P. 1
Promet u turizmu

Promet u turizmu

|Views: 1,532|Likes:
Published by Tanja Otširk

More info:

Published by: Tanja Otširk on Sep 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

2.

TEORIJSKA OSNOVA PROMETA
1. DEFINIRAJTE POJMOVE PROMET, TRANSPORT, PRIJEVOZ promet= aktivnost prijevoza i komunikacija od početne do završne točke. transport/ prijevoz= aktivnost premještanja ljudi, robe, dobara i energije od početne do završne točke. to je specijalizirana djelatnost koja uz pomoć supra- i infrastrukture omogućuje proizvodnju prometne usluge. koristi se organizacijom i tehničkim sredstvima prenoseći ljude, dobra i energiju s jednog mjesta na drugo. transport+ komunikacija= promet prijevoz u užem smislu: premještanje ljudi ili stvari od početne do završne točke. prijevoz u širem smislu: obuhvaća i sve prekrcajne aktivnosti. komunikacija se odnosi na pisani tekst, sliku, grafički prikaz, fotografiju u svladavanju prostornih udaljenosti promet se koristi sa tri čimbenika: čovjek, prijevozno sredstvo i prometna infrastruktura. 2. ŠTO JE OPĆA TEORIJA SUSTAVA I KOJE SU NJENE TEMELJNE PRETPOSTAVKE! opća teorija sustava omogućava definiranje funkcije i cilja postojanja pojave. ona je osnova za daljnja istraživanja. interdisciplinarni pristup i multudisciplinarnost upućuju na obavezan timski rad u izučavanje pojave primjenom opće teorije sustava (rješavanje kompleksnih problema). interdisciplinarnost: odnosi se na nekoliko različitih znan. disciplina multudisciplinarnost: odnosi se na mnogo različitih znan. disciplina temeljne pretpostavke opće teorije sustava: 1. sustav je dio veće cjeline 2. izučavaju se i definiraju veze s okruženjem 3. definira se funkcija sustava u cjelini 4. elementi sustava se izučavaju u njihovim interakcijama i u odnosu na funkcioniranje sustava u cjelini 5. uspješnije funkcioniranje sustava postiže se drugačijim povezivanjem elemenata sustava 6. ponašanje sustava prati se kroz dulje vrijeme 3. KAKVU ULOGU IMA OPĆA TEORIJA SUSTAVA U IZUČAVANJU PROMETA? Opća teorija sustava dakle definira: cilj, ulazi, izlazi, granice, elementi, okruženje, veze između elemenata i ograničenja. Sustav je skup povezanih elemenata radi ostvarenja cilja. Promet je aktivnost prijevoza i komunikacije (ljudi, dobara, energije i vijesti) od početne do završne točke. Dakle promet se može obuhvatiti pojmom sustav. Sustav je napravljen od manjih cjelina pa prometni sustav je sastavljen od prometnih grana koje predstavljaju podsustave: podsustav želj. Prometa, podsustav cest. Prometa, zračnog, pomorskog i riječnog. 4. ŠTO JE PROMETNI SUSTAV? prometni sustav= skup elemenata tehničke, tehnološke, organizacijske, ekonomske i pravne naravi čiji je cilj prijevoz ljudi i dobara, energije i vijesti i reguliranje njihovog toka na određenom području. 5. OBRAZLOŽITE STRUKTURU PROMETNOG SUSTAVA! struktura je složena jer su veze među elementima uvijek različite i neki elementi su više a neki manje složeni. struktura prometnog sustava iskazuje se vertikalno i horizontalno. vertikalna struktura: elementi tehničke, tehnološke, organizacijske, ekonomske i pravne naravi. dakle bazni elementi temelj za ostvarenje viših elemenata. baza je tehnička razina, najviša je pak pravna. pravna je važna zbog međunarodnog značenja prometa. to je postojanje zakona i konvcencija. 1

horizontalna: jednakovrijedni elementi. to su prometne grane (kopnene, vodne, zračni, cjevovodni, promet prijenosnim trakama, promet poštanskih pošiljki, telekomunikacijski, prijenos električne energije). nezavisni jedan od drugoga i ravnopravni. 6. NABROJITE I OBJASNITE OSNOVNE ZNAČAJKE PROMETNOG SUSTAVA! značajke prometnog sustava: 1. velik broj različitih elemenata (od tehničkih do pravnih) 2. velik broj elemenata koji i sami imaju značajke sustava (prometne grane) 3. međunarodni karakter prometa (promet ne prestaje na državnoj granici, postoje zajedničke politike za provedbu zajedničkog prometa) 4. organiziranje prometnih lanaca (radi potrebe tržišta. to je povezivanje prometnih poduzeća. prometni lanac= neprekidni tok ljudi, dobara, enrgije i vijesti od početne do završne točke) 5. velik broj glavnih prometnih, ali i sporednih prometnih prometnih procesa (glavni procesi svladavanje udaljenosti u vremenu. sporedni- u funkciji glavnih) 6. interesno povezivanje prometnih organizacija (u posljednje vrijeme među prometnim granama vlada komplementarnost a ne konkurencija, radi ostvarenja veće brzine, smanjenja troškova, ekoloških zahtjeva. 7. ŠTO JE PROMETNO SREDSTVO I KOJA JE NJEGOVA FUNKCIJA! prometno sredstvo= tehnički uređaj za prijevoz ljudi i dobara, prijenos energije i vijesti od početne do završne točke. 8. OBRAZLOŽITE ZNAČAJKE PROMETNIH SREDSTAVA! 1. često mijenjaju tehničkotehnološke značajke, a promjene označavaju optimalizaciju koju nameću tržišni uvjeti i bolju profitabilnost poduzeća 2. ekonomičnost prom.sred. – godinama je težnja bila povećanje brzine i kapaciteta prom.sred. od naftnih kriza radi se na poboljšanju ekonomičnosti- ograničena brzina, porast kapaciteta 3. povećanje broja elemenata standardne opreme radi povećavanja sigurnosti osoba i smanjenja rizika. 4. prom.sred. je tehnički element prom. grane, dakle baza je prom. grane. po tome se i razlikuju prom. grane. (1. tijekom procesa mijenjaju mjesto, 2. podložni su tehničkotehnološkom procesu, 3. visoka nabavna cijena, 4. elastičnost u zadovoljavanju procesa) 9. OBJASNITE ŠTO JE PREDMET PRIJEVOZA I KAKVA JE NJEGOVA ULOGA U PROMETU! predmet prijevoza su putnici. predmet prijevoza koji ima turističku svrhu jesu turisti (putnički promet). predmet prijevoza su dobra. to je u praksi teret (teretni promet). to je prijevoz materijala, poluproizvoda i roba. predmet prijevoza je energija i vijesti. dakle predmet prometa: ljudi, dobra, energija i vijesti. 10. KOJE SU OSNOVNE ZNAČAJKE PROMETNOG PROCESA? prom. proces= proces proizvodnje prom. usluge. on se ostvaruje povezivanjem prom. sredstava, predmeta prometa i zaposlenika. prom. proces obuhvaća 3 faze: 1. pripremna faza 2. faza prijevoza 3. završna faza te faze su povezane pa se prom. proces može označiti pojmom prom. lanac (neprekinuti tok ljudi, dobara, energije i vijesti) u putničkom prom.: urkcaj putnika, prijevoz, iskrcaj putnika. u teretnom: ukrcaj tereta, prijevoz, iskrcaj tereta. 2

11. ŠTO JE PROMETNI PUT I KAKO UTJEČE NA KARAKTERISTIKE PROMETNIH GRANA? prometna sredstva koriste prom. put za svoje kretanje. prometni put je medij za prijevoz putnika i tereta te prijenosa energije i vijesti od polazišne do odredišne točke. voda najrasprostranjeniji medij (70, 8% površine). omogućuje prijenos velikih količina na ekonomičan način. trenje i ostali otpori su mali zbog velike površine prometnog sredstva i male brzine. prom. učinak 27 puta veći nego u cestovnom i 8 puta veći nego u želj. prom). zrak medij na kojem se temelji zračni prom. omogućuje povezivanje dvije točke najkraćim mogućim putem. optrebna je velika pogonska snaga zbog velike sile koja djeluje na prom. sredstvo. manje je ekonomičan jer je mali kapacitet a velika potrošnja. najmanje je ekonomična prom. grana. prometni put je besplatan i dostupan svima, a izgrađuju se početne i završne točke. luke, pristaništa, aerodromi te uređaji za sigurnost plovidbe i leta. pomorski i zračni prometni putovi besplatni. 12. OBJASNITE POJAM PROMETNE INFRASTRUKTURE I NJENU ULOGU U PROM. SUSTAVU! prometna infrastruktura je cjelokupnost građevinskih objekata i ostalih tehničkih uređaja koji sudjeluju u prijevozu putnika i tereta te prijenosu energije i vijesti. u pravilu se ne može graditi po fazama. ona mora biti izgrađena odjednom jer inače ne predstavlja cjelinu i ne može rezultirati kvalitetnom prijevoznom uslugom. magistralne ceste se npr. mogu graditi po fazama, jer predstavljaju zasebu funkcionalnu cjelinu. investitor je uglavnom država odnosno organi lokalne samouprave. održavanje se može prepustiti ptivatnom poduzeu. koncesije (pravo eksploatacije). 13. KOJE SU ZNAČAJKE PROM. INFRASTRUKTURE? 1. objekti prom. inf. zahtjevaju velike investicije (država, organi lokalne samouprave) i ne mogu se aktivirati po fazama jer se gubi cjelovitost. izuzetak su magistralne ceste koje se mogu graditi po fazama. cestarine i ugostiteljski i prateći objekti uz cestu omogućuju povrat kapitala. 2. statičnost i dugi vijek trajanja. početna i završna točka su mjesta gdje se oblikuje veća prometna potražnja. 14. OBJASNITE ULOGU PROM. INF. U OSTVARENJU CILJEVA PROM. POLITIKE! teško je odrediti veličinu prom. inf. budući da se ne može precizno odrediti budući promet. onaj dio prometa koji će s ostalih prom. grana prijeći na novoizgrađeni objekt inf. ne može se predvidjeti. potrebno je osigurati da kapacitet bude veći od aktualnog prometa i dovoljne rezerve. treba voditi računa da se ta prom. inf. u budućnosti može i proširiti; dakle treba imati raspoloživu površinu. pojedini objekti inf. grade se po fazama što je dobro, jer se tako može pratiti povećanje prometa. 15. DEFINIRAJTE POJAM I ZNAČAJKE PROMETNE POTRAŽNJE! prometna potražnja= potreba za prijevozom u određeno vrijeme na određenoj relaciji. negativnost: 1. prom. potražnja može se ostvariti jedino u točno određeno vrijeme na točno određenoj relacijineelastičnost. 2. ona se istovremeno (prom. usluga) proizvodi i koristi, dakle ne može se skladištiti (nesrazmjer proizvodnje i potrošnje) veličinu prom. potražnje utvrđuje stanovništvo. ovisi o broju stan. i živitnom standardu, životnim navikama stan., značajkama nacionalnog gospodarstva. 3

16. PROTUMAČITE MEĐUOVISNOST PROMETNE I TURISTIČKE POTRAŽNJE TE UTJECAJ NA DIMENZIONIRANJE PROMETNIH KAPACITETA! prom. potražnja kojom se zadovoljavaju tur. potrebe ovisi prvenstveno o životnom standardu, ali i o sklonosti potrošnji, cijeni, kvaliteti prometne usluge, cijeni supstitutivne usluge (ako postoji) te komplementarnim uslugama (dopunske usluge). prom. potražnja u turizmu brzo mijenja pravce, receptivna područja, prom. modalitete i vrijeme realizacije. prom. potražnja u turizmu nije troma i ovisna o lokaciji izvora potražnje i potrošnje, kao npr. ekonomske aktivnosti (ekonomska je troma, turisička nije) zato prom. poduzeća mogu računati u kratkom vremenu na skokove prometa, dakle porast ili pak smanjenje odnosno nestanak potražnje. 17. OBRAZLOŽITE KAPACITET PROMETNOG SREDSTVA, VRSTE I ZNAČENJE! kapacitet prom. sredstva= sposobnost prihvata putnika ili tereta. statički kapacitet: sposobnost jednokratnog prihvata ljudi ili tereta i ovisi o konstrukcijskim osobinama proizvođača. on je nepromjenjiv. dinamički kapacitet: ukupan broj putnika ili tereta prevezenih u jednom određenom razdoblju. on se može odrediti za grupu prom. sred. (linija) ili za cijeli prom. park. ovisi o: 1. broju dana korištenja prom. sred. u razdoblju 2. broju sati koristenja prom. sred. u danu 3. veličini statičkog kapaciteta 4. vremenu trajanja obrta (vrijeme od jednog do drugog korištenja kapaciteta). i prazne vožnje su obrt (negativan efekt). dinamički kapacitet može biti teoretski ( u idealnim uvjetima), 365 dana, 100% popunjenosti) i stvarni (stvarni broj dana i stvarni broj putnika). 18. OBJASNITE SLIČNOSTI I RAZLIKE IZMEĐU PROPUSNE MOĆI, PRIHVATNOG KAPACITETA I PROMETNOG KAPACITETA INFRASTRUKTURE! propusna moć= kapacitet prometnice. izražava broj prometnih sredstava, broj putnika ili broj tereta u određenom periodu (protok). ovisi o značajkama prometnice i mogućnosti supstitucije sa drugom prom. granom i prom. sredstvima. prihvatni kapacitet= kapacitet terminala- veličina koja spaja prihvat prom. sred., broj putnika ili količinu tereta. ovisi o broju lokacija (peroni npr. ) te o veličini objekata za putnike, odnosno skladišnog prostora za teret. prometni kapacitet= propusna moć kod prometnice. on ovisi i o količini tereta ili broja putnika koji se prekrca na lokaciji u određenom razdoblju. optimalni kapacitet= veličina kapaciteta za planirani broj prom. sred., putnika ili količinu tereta, a da pritome ostane određena rezerva za slučaj neravnomjernosti. (to je onaj gdje su troškovi najmanji). 19. KAKO SE DEFINIRA PROMETNI UČINAK I KOJA JE SVRHA NJEGOVOG ISKAZIVANJA? prometni učinak= mjerna jedinica za svladavanje udaljenosti i prijevoza ljudi, odnosno tereta. prometnim aktivnostima, dakle ostvaruju se dva učinka: 1. prevaljuje se udaljenost 2. prenose se ljudi, teret, vijesti, energija to su: 1. putnički kilometar (pkm) 2. putnička milja (pm) 3. tonski kilometar (tkm) 4. tonska milja (tm) 5. brutotonski kilometar (btkm) 1m= 1800 metara svrha njegovog iskazivanja jest što se omogućuje njegovih veličina koje bi u protivnom bilo nemoguće uspoređivati. 4

usluga povećava vrijednost svakog proizvoda na tržištu. u posljednjem stoljeću se to zbiva. prometna ponuda rezultat dosadašnjeg djelovanja prom. politici: 1. ciljevi razvoja prom. administrativna regulacija pojedinih prom. 2. političku. vojnu te ekonomsku ulogu. sociologija.prometni položaj države određuje strukturu prometnog sustava s obzirom na mogućnost korištenja i razvijenost prom. vlasnika tereta… 21. promet je gospodarska grana koja znači i društveni razvoj. najdulju tradiciju zapravo ima ekonomika prometa (robna razmjena. zemljopisno. opći i dugoročni te posebni i detaljni. politike. tehnološki napredak neprestane promjene u razvoju zahtjevaju prilagođavanje.20.i multudisciplinarnost. mogučnosti države da zadovolje prometne potrebe sposobnost brzog poduzimanja mjera i aktiviranje rezervnih kapaciteta ako postoje. o kvaliteti prometa ovisi i kvaliteta finalnog proizvoda. pomorske ili pak univerzalne dostupnosti. ali i medicina. nadzor ulaganja 4.gospodarski sustavi i uvjeti poslovanja pozitivno ili negativno djeluju 6. a najbitnije razumljivi svima. obrazovanje 8. odnos države prema prom. ostvarivi. inter. grana 3. društveno. socijalnu. ta ekonomska uloga je najznačajnija i ogleda se u tri razine: 1. uspješna je ona koja nastoji ostvariti sklad ponude i potražnje (nemoguće) 4. kapacitete. to je odnos državnih tijela prema prometu (mogu i tijela lokalne uprave). 5 . NABROJITE I OBRAZLOŽITE ODREDNICE PROMETNE POLITIKE! to su: 1. ZBOG ČEGA SE PROMET SMATRA GOSPODARSTVENOM AKTIVNOŠĆU? promet ostvaruje društvenu. pribavljanje materijala i radne snage). OBRAZLOŽITE ULOGU PROMETNE POLITIKE KAO SASTAVNICE GOSPODARSTVENE POLITIKE! prometna politika= ukupnost gospodarskih i političkih akcija radi razvoja prometa kao djelatnosti. promet je gospod. usluge cijena proizvoda na tržištu. prometna potražnja veći obujam potražnje zahtjeva veće prom. grana 2. grana. oblikuje se posebno znanstveno područje tehnologija prometa i transport. djelatnost i treba funkcionirati prema ekonomskim načelima 2. nego i tehničkim i tehnološkim. 3. uloga prom. sredstva. logistička uloga prometa podliježe načelima održivosti promet je uslužna djelatnost a prom. sredstava 5. regulacija radi zaštite interesa putnika. psihologija. u gospodarskim procesima je nezamjenjiva 3. potražnje utječe na prom. ljudi i zaposlenici. prema tome države su planinske. sustava oni trebaju biti realni. bitan je i pravni aspekt. tu sudjeluju prom. 23. 7. kapacitet. KADA I IZ KOJIH RAZLOGA PROMET POSTAJE PREDMETOM ZNANSTVENOG ISTRAŽIVANJA? s razvojem organizacije rada i činjenica da se znanstveno izučavanje ne može prepustiti samo ekonomskim i organizacijskim disciplinama. sigurnosni zahtjevi 22. ovisi o obujmu i strukturi. 5. neekonomski uvjeti i ograničenja najznačajniji su ekološki zahtjevi. a o cijeni prom. mjere vlade u unapređenju prom. struktura prom. oporezivanje pojedinih prom. povijest.

20. 3. st. NA TEMELJU NOVIH PRONALAZAKA OBLIKUJU PROMETNE GRANE KOJE I DANAS DOMINIRAJU U PRIJENOSU LJUDI. sred. feničani su bili poznati po pomorskom prometu i trgovini. konstruira se automobil. troškovima. srednji vijek je presudan.) koji je najviše u početku služio u ratne svrhe. a povijest gospodarskog razvoja je povijest razvoja prometa.24. a kasnije uz pomoć aviona turizam poprima globalni karakter. a kasnije vukle drvene konstrukcije za sobom (od grana). epohalno otkriće). a kasnije skupina odnosno splav. izum parnog stroja (2. u 19. OPIŠITE PRVE OBLIKE PROMETA I NJIHOVU ULOGU U ČOVJEKOVOM ŽIVOTU I GOSPODARSTVENIM AKTIVNOSTIMA promet se javlja u pretpovijesno doba. žičare. •visok tehnički razvoj sa svim najrazličitijim mogućnostima prevoženja proizvoda •promet je veliki potrošač energije (30%) •bitan za globalizaciju (ekonomija. bili su vješti u gradnji plovila. TERETA I VIJESTI? razvoj u antičko doba. OBRAZLOŽITE ULOGU PROMETA U DRUŠTVENOM RAZVOJU I ODREDITE U ČEMU SE ONA OGLEDA! •promet je zahvaljujući razvoju u organizaciji omogućio «just in time» snabdijevanje proizvodnih i potrošačkih mjesta bez potrebe skladišta i zaliha. najprije se koristilo deblo. st). epohalno otkriće). u 20. konstruiranje aviona (1903. razvijaju se kola sa usavršenom konstrukcijom kotača (1. i povećanja njihove efikasnosti. zračni promet (3. st. nautičke karte.globalizacija. nepotrebno fizičko svladavanje udaljenosti i veliki troškovi 3. st. pomoračkim vještinama. razvijaju se i sprecifični oblici samo za turiste (čarter letovi. turizam) •internet. uspinjače. međutim pojavljuje se i zračni promet. on je označio individualnost putovanja (daimler-benz). telegraf. jer su ljudi gradili svoja naselja uz vodu. kompas. razvoj u rimsko doba. doba kad se čovjek bavio lovom da bi prehranio sebe i svoju zajednicu. industrijska revolucija u 18. st. nakon što su se formirale prom grane dolazi do usavršavanja prom. čvršća konstrukcija plovila. brodovi za kružna putovanja u pomorskom i riječnom prometu). najprije su nosile teret. grade se kamene ceste. putnički (svjetski) promet. kriterij je ona lokacija sa min. OBRAZLOŽITE ULOGU PROMETA U NACIONALNOM I SVJETSKOM GOSPODARSTVENOM RAZVOJU! povijest razvoja ljudskog društva istodobno je i povijest gospodarskog razvoja. epohalno otkriće). MEĐUOVISNOST PROMETA I TURIZMA 1. teretni promet… 25. uz kopneni promet javlja se i vodni promet. te naposlijetku bežični prijenos vijesti unaprijedio je gospodarske aktivnosti (19. 2. st. on omogućuje dislokaciju mjesta proizvodnje i potrošnje te izvora nabave. u ovo doba razvija se turizam. 6 . pismo. razvoj željeznice krajem 19. OPIŠITE NA KOJI NAČIN JE PROMET UVJETOVAO POJAVU I OMOGUĆIO RAZVOJ TURIZMA! kopneni promet se razvio željezničkim i cestovnim granama. raste trgovina. kad je pripitomio životinje one su mu postale prometno sredstvo. KADA SE. oplovljavanje svijeta.

sred. sred. štetne plinove i tvari. prom. prometa. također buka. ŠTO JE SINERGIJSKI UČINAK PROMETA I TURIZMA? postoji uzajamni odnos između prometa i turizma. udio prometnih grana u opsluživanju svj. 3. također prom. 5. ekonomske. KAKO PROMET OGRANIČAVAJUĆE DJELUJE NA TURIZAM ograničavajuće djeluje promet. sinergija= suradnja 7. vertikalno: • tehnički elementi • tehnološki • organizacijski • ekonomski • pravni 7 . modernizacija prom. potreba za velikim površinama za mirovanje prom. posredovanja i ostalih usluga. 4. npr. 8. turizam se pojavio u trenutku kad su se razvila prijevozna sredstva i kad je prijevoz postao jeftiniji i kvalitetan. narušavajući ljepotu prirode. novi oblici organizacije prometa porast prometa. infrastruktura vizualno degradira prostor. 2. te zahtijevaju velik prostor za kretanje. inf. tokova: zračni promet 44% cestovni promet 41% pomorski promet 8% željeznički promet 7% 6. KAKO TURIZAM OGRANIČAVAJUĆE DJELUJE NA PROMET? razvijanje prom. organizacijske i pravne prirode kojem je svrha pružanje usluga smještaja. tokovi). sred.4. sredstva. organizacija radaje tehnička razina i ona je temelj zza izgradnju ostalih. (prometnica i raznih građevinskih objekata) degradiraju (vizualno) prostor i okoliš a istovremeno se time olakšava promet (jači prom. tereta i putnika objasnite pozitivan utjecaj prometa na turizam promet omogućuje putovanje odnosno svladavanje udaljenosti u tur. i prom. objasnite pozitivan utjecaj turizma na promet! intenziviranje izgradnje i modernizacija prom. u europi dominira cestovni promet. KAKO JE MOGUĆE TURIZAM DEFINIRATI KAO SUSTAV I ZBOG ČEGA JE TO ZNAČAJNO? turizam kao sustav je skup elemenata tehničke. inf. zajedničko ulaganje u promet i turizam daje veće efekte nego zasebno ulaganje u pojedinu djelatnost. svrhe željeznički promet utjecao je na masovnost cestovni promet utjecao je na elastičnost i dostupnost brojnih destinacija te individualnost zračni promet utjecao je na brzinu i porast udaljenosti tur. 3. prom. on je horizontalan (jednakonvrijedni elementi) te vertikalan (hijerarhijska razina). 2. viših elemenata. 1. te velike izgrađene površine za vozila u mirovanju 9. putovanja povezivanje prometa i turizma uz pomoć putničkih agencija i predstavništava. inf. sredstva stvaraju buku. ugostiteljstva. tehnološke. proizvode i emitiraju štetne plinove te zagađuju zrak što ograničavajuće djeluje na promet. 1. 4.

investiranja • na pravnoj razini: usklađenost zakona i propisa. djelatnost smještaja i ostale djelatnosti 1.horizontalno: • djelatnost posredovanja • prom. pravnih subjekata koji vode pojedine djelatnosti • na ekonomskoj razini: usklađenost utvrđivanja troškova. ljudi putuju iz turističkih razloga ali iz iz drugih razloga. hotelskih i ug. mnoga sredstva za prijevoz putnika sadrže sposobnost prihvata automobila (trajekt. također ekonomski aspekt se razlikuje o prethodnim elementima i svodi se na sve na postizanje veće profitabilnosti. djelatnost posredovanja • informiranje tržišta o ponudi destinacija • prodaja aranžmana • nositelji su turoperatori i tur. zdravstvene. prometnih sred. djelatnost smještaja • hoteli. terminala za teret i putnike • na tehnološkoj razini: usklađenost prijenosa informacija. sred. 11. tokova ostvaruje se cestovnim prometom. JE LI PROMET PODSUSTAV SUSTAVA TURIZMA? je. destinacije • organizatori su prom. specifična prijevozna sredstva utječu na razlike u organizaciji i organizacijskim rješenjima. povijesne da bi turizam kao sustav bio optimalan bitna je usklađenost elemenata horizontalne i vertikalne strukture • na tehničkoj razini: usklađenost komunikacijskih sred. poduzeća ili tur. internet…) gotovo polovina tur. ali mogući su i drugi pristupi ovisno o ciljevima poduzeća. moteli • također restorani. ugostiteljska. teret i ostalo. objekata. ugostiteljske usluge • pružaju hoteli. za prijenos informacija. ključne komponente sustava turizma su ulazne i izlazne veličine i vanjski čimbenici. posebice automobilom. proces može organizirati i sam turist svojim vozilom ili unajmljenim 3. grane omogućuju prijevoz turista od emitivnog do receptivnog područja te ostale funkcije u vezi s turizmom (telekomunikacije. umjetničke.. djelatnost • djelatnost smještaja • djelatnost ugostiteljstva • ostale djelatnosti 10. pansioni i ostali objekti 4. jer prom. OBJASNITE STRUKTURU PROMETNOG SUSTAVA S OBZIROM NA PREDMET PRIJEVOZA! predmet prijevoza su: putnici. ili unajmljenim • prom. zabavne. i sred. konvencija i sl. agencije sa svojim prom. kafići 5. sportske. vagoni za automobile…) 12. agencije 2. prometna djelatnost • prijevoz turista od mjest boravka do tur. ostale djelatnosti • kulturne. prometna. prodajne cijene. 8 . moteli. promet turista je sastavnica prometa putnika. OBRAZLOŽITE STRUKTURU SUSTAVA TURIZMA djelatnost posredovanja. rekreacijske. smještajnih suluga i ostalih koje su vezane uz dolazak turista • na organizacijskoj razini: usklađenost organizacije.

ŠTO JE KARAKTERISTIČNO ZA STRUKTURU PODSUSTAVA PUTNIČKOG PROMETA S OBZIROM NA UDALJENOST I SPECIFIČNU FUNKCIJU U TURIZMU? to je: • promet između receptivnog i emitivnog tržišta • promet u tur. za sada to čini samo nekoliko ljudi.U OVOM SLUČAJU SUSTAVIMA PROMETA I TURIZMA? upravljanje sustavom je planirano usmjeravanje pojave prema određenom cilju. cijenu. cestovni.u prometu je uvijek bitna pravna regulativa. gotovo polovina prometa u turizmu se ostvaruje cestovnim prometom. služe lebdjelice koje lebde iznad tla ili vode (zahvaljujući «zračnom jastuku»). 16. telekomunikacijski i poštanski promet je promet informacijama. s obzirom na udobnost. 9 . destinaciji je promet na malim udaljenostima. slika… 13. tako da kamioni ne ulaze u sam centar. prom. sredstva koja služe za prevaljivanje kratke visinske udaljenosti. točno određenim akcijama (smišljenim. 14. ŠTO ZNAČI UPRAVLJATI SUSTAVOM. sred. promet u tur. glavnina teretnog prometa nije vezana uz turizam. ZBOG ČEGA JE ZNAČAJNO STRUKTURU PODSUSTAVA PUTNIČKOG PROMETA ISKAZATI S OBZIROM NA STRUKTURU PROMETNOG PROCESA? prom. struktura radnog vremena zaposlenika. sred. 15. sigurnosni aspekt. brzinu. destinaciji. završna faza je izlazak putnika te automobila te iskrcaj prtljage. telekomunikacijski. turisti često traže za unajmiti osobni automobil. riječni. svemirski. jer je tu bitan i promet u svrhu snabdijevanja. uspinjače i sl. a planira se razvoj svemirskog turizma. jedino je važan onaj koji je vezan uz snabdijevanje. planiranim). vijesti. proces se segmentira u tri faze • početna faza • faza prijevoza • završna faza početna faza: ulazak i smještaj putnika u prom. grane: pomorski. ili ukrcaj vozila te prtljage faza prijevoza je sam proces prijevoza i svladavanje udaljenosti. ne zagađuje okoliš. zračni. vagoni za automobile…). ekološki aspekt. ne degradira ga. ELABORIRAJTE KARAKTERISTIKE STRUKTURE PODSUSTAVA PUTNIČKOG PROMETA S OBZIROM NA PROMETNE GRANE! kriteriji za definiranje strukture i ovom smislu je prom. destinacije koji bi se trebao formirati na periferiji naselja. granama.odvijanje prometa na međunarodnoj razini. poštanski) promet na električni pogon su žičare . u posljednje vrijeme su atrakcija svemirska putovanja. to je kretanje u samoj tur. destinacije promet između emitivnog i receptivnog ptržišta odvija se tradicionalnim prom. pa mnoga sredstva posjeduju sposobnost prihvata automobila (trajekti. početna i završna faza vezane su uz terminale. grafičkih prikaza. destinaciji • promet u logistici tur. za turizam je posebno važan prijevoz putnika. ostali (promet žičarama i uspinjačama. ponegdje kao prom. promet lebdjelicama. željeznički. sred. također se to odnosi na promet informacija. vrlo pogodan. promet u logistici tur.

. usluga .mirovanje automobila . ako se razvija jedan segment unutar sustava. onda je potreban detaljan pristup glavnim i sporednim procesima 18.) 2. obrazovnoj…. zahtijevaju posebnu organizaciju. destinacije • prijevoz u tur. ponude • priprema i pružanje usluga smještaja • priprema i pružanje usluga prehrane • priprema i pružanje ostalih usluga (zabavnih. ekonomskoj. na državi je sad da odabere najefikasnije mjere za utjecaj na obje djelatnosti. u europi je dosta razvijen željeznički promet (od cestovnog) jer se ističe kvalitetom i udobnošću. a zanemarivanje sporednih (razvoj zdravstvenog turizma npr. ako je cilj upravljanje sustavom turizma i prometa.iskrcaj . tur. npr.prijevoz . socijalnoj.nastavljanje prijevoza do tur. cilj je razvoj. destinaciji ovi procesi su vrlo složeni. 10 .17. raspoloživost kadrova. destinacije .preuzimanje prtljage .prijevoz po tur.prijevoz do hotela ili drugog smještajnog objekta • prijevoz uz sudjelovanje cestovnog prometa . OBJASNITI MEĐUOVISNOST PROMETNE POLITIKE I POLITIKE RAZVOJA TURIZMA! svrha povezivanja prometne politike i politike razvoja turizma daje sinergijski učinak. s obzirom na ciljeve postoje dva pristupa: 1. ovisno o vrsti prijevoznog sredstva: • prijevoz uz sudjelovanje cestovnog i zračnog prometa . ŠTO JE GLOBALIZACIJA I KAKVA JE ULOGA PROMETA I TURIZMA U NJOJ? globalizacija je povezivanje svijeta na kulturnoj razini. destinacije do mjesta boravka turista • prijevoz tereta za snabdijevanje • posredovanje radi informacija o ponudi • posredovanje u korištenju tur.prijevoz turista od mjesta boravka do zračne luke (taksi ili autobus) .nastavljanje vožnje do motela radi noćenja . dakle zajedničko ulaganje. destinaciji • prijevoz od tur. zimski turizam+ cestovni promet. ekonomije. npr. pomorski turizam+ zračni promet. kulturnih. napredak znanosti. OBJASNITE RAZLIKU IZMEĐU GLAVNIH I SPOREDNIH PROCESA U SUSTAVIMA PROMETA I TURIZMA I ZBOG ČEGA JE ONA ZNAČAJNA! glavni procesi: • prijevoz turista od mjesta boravka do tur. prijevoz je složen od više procesa.parkiranje radi korištenja tur.prijava putnika i predaja prtljage u zračnoj luci .prijevoz . suradnja. sportskih…) svaki od ovih procesa sastavljen je od brojnih procesa koji su povezani.ukrcaj . svaka država raspolaže drugačijim mogućnostima i ima drugačije vrijednosti.ukrcaj putnika i prtljage u osobni automobil . 19. potrebna je daljnja selekcija glavnih procesa. što je prijevoz organizacijski složeniji turist će ga teže sam organizirati.

hrane u smještajne objekte. npr.dostupnost –utječe na mobilnost ljudi nedostaci: . u odnosu na druga prom. u razvijenim državama prosječan broj auta po obitelji veći je od jedan.20.zagađenje okoliša danas ima velik broj automobila. danas se sve više koriste i unajmljeni automobili («rent-a-car») dijelovi: šasija.veliki prostori za kretanje i mirovanje . sred.u pogledu slobodnog izbora vremena početka i kraja putovanja te mjesta (od vrata do vrata) . mali je i relativno jeftin. sigurnosni pojasevi. prije naftne krize težilo se brzini i udobnosti. upoznavanja. zračni jastuci. 11 .čvršća konstrukcija putničke kabine («sigurnosni kavez»). turistički. U KOJIM SE ORGANIZACIJSKIM OBLICIMA POJAVLJUJE CESTOVNI PROMET. NABROJITE I OBRAZLOŽITE OSNOVNE PREDNOSTI I NEDOSTATKE CESTOVNOG PROMETA! prednosti: . upoznavanje s najudaljenijim dijelovima svijeta. OBRAZLOŽITE ULOGU MENADŽERA U USKLAĐIVANJU PROMETA I TURIZMA NA MIKRORAZINI! promet i turizam bitno pridonose globalizaciji. vlastiti prijevoz 2.elastičnost. razmjena cijesti i informacija. on karakterizira individualnost. prijevoz vlastitim ili unajmljenim automobilom. 3. 2. OBRAZLOŽITE RAZLIKE! organizacijski oblici: 1. dostava rublja. prijevoz posebne namjene: organiziraju pravne osobe. nositelj je individualnog prometa. upotrebom laganih materijala i motorima s manjom potrošnjom goriva. linijski (javni) prijevoz: specijalizirana prom. 4. poduzeća. prijevoz posebne namjene vlastiti prijevoz: poduzimaju fizičke osobe i nikada u komercijalne svrhe. linijski prijevoz (javni) 3. objavljuju vozni red (počeci i krajevi putovanja. cijene). kad je cijena nafte porasla dominantna je uloga ekonomičnosti to se nastojalo postići aerodinamičnom linijom karoserije. poduzeća. pasivna sigurnost. a ne moraju biti prom. specifična konstrukcija prednjeg i stražnjeg dijela. nasloni za glavu. PROMET U POVEZIVANJU EMITIVNOG I RECEPTIVNOG PODRUČJA 1. udobnost. vozni red je javnog karaktera. šasija= podloga automobila na koju se postavlja karoserija i motor. kontakti.veika potrošnja naftnih derivata . karoserija. poslovno. većeg kapaciteta. motori oprema. POJASNITE OSNOVNE ZNAČAJKE AUTOMOBILA I NJEGOVU ULOGU U TURISTIČKIM PUTOVANJIMA! automobil je najbrojnije cestovno vozilo. masovnost prometa je posljedicauporabe vlastitih automobila.

autobusa: klima uređaj. znakovi. kabine i prostora za višednevni boravak. uređaji za signalizacijui upravljanje prometom (semafori. sredstvo. funkcionalno vezana za automobil. agencija. povoljno utječe na zdravlje.završne točke. tuneli 4. veze među njima. dvije osnovne kategorije autobusa: 1. 6. prom. upravljački sustavi) veća gustoćaprom. kamperi. on je «ekološko» prom. ne zagađuje i omogućuje uštedu prostora. prostori za mirovanje vozila (garaže. veću protočnost prometa. objekti u gradovima i naseljima za odvijanje cestovnog prometa) to su: 1. u mnogim europskim zemljama gdje je ravan teren (skandinavski poluotok) bicikl je isto prometno sredstvo kao i automobil. video uređaj. 5. čvršća konstrukcija. za to su potrebne biciklističke staze i signalizacija te prostori za mirovanje u centru grada. visokopodni autobusi (48-55 sjedećih mjesta) 2. katalizatori za smanjenje štetne emisije plinova. ali sudjeluju i u linijskom te zračnom prometu.PRIKOLICE I KAPMERI U TURIZMU? oni su isključivo vezani za turizam. destinaciji. terminali za putnike i teret 6. sve se više širi biciklistički turizam. its. inf. mostovi 3. ŠTO SU TURISTIČKI AUTOBUSI I KAKVA JE NJIHOVA VAŽNOST U TURIZMU? turistički autobusi imaju ulogu masovnog nositelja prometa turista. za dulje etape ili lokalnu upotrebu u tur.upravljački sustavi: omogućavaju bolje iskorištavanje propusne moću. prijevoze na kraće udaljenosti i za manje grupe turista koriste se manji autobusi (10-40 sjedećih mjesta) karakteristike: aerodinamična linija. KOJE ELEMENTE PREDSTAVLJAJU POSLJEDNJE DOSTIGNUĆE U POVEĆANJU RAZINE SIGURNOSTI AUTOMOBILA? aktivna sigurnost. suvremene prometnice pridonose udnobnosti. KAKVU ULOGU IMAJU KAMP. tokovima (početno. priručna kuhinja. specifičnost tur. podvožnjaci i nadvožnjaci 5. autobusi na kat (do 80 sjedećih mjesta) visokopodni autobusi čine glavninu voznog parka tur.se sastoje od pogonskog dijela. sanitarni čvor ili kod autobusa na kat čak i ležajevi. su svi građevinski objekti koji sudjeluju u prom. putovanja. namijenjena za višednevni boravak. KOJI ELEMENTI ČINE INFRASTRUKTURU CESTOVNOH PROMETA I NA KOJI NAČIN SU DOSTUPNI KORISNICIMA? cestovna inf. kamp. pridonose individualnosti u planiranju i organiziranju tur. za tur. 7. 12 .prikolice su vozila bez vlastitog pogona. prometnice 2. elementi pasivne i aktivne sigurnosti.abs koji «dozira» intenzitet kočenja kod brze reakcije vozača i nepovoljnih uvjeta na cesti. parkirališta) 7. konstrukcije se sve više nastoje izgraditi tako da se mogu reciklirati. OBRAZLOŽITE OSNOVNE ZNAČAJKE BICIKLA U EKOLOŠKOM KONCEPTU.4. 8. za svakodnevne aktivnosti. brzini. više je dostupna većem broju turista i putnika i omogućava disperziju velikog prometa u više pravaca.

sadržaje i igraju ulogu usputnih tur. oni nude karakterisične tur. + služba prodaje karata treba biti odvojen autobusni od pješačkog prometa. 4. 3. država može raspisati natječaj za dodjelu koncesije. prostori za prihvat gradskih a. taksi i sl. manje čekaonice za putnike 5. služba prodaje karata 8. NA KOJI NAČIN SE FINANCIRA A KAKO EKSPLOATIRA CESTOVNA INFRASTRUKTURA? financiranje cestovne inf.9. njihova prisutnost značajna u kvaliteti cestovnog prometa. država bira pravce koji ulaze u mrežu europskih prom. 13. kolodvori nemogućnost prijevoza «od vrata do vrata» mala brzina 13 . trgovine. gdje će povjeriti izgradnju i gospodarenje specijaliziranom poduzeću te od koncesionara naplaćivati godišnju naknadu.. grana tako da se omogući presjedanje s jednog prom. 5. drugih prom. 2.završne točke su isključivo ž. informativna služba 7. je dostupna svima pod istim uvjetima) potražnja za inf. koncesionari mogu biti privatna ili poludržavna poduzeća. autobusni kolodvor= površine za prihvat a. poželjno je da je u blizini putničkog terminala ostalih prom. 2. 6. prostori za pranje i čišćenje a. 7. usluge popravaka vozila. NABROJITE I OBRAZLOŽITE PREDNOSTI I NEDOSTATKE ŽELJEZNIČKOG PROMETA! prednosti: masovnost (veliki kapacitet) niski troškovi eksploatacije ne zagađuje okolinu i ne degradira prostor u onoj mjeri kao cestovni promet nedostaci: neelastičnost (linijski prijevoz isključivo) početno. ug. KOJE SU OSNOVNE ZNAČAJKE CESTOVNE INFRASTRUKTURE? velike investicije dugi vijek trajanja gradnja traje godinama (ovisi o tehničkim mogućnostima i mogućnostima financiranja) potreba za što točnijim dimenzioniranjem kapaciteta (propusna moć) predviđanje rezerve kapaciteta dostupnost (cestovna inf. državama.završne točke autobusnog linijskog prometa. usluge smještaja i sl. destinacija. sred. 1. na drugo. 3. autobusni terminali nisu isto što i autobusni kolodvori. elementi: 1. svrha je efikasna informativna služba i pravodobna informiranost putnika. benzinske crpke. telefonske govornice. površina za prihvat a. 12. i trgovinske usluge 6. koridora te da se zadovolji potreba bolje prom. KAKVA JE ULOGA PRATEĆIH CESTOVNIH OBJEKATA U ODVIJANJU PROMETA I TURISTIČKOM PROIZVODU? prateći objekti su: informatička služba. povezanosti s ostalim eur. ŠTO SU PUTNIČKI TERMINALI I KAKVA JE NJIHOVA FUNKCIJA U TURIZMU? putnički terminali su početno. 11. se financira i iz naknada za korištenje. sadržaji. ug. magistralnu cestu planira nadležno ministarstvo ili lokalni organi vlasti. grana ) 8. u domeni je države. grana (nakon izgradnje uvijek slijedi odljev potražnje s ostalih prom. jednokratna naknada za korištenje ceste u pravilu ne pokriva stvarne troškove 10. 4. radionice za manje popravke a. prom. inf. oni su izgrađeni na određenim udaljenostima.

manja brzina. tokovima). prugu pa o tome ovisi brzina vagona i prolaz kroz zavoje i nagibe.velika udobnost i oprema te dodatne usluge. zato zajednička politika eu želi stimulirati ovu prometnu granu. ali hrvatska još nema takve suvremene vlakove. «miran hod» vagona. (u vrijeme tur. 14 . španjolskoj. 14. sliče na gradske i prigradske autobuse. karakter vlasništva nad poduzećem utječe na manje zahtjeve potražnje i djelovanje konkurencije. broj korisnika je relativno mali s obzirom na sveukupan broj putnika u želj. 15. njemačkoj. međutim ovi suvremeni vlakovi su u fazi razvoja i porasta. sustava. ŠTO SU «VLAKOVI VELIKIH BRZINA» I KAKVA JE NJIHOVA ULOGA U TURIZMU? «vlakovi velikih brzina» su vlakovi čija je brzina od 200-300 km/h. velika prednost je što se ne zagađuje okoliš u onoj mjeri kao cestovni promet. italiji. što potiče na kvalitetniju uslugu i konkurenciju. u posljednje vrijeme preuzimaju privatna poduzeća dijelove želj. prometu. usluga je visokokvalitetna i usporediva s onom u zračnom prometu.konstrukcija za prihvat putnika ili tereta konstrukcija postolja prenosi masu vagona na želj. 16. sezone organiziraju se tzv. putnici očekuju pravovremenu i točnu informaciju. OPIŠITE ORGANIZACIJU PROMETA NA ŽELJEZNICI TE KAKO ONA UTJEČE NA PRIJEVOZ U TURISTIČKE SVRHE! organizacija prijevoza: • izrada voznih redova • nabava i planiranje prometnih sredstava • ranžiranje vlakova • praćenje međunarodnih prijevoza • istraživanje tržišta radi konkuriranja cestovnom prometu • prodaja karata • uvođenje izvanrednih vlakova ako je veća potražnja • uvođenje novih oblika prijevoza i sl.mala brzina je glavni nedostatak. u francuskoj. kvalitetu usluge i točnost. postolje sa uređajima za kretanje i kočenje 2. prema namjeni: • lokalni (do 50 km) • magistralni • međunarodni lokalni do 50 km.nekvalitetna prometna usluga je rezultat. magistralni. nadgrađe. nadgrađe je od laganih materijala i plastike te pruža sigurnost kod velikih brzina. PROTUMAČITE OSNOVNE ZNAČAJKE ŽELJEZNIČKIH PROMETNIH SREDSTAVAPUTNIČKIH VAGONA! dijelovi vagona: 1. 17. pruge su prilagođene takvim brzinama te organizacija prometa. jer je to vrlo kompleksno složena organizacija. manja udobnost. želj. danas u svijetu postoje vrlo brzi vlakovi.tzv.veće udobnosti i bogatija oprema. KAKO ORGANIZACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA UTJEČE NA KVALITETU PROMETNE USLUGE? poslovi željezničkog prometa su povjereni jednom poduzeću koje zapošljava velik broj ljudi. veliki broj sjedećih mjesta. prema kriteriju udobnosti. međunarodni. opremi. vlakovi» koji su prilagođeni tur. «tur. danas prevladavaju dva razreda.

18.završnim točkama) • neophodna upotreba drugih prom.restorani. 24. vlakovima se smanjuje obujam cestovnog prometa. kolodvori. KOJE SU OSNOVNE PREDNOSTI I NEDOSTACI ZRAČNOG PROMETA? najmlađa i u nekim segmentima dominantna prom. investitor je u pravilu država iz sredstava proračuna.luke/ aerodrome. donji i gornji ustroj pruge 4. (ne iziskuje izgradnju inf. signalno. putnički terminali 9. mostovi. pruge 2. informacijski sustav. TOKOVA? povezuju mjesta velikih udaljenosti s konstantnim tur. široki trup radi većeg kapaciteta (do 600) i racionalna koncepcija korištenja unutarnjeg dijela prostora te manja udobnost. 15 . vijadukti 5. magistralne ceste. KOJE SU ODREDNICE AKTUALNOG TRENUTKA ZRAČNOG PROMETA? aktualni trenutak obilježavaju ograničene brzine (do 900 km/h). ranžirani kolodvori s pratećim objektima 8. organizacijskom smislu. tuneli. a prema planu koje utvrđuje nadležno ministarstvo. na prijevoznim pravcima). kombinirani vagoni i sl. KAKO SE GRADI I EKSPLOATIRA ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA? željezničke pruge nije moguće graditi po fazama kao npr. ŠTO KARAKTERIZIRA PROMETNU USLUGU ZRAČNOG PROMETA I U KOJOJ MJERI ONA UDOVOLJAVA POTREBAMA TURISTA? prom. koje su povezane zamišljenim koridorima. ima samo početno. važna je i usklađenost u tehničkom. grana.sigurnosni uređaji. obuhvaća: 1. konkurencija na tržištu. tehnološkom. KAKVU ULOGU IMAJU «TURISTIČKI VLAKOVI» U OPSLUŽIVANJU TUR. njima se često priključuju vagoni za automobile. plan određuje nadležno ministarstvo i treba biti povezan s međunarodnim koridorima. vagon. PROMETA I KOJE SU NJENE ZNAČAJKE? inf. telekomunikacijske veze. uslugu karakterizira brzina prijevoza te prevaljivanje velikih udaljenosti za kratko vrijeme te udobnost. 22. 21.završne točke. grana za dolazak do aerodroma • mali kapacitet • udaljenost luke od grada • visoka nabavna cijena i troškovi eksploatacije (avion od aluminija i njegovih legura te plastike) prednosti: • brzina (do 950 km/h) • prevaljivanje velikih udaljenosti 23. tur. ŠTO SAČINJAVA INFRASTRUKTURU ŽELJ. pristupne prometnice i parkirališta te autobusne postaje 20. peroni. postaje i ostali objekti na kolodvorima 7. OBJASNITE ZBOG ČEGA SE SVE VEĆI ZNAČAJ PRIDAJE PRIVATIZACIJI ŽELJEZNICE? veća kvaliteta usluge. 19. zgrade. nedostaci: • neelastičnost (ovisnost o početno. uređaji za jednostavnu razmjenu podataka 6.magistralnim i međunarodnim se mogu priključiti kola za spavanje. prateći objekti 3. tokovima u vrijeme sezone.

površine za mirovanje zrakoplova 16 . tokovi. ugovorom je obuhvaćen samo jedan prijevoz (ad hoc charter) 4. nude se zrakoplovi za kratke. zračnog prometa: 1. ali manja kvaliteta usluge: 1. ugovor o charteru je obaveza zračnog prijevoznika da obavlja prijevozničku funkciju za tur.325 putnika. nepovoljnije vrijeme polaska 7. povezanost s ostalim prom. velike prekomorske i međukontinentalne udaljenosti. poduzeća (za poslovne svrhe) ili osobno vlasništvo (putovanja osobnim potrebama). KOJIM SE ZNAČAJKAMA ODLIKUJE LINIJSKI ZRAČNI PROMET I KAKVA JE NJEGOVA ULOGA U TUR. inf. PRIJEVOZIMA? identičan je kao kod drugih prom. ugovorom je obuhvaćeno korištenje zrakoplova za čitavu sezonu (time charter) ovisno o broju turista. nepovoljniji aerodrom ključna uloga u turizmu. 2300 km/h. 28. velika mobilnost i elastičnost (početak i završetak putovanja. a da zrakoplov nikad ne leti prazan. veći je kapacitet popunjenosti. agencije (part ili split charter) 3. struktura letačkog parka prilagođava se duljini linija i ravnomjernosti parka putničkih tokova. manevarske površine 3. manja udobnost 2. agenciju. ugovorom je obuhvaćen dio kapaciteta. manje zabave 3. niža cijena 5. skromnija ponuda jela i pića 4. nositelji «charter» prometa su specijalizirane zrakoplovn ekompanije.završne točke.sletne staze 2. srednje (3000-5000 km) i velike (11000-12000 km) udaljenosti. DEFINIRATJE ULOGU PRIVATNIH ZRAKOPLOVA U TURIZMU! prijevoz manjim zrakoplovima. zračni prijevoznici objavljuju vozni red.144 putnika. poletno. ugovorom je obuhvaćen cjelokupni kapacitet zrakoplova (whole charter) 2. nepovoljniji odnos broja posade i broja putnika 6. KAKVE SVE VRSTE UGOVORA O «CHARTER» PRIJEVOZU ZRAKOM POSTOJE I ŠTO UTJEČE NA ODABIR POJEDINE VRSTE? vrste ugovora o «charter» prijevozu: 1.omogućuje uzastopni prijevoz putnika. ŠTO DETERMINIRA KVALITETU PROMETNE USLUGE U «CHARTER» ZRAČNOM PROMETU? pojava charter prometa javlja se 50. 900 km/h. 950 km/h 26. putnika. granama. organizacijski najracionalniji i najekonomičniji. za srednje udaljenosti boeing 747. ŠTO ČINI INFRASTRUKTURU ZRAČNOG PROMETA I KOJE SU NJENE ZNAČAJKE? početno.400-490 putnika. ugovorom je obuhvaćeno više uzastopnih prijevoza (series charter) 5. linijski prijevoznici velike su organizacije sa velikom financijskom snagom.-tih godina kad naglo rastu tur.25. srednje uglavnom unutar država. 27. concorde. udaljenost i nekoliko desetaka km od grada. a ostatak druge tur. najbrži. oko 10% zračnog prometa. problem ekonomičnosti airbus. grana. koji su vlasništvo prom. destinacije…) 29. foker f-27 sa 50 putničkih mjesta.

sredstvo nedostaci: • mala brzina 32. PO ČEMU SE USLUGA POMORSKOG PROMETA RAZLIKUJE OD ONE U OSTALIM PROMETNIM GRANAMA TE KAKO UTJEČE NA ULOGU U TURIZMU? prom. trajekti za kraće relacije nemaju kabine i imaju manju brzinu. izvori financiranja mogu biti banke. prometu sporija su od onih u ostalim prom. niski troškovi prijevoza. srednje i velike udaljenosti. NABROJITE I OBRAZLOŽITE PREDNOSTI I NEDOSTATKE POMORSKOG PROMETA! prednosti: • velik kapacitet • niski prijevozni troškovi • elastičnost u odabiru prom. granama.4. 7. (lebdjelice: 400 putnika. OBJASNITE KAKO SE GRADI I EKSPLOATIRA INFRASTRUKTURA ZRAČNOG PROMETA! vrlo velike investicije za izgradnju i održavanje. 6. namijenjeni su kratkim. oni sve više podsjećaju na brodove za kružna putovanja. trgovinskim i ostalim sadržajima. sredstva u pom. sportskim. 60 čvorova brzina. ali su neekonomični jer je problem u vremenu boravka u luci. grana pristupne prometnice 30. također i trajekti za prijevoz putnika i automobila. 9. nadležno ministarstvo. ŠTO SU TRAJEKTI I KAKVO JE NJIHOVO ZNAČENJE U POVEZIVANJU OBALNIH TURISTIČKIH DESTINACIJA? trajekti su brodovi za prijevoz putnika i automobila. ŠTO SU «BRODOVI VELIKIH BRZINA» I KAKVA JE NJIHOVA ULOGA U TUR. to su najčešće trajekti za kratke. 17 . u putničke svrhe. ti poslovi se prepuštaju državi. TOKOVIMA? brodovi velikih brzina su suvremeni brodovi koji svojom kvalitetom i unutrašnjošću podsjećaju na zrakoplove. lokalni organi vlasti. 60 auta. OPIŠITE ZNAČAJKE LINIJSKOG POMORSKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA! linijski pom. putnički promet se organizira na ograničenim regionalnim tržištima. zrakoplovne kompanije. 40 čvorova. 5. hidrogliseri 33. srednjim i velikim udaljenostima. najveća je ekonomičnost i elastičnost. sa kabinama. prom.cca. lokalnim organima vlasti. trajekti za najveće udaljenosti su 3000 putnika i 1300 automobila. 8. 34. put je besplatan.katamaran. građeni su od laganih materijala. 35. sredstva aerodroma. najekonomičniji su brodovi manjih kapaciteta koji učestalo prevaljuju određenu rutu. pravaca • najsigurnije prom. francuska i velika britanija) 31. do 400 putnika. gdje postoji potreba za kontinuiranim prijevozom putnika. zabavnim. to su veliki putnički prekooceanski brodovi. objekti sigurnosti leta servisni objekti objekti za prihvat putnika objekti za prihvat tereta površine za prihvat sredstava ostalih prom.

ona se organiziraju u suradnji sa tur. NA KOJI NAČIN BRODOVI ZA MEĐUNARODNA KRUŽNA PUTOVANJA OBJEDINJUJU PROMETNU I TURISTIČKU USLUGU? tur. KAKO SE GRADI I EKSPLOATIRA POMORSKA INFRASTRUKTURA? država financira izgradnju pomorske inf. NABROJITE ELEMENTE INFRASTRUKTURE POMORSKOG PROMETA I OBJASNITE NJENE ZNAČAJKE! to su: 1. bazeni. 15 čvorova. kontakti sa drugim prom. pristupne prometnice i rampe 5. gotovo najskuplje plovne jedinice na svijetu. agencijama. agencije. ima 800-1000 članova posade (1/3 ukupnih putnika). pruge. 30 čvorova). zabavni. 39. imaju najrazličitije sadržaje: ugostiteljski. u zemljama sa razvijenom željezničkom mrežom. terminali za međunarodni promet su vrlo složeniji nego terminali za domaći promet. 40. NA KOJEM TRŽIŠNOM SEGMENTU DJELUJU IZLETNIČKI BRODOVI I KOJU POTRAŽNJU ZADOVOLJAVAJU? izletnički brodovi su važan dio tur. ponude u lukama i blizini luka te prometno. ponude. baltičko more. . 18 . prometuju do destinacija koje su teško pristupačne morem. kabine. terminali za linijski putnički promet 3. 900 putnika i 50 vagona. kružna putovanja su vrlo popularna na mediteranu.turističke ponude na brodu za vrijeme plovidbe…ugovorom između brodarskog poduzeća i tur. sportski. 37. DEFINIRAJTE ULOGU PROMETA U KRUŽNIM PUTOVANJIMA MOREM I UKUPNIM SVJETSKIM TURISTIČKIM KRETANJIMA! brodovi za kružna putovanja velikog su kapaciteta (do 3000 putnika. prijevoz za ronioce. granama najbolje je da su oni u centru grada. kako bi se brodom premostila udaljenost koja bi spriječila kontinuitet želj.36. npr. a djelatnost prekrcaja putnika ( i vozila) može se prepustiti državnom poduzeću ili specijaliziranom privatnom poduzeću. primorske destinacije. površine za mirovanje cestovnih vozila 4. isplati se jedino ako je česta korištenost tih brodova.«ferry» brodovi. vodi se računa o uređenju interijera. osim izleta mogu biti razgledavanje podmorja. (potražnja veće platežne moći usmjerava prema manjim plovnim jedinicama (50-100 putnika). PO ČEMU SE «FERRY» BRODOVI RAZLIKUJU OD TRAJEKATA I KAKVA JE NJIHOVA ULOGA U TURIZMU? na području nekih zatvorenih mora koriste se brodovi za prijevoz vlakova. cijena 10 puta veća nego kod velikih brodova!) 41. udobnost za vrijeme boravka na terminalu te prihvat broda) 2. 38. nekoliko zaposlenih. jer je turistima na raspolaganju razgledavanje različitih sadržaja. proizvod sastoji se od tur. motivi. putnička luka (za kvalitetan ptihvat putnika. velika je nabavna cijena i visoki troškovi eksploatacije. cca. oko 100 putnika. 10-15 paluba.

JEZERSKO.KANALSKOG PROMETA. što je tur. nedostaci: • neelastičnost u odabiru rute • mala brzina • mali udio ljudskog rada • ovisnost o vremenskim prilikama prednosti: • veliki kapacitet • niski prijevozni troškovi brzina 12-15 km/h nizvodno. da bi prom. što znači da je uloga ove grane u turizmu neznatna.. nije toliko luksuzni interijer. 46. OBJSNITE SLIČNOSTI I RAZLIKE KRUŽNIH PUTOVANJA U RIJEČNOM I POMORSKOM PROMETU! kružna putovanja u riječnom prometu traju kraće. pristaništa (to su objekti na obali za prihvat brodova i prekrcaj tereta i putnika. kraće riječni prom. KAKVU ULOGU IMAJU IZLETI U TUR. a brza vozila uvijek su konkurentna. usluga bila kvalitetna mora se odlikovati brzinom. NAVEDITE PREDNOSTI I NEDOSTATKE RIJEČNO. naglasak se daje na razgledavanje i uživanje u plovidbi. statistika ne prati udio riječnog prometa u tur.42. sredstva: 1. zimovnici (to su objekti koji služe za boravak brodova tijekom zimskih mjeseci) 2. TE KAKO ONI DETERMINIRAJU POZICIJU OVE PROMETNE GRANE U TURISTIČKOM PROIZVODU? unutarnji vodni promet. manji je kapacitet za turiste. samohodna: • teretni i putnički brodovi • tegljači • potiskivači • tehnička sredstva za održavanje riječnog toka 2. putnici mogu uživati u plovidbi i okolišu. neki brodovi podsjećaju na nekadašnja luskuzna riječna plovila ( u sjevernoj americi). tur. 44. KOJI ELEMENTI ČINE INFRASTRUKTURU R-K-J PROMETA I KAKO ONA UTJEČE NA ODVIJANJE PROMETA? to su: 1. PONUDI RIJEČNOG PROMETA? plovni put ne dozvoljava da je brod velikog kapaciteta. 4-5 pa do 8 km/h uzvodno 43. razvijaju se oblici kao kružna putovanja i izleti (a ne linijski promet). nesamohodna: • teglenice • potisnice brodovi za prijevoz putnika su samohodni i podsjećaju na morske brodove. tokovima. koji može imati karakteristike domaćeg i međunarodnog prometa. do 400 putnika. doživljaj.putnički terminali i nude razne usluge) 19 . a to nije slučaj kod riječnog prom. manja potražnja! 45. ŠTO JE KARAKTERISTIČNO ZA RIJEČNE PUTNIČKE BRODOVE? prom.

poštanski promet= prijenos robe u malim (paketnim) pošiljkama. informiranje. intenzivnim razvojem tel. tel. 48. organizacijske jedinice poštanskog prometa: 1. rezervacije i sl. zajedničko jest što su to velike investicije i država financira. jedinice za pružanje usluga korisnicima a. sustava. danas postoji vrlo sofisticirana oprema. koristi sredstva svih prom. pomorske komunikacije. u agencijskom poslovanju: • istraživanje tržišta • prikupljanje podataka o ponudi • promocija na tržištu • prijenos informacija od centrale do poslovnica te među agencijama • u poslovnoj korespondenciji u hotelskom poslovanju: • komuniciranje s tur. nekada su tel. 49. tel. telekomunikacije se dijele: 1. u zračnom prom. tekst…. bili jedinstveni. teleprinter.. a r-k-j unutar kontinenta. u posljednje vrijeme turisti sve više koriste internet za prikupljanje informacija. 50. telefaks. bežične (javna mobilna telefonija. ŠTO JE TELEKOMUNIKACIJSKI PROMET? telekomunikacijski promet= promet vijesti i energije. sustavi. tel sustav u zračnom prometu regulira promet. je vrlo bitna u turizmu. grana. kad se pojavio telefon. sustavi. sustava. sustava. ŠTO JE POŠTANSKI PROMET? najstariji način prijenosa pisanih poruka (osim prijenosa vijesti). ima ulogu globalnog krvotoka. 20 . mogućnosti razvoja r-k-j prometa presudno ovise o prirodno zemljopisnim uvjetima. pošte. goriva… • praćenje finan. pomorski prom. ODREDITE ULOGU TELEKOMUNIKACIJSKOG PROMETA U TURIZMU! prisutnost tel. st. promet su se odvojili. već postoji niz podsustava. visokoobrazovani kadrovi i vrlo razvijeni tel. prometa. tokova u hotelu 51. pića. u cestovnom. sustav. ODREDITE SLIČNOSTI I RAZLIKE INFRASTRUKTURE R-K-J PROMETA U ODNOSU NA INFRASTRUKTURU POMORSKOG PROMETA! broj terminala r-k-j prometa znatno je manji nego u pomorskom prom.47. prvi su zračni i pomorski tel. novca i pisama. poštanski i tel. govorna poruka. komunikacija s rodbinom i prijateljima. ali je postao temelj za današnji sustav poštanskog prometa. spor i nepouzdan u početku. ona omogućuje organiziranje putovanja. tendencija je uspostavljanje jednog. ) 2. agencijama i individualcima • praćenje bookinga • izrada planova popunjenja kapaciteta • praćenje zaliha hrane. datira iz 19. kablovkse (metalni vodiči. globalnog. svaka prometna grana ima zasebni tel. optička vlakna i sl. OPIŠITE AKTUALNI TRENUTAK TELEKOMUNIKACIJSKOG PROMETA! aktualni trenutak karakterizira rascjepkanost tel. agencija i turoperatora nemoguće je bez tel. poslovanje tur. ljudi. željezničkom. i poštanski prom. vojne komunikacije i dr. ) informacije: slika. grafika. tel sustav u cestovnom prometu npvija je pojava i još uvijek ne funkcionira kao sustav.

škola. potvrda rezervacije…) • prijenos pisanih informacija od korisnika do organizatora tur. 52. usluge tur. šalterske pošte 2. aranžmana do korisnika (katalozi. koristili su se istima sredstvima. sa razgranatom mrežom organizacijskih jedinica u čitavoj državi. izleti za zatvorene grupe korisnika: najviše prijevoznička funkcija. noćenje. crkva. NA KOJI SE NAČIN KOD AUTOBUSNIH IZLETA OBJEDINJUJE PROMETNA I TURISTIČKA USLUGA? izleti namijenjeni tur. sustav bili jedinstveni. potvrda o rezervaciji…) • osobna komunikacija članova obitelji i prijatelja za vrijeme putovanja 5. organizator je osoba koja okuplja korisnike. imsju popularnu nisku cijenu. aranžmana (upit. datiraju iz 1928. sportskim manifestacijama. kazališnim predstavama. 3. prijevoz i prispjeće poštanskih pošiljki a. centri za novčarsko poslovanje organizacija poš. ulaznice za razgledavanje kulturnih i povijesnih sadržaja. tržištu • namijenjeni zatvorenim grupama korisnika izleti namijenjeni tur. pokretne pošte. c. PROMET KAO SAMOSTALNI I DOMINANTNI DIO TURISTIČKOG PROIZVODA 1. diijele se na: • izleti namijenjeni tur. radi masovnosti. DEFINIRAJTE MEĐUSOBNI ODNOS IZMEĐU TELEKOMUNIKACIJSKOG I POŠTANSKOG PROMETA! nekada su poštanski i tel. kupovine karata u tur. tržištu: povremeni prijevozi gdje se ravnopravno pojavljuje turistička i prijevoznička funkcija. koncertima. sadržajima. poštanski centripokretni poštanski centri b. ODREDITE ULOGU POŠTANSKOG PROMETA U TURIZMU! to se odnosi na: • prijenos pisanih informacija od organizatora tur. poduzeće… 2. izmjenične pošte 3. 53. ŠTO SU AUTOBUSNI IZLETI I KAKVE VRSTE POSTOJE? autobusni izleti= povremeni prijevozi dostupni svim korisnicima. cijena je vrlo popularna. prehrana. agencije. sad.b. 21 . vodiča. organiziraju se kad postoji potražnja. korisnici saznaju putem javnog informiranja ili putem tur. jedinice za organizaciju i obračunavanje novčanog prometa a. inf.. kratko trajanje. šoping. posjeti sajmovima. odlikuju se elastičnošću. ŠTO SU VIŠEDNEVNA PUTOVANJA AUTOBUSIMA I KOJEM DIJELU TURISTIČKOG TRŽIŠTA SU NAMIJENJENA? višednevna putovanja autobusima također su vrlo popularna jer se odlikuju različitim tur. temelji se na jednom državnom poduzeću. ljudima i jednostavnijom organizacijom radnih procesa. tržištu: povremeni prijevozi gdje se ravnopravno pojavljuje turistička i prijevoznička funkcija.. agenciji (individualno) ili putem podagenta. jedinice za otpremu. prom.

za recimo izbjegavanje upotrebe vlastitog automobila. autobus i vlak… 7. KOJI ELEMENTI ČINE PROMETNU FUNKCIJU A KOJI TURISTIČKU FUNKCIJU KOD VIŠEDNEVNIH PUTOVANJA AUTOBUSIMA? turistička funkcija: • organiziranje ug. aranžmana.skijalište) 2.vrsta vozila . džipovi. brodom ili vlakom. DESTINACIJI PRIDONOSI ATRAKTIVNOSTI TUR. usluga i usluga noćenja • razgledavanje kulturnih i povijesnih znamenitosti • usluge stručnog vodiča prijevoznička funkcija: • vlastiti ili unajmljeni autobus (tur. hoteli i sl. u primorskim destinacijama plažni autobusi (hotel-plaža) ovi se autobusi u pravilu ne razlikuju mnogo od gradskih. da se za vrijeme prijevoza razgledava okolina: grad. OBJASNITE ULOGU AUTOBUSA U POVEZIVANJU EMTIVNOG I RECEPTIVNOG TRŽIŠTA TE U KOMBINIRANOM PROMETU! prijevoz autobusom od mjesta boravišta turista do destinacije te smještaj u destinaciji predstavljaju jedinstveni turistički proizvod. skromne su udosbnosti i velikog kapaciteta. hertz…) 22 . organizatori su tur. destinaciji ukoliko su u destinaciju doputovali avionom.tunis) organizatori prijevoza su poduzeća koja se bave održavanjem i organizacijom posjeta prirodnim znamenitostima i kulturnim. KAKVU ULOGU IMAJU PANORAMSKE VOŽNJE AUTOBUSIMA I SPECIJALNIM CESTOVNIM VOZILIMA U TURISTIČKOM PROIZVODU? panoramske vožnje imaju ulogu kružnih vožnji. sve je veći trend iznajmljivanje malih motocikala (skuter i bicikala). kombinirani promet podrazumjeva prijevoz sredstvima barem dvije prometne grane: autobus i brod. 5.ostalo organizatori su ili specijalizirano poduzeće ili tur. agencija. koja tu djelatnost može obavljati samostalno ili uz pomoć velikih poduzeća za iznajmljivanje automobila (avis. on ne prodaje aranžmane. avion i autobus. 6. nacionalni park. ugovorom o najmu automobila utvrđuje se: . NA KOJI NAČIN IZNAJMLJIVANJE CESTOVNIH VOZILA U TUR. u zimi ski-bus (hotel. OBRAZLOŽITE VAŽNOST ULOGE TURISTIČKIH LOKALNIH LINIJA U TURISTIČKOM PROIZVODU! turističke lokalne linije povezuju dva elementa turističke ponude.trajanje najma .4. bicikl ima dvojaku ulogu: prevaljivanje udaljenosti i rekreacija.visina naknade . cijena prijevoza uključena je u cijenu ski pasa ili u cijenu tur. (autobusi ili npr. najrašireniji oblici su: 1. agencija ili turoperator) turoperator organizira. PROIZVODA? uz tradicionalno iznajmljivanje osobnih automobila. zračna luka i sl. 8. mogućnosti iznajmljivanja osobnih automobila (rent-a-car) omogućuje turistima da se kreću i po tur. agencije.

2. imaju linijski karakter prijevoza. 23 . ŠTO JE BITNO ZA PANORAMSKE VOŽNJE ŽELJEZNICOM I KAKAV JE NJIHOV ZNAČAJ U UKUPNOJ TURISTIČKOJ PONUDI DESTINACIJE? panoramske vožnje željeznicom u svrhu razgledavanja. OPIŠITE ULOGU ŽELJEZNICE U TURISTIČKIM PRIJEVOZIMA NA VELIKIM UDALJENOSTIMA! ova prometna grana ne pogoduje atraktivnosti tur. kraće etape. grana. KAKVE SE SVE VRSTE ŽIČARA NUDE NA TRŽIŠTU I KAKO TO UTJEČE NA KARAKTERISTIKE PRIJEVOZNE USLUGE? vučnice žičare sa sjedištima žičare s kabinama «žračni tramvaj» 1. koristi se kod gradskih jezgri. imaju bogatu ug. putnici putuju radi posla.9. 4. a povezuju područje skijališta sa skijaškim terenima. te dodatnim sadržajima tijekom putovanja. 3. udaljenost je veća od 1000 km. DEFINIRAJTE SLIČNOSTI I RAZLIKE IZMEĐU ŽIČARA I USPINJAČA žičare = prijevozna sredstva za kraće udaljenosti na strmim reljefnim konfiguracijama. svrhe. safari parkovi. je prema vrsti pogona ekološki prihvatljiva prom. strojnice sa vitlima. najčešće se koriste na skijalištima sastoji se od nosivih stupova. želj. sjedišta za dvije do šest osoba sa dodatnim staklenim poklopcima. to su zatvoreni sustavi tračnica. 12. 13. udobnosti. mala brzina. ODREDITE ULOGU SKIJAŠKIH VLAKOVA U PLANINSKIM DESTINACIJAMA! zatvoreni želj. špilje. atrakcija. imaju veliki kapacitet. jer su puno udobnije i raspolažu većeim kapacitetom. a žičare su obješene za kabel. kablova i sredstava za prihvat putnika. vučnice se sve više napuštaju i zamjenjuju žičarama sa sjedištima. 10. najviše se koriste uskotračne pruge. ne moderniziraju se. sanitarni čvorovi. jer su se uglavnom koristili dok žičare još nisu bile razvijene dovoljno. ne zagađuju prirodu i minimalno degradiraju prostor. poduzeća nastoje podizati kvalitetu usluge. 11. a staklene površine omogućuju i panoramsko razgledavanje. uspinjače mse kreću po podlozi. metalnom kolosjeku ili ležištima. KOJI SU TRENDOVI RAZVITKA SUVREMENIH ŽIČARA? na razvijenim skijalištima početne i završne postaje poprimaju oblik terminala gdje se korisnicima nude i dodatne usluge: ugostiteljske usluge. želj. također obnavljaju se stari oblici želj.nacionalni parkovi. sustavi koji se koriste za prijevoz turista. potražnji izgledom. i ostalu ponudu. uspinjače su prijevozna sredstva za svladavanje kratkih i strmih relacija. one su ili fiksirane za kabel ili se u početnoj ili završnoj postaji odvajaju od kabela 14. više su prilagođeni tur. rijeđe se koristi. zabavni parkovi. tokova. žičare s kabinama koriste se za veće udaljenosti. međutim. prometa što je isto samo po sebi tur. ali i u tur. vlakovi su udobni. informativni objekti. luskuzni.

francuska. najznačajnija emitivna područja: sad. mogu biti sastavljene od jedne ili nekoliko kabina povezanih u kompoziciju. osim aviona negdje se koriste i helikopteri sa boljim manevarskim sposobnostima.15. aljaska. RASPORED EMITIVNOG I RECEPTIVNOG TRŽIŠTA I KARAKTERISTIKE TURISTIČKE POTRAŽNJE! radi se o velikim udaljenostima. organizatori leta su lokalni avio-prijevoznici ili sportski avio-klubovi. ŠTO SU « PANORAMSKE ŽELJEZNICE « . 18. kapaciteti zrakoplova su od nekoliko putnika do nekoliko desetaka putnika. ELABORIRAJTE OSNOVNE ZNAČAJKE MEĐUNARODNIH KRUŽNIH PUTOVANJA MOREM S OBZIROM NA ORGANIZACIJU. najznačajnija receptivna područja: karibi. prednosti: zbog velikog kapaciteta. najnovije dostignuće je nekoliko « vlakova « fiksiranih za pogonski kabel. može biti ispod zemlje. međunarodna 2. a koriste se i za gradski prijevoz. kabine su uvijek u vodoravnom položaju radi udobnosti 16. KOJE VRSTE KRUŽNIH PUTOVANJA POSTOJE U POMORSKOM PROMETU I KOJE SU NJIHOVE KARAKTERISTIKE? to su: 1. a u početnoj i završnoj točki vlak se može odvojiti od kabela i tako se postigne nezavisnos od ostalog dijela sustava.sletnom stazom i organizacijski jednostvavijom strukturom. luksuzni ). 24 . jednostavne konstrukcije pogodna je za gradove a omogućuje se i razgledavanje područja kao turističke destinacije. u razini zemlje ili na određenoj razini iznad tla. organizator je turistička agencija. oni se sastoje iz malih zrakoplova sa malim zuračnim lukama u kojima se turisti ne zadržavaju dugo. 17. OBRAZLOŽITE VAŽNOST USPINJAČA U TURISTIČKOJ PONUDI! uspinjače se koriste u gradskim jezgrama. organizator je turistička agencija (komercijalni i marketinški dio ). na strmim relacijama. ova putovanja traju od 3 do 15 dana. italija. 19. njemačka. poletno. vrlo su atraktivne i bitno utječu na privlačnost turističke destinacije. velika britanija. veliki brodovi ( veliki kapacitet. unutar teritorijalnih voda 20. osim prijevoza brodom turistička agencija organizira i prijevoz do luke i od luke. KAKVU ULOGU IMAJU PANORAMSKI LETOVI U OBLIKOVANJU TURISTIČKOG PROIZVODA? to su turistički letovi radi razgledavanja kraja iz zraka. daleki istok. POSEBICE U TURISTIČKIM DESTINACIJAMA? panoramske željeznice su najsuvremeniji oblici prometnog sustava na električni pogon. KAKO ZRAČNI PROMET MOŽE UDOVOLJITI POTREBAMA TURISTA S POSEBNIM ZAHTJEVIMA? to su: • fotografiranje • snimanje • istraživanje prirode • padobranski skokovi i dr. KOJE SU NJIHOVE PREDNOSTI I MOGUĆNOSTI UPORABE. mediteran.

OBJASNITE VAŽNOST I ULOGU IZLETA BRODOVIMA I PANORAMSKIH VOŽNJI U UPOTPUNJAVANJU TURISTIČKE PONUDE OBALNE DESTINACIJE! izleti brodovima su kraća putovanja. posjet znamenitostima. 22. KOJI TRENDOVI OBILJEŽAVAJU RAZVITAK TRŽIŠTA MEĐUNARODNIH KRUŽNIH PUTOVANJA I ŠTO SE MOŽE OČEKIVATI U BUDUĆNOSTI? u posljednje vrijeme postoji tendencija pada kružnih putovanja. u porastu je broj mlađih ljudi. PONUDI? one države čija je obala razvedena i atraktivna obiluju tim vrstama kružnih putovanja. ponuda je jednostavna: uživanje u moru i suncu. zato se ponuda obogaćuje različitim vrstama putovanja namijenjenih različitim tržišnim skupinama. 25.od nekoliko sati do najduže nekoliko dana. te uživanje u gastronomskim specijalitetima. 24. organizatori su mala brodarska poduzeća koja raspolažu najčešće jednim brodom. obitelji sa djecom. organizatori su mala brodarska poduzeća koja najčešće raspolažu samo jednim brodom. važan objekt infrastrukture su marine. DEFINIRAJTE POJAM NAUTIČKOG TURIZMA TE ODREDITE ŠTO ČINI NJEGOVU PROMETNU KOMPONENTU! nautički turizam temelji se na plovidbi i boravku u specijalnim plovilima. NABROJITE VAŽNIJE VRSTE MARINA I OBRAZLOŽITE NJIHOVU ULOGU U TURISTIČKOJ PONUDI! s obzirom na konstrukciju: • američki tip • europski tip • mediteranski tip 25 . ŠTO JE MARINA I KOJE FUNKCIJE OBJEDINJAVA? marine su objekti nautičke infrastrukture. a tur. cijena je niska. funkcije: • prihvat i čuvanje plovila • pružanje ugostiteljskih usluga • trgovinske usluge • sportsko-rekreacijske usluge • usluge opskrbe i sl. manji kapacitet. ŠTO JE SPECIFIČNO ZA KRUŽNA PUTOVANJA UNUTAR DRŽAVNIH TERITORIJALNIH VODA I KAKVA JE NJIHOVA ULOGA U TUR. panoramske prijevoze organiziraju mala brodarska poduzeća radi razgledavanja mora. prodaja se obavlja preko turističkih agencija. putovanje traje od 7 do 14 dana . gradova i luka. • najam plovila 26.brodicama ili jahtama koje mogu biti u vlasništvu korisnika ili iznajmljene. one su namijenjene za: • prihvat i čuvanje plovila • pružanje ugostiteljskih usluga • trgovinske usluge • sportsko-rekreacijske usluge • usluge opskrbe i sl. arheoloških nalazista. kraća putovanja i putovanja izuzetno imućnih. 23.21. nacionalnih parkova. osim prijevoza organizira se jednostavna ugostiteljska ponuda.

organizatori su brodarska poduzeća. informacija i energije s ciljem da se ostvari veći ekonomski efekt. njemačka. radi se o turistima više platežne moći. DEFINIRAJTE LOGISTIKU KAO ZNANOST. NABROJITE ELEMENTE LOGISTIČKIH FUNKCIJA I DEFINIRAJTE NJIHOVU VAŽNOST! elementi: vanjski prijevoz (promet) • unutarnji prijevoz • rukovanje materijalom i robom 26 3. misisipi te jezera u kanadi i rusiji. prerade do konačnog potrošača. rajna. temelj je za uspostavljanje logistike kao aktivnosti. DOKAŽITE VAŽNOST I ULOGU IZLETA U PANORAMSKOJ VOŽNJI U UNUTARNJEM VODNOM PROMETU U PONUDI TURISTIČKE DESTINACIJE! izleti u r-k-j prometu vrlo su atraktivni i jednostavni veliki kapacitet. od nabave sirovina. 6. energije. KAKO BI TREBALO SHVAĆATI LOGISTIKU U TURIZMU? logistika u turizmu je planiranje i organiziranje tokova robe. optimalizacije tokova roba. cilj je optimalizacija tokova roba. POSLOVNU FUNKCIJU I AKTIVNOST! logistika kao znanost je znanstvena disciplina koja se bavi iznalaženjem metoda.s obzirom na namjenu: • komercijalne. 2.radi razgledavanja obale i ugostiteljskih usluga.javne i zatvorene • sportske s obzirom na način korištenja: • stacionarne • tranzitne • kombinirane 27. 28. . logistika kao aktivnost je skup planiranih i organiziranih aktivnosti za svladavanje vremena i prostora u brze i racionalne procese i tokove do primatelja s ciljem da se minimalno uloži a maksimalno zadovolje potrebe tržišta. agencija. materijala. ruske rijeke. britanija. materijala . EMITIVNO I RECEPTIVNO TRŽIŠTE I KARAKTERISTIKE TURISTIČKE POTRAŽNJE! djelatnost ima manje razmjere od pomorskog prometa. emitivna područja: sad. PROMET U SNABDIJEVANJU TURISTIČE DESTINACIJE. izleti se mogu kombinirati s panoramskim vožnjama za razgledavanje obale. agencija ili se ona vrši samostalno. a prodaje tur. parkova prirode. kretanjem materijala i finalnih proizvoda. mala udobnost. ELABORIRAJTE OSNOVNE ZNAČAJKE KRUŽNIH RIJEČNO. a prodaju vrši tur. materijala. plovnih tokova…. logistika kao poslovna funkcija bavi se upravljanjem robom.LOGISTIKA U TURIZMU 1. organizator je brodarsko poduzeće. specijalizirano.KANALSKOJEZERSKIH PUTOVANJA S OBZIROM NA ORGANIZACIJU. vijesti i ljudi radi ostvarenje profitabilnosti i uživanja korisnika u kvalitetnoj turističkoj usluzi u destinaciji. najatraktivnija su kružna putovanja velikim svjetslim rijekama: nil. informacija i energije u poduzeću sa svrhom ostvarenja najveće profitabilnosti. to je multidisciplinarno i inerdisciplinarno područje. vel.

robe od skladišta dobavljača do skladišta nabave radi optimalizacije nabave. makrologistika je optimalizacija tokova materijala. logistika je svladavanje vremena i prostora uz minimalne troškove. suveniri. energije od skladišta gotovih proizvoda do skladišta kupca radi optimalizacije uvjeta prodaje. a također i uslugama: ugostiteljksim. kao: predmeti umjetničke vrijednosti. funkcionalno povezivanje svih subjekata turističke ponude moguće je samo logističkim pristupom. hotel ( nabava materijala ). energije od skladišta nabave do skladišta gotovih proizvoda radi optimalizacije proizvodnje. . smještajnim. ugostiteljskih i ostalih turističkih objekata • snabdijevanje trgovina • fizičku dostupnost hotela. ŠTO SU LOGISTIČKE FUNKCIJE I PO ČEMU SE RAZLIKUJU OD NELOGISTIČKIH FUNKCIJA? logističke funkcije: • funkcija nabave (logistika nabave) • funkcija proizvodnje ( logistika proizvodnje ) • funkcija prodaje ( logistika prodaje ) logistika nabave bavi se optimalizacijom tokova materijala. trgovačka poduzeća ( tokovi materijala ). turistička agencija ( tokovi informacija i ljudi ). potrebno je osigurati: • snabdijevanje hotela. prijevoznim. povezivanje svih subjekata tur. 6. informacija. 4. KOJE SU TEMELJNE PRETPOSTAVKE LOGISTIČKOG KONCEPTA TURISTIČKE DESTINACIJE? za vrijeme sezone potrebna je jača aktivnost logistike. DESTINACIJI U DOBA TUR. kozmetikom. robe.. monografije. zdravstvenih stanica • dostupnost putničkih terminala različitih prometnih grana OBRAZLOŽITE KVALITATIVNE I KVANTITATIVNE PROMJENE U POTROŠNJI DOBARA U TUR. energije i ljudi na širem zemljopisnom području ( logistika pojedine turističke destinacije ). ugostiteljskih kapaciteta i trgovina • fizičku dostupnost kulturno povijesnih i sportskih objekata • fizičku dostupnost turističkih agencija. robe. pošta. naftnim derivatima…. obućom. logistika proizvodnje bavi se optimalizacijom tokova materijala. energije. informacija. otpremnička i prekrcajna poduzeća) nazivaju se logistička poduzeća. informacija. robe. logistika prodaje bavi se optimalizacijom tokova materijala. 27 7. znamenitosti…. 5. sezoni povećava se broj stanovnika u odnosu na domicilno stanovništvo. ljudi u poduzeću ( turistička poduzeća i objekti ). hoteli i objekti za smještaj. informacija. robe. posljedica povećane prometne potražnje je i viša razina korištenja propusne moći prometne infrastrukture. ŠTO JE MAKROLOGISTIKA I MIKROLOGISTIKA OPĆENITO. informacija. sportskim. energije.potražnja za pojedinim proizvodima. A POSEBICE U TURIZMU? mikrologistika je optimalizacija tokova materijala. SEZONE! u tur. ponude moguće je jedino logističkim pristupom.• upravljanje zalihama ona poduzeća kojima je osnovni cilj logistička funkcija (prijevoznička. odjećom. komunikacijskim – kvantitativno povećanje potražnje. tu se angažiraju prometna i logistička poduzeća. ugostiteljski objekti. kvalitativno povećanje potražnje. trgovine. postoji veća potreba za prehranom.

ŠTO ČINI MAKROLOGISTIČKI KONCEPT TURISTIČKE DESTINACIJE? makrologistički koncept tur. jer porast troškova goriva znači povećanje brzine. destinacije. trgovina. KOJI LOGISTIČKI CILJEVI MORAJU BITI OSTVARENI ORGANIZACIJOM PROMETA U TURISTIČKOJ DESTINACIJI? temeljni ciljevi logistike: 1. skladištenja. poduzeća koja dimenzioniraju kapacitete prema vršnoj i prosječnoj potražnji moraju: povećati vozni park. objekata organizira se obično u noćnim satima. destinacije= optimalizacija tokova materijala. sredstava opterećuje prom. grana. prosječnog opterećenja (prosječne potražnje) 3. trgovine. 11. destinaciji. ta poduzeća mogu ponuditi visokokvalitetnu uslugu uz min. dakle rezultat je dobra prom. najvažnije su: logistika nabave i logistika prodaje u turizmu.kvalitativne i kvantitativne promjene utječu na porast obujma poslovanja. osiguranje dostatnih parkirališnih kapaciteta. NA KOJI NAČIN PROMETNA PODUZEĆA MOGU PRISTUPITI DIMENZIONIRANJU KAPACITETA? prometna poduzeća mogu pristupiti dimenzioniranju kapaciteta prema principima: 1. infrastrukturu. zatvaranje najuže gradske jezgre. sezone. prekrcaja i čuvanja zaliha. destinacije. svladavanje vremena. energije. dostupnost tur. granice zemljopisnog područja mogu obuhvatiti: područje od emitivnog tržišta do destinacije i samu destinaciju ili samo tur. troškove. snabdijevanje hotela. sportske. za snabdijevanje tur. objekte.distribucijski centar na periferiji grada ili naselja. robe. potreban je logistički pristup koji će uskladiti tokove tereta. 8. destinaciji na kvalitetan način mogli konzumirati usluge. SEZONE. destinacije dobro je izgraditi skladišno. ug. 10. da bi turisti u tur. destinacije= logistički organizirana tur.smanjenje vremena dovodi do smanjenja troškova. svladavanje prostora 2. kulturne znamenitosti. jer omogućava poduzeću veću sigurnost i efikasnost u poslovanju. 28 9. broj zaposlenih. U NASTOJANJU DA UDOVOLJE KVANTITATIVNIM PROMJENAMA ROBNIH TOKOVA U VRIJEME TUR. informacija i energije na određenom zemljopisnom području i u tur. najvećeg profita 4. zdravstvene stanice…fizičku povezanost svih tih elemenata čini promet. mali prostor za skladištenje. stalnog popunjenja kapaciteta prom. ljudi. destinaciji. što znaći povećanu potražnju za prijevoz tereta te putnika. informacija. destinaciju. rekreativne prostore. ug. posebna regulacija prometa tijekom tur. svladavanje vremena svladavanje prostora ovisi o rasporedu elemenata u logističkom sustavu i o mogućnostima prijevoza. ono donosi korist do određene granice. poduzeća i ostala poduzeća koja su poslovanjem vezana za turizam u tur. vršnog opterećenja ( najveće potražnje ) 2. potrebno je povezati u funkcionalnu cjelinu: smještajne objekte. prilagoditi radno vrijeme potrebama korisnika. destinacija dostupna je posredstvom više prom. ŠTO JE MIKROLOGISTIČKI KONCEPT TURISTIČKE DESTINACIJE? mikrologistički koncept tur. tako da je pri njenoj izgradnji uvijek dobro napraviti višak kapaciteta (rezerve). važna je izgradnja skladišno. povećani broj prom. velika većina tur.distribucijskog centra na periferiji tur. .zalihe mogu biti manje što dovodi do manjih troškova. ljudi. za hotel je najvažnija nabava materijala te usklađivanje tokova turista pri dolasku i odlasku.

utvrđivanje optimalnih zaliha određeno je vijekom trajanja proizvoda i uvjetima skladištenja.nabave sirovina) 15. 12. skladištem upravlja skladišna služba. ovi su objekti skuplji od ostalih vrsta skladišta. pouzdanost dobavljaća 2. zahtjev ekonomičnosti minimaliziranje ukupnih troškova KONTEKSTU 29 . ekonomske posljedice poslovanja ovise o raskoraku između visine potražnje u tur. također postoje oscilacije u poslovanju ovisno o potražnji. robom i uslugama u pravo vrijeme na pravom mjestu i na najpovoljniji način. 16. ovisno o tur. agenciju najvažniji su tokovi materijala te tokovi ljudi kojima se treba pružiti informacije i prodati tur. svrhe moraju biti blizu ug. (turizam je djelatnost proizvodnje usluge. osigurati da predmet nabave bude na raspolaganju u točno određeno vrijeme 2. kriteriji su dakle: 1. za trgovačka poduzeća najvažniji su tokovi materijala. KOJIM ZAHTJEVIMA TREBAJU UDOVOLJITI ZALIHE U SNABDIJEVANJA TURISTIČKE DESTINACIJE? zahtjevi: 1. ugovorom se postiže da predmet nabave bude određene kvalitete po cijeni unutar prihvatljivog okvira. potražnji mnogo su veće nego kod ovih skladišta. skladištenje predmeta nabave u skladištu na primjeren način 3. KAKVA JE ULOGA SKLADIŠTA U TRGOVINSKOJ DJELATNOSTI TURISTIČKE DESTINACIJE? u blizini naselja veletrgovine imaju svoja skladišta za prehrambene i druge proizvode. skladištenje zaliha. 14. aranžman. S OBZIROM NA KOJE KRITERIJE SE OBAVLJA OPTIMALIZACIJA NABAVE U TURISTIČKOJ DESTINACIJI? zadatak nabavne funkcije je opskrba poduzeća materijalom. POTRAŽNJE? skladišta su građevinski objekti ili pripremljeni prostori za smještaj i čuvanje materijala i robe od trenutka preuzimanja do otpreme. opskrba prehrambenim i drugim proizvodima. jer sepotrođnja formira na višoj razini. pa skladišta nisu prisutna u cijelom procesu proizvodnje nego samo u fazi pripreme. zaliha proizvoda. 13. potražnji. svrha zatvorenih i otvorenih prostora jest smještaj robe i zaliha a da e ne promijene svojstva te robe i da se ne ugrozi kvaliteta te robe. sezone. objekta. potražnja je vrlo neelastična pa u skladištu uvijek morapostojati min. za pojedine namirnice zasebni uvjeti. KAKVA JE ULOGA SKLADIŠTA I SKLADIŠNOG POSLOVANJA U ZADOVOLJENJU TUR. poslovanje se vrši uz oscilacije. sezoni i visine potražnje izvan tur. zahtjev sigurnosti kontinuirano snabdijevanje proizvodnje tur. a ona mora voditi računa o: • pravilnom skladištenju materijala i tereta • dobroj organizaciji rada • suvremenoj tehnologiji • planiranim ekonomskim efektima. KAKVA JE ULOGA SKLADIŠTA U UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI TURISTIČKE DESTINACIJE? skladišta za ug. ali oscilacije u tur. to su skladišta za prehrambene proizvode pa tu vladaju mikroklimatski uvjeti. usluge. najčešće je skladištenje nije dugotrajno već kratkotrajno.za tur.

kvaliteta prom. ŠTO ČINI KVALITETU PROMETNE USLUGE S ASPEKTA TURISTA? kvalitetu prom. u putničkom prometu prednost se daje bržim prom. udaljenost prijevoza 4. (min. cijena.zalihe ne smiju biti prenešene u drugu tur. oscilacije u potražnji. uvjeti prijevoza (kvaliteta prometnice) čimbenici koji proizlaze iz cijene prom. stupanj iskorištenja prom. usluge sastoji se od: 1. redovitost. usluge. troškove. ŠTO JE OPTIMALNA ZALIHA I KAKO SE UTVRĐUJE S OBZIROM NA SPECIFIČNE POTREBE SNABDIJEVANJA TURISTIČKE DESTINACIJE? optimalna zaliha je ona koja omogućava sigurnost tijekom proizvodnje uz min. željeznički. infrastruktura 6. vrijenodst koja se stvara posredstvom tržišnog mehanzima 3. KOJI ČIMBENICI UTJEČU NA VRIJEDNOST PROMETNE USLUGE? čimbenici su: 1. a i kraće vrijeme provedeno na putovanju. sredstva 2. najekonomičniji je vodni. usluge čine: udobnost.najveća količina robe i materijala. jer osjećaj ugode za vrijeme putovanja pridonosi osjećaju zadovoljstva.. kapaciteta 5. sredstva 2. sigurnost. obujam prometa 3. udobnost je bitna kod velikih udaljenosti. EKONOMIKA EKSPLOATACIJE PROMETNIH SREDSTAVA I PROMETNE INFRASTRUKTURE 1. vrijednost utrošenog rada u njenu proizvodnju 3.(dimenzioniranje zaliha. odnos bruto i neto rada prom. sredstvima. prenesenog dijela vrijednosti prom. potražnji 7. 2. prom. pa r-k-j. pomorski. OBRAZLOŽITE VAŽNIJE ODREDNICE VRIJEDNOSTI PROMETNE USLUGE! vrijednost prom. usluge bitno utječe na kvalitetu tur. cestovni i zračni promet. sredstva: bruto i neto rad prom. organizacija rada 8. vrsta prom. da bi se utvrdila optimalna zaliha potrebno je neprestano praćenje zaliha i korištenje infirmacijskog računalnog sustava.najmanja moguća količina robe i materijala da bi se ostvarila proizvodnja max. oscilacije u prom. obujam prometa čimbenici koji proizlaze iz troška tijekom prijevoza: udaljenost od početne do završne točke. zaliha. točnost. zaliha. kratak vijek trajanja) 17. sezonu. dodatne usluge te mogućnost prijevoza «od vrata do vrata». gdje je proizvodnja ekonomična) 7. organizacija rada. inf.) 30 . prom. sredstva 9. turisti smatraju da na kvalitetu usluge najviše utječe brzina i udobnost. u putničkom prometu vrednuju se drugi elementi. brzina. sred.

sigurnosnih uređaja troškovi prema izvoru nastanka. stupanj ekonomskog iskorištenja pogonske energije RAZINA EKONOMIČNOSTI 5. održavanja.troškovi u početno.radi učinkovitosti poslovanja 31 . snaga po pkm ili tkm 3. signalno. usluga.završnoj fazi ili troškovi u fazi prijevoza troškovi prema onome koga opterećuju. usluge u pravilu su viši od troškova prom. sred.. organizacija i prodaja prom. 8. poduzeća. poticanje razvoja gospodarskih djelatnosti u brdskim područjima i sl..opći (režijski. gornju granicu troškova odredit će tržišnja kretanja ovisno o tome koliko je korisnik spreman platiti uslugu. troškovi se mogu promatrati i sa aspekta: • prometnih grana • izvora nastanka • sudjelovanja u prom. zajednički. vlastita masa prometnog sredstva po putničkom mjestu 4. procesu • mjestu nastanka • onome koga opterećuju • stupnju iskorištenja kapaciteta • odnosu planiranih i stvarnih troškova troškovi prema prom. procesu. prosječni broj sati rada dnevno 9. vrsta prom. potrošnja goriva po satu 5. 7. plaća troškovi prema sudjelovanju u prom. 6. sred. opći troškovi raspoređuju se na sve sudionike u prometu troškovi prema stupnju iskorištenja kapaciteta.fiksni i varijabilni odnos planiranih i stvarnih troškova. broj zaposlenih po prom.oni vezani uz proces prijevoza ili režijski troškovi (priprema. sred 12.troškovi prom. sred. IZ KOJIH SE POKAZATELJA MOŽE UOČITI PROMETNOG SREDSTVA? to su: 1. usluge) troškovi prema mjestu nastanka. sred. troškovi se mogu promatrati s aspekta: • prometnog poduzeća • korisnika prom. neposredni. amortizacije.) ili pojedinačni (posebni. granama. 6. sredstva 10. PREMA KOJIM SE KRITERIJIMA DIJELE TROŠKOVI U PROMETU? 2. masa koja pokreće kw snage 2. fizički vijek trajanja prom. inf. jer prijevoznik doda još i visinu profitne stope. brzina prom. vrsta pogona prom. puta 11.4. usluge • društva odnosno gospodarstva troškovi korisnika prom. žnabavna cijena prom.troškovi materijala. sa stajališta društva troškovi su vrlo bitni (terete uglavnom državni proračun): sprečavanje iseljavanja otoka. direktni…). indirektni…. S KOJIH ASPEKATA JE MOGUĆE UTVRDITI TROŠKOVE U PROMETU? 1.

zakupnine.porast obujma prometa smanjuje rast vt progresivni vt. proporcionalni vt 2. to su: • ukupni fiksni troškovi • prosječni fiksni troškovi ukupni fiksni troškovi su nezavisni od veličine prometa prosječni fiksni troškovi su obrnuto proporcionalni veličini prometa. iskazuju se prema putničkom mjestu i jednom pkm te prema prevezenom putniku. OBRAZLOŽITE KARAKTERISTIČNO KRETANJE VT S OBZIROM NA PORAST PROMETA! to su: 1. neelastični su i njihov je udio u ukupnim troškovima znatno veći nego varijabilni troškovi. to su: troškovi goriva. 32 . progresivni vt 4. zbog uloženog kapitala ft se pojavljuju u većoj masi. rasvjete • plaće zaposlenika (koji održavaju sredstva za rad…) 8. osiguranje sredstava za rad… Relativno fiksni troškovi prate aktiviranje novih kapaciteta u prometu. događa se da prilikom smanjenja prometa troškovi padaju sporije nego što je padao promet.u osnovi svako povećanje prometa prati povećanje ft i vt. OBRAZLOŽITE NJIHOVE 1. KAKVE VRSTE ZNAČAJKE! FIKSNIH TROŠKOVA POSTOJE. kapaciteta. najamnine.7. usluge) 10. troškovi su manji što je promet veći i obrnuto. to su: • troškovi amortizacije sredstava za rad • premije osiguranja • najamnine i zakupnine • troškovi grijanja. 2. degresivni vt 3. 9.rastu kako raste i promet degresivni vt. jer su posljedica postojanja prom. potrošnje materijala i plaće zaposlenika (koji su vezani za proces proizvodnje prom. nazivaju se još i «troškovi kapaciteta». regresivni vt proporcionalni vt. amortizacija. ovisno o veličini prometa. ŠTO SU VARIJABILNI TROŠKOVI I KOJE SU NJIHOVE ZNAČAJKE? varijabilni troškovi su troškovi koji se mijenjaju. ŠTO SU FIKSNI TROŠKOVI I KOJE SU NJIHOVE ZNAČAJKE? fiksni troškovi su troškovi koji su uvijek isti i ne mijenjaju se i kada se promet ne ostvaruje. to su: • apsolutno fiksni troškovi • relativno fiksni troškovi apsolutno fiksni troškovi ne mijenjaju se. to su: troškovi kapitala. čak i kada promet ne postoji.porast obujma prometa povećava rast vt regresivni vt.povećanjem obujma prometa smanjuju se i opći i pojedinačni troškovi remanentnost (zaostajanje) troškova. a svako smanjenje prometa prati smanjenje ft i vt.maziva.

NABROJITE I OBJASNITE OSNOVNE PRINCIPE UTVRĐIVANJA VOZARINA! 1. POJASNITE VAŽNIJE ZNAČAJKE TROŠKOVA U CESTOVNOM PROMETU! o modernizaciji i izgradnji cestovne inf. se može graditi po fazama. inf. osnovni principi utvrđivanja vozarina: • slobodno • administrativno • od strane pojedinih udruženja • samostalno slobodno utvrđivanje vozarina . država to prepušta državnom poduzeću ili izdaje natječaj za koncesiju nekom specijaliziranom poduzeću koje će državi plaćati godišnju naknadu (gradnja i održavanje cesta).kada se želi spriječiti konkurencija na dijelu tržišta. «charter» letovi. 2. samostalno - od strane prijevoznika. ali samo ako je riječ o magistralnim cestama. jer se utječe na povezivanje kopna i osiguravaju uvjeti za život na otocima.. principi utvrđivanja vozarina: • ukupni troškovi organizacije i izvršenja prom.utvrđivanje tarifa ( u želj.formiranje vozarine temeljem ugovora između korisnika i prijevoznika po posebnim ili povremenim potrebama (ne linijski prijevoz). NABROJITE I OPIŠITE NAČINE ODREĐIVANJA VOZARINA U CESTOVNOM PROMETU! vozarine u cestovnom prometu ne ovise o državi. izleti za zatvorene grupe korisnika. degresivne i preferencijalne. u cestovnom i zračnom prometu.11. ŠTO SU VOZARINE? Bitno pitanje treba produljiti vozarina= cijena prom. 15. razvoj turizma na otocima. nacionalnom zračnom. administrativno utvrđivanje vozarina . tržište. pomorskom. od strane pojedinih udruženja . pa se može jednostavnije pratiti porast prometa. ft i vt. prigradskom). gradskom. ostali cestovni prijevoznici određuju vozarine prema tarifi ili slobodnom pogodbom. 12. vrijednost. osim gradskog i prigradskog prometa kojima upravljaju komunalna poduzeća. primjenjuju privatna poduzeća. one većinom ovise o duljini te mogu biti: proporcionalne. usluge koju plaća korisnik te usluge. ovisno o tržišnim kretanjima. cestovni linijski i putnički promet i međunarodni pomorski linijski promet. posredstvom nadležnog ministarstva. OBRAZLOŽITE OSNOVNE ZNAČAJKE TROŠKOVA U ŽELJEZNIČKOM PROMETU! 33 . u pomorskom linijskom je važno. usluge • prosječna profitna stopa • položaj poduzeća na tržištu • udaljenost 13. progresivne. 16. KAKVA MEĐUOVISNOST POSTOJI IZMEĐU VOZARINA I PROMETNE POTRAŽNJE? 14. ovu razinu cijena utvrđuje iata (međunarodno udruženje zračnih prijevoznika). linijskom. prom. dominiraju vt (troškovi pogonskog goriva). država utvrđuje. oni cijenu rade s obzirom na troškove i profitnu stopu. brine država.

radi kvalitetnije povezanosti unutar države .slobodna pogodba između prijevoznika i nručitelja u «charter» letovima 34 . koje se brine za nabavu i održavanje voznog parka. OPIŠITE NAČINE ODREĐIVANJA VOZARINA U ŽELJEZNIČKOM PROMETU! želj. prom. sred. cijene su povoljne. i signalno. i sigunalno. relativno niske. sportskog avio. od strane iata 3. progresivno i degresivno.sigurnosni uređaji su u domeni države. neatraktivnost ove prom. radi velike konkurencije. inf. troškovi na zemlji a.sigurnosnim uređajima te održavanjem inf. udio putničkih vozarina. 19. od strane države 2. troškovi u zraku a. inf. plaće osoblja dio ft. inf. polazište je: udaljenost i dva razreda. veliko poduzeće.teretnu luku. dvije vrste troškova: 1. amortizacija b.iata određuje vozarine u međunarodnom zračnom prometu. slobodnom pogodbom između prijevoznika i naručitelja .) nemoguće je točno odrediti troškove za pojedini prijevoz. dominiraju ft (vozni park. održavanje inf. održavanje aviona c.sletne staze c. u ukupnim vozarinama puno je manji od udjela teretnih. dio vt. važni su operativni troškovi: • troškovi prodajne funkcije • troškovi gornjeg i donjeg ustroja • troškovi voznog parka • troškovi prijevoza • režijski troškovi većina ovih troškova su ft. plaće osoblja e. s udaljenošću vozarine mogu rasti proporcionalno. troškovi goriva. je vezan uz jedno.kluba ili specijaliziranog poduzeća. d. maziva d. signalno. troškovi promocije i prodaje većinom ft.u većini europskih zemalja želj. posebni dodaci na cijenu usluge ovise o udobnosti i brzini. veličina investicije ovisi o namjeni zračne luke. jer bi organizatori smanjivali cijene radi konkurenata . 2. 17. amortizacija b. održavanje poletno.sigurnosnih uređaja.. pojedinačni troškovi su vrlo rijetki pa prevladavaju opći troškovi. troškovi prema onome koga terete.država utvrđuje vozarine u nacionalnom prometu. lokalnih tijela vlasti. NABROJITE I OPIŠITE NAČINE ODREĐIVANJA VOZARINA U ZRAČNOM PROMETU! vozarine se obračunavaju na način: 1. vozarine određuje država. ELABORIRAJTE OSNOVNE ZNAČAJKE TROŠKOVA U ZRAČNOM PROMETU! tu se nabavom prom. velike investicije.nemoguće je prezicno razgraničenje. ne bave isti poslovni subjekti. jer su vezani uz organizaciju rada na željeznici. 18. uz pomoć državnog poduzeća. najveće su investicije u međunarodnu luku i kombinirano putničko. grane jer je vrlo skupa i sve je više u padu.

troškovi . dominiraju ft.vt koji poprimaju karakter ft. U UVJETIMA TRŽIŠNIH PROMJENA SUSREĆU USLUŽNE PROIZVODNE DJELATNOSTI poteškoće: 1. brodarska poduzeća. premije osiguranja. a prom. OBJASNITE OSNOVNE ZNAČAJKE TROŠKOVA U POMORSKOM PROMETU! izgradnjom i održavanjem inf. dio troškova osoblja (dodatni broj bijelog osoblja) 21. (luke i složeni objekti inf.veliki raskorak ft i vt. a nabava i održavanje prom. kada je velika potražnja. koji utvrđuju min. kako osigurati dovoljnu proizvodnju. 4. vozarinu. dio troškova održavanja (pogonskog stroja). koji je prihvatljiv iznos manjka i viška kapaciteta podkapacitiranost i prekapacitiranost 35 . S KOJIM SE POTEŠKOĆAMA. 22. na linijama gdje postoji državni protekcionizam. sred.cijena se formira ovisno o trzištu. da se onemoguće da cijene konkurenata padnu ispod razine pokrivanja troškova i profita. što učiniti s viškom kapaciteta kad je manja potražnja 4. održavanje može prepustiti svom poduzeću ili putem koncesije specijalnim poduzećima.amortizacija. to su: troškovi goriva. 2. privez. kod međunarodnih putovanja vozarina je sastavni dio tur. troškovi održavanja (trup broda) . na linijama s konkurencijom. varijabilni . troškovi hrane i pića. međutim njihov udio u ut. uvjetno fiksni 3. odvez…) . nije toliko velik zbog manjeg kapaciteta broda. 23.udruženja brodarskih poduzeća.20. 2. na vozarine mogu imati utjecaj linijske konferencije.vozarine utvrđuje država. a negativnu razliku između troškova i vozarine dotirati će država. aranžmana pa mora biti primjerena tur. 3. sredstava u rukama je poduzeća koje može biti specijalizirano ili državno. maziva. 3. troškovi su: 1.vt. visok udio vt radi troškova goriva. potražnji. OBRAZLOŽITE SPECIFIČNOSTI ODREĐIVANJA TROŠKOVA I VOZARINA U R-K-J PROMETU! za izgradnju i održavanje infrastrukture brine država. NABROJITE I OPIŠITE NAČINE UTVRĐIVANJA VOZARINA U POMORSKOM PROMETU! osnovno načelo je: pokriti troškove i primjerena dobit čimbenici: 1. plaće posade.postoji konkurencija drugih brodara i alternativnih prom.) bavi se država. vozarina se korigira.apsolutno ft.uvjetno ft. pitanje optimalnog kapaciteta ( potražnja ). pošto se usluga ne može skladištiti. pilotaža. provizije putnim uredima i agencijama. apsolutno fiksni 2.lučke pristojbe po putniku i vozilu. lučki troškovi (tegljenje. troškovi kapitala (brod kupljen na kredit). na linijama bez konkurencije. grana.

sezonske raspreme) ili iznajmljivanje voznog parka u razdobljima smanjene potražnje c. potražnju (kretanje). zato je potrebno pratiti rezervu kapaciteta i prom. a više cijene u razdobljima velike potražnje b. POTRAŽNJE KOJA PROIZLAZI IZ TUR. KAPACITETIMA. KOJE SU KARAKTERISTIKE OSCILACIJA PROM. POTRAŽNJE? karakteristike: • dnevne (posao. tarifna politika. SREDSTVA I INFRASTRUKTURE? oscilacija je razlika između najveće i najmanje potražnje za prom. škola) • tjedne (vikend putovanja) • sezonske (turizam) • povremene (blagdan) • cikličke (pomorsko tržište poznavanje oscilacija u prometu neophodno je za pravilno dimenzioniranje kapaciteta.za prom. KOJE SU POSLJEDICE I KAKO IZBJEĆI NJEGOVU POJAVU? «usko grlo».veći kapacitet u odnosu na potražnju 24.charter) 2. sredstvima i inf. rasprema (cikličke raspreme. radi velikog ulaganja u kapacitet. već samo za ublažavanje: 1.niže cijene prijevoznih usluga u razdobljima smanjene potražnje. 25. mjere koje prijevozna poduzeća poduzimaju samostalno: a. u razdobljima velike potražnje d. ŠTO JE OSCILACIJA PROMETNE POTRAŽNJE I KAKVE SU POSLJEDICE PO KORIŠTENJE KAPACITETA PROM. škola) • tjedne (vikend putovanja) • sezonske (turizam) • povremene (blagdan) • cikličke (pomorsko tržište) 26. suradnja s tur. 36 .kad je postojeći kapacitet manji od potražnje. aranžmane u vremenu smanjene potražnje b. komercijalna politika u pronalaženju novih poslova u razdoblju smanjene potražnje (zračni linijski. na tur. on umanjuje profit. potrebama. sred. to dovodi do zastoja. DEFINIRAJTE POJAM VRŠNOG OPTEREĆENJA! vršno opterećenje= dimenzioniranje kapaciteta prema prom. unajmljivanje prom. ŠTO JE «USKO GRLO» U PROM. vrste: • dnevne (posao. koji se samo ponekad koristi u cijelosti. agencijama.podkapacitiranost – manji kapacitet u odnosu na potražnju prekapacitiranost . vjerske zajednice) u razdobljima smanjene potražnje 27. JE LI OSCILACIJE PROMETNE POTRAŽNJE MOGUĆE IZBJEĆI I KOJE SU MJERE ZA UBLAŽAVANJE? ne postoje metode za potpuno rješavanje negativnih posljedica. suradnja s drugim organizatorima putovanja (škole. mjere koje prijevozna poduzeća poduzimaju u suradnji s ostalim gospodarstvenim subjektima: a. 28. planiranje povećanja kapaciteta može izbjeći njegovu pojavu. uslugom u promatranom razdoblju.

tokova postoji radi poštivanja pravila prometa (semafori. na ovu vrstu mirovanja uglavnom se ne može utjecati.potreba za drugim poduzećima koja se sezonski uključuju u sezoni velike potražnje na zadovoljenju prom. procesa (dostavna vozila) mirovanje radi organizacije prom. da se nadomjesti manjak kapaciteta. odnosno dimenzioniranje kapaciteta prema prometnim potrebama (za prom. prekrcaj (pretovar) 2. tj radi većeg turističkog prometa. tu se ne izvodi posebna kalkulacija već se dimanzioniranje kapaciteta vrši iskustveno. SREDSTAVA TE RAZLOGE MIROVANJA! oscilacije u potražnji za prijevoznom uslugom i razni nepredvidivi čimbenici dovode do potrebe mirovanja prom. 31. taj je sustav karakterističan za privatna poduzeća među kojima vlada konkurencija. veći troškovi. zastoji u prometu). tokova 3. te se tako dolazi do veličine kapaciteta. napetost sudionika i veće zagađenje. i inf. ukrcaj (utovar). . s aspekta turizma to je nepovoljna situacija.ostvarivanju profita. jer se moraju graditi dodatni prostori inf. znakovi. NA KOJI SE NAČIN DIMENZIONIRA PROMETNI KAPACITET. DEFINIRAJTE POJAM MIROVANJA PROM. razlozi mirovanja: 1. matematičkih metoda i metoda simuliranja i modeliranja. DEFINIRAJTE POJAM INDIREKTNE PROFITABILNOSTI PROMETNIH DJELATNOSTI U TURIZMU! indirektna profitabilnost= djelatnosti koje ostvaruju veću profitnu stopu. organizacija samog prom. i tur. kapaciteti se dimenzioniraju prema najmanjoj potražnji. politika trebaju poticati transportna poduzeća na dimenzioniranje kapaciteta prema najvećoj potražnji (subvencioniranje). uslužne i proizvodne djelatnosti. zato prom. potražnje. ugostiteljstvo. 37 . manji prihodi. 30. izvan prom. sredstava. prom. makar se rijetko koristi puni kapaitet. 32. autobusi za shopping izlete). poduzeća u privatnom vlasništvu.29. sred. procesa 2. sred. 33. sa skromnim financijskim sredstvima koja teže velikoj sigurnosti ulaganja. koje su vrlo skupe. to su hotelijerstvo. tijekom prom. sred. to čini nepovoljne efekte na eksploataciju prom. to se vrši uz pomoć varijabli. OBRAZLOŽITE DIMENZIONIRANJE PROMETNIH KAPACITETA PO PRINCIPU STALNOG POPUNJENJA KAPACITETA! ovom principu pribjegavaju manja prijvozna poduzeća. A DA SE ISTODOBNO OSTVARI NAJVEĆI PROFIT I POZITIVAN UTJECAJ NA TURIZAM! neka poduzeća dimenzioniraju kapacitete sukladno jednom cilju. OBJASNITE DIMENZIONIRANJE KAPACITETA PREMA PROSJEČNOJ POTRAŽNJI! koriste manja poduzeća posebno tamo gdje nema velikih oscilacija (npr. ovakvo dimenzioniranje kapaciteta smanjuje profitnu stopu. radi turizma. 34. organizacija prom. OBRAZLOŽITE MIROVANJE PROMETNIH SREDSTAVA TIJEKOM PROMETNOG PROCESA! razlozi: 1. jer se puno ulaže u kapacitete (rezerve). procesa 35. OBRAZLOŽITE DIMENZIONIRANJE PROMETNIH KAPACITETA PREMA NAVJEĆOJ POTRAŽNJI I UTJECAJ NA TURIZAM! to je dimenzioniranje kapaciteta prema vršnom opterećenju. zastoji u prometu uzrokuju: smanjenje sigurnosti zbog većeg napora sudionika. ) da ne dođe do zastoja. za mirovanje prom. trgovina. iskrcaj (istovar).

ovisno o konfiguraciji prostora u velikim gradovima primjenjuje se zakonska konfiguracija parkirališta. a to je prom. raste zagađenje 38. tokova u gradovima su zaustavljanje ili parkiranje vozila na kolniku zbog čega se: 1. raste broj prom. sredstava. naplatno b. ostalih subjekata d. velike brzine. uz stambene prostore. gradska b. fakulteta 4. načinu parkiranja. granama. SREDSTAVA IZVAN PROMETNOG PROCESA! mirovanje je pod kontrolom prom. uz industrijske pogone. atraktivniji. sigurniji i ekološki prihvatljiviji. neodgovarajuće rješavanje prom. KOJE SU POSLJEDICE MIROVANJA PROMETNIH SREDSTAVA? da bi se osigurao dostatan prostor za mirovanje prom. razlozi su: 1. sustavi svi ovi sustavi osim autobusa imaju različitu prom.. punjenje gorivom 3. vlasništvu a. 40. pripremni radovi za ukrcaj (čišćenje i drugo) 4. smanjuje brzina kretanja 3. uz sportske objekte. čekanje na početak prom. namjeni a. načinu naplate a. SREDSTAVA IZVAN PROMETNOG PROCESA? potrebno je na određenim lokacijama osigurati prostore za mirovanje u boliku parkirališta ili garaža. te tur. dijele se prema: 1. zbog velikog broja prom. lokaciji. sredstava 4.autobus. 38 . sredstava 2. besplatno 5. poduzeća. podzemna željeznica i drugi prom. nezgoda 5. 39. uz prometnice. ŠTO SU PARKIRALIŠTA A ŠTO GARAŽE? 42.36. radovi na održavanju prom. javna b. OBRAZLOŽITE MIROVANJE PROM.uz trgovinske centre. gradski promet temeljen na ovakvoj koncepciji može bitno utjecati na smanjenje korištenja automobila. za posebne korisnike 3. poduzeću i u interesu. trolejbus. za vlastite potrebe c. KAKO SE RJEŠAVA PROBLEM MIROVANJA PROM. tramvaj. procesa ono je prisutno u svim prom. velikog su kapaciteta. trgovinska c. smanjuje propusna moć prometnica 2. sred. uz bolnice 2. povećavaju troškovi korištenja prom. potrebno je uskladiti planiranje grada i planiranje prometa. a najviše u cestovnom prometu. KAKO TREBA PRISTUPITI ORGANIZACIJI MIROVANJA TIJEKOM PROMETNOG PROCESA? rasterećenje prometnica može dati dobro organiziran javni prijevoz. i ekološku inf. 37. parkirališta su uređene površine namijenjene mirovanju cestovnih vozila.

načinu naplate a. lift 3. 45. iznad razine zemlje (najekonomičnije) c. ali imaju puno veći kapacitet. ovisno o konfiguraciji može dati prednost parkiralištima koja su jeftinija. pomoću osoblja 5. pod uvjetom da odredjeni broj godina naplaćuje naknadu za parkiranje. besplatno mnogo su skuplja od parkirališta. namjeni a. namjena kapaciteta 4. NA TEMELJU KOJIH KRITERIJA SE DONOSI ODLUKA O GRADNJI PARKIRALIŠTA ILI GARAŽE na donošenje odluke da li graditi parkiralište ili garažu utječe: 1. nastoji se uvažiti ekološke principe. problem parkiranja prije svega mora rješavati grad ili drugo tijelo lokalne uprave u suradnji sa turističkim subjektima. specijalizirano poduzeće investira u gradnju. garaža je građevinski objekt iznad ili ispod zemlje namijenjen parkiranju sastoji se još od rampi (betonske). prizemlja i katova. te manje osjetljiva na stupanj popunjenosti kapaciteta. dijele se prema: 1. načinu povezivanja katova a. posebno podzemne garaže. za posebne korisnike 4. naplatno b. najčešće se grade posredstvom koncesije. način naplate ili nepostojanje naplate 5. tj gdje će se parkiranje naplačivati. za vlastite potrebe c. vrsti a. ELABORIRATI NAČINE INVESTIRANJA U PROSTORE ZA MIROVANJE PROMETNIH SREDSTAVA! oni se financiraju na različite načine. ispod b. može biti i dio stambene ili poslovne zgrade 2. javne b. visina investicije i mogućnost financiranja 3. ELABORIRAJTE ULOGU PROSTORA ZA MIROVANJE U LOGISTIČKOM KONCEPTU TURISTIČKE DESTINACIJE! postoji veliki raskorak: potreba za parkirnim mjestima u vrijeme tur. ekonomija prostora i turističke atraktivnosti. 39 .koriste se automati. sezone i neiskorištenom kapacitetu izvan tur. rampa b. obrt parkiranja 43. 41. samostalno b. 44. eventualno se. u primorskim krajevima rješenje mogu biti plutajuće garaže ili parkirališta s ugrađivanjem visokog i niskog zelenila radi zaštite prometnih sredstava od sunca. sezone. raspoloživa površina za izgradnju 2. a po isteku tog vremena objekt ostaje lokalnim tijelima uprave. oni koji se planiraju eksploatirati na komercijalnim principima. metodi parkiranja a.

to su: 1. ipak se posvećuje najviše pažnje cestovnom prometu pošto on broji najviše prom. 3. čovjek 4. one se ostvaruju uz pravne i poslovne subjekte izvan prometa (medicina. DEFINIRAJTE POJAM SIGURNOSTI U PROMETU! sigurnost u prometu iskazuje se brojem prometnih nezgoda. pošto je broj prometnih nezgoda sve veći. KOJI SU NAJČESĆI UZROCI PROMETNIH NEZGODA? prevelika brzina nepoštivanje razmaka između vozila pogrešna procjena kod pretjecanja vožnja pod utjecajem alkohola 8. te počinjenoj materijalnoj šteti. 2. a politika sigurnosti sastavnica prom. nezgoda. OBRAZLOŽITE NA KOJI NAČIN PROMETNO SREDSTVO UTJEČE NA SIGURNOST! na sigurnost utječe elementima aktivne i pasivne sigurnosti. vodni) 3. politike. zračni. brojem poginulih i ozlijeđenih osoba. strategija sigurnosti sastavnica je prom. prometno sredstvo 2. cestovni promet je najmanje siguran. 6. iz strategije proizlazi politika sigurnosti u prometu. granama (cestovni pa zračni. 4. proizvodnja cestovnih vozila…) 7. vodni. DEFINIRAJTE POZICIJU POJEDINIH PROMETNIH GRANA I USPOREDITE S ULOGOM U TURISTIČKIM TOKOVIMA! najmanja sigurnost u cestovnom prometu. KOJI ELEMENTI DETERMINIRAJU SIGURNOST U CESTOVNOM PROMETU? na sigurnost u cestovnom prometu utječu: 1. 4. koja su sve brža. ŠTO JE STRATEGIJA SIGURNOSTI U PROMETIU? strategija sigurnosti u prometu = vizija razvijanja sigurnosti u duljem periodu. trend je tehnički i tehnološki razvitak prometala. koje proizlaze iz strategije sigurnosti u prometu. ali nezgode se događaju i u drugim prom. sociologija. strategije. u posljednje vrijeme ipak se počelo voditi računa. sti:elementi aktivne sigurno • kočnice • upravljački mehanizam • gume 40 . ostali nepredvidivi čimbenici na sigurnost se djeluje aktivnostima. sa definiranim ciljevima koje treba ostvariti. željeznički. 5. KOJE SU POSLJEDICE NESIGURNOSTI U PROMETU I KAKAV JE AKTUALNI TREND? posljedice nedovoljne sigurnosti u prometu su veliki broj prometnih nezgoda i zakrčenost prometnica. 2.8. psihologija. prometna infrastruktura 3. željeznički. SIGURNOST I ZAŠTITA OKOLIŠA – ODREDNICE RAZVITKA PROMETA U TURIZMU 1.

provjetravanje i hlađenje unutrašnjosti vozila vibracije vozila buka elementi pasivne sigurnosti: • konstrukcija karoserije • konstrukcija vrata • sigurnosni pojasevi • nasloni za glavu • vjetrobranska stakla i zrcala • položaj motora. spremnika za gorivo. KAKO PROMETNA INFRASTRUKTURA UTJEČE NA SIGURNOST? u cestovnom prometu najsigurnije su autoceste zbog brojnih tehničkih i sigurnosnih elemenata….raskrsnica. ŠTO ODREĐUJE PONAŠANJE ČOVJEKA U PROMETU? utjecaj čovjeka u prometu je najveći. NA KOJI SE NAČIN UPRAVLJAČKI SUSTAVI UTJEČU NA SIGURNOST PROMETA? upravljački sustavi namijenjeni su individualnim korisnicima ili grupama korisnika. rezervnog kotača i baterije • odbojnici • zračni jastuci • upravljački sustav u vozilu 9. održavanje ostalih elemenata prometnice 5. oni omogućuju odabir optimalne trase od zadane točke do odredišta ( na temelju informacija dobivenih od satelita ). jer je on uzročnik najvećeg broja nezgoda. to su neovisni informacijski sustavi zasnovani na računalu. jedino obrazovan vozač svjestan rizika i može svojim ponašanjem utjecati na smanjenje nezgoda. odabir optimalnog rješenja ostalih informacijskih objekata. informacije o stanju na cestama putem radio prijenosnika. 41 . znakova. zdravstveno stanje. poštovanje prom. nepovoljne klimatske prilike i brže i sigurnije doći do odredišta. održavanje kolnika 4. KOJIM SE MJERAMA MOŽE POVEĆATI RAZINA SIGURNOSTI PROMETNE INFRASTRUKTURE? mjere: 1. priprema treba početi još u predškolskoj dobi. primjena upravljačkih sustava 7. odgovornost). tako vozač može izbječi zastoje. odabir optimalnog tipa prometnice 2.• • • • • • • svjetlosni i signalni uređaji uređaji za povećanje vidnog polja vozača konstrukcija sjedala usmjerivači zraka uređaji za grijanje. terminala i križanja sa željezničkom prugom 3. održavanje signalnih uređaja 6. obrazovanje i kultura. nastaviti se kroz školovanje i nakon polaganja vozačkog ispita. pješačkog prometa od cestovnog 12. odvajanje biciklističkog. upravljački sustavi za grupe korisnika: vođeni sustavi za parkiranje u gradovima. čovjekovo ponašanje u prometu određuju: karakter (tolerancija. najučestaliji uzročnici nezgoda su nepriladođena brzina i alkohol. 11. 10. upravljački sustavi namijenjeni individualnim korisnicima ugrađeni su u osobno vozilo.

GRANE KOD TURISTIČKIH PUTOVANJA! tur. degradacija prostora…. sumporni dioksid. osobni automobili. TE KAKVI SU RAZMJERI PREMA POJEDINIM PROMETNIM GRANAMA? prom. priroda je neobnovljiva i potrebno je poduzimanje određenih aktivnosti radi očuvanja prirode. teretna vozila. uloga prometa je toliko važna da se nje čovjek ne može odreći. zračnog. jer su važna kod snabdijevanja tur. ali svejedno mora biti svjestan posljedica njegove ekspanzije. signalno – sigurnosni uređaji… 42 . to onemogućava i ometa čovjekovo djelovanje. pri trajnom izlaganju buci dolazi do trajnih oštećenja sluha i umanjenja radne sposobnosti. buka. u gradu potrošnja dvostruko veća nego na autocesti. umanjene radne sposobnosti. ali promet je temelj gospodarskog razvoja i prilikom nekog investicijskog zahvata potrebna je detaljna analiza pozitivnih i negativnih posljedica na okoliš. čađa. štetni plinovi su: ugljični monoksid. ŠTO SE PODRAZUMIJEVA POD POJMOM VIZUELNA DEGRADACIJA PROSTORA. vlak isto proizvodi buku. ŠTO JE EMISIJA ŠTETNIH PLINOVA I TVARI TE KOJI SU RAZMJERI ZAGAĐENJA POJEDINIH PROMETNIH GRANA? emisija štetnih plinova i tvari proporcionalna je potrošnji energije.4 % zračni promet 11. avioni pri polijetanju i slijetanju stvaraju buku. iako cestovni promet ne daje toliku sigurnost. pri buci od 90 db – zamor. turisti se svejedno odlučuju za cestovna vozila. željezničkog i vodnog. 19.1 % željeznički promet – 2. cestovni promet – 84. pa ne smeta toliko. olovo. mada je ekološki prihvatljiv. promet troši ukupno 30 % energije. dim. azbest. 15. statistika pokazuje da je najveći broj nezgoda u ljetnim mjesecima.5 % vodni promet 2% velika potrošnja pogonskog goriva – autobusi. 16. ŠTO JE EMISIJA BUKE I KOJI SU RAZMJERI EMISIJE POJEDINIH PROMETNIH GRANA? promet je izvor buke. u državama sa visokim životnim standardom preferiraju se druge prometne grane (suvremena željeznica. tu su još i prostori za mirovanje. objekata. infrastruktura i prom. 14. sredstva vizualno degradiraju prostor. avion). ugljikovodici. terminali. međutim teretna vozila u prometu se ne mogu izbjeći. za čišćenje. OBRAZLOŽITE KAKO RAZINA SIGURNOSTI UTJEČE NA ODABIR PROM. ona je najveća kod cestovnog prometa. tokovi kod najrazvijenijih europskih zemalja variraju između 50% i 90%. ta je buka povremena i kratka. OBJASNITE MEĐUOVISNOST EKOLOGIJE I PROMETA! promet degradira i devastira okoliš. dušični oksidi. OBRAZLOŽITE SUPROTNOST CILJEVA TURIZMA I PROMETA S OBZIROM NA EKOLOGIJU! emisija štetnih tvari. 18. NABROJITE NAČINE KAKO PROMETNE GRANE UTJEČU NA PRIRODU? 17. prometnica sa 3 trake (37 m) više degradira prostor nego dvokolosječna pruga. teretna vozila najviše bučna. slaba koncentracija. za popravke.13.

korištenje sredstava gradskog prometa koja vrlo malo zagađuju okoliš 4. alternativni vidovi prometa -mjere zaštite od emisija štetnih plinova i tvari . 24.24 % JE STRUKTURA EKSTERNIH troškovi zagađenja okoliša prilikom zastoja u prometu također su važni.ugrađivanjem dijelova koji manje zagađuju mogu se ostvariti veliki pozitivni učinci . 6. 23. 25. 21.1 % bdp. kao buka. štetne tvari i nastoje se ublažiti određenim mjerama. KOJE SU PARCIJALNE MJERE ZAŠTITE PRIRODE OD ZAGAĐENJA UZROKOVANOG PROMETOM? parcijalne mjere zaštite okoliša obuhvaćaju brojne aktivnosti kojima se povećava razina zaštite pojedinih dijelova eko sustava. ali tamo je najranije sazrijela svijest o potrebi zaštite prirode pa su se počele poduzimati konkretne aktivnosti.ugradnjom katalizatora koristi se bezolovni benzin -mjere zaštite od emisije buke 43 .cestovni promet u najvećoj mjeri degradira prostor. mjere prostornog rasporeda prometa na širem području 6. 92. međutim.sagledavaju se i ostali utjecaji prometa na čovjekovu okolinu i oblikuje cjelovitija politika zaštita prirode («new environmental policy»).5. a to je u pravilu država kao nositelj ekonomske i prometne politike. mjere su: 1. nužna je intervencija nekog izvan tržišta. ZAŠTO JE USLIJEDILA DRUGA FAZA OBLIKOVANJA POLITIKE ZAŠTITE PRIRODE OD ZAGAĐENJA UZROKOVANOG PROMETOM I KOJI SU NJENI CILJEVI? druga faza .usmjerene su prema proizvođačima i korisnicima cestovnih vozila . mjere zaštite od emisije štetnih plinova i tvari 2.70 % • zračni p. PREMA AKTUALNIM SPOZNAJAMA KAKVA TROŠKOVA PO PROMETNIM GRANAMA? struktura eksternih troškova: • cestovni p. KOJE JE OSNOVNO NAČELO KOJE SE NASTOJI PRIMIJENITI U ADRESIRANJU TROŠKOVA ZAGAĐENJA? troškove zagađenja treba snositi onaj tko je uzrokovao zagađenje. KAKVE SU POSLJEDICE ZAGAĐENJA I DEVASTACIJE PRIRODE? najveći su zagađivači industrijski najrazvijenije zemlje svijeta.05 % • željeznički p. ŠTO JE OBUHVAĆALA PRVA FAZA POLITIKE ZAŠTITE PRIRODE OD ZAGAĐENJA UZROKOVANOG PROMETOM? prva faza . 1. mjere zaštite od emisije buke 3. organizacija gradskog prometa radi disperzije prometa na različite vidove i šire područje 5. 22. 0.01 % • unutarnji vodni promet 0. one su najvećim dijelom usmjerene na ublažavanje ili rješavanje pojava velikog zagađenja i devastacije prirode.npr katalizator – emisija štetnih plinova smanjena je oko 90 % . 20.sagledavaju se utjecaji prometa na okolinu. štetni plinovi.

električni pogon i motor sa unutarnjim sagorijevanjem. dopuna drugim oblicima gradskog prometa. infrastruktura koja omogućuje križanje prometnice u više nivoa tramvaji: • potrebna je pruga • potrebne postaje i ranžirani prostor • veći kapacitet od trolejbusa • relativno velika brzina • proizvodi znatnu buku podzemna željeznica: • u velikim gradovima • velike brzine ( 80 km/h ) • veliki kapacitet • potrebna velika investicija • cjelokupna prom. osim prilaza sa oznakom stanice nadzemna željeznica: 1. mjere organizacije: • kombinirano korištenje sredstava javnog prijevoza • odvajanje pojedinih vidova prometa • destimuliranje dugotrajnog mirovanja i parkiranja automobila. • s izvedba – zasebna prom. infrastruktura ispod zemlje. stalno su vezani uz električno napajanje. sredstva. infrastrukturu stavljaju sebarijere od betona. -mjere korištenja sredstava gradskog prometa. sredstva na električni pogon. relativno brza -mjere organizacije prometa promet se dijeli na veće područje i različita prom. sredstvu i izvan njega dijelovi prometnih sredstava oblažu se oplatama koje umanjuju prodiranje buke uz prom. ograničene brzine. plastike. posebice u centru grada -mjere u području prostornog rasporeda prometa cilj je definirati prostore koji će biti namijenjeni prom. infrastrukturi -alternativne vrste pogona to su: • električni pogon • alkohol ( metanol i etanol ) • tekući plin • zemni plin 44 - . povezivanje rubnih dijelova grada 2. • s alternativnim pogonom . koje vrlo malo zagađuju okoliš to su: • trolejbusi • tramvaji • podzemna i nadzemna željeznica trolejbusi: prom.u prom. raslinja – kopneni i zračni promet u cestovnom prometu – pokrovni sloj kolnika i utori na površini guma.

27.oblikovanje koncepta održivog razvoja zaštite okoliša iz regije . najrašireniji oblici su: metro. kod kupovine prom. naknade. omogućuje se nesmetani tijek teretnih tokova.. temeljio bi se na tunelima manjih dimenzija za vozila s automatskim daljinskim upravljanjem. ISPOD ZEMLJE! javlja se u posljednjih stotinjak godina. POSEBICE ROBNOGA. organizacija prometa ispod zemlje. također je bitna i izgradnja informacijskog sustava. sredstava . manjom bukom i većom brzinom zbog organizacije gradskog prometa. preseljenjem tog prometa pod zemlju.naknade za korištenje prom.porezi za olovni benzin. automobil na el. pogon i motor s unutarnjim sagorijevanjem ). plinova i buke.kazne za emisiju štetnih tvari i buke te prom. OBRAZLOŽITE KONCEPT GRADSKOG PROMETA. odnose se na standarde u konstrukciji prom. . 29. cjevovodi i pokretne trake. marketing . sredstava. KOJIM GRUPAMA MJERA SE « CJELOVITA POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA « PLANIRA OSTVARITI? mjere: • administrativne • ekonomske • tehnološke • mjere gospodarenja prostorom -administrativne mjere .ostale naknade za smanjenje zagađenja 28. budući da su teretna cestovna vozila uzročnici najveće emisije štetnih plinova. 45 . kako bi se smanjili zastoji u prometu i povećala brzina odvijanja prometa. ekspanzija «just in time» logističkog sustava snabdijevanja veliki infrastrukturni zahvati i na tržištu nema financijski dovoljno snažnih poduzeća zainteresiranih za investiranje u tavke projekte. nezgode . pogon. a češće punjenje baterije kompeziralo bi se većom udobnošću. KOJE SU ODREDNICE « CJELOVITE POLITIKE ZAŠTITE OKOLIŠA « ? uzima u obzir i: korištenje prostora. odrednice: . kazne.uključivanje ekonomista u ekološka rješenja. dozvoljene emisije škodljivih tvari.provođenje « ekoloških « prometnih rješenja na širem zemljopisnom području ona ima globalni karakter. granama. OBRAZLOŽITE KONCEPT PROMETA ZASNOVAN NA EKOLOŠKOM VIDU PROMETA! organizacija prometa na električni pogon ili hibridni pogon ( el. infrastrukture . po brzini je sličan tradicionalnom. željeznički i srodni sustavi prometa. -ekonomske mjere .zagađivaći plaćaju.zaštita okoliša u svim prom. 30.• vodik • bio gorivo 26. zaštitu vode. gradski promet temeljen na električnim automobilima. to su porezi.tehnološke mjere « ekološka « tehnička rješenja onemogućuju zagađenje konstrukcijskim rješenjima koja ne zagađuju ili malo zagađuju okolinu. subvencije. zaštitu prirodnih staništa životinja i sl.

učinak (pkm) radi zadovoljenja prom. 32. temelji se na organizaciji snabdijevanja na širem području. površine za parkiranja i mirovanje sve veće. ŠTO JE EKONOMIJA PROSTORA I KAKAV JE NJEZIN ODNOS PREMA EKOLOGIJI PROMETA? gradski teretni promet ispod zemlje čini veliku ekonomičnost korištenja prostira. održivi razvitak prometa i turizma znači usklađeno djelovanje obje djelatnosti do razine koja ne ugrožava prirodne resurse. 33. sustave.regiju. tako da se broj cestovnih teretnih vozila svede na najmanju moguću mjeru. njegovo djelovanje ne smije ugrožavati prirodne resurse. 34.ekoturizam. za to je bitno skladišno poslovanje i mreža kopnenih terminala. KOJI SE KONCEPTI PROMETNOG RAZVITKA REALNO MOGU OČEKIVATI. mreža cesta postaje sve gušća. učinak sredstvima javnog prometa • prom. U OVKIRU ODRŽIVOG RAZVITKA PROMETA I TURIZMA? održivi koncept razvitka prometa omogućava: • najmanji prom. učinak osobnim automobilom • najveći prom. putovanjima sve je više prisutno uživanje u netaknutoj prirodi. na el.31. pogon i hibridna prom. u pravilu se koncept veže uz uže područje. razvoj prometa je održiv ako udovoljava zahtjevima optimalnosti i ek. potražnje • najmanji prom. efikasnosti u korištenju raspoloživih resursa i ako pridonosi poboljšanju uvjeta života. koji će omogućiti prijelaz s cestovnog na druge prom. ŠTO JE «ZELENA LOGISTIKA»? pridonosi smanjenju zagađenja i ekonomiji prostora. OBJASNITE ŠTO ZNAČI ODRŽIVI RAZVITAK PROMETA I TURIZMA! u tur. sred. održivi razvitak je takav razvoj u kojem su veličina i dinamika čovjekovih aktivnosti usklađene s dinamikom procesa koji se odvijaju u prirodi. Sredstva 46 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->