SKRACENI IZVOD IZ MEÐUNARODNIH KLASIFIKACIJA BOLESTI 9 i 10

IZVOD IZ DESETE ME\UNARODNE KLASIFIKACIJE BOLESTI, POVREDA I UZROKA SMRTI U dosada{njoj primeni Me|unarodne klasifikacije bolesti, povreda i izroka smrti (MKB) pojavljivale su se mnogobrojne nelogi~nosti zbog neposedovanja ili nekori{}enja knjige ili zbog nemarnog odnosa prema primarnoj registraciji morbiditeta i mortaliteta. Na statisti~kim listi}ima dostavljenim Zavodu za za{titu zdravlja pojavljivale su se mnoge {ifre koje su nepotpune ili ne odgovaraju dijagnozama ili nisu ni upisane. Na osnovu tih nepotpunih i pogre{nih izvornih podataka u analizama zdravstvenog stanja stanovni{tva nije se ni moglo realno prikazati stanje zdravlja, odnosno aktuelna patologija. Podaci su kori{}eni u malom obimu i sa rezervom ili uz napomenu da su analize date na osnovu raspolo`ivih podataka teku}e evidencije. Deseta revizija MKB utvr|ena je 1990. Godine i od strane pojedinih zemalja primenuje se od 1993. Godine. Ova revizija MKB uvodi alfanumeri~ku {ifru sa slovom na prvom i brojem na drugom, tre}em i ~etvrtom mestu. Neke kategorije su date samo sa tri mesta - bez broja na ~etvrtom mestu iza decimale.Te {ifre su date kao rezerva za budu}a pro{irenja tih kategorija, {to zna~i da }e slede}a revizija MKB biti relativno mala (pro{irenje tih i eventualno neke nove kategorije). Deseta revizija menja i grupe oboljenja i pove}ava ukupan broj grupa. Prihvataju}i novu reviziju MKB i pripremaju}i se za XXI vek i bolji kvalitet ukupnog rada u zdravstvu, zakonska obaveza registracije morbiditeta i mortaliteta mora se ispunjavati preciznije. Time bi i na{a zemlja bila ravnopravna sa drugim zamljama ~lanicama SZO, odnosno koristili bi se podaci morbiditeta i mortaliteta i sa na{eg podru~ja od strane SZO. Realna primarna registracija morbiditeta i mortaliteta omogu}ila bi sistematsko pra}enje, pore|enje, tuma~enje i analiziranje podataka, a istovremeno poslu`ila bi kao objektivna osnova za planiranje razvoja zdravstvene za{tite i zdravstvene delatnosti. U tom smislu daje se ovaj izvod Desete MKB kao pomo} u kori{}enju knige. Izvod sadr`i naj~e{}e dijagnoze i {ifre koje su date uporedo iz devete i desete revizije MKB, gde god je to bilo mogu}e. Izvod sigurno ne mo`e zameniti knjigu, ali se nadamo da }e biti od pomo}i u realnom registrovanju morbiditeta i mortaliteta i kao olak{ica u samom kori{}enju iste. Svaka sugestija u vezi dopune i izmene ovog izvoda je dobrodo{la. Priredio Dr Sergije Kr`anovi}, spec. socijalne med., Zavod za za{titu zdravlja “Timok” Zaje~ar

MKB X (IZVOD - PARALELELE SA MKB IX)
INFEKTIVNE I PARAZITARNE BOLESTI ( A00-B99) Bakterijsko trovanje hranom, neozna~eno Intoxicatio alimentaria bacterialis, non specificata Trovanje hranom uzrokovano bakterijama, neozna~eno Bakterijski enteritis,neozna~en Enteritis bacterialis NOS Zapaljenje tankog creva uzrokovano bakterijama, neozna~eno Infekt.kolitis, enterokolitis Infectio intestinalis bacterialis alia, specificata Druga ozna~ena infekcia creva uzrokovana bakterijama Diarrhoea infektivna Diarrhoea NOS Proliv, verovatno zaraznog porekla Diarrhoea za koju se sumnja da je infektvinog porekla Diarrhoea et gastroenteritis, causa infectionis suspecta Proliv i `eluda~no-crevno zapaljenje,verovatno zaraznog porekla Primarni tuberkulozni kompleks Neozna~en primar. tuberk. inf. Tuberculosis pulmonis primaria Primarna TBC plu}a Tuberculosis pulmonis primaria, per bacteriologiam et histologiam confirmata Primarna TBC plu}a, otvrdjena bakteriolo{ki i histolo{ki Fibrozna TBC plu}a TBC pulmonis, per bacteriologiam et histologiam confirmata alia Druga TBC plu}a potvrdjena bakteriolo{ki i histolo{ki Tuberculosis pulmonis, bacteriologice et histologice negativa TBC plu}a bakteriolo{ki i histolo{ki negativna Siliko TBC Pneumokoniosis cum tuberculosi Pneumokonioza sa tuberkulozom TBC plu}a neozna~ena Tuberculosis pulmonis NOS TBC plu}a neozna~ena Tuberkulozni pleuritis Pleuritis tuberculosa, NOS 005.9 A05.9 008.5 A04.9 009.0 A04.8 009.2 A09 009.3 A09 010.0 010.9 A16.7 A15.7 011.4 A15.0 A16.0

J65 011.9 A16.9 012.0 A16.5

non specificata Rasejana tuberculoza.0 A18. ozna~ene lokalizacije Tuberculosis miliaris acuta.1+) TBC bubrega TBC epididimitis Tuberculosis organorum genitalium masculinorum(N51*) Tuberkuloza mu{kih genitalnih organa TBC ko`e .9 A19.0 A19.1 A18.3 A018.non specificata Akutna rasejana tuberkuloza.9 137.Erit.1 A38 035 . non specificata Veliki ka{alj. Nodosum Tuberculosis cutis et subcutis Tuberculoza ko`e i podko`nog tkiva TBC oka Tuberculosis oculi Tuberkuloza oka TBC miliaris ac.0 033. neozna~en Scarlatina Scarlatina Sarlah Erizipel 013.9 A37.1* 017.5+ 018.0+ 015.0 A19.9 A18. neozna~ena TBC secundaria Sequelae tuberculozis pulmonis et tuberculosis non specificatae Posledice tuberkuloze plu}a i neozna~ene tuberkuloze TBCsuspecta .4 017.2 018. neozna~ena TBC miliaris.0 B90.0+ 016.2 A18.opservacija Posmatranje zbog sumnje na tuberkolozu Pertussis.Tuberkulozno zapaljenje porebrice Tuberkulozni meningitis Meningitis tuberculosa (G01*) Tuberkulozno zapaljenje mo`danica TBC kostiju i zglobova.9 034. Tuberculosis miliaris acuta. neozna~ena Tuberculosis ossium et articulorum Tuberkuloza kostiju i zglobova TBC bubrega TBC renis(N29.1+ 016. neozna~ena TBC miliaris.9 V71. neozna~en uzro~nik Pertussis.0 A17.2 Z03.loci specificati Akutna rasejana tuberkuloza.

0*) Zapaljenja mo`danica uzrokovana enterovirusima Vari~ella Varicella sine complicatione Ov~je boginje bez komplikacije Herpes zoster bez napomena o komplikacijama Herpes zoster sine complicatione Zonski-pojasasti herpes bez komplikacija Morbili bez napomene o komplikacijama Morbilli sine complicationibus Male boginje bez komplikacija Rubeola baz napomena o komplikacijama Rubeola sine complicationibus Rubeola bez komplikacija Hepatitis virusni Hepatitis acuta A Akutno zapaljenje jetre uzrokovano virusom A Hepatitis acuta B Akutno zapaljenje jetre uzrokovano virusom B Hepatitis viralis acuta alia Druga akutna zapaljenja jetre uzrokovana virusima Parotitis bez napomena o komplikacijama Parotitis epidemica sine complicatione Epidemijske zau{ke bez komplikacije Infektivna mononukleoza Mononucleosis infectiva Mononukleoza-oboljenje uzrokovano virusom pra}eno pove}anjem broja monocita u krvi A46 036.Erysipelas Crveni vetar Meningokokni meningitis Meningitis meningococcica (G01*) Zapaljenje mo`danica uzrokovano meningokokom Tetanus Tetanus alius Drugi tetanus Sapticaemia. neozna~eno Meningitis enteroviralis (G02.9 B06. non specificata Sepsa neozna~ena Meningitis virusni.9 B26.9 A41.9 055.9 B05.9 047.0 A39. prouzrokovan enterovirusom.9 075 B27 .9 056. neozna~ena Septicaemia.9 070 B15 B16 B17 072.9 053.9 A87.0+ 052 B01.0+ 037 A35 038.9 B02.

9 A53. uzro~nik Enterobius vermicularis Trihomonijaza urogenit. neozna~eni Syphilis.Condylomata acuminata Verrucae anogenitales ^marno polne bradavice Sifilis.0 133.0 A59. tr.0 B86 . Infectio tractus genitourinarii inferioris gonococcica sine abscessu periurethrali et glandulae accessoriae Infekcija gonokokom donjeg dela polno-mokra}nih puteva bez zagnoja oko mokra}ne cevi ili `lezde Dermatofitije Dermatophytosis Dermatofitoza.0 B37. uzro~nik Echinococcus granulosus i Echinococcus multilocularis Enterobijaza Enterobiasis Enterobijaza.0 122 B67 127. uzro~nik Trichomonas vaginalis Scabies Scabies [uga. Trichomoniasis urogenitalis Trihomonijaza polno-mokra}nog pribora.0 097.4 B80 131.non specificata Gonokokne infekcije-akut.9 098. uzro~nik dermatofiti Monilijaza usta Candidiasis oris Kandidijaza usta Ehinokokoza Echinococcosis Ehinokokoza.0 A54. uzro~nik Sarcoptes scabiei 078.0 110 B35 112.1 A63.

neozna~en Maligna neoplazma larinksa. non specificatum Zlo}udni tumor jezika. neozna~eno Neoplasma malignum linquae.9 C38.9 151.9 163.9 153.9 C02.9 162. non specificatum Zlo}udni tumor du{nika i plu}a.0 C16. non specificatum Zlo}udni tumor jednjaka.9 C16. non specificatum Zlo}udni tumor grkljana. spoljne strane Maligna neoplazma donje usne. neozna~en Maligna neoplazma bronhusa i plu}a.6 153.0 C00.TUMORI-(C00-D48) ZLO]UDNI TUMORI (C00-C97) Maligna neoplazma gornje usne-rub Neoplasma malignum labii superioris externi Zlo}udni tumor gornje usne.9 C15.descendentni deo Neoplasma malignum coli descendentis Zlo}udni tumor silaznog dela debelog creva Maligna neoplazma sigmoidnog kolona Neoplasma malignum coli sigmoidis Zlo}udni tumor izvijenog dela debelog creva 140.9 C32. neozna~eno Neoplasma malignum ventriculi. neozna~eno Neoplasma malignum pleurae Zlo}udni tumor poplu}nice Maligna neoplazma jednjaka.9 161. non specificatum Zlo}udni tumor tankog creva.1 141.7 .9 C34.9 152. neozna~en Maligna neoplasma tankog creva.2 C18.0 151. neozna~eno Neoplasma malignum laryngis. neozna~eno Neoplasma malignum intestini tenuis.rub Neoplasma malignum labii inferioris externi Zlo}udni tumor donje usne. non specificatum Zlo}udni tumor `eluca.0 C00.0 140. neozna~en Maligna neoplazma debelog creva.3 C18. neozna~eno Neoplasma malignum oesophagi. neozna~eno Neoplasma malignum bronchi et pulmonis.9 C17. neozna~en Maligna neoplazma pleure. neozna~en Maligna neoplazma kardije `eluca Neoplasma malignum cardiae Zlo}udni tumor ulaznog dela `eluca Maligna neoplazma `eluca. spoljne strane Maligna neoplazma jezika.4 150.

neozna~eni deo Neoplasma malignum coli.0 C26. non specificatum Zlo}udni tumor debelog creva. neozna~eni deo Neoplasma malignum pancreatis. Maligna neoplazma kosti lobanje i lica Nepolasma malignum ossim cranii et faciei Zlo}udni tumor kostiju lobanje i lica 153. neozna~eno Neoplasma malignum peritonaei.neozna~en Maligna neoplazma rektosigmoidnog dela Neoplasma malignum juncturae coli rectosigmoidis Zlo}udni tumor rektosigmoidnog spoja debelog creva Maligna neoplasma rektuma Neoplasma malignum recti Zlo}udni tumor zadnjeg creva Maligna neoplasma anusa Neoplasma malignum canalis analis Zlo}udni tumor ~marnog kanala Maligna neoplazma jetre.0 156. Intest.9 C26. deo Neoplasma malignum tr.9 C25. Neoznac. neozna~en Maligna neoplazma gastrointestin. non specificatum Zlo}udni tumor crevnog puta.1 155.9 C18.0 C23 157. non specificatum Zlo}udni tumor gu{tera~e. tr.0 159.4 C18. prim.0 153. neozna~en Maligna neoplazma intest.9 154.0 C25.9 C48.1 C20 154. trak.0 C22. non specificatum Zlo}udni tumor potrbu{nice.9 170.9 158.0 C19 154.0 C41.Maligna neoplasma cekuma Neoplasma malignum caeci Zlo}udni tumor slepog creva Maligna neoplazma debelog creva.2 159. nedovoljno odredj. nedefinisano Neoplasma malignum systematis digestivi. loci satis non definiti Zlo}udni tumor sistema za varenje. Carcinoma hepatocellulare Karcinom-rak jetrinih }elija Maligna neoplazma `u~ne kese Neoplasma malignum vesicae felleae Zlo}udni tumor `u~ne kese Maligna neoplazma glave pankreasa Neoplasma malignum capitis pancreatis Zlo}udni tumor glave gu{tera~e Maligna neoplazma pankreasa.0 157. neozna~en Maligna neoplazma peritoneuma. lokal.0 .2 C21.

C47.9 C62.4 C51.drugo Neoplasma malignum uteri.9 C50..NOS Neoplasma malignum testis. Neoplasma malignum nervorum periphericorum et systematis nervosi autonomi Zlo}udni tumor perifernih `ivaca i autonomnog nervn. partis non specificatae Zlo}udni tumor materice. sist.NOS Neoplasma malignum vulvae.9 C53. neozna~eno Neoplasma malignum mammae.8 C55 183.3 C44. non specificatum Zlo}udni tumor dojke. partium faciei aliarum et non specificatum Zlo}udni tumor ko`e drugih i neozna~enih delova lica Melanom ko`e Melanoma malignum cutis Melanom-crni zlo}udni tumor ko`e Maligna neoplasma lojnih i znojnih `lezdi Nepolasma malignum cutis alius Drugi zlo}udni tumor ko`e Maligna neoplasma dojke `ena. neozna~en Maligna neoplazma grlica materice.NOS Zlo}udni tumor semenika 171. C49.. 172. neozna~enog dela Maligna neoplazma ovarijuma Neoplasma malignum ovarii Zlo}udni tumor jajnika Maligna neoplazma vulve .9 180.9 .0 C44. non specificatum Zlo}udni tumor grlica materice. 173 C44 174.3 172.0 172. mekog tk.9 185 C61 186. Neoplasma malignum textus connexivi et mollis alterius Zlo}udni tumor drugog vezivnog i mekog tkiva Maligna neoplazma ko`e usne Neoplasma malignum cutis labii Zlo}udni tumor ko`e usne Maligna neoplazma ko`e dr.NOS Zlo}udni tumor stidnice Maligna neoplazma prostate Neoplazma malignum prostatae Zlo}udni tumor kestenja~e Maligna neoplazma testisa.9 182.neozna~eno Neoplasma malignum cervicis uteri.Maligna neoplazma vezivnog i dr.0 C56 184.. neozna~en Maligna neoplazma tela materice. i neozna~enih delova lica Neoplasma malignum cutis. C43.

9 193 C73 194.NOS Zlo}udni tumor mozga .1 C91.8 C67.1 C85. Hroni~na limfoidna leukemija Leucaemia lymphocytuica chr.NOS Maligna neoplazma tireoidne `lezde Neoplasma malignum glandulae thyreoideae Zlo}udni tumor {titna `lezde Maligna neoplazma hipofize Neoplasma malignum hypophysis Zlo}udni tumor hipofize Maligna neoplazma bez ozna~ene lokalizacije Neoplasma malignum sine loco specificato Zlo}udni tumor bez ozna~ene lokalizacije Retikulosarkom Lymphomata non-Hodgkin speciileata alia Drugi neozna~eni ne -Hodgkinovi limfomi Limfosarkom Lymphosarcoma Maligni tumor limfnog tkiva M.0 C85.Hodgkin NOS Hodginova bolest NOS Multipli mijelom Myeloma multiplex Mijelom multiple lokalizacij Akutna limfoidna leukemija Leucaemia lymphoblastica ac.0 201.9 204. Akutna leukemija limfoblastnih }el.1 199 C80 200.NOS M.pelvem renalem excludens Zlo}udni tumur bubrega izuzev karlice Maligna neoplazma oka Neplasma malignum oculi.9 191.9 C69.NOS Zlo}udni tumor oka Maligna neoplasma mozga.izuzev karlice Neoplasma malignum renis.7 200.3 C75.0 C64 190. Hron~na leukemija limfocita 188.NOS Neoplasma malignum vesicae urinariae.Hodgkin. NOS Neplasma malignum cerebri.9 203.0 C90.0 C91.9 189.Maligna neoplazma mokra}ne be{ike .0 204.9 C81.1 .NOS Zlo}udni tumor mokra}ne be{ike Maligna neoplazma bubrega .9 C71.

NOS 204.Neozna~ena limfoidna leukemija Leucaemia lymphoides.9 C95.1 208.9 C91. Hroni~na mijeloidna leukemija Leucaemia myeloides chr. Neozna~enog tipa. Leukemija cel.NOS Akutna mijeloidna leukemija Leucaemia myeloides ac.NOS Leucaemia .0 C92.0 205.1 C92.9 205.9 .

mekog tkiva Neoplasma benignum textus connexivi et tex. conn.2 .1 213 D16 214 D17 215 D21 216 D23 D22 217 D24 218 D25 219 D26 220 D27 221 D28 220.1 D13. aliorum aliud Drugi dobro}udni tumor vezivnog i dr mekih tkiva Benigna neoplazma ko`e Neoplasma benignum cutis Drugi dobro}udni tumor ko`e Naevus melanocysticus Mlade` Benigna neoplazma dojke Neoplasma benignum mammae Dobro}udni tumor dojke Lejomiom materice Leiomyoma uteri Tumor glatkog mi{i}a materice Druge benigne neoplazme uterusa Neoplasmata benigna uteri alia Drugi dobro}udni tumori materice Benigna neoplazma jajnika Neplasma benignum ovarrii Dobro}udni tumor jajnika Benigna neoplazma drugih `enskih genitalnih organa Neoplasma benignum genitaliorum femintnorum aliorum Dobro}udni tumori drugih `enskih polnih organa Benigna neoplazma testisa Neoplasma benignum testis Dobro}udni tumor semenika 211.BENIGNI TUMORI (D10-D36) Benigna neoplazma `eluca Neoplasma benignum ventriculi Dobro}udni tumor `eluca Benigna neoplazma kosti i zglobne hrskavice Neoplasma benignum ossis et cartilaginis articuli Dobro}udni tumor kosti i zglobne hrskavica Lipom Neoplasma benignum lipomatosum Dobro}udni tumor masnog tkiva Druga benigna neoplasma vezivnog idr.0 D29.

9 Hemangiom i limfangion Haemangioma et lymohangioma loci non specificati Tumor krvnih sudova i limfe neozna~ene lokalizacije 228 D18 .0 224 D31 225.9 D33.Benigna neoplasma prostate Neoplasma benignum prostatae Dobro}udni tumor kestenja~e Benigna neoplasma bubrega Neoplasma benignum renis Dobro}udni tumor bubrega Benigna neoplasma oka Neoplasma benignum oculli Dobro}udni tumor oka Benigna neoplasma mozga NOS Neoplasma benignum systematis nervosi centralis.NOS Dobro}udni tumor CNS 222.1 223.0 D30.2 D29.

BOLESTI @LEZDA SA UNUTRA[NJIM LU^ENJEM.0 250.NOS Catarakta diabetika Cataracta diabetica Siva mrena kod {e}erne bolesti Gangrena diabetika Angiopathia peripherica in morbis aliis Oboljenja perifernih krvnih sudova Hipoglikemi~ka koma Coma hypoglicaemicum non diabeticum Besvesno stanje zbog niskog nivoa {e}era u krvi bez {e}erne bolesti 240.6 I79.NOS Smanjena funkcija {titne `lezde NOS Diabetes mellitus Diabetes mellitus ab insulino dependens [e}erna bolest .insulinonezavistan oblik Diabetes mellitus malnutritionalis [e}erna bolest kod pothranjenosti Diabetes mellitus alius .0 242.2 251.9 242. Struma endemica NOS propter deficientiam iodi NOS endemska gu{avost zbog nedostatka joda Struma nodosa NOS Struma nodosa atonika.9 E05.0 E05.2 241.endem. specificatus Druga ozna~ena {e}erna bolest Diabetes mellitus .NOS [e}erna bolest .gu{avost Thyreotoxicosis cum struma diffusa Pove}ana funkcija {titne `lezda sa gu{avo{}u Hypertireoidismus NOS Hyperthyreoroxicosis NOS Pove}ana funkcija {titne `lezde.NOS Tireotoksikosis-dif.0 E15 . insulinozavistan oblik Diabetes mellitus ad insulino independens [e}erna bolest.9 250 E10 E11 E12 E13 E14 250.NOS Hypotireoidismus NOS Hypothyreoidismus.9 E03.4 H28.NOS ^vornovata netoksi~na gu{avost. Neozna~ena. ISHRANE I METABOLIZMA (E00-E90) Struma diff.9 244.9 E04.9 E01.

4 E28.9 . nos 251. nos Proteinsko-energetska pothranjenost.2 256.1 256.NOS Poreme}aj funkcije jajnika.6 255.8 E23.NOS Dysfunctio ovarii.NOS Drugi poreme}aji pituitarne `lezde i drugi diencefalnoghipofiznog izvora Morbi glanduae pituitariae alii Druge bolesti hipofize(Dystrophia adiposogenitalis) Morbus Addison Hypofunctio adrenocorticalis primaria Primarno smanjenje funkcija kore nadbubrezne `lezde Syndr. Waterhous-Friderichsen Syndroma Waterhouse-Friderichsen Syndroma adrenalis meningococcica Policisti~ni jajnik Syndroma Stein-Leventhal(ovarii policystici) Sindroma vi{ecisti~nog jajnika Ovarijalna disfunkcija.0 E41 263. nos Bolesti uzrokovane nedostatkom vit. neozna~eni Arthritis urica. D Hypovitaminosis E Hypovitaminosis K Giht.0 E56.9 E51 E52 E53 E54 E55 E55.9 261.4 E27. PP.2 253.1 274. nutritivni marazam Marasmus malnutritionalis Te{ka energetska pothranjenost Proteinsko-kalori~na malnutricija.9 E28.9 E46 264-269 E50.1 255.5 A39. nijacina Defitientia vitaminorum B aliorum Nedostatak ostalih vitamina B grupe Scorbut Bolest uzrokovana nedostatkom vit. C Rahitis Hypovitaminosis D. neozna~eno Malnutritio proteinoenergeticam.NOS Malnutricija.Hipoglikemija NOS Hypoglycaemia alia Sni`eni nivo {e}era u krvi. neozna~ena Defitientia thiamini Nedostatak tiamina Pellagra Bolest uzrokovana nedostatkom vit.9 E56.2 E16. neozna~ena Hipovitaminoze Hypovitaminosis A.9 M10. nos Hipovitaminoza A.

nos 276.9 .Poreme}aji te~nosti. elektrolita i acido-bazne ravnoteze Dehydratio et hypovolaemia Smanjenje koli~ine vode i zapremine krvi Disordines fluidi. E86 E87 278.0 E66.. electrolyti et aequilibrii acidobasis alii Drugi poreme}aji te~nosti. elektrolita i kiselo-bazne ravnoteze Gojaznost Obesitas.

POREME]AJI IMUNITETA (D80-D89) Poreme}aji imuniteta Immunodeficientia cum defectibus anticorporum praedominantibus Smanjenje imuniteta sa predominantnim poreme}ajima antitela Immunodeficientiae combinatae Kombinovana smanjenja imuniteta Immunodeficientia cum defectibus majoribus aliis assoiata Smanjenje imuniteta udru`eno sa ve}im defektima Immunodeficientia variabilis communis Op{te smanjenje imuniteta Immunodeficientiae aliae Druga smanjenja imuniteta Disordines immunitatis alii Drugi poreme}aji imuniteta 279.. D80 D81 D82 D83 D84 D89 .

1 I88. neozna~ena Defekti u koagulaciji.0 D70 289. neozna~ena Thrombocytopenia.0 D51 285. B12) Slabokrvnost uzrokovana nedostatkom vit.BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA (D50-D77) Hipohromna anemija Anaemia sideropenica (hypochromatica) Slabokrvnost uzrokovana nedostatkom gvo`dja Perniciozna anemija Anaemia perniciosa (deficientiam vit.2 D69.1 . IX i drugi Henoch-schonlein-ova purpura Purpura allergica (Henoch-Schonlein) Alergijsko krvarenje ko`e Purpura simplex Purpura simplex Krvarenje ko`e uzrokovano smanjenjem broja krvnih plo~ica Trombocitopenija.9 286. neozna~eno Agranulocitoza Agranulocytosis Smanjenje broja granulocita Policiemija sekundarna Polycythaemia secundaria Sekundarno pove}anje broja krvnih zrnaca Hroni~ni limfadenitis Lymphadenitis chronica non mesenterica Hroni~no zapaljenje limfnih ~vorova.2 287.1 D62 285.0 D75.9 D64. D66 D67 D68 287..0 D69.0 287. osim `lezda opornjaka 280.6 288. hemofilija Haemophilia A propter deficientiam factoris VIII Haemophilia B propter deficientiam factoris IX Defectus coagulationis alii Poreme}aji zgru{avanja krvi uzrokovani nedostatkom ~inioca VIII.1 289.5 D69. B12 Akutna posthemoragi~na anemija Anaemia posthaemorrhagica acuta Akutna slabokrvnost posle krvarenja Anemija neozna~ena Anaemia. nos Slabokrvnost.0 D50 281. nos Smanjenje broja krvnih plo~ica.

Hipersplenizam Hypersplenismus Uve}ana slezina 289.1 .4 D73.

9 F03 291.2 295. hibefreni~ni tip Schizophrenia hibephrenica Hibefrena shizofrenija Shizofrena psihoza. neozna~ena Delirujim tremens Syndroma abstinentialis cum delirio (Delirium tremens) Apstinencijalni sindrom sa delirijumom Alkoholi~arska demencija.2 F10.2 F03 290. nos Demenija senilna.7 295.0 F20. senilis Demencija senilna Presenilna demencija Dementia.4 291. paranoidni tip Schizophrenia paranoides Paranoidna shizofrenija Latentna shizofrenija Schizophrenia latens 290.0 F03 290. obi~an tip Dementia. depressiva sive paranoides Demencija.0 295.1 F20. depresivni ili paranoidni tip Dementia. neozna~eno Dementia senilis. praesenilis nos Demencija presenilna Senilna demencija. katatoni~ni tip Schizophrenia catatonica Katatona shizofrenija Shizofrena psihoza.5 F21 .DU[EVNI POREME]AJI I POREME]AJI PONA[ANJA (F00-F99) Senilna demencija.0 F10.4 F01 290.2 F20.6 295. obi~an tip Schizophrenia simplex Obi~na shizofrenija Shizofrena psihoza. neozna~eno Dementia alcoholica NOS Demncija alkoholi~arska.1 295.1 F03 290.3 F20. neozna~ena Shizofrena psihoza. depresivna ili paranoidna Arterioskleroti~na demencija Dementia vascularis Vaskularna demencija Senilna demencuja.

mani~nog tipa Psychosis affectiva bipolaris.2 296. depresivni tip Psychosis affectiva bipolaris. neozna~en Paranoja Paranoia Sumanuto du{evno oboljenje Parafrenija Paraphrenia (tarda) Parafrenija Paranoidna psihoza.5 296. neozna~ena Schizophrenia. gradus majoris Afektivno bipolarno du{evno obolj.3 298. manijska epizoda bez psihoti~kih simptoma Psychosis affectiva bipolaris.1 F31. episodium depressivum. episodium maniacum non psychoticum Afektivno bipolarno du{evno obeljenje. te{ka depresijska epiz.1 F22.. neozna~eno Psychosis paranoides Akutna paranoidna reakcija Reactio paranoides Akutna sumanuta reakcija Reaktivna depresivna psihoza Psychosis depressiva reactiva Neozna~ena psihoza Psychosis NOS Neozna~eno du{evno oboljenje 295. gradus majoris Afektivno bipolarno du{evno obolj.0 F33. NOS Stalno sumanuto du{evno oboljenje.0 F31..0 298. bez psihoti~kih simpt.6 F31. NOS Mani~no-depresivna psihoza.9 F22.9 296.9 F20.9 F22. episodium depressivum psychoticum.2 F22. Psychosis affectiva bipolaris. manijska epizoda sa simptomima psihoze Mani~no-depresivna psihoza. te{ka depresijska epizoda sa simpt.3 F23. blaga ili umerena depresijska epizoda Psychosis affectiva bipolaris.3 298.1 F31. episodium depressivum non psychoticum. NOS Afektivno bipolarno du{evno oboljenje. NS Psychosis paranoides persistens.9 F39 297. gradus levis sive moderati Afektivno du{evno oboljenje.0 297.4 F31. NS. neozna~eno Afektivna psihoza. melanholija Disordo thymiacus (affectivus). druga i neozna~ena Psychosis afectiva bipolaris.9 296. episodium maniacum psychoticum Afektivno bipolarno du{evno oboljenje.3 F31. psihoze Mani~no-depresivna psihoza.0 297.Shizofrenija.9 F29 . NOS Poreme}aj raspolo`enja (afekta).

manif.1 F44 300.0 F40.7 F60.0 300.9 F48.0 299.0 F60.9 F84. neozna~ena Neuroti~na depresija Neurosis depressiva Neurastenija Neurasthenia Nervni zamor Hypohondria Disordo hypochondrialis Hipohondria .4 F34.2 .1 300. socijopatije i asocijalnim manif. neozna~ena Psychosis infantilis Anksiozna neuroza (reakcija) Neurosis anxiotica (Reactio anxioticus) Histerija Hysteria Fobija Agarophobia Strah od trgova.5 F48.0 F41. Disordo personae dissocialis Disocijalni poreme}aj li~nosti 299.9 301 F60 301.2 F40. otvorenog prostora Phobia specifica (separata) Specifi~na (izolovana) fobija Phobia NOS Fobija.2 F40.0 301.9 300. Psihoneurosa NOS Disordo neuroticus NOS Neurotski poreme}aj neozna~en Poreme}aji li~nosti Disordines personae specifici Specifi~ni poreme}aji li~nosti Paranoidni poreme}aj li~nosti Disordo personae paranoides Paranoidni poreme}aj li~nosti Shisoidni poreme}aj li~nosti Disordo personae schizoides Shizoidni poreme}aj li~nosti Poreme}aj li~nosti sa predominant.2 300.0 F84.0 300.Infantilni autizam Autismus puerilis De~ji autizam De~ja psihoza.7 F45.2 F60.1 300.hipohondrijski poreme}aj Neuroza .1 301.

0 F10.3 301.3 F60.0 F10. Syndroma Da Costa Somatoformna disfunkcija vegetativnog nervnog sistema Anpexia nervosa Anorexia nervosa Neurotski gubitak apetita Enuresis Enuresis non organica Nevoljno umokravanje.2 305. kardiovask.Eksplozivni poreme}aj li~nosti Disordo personae smotionalis instabilis Emocionalni nestabilni poreme}aj li~nosti Histeri~ni poreme}aj li~nosti Disordo personae histrionicus Teatralni poreme}aj li~nosti Anankasti~ni poreme}aj li~nosti Disordo personae anankasticus Anankasti~ki poreme}aj li~nosti Afektivni poreme}aj li~nosti Disordo personae anxiosus(evitans) Anksiozni(izbegavaju}i) poreme}aj li~nosti Astene~ni poreme}aj li~nosti Disordo personae dependens Poreme}aj li~nosti u sferi zavisnosti Drugi ozna~eni poreme}aji li~nosti Disordo personae valius alius. ak. I genitourinar.6 F98.2 F45.6 301.0 307.5 F60.4 301.1 F50.0 306.0 .9 303.1 F60.NOS Poreme}aji li~nosti NOS Hroni~ni alkoholizam.3 307.. gastrointest.4 F60. od alkohola) Alcoholismus chronicus (Syndroma dependeniae) Hroni~ni alkoholizam (Sindrom zavisnosti) Akutna intoksikacija alkoholom Alcoholitas acuta. specificus Drugi ozna~eni poreme}aji li~nosti Drugi neozna~eni poreme}aji li~nosti Disordo personae.8 301.8 F60. neorgansko 301. Intoxicaio pathologica alcoholica Akutno trovanje alkoholom Neuroze sa respirat. alkoholi~na pijanost (sindrom zavisn.7 301.6 F60. Dysfunctio somatoformis autonoma. manifest.5 301..9 F60.

9 F89 ..8 F45.4 308.9 F43.. neozna~ena Kleptomanija Cleptomania Patolo{ka sklonost kradji Retardatio psihomot.2 F07. NOS Du{evna zaostalost. F73.1 307..0 310..2 315. 312. krstobolja Disordo doloris somatoformis permanens Stalan somatoformni bol Neurosis situaionem-akutna reakcija na stres Reactio stressogenes acuta Akutna reakcija na stres Postkontuzionalni sindrom (encefalopatija) Syndroma post contusionem (encephalopathia) Postkontuzionalni sindrom Du{evna zaostalost Retardatio mentalis levis Laka du{evna zaostalost Retardatio mentalis moderata Umerena du{evna zaostalost Retardatio mentalis gravis Te{ka du{evna zaostalost Retardatio mentalis profunda Duboka du{evna zaostalost Retardatio mentalis alia Druga du{evna zaostalost Retardatio mentalis. NOS Poreme}aj psihi~kog razvoja.2 F63. neozna~en 307..-poreme}aj u razvoju neozna~eno Disordo evolutionis psychicae. F78.2 317-319 F70. F79.. F71.Encopresis Encopresis non organica Nevoljno ispustanje stolice Psihalgija: glavobolja.7 F98. F72.

neozna~ena Epilepsija-Petit mal Petit mal. neozna~ena Diplegija Diplegia spastica.NOS (sine grand mal) Mali epilepsijski napad. u dr. i mozga sa zapalj. NOS Jednostrana paraliza-oduzetost. Paralysis agitans Morbus Parkinson.. ki~mene mo`d. ki~mene mo`d. ki~mene mo`dine i mozga sa zapaljenjem ki~mene mo`dine Encephalitis. Morbus Little Spasti~ka (gr~evita) paraliza obe ruke ili noge Paraplegija (donja).7 G02.0†) Zapaljenje mo`danica uzrokovan meningokokom Meningitis virusni. neozna~en (047.0 G35 342.6 .0 G40.5 G01* 321.0 344.7 345.0* 323.2 340. neozna~ena Paraplegia (inferior) NOS Simetri~na paraliza donjih udova.. neozna~en-sa malim napadom ili bez njega 320. G04.1 343.bolestima Parkinsonovo oboljenje. myelitis et encephalomyelitis in morbus aliis Zapaljenje mozga. G05.9) Meningitis in morbis viralibus aliis Zapaljenje mo`danica u drugim bolestima uzrokovanim virusima Encefalitis.1 335.BOLESTI NERVNOG SISTEMA(G00-G99) Meningokokni meningitis (036.2 345.0 G11.1 G82.* 332. mijelitis I encefalomijelitis Encephalitis. Paralysis agitans Friedreichova ataksija Ataxia Friedreich Progresivna muskularna atfofija Atrophia musculorum spinalis progressiva Multipla skleroza Sclerosis multiplex Vi{ezavisna skleroza Hemiplegija. myelitis et encephalomyelitis Zapaljenje mozga. neozna~ena Hemiplegia. NOS (cum sive non petit mal) Veliki epilepsijski napad.0) Meningitis meningococcica (A39.0 G20 334.1 G40.2 G12. neozna~en-bez velikog napada Epilepsija-Grand mal Grand mal.9 G81.

9 G62.0 G51.9 353. NOS Poreme}aj `ivca lica.9 358. NOS Oboljenje `ivaca.4 350. neozna~ena Encephalopathia. neozna~en Lezije brahijalnog pleksusa Plexopathia brachialis Oboljenje spleta `ivaca ruke Polineuropatija. neozna~eno Disordo nervi facialis. NOS Myastenia gravis Myasthenia gravis Te{ka miastenija 346.0 . bez aure Encefalopatija.Obi~na migrena Migraena simplex (sine aura) Obi~na migrena.0 357.1 G50.0 351.0 348. neozna~eno Neuralgija Trigeminusa Neuralgia nervi trigemini Bol u napadima V lobanjskog `ivca Paraliza facijalisa (Bellova paraliza) Paralysis nervi facialis Oduzetost `ivca lica O{te}enje facijalisa.0 351. NOS Oboljenje mozga.9 G51.0 G54. neozna~ena Polyneuropathia.1 G43.0 G70.3 G93.

1 H25 366.2 H26.0 364.0 H52.4 H44.1 366.stara~ko zamu}enje so~ivo Traumatska katarakta Cataracta traumatica Siva mrlja uzrokovana povredom Sekundarna katarakta Cataracta complicata Komplikovana siva mrlja Hipermetropija Hypermetropija Dalekovidnost 361.0 H30. neozna~en Glaucoma.5 743.1 365.0 362.2 367. neozna~ena Apsolutni glaukom Glaucoma absolutum Degenerativna stanja jabu~ice oka Congenitalni glaukom Glaucoma congenitum Urodjena zelena mrlja Senilna katarakta Cataracta senilis Siva mrlja .BOLESTI OKA I PRIPOJAKA OKA (H00-H59) Odljubljenje retine sa defektom retine Ablatio retinae cum ruptura Odlubljenje mre`nja~e sa rascepom Retinalna mikroembolija Mikroembolia arteriae retinae Mikroembolija arterije retine Fokalni horioretinitis Chorioretinitis focalis Zarisno zapaljenje sudovnja~e i mre`nja~e Akutni i subakutni iridociklit Iridocyclitis acuta et subacuta Akutno i subacutno zapaljenje du`ice i zrakastog tela Hroni~ni iridociklit Iridocyclitis chronica Hroni~no zapaljenje du`ice i zrakastog tela Glaukom.1 H20.2 Q15.0 H20.0 .0 H33.9 360.2 363.0 364.9 H40. NOS Zelena mrena.3 H26.0 366.3 H34.

4 372.0 373.4 H52.2 367.0 373.3 372.0 H01.0 .1 H52.2 H52. Hroni~no zapaljenje ve`nja~e oka Blepharoconjunktivitis Blepharoconjunctivitis Zapaljenje ruba o~nog kapka i ve`nja~e oka Pterygium Pterygium Krilasta navlaka Blepharitis Blepharitis Zapaljenje ivice kapka oka Chordeolum Hordeolum et inflammationes palpebrae profuodae aliae ^mi~ak i druga duboka zapaljenja kapaka oka 367.4 H16.1 H00.5 H16.sine conjunctivitide Drugo povr{in{ko zapaljenje ro`nja~e.0 H10.5 372.Miopija Myopia Kratkovidost Astigmatismus Astigmatismus Astigmatizam Presbiopija Presbyopia Stara~ka dalekovidost Drugi superficijalni keratitis bez konjunktivita Keratitis superficialis alia. NOS Akutno zapaljenje ve`nja~e oka.4 H11.1 370.1 H10.1 367. Conjunctivitis chr.0 H16.4 370.2 H10.NOS Conjunctivitis chr.3 372.2 370. Conjunctivitis ac.bez zapaljenja ve`nja~e Ulkus kornee Ulcus corneae Grizlica ro`nja~e Keratokonjunktivitis NOS Keratoconjunctivitis Zapaljenje ro`nja~e i ve`nja~e Keratitis intersticialis Keratitis profunda interstitialis Duboko zapaljenje ro`nja~e Conjunctivitis ac.0 370.2 H16.

4 H04.4 376.Chalazion Chalazion Tvrdo zrno u kapku oka Dakriocistitis akutni Dacrycystitis acuta.1 375.9 379.2 H00.2 377.3 373.3 377.1 .3 H04.1 H47. NOS Akutno zapaljenje suznih puteva Dakriocistitis hroni~ni Dacryocystitis chronica Hroni~no zapaljenje suznih puteva Egzostoza orbite Exostosis orbitae Egzostoza duplje oka Atrofija optikusa Atrophia nervi optici Usahlost vidnog `ivca Papilitis optikusa Papillitis optica Strabizam.3 H46 378.4 H05. NOS Razrokost.9 H50. neozna~eni Strabismus.0 H15. neozna~ena Skleritis i episkleritis Scleritis Zapaljenje beonja~e Episcleritis Povr{in{ko zapaljenje beonja~e 373.0 H15.

2 381.0 383.2 381.4 383.0 381.0 H65.1 H66. NOS Zapaljenje spolja{njeg uva. neozna~eno Otitis media.0 H66. neozna~eno Neozna~eni supurativni otitis media Otitis media suppurativa.3 H65. benigni) Otitis media tubotympanica suppurativa chronica (benigna) Hroni~no tubotimpani~ko gnojno zapaljenje srednjeg uva Neozna~eni hroni~ni supurativni otiti media Otitis media suppurativa chronica NOS Hroni~no gnojno zapaljenje srednjeg uva.3 382.1 382.9 380. neozna~eno Akutni mastoiditis Mastoiditis acuta Akutno zapaljenje mastoidnog nastavka Hroni~ni mastoiditis Mastoiitis chronica Hronino zapljenje mastoidnog nastaka 380.1 H65.0 H70. NOS Gnojno zapaljenje srednjeg uva.1 H70.4 H61.9 382.4 381.0 382. NOS Zapaljenje srednjeg uva.BOLESTI UVA I MASTOIDNOG NASTAVKA (H60-H95) Otitis externa. neozna~eno Cerumen obturans Cerumen obturans ^ep od usne masti u spoljasnjem usnom kanalu Otitis media acuta serosa Otitis media serosa acuta Akutno serozno zapaljenje srednjeg uva Hroni~ni serozni otitis media Otitis media serosa chronika Hroni~no serozno zapaljenje srednjeg uva Drugi i neozna~eni hroni~ni nesupurativni otitis media Otitis media non suppurativa chronica NOS Hroni~no negnojno zoapaljenje srednjeg uva.4 H66.1 .3 H66. neozna~eno Otitis externa.9 H60. neozna~en Otitis media. neozna~eno Akutni supurativni otitis media Otitis media suppurativa acuta Akutno gnojno zapaljenje srednjeg uva Hroni~ni supurativni otitis media (tubotimpanalni.4 H66.

periferna vrtoglevica.1 388.3 388.3 387.2 388.3 H93. druga i neozna~ena Vertigo periferica alia Druga periferna vrtoglavica Otoskleroza.5 H93.degeneraja) Degeneratio nervi acustici Degenerativne promene slu{nog `ivca Otorrhoea Otorrhoea Curenje iz uva Otalgija Otalgia Bol u uvu Neozna~ena gluvo}a Surditas. cochlearis) Surditas idiopathica acuta Naglo nastala samopojavna gluvo}a Tinnitus Tinnitus Zujanje u uvu Oboljenja akustikusa (neuritis.Perforacija bubne opne Perforatio membranae tympani Otvor bubne opne Timpanoskleroza Tympanosclerosis Skleroza bubne opne i bubne duplje Menierova bolest Morbus Meniere Otogeni vertigo.0 H74. NOS 384.1 H81.9 388. NOS Skleroza unutra{njeg uva Iznenadni gubitak sluha.0 H81. neozna~ena Otosclerosis.1 388.2 H72 385.2 H91.6 H92. neozna~eno (laesio n.0 386.9 H80.0 389.0 386.9 H91.7 H92.9 .

neozna~eno Reumatska mitralna stenoza Stenosis mitralis Su`enje levog venskog otvora Reumatska mitralna insuficijencija Insufficientia valvulae mitralis rheumatica Reumatska nedovoljna funkcija mitralnog zaliska Reumatska aortna stenoza Stenosis aortae rheumatica Reumatsko su`enje aorte Reumatska aortna insufcijencija Insufficientia aortae rheumatica Reumatska nedovoljna funkcija aorte Oboljenja mitralnih i aortnih valvula(reumatska ili ne) Morbi valvularum cordis mitralium et aortae Bolesti mitralnih i aortnih zalistaka srca Esencijalna hipertenzija Hypertensio arterialis essentialis(primaria) Povi{en krvni pritisak .1 I05.0 395.0 401.0 I10 402.9 .0 I06.0 I00 391.0 I05. NOS Akutna reumatska bolest srca. neozna~enog porekla(maligno i benigno) Hipertenzivno oboljenje srca NOS Morbus cordis hypertensivus sine insufficientia cordis Bolest srca kod povi{enog krvnog pritiska bez nedovoljne funkcije srca Incompensatio cordis hypertensiva Slabost srca kod povi{enog krvnog pritiska Hipertenzivno oboljenje bubrega Hypertensio renalis cum insufficiencia renis Povi{en krvni pritisak bubre`nog porekla sa nedovoljnom funkcijom bubrega Hypertensio renalis sine insufficientia renalis Povi{en krvni pritisak bubre`nog poekla bez nedovoljne funkcije bubrega 390.0 I08.1 395.1 I06.0 I12. neozna~eno Morbus cordis rheumaticus acutus.BOLESTI SISTEMA KRVOTOKA (I00-I99) Reumatska groznica bez pomena o oboljenju srca Febris rheumatica sine alterationibus cardiacis Reumatska groznica bez promena na srcu Reumatska groznica sa oboljenjem srca.9 I01.0 394.9 394.0 403 I12.1 396.9 I11.9 I11.

9 410.. neozna~eno Akutni miokarditis. NOS Akutno zapaljenje mi{i}a srca.1 I25. neozna~eno Cor pulmonale (chronicum) NOS Akutni neozna~eni perikarditis Pericarditis acuta.9 I13.0 I21.NOS Bolesti srca i bolesti bubrega uzrokovana povi{enim krvnim pritiskom. Stenocardia Stezanje u grudima Koronarna ateroskleroza Atherosclerosis coronaria Hroni~no ishemi~no oboljenje srca.9 420.9 I25. Stenokardija Angina pectoris.9 422. neozna~eni Myocarditis acuta. NOS Akutno pulmonalno srca Cor pulmonale acutum Pulmonalna embolija Embolia pulmonis (sine cordi pulmonali acuto) Za~epljenje krvnih sudova plu}a (bez akutnih smetnji srca) Hroni~no pulmonalno srce.post infarctum.1 I26.0 I20.0 415.0 I25.0 I20.0 I24.9 416.2 413.8 414. neozna~eno Morbus cordis icshaemicus chronicus.9 415.9 I30. NOS Akutno zapaljenje kese srca.8 411. I22. neozna~eno 404.0 I26.9 I27. NOS Akutni infarkt miokarda Infarctus myocardii acutus Izumiranje tkiva srca Infarctus myocardii recidivus acutus Ponovljen akutni infarkt srca Koronarna insuficijencija (akutna i subakutna) Insufficientia coronaria Preinfarktni sindrom Syndroma praeinfarctica Status.9 .9 I40.0 I24.Hipertenzivno oboljenje srca i bubrega NOS Morbus cordis et morbus renis hypertensivus . myocardi Stanje posle infarkta mi{i}a srca Infarctus myocardi antea Raniji infarkt mi{i}a srca Angina pectoris.1 414.. 411.

NOS Sprovodni poreme}aj.9 I42. NOS Zastoj levog snopa. 425. neozna~en 424. neozna~en Blok desne grane Block fasciculi dextri Zastoj desnog snopa Sr~ani blok.2 I47. neona~ena Tachycardia paroxismalis.0 I47.1 I47.4 .1 I49.9 427.Nereumatsko oboljenje mitralnih valvula Morbi valvulae mitralis. neozna~eno Atrioventrikularni blok.0 I34..0 I49. neozna~ena Cardiomyophatia.0 426.9 427. non rheumatici Nereumatske bolesti mitralnog zaliska Nereumatsko oboljenje aortnih valvula Morbi valvulae aortae non rheumatici Nereumatske bolesti aortnog zaliska Kardiomiopatija sekundarna.3 I49.1 427. neozna~en Paroksizmalna supravenrikularna tahikardija Tachycardia supravenricularis paroxysmalis Pretkomorni napadi ubrzanog rada srca Paroksizmalna ventrikularna tahikardija Tachycardia ventricularis paroxysmalis Komorni napadi ubrzanog rada srca Paroksizmalna tahikardija.2 I49.2 427.1 I35. NOS Napad ubrzanog rada srca. neozna~en Ekstrasistolije Extrasystolae atriales Extrasystolae supraventricularis Pretkomorni poreme}aji ritma Extrasystolae nodalis Nodusni poreme}aj ritma srca Extrasystolae ventricularis Komorni poreme}aj ritma srca Extrasystolae alia.9 426..9 I45. neozna~en Block atrioventricularis allus et NOS Drugi i neozna~eni prekomorsko-komorski zastoj Drugi blok leve grane Block fasciculi sinistri.3 I44. 424.1 I44. neozna~en Disordo conductionis.6 I49. NOS Drugi poreme}aj ritma srca.4 I45.7 426. NOS Oboljenje mi{i}a srca.3 426.

NOS Difuzna ateroskleroza arterija. neozna~eno Occlusio arteriae praecerebralis et stenosis arteriae praecerebralis.0 I60 431.9 I49. NOS Apoplexia Apoplexia cerebri et haemorrhagia sive infarctus NOS Mo`dana kap.9 .0 434.0 I61 432.0 I67.9 435.9 430. neozna~eno Cerebralna tromboza Cerebralna embolija Occlusio arteriae cerebri et stenosis arteriae cerebri sine infarctu Zapu{enje arterije mozga i su`enje arterije mozga bez infarkta mozga Cerebralni infarkt.4 440.0 I67.8 436.1 I66 434. neozna~ena 427. neozna~en Infarctus cerebri. NOS Krvarenje u lobanjskoj duplji (netraumatsko) neozna~eno Embolija bazilarne arterije Occlusio arteriae basalis et stenosis arteriae basalis Zapu{enje arterije baze mozga i su`enje arterije baze mozga Embolija precerebralne arterije. NOS Zapu{enje premo`dane arterije i su`enje premo`dane arerije.9 434.9 I63.9 I65.0 I65. neozna~en Akutna cerebrovaskularna insuficijencija Inssuficientia cerebrovascularis acuta.9 I62.2 437.Aritmija.2 I67.neozna~ena kao krvarenje ili infarkt mozga Cerebralna ateroskleroza Atherosclerosis cerebri Zakre~avanje krvnih sudova mozga Hipertenzivna encefalopatija Encephalopathia hypertensiva Oboljenje mozga uzrokovano visokim krvnim pritiskom Generalizovana i neozna~ena ateroskleroza (endarteritis obliterans) Atherosclerosis generalisata.9 433.0 I64 437. neozna~eno Arrhytmia cordis.9 I70.NOS Infarkt mozga.1 433. Neozna~en Subarahnoidalno krvarenje Haemorrhagia subarachnoidalis Krvarenje ispod pau~inaste mo`danice Intracerebralno krvarenje Haemorrhagia cerebri Krvarenje u mozgu Neozna~ena intrakranijalna hemoragija Haemorrhagia intracranialis (non traumatica). NOS Poreme}aj ritma srca.

8 I73.9 I80.9 444.9 .8 443.) Urodjeno pro{irenje krvnih kapilara Flebitis i tromboflebitis povr{nih sudova donjih ekstremiteta Phlebitis et thrombophlebitis extremitatis inferioris superficialis Zapaljenje povr{in{ke vene i zapaljenje povr{in{ke vene sa stvaranjem krvnog ugru{ka Flebitis i tromboflebitis dubokih sudova donjih ekstremiteta Phlebitis et thrombophlebitis extremitatis inferioris profunda Zapaljenje vene i zapaljenje vene sa stvaranjem ugru{ka u dubokim venama nogu Flebitis i tromboflebitis donjih ekstremiteta.1 I73.0 454.3 451.0 443.0 451. Acroparaesthesia Claudicatio intermitens Claudicatio intermittens Embolija i tromboza neozna~enih arterija Embolia arteriae et thrombosis arteriae NOS Za~epljenje arterije i stvaranje krvnog ugru{ka neozna~ene arterije Hereditarna hemoragi~na teleangiektazija Morbus Rendu-Osler-Weber (Teleangiectasia haemorrhagica hered.0 I73.9 454.2 I80. NOS Zapaljenje vene i zapaljenje vene sa stvaranjem krvnog ugru{ka.1 443.1 I83.1 I80.0 451.1 454. Akrocijanoza Acrocyanosis.9 448.9 I73.3 I83.2 451.0 I80.0 I78. NOS Neozna~eno zapaljenje vena i zapaljenje vena sa stvaranjem krvnog ugru{ka u nozi Flebitis i tromboflebitis neozna~ene lokalizacije Phlebitis et thrombophlebitis.Raynaudov sindrom (bolest) Syndroma Raynaud (morbus) Thromboangitis obliterans (Burgerova bolest) Thromboangiitis obliterans (Buerger) Buergerova bolest Akroparestezija. neozna~eno Phlebitis et thrombophlebitis extremitatis inferioris.9 I74. neozna~eno Ulcus cruris Varices extremitatis inferioris cum ulcere Pro{irene vene noge sa grizlicama Varices cruris sa zapaljenjem Varices extremitatis inferioris cum inflammatione Pro{irene vene noge sa zapaljenjem okolnog tkiva Varices cruris neozna~eno Varices extremitatis inferioris sine ulcere sive inflammatione Pro{irene vene nogu bez grizlice ili zapaljenja okolnog tkiva 443.0 I83.

4 I86. neozna~en 455. bez pomena komplikacije Haemorrhoides internae (recti) sine complicatione Unutra{nji {uljevi bez komplikacija Spoljni hemoroidi.0 I84.1 I85.9 .9 456.2 455. NOS Nizak krvni pritisak. neozna~ena Hypotensio arterialis.3 I84.Unutra{nji hemoroidi.6 I84. bez spomena komplikacije Haemorrhoides sine complicationibus.3 456. bez pomena komplikacije Haemorrhoides externae (ani) sine complicatione Spolja{nji {uljevi bez komplikacija 455.5 Nespecifikovani hemoroidi. non specificatae [uljevi bez komplikacija.1 458. neozna~eni Varices ezofagusa bez krvarenja Varices oesophagi sine haemorrhagia Pro{irene vene jednjaka bez krvarenja Variko~ela Varicocele (Varices scroti) Pro{irene vene mo{nica Hipotenzija arterijska.9 I95.

2 J04.0 J01. Rhinitis acuta Akutno zapaljenje nosnog dela `drela. NOS Akutno zapaljenje `drela.0 J04. nosa Akutni maksilarni sinuzitis Sinusitis maxillaris acuta Akutno zapaljenje sinusa gornje vilice Frontalni akutni sinusitis Sinusitis frontalis acuta Akutno zapaljenje sinusa ~ela Akutni pansinusitis Pansinusitis acuta Akutno zapaljenje svih sinusa Akutni sinusitis. neozna~eno Akutni faringitis Pharyngitis acuta. NOS Akutna infekcija gornjeg dela puta za disanje 460.1 464. rinitis akutni Nasopharyngitis acuta.1 461.BOLESTI SISTEMA ZA DISANJE (J00-J99) Akutni nazofaringitis.0 J03. neozna~eno Akutni laringitis Laryngitis acuta Akutno zapaljenje grkljana Akutni traheitis Tracheitis acuta Akutno zapaljenje du{nika Akutni laringotraheitis Laryngotracheitis acuta Akutno zapaljenje grkljana i du{nika Akutni laringofaringitis Laryngopharyngitis acuta Akutno zapaljenje grkljana i `drela Infectio respiratoria superior acuta.0 J06.4 461.0 461.1 J04.9 .9 462. NOS Akutno zapaljenje sinusa.9 463.9 464.1 J01. neozna~eno Akutni tonzilitis Tonsillitis acuta.9 J01.8 J01.2 465.0 J00 461.0 J02.0 J06.0 464. neozna~eno Sinusitis acuta. NOS Akutno zapaljenje krajnika.

0 473.0 472.0 J35. neozna~eno Iskrivljenost pregrade nosa Deviatio septi nasi Polip nazalne {upljine Polypus cavi nasi Drugi polipi sinusa Polypus sinus alius Hroni~ni rinitis Rhinitis chronica Hroni~na kijavica Hroni~ni faringitis Pharyngitis chronica Hroni~no zapaljenje `drela Hroni~ni nazofaringitis Nasopharyngitis chronica Hroni~no zapaljenje nosnog dela `drela Hroni~ni maksilarni sinuzitis Sinusitis maxillaris chronica Hroni~no zapaljenje sinusa gornje vilice Hroni~ni frontalni sinuzitis Sinusitis frontalis chronica Hroni~no zapaljenje sinusa ~ela Pansinuzitis hroni~ni Pansinusitis chronica Hroni~no zapaljenje svih sinusa Hroni~ni sinuzitis.8 J33. neozna~eno Sinusitis chronica.Akutni bronhitis Bronchitis acuta.9 474.2 J31. NOS Hroni~no zapaljenje sinusa.0 J20.0 471.2 471.4 473.0 J33.1 473.1 J31. neozna~eno Hroni~ni tonzilitis Tonsillitis chronica Hroni~no zapaljenje krajnika Hypertrophia tonsillarum Pove}anje krajnika Hipertrofija tonzila i adenoida Hypertrophia tonsillarum et vegetationum adenoidum Pove}anje krajnika i tre}eg krajnika 466.2 472.1 473.3 .0 J31.1 J35.9 J32.0 J35.0 J34.0 J32.8 472.9 470. NOS Akutno zapaljenje du{nica.8 J32.1 474.1 J32.

6 J38. neozna~ena Pneumonia bacterialis.Adenoidne vegetacije Vegetationes adenoidas Tre}i krajnik Peritonzilarni apsces Abscessus peritonsillaris Zagnoj oko krajnika Hroni~ni laringitis Laryngitis chronica Hroni~no zapaljenje grkljana Hroni~ni laringotraheitis Laryngotracheitis chronica Hroni~no zapaljenje grkljana i du{nika Alergijski rinitis neozna~enog uzroka Rhinitis allergica.0 476.0 J36 476.0 478. neozna~eno Pneumokokna pneumonija Pneumonia pneumococcica Zapaljenje plu}a.2 J39. NOS Zapaljenje plu}a uzrokovano virusom.0 . NOS Zapaljenje du{nica i plu}a.9 J30.4 478. neozna~ena Retrofaringealni apsces Abscessus retropharyngicus et parapharyngicus Zagnoj iza `drele i iza `drela Polip glasne zice ili larinksa Polypus plicae vocalis et laryngis Polip glasnice i grkljana Noduli plicarum vocalium ^vori}i glasnica Edem larinksa Oedema laryngis Otok grkljana Virusna pneumonija.0 J13 482.9 485.0 J18.1 477.2 475. uzro~nik Streptococcus pneumoniae Bakterijska pneumonija.1 J38.4 480.9 J12.9 J15.2 478. neozna~eno Bronhopneumonija neozna~enog uzroka Bronchopneumonia.2 J35.1 J37. neozna~ena Pneumonia viralis.9 481.0 J37.4 J38. neozna~eno 474. NOS Alergijska kijavica. NOS Zapaljenje plu}a.

1 491.9 487. NOS Zapaljenje plu}a.0 J41.0 J18. virus non identificatum Grip sa zapaljenjem plu}a.0 J11. neozna~eno Grip sa pneumonijom Influenza cum pneumonia.0 J40 491. NOS Hroni~no zapaljenje du{nica.0 J45. virus non identificatum Grip sa drugim disajnim smetnjama Grip sa drugim manifestacijama Influenza cum symptomatis aliis.8 491. NOS Hroni~no opstruktivno zapaljenje du{nica Hroni~ni bronhitis.1 487.1 J45.0 J45.2 J44. neozna~eno Hroni~ni bronhitis.9 J42 492. virus non identificatum Grip sa drugim smetnjama. neozna~eno Emfizem Emphysema pulmonum Naduvenost plu}a Astma utvrdjenog uzroka i decjeg doba Asthma bronchiale allergicum Alergijska astma Asthma bronchiale non alergicum Nealergijska astma Asthma mixtum Me{ovita astma 486. non specificata Zapaljenje du{nica.Pneumonia neozna~enog uzroka Pneumonia.8 .0 J43 493.8 490.8 J11. virus neidentifikovan Grip sa drugim respiratornim manifestacijama Influenza cum symptomatis respiratoriis aliis.0 487.1 J41. obi~ni-katar Bronchitis simplex chronica Obi~no hroni~no zapaljenje du{nica Mukopurulentni hroni~ni bronhitis Bronchitis mucopurulenta chronica Sluzno-gnojno hroni~no zapaljenje du{nica Opstruktivni hroni~ni bronhitis Bronchitis obstructiva chronika.1 J11. virus neidentifikovan Bronchitis. neozna~eno Bronchitis chronica.0 491. neozna~en kao akutni ili hroni~ni Bronchitis.

0 J47 496.0 J60 502.0 J61 J63.Astma.9 J90 J91* 512.0 J93. NOS Azbestoza Asbestosis Pneumokonioza uzrokovana udisanjem azbesnih ~estica i drugih mineralnih vlakana Siderosis Pneumokonioza uzrokovana pra{inom gvo`dja Oedema pulmonis (acutum) Otok plu}a Pyothorax Gnojenje u grudnom kosu Pleuritis bez eksudata Pleuritis Zapaljenje poplu}nice Neozna~eni pleuralni izliv-eksudativni Effusio pleuralis Izliv u poplu}nicu Effusio pleuralis in morbis aliis Izliv u poplu}nicu u drugim bolestima Pneumotoraks Pneumothorax Vazduh u slobodnom prostoru poplu}nice 493. neozna~ena. Anthracosilicosis) Profesionalna bolest plu}a uzrokovana udisanjem ~estica pra{ine Silikoza-Pneumokonioza izazvana udisanjem silicijumdioksida ili silikata Pneumoconiosis silicotica Pneumokonioza. neozna~ena Antrakoza. neklasifikovana na dr.0 J62 505.9 J45.. . NOS Hroni~na opstruktivna bolest plu}a.1 511.9 500.4 J81 J86 511. Antrakosilikoza (Pneumokonioza kopaca uglja) Pneumoconiosis (Anthracosis.0 J46 494.0 J44. Bronhitis alergijski Asthma. NOS Bronchitis allergica NOS Status asthmaticus Produ`en napad astme Bronhiektazije Bronchiectasia Ograni~eno pro{irenje du{nica Hroni~na opstrukcija respiratornih puteva.0 R09.0 J64 501. mestu Morbus pulmonis obstructivus chronicus.9 J45. neozna~ena Pneumoconiosis.

neozna~eno Ciroza i fibroza plu}a Pneumoniae interstitiales cum fibrosi.0 J98. Insufficientia cardiorespiratoria Zastoj disanja 513.2 J94.3 J80 J96 518.9 518.2 .1 J95.5 J95.2 J98.2 518. NOS Zapaljenje plu}a usled staze.2 514.8 J94.1 J94.1 J98. aliae Druga zapaljenja potpornog tkiva plu}a sa fibrozom Fibrothorax Fibroza prostora poplu}nice Haemothorax Krv u slobodnom prostoru Hydrothorax Te~nost u slobodnom prostoru poplu}nice Morbus pleurae.Apsces plu}a Abscessus pulmonis Zagnoj plu}a Plu}na kongestija i hipostaza Pneumonia hypostatica.2 J95. Atelektaza Atelectasis pulmonis Nepotpuno {irenje mehurica plu}a Intersticijalni emfizem Emphysema interstitiale Naduta plu}a (Vazduh u podpornom tkivu) Kompenzatorni emfizem Emphysema compesatiorum Kompezacijski emfizem Stasis respiratoria. neozna~eno Plu}na insuficijencija kao posledica traume i hiru{ke intervencije Insufficientia pulmonis acuta post operationem thoracalem Akutna nedovoljna funkcija plu}a posle operacije grudnog ko{a Insuffitientia pulmonis acuta post operationem extrathoracalem Akutna nedovoljna funkcija plu}a posle operacije van grudnog ko{a Insufficientia pulmonis postoperativa chronica Hroni~no popu{tanje funkcije plu}a posle operacije Syndroma distress respiratoria ad adultum Sindrom poreme}enog disanja kod odraslih osoba Insufficientia respiratoria Nedovoljna disajna funkcija Pulmonalni kolaps.1 518.0 J84.3 R09.0 J18. NOS Bolest poplu}nice.2 515.1 J94.0 J85.

.1 K05.4 K05. Abscessus pulpae dentis Zapaljenje zubne pulpe Periapikalni apsces bez sinusa Abscessus periapicalis fistulosus Zagnoj vrha korena sa fistulom Abscessus periapicalis non fistulosus Zagnoj vrha korena bez fistule Radikularna cista Cystis dentis radicularis Cista korena zuba Akutni gingivitis Gingivitis acuta Akutno zapaljenje desni Hroni~ni gingivitis Gingivitis chronica Hroni~no zapaljenje desni Akutni periodontitis Periodontitis acuta Akutno zapaljenje okoline zuba Hroni~ni periodontitis Periodontitis chronica Hroni~no zapaljenje okoline zuba Zaostao koren zuba Radix relicta Osteitis.7 522.2 522.3 525. Periostitis Osteitis.8 523...0 K02.0 K05. Periosteitis Zapaljenja vilica Egzostoza vilice Exostosis maxillae et mandibulae 520.0 K04.3 526.8 K10.BOLESTI SISTEMA ZA VARENJE (K00-K93) Poreme}aj u razvoju i izbijanju zuba Disordines evolutionis et eruptionis dentijm Zubni karijes (kvar zuba) Caries dentium Erozija zuba Erosio dentium Nagrizanje zuba Pulpitis.8 K04.3 K05.5 K04. pulpalni apsces Pulpitis.6 K04.0 522.2 523.1 523. 521. K00.4 K10.3 K08.8 .3 K03.2 526.0 523. 521.

2 K11.1 K20 530.5 K10.1 K14.3 K11.1 528.3 527.3 K22.5 528. herpetiformni Stomatitis aphtosa. herpetiformis Jasterice usta Heilitis Cheilitis NOS Glositis Glossitis Zapaljenje jezika Alveolitis vilice Alveolitis sicca Zapaljenje ~asice zuba Geografski jezik Lingua geographica {areni jezik Ezofagitis Oesophagitis Zapaljenje jednjaka Strictura oesophagii Strictura oesophagi Neprolaznost jednjaka Diverticulum oesophagii Diverticulum oesophagii acquisitum Ste~eno kesasto pro{irenje jednjaka Ulcus ventriculi Ulcus ventriculi Grizlica `eluca 527.0 528.1 530.0 K14. formae aliae Drugi oblici zapaljenja sluznice usta Aftozni stomatitis.5 K13.5 531 K25 .0 529.6 K22.2 530.5 K11.0 K12.3 529.0 526.2 527.Sialoadenitis Sialoadenitis Zapaljenje pljuva~ne `lezde Apsces pljuva~ne `lezde Abscessus glandulae salivaris Zagnoj pluva~ne `lezde Sialolitijaza Sialolithiasis Kamen~i u pljuva~noj `lezdi Stomatitis Stomatitis.2 K12.

Ulcus ventriculi NOS Ulcus ventriculi NOS NOS grizlica `eluca Ulcus ventriculi ac. Sa perforacijom Ulcus ventriculi ac. cum perforatione Ac. Grizlica `eluca sa peroracijom

531.9 K25.9 531.1 K25.1

Ulcus ventriculi chr. Sa perforacijom Ulcus ventriculi chr. sive NOS cum perforacijom Hr.grizlica `eluca sa perforacijom Ulcus duodeni Ulcus duodeni Grizlica dvanaestopala~nog creva Ulcus duodeni ac.sa hemoragijom Ulcus duodeni ac. cum haemorrhagia Ak.grizlica duodenuma sa hemoragijom Ulcus duodeni ac.sa hemoragijom i perforacijom Ulcus duodeni ac.cum haemorrhagia et perforatione Ak.grizlica dvanaestopala~nog creva sa hemoragijom i perforacijom Ulcus duodeni chr.ili NOS sa hemoragijom Ulcus duodeni chr.sive NOS ,cum haemorrhagia Hr. grizlica dvanaestopala~nog creva ili NOS sa hemoragijom Ulcus duodeni chr.ili NOS sa hemoragijom ili perforacijom Ulcus duodeni chr.sive NOS cum haemorrhagia et perforatione Hr. grizlica dvanaestopala~nog creva ili NOS sa hemoragijom i perforacijom Ulcus duodeni chr. Ulcus duodeni chr.sine haemorrhagia sive perforatione Chr.ulcus duodenuma Ulcus duodenuma NOS Ulcus duodeni NOS NOS grizlica duodenuma Ulcus pepticus NOS Ulcus pepticum,loci NOS Pepti~ka grizlica,neozna~ene lokalizacije Ulcus gasstrojejunale Ulcus gastrojejunale @eluda~no-crevna grizlica

531.5 K25.5 532 K26

532.0 K25.1 532.2 K26.2 532.4 K26.4 532.6 K26.6 532.7 K26.7 532.9 K26.9 533 K27 534 K28

Gastritis ac.haemorrhagica Gastritis haemorrhagica ac. Ac.zapaljenje `eluca sa krvarenjem Gastritis ac.(drugi) Gastritis ac.alia Drugo ac. Zapaljenje `eluca Gastritis ac.alcoholica Gastritis alcoholica Zapaljenje `eluca uzrokovano alkoholom Gastritis chr.(atrofica) Gastritis superficialis chr. Hroni~no povr{in{ko zapaljenje `eluca Gastritis atrophica chr. Hroni~no atrofijsko zapaljenje `eluca Gastritis NOS Gastritis NOS NOS zapaljenje `eluca Duodenitis Duodenitis Zapaljenje dvanaestopala~nog creva Gastroduodenitis NOS Gastroduodenitis NOS Zapaljenje `eluca i dvanaestopala~nog creva NOS Ahlorhidrija Achlorhydria Ac. Dilatacija `eluca Dilatatiomventriculi ac. Ac.pro{irenje `eluca Dispepsija Dyspepsia Poreme}aj varenja Gastroptoza Gastroptosis Dolor epigastricus Apendicitis ac.sa generalizovanim peritonitisom Appendicitis ac.cum peritonitide generalisata Ac.zapaljenje slepog creva sa op{tim zapaljenjem potrbu{nice

535.0 K29.0 535.4 K29.1 535.3 K29.2 535.1 K29.3 K29.4 535.5 K29.7 535.6 K29.8 535.5 K29.9 536.0 K31.8 536.1 K31.0 536.8 K30 537.5 K31.8 R10.1 540.0 K35.0

Apendicitis ac.sa peritonealnim apscesom Apendicitis ac.cum abscessus peritoneali Ac.zapaljenje slepog creva sa zagnojem potrbu{nice Apendicitis ac.bez peritonita Appendicitis ac.sine perforatione Ac.zapaljenje slepog creva bez peritonita Apendicitis NOS Appendicitis NOS NOS zapaljenje slepog creva Apendicitis chr. Appendicitis alia Drugo zapaljenje slepog creva Apendicularna kolika Dolor abdominalis inferior Bol u donjem delu trbuha Dolor abdominalis alius NOS Drugi i neozna~eni bol trbuha Ingvinalna, skrotalna hernija Hernia inguinalis Preponska kila Femoralna hernija, bez opstrukcije ili gangrene Hernia femoralis Umbilikalna hernija, bez opstrukcije ili gangrene Hernia umbilicalis non incarcerata, non gangranosa Neukle{tena pup~ana kila, bez gangrene Ventralna hernija, bez opstrukcije ili gangrene Hernia ventralis non incarcerata, non gangrenosa Kila prednjeg zida trbuha, bez gangrene Dijafragmalna hernija, bez opstrukcije ili gangrene Hernia diaphragmatica non incarcerata, non gangrenosa Kila grudno-trbu{ne pre~age, neukle{tena, bez gangrene Dijafragmalna hernija sa opstrukcijom Haernia diaphragmatica incarcerata, non gangrenosa Ukle{tena kila grudno-trbu{ne pre~age bez gangrene Hernija neozna~ene lokalizacije Haernia abdominalis, NOS Trbu{na kila,neozna~ena

540.1 K35.1 540.9 K35.9 541.0 K37 542.0 K36

543.0 R10.3 R10.4 550.. K40.. 553.0 K41.. 553.1 K42.9 553.2 K43.9 553.3 K44.9 552.3 K44.0 553.9 K46..

9 K56.0 K59. dijareja neinfektivna Gastroenteritis.1 K50.0 562. NOS Drugo zavezano crevo. (entero)colitis. Morbus Crohn NOS Regionalni kolitis Colitis regionalis (M.2 560.neozna~eno Divertikuli tankog creva Diverticulosis intestini tenuis non perforans sine abscessu Divertikuloza tankog creva bez proboja i zagnoja Diverticulosis intestini tenuis perforans cum abscessu Divertikuli tankog creva sa probojem i zagnojem Divertikuli kolona Diverticulosis coli perforans cum abscessu Divertikuloza debelog creva sa probojem i zagnojem Diverticulosis coli non perforans cum abscessu Divertikuloza debelog creva bez proboja sa zagnojem Konstipacija Opstipatio Zatvor 555.1 K57. tankog i debelog creva Crevna opstrukcija bez spomena hernije.0 K55.1 K56. ileitis et colitis non infectiva alia Druga nezarazna zapaljenja `eluca.9 555.0 K50.6 562.0 .8 K56.0 558.3 564.1 560.5 560. Crohn coli) Crohnova bolest debelog creva Embolija mezenterijalne arterije Embolia arteriae mesentericae Gastroenteritis.2 K57.0 560.0 K56. intususcepcija Incarceracio Ukle{tenje creva u crevo Paraliti~ni ileus Ileus paralyticus Paraliti~ki zavezano crevo Volvulus Volvulus Uvrtanje creva Crevne adhezije sa opstrukcijom Adhaesiones intestini obstructionales Crevne priraslice sa smetnjama u prolaznosti Neozna~ena crevna opstrukcija Ileus alius.1 557.0 K57.0 K52 560.1 K57.Regionalni enteritis ili Crohnova bolest Enteritis regionalis.2 K56.

0 K62.1 K62.4 K73 571.9 569.6 .1 K60.5 K74.1 K58 564. NOS Zapaljenje potrbu{nice neozna~eno Analni i rektalni polip Polypus ani Polip ~mara Polypus recti Polip zadnjeg creva Prolaps rektuma. NOS Prskotina ~mara. neozna~ena Perianalni apsces Abscessus perianalis Zagnoj oko ~mara Peritonoitis.1 565.3 571.Spasti~ni kolon (Colon iritabile) Syndroma intestini irritabilis (Colon irritabile) Sindrom nadra`enog creva Gastri~ni sindrom posle operacije `eluca Syndroma post gastrectomiam Sindrom posle operacije `eluca Funkcionalna dijareja Diarrhoea Functionalis Psihogeni proliv Analna fisura Fissura ani acuta Akutna prskotina ~mara Fissura ani chronica Hroni~na prskotina ~mara Fissura ani.0 567. neozna~ena ciroza jetre 564.2 K70. analnog kanala Prolapsus ani Ispadanje ~mara Prolapsus recti Ispadanje zadnjeg creva Alkoholicarska ciroza jetre Cirrhosis hepatis alcoholica Ciroza jetre uzrokovana alkoholom Hroni~ni hepatitis Hepatitis chronica Hroni~no zapaljenje jetre Ciroza jetre bez spomena alkohola Cirrhosis hepatis NOS alia Druga.0 K60.3 571.0 K62.1 569.0 K61.1 564.0 K60. neozna~eno Peritonitis.9 K65.2 566.2 K91.5 K59.2 K62.

2 K80.1 K81.8 K82.1 575.0 K91.1 K80.0 K81.0 574.0 K92.1 574.1 K86.0 K85 577.7 574.0 K80.2 574.0 575.5 K80.3 K82.0 .8 576.1 575.1 578.5 575.4 K76.5 577.Hepatorenalni sindrom Syndroma hepatorenalis Jetreno-bubre`ni sindrom Kalkulus `u~ne kese sa akutnim holecistitom Cholelithiasis et cholecystitis acuta Kamen u `u~i i akutno zapaljenje `u~ne kese Kalkulus `u~ne kese sa drugim holecistitom Cholelithiasis et cholecystitis alia Kamen u `u~i i drugo zapaljenje `u~ne kese Kalkulus `u~ne kese bez spomena holecistita Calculus vesicae feleae Kamen u `u~noj kesi Kalkulus holedokusa sa akutnim holecistitom Calculus ductus billiaris sine cholangitide sive cholecystitide Kamen u `u~nom kanalu bez zapaljenja `u~nog kanala Akutni holecistitis Cholecystitis acuta Akutno zapaljenje `u~ne kese Hroni~ni holecistitis Cholecystitis chronica Hroni~no zapaljenje `u~ne kese Hidrops `u~ne kese Hydrops vesicae felleae Vodena bolest `u~ne kese Bilijarna diskinezija Dyskinesia ductus cystici sive vesicae felleae Postholecistektomi~ni sindrom Syndroma post cholecystectomiam Sindrom posle hirur{kog odstranjenja `u~ne kese Akutni pankreatitis Pancreatitis acuta Akutno zapaljenje gu{tera~e Hroni~ni pankreatitis Pancreatitis chronica alia Drugo hroni~no zapaljenje gu{tera~e Hematemeza Haematemesis Povra}anje krvi 572.

1 .2 576.1 578. neozna~eno Opstrukcija `u~nog voda Occlusio ductus billiaris Za~epljen `u~ni kanal 578. NOS Krvarenje u `elucu i crevima.Melena Melaena Crna stolica Hemoragija digestivnog trakta.9 K92.1 K92. neozna~eno Haemorrhagia gastrointestinalis.2 K83.

9 N03.) Akutno zapaljenje kanali}a bubrega i medju}elijskog tkiva Pijelonefritis i pijelonefroza.0 N20. u bubregu Nephritis tubulointerstitialis.9 N00.9 583.1 N13. NS Syndroma nephritica chronica Hroni~ni zapaljenjski bubre`ni sindrom Nefritis i nefropatija.9 N04.9 582.9 590. neozna~eno kao ak ili hr. neozna~eni kao ak. NOS (Pyelonephritis chr.) Hroni~no zapaljenje kanali}a bubrega i medju}elijskog tkiva.BOLESTI MOKRA]NO-POLNOG SISTEMA (N00-N99) Akutni glomerulonefritis.0 N13.0 .0 N13. neozna~eno Akutni pijelonefritis Nephritis tubulointerstitialis acuta (Pyelonephritis ac. Nefroza NS Syndroma nephroticum Sindrom oboljenja bubrega Hroni~ni glomerulonefritis.9 N12 584. NOS) Akutni zapaljenjski bubre`ni sindrom Nefroti~ni sindrom.1 N10 590. Ili hr. NS Insufficientia renalis acuta.neozna~en. neozna~eno Syndroma nephritica acuta (Glomerulonephritis.2 N13.3 592.sa neozna~enim patolo{kim prom.9 581.0 N11.8 N12 591.0 N19 590.9 N17.9 586. NOS (Uraemia NOS) Nedovoljna funkcija bubrega Hroni~ni pijelonefritis Nephritis tubulointrestitialis chronica. NOS Akutna nedovoljna funkcija bubrega Bubre`ni otkaz neozna~en Insufficientia renalis. Pyelonephritis NOS Hidronefroza Hydronephrosis obstructiva ureteropelvica Zastoj mokra~e u bubregu uzrokovan preprekom mokra}ovoda bubrega Hydronephrosis cum strictura ureteris Zastoj mokra~e u bubregu sa su`enjem mokra}ovoda bubrega Hydronephrosis obstructiva calculosa (renis et ureteris) Zastoj mokra}e u bubregu kod zapu{enja bubrega i mokra}ovoda kamencem Hydronephrosis alia et NOS Drugi i neozna~eni zastoj mokra~e Kamen bubrega Nephrolithiasis NOS (Calculus renis) 580. NOS Zapaljenje kanali}a bubrega i medju}elijskog tkiva Akutni otkaz bubrega.

1 597.1 N36.0 594.2 N21.8 N34.1 N35. NOS Sindrom mokra}ovoda be{ike Traumatska striktura uretre Strictura urethrae posttraumatica Su`enje mokra}ovoda be{ike posle povrede Postoperativna striktura uretre Strictura urethrae postproceduralis Su`enje mokra}ovoda be{ike posle medicinske intervencije Neozna~eno su`enje uretre Strictura urethrae.3 598. neozna~en Nefroptoza.9 N35.2 592.0 N30.0 N28.Kamen uretera-mokra}ovoda bubrega Calculus ureteris (Ureterolithiasis) Calculus renis et calculus ureteris Kamen bubrega i kamen mokra}ovoda bubrega Kalkulozni pijelonefritis Calculosis urinaria.1 595. NOS Uretralna fistula (uretrorektalna) Fistula urethrae (urethrorectalis) 592.1 N30.1 N21.0 N34.0 595.2 N99.0 .1 N20.2 N34.9 N20. NOS (Pyelonephritis calculosa) Pesak u mokra}nim putevima.8 594.0 597.9 599. Mobilni bubreg Nephroptosis Kamen mokra}ne be{ike Calculus vesicae urinarie Kamen u uretri Calculus urethralis Kamen u mokra}ovodu be{ike Akutni cistitis Cystitis acuta Akutno zapaljenje mokra}ne be{ike Hroni~ni intersticijalni cistitis Cystitis interstitialis chronica Hroni~no zapaljenje medju}elijskog tkiva mokra}ne be{ike Uretralni apsces Abscessus uretrae Zagnoj mokra}ovoda be{ike Drugi uretritis Urethritis alia Syndroma urethrae.1 N20.1 598.0 598.9 593.

7 R31 N23 . NOS Krvava mokra}a. NOS Kolika bubrega.Hematurija Haematuria. neozna~ena Colica renalis. neozna~ena 599.

1 N48.3 604. epidimitis i epiidimitis bez pomena apscesa Orchitis.0 604.epididymitis et epididymoorchitis cum abscessu Zapaljenje semenija.1 601.0 N46 607.0 N40 601.pasemenika i pasemenika sa semenicima bez zagnoja Parafimoza.9 N43. Fimoza Phymosis et paraphymosis Bolesti udne navlake Mu{ki sterilitet Sterilitas masculina Mu{ka neplodnost Balanitis Balanitis Zapaljenje glavica mu{kog uda Torsio testis Uvrtanje semene vrpce 600. epididimitis i epididimo-orhitis sa apscesom Orchitis.0 N45.zapaljenje kestenja~e Prostatocistitis Prostatocyistitis Zapaljenje kestenja~e i mokra}ne be{ike Hidrocela NS Hydrocele NOS Vodena kila neozna~ena Orhitis.pasemenika i pasemenika sa semenicima sa zagnojem Orhitis.epididymitis et epididymoorchitis sine abscessu Zapaljenje semenika.9 605.0 N47 606. Ac.0 N41. Hr.3 603.1 N44 . Zapaljenje kestenja~e Prostatitis chr.1 N41.9 N45.0 601.3 N41.BOLESTI MU[KIH POLNIH ORGANA (N40-N51) Hiperplazija prostate (Adenom prostate-benigni) Hyperplasia prostatae (Adenoma prostate benignum) Akutni prostatitis Prostatitis ac. Prostatitis chr.

1 N60.0 N61 611.BOLESTI DOJKE (N60-N64) Difuzna cisti~na mastopatija Mastopathia cystica diffusa Oboljenje dojke sa rasejanim cistama Apsces dojke Abscessus mammae Zagnoj (zapaljenje) dojke Ginekomastija (hipertrofija dojke) Gynaecomastia (Hypertrophia mammae) Uve}anje dojke Mastodinija Mastodynia Bol u dojci 610.1 611.4 .7 N64.1 N62 611.

) Salpingitis et oophoritis chronica Hroni~no zapaljenje jajovoda i hroni~no zapaljenje jajnika Salpingitis i ooforitis.3 N73.9 616.0 N72 616.ZAPALJENJA @ENSKIH ORGANA KARLICE (N70-N77) Akutni salpingitis i ooforitis (Adnexitis ac.1 614.2 N70.9 N71. neozna~eno Salpingitis et oophoritis.4 N73. NOS Zapaljenje okomateri~nog tkiva i vezivnog tkiva male karlice. neozna~eno Cervicitis i endocervicitis Cervicitis uteri Zapaljenje grlica materice Vaginitis i vulvovaginitis Vaginitis ac.et NOS.0 N70.0 615. NS Endometritis.1 N70. NOS Zapaljenje sluznice materice. Vulvovaginitis ac.3 N73.0 614.0 .1 N73.0 N71.4 615.5 N73.1 615.2 614. parametritis i karli~ni celulitis (Absc.1 N76. Douglas) Parametritis et phlegmona pelvis chronica Hroni~no zapaljenje i flegmona okomateri~nog tkiva Parametritis et phlegmona pelvis. neozna~eno Akutni i neozna~eni karli~ni peritonitis u `ena Pelvioperitonitis feminae acuta Akutno zapaljenje potrbu{nice male karlice `ene Pelvioperitonitis chronica Hroni~no zapaljenje potrbu{nice male karlice Akutni endometritis Endometritis acuta Akutno zapaljenje sluznice materice Hroni~ni endometritis Endometritis chronica Hroni~no zapaljenje sluznice materice Inflamatorno oboljenje uterusa izuzev cerviksa.1 N71.0 614.et NOS Akutno zapaljenje rodnice i stidnice 614.9 614. NOS Neozna~eno zapaljenje jajnika i jajovoda Akutni parametritis i karli~ni celulitis Parametritis et phlegmona pelvis acuta Akutno zapaljenje i flegmona okomateri~nog tkiva Hroni~ni ili nespec.) Salpingitis et oophoritis Akutno zapaljenje jajovoda i zapaljenje jajnika Hroni~no salpingis i ooforitis (Adnexitis chr.

2 N75.0 616.2 N76.8 .1 N75.1 N76.3 N75.3 616.Vaginitis subakuta et chronica (et vulvovaginitis) Subakutno i hroni~no zapaljenje rodnice Vulvitis acuta (NOS) Akutno zapaljenje stidnice Vulvitis subakuta et chronica Subakutno i hroni~no zapaljenje stidnice Cista Bartholinieve `lezde Cystis glandulae Bartholin Apsces Bartholinieve `lezde Abscessus Glandulae Bartholin Zagnoj Bartholinove `lezde Morbi glandulae Bartholin alii (Bartholinitis) Druge bolesti Bartholinove `lezde N76.

neozna~eno Fistulae `enskog genitalnog trakta Fistulae genitaliorum femininorum Folkularna cista jajnika Cystis ovarii follicularis Cista me{ka jajnika Druge i neozna~ene ciste jajnika Cystis ovarii aliae et non specificate Hematosalpinks Haematosalpinx Krv u jajovodu Polip korpusa uterusa (Polip tela materice) Polypus corporis uteri Hematometra Haematometra Krv u materici Malpozicija uterusa (RTF.0 N83. neozna~en Prolapsus uterovaginalis.2 N81..1 N81. NOS Ispadanje materice i rodnice.6 618. rektokela Cystocele. (Prolapsus parietis-aterioris vaginae NOS) Kila mokra}ne be{ike Rectocele Kila pravog creva Prolaps uterusa bez spomena prolapsa vaginalnog zida Prolapsus uteri gradus primus et secundus Nepotpuno ispadanje materice Prolapsus uteri gradus tertius Potpuno ispadanje materice Prolapsus uteri NOS Ispadanje materice.6 621.4 N81.0 N86 622.0 621..4 622.2 620.4 619.7 621.3 N81.0 620.1 N81.7 N83.2 N83.4 N85.1 N87.ATV) Malpositio uteri Nenormalan polozaj materice Erozija i ektopija grlica Erosio et ectopia cervicis uteri Nagri`enost i izme{tenost grlica materice Displazija grlica materice (eritroplakija) Dysplasia cervicis uteri Poreme}aj razvoja celija grlica materice 618. 620.0 N81..RTV. neozna~eno Uterovaginalni prolaps. N82. cistokela.6 N85. .0 N84.NEZAPALJENJSKE BOLESTI POLNIH ORGANA @ENE (N80-N98) Prolaps vaginalnog zida.4 618.

0 N94.5 N94. sekundarna i neozna~ena) Stresna inkontinencija.0 N91.4 N94.1 623. Polymenorrhoea Poja~ano.7 N84.Leukoplakija grlica materice Leucoplakia cervicis uteri Bela plo~asta zadebljanja sluznice grlica materice Mukozni polip cerviksa Polypus cervicis uteri Polip grlica materice Leukoplakija vagine Leucoplakia vaginae Belo plo~asto zadebljanje sluznice rodnice Polip vagine (rodnice) Polypus vaginae Leukoplakija vulve Leucoplakia vulvae Belo plo~asto zadebljanje sluznice stidnice Dispareunija Dyspareunia Ote`ano polno op{tenje Dismenoreja Dysmenorrhoea primaria Dysmenorrhoea secundaria Dysmenorrhoea.2 N92.3 N94.6 625.0 N91.1 625. NOS Bolna menstruacija (primarna.2 624. NOS Hipomenoreja i oligomenoreja Oligomenorrhoea primaria Oligomenorrhoea secundaria Oligomenorrhoea non specificata Smanjena menstruacija Menometroragija Menorrhagia NOS.2 N88 622.0 N90.4 623.7 N84.5 626.6 N39.3 626. neozna~eno i u~estalo krvarenje iz materice Menometrorrhagia Poja~ano i obilno lu~enje iz materice 622.1 N91.4 625.3 N91. `enska Incontinentia stressogenes stresom uzrokovano nezadrzavanje mokra}e Amenoreja-odsustvo menstruacije Amenorrhoea primaria Amenorrhoea secundaria Amenorrhoea.2 626.1 N89.1 N91.0 N92.4 N91.1 .

tr. abnormalna krvarenja iz `ens.9 627.9 . genit.Porem.9 N97.0 627.0 N92.6 627.4 N92. neozna~eno Premenopauzalna menoragija Menorrhagia sive metrorrhagia climacterica Poja~ano ili neuredno krvarenje u klimakterijumu Menstruatio irregularis. NOS Neuredna menstruacija.1 628. neozna~ena Postmenopauzalno krvarenje Metrorrhagia post menopausum Krvarenje posle menopauze Menopauzalna ili `enska klimakteri~na stanja Symptomata climacterii feminae Simptomi `ene u mmenopauzi Sterilnost `ene neozna~enog porekla Sterilitas feminae NOS Neplodnost `ene neozna~ena 626.1 N95. NS Haemorrhagia uteri et vaginae abnormalis. NOS Nenormalno krvarenje iz materice i rodnice. menstruacije i dr.2 N95.9 N93.

trudn: endomet.0 O20.TRUDNO]A. bez komplikacija) Medicinski poba~aj Ilegalno izazvan poba~aj.9 O04.0 O08. bez komplikacija Abortus alius (potpun ili neozna~en.1 O08.9 636. genit. vanmat. neozna~ena Graviditas extrauterina. karlice posle poba~aja. bez komplikacija Abortus medicalis (potpun ili neozna~en.1 633. graviditatem ectopiam et molarem Sok posle poba~aja. Complic.1 639. Adnex. nastale poba~. graviditatem ectopicam et molarem O{te}enje or. Septik . Pelveoperit.9 639.2 O08. gravid. Paramet. i molar. posle stanja koja se mogu klasif. neozna~ena Prete}i poba~aj Abortus imminens 630. graviditatem ectopicam et molarem: infec.9 O00.9 634.9 O05. 632 O02. i molarne trudno}e Sok Afflictus (shock) post abortum. vanmat. NOS Vanmateri~na trudno}a. bez komplikacija) Drugi poba~aj Kompl. u 630-638 Complicatio post abortum.9 640. neozna~ena Spontani poba~aj bez spomena komplikacije Abortus spontaneus (potpun ili neozna~en bez komplikacija) Legalno indukovan poba~aj. RADJANJE I BABINJE (O00-O99) Mola hidatidoza Mola hydatidosa Grozdasta mola Neostvaren poba~aj (Missed abortion) Abortus imperfectus Nepotpun poba~aj Ektopi~na (vanmateri~na) trudno}a.0 .. vanmateri~ne i molarne trudno}e.9 O08.3 639. tr. post abortum.0 639.6 639. vanmateri~ne i molarne trudno}e Rascep. NOS Komplikacija posle poba~aja. i tk.9 635.5 O08. ectopicam et molarem.9 O03. graviditatem ectopicam et molarem Kasno ili obilno krvarenje posle poba~aja. et pelvis Infekcija polnih organa i karlice Dugotrajno ili obilno krvavljenje Haemorrhagia retardata sive gravis post abortum. vanmateri~ne i molarne trudno}e Neozna~ene komplik.0 O01. laceracija pelvi~nih organa Laesionorganorum et textus pelvis post abortum.

.0 O10. per graviditat. laki oblik Hyperemesis gravidae mitis Umereno povra}anje trudnice Kasno povra}anje u trudno}i Vomitus gravidae tardus Kasno povra}anje trudnice Neozna~eno povra}anje u trudno}i Hyperemesis gravidae.0 650 O80.2 O21.9 O21.2 O23.0 O80.6 O15 643.9 646.1 O80.5 O14.NOS Prekomerno povra}anje trudnice.Benigna esencijalna hipertenzija u trudnoci Hipert.NOS NOS oboljenje bubrega u trudno}i.bez spomena HTA Infectio tractus urogenitalis in graviditate alia et NOS Druge i neozna~ene infekcije mokra}no-polnih puteva u trudno}i Infekcije genitourinarnog trakta u trudno}i Infectiones tractus urogenitalis in graviditate Infekcije mokra}no-polnih puteva u trudno}i Neozna~ena komplikacija u trudno}i Status cum graviditate conjunctus .NOS Stanje vezano za trudno}u NOS Anaemia u trudno}i Anaemia in graviditate. praeexistens.9 648. partum et puerperium complicata Ranije postoje}i primarni povi{en krvni pritisak komplikovan u toku trudno}e.9 646.9 O26.0 643. porojaja i babinja Laka ili neozna~ena preeklampsija Praeeclampsia moderata Umerena preeklampsija Te{ka preeklampsija Praeeclampsia severa Eklampsija Eclampsia Povi{en krvni pritisak.0 O21. arterialis essent.2 O99.8 . gr~evi i belan~evine u mokra}i u trudno}i Hyperemesis gravidarum.partu et puerperio Slabokrvnost u trudno}i.porodjaju i babinjama Normalan porodjaj Partus spontaneus capitis Spontani porodjaj glavom Partus spontaneus natibus Spontani porodjaj zadnjicom Partus spontaneus simplex alius Drugi spontani porodjaj kod jednoplodne trudno}e 642.0 642.6 O23 646.4 O14.1 642.2 643.0 642.

NOS Spontani porodjaj kod jednoplodne trudno}e Nepravilan polo`aj i prezentacija fetusa Malpresentatio ante partum cum sequelis ad fetum et neonatorum Lo{e prednja~enje pre porodjaja sa posledicama po plod i novorodjen~e Disproporcije Partus propter pelvem matris abnormalem complicatus Komplikovani porodjaj zbog nenormalnosti karlice majke Partus complicatus alius Drugi komplikovan porodjaj Smetnje u porodjajnim trudovima Partus praematurus Prevremeni porodjaj Inductio partus inefficax Neuspela indukcija porodjaja Abnormitates partus Nenormalnosti porodjaja Partus prolongatus Produ`en porodjaj Partus propter malpositionem et malpraesentationem fetus complicatus Komplikovan porodjaj zbog nepravilnog polo`aja i stava ploda Partus propter pelvem matris abnormalemcomplicatus Koplikovan porodjaj zbog nenormalnosti karlice majke Partus complicatus alius Drugi komplikovan porodjaj Partus ptopter asphyxiam fetus complicatus Porodjaj komplikovan zbog gu{enja ploda Partus propter haemorrhagia complicatus Porodjaj komplikovan zbog krvarenja Partus propter complicationes chordae umbilicalis complicatus Porodjaj komplikovan zbog komlikacija sa pup~anikom Povreda peritoneuma i vulve u toku porodjaja Laesio perinaei.. per partum Povreda medjice u toku porodjaja Druga obstetri~na povreda Traumata obstetricia alia Druge aku{erske ozlede u toku porodjaja Krvarenje posle porodjaja Haemorrhagia post partum Porodjaj forcepsom ili vakuum ekstratorom bez spomena indikacije Partus simplex forcipe et vacuum-extractore O80. O66 660-669 O80 O61 O62 O63 O64 O65 O66 O68 O67 O69 664.7 653 O65. O70 665 O71 666 O72 669.5 O81 ..Partus spontaneus simplex.9 652 P01.

Porodjaj carskim rezom bez spomena indikacije Partus simplex sectionem caesarea Porodjaj carskim rezom kod jednopolne trudno}e Partus simplex cum assistentia. superfitialis Druge komplikacije obstreti~kih hirur{kih rana Infectio vilneris chirurgici obstreticii Infekcije hirur{ke rane u toku porodjaja Ruptura vulneris sectionem cesarea fasti Prskanje rana posle carskog reza Ruptura vulneris perinaealis obstreticie Prskanje rane na medjici nastale tokom porodjaja Haematoma vulneris obstetricii Krvni ugru{ak rane nastale tokom porodjaja Hepatorenalni sindrom posle porodjaja Insufficientia renalis postpartualis ac.1 O90.0 674.nedovoljna funkcija bubrega u babinjama Nepurulentni mastitis Mastitis non purulenta per lactationem Negnojno zapaljenje dojke tokom dojenja Fisura bradavice Fissura papillae mammae post partum et poet puerperium Prskotina bradavice posle porodjaja tokom babinja 669.1 . Ac.0 O90. alius Drugi porodjaj kod jednoplodne trudno}e uz stru~nu pomo} Partus multiplex Vi{eplodni porodjaj Te{ka puerperalna infekcija Sepsis puerperalis Sepsa(trovanje bakterijama) u babinjama Infectiones puerperales aliae Druge infekcije u babinjama Komplikacije na venama u trudno}i i puerperijumu Complicationes venosae puerperales Superfijijalni tromboflebitis Trombophlebitis puerperalis.2 O87.2 676.2 O91.7 O82 O83 O84 670 O85 O86 671 O87 671.0 O90.4 675.1 O92.2 674.3 O86.8 O90.

9 681 L03.1 L03.carbunkulus cutis capitis Abscessus.1 L02.3 L02.carbunkulus cutis extremitatis Abscessus.9 L25.4 L02.BOLESTI KO@E I POTKO@NOG TKIVA (L00-L99) Carbunculus et furunculus Abscessus.furunculus.furunculus.3 L03.2 692.8 L02.9 L03.carbunkulus cutis NOS Celulitis i apsces prsta ruke i noge Phlegmonae digiti manus et pedis .furunculus et carbunculus cutis Zagnoj.carbunkulus cutis colli Abscessus.carbunkulus cutis regionis glutealis Abscessus.Zapaljenje vezivnog }elijskog tkiva Drugi celulitis i apsces Phlegmonae extremitatis Phlegmonae trunci Phlegmonae locorum aliorum Phlegmonae NOS Erysipelas faciei Dermatitis izazvan sun~evim zracima Abustio solaris Opekotina uzrokovana sun~evim zracima Urticaria solaris Koprivnja~a uzrokovana suncem Kontaktni dermatitis i drugi ekcemi NOS Dermatitis contacta NOS Pemcigus Pemphigus Plikovnja~a Eritema nodozum Erythema nodosum Eritem (crvenilo) sa ~vori}ima Rosacea Rosacea Hroni~ne crvene promene ko`e lica Druge akine Acnae Bubuljice 680 L02 L02.2 L52 695.4 L10 695.3 692.furunculus.furunculus.0 682 L03.8 L03.furunculus.carbunkulus cutis truncii Abscessus.2 L02.3 L71 706.~ir i grupa ~ireva ko`e Abscessus.9 694.7 L55 L56.carbunkulus cutis fatiei Abscessus.1 L70 .furunculus.furunculus.0 L02.

9 686 L08.limfadenitis Lymphadenitis ac.4 L93 696 L40 697 L28 698 L29 L29.9 700.2 L72 Seborrhoea Keratosis seborrhoeica Seboroi~ko orozavanje ko`e 706.3 L29.2 L29.zapaljenje limfnih ~vorova Impetigo Impetigo Gnojno oboljenje ko`e Pilonidalna cista(cysta dermoides)bez spomena abscesa Cystis pilonidalis Piodermija Pyodermia Gnojno zapaljenje ko`e Lojna cista(atheroma) Cystes folliculares cutis et subcutis Ciste korena dlake ko`e i potko`nog tkiva 695.NOS Pruritus NOS Klavus i kalus Callositas et clavus @uljevitost i `ulj Vitiligo Ste~ene depigmentovane mrlje ko`e Ac.3 L82 .0 L29.1 L05.0 706.0 L84 L80 683 L04 684 L01 685. Ac.Lupus eritematosus Lupus erythematosus Eritemski lupus-sistemsko oboljenje ko`e Psorijaze i drugi poreme}aji Psoriasis Ljuskavica Lichen Lichen simplex chronicus et prurigo Obi~an hroni~an li{aj i svrab Pruritus i srodna stanja Pruritus Svrab Pruritus ani Pruritus acroti Pruritus vulvae Pruritus anogenitalis.1 L29.

0 708.1 L50.0 L50.UrticariaAllergica Urticaria allergica Alergijska koprivnja~a Urticaria idiopathia Urticaria idiopathica Samopojavna koprivnja~a Urticaria NOS Urtticaria NOS Koprivnja~a neozna~ena 708.1 708.9 L50.9 .

6 M23.0 717.5 M13.9 M06.6 719.4 718.0 717.1 716.neozna~eno da li je primarna ili sekundarna.2 717.1 M19.Gonartrtosis Gonarthrosis Degenerativo oboljenje zgloba kolena Traumatska artropatija Arthrosis articulorum aliorum post traumaticam Degenerativna oboljenja drugih zglobova posle povrede Neozna~ena poliartropatija i poliartritis Polyarthritis.9 M00.3 M17 716.5 718.4 .0 715.9 714.0 M15.4 715.4 M23.0 M05 714.4 M24. neozna~eno Stari rascep medijalnog meniskusa Poreme}aj lateralnog meniskusa Laesio menisci genus traumatica obsoleta Zastarela ozleda meniskusa uzrokovana povredom Slobodno telo u kolenu Corpus liberum genus Kontraktura zgloba Contractura articuli Zgr~enost zgloba Ankiloza zgloba Ankylosis articuli Uko~enost zgloba Izliv u zglobu Hydrarthron Izliv te~nosti u zglob 711.5 M24.0 M25. NOS Zapaljenje vi{e zglobova.BOLESTI MI[I]NO-KO[TANOG SISTEMA I VEZIVNOG TKIVA (M00-M99) Neozna~eni infektivni artritis Arthritis purulenta NOS Gnojno zapaljenje zgloba NOS Reumatoidni artritis Arthritis rheumatoides seropositiva Seropozitivna reumatoidna zapaljenja zgloba Inflamatorna poliartropatija ili poliartritis NOS Polyarthropathia inflammatoria Zapaljenjsko oboljenje vi{e zglobova Generalizovana osteoartroza Arthrosis generalisata primaria Primarno op{te degenerativno oboljenje zglobova Osteoartroza lokalizovana.

1 M25.4 M25. medjupr{ljenskih diskusa sa oboljenjem korena `ivca Dislocatio disci intervertebralis alia.1 M51. lumbosacralis) Drugo oko{tavanje zglobova pr{ljena Spondiloza neozna~ene lokalizacije Spondylosis. et disc.0 719.0 M30.2 721.intervertebr. NOS Oko{tavanje zglobova pr{ljena.0 M45 M16 720.2 M46.1 721.1 M34 720. neozna~eno Pomeranje torakalnog ili lumbalnog intervertebralnog diskusa bez mijelopatije Prolaps.) Ispadanje slabinskog i dr.0 721.Haemarthrosis Haemorthrosis Krv u zglobu Bol u zglobu Arthralgia Arthritis urica Giht Poliarteritis nodosa Polyarteritis nodosa Cvori~asto zapaljenje vi{e arterija Sklerodermija Scleroderma Sistemsko otvrdnu}e ko`e Ankiloziraju}i spondilitis Spondylitis ankylopoietica Zapaljenje pr{ljena sa uko~enoscu Coxarthrosis Degenerativno oboljenje zgloba kuka Sakroiliitis neklasifikovan na dr. alior. thoracalis. specificata Druga degenerativna ozna~ena promena medjupr{ljenskog diskusa 719.+ radiculopath (Ischias discogen.9 722.8 721.2 722. specificata (Lumbago discogen) Drugo ozna~eno pomeranje medjupr{ljenskog diskusa Degeneracija torakalnog ili lumbalnog intervertebrajnog diskusa Degeneratio disci intervertebralis alia.5 M10 446.3 M47.5 M51.3 .9 M47. lumb. disci interverteb.0 710. mestu Sacroiliitis Zapaljenje krsne i bedrene kosti Cervikalna spondiloza bez mijelopatije Torakalna spondiloza bez mijelopatije Lumbosakralna spondiloza bez mijelopatije Spondylosis alia (cervicalis.1 M51.

4 M54.4 M70.1 724.0 723. neozna~en Dorsalgia.0 726.5 M54.4 724.5 726.9 724.1 M54.6 M54.5 M76.2 723.3 M70.3 M53.2 M75.2 M53.3 726.5 .2 M54.2 M70. NOS Sakralgija Dolor sacralis Bol u krstima Periartritis ramena Periarthritis humeri Zapaljenje okolozglobnog tkiva ramena Entezopatija lakatne regije-burzitis Bursitis olecrani Zapaljenje serozne kese vrha lakta Bursitis cubiti alia Drugo zapaljenje serozne kese lakta Entezopatija kolena Bursitis praepatellaris Zapaljenje serozne kese ispred ~asice Bursitis genus alia Drugo zapaljenje serozne kese kolena Tendinitis patellaris Zapaljenje tetive ~asice kolena 723.5 724.3 M54.Cervikalgija Cervicalgia Bol u vratu Cervikokranijalni sindrom Syndroma cervicocranialis Vratno lobanjski sindrom Cervikobrahijalni sindrom Syndroma cervicobrachialis Vratno ru~ni sindrom Brahijalni neuritis ili radikulitis NS Radiculopathia (Neuritis sive radiculitis brachialis NOS) Oboljenja korena `ivca Lumbago Lumbago NOS Bol u lumbalnom delu ki~me Isijalgija Ischialgia Bol u sedalnom `ivcu Lumboischialgia Bol u slabinskom delu ki~me i sedalnom `ivcu Bol u ledjima.3 M54.1 723.6 M70.

0 729.1 727.5 M76. NOS Zapaljenje mi{i}a neozna~eno Neuralgija.8 M67. neozna~eno Radiculitis NOS Zapaljenje korena `ivca.0 M79.1 M79.3 728. neozna~eni i fibrozitis Rheumatismus NOS.1 M61 728.4 M77.1 733.6 M72.7 M89. tetive i burze Ganglion Nervni ~vor Cystis bursae alia (Cystis synovialis NOS) Druga cista serozne kese Mi{i}na kalcifikacija i osifikacija-Miozitis osifikans Calcificatio musculi et ossificatio musculi Zakre~avanje mi{i}a i oko{tavanje mi{i}a Dupuytrenova kontraktura Fibromatosisi fasciae palmaris (Dupuytren) Dupuytrenova zgr~enost tetive dlana Reumatizam.Enezopatija sko~nog zgloba i tarzusa Metatarsalgia Bol u dono`ju Enthesopathia pedis alia Druga entezopatija stopala Tendinitis calcanei (Bursitis Achillea) Zapaljenja tetive kosti pete Neozna~ene entezopatije Enthesopathia. neozna~eni Myalgia Bol u misicu Myositis.7 M77.0 729.. neuritis i radikulitis.4 M71. neozna~eno Algoneurodistrofija Algoneurodystrophia (Atrophia Sudeck) Bolni `iv~ano-misi}ni poreme}aji ishranjivanja 726.2 M79.1 M60.4 M67.6 726. NOS Neuralgi~ki bol i zapaljenje `ivca.9 729. Fibrositis Mialgija i miozitis.9 727.9 M77. NOS Sinovitis i tendosinovitis Synovitis et tenosynovitis Zapaljenje sinovije i zapaljenje tetive sa sinovijom Kontraktura tetive Contractura tendinis (tunicarum) alia Druga zgr~enost tetive Ganglion i cista sinovije. neozna~eno Neuralgia et neuritis.0 .2 M54.0 M65 727.

9 732.Akutni osteomijelitis Osteomyelitis acuta alia Drugo akutno zapaljenje sr`i kosti Hroni~ni osteomijelitis Osteomyelitis chronica alia Drugo hroni~no zapaljenje sr`i kosti Osteoporoza Osteoporosis sine fractura pathologica Gubitak ko{tane mase bez patolo{kog preloma Patolo{ka fraktura Fractura pathologica Patolo{ki prelom Neozna~ena osteohondropatija Osteochondropathia.1 737.9 M93.4 M43.1 M40.0 M81 733.1 M84.4 737.1 730.1 M91. neozna~eno Juvenilna osteohondroza glave femura (Legg-Calve-Perthes) Osteochondrosis capitis femoralis puerilis (Legg-Calve-Perthes) Ko{tano-hrskavi~avo oboljenje glave butne kosti u dece Ravno stopalo Pes planus (acquisitus) Ravno stopalo (ste~eno) Kifoza (ste~ena) Kiphosis secundaria alia Druga sekundarna grba Kifoskolioza Kyphoscoliosis Grba i bo~no iskrivljena ki~ma Ste~ena spondilolisteza Spondylolisthesis Iskliznu}e pr{ljena 730.1 . NOS Ko{tano-hrskavi~avo oboljenje.0 M86.1 M86.3 M41 738.4 732.1 734.0 M21.6 733.

6 Q54 Q64.URODJENE NAKAZNOSTI.5 Q53 752.5 Q05.8 746.0 Q65.1 752.3 Q65.2 Q37 751. DEFORMACIJE I HROMOSOMSKE NENORMALNOSTI (Q00-Q99) Spina bifida bez napomene o hidrocefalusu Spina bifida cervicalis sine hydrocephalo Rascep vratnog dela ki~me bez vodene glave Spina bifida thoracica sine hydrocephalo Rascep grudnog dela ki~me bez vodene glave Spina bifida lumbalis sine hydrocephalo Rascep slabinskog dela ki~me bez vodene glave Spina bifida sacralis sine hydrocephalo Rascep krsne kosti bez vodene glave Neozna~ena anomalija srca Malformatio cordis congenita.9 Q24.3 Q43.1 .7 Q05.0 753. NOS Urodjena anomalija srca.9 749.5 Q64 754. neozna~ena Chelioschisis Chelioschisis Rascep usne Rascepljeno nepce sa rascepljenom usnom Cheilopalatoschisis Kongenitalni megakolon (Hirschsprungova bolest) Morbus Hirschsprung (Megacolon congenitum) Kriptorhizam-nespu{ten testis Cryptorchismus Nespu{ten semenik Hipospadija i epispadija Hypospadia Urodjeni rascep na donjoj strani mu{kog uda Epispadia Urodjeni rascep mokra}ovoda na prednjoj strani mu{kog uda Ektopija be{ike Ectopia vesicae urinariae Uvrnutost mokra}ne be{ike Kongenitalna dislokacija kuka Luxatio coxae unilateralis congenita Jednostrano urodjeno is~a{enje kuka Luxatio coxae bilateralis congenita Obostrano urodjeno isca{enje kuka 741.1 Q36 749.6 Q05.9 Q05.

Arthrogryposis multiplex congenita Arthrogryposis multiplex congenita Urodjena uko~enost vi{e zglobova u savijenom polo`aju Downov sindrom Syndroma Down Multiple kongenitalne anomalije Malformationes multiplices congenitae Mnogostruke urodjene anomalije 755.3 758.7 .7 Q89.8 Q74.0 Q90 759.

9 .0 768. neozna~ena 764.0 P55. NOS Hemoliti~ka bolest ploda i novorodjen~eta.6 P55.1 774.0 P20 771.trudno}e sa znac.0 773.2 P07. i ispod 28 navr{. tk.0 P05.1 P05.3 767.1 P55.ODREDJENA STANJA NASTALA U PERINATALNOM PERIODU (P00-P96) "Mala te`ina-za datum" bez malnutricije fetusa "Mala te`ina-za datum" sa znacima malnutricije fetusa Pondus ad terminum gestationalem parvum Mala te`ina za termin trudno}e Dysmaturitas Razvojni poreme}aji ploda (novorodjen~e koje nije malo i lako za term. podhranjenosti kao sto su suva perutava ko`a i gubitak podko`. per partum Krvni naduv glave novorodjen~eta usled porodjajne povrede Smrt fetusa usled asfiksije ili anoksije pre po~etka trudova ili u neozna~eno vreme Asphyxia (anoxia) fetalis sive intrauterina Tetanus neonatorum Tetanus neonati Omfalitis novorodjen~eta Omphalitis neonati cum sive sine haemorrhagia miti Zapaljenje pupka novorodjen~eta sa blagim krvarenjem ili bez njega Hemoliti~ka bolest fetusa ili novorodjen~eta.0 P07.4 P38 773.1 P07.1 765.0 764.3 A33 771.2 765. Ekstremna nezrelost (ispod 1000g por. nedelja) Pondus et partum minimum Veoma mala te`ina na rodjenju (999g ili manje) Immaturitas extrema Izrazita nezrelost (manje od 28 punih nedelja) Pondus ad partum parvum aliud Druga mala te`ina na rodjenju (1000-2499g) Prematuritet NS Partus ante tempus alius Drugi prevremeni porodjaj (izmedju 28 i 37 nedelja trudno}e Cefalohematom Cephalhaematoma neonati traumaticum. te`.0 P07. zbog RH imunizacije Rhesus-isoimmunisatio fetus et neonati RH-izoimunizacija ploda i novorodjen~eta Hemoliti~ka bolest usled ABO izoimunizacije AB-isoimmunisatio fetus et neonati AB-izoimunizacija ploda i novorodjen~eta Neozna~ena fetalna i neonatalna `utica Morbus haemolyticus fetus et neonati.1 P12.

0 P90 .Konvulzije novorodjen~eta Convulsiones neonati Gr~evi novorodjen~eta 779.

6 R29.1 782.6 R50 781. neodredjena Tachycardia.4 R02 .4 R42 780. febrilis) Febris causae ignotae Meningizam Meningismus Nadra`aj mo`danica mozga @utica neozna~ena Icterus NOS @utica nepoznatog porekla Glavobolja Cephalalgia Epistaxis Epistaxis Krvarenje iz nosa Tahikardija.0 785.4 R17 784.SIMPTOMI.2 785. neozna~en Palpitatio cordis Lupanje srca Gangrena Gangraena Izumiranje tkiva 780.0 R00.ZNACI I PATOLO[KI KLINI^KI I LABORATORIJSKI NALAZI (R00-R99) Sinkopa i kolaps Syncopa et collapsus Padanje u nesvest i iznenadna nedovoljna funkcija mozga i srca Senilitas Starost Konvulzije Convulsiones febriles Gr~evi uzrokovani povi{enom temperaturom tela Vrtoglavice i nesvestice Instabilitas et vertigo Nestabilnost i vrtoglavica Groznica nepoznatog porekla (St. NOS Ubrzan rad srca.1 R00. neozna~eno Bradycardia. NOS Spor rad srca.0 R00.3 R56.2 R55 R54 780.0 R51 784.7 R04.0 780.

NOS Krvava mokra}a. sine diagnosi hypertensionali Povi{en krvni pritisak bez dijagnoze hipertenzije Hypotensio Nizak krvni pritisak Hemoptiza Haemoptysis Krvav ispljuvak Renala colika Colica renalis.4 789.0 R31 789.0 R10.0 789.1 R16.1 789.2 R16.1 786.2 788. NOS Drugi i neozna~eni bol trbuha Hepatomegalija Hepatomegalia Uve}ana jetra Splenomegalija Splenomegalia Uve}ana slezina Ascites Ascites Voda u trbuhu Pyrosis Goru{ica Urticaria et exanthemata cutis aliae Koprivnja~a i drugi osip ko`e Nervositas Nervoza Incontinentia urinae NOS Neozna~eno nezadr`avanje mokra}e Retentio urinae Zadr`avanje mokra}e R03.0 N23 R30. neozna~ena Abdominalni bol Dolor abdominalis alius.3 R04.0 R03.5 R18 R12 R21 R45.Hypertensio. NOS Dysuria Ote`ano mokrenje Haematuria.0 R32 R33 .

9 R82.0 R80 791.3 795.0 R95 R11 R53 .5 R89.9 794.5 R84.5 798.3 R94.5 R84.Anuria et oliguria Nemogu}nost mokrenja i umanjeno mokrenje Polyuria U~estalo mokrenje Proteinuria Proteinuria isolata Belan~evine u mokra}i Kristaluria Crystalluria Nenormalni elektrokardiogram Electrocardiogramma abnormale Nespecifi~ni pozitivni nalazi kulture Secretum nasale nasale abnormale Rasura pharyngis abnormalis Sputum abnormale Secretum vulneris abnormale Sindrom iznenadne smrti odoj~eta Mors infantis subita Nausea et vomitus Mu~nina i povra}anje Languor et lassitudo Klonulost i umor R34 R35 791.3 R84.

3 802.5 873.0 801.3 873. S02.0 870. 873. superficialis Povr{in{ka povreda glave Otvorena rana poglavine.2 S01.9 800.2 872. TROVANJA I POSLEDICE DELOVANJA SPOLJNIH FAKTORA (S00-S98) POVREDE GLAVE Povr{na povreda lica. S00.. S01..1 802.. komplikovana Vulnus apertum capillitii Otvorena rana poglavine Laceracija ko`e o~nog kapka i periokularne regije Vulnus apertum palpebrae et periokulare Otvorena rana nosa Vulnus apertum nasi Otvorena rana uha Vulnus apertum auris Otvorena rana obraza i predela zgloba gornje vilice Vulnus apertum buccae et regionis temporo-mandibularis Otvorena rana usne i usta Vulnus apertum labii et cavitatis oris Druga i neozna~ena otvorena rna glave Vulnus apertum capitis NOS partium Prelom svoda lobanje Fractura calvarii (ossis frontalis seu parietalis) Prelom baze lobanje Fractura basis cranii Prelom kosti nosa zatvoren (otvoren) Fractura ossium nasalium Prelom orbitalnog dna zatvoren (otvoren) Fractura orbitae pars inferior Prelom zigomati~ne i maksilarne kosti Fractura ossis zygomatici et ossis maxillaris Fractura dentis Prelom zuba 910.4 S02.2 802.POVREDE.6 (802..4 S01.0 S01.6 S01.5 . S02.4 873.0 S01. vrata i poglavine izuzev oka Laesio traumatica capitis.1) S02.1 873..4 S02.7) S02.0 (802.9 S01.

0 S06. S04.8 S04. subduralna i ekstraduralna krvarenja posle povrede Haemorrhagia epiduralis (extraduralis) Krvarenje nad tvrdom mo`danicom Haemorrhagia subduralis traumatica Krvarenje ispod tvrdih mo`danica uzrokovano povredom Haemorrhagia subarachnoidalis traumatika Krvarenje ispod mre`aste mo`danice uzrokovano povredom Conquassatio caitis Povreda glave uzrokovana zdrobljavanjem-kras 802.1 S04. S03. NOS Povrede oka i duplje oka Komocija-potres mozga Commotio cerebri Laceracija i kontuzija mozga Laesio traumatica cerebri diffusa Rasprostranjena povreda mozga Laesio traumatica cerbri fokalis Lokalna povreda mozga Subarahnoidalna.0 S06.I.Prelom mandibule zatvoren(otvoren) Fractura mandibulae Vi{estruki prelomi kostiju lobanje ili lica sa drugim kostima Fractura cranii et fractura ossis faciei multiplex Vi{estruki prelom lobanje i prelom kosti lica Fracturae cranii et fractura ossium faciei aliorum Prelomi lobanje i drugih kostiju lica Fractura partium ossium cranii et fractura ossium faciei NOS Prelom neozna~enog dela kostiju lobanje i prelom kostiju lica Dislokacija ( i{~a{enje ) vilice Luxatio mandibulae I~{a{enje donje vilice Laesions traumaticae nervorum cranialium Laesio traumatica nervi optici et tractus optici Laesio traumatica nervi oculomotorii Laesio traumatica nervi trochlearis Laesio traumatica nervi trigemini Laesio traumatica nervi abducentis Laesio traumatica nervi facialis Laesio traumatica nervi acustici Laesio traumatica nervi accessorii Laesio traumatica nervorum aliorum (IX.9 830.1 S05.4 S04.6 S04.3 852 S06.NOS Povr{na povreda oka i adneksa oka-kornea Laesio traumatica oculi et orbitae.XII.0 851.5 S06. .3 S04.9 918.3) S02.0 S04..2 S06.4 S06..2 (802.6 S07.7 S02.5 S04.0 S04.7 S04.X) Laesio traumatica nervi cranialis.2 S04.6 804 S02.9 850.8 S02..

875...0 805.. 860.. sterni et columnae thoracalis Prelom rebra (rebara). S27. mo`d.POVREDE VRATA Povr{na povreda vrata Laesio traumatica colli superficialis Kontuzja vrata Contusio juguli Nagnje~enje grla Prelom cervikalnog ki~menog stuba bez lezije na ki~m. Fractura colli Prelom vrata Vulnus apertum colli Otvorena rana vrata POVREDE GRUDNOG KO[A Kontuzija zida grudnog ko{a Contusio thoracis Nagnje~enje grudnog ko{a Povr{na povreda trupa Laesio traumatika thoracis superficialis Povr{in{ka povreda grudnog ko{a Otvorena rana grudnog ko{a Otvorena rana ledja Vulnus apertum thoracis Otvorena rana grudnog ko{a Prelom torakalnog ki~menog stuba bez lezije na ki~m. S20.1 S27.2 910..1 S12... grudne kosti i grudnog dela ki~me Povreda srca bez (sa) otvorene rane u toraksu Laesio traumatica cordis Povreda srca Traumatski pneumotoraks i hemotoraks Pneumothorax traumaticus Prisustvo vazduha u poplu}nici uzrokovano povredom Haemothorax traumaticus Prisustvo krvi u grudnoj duplji uzrokovano povredom Haemopneumothorax traumaticus Udru`eno prisustvo vazduha i krvi u poplu}nici uzrokovano povredom 922.2. .0. 876. 805.1 807.0(1) S26..3 807...0 911.0 S27..2. 920. 861. S10..3 S22. S10. S11. mo`d. S21. Prelom rebra (rebara) Prelom sternuma Fractura costae (costarum).1 S20.0..

. NOS Vi{estruke neozna~ene povrede POVREDE TRBUHA. superficialis. 864 865 S36. 808.Povreda plu}a bez (sa) spomena otvorene rane u toraksu Laesiones traumaticae pulmonis aliae Druge povrede plu}a Multiple otvorene rane neozna~ene lokalizacije.9 S31.4 808. neozna~ena Vulnus apertum abdominis lumbi et pelvis Otvorena rana trbuha.. slabine i karlice.2 S30..0 S30..1 922.9 T07 922.2 S30. S37. 866 867.0.4(5) S32. KRSTA.1 S32. NOS Povr{in{ka povreda trbuha.2(3) S27.3 S30. komplikovane Laesiones traumaticae multiplices. zatvoren (otvoren) Fractura columnae vertebralis lumbalis et pelvis Prelom slabinskog dela ki~me i karlice Povreda gastrointestinalnog trakta Povreda jetre Povreda slezine Laesio traumatica organorum intraabdominalium Povreda organa trbuha Povreda bubrega Povreda karli~nih organa Laesio traumatica organorum pelvis Povreda organa karlice 861. slabine i karlice Prelom acetabuluma Fractura acetabuli Prelom ~asice karli~ne kosti Prelom drugog ozna~enog dela karlice. SLABINSKOG DELA KI^ME I KARLICE Kontuzija trbu{nog zida Contusio parietis abdominis Nagne~enje zida trbuha Kontuzija ledja-glutealni predeo Contusio regionis glutealis Nagnje~enje glutealnog predela Contusio genitaliorum externorum Nagnje~enje spoljnih polnih organa Laesio traumatica abdominis. lumbi et pelvis.3 879.8 863.. .

810 S42.1 840.9 .ramena i nadlakta (nagnje~enje) Laesio traumatica regionis deltoideae et brachi.3 S42. NOS Povr{in{ka povreda u predelu ramena i nadlaktice.3 831 S43.0 S43. neozna~eno Distorsio et distensio partium cinguli eztremitatis superioris aliarum NOS Uganu}e i istegnu}e drugih i neozna~enih delova ramenog pojasa 923. neozna~eno Otvorena rana ramena i nadlakta Vulnus apertum regionis deltoideae et brachi Otvorena ranau predelu ramena i nadlaktice Prelom klavikule (klju~ne kosti) Fractura clavikulae Prelom humerusa.POVREDA RAMENA I NADLAKTICE Kontuzija ramena i nadlakta Contusio regionis deltoideae et brachi Nagnje~enje u predelu ramena i nadlaktice V.1 S50.0 S40. podlakta i ru~nog zgloba Vulnus apertum cubiti Otvorena rana lakta Vulnus apertum partis antebrachi NOS Otvorena rana neozna~enog dela podlaktice 923.9 S43. 881 S51.5 840.9 880 S41. podlakta i ru~nog zgloba V.C.0 927..lakta i podlakta (nagnje~enje) Laesio traumatica cubiti et antebrachi. dijafiza ili neozna~eni deo Fractura corporis humeri Prelom tela ramenja~e Dislokacija ramena (isca{enje) Luxatio articuli humeroscaularis Luxatio articuli acromioclavicularis Isca{enje natple}no-klju~nja~kog zgloba Uganu}a i nategnu}a akromioklavikularnog zgloba (ligamenta) Distorsio et distensio articuli acromioclavicularis (ligamentum) Uganu}e i istegnu}e natple}no-klju~nja~kog zgloba (ligamenta) Uganu}a i nategnu}a ramena i nadlakta.0 S40.1 913 927.0 S43.L.L.0 812.0 S51. superficialis Povr{in{ka povreda lakta i podlaktice Otvorena rana lakta. superficialis.C..7 POVREDE LAKTA I PODLAKTICE Kontuzija lakta i podlaktice Povr{na povreda lakta.2.

6 832 S53.3 S60.5 S52.2.2 914 S60.3 813. extremitas distalis Prelom donjeg okrajka zbice Fractura ulnae et radii.2 S52.0 S61. dijafiza i donji kraj (otvoren) Fractura corporis ulnae Prelom tela lakatne kosti Fractura corporis radii Prelom tela zbice Prelom radijusa i ulne. bez povrede nokta Vulnus apertum digiti (digitorum) manus cum laesione unguis Otvorena rana prstiju {ake sa povredom nokta Prelom karpalnih kostiju Fractura ossis carpi (ossium carpalium). alterius Prelom neke druge kosti (kostiju) ru~ja 813.5 S52.1 923.1 . digiti mani) Contusio digiti (digitorum) manus sine laesione unguis Nagnje~enje prsta (prstiju) {ake bez povrede nokta Contusio digiti (digitorum) manus cum laesione unguis Nagnje~enje prsta {ake sa povredom nokta Kontuzija ru~nog zgloba i {ake.4 923.9 882 S61. extremitas distalis Prelom donjeg okrajka lakatne kosti i zbice Dislokacija (isca{enje) lakta Luxatio cubiti. NOS Uganu}a i istegnu}a lakta i podlakta.4 S52.C. NOS Povr{in{ka povreda ru~ja i {ake. superficialis. donji kraj (zatvoren). neozna~eno Distorsio et distensio cubiti Uganu}e i istegnu}e lakta POVREDE ZGLOBA ZBICE I [AKE I POVREDE [AKE Kontuzija prsta (nokta) Nagnje~enje prsta (V.9 S53. neozna~ena Otvorena rana {ake.1 841.2 S60.1 814 S62. NOS Otvorena rana neozna~enog dela ru~ja {ake Otvorena rana prstju Vulnus apertum digiti (digitorum) manus sine laesione unguis Otvorena rana prstiju {ake. (loco typico) Fractura radii.3 927.0 S60.2 927.3.L.) Contusio carpi et manus alia Drugo nagnje~enje ru~ja i {ake Povr{na povreda {ake izuzev prstiju samo Laesio traumatica carpi et manus.Prelom radijusa i ulne.L.9 883 S61.C. izuzev prstiju Nagnje~enje ru~nog zgloba i {ake isklju~uju}i samo prst (V. izuzev samo prstiju Vulnus apertum partis carpi et manus.

0 S70.3.6. neke druge.2. multiplex Prelom prve.9 890 S71.0 842.1-2 POVREDE KUKA I BUTINE Kontuzija kuka i butine Contusio femoris Nagnje~enje butine Povr{na povreda kuka.1 916 928. superficialis.Prelom metakarpalne kostiju Fractura ossis metacarpalis primi.5.4 816 S62. 820.C.L.zatvoren Fractura praetrochanterica Prelom butne kosti.2 S72.5 842. nekog dr. butine. arterius.6 885 S68.8 S72. femoris) Laesio traumatica regionis coxae et femoris..0 S70.0 886 S68. digiti manus alterius. pars NOS 924.7 833 S63. prsta {ake.1 S63. vi{estruki Dislokacija ru~nog zgloba (isca{enje) Luxatio carpi I{~a{enje korena {ake Uganu}a i nategnu}a ru~nog zgloba Distorsio et distensio carpi Uganu}a i nategnu}a {ake Distorsio et distensio digiti (digitorum) manus Uganu}e i istegnu}e prsta (prstiju) {ake Traumatska amputacija palca Amputatio traumatica pollicis (completa) (partiallis) Odsecanje palca (potpuno) (delimi~no) Traumatska amputacija drugih prstiju Amputatio traumatica digiti alterius-digitorum multiplicium (completa) (partiallis) 815 S62. zatvoren Fractura femoris.0 820.0 S63. noge i gle`nja Nagnje~enje kuka i butine (V. multiplex Prelom palca. NOS Povr{in{ka povreda u predelu kuka i butine Otvorena rana kuka i butine Vulnus apertum regionis coxae et femoris Prelom vrata butne kosti.1 820.vi{estruki kosti doru~ja Prelom jedne ili vi{e falangi {ake Fractura policis. neozna~eni deo. transcervikalni Fractura colli femoris Prelom vrata butnja~e Pretrohanteri~ni prelom.0 S72.9 .

NOS Povr{in{ka povreda podkolenice. S83. noge i gle`nja Vulnus apertum cruris Otvorena rana potkolenice Prelom patele Fractura patellae Prelom ~asice Prelom tibije i fibule (golenja~e i lisnja~e) Fractura tibiae.2 S82.9 891 S81.5 S82.1 .6 S82.1 S80.1 S80.1 S82. superficialis. pars distalis Fractura corporis fibulae Fractura cruris multiplex.C. pars proximalis Fractura corporis tibiae Fracturae tibiae. pars distalis Vi{estruki prelom potkolenice Prelom gle`nja Fractura malleoli medijalis Fractura malleoli lateralis Fractura bimalleolaris Prelom neozna~enog dela gle`nja Fractura articuli talocruralis NOS Dislokacija (i{~a{enje) kolena Luxatio genus 821.4 S82.L.0 843. 822 S82.3 S82. neozna~ena Otvorena rana kolena.0 823 S82...7 824.8 836.8 S82. zatvoren Fractura corporis femoris Prelom tela butnja~e Dislokacija (i{~a{enje) kuka Luxatio coxae traumatica Uganu}a i nategnu}a kuka i butine Distorsio et distensio coxae Uganu}e i i{~a{enje kuka POVREDE KOLENA I POVREDE PODKOLENICE Kontuzija kolena i donjeg dela noge Nagnje~enje kolena i donjeg dela noge (V. S82.0 S72. NOS Nagnje~enje kolena i drugih neozna~enih delova podkolenice lLaesio traumatica cruris.1 924.9 S73..3 835 S73.) Contusio genus Contusio partium cruris aliarum.1 928.8 824.0 S80.Prelom dijafize ili neozna~eni deo.

3 844.9 924. Amputatio traumatica cruris regionis NOS Odsecanje podkolenice u neozna~enom predelu POVREDE SKO^NOG ZGLOBA I STOPALA Kontuzija gle`nja i stopala.0 836.3 924.0(1) S92. sve` Fisura cartulaginis genus recens Rascep zglobne hrskavice kolena. isklju~uju}i prste na nozi Nagnje~enje gle`nja i stopala.2 S83.2 928.3 .0 S88. ispod kolena.) Contusio digitorum pedis sine laesione unguis Nagnje~enje prstiju bez ozlede nokta Contuzio digitorum pedis cum laesione unguis Nagnje~enje prstiju stopala bez ozlede nokta Otvorena rana stopala izuzev samo prsta Vulnus apertum partium pedis aliarum Otvorena rana drugih delova stopala Otvorena rana prstiju na nozi Vulnus apertum digitorum pedis sine (cum) laesione unguis Otvorena rana prstiju bez (sa) ozlede nokta Prelom kalkaneusa.0 825.2 S90.9 S83.Rascep medijalne hrskavice ili meniskusa kolena.6 897.1 S83.2 892 S91.2 836.C. isklju~uju}i samo prste na nozi Contusio regionis malleoli Nagnje~enje u predelu sko~nog zgloba Contusio partium pedis aliarum.2(3) S92. bez kompl.L. zatvoren (otvoren) Fractura ossis (ossium) tarsi alterius Prelom neke druge kosti (kostiju) no`ja Fractura ossis metatarsi Prelom kosti dono`ja 836. svez Rascep lateralne hrskavice ili meniskusa kolena. skora{nji Drugi rascep hrskavice ili meniskusa kolena. skora{nji Uganu}a i nategnu}a kolena i noge.0 S90. NOS Uganu}e i istegnu}e drugih neozna~enih delova kolena Traumatska amputacija noge.3 893 S91. zatvoren (otvoren) Fractura calcanei Prelom petne kosti Prelom drugih tarzalnih i metatarzalnih kostiju.3 928. neozna~eno Distorsio et distensio partium genus aliarum. svez Fissura menisci traumatica recens (lateralis et medialis) Rascep meniskusa.1(2) 825.1 S90. unilataralna.2 S92.3 S90. NOS Nagnje~enje drugih neozna~enih delova stopala Kontuzija prstiju na nozi Nagnje~enje prsta na nozi (V.

0 S93. thoracis.9 894 T01. S98.1 S98. trbuha.0 845.4 922. superf.3 879. neozna~ena Nedovoljno ozna~eni prelomi kostiju trupa 826 S92.9 T01. Vulnus apertum corporis multiplex.9 T00. TRUPA I UDOVA (T00-T14) Mnogostrana povreda trupa Laesio traum. Povr{in{ke povrede grudnog ko{a. slabinskog predela (i karlice) Povr{na povreda stopala i prstiju na nozi Laesio traumatica extremitatis inferioris regionum multipl.5 837 S93.3 929.Prelom jedne ili vi{e falangi na nozi Fractura hallucis Prelom palca stopala Fractura digiti pedis alterius Prelom nekog drugog prsta stopala Dislokacija gle`nja Luxatio articuli talocruralis I{~a{enje sko~nog zgloba Uganu}e i nategnu}e gle`nja Distorsio et distensio articuli talocruralis Uganu}e i istegnu}e sko~nog zgloba Traumatska amputacija prstiju na nozi (potpuna) (delimi~na) Amputatio traumatica digiti pedis singularis Odsecanje jednog prsta stopala Amputatio traumatica digitorum pedis multiplicium Odsecanje vi{e prstiju stopala Traumatska amputacija stopala (potpuna) (delimi~na) Amputatio traumatica pedis regionis nos Odsecanje stopala u neozna~enom predelu POVREDE VI[E DELOVA TELA I NEOZNA^ENOG DELA TELA. Povr{in{ka povreda u vi{e predela noge Nagnje~enje multiplih i neozna~enih lokalizacija Laesiones traumaticae superficiales multiplices.2 896.9 809 .. komplik.8 T00.1 917 T00.4 S92. abdominis. Lumbalis (et pelvis) superf. reg. NOS Vi{estruke povr{in{ke povrede neozna~ene Multipla i neozna~ena rana na donjem ekstremitetu Vulnus apertum regionum extremitatis inferioris multiplicium Otvorena rana u vi{e predela noge Otvorena rana(e) (multiple) neozna~ene lokalizacije (ja).4 895 S98. NOS Vi{estruka otvorena rana.

6 930.1 T17. donjeg sa gornj.2 .1 828 T02 922.9 931 T16 932 T17. regionis lumbalis et pelvis Prelomi grudnog ko{a.Fracturae thoracis.1 935.0 T15. (ih) sa rebrom (ima) i sternum. slabinskog predela i karlice Vi{estr.9 T15. specificatae Druge ozna~ene povrede u neozna~enom predelu trupa Traumatska amputacija noge.4 T13. nivo neodredjen.3 934. i donj. bez komplikacija Amputatio traumatica extremitatis inferioris regionis NOS Odsecanje u neozna~enom predelu noge POSLEDEICE ULASKA STRANOG TELA KROZ PRIRODNI OTVOR TELA (T15-T19) Strano telo u kornei Corpus alienum corneae Strano telo u ro`njaci Strano telo u spoljnem delu oka.0 T17.0 930.4 935.1 933.8 897.2 T18. prelomi oba donja ekstrem. Fracturae regionum corporis multiplicium Prelomi u vi{e predela tela Kontuzija neozna~enog dela trupa Laesio traumatica trunci regionis NOS aliae.9 T09. neozna~eno Corpus alienum partis oculi externi NOS Strano telo u neozna~enom predelu oka Strano telo u usnom kanalu Corpus alienum auris Strano telo u uvu Strano telo u nosu Corpus alienum nasi Strano telo u larinksu-grkljanu Corpus alienum laryngis Strano telo u traheji-du{niku Corpus alienum tracheae Strano telo u ezofagusu-jednjaku Corpus alienum oesophagi Strano telo u `elucu Corpus alienum ventriculi T02.1 T18.

gradus NOS Opekotine u vi{e predela neozna~enig stepena Opekotina usta i farinksa Combustio cavi oris et pharyngis Opekotina usta i `drela 946 T29.0 940. gradus NOS Opekotina ru~ja i {ake.4 941 T20.1 T26.3 940. carpus et manus) Opekotina ruke.0 940. gradus NOS Opekotina trupa neozna~enog stepena Opekotina gornjeg ekstremiteta. gradus NOS (excl. stepena. sred Druge opekotine o~nog kapka i periokularnog predela Combustio palpebrae et regionis orbitalis Opekotina kapka oka i predela oko oka Opekotina kornee i konjuktiv. izuzev povreda sko~n. U VISE NEOZNAC. neozna~enog stepena Opekotina donjeg ekstremiteta Combustio coxae et extremitatis inferioris. regio malleoli et pes) Opekotina kuka i noge neoznac.0 947.OPEKOTINE I RAZJEDI POVR[INE TELA. PREDELA TELA (T29-T32) Opekotine multiplih ozna~enih lokalizacija Combustio regionum multiplicium. glave i vrata Combustio et corosio capitis et colli.1 940. kesice izazvana alkalijama Opekotina kornee i konjuktiv. gradus NOS Opekotina u predelu sko~nog zgloba i stopala neozna~enog stepena OPEKOTINE I RAZJEDI OKA I UNUTRA[NJIH ORGANA (T26-T28).0 T25. zgl. izuzev ru~ja i {ake.9 T26. gradus NOS (excl. neozna~enog stepena Opekotina ru~nog zgloba i {ake Combustio carpi et manus.4 T26. OZNA^ENE PO LOKALIZACIJI (T20-T25) Opekotina o~nog kapka i periokularnog predela. izuzev ru~nog zgloba i {ake Combustio extremitatis superioris. kesice izazvana kiselinama Druga opekotina kornee i konjuktiv. pars NOS Opekotina neozna~enog dela oka i pripojaka oka Opekotine lica.0 940. hemijsk.0 .0 944 T23.2 940. izaz. vre}ice Combustio corneae et conjuctivae Opekotina ro`nja~e i ve`nja~e Neozna~ena opekotina oka i adneksa oka Combustio okuli et adnexorum.0 943 T22.0 945 T24. i stopala Combustio regionis malleoli et pedis.0 T28.0 942 T21. gradus NOS Opekotina glave i vrata neozna~enog stepena Opekotine trupa Combustio trunci.

Opekotina larinksa, traheje i plu}a Combustio laryngis, tracheae et pulmonis Opekotina grkljana, du{nika i plu}a Opekotina ezofagusa Combustio oesophagi Opekotina jednjaka Opekotina gastrointestinalnog trakta Combustio partium tractus alimentarii aliarum Opekotina drugih delova sistema za varenje

947.1 T27.1 947.2 T28.1 947.3 T28.2

TROVANJE LEKOVIMA, PREPARATIMA I BIOLO[KIM SUPSTANCAMA (T36-T50) Trovanje antipireticima, analgeticima i antireumaticima Intoxicatio analgeticis non opiaticis, antipireticis et antirheumaticis Trovanje neopijatskim analgeticima, antipireticima i antireumaticima Trovanje barbituratima Intoxicatio -barbiturata Trovanje antivarikoznim lekovima Remedia antivaricosa et agentes sclerosantes Antivarikozni lekovi podrazumevaju}i i sklerozantne ~inioce Trovanje drugim i neozna~enim lekovima i medikamentima Remedia, medicamenta et substantiae biologicae alia,NOS Drugi i neozna~eni lekovi, preparati i biolo{ke supstance TOKSI^NA DEJSTVA UGLAVNOM NELEKOVITIH SUPSTANCI (T51-T65) Toksi~ne posledice etil alkohola Effectus alcoholis toxicus-aetthonolum Toksi~ne posledice metil-alkohola Effectus alcoholis toxicus-methanolum Toksi~no dejstvo petroleumskih proizvoda Effectus toxicus-producta petrolei Effectustoxicus-benzenum Toksi~no dejstvo drugih hloriranih hidrokarbonskih restvara~a Effectus-toxicus trichloroethylenum Toksi~no dejstvo-trihloretilen 980.0 T51.0 980.1 T51.1 981.0 T52.0 T52.1 982.3 T53.2 965.. T39.. 967.0 T42.3 972.7 T46.8 977.. T50.9

Toksi~no dejstvo kiselina Effectus toxicus-acida corrosiva et substantiae acidis similes Toksi~no dejstvo-korozivne kiseline i kiselinama sli~ne supstance Toksi~no dejstvo olova i njegovih jedinjenja (uklju~uju}i pare) Effectus toxicus-plumbum et composita plumbi Toksi~no dejstvo kausti~nih alkalija Effectus toxicus-alkalia corrosiva et substantiae alkaliis similes Toksi~no dejstvo-nagrizaju}e baze i bazama sli~ne supstance Toksi~no dejstvo ugljen-monoksida Effectus carbomonoxidi toxicus Toksi~no dejstvo sumpor-dioksida Effectus toxicus-dioxidum sulphuricum Toksi~no dejstvo hlor gasa Effectus toxicus-vapor (gas) chloricus Toksi~no dejstvo cijanovodoni~ne kiseline, gasa Effectus toxicus-hydrogenium cyanidum Toksi~no dejstvo pe~urki (kao hrana) Effectus toxicus-fungi ingesti Toksi~no dejstvo DDT Effectus toxicus-insecticida halogenisata (mercuralia) Toksi~no dejstvo-halogenizovani insekticidi Toksi~no dejstvo organofosfata i karbomata (parathion) Effectus toxicus-organophosphata et insecticida carbamata Toksi~ni dejstvo drugih pesticida, neklasifikovanih na dr. mestu Effectus toxicus-pesticida alia Otrov-ujed insekta (zmije) Morsus serpentis venenosi Ujed otrovne zmije DRUGA I NEOZNA^ENA DEJSTVA SPOLJNIH FAKTORA (T66-T78) Smrznuta ruka Congelatio extremitatis superioris, superficialis Povr{in{ka promrzlina ruke Smrznuto stopalo Congelatio regionis malleoli et pedis, superficialis Povr{in{ka promrzlina u predelu sko~nog zgloba i stopala

983.1 T54.2

984.. T56.0 983.2 T54.3 986.0 T58 987.3 T59.1 987.6 T59.4 987.7 T57.3 988.1 T62.0 989.2 T60.1 989.3 T60.0 989.4 T60.8 989.5 T63.0

991.1 T33.4 991.2 T33.8

Promrzline Perniones Toplotni udar i sun~ani udar (sun~anica) Ictus e calore et sole (Insolatio) Sinkopa usled vru}ine Syncopa e calore Gubitak svesti uzrokovan toplotom Posledice groma Effectus fulguris Dejstvo munje Davljenje i nesmrtno potapanje Immersio et submersio non letalis Uranjanje i utapanje bez smrtnog ishoda Asfiksija i zagu{enje Asphyxia Gu{enje Elektrokucija i nesmrtonosne posledice udara elektri~ne struje Effectus cursus electrici Posledice dejstva elektri~ne struje Anafilakti~ki {ok Afflictus (shock) anaphylacticus, NOS Afflictus anaphylact pp. effect. remedii sive medicam.correc. ezacte applicati adversum Anafilakti~ki {ok uzrokovan nepovolj. dejstv. pravilno primenj leka ili preparata. Neozna~ene {tetne posledice lekova, medikamenata i biol. supst. Effectus remedii sive medicamenti adversus, NOS Neozna~eno nepovoljno dejstvo leka ili preparata Alergija, neozna~ena Allergia, NOS KOMPLIKACIJE UZROKOVANE HIRUR[KIM I MEDICINSKIM ZBRINJAVANJEM (T80-T88) [ok zbog anestezije Afflictus (shock) propter anaesthesiam Postoperativni {ok Afflictus (shock) per sive post proceduram [ok za vreme ili posle medicinske intervencije

991.5 T69.1 992.0 T67.0 992.1 T67.1 994.0 T75.0 994.1 T75.1 994.7 T71 994.8 T75.4 995.0 T78.2 T88.6 995.2 T88.7 995.3 T78.4

995.4 T88.2 998.0 T81.1

5 999.6 .Anafilakti~ki {ok izazvan serumom Afflictus (shock) anaphylacticus propter serum Druge reakcije na serum Reactiones in serum aliae 999.4 T80.5 T80.

MEÐUNARODNA KLASIFIKACIJA BOLESTI MKB–X .