zemalja.000 km kvadratnih.. Albanija i Bugarska nisu prihvatile učešće u savezu. na 50 godina. kao i od vremena normalizovanja odnosa sa Grčkom posle rata. Realizovanje ovog cilja počelo je zaključivanjem dvostranih ugovora. kao autonomne carinske zone Jugoislavije. Tako je slobodna Solunska zona funkcionisala do II sv.Novembra 1933. 10.maja 1923. a dopunjena je sa 6 protokola u toku 1929.g. Turska je zaključila odgovarajuće ugovore sa Grčkom i Rumunijom. pod pritiskom saveznika povukla sa ovih teritorija) argumenti na kojima su se zasnivali jugoslovenski zahtevi bili su etnički sastav stanovništva. Balkanska antanta.SAD. Sile osovine: Rumunija i Bugarska i Turska neutralna (do predkraj rata. koji su okončani potpisivanjem Konvencije radi utvrđivanja tranzita preko Soluna. deo solunskog pristaništa sa blizu 100. U pogledu spornih teritorija prema Italiji saveznici su insistiali da se to pitanje reši mirovnim ugovorom. sa kojom je imala prijateljske odnose još 1924. Savet ministara je doneo rešenje prema kome se hrvatski krajevi koji su bili pod Italijom i jedan manji deo Istre daju Jugoslaviji. SAD se ne pojavljuju u ovoj podeli JUG 50% -50% ali je prevladavao Sovjetski uticaj – Crvena armija ulazi na Balkana RUM :SSSR 90%-VB10% BUG :SSSR 90%-VB10% GRČ :SSSR 10%-VB90% U pogledu interesnih sfera na Balkanu situacija je bila jako isprepeltana Albanija nije pomenuta – obe zemlje smatrale su da je ona pod njihovom sferom uticaja. Jaltska formula o podeli interesnih sfera uticaja na Balkanu. (Narodno oslobodilačka vojska se. Staljin i Čerčil donose sporazum o podeli interesnih sfera na Balkanu.Čekolsovačkom. Konvencijom od 1923. U vremenu između 1930-1933. italjanska i bugarska politika. Mirovna konferencija je pokazala veliko neraspoloženje zapadnih saveznika prema Jugoslaviji i njenim zahtevima. Jugoslavije. II sv rat: na strani saveznika: YU..VB i Francuska) čiji je zadatak izrada mirovnih ugovra sa Italijom. Albanija. preko koga će obavljati svoj spoljnotrgovinski promet sa jednim delom sveta.. Grčka. 1945-Postamska konferencija –teritorijalno razgraničenje. pre svega. Tržić.g do zaključenja Balkanskog sporazuma između Grčke.rata. Kanalska dolina. Iste godine.Devin i Buje pripadaju Italiji. dok se ostalog 11 .Teheranska konferencija (Staljin. sa kojom je odmah počela pregovore o dobijanju dela solunskog pristaništa. istorijske činjenice. Beneška Slovenija. Rumunijom i Finskom. Ruzvelt. ekonomska i geografska vezanost ovog područija za svoje zaleđe. Od samog kraja rata Jugoslavija je imala normalne odnose jedino sa Grčkom. u raspravama o mirovnom ugovoru sa Italijom. Rumunije i Turske kojim je formirana tzv.g.. 9.g zaključila Ugovor o prijateljstvu 27.Februara 1934.g Jugoslavija je dobila na isključivo korišćenje. a Gorica. Posle toga došlo je. na strani saveznika) 41-Atlanska povelja 43. Jugoslavija se sa Turskom. Oni su Postdamskoj konferenciji formirali Savet ministara inostranih poslova ( 4 velike sile – SSSR. Bugarskom.

koja je bila pod savezničkom vojnom upravom. 8. železničke i telekomunikacijske veze celokupnog zaleđa sa Jugoistočnom Azijom. Najkraća suvozemna veza između Evrope i Bliskog Istoka Bitan je kontaktni i tranzitni prostor.Grčka i Turska – članica NATO . i regiona u celini.Jugoslavija i Albanija –svaka na svoj način nezavisna. Strategijsi pravci na balkanskom prostoru Balkansko poluostrvo ima specifičan položaj u Evropi. Ona se sastojala od dve zone Zone A-sa Trstom pd Anglo-američkom vojnom upravom i zone B pod Jugoslovenskom vojnom upravom. a bilo je predviđeno da pod tom upravom ostane do imenovanja njenog guvernera. formiana je slobodna teritorija Trsta. On je trebalo da zajedno sa Vladom organizuje izbore za ustavotvornu skupštinu koja će doneti ustav Slobodne teriorije Trsta. područiju Kaspisjkog mora.Rumunija i Bugarska u Varšavskom paktu . Slobodna teritorija Trsta bila je azmišljena kao tampon država sa svojim guvernerom i vladom.g Ugovorom o miru. 2. 1. Za razliku od ostalih poluostrva ima otvorenu Severnu granicu prema unutrašnjosti kontinenta. Guvernera je trebao da imenuje Savet Bezbednosti UN uz konsultovanje Jiugoslavije i Italije ali on nije mogao biti državljanin ove dve zemlje. Mediteran. izlazi na Jadransko more. Ima geografski otvoreno zaleđe preko Panonske nizije (veza sa centralnom. Crno more. Pripadanje tj ne pripadanje određenom bliku određivao je određeni geoplitički i vojnostrateški položaj pojedinih balkanskih zemalja. 12 . Centralnoj Aziji. zbog nemogućnosti sporazuma oko imenovanja Guvernera. što je mirovna konferencija prihvatila 28. zapadnom i istočnom Evropom) Geostrateška prednost u odnosu na Apeninsko pol koje je zatvoreno Apeninima i Pirinejskog gde su u zaleđu Pirineji. Termin Balkan-misli se na njegov kontinentalni deo a termin Balkansko poluostrvo pdređuje celokupni prostor uključujući i njgovu mediteransku dimenziju sa ostrvima i morima od Jadranskog i Crnog mora.g (usvajajući Francusku liniju o podeli Istre) Jugoslavija je potpisala mirovni ugovor sa Italijom 10. Ovakvo držanje zapadnih saveznika negativno je uticalo na njihove odnose sa Jugoslavijom. a stvarno zbog igre zapadnih sila. Balkan je bio tampon zona vam sfere uticaja Balkan je periferija Evrope ali važno strateško područije. Balkanske zemlje sa nerešenim teritorijalnim i etničkim pitanjima.Februara 1947.Septembra 1946. Ponašanje SSSR-a bilo je globalno na strani Jugoslavije ali ni on nije bio spreman da se do kraja bori za ostvarenje principa samoopredeljenja i pomoć Jugoslaviji. mešanje velikih sila (naročito za vreme Hladnog rata) 2+2+2 tada je na Balkanu funkcionisala ova formula: . obuhvata veliki deo Dunava. Slobodna teritorija Trsta. međusobni sukobi. Bitna strategijska karakteristika Balkanskog pol je povezanost sa Malom Azijom (ka Bliskom Istoku.dela formirala tzv. Na Balkanu se nalaze najkraće putne. Do ovakvog razvoja nije došlo.

Bilateralni sporazumi izmedju Makedonije i Bugarske pisani su na francuskom jeziku zbog rasprave oko jezika. AU bio simbol za Proširenje na istok.000 kao i da svi Albanci nisu muslimani već da je 20% pravoslavnih i 10% kaoličkih miuslimana. 9. Turci su preko ovog prostora prodirali čak do Beča i Budimpešte.7% i Romi i Pomaci. Grci tvrde da je grčka populacija daleko brojnija u Alb i da je preko 400. Turska im je obezbedila smestaj.000 Turaka u Bugarsku. nakon smene Zivkova oni zele da se vrate. 1986-87.Turci koji se tretiraju kao pomaci jer su odvojeni od matice. Balkanski.zapad. Kad<pogledamo Balkansko poluostrvo kao deo Sredozemlja onda moramo imati u vidu pribrežna mora. Sa vojno-geografskog stanovišta.tj. Podunavlje uključuje u sebe sliv svih pritoka reka Save. značajan je težišni prostor Balkana-nalazi se u centralnom delu Balkana u trouglu: Kraljevo-Sofija-Skoplje-Priština-Kraljevo. To je osnov sporova između Bugara i Turske jer Turska traži povratak oko 250. Karlovački i Ljubljanska vrata. ali Bugarska ih ne zeli. Posle Balkanskih ratova deo Makedonije pripao je Bugarskoj. Posle II sv rata ovo je bilo područije konfrotacije Istoka i Zpada između dva bloka. kojim je izvršeno preseljenje stanovništva u cilju etničke homogenizacije. Unski. Bugarska je potpisnica Lozanskog sporazuma iz 1923.8%. a sto se tice drzave prvi su je priznali. Neretvljansko-Bosanski. Romi. javlja se politicko nezadovoljstvo muslimana koji zele da napuste Bugarsku i Zivkov im to dopusta. Ovi pravci su opredeljeni konfiguracijom zemljišta i usmerenošću prema objektima koje povezuju Balkan i ima ukupno 10 takvih pravaca. Primorsko-Drinski. Bugarska: U Bugarskoj zivi muslimanska nacionalna manjina . Crnomorsko pribrežije je upravo zbog tih svojih karakteristika predstavljalo prostor sukobljavanja dve velike sile u ovom područiju tokom istorije: Turske i Rusije.Dovoljno je pomenuti pohod Krstaša u srenjem veku preko ovih prostora išli su u pohode na Bliski Istok. Strategijski pravci na Balkanu su prirodne i komunikacijske spone Podunavlja sa Sredozemljem. Balkansko poluostrvo u svom crnomorskom okruženju dobija ne samo na vojnom već i u ekonomskom značaju jer je područije bogato naftom. Sedište tog težišta je Niš-najvažniji geostrateški objekat na Balkanu odakle je moguće razvijati vojne operacije u svim pravcima na istok. najvažnije luke i ostrva jer se preko pomorskih luka ostvaruju veze ne samo s lukama u Sredozemlju već i sa drugim lukama u Evropi. Crnomorski. Bugarska ne priznaje postojanje makedonske nacije. Strumički. tj Malom Azijom. U novijoj istoriji ovaj prostor je za Nemce. jezika i makedonske manjine u Pirinskoj Makedoniji koja joj je pripala posle Balkanskih ratova najznačajnije manjine su Turci 3.000 pomaka seli u Tursku misleci da ce im tamo biti bolje. Moravsko-Vardarski. Teritorijalni sporovi balkanskih država i naroda Albanija: najznačajnija manjina su Grci 1. ali posto im nije bilo kako su ocekivali. Medjunarodna organizacija tada urgira i na taj nacin se vraca jedan deo pomaka koji osnivaju svoju politicku stranku (oni se sada kotiraju na 4-5 mestu). Sto se SCG tiče bilo je slučajeva gde su Bugarski pojedinci počeli da govore o zapadnim pokrajnama-delovi oko Pirota. Tada se 150.Morave i donjeg toka Dunava.Aziji i Africi. Bosiljgrada. Bliskim Istokom i Severnom Afrikom. sever i jug. To 13 . Bugarska je imala veliki problem priznanja makedonske nacije i jezika. Kolubarsko-Ibarsko-Kosovski.

nije bio stav Bugarskih političkih vlasti i njihova službena politika.2% Srba ali ih se ona rešila kroz etnička čišćenja koja su sprovedena Bljeskom i Olujom pa se smatra da je preko 400. Granica kod Neuma. čiji su vojnici u oba svetska rata okupirali Makedoniju. pitanje je već faktički rešeno. Što se Prevlake tiče .mešovita međudržavna komisija eksperata za obeležavanje granica i održala je nekoliko sastanaka. Bugarska vlast se žalila zbog prava Bugarskih manjina kod nas jer su bili nzadovoljni. Hrvatska: Ima probleme granica na severu sa SCG na Dunavu u putanju je 100 i nešto km. Nakon dolaska na vlast demokratskih snaga u SRJ 14 . tj Makedonija je za Bugarsku samo još jedna Bugarska država. Drugim rečima. Došlo se do kompromisnog rešenja prihvatanjem Protokola 2003. jer UN i druge zemlje prihvataju suverenitet Hrvatske na za SRJ spornom kopnenom delu (kod rta Oštra). Formirana je zajednička. U 2004. na ulazu u Boku. Kozjaka i (kumanovske) Crne Gore.g srpska manjina formalno priznata i uživa određena zakonska prava (predstavljanja u Saboru. što predstavnici Makeoniju nisu prihvatili. U Hrvatskoj je posle 1991.g potpisan je poseban sporazum o međusobnoj zaštiti manjina i njihovim pravima. Problematična teritorija bila je locirana na tri mesta: Šar Planina. Bivša Jugoslovenska Republika Makeodnija za ceo svet i za Grke Makedonija a Grci su da se promeni ceo naziv bez Makedonija. pokušavajući da realizuju koncept Velike Bugarske. Bugarska je priznala makednosku državu ali ne i postojanje posebne Makedonske nacije.U njoj je 1991. -Drugi problem spoljne politike vlade u Skoplju sadržan je u odnosima sa Bugarskom. bilo 12.Zvezda na zastavi pronađena je u grobu oca Aleksandra Makedonskog. Što se imena tiče Makedonska varijanta je da ima 2 imena. SRJ je postavila zahteve za korekciju granice na tri mesta. Bugarsko rukovodstvo smatra da makedonski jezik predstavlja samo jednu varijantu. Makedonija: Probleme su imali sa Grčkom zbog imena i zastave. Ostalo ih je oko 200.Problem je rešen jer su smanjili broj kraka. traže široku autonomiju i žele da budu konstitutivan narod što vodi federaciji Makedonije. Principijelno je sa Hrvatske strane prihvaćeno.g Hrvatska je podigla optužbu protiv SRJ za ratnu odštetu. Dugo nisu bila regulisana pitanja razgraničenja i predstavnici Makedonije su izražavali nezadovoljstvo zbog toga. Od Tetova do Struge su sve Albanci. Žele od Makedonije da naprave složenu državu. ali je u praksi minimalno ostvareno pravo na povratak izbeglica i prognanih Srba. Sa BiH kod Bihaća. dok su predstavnici SRJ takav stav indirektno odbacivali. Drugim rečima pitanje je problem garantiranja slobode plovidbe i sigurnosti na za SRJ tako bitnom područiju.g kojim je pitanje rešeno demilitarizacijom dela graničnog područija i zajedničkim patroliranjem u vodama zaliva. Postoji pretnja da će Albanci za nekoliko decenija biti većina.. Drugi problem su Albanci .) ali se u praksi često postavlje pitanje stvarnih prava i ravnopravnosti.materijalnu potporu države. (dijalekt) bugarskog jezika. pa je osnovno sporno pitanje granica na moru. Makedonska većina to ne želi jer bi značilo kraj i cepanje Makedonije. Sa SiCG problem prevlake -za Hrvatsku je problem više prihološkog značaja nego strateško jer je u pitanju jedan i po km..000 u Hrvatskoj.000 Srba prognano u Srbiju i BiH. Zaliv u Boki Kotorskoj-kompromis je nađen tako što će zajedno patrolirati policajci. Predstavnici Makedonije su zauzeli stav da je granica utvrđena( jer su kao dokaze navodili vojne karte iz perioda SFRJ). Formalno je rešeno a sve više i u praksi ostvareno pitanje priznanja i poštovanja prava nacionalnih manjina. U Julu 2005.

zbog srpsko-albanskog etničkog spora na KiM . U Rumuniji Srba ima oko 20. Timok je u međuvremenu meandrirao ali nejasan je strateški značaj –možda zato što je u pitanju tromeđa ili zato što je to najniža tačka nadmoreske visine. Problem je u nespominjanju srpske manjine u Ustavu RM Postoji još jedan specifičan problem.Pitanje je priznanja Makedonske pravoslavne crkve. SCG: Albanci 16.i inteziviranja saradnje s Makedonijom i ovo pitanje je rešeno-potpisan je psorazum o demilitarizaiji. loš kvalitet nastave na srpskom i u Mađarskoj 3. Spor sa Bugarskom –opština Strumica. Srbi u Sloveniji nisu čak ni nacionalna manjina (ima ih 39. U Hrvatskoj imaju status manjine i ima ih oko 200. Položaj nac manjine u Sloveniji imaju Mađari i Italijani kojih ima zantno manje. U Makedoniji 40. – Sa nima su odnosi najkomplikovaniji.000 i problem je nerešen crkveni spor. U pitanje je razgraničenje na Timoku 1884.800-problem je što je u pripremi novi zakon o manjinama koji predviđa smanjenje njihovih prava. Crnogorci 5% i Mađari u Vojvodini. Dešavale su se zabrane sveštenicima SPC da u crkvenim mnatijama prelaze makedonsku granicu zbog čega su reagovali naši državni organi. Problem na Kosovu sa Albancima. Albanija je jedina na svetu koja je priznala Republiku Kosovo i omogućila rad njenog diplomatskog predstavništva u Tirani. U Sloveniji i Albaniji nema škola i medija na srpskom jeziku. 15 .000) po izveštaju o položaju Srba u zemljama u okruženju što ga je sačinilo Ministarstvo za dijasporu.g odnsi sa Albanijom su zapali u krizu. U vreme Miloševića odnosi su bili zategnuti ali ne otovreno.U Albaniji Srbi imaju status nacionalne manjine ali najveći problem Srba u Albaniji je nemogućnost nacionalnog i verskog opredeljenja pa se i ne zna tačan broj Srba. Pitanje položaja manjina tj Srpske u Makedoniji jer Makedonaca kao pripadnika nac manjine gotovo i da nema. U Sloveniji je najveći problem što 10. U BiH su konstitutivan narod i ima ih 50. na osnovu koga je na terenu počela i demarkacija koja je obavljena od tromeđe na granici Bugarske. Albanska želja da se približi EU i NATO-u i stav te dve organizacije da se problem Kosova mora rešavati unutar Srbije donekle je omogućilo popuštanje u odnosima između ove dve susedne zemlje.000 i imaju status manjine. Ideja je da Albanija ne podržava otvoreno protest na Kosovu ali je činila i neke neprihvatljive poteze. Na Kosovskoj strani je Srpsko stanovništvo a u Medveđi su Albanci. Mađari i Italijani imaju garantovano poslaničko mesto u parlamentu iako ih ima 10 puta manje od Srba.problme odnosa SPCrkve i Makedonske pravoslavne crkve što nije međudržavno pitanje nego versko tj crkveno.Problem su šesti napadi na Srbe zbog tajnih optužnica i pristrasnih suđenja za navodne ratne zločine. Zbog nemogućnosti da naše vlasti izvrše demarkaciju na tom delu granice makedonska strana je jedno vreme prihvatala da se posptpak demarkacije privremeno zaustavi. Makedonci smatraju da je taj naš stav nacionalistički.Od nedavno je to pitanje zaoštreno odlukom najviših organa SPC da proglase novu Ohridsku arhiepiskopiju koju vode sveštenici koji priznaju crkvenu vlast SPC.000. Posle pobede demokratske stranke i Sali Beriše na izborima 1992. Milošević se na Kritu 1997 sastao sa Albansim predsednikom Fatos Nanom. iako su oni i dalje daleko od normalnih.5% ali ih na Kosovu ima 90%.000 Srba se vode kao izbrisani – nisu dobili još državljanstvo posle samostalnosti Slovenije. Nema sporenja u oblasti imovinskih i socijalnih pitanja.Makedonije i CG do dela granice na kojem je KiM.000.

Rumunija: Imala je nesporazum sa Moldavijom. Zatim 1974 izbio je spor zbog Kipra gde postoji tradicionalno rivalstvo. Nekoliko Grčkih ostrva je pod samom obalom Turske. Francuska i VB Sile Osovine: Nemačka. To pitanje je jako delikatno ali oni ga kontrolisu zbog pristupa EU. Rumunija ima i pretenzije prema Južnoj Dobrudži koja je posle II sv rata pripala Bugarskoj.1945. Teritorijalni problem imaju sa Ukrajinom. Bugarska i Rumunija Od 1917 Rusija zbog Boljševičke revolucije istupa i u rat ulazi Amerika. Grcka: Južno od moreuza Bosfor I Dardanele i danas traje teritorijalni spor između Grčke i Turske oko Egejskih ostrva.g. Geopolitičke promene na Balkanu kao posledica I sv rata Sile Antante: Rusija. U Maloj Aziji-oblast Izmira.San-stefanskim mirom Rumunija je dobila nezavisnost i deo Dobrudže.EU. Razlog tog problema jeste nafta oko ostrva. Data su im sva manjinska prava pa I pravo na izbor lokalne uprave ali bez prava na teritorijalnu autonomiju.Albanci nius presrećni idejom albanaca sa Kosova i ujedinjenju svih Albanaca. NATO-a. Ugovor je potpisan pod pritiskom SAD. Rumunija dobija Južnu Dobrudžu da bi posle II sv rata Južna Dobrudža ipak pripala Bugarskoj. Diplomatski odnosi sa Albanijom obnovljeni su 2001. Odnosi SRJ i Albanije biće u najvećoj opterećeni Kosovom i njegovim budućim statusom. Tokom Balkanskog rata na kratko ju je Bugarska prisvojila pa je vratila Rumuniji. Italija od 1915. preraspodeljuju kolonije i nestaju 4 carevina. Intervencijom UN konflikt je obuzdan i danas to nije rešenone. U Rumuniji se smatra da su to Rumuni a ne Moldavci. a vezan je za Zmijsko ostrvo. Rumunija je ustupila to ostrvo Sovjetskom Savezu i Rumuni kazu da je to bilo na koriscenje. Austrija. Značajan je Temišvarski ugovor potpisan 1996 izneđu Mađara I Rumunije a koji definiše status I prava mađarskih manjina u Rumuniji (Transilvaniji) U pitanju su 3 županije u centralnom delu Rumunije gde su nastanjeni Mađari. Postoji albanska manjina cija prava se odredjuju na reciprocan nacin u odnosu na prava Grka u Albaniji 22. Za vreme I sv rata Rumunija je morala Rusima da obezbedi iskrcavanje u Dobrudži ali je Nemačka zauzima i nudi je Bugarskoj ali ne celu zbog strateških puteva. Po završetku I sv rata nastale su mnoge značajne promene. Došlo je do Turske intervencije na severnom delu i severni deo Kipra je proglašen Turskom Republikom koju niko nije priznavao. Moldavija je danas punopravna drzava i nacija. Ali Pariskim ugovoriom 1918. 16 . dolazi do novog pregrupisavanja i rasporeda društvenih snaga. Albanci se plaše da bi Albanci sa Kosova pobedu prebacili na sebe. a Ukrajinci tvrde da je ono dato trajno. Uz to obe zemlje imaju katastrofalnu lošu ekonomsku situaciju. Srbija. Po pravu moraproširenjem teritorijalnog mora od 12 nautičkih milja Grčka je taj deo mora iskoristila i došlo je do spora. stvaraju se nove države. Problem se pojavio nastankom tehnologije o vađenju nafte. stvara se prva socijalistička zemlja i formira se Društvo naroda. Trgovina je mala. Turska: problem sa Grčkom na Kipru i oko egejskih ostrva. CG. Sve ove promene su uticale na geopolitičke promene na Balkanu.

. Cres. Poražene sile nisu učestvovale..januara 1918. Prvi je obuhvatao 8 tačaka: javnu diplomatiju-što znači da spoljna pol treba da se zasniva na javnim ugovorima bez tajnih sporazuma.januara 1919 održana mirovna konferencija. Ovaj kongres je uspostavio novi međunarodni poredak u Evropi. Vladari ranije nisu bili podlegnuti kontroli naroda. obrazloživši ih u 14 tačaka. Vudru Vilson izneo je američke ratne ciljeve na sednici oba doma Kongresa. Kraljevina SHS nastala je i pre mirovnog ugovora.Južne Dobrudže i Besarabije. ali su se saveznici smatrali oslobođenim te obaveze kada je Rumunija kapitulirala 1918.Često pogrešno nazvan Versajski – zapravo to je bio Pariski mir. pogađanja i nadmudrivanja već od samog početka rata. Pola miliona Hravata i Slovenaca našlo se van granica nive države. 18. Bukovine. obećavajući im teritorije zemalja i naroda iz suprotnog tabora. Pogodba je postignuta Rapalskim ugovorom. Rumunija je izašla kao pobednica-za vreme pridobijanja saveznika tokom rata njoj je obećana Besarabija. 17 . sa kojom je potpisano primirije već je bila rastočena.Rezultati mirovnih ugovora. 8. Mir nije obuhvatio Nemačku i Rusiju dve najveće evropske zemlje sa najvećim vojnim potencijalom. Sama ta činjenica dovoljna je da se Versajski mir osudi na propast. zatim Vilson je poručio evropljanima da bi međunarodni sistem trebao da se zaniva na principu samoopredeljenja naroda a ne na ravnoteži snaga. proizašli su iz tajnih sporazma. Kraljevina je prihvatila na ovagvu pogodbu zbog nepovoljnih međunarodnih prilika i zbog želje dinastije da uspostavi za zapadnim susedom dobre odnose. Rijeka je trebalo da ostane samostalan grad dok je njeno predgrađe pripalo Jugoslaviji. Cilj mirovnih ugovora bio je obnavljanje odnosa između velikih sila i upravljanje promenama postojećeg međunarodnog poredka pošto su propala čitava carstva.Vilson i Lojd Džordž-predstavnik Velike Britanije i Vitorio Orlando predsednik Italije i njegov ministar in poslova Sonini-ispostavilo se da su došli da pokupe plen koji im je obećan zbog čega su prešli na stranu savezničkih strana. Tada su se Centralne sile i Antanta sukobile i svaka sa svoje strane nastojala da za sebe pridobije što iše saveznika. zaključenih posle I sv rata. Nova država nalazila se u sukobu sa Italijom a u vezi sa istočnim Jadranom. One su bile podeljene u dva dela. Ugarskom kraljevstvu stavljeno je do znanja da ne može opstati kao jedna država-Trijanonski ugovor ostavio je Ugarskoj trećinu njene predratne teritorije učinivši je najogorčenijim među državama. Augarska. Ugovori su se neposredno odnosili na Balkan: Senžermenski ugovor sa Austrijom 1919 Nejiski ugovor sa Bugarskom 1919 Trijanonski ugovor sa Mađarskom 1920 Ugovor u Sevru sa Osmanskim carstvom 1920 Samoopredeljenj kao načelo koje je obeležilo ove ugovore. Sudbina Austrijske provincije Koruške rešeno je plebiscitom.Glavnu reč vode državnici tri sile pobednice: Žorž Klemanso(poznat pod nadimkom Tigar)-Francuska. korekcija Italijanskih granica. Koruška je ostala Austrijska. Preostalih 6 tačaka bile su mnogo određenije: autonomija etničkih grupa u AU i Otomanskom carstvu.. kojim je Italija dobila Istru. Lastovo). Na kraju je Rumunija dobila Transilvaniju. Zadar i pojedina ostrva(Lošinj. Glavno pitanje mirovne konferencije je sređivanje granica i pitanje granica. veći deo Banata i ostalih Ugarskih teritorija.

Grčak je dobila najveći deo Trakije i ostrva Imbros i Tenedos Engleska –pored poraza Nemačke priželjkuje njene kolonije u Africi i Okeaniji kao i podeli Otomanske imperije –delovi bogati naftom. lišena je svih dobitaka od 1912 i odvojena je od Egejskog mora.Mirovnim ugovorom sa Mađarskom u Trijanonu 1920. Rusije i nje od 25. Vinzelos-grk je izneo listu potraživanja koja uključuju severni Epir(koju je trebalo oduzeti od Albanije). Dalmaciju i ostrva. zasnovan na načelu narodnosti i formiranju nacionalnih država. Londonskim paktom – tajnim ugovorom između Velike Britanije.okrenuta ka Bosforu. Rusija. Srem.12 1920. Engleska.zapadnu Trakiju (oduzeti od Bugarske) i istočnu Trakiju (od Turske) Najvažniji cilj bio je SmirnaIzmir. Osmansko carstvo je podeljeno u korist njegovog hrišćanskog i sršskog stanovništva. Italija je zato već pred prvi svetski rat i u njegovom početku vodia politiku laviranja između dve grupe sila obećavajući podršku onima koji su više spremni da udovolje njenim aspiracijama prema istočnoj obali Jadrana. Uz teritorijalne ustupe Italiji (na račun Ju) .težila dobijanju Istre. ekonomske i strategijske razloge i druge argumente u prilog svojih zahteva. Krajem 1921. još početkom 20 veka pokazivala aspiracije prem Balkanskim zemljama. nije naišao na veće otpore skoro svih susednih država i nekih velikih sila koje su iza nekih od susednih zemalja stajale. Istru. ekonomskih i političkih argumenata bila za staru austrijsko- 18 . aprila 1915.g.Međumurije.. Slavonija. Poražena Bugarska mogla je samo da očekuje gubitak.Japan i Italija) održanoj 9. deo Baranje i zapadni deo Banata. Albanija dobija i faktičko priznanje nezavisnosti ulaskom u Društvo naroda 17. ona ostavlja nerešenim pitanje Albanije koja je pod Italijanskom okupacijom. pa čak i Valonu u Albaniji. Italija. Pošto su njeni interesi u tom pogledu bili mnogo protivrečniji prema centralnim silama ona je uspela da joj sile Antante obećaju za njen ulazak u rat protiv Centralnih sila. Bačka. geografskih.novembra 1921 doneta odluka o priznavanju albanske nezavisnosti. Italija uporno pozivala na Londonski ugovor po kome je trebalo da dobije teritorije na kojima je živelo blizu 2 milona stanovnika. U ovom pogledu nijedna druga evropska država nije imala više problema i nigde princip etničkih granica. od čega oko 1. tzv.3 miliona Jugoslovena. Francuske. -Nastala je jedna nova država-Albanija -Nestalo je Otomansko car i AU -1918 Kraljevina SHS. mnoge jugoslovenske teritorije sa obe strane reke Soče. oslobođena je celokupna teritorija Albanije. u sastav SHS ušli su Prekomurije. dok je jugoslovenska delegacija na osnovu etničkih. Italija je. pa je na konferenciji ambasadora velikih sila ( Francuska. Zbog toga se. Albanski narod spontano pruža otpor okupatoru i na karju ga proteruje. pozivajuči se pre svega na načelo narodnosti ali i na – kao dopunske argumente – istorijske. kao i savezničkih sila. kao i na strategijske razloge svije bezbednosti. Grci i Italijani su pretendovali na iste teritorije. Dardanelima. Turski ugovor.-Delegacija Kraljevine SHS podnela je mirovnoj konferenciji veliki broj memoara u kojima je detaljno iznela svoje zahteve u pogledu granica. Kraljevina SHS morala je još u procesu svog nastajanja da vodi tešku borbu za utvrđivanje što povoljnijih državnih granica i njihovom priznanju mirovnim ugovorima i međunarodnim sporazumima sa susednim zemljama. Dalmacije i Albanije Pariska mirovna konferencija rešava pitanje statusa i granica balkanskih država. na mirovnoj konferenciji.Najteži problem u ovom pogledu kraljevina SHS je imala sa Italijom. Carigradu i zaleđu u istočnom delu Balkana.

Slovensko Porablje. aiko je većina bila jugoslovenskog porekla.južnu i severnu i odlučeno je da se glasanje o tome kojoj se od dve susedne zemlje stanovništvo želi priključiti prvo sprovedene u južnoj zoni. nijedan srez na ovom područiju nije imao Dravu kao granicu. ali je dobila izvesnu ispravku granice prema Subotici.g kojim je utvrđena granica između dve države. Ipak je činjenica da je više Mađara ostalo u Jugoslaviji nego jugoslovenskog u Mađarskoj. a da se u severnoj glasa tek ako se u zoni A većina izjasni za prisajedinjenje Jugoslaviji. Istri. Ju uglavnom nije uspela u svojim zahtevima. Međtim. -Protivrečnost interesa i argumenata zainteresovanih država i podrška jugoslovenskih zahteva od strane SAD. Razgraničenje između Rumunije i Kraljevine SHS izvršeno je na osnvu tzv. ekonomske. Austrija prihvata granice susednih zemalja i odriče se prava i potraživanja sa teritorija koje su joj ranije pripadale. geografske i druge razloge. Velike Britanije koja je želela ojačati Italiju naspram Francuske u cilju uspostavljanja nove ravnoteže snaga u Evropi. Mađarska je Trijanonskim ugovorom od 4. Razlog za ovakvo oprredeljenje većine za Austriju treba tražiti u lošoj politici Kraljevine SHS.italijansku granicu ne prihvatajući italijanske argumente i pretenzije prema Gorici. Dalmaciji i ostrvima.g. Novembra 1920. Antihabzburšku konvenciju koja je bila tajna i kojom su se obavezle na čuvanje i izvršavanje odredaba senžermenskog i trijanonskog ugovora i posebno se dogovorile o preduzimanju mera u cilju sprečavanja eventualnog povratka Habzburške dinastije na presto Austrije ili Mađarske -Prilikom razgraničenja sa Austrijom. Lastovo i Vis.. A i B. išao Dravom. Prilikom razgraničenje sa Mađarskom bilo je mnogo problema.g. od 10. kraljevina SHS je pozivajući se na etničke. Goricu.I jedna 19 . Rapalskim ugovorom Italija je dobila Gradišku.. Rimskim paktom iz 1924.sept 1919.g i većina se izjasnila za Austriju.juna 1920. Dva posebno značajna i sporna pitanja bila su prihvatanje Drave kao državne granice i Koruška. Koruška je zato podeljena u dve zone. Etničkog balansa prema kome bi u obe zemlje ostao podjednak broj etničkih pripadnika druge države. Savezničke sile nisu prema Jugoslaviji bile u pogledu razgraničenja sa Mađarskom naklonjene u meri u kojoj je to bio slučaj sa Čekoslovačkom i Rumunijom koje su dobile sva mesta u kojim živi i njihovo stanovništvo. odnosno Italijanskih od strane Francuske. oktobra 1920. uz obostranu obavezu čuvanja jene nezavinosti koju je Italija pogazila već krajem iste godine upadom grupe fašista i proglašenjem njenog prisajedinjenja Italiji što je Kraljevina SHS priznala tzv. zatim grad Zadar sa okolinom i ostrva Cres. U ugovoru je stajalo i da će pitanje Koruške biti rešeno plebiscitom. ekonomske. uticaju ktoličkog klera. Glasanje u zoni A obavljeno je 10. Trst i skoro celokupnu istru. Kraljevina SHS je pod pretnjom ratom od strane Italije i diplomatskim pritiskom dve zapadnoevrolske sile pristala na zaključenje Rapalskog ugovora sa Italijom 12. iako je bila formirana i međusaveznička komisija za ispitivanje spora.g kojim je izvršeno razgraničenje njene teritorije sa susednim državama obavezala na priznavanje pune nezavisnosti kraljevine SHS u čiju korist se odriče svih prava i obaveza na teritoriji stare Austrijsko-Mađarske teritorije. u sprovođenju mobilizacije u Jugoslaviji nasuprot ukinutoj vojnoj obavezi u Austriji(mirovnim ugovorom). Tako da do plebiscita u zoni B nije došlo.Prema Senžermenskom ugovoru. onemogućili su rešenje pitanja razgraničenja između Italije i Jugoslavije. uticaju austrijske socijaldemokratije. Pored Rapalskog ugovora dve države su istovremeno zaključile tzv.. kao i činjenicu da na dan uspostavljanja primirija sa Austrijom 1918. Njime je formirana i Slobodna i nezavisna država Rijeka. ustanovljene senžermenskim mirovnim ugovorom sa Austrijom. pa je veliki deo granice. Ona nije uspela da dobije sve teritorije u kojima u kompaktnoj masi živi naš živalj-kao što su Bajski trokut. Trstu. Jugoslavija nije prihvatila Dravu kao kao državnu granicu pozivajući se na etničke. Lošinj. strategijske i geografske razloge tražila približno onu teritoriju na kojoj je veći broj stanovništva slovenački živalj.

Mirovna konf je ostala na kompromisnom rešenju. Egejsku i Pirinsku Makedoniju. Granice između nje i Grčke ostale su onakve kakve je utvrdio Bukureški ugovor iz 1913. Bugarska je kao protivargumente ovim zahtevima isticala da je stanovništvo između Timoka i Morave-kao i u Makedoniji. ali je u Rumuniji ostalo više Srba nego u Banatu Rumuna. ali su kasnije vršene zamene određenih manjih delova teritorija. na strategijske razloge zaštite prestonice. Garibrod i Strumicu sa okolinom.g. tj potvrdila je podelu Makedonije izvršenu Bukureškim mirovnim ugovorom iz 1913.g -U pogledu granica prema Albaniji spor je vođen nekoliko godina. kao i to da mnoga mesta koja pripadaju Bugarskoj naseljava srpsko stanovništvo. Granica je na kraju utvrđena kompromisno-tako što je Jugoslavija dobila prostorno veći deo Banata. Bugarska ovim ugovorom priznaje jugoslovensku državu i odriče se u njenu korist svih prava i pravnih osnova na teritorijama koje su njime pripale Kraljevini SHS. pozivajući se na brojne razloge: Bugarsko neprijateljstvo prema saveznicima i posebno prma Srbiji čiju je polovinu teritorija držala u toku rata. zatim potrebu obezbeđenja komunikacija i železničkih pruga koje vode prema Dunavu i Rumuniji duž Timoka i prema Solunu duž Južne Morave i Vardara.i druga država tražile su ceo Banat.g. sve do 1926. pod uslovom da Albanija ostane 20 . Rumunija se pozvala na Bukureštanski ugovor-1916.Novembra 1919. a posebno Engleska. Dok je malobrojna makedonska buržoazija svoje interese usmerila prema Bugarskoj. a svoe aspiracije prema Vardarskoj dolini i Banatu smatrala prvorazrednim ciljem. Delegaciju kraljevine SHS je u početku tražila od mirovne konferencije zadržavanje granica ustanovljenih na Londonskoj konferenciji ambasadora iz 1913. dok je ona za Jugoslovenski odbor bila problematično pitanje pošto su neki njegovi članovi smatrali da buduća ju država treba da napusti orijentaciju prema jugoistoku i da se usmeri prema Jadranu. Prvi svetski rat je doveo do povezivanja makedonskog pitanja sa borbom za ujedinjenje jugoslovenskih naroda u zajedničku državu. Sa tim se slagala i Italija. Engleska je predlagala da mirovna konferencija formira autonomnu Makedoniju pod mandatom Društva Naroda. pristupile su pred mirovnu konferenciju posebnom ispitivanju pitanja Makedonije smatrajućii da bi bilo najadekvatnije formirati autonomu Makedoniju pod svojom zaštitom. ali pod uslovom da se uprava nad Makedonijom poveri Jugoslaviji.g kojim joj je bio obećan Banat i na etničke razloge tvrdeći da sve do Pančeva i Beograda ima čisto rumunskih sela. Razgraničenje je izvršeno Trijanonskim ugovorom. Ju se takođe pozvala na načelo narodnosti istočući da i na istočnoj granici Banata ima čisto srpskih sela. što je pokazivalo želju Italije da izaleži u susret jugoslovenskim zahtevima prema Makedoniji umanji njene aspriracije prema Jadranu i Albaniji. Srbija je bila protiv svake diskusije o tome kakav treba da bude status Makedonije ističući a se Srbija bori za strateške granice i da su njeni minimalni zahtevi u ovom pravcu zadržavanje Vardarske Makedonije i dobijanje teritorija u slivu Strumice. Nejskim mirovnim ugovorom od 27. Srbija je Makedoniju smatrala svojim stečenim pravom. kraljevina SHS je tražila njene ispravke na više mesta od Timoka do Strumice. ali se ono zbog istorijske različitosti razvoja makedonksog naroda postavljalo drugačije. a maksimalni zahtevi dobijanje celokupne Makedonije. u kom pravcu su čak vođeni i separatni pregovori sa Bugarskom u toku 1918. Bugarsko.) Evropslke sile pobednice. određena je granica između dve države sa određenim izmenama u korist Kraljevine SHS koja je dobila deo teritorije na desnoj obali Timoka i gradove Bosilgrad. Srbija je.g uz ustupanje Jugoslaviji jednog dela strumičkog kraja na račun Bugarske. U pogledu utvrđivanja Jugoslovensko-Bugarske granice. široke narodne mase su želele autonomnu Makedoniju koja će obuhvatiti sva tri nena dela (Vardarsku. naime posle balkanskih ratova problem Makedonije često koristila kao sredstvo pritiska prema drugim ju narodima. Srbija i Grčka su preuzele sve moguće mere da to onemoguće.

iste i posle II sv rata. Balkanska multilateralna saradnja izmedju dva svetska rata U periodu izmedju dva svetska rata nastale su nezavisne države koje su želele da vode svoju spoljnu politiku.g. posebno načelo narodnosti na kojom je stajao i američki predsednik Vilson.Savetovanje u slučaju pretnje. Kada je Albanija 1920. Dve države su tek 1926. februara a sporazum je potpisan u atini 9. Nepovredivost granica. a jugoslovenski zahtevi u pogledu spornih teritorija ispunjeni su u meri u kojoj su one to bile spremne da dopuste.Odustajanje od političkog pritiska prema bilo kojoj balkanskoj državi bez pristanka ostalih potpisnica. ukoliko konferencija želi da Albaniju stavi u položaj protektorata neke sile. Pregovori su vodjeni u Ženevi i Beogradu. Nastali spor oko razgraničenja sa Albanijom razmatrao je i Savet Društva naroda koji je zatražio da konferencija ambasadora koja je radila na razgraničenjima utvrdi ju-albansko granicu. što je bio deo plana Pašića za izlazak Srbije na Jadran i zbog čega je bilo postavljeno i pitanje eventualne kompenzacije na severnom i južnom jadranu (RijekaSkadar). Granice Ju utvrđene posle I sv rata. Jugoslovenska delegacija je istakla zahtev za Severnom Albanijom i Skadrom. ali je čekala da Italija postavi svoje zahteve prema Albaniji pa da onda i ona učini isto. jer nisu mogle ni učestvovati u pregovorima.g ostale su. Pošto je Italija već istekla svoje zahteve pozivajući se na Londonski ugovor 1915. Značajnu ulogu u tome imala je činjenica da su tri susedne države – Austrija.Jugoslavija. u periodu od 1919.g i Londonskim memorandumom 1954. Velike slile su u tome imale presudnu ulogu. među kojima je bila i Italija. osim promene Jugoslovensko-Italijanske granice mirovnim ugovorom sa Italijom iz 1947. 4.nezavisna država. koji je posle dobijanja savetodavnog mišljenja od stalnog suda međunarodne pravde u Hagu pripao Jugoslaviji. februara 1934.Otvoren za pristupanje ostalih balkanskih država. 2. onda kraljevina SHS zadržava pravo da u cilju obezbeđenja svojih interesa postavi potanje granica prema Albaniji. za razliku od Ju koja je kao pobednica imala prednost i argumente u svoju korist. Rumunija. 21 . Tako je sistemom Versajskih mirovnih ugovora i sporazuma Ju sa susednim zemljma došlo do utvrđivanja njenih granica i normalizovanja odnosa sa susedima. saglasno Londonskoj konferenciji ambasadora iz 1913.Pregovori su zaključeni u Beogradu 4. 3.zemlje potpisnice bile su : Grčka .g. najznačajnija vid multilateralne saradnje izmedju balkanskih država je stvaranje balkanske Antante( stvorena je na inicijativu Fra). Ali.g konačno potpisale u Parizu dokument kojim se utvrđuje međusobna granica.g što je ova i učinila. 23. Ciljevi: 1. Mađarska i Bugarska bile pobeđene zemlje.g primljena u Društvo naroda odmah je postavila pianje svojih granica prema Grčkoj i Jugoslaviji posle čega je došlo do velike diplomatske aktivnosti velikih sila i zainteresovanih zemalja. Prilikom razgraničenja došlo je do posebnog spora oko Svetog Nauma na Ohridskom jezeru. do 1926. da ne bi slabila svoju pozivciju prema Italiji traženjem dela Albanije. Turska. Ovakvim stavom delegacija kraljevina SHS htela je da ostane na principu narodnosti. pa su morale da se okrenu del terirorija na koje su pretendovale.

njime Grčka.Do ovog sporazuma došlo se kroz multilateralni pregovarački proces koji je započeo balkanskim konferencijama: 1.Grč. koji cine manje od polovine stanovnistva nacionalnog drustva i ciji pripadnici imaju zajednicke karakterisitke etnicke. pogotovu na Balkanu. godine. 20-26 oktobar 1931 u Carigradu imenovala je komisiju za pripremu nacrta Balkanskog pakta. 5-12 oktobar 1930. saveza a to su suverenitet i ravnopravnost.Tur. Postojale su 2 pratece pojave: a) deo vlastitog stanovnistva ostajao je u granicama drugih drzava b) delovi drugih nacija ulazili su u sastav vlastite drzave Niz okolnosti na Balkanu su: 22 . stvaranje balkanskog carinskog saveza kao i očuvanje i poštovanje etničkih celina 2.takodje su države sklapale i separatne sporazume. postojanje arbitraže... – bez značajnih rezultata. 4.Rum i Alb) Cilj konferencije bio je da se doprinese jačanju saradnje balkanskih naroda uz poštovanje suvereniteta. 3.medjutim savez nije posluzio svrsi . Da bez predhodnih konsultacija ne preduzimaju bilo kakve pol akcije prema drugim potpisnicama i da neće izimati pol obaveze prema drugoj balkanskoj državi bez predhodnog pristanka ostalnih strana ugovornica. Rumunija.Grč.Savet. međubalkanska poštanska konvencija.Tur. Jug. novembra u Solunu 1933. po kojima se razlikuju od ostatka stanovnistva. od 5 do 12. Kao zajednički interes vidjeno je sprečavanje Ita i Bug u ostvarivanju pretenzija i očuvanje statusa quo.Rum i Alb Donesen je Statut koji je uredio funkcionisanje konferencije. Albanija zbog italijanskog pritiska a Bugarska zbog teritorijalnih pretenzija jer nije bila zadovoljna svojim granicama. stanovnika suverene drzave. 1932 isključene su iz pakta Albanija i Bugarska.Sekretarijat nacionalnih grupa plus 6 komisija (najvažnija komijisja za ekonomska pitanja i saobraćaj. Potpisan pakt balkanskog sporazuma 1934. Albanija nije htela u savez jer je bila pod pritiskom Albanije a Bugarska nije bila zadovoljna 24. da neće pribegavati ratu protiv neke druge ugovornice. Usvojila je 5 rezolucija.usvojen predprojekat pakta balkanskih država (obaveza nenapadanja. 21-26 oktobar 1932 Bukurešt . Ovaj balkanki savez pomogao je i olakšao političku i privrednu saradnju potpisani su ugovori o turizmu. Jug.. uzajamno nennapadanje. u Atini uz učešće predsednika ( Bug. Predviđa se stalna komisija za mirenje + odbrana zajedničkih ekonomskih balkanskih interesa u okolnostima svetske ekonomske krize. retko se idealno podudaralo s etnickim granicama. Manjinski problemi u balkanskim odnosima do II SR Manjinom se smatra svaka grupa pojedinaca.) Donesene su rezolucije o principima za stvaranje bal. kao krajnji cilj odredjen je stvaranje saveza balkanskih država i to Bug. Stvaranje nacionalnih drzava u Evropi. o vazdušnoj plovidbi. izbijanjem drugog svetskog rata došlo je do nepoštovanja ugovora. verske i jezicke prirode. Jug i Turska garantuju sigurnost svojih granica. Izrađen statut međubalkanske trgovinske komore.osnovana su tela: Glavna Skupština.Biro. sporazum o poštovanju propisa o manjinama. Osnove na kojima se zasniva: priznanje jednakosti među balkanskim narodima.

sistem zastite manjina izmedju 2 svetska rata doziveo je neuspeh. Bugarska. jer su manjine bile „peta kolona u balkanskim zemljama“.2) kao problem pravne zastite nacionalnih manjina Osim odredbi o manjinama koje su sadrzali i mirovni ugovori sklopljeni 1919. Postojala je Grčka. Verske manjine su postojale do I sv rata a posle nacionalne. Turska. Status manjina nije regulisan. i 1920. Rusije Balkan je podrucje sa najvise nacionalnih manjina u Evropi. Albanija. u sklopu oslobodilacke borbe protiv Otomanskog carstva i A-U monarhije i bilo je pod uticajem velikih sila 4) velike sile vodile su denacionalizatorsku politiku i doseljavanjem svog stanovnistva menjale etnicki sastav citavih krajeva. koje su sprecavale normalne tokove i procese etnickog. Izgubila je Transilvaniju oko milion ipo stanovnika je ostalo van Mađarske. zakljuceni su i posebni ugovori o manjinama sa drzavom SHS.Italije. Ni jedna zemlja nije bila bez manjina. Posle I sv rata desila se velika gepolitička promena. pored toga regulisano i Konvencijom o razmeni stanovnistva (izmedju Grcke i Bugarske. Rumunija. 5) Pod terorom-ceste migracije i seobe iz jedne u drugu etnicku sredinu 6) Definisanje nacionalnih granica balkanskih drzava-bile su plod dogovora i diktata velikih sila:Turske.Hravata I slovenaca je ostalo tu. nacionalnog i drzavnog konstituisanja 3) stvaranje nacionalnih drzava na Balkanu teklo je sa istorijskim zakasnjenjem. Austrijom. Pravni i politicki instrumenti koji regulisu pravnu zastitu manjina na balkanskom prostoru: 1) Povelja UN 2) Opsta deklaracija o pravima coveka 3) Konvencija o sprecavanju i kaznjavanju genocida 4) Konvencija o uklanjanju svih oblika rasne diskriminacije 5) Zavrsni akt konferencije o bezbednosti i saradnji u Evropi 6) Razni mirovni ugovori i bilateralni akti 7) Interno zakonodavstvo povezano sa međunarodnim aktima Generalno za sve zemlje u Versaju je potpisan pakt o poštovanju manjina na Balkanu (jevrejske I Hrišćanse). Turskom-visoki standardi pravne zastite manjina. vera 2) zbog svog vojno-strateskog polozaja. Ovaj pakst nije sproveden. Problem je nastao sa 600. dosta Srba. Grckom. Italija . Rumunijom.000 stanovnika na tom područiju. Sa SHS je izgubila Suboticu. bio je na udaru evropskih i azijskih sila. Istru plus ostrva .Turske i Grcke) Bez obzira.1) na njegovom prostoru sudarali su se i ukrstali interesi i uticaji raznih rasa. Zadar. Kraljevina SHS. Manjinski problemi na Balkanu javljaju se u 2 oblika: 1) kao teritorijalni problem.dobila je Jadran do Rijeke. Mađari – gubitnici u ratu. naroda. izgubila je teritorije oko 60% teritorije i 2/3 stanovništva . A-U. Madjarskom. „jabuka razdora“. Ovo su sve rubna područija na Balkanu. kultura. Bugarskom. 23 .

Problem manjina Grčko-Turskim odnosima.Lozanski sporazum ali dosta Turaka ostalo je u Trakiji, Bugarskoj. Veliki broj Albanaca u Makedoniji,CG, Kosovu U odnosima Kraljevine SHS I Rumunije nije bilo problema iako je bilo manjina. Postojala je prvo jaka dinastička veza, ženidbama.. Mi smo imali problema sa Mađarima, Bugarima-žalili su se da je nestalo 300.000 bugara u UN. Oni su se ustvari izjašnjavali kao Makedonci posle II sv rata a pre toga kao Bugari. Zatim sa Albanijom je imala problema. Albanci su na Kosovu bili obespravljeni, nisu se mogli školovati na svom jeziku I to je bilo otvoreno pitanje. Vlasi su nestali kao manjina, mi ih zovema Cincari. Nestalo je oko 500.000 Vajshodže. Nije bilo zaoštravanja odnosa zbog manjina ali sporova I trvljenja je bilo. 25.Balkan u politici sila pred i u toku drugog svetskog rata Posle I sv rata Francuska postaje najaktivijni faktor na Balkanu-jedina je mogla da isporučuje ratni materijal balkanskim zemljama. Velika Britanija takođe ima jak uticaj na Balkanu u Grčkoj. U periodu 1930-1933 Italija – druga direktno zainteresovana sila koja počinje da ugrožava Francuske interese posle pobede fašizma. Prodor na Balkan kroz Albaniju. Nemačka je imala jak uticaj na Bugarsku u i Rumuniju Engleska – odgovarala joj je ravnoteža snaga i uloga Italije na Balkanu i Mediteranu i bila je zainteresovana za očuvanje teritorijalnog integriteta Grčke. Britanija je branila da Italija i Nemačka nemaju izlaz na more. SSSR- sve vlade balkanski zemalja vodile su neprijateljsku politiku. Grčka jedina uspostavlja dipl odnose sa SSSR a Turska je imala prijateljske odnose. Dolaskom Hitlera na vlast odnosi velikih sila su izmenjeni: 1934 sklopljen je Balkanski pakt. Bugarska i Italija nisu ušle jer su u Nemačkoj videle saveznika i zaštitnika. Iste godine –Rimski protokol (Italija, Mađarska i Austrija) kao odgovor na Pakt male Antante i Balkanskog saveza. Nemačka – trudila se da stavi balkanske države i veže u ekonomskom smislu, a to se najviše odrazilo na Bugarsku i Jugoslaviju, Nemačka je imala zahteve i pretenzije prema Rumuniji zbog naftnih polja u Transilvaniji(u to vreme rumunija je 5 svetska izvoznica nafte). Cilj Nemačke je da istisne uticaj velikih sila sa Balkana, potpomognuta je germanskim snagama u Bugarskoj i Rumuniji. Dolaskom za predsednika Jugoslovenske vlade Milana Stojadinovića, sredinom 1935.g počelo je otvoreno vođenje politike saradnje sa Nemačkom, Italijom i napuštanje saradnje sa Francuskom i Malom antantom. Razvitak i karakteristike Stojadinovićve soljne politike ogledale su se: 1. Udaljavanju od Društva naroda i Francuske kojoj je ve u 1935.g otkazana podrška u borbi protiv nemačko odbacivanja Lokarnskog sporazuma, odbijanja priključenja bilo kakvoj koaliciji protiv Nemačke sa kojom je stalno unepređivana ekonomska saradnja i razvijani politički odnosi, potpisivanju

24

Konkordata sa Vatikanom jula 1935.g i izgrađivanju sankcije Društva naroda protiv Italije zbog agresije na Abisiniju. 2. Politici napuštanja kolektivne bezebednosti u okvirima Male i Blakanske antante i politici njihog razbijanja koja se ogledala u sve manjem ineteresu za saradnju sa Čekoslovačkom, Rumunijom u politici zbližavanja sa Italijom i Bugarskom, zaključivanjem sa njima bilteralnih paktova u 1937.g, bez znanja i pristanka država članica dve antante. 3. Nesuprotstavljanju agresivnim postupcima Nemačke prema Austriji, tj Anšlusu iz 1938.g i nepokazivanju ni najmanje mere solidarnosti sa Čekoslovačkom u vreme i posle Minhenskog sporazuma, iz iste godine, a kamo li pružanje podrške njenom otporu Nemačkoj. 4. Ovakva spoljna politika Jugoslavije značila je izdaju nacionalnih interesa i interesa njenih saveznika, razbijanje Male i Balkanske antante koja je, iako su je sačinjavale tri tzv. sile drugog reda, predstavljale zakedno veliku silu. Nepopularnost i neprihvatanje ovave spoljne politike u zemlji dovelo je do poraza Stojadinovića na izborima decembra 1938.g, ali se spoljna politika novog predsednika vlade, Dragiše Cvetkovića i dvora nije promenila, već se otičlo i dalje, mirno posmtarajući okupaciju Albanije od strane Italije, aprila 1939.godine. Posle zauzimanja Albanije, Italija je istakla pretenzije prema Kosovu, što je Ju koja je već bila izolovana i usamljena udaljilo od Italije i još više približilo Nemačkoj. Politika neutralnosti koju je Jugoslavija vodila, iako je svetski rat već počeo, još više ju je učinila nesposobnom za otpor fašističkoj agresiji i sve više spremnu na davanje koncesija samo da ne bi ušla u rat. Njeno nalaženje u takvom položaju dovelo ju je do razilaženja većine u vladi Cvetović-Maček sa većinom u generalštabu, ali ni to, zbog uspeha koje su fašističke sile već bile postigle u Evropi pokoravanjem mnogih država, nije uticalo na dalje približavanje silama osovine koje se ispoljavalo kroz zaključenje jugoslovensko-mađarskog rata o večitom prijateljstvu i posebno kroz pristupanje Trojnom paktu 25.marta 1941.g koji je za Nemačku bio od osobite važnosti, jer joj je Jugoslaviju, praktično izručio bez rata, dok je Cvetković smatrao da nime sprečava da Jugoslavija bude neposredno uvučena u rat.Kad su izliv narodnog nezadovoljstva u demonstracijama od 27.marta i vojni puč generala Simovića koji je obrazovao novu vladu pokazali nesaglasnost sa pristupanjem Trojnom paktu, Hitler je izjavio da se udar protiv Jugoslavije izvede nemrlosrdnom okrutošću. Na taj način će se Turskoj zadati dovoljno straha i uticaće se na povoljan način na kasniji pohod protiv Grčke. Rat protiv Jugoslavije bi morao biti vrlo poularan u Italiji, Mađarskoj i Bugarskoj, pošto će se tim državama obećati teritorijalna proširenja: Jadranska obala Italiji, Banat Mađarskoj i Makedonija Bugarskoj. Sudbina kraljevine Jugoslavije bila je, na ovaj način, jasno određena pošto ona nije imala više spoljnih saveznika kojih se sama odrela i koji su već bili pokoreni od srtane fašističkih sila, niti je imala unutrašnjih sposobnosti za svoju odbranu. Hitler je 12. marta 1938. ušao u Austriju i njen strateški položaj je poboljšan Italija- politika ekonomske, vojne i političke penetracije u Albaniju i Balkan- zauzima Albaniju, Britanija de fakto priznaje Albaniju kao područije koje su Italijani zaposeli a 1940. Italija objavljuje ultimatum Grčkoj, Grčka ne prihvata pomoć Britanije da ne bi izazvala Hitlera. 22.maj 1939-Čelični pakt (Nemačka i Italija)

25

23.avgust 1939 sporazum Staljin-Hitler –pakt o nenapadanju i tajni sporazum o razgraničenju interesnih sfera u Istočnoj Evropi. Sedam dana nakon potpisivanja došlo je do agresije na Poljsku i do otpočinjanja II. Sv rata. SSSR se pojavljuje na Balkanu posle okupacije Poljske. Deo Poljske je pod SSSR i teže da oslobode Bugarsju i Rumuniju preko NOP-a osigurvaju interesnu sferu. Jugoistočna Evropa je bila sirovinska baza imperijalističkih zemalja. Rumunija i Bugarska su pristupile Trojnom ppaktu. 25.marta 1941 Ju pristupa Trojnom paktu. Jugoslovenska teritorija rasparčavana je a sile Osovine priznale su NDH 10.april 1941.Italija je okupirala Hrvatsku i pravi svoj plan –težnja ka celom sredozemlju od Istre do Južne Albanije Bugarska i Albanija dobile su teritorijlana proširenja na račun Ju i Grčke 18.juna sporazum o prijateljstvu Turske i Nemačke. Pod vlašću sila osovina: Albanija, Bugarska (Strumicu i pola Makedonije), Grčka, Rumunija i Jug. Albanija, Bugarska i Rumunija imaju svoje vlade ali pod kontrolom sila osovina a Ju je rasparčana između Nemačke i suseda. Ruzvelt je tokom prve dve ratne godine odvraćao Engleze u njihovim pokušajima da tajno ugovaraju o posleratnom uređenju Evrope. Englezi su se plašili da Balkan ne podpadne pod ruski uticaj. SSSR-ima lose odnose sa svim balkanskim odnosima zbog komunista koji su na vlasti u Rusiji,jedino Grčka ima diplomatske odnose sa Rusijom a Turska prijateljske V. Britanija- imala je finasijske interese na Balkanu ( Jug i Rum), borila se za očuvanje teritorijalnog integritea grčke U toku rata u Jug delovala su dva pokreta do 43 SAD su podržavale četnike a tek posle toga Tita Postojali su planovi za iskrcavanje saveznika na jadransku obalu i prodor u meki trbuh evrope radi zaustavljanja prodora Sovjeta Jugoslavija je rasparčana od strane susednih država ,stvorena je NDH koja je zauzimala 40% stare Jug Sve Balkanske države bile su deo Hitlerovog poretka 1. one koje su pristupile trojnom paktu 2. one koje su se na silu priključile osvajaču 3. one koje su uspostavljene na ruševinama, kolaboracionističke vlade Posle II sv.rata Maršalov plan. Posle pobeda saveznika kod staljingrada i u severnoj africi porasao je intres za Balkan pošto je trebalo zavarati nemce oko toga gde će se desiti iskrcavanje saveznika,počelo se sa pružanjem podrške pokretima otporana Balkanu .Saveznici su se iskrcali na Siciliji, dolazi do sukoba Tito i Draža28.novembra do 1. dec 1943 Teheran-prvi sastanak vođa antihitlerovske koalicije. Sklopljen spor o saradnji sa NOV Jug. Februar 1945 drugi sastanak velike trojice u Jalti-podela intersnih sfera. 14 tačaka-tri se odnose direktno na Ju. 26.Politika intersnih sfera na Balkanu posle drugog svetskog rata Politika interesnih sfera postala je vekovna tradicija na Balkanu, a od kraja 17 veka nije bilo ni jedne evropske sile koja se nije interesovala za mogućnost uticaja.. Tradicija

26

ponašanja velikih sila na Balkanu ogledala se u protivrečnosti među balkanskim narodima, korišćenju jednog suseda protiv drugog... Krajem i neposredno posle II sv. Rata odvijali us se protivrečni procesi od uticaja na balkanske odnose: na jednoj str je tekao proces nacionalno-oslobodilačke borbe, a na drugoj strani podela intersnih sfera. Vlaimir Dejdli je napisao jednu knjigu o podeli interesnih sfera na Balkanu. 28.novembra do 1 decembra 1943. sastanak u Teheranu vodja antihitlerovske koalicije(Staljin,Čerčil i Ruzvelt), 1944. u Moskvi Staljin i Čerčil donose sporazum o podeli interesnih sfera na Balkanu (džentlmenski sporazum). SAD se ne pojavljuju u ovoj podeli. Dogovorili su se o podeli interesnih sfera kroz politički uticaj. JUG 50% -50% ali je prevladavao Sovjetski uticaj – Crvena armija ulazi na Balkan. Engleska je smatrala da sporazum u Jalti nije ispoštovan jer su Sovjeti imali veći uticaj u Jugoslaviji nego Britanci. Tito je u Moskvi potpisao u aprilu 1945.g sorazum o zajenidčkom sadejstvu Crvene armije i NOVojske. Svojevremeno je Čerčil u svojim memoarima izjavio da je najveći problem u SovjetskoBritanskim odnsima problem Jugoslavije. RUM :SSSR 90%-VB10% BUG :SSSR 90%-VB10% GRČ :SSSR 10%-VB90% U pogledu interesnih sfera na Balkanu situacija je bila jako isprepeltana Albanija nije pomenuta – obe zemlje smatrale su da je ona pod njihovom sferom uticaja. Na samom terenu ova podela je bila drugčija. Sovjeti tj Crvena armija je bila u Bugarskoj, Rumuniji i Jugoslaviji-bio je veći uticaj Sovjeta preko komunističkih partija, tj preko NOP-a osiguravaju interesnu sferu. Grčka- posle II sv rata SAD i Velika Britanija podržavaju kraljevinu. Tu smo s umešali mi i Albanici jer smo bili protiv uspostavljanja kraljevine u Grčkoj. Tada su interese u Jugoslavaji izgubili: Italija, Francuska i Nemačka (imala uticaj na Rumuniju, Bugarsku). -Stav i interesi SSSR-a: 1. Prema Bugarskoj i Rumuniji jer su članice Varšavskog pakta i SEV-a. 2. prema Yu – od 45-48 jer su čl Varšavskog pakta i SEV-a; od 1948 do 1950 dolazi do konfrotacije(inforbiro); od 1955 normalizacija i približavanje Kini. 3. Prme Albaniji –od osude zbog izlaska iz Vrašavskog pakta do pokušaja normalizacije odnosa koji je Albanija odbila optužujući SSSR za socijalimperijalizam. -Stav i interesi SAD-a: Doneta je Trumanova doktrina 1947 g u martu gde se svim sredstvima brani svaka zemlja koja bi mogla biti izložena komunističkoj opasnosti; Donet je Maršalov plan – ekononmska pomoć zemljama koje uđu u koordinate njene pol i vojne strategije. Sfere uticaja su Grčka i Turska preko NATO-a. -Stav i interesi NRKine: Zbližavanje sa Rumunijom 60-ih ( u vreme raspada SSSR-a) Albanija je najveći prijatelj Pekinga , razlaz krajem 70-ih zbog normalizacije Ju i Kine -Stav i interesi Francuske: Najbolji odnosi sa Rumunijom (tradicionalna povezanost 2 kulture+ sličan položaj u blokovima); Sa zu u prijateljskim odnosima ; sa Albanijom povremeno interesovanje; sa Grčkom (bila u sferi uticaja Vbritanije-nov akcenat posle pada vojne hunte i formiranja vlade Konstantina Karamanlisa (proveo u Parizu 1963-74) Sa Turskom više se susreće na područiju Srednjeg Istoka nego na Balkanu.

27

to je izjavio Moša Pijade i izazvao je skandal . 27. Balkan u vreme bipolarne podele Evrope ima položaj sive zone. od početka se pokazivala težnja SSSR-a da od privreda ovih zemalja napravi agrarano-sirovinski privezak privrede svoje zemlje. Rumunijom i Mađarskom 1947. U ekonomskim odnosima i saradnji Jugoslavije sa Ssavezom. čekoslovačkom i Albanijom-1946. vodeća zemlja SAD) 2. Sporazum o podeli sfera nije ispoštovan.Grčka i Turska članice NATO 2.god. INTERESI SSSR – Prema Rumuniji i Bugarskoj jer su članice Varšavskog ugovora i SEV-a . kao i u njegovim odnosima sa drugim zemljama. Bivša Ju bila je sanitarni koridor ili tampon zona-van sfere uticaja. Jugoslavija je pristupila zaključivanju sa svim ovim zemljama i niza drugih ugovora. Jugolsavija je tražila treći put i radila je na ojačanju pokreta nesvrstanosti. U doba hladnog rata.Severnoatlanski pakt –NATO (nastao 1949-12 zemalja osnivača. Sa Ssavezom i Albanijom formirani su tzv. Varšavski pakt ( nastao 1955. Jugoslavija u toku dve naredne. sporazuma i konvencija o raznim oblicima privredne.gdoina. vodeća sila SSSR) U vreme hladnog rata na Balkanu je funkcionisala formula 2+2+2 1. odnosno davanja pomoći susednoj socijalističoj Albaniji.Dokument o sporazumu postoji do SSSR negira bilo kakvo postojanje i priznavanje ovog sporazuma.Balkan u hladnom ratu 1946-1989 Posle II sv rata svoje prisustvo i uticaj na Balkanskom poluostrvu trude se da obezbede dve velike vojno-političke grupacije: 1.Jugoslavija i Albanija ( svaka na svoj način nezavisna Pripadanje. U toku Hladnog rata središnji deo Balkana bio je tretiran ka siva zona. SovjetskoJugosovenska i Jugoslovensko-albanska mežovita društva u cilju pomoći u bržem industrijskom razvoju od strane Ssaveza. Zato je u svom unutrašnjem razvitku 28 . Blokovi su težili da ostvare što veći uticaj u zemljama članicama putem vojnih baza. 1946 i 1947. vodeće blokovske sile bile su preokupirane i jačanjem svoga prisustva i uticaja u zemljama članicama i nastojale su da u balkanskom prostoru prošire svoje sfere uticaja. Sukob Rusije i Kine približio je Albaniju Kini.Rumunija i Bugarska u Varšavskom paktu 3. Grčka je imala plan oko podele Albanije sa Jugoslavijom. što mu je obezbeđivalo relativnu stabilnost.g zaključuje ugovore o prijateljstvu i uzajamnoj pomoći sa svim ovim zemljama: Poljskom. a sa Bugarskom. ali ipak u početku nije odlučnije reagovala zbog svog međunarodnog položaja.sukoba sa zapadnim zemljama od kojih se nije mogla očekivati saradnja i razjmena u cilju industrijalizacije zemlje. Jugoslavija se od početka suprotstavljala oblicima saradnje koji su pokazivali elemente diskriminacije i neravnopravnosti partnera. Siva zona je pre svega središni deo balkanskog poluostrva (Ju + Albanija) gde nisu zagarantovane sfere uticaja zapadnog i istočnog bloka. ali i regiona u celini( Pripadništvo istom bloku nije značilo veći stepen saglasnosti-sukob Grč i Tur oko Kipra 1974). Promenjivi odnosi sa JU zbog sukoba 1948 a normalizacija 1955. odnosno nepripadanje odredjenom bloku odredjivalo je i geopolitički i vojnostrateški položaj pojedinih balkanskih zemalja. kulturne i druge saradnje.

martovsko zaoštravanje odnosa sa Jugoslavijom od strane Istoka i Zapada.ekonomska pomoć.teritorijalni spor oko Epira izmedju Albanije i Grčke-pritisak na Albaniju dok je bila u Varšavskom paktu. 7. kako od strane Ssaveza. tako i od Zapadnih sila. 6.odnosa) 3. Posle sukoba sa SSSR-om Jug postaje članica Saveta bezbednosti UN i time igra važnu ulogu na globalnom nivou. 18.Završnim aktom velike sile su se obavezale na poštovanje nac Suvereniteta i ter. zahvaljujući pravu veta Rum. 3.položaj slovenac i hrvata u austriji(postala neutralna 1955 što je dovelo do dezangažovanja velikih sila u ovoj zemlji koja se graniči sa balkanskim pol). Događaji koji su označili preokret i zaoštravanje odnosa sa Jugoslavijom. Bug i Rum 6.SSSR zaustavljen Beogradskom deklaracijom 1955. Alb. 5. njena težnja i borba za ravnopravnim odnosima među socijalističkim zemljama. odigrali su se istovremeno. Bug i Alb postale su članice UN tek 1955 5. ali je u spoljnopolitičkim odnosima ostajala na saradnji i konsultacijama sa Ssavezom.počela da eliminiše odnose koji su omogućavali mešanje u njene unutrašnje poslove. poredak) Odnosi izmedju Balkanskih država posle rata bili su prijateljski i to pre svega Jug . Alb i Bug.regulisanje plovidbe dunavom. odugvlačenje sa priznanjem zemalja narodne demokratije( prestanak dipl. Početak 1948. i 19 marta 1948.Medjutim postojali su i sukobi:1. pojavila se teorija o ograničenom suverenitetu socijalističkih zemalja ( sto je značilo da je opravdana intervencija SSSR-a ako je ugrožen soc.g označio je u evropskim odnosima zaoštravanje i započinjanje hladnog rata u njegovoj naoštrijom formi ( februarski događaji u Čekoslovačkoj. posle čega je usledilo isključenje Jugoslavije iz Informbiroa koje je označilo početak 29 . za ekonomski oporavak koristila Grčka Sukob Jug. Koriste teritorijalne sporove Tršćansko pitanje( kriza rešena 1954) SAD je novčano pomagala Ju ali je i Ju prihvatila određene ustupke i prihvatila podelu na zonu A i B. Integriteta svih evr zemalja.grčko-albanski spor oko severnog Epira. podržavanje i pomaganje emigracija iz Jug. odustajanje od pribegavanja sili.g Sovjetski Savez je zatražio hitno i bezuslovno povlačenje svojih vojnih i civilnih stručnjaka iz Jiugoslavije. Alb i Rum . Velike zapadne sile vršile su pritisak na balkanske zemlje: 1. Intervencija SSSR u Čehoslovačkoj 1968 koju su osudile Jug . berlinska kriza koja je dovela do konačne podele Nemačke). i moskovskom 1956.Tršćansko pitanje. sastojali su se u sledećem: 1. Albaniju zbog saradnje sa Kinom. ekonomskih pritisaka i unutrašnjih subverzija) 4.grčko-turski spor oko Kipra i podmorija Egeja. uslovljavanja prilikom pružanja ekonomske pomoći pre svega Jug i Alb SSSR je direktno osudjivao Jugoslaviju zbog revizionizma. Donet je i Maršalov plan. Širi procesi popuštanja zategnutosti na balkanu usledili su u skolpu politike detanta koju je omogućilo održavanje konferencije o evropskoj bezbednosti i saradnji(KEBS) u Helsinkiju (1975). 2. Ssavezu nije odgovarala Jugoslovenska samostalnost u unutrašnjem društvenom sistemu. 1947 doneta je Trumanova doktrina-gde se kaže da će se Sad boriti da iskorene komunizam gde god napadne. 2. iako su bili nezavisni jedni od drugih. 4. Maršalov plan 1947. mere pritiska na Rum i Bug zbog kršenja ljudskih prava (u vidu pol propagande. govorilo se o mogućnosti stvaranja nove zajedničke države. gradjanski rat u grčkoj. nemešanje u unutrašnje poslove.sukob jugoslavije sa SSSR-om.

otovrenog sukoba i napada na nezavisnost i samostalnost jugoslovenskog puta u socijalizam i njene koncepcije odnosa među socijalističkim zemljama. Tako je Jugoslavija istovremeno bila dovedena u situaciju koja je zahtevala suprotstavljanje i jednoj i drugoj strani. to su pritisci Ssaveza a kasnije i drugih socijalističkih zemalja i komunističkih partija. 2.Marta 1948. tj rešenosti SSSR-a da se tome suprotstavi. Poljske. da očuva svoju poziciju vodeće partije. Rumunija i Mađarska obustavile su u potpunosti svaku ekonomsku razmenu sa Jugoslavijom. Bugarska. po uputstvima iz Moskve. nije bilo nikakvog ozbiljnog spora sve dok one nisu. dok je sukob sa ostalim partijama i zemljama trebao samo da prikrije ovaj prvi. to je politika pritisaka i nepoverenja kojoj je. uključujući i pretenzije Albanije. Mađarske. prestala da isplaćuje obaveze po osnovu reparacija na osnovu mirovnog ugovora. O postupcima ovih zemalja Ministarstvo inostranih poslava FNRJ izdalo je 1951. Bugarske prema ju teritorijama. npr. Mađarska je. o čemu su tražile saglasnost SSSR pošto se mirovni ugovor mogao menjati samo uz saglasnost sve 4 velike sile. Bugarske i Albanije prema Jugoslaviji. Čekoslovačke.g tri zapadne sile-SAD. koji se ogledaju u: 1. Rumunija je čak obustavila sav železnički i poštanski saobraćaj sa Jugoslavijom. Agresivnim političkim pritiscima svih vrsta prema njoj. pogodovao politički pritisak i posebno ekonomska blokada Jugoslavije kao dobrošao poremećaj u odnosima snaga na područiju JI Evrope. tj za njeno prisajedinjenje Italiji i to kako zone A. napale našu zemlju i prekinule odnose sa njom. koja je bila pod anglo-američkom vojnom upravm. Između Jugoslavije i istočnoevropskih zemalja izuzimajući SSSR. Sukob sa Ssavezom bio je stvarni sukob. azatim i prekidanje dotadašnje saradnje otkazivanjem svih ugovora i zavođenjem ekonomske blokade Jugoslavije. 2. 20. Celokupni razvitak sukoba pokazao je da se stvarni i pravi uzrok Jugoslovenskosovjetskih razmimoilaženja i sukobljavanja sastojao u rešenosti Jugoslavije da vodi politiku nezavisnosti i ravnopravnosti. Spoljna od 60str do 66str 28. koja sadrži 190 dokumenata.i politički i ekonomski-bio je veoma težak i opasan za njenu nezavisnost i integritet.g Belu knjigu o agresivnim postupcima vlada SSSR. Mađarske. Ekonomskoj blokadi Na drugoj strani (sa zapadnim silama). pravi uzrok razmimoilaženja. Koji postupci i činjenice ukazuju na takav njen položaj? Na jednoj strani. Idejnoj političkoj osudi i izolaciji Jugoslavije kao socijalističke zemlje i njene komunističke partije. 3. Položaj u kojoj se našla Jugoslavija tada. Rumunije.VB i Francuska – objavljuju Londonsku tripartitnu deklaraciju izjačnjavajući se za reviziju ugovora o miru sa Italijom u pogledu Slobodne teritorije Trsta. Balkanski savez 30 . tako i zone B-pod jugoslovenskom vojnom upravom. preko noći.

Na Zapadu su u tome videli mogućnost za približavanje Jugoslavije njima. 1. pa nisu negativno uticali na postepeno približavanje i razvijanje odnosa između tri zemlje. Grčke. Ugovor o savezu-Bledski ugovor. potpisan na Bledu 9. Novina u odnosu a ranije oblike i pokušaje posleratne balkanske integracije. da će 31 . ekonomske i druge saradnje 3.2. oružanu borbu protiv pristalica monarhističkog režima koji je pomagan od strane Zapada i posebno britanskih trupa koje su ušle u Grčku još 1944. Njoj je u cilju borbe protiv ekonomske blokade bilo potrebno uspostavljanje saobraćaja sa Grčkom. Natao je u doba hladnog rta i cilj saveza je bio obezbeđenje mira u ovom delu sveta i saradnje na svim poljimima ali bez momenta potpune integracije. U odnosima sa Turskom.1953. vojne. po svim problemima od zajedničkog interesa. jednom godišnje. a u političkom pogledu stvaranje elemenata za učvršćenje mira na Balkanu. političkoj saradnji i uzajamnoj pomoći. godine da bi saglasno odlukama iz Jalte obezbedile svoj uticaj i očuvale monarhiju. Kontakti i saradnja tri zemlje doveli su do zaključenja nekoliko ugovora o raznim oblicima saradnje u toku 1953. Treba istaći da Jugoslavija nije imala nikakvih zahteva u pogledu teritorijalnih promena. što je posledica više okolnosti među kojima treba posebno imati u vidu činjenicu da je u Grčkoj NOP u toku rata i kasnije bio veoma jak i da je vodio sve do 1949. razmatrati međunarodnu situaciju i svoju aktivnost. Turske koja su poznata pod zajedničkim nazivom Balkanski savez. Tri zemlje su se obavezale da neće preuzeti bilo kakvu međunarodnu obavezu suprotnu ovom pravcu. u kom cilju će ministri inostranih poslova zajednički. Plod je samostalno izraženih želja ugovornih strana i političkog delovanja Odnosi Jugoslavije i Grčke prvih godina posle rata bili su veoma loši. Formirana je kao regionalna organizacija u skladu sa poveljom UN i načelom aktivne miroljubive koegzistencije. za ublažavanje pritiska susednih socijalističkih zemalja i posebno Italije i njenih pretenzija prema Jugoslaviji.1953.avgusta 1954. NOP kojem je i Jugoslavija pružala podršku i pomoć nije imao uslova za pobedu ali i zbog činjenica da je on bio oruđe stranog uticaja i da je bilo pokušaja da se on upotrebi protiv Jugoslavije. proučavanja svih pitanja političke. odnosno Ugovor o prijateljstvu i saradnji zaključen 28. godine korake u pravcu normalizovanja odnosa sa Grčkom.11. Jugoslavija nije imala nikakvih bilateralnih problema i sukoba. posle čega politički odnosi i saradnja postaju tešnji i konkretniji. ali su odnosi bili nerazvijeni. Tri zemlje se ovim ugovorom obavezuju da će sve međunarodne sporove u koje bi bile umešane rešavati mirnim putem. Ankarski sporazum. kojim je predviđena tripartitna saradnja na bazi aktivne i miroljubive koegzistencije i načela Povelje OUN. To su sledeći ugovori: Tzv. i dve naredne godine koji skupa predstavljaju ugovore o Balkanskom savezu. u Beogradu. korišćenje solunske slobodne luke. kojim se osniva Stalni sekretarijat zemalja potpisnica Ankarskog ugovora u cilju priprema konferencija ministara inostranih poslova tri zemlje. Jugoslavija je preduzela u toku 1950.U periodu od 1953 do 1955 u vreme Korejske krize sklopljena su 4 ugovora između Ju. Dopunski sporazum uz prethodni ugovor. potpisan 7. Predviđena je i saradnja generalštabova tri zemlje. koji prethodno postavljena načela saradnje pretvara u odnose saveza. 2.

Staljin umire 1953 i 1955 Hruščov u poseti Beogradu i potpisana je Beogradska deklaracija kojom je potvrđeno pravo Ju da nastavi sopstvenim putem u socijalizam.svaku oružanu agresiju protiv jedne ili više njih na ma kom delu teritorije smatrati agresijom protiv svih strana ugovornica i njima pružiti pomoć. podržavale Jugoslaviju u tršćanskom pitanju Neposredan uzrok formiranja ovog saveza je sukob JU sa SSSR-om i njegovim satelitima. u granicama svojih mogućnosti.Ali to nije uspelo zapadu da uvuče Ju u NATO jer dolazi do normalizacije odnosa između Ju i SSSR-a. Donekle je ovaj savez imao odbrambreni karakter i predstavljao je pokušaj Zapada da Ju uvuče u NATO jer su Grci i Turci u NATO-u bili od 1952. SAD su opremile jugoslovensku vojsku. koja se nalazila oko samog grada.Grčka i Turska su. Tri niva momenta: Podiže odnose na nivo Saveza. Sporazum nikad nije raskinut. U cilju realizovanja ovih zadataka predviđeno je osnivanje Stalnog saveta sastavljenog od ministara inostranih poslova koji će se sastajati dva puta godišnje i koji u međuvremenu obavlja svoje poslove posredstvom Stalnog sekretarijata.Janur-Mart 1955. 4. njena ekonomska blokada i ugroženost njene pol nezavisnosti jer je SSSR počeo da gomila vojne trupe na granicama ka Ju. Ju je napravila isto određeni broj ustupaka-1945 potpisala je Londonski sporazum po kojem je Tršćanska zona A pripala Italiji aJu zona B.kao i međusobno poštovanje teritorijalnog integriteta. Ustanovljava stalni Savet i precizira formulaciju pojma agresije i pravnih obaveza saveznika na zajednički odbranu u sluučaju opasnosti u zajedničkom prostoru. jedan trajnog. teritorijalnog integriteta i mirnog unutrašnjeg razvoja.u Ankari (po 20 članova iz svake Narodne skupštine zemalja potpisnica) . iako je on imao i vojni karakter. Vojni razlozi prilikom njegovog zaključivanja nisu imali primarni značaj. Prvi se sastojao u organizovanom i regulisanom predviđanju međusobne saradnje. U osnovi njegovog nastojanja sadržana su 2 zadatka. jer je opasnost po mir u trenutku njegovog ustanovljavanja bila mnogo manja nego pre toga vremena. a drugi privremenog karaktera.Sporazum o ustanovljenju balkanske savetodavne skupštine . Tito izajvljuje da je sporazum mrtav. Zapad je bio spreman da prihvati nekonformističku socijal državu kao saveznika protiv Staljina. . Ju je odobrena pomoć. a drugi u organizovanom suprotstavljanju pritiscima koji su vršeni prema pojedinim od njih.i zbog sukoba Grčke i Turske oko Kipra. Miroljubivi karakter saveza. a time i učvršćenju mira na Balkanu. posebno se izražavao u činjenici da su sve tri zemlje u njemu gledale instrument mira. 32 . Sledi početak sukoba Grčke i Turske oko Kipra.Balkanski savez je predstavljao primer slobodne saradnje tri zemlje u cilju obezbeđenja nezavisnosti.

postoje i specifičnosti puteva i metoda tranzicije od starog ka novom društvu koje su posledica istorijskih. dok je postepen pristup primenjen u Mađarskoj i donekle u Češkoj republici. Za sada je jasno da ove zemlje žele da izgrade drugačije društvo ali nema jedinskevenog opredeljenja u pogledu osnovnih karakteristika i suštine novog društva ka kome se teži.. U Rumuniji i Bugarskoj prisutna je kombinacija ovih metoda. I treće međunarodno ekonomsko okruženje bilo je nepovoljno usled raspada SEV-a. Cilj ekonomske tranzicije u balkanskim post-etatističkim zemljama u Ju je izgradnja moderne. Balkanske zemlje u tranziciji zbog nasleđenih protivurečnosti iz socijalističkog peridoa. zaoštrene ekonomske situacije i nestabilnih pol prilika u postetatističkom periodu nisu ni mogle krenuti putem radikalne društveno-ekonsomke transformacije. Pitanje je da li tranzicija mora biti jednokratna. kao što je bio slučaj sa Poljskom i donekle Čekoslovačkom koje su imale stabilniju ekonomsku situaciju i snažnu podršku iz inostranstva Rumunija je u toku 1980-ih vodila ekonomsku politiku forsiranog vraćanja spoljnog duga. ekonomskih i pol specifičnosti pojedinih zamalja u tranziciji i nejasne vizije društva koje se želi izgraditi. ni u domenu teorije ni u oblasti društvene prakse. Na ekonomskom planu tranzicija se ispoljava u: -napuštanju državnog načina proizvodnje -ekonomska liberalizacija na unutrašnjem i međunarodnom planu -restruktuiranja državnih preduzeća -privatizacija državnih preduzeća.. Drugo Rumunija je od svih zemalja SEV-a imala najrigidniji centralno-planski sistem. izbijanje Iračke krize i rata u Persijskom zalivu. efikasne i racionalne ekonomije sposobne da se na ravnopravnoj osnovi uključi u savremenu svetsku privredu. na prvoj etapi reforme u Rusiji (reforma za vreme Jegora Gajdara) i u Jugoslaviji (reforme Ante Marković u predhodnoj Ju). Karakteristike ekonomskih sistema balkanskih država – sličnosti i razlike Posle sloma državnog socijalizma u Albaniji. kulturnih. Bugarskoj i Rumuniji i sloma samoupravnog socijalizma i raspada bivše Ju – navedene balkanske zemlje i SRJugoslavija su ušle u period tranzicije od starog ka novom društvu. Mađarske koje su krenule putem uvođenja pojedinih elemenata tržišnog privređivanja-Rumunija za vreme Nikolae Čaušeskua otišla je korak nazad putem vraćanja na staljinističku ekonomsku politiku. Pored nekih zajedničkih karakteristika. što je samo po sbi bila šok terapija. Sobzirom da se u balkanskim zemljama u tranziciji ispoljavaju zajedničke karakteristike i slični ciljevi tranzicije predpostavlja se da tranzicija u ovim zemljama nije njihov društveni izbor već je kao prinuda uslovljena unutrašnjim i međunarodnim prilikama. radikalna svojinska transformacija.29. Jedna od najčešćih kontraverza tranzicije odnosi se na sam način društvene transformacije. pa je za razliku od SFRJ. U sličnoj situaciji 90-ih našle su se ostale balkanske zemlje u tranziciji. Model šok terapije primenjen je u Poljskoj. Albanija kao jedna od najizolovanijih zemalja u Evropi sa despostskim sistemom vladavine Enver Hodže i Bugarska sa komandnim sistemom orivređivanja za vreme 33 . U najširem smislu tranzicija se može definisati kao prelazak post-etatističkih društava sa autoritarnih režima na demokratiju i prleazak sa planske na tržišnu privredu. po modelu ŠOK TERAPIJE ili postepena. raspad bivše SFRJ što se nepovoljno odrazilo i naprivredu Rumunije.

Albanija je psolednja među evropskim zemljama u tranziciji krenula putem radikalnih društvenih i ekonomskih reformi. Alabanija je ekstremno.Ostvareni ekonomski rezultati nisu bili povoljni. Neopohodnost radikalnih reformi nije nigde dovedena u pitanje izvesne razlike su postojale samo u izboru puteva i metoda društveno-ekonomske transformacije pojedinih zemalja. Međutim tokom 1996 Albanija je usled političke nestabilnosti ponovo zapala u duboko druš-ekonomsku krizu. ekonomski nerazvijena zemlja. sistem kamata. Može se zaključiti da je prisutan više postepen pristup tranziciji. pol i ekonomskim faktorima. Preeuslovi za druš-ekonomske promene nastale su tek posle pobede Demokratske partije u martu 992 i izbora Sali Beriše za predsednika republike u aprilu. nego transformacije ekonomskog sistema. Tranzicione promene u balkanskim zemljama u tranziciji odvijaju se u promenjivoj političkoj i nestabilnoj ekonomskoj situaciji u svim zemljama regiona bez izuzetka. oštrom privrednom recesijom prouzrokovanom socijalnim. Danas se ona nalazi u procesu bolne tranzicije ka otvorenoj tržišnoj privredi. Beriša je izjavio da Albanja treba da krene putem slobode i demokratije. što je njihove nacionalne ekonomije dovelo u podređen položaj prema ekonomski razvijenim zemljama Zapada. Albanija iman niz specifičnosti koje je razlikuju od ostalih zemalja u tranziciji. Albanija je postala član MMF i Svetske banke u oktobru 1991. Uledila je reforma bankarskog sistema ali se u tom procesu nije puno poodmaklo.. uvođenjem višepartijskog sistema u Mađarskoj. Bugarske su pogodile i sankcije UN protiv Srbije. juna i 6 jula 34 .. Posle euforije u Albaniji je došlo prazne demokratije. arastući kriminal i zloupotrebe uloženih deviza greađana doveli su tokom 1996 do velikih nemira u zemlji. Jugoslavija pod sankcijama i ratom nije ni mogla pristupiti radikalnoj transformaciji svog društv-ekonomskog sistema-to se odnosi i novostvorene države na tlu vivše JU. U prvoj fazi reformi značajnije su promene u domenu pol demokratizacije.Todora Živkova i visokim stepenom spoljnoekeonomske zavisnosti od tržišta SEV-a i bivšeg SSSR-a. Preduslovi za društveno-ekonomske reforme sazreli su tokom 1989 godine nakon promene odnosa između vldajuće kom partije u Poljskoj i opozicije koncentrisane u sindikatu Solidarnost . što je uslovljeno političkim i ekonomskim prilikama i specifičnostima pojedinih zemalja u tranziciji. prema evropskim standardima. Reformu je pratio visok stepen korpupcije i kriminala. suočila se sa neefikasnom privredom. Može se zaključiti da se se Balkanske zemlje u tranziciji odlučile za brzo uspostavljanje otvorene privrede. trgovinski liberalizaciju. Tranzicija je krenula od privatizacije i reforme preduzeća u državnoj svojini koja nisu bila u stanju da se uključe u tržišnu konkurenciju. U okviru zajedničke opšte orijentacije reformi postojale su i određene razlike od zemlje do zemlje.one su doprinele deviznim gubicima bugarske privrede od 2-3 milijardke US dolara u periodu do 1994. sem Slovenije. baršunaste revolucije u bivšoj Čekoslovačkoj. U soc periodu Albanija je imala najviši udeo državne svojine. slabljenja moći Teodora Živkova i sloma autoritarnog režima Čaušeskua u Rumuniji. Privredni oporavak primećuje se od 1993-94 posle duboke depresije praćene kolapsom centralno-planskog sistema u 1990-91. Albanija je primenila najveći deo mera koje je preporučio MMF u cilju stabilizacije privrede uključujući reformu sistema cena i sistema deviznog kursa. Na parlamentarnim izborima u 29. Zajedničko za sve koncepte tranzicije u njenoj prvoj fazi 1989-1992 u svim evropskim zemljama pa i balkanskim u tranziciji je težnja ka prelasku sa planskog na tržišni sistem privređivanja.

U februaru 1991. Strukturne promene su bile slaba strana bugarske ekonomske reforme. Takva netsabilna pol situacije nije pogodovala radikalnoj ekonomskoj transformaciji Bugarske. Bugarska je podnela molbu za članstvo u EU 1995 g.. Preduslovi za radikalnu ekonomsku i društvenu transformaciju u Bugarskoj stvoreni su Novembra 1989 kada je došlo do sloma vlasti Bugarske komunističke partije BKP.7 miliona stanovnika. Zatim je došlo do novog šoka usled dezintegracije SFRJugoslavije preko koga vode tranzitni putevi Bugarske na zapadna tržišta. Bugarska je ekonomski srednje razvijena zemlja sa oko 8. g cene za većinu proizvoda bile su liberalizovane.. Nakon prve faze liberalizacije cena. Vlada koja je konstituisana posle izbora u aprilu 1997 najavila je ambiciozne i brze reforme. Opozicione partije koje su se zalagale za brže kretanje ka tržišnoj privredi distancirale su se od FNS i dovele u pitanje regularnost izbora. Tranzicija u Bugarskoj odvijala se promenjivim intezitetom i njensadržaj se svodio na: liberalizaciju cena. Rumunija je član osnivač STO i od jula 1997 članica CEFTA. Centralno planiranje je ukinuto ali nisu stvorene osnovne institucije funkcionisanja tržišne ekonomije.danas se sve cene formiraju na tržištu. uveden je jedinstveni plivajući devizni kurs. a njen lider Todor Živkov smenjen sa svih partijskih i državnih funkcija. Priliv stranog kapitala je bio nizak usled nestabilne pol situacije ali prema oceni Komisije EU tokom 1997 došlo je do ubrzanja priliva stranog kapitala u Bugarsku kao rezultat privatizacije jednog broja velikih državnih preduzeća. Ali tek nakon pobede demokratske opozicije na parlamentarnim izborima 1997 EU je naglasila svoj interes za prijem Bugarske u članstvo tako da se može očekivati ubrzanje procesa radikalnog reformisanja njene ekonomije. Stoga se njena tranzicija ka tržišnoj privredi odvijala znatno sporije nego u drugim evropskim zemljama u tranziciji.stvorena socijalistička vlada sa predsednikom iz demokratske opozicije. privatizacija i restruktuiranje državnih preduzeća. Ali opšta ekonomska situacija u zemlji i dalje je nejasna. što zamagljuje mogućnosti Bugarske da krene putem radikalne društveno-ekonomske transformacije. Nakon pobede FNS (froanta nacionalnog spasa) na izborima 1990. nakon toga bugarska je član STO i nastoji da se pridruži CEFTA (tj uključena je već). Rumunija je zemlja sa oko 23. Ekonomsle reforme pokrenute su i do 1989 g radi izvlačenja zemlje iz duboke ekonomske krize.4 miliona stanovnika. Porces tranzicije najavljen je posle baranja režima Nikolae Čaušeskua u decembru 1989 i izbora 1989 Jona Ilijeskua za privremenog predsednika Rumunije. što je dovelo do velikog 35 . promena deviznog režima od 1997 lev je vezan za nemačku marku. liberalizaciju spoljnotrgovinskog režima. 1989 je formirana opoziciona grupacija Unija demokratskih snaga sa Željkom Želevom. Bugarska je sredinom 1996 g ponovo najavila radikalan proces strukturnih reformi njene privrede. BKP se 1990 transformisala u BSP. uveden je i dvostepeni bankarski sistem. Značajan napredak zabeležen je i u stvaranju zakonske osnove za tržišnu ekonomiju.1997 pobedila je Socijalistička partije Fatosa Nanoa ali pol situacija u toku 1997 i dalje je nestabilna a dalja sudbina ekonomskih rezervi i dalje je neizvesna.g Rumunija se opredelila za postepenu ekonomsku reformu u težnji da spreči velika socijalna i ekonomska previranja u zemlji čija je privreda bila ruinirana. Dodatni spoljni šokovi za bugarsku privredu nastali su nakon raspada SEV-a na čije je tržište bugarska izvozila pretežni deo svojihproizvoda i nakon rata u Zalivu koji je prekinuo njene ekonomske odnose sa Irakom.

U periodu 1991-94 sve balkanske zemlje u tranziciji bile su zahvaćene visokom. Kao i u drugim zemljama u tranziciji dosadašnje mere tranzicije u Rumuniji svode se na: liberalizaciju cena. Vraćanje na reformsku tradiciju predstavljala je reforma čij su načela izložena u januaru 1994.skoka cena u novembru 1990 došlo je do antivladinih demonstracija. Takav ishod je posledica odsustva pol volje da se radikalne promene dosledno sprovedu upraksi. Priliv stranog kapitala bio je neznatana i nešto je povećan tek od 1994 g. Posle pada Čaušeskua Rumunija se našla u dubokoj socijalnoj i ekonmsokoj krizi. Makedonija.. liberalizaciju režima deviznog kursa. U takvim uslovima preduzimanje mera u pravcu radikalnije ekonomske transformacije značilo bi njeno dalje ruiniranje već dobrim delom uništenog ili umrtvljenog ekonomskog potencijala. veću fiskalnu discipllinu..ali je ovaj program napušten 1995 i početkom 1996. u slučaju Ju i na mesečnom nivou do kraja 1993. redukvija deficita državnog budžeta.. koji su dovodili u pitanje dalje sprovođenje reformi. Rat u Zalivu i ezintegracija JU. mere makroekonomske stbilizacije i mere političke demokratizacije. Njena ekonomija prošla je kroz tešku dekadu obeleženu ubrzanom otplatom spoljnog duga. liberalizaciju spoljnotrgovinskog režima. neđunarodne sankcije u Srbiji i CG. verskih ratnih sukobba u Hrvatskoj. Nešto veće efekte dao je program koji iniciran 1993. a njene mere svodile su se na liberalizaciju cena na domaćem tržištu. Novi predsednik Emil Konstantinensku koji je došao na vlast 1996 ubrzao je proces integracije u EU. prdstavljali su spoljne čokove koji su doveli i do pol previranja u zemlji. Uporedom sa procesom liberalizacije tekao je i proces stabilizacije rumunske ekonomije ali se ovaj proces odvijao sa promenjivim rezultatima zbog nestabilne po situacije. Hrvatska. Isti slučaj je i sa ostalim bivšim saveznim republikama.. Istovremeno zemlju su potresali talasi štrajkova. oslanjajući se na restriktivnu monetarnu politiku. Međutim ovaj program nije realizovan zbog jačanja separaqtističkih tendencija pojedinih saveznih republika i zbog dezintegracije SFRJ. Ostale balkanske zemlje – SCG. 36 . Rdikalne strukturne ekonomske promene u SCG usledele su tek nakon ukidanja spoljnog zida sankcija i njenim vraćanjem u međ organizacije. Realizacija navedenih mera stvoriće na karju 1997 g radikalno drugačiju sliku rumunske privrede od one u 1996. forsiranjem izvoza i restrikcijama na strani uvoza. Ova reforma je bila usmerena isključivo na makroekonomsku stabilizaciju i suzbijanje galopirajuće hiperinflacije u uslovima ekonomske blikade zemlje. Ova poslednja reforma bila je slična reformi u Poljskoj-šok terapija. Nove perspektive za radikalne ekonomske promene otvorene su nakon parlamentarnih i predsedničkih izbora u novembru 1996 kada je nova vlada demokratske opozicije proklamovala radikalan program makroekonomske stabilizacije i strukturnih reformi i započela sa njegovom primenom. Ključni element ovog programa su liberalizacija cena. Program ekonomskih reformi iz 1991 i 1992 nije u potpunosti sporoveden. trocifrenom inflacijom cena na malo na godiđnjem nivou. liberalizacija deviznog tržišta. BiH : radikalna društvenoekonomska reforma u ovim zemljama bila je najavljena još dok su bile u sastavu SFRJ privrednom reformom koju je inicirala savezna vlada Ante Markovića decembra 1992. BiH. Njn osnovni cilj bilo je izgradnja otverene tržišne privrede. koju je sačinila grupa eksperata na čelu sa D.Avramovićem. izbijanja nacionalnih. Početkom 1990 g kolaps SEV-a.

Najvidljivija posledica ekonomske podele Balkana je nerazvijenost infrastrukture (saobraćaj. pol pluralizam. značajne rezultate u maloj privatizaciji. Sve do početka 90-ih balkanski ekonomski prostor bio je podeljen na tri dela-Turski i Grčki pripadaju EZ. Sve balkanske zemlje odlikuje Hit and Run kapital (kriminalna infrastruktura). široki korpus sloboda i prava. Moglo bi se reći da ove zemlje nisu imale jednolinijski razvitak pol režima. 37 . 30. Promene su vrčo ćeste-neke zemlje su prelazile iz jednog u drugi sistem. otvaranje privreda ka svetu. Tranzicija u pojedinim balkanskim zemljama imala je ne samo negativne već i niz pozitivnih efekata. što pokazuje posebno primer Bugarske i Albanije koje su zapale u 1996 g ponovo u duboku ekonomsku i društvenu krizu. Treba imati i u vidu da postoje i velike razlike ali i sličnosti između pojedinih zemalja unutar grupe balkanskih postkomun zemalja. Nasleđe burne prošlosti i marginalni položaj balkana u odnosu na glavne ekonomske tokove i nedostatak privredno dominantne zemlje koja bi mogla biti pokretač privrednog razvojaovo su neke od glavnih razloga privredne nerazvijenosti ovog regiona. brzog i mirnog razvoja. To se odnosi na uspešno suzbijanje i kontrolisanje inflacije. uz retke izuzetke. Italija i Rusija. Prostor bivše SFRJ (jedinstvena infrastruktura) 2. Karakteristike politički sistema balkanskih država – sličnosti i razlike Prilikom pokušaja kvalifikacije pol sistema postkomunističkih zemalja mora se imati u vidu da pol sistemi balkanskih postkomunističkih zemalja čine posebnu klasifikacionu grupu. Ostale zemlje koje su međusobno izolovane zbog blokovske politike 90-te su izmenile ekonomsku geografiju Balkana i preusmerile ekonomske tokove prema novim partnerima (primer za to su ekonomski odnosi mađarske i jugoslavije koji su se pogoršali ulaskom Mađ u EU) Najveći broj balkanskih zemalja ima nisku međusobnu trgovinsku razmenu (ispod 1% ukupnog izvoza i uvoza) dok su za većinu njih glavni trgovinski partenri Nemačka. Nije sasvim izvesno u kom pravcu če se dalje razvijati ovi sistemi i da li će najavljni proces demokratizacije uzeti mah u bliskoj budućnosti. telekomunikacije. U svim pol proklamacijama i ustavima ovih zemalja ističu se pored optimističkih obećanja. vladavina prava. . primetne snažne tendencije približavanja modelu koji bi se mogao označiti kao patrimonijalni autoritarizam koji je nedovoljno kompetentan tj nedovoljno upravljački sposoban i ne vodi dovoljno računa o ustavnim okvirima i demokratskim principima. kao ključni principi pol života: demokratija. Karakteriče ih vrlo buran razvitak pol režima Moglo bi se reći da su balkanski postkomunistički sistemi oblikovani prema modelu parlamentarne demokratije.Moglo bi se reći da su u praksi ovih zemalja. Bugarski i Rumunski –SEV a SFRJ (imala je aranžmane i sa SEV i sa EZ i sa trećim svetom) Najuticajniji regionalni projekat bio je hidroelektrana i plovidbeni sistem Đerdap (Ju i Rumunija) do kraja 50-ih. gasovodi) i u tom pogledu i danas postoje dva Balakana: 1.Ekonomski oporavak tekao je sporo. naftovodo.

vođu i degradacija principa vadavine prava. Tek posle 2000 možemo reći da su balkanske države demokratske. 38 . BiH u kojoj ni jedna nacija nema iznad 40%stanovništva) Uz unitarizam u većem broju ovih zemalja primećen je visok stepen centralizacije vlasti koji nalazi izraza u ograničenoj lokalnoj samoupravi. Pre II sv rata sve države Balkana bile su monarhije. neefikasne pol institucije. osim Ju. nedovoljno autoritativne. Rumunija 81%. slovenija 91%. BiH nije rešena kao federacija. Zatim nedovoljna sposobnost da na demokratski način upravlja konflikitima i tenzijama. Bugarska 85%.. Jedino još Albanija ne može da obezbedi mirnu smenu vlasti. Zatim praksa uspostavljanja polupredsedničkog sistema i njegovo klizanje u neku vrstu autooritarnog prezidencijalizma i ponovo se na tlu balkanskog postkomunizma aktuelizuje pitanje odnosa zakonodavne i izvršne vlasti.Gotovo u svim balkanskim postkomunističkim zemljama parlamenti su prilično slabašne. uspostavi bilo kakava vrsta demokratskog federalizma. sem Turske koja je republika od 1922. Sve ove zemlje su . Kasnije su sve zemlje postale republike. Iako su izborni zakoni na nivou standarda izbornih zakona razvijenih zemalja. -Uspostavljanje i jačanje polupredcedničkog sistema ili kvazi-predsedničkog. Treba poneuti da je veliki br ovih zemalja nacionalno homogen (većinska nacija čini preko 80% stanovništva: Albanija 95%.Zaključak je da je jedno od opštih svojstava balkanskih postkomunističkih pol sistema nedovoljna ili ograničena upravljačka sposobnost. U toku izbora česte su pojave monopolizacije najvećeg dela mas medija od strane vladajućih pol struktura. Posle rata monarhija je na kratko zadržana u Rumuniji i Bugarskoj a nešto duže u Grčkoj (1974). izborni gubitnici se ne mire lako sa porazom i angažuju veliki deo energije da su izbori bili nekorektni. Bez odgovarajućih partija i partijskog sistema teško je očekivati funkcionisanje dovoljno reprezentativnog parlamenta i parlamentarne demokratije. BiH. Savremeni manjinski problemi Nacionalne. Mali su izgledi da se na tlu ovih zemalja.Pobednici dokazuju suprotno i sve to ometa koncentraciju snaga na ključna pitanja razvoja. Zatim tendencija personalizacije vlasti-sve zmlje su imale svog lidera. Nedovoljno razvijeno civilno društvo. Mora se napomenuta da istorija postkomunističkih zemalja pokazuje da preneglašena moć i sveprisutnost politike i preneglašenost pol sfere i aktivnosti može da bude zanačajan razlog i faktor nestabilnosti politike i društva. Pol elita nema jasnu viziju i projekat razvoja. 31. verske i jezičke manjine predstavljale su značajane činioce međudržavnih odnosa na Balkanu kroz istoriju ali i danas. dobar deo njihove izborne prakse se odvija po drugačijoj logici. uz manje izuzetke. Efekti izbora su prilično klimavi. etničke. nju čine entiteti a ne federalne jedinice. Nedovoljno konstituisane i socijalno utemeljene pol partije. unitarne.

7% i Romi i Pomaci. manjine čine 2%. Položaj nac manjine u Sloveniji imaju Mađari i Italijani kojih ima zantno manje. verskih grupa. uz časne izuzetke. To je osnov sporova između Bugara i Turske jer Turska traži povratak oko 250. 70% su pravoslavci. Makedonija: Albanci 22%. To je npr bilo u slučaju sa Bugarima u Grčkoj i Rumuniji. SCG: Albanci 16.000) po izveštaju o položaju Srba u zemljama u okruženju što ga je sačinilo Ministarstvo za dijasporu. 2$ Srbi.7% Hrvati. A etnički sukobi su se obično dešavali u periodima tranzicije. Albanija 98%.7% Slovenija: 2. U većini država vođena je politika dobrovoljne ili prisilne asimilacije etničkih. 7% katolici i 6% protestanti. Rumunija 89%. Arapi 1.000 Turaka u Bugarsku. Srbi u Sloveniji nisu čak ni nacionalna manjina (ima ih 39. Bugarska 85%. Albanija: najznačajnija manjina su Grci 1.000 u Hrvatskoj. U Sloveniji je 39 . Alida nije sve tako belo kako statistike kažu vidimo na osnovu brojnosti i težini sukoba koji se javljaju povodom nekih nacionalnih manjina koje nemaju odgovarajući tretman. Turci 83%.000 Srba prognano u Srbiju i BiH. Bugarska: najznačajnije manjine su Turci 3. Romi. Italijani Hrvatska: U njoj je 1991. Slovenija 87. Romi 2. Ako se za kriterijum nacinalne homogenosti države uzme 80% većinska nacija onda bi se moglo zaključiti da je većina balkanskih zemalja nacionalno homogenog sastava prema statistici. Grčka: Etnički homogena 98%.5% ali ih na Kosovu ima 90%. Postoji pretnja da će Albanci za nekoliko decenija biti većina. bilo 12. Srbi 2%. Romi 1. Grčka 98%.1%. BiH nijedan konstitutivni narod nema više od 40%. 97% pravoslavaca. Isto se desilo i sa Srbima u Hrvatskoj nakon Oluje i Bljeska. Ostalo ih je oko 200.000 Turaka i danas postoje pretenzije njihovog vraćanja. Bugarska je potpisnica Lozanskog sporazuma iz 1923. Grci tvrde da je grčka populacija daleko brojnija u Alb i da je preko 400.8% i Nemci. nikada nisu u punoj meri priznavane niti uvažavane od strana nacionalnih Vlada.8%. Turci 4%.Kraj rata je rezultirao nacionalizam i secesionizam na prostoru bivše Ju što je uz asistenciju velikih sila dovelo do katastrofalnih posledica. U Sloveniji i Albaniji nema škola i medija na srpskom jeziku.2% Srba ali ih se ona rešila kroz etnička čišćenja koja su sprovedena Bljeskom i Olujom pa se smatra da je preko 400.6%.3%. Rumunija: Mađari 7. Crnogorci 5% i Mađari u Vojvodini. Turska: Kurdi 14%. Mađari i Italijani imaju garantovano poslaničko mesto u parlamentu iako ih ima 10 puta manje od Srba. Za vreme vlade Teodora Živkova u Bugarskoj proterano je preko 15. SCG68%. Makedonci 66%.000 kao i da svi Albanci nisu muslimani već da je 20% pravoslavnih i 10% kaoličkih miuslimana. kojim je izvršeno preseljenje stanovništva u cilju etničke homogenizacije. I danas u mnogim balkanskim zemljama najveći teret tranzicije podnose upravo nacionalne manjine jer je sve prisutnija diskriminacija pri zapošljavanju usled velike nezaposlenosti kao i zapostavljanje ekonomskog razvoja onih regiona koji su naseljeni nacionalnim manjinama. Hrvati 78%. traže široku autonomiju i žele da budu konstitutivan narod što vodi federaciji Makedonije. Grcima i Vlasima u Bugarskoj. Albancima i Vlasima uGrčkoj. Jedna od karakteristika Balkana jeste da manjine.

U BiH su konstitutivan narod i ima ih 50. U tom kontekstu. Damian) Dejtonskim sporazumom u novembru 1995 predviđeno je uspostavljanje jedinstvene. Ima strahovit problem ekonomske zaostalosti. nesto manje Madjara i muslimana Makedonija: velika manjina Albanaca. Problem je i nefunkcionisanje pravne države. Otvoreno pitanje naseg stupnja autonomije za Albance na Kosovu Albanija:priznaje se jedino postojanje grcke manjine. Predpostavka je da će uz zalaganje velikih sila i međunarodne zajednice BiH moći da opstane kao zajednička država tri etničke skupine koje u njoj žive. Rumunija: glavni problem-regulisanje polozaja madjarske manjine u Transilvaniji. Mnogi smatraju da je budućnost BiH neizvesna.000. izraženi u odnosima entiteta i u samim entitetima. postavilo bi se i pitanje stvaranja 40 . U Hrvatskoj imaju status manjine i ima ih oko 200. malo Turaka.000 i imaju status manjine. Postoji albanska manjina cija prava se odredjuju na reciprocan nacin u odnosu na prava Grka u Albaniji Jugoslavija: zivi najveci broj manjina na Balkanu: Albanaca. da nema stranih donacija pitanje je da li bi mogla daje održi sama. loš kvalitet nastave na srpskom i u Mađarskoj 3. U Makedoniji 40. suverene i nezavisne države BiH. Roma 33. Druga je predpostavka ta. da različiti interesi triju etnički zajdnica. Nemacka manjina se iseljava dok je polozaj srpske manjine poboljsan Bugarska: ne priznaje se postojanje makedonske manjine Turska: manjine Kurda i Jermena u teskom polozaju dok je grcka manjina u nesto boljem polozaju Grcka: ne priznaje se postojanje makedonske manjine. Madjara. mada postoje i Crnogorci. U Rumuniji Srba ima oko 20.Problem su šesti napadi na Srbe zbog tajnih optužnica i pristrasnih suđenja za navodne ratne zločine. Slovaka.000. Veliki problem BiH je specifičan politički sistem koji ima nakon rata (ima 111 ministara) Imamo federaciju BiH i Republiku Srpsku i unutar njih kantone i svi imaju ministarstva. Makedonci . Izbori su održani u septembru 1996 i ova dejtonska država počinje da funkcioniše u vrlo specifičnim uslovima.U Albaniji Srbi imaju status nacionalne manjine ali najveći problem Srba u Albaniji je nemogućnost nacionalnog i verskog opredeljenja pa se i ne zna tačan broj Srba. osim slave makedonaca kao grckih gradjana. Srba nema Hrvatska: postoje vece manjinske skupine Srba i Italijana.najveći problem što 10. mogu prolongirati krizu u BiH i u doglednom vremenu dovesti do njenog raspada u kome bi bile uključene SCG i Hrvatska. Problemi konstituisanja i opstanka države Bosne i Hercegovine (zbornik: Stojković. sa dva entiteta koja imaju određeni stepen samostalnosti i spravom na specifične odnose sa Hrvatskom i Crnom Gorom. kao i u odnosima entiteta i centralnih vlasti.000 i problem je nerešen crkveni spor. Rusina.000 Srba se vode kao izbrisani – nisu dobili još državljanstvo posle samostalnosti Slovenije.800-problem je što je u pripremi novi zakon o manjinama koji predviđa smanjenje njihovih prava.

uspostavljeni su pregovarački kontakti predstavnika dvaju entiteta. monetarnu i finansijsku politiku -sprovođenje krivičnog prava i saradnja sa Interpolom. ali je ipak napredovalo: predstavnici ba entiteta prihvatili su da sarađuju sa institucijom Visokog predstavnika Karlom Biltom. Brčko i Bijeljinu. koja bi. b) raspad BiH zbog nemogućnosti usklađivanja intersa. pre nego što Zapad. Za vreme II sv rata kada je veliki deo Kosova zajedno sa Albanijom bio pod okupacijom Italije pa je faktički bipo spojen s Albanijom. što dodatno komplikuje situaciju (zaustavljanje pomoći od strane međ. Srbi i Muslimani dobile su centre moći. Ostalo je u nadležnosti entiteta. na vlasti je KPA osnovana 1941 pod vođstvom Envera Hodže. Tito je nastojao da što pre sprovede plan za ujedinjenje sa Albanijom. teško naoružanje je udaljeno od zona razdvajanja i stavljeno pod kontrolu. U ovu negativnu zadnju stavku trebalo bi ubrojati i nekooperativnost u odnosu na izručivanje ličnosti za kojima je međunarodni tribunal u Hagu izdao poternice. 2 pretpostavke daljeg razvoja situacije u BiH: a) ona će uz zalaganje međ zajednice i velikih sila opstati kao zajednica država tri etničke skupine. Međutim kretanje stanovnika na teritoriji oba etinteta nije baš najslobodnije i najnormalnije. Entitteti se obavezuju da neće pretiti silom i bez upotrebe sile. Koncepcije o Vleikoj Albaniji u prošlosti i danas Početke pitanja Velike Albanije možemo da nađemo još na Kongresu 1912 u Đakovici (tada je još bilo 60% Albanaca na Kosovu) tada su objavljene mape Velike Albanije. raspoređivanje SFOR-a nije naišlo na bilo čiji otpor. povratak izbeglica teče veoma sporo. Posle II sv rata odnosi su nacionalizovani. sa svoje strane. Srbi –Banja Luku. To je trebalo da uradi Koči 41 . izvršeno je razdvajanje dvaju entiteta. Muslimani – Sarajevo.muslimanske države. još verovatnije Staljin stavi veto na to. Ovakvom podelom entiteta uglavnom su zadovoljeni intersi Hrvatske i SRJ. održan je sastanak Koštunice i Mesića sa članovima BiH-mali Dejton na inicijativu Ešdauna. 2002. Otvoreno bi bilo i pitanje stvaranja muslimanske države. Tuzlu i Zenicu. Nadležnost zajedničkih institucija obuhvata: -Spoljnu pol i trgovinu -carinsku. Zajednice) kao i dalje prisutne velike antagonazme u odnosima etničkih zajednica. uspostavljeni su glavni organi vlasti na nivou države i entiteta. mogla da ima pretenzije na susedne teritorije na kojima žive muslimani (Sandžak) Svi glavni ciljevi vojnog nacrta Dejtonskog sporazuma su u najvećoj meri sprovedeni: prestao je ratni sukob. Sprovođenje civilnog nacrta Dejtonskog sporazuma je teklo manje uspešno. pomoć za rekonstrukciju BiH ne pristiže u predviđenom roku i obimu. 34.Albanski komunisti su bili pod velikim uticajem jugoslovenskih drugova. imovinski sporovi nisu još u potpunosti rešeni mada je ostvaren veliki napredak. Zaključak je da BiH ne može da funkcioniše ako ne funkcioniše odnos Beograda i Zagreba. Početkom 1948. Sporan je Mostar (za Hrvatsku).

Kosovski Albanci su bojkotovali glasanje i na dan refernduma 114 poslanika kosovske skupštine proglasilo je Kosovo zasebnom republikom u okviru Ju. Nacrt su napisali nove pol klase koje su se pojavile 80-ih. Odatle potiče i Ibrahim Rugova. Posle promena u Ju 1989 usvojen je na referendumu nov ustav 1990 za celu Srbiju. Poboljšanje odnosa sa JU posle upada sovjeta u Čekoslovačku napredovalo je sve do kosovskih nemira 1981. U Aprilu je pred Politbiro izneo formalni predlog da se Beogradu uputi molba da Albanija pristupi jugoslovenskoj federaciji i pokušaj stvaranja socijalističke federacije. deo CG tj Podgorica. Bosna je svima bila opomena u šta može da se izrodi oružani sukob. Odnosi sa Grčkom su smekšali-spor oko severnog Epira ali pitanje manjina nije rešeno. On je stao na čelo Demokratskog Saveza Kosova 1989. Posle 1981 Kosovsko pitanje je izvesno vreme uklonjeno sa dnevnog reda. Pod njegovim rukovodstvom je sasvim glatko funkcionisala paralelna država koju su Ksovski Albanci osnovali 1990. Srpska skupština izglasala je da se raspušta Kosovska skupština i vlada i da se sva ovlašćenja prebacuju na Bg. 42 . nacionalistički albanski komun dobili su opravdanje da i sami odbace ideju o zajednici sa YU. albanski komunisti nisu imali više nikogu komunističkom svetu uz koga bi se svrstali. Albanci koji su živeli u inostranstvu velikodušno su slali materijalnu pomoć. SAD. Hodžu je nasledio Ramiz Alija iz Skadra koji je 1980 preduzeo mnoge Šehuove nadlež. Albanija je u periodu posle 1978 do 1991 pila u izolaciji. radikalnom Kinom. Sa jedne strane on nije želeo da utiče na Kosovske Albance sa druge strane njegova partija bila je opredeljena za kulturno jedinstvo celokupne albanske nacije.Sovj Savezom. Krh Kosovski mir poremetio je Dejtonski sporazum. Nastavljeni su Albanski protesti.. Zalagali su se za nezavisnost Kosova i Veliku Albaniju-Albanija. Novi režim je jedva čekao promene da bi se izvukao iz izolacije. U Kačaniku je 13 septembra poslanici kosovske skupštine proglasili su Ustav Republike Kosovo. Rugova je izabran za predsednika Republike Kosovo. zato što je proamerička vlada Salija Beriše u Tirani tvrdila da su SAD prirodni zaštitnik Albanaca. Bar. Kosovo. Nije dolazilo u obzir da Albanija priključi sebi Kosovo. Pekingom..Albanija i njena vlada nikada nije otovreno ispoljavala teritorijalne pretenzije prema Ju.Dodze kao sekretar KPA. Posle 1978. Ulcinj) Treba napomenuti da Kosovski Albanci imaju određene rezerve prema Albancima sa Kosova jer bi onda oni bili nacionalni nosioci Velike Albanije. Albanija se vratila u međunarodnu zajednicu. Zapadna Makedonija (Od Bitolja. nije mogla da ostane po starni svih promena koje su se dešavale na Balkanu. Od te nagodbe kosovski Albanci nisu ništa dobili. VB. Dejton je potvrdio da je Kosovo deo Ju. Ogorčeni zbog gubitka povlastica koje su pokrajne imale po ustavu 1974. Kada je u junu ošlo do otvorenog razlaza izmeđ Tita i Staljina. ne samo da bi to izazvalo buru na Balkanu već bi poremetilo unutrašnju ravnotežu u Albaniji između severnih Gega i južnih Toska jer su Kosovski albanci mahom Grge. Pokušali su da sklope saveze sa Jugoslavijom. Obnovila je veze i sa Nemačkom. Bilo je to ogromno razočarenje. On je sazvao sastanak CK. a i vlasti u Bgu su naizgled tolerisale njeno postojanje. Hodđa je oborio predlog za ujedinjenje. Jugoslovenske vlasti su se klonile novih međunarodnih komplikacija. Međunarodna zajednica nije smela da dopusti Kosovu da napusti Ju. Pitanje Kosova dovelo je Hodžu u dilemu. Albanija je podržavala niz organizovanih nereda na Kosovu 60-ih i 70 ih godina. preko Velesa do Kumanova.

i u Aprilu 1998 pojavila se suparnička organizacija i OVK.. Makedoncima. a to bi poništilo Dejtonski sporazum. ni Albanci sa Kosova. Pošto ubeđivanje nije dalo rezultate. Sličan proces i u Zapadnoj Makedoniji gde su se Albanci takođe oružijem pokušali izboriti za svoje nacionalne interese-rešeno je Ohridskim sporazumom između Makedonske vlade i Albanaca uz posredovanje Amerike.a ljudi iz Z. NATO je počeo da razmatra Kosovsko pitanje u martu 1998. 43 .. Agresija Nato je trajala 78 dana.prisutan je i inostrani faktor jer trendovi su intergracije a ne dezintegracije koji mogu dovesti do sukoba. Zvanična Tirana nijednom prilikom ne izlazi sa izjavama da žele da se Kosovo prisajedini Albaniji i zbog odnosa sa nama.Makedonie su za Makedoniju kao vid federacije. Sačekana je sa nizom zahteva : da se posle 3 god na Kosovu raspiše referendum o budućnosti pokrajne i da NATO ima slobodan i nesmetan prolaz preko cele teritorije Ju. U drugoj polovini 90-ih nagomilala je oružije. U drugoj polovini 2000 došlo je do zabrinjavajućeg razvoja događaja u Preševskoj dolini. Savremeni medjunarodni polozaj i spoljna politika Albanije Albanija je stvorena na Londonskoj konferenciji 1913. onda ne bi bilo nikakvog razloga da Srbi iz Bosne ostanu u BiH... godine Međunarodno je priznata tek 1920. Oslobodilačka vojska Preševa. Mnoga pitanja ostala su nerešena. Srpska delegacija je bila niskog nivoa. što znači da bi mogli i da osnuju svoju neku teritoriju što opet sledi federaciji Makedonije.. Brinulo ih je to što albansko stanovniptvo u Makedoniji može da destabubilizuje Makedoniju. Ni Albanci nisu bili za saradnju jer je OVK trebalo da se razoruža u roku od 3 meseca.cigareta. 35. Postoji dosta Albanaca sa Kosova koji neće da se sjedine sa Albanijom jer je Kosovo mnogo razvijenije od Albanije. Za nekoliko nedelja OVK je držala celo područije Drenice. To je razlog zbog čega se javno ne izjašnjava o konceptu Velike Albanije i romantičarsko osećanje o Velikoj Albanije. svi govore o nezavisnom Kosovu.godine kada je ušla u Društvo naroda. na jugoistoku Srbije i na granici sa Kosovom. Kontakt grupa je insistirala da se obe strane pojave 6. kradenih kola i narkotika. Rugovin pasivni otpor nikuda nije vodio. Represija na Kosovu je dobila takve razmere da ju je čak i SPCrkva osudila u Januaru 1998.februara na direktnim pregovorima u Rambujeu. Veruje se da je OVK stekla bogatstvo u švercu prostitutki. Porast nasilja pratio je i porast pol protesta. Prvi ozbiljan incident dogodio se kada je OVK ubila 4 srpska vojnika na područiju Drenice.Ukoliko bi se to desilo. Niko od političara ne govori o konceptu Velike Albanije . Albnci traže da budu konstitutivan narod u Makedoniji. Organizovana je operacija Združen zbor kako bi se Beograd umirio.. Policija je žestoko reagovala.. Grcima. Napetost je opet eksplodirala 1999 u januara kada je u selu Račak pronađeno 45 leševa albanaca. OVK se prvi put na Kosvu pojavila 1997. Sa trvenjima u tom regionu rasla je zabrinutost međ zajednice pre svega zbog TV vesti i problemu izbeglica. NATO i EU.. odlučeno je da se pređe na silu. medveđe i Bujanovca pretila je srpskim pol i dovela destabilizaciji tok kraja. Potpisan je Kumanovski vojno-tehnički sporazum i doneta je rezolucija 1244 SBUN po kojoj Kosovo ostaje sastavni deo SRJ kasnije SCG... Zategnutost je proključala u Oktobru 1997 kada su albanski studenti izašli na demonstracije u Prištini.

Albanije nije imala lake opozicione snage. 1991. oni imaju strah od njih jer su ekonomski jaci od Albanaca iz same Albanije i zbog cinjenice da Kosovski Albanci zele da im se nametnu kao vodje. u svakom pogledu. Do 1948 vezanost za SFRJ. Jedno vreme su bili dobri odnosi sa Makedonijom (zajednicki interes put preko Albanije. mada se radilo samo o par hiljada ljudi. Severna Albanija je prezivela zahvaljujuci svercu iz CG. U Albaniji razlikujemo dva dijalekta : Na severu Greke (demokrate-Beriša) I na jugu Toske(nacionaliste) 44 . Skadarsko jezero je unisteno od sverca nafte i u tom pogledu imaju drugaciji stav prema CG. Kad nemaju spoljnog neprijatelja pocinju unutrasnja trvljenja zbog preraspodele moci Imaju mocvarno zemljiste ali i rude hroma i malo nafte. Glavni partner Albanije je Italija. Sever je manje razvijen. U Albaniji je poluanarhicno stanje. Italija je bila u panici. Veliki Trnovac je narko centar Balkana. Albanska drzava se otvoreno ne zalaze za Kosovske Albance. Taj deo je danas narko centar. pa su Albanci masovno bezali brodovima u Italiju. 1988. Albanski lobi je izuzetno jak –naročito u Kongresu SAD. u Evropi prva. Ministarske konferencije balkanskih zemalja u Beogradu I Albanija prvi put učestvuje u nekim multilateralnim aktivnostim asim u UN. SADpodrška albanaca na Kosovu I internacionalizacija Kosovskog pitanja. pocinju procesi demokratizacije i u balkanske integracije. Bio je brutalan vladar i nakon njegove smrti pocelo je popustanje. potpisala je Helsinšku deklaraciju –član je OEBS-a Posle hladnog rata za vreme režima Salija Beriše otvara se još više ka zapadu.Posle drugog sv rata ima nekoliko faza spoljne politike D je na celu bio Enver Hodza (1944-1985) vladala je samovolja. Prema površini teritorije i broju stanovnika -3 miliona ona pripada grupi malih država. Bugarske do Crnog mora) ali od toga se skoro odustalo zbog novca koji treba da se ulozi. druga je najjaca mafija u SAD. Zbog nestanka novca koji je bio u bankama-piramidalna stedionica-dolazi do raspada državnih institucija-policije i vojske i do pobune ljudi koji su oteli oruzje iz kasarne i to je izazvalo stanje anarhije u zemlji i straha u drugim zemljama (Grcka i Italija. 1948 do 60ih Informbiro I Varšavski pakt 1968-1978 vezanost za Kinu –Hodža I njegov naslednik Aljju podržavaju separatiste na Kosovu. dok na jugu postoje turisticka letovalista. Od 1987-88. Delom svog kopna (južnije od luke Valona zajedno sa jugoistočnim delom Apenisnkog poluostrva) stešnjava prolaz između Jadranskog i Jonskog mora kroz Otranska vrata . Poslednja je u Evropi. NATO-u. Jedino sto izvoze je struja a sve drugo im nedostaje pa cak i hrana. SAD) do smrti Hodze. Jedina nije bila na skupovima KEPS-a (33 zemlje. Kanada. Grcka je tada dobro zatvorila granicu. nosioci vlasti. Italija je uspostavila red i mir u ime EU. U CG oni ucestvuju u vlasti. Makedonija se nije uplasila jer ih dele velike planine). Od tada pa do danas strancima se ne preporucuje da nocu putuju kroz severnu Albaniju.među prvima je uključena u Partnerstvo za mir. poslala je policiju i donekle su kontrolisali situaciju. Albanska narko mafija zaradjuje milijarde $ godisnje. U politickom pogledu oni se krecu ka integracijama.

Bugarska se kao i druge bivše soc zemlje našla pred izborom: 1. Tokom transformacije unutar političkog i privrednog sistema u Bugarskoj su izražene jake tendencije za promenom spoljnopolitičke orijentacije. -Iscrpljena i niskoporoduktivna privreda Bugarske.tj. Jedan od ključnih karakteristika spoljnopol orijentacije Bugarske je da se balansiranjem između zadovoljavanja Američkih I nemačkih interesa na ovom delu Balkana ostvari maksimalno približavanje EU. Bugarska je pristupila Partnerstvu za mir 1994 ali teži prijemu u punopravno članstvo NATO jer se u Bugarskoj ocenjuje da samo članstvo u NATO paktu daje Bugarskoj garanciju za nacionalnu bezbednost. U Bugarskoj zivi muslimanska nacionalna manjina . dok Socijalisti smatraju da bi Bugarska trebalo da zadrži status vojen neutralnosti.Cilj Bugarske je bio izgradnja privrednog sistema po ugledu na zemlje razvijenih tržišnih ekonomija.MMF. prevelika pa je zbog toga partija zelela da ga skine. Savremeni medjunarodni polozaj i spoljna politika Bugarske Bugarska nije imala nasilnu drustvenu promenu ali je krajem 80-tih doslo do smene tadasnjeg predsednika Todora Zivkova koji je od tada u kucnom pritvoru i do danas mu nije sudjeno. ili da se orijentiše ka razvijenim kapitalističkim zemljama Zapada (za šta se i opredelila) iz sledećih razloga: . 45 . Razlika je kad je reč o pristupu vojno-pol savezima: Savez demokratskih snaga sa Petrom Stojanovom zalaže se za puno članstvo u EU I NATO. Oslobađanjem od spoljno-političkog uticaja Moskve. radikalne promene ka tržišnoj privredi mogla je samo da izvede uz pomoć zapadnih zemalja.Jadransko-Jonski autoput 36. Ranija zavisnost Bugarske od Bosne zamenila je zavisnost od Zapada. Bugarska je nastojala da što pre uđe u sistem međunarodnih finansijskih I drugih institucija ali te institucije dobijanje kredita uslovljavaju drugim političkim zahtevima a između ostalog i spoljno-političkom orijentacijom. Njegova moc je bila velika. liberalizacija ekonomskih odnosa i privatizacija. Ili da vodi nezavisnu spoljnu politiku 2. Zivkov je doziveo politicki kraj 90-tih i nakon toga dolazi do stvaranja novih politickih partija. Bugarska je kao i ostale socijalističke zemlje izgubila samostalnost u vođenju spoljne politike čak joj je i MMF uveo jedan mehanizam za uspostavljanje ekonomskog starateljstva nad državom. NATO. U predizbornim platformama sve partije su za uključivanje e Evropsko političke ekonomske strukture I integracije. Bugarska prolazi kroz klasičan koncept tranzicije u 3 faze: čvrsta monetarna i fiskalna politika.WB . Uspostavljanjem višepartijskog političkog sistema razbijena je komunistička ideološka monolitnost bivših soc zemalja. sarolikih od levice do desnice.Turci koji se tretiraju kao pomaci jer su odvojeni od matice. to je bio dovoljan preduslov za raspadanje ekonomskog SEV i vojnog saveza –Varšavskog pakta.

Bilateralni sporazumi izmedju Makedonije i Bugarske pisani su na francuskom jeziku zbog rasprave oko jezika. Oni su nosioci tog sverca i niko im se ne moze suprotstaviti. a sto se tice drzave prvi su je priznali. Bugarska je bila isturena ruka Varsavskog ugovora. Causesku je izbegavao da uzima kredite. bivsa tajna policija. imaju. To je njena slaba tacka zbog koje je pritiska Zapad. Posle Balkanskih ratova deo Makedonije pripao je Bugarskoj. Problem u Bugarskoj je droga i ona je glavni put sverca droge sa Bliskog istoka. takodje. Glavni koridor (njen tranzitni interes). Tada se 150. Ranije je bila centar piraterije i virusnih centara koji su stvarani kako bi unistili zapadne informacione sisteme.1986-87. Veliki interes Turske u Bugarskoj bile su saobracajnice bez koje Turska nije mogla da funkcionise. kojim je okončan sukob. Potpisivanjem Dejtonskog sporazuma. utvrđen je novi Ustav BiH. uglavnom bivsi udbasi. ali Bugarska ih ne zeli. On insistira na ocuvanju poljoprivrednog sektora i posto su nama uvedene sankcije ona je preuzela nase trziste. Bugarska ne priznaje postojanje makedonske nacije. Vojno nisu jaki. 37. nacionalni dohodak joj je malo visi od naseg. Bugarska je imala veliki problem priznanja makedonske nacije i jezika. princip etničke podele potvrđen je kao baza državne organizacije koju čine dva entiteta nastala u toku oružanih sukoba: Federacija BiH i Republika Srpska. visoku stopu zaduzenosti. Ne samo za Bugarsku vec i za ceo Bliski istok Bugarsku koridor 10 je jako znacajan. javlja se politicko nezadovoljstvo muslimana koji zele da napuste Bugarsku i Zivkov im to dopusta. ali posto im nije bilo kako su ocekivali. Turska moze da zaobidje i Bugarsku i Grcku pomorskim putem. Savremeni međunarodni položaj i spoljna politika Bosne i Hercegovine (zbornik:Stojkovic. Dejtonski sporazum tačno i izričito utvrđuje da nova država BiH zadržava subjektivitet bivše republike BiH u pogledu međunarodno priznatih granica i članstva UN. isao je kroz Bugarsku sto je prednost a i slabost. pogotovo relacija Nis-Sofija. koji je odredio novi međunarodno-pravni položaj ove zemlje. Ali to nije uticalo na njihov nacionalni dohodak jer profit nije veliki zbog jako rigoroznih kriterijuma EU. jezika i makedonske manjine u Pirinskoj Makedoniji koja joj je pripala posle Balkanskih ratova Pomaci su bili “kost u grlu” Bugarske ali Turska to nije zloupotrebljavala. Veliki broj bivsih obavestajaca je presao u taj sektor. Turska im je obezbedila smestaj.000 pomaka seli u Tursku misleci da ce im tamo biti bolje. Prema ovom sporazumu. ali mirnom politikom sacuvana je vojska od stresova. Medjunarodna organizacija tada urgira i na taj nacin se vraca jedan deo pomaka koji osnivaju svoju politicku stranku (oni se sada kotiraju na 4-5 mestu). Ekonomski je zaostala. nakon smene Zivkova oni zele da se vrate. Izvrsili su reformu. preko Slovenije. deficit u spoljno-trgovinskom poslovanju sa Sovjetskim Savezom. 46 . EU im je glavno trziste ali zbog velike konkurencije nisu ekonomski uspesni.orjentisani ka SAD. Bugarska ima problem nacionalnog duga. a Bugari su uzimali kao i mi. Damian) BiH priznata je kao samostalna država u Aprilu 1992.

Srbi i Muslimani dobili svoje političke centre moći. ako bi ona potpala u pogrešne ruke. Što se tiče odnosa SCG sa BiH. kao i da ni pod kojim uslovima oružane snage stupiti na teritoriju drugog entiteta bez odobrenja vlade tog entiteta i predsedništva BiH. monetarnui finansijsku politiku. ima prioritet kako nad njenim zakonskim odredbama tako i nad ustavima i zakonima entiteta koji nisu sa njim saglasni. a to su SCG i Hrvatska nađu u poziciji da smanje sopstveno naoružanje. u značajnoj meri su zadovoljeni i politički interesi naše zemlje i Republike Hrvatske.Nadležnost zajedničkih institucija obuhvata spoljnu politiku i trgovinu. BiH nije u Partnerstvu za mir ni u NATO-u. posebna i izuzetno značajna obaveza naše zemlje prem BiH na vojnom planu je i odredba koja u kontekstu mere regionalne stabilizacije nalaže našoj zemlji smanjenje teškog naoružanja i oružanih snaga za 30%. najveći deo saradnje naše zemlje (ekonomska. U spoljnoj politici BiH nema neko strateško opredeljenje a cilj joj je Evropska Unija. Ustav. Tuzlu i Zenicu. kao vrhovni akt BiH. Sve funkcije vlasti i ovlašćenja koja nisu izričito dodeljena institucijama BiH pripadaju entitetima. Sprovođenje nadležnosti zajednice na zakonodavnom i operativnom planu vezano je za Skupštinu. SCG je glavni eko i trgovinski partner Republici Srpskoj ( možda-nismo sigurni u ovu informaciju da 80% trgovinske razmene ide na Republiku Srpsku a 20% na Federaciju) Saradnja Republike Srpske više nije usmerena na Srbiju nego na Crnu Goru. Federacija ima takve veze sa Hrvatskom. dalmatinksa ostrva bi se našla u nepovoljnoj situaciji u vojnom smislu). Naime Zagreb smatra da su dva entiteta. Vojna dimenzija odnosa između SCG i BiH proizilazi iz Dejtonskog sporazuma. ali ne većinskog stanovništva(država koja nema većinski narod) BiH ima jednu specifičnu situaciju – to su specijalne paralelne veze. carinsku. sprovođenje krivičnog prava i saradnju sa Interpolom. Ovakva dimenzija Dejtenskog sporazuma u oblasti naoružanja je proizašla iz nastojanja međunarodnih faktora da se i neposredno okruženje BiH. Bosna je zemlja koja ima ime. a Muslimani Sarajevo. Zagreb zato smatra jednim od krupnih političkih pitanja u BiH. Možemo reći da je Hrvatska ima značajnih teritorijalnih aspiracija na BiH i to posebno na zapadnu Hercegovinu (što zbog velikog broja Hrvata. Brčko. 1996. Oba etinteta mogu da zaključe sporazum sa drugom zemljom.kulturna) odvija se sa Republikom Srpskom. Republika Srpska je 1997 potpisala sporazum o specijalnim vezama između SRJ i Republike Srpske. kojeg bi voleo da vidi u hrvatskom entitetu. Entiteti se obavezuju da neće pretiti silom niti upotrebiti silu protiv drugog entiteta. Podelom teritorije BiH na Muslimansko-Hrvatsku federaciju i Republiku Srpsku. Hrvatska ipak nije u punoj meri zadovoljna jer je ostalo nejasno pitanje Mostara. tako i zbog njenog strategijskog značaja za Hrvatsku. Predsedništvo i Ministarski savet. Delovanje Centralne banke i finansija su u rukama BiH. jer Zapadna Hercegovina predstavlja zaleđe dalmatinske obale i. što bi za posledicu imalo i stabilizaciju u oba etinteta u BiH. Bjeljinu. Pitanjima odbrane treba da se bavi Stalni komitet predsedništva. Srbi su dobili Banja Luku. Stim u vezi. rešenje statusa grada Mostara.godine je održan u Parizu sastanak između Slobodana Miloševića i Alije Izetbegovića na kome je dogovoreno uspostavljanje diplomatskih odnosa na nivou ambasada. jedinih suseda BiH. Republika Srpska vodi svoju spoljnu politiku a 47 .

svega 7 promila. a posebno nakon masovnog egzodusa Srba. mislim da može. u prekomorskim zemljama (oko 1. -Geoplitičke determinante spoljne politike Hrvatske su: a) Veoma povoljan geografski prostor kojim prolaze značajne kontinentalne i regionalne kopnene i vazdučne saobraćajnice. ali nije došlo do uspostavljanja njihovih diplomatskih odnosa. Treba pogledati podrobnije o instiuciji Visokog predstavnika za BiH (to je sada Pedi Ešdaun) Visoki predstavnik ima velika ovlašćenja.760. b) Nepovoljni geografski oblik koji Hrvatski čini veoma osetljivom na eventualno nezadovoljstvo stanovništva srpske nacionalnosti i njihove moguće teritorijalne aspiracije. od kojih su mnogi i danas prilično vezani za Hrvatsku. Veoma značajnu otežavajuću okolnost u odnosima SCG i BiH predstavlja tužba BiH protiv SCG(SRJ) za genocid kod međunarodnog suda pravde u Hagu. sa BiH (nisu ozbiljni problemi-kod Bihaća.federacija svoju i stvara se veliki problem. a Jugosloveni 2. veoma duga i razuđena obala. Makedonije ili BiH. Savremeni međunarodni položaj i spoljna politika Hrvatske (Zbornik: Stojković. Međutim one dele međusobno ambasadorska mesta. U okviru Dejtonskog sporazuma izvršeno je uzajamno priznanje SRJ i BiH.000km kvadratna teritorijalnog mora) i još dvostruko toliko u okvru ekonomske zone. suočena sa problemom značajnijeg porasta manjinskih naroda. c) Izuzetna dužina državnih granica -2. mala gustina naseljenosti i vrlo niska stopa prirodnog priraštaja.028km d) Problemi granica: Sa Slovenijom oko Piranskog zaliva (problem više psihološke prirode nego realni). To je regulisano 1996 na sastanku Miloševića i Izetbegovića u Parizu.8miliona).2%. d) Relativno homogena nacionalna struktura.5 miliona). (bilo) moguće preseći ne samo u regionu tzv. Damian) Determinante spoljne politike Hrvatske Specifičnosti geografskih i demografskih karakteristika kao determinanti spoljne politike Hrvatske su: a) Neobičan geografski položaj (takozvana kiflica ili potkovica) b) Relativno veliki akvatorij (31. ali je ta struktura nakon rata promenjena u korist Hrvata. ali to samo teorijski može otovriti probleme jer za razliku od Srbije. e) Veoma veliki broj ( u odnosu na ukupno stanovništvo) iseljenih Hrvata i njihovih potomaka u Evropu (skoro 1. recimo da ukine neki zakon koji su doneli bilo koja od dve entitetske skupštine.538 km kvadratna a br stanovnika 4. 38. Mekoh trbuha Hrvatske. Hrvatska nije. što je svrstava u retke neostrvske zemlje čiji je akvatorij daleko veći od teritorije (površina teritorije 56.2%. u sadejstvu sa srpskim snagama iz susednih država SCG i BiH. granica kod 48 . u kojoj su Hrvati po popisu iz 1991 činili 78%.344 –popis iz 1991) c) Relativno mali broj stanovnika. Srbi 12. već na četri dela. jer ju je.

. NATO).međutim od 1995. 1992.) Za Hrvatsku se poseban problem javlja bog nastojanja da se što brže priključi zapadnim vojnim integracijama (Partnerstvo za mir. b) Hrvatska je vrlo brzo uspela postati članica velike većine međunarodnih (vladinih) organizacija. kao rezultat njene prioritetne izgradnje tokom rata 1991. -Od ekonomskih determinanti spoljne politike Hrvatske najvažnije su: a) Srednji nivo ekonomske razvijenosti u svetskim razmerama. Rusijom i Kinom. počinje period privremenig rasta. Sa većinom tih zemalja uspostavljen je vrlo liberalan režim kretanja ljudi. tranzicije privrede (i društva). što Hrvatku čini najzaduženijom zemljom u tranziciji po stanovniku. Sa SAD su bili ostvareni odnosi ~strateškog 49 . ostajanja bez zaposlenja. Do sada nije uspela postati član samo STO (ima status posmatrača) kao i CEFTA-e i što je sa stanovišta Hrvatske spoljne politike najbolnije evroatlanskih integracija – EU.g. -Bitne determinante spoljne politike Hrvatsk vojne prirode su: a) Relativno moćna (barem u regionalnim okvirima) vojna sila. Prema nekim podacima. Ona je članica i OEBS-a. Bokokotorski zaliv-kompromis je nađen u zajedničkom patrolitranju crnogorske i hrvatske pogranične policije. Centralnoevropske inicijative. Saveta Evrope.g. a nedugo nakon toga i u KEBS. tj nizak nivo razvjenosti u evropskim okvitima i relativno razvijen aprivreda u originalnim okvirima. recimo tenkova). nakon Rusije. slično ostalim zemljama bivšeg socijalističkog sistema. NATO. itd. Torpedo. Tuđman navodi iznos od 4.5 milijardi dolara ukupnog duga. -Od međunarodno političkih determinanti spoljne politike Hrvatske treba izdvojiti: a) relativno brzo postizanje međunarodnog priznanja i uspostavljanje i razvijanje diplomatskih odnosa sa velikim brojem država.primljena je u UN. Ograničene finansijske mogućnosti Hrvatske utiču i na mogućnost dalje ekspanzije vojne sile.000 dolara. i prihodima od turizma i saobraćaja.Neuma-to je obala dužine 5km –deca idu sa pasošima u školu). Prema hrvatskim izvorima bruto nacionalni dohodak po glavi stanovnika je najmanje 7. b) Proces tzv. Končar. i da u gotovo sve evropske zemlje građani Hrvatske mogu putovati bez viza. Hrvatska dugovanja stranim zemljama.. c) Finansijsku situaciju karakteriše stabilnost valute i prilično niska inflacija. c) Hrvatska nema značajnih ni globalnih ni bilateralnih problema sa trima njvećim državama: SAD. A996. b)Zbog specifičnih prilika Hrvatska je forsirano razvijala vojnu industriju (proizvodnja. denacionalizacije.. uključujući i deo ukupnog duga bivše SFRJ. Neki zapadni analitičari navode podatak od skoro 6 milijardi dolara. Visoki trgovinski deficit pokriva se visokim iznosima deviznih doznaka radnika-migranata i iseljenika. Hrvatska vojska broji oko 60. je praćen brojnim problemima privatizacije.000 pripadnika. sa SCG problem na Dunavu kao i problem Prevlake(za Hrvate je više problem psihološkog karaktera nego strateškog. vojna proizvodnja odvija se u oko 300 firmi (najznačajnije su: Đuro Đaković.g. što podrazumeva napuštanje jugoslovenske i sovjetske vojne tehnologije i prelazak na tehnologiju NATO-a.

Mnogi su protiv ulaska u EU. -Specifična pitanjaJedno od njih je pitanje odnosa sa Hrvaskim iseljeništvom u svetu. kao i predsednik vlade. tako i značajnog izvora sirovina) SFRJ. Tačku na « i « ostvarenje ovog cilja predstavljalo je međusobno priznanje Hrvatske i SRJ avgusta 1996. Austrijiom. d) Odnosi sa susedima su različiti – od vrlo dobrih (bez otvorenih pitanja) sa severnim susedima Mađarskom.Osnovni ciljevi: a) Ostvarenje nezavisnosti i međunarodnog priznanja – taj cilj je bio karakterističan za period 1991-1992 god i ostvaren je relativno brzo. slobodnim tržištiu. što neke navodi na zaključak da se radi o tzv polupredsedničkom sistemu. bitnim kreatorom spoljne politike Hrvatske može se smatrati Predsednik Republike.partnerstva~. c) Ostvarenje vojne sigurnosti – ušavši u ratne sukobe bez regularne vojske. b) Osiguranje teriorijalne celovitosti – Ovaj cilj je prisutan od početka rata u Hrvatskoj do danas i ostvarivan je i diplomatskim i vojnim putem. traže da budu kao Norveška. c) Na osnovu dosadašnje prakse. e) ulazak u evroatlanske integracije f)Odbijanje uključenja u Balkanske integracije (smatraju da nemaju kulturnih sličnosto sa Balkanom već više sa centralnom Evropom jer su bili pod AU) Takođe koriste i religiju kao instrument. ali uz veoma značajnu ulogu Predsednika Republike. To nisu održivi pravni argumenti već politička želja i kompleks. do protivrečnih(zbog podrške na rečima. kasnije prijemom u NATO jedan je od prioritetnih ciljeva u kupnoj pol Hrvatske.država je parlamentarne demokratije. ali ne toliko u suštinskim strateškim opredeljenjima) sa BiH i nerešenih(osim osnovnog priznanja i uspostavljanja diplomatskih odnosa) sa SCG. Pitanje odnosa prema 50 . Hrvatska je uglavnom imala značajnu podršku SAD. Glavne karakteristike spoljne politike 1. Javno mnjenje je zbog Gotovine podeljeno po pitanju ulaska u EU. Taj drugi zadatak ostvarivala je uporednim razvitkom vlastite vojne industrije i (zbog embarga UN na izvoz oružija na prostore buvše SFRJ) ilegalnim nabavkama oružija na tzv. b) višestranalki partijski sistem. U tome je ostvarila relativno skorman uspeh. d) Razvitak (što povoljnijih) ekonomskih odnosa sa svetom – gubitak ekonomskog potencijala (kako značajnog izvoznog tržišta. Priključenje Partnerstvu za mir. Hrvatska je stigla do statusa kandidata za ulazak u EU. sa sistemom podele vlasti. Hrvataska je nastojala nadoknaditi preorijentacijom na svetsko tržište. preko dobrih (uz određena nerešena pitanja) sa zapadnim susedima Slovenijom i Italijom. -Od unutrašnjih političkih determinanti spoljne pol Hrvatske treba navesti: a) Po svom sistemu . ministri inostranih poslova i odbrane. hrvatska vlast je bila prisiljena forsirano graditi sistem odbrane i naoružavati je. U odnosima Hrvatske sa Rusijom postoji određena rezerva o ruskom prosrpskom stavu tokom jugoslovenske krize. Lobiranje i pomoć iseljenih u procesu osamostaljenja Hrvatske je značakna.

dovele su do jačanja patriotskih i nacionalističkih osećanja u javnom mnjenju. pitanje Kipra. čiji je član u međuvremenu postala. Savremeni međunarodni položaj i spoljna politika Grčke (Zbornik: Stojković i Damian) Moderna Grčka spoljna politika. -Grčka privreda se zadnjih decenija uz povremene manje uspone i padove nalazi u stagnaciji. Kraj 80-ih i početak 90-ih godina je period koji karakteriše politička nestabilnost u Grčkoj. karakterisao je određeni ekspanzionizam mlade grčke države čiji je glavni spoljno-politički motiv bio da dođe u posed delova tradicionalnih grčkih maloazijskih oblasti koje su još uvek bile pod turskom vlašću. Turska je iako saveznik u okviru NATO-a iskoristila vojnu silu za okupaciju sverenog dela Kipra i odande proterala oko 200. Grčka smatra da se novi vojni potencijal Turske može manifestovati protiv Grčke ili na Kipru ili u Egejskom moru u Trakiji ( pod izgovorim zaštite Turske manjine) Takođe se mstra da izbijanje sukoba na Kosovu 51 .SPOLJNE DETERMINANTE a) Turska kao najveći bezbednosni rizik za Grčku – percepcije potencijalne vojne pretnje Turske u odnosu na Grčku imaju duboke istorijske korene ali su naročito pojačane od vremena Kiparske krize 1974.a praktično odugovlačenje sa ispunjavanjem obaveza izručenja. Zajednički element za sva ova tri perioda je grčki odnos prem Turskoj i jjena percepcija Turske kao glavne opasnosti za sigurnost Grčke. izgleda da Grčka. Drugi period. Posle smrti premijera i vođe PASOK-a Andreasa Papandreua 1996 g. Treći period.. može se označiti kao period diversifikacije grčkih spoljno-pol veza dodajući pored bliskih odnosa sa SAD i jačanje veza sa Evropskom Zajednicom. koji je trajao do 1974 godine karakterišu napori niza grčkih vlada. na putu ka periodu unutrašnje političke stabilnosti. koji traje do danas. kriza sa Turskom oko egelskog ostrva. kao i bliže kontakte sa Balkanski državama. Brojne okolnosti kao što su pitanje Makedonije. posle skoro pune decenije političkih previranja i nestabilnosti. demokratskih i autoritarnih. Rast društvenog proizvoda ima endenciju usporavanja zadnjih 30 godina (posebno u odnosu na druge zemlje EU) . Sve dok je tako. Prvi period koji je trajao od Grčko-Turskog sukoba 1922 godine. da očuvaju jedinstvo grčke države pred izazovima II svetskog rata i građanskog rata koji je usledio. Dve dominantne partije : PASOK i Nova Demokratija-smenjuju se na vlasti. I dolaska na te funkcije Kostasa Simitasa.000 kiparskih Grka. 39. može se grubo podeliti u 3 perioda. Sve važnije spoljno političke inicijative Grčke bile su motivisane. Pobeda PASOK-a na izborima 1993 nije donela značajnu pol stabilnost. koja datira od priznavanja njene nezavisnosti od strane Evropskih sila 1832. stvaranjem povoljnijeg odnosa snaga prema Turskoj. godine. nijedna Grčka vlada nće moći da smatra Tursku pravim savznikom.Haškom sudu – za Hrvatsku je karakteristično formalno prihvatanje. direktno ili indirektno.

koje bi bila na neki način uvučena i Makedonija.Papandreu prvi put bio Grčki premijer. i Tursku. Grčka vlada je pokazal značajan interes za Balkan. može dovesti do jačanja Turskog uticaja i na severnim Grčkim granicama. koji je bio na snazi skoro 2 godine. Grčko javno mnjenje ima pozitivno mišljenje o nama i osećaja simpatije prema nama. Što se tiče odnosa sa našom zemljom. U međuvremenu. Verovatno glavni razlog tome (pored verskih i istorijskih razloga) je to što se Grčki i naši nacionalni interesi nigde ne suprotstavljaju. Do promene u Grčkoj politici prema Bugarskoj došlo je psole pada Todora Živkova i promene Bugarske politike prema Turskoj i prem Turskoj manjini u Bugarskoj. može predstavljati veliku opasnost po Grčke bezbednosne interese. Uprkos činjenici da su te dve zemlje pripadale različitim vojnim i političkim blokovima.godine. (IzolovanostGrčke u EU po tom pitanju i pritisak SAD) Makedonija je primljena u UN pod kompromisnim imenom Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija -Grčka politika prema Albaniji uslovljena je činjenicama da u južnoj Albaniji živi značajna Grčka manjina (između 300 hiljada i 500 hiljada) da se u Grčkoj nalazi. godine za vrme dok je A. 52 . Tu je i bojazan da bi nova Makedonska država mogla podpasti pod jači uticaj Bugarske ili Turske. direktno ili indirektno. a takođe. više stotina hiljada albanskih migranata. verovatno uvuklo u rat i Albaniju i Makedoniju. Dodatna motivacija z atkvu politiku bila je kontrabalansiranje Turskog uticaja u regionu. i da dalje otvaranje Albanskog pitanja. Grčko-Bugarsko zbližavanje je počelo padom Grčko-vojne hunte 1974. Ono što je vidljivo jeste to da Grci kupuju i ulažu u infrastrukturu u Albaniji. Glavni oslonac PASOK-ove Balkanske politike je bilo stvranje specijalnih odnosa sa Bugarskom. koji su uglavnom ilegalni gastabajteri. osnovu njihovog zbližavanja činila je Turska opasnost. možemo reći da su oni prijateljski. To je i ujedno bio kraj Grčke politike specijalnih odnosa sa Bugarskom. PASOK-ova Balkanska politika težila je da ostvari bliske veze sa svojim sevrenim susedima. Od samog početka Jugoslovenske krize Grčka je svojim stavovima. To bi po njihovom mišljenju. Grčko protivljene imenu Republika Makedonija zasnovano je na tome jer je to još iz vremena Aleksandra Makednoskog istorijsko ime Grčke severne pokrajne Makedonije. koje bi uvuklo Kosovo i Makedoniju. -Balkanska nestabilnost kao bezbednosni rizik za GrčkuIzmeđu 1981 i 1989. Grčka reakcija na proglašavanje nove Makednoske države pod imenom Republika Makedonija bila je zatvaranje granice prema njoj i uvođenje ekonomskog embarga. a i brojnim diplomatskim i humanitarnim inicijativama pokazala da ima nepristrasan stav u Jugoslovenskom konfliktu. najnepovoljniji scenario raspleta konflikta na jugu Balkana bilo bi izbijanje ratnih dejstava na Kosovu. Todor Živkov je krajem 80-ih iz Bugarske iselio nekoliko stotina hiljada Bugarskih turaka i Pomaka. Nova Bugarska vlada prešla je na politiku postepenog jačanja saradnje sa Turskom. strasti su počele da stišavaju i da se osećaju negativni ekonomski i politički efekti embarga. Za Grčku. Činjenica je da su Bugraska i Turska bile prve zemlje koje su priznale samostalnu makedonsku državu i to pod imenom Republika Makedonija-to je dalo dodatno opravdanje za Grčku zabrinutost. Za Grčku Makedonsko pitanje ima više aspekata.

Inače. u Grčkoj je viđeno kao veoma povoljna mogućnost. Damian) Od sticanja nezavisnosti. Savremeni međunarodni položaj i spoljna politika Makedonije (Zbornik: Stojković. čiji su vojnici u oba svetska rata okupirali Makedoniju. Albanci su počeli da traže nezavisnost (1992. Vlada iz Tirane smatra da je popis stanovništva lažiran i da Albanci čine 40% Makedonije. 53 . Turska ima veliki strategijski značaj za SAD i NATO. sa SCG na severu i sa Albanijom na zapadu. u bivšim Sovjetskim republikama. Drugim rečima. Dakle zaključak je da u Makedoniji postoje konfliktni odnosi između Makedonaca (koji prem propisu iz 1994 čine oko 67% populacije te zemlje) i Albanaca (oko 23% populacije) koji su u osnovi slični onima na Kosovu. osnovna karakteristika spoljne politike Makedonije sastoji se u oslanjanju i povezivanju sa zapadnim silama. pokušavajući da realizuju koncept Velike Bugarske. u Aziji i uopšte u muslimanskom svetu. Makednija ima velikih problema sa Albanskom populacijom na svojoj teritoriji. Makedonija nije bila priznata sve do kraja Jula 1992. Makedonija se graniči sa Grčkom na jugu. a izbili su i sukobi sa Makedoncima) Albanci iz Makedonij. ali je smatra državom koja ne pripada isključivo makedonskom narodu. Formiranje zajedničke odbrambrene politike u okviru EU. Bugarska je priznala makednosku državu ali ne i postojanje posebne Makedonske nacije. Ako se ustanovi zajednička politika odbrane ona će po definiciji garantovati bezbednost od agresije spolja svim zemljama članicama. Bugarsko rukovodstvo smatra da makedonski jezik predstavlja samo jednu varijantu. koja priznaje Makedoniju. Evropski bezbednosni okvir ima određene prednosti za Grčku u poređenju sa Atlanskim. Odmah po sticanju nezavisnosti Makedonije. Predsednik Albanije zalaže se za rešavanje problema diplomatskim putem . NATO nije u mogućnosti da u sukobu između Grčke i Turske arbitrira u korist Grčke.g održali su sopsteveni referendum na ome se 90% izjasnilo za nezavisnost u odnosu na Makedoniju. Iz tih razloga traženje većeg oslonca u Evropskom sistemu bezbednosti je za Grčku postalo određena alternativa. Albanci su osnovali i svoj univerzitet u Tetovu. Ovi unutrašnji problemi Makedonije umnogome opterećuju njene odnose sa Albanijom. zbog svoje globalne uloge više valorizuje strateški značaj Turske za Savez nego principijalne stavove Grčke. a u prvom redu sa SAD. Dakle. Grčka bi u tom slučaju mogla da računa na podršku EU.a li je stavio do znanja da njegova vlada u slučaju izbijanja rata u Makedoniji neće stajati skrštenih ruku. Zbog toga što Turska ima vrlo važnu ulogu u Američkim dugoročnim planovima na Bliskom istoku. tj Makedonija je za Bugarsku samo još jedna Bugarska država. Skoplje je posle Tirane drugi najveći albanski grad. -Drugi problem spoljne politike vlade u Skoplju sadržan je u odnosima sa Bugarskom. kao i oni sa Kosova organizovali su sopstvene paravojne jedinice. Uprkos mišljenju Badinterove arbitražne komisije da Makedonija ispunjava uslove za međunarodno priznanje. sa Bugarskom a istoku. godine. Imajući u vidu Tursku pretnju.GRČKA U POTRAZI ZA ODGOVARAJUĆIM MODELOM BEZBEDNOSTI Smatra se da NATO. (dijalekt) bugarskog jezika. 40.

Makedonsko rukovodstvo smatra da prisustvo amerikanaca u toj zemlji ojačava i njenu političku poziciju u odnosu na Bugarsku. Takođe. Makedonija je ipak postala član UN pod privremenim. Sjedne strane. Zbog toga je Mekedonija od velikog značaja i za NATO koji danas ima svoje baze preko kojih kontroliše Balkan i Bliski istok. inače krhku bezbednost zemlje. On je isticao da onaj ko vlada< Makedonijom vlada čitavim Balkanskim poluostrvom. Makedonska vlada ulaže značajne napore u cilju razvoja uzajamnoh odnosa. . uključujući promenu imena Makedonije (strahujući od mogućih budućih teritorijalnih aspiracija ove bivše Ju republike prema severnim delovima grčke teritorije). Politički sistem ove zemlje čini se nestabilnim. Svi oni koji žele da iz severne i Zapadne Evrope dođu do Bliskog istoka ili Srednjeg moraju da idu preko Makedonije. Grčka negira postojanje posebnog Makedonskog identiteta. od SFRJ. Povezuje i Solun i obezbeđuje izlaz na Egejsko more a i čitav prostor od južne ka severnoj Srbiji. Nakon Slovenije. Treće. Moderna makedonska država ima ogroman geopolitički i geostrateški značaj.Atraktivnost geopolitičkog položaja Makedonije potiče u prvom redu iz činjenice da njen središnji deo obuhvata jedan segment Vardarko-Moravske doline kojom prolaze kopnene saobraćajnice koje spajaju Zapadnu i Severnu Evropu sa Bliskim istokom i susednim regionima. bila dosta zavisna od celokupnog Ju tržišta. Makedonija je druga bivša Ju republika koja je 1995. a njene odbrambrene snage su relativno slabe. 54 . Makedonija raspolaže sa najmanjim ukupnim brojem aktivnih i rezervnih vojnika u poređenju sa susdnim zemljama. tim putem teži se postizanju veće fleksibilnosti stare Grčke opomenutim spornim pitanima. 41. U ekonomskom smislu. uspostavljanje pol i vojne saradnje sa SAD trebalo bi da posluži za pacifikaciju Albanske manjine u Makedoniji.Glavni razlog za to ležao je u protivljenju Grčke koja je postavila određene usove za priznanje. Možemo zaključiti da prisustvo stranih trupa na teritoriji Makedonije jača. spor je i oko zastave( zvezda na zastavi pronađena je u grobu Fiilipa Makedonskog). Makedonija je ranije. Sa druge strane. Nakon nestanka jedinstvenog tržišta Makedonska privreda je i dalje nerazvijena. godina postala članica programa Partnerstvo za mir a sklopljen je i sporazum kojim SAD i Makedonija uzajamno dozvoljavaju boravak na svojim teritorijama neograničenog broja vojnika druge strane. tehničkim imenom Bivša Ju Republika Makedonija. tj preventivno deluje prema eventualnim Bugarskim aspiracijama koje bi mogle dovesti u pitanje Makedonsku nezavisnost. koji je priznavao i sam Bizmark govoreći o geopolit značaju makedonske teritorije u 19 veku. Savremeni medjunarodni polozaj i spoljna politika Rumunije Rumunija je prva dozivela veliku drustvenu promenu jer tokom 60-tih. 70-tih pa i 80-tih na vlasti je bio Causesku (dosao na vlast 1963)cija je politika bila diktatorska unutar zemlje.

a u drzavi je sve teza situacija. Causeski je cak imao i jaku tajnu policiju. drugi smatraju da je to ucinila upravo tajna policija. ljudska prava su bila ugrozena. To je bila samo kapisla koja je pokrenula konflikte u Temisvaru. spoljne politike on je bio mnogo liberalniji. Kad su uhvatili Causeskog odmah su ga streljali sa zenom. pravo na jezik. Sa njima je Causeski drugacije postupao. pogotovu velikih giganata kao i sve tranzitne zemlje. imali su pravo politickog predstavljanja. Razvijen petrohemijski kompleks ali raspadom Varsavskog pakta javlja se zabrinutost da li taj sektor moze opstati. 1989. privatizacija je sporo isla.000-100. Rumuni su se i plasili samog njihovog broja a i nacina na koji su dobili tu oblast (na poklon za ucesce u i SR). Drustvena revolucija je izbila i bila je iznenadjujuca za sve i niko je nije predvideo. povredjenih. Rumunsko rukovodstvo je otvoreno reklo da zele u NATO i EU. U Rumuniji su veliki problemi vezani za korupciju i kriminal pa neki smtraju da zbog toga oni nikada nece uci u EU. izbija konflikt sa madjarskom manjinom u Transilvaniji ili Erdelju(to je razlicito ime za istu teritoriju ). tu je oklevala dok je privatizovala male firme.Tito i Causesku su imali dobre odnose mozda i zbog odbijanja Rumunije da ucestvuje u napadu na Cehoslovacku. Causesku je sprovodio diktaturu u zemlji bez prava na politicke slobode. 90-tih su odzani demokratski izbori. sve bivse socijalisticke zemlje su prekinule diplomatske odnose sa Izraelom osim Rumunije. 1967. a Rumuni pravoslavci. U okolini Temisvara postoji oko 55 . pobeda reformisane komunisticke snage u socijalni blok. Javlja se veliki broj zaposlenih a sve manje posla sto je karakteristika svakog tranzitnog drustva i dolazi do pobune rudara. Taj nagli prevrat dovodi do povecanog broja politickih partija. Intervencijom EU potpisan je 1996. To je dovelo do pobune u crkvama. Lokalni predvodnik je svestenik i rezultanta tih protesta su stotine prebijenih. Rusi su ostali korektni i omogucili su im da prezive. To ipak nije bila radikalna promena koju je trazio Zapad.Sto se tice medjunarodne. Ulaskom zemalja sa Balkana u Nato sve se vise steze obruc oko Rusije. versko organizovanje…sto u drugim zemljama nisu imali. Rumunija je priznavala nasu manjinu.Rumuni pokusavaju da beze iz zemlje zbog velikih restrikcija i rigoroznih propisa (samo 1 sijalica sme da bude upaljena u kuci) U takvoj situaciji. i uhapsili sinove plaseci se sistema koji je uspostavio. U tom kraju zivi oko 2-3. Na taj nacin znacajno je popravljena unutrasnja medjunacionalna ali ne i ekonomska situacija. Vojska je stala na stranu naroda i jedni smatraju da je ona bila odlucujuci faktor. On je odobrio da oni mogu da odu iz Rumunije u slucaju da Nemacka za svakog coveka plati od 80. Kavkaza. Rusija je donekle kupovala Rumunsku spoljno-politicku poziciju. U okolini Temisvara zivi veliki broj Nemaca. U zemlji. Takodje. Iza nas su u mnogim aspektima. bilateralni sporazum sa Madjarskom i od tada vise nije bilo medjunacionalnih problema u vidu organizovanog politickog delovanja. Zbog te cinjenice nasa drzava nije reagovala na ugrozena prava nasih manjina. jer Madjari su katolici. Zrtve su ne samo manjine u Rumuniji vec i sami gradjani Rumunije.5 miliona Madjara.000. Kako je vreme odmicalo sve manje uspeha je Causesku imao na medjunarodnom planu. cinilac rusenja vlasti. Pojavljaju se i nacionalisticke stranke:velikorumunska i separatisticka Madjarska.

ali oni nisu hteli. Rumunija ima i pretenzije prema Južnoj Dobrudži koja je posle II sv rata pripala Bugarskoj. sklopila bilateralne ugovore o slobodi trgovine sa članicama CEFTA (centralno evropska zona slobodne trgovine). Hrvatska mora npr. Niš je centar Balkana. Rumuni su vojni sektor znacajno smanjili. Nije tajna da je Slobodan Milosevic 1994. Snažna afirmacija zapadnog modela pol i ekonomskog organizovanja. tešnja za punopravnim članstvom u EU. Rumunija se priključila Centralnoevropskoj inicijativi.Regionalna i bilateralna saradnja sa susedima pogotovu onima u kojima žive Rumuni. Ideja SAD jeste pomeranje i prosirenje ka Rusiji. Tri su momenta dovela do promene položaja Rumunije u savremenim međunarodnim odnosima: Raspad SSSR-a. postala pridružena članica EU 1995. Rumunija i Bugarska su najznacajnije baze za trupe iz SAD pa se pretpostavlja da ce se trupe tu prebaciti sa Nemacke teritorije. tenkove. To pitanje je jako delikatno ali oni ga kontrolisu zbog pristupa EU. avione ali nikada nisu ni vojnom doktrinom ni organizacijom vojnih jedinica pokazivali ofanzivu ni agresiju sto je iznenadjujuce za Balkan. Rumuni su to brzo radili. Novi susedi –Ukrajna i Moldavija (nakon raspada SSSR-a) i SRJ (nakon raspada SFRJ). Za vreme I sv rata Rumunija je morala Rusima da obezbedi iskrcavanje u Dobrudži ali je Nemačka zauzima i nudi je Bugarskoj ali ne celu zbog strateških puteva. Varšavskog ugovora i SEV čime je nestala zavisnost od Moskve. Primljena je u Savet Evrope. U Rumuniji se smatra da su to Rumuni a ne Moldavci. sa Bugarskom i Albanijom priključila se Crnomorskoj ekonomskoj saradnji. postala je interesantan partner za SAD. političke i vojne strukture.San-stefanskim mirom Rumunija je dobila nezavisnost i deo Dobrudže. Rumunija je svoju orjentaciju usmerila ka EU i NATO-u. clanica je Partnerstva za mir. sve novo kupuje po standardima NATO-a.2. Ali Pariskim 56 . a vezan je za Zmijsko ostrvo. Razlog tog problema jeste nafta oko ostrva. Moldavija je danas punopravna drzava i nacija. Tokom Balkanskog rata na kratko ju je Bugarska prisvojila pa je vratila Rumuniji. ispipavao interes SAD nudeci im Niški aerodrom za bazu. uklonili staro oruzje. Posle II sv rata došlo je etničkih pomeranja jer neke teritorije na kojima su điveli Rumuni su ustupljene tadašnjem S Savezu (Besarabija I Severna Bukovina) Raspadom SSSr-a ove teritorije naseljene Rumunima našle su se u okvirima novih država: Ukrajne I Moldavije Imala je nesporazum sa Moldavijom. da izmeni oko 100. Cilj spoljne politike je potpuna integracija u Zapadnu Evropu i evroatlanske ekonomske. uključenje u NATO.1945. Rumunija je lojalno ispunila zahteve NATO-a a to nije bezazlen posao. Rumunija je ustupila to ostrvo Sovjetskom Savezu i Rumuni kazu da je to bilo na koriscenje. Teritorijalni problem imaju sa Ukrajinom. Razlog je prijateljstvo Berluskonija i premijera Rumunije Nastasija?? Rumunsko trziste je najvece trziste na Balkanu i geografski i demografski (23 miliona stanovnika)i zbog toga su mnogi ocekivali puno veci priliv kapitala.000 vojnih standarada da bi pristupila EU. a Ukrajinci tvrde da je ono dato trajno. Mnogi bi tu snagu iskoristili bar za pretnju.000 malih italijanskih firmi. Oni su imali najvecu armiju na Balkanu.

ugovoriom 1918. Takvu poziciju Turske u mnogome određuju i strategisjki interesi SAD koji su inače bliski saveznik Ankare. pre svega ka Albaniji.Živkova kad je odlučio da se oni moraju deklarisati kao Bugari. Grčka). pogotovu naspram Grčke i SCG sa kojima Turska tradicionalno ima veoma delikaten odnose. ne slučajno. Turska kao regionalna sila i njena politika na Balkanu ( Zbornik: Stojković. a nastojao je održava dobre odnose sa susedom SSSR-om. NATO-a. Turska je inače u konfliktu sa svojim susednim emljma: Iranom. U vreme bombardovanja SRJ. Irakom. Istoveremeno se naglo okrenula i prema ostalim zemljama. Sticajem okolnosti Turska se kofrontira sa Grčkom –pitanje Kipra i ostrava u egejskom moru. pred karj za Sevznike) To je po završetku rata uvelo Tursku u NATO -1952. U tome joj računice remeti Bugarska koja ne želi da se uključi u političke igre Anakare. U raspodeli snaga na Balkanu u toku hladnog rata i bipolarizma Turska personifikuje Zapadni blok. Ankara je.Uspostavljen je Balkanski pakt 1934 (Ju.ih raspali SFRJ i SSSR u Ankari su preko noći oživeli otomanski snovi iako to javno nikada nije smela da prizna. Kada su se početkom 90. U to vreme. sve do početka II sv rata i raspada ovog pakta. Albanija je uz Makedoniju veoma značajna karika u Turskim planovima na Balkanu. Od raspada Ju i SSSr-a ona nastoji da se nametne kao regionalna sila.EU. Damian) Zahvaljujući fleksibilnoj i konstruktivnoj spoljnoj politici Kemala Ataturka. Sirijim. Jedino je u ljubavi sa Sverenim Kiprom koji i nije država ali je priznat jedino od strane Turske. Upadljivo je počela da razvija odnose i saradnju sa Albanijom i Makedonijom da bi presekla tako osovinu Atina-Beograd. 42. Do sporadičnih odnosa bilo je i u odnosima sa Bugarskom zbog Turske manjine u Bugarskoj posebno u vreme T. Kada je počelo raspadanje Ju. Rumunija dobija Južnu Dobrudžu da bi posle II sv rata Južna Dobrudža ipak pripala Bugarskoj. Za vreme II sv rata Turska je neutralna ( u početku za Trojni pakt. U kratkom periodu 1953-55 Turska je sa Ju i Grčkom bila član Balkanskog saveza ali je zbog sve većeg nesporazuma Grčke i Turske i normalizovanja odnosa Ju i SSSR-a ovaj savez stavlje ad acta. Data su im sva manjinska prava pa I pravo na izbor lokalne uprave ali bez prava na teritorijalnu autonomiju. Ugovor je potpisan pod pritiskom SAD. Ankara je od prvog trenutka nastojala da bude što prisutnija na prostorima gde živi muslimansko stanovništva. Balkan je predstavljao jedno od glavnih područija delovanja turske diplomatije. bila među prvim zemljama koja je priznala novostvorene države na ruševinama SFRJ i odmah je počela da intezivira odnose posebno sa Bosnom. Značajan je Temišvarski ugovor potpisan 1996 izneđu Mađara I Rumunije a koji definiše status I prava mađarskih manjina u Rumuniji. stavila je svoj vazdusni prostor na raspolaganje NATO-u. Turska je bila uz Iran najaktivnija islamska zemlka oko Bosanske krize. i pridruženo članstvo. Rusijom i Kiprom. Bugarskom. koji se u svojim reformama oslanjao na veze i iskustva zepedne demokratije. Jermenijom.Tur. Grčkom. Rumunija i Bugarska su primljene u NATO 2002. U te njene planove se zasad ne uklapa ni Bugraska koja ima drugačiji 57 . Ru.

Ako se taj projekat realizuje opet će Beograd i Atina ostati na sporednom koloseku. Nove krize na Balkanu dovele bi do ogromnog talasa iz Albanije. U tom slučaju Turska bi se našla na udaru jer bi muslimani pokušali da nađu utočište u njoj.Ona je inicirala izgradnju auto-puta Istambul-Sofija-Skoplje-Drač.značaj od vremena otomanske imperije. SCG i Rumunija. Kada se raspao SSSR na trenutak se učinilo da će oslabiti njen geostrateško značaj. 80-ih godina Turci su bežali u domnovinu svojih predaka zbog progona komunističkog režima Todora Živkova. iz Ankare gledano najizraženiji u Bugarskoj u kojoj živi oko milion lica turskog porekla. 58 . Sve do tada. pogotovo što je pobuna počela na jugu Alabnija gde inače žive pripadnici mnogoborojne Grčke manjine. preko Bugarske i Turske do Bliskog Istoka. prema mnogim procenama možda i najveći po. U isto vreme se razmišlja i o jednoj vertikalnoj magistarli od Centralen Evrope. u planovima Turske odskočna daska i prirodan put prema Briselu čije kapije nikako da otvori mada na njih kuca više od tri decenije. Tursko prisustvo na Balkanu nije diktirano samo pol i strategijskim ciljevima nego ima i čisto ekonomske razloge. Makedonije i Bugarske. Svakako. Evropski sporazumi su zaključeni sa Bugarskom-1995. Sile EU i njihova balkanska politika Članice EU su Grčka od1981. Ankara je bila isturena brana prema Sovjetskoj imperiji ali rat u zalivu 1991 pokazao je koliki je njen strategisjki značaj u regionu.pristup saradnji na Balkanu. EU sa Turskom ima carinsku uniju od 1964. Ta njena nastojanja potvrđuju mnogi potezi. Danas na zapadu u Turskoj vide branu protiv prodora fundamentalizma prvenstveno iz Irana i njegovog izvora u kavkavske zemlje i u Centralnoj Aziji. sa Hrvatskom i Makedonijom. Taj projekat znači mnogo više od jedne saobraćajnice jer po strani bi ostala Grčka. Na taj način nastoje da odvoje Beograd i Atinu koji imaju tradicionalno dobre odnose. Tursko javno mnjenje je optuživalo Atinu da stoji iza nemira u Albaniji. To bi izazvalo ekonomsku krizu u zemlji koja se suočava sa visokom stopom nezaposlenosti. Turci pokušavaju da naprave zelenu transferzalu od Ankare preko Zapadne Trakije. sa Rumunijom -1995. Protivnici Turske u EU su sve glasniji: ona je malim delom Evropska zemlja i mnogi se đale što u projektu Ustava nisu nglašeni hrišćanski koreni Evrope Ankara je zahvaljujući podršci moćnog saveznika SAD poslednjih godina stekla zavidnu međunarodnu poziciju. 43. Zapadni saveznici su tokom sukoba sa Irakom koristili baze na Jugoistoku zemlje zbog čega je Turska dobila veliku vojnu i ekonomsku pomoć. i Slovenija od 2004. Taj problem je. Atina ne želi da ima navodno u susedstvu jaku Albaniju. sada beže od nemaštine. Bugarske i Makedonije ka Albaniji i Kosovu pa preko Sandžaka do Bosne. Međutim vlada je pod pritiscima javnosti zasad odustala od proterivanja u Bugarsku. Kada je 1997 godine utvrđeno da u zemlji boravi ilegalno od 300 do 400 hiljada bugarskih turaka odlučeno je da se u Bugarsku proteraju svi koji su u Tursku stigli sa turističkom vizom ili bez nje. treba reći da je Balkan.

u skladu sa ocenom o njihovoj involviranosti u sukobe.Sve ostale zemlje Balkana izrazile su želju da jednig dana postanu potpisnice i članice EU. Mora postojati brža saradnja između ovih zemalja. Sve do kraja 80-tih.sporazume o trgovini i saradnji “prve generacije” (SFRJ je vec imala zakljucen sporazum 1980. EU nastoji da formulise koherentniji odnos prema onim zemljama regiona JIE koje su iz politickih ili ekonomskih razloga u “zaostatku” za procesom “pridruzivanja i integracije” centralne i istocne Evrope u Uniju. koje bi uz aktivnu finansijsku podrsku EU razvijale projekte saradnje u raznim oblastima prekogranicne saradnje.Pored ovih postoje I obavezni Kopenhagenški uslovi iz 1993: Politički: demokratija. Njihova saradnja treba da osnaži mirovni proces. U tom okviru. koji u izvesnom smislu blokira dalje trendove u ujednacavanju saradnje EU sa centralnom i JIE. pokrenute su 2 inicijative.. ulaze u “strukturni dijalog” i podnose zahtev za clanstvo u Uniju. Tek nakon zakljucenja sporazuma iz Dejtona. privatna svojina Pravni: vladavina prava Koje su osnovne karakteristike ovih inicijativa? 59 . a zakljucile su i tzv. ljudska prava..godine) U vreme kada EU otpocinje pregovore sa zemljama centralne i istocne Evrope o sklapanju sporazuma o pridruzivanju. EU zapocinje sa serijom. Sa raspadom Istocnog bloka (1989-1991). ekonomskog (sankcije) i humanitarnog karaktera. Jedna inicijativa je multilateralnog karaktera i sireg geografskog. EU nastoji da ujednaci odnose prema svim istocnoevropskim zemljama. Bugarska i Rumunija nastavljaju da se uklapaju u trend odnosa EU:sklapaju sporazume o pridruzivanju. Politika EU prema balkanskim zemljama je tokom vremena prolazila kroz razne faze. Sve zemlje bivše SFRJ bez Slovenije + Albanija osnovni preduslov za saradnju sa EU je stabilnost regiona.”Paktom o stabilnosti u centralnoj i istocnoj Evropi” iz 1995 i nazvana je “Pakt o satabilnosti u centarlnoj i istočnoj Evropi”. ukljucujuci i balkanske u okviru nove balkanske politike. Ona je oscilirala izmedju politike “od slucaja do slucaja” (prema svakoj zemlji Balkana drugaciji odnos) do pokusaja formulisanja jedne globalne i uravnotezenije politike prilagodjene specificnostima regiona. EU nema nikakvu specificnu “balkansku politiku”. Pri tome bi trebalo imati u vidu da Balkan nikada nije bio. Umesto toga. niti je sada “vitalni prioritet” za zemlje EU. a odnose sa pojedinim zemljama prethodne Jugoslavije vezuje za pitanja resavanja konflikta. Cilj je da se podrzi mirovni proces i da se zemlje podstaknu na regionalnu saradnju. Prvi koraci su ucinjeni . civilno društvo Ekonomski: tržišna ekonomija. da se države obavežu za saradnju sa Hagom. dolazi do nasilnog razbijanja SFRJ i konflikta na prostoru prethodne Jugoslavije. ali jos nije dostignut stepen ozbiljne realizacije tih predloga. Druga inicijativa je vise bilateralnog karaktera i naziva se “regionalni pristup” EU. U tom periodu su sve zemlje ukljucene u Opstu semu preferencijala EZ. Zadatak ove inicijative je da definise buduce bilateralne ugovorne odnose EU i zemalja JIE. uglavnom neuspesnih “intervencija” diplomatskog. u toku 1996. Osnovni cilj ove inicijative je da za istim stolom okupi sve zemlje sa prostora prethodne Jugoslavije kao i susede ranije SFRJ. da se radi na izgradnji civilnog društva. Ona je inspirisana tzv.

Kada su srpske snage držale 70% bosansko-hercegovačke teritorije moglo se čuti da se Francuska i Britanija zalažu za podelu BiH na najveći srpski i manji hrvatski deo i da smatraju da je rat okončan srpskom podelom. Francusku nije zabrinjavalo samo nestajanje jedne prijateljske zemlje već mnogo više jačanje nemačkog uticaja u regionu evropskog jugoistoka stendencijom daljeg širenja. kao i pomoci EU ekonomskom razvoju zemalja regiona. na sarajevski aerodrom kojim je dokazao da isti nije blokiran za humanitarnu pomoć i otklonio bombardovanje srpskih snaga. jačanje Nemačke i njeno približavanje SAD. Treba se setiti da je to vreme kad je čitav svet bio ogorčen učincima JNA u Vukovaru i najavom stvaranja Velike Srbije. Neočekivano sletanje Miterana u junu 1992. buknuli su ponovo i dostigli vrhunac odbijanjem SAD da se saglase sa VensOvenovim planom zbog neparvednosti prema Muslimanima. stvorili su izvesnu polarizaciju u Evropi. Francuska je zajedno sa Britanijom ostvariti svoje vojno prisustvo u Hravtskoj i BiH pod firmom UN. EU podrazumeva da ce njeno aktivno ucesce u ovom procesu doprineti njegovom uspehu Ove inicijative nisu pracene nekim sirim i ambicioznijim planom finansijske pomoci obnovi i saradnji zemljama regiona. srpska politika u 60 . Sajrus Vens i lord Oven bili su u ulozi predstavnika UN tj EU. Posle pada Berlinskog zida. Jugoslovenski politika nije do Dejtona pokazala dovoljno razumevanja za međunarodni položaj Francuske. 2) Inicijative se zasnivaju na pretpostavci da ce obnova kontakata i saradnje zemalja regiona dovesti do boljeg razumevanja. Francuska nije lako ostajala po strani. Citav “regionalni pristup” je zasnovan na pravoj arhitekturi politickih preduslova i uslova. Zajedničke snage brojale su 30. od cijeg ispunjenja ce zavisiti razvoj bilateralne saradnje. Naziralo se da Francuska i Britanija imaju u odnosu na Srbiju mekši pristup i više razumevanja. Kada je izgledalo da su anglofrancuski i američki nesporazumi koji su trajali od 1991. Ovaj izuzetak nije slučajan i upućuje na značaj koji se pridavao akciji u ovom područiju. To će tarajti za vreme cele konzervativne vlade Džona Mejdžora. Ovaj plan je kasnije odbilo i rukovodstvo bosanskih srba uprkos pritisku najviših srpskih i jugoslovenskih zvaničnih ličnosti. Francuska – Sa razvojem događaja u našoj zemlji Francuska je bila primorana da se pridruži odluci članica EU za priznanje Slovenije i Hrvatske i raspad velike Jugoslavije.1) radi se o predlozima koji su inspirisani politickim okolnostima i koji su u velikoj meri politicki uslovljeni – cak i kada se radi o pitanjima cija je sadrzina ekonomska. poboljsanja ekonomske situacije a time I stabilnosti u regionu.g počeli da se smiruju. Očekujući samo totalnu podršku od Francuske. iako se zadatak sastojao samo u održavanju mira i obezbeđivanje humanitarne pomoći. Kraj jugoslovenske federacije je proglasila Badenterova komisija. Raniji stabiolni francusko-britanski odnosi postali su manje srdačni uz jačanje francusko-britanskog razumevanja i saradnje. To brojno učešće u snagama UN nije bilo uobičajeno za ove sile. postojece trgovinske ili finansijske instrumente. U januaru 1993. Izgledalo je da plan održava kompromis američkih i anglofrancuskih nastojanja budući da su na njega i SAD dale svoj pristanak u početku.000 vojnika. Kriza je okončana Dejtonskim sporazumom kojim su SAD uspele da ostvae puno vođstvo u regionu. objavljen je Vens-Ovenov plan koji je predviđao rešenje ratnog sukoba zasnovanog na vojnoj realnosti na licu mesta. Evropska unija vise racuna na vec poznate. Sa izuzetkom BiH.

g. Francusko učestvovanje doživljeno je kao narušavanje prijateljstava i velika uvreda.Jugoslaviji i na ratnim poprištima nije shvatala francuske obaveze i obzire prema ostalom delu međunarodne zajednice koje se osim Grčke i Britanije. Demoliranjem Francuskog kulturnog centra deo građana demonstrirao je svoje raspoloženje. Francuska se priklonila NATO saveznicima i učestvovala u bombardovanju Jugoslavije. koja je dala katastrofalne rezulztate gde god je primenjena. Naročito u Srednoj Bosni gde su 1993. Naša vlada je aferom PAUK nepromišljeno otišla dalje optuživši francusku državu za međunarodni terorizam prema našoj zemlji. jer želja za popravljanjem odnosa je postojala i sa njene strane.g Hrvati. Odgovor može dati samo istorija. U ratu u Hrvatskoj London se držao po strani a u sukobu u Bosni uposlio je stqaru doktrinu podele spornih teritorija i razdvajanja zavađenih naroda. Iz poznatih razloga sve je odloženo. Njena uloga u Paktu za stabilnost za jugoistočnu Evropu je u mnogo čemu vodeća. Francuska pruža veliku humanitarnu pomoć Bosni i Kosovu. afera PAUK je dočekana snevericom i otporom u pretežnom delu naše javnosti. isporuka Alkatelove telefonske opreme. kasnije su stizale vesti da se francuske jedinice ponašaju tolerantnije prema Srbima na Kosovu. Takozvani Vens-Ovenov plan ne samo da nije smirio sukobe nego ih je i podstakao. dotada saveznici Bošnjaka krenuli u etničko čišćenje kantoka koji su im bili dodeljenji. Francuska je primila aferu PAUK sa sličnim neraspoloženjem. Kao uteha pominjane su i olakšavajuće okolnosti za Francusku-saznalo se za veto Širaka kojim je sprečio razaranje beogradskih mostova. Pauk je bila samo potreba dnevne politike i težnja da se građani ubede u to kako su svi proziv nas. a ekonomski odnosi sa nešom zemljom sve više slabe. potpuno i bezrezervno opredelio za osudu i suzbijanje istaknutih srpskih naconalističkih ciljeva. dala mu iluziju mogućeg uspeha. Zainteresovanost za kupovinu Beočinsk ecementare. pod vidom upućivanja plavih šlemova u Bosnu. Londonska konferencija koju je premijer Mejdžor sazvao 1992. Posle Dejtona politički utocaj Francuske na našim prostorima slabi. opasnost po živote pripadnika mirovnih snaga bila je glavni britanski argumenat da se ništa radikalnije ne preduzima. Ako je prekid odnosa primljen kao posledica bombardovanja. Francuska je napadana do satanizovanja kao izdajica tradicionalnog prijateljstva. London ništa nije učinio da zaustavi komadanje Jugoslavije. obnova beogradske vodovodne mreže. Francuska je preuzela i konkretne krake u okviru EU za svestrani politički preobražaj i ekonomski prosperitet kao naše zemlje. Bila je inicijator novije politike EU da se međunarodne sankcije koje pogađaju stanovništvo ukinu i zadrže one koje pogađaju režim. Tokom sledeće tri godine sve do srebrenice. tako i njenog okruženja. 61 . bila je zapravo način da se izbegne ozbiljnije angažovanje. a jugoslovenska vlada je odgovorila prekidom diplomaskih odnosa.g na 125 miliona dolara. da se otvori dijalog i saradnja sa predstavnicima demokratske opozicije Srbije. Spoljnotrgovinska razmena za SCG od 414 miliona dolara 1990g pala je u 1999. Velika Britanija – Karjem 80-ih i početkom 90-ih pošto je Milošević preuzeo vlast u Srbiji. osnivanje filijale banke Societe Generale samo su neki od pravaca tada najavljenog francuskog angažovanja. Dans se često postavlja pitanje: Da li je anglo-francuska podrška srpskoj politici ojačala nacionalistički srpski režim. Francuska je pokazala želju da obezbedi svoje privredno prisustvo u Srbiji.

postigla u Hrvatskoj i delimično u Bosni.g pet sati dug razgovor tadašnjeg američkog državnog sekretara Vorena Kristofera sa premijerom Mejdžorom i šefom Forin offisa Daglasom Herdom je osujetio američku rešenost da se vojno interveniše u Bosni. mada je svakom ko poznaje britansku pol scenu bilo jasno da će to doneti samo veće nevolje Miloševiću. političkim i imigracionim pokazateljima. tako je pod Blerom počela da mu pruža ohrabrenje. Trijumf laburista na izborima u maju 1997. Tadašnji naš režim je zloupotrebio ambasadora –rutinske ambasadorove posete dobijale su na publicitetu tako je na srpskoj državnoj televiziji izgledalo kao da Roberts ne izbija od Miloševića. Zato se u većoj meri od drugih na Zapadu okrenula ostatku Ju. Takva procena može da se zasniva na ekonomskim. U tom trenutku se još i činilo da će Jugoslavija izaći kao pobednik i dominantni činilac u područiju. ranim zalaganjem za priznavanje otcepljenih ju republika. Početkom devedesetih Forin ofis bio je nezadovoljan svojim otpravnikom poslova u Beogradu Majklom Robinsonom. Britanska diplomatija se uz Holandsku suprotstavljala opredeljenju ostalih članica Unije da se ukine embargo na vazdušni saobraćaj. London je shvatio da nema izgleda da nadoknadi prednost koju je Nemačka. I kao što je pod Mejdžorom obuzdavala američki aktivizam prema zbivanjima u Ju. Novi premijer Toni Bler i novi šev Forin Ofisa Robin Kuk proglasili su etičku spoljnu politiku ma šta to značilo i potpuno su svrstali politiku Londona uz strategiju Vašingtona. Očekivanja Velike Britanije su bila ili će nova demokratska srpska vlast naslediti teško breme Kosovskog problema i time iskomplikovati jnejen odnose sa Zapadom ili će se obnoviti veze sa bivšim Ju državama i sarađivati sa Hagom. Što se Britanije tiče ona je u orijentaciji prema Ju negde između lojalnosti Americi i činjenice da je London član EU. U martu 1993. 62 . Jugoslavija je nailazila na meru dobre volje u tadašnjoj konzervativnoj britanskoj vladi ali nije umela da to iskoristi zbog primitivnog posmatranja Zapada kao jedinstvene neprijateljske gromade. Godinu dana posle intervencije-osporavanje njenih rezultata postali su dominantni u britanskoj javnosti. Ove dve konstante – specijalnih odnosa Britanije sa SAD i njenog članstva u EU – moraće se polaziti u svakoj budućoj jugoslovenskoj politici. Slaboj Mejdžorovoj vladi nije odgovaralo bilo kakvo aktivnije spoljno vojno angažovanje i činila je sve da obuzda svog moćnog saveznika Ameriku.Ovo je izjavio 1998 godine u razgovoru sa grupom Bonskih novinara odgovarajući kako vidi odnos Berlina i Beograda u budućnosti. Ovo savezništvo kulminiralo je u Kosovskoj krizi kada je Blerova Britanija bila najglasniji zagovornik američkog intervencionizma.g proslavljen je u Beogradu kao pobeda levice. U februaru 2000 Robin Kuk je otputovao u Vašington da bi za promenu svog stava pridobio Medelin Olbrajt-što govori o dvostrukoj uslovljenosti britanskog postavljanja. Nemačka -Hans Ditrih Gešner (nekadašnji šef diplomatije)iznenadio je svoje sagovornike: rekao je da će Srbija imati razvijene odnose s Nemačkom znatno razvijenije nego sa drugim zapadnim državama.Politika tadašnje konzervativne vlade bila je prosrpska. jer se suviše oslanjao na srpsku opoziciju i 1993 uputio je ambasadora Ajvora Robertsa sa direktivom da uspostavi bolje veze sa vlašću.

SRNemačka bila je zajedno sa Italijom dugi niz godina vodeći ekonomski partner SFRJ. Umesto preduzeća u Srbiji. Između Nemačke i Srbije ne postoji sloboda kretanja ljudi otkakao je Bon početkom 90ih zaveo režim ulaznih viza. Sadašnje tržište Srbije sa 8 miliona ljudi i prosečnim primanjima oko 50 evra mesečno daleko je od značaja. Ubrzo je Joška Fišer šef nemačke dipl predložio mirovni plan kojim je razgnevio SAD-ipak bitni elementi tog plana kasnije su pretočeni u rezoluciju UN. Socijaldemokratska-zelena vlada sledila je kurs Vašingtona na početku rata protiv Srbije odbacivši pokušaj tada ruskog premijera Jevgenija Primakova da privuče Berlin planu Moskve i zaustavi dalje eskalaciju. U traganju za rešavanjem srpskog. koji su šiveni u jugoslovenskim fabrikama i potom pordavani kao nemačka roba širom sveta. albanskog i makedonskog pitanja. Italija – Uprkos kriza i rata. Među naslednicima SFRJ postoji niz političkih i pravnih pitanja koja će bez obzira na karakter vlasti u Beogradu. ako se izuzme Sovjetski Savez s kojim je razmena tekla preko robnih listi i prebijanja međusobnih potraživanja preko centralnih banaka. bili to Slovenija. SAD će obratiti posebno pažnju na procene Nemačke. Ni građani Rumunije i Bugarske kao ni Turske i Makedonije ne mogu da se upute bez viza. Deo takvog opredeljenja je i negovanja odnosa sa Rusijom. Zagrebu ili Srajevu jednog dana morati da se rešavaju nekom vrstom spoljne arbitraže. koja se pokazala veoma politički aktivnom na jugoistoku Evrope. ali u doglednoj budućnosti nema podloge za naglo jačanje kupovne moći Srbije. Jer tržište SFRJ sa 23 miliona ljudi bilo je relativno zanimljivo za zapadne i nemačke firme.Jeste da je na nišem nivou ali 63 . U interesu je Srbije da ima normalnu komunikaciju sa najuticajnijom državom u EU Treba se podsetiti da je zapadnoevropska politika priznavanja samostalnosti Slovenije.Hrvatska ili Albanija i Bugarska. Hravtske i BiH bila prvenstveno gurana od strane Nemačke. sada takve poslove obavlja konkurencija u drugim zemljama srednje i istočne Evrope. SFRJ je velikim delom prodavala jeftinu radnu snagu. Na spisku zapadnonemačkih spoljnotrgovinskih partnera. Na nemačku inicijativu osnovana je hrvatsko-muslimanska federacija u BiH. nemačka je krajem maja 1999 iza kulisa zajedno sa Rusijom otvorila pregovarački kanala sa Miloševićem u posredništvo švedskog poslovnog čoveka Petera Kastenfelta-ova zajednička akcija s Rusijom potvrđuje da Berlin ne odustaje od namere da traži što veću slobodu delovanja i u odnosu sa SAD. Mora se napomenuta da je vojnopolitički Nemačka i dalje vazal SAD. telekomunikacije gde i ovako ojađena Srbija ima ekonomsku privlačnost za inostrane ulagače. SFRJ se tokom 80-ih godina kretala negde između 15 i 20 mesta. Gešnerova procena da bi Nemačka mogla da postane vodeći partner Srbije među zapadnim državama dobija na težini ako se ugao posmatranja prebaci iz Berlina na Beograd. Postoje neke oblasti-saobraćaj. jedini element jugoslovensko-italijanskih odnosaekonomski iskazuje svih ovih godina konstantnu prisutnost. Bosni i Hrvatskoj. Nema nagoveštaja da bi konkretni politički interesi Nemačke prema Srbiji mogli da nadomeste ekonomsku malokrvnost. Ne treba zapostaviti ni uticaj Nemačke na susede Srbije. Ukoliko je verovati izveštajima u britanskoj štampi. Recimo nemački poručioci su isporučivali materijal za izradu visoko kvalitetnih tekstilnih proizvoda. Nemačka ulaganja u privredu Srbije potpuno su obustavljena proteklih 15 godina. prevozna sredstva.

Tršćanski zaliv 1947. Došlo je do značajnog posla između Telekoma Srbije i italijanske kompanije STET uz grčkog partnera vrednog preko milijardu nemačkih maraka. SAD su zapocele reformu NATO-a s ciljem njegovog sirenja na Istok Evrope i revizije njihove uloge od odbrambenog saveza zasnovanog na Glavi VII Povelje UN ka vojno-politickoj organizaciji koja ce biti okosnica buduceg medjunarodnog poretka na kontinentu. pala bi na “jugoslovenskom ispitu” i 64 . Od sredine 1993. SAD se nisu pobrinule da sprece tu krizu iz 2 razloga: 1) Prvo. U Evropi. Jugoslavija u periodu od 1996 do 1999. vodjena geopolitickim interesima SAD. ekonomsku i politicku moc koja u dogledno vreme nece dobiti odgovarajucu protivtezu u svetu. nekriticki su podrzavali zahteve Slovenije i Hrvatske za otcepljenje. SAD i Balkan – strateski i drugi interesi prisustva Kao jedina supersila. Trumanova doktrina Posle hladnog rata Jugoslavija gubi strateški značaj kakavje imala u toku hladnog rata. raspadom Sovjetskog Saveza i ujedinjenja Nemacke 2) Drugo. Politicka kriza u SFRJ krajem 80-tih stavila je SAD u protivurecan polozaj:dok je administracija. Amerikanci nisu imali osnova da inicijativu u krizi koja se dogadjala u “evropskom dvoristu” preuzmu od EZ koja je u to vreme zelela da afirmise “Zajednicku spoljnu i bezbednosnu politiku” kao kljucnu komponentu Mastrihtskog ugovora i potvrdi se kao kompetentan politicki i vojni faktor.g beleži konstantan deficit u trgovinskoj razmeri ****zbornik radova. Maršalov plan I vojna pomoć. Mogla su se cuti i druga misljenja poput jednog da je Vasington podstakao Evropljane da intervenisu u Jugoslaviji i posto je nepripremljena. 1945.bile zaokupljene posledicama rata u Persijskom zalivu. uticajni krugovi u Kongresu i javnosti. strana 471-475 ****ovo pitanje se moze dopuniti sa poslednjim (63)*** 44. Rata.g izbila na drugo mesto (Iza Nemačke ali ispred Rusije) po obimu trgovinske razmene. SAD se pojavljuju na Balkanu kao supersila posle II sv. zelela da podstakne privredne i politicke reforme i sacuva jedinstvo zemlje. SAD su u prolece i leto 1991. SAD su ocuvale vojne i politicke strukture Severnoatlantskog pakta uprkos raspadu Varsavskog ugovora. nestanku Sovjetskog Saveza i nastojanjima EU da pocetkom 90-tih godina preuzme vodecu ulogu u ovim oblastima.su za Jugoslaviju ti odnosi i dalje značajni. tako da je Italija 1999. SAD su se opredelile za ulogu globalnog lidera oslanjajuci se na svoju vojnu.

politicki. godine Tudjmanu i Izetbegovicu. na kojima su se sukobljene strane priblizile predlozenom resenju. ciji su sukobi obelezili politiku EZ u leto 1991. formulisali su “Vens-Ovenov mirovni plan za BiH” iza koga je stala EZ ali ne i Klintonova administracija. Savet bezbednosti UN donosi rezoluciju kojom su zavedene ekonomske i diplomatske sankcije. po prvi put predlozila stvaranje muslimansko-hrvatske zajednice kao protivteze tadasnjoj vojnoj nadmoci Srba. prvi put prihvacena kao ravnopravan partner SAD i zapadnoevropskih zemalja. Americki mediji pocinju propagandni rat protiv Srba koji su po svojim razmerama zestini mogao porediti sa ratom protiv SSSR. kopredsednici Medjunarodne konferencije o bivsoj Jugoslaviji. Najpre je. Sa svoje strane. Kada je skupstina Republike Srpske konacno odbacila plan. sto nije urodilo plodom. Uz saradnju sa NATO-om. cime su SAD uspesno realizovale ideju koju je krajem 1993. aprila meseca. Francusku i Nemacku. donele odluku koja je presudno uticala na dalji tok oruzanog sukoba svrstavajuci se uz bosanske Muslimane i Hrvate i vrseci snazan diplomatski. sklopljen “Vasingtonski sporazum” o stvaranju Muslimansko-hrvatske federacije u Bosni koja je okoncala rat Muslimana i Hrvata i vojno-politicki izolovala bosanske Srbe. ekonomski i vojni pritisak na bosanske i krajiske Srbe i SRJ. bosanski Srbi odbacili njen mirovni plan. pod patronatom Vorena Kristofera. Izuzetak je bila jedino ruska inicijativa u 65 . SAD su u prolece 1992.Rusija. u njenom daljem radu je prepustila inicijativu SAD. i 5 velikih sila postbipolarne Evrope:SAD. Kontakt grupa ce ostati glavni oblik uskladjivanja interesa glavnih spoljasnjih sila i cele medjunarodne zajednice. oznacice prekretnicu u buducem toku krize u BiH iako ce njihov znacaj doci tek kasnije do izrazaja. Pocetkom 1993. pokusala da sprovede Nemacka.to bi bolno podsetilo Evropljane na potrebu americkog vojnog i politickog prisustva na kontinentu. Oklevanje Dzordza Busa da primeni silu u Jugoslaviji bilo je predmet ostrih kritika demokratskog predsednika Bila Klintona u predizbornoj kampanji 1992. Veliku Britaniju. Francuska i Nemacka. Misljenja su bila razlicita-za ili protiv vojne intervencije SAD. godine postao unutrasnje politicko pitanje i pokrenuo je prvu ozbiljnu debatu o americkoj spoljnoj politici posle okoncanja hladnog rat. Ubrzo potom. Rat u BiH je 1992. Posto se i u Londonu i u Parizu suocila sa odlucnim otporom vojnoj opciji. Sajrus Vens i Dejvid Oven. Klintonova administracija je u tome videla sansu za aktiviranje NATO-a u novoj ulozi pa je novi drzavni sekretar Voren Kristofer doputovao u Evropu s ciljem da evropske partnere privoli na takvo resenje. Dva dogadjaja u prolece 1994. Iako prvi pokusaj ovog svojevrsnog “koncerta sila” nije doneo rezultate jer su u leto 1994. Rusiju.. krajem 1993. pronasle su kompromisnu formulu u “Kinkel-Zipeovoj”inicijativi. stvorena je i tzv. ali je i on pri dolasku na vlast bio uzdrzan. americka administracija se privremeno povukla.Medjunarodna kontakt grupa koja je obuhvatila 5 glavnih stranih faktora jugoslovenske krize. koja je predvidjala podelu BiH u srazmeri 51%-49% u korist Muslimana i Hrvata i skidanje sankcija prema SRJ ukoliko ona privoli RS da prihvati ovakvo rezsenje. Kriza je ucinila da se u Evropi pojave ozbiljne sumnje u sposobnost novog americkog predsednika da odgovori obavezama lidera supersile zbog cega ce kasniji potezi njegove administracije u velikoj meri biti diktirani upravo odnosima sa saveznicima u NATO-u. koja je posle 1991. Tokom jeseni na britanskom nosacu aviona “invincible” odrzani su pregovori pod predsedavanjem Dejvida Ovena i Torvalda Stoltenberga. Nemacka je na konferenciji u zamku Petersberg kraj Bona.

Ubrzo potom. Naredni potez bice “Plan mini-kontakt grupe” za Krajinu. Hrvatska je operaciju „Oluja“ izvela u avgustu. 1. doslo je do krize oko Muslimanske enklave u Bihacu kada su se bosanskim Srbima pridruzile jedinice Vojske Republike Srpske Krajine sa cijeg aerodroma Udbine su poleteli avioni koji su napadali polozaje bosanskih Muslimana.11. skladista. gotovo identicna onoj iz februara 1994. U SAD su pocetkom novembra odrzani dopunski izbori za Kongres na kome su pobedu odneli republikanci pod vodjstvom Roberta Dola I to je Bila Klintona dovelo u nezgodan polozaj “kohabitacije” sa Kongresom u kome su dominirali republikanci. pripremi za vojni obracun sa krajiskim i bosanskim Srbima pridruzili su se Evropljani koji su u Bosnu uputili tesko naoruzane jedinice za brza dejstva. Od 25. uprkos tome sto je pilot nepovredjen izvucen iz Bosne. bosanski Srbi su oborili jedan americki lovacki avion u sastavu operacije zabrane letenjai. kada su se zaustavile na americki predlog. plan”Z-4” (Zagreb-4) koji su zajednicki formulisali ambasadori SAD i Rusije u Zagrebu kao i predstavnici UN i EU. U to vreme. kada su je promenila dva dogadjaja. Vrhunac krize bio je pad Srebrenice i Zepe i izvestaji o srpskim masakrima koje su zapadni mediji siroko komentarisali. jedan u Bosni. kao vinovnici opet su oznaceni bosanski Srbi.8. tzv. Sporazum pociva na principima „Kinkel-Zipeove inicijative“: teritorija se deli na dva entiteta-Muslimansko-hrvatsku federaciju i Republiku Srpsku-u srazmeri 51% : 49%. Ni krajiski ni bosanski Srbi nisu umeli da iskoriste priliku i okoncaju rat u momentu koji je za njih bio najpogodniji i to ce biti jedan od razloga radikalnog zaokreta americke politike prema njima. americka javnost je bila sokirana i podrska vojnoj akciji protiv Srba naglo je porasla.-17. a da se ni Rusija niti bilo koja zemlja tome nije mogla usprotiviti. Poraz Srba izazvao je talas odusevljenja u americkoj javnosti i medijima. u tome im je pomagala avijacija NATO-a koja je bombardovanjem srpskih polozaja. Povod je bio eksplozija na sarajevskoj pijaci Markale 24. Tokom vremena. kada je hrvatska vojska zauzela strateski znacajan grad Kupres u zaledju Knina i nagovestila obracun sa krajiskim Srbima. omogucile ilegalne isporuke oruzja Zagrebu i Sarajevu dok su penzionisani americki oficiri obucavali oruzane snage Republike Hrvatske Rezultati ce se videti pocetkom 1995.8. pokazace se da su SAD tokom 1994.-21.1995. deblokirale Bihac i u saradnji sa muslimanskim snagama zauzele Drvar. Maja i juna meseca doslo je do eskalacije krize:posto je NATO zapretio novim udarima po polozajima bosanskih Srba oni su uzeli preko 500 talaca iz sastava UNPROFOR-a sto je izazvalo pravi sok u zapadnom javnom mnjenju. Poruka je bila svima jasna:NATO je potvrdio da je sposoban za operacije „nametanje mira“. Takva situacija ce potrajati sve do kraja 1994. Kako je politika njegove administarcije u Bosni bila na udaru kritike republikanaca Bil Klinton povlaci nove poteze: prvo je u Bosnu otputovao bivsi americki presednik Dzimi Karter koji je susretom sa rukovodstvom bosanskih Srba prekinuo medjunarodnu izolaciju Republike Srpske.Savetu bezbednosti UN da se na sto dana suspenduju trgovinske sankcije prema Jugoslaviji. odrzani su pregovori u Ohaju koji su zavrseni parafiranjem Opsteg okvirnog sporazuma za mir u BiH. koji su posle izbora pod nadzorom OEBS-a u 66 .9. Jajce i priblizile se na 20 km Banjaluci. protiv Krajine pokazavsi zavidnu opremljenost i obuku svojih oruzanih snaga koje su ubrzo presle u zapadnu Bosnu. Sa svoje strane. a drugi u SAD. vojnih instalacija paralisala oruzane snage RS.

sada više nisu.septembru 1996. Posle parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma Savet bezbednosti UN je ukinuo sankcije prema SRJ. ****Knjiga:Savremeni procesi i odnosi na Balkanu. Makedonskoj I Bugarskoj. Bugarska I Rumunija su članice NATO od 2002 i tu se sprema tek trajno lociranje NATO snaga. Sprovodjenje civilnog dela stavljeno je u nadleznost EU i OEBS-a. a drugi je isao kopnom preko susednih drzava i Balkana. Osnovni interes u regionu je sprecavanje pojave rivalske hegemonisticke sile koja bi ugrozila americke globalne interese i ulogu vodece sile u savremenom svetu.Rusija je pred Portom zastupala interese pravoslavaca. Sklapanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma za BiH. Ovim sporazumom okoncan je najtezi oruzani sukob u Evropi posle II SR i po prvi put posle 1991. jer su na vlasti u Balkanskim zemljama bile monarhije a u SSSR komunizam koji je srušio temelje Carske Rusije I zaveo diktaturu uz prenje Kominterne da se proleterska revolucija mora proširiti na ceo svet. SAD ima i velike interese sa stacioniranjem u Bugarskoj jer je tako bliža Crnom moru i nafti. ulaskom vecine balkanskih zemalja u program NATO-a “Partnerstvo za mir”. zbornik radova. a Komisija predlaze da drzave clanice EU normalizuju odnose sa Beogradom. Vojne snage SAD imale su pravo preleta u Rumuniji. strana 171-201 49. Prisustvo Rusije na Balkanu nije bilo samo motivisano trgovackim interesima. ali nikada nije dovedeno prisustvo Rusije na Balkanu u pitanje Imperijalni karakter drzave i vekovna potreba za izlazak na topla mora odvijali su se u 2 pravca:jedan je vodio preko Bosfora i Dardanela i Sredozemnim morem. Albanija. a u novije vreme i pokretanjem “Inicijative za saradnju u JIE”(SECI). Rusija se cesto tokom istorije javlja kao oslobodilac od velikih sila. stvoreni su uslovi za politicko resavanje sporova nastalih posle raspada SFRJ. Hrvatska I SAD) mi i BiH smo prisustvovali kao gosti. Na Kosovu su jako prisutni –Bonstil baza. SAD su ucvrstile uticaj na JIE. Jedno vreme u Tuzli (više nisu). Ovim sporazumom SAD garantuje bezbednost. U zavisnosti od razvoja događaja u odnosima između velikih zemalja slabio je ili jačao Ruski uticaj na Balkanu.000 vojnika medjunarodnih snaga pod komandom NATO-a. politika i ponasanje Zainteresovanost Rusije za ekonomske i pol veze sa zemljama na Balkanu potiču još iz IX veka jer se sa širenjem ruske države širio i njen uticaj u vizantijskom svetu. Nadzor nad sprovodjenjem vojnog dela Dejtonskog sporazuma tokom 1996. Jadranska povelja (Albanija. U BiH u okviru vojnih snaga SFOR-a. obavljalo je 60. Afirmisala je ideju panslavizma tj ujedinjenja svih Slovena oko Moskve kao Trećeg Rima i štitila je ideju komunizma. Rusija na Balkanu – interesi.tamo nisu trajno locirani. formirali zajednicke organe BiH.. sta vise dominantniji je bio faktor povezivanja pravoslavnih naroda. 67 . Posle I sv rata SSSR gubi pozicije kakve je Rusija imala na Balkanu.

sto je znacilo preispitanje prethodnih unutrasnjih granica Jugoslavije. Rusija nije pokazala. Pokazalo se u kriznim momentima da su EU i Rusija zainteresovane za lokalizovanje sukoba u meri u kojoj to ima direktnog uticaja po bezbednost u Evropi. Posle II sv rata na Balkanu je bila validna formula 2+2+2 ravnoteže snage Okončanjem hladnog rata. Rusija je nastavila politiku SSSR-a i zalagala se za celovitost Jugoslavije i resavanje sporova mirnim putem. Rusija je sve više okupirana svojim problemima i udaljava se od Balkana.Gorbacov je u Moskvi organizovao susret izmedju Tudjmana i Milosevica. Pored protivljenja uvodjenju sankcija. tolika je i politicka. Haska Deklaracija je definitivno odredila Srbiju kao agresora. a BiH u maju iste godine. a prodor Crvene armije na Balkan samo je učvrstio komunističku orijentaciju ovih zemalja pa su na vlast u Rum. Karakteristika tadasnje ruske diplomatije je sto insistira na oslanjanje na medj zakonitosti. Ucesce sovjetske delegacije na pregovorima o regulisanju jug krize u Hagu. nije predstavljao prepreku za rusko rukovodstvo da.. kao sto se ocekivalo. pokusalo da ucini nesto samostalno u vezi sa regulisanjem odnosa izmedju Srbije i Hrvatske.Pred II sv rat komunisti su u balkanskim zemljama prednjačili u antifašističkoj borbi. Rusija je kritikovala sustinu rezolucije GS UN o „narusavanju ljudskih prava u Yug“i „Situacija u BiH“. U tom periodu uticaj Rusije na Jugoslaviju je opao. oktobra 1991. Kada su u taj politički vakuum uletele SAD. Bugarskoj. Oktobra 1991. dok je srpsko rukovodstvo u pocetku otvaranja krize na prostorima SFRJ zastupalo tezu o jedinstvu svih srpskih teritorija. Makedoniju u aprilu. Rusija je nastojala da očuva bar svoj tradicionalni uticaj na pravoslavne zemlje Zemlje bivse sovjetske sfere uticaja intenzivno se vezuju za politicke i ekonomske institucije EU. Posle ovog pokusaja u ruskoj politici prema yug krizi dolazi do pomeranja. Kolika je ekonomska zavisnost sa vecim zemljama. uz posredovanje UN i drugih institucija koje se brinu o bezbednosti. Sto se tice jugoslovenske krize. prizna samostalnost bivsih jug republika:Hrvatsku i Sloveniju je priznala vec u februaru 1992. kada je to ucinila cela Evropa. sovjetski predsednik M. Razlike Rusije i Srbije su postajale sve vece:Rusija se orjentisala na izgradnju demokratske drzave. Rumunija I Bugarska izlaze iz Varšavskog pakta i okreću se Zapadu. posebnu naklonost prema politici SiCG u odnosu na druge. Albaniji dovedeni komunisti.JU. Tada je sa njihove strane receno da su te rezolucije jednostrane i da nose antisrpski karakter. Takav odnos medjutim. Nivo ekonomske razvijenosti na kome se nalaze gotovo sve drzave regiona je takav da u skorije vreme privrede ovih zemalja u odnosu na razvijene evropske zemlje mogu biti samo periferna izvorista sirovina sa jeftinom radnom snagom. i usvajanje Deklaracije o stanju u Yug oznacili su da se Sovjetski Savez ukljucio u proces traganja resenja. Zajednicki nastupi Rusije sa EZ i SAD u odnosu na krizu. nisu zatvorili mogucnost privremenih samostalnih aktivnosti Rusije. 68 . Rusko rukovodstvo je u drugoj polovini 1991.S. sto je SSSR potpuno prihvatio i na taj nacin dolazi do potpunog razlaza u odnosima izmedju Srbije i Rusije. raspadom SSSR-a i Ju krizom nastaje nova situacija na Balkanu. na postovanje principa OEBS-a i suprotstavlja se agresivnom nacionalizmu uz postovanje ljudskih prava. Uticaj SSSR-a na Balkan znatno je smanjen izlaskom Ju iz njene sfere uticaja 1948 i Albanije 1961.

I kada je isticala nezadovoljstvo nekim odlukama zapadnih sila. Italijanska balkanska politika Italija je bila sused bivse Jugoslavije. jedno je ostalo nepromenjeno:i pored snazne diplomatske aktivnosti. Raspadom SFRJ ponovo su se pokrenute rasprave o nekim teritorijalnim pitanjima (Istra.ponovo ce se pojaviti kao aktuelna. Ova pitanja – iako resena Osimskim sporazumom u odnosu na bivsu Jugoslaviju. koji je pretio medjusobnim sukobom sa ozbiljnim opasnostima izbijanja cak i sukoba do regulisanja dobrosusedskih odnosa koji su svoju kulmunaciju doziveli upravo uoci raspada zemlje. a sa druge da bude advokat srpskih interesa. vise nego druge zemlje. Najznacajniji principi ruske politike prema yug krizi su: • politika Rusije je uvek polazila sa stanovista da se regulisanje krize moze postici samo pregovorima izmedju zaracenih snaga. Ruska diplomatija je sve uradila da do toga ne dodje uz saradnju sa drugim zemljama • S vremena na vreme je iznosila stav o stetnom dejstvu sankcija na pregovaracki proces. Rusija nije imala realnih mogucnosti da utice i dalje od osude nije htela da ide. Ruska politika je cesto bila kontradiktorna:u svom deklarativnom domenu bila je razlicita u same sustine. ako je moguce u jedinstvenoj drzavi. sa kojom je od 1945. delovi Dalmacije). godine do raspada prosla kroz vise osetljivih faza razvoja medjunarodnih odnosa.Na takticki izmenjen odnos Rusije prema jug krizi doslo je zbog povecanja taktickih razlicitosti medju zapadnim partnerima Rusije. Bez obzira na sve promene. Ona nije imala osnovne stimulanse za aktivno mesanje u krizu. koja se bazira na izbalansiranosti i distanciranju od svih aktera u sukobu. • Ova kriza je skrivala mogucnost od opstebalkanskog rata. Rusija zeli da zadrzi izvesna „istorijska prava prvenstva“ u odnosima sa drzavama bivse Jugoslavije. Rusija je tesko odrzavala tu ravnotezu. Italija je. Cilj je svakako izbegavanje destabilizacije regiona.podela uloga je jos vise komplikovala situaciju:Rusija je sa jedne strane nastojala da ocuva saglasnost sa drugim velikim silama. a stvarni uticaj na tok dogadjaja u zoni konflikta izveden iz potreba i ciljeva partnera. dok je Rusiji ostala uloga staratelja srpske strane. ucesce Rusije u mirovnom procesu je bilo skromno. koja je svoje interese mogla da ostvaruje samo u stabilnoj drzavi. Etnicki konflikt u drzavi se reflektovao na znacajnu italijansku manjinu. ***Zbornik radova „Savremeni procesi i odnosi“ strana 225-236 50. od trscanskog konflikta 1954. ali je njen nacionalni interes u ovom momentu. pokazivala veliku zainteresovanost da se konflikti u Jugoslaviji resavaju mirnim putem i kompromisima. Neke profasisticke struje u Italiji otvorile su pitanje samoopredeljenja italijanske manjine koristeci u osnovi danasnju argumentaciju kosovskih Albanaca (Istra i Dalmacija treba da budu - 69 . SAD je iskazivala naklonost prema bosnjacima-muslimanima. dalji od Balkana nego u periodu posle II SR. To je dovelo do stihijske „podele rada“ po kojoj se svako pozabavio sopstvenim klijentom u zoni konflikta:EU je u osnovi pokrivala Hrvatsku.

sto je kasnije ublazeno formiranjem ad hoc ukljucivanjem Italije u „prosirenu kontakt grupu“ Faze kroz koje je prosla Italija tokom jugoslovenske krize: • faza neodlucnosti i iscekivanja (1988-1991)-Italija se zalaze za ocuvanje Jugoslavije. kao i pojedini drzavljani SCG. i obratno.Italija je clanica EU koja sebe. saradnja sa Hagom. • Faza povecanog aktivizma-1994. To treba pripisati problemima na koje nailazi italijanska manjina u Istri i gusenju tradicionalne autonomije od strane Zagreba i posledicama optuzivanja Italije od strane Tudjmana da su na strani Srba iz Krajine. Italija se izjasnila u vecini pitanja u prilog Makedoniji. Neki zvanicnici su iz Srbije slali poruke da Italija to uradi. *** zbornik radova. Italija prikljucuje svoje snage (2.. medjutim Italijanska vlada je odolela ovim iskusenjima. Italija trazi od Rusije da izvrsi pritisak na bosanske Srbe da prekinu ratne operacije. i rimokatolicizam je veoma prisutan na Balkanu. .su veoma dobri i na politickom i na privrednom planu. Slovenci i 10 % Albanaca su rimokatolici. Italijansko mnjenje za rat u Bosni osudjuje Srbe i 1994. a kasnije prihvata opsti pristup EU. Odnos Italije i SRJ. Saradnja u oblasti saobracaja. ali se ne moze reci da su previse srdacni. 70% razmene otpada na Srbiju i CG. strana 237-256 51.priznanje Slovenije i Hrvatske radi odrzanja ravnoteze(zbog manjina). turizma je stalno u usponu. suprotstavlja se ranom priznavanju Slovenije i Hrvatske. Postignut je i Sporazum o zastiti manjina. Prema nekim izvorima. u Luksemburgu na sastanku SAD-EU.Italija zahteva od nas: postovanje Dejtonskog sporazuma. vidi kao legitimno vodeceg politickog i ekonomskog aktera u podrucju Mediterana i otud smatra prirodnim svoj interes za stabilnost regiona. U grcko-makedonskom sporu oko imena i amblema Makedonije. Politika Vatikana prema Balkanu i balkanskim drzavama Osim pravoslavlja. Crkva ima pravo da „izrice moralni sud o politickim delima i 70 .uz Francusku..vracene svojoj matici). demokratizacija institucija. Italija je cak imala stav da sankcije treba da se uvedu i Hrvatskoj zbog mesanja u unutrasnju politiku BIH. cak je i tolerisala transfer oruzja u Hrvatsku. Generalni stav Rimokatolicke crkve se svodi na to da drzava mora biti odvojena od Crkve. cime bi se mogla nadoknaditi steta iz Slovenije proterenim Italijanima nakon II SR. sto se tice privredne saradnje. Italijansko-hrvatski odnosi nalaze se u usponu. Italijanska teritorija je bila baza intervencije NATO avijacije • Najnoviji period-zainteresovanost za problem na Kosovu Odnosi Italije i Slovenije-normalizovali su se tek nakon sto je Slovenija prihvatila italijanski uslov da putem nacionalnog zakonodavstva omoguci prenos nekretnina na strane drzavljane. sto otvara perspektivu za buducnost. zbog cega je dozivela poteskoce u odnosima sa Grckom. Izostavljanjem Italije iz „kontakt grupe“ izazvalo je nemalo razocaranje italijanskih politicara. • Faza kalkulacija.500 vojnika) IFOR. Svi Hrvati. Odnosi Italije i Makedonije. Italija postaje zagovornik uvodjenja sankcija protiv SRJ. Sada su obe clanice EU.

crkva je podrzavala ideju jedinstvene Bosne. Obe verske zajednice trose mnogo para na podizanje bogomolja koje bi trebalo da nadvise jedna drugu. iako se zalagao za jedinstvenu Jugoslaviju. 1995. Na Balkanu se Vatikan suocava sa interesom Rusije. Engleske katolicke novine optuzuju Crkvu za nacionalizam. ali ona nije u svemu saglasna sa Hrvatskom. Rat ratu je pravedan i nuzan. Janez Drnovsek. Osim u Bosni. Neki akademici smatraju da je rimokatolicka crkva radila u saradnji sa SAD u ostvarivanju sadasnje politike SCG. podrzavanim od strane Rusije. Kada je u Tirani. prva forma je vazna jer ukljucuje Crkvu u direktnu politicku akciju. To pokazuje izjava pape Jovana Pavla II:“Vreme je da se silom potvrdi da je bilo dosta rata. U Albaniji se Crkva svesno upustila u trku sa islamom oko uticaja na politicki zivot. uzeti sa rezervom) Vatikan je uvek podrzavao ekspanziju velikih suseda. indirektno delovanje preko drugih institucija i preko politickih partija koje formiraju laici i koje se pozivaju na rimokatolicizam kao osnovu svog delovanja . uputio ostre kritike slovenackoj RC zbog mesanja u politicki zivot. strana 305-312 52. RC ozbiljno deluje i u drugim balkanskim zemljama. Revija je imala i podatak da je Vatikan. Tako je u Skadru izgradjena najvisa dzamija na Balkanu i to odmah iza velelepne katedrale. Rimokatolicka crkva. Njena delatnost ima bitne politicke dimenzije. a u evropskoj javnosti sirio pricu o Srbiji kao primitivnoj i verski netolerantnom ****Zbornik radova . Islamski cinilac u balkanskim odnosima 71 . iskljucuje nacionalizam. Vatikan je zabranio upotrebu staroslovenskog jezika i glagoljice (ne zna se kada!!). katolickih drzava. Savez vojvodjanskih Madjara Ranija istorija (iz neke sveske. Uloga crkve u legitimizovanju rata je vise nego ocigledna. Vatikan se jasno pokazao kao jedan od najvaznijih politickih cinilaca i ucesnika u dogadjajima na prostorima bivse SFRJ. po svojoj doktrini. Nasuprot interesima Hrvata. koji su zeleli da podele Bosnu. Posle akcije „Oluja“. Uticaj rimokatolicizma na balkanskim prostorima oseca se trojako:kao direktno delovanje na politicke interese. U Sloveniji je premijer. Veliki broj politickih partija se pojavljuje kao protagonisti rimokatolicke doktrine: „Slovenacka socijaldemokratska stranka“. Vatikan je objavio da planira izgradnju velike crkve u neposrednoj blizini.“ Time se papa jasno izrazio u vezi sa napadom na RS 1995. imao gotove planove o prekrajanju SFRJ i prostor podelila na episkopske bez obzira na granice. Pre svega.. ona je nadnacionalna.podupire sporazume izmedju drzave i crkve“ po cemu vidimo da ima i te kako uticaj na politicki zivot. je izjavio da je akcija „moralno opravdana zbog prava na samoodbranu“. i time istakao da je Crkva za taj rat i da ga smatra pravednim. u Bosni je situacija drugacija. na prostore naseljene Slovenima. kao i sa pravoslavljem. Italijanska revija „Limes“ je otvoreno optuzila Vatikan za rusenje SFRJ. poceo da se gradi najveci islamski centar na Balkanu. Za razliku od sukoba sa Srbima gde je Rimokatolicka crkva bez rezerve podrzavala Hrvate.. hrvatski kardinal. Ona podrzava jedino nacionalizam kada je u interesu rimokatolickih opstih potreba.

U Srbiji -na prostoru Kosmeta muslimani su preko 95%. Za delovanje na tim prostorima stvorena je organizacija „Savez islamskih zajednica Istocne Evrope“. da se prizna autonomija Rasko-polimske oblasti i da se u Makedoniji suverenitet podeli izmedju Siptara i Makedonaca. antigrcki nastrojena.Albanija. 7 miliona muslimana ostalo je na Balkanu posle Osmanske imperije.Istočne zemlje: UAEmirati. Na balkanskim prostorima to je dobilo oblik borbe za pretvaranje postojecih islamskih zajednica u politicke aktivnosti radi stvaranja jedinstvene balkanske islamske drzave. Što se Crne Gore tiče –oni imaju svoj deo Sandžaka. U albaniji je formirana mala i za sada neparlamentarna partija „Albanska nacionalna ujediniteljska partija“. Sandžak. Ona je. Tadžikistanu. Trakija. Turkmenistanu. Danas islamski faktor je bitan u Bosanskoj krizi. Islamska zajednica svojom dogmom proglasava da se svi muslimani moraju ujediniti u jedinstvenu svetsku islamsku zajednicu. Zapadna Makedonija.Kosovo. „Unija nacionalnog spasa“ osvojila 13 mesta. U Bugarskoj je na izborima 1997. Iran pomogli su mulsimanima u oružiju kršeći embargo na uvoz oružija. za pocasnog predsednika Sabri Korca ondasnji poglavar albanskih muslimana. vec da radi na stvaranju drzave koja ce okupiti pod jednim vladarom i jednim zakonom (Kuranom) sve muslimane sveta. 72 . U Zapadnoj Trakiji postoji turska manjina ali nije velika. Ankara ka Uzbekistanu. neofasisticka. Azajberidžanu. a iz Turske su stizali nastavnici koji su im propovedali o realizaciji islamske drzave. Koje države su suočene sa islamskim problemima? U Sloveniji je problem što ne može da se izgradi džamija. Težnja za stvaranjem islamske zelene transverzale. U Makedoniji 2 partije imaju slogan:“Sa albanskom krvlju i islamskim duhom“. da kosmetski Siptari dobiju svoju samostalnu politicku zajednicu. Cilj im je bio da se prizna samostalnost BiH. Muslimani se u Crnoj Gori izjašnjavaju kao crnogorci. U Hrvatskoj nema problema sa muslimanima. Za generalnog sekretara imenovan je tadasnji vrhovni poglavar iz SFRJ Jakob Selimoski. Postoji problem sa Pomacima. u Makedoniji skoro 100%. U BiH da nema međunarodne intervencije situacija ne bi bila onakva kava je danas. Turska je slala svoje vojnike da bi povećala muslimanski uticaj na Balkanu. Prvi zadatak i duznost islamskog svestenstva nije da propoveda veru u Boga.Bosna.Islam jasno istice da nema odvajanja vere od drzave. odnosno vera u Boga podrazumeva upravo to. zahtevala teritorijalno rasparcavanje Srbije i islamizaciju Makedonije. u stvari. jer su to dva lica jedne medalje. Citav Grcko-Turski spor je spor islamskog sveta. ima 5000 muslimana ali nema problema. Endrogar –nacionalna islamska stranka ali u Turskoj taj fundamentalizam sprečava vojska. Postoji problem u Turskoj-islamski fundamentalizam. a u Albaniji 70%. U Rumuniji je cak otkriveno udruzenje studenata koja je delovala pod imenom „Muslimanska braca“ a parola im je „borba svim sredstvima za stvaranje svetske islamske drzave“.

000 nasih gradjana koji tamo rade i sigurno da ona nije neprijateljski nastrojena. da zele da nam se osvete za gubitak u i SR i da je to njihov pokusaj i ideja o obnavljanju zemalja gde je katolocanstvo dominantna religija. strana 312-315 53. Već 8. Austrija je odbijala ovakva tumačenja. Austrija je preuzela i određene korake u cilju raspoređivanja svojih vojnih efektiva u blizini austrijsko-jugoslovenske granice i ošto je reagovala kod jugoslovenskih organa zbog povrede austrijskog vazdušnog prostora. Italiju a neki autori cak spominju i Bugarsku.***Zbornik. Ona se zalagala za šira prva Albnaca. ali mi ne smatramo da ona ima veci uticaj. stvaranje nove Habzburske monarhije Sta su bili stvarni razlozi ne zna se tacno mada Austrija jeste neobjektivno tada postupila. Uz Nemačku ona je vrlo aktivno preuzela ulogu u kampanji koja je u drugoj polovini 1991. Austrija – pripada onom krugu zemalja koje su već u početnoj fazi jugoslovenske krize ispoljile zainteresovanost za način na koji će ona biti rešena. priznale nezavisnost Slovenije i Hravatske i Austrija im je dačla svoje priznanje. Sasvim izvesno ovakav stav austrisjih vlasti bio je u funkciji stvaranja atmosfere protiv politike saveznih organa i JNA. Nakon što su zemlje EZ 15. 73 . Austrija je veoma aktivno iznoslila pitanje Ju kako u okviru KEBS-a tako i u okviru UN. Ona se vrlo jasno zajedno sa Nemačkom svrstala uz Sloveniju i Hravstku koje su insistirale na potpunom osamostaljenju. Kao susedna zemlja Austrija j bila veoma neposredno zainteresovana za način na koji će se ju kriza rešiti. tj. U toku eskalacije ju krize Austrija je sledila radikalne stavove Nemačke. Austrija je veoma rano ispoljavala svoje neslaganje sa načinom na koji je u Srbiji tretiran problem Kosova.Politika drzava suseda u toku jugoslovenske krize i agresije NATO Jedan broj autora kod nas (publicisti. Svoj radikalizam je opravdavala smatrajući da će priznanjem Slovenije i Hravtske ublažiti i smiriti situaciju u Ju. Madjarsku. Sve ovo je podstaklo i razmišljanja da se radi o pokušajima da se omogući neka forma ponovnog okupljanja onih teritorija koje su nekada sačinjavale AU monarhiju. Sa druge strane ne mozemo reci da je Austrija “srbomrzac” jer u njoj zivi oko 200. Na toj funkciji ona se zalagala za usvajanjem odluka koje su Srbiju i njenu politiku stavljale u položaj glavnooptuženog za zbivanja na područije ex Ju i za oružane sukobe na teritoriji BiH. Uglavnom se misli na:Austriju.g bila vođena u prilog što skorijem priznavanju nezavisnosti Slovenije i Hrvatske. Najradikalnije stavove zatupao je ministar inostranih poslova Alojz Mok. Austrija je prva podrzala odvajanje Hrvatske i Slovenije i za to postoje 2 razloga: 1) neposredno se granice 2) neki su tvrdili da je to odraz sentimenta. U vreme velike zabrinutosti koju je izazvalo angažovanje jedinica u JNA u Sloveniji. stvorila jednostrana slika uticaja susednih zemlja na raspad. tj.jula 1991. podržala je zahtev Slovenije i Hrvatske za priznavanjem nezavisnosti. Ovome se moze dodati i Vatikan. ali su oni često naknadno ublažavani istupanjima drugih političara. novinari)su okrivljivali mnoge susedne zemlje za raspad zemlje pa se zbog toga u javnosti.januara 1992. U tom periodu Austrija je biča član Saveta bezbednosti i bila je i njen presedavajući.

da su u nasu zemlju stizali hrvatski spijuni preko madjarske teritorije i da im je madjarska to dozvolila Bugarska nije imala neki poseban znacaj Od 1992-’95. a novi susedi su Hrvatska. Nezvanicno se pominje da su se u madjarskim bazama obucavali hrvatske zenge (zbor narodne garde) . Bugarske vlasti su imale primedbu na uskracivanje prava njihovim manjinama u Dimitrovgradu:prava na jezik. U vreme Slobodana Milosevica nasa strana nije prihvatila granice. 27.Madjarska je davala podrsku Hrvatskoj. istoricari) koji govore o zapadnim pokrajinama (misli se na Pirot. Drzava krsi sankcije svesno. na medije i sl. Odnosi. su bili polulegalni i oni su nam pomogli u krsenju sankcija. Dimitrovgrad i Bosilegrad) i to nije bio zvanicni stav. isporucivsi joj puske. se odvaja i traze administrativnu liniju. novinari. iza toga nije stajala drzava. Zatim smo potpisali Sporazum o bezgranicnoj trgovini. Ona je bitna jer sadrzi neka bitna nacela. ali medjunarodno javno pravo tu oblast je drugacije regulisalo. Od 2001. Njih je to manje “kostalo” jer su znali da ako nam ga svi ne priznaju da ga necemo dobiti. 74 . ne priznajuci to drugima i odrice se teritorijalne pretenzije na susede. doneta je Deklaracija koja nema precizan naziv. na zahtev UN. Mi smo prihvatili makedonske zahteve (vezane za 4 tacke). oni su morali da prekinu trgovinu sa nama sto je njima takodje tesko palo.1992. smo ga suspendovali zbog makedonskom priklanjanja NATO-u. a ne samo nama. Sve su to bile ideje madjarskih nacionalista. Sa nase strane je bio zahtev za ocuvanje srpskih grobova. Makedonija u jesen 1991. U Bugarskoj su takodje bili pojedinci problem (publicisti. Makedonija je prva potpisala sporazum o priznanju. U njoj se naglasava miroljubivo pregovaranje pa i po pitanju granica. Drugi problem je bio (taj manastir je trebao da pripadne Srbiji) jedna spomen soba i oni su trazili da mogu da je poseciju i da ona ostane nepromenjena. Slobodan Milosevic smatra da su potrebne neke korekcije. ali sporno je sto na terenu nije izvrseno postavljanje obelezja granice (demarkacija). U tom periodu. Sporno pitanje je bio manastir sto je kod nas pogresno protumaceno. obaveze prestaju da postoje. BiH. na manastir jer je u tom manastiru proglasena republika Makedonija na antifasistickom vecu koje je tu odrzano. u tom periodu. cesto se naziva “Deklaracija o spoljnoj politici” i ona je dodatak Ustavu. nema teritorijalnih sporova. U Madjarskoj se pojavila ideja nikada zastupana od zvanicne vlasti da Ugovor koji je zakljucen sa SFRJ-om prestao da vazi jer se ta zajednica raspala sto po njima znaci da ako se subjekt promenio. Postoji svedocenje___________________________tadasnjeg ministra za________________-da je glavnina oruzja stizala svercom pojedinaca po par puski. Ona je otvorena za prikljucivanje novih clanica”. Umnik smatra da nije nadlezan za taj posao. Oni su zapravo trazili vracanje obelezja . mi smo ga postovali ali 1999. Sto se tice Rumunije teritorijalnih aspiracija nije bilo ni sa jedne strane. Makedonija. Ona kaze:” SRJ pretenduje na medjunarodni kontinuitet na SFRJ. Mi smo je priznali pod imenom “Republika Makedonija” a zauzvrat su nam priznali kontinuitet.4. se menja situacija jer Austrija i Italija vise nisu nasi susedi.ploce. Nasa primedba je bila sto su Bugare iz Srbije vodili u maticu na usavrsavanje i koristili ih kao neku “petu koloniju”.

Ambasade su. Makedonska crkva smatra da je pravoslavna crkva odraz velikosrpskog nacionalnog identiteta a mi smatramo da Makedonija ne moze da sprecava tranzit crkvenih lica u odorama preko njihove teritorije. Visok nivo ekonomske razmene je bio bitan. sada je mala razmena. u medjuvremenu otvorene. Milosevic na Kritu na sastanku lidera balkanskih naroda sa i pocinje dijalog. u Srbiju. Srbi zeleli pravo na samoopredeljenje. Odnosi u vreme Slobodana Milosevica su zategnuti ali oni nikada nisu otvoreno podrzavali OVK. Oni su ucinili neprihvatljiv potez tako sto su prihvatili kosovsku kvaziambasadu. ali sada je u opadanju iz 2 razloga. Zeleznica na liniji Skadar-CG pa do Evrope je nama beskorisna i zbog neodrzavanja samo trosak i to ne mali. Mi smo ulozili zalbu i za sada to stoji u “poslednjoj fioci”. Sa federacijom je suspendovan sporazum o bescarinskoj razmeni takodje zbog deficita. Tada se smatralo da to nije moguce dok BIH ne povuce tuzbu protiv Srbije pred Medjunarodnim sudom pravde. Albanija je specificna zemlja jer je jedina zemlja sa kojom smo imali prekid diplomatskih odnosa. u jesen 1997 potpisano je 17 drzavnih sporazuma medju kojima je i o malogranicnom prometu. U Hrvatskoj su takodje. cak se sastao S.000 Srba je prebeglo. pole Italije Albaniji. nasa strana zeli razmenu teritorija (enklave) a nama je bitan deo preko kojeg ide pruga Beograd-Bar. Oni ne dozvoljavaju da nijedan svestenik ne moze da boravi i prelazi preko njihove teritorije. U vreme Dejtona. oni imaju veliki deficit (jos veci od naseg) pa ne uvoze vise toliko iz Srbije i sto nama ne ide u prilog taj Ugovor o bescarinskoj zoni jer smo jako puno uvizili voce i povrce iz Makedonije.Najveci problem izmedju Makedonije i Srbije je pitanje priznavanja makedonske crkve i to ne bi trebalo da utice na bilateralne odnose ali utice. 75 .Milosevis i Tudjman su postigli sporazum o priznanju. Sa Bosnom i Hercegovinom su odnosi bili komplikovani u vreme rata. U velikoj meri pitanje zastite Srba resen je pre formiranja SRJ jer je Umprofor trebao da ih stiti. dok je SFRJ bila 2 partner. je potpisan sporazum o otvaranju biroa kao kvazidiplomatskih organa koji predstavljuju vlast. Kada ce se ta optuzba povuci ne zna se tacno i svako ko bi to danas uradio bio bi politicki mrtav i muslimani bi ga lincovali. Propusnice koje dobijaju mestani oko granice omogucavaju prolaz preko granice i to je bio znacajan korak jer je vizni rezim bio strog. Novembra 1997. Vec se 4 godine vode pregovori o granici.1996. Od “Oluje” maja 1995. Prvo. Ekonomski nam je znacajan partner ali vise se vrsi razmena sa Republikom Srpskom. velike sile su prisilile S. Ekonomska razmena je simbolicna.Milosevica i Izetbegovica da izmene pisma i medjusobno se priznaju i tada je doneta odluka da se sto pre moraju otvoriti ambasade i da se sto pre uspostave diplomatski odnosi. ali optuzba nije povucena. i “Bljeska” postaje pitanje sudbine Srba i po nekim podacima oko 350. u Atini S. Slavonsko-baranjska oblas je ostala po Erdutskom sporazumu pod kontrolom medjunarodnih trupa 1994. uglavnom. BiH trazi 120 milijardi $ odstete od Srbije.

da lobiraju za podršku Izjavi o razdruživanju od Ju koju je skupština slovenije usvojila 8. Dubrovnik i druge gradove u Hravtskoj.000.Miloševićem.januara 1992. usvojena je Deklaracija kojom je iskazana podrška demokratskom razvoju i teritorijalnom integritetu Jugoslavije.novembra 1991. Slovenci su došli u Rim u junu 1991. u poslednje vreme dolazi puno investitora i kupuje nase firme (Frikom) a i slobodno je kretanje ljudi. Vatikan je među prvima priznao 15. Luksemburga i Holandije. jugoslovensko-italijanski odnosi beleže neprestani razvoj.posebno Slovenije i Hrvatske. Kako su se rasplamsavali oružani sukobi italijansko javno mnjenje se okretalo sve više protiv JNA kritikujući italijansku vladu i ministra inostranih poslova De Mikelisa da zatvara oči pred oružanim akcijama JNA. Sa druge strane Italija je bila kritična prema onima u Jugoslaviji koji su bili protiv bilo kakvih promena koje dovode u pitanje čvrstu federaciju na dotadašnjim osnovama što ju je dovodilo u sve oštriju konfrotaciju sa srpskim rukovodstvom na čelu sa S. Povratak znaci da se oni tamo nastane i zive. Misiju su sačinjavali ministri inostr poslova Italije. Kasnije pod jakim pritiskom Nemačke i ostali partneri EZ među kojima i Italija priklonili su se stavu priznanja republika pre rešenja nekih bitnijih pitanja što je opet bila greška EZ.kriza je samo produbljena.5 km sporne teritorije i na Dunavu 145 km. Sa daljem produbljivanjem krize i izbijanjem rata u BiH direktnije se uključuju OEBS i UN. penzije i vrate se u Srbiju.1. 2003 potpisan je privremeni protokol kojim nije utvrdjena granica vec nacin njene kontrole (zajednicke patrole u istom camcu) Pitanje demilitarizacije-oni kazu da je to mostobran Dubrovnika mi Kotora Takodje. 76 .maja 1991. To je jedna od prvih u nizu grešaka EZ u odnosu na ju krizu. ***sa predavanja*** Italija – Krajem 80-ih. prijave se. 19. oni nisu neki faktor. bez viza. ugrožavao je mir i stabilnost u susedstvu a time i realizaciju pomenutih italijanskih interesa u tom područiju.juna na sastanku KEBS-a u Berlinu uz aktivno angažovanje Italije.000 Srba a po nasim 50. Po njihovim statistikama vratilo se 130. mnogi dodju. Neuspeh Italijanskih napora za rešenje jugoslovenske kriz u to vreme u okviru EZ bitno je doprinelo odsustvo podrške u EZ za predloge Francuske i Italije o finansijkoekonomskoj podršci Markovićevoj vladi. Italija je učestvovala u slanju mirovne misije (takozvane trojke). Nastojanje Italijanske diplomatije bilo je usmereno na zaustavljanje sukoba i rešavanje problema dijalogom. uzmu licne karte. De Mikelis je oštro upozorio protiv jednostranih akata koji bi vodili u sukobe. znacajno pitanje je povratak Srba u Hrvatsku. Kako se situacija u Ju pogoršavala u Rimu 8. nezavisnost Slovenije i Hrvatske.. Prilikom izbijanja ju krize Italiji nikako nije odgovarao takav razvoj događaja. Ekonomska razmena nije velika. Kasnije je odlučeno da se sve restriktivne mere odnose samo na SCG zbog napada na Vukovar. ali bila je i protiv jednostranih osluka.g ministri iniostr poslova država članica EZ su doneli niz restriktivnih mera prema Jugoslaviji.Teritorijalno razgranicenje-problem Prevlake. Pojedina italijanska sredstva informisanja postala su instrument propagande jedne strane.

Italija učestvuje u mirovnim operacijama UN na Kosovu i ostaje zainteresovana za dalji razvoj kosovske krize. Prvi zanačajni koraci će biti učinjeni tek 70-ih godina. Na njemu je utvrdjena lista industrijskih grana i projekata za koje su ucesnice pokazale interes i spremnost za saradnju. odrzan je sastanak posvecen saradnji u oblasti energije. odrzan je treci sastanak u Sofiji. ali bilo je nerealno očekivati da će vlada levog centra Masima d‚Aleme otkazati poslušnost atlanskom savezniku. na kome je ucestvovala i Albanija pokazujuci interes za prikljucivanje u 77 . drugi sastanak eksperata balkanskih zemalja posvecen oblasti PTT saobracaja i telekomunikacijama. izuzimajuci Albaniju (verna svojoj politici samoizolacije. Zbog nejednakih ekonomskih i politickih interesa i izrazavanja rezervi od strane Bugarske nastavak procesa pregovaranja bio je usporen sve do sastanka Karamanlisa i Zivkova kojim je Bugarska nagovestila promenu stava. uz prisustvo posmatraca iz vise medjunarodnih organizacija 5) juna 1984. 1987. bez Albanije. Kroz kontakt grupu u kojoj je bila i Rusija. Sa zaključenjem Helsinške povelje 1975 kada će na inicijativu tadašnjeg Grčkog premijera Karamanslisa 1975 biti oživljena ideja balkanske saradnje u sferi ekonomskih odnosa. poboljsanja covekove sredine. kao i razvoju transportne infrastrukture i olaksanju veza. sacinjena je lista predloga o mogucnostima multilateralne saradnje u ekonomskom i tehnickom domenu. pa je tek novembra 1979. u Ankari odrzan. Francuska i Nemačka a kasnije su odgovornost preuzele SAD.U ovom periodu Italija je bila okupirana velikom krizom sopstvenog pol sistema. 6) sesti sastanak je posvecen ekoloskoj zastiti regiona . Balkanska multilateralna saradnja 70-tih i 80-tih godina XX veka Dobro je poznata činjenica da je ekonomski položaj Balkana u neskladu sa njegovim ekonomskim potencijalima I resursima. bojkotovala je skupove). u Sofiji. Glavnu reč vodili su Engleska. a dogovorena je i potreba buduceg odrzavanja granskih sastanak zainteresovanih preduzeca ovih zemalja. šta je dovelo do Dejtona. Inicijativa je bila Bugarska i ona je od tada postala izraziti zagovornik balkanske saradnje 4) Juna 1982 u Bukurestu . Došlo je do smene vlasti-dolazi vlada levog centra. 1. u cilju iznalazenja „najmanjeg zajednickog imenitelja“ multilateralne saradnje u ovim oblastima. Kumanovski sporazum dočekani su sa olakšanjem u Italiji. u kojoj su utvrdjene 162 oblasti moguce saradnje. Na osnovu predloga delegacija. obezbeđivana je šira međunarodna podrška ovoj politici. 54. rat nije bio popularan u javnom mnjenju Italije.U Atini je februara 1976. 3) Juna 1981. u Beogradu je odrzan sastanak eksperata balkanskih zemalja iz oblasti industrijske kooperacije. na inicijativu rumunske vlade. Kriza sistema bacila je Italiju u drugi plan rešavanja jugoslovenske krize. odrzana Konferencija vladinih eksperata za privrednu i tehnicku saradnju. posvecen medjunarodnom saobracaju i transportu u cilju njihovog unapredjuvanja preko teritorija balkanskih zemalja. Da bi taj ekonomski potencijal I resursi bili optimalno korišćeni neophodna je saradnja balkanskih zemalja u ekonomskoj sferi I to je postalo jasno već nakon II sv rata. na inicijativu jugoslovenske vlade. na inicijativu grcke vlade. Kasnije se i Italija izborila uza članstvo u Kontakt grupi. Za vreme kosovske krize od prvog dana je učestvovalo italijansko vazduhoplovstvo. 2.

Druga konferencija MIP odrzana je u Tirani. Tako se navodi. Instituta za proucavanje balkanske ekonomske saradnje (u Atini). Konferencije MIP su predstavljale jak podsticaj za razvoj multilateralne saradnje u nizu oblasti. donekle. u toku 1991. akademije. a sastanci visokih funkcionera MIP-a 2 puta godisnje. Predvidjeno je i odrzavanje. novinari. suvereniteta. nevladina saradnja). zatim stvaranje Banke za razvoj Balkana. Medjutim.dva druga susreta na ministarskom nivou (za transport u Tirani i za zdravstvo u Turskoj). pogranicna saradnja. Izrazena je potreba za razvojem saradnje u sledecim oblastima: trgovina. Na Konferenciji je podrzano dalje institucionalno jacanje ovih sastanaka: sastanci ministara inostranih poslova.1990. odrzavali bi se jednom godisnje. I Bugarske I Rumunije prema SEV-u. kao i druge vrste saradnje (parlamentarni sastanci. do 25. U pogledu formi saradnje. kao i postovanje nezavisnosti. usaglaseno je da se odrzavaju periodicni sastanci MIP-ova balkanskih zemalja. turizam. Prepreke za njen razvoj su bile usmerenost Grčke I Turske prema EEZ. sport. Na kraju je istaknuta zelja za razvoj saradnje balkanskih zemalja u duhu uzajamnog poverenja. ****Zbornik radova. na kome bi se odrzavali periodicni sastanci. pomogli obnovi tradicije saradnje na Balkanu.proces multilateralnog pregovaranja.2. Ukazano je i na znacaj nacionalnih manjina kao na faktor povezivanja i saradnje. kao i sastanci ministara privrede i trgovine. predvidjena je i mogucnost sastanaka na nivou sefova drzava ili vlada. od 24. jednakosti i nemesanja u unutrasnja pitanja. Usaglaseno je odrzavanje i nekoliko ministarskih sastanaka u raznim oblastima.10. Predlozeno je formiranje „Balkanskog foruma“. Pozitivan uticaj na saradnju u ovoj oblasti imalo je usvajanje Deklaracije o zastiti voda Dunava od zagadjivanja donete od strane podunavskih zemalja. Pored toga. godine pa do 1990. integriteta. postovanja i razumevanja i uz postovanje razlika politickih i ekonomskih sistema. zivotna sredina. uz nedovoljnu orijentaciju na međusobnu trgovinu. U tom periodu ekonomska saradnja balkanskih zemalja na bilateralnom planu uglavnom se odvijala kroz robnu razmenu. Na Konferenciji je ucestvovalo svih 6 balkanskih zemalja. da je u periodu od 1988. transport. industrija. kultura. telekomunikacije.1988). energetika. za podizanje saradnje na visi politicki nivo bilo je potrebno i da dodje do daljeg poboljsanja u medjunarodnim odnosima. Iskazana je spremnost za zajednicku borbu protiv terorizma. posebno izmedju blokova i supersila. poljoprivreda. Za podizanje multilateralne saradnje na Balkanu na nivo redovnih ministarskih konferencija. nauka i tehnologija. u prvom redu bila je zasluzna jugoslovenska diplomatija koja je i pripremila Prvu konferenciju ministara inostranih poslova zemalja Balkana u Beogradu (24-26. zdravstvo. odrzano vise od 20 sastanak na vladinom nivou i oko 13 susreta na nevladinom nivou po raznim 78 . informacije. bankarstvo. Ministarske konferencije balkanskih drzava (1988-1990) Multilateralni sastanci na tehnickom nivou su. kao i krijumcarenja narkotika i oruzja. kao i redovni sastanci visokih funkcionera ministarstava. konferencije o bezbednosti i saradnji na Balkanu i drugih formi i institucija multilateralne saradnje. strana 475-487 55.

maja 1991. podnesen niz predloga za saradnju u raznim oblastima (komore. kultura). Bugarska. 1990).temama. U okviru parlamentarne saradnje. BALKANSKO-MEDITERANSKA SARADNJA – od 10 balkanskih država. sindikata. Saradnja balkanskih država na nivou vlada i nevladinom nivou. Sledeća konferencija je tek u Sofiji 1996. 1989). sastanci zeleznica. gradonacelnika glavnih gradova.Rumunija. NA NIVOU VLADA Sa stanovišta geopolitike balkanska saradnja na vladinom nivou mogla bi da se odvija u više pravaca: 1. Privredni. odrzan je u Bukurestu. Na dnevni red bi trebala postepeno da dođu i politička pitanja u suprotnom predstavlja samo odlaganje nagomilanih pol problema.BiH. komunikacije. ekonomski. univerziteta. industrije i transfera tehnologije(Bukurest.Makedonija. Raspad Ju imao je veliki uticaj na zastoj pregovaračkog procesa na Balkanu .SCG. sastanak komiteta za spoljne odnose nacionalnih parlamenata na kome je. saobraćajni I turistički interesi nameću saradnju u balk-mediter oblasti. 4. U ovoj saradnji treba da učestvuju sve balkanske zemlje kako one ne bi bile korišćene za promociju interesa jednih protiv drugih. Ovakva saradnja bi bila jedina alternativa njihovim međusobnim sukobima. BALKANSKO-DUNAVSKA SARADNJA – podrazumeva saradnju balkanskih podunavskih zemalja (SCG. Ona od tada nosi naziv PROCES SARADNJE JUGOISTOČNE EVROPE i poslednja konferencija ministara ovog procesa održana ke u Bukureštu u oktobru 2004. Austrija.podrazumeva saradnju svih balkanskih držžava u koordinatama Balkanskog poluostrva. odbrana. Odrzani su ministarski sastanci u oblastima: saobracaja (Beograd. Sa političke tačke gledišta nove inicijative za saradnju na vladinom nivou na Balkanu mogu se prema svojim nosiocima podeliti na: a) One koje započinju na samom Balkanu b)One koje je inicirala Evropa c)One koje su inicirale SAD a)One koje započinju na samom Balkanu: -Sastanci ministara svih balkanskih zemalja svih resora-to je najbolji mogući put za razvoj saradnje u područijima od životnog zanačja za sve njih 79 . spoljne trgovine (Ankara. Slo. Turska ali članice Ekonomske zajednice za saradnju u crnomorskom regionu još su I Grčka.Bug) sa evropski podunavskim zemljama (Nemačka. BALKANSKO-BALKANSKA SARADNJA . 1989). Albanija. 56. Mađarska) 3. 1988). Konferencija ministara u Sofiji značila je obnovu saradnje ali od početka uz naglasak da ovakva saradnja ima tradiciju I istoriju.Alb. Hrv. Hrvatska. takodje. Grčka. SCG. Bugarska i Rumunija izlaze na Crno more koje je povezano sa Mediteranom. energetike (Tirana. 2. auto-moto saveza. Organizovani su i sastanci eksperata za izradu Konvencije o ekoloskoj zastiti Balkana. 6 ulaze u kordinate mediteranskog basena : Turska. BALKANSKO-CRNOMORSKA SARADNJA – 3 balkanske zemlje izlaze na Crno more: Rumunija. Bih.

Saradnja parlamenata odvija se na bilateralnoj osnovi i u okviru Interparalmentarne unije. Ali pošto je u tom periodu pa sve do kraha socijalizma u ovim državama nevladin sektor bio nerazvijen (potisnuto civilno društvo). predlozen je 1993.naučnoj. Prvi Pakt namenjen zemljama istocne i centralne Evrope. kao deo svoje “zajednicke spoljne i bezbednosne politike” i povezala je sa stvaranjem uslova za sirenje na Istok. u Kelnu. ciljevi. znatnija saradnja na ovom polju počinje neposredno pre izbijanja Ju krize a paralelno sa ministarskim konferencijama kada je pored državnih 11 sastanaka održano i 13 sastanaka na nevladinom nivou. regionalne inicijative. aprila 1993. Civilno društvo se budi i danas u SCG deluje nekoliko stotina NGO a slična je situacija I sa zemljama u okruženju. univerzitetskoj i kulturnoj oblasti. sredinom 30-ih uporedo sa razvojem saradnje na pol I nepolitičkom planu među balkanskim državama i u to periodu saradnja na nevladinom nivou se odvijala u medicinskoj. kao i sklapanje serije bilateralnih sporazujma kako bi se izbegli slicni sukobi u buducnosti. zemlje na Balkanu imaju ratno iskustvo koje povlači niz novih uslova pored onih iz Kopenhagena: povratak izbeglih lica.. -Uspostavljanje zone slobodne trgovine – nije se mnogo otišlo od same ideje ali I sama ideja je veoma korisna jer bi predstavljala faktički pripremanje balkanskih zemalja za ulazak u EU. Uloga Pakta o stabilnosti u J-I Evropi na Balkanu “Pakt o stabilnosti” nije recept koji su evropske diplomatske kancelarije pripremile iskljucivo za balkanske zemlje. b) Regionalni pristup EU –Za razliku od zemalja koje su ušle 2004 .trzisne privrede. nacela. razvoja dobrosusedstva. Obuhvata sve balkanske zemlje u cilju zajedničkih infrastrukturnih i ekoloških projekata. Deklaracija o :Paktu o stabilnosti u Jugoistocnoj Evropi”je usvojena na ministarskom sastanku 1999. NEVLADINE SARADNJE Ova saradnja počela je veoma rano. Osnivacka povelja sastoji se iz 8 delova: ucesnici. U periodu dezintegracije SFRJ ova sardnja je zamrla da bi kasnije opet oživela. bezbednost. borbe protiv organizovanog kriminala. Ideju je prihvatila EU. mehanizmi. saradnja ucesnika. saradnja sa Hagom. sto podrazumeva i njihovo koriscenje organa. Cilj Pakta bi trebalo da bude dugorocna stabilizacija. Ucesnici Pakta su podeljeni u 3 grupe: 80 .. demokratizacija i ekonomska obnova razvoj regiona. koordinacija. poštovanje Dejtonskog sporazuma. koji je pod utiskom neuspeha EU da zaustavi rat na prostoru SFRJ. 57. c) Američka inicijativa za saradnju u Jugoistočnoj Evropi – posle okončanja Ju krize SAD iznosi novi mehanizam svog prisustav u ovom delu sveta lansirajući ovu inicijativu 1996. Formiranje Balkanske konsultativne skupštine 1955. Ucesnice su se obavezale da saradjuju u cilju smanjivanja napetosti.. jacanja dem procesa. povratak izbeglica… “Pakt o stabilnosti “ je formalno pod okriljem OEBS-a. godine predlozio usvajanje jednog panevropskog dokumenta. primena i mehanizmi nadzora. zvanicni tvorac te ideje bio je francuski premijer Eduard Baladir.

ljudska prava • pitanja unutrasnjih poslova i pravosudja (terorizam. razmatra se situacija u Albaniji i BiH.1) zemlje ucesnici:Albanija. i predstavljala je inicijativu samih balkanskih zemalja. oblasti saradnje su podeljene u 4 grupe: • politicki odnosi (dobrosusedstvo i poverenje) • regionalna ekonomska saradnja(trgovina. Grcka. Kanada. Ovaj sastanak predstavlja vrhunac razvoja multilateralne saradnje U Instambulu svi ministri su izrazili duboku zabrinutost zbog situacije na Kosovu i predlozili su odredjene mere Drugi sastanci nisu bili nesto znacajni. Sastanak na Kritu je znacajan jer je pruzio mogucnost predstavnicima pojedinih zemalja da u medjusobnim susretima pokusaju da rese neke ozbiljne probleme (spor Grcke i Turske oko Jegejskog mora. 2) Zemlje “pomagaci”:clanice EU. Makedonija. 81 . Bukurest. imigracija) Solunska deklaracija sadrzi slicnu podelu kao kao i Sofijska. bezbednosti i saradnji zemalja JI Evrope” kao i sa novim ucesnicima. investicije. medj finansijske institucije. Ova inicijativa je pokrenuta 1996. Makedonija. SRJ je ukljucena u punopravno clanstvo 2000. Solun-1997. vojnih i ekonomskih elemenata saradnje Nedostaci: nejasan odnos SAD i nekih zemalja prema inicijativi. utisak konkurencije sa “Inicijativom za saradnju u JIE”. Skoplje 2000. Bugarska i Albanija. visok politicki profil inicijative. u Antaliji (zemlje treba zajedno da resavanju regionalna pitanja). Slovenija. Japan. u Bukurestu je usvojena Povelja o dobrosusedstvu u JIE. regionalne inicijative Pakt o stabilnosti se odvija u formi “Regionalnog okruglog stola” koja se bavi sa 3 oblasti: a) demokratizacija i ljudska prava b) pitanja bezbednosti-unutrasnje i spoljne c) ekonomska obnova i razvoj Prednosti ove organizacije:spremnost EU da podrzi na visokom politickom nivou. Punopravne clanice su:SRJ. Sastanci ministara inostranih poslova su se odrzavali: Sofija-1996. Hrvatska. Bugarska. Turska.1999. Turska. Rumunija. pokusaj vece koherentnosti izmedju politickih. Istambul1998. Na Sofijskoj konferenciji. vize. Norveska 3) Ostali: medjunarodne organizacije. BiH. istorijski sastanak predstavnika SRJ i Albanije). delovanje sa drugim regionalnim inicijativama…. stvoreni su uslovi za obnovu regionalne sardnje na Balkanu-ali pod novim nazivom “Konferencija o stabilnosti. Slovenija. Tirana-2001. zivotna sredina) • humanitarna saradnja. Madjarska. indirektan pristup finansiranju 58. Rusija. SAD. Svajcarska. Rumunija. Unutar ove grupe postoji podpodela na “korisnike Pakta”(mogu da ocekuju finansijsku pomoc)i ostale (Madjarska. Proces saradnje zemalja Jugoistocne Evrope Sa potpisivanjem Dejtonskog sporazuma i smirivanjem situacije u BiH. Turska).

iskljucila je Rumunija i Albanija). 2001. Pokrenuta je od strane SAD na sastanku visokih funkcionera OEBS-a u Pragu. Njenim nastankom otvorena je mogucnost poboljsanja opste atmosfere u regionu. SRJ-Albanija. a Hrvatska je posmatrac. 1997. To su ujedno i ciljevi(jacanje bezbednosne i ekonomske saradnje. A ocigledno je da se ciljevi ne mogu ostvariti bez metoda. SAMITI nezvanicni sastanci sefova drzava . 1996.Solun. a Hrvatska i BIH su geografski i kulturno deo ovog prostora. bez ucesca Makedonije . organa sprovodjenja i rokova. 2001 KONFERENCIJE ministara inostranih poslova . nakon teskog perioda . iako je SFRJ bila pokretac i aktivni ucesnik ove saradnje.U Skoplju je SRJ vraceno clanstvo (1999. Grcka-Makedonija. Cilj inicijative je podsticanje saradnje zemalja regiona. a BIH prelazi iz posmatraca u status punopravnog clana. . i njeno prosirenje na humane oblasti) PSJIE jos uvek nije postalo cvrsto medjunarodno telo.Sofija.Bukurest. Velika je suprotnost izmedju sirokog kruga predvidjenih tema za saradnju i malo donetih resenja i rezultata. 1999. Odredjeni bilateralni problemi izmedju nekih zemalja je takodje uticao i opterecivao rad sastanaka(Turska-Grcka. hendikep predstavlja cinjenica da sve zemlje nastale raspadom SFRJ ne ucestvuju aktivno u ovom procesu. . Razlog je sto nije odmakao u procesu institucionalizacije. narocito finansijska) da se sprovedu cak i donete odluke (na primer o sastancima ministara na 3 meseca) Kada se radi o ucesnicima. “Povelja o dobrosusedskim odnosima” predstavlja do sada najvisi stepen deklarativne diplomatije i saradnje na cemu se i zasniva proces multilateralne saradnje u JIE. 1998.1996.i dalje funkcionise na principu ad hoc medjudrzavne konferencije bez ikakvih tela. pravosudja i unutrasnjih poslova. na kome se predstavnici drzava ucesnica 82 . SRJ nije bila u Bukurestu.Bukurest.Skoplje. 59.Krit. . Turska 1998. . Definisana je kao forum. Grcka 1997. koja ukljucuje pitanja bezbednosti i stabilnosti. bez ucesca SRJ Tirana. Njeni ciljevi su uopsteni i apstraktni i nedostaje politicka volja( i sredstva. iskljucenje SRJ). kao i olaksavanje ulaska JIE u evropsku integraciju. Osnovno rukovodece telo su sastanci ministara inostranih poslova . Inicijativa za saradnju u Jugoistocnoj Evropi (SECI) SECI spada u red onih inicijativa za saradnju na Balkanu koje su nastale posle potpisivanja ugovora o miru u BIH iz Dejtona/Pariz. razvoj privredne saradnje i saradnje u oblasti zivotne sredine.Antalija. . Rumunija 2000.Instambul. Njene okvire cine politicka saradnja. on nema nikakav poseban dokument o svojoj organizaciji poput statuta. sastanci su pozitivno uticali na javno mnjenje drzava clanica. kulture.

. nakon konsultacija sa ostalim clanicama. ogranicen broj projekata u odnosu na broj problema. 2000. Evropska komisija.Sporazum o saradnji radi sprecavanja i borbe protiv prekogranicnog kriminala. Italija. prikuplja finansijska sredstav za projekte 3) Projektna grupa: radna grupa priprema tehnicke i finansijske studije izvodljivosti i nastoje da pronadju sponzore za projekte. Ovaj organ se sastaje 4 puta godisnje. Hrvatska. . odredjuje prioritet saradnje i razmatra napredak koji je postignut.O trgovinskim i transportnim olaksicama.sastaju radi diskusije o zajednickim regionalnim ekonomskim problemima i pitanjima iz oblasti zivotne sredine.Memorandum o razumevanju o razmeni informacija izmedju trzista hartija od vrednosti. pruzanje konsultativnih i savetodavnih usluga u okviru radnih grupa. odredjena konkurentnost prema Paktu stabilnosti. dobro izabrani. Nedostaci: suvise tehnicki orjentisan. Zemlje clanice (12) su: Albanija. Na sastancima ucestvuju I EU. 2) Koordinator: formalno postavlja predsedavajuci OEBS-a. Bugarska. Evropska banka za obnovu i razvoj i regionalni forumi. Nakon americkog pritiska Slovenija je prihvatila clanstvo a Hrvatska je duze vreme ostala “posmatrac”. Turska i SRJ. On koordinira sa zemljama SECI. prati njegove odluke. Komitet je telo koje donosi odluke. Makedonija. predsedava Programskim komitetom. On direktno ne realizuje projekte vec nastoji da okupi zemlje i pronadje finansijsku instituciju koja bi ga realizovala. bez jasne politicke komponente. 60.Memorandum o razumevanju za olaksanje i liberalizaciju medj. Slovenija. Zemlje koje pruzaju podrsku: Austrija. Prednosti: uticaj na javnost u regionu. Glavna tela saradnje: 1) Programski komitet: cine ga visoki zvanicnici drzava clanica Inicijative. drumskog transporta roba u JIE. BiH. 5) Tehnicku podrsku pruza mu sekretarijat Ekonomske komisije za Evropu UN: priprema predloge projekata za Programski komitet i za radne grupe. Slovenija i Hrvatska su u prvo vreme odbile da budu punopravne clanice zeleci da izbegnu svako povezivanje sa prostorom prethodne SFRJ. Madjarska.1999. Centralnoevropska inicijativa i Jugoistocna Evropa (CEI) 83 . Rusija. Dosadasnji “koordinator” nije bio iz zemalja clanica vec iz zemalja koje podrzavaju. . 4) Poslovni savetodavni savet: okuplja ugledne poslovne ljude iz zemalja regiona u cilju veceg ukljucivanja privatnog sektora u aktivnosti SECI. Grcka. 1999. Rumunija. Svajcarska i SAD. konkretni projekti. nedovoljna finansijska podrska. Moldavija. SRJ je postala clanica 2000. Dosadasnji rezultati-zakljuceni aranzmani: . saradnja sa drugim telima UN.

Ministri inostranih poslova se bave personalnim i finansijskim pitanjima. osnivanje i ukidanje radnih grupa i pomocnih tela.jacanje demokratskih institucija i ljudskih prava . CEI je ima cilj da doprinese stabilnosti regiona putem politickog dijaloga i jacanjem medjusobnog poverenja. medija. Rumunija. razumevanja i priblizavanja drzava ucesnica. Ceska. CEI je zamisljena kao forum za diskusiju na visokom nivou (sefova vlada i ministri inostranih poslova) o raznim politickim i ekonomskim pitanjima od interesa za region i kao kao telo koje organizuje konkretne projekte saradnje. buduci predsedavajuci) Osnovno radno telo CEI je Komitet nacionalnih koordinatora. neke zemlje bivseg SSSR(Belorusija. koji koordinira aktivnosti u okviru CEI . Belorusija).razmena misljenja u politickim pitanjima od uzajamnog interesa . CEI ima mesovito clanstvo.razvoj infrastrukture(transport. Slovenija. Stalna tehnicka tela su: Sekretarijat za CEI projekte pri Evropskoj banci za obnovu i razvoj. Oblasti saradnje: . koji pomaze delovanju predsedavajuceg.BIH. obrazovanja . Organizacija je utvrdjena u Smernicama. naucne saradnje. kulture. Pri sekretarijatu postoji i Nadzorni komitet. postoji saradnja komora.Rumunija. Ceska. Pri ovom komitetu postoji finansijski komitet. Hrvatska.saradnja u oblasti nauke i tehnologije. sastaje se jednom mesecno. Madjarska. sto se objasnjava nastojanjem da se izbegnu nove podele u Evropi. Predstavljasnje Inicijative izmedju Konferencija obavlja predsedavajuca zemlja.retko ga cini trojka(bivsi. Madjarska.zastita zivotne sredine . Poljska. koja je kroz ovu inicijativu videla nacin da osigura svoj uticaj u pojedinim zemljama centralne i istocne Evrope kao protivtezu nemackoj “sferi interesa”. Bugarska. Austrija. Ona je u prvom redu bila orjentisana na otvorena politicka pitanja. poljoprivreda) . Slovenija. Slovacka. Albanija. koja se menja jednom godisnje po abecednom redu. Forum je stvoren na inicijativu Italije. telekomunikacije. Izvrsni sekretarijat CEI. Austrija i SFRJ. Moldavija. Slovacka. Bugarska).ekonomska i tehnicka saradnja .medjuregionalna saradnja Po geostrateskom polozaju i statusu u Evropi. Sefovi vlada se bave pitanjima:politicke i ekonomske smernice za saradnju. posebno ona koja su proizasla 84 . Madjarska. sadasnji.M. Makedonija. Ukrajina. kontaktima sa drugim org. Najvisa tela CEI su: sastanak sefova vlada(samit). clanstvo u CEI. postavljaju generalnog direktora Izvrsnog sekretarijata CEI. Osnovale su je Italija.Osnovana je 1989. Ukrajina). Na privrednom nivou. 7 su clanice CEFTA (Poljska. Moldavija. Dve su clanice EU (Italija. Oba sastanka se odrzavaju jednom godisnje. kao savetodavno telo koje je zaduzeno za finansijska pitanja Pomocna tela su:radne grupe (stalne i ad hoc) koje vode predstavnici pojedinih zemalja koordinatora i koja se mogu sastajati i na ministarskom nivou. Danas ima 17 clanica(Italija.SRJ). BIH. i sastanci ministara inostranih poslova. 4 zemlje su nastale od SFRJ (H. Austrija).

SRJ. Definisana je kao inicijativa za dijalog i saradnju u regionu Jadrana i jonskog mora. dugo vremena nije bila nista vise od imena. Ovom Konvencijom podunavske zemlje po prvi put dobijaju upravu nad celim plovnim tokom Dunava. 1948. koji su delimicno poceli tek 1998.EU… Prednosti: njene aktivnosti su materijalno podrzane na odgovarajuci nacin od strane bogatijih clanica(donacije Italije. i bila je prvenstveno orjentisana na Jadranski region. koje ima zadatak da prati realizaciju odredaba Konvencije(sediste Budimpesta) 85 . S vremena na vreme. Prvi nagovestaji su se pojavili jos 1998.U vreme pokretanja inicijative cak nisu nikakva sredstva u budzetu EU predvidjena za ovu inicijativu. imajuci u vidu razlicite interese 61. Austrije…) i uspostavljena je veza foruma. Rusija pruzaju podrsku. Proces se ogranicio na pitanja kulture i saradnje gradjanskog drustva. turizam. Tada je formirana Dunavska komisija. Turska. inicijativa i finansijske organizacije Mane: veliki broj clanica cesto predstavlja opterecenje za rad. Pokrenuta krajem 1995. Nisu imali veci uticaj na javno mnjenje jer su se tim pitanjima bavile i UN.sa raspadom SFRJ. BIH. BIH. uz puno ucesce Evropske komisije. SRJ. Hrvatska. EU je uradila vrlo malo da inicijativa postane znacajna.godina kao ambiciozan diplomatski proces koji je komplementaran Dejtonskom sporazumu. Ostale organizacije i inicijative koje deluju u JIE Proces iz Roajomona (“Proces stabilnosti i dobrosusedstva u JIE) Inicijativa iz Roajomona. Oblasti saradnje: privreda. Madjarska. Komitet visokih predstavnika. a podrzala EU. Albanija. radne grupe Dunavska komisija Najstarija subregionalna medjunarodna organizacija. Ucesnice JJI su sedam zemalja: Albanija. Italija I Slovenija. SAD. Clanice EU. tehnicka saradnja. direktna podrska EU Nedostaci: nedovoljna profilisanost inicijative. Nakon 4 godine nije bio odrzan niti jedan sastanak na visokom politickom nivou-iako je to najavljeno. odrzavani su sastanci visokih funkcionera zemalja EU i regiona JIE i najavljivani ozbiljni projekti. Organi:Savet. nauke i obrazovanja. imao je bolji odjek u javnosti nego sto je uspeo da formulise konkretan sadrzaj saradnje. imala je cudnu sudbinu. transport. prosirena je na Jonsko more. Bugarska. na diplomatskoj konferenciji u Beogradu potpisana je Konvencija o rezimu plovidbe na Dunavu. a to su pitanja manjina i granica. Makedonija. SRJ je primljena 2000. koju je pokrenula Francuska. drzava clanica. Clanice:Slovenija. opsta neefikasnost Jadransko-Jonska inicijativa Pokrenula je Italija. Rumunija. Nakon ukljucenja Grcke u projekat. Grcka. Prednosti:obuhvata nove oblike saradnje-saradnja nevladinih organizacija. mali rezultati projekata. Vec na samom pocetku se inicijativa “samoogranicila” tako sto su izricito iskljucena pitanja koja su kljucna za stabilizaciju. zastita okoline. kao stalno telo. saradnja u oblasti kulture. U izvesnom smislu. Hrvatska.

Funkciju sekretarijata stalno obavlja Donja Austrija. Odluke se donose u formi preporuka. clanice bivseg SSSR(Rusija. Jedini organ je zajednicki komitet. finansijska podrska od Crnomorske banke za trgovinu i razvoj Prednosti: razgranata struktura. predsednik. Rumunija i Bugarska ). trgovina (zona slobodne trgovine). ne obuhvata zemlje ex SFRJ. Jermenija i Gruzija). Organi: Komitet visokih zvanicnika. energija. Slovacka i Austrija. 24 oblasti i regiona iz 11 zemalja. odricuci se prakse hegemonizma. tezak put do clanstva jos ne obuhvata celu JIE. Mane su:gajenje ekskluziviteta u odnosu na zainteresovane zemlje kandidate. poznat medjunarodni profil. potpredsednik Dunav je znacajan koridor i zbog toga bi mnogi zeleli da mu se prikljuce. sporost. Predsedavajuci se menja svake godine. Slovacka. zivotna sredina (plan za rehabilitaciju Crnog mora). Ukrajina da se afirmise kao novi suvereni cinilac u medj odnosima. Do 2001. Zahvaljujuci ovoj inicijativi region Crnog mora se donekle priblizio evropskim kriterijumima regionalne saradnje. Albanija). Stalni medjunarodni sekretarijat. kultura. Cehoslovacka i Poljska. Rusija je time nastojala da izrazi novi pristup regionalnoj politici. Grcka je nastojala da kontrolise inicijative Turske. Oblasti saradnje: telekomunikacije. strane investicije. Nemacka. Radna zajednica podunavskih regiona Okuplja drzave (Ceska.Stalni clanovi komisije danas su: Rusija. Moldavija). Hrvatska. Glavno izvrsno telo je “Radna grupa visokih funkcionera”u okviru koje su odredjeni stalni predstavnici svake od clanica. kao i crnomorske priobalne zemlje. Turska je zelela da uskladi odnose sa Rusijom i da realizuje svoju naraslu ekonomsku moc. sporovi izmedju clanica oko izuzeca od trgovinskih povlastica 86 . cilj joj je bio izgradjivanje medjusobnog poverenja i multilateralne saradnje. Madjarska. medjunarodni odnosi. (+Slovenija. Grcka. bez sirenja aktivnosti. Rumunija. na inicijativu Turske. Bugarska. funkcionalno ogranicen na slobodnu trgovinu. Ukrajina. okuplja nove zemlje(kavkaske) Mane: ne razmatra cisto politicke teme. Moldavija) i 3 kavkaske zemlje(Azerbejdzan. turizam. Ucesnice:pet balkanskih zemalja(Turska. CEFTA-centralnoevropska zona slobodne trgovine Formirale su je 1992. Crnomorska ekonomska saradnja Osnovana je 1992. zdravstvo. Madjarska. Ciljevi su podsticaj privrednog razvoja. Ukrajina. Danas ima 7 clanova. Cilj joj je stvaranje zone slobodne trgovine. EU je posmatrac. Organi: sekretarijat. Moldavija i Hrvatska su postale clanice 1998. a prednost jeste relativno pozitivan efekat po ekonomske odnose i stanje drzava clanica. saobracaj(odredjeni su prioritetni saobracajni koridori). Zbog velikih razlika izmedju zemalja clanica nisu se mogli ocekivati brzi rezultati . pokazao ogranicenu efikasnost. Rumunija. SRJ. kao i po perspektive clanstva u EU.Bugarska. svojstvo medjunarodnog pravnog lica. saobracaja. nauka. se odrzalo 11 konferencija predsednika vlada. Svaka je zemlja u svom ucescu videla i posebne nacionalne interese.

Hrvatska. bezbednosti. povratak izbeglica. Sto se tice trgovinske saradnje.javne uprave 3) pokretanje ekonomskih aktivnosti Regionalna politika EU prema 5 zemalja Zapadnog Balkana (Albanija. uslovljava odgovarajucim merama. regionalnu zonu slobodne trgovine i blisku saradnju u oblasti pravosudja i unutrasnjih poslova”. On obuhvata samo drzave koje su nastale na prostoru bivse SFRJ. Drzave JIE su podeljene u 2 grupe. Njima se prvo namecu razradjeni politicki preduslovi koje bi trebalo ispuniti.Regionalne inicijative EU na Balkanu Osnovna karakteristika “regionalnog pristupa” je unapredjivanje medjusobne saradnje EU i Balkana. pri cemu je izuzeta Slovenija. postovanje ljudskih i manjinskih prava. Cilj ove saradnje jeste ucvrscivanje demokratije i vladavine prava. medjusobno priznanje i otklanjanje prepreka za povratak izbeglica i raseljenih lica 2) razvoj vladavine prava i demokratije. Medju opste uslove ukljucena su pitanja demokratizacije i razvoja pravne drzave. Na tom samitu su se sefovi drzava i vlada potvrdili status potencijalnih kandidata za clanstvo. kao nove vrste ugovornih odnosa EU sa pojedinim zemljama 2) razvoj i unapredjenje postojecih ekonomskih i trgovinskih odnosa 3) razvoj finansijske pomoci 4) podrska demokratizacije. Taj proces predstavlja osnovnu komponentu regionalne politike Unije prema Zapadnom Balkanu. BiH. sto obicno podrazumeva razlicite oblike politickog uslovljavanja. U drugoj grupi su zemlje potpisnice Dejtonskog sporazuma-SRJ. koju cine i neke druge aktivnosti (humanitarna pomoc). ekonomske i drustvene sisteme sa sistemima zemalja EU. Postoje “opsti” i “specificni” uslovi uslovi koje bi trebalo da ispune zemlje. U prvoj grupi su Albanija i Makedonija. gradjanskom drustvu 5) saradnja u oblasti unutrasnjih poslova.BiH. Prioritetni ciljevi EU na ovom podrucju su: 1) potpuna realizacija mirovnog procesa (saradnja sa Haskim tribunalom). civilnog drustva. Regionalni pristup EU prema drzavama JIE ima znatno uzi geografski opseg od Pakta o stabilnosti ili americke inicijative SECI. jer nisu bile ukljucene u rat. politickog dijaloga EU. Osnovni elementi ovog procesa 1) razvoj sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji. dobila naziv “proces stabilizacije i pridruzivanja”. Makedonija i SRJ) je od sredine 1999. kolicinska ogranicenja se odnose na 87 . od potpuno bescarinskog tretmana na uvoz u EU izuzeti su samo neki poljoprivredni proizvodi. i njihovi odnosi sa EU u visoj fazi razvoja. kao i rezulucije 1244. koji ce biti osnova za politicki dijalog. U specificne uslove ukljucena su pitanja postovanja Dejtonskog i Erdutskog sporazuma. Partneri moraju uskladiti svoje politicke. a pridodata Albanija. Hrvatska. Nakon demokratskih promena u Hrvatskoj i Srbiji 2000.62. EU je inicirala samit zemalja EU na kojem je usvojena zajednicka deklaracija. Pet zemalja iz regiona su se obavezale da izmedju sebe zakljuce “regionalne sporazume o saradnji. razvoj trzisne privrede. blizu saradnju.

spremnost da nastave sa ekonomskim reformama. vec u nacinu njihove koordinacije i podele posla. primena zakona. Balkan ni do danas nije postao organizovan regionalni entitet. finansijske i drugih okolnosti. 4) Jedna od bitnih karakteristika je i skromnost njihovih ciljeva. pruzanje usluga. politicki dijalog. 88 . uzdrzavanje od povecanja carina i kolicinskih ogranicenja. Ciljevi finansijske pomoci EU zemljama Zapadnog Balkana:obnova. a lose Roajomonski proces. sto je posledica nepostojanja dovoljnog politickog podsticaja od strane EU i nedovoljne definisanosti sadrzaja inicijative i izvora finansiranja. kapital.Podsticu saradnju. carine. energetika. stabilizacija regiona. stvaraju mrezu kontakata. porezi. osim procesa saradnje u JIE. uticu na javno mnjenje i na stvaranje svesti o zajednickim ciljevima 2) subregionalne org su dale samo ogranicene rezultate usled nedovoljne politicke podrske. postovanje medjunarodnog javnog prava i pravne drzave i principa trzisne privrede. u iznosu od 240 miliona evra. povratak izbeglica. u okviru raznih programa. Svi veliki projekti (carinska unija. Nije problem u njihovom broju. pravosudje i unutrasnji poslovi. riblje proizvode.tekstil. vojne) reformama • da li doprinose jacanju saradnje i integraciji u EU 1) moze se reci da je postojanje inicijativa pozitivno. regionalna saradnja. koja odudara od tezine problema sa kojima se suocavaju zemlje JIE. Posebni uslovi koje bi trebalo zemlje da postuju su: postovanje pravila o poreklu robe. pravne drzave… pomoc se odobrava u obliku bespovratnih sredstava. 6) Dominirajuci uticaj administrativnih struktura 7) Cesto dolazi do preplitanja aktivnosti vise inicijativa. 5) Ucesce u multilateralnoj saradnji predstavlja dodatni element kada se radi o uticaju na i medjunarodnu poziciju pojedinih balkanskih zemalja. kretanje radnika. nauka…) -sustinski uslov jeste postovanje ljudskih prava. Zbog toga se ne moze govoriti o nekoj bitnoj promeni stanja ekonomskih i socijalnih veza 3) nijedna inicijativa. 63. osnivanje firmi. mala privreda. slobodno kretanje roba. ne predstavlja proizvod samih balkanskih zemalja. 8) Dobre rezultate su dali pojedini projekti CEI. zona slobodne trgovine) su ostali samo predlozi ili deklaracije o namerama. smanjuje prepreke u komunikaciji u regionu. Regionalna saradnja na Balkanu na pocetku XXI veka osnovne karakteristike stanja i perspektive Prilikom sabiranja rezultata regionalnih inicijativa u JIE mostavljaju se pitanja: • da li regionalne inicijative doprinose realizaciji ciljeva proklamovanih u njihovim osnivackim dokumentima • da li doprinose unapredjenju ekonomskih tokova i ukupne stabilnosti (politicke. Pozitivna strana regionalne politike je u cinjenici sto doprinosi fokusiranju paznje politickih i drugih cinilaca na specificne probleme i teskoce zemalja JIE. stvaranje odrzivih institucija radi razvoja demokratije. Sporazum o stabilizaciji i asocijaciji -predstavlja najvisu etapu u dugorocnijem procesu stabilazijacije -ima deset delova (opsta nacela. politika saradnje-bankarstvo. Za Srbiju je predvidjena pomoc u 2001. obrazovanje.

prilagodjavanje ciljeva i rada pojedinih inicijativa stanju i potrebama zemalja JIE 11) Oblasti saradnje:trgovina. 10) U okviru Pakta o stabilnosti bi trebalo razmotriti sledeca pitanja: uskladjivanje rada pojedinih inicijativa. bezbednost. uspostavljanje zajednickih tela u oblastima od zajednickog interesa. programi podrske nacionalnim administracijama. zastita zivotne sredine. prekogranicna i subregionalna saradnja. turizam.9) Pitanje regulisanja bezbednosti postaje jedno od kljucnih pitanja i problema Balkana. sport. kultura. institucionalizacija kontakata kroz redovne sastanke. transport… 89 .