P. 1
INDUSTRIJSKI ODNOSI

INDUSTRIJSKI ODNOSI

|Views: 948|Likes:
Published by dbanjac

More info:

Published by: dbanjac on Sep 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

pdf

text

original

INDUSTRIJSKI ODNOSI ~Skripta~ 5.

IZVORI PRAVA DOMAĆEG POREKLA (knjiga, str 51) Pravimo razliku između: Heteronomnih izvora , je stvara isključivo država Autonomnih izvora , koje stvaraju poslodavci i zaposlenih i njihove asocijacije , kao i subjekti tripartitnih odnosa. To razvrstavanje treba shvatiti u relativnom smislu budući da : 1) autonomno pravo u oblasti ind. Odnosa nije potpuno autonomno i odvojeno od državnog prava , jer je njeno polazište u ustavu, zakonu, i drugim državnim aktima. 2) U kolektivnom pregovaranju učestvuje i država , u svojstvu poslodavca 3) U stvaranju tripartitnih dogovora i sporazuma, pored zaposlenih i poslodavaca učestvuje i država. HETERONOMNI IZVORI PRAVA 1) Ustav Ustav je najviši pravni akt , odnosno akt najviše pravne snage. Njome se utvrđuju osnovna načela društveno ekonomskog života. Ustavom se garantuju pravo na štrajk i sloboda sindikalnog organizovanja i delovanja i učešće zaposlenih u upravljanju. 2) Zakon Zakon predstavlja jedan od najznačajnijih izvora prava industrijskih odnosa. Njime se bliže i potpunije uređuju odnosi između poslodavca , zaposlenih i države. Jednim zakonom se ne mogu urediti sva pitanja iz oblasti industrijskih odnosa, već se uređuju većim brojem zakona. Npr. Sistem kolektivnog pregovaranja jednim, ostavrivanje prava na štrajk drugim, mirno rešavanje radnih sporova trećim.... Zakonom o radu, uređuju se pitanja vezana za kolektivno pregovaranje, mirno rešavanje individualnih i kolektivnih radnih sporova, utvrđivanje reprezentativnosti sindikata, udruženja poslodavaca itd. 3) Podzakonski akti Podzakonski akti su državni opšti pravni akti koji su po pravnoj snazi niži od zakona. Njima se bliže određuju pojedina pitanja koja se uređuju zakonom, zbog čega se označavaju kao akti za sprovođenje zakona. Uredbe – dolaze do izražaja u uslovima ratne i neposredne ratne opasnosti Pravilnici – njima se bliže uređuju pojedina pitanja koja zakonom ili uredbom nisu detaljno uređena. Npr. Ministar donosi pravilnik o registraciji kolektivnih ugovora. Odluke i rešenja – sa njima se takođe bliže uređuju pojedina pitanja koja aktima više pravne snage nisu detaljno uređena. Npr. Ministar donosi rešenje o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca. AUTONOMNI IZVORI PRAVA 1) Kolektivni ugovor Kolektivni ugovor je specifična vrsta ugovora, kojom se regulišu odnosi između posloddavca i zaposlenih. Kolektivni ugovor je po nastanku ugovor a po dejstvu normativni akt. Kolektivni ugovor je pismeni sporazum između poslodavca , grupe poslodavaca ili poslodavačke organizacije , s jedne strane i profesinalno strukovne organizacije radnika s druge strane , kojom se uređuju prava i obaveze i odnosi izmedju potpisnika kolektivnog ugovora. U našoj zemlji može da se zaključi opšti , posebni i kolektivni ugovor kod poslodavca. Kolektivni ugovor se sastoji iz obligacionog dela i normativnog dela. Obligacioni deo najčešće sadrži klauzule o socijalnom miru, metodima mirnog rešavanja kolektivnih radnih sporova, participaciji i obavezi delovanja na svoje članstvo. Normativni deo sadrži odredbe o pravima , dužnostima i odgovornostima zaposlenih i poslodavaca kao i odredbe o zaradama, naknadi zarada i drugim primanjima, radnom vremenu , godišnjim odmorima i slično 2) Tripartitni sporazumi i dogovori Zaključivanje tripartitnih sporazuma smatra se uobičajenim načinom uređivanja odnosa i usklađivanja interesa između države , poslodavaca i zaposlenih. Nešto ređe zaključuju se tripartitni dogovori. Tripartitnim dogovorima, po pravilu, uređuju se šira i značajnija pitanja od pitanja koja se uređuju sporazumima 3) Opšti akti poslodavca Statut je osnovni i najviši akt preduzeća. Ostali akti moraju biti u skaldu sa statutom.
1

Statut donosi skupština , a njime se uređuju sledeća pitanja: firma i sedište, delatnost, zastupanje preduzeća, način raspoređivanja dobiti i pokrića gubitka , rezerve preduzeća, organi preduzeća, uprava-obaveze i odgovornosti .... itd. Pravilnici i odluke moraju biti u skladu sa statutom preduzeća. Pravilnike i odluke donose nadležni organi preduzeća u skladu sa zakonom. Po pravilu svaki poslodavac treba da ima pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta. Poslodavac kod koga nije potpisan kolektivni ugovor treba da donese pravilnik o radu, radi bližeg uređivanja zarade, naknade radova i drugih uslova rada. Pravilnikom se bliže određuju prava, obaveze i odgovornosti iz rada i po osnovu rada. Odlukom se uređuju obim i način ostvarivanja određenih prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa i povodom radnog odnosa. Odluka može da se odnosi na sve zaposlene ili samo na pojedine kategorije zaposlenih. 33) PRINCIPI I OBLICI ORGANIZOVANJA UDRUŽENJA POSLODDAVACA (Knjiga str.174) PRINCIPI Poslodavačko organizovanje temelji se na granskom i na teritorijalnom principu. Osim toga ono se temelji i na principu odgovornosti. Princip dobrovoljnosti karakteriše činjenica da svaki poslodavac ima pravo da samostalno odluči o tome da li će se učlaniti u udruženje poslodavaca i u koje udruženje će se učlaniti. Granski princip organizovanja primenjuje se ako se poslodavci koji obavljaju delatnost u istoj grani , grupi i podrgupi ili delatnosti organizuju u gransko udruženje , odnosno u strukovno udruženje poslodavaca. Podgransko organizovanje i delovanje poslodavaca proizilazi iz njihovog prava da se udružuju u oviru iste grupe ili podgrupe, kao integralnih delova određene grane ili delatnosti. Teritorijalni princip – saglasno tom principu , u našoj zemlji , udruženja poslodavaca mogu se osnivati na opštinskom , gradskom , pokrajinskom i republičkom nivou. Teritorijalni princip poslodavačkog organizovanja primenjuje se i u privatnom i u javnom sektoru. Udruženja poslodavaca osnivaju se i na međunarodnom planu. OBLICI Najznačajniji oblici organizovanja i delovanja poslodavaca smatraju se udruženja poslodavaca i privredne komore. Udruženja poslodavaca se osnivaju na lokalnom, regionalnom ,granskom, nacionalnom i međunarodnom planu. Osnivaju se u određenoj grupi , grani, podgrupi ili delatnosti, što znači da se u jednoj grani ili delatnosti mogu osnivati po dva ili više udruženja poslodavaca. Osim toga one se mogu osnivati i za dve ili više grana. LOKALNA I REGIONALNA UDRUŽENJA POSLODAVACA Poslodavci na područiju TA i LS odnosno u grupi , podgrupi, grani i delatnosti mogu da se udruže ili učlane u lokalno ili regionalno udruženje poslodavaca. Odluku o tome donose sami i na osnovu njihovih procena i očekivanja od takvih udruženja. Članstvo u lokalnom udruženju poslodavaca nije smetnja za sticanje članstva u regionalnom , granskom i nacionalnom udruženju sličnih programskih opredelenja. GRANSKA UDRUŽENJA POSLODAVACA Poslodavci koji obavljaju delatnost u grani, grupi , podgrupi ili delatnosti, shodno granskom principu organizovanja, mogu osnivati granska udruženja poslodavaca ili se u njih učlaniti. Unutar jedne grane ili delatnosti može se osnovati više udruženja. Moguće je i da poslodavci koji obavljaju delatnost u dve ili više srodnih grana se opredele za osnivanje zajedničkog udruženaj poslodavaca. Koncept jednog udruženja za dve grane ili za više grana odnosno delatnosti , naročito je aktuelan za male i nerazvijene zemlje.tj. Za zemlje u kojima u jednoj grani ili delatnosti posluje zanemarujući broj poslodavaca Nasuprot tom konceptu , u većini zemalja mogu se osnivati unutargranska udruženja. Tu se okupljaju poslodavci istim ili srodnim poslovima unutar grane ili dleatnosti. Takva udruženja su karakteristična za visokorazvijene zemlje. Osnivanje unutargranskog udruženja poslodavaca tj. Njihovo osnivanje u grupi ili podgrupi u skladu je sa sve ubrzanijim naučno tehničkim razvojem. Kolektivni ugovor na granskom nivou, u mnogim zemljama smatraju se osnovnim i najznačajnijim oblikom uređivanja uslova rada i zaposlenja. Kod nas, interese poslodavaca na granskom nivou uglavnom zastupa unija poslodavaca. NACIONALNE KONFEDERACIJE UDRUŽENJA POSLODAVACA
2

Nacionalne konfederacije udruženja poslodavaca osnivaju granski i teritorijalno organizovana udruženja poslodavaca. Može biti centralizovana i decentralizovana konfederacija. MEĐUNARODNE KONFEDERACIJE UDRUŽENJA POSLODAVACA Međunarodna organizacija poslodavaca ima veoma značajnu ulogu u aktivnostima MORa. Ona pruža određenu pomoć i nacionalnim delegacijama , naročito pri zauzimanju stavova prema MOR-a Asocijacije poslodavaca osnivaju se i na međunarodnom regionalnom planu. Najpoznatija je „Savez industrija evropske unije“ i „Evropski centar za javna preduzeća“ 34) FUNKCIJE I UNUTRŠNJA STRUKTURA UDRUŽENJA POSLODAVACA (knjiga_str. 183) Spoljašnje funkcije U odnosu na državu: - dostavljanje predloga o ekonomskoj , razvojnoj i socijalnoj politici - obezbeđivanje svojih predstavnika u ekonomsko-socijalnom savetu - pružanje pomoći javnim službama za mirno rešavanje radnih sporova U odnosu na sindikat: - učešće u kolektivnom pregovaranju - učešće u rešavanju kolektivnih radnih sporova - učešće u drugim aranžmanima sa sindikatom, itd. U odnosu na međunarodne asocijacije - učešće njihovih predstavnika u gotovo svim organima i telima MOR-a - učešće njihovih predstavnika u organima „Međunarodne konfederacije poslodavaca“ - učešće njihovih predstavnika u organima drugih međunarodnih organizacija Unutršnje funkcije ... su okrenute prema njihovoj unutrašnjoj organizaciji ,njihovim aktivnostima , organima i telima i njihovom članstvu , a to su: - Utvrđivanje politike dohodaka i zarada radi davanja preporuka svojim članovima - koordiniranje aktivnosti u postupku kolektivnog pregovaranja - davanje mišljenja u vezi sa rešavanjem kolektivnog radnog spora - davanje informacija o pitanjima značajnim za utvrđivanje i ostvarivanje ciljeva u oblasti ekonomske , razvojne , socijalne politike, monetarne , carinske , poreske politike, politke zapošljavanja itd. Udruženje poslodavaca ima sledeću strukturu: 1. Skupština 2. izvršni odbor ili generalni savet 3. sekraterijat Skupština je najviši organ udruženja. Sastavljena je od predtavnika članova udruženja. U svojstvu najvišeg organa donosi statut i utvrđuje politiku udruženja. Izvršni odbor , odnosno generalni savet je izvršni organ skupštine. Njegova osnovna dužnost je da se stara za sprovođenje politike udruženja . Njegova članove bira skupština. Sekraterijat čine stručne službe za obavljanje administrativno – tehničkih i drugih poslova za potrebe udruženja i njegovih organa. Veoma je bitno da u tim službama rade kompetentni i odgovorni kadrovi Pri udruženju deluje i veći broj odbora, komisija i drugih pomoćnih tela . Imenuje ih izvršni odbor ili skupština udruženja i njihovo delovanje može biti privremeno ili trajno. U većini udruženja deluje i komitet specijalista . Udruženja poslodavaca se finansiraju iz doprinosa i donacija svojih članova, ona imaju pravo i da osnuju fondove za pružanje solidarne pomoći poslodavcima čiji radnici štrajkuju. 6.IZVORI PRAVA INDUSTRIJSKIH ODNOSA MEĐUNARODNOG POREKLA (str.64) To su: - Konvencije i preporuke MOR-a - Ustav MOR-a - Filadelfijska deklaracija - Povelja evropske zajednice o osnovnim soc. Pravima + akti organizacije UN
3

KONVENCIJE I PREPORUKE su najznačajniji opšti akti međunarodne organizacije rada. Donosi ih „Opšta konferencija MOR“. Postupak njihovog donošenja je dugotrajan , višefazan i veoma složen i može trajati i po dve, tri godine. Konvencijama se utvrđuju međunarodni radni standardi i tretiraju najznačajnija pitanja iz nadležnosti MOR-a. Zemlje članice MOR-a dužne su da usvojenu konvenciju, najkasnije u roku od 12 meseci, podnesu na ratifikaciju svom parlamentu. Ratifikovana konvencija se tretira kao pravno obavezujući akt, čija se pravna snaga smatra jednakom snazi zakonske norme. Ratifikovanu konvenciju država je dužna da primenjuje deset godina , a ukoliko se konvencija ne produži , ona se automatski produžava za narednih 10 godina. Poseban značaj imaju sledeće konvencije: • Konvencija o slobodi udruživanja • Konvencija o organizovanju i kolektivnom pregovaranju • Konvencija o tripartitnim konsultacijama o sprovođenju međunarodnih normi rada Preporuke nemaju karakter pravno obavezujućih akata. One se svode na davanje smernica državama članicam i njihovim sindikatima i udruženjima poslodavaca za preduzimanje odgovarajućih mera i aktivnosti u oblasti ekonomske, razvojne i socijalne politike, politike zapošljavanja, radnih odnosa , monetarne i poreske politike. Preporuka se donosi radi dopune i konkretizacije određene konvencije. Važne preporuke su: 1. Preporuka o kolektivnim ugovorima 2. Preporuka o konsultacijama na industrijskom i nacionalnom nivou 3. Preporuka o tripartitnim konsultacijama o sprovođenju međunarodnih normi rada i mera na nacionalnom planu u vezi sa aktivnostima MOR-a. USTAV MOR-a Ustav MOR-a je njen najviši pravni akt. Njime se uređuju: 1. Prijem i istupanje iz članstva 2. Organizaciona struktura MOR-a 3. Nadležnosti organa i tela i njihov sastav 4. Donošenje konvencija i preporuka 5. kontrola primene međunarodnih radnih standarda 6. Nadležnost mešunarodnog suda pravde Ustavom se bliže definišu , odnosno uređuju pitanja koja se odnose na pravni status , imunitet, određene povlastice MOR-a Sastavnim delom ustava smatra se „deklaracija o ciljevima i zadacima MOR-a“. DEKLARACIJA O CILJEVIMA I ZADACIMA MOR-a (Filadelfijska deklaracija) ....ona je doneta na zasedanju Međunarodne konferencije rada , kao najvišeg organa MOR-a, u Filadelfiji 1944 godine. Značaj deklaracije ogleda se u tome što su njome redefinisani ciljevi i zadaci MOR-a, utvrđeni ustavom te organizacije donetim 1919. Filadelfijska deklaracija sadrži opšte i posebne ciljeve MOR-a. Ti ciljevi odnose se na: - slobodu izražavanja i udruživanja - uključivanje predstavnika zaposlenih i predstavnika poslodavaca u demokratsko razmatanje opštih pitanja i njihovo statusno izjednačavanje sa statusom vladinih predstavnika - Proširivanje prava na kolektivno pregovaranje POVELJA EVROPSKE ZAJEDNICE O OSNOVNIM SOCIJALNIM PRAVIMA RADNIKA ...doneta je 1989 godine u Strazburu. Povelju je donela Evropska zajednica , sada EU. Doneta je sa ciljem: - da se pokaže da se ne vodi samo računa o ekonomskom razvoju, nego i socijalnoj komponenti i socijalnim potrebama. - Da je socijalni koncenzus jedan od najznačajnijih faktora njenog ekonomskog razvoja - da joj je stalo do izgrađivanja humanih i pravednih odnosa među ljudima.
4

Arbitraža 4.. Pravo na odmore i odsustva 8. Pravo na besplatno korišćenje usluga berzi rada 4. postojanje određenih organa i tela za rešavanje spornih pitanja između strana u sporu Rešavanje KRS mirnim putem formalnih metoda se odvija na dva načina. obezbeđenju punog zaposlenja i stvaranju uslova za ekonomski i socijalni napredak i razvoj Saglasno Opštoj deklaraciji i pravima čoveka svakom čoveku pripadaju sva prava utvrđena deklaracijom bez ikakvih ograničenja i razlika u pogledu rase . Takva zemlja je npr. Štrajk 2. . socijalna i kulturna prava. zbog tradicije i drugih razloga. Metodi ekonomskog i drugog pritiska su : 1. Mirenje 2.Poveljom su definisana osnovna socijalna prava: 1. starijih radnika. Pravo na posebnu zaštitu mladnih radnika . Međunarodnim paktom o ekonomskim . Lokaut 5 .. Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima se apostrofira pravo na osnivanje sindikata i učlanjenje u sindikat. religije. socijalnim i kulturnim pravima smatra se da osnovni principi mogu biti realizovani samo ako se stvore uslovi u kojim a če svako moći da uživa svoja ekonomska. Ovaj metod rešavanja sporova je karakterističan za zemlje u kojima zaposleni . putem ekonomskog i drugog pritiska Metodi mirnog rešavanja kolektivnih radnih sporova su: 1.i rešavanje pred sudom Što se tiče ekonomskog i drugog pritiska . Japan. kao i građanska i politička prava. primena određenih pravila i principa 3. Sporovi se završavaju na jednostavan i bezbolniji način.. Pravo na pravičnu zaradu 5. jezika . pravo na takvu vrstu pritiska imaju poslodavci i zaposleni. vođenje odgovarajućeg postupka 2. imaju veliko poverenje u svoje poslodavce. Korišćenjem neformalnih metoda izbegava se primena komplikovanih pravila i suvišnih proceduralnih zavrzlama tj. Primenu formalnih metoda karakteriše određena procedura . hendikepiranih radnika. Mirnim putem 2. ta organizacija radi na unapređenju životnog standarda . 1. Posredovanje 3. Pravo na socijalnu zaštitu 9. političkog mišljenja i drugih okolnosti. Pravo na uslove rada 6. Pravo na profesionalno osposobljavanje 10. 74. Pravo na oblike rada koji nisu izjednačeni sa radom na određeno vreme 7. nego i u njihovom rešavanju putem ekonomskog i drugog pritiska. Formalni metodi se ne koriste samo u slučaju rešavanja KRS mirnim putem. Pod procedurom se podrazumeva: 1. Ovakva metoda rešavanja sporova je institucionalizovana. pravo na slobodno kretanje radnika na području cele zajednice 2. muškaraca i žena AKTI ORGANIZACIJE UJEDINJENIH NACIJA Prema odredbama povelje ujedinjenih nacija . boje kože. METODI NA KOJIMA SE ZASNIVA REŠAVANJE KRS Mogu biti: 1) Formalni 2) Neformalni Neformalni metodi se koriste po pravilu pre nego što se strane u sporu opredele za rešavanje spornih pitanja uz pomoć formalnih metoda. odnosno forma koja se mora ispoštovati u procesu rešavanja KRS. Pravo na slobodan izbor zanimanja 3. pola. nacionalnosti.

Kompetentan posrednik započinje misiju tako što se prvo upoznaje sa predmetom. Uspeh mirenja u velikoj meri zavisi od poverenja partnerskih strana.zanemarljivim troškovima postupka . O rezultatima miranje se sačinjava zapisnik. a takva jedna institucija funkcioniše i kod nas od 2005. a ako ne uspe onda zapisnik o nepomirenju. zatraži stručnu pomoć nepristrasnih eksperata. znanja i poverenja. Međutim sporovi koji nastaju u postupku primene i tumačenja kolektivnog ugovora mogu se rešavati po pravilima „Kolektivnog ugovora“. Bojkot 4. Uloga posrednika se poverava ljudima od ugleda . pokušaju da spor reše uz pomoć miritelja. kao treće i neutralno lice . na zahtev strana u sporu ili po svojoj inicijativi. posebno u zemljama tržišne ekonomije.stvaranje preduslova za trajnije očuvanje socijalnog mira Mirno rešavanj KRS u R. kako bi nakon toga vodio podvojene razgovore sa stranama u sporu. Vrste mirenja: . Ako mirenje uspe onda se sačinjava zapisnik o pomirenju . Uobičajeni metodi rešavanja KRS su : 1) Mirenje 2) Posredovanje 3) Arbitraža MIRENJE Mirenje se označava kao prva faza u rešavanju KRS.3. Primarni cilj misije je da strane u sporu same dođu do sporazumnog rešenja. Njegov zadatak je da ubedi strane u sporu da same dođu do prihvatljivog i pravednog rešenja. Mirenje se poverava jednom ili većem broju lica.bojkotom i štrajkačkom stražom se koriste zaposleni . Prednosti ovog načina rešavanja sporova su u: .Fakultativno i obavezno (obavezno-podrazumeva obavezu strana u sporu da pre eventualnog pribegavanju drugim metodama rešavanja KRS. REŠAVANJE KRS MIRNIM PUTEM Mirno rešavanje KRS u interesu je i jedne i druge strane u sporu. 75. Posredovanje može biti: . saopštavajući im predloge i rešenja koje jedna strana drugoj upućuje. Strane u sporu imaju više poverenja u trajne institucije nego u privremena tela.zadovoljstvu postignutim rešenjima . Srbiji se odvija u skladu sa pravilima i principima utvrđenim „Zakonom o radu“ i „Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova“.Pojedinačno ili kolektivno posredovanje 6 . a lokaut primenjuju poslodavci Rešavanje kolektivnih radnih sporova pomoću formalnih metoda se sve više institucionalizuje. POSREDOVANJE Posredovanje je poseban metod rešavanja KRS u kome posrednik . i spremnosti strana u sporu na saradnju i kompromis. Štrajkačka straža Štrajkom . časti i autoriteta miritelja. posredovanje i arbitražu. Obavezno mirenje se propisuje zakonom ili kolektivnim ugovorom. Osim radnih i drugih sudova tu su i druge institucije za : Mirenje . Posrednik ima pravo.Fakultativno ili obavezno .Individualno i kolektivno .efikasnom i jednostavnom načinu rešavanja KRS . predlaže kompromisna rešenja za prevazilaženja spornih pitanja.Javno ili privatno posredovanje . To je „Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova“. zbog čega njihovi predlozi i sugestije imaju poseban značaj.

sistemski. kako bi se spor rešio na miran i demokratski način. a pravna – ravne KRS.obaznosti postupka i odluka: fakultativna ili obavezna Obavezna – obaveza pristupanju arbitražnom postupku i obaveza prihvatanja arbitražne odluke. U mnogim zemljama postoje institucije. Kod nas je to Republička agencija za mirno rešavanje KRS. 2. zajedničkih konsultacija. Norme i načela se izgrađuju tako da odgovaraju svojim istorijskim. kolektivnim ugovorom ili sporazumom strana u sporu. Međutim ako zaposleni ide na posao da bi radio i da bi se nešto pitao onda se stvari menjaju. Arbitri mogu biti neutralna lica ili lica koja se biraju iz redova strana u sporu. Odluka postaje obavezujuća samo ako je strane prihvate. što više ljudi bude bilo odgovorno za poslove i veše znalo o poslovima ostvarivaće se povoljniji rezultati. društvenim. Poslodavca zbog toga .prema sastavu: individualne i kolektivne Individualnu arbitražu karakteriše rešavanje spornih pitanja od strane pojedinca. Samo u zajedničkom sadejstvu oni mogu doprineti njegovom kritičkom preispitivanju i uspešnom izučavanju 39. Normativni. naprotiv.ARBITRAŽA Arbitraža se smatra jednim od najznačajnijih . Prema delatnosti: interesne i pravne Interesna arbitraža rešava interesne KRS . svestranijem i dubljem sagledavanju i izučavanju predmeta industrijskih odnosa. Zaposlenog zbog toga što mu se omogućuje da kaže šta misli o poslu.229) Prošla su vremena u kojima se od zaposlenih očekivalo da samo radi i da ćuti. Funkciju metoda izučavanja normi i celine predmeta industrijskih odnosa 2. ne obavezujući se na prihvatanje arbitražne odluke. komparativni. nije spreman za velika postignuća na poslu. To je u korist i zaposlenog i poslodavca. udruženja i druge asocijacije. prema kojima proizvodne snage i proizvodni odnosi opredeljuju društvenu nadgradnju a time i IO.kulturnim i drugim potrebama i interesima društva. kolegama. 7 . 3. organizaciji rada . Vrste arbitrže: 1. a kolektivnu arbitražno veće sastavljeno od 3 ili više članova. Fakultativna – dobrovoljna arbitraža. najpodesnijih i najrasprostranjenijih metoda za mirno rešavanje KRS. nakon čega arbitar donosi odluku opredeljujući se za jednu od poslednjih ponuda. Odluke arbitraže mogu biti pravno obavezujuće ili neobavezujuće . napredovanju itd. Zaposleni kome se i dalje nameću takvi modeli rada i upravljanja. IO se izgrađuju u skladu sa društvenim zakonitostima. zavisno od pravila koja su utvrđena zakonom. 3.Vremenu za koje se osniva: stalne i privremene Stalna arbitraža je ustanovljena na vreme koje nije unapred vremenski ograničeno Privremena arbitraža se osniva radi rešavanja konkretnog spora. PRAVO NA KONSULTOVANJE I INFORMISANJE (str. istorijski. ciljni i drugi metodi Doprinose potpunijem . Metod istorijskog materijalizma On doprinosi pravilnom sagledavanju dijalektičkog jedinstva formi i sadržine industrijskih odnosa. METODI INDUSTRIJSKIH ODNOSA (str 18) Metodi industrijskih odnosa mogu imati dvojaku funkciju: 1. sociološki.prema ostalim kriterijumima: Arbitraža poslednje ponude i savetodavna arbitraža Arbitraža poslednje ponude – strane u sporu kandiduju jednu ili više konačnih ponuda . 5. 2. Arbitražna odluka je konačna i samo izuzetno se može osporavati. ekonomskim . on će se angažovati samo onoliko koliko mora. 4. Savetodavna arbitraža – strane u sporu dobrovoljno pristupaju arbitražnom postupku. nagrađivanju. Funkciju metoda stvaranja normi industrijskih odnosa I u jednoj i u drugoj funkciji se koristi: 1. Karakteristika arbitraže je u tome što strane u sporu poveravaju rešavanje spornih pitanja sporazumno izabranom arbitru ili arbitražnom veću. Pravo na konsultovanje se ostvaruje preko saveta zaposlenih i preko tzv.

Sastav. potpuno i objektivno informisanje o činjenicama bitno je za svakog čoveka i za sve oblasti života i rada. Jedna se odnose na rešavanje interesnih kolektivnih radnih sporova. tekuće poslovanje.Obično se propisuju pravila prema kojima je poslodavac dužan da konsultuje savet zaposlenih o pitanjima koja se odnose na: a) praćenje primene zakona. učesnici mogu da obrazuju arbitražu za rešavanje spornih pitanja. koje se odvija radi zaključivanja kolektivnog ugovora ili izmene i dopune kolektivnog ugovora. PRINCIPI INDUSTRIJSKIH ODNOSA (str. 76. Veoma je važno da se zaposleni redovno i na adekvatan način informišu o svim pitanjima značajnim za uslove rada i zaposlenja. Zakonom o radu su propisana dvojna pravila za rešavanje spornih pitanja. ne može se od njega očekivati da da maksimum na poslu. u roku od 15 dana od dana nastanka spora. jer je to u interesu i poslodavca i zaposlenog. odnosno između subjekata tripartitnih odnosa. Arbitražna odluka smatra se obavezujućom i po njoj se mora postupiti. Sporna pitanja može da rešava arbitraža koju obrazuju učesnici kolektivnog ugovora. način rada. Osnovni principi industrijskih odnosa su: 1) Princip autonomnosti 8 . c) unapređenje profesionalne rehabilitacije i uslova rada starijih lica. statuta i drugih akata značajnih za zaposlene b) odluke i druge akte poslodavca . Sastva i način rada arbitraže uređuje se kolektivnim ugovorom. a druga na rešavanje pravnih kolektivnih radnih sporova. i dejstvo odlukearbitraže sporazumno utvrđuju učesnici. Kolektivni radni sporovi nastali u delatnostima od opšteg interesa rešavaju se u skladu sa „Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova“. Osnovni principi IO sadržani su u „konvencijama i preporukama međunarodne organizacije rada“ kao i u drugim međunarodnim aktima. a zatim se traži od njih da daju svoje mišljenje i viđenje stvari. Zaposleni se najpre informišu o važnim pitanjima iz poslovanja i razvojne politike preduzeća. 9. Arbitražni postupak se zasniva na principu hitnosti i dobrovoljnosti. Samim tim . odnosno strane u sporu. invalida i omladine d) program rešavanja tehnološkog viška Konsultativna ovlašćenja saveta zaposlenih manifestuju se u vidu davanja mišljenja. Ako zaposleni nema te informacije . Ako se u toku pregovora ne postigne dogovor. predloga i preporuka poslodavcu. ZAJEDNIČKE KONSULTACIJE predstavljaju poseban oblik informisanja i konsultovanja zaposlenih od strane poslodavca. Informisan čovek se lakše prilagođava i menja svoje stavove i mišljenje. koje su bitne za položaj zaposlenih i uslove rada. Postupak pred arbitražom se okončava donešenjem odluke. rezultate rada i uslove poslovanja. poslodavac je dužan da im pruži sve moguće informacije. MIRNO REŠAVANJE KRS PREMA ZAKONU O RADU (str. PRAVNIM kolektivnim radnim sporom smatra se spor koji nastaje u postupku primene i tumačenja kolektivnog ugovora. --Pravovremeno . INTERESNIM kolektivnim radnim sporom se smatra spor koji nastaje u postupku kolektivnog pregovaranja.81) Principima industrijkih odnosa smatraju se polazni okviri i osnovne smernice na kojima se temelje odnosi koji se uspostavljaju između socijalni partnera. na dobrovoljnoj bazi.369) Mirno rešavanje kolektivnih radnih sporova se odvija u skladu sa pravilima i principima „Zakona o radu“ ili „Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova“. Bez dobre informisanosti nema ni uspešnog planiranja ni efikasne kontrole. kolektivnih ugovora. Rok za donošenje odluke o predmetu spora ne može biti duži od 15 dana od dana obrazovanja arbitraže.

254) Ovaj sporazum mogu zaključiti sindikati i udruženja poslodavaca. INDUSTRIJSKA AKCIJA . REŠAVANJE KRS PUTEM EKONOMSKIH I DRUGIH PRITISAKA (str. Kolektivne akcije 6. Organizovani pritisak 4. Mana mu je što je preuzak jer KRS ne nastaju samo u oblasti industrije. KOLEKTIVNI PRITISAK i KOLEKTIVNE AKCIJE. Akcije kojima se ekonomski i drugi pritisak vrši mogu biti: . je termin koji je prihvatljiviji od prvog . Prema tome.nedemokratska sredstva radne borbe itd. taj termin se koisti u anglosaksonskom pravu. EKONOMSKI I DRUGI PRITISAK. Ideja je da se udruživanjem manjih i nereprezentovanih sindikata i udruženja poslodavaca stvore mogućnosti za kolektivno pregovaranje i zaključivanje kolektivnog ugovora.zakonite i nezakonite . Industrijske akcije 3.Savet zaposlenih 3.384) Kolektivni radni sporovi ne rešavaju se samo mirnim putem već i putem ekonomskog i drugog pritiska.kratkotrajne i dugotrajne Najpoznatiji oblici ekonomskog i drugog pritiska na strani zaposlenih je ŠTRAJK. Sa istim efektom se mogu koristiti i termini: ORGANIZOVANI PRITISAK . Za označavanje ekonomskog i drugog pritiska koriste se brojni nazivi kao što su: 1. Kolektivni pritisak 5. 19.lokalnog.organizovane od strane zaposlenih ili poslodavaca .internog i eksternog karaktera . jer su njime obuhvaćeni svi oblici ekonomskog i drugog pritiska.136) 1.Sindikat 2. lokauta i drugih oblika pritiska. ako ni jedan sindikat ili UP ne ispunjava uslove u pogledu reprezentativnosti . nacionalnog i šireg nivoa .Nemiroljubivi metodi 7. onda oni mogu zaključiti ovaj sporazum 86. najbolje odražavaju suštinu i prirodu štrajka.Štrajkački odbor SINDIKAT 9 .dopuštene i nedopuštene . a na strani poslodavaca LOKAUT.najavljene i nenajavljene . SPORAZUM O UDRUŽIVANJU RADI ISPUNJENJA USLOVA REPREZENTNOSTI (str.Većina zaposlenih 4. SUBJEKTI NA STRANI ZAPOSLENIH (str. Takva mogućnost je propisana sa namerom da se prevaziđu problemi do kojih dolazi u slučaju da na određenom nivou kolektivnog pregovaranja nema reprezentativnih sindikata niti reprezentativnih udruženja poslodavaca.2) Princip bipartizma 3) Princip tripartizma 4) Princip povoljnosti za radnike (in favorem laboratoris) 48.profesionalne i političke . Kolektivne akcije 2. KOLEKTIVNA AKCIJA.

socijalnu. ŠTRAJKAČKI ODBOR Štrajkački odbor predvodi štrajkače . stambenih potreba itd. tim pre što savet nema pravo da organizuje štrajk. a pravo na SAODLUČIVANJE sa poslodavcem se ostvaruje povodom organizovanja ishrane. rešavaju se mirnim putem. upravlja aktivnostima tokom štrajka. a u Francuskoj čak 1/4 zaposlenih kod poslodavca. u skladu sa zakonom • reprezentativan • samostalan i autonoman • dobro organizovan. bezbednosnu situaciju • da poseduje materijalna. U našoj zemlji se može obrazovati kod poslodavca koji ima više od 50 zaposlenih. u izuzetnim slučajevima savet zaposlenih. prihvatljiv i zanimljiv program rada • da ima dobro i sposobno rukovodstvo • sposobne kadrove • da na dosledan i principijelan način štiti prava i interese zaposlenih • da pravilno i realno sagledava ekonomsku.. odluku o tome može doneti većina zaposlenih u delu organizacije. odlučuje o organizoovanju štrajkačkih straža. Ako se štrajku ili drugoj akciji zaposlenih pristupa u delu organizacije . finansijska i tehnička sredstva za uspešan rad SAVET ZAPOSLENIH Savet zaposlenih je najrasprostranjeniji institucionalni oblik participacije zaposlenih. U pojedinim zemljama takvu odluku može doneti i manjina zaposlenih . na nivou TA i LS i na nivou poslodavca. Kompetencije štrajkačkog odbora naročito su naglašene u delatnostima u kojima se minimum procesa rada ne može dovoditi u pitanje. osim sindikata . Kolektivni radni spor može da nastane: 1. većina zaposlenih se može pojaviti u ulozi organizatora štrajka i drugih akcija zaposlenih u nameri da se od poslodavca u nameri da se od poslodavca iznude određeni ustupci.. VEĆINA ZAPOSLENIH KOD POSLODAVCA Većina zaposlenih kod poslodavca nema svojstvo pravnog lica. ali pod određenim uslovima može biti subjekat industrijskih odnosa. Savet ima pravo na INFORMISANJE o svim značajnim pitanjima iz oblasti poslovne i razvojne politike poslodavca. Da bi sindikat bio uspešan reprezent prava i interesa zaposlenih neophodno je da je: • upisan u registar . Sindikalno organizovanje može da bude na: nacionalnom. Između dva ili više udruženja poslodavaca 3. U Srbiji većina zaposlenih može doneti odluku u stupanju u štrajk. daje saopštenja o razlozima štrajka. jer joj nije omogućeno da organizuju štrajk i druge akcije. odmora. Pored toga može biti organizovano i na međunarodnom.284) Za razliku od individualnih radnih sporova kod kojih se kao jedna strana u sporu uvek pojavljuju zaposleni. 58. kod kolektivnih radnih sporova na strani zaposlenih . Naime. Između dva ili više sindikata 2. gde se znaju obaveze i odgovornosti • da ima dobar. granskom nivou . političku. Pravo na KONSULTOVANJE ima u oblasti upravljanja ljudskim resursima. Izmedju sindikata i jedinice TA ili LS 10 .je profesionalna organizacija zaposlenih u koju oni stupaju dobrovoljno i koja samostalno radi na ostvarivanju i zaštiti njihovih kolektivnih i pojedinačnih prava i interesa. POJAM KOLEKTIVNOG RADNOG SPORA (str. a ne u celoj organizaciji . rekreacije. Njegove ingerencije sastoje se u davanju mišljenja i učešću u odlučivanju o ekonomskim i socijalnim pravima zaposlenih. globalnom i regionalnom nivou. može se pojaviti i većina zaposlenih. U pojedinim zemljama većina zaposlenih nije subjekat industrijskih odnosa . Savet zaposlenih može da se pojavi i u ulozi subjekta kolektivnog radnog spora. Subjektivitet većine zaposlenih zavisi od nacionalne regulative.. samostalno ili u saradnji sa organizatorom štrajka definiše štrajkačke zahteve. Takvi sporovi između saveta zaposlenih i poslodavca.

Ekonomsko-socijalni savet 11 . On je najčešće podređen interesima određene političke partije ili ideologije. Organizovanje i delovanje poslodavaca odvija se na lokalnom. Kolektivno radno pravo obuhvata odnose koji se između subjekata tog prava uspostavljaju u radu i povodom rada. Između udruženja poslodavaca i jedinica TA ili LS 5. Ti zahtevi se ne odnose na politička pitanja već na pitanja vezana za zaštitu profesionalnih i ekonomskih interesa zaposlenih. obaveza ili interesa iz rada ili povodom rada. regionalnom. Industrijske odnose . u postupku pred sudom ili putem ekonomskog ili drugog pritiska. poslodavaca i zaposlenih. a u određenom slučaju su uključeni i drugi odgovarajući subjekti. su skup pravnih normi i načela. Datira iz druge polovine 19. podrazumevaju mnoštvo institucionalnih formi sindikalnog i poslodavačkog organizovanja i delovanja. Industrijski odnosi . Njegovo značenje je vremenom prošireno i na druge oblasti i na odnose koji se uspostavljaju između države. kao teorijsko-naučnu disciplinu karakterišu naučne i stručne aktivnosti kompetentnih teoretičara usmerene u pravcu izučavanja pitanja značajnih za organizovanje i delovanje sindikata i poslodavaca. koji se rešava mirnim putem. veka kada su odnosi između sindikata i poslodavaca uspostavljeni isključivo u oblasti industrije. nacionalnom i međunarodnom nivou. Kao nastavna disciplina Industrijski odnosi. naročito 80-ih godina. Profesinalni štrajk je zakonit štrajk. Vrlo često se dešava da profesionalni štrajk prerasta u politički. udruženja poslodavaca ili komore na drugoj strani. IO karakterišu brojne tripartitne institucije kao što su: 1. Štrajkački zahtevi mogu biti definisani tako da se jednim delom odnose na profesionalna a drugim delom na politička pitanja. Sa institucionalnog stanovišta 4.13) Termin industrijskih odnosa se vezuje za anglosaksonske zemlje iz kojih je i potekao. Politički štrajk je usmeren u pravcu ostvarivanja političkih ciljeva. Da bi se odredila priroda takvog štrajka moraju da se sagledaju zahtevi koji u tom štrajku preovlađuju. sindikata i države i uređuju odnosi između njih. granskom.POJAM INDUSTRIJSKIH ODNOSA (str.394) Profesionalni karakter štrajka opredeljuje priroda štrajkačkih zahteva. pod uslovom da se organizuje i odvija na zakonit način. smatra spor između sindikata. Kod nas je takvih štrajkova bilo mnogo. kolektivno pregovaranje. Umesto termina „industrijski odnosi“ vrlo često se koristi termin „kolektivno radno pravo“.4. povodom povrede ili ugrožavanja kolektivnih prava. većine zaposlenih ili saveta zaposlenih na jednoj strani i poslodavca . bez obzira na to da li se rad odvija u privatnom ili javnom sektoru. koji se odnose na organizovanje i delovanje poslodavaca i sindikata . u institucionalnom smislu. Između države i sindikata ili udruženja poslodavaca KRS ima svoje materijalonoprave (predmet i strane) i formalnopravne elemente (organi i postupak) KOLEKTIVNI RADNI SPOR shavaćen u materijalno-formalnopravnom smislu. KRS i njihovo rešavanje i sl. Sa normativnog stanovišta 2. tripartitne odnose . Pojam industrijskih odnosa se može različito posmatrati: 1. sadržanih u heteronomnim i autonomnim izvorima prava. PROFESIONALNI I POLITIČKI ŠTRAJK (str. 1. Organizovanje i delovanje sindikata moguće je od nivoa preduzeća i lokalne zajednice pa do nacionalnih i međunarodnih konfederacija sindikata. i poslodavaca . Kao teorijsko naučna disciplina 3. 96. shvaćeni u normativnom smislu.

) 2. šire se u dva pravca: 1. naučno-istraživačke. instituti. obaveza i interesa iz radnih odnosa.BITNI ELEMENTI KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA (str. podzakonskim aktima. U pravcu širenja tripartitnih i drugih institucija (u oblasti monetarne i poreske politike. odnosno ugrožavanje kolektivnih prava. razvojne. Organizovanje sindikata i poslodavaca 2..PREDMET INDUSTRIJSKIH ODNOSA (str. smatra se svaka povreda .organi za rešavanje KRS -postupak u kome se KRS rešava PREDMET KOLEKTIVNOG RADNOG SPORA.285) KRS karakterišu bitni i nebitni elementi Bitni elementi se dele na: 1. institucije. Formalno pravnim elementima .predmet kolektivnog radnog spora . praticipacija...16) Centralno mesto u predmetu industrijskih odnosa pripada organizovanju i delovanju sindikata i poslodavaca.2..) Predmet i sadržinu IO opredeljuju sledeća pitanja: 1. Kolektivni radni sporovi 9. Materijalno pravne elemente . itd. odnosima između sindikata. informisanje i izražavanje svojih stavova o bitnim pitanjima. Uloga države u IO 5. istorijski posmatrano. Predmet i sadržina industrijskih odnosa . Odbori za tržište rada i slično. Kolektivnim pravima zaposlenih smatraju se: • pravo na sindikalno organizovanje i delovanje • pravo na kolektivno pregovaranje • pravo na participaciju • pravo na mirno rešavanje KRS • pravo na štrajk • pravo na konsultovanje.strane u kolektivnom radnom sporu 2. Metodi rešavanja KRS 10. organizaciono pravna i druga pitanja .Principi. Delovanje sindikata i poslodavaca 3. a koje su utvrđene zakonom. odnosno povodom radnog odnosa .. pravilnikom o radu i drugim aktima. Kolektivno pregovaranje 4. kolektivnim ugovorom. mirno rešavanje KRS. Tripartitni odnosi 7. ekonomsko-socijalne politike. Kolektivnim pravima poslodavaca smatraju se: • pravo na udruživanje 12 . 59.. 2. Izvori prava IO 6. Industrijske odnose treba posmatrati i kao nastavnu disciplinu koja se izučava na mnogim univerzitetima i fakultetima u svetu. Posredovanje i arbitražu 4.itd. poslodavaca i države i tripartitnim institucijama. Kolektivan prava i obaveze i kolektivni interesi 8. U pravcu širenja kruga pitanja koja postaju predmet izučavanja IO (kolektivno pregovaranje. Javne službe za mirenje 3.

strana u sporu i važeće regulative. Postoje i organi koji pružaju pomoć pri rešavanju spora . ekonomsko socijalni. Kao strana u kolektivnom radnom sporu mogu se pojaviti i drugi odgovarajući subjekti kako na strani zaposlenih tako i na strani poslodavaca. Protiv zaposlenih koji se tih pravila ne preidržavaju može se pokrenuti sudski postupak za prinudno udaljavanje od poslovnog prostora poslodavca . Dok lokaut traje . pravne ili druge prirode. Pravne posledice nezakonitog lokauta mogu biti: radnopravne. Na strani poslodavaca može da se pojavi: Privredna komora U rešavanju kolektivnog radnog spora učestvuju različiti ORGANI.415) Zakonit lokaut dovodi do suspenzije „ugovora o radu“. građanskopravne i upravopravne. 13 . predmeta spora. PRAVNE POSLEDICE ZAKONITOG LOKAUTA (str. Državnom tužbom i ima prioritet u rešavanju. 115. sporna pitanja rešavaju se u posebnom postupku (za radne sporove). Na strani zaposlenih se može pojaviti: većina zaposlenih i savet zaposlenih. bilo na strani poslodavca. pogrešnim činjenjem ili delimičnim činjenjem. postupka u kojem se spor rešava i važeće regulative. niti obavezan da snosi posledice izazvane nezakonitim štrajkom . * Predmet kolektivnog radnog spora mogu da budu i kolektivni interesi. kulturni i drugi interesi. 114. postupku posredovanja ili u postupku pred arbitražom • Ako se KRS rešava u sudskom postupku. zavisno od vrste spora. Sud opšte nadležnosti (rešava KRS u zemljama u kojim nije osnovan radni sud) KRS se mogu rešavati na različite načine i u različitim POSTUPCIMA. rešavanja kolektivnog radnog spora. predmeta spora. tripartitnih odnosa i aranžmana sa savetom zaposlenih. To su obično sindikat i poslodavac ili udruženje poslodavaca. a mogu se ogledati u raskidu ugovora o radu. radni odnos zaposlenih kojima je onemogućen rad kod poslodavca miruje. bilo na strani zaposlenih. odnosno pružanjem odgovora na takav štrajk. naročito ako se dovedu u vezu sa pravnim posledicama nezakonitog štrajka. sporna pitanja rešavaju se u postupku mirenja . Kolektivni radni spor nastaje povodom povrede ili ugrožavanja jedne ili viđe kolektivnih obaveza. a to su „miritelji i posrednici“ Kolektivni radni spor se može rešavati i u postupku pred „sudom“.416) Nezakonitim lokautom se mogu izazvati ozbiljne posledice . PRAVNE POSLEDICE NEZAKONITOG LOKAUTA (str. Radni sud (specijalizovan za rešavanje isključivo radnih sporova) 2. Kolektivnim interesima zaposlenih smatraju se njihovi zajednički. Takav postupak pokreće se tzv. Poslodavac ne može biti odgovoran za nešto što su zaposleni skrivili. zbog ometanja poseda. • Ako se KRS rešava putem ekonomskog ili drugog pritiska „stvari“ bi trebalo da se odvijaju na način i po postupku propisanim zakonom ili drugim opštim aktom. Zaposleni kojima je onemogućen rad kod poslodavca ne mogu dolaziti na posao niti u radne prostorije poslodavca. zavisno od vrste spora. parničnom postupku ili u posupku pred upravnim sudom. Kolektivnim interesima poslodavca su njihovi zajednički interesi koji proističu iz kolektivnog pregovaranja. Sudovi mogu biti: 1.• pravo na kolektivno pregovaranje • pravo na lokaut • pravo na mirno rešavanje KRS * Nasuprot kolektivnim pravima stoje kolektivne obaveze. Organi kojima se najčešće poverava nadležnost za rešavanje kolektivnih radnih sporova mirnim putem su „arbitraže“ odnosno arbitražna veća. Kao STRANE U KOLEKTIVNOM RADNOM SPORU pojavljuju se učesnici u zaključivanju kolektivnog ugovora. Upravni sud (rešavanje KRS u javnom sektoru) 3. tj nečinjenjem . odnosno do onemogućavanja zaposlenih ili dela zaposlenih (neštrajkača) da ostvaruju pravo na rad i pravo na zaradu. Pravne posledice mogu biti i nepovoljne za zaposlene. strana u sporu. • Ako se KRS rešava mirnim putem . Zaposleni koji nakon okončanja lokauta čekaju na normalizaciju procesa rada . po pravilu nemaju pravo na naknadu zarade zbog toga što je poslodavac krivicom zaposlenih koji su stupili u nezakoniti štrajk bio prinuđen da pribegne odbrambenom lokautu.

međutim u njihovom međusobnom odnosu može da se govori o postupku informisanja. moralni integritet. Smatra se da oni najviše zavise od: 1) autonomnosti pregovaračkih strana 2) spremnosti na kompromise 3) kompetentnosti i obučenosti predstavnika 4) jednakosti pregovaračkih pozicija Poznata je stvar da se kolektivni radni sporovi mogu rešavati na formalan i nefomalan način . Odnosi koji se u preduzeću uspostavljaju između saveta zaposlenih i poslodavca . Kompetencije saveta mogu biti veće ili manje. Mišljenja se obično daju u vezi sa kadrovskom politikom. Na sličan način se uspostavljaju odnosi i između TJ i sindikata.89) U slučajevima kolektivnog pregovaranja kada imamo samo dve partnerske strane. Kad sud donese odluku o isplatama zarada zaposlenima isplaćuje se i naknada isndikatu na ime članarine.itd Građanskopravne posledice se odražavaju i na sindikat tj. i umnogome je efikasniji način za rešavanje sporova. U suprotnom zaposleni mogu pokrenuti postupak pred sudom. niti pravo na raskid tog ugovora. Postupak se može pokrenuti i na zahtev inspekcije rada i na zahtev drugog državnog organa. a ne prema zaposlenima. Sistem kolektivnog pregovaranja gotovo u celosti funkcioniše na tom principu. Tu obično učestvuju tri lica tj..itd. tada se govori o „principu bipartizma“.. Upravnopravne posledice nezakonitog lokauta. 14 . ogledaju se u prekršajnoj odgovornosti poslodavca i odgovornih lica kod poslodavca zbog pribegavanja takvom lokautu. merama i aktivnostima koje se preuzima za ostvarenje ciljeva . Princip bipartizma nije samo prisutan kod kolektivnog poregovaranja i zaključenja kolektivnog ugovora. Za takav prekršaj poslodavcu sledi novčana kazna. faktorima koji utiču na ostvarene rezultate rada. Na taj način članovi saveta zaposlenih imaju priliku da prate aktivnosti menadžmenta organizacije. Za neformalan način je karakteristično to da se izbegava primena komplikovanih procedura i pravila. Zaposleni kojima je onemogućen rad imaju prava i na zaradu i na štetu izazvanu lokautom. pa je prema tome tu prisutan princip tripartizma. Oni imaju pravo i na naknadu zarade koju bi ostvarili da su radili . odnosno samo dva subjekta industrijskih odnosa . kao i između države ili TA ili LS i poslodavca i njihovih udruženja. jer je to u interesu i poslodavca i zaposlenih. zavisno od važeće regulative. lično dostojanstvo zaposlenog. 11. po prirodi stvari se zasnivaju na principu bipartizma. Za formalan način je karakteristična posebna procedura . nego i kod procesa rešavanja kolektivnih radnih sporova. U ovom slučaju . • O datom mišljenju poslodavac mora da vodi računa bez obzira što se ne smatra obavezujućim. i na neuplaćivanje sindikalne članarine tokom lokauta. Građanskopravne posledice nezakonitog lokauta treba posmatrati u odnosu na zaposlene kojima je privremeno onemogućen rad kod poslodavca i u odnosu na sindikat. O rezultatima poslovanja. Moraju da budu i neki miritelji. odnosno forma koja se mora poštovati od početka pa do kraja postupka. Veoma je važno da se mišljenje saveta uvaži u meri u kojooj je to moguće . Rezultati kolektivnih pregovora zavise od brojnih faktora . izbegava se uključivanje trećih lica. Takva šteta može biti materijalna i nematerijalna. Poslodavac koji pribegne nezakonitom lokautu nema pravo da suspenduje ugovor o radu.PRINCIP BIPARTIZMA (str. arbitri itd.Radnopravne posledice nezakonitog lokauta usmerene su prema poslodavcu .. Zaposlenima kojima je nezakonitim lokautom privremeno onemogućen rad ostaju u radnom odnosu s pravom da se nakon normalizovanja stanja kod poslodavca vrate na posao.. s obzirom da se kolektivni pregovori vode između predstavnika rada i predstavnika kapitala. Na principu bipartizma zasnivaju se i odnosi koji se uspostavljaju između poslodavca i saveta zaposlenih.. *Materijalna šteta se najčešće ispoljava u vidu izgubljene zarade *Nematerijalna šteta obuhvata duševnu patnju. postupku davanja mišljenja i postupku samoodlučivanja saveta • Obaveza poslodavca je da članove saveta detaljno i pravovremenoinformiše o pitanjima značajnim za tekuće poslovanje i razvojnu politiku preduzeća. Prekršajni postupak se pokreće na zahtev zaposlenih kojima je onemogućen rad ili na zahtev sindikata.

Država .pružanje pomoći za stambene potrebe radnika 7. jer socijalni partneri preuzimaju deo odgovornosti za njeno vođenje.Postoje određena pitanja gde poslodavac ne može sam da donese odluku zbog samog značaja tih pitanja za zaposlene. pregovori. Organizovanje kulturnog i zabavnog života u organizaciji 2. dijalog . • Obezbeđuje uravnoteženiji razvoj društva.POJAM I ZNAČAJ TRIPARTIZMA (str. U toj saradnji učestvuju tri strane: 1. • Obezbeđuje neophodna ravnoteža između ekonomskog razvoja i ciljeva socijalne pravde • stvaraju preduslovi za trajnije očuvanje socijalnog mira • stvaraju pretpostavke za izgrađivanje humanih i pravednih odnosa među ljudima. poslodavca i zaposlenih se ostvaruje na različitim nivoima: • Tripartitni odnosi na LOKALNOM nivou uspostavljaju se između organa LOKALNE samouprave.korišćenje godišnjih odmora u odmaralištima 13. Zahvaljujući tripartitnom dijalogu dolazi do usklađivanja različitih interesa između partnerskih strana. odnosno trostrukost. ostvaruju određenu saradnju. sportskih aktivnosti 3. kao samostalni subjekti. suština tripartizma i tripartitnih odnosa se bitnije ne menja. Org. Značaj tripartizma ogleda se u činjenici da se: • Uspešnije projektuju i ostvaruju ciljevi koji se žele postići (u oblasti ekonomske.99) Reč „tripartizam“ nastala je od reči tripartitan .103) Osnovna obeležja tripartizma su: 1) Tripartitni subjekti 2) Predmet tripartitne saradnje 3) Oblici tripartitne saradnje 4) Nivoi na kojima se tripartitna saradnja ostavruje SUBJEKTI tripartitnih odnosa su: 1. jaslica 6. odnosno na nivou LOKALNE samouprave. „tripartitni odnosi“. koja potiče od latinske reči „tripartitus“ koja u prevodu znači podelu na troju. Saradnja između države. podizanje nivoa opšteg obrazovanja 4. Predstavnici kapitala (poslodavci i njihova udruženja) 3. monetarne i poreske politike) • Državi pomaže da ne ostaje usamljena u vođenju politke u navedenim oblastima. 14. jedinice TA i LS 2.organizovanje ishrane zaposlenih 5. Predstavnici rada (zaposleni i njihove organizacije sindikata) Iako u nekim aranžmanima učestvuju i drugi subjekti . Tripartizam se vezuje za različite oblike saradnje i dijaloga imeđu države. poslodavci i radnici . aranžmani itd. 15 • . poslodavca i zaposlenih. socijalnog mira i uspešnog poslovanja. tripartizam označava svaki sistem radnih odnosa u kome država. reprezentativnih udruženja poslodavaca i reprezentativnih sindikata.OSNOVNA OBELEŽJA TRIPARTIZMA (str. što je osnovni preduslov za obezbeđivanje socijalne pravde. Očigledno je da je tripartizam neodvojiv od ekonomskih interesa preduzetnika. Predstavnici države (ili jedinica TA ili LS) 2. vrtića. Sindikat Tripartitne saradnje nema ukoliko u njoj ne učestvuju sve tri strane. Osim termina „tripartizam“ koristi se i „tripartitna saradnja“ . „tripartitne konsultacije“ . radnih odnosa . politike zapošljavanja. Udruženje poslodavaca 3. socijalne politike. To su pitanja u čijem rešavanju učestvuju i poslodavac i savet zaposlenih.Takvim pitanjima smatraju se: 1.organizovanih na LOKALNOM nivou. U suštini. razvojene. specifičnih interesa zaposlenih i ekonomskih interesa države.

obrazovanja i stručnog usavršavanja zaposlenih i slično.kao saradnja između javnih vlasti. • Tripartitni odnosi na MEĐUNARODNOM planu se ostvaruju posredstvom Međunarodne organizacije rada i posredstvom drugih međunarodnih institucija. udruženja poslodavaca i sindikata u oblasti ekonomske. pa se tripartitna saradnja vodi i u oblasti društvene sigurnosti . socijalne politike. zapošljavanja na nacionalnom. svojinske transformacije. PREDMET tripartitne saradnje . povodom zaključivanja. posredstvom tripart. su različiti oblici uređivanja odnosa i usklađivanje interesa između države. • Subjekti tripartitnih odnosa na GRANSKOM nivou su resorno ministarstvo. odnosno donošenja tripartitnih akata Konsultacije i pregovori se mogu odvijati: 1. povodom donošenja tripartitnih odluka NEFORMALNI oblici saradnje će zbog svoje prilagodljivosti i jednostavnosti uvek postojati i odolevati iskušenjima sa kojima će se suočavati. gransko udruženje poslodavaca i granski sindikat. reprezentativnih udruženja poslodavaca i reprezentativnih sindikata. monetarne politike.Tripartitni odnosi na nivou TERITORIJALNE AUTONOMIJE uspostavljaju se između organa TERITORIJALNE AUTONOMIJE. konsultacija i pregovora 2. putem prepiske javnih vlasti sa poslodavcima i zaposlenima 3. razvojna i socijalna politika podrazumeva: utvrđivanje zarada i drugih primanja zaposlenih. poljoprivrednih proizvođača. donošenje tripartitnih akata se odvija: 1. udruženja poslodavaca i sindikalnih organizacija na globalnom međunarodnom planu . FORMALNI oblici tripartitne saradnje najčešće se ostvaruju: 1. nacionalnih zajednica i slično. Najznačajniji oblici saradnje na tom nivou su: 16 • . Ekonomska . U savremenim IO se povećao broj pitanja.organizovanih na nivou jedinice TERITORIJALNE AUTONOMIJE. Predmet saradnje se uvek menja i on nije dat jednom za svagda. emigraciono populacione politike. Aranžmani trajnijeg karaktera imaju prednost u odnosu na aranžmane privremenog karaktera zbog toga što se njima obezbeđuje akumulacija iskustava i znanja. traženjem gledišta i namera javnih vlasti od strane poslodavačkih udruženja i sindikalnih organizacija 5. radnih odnosa. organizovanjem formalnih razgovora između javnih vlasti. aktivne politike zapošljavanja i samozapošljavanja. ekoloških pokreta. Putem ad hock izučavanja društvenih pojava Zaključivanje. institucionalni (formalni) oblici imaju prednost u odnosu na nefomalne i druge oblike tripartizma. Neformalne tripartitne konsultacije 2. Radni odnosi i zapošljavanje se odnose na: kolektivno pregovaranje. Povodom donošenja pravilnika o radu i drugih akata 3. podnošenjem stavova sindikalnih i poslodavačkih organizacija 6. Kod OBLIKA TRIPARTITNE SARADNJE. granskom ili međunarodnom planu. Pretresanjem određenih pitanja na sednicama 7. • Subjekti tripartitne saradnje na NACIONALNOM nivou su vlada . organizovanjem razgovora z aokruglim stolom 8. Povodom zaključivanja tripartitnih sporazuma i dogovora 2. Nefomalni kontakti između partnerskih strana TRIPARTITNA SARADNJA NA MEĐUNARODNOM PLANU može se dvojako posmatrati: .Kao saradnja između tripartitnih subjekata na međunarodnom regionalnom planu Veliku ulugu tu ima Međunarodna organizacija rada i njene aktivnosti. posredstvom stalnih i privremenih tripartitnih tela 2. poreske politike i socijalne zaštite. reprezentativno udruženje poslodavaca i reprezentativni sindikat osnovan za teritoriju države. penzionerskih asocijacija. razvojne. mirno rešavanje KRS. Osim navedenih subjekata u pojedinim tripartitnim aranžmanima učestvuju i predstavnici potrošača. upravljanja nacionalnim bankama itd. Dominira stav da postoje dva oblika neformalnih tripartitnih aranžmana: 1. politike nacionalnog budžeta. poslodavaca i sindikata 4.

Francusku. Drugim rečima. Delimični lokaut se smatra zakonitim ako se pojavljuje kao protivmera nezakonitom štrajku . Englesku. Nezakonitim lokautom smatra se i „odbrambeni lokaut“ koji se pojavljuje kao protivmera zakonitom štrajku. na međunarodnom nivou 4. a ne u interesu primarnog poslodavca. tj . LOKAUT SOLIDARNOSTI razlikuje se od ostalih vrsta lokauta po tome što se njime nastoje zaštiti prava i interesi drugog poslodavca. Zakonit i nezakonit 2. zakonit je samo odbrambeni lokaut. da je usmeren protiv zaposlenih ili sindikata 2. ODBRAMBENI LOKAUT organizuje se u vreme štrajka u kojem ne učestvuju svi zaposleni kod poslodavca. granski. lokaut suprotan obavezi očuvanja soc. na granskom nivou 3.VRSTE LOKAUTA (str. RETORZIONI LOKAUT je takav lokaut gde poslodavac. Interese države u tim aranžmanima po pravilu. njegovim učesnicima ili delu učesnika ne dopušta povratak na rad. a neretko i da bi izbegli troškove neracionalnog i neisplativog rada sa neštrajkačima. PREVENTIVNI LOKAUT smatra se izuzetkom od pravila po kojem se njemu pristupa tek po otpočinjanju štrajka. Protivmera nezakonitom štrajku u kojem neučestvuju svi zaposleni kod poslodavca. DELIMIČNI LOKAUT je privremeno zatvaranje dela preduzeća . da se izbegne neisplativ rad sa radnicima neštrajkačima 3. Lokaut solidarnosti. a nezakonit ako je usmeren protiv zakonitog štrajka. neophodno je da se ispune sledeći uslovi: 1. delimičan. kako bi se na zaposlene izvršio pritisak da odustanu od svojih zahteva . Preventivni. da je odbrambenog karaktera. Španiju . na saveznom nivoi i nivou država članica TRIPARTITNA SARADNJA NA GRANSKOM NIVOU je karakteristična za Italiju. da mu se pribegava povodom rešavanja interesnog spora. na nacionalnom nivou 2. · Razlikovanje zakonitog i nezakonitog lokauta veoma je važno . 17 . 113.412) 1. U neinstitucionalnim oblicima tripartizma mogu se uspostavljati razni vidovi međusektorske saradnje. na nivou poslodavca. Retorzioni se smatra nezakonitim sredstvima radne borbe. generalni 3.mira ZAKONIT LOKAUT je onaj koji je u skladu sa važećim propisima i pojavljuje se kao protiv mera NEzakonitom štrajku u kojem ne učestvuju svi zaposleni kod poslodavca. a poslodavac oslobodio obaveze da u uslovima neisplativog rada neštrajkačima isplaćuje pun iznos. Urugvaja i Paragvaja • Organizacija Afričkog jedinstva TRIPARTITNA SARADNJA NA NACIONALNOM PLANU uspostavlja se: 1. tj onemogućavanja rada delu zaposlenih koji se nisu pridružili štrajkačima . GENERALNI LOKAUT kao i LOKAUT NA NIVOU TA i LS više su teorijske nego praktične kategorije. Reč je o lokautu kojem se pribegava u interesu jednog ili više sekundarnih poslodavaca . a ne poslodavca koji se za lokaut opredelio. U praksi gorovo da i ne postoje. pod uslovom da njime nisu obuhvaćeni zaposleni u delovima koji su nastavili sa radom. NEZAKONITIM LOKAUTOM smatra se lokaut koji nije odbrambenog karaktera tj. na nivou jedinice LS 6. Takvi su preventivni i retorzioni. Holandiju i druge evropske zemlje. Poslodavci se opredeljuju za ovaj lokaut da bi parirali akcijama štrajkača . Lokaut koji nije usmere protiv nezakonitog štrajka. Da bi lokaut bio zakonit .• EU • Tržište unije Argentine. odbrambeni i retorzioni lokaut 4. reprezentuju predstavnici resornih ministarstava. Brazila. zbog pravnih posledica lokauta GRANSKI. nakon okončanja štrajka. na nivou jedinice TA 5. Poslodavac se opredeljuje za preventivni lokaut u nameri da zaposlene primora da odustanu od stupanja u štrajk. a ne pravnog KRS 4. Odbarmbeni lokaut je zakonit ako je usmeren protiv nezakonitog štrajka.

Pod drugim kolektivnim ugovorima . socijalnojh sigurnosti i slično. međunarodne zločine. njihove izmene i dopune mogu se objavljivati u drugim glasilima. misli se na „kolektivne ugovore koji se zaključuju kod poslodavca“. kako bi se znalo u svakom trenutku da li određeni KU registrovan . Ustavom Republike Srbije je utvrđeno: 1.Srbije. raste i njegova pozicija u odnosu na unutrašnje pravo. Objavljivanje KU u našoj zemlji vrši se u „službenom glasniku Republike Srbije“. Ovaj lokaut je nezakonit. na oglasnim tablama poslodavaca. da zakoni i drugi opšti akti doneti u R. Da potrvrđeni međunarodni ugovori ne smeju biti u suprotnosti sa ustavom R. da se potvrđeni međunarodni ugovori i pravila međuanrodnog prava smatraju delom pravnog poretka R. 2.72) S obzirom na to da značaj međunarodnog prava iz godine u godinu raste . Registracija se vrši kod ministarstva nadležnog za rad. norme i smernice o uslovima rada i zaposlenja. Prema zakonu o radu objavljuju se: 1. Univerzalnost je jedna od osnovnih obeležja međunarodnih radnih standarda . „klauzula fleksibilnosti“. Zbog svega toga nameće se zaključak da norme unutrašnjeg prava ne bi trebalo da budu u suprotnosti sa normama međunarodnog prava. odnosno dopunama. naročito u vezi sa ljudskim pravima i slobodama.LOKAUT SUPROTAN OBAVEZI OČUVANJA SOCIJALNOG MIRA podrazumeva pribegavanju lokautu na način koji je suprotan obavezi očuvanja socijalnog mira. To ministarstvo je dužno da o registrovanim kolektivnim ugovorima i njihovim izmenama . u listovima koje izdaju poslodavci. Da bi se normama međunarodnog prava obezbedila veća obaveznost pribegava se ratifikaciji . Poseban kolektivni ugovor 3. odnosno potvrđivanju Afirmaciji međunarodnog prava i međuanrodnih izvora prava umnogome doprinosi „Međunarodna organizacija rada“. terorizam i sl. kojima se državiomogućava da preuzme onoliko obaveza koliko može da izvrši. Međunarodnim radnim standardima smatraju se načela . Takodje . koja je propisana kolektivnim ugovorom ili drugim aktom.REGISTRACIJA I OBJAVLJIVANJE KOLEKTIVNIH UGOVORA (str. ekonomskim i socijalnim pravima. ne samo na nacionalnom planu nego i na internacionalnom planu. Obavezi registracije podležu: 1.Srbiji vrši se kod ministarstva nadležnog za rad. Poseban kolektivni ugovor 3. osim ukoliko partnerske strane drugačije odluče. Uvažavajući razlike u pogledu stepena ekonomske razvijenosti između zemalja i regiona dopušteno je korišćenje i tzv. preko interneta i na drugi način. 57. vodi urednu evidenciju. Izmene i dopune opšteg i kolektivnog ugovora Ragistraciji podležu svi kolektivni ugovori osim kolektivnog ugovora zaključenog kod poslodavca. Za osvarivanje svojih ciljeva MOR koristi različite metode od koji su najpoznatiji „Međunarodni radni standardi“. da li je menjan ili dopunjavan i na koje vreme zaključen i sl. Opšti kolektivni ugovor 2. zaštitu čovekove sredine. Izmene i dopune opšteg i posebnog kolektivnog ugovora Bliža pravila o načinu objavljivanja drugih kolektivnih ugovora i njihovih izmena i dopuna utvrđuju se sa tim kolektivnim ugovorima.Srbije 3.Srbiji ne smeju biti u suprotnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava. obaveza registracije se ne dovodi u pitanje za kolektivne ugovore koji se zaključuju na višim nivoima kolektivnog pregovaranja Bliža pravila o sadržini i postupku registracije kolektivnih ugovora propisuju ministar nadležan za rad. 7.MEĐUSOBNI ODNOS DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH IZVORA PRAVA IO (str. Ti ugovori. a ogleda se u opštoj primenjivosti utvrđenih standarda. 18 .281) Registracija kolektivnih ugovora u R. a poslodavac snosi odgovornost za pričinjenu štetu. Opšti kolektivni ugovor 2. Ta obaveza se ne propisuje uvek već proizilazi iz zakona ili kolektivnog ugovora gde se insistira na uzdržavanju od upotrebe radikalnih sredstava radne borbe pre pokušaja mirnog rešavanja spornih pitanja.

primenjuju se pravila: 1. Ako KU niže pravne snage sadrži odredbe kojim se zaposlenom obezbeđuju manja prava ili nepovoljniji uslovi rada od prava i uslova utvrđenih KU više pravne snage .Ako ugovor o radu sadrži odredbe kojem se zaposlenom obezbeđuju manja prava nego u KU. PRAVA miritelja i arbitara su: 1. Da postupaju savesno. Da postupaju nepristrasno 2. Pravo na nagradu za rad jer nisu stalno zaposleni u Agnciji za mirno rešavanje radnih sporova 2. Za kolektivni ugovor i ugovor o radu se primenjuju sledeća pravila: 1. Pravo na neplaćeno odsustvo sa posla dok se vodi postupak mirnog rešavanja radnog spora.357) DUŽNOSTI miritelja i arbitara su: 1.Ugovor o radu ne može da sadrži odredbe kojima se zaposlenom obezbeđuju manja prava od uslova u KU.Srbije utvrđeno je: 1. KOLEKTIVNOG UGOVORA I PRAVILNIKA O RADU zasniva se na „principu hijerarhije“ i principu „povoljnosti za zaposlene“. Aktom niže pravne snage se mogu utvrđivati veća prava. odluke i svi drugi opšti akti AP i jedinica LS moraju biti saglasni zakonu. sindikata. Kolektivnim ugovorom niže pravne snage mogu da se utvrde veća prava i bolji uslovi od uslova utvrđenih KU više pravne snage 3. sa ustavom i zakonom • pravilnik o radu. MEĐUSOBNI ODNOS USTAVA. Pravo na naknadu troškova nastalih učešćem u rešavanju radnih sporova (1. Veoma je važno da poslodavci obezbede to odsustvo kad god zatreba. 3. ZAKONA.SUBJEKTI INDUSTRIJSKIH ODNOSA NA STRANI DRŽAVE. 35. Da statuti. MEĐUSOBNI ODNOS KOLEKTIVNOG UGOVORA . Ova sredstva se obezbeđuju iz budžeta R. Sa stanovišta utvrđivanja minimalnih uslova rada i zaposlenja 5. Srbije 3. primenjuju se odgovarajuće odredbe više pravne snage. opšti akti organizacija .MEĐUNARODNI ODNOS DOMAĆIH IZVORA PRAVA INDUSTRIJSKIH ODNOSA (str. Kolektivni ugovor niže pravne snage ne može da sadrži odredbe kojim se zaposlenom obezbeđuju manja prava od kolektivnog ugovora više pravne snage 2. To znači . MEĐUSOBNI ODNOS KOLEKTIVNIH UGOVORA. PRAVILNIKA O RADU i UGOVORA O RADU. da : • zakon ne može biti u suprotnosi sa ustavom • kolektivni ugovor . toku i okončanju postupka mirnog rešavanja spornih pitanja između poslodavaca i zaposlenih. političkih stranaka.Odredbe ugovora o radu gde se radnicima propisuju manja prava nego što su u KU. da bi evidencija pila ažurirana. TA i LS (str.DUŽNOSTI I PRAVA MIRITELJA I ARBITARA (str.8. potpuna i dostupna zainteresovanim subjektima. Da svi podzakonski akti R. 2. Sa normativnog stanovišta 2. 19 .. 3. primenjuje se KU 4.187) Njihova uloga . Saglasno principu hijerarhije pravni akt niže pravne snage mora biti u saglasnosti sa pravnim aktom više pravne snage. opšti akti organizacija kojima su poverena . 2. sa ustavom.75) Ustavom R.Srbije.LS moraju biti saglasni njihovim statutima. posmatrana iz ugla IO. Sa poslodavačkog stanovišta 4. Da agenciju redovno obaveštavaju o pokretanju. aktuelan je iz više razloga: 1.2). Da se stalno obrazuju i stručno usavršavaju (aktivna uloga Agencije) 4. ništavne su. Da svi opšti akti AP i Jed. Sa aspekta mirnog rešavanja KRS Država i njeni organi 73. Sa aspekta zapošljavanja 3. Međusobni odnos kolektivnih ugovora utvrđuje se zakonom ili najvišem (nacionalnom) KU. odgovorno i profesionalno 3. zakonom i kolektivnim ugovorom Princip povoljnosti za radnike podrazumeva da se aktom niže pravne snage ne mogu utvrđivati manja prava i nepovoljniji uslovi rada od prava i uslova utvrđenim aktom više pravne snage. udruženja građana i kolektivni ugovori moraju biti saglasni zakonu.Ugovorom o radu mogu da se utvrde veća prava nego što su u KU.

Uz zahtev se podnose i dokazi o ispunjavanju uslova reprezentnosti: 1. Taj zahtev sadrži dokaze o ispunjenju uslova reprezenativnosti i izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje sindikata o broju članova.. u skladu sa zakonom. Može da traži od odbora da preispita svoj predlog o reprezentativnosti sindikata. O zahtevu se odlučuje rešenjem koje se donosi u skladu sa utvrđenim činjenicama. udruženja poslodavaca. TA . ***KOD POSLODAVCA*** POSTUPAK SE POKREĆE na zahtev sindikata čija se reprezentativnost utvrđuje. Protiv rešenja kojeg donese ministar se može voditi upravni spor.143) Utvrđivanje reprezentativnosti sindikata odvija se na način i po postupku koji je utvrđen „Zakonom o radu“.. reprezentativnih sindikata i rep. zahtev se smatra urednim.. SPOROVI KOJI NASTAJU NA INTERNACIONALNOM GLOBALNOM NIVOU su sporovi koji se vode povodom povrede i ugrožavanja kolektivnih prava i interesa na širem međunarodnom planu . AP. u skladu sa zakonom 2. Rešenje o reprezentativnosti sindikata za određenu GRANU. ako sindikat kod poslodavca smatra da mu reprezentativnost nije utvrđena na zakonit Način. ***ZA R:SRBIJU. Ministar nadležan za rad odlučuje o reprezentativnosti sindikata kod poslodavca samo u slučaju: 1. odnosno da nije utvrđena na pravi način. u skladu sa propisima 3. sastavljeno od po 3 predstavnika vlade Srbije.. grupa . dokazi o ispunjavanju uslova u pogledu potrebnog broja članova. . sindikat se može obratiti „Odboru za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca“ za zahtevom. da reprezentativnost sindikata kod poslodavca nije utvrđena u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva 2.. na predlog ministra imenuje vlada. 20 . Ukoliko se ne donese takvo rešenje u roku od 15 dana ili ukoliko sindikat smatra da je donešeno na nezakonit način . LS . dokazi da je u sindikat učlanjeno najmanje 15% zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih kod poslodavca Poslodavac je dužan da u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva odluči o zahtevu. Članovi odbora se imenuju na period od 4 godien. Rešenje koje ministar donese nemora da bude pozitivno. Pored toga se podnosi i dokaz da mu poslodavac nije u propisanom roku utvrdio reprezentativnost. Ponekad se umesto rešenja donosi zaključak i to u slučajevima: a) ako je sindikat kod poslodavca podneo zahtev odboru a prethodno se nije obratio poslodavcu b) ako je sindikat kod poslodavca podneo zahtev odboru a da nije sačekao 15 dana u kojem je poslodavac dužan da se izjasni c) ako podnosilac zahteva u roku od 15 dana ne otkloni nedostatke u vezi sa dokazima o ispunjenju uslova reprezentnosti. Poslodavac je dužan da dostavi taj podatak... LS se objavljuje u službenom glasniku Republike Srbije. Na osnovu svega toga poslodavac odlučuje o zahtevu za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca donošenjem rešenja.24. Ako podnosilac zahteva u označenom roku otkloni nedostatke na koje je ukazano. 64. Odbor proverava i da li su svi podaci dostavljeni i da li su u skladu sa zakonom. a vode se između sindikata i udruženja poslodavaca organizovanih na međunarodnom globalnom planu. Ukoliko nisu .POSTUPAK UTVRĐIVANJA REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA (str. Predstavnika vlade. Utvrđivanje reprezentativnosti sindikata u nadležnosti je poslodavca (za utvrđivanje sindikata kod poslodavca) ili ministra za rad (sindikat za teritoriju Srbije. GRUPU. sindikat je u obavezi da ta dokumenta dostavi u roku od 15 dana od kad je to Odbor zatražio.. podgrupa ili delatnost. a predstavnike sindikata i UP imenuje članovi socijalno ekonomskog saveta izabrani od RS i RUP.. Odbor za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca je tripartitno telo .. DELATNOST*** Reprezentativnost ovih sindikata utvrđuje ministar nadležan za rad na predlog odbora. PODGRUPU. TA .. Broj zaposlenih kod poslodavca utvrđuje se na osnovu evidencije koju vodi poslodavac. LS i grana.PODELA KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA PREMA NIVOU NA KOJEM NASTAJU (str.322) 1. Obično se rešavaju mirno i značajan doprinos ima MOR. dokaz o upisu sindikata u registar. Ministar nije u obavezi da uvek postupi po preporuci Odbora. GRANU .

Kolektivna prava zaposlenih su: • pravo na sindikalno organizovanje i delovanje 21 .. Ključna razlika je u stranama u sporu (odnose se na teritoriju LS) i delimično u predmetu spora ( nezadovoljstvo zaposlenih i njihovih organizacija.odgovornost za štetu snosi organizator . GRAĐANSKOPRAVNE POSLEDICE ŠTRAJKA (str. pa se poslodavca mora zadovoljiti delimičnim izmirenjem ZAPOSLENIM NEŠTRAJKAČIMA se može naneti šteta ukoliko se formira štrajkačka Straža i na taj način im se onemogući da da ostvare pravo na zaradu Tu štetu nadoknađuje organizator štrajka . jer kolektivne obaveze proističu iz kolektivnog prava. npr. u izuzetnom slučaju – učesnici štrajka . TREĆA LICA su poslovni partneri poslodavca. GRUPE. poslodavaca i udruženja) 7. Npr. u odnosu na zaposlene neštrajkače i u odnosu na treća lica.. Organizator obično nije u stanju da izmiri svu neimovinsku štetu . 104. koji će da proceni visinu te štete. SPOROVI KOJ NASTAJU NA NIVOU GRANE.209) Kolektivna prava i obaveze utvrđuju se zakonom. AKO JE ŠTRAJK ZAKONIT • poslodavac nema pravo na nadoknadu štete • ne odgovara za štetu pričinjenu radnicima neštrajkačima. korisnici poslodavčevih usluga i drugi subjekti. ili putem ekonomskog i drugog pritiska. duševne patnje. • „fondovi solidarnosti“ su fin. EU). IMOVINSKA šteta se sastoji od stvarne štete i izgubljene dobiti NEIMOVINSKA ili MORALNA je pretrpljeni strah. i koja se koriste u najtežim situacijama i koriste se i za nadoknadu štete bilo poslodavcima. 5. • za štetu pričinjenu trećim licima odgovara poslodavac.SPOROVI NA NIVOU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE umnogome podsećaju na sporove koji nastaju na nivou TA.SPOROVI KOJI NASTAJU NA NIVOU JEDINICA TA su sporovi koji se vode između učesnika u zaključivanju posebnog kolektivnog ugovora.sredstva koja prikupljaju udruženja poslodavaca . Obično nastaju u delatnostima od opšteg interesima i rešavaju se mirnim putem .402) Štrajk po pravilu dovodi do nastanka štete. radnicima. između poslodavca i većine zaposlenih i poslodavca i saveta zaposlenih. Ta šteta može da bude imovinske i neimovinske prirode. povreda časti i ugleda. Građanskopravne posledice štrajka se mogu posmatrati u odnosu na poslodavca . izuzetno učesnici. saglasno principu objektivne odgovornosti. PODGRUPE ILI DELATNOSTI su sprovi koji se vode između učesnika u zaključivanju posebnog kolektivnog ugovora za GGPD.KOLEKTIVNA PRAVA I KOLEKTIVNE OBAVEZE (str. Naspram kolektivnih prava stoje kolektivne obaveze. Pošto je tu štetu teško utvrditi sud je prinuđen da angažuje veštaka. 3. SPOROVI KOJI NASTAJU NA MEĐUNARODNOM REGIONALNOM PLANU jesu sporovi koji se povodom povrede ili ugrožavanja kolektivnih prava i interesa na međunarodnom regionalnom planu vode između sindikata i udruženja poslodavaca koji deluju na područiju regije (dve ili više zemalja .SPOROVI KOJINASTAJU NA NIVOU POSLODAVCA su oni koji se vode između učesnika u zaključivanju kolektivnog ugovora kod poslodavca . podzakonskim aktom i kolektivnim ugovorom.poslodavac ima pravo na naknadu štete . 37. i trećim licima AKO JE ŠTRAJK NEZAKONIT . 6. Iz ovog proizilazi da postoje kolektivna prava zaposlenih i poslodavaca.POSLODAVAC ima pravo na nadoknadu imovinske i neimovinske štete.2. ministarstvo i drugi državni organi. SPOROVI KOJI NASTAJU NA NACIONALNOM NIVOU U njima učestvuju sledeće strane u sporu: • učesnici u zaključivanju opšteg kolektivnog ugovora • država (vlada ili ministrastvo) i sindikat (jedan ili više) • država (vlada ili ministarstvo) i udruženje poslodavaca (jedno ili više) • država (vlada ili ministarstvo) i sindikat i udruženje poslodavaca (jedno ili više) 4. U njima mmože učestvovati i vlada.pred sudom. poslovnim partnerima poslodavca i drugim eventualnim subjektima.. U tim sporovimma učestvuju i jedinice TA. Pravo zaposlenih na sindikalno organizovanje podrazumeva obavezu poslodavca da svojim aktivnostima ne ometaju ostvarivanje tog prava.

***Autonomija sindikata u odnosu na POSLODAVCE i njihova udruženja 22 • • • • • • . finansijskom i funkcionalnom smislu. Poslednjih godina javlja se tendencija „Ideologizacije sindikata“ tj. ***Autonomija sindikata i poslodavaca u odnosu na POLITIČKE STRANKE i druge subjekte I ova autonimja se izražava u organizacionom . • samostalno osnivanje sindikalnih i poslodavcčkih finansijskih fondova. 3. Autonomija u organizacionom smislu podrazumeva: 1. Sindikalne i poslodavačke organizacije treba samostalno da odlučuju kako će ostvariti svoje funkcije i štititi svoje interese i interese svog članstva. koaliciji ili ideologiji 2. nevladne organizacije. jer se sindikati vrlo često suočavaju sa nedostatkom finansijskih sredstava .PRINCIP AUTONOMNOSTI (str. Kolektivna prava poslodavaca: • pravo na poslodavačko udruživanje i delovanje • pravo na kolektivno pregovaranje • pravo na lokaut • pravo na mirno rešavanje kolektivnih radnih sporova 10. zato što imaju visok procenat istog članstva.njihovu finansijsku nezavisnost i materijalnu obezbeđenost u odnosu na političke partije..da pojedini sindikati i njihovo članstvo gaje određene simpatije prema političkim partijama. da se između sindikata i političke partije uspostavi visok stepen saradnje.81) Ovaj princip je jedan od najvažnijih principa IO. Vraćanje sindikata izvornim ciljevima borbe za radnička prava i sve manje mešanje sa poolitikom i političkim partijama. ni verske zajednice. U ta pitanja ne može niko da im se meša: Ni država.pravo na kolektivno pregovaranje pravo na participaciju pravo na mirno rešavanje kolektivnih radnih sporova pravo na štrajk pravo na konsultovanje pravo na informisanje • pravo na izražavanje stavova o bitnim pitanjima u oblasti rada. Pošto se autonomnost države u odnosu na poslodavce i sindikat ne dovodi u pitanje treba još da se sagleda: 1) autonomija sindikata i poslodavaca u odnosu na državu 2) autonomija sindikata i poslodavaca u odnosu na političke stranke i druge subjekte 3) autonomija sindikata u odnosu na poslodavce ***Autonomija sindikata i posldavaca u odnosu na DRŽAVU se ogleda u organizacionom. Pod autonomijom sindikata u funkcionalnom smislu podrazumeva se samostalnost u njihovom delovanju i funkcionisanju. bez dovođenja u pitanje autonomije u odnosu na njih. da sindikat bude potpuno podređen određenoj političkoj partiji. Autonomija u funkcionalnom smislu pretpostavlja mogućnost socijalnih partnera da nezavisno od volje i mogućih uticaja političkih partija. verske zajednice. instrumente i metode svoga delovanja i funkcionisanja Između sindikata i političkih partija mogu da se uspostave sledeći odnosi: 1. samostalno opredeljuju pravce .samostalnost u vođenju kadrovske politike i imenovanju rukovodećih ljudi u njihovim organima i telima 3.samostalnost u oblikovanju njihove organizacione strukture i njihovih organa i tela 2. Bez autonomnosti sindikata i udruženja poslodavaca nema ni pravog socijalnog partnerstva niti uspešne tripartitne saradnje. • samostalnost u izboru njihovih organa i rukovodstva. zbog čega neretko pristaje na finansijsku pomoć države ili poslodavca i na taj način podređuje svoju poziciju.. Autonomija u finansijskom smislu je vrlo bitna. finansijskom i funkcionalnom smislu.. Autonomija u organizacionom smislu podrazumeva: • samostalnost u oblikovanju njihove organizacione strukture . ni političke partije.

Za uspešno odvijanje pregovora zainteresovana je i država.233) Kolektivna prava poslodavaca su: 1) pravo na poslodavačko udruživanje i delovanje 2) pravo na kolektivno pregovaranje 3) pravo na lokaut 4) pravo na mirno rešavanje kolektivnih radnih sporova PRAVO NA UDRUŽIVANJE . bil pojedinačno. MIRITELJA . Ako predlog sadrži minimum neophodnih podataka (predmet spora. Veza između stepena sindikalizacije i IO (str. da li je saglasna da se spor rešava mirnim putem. pogona. PRAVO NA MIRNO REŠAVANJE KRS Mirno rešavanje KRS je i u interesu poslodavaca i u interesu zaposlenih. fabrike. 41. Obaveza učešća u pregovorima ne podrazumeva i obavezu zaključivanja kolektivnog ugovora. a odnose se na delatnosti od opšteg interesa ili na delatnosti u kojima bi prekid rada mogao da ugrozi život i zdravlje ljudi ili da nanese štetu većih razmera. određuje ga direktor agencije. Lokautu se pribegava i zbog neiplativog rada sa radnicima neštrajkačima. onda se spor ne može voditi jer je u suprotnosti sa načelom dobrovoljnosti. 79. Ako strane u sporu sporazumno ne odrede miritelja . Opšteprihvaćeno pravilo je da je lokaut zakonit ako se pojavljuje kao odgovor na nezakonit štrajk. Nastoji se da se što više pojednostavi tj.151) 23 . službe ili drugog organizacionog dela preduzeća. u roku od 3 dana. sporazumno određuju strane u sporu. Iz prava na kolektivno pregovaranje proističe i obaveza poslodavaca da učestvuju u pregovorima. Sindikat koji nije autonoman u odnosu na poslodavca . tj iz budžeta R. Ako predlog podnese jedna strana . bilo zajednički . Mirno rešavanje KRS se temenji na načlu dobrovoljnosti . koja svojom regulativom doprinosi nesmetanom odvijanju pregovaračkog procesa. ona je u nadležnosti ministra za rad. agencija je dužna da ga zajedno sa pratećom dokumentacijom dostavi drugoj strani u sporu sa molbom da se izjasni. tj. kako bi se nastali spor rešio u korist poslodavca. Predlog za pokretanje postupka podnose strane u sporu . Miritelj se bira iz imenika koji se vodi u republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova. radnje . Može se zaključiti samo uz saglasnost strana. finansijskom i funkcionalnom smislu. mada postoje slučajaevi kada se odstupa od tog načela. 27. međutim troškove uključivanja miritelja snosi republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova .Poslodavci se udružuju da bi uspešnije štitili svoja prava i interese. POSTUPAK MIRNOG REŠAVANJA KRS (str. poslodavac ima pravo da sam izabere u koje udruženje će se učlaniti i da li će se uopšte učlaniti .373) Postupak se pokreće PREDLOGOM koji se upućuje AGENCIJI . kako u odnosu na zaposlene.Srbije. zaduženog za pružanje pomoći stranama u KRS. Svaka strana u postupku snosi svoje TROŠKOVE POSTUPKA. da bi se na zaposlene izvršio ekonomski i drugi pritisak. strane u sporu) po njemu se može postupati. Takva obaveza se utvrđuje zakonom. povodom KRS. Ako se druga strana ne saglasi . Što se tiče opštenja između učesnika u postupku.Ova autonomija se izražava u organizacionom. PRAVO NA LOKAUT Ostvarivanje tog prava dovodi do privremenog zatvaranja preduzeća . da nema komlikovnih pravila. odnosno koji je pod kontrolom poslodavca često se naziva „žuti sindikat“. tako u odnosu na državu PRAVO NA KOLEKTIVNO PREGOVARANJE Kolektivno pregovaranje ne odviaj se samo u interesu zaposlenih već i u interesu poslodavaca.zasniva se na principu dobrovoljnosti .KOLEKTIVNA PRAVA POSLODAVACA (str.

To su „službe za mirenje i posredovanje“ . adekvatnost radnog. zaštita prava i interesa u velikoj meri zavise od stepena sindikalizacije. Drugi odgovarajući državni organi 4. Kulturne navike 12.Ostavrivanje sindikalnih prava i sloboda .danas manje od 40% *** FRANCUSKA i SAD Danas oko 10% zaposlenih su članovi sindikata ***AUSTRALIJA -1921 godine . sindikat uspešnije funkcioniše i efikasnije štiti prava i interese svoga članstva. INSTITUCIJE za rešavanje sporova između poslodavca i zaposlenih su: 1. privrednog i socijalnog zakonodavstva 6. 50% (stroge mere recesije) . skandinavske zemlje).INSTITUCIJE ZA REŠAVANJE KRS (str. Sudski organi 3. Njihov položaj i uloga je uređena zakonom.1985 godine. stepen razvijenosti industrijskih odnosa 3. ekonomski . U zemljama u kojima je procenat sindikalnog članstva visok socijalno partnerstvo dobro funkcioniše (npr. Obrazovni nivo zaposlenih RAZLOZI SMANJENJA ČLANSTVA: 1. Naučni razvoj 10. PROCENAT sindikalno organizovanih radnika zavisi od sledećih faktora: 1. Osim njih u rešavanju sporova između poslodavca i zaposlenih učestvuju idržavni organi. socijalnih prilika u društvu. 24 . DANSKA 75%. Nova visokostručna zanimanja 11. Povećanje broja zaposlenih žena (manje se interesuju za sindikat) 4. Nadležni organi teritorijalne autonomije 5. Povećan broj zaposlenih u uslužnim i neproizvodnim delatnostima 9. Stepen sindikalizacije se stalno menja zavisno od društvenih. Stopa nezaposlenosti 7. 65% . „službe za mirno rešavanje radnih sporova“ . najrasprostranjenije i najkompetentnije institucije za rešavanje sporova između poslodavca i zaposlenih. odnosno broja i procenta zaposlenih učlanjenih u sindikat. Manji udeo manuelnih radnika 3.danas oko 50% ŠVEDSKA 85% .1979 godine. Povećan broj žena i intelektualaca 8. stanje ekonomske i socijalne politike 2.SPECIJALIZOVANE INSTITUCIJE se organizuju kao javne službe ili kao privatne službe za rešavanje KRS. odnosno službe za mirenje posredovanje i arbitražu 2.Udeo neproizvodnih radnika u ukupnom broju radnika 5. BELGIJA 53% 66.333) U većini zemalja osnovane su institucije za mirenje posredovanje i arbitražu. Institucije specijalizovane za rešavanje radnih sporova. Fleksibilno radno vreme *** VELIKA BRITANIJA . Nadležni organi lokalne samouprave 1.Smanjena potreba za radničkom solidarnošću 2. 59% zaposlenih su bili članovi sindikata . Ako je stepen sindikalizacije visok . stanje socijalnog partnerstva 4. 50% -1953 godine . U nekim zemljama postoje i kombinovani modeli JAVNE institucije su najznačajnije . organizovanost i opredeljenost sindikata 5.Globalizacija 6.

UPRAVNI SUD . posredovanje i arbitražu“ .339) SUDKSI ORGANI rešavaju pravne kolektivne radne sporove. Stalne institucije se osnivaju pre nego li nastane ikakav spor između strana . Pojavom radnih sudova . One se osnivaju po nastanku spornih pitanja najčešće posebnim sporazumom strana u sporu.SUDKSI ORGANI rešavaju pravne kolektivne radne sporove. USTAVNI SU 25 . Rešavanje KRS rešavaju: . okružnim i vrhovnom sudu Srbije. Privremene institucije nastaju ad hoc za rešavanje KRS po potrebi. složenosti problema. mogu učestvovati i nosioci određenih funkcija.RADNI SUD (specijalizovan za rešavanje individualnih i kolektivnih radnih sporova) .neposredno USTAVNI SUD RADNI SUD je specijalizovan za rešavanje individualnih i kolektivnih radnih sporova.„službe za mirenje. 67. uglavnom neprofesinaolnog tipa pojavili su se u 19 veku. izuzetno interesne KRS. Ti funkcioneri imaju određena ovlašćenja a njihova karakteristika je: .UPRAVNI SUD (nadležni za rešavanje radnih sporova nastalih u državnim organima.RADNI SUD . organizacijama i službama) . Prvi oblici radnog sudstva . Za upravni sud se vezuje rešavanje individualni radni sporovi.SUD OPŠTE NADLEŽNOSTI .SUD OPŠTE NADLEŽNOSTI . U opštinskim i okružnim sudovima konstituisana su posebna veća za radne sporove. odnosno njihov postupak je postao jednostavniji. Rešavanje KRS rešavaju: . U njima najčešće postoje posebna veća. na osnovu posebnog sporazuma ili odredaba iz kolektivnog ugovora. Mogu biti stalne ili privremene. Rešavanje radnih sporova prepušteno je opštinskim. organizacijama i službama. postupak rešavanja IRS i KRS . SUD OPŠTE NADLEŽNOSTI Rešavanje kolektivnih radnih prava i interesa vrše i sudovi opšte nadležnosti tj. Imaju određene prednosti u odnosu na stalne zbog mogućnosti da se prilagodi prirodi. Pored njih u rešavanju spornih pitanja . Javne institucije karakteriše i stalnost delovanja . organima teritorijalne autonomije i organima lokalne samouprave zavisno od nivoa na kome je spor nastao.neposredno USTAVNI SUD 3.NADLEŽNOST SUDSKIH ORGANA U REŠAVANJU KRS (str. kojim uspevaju da preventivno utiču na smanjenje kolektivnih radnih sporova. izuzetno interesne KRS. efikasniji i ekonomičniji. od slučaja do slučaja. UPRAVNI SUD Upravni sudovi nadležni su za rešavanje radnih sporova nastalih u državnim organima. po pravilu reč je o pojedinim državnim organima .svode se na insistiranje kod drugih organa da ubrzaju postupak . U pojedinim zemljama postoji više vrsta radnih sudova (u Japanu tri vrste). One nastaju po pravilu u privatnom sektoru i fanansiraju ih strane u sporu tj osnivači. svremena na vreme. odeljenja i druge organizacione jedinice u kojima rade sudije za rešavanje RS. Privremen inst. odnosno strane u sporu.da se preuzimaju u cilju zaštite javnog interesa. PRIVATNE institucije osnivaju učesnici u zaključivanju KRS. dok se rešavanje KRS obavlja u skladu sa pravilima posebnog pravnog režima. U postupcima pred ovim sudovima se „sporije stiže do pravde“ strane u sporu“ im se ređe obraćaju.ona su veoma ograničena . Sudovi opšte nadležnosti se organizuju na različite načine. Njihov rad se zasniva na principu tripartizma. a unutrašnjom preraspodelom poslova u vrhovnom sudu Srbije određen je broj sudija koji se bave ovim sporovima. MEŠOVITE se retko osnivaju 2.DRUGI ODGOVARAJUĆI DRŽAVNI ORGANI .vezuju se za specifične situacije . parnični i gražanski sudovi.

organi LS.socijalnim i drugim pitanjima značajnim za radnopravni položaj zaposlenih. upravnika velikog poseda u Irskoj. OBAVEZA POSLODAVCA U ODNOSU NA SINDIKAT (str.Ustavni sud je samostalan i nezavisan državni organ koji štiti ustavnost i zakonitost i ljudska i manjinska prava i slobode. odnosno predstavniku sindikata. postupku posredovanja ili u postupku pred arbitražom 26 . Pravo na inicijativu za pokretanje tog postupka ima svako pravno i fizičko lice. a to su „miritelji i posrednici“ Kolektivni radni spor se može rešavati i u postupku pred „sudom“. zavisno od vrste spora.138) Obaveze poslodavca u odnosu na sindikat su: 1) da sindikat redovno informiše o ekonomskim . kao i sam ustavni sud. Postupak za ocenu ustavnosti u našoj zemlji mogu da pokrenu: državni organi. a protiv sekundarnog . predmeta spora. Radni sud (specijalizovan za rešavanje isključivo radnih sporova) 5. • Ako se KRS rešava mirnim putem . Protiv primarnog zato što su zaposleni sa njim u sporu. obezbedi pristup informacijama neophodnim za obavljanje sindikalnih aktivnosti FORMALNO-PRAVNI ELEMENTI KRS (vidi pitanje 59) U rešavanju kolektivnog radnog spora učestvuju različiti ORGANI.Konstataciju neustavnosti (konstatuje se njihova potpuna ili delimična neustavnost) . postupka u kojem se spor rešava i važeće regulative. da ne kupuju njegove proizvode odnosno da ne koriste njegove usluge dok se kolektivni radni spor ne razreši.Kupce njegovih proizvoda . Celokupno radno zakonodavstvo mora biti u skladu sa ustavom. odluka. Postoje i organi koji pružaju pomoć pri rešavanju spora . rešenja.Korisnika njegovih usluga Bojkot se smatra propratnom manifestacijom štrajka. Sud opšte nadležnosti (rešava KRS u zemljama u kojim nije osnovan radni sud) KRS se mogu rešavati na različite načine i u različitim POSTUPCIMA. Upravni sud (rešavanje KRS u javnom sektoru) 6. zato što nastavlja poslovnu saradnju sa primarnim poslodavcem. najmanje 25 narodnih poslanika.BOJKOT (str. koji se zbog bojkota nejgovih proizvoda morao iseliti iz Irske. pravna snaga. odnosno na angažovanje radne snage. Bojkot su akcije zaposlenih kojima se apeluje na poslovne partnere i klijente poslodavca da privremeno zamrznu poslovnu saradnju sa poslodavcem tj. Povreda principa ustavnosti pokreće se ustavni SPOR. Princip ustavnosti i zakonitosti predpostavlja postojanje skladnog ustavopravnog sistema u kojem se jasno raspoznaju mesto. predmeta spora. odnosno za položaj članova sindikata 2) da obezbedi tehničke i prostorne uslove za nesmetan rad sindikata 3) da sindikatu .Poslovne partnere poslodavaca . sporna pitanja rešavaju se u postupku mirenja . vreme . međusobni odnos ustava. Ustavni spor okončava se sudskom ODLUKOM koja može proizvesti dva različita dejstva: . Bojkot može da bude usmeren protiv primarnog ili protiv sekundarnog poslodavca.406) Reč bojkot datira iz 1880 godine i potiče od imena Džejms Bojkota . organi TA. izvršne i opšteobavezujuće. kako bi se izdejstvovali određeni ustupci u korist zaposlenih. Osim primarnog i sekundarnog bojkota važan je i bojkot do koga dolazi sporenjem dva ili više sindikata u vezi sa priznavanjem prioritetnog prava na zapošljavanje.Kasaciju neustavnih i nezakonitih akata (ukidanje ili poništavanje neustavnih ili nezakonitih podzakonskih propisa i drugih opštih akata) 107. strana u sporu. zavisno od vrste spora. strana u sporu i važeće regulative. zakona. Organi kojima se najčešće poverava nadležnost za rešavanje kolektivnih radnih sporova mirnim putem su „arbitraže“ odnosno arbitražna veća. Znači apeluje se na: . 21. a ostali radnopravni propisi – sa radnim zakonodavstvom. Njegove odluke su konačne. Sudovi mogu biti: 4.

Ta prava su: 1) Pravo na kolektivno pregovaranje i zaključivanje kolektivnih ugovora 2) Pravo na učešće u rešavanju KRS 3) Pravo na učešće u radu tripartitnih institucija 4) Pravo na učešće u radu multipartitnih institucija 5) Druga prava u skladu sa zakonom 72. 27 .. Odlukom suda ili drugog nadležnog organa Ovakva odluka se donosi u vanrednim situacijama. miritelj . Ako se KRS rešava putem ekonomskog ili drugog pritiska „stvari“ bi trebalo da se odvijaju na način i po postupku propisanim zakonom ili drugim opštim aktom. stepena neke od strana u sporu. sporna pitanja rešavaju se u posebnom postupku (za radne sporove). Takve odluke se donosu u delatnostima od opšteg interesa. štrajk se može okončati i odlukom ministarstva. Odlukom arbitraže Za takav način okončanja neophodne su sledeće pretpostavke: .. predsednika države i drugih nadležnih organa. odnosno ako je bračni drug ili srodnik po tazbini do drugog stepena neke od strana u sporu. 32.173) Udruženje poslodavaca ima svojstvo pravnog lica što znači da ima i pravnu i poslovnu sposobnost. OKONČANJE ŠTRAJKA (str. Zahvaljujući tome ono može stupati u pravne odnose i poslove sa drugim subjektima Udruženje poslodavaca svojstvo pravnog lica stiče upisom u registar . u skladu sa zakonom i drugim propisom Udruženje kome je svojstvo reprezentativnosti utvrđeno . 4. Osim odluke suda. 3.da su zaposleni stupili u štrajk . neuspešno Do okončanja štrajka dolazi na različite načine: 1.tu odluku može doneti i većina zaposlenih 2.IZUZEĆE MIRITELJA I ARBITARA (str. stav 1 . član 48 . Sporazum o prestanku štrajka se sačinjava u pisamoj formi. Rešavanjem svih spornih pitanja 2. Sporazumom strana u sporu Tim sporazumom se udovoljava barem delu štrajkačkih zahteva. 3) Ako je u RADNOM odnosu ili u ČLANSKOM odnosu sa nekom od strana u sporu ili je takav odnos postojao u poslednje 2 godine 4) Ako je povezan sa stranam u sporu na bilo koji drugi način koji bi mogao da utiče na njegovu nepristrasnost. neposredne ratne opasnosti.PRAVNA I POSLOVNA SPOSOBNOST UDRUŽENJA POSLODAVACA I PRAVA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA POSLODAVACA (str. vlade. parničnom postupku ili u posupku pred upravnim sudom. Odlukom o zabrani štrajka se obično propisuje „radna obaveza“.da su se strane u sporu saglasile da sporna pitanja rešavaju u postupku pred arbitražom .355) Po zakonu o mirnom rešavanju radnih sporova . ima određena prava koja nemaju nereprezentativna udruženja.da je arbitraža donela odluku o rešenju spornih pitanja . a u POBOČNOJ LINIJI do 4. Ako se ni jedno sporno pitanje ne reši – tj. odnosno arbitar se može izuzeti iz postupka iz sledećih razloga: 1) Ako ZASTUPA neku od strana u sporu ili je u poslednjih 5 godina zastupao neku od strana u sporu 2) Ako je srodnik po krvi U PRAVOJ LINIJI do bilo kog stepena. Štrajk se može okončati: 1. Odlukom od organizatora štrajka .da strane u sporu prihvataju arbitražnu odluku.399) Organizatorima i učesnicima u štrajku nije u interesu da štrajk dugo traje. u ratnim uslovima.• • Ako se KRS rešava u sudskom postupku. nego da za kratko vreme primoraju drugu stranu na ustupke. Rešavanjem samo nekih od tih spornih pitanja 3. 101.

Ovakvi oblici pritiska na zaposlene NISU dopušteni. Status tih subjekata je različit: 1. Odbor za mirenje broji tri člana. OBESPRAVLJIVANJE i PROGANJANJE sindikalnih predstavnika i drugih boraca za prava zaposlenih. MALTRETIRANJE. naknade zarada i druga primanja mogu se urediti „sporazumom poslodavaca i predstavnika zaposlenih“ To je moguće samo pod uslovom da kod poslodavca NIJE osnovan sindikat. 87. Članovi odbora z amirenje su ravnopravni stim što se uloga presedavajućeg u postupku uvek poverava miritelju. odnosno za određene eksperte iz određenih oblasti. učestvovanje u raspravi (o pitanjima koja su na dnevnom redu . To su propratne manifestacije štrajka.. Ako strane u sporu u određenom roku ne odrede miritelja. sporazum postaje suvišan.ORGAN NADLEŽAN ZA MIRENJE I NJEGOV SASTAV (str. 36. Pri tome se ne insistira da to bude reprezentativna sindikat. onda ga određuje direktor agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Kroz istoriju su poznate „Crne liste nepoželjnih“ Mnogi poslodavci vrlo su rešeni da se „oslobode“ nepoželjnih radnika. OSTALI OBLICI EKONOMSKOG I DRUGOG PRITISKA POSLODAVCA (str. Vremenom se pokazalo da je ŠTRAJK najefikasnije sredstvo za zaštitu prava i interesa zaposlenih. sastavljenom u skladu sa principom tripartizma. ako je osnovan sindikat (kakav god) ne može se potpisati ovakav sporazum.255) Zarade . poslodavaca i države kao glavnih subjekata IO . Znači. ali je krajem 19 veka i početkom 20.. povećavajući njihov strah od posledica koje ih mogu zadesiti ako učestvuju u tim aktivnostima. u ime poslodavca direktor . ravnopravan tretman (mogu da pokreću inicijative.. a o izuzeću se mora odlučiti 8 dana od saznanja za postojanje razloga za izuzeće. postao dozvoljeno sredstvo radne borbe. Takav odnos prema „nepoželjnim radnicima“ obespokojava ostale zaposlene .obično ih postavljaju na radna mesta sa nepovoljnim uslovima rada. EKOLOŠKIH POKRETA. U njihovom radu mogu da učestvuju i predstavnici NACIONALNIH BANAKA. umanjuju im zaradu . a u ime zaposlenih – predstavnik saveta zaposlenih koji je dobio ovlašćenje od najmanje 50% zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih kod poslodavca. Uobičajna je praksa da se u ekonomsko-socijalnom savetu i drugim tripartitnim telim aobezbeđuju mesta za NEUTRALNE STRUČNJAKE.SPORAZUM O UTVRĐIVANJU ZARADE I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH (str.377) Postupak mirenja u KRS odvija se pred odborom za mirenje . 116.REŠAVANJE KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA PUTEM EKONOMSKOG I DRUGOG PRITISKA ZAPOSLENIH (str.386) Zaposleni su oduvek vršili pritisak na poslodavce kako bi ih primorali na određene ustupke u pogledu uslova rada i zaposlenja. Predstavnike strana u sporu samostalno određuju te strane .207) Osim sindikata . On je dugo zabranjivan . PENZIONERSKIH I INVALIDSKIH UDRUŽENJA itd. Miritelj mora da se pridržava načela nepristrasnosti. Ako se okolnosti promene i zaključi se kolektivni ugovor kod poslodavca . 28 . proglašavaju tehnološkim viškom .OSTALI SUBJEKTI INDUSTRIJSKIH ODNOSA (str. Sporazum potpisuju . ne dopuštaju im da napreduju u poslu. Po jedan predstavnik strana u sporu i miritelj. da predlažu donošenje odluka. Pored štrajka postoje još i BOJKOT i ŠTRAJKAČKA STRAŽA.prisustvovanje na sednicama (bez prava učešća u raspravi i odlučivanju) 82. 49. ali ne i odlučivanje) 3. učestvuju i drugi odgovarajući subjekti. Da bi takve pojedince primorali da napuste firmu .Obe strane mogu da podnesu zahtev za izuzeće. ali o ovim razlozima moraju da povedu računa i arbitri i miritelji i da odmah obaveste direktora agencije jer je to njihova moralna i zakonska obaveza O izuzeću miritelja i arbitara odlučuje direktor agencije po obaveštenju ili nazahtev jedne od strana u sporu. UDRUŽENJA POTRŠAČA . da učestvuju u raspravi i odlučivanju) 2. predstavnici REGIJA. dok se miritelj bira sporazumno od strana u sporu. a naročito onih koji su gotovo uvek spremni da organizuju štrajkove. To su ŠIKANIRANJE.418) Osim lokauta postoje i drugi oblici pritiska na zaposlene.

Zaposleni se ne može prisiljavati da pristupi sindikatu i kojem sindikatu će da pristupi Ako je zaposleni koji je član sindikata saglasan da mu se od plate odbija iznos na ime „sindikalne članarine“.300) INTERESNIM kolektivnim radnim sporom se smatra spor koji nastaje u postupku zaključivanja. odnosno zakonskih . U većini štrajkova dominiraju zahtevi za povećano zaradom.387) Štrajk je jedno od najsnažnijih . INTERESNI KOLEKTIVNI RADNI SPOROVI nastaju povodom kolektivnougovorenog uređivanja zarada i drugih uslova rada.Organizovano vršenje pritiska na poslodavca. podzakonskih i drugih propisa o kolektivnim pravima. organizovan radi vršenja ekonomskog ili drugog pritiska na poslodavca. u cilju prihvatanja njihovih zahteva u vezi sa pitanjima koja su predmet spora. odnosno na udruženje poslodavaca. kolektivnim ugovorom. ali takvi štrajkovi nisu dopušteni. Članstvo u sindikatu se obezbeđuje potpisivanjem pristupnice . PODELA KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA PREMA PREDMETU SPORA (str. Obligacioni deo sadrži odredbe kojima se uređuju odonosi između ugovornih strana. 20. Sindikat je dužan da poslodavca informiše o aktivnostima vezanim za svoje osnivanje. Mnogi zahtevi se odnose i na ostvarivanje političkih ciljeva . poslodavac je dužan da taj iznos uplaćuje na račun sindikata. Postoje dve vrste pravnih KRS: 1.398) 29 . utvrđenih zakonom. PRAVNI KOLEKTIVNI RADNI SPOR nastaje povodom povrede ili ugrožavanja kolektivnih radnih prava ili interesa. Bliža pravila o uslovima tog upisa određuje ministar nadležan za rad..137) Sindikat se osniva „na način i po postupku utvrđenim opštima aktom sindikata“ Sindikat se upisuje u registar. način zaključivanja kolektivnog ugovora i izmene i dopune kolektivnog ugovora. PRAVNIM kolektivnim radnim sporom smatra se spor koji nastaje u postupku primene i tumačenja kolektivnog ugovora. Organizovanju štrajka s emože pristupiti ako su prethodno iscrpljene sve mogućnosti z amirno rešavanje spornih pitanja. naknada zarade i drugi uslovi rada i zaposlenja. 100. udruženje poslodavaca kako bi se prihvatili štrajkački zahtevi 3. Zaposleni ne može da bude u isto vreme član dva sindikata o čemu bi osim zaposlenog trebalo da vodi i sindikat 62. pravilnikom o radu ili drugim opštim aktom.OSNIVANJE SINDIKATA I PRISTUPANJE SINDIKATU (str. Sporovi povodom primene i tumačenja OBLIGACIONOG dela kolektivnog ugovora Normativni deo sadrži odredbe kojima se uređuju zarada.ŠTRAJK SA ZAUZIMANJEM PREDUZEĆA I ŠTRAJK SPORENJA (str. OSNOVNA OBELEŽJA ŠTRAJKA SU: 1.88. ŠTRAJK (str. Sporovi povodom primene i tumačenja NORMATIVNOG dela kolektivnog ugovora 2. Privremeni prekid rada zaposlenih 2. Ta obaveza se mora izvršiti 8 dana od dana dostavljanja akta o upisu u registar.Tesna povezanost štrajkačkih zahteva sa pitanjima koja su predmet spora Da bi štrajk bio zakonit . obavezama i interesima zaposlenih i poslodavaca. Reč je o sporovima koji ne nastaju samo povodom stvaranja novog prava nego i povodom revidiranja postojećeg prava. Sindikat se osniva radi zaštite prava i interesa zaposlenih i radi unapređenja profesionalnih i ekonomskih interesa svojih članova Sindikat se osniva bez posebnog odobrenja. POD ŠTRAJKOM SE PODRAZUMEVA privremeni prekid rada zaposlenih . Iz tog razloga se često nazivaju „sporovi o reviziji prava“. tj da poslodavcu dostavi akt o upisu u registar sindikata i odluku o izboru članova i predsednika sindikata. izmena i dopuna i proširivanja dejstva kolektivnih ugovora o radu. neophodno je da se štrajkački zahtevi odnose na pitanja koja su predmet spora. najprimenjivanijih i najefikasnijih sredstava borbe kojima su se zaposleni vekovima koristili radi zaštite svojih prava i svojih profesionalnih i ekonomskih interesa. podzakonskim aktima.

Prema načinu manifestacije: Štrajkovi iznenađenja. Prema dopuštenosti: zakonite i nezakonite 2. Štrajk sporenja nije dopušteno sredstvo radne borbe. Sporazum kojem prestaje važenje kolektivnog ugovora . 94. TA . Opravdani razlozi za proširenje dejstva kolektivnog ugovora su: 1. ministar nadležan za rad može odlučiti da se kolektivni ugovor ili pojedine njegove odredbe primenjuju i na poslodavce koji nisu članovi udruženja poslodavaca koje je učestvovalo u njegovom zaključivanju. a ne drugog sindikata. 56.PROŠIRENJE DEJSTVA KOLEKTIVNOG UGOVORA (str.Većina zaposleni i manji deo zaposleni Štrajk upozorenja Štrajk solidarnosti Divlji štrajk Delimični štrajk Kategorijalni štrajk Štrajk sa zauzimanjem preduzeća Štrajk sporenja 52.Kolektivni ugovor koji se otkazuje primenjuje se najduže 6 meseci od dana davanja otkaza 2. Smatra se zaključenim kada ga potpišu svi učesnici kolektivnog ugovora. odnosno kod poslodavaca koji zapošljavaju veliki broj niskokvalifikovanih radnika.275) Ukoliko postoje razlozi . a drugi sa poslodavcem. Prema usmerenosti: primarni i sekundarni DRUGI KRITERIJUMI .Najavljeni i nenajavljeni . ali posle pribavljanja mišljenja socijalnoekonomskog saveta. koji podleže obavezi registracije.Kratkotrajni i dugotrajni . Specifičnost ovog štrajka je što sindikat učestvuje u dva spora. Štrajk sa zauzimanjem preduzeća po pravilu se smatra nedopuštenim sredstvom radne borbe. Obično se organizuje kad poslodavac treba da organizuje veći broj radnika. takođe bi trebalo registrovati i objaviti U slučaju davanja OTKAZA primenjuju se dva pravila: 1. On tu odluku donosi na zahtev jednog od učesnika.Štrajk sa zauzimanjem preduzeća se ogleda u privremenom prekidu rada u toku kojeg štrajkači ostaju na svojim radnim mestima kako bi onemogućili poslodavca da privremenim angažovanjem novih ljudi (Štrajkbrejkera) nastavi proces rada. kružne i tromboze 5.279) Važenje kolektivnog ugovora može prestati i pre isteka vremena od tri godine na dva načina: 1. granske i generalne 4. Jedan vodi sa drugim sindikatom . Prema nivou: Kod poslodavca. građevinarstva i poljoprivrede.PRESTANAK VAŽENJA KOLEKTIVNOG UGOVORA PRE ODREĐENOG ROKA (str.393) 1.VRSTE ŠTRAJKOVA (str.OTKAZOM jednog ili više učesnika KU SPORAZUMOM o prestanku važenja kolektivnog ugovora zaključuje se u pisanoj formi. na nivou jedinice LS .Učesnici takvog kolektivnog ugovora dužni su da započnu razgovore oko novog kolektivnog ugovora najduže 15 dana od dana davanja otkaza. Prema ciljevima: profesionalni i politički 3.SPORAZUMOM svih učesnika KU 2. U našoj zemlji to pitanje nije uređeno.da se obezbede jednaki minimalni uslovi rada i zaposlenja 30 . Štrajk sporenja podrazumeva privremeni prekid rada zaposlenih organizovan od strane sindikata u nameri da se na poslodavca izvrši pritisak da prilikom zapošljavanja novih radnika daje prednost kandidatima koji su članovi tog sindikata. Ovaj štrajk je karakterističan obično za oblasti rudarstva.

službu kontrole leta.19) Socijalni i privredno-ekonomski značaj IO proizilazi iz činjenice da se u okviu njih . prestaje i takva zabrana. 31 . U pojedinim zemljama ta zabrana se odnosi i na pravosudne organe. Zaposlenom kome se utvrdi da je organizovao štrajk ili učestvovao u štrajku . a da se na njega odnosi zabrana .2. radi potpunijeg ostvarivanja i efikasnije zaštite svojih prava i interesa. 28. teoretičari i istraživači u oblasti industrijskih odnosa kritički se odnose prema zakonskoj i drugoj regulativi.podgrupi i delatnosti) Prvi razlog se vezuje za proširenje opšteg kolektivnog ugovora Drugi razlog se vezuje za proširenje dejstva posebnog kolektivnog ugovora koji je zaključen u grani . ustanove. a u javnom sektoru država. podgrupi i delatnosti. na posredan ili neposredan način izučavaju odnosi na radu i u vezi sa radom tj. Odnosi od kojih zavisi materijalni i socijalni položaj zaposlenih. automatski prestaje radni odnos. 90.ZABRANA ŠTRAJKA (str. vaspitnim ustanovama. TRAJNA ZABRANA ŠTRAJKA se najčešće odnosi na pripadnike oružanih snaga i policije . Vlasnici kapitala u privatnom sektoru su fizička lica . Do privremene zabrane dolazi na osnovu odluke suda ili na osnovu drugog nadležnog organa. države. vlasnika kapitala i građana u celini. LS itd. Po prestanku razloga zbog kojih je izrečena. grupi. Osnovna funkcija komora je da zastupaju i štite interese svojih članova. Članovi PK mogu biti: Preduzeća. kao i na službenike u državnoj administraciji i to na svim nivoima. Udruživanje poslodavaca funkcioniše na principu dobrovoljnosti. začažući se za rešenja koja na najbolji način štite prava i interese poslodavaca i zaposlenih . tj. Poslodavačo organizovanje je zasnovano na teritorijalnom i granskom principu. Razlikuju se mali. dok se u anglosaksonskom pravu fakultativno osnivaju. u pojedinim zemljamadopušteno im je da učestvuju u sistemu kolektivnog pregovaranja 4. podgrupi ili delatnosti koje imaju uticaj na socijalnoekonomski položaj zaposlenih . odnosno radno angažuje jedno ili više lica. Poslodavac se pojavljuje u ulozi pravnog lica u obliku preduzeća ili drugog privrednog subjekta. Privredna komora POSLODAVAC je pravno ili fizičko lice koje zapošljava . Društveno-politički i pravni značaj IO. Finansijske organizacije.389) Zabrana štrajka može da bude TRAJNOG ili PRIVREMENOG karaktera. (samo pod uslovom da se primenjuje na poslodavce koji zapošljavaju najmanje 30% zaposlenih u grani. Baveći se kolektivnim pregovaranjem IO doprinose objektivnom sagledavanjem i kritičkom preispitivanju njihovog materiajlnog i socijalnog položaja.da se ublaže razlike u zaradama u određenoj grani. Banke.veka kao reakcija na sindikalno organizovanje. a što ima za posledicu nelojalnu konkurenciju. LS. Iako komore po pravilu nisu subjektiIO . Udruženje poslodavaca 3. u uslovima rata i neposredne ratne opasnosti. Prvi oblici udruživanja su se javili krajem 19. U Evropskom pravu privredne komore su obavezan oblik udruživanja. odnosno strukvonom principu.SUBJEKTI IO NA STRANI POSLODAVCA (str. u situacijama gde može doći do ugrožavanja bezbednosti ljudi i imovine. Privremena zabrana ne može predugo trajati.166) 1. UDRUŽENJE POSLODAVACA su asocijacije u koje stupaju poslodavci u privatnom sektoru . a reše u javnom sektoru. Poslodavac 2. jedinice TA. TA .grupi. Osiguravajuća društva i drugi subjekti. grupi. PRIVREMENA ZABRANA ŠTRAJKA se izriče u vanrednim situacijama. Privredne komore se organizuju na terirorijalnom i granskom. Izučavajući proces kolektivnog pregovaranja i metode rešavanja kolektivnih radnih sporova . srednji i veliki preduzetnik. Poslodavac je subjekat IO jer se javlja u ulozi učesnika kolektivnog pregovaranja i rešavanja kolekektivnog radnog spora. PRIVREDNA KOMORA.ZNAČAJ INDUSTRIJSKI ODNOSA (str.

odnosno ispred ulaza u proizvodne hale. Štrajkačka straža se prepoznaje po: 1. IO mogu doprineti u velikoj meri i jačanju i unapređenju SOCIJALNOG PARTNERSTVA. Na direktan način Poslodavac bi trebao da sasluša predloge radnika .REPUBLIČKA AGENCIJA ZA MIRNO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA (str. ORGANIZATORU Štrajkačku stražu obično organizuje sindikat. 3. kao i lica koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca stim što mora da postoji razlog za njihovo učešće u straži.ŠTRAJKAČKA STRAŽA (str.MESTU ORGANIZOVANJA Štrajkačka straža se obično organizuje ispred ulaza u krug poslodavaca. poslovne prostore. a agencija je počela sa radom 2005 godine.IO na izvestan način utiču i na RADNI MORAL. poslovne prostorije. razvojnim planovima i tehničko 32 . prodavnice poslodavaca kako bi se ubeđivanjem i drugim sredstvima zaposleni neštrajkači i štrajkbrejkeri odvratili od rada da bi se na taj način izvršio pritisak na poslodavca da u postupku rešavanja KRS bude popustljiviji prema radnicima. što je u interesu društva u celini 68. Preko saveta zaposlenih 3. strategiji poslovanja. Da bi ŠS bila zakonita sredstva moraju biti dopuštena. Posredstvom zajedničkih konsultacija 4. pogotovo sa pravom na informisanje .vođenje imenika miritelja i arbitra .stručno usavršavanje miritelja i arbitara .CILJEVIMA Cilj je da se neštrajkačima ukaže na razloge koji su doveli do organizovanja štrajka.mirno rešavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova . zadovoljstva i stavovi.PIKETINŠKIM SREDSTVIMA Ta sredstva mogu biti : dopuštena ili nedopuštena. komunalnih usluga itd. Ako su zaposleni zaizta postali subjekat upravljačkog procesa . motici. pružanje zdravstvenih usluga. Od njenog delovanja u budućnosti se puno očekuje. Ti stavovi se odnose na: organizaciju rada.evidenciju o postupcima mirnog rešavanja radnih sporova .izbori miritelja i arbitara . Agencija obavlja stručne poslove koji se odnose na: .PRAVO NA IZRAŽAVANJE STAVOVA O BITNIM PITANJIMA IZ OBLASTI RADA (str. Svoje stavove zaposleni mogu izražavati na različite načine: 1. UČESNICIMA U štrajkačkoj straži učestvuju članovi sindikata – organizatora štrajka. a en da ignoriše njihove stavove.druge poslove određene zakonom 108. 5. od njih se spravom očekuje da „misle svojom glavom“ i da mogu da iznesu svoje mišljenje i stav.Učesnici mogu da budu i zaposleni koji nisu članovi tog sindikata . Taj zakon je donešen 2004 godine. 4. načinu upravljanja ljudskim resursima.348) Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova osnovana je „zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova“. izuzetno štrajkački odbor.232) Pravo na izražavanje stavova o bitnim pitanjima iz oblasti rada je u tesnoj vezi sa drugim pravima . kao i na njihov interes da obustave rad. Radni moral se smatra složenom društvenom pojavom koju karakterišu potrebe.408) Štrajkačka straža je propratna manifestacija štrajka koja se sastoji u okupljanju određenog broj azapolenih ispred ulaza u prizvodne hale. 40. ŠS se ne može organizovati na mestima koja ometaju saobraćaj.odlučivanje o izuzeću miritelja i arbitara . Preko svojih predstavnika u organima uprvljanja 2. 2. konsultovanje i participaciju.

odgovorno. kao i spoovi koji nastaju u delatnostima u kojima bi prekid rada mogao da ugrozi 33 . U tim delatnostima je obavezan pokušaj mirnog rešavanja KRS.Srbije . Ako ima potreban broj članova na osnovu pristupnica. Ako je na propisan način upisan u registra POSEBNI USLOVI REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA *** Reprezentativni sindikat KOD POSLODAVCA 1. nepristrasno. podgrupi i delatnosti u koji je neposredno učlanjeno najmanje 15% zaposlenih kod poslodavca. Čovek je najveće blago svake organizacije. POKRAJINE. u skladu sa zakonom o radu 5. POSEBAN PRAVNI REŽIM Opšti pravni režim vezuje se za rešavanje kolektivnih radnih sporova u privatnom sektoru.PODELA KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA PREMA PRAVNOM REŽIMU PO KOJEM SE REŠAVAJU (str. NAČELO NEPRISTRASNOSTI proističe iz obaveze miritelja da postupa savesno. Njegovi fizički i intelektualni potencijali su ogromni. strane su slobodne da odluče o učešću „miritelja“ u kolektivnom pregovaranju.Sindikat u grani. Izražavanje radničkih stavova u interesu je i poslodavca i zaposlenih. podgrupi i delatnosti koji ispunjava opšte uslove reprezentativnosti i u koji je učlanjeno najmanje 10% zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih u grani. OPŠTI PRAVNI REŽIM 2. Ako se većim delom finansira iz članarine i drugih sopstvenih izvora 4. Sindikat koji ispunjava opšte uslove reprezentativnosti i u koji je učlanjeno najmanje 10% zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih na teritoriji R. Nezamislivo je da se u 21. Takođe . On podrazumeva primenu uobičajnih tj. u postupku pred sudom ili putem ekonomskog ili drugog pritiska Poseban pravni režim se vezuje za sporove koji nastaju u delatnostima od opšteg interesa. 63. grupi. Ako je nezavisan od državnih organa i poslodavaca 3. ODSTUPANJE OD NAČELA DOBROVOLJNOSTI vezuje se za rešavanje KRS u delatnostima od opšteg interesa. podgrupi ili delatnosti.OSNOVNA NAČELA MIRNOG REŠAVANJ A KOLEKTIVNOG RADNOG SPORA (str. 78. Kod poslodavca mogu da deluju više sindikata sa svojstvo reprezentativnosti *** Reprezentativni sindikat na teritoriji R.REPREZENTATIVNOST SINDIKATA (str. 2. mogu se rešavati mirnim putem.319) 1. pokrajine i LS. Sindikat u grani .141) OPŠTI USLOVI REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA 1. a ako ga ne odrede oni dodeljuje ga „agencija“. klasičnih pravila za rešavanje spornih pitanja između poslodavca i zaposlenih. grupi. KRS koji se rešavaju po pravilima opšteg pravnog režima . U sastavu „odbora za mirenje“ je po jedan predstavnik strana u sporu i miritelj koga strane u sporu sporazumno određuju . sindikat koji ispunjava opšte uslove reprezentativnosti i u koji je učlanjeno najmanje 15% zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih kod poslodavca 2.tehnološkom sistemu organizacije. NAČELO TRIPARTIZMA karakteriše činjenica da u postupku rešavanja KRS učestvuju tri subjekta – strane u sporu i miritelj. 23.veku od zaposlenog traži samo da radi i da ćuti. LS 1.372) a) Načelo dobrovoljnosti b) Načelo tripartizma c) Načelo nepristrasnosti NAČELO DOBROVOLJNOSTI ogleda se u činjenici da su strane u sporu slobodne da dobrovoljno odluče o pristupanju mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora.SRBIJE . Ako je osnovan i deluje na načelima slobode sindikalnog organizovanja i delovanja 2. grupi.

itd.Poslodavac ima pravo da otkaže „ugovor o radu“. U SLUČAJU NEZAKONITOG ŠTRAJKA .život i zdravlje ljudi ili da nanese štetu većih razmera.. u postupku pred sudom.252) Učesnike u zaključivanju kolektivnog ugovora opredeljuju NIVO na kome se ugovor zaključuje i OBLAST u kojoj se zaključuje. .Poslodavac ima pravo na umanjenje zarade štrajkačima .Imaju prava na dečiji dodatak .REŠAVANJE KRS U PARNIČNOM POSTUPKU (str. odvijanja i okončanja štrajka. Javna preduzeća ili 2.sindikat 4..RADNOPRAVNE POSLEDICE ŠTRAJKA (str.. granu.Osnivač 2..godišnji odmor se smanjuje srazmerno vremenu provedenom u štrajku..// ---.poslodavca) 5. i rep. . 103. UČESNICI U ZAKLJUČIVANJU KOLEKTIVNOG UGOVORA (str.Reprezentativni sindikat kod poslodavca 85..Poslodavac Kolektivni ugovor kod drugog poslodavca zaključuju: 1. Javna preduzeća i javne službe (osnivač-ovlašćeni organ i rep. sindikat osnovan za . U zaključenju tog kolektivnog ugovora može učestvovati i više reprezentativnih ili udruženih sindikata na jednoj strani i više reprezenatativnih udruženja poslodavaca na drugoj strani Učesnici u zaključivanju POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA određuje se na osnovu toga da li se ugovor zaključuje za : 1. tj .Poslodavac 2. Za sportiste .. zdravstvena zaštita.Reprezentativni sindikat kod polodavca 3.) 3. srazmerno izgubljenoj dobiti poslodavca 47.udruženje posl. .) Učesnici u zaključivanju KOLEKTIVNOG UGOVORA KOD POSLODAVCA određuju se na osnovu toga da li se ugovor zaključuje za : 1. osim u delatnostima od opšteg interesa. Inače ostavrivanje prava na štrak u takvim delatnostima se odvija pod najstrožim uslovima .381) Određene vrste KRS se mogu rešavati u parničnom postupku tj. grupu. U tom smislu treba istaći da u pojedinim delovima javnog sektora upotreba radikalnih sredstava borbe nije dopuštena. Te delatnosti su: Vodoprivreda.// .U slučaju profesionalnog oboljenja koje je nastupilo pre otpočinjanja štrajka onda zaposleni može da se koristi pravima iz socijalnog osiguranja. saobračaj. otpočinjanja. u pogledu najave.Imaju sva prava iz socijalnog osiguranja u skladu sa propisima .Srbije. Pravila posebnog pravnog režima primenjuju se u slučaju rešavanja sporova putem štrajka i drugih oblika pritiska. To se najčešće odnosi na vojsku i policiju. sindikat i rep udr.Poslodavac nema pravo da angažuje nove radnike dok radnici štrajkuju. ) 2. elektroprivreda. U oblasti umetnosti i kulture (rep. prehrambene delatnosti. 34 . U tim delatnostim je neophodno i obezbediti minimum procesa rada za vreme štrajka.Poslodavac ne može da raskine ugovor o radu .Povreda zaposlenog u toku štrajka se ne smatra povredom na poslu . teritorijalnu jedinicu TA ili LS ( ..Nemaju prava na zaradu tokom štrajka .400) U SLUČAJU ZAKONITOG ŠTRAJKA Zaposleni: .. trenere i stručnjake u sportu ( --. Za potrebe drugih poslodavaca Učesnici u zaključivanju kolektivnog ugovora kod poslodavca za javna preduzeća i javne službe su: 1. podgupu ili delatnost (rep. Učesnici u zaključivanju OPŠTEG KOLEKTIVNOG UGOVORA su reprezentativno udruženje poslodavca i reprezentativni sindikat osnovan za teritoriju R.

Parnični postupak se pokreće tužbom. 35 . Rok za podnošenje žalbe je 8 dana od dana donošenja presude. PREDMET TRIPARTITNE SARADNJE (vidi pitanje br. 30. Radni odnosi i zapošljavanje se odnose na: kolektivno pregovaranje.REPREZENTATIVNOST UDRUŽENJA POSLODAVACA (str.14) PREDMET tripartitne saradnje .277) Odluke o proširenju dejstva KU i odluka o izuzimanju od primene KU mogu se staviti van snage ukoliko prestanu da postoje razlozi zbog kojih su doneti. Odluka o proširenju dejstva KU prestaje da važi prestankom važenja KU čije dejstvo je prošireno. svojinske transformacije. Predmet saradnje se uvek menja i on nije dat jednom za svagda. 92. Organizator štrajka dostavlja poslodavcu odluku o stupanju u štrajk najkasnije 5 dana pre početka štrajka ili 24h pre početka štrajka upozorenja. a protiv presude se može izjaviti žalba. su različiti oblici uređivanja odnosa i usklađivanje interesa između države. STAVLJANJE VAN SNAGE ODLUKE O PROŠIRENJU DEJSTVA I ODLUKE O IZUZIMANJU OD PRIMENE KOLEKTIVNOG UGOVORA (str. Zakonom j epropisano da se parnicama povodom kolektivnih ugovora mogu rešavati: 1. zapošljavanja na nacionalnom. monetarne politike. Sa druge strane u sporu mogu da budu poslodavac ili udruženje poslodavaca. 54.Pravila z anjihovo rešavanje utvrđena su u „Zakonu o parničnom postupku“. razvojna i socijalna politika podrazumeva: utvrđivanje zarada i drugih primanja zaposlenih.169) Udruženje poslodavaca smatra se reprezentativno ako za to ispunjava sve propisane uslove. Može se voditi samo u slučaju da jedna od strana bude reprezentativni sindikat. poreske politike i socijalne zaštite. Sporovi koji nastaju u slučaju spora o reprezentativnosti udruženja poslodavaca . obrazovanja i stručnog usavršavanja zaposlenih i slično. udruženja poslodavaca i sindikata u oblasti ekonomske. emigraciono populacione politike. verovatno će pokušati da još jednom privoli radnike da sporna pitanja reše mirnim putem • Najavu štrajka treba shvatiti kao signal upućen drugoj strani kako bi se još jednom razmislilo o zahtevima zaposlenih • Najava štrajka može da se tretira i kao poslednja opomena Obaveza najave štrajka propisuje se zakonom ili KU. Sporovi koji nastaju u slučaju spora o reprezentativnosti sindikata 4.NAJAVA ŠTRAJKA (str. radnih odnosa. Sporovi koji nastaju u postupku izmena i dopuna kolektivnih ugovora 3. Ove dva odluke se moraju objaviti u „službenom glasniku“. Postupak se okončava donošenjem presude. razvojne. politike nacionalnog budžeta. U delatnostima od opšteg interesa štrajk se najavljuje najmanje 10 dana pre početka štrajka dostavljanjem odluke o stupanju u štrajk i izjave o načinu obezbeđivanja minimuma procesa rada u skladu sa zakonom..ako se parnični postupak vodi povodom spora o reprezentativnosti sindikata ili UP sud je dužan da vodi računa i o odredbama „zakona o radu“ kojima su propisana pravila za utvrđivanje njihove reprezentativnosti. Ekonomska .. U savremenim IO se povećao broj pitanja. Sporovi koji nastaju u postupku zaključivanja kolektivnih ugovora 2. aktivne politike zapošljavanja i samozapošljavanja.. socijalne politike. granskom ili međunarodnom planu. Rešavanje KRS u parničnom postupku se zasniva na načelu hitnosti. upravljanja nacionalnim bankama itd. mirno rešavanje KRS.391) Cilj najave štrajka je višestruk: • Kad poslodavac sazna da se priprema štrajk . pod uslovom da ranije nije stavljena van snage Odluka o izuzimanju od primene KU sa proširenim dejstvom prestaje da važi prestankom važenja KU čije dejstvo je prošireno. Protiv pravosnažne preude u drugom stepenu se može izjaviti revizija u roku od 30 dana. pa se tripartitna saradnja vodi i u oblasti društvene sigurnosti . pod uslovom da pre toga nije stavljeno van snage. To je u nadležnosti Ministra za rad i on to čini u formi odluke.

. 55. LS. i po dva predstavnika sindikata i UP koje imenuje socijlano-ekonomski savet. Prema broju učesnika u njihovom sastavu. U R.Ako poslodavci koji su njegovi članovi zapošljavaju najmanje 15% zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih na teritoriji R. podgrupi i Delatnosti 3. Da ima visoku stručnu spremu 3.Ako je upisano u registar u skladu sa zakonom 2. Odluka se smatra donetom ako za nju glasa 2/3 članova komisije. po pravilu . LS.CILJEVI ORGANIZOVANJA ŠTRAJKAČKE STRAŽE (str. Sporazum se zaključuje u pisanoj formi i potpisuju ga ovlašćeni predstavnici ..Povodom sporenja dva ili više sindikata o priznavanju prava na obezbeđivanje nedostajuće radne snage.. odnosno štrajkbrejkera od rada .Srbije. Jačanje osećaja solidarnosti kod zaposlenih 3. Po pravilu registruje se kod organa gde je i registrovan KU čije se važenje produžava. Da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u oblasti radnih odnosa 4. svaki član komisije može biti predsednik.Da je dostojno dužnosti miritelja Izbor miritelja i arbitara vrši se putem javnog oglasa . Drugi ciljevi: 1. 5. Predsednik se bira između svih članova tj. GGPD Reprezentativnost udruženja poslodavaca utvrđuje ministar nadležan za rad na predlog odbora za utvrđivanje reprezentnosti. VRSTE ŠTRAJKAČKE STRAŽE (str. PRETHODNI POKUŠAJI MIRNOG REŠAVANJA SPORNIH PITANJA (str. Povodom zahteva sindikata da ga poslodavac prihvati za jedinog pregovaračkog partnera u sistemu Kolektivnog pregovaranja 4.Udruženje poslodavaca je reprezentativno ako: 1. 109. Odluka o izboru miritelja i arbitara se donosi u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave na oglas .. Da je državljanin Srbije 2.410) 1.392) Zaposleni .Srbije. Ukoliko se vremensko važenje ne zna ili se ne želi ograničiti tad se zaključuje na NEODREĐENO vreme. na period od tri godine.Ako je u njeg aučlanjeno najmanje 10% poslodavaca od ukupnog broja poslodavaca na tritoriji R.. 93. Zakonita i nezakonita 2. radi obaveštavanja javnosti. TA.409) Primarni cilj je da se odvraćanjem neštrajkača . grupi. Komisija ima 6 članova. Izbor između kandidata vrši „komisija za izbor miritelja i arbitara“.. na poslodavca izvrši dodatni ekonomski pritisak kako bi se spor rešio što povoljnije za zaposlene. Jačanje partnerske pozicije sindikata ili zaposlenih u odnosu na poslodavca 2.349) Miritelj i arbitar moraju da ispunjavaju sledeće uslove: 1. poslovnih partnera i klijenata poslodavca o poslodavčevom izbegavanju da zaključi KU sa sindikatom 3. USLOVI ZA IZBOR MIRITELJA I ARBITARA I POSTUPAK ZA NJEGOV IZBOR (str.VAŽENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA (str. grani. Dva predstavnika vlade koje imenuje vlada. 4.Srbiji kolektivni ugovor se zaključuje na određeno vreme . Ako su učesnici KU opredeljeni za produžetak KU to moraju učiniti 30 dana pre isteka važenja ugovora.. ne mogu organizovati štrajk pre nogo iskoriste sve raspoložive mogućnosti za mirno rešavanje spornih pitanja. To je pravilo opšteprihvaćeno u svetu.278) Kolektivni ugovor čije se vremensko važenje unapred zna .. Oglas objavljuje agencija . TA . zaključuje se na ODREĐENO vreme. Pridobijanje podrške javnog mnjenja 110. 70. 36 . Da nije osuđivan na krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci ili za drugo kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za tu funkciju 5.

putem prepiske javnih vlasti sa poslodavcima i zaposlenima 3. Takva saradnja se može ostvariti na više načina: 1. povodom donošenja tripartitnih odluka NEFORMALNI oblici saradnje će zbog svoje prilagodljivosti i jednostavnosti uvek postojati i odolevati iskušenjima sa kojima će se suočavati. Ako se štrajk najavljuje u delatnostima od opšteg interesa . podnošenjem stavova sindikalnih i poslodavačkih organizacija 6. posredstvom stalnih i privremenih tripartitnih tela 2. Uz pomoć tripartitne komisije specijalno ustanovljene za pitanje MOR-a 2.INSTITUCIONALNE FORME TRIPARTIZMA (116) Za uspešno funkcionisanje saradnje između države. U tim pregovorima učestvuju odgovarajući državni organi koji će da ponude predlog za rešavanje spornih pitanja. organizovanjem razgovora z aokruglim stolom 8. Putem ad hock izučavanja društvenih pojava Zaključivanje. organizovanjem formalnih razgovora između javnih vlasti. povodom zaključivanja. Aktom ekonomsko-socijalnog saveta Tripartitne institucije mogu biti trajnog ili privremenog karaktera. Zakonom 2. Voljom tripartitnih subjekata 5. Strane u sporu se mogu sporazumenti da se u takvo rešavanje uključe i sindikati i udruženja poslodavaca kao ipredstavnici države. Uz pomoć tripartitnih institucija koje imaju OPŠTU nadležnost u oblasti ekonomsko socijalne politike i radnih odnosa 3. Štrajkački odbor i predstavnici organa kojima je štrajk najavljen dužni su da od dana najave štrajka i za vreme štrajka nastali spor pokušaju da reše mirnim putem. Tripartitna tela se OSNIVAJU na razlićite načine: 1. Putem prepiske U zemljama u kojima nije osnovana komisija za saradnju sa MOR-a . Uredbom ili drugim podzakonskim aktom 3. Uz pomoć tripartitnih tela koja imaju POSEBNU nadležnost za određene oblasti iz domena tripartitne saradnje 4. donošenje tripartitnih akata se odvija: 1. Pretresanjem određenih pitanja na sednicama 7. traženjem gledišta i namera javnih vlasti od strane poslodavačkih udruženja i sindikalnih organizacija 5. Dominira stav da postoje dva oblika neformalnih tripartitnih aranžmana: 1. odnosno donošenja tripartitnih akata Konsultacije i pregovori se mogu odvijati: 1. obaveza strana usporu je da prethodno pokušaju spor da reše mirnim putem . konsultacija i pregovora 2. posredstvom tripart. udruženja poslodavaca i sindikata najveći značaj imaju tripartitne institucije. briga o međunarodnim standardima se poverava tripartitnim institucijam opšte nadležnosti. 37 . Povodom donošenja pravilnika o radu i drugih akata 3. institucionalni (formalni) oblici imaju prednost u odnosu na nefomalne i druge oblike tripartizma. Aktom ministra nadležnog za rad 4. Aranžmani trajnijeg karaktera imaju prednost u odnosu na aranžmane privremenog karaktera zbog toga što se njima obezbeđuje akumulacija iskustava i znanja.Takva obaveza je propisana i kod nas . Povodom zaključivanja tripartitnih sporazuma i dogovora 2. poslodavaca i sindikata 4. INSTITUCIONALNA PODELA TRIPARTIZMA (vidi pitanje 14) Kod OBLIKA TRIPARTITNE SARADNJE. Nefomalni kontakti između partnerskih strana 16. FORMALNI oblici tripartitne saradnje najčešće se ostvaruju: 1. Neformalne tripartitne konsultacije 2.

To znači . LS . Ako ovi ugovori nisu potpisani onda ima pravo na 50% plaćenih časova u odnosu na zakonom propisane plaćene časove rada predstavnika sindikata za obavljanje sindikalne funkcije.SUBJEKTI INDUSTRIJSKIH ODNOSA (str. politike zapošljavanja i emigraciono populacione politike 3.135) Subjekti industrijskih odnosa su nosioci određenih prava i obaveza odnosno nosioci određenih interesa. 3.Tripartitna tela u oblasti monetarne politike Privremena tripartitna tela prestaju da rade po okončanju posla zbog kojeg su osnovana. da se kolektivnim ugovorom zaključenim na bilo kom nivou. udruženja potrošača itd.132) Ovaj princip se smatra jednom od najznačajnijih tekovina radničkog pokreta. Prava i interese zaposlenih može da reprezentuje: -Sindikat -Savet zaposlenih -Većina zaposlenih -Štrajkački odbor Prava i interese poslodavaca -Sami poslodavci -Udruženja poslodavaca Na nivou TA. Postoje 4 vrste takvih tela: 1. PRINCIP POVOLJNOSTI ZA ZAPOSLENE (str. Osnivaju se voljom sva tri partnera kao i odlukom ekonomsko socijalnog saveta. Kod nepovoljnih odredaba za radnike se primenjuje princip o automatskoj ništavnosti. 3. pravilnika o radu i ugovora o radu. 18. U radu tripartitnih tela učestvuju i neutralni eksperti 22.Ekonomska i socijalna politika 2. Kolektivnog ugovora zaključenog na višem i onog zaključenog na nižem nivou.139) Sindikalni predstavnik ima sledeća prava: 1. odnosno radi obezbeđivanja međupartnerske saradnje na duži rok. Kolektivnog ugovora . Pravo na plaćeno odsustvo za vreme kolektivnog pregovaranja ako je ovlašćen za kolektivno pregovaranje ili ako je član odbora za kolektivno pregovaranje 38 . mogu se propisivati veća prava i povoljniji uslovi rada od prava i uslova utvrđenih zakonom. Njime se zaposlenima garantuje primena pravila po kome se aktima niže pravne snage ne mogu propisivati manja prava i nepovoljniji uslovi rada od onih utvrđenim akom više pravne snage. Za određena istraživanja 2. Tu su još i drugi predstavnici udruženja penzionera. onda on ima pravo na: a) 40h plaćeno mesečno + po jedna čas na svakih 100 članova b) na srazmerno manje plaćenih časova ako sindikat ima manje od 200h 2.SINDIKALNI PREDSTAVNIK I NJEGOVA PRAVA (str. Ustava.Radnih odnosa. Pravo na plaćeno odsustvo radi obavljanja sindikalne funkcije u svojstvu predsednika podružnice ili člana organa sindikata u skladu sa KU ili sporazumom poslodavca ili zaposlenog. Međutim ako ti ugovori nisu zaključeni .Trajna tripartitna tela osnivaju se u cilju uspostavljanja i negovanja trajnih oblika tripartitne saradnje . Pravo na plaćeno odstustvo radi obavljanja sindikalne funkcije. Za izradu nacrta drugih opštih akata 17. ekoloških pokreta. umesto predstavnika države učestvuju i predstavnici njihovih nadležnih organa u skladu sa zakonom. Stalna tripartitna tela se mogu razvrstavati prema oblastima u kojim deluju a to su : 1. Za izradu nacrta zakona 4. Taj princip posebno dolazi do izražaja pri sagledavanju odnosa između: 1. Za izradu odgovarajućih studija 3. u skladu sa KU ili Sporazumom poslodavca i zaposlenog. zakona i drugih akata kojima se uređuju IO 2.

3. -granaGPD. -sudskom i 4. -između države i sindikata odnosno UP. 4. ako zastupa zaposlenog u radnom sporu sa poslodavcem . 2. 5. -sudom. 2. 6. -U postupku mirenja. -između poslodavaca. -između LS i sindikata odnosno UP. -između poslodavaca i saveta zaposlenih 8. 2. Predvidi povoljnije uslove rada za zaposlene koji ne učestvuju u štrajku Ako se štrajkom ugrozi javni red i mir nadležni državni organ može privremeno zabraniti organizovanje štrajka i naložiti radnu obavezu ili preduzeti druge mere kojima bi se obezbedilo minimum procesa rada. 61. pravilnikom o radu i ugovoru o radu. -arbitražnom 3. 5. -Sporovi pred odborom za mirenje. 7. 3. -između poslodavaca i većine zaposlenih 7.300) Prema predmetu spora : Interesni i pravni Prema stranama u sporu: 1. -izemđu učesnika u zaključivanj KU Prema organima koji ih rešavaju: 1. -nacionalnom. Pravo na naknadu zarade najmanje u visini osnovne zarade u skladu sa KU. Ne obezbedi minimum procesa rada u delatnostima od opšteg interesa 2. -Između sindikata. -jedinica LS. -međ. odnosno odgovorno lice kod poslodavca: 1. NOVČANE KAZNE se mogu izreći ako poslodavac . -drugim nadležnim organom Prema postupku u kojem se rešavaju: 1. -između AP i sindikata odnosno UP 6. Sprečava zaposlene da učestvuju u štrajku 3. -arbitražom. Prekršajna odgovornost se ne odnosi samo na organizatore i učesnike nezakonitog štrajka već i na poslodavce. -Međunarodnom globalnom.regionalnom.UPRAVNOPRAVNE POSLEDICE ŠTRAJKA (str. -drugom odgovarajućem postupku Prema pravnom režimu po kojem se rešavaju: • Opšti • posebni Prema nivou na kome nastaju: 1.404) U pravu većine zemalja protiv pravne radnje organizatora nezakonitog štrajka i učesnika takvog štrajka smatraju se prekršajima za čije izvršenje se mogu izreći zatvorske. Upotrebi prinudu radi okončanja štrajka 4. 4. 3. -na nivou poslodavca 105.4. Pravo na plaćeno odsustvo za vreme zastupanja . 39 . -jedinica TA. VRSTE KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA (str. odnosno sankcije. 2. novčane i druge kazne. pred arbitrom ili pred sudom 5. 4. Ako odsustvuje sa rada zbog učešća u kolektivnom pregovaranju ili zbog zastupanja zaposlenog.

Miritelj uvek presedava odborom za mirenje. Međutim . sporazum o rešenju spora postaje sastavni deo kolektivnog ugovora. 106.Krivičnog dela POVREDE PRAVA NA ŠTRAJK . POSTUPAK MIRENJA Postupak mirenja se odvija u skladu sa načelom hitnosti.379) Doneta preporuka nije obavezujuća za strane u sporu. sporazum o rešenju spora ima snagu sudskog poravnanja.376) Po zakonu o mirnom rešavanju radnih sporova strane u sporu su dužne da sporna pitanja rešavaju po pravilima utvrđenim tim zakonom. • Da se radnja izvršenja krivičnog dela ne može kvalifikovati kao neko drugo krivično delo. Neprihvatanje preporuke podrazumeva obavezu navođenja razloga za takvo postupanje. Članovi odbora su dužni da preporuku donesu pet dana od dana zaključenja rasprave. Agencija na predlog miritelja može objaviti preporuku i razloge za njeno neprihvatanje. vođa ili učesnik nezakonitog štrajka * Neophodno je da je radnja izvršenja počinjena sa umišljajem. Ako se strane u sporu opredele za njeno prihvatanje dužne su da zaključe „sporazum o rešenju nastalog spora“.405) Pravi se razlika između: .Sindikatu koji nezakonit štrajk organizuje u delatnostima od opšteg interesa . 81. pretnjom . 84. može se uskratiti pravo na isključivo predstavljanjeprava i interesa zaposlenih.PRAVNE POSLEDICE PRIHVATANJA ODNOSNO NEPRIHVATANJA ODLUKE ODBORA ZA MIRENJE (str. Miritelj i strane u sporu moraju da odrede po jednog predstavnika za odbor za mirenje. Dealtnostima od opšteg interesa smatraju se delatnosti za odbranu i bezbednost republike srbije. Krivično delo zloupotrebe prava na štrajk postoji ako je štrajk organizovan na protivzakonit način i ako ga prate naročite opasnosti koje mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi. Preporuka se daje u pisanoj formi sa obrazloženjem. Sporazum o rešenju spora ima snagu sudskog poravnanja ako se njime rešava KRS nastao povodom ostvarivanja prava na sindikalno organizovanje ili povodom ostvarivanja prava na štrajk. Strana u sporu koja ne prihvati preporuku dužna je da te razloge saopšti 3 dana od dana dostavljanja preporuke . * Kao izvršilac se pojavljuje organizator. On otvara i vodi raspravu. ako predmet spora nije vezan za kolektivni ugovor . KOLEKTIVNI RADNI SPOR U DELATNOSTIMA OD OPŠTEG INTERESA (str. Ovo niej u skladu sa načelom dobrovoljnosti ali je legitimno. Ako se predmet spora vezuje za kolektivni ugovor . 83. inspirator.Srbije. ucenom ili na drugi način sprečava zaposlene da ostvaruju pravo na štrajk. kao i poslovi neophodni za izmirivanje međunarodnih obaveza R. Miritelj je dužan da raspravu zakaže u roku od tri dana od dana prijem predloga za pokretanje postupka i prateće dokumentacije o predmetu spora. a krivično delo je otpuštanje učesnika štrajka sa posla ili drugih mera kojima se povređuju njihova prava.KRIVIČNOPRAVNE POSLEDICE ŠTRAJKA (str. prevarom. 40 . Za ovo krivično delo neophodno je da se ispune sledeći uslovi: • Da je štrajk organizovan na nezakonit način • Da tako organizovan štrajk prate naročite okolnosti koje mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi ili imovinu većeg obima. a ako tako ne postupe miritelj ima pravo da samostalno donese preporuku. Preporuka se smatra donetom ako su za nju glasali svi članovi odbora.Krivično delo ZLOUPOTREBE PRAVA NA ŠTRAJK Krivično delo povrede prava na štrajk se pojavljuje u dva oblika: Izvršilac prvog oblika krivičnog dela može da bude svako lice koje upotrebom sile . Po okončanju postupka mirenja miritelj zaključuje raspravu i sa drugim članovima odbora za mirenje donosi preporuku o načinu rešavanja KRS. Objavljivanje se vrši sredstvima javnog informisanja sa ciljem da javnost sudi o preporuci. Neophodno je da postoji „direktni umišljaj“ Izvršilac drugog oblika krivičnog dela je poslodavac.

. zdravstvene zaštite. odgovornosti iz radnog odnosa . itd. Strane u sporu nastalom u delatnostima od opšteg interesa.Vrstu kolektivnog ugovora 2..materijalni . Međutim poseban kolektivni ugovor zaključuje se i na nivou jedinica LS i TA. pruža stručnu i drugu pomoć pregovaračkim stranama odnosno učesnicima u postupku 4. Ako tako ne postupe dužne su da o tome obaveste agenciju.privatni .Kolektivni ugovori o zaradi . Prema predmetu njihovog regulisanja . grupu . Prava. pojedinačno ili zajednički ..U pitanju su delatnosti koje se obavljaju u oblasti: vodoprivrede.249) Kolektivni ugovor je autonomni opšti akt kojim se uređuju: 1. Ako ga podnese jedna strana . Obligacioni deo kolektivnog ugovora 41 . Pravna priroda njegovih normi . OPŠTI kolktivni ugovor 2. podgrupu ili delatnost zaključuju se za teritoriju republike Srbije. .Sektoru u kome se zaključuju: .. odnosno povodom radnog odnosa 2.Mesto i vreme pregovora Ako je predlog ZAJEDNIČKI podnet onda se napominju i podaci o sporazumno određenom miritelju.Kolektivni ugovor KOD POSLODAVCA Opšti kolektivni ugovor i posebni kolektivni ugovor za određenu granu.javni 4.. odnosno za sindikat i udruženje poslodavaca Kolektivni ugovor sadrži obligacionopravne i normativnopravne odredbe. agencija dostavlja celokupnu dokumentaciju drugoj strani sa molbom da u roku od tri dana odgovori da li prihvata učešće miritelja u pregovorima. AGENCIJI za mirno rešavanje radnih sporova. ukazuje pregovarackim stranama na predloge koji su u suprotnosti sa zakonom i drugim propisom 3.na određeno . odsustvima i drugim uslovima rada. Prema vremenu na koje se zaključuju: . prosvete. bude nepristrasan 46. proizvodnja prehrambenih proizvoda.procesni 45.375) PREDLOG za uključivanje miritelja u kolektivne pregovore podnose strane . U tom slučaju direktor agencije po službenoj dužnosti pokreće postupak. Kolektivni ugovor kod poslodavca zaključuje se između poslodavca i reprezentativnog sindikata kod poslodavca Pored njih postoje još: 1.250) 1. ptt-a.POSEBNI kolektivni ugovor 3.VRSTE KOLEKTIVNIH UGOVORA (str.Pregovaračke strane 3.PREDMET I OBLIK KOLEKTIVNOG UGOVORA (str. 80. Predlog sadrži podatke: 1.na neodređeno 2. Postupak izmena i dopuna kolektivnog ugovora 3.Učešće i uloga miritelja u kolektivnom pregovaranju (str. saobraćaja. Miritelj ima OBAVEZU da: 1. 3. Međusobni odnosi učesnika u zaključivanju kolektivnog ugovora 4.kolektivni ugovori o odmorima. dužne su da – u roku od tri dana od dana nastank akolektivnog radnog spora – agenciji za repavanje radnih sporova podnesu zajednički predlog za pokretanje postupka mirnog rešavanja spornih pitanja. prisustvuje pregovorima 2. naknadi zarade i drugim primanjima . Druga pitanja značajna za zaposlenog i poslodavca. obaveze.

d.Princip ravnopravnosti strana u sporu 5. zahtev mogu podneti sindikat.klauzula socijalne sigurnosti klauzula o očuvanju socijalnog mira klauzula o obavezi uticanja na svoje članstvo klauzula o davanju prednosti metodamam mirnog rešavanja KRS klauzule o participaciji zaposlenih f. radno vreme 4. 42 a. 65.151) Sindikat ima svojstvo pravnog lica što znači da mu se priznaju pravna i poslovna sposobnost .326) Osnovni principi su: 1. Takvu odluku donosi MINISTAR na zahtev poslodavca ili udruženja poslodavaca. objavljivanja i stupanja na snagu kolektivnog ugovora Normativni deo: 1. klauzule o načinu. podnose se i dokazi o razlozima za izuzimanje od primene. izmena i dopuna. Od dejstva kolektivnog ugovora automatski se izuzimaju i zaposleni kod tog poslodavca .PRAVNA I POSLOVNA SPOSOBNOST SINDIKATA I PRAVA REPREZENTATIVNOG SINDIKATA (str. a) Zahtev za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca u postupku o kojem odlučuje poslodavac b) Zahtev za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata u postupku o kojem odlučuje ministar na predlog „Odbora“ c) Zahtev za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata u postupku o kojem odlučuje ministar za rad na osnovu KONAČNOG predloga odbora. Pravo na kolektivno pregovaranje i zaključivanje kolektivnih ugovora 2. 26.Uslovi prestanka radnih odnosa: Kolektivni ugovor se zaključuje u PISANOJ formi.PRINCIPI NA KOJIMA SE ZASNIVA REŠAVANJE KRS (str. poslodavci i udruženje poslodavaca po isteku roka od 3 godine od dana donošenja rešenja.Princip tripartizma 4. Međutim sindikat sa svojstvom reprezentativnosti ima veća prava nego onaj koju to svojstvo nema.Princip dobrovoljnosti 3. Sindikat stiče svojstvo pravnog lica upisom u registar . Pravo na učešće u radu multipartitnih tela i institucija 5. obaveze i odgovornosti zaposlenih 2. odnosno udruženja poslodavaca na koga se odluka odnosi.Princip relativne neutralnosti države 53. Prava reprezentativnog sindikata su: 1. odnosno na pojedina udruženja na koja je proširen. odmori i odsustva 5.Druga prava u skladu sa zakonom 25. naknade zarada i druga primanja zaposlenih 3. postupku i uslovima zaključivanja. . u skladu sa zakonom i drugim propisima. Odluku donosi ministar nadležan za rad po pribavljenom mišljenju ekonomsko-socijalnog saveta. ne primenjuje na pojedine poslodavce na koje je proširen . Prava . ako zbog FINANSIJKO POSLOVNIH REZULTATA nisu u mogućnosti da primene kolektivni ugovor.Princip autonomnosti 2.148) Zahtev za preispitivanje utvrđene reprezentativnosti tj. b.PREISPITIVANJE UTVRĐENE REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA (str. Zarade . može odlučiti da se oktroisani kolektivni ugovor u delu koji se odnosi na zarade i naknade zarada . e. c. IZUZIMANJE OD PRIMENE KOLEKTIVNOG UGOVORA SA PROŠIRENIM DEJSTVOM (276) Ministar nadležan za rad .Pravo na učešće u radu tripartitnih tela i institucija 4.Pravo na učešće u rešavanju KRS 3. Uz zahtev za izuzimanje od primene kolektivnog ugovora sa proširenim dejstvom .

rešavanj KRS.238) Kolektivni interesi su zajednički . Zahtev za preispitivanje reprezentativnosti sindikata osnovanog za teritoriju RS . stim što se negativno rešenje objavljuje u „službenom glasniku“ 31.. UP ima 15 dana da dostavi te dokaze. Postupak se okončava donošenjem pozitivnog ili negativnog rešenja . zakonska rešenja. udruženja čija se reprezentativnost ispituje. ekonomsko-socijalni.240) Kolektivni interesi poslodavaca PROISTIČU iz kolektivnog pregovaranja . utvrđen rešenjem poslodavca. profesionalni .Naziv udruženja koje podnosi zahtev i onoga koje se ispituje 2.Razloge zbog kojih se preipitivanje reprezentativnosti zahteva 5. kulturni i drugi interesi koji mogu biti predmet kolektivnog pregovaranja . Naziv sindikata čija reprezentnost se dovodi u pitanje 2. Zaposlenih i poslodavaca (Kolektivno pregovaranj i KRS) 2. Kolektivni interesi mogu biti predmet preispitivanja između: 1. Saveta zaposlenih i poslodavca 5. Rok za dostavljanje dokaza je 15 dana. LS. svojinske transformacije. Moguće dokaze kojima se potkrepljuju razlozi o preispitivanju reprezentnosti POSLODAVAC je dužan da u roku od 8 dana od dana prijema zahteva obavesti sindikat čija reprezentativnost se ispituje i da traži DOKAZE o ispunjavanju uslova reprezenativnosti.. Sindikata. TA.Dokazi Odbor je dužan da u roku od 8 dana obavesti UP čija se reprezenattivnost ispituje i da zatraži dokaze o ispunajvanju uslova. 43 . Broj akta o registraciji sindikata čija reprezentnost se osporava 3. Razlozi zbog kojih se preipitivanje reprezentativnosti zahteva 4. naročito u slučaju kad kolektini ugovor kod poslodavca nije zaključen. TA. PREISPITIVNAJE UTVRĐENE REPREZENTATIVNOSTI UDRUŽENJA POSLODAVACA UP može podneti ZAHTEV za preispitivanje utvrđene reprezentativnosti po isteku roka od tri godine od dana donošenja rešenja o utvrđenoj reperezentativnosti. KOLEKTIVNI INTERESI ZAPOSLENIH (str. tripartitnih odnosa i poslodavačkih aranžmana sa savetom zaposlenih. LS (povodom normativnih i drugih aktivnosti) 4. GGPD kao i sindikat kod poslodavca čija je reprezenativnost utvrđena rešenjem ministra podnosi se Odboru za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja pposlodavaca. politke zapošljavanja. Tad poslodavac stiče mogućnost da jednostrano uredi pitanja koja su predmet kolektivnog pregovaranja. Sindikat za R. Odbor je dužan da u roku od 8 dana od dana prijema zahteva za preispitivanje reprezentativnosti o tome obavesti sindikat i da zatraži dokaze o ispunjenju uslova reprezentativnosti.. ) 3.KOLEKTIVNI INTERESI POSLODAVACA (str. GGPD može podneti isključivo DRUGI SINDIKAT osnovan za TJ ili GGPD i sindikat čija se reprezentativnost ispituje. Zahtev sadrži : 1. na inicijativu poslodavca koji je doneo rešenje ili na zahtev drugog sindikata kod tog poslodavca . Nivo osnivanja UP čija se reprezenativnost ispituje 3. odnosno povrediti i opštim aktom poslodavaca. Rešenje o gubitku reprezenatativnosti se objavljuje u „službenom glasniku RS“ 42.Broj akta oba udruženja 4. sporenja i tripartitne saradnje. LS . Sindikat je dužan da u roku od 8 dana dostavi dokaze. poslodavaca i države (jedinica TA) (povodom institucionalnih i drugih oblika tripartitne saradnje) Kolektivni interesi zaposlenih mogu se ugroziti.POSTUPAK za preispitivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca . Zahtev za preispitivanje utvrđene reprezentativnosti udruženju poslodavaca podnosi se ODBORU za utvrđivanje reprezenatativnosti Zahtev sadrži: 1. 43.Srbiju. Zaposlenih i države (politika vlade. može se pokrenuti .Zaposlenih i jedinica TA .

usvajanje kolektivnog ugovora . sindikata i države Za poslodavce veliki značaj imaju i državni propisi kojima se garantuju minimalni uslovi rada i zaposlenja. Članove odbora sporazumno određuju sindikati odnosno udruženja poslodavaca.zaključivanje kolektivnog ugovora . 51. od kojih su jedne normativnopravnog karaktera .Kolektivni interesi polsodavaca mogu biti predmet zadovoljavanja. 4. 44.ugovor o punomoćju (sindikat ima ulogu punomoćnikakoga su ovlastili zaposleni) . Opšti akt koji se zaključuje u pisanoj formi 5.255) Ako u pregovorima učestvuju više sindikata i više udruženja poslodavaca ili onih koji su zaključili sporazum o udruživanju zbog ispunjenja uslova rep. opšti akt koji sadrži dve grupe normi.MEŠOVITA TEORIJA sadrži elemente i ugovorne i normativne prirode. POJAM I PRAVNA PRIRODA KOLEKTIVNOG UGOVORA Kolektivni ugovor je : 1. PREGOVARANJE I ZAKLJUČIVANJE KU (str. Postupak zaključivanja KU se sastoji iz dve faze – faze pregovaranja i faze zaključivanja ugovora.registracija kolektibnog ugovora .izrada teksta nacrta kolektivnog ugovora . U pregovorima u ime pregovaračkih strana učestvuju njihovi predstavnici. Ti predstavnici moraju da imaju uredno OVLAŠĆENJE izdato od nadležnog organa. povređivanja. Onda se obrazuje ODBOR ZA PREGOVORE. zaštite i unapređenja odnosa koji se uspostvaljaju između: a) Poslodavaca i zapolsenih b) Poslodavaca i države c) Poslodavaca i saveta zaposlenih d) Poslodavaca .utvrđivanje predloga kolektivnog ugovora . 50.pokretanje inicijative za otpočinjanje pregovora .objavljivanje kolketivnog ugovora Postupak izmene i dopune KU istovetan je sa postupkom pregovora koji se vode radi zaključivanja kolektivnog ugovora. rezultat saglasnosti autonomnih volja poslodavaca i sindikata 3. Reprezentativni sindikat je dužan da u pregovorima koji se vode radi zaključivanja KU kod poslodavca . Podudaranje interesa poslodavaca i zaposlenih je obično kada se radi o zajedničkom nezadovoljstvu zakonskim rešenjima ili vladinim projektima. sarađuje sa sindikatom u koji je učlanjeno najmanje 10% zaposlenih kod poslodavca.delovodstvo bez naloga (svoju ratifikaciju dobija po zaključivanj KU) -ugovor u korist trećeg (sindikat pregovara sa poslodavcem u korist zaposlenih) -neimenovani ugovor 2. autonomni opšti akt 2.273) 44 . a drugi obligacionopravne prirode. 3.autonomni opšti akt kojim se u korist zaposlenih propisuju veća prava i povoljniji uslovi rada od prava i uslova utvrđenih zakonom O pravnoj prirodi KU postoje tri teorije: 1. UGOVORANA TEORIJA posmatra kolektivni ugovor kao: . ugrožavanja. NORMATIVNA TEORIJA kolektivni ugovor posmatra kao specifični opšti normativni akt kojim se stvara objektivno pravo. KU se tretiraju kao akti pravila koji se odnose na članove određene grupe. U postupku se najčešće preduzimaju sledeće radnje: .PRIMENA KOLEKTIVNIH UGOVRA (str.

ODLUKA O STUPANJU U ŠTRAJK (str. Poseban režim štrajka propisuje oštrije uslove za organozovanje štrajka. ako odbije da se stručno usavršava 7.Dejstvo KU može se posmatrati kroz vremensku. ako nestručno i nesavesno obavlja svoju dužnost 8. komunalne delatnosti.388) Opšti režim štrajka se propisuje za rešavanje KRS u privatnom sektoru. donosi se rešenje o njihovom brisanju . usled smrti Ako se steknu uslovi . vodoprivreda. ako ne bude ponovo izabran 6. Brisanje miritelja i arbitara iz imenika (str. trajanje i prestanak njegovog dejstva.na zaposlene koji su članovi sindikata koji nije učestvovao u zaključivanju KU 3. je ulestala praksa da se u ugovore unose „antištrajk klauzule“ kako bi se zaposleni uzdržavali od štrajka.OPŠTI I POSEBAN REŽIM ŠTRAJKA (str. personalnu i teritorijalnu dimenziju. (markirani) 89. ako se utvrdi da nisu bili ispunjeni uslovi utvrđeni članom 38 zakona o mirnom rešavanju radnih sporova 2. Proširivanjem dejstav KU se proširuje i važenje KU na sindikate i poslodavce koji nisu potpisnici KU. na lični zahtev 11. Teritorijalna dimenzija – razlikuje interkategorijalne i kategorijalne KU OPŠTI I POSEBAN KU se primenjuje i obavezuje: 1. Vremenska dimenzija KU se može posmatrati sobzirom na početak. itd.Poslodavce koji su naknadno istupili iz udruženja poslodavaca (6meseci nakon) KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA se primenjuje: 1. Opšti režim štrajka karakteriše činjenica da se njegovom organizovanju može pristupiti bez većih ograničenja. Prestankom važenja KU prestaje i njegovo dejstvo.. zbog gubitka državljanstva 3.na zaposlene koji nisu članovi sindikata 71. One više odgovaraju poslodavcim nego zaposlenima. U delatnostima od opšteg interesa štrajk s emože organizovati pod uslovom da se njime ne ugrozi minimum procesa rada kojim se obezbeđuje sigurnost ljudi i imovineelementarni uslovi života građana itd. Zahtev za brisanje iz imenika mogu podneti: 1. proizvodnja prehrambenih proizvoda.na zaposlene koji su članovi sindikata koji je učestvovao u zaključivanju KU 2.Reprezentaivni sindikat koji ima predstavnike u ekon-soc savetu 4.Poslodavce koji su naknadno postali članovi udruženaj poslodavaca 3. a poseban režim za rešavanje KRS u delatnostima od opšteg inetresa. ako je osuđen na krivično delo najmanje 6 meseci bezuslovno 4.poslodavce koji su u vreme zaključivanja KU bili članovi udruženja poslodavaca 2. Delatnosti od opšteg interesa su: Vojska i policija.390) 45 . Dans. Socijalno-ekonomski savet 2. ako odugovlači postupak mirnog rešavanja KRS 10.. Rešenje donosi Direktor agencije u roku od 15 danan od dana podnošenja zahteva.Vlada republike Srbije 3. usled gubitka poslovne sposobnosti 12.. Dejstvo traje dok je ugovor na snazi.353) 1. PTT. 91. ako se neuredno odaziva na poziv agencije 9. Personalna dimenzija – KU ne obavezuje samo učesnike u njegovom zaključivanje već i subjekte u čije ime je zaključen. zdravstvena zaštita. nedostojan vršenja dužnosti 5.Reprezentativno udruženje poslodavaca koji ima predstavnike u eko-soc savetu U pojedinim slučajevima rešenje se donosi u saglasnosti sa eko-soc savetom. Početak dejstva se poklapa sa njegovim stupanjem na snagu.

Npr. da ga organizuje ili njegovu organizacije preuzme sindikat ili većina zaposlenih 2.395) Granski štrajk organizuje sindikat u grani.. da su štrajkački zahtevi vezani za predmet KRS 3. grupi..da su prethodno iscrpljene sve mogućnosti z amirno rešenje Dovoljno je da jedna uslov ne bude ispunjen pa da se štrajk smatra nezakonitim. Ovaj štrajk može da ima i politička obeležja..393) Da bi štrajk bio zakonit neophodno je : 1. LOKAUT LOKAUT je pravo poslodavca da privremeno zatvori preduzeće ili deo preduzeća . U tom štrajku se privremeno zaustavlja rad ogromnog broja zaposlenih. Štrajk kome nije prethodilo donošenje odluke o stupanju u štrajk može se kvalifikovati kao nezakonit..Članovi štrajkačkog odbora koj iu ime zaposlenih vode štrajk 95. Generalni se organizuje na nacionalnom nivou radi zaštite profesionalni i eko-soc interesa zaposlenih..ugovor o radu se privremeno „suspenzuje“ Pribegavanje lokautu se vrši i zbog neisplativog rada sa neštrajkačima 97. To je obično sindikat ili većina zaposlenih kod poslodavca.da je štrajk usmeren protiv određenog poslodavca 4. Odlukom o stupanju u štrajk određuje se: 1. podgrupi i delatnosti.zaposlenima se onemogućava da rade u preduzeću . Ako s ene donese odluka o stupanju u štrajk.Mesto okupljanja 4. . GRANSKI I GENERALNI ŠTRAJK (str. odnosno da zaposlenima ili delu zaposlenih privremeno zabrani rad u preduzeću kako bi ih primorao da odustanu od svojih zahteva ili da prihvate zahteve poslodavca. ODLUKA o stupanju u štrajk treba da sadrži podatke o zahtevima zaposlenih i vremenu otpočinjanja štrajka.Zahtevi zaposlenih 2. Prethodi mu pokušaj mirnog rešenja spornih pitanja.Vreme otpočinjanja štrajka 3..Odluku o stupanju u štrajk donosi organizator štrajka.ZAKONIT I NEZAKONIT ŠTRAJK (str.onemogućava im se pravo na zaradu . Pribegava mu se zbog dugotrajnog nezadovoljstva zaposlenih u svim oblastima rada osim u delatnostima u kojima je štrajk trajno ili privremeno zabranjen.itd 112. 46 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->