SKRACENI IZVOD IZ MEÐUNARODNIH KLASIFIKACIJA BOLESTI 9 i 10

IZVOD IZ DESETE ME\UNARODNE KLASIFIKACIJE BOLESTI, POVREDA I UZROKA SMRTI U dosada{njoj primeni Me|unarodne klasifikacije bolesti, povreda i izroka smrti (MKB) pojavljivale su se mnogobrojne nelogi~nosti zbog neposedovanja ili nekori{}enja knjige ili zbog nemarnog odnosa prema primarnoj registraciji morbiditeta i mortaliteta. Na statisti~kim listi}ima dostavljenim Zavodu za za{titu zdravlja pojavljivale su se mnoge {ifre koje su nepotpune ili ne odgovaraju dijagnozama ili nisu ni upisane. Na osnovu tih nepotpunih i pogre{nih izvornih podataka u analizama zdravstvenog stanja stanovni{tva nije se ni moglo realno prikazati stanje zdravlja, odnosno aktuelna patologija. Podaci su kori{}eni u malom obimu i sa rezervom ili uz napomenu da su analize date na osnovu raspolo`ivih podataka teku}e evidencije. Deseta revizija MKB utvr|ena je 1990. Godine i od strane pojedinih zemalja primenuje se od 1993. Godine. Ova revizija MKB uvodi alfanumeri~ku {ifru sa slovom na prvom i brojem na drugom, tre}em i ~etvrtom mestu. Neke kategorije su date samo sa tri mesta - bez broja na ~etvrtom mestu iza decimale.Te {ifre su date kao rezerva za budu}a pro{irenja tih kategorija, {to zna~i da }e slede}a revizija MKB biti relativno mala (pro{irenje tih i eventualno neke nove kategorije). Deseta revizija menja i grupe oboljenja i pove}ava ukupan broj grupa. Prihvataju}i novu reviziju MKB i pripremaju}i se za XXI vek i bolji kvalitet ukupnog rada u zdravstvu, zakonska obaveza registracije morbiditeta i mortaliteta mora se ispunjavati preciznije. Time bi i na{a zemlja bila ravnopravna sa drugim zamljama ~lanicama SZO, odnosno koristili bi se podaci morbiditeta i mortaliteta i sa na{eg podru~ja od strane SZO. Realna primarna registracija morbiditeta i mortaliteta omogu}ila bi sistematsko pra}enje, pore|enje, tuma~enje i analiziranje podataka, a istovremeno poslu`ila bi kao objektivna osnova za planiranje razvoja zdravstvene za{tite i zdravstvene delatnosti. U tom smislu daje se ovaj izvod Desete MKB kao pomo} u kori{}enju knige. Izvod sadr`i naj~e{}e dijagnoze i {ifre koje su date uporedo iz devete i desete revizije MKB, gde god je to bilo mogu}e. Izvod sigurno ne mo`e zameniti knjigu, ali se nadamo da }e biti od pomo}i u realnom registrovanju morbiditeta i mortaliteta i kao olak{ica u samom kori{}enju iste. Svaka sugestija u vezi dopune i izmene ovog izvoda je dobrodo{la. Priredio Dr Sergije Kr`anovi}, spec. socijalne med., Zavod za za{titu zdravlja “Timok” Zaje~ar

MKB X (IZVOD - PARALELELE SA MKB IX)
INFEKTIVNE I PARAZITARNE BOLESTI ( A00-B99) Bakterijsko trovanje hranom, neozna~eno Intoxicatio alimentaria bacterialis, non specificata Trovanje hranom uzrokovano bakterijama, neozna~eno Bakterijski enteritis,neozna~en Enteritis bacterialis NOS Zapaljenje tankog creva uzrokovano bakterijama, neozna~eno Infekt.kolitis, enterokolitis Infectio intestinalis bacterialis alia, specificata Druga ozna~ena infekcia creva uzrokovana bakterijama Diarrhoea infektivna Diarrhoea NOS Proliv, verovatno zaraznog porekla Diarrhoea za koju se sumnja da je infektvinog porekla Diarrhoea et gastroenteritis, causa infectionis suspecta Proliv i `eluda~no-crevno zapaljenje,verovatno zaraznog porekla Primarni tuberkulozni kompleks Neozna~en primar. tuberk. inf. Tuberculosis pulmonis primaria Primarna TBC plu}a Tuberculosis pulmonis primaria, per bacteriologiam et histologiam confirmata Primarna TBC plu}a, otvrdjena bakteriolo{ki i histolo{ki Fibrozna TBC plu}a TBC pulmonis, per bacteriologiam et histologiam confirmata alia Druga TBC plu}a potvrdjena bakteriolo{ki i histolo{ki Tuberculosis pulmonis, bacteriologice et histologice negativa TBC plu}a bakteriolo{ki i histolo{ki negativna Siliko TBC Pneumokoniosis cum tuberculosi Pneumokonioza sa tuberkulozom TBC plu}a neozna~ena Tuberculosis pulmonis NOS TBC plu}a neozna~ena Tuberkulozni pleuritis Pleuritis tuberculosa, NOS 005.9 A05.9 008.5 A04.9 009.0 A04.8 009.2 A09 009.3 A09 010.0 010.9 A16.7 A15.7 011.4 A15.0 A16.0

J65 011.9 A16.9 012.0 A16.5

0+ 015.Tuberkulozno zapaljenje porebrice Tuberkulozni meningitis Meningitis tuberculosa (G01*) Tuberkulozno zapaljenje mo`danica TBC kostiju i zglobova.9 A18.1+) TBC bubrega TBC epididimitis Tuberculosis organorum genitalium masculinorum(N51*) Tuberkuloza mu{kih genitalnih organa TBC ko`e .9 137. neozna~en Scarlatina Scarlatina Sarlah Erizipel 013.2 Z03.1* 017. neozna~ena TBC secundaria Sequelae tuberculozis pulmonis et tuberculosis non specificatae Posledice tuberkuloze plu}a i neozna~ene tuberkuloze TBCsuspecta .5+ 018.0+ 016.2 A18.1+ 016.9 034.loci specificati Akutna rasejana tuberkuloza. ozna~ene lokalizacije Tuberculosis miliaris acuta.9 A37.opservacija Posmatranje zbog sumnje na tuberkolozu Pertussis. Nodosum Tuberculosis cutis et subcutis Tuberculoza ko`e i podko`nog tkiva TBC oka Tuberculosis oculi Tuberkuloza oka TBC miliaris ac. neozna~ena TBC miliaris.0 B90.4 017. neozna~ena TBC miliaris. neozna~ena Tuberculosis ossium et articulorum Tuberkuloza kostiju i zglobova TBC bubrega TBC renis(N29. non specificata Rasejana tuberculoza.Erit.1 A38 035 .0 033. neozna~en uzro~nik Pertussis. non specificata Veliki ka{alj.9 A19.0 A18.0 A19.0 A17.2 018.non specificata Akutna rasejana tuberkuloza. Tuberculosis miliaris acuta.9 V71.0 A19.3 A018.1 A18.

9 070 B15 B16 B17 072.9 A87.9 075 B27 .9 053.9 B26.9 B05.9 055.0+ 052 B01.9 B06. prouzrokovan enterovirusom.9 B02. neozna~ena Septicaemia.Erysipelas Crveni vetar Meningokokni meningitis Meningitis meningococcica (G01*) Zapaljenje mo`danica uzrokovano meningokokom Tetanus Tetanus alius Drugi tetanus Sapticaemia.0*) Zapaljenja mo`danica uzrokovana enterovirusima Vari~ella Varicella sine complicatione Ov~je boginje bez komplikacije Herpes zoster bez napomena o komplikacijama Herpes zoster sine complicatione Zonski-pojasasti herpes bez komplikacija Morbili bez napomene o komplikacijama Morbilli sine complicationibus Male boginje bez komplikacija Rubeola baz napomena o komplikacijama Rubeola sine complicationibus Rubeola bez komplikacija Hepatitis virusni Hepatitis acuta A Akutno zapaljenje jetre uzrokovano virusom A Hepatitis acuta B Akutno zapaljenje jetre uzrokovano virusom B Hepatitis viralis acuta alia Druga akutna zapaljenja jetre uzrokovana virusima Parotitis bez napomena o komplikacijama Parotitis epidemica sine complicatione Epidemijske zau{ke bez komplikacije Infektivna mononukleoza Mononucleosis infectiva Mononukleoza-oboljenje uzrokovano virusom pra}eno pove}anjem broja monocita u krvi A46 036.0+ 037 A35 038. non specificata Sepsa neozna~ena Meningitis virusni.0 A39. neozna~eno Meningitis enteroviralis (G02.9 A41.9 047.9 056.

0 097.9 A53. Trichomoniasis urogenitalis Trihomonijaza polno-mokra}nog pribora. uzro~nik Sarcoptes scabiei 078.Condylomata acuminata Verrucae anogenitales ^marno polne bradavice Sifilis.1 A63.0 133.9 098. uzro~nik Echinococcus granulosus i Echinococcus multilocularis Enterobijaza Enterobiasis Enterobijaza. uzro~nik Trichomonas vaginalis Scabies Scabies [uga.0 122 B67 127. neozna~eni Syphilis.4 B80 131.0 110 B35 112. uzro~nik dermatofiti Monilijaza usta Candidiasis oris Kandidijaza usta Ehinokokoza Echinococcosis Ehinokokoza.0 A59.0 A54. tr. Infectio tractus genitourinarii inferioris gonococcica sine abscessu periurethrali et glandulae accessoriae Infekcija gonokokom donjeg dela polno-mokra}nih puteva bez zagnoja oko mokra}ne cevi ili `lezde Dermatofitije Dermatophytosis Dermatofitoza.0 B86 .0 B37.non specificata Gonokokne infekcije-akut. uzro~nik Enterobius vermicularis Trihomonijaza urogenit.

0 C00.3 C18.9 C32.9 C16.TUMORI-(C00-D48) ZLO]UDNI TUMORI (C00-C97) Maligna neoplazma gornje usne-rub Neoplasma malignum labii superioris externi Zlo}udni tumor gornje usne. neozna~en Maligna neoplazma larinksa. neozna~en Maligna neoplasma tankog creva. neozna~en Maligna neoplazma kardije `eluca Neoplasma malignum cardiae Zlo}udni tumor ulaznog dela `eluca Maligna neoplazma `eluca. spoljne strane Maligna neoplazma jezika. neozna~eno Neoplasma malignum laryngis.6 153.descendentni deo Neoplasma malignum coli descendentis Zlo}udni tumor silaznog dela debelog creva Maligna neoplazma sigmoidnog kolona Neoplasma malignum coli sigmoidis Zlo}udni tumor izvijenog dela debelog creva 140. non specificatum Zlo}udni tumor du{nika i plu}a. neozna~en Maligna neoplazma pleure. neozna~eno Neoplasma malignum pleurae Zlo}udni tumor poplu}nice Maligna neoplazma jednjaka.0 140.9 151.0 C00.9 162.0 C16.1 141. neozna~en Maligna neoplazma bronhusa i plu}a.0 151.9 C38. neozna~eno Neoplasma malignum oesophagi. neozna~eno Neoplasma malignum intestini tenuis.2 C18.9 C15.9 161. neozna~eno Neoplasma malignum ventriculi.9 C17. non specificatum Zlo}udni tumor jezika.9 163.rub Neoplasma malignum labii inferioris externi Zlo}udni tumor donje usne. neozna~eno Neoplasma malignum bronchi et pulmonis.4 150.9 153. spoljne strane Maligna neoplazma donje usne. non specificatum Zlo}udni tumor `eluca. neozna~en Maligna neoplazma debelog creva.9 C02.9 C34. non specificatum Zlo}udni tumor grkljana. non specificatum Zlo}udni tumor jednjaka.9 152.7 . non specificatum Zlo}udni tumor tankog creva. neozna~eno Neoplasma malignum linquae.

Carcinoma hepatocellulare Karcinom-rak jetrinih }elija Maligna neoplazma `u~ne kese Neoplasma malignum vesicae felleae Zlo}udni tumor `u~ne kese Maligna neoplazma glave pankreasa Neoplasma malignum capitis pancreatis Zlo}udni tumor glave gu{tera~e Maligna neoplazma pankreasa. neozna~eni deo Neoplasma malignum coli.0 156.0 .9 158.neozna~en Maligna neoplazma rektosigmoidnog dela Neoplasma malignum juncturae coli rectosigmoidis Zlo}udni tumor rektosigmoidnog spoja debelog creva Maligna neoplasma rektuma Neoplasma malignum recti Zlo}udni tumor zadnjeg creva Maligna neoplasma anusa Neoplasma malignum canalis analis Zlo}udni tumor ~marnog kanala Maligna neoplazma jetre. Neoznac. Maligna neoplazma kosti lobanje i lica Nepolasma malignum ossim cranii et faciei Zlo}udni tumor kostiju lobanje i lica 153. nedefinisano Neoplasma malignum systematis digestivi.9 C25. nedovoljno odredj.0 157. neozna~en Maligna neoplazma intest.2 C21. prim. neozna~en Maligna neoplazma peritoneuma.1 C20 154. non specificatum Zlo}udni tumor debelog creva.0 C23 157. trak. neozna~eno Neoplasma malignum peritonaei.Maligna neoplasma cekuma Neoplasma malignum caeci Zlo}udni tumor slepog creva Maligna neoplazma debelog creva.4 C18. loci satis non definiti Zlo}udni tumor sistema za varenje. deo Neoplasma malignum tr. lokal. non specificatum Zlo}udni tumor potrbu{nice. neozna~en Maligna neoplazma gastrointestin. tr.9 170.0 C19 154.0 C41.0 159.9 C48.2 159.0 C26.9 C18.0 153.9 154. Intest. non specificatum Zlo}udni tumor gu{tera~e.1 155. non specificatum Zlo}udni tumor crevnog puta.9 C26. neozna~eni deo Neoplasma malignum pancreatis.0 C22.0 C25.

9 .9 C62.3 C44.drugo Neoplasma malignum uteri.NOS Neoplasma malignum vulvae.9 182.neozna~eno Neoplasma malignum cervicis uteri. C43. 173 C44 174.. neozna~eno Neoplasma malignum mammae.0 C56 184. C47. neozna~enog dela Maligna neoplazma ovarijuma Neoplasma malignum ovarii Zlo}udni tumor jajnika Maligna neoplazma vulve . Neoplasma malignum textus connexivi et mollis alterius Zlo}udni tumor drugog vezivnog i mekog tkiva Maligna neoplazma ko`e usne Neoplasma malignum cutis labii Zlo}udni tumor ko`e usne Maligna neoplazma ko`e dr. Neoplasma malignum nervorum periphericorum et systematis nervosi autonomi Zlo}udni tumor perifernih `ivaca i autonomnog nervn. partium faciei aliarum et non specificatum Zlo}udni tumor ko`e drugih i neozna~enih delova lica Melanom ko`e Melanoma malignum cutis Melanom-crni zlo}udni tumor ko`e Maligna neoplasma lojnih i znojnih `lezdi Nepolasma malignum cutis alius Drugi zlo}udni tumor ko`e Maligna neoplasma dojke `ena. i neozna~enih delova lica Neoplasma malignum cutis.8 C55 183.NOS Zlo}udni tumor semenika 171. mekog tk.9 C53.Maligna neoplazma vezivnog i dr. non specificatum Zlo}udni tumor dojke.0 172. neozna~en Maligna neoplazma grlica materice.9 180.4 C51. C49.9 185 C61 186. sist. 172. neozna~en Maligna neoplazma tela materice.3 172.. partis non specificatae Zlo}udni tumor materice.9 C50.NOS Neoplasma malignum testis.NOS Zlo}udni tumor stidnice Maligna neoplazma prostate Neoplazma malignum prostatae Zlo}udni tumor kestenja~e Maligna neoplazma testisa. non specificatum Zlo}udni tumor grlica materice..0 C44.

0 C64 190.3 C75.9 191.9 203.9 204.9 189.NOS Zlo}udni tumor oka Maligna neoplasma mozga.0 C85.izuzev karlice Neoplasma malignum renis. Hron~na leukemija limfocita 188.0 C91.9 193 C73 194. NOS Neplasma malignum cerebri.0 204.1 199 C80 200.NOS Maligna neoplazma tireoidne `lezde Neoplasma malignum glandulae thyreoideae Zlo}udni tumor {titna `lezde Maligna neoplazma hipofize Neoplasma malignum hypophysis Zlo}udni tumor hipofize Maligna neoplazma bez ozna~ene lokalizacije Neoplasma malignum sine loco specificato Zlo}udni tumor bez ozna~ene lokalizacije Retikulosarkom Lymphomata non-Hodgkin speciileata alia Drugi neozna~eni ne -Hodgkinovi limfomi Limfosarkom Lymphosarcoma Maligni tumor limfnog tkiva M.NOS Zlo}udni tumor mokra}ne be{ike Maligna neoplazma bubrega . Hroni~na limfoidna leukemija Leucaemia lymphocytuica chr.9 C81.1 .7 200.9 C69.1 C91.NOS Zlo}udni tumor mozga .0 201.0 C90.1 C85.8 C67.Hodgkin.Hodgkin NOS Hodginova bolest NOS Multipli mijelom Myeloma multiplex Mijelom multiple lokalizacij Akutna limfoidna leukemija Leucaemia lymphoblastica ac.Maligna neoplazma mokra}ne be{ike .NOS M.pelvem renalem excludens Zlo}udni tumur bubrega izuzev karlice Maligna neoplazma oka Neplasma malignum oculi.NOS Neoplasma malignum vesicae urinariae. Akutna leukemija limfoblastnih }el.9 C71.

9 C91.1 208.1 C92.Neozna~ena limfoidna leukemija Leucaemia lymphoides. Leukemija cel.9 205. Hroni~na mijeloidna leukemija Leucaemia myeloides chr.NOS 204.0 205. Neozna~enog tipa.0 C92.9 C95.NOS Akutna mijeloidna leukemija Leucaemia myeloides ac.NOS Leucaemia .9 .

mekog tkiva Neoplasma benignum textus connexivi et tex.0 D29.2 . aliorum aliud Drugi dobro}udni tumor vezivnog i dr mekih tkiva Benigna neoplazma ko`e Neoplasma benignum cutis Drugi dobro}udni tumor ko`e Naevus melanocysticus Mlade` Benigna neoplazma dojke Neoplasma benignum mammae Dobro}udni tumor dojke Lejomiom materice Leiomyoma uteri Tumor glatkog mi{i}a materice Druge benigne neoplazme uterusa Neoplasmata benigna uteri alia Drugi dobro}udni tumori materice Benigna neoplazma jajnika Neplasma benignum ovarrii Dobro}udni tumor jajnika Benigna neoplazma drugih `enskih genitalnih organa Neoplasma benignum genitaliorum femintnorum aliorum Dobro}udni tumori drugih `enskih polnih organa Benigna neoplazma testisa Neoplasma benignum testis Dobro}udni tumor semenika 211.1 213 D16 214 D17 215 D21 216 D23 D22 217 D24 218 D25 219 D26 220 D27 221 D28 220.1 D13.BENIGNI TUMORI (D10-D36) Benigna neoplazma `eluca Neoplasma benignum ventriculi Dobro}udni tumor `eluca Benigna neoplazma kosti i zglobne hrskavice Neoplasma benignum ossis et cartilaginis articuli Dobro}udni tumor kosti i zglobne hrskavica Lipom Neoplasma benignum lipomatosum Dobro}udni tumor masnog tkiva Druga benigna neoplasma vezivnog idr. conn.

1 223.NOS Dobro}udni tumor CNS 222.9 D33.0 D30.0 224 D31 225.Benigna neoplasma prostate Neoplasma benignum prostatae Dobro}udni tumor kestenja~e Benigna neoplasma bubrega Neoplasma benignum renis Dobro}udni tumor bubrega Benigna neoplasma oka Neoplasma benignum oculli Dobro}udni tumor oka Benigna neoplasma mozga NOS Neoplasma benignum systematis nervosi centralis.9 Hemangiom i limfangion Haemangioma et lymohangioma loci non specificati Tumor krvnih sudova i limfe neozna~ene lokalizacije 228 D18 .2 D29.

specificatus Druga ozna~ena {e}erna bolest Diabetes mellitus .NOS [e}erna bolest . Struma endemica NOS propter deficientiam iodi NOS endemska gu{avost zbog nedostatka joda Struma nodosa NOS Struma nodosa atonika.9 242.0 250.0 242. Neozna~ena.0 E15 .9 250 E10 E11 E12 E13 E14 250.BOLESTI @LEZDA SA UNUTRA[NJIM LU^ENJEM. insulinozavistan oblik Diabetes mellitus ad insulino independens [e}erna bolest.9 E01.0 E05.NOS Hypotireoidismus NOS Hypothyreoidismus.6 I79.9 E05.NOS Catarakta diabetika Cataracta diabetica Siva mrena kod {e}erne bolesti Gangrena diabetika Angiopathia peripherica in morbis aliis Oboljenja perifernih krvnih sudova Hipoglikemi~ka koma Coma hypoglicaemicum non diabeticum Besvesno stanje zbog niskog nivoa {e}era u krvi bez {e}erne bolesti 240.9 E04.9 244.9 E03.NOS Smanjena funkcija {titne `lezde NOS Diabetes mellitus Diabetes mellitus ab insulino dependens [e}erna bolest .2 251.insulinonezavistan oblik Diabetes mellitus malnutritionalis [e}erna bolest kod pothranjenosti Diabetes mellitus alius .4 H28.NOS ^vornovata netoksi~na gu{avost.endem.2 241.gu{avost Thyreotoxicosis cum struma diffusa Pove}ana funkcija {titne `lezda sa gu{avo{}u Hypertireoidismus NOS Hyperthyreoroxicosis NOS Pove}ana funkcija {titne `lezde. ISHRANE I METABOLIZMA (E00-E90) Struma diff.NOS Tireotoksikosis-dif.

nos 251. Waterhous-Friderichsen Syndroma Waterhouse-Friderichsen Syndroma adrenalis meningococcica Policisti~ni jajnik Syndroma Stein-Leventhal(ovarii policystici) Sindroma vi{ecisti~nog jajnika Ovarijalna disfunkcija. PP. neozna~ena Hipovitaminoze Hypovitaminosis A.2 E16.9 E28.1 255. D Hypovitaminosis E Hypovitaminosis K Giht.NOS Drugi poreme}aji pituitarne `lezde i drugi diencefalnoghipofiznog izvora Morbi glanduae pituitariae alii Druge bolesti hipofize(Dystrophia adiposogenitalis) Morbus Addison Hypofunctio adrenocorticalis primaria Primarno smanjenje funkcija kore nadbubrezne `lezde Syndr. nijacina Defitientia vitaminorum B aliorum Nedostatak ostalih vitamina B grupe Scorbut Bolest uzrokovana nedostatkom vit.0 E56. neozna~ena Defitientia thiamini Nedostatak tiamina Pellagra Bolest uzrokovana nedostatkom vit.9 .1 256.6 255.1 274. nos Proteinsko-energetska pothranjenost.5 A39.9 E56.NOS Poreme}aj funkcije jajnika. nos Hipovitaminoza A. nos Bolesti uzrokovane nedostatkom vit.9 E46 264-269 E50.9 E51 E52 E53 E54 E55 E55.NOS Dysfunctio ovarii.9 261.4 E27.NOS Malnutricija.9 M10.0 E41 263.2 256. C Rahitis Hypovitaminosis D. nutritivni marazam Marasmus malnutritionalis Te{ka energetska pothranjenost Proteinsko-kalori~na malnutricija.8 E23.4 E28. neozna~eno Malnutritio proteinoenergeticam.Hipoglikemija NOS Hypoglycaemia alia Sni`eni nivo {e}era u krvi. neozna~eni Arthritis urica.2 253.

nos 276. electrolyti et aequilibrii acidobasis alii Drugi poreme}aji te~nosti. elektrolita i kiselo-bazne ravnoteze Gojaznost Obesitas.0 E66.Poreme}aji te~nosti. E86 E87 278.9 .. elektrolita i acido-bazne ravnoteze Dehydratio et hypovolaemia Smanjenje koli~ine vode i zapremine krvi Disordines fluidi.

. D80 D81 D82 D83 D84 D89 .POREME]AJI IMUNITETA (D80-D89) Poreme}aji imuniteta Immunodeficientia cum defectibus anticorporum praedominantibus Smanjenje imuniteta sa predominantnim poreme}ajima antitela Immunodeficientiae combinatae Kombinovana smanjenja imuniteta Immunodeficientia cum defectibus majoribus aliis assoiata Smanjenje imuniteta udru`eno sa ve}im defektima Immunodeficientia variabilis communis Op{te smanjenje imuniteta Immunodeficientiae aliae Druga smanjenja imuniteta Disordines immunitatis alii Drugi poreme}aji imuniteta 279.

0 D70 289. nos Slabokrvnost.0 D69.9 D64. osim `lezda opornjaka 280.0 D75. B12 Akutna posthemoragi~na anemija Anaemia posthaemorrhagica acuta Akutna slabokrvnost posle krvarenja Anemija neozna~ena Anaemia. nos Smanjenje broja krvnih plo~ica. hemofilija Haemophilia A propter deficientiam factoris VIII Haemophilia B propter deficientiam factoris IX Defectus coagulationis alii Poreme}aji zgru{avanja krvi uzrokovani nedostatkom ~inioca VIII.5 D69. B12) Slabokrvnost uzrokovana nedostatkom vit. neozna~ena Thrombocytopenia.1 .9 286..0 D50 281.1 D62 285. neozna~eno Agranulocitoza Agranulocytosis Smanjenje broja granulocita Policiemija sekundarna Polycythaemia secundaria Sekundarno pove}anje broja krvnih zrnaca Hroni~ni limfadenitis Lymphadenitis chronica non mesenterica Hroni~no zapaljenje limfnih ~vorova. neozna~ena Defekti u koagulaciji. IX i drugi Henoch-schonlein-ova purpura Purpura allergica (Henoch-Schonlein) Alergijsko krvarenje ko`e Purpura simplex Purpura simplex Krvarenje ko`e uzrokovano smanjenjem broja krvnih plo~ica Trombocitopenija.6 288.1 I88.BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA (D50-D77) Hipohromna anemija Anaemia sideropenica (hypochromatica) Slabokrvnost uzrokovana nedostatkom gvo`dja Perniciozna anemija Anaemia perniciosa (deficientiam vit. D66 D67 D68 287.0 D51 285.1 289.2 287.0 287.2 D69.

1 .4 D73.Hipersplenizam Hypersplenismus Uve}ana slezina 289.

depresivna ili paranoidna Arterioskleroti~na demencija Dementia vascularis Vaskularna demencija Senilna demencuja. neozna~eno Dementia senilis.0 F03 290. neozna~ena Delirujim tremens Syndroma abstinentialis cum delirio (Delirium tremens) Apstinencijalni sindrom sa delirijumom Alkoholi~arska demencija. neozna~ena Shizofrena psihoza. hibefreni~ni tip Schizophrenia hibephrenica Hibefrena shizofrenija Shizofrena psihoza.6 295. nos Demenija senilna.4 291.2 F10. depresivni ili paranoidni tip Dementia.4 F01 290.1 F03 290.9 F03 291. katatoni~ni tip Schizophrenia catatonica Katatona shizofrenija Shizofrena psihoza.1 F20. neozna~eno Dementia alcoholica NOS Demncija alkoholi~arska.DU[EVNI POREME]AJI I POREME]AJI PONA[ANJA (F00-F99) Senilna demencija.2 F03 290.0 F10. praesenilis nos Demencija presenilna Senilna demencija.3 F20. senilis Demencija senilna Presenilna demencija Dementia.2 F20.2 295.5 F21 . obi~an tip Dementia.7 295.0 295. paranoidni tip Schizophrenia paranoides Paranoidna shizofrenija Latentna shizofrenija Schizophrenia latens 290.0 F20. obi~an tip Schizophrenia simplex Obi~na shizofrenija Shizofrena psihoza.1 295. depressiva sive paranoides Demencija.

mani~nog tipa Psychosis affectiva bipolaris. gradus levis sive moderati Afektivno du{evno oboljenje.5 296. Psychosis affectiva bipolaris.3 298.0 297.2 296. episodium depressivum non psychoticum.9 296.2 F22. te{ka depresijska epiz. neozna~ena Schizophrenia. episodium maniacum psychoticum Afektivno bipolarno du{evno oboljenje. episodium depressivum psychoticum.0 F33.3 F23.9 F39 297. neozna~eno Psychosis paranoides Akutna paranoidna reakcija Reactio paranoides Akutna sumanuta reakcija Reaktivna depresivna psihoza Psychosis depressiva reactiva Neozna~ena psihoza Psychosis NOS Neozna~eno du{evno oboljenje 295.1 F22. druga i neozna~ena Psychosis afectiva bipolaris. manijska epizoda bez psihoti~kih simptoma Psychosis affectiva bipolaris.. gradus majoris Afektivno bipolarno du{evno obolj. neozna~en Paranoja Paranoia Sumanuto du{evno oboljenje Parafrenija Paraphrenia (tarda) Parafrenija Paranoidna psihoza.. bez psihoti~kih simpt.6 F31. neozna~eno Afektivna psihoza.0 298. episodium depressivum.9 F22.0 297.Shizofrenija.1 F31. te{ka depresijska epizoda sa simpt. NOS Poreme}aj raspolo`enja (afekta).3 F31.4 F31.9 296. episodium maniacum non psychoticum Afektivno bipolarno du{evno obeljenje. blaga ili umerena depresijska epizoda Psychosis affectiva bipolaris.0 F31. NS. psihoze Mani~no-depresivna psihoza.3 298. gradus majoris Afektivno bipolarno du{evno obolj.1 F31. depresivni tip Psychosis affectiva bipolaris.9 F20. manijska epizoda sa simptomima psihoze Mani~no-depresivna psihoza. NOS Mani~no-depresivna psihoza. NS Psychosis paranoides persistens.9 F22. NOS Stalno sumanuto du{evno oboljenje. NOS Afektivno bipolarno du{evno oboljenje. melanholija Disordo thymiacus (affectivus).9 F29 .

2 F60.0 F60. manif.2 .2 F40.2 300.0 F40.0 F41.1 F44 300.0 299.1 301.9 300.1 300.9 F48.7 F60. Psihoneurosa NOS Disordo neuroticus NOS Neurotski poreme}aj neozna~en Poreme}aji li~nosti Disordines personae specifici Specifi~ni poreme}aji li~nosti Paranoidni poreme}aj li~nosti Disordo personae paranoides Paranoidni poreme}aj li~nosti Shisoidni poreme}aj li~nosti Disordo personae schizoides Shizoidni poreme}aj li~nosti Poreme}aj li~nosti sa predominant.0 F84.0 301.9 301 F60 301. Disordo personae dissocialis Disocijalni poreme}aj li~nosti 299.0 300. neozna~ena Neuroti~na depresija Neurosis depressiva Neurastenija Neurasthenia Nervni zamor Hypohondria Disordo hypochondrialis Hipohondria . socijopatije i asocijalnim manif. neozna~ena Psychosis infantilis Anksiozna neuroza (reakcija) Neurosis anxiotica (Reactio anxioticus) Histerija Hysteria Fobija Agarophobia Strah od trgova.4 F34.1 300.9 F84.Infantilni autizam Autismus puerilis De~ji autizam De~ja psihoza.5 F48.2 F40.hipohondrijski poreme}aj Neuroza .0 300. otvorenog prostora Phobia specifica (separata) Specifi~na (izolovana) fobija Phobia NOS Fobija.7 F45.

.5 F60.3 301. specificus Drugi ozna~eni poreme}aji li~nosti Drugi neozna~eni poreme}aji li~nosti Disordo personae.0 F10.1 F60.NOS Poreme}aji li~nosti NOS Hroni~ni alkoholizam.6 F98.0 306.9 303.9 F60.4 301.. ak. gastrointest.3 307.2 F45. Dysfunctio somatoformis autonoma. alkoholi~na pijanost (sindrom zavisn.0 F10.1 F50. od alkohola) Alcoholismus chronicus (Syndroma dependeniae) Hroni~ni alkoholizam (Sindrom zavisnosti) Akutna intoksikacija alkoholom Alcoholitas acuta. neorgansko 301.3 F60.4 F60.0 . Syndroma Da Costa Somatoformna disfunkcija vegetativnog nervnog sistema Anpexia nervosa Anorexia nervosa Neurotski gubitak apetita Enuresis Enuresis non organica Nevoljno umokravanje. Intoxicaio pathologica alcoholica Akutno trovanje alkoholom Neuroze sa respirat.2 305. I genitourinar. kardiovask.6 301.7 301.5 301.8 301.Eksplozivni poreme}aj li~nosti Disordo personae smotionalis instabilis Emocionalni nestabilni poreme}aj li~nosti Histeri~ni poreme}aj li~nosti Disordo personae histrionicus Teatralni poreme}aj li~nosti Anankasti~ni poreme}aj li~nosti Disordo personae anankasticus Anankasti~ki poreme}aj li~nosti Afektivni poreme}aj li~nosti Disordo personae anxiosus(evitans) Anksiozni(izbegavaju}i) poreme}aj li~nosti Astene~ni poreme}aj li~nosti Disordo personae dependens Poreme}aj li~nosti u sferi zavisnosti Drugi ozna~eni poreme}aji li~nosti Disordo personae valius alius.6 F60.8 F60.0 307. manifest.

312.9 F89 . F73. F71..4 308.9 F43.7 F98... krstobolja Disordo doloris somatoformis permanens Stalan somatoformni bol Neurosis situaionem-akutna reakcija na stres Reactio stressogenes acuta Akutna reakcija na stres Postkontuzionalni sindrom (encefalopatija) Syndroma post contusionem (encephalopathia) Postkontuzionalni sindrom Du{evna zaostalost Retardatio mentalis levis Laka du{evna zaostalost Retardatio mentalis moderata Umerena du{evna zaostalost Retardatio mentalis gravis Te{ka du{evna zaostalost Retardatio mentalis profunda Duboka du{evna zaostalost Retardatio mentalis alia Druga du{evna zaostalost Retardatio mentalis. NOS Du{evna zaostalost. neozna~ena Kleptomanija Cleptomania Patolo{ka sklonost kradji Retardatio psihomot. F78.-poreme}aj u razvoju neozna~eno Disordo evolutionis psychicae.0 310.. F72..Encopresis Encopresis non organica Nevoljno ispustanje stolice Psihalgija: glavobolja.2 F63.8 F45. F79.2 317-319 F70.2 F07.1 307.. neozna~en 307.2 315. NOS Poreme}aj psihi~kog razvoja.

7 345.1 G40.0 G11. ki~mene mo`d. neozna~ena Epilepsija-Petit mal Petit mal.0) Meningitis meningococcica (A39.2 G12. Morbus Little Spasti~ka (gr~evita) paraliza obe ruke ili noge Paraplegija (donja). NOS Jednostrana paraliza-oduzetost.0 G35 342..bolestima Parkinsonovo oboljenje.* 332. G04.1 G82.BOLESTI NERVNOG SISTEMA(G00-G99) Meningokokni meningitis (036. neozna~ena Paraplegia (inferior) NOS Simetri~na paraliza donjih udova.9 G81.2 340. neozna~en-sa malim napadom ili bez njega 320. neozna~en (047.0 G20 334. Paralysis agitans Friedreichova ataksija Ataxia Friedreich Progresivna muskularna atfofija Atrophia musculorum spinalis progressiva Multipla skleroza Sclerosis multiplex Vi{ezavisna skleroza Hemiplegija.NOS (sine grand mal) Mali epilepsijski napad. mijelitis I encefalomijelitis Encephalitis.0 344. neozna~ena Hemiplegia.9) Meningitis in morbis viralibus aliis Zapaljenje mo`danica u drugim bolestima uzrokovanim virusima Encefalitis. ki~mene mo`dine i mozga sa zapaljenjem ki~mene mo`dine Encephalitis.7 G02.2 345. neozna~ena Diplegija Diplegia spastica.0* 323.. ki~mene mo`d.0†) Zapaljenje mo`danica uzrokovan meningokokom Meningitis virusni. G05. myelitis et encephalomyelitis Zapaljenje mozga. u dr.1 343.6 .1 335. Paralysis agitans Morbus Parkinson.0 G40.5 G01* 321. NOS (cum sive non petit mal) Veliki epilepsijski napad. i mozga sa zapalj. myelitis et encephalomyelitis in morbus aliis Zapaljenje mozga. neozna~en-bez velikog napada Epilepsija-Grand mal Grand mal.

1 G43. neozna~eno Disordo nervi facialis.0 G51. NOS Oboljenje mozga.0 .0 351.1 G50. neozna~en Lezije brahijalnog pleksusa Plexopathia brachialis Oboljenje spleta `ivaca ruke Polineuropatija. neozna~ena Polyneuropathia.0 357. NOS Myastenia gravis Myasthenia gravis Te{ka miastenija 346.0 G54. bez aure Encefalopatija.9 353.0 351. neozna~eno Neuralgija Trigeminusa Neuralgia nervi trigemini Bol u napadima V lobanjskog `ivca Paraliza facijalisa (Bellova paraliza) Paralysis nervi facialis Oduzetost `ivca lica O{te}enje facijalisa.9 G62.0 348.0 G70.3 G93. neozna~ena Encephalopathia.9 358.Obi~na migrena Migraena simplex (sine aura) Obi~na migrena. NOS Oboljenje `ivaca.4 350. NOS Poreme}aj `ivca lica.9 G51.

0 364.0 H30.0 366.2 363. neozna~en Glaucoma.0 H20.3 H34.1 365.3 H26.0 H33.1 H20.4 H44.9 H40. neozna~ena Apsolutni glaukom Glaucoma absolutum Degenerativna stanja jabu~ice oka Congenitalni glaukom Glaucoma congenitum Urodjena zelena mrlja Senilna katarakta Cataracta senilis Siva mrlja .0 362.0 H52. NOS Zelena mrena.2 Q15.0 364.stara~ko zamu}enje so~ivo Traumatska katarakta Cataracta traumatica Siva mrlja uzrokovana povredom Sekundarna katarakta Cataracta complicata Komplikovana siva mrlja Hipermetropija Hypermetropija Dalekovidnost 361.2 367.0 .2 H26.5 743.9 360.1 366.BOLESTI OKA I PRIPOJAKA OKA (H00-H59) Odljubljenje retine sa defektom retine Ablatio retinae cum ruptura Odlubljenje mre`nja~e sa rascepom Retinalna mikroembolija Mikroembolia arteriae retinae Mikroembolija arterije retine Fokalni horioretinitis Chorioretinitis focalis Zarisno zapaljenje sudovnja~e i mre`nja~e Akutni i subakutni iridociklit Iridocyclitis acuta et subacuta Akutno i subacutno zapaljenje du`ice i zrakastog tela Hroni~ni iridociklit Iridocyclitis chronica Hroni~no zapaljenje du`ice i zrakastog tela Glaukom.1 H25 366.

0 H01.4 H16.sine conjunctivitide Drugo povr{in{ko zapaljenje ro`nja~e.4 370.5 H16.2 367.1 H52.3 372.1 367.1 H10. NOS Akutno zapaljenje ve`nja~e oka.5 372.0 H16.0 373.3 372.1 H00.0 H10.4 H52.2 H16.4 H11. Conjunctivitis chr.1 370. Hroni~no zapaljenje ve`nja~e oka Blepharoconjunktivitis Blepharoconjunctivitis Zapaljenje ruba o~nog kapka i ve`nja~e oka Pterygium Pterygium Krilasta navlaka Blepharitis Blepharitis Zapaljenje ivice kapka oka Chordeolum Hordeolum et inflammationes palpebrae profuodae aliae ^mi~ak i druga duboka zapaljenja kapaka oka 367.0 . Conjunctivitis ac.2 H52.NOS Conjunctivitis chr.Miopija Myopia Kratkovidost Astigmatismus Astigmatismus Astigmatizam Presbiopija Presbyopia Stara~ka dalekovidost Drugi superficijalni keratitis bez konjunktivita Keratitis superficialis alia.2 H10.bez zapaljenja ve`nja~e Ulkus kornee Ulcus corneae Grizlica ro`nja~e Keratokonjunktivitis NOS Keratoconjunctivitis Zapaljenje ro`nja~e i ve`nja~e Keratitis intersticialis Keratitis profunda interstitialis Duboko zapaljenje ro`nja~e Conjunctivitis ac.0 373.0 370.2 370.4 372.

2 H00.9 379.4 376.0 H15.3 H04.Chalazion Chalazion Tvrdo zrno u kapku oka Dakriocistitis akutni Dacrycystitis acuta. neozna~eni Strabismus. NOS Razrokost.2 377.3 373.3 377. NOS Akutno zapaljenje suznih puteva Dakriocistitis hroni~ni Dacryocystitis chronica Hroni~no zapaljenje suznih puteva Egzostoza orbite Exostosis orbitae Egzostoza duplje oka Atrofija optikusa Atrophia nervi optici Usahlost vidnog `ivca Papilitis optikusa Papillitis optica Strabizam.1 H47.4 H05.0 H15.1 .1 375.3 H46 378. neozna~ena Skleritis i episkleritis Scleritis Zapaljenje beonja~e Episcleritis Povr{in{ko zapaljenje beonja~e 373.9 H50.4 H04.

4 383.9 382.3 H65.0 H65.2 381.0 381. benigni) Otitis media tubotympanica suppurativa chronica (benigna) Hroni~no tubotimpani~ko gnojno zapaljenje srednjeg uva Neozna~eni hroni~ni supurativni otiti media Otitis media suppurativa chronica NOS Hroni~no gnojno zapaljenje srednjeg uva.9 H60. neozna~eno Otitis media. neozna~eno Akutni supurativni otitis media Otitis media suppurativa acuta Akutno gnojno zapaljenje srednjeg uva Hroni~ni supurativni otitis media (tubotimpanalni. NOS Zapaljenje spolja{njeg uva. neozna~eno Akutni mastoiditis Mastoiditis acuta Akutno zapaljenje mastoidnog nastavka Hroni~ni mastoiditis Mastoiitis chronica Hronino zapljenje mastoidnog nastaka 380.2 381. neozna~eno Neozna~eni supurativni otitis media Otitis media suppurativa.BOLESTI UVA I MASTOIDNOG NASTAVKA (H60-H95) Otitis externa.1 382.4 H66. neozna~en Otitis media.1 H65. NOS Gnojno zapaljenje srednjeg uva. neozna~eno Cerumen obturans Cerumen obturans ^ep od usne masti u spoljasnjem usnom kanalu Otitis media acuta serosa Otitis media serosa acuta Akutno serozno zapaljenje srednjeg uva Hroni~ni serozni otitis media Otitis media serosa chronika Hroni~no serozno zapaljenje srednjeg uva Drugi i neozna~eni hroni~ni nesupurativni otitis media Otitis media non suppurativa chronica NOS Hroni~no negnojno zoapaljenje srednjeg uva.0 382.4 H61.9 380.0 H70.3 382.4 381.1 .3 H66.4 H66.0 383.0 H66.1 H66.1 H70. NOS Zapaljenje srednjeg uva. neozna~eno Otitis externa.

Perforacija bubne opne Perforatio membranae tympani Otvor bubne opne Timpanoskleroza Tympanosclerosis Skleroza bubne opne i bubne duplje Menierova bolest Morbus Meniere Otogeni vertigo. neozna~eno (laesio n. neozna~ena Otosclerosis.6 H92. NOS Skleroza unutra{njeg uva Iznenadni gubitak sluha.1 388.0 389.5 H93.7 H92.3 387.9 388.9 H80.9 H91.0 386. cochlearis) Surditas idiopathica acuta Naglo nastala samopojavna gluvo}a Tinnitus Tinnitus Zujanje u uvu Oboljenja akustikusa (neuritis.2 388.0 386.3 388.2 H72 385. periferna vrtoglevica. druga i neozna~ena Vertigo periferica alia Druga periferna vrtoglavica Otoskleroza.3 H93.0 H74.1 H81.degeneraja) Degeneratio nervi acustici Degenerativne promene slu{nog `ivca Otorrhoea Otorrhoea Curenje iz uva Otalgija Otalgia Bol u uvu Neozna~ena gluvo}a Surditas.1 388.0 H81. NOS 384.9 .2 H91.

0 I06.0 I12.0 401. neozna~eno Reumatska mitralna stenoza Stenosis mitralis Su`enje levog venskog otvora Reumatska mitralna insuficijencija Insufficientia valvulae mitralis rheumatica Reumatska nedovoljna funkcija mitralnog zaliska Reumatska aortna stenoza Stenosis aortae rheumatica Reumatsko su`enje aorte Reumatska aortna insufcijencija Insufficientia aortae rheumatica Reumatska nedovoljna funkcija aorte Oboljenja mitralnih i aortnih valvula(reumatska ili ne) Morbi valvularum cordis mitralium et aortae Bolesti mitralnih i aortnih zalistaka srca Esencijalna hipertenzija Hypertensio arterialis essentialis(primaria) Povi{en krvni pritisak . neozna~enog porekla(maligno i benigno) Hipertenzivno oboljenje srca NOS Morbus cordis hypertensivus sine insufficientia cordis Bolest srca kod povi{enog krvnog pritiska bez nedovoljne funkcije srca Incompensatio cordis hypertensiva Slabost srca kod povi{enog krvnog pritiska Hipertenzivno oboljenje bubrega Hypertensio renalis cum insufficiencia renis Povi{en krvni pritisak bubre`nog porekla sa nedovoljnom funkcijom bubrega Hypertensio renalis sine insufficientia renalis Povi{en krvni pritisak bubre`nog poekla bez nedovoljne funkcije bubrega 390.0 403 I12.9 394.BOLESTI SISTEMA KRVOTOKA (I00-I99) Reumatska groznica bez pomena o oboljenju srca Febris rheumatica sine alterationibus cardiacis Reumatska groznica bez promena na srcu Reumatska groznica sa oboljenjem srca.0 I08.9 I01.1 I05.9 I11.9 .9 I11.0 394.0 I00 391. NOS Akutna reumatska bolest srca.0 I10 402.0 395.0 I05.1 I06.1 395.1 396. neozna~eno Morbus cordis rheumaticus acutus.

Stenocardia Stezanje u grudima Koronarna ateroskleroza Atherosclerosis coronaria Hroni~no ishemi~no oboljenje srca.2 413.post infarctum. NOS Akutno pulmonalno srca Cor pulmonale acutum Pulmonalna embolija Embolia pulmonis (sine cordi pulmonali acuto) Za~epljenje krvnih sudova plu}a (bez akutnih smetnji srca) Hroni~no pulmonalno srce.9 410.9 I27. neozna~eno Morbus cordis icshaemicus chronicus.9 I13.9 I40. neozna~eno 404.9 422.8 411.9 415. 411.0 I21. NOS Akutno zapaljenje mi{i}a srca.9 416.9 I30.0 I20.0 I20. neozna~eni Myocarditis acuta.0 I24.NOS Bolesti srca i bolesti bubrega uzrokovana povi{enim krvnim pritiskom.. NOS Akutno zapaljenje kese srca.9 I25.9 .8 414. neozna~eno Akutni miokarditis.0 I26.0 415.Hipertenzivno oboljenje srca i bubrega NOS Morbus cordis et morbus renis hypertensivus .1 I25.0 I25. neozna~eno Cor pulmonale (chronicum) NOS Akutni neozna~eni perikarditis Pericarditis acuta.0 I24.. Stenokardija Angina pectoris.1 I26. NOS Akutni infarkt miokarda Infarctus myocardii acutus Izumiranje tkiva srca Infarctus myocardii recidivus acutus Ponovljen akutni infarkt srca Koronarna insuficijencija (akutna i subakutna) Insufficientia coronaria Preinfarktni sindrom Syndroma praeinfarctica Status.9 420.1 414. myocardi Stanje posle infarkta mi{i}a srca Infarctus myocardi antea Raniji infarkt mi{i}a srca Angina pectoris. I22.

.4 I45. neozna~en Ekstrasistolije Extrasystolae atriales Extrasystolae supraventricularis Pretkomorni poreme}aji ritma Extrasystolae nodalis Nodusni poreme}aj ritma srca Extrasystolae ventricularis Komorni poreme}aj ritma srca Extrasystolae alia.Nereumatsko oboljenje mitralnih valvula Morbi valvulae mitralis.0 I34.1 I49. non rheumatici Nereumatske bolesti mitralnog zaliska Nereumatsko oboljenje aortnih valvula Morbi valvulae aortae non rheumatici Nereumatske bolesti aortnog zaliska Kardiomiopatija sekundarna. neozna~ena Cardiomyophatia.9 427.0 I49.6 I49. NOS Napad ubrzanog rada srca. NOS Oboljenje mi{i}a srca..9 I45. NOS Drugi poreme}aj ritma srca. neozna~en Block atrioventricularis allus et NOS Drugi i neozna~eni prekomorsko-komorski zastoj Drugi blok leve grane Block fasciculi sinistri. neona~ena Tachycardia paroxismalis. neozna~en Blok desne grane Block fasciculi dextri Zastoj desnog snopa Sr~ani blok. NOS Zastoj levog snopa. neozna~en 424. 425.1 I44.3 I49.9 427.2 I49.7 426.3 I44.9 I42.2 I47.1 I47.4 .1 427.1 I35.2 427. neozna~eno Atrioventrikularni blok. NOS Sprovodni poreme}aj.0 I47. 424. neozna~en Paroksizmalna supravenrikularna tahikardija Tachycardia supravenricularis paroxysmalis Pretkomorni napadi ubrzanog rada srca Paroksizmalna ventrikularna tahikardija Tachycardia ventricularis paroxysmalis Komorni napadi ubrzanog rada srca Paroksizmalna tahikardija.0 426. neozna~en Disordo conductionis.9 426.3 426.

NOS Difuzna ateroskleroza arterija. NOS Zapu{enje premo`dane arterije i su`enje premo`dane arerije.9 I62. neozna~en Akutna cerebrovaskularna insuficijencija Inssuficientia cerebrovascularis acuta.2 I67. neozna~eno Occlusio arteriae praecerebralis et stenosis arteriae praecerebralis.9 435.0 I67.9 I65.0 I61 432.2 437. NOS Krvarenje u lobanjskoj duplji (netraumatsko) neozna~eno Embolija bazilarne arterije Occlusio arteriae basalis et stenosis arteriae basalis Zapu{enje arterije baze mozga i su`enje arterije baze mozga Embolija precerebralne arterije.0 I65.0 434.9 I70. Neozna~en Subarahnoidalno krvarenje Haemorrhagia subarachnoidalis Krvarenje ispod pau~inaste mo`danice Intracerebralno krvarenje Haemorrhagia cerebri Krvarenje u mozgu Neozna~ena intrakranijalna hemoragija Haemorrhagia intracranialis (non traumatica).0 I64 437.Aritmija.9 I49.1 I66 434.4 440.9 I63.1 433.8 436.9 430.9 . neozna~eno Arrhytmia cordis.NOS Infarkt mozga. NOS Poreme}aj ritma srca.0 I60 431. neozna~eno Cerebralna tromboza Cerebralna embolija Occlusio arteriae cerebri et stenosis arteriae cerebri sine infarctu Zapu{enje arterije mozga i su`enje arterije mozga bez infarkta mozga Cerebralni infarkt. neozna~ena 427.0 I67.9 434. neozna~en Infarctus cerebri.9 433. NOS Apoplexia Apoplexia cerebri et haemorrhagia sive infarctus NOS Mo`dana kap.neozna~ena kao krvarenje ili infarkt mozga Cerebralna ateroskleroza Atherosclerosis cerebri Zakre~avanje krvnih sudova mozga Hipertenzivna encefalopatija Encephalopathia hypertensiva Oboljenje mozga uzrokovano visokim krvnim pritiskom Generalizovana i neozna~ena ateroskleroza (endarteritis obliterans) Atherosclerosis generalisata.

9 I73.0 443.0 454.0 I78.9 444.9 454.2 451. NOS Zapaljenje vene i zapaljenje vene sa stvaranjem krvnog ugru{ka.9 448.0 451. NOS Neozna~eno zapaljenje vena i zapaljenje vena sa stvaranjem krvnog ugru{ka u nozi Flebitis i tromboflebitis neozna~ene lokalizacije Phlebitis et thrombophlebitis. Acroparaesthesia Claudicatio intermitens Claudicatio intermittens Embolija i tromboza neozna~enih arterija Embolia arteriae et thrombosis arteriae NOS Za~epljenje arterije i stvaranje krvnog ugru{ka neozna~ene arterije Hereditarna hemoragi~na teleangiektazija Morbus Rendu-Osler-Weber (Teleangiectasia haemorrhagica hered.9 . Akrocijanoza Acrocyanosis.1 454.9 I80.0 I80.) Urodjeno pro{irenje krvnih kapilara Flebitis i tromboflebitis povr{nih sudova donjih ekstremiteta Phlebitis et thrombophlebitis extremitatis inferioris superficialis Zapaljenje povr{in{ke vene i zapaljenje povr{in{ke vene sa stvaranjem krvnog ugru{ka Flebitis i tromboflebitis dubokih sudova donjih ekstremiteta Phlebitis et thrombophlebitis extremitatis inferioris profunda Zapaljenje vene i zapaljenje vene sa stvaranjem ugru{ka u dubokim venama nogu Flebitis i tromboflebitis donjih ekstremiteta.2 I80. neozna~eno Ulcus cruris Varices extremitatis inferioris cum ulcere Pro{irene vene noge sa grizlicama Varices cruris sa zapaljenjem Varices extremitatis inferioris cum inflammatione Pro{irene vene noge sa zapaljenjem okolnog tkiva Varices cruris neozna~eno Varices extremitatis inferioris sine ulcere sive inflammatione Pro{irene vene nogu bez grizlice ili zapaljenja okolnog tkiva 443.1 I73.9 I74.8 I73.0 451.8 443. neozna~eno Phlebitis et thrombophlebitis extremitatis inferioris.0 I83.1 I83.1 443.3 451.0 I73.Raynaudov sindrom (bolest) Syndroma Raynaud (morbus) Thromboangitis obliterans (Burgerova bolest) Thromboangiitis obliterans (Buerger) Buergerova bolest Akroparestezija.3 I83.1 I80.

bez pomena komplikacije Haemorrhoides internae (recti) sine complicatione Unutra{nji {uljevi bez komplikacija Spoljni hemoroidi.1 458.3 I84.1 I85. bez spomena komplikacije Haemorrhoides sine complicationibus. neozna~ena Hypotensio arterialis.3 456.Unutra{nji hemoroidi.9 I95.6 I84.0 I84. neozna~eni Varices ezofagusa bez krvarenja Varices oesophagi sine haemorrhagia Pro{irene vene jednjaka bez krvarenja Variko~ela Varicocele (Varices scroti) Pro{irene vene mo{nica Hipotenzija arterijska. non specificatae [uljevi bez komplikacija. bez pomena komplikacije Haemorrhoides externae (ani) sine complicatione Spolja{nji {uljevi bez komplikacija 455. NOS Nizak krvni pritisak.5 Nespecifikovani hemoroidi.9 .9 456.2 455. neozna~en 455.4 I86.

nosa Akutni maksilarni sinuzitis Sinusitis maxillaris acuta Akutno zapaljenje sinusa gornje vilice Frontalni akutni sinusitis Sinusitis frontalis acuta Akutno zapaljenje sinusa ~ela Akutni pansinusitis Pansinusitis acuta Akutno zapaljenje svih sinusa Akutni sinusitis.1 461.1 J04. NOS Akutna infekcija gornjeg dela puta za disanje 460.0 J01.0 J02.4 461.1 464.9 462.0 J00 461. neozna~eno Akutni faringitis Pharyngitis acuta.0 461.2 465. neozna~eno Akutni tonzilitis Tonsillitis acuta.9 J01. NOS Akutno zapaljenje sinusa.9 . NOS Akutno zapaljenje krajnika.2 J04. NOS Akutno zapaljenje `drela. Rhinitis acuta Akutno zapaljenje nosnog dela `drela. neozna~eno Sinusitis acuta.8 J01.0 J04.9 464.0 J06.0 464.0 J03. neozna~eno Akutni laringitis Laryngitis acuta Akutno zapaljenje grkljana Akutni traheitis Tracheitis acuta Akutno zapaljenje du{nika Akutni laringotraheitis Laryngotracheitis acuta Akutno zapaljenje grkljana i du{nika Akutni laringofaringitis Laryngopharyngitis acuta Akutno zapaljenje grkljana i `drela Infectio respiratoria superior acuta.9 463.0 J06. rinitis akutni Nasopharyngitis acuta.1 J01.BOLESTI SISTEMA ZA DISANJE (J00-J99) Akutni nazofaringitis.

8 J33.8 472.1 473.0 472.1 474.0 J34.1 J32.0 J31. neozna~eno Hroni~ni tonzilitis Tonsillitis chronica Hroni~no zapaljenje krajnika Hypertrophia tonsillarum Pove}anje krajnika Hipertrofija tonzila i adenoida Hypertrophia tonsillarum et vegetationum adenoidum Pove}anje krajnika i tre}eg krajnika 466. neozna~eno Iskrivljenost pregrade nosa Deviatio septi nasi Polip nazalne {upljine Polypus cavi nasi Drugi polipi sinusa Polypus sinus alius Hroni~ni rinitis Rhinitis chronica Hroni~na kijavica Hroni~ni faringitis Pharyngitis chronica Hroni~no zapaljenje `drela Hroni~ni nazofaringitis Nasopharyngitis chronica Hroni~no zapaljenje nosnog dela `drela Hroni~ni maksilarni sinuzitis Sinusitis maxillaris chronica Hroni~no zapaljenje sinusa gornje vilice Hroni~ni frontalni sinuzitis Sinusitis frontalis chronica Hroni~no zapaljenje sinusa ~ela Pansinuzitis hroni~ni Pansinusitis chronica Hroni~no zapaljenje svih sinusa Hroni~ni sinuzitis.0 471.2 J31.0 473. NOS Akutno zapaljenje du{nica.9 J32.0 J35.2 471.2 472.3 .1 J31.Akutni bronhitis Bronchitis acuta. NOS Hroni~no zapaljenje sinusa.8 J32.0 J32.9 470.4 473.1 473.0 J33.1 J35.0 J20.0 J35. neozna~eno Sinusitis chronica.9 474.

neozna~ena Retrofaringealni apsces Abscessus retropharyngicus et parapharyngicus Zagnoj iza `drele i iza `drela Polip glasne zice ili larinksa Polypus plicae vocalis et laryngis Polip glasnice i grkljana Noduli plicarum vocalium ^vori}i glasnica Edem larinksa Oedema laryngis Otok grkljana Virusna pneumonija. NOS Alergijska kijavica.0 .Adenoidne vegetacije Vegetationes adenoidas Tre}i krajnik Peritonzilarni apsces Abscessus peritonsillaris Zagnoj oko krajnika Hroni~ni laringitis Laryngitis chronica Hroni~no zapaljenje grkljana Hroni~ni laringotraheitis Laryngotracheitis chronica Hroni~no zapaljenje grkljana i du{nika Alergijski rinitis neozna~enog uzroka Rhinitis allergica. uzro~nik Streptococcus pneumoniae Bakterijska pneumonija.2 475.9 J12.4 480.9 485. neozna~eno Bronhopneumonija neozna~enog uzroka Bronchopneumonia.0 476. neozna~eno Pneumokokna pneumonija Pneumonia pneumococcica Zapaljenje plu}a. NOS Zapaljenje plu}a uzrokovano virusom.0 J18. neozna~ena Pneumonia viralis.2 J39. NOS Zapaljenje du{nica i plu}a.2 478.2 J35.1 J38.9 481.0 J36 476.4 478.9 J15.4 J38.0 J13 482. neozna~eno 474.1 J37.6 J38.9 J30.1 477.0 J37. NOS Zapaljenje plu}a.0 478. neozna~ena Pneumonia bacterialis.

0 J11.8 491. obi~ni-katar Bronchitis simplex chronica Obi~no hroni~no zapaljenje du{nica Mukopurulentni hroni~ni bronhitis Bronchitis mucopurulenta chronica Sluzno-gnojno hroni~no zapaljenje du{nica Opstruktivni hroni~ni bronhitis Bronchitis obstructiva chronika. NOS Hroni~no opstruktivno zapaljenje du{nica Hroni~ni bronhitis. virus non identificatum Grip sa drugim smetnjama.8 .0 J43 493.1 487. NOS Zapaljenje plu}a. NOS Hroni~no zapaljenje du{nica. virus neidentifikovan Grip sa drugim respiratornim manifestacijama Influenza cum symptomatis respiratoriis aliis.9 J42 492. neozna~eno Emfizem Emphysema pulmonum Naduvenost plu}a Astma utvrdjenog uzroka i decjeg doba Asthma bronchiale allergicum Alergijska astma Asthma bronchiale non alergicum Nealergijska astma Asthma mixtum Me{ovita astma 486.1 J45. virus non identificatum Grip sa drugim disajnim smetnjama Grip sa drugim manifestacijama Influenza cum symptomatis aliis.0 J45. virus neidentifikovan Bronchitis.1 J11. neozna~en kao akutni ili hroni~ni Bronchitis.8 490. virus non identificatum Grip sa zapaljenjem plu}a. neozna~eno Grip sa pneumonijom Influenza cum pneumonia.8 J11.1 J41.0 J41.2 J44. non specificata Zapaljenje du{nica.0 487.0 491.0 J40 491. neozna~eno Hroni~ni bronhitis. neozna~eno Bronchitis chronica.Pneumonia neozna~enog uzroka Pneumonia.9 487.0 J45.0 J18.1 491.

neozna~ena Antrakoza. Anthracosilicosis) Profesionalna bolest plu}a uzrokovana udisanjem ~estica pra{ine Silikoza-Pneumokonioza izazvana udisanjem silicijumdioksida ili silikata Pneumoconiosis silicotica Pneumokonioza. NOS Azbestoza Asbestosis Pneumokonioza uzrokovana udisanjem azbesnih ~estica i drugih mineralnih vlakana Siderosis Pneumokonioza uzrokovana pra{inom gvo`dja Oedema pulmonis (acutum) Otok plu}a Pyothorax Gnojenje u grudnom kosu Pleuritis bez eksudata Pleuritis Zapaljenje poplu}nice Neozna~eni pleuralni izliv-eksudativni Effusio pleuralis Izliv u poplu}nicu Effusio pleuralis in morbis aliis Izliv u poplu}nicu u drugim bolestima Pneumotoraks Pneumothorax Vazduh u slobodnom prostoru poplu}nice 493.9 500. neozna~ena.4 J81 J86 511. NOS Hroni~na opstruktivna bolest plu}a.0 R09.Astma.9 J45.1 511. mestu Morbus pulmonis obstructivus chronicus. NOS Bronchitis allergica NOS Status asthmaticus Produ`en napad astme Bronhiektazije Bronchiectasia Ograni~eno pro{irenje du{nica Hroni~na opstrukcija respiratornih puteva.9 J45.0 J64 501. ..0 J60 502.9 J90 J91* 512. neklasifikovana na dr. neozna~ena Pneumoconiosis. Antrakosilikoza (Pneumokonioza kopaca uglja) Pneumoconiosis (Anthracosis.0 J44.0 J93. Bronhitis alergijski Asthma.0 J46 494.0 J62 505.0 J47 496.0 J61 J63.

NOS Bolest poplu}nice.1 J95.Apsces plu}a Abscessus pulmonis Zagnoj plu}a Plu}na kongestija i hipostaza Pneumonia hypostatica. NOS Zapaljenje plu}a usled staze.3 J80 J96 518.9 518. aliae Druga zapaljenja potpornog tkiva plu}a sa fibrozom Fibrothorax Fibroza prostora poplu}nice Haemothorax Krv u slobodnom prostoru Hydrothorax Te~nost u slobodnom prostoru poplu}nice Morbus pleurae.2 515.2 518.2 514.3 R09.1 J98.1 J94.0 J18. Insufficientia cardiorespiratoria Zastoj disanja 513.8 J94. neozna~eno Ciroza i fibroza plu}a Pneumoniae interstitiales cum fibrosi.1 518.2 J98. Atelektaza Atelectasis pulmonis Nepotpuno {irenje mehurica plu}a Intersticijalni emfizem Emphysema interstitiale Naduta plu}a (Vazduh u podpornom tkivu) Kompenzatorni emfizem Emphysema compesatiorum Kompezacijski emfizem Stasis respiratoria.1 J94.2 J95.2 .0 J84.0 J85.0 J98. neozna~eno Plu}na insuficijencija kao posledica traume i hiru{ke intervencije Insufficientia pulmonis acuta post operationem thoracalem Akutna nedovoljna funkcija plu}a posle operacije grudnog ko{a Insuffitientia pulmonis acuta post operationem extrathoracalem Akutna nedovoljna funkcija plu}a posle operacije van grudnog ko{a Insufficientia pulmonis postoperativa chronica Hroni~no popu{tanje funkcije plu}a posle operacije Syndroma distress respiratoria ad adultum Sindrom poreme}enog disanja kod odraslih osoba Insufficientia respiratoria Nedovoljna disajna funkcija Pulmonalni kolaps.5 J95.2 J94.

6 K04. K00.0 K04.0 522..3 525.3 K03.3 526.8 523.BOLESTI SISTEMA ZA VARENJE (K00-K93) Poreme}aj u razvoju i izbijanju zuba Disordines evolutionis et eruptionis dentijm Zubni karijes (kvar zuba) Caries dentium Erozija zuba Erosio dentium Nagrizanje zuba Pulpitis. pulpalni apsces Pulpitis..1 K05.2 526. Abscessus pulpae dentis Zapaljenje zubne pulpe Periapikalni apsces bez sinusa Abscessus periapicalis fistulosus Zagnoj vrha korena sa fistulom Abscessus periapicalis non fistulosus Zagnoj vrha korena bez fistule Radikularna cista Cystis dentis radicularis Cista korena zuba Akutni gingivitis Gingivitis acuta Akutno zapaljenje desni Hroni~ni gingivitis Gingivitis chronica Hroni~no zapaljenje desni Akutni periodontitis Periodontitis acuta Akutno zapaljenje okoline zuba Hroni~ni periodontitis Periodontitis chronica Hroni~no zapaljenje okoline zuba Zaostao koren zuba Radix relicta Osteitis..7 522.0 K05. Periosteitis Zapaljenja vilica Egzostoza vilice Exostosis maxillae et mandibulae 520.2 523.1 523.4 K10.0 K02.8 . 521.8 K10.5 K04.4 K05. 521.0 523.8 K04.2 522.3 K08.3 K05. Periostitis Osteitis.

6 K22. formae aliae Drugi oblici zapaljenja sluznice usta Aftozni stomatitis.3 K22.1 K14.0 528.3 K11.2 530. herpetiformni Stomatitis aphtosa.0 526. herpetiformis Jasterice usta Heilitis Cheilitis NOS Glositis Glossitis Zapaljenje jezika Alveolitis vilice Alveolitis sicca Zapaljenje ~asice zuba Geografski jezik Lingua geographica {areni jezik Ezofagitis Oesophagitis Zapaljenje jednjaka Strictura oesophagii Strictura oesophagi Neprolaznost jednjaka Diverticulum oesophagii Diverticulum oesophagii acquisitum Ste~eno kesasto pro{irenje jednjaka Ulcus ventriculi Ulcus ventriculi Grizlica `eluca 527.Sialoadenitis Sialoadenitis Zapaljenje pljuva~ne `lezde Apsces pljuva~ne `lezde Abscessus glandulae salivaris Zagnoj pluva~ne `lezde Sialolitijaza Sialolithiasis Kamen~i u pljuva~noj `lezdi Stomatitis Stomatitis.2 527.5 K13.3 529.5 528.0 529.0 K12.1 K20 530.1 530.3 527.5 K11.5 531 K25 .2 K11.0 K14.5 K10.2 K12.1 528.

Ulcus ventriculi NOS Ulcus ventriculi NOS NOS grizlica `eluca Ulcus ventriculi ac. Sa perforacijom Ulcus ventriculi ac. cum perforatione Ac. Grizlica `eluca sa peroracijom

531.9 K25.9 531.1 K25.1

Ulcus ventriculi chr. Sa perforacijom Ulcus ventriculi chr. sive NOS cum perforacijom Hr.grizlica `eluca sa perforacijom Ulcus duodeni Ulcus duodeni Grizlica dvanaestopala~nog creva Ulcus duodeni ac.sa hemoragijom Ulcus duodeni ac. cum haemorrhagia Ak.grizlica duodenuma sa hemoragijom Ulcus duodeni ac.sa hemoragijom i perforacijom Ulcus duodeni ac.cum haemorrhagia et perforatione Ak.grizlica dvanaestopala~nog creva sa hemoragijom i perforacijom Ulcus duodeni chr.ili NOS sa hemoragijom Ulcus duodeni chr.sive NOS ,cum haemorrhagia Hr. grizlica dvanaestopala~nog creva ili NOS sa hemoragijom Ulcus duodeni chr.ili NOS sa hemoragijom ili perforacijom Ulcus duodeni chr.sive NOS cum haemorrhagia et perforatione Hr. grizlica dvanaestopala~nog creva ili NOS sa hemoragijom i perforacijom Ulcus duodeni chr. Ulcus duodeni chr.sine haemorrhagia sive perforatione Chr.ulcus duodenuma Ulcus duodenuma NOS Ulcus duodeni NOS NOS grizlica duodenuma Ulcus pepticus NOS Ulcus pepticum,loci NOS Pepti~ka grizlica,neozna~ene lokalizacije Ulcus gasstrojejunale Ulcus gastrojejunale @eluda~no-crevna grizlica

531.5 K25.5 532 K26

532.0 K25.1 532.2 K26.2 532.4 K26.4 532.6 K26.6 532.7 K26.7 532.9 K26.9 533 K27 534 K28

Gastritis ac.haemorrhagica Gastritis haemorrhagica ac. Ac.zapaljenje `eluca sa krvarenjem Gastritis ac.(drugi) Gastritis ac.alia Drugo ac. Zapaljenje `eluca Gastritis ac.alcoholica Gastritis alcoholica Zapaljenje `eluca uzrokovano alkoholom Gastritis chr.(atrofica) Gastritis superficialis chr. Hroni~no povr{in{ko zapaljenje `eluca Gastritis atrophica chr. Hroni~no atrofijsko zapaljenje `eluca Gastritis NOS Gastritis NOS NOS zapaljenje `eluca Duodenitis Duodenitis Zapaljenje dvanaestopala~nog creva Gastroduodenitis NOS Gastroduodenitis NOS Zapaljenje `eluca i dvanaestopala~nog creva NOS Ahlorhidrija Achlorhydria Ac. Dilatacija `eluca Dilatatiomventriculi ac. Ac.pro{irenje `eluca Dispepsija Dyspepsia Poreme}aj varenja Gastroptoza Gastroptosis Dolor epigastricus Apendicitis ac.sa generalizovanim peritonitisom Appendicitis ac.cum peritonitide generalisata Ac.zapaljenje slepog creva sa op{tim zapaljenjem potrbu{nice

535.0 K29.0 535.4 K29.1 535.3 K29.2 535.1 K29.3 K29.4 535.5 K29.7 535.6 K29.8 535.5 K29.9 536.0 K31.8 536.1 K31.0 536.8 K30 537.5 K31.8 R10.1 540.0 K35.0

Apendicitis ac.sa peritonealnim apscesom Apendicitis ac.cum abscessus peritoneali Ac.zapaljenje slepog creva sa zagnojem potrbu{nice Apendicitis ac.bez peritonita Appendicitis ac.sine perforatione Ac.zapaljenje slepog creva bez peritonita Apendicitis NOS Appendicitis NOS NOS zapaljenje slepog creva Apendicitis chr. Appendicitis alia Drugo zapaljenje slepog creva Apendicularna kolika Dolor abdominalis inferior Bol u donjem delu trbuha Dolor abdominalis alius NOS Drugi i neozna~eni bol trbuha Ingvinalna, skrotalna hernija Hernia inguinalis Preponska kila Femoralna hernija, bez opstrukcije ili gangrene Hernia femoralis Umbilikalna hernija, bez opstrukcije ili gangrene Hernia umbilicalis non incarcerata, non gangranosa Neukle{tena pup~ana kila, bez gangrene Ventralna hernija, bez opstrukcije ili gangrene Hernia ventralis non incarcerata, non gangrenosa Kila prednjeg zida trbuha, bez gangrene Dijafragmalna hernija, bez opstrukcije ili gangrene Hernia diaphragmatica non incarcerata, non gangrenosa Kila grudno-trbu{ne pre~age, neukle{tena, bez gangrene Dijafragmalna hernija sa opstrukcijom Haernia diaphragmatica incarcerata, non gangrenosa Ukle{tena kila grudno-trbu{ne pre~age bez gangrene Hernija neozna~ene lokalizacije Haernia abdominalis, NOS Trbu{na kila,neozna~ena

540.1 K35.1 540.9 K35.9 541.0 K37 542.0 K36

543.0 R10.3 R10.4 550.. K40.. 553.0 K41.. 553.1 K42.9 553.2 K43.9 553.3 K44.9 552.3 K44.0 553.9 K46..

0 558.9 K56.neozna~eno Divertikuli tankog creva Diverticulosis intestini tenuis non perforans sine abscessu Divertikuloza tankog creva bez proboja i zagnoja Diverticulosis intestini tenuis perforans cum abscessu Divertikuli tankog creva sa probojem i zagnojem Divertikuli kolona Diverticulosis coli perforans cum abscessu Divertikuloza debelog creva sa probojem i zagnojem Diverticulosis coli non perforans cum abscessu Divertikuloza debelog creva bez proboja sa zagnojem Konstipacija Opstipatio Zatvor 555.0 K55.0 K50.8 K56.0 560.Regionalni enteritis ili Crohnova bolest Enteritis regionalis.1 557.0 K56.0 K59.1 K56.0 562.1 K57. dijareja neinfektivna Gastroenteritis.2 K56. intususcepcija Incarceracio Ukle{tenje creva u crevo Paraliti~ni ileus Ileus paralyticus Paraliti~ki zavezano crevo Volvulus Volvulus Uvrtanje creva Crevne adhezije sa opstrukcijom Adhaesiones intestini obstructionales Crevne priraslice sa smetnjama u prolaznosti Neozna~ena crevna opstrukcija Ileus alius. NOS Drugo zavezano crevo.2 K57.9 555. tankog i debelog creva Crevna opstrukcija bez spomena hernije.0 K57.1 560.0 . Crohn coli) Crohnova bolest debelog creva Embolija mezenterijalne arterije Embolia arteriae mesentericae Gastroenteritis. (entero)colitis. Morbus Crohn NOS Regionalni kolitis Colitis regionalis (M. ileitis et colitis non infectiva alia Druga nezarazna zapaljenja `eluca.0 K52 560.3 564.1 K50.2 560.6 562.5 560.1 K57.

neozna~ena Perianalni apsces Abscessus perianalis Zagnoj oko ~mara Peritonoitis.5 K74.0 K62.1 564. analnog kanala Prolapsus ani Ispadanje ~mara Prolapsus recti Ispadanje zadnjeg creva Alkoholicarska ciroza jetre Cirrhosis hepatis alcoholica Ciroza jetre uzrokovana alkoholom Hroni~ni hepatitis Hepatitis chronica Hroni~no zapaljenje jetre Ciroza jetre bez spomena alkohola Cirrhosis hepatis NOS alia Druga.1 K58 564.6 .0 567.5 K59. NOS Prskotina ~mara.0 K60. neozna~ena ciroza jetre 564.0 K60.1 K62.0 K62.4 K73 571.3 571.2 K62.Spasti~ni kolon (Colon iritabile) Syndroma intestini irritabilis (Colon irritabile) Sindrom nadra`enog creva Gastri~ni sindrom posle operacije `eluca Syndroma post gastrectomiam Sindrom posle operacije `eluca Funkcionalna dijareja Diarrhoea Functionalis Psihogeni proliv Analna fisura Fissura ani acuta Akutna prskotina ~mara Fissura ani chronica Hroni~na prskotina ~mara Fissura ani.1 569.9 K65.1 K60. neozna~eno Peritonitis. NOS Zapaljenje potrbu{nice neozna~eno Analni i rektalni polip Polypus ani Polip ~mara Polypus recti Polip zadnjeg creva Prolaps rektuma.2 566.0 K61.2 K91.9 569.3 571.2 K70.1 565.

1 575.5 577.7 574.8 576.1 K81.Hepatorenalni sindrom Syndroma hepatorenalis Jetreno-bubre`ni sindrom Kalkulus `u~ne kese sa akutnim holecistitom Cholelithiasis et cholecystitis acuta Kamen u `u~i i akutno zapaljenje `u~ne kese Kalkulus `u~ne kese sa drugim holecistitom Cholelithiasis et cholecystitis alia Kamen u `u~i i drugo zapaljenje `u~ne kese Kalkulus `u~ne kese bez spomena holecistita Calculus vesicae feleae Kamen u `u~noj kesi Kalkulus holedokusa sa akutnim holecistitom Calculus ductus billiaris sine cholangitide sive cholecystitide Kamen u `u~nom kanalu bez zapaljenja `u~nog kanala Akutni holecistitis Cholecystitis acuta Akutno zapaljenje `u~ne kese Hroni~ni holecistitis Cholecystitis chronica Hroni~no zapaljenje `u~ne kese Hidrops `u~ne kese Hydrops vesicae felleae Vodena bolest `u~ne kese Bilijarna diskinezija Dyskinesia ductus cystici sive vesicae felleae Postholecistektomi~ni sindrom Syndroma post cholecystectomiam Sindrom posle hirur{kog odstranjenja `u~ne kese Akutni pankreatitis Pancreatitis acuta Akutno zapaljenje gu{tera~e Hroni~ni pankreatitis Pancreatitis chronica alia Drugo hroni~no zapaljenje gu{tera~e Hematemeza Haematemesis Povra}anje krvi 572.5 K80.1 K80.0 K80.0 K92.8 K82.0 .5 575.2 574.1 575.0 575.1 578.0 K85 577.1 574.0 574.0 K81.3 K82.1 K86.4 K76.0 K91.2 K80.

neozna~eno Opstrukcija `u~nog voda Occlusio ductus billiaris Za~epljen `u~ni kanal 578.1 578.1 K92.2 576.2 K83.Melena Melaena Crna stolica Hemoragija digestivnog trakta.1 . NOS Krvarenje u `elucu i crevima. neozna~eno Haemorrhagia gastrointestinalis.9 K92.

u bubregu Nephritis tubulointerstitialis.) Akutno zapaljenje kanali}a bubrega i medju}elijskog tkiva Pijelonefritis i pijelonefroza.9 581.0 N20.9 N00.9 N03. Pyelonephritis NOS Hidronefroza Hydronephrosis obstructiva ureteropelvica Zastoj mokra~e u bubregu uzrokovan preprekom mokra}ovoda bubrega Hydronephrosis cum strictura ureteris Zastoj mokra~e u bubregu sa su`enjem mokra}ovoda bubrega Hydronephrosis obstructiva calculosa (renis et ureteris) Zastoj mokra}e u bubregu kod zapu{enja bubrega i mokra}ovoda kamencem Hydronephrosis alia et NOS Drugi i neozna~eni zastoj mokra~e Kamen bubrega Nephrolithiasis NOS (Calculus renis) 580.8 N12 591.0 N13. Ili hr.sa neozna~enim patolo{kim prom. neozna~eni kao ak.0 N11. NOS) Akutni zapaljenjski bubre`ni sindrom Nefroti~ni sindrom.9 N12 584. Nefroza NS Syndroma nephroticum Sindrom oboljenja bubrega Hroni~ni glomerulonefritis. NOS Zapaljenje kanali}a bubrega i medju}elijskog tkiva Akutni otkaz bubrega. NS Syndroma nephritica chronica Hroni~ni zapaljenjski bubre`ni sindrom Nefritis i nefropatija.9 582.1 N10 590. NOS (Pyelonephritis chr.3 592.9 N17. neozna~eno Syndroma nephritica acuta (Glomerulonephritis. neozna~eno kao ak ili hr.neozna~en.9 N04.) Hroni~no zapaljenje kanali}a bubrega i medju}elijskog tkiva.9 586. NOS Akutna nedovoljna funkcija bubrega Bubre`ni otkaz neozna~en Insufficientia renalis. NOS (Uraemia NOS) Nedovoljna funkcija bubrega Hroni~ni pijelonefritis Nephritis tubulointrestitialis chronica.0 N13.BOLESTI MOKRA]NO-POLNOG SISTEMA (N00-N99) Akutni glomerulonefritis.0 .1 N13. NS Insufficientia renalis acuta.9 583. neozna~eno Akutni pijelonefritis Nephritis tubulointerstitialis acuta (Pyelonephritis ac.0 N19 590.9 590.2 N13.

NOS Sindrom mokra}ovoda be{ike Traumatska striktura uretre Strictura urethrae posttraumatica Su`enje mokra}ovoda be{ike posle povrede Postoperativna striktura uretre Strictura urethrae postproceduralis Su`enje mokra}ovoda be{ike posle medicinske intervencije Neozna~eno su`enje uretre Strictura urethrae. neozna~en Nefroptoza.1 597.8 N34.1 N30.0 N28.Kamen uretera-mokra}ovoda bubrega Calculus ureteris (Ureterolithiasis) Calculus renis et calculus ureteris Kamen bubrega i kamen mokra}ovoda bubrega Kalkulozni pijelonefritis Calculosis urinaria.1 N21.9 599.3 598.0 598.1 N35.0 N34.9 N35.1 598.2 N99.0 594.0 .8 594. NOS Uretralna fistula (uretrorektalna) Fistula urethrae (urethrorectalis) 592.2 N34.9 593. Mobilni bubreg Nephroptosis Kamen mokra}ne be{ike Calculus vesicae urinarie Kamen u uretri Calculus urethralis Kamen u mokra}ovodu be{ike Akutni cistitis Cystitis acuta Akutno zapaljenje mokra}ne be{ike Hroni~ni intersticijalni cistitis Cystitis interstitialis chronica Hroni~no zapaljenje medju}elijskog tkiva mokra}ne be{ike Uretralni apsces Abscessus uretrae Zagnoj mokra}ovoda be{ike Drugi uretritis Urethritis alia Syndroma urethrae.1 N36.0 597.1 595.0 N30.9 N20. NOS (Pyelonephritis calculosa) Pesak u mokra}nim putevima.1 N20.0 595.2 N21.1 N20.2 592.

neozna~ena Colica renalis. neozna~ena 599.Hematurija Haematuria. NOS Krvava mokra}a.7 R31 N23 . NOS Kolika bubrega.

9 605.3 604.0 N45. Prostatitis chr.zapaljenje kestenja~e Prostatocistitis Prostatocyistitis Zapaljenje kestenja~e i mokra}ne be{ike Hidrocela NS Hydrocele NOS Vodena kila neozna~ena Orhitis. Zapaljenje kestenja~e Prostatitis chr.epididymitis et epididymoorchitis sine abscessu Zapaljenje semenika. Hr.0 604.0 N40 601.1 N44 .3 603.9 N45.pasemenika i pasemenika sa semenicima bez zagnoja Parafimoza.3 N41.BOLESTI MU[KIH POLNIH ORGANA (N40-N51) Hiperplazija prostate (Adenom prostate-benigni) Hyperplasia prostatae (Adenoma prostate benignum) Akutni prostatitis Prostatitis ac.1 N48.0 N47 606.0 N46 607. epidimitis i epiidimitis bez pomena apscesa Orchitis.0 601. Ac. epididimitis i epididimo-orhitis sa apscesom Orchitis.9 N43.0 N41. Fimoza Phymosis et paraphymosis Bolesti udne navlake Mu{ki sterilitet Sterilitas masculina Mu{ka neplodnost Balanitis Balanitis Zapaljenje glavica mu{kog uda Torsio testis Uvrtanje semene vrpce 600.epididymitis et epididymoorchitis cum abscessu Zapaljenje semenija.pasemenika i pasemenika sa semenicima sa zagnojem Orhitis.1 601.1 N41.

0 N61 611.7 N64.1 N62 611.BOLESTI DOJKE (N60-N64) Difuzna cisti~na mastopatija Mastopathia cystica diffusa Oboljenje dojke sa rasejanim cistama Apsces dojke Abscessus mammae Zagnoj (zapaljenje) dojke Ginekomastija (hipertrofija dojke) Gynaecomastia (Hypertrophia mammae) Uve}anje dojke Mastodinija Mastodynia Bol u dojci 610.1 N60.4 .1 611.

neozna~eno Akutni i neozna~eni karli~ni peritonitis u `ena Pelvioperitonitis feminae acuta Akutno zapaljenje potrbu{nice male karlice `ene Pelvioperitonitis chronica Hroni~no zapaljenje potrbu{nice male karlice Akutni endometritis Endometritis acuta Akutno zapaljenje sluznice materice Hroni~ni endometritis Endometritis chronica Hroni~no zapaljenje sluznice materice Inflamatorno oboljenje uterusa izuzev cerviksa.1 N70.0 .0 N71. parametritis i karli~ni celulitis (Absc.4 615.9 614.4 N73.1 N73.0 N72 616.) Salpingitis et oophoritis Akutno zapaljenje jajovoda i zapaljenje jajnika Hroni~no salpingis i ooforitis (Adnexitis chr.9 616.ZAPALJENJA @ENSKIH ORGANA KARLICE (N70-N77) Akutni salpingitis i ooforitis (Adnexitis ac. NOS Zapaljenje okomateri~nog tkiva i vezivnog tkiva male karlice. Douglas) Parametritis et phlegmona pelvis chronica Hroni~no zapaljenje i flegmona okomateri~nog tkiva Parametritis et phlegmona pelvis. Vulvovaginitis ac. NS Endometritis. neozna~eno Salpingitis et oophoritis.0 N70.5 N73.0 614.3 N73.9 N71.3 N73.1 615. NOS Zapaljenje sluznice materice.1 N76.2 N70. NOS Neozna~eno zapaljenje jajnika i jajovoda Akutni parametritis i karli~ni celulitis Parametritis et phlegmona pelvis acuta Akutno zapaljenje i flegmona okomateri~nog tkiva Hroni~ni ili nespec.0 614.0 615.1 614.1 N71.) Salpingitis et oophoritis chronica Hroni~no zapaljenje jajovoda i hroni~no zapaljenje jajnika Salpingitis i ooforitis.et NOS. neozna~eno Cervicitis i endocervicitis Cervicitis uteri Zapaljenje grlica materice Vaginitis i vulvovaginitis Vaginitis ac.2 614.et NOS Akutno zapaljenje rodnice i stidnice 614.

3 616.1 N75.Vaginitis subakuta et chronica (et vulvovaginitis) Subakutno i hroni~no zapaljenje rodnice Vulvitis acuta (NOS) Akutno zapaljenje stidnice Vulvitis subakuta et chronica Subakutno i hroni~no zapaljenje stidnice Cista Bartholinieve `lezde Cystis glandulae Bartholin Apsces Bartholinieve `lezde Abscessus Glandulae Bartholin Zagnoj Bartholinove `lezde Morbi glandulae Bartholin alii (Bartholinitis) Druge bolesti Bartholinove `lezde N76.2 N75.1 N76.8 .2 N76.3 N75.0 616.

2 N81.3 N81..6 621. N82.. 620.4 N85. . neozna~en Prolapsus uterovaginalis.4 N81.1 N81.0 621.6 N85.0 N81.4 618.2 620. rektokela Cystocele.4 619. (Prolapsus parietis-aterioris vaginae NOS) Kila mokra}ne be{ike Rectocele Kila pravog creva Prolaps uterusa bez spomena prolapsa vaginalnog zida Prolapsus uteri gradus primus et secundus Nepotpuno ispadanje materice Prolapsus uteri gradus tertius Potpuno ispadanje materice Prolapsus uteri NOS Ispadanje materice.1 N81.RTV. cistokela.4 622. neozna~eno Fistulae `enskog genitalnog trakta Fistulae genitaliorum femininorum Folkularna cista jajnika Cystis ovarii follicularis Cista me{ka jajnika Druge i neozna~ene ciste jajnika Cystis ovarii aliae et non specificate Hematosalpinks Haematosalpinx Krv u jajovodu Polip korpusa uterusa (Polip tela materice) Polypus corporis uteri Hematometra Haematometra Krv u materici Malpozicija uterusa (RTF.0 620.2 N83.1 N87..7 N83. NOS Ispadanje materice i rodnice.0 N83.7 621.0 N86 622. neozna~eno Uterovaginalni prolaps.6 618.0 N84.NEZAPALJENJSKE BOLESTI POLNIH ORGANA @ENE (N80-N98) Prolaps vaginalnog zida.ATV) Malpositio uteri Nenormalan polozaj materice Erozija i ektopija grlica Erosio et ectopia cervicis uteri Nagri`enost i izme{tenost grlica materice Displazija grlica materice (eritroplakija) Dysplasia cervicis uteri Poreme}aj razvoja celija grlica materice 618.

3 N91. Polymenorrhoea Poja~ano.2 624.Leukoplakija grlica materice Leucoplakia cervicis uteri Bela plo~asta zadebljanja sluznice grlica materice Mukozni polip cerviksa Polypus cervicis uteri Polip grlica materice Leukoplakija vagine Leucoplakia vaginae Belo plo~asto zadebljanje sluznice rodnice Polip vagine (rodnice) Polypus vaginae Leukoplakija vulve Leucoplakia vulvae Belo plo~asto zadebljanje sluznice stidnice Dispareunija Dyspareunia Ote`ano polno op{tenje Dismenoreja Dysmenorrhoea primaria Dysmenorrhoea secundaria Dysmenorrhoea.1 N91.1 623.0 N92.0 N94. NOS Bolna menstruacija (primarna.0 N90.2 N92.1 625.4 623.1 .4 N91.3 626.3 N94.6 N39.1 N89.2 N88 622.7 N84.4 N94.6 625. sekundarna i neozna~ena) Stresna inkontinencija.7 N84.0 N91.5 626. `enska Incontinentia stressogenes stresom uzrokovano nezadrzavanje mokra}e Amenoreja-odsustvo menstruacije Amenorrhoea primaria Amenorrhoea secundaria Amenorrhoea.0 N91.4 625.5 N94.2 626. neozna~eno i u~estalo krvarenje iz materice Menometrorrhagia Poja~ano i obilno lu~enje iz materice 622.1 N91. NOS Hipomenoreja i oligomenoreja Oligomenorrhoea primaria Oligomenorrhoea secundaria Oligomenorrhoea non specificata Smanjena menstruacija Menometroragija Menorrhagia NOS.

9 627.1 N95.9 N97.0 N92.tr.4 N92. neozna~ena Postmenopauzalno krvarenje Metrorrhagia post menopausum Krvarenje posle menopauze Menopauzalna ili `enska klimakteri~na stanja Symptomata climacterii feminae Simptomi `ene u mmenopauzi Sterilnost `ene neozna~enog porekla Sterilitas feminae NOS Neplodnost `ene neozna~ena 626.2 N95.9 N93. neozna~eno Premenopauzalna menoragija Menorrhagia sive metrorrhagia climacterica Poja~ano ili neuredno krvarenje u klimakterijumu Menstruatio irregularis.0 627.6 627.Porem. NOS Neuredna menstruacija. NOS Nenormalno krvarenje iz materice i rodnice. genit. menstruacije i dr.1 628. abnormalna krvarenja iz `ens.9 . NS Haemorrhagia uteri et vaginae abnormalis.

3 639. vanmat. vanmateri~ne i molarne trudno}e Rascep. vanmateri~ne i molarne trudno}e.9 O05.9 635. graviditatem ectopiam et molarem Sok posle poba~aja. u 630-638 Complicatio post abortum. Septik . RADJANJE I BABINJE (O00-O99) Mola hidatidoza Mola hydatidosa Grozdasta mola Neostvaren poba~aj (Missed abortion) Abortus imperfectus Nepotpun poba~aj Ektopi~na (vanmateri~na) trudno}a.0 O01. Complic. bez komplikacija Abortus medicalis (potpun ili neozna~en.9 O03. bez komplikacija) Medicinski poba~aj Ilegalno izazvan poba~aj. bez komplikacija Abortus alius (potpun ili neozna~en. NOS Komplikacija posle poba~aja. graviditatem ectopicam et molarem O{te}enje or. 632 O02. laceracija pelvi~nih organa Laesionorganorum et textus pelvis post abortum. bez komplikacija) Drugi poba~aj Kompl. graviditatem ectopicam et molarem Kasno ili obilno krvarenje posle poba~aja. i molar.0 O20. vanmateri~ne i molarne trudno}e Neozna~ene komplik.2 O08. gravid.0 O08.0 .9 O08.9 639..TRUDNO]A.9 636. karlice posle poba~aja. vanmat.9 O04. i tk. i molarne trudno}e Sok Afflictus (shock) post abortum. tr.1 639.1 633.6 639. trudn: endomet. posle stanja koja se mogu klasif. Paramet. et pelvis Infekcija polnih organa i karlice Dugotrajno ili obilno krvavljenje Haemorrhagia retardata sive gravis post abortum. genit. nastale poba~. neozna~ena Spontani poba~aj bez spomena komplikacije Abortus spontaneus (potpun ili neozna~en bez komplikacija) Legalno indukovan poba~aj.9 O00. Adnex. post abortum.9 640.1 O08. NOS Vanmateri~na trudno}a. neozna~ena Graviditas extrauterina.9 634. ectopicam et molarem. Pelveoperit. neozna~ena Prete}i poba~aj Abortus imminens 630. graviditatem ectopicam et molarem: infec.0 639.5 O08.

porodjaju i babinjama Normalan porodjaj Partus spontaneus capitis Spontani porodjaj glavom Partus spontaneus natibus Spontani porodjaj zadnjicom Partus spontaneus simplex alius Drugi spontani porodjaj kod jednoplodne trudno}e 642. arterialis essent.6 O15 643.9 646.9 648. laki oblik Hyperemesis gravidae mitis Umereno povra}anje trudnice Kasno povra}anje u trudno}i Vomitus gravidae tardus Kasno povra}anje trudnice Neozna~eno povra}anje u trudno}i Hyperemesis gravidae.9 O26.2 643.2 O23.2 O21. porojaja i babinja Laka ili neozna~ena preeklampsija Praeeclampsia moderata Umerena preeklampsija Te{ka preeklampsija Praeeclampsia severa Eklampsija Eclampsia Povi{en krvni pritisak.8 .Benigna esencijalna hipertenzija u trudnoci Hipert.9 646. per graviditat.0 642.0 O21. praeexistens.0 O80.0 642.5 O14.NOS NOS oboljenje bubrega u trudno}i..bez spomena HTA Infectio tractus urogenitalis in graviditate alia et NOS Druge i neozna~ene infekcije mokra}no-polnih puteva u trudno}i Infekcije genitourinarnog trakta u trudno}i Infectiones tractus urogenitalis in graviditate Infekcije mokra}no-polnih puteva u trudno}i Neozna~ena komplikacija u trudno}i Status cum graviditate conjunctus .NOS Prekomerno povra}anje trudnice.0 650 O80.6 O23 646.1 642.4 O14.0 643.2 O99.0 O10. gr~evi i belan~evine u mokra}i u trudno}i Hyperemesis gravidarum.9 O21.partu et puerperio Slabokrvnost u trudno}i.1 O80. partum et puerperium complicata Ranije postoje}i primarni povi{en krvni pritisak komplikovan u toku trudno}e.NOS Stanje vezano za trudno}u NOS Anaemia u trudno}i Anaemia in graviditate.

7 653 O65.. O66 660-669 O80 O61 O62 O63 O64 O65 O66 O68 O67 O69 664.Partus spontaneus simplex.9 652 P01.. per partum Povreda medjice u toku porodjaja Druga obstetri~na povreda Traumata obstetricia alia Druge aku{erske ozlede u toku porodjaja Krvarenje posle porodjaja Haemorrhagia post partum Porodjaj forcepsom ili vakuum ekstratorom bez spomena indikacije Partus simplex forcipe et vacuum-extractore O80.5 O81 .NOS Spontani porodjaj kod jednoplodne trudno}e Nepravilan polo`aj i prezentacija fetusa Malpresentatio ante partum cum sequelis ad fetum et neonatorum Lo{e prednja~enje pre porodjaja sa posledicama po plod i novorodjen~e Disproporcije Partus propter pelvem matris abnormalem complicatus Komplikovani porodjaj zbog nenormalnosti karlice majke Partus complicatus alius Drugi komplikovan porodjaj Smetnje u porodjajnim trudovima Partus praematurus Prevremeni porodjaj Inductio partus inefficax Neuspela indukcija porodjaja Abnormitates partus Nenormalnosti porodjaja Partus prolongatus Produ`en porodjaj Partus propter malpositionem et malpraesentationem fetus complicatus Komplikovan porodjaj zbog nepravilnog polo`aja i stava ploda Partus propter pelvem matris abnormalemcomplicatus Koplikovan porodjaj zbog nenormalnosti karlice majke Partus complicatus alius Drugi komplikovan porodjaj Partus ptopter asphyxiam fetus complicatus Porodjaj komplikovan zbog gu{enja ploda Partus propter haemorrhagia complicatus Porodjaj komplikovan zbog krvarenja Partus propter complicationes chordae umbilicalis complicatus Porodjaj komplikovan zbog komlikacija sa pup~anikom Povreda peritoneuma i vulve u toku porodjaja Laesio perinaei. O70 665 O71 666 O72 669.

3 O86.4 675.7 O82 O83 O84 670 O85 O86 671 O87 671.2 674.0 O90.nedovoljna funkcija bubrega u babinjama Nepurulentni mastitis Mastitis non purulenta per lactationem Negnojno zapaljenje dojke tokom dojenja Fisura bradavice Fissura papillae mammae post partum et poet puerperium Prskotina bradavice posle porodjaja tokom babinja 669. Ac.2 O91.0 674. superfitialis Druge komplikacije obstreti~kih hirur{kih rana Infectio vilneris chirurgici obstreticii Infekcije hirur{ke rane u toku porodjaja Ruptura vulneris sectionem cesarea fasti Prskanje rana posle carskog reza Ruptura vulneris perinaealis obstreticie Prskanje rane na medjici nastale tokom porodjaja Haematoma vulneris obstetricii Krvni ugru{ak rane nastale tokom porodjaja Hepatorenalni sindrom posle porodjaja Insufficientia renalis postpartualis ac.1 .8 O90.1 O90.0 O90. alius Drugi porodjaj kod jednoplodne trudno}e uz stru~nu pomo} Partus multiplex Vi{eplodni porodjaj Te{ka puerperalna infekcija Sepsis puerperalis Sepsa(trovanje bakterijama) u babinjama Infectiones puerperales aliae Druge infekcije u babinjama Komplikacije na venama u trudno}i i puerperijumu Complicationes venosae puerperales Superfijijalni tromboflebitis Trombophlebitis puerperalis.2 O87.2 676.1 O92.Porodjaj carskim rezom bez spomena indikacije Partus simplex sectionem caesarea Porodjaj carskim rezom kod jednopolne trudno}e Partus simplex cum assistentia.

carbunkulus cutis fatiei Abscessus.1 L03.furunculus et carbunculus cutis Zagnoj.9 L25.9 694.7 L55 L56.furunculus.~ir i grupa ~ireva ko`e Abscessus.8 L02.furunculus.4 L10 695.furunculus.2 L52 695.0 L02.BOLESTI KO@E I POTKO@NOG TKIVA (L00-L99) Carbunculus et furunculus Abscessus.2 L02.3 L03.furunculus.2 692.8 L03.carbunkulus cutis truncii Abscessus.carbunkulus cutis NOS Celulitis i apsces prsta ruke i noge Phlegmonae digiti manus et pedis .4 L02.3 L02.carbunkulus cutis regionis glutealis Abscessus.9 L03.Zapaljenje vezivnog }elijskog tkiva Drugi celulitis i apsces Phlegmonae extremitatis Phlegmonae trunci Phlegmonae locorum aliorum Phlegmonae NOS Erysipelas faciei Dermatitis izazvan sun~evim zracima Abustio solaris Opekotina uzrokovana sun~evim zracima Urticaria solaris Koprivnja~a uzrokovana suncem Kontaktni dermatitis i drugi ekcemi NOS Dermatitis contacta NOS Pemcigus Pemphigus Plikovnja~a Eritema nodozum Erythema nodosum Eritem (crvenilo) sa ~vori}ima Rosacea Rosacea Hroni~ne crvene promene ko`e lica Druge akine Acnae Bubuljice 680 L02 L02.carbunkulus cutis colli Abscessus.1 L02.carbunkulus cutis extremitatis Abscessus.furunculus.1 L70 .furunculus.furunculus.9 681 L03.3 L71 706.carbunkulus cutis capitis Abscessus.3 692.0 682 L03.

limfadenitis Lymphadenitis ac.zapaljenje limfnih ~vorova Impetigo Impetigo Gnojno oboljenje ko`e Pilonidalna cista(cysta dermoides)bez spomena abscesa Cystis pilonidalis Piodermija Pyodermia Gnojno zapaljenje ko`e Lojna cista(atheroma) Cystes folliculares cutis et subcutis Ciste korena dlake ko`e i potko`nog tkiva 695.1 L29.3 L29.2 L72 Seborrhoea Keratosis seborrhoeica Seboroi~ko orozavanje ko`e 706.2 L29.0 L84 L80 683 L04 684 L01 685.NOS Pruritus NOS Klavus i kalus Callositas et clavus @uljevitost i `ulj Vitiligo Ste~ene depigmentovane mrlje ko`e Ac. Ac.4 L93 696 L40 697 L28 698 L29 L29.9 700.0 L29.1 L05.3 L82 .Lupus eritematosus Lupus erythematosus Eritemski lupus-sistemsko oboljenje ko`e Psorijaze i drugi poreme}aji Psoriasis Ljuskavica Lichen Lichen simplex chronicus et prurigo Obi~an hroni~an li{aj i svrab Pruritus i srodna stanja Pruritus Svrab Pruritus ani Pruritus acroti Pruritus vulvae Pruritus anogenitalis.0 706.9 686 L08.

0 708.UrticariaAllergica Urticaria allergica Alergijska koprivnja~a Urticaria idiopathia Urticaria idiopathica Samopojavna koprivnja~a Urticaria NOS Urtticaria NOS Koprivnja~a neozna~ena 708.9 .1 708.9 L50.1 L50.0 L50.

9 M00.0 717.0 715.4 M24.9 M06.2 717. neozna~eno Stari rascep medijalnog meniskusa Poreme}aj lateralnog meniskusa Laesio menisci genus traumatica obsoleta Zastarela ozleda meniskusa uzrokovana povredom Slobodno telo u kolenu Corpus liberum genus Kontraktura zgloba Contractura articuli Zgr~enost zgloba Ankiloza zgloba Ankylosis articuli Uko~enost zgloba Izliv u zglobu Hydrarthron Izliv te~nosti u zglob 711.9 714.0 M05 714.4 .4 718.1 716.4 715.0 M25.0 M15.5 718. NOS Zapaljenje vi{e zglobova.neozna~eno da li je primarna ili sekundarna.3 M17 716.5 M24.5 M13.6 719.BOLESTI MI[I]NO-KO[TANOG SISTEMA I VEZIVNOG TKIVA (M00-M99) Neozna~eni infektivni artritis Arthritis purulenta NOS Gnojno zapaljenje zgloba NOS Reumatoidni artritis Arthritis rheumatoides seropositiva Seropozitivna reumatoidna zapaljenja zgloba Inflamatorna poliartropatija ili poliartritis NOS Polyarthropathia inflammatoria Zapaljenjsko oboljenje vi{e zglobova Generalizovana osteoartroza Arthrosis generalisata primaria Primarno op{te degenerativno oboljenje zglobova Osteoartroza lokalizovana.1 M19.4 M23.0 717.Gonartrtosis Gonarthrosis Degenerativo oboljenje zgloba kolena Traumatska artropatija Arthrosis articulorum aliorum post traumaticam Degenerativna oboljenja drugih zglobova posle povrede Neozna~ena poliartropatija i poliartritis Polyarthritis.6 M23.

9 722. disci interverteb.4 M25.1 M51.1 M25.5 M51. thoracalis.0 M30.+ radiculopath (Ischias discogen.1 721.1 M51.3 .5 M10 446.0 710.2 M46.0 721.0 719. medjupr{ljenskih diskusa sa oboljenjem korena `ivca Dislocatio disci intervertebralis alia.8 721.intervertebr. lumb. mestu Sacroiliitis Zapaljenje krsne i bedrene kosti Cervikalna spondiloza bez mijelopatije Torakalna spondiloza bez mijelopatije Lumbosakralna spondiloza bez mijelopatije Spondylosis alia (cervicalis. lumbosacralis) Drugo oko{tavanje zglobova pr{ljena Spondiloza neozna~ene lokalizacije Spondylosis. NOS Oko{tavanje zglobova pr{ljena. neozna~eno Pomeranje torakalnog ili lumbalnog intervertebralnog diskusa bez mijelopatije Prolaps.3 M47. specificata (Lumbago discogen) Drugo ozna~eno pomeranje medjupr{ljenskog diskusa Degeneracija torakalnog ili lumbalnog intervertebrajnog diskusa Degeneratio disci intervertebralis alia.2 722.1 M34 720. specificata Druga degenerativna ozna~ena promena medjupr{ljenskog diskusa 719.9 M47.2 721. et disc.Haemarthrosis Haemorthrosis Krv u zglobu Bol u zglobu Arthralgia Arthritis urica Giht Poliarteritis nodosa Polyarteritis nodosa Cvori~asto zapaljenje vi{e arterija Sklerodermija Scleroderma Sistemsko otvrdnu}e ko`e Ankiloziraju}i spondilitis Spondylitis ankylopoietica Zapaljenje pr{ljena sa uko~enoscu Coxarthrosis Degenerativno oboljenje zgloba kuka Sakroiliitis neklasifikovan na dr. alior.0 M45 M16 720.) Ispadanje slabinskog i dr.

6 M54.4 M70.2 M54.2 M53.Cervikalgija Cervicalgia Bol u vratu Cervikokranijalni sindrom Syndroma cervicocranialis Vratno lobanjski sindrom Cervikobrahijalni sindrom Syndroma cervicobrachialis Vratno ru~ni sindrom Brahijalni neuritis ili radikulitis NS Radiculopathia (Neuritis sive radiculitis brachialis NOS) Oboljenja korena `ivca Lumbago Lumbago NOS Bol u lumbalnom delu ki~me Isijalgija Ischialgia Bol u sedalnom `ivcu Lumboischialgia Bol u slabinskom delu ki~me i sedalnom `ivcu Bol u ledjima. neozna~en Dorsalgia.3 M70.3 726.9 724.1 M54.5 M76.3 M53.5 726.4 724.6 M70.1 723.2 723.3 M54. NOS Sakralgija Dolor sacralis Bol u krstima Periartritis ramena Periarthritis humeri Zapaljenje okolozglobnog tkiva ramena Entezopatija lakatne regije-burzitis Bursitis olecrani Zapaljenje serozne kese vrha lakta Bursitis cubiti alia Drugo zapaljenje serozne kese lakta Entezopatija kolena Bursitis praepatellaris Zapaljenje serozne kese ispred ~asice Bursitis genus alia Drugo zapaljenje serozne kese kolena Tendinitis patellaris Zapaljenje tetive ~asice kolena 723.0 723.5 .1 724.3 M54.2 M70.5 M54.0 726.5 724.2 M75.4 M54.

1 M79.1 727. NOS Sinovitis i tendosinovitis Synovitis et tenosynovitis Zapaljenje sinovije i zapaljenje tetive sa sinovijom Kontraktura tetive Contractura tendinis (tunicarum) alia Druga zgr~enost tetive Ganglion i cista sinovije.1 733.8 M67.0 729.0 M79.4 M71. NOS Neuralgi~ki bol i zapaljenje `ivca.4 M67.6 M72. neozna~eno Algoneurodistrofija Algoneurodystrophia (Atrophia Sudeck) Bolni `iv~ano-misi}ni poreme}aji ishranjivanja 726.7 M89.3 728. neozna~eno Neuralgia et neuritis. Fibrositis Mialgija i miozitis. neuritis i radikulitis.1 M60.4 M77.0 M65 727.7 M77. tetive i burze Ganglion Nervni ~vor Cystis bursae alia (Cystis synovialis NOS) Druga cista serozne kese Mi{i}na kalcifikacija i osifikacija-Miozitis osifikans Calcificatio musculi et ossificatio musculi Zakre~avanje mi{i}a i oko{tavanje mi{i}a Dupuytrenova kontraktura Fibromatosisi fasciae palmaris (Dupuytren) Dupuytrenova zgr~enost tetive dlana Reumatizam.Enezopatija sko~nog zgloba i tarzusa Metatarsalgia Bol u dono`ju Enthesopathia pedis alia Druga entezopatija stopala Tendinitis calcanei (Bursitis Achillea) Zapaljenja tetive kosti pete Neozna~ene entezopatije Enthesopathia. neozna~eno Radiculitis NOS Zapaljenje korena `ivca. neozna~eni Myalgia Bol u misicu Myositis.2 M79.0 729.5 M76.1 M61 728. NOS Zapaljenje mi{i}a neozna~eno Neuralgija.9 729.9 727.2 M54..6 726. neozna~eni i fibrozitis Rheumatismus NOS.0 .9 M77.

4 M43.Akutni osteomijelitis Osteomyelitis acuta alia Drugo akutno zapaljenje sr`i kosti Hroni~ni osteomijelitis Osteomyelitis chronica alia Drugo hroni~no zapaljenje sr`i kosti Osteoporoza Osteoporosis sine fractura pathologica Gubitak ko{tane mase bez patolo{kog preloma Patolo{ka fraktura Fractura pathologica Patolo{ki prelom Neozna~ena osteohondropatija Osteochondropathia.9 M93.4 732.1 M40.1 734. NOS Ko{tano-hrskavi~avo oboljenje.1 M91.1 .6 733.3 M41 738. neozna~eno Juvenilna osteohondroza glave femura (Legg-Calve-Perthes) Osteochondrosis capitis femoralis puerilis (Legg-Calve-Perthes) Ko{tano-hrskavi~avo oboljenje glave butne kosti u dece Ravno stopalo Pes planus (acquisitus) Ravno stopalo (ste~eno) Kifoza (ste~ena) Kiphosis secundaria alia Druga sekundarna grba Kifoskolioza Kyphoscoliosis Grba i bo~no iskrivljena ki~ma Ste~ena spondilolisteza Spondylolisthesis Iskliznu}e pr{ljena 730.4 737.1 730.1 M84.0 M81 733.1 M86.1 737.9 732.0 M86.0 M21.

3 Q65.0 753.5 Q05.9 Q24.8 746.2 Q37 751.0 Q65.1 .9 749.9 Q05.3 Q43.6 Q05.1 Q36 749.7 Q05. DEFORMACIJE I HROMOSOMSKE NENORMALNOSTI (Q00-Q99) Spina bifida bez napomene o hidrocefalusu Spina bifida cervicalis sine hydrocephalo Rascep vratnog dela ki~me bez vodene glave Spina bifida thoracica sine hydrocephalo Rascep grudnog dela ki~me bez vodene glave Spina bifida lumbalis sine hydrocephalo Rascep slabinskog dela ki~me bez vodene glave Spina bifida sacralis sine hydrocephalo Rascep krsne kosti bez vodene glave Neozna~ena anomalija srca Malformatio cordis congenita.URODJENE NAKAZNOSTI.1 752.6 Q54 Q64.5 Q53 752. NOS Urodjena anomalija srca. neozna~ena Chelioschisis Chelioschisis Rascep usne Rascepljeno nepce sa rascepljenom usnom Cheilopalatoschisis Kongenitalni megakolon (Hirschsprungova bolest) Morbus Hirschsprung (Megacolon congenitum) Kriptorhizam-nespu{ten testis Cryptorchismus Nespu{ten semenik Hipospadija i epispadija Hypospadia Urodjeni rascep na donjoj strani mu{kog uda Epispadia Urodjeni rascep mokra}ovoda na prednjoj strani mu{kog uda Ektopija be{ike Ectopia vesicae urinariae Uvrnutost mokra}ne be{ike Kongenitalna dislokacija kuka Luxatio coxae unilateralis congenita Jednostrano urodjeno is~a{enje kuka Luxatio coxae bilateralis congenita Obostrano urodjeno isca{enje kuka 741.5 Q64 754.

7 .8 Q74.Arthrogryposis multiplex congenita Arthrogryposis multiplex congenita Urodjena uko~enost vi{e zglobova u savijenom polo`aju Downov sindrom Syndroma Down Multiple kongenitalne anomalije Malformationes multiplices congenitae Mnogostruke urodjene anomalije 755.7 Q89.3 758.0 Q90 759.

podhranjenosti kao sto su suva perutava ko`a i gubitak podko`.0 P07. tk.0 764.ODREDJENA STANJA NASTALA U PERINATALNOM PERIODU (P00-P96) "Mala te`ina-za datum" bez malnutricije fetusa "Mala te`ina-za datum" sa znacima malnutricije fetusa Pondus ad terminum gestationalem parvum Mala te`ina za termin trudno}e Dysmaturitas Razvojni poreme}aji ploda (novorodjen~e koje nije malo i lako za term.0 P07.2 765.1 765. i ispod 28 navr{.3 767. Ekstremna nezrelost (ispod 1000g por.0 P05.3 A33 771.1 P12.0 773.4 P38 773.0 P20 771.0 P55. neozna~ena 764.6 P55.trudno}e sa znac. zbog RH imunizacije Rhesus-isoimmunisatio fetus et neonati RH-izoimunizacija ploda i novorodjen~eta Hemoliti~ka bolest usled ABO izoimunizacije AB-isoimmunisatio fetus et neonati AB-izoimunizacija ploda i novorodjen~eta Neozna~ena fetalna i neonatalna `utica Morbus haemolyticus fetus et neonati. per partum Krvni naduv glave novorodjen~eta usled porodjajne povrede Smrt fetusa usled asfiksije ili anoksije pre po~etka trudova ili u neozna~eno vreme Asphyxia (anoxia) fetalis sive intrauterina Tetanus neonatorum Tetanus neonati Omfalitis novorodjen~eta Omphalitis neonati cum sive sine haemorrhagia miti Zapaljenje pupka novorodjen~eta sa blagim krvarenjem ili bez njega Hemoliti~ka bolest fetusa ili novorodjen~eta. te`.1 P07.9 .1 P05. NOS Hemoliti~ka bolest ploda i novorodjen~eta. nedelja) Pondus et partum minimum Veoma mala te`ina na rodjenju (999g ili manje) Immaturitas extrema Izrazita nezrelost (manje od 28 punih nedelja) Pondus ad partum parvum aliud Druga mala te`ina na rodjenju (1000-2499g) Prematuritet NS Partus ante tempus alius Drugi prevremeni porodjaj (izmedju 28 i 37 nedelja trudno}e Cefalohematom Cephalhaematoma neonati traumaticum.2 P07.1 P55.0 768.1 774.

Konvulzije novorodjen~eta Convulsiones neonati Gr~evi novorodjen~eta 779.0 P90 .

SIMPTOMI.0 785. neozna~en Palpitatio cordis Lupanje srca Gangrena Gangraena Izumiranje tkiva 780.3 R56.0 780.0 R00. NOS Spor rad srca.4 R17 784.ZNACI I PATOLO[KI KLINI^KI I LABORATORIJSKI NALAZI (R00-R99) Sinkopa i kolaps Syncopa et collapsus Padanje u nesvest i iznenadna nedovoljna funkcija mozga i srca Senilitas Starost Konvulzije Convulsiones febriles Gr~evi uzrokovani povi{enom temperaturom tela Vrtoglavice i nesvestice Instabilitas et vertigo Nestabilnost i vrtoglavica Groznica nepoznatog porekla (St.4 R02 .6 R50 781.1 782.2 R55 R54 780. NOS Ubrzan rad srca.7 R04.4 R42 780.2 785.0 R51 784.1 R00.6 R29.0 R00. febrilis) Febris causae ignotae Meningizam Meningismus Nadra`aj mo`danica mozga @utica neozna~ena Icterus NOS @utica nepoznatog porekla Glavobolja Cephalalgia Epistaxis Epistaxis Krvarenje iz nosa Tahikardija. neodredjena Tachycardia. neozna~eno Bradycardia.

Hypertensio.4 789.0 R31 789.0 N23 R30. NOS Krvava mokra}a.2 788.2 R16.5 R18 R12 R21 R45.1 789.1 R16.3 R04. NOS Drugi i neozna~eni bol trbuha Hepatomegalija Hepatomegalia Uve}ana jetra Splenomegalija Splenomegalia Uve}ana slezina Ascites Ascites Voda u trbuhu Pyrosis Goru{ica Urticaria et exanthemata cutis aliae Koprivnja~a i drugi osip ko`e Nervositas Nervoza Incontinentia urinae NOS Neozna~eno nezadr`avanje mokra}e Retentio urinae Zadr`avanje mokra}e R03.0 R10. neozna~ena Abdominalni bol Dolor abdominalis alius. NOS Dysuria Ote`ano mokrenje Haematuria.1 786.0 R32 R33 .0 789. sine diagnosi hypertensionali Povi{en krvni pritisak bez dijagnoze hipertenzije Hypotensio Nizak krvni pritisak Hemoptiza Haemoptysis Krvav ispljuvak Renala colika Colica renalis.0 R03.

3 R84.9 794.5 R84.3 R94.0 R95 R11 R53 .5 798.5 R89.0 R80 791.Anuria et oliguria Nemogu}nost mokrenja i umanjeno mokrenje Polyuria U~estalo mokrenje Proteinuria Proteinuria isolata Belan~evine u mokra}i Kristaluria Crystalluria Nenormalni elektrokardiogram Electrocardiogramma abnormale Nespecifi~ni pozitivni nalazi kulture Secretum nasale nasale abnormale Rasura pharyngis abnormalis Sputum abnormale Secretum vulneris abnormale Sindrom iznenadne smrti odoj~eta Mors infantis subita Nausea et vomitus Mu~nina i povra}anje Languor et lassitudo Klonulost i umor R34 R35 791.9 R82.3 795.5 R84.

0 870.6 (802.0 S01. S02.2 872.3 873. S02. komplikovana Vulnus apertum capillitii Otvorena rana poglavine Laceracija ko`e o~nog kapka i periokularne regije Vulnus apertum palpebrae et periokulare Otvorena rana nosa Vulnus apertum nasi Otvorena rana uha Vulnus apertum auris Otvorena rana obraza i predela zgloba gornje vilice Vulnus apertum buccae et regionis temporo-mandibularis Otvorena rana usne i usta Vulnus apertum labii et cavitatis oris Druga i neozna~ena otvorena rna glave Vulnus apertum capitis NOS partium Prelom svoda lobanje Fractura calvarii (ossis frontalis seu parietalis) Prelom baze lobanje Fractura basis cranii Prelom kosti nosa zatvoren (otvoren) Fractura ossium nasalium Prelom orbitalnog dna zatvoren (otvoren) Fractura orbitae pars inferior Prelom zigomati~ne i maksilarne kosti Fractura ossis zygomatici et ossis maxillaris Fractura dentis Prelom zuba 910..9 S01. 873.5 .1 802.POVREDE...0 (802.. vrata i poglavine izuzev oka Laesio traumatica capitis. S00.6 S01. superficialis Povr{in{ka povreda glave Otvorena rana poglavine.7) S02..0 801. TROVANJA I POSLEDICE DELOVANJA SPOLJNIH FAKTORA (S00-S98) POVREDE GLAVE Povr{na povreda lica.4 873. S01.1) S02.1 873.2 802.4 S02.2 S01.4 S01.5 873.3 802.4 S02.9 800.0 S01.

8 S04.9 830. .XII.6 804 S02.5 S04.Prelom mandibule zatvoren(otvoren) Fractura mandibulae Vi{estruki prelomi kostiju lobanje ili lica sa drugim kostima Fractura cranii et fractura ossis faciei multiplex Vi{estruki prelom lobanje i prelom kosti lica Fracturae cranii et fractura ossium faciei aliorum Prelomi lobanje i drugih kostiju lica Fractura partium ossium cranii et fractura ossium faciei NOS Prelom neozna~enog dela kostiju lobanje i prelom kostiju lica Dislokacija ( i{~a{enje ) vilice Luxatio mandibulae I~{a{enje donje vilice Laesions traumaticae nervorum cranialium Laesio traumatica nervi optici et tractus optici Laesio traumatica nervi oculomotorii Laesio traumatica nervi trochlearis Laesio traumatica nervi trigemini Laesio traumatica nervi abducentis Laesio traumatica nervi facialis Laesio traumatica nervi acustici Laesio traumatica nervi accessorii Laesio traumatica nervorum aliorum (IX. NOS Povrede oka i duplje oka Komocija-potres mozga Commotio cerebri Laceracija i kontuzija mozga Laesio traumatica cerebri diffusa Rasprostranjena povreda mozga Laesio traumatica cerbri fokalis Lokalna povreda mozga Subarahnoidalna.7 S02.NOS Povr{na povreda oka i adneksa oka-kornea Laesio traumatica oculi et orbitae.. S04.0 S06...9 918.X) Laesio traumatica nervi cranialis.6 S07.0 S06.6 S04.5 S06.7 S04.1 S04.9 850.I.2 S06.4 S06.1 S05.3 852 S06.0 S04.0 851.4 S04. S03.3) S02.0 S04.8 S02.2 (802. subduralna i ekstraduralna krvarenja posle povrede Haemorrhagia epiduralis (extraduralis) Krvarenje nad tvrdom mo`danicom Haemorrhagia subduralis traumatica Krvarenje ispod tvrdih mo`danica uzrokovano povredom Haemorrhagia subarachnoidalis traumatika Krvarenje ispod mre`aste mo`danice uzrokovano povredom Conquassatio caitis Povreda glave uzrokovana zdrobljavanjem-kras 802.3 S04.2 S04.

S11. Prelom rebra (rebara) Prelom sternuma Fractura costae (costarum).0(1) S26.1 807.POVREDE VRATA Povr{na povreda vrata Laesio traumatica colli superficialis Kontuzja vrata Contusio juguli Nagnje~enje grla Prelom cervikalnog ki~menog stuba bez lezije na ki~m..0.3 807.0 911...0 805. S10.. 876. S27.. 861.3 S22. 805. grudne kosti i grudnog dela ki~me Povreda srca bez (sa) otvorene rane u toraksu Laesio traumatica cordis Povreda srca Traumatski pneumotoraks i hemotoraks Pneumothorax traumaticus Prisustvo vazduha u poplu}nici uzrokovano povredom Haemothorax traumaticus Prisustvo krvi u grudnoj duplji uzrokovano povredom Haemopneumothorax traumaticus Udru`eno prisustvo vazduha i krvi u poplu}nici uzrokovano povredom 922...2...0. S10.. 860. 875..2 910.0 S27. 920.2. mo`d. sterni et columnae thoracalis Prelom rebra (rebara).1 S12.1 S27. S21. S20. Fractura colli Prelom vrata Vulnus apertum colli Otvorena rana vrata POVREDE GRUDNOG KO[A Kontuzija zida grudnog ko{a Contusio thoracis Nagnje~enje grudnog ko{a Povr{na povreda trupa Laesio traumatika thoracis superficialis Povr{in{ka povreda grudnog ko{a Otvorena rana grudnog ko{a Otvorena rana ledja Vulnus apertum thoracis Otvorena rana grudnog ko{a Prelom torakalnog ki~menog stuba bez lezije na ki~m. . mo`d...1 S20.

4 808. 864 865 S36.3 879.Povreda plu}a bez (sa) spomena otvorene rane u toraksu Laesiones traumaticae pulmonis aliae Druge povrede plu}a Multiple otvorene rane neozna~ene lokalizacije. NOS Vi{estruke neozna~ene povrede POVREDE TRBUHA. lumbi et pelvis.2(3) S27.2 S30.. superficialis. 866 867.9 T07 922.2 S30.3 S30. neozna~ena Vulnus apertum abdominis lumbi et pelvis Otvorena rana trbuha.9 S31.1 922. ..0.0 S30. S37.. zatvoren (otvoren) Fractura columnae vertebralis lumbalis et pelvis Prelom slabinskog dela ki~me i karlice Povreda gastrointestinalnog trakta Povreda jetre Povreda slezine Laesio traumatica organorum intraabdominalium Povreda organa trbuha Povreda bubrega Povreda karli~nih organa Laesio traumatica organorum pelvis Povreda organa karlice 861. slabine i karlice Prelom acetabuluma Fractura acetabuli Prelom ~asice karli~ne kosti Prelom drugog ozna~enog dela karlice.. komplikovane Laesiones traumaticae multiplices.. KRSTA. SLABINSKOG DELA KI^ME I KARLICE Kontuzija trbu{nog zida Contusio parietis abdominis Nagne~enje zida trbuha Kontuzija ledja-glutealni predeo Contusio regionis glutealis Nagnje~enje glutealnog predela Contusio genitaliorum externorum Nagnje~enje spoljnih polnih organa Laesio traumatica abdominis. NOS Povr{in{ka povreda trbuha.8 863.1 S32. 808. slabine i karlice.4(5) S32.

7 POVREDE LAKTA I PODLAKTICE Kontuzija lakta i podlaktice Povr{na povreda lakta.0 S43. superficialis Povr{in{ka povreda lakta i podlaktice Otvorena rana lakta.2. 881 S51. neozna~eno Otvorena rana ramena i nadlakta Vulnus apertum regionis deltoideae et brachi Otvorena ranau predelu ramena i nadlaktice Prelom klavikule (klju~ne kosti) Fractura clavikulae Prelom humerusa.C.9 880 S41. NOS Povr{in{ka povreda u predelu ramena i nadlaktice. podlakta i ru~nog zgloba Vulnus apertum cubiti Otvorena rana lakta Vulnus apertum partis antebrachi NOS Otvorena rana neozna~enog dela podlaktice 923.ramena i nadlakta (nagnje~enje) Laesio traumatica regionis deltoideae et brachi.0 S51.9 . podlakta i ru~nog zgloba V.0 S40.1 913 927.0 S40. superficialis..5 840.L.POVREDA RAMENA I NADLAKTICE Kontuzija ramena i nadlakta Contusio regionis deltoideae et brachi Nagnje~enje u predelu ramena i nadlaktice V. neozna~eno Distorsio et distensio partium cinguli eztremitatis superioris aliarum NOS Uganu}e i istegnu}e drugih i neozna~enih delova ramenog pojasa 923.0 927.0 S43.L.lakta i podlakta (nagnje~enje) Laesio traumatica cubiti et antebrachi.9 S43.1 840..3 831 S43. 810 S42. dijafiza ili neozna~eni deo Fractura corporis humeri Prelom tela ramenja~e Dislokacija ramena (isca{enje) Luxatio articuli humeroscaularis Luxatio articuli acromioclavicularis Isca{enje natple}no-klju~nja~kog zgloba Uganu}a i nategnu}a akromioklavikularnog zgloba (ligamenta) Distorsio et distensio articuli acromioclavicularis (ligamentum) Uganu}e i istegnu}e natple}no-klju~nja~kog zgloba (ligamenta) Uganu}a i nategnu}a ramena i nadlakta.C.3 S42.0 812.1 S50.

9 883 S61.0 S61. neozna~eno Distorsio et distensio cubiti Uganu}e i istegnu}e lakta POVREDE ZGLOBA ZBICE I [AKE I POVREDE [AKE Kontuzija prsta (nokta) Nagnje~enje prsta (V.) Contusio carpi et manus alia Drugo nagnje~enje ru~ja i {ake Povr{na povreda {ake izuzev prstiju samo Laesio traumatica carpi et manus. NOS Povr{in{ka povreda ru~ja i {ake. dijafiza i donji kraj (otvoren) Fractura corporis ulnae Prelom tela lakatne kosti Fractura corporis radii Prelom tela zbice Prelom radijusa i ulne.L. alterius Prelom neke druge kosti (kostiju) ru~ja 813. izuzev samo prstiju Vulnus apertum partis carpi et manus.2 927. izuzev prstiju Nagnje~enje ru~nog zgloba i {ake isklju~uju}i samo prst (V.3 813.L.9 882 S61.3.1 814 S62.Prelom radijusa i ulne. neozna~ena Otvorena rana {ake.5 S52.C.4 S52. superficialis.0 S60.2 914 S60.5 S52. digiti mani) Contusio digiti (digitorum) manus sine laesione unguis Nagnje~enje prsta (prstiju) {ake bez povrede nokta Contusio digiti (digitorum) manus cum laesione unguis Nagnje~enje prsta {ake sa povredom nokta Kontuzija ru~nog zgloba i {ake. extremitas distalis Prelom donjeg okrajka zbice Fractura ulnae et radii. (loco typico) Fractura radii.3 S60. NOS Uganu}a i istegnu}a lakta i podlakta.1 923.4 923.6 832 S53. donji kraj (zatvoren).2 S60.1 .2. NOS Otvorena rana neozna~enog dela ru~ja {ake Otvorena rana prstju Vulnus apertum digiti (digitorum) manus sine laesione unguis Otvorena rana prstiju {ake.9 S53.3 927.C.2 S52.1 841. bez povrede nokta Vulnus apertum digiti (digitorum) manus cum laesione unguis Otvorena rana prstiju {ake sa povredom nokta Prelom karpalnih kostiju Fractura ossis carpi (ossium carpalium). extremitas distalis Prelom donjeg okrajka lakatne kosti i zbice Dislokacija (isca{enje) lakta Luxatio cubiti.

0 886 S68.0 820. NOS Povr{in{ka povreda u predelu kuka i butine Otvorena rana kuka i butine Vulnus apertum regionis coxae et femoris Prelom vrata butne kosti.0 842.1 S63.Prelom metakarpalne kostiju Fractura ossis metacarpalis primi.1 916 928.6. femoris) Laesio traumatica regionis coxae et femoris. neozna~eni deo. multiplex Prelom palca. arterius.2 S72.1-2 POVREDE KUKA I BUTINE Kontuzija kuka i butine Contusio femoris Nagnje~enje butine Povr{na povreda kuka.L.1 820.9 890 S71.zatvoren Fractura praetrochanterica Prelom butne kosti.0 S63.0 S70. superficialis. digiti manus alterius.6 885 S68.0 S72.4 816 S62.C. 820. multiplex Prelom prve.5 842. butine. neke druge.7 833 S63. nekog dr.9 . zatvoren Fractura femoris. vi{estruki Dislokacija ru~nog zgloba (isca{enje) Luxatio carpi I{~a{enje korena {ake Uganu}a i nategnu}a ru~nog zgloba Distorsio et distensio carpi Uganu}a i nategnu}a {ake Distorsio et distensio digiti (digitorum) manus Uganu}e i istegnu}e prsta (prstiju) {ake Traumatska amputacija palca Amputatio traumatica pollicis (completa) (partiallis) Odsecanje palca (potpuno) (delimi~no) Traumatska amputacija drugih prstiju Amputatio traumatica digiti alterius-digitorum multiplicium (completa) (partiallis) 815 S62.0 S70.2.3. noge i gle`nja Nagnje~enje kuka i butine (V.5. prsta {ake.8 S72.vi{estruki kosti doru~ja Prelom jedne ili vi{e falangi {ake Fractura policis. transcervikalni Fractura colli femoris Prelom vrata butnja~e Pretrohanteri~ni prelom. pars NOS 924..

5 S82.7 824. zatvoren Fractura corporis femoris Prelom tela butnja~e Dislokacija (i{~a{enje) kuka Luxatio coxae traumatica Uganu}a i nategnu}a kuka i butine Distorsio et distensio coxae Uganu}e i i{~a{enje kuka POVREDE KOLENA I POVREDE PODKOLENICE Kontuzija kolena i donjeg dela noge Nagnje~enje kolena i donjeg dela noge (V.. S82. superficialis.1 S82.1 .3 835 S73. NOS Povr{in{ka povreda podkolenice.8 824.1 924. pars proximalis Fractura corporis tibiae Fracturae tibiae. noge i gle`nja Vulnus apertum cruris Otvorena rana potkolenice Prelom patele Fractura patellae Prelom ~asice Prelom tibije i fibule (golenja~e i lisnja~e) Fractura tibiae.C.8 S82.L. NOS Nagnje~enje kolena i drugih neozna~enih delova podkolenice lLaesio traumatica cruris.Prelom dijafize ili neozna~eni deo. 822 S82.6 S82.9 891 S81.4 S82..1 S80.) Contusio genus Contusio partium cruris aliarum. S83.1 S80.0 S80. neozna~ena Otvorena rana kolena.1 928.. pars distalis Fractura corporis fibulae Fractura cruris multiplex.2 S82.3 S82.0 S72.9 S73.0 843.8 836.0 823 S82. pars distalis Vi{estruki prelom potkolenice Prelom gle`nja Fractura malleoli medijalis Fractura malleoli lateralis Fractura bimalleolaris Prelom neozna~enog dela gle`nja Fractura articuli talocruralis NOS Dislokacija (i{~a{enje) kolena Luxatio genus 821.

isklju~uju}i samo prste na nozi Contusio regionis malleoli Nagnje~enje u predelu sko~nog zgloba Contusio partium pedis aliarum.1 S90.C.9 S83.3 928.3 893 S91.Rascep medijalne hrskavice ili meniskusa kolena. isklju~uju}i prste na nozi Nagnje~enje gle`nja i stopala.0 825.3 924. sve` Fisura cartulaginis genus recens Rascep zglobne hrskavice kolena. svez Fissura menisci traumatica recens (lateralis et medialis) Rascep meniskusa.2 S92. NOS Uganu}e i istegnu}e drugih neozna~enih delova kolena Traumatska amputacija noge.2 S83. unilataralna.2 S90. Amputatio traumatica cruris regionis NOS Odsecanje podkolenice u neozna~enom predelu POVREDE SKO^NOG ZGLOBA I STOPALA Kontuzija gle`nja i stopala. skora{nji Uganu}a i nategnu}a kolena i noge. NOS Nagnje~enje drugih neozna~enih delova stopala Kontuzija prstiju na nozi Nagnje~enje prsta na nozi (V.2 928.9 924.3 S90. ispod kolena. skora{nji Drugi rascep hrskavice ili meniskusa kolena.L.3 844.0(1) S92.3 . zatvoren (otvoren) Fractura calcanei Prelom petne kosti Prelom drugih tarzalnih i metatarzalnih kostiju.0 S90. neozna~eno Distorsio et distensio partium genus aliarum.0 S88.2 836.1 S83.0 836.1(2) 825.2 892 S91.2(3) S92. svez Rascep lateralne hrskavice ili meniskusa kolena. bez kompl.) Contusio digitorum pedis sine laesione unguis Nagnje~enje prstiju bez ozlede nokta Contuzio digitorum pedis cum laesione unguis Nagnje~enje prstiju stopala bez ozlede nokta Otvorena rana stopala izuzev samo prsta Vulnus apertum partium pedis aliarum Otvorena rana drugih delova stopala Otvorena rana prstiju na nozi Vulnus apertum digitorum pedis sine (cum) laesione unguis Otvorena rana prstiju bez (sa) ozlede nokta Prelom kalkaneusa. zatvoren (otvoren) Fractura ossis (ossium) tarsi alterius Prelom neke druge kosti (kostiju) no`ja Fractura ossis metatarsi Prelom kosti dono`ja 836.6 897.

NOS Vi{estruke povr{in{ke povrede neozna~ene Multipla i neozna~ena rana na donjem ekstremitetu Vulnus apertum regionum extremitatis inferioris multiplicium Otvorena rana u vi{e predela noge Otvorena rana(e) (multiple) neozna~ene lokalizacije (ja).0 845.. Vulnus apertum corporis multiplex. superf. reg. S98.3 929. slabinskog predela (i karlice) Povr{na povreda stopala i prstiju na nozi Laesio traumatica extremitatis inferioris regionum multipl.0 S93.2 896.4 895 S98. trbuha.Prelom jedne ili vi{e falangi na nozi Fractura hallucis Prelom palca stopala Fractura digiti pedis alterius Prelom nekog drugog prsta stopala Dislokacija gle`nja Luxatio articuli talocruralis I{~a{enje sko~nog zgloba Uganu}e i nategnu}e gle`nja Distorsio et distensio articuli talocruralis Uganu}e i istegnu}e sko~nog zgloba Traumatska amputacija prstiju na nozi (potpuna) (delimi~na) Amputatio traumatica digiti pedis singularis Odsecanje jednog prsta stopala Amputatio traumatica digitorum pedis multiplicium Odsecanje vi{e prstiju stopala Traumatska amputacija stopala (potpuna) (delimi~na) Amputatio traumatica pedis regionis nos Odsecanje stopala u neozna~enom predelu POVREDE VI[E DELOVA TELA I NEOZNA^ENOG DELA TELA.5 837 S93.9 894 T01. neozna~ena Nedovoljno ozna~eni prelomi kostiju trupa 826 S92.9 809 .1 S98. Lumbalis (et pelvis) superf.1 917 T00. Povr{in{ka povreda u vi{e predela noge Nagnje~enje multiplih i neozna~enih lokalizacija Laesiones traumaticae superficiales multiplices.4 922.9 T01. abdominis. thoracis.9 T00. TRUPA I UDOVA (T00-T14) Mnogostrana povreda trupa Laesio traum. komplik. NOS Vi{estruka otvorena rana.8 T00.3 879. Povr{in{ke povrede grudnog ko{a.4 S92.

4 T13. slabinskog predela i karlice Vi{estr.8 897.0 930. nivo neodredjen. bez komplikacija Amputatio traumatica extremitatis inferioris regionis NOS Odsecanje u neozna~enom predelu noge POSLEDEICE ULASKA STRANOG TELA KROZ PRIRODNI OTVOR TELA (T15-T19) Strano telo u kornei Corpus alienum corneae Strano telo u ro`njaci Strano telo u spoljnem delu oka.2 .1 933. prelomi oba donja ekstrem.1 935. regionis lumbalis et pelvis Prelomi grudnog ko{a.0 T15.0 T17.1 T17. specificatae Druge ozna~ene povrede u neozna~enom predelu trupa Traumatska amputacija noge.9 931 T16 932 T17. donjeg sa gornj.3 934. (ih) sa rebrom (ima) i sternum.4 935.9 T15.1 T18. Fracturae regionum corporis multiplicium Prelomi u vi{e predela tela Kontuzija neozna~enog dela trupa Laesio traumatica trunci regionis NOS aliae.2 T18. i donj. neozna~eno Corpus alienum partis oculi externi NOS Strano telo u neozna~enom predelu oka Strano telo u usnom kanalu Corpus alienum auris Strano telo u uvu Strano telo u nosu Corpus alienum nasi Strano telo u larinksu-grkljanu Corpus alienum laryngis Strano telo u traheji-du{niku Corpus alienum tracheae Strano telo u ezofagusu-jednjaku Corpus alienum oesophagi Strano telo u `elucu Corpus alienum ventriculi T02.Fracturae thoracis.9 T09.6 930.1 828 T02 922.

carpus et manus) Opekotina ruke. kesice izazvana kiselinama Druga opekotina kornee i konjuktiv.0 .0 940.2 940. PREDELA TELA (T29-T32) Opekotine multiplih ozna~enih lokalizacija Combustio regionum multiplicium. gradus NOS Opekotina glave i vrata neozna~enog stepena Opekotine trupa Combustio trunci.1 940.0 940.4 941 T20. gradus NOS Opekotine u vi{e predela neozna~enig stepena Opekotina usta i farinksa Combustio cavi oris et pharyngis Opekotina usta i `drela 946 T29. neozna~enog stepena Opekotina ru~nog zgloba i {ake Combustio carpi et manus.3 940. gradus NOS (excl.OPEKOTINE I RAZJEDI POVR[INE TELA. gradus NOS Opekotina trupa neozna~enog stepena Opekotina gornjeg ekstremiteta.0 944 T23.0 943 T22. stepena. pars NOS Opekotina neozna~enog dela oka i pripojaka oka Opekotine lica. glave i vrata Combustio et corosio capitis et colli.4 T26. kesice izazvana alkalijama Opekotina kornee i konjuktiv. izuzev ru~nog zgloba i {ake Combustio extremitatis superioris.1 T26. zgl. vre}ice Combustio corneae et conjuctivae Opekotina ro`nja~e i ve`nja~e Neozna~ena opekotina oka i adneksa oka Combustio okuli et adnexorum.9 T26.0 945 T24. neozna~enog stepena Opekotina donjeg ekstremiteta Combustio coxae et extremitatis inferioris.0 942 T21. gradus NOS Opekotina ru~ja i {ake.0 T25. izuzev ru~ja i {ake.0 947. sred Druge opekotine o~nog kapka i periokularnog predela Combustio palpebrae et regionis orbitalis Opekotina kapka oka i predela oko oka Opekotina kornee i konjuktiv.0 940. izaz. U VISE NEOZNAC. OZNA^ENE PO LOKALIZACIJI (T20-T25) Opekotina o~nog kapka i periokularnog predela. hemijsk. gradus NOS Opekotina u predelu sko~nog zgloba i stopala neozna~enog stepena OPEKOTINE I RAZJEDI OKA I UNUTRA[NJIH ORGANA (T26-T28). izuzev povreda sko~n. i stopala Combustio regionis malleoli et pedis. regio malleoli et pes) Opekotina kuka i noge neoznac.0 T28. gradus NOS (excl.

Opekotina larinksa, traheje i plu}a Combustio laryngis, tracheae et pulmonis Opekotina grkljana, du{nika i plu}a Opekotina ezofagusa Combustio oesophagi Opekotina jednjaka Opekotina gastrointestinalnog trakta Combustio partium tractus alimentarii aliarum Opekotina drugih delova sistema za varenje

947.1 T27.1 947.2 T28.1 947.3 T28.2

TROVANJE LEKOVIMA, PREPARATIMA I BIOLO[KIM SUPSTANCAMA (T36-T50) Trovanje antipireticima, analgeticima i antireumaticima Intoxicatio analgeticis non opiaticis, antipireticis et antirheumaticis Trovanje neopijatskim analgeticima, antipireticima i antireumaticima Trovanje barbituratima Intoxicatio -barbiturata Trovanje antivarikoznim lekovima Remedia antivaricosa et agentes sclerosantes Antivarikozni lekovi podrazumevaju}i i sklerozantne ~inioce Trovanje drugim i neozna~enim lekovima i medikamentima Remedia, medicamenta et substantiae biologicae alia,NOS Drugi i neozna~eni lekovi, preparati i biolo{ke supstance TOKSI^NA DEJSTVA UGLAVNOM NELEKOVITIH SUPSTANCI (T51-T65) Toksi~ne posledice etil alkohola Effectus alcoholis toxicus-aetthonolum Toksi~ne posledice metil-alkohola Effectus alcoholis toxicus-methanolum Toksi~no dejstvo petroleumskih proizvoda Effectus toxicus-producta petrolei Effectustoxicus-benzenum Toksi~no dejstvo drugih hloriranih hidrokarbonskih restvara~a Effectus-toxicus trichloroethylenum Toksi~no dejstvo-trihloretilen 980.0 T51.0 980.1 T51.1 981.0 T52.0 T52.1 982.3 T53.2 965.. T39.. 967.0 T42.3 972.7 T46.8 977.. T50.9

Toksi~no dejstvo kiselina Effectus toxicus-acida corrosiva et substantiae acidis similes Toksi~no dejstvo-korozivne kiseline i kiselinama sli~ne supstance Toksi~no dejstvo olova i njegovih jedinjenja (uklju~uju}i pare) Effectus toxicus-plumbum et composita plumbi Toksi~no dejstvo kausti~nih alkalija Effectus toxicus-alkalia corrosiva et substantiae alkaliis similes Toksi~no dejstvo-nagrizaju}e baze i bazama sli~ne supstance Toksi~no dejstvo ugljen-monoksida Effectus carbomonoxidi toxicus Toksi~no dejstvo sumpor-dioksida Effectus toxicus-dioxidum sulphuricum Toksi~no dejstvo hlor gasa Effectus toxicus-vapor (gas) chloricus Toksi~no dejstvo cijanovodoni~ne kiseline, gasa Effectus toxicus-hydrogenium cyanidum Toksi~no dejstvo pe~urki (kao hrana) Effectus toxicus-fungi ingesti Toksi~no dejstvo DDT Effectus toxicus-insecticida halogenisata (mercuralia) Toksi~no dejstvo-halogenizovani insekticidi Toksi~no dejstvo organofosfata i karbomata (parathion) Effectus toxicus-organophosphata et insecticida carbamata Toksi~ni dejstvo drugih pesticida, neklasifikovanih na dr. mestu Effectus toxicus-pesticida alia Otrov-ujed insekta (zmije) Morsus serpentis venenosi Ujed otrovne zmije DRUGA I NEOZNA^ENA DEJSTVA SPOLJNIH FAKTORA (T66-T78) Smrznuta ruka Congelatio extremitatis superioris, superficialis Povr{in{ka promrzlina ruke Smrznuto stopalo Congelatio regionis malleoli et pedis, superficialis Povr{in{ka promrzlina u predelu sko~nog zgloba i stopala

983.1 T54.2

984.. T56.0 983.2 T54.3 986.0 T58 987.3 T59.1 987.6 T59.4 987.7 T57.3 988.1 T62.0 989.2 T60.1 989.3 T60.0 989.4 T60.8 989.5 T63.0

991.1 T33.4 991.2 T33.8

Promrzline Perniones Toplotni udar i sun~ani udar (sun~anica) Ictus e calore et sole (Insolatio) Sinkopa usled vru}ine Syncopa e calore Gubitak svesti uzrokovan toplotom Posledice groma Effectus fulguris Dejstvo munje Davljenje i nesmrtno potapanje Immersio et submersio non letalis Uranjanje i utapanje bez smrtnog ishoda Asfiksija i zagu{enje Asphyxia Gu{enje Elektrokucija i nesmrtonosne posledice udara elektri~ne struje Effectus cursus electrici Posledice dejstva elektri~ne struje Anafilakti~ki {ok Afflictus (shock) anaphylacticus, NOS Afflictus anaphylact pp. effect. remedii sive medicam.correc. ezacte applicati adversum Anafilakti~ki {ok uzrokovan nepovolj. dejstv. pravilno primenj leka ili preparata. Neozna~ene {tetne posledice lekova, medikamenata i biol. supst. Effectus remedii sive medicamenti adversus, NOS Neozna~eno nepovoljno dejstvo leka ili preparata Alergija, neozna~ena Allergia, NOS KOMPLIKACIJE UZROKOVANE HIRUR[KIM I MEDICINSKIM ZBRINJAVANJEM (T80-T88) [ok zbog anestezije Afflictus (shock) propter anaesthesiam Postoperativni {ok Afflictus (shock) per sive post proceduram [ok za vreme ili posle medicinske intervencije

991.5 T69.1 992.0 T67.0 992.1 T67.1 994.0 T75.0 994.1 T75.1 994.7 T71 994.8 T75.4 995.0 T78.2 T88.6 995.2 T88.7 995.3 T78.4

995.4 T88.2 998.0 T81.1

5 T80.Anafilakti~ki {ok izazvan serumom Afflictus (shock) anaphylacticus propter serum Druge reakcije na serum Reactiones in serum aliae 999.6 .4 T80.5 999.

MEÐUNARODNA KLASIFIKACIJA BOLESTI MKB–X .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful