1.

Poreklo i obeležije naziva «Balkansko poluostrvo», «Balkan» i «Jugoistočna Evropa» (Izvor: Marija Todorova – Imaginarni Balkan) Izprva reč «balkan» je čisto geografskog smisla i na turskom je značila planina. Kasnije će joj biti dodavana i kulturno-socijalna značenja. Prvi put je pojam «Bal-kan» u Evropu uveo 1794 god. Britanac Džon Morit, koji je na proputovanju za Osmansko carstvo i dalje na istok, planinu «Bal-kan» označio kao mesto koje razdvaja Bugarsku od istoka prema zapadu Evrope. Ali kaže da je antički naziv za ovu planinu «HEMUS» mnogo lepši. Još u 16 veku je diplomata, Ferdinanda I (habzburškog cara) koji je trebao da pregovara sa Visokom portom o priznavanju habzburške kontrole nad Mađarskom i Transilvanijom, Antun Vrančić uočio da je «Stara planina» slavjanobugarsko ime za Hemus. Nemac Salomon Švajger proputovao je Balkan 1577.godine. Po povratku u Nemačku objavio je prevod Kurana na nemački. Vodio je dnevnik o svojim putovanjima i u jnemu je dao detaljan opis Hemusa, za koji je koristio termine Emum, Hemo i Hemus . On je drugi pisac po redu koji prenosi tursko ime planine, Balkan, što svedoči o širenju tog imena u regionu. Hemus je visok 6.000 stopa. U nekim knjigama kaže se da se kralj Filip Makedonski popeo na Hemus za 4 dana i sišao za dva dana da bi video predele oko planine. Hemus je poznat po nekadašnjim rudnicima srebra pa ga italijani zovu i Srebrna planina. Turci ovu planinu zovu Balkan, dok je lokalno stanovništvo zove na hrvatskom jeziku Komonica. Tokom 18 veka ove dve reči (Hemus i Balkan) su se koristile neposredno ali naizmenično, ali sa 19 vekom reč Balkan uzima primat. Nemački geograf August Cojne je 1818 god prvi dao naziv ovom poluostrvu – balkansko poluostrvo. On je smatrao da je ono na severu odvojeno od ostataka Evrope vencem balkanskih planina, i po starom običaju da poluostrvo naosi naziv dominantne planine – dao mu je naziv balkansko poluostrvo (kao što postoji Apeninsko, Pirinejsko i sl) Ovo je bilo pogrešno uverenje Cojnea da su Balkanske planine severna granica poluostrva, no uprkos toj velikoj grešci, putnici su već u XVIII veku bili dobro i tačno upoznati sa konkretnim položajem ove planine. Jedan francuski geolog dao je tačan opis planine koja se pruža dužinom 555 km sa zapada na istok i čija se širina kreće od 20 do 60 km. Iako je ime Balkan sve više ulazilo u rečnik posmatrača, malo njih je znalo njegovo tačno značenje. Reč balka vezuje se za planinu: u većini turskih, otomanskihrečnika ona ima značenje planine, planinskog venca, negde se definiše kao šumovita a negde u značenju stenovitog mesta. Sve do Berlinskog kongresa 1878, najčešće oznake odnosile su se na prisustvo Otomanskog carstva na poluostrvu: Evropska Turska, Turska u Evropi, Evropsko otomansko carstvo.... U drugoj polovini 19 veka će pojam Balkansko poluostrvo gotovo u potpunosti zameniti pojam «Evropske Turske». 1909 godine nemački geograf Teobald Fišer je pokušao da ispravi Cojnejovu grešku i uvede nove geografske činjenice i ovaj deo Evrope nazvao «Jugoistočna Evropa».

1

Vrlo je verovatno da je u posleratnom periodu termin Jugoistočna evroppa zbog zupotrebe od strane nacista postao nepoželjan i od tada je odstranjen iz upotrebe zbog svojih političkih konotacija. Jugoslovenski geograf Roglić je kasnije 1950 pokušao da ponovo uvede ovaj termin (jugoistočna evropa), ali mu nije uspelo. 2. Različita određenja (poimanja) Balkana u političkom, verskom i kulturološkom smislu (Izvor: Marija Todorova – Imaginarni Balkan) Jedina razlika u tumačenju Jugoistočne Evrope i Balkana može se zateći u nemačkom jeziku i književnosti i posledica je različitih kriterijuma za definisanje. U nemačkom jeziku Jugoistočna Evropa je oznaka za region a balkan je samo njen podregion. Mađarska je npr deo Jugoistočne Evrope ali ne i Balkana. Kada neko ove pojmove koristi kao sinonime, Mađari se ljute jer ih je neko označio balkancima. I tu se upravo vide različita politika i kultura određenja balkana. Najviše u 20 veku su sem ovih odlika uvedene čak i antropološke odlike. – kod J.Cvijića je Balkan mesto gde žive balkanske civilizacije mesto gde žive i Hrvati Slovenci. Džordž Hofman je Grčku i Rumuniju izbacio sa Balkana, jer ove zemlje ne odgovaraju balkanskom profilu naroda. Rumunija je podvođena pod širi pojam Jugoistočne Evrope. Tako se pojam Balkana tretirao ili kao sinonim za pojam Jugoistočne Evrope ili kao uži deo njega. Najopštije gledano definicija Balkana određena je nizom geografskih, političkih, itorijskih, verskih i kulturnih kriterijuma i njihovom kombinacijom. U drugoj polovini XVIII veka, Balkan je bio pod uticajem sve aktivnije ruske politike na Mediteranu pa je na delovima Balkana došlo do otvorene pobune protiv Porte. U XIX veku hrišćansko.muslimanska dihotomija izašla je iz političkog i kulturnog rečnika u smislu u kome je do tada postojala. Sada je ta opozicija izražena u u liku nacija željnih da se razviju u duhu evropskog progresa sjedne strane i onih koji žive u nazadnom tradicionalističkom državnom uređenje s druge. -Vremenom je pridev balkanski dobio i svoja moguća pežorativna značenja u engleskom, italijanskom i francuskom jeziku. Na osnovu upotrebe imena Balkan kao etikete u različitim jezicima možemo izvesti određene zaključke o relativnom značaju tog pojma. U glavnim evropskim jezicima ili u jezicima država koje su imale poseban interes na Balkanu to ime se pojavljuje samo u jednom obliku (ili u jednini ili u množini) izuzetak je Francuska u kom se upotrebljavaju oba oblika. Slično kao i u grčkom, rumunskom, srpsko-hrvatskom označava NEUKUSNO, NEKULTURNO, ZAOSTALO, NEDOLIČNO. U srpsko-hrvatskom postoji i značenje kao «samokritike» kada se kaže «Balkanci smo». U svim jezicima, uz dva izuzetka, ime Balkan upotrebljava se sa emotivnim primesama, a emocija varira od emotivne do pogrdne. Prvi izuzetak je Turski u kom Balkan nema pogrdnu komponentu, drugi je Bugarski koji ima sve nijanske značenja od negativne, neutralne do pogrdne. Najvažniji pojam koji je izveden od reči Balkan jeste balkanizacija. Na kraju XIX veka, reč je Balkan sve više počela da se upotrebljava sa političkom konotacijom, a ne u čisto geografskom smislu, i odnosila se na države nastale posle raspada Otomanskog carstva: Grčku,Srbiju,CG,Rumuniju i Bugarsku. U to vreme još nije bilo ni traga omalovažavanja.

2

Simptomatično je da reč balkanizacija, koja se najčešće koristi da označi proces rasparčavanja geografskih i pol celina po nacionalnom osnovu na nove, nije stvorena tokom stoleće u kom su se balkanske nacije postepeno otcepljivale od Otomanskog carstva već nakon I sv rata kada je nastala samo jedna nova država-Albanija dok su sve ostale nastale još u 19 veku Bujanje velikog broja malih država izazvano je dezintegracijom Habzburgovaca i Romanovih i stvaranjem Poljske, Austrije, Mađarske, Letonije,Estonije.. Erik Hobson u pravuje kada balkanizaciju izjednačava sa pojmom koji označava sistem mini država ali greši kada je povezuje sa raspadom Otomanskog carstva. Oba termina su pripadala rečniku političkih uvreda. On nije jedini koji pogrešno datira balkanizaciju. U mnogim savremenim rečnicima i enciklopedijama napravljena je ista greška. Glagol se balkaniser označava proces nacionalističke fragmentacije nekadašnjih pol i geografskih celina u nove male države –kao na Balkanu posle I svetskog rata, uprkos činjenici da su sve balkanske države postojale od nekoliko decenija do jednog stoleća pre I sv rata osim Albanije. Izraz balkanizacija pojavio se posle I sv rata: prvi put se spominje u New York Times-u, 1918 godine.Balkanizacijom se detaljnije pozabavio evropski dopisnik Chicago Daily News-a –Maurer.On pod tim pojmom objašnjava : u regionu gde su rase izmešane, stvara se mnoštvo malih država sa više manje zaostalim populacijama, ekonomski slabih država skloni intrigama; te države su stalni predmet mahinacija velikih sila. Element stranog mešanja u unutrašnje stvari malih zemalja postao je tako dominantan da je kasnije motivisao drugog autora da definiše balkanizaciju kao konstantno mešanje stranih sila koje žele da sačuvaju ili uspostave svoje interesne sfere. Često se događalo da se termin balkanizacija potpuno odvoji od Balkana i jednostavno se paradigmatski povezuje sa različitim problemima. Ovaj termin su u univerzitetskim krugovima upotrebljavali nosioci različitig političkih gledišta: neki su multikulturalnost izjednačavali sa balkanizacijim, neki kao metaforu za postkomunizam. 3. Geografske karakteristike Balkana (Izvor: Marija Todorova – Imaginarni Balkan i Stevan Pavlović-Istorija Balkana) Pod Balkanom podrazumevamo: deo evroazijske kontinentalne mase koja prelazeći Dunav i Savu izlazi na 6 mora Sredozemlja i čini vezu Evrope i Bliskog Istoka. Severne Evrope i Sredozemlja i Severne Afrike. Površine 550 000 km kvadratnih sa preko 60 miliona stanovnika. To je oblast koja se prostire između 5 planinski sistema : Dinarske Alpe na Istoku, Rodopi, Karpatsko-transilvanske i Balkanske Alpe. Pored toga, Balkan opasuju i mora: Jadransko i Jonsko-na zapadu, Egejsko-jug, Crno i Mramorno-istok, a sva ona čine šire deo Sredozemnog basena. Južna, istočna i zapadna granica poluostrva jasno su omeđene ali kod određivanja severne granice postoje razlike: 1. Reke Dunav- Sava-Kupa i imaginarna linija do luke Rijeka. 2. Njenom severnom granicom smatraju liniju Dunav-Sava-Trst Jovan Cvijić smatrao je da su Dunav i Sava savezne granice. Mnogi se slažu da Balkanu, pored Albanije, Bugarske, Grčke i svih zemalja bivše SFRJ pripadasamo još Dobrudža (kao deo Rumunije) i evropski deo Turske.

3

Zahvaljujući ovakvom geografskom položaju Balkan je tranzitni pravac I reda između Zapadne Evrope i Bliskog Istoka, između Severne Evrope i Afrike (bila je pod nadzorom velikih sila sve vreme) Njegov južni i zapadni deo ulaze u sastav Sredozemlja i u njegovoj neposrednoj blizini najvažnija komunikacija Sredozemnog mora – Gibraltar-Malta-Suec. Deo je svetskog plovidbenog puta: Atlantik, Sred more, Indijski okean, Australija. Najveći značaj Sredozemnog mora je Suecki kanal. Albanija – najmanja Balkanska država – najbliža Apeninskom poluostrvu. Grčka – pored Grčke obale-pomorska komunikacija Gibraltar –Malta-Suec, Krit je od severne Afrike udaljen 300km. Kroz Grčku prolazi pruga Pariz-Istambul i Grčka ostrva su pred ulazom u Dardanele. Turska- Azijski deo mosta između Evrope i Azije, Kontroliše Bosfor i Dardanele. Bugarska-međunarodne transkontinentalne komunikacije koje preko Sofije vode dolinom reke Marice za Carigrad i dalje za Malu Aziju, Bagdad, Persijski zaliv i zemlje Bliskog istoka Rumunija-istorijski pripada Balkanskim državama Preko kanala Dunav-Majna-Rajna veza sa Severnim morem. Bivša YU –jugoslovenska, mediteranska,srednjoevropska zemlja, pripada podunavlju i jugoistočnoj Evropi. Zahvata Središnji deo Balkana koji je presečen MoravskoVardarskom dolinom i čitav severozapadni deo između Save i Jadranskog mora. Prva geografska određenja Hemusa su dali još Tračani pa stari Grci. Ovaj termin je u 16 veku preuzeo Vrančić označavajući da se sa vrha Hemusa vide Jadransko i Crno more i reka Dunav. Cojne je smatrao da je Balkansko poluostrvo na severu odvojeno Balkanskim planinama i da se na severozapadu nadovezuju na Alpine, a prema istoku ide do Crnog mora pa posle u dva lanca planina. U knjizi Stevana Pavlovića kaže se da severne granice Balkana čine istočni Alpi do Egejskog i Crnog mora i od Dnjestra do Jadrana, preko zemalja koje naseljavaju: Rumuni, Južni Sloveni, Albanci, Grci. Širenje ili sužavanje balkanskog poluostrva je nažalost češće političko nego geografsko pitanje. Pored Balkanskih prestonica on je imao 3- spoljne prestonice: Carigrad, Beč i Pariz. Carigrad –prestonica Osmanskog carstva, bio je centar Vizantije i raskršće između Evrope i Azije i centar pravoslavlja. Beć- središte Habzburgovaca, centar katolicizma i prosvetiteljstva, obrazovanja. Pariz- izvor narodnog suvereniteta, nacionalne drđave i čitave evropske kulture Međutim standardni pristup geografa se može podeliti u dva tabora tj dva pristupa: 1. Fizičko geografski 2. Politički pristup Za prvu grupu je neosporno da su Crno more,Mramorno, Egejsko i Sredozemno more, Jonsko i Jadransko granice balkanskog poluostrva. Severne granice počinje na ušću reke Idrijce u Tršćanski zaliv do jugoistočnog oboda Julijskih Alpa, pa do Dunava i Save. Ovom određenju bi pored uobičajeno navedenih zemalja pripadale i Dobrudža i evropski deo Turske. Po J.Cvijiću severna granica su Sava i Dunav pa Rumunija ostaje izvan ovog prostora.

4

Grčka se najviše su se približili monoetničkim državama. Tako masovnih migracija nije bilo u ostatku Evrope. Uprkos ovako drastičnim pomeranjima stanovništva. Grci. Još su drastičnije bile migracije tokom duge ratne decenije. Ovaj drugi u suštini politički pristup favorizuje većina istoričara dodajući mu istoriske i kulturne faktore. 4. Dačani. (teritorije poput Dubrovnika izvršile su snažan uticaj na Balkansko poluostrvo) Turci će se takođe smatrati balkanskim narodom pošto se geografski delimično nalaze na Balkanu i pošto su kao nosioci Otomanskog nasleđa. Samo je veovna vladavina Otomanske imperije ostavila u nasleđe 7 miliona muslimana rasutih po svim Balkanskimdržavama. Narodi koji su uspeli da ostanu u svojoj državi su Grci-oni su se nacionalno okupili. Heleni. Neki uključuju i Kipar i Tursku. Naseljavanjem Slovena desile su se velike demografske promene. uglavnom su posledica političkih događaja i to pre svega otcepljenja nacionalnih država na Balkanu. U knjizi Imaginarni Balkan balkanskim narodima smatraće se Albanci. Za razliku od Pirinejskog i Apeninskog poluostrva Balkansko poluostrvo je na severu otvoreno i ima niziju. Glavna posledica uspostavljanja pax ottomana na Balkanu bilo je ukidanje granica među državama i među feudima. 1912 -1922 (dva balkanska rata. Najpodeljeniji su Albanci ( u Makedoniji-zapadna Makedonija gde žele da 5 . Romani. Prvi svetski rat i Grčko-turski rat). Jedna od sledećih važnih geografskih odlika Balkana je da je to planinaska teritorija ograničena planinama. Postojali su prastanovnici koji su seobama potiskivani. Mađarska jeste bila pod otomanima ali je razvoj Mađarske mnogo tešnje vezan za Habzburšku monarhiju i ta činjenica opravdava isključivanje Mađarske iz ovog pregleda. Prema Cvijiću Slovence ne bi trebalo uključiti među njih jer nikada nisu bili pod otomanskom vlašću. ali je i ona morala da se suoči sa problemom manjina: Grčka sa takozvanom slavofonom manjinom i sa muslimanskom manjinom. Oko dva i po miliona ljudi pogođeno je ovim seobama. Spaja Bliski istok sa Evropom i Severnu Evropu sa Mediteranom. Demografske karakteristike balkanskih naroda (Izvor: Marija Todorova – Imaginarni Balkan) Balkan su naseljavali Iliri. ni jedna jedina balkanska zemlja nije postigla željene idealne odlike evropskih nacionalnih država: etničku i versku homogenost. što je olakšavalo kteranje stanovništva i mešanje različitih grupa na ovoj ogromnoj teritoriji. danas nova grupa muslimani-Bošnjaci. Najveća kretanja stanovništva tokom XIX veka. Bugari. Balkan je važan kontaktni i saobraćajni prostor. a nadmašiće ih jedino događaju tokom Drugog svetskog rata. dok Hrvate treba jer su značajni delovi teritorija dugo bili pod otomanima. Na Balkanu dominiraju južnoslovenski narodi. Rumuni i svi bivši Jugosloveni. Rimljani. Hrvati nisu bili pod otomanskom vlašću ništa duže od Mađara a Slovenci nisu uopšte ali u ovoj knjizi su oni ukljulčeni jer se istorija Balkana u XX veku ne može zamisliti bez istorije celovite Jugoslovenske države.Drugi pristup bi obuhvatio celu Rumuniju bez Turske. imali najistaknutije mesto u njemu.

5% ali na KiM preko 90%.. CG). Ovo sve sugeriše da pitanju otomanskog nasleđa u demografskoj sferi treba prići mnogo uopštenije: kao kompeksu imperijalnog nasleđa u kontekstu nacionalnih država. 98% Albanci. 7% katolici i 6% protestanti SCG – 68% . Hrvatskoj u CG. 2% Srba i Italijani Rumunija je imala najbrojniju manjinu 27%. Ogroman je rast albansog stanovništva. Veliki broj Turaka i Pomaka(islamizirani Bugari) iseljeni 80-ih g za vrmeme Todora Živkova.stvore federaciju u okvru Makedonije. dominantne grupe u austrijskom i ruskom carstvu činili su etnički elementi sa viskokom nacionalnom svešću.naseljeni su na Kosovu. Grčka –homogena zajednica-10 miliona stanovnika 98%Grka. Stanovništvo Turske nije homogeno: Turci -83%. manjine su: Mađari 7. 85% Bugari. Sada se pokreće pitanje njihovog vraćanja. na Kosovu. Bosni. Turci su u poređenju sa Balkanom bili poslednja grupa koja će razviti sopstveni turski nacionalizam.ima oko 63 miliona stanovnika. na Kosovu. Makedoniji. Albanci su u Zapadnoj Makedoniji većina 90% traže federaciju. Nisu svi Albanici muslimani oko 20% pravoslavnih i 10% katoličkih Albanaca .000 Turaka u Bugarsku. 8. Veliki broj albanaca u Epiru ali i nih čiji je status neregulisan. otomansko nasleđe pokazuje neke bitne razlike. Turska. U Bugarskoj je 13% stanovništva pripadalo manjinama.1%. Sama Turska koja je iz Otomanskog carstva zašla smanjena i sa etničkim jezgrom nastalim posle proterivanja Grka i pokolja Jermena. Makedonija. 2.Turci. 70% pravoslavaca.5% Turaka. Rumunija – 89% Rumuni . Makedoniji. Nerešeni problemi manjina i dalje predstavljaju aktivna i potencijalna krizna žarišta na Balkanu – u Bosni. Kada j do toga došlo veliki deo Balkana nalazio se izvan Otomanske sfere i uticaja (sem Moldavije i Albanije). Srba 40% Hrvatska – 78% 1991 u njoj je bilo 12% Srba ali zbog etničkog čišćenja pšrbeglo 400 hiljada Slovenija 87%. Bugarska ima 8. Kurdi 15%. manjine su Albanci 16.7% Hrvata. Vojvodini i samom Istambulu. Trakiji i Kipru. Najkompleksnija je bila situacija u takozvanim kontaktnim zonama: Makedoniji. dok je u Otomanskom carstvu slučaj bio obrnut. niska stope rađanja i depolpulacija su tipične za sve hrišćanske zemlje na Balkanu. 22% Albanci. Grčkoj.. Može se izvući zaključak da je u demografskoj sferi otomansko nasleđe još uvek živo. u Srbiji vlada bleka kuga. Ako se uporedi sa drugim multinacionalnim imperijalnim nasleđima Evrope (austrijskim i ruskim).znamo da razvijene zemlje suočavaju sa starim stanovništvom pa se piramida pretvara u cilindar oblik. Dobrudži. morala je da se suoči sa značajnim manjinama-Kurdima.manjine su Jermeni i Grci ali usg su svi muslimani a hrišćana ima 0. Srbiji.Po stanovništvu najbrojnija a po tempu rasta najdinamičnija. ostatak Srbi.. Posledica ove demografske kulture je večno prisutno manjinsko pitanje. u periodu između ratova i posle drugog svetskog rata. Sve balkanske zemlje problem manjina rešavale su emigracijom i asimilacijom. Razlika je što u vreme klijanja nacionalističkih ideja.7 miliona stanovnika.. Srbiji.od 2 miliona stanovnika oko 65% Makedonci. oko 2. Muslimana 38%.2% Albanija. ima malo Grka na jugu-jedino priznaje postojanje Grčke manjine. Što se tiče piramide starosnog doba. Vrhunac emigracije je serija pomeranja posle I sv rata. 6 .5% Mkedonci. Romi i Nemci. Turska traži povratak 250. Arapi. Srbi su podeljeni u ( BiH. Crnogorci 5% BiH nijedan konstitutivni narod nema više od 40%. malo u Makedoniji).

još nepovoljnija situacija je u Sloveniji-smanjenje broja stanovnika očekuje se i u Bugarskoj i Grčkoj. Razlog tome nije. Dolaskom osmanlija dolazi islam. Vera je bila sinonim etničke pripadnosti. istočni-pod uticajem Vizantije. Verske (civilizacijske) osobenosti balkanskih naroda (Izvor: Marija Todorova – Imaginarni Balkan) Prvu veliku podelu na verskoj osnovi na Balkanskom poluostrvu doneo je rashol Rimske crkve 1054g . verovatno zato što su se nacionalističke ideje razvijale simultano među različitim verskim grupama. Pravoslavna crkva (20%) na jugu 7 . kako tvrdi veliki deo balkanske istoriografije. Nepremostiva podela između katolika Hrvata i pravoslavaca Srba može se objasniti ne toliko nepomirljivim verskim razlikama. Ali ispostavilo se da takve tenziju nisu nesavladive.. i zato što su smatrali da opasnost dolazi spolja iz hrišćanskog tabora (Grka i Srba) Jasno je da su različite hrišćanske veroispovesti. a u nekim slučajevima nije ni postala funkcionalni element u definisanju nacije sve dok nacionalne države nisu nacionalizovale crkve. vezuje se za Jadransku obalu. Religija je zapravo imala sporednu ulogu u stvaranju novin nacionalnih identiteta. Nacionalizam se na Balkanau tokom XIX veka osmišljavao prevashodno na okosnici jezičkog i verskog identiteta. Rumunska unijatska i pravoslavna crkva uspele su da ostvare značajan stepen koegzistencije i kooperacije zahvaljujući zajedničkoj pripadnosti rumunskoj naciji. U otomanskom carstvu porobljeni narodi nisu imali državna. Drina je granica. granicu između muslimana i hrišćana. posebno u slučaju muslimana na Balkanu. To je sprečilo integrisanje (ali ne i asimilaciju) različitih jezičkih grupa u jedinstvenu naciju (Albanaca u Srbiji. društvena prava. Rimokatolički uticaj (15%) na severu. Izuzetak je Albanija. koliko činjenicom da su se ove dve zajednice razvijale u okvirima različitih istorijskih tradicija. od kojih su muslimani činili većinu. mala bugarska katolička zajednica smatrala se organskim delom bugarske nacije. Sve nacionalne i kulturne vođe shvatile su jezik kao najmoćnije sredstvo ujedinjavanja pored vojske. Grka u Albaniji.. usmenog predanja i narodnog stvaralaštva. Uprkos činjenici da je jezik postao jezgro različitih nacionalnih identiteta među hrišćanima na Balkanu on nije moga da poništi osnovnu granicu. katolička i pravoslavna.) Religija je problematično merilo za povlačenje etničkih granica. Nacionalna emancipacija zahtevala je predhodno priznanje narodnosti-kroz priznanje nacionalne crkve. Uprkos otporu prema katolicima u Bugarskoj.carstva crkva je imala vrlo značajnu ulogu u odbrani samosvesti južnoslovenskih naroda. Nacionalni identiet je sačuvan posredstvom crkve. velika i presudna uloga koje je pravoslavlje igralo u stvaranju nacije. 5.osim da se verski razlikuju. a naročito sukob između pravoslavlja i katoličanstva. unoslile dodatnu napetost. Zapadni deo –pod uticajem katoličke crkve. Smanjenje hrišćanskog stanovništva na Balkanu prati povećanje muslimanskih zajednica u islamu je porast nataliteta u Albaniji je izrazita piramidalnost starosnog doba. Međutim i samo to naglašavanje kohezionog potencijala jezika ukazuje na njegovu isključivost i na krutost etničkih granica koje on povlači. U doba Osm. utvrđenivanu vekovima tokom otomanske vladavine. Albanija ima 3 veroispovesti-muhamedanska.

godine na panevropskoj konferenciji u Helsinkiju. Postoji potreba za moderniziranjem železničke mreže koja povezuje balkanske zemlje i modernizacija železničkih pruga koje vode ka srednjem Istoku. Bugarska Pravoslavna vera dominantna.5% Albanci-muslimani.Panevropski koridor 10. 6. 22% Hrvata katolika i ostalo su Srbi Hrvatska 78% katolika. 1922 odvojio je kalifat od sultana a 1923 kalifat je ukinuo . Balkan kao kontaktni i saobraćajni (tranzitni) prostor Balkan je tranzitni pravac prvog reda između Zapadne Evrope i Bliskog Istoka. danas je islam dominanatna religija (70%). Koridori na Balkanu: Putni koridori: koridor 10 . Rumunija Pretežno pravoslavne veroispovesti (80%) .000 Slovenija 87 Sloveni. pomaci (islamizirani Bugari). Crkva igrala važnu ulogu u borbi za nacionalno oslobođenje i širenje grčkog uticaja. Pravoslavlje to nije jer nema ambicije da preobraća pripadnike drugih veroispovesti. Grka. On 8 . Sinteza vlasti i vere. između Severne Evrope i Afrike. Postoji velika zainteresovanost ali nije rešeno pitanje pravične naknade za korišćenje infrastrukture i zagađenje čitave okoline od drumskog saobraćaja. Kemal Paša Ataturk izvršio je korenite reforme turskog društva.5%). 16. Hidroenergetski potencijal nije dovoljno aktiviran. Dans je crkva značajna u pol životu YU. koji predstavlja najkraću vezu između Zapada i krajnjeg Juga evropskog kontinenta definisan je i uvršten u mrežu evropskih koridora još 1997. Balkanske zemlje treba da izgrade mehanizam dogovaranja o zajedničkoj politici u oblastii izgradnje. uglavnom su katolici. Razradom sistema multilateralnih dozvola bilo bi postignuto i postepeno prilagođavanje režimu liberalizovanog tržišta EU i EFTA zemalja koje su stupile 1993. Sultan je istovremeno i kalif (verski poglavar). Pri EU u Briselu Grčka crkva ima Biro pravoslavne crkve. Islam-pripadnici Turske manjine (8. što bi povećalo ekonomičnost poslovanja i smanjilo zagađenje. 2. modernizacije i korišćenje velikih saobraćajnica koje prolaze celim regionom. SCG 68% Srba –pravoslavci. Ovim vodenim putem je Srednja Evropa povezana sa Crnim morem. Širenje islam. Otvaranjem kanala Majna-Dunav očekuje se udvostručenje tranzita Dunavom koji protiče kroz 3 balkanske zemlje. do 1991 bilo je 12% Srba sada ih je samo 200. Praktična korist od primene takvih dozvola u drumskom saobraćaju je u smanjenju prazne vožnje kamiona. Prisustvo islama posledica vekovnog uticaja Osmanskog carstva. I danas crkva igra važnu ulogu u političkom životu Grčke.Albanije-uticaj južnih suseda Vizantije i Grčke. Ove naknade bi trebale da se plaćaju zemlji čija se infrastruktura koristi i u kojoj je zagađivana čitava okolina. a u čiji sliv ulaze 5 balkanskih zemalja.000 Grčka Uglavnom pripadnici grčke pracoslavne crkve 97%. Carstva praćeno je nametanjem islama. Vojvodina –najveći broj različitih verskih zajednica BIH – 37% muslimana. Međutim saobraćajnice su krajnje nerazvijene upravo ovde. Balkan ima tu nesreću da se nalazi na dodiru dva verska fundamentalizma: katoličanstva i islama.7 5 Hrvati i 2% Srba. Katolika ima malo oko 70.

koji je na toj trasi. osim pred izbore. Jugoslaviju. Evropa ce ici alternativnim koridorom. plasim se da cemo potpuno biti zaobideni. koji je trajektnim linijama spojen s Italijom. Takode. a indirektno još šest zemalja: Nemačku. koji preko njene teritorije povezuje Italiju. Međutim. Hrvatska tipuje na jadransko-jonski pravac.Za završetak autoputeva u našoj zemlji potrebno je oko dve milijarde evra Koridor 4 Izradeni su planovi za alternativni koridor 4 koji ide preko Arada. preko Sofije. Mađarsku. Beograda i Skoplja Koridor 10 (koji u našu zemlju na severu ulazi na Horgošu. Koridor 8 značajan je za Albaniju. godine.360 kilometara i proteže se od Salcburga preko LJubljane. Koridor 7 Dunav Zaključak je da je od 6 balkanskih koridora našoj zemlji pripao samo jedan-Koridor 10. Rumuniju. Zamisao je da se Koridorom 10 preko Srbije Salcburg poveže s Atinom i Istanbulom. Još se ne zna ni kako će izgledati budući beščanski. Sloveniju. već je pušten u saobraćaj. za deset godina se u potpunosti uključila u evropsku mrežu puteva. Bugarsku. a koji je samo 20 kilometara nizvodno od naše granice. a na zapadu u Batrovcima). Hrvatsku. Nedostaje još samo most preko Dunava kod Vidina između Rumunije i Bugarske. godine. A potpuno isti slucaj imamo i sa trasama gasovoda i naftovoda. trajektom prelazi u Italiju i dalje autoputem povezuje zemlje Evropske unije. Sarajeva i Prištine.Srajevo-Osjek –Budimpešta. oko kojeg se već dve godine koplja lome. Tirane i izlazi na Jadransku obalu. sa krakom Niš . Ukoliko mi za relativno kratko vreme ne zavrsimo deonicu od Nisa do granice i na severu prema Budimpesti. Skoplja. 165 km poluautoputevi. Na putu od Salcburga preko LJubljane. Koridor je dug 2. BiH. Crnu Goru. a do tada međunarodna zajednica je osigurala tek deo novca preko donatorske konferencije u Briselu i nekih humanitarnih programa za sanaciju postojeće infrastrukture. Zagreba. Tursku i Albaniju. Slovenija se potpuno prilagodila svim zahtevima EU i.direktno povezuje osam zemalja Evrope: Austriju. Bihaća. Zagreba. Za povezivanje Kosova s Evropskom unijom posebno su se zauzeli Slovenci. a istarski "ipsilon". iz Makedonije put vodi prema Albaniji i južno prema zapadnoj Grčkoj. a još 400 kilometara treba da se dovrši. Makedoniju i Bugarsku. Još autoputem nije spojen ni Novi Sad s Beogradom. Niša i Skoplja do Soluna. do danas planirani posao nije završen. . Naftni koridori – Od Crnog mora ka zapadnoj Evropi. Burgasa i Plovdiva. mnogo kasnije od Slovenije. od kojih su 380 km autoputevi punog profila. Premda je svoje starteške dokumente o izgradnji infrastrukture donela tek 2001. Sloveniju. koja je to uradila još 1994. Od ukupne dužine koridora. Albaniju i Grčku. koristeći sve finansijske instrumente koji su joj ponuđeni. NJime će prolaziti i drumski i železnički saobraćaj i biće omogućeno izbegavanje mostova u Srbiji. Razmišlja se i o izgradnji novog koridora koji bi iz Austrije išao do Atine preko Slovenije. Oni se spajaju s grčkim motornim putem "Via egnacija". vazdušni I telekomunikacioni koridori. 9 . (jer ju je raspad zemlje najmanje pogodio). a novi železnički u Novom Sadu nije ni u planovima. Koridor 7 prati reku Dunav. Italiju. kroz Srbiju prolazi 800 kilometara. Sofije na Plovdiv i nize do severne Grcke i Soluna. Hrvatske. Ako mi brzo nesto ne uradimo i ako ne izvrsimo rekonstrukciju postojece putne mreze. postoji i koridor 8 koji ide od Varne. Bosnu. a kamoli pravac do Horgoša. Evropska komisija je i za našu zemlju usvojila strateške osnove tek 2001. Krajove. Koridor 5 ide pravcem Venecija-Trst-Kopar-Ljubljana-Budimpešta-Uzgvor-Lavov s granom koja spaja Rijeku i Zagreb i drugim krakom Ploče. Makedoniju i Grčku.Sofija i Beograd Budimpešta. za koji je tender već u toku. Hrvatska je do sada već toliko izgradila da se na autoputevima može osećati baš kao na pistama. A o mostovima da i ne govorimo. ima krakove koji idu prema Budimpešti i Sofiji. Beograda. Postoje strujni. Najveća konkurencija za prevoz robe ovom koridoru je upravo grčki motorni put.

Jugoslavija i Rumunija su. ali bez oslanjanja na Francusku. Politika revanšističkih dražava bila je upravljena na likvidiranje Male antante i primenu politike njenih država članica. što im je u poslednjem periodu njenog postojanja sve više uspevalo. koja predstavlja period trojnog saveza.maja 1929. Razvitak i aktivnost Male antante deli se na tri etape: Prvu. pošto su se. triparitetne saradnje. 16.g kada je. Treću fazu između 1933. Posle Prvog svetskog rata u periodu pd 1920.g do 1929. naime.februara u Ženevi. počele orijentisati na samostalniju aktivnost. Trojne konvencije. pošto je zajednički cilj njihove i francuske politike bio očuvanje sistema evropskih odnosa stvorenih versajskim sistemom ugovora. prostor istovremenog spajanja i prožimanja ali i odvajanja i podela –povezanost borbe za opstanak sa borbom za prostor. koja traje od 1920. Borbe i podele su stalna pojava u istoriji balkanskih naroda koje su se ispoljavale kroz stotine planova o podeli Otomanskog carstva između velikih sila. uporedo sa porastom nacističke opasnosti. Prvih godina treće etape. između 1929-1933. Geopolitičke osobenosti balkanskog prostora Balkanski prostor zadržao je geopolitička svojstva regiona klasične političke nestabilnosti. Francuska. Drugu. Mađarska je.g do 1922. bure baruta . pa se Mala antanta počela raspadati. arbitraže i sudskog raspravljanja između država Male antante od 21. pored politike međusobne saradnje.g. uporedo sa razvitkom velike ekonomske krize.7.g takođe je vođena zajednička politika i razvijana međusobna saradnja. političku saradnju sa Francuskom i oslanjanja na nju. zaključen između ove tri države Pakt o organizaciji Male antante kao regionalne međunarodne organizacije sa svojim stalnim organima.Savetom ministara inostranih poslova i Ekonomskim savetom koji je trebao da radi na formiranju ekonomske unije između tri zemlje. da bi posle Minhenskog sporazuma iz 1938.1938. odnosno Opšteg akta mirenja. do 1935.g.g i koja se karakteriše razvijenom političkom saradnjom na osnovu dvostranih ugovora tri zemlje.g kojima je stvoren regionalni odbrambreni savez nazvan Mala antanta. Dvostranim ugovorima bila je predviđena obaveza međusobnog priticanja u pomoć u slučaju neizazvanog napada na bilo koju od njih od strane Mađarske ili Bugarske i konsultovanje o politici među njima. u kojoj Mala antanta počinje da deluje kao međunarodna regionalna organizacija ali se postepeno raspada. Ovi ugovori su produžavani sve do 1933. Međusobna saradnja na osnovu ovih bilatralnih ugovora dovela je do potpisivanja tzv. Italija pristale na oduzimanje od strane Nemačke dela Čekoslovačke teritorije. za sve tri zemlje predstavljala glavnu opsanost jer su se sve tri graničile sa njom. čiji je cilj bio očuvanje stanja stvorenog u srednjoj i jugoiszočnoj Evropi posle rata i borba protiv eventualnog povratka habzburške dinastije u Austriji ili Mađarsku u cilju očuvanja svoje nezavisnosti. uporedo sa 10 . bili sve brojniji i teži.g. što je predstavljalo odstupanje pred revanšistikim pretenzijama Nemačke) prestala postojati. Mala antanta je predstavljala prvi psleratni regionalni odbrambreni zavez triju zemalja u Evropi. U toku prve dve etape države članice Male antante vodile su. u kojoj se države članice posebno angažuju na rešavanju ekonomskih odnosa i problema koji su.g (kojim su Velika Britanija.

Ruzvelt. Čerčil) odluke su se neposredno ticale pojedinih balkanskih zemalja. Iste godine. kao autonomne carinske zone Jugoislavije.Čekolsovačkom. na 50 godina. Balkanska antanta. Rumunije i Turske kojim je formirana tzv.VB i Francuska) čiji je zadatak izrada mirovnih ugovra sa Italijom.Devin i Buje pripadaju Italiji. Tako je morala biri nastavljena diplomatska borba za dobijanje ovih teritorija na mirovnoj konferenciji.. sa kojom je odmah počela pregovore o dobijanju dela solunskog pristaništa.. Oni su Postdamskoj konferenciji formirali Savet ministara inostranih poslova ( 4 velike sile – SSSR. Tako je slobodna Solunska zona funkcionisala do II sv. Sile osovine: Rumunija i Bugarska i Turska neutralna (do predkraj rata. Rumunijom i Finskom. 9. deo solunskog pristaništa sa blizu 100. Bugarskom. sa kojom je imala prijateljske odnose još 1924. Staljin i Čerčil donose sporazum o podeli interesnih sfera na Balkanu.. Savet ministara je doneo rešenje prema kome se hrvatski krajevi koji su bili pod Italijom i jedan manji deo Istre daju Jugoslaviji. U pogledu spornih teritorija prema Italiji saveznici su insistiali da se to pitanje reši mirovnim ugovorom.g do zaključenja Balkanskog sporazuma između Grčke. Mirovna konferencija je pokazala veliko neraspoloženje zapadnih saveznika prema Jugoslaviji i njenim zahtevima. Konvencijom od 1923. Albanija. Od samog kraja rata Jugoslavija je imala normalne odnose jedino sa Grčkom. Kanalska dolina. SAD se ne pojavljuju u ovoj podeli JUG 50% -50% ali je prevladavao Sovjetski uticaj – Crvena armija ulazi na Balkana RUM :SSSR 90%-VB10% BUG :SSSR 90%-VB10% GRČ :SSSR 10%-VB90% U pogledu interesnih sfera na Balkanu situacija je bila jako isprepeltana Albanija nije pomenuta – obe zemlje smatrale su da je ona pod njihovom sferom uticaja. Tržić. a dopunjena je sa 6 protokola u toku 1929. 45-Krimska konferencija na Jalti.g održano je više savetovanja predstavnika svih balkanskih država na kojima se raspravljalo o stvaranju saveza čiji bi prvenstveni zadatak bio obezbeđenje postojećih međusobnih granica čijoj je promeni vodila.000 km kvadratnih. pre svega. Posle toga došlo je. Jugoslavija se sa Turskom. Jugoslavije. (Narodno oslobodilačka vojska se. 1945-Postamska konferencija –teritorijalno razgraničenje. II sv rat: na strani saveznika: YU. na strani saveznika) 41-Atlanska povelja 43..rata. Realizovanje ovog cilja počelo je zaključivanjem dvostranih ugovora. kao i od vremena normalizovanja odnosa sa Grčkom posle rata.maja 1923. 10.g. koji su okončani potpisivanjem Konvencije radi utvrđivanja tranzita preko Soluna. ekonomska i geografska vezanost ovog područija za svoje zaleđe. Beneška Slovenija. Grčka. istorijske činjenice. preko koga će obavljati svoj spoljnotrgovinski promet sa jednim delom sveta. U vremenu između 1930-1933. u raspravama o mirovnom ugovoru sa Italijom.Novembra 1933. Turska je zaključila odgovarajuće ugovore sa Grčkom i Rumunijom.SAD.g zaključila Ugovor o prijateljstvu 27. dok se ostalog 11 .g. Albanija i Bugarska nisu prihvatile učešće u savezu.Februara 1934.Teheranska konferencija (Staljin. Jaltska formula o podeli interesnih sfera uticaja na Balkanu. italjanska i bugarska politika.g Jugoslavija je dobila na isključivo korišćenje. pod pritiskom saveznika povukla sa ovih teritorija) argumenti na kojima su se zasnivali jugoslovenski zahtevi bili su etnički sastav stanovništva. a Gorica.

Bitna strategijska karakteristika Balkanskog pol je povezanost sa Malom Azijom (ka Bliskom Istoku. Guvernera je trebao da imenuje Savet Bezbednosti UN uz konsultovanje Jiugoslavije i Italije ali on nije mogao biti državljanin ove dve zemlje.Grčka i Turska – članica NATO . Na Balkanu se nalaze najkraće putne.Rumunija i Bugarska u Varšavskom paktu . 12 . 2. formiana je slobodna teritorija Trsta. Ponašanje SSSR-a bilo je globalno na strani Jugoslavije ali ni on nije bio spreman da se do kraja bori za ostvarenje principa samoopredeljenja i pomoć Jugoslaviji. zbog nemogućnosti sporazuma oko imenovanja Guvernera. i regiona u celini. obuhvata veliki deo Dunava. Najkraća suvozemna veza između Evrope i Bliskog Istoka Bitan je kontaktni i tranzitni prostor.Februara 1947. Ima geografski otvoreno zaleđe preko Panonske nizije (veza sa centralnom. 8. zapadnom i istočnom Evropom) Geostrateška prednost u odnosu na Apeninsko pol koje je zatvoreno Apeninima i Pirinejskog gde su u zaleđu Pirineji. Do ovakvog razvoja nije došlo. a stvarno zbog igre zapadnih sila. mešanje velikih sila (naročito za vreme Hladnog rata) 2+2+2 tada je na Balkanu funkcionisala ova formula: . železničke i telekomunikacijske veze celokupnog zaleđa sa Jugoistočnom Azijom.dela formirala tzv.g Ugovorom o miru. a bilo je predviđeno da pod tom upravom ostane do imenovanja njenog guvernera. Crno more. On je trebalo da zajedno sa Vladom organizuje izbore za ustavotvornu skupštinu koja će doneti ustav Slobodne teriorije Trsta. Ona se sastojala od dve zone Zone A-sa Trstom pd Anglo-američkom vojnom upravom i zone B pod Jugoslovenskom vojnom upravom. Pripadanje tj ne pripadanje određenom bliku određivao je određeni geoplitički i vojnostrateški položaj pojedinih balkanskih zemalja. Centralnoj Aziji.g (usvajajući Francusku liniju o podeli Istre) Jugoslavija je potpisala mirovni ugovor sa Italijom 10. izlazi na Jadransko more. Balkan je bio tampon zona vam sfere uticaja Balkan je periferija Evrope ali važno strateško područije. Balkanske zemlje sa nerešenim teritorijalnim i etničkim pitanjima. 1. Za razliku od ostalih poluostrva ima otvorenu Severnu granicu prema unutrašnjosti kontinenta. Termin Balkan-misli se na njegov kontinentalni deo a termin Balkansko poluostrvo pdređuje celokupni prostor uključujući i njgovu mediteransku dimenziju sa ostrvima i morima od Jadranskog i Crnog mora. područiju Kaspisjkog mora. Slobodna teritorija Trsta bila je azmišljena kao tampon država sa svojim guvernerom i vladom. međusobni sukobi.Septembra 1946.Jugoslavija i Albanija –svaka na svoj način nezavisna. koja je bila pod savezničkom vojnom upravom. Mediteran. Strategijsi pravci na balkanskom prostoru Balkansko poluostrvo ima specifičan položaj u Evropi. Ovakvo držanje zapadnih saveznika negativno je uticalo na njihove odnose sa Jugoslavijom. Slobodna teritorija Trsta. što je mirovna konferencija prihvatila 28.

9. Primorsko-Drinski. Sto se SCG tiče bilo je slučajeva gde su Bugarski pojedinci počeli da govore o zapadnim pokrajnama-delovi oko Pirota. Bugarska je potpisnica Lozanskog sporazuma iz 1923. ali posto im nije bilo kako su ocekivali. Medjunarodna organizacija tada urgira i na taj nacin se vraca jedan deo pomaka koji osnivaju svoju politicku stranku (oni se sada kotiraju na 4-5 mestu). Bugarska ne priznaje postojanje makedonske nacije. Posle II sv rata ovo je bilo područije konfrotacije Istoka i Zpada između dva bloka. Grci tvrde da je grčka populacija daleko brojnija u Alb i da je preko 400. Balkansko poluostrvo u svom crnomorskom okruženju dobija ne samo na vojnom već i u ekonomskom značaju jer je područije bogato naftom. Moravsko-Vardarski. a sto se tice drzave prvi su je priznali. Kad<pogledamo Balkansko poluostrvo kao deo Sredozemlja onda moramo imati u vidu pribrežna mora. Ovi pravci su opredeljeni konfiguracijom zemljišta i usmerenošću prema objektima koje povezuju Balkan i ima ukupno 10 takvih pravaca.tj. Bliskim Istokom i Severnom Afrikom.Dovoljno je pomenuti pohod Krstaša u srenjem veku preko ovih prostora išli su u pohode na Bliski Istok. tj Malom Azijom.zapad. U novijoj istoriji ovaj prostor je za Nemce. Sedište tog težišta je Niš-najvažniji geostrateški objekat na Balkanu odakle je moguće razvijati vojne operacije u svim pravcima na istok.000 pomaka seli u Tursku misleci da ce im tamo biti bolje. javlja se politicko nezadovoljstvo muslimana koji zele da napuste Bugarsku i Zivkov im to dopusta. Romi. Bugarska je imala veliki problem priznanja makedonske nacije i jezika. najvažnije luke i ostrva jer se preko pomorskih luka ostvaruju veze ne samo s lukama u Sredozemlju već i sa drugim lukama u Evropi.8%. AU bio simbol za Proširenje na istok.Aziji i Africi. ali Bugarska ih ne zeli. jezika i makedonske manjine u Pirinskoj Makedoniji koja joj je pripala posle Balkanskih ratova najznačajnije manjine su Turci 3.Turci koji se tretiraju kao pomaci jer su odvojeni od matice. Crnomorski. To je osnov sporova između Bugara i Turske jer Turska traži povratak oko 250. Bugarska: U Bugarskoj zivi muslimanska nacionalna manjina . Karlovački i Ljubljanska vrata. 1986-87. značajan je težišni prostor Balkana-nalazi se u centralnom delu Balkana u trouglu: Kraljevo-Sofija-Skoplje-Priština-Kraljevo. Posle Balkanskih ratova deo Makedonije pripao je Bugarskoj. To 13 .000 Turaka u Bugarsku. sever i jug. Teritorijalni sporovi balkanskih država i naroda Albanija: najznačajnija manjina su Grci 1.Morave i donjeg toka Dunava. Turska im je obezbedila smestaj. kojim je izvršeno preseljenje stanovništva u cilju etničke homogenizacije. Crnomorsko pribrežije je upravo zbog tih svojih karakteristika predstavljalo prostor sukobljavanja dve velike sile u ovom područiju tokom istorije: Turske i Rusije. Unski. Tada se 150. Neretvljansko-Bosanski. Bosiljgrada. Turci su preko ovog prostora prodirali čak do Beča i Budimpešte. Kolubarsko-Ibarsko-Kosovski. Strumički.000 kao i da svi Albanci nisu muslimani već da je 20% pravoslavnih i 10% kaoličkih miuslimana. Podunavlje uključuje u sebe sliv svih pritoka reka Save. Strategijski pravci na Balkanu su prirodne i komunikacijske spone Podunavlja sa Sredozemljem. Bilateralni sporazumi izmedju Makedonije i Bugarske pisani su na francuskom jeziku zbog rasprave oko jezika. Sa vojno-geografskog stanovišta. nakon smene Zivkova oni zele da se vrate. Balkanski.7% i Romi i Pomaci.

Formalno je rešeno a sve više i u praksi ostvareno pitanje priznanja i poštovanja prava nacionalnih manjina. Od Tetova do Struge su sve Albanci.g Hrvatska je podigla optužbu protiv SRJ za ratnu odštetu. -Drugi problem spoljne politike vlade u Skoplju sadržan je u odnosima sa Bugarskom. Makedonska većina to ne želi jer bi značilo kraj i cepanje Makedonije. Bugarska je priznala makednosku državu ali ne i postojanje posebne Makedonske nacije. Zaliv u Boki Kotorskoj-kompromis je nađen tako što će zajedno patrolirati policajci. Što se imena tiče Makedonska varijanta je da ima 2 imena. pokušavajući da realizuju koncept Velike Bugarske. čiji su vojnici u oba svetska rata okupirali Makedoniju. Drugim rečima pitanje je problem garantiranja slobode plovidbe i sigurnosti na za SRJ tako bitnom područiju. Došlo se do kompromisnog rešenja prihvatanjem Protokola 2003. Bivša Jugoslovenska Republika Makeodnija za ceo svet i za Grke Makedonija a Grci su da se promeni ceo naziv bez Makedonija. Drugim rečima. Makedonija: Probleme su imali sa Grčkom zbog imena i zastave. Problematična teritorija bila je locirana na tri mesta: Šar Planina. Kozjaka i (kumanovske) Crne Gore.mešovita međudržavna komisija eksperata za obeležavanje granica i održala je nekoliko sastanaka..Problem je rešen jer su smanjili broj kraka. Što se Prevlake tiče . dok su predstavnici SRJ takav stav indirektno odbacivali. Granica kod Neuma. U Julu 2005. Postoji pretnja da će Albanci za nekoliko decenija biti većina.nije bio stav Bugarskih političkih vlasti i njihova službena politika. SRJ je postavila zahteve za korekciju granice na tri mesta. ali je u praksi minimalno ostvareno pravo na povratak izbeglica i prognanih Srba.g kojim je pitanje rešeno demilitarizacijom dela graničnog područija i zajedničkim patroliranjem u vodama zaliva.2% Srba ali ih se ona rešila kroz etnička čišćenja koja su sprovedena Bljeskom i Olujom pa se smatra da je preko 400. Formirana je zajednička.) ali se u praksi često postavlje pitanje stvarnih prava i ravnopravnosti. Drugi problem su Albanci . pitanje je već faktički rešeno.U njoj je 1991.Zvezda na zastavi pronađena je u grobu oca Aleksandra Makedonskog. što predstavnici Makeoniju nisu prihvatili. U Hrvatskoj je posle 1991. Bugarsko rukovodstvo smatra da makedonski jezik predstavlja samo jednu varijantu. na ulazu u Boku. Sa BiH kod Bihaća. Sa SiCG problem prevlake -za Hrvatsku je problem više prihološkog značaja nego strateško jer je u pitanju jedan i po km. tj Makedonija je za Bugarsku samo još jedna Bugarska država.. U 2004. Hrvatska: Ima probleme granica na severu sa SCG na Dunavu u putanju je 100 i nešto km. Ostalo ih je oko 200. Nakon dolaska na vlast demokratskih snaga u SRJ 14 .materijalnu potporu države.g srpska manjina formalno priznata i uživa određena zakonska prava (predstavljanja u Saboru. (dijalekt) bugarskog jezika. jer UN i druge zemlje prihvataju suverenitet Hrvatske na za SRJ spornom kopnenom delu (kod rta Oštra). Predstavnici Makedonije su zauzeli stav da je granica utvrđena( jer su kao dokaze navodili vojne karte iz perioda SFRJ). bilo 12. Principijelno je sa Hrvatske strane prihvaćeno. traže široku autonomiju i žele da budu konstitutivan narod što vodi federaciji Makedonije.g potpisan je poseban sporazum o međusobnoj zaštiti manjina i njihovim pravima. Dugo nisu bila regulisana pitanja razgraničenja i predstavnici Makedonije su izražavali nezadovoljstvo zbog toga. pa je osnovno sporno pitanje granica na moru. Žele od Makedonije da naprave složenu državu.000 u Hrvatskoj.000 Srba prognano u Srbiju i BiH. Bugarska vlast se žalila zbog prava Bugarskih manjina kod nas jer su bili nzadovoljni.

U vreme Miloševića odnosi su bili zategnuti ali ne otovreno. U pitanje je razgraničenje na Timoku 1884.000.000 i imaju status manjine. Problem na Kosovu sa Albancima.g odnsi sa Albanijom su zapali u krizu. U Hrvatskoj imaju status manjine i ima ih oko 200. na osnovu koga je na terenu počela i demarkacija koja je obavljena od tromeđe na granici Bugarske.000 Srba se vode kao izbrisani – nisu dobili još državljanstvo posle samostalnosti Slovenije. 15 . Albanska želja da se približi EU i NATO-u i stav te dve organizacije da se problem Kosova mora rešavati unutar Srbije donekle je omogućilo popuštanje u odnosima između ove dve susedne zemlje. Problem je u nespominjanju srpske manjine u Ustavu RM Postoji još jedan specifičan problem. loš kvalitet nastave na srpskom i u Mađarskoj 3.5% ali ih na Kosovu ima 90%. Timok je u međuvremenu meandrirao ali nejasan je strateški značaj –možda zato što je u pitanju tromeđa ili zato što je to najniža tačka nadmoreske visine. Položaj nac manjine u Sloveniji imaju Mađari i Italijani kojih ima zantno manje.Od nedavno je to pitanje zaoštreno odlukom najviših organa SPC da proglase novu Ohridsku arhiepiskopiju koju vode sveštenici koji priznaju crkvenu vlast SPC.U Albaniji Srbi imaju status nacionalne manjine ali najveći problem Srba u Albaniji je nemogućnost nacionalnog i verskog opredeljenja pa se i ne zna tačan broj Srba.000) po izveštaju o položaju Srba u zemljama u okruženju što ga je sačinilo Ministarstvo za dijasporu. SCG: Albanci 16. U BiH su konstitutivan narod i ima ih 50.000.800-problem je što je u pripremi novi zakon o manjinama koji predviđa smanjenje njihovih prava. Nema sporenja u oblasti imovinskih i socijalnih pitanja.Pitanje je priznanja Makedonske pravoslavne crkve.problme odnosa SPCrkve i Makedonske pravoslavne crkve što nije međudržavno pitanje nego versko tj crkveno.000 i problem je nerešen crkveni spor. U Sloveniji i Albaniji nema škola i medija na srpskom jeziku. Srbi u Sloveniji nisu čak ni nacionalna manjina (ima ih 39. Milošević se na Kritu 1997 sastao sa Albansim predsednikom Fatos Nanom.i inteziviranja saradnje s Makedonijom i ovo pitanje je rešeno-potpisan je psorazum o demilitarizaiji. Mađari i Italijani imaju garantovano poslaničko mesto u parlamentu iako ih ima 10 puta manje od Srba. U Rumuniji Srba ima oko 20. Ideja je da Albanija ne podržava otvoreno protest na Kosovu ali je činila i neke neprihvatljive poteze.Makedonije i CG do dela granice na kojem je KiM. U Makedoniji 40.Problem su šesti napadi na Srbe zbog tajnih optužnica i pristrasnih suđenja za navodne ratne zločine. Na Kosovskoj strani je Srpsko stanovništvo a u Medveđi su Albanci. Dešavale su se zabrane sveštenicima SPC da u crkvenim mnatijama prelaze makedonsku granicu zbog čega su reagovali naši državni organi. iako su oni i dalje daleko od normalnih. U Sloveniji je najveći problem što 10. – Sa nima su odnosi najkomplikovaniji. Spor sa Bugarskom –opština Strumica. Makedonci smatraju da je taj naš stav nacionalistički. Albanija je jedina na svetu koja je priznala Republiku Kosovo i omogućila rad njenog diplomatskog predstavništva u Tirani. Pitanje položaja manjina tj Srpske u Makedoniji jer Makedonaca kao pripadnika nac manjine gotovo i da nema. Crnogorci 5% i Mađari u Vojvodini. zbog srpsko-albanskog etničkog spora na KiM . Zbog nemogućnosti da naše vlasti izvrše demarkaciju na tom delu granice makedonska strana je jedno vreme prihvatala da se posptpak demarkacije privremeno zaustavi. Posle pobede demokratske stranke i Sali Beriše na izborima 1992.

a Ukrajinci tvrde da je ono dato trajno. Po završetku I sv rata nastale su mnoge značajne promene. Tokom Balkanskog rata na kratko ju je Bugarska prisvojila pa je vratila Rumuniji.1945. Ugovor je potpisan pod pritiskom SAD. Moldavija je danas punopravna drzava i nacija. Sve ove promene su uticale na geopolitičke promene na Balkanu. Turska: problem sa Grčkom na Kipru i oko egejskih ostrva. Francuska i VB Sile Osovine: Nemačka.EU. stvaraju se nove države. Za vreme I sv rata Rumunija je morala Rusima da obezbedi iskrcavanje u Dobrudži ali je Nemačka zauzima i nudi je Bugarskoj ali ne celu zbog strateških puteva. Razlog tog problema jeste nafta oko ostrva. Rumunija dobija Južnu Dobrudžu da bi posle II sv rata Južna Dobrudža ipak pripala Bugarskoj. Odnosi SRJ i Albanije biće u najvećoj opterećeni Kosovom i njegovim budućim statusom. U Rumuniji se smatra da su to Rumuni a ne Moldavci. Data su im sva manjinska prava pa I pravo na izbor lokalne uprave ali bez prava na teritorijalnu autonomiju. NATO-a. Srbija. Intervencijom UN konflikt je obuzdan i danas to nije rešenone. Rumunija je ustupila to ostrvo Sovjetskom Savezu i Rumuni kazu da je to bilo na koriscenje. Italija od 1915. U Maloj Aziji-oblast Izmira. dolazi do novog pregrupisavanja i rasporeda društvenih snaga. Problem se pojavio nastankom tehnologije o vađenju nafte. Austrija. Rumunija: Imala je nesporazum sa Moldavijom. Teritorijalni problem imaju sa Ukrajinom.San-stefanskim mirom Rumunija je dobila nezavisnost i deo Dobrudže. Značajan je Temišvarski ugovor potpisan 1996 izneđu Mađara I Rumunije a koji definiše status I prava mađarskih manjina u Rumuniji (Transilvaniji) U pitanju su 3 županije u centralnom delu Rumunije gde su nastanjeni Mađari. a vezan je za Zmijsko ostrvo. 16 . Geopolitičke promene na Balkanu kao posledica I sv rata Sile Antante: Rusija. CG. stvara se prva socijalistička zemlja i formira se Društvo naroda. preraspodeljuju kolonije i nestaju 4 carevina. To pitanje je jako delikatno ali oni ga kontrolisu zbog pristupa EU. Nekoliko Grčkih ostrva je pod samom obalom Turske. Grcka: Južno od moreuza Bosfor I Dardanele i danas traje teritorijalni spor između Grčke i Turske oko Egejskih ostrva. Ali Pariskim ugovoriom 1918. Postoji albanska manjina cija prava se odredjuju na reciprocan nacin u odnosu na prava Grka u Albaniji 22. Zatim 1974 izbio je spor zbog Kipra gde postoji tradicionalno rivalstvo. Bugarska i Rumunija Od 1917 Rusija zbog Boljševičke revolucije istupa i u rat ulazi Amerika. Po pravu moraproširenjem teritorijalnog mora od 12 nautičkih milja Grčka je taj deo mora iskoristila i došlo je do spora. Rumunija ima i pretenzije prema Južnoj Dobrudži koja je posle II sv rata pripala Bugarskoj.g. Uz to obe zemlje imaju katastrofalnu lošu ekonomsku situaciju. Albanci se plaše da bi Albanci sa Kosova pobedu prebacili na sebe. Diplomatski odnosi sa Albanijom obnovljeni su 2001.Albanci nius presrećni idejom albanaca sa Kosova i ujedinjenju svih Albanaca. Trgovina je mala. Došlo je do Turske intervencije na severnom delu i severni deo Kipra je proglašen Turskom Republikom koju niko nije priznavao.

Tada su se Centralne sile i Antanta sukobile i svaka sa svoje strane nastojala da za sebe pridobije što iše saveznika. Koruška je ostala Austrijska. Bukovine. 18. 17 .. Rumunija je izašla kao pobednica-za vreme pridobijanja saveznika tokom rata njoj je obećana Besarabija. One su bile podeljene u dva dela.Rezultati mirovnih ugovora. Glavno pitanje mirovne konferencije je sređivanje granica i pitanje granica. Vladari ranije nisu bili podlegnuti kontroli naroda. Nova država nalazila se u sukobu sa Italijom a u vezi sa istočnim Jadranom.Glavnu reč vode državnici tri sile pobednice: Žorž Klemanso(poznat pod nadimkom Tigar)-Francuska. Poražene sile nisu učestvovale. Mir nije obuhvatio Nemačku i Rusiju dve najveće evropske zemlje sa najvećim vojnim potencijalom. 8. Pogodba je postignuta Rapalskim ugovorom. Ugovori su se neposredno odnosili na Balkan: Senžermenski ugovor sa Austrijom 1919 Nejiski ugovor sa Bugarskom 1919 Trijanonski ugovor sa Mađarskom 1920 Ugovor u Sevru sa Osmanskim carstvom 1920 Samoopredeljenj kao načelo koje je obeležilo ove ugovore.Južne Dobrudže i Besarabije. Preostalih 6 tačaka bile su mnogo određenije: autonomija etničkih grupa u AU i Otomanskom carstvu. Ugarskom kraljevstvu stavljeno je do znanja da ne može opstati kao jedna država-Trijanonski ugovor ostavio je Ugarskoj trećinu njene predratne teritorije učinivši je najogorčenijim među državama. Sudbina Austrijske provincije Koruške rešeno je plebiscitom. korekcija Italijanskih granica. Augarska. sa kojom je potpisano primirije već je bila rastočena. Prvi je obuhvatao 8 tačaka: javnu diplomatiju-što znači da spoljna pol treba da se zasniva na javnim ugovorima bez tajnih sporazuma.Vilson i Lojd Džordž-predstavnik Velike Britanije i Vitorio Orlando predsednik Italije i njegov ministar in poslova Sonini-ispostavilo se da su došli da pokupe plen koji im je obećan zbog čega su prešli na stranu savezničkih strana. pogađanja i nadmudrivanja već od samog početka rata. Cres. Kraljevina SHS nastala je i pre mirovnog ugovora.Često pogrešno nazvan Versajski – zapravo to je bio Pariski mir.. Sama ta činjenica dovoljna je da se Versajski mir osudi na propast. Zadar i pojedina ostrva(Lošinj. obrazloživši ih u 14 tačaka.. obećavajući im teritorije zemalja i naroda iz suprotnog tabora. proizašli su iz tajnih sporazma. zatim Vilson je poručio evropljanima da bi međunarodni sistem trebao da se zaniva na principu samoopredeljenja naroda a ne na ravnoteži snaga. Vudru Vilson izneo je američke ratne ciljeve na sednici oba doma Kongresa. Kraljevina je prihvatila na ovagvu pogodbu zbog nepovoljnih međunarodnih prilika i zbog želje dinastije da uspostavi za zapadnim susedom dobre odnose. ali su se saveznici smatrali oslobođenim te obaveze kada je Rumunija kapitulirala 1918. veći deo Banata i ostalih Ugarskih teritorija. Cilj mirovnih ugovora bio je obnavljanje odnosa između velikih sila i upravljanje promenama postojećeg međunarodnog poredka pošto su propala čitava carstva. Rijeka je trebalo da ostane samostalan grad dok je njeno predgrađe pripalo Jugoslaviji. Pola miliona Hravata i Slovenaca našlo se van granica nive države. zaključenih posle I sv rata.januara 1918. Na kraju je Rumunija dobila Transilvaniju. Ovaj kongres je uspostavio novi međunarodni poredak u Evropi. Lastovo). kojim je Italija dobila Istru.januara 1919 održana mirovna konferencija.

težila dobijanju Istre.12 1920.g. Pošto su njeni interesi u tom pogledu bili mnogo protivrečniji prema centralnim silama ona je uspela da joj sile Antante obećaju za njen ulazak u rat protiv Centralnih sila. Poražena Bugarska mogla je samo da očekuje gubitak. Srem. Albanski narod spontano pruža otpor okupatoru i na karju ga proteruje.Međumurije. još početkom 20 veka pokazivala aspiracije prem Balkanskim zemljama. Dalmacije i Albanije Pariska mirovna konferencija rešava pitanje statusa i granica balkanskih država. Dalmaciju i ostrva. Osmansko carstvo je podeljeno u korist njegovog hrišćanskog i sršskog stanovništva.-Delegacija Kraljevine SHS podnela je mirovnoj konferenciji veliki broj memoara u kojima je detaljno iznela svoje zahteve u pogledu granica. lišena je svih dobitaka od 1912 i odvojena je od Egejskog mora. Engleska. Italija je. geografskih. kao i na strategijske razloge svije bezbednosti. Rusija. ona ostavlja nerešenim pitanje Albanije koja je pod Italijanskom okupacijom. Slavonija. Albanija dobija i faktičko priznanje nezavisnosti ulaskom u Društvo naroda 17.. Grci i Italijani su pretendovali na iste teritorije. ekonomske i strategijske razloge i druge argumente u prilog svojih zahteva.zapadnu Trakiju (oduzeti od Bugarske) i istočnu Trakiju (od Turske) Najvažniji cilj bio je SmirnaIzmir. U ovom pogledu nijedna druga evropska država nije imala više problema i nigde princip etničkih granica. Francuske. Grčak je dobila najveći deo Trakije i ostrva Imbros i Tenedos Engleska –pored poraza Nemačke priželjkuje njene kolonije u Africi i Okeaniji kao i podeli Otomanske imperije –delovi bogati naftom. pozivajuči se pre svega na načelo narodnosti ali i na – kao dopunske argumente – istorijske. Uz teritorijalne ustupe Italiji (na račun Ju) . Bačka. oslobođena je celokupna teritorija Albanije. Italija. Rusije i nje od 25. mnoge jugoslovenske teritorije sa obe strane reke Soče. na mirovnoj konferenciji.Mirovnim ugovorom sa Mađarskom u Trijanonu 1920. Italija uporno pozivala na Londonski ugovor po kome je trebalo da dobije teritorije na kojima je živelo blizu 2 milona stanovnika. zasnovan na načelu narodnosti i formiranju nacionalnih država. dok je jugoslovenska delegacija na osnovu etničkih. aprila 1915. tzv. Londonskim paktom – tajnim ugovorom između Velike Britanije. u sastav SHS ušli su Prekomurije. Krajem 1921.okrenuta ka Bosforu. Vinzelos-grk je izneo listu potraživanja koja uključuju severni Epir(koju je trebalo oduzeti od Albanije). od čega oko 1. Carigradu i zaleđu u istočnom delu Balkana.3 miliona Jugoslovena. Dardanelima. ekonomskih i političkih argumenata bila za staru austrijsko- 18 . -Nastala je jedna nova država-Albanija -Nestalo je Otomansko car i AU -1918 Kraljevina SHS.novembra 1921 doneta odluka o priznavanju albanske nezavisnosti. pa čak i Valonu u Albaniji. pa je na konferenciji ambasadora velikih sila ( Francuska. nije naišao na veće otpore skoro svih susednih država i nekih velikih sila koje su iza nekih od susednih zemalja stajale. Turski ugovor.Najteži problem u ovom pogledu kraljevina SHS je imala sa Italijom. Istru. Zbog toga se. Kraljevina SHS morala je još u procesu svog nastajanja da vodi tešku borbu za utvrđivanje što povoljnijih državnih granica i njihovom priznanju mirovnim ugovorima i međunarodnim sporazumima sa susednim zemljama. Italija je zato već pred prvi svetski rat i u njegovom početku vodia politiku laviranja između dve grupe sila obećavajući podršku onima koji su više spremni da udovolje njenim aspiracijama prema istočnoj obali Jadrana. kao i savezničkih sila.Japan i Italija) održanoj 9. deo Baranje i zapadni deo Banata.

Trst i skoro celokupnu istru. geografske i druge razloge. Jugoslavija nije prihvatila Dravu kao kao državnu granicu pozivajući se na etničke. Mađarska je Trijanonskim ugovorom od 4. Ona nije uspela da dobije sve teritorije u kojima u kompaktnoj masi živi naš živalj-kao što su Bajski trokut. Koruška je zato podeljena u dve zone. strategijske i geografske razloge tražila približno onu teritoriju na kojoj je veći broj stanovništva slovenački živalj. iako je bila formirana i međusaveznička komisija za ispitivanje spora.juna 1920. Antihabzburšku konvenciju koja je bila tajna i kojom su se obavezle na čuvanje i izvršavanje odredaba senžermenskog i trijanonskog ugovora i posebno se dogovorile o preduzimanju mera u cilju sprečavanja eventualnog povratka Habzburške dinastije na presto Austrije ili Mađarske -Prilikom razgraničenja sa Austrijom.južnu i severnu i odlučeno je da se glasanje o tome kojoj se od dve susedne zemlje stanovništvo želi priključiti prvo sprovedene u južnoj zoni.Prema Senžermenskom ugovoru.I jedna 19 . A i B. Dalmaciji i ostrvima. pa je veliki deo granice. uz obostranu obavezu čuvanja jene nezavinosti koju je Italija pogazila već krajem iste godine upadom grupe fašista i proglašenjem njenog prisajedinjenja Italiji što je Kraljevina SHS priznala tzv. odnosno Italijanskih od strane Francuske. Ipak je činjenica da je više Mađara ostalo u Jugoslaviji nego jugoslovenskog u Mađarskoj.italijansku granicu ne prihvatajući italijanske argumente i pretenzije prema Gorici.. U ugovoru je stajalo i da će pitanje Koruške biti rešeno plebiscitom. a da se u severnoj glasa tek ako se u zoni A većina izjasni za prisajedinjenje Jugoslaviji. Kraljevina SHS je pod pretnjom ratom od strane Italije i diplomatskim pritiskom dve zapadnoevrolske sile pristala na zaključenje Rapalskog ugovora sa Italijom 12. Glasanje u zoni A obavljeno je 10. ali je dobila izvesnu ispravku granice prema Subotici. ustanovljene senžermenskim mirovnim ugovorom sa Austrijom. išao Dravom. nijedan srez na ovom područiju nije imao Dravu kao granicu.g i većina se izjasnila za Austriju.. Tako da do plebiscita u zoni B nije došlo.g. ekonomske. ekonomske. Novembra 1920. Savezničke sile nisu prema Jugoslaviji bile u pogledu razgraničenja sa Mađarskom naklonjene u meri u kojoj je to bio slučaj sa Čekoslovačkom i Rumunijom koje su dobile sva mesta u kojim živi i njihovo stanovništvo. Slovensko Porablje. od 10. uticaju ktoličkog klera. onemogućili su rešenje pitanja razgraničenja između Italije i Jugoslavije. Etničkog balansa prema kome bi u obe zemlje ostao podjednak broj etničkih pripadnika druge države. -Protivrečnost interesa i argumenata zainteresovanih država i podrška jugoslovenskih zahteva od strane SAD. Njime je formirana i Slobodna i nezavisna država Rijeka. Ju uglavnom nije uspela u svojim zahtevima. Goricu.. Lošinj. zatim grad Zadar sa okolinom i ostrva Cres. uticaju austrijske socijaldemokratije. Rapalskim ugovorom Italija je dobila Gradišku. Rimskim paktom iz 1924.sept 1919. Razgraničenje između Rumunije i Kraljevine SHS izvršeno je na osnvu tzv. u sprovođenju mobilizacije u Jugoslaviji nasuprot ukinutoj vojnoj obavezi u Austriji(mirovnim ugovorom). Međtim.g. kao i činjenicu da na dan uspostavljanja primirija sa Austrijom 1918. Lastovo i Vis. kraljevina SHS je pozivajući se na etničke. Razlog za ovakvo oprredeljenje većine za Austriju treba tražiti u lošoj politici Kraljevine SHS. Dva posebno značajna i sporna pitanja bila su prihvatanje Drave kao državne granice i Koruška. aiko je većina bila jugoslovenskog porekla. Velike Britanije koja je želela ojačati Italiju naspram Francuske u cilju uspostavljanja nove ravnoteže snaga u Evropi. Istri. Pored Rapalskog ugovora dve države su istovremeno zaključile tzv. Trstu.g kojim je utvrđena granica između dve države. Austrija prihvata granice susednih zemalja i odriče se prava i potraživanja sa teritorija koje su joj ranije pripadale. Prilikom razgraničenje sa Mađarskom bilo je mnogo problema.g kojim je izvršeno razgraničenje njene teritorije sa susednim državama obavezala na priznavanje pune nezavisnosti kraljevine SHS u čiju korist se odriče svih prava i obaveza na teritoriji stare Austrijsko-Mađarske teritorije. oktobra 1920.

a posebno Engleska. pozivajući se na brojne razloge: Bugarsko neprijateljstvo prema saveznicima i posebno prma Srbiji čiju je polovinu teritorija držala u toku rata. što je pokazivalo želju Italije da izaleži u susret jugoslovenskim zahtevima prema Makedoniji umanji njene aspriracije prema Jadranu i Albaniji.) Evropslke sile pobednice. Srbija i Grčka su preuzele sve moguće mere da to onemoguće. Bugarska ovim ugovorom priznaje jugoslovensku državu i odriče se u njenu korist svih prava i pravnih osnova na teritorijama koje su njime pripale Kraljevini SHS. tj potvrdila je podelu Makedonije izvršenu Bukureškim mirovnim ugovorom iz 1913. u kom pravcu su čak vođeni i separatni pregovori sa Bugarskom u toku 1918.g. Sa tim se slagala i Italija. Engleska je predlagala da mirovna konferencija formira autonomnu Makedoniju pod mandatom Društva Naroda. određena je granica između dve države sa određenim izmenama u korist Kraljevine SHS koja je dobila deo teritorije na desnoj obali Timoka i gradove Bosilgrad. ali pod uslovom da se uprava nad Makedonijom poveri Jugoslaviji. Bugarska je kao protivargumente ovim zahtevima isticala da je stanovništvo između Timoka i Morave-kao i u Makedoniji.g kojim joj je bio obećan Banat i na etničke razloge tvrdeći da sve do Pančeva i Beograda ima čisto rumunskih sela. Razgraničenje je izvršeno Trijanonskim ugovorom.g -U pogledu granica prema Albaniji spor je vođen nekoliko godina. Egejsku i Pirinsku Makedoniju.g uz ustupanje Jugoslaviji jednog dela strumičkog kraja na račun Bugarske. Garibrod i Strumicu sa okolinom. Granice između nje i Grčke ostale su onakve kakve je utvrdio Bukureški ugovor iz 1913. naime posle balkanskih ratova problem Makedonije često koristila kao sredstvo pritiska prema drugim ju narodima. sve do 1926.i druga država tražile su ceo Banat. Ju se takođe pozvala na načelo narodnosti istočući da i na istočnoj granici Banata ima čisto srpskih sela. Delegaciju kraljevine SHS je u početku tražila od mirovne konferencije zadržavanje granica ustanovljenih na Londonskoj konferenciji ambasadora iz 1913. ali se ono zbog istorijske različitosti razvoja makedonksog naroda postavljalo drugačije. Bugarsko. Srbija je. Rumunija se pozvala na Bukureštanski ugovor-1916. a svoe aspiracije prema Vardarskoj dolini i Banatu smatrala prvorazrednim ciljem.Novembra 1919.g. Nejskim mirovnim ugovorom od 27. a maksimalni zahtevi dobijanje celokupne Makedonije. pristupile su pred mirovnu konferenciju posebnom ispitivanju pitanja Makedonije smatrajućii da bi bilo najadekvatnije formirati autonomu Makedoniju pod svojom zaštitom. zatim potrebu obezbeđenja komunikacija i železničkih pruga koje vode prema Dunavu i Rumuniji duž Timoka i prema Solunu duž Južne Morave i Vardara. Dok je malobrojna makedonska buržoazija svoje interese usmerila prema Bugarskoj. široke narodne mase su želele autonomnu Makedoniju koja će obuhvatiti sva tri nena dela (Vardarsku. na strategijske razloge zaštite prestonice. kao i to da mnoga mesta koja pripadaju Bugarskoj naseljava srpsko stanovništvo. kraljevina SHS je tražila njene ispravke na više mesta od Timoka do Strumice. dok je ona za Jugoslovenski odbor bila problematično pitanje pošto su neki njegovi članovi smatrali da buduća ju država treba da napusti orijentaciju prema jugoistoku i da se usmeri prema Jadranu. U pogledu utvrđivanja Jugoslovensko-Bugarske granice. ali je u Rumuniji ostalo više Srba nego u Banatu Rumuna. pod uslovom da Albanija ostane 20 . ali su kasnije vršene zamene određenih manjih delova teritorija. Srbija je bila protiv svake diskusije o tome kakav treba da bude status Makedonije ističući a se Srbija bori za strateške granice i da su njeni minimalni zahtevi u ovom pravcu zadržavanje Vardarske Makedonije i dobijanje teritorija u slivu Strumice. Srbija je Makedoniju smatrala svojim stečenim pravom. Prvi svetski rat je doveo do povezivanja makedonskog pitanja sa borbom za ujedinjenje jugoslovenskih naroda u zajedničku državu. Mirovna konf je ostala na kompromisnom rešenju. Granica je na kraju utvrđena kompromisno-tako što je Jugoslavija dobila prostorno veći deo Banata.

februara 1934.Jugoslavija. Ovakvim stavom delegacija kraljevina SHS htela je da ostane na principu narodnosti.g što je ova i učinila. u periodu od 1919. ali je čekala da Italija postavi svoje zahteve prema Albaniji pa da onda i ona učini isto.Pregovori su zaključeni u Beogradu 4. saglasno Londonskoj konferenciji ambasadora iz 1913.g ostale su.nezavisna država. Ciljevi: 1. jer nisu mogle ni učestvovati u pregovorima. Pošto je Italija već istekla svoje zahteve pozivajući se na Londonski ugovor 1915.Otvoren za pristupanje ostalih balkanskih država.g. ukoliko konferencija želi da Albaniju stavi u položaj protektorata neke sile. osim promene Jugoslovensko-Italijanske granice mirovnim ugovorom sa Italijom iz 1947. 4. a jugoslovenski zahtevi u pogledu spornih teritorija ispunjeni su u meri u kojoj su one to bile spremne da dopuste. onda kraljevina SHS zadržava pravo da u cilju obezbeđenja svojih interesa postavi potanje granica prema Albaniji. najznačajnija vid multilateralne saradnje izmedju balkanskih država je stvaranje balkanske Antante( stvorena je na inicijativu Fra). da ne bi slabila svoju pozivciju prema Italiji traženjem dela Albanije. Turska. Značajnu ulogu u tome imala je činjenica da su tri susedne države – Austrija.g primljena u Društvo naroda odmah je postavila pianje svojih granica prema Grčkoj i Jugoslaviji posle čega je došlo do velike diplomatske aktivnosti velikih sila i zainteresovanih zemalja. 21 . za razliku od Ju koja je kao pobednica imala prednost i argumente u svoju korist. Mađarska i Bugarska bile pobeđene zemlje. što je bio deo plana Pašića za izlazak Srbije na Jadran i zbog čega je bilo postavljeno i pitanje eventualne kompenzacije na severnom i južnom jadranu (RijekaSkadar). Granice Ju utvrđene posle I sv rata. iste i posle II sv rata. februara a sporazum je potpisan u atini 9.g.g i Londonskim memorandumom 1954. Jugoslovenska delegacija je istakla zahtev za Severnom Albanijom i Skadrom. Rumunija. među kojima je bila i Italija. Velike slile su u tome imale presudnu ulogu. Balkanska multilateralna saradnja izmedju dva svetska rata U periodu izmedju dva svetska rata nastale su nezavisne države koje su želele da vode svoju spoljnu politiku. koji je posle dobijanja savetodavnog mišljenja od stalnog suda međunarodne pravde u Hagu pripao Jugoslaviji. do 1926. Kada je Albanija 1920. 3. 23. Pregovori su vodjeni u Ženevi i Beogradu.zemlje potpisnice bile su : Grčka . posebno načelo narodnosti na kojom je stajao i američki predsednik Vilson. Dve države su tek 1926. Prilikom razgraničenja došlo je do posebnog spora oko Svetog Nauma na Ohridskom jezeru. Ali.Odustajanje od političkog pritiska prema bilo kojoj balkanskoj državi bez pristanka ostalih potpisnica. pa su morale da se okrenu del terirorija na koje su pretendovale. Tako je sistemom Versajskih mirovnih ugovora i sporazuma Ju sa susednim zemljma došlo do utvrđivanja njenih granica i normalizovanja odnosa sa susedima. Nepovredivost granica. Nastali spor oko razgraničenja sa Albanijom razmatrao je i Savet Društva naroda koji je zatražio da konferencija ambasadora koja je radila na razgraničenjima utvrdi ju-albansko granicu. 2.g konačno potpisale u Parizu dokument kojim se utvrđuje međusobna granica.Savetovanje u slučaju pretnje.

sporazum o poštovanju propisa o manjinama. uzajamno nennapadanje. 4. stvaranje balkanskog carinskog saveza kao i očuvanje i poštovanje etničkih celina 2.takodje su države sklapale i separatne sporazume. Jug.Rum i Alb) Cilj konferencije bio je da se doprinese jačanju saradnje balkanskih naroda uz poštovanje suvereniteta. saveza a to su suverenitet i ravnopravnost.Biro..usvojen predprojekat pakta balkanskih država (obaveza nenapadanja. retko se idealno podudaralo s etnickim granicama. Jug. godine. međubalkanska poštanska konvencija. Jug i Turska garantuju sigurnost svojih granica. od 5 do 12. Potpisan pakt balkanskog sporazuma 1934.medjutim savez nije posluzio svrsi .osnovana su tela: Glavna Skupština. Albanija nije htela u savez jer je bila pod pritiskom Albanije a Bugarska nije bila zadovoljna 24. Manjinski problemi u balkanskim odnosima do II SR Manjinom se smatra svaka grupa pojedinaca. o vazdušnoj plovidbi. stanovnika suverene drzave. kao krajnji cilj odredjen je stvaranje saveza balkanskih država i to Bug. Kao zajednički interes vidjeno je sprečavanje Ita i Bug u ostvarivanju pretenzija i očuvanje statusa quo. Usvojila je 5 rezolucija. pogotovu na Balkanu. novembra u Solunu 1933. Predviđa se stalna komisija za mirenje + odbrana zajedničkih ekonomskih balkanskih interesa u okolnostima svetske ekonomske krize..Rum i Alb Donesen je Statut koji je uredio funkcionisanje konferencije. Osnove na kojima se zasniva: priznanje jednakosti među balkanskim narodima. njime Grčka. Albanija zbog italijanskog pritiska a Bugarska zbog teritorijalnih pretenzija jer nije bila zadovoljna svojim granicama. Stvaranje nacionalnih drzava u Evropi. po kojima se razlikuju od ostatka stanovnistva. – bez značajnih rezultata.Tur. Rumunija.) Donesene su rezolucije o principima za stvaranje bal. 3. postojanje arbitraže.. verske i jezicke prirode. 21-26 oktobar 1932 Bukurešt . Postojale su 2 pratece pojave: a) deo vlastitog stanovnistva ostajao je u granicama drugih drzava b) delovi drugih nacija ulazili su u sastav vlastite drzave Niz okolnosti na Balkanu su: 22 . izbijanjem drugog svetskog rata došlo je do nepoštovanja ugovora. Izrađen statut međubalkanske trgovinske komore. 5-12 oktobar 1930. Ovaj balkanki savez pomogao je i olakšao političku i privrednu saradnju potpisani su ugovori o turizmu. Da bez predhodnih konsultacija ne preduzimaju bilo kakve pol akcije prema drugim potpisnicama i da neće izimati pol obaveze prema drugoj balkanskoj državi bez predhodnog pristanka ostalnih strana ugovornica. da neće pribegavati ratu protiv neke druge ugovornice.Tur.Grč. koji cine manje od polovine stanovnistva nacionalnog drustva i ciji pripadnici imaju zajednicke karakterisitke etnicke.Grč. 20-26 oktobar 1931 u Carigradu imenovala je komisiju za pripremu nacrta Balkanskog pakta.Sekretarijat nacionalnih grupa plus 6 komisija (najvažnija komijisja za ekonomska pitanja i saobraćaj.Savet. u Atini uz učešće predsednika ( Bug. 1932 isključene su iz pakta Albanija i Bugarska.Do ovog sporazuma došlo se kroz multilateralni pregovarački proces koji je započeo balkanskim konferencijama: 1.

vera 2) zbog svog vojno-strateskog polozaja. izgubila je teritorije oko 60% teritorije i 2/3 stanovništva . bio je na udaru evropskih i azijskih sila. nacionalnog i drzavnog konstituisanja 3) stvaranje nacionalnih drzava na Balkanu teklo je sa istorijskim zakasnjenjem. „jabuka razdora“. jer su manjine bile „peta kolona u balkanskim zemljama“. Ovo su sve rubna područija na Balkanu. Verske manjine su postojale do I sv rata a posle nacionalne. i 1920. Turskom-visoki standardi pravne zastite manjina. Grckom.Hravata I slovenaca je ostalo tu.1) na njegovom prostoru sudarali su se i ukrstali interesi i uticaji raznih rasa. Istru plus ostrva . Rusije Balkan je podrucje sa najvise nacionalnih manjina u Evropi. A-U. naroda. Mađari – gubitnici u ratu. Madjarskom. kultura. pored toga regulisano i Konvencijom o razmeni stanovnistva (izmedju Grcke i Bugarske. Sa SHS je izgubila Suboticu. u sklopu oslobodilacke borbe protiv Otomanskog carstva i A-U monarhije i bilo je pod uticajem velikih sila 4) velike sile vodile su denacionalizatorsku politiku i doseljavanjem svog stanovnistva menjale etnicki sastav citavih krajeva. Pravni i politicki instrumenti koji regulisu pravnu zastitu manjina na balkanskom prostoru: 1) Povelja UN 2) Opsta deklaracija o pravima coveka 3) Konvencija o sprecavanju i kaznjavanju genocida 4) Konvencija o uklanjanju svih oblika rasne diskriminacije 5) Zavrsni akt konferencije o bezbednosti i saradnji u Evropi 6) Razni mirovni ugovori i bilateralni akti 7) Interno zakonodavstvo povezano sa međunarodnim aktima Generalno za sve zemlje u Versaju je potpisan pakt o poštovanju manjina na Balkanu (jevrejske I Hrišćanse). zakljuceni su i posebni ugovori o manjinama sa drzavom SHS. Rumunija.2) kao problem pravne zastite nacionalnih manjina Osim odredbi o manjinama koje su sadrzali i mirovni ugovori sklopljeni 1919.Italije.dobila je Jadran do Rijeke. Zadar. 23 . Italija . Ni jedna zemlja nije bila bez manjina. Turska. sistem zastite manjina izmedju 2 svetska rata doziveo je neuspeh. Posle I sv rata desila se velika gepolitička promena. Bugarska. Postojala je Grčka. koje su sprecavale normalne tokove i procese etnickog. Albanija. Ovaj pakst nije sproveden. dosta Srba. Manjinski problemi na Balkanu javljaju se u 2 oblika: 1) kao teritorijalni problem.000 stanovnika na tom područiju. Rumunijom. Kraljevina SHS. Bugarskom. Status manjina nije regulisan. Problem je nastao sa 600. Austrijom.Turske i Grcke) Bez obzira. 5) Pod terorom-ceste migracije i seobe iz jedne u drugu etnicku sredinu 6) Definisanje nacionalnih granica balkanskih drzava-bile su plod dogovora i diktata velikih sila:Turske. Izgubila je Transilvaniju oko milion ipo stanovnika je ostalo van Mađarske.

Problem manjina Grčko-Turskim odnosima.Lozanski sporazum ali dosta Turaka ostalo je u Trakiji, Bugarskoj. Veliki broj Albanaca u Makedoniji,CG, Kosovu U odnosima Kraljevine SHS I Rumunije nije bilo problema iako je bilo manjina. Postojala je prvo jaka dinastička veza, ženidbama.. Mi smo imali problema sa Mađarima, Bugarima-žalili su se da je nestalo 300.000 bugara u UN. Oni su se ustvari izjašnjavali kao Makedonci posle II sv rata a pre toga kao Bugari. Zatim sa Albanijom je imala problema. Albanci su na Kosovu bili obespravljeni, nisu se mogli školovati na svom jeziku I to je bilo otvoreno pitanje. Vlasi su nestali kao manjina, mi ih zovema Cincari. Nestalo je oko 500.000 Vajshodže. Nije bilo zaoštravanja odnosa zbog manjina ali sporova I trvljenja je bilo. 25.Balkan u politici sila pred i u toku drugog svetskog rata Posle I sv rata Francuska postaje najaktivijni faktor na Balkanu-jedina je mogla da isporučuje ratni materijal balkanskim zemljama. Velika Britanija takođe ima jak uticaj na Balkanu u Grčkoj. U periodu 1930-1933 Italija – druga direktno zainteresovana sila koja počinje da ugrožava Francuske interese posle pobede fašizma. Prodor na Balkan kroz Albaniju. Nemačka je imala jak uticaj na Bugarsku u i Rumuniju Engleska – odgovarala joj je ravnoteža snaga i uloga Italije na Balkanu i Mediteranu i bila je zainteresovana za očuvanje teritorijalnog integriteta Grčke. Britanija je branila da Italija i Nemačka nemaju izlaz na more. SSSR- sve vlade balkanski zemalja vodile su neprijateljsku politiku. Grčka jedina uspostavlja dipl odnose sa SSSR a Turska je imala prijateljske odnose. Dolaskom Hitlera na vlast odnosi velikih sila su izmenjeni: 1934 sklopljen je Balkanski pakt. Bugarska i Italija nisu ušle jer su u Nemačkoj videle saveznika i zaštitnika. Iste godine –Rimski protokol (Italija, Mađarska i Austrija) kao odgovor na Pakt male Antante i Balkanskog saveza. Nemačka – trudila se da stavi balkanske države i veže u ekonomskom smislu, a to se najviše odrazilo na Bugarsku i Jugoslaviju, Nemačka je imala zahteve i pretenzije prema Rumuniji zbog naftnih polja u Transilvaniji(u to vreme rumunija je 5 svetska izvoznica nafte). Cilj Nemačke je da istisne uticaj velikih sila sa Balkana, potpomognuta je germanskim snagama u Bugarskoj i Rumuniji. Dolaskom za predsednika Jugoslovenske vlade Milana Stojadinovića, sredinom 1935.g počelo je otvoreno vođenje politike saradnje sa Nemačkom, Italijom i napuštanje saradnje sa Francuskom i Malom antantom. Razvitak i karakteristike Stojadinovićve soljne politike ogledale su se: 1. Udaljavanju od Društva naroda i Francuske kojoj je ve u 1935.g otkazana podrška u borbi protiv nemačko odbacivanja Lokarnskog sporazuma, odbijanja priključenja bilo kakvoj koaliciji protiv Nemačke sa kojom je stalno unepređivana ekonomska saradnja i razvijani politički odnosi, potpisivanju

24

Konkordata sa Vatikanom jula 1935.g i izgrađivanju sankcije Društva naroda protiv Italije zbog agresije na Abisiniju. 2. Politici napuštanja kolektivne bezebednosti u okvirima Male i Blakanske antante i politici njihog razbijanja koja se ogledala u sve manjem ineteresu za saradnju sa Čekoslovačkom, Rumunijom u politici zbližavanja sa Italijom i Bugarskom, zaključivanjem sa njima bilteralnih paktova u 1937.g, bez znanja i pristanka država članica dve antante. 3. Nesuprotstavljanju agresivnim postupcima Nemačke prema Austriji, tj Anšlusu iz 1938.g i nepokazivanju ni najmanje mere solidarnosti sa Čekoslovačkom u vreme i posle Minhenskog sporazuma, iz iste godine, a kamo li pružanje podrške njenom otporu Nemačkoj. 4. Ovakva spoljna politika Jugoslavije značila je izdaju nacionalnih interesa i interesa njenih saveznika, razbijanje Male i Balkanske antante koja je, iako su je sačinjavale tri tzv. sile drugog reda, predstavljale zakedno veliku silu. Nepopularnost i neprihvatanje ovave spoljne politike u zemlji dovelo je do poraza Stojadinovića na izborima decembra 1938.g, ali se spoljna politika novog predsednika vlade, Dragiše Cvetkovića i dvora nije promenila, već se otičlo i dalje, mirno posmtarajući okupaciju Albanije od strane Italije, aprila 1939.godine. Posle zauzimanja Albanije, Italija je istakla pretenzije prema Kosovu, što je Ju koja je već bila izolovana i usamljena udaljilo od Italije i još više približilo Nemačkoj. Politika neutralnosti koju je Jugoslavija vodila, iako je svetski rat već počeo, još više ju je učinila nesposobnom za otpor fašističkoj agresiji i sve više spremnu na davanje koncesija samo da ne bi ušla u rat. Njeno nalaženje u takvom položaju dovelo ju je do razilaženja većine u vladi Cvetović-Maček sa većinom u generalštabu, ali ni to, zbog uspeha koje su fašističke sile već bile postigle u Evropi pokoravanjem mnogih država, nije uticalo na dalje približavanje silama osovine koje se ispoljavalo kroz zaključenje jugoslovensko-mađarskog rata o večitom prijateljstvu i posebno kroz pristupanje Trojnom paktu 25.marta 1941.g koji je za Nemačku bio od osobite važnosti, jer joj je Jugoslaviju, praktično izručio bez rata, dok je Cvetković smatrao da nime sprečava da Jugoslavija bude neposredno uvučena u rat.Kad su izliv narodnog nezadovoljstva u demonstracijama od 27.marta i vojni puč generala Simovića koji je obrazovao novu vladu pokazali nesaglasnost sa pristupanjem Trojnom paktu, Hitler je izjavio da se udar protiv Jugoslavije izvede nemrlosrdnom okrutošću. Na taj način će se Turskoj zadati dovoljno straha i uticaće se na povoljan način na kasniji pohod protiv Grčke. Rat protiv Jugoslavije bi morao biti vrlo poularan u Italiji, Mađarskoj i Bugarskoj, pošto će se tim državama obećati teritorijalna proširenja: Jadranska obala Italiji, Banat Mađarskoj i Makedonija Bugarskoj. Sudbina kraljevine Jugoslavije bila je, na ovaj način, jasno određena pošto ona nije imala više spoljnih saveznika kojih se sama odrela i koji su već bili pokoreni od srtane fašističkih sila, niti je imala unutrašnjih sposobnosti za svoju odbranu. Hitler je 12. marta 1938. ušao u Austriju i njen strateški položaj je poboljšan Italija- politika ekonomske, vojne i političke penetracije u Albaniju i Balkan- zauzima Albaniju, Britanija de fakto priznaje Albaniju kao područije koje su Italijani zaposeli a 1940. Italija objavljuje ultimatum Grčkoj, Grčka ne prihvata pomoć Britanije da ne bi izazvala Hitlera. 22.maj 1939-Čelični pakt (Nemačka i Italija)

25

23.avgust 1939 sporazum Staljin-Hitler –pakt o nenapadanju i tajni sporazum o razgraničenju interesnih sfera u Istočnoj Evropi. Sedam dana nakon potpisivanja došlo je do agresije na Poljsku i do otpočinjanja II. Sv rata. SSSR se pojavljuje na Balkanu posle okupacije Poljske. Deo Poljske je pod SSSR i teže da oslobode Bugarsju i Rumuniju preko NOP-a osigurvaju interesnu sferu. Jugoistočna Evropa je bila sirovinska baza imperijalističkih zemalja. Rumunija i Bugarska su pristupile Trojnom ppaktu. 25.marta 1941 Ju pristupa Trojnom paktu. Jugoslovenska teritorija rasparčavana je a sile Osovine priznale su NDH 10.april 1941.Italija je okupirala Hrvatsku i pravi svoj plan –težnja ka celom sredozemlju od Istre do Južne Albanije Bugarska i Albanija dobile su teritorijlana proširenja na račun Ju i Grčke 18.juna sporazum o prijateljstvu Turske i Nemačke. Pod vlašću sila osovina: Albanija, Bugarska (Strumicu i pola Makedonije), Grčka, Rumunija i Jug. Albanija, Bugarska i Rumunija imaju svoje vlade ali pod kontrolom sila osovina a Ju je rasparčana između Nemačke i suseda. Ruzvelt je tokom prve dve ratne godine odvraćao Engleze u njihovim pokušajima da tajno ugovaraju o posleratnom uređenju Evrope. Englezi su se plašili da Balkan ne podpadne pod ruski uticaj. SSSR-ima lose odnose sa svim balkanskim odnosima zbog komunista koji su na vlasti u Rusiji,jedino Grčka ima diplomatske odnose sa Rusijom a Turska prijateljske V. Britanija- imala je finasijske interese na Balkanu ( Jug i Rum), borila se za očuvanje teritorijalnog integritea grčke U toku rata u Jug delovala su dva pokreta do 43 SAD su podržavale četnike a tek posle toga Tita Postojali su planovi za iskrcavanje saveznika na jadransku obalu i prodor u meki trbuh evrope radi zaustavljanja prodora Sovjeta Jugoslavija je rasparčana od strane susednih država ,stvorena je NDH koja je zauzimala 40% stare Jug Sve Balkanske države bile su deo Hitlerovog poretka 1. one koje su pristupile trojnom paktu 2. one koje su se na silu priključile osvajaču 3. one koje su uspostavljene na ruševinama, kolaboracionističke vlade Posle II sv.rata Maršalov plan. Posle pobeda saveznika kod staljingrada i u severnoj africi porasao je intres za Balkan pošto je trebalo zavarati nemce oko toga gde će se desiti iskrcavanje saveznika,počelo se sa pružanjem podrške pokretima otporana Balkanu .Saveznici su se iskrcali na Siciliji, dolazi do sukoba Tito i Draža28.novembra do 1. dec 1943 Teheran-prvi sastanak vođa antihitlerovske koalicije. Sklopljen spor o saradnji sa NOV Jug. Februar 1945 drugi sastanak velike trojice u Jalti-podela intersnih sfera. 14 tačaka-tri se odnose direktno na Ju. 26.Politika intersnih sfera na Balkanu posle drugog svetskog rata Politika interesnih sfera postala je vekovna tradicija na Balkanu, a od kraja 17 veka nije bilo ni jedne evropske sile koja se nije interesovala za mogućnost uticaja.. Tradicija

26

ponašanja velikih sila na Balkanu ogledala se u protivrečnosti među balkanskim narodima, korišćenju jednog suseda protiv drugog... Krajem i neposredno posle II sv. Rata odvijali us se protivrečni procesi od uticaja na balkanske odnose: na jednoj str je tekao proces nacionalno-oslobodilačke borbe, a na drugoj strani podela intersnih sfera. Vlaimir Dejdli je napisao jednu knjigu o podeli interesnih sfera na Balkanu. 28.novembra do 1 decembra 1943. sastanak u Teheranu vodja antihitlerovske koalicije(Staljin,Čerčil i Ruzvelt), 1944. u Moskvi Staljin i Čerčil donose sporazum o podeli interesnih sfera na Balkanu (džentlmenski sporazum). SAD se ne pojavljuju u ovoj podeli. Dogovorili su se o podeli interesnih sfera kroz politički uticaj. JUG 50% -50% ali je prevladavao Sovjetski uticaj – Crvena armija ulazi na Balkan. Engleska je smatrala da sporazum u Jalti nije ispoštovan jer su Sovjeti imali veći uticaj u Jugoslaviji nego Britanci. Tito je u Moskvi potpisao u aprilu 1945.g sorazum o zajenidčkom sadejstvu Crvene armije i NOVojske. Svojevremeno je Čerčil u svojim memoarima izjavio da je najveći problem u SovjetskoBritanskim odnsima problem Jugoslavije. RUM :SSSR 90%-VB10% BUG :SSSR 90%-VB10% GRČ :SSSR 10%-VB90% U pogledu interesnih sfera na Balkanu situacija je bila jako isprepeltana Albanija nije pomenuta – obe zemlje smatrale su da je ona pod njihovom sferom uticaja. Na samom terenu ova podela je bila drugčija. Sovjeti tj Crvena armija je bila u Bugarskoj, Rumuniji i Jugoslaviji-bio je veći uticaj Sovjeta preko komunističkih partija, tj preko NOP-a osiguravaju interesnu sferu. Grčka- posle II sv rata SAD i Velika Britanija podržavaju kraljevinu. Tu smo s umešali mi i Albanici jer smo bili protiv uspostavljanja kraljevine u Grčkoj. Tada su interese u Jugoslavaji izgubili: Italija, Francuska i Nemačka (imala uticaj na Rumuniju, Bugarsku). -Stav i interesi SSSR-a: 1. Prema Bugarskoj i Rumuniji jer su članice Varšavskog pakta i SEV-a. 2. prema Yu – od 45-48 jer su čl Varšavskog pakta i SEV-a; od 1948 do 1950 dolazi do konfrotacije(inforbiro); od 1955 normalizacija i približavanje Kini. 3. Prme Albaniji –od osude zbog izlaska iz Vrašavskog pakta do pokušaja normalizacije odnosa koji je Albanija odbila optužujući SSSR za socijalimperijalizam. -Stav i interesi SAD-a: Doneta je Trumanova doktrina 1947 g u martu gde se svim sredstvima brani svaka zemlja koja bi mogla biti izložena komunističkoj opasnosti; Donet je Maršalov plan – ekononmska pomoć zemljama koje uđu u koordinate njene pol i vojne strategije. Sfere uticaja su Grčka i Turska preko NATO-a. -Stav i interesi NRKine: Zbližavanje sa Rumunijom 60-ih ( u vreme raspada SSSR-a) Albanija je najveći prijatelj Pekinga , razlaz krajem 70-ih zbog normalizacije Ju i Kine -Stav i interesi Francuske: Najbolji odnosi sa Rumunijom (tradicionalna povezanost 2 kulture+ sličan položaj u blokovima); Sa zu u prijateljskim odnosima ; sa Albanijom povremeno interesovanje; sa Grčkom (bila u sferi uticaja Vbritanije-nov akcenat posle pada vojne hunte i formiranja vlade Konstantina Karamanlisa (proveo u Parizu 1963-74) Sa Turskom više se susreće na područiju Srednjeg Istoka nego na Balkanu.

27

što mu je obezbeđivalo relativnu stabilnost. Bivša Ju bila je sanitarni koridor ili tampon zona-van sfere uticaja. U ekonomskim odnosima i saradnji Jugoslavije sa Ssavezom.Dokument o sporazumu postoji do SSSR negira bilo kakvo postojanje i priznavanje ovog sporazuma. vodeće blokovske sile bile su preokupirane i jačanjem svoga prisustva i uticaja u zemljama članicama i nastojale su da u balkanskom prostoru prošire svoje sfere uticaja. čekoslovačkom i Albanijom-1946. ali i regiona u celini( Pripadništvo istom bloku nije značilo veći stepen saglasnosti-sukob Grč i Tur oko Kipra 1974). Sukob Rusije i Kine približio je Albaniju Kini. U toku Hladnog rata središnji deo Balkana bio je tretiran ka siva zona. vodeća sila SSSR) U vreme hladnog rata na Balkanu je funkcionisala formula 2+2+2 1.Jugoslavija i Albanija ( svaka na svoj način nezavisna Pripadanje.Rumunija i Bugarska u Varšavskom paktu 3. Jugolsavija je tražila treći put i radila je na ojačanju pokreta nesvrstanosti. kulturne i druge saradnje. sporazuma i konvencija o raznim oblicima privredne. Promenjivi odnosi sa JU zbog sukoba 1948 a normalizacija 1955. odnosno nepripadanje odredjenom bloku odredjivalo je i geopolitički i vojnostrateški položaj pojedinih balkanskih zemalja. Varšavski pakt ( nastao 1955.Grčka i Turska članice NATO 2. Zato je u svom unutrašnjem razvitku 28 . od početka se pokazivala težnja SSSR-a da od privreda ovih zemalja napravi agrarano-sirovinski privezak privrede svoje zemlje. Jugoslavija se od početka suprotstavljala oblicima saradnje koji su pokazivali elemente diskriminacije i neravnopravnosti partnera. a sa Bugarskom. Rumunijom i Mađarskom 1947.g zaključuje ugovore o prijateljstvu i uzajamnoj pomoći sa svim ovim zemljama: Poljskom. vodeća zemlja SAD) 2.gdoina. Siva zona je pre svega središni deo balkanskog poluostrva (Ju + Albanija) gde nisu zagarantovane sfere uticaja zapadnog i istočnog bloka. 27. U doba hladnog rata. Blokovi su težili da ostvare što veći uticaj u zemljama članicama putem vojnih baza.god.Balkan u hladnom ratu 1946-1989 Posle II sv rata svoje prisustvo i uticaj na Balkanskom poluostrvu trude se da obezbede dve velike vojno-političke grupacije: 1. 1946 i 1947. ali ipak u početku nije odlučnije reagovala zbog svog međunarodnog položaja. Grčka je imala plan oko podele Albanije sa Jugoslavijom. Jugoslavija u toku dve naredne. odnosno davanja pomoći susednoj socijalističoj Albaniji.Severnoatlanski pakt –NATO (nastao 1949-12 zemalja osnivača. to je izjavio Moša Pijade i izazvao je skandal . Jugoslavija je pristupila zaključivanju sa svim ovim zemljama i niza drugih ugovora. Balkan u vreme bipolarne podele Evrope ima položaj sive zone. kao i u njegovim odnosima sa drugim zemljama. Sa Ssavezom i Albanijom formirani su tzv. Sporazum o podeli sfera nije ispoštovan.sukoba sa zapadnim zemljama od kojih se nije mogla očekivati saradnja i razjmena u cilju industrijalizacije zemlje. SovjetskoJugosovenska i Jugoslovensko-albanska mežovita društva u cilju pomoći u bržem industrijskom razvoju od strane Ssaveza. INTERESI SSSR – Prema Rumuniji i Bugarskoj jer su članice Varšavskog ugovora i SEV-a .

g označio je u evropskim odnosima zaoštravanje i započinjanje hladnog rata u njegovoj naoštrijom formi ( februarski događaji u Čekoslovačkoj. Širi procesi popuštanja zategnutosti na balkanu usledili su u skolpu politike detanta koju je omogućilo održavanje konferencije o evropskoj bezbednosti i saradnji(KEBS) u Helsinkiju (1975). Ssavezu nije odgovarala Jugoslovenska samostalnost u unutrašnjem društvenom sistemu. odustajanje od pribegavanja sili. Alb i Bug. Alb. Bug i Alb postale su članice UN tek 1955 5. berlinska kriza koja je dovela do konačne podele Nemačke). pojavila se teorija o ograničenom suverenitetu socijalističkih zemalja ( sto je značilo da je opravdana intervencija SSSR-a ako je ugrožen soc. 1947 doneta je Trumanova doktrina-gde se kaže da će se Sad boriti da iskorene komunizam gde god napadne. poredak) Odnosi izmedju Balkanskih država posle rata bili su prijateljski i to pre svega Jug .položaj slovenac i hrvata u austriji(postala neutralna 1955 što je dovelo do dezangažovanja velikih sila u ovoj zemlji koja se graniči sa balkanskim pol). 6. podržavanje i pomaganje emigracija iz Jug. Početak 1948. kako od strane Ssaveza.ekonomska pomoć. 2.odnosa) 3. 18. Integriteta svih evr zemalja.g Sovjetski Savez je zatražio hitno i bezuslovno povlačenje svojih vojnih i civilnih stručnjaka iz Jiugoslavije.regulisanje plovidbe dunavom. 5. ali je u spoljnopolitičkim odnosima ostajala na saradnji i konsultacijama sa Ssavezom. uslovljavanja prilikom pružanja ekonomske pomoći pre svega Jug i Alb SSSR je direktno osudjivao Jugoslaviju zbog revizionizma. zahvaljujući pravu veta Rum. sastojali su se u sledećem: 1. 2. 7. 4. i moskovskom 1956. mere pritiska na Rum i Bug zbog kršenja ljudskih prava (u vidu pol propagande. Događaji koji su označili preokret i zaoštravanje odnosa sa Jugoslavijom. Koriste teritorijalne sporove Tršćansko pitanje( kriza rešena 1954) SAD je novčano pomagala Ju ali je i Ju prihvatila određene ustupke i prihvatila podelu na zonu A i B. Maršalov plan 1947. i 19 marta 1948. Donet je i Maršalov plan. 3.počela da eliminiše odnose koji su omogućavali mešanje u njene unutrašnje poslove. Posle sukoba sa SSSR-om Jug postaje članica Saveta bezbednosti UN i time igra važnu ulogu na globalnom nivou. Alb i Rum . tako i od Zapadnih sila. govorilo se o mogućnosti stvaranja nove zajedničke države. Albaniju zbog saradnje sa Kinom. gradjanski rat u grčkoj.Završnim aktom velike sile su se obavezale na poštovanje nac Suvereniteta i ter. iako su bili nezavisni jedni od drugih. Bug i Rum 6.teritorijalni spor oko Epira izmedju Albanije i Grčke-pritisak na Albaniju dok je bila u Varšavskom paktu. Velike zapadne sile vršile su pritisak na balkanske zemlje: 1.SSSR zaustavljen Beogradskom deklaracijom 1955. za ekonomski oporavak koristila Grčka Sukob Jug.grčko-turski spor oko Kipra i podmorija Egeja. njena težnja i borba za ravnopravnim odnosima među socijalističkim zemljama. martovsko zaoštravanje odnosa sa Jugoslavijom od strane Istoka i Zapada.grčko-albanski spor oko severnog Epira. odigrali su se istovremeno. nemešanje u unutrašnje poslove.Medjutim postojali su i sukobi:1.Tršćansko pitanje. Intervencija SSSR u Čehoslovačkoj 1968 koju su osudile Jug . ekonomskih pritisaka i unutrašnjih subverzija) 4.sukob jugoslavije sa SSSR-om. posle čega je usledilo isključenje Jugoslavije iz Informbiroa koje je označilo početak 29 . odugvlačenje sa priznanjem zemalja narodne demokratije( prestanak dipl.

tj za njeno prisajedinjenje Italiji i to kako zone A. Ekonomskoj blokadi Na drugoj strani (sa zapadnim silama). da očuva svoju poziciju vodeće partije. koji se ogledaju u: 1. 2. O postupcima ovih zemalja Ministarstvo inostranih poslava FNRJ izdalo je 1951. o čemu su tražile saglasnost SSSR pošto se mirovni ugovor mogao menjati samo uz saglasnost sve 4 velike sile. Idejnoj političkoj osudi i izolaciji Jugoslavije kao socijalističke zemlje i njene komunističke partije. Položaj u kojoj se našla Jugoslavija tada. Bugarska. Koji postupci i činjenice ukazuju na takav njen položaj? Na jednoj strani. Sukob sa Ssavezom bio je stvarni sukob. Poljske. 2. azatim i prekidanje dotadašnje saradnje otkazivanjem svih ugovora i zavođenjem ekonomske blokade Jugoslavije. 20.otovrenog sukoba i napada na nezavisnost i samostalnost jugoslovenskog puta u socijalizam i njene koncepcije odnosa među socijalističkim zemljama. Rumunija i Mađarska obustavile su u potpunosti svaku ekonomsku razmenu sa Jugoslavijom. pogodovao politički pritisak i posebno ekonomska blokada Jugoslavije kao dobrošao poremećaj u odnosima snaga na područiju JI Evrope.i politički i ekonomski-bio je veoma težak i opasan za njenu nezavisnost i integritet. Spoljna od 60str do 66str 28. Mađarska je. Mađarske. napale našu zemlju i prekinule odnose sa njom.Marta 1948. uključujući i pretenzije Albanije. koja je bila pod anglo-američkom vojnom upravm. pravi uzrok razmimoilaženja. Celokupni razvitak sukoba pokazao je da se stvarni i pravi uzrok Jugoslovenskosovjetskih razmimoilaženja i sukobljavanja sastojao u rešenosti Jugoslavije da vodi politiku nezavisnosti i ravnopravnosti. Čekoslovačke.g tri zapadne sile-SAD. Mađarske. prestala da isplaćuje obaveze po osnovu reparacija na osnovu mirovnog ugovora.g Belu knjigu o agresivnim postupcima vlada SSSR. Rumunije. Bugarske prema ju teritorijama.VB i Francuska – objavljuju Londonsku tripartitnu deklaraciju izjačnjavajući se za reviziju ugovora o miru sa Italijom u pogledu Slobodne teritorije Trsta. npr. Tako je Jugoslavija istovremeno bila dovedena u situaciju koja je zahtevala suprotstavljanje i jednoj i drugoj strani. Između Jugoslavije i istočnoevropskih zemalja izuzimajući SSSR. to je politika pritisaka i nepoverenja kojoj je. koja sadrži 190 dokumenata. 3. Balkanski savez 30 . Agresivnim političkim pritiscima svih vrsta prema njoj. preko noći. nije bilo nikakvog ozbiljnog spora sve dok one nisu. tako i zone B-pod jugoslovenskom vojnom upravom. dok je sukob sa ostalim partijama i zemljama trebao samo da prikrije ovaj prvi. to su pritisci Ssaveza a kasnije i drugih socijalističkih zemalja i komunističkih partija. Rumunija je čak obustavila sav železnički i poštanski saobraćaj sa Jugoslavijom. po uputstvima iz Moskve. Bugarske i Albanije prema Jugoslaviji. tj rešenosti SSSR-a da se tome suprotstavi.

u kom cilju će ministri inostranih poslova zajednički. Tri zemlje su se obavezale da neće preuzeti bilo kakvu međunarodnu obavezu suprotnu ovom pravcu. razmatrati međunarodnu situaciju i svoju aktivnost. Kontakti i saradnja tri zemlje doveli su do zaključenja nekoliko ugovora o raznim oblicima saradnje u toku 1953.avgusta 1954. Ankarski sporazum. Ugovor o savezu-Bledski ugovor. i dve naredne godine koji skupa predstavljaju ugovore o Balkanskom savezu. za ublažavanje pritiska susednih socijalističkih zemalja i posebno Italije i njenih pretenzija prema Jugoslaviji. u Beogradu. Turske koja su poznata pod zajedničkim nazivom Balkanski savez. političkoj saradnji i uzajamnoj pomoći. ali su odnosi bili nerazvijeni. proučavanja svih pitanja političke. NOP kojem je i Jugoslavija pružala podršku i pomoć nije imao uslova za pobedu ali i zbog činjenica da je on bio oruđe stranog uticaja i da je bilo pokušaja da se on upotrebi protiv Jugoslavije. korišćenje solunske slobodne luke. posle čega politički odnosi i saradnja postaju tešnji i konkretniji.1953. To su sledeći ugovori: Tzv.U periodu od 1953 do 1955 u vreme Korejske krize sklopljena su 4 ugovora između Ju. ekonomske i druge saradnje 3. odnosno Ugovor o prijateljstvu i saradnji zaključen 28.11. da će 31 . kojim se osniva Stalni sekretarijat zemalja potpisnica Ankarskog ugovora u cilju priprema konferencija ministara inostranih poslova tri zemlje. koji prethodno postavljena načela saradnje pretvara u odnose saveza. što je posledica više okolnosti među kojima treba posebno imati u vidu činjenicu da je u Grčkoj NOP u toku rata i kasnije bio veoma jak i da je vodio sve do 1949. Njoj je u cilju borbe protiv ekonomske blokade bilo potrebno uspostavljanje saobraćaja sa Grčkom. potpisan na Bledu 9. 1. Jugoslavija je preduzela u toku 1950. oružanu borbu protiv pristalica monarhističkog režima koji je pomagan od strane Zapada i posebno britanskih trupa koje su ušle u Grčku još 1944. Tri zemlje se ovim ugovorom obavezuju da će sve međunarodne sporove u koje bi bile umešane rešavati mirnim putem. Grčke. kojim je predviđena tripartitna saradnja na bazi aktivne i miroljubive koegzistencije i načela Povelje OUN. Novina u odnosu a ranije oblike i pokušaje posleratne balkanske integracije. vojne.1953. Predviđena je i saradnja generalštabova tri zemlje. U odnosima sa Turskom.2. godine da bi saglasno odlukama iz Jalte obezbedile svoj uticaj i očuvale monarhiju. Natao je u doba hladnog rta i cilj saveza je bio obezbeđenje mira u ovom delu sveta i saradnje na svim poljimima ali bez momenta potpune integracije. Dopunski sporazum uz prethodni ugovor. godine korake u pravcu normalizovanja odnosa sa Grčkom. Treba istaći da Jugoslavija nije imala nikakvih zahteva u pogledu teritorijalnih promena. Jugoslavija nije imala nikakvih bilateralnih problema i sukoba. po svim problemima od zajedničkog interesa. potpisan 7. Formirana je kao regionalna organizacija u skladu sa poveljom UN i načelom aktivne miroljubive koegzistencije. pa nisu negativno uticali na postepeno približavanje i razvijanje odnosa između tri zemlje. a u političkom pogledu stvaranje elemenata za učvršćenje mira na Balkanu. Plod je samostalno izraženih želja ugovornih strana i političkog delovanja Odnosi Jugoslavije i Grčke prvih godina posle rata bili su veoma loši. Na Zapadu su u tome videli mogućnost za približavanje Jugoslavije njima. 2. jednom godišnje.

u Ankari (po 20 članova iz svake Narodne skupštine zemalja potpisnica) . 4. jer je opasnost po mir u trenutku njegovog ustanovljavanja bila mnogo manja nego pre toga vremena. koja se nalazila oko samog grada. a drugi privremenog karaktera. U osnovi njegovog nastojanja sadržana su 2 zadatka. Tito izajvljuje da je sporazum mrtav. . SAD su opremile jugoslovensku vojsku. Sledi početak sukoba Grčke i Turske oko Kipra. Prvi se sastojao u organizovanom i regulisanom predviđanju međusobne saradnje. Vojni razlozi prilikom njegovog zaključivanja nisu imali primarni značaj. U cilju realizovanja ovih zadataka predviđeno je osnivanje Stalnog saveta sastavljenog od ministara inostranih poslova koji će se sastajati dva puta godišnje i koji u međuvremenu obavlja svoje poslove posredstvom Stalnog sekretarijata.Ali to nije uspelo zapadu da uvuče Ju u NATO jer dolazi do normalizacije odnosa između Ju i SSSR-a. Tri niva momenta: Podiže odnose na nivo Saveza. teritorijalnog integriteta i mirnog unutrašnjeg razvoja. podržavale Jugoslaviju u tršćanskom pitanju Neposredan uzrok formiranja ovog saveza je sukob JU sa SSSR-om i njegovim satelitima. u granicama svojih mogućnosti. Ju je napravila isto određeni broj ustupaka-1945 potpisala je Londonski sporazum po kojem je Tršćanska zona A pripala Italiji aJu zona B. Donekle je ovaj savez imao odbrambreni karakter i predstavljao je pokušaj Zapada da Ju uvuče u NATO jer su Grci i Turci u NATO-u bili od 1952. Miroljubivi karakter saveza.i zbog sukoba Grčke i Turske oko Kipra. Ustanovljava stalni Savet i precizira formulaciju pojma agresije i pravnih obaveza saveznika na zajednički odbranu u sluučaju opasnosti u zajedničkom prostoru.svaku oružanu agresiju protiv jedne ili više njih na ma kom delu teritorije smatrati agresijom protiv svih strana ugovornica i njima pružiti pomoć.Janur-Mart 1955. Zapad je bio spreman da prihvati nekonformističku socijal državu kao saveznika protiv Staljina.Sporazum o ustanovljenju balkanske savetodavne skupštine . jedan trajnog. Staljin umire 1953 i 1955 Hruščov u poseti Beogradu i potpisana je Beogradska deklaracija kojom je potvrđeno pravo Ju da nastavi sopstvenim putem u socijalizam. Ju je odobrena pomoć. njena ekonomska blokada i ugroženost njene pol nezavisnosti jer je SSSR počeo da gomila vojne trupe na granicama ka Ju. a time i učvršćenju mira na Balkanu. Sporazum nikad nije raskinut.Balkanski savez je predstavljao primer slobodne saradnje tri zemlje u cilju obezbeđenja nezavisnosti. iako je on imao i vojni karakter. posebno se izražavao u činjenici da su sve tri zemlje u njemu gledale instrument mira. 32 . a drugi u organizovanom suprotstavljanju pritiscima koji su vršeni prema pojedinim od njih.Grčka i Turska su.kao i međusobno poštovanje teritorijalnog integriteta.

raspad bivše SFRJ što se nepovoljno odrazilo i naprivredu Rumunije.29. radikalna svojinska transformacija. Drugo Rumunija je od svih zemalja SEV-a imala najrigidniji centralno-planski sistem. Model šok terapije primenjen je u Poljskoj. kulturnih. dok je postepen pristup primenjen u Mađarskoj i donekle u Češkoj republici. Karakteristike ekonomskih sistema balkanskih država – sličnosti i razlike Posle sloma državnog socijalizma u Albaniji. Cilj ekonomske tranzicije u balkanskim post-etatističkim zemljama u Ju je izgradnja moderne. ni u domenu teorije ni u oblasti društvene prakse. postoje i specifičnosti puteva i metoda tranzicije od starog ka novom društvu koje su posledica istorijskih. U Rumuniji i Bugarskoj prisutna je kombinacija ovih metoda. po modelu ŠOK TERAPIJE ili postepena. ekonomskih i pol specifičnosti pojedinih zamalja u tranziciji i nejasne vizije društva koje se želi izgraditi. efikasne i racionalne ekonomije sposobne da se na ravnopravnoj osnovi uključi u savremenu svetsku privredu. na prvoj etapi reforme u Rusiji (reforma za vreme Jegora Gajdara) i u Jugoslaviji (reforme Ante Marković u predhodnoj Ju). Albanija kao jedna od najizolovanijih zemalja u Evropi sa despostskim sistemom vladavine Enver Hodže i Bugarska sa komandnim sistemom orivređivanja za vreme 33 . Mađarske koje su krenule putem uvođenja pojedinih elemenata tržišnog privređivanja-Rumunija za vreme Nikolae Čaušeskua otišla je korak nazad putem vraćanja na staljinističku ekonomsku politiku.. U najširem smislu tranzicija se može definisati kao prelazak post-etatističkih društava sa autoritarnih režima na demokratiju i prleazak sa planske na tržišnu privredu. Balkanske zemlje u tranziciji zbog nasleđenih protivurečnosti iz socijalističkog peridoa. I treće međunarodno ekonomsko okruženje bilo je nepovoljno usled raspada SEV-a. pa je za razliku od SFRJ. kao što je bio slučaj sa Poljskom i donekle Čekoslovačkom koje su imale stabilniju ekonomsku situaciju i snažnu podršku iz inostranstva Rumunija je u toku 1980-ih vodila ekonomsku politiku forsiranog vraćanja spoljnog duga. izbijanje Iračke krize i rata u Persijskom zalivu. Za sada je jasno da ove zemlje žele da izgrade drugačije društvo ali nema jedinskevenog opredeljenja u pogledu osnovnih karakteristika i suštine novog društva ka kome se teži. Pitanje je da li tranzicija mora biti jednokratna. zaoštrene ekonomske situacije i nestabilnih pol prilika u postetatističkom periodu nisu ni mogle krenuti putem radikalne društveno-ekonsomke transformacije. Jedna od najčešćih kontraverza tranzicije odnosi se na sam način društvene transformacije. Bugarskoj i Rumuniji i sloma samoupravnog socijalizma i raspada bivše Ju – navedene balkanske zemlje i SRJugoslavija su ušle u period tranzicije od starog ka novom društvu. Na ekonomskom planu tranzicija se ispoljava u: -napuštanju državnog načina proizvodnje -ekonomska liberalizacija na unutrašnjem i međunarodnom planu -restruktuiranja državnih preduzeća -privatizacija državnih preduzeća.. U sličnoj situaciji 90-ih našle su se ostale balkanske zemlje u tranziciji. Sobzirom da se u balkanskim zemljama u tranziciji ispoljavaju zajedničke karakteristike i slični ciljevi tranzicije predpostavlja se da tranzicija u ovim zemljama nije njihov društveni izbor već je kao prinuda uslovljena unutrašnjim i međunarodnim prilikama. Pored nekih zajedničkih karakteristika. što je samo po sbi bila šok terapija.

Može se zaključiti da je prisutan više postepen pristup tranziciji.Todora Živkova i visokim stepenom spoljnoekeonomske zavisnosti od tržišta SEV-a i bivšeg SSSR-a. U okviru zajedničke opšte orijentacije reformi postojale su i određene razlike od zemlje do zemlje. Preduslovi za društveno-ekonomske reforme sazreli su tokom 1989 godine nakon promene odnosa između vldajuće kom partije u Poljskoj i opozicije koncentrisane u sindikatu Solidarnost ..one su doprinele deviznim gubicima bugarske privrede od 2-3 milijardke US dolara u periodu do 1994. Tranzicione promene u balkanskim zemljama u tranziciji odvijaju se u promenjivoj političkoj i nestabilnoj ekonomskoj situaciji u svim zemljama regiona bez izuzetka.. sistem kamata. Privredni oporavak primećuje se od 1993-94 posle duboke depresije praćene kolapsom centralno-planskog sistema u 1990-91. Albanija je primenila najveći deo mera koje je preporučio MMF u cilju stabilizacije privrede uključujući reformu sistema cena i sistema deviznog kursa. Bugarske su pogodile i sankcije UN protiv Srbije. Albanija iman niz specifičnosti koje je razlikuju od ostalih zemalja u tranziciji. oštrom privrednom recesijom prouzrokovanom socijalnim. ekonomski nerazvijena zemlja. Preeuslovi za druš-ekonomske promene nastale su tek posle pobede Demokratske partije u martu 992 i izbora Sali Beriše za predsednika republike u aprilu. baršunaste revolucije u bivšoj Čekoslovačkoj. Može se zaključiti da se se Balkanske zemlje u tranziciji odlučile za brzo uspostavljanje otvorene privrede. nego transformacije ekonomskog sistema. juna i 6 jula 34 . Na parlamentarnim izborima u 29. Albanija je psolednja među evropskim zemljama u tranziciji krenula putem radikalnih društvenih i ekonomskih reformi. U soc periodu Albanija je imala najviši udeo državne svojine. što je njihove nacionalne ekonomije dovelo u podređen položaj prema ekonomski razvijenim zemljama Zapada.Ostvareni ekonomski rezultati nisu bili povoljni. slabljenja moći Teodora Živkova i sloma autoritarnog režima Čaušeskua u Rumuniji. Jugoslavija pod sankcijama i ratom nije ni mogla pristupiti radikalnoj transformaciji svog društv-ekonomskog sistema-to se odnosi i novostvorene države na tlu vivše JU. uvođenjem višepartijskog sistema u Mađarskoj. Albanija je postala član MMF i Svetske banke u oktobru 1991. Posle euforije u Albaniji je došlo prazne demokratije. Zajedničko za sve koncepte tranzicije u njenoj prvoj fazi 1989-1992 u svim evropskim zemljama pa i balkanskim u tranziciji je težnja ka prelasku sa planskog na tržišni sistem privređivanja. sem Slovenije. Danas se ona nalazi u procesu bolne tranzicije ka otvorenoj tržišnoj privredi. pol i ekonomskim faktorima. Alabanija je ekstremno. arastući kriminal i zloupotrebe uloženih deviza greađana doveli su tokom 1996 do velikih nemira u zemlji. Međutim tokom 1996 Albanija je usled političke nestabilnosti ponovo zapala u duboko druš-ekonomsku krizu. Tranzicija je krenula od privatizacije i reforme preduzeća u državnoj svojini koja nisu bila u stanju da se uključe u tržišnu konkurenciju. suočila se sa neefikasnom privredom. Beriša je izjavio da Albanja treba da krene putem slobode i demokratije. Uledila je reforma bankarskog sistema ali se u tom procesu nije puno poodmaklo. Reformu je pratio visok stepen korpupcije i kriminala. Neopohodnost radikalnih reformi nije nigde dovedena u pitanje izvesne razlike su postojale samo u izboru puteva i metoda društveno-ekonomske transformacije pojedinih zemalja. U prvoj fazi reformi značajnije su promene u domenu pol demokratizacije. trgovinski liberalizaciju. što je uslovljeno političkim i ekonomskim prilikama i specifičnostima pojedinih zemalja u tranziciji. prema evropskim standardima.

Stoga se njena tranzicija ka tržišnoj privredi odvijala znatno sporije nego u drugim evropskim zemljama u tranziciji. Nakon prve faze liberalizacije cena. Rumunija je zemlja sa oko 23. Bugarska je podnela molbu za članstvo u EU 1995 g.. U februaru 1991. Nakon pobede FNS (froanta nacionalnog spasa) na izborima 1990. Ekonomsle reforme pokrenute su i do 1989 g radi izvlačenja zemlje iz duboke ekonomske krize. Bugarska je sredinom 1996 g ponovo najavila radikalan proces strukturnih reformi njene privrede. Takva netsabilna pol situacije nije pogodovala radikalnoj ekonomskoj transformaciji Bugarske. Zatim je došlo do novog šoka usled dezintegracije SFRJugoslavije preko koga vode tranzitni putevi Bugarske na zapadna tržišta. Priliv stranog kapitala je bio nizak usled nestabilne pol situacije ali prema oceni Komisije EU tokom 1997 došlo je do ubrzanja priliva stranog kapitala u Bugarsku kao rezultat privatizacije jednog broja velikih državnih preduzeća. g cene za većinu proizvoda bile su liberalizovane. Ali tek nakon pobede demokratske opozicije na parlamentarnim izborima 1997 EU je naglasila svoj interes za prijem Bugarske u članstvo tako da se može očekivati ubrzanje procesa radikalnog reformisanja njene ekonomije.1997 pobedila je Socijalistička partije Fatosa Nanoa ali pol situacija u toku 1997 i dalje je nestabilna a dalja sudbina ekonomskih rezervi i dalje je neizvesna. Ali opšta ekonomska situacija u zemlji i dalje je nejasna.7 miliona stanovnika. Rumunija je član osnivač STO i od jula 1997 članica CEFTA. što je dovelo do velikog 35 . Vlada koja je konstituisana posle izbora u aprilu 1997 najavila je ambiciozne i brze reforme.. liberalizaciju spoljnotrgovinskog režima. Preduslovi za radikalnu ekonomsku i društvenu transformaciju u Bugarskoj stvoreni su Novembra 1989 kada je došlo do sloma vlasti Bugarske komunističke partije BKP. Bugarska je ekonomski srednje razvijena zemlja sa oko 8. Dodatni spoljni šokovi za bugarsku privredu nastali su nakon raspada SEV-a na čije je tržište bugarska izvozila pretežni deo svojihproizvoda i nakon rata u Zalivu koji je prekinuo njene ekonomske odnose sa Irakom. BKP se 1990 transformisala u BSP. Opozicione partije koje su se zalagale za brže kretanje ka tržišnoj privredi distancirale su se od FNS i dovele u pitanje regularnost izbora. Tranzicija u Bugarskoj odvijala se promenjivim intezitetom i njensadržaj se svodio na: liberalizaciju cena.danas se sve cene formiraju na tržištu. a njen lider Todor Živkov smenjen sa svih partijskih i državnih funkcija. Centralno planiranje je ukinuto ali nisu stvorene osnovne institucije funkcionisanja tržišne ekonomije. promena deviznog režima od 1997 lev je vezan za nemačku marku.4 miliona stanovnika. Porces tranzicije najavljen je posle baranja režima Nikolae Čaušeskua u decembru 1989 i izbora 1989 Jona Ilijeskua za privremenog predsednika Rumunije. što zamagljuje mogućnosti Bugarske da krene putem radikalne društveno-ekonomske transformacije. uveden je jedinstveni plivajući devizni kurs. privatizacija i restruktuiranje državnih preduzeća. Strukturne promene su bile slaba strana bugarske ekonomske reforme. 1989 je formirana opoziciona grupacija Unija demokratskih snaga sa Željkom Želevom. uveden je i dvostepeni bankarski sistem.stvorena socijalistička vlada sa predsednikom iz demokratske opozicije. Značajan napredak zabeležen je i u stvaranju zakonske osnove za tržišnu ekonomiju.g Rumunija se opredelila za postepenu ekonomsku reformu u težnji da spreči velika socijalna i ekonomska previranja u zemlji čija je privreda bila ruinirana. nakon toga bugarska je član STO i nastoji da se pridruži CEFTA (tj uključena je već).

. Rat u Zalivu i ezintegracija JU. u slučaju Ju i na mesečnom nivou do kraja 1993. Vraćanje na reformsku tradiciju predstavljala je reforma čij su načela izložena u januaru 1994. Ova poslednja reforma bila je slična reformi u Poljskoj-šok terapija. 36 . koji su dovodili u pitanje dalje sprovođenje reformi. Njena ekonomija prošla je kroz tešku dekadu obeleženu ubrzanom otplatom spoljnog duga. Nove perspektive za radikalne ekonomske promene otvorene su nakon parlamentarnih i predsedničkih izbora u novembru 1996 kada je nova vlada demokratske opozicije proklamovala radikalan program makroekonomske stabilizacije i strukturnih reformi i započela sa njegovom primenom. a njene mere svodile su se na liberalizaciju cena na domaćem tržištu. prdstavljali su spoljne čokove koji su doveli i do pol previranja u zemlji. Isti slučaj je i sa ostalim bivšim saveznim republikama. BiH. Makedonija. liberalizaciju spoljnotrgovinskog režima. Međutim ovaj program nije realizovan zbog jačanja separaqtističkih tendencija pojedinih saveznih republika i zbog dezintegracije SFRJ. koju je sačinila grupa eksperata na čelu sa D. Njn osnovni cilj bilo je izgradnja otverene tržišne privrede. Priliv stranog kapitala bio je neznatana i nešto je povećan tek od 1994 g. trocifrenom inflacijom cena na malo na godiđnjem nivou. Rdikalne strukturne ekonomske promene u SCG usledele su tek nakon ukidanja spoljnog zida sankcija i njenim vraćanjem u međ organizacije. U periodu 1991-94 sve balkanske zemlje u tranziciji bile su zahvaćene visokom.. Istovremeno zemlju su potresali talasi štrajkova. Takav ishod je posledica odsustva pol volje da se radikalne promene dosledno sprovedu upraksi. Ova reforma je bila usmerena isključivo na makroekonomsku stabilizaciju i suzbijanje galopirajuće hiperinflacije u uslovima ekonomske blikade zemlje. veću fiskalnu discipllinu. Posle pada Čaušeskua Rumunija se našla u dubokoj socijalnoj i ekonmsokoj krizi. Realizacija navedenih mera stvoriće na karju 1997 g radikalno drugačiju sliku rumunske privrede od one u 1996.ali je ovaj program napušten 1995 i početkom 1996. Uporedom sa procesom liberalizacije tekao je i proces stabilizacije rumunske ekonomije ali se ovaj proces odvijao sa promenjivim rezultatima zbog nestabilne po situacije. Nešto veće efekte dao je program koji iniciran 1993. verskih ratnih sukobba u Hrvatskoj. Novi predsednik Emil Konstantinensku koji je došao na vlast 1996 ubrzao je proces integracije u EU. Program ekonomskih reformi iz 1991 i 1992 nije u potpunosti sporoveden. forsiranjem izvoza i restrikcijama na strani uvoza. U takvim uslovima preduzimanje mera u pravcu radikalnije ekonomske transformacije značilo bi njeno dalje ruiniranje već dobrim delom uništenog ili umrtvljenog ekonomskog potencijala. Hrvatska. Ključni element ovog programa su liberalizacija cena. Početkom 1990 g kolaps SEV-a.Avramovićem. BiH : radikalna društvenoekonomska reforma u ovim zemljama bila je najavljena još dok su bile u sastavu SFRJ privrednom reformom koju je inicirala savezna vlada Ante Markovića decembra 1992. Ostale balkanske zemlje – SCG. oslanjajući se na restriktivnu monetarnu politiku. mere makroekonomske stbilizacije i mere političke demokratizacije. Kao i u drugim zemljama u tranziciji dosadašnje mere tranzicije u Rumuniji svode se na: liberalizaciju cena.skoka cena u novembru 1990 došlo je do antivladinih demonstracija.. izbijanja nacionalnih. neđunarodne sankcije u Srbiji i CG. redukvija deficita državnog budžeta.. liberalizaciju režima deviznog kursa. liberalizacija deviznog tržišta.

uz retke izuzetke. gasovodi) i u tom pogledu i danas postoje dva Balakana: 1. naftovodo. Sve balkanske zemlje odlikuje Hit and Run kapital (kriminalna infrastruktura). Prostor bivše SFRJ (jedinstvena infrastruktura) 2. Moglo bi se reći da ove zemlje nisu imale jednolinijski razvitak pol režima.Najvidljivija posledica ekonomske podele Balkana je nerazvijenost infrastrukture (saobraćaj. značajne rezultate u maloj privatizaciji. 30. . Nije sasvim izvesno u kom pravcu če se dalje razvijati ovi sistemi i da li će najavljni proces demokratizacije uzeti mah u bliskoj budućnosti. otvaranje privreda ka svetu. Bugarski i Rumunski –SEV a SFRJ (imala je aranžmane i sa SEV i sa EZ i sa trećim svetom) Najuticajniji regionalni projekat bio je hidroelektrana i plovidbeni sistem Đerdap (Ju i Rumunija) do kraja 50-ih. što pokazuje posebno primer Bugarske i Albanije koje su zapale u 1996 g ponovo u duboku ekonomsku i društvenu krizu. Tranzicija u pojedinim balkanskim zemljama imala je ne samo negativne već i niz pozitivnih efekata. Sve do početka 90-ih balkanski ekonomski prostor bio je podeljen na tri dela-Turski i Grčki pripadaju EZ. Nasleđe burne prošlosti i marginalni položaj balkana u odnosu na glavne ekonomske tokove i nedostatak privredno dominantne zemlje koja bi mogla biti pokretač privrednog razvojaovo su neke od glavnih razloga privredne nerazvijenosti ovog regiona. Promene su vrčo ćeste-neke zemlje su prelazile iz jednog u drugi sistem. vladavina prava. široki korpus sloboda i prava. telekomunikacije. pol pluralizam. kao ključni principi pol života: demokratija. 37 . Karakteristike politički sistema balkanskih država – sličnosti i razlike Prilikom pokušaja kvalifikacije pol sistema postkomunističkih zemalja mora se imati u vidu da pol sistemi balkanskih postkomunističkih zemalja čine posebnu klasifikacionu grupu.Moglo bi se reći da su u praksi ovih zemalja. Italija i Rusija. brzog i mirnog razvoja. Ostale zemlje koje su međusobno izolovane zbog blokovske politike 90-te su izmenile ekonomsku geografiju Balkana i preusmerile ekonomske tokove prema novim partnerima (primer za to su ekonomski odnosi mađarske i jugoslavije koji su se pogoršali ulaskom Mađ u EU) Najveći broj balkanskih zemalja ima nisku međusobnu trgovinsku razmenu (ispod 1% ukupnog izvoza i uvoza) dok su za većinu njih glavni trgovinski partenri Nemačka. U svim pol proklamacijama i ustavima ovih zemalja ističu se pored optimističkih obećanja. To se odnosi na uspešno suzbijanje i kontrolisanje inflacije. Treba imati i u vidu da postoje i velike razlike ali i sličnosti između pojedinih zemalja unutar grupe balkanskih postkomun zemalja. Karakteriče ih vrlo buran razvitak pol režima Moglo bi se reći da su balkanski postkomunistički sistemi oblikovani prema modelu parlamentarne demokratije.Ekonomski oporavak tekao je sporo. primetne snažne tendencije približavanja modelu koji bi se mogao označiti kao patrimonijalni autoritarizam koji je nedovoljno kompetentan tj nedovoljno upravljački sposoban i ne vodi dovoljno računa o ustavnim okvirima i demokratskim principima.

Nedovoljno konstituisane i socijalno utemeljene pol partije. nju čine entiteti a ne federalne jedinice. uspostavi bilo kakava vrsta demokratskog federalizma. dobar deo njihove izborne prakse se odvija po drugačijoj logici. etničke.Gotovo u svim balkanskim postkomunističkim zemljama parlamenti su prilično slabašne. Zatim praksa uspostavljanja polupredsedničkog sistema i njegovo klizanje u neku vrstu autooritarnog prezidencijalizma i ponovo se na tlu balkanskog postkomunizma aktuelizuje pitanje odnosa zakonodavne i izvršne vlasti. Bugarska 85%. verske i jezičke manjine predstavljale su značajane činioce međudržavnih odnosa na Balkanu kroz istoriju ali i danas. Rumunija 81%. slovenija 91%. BiH nije rešena kao federacija.. Pre II sv rata sve države Balkana bile su monarhije. Savremeni manjinski problemi Nacionalne. izborni gubitnici se ne mire lako sa porazom i angažuju veliki deo energije da su izbori bili nekorektni. sem Turske koja je republika od 1922. uz manje izuzetke. Treba poneuti da je veliki br ovih zemalja nacionalno homogen (većinska nacija čini preko 80% stanovništva: Albanija 95%. BiH. Pol elita nema jasnu viziju i projekat razvoja. BiH u kojoj ni jedna nacija nema iznad 40%stanovništva) Uz unitarizam u većem broju ovih zemalja primećen je visok stepen centralizacije vlasti koji nalazi izraza u ograničenoj lokalnoj samoupravi. unitarne. Iako su izborni zakoni na nivou standarda izbornih zakona razvijenih zemalja. Efekti izbora su prilično klimavi. -Uspostavljanje i jačanje polupredcedničkog sistema ili kvazi-predsedničkog. Zatim tendencija personalizacije vlasti-sve zmlje su imale svog lidera. neefikasne pol institucije. Bez odgovarajućih partija i partijskog sistema teško je očekivati funkcionisanje dovoljno reprezentativnog parlamenta i parlamentarne demokratije. osim Ju. Sve ove zemlje su . Zatim nedovoljna sposobnost da na demokratski način upravlja konflikitima i tenzijama.Pobednici dokazuju suprotno i sve to ometa koncentraciju snaga na ključna pitanja razvoja. U toku izbora česte su pojave monopolizacije najvećeg dela mas medija od strane vladajućih pol struktura. Tek posle 2000 možemo reći da su balkanske države demokratske. vođu i degradacija principa vadavine prava. Mali su izgledi da se na tlu ovih zemalja. nedovoljno autoritativne. Mora se napomenuta da istorija postkomunističkih zemalja pokazuje da preneglašena moć i sveprisutnost politike i preneglašenost pol sfere i aktivnosti može da bude zanačajan razlog i faktor nestabilnosti politike i društva. Posle rata monarhija je na kratko zadržana u Rumuniji i Bugarskoj a nešto duže u Grčkoj (1974). Jedino još Albanija ne može da obezbedi mirnu smenu vlasti. Kasnije su sve zemlje postale republike.Zaključak je da je jedno od opštih svojstava balkanskih postkomunističkih pol sistema nedovoljna ili ograničena upravljačka sposobnost. 38 . 31. Nedovoljno razvijeno civilno društvo.

Rumunija: Mađari 7. Rumunija 89%. verskih grupa.000 Turaka u Bugarsku.000 u Hrvatskoj. Bugarska je potpisnica Lozanskog sporazuma iz 1923. Turska: Kurdi 14%. To je npr bilo u slučaju sa Bugarima u Grčkoj i Rumuniji. Bugarska 85%.Kraj rata je rezultirao nacionalizam i secesionizam na prostoru bivše Ju što je uz asistenciju velikih sila dovelo do katastrofalnih posledica. Romi.000 Srba prognano u Srbiju i BiH.1%.2% Srba ali ih se ona rešila kroz etnička čišćenja koja su sprovedena Bljeskom i Olujom pa se smatra da je preko 400. Hrvati 78%. Postoji pretnja da će Albanci za nekoliko decenija biti većina. Albancima i Vlasima uGrčkoj. Ostalo ih je oko 200. Makedonci 66%. I danas u mnogim balkanskim zemljama najveći teret tranzicije podnose upravo nacionalne manjine jer je sve prisutnija diskriminacija pri zapošljavanju usled velike nezaposlenosti kao i zapostavljanje ekonomskog razvoja onih regiona koji su naseljeni nacionalnim manjinama. Grčka: Etnički homogena 98%. 70% su pravoslavci. BiH nijedan konstitutivni narod nema više od 40%. Grci tvrde da je grčka populacija daleko brojnija u Alb i da je preko 400.000 kao i da svi Albanci nisu muslimani već da je 20% pravoslavnih i 10% kaoličkih miuslimana.8%. SCG: Albanci 16. 97% pravoslavaca. traže široku autonomiju i žele da budu konstitutivan narod što vodi federaciji Makedonije. Makedonija: Albanci 22%. Srbi 2%. Za vreme vlade Teodora Živkova u Bugarskoj proterano je preko 15. Crnogorci 5% i Mađari u Vojvodini. Ako se za kriterijum nacinalne homogenosti države uzme 80% većinska nacija onda bi se moglo zaključiti da je većina balkanskih zemalja nacionalno homogenog sastava prema statistici. U Sloveniji i Albaniji nema škola i medija na srpskom jeziku. Srbi u Sloveniji nisu čak ni nacionalna manjina (ima ih 39. Albanija 98%.000) po izveštaju o položaju Srba u zemljama u okruženju što ga je sačinilo Ministarstvo za dijasporu. 2$ Srbi.7% Hrvati.7% i Romi i Pomaci. Grcima i Vlasima u Bugarskoj. 7% katolici i 6% protestanti. uz časne izuzetke.5% ali ih na Kosovu ima 90%.7% Slovenija: 2. U većini država vođena je politika dobrovoljne ili prisilne asimilacije etničkih. Romi 1. Jedna od karakteristika Balkana jeste da manjine. Arapi 1. Položaj nac manjine u Sloveniji imaju Mađari i Italijani kojih ima zantno manje. kojim je izvršeno preseljenje stanovništva u cilju etničke homogenizacije. Italijani Hrvatska: U njoj je 1991.8% i Nemci. U Sloveniji je 39 . SCG68%. Alida nije sve tako belo kako statistike kažu vidimo na osnovu brojnosti i težini sukoba koji se javljaju povodom nekih nacionalnih manjina koje nemaju odgovarajući tretman. bilo 12.6%. Turci 4%. Albanija: najznačajnija manjina su Grci 1. Bugarska: najznačajnije manjine su Turci 3. nikada nisu u punoj meri priznavane niti uvažavane od strana nacionalnih Vlada. manjine čine 2%. Romi 2. Slovenija 87. Isto se desilo i sa Srbima u Hrvatskoj nakon Oluje i Bljeska.3%. Grčka 98%. Mađari i Italijani imaju garantovano poslaničko mesto u parlamentu iako ih ima 10 puta manje od Srba. To je osnov sporova između Bugara i Turske jer Turska traži povratak oko 250. A etnički sukobi su se obično dešavali u periodima tranzicije.000 Turaka i danas postoje pretenzije njihovog vraćanja. Turci 83%.

postavilo bi se i pitanje stvaranja 40 . Makedonci .najveći problem što 10. Predpostavka je da će uz zalaganje velikih sila i međunarodne zajednice BiH moći da opstane kao zajednička država tri etničke skupine koje u njoj žive. Problem je i nefunkcionisanje pravne države. loš kvalitet nastave na srpskom i u Mađarskoj 3. nesto manje Madjara i muslimana Makedonija: velika manjina Albanaca. Ima strahovit problem ekonomske zaostalosti. Srba nema Hrvatska: postoje vece manjinske skupine Srba i Italijana. U Hrvatskoj imaju status manjine i ima ih oko 200. Rumunija: glavni problem-regulisanje polozaja madjarske manjine u Transilvaniji. malo Turaka. U tom kontekstu. kao i u odnosima entiteta i centralnih vlasti. mogu prolongirati krizu u BiH i u doglednom vremenu dovesti do njenog raspada u kome bi bile uključene SCG i Hrvatska. Otvoreno pitanje naseg stupnja autonomije za Albance na Kosovu Albanija:priznaje se jedino postojanje grcke manjine. Madjara. Izbori su održani u septembru 1996 i ova dejtonska država počinje da funkcioniše u vrlo specifičnim uslovima. U Makedoniji 40. Roma 33.Problem su šesti napadi na Srbe zbog tajnih optužnica i pristrasnih suđenja za navodne ratne zločine.800-problem je što je u pripremi novi zakon o manjinama koji predviđa smanjenje njihovih prava. da različiti interesi triju etnički zajdnica. izraženi u odnosima entiteta i u samim entitetima. Slovaka. Nemacka manjina se iseljava dok je polozaj srpske manjine poboljsan Bugarska: ne priznaje se postojanje makedonske manjine Turska: manjine Kurda i Jermena u teskom polozaju dok je grcka manjina u nesto boljem polozaju Grcka: ne priznaje se postojanje makedonske manjine.000. U BiH su konstitutivan narod i ima ih 50.000 Srba se vode kao izbrisani – nisu dobili još državljanstvo posle samostalnosti Slovenije. da nema stranih donacija pitanje je da li bi mogla daje održi sama. mada postoje i Crnogorci. Druga je predpostavka ta. U Rumuniji Srba ima oko 20.000 i imaju status manjine. sa dva entiteta koja imaju određeni stepen samostalnosti i spravom na specifične odnose sa Hrvatskom i Crnom Gorom. Problemi konstituisanja i opstanka države Bosne i Hercegovine (zbornik: Stojković. Rusina. Veliki problem BiH je specifičan politički sistem koji ima nakon rata (ima 111 ministara) Imamo federaciju BiH i Republiku Srpsku i unutar njih kantone i svi imaju ministarstva. Mnogi smatraju da je budućnost BiH neizvesna. Postoji albanska manjina cija prava se odredjuju na reciprocan nacin u odnosu na prava Grka u Albaniji Jugoslavija: zivi najveci broj manjina na Balkanu: Albanaca.U Albaniji Srbi imaju status nacionalne manjine ali najveći problem Srba u Albaniji je nemogućnost nacionalnog i verskog opredeljenja pa se i ne zna tačan broj Srba. suverene i nezavisne države BiH. Damian) Dejtonskim sporazumom u novembru 1995 predviđeno je uspostavljanje jedinstvene.000. osim slave makedonaca kao grckih gradjana.000 i problem je nerešen crkveni spor.

Sprovođenje civilnog nacrta Dejtonskog sporazuma je teklo manje uspešno. 2 pretpostavke daljeg razvoja situacije u BiH: a) ona će uz zalaganje međ zajednice i velikih sila opstati kao zajednica država tri etničke skupine. koja bi. Ostalo je u nadležnosti entiteta. To je trebalo da uradi Koči 41 . Srbi –Banja Luku. Ovakvom podelom entiteta uglavnom su zadovoljeni intersi Hrvatske i SRJ. imovinski sporovi nisu još u potpunosti rešeni mada je ostvaren veliki napredak. Početkom 1948. Za vreme II sv rata kada je veliki deo Kosova zajedno sa Albanijom bio pod okupacijom Italije pa je faktički bipo spojen s Albanijom. izvršeno je razdvajanje dvaju entiteta. održan je sastanak Koštunice i Mesića sa članovima BiH-mali Dejton na inicijativu Ešdauna. Koncepcije o Vleikoj Albaniji u prošlosti i danas Početke pitanja Velike Albanije možemo da nađemo još na Kongresu 1912 u Đakovici (tada je još bilo 60% Albanaca na Kosovu) tada su objavljene mape Velike Albanije. 34. pomoć za rekonstrukciju BiH ne pristiže u predviđenom roku i obimu. teško naoružanje je udaljeno od zona razdvajanja i stavljeno pod kontrolu. uspostavljeni su glavni organi vlasti na nivou države i entiteta. Zaključak je da BiH ne može da funkcioniše ako ne funkcioniše odnos Beograda i Zagreba. Nadležnost zajedničkih institucija obuhvata: -Spoljnu pol i trgovinu -carinsku. Brčko i Bijeljinu. 2002. Posle II sv rata odnosi su nacionalizovani. Međutim kretanje stanovnika na teritoriji oba etinteta nije baš najslobodnije i najnormalnije. b) raspad BiH zbog nemogućnosti usklađivanja intersa. ali je ipak napredovalo: predstavnici ba entiteta prihvatili su da sarađuju sa institucijom Visokog predstavnika Karlom Biltom. na vlasti je KPA osnovana 1941 pod vođstvom Envera Hodže. mogla da ima pretenzije na susedne teritorije na kojima žive muslimani (Sandžak) Svi glavni ciljevi vojnog nacrta Dejtonskog sporazuma su u najvećoj meri sprovedeni: prestao je ratni sukob. Tito je nastojao da što pre sprovede plan za ujedinjenje sa Albanijom. još verovatnije Staljin stavi veto na to. povratak izbeglica teče veoma sporo. Muslimani – Sarajevo. što dodatno komplikuje situaciju (zaustavljanje pomoći od strane međ. Otvoreno bi bilo i pitanje stvaranja muslimanske države. Entitteti se obavezuju da neće pretiti silom i bez upotrebe sile. raspoređivanje SFOR-a nije naišlo na bilo čiji otpor. sa svoje strane. Zajednice) kao i dalje prisutne velike antagonazme u odnosima etničkih zajednica.muslimanske države. uspostavljeni su pregovarački kontakti predstavnika dvaju entiteta. Srbi i Muslimani dobile su centre moći. Tuzlu i Zenicu. U ovu negativnu zadnju stavku trebalo bi ubrojati i nekooperativnost u odnosu na izručivanje ličnosti za kojima je međunarodni tribunal u Hagu izdao poternice. pre nego što Zapad.Albanski komunisti su bili pod velikim uticajem jugoslovenskih drugova. Sporan je Mostar (za Hrvatsku). monetarnu i finansijsku politiku -sprovođenje krivičnog prava i saradnja sa Interpolom.

Poboljšanje odnosa sa JU posle upada sovjeta u Čekoslovačku napredovalo je sve do kosovskih nemira 1981. Pitanje Kosova dovelo je Hodžu u dilemu. Kosovski Albanci su bojkotovali glasanje i na dan refernduma 114 poslanika kosovske skupštine proglasilo je Kosovo zasebnom republikom u okviru Ju. Posle 1978. On je stao na čelo Demokratskog Saveza Kosova 1989. Hodđa je oborio predlog za ujedinjenje. Srpska skupština izglasala je da se raspušta Kosovska skupština i vlada i da se sva ovlašćenja prebacuju na Bg. Kada je u junu ošlo do otvorenog razlaza izmeđ Tita i Staljina. albanski komunisti nisu imali više nikogu komunističkom svetu uz koga bi se svrstali. Pekingom.Albanija i njena vlada nikada nije otovreno ispoljavala teritorijalne pretenzije prema Ju. Hodžu je nasledio Ramiz Alija iz Skadra koji je 1980 preduzeo mnoge Šehuove nadlež. Posle 1981 Kosovsko pitanje je izvesno vreme uklonjeno sa dnevnog reda. Nastavljeni su Albanski protesti. Ogorčeni zbog gubitka povlastica koje su pokrajne imale po ustavu 1974. Međunarodna zajednica nije smela da dopusti Kosovu da napusti Ju. radikalnom Kinom. Rugova je izabran za predsednika Republike Kosovo. Kosovo. preko Velesa do Kumanova. a i vlasti u Bgu su naizgled tolerisale njeno postojanje. Jugoslovenske vlasti su se klonile novih međunarodnih komplikacija. On je sazvao sastanak CK. Albanija je podržavala niz organizovanih nereda na Kosovu 60-ih i 70 ih godina. Pokušali su da sklope saveze sa Jugoslavijom. Ulcinj) Treba napomenuti da Kosovski Albanci imaju određene rezerve prema Albancima sa Kosova jer bi onda oni bili nacionalni nosioci Velike Albanije. Nije dolazilo u obzir da Albanija priključi sebi Kosovo. Obnovila je veze i sa Nemačkom. Nacrt su napisali nove pol klase koje su se pojavile 80-ih. U Aprilu je pred Politbiro izneo formalni predlog da se Beogradu uputi molba da Albanija pristupi jugoslovenskoj federaciji i pokušaj stvaranja socijalističke federacije. U Kačaniku je 13 septembra poslanici kosovske skupštine proglasili su Ustav Republike Kosovo. Sa jedne strane on nije želeo da utiče na Kosovske Albance sa druge strane njegova partija bila je opredeljena za kulturno jedinstvo celokupne albanske nacije. Odnosi sa Grčkom su smekšali-spor oko severnog Epira ali pitanje manjina nije rešeno. Od te nagodbe kosovski Albanci nisu ništa dobili. Odatle potiče i Ibrahim Rugova. Albanija je u periodu posle 1978 do 1991 pila u izolaciji. Bar. deo CG tj Podgorica.Dodze kao sekretar KPA. Albanija se vratila u međunarodnu zajednicu.Sovj Savezom. nacionalistički albanski komun dobili su opravdanje da i sami odbace ideju o zajednici sa YU. Bosna je svima bila opomena u šta može da se izrodi oružani sukob. ne samo da bi to izazvalo buru na Balkanu već bi poremetilo unutrašnju ravnotežu u Albaniji između severnih Gega i južnih Toska jer su Kosovski albanci mahom Grge. Posle promena u Ju 1989 usvojen je na referendumu nov ustav 1990 za celu Srbiju. Zalagali su se za nezavisnost Kosova i Veliku Albaniju-Albanija.. Novi režim je jedva čekao promene da bi se izvukao iz izolacije. Krh Kosovski mir poremetio je Dejtonski sporazum.. 42 . Dejton je potvrdio da je Kosovo deo Ju. zato što je proamerička vlada Salija Beriše u Tirani tvrdila da su SAD prirodni zaštitnik Albanaca. Albanci koji su živeli u inostranstvu velikodušno su slali materijalnu pomoć. Bilo je to ogromno razočarenje. Pod njegovim rukovodstvom je sasvim glatko funkcionisala paralelna država koju su Ksovski Albanci osnovali 1990. nije mogla da ostane po starni svih promena koje su se dešavale na Balkanu. SAD. VB. Zapadna Makedonija (Od Bitolja.

na jugoistoku Srbije i na granici sa Kosovom. kradenih kola i narkotika.. godine Međunarodno je priznata tek 1920.. To je razlog zbog čega se javno ne izjašnjava o konceptu Velike Albanije i romantičarsko osećanje o Velikoj Albanije. Sa trvenjima u tom regionu rasla je zabrinutost međ zajednice pre svega zbog TV vesti i problemu izbeglica. ni Albanci sa Kosova. Makedoncima. Kontakt grupa je insistirala da se obe strane pojave 6. Grcima. OVK se prvi put na Kosvu pojavila 1997.Makedonie su za Makedoniju kao vid federacije. a to bi poništilo Dejtonski sporazum.prisutan je i inostrani faktor jer trendovi su intergracije a ne dezintegracije koji mogu dovesti do sukoba. Prvi ozbiljan incident dogodio se kada je OVK ubila 4 srpska vojnika na područiju Drenice. svi govore o nezavisnom Kosovu. Sačekana je sa nizom zahteva : da se posle 3 god na Kosovu raspiše referendum o budućnosti pokrajne i da NATO ima slobodan i nesmetan prolaz preko cele teritorije Ju. Napetost je opet eksplodirala 1999 u januara kada je u selu Račak pronađeno 45 leševa albanaca. Albnci traže da budu konstitutivan narod u Makedoniji. U drugoj polovini 90-ih nagomilala je oružije. Srpska delegacija je bila niskog nivoa. NATO i EU. medveđe i Bujanovca pretila je srpskim pol i dovela destabilizaciji tok kraja.. Postoji dosta Albanaca sa Kosova koji neće da se sjedine sa Albanijom jer je Kosovo mnogo razvijenije od Albanije. Zategnutost je proključala u Oktobru 1997 kada su albanski studenti izašli na demonstracije u Prištini. NATO je počeo da razmatra Kosovsko pitanje u martu 1998.februara na direktnim pregovorima u Rambujeu. i u Aprilu 1998 pojavila se suparnička organizacija i OVK. Savremeni medjunarodni polozaj i spoljna politika Albanije Albanija je stvorena na Londonskoj konferenciji 1913. Pošto ubeđivanje nije dalo rezultate. Za nekoliko nedelja OVK je držala celo područije Drenice..cigareta.. Organizovana je operacija Združen zbor kako bi se Beograd umirio.... Mnoga pitanja ostala su nerešena. U drugoj polovini 2000 došlo je do zabrinjavajućeg razvoja događaja u Preševskoj dolini.godine kada je ušla u Društvo naroda. 35. Veruje se da je OVK stekla bogatstvo u švercu prostitutki.. Oslobodilačka vojska Preševa. Ni Albanci nisu bili za saradnju jer je OVK trebalo da se razoruža u roku od 3 meseca. Porast nasilja pratio je i porast pol protesta.. Zvanična Tirana nijednom prilikom ne izlazi sa izjavama da žele da se Kosovo prisajedini Albaniji i zbog odnosa sa nama.Ukoliko bi se to desilo. Potpisan je Kumanovski vojno-tehnički sporazum i doneta je rezolucija 1244 SBUN po kojoj Kosovo ostaje sastavni deo SRJ kasnije SCG. onda ne bi bilo nikakvog razloga da Srbi iz Bosne ostanu u BiH. Agresija Nato je trajala 78 dana. 43 . Represija na Kosovu je dobila takve razmere da ju je čak i SPCrkva osudila u Januaru 1998. odlučeno je da se pređe na silu. Brinulo ih je to što albansko stanovniptvo u Makedoniji može da destabubilizuje Makedoniju. Rugovin pasivni otpor nikuda nije vodio. Sličan proces i u Zapadnoj Makedoniji gde su se Albanci takođe oružijem pokušali izboriti za svoje nacionalne interese-rešeno je Ohridskim sporazumom između Makedonske vlade i Albanaca uz posredovanje Amerike. Policija je žestoko reagovala. Niko od političara ne govori o konceptu Velike Albanije .a ljudi iz Z. što znači da bi mogli i da osnuju svoju neku teritoriju što opet sledi federaciji Makedonije.

Kanada. Bugarske do Crnog mora) ali od toga se skoro odustalo zbog novca koji treba da se ulozi.među prvima je uključena u Partnerstvo za mir. Od tada pa do danas strancima se ne preporucuje da nocu putuju kroz severnu Albaniju. Grcka je tada dobro zatvorila granicu. mada se radilo samo o par hiljada ljudi. poslala je policiju i donekle su kontrolisali situaciju. u svakom pogledu. oni imaju strah od njih jer su ekonomski jaci od Albanaca iz same Albanije i zbog cinjenice da Kosovski Albanci zele da im se nametnu kao vodje. Delom svog kopna (južnije od luke Valona zajedno sa jugoistočnim delom Apenisnkog poluostrva) stešnjava prolaz između Jadranskog i Jonskog mora kroz Otranska vrata . NATO-u. Jedino sto izvoze je struja a sve drugo im nedostaje pa cak i hrana. Makedonija se nije uplasila jer ih dele velike planine). potpisala je Helsinšku deklaraciju –član je OEBS-a Posle hladnog rata za vreme režima Salija Beriše otvara se još više ka zapadu. U CG oni ucestvuju u vlasti. u Evropi prva. Sever je manje razvijen. U Albaniji je poluanarhicno stanje. 1948 do 60ih Informbiro I Varšavski pakt 1968-1978 vezanost za Kinu –Hodža I njegov naslednik Aljju podržavaju separatiste na Kosovu. Kad nemaju spoljnog neprijatelja pocinju unutrasnja trvljenja zbog preraspodele moci Imaju mocvarno zemljiste ali i rude hroma i malo nafte. Ministarske konferencije balkanskih zemalja u Beogradu I Albanija prvi put učestvuje u nekim multilateralnim aktivnostim asim u UN. Do 1948 vezanost za SFRJ. Poslednja je u Evropi. Italija je uspostavila red i mir u ime EU. Od 1987-88. Skadarsko jezero je unisteno od sverca nafte i u tom pogledu imaju drugaciji stav prema CG. Albanije nije imala lake opozicione snage. Severna Albanija je prezivela zahvaljujuci svercu iz CG. druga je najjaca mafija u SAD. Jedno vreme su bili dobri odnosi sa Makedonijom (zajednicki interes put preko Albanije. SADpodrška albanaca na Kosovu I internacionalizacija Kosovskog pitanja.Posle drugog sv rata ima nekoliko faza spoljne politike D je na celu bio Enver Hodza (1944-1985) vladala je samovolja. Jedina nije bila na skupovima KEPS-a (33 zemlje. pocinju procesi demokratizacije i u balkanske integracije. Albanska drzava se otvoreno ne zalaze za Kosovske Albance. Zbog nestanka novca koji je bio u bankama-piramidalna stedionica-dolazi do raspada državnih institucija-policije i vojske i do pobune ljudi koji su oteli oruzje iz kasarne i to je izazvalo stanje anarhije u zemlji i straha u drugim zemljama (Grcka i Italija. Taj deo je danas narko centar. nosioci vlasti. Bio je brutalan vladar i nakon njegove smrti pocelo je popustanje. dok na jugu postoje turisticka letovalista. SAD) do smrti Hodze. Veliki Trnovac je narko centar Balkana. U politickom pogledu oni se krecu ka integracijama. Glavni partner Albanije je Italija. Albanski lobi je izuzetno jak –naročito u Kongresu SAD. 1991. pa su Albanci masovno bezali brodovima u Italiju. Italija je bila u panici. Albanska narko mafija zaradjuje milijarde $ godisnje. 1988. Prema površini teritorije i broju stanovnika -3 miliona ona pripada grupi malih država. U Albaniji razlikujemo dva dijalekta : Na severu Greke (demokrate-Beriša) I na jugu Toske(nacionaliste) 44 .

Zivkov je doziveo politicki kraj 90-tih i nakon toga dolazi do stvaranja novih politickih partija. Njegova moc je bila velika.tj. dok Socijalisti smatraju da bi Bugarska trebalo da zadrži status vojen neutralnosti. Razlika je kad je reč o pristupu vojno-pol savezima: Savez demokratskih snaga sa Petrom Stojanovom zalaže se za puno članstvo u EU I NATO. sarolikih od levice do desnice. Savremeni medjunarodni polozaj i spoljna politika Bugarske Bugarska nije imala nasilnu drustvenu promenu ali je krajem 80-tih doslo do smene tadasnjeg predsednika Todora Zivkova koji je od tada u kucnom pritvoru i do danas mu nije sudjeno. Jedan od ključnih karakteristika spoljnopol orijentacije Bugarske je da se balansiranjem između zadovoljavanja Američkih I nemačkih interesa na ovom delu Balkana ostvari maksimalno približavanje EU.Cilj Bugarske je bio izgradnja privrednog sistema po ugledu na zemlje razvijenih tržišnih ekonomija. liberalizacija ekonomskih odnosa i privatizacija. Bugarska je pristupila Partnerstvu za mir 1994 ali teži prijemu u punopravno članstvo NATO jer se u Bugarskoj ocenjuje da samo članstvo u NATO paktu daje Bugarskoj garanciju za nacionalnu bezbednost. Bugarska je nastojala da što pre uđe u sistem međunarodnih finansijskih I drugih institucija ali te institucije dobijanje kredita uslovljavaju drugim političkim zahtevima a između ostalog i spoljno-političkom orijentacijom. Bugarska se kao i druge bivše soc zemlje našla pred izborom: 1.WB .Turci koji se tretiraju kao pomaci jer su odvojeni od matice. U predizbornim platformama sve partije su za uključivanje e Evropsko političke ekonomske strukture I integracije. U Bugarskoj zivi muslimanska nacionalna manjina . Ili da vodi nezavisnu spoljnu politiku 2. Oslobađanjem od spoljno-političkog uticaja Moskve. -Iscrpljena i niskoporoduktivna privreda Bugarske. Ranija zavisnost Bugarske od Bosne zamenila je zavisnost od Zapada. 45 . Bugarska prolazi kroz klasičan koncept tranzicije u 3 faze: čvrsta monetarna i fiskalna politika. Bugarska je kao i ostale socijalističke zemlje izgubila samostalnost u vođenju spoljne politike čak joj je i MMF uveo jedan mehanizam za uspostavljanje ekonomskog starateljstva nad državom. to je bio dovoljan preduslov za raspadanje ekonomskog SEV i vojnog saveza –Varšavskog pakta. Uspostavljanjem višepartijskog političkog sistema razbijena je komunistička ideološka monolitnost bivših soc zemalja. NATO. ili da se orijentiše ka razvijenim kapitalističkim zemljama Zapada (za šta se i opredelila) iz sledećih razloga: . radikalne promene ka tržišnoj privredi mogla je samo da izvede uz pomoć zapadnih zemalja.Jadransko-Jonski autoput 36. prevelika pa je zbog toga partija zelela da ga skine.MMF. Tokom transformacije unutar političkog i privrednog sistema u Bugarskoj su izražene jake tendencije za promenom spoljnopolitičke orijentacije.

Bugarska ima problem nacionalnog duga. ali mirnom politikom sacuvana je vojska od stresova. Bugarska je imala veliki problem priznanja makedonske nacije i jezika. a Bugari su uzimali kao i mi. Potpisivanjem Dejtonskog sporazuma. Ranije je bila centar piraterije i virusnih centara koji su stvarani kako bi unistili zapadne informacione sisteme. Bugarska je bila isturena ruka Varsavskog ugovora. nacionalni dohodak joj je malo visi od naseg. Ali to nije uticalo na njihov nacionalni dohodak jer profit nije veliki zbog jako rigoroznih kriterijuma EU. isao je kroz Bugarsku sto je prednost a i slabost. bivsa tajna policija. Tada se 150.000 pomaka seli u Tursku misleci da ce im tamo biti bolje. kojim je okončan sukob. Veliki interes Turske u Bugarskoj bile su saobracajnice bez koje Turska nije mogla da funkcionise. Medjunarodna organizacija tada urgira i na taj nacin se vraca jedan deo pomaka koji osnivaju svoju politicku stranku (oni se sada kotiraju na 4-5 mestu). Posle Balkanskih ratova deo Makedonije pripao je Bugarskoj. Ekonomski je zaostala. 46 . Savremeni međunarodni položaj i spoljna politika Bosne i Hercegovine (zbornik:Stojkovic. pogotovo relacija Nis-Sofija. Izvrsili su reformu. ali Bugarska ih ne zeli. preko Slovenije. EU im je glavno trziste ali zbog velike konkurencije nisu ekonomski uspesni.orjentisani ka SAD. nakon smene Zivkova oni zele da se vrate. On insistira na ocuvanju poljoprivrednog sektora i posto su nama uvedene sankcije ona je preuzela nase trziste. a sto se tice drzave prvi su je priznali. Glavni koridor (njen tranzitni interes). Oni su nosioci tog sverca i niko im se ne moze suprotstaviti. princip etničke podele potvrđen je kao baza državne organizacije koju čine dva entiteta nastala u toku oružanih sukoba: Federacija BiH i Republika Srpska. javlja se politicko nezadovoljstvo muslimana koji zele da napuste Bugarsku i Zivkov im to dopusta. visoku stopu zaduzenosti. To je njena slaba tacka zbog koje je pritiska Zapad. Dejtonski sporazum tačno i izričito utvrđuje da nova država BiH zadržava subjektivitet bivše republike BiH u pogledu međunarodno priznatih granica i članstva UN. Veliki broj bivsih obavestajaca je presao u taj sektor. Prema ovom sporazumu. utvrđen je novi Ustav BiH. takodje. koji je odredio novi međunarodno-pravni položaj ove zemlje. Turska im je obezbedila smestaj. deficit u spoljno-trgovinskom poslovanju sa Sovjetskim Savezom. Ne samo za Bugarsku vec i za ceo Bliski istok Bugarsku koridor 10 je jako znacajan.1986-87. uglavnom bivsi udbasi. Problem u Bugarskoj je droga i ona je glavni put sverca droge sa Bliskog istoka. Damian) BiH priznata je kao samostalna država u Aprilu 1992. Vojno nisu jaki. Turska moze da zaobidje i Bugarsku i Grcku pomorskim putem. jezika i makedonske manjine u Pirinskoj Makedoniji koja joj je pripala posle Balkanskih ratova Pomaci su bili “kost u grlu” Bugarske ali Turska to nije zloupotrebljavala. ali posto im nije bilo kako su ocekivali. Bugarska ne priznaje postojanje makedonske nacije. 37. imaju. Causesku je izbegavao da uzima kredite. Bilateralni sporazumi izmedju Makedonije i Bugarske pisani su na francuskom jeziku zbog rasprave oko jezika.

Tuzlu i Zenicu. Sve funkcije vlasti i ovlašćenja koja nisu izričito dodeljena institucijama BiH pripadaju entitetima.Nadležnost zajedničkih institucija obuhvata spoljnu politiku i trgovinu. monetarnui finansijsku politiku. Hrvatska ipak nije u punoj meri zadovoljna jer je ostalo nejasno pitanje Mostara. carinsku. jer Zapadna Hercegovina predstavlja zaleđe dalmatinske obale i. najveći deo saradnje naše zemlje (ekonomska.kulturna) odvija se sa Republikom Srpskom. kao vrhovni akt BiH. SCG je glavni eko i trgovinski partner Republici Srpskoj ( možda-nismo sigurni u ovu informaciju da 80% trgovinske razmene ide na Republiku Srpsku a 20% na Federaciju) Saradnja Republike Srpske više nije usmerena na Srbiju nego na Crnu Goru. Možemo reći da je Hrvatska ima značajnih teritorijalnih aspiracija na BiH i to posebno na zapadnu Hercegovinu (što zbog velikog broja Hrvata. kojeg bi voleo da vidi u hrvatskom entitetu. ima prioritet kako nad njenim zakonskim odredbama tako i nad ustavima i zakonima entiteta koji nisu sa njim saglasni. kao i da ni pod kojim uslovima oružane snage stupiti na teritoriju drugog entiteta bez odobrenja vlade tog entiteta i predsedništva BiH. Ovakva dimenzija Dejtenskog sporazuma u oblasti naoružanja je proizašla iz nastojanja međunarodnih faktora da se i neposredno okruženje BiH.godine je održan u Parizu sastanak između Slobodana Miloševića i Alije Izetbegovića na kome je dogovoreno uspostavljanje diplomatskih odnosa na nivou ambasada. Sprovođenje nadležnosti zajednice na zakonodavnom i operativnom planu vezano je za Skupštinu. rešenje statusa grada Mostara. jedinih suseda BiH. tako i zbog njenog strategijskog značaja za Hrvatsku. ali ne većinskog stanovništva(država koja nema većinski narod) BiH ima jednu specifičnu situaciju – to su specijalne paralelne veze. Ustav. a Muslimani Sarajevo. dalmatinksa ostrva bi se našla u nepovoljnoj situaciji u vojnom smislu). Podelom teritorije BiH na Muslimansko-Hrvatsku federaciju i Republiku Srpsku. Bjeljinu. Pitanjima odbrane treba da se bavi Stalni komitet predsedništva. ako bi ona potpala u pogrešne ruke. u značajnoj meri su zadovoljeni i politički interesi naše zemlje i Republike Hrvatske. Republika Srpska vodi svoju spoljnu politiku a 47 . sprovođenje krivičnog prava i saradnju sa Interpolom. Stim u vezi. Delovanje Centralne banke i finansija su u rukama BiH. Što se tiče odnosa SCG sa BiH. što bi za posledicu imalo i stabilizaciju u oba etinteta u BiH. 1996. a to su SCG i Hrvatska nađu u poziciji da smanje sopstveno naoružanje. Entiteti se obavezuju da neće pretiti silom niti upotrebiti silu protiv drugog entiteta. posebna i izuzetno značajna obaveza naše zemlje prem BiH na vojnom planu je i odredba koja u kontekstu mere regionalne stabilizacije nalaže našoj zemlji smanjenje teškog naoružanja i oružanih snaga za 30%. Srbi i Muslimani dobili svoje političke centre moći. Bosna je zemlja koja ima ime. Srbi su dobili Banja Luku. Zagreb zato smatra jednim od krupnih političkih pitanja u BiH. U spoljnoj politici BiH nema neko strateško opredeljenje a cilj joj je Evropska Unija. Republika Srpska je 1997 potpisala sporazum o specijalnim vezama između SRJ i Republike Srpske. Oba etinteta mogu da zaključe sporazum sa drugom zemljom. Naime Zagreb smatra da su dva entiteta. Vojna dimenzija odnosa između SCG i BiH proizilazi iz Dejtonskog sporazuma. Federacija ima takve veze sa Hrvatskom. Brčko. Predsedništvo i Ministarski savet. BiH nije u Partnerstvu za mir ni u NATO-u.

000km kvadratna teritorijalnog mora) i još dvostruko toliko u okvru ekonomske zone. u kojoj su Hrvati po popisu iz 1991 činili 78%. mala gustina naseljenosti i vrlo niska stopa prirodnog priraštaja. -Geoplitičke determinante spoljne politike Hrvatske su: a) Veoma povoljan geografski prostor kojim prolaze značajne kontinentalne i regionalne kopnene i vazdučne saobraćajnice. jer ju je. Međutim one dele međusobno ambasadorska mesta.2%. ali je ta struktura nakon rata promenjena u korist Hrvata.028km d) Problemi granica: Sa Slovenijom oko Piranskog zaliva (problem više psihološke prirode nego realni).538 km kvadratna a br stanovnika 4.344 –popis iz 1991) c) Relativno mali broj stanovnika. recimo da ukine neki zakon koji su doneli bilo koja od dve entitetske skupštine. granica kod 48 . mislim da može. već na četri dela. Veoma značajnu otežavajuću okolnost u odnosima SCG i BiH predstavlja tužba BiH protiv SCG(SRJ) za genocid kod međunarodnog suda pravde u Hagu. Srbi 12. c) Izuzetna dužina državnih granica -2. Mekoh trbuha Hrvatske. svega 7 promila. (bilo) moguće preseći ne samo u regionu tzv.5 miliona). d) Relativno homogena nacionalna struktura. Damian) Determinante spoljne politike Hrvatske Specifičnosti geografskih i demografskih karakteristika kao determinanti spoljne politike Hrvatske su: a) Neobičan geografski položaj (takozvana kiflica ili potkovica) b) Relativno veliki akvatorij (31. suočena sa problemom značajnijeg porasta manjinskih naroda.8miliona).federacija svoju i stvara se veliki problem. Treba pogledati podrobnije o instiuciji Visokog predstavnika za BiH (to je sada Pedi Ešdaun) Visoki predstavnik ima velika ovlašćenja.760. sa BiH (nisu ozbiljni problemi-kod Bihaća. ali nije došlo do uspostavljanja njihovih diplomatskih odnosa. b) Nepovoljni geografski oblik koji Hrvatski čini veoma osetljivom na eventualno nezadovoljstvo stanovništva srpske nacionalnosti i njihove moguće teritorijalne aspiracije. što je svrstava u retke neostrvske zemlje čiji je akvatorij daleko veći od teritorije (površina teritorije 56. Makedonije ili BiH. u prekomorskim zemljama (oko 1. od kojih su mnogi i danas prilično vezani za Hrvatsku. 38. veoma duga i razuđena obala. Savremeni međunarodni položaj i spoljna politika Hrvatske (Zbornik: Stojković. e) Veoma veliki broj ( u odnosu na ukupno stanovništvo) iseljenih Hrvata i njihovih potomaka u Evropu (skoro 1. u sadejstvu sa srpskim snagama iz susednih država SCG i BiH. a posebno nakon masovnog egzodusa Srba. ali to samo teorijski može otovriti probleme jer za razliku od Srbije. U okviru Dejtonskog sporazuma izvršeno je uzajamno priznanje SRJ i BiH. a Jugosloveni 2. Hrvatska nije.2%. To je regulisano 1996 na sastanku Miloševića i Izetbegovića u Parizu.

b) Hrvatska je vrlo brzo uspela postati članica velike većine međunarodnih (vladinih) organizacija. c) Finansijsku situaciju karakteriše stabilnost valute i prilično niska inflacija. tj nizak nivo razvjenosti u evropskim okvitima i relativno razvijen aprivreda u originalnim okvirima.000 dolara. što Hrvatku čini najzaduženijom zemljom u tranziciji po stanovniku. denacionalizacije. Torpedo. Končar. Hrvatska dugovanja stranim zemljama. recimo tenkova). c) Hrvatska nema značajnih ni globalnih ni bilateralnih problema sa trima njvećim državama: SAD. Rusijom i Kinom. tranzicije privrede (i društva).000 pripadnika. Sa većinom tih zemalja uspostavljen je vrlo liberalan režim kretanja ljudi. ostajanja bez zaposlenja. NATO. -Od ekonomskih determinanti spoljne politike Hrvatske najvažnije su: a) Srednji nivo ekonomske razvijenosti u svetskim razmerama. Ograničene finansijske mogućnosti Hrvatske utiču i na mogućnost dalje ekspanzije vojne sile. itd. nakon Rusije.g. b)Zbog specifičnih prilika Hrvatska je forsirano razvijala vojnu industriju (proizvodnja. a nedugo nakon toga i u KEBS. Visoki trgovinski deficit pokriva se visokim iznosima deviznih doznaka radnika-migranata i iseljenika. -Bitne determinante spoljne politike Hrvatsk vojne prirode su: a) Relativno moćna (barem u regionalnim okvirima) vojna sila.. vojna proizvodnja odvija se u oko 300 firmi (najznačajnije su: Đuro Đaković.g. što podrazumeva napuštanje jugoslovenske i sovjetske vojne tehnologije i prelazak na tehnologiju NATO-a.. Ona je članica i OEBS-a. NATO). Centralnoevropske inicijative. slično ostalim zemljama bivšeg socijalističkog sistema. A996.) Za Hrvatsku se poseban problem javlja bog nastojanja da se što brže priključi zapadnim vojnim integracijama (Partnerstvo za mir. Do sada nije uspela postati član samo STO (ima status posmatrača) kao i CEFTA-e i što je sa stanovišta Hrvatske spoljne politike najbolnije evroatlanskih integracija – EU. Bokokotorski zaliv-kompromis je nađen u zajedničkom patrolitranju crnogorske i hrvatske pogranične policije. 1992.g. Prema nekim podacima. i da u gotovo sve evropske zemlje građani Hrvatske mogu putovati bez viza. je praćen brojnim problemima privatizacije.primljena je u UN. -Od međunarodno političkih determinanti spoljne politike Hrvatske treba izdvojiti: a) relativno brzo postizanje međunarodnog priznanja i uspostavljanje i razvijanje diplomatskih odnosa sa velikim brojem država.međutim od 1995. kao rezultat njene prioritetne izgradnje tokom rata 1991.5 milijardi dolara ukupnog duga. Prema hrvatskim izvorima bruto nacionalni dohodak po glavi stanovnika je najmanje 7.. Tuđman navodi iznos od 4. i prihodima od turizma i saobraćaja. b) Proces tzv. počinje period privremenig rasta. Hrvatska vojska broji oko 60. uključujući i deo ukupnog duga bivše SFRJ. Neki zapadni analitičari navode podatak od skoro 6 milijardi dolara. Saveta Evrope. Sa SAD su bili ostvareni odnosi ~strateškog 49 . sa SCG problem na Dunavu kao i problem Prevlake(za Hrvate je više problem psihološkog karaktera nego strateškog.Neuma-to je obala dužine 5km –deca idu sa pasošima u školu).

c) Na osnovu dosadašnje prakse. Tačku na « i « ostvarenje ovog cilja predstavljalo je međusobno priznanje Hrvatske i SRJ avgusta 1996. U tome je ostvarila relativno skorman uspeh. kasnije prijemom u NATO jedan je od prioritetnih ciljeva u kupnoj pol Hrvatske. Hrvatska je uglavnom imala značajnu podršku SAD. hrvatska vlast je bila prisiljena forsirano graditi sistem odbrane i naoružavati je. b) višestranalki partijski sistem. e) ulazak u evroatlanske integracije f)Odbijanje uključenja u Balkanske integracije (smatraju da nemaju kulturnih sličnosto sa Balkanom već više sa centralnom Evropom jer su bili pod AU) Takođe koriste i religiju kao instrument. preko dobrih (uz određena nerešena pitanja) sa zapadnim susedima Slovenijom i Italijom. traže da budu kao Norveška. U odnosima Hrvatske sa Rusijom postoji određena rezerva o ruskom prosrpskom stavu tokom jugoslovenske krize. sa sistemom podele vlasti. Mnogi su protiv ulaska u EU.partnerstva~.država je parlamentarne demokratije. c) Ostvarenje vojne sigurnosti – ušavši u ratne sukobe bez regularne vojske. slobodnim tržištiu. To nisu održivi pravni argumenti već politička želja i kompleks. tako i značajnog izvora sirovina) SFRJ. kao i predsednik vlade. do protivrečnih(zbog podrške na rečima.Osnovni ciljevi: a) Ostvarenje nezavisnosti i međunarodnog priznanja – taj cilj je bio karakterističan za period 1991-1992 god i ostvaren je relativno brzo. što neke navodi na zaključak da se radi o tzv polupredsedničkom sistemu. Taj drugi zadatak ostvarivala je uporednim razvitkom vlastite vojne industrije i (zbog embarga UN na izvoz oružija na prostore buvše SFRJ) ilegalnim nabavkama oružija na tzv. -Specifična pitanjaJedno od njih je pitanje odnosa sa Hrvaskim iseljeništvom u svetu. Pitanje odnosa prema 50 . Lobiranje i pomoć iseljenih u procesu osamostaljenja Hrvatske je značakna. -Od unutrašnjih političkih determinanti spoljne pol Hrvatske treba navesti: a) Po svom sistemu . d) Odnosi sa susedima su različiti – od vrlo dobrih (bez otvorenih pitanja) sa severnim susedima Mađarskom. ministri inostranih poslova i odbrane. Priključenje Partnerstvu za mir. Javno mnjenje je zbog Gotovine podeljeno po pitanju ulaska u EU. ali uz veoma značajnu ulogu Predsednika Republike. ali ne toliko u suštinskim strateškim opredeljenjima) sa BiH i nerešenih(osim osnovnog priznanja i uspostavljanja diplomatskih odnosa) sa SCG. Austrijiom. b) Osiguranje teriorijalne celovitosti – Ovaj cilj je prisutan od početka rata u Hrvatskoj do danas i ostvarivan je i diplomatskim i vojnim putem. Glavne karakteristike spoljne politike 1. Hrvataska je nastojala nadoknaditi preorijentacijom na svetsko tržište. Hrvatska je stigla do statusa kandidata za ulazak u EU. d) Razvitak (što povoljnijih) ekonomskih odnosa sa svetom – gubitak ekonomskog potencijala (kako značajnog izvoznog tržišta. bitnim kreatorom spoljne politike Hrvatske može se smatrati Predsednik Republike.

-Grčka privreda se zadnjih decenija uz povremene manje uspone i padove nalazi u stagnaciji. stvaranjem povoljnijeg odnosa snaga prema Turskoj. godine. Savremeni međunarodni položaj i spoljna politika Grčke (Zbornik: Stojković i Damian) Moderna Grčka spoljna politika. Brojne okolnosti kao što su pitanje Makedonije. koji traje do danas. Rast društvenog proizvoda ima endenciju usporavanja zadnjih 30 godina (posebno u odnosu na druge zemlje EU) . može se označiti kao period diversifikacije grčkih spoljno-pol veza dodajući pored bliskih odnosa sa SAD i jačanje veza sa Evropskom Zajednicom. 39. Posle smrti premijera i vođe PASOK-a Andreasa Papandreua 1996 g. izgleda da Grčka. Pobeda PASOK-a na izborima 1993 nije donela značajnu pol stabilnost. posle skoro pune decenije političkih previranja i nestabilnosti.a praktično odugovlačenje sa ispunjavanjem obaveza izručenja. Grčka smatra da se novi vojni potencijal Turske može manifestovati protiv Grčke ili na Kipru ili u Egejskom moru u Trakiji ( pod izgovorim zaštite Turske manjine) Takođe se mstra da izbijanje sukoba na Kosovu 51 . Sve dok je tako. koja datira od priznavanja njene nezavisnosti od strane Evropskih sila 1832. čiji je član u međuvremenu postala. na putu ka periodu unutrašnje političke stabilnosti. kao i bliže kontakte sa Balkanski državama. Kraj 80-ih i početak 90-ih godina je period koji karakteriše politička nestabilnost u Grčkoj.dovele su do jačanja patriotskih i nacionalističkih osećanja u javnom mnjenju. pitanje Kipra.. Dve dominantne partije : PASOK i Nova Demokratija-smenjuju se na vlasti. Zajednički element za sva ova tri perioda je grčki odnos prem Turskoj i jjena percepcija Turske kao glavne opasnosti za sigurnost Grčke. I dolaska na te funkcije Kostasa Simitasa. Drugi period. demokratskih i autoritarnih. Treći period. da očuvaju jedinstvo grčke države pred izazovima II svetskog rata i građanskog rata koji je usledio. Prvi period koji je trajao od Grčko-Turskog sukoba 1922 godine.SPOLJNE DETERMINANTE a) Turska kao najveći bezbednosni rizik za Grčku – percepcije potencijalne vojne pretnje Turske u odnosu na Grčku imaju duboke istorijske korene ali su naročito pojačane od vremena Kiparske krize 1974. karakterisao je određeni ekspanzionizam mlade grčke države čiji je glavni spoljno-politički motiv bio da dođe u posed delova tradicionalnih grčkih maloazijskih oblasti koje su još uvek bile pod turskom vlašću. može se grubo podeliti u 3 perioda. Sve važnije spoljno političke inicijative Grčke bile su motivisane.Haškom sudu – za Hrvatsku je karakteristično formalno prihvatanje. nijedna Grčka vlada nće moći da smatra Tursku pravim savznikom. Turska je iako saveznik u okviru NATO-a iskoristila vojnu silu za okupaciju sverenog dela Kipra i odande proterala oko 200. koji je trajao do 1974 godine karakterišu napori niza grčkih vlada. direktno ili indirektno.000 kiparskih Grka. kriza sa Turskom oko egelskog ostrva.

Grčka vlada je pokazal značajan interes za Balkan. strasti su počele da stišavaju i da se osećaju negativni ekonomski i politički efekti embarga. a takođe. može predstavljati veliku opasnost po Grčke bezbednosne interese. -Balkanska nestabilnost kao bezbednosni rizik za GrčkuIzmeđu 1981 i 1989. Grčko javno mnjenje ima pozitivno mišljenje o nama i osećaja simpatije prema nama. Ono što je vidljivo jeste to da Grci kupuju i ulažu u infrastrukturu u Albaniji. PASOK-ova Balkanska politika težila je da ostvari bliske veze sa svojim sevrenim susedima. Grčko-Bugarsko zbližavanje je počelo padom Grčko-vojne hunte 1974. Tu je i bojazan da bi nova Makedonska država mogla podpasti pod jači uticaj Bugarske ili Turske. Glavni oslonac PASOK-ove Balkanske politike je bilo stvranje specijalnih odnosa sa Bugarskom. Što se tiče odnosa sa našom zemljom. Dodatna motivacija z atkvu politiku bila je kontrabalansiranje Turskog uticaja u regionu. Uprkos činjenici da su te dve zemlje pripadale različitim vojnim i političkim blokovima. više stotina hiljada albanskih migranata. Nova Bugarska vlada prešla je na politiku postepenog jačanja saradnje sa Turskom. može dovesti do jačanja Turskog uticaja i na severnim Grčkim granicama. koji su uglavnom ilegalni gastabajteri.koje bi bila na neki način uvučena i Makedonija. Za Grčku. najnepovoljniji scenario raspleta konflikta na jugu Balkana bilo bi izbijanje ratnih dejstava na Kosovu. koji je bio na snazi skoro 2 godine. Činjenica je da su Bugraska i Turska bile prve zemlje koje su priznale samostalnu makedonsku državu i to pod imenom Republika Makedonija-to je dalo dodatno opravdanje za Grčku zabrinutost. U međuvremenu. Za Grčku Makedonsko pitanje ima više aspekata. Od samog početka Jugoslovenske krize Grčka je svojim stavovima. a i brojnim diplomatskim i humanitarnim inicijativama pokazala da ima nepristrasan stav u Jugoslovenskom konfliktu. To bi po njihovom mišljenju. 52 . možemo reći da su oni prijateljski. osnovu njihovog zbližavanja činila je Turska opasnost. Verovatno glavni razlog tome (pored verskih i istorijskih razloga) je to što se Grčki i naši nacionalni interesi nigde ne suprotstavljaju. (IzolovanostGrčke u EU po tom pitanju i pritisak SAD) Makedonija je primljena u UN pod kompromisnim imenom Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija -Grčka politika prema Albaniji uslovljena je činjenicama da u južnoj Albaniji živi značajna Grčka manjina (između 300 hiljada i 500 hiljada) da se u Grčkoj nalazi.godine.Papandreu prvi put bio Grčki premijer. i Tursku. direktno ili indirektno. Grčka reakcija na proglašavanje nove Makednoske države pod imenom Republika Makedonija bila je zatvaranje granice prema njoj i uvođenje ekonomskog embarga. verovatno uvuklo u rat i Albaniju i Makedoniju. godine za vrme dok je A. Grčko protivljene imenu Republika Makedonija zasnovano je na tome jer je to još iz vremena Aleksandra Makednoskog istorijsko ime Grčke severne pokrajne Makedonije. Todor Živkov je krajem 80-ih iz Bugarske iselio nekoliko stotina hiljada Bugarskih turaka i Pomaka. To je i ujedno bio kraj Grčke politike specijalnih odnosa sa Bugarskom. Do promene u Grčkoj politici prema Bugarskoj došlo je psole pada Todora Živkova i promene Bugarske politike prema Turskoj i prem Turskoj manjini u Bugarskoj. koje bi uvuklo Kosovo i Makedoniju. i da dalje otvaranje Albanskog pitanja.

-Drugi problem spoljne politike vlade u Skoplju sadržan je u odnosima sa Bugarskom. Iz tih razloga traženje većeg oslonca u Evropskom sistemu bezbednosti je za Grčku postalo određena alternativa. čiji su vojnici u oba svetska rata okupirali Makedoniju. godine. Drugim rečima. Predsednik Albanije zalaže se za rešavanje problema diplomatskim putem . u Grčkoj je viđeno kao veoma povoljna mogućnost. Imajući u vidu Tursku pretnju. osnovna karakteristika spoljne politike Makedonije sastoji se u oslanjanju i povezivanju sa zapadnim silama. Albanci su počeli da traže nezavisnost (1992. u Aziji i uopšte u muslimanskom svetu. a u prvom redu sa SAD. Zbog toga što Turska ima vrlo važnu ulogu u Američkim dugoročnim planovima na Bliskom istoku. Savremeni međunarodni položaj i spoljna politika Makedonije (Zbornik: Stojković. Dakle. 40. tj Makedonija je za Bugarsku samo još jedna Bugarska država. Odmah po sticanju nezavisnosti Makedonije. Ako se ustanovi zajednička politika odbrane ona će po definiciji garantovati bezbednost od agresije spolja svim zemljama članicama. Ovi unutrašnji problemi Makedonije umnogome opterećuju njene odnose sa Albanijom. koja priznaje Makedoniju.GRČKA U POTRAZI ZA ODGOVARAJUĆIM MODELOM BEZBEDNOSTI Smatra se da NATO. u bivšim Sovjetskim republikama. ali je smatra državom koja ne pripada isključivo makedonskom narodu.a li je stavio do znanja da njegova vlada u slučaju izbijanja rata u Makedoniji neće stajati skrštenih ruku. (dijalekt) bugarskog jezika. Inače. Dakle zaključak je da u Makedoniji postoje konfliktni odnosi između Makedonaca (koji prem propisu iz 1994 čine oko 67% populacije te zemlje) i Albanaca (oko 23% populacije) koji su u osnovi slični onima na Kosovu. Uprkos mišljenju Badinterove arbitražne komisije da Makedonija ispunjava uslove za međunarodno priznanje. a izbili su i sukobi sa Makedoncima) Albanci iz Makedonij.g održali su sopsteveni referendum na ome se 90% izjasnilo za nezavisnost u odnosu na Makedoniju. sa SCG na severu i sa Albanijom na zapadu. pokušavajući da realizuju koncept Velike Bugarske. Makedonija se graniči sa Grčkom na jugu. Turska ima veliki strategijski značaj za SAD i NATO. Bugarska je priznala makednosku državu ali ne i postojanje posebne Makedonske nacije. Evropski bezbednosni okvir ima određene prednosti za Grčku u poređenju sa Atlanskim. Makednija ima velikih problema sa Albanskom populacijom na svojoj teritoriji. zbog svoje globalne uloge više valorizuje strateški značaj Turske za Savez nego principijalne stavove Grčke. NATO nije u mogućnosti da u sukobu između Grčke i Turske arbitrira u korist Grčke. Vlada iz Tirane smatra da je popis stanovništva lažiran i da Albanci čine 40% Makedonije. Grčka bi u tom slučaju mogla da računa na podršku EU. Damian) Od sticanja nezavisnosti. Makedonija nije bila priznata sve do kraja Jula 1992. Albanci su osnovali i svoj univerzitet u Tetovu. Bugarsko rukovodstvo smatra da makedonski jezik predstavlja samo jednu varijantu. 53 . Skoplje je posle Tirane drugi najveći albanski grad. kao i oni sa Kosova organizovali su sopstvene paravojne jedinice. Formiranje zajedničke odbrambrene politike u okviru EU. sa Bugarskom a istoku.

Moderna makedonska država ima ogroman geopolitički i geostrateški značaj. Makedonija je ranije. Nakon Slovenije. 54 . Sjedne strane. Grčka negira postojanje posebnog Makedonskog identiteta. spor je i oko zastave( zvezda na zastavi pronađena je u grobu Fiilipa Makedonskog). Povezuje i Solun i obezbeđuje izlaz na Egejsko more a i čitav prostor od južne ka severnoj Srbiji. bila dosta zavisna od celokupnog Ju tržišta. koji je priznavao i sam Bizmark govoreći o geopolit značaju makedonske teritorije u 19 veku. Zbog toga je Mekedonija od velikog značaja i za NATO koji danas ima svoje baze preko kojih kontroliše Balkan i Bliski istok. Makedonija je ipak postala član UN pod privremenim. Makedonija je druga bivša Ju republika koja je 1995. tim putem teži se postizanju veće fleksibilnosti stare Grčke opomenutim spornim pitanima. Makedonska vlada ulaže značajne napore u cilju razvoja uzajamnoh odnosa. Makedonsko rukovodstvo smatra da prisustvo amerikanaca u toj zemlji ojačava i njenu političku poziciju u odnosu na Bugarsku. uspostavljanje pol i vojne saradnje sa SAD trebalo bi da posluži za pacifikaciju Albanske manjine u Makedoniji. od SFRJ. uključujući promenu imena Makedonije (strahujući od mogućih budućih teritorijalnih aspiracija ove bivše Ju republike prema severnim delovima grčke teritorije).Atraktivnost geopolitičkog položaja Makedonije potiče u prvom redu iz činjenice da njen središnji deo obuhvata jedan segment Vardarko-Moravske doline kojom prolaze kopnene saobraćajnice koje spajaju Zapadnu i Severnu Evropu sa Bliskim istokom i susednim regionima. godina postala članica programa Partnerstvo za mir a sklopljen je i sporazum kojim SAD i Makedonija uzajamno dozvoljavaju boravak na svojim teritorijama neograničenog broja vojnika druge strane. On je isticao da onaj ko vlada< Makedonijom vlada čitavim Balkanskim poluostrvom. Sa druge strane. Politički sistem ove zemlje čini se nestabilnim. 70-tih pa i 80-tih na vlasti je bio Causesku (dosao na vlast 1963)cija je politika bila diktatorska unutar zemlje. Takođe. . Treće. Svi oni koji žele da iz severne i Zapadne Evrope dođu do Bliskog istoka ili Srednjeg moraju da idu preko Makedonije. Možemo zaključiti da prisustvo stranih trupa na teritoriji Makedonije jača.Glavni razlog za to ležao je u protivljenju Grčke koja je postavila određene usove za priznanje. tj preventivno deluje prema eventualnim Bugarskim aspiracijama koje bi mogle dovesti u pitanje Makedonsku nezavisnost. U ekonomskom smislu. tehničkim imenom Bivša Ju Republika Makedonija. 41. a njene odbrambrene snage su relativno slabe. Makedonija raspolaže sa najmanjim ukupnim brojem aktivnih i rezervnih vojnika u poređenju sa susdnim zemljama. Nakon nestanka jedinstvenog tržišta Makedonska privreda je i dalje nerazvijena. inače krhku bezbednost zemlje. Savremeni medjunarodni polozaj i spoljna politika Rumunije Rumunija je prva dozivela veliku drustvenu promenu jer tokom 60-tih.

1989. pobeda reformisane komunisticke snage u socijalni blok. Zrtve su ne samo manjine u Rumuniji vec i sami gradjani Rumunije. U okolini Temisvara postoji oko 55 . imali su pravo politickog predstavljanja. cinilac rusenja vlasti. povredjenih. Ulaskom zemalja sa Balkana u Nato sve se vise steze obruc oko Rusije. Drustvena revolucija je izbila i bila je iznenadjujuca za sve i niko je nije predvideo. 90-tih su odzani demokratski izbori.Sto se tice medjunarodne. U okolini Temisvara zivi veliki broj Nemaca. Rumunija je priznavala nasu manjinu.000. Takodje. Rusi su ostali korektni i omogucili su im da prezive. drugi smatraju da je to ucinila upravo tajna policija. Rusija je donekle kupovala Rumunsku spoljno-politicku poziciju. spoljne politike on je bio mnogo liberalniji. Causesku je sprovodio diktaturu u zemlji bez prava na politicke slobode. Iza nas su u mnogim aspektima. Javlja se veliki broj zaposlenih a sve manje posla sto je karakteristika svakog tranzitnog drustva i dolazi do pobune rudara. Sa njima je Causeski drugacije postupao. To je dovelo do pobune u crkvama. Pojavljaju se i nacionalisticke stranke:velikorumunska i separatisticka Madjarska. pogotovu velikih giganata kao i sve tranzitne zemlje. Rumuni su se i plasili samog njihovog broja a i nacina na koji su dobili tu oblast (na poklon za ucesce u i SR). Causeski je cak imao i jaku tajnu policiju. Razvijen petrohemijski kompleks ali raspadom Varsavskog pakta javlja se zabrinutost da li taj sektor moze opstati. izbija konflikt sa madjarskom manjinom u Transilvaniji ili Erdelju(to je razlicito ime za istu teritoriju ). Taj nagli prevrat dovodi do povecanog broja politickih partija. U zemlji. Zbog te cinjenice nasa drzava nije reagovala na ugrozena prava nasih manjina. Na taj nacin znacajno je popravljena unutrasnja medjunacionalna ali ne i ekonomska situacija. privatizacija je sporo isla. 1967. Intervencijom EU potpisan je 1996.000-100. tu je oklevala dok je privatizovala male firme. jer Madjari su katolici. Kad su uhvatili Causeskog odmah su ga streljali sa zenom. bilateralni sporazum sa Madjarskom i od tada vise nije bilo medjunacionalnih problema u vidu organizovanog politickog delovanja. Rumunsko rukovodstvo je otvoreno reklo da zele u NATO i EU. Kavkaza. U tom kraju zivi oko 2-3. Kako je vreme odmicalo sve manje uspeha je Causesku imao na medjunarodnom planu. pravo na jezik. sve bivse socijalisticke zemlje su prekinule diplomatske odnose sa Izraelom osim Rumunije. a u drzavi je sve teza situacija. a Rumuni pravoslavci. ljudska prava su bila ugrozena. U Rumuniji su veliki problemi vezani za korupciju i kriminal pa neki smtraju da zbog toga oni nikada nece uci u EU. To je bila samo kapisla koja je pokrenula konflikte u Temisvaru. To ipak nije bila radikalna promena koju je trazio Zapad. On je odobrio da oni mogu da odu iz Rumunije u slucaju da Nemacka za svakog coveka plati od 80.Tito i Causesku su imali dobre odnose mozda i zbog odbijanja Rumunije da ucestvuje u napadu na Cehoslovacku. i uhapsili sinove plaseci se sistema koji je uspostavio.5 miliona Madjara. versko organizovanje…sto u drugim zemljama nisu imali. Lokalni predvodnik je svestenik i rezultanta tih protesta su stotine prebijenih. Vojska je stala na stranu naroda i jedni smatraju da je ona bila odlucujuci faktor.Rumuni pokusavaju da beze iz zemlje zbog velikih restrikcija i rigoroznih propisa (samo 1 sijalica sme da bude upaljena u kuci) U takvoj situaciji.

Novi susedi –Ukrajna i Moldavija (nakon raspada SSSR-a) i SRJ (nakon raspada SFRJ). Ali Pariskim 56 . Rumuni su vojni sektor znacajno smanjili. Rumunija je svoju orjentaciju usmerila ka EU i NATO-u. sklopila bilateralne ugovore o slobodi trgovine sa članicama CEFTA (centralno evropska zona slobodne trgovine).San-stefanskim mirom Rumunija je dobila nezavisnost i deo Dobrudže. Rumuni su to brzo radili. Za vreme I sv rata Rumunija je morala Rusima da obezbedi iskrcavanje u Dobrudži ali je Nemačka zauzima i nudi je Bugarskoj ali ne celu zbog strateških puteva. tešnja za punopravnim članstvom u EU. političke i vojne strukture. da izmeni oko 100. a Ukrajinci tvrde da je ono dato trajno. Rumunija je lojalno ispunila zahteve NATO-a a to nije bezazlen posao. ali oni nisu hteli. sa Bugarskom i Albanijom priključila se Crnomorskoj ekonomskoj saradnji. Rumunija je ustupila to ostrvo Sovjetskom Savezu i Rumuni kazu da je to bilo na koriscenje.2.000 vojnih standarada da bi pristupila EU. Rumunija se priključila Centralnoevropskoj inicijativi. Posle II sv rata došlo je etničkih pomeranja jer neke teritorije na kojima su điveli Rumuni su ustupljene tadašnjem S Savezu (Besarabija I Severna Bukovina) Raspadom SSSr-a ove teritorije naseljene Rumunima našle su se u okvirima novih država: Ukrajne I Moldavije Imala je nesporazum sa Moldavijom. U Rumuniji se smatra da su to Rumuni a ne Moldavci. Mnogi bi tu snagu iskoristili bar za pretnju. Cilj spoljne politike je potpuna integracija u Zapadnu Evropu i evroatlanske ekonomske. Rumunija i Bugarska su najznacajnije baze za trupe iz SAD pa se pretpostavlja da ce se trupe tu prebaciti sa Nemacke teritorije. avione ali nikada nisu ni vojnom doktrinom ni organizacijom vojnih jedinica pokazivali ofanzivu ni agresiju sto je iznenadjujuce za Balkan. Primljena je u Savet Evrope. clanica je Partnerstva za mir. Varšavskog ugovora i SEV čime je nestala zavisnost od Moskve. postala je interesantan partner za SAD. To pitanje je jako delikatno ali oni ga kontrolisu zbog pristupa EU. uklonili staro oruzje. Oni su imali najvecu armiju na Balkanu. Tri su momenta dovela do promene položaja Rumunije u savremenim međunarodnim odnosima: Raspad SSSR-a.1945. Razlog tog problema jeste nafta oko ostrva. Snažna afirmacija zapadnog modela pol i ekonomskog organizovanja. a vezan je za Zmijsko ostrvo. tenkove. postala pridružena članica EU 1995. Rumunija ima i pretenzije prema Južnoj Dobrudži koja je posle II sv rata pripala Bugarskoj. Ideja SAD jeste pomeranje i prosirenje ka Rusiji. ispipavao interes SAD nudeci im Niški aerodrom za bazu. Niš je centar Balkana. Tokom Balkanskog rata na kratko ju je Bugarska prisvojila pa je vratila Rumuniji. Teritorijalni problem imaju sa Ukrajinom. uključenje u NATO. Hrvatska mora npr. sve novo kupuje po standardima NATO-a. Nije tajna da je Slobodan Milosevic 1994. Moldavija je danas punopravna drzava i nacija.000 malih italijanskih firmi.Regionalna i bilateralna saradnja sa susedima pogotovu onima u kojima žive Rumuni. Razlog je prijateljstvo Berluskonija i premijera Rumunije Nastasija?? Rumunsko trziste je najvece trziste na Balkanu i geografski i demografski (23 miliona stanovnika)i zbog toga su mnogi ocekivali puno veci priliv kapitala.

Rumunija dobija Južnu Dobrudžu da bi posle II sv rata Južna Dobrudža ipak pripala Bugarskoj. i pridruženo članstvo. ne slučajno. Ugovor je potpisan pod pritiskom SAD. Do sporadičnih odnosa bilo je i u odnosima sa Bugarskom zbog Turske manjine u Bugarskoj posebno u vreme T. pred karj za Sevznike) To je po završetku rata uvelo Tursku u NATO -1952. 42. U te njene planove se zasad ne uklapa ni Bugraska koja ima drugačiji 57 . Kada je počelo raspadanje Ju. pogotovu naspram Grčke i SCG sa kojima Turska tradicionalno ima veoma delikaten odnose. a nastojao je održava dobre odnose sa susedom SSSR-om. Kada su se početkom 90. Sirijim. Rusijom i Kiprom. U kratkom periodu 1953-55 Turska je sa Ju i Grčkom bila član Balkanskog saveza ali je zbog sve većeg nesporazuma Grčke i Turske i normalizovanja odnosa Ju i SSSR-a ovaj savez stavlje ad acta. Bugarskom.Tur. sve do početka II sv rata i raspada ovog pakta. Albanija je uz Makedoniju veoma značajna karika u Turskim planovima na Balkanu. pre svega ka Albaniji. Rumunija i Bugarska su primljene u NATO 2002.ih raspali SFRJ i SSSR u Ankari su preko noći oživeli otomanski snovi iako to javno nikada nije smela da prizna. bila među prvim zemljama koja je priznala novostvorene države na ruševinama SFRJ i odmah je počela da intezivira odnose posebno sa Bosnom. Irakom. Za vreme II sv rata Turska je neutralna ( u početku za Trojni pakt. Turska je bila uz Iran najaktivnija islamska zemlka oko Bosanske krize. Značajan je Temišvarski ugovor potpisan 1996 izneđu Mađara I Rumunije a koji definiše status I prava mađarskih manjina u Rumuniji. Ru. Jermenijom. Jedino je u ljubavi sa Sverenim Kiprom koji i nije država ali je priznat jedino od strane Turske.Živkova kad je odlučio da se oni moraju deklarisati kao Bugari. Balkan je predstavljao jedno od glavnih područija delovanja turske diplomatije. Damian) Zahvaljujući fleksibilnoj i konstruktivnoj spoljnoj politici Kemala Ataturka. Od raspada Ju i SSSr-a ona nastoji da se nametne kao regionalna sila. Grčka). U vreme bombardovanja SRJ. Grčkom. Upadljivo je počela da razvija odnose i saradnju sa Albanijom i Makedonijom da bi presekla tako osovinu Atina-Beograd. Ankara je od prvog trenutka nastojala da bude što prisutnija na prostorima gde živi muslimansko stanovništva. U tome joj računice remeti Bugarska koja ne želi da se uključi u političke igre Anakare.Uspostavljen je Balkanski pakt 1934 (Ju.ugovoriom 1918. Sticajem okolnosti Turska se kofrontira sa Grčkom –pitanje Kipra i ostrava u egejskom moru. U raspodeli snaga na Balkanu u toku hladnog rata i bipolarizma Turska personifikuje Zapadni blok. Turska je inače u konfliktu sa svojim susednim emljma: Iranom. Takvu poziciju Turske u mnogome određuju i strategisjki interesi SAD koji su inače bliski saveznik Ankare. Istoveremeno se naglo okrenula i prema ostalim zemljama.EU. U to vreme. Turska kao regionalna sila i njena politika na Balkanu ( Zbornik: Stojković. Ankara je. koji se u svojim reformama oslanjao na veze i iskustva zepedne demokratije. Data su im sva manjinska prava pa I pravo na izbor lokalne uprave ali bez prava na teritorijalnu autonomiju. NATO-a. stavila je svoj vazdusni prostor na raspolaganje NATO-u.

Nove krize na Balkanu dovele bi do ogromnog talasa iz Albanije. U isto vreme se razmišlja i o jednoj vertikalnoj magistarli od Centralen Evrope. Turci pokušavaju da naprave zelenu transferzalu od Ankare preko Zapadne Trakije. Taj projekat znači mnogo više od jedne saobraćajnice jer po strani bi ostala Grčka. Ta njena nastojanja potvrđuju mnogi potezi. Makedonije i Bugarske. pogotovo što je pobuna počela na jugu Alabnija gde inače žive pripadnici mnogoborojne Grčke manjine. 58 . Sve do tada. Bugarske i Makedonije ka Albaniji i Kosovu pa preko Sandžaka do Bosne. EU sa Turskom ima carinsku uniju od 1964. Zapadni saveznici su tokom sukoba sa Irakom koristili baze na Jugoistoku zemlje zbog čega je Turska dobila veliku vojnu i ekonomsku pomoć. Kada je 1997 godine utvrđeno da u zemlji boravi ilegalno od 300 do 400 hiljada bugarskih turaka odlučeno je da se u Bugarsku proteraju svi koji su u Tursku stigli sa turističkom vizom ili bez nje. i Slovenija od 2004. Tursko javno mnjenje je optuživalo Atinu da stoji iza nemira u Albaniji. sa Rumunijom -1995. sa Hrvatskom i Makedonijom. Tursko prisustvo na Balkanu nije diktirano samo pol i strategijskim ciljevima nego ima i čisto ekonomske razloge. Kada se raspao SSSR na trenutak se učinilo da će oslabiti njen geostrateško značaj. iz Ankare gledano najizraženiji u Bugarskoj u kojoj živi oko milion lica turskog porekla. U tom slučaju Turska bi se našla na udaru jer bi muslimani pokušali da nađu utočište u njoj.pristup saradnji na Balkanu. sada beže od nemaštine. To bi izazvalo ekonomsku krizu u zemlji koja se suočava sa visokom stopom nezaposlenosti. Na taj način nastoje da odvoje Beograd i Atinu koji imaju tradicionalno dobre odnose.značaj od vremena otomanske imperije. SCG i Rumunija. 80-ih godina Turci su bežali u domnovinu svojih predaka zbog progona komunističkog režima Todora Živkova. Svakako.Ona je inicirala izgradnju auto-puta Istambul-Sofija-Skoplje-Drač. 43. Ako se taj projekat realizuje opet će Beograd i Atina ostati na sporednom koloseku. Ankara je bila isturena brana prema Sovjetskoj imperiji ali rat u zalivu 1991 pokazao je koliki je njen strategisjki značaj u regionu. prema mnogim procenama možda i najveći po. Danas na zapadu u Turskoj vide branu protiv prodora fundamentalizma prvenstveno iz Irana i njegovog izvora u kavkavske zemlje i u Centralnoj Aziji. Protivnici Turske u EU su sve glasniji: ona je malim delom Evropska zemlja i mnogi se đale što u projektu Ustava nisu nglašeni hrišćanski koreni Evrope Ankara je zahvaljujući podršci moćnog saveznika SAD poslednjih godina stekla zavidnu međunarodnu poziciju. u planovima Turske odskočna daska i prirodan put prema Briselu čije kapije nikako da otvori mada na njih kuca više od tri decenije. Međutim vlada je pod pritiscima javnosti zasad odustala od proterivanja u Bugarsku. Sile EU i njihova balkanska politika Članice EU su Grčka od1981. treba reći da je Balkan. preko Bugarske i Turske do Bliskog Istoka. Taj problem je. Evropski sporazumi su zaključeni sa Bugarskom-1995. Atina ne želi da ima navodno u susedstvu jaku Albaniju.

Sve zemlje bivše SFRJ bez Slovenije + Albanija osnovni preduslov za saradnju sa EU je stabilnost regiona. U tom periodu su sve zemlje ukljucene u Opstu semu preferencijala EZ.sporazume o trgovini i saradnji “prve generacije” (SFRJ je vec imala zakljucen sporazum 1980. da se države obavežu za saradnju sa Hagom. Jedna inicijativa je multilateralnog karaktera i sireg geografskog. a odnose sa pojedinim zemljama prethodne Jugoslavije vezuje za pitanja resavanja konflikta.Sve ostale zemlje Balkana izrazile su želju da jednig dana postanu potpisnice i članice EU. Politika EU prema balkanskim zemljama je tokom vremena prolazila kroz razne faze. U tom okviru. Mora postojati brža saradnja između ovih zemalja. Prvi koraci su ucinjeni . a zakljucile su i tzv.Pored ovih postoje I obavezni Kopenhagenški uslovi iz 1993: Politički: demokratija. ulaze u “strukturni dijalog” i podnose zahtev za clanstvo u Uniju. Sve do kraja 80-tih. ali jos nije dostignut stepen ozbiljne realizacije tih predloga. ljudska prava. Ona je oscilirala izmedju politike “od slucaja do slucaja” (prema svakoj zemlji Balkana drugaciji odnos) do pokusaja formulisanja jedne globalne i uravnotezenije politike prilagodjene specificnostima regiona. ekonomskog (sankcije) i humanitarnog karaktera. koje bi uz aktivnu finansijsku podrsku EU razvijale projekte saradnje u raznim oblastima prekogranicne saradnje. EU nastoji da ujednaci odnose prema svim istocnoevropskim zemljama. da se radi na izgradnji civilnog društva. Sa raspadom Istocnog bloka (1989-1991). pokrenute su 2 inicijative. u skladu sa ocenom o njihovoj involviranosti u sukobe.”Paktom o stabilnosti u centralnoj i istocnoj Evropi” iz 1995 i nazvana je “Pakt o satabilnosti u centarlnoj i istočnoj Evropi”. civilno društvo Ekonomski: tržišna ekonomija.. koji u izvesnom smislu blokira dalje trendove u ujednacavanju saradnje EU sa centralnom i JIE.. Njihova saradnja treba da osnaži mirovni proces. Ona je inspirisana tzv. EU nastoji da formulise koherentniji odnos prema onim zemljama regiona JIE koje su iz politickih ili ekonomskih razloga u “zaostatku” za procesom “pridruzivanja i integracije” centralne i istocne Evrope u Uniju. dolazi do nasilnog razbijanja SFRJ i konflikta na prostoru prethodne Jugoslavije. Druga inicijativa je vise bilateralnog karaktera i naziva se “regionalni pristup” EU. Bugarska i Rumunija nastavljaju da se uklapaju u trend odnosa EU:sklapaju sporazume o pridruzivanju. Pri tome bi trebalo imati u vidu da Balkan nikada nije bio. niti je sada “vitalni prioritet” za zemlje EU. Cilj je da se podrzi mirovni proces i da se zemlje podstaknu na regionalnu saradnju. EU zapocinje sa serijom. u toku 1996. EU nema nikakvu specificnu “balkansku politiku”. Osnovni cilj ove inicijative je da za istim stolom okupi sve zemlje sa prostora prethodne Jugoslavije kao i susede ranije SFRJ. Umesto toga. uglavnom neuspesnih “intervencija” diplomatskog. privatna svojina Pravni: vladavina prava Koje su osnovne karakteristike ovih inicijativa? 59 . Tek nakon zakljucenja sporazuma iz Dejtona.godine) U vreme kada EU otpocinje pregovore sa zemljama centralne i istocne Evrope o sklapanju sporazuma o pridruzivanju. ukljucujuci i balkanske u okviru nove balkanske politike. Zadatak ove inicijative je da definise buduce bilateralne ugovorne odnose EU i zemalja JIE.

To brojno učešće u snagama UN nije bilo uobičajeno za ove sile. iako se zadatak sastojao samo u održavanju mira i obezbeđivanje humanitarne pomoći.000 vojnika. Sajrus Vens i lord Oven bili su u ulozi predstavnika UN tj EU. objavljen je Vens-Ovenov plan koji je predviđao rešenje ratnog sukoba zasnovanog na vojnoj realnosti na licu mesta. srpska politika u 60 . Treba se setiti da je to vreme kad je čitav svet bio ogorčen učincima JNA u Vukovaru i najavom stvaranja Velike Srbije. Evropska unija vise racuna na vec poznate. 2) Inicijative se zasnivaju na pretpostavci da ce obnova kontakata i saradnje zemalja regiona dovesti do boljeg razumevanja. Ovaj izuzetak nije slučajan i upućuje na značaj koji se pridavao akciji u ovom područiju. Kriza je okončana Dejtonskim sporazumom kojim su SAD uspele da ostvae puno vođstvo u regionu. jačanje Nemačke i njeno približavanje SAD.g počeli da se smiruju. EU podrazumeva da ce njeno aktivno ucesce u ovom procesu doprineti njegovom uspehu Ove inicijative nisu pracene nekim sirim i ambicioznijim planom finansijske pomoci obnovi i saradnji zemljama regiona. Ovaj plan je kasnije odbilo i rukovodstvo bosanskih srba uprkos pritisku najviših srpskih i jugoslovenskih zvaničnih ličnosti. Izgledalo je da plan održava kompromis američkih i anglofrancuskih nastojanja budući da su na njega i SAD dale svoj pristanak u početku. Francusku nije zabrinjavalo samo nestajanje jedne prijateljske zemlje već mnogo više jačanje nemačkog uticaja u regionu evropskog jugoistoka stendencijom daljeg širenja. Francuska nije lako ostajala po strani. Posle pada Berlinskog zida. Francuska – Sa razvojem događaja u našoj zemlji Francuska je bila primorana da se pridruži odluci članica EU za priznanje Slovenije i Hrvatske i raspad velike Jugoslavije. Zajedničke snage brojale su 30. poboljsanja ekonomske situacije a time I stabilnosti u regionu. Kraj jugoslovenske federacije je proglasila Badenterova komisija. Naziralo se da Francuska i Britanija imaju u odnosu na Srbiju mekši pristup i više razumevanja. stvorili su izvesnu polarizaciju u Evropi. od cijeg ispunjenja ce zavisiti razvoj bilateralne saradnje. postojece trgovinske ili finansijske instrumente. Neočekivano sletanje Miterana u junu 1992.1) radi se o predlozima koji su inspirisani politickim okolnostima i koji su u velikoj meri politicki uslovljeni – cak i kada se radi o pitanjima cija je sadrzina ekonomska. Kada su srpske snage držale 70% bosansko-hercegovačke teritorije moglo se čuti da se Francuska i Britanija zalažu za podelu BiH na najveći srpski i manji hrvatski deo i da smatraju da je rat okončan srpskom podelom. na sarajevski aerodrom kojim je dokazao da isti nije blokiran za humanitarnu pomoć i otklonio bombardovanje srpskih snaga. Raniji stabiolni francusko-britanski odnosi postali su manje srdačni uz jačanje francusko-britanskog razumevanja i saradnje. To će tarajti za vreme cele konzervativne vlade Džona Mejdžora. kao i pomoci EU ekonomskom razvoju zemalja regiona. Francuska je zajedno sa Britanijom ostvariti svoje vojno prisustvo u Hravtskoj i BiH pod firmom UN. Očekujući samo totalnu podršku od Francuske. buknuli su ponovo i dostigli vrhunac odbijanjem SAD da se saglase sa VensOvenovim planom zbog neparvednosti prema Muslimanima. Kada je izgledalo da su anglofrancuski i američki nesporazumi koji su trajali od 1991. Citav “regionalni pristup” je zasnovan na pravoj arhitekturi politickih preduslova i uslova. U januaru 1993. Jugoslovenski politika nije do Dejtona pokazala dovoljno razumevanja za međunarodni položaj Francuske. Sa izuzetkom BiH.

pod vidom upućivanja plavih šlemova u Bosnu. Francusko učestvovanje doživljeno je kao narušavanje prijateljstava i velika uvreda. Francuska je primila aferu PAUK sa sličnim neraspoloženjem. Pauk je bila samo potreba dnevne politike i težnja da se građani ubede u to kako su svi proziv nas.g. opasnost po živote pripadnika mirovnih snaga bila je glavni britanski argumenat da se ništa radikalnije ne preduzima.g Hrvati. kasnije su stizale vesti da se francuske jedinice ponašaju tolerantnije prema Srbima na Kosovu. a ekonomski odnosi sa nešom zemljom sve više slabe. tako i njenog okruženja. Takozvani Vens-Ovenov plan ne samo da nije smirio sukobe nego ih je i podstakao. afera PAUK je dočekana snevericom i otporom u pretežnom delu naše javnosti. Tokom sledeće tri godine sve do srebrenice. Spoljnotrgovinska razmena za SCG od 414 miliona dolara 1990g pala je u 1999. Posle Dejtona politički utocaj Francuske na našim prostorima slabi. Njena uloga u Paktu za stabilnost za jugoistočnu Evropu je u mnogo čemu vodeća. U ratu u Hrvatskoj London se držao po strani a u sukobu u Bosni uposlio je stqaru doktrinu podele spornih teritorija i razdvajanja zavađenih naroda. a jugoslovenska vlada je odgovorila prekidom diplomaskih odnosa. koja je dala katastrofalne rezulztate gde god je primenjena. Francuska se priklonila NATO saveznicima i učestvovala u bombardovanju Jugoslavije. Kao uteha pominjane su i olakšavajuće okolnosti za Francusku-saznalo se za veto Širaka kojim je sprečio razaranje beogradskih mostova. dala mu iluziju mogućeg uspeha. Francuska je napadana do satanizovanja kao izdajica tradicionalnog prijateljstva. Dans se često postavlja pitanje: Da li je anglo-francuska podrška srpskoj politici ojačala nacionalistički srpski režim. jer želja za popravljanjem odnosa je postojala i sa njene strane. osnivanje filijale banke Societe Generale samo su neki od pravaca tada najavljenog francuskog angažovanja. dotada saveznici Bošnjaka krenuli u etničko čišćenje kantoka koji su im bili dodeljenji. Odgovor može dati samo istorija. Bila je inicijator novije politike EU da se međunarodne sankcije koje pogađaju stanovništvo ukinu i zadrže one koje pogađaju režim. isporuka Alkatelove telefonske opreme. Londonska konferencija koju je premijer Mejdžor sazvao 1992. Demoliranjem Francuskog kulturnog centra deo građana demonstrirao je svoje raspoloženje. da se otvori dijalog i saradnja sa predstavnicima demokratske opozicije Srbije. 61 . Francuska je preuzela i konkretne krake u okviru EU za svestrani politički preobražaj i ekonomski prosperitet kao naše zemlje. potpuno i bezrezervno opredelio za osudu i suzbijanje istaknutih srpskih naconalističkih ciljeva.Jugoslaviji i na ratnim poprištima nije shvatala francuske obaveze i obzire prema ostalom delu međunarodne zajednice koje se osim Grčke i Britanije. Naročito u Srednoj Bosni gde su 1993. Zainteresovanost za kupovinu Beočinsk ecementare. obnova beogradske vodovodne mreže. Velika Britanija – Karjem 80-ih i početkom 90-ih pošto je Milošević preuzeo vlast u Srbiji. Iz poznatih razloga sve je odloženo. Ako je prekid odnosa primljen kao posledica bombardovanja. London ništa nije učinio da zaustavi komadanje Jugoslavije. Francuska pruža veliku humanitarnu pomoć Bosni i Kosovu. Francuska je pokazala želju da obezbedi svoje privredno prisustvo u Srbiji. bila je zapravo način da se izbegne ozbiljnije angažovanje.g na 125 miliona dolara. Naša vlada je aferom PAUK nepromišljeno otišla dalje optuživši francusku državu za međunarodni terorizam prema našoj zemlji.

Ovo je izjavio 1998 godine u razgovoru sa grupom Bonskih novinara odgovarajući kako vidi odnos Berlina i Beograda u budućnosti. Jugoslavija je nailazila na meru dobre volje u tadašnjoj konzervativnoj britanskoj vladi ali nije umela da to iskoristi zbog primitivnog posmatranja Zapada kao jedinstvene neprijateljske gromade.g pet sati dug razgovor tadašnjeg američkog državnog sekretara Vorena Kristofera sa premijerom Mejdžorom i šefom Forin offisa Daglasom Herdom je osujetio američku rešenost da se vojno interveniše u Bosni. U martu 1993. ranim zalaganjem za priznavanje otcepljenih ju republika. Godinu dana posle intervencije-osporavanje njenih rezultata postali su dominantni u britanskoj javnosti. postigla u Hrvatskoj i delimično u Bosni. Novi premijer Toni Bler i novi šev Forin Ofisa Robin Kuk proglasili su etičku spoljnu politiku ma šta to značilo i potpuno su svrstali politiku Londona uz strategiju Vašingtona. U februaru 2000 Robin Kuk je otputovao u Vašington da bi za promenu svog stava pridobio Medelin Olbrajt-što govori o dvostrukoj uslovljenosti britanskog postavljanja. Zato se u većoj meri od drugih na Zapadu okrenula ostatku Ju.Politika tadašnje konzervativne vlade bila je prosrpska. tako je pod Blerom počela da mu pruža ohrabrenje.g proslavljen je u Beogradu kao pobeda levice. Takva procena može da se zasniva na ekonomskim. Tadašnji naš režim je zloupotrebio ambasadora –rutinske ambasadorove posete dobijale su na publicitetu tako je na srpskoj državnoj televiziji izgledalo kao da Roberts ne izbija od Miloševića. mada je svakom ko poznaje britansku pol scenu bilo jasno da će to doneti samo veće nevolje Miloševiću. Ovo savezništvo kulminiralo je u Kosovskoj krizi kada je Blerova Britanija bila najglasniji zagovornik američkog intervencionizma. Slaboj Mejdžorovoj vladi nije odgovaralo bilo kakvo aktivnije spoljno vojno angažovanje i činila je sve da obuzda svog moćnog saveznika Ameriku. London je shvatio da nema izgleda da nadoknadi prednost koju je Nemačka. 62 . Ove dve konstante – specijalnih odnosa Britanije sa SAD i njenog članstva u EU – moraće se polaziti u svakoj budućoj jugoslovenskoj politici. Britanska diplomatija se uz Holandsku suprotstavljala opredeljenju ostalih članica Unije da se ukine embargo na vazdušni saobraćaj. Očekivanja Velike Britanije su bila ili će nova demokratska srpska vlast naslediti teško breme Kosovskog problema i time iskomplikovati jnejen odnose sa Zapadom ili će se obnoviti veze sa bivšim Ju državama i sarađivati sa Hagom. Trijumf laburista na izborima u maju 1997. jer se suviše oslanjao na srpsku opoziciju i 1993 uputio je ambasadora Ajvora Robertsa sa direktivom da uspostavi bolje veze sa vlašću. Nemačka -Hans Ditrih Gešner (nekadašnji šef diplomatije)iznenadio je svoje sagovornike: rekao je da će Srbija imati razvijene odnose s Nemačkom znatno razvijenije nego sa drugim zapadnim državama. I kao što je pod Mejdžorom obuzdavala američki aktivizam prema zbivanjima u Ju. U tom trenutku se još i činilo da će Jugoslavija izaći kao pobednik i dominantni činilac u područiju. Što se Britanije tiče ona je u orijentaciji prema Ju negde između lojalnosti Americi i činjenice da je London član EU. političkim i imigracionim pokazateljima. Početkom devedesetih Forin ofis bio je nezadovoljan svojim otpravnikom poslova u Beogradu Majklom Robinsonom.

Deo takvog opredeljenja je i negovanja odnosa sa Rusijom.SRNemačka bila je zajedno sa Italijom dugi niz godina vodeći ekonomski partner SFRJ. sada takve poslove obavlja konkurencija u drugim zemljama srednje i istočne Evrope. Bosni i Hrvatskoj. SFRJ se tokom 80-ih godina kretala negde između 15 i 20 mesta. U traganju za rešavanjem srpskog. Nemačka ulaganja u privredu Srbije potpuno su obustavljena proteklih 15 godina. Hravtske i BiH bila prvenstveno gurana od strane Nemačke.Jeste da je na nišem nivou ali 63 . prevozna sredstva.Hrvatska ili Albanija i Bugarska. jedini element jugoslovensko-italijanskih odnosaekonomski iskazuje svih ovih godina konstantnu prisutnost. Mora se napomenuta da je vojnopolitički Nemačka i dalje vazal SAD. Zagrebu ili Srajevu jednog dana morati da se rešavaju nekom vrstom spoljne arbitraže. albanskog i makedonskog pitanja. Ne treba zapostaviti ni uticaj Nemačke na susede Srbije. koji su šiveni u jugoslovenskim fabrikama i potom pordavani kao nemačka roba širom sveta. Među naslednicima SFRJ postoji niz političkih i pravnih pitanja koja će bez obzira na karakter vlasti u Beogradu. nemačka je krajem maja 1999 iza kulisa zajedno sa Rusijom otvorila pregovarački kanala sa Miloševićem u posredništvo švedskog poslovnog čoveka Petera Kastenfelta-ova zajednička akcija s Rusijom potvrđuje da Berlin ne odustaje od namere da traži što veću slobodu delovanja i u odnosu sa SAD. Nema nagoveštaja da bi konkretni politički interesi Nemačke prema Srbiji mogli da nadomeste ekonomsku malokrvnost. Umesto preduzeća u Srbiji. Između Nemačke i Srbije ne postoji sloboda kretanja ljudi otkakao je Bon početkom 90ih zaveo režim ulaznih viza. ali u doglednoj budućnosti nema podloge za naglo jačanje kupovne moći Srbije. Ukoliko je verovati izveštajima u britanskoj štampi. U interesu je Srbije da ima normalnu komunikaciju sa najuticajnijom državom u EU Treba se podsetiti da je zapadnoevropska politika priznavanja samostalnosti Slovenije. Italija – Uprkos kriza i rata. koja se pokazala veoma politički aktivnom na jugoistoku Evrope. Ubrzo je Joška Fišer šef nemačke dipl predložio mirovni plan kojim je razgnevio SAD-ipak bitni elementi tog plana kasnije su pretočeni u rezoluciju UN. Na spisku zapadnonemačkih spoljnotrgovinskih partnera. Postoje neke oblasti-saobraćaj. SFRJ je velikim delom prodavala jeftinu radnu snagu. Gešnerova procena da bi Nemačka mogla da postane vodeći partner Srbije među zapadnim državama dobija na težini ako se ugao posmatranja prebaci iz Berlina na Beograd. SAD će obratiti posebno pažnju na procene Nemačke. Ni građani Rumunije i Bugarske kao ni Turske i Makedonije ne mogu da se upute bez viza. Jer tržište SFRJ sa 23 miliona ljudi bilo je relativno zanimljivo za zapadne i nemačke firme. bili to Slovenija. Recimo nemački poručioci su isporučivali materijal za izradu visoko kvalitetnih tekstilnih proizvoda. Na nemačku inicijativu osnovana je hrvatsko-muslimanska federacija u BiH. Socijaldemokratska-zelena vlada sledila je kurs Vašingtona na početku rata protiv Srbije odbacivši pokušaj tada ruskog premijera Jevgenija Primakova da privuče Berlin planu Moskve i zaustavi dalje eskalaciju. telekomunikacije gde i ovako ojađena Srbija ima ekonomsku privlačnost za inostrane ulagače. Sadašnje tržište Srbije sa 8 miliona ljudi i prosečnim primanjima oko 50 evra mesečno daleko je od značaja. ako se izuzme Sovjetski Savez s kojim je razmena tekla preko robnih listi i prebijanja međusobnih potraživanja preko centralnih banaka.

zelela da podstakne privredne i politicke reforme i sacuva jedinstvo zemlje. SAD su u prolece i leto 1991.su za Jugoslaviju ti odnosi i dalje značajni. nekriticki su podrzavali zahteve Slovenije i Hrvatske za otcepljenje. strana 471-475 ****ovo pitanje se moze dopuniti sa poslednjim (63)*** 44. Tršćanski zaliv 1947. Maršalov plan I vojna pomoć. SAD su ocuvale vojne i politicke strukture Severnoatlantskog pakta uprkos raspadu Varsavskog ugovora. 1945. ekonomsku i politicku moc koja u dogledno vreme nece dobiti odgovarajucu protivtezu u svetu. Rata. nestanku Sovjetskog Saveza i nastojanjima EU da pocetkom 90-tih godina preuzme vodecu ulogu u ovim oblastima. tako da je Italija 1999. SAD su se opredelile za ulogu globalnog lidera oslanjajuci se na svoju vojnu. U Evropi.bile zaokupljene posledicama rata u Persijskom zalivu. Trumanova doktrina Posle hladnog rata Jugoslavija gubi strateški značaj kakavje imala u toku hladnog rata. raspadom Sovjetskog Saveza i ujedinjenja Nemacke 2) Drugo. Od sredine 1993. SAD su zapocele reformu NATO-a s ciljem njegovog sirenja na Istok Evrope i revizije njihove uloge od odbrambenog saveza zasnovanog na Glavi VII Povelje UN ka vojno-politickoj organizaciji koja ce biti okosnica buduceg medjunarodnog poretka na kontinentu. Amerikanci nisu imali osnova da inicijativu u krizi koja se dogadjala u “evropskom dvoristu” preuzmu od EZ koja je u to vreme zelela da afirmise “Zajednicku spoljnu i bezbednosnu politiku” kao kljucnu komponentu Mastrihtskog ugovora i potvrdi se kao kompetentan politicki i vojni faktor. SAD se nisu pobrinule da sprece tu krizu iz 2 razloga: 1) Prvo. uticajni krugovi u Kongresu i javnosti. SAD i Balkan – strateski i drugi interesi prisustva Kao jedina supersila.g izbila na drugo mesto (Iza Nemačke ali ispred Rusije) po obimu trgovinske razmene. pala bi na “jugoslovenskom ispitu” i 64 . Došlo je do značajnog posla između Telekoma Srbije i italijanske kompanije STET uz grčkog partnera vrednog preko milijardu nemačkih maraka. vodjena geopolitickim interesima SAD. Jugoslavija u periodu od 1996 do 1999. Politicka kriza u SFRJ krajem 80-tih stavila je SAD u protivurecan polozaj:dok je administracija. Mogla su se cuti i druga misljenja poput jednog da je Vasington podstakao Evropljane da intervenisu u Jugoslaviji i posto je nepripremljena. SAD se pojavljuju na Balkanu kao supersila posle II sv.g beleži konstantan deficit u trgovinskoj razmeri ****zbornik radova.

. krajem 1993. u njenom daljem radu je prepustila inicijativu SAD. godine postao unutrasnje politicko pitanje i pokrenuo je prvu ozbiljnu debatu o americkoj spoljnoj politici posle okoncanja hladnog rat. kopredsednici Medjunarodne konferencije o bivsoj Jugoslaviji. prvi put prihvacena kao ravnopravan partner SAD i zapadnoevropskih zemalja. Rat u BiH je 1992. Veliku Britaniju. Uz saradnju sa NATO-om. Sa svoje strane.Rusija. ciji su sukobi obelezili politiku EZ u leto 1991. Pocetkom 1993. aprila meseca. Najpre je. i 5 velikih sila postbipolarne Evrope:SAD. pod patronatom Vorena Kristofera. Kada je skupstina Republike Srpske konacno odbacila plan. Klintonova administracija je u tome videla sansu za aktiviranje NATO-a u novoj ulozi pa je novi drzavni sekretar Voren Kristofer doputovao u Evropu s ciljem da evropske partnere privoli na takvo resenje. na kojima su se sukobljene strane priblizile predlozenom resenju. Misljenja su bila razlicita-za ili protiv vojne intervencije SAD. po prvi put predlozila stvaranje muslimansko-hrvatske zajednice kao protivteze tadasnjoj vojnoj nadmoci Srba. formulisali su “Vens-Ovenov mirovni plan za BiH” iza koga je stala EZ ali ne i Klintonova administracija. koja je posle 1991. ekonomski i vojni pritisak na bosanske i krajiske Srbe i SRJ. koja je predvidjala podelu BiH u srazmeri 51%-49% u korist Muslimana i Hrvata i skidanje sankcija prema SRJ ukoliko ona privoli RS da prihvati ovakvo rezsenje. Savet bezbednosti UN donosi rezoluciju kojom su zavedene ekonomske i diplomatske sankcije. Posto se i u Londonu i u Parizu suocila sa odlucnim otporom vojnoj opciji. Nemacka je na konferenciji u zamku Petersberg kraj Bona. ali je i on pri dolasku na vlast bio uzdrzan. Americki mediji pocinju propagandni rat protiv Srba koji su po svojim razmerama zestini mogao porediti sa ratom protiv SSSR. americka administracija se privremeno povukla. pronasle su kompromisnu formulu u “Kinkel-Zipeovoj”inicijativi. Kriza je ucinila da se u Evropi pojave ozbiljne sumnje u sposobnost novog americkog predsednika da odgovori obavezama lidera supersile zbog cega ce kasniji potezi njegove administracije u velikoj meri biti diktirani upravo odnosima sa saveznicima u NATO-u. Oklevanje Dzordza Busa da primeni silu u Jugoslaviji bilo je predmet ostrih kritika demokratskog predsednika Bila Klintona u predizbornoj kampanji 1992. Ubrzo potom. Dva dogadjaja u prolece 1994. stvorena je i tzv. Izuzetak je bila jedino ruska inicijativa u 65 . Sajrus Vens i Dejvid Oven. Tokom jeseni na britanskom nosacu aviona “invincible” odrzani su pregovori pod predsedavanjem Dejvida Ovena i Torvalda Stoltenberga. politicki. bosanski Srbi odbacili njen mirovni plan. oznacice prekretnicu u buducem toku krize u BiH iako ce njihov znacaj doci tek kasnije do izrazaja. Iako prvi pokusaj ovog svojevrsnog “koncerta sila” nije doneo rezultate jer su u leto 1994. pokusala da sprovede Nemacka. SAD su u prolece 1992. Kontakt grupa ce ostati glavni oblik uskladjivanja interesa glavnih spoljasnjih sila i cele medjunarodne zajednice. Rusiju.to bi bolno podsetilo Evropljane na potrebu americkog vojnog i politickog prisustva na kontinentu. sto nije urodilo plodom. Francusku i Nemacku. donele odluku koja je presudno uticala na dalji tok oruzanog sukoba svrstavajuci se uz bosanske Muslimane i Hrvate i vrseci snazan diplomatski. Francuska i Nemacka. sklopljen “Vasingtonski sporazum” o stvaranju Muslimansko-hrvatske federacije u Bosni koja je okoncala rat Muslimana i Hrvata i vojno-politicki izolovala bosanske Srbe. godine Tudjmanu i Izetbegovicu.Medjunarodna kontakt grupa koja je obuhvatila 5 glavnih stranih faktora jugoslovenske krize. cime su SAD uspesno realizovale ideju koju je krajem 1993.

1995. doslo je do krize oko Muslimanske enklave u Bihacu kada su se bosanskim Srbima pridruzile jedinice Vojske Republike Srpske Krajine sa cijeg aerodroma Udbine su poleteli avioni koji su napadali polozaje bosanskih Muslimana. Povod je bio eksplozija na sarajevskoj pijaci Markale 24. Jajce i priblizile se na 20 km Banjaluci. plan”Z-4” (Zagreb-4) koji su zajednicki formulisali ambasadori SAD i Rusije u Zagrebu kao i predstavnici UN i EU. Poraz Srba izazvao je talas odusevljenja u americkoj javnosti i medijima. u tome im je pomagala avijacija NATO-a koja je bombardovanjem srpskih polozaja. gotovo identicna onoj iz februara 1994. deblokirale Bihac i u saradnji sa muslimanskim snagama zauzele Drvar. tzv. skladista. Poruka je bila svima jasna:NATO je potvrdio da je sposoban za operacije „nametanje mira“. kao vinovnici opet su oznaceni bosanski Srbi. Maja i juna meseca doslo je do eskalacije krize:posto je NATO zapretio novim udarima po polozajima bosanskih Srba oni su uzeli preko 500 talaca iz sastava UNPROFOR-a sto je izazvalo pravi sok u zapadnom javnom mnjenju. Sporazum pociva na principima „Kinkel-Zipeove inicijative“: teritorija se deli na dva entiteta-Muslimansko-hrvatsku federaciju i Republiku Srpsku-u srazmeri 51% : 49%. vojnih instalacija paralisala oruzane snage RS. a drugi u SAD. bosanski Srbi su oborili jedan americki lovacki avion u sastavu operacije zabrane letenjai. pokazace se da su SAD tokom 1994. Tokom vremena. U SAD su pocetkom novembra odrzani dopunski izbori za Kongres na kome su pobedu odneli republikanci pod vodjstvom Roberta Dola I to je Bila Klintona dovelo u nezgodan polozaj “kohabitacije” sa Kongresom u kome su dominirali republikanci.-17. Vrhunac krize bio je pad Srebrenice i Zepe i izvestaji o srpskim masakrima koje su zapadni mediji siroko komentarisali. Ubrzo potom. a da se ni Rusija niti bilo koja zemlja tome nije mogla usprotiviti. Od 25. omogucile ilegalne isporuke oruzja Zagrebu i Sarajevu dok su penzionisani americki oficiri obucavali oruzane snage Republike Hrvatske Rezultati ce se videti pocetkom 1995. odrzani su pregovori u Ohaju koji su zavrseni parafiranjem Opsteg okvirnog sporazuma za mir u BiH. Ni krajiski ni bosanski Srbi nisu umeli da iskoriste priliku i okoncaju rat u momentu koji je za njih bio najpogodniji i to ce biti jedan od razloga radikalnog zaokreta americke politike prema njima. koji su posle izbora pod nadzorom OEBS-a u 66 . Sa svoje strane.8. jedan u Bosni. protiv Krajine pokazavsi zavidnu opremljenost i obuku svojih oruzanih snaga koje su ubrzo presle u zapadnu Bosnu. pripremi za vojni obracun sa krajiskim i bosanskim Srbima pridruzili su se Evropljani koji su u Bosnu uputili tesko naoruzane jedinice za brza dejstva. Kako je politika njegove administarcije u Bosni bila na udaru kritike republikanaca Bil Klinton povlaci nove poteze: prvo je u Bosnu otputovao bivsi americki presednik Dzimi Karter koji je susretom sa rukovodstvom bosanskih Srba prekinuo medjunarodnu izolaciju Republike Srpske.11. kada je hrvatska vojska zauzela strateski znacajan grad Kupres u zaledju Knina i nagovestila obracun sa krajiskim Srbima.9. U to vreme. kada su je promenila dva dogadjaja. uprkos tome sto je pilot nepovredjen izvucen iz Bosne.8. 1. americka javnost je bila sokirana i podrska vojnoj akciji protiv Srba naglo je porasla.-21. kada su se zaustavile na americki predlog.Savetu bezbednosti UN da se na sto dana suspenduju trgovinske sankcije prema Jugoslaviji. Hrvatska je operaciju „Oluja“ izvela u avgustu. Takva situacija ce potrajati sve do kraja 1994. Naredni potez bice “Plan mini-kontakt grupe” za Krajinu.

Na Kosovu su jako prisutni –Bonstil baza. U BiH u okviru vojnih snaga SFOR-a. Rusija na Balkanu – interesi. Prisustvo Rusije na Balkanu nije bilo samo motivisano trgovackim interesima. Rusija se cesto tokom istorije javlja kao oslobodilac od velikih sila. Posle I sv rata SSSR gubi pozicije kakve je Rusija imala na Balkanu. Sprovodjenje civilnog dela stavljeno je u nadleznost EU i OEBS-a. Osnovni interes u regionu je sprecavanje pojave rivalske hegemonisticke sile koja bi ugrozila americke globalne interese i ulogu vodece sile u savremenom svetu.. ****Knjiga:Savremeni procesi i odnosi na Balkanu. Nadzor nad sprovodjenjem vojnog dela Dejtonskog sporazuma tokom 1996. zbornik radova. politika i ponasanje Zainteresovanost Rusije za ekonomske i pol veze sa zemljama na Balkanu potiču još iz IX veka jer se sa širenjem ruske države širio i njen uticaj u vizantijskom svetu. SAD ima i velike interese sa stacioniranjem u Bugarskoj jer je tako bliža Crnom moru i nafti. Ovim sporazumom SAD garantuje bezbednost. ulaskom vecine balkanskih zemalja u program NATO-a “Partnerstvo za mir”. sta vise dominantniji je bio faktor povezivanja pravoslavnih naroda. a drugi je isao kopnom preko susednih drzava i Balkana. Bugarska I Rumunija su članice NATO od 2002 i tu se sprema tek trajno lociranje NATO snaga. jer su na vlasti u Balkanskim zemljama bile monarhije a u SSSR komunizam koji je srušio temelje Carske Rusije I zaveo diktaturu uz prenje Kominterne da se proleterska revolucija mora proširiti na ceo svet. Jedno vreme u Tuzli (više nisu). 67 . Jadranska povelja (Albanija. a u novije vreme i pokretanjem “Inicijative za saradnju u JIE”(SECI). strana 171-201 49.tamo nisu trajno locirani. formirali zajednicke organe BiH. Albanija. Ovim sporazumom okoncan je najtezi oruzani sukob u Evropi posle II SR i po prvi put posle 1991. stvoreni su uslovi za politicko resavanje sporova nastalih posle raspada SFRJ. Hrvatska I SAD) mi i BiH smo prisustvovali kao gosti. a Komisija predlaze da drzave clanice EU normalizuju odnose sa Beogradom. Afirmisala je ideju panslavizma tj ujedinjenja svih Slovena oko Moskve kao Trećeg Rima i štitila je ideju komunizma.septembru 1996. sada više nisu. U zavisnosti od razvoja događaja u odnosima između velikih zemalja slabio je ili jačao Ruski uticaj na Balkanu. Makedonskoj I Bugarskoj. Posle parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma Savet bezbednosti UN je ukinuo sankcije prema SRJ. SAD su ucvrstile uticaj na JIE.Rusija je pred Portom zastupala interese pravoslavaca. ali nikada nije dovedeno prisustvo Rusije na Balkanu u pitanje Imperijalni karakter drzave i vekovna potreba za izlazak na topla mora odvijali su se u 2 pravca:jedan je vodio preko Bosfora i Dardanela i Sredozemnim morem. Sklapanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma za BiH. Vojne snage SAD imale su pravo preleta u Rumuniji.000 vojnika medjunarodnih snaga pod komandom NATO-a. obavljalo je 60.

U tom periodu uticaj Rusije na Jugoslaviju je opao. Bugarskoj. Rusija nije pokazala.. i usvajanje Deklaracije o stanju u Yug oznacili su da se Sovjetski Savez ukljucio u proces traganja resenja. na postovanje principa OEBS-a i suprotstavlja se agresivnom nacionalizmu uz postovanje ljudskih prava. kao sto se ocekivalo. prizna samostalnost bivsih jug republika:Hrvatsku i Sloveniju je priznala vec u februaru 1992. nije predstavljao prepreku za rusko rukovodstvo da. Karakteristika tadasnje ruske diplomatije je sto insistira na oslanjanje na medj zakonitosti. Rusija je nastavila politiku SSSR-a i zalagala se za celovitost Jugoslavije i resavanje sporova mirnim putem. Kolika je ekonomska zavisnost sa vecim zemljama. Zajednicki nastupi Rusije sa EZ i SAD u odnosu na krizu. Oktobra 1991.S. tolika je i politicka. Haska Deklaracija je definitivno odredila Srbiju kao agresora. 68 . Ucesce sovjetske delegacije na pregovorima o regulisanju jug krize u Hagu. Rusija je kritikovala sustinu rezolucije GS UN o „narusavanju ljudskih prava u Yug“i „Situacija u BiH“. uz posredovanje UN i drugih institucija koje se brinu o bezbednosti. Nivo ekonomske razvijenosti na kome se nalaze gotovo sve drzave regiona je takav da u skorije vreme privrede ovih zemalja u odnosu na razvijene evropske zemlje mogu biti samo periferna izvorista sirovina sa jeftinom radnom snagom. Pored protivljenja uvodjenju sankcija.Gorbacov je u Moskvi organizovao susret izmedju Tudjmana i Milosevica. kada je to ucinila cela Evropa. Takav odnos medjutim.JU. Makedoniju u aprilu. Posle II sv rata na Balkanu je bila validna formula 2+2+2 ravnoteže snage Okončanjem hladnog rata. Rumunija I Bugarska izlaze iz Varšavskog pakta i okreću se Zapadu. Rusko rukovodstvo je u drugoj polovini 1991. sovjetski predsednik M. Sto se tice jugoslovenske krize. Razlike Rusije i Srbije su postajale sve vece:Rusija se orjentisala na izgradnju demokratske drzave. sto je SSSR potpuno prihvatio i na taj nacin dolazi do potpunog razlaza u odnosima izmedju Srbije i Rusije. nisu zatvorili mogucnost privremenih samostalnih aktivnosti Rusije. Pokazalo se u kriznim momentima da su EU i Rusija zainteresovane za lokalizovanje sukoba u meri u kojoj to ima direktnog uticaja po bezbednost u Evropi. Rusija je sve više okupirana svojim problemima i udaljava se od Balkana. Uticaj SSSR-a na Balkan znatno je smanjen izlaskom Ju iz njene sfere uticaja 1948 i Albanije 1961.Pred II sv rat komunisti su u balkanskim zemljama prednjačili u antifašističkoj borbi. oktobra 1991. sto je znacilo preispitanje prethodnih unutrasnjih granica Jugoslavije. pokusalo da ucini nesto samostalno u vezi sa regulisanjem odnosa izmedju Srbije i Hrvatske. a prodor Crvene armije na Balkan samo je učvrstio komunističku orijentaciju ovih zemalja pa su na vlast u Rum. a BiH u maju iste godine. raspadom SSSR-a i Ju krizom nastaje nova situacija na Balkanu. posebnu naklonost prema politici SiCG u odnosu na druge. dok je srpsko rukovodstvo u pocetku otvaranja krize na prostorima SFRJ zastupalo tezu o jedinstvu svih srpskih teritorija. Albaniji dovedeni komunisti. Tada je sa njihove strane receno da su te rezolucije jednostrane i da nose antisrpski karakter. Rusija je nastojala da očuva bar svoj tradicionalni uticaj na pravoslavne zemlje Zemlje bivse sovjetske sfere uticaja intenzivno se vezuju za politicke i ekonomske institucije EU. Posle ovog pokusaja u ruskoj politici prema yug krizi dolazi do pomeranja. Kada su u taj politički vakuum uletele SAD.

ali je njen nacionalni interes u ovom momentu. godine do raspada prosla kroz vise osetljivih faza razvoja medjunarodnih odnosa. Etnicki konflikt u drzavi se reflektovao na znacajnu italijansku manjinu. Raspadom SFRJ ponovo su se pokrenute rasprave o nekim teritorijalnim pitanjima (Istra. I kada je isticala nezadovoljstvo nekim odlukama zapadnih sila. koja se bazira na izbalansiranosti i distanciranju od svih aktera u sukobu. Ruska politika je cesto bila kontradiktorna:u svom deklarativnom domenu bila je razlicita u same sustine. sa kojom je od 1945. dok je Rusiji ostala uloga staratelja srpske strane. Rusija zeli da zadrzi izvesna „istorijska prava prvenstva“ u odnosima sa drzavama bivse Jugoslavije.podela uloga je jos vise komplikovala situaciju:Rusija je sa jedne strane nastojala da ocuva saglasnost sa drugim velikim silama. koja je svoje interese mogla da ostvaruje samo u stabilnoj drzavi. delovi Dalmacije). vise nego druge zemlje. a sa druge da bude advokat srpskih interesa. Najznacajniji principi ruske politike prema yug krizi su: • politika Rusije je uvek polazila sa stanovista da se regulisanje krize moze postici samo pregovorima izmedju zaracenih snaga. Neke profasisticke struje u Italiji otvorile su pitanje samoopredeljenja italijanske manjine koristeci u osnovi danasnju argumentaciju kosovskih Albanaca (Istra i Dalmacija treba da budu - 69 . ako je moguce u jedinstvenoj drzavi.ponovo ce se pojaviti kao aktuelna. koji je pretio medjusobnim sukobom sa ozbiljnim opasnostima izbijanja cak i sukoba do regulisanja dobrosusedskih odnosa koji su svoju kulmunaciju doziveli upravo uoci raspada zemlje. • Ova kriza je skrivala mogucnost od opstebalkanskog rata. Bez obzira na sve promene. Italijanska balkanska politika Italija je bila sused bivse Jugoslavije. Cilj je svakako izbegavanje destabilizacije regiona.Na takticki izmenjen odnos Rusije prema jug krizi doslo je zbog povecanja taktickih razlicitosti medju zapadnim partnerima Rusije. ucesce Rusije u mirovnom procesu je bilo skromno. od trscanskog konflikta 1954. SAD je iskazivala naklonost prema bosnjacima-muslimanima. Ona nije imala osnovne stimulanse za aktivno mesanje u krizu. Ova pitanja – iako resena Osimskim sporazumom u odnosu na bivsu Jugoslaviju. To je dovelo do stihijske „podele rada“ po kojoj se svako pozabavio sopstvenim klijentom u zoni konflikta:EU je u osnovi pokrivala Hrvatsku. a stvarni uticaj na tok dogadjaja u zoni konflikta izveden iz potreba i ciljeva partnera. Rusija nije imala realnih mogucnosti da utice i dalje od osude nije htela da ide. Italija je. dalji od Balkana nego u periodu posle II SR. pokazivala veliku zainteresovanost da se konflikti u Jugoslaviji resavaju mirnim putem i kompromisima. Rusija je tesko odrzavala tu ravnotezu. ***Zbornik radova „Savremeni procesi i odnosi“ strana 225-236 50. jedno je ostalo nepromenjeno:i pored snazne diplomatske aktivnosti. Ruska diplomatija je sve uradila da do toga ne dodje uz saradnju sa drugim zemljama • S vremena na vreme je iznosila stav o stetnom dejstvu sankcija na pregovaracki proces.

Prema nekim izvorima.uz Francusku.vracene svojoj matici). Italija postaje zagovornik uvodjenja sankcija protiv SRJ. • Faza kalkulacija. Italija trazi od Rusije da izvrsi pritisak na bosanske Srbe da prekinu ratne operacije. medjutim Italijanska vlada je odolela ovim iskusenjima. Svi Hrvati. Italija prikljucuje svoje snage (2. Generalni stav Rimokatolicke crkve se svodi na to da drzava mora biti odvojena od Crkve. Saradnja u oblasti saobracaja. i rimokatolicizam je veoma prisutan na Balkanu. kao i pojedini drzavljani SCG. Italijansko-hrvatski odnosi nalaze se u usponu. 70% razmene otpada na Srbiju i CG. Italija je cak imala stav da sankcije treba da se uvedu i Hrvatskoj zbog mesanja u unutrasnju politiku BIH. cime bi se mogla nadoknaditi steta iz Slovenije proterenim Italijanima nakon II SR. . Sada su obe clanice EU. ali se ne moze reci da su previse srdacni. *** zbornik radova. Slovenci i 10 % Albanaca su rimokatolici. Postignut je i Sporazum o zastiti manjina. u Luksemburgu na sastanku SAD-EU. strana 237-256 51.. cak je i tolerisala transfer oruzja u Hrvatsku. turizma je stalno u usponu.su veoma dobri i na politickom i na privrednom planu.priznanje Slovenije i Hrvatske radi odrzanja ravnoteze(zbog manjina).Italija zahteva od nas: postovanje Dejtonskog sporazuma. Politika Vatikana prema Balkanu i balkanskim drzavama Osim pravoslavlja. • Faza povecanog aktivizma-1994. Izostavljanjem Italije iz „kontakt grupe“ izazvalo je nemalo razocaranje italijanskih politicara. demokratizacija institucija. sto je kasnije ublazeno formiranjem ad hoc ukljucivanjem Italije u „prosirenu kontakt grupu“ Faze kroz koje je prosla Italija tokom jugoslovenske krize: • faza neodlucnosti i iscekivanja (1988-1991)-Italija se zalaze za ocuvanje Jugoslavije.500 vojnika) IFOR. suprotstavlja se ranom priznavanju Slovenije i Hrvatske. vidi kao legitimno vodeceg politickog i ekonomskog aktera u podrucju Mediterana i otud smatra prirodnim svoj interes za stabilnost regiona. Italijanska teritorija je bila baza intervencije NATO avijacije • Najnoviji period-zainteresovanost za problem na Kosovu Odnosi Italije i Slovenije-normalizovali su se tek nakon sto je Slovenija prihvatila italijanski uslov da putem nacionalnog zakonodavstva omoguci prenos nekretnina na strane drzavljane. Odnosi Italije i Makedonije. Italija se izjasnila u vecini pitanja u prilog Makedoniji. Neki zvanicnici su iz Srbije slali poruke da Italija to uradi. Crkva ima pravo da „izrice moralni sud o politickim delima i 70 . To treba pripisati problemima na koje nailazi italijanska manjina u Istri i gusenju tradicionalne autonomije od strane Zagreba i posledicama optuzivanja Italije od strane Tudjmana da su na strani Srba iz Krajine. saradnja sa Hagom. Odnos Italije i SRJ. a kasnije prihvata opsti pristup EU. sto otvara perspektivu za buducnost. Italijansko mnjenje za rat u Bosni osudjuje Srbe i 1994. U grcko-makedonskom sporu oko imena i amblema Makedonije. sto se tice privredne saradnje. zbog cega je dozivela poteskoce u odnosima sa Grckom.. i obratno.Italija je clanica EU koja sebe.

Engleske katolicke novine optuzuju Crkvu za nacionalizam. koji su zeleli da podele Bosnu. imao gotove planove o prekrajanju SFRJ i prostor podelila na episkopske bez obzira na granice. podrzavanim od strane Rusije.podupire sporazume izmedju drzave i crkve“ po cemu vidimo da ima i te kako uticaj na politicki zivot. poceo da se gradi najveci islamski centar na Balkanu. uputio ostre kritike slovenackoj RC zbog mesanja u politicki zivot. indirektno delovanje preko drugih institucija i preko politickih partija koje formiraju laici i koje se pozivaju na rimokatolicizam kao osnovu svog delovanja . ali ona nije u svemu saglasna sa Hrvatskom. Tako je u Skadru izgradjena najvisa dzamija na Balkanu i to odmah iza velelepne katedrale. Uticaj rimokatolicizma na balkanskim prostorima oseca se trojako:kao direktno delovanje na politicke interese. je izjavio da je akcija „moralno opravdana zbog prava na samoodbranu“. Vatikan je objavio da planira izgradnju velike crkve u neposrednoj blizini. strana 305-312 52. Kada je u Tirani.. Njena delatnost ima bitne politicke dimenzije. Revija je imala i podatak da je Vatikan. To pokazuje izjava pape Jovana Pavla II:“Vreme je da se silom potvrdi da je bilo dosta rata. U Albaniji se Crkva svesno upustila u trku sa islamom oko uticaja na politicki zivot.“ Time se papa jasno izrazio u vezi sa napadom na RS 1995. prva forma je vazna jer ukljucuje Crkvu u direktnu politicku akciju. na prostore naseljene Slovenima. 1995. iskljucuje nacionalizam. iako se zalagao za jedinstvenu Jugoslaviju. uzeti sa rezervom) Vatikan je uvek podrzavao ekspanziju velikih suseda. crkva je podrzavala ideju jedinstvene Bosne. Islamski cinilac u balkanskim odnosima 71 . Janez Drnovsek. Nasuprot interesima Hrvata. Za razliku od sukoba sa Srbima gde je Rimokatolicka crkva bez rezerve podrzavala Hrvate. Osim u Bosni. kao i sa pravoslavljem. u Bosni je situacija drugacija. U Sloveniji je premijer. RC ozbiljno deluje i u drugim balkanskim zemljama. Uloga crkve u legitimizovanju rata je vise nego ocigledna. Na Balkanu se Vatikan suocava sa interesom Rusije. a u evropskoj javnosti sirio pricu o Srbiji kao primitivnoj i verski netolerantnom ****Zbornik radova . Posle akcije „Oluja“. Rat ratu je pravedan i nuzan. ona je nadnacionalna. hrvatski kardinal. Rimokatolicka crkva.. Ona podrzava jedino nacionalizam kada je u interesu rimokatolickih opstih potreba. po svojoj doktrini. Obe verske zajednice trose mnogo para na podizanje bogomolja koje bi trebalo da nadvise jedna drugu. Vatikan je zabranio upotrebu staroslovenskog jezika i glagoljice (ne zna se kada!!). Savez vojvodjanskih Madjara Ranija istorija (iz neke sveske. Vatikan se jasno pokazao kao jedan od najvaznijih politickih cinilaca i ucesnika u dogadjajima na prostorima bivse SFRJ. Italijanska revija „Limes“ je otvoreno optuzila Vatikan za rusenje SFRJ. katolickih drzava. Neki akademici smatraju da je rimokatolicka crkva radila u saradnji sa SAD u ostvarivanju sadasnje politike SCG. Pre svega. Veliki broj politickih partija se pojavljuje kao protagonisti rimokatolicke doktrine: „Slovenacka socijaldemokratska stranka“. i time istakao da je Crkva za taj rat i da ga smatra pravednim.

Danas islamski faktor je bitan u Bosanskoj krizi. Sandžak.Istočne zemlje: UAEmirati. jer su to dva lica jedne medalje. Za generalnog sekretara imenovan je tadasnji vrhovni poglavar iz SFRJ Jakob Selimoski. da se prizna autonomija Rasko-polimske oblasti i da se u Makedoniji suverenitet podeli izmedju Siptara i Makedonaca. U Bugarskoj je na izborima 1997. Trakija. U BiH da nema međunarodne intervencije situacija ne bi bila onakva kava je danas. Muslimani se u Crnoj Gori izjašnjavaju kao crnogorci. Tadžikistanu. a iz Turske su stizali nastavnici koji su im propovedali o realizaciji islamske drzave. U Makedoniji 2 partije imaju slogan:“Sa albanskom krvlju i islamskim duhom“. Što se Crne Gore tiče –oni imaju svoj deo Sandžaka. u stvari. Citav Grcko-Turski spor je spor islamskog sveta. za pocasnog predsednika Sabri Korca ondasnji poglavar albanskih muslimana. Azajberidžanu. zahtevala teritorijalno rasparcavanje Srbije i islamizaciju Makedonije. Islamska zajednica svojom dogmom proglasava da se svi muslimani moraju ujediniti u jedinstvenu svetsku islamsku zajednicu. Postoji problem u Turskoj-islamski fundamentalizam. u Makedoniji skoro 100%. a u Albaniji 70%. neofasisticka. Zapadna Makedonija. Na balkanskim prostorima to je dobilo oblik borbe za pretvaranje postojecih islamskih zajednica u politicke aktivnosti radi stvaranja jedinstvene balkanske islamske drzave. „Unija nacionalnog spasa“ osvojila 13 mesta. Iran pomogli su mulsimanima u oružiju kršeći embargo na uvoz oružija. ima 5000 muslimana ali nema problema. 7 miliona muslimana ostalo je na Balkanu posle Osmanske imperije. U Hrvatskoj nema problema sa muslimanima. Turkmenistanu. Ona je. U albaniji je formirana mala i za sada neparlamentarna partija „Albanska nacionalna ujediniteljska partija“. Endrogar –nacionalna islamska stranka ali u Turskoj taj fundamentalizam sprečava vojska.Islam jasno istice da nema odvajanja vere od drzave. Postoji problem sa Pomacima.Albanija. Za delovanje na tim prostorima stvorena je organizacija „Savez islamskih zajednica Istocne Evrope“. odnosno vera u Boga podrazumeva upravo to. Cilj im je bio da se prizna samostalnost BiH. 72 .Kosovo. U Zapadnoj Trakiji postoji turska manjina ali nije velika. antigrcki nastrojena. da kosmetski Siptari dobiju svoju samostalnu politicku zajednicu.Bosna. Težnja za stvaranjem islamske zelene transverzale. Koje države su suočene sa islamskim problemima? U Sloveniji je problem što ne može da se izgradi džamija. vec da radi na stvaranju drzave koja ce okupiti pod jednim vladarom i jednim zakonom (Kuranom) sve muslimane sveta. Prvi zadatak i duznost islamskog svestenstva nije da propoveda veru u Boga. Ankara ka Uzbekistanu. Turska je slala svoje vojnike da bi povećala muslimanski uticaj na Balkanu. U Rumuniji je cak otkriveno udruzenje studenata koja je delovala pod imenom „Muslimanska braca“ a parola im je „borba svim sredstvima za stvaranje svetske islamske drzave“. U Srbiji -na prostoru Kosmeta muslimani su preko 95%.

000 nasih gradjana koji tamo rade i sigurno da ona nije neprijateljski nastrojena. Austrija je veoma aktivno iznoslila pitanje Ju kako u okviru KEBS-a tako i u okviru UN. Ovome se moze dodati i Vatikan. Najradikalnije stavove zatupao je ministar inostranih poslova Alojz Mok. Austrija – pripada onom krugu zemalja koje su već u početnoj fazi jugoslovenske krize ispoljile zainteresovanost za način na koji će ona biti rešena.g bila vođena u prilog što skorijem priznavanju nezavisnosti Slovenije i Hrvatske. Kao susedna zemlja Austrija j bila veoma neposredno zainteresovana za način na koji će se ju kriza rešiti. Ona se zalagala za šira prva Albnaca.***Zbornik. Austrija je veoma rano ispoljavala svoje neslaganje sa načinom na koji je u Srbiji tretiran problem Kosova. Austrija je prva podrzala odvajanje Hrvatske i Slovenije i za to postoje 2 razloga: 1) neposredno se granice 2) neki su tvrdili da je to odraz sentimenta. tj. Sve ovo je podstaklo i razmišljanja da se radi o pokušajima da se omogući neka forma ponovnog okupljanja onih teritorija koje su nekada sačinjavale AU monarhiju. da zele da nam se osvete za gubitak u i SR i da je to njihov pokusaj i ideja o obnavljanju zemalja gde je katolocanstvo dominantna religija. stvaranje nove Habzburske monarhije Sta su bili stvarni razlozi ne zna se tacno mada Austrija jeste neobjektivno tada postupila. podržala je zahtev Slovenije i Hrvatske za priznavanjem nezavisnosti. ali su oni često naknadno ublažavani istupanjima drugih političara. Austrija je preuzela i određene korake u cilju raspoređivanja svojih vojnih efektiva u blizini austrijsko-jugoslovenske granice i ošto je reagovala kod jugoslovenskih organa zbog povrede austrijskog vazdušnog prostora. priznale nezavisnost Slovenije i Hravatske i Austrija im je dačla svoje priznanje. Uglavnom se misli na:Austriju. 73 . Na toj funkciji ona se zalagala za usvajanjem odluka koje su Srbiju i njenu politiku stavljale u položaj glavnooptuženog za zbivanja na područije ex Ju i za oružane sukobe na teritoriji BiH. ali mi ne smatramo da ona ima veci uticaj. Uz Nemačku ona je vrlo aktivno preuzela ulogu u kampanji koja je u drugoj polovini 1991. U toku eskalacije ju krize Austrija je sledila radikalne stavove Nemačke. tj. Nakon što su zemlje EZ 15. U vreme velike zabrinutosti koju je izazvalo angažovanje jedinica u JNA u Sloveniji. novinari)su okrivljivali mnoge susedne zemlje za raspad zemlje pa se zbog toga u javnosti. U tom periodu Austrija je biča član Saveta bezbednosti i bila je i njen presedavajući. Austrija je odbijala ovakva tumačenja. Sasvim izvesno ovakav stav austrisjih vlasti bio je u funkciji stvaranja atmosfere protiv politike saveznih organa i JNA.jula 1991. Ona se vrlo jasno zajedno sa Nemačkom svrstala uz Sloveniju i Hravstku koje su insistirale na potpunom osamostaljenju. Svoj radikalizam je opravdavala smatrajući da će priznanjem Slovenije i Hravtske ublažiti i smiriti situaciju u Ju.Politika drzava suseda u toku jugoslovenske krize i agresije NATO Jedan broj autora kod nas (publicisti.januara 1992. Italiju a neki autori cak spominju i Bugarsku. Sa druge strane ne mozemo reci da je Austrija “srbomrzac” jer u njoj zivi oko 200. strana 312-315 53. Madjarsku. Već 8. stvorila jednostrana slika uticaja susednih zemlja na raspad.

Makedonija je prva potpisala sporazum o priznanju. Mi smo je priznali pod imenom “Republika Makedonija” a zauzvrat su nam priznali kontinuitet. novinari. Sto se tice Rumunije teritorijalnih aspiracija nije bilo ni sa jedne strane.Madjarska je davala podrsku Hrvatskoj. Mi smo prihvatili makedonske zahteve (vezane za 4 tacke). Oni su zapravo trazili vracanje obelezja . Nasa primedba je bila sto su Bugare iz Srbije vodili u maticu na usavrsavanje i koristili ih kao neku “petu koloniju”. a ne samo nama. Sa nase strane je bio zahtev za ocuvanje srpskih grobova. na manastir jer je u tom manastiru proglasena republika Makedonija na antifasistickom vecu koje je tu odrzano.1992. u tom periodu. su bili polulegalni i oni su nam pomogli u krsenju sankcija. Sporno pitanje je bio manastir sto je kod nas pogresno protumaceno. Ona kaze:” SRJ pretenduje na medjunarodni kontinuitet na SFRJ. Dimitrovgrad i Bosilegrad) i to nije bio zvanicni stav. Zatim smo potpisali Sporazum o bezgranicnoj trgovini. istoricari) koji govore o zapadnim pokrajinama (misli se na Pirot. iza toga nije stajala drzava. U vreme Slobodana Milosevica nasa strana nije prihvatila granice. nema teritorijalnih sporova. Ona je bitna jer sadrzi neka bitna nacela. a novi susedi su Hrvatska. ali sporno je sto na terenu nije izvrseno postavljanje obelezja granice (demarkacija). Ona je otvorena za prikljucivanje novih clanica”.ploce. da su u nasu zemlju stizali hrvatski spijuni preko madjarske teritorije i da im je madjarska to dozvolila Bugarska nije imala neki poseban znacaj Od 1992-’95. ne priznajuci to drugima i odrice se teritorijalne pretenzije na susede. se menja situacija jer Austrija i Italija vise nisu nasi susedi. oni su morali da prekinu trgovinu sa nama sto je njima takodje tesko palo. Slobodan Milosevic smatra da su potrebne neke korekcije. doneta je Deklaracija koja nema precizan naziv. 74 . ali medjunarodno javno pravo tu oblast je drugacije regulisalo. obaveze prestaju da postoje. se odvaja i traze administrativnu liniju. na zahtev UN. Bugarske vlasti su imale primedbu na uskracivanje prava njihovim manjinama u Dimitrovgradu:prava na jezik. Od 2001. mi smo ga postovali ali 1999. smo ga suspendovali zbog makedonskom priklanjanja NATO-u. Sve su to bile ideje madjarskih nacionalista. U Madjarskoj se pojavila ideja nikada zastupana od zvanicne vlasti da Ugovor koji je zakljucen sa SFRJ-om prestao da vazi jer se ta zajednica raspala sto po njima znaci da ako se subjekt promenio. 27. cesto se naziva “Deklaracija o spoljnoj politici” i ona je dodatak Ustavu. Drugi problem je bio (taj manastir je trebao da pripadne Srbiji) jedna spomen soba i oni su trazili da mogu da je poseciju i da ona ostane nepromenjena. Odnosi. U Bugarskoj su takodje bili pojedinci problem (publicisti. isporucivsi joj puske. Njih je to manje “kostalo” jer su znali da ako nam ga svi ne priznaju da ga necemo dobiti. U tom periodu. U njoj se naglasava miroljubivo pregovaranje pa i po pitanju granica. na medije i sl.4. Nezvanicno se pominje da su se u madjarskim bazama obucavali hrvatske zenge (zbor narodne garde) . Makedonija. Umnik smatra da nije nadlezan za taj posao. Makedonija u jesen 1991. BiH. Drzava krsi sankcije svesno. Postoji svedocenje___________________________tadasnjeg ministra za________________-da je glavnina oruzja stizala svercom pojedinaca po par puski.

1996. Srbi zeleli pravo na samoopredeljenje. nasa strana zeli razmenu teritorija (enklave) a nama je bitan deo preko kojeg ide pruga Beograd-Bar. Ekonomska razmena je simbolicna. BiH trazi 120 milijardi $ odstete od Srbije. pole Italije Albaniji. uglavnom. Propusnice koje dobijaju mestani oko granice omogucavaju prolaz preko granice i to je bio znacajan korak jer je vizni rezim bio strog. u jesen 1997 potpisano je 17 drzavnih sporazuma medju kojima je i o malogranicnom prometu. Albanija je specificna zemlja jer je jedina zemlja sa kojom smo imali prekid diplomatskih odnosa. Zeleznica na liniji Skadar-CG pa do Evrope je nama beskorisna i zbog neodrzavanja samo trosak i to ne mali. ali sada je u opadanju iz 2 razloga. oni imaju veliki deficit (jos veci od naseg) pa ne uvoze vise toliko iz Srbije i sto nama ne ide u prilog taj Ugovor o bescarinskoj zoni jer smo jako puno uvizili voce i povrce iz Makedonije. 75 . Oni ne dozvoljavaju da nijedan svestenik ne moze da boravi i prelazi preko njihove teritorije.000 Srba je prebeglo. Novembra 1997. Mi smo ulozili zalbu i za sada to stoji u “poslednjoj fioci”. Ambasade su. u Atini S. cak se sastao S. Visok nivo ekonomske razmene je bio bitan. Milosevic na Kritu na sastanku lidera balkanskih naroda sa i pocinje dijalog. Vec se 4 godine vode pregovori o granici.Milosevica i Izetbegovica da izmene pisma i medjusobno se priznaju i tada je doneta odluka da se sto pre moraju otvoriti ambasade i da se sto pre uspostave diplomatski odnosi. U vreme Dejtona. Slavonsko-baranjska oblas je ostala po Erdutskom sporazumu pod kontrolom medjunarodnih trupa 1994. je potpisan sporazum o otvaranju biroa kao kvazidiplomatskih organa koji predstavljuju vlast. dok je SFRJ bila 2 partner. Makedonska crkva smatra da je pravoslavna crkva odraz velikosrpskog nacionalnog identiteta a mi smatramo da Makedonija ne moze da sprecava tranzit crkvenih lica u odorama preko njihove teritorije. Od “Oluje” maja 1995.Najveci problem izmedju Makedonije i Srbije je pitanje priznavanja makedonske crkve i to ne bi trebalo da utice na bilateralne odnose ali utice. velike sile su prisilile S. u Srbiju. Kada ce se ta optuzba povuci ne zna se tacno i svako ko bi to danas uradio bio bi politicki mrtav i muslimani bi ga lincovali. Oni su ucinili neprihvatljiv potez tako sto su prihvatili kosovsku kvaziambasadu. U Hrvatskoj su takodje. sada je mala razmena. Prvo. U velikoj meri pitanje zastite Srba resen je pre formiranja SRJ jer je Umprofor trebao da ih stiti. ali optuzba nije povucena. Sa Bosnom i Hercegovinom su odnosi bili komplikovani u vreme rata. Odnosi u vreme Slobodana Milosevica su zategnuti ali oni nikada nisu otvoreno podrzavali OVK.Milosevis i Tudjman su postigli sporazum o priznanju. Sa federacijom je suspendovan sporazum o bescarinskoj razmeni takodje zbog deficita. Ekonomski nam je znacajan partner ali vise se vrsi razmena sa Republikom Srpskom. Tada se smatralo da to nije moguce dok BIH ne povuce tuzbu protiv Srbije pred Medjunarodnim sudom pravde. u medjuvremenu otvorene. i “Bljeska” postaje pitanje sudbine Srba i po nekim podacima oko 350.

Dubrovnik i druge gradove u Hravtskoj. Kako se situacija u Ju pogoršavala u Rimu 8.novembra 1991.posebno Slovenije i Hrvatske. 19. Luksemburga i Holandije.000. jugoslovensko-italijanski odnosi beleže neprestani razvoj. Prilikom izbijanja ju krize Italiji nikako nije odgovarao takav razvoj događaja. De Mikelis je oštro upozorio protiv jednostranih akata koji bi vodili u sukobe. 2003 potpisan je privremeni protokol kojim nije utvrdjena granica vec nacin njene kontrole (zajednicke patrole u istom camcu) Pitanje demilitarizacije-oni kazu da je to mostobran Dubrovnika mi Kotora Takodje. Kako su se rasplamsavali oružani sukobi italijansko javno mnjenje se okretalo sve više protiv JNA kritikujući italijansku vladu i ministra inostranih poslova De Mikelisa da zatvara oči pred oružanim akcijama JNA.januara 1992. Povratak znaci da se oni tamo nastane i zive. ali bila je i protiv jednostranih osluka.kriza je samo produbljena. ugrožavao je mir i stabilnost u susedstvu a time i realizaciju pomenutih italijanskih interesa u tom područiju. Kasnije pod jakim pritiskom Nemačke i ostali partneri EZ među kojima i Italija priklonili su se stavu priznanja republika pre rešenja nekih bitnijih pitanja što je opet bila greška EZ. uzmu licne karte. ***sa predavanja*** Italija – Krajem 80-ih. oni nisu neki faktor.1.g ministri iniostr poslova država članica EZ su doneli niz restriktivnih mera prema Jugoslaviji. Sa daljem produbljivanjem krize i izbijanjem rata u BiH direktnije se uključuju OEBS i UN.000 Srba a po nasim 50. Misiju su sačinjavali ministri inostr poslova Italije. Slovenci su došli u Rim u junu 1991. nezavisnost Slovenije i Hrvatske. To je jedna od prvih u nizu grešaka EZ u odnosu na ju krizu. da lobiraju za podršku Izjavi o razdruživanju od Ju koju je skupština slovenije usvojila 8.5 km sporne teritorije i na Dunavu 145 km. Sa druge strane Italija je bila kritična prema onima u Jugoslaviji koji su bili protiv bilo kakvih promena koje dovode u pitanje čvrstu federaciju na dotadašnjim osnovama što ju je dovodilo u sve oštriju konfrotaciju sa srpskim rukovodstvom na čelu sa S. u poslednje vreme dolazi puno investitora i kupuje nase firme (Frikom) a i slobodno je kretanje ljudi. Italija je učestvovala u slanju mirovne misije (takozvane trojke). mnogi dodju. usvojena je Deklaracija kojom je iskazana podrška demokratskom razvoju i teritorijalnom integritetu Jugoslavije. 76 .maja 1991. Ekonomska razmena nije velika. Nastojanje Italijanske diplomatije bilo je usmereno na zaustavljanje sukoba i rešavanje problema dijalogom. Kasnije je odlučeno da se sve restriktivne mere odnose samo na SCG zbog napada na Vukovar. bez viza. prijave se. Pojedina italijanska sredstva informisanja postala su instrument propagande jedne strane. penzije i vrate se u Srbiju.juna na sastanku KEBS-a u Berlinu uz aktivno angažovanje Italije.Teritorijalno razgranicenje-problem Prevlake. Po njihovim statistikama vratilo se 130. znacajno pitanje je povratak Srba u Hrvatsku.Miloševićem. Vatikan je među prvima priznao 15. Neuspeh Italijanskih napora za rešenje jugoslovenske kriz u to vreme u okviru EZ bitno je doprinelo odsustvo podrške u EZ za predloge Francuske i Italije o finansijkoekonomskoj podršci Markovićevoj vladi..

2. 1. Došlo je do smene vlasti-dolazi vlada levog centra. na inicijativu jugoslovenske vlade. Glavnu reč vodili su Engleska. odrzan je treci sastanak u Sofiji. Zbog nejednakih ekonomskih i politickih interesa i izrazavanja rezervi od strane Bugarske nastavak procesa pregovaranja bio je usporen sve do sastanka Karamanlisa i Zivkova kojim je Bugarska nagovestila promenu stava.U ovom periodu Italija je bila okupirana velikom krizom sopstvenog pol sistema. odrzana Konferencija vladinih eksperata za privrednu i tehnicku saradnju. u Sofiji. bojkotovala je skupove). Francuska i Nemačka a kasnije su odgovornost preuzele SAD. Za vreme kosovske krize od prvog dana je učestvovalo italijansko vazduhoplovstvo. obezbeđivana je šira međunarodna podrška ovoj politici. Kasnije se i Italija izborila uza članstvo u Kontakt grupi. 6) sesti sastanak je posvecen ekoloskoj zastiti regiona . drugi sastanak eksperata balkanskih zemalja posvecen oblasti PTT saobracaja i telekomunikacijama. šta je dovelo do Dejtona. u Ankari odrzan. Na njemu je utvrdjena lista industrijskih grana i projekata za koje su ucesnice pokazale interes i spremnost za saradnju. na inicijativu grcke vlade. u Beogradu je odrzan sastanak eksperata balkanskih zemalja iz oblasti industrijske kooperacije. Inicijativa je bila Bugarska i ona je od tada postala izraziti zagovornik balkanske saradnje 4) Juna 1982 u Bukurestu . 3) Juna 1981. Na osnovu predloga delegacija. rat nije bio popularan u javnom mnjenju Italije. Prvi zanačajni koraci će biti učinjeni tek 70-ih godina. na inicijativu rumunske vlade. poboljsanja covekove sredine. odrzan je sastanak posvecen saradnji u oblasti energije. pa je tek novembra 1979.U Atini je februara 1976. Kriza sistema bacila je Italiju u drugi plan rešavanja jugoslovenske krize. Kroz kontakt grupu u kojoj je bila i Rusija. Kumanovski sporazum dočekani su sa olakšanjem u Italiji. Italija učestvuje u mirovnim operacijama UN na Kosovu i ostaje zainteresovana za dalji razvoj kosovske krize. posvecen medjunarodnom saobracaju i transportu u cilju njihovog unapredjuvanja preko teritorija balkanskih zemalja. Da bi taj ekonomski potencijal I resursi bili optimalno korišćeni neophodna je saradnja balkanskih zemalja u ekonomskoj sferi I to je postalo jasno već nakon II sv rata. 54. Balkanska multilateralna saradnja 70-tih i 80-tih godina XX veka Dobro je poznata činjenica da je ekonomski položaj Balkana u neskladu sa njegovim ekonomskim potencijalima I resursima. sacinjena je lista predloga o mogucnostima multilateralne saradnje u ekonomskom i tehnickom domenu. Sa zaključenjem Helsinške povelje 1975 kada će na inicijativu tadašnjeg Grčkog premijera Karamanslisa 1975 biti oživljena ideja balkanske saradnje u sferi ekonomskih odnosa. izuzimajuci Albaniju (verna svojoj politici samoizolacije. a dogovorena je i potreba buduceg odrzavanja granskih sastanak zainteresovanih preduzeca ovih zemalja. bez Albanije. uz prisustvo posmatraca iz vise medjunarodnih organizacija 5) juna 1984. u kojoj su utvrdjene 162 oblasti moguce saradnje. 1987. kao i razvoju transportne infrastrukture i olaksanju veza. u cilju iznalazenja „najmanjeg zajednickog imenitelja“ multilateralne saradnje u ovim oblastima. na kome je ucestvovala i Albanija pokazujuci interes za prikljucivanje u 77 . ali bilo je nerealno očekivati da će vlada levog centra Masima d‚Aleme otkazati poslušnost atlanskom savezniku.

Predlozeno je formiranje „Balkanskog foruma“. Za podizanje multilateralne saradnje na Balkanu na nivo redovnih ministarskih konferencija. Na kraju je istaknuta zelja za razvoj saradnje balkanskih zemalja u duhu uzajamnog poverenja. novinari. Pored toga. transport. industrija. predvidjena je i mogucnost sastanaka na nivou sefova drzava ili vlada. turizam. odrzavali bi se jednom godisnje. energetika. da je u periodu od 1988. U pogledu formi saradnje. kao i redovni sastanci visokih funkcionera ministarstava. Izrazena je potreba za razvojem saradnje u sledecim oblastima: trgovina. za podizanje saradnje na visi politicki nivo bilo je potrebno i da dodje do daljeg poboljsanja u medjunarodnim odnosima. odrzano vise od 20 sastanak na vladinom nivou i oko 13 susreta na nevladinom nivou po raznim 78 . Ukazano je i na znacaj nacionalnih manjina kao na faktor povezivanja i saradnje. poljoprivreda. nevladina saradnja). kultura.10. jednakosti i nemesanja u unutrasnja pitanja. od 24. posebno izmedju blokova i supersila. uz nedovoljnu orijentaciju na međusobnu trgovinu. Tako se navodi. Na Konferenciji je podrzano dalje institucionalno jacanje ovih sastanaka: sastanci ministara inostranih poslova. informacije. Instituta za proucavanje balkanske ekonomske saradnje (u Atini). na kome bi se odrzavali periodicni sastanci. zivotna sredina. usaglaseno je da se odrzavaju periodicni sastanci MIP-ova balkanskih zemalja. kao i sastanci ministara privrede i trgovine. konferencije o bezbednosti i saradnji na Balkanu i drugih formi i institucija multilateralne saradnje.1988). Ministarske konferencije balkanskih drzava (1988-1990) Multilateralni sastanci na tehnickom nivou su.2. zdravstvo. pogranicna saradnja. a sastanci visokih funkcionera MIP-a 2 puta godisnje. ****Zbornik radova. Prepreke za njen razvoj su bile usmerenost Grčke I Turske prema EEZ. Medjutim. Predvidjeno je i odrzavanje. kao i krijumcarenja narkotika i oruzja.proces multilateralnog pregovaranja. u prvom redu bila je zasluzna jugoslovenska diplomatija koja je i pripremila Prvu konferenciju ministara inostranih poslova zemalja Balkana u Beogradu (24-26. do 25. zatim stvaranje Banke za razvoj Balkana. donekle. Iskazana je spremnost za zajednicku borbu protiv terorizma. U tom periodu ekonomska saradnja balkanskih zemalja na bilateralnom planu uglavnom se odvijala kroz robnu razmenu. godine pa do 1990. u toku 1991. telekomunikacije.1990. bankarstvo. suvereniteta. Druga konferencija MIP odrzana je u Tirani. kao i postovanje nezavisnosti. integriteta. Usaglaseno je odrzavanje i nekoliko ministarskih sastanaka u raznim oblastima. kao i druge vrste saradnje (parlamentarni sastanci. Na Konferenciji je ucestvovalo svih 6 balkanskih zemalja. strana 475-487 55. nauka i tehnologija. pomogli obnovi tradicije saradnje na Balkanu. akademije. I Bugarske I Rumunije prema SEV-u. postovanja i razumevanja i uz postovanje razlika politickih i ekonomskih sistema. Pozitivan uticaj na saradnju u ovoj oblasti imalo je usvajanje Deklaracije o zastiti voda Dunava od zagadjivanja donete od strane podunavskih zemalja. Konferencije MIP su predstavljale jak podsticaj za razvoj multilateralne saradnje u nizu oblasti. sport.dva druga susreta na ministarskom nivou (za transport u Tirani i za zdravstvo u Turskoj).

Bugarska i Rumunija izlaze na Crno more koje je povezano sa Mediteranom. BALKANSKO-MEDITERANSKA SARADNJA – od 10 balkanskih država.Makedonija. ekonomski. Bih. sindikata. sastanci zeleznica. SCG. 1989). Konferencija ministara u Sofiji značila je obnovu saradnje ali od početka uz naglasak da ovakva saradnja ima tradiciju I istoriju. Austrija. BALKANSKO-CRNOMORSKA SARADNJA – 3 balkanske zemlje izlaze na Crno more: Rumunija. 1989). gradonacelnika glavnih gradova. Ovakva saradnja bi bila jedina alternativa njihovim međusobnim sukobima. Turska ali članice Ekonomske zajednice za saradnju u crnomorskom regionu još su I Grčka. energetike (Tirana. Odrzani su ministarski sastanci u oblastima: saobracaja (Beograd. 1990). Sa političke tačke gledišta nove inicijative za saradnju na vladinom nivou na Balkanu mogu se prema svojim nosiocima podeliti na: a) One koje započinju na samom Balkanu b)One koje je inicirala Evropa c)One koje su inicirale SAD a)One koje započinju na samom Balkanu: -Sastanci ministara svih balkanskih zemalja svih resora-to je najbolji mogući put za razvoj saradnje u područijima od životnog zanačja za sve njih 79 . 6 ulaze u kordinate mediteranskog basena : Turska. kultura). 4. odrzan je u Bukurestu.Rumunija. sastanak komiteta za spoljne odnose nacionalnih parlamenata na kome je. Raspad Ju imao je veliki uticaj na zastoj pregovaračkog procesa na Balkanu . Slo. NA NIVOU VLADA Sa stanovišta geopolitike balkanska saradnja na vladinom nivou mogla bi da se odvija u više pravaca: 1. podnesen niz predloga za saradnju u raznim oblastima (komore. Organizovani su i sastanci eksperata za izradu Konvencije o ekoloskoj zastiti Balkana. Bugarska. komunikacije.temama. spoljne trgovine (Ankara. BALKANSKO-DUNAVSKA SARADNJA – podrazumeva saradnju balkanskih podunavskih zemalja (SCG. industrije i transfera tehnologije(Bukurest. BALKANSKO-BALKANSKA SARADNJA . univerziteta. 1988). odbrana. Mađarska) 3. Albanija. Hrvatska.podrazumeva saradnju svih balkanskih držžava u koordinatama Balkanskog poluostrva. U okviru parlamentarne saradnje. Na dnevni red bi trebala postepeno da dođu i politička pitanja u suprotnom predstavlja samo odlaganje nagomilanih pol problema.SCG.Bug) sa evropski podunavskim zemljama (Nemačka.Alb. Privredni. takodje. auto-moto saveza. Hrv. Sledeća konferencija je tek u Sofiji 1996. 2. Saradnja balkanskih država na nivou vlada i nevladinom nivou. Ona od tada nosi naziv PROCES SARADNJE JUGOISTOČNE EVROPE i poslednja konferencija ministara ovog procesa održana ke u Bukureštu u oktobru 2004. Grčka. U ovoj saradnji treba da učestvuju sve balkanske zemlje kako one ne bi bile korišćene za promociju interesa jednih protiv drugih.BiH. maja 1991. 56. saobraćajni I turistički interesi nameću saradnju u balk-mediter oblasti.

bezbednost. Prvi Pakt namenjen zemljama istocne i centralne Evrope. Ideju je prihvatila EU. poštovanje Dejtonskog sporazuma. Formiranje Balkanske konsultativne skupštine 1955. sto podrazumeva i njihovo koriscenje organa. -Uspostavljanje zone slobodne trgovine – nije se mnogo otišlo od same ideje ali I sama ideja je veoma korisna jer bi predstavljala faktički pripremanje balkanskih zemalja za ulazak u EU. kao i sklapanje serije bilateralnih sporazujma kako bi se izbegli slicni sukobi u buducnosti. Obuhvata sve balkanske zemlje u cilju zajedničkih infrastrukturnih i ekoloških projekata.Saradnja parlamenata odvija se na bilateralnoj osnovi i u okviru Interparalmentarne unije. Ucesnici Pakta su podeljeni u 3 grupe: 80 . U periodu dezintegracije SFRJ ova sardnja je zamrla da bi kasnije opet oživela. Civilno društvo se budi i danas u SCG deluje nekoliko stotina NGO a slična je situacija I sa zemljama u okruženju. Deklaracija o :Paktu o stabilnosti u Jugoistocnoj Evropi”je usvojena na ministarskom sastanku 1999. kao deo svoje “zajednicke spoljne i bezbednosne politike” i povezala je sa stvaranjem uslova za sirenje na Istok. c) Američka inicijativa za saradnju u Jugoistočnoj Evropi – posle okončanja Ju krize SAD iznosi novi mehanizam svog prisustav u ovom delu sveta lansirajući ovu inicijativu 1996.. koordinacija. jacanja dem procesa. zvanicni tvorac te ideje bio je francuski premijer Eduard Baladir. regionalne inicijative. sredinom 30-ih uporedo sa razvojem saradnje na pol I nepolitičkom planu među balkanskim državama i u to periodu saradnja na nevladinom nivou se odvijala u medicinskoj. demokratizacija i ekonomska obnova razvoj regiona. znatnija saradnja na ovom polju počinje neposredno pre izbijanja Ju krize a paralelno sa ministarskim konferencijama kada je pored državnih 11 sastanaka održano i 13 sastanaka na nevladinom nivou. primena i mehanizmi nadzora. zemlje na Balkanu imaju ratno iskustvo koje povlači niz novih uslova pored onih iz Kopenhagena: povratak izbeglih lica.. Ali pošto je u tom periodu pa sve do kraha socijalizma u ovim državama nevladin sektor bio nerazvijen (potisnuto civilno društvo).naučnoj. predlozen je 1993. ciljevi. povratak izbeglica… “Pakt o stabilnosti “ je formalno pod okriljem OEBS-a. saradnja ucesnika. Uloga Pakta o stabilnosti u J-I Evropi na Balkanu “Pakt o stabilnosti” nije recept koji su evropske diplomatske kancelarije pripremile iskljucivo za balkanske zemlje. mehanizmi. Ucesnice su se obavezale da saradjuju u cilju smanjivanja napetosti. b) Regionalni pristup EU –Za razliku od zemalja koje su ušle 2004 . NEVLADINE SARADNJE Ova saradnja počela je veoma rano. 57. Osnivacka povelja sastoji se iz 8 delova: ucesnici.trzisne privrede. aprila 1993. Cilj Pakta bi trebalo da bude dugorocna stabilizacija. razvoja dobrosusedstva.. saradnja sa Hagom. godine predlozio usvajanje jednog panevropskog dokumenta. univerzitetskoj i kulturnoj oblasti. nacela. borbe protiv organizovanog kriminala. u Kelnu. koji je pod utiskom neuspeha EU da zaustavi rat na prostoru SFRJ.

i predstavljala je inicijativu samih balkanskih zemalja. ljudska prava • pitanja unutrasnjih poslova i pravosudja (terorizam. vize. investicije. Sastanak na Kritu je znacajan jer je pruzio mogucnost predstavnicima pojedinih zemalja da u medjusobnim susretima pokusaju da rese neke ozbiljne probleme (spor Grcke i Turske oko Jegejskog mora. Ova inicijativa je pokrenuta 1996. Hrvatska. SRJ je ukljucena u punopravno clanstvo 2000. razmatra se situacija u Albaniji i BiH. Madjarska. Proces saradnje zemalja Jugoistocne Evrope Sa potpisivanjem Dejtonskog sporazuma i smirivanjem situacije u BiH. 81 . Rumunija. utisak konkurencije sa “Inicijativom za saradnju u JIE”. Unutar ove grupe postoji podpodela na “korisnike Pakta”(mogu da ocekuju finansijsku pomoc)i ostale (Madjarska. zivotna sredina) • humanitarna saradnja. oblasti saradnje su podeljene u 4 grupe: • politicki odnosi (dobrosusedstvo i poverenje) • regionalna ekonomska saradnja(trgovina. Bukurest. pokusaj vece koherentnosti izmedju politickih. Kanada. Bugarska i Albanija. Grcka. Turska. Svajcarska. u Antaliji (zemlje treba zajedno da resavanju regionalna pitanja). Norveska 3) Ostali: medjunarodne organizacije. Rusija. SAD. Ovaj sastanak predstavlja vrhunac razvoja multilateralne saradnje U Instambulu svi ministri su izrazili duboku zabrinutost zbog situacije na Kosovu i predlozili su odredjene mere Drugi sastanci nisu bili nesto znacajni. Skoplje 2000. Makedonija. delovanje sa drugim regionalnim inicijativama…. Rumunija. Japan. Punopravne clanice su:SRJ. Na Sofijskoj konferenciji. Solun-1997. Slovenija. visok politicki profil inicijative. bezbednosti i saradnji zemalja JI Evrope” kao i sa novim ucesnicima. stvoreni su uslovi za obnovu regionalne sardnje na Balkanu-ali pod novim nazivom “Konferencija o stabilnosti. Sastanci ministara inostranih poslova su se odrzavali: Sofija-1996. Turska). indirektan pristup finansiranju 58. vojnih i ekonomskih elemenata saradnje Nedostaci: nejasan odnos SAD i nekih zemalja prema inicijativi. Bugarska. medj finansijske institucije. istorijski sastanak predstavnika SRJ i Albanije). u Bukurestu je usvojena Povelja o dobrosusedstvu u JIE. Turska. imigracija) Solunska deklaracija sadrzi slicnu podelu kao kao i Sofijska. Makedonija.1) zemlje ucesnici:Albanija. BiH.1999. Istambul1998. Tirana-2001. Slovenija. 2) Zemlje “pomagaci”:clanice EU. regionalne inicijative Pakt o stabilnosti se odvija u formi “Regionalnog okruglog stola” koja se bavi sa 3 oblasti: a) demokratizacija i ljudska prava b) pitanja bezbednosti-unutrasnje i spoljne c) ekonomska obnova i razvoj Prednosti ove organizacije:spremnost EU da podrzi na visokom politickom nivou.

Cilj inicijative je podsticanje saradnje zemalja regiona. SRJ nije bila u Bukurestu. na kome se predstavnici drzava ucesnica 82 .Krit. 1998. kao i olaksavanje ulaska JIE u evropsku integraciju. iako je SFRJ bila pokretac i aktivni ucesnik ove saradnje. on nema nikakav poseban dokument o svojoj organizaciji poput statuta. a BIH prelazi iz posmatraca u status punopravnog clana. Pokrenuta je od strane SAD na sastanku visokih funkcionera OEBS-a u Pragu. . razvoj privredne saradnje i saradnje u oblasti zivotne sredine. . Grcka 1997.Sofija. Turska 1998. i njeno prosirenje na humane oblasti) PSJIE jos uvek nije postalo cvrsto medjunarodno telo. 1996. SRJ-Albanija. bez ucesca Makedonije . narocito finansijska) da se sprovedu cak i donete odluke (na primer o sastancima ministara na 3 meseca) Kada se radi o ucesnicima. 2001. . koja ukljucuje pitanja bezbednosti i stabilnosti. 1997.Skoplje. Njeni ciljevi su uopsteni i apstraktni i nedostaje politicka volja( i sredstva. kulture. iskljucenje SRJ). nakon teskog perioda . hendikep predstavlja cinjenica da sve zemlje nastale raspadom SFRJ ne ucestvuju aktivno u ovom procesu.Solun. SAMITI nezvanicni sastanci sefova drzava .Antalija.U Skoplju je SRJ vraceno clanstvo (1999. . Grcka-Makedonija. bez ucesca SRJ Tirana. 2001 KONFERENCIJE ministara inostranih poslova .Bukurest. sastanci su pozitivno uticali na javno mnjenje drzava clanica. a Hrvatska i BIH su geografski i kulturno deo ovog prostora. Razlog je sto nije odmakao u procesu institucionalizacije. A ocigledno je da se ciljevi ne mogu ostvariti bez metoda. Njene okvire cine politicka saradnja. 59.Bukurest. . To su ujedno i ciljevi(jacanje bezbednosne i ekonomske saradnje. Definisana je kao forum.Instambul. organa sprovodjenja i rokova. Inicijativa za saradnju u Jugoistocnoj Evropi (SECI) SECI spada u red onih inicijativa za saradnju na Balkanu koje su nastale posle potpisivanja ugovora o miru u BIH iz Dejtona/Pariz.1996. “Povelja o dobrosusedskim odnosima” predstavlja do sada najvisi stepen deklarativne diplomatije i saradnje na cemu se i zasniva proces multilateralne saradnje u JIE.i dalje funkcionise na principu ad hoc medjudrzavne konferencije bez ikakvih tela. 1999. Velika je suprotnost izmedju sirokog kruga predvidjenih tema za saradnju i malo donetih resenja i rezultata. Osnovno rukovodece telo su sastanci ministara inostranih poslova . pravosudja i unutrasnjih poslova. iskljucila je Rumunija i Albanija). a Hrvatska je posmatrac. Rumunija 2000. Njenim nastankom otvorena je mogucnost poboljsanja opste atmosfere u regionu. Odredjeni bilateralni problemi izmedju nekih zemalja je takodje uticao i opterecivao rad sastanaka(Turska-Grcka.

2) Koordinator: formalno postavlja predsedavajuci OEBS-a. Slovenija i Hrvatska su u prvo vreme odbile da budu punopravne clanice zeleci da izbegnu svako povezivanje sa prostorom prethodne SFRJ. . Rumunija. Glavna tela saradnje: 1) Programski komitet: cine ga visoki zvanicnici drzava clanica Inicijative. On direktno ne realizuje projekte vec nastoji da okupi zemlje i pronadje finansijsku instituciju koja bi ga realizovala. SRJ je postala clanica 2000. . Grcka. 1999.Sporazum o saradnji radi sprecavanja i borbe protiv prekogranicnog kriminala.Memorandum o razumevanju o razmeni informacija izmedju trzista hartija od vrednosti. Makedonija. Rusija. Nedostaci: suvise tehnicki orjentisan. Zemlje koje pruzaju podrsku: Austrija. ogranicen broj projekata u odnosu na broj problema. odredjena konkurentnost prema Paktu stabilnosti. Slovenija. Turska i SRJ. Svajcarska i SAD.sastaju radi diskusije o zajednickim regionalnim ekonomskim problemima i pitanjima iz oblasti zivotne sredine. Dosadasnji “koordinator” nije bio iz zemalja clanica vec iz zemalja koje podrzavaju. nedovoljna finansijska podrska.Memorandum o razumevanju za olaksanje i liberalizaciju medj. prati njegove odluke. Komitet je telo koje donosi odluke. nakon konsultacija sa ostalim clanicama. On koordinira sa zemljama SECI. Dosadasnji rezultati-zakljuceni aranzmani: . Madjarska. Evropska komisija. drumskog transporta roba u JIE. 2000. predsedava Programskim komitetom. bez jasne politicke komponente. Italija. dobro izabrani. Ovaj organ se sastaje 4 puta godisnje. Na sastancima ucestvuju I EU.1999. Evropska banka za obnovu i razvoj i regionalni forumi. Zemlje clanice (12) su: Albanija. 4) Poslovni savetodavni savet: okuplja ugledne poslovne ljude iz zemalja regiona u cilju veceg ukljucivanja privatnog sektora u aktivnosti SECI. odredjuje prioritet saradnje i razmatra napredak koji je postignut. Nakon americkog pritiska Slovenija je prihvatila clanstvo a Hrvatska je duze vreme ostala “posmatrac”. 5) Tehnicku podrsku pruza mu sekretarijat Ekonomske komisije za Evropu UN: priprema predloge projekata za Programski komitet i za radne grupe. konkretni projekti. Moldavija. Prednosti: uticaj na javnost u regionu. pruzanje konsultativnih i savetodavnih usluga u okviru radnih grupa.O trgovinskim i transportnim olaksicama. prikuplja finansijska sredstav za projekte 3) Projektna grupa: radna grupa priprema tehnicke i finansijske studije izvodljivosti i nastoje da pronadju sponzore za projekte. Bugarska. saradnja sa drugim telima UN. BiH. 60. Hrvatska. . Centralnoevropska inicijativa i Jugoistocna Evropa (CEI) 83 .

Makedonija.M. Rumunija. Moldavija. CEI je ima cilj da doprinese stabilnosti regiona putem politickog dijaloga i jacanjem medjusobnog poverenja. razumevanja i priblizavanja drzava ucesnica. BIH. Oba sastanka se odrzavaju jednom godisnje. Madjarska. sto se objasnjava nastojanjem da se izbegnu nove podele u Evropi. Oblasti saradnje: .saradnja u oblasti nauke i tehnologije. Pri ovom komitetu postoji finansijski komitet. Austrija i SFRJ. Slovenija. kontaktima sa drugim org. Ministri inostranih poslova se bave personalnim i finansijskim pitanjima. Izvrsni sekretarijat CEI. CEI ima mesovito clanstvo. Pri sekretarijatu postoji i Nadzorni komitet. Albanija.ekonomska i tehnicka saradnja . poljoprivreda) .BIH. Slovacka.jacanje demokratskih institucija i ljudskih prava .zastita zivotne sredine . medija.Rumunija. Danas ima 17 clanica(Italija.razvoj infrastrukture(transport. osnivanje i ukidanje radnih grupa i pomocnih tela. koja je kroz ovu inicijativu videla nacin da osigura svoj uticaj u pojedinim zemljama centralne i istocne Evrope kao protivtezu nemackoj “sferi interesa”. telekomunikacije. buduci predsedavajuci) Osnovno radno telo CEI je Komitet nacionalnih koordinatora. Bugarska. Sefovi vlada se bave pitanjima:politicke i ekonomske smernice za saradnju.Osnovana je 1989. koji koordinira aktivnosti u okviru CEI . Dve su clanice EU (Italija. Austrija. Forum je stvoren na inicijativu Italije. koji pomaze delovanju predsedavajuceg. Organizacija je utvrdjena u Smernicama. Austrija).SRJ). postoji saradnja komora. Madjarska. Najvisa tela CEI su: sastanak sefova vlada(samit). clanstvo u CEI. i sastanci ministara inostranih poslova. kulture. Bugarska). Osnovale su je Italija. sadasnji. Stalna tehnicka tela su: Sekretarijat za CEI projekte pri Evropskoj banci za obnovu i razvoj. Madjarska. Moldavija. CEI je zamisljena kao forum za diskusiju na visokom nivou (sefova vlada i ministri inostranih poslova) o raznim politickim i ekonomskim pitanjima od interesa za region i kao kao telo koje organizuje konkretne projekte saradnje. Hrvatska. Ceska. obrazovanja . naucne saradnje. Na privrednom nivou. Ceska. postavljaju generalnog direktora Izvrsnog sekretarijata CEI. 7 su clanice CEFTA (Poljska. Predstavljasnje Inicijative izmedju Konferencija obavlja predsedavajuca zemlja. sastaje se jednom mesecno. Ona je u prvom redu bila orjentisana na otvorena politicka pitanja. Ukrajina. koja se menja jednom godisnje po abecednom redu. 4 zemlje su nastale od SFRJ (H. Slovenija. Slovacka. Poljska. Belorusija). neke zemlje bivseg SSSR(Belorusija.razmena misljenja u politickim pitanjima od uzajamnog interesa . kao savetodavno telo koje je zaduzeno za finansijska pitanja Pomocna tela su:radne grupe (stalne i ad hoc) koje vode predstavnici pojedinih zemalja koordinatora i koja se mogu sastajati i na ministarskom nivou. Ukrajina).retko ga cini trojka(bivsi. posebno ona koja su proizasla 84 .medjuregionalna saradnja Po geostrateskom polozaju i statusu u Evropi.

mali rezultati projekata. Austrije…) i uspostavljena je veza foruma. Italija I Slovenija. nauke i obrazovanja. inicijativa i finansijske organizacije Mane: veliki broj clanica cesto predstavlja opterecenje za rad.EU… Prednosti: njene aktivnosti su materijalno podrzane na odgovarajuci nacin od strane bogatijih clanica(donacije Italije. Grcka. BIH. koju je pokrenula Francuska. zastita okoline. saradnja u oblasti kulture. Pokrenuta krajem 1995. Vec na samom pocetku se inicijativa “samoogranicila” tako sto su izricito iskljucena pitanja koja su kljucna za stabilizaciju. uz puno ucesce Evropske komisije. Makedonija. koje ima zadatak da prati realizaciju odredaba Konvencije(sediste Budimpesta) 85 . Komitet visokih predstavnika. dugo vremena nije bila nista vise od imena. 1948. Proces se ogranicio na pitanja kulture i saradnje gradjanskog drustva. Ovom Konvencijom podunavske zemlje po prvi put dobijaju upravu nad celim plovnim tokom Dunava. Hrvatska. EU je uradila vrlo malo da inicijativa postane znacajna. Rusija pruzaju podrsku. Tada je formirana Dunavska komisija. Rumunija. Nakon 4 godine nije bio odrzan niti jedan sastanak na visokom politickom nivou-iako je to najavljeno. SAD.godina kao ambiciozan diplomatski proces koji je komplementaran Dejtonskom sporazumu. Turska. SRJ. koji su delimicno poceli tek 1998. Ucesnice JJI su sedam zemalja: Albanija. prosirena je na Jonsko more. a podrzala EU. Prvi nagovestaji su se pojavili jos 1998. na diplomatskoj konferenciji u Beogradu potpisana je Konvencija o rezimu plovidbe na Dunavu. imajuci u vidu razlicite interese 61.U vreme pokretanja inicijative cak nisu nikakva sredstva u budzetu EU predvidjena za ovu inicijativu. Clanice EU. turizam. radne grupe Dunavska komisija Najstarija subregionalna medjunarodna organizacija.sa raspadom SFRJ. Nakon ukljucenja Grcke u projekat. imao je bolji odjek u javnosti nego sto je uspeo da formulise konkretan sadrzaj saradnje. Prednosti:obuhvata nove oblike saradnje-saradnja nevladinih organizacija. odrzavani su sastanci visokih funkcionera zemalja EU i regiona JIE i najavljivani ozbiljni projekti. SRJ je primljena 2000. U izvesnom smislu. S vremena na vreme. drzava clanica. BIH. transport. Clanice:Slovenija. Oblasti saradnje: privreda. Definisana je kao inicijativa za dijalog i saradnju u regionu Jadrana i jonskog mora. Ostale organizacije i inicijative koje deluju u JIE Proces iz Roajomona (“Proces stabilnosti i dobrosusedstva u JIE) Inicijativa iz Roajomona. Hrvatska. Organi:Savet. Albanija. opsta neefikasnost Jadransko-Jonska inicijativa Pokrenula je Italija. SRJ. a to su pitanja manjina i granica. imala je cudnu sudbinu. Nisu imali veci uticaj na javno mnjenje jer su se tim pitanjima bavile i UN. Bugarska. kao stalno telo. i bila je prvenstveno orjentisana na Jadranski region. Madjarska. tehnicka saradnja. direktna podrska EU Nedostaci: nedovoljna profilisanost inicijative.

Do 2001. Moldavija) i 3 kavkaske zemlje(Azerbejdzan. Funkciju sekretarijata stalno obavlja Donja Austrija. poznat medjunarodni profil. Radna zajednica podunavskih regiona Okuplja drzave (Ceska. Moldavija i Hrvatska su postale clanice 1998. Ukrajina.Bugarska. saobracaj(odredjeni su prioritetni saobracajni koridori). zdravstvo. Oblasti saradnje: telekomunikacije. Ukrajina da se afirmise kao novi suvereni cinilac u medj odnosima. nauka. okuplja nove zemlje(kavkaske) Mane: ne razmatra cisto politicke teme. 24 oblasti i regiona iz 11 zemalja. ne obuhvata zemlje ex SFRJ. na inicijativu Turske. Cehoslovacka i Poljska. Jedini organ je zajednicki komitet. Jermenija i Gruzija). cilj joj je bio izgradjivanje medjusobnog poverenja i multilateralne saradnje. Svaka je zemlja u svom ucescu videla i posebne nacionalne interese. Odluke se donose u formi preporuka. Predsedavajuci se menja svake godine. bez sirenja aktivnosti. saobracaja. Nemacka. Crnomorska ekonomska saradnja Osnovana je 1992. Organi: sekretarijat. kao i crnomorske priobalne zemlje. predsednik. Slovacka. Danas ima 7 clanova. Organi: Komitet visokih zvanicnika. Madjarska. Rumunija. zivotna sredina (plan za rehabilitaciju Crnog mora). Albanija). medjunarodni odnosi. Bugarska. Slovacka i Austrija. Zahvaljujuci ovoj inicijativi region Crnog mora se donekle priblizio evropskim kriterijumima regionalne saradnje. Zbog velikih razlika izmedju zemalja clanica nisu se mogli ocekivati brzi rezultati . se odrzalo 11 konferencija predsednika vlada. turizam. Stalni medjunarodni sekretarijat. Ucesnice:pet balkanskih zemalja(Turska. Turska je zelela da uskladi odnose sa Rusijom i da realizuje svoju naraslu ekonomsku moc. svojstvo medjunarodnog pravnog lica. CEFTA-centralnoevropska zona slobodne trgovine Formirale su je 1992. Ukrajina. Grcka. EU je posmatrac. Moldavija). Grcka je nastojala da kontrolise inicijative Turske. Glavno izvrsno telo je “Radna grupa visokih funkcionera”u okviru koje su odredjeni stalni predstavnici svake od clanica. trgovina (zona slobodne trgovine). energija. pokazao ogranicenu efikasnost. SRJ. Ciljevi su podsticaj privrednog razvoja. Rumunija i Bugarska ). clanice bivseg SSSR(Rusija. Rumunija. odricuci se prakse hegemonizma. Mane su:gajenje ekskluziviteta u odnosu na zainteresovane zemlje kandidate. sporovi izmedju clanica oko izuzeca od trgovinskih povlastica 86 .Stalni clanovi komisije danas su: Rusija. sporost. tezak put do clanstva jos ne obuhvata celu JIE. kultura. potpredsednik Dunav je znacajan koridor i zbog toga bi mnogi zeleli da mu se prikljuce. kao i po perspektive clanstva u EU. funkcionalno ogranicen na slobodnu trgovinu. finansijska podrska od Crnomorske banke za trgovinu i razvoj Prednosti: razgranata struktura. strane investicije. Madjarska. a prednost jeste relativno pozitivan efekat po ekonomske odnose i stanje drzava clanica. (+Slovenija. Cilj joj je stvaranje zone slobodne trgovine. Hrvatska. Rusija je time nastojala da izrazi novi pristup regionalnoj politici.

a pridodata Albanija. kolicinska ogranicenja se odnose na 87 . On obuhvata samo drzave koje su nastale na prostoru bivse SFRJ. Medju opste uslove ukljucena su pitanja demokratizacije i razvoja pravne drzave. BiH. Osnovni elementi ovog procesa 1) razvoj sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji. Partneri moraju uskladiti svoje politicke. razvoj trzisne privrede.javne uprave 3) pokretanje ekonomskih aktivnosti Regionalna politika EU prema 5 zemalja Zapadnog Balkana (Albanija. koji ce biti osnova za politicki dijalog. Sto se tice trgovinske saradnje. Hrvatska. Taj proces predstavlja osnovnu komponentu regionalne politike Unije prema Zapadnom Balkanu. kao i rezulucije 1244. Postoje “opsti” i “specificni” uslovi uslovi koje bi trebalo da ispune zemlje. Njima se prvo namecu razradjeni politicki preduslovi koje bi trebalo ispuniti. U specificne uslove ukljucena su pitanja postovanja Dejtonskog i Erdutskog sporazuma. i njihovi odnosi sa EU u visoj fazi razvoja. povratak izbeglica. Cilj ove saradnje jeste ucvrscivanje demokratije i vladavine prava. sto obicno podrazumeva razlicite oblike politickog uslovljavanja. Regionalni pristup EU prema drzavama JIE ima znatno uzi geografski opseg od Pakta o stabilnosti ili americke inicijative SECI. medjusobno priznanje i otklanjanje prepreka za povratak izbeglica i raseljenih lica 2) razvoj vladavine prava i demokratije. Pet zemalja iz regiona su se obavezale da izmedju sebe zakljuce “regionalne sporazume o saradnji. Drzave JIE su podeljene u 2 grupe.62. uslovljava odgovarajucim merama. bezbednosti. koju cine i neke druge aktivnosti (humanitarna pomoc). pri cemu je izuzeta Slovenija.Regionalne inicijative EU na Balkanu Osnovna karakteristika “regionalnog pristupa” je unapredjivanje medjusobne saradnje EU i Balkana. regionalnu zonu slobodne trgovine i blisku saradnju u oblasti pravosudja i unutrasnjih poslova”. Makedonija i SRJ) je od sredine 1999. kao nove vrste ugovornih odnosa EU sa pojedinim zemljama 2) razvoj i unapredjenje postojecih ekonomskih i trgovinskih odnosa 3) razvoj finansijske pomoci 4) podrska demokratizacije. dobila naziv “proces stabilizacije i pridruzivanja”. ekonomske i drustvene sisteme sa sistemima zemalja EU. gradjanskom drustvu 5) saradnja u oblasti unutrasnjih poslova. Na tom samitu su se sefovi drzava i vlada potvrdili status potencijalnih kandidata za clanstvo. jer nisu bile ukljucene u rat. Nakon demokratskih promena u Hrvatskoj i Srbiji 2000. EU je inicirala samit zemalja EU na kojem je usvojena zajednicka deklaracija. U drugoj grupi su zemlje potpisnice Dejtonskog sporazuma-SRJ. od potpuno bescarinskog tretmana na uvoz u EU izuzeti su samo neki poljoprivredni proizvodi.BiH. civilnog drustva. postovanje ljudskih i manjinskih prava. U prvoj grupi su Albanija i Makedonija. politickog dijaloga EU.Hrvatska. blizu saradnju. Prioritetni ciljevi EU na ovom podrucju su: 1) potpuna realizacija mirovnog procesa (saradnja sa Haskim tribunalom).

vojne) reformama • da li doprinose jacanju saradnje i integraciji u EU 1) moze se reci da je postojanje inicijativa pozitivno. spremnost da nastave sa ekonomskim reformama. porezi. 8) Dobre rezultate su dali pojedini projekti CEI.tekstil. povratak izbeglica. politika saradnje-bankarstvo. Regionalna saradnja na Balkanu na pocetku XXI veka osnovne karakteristike stanja i perspektive Prilikom sabiranja rezultata regionalnih inicijativa u JIE mostavljaju se pitanja: • da li regionalne inicijative doprinose realizaciji ciljeva proklamovanih u njihovim osnivackim dokumentima • da li doprinose unapredjenju ekonomskih tokova i ukupne stabilnosti (politicke. stvaranje odrzivih institucija radi razvoja demokratije. regionalna saradnja. Sporazum o stabilizaciji i asocijaciji -predstavlja najvisu etapu u dugorocnijem procesu stabilazijacije -ima deset delova (opsta nacela. pravne drzave… pomoc se odobrava u obliku bespovratnih sredstava. politicki dijalog. osnivanje firmi. pravosudje i unutrasnji poslovi. stabilizacija regiona.Podsticu saradnju. finansijske i drugih okolnosti. pruzanje usluga. u iznosu od 240 miliona evra. smanjuje prepreke u komunikaciji u regionu. postovanje medjunarodnog javnog prava i pravne drzave i principa trzisne privrede. 88 . riblje proizvode. a lose Roajomonski proces. obrazovanje. Za Srbiju je predvidjena pomoc u 2001. zona slobodne trgovine) su ostali samo predlozi ili deklaracije o namerama. Posebni uslovi koje bi trebalo zemlje da postuju su: postovanje pravila o poreklu robe. sto je posledica nepostojanja dovoljnog politickog podsticaja od strane EU i nedovoljne definisanosti sadrzaja inicijative i izvora finansiranja. ne predstavlja proizvod samih balkanskih zemalja. osim procesa saradnje u JIE. u okviru raznih programa. slobodno kretanje roba. 4) Jedna od bitnih karakteristika je i skromnost njihovih ciljeva. kapital. Svi veliki projekti (carinska unija. uzdrzavanje od povecanja carina i kolicinskih ogranicenja. Nije problem u njihovom broju. Balkan ni do danas nije postao organizovan regionalni entitet. 63. nauka…) -sustinski uslov jeste postovanje ljudskih prava. primena zakona. vec u nacinu njihove koordinacije i podele posla. Pozitivna strana regionalne politike je u cinjenici sto doprinosi fokusiranju paznje politickih i drugih cinilaca na specificne probleme i teskoce zemalja JIE. carine. kretanje radnika. stvaraju mrezu kontakata. 6) Dominirajuci uticaj administrativnih struktura 7) Cesto dolazi do preplitanja aktivnosti vise inicijativa. mala privreda. 5) Ucesce u multilateralnoj saradnji predstavlja dodatni element kada se radi o uticaju na i medjunarodnu poziciju pojedinih balkanskih zemalja. koja odudara od tezine problema sa kojima se suocavaju zemlje JIE. uticu na javno mnjenje i na stvaranje svesti o zajednickim ciljevima 2) subregionalne org su dale samo ogranicene rezultate usled nedovoljne politicke podrske. Ciljevi finansijske pomoci EU zemljama Zapadnog Balkana:obnova. Zbog toga se ne moze govoriti o nekoj bitnoj promeni stanja ekonomskih i socijalnih veza 3) nijedna inicijativa. energetika.

sport. transport… 89 . zastita zivotne sredine. prilagodjavanje ciljeva i rada pojedinih inicijativa stanju i potrebama zemalja JIE 11) Oblasti saradnje:trgovina. programi podrske nacionalnim administracijama. uspostavljanje zajednickih tela u oblastima od zajednickog interesa. bezbednost. turizam. kultura. prekogranicna i subregionalna saradnja.9) Pitanje regulisanja bezbednosti postaje jedno od kljucnih pitanja i problema Balkana. institucionalizacija kontakata kroz redovne sastanke. 10) U okviru Pakta o stabilnosti bi trebalo razmotriti sledeca pitanja: uskladjivanje rada pojedinih inicijativa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful