P. 1
Kvalitet Vode Za Gajenje Ciprinida

Kvalitet Vode Za Gajenje Ciprinida

|Views: 568|Likes:
Published by Stefan Lopušina

More info:

Published by: Stefan Lopušina on Sep 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2013

pdf

text

original

BA KA TOPOLA

AKVAKULTURA
TEMA: KVALITET VODE ZA GAJENJE CIPRINIDA

PROFESOR: Prof.dr Aleksandar Ivanc

STUDENT: Stefan Lopu ina 115/07/200

..................................................................................................................................GAJENJE RIBA 3................................................................. EKOLOSKI USLOVI 6.........................................LITERATURA ................................................................................................................................UVOD 2.....................................................................SISTEMI GAJENJA 4.......................................SARANSKI RIBNJACI 5......................................................SADRZAJ: 1......................

9 miliona tona ribe sto je iznosilo 31% od ukupne kolicine ribe .UVOD: Akvakultura je sve znacajnija ekonomska grana u svetu Grana ribarstva koja se bavi gajenjem organizama koji zive u vodi Nadoknadjuje smanjene potencijale iz prirodnih izvora Prvi tragovi gajenja vodenih organizama poticu iz kine 2500 pne Popularizacija akvakulture pocinje 60-ih godina zbog porasta cene ribe kao posledice iscrpljenosti ribljeg fonda 2003 godine je iz akvakulture dobijeno 41.

dok je u aranskim ribnjacima dominantna gajena vrsta aran. ogra enim ili pregra enim delovima prirodnih i antropogenih voda u malim koli inama u kavezima. ija se vrednost procenjuje na 16 do 36 miliona evra. a u aranskim 7 500 do 13 000 tona (od ega oko 70% konzumne ribe). Statisti ki podaci (nepublikovani) ukazuju na znatno manju proizvodnju. kao i da se deo prometa ribom obavlja u nelegalnim tokovima. ogra enim ili pregra enim delovima prirodnih i antropogenih voda Ukupna proizvodnja ribe u Srbiji na godi njem nivou se poslednjih godina kre e izme u 9 000 i 15 000 tona. U pastrmskim ribnjacima gotovo se isklju ivo gaji kalifornijska pastrmka (u veoma malom procentu poto na pastrmka). koji ini preko 80% ukupno proizvedene ribe.Gajenje riba se najve im delom obavlja u aranskim (toplovodnim) i pastrmskim (hladnovodnim) ribnjacima (preko 95% ukupne koli ine proizvedene ribe) u malim koli inama u kavezima. . a to je posledica injenice da ribnjaci ne prijavljuju pravo stanje proizvodnje. Od ukupne koli ine proizvedene ribe u pastrmskim ribnjacima se poslednjih godina proizvodilo od 1 500 do 2 000 tona (od ega oko 75% konzumne pastrmke).

Ekstenzivna proizvodnja je sporadi na i javlja se u toplovodnim aranskim ribnjacima koji nemaju obrtni kapital ili u zapu tenim ribnjacima. ime se prelazi u intenzivni sistem gajenja aranskih vrsta riba. pa do preko 1 500 kg/ha. pa i do preko 10 000 kg/ha. poluintenzivni (poluekstenzivan) i intenzivan. odnosno u proseku oko 1 000 kg/ha. sa aranom kao glavnom vrstom (preko 80 % od ukupne proizvednje riba u aranskim ribnjacima). pa do preko 3 000 kg/ha (sa ekstrudiranim hranivima). tako da se uz dodatno aerisanje (ili uz obezbe ivanje dovoljnog osve avanja vode u ribnjaku) na pojedinim ribnjacima uglavnom manjih povr ina proizvodnja se mo e pove ati na nivo preko 5 000 kg/ha. Pove anjem nasada uz kori enje koncentrovanih hraniva prirodna hrana sve vi e zanemaruje.Sistemi gajenja Zastupljena su sva tri sistema gajenja: ekstenzivni. Proizvodnja po jedinici povr ine aranskih ribnjaka uz kori enje koncentrovanih hraniva kre u se od manje od 1 500. . U zavisnosti od vrste dodatne hrane se posti u i razli iti proizvodni rezultati. u kojima se ne bi isplatilo intenziviranje proizvodnje Dominantan oblik proizvodnje je (preko 80% proizvedene ribe) je poluintenzivan sistem proizvodnje aranskih vrsta. Prinosi po hektaru u poluintenzivnom sistemu uz prihranjivanje itaricama se kre u od oko 700 kg/ha.

2: odnos izlovljene i gajene ribe u svetu po regionima u milionima tona .slika br.

Optimalna temperatura za uzgoj arana je 25°C. azot..5ppm aran pokazuje znakove hipoksije. pritisak kiseonika u vodi Porast temperature smanjuje sposobnost vode da ve e plinove. to je ve i pritisak vazduha ve i je parcijalni pritisak kiseonika u vazduhu ve i je parc. kalcijum. sumpor. Ukoliko se koncentracija kiseonika spusti ispod 3. u vodi.. . kod 3-3. Temperatura vode mo e biti do 30°C. Sadr aj kiseonika rastvorenog u vodi zavisi od pritiska. nastupi e uginuca. amonijak. 11 ppm pri 10°C i 8 ppm pri 25°C. Ne eljeni su hlor. Optimalna koncentracija kiseonika u ribnjaku je 7-9 ppm (mg/l). magnezijum I gvozdje. mangan.5 ppm i to potraje du e vreme. Potrebni elementi za uzgoj riba su: kiseonik. silicijum. Tako voda mo e vezati 14 ppm kiseonika pri 0°C. Optimalna koncentracija kiseonika je 7-9 ppm. vodonik.Toplovodni (saranski) ribnjaci su vodeni ekosistemi dubine 1-2 m. ugljenik. fenoli. kalijum. temperature i koncentracije organske mat. a prikladan pH je izme u 7 i 8. fosfor.

2). Kriti no stanje e nastupiti ukoliko se voda znatno zakiseli (pH<4. a srebrni aran alge. Ribe su poikilothermal-ni organizmi i ne mogu podneti velike temperaturne oscilacije kao eurythermal-ni ili homeothermal-ni organizmi. pH od 6. Kriti na granica e biti 50-200 ppm CO2 u vodi. Modro-zelene alge uzrokuju cvetanje vode.Zaga enje tro i kiseonik. Zelene alge (Chlorophyta) cine 50% fitoplanktona. odnosno poprimi bazna svojstva (pH>9.2. Ugljen dioksid se ve e s vodom i stvara karbonatnu kiselinu.. u vodi do i e do bujanja heterotrofnih (mikro)organizama koji potrebuju znatne koli ine kiseonika. pH=7. Razvoj plankton-a i makrophyt-a mo e se kontrolisati biljojednim ribama.. Biljojedne ribe pri tome ne e biti konkurenti aranu za hranu. Dozvoljena su blaga odstupanja. Usled pove ane koncentraciji organske mat. Voda namijenjena uzgoju riba treba biti neutralna.7-7. Phytoplankton su autotrofni organizmi koji fotosintezom stvaraju organsku mat. Ribe e dobro podnositi koncentraciju ugljen dioksida do 2 ppm (mg/l). a delotvorno e suzbijati prekomeran rast vodenog bilja i algi. Tako e beli amur kvalitetno tamaniti vi e vodeno bilje.8). Fitoplankton predstavlja hranu za zooplankton .

rotatoria. vo ika. lopo . paprat. rogoz. chladocera..Zooplankton sa injavaju protozooa. paro ina Po eljna obraslost ribnjaka vodenim biljem ne bi smela biti ve a od 30%.. podvodno bilje mrijesnjak. copepoda. To su heterotrofni organizmi koji se hrane bilo phytiplankton-om. . bilo otpadnim organskim materijama (zaga enje!). a . biljke koje plutaju nadvodna le a. Makrophite su velike biljke: nadvodne trska.

pdf http://www.pdf http://www.fao.no/library/files/storage/state-of-world-fisheries-and-aquaculture.jpg .hr/data/materijali/Ekologija%20mora%20-%20Predavanje%208.grida.org/ http://maps.LITERATURA: http://www.hlede.net/studentski_radovi/ribe/RibeSveZajedno.pfst.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->