P. 1
Celozivotno Ucenje Neformalno Obrazovanje

Celozivotno Ucenje Neformalno Obrazovanje

|Views: 973|Likes:
Published by Dusan Radonjic

More info:

Published by: Dusan Radonjic on Sep 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2013

pdf

text

original

03

DECEMBAR 2007 BESPLATAN PRIMERAK
Celoživotno
učenje i
neformalno
obrazovanje
OvAj BILTEN PuBLIKOvAN jE uz PODRšKu MINISTARSTvA zA SPOLjNE POSLOvE KRALjEvINE DANSKE
u OKvIRu NEIghBORhOOD PROgRAMA, A PREKO SEE RAN MREžE
Sadržaj

uvOD
LISABONSKA STRATEgIjA I CELOžIvOTNO uČENjE
KLjuČNE KOMPETENCIjE zA CELOžIvOTNO OBRAzOvANjE –
KLjuČ zA INTEgRACIju SRBIjE u zAjEDNIČKI EvROPSKI
OBRAzOvNI PROSTOR
CENTAR zA OMLADINSKI RAD I OBRAzOvANjE MLADIh
OD TEORETIČARA DO PRAKTIČARA – NOvI NAČINI uČENjA –
SMANjENjE SIROMAšTvA KROz NEFORMALNO OBRAzOvANjE
NS TELECENTAR -
PRIMER PRIMENE KONCEPTA CELOžIvOTNOg uČENjA u PRAKSI
TRENINg ASERTIvNOSTI
KAO SREDSTvO LIČNOg RAzvOjA I uNAPREđENjA vEšTINA KOMuNIKACIjE
SA DRugIM LjuDIMA
KORISNI LINKOvI
O NOvOSADSKOM huMANITARNOM CENTRu2

37

12

16

19


22


26

30
31
IMPRESuM
Izdavač
Novosadski humanitarni centar
(NSHC)
Adresa izdavača
Trg mladenaca 6,
Novi Sad, Srbija
Tel/Fax: + 381 21 524 184, 524 134,
524 331
nshc@eunet.yu www.nshc.org.yu
Za izdavača
Danijela Korać-Mandić
Perica Mandić
Urednik izdanja
Milena Ćuk
Autori tekstova:
Bojan Kočiš, Branka Kresoja,
Isidora Isakov, Ivan Stojilović,
Jelena Ranković, Milena Ćuk
Lektor
Milan Ajdžanović
Dizajn korica i priprema
za štampu
Predrag Nikolić
Štampa
LitoStudio Novi Sad,
decembar, 2007.
Tiraž
500

Celoživotno
učenje i
neformalno
obrazovanje
LISABONSKA STRATEGIJA
Uvod
Lisabonska strategija (poznata i pod nazivom Lisa-
bonska agenda) dogovorena je na Savetu Evrope
u Lisabonu 2000. godine. EU
1
je zacrtala strateški
cilj da “do 2010. postane najkonkurentnija i najdi-
namičnija privreda sveta utemeljena na znanju,
sposobna za održiv privredni rast s većim brojem i
kvalitetnijim radnim mestima te većom socijalnom
kohezijom” (European Council, 2000). Strategija
je obuhvatala opsežni program reformi. Bio je to
odgovor na globalne izazove, posebno na napre-
dak SAD u “novoj” privredi zasnovanoj na znanju i
na dominaciju u informatičkim i komunikacijskim
tehnologijama (ICT) s obzirom na pojedinačne
evropske privrede. Međutim, ostvarivanje tog cilja
zahtevalo je pripremu za prelazak na privredu i
društvo koji su utemeljeni na znanju.
Cilj postavljen u Strategiji zahteva promenu siste-
ma edukacije i treninga širom Evrope, pre svega
kroz modernizaciju i unapređenje. Saradnja u ob-
lasti edukacije i treninga podrazumeva dogovor
zemalja članica EU oko tri glavna cilja koja se mo-
raju dostići do 2010. godine:
• unapređenje kvaliteta i efikasnosti siste-
ma edukacije i treninga u okviru EU,
• obezbeđivanje lake dostupnosti ovih
sistema,
• otvaranje edukacije i treninga i za druge
zemlje van EU.
Evropska unija
Savet Evrope je u proleće 2005. godine uneo iz-
mene u Lisabonsku strategiju, u kojoj su prioriteti
usmereni na lični i profesionalni razvoj i zapošlja-
vanje.
Kopenhaška deklaracija
2
Kopenhaški proces je iniciran novembra 2002.
godine, usvajanjem Deklaracije o unapređivanju
evropske saradnje u oblasti stručnog obrazovanja
i obučavanja (SOO). I ovaj proces je deo Lisabon-
ske strategije, u kojoj SOO ima značajnu ulogu u
ostvarivanju koncepta doživotnog učenja i razvo-
ja visokokvalifikovane radne snage, koja će biti u
stanju da ostvari cilj EU da ima najkonkurentniju
i najdinamičniju privredu u svetu. Neophodno je
pojačati kvalitet i atraktivnost SOO u pravcu formi-
ranja kvalifikovane, prilagodljive i pokretljive radne
snage u evropskim okvirima. Osnovni ciljevi De-
klaracije jesu: jačanje evropske dimenzije u SOO;
jedinstven okvir za transparentnost kvalifikacija i
kompetencija; uporedivost i priznavanje kvalifika-
cija, uključujući uvođenje sistema transfera kredita
za SOO, i osiguranje kvaliteta u SOO.
CELOŽIVOTNO UČENJE
(ENGL. LIfELONG LEARNING)
Uvod
Filozofija učenja tokom celog života nije ni u kom
slučaju modernijeg datuma. Drevna društva širom
sveta isticala su potrebu za učenjem od kolevke
do groba. Danas u 21. veku iznova se nalazimo
među onima koji na sav glas propagiraju značaj
celoživotnog učenja. Ono što je očito jeste da se
kontekst celoživotnog učenja promenio i da je
utopijska i plemenita vizija koja je do sada karak-
terisala celoživotno učenje sada postala neizbežan
Izvor: http://www.logos.org.yu/htm%20strane/Sta-treba-da-zna-
mo-o-EU3.htm
LISABONSKA STRATEGIJA
I CELOŽIVOTNO UČENJE
IvanStojIlovIć,
MeđunarodnaMrežapoMoćI – Ian, Beograd
Pred Vama se nalazi treći broj biltena „Reč više“,
namenjen nastavnom i stručnom osoblju srednjih škola,
aktivistima omladinskih organizacija i svima koji žele
da budu dobro informisani o savremenim tokovima u
oblasti obrazovanja i položaja mladih.
Tema ovog broja je Celoživotno učenje i neformalno
obrazovanje. Živimo u svetu koji se brzo razvija i u
veku koji je proglašen vekom znanja. Da bismo postali
i ostali deo savremenih tokova u društvu, neophodno
je da konstantno učimo i usvajamo veštine potrebne za
bolje snalaženje, kako u ličnom, tako i u profesionalnom
životu. Znanja koja dobijamo u sistemu formalnog
obrazovanja uglavnom nisu dovoljna da odgovorimo
na sve izazove koje savremeno društvo postavlja pred
nas. Zato se neformalno obrazovanje i učenje tokom
celog životnog veka posmatraju kao važan segment
našeg ličnog razvoja i napretka. Programi neformalnog
obrazovanja naročito su važni za ugrožene i
marginalizovane grupe, jer je obrazovanje ključni faktor
u borbi protiv siromaštva.
Izdavanjem biltena “Reč više” želimo da doprinesemo
unapređenju obrazovanja u Srbiji kroz razmenu znanja
i iskustava između pojedinaca, institucija i organizacija
koje se bave pitanjima obrazovanja i brige o mladima,
i na taj način približimo škole mladim ljudima, a
obrazovni sistem njihovim potrebama.
Milena Ćuk, NSHC
UVOD
“Ako planirate godinu dana unapred, za-
sadite kukuruz. Ako planirate deset godina
unapred, zasadite drveće. Ako planirate za
ceo život, podučavajte i obrazujte ljude“
Kineska poslovica, Guanze (oko 645. p.n.e.)
.
Celoživotno učenje i neformalno obrazovanje
¯ ¯ / ¯±C±\'/¬ .¯
vodič i organizacioni princip obrazovnih reformi.
Danas je to nezamenljivo oruđe koje obrazovanju
omogućava da se suoči sa svojim mnogobrojnim
aktuelnim i novonastajućim izazovima.
U današnje vreme čoveku nisu dovoljne iste one
životne i radne veštine koje je posedovao pre pet
godina. Sposobnost da se nauči da se uči, rešavanje
problema, kritičko poimanje stvari i anticipatorno
učenje – samo su neke od suštinskih veština i spo-
sobnosti potrebnih svima, u vremenu kada 60%
profesija i poslova koje bi otprilike trebalo obavljati
u naredne dve decenije još uvek nije poznato
3
.
Celoživotno učenje podrazumeva da se građa-
nima pruži prilika za učenjem u svim starosnim
dobima i brojnim kontekstima: na poslu, kod kuće
i kroz aktivnosti u toku slobodnog vremena, a ne
samo uobičajenim putem kao što je škola i visoko
obrazovanje. Celoživotno učenje predstavlja krajnji
ishod informatičke pismenosti.
Celoživotno učenje pokriva mnoga polja, od
opšteg obrazovanja do stručnog usavršavanja,
od potreba mladih do potreba starih kao i potre-
ba zaposlenih i nezaposlenih. Celoživotno učenje
podrazumeva različite nivoe učenja (formalno, ne-
formalno, informalno) i bavi se mnogim poljima:
treningom trenera, osnovnim veštinama, integra-
cijom informatičkih i komunikacionih tehnologija,
efikasnošću ulaganja, učenjem stranih jezika, ce-
loživotnim vođenjem, fleksibilnošću sistema kako
bi učinili učenje dostupnim za sve, mobilnošću,
građanskim vaspitanjem, itd.
Jedan od razloga zbog kojih je celoživotno obra-
zovanje postalo vrlo značajno jeste ubrzan naučni
i tehnološki razvoj. Uprkos dužini trajanja osno-
vnog, srednjoškolskog i univerzitetskog obra-
zovanja (14-18 godine u zavisnosti od zemlje),
znanje i veštine koji se steknu tom prilikom nisu
dovoljni za profesionalnu karijeru koja obuhvata
tri ili četiri decenije. Evropska unija usvojila je u
oktobru 2006. dokument pod nazivom "Nikada
nije kasno da se uči". Ovaj dokument preporuču-
je celoživotno učenje kao suštinu ambicioznog
projekta Lisabon 2010, na osnovu koga bi celo-
kupna Evropska unija trebalo da postane područje
učenja.
Izvor: Revisiting Lifelong Learning for the 21st Century.
Šta je celoživotno učenje?
Reći da ljudi uče celog života znači potvrditi
činjenično stanje. Učimo svakog dana, manje
ili više intenzivno. Nekada to činimo namerno
dok su ponekad procesi učenja neplanirani;
vrlo često neizbežni. Život bez neprestanog
učenja je nezamisliv. Čak i organizovanje naših
dnevnih aktivnosti podrazumeva stalno učen-
je. Zapravo, mi učimo više i češće nego što
znamo. Manje je očigledna pretpostavka da
se celoživotno učenje može unaprediti ili na
neki način organizovati, teza koja se često im-
plicitno iznosi u prilog celoživotnom učenju
kao perspektivnoj ideji u obrazovnoj politici i
obrazovnim pristupima.
Celoživotno učenje obuhvata čitav spektar formal-
nog, neformalnog i informalnog obrazovanja. Ono
uključuje i aktivno učestvovanje u građanskom
društvu, ličnu ispunjenost i socijalnu inkluziju kao
i aspekte koji se tiču zaposlenja. Principi koji po-
tkrepljuju celoživotno učenje i utiču na njegovu
uspešnu primenu ističu usredsređenost na onoga
koji uči, značaj jednakih mogućnosti i kvalitet i
značaj mogućnosti učenja.
ISKUSTVO NEVLADINE ORGANIzACI-
JE U SpROVOđENJU pROGRAmA
CELOŽIVOTNOG UČENJA
Od 2001. godine IAN sprovodi programe edu-
kacije za ugrožene grupe. U početku su to bili
kursevi računara namenjeni za decu iz izbegličkih
kampova u Beogradu i okolini. U proteklih šest
godina IAN je samostalno ili pomoću partnera
iz mreže Telecentara razvio sertifikovanu školu
računara, engleskog jezika, socijalnih veština i pre-
duzetništva. Kursevi su dizajnirani na fleksibilan
način koji omogućava jednostavno kombinovanje
i prilagođavanje specifičnim potrebama pripadni-
ka raznih ugroženih grupa: izbeglim i raseljenim
licima, osobama sa hendikepom, žrtvama torture,
nezaposlenim, Romima, maloletnim delikventima,
osobama sa HIV-om, itd. U proteklih šest godina
održali smo 4365 besplatnih kurseva za 2051 ko-
risnika. Pripadnici određenih ugroženih grupa nisu
IAN – Međunarodna mreža pomoći – jeste do-
maća nevladina organizacija osnovana 1997.
tokom rata na teritoriji bivše Jugoslavije. Veliki
broj izbeglica koji su ostale bez svojih domova
podstakle su mnoge međunarodne i lokalne or-
ganizacije na pružanje humanitarne pomoći ovim
ljudima. IAN je shvatio da će nekoliko građanskih
ratova na ovoj teritoriji ostaviti snažne dugoroč-
ne posledice na mentalno zdravlje svih ljudi, a
naročito izbeglica i interno raseljenih lica koji su
u tom trenutku pretrpeli najveći pritisak.
Vizija IAN-a je da region jugoistočne Evrope
bude oporavljen od posledica rata i političkog
nasilja i da postane civilno društvo gde se poštu-
ju ljudska prava svih ljudi.
IAN podržava osobe čija se ljudska prava krše
i druge marginalizovane i ranjive grupe da ra-
zviju svoje potencijale za život u miru dostojan
čoveka.
Kontakt podaci Međunarodne mreže pomoći
Admirala Geprata 10
11000 Beograd, Srbija
tel: 011 3617 197, 011 3617 205 , 011 3617 243
fax: 011 3617 243
e-mail: office@ian.org.yu
Celoživotno učenje i ugrožene grupe
Obrazovne metode i treninzi igraju važnu ulogu
u održavanju demokratskih društava u Evropi.
Svi građani trebalo bi da imaju ravnopravan
pristup obrazovanju i treninzima. Nacionalne
strategije koje se odnose na edukaciju i trening
moraju takođe obratiti pažnju na pitanja koja se
tiču ravnopravnih mogućnosti (npr. jednakost
polova) i usredsređenosti na određene grupe,
kako bi doprinele da mogućnosti celoživotnog
učenja budu zaista dostupne svima, naročito
onima kod kojih postoji opasnost isključivanja,
poput ljudi sa niskim zaradama, s invaliditetom,
nacionalnih manjina i imigranata, onih koji su
rano napustili školu, samohranih roditelja, ne-
zaposlenih, roditelja koji su vraćeni na tržište
rada, radnika s niskim obrazovanjem i nivom
obučenosti, ljudi koji nisu na tržištu rada, pen-
zionera (uključujući starije radnike) i bivših pre-
stupnika. Ovakav odabir grupa ne bi trebalo da
se odnosi samo na ljude u ugroženim urbanim
sredinama, već i na one u seoskim sredinama
koji možda imaju posebne potrebe kada jeu
pitanju učenje
4
.
Official Journal of the European Communities, 14.6.2002.
~
Celoživotno učenje i neformalno obrazovanje
¯ ¯ / ¯±C±\'/¬ .¯
odvojeni od drugih grupa ili od polaznika koji po-
hađaju komercijalne kurseve. U svakoj od edukati-
vnih grupa istovremeno se nalaze pripadnici raznih
grupa, čime se postiže inkluzija i uspostavljanje
nove socijalne mreže i sa drugim grupama.
Kursevi su razvijeni u skladu sa preporukama Lisa-
bonske konvencije o „ključnim kompetencama“
koje je potrebno razviti među stanovništvom Ev-
ropske unije
5
:
1. Numerička i funkcionalna pismenost,
2. Osnovne kompetence u matematici, na-
uci i tehnologiji,
3. Poznavanje stranih jezika,
4. ICT veštine,
5. Socijalne veštine,
6. Preduzetništvo,
7. Opšta kultura.
Edukativni program je usaglašen i sa Strategijom
za smanjenje siromaštva, u kojoj je kao jedan od
efikasnih mehanizama za smanjenje siromaštva
ugroženih grupa navedeno podizanje edukativ-
nog nivoa.
Navedeni kursevi imaju višestruke efekte:
•poboljšanje znanja i veština koja se zahtevaju u
savremenoj ekonomiji. Jedan od ciljeva programa
je omogućavanje da se pripadnici ugroženih gru-
pa uključe u savremene tokove i steknu veštine i
znanja koji će ih učiniti konkurentnim na lokalnom
tržištu rada.
•podsticanje motivacije i aktivnog traženja posla.
Često se detektuje nizak nivo motivisanosti i želja
da se traži novi/bolji posao. Programi su dizajnirani
da motivišu učesnike da aktivnije traže posao
•poboljšanje psihološkog statusa – dobijeni re-
zultati ukazuju da participiranje u edukativnim
kursevima dovodi do generalnog poboljšanja
psihološkog statusa učesnika, sniženja nivoa emo-
cionalne nestabilnosti i destruktivne agresivnosti,
ali i značajno višeg nivoa savesnosti. Dalje, znatno
je umanjena sklonost da se za lične poteškoće
okrivljuju drugi i nesrećne okolnosti. Najznačajnije
promene su registrovane u doživljaju sopstvenih
kompetencija, pre svega profesionalnih. Polaznici
Official Journal of the European Communities, 14.6.2002
O AUTORU:

Ivan Stojilović (1974) diplomirao je psiholog-
iju na Filozofskom fakultetu u Beogradu kao
i slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u
Beogradu. Edukovan je u REBT terapiji. Član je
Udruženja likovnih umetnika Srbije. Poseduje
Advanced Certificate in Online Learning (CIPD).
Autor je više trening programa u oblasti socijal-
nih veština i rada na računarima. Koordinator je
edukativnog odseka IAN-a (IAN Telecentar).
se osećaju znatno kompetentnijim i sposobnijim u
profesionalnom pogledu i pokazuju mnogo veći
stepen namere da se angažuju u traženju posla
•Najzad, stopa zapošljavanja nezaposlenih osoba
koje učestvuju u složenim edukativnim kursevima
iznosi od 30 do 50%.
KLJUČNE KOmpETENCIJE
zA CELOŽIVOTNO
OBRAzOVANJE
– KLJUČ zA INTEGRACIJU SRBIJE U zAJEDNIČKI
EVROpSKI OBRAzOVNI pROSTOR
jelenarankovIć,
grupa“Hajde da...”, Beograd
... osamdesetdvogodišnja baka pohađa kurs rada
na računaru...
... mladić, dete razvedenih roditelja, napustio
školu u 16. godini, više puta privođen zbog lakših
krivičnih dela; po preporuci socijalnog radnika
priključio se programu omladinskih razmena i
volonterski učestvovao u organizovanju turističkih
aranžmana za mlade. Po završetku projekta, vra-
tio se u svoju zemlju i upisao turističku školu...
... učenici/e četvrtog razreda, u jednoj kanadskoj os-
novnoj školi, uče se veštinama vršnjačke medijacije
u situacijama konflikta...
... članovi/ce društva za pomoć osobama sa mentalnim
hendikepom, koji/e su izašli/e iz sistema formalnog
školovanja, kroz radioničarski način rada obnavljaju i
proširuju znanja koja su stekli/e u školi; ustanovljeno
je da je to najefikasniji način da se spreči spontano
zaboravljanje gradiva, usled njegove neupotrebe...
Kada se na internet pretraživač Yahoo! ukucaju
reči «non-formal education» (neformalno ob-
razovanje), dobijamo podatak da postoji oko
31.800.000 referenci na ovu temu. O njenom
značaju govori ne samo činjenica da barem
po jedan sajt o neformalnom obrazovanju
imaju i zemlje poput Nepala, Kambodže,
Bangladeša, Zimbabvea, Tajlanda već i podatak
da se broj referenci za samo godinu i po dana
upetostručio!
Jedna od najjednostavnijih, ali i najboljih definicija
neformalnog obrazovanja na koju smo do sada
naišli jeste ona koja o ovom fenomenu govori kao
o «svakoj organizovanoj edukativnoj aktivnosti,
koja nije deo formalno-obrazovnog sistema» i,
dalje, kao o «jednostavnom i fleksibilnom vidu
učenja, dizajniranom tako da izađe u susret potre-
bama učenika/ce, te se može desiti bilo gde (eng.
life-wide learning) i u bilo kom životnom dobu
(eng. life-long learning)».
o
Celoživotno učenje i neformalno obrazovanje
¯ ¯ / ¯±C±\'/¬ .¯
Formalno obrazovanje
(eng. Formal education)
podrazumeva obrazovne procese koji se odi-
gravaju unutar formalno-obrazovnog sistema,
hijerarhijski strukturisanog (od osnovnih škola
do fakulteta), koji u svom krajnjem ishodu vode
sticanju određenih zvanja i diploma.
Informalno obrazovanje
(eng. Informal education)
podrazumeva različite, uglavnom individualne,
obrazovne aktivnosti samoinicirane od strane
osobe koja uči ili spontano sticanje različitih
iskustava i znanja tokom života (od učenja kod
kuće putem elektonskih medija i interneta, do
sticanja različitih znanja u kontaktu sa drugim
ljudima u procesu socijalizacije).
Neformalno obrazovanje
(eng. Nonformal education)
do danas ne postoji opšteprihvaćena definicija,
većina autora, istraživača i praktičara složila bi se
da, kada govorimo o neformalnom obrazovanju,
imamo na umu: organizovane i planirane ob-
razovne aktivnosti koje podstiču individualno
i društveno učenje, pružaju sticanje različitih
znanja, veština, razvoj stavova i vrednosti, koje
se dešavaju van sistema formalnog obrazovanja,
koje su komplementarne formalnom obrazovan-
ju, u kojima učimo dobrovoljno, a dizajnirane su
i izvedene od strane obučenih i kompetentnih
edukatora.
Preuzeto iz teksta Centar za omladinski rad i ob-
razovanje mladih Isidore Isakov
Grupa «Hajde da...» afirmacijom neformalnog ob-
razovanja u Srbiji i regionu aktivno se bavi od svog
nastanka – kako kroz projekte i kampanje čiji je
ovo glavni cilj, tako i dajući svojim radom primer
dobre prakse u ovoj oblasti.
Dve su velike grupe pitanja sa kojima smo se,
baveći se ovom problematikom, do sada susre-
tali:
– koji su sve aspekti prepoznavanja neformalnog
obrazovanja (formalna i socijalna rekognicija,
kvalitet, standardizacija i validacija – programa,
edukatora i ishoda učenja, itd.),
– u kojim sve sferama društvenog života nefor-
malno obrazovanje može da ima primenu (lični
i društveni razvoj, zapošljavanje, resocijalizacija,
ravnopravnost svih socijalnih kategorija, mirovno
obrazovanje, interkulturalno učenje i dr.).
Poslednjih godina se, kao jedan od mogućih od-
govora na ova pitanja, u evropskim obrazovnim
krugovima sve češće koristi termin ključnih kom-
petencija za celoživotno obrazovanje (eng. key
competences for life-long learning). O čemu se
radi?
KAKO SE RODILA IDEJA O KLJUČNIm
KOmpETENCIJAmA?
U novembru 2005. godine, Evropska komisija je
predstavila dokument (eng. “Key Competences
for Lifelong Learning – A European Reference
Framework”) kojim se preporučuje uvođenje
koncepta ključnih kompetencija za celoživotno
obrazovanje, kao prvog obuhvatnog referent-
nog okvira, koji treba da potpomogne debate,
reforme nastavnih programa i razvoj strategija
celoživotnog obrazovanja na nacionalnim nivoima.
Ovaj dokument je usvojen od strane Evropskog
parlamenta i Saveta Evrope u decembru 2006.
godine. Po njemu, kompetencija se definiše kao
složaj znanja, veština i stavova, a ključne kompe-
tencije su one među njima koje bi svako od nas
trebalo da stekne tokom obaveznog formalnog
obrazovanja i dalje razvija kroz neformalno ob-
razovanje. Ključne kompetencije su, nadalje,
opažene kao neophodne za samoafirmaciju i
lični razvoj, aktivno korišćenje građanskih prava
i sloboda, ravnopravnu uključenost u društvene
tokove i zapošljavanje.
ŠTA EVROpSKI REfERENTNI OKVIR
pREDVIđA?
Gorepomenuti evropski dokument zamišljen je
kao «alatka» koja sve zemlje na koje se on odnosi
obavezuje da:
a) razviju takav formalno-obrazovni sistem koji
svim mladim ljudima omogućava da razviju ključne
kompetencije do nivoa koji ih čini opremljenim za
snalaženje u svetu odraslih i koji će činiti dobru
osnovu za dalje učenje i rad;
b) poklone adekvatnu pažnju razvoju mera
podrške onim mladim ljudima koji, zbog ličnih,
socijalnih, kulturalnih ili ekonomskih okolnosti,
nemaju jednaku šansu da se školuju;
c) omoguće odraslima da dalje, tokom čitavog
života, razvijaju stečene ključne komptenecije, sa
posebnim fokusom na one ciljne grupe koje su
na nacionalnom, regionalnom i/ili lokalnom nivou
identifikovane kao prioritetne (npr. odrasle osobe
kojima je potrebna dokvalifikacija ili prekvalifi-
kacija);
d) obezbede odgovarajuću infrastrukturu, neo-
phodnu za nastavak obrazovanja odraslih (para-
lelno sa radnim odnosom), kao i procedure vali-
dacije i evaluacije;
e) uspostave koherentan odnos između
zapošljavanja, socijalne, kulturalne i ostalih politi-
ka, kao i da podrže socijalna partnerstva i saradnju
svih interesnih grupa.
KOJE SU TO KOmpETENCIJE
KLJUČNE?
Evropski referentni okvir izdvaja osam ključnih
kompetencija:
1. komunikacija na maternjem jeziku,
2. komunikacija na stranim jezicima,
3. matematička kompetencija i osnovne naučne i
tehničke kompetencije,
4. numerička kompetencija,
5. učenje kako se uči,
6. društvene i građanske kompetencije,
7. inicijativnost i smisao za preduzetništvo,
8. kulturalna svest i izražavanje.
Sve kompetencije se smatraju međusobno jednako
važnima, s obzirom na to da svaka od njih dopri-
nosi uspešnom snalaženju u društvu koje se bazira
na znanju. Neke od kompetencija se preklapaju i
sadejstvuju jedne sa drugima. Na primer: osnovne
jezičke kompetencije, kao i one koje se odnose
na književnost, operacije sa brojevima i upotrebu
informacionih tehnologija, čine bazu za učenje;
isto tako, učenje kako se uči predstavlja osnovu
svih oblika učenja.
Referentni okvir se može primeniti i na mnoge
složene sposobnosti, poput kritičkog mišljenja,
inicijativnosti, rešavanja problema, preuzimanja
rizika, procesa donošenja odluka, vladanja sop-
stvenim osećanjima i dr. Sve one igraju značajnu
ulogu u svakoj od osam ključnih kompetencija.
KAKVA JE VEzA KLJUČNIh KOmpE-
TENCIJA SA NEfORmALNIm OBRA-
zOVANJEm?
Na najopštijem nivou tri su glavna polja gde vi-
dimo primenu ključnih kompetencija: obrazovanje,
zapošljavanje i omladinski rad. Ostavimo, za ovu
priliku, poslednje dve po strani; prihvatimo, nad-
alje, aktuelnu evropsku podelu obrazovanja na
formalno, neformalno i informalno. Formalno
obrazovanje, svakako, ima svoje mesto u svakom
društvu, a informalno je, rekli bismo, još praktično
potpuno neafirmisano i prilična je nepoznanica
– barem u Srbiji.
Stavimo, dakle, u fokus – neformalno obrazovan-
je.
U tom smislu, osnovna funkcija ključnih kompt-
enecija jeste da pomognu kod opisa ishoda učenja
u neformalno-obrazovnom kontekstu. Naime,
koristeći jezik ključnih kompetencija, koji sve više
ulazi u upotrebu kao unificirani «evropski jezik» u
sferi obrazovanja, stvaramo uslove za poređenje
iskustava učenja stečenih u različitim sredinama.
Tako, nakon svakog treninga, seminara, studijske
c
Celoživotno učenje i neformalno obrazovanje
¯ ¯ / ¯±C±\'/¬ .¯
– sličan instrument, samo osmišljen za omladinske
radnike/ce i lidere/ke (www.coe.int/youthportfo-
lio). Ova dva instrumenta su svakako veoma dobri
primeri kako ishodi neformalnog učenja mogu biti
vrednovani i prepoznati.
Ovakav pristup (definisanje ključnih kompeten-
cija, osmišljavanje instrumenata kojima se ishodi
učenja mere i evidentiraju) vraća nas na početak
ove priče: ukoliko uspemo u tome da postavimo
merila kvaliteta i standardizujemo neformalno-
obrazovne programe, edukatore/ke i ishode
učenja, otvorićemo put ka formalnom i socijan-
om prepoznavanju neformalnog obrazovanja!
Na taj način ono za obične ljude više neće biti
«nešto neregularno», «kupovina diplome», «nešto
zabranjeno», «upis preko veze», «ono gde nema
obuke»; istovremeno, sertifikati koje steknemo na
omladinskim razmenama, letnjim školama i kam-
povima, treninzima i obukama koje pohađamo
vikendima i u poslepodnevnim časovima, postaće
GRUPA “HAJDE DA...” započela je sa radom aprila
1999. godine, kao inicijativa grupe studenata psi-
hologije, sa ciljem da svoja profesionalna znanja
iskoriste u rešavanju društvenih problema. Grupa
je formalno registrovana kao nevladina orga-
nizacija u novembru iste godine.
MISIJA Grupe «Hajde da...» jeste osnaživanje po-
jedinca/ke da razvija svoje potencijale, ostvaruje
skladnije odnose sa drugima i drugačijima i ak-
tivno učestvuje u stvaranju humanijeg društva.
pROGRAmSKI SEKTORI U OKVIRU
GRUpE «hAJDE DA...»
• Centar za treninge i neformalno obrazovanje
– funkcioniše zahvaljujući nacionalnom timu, koji
broji 32 trenera/ice. Osobenost Trenerskog tima
Grupe «Hajde da...» i ono po čemu smo poznati
jeste interaktivan i participativan pristup, programi
koji su dizajnirani tako da odgovore na potrebe
konkretne ciljne grupe, kao i po značajnom
iskustvu koje treneri Grupe «Hajde da...» imaju i
na evropskom nivou.
• Omladinski program – Grupa «Hajde da...» kao
ključnu podršku koju je potrebno pružiti mladi-
ma generalno, mladim liderima i omladinskim
organizacijama u Srbiji vidi davanje šanse svima
njima da istraže svoje mogućnosti vezane za ak-
tivnu participaciju u društvu i lokalnoj zajednici. U
okviru ovog sektora realizovali smo brojne edu-
kativne i iskustvene programe, kampove, letnje
škole, omladinske razmene u zemlji i inostranstvu.
Tokom godina smo i direktno radili na pružanju
podrške procesu kreiranja Nacionalne politike za
mlade u Srbiji.
• Sektor za interkulturalno učenje i mirovno
obrazovanje – Za nas interkulturalno obra-
zovanje predstavlja proces sticanja iskustava,
znanja, veština i negovanje vrednosti koje vode
poštovanju različitosti u svakodnevnom životu.
Ono podrazumeva i težnju da se upoznaju i učine
vidljivim karakteristike različitih (sup)kultura, sa
idejom da one čine jedno zajedničko društveno
bogatstvo. Na tim vrednostima počivaju naši pro-
grami u ovoj oblasti, koji pored edukativne, imaju
i funkciju da podignu svest korisnika/ca, a i šire
javnosti o važnosti tolerancije i načinima da se
ona promoviše i praktikuje u različitim situacijama
i kontekstima.
Kontakt podaci:
email: hajdeda@eunet.yu
O AUTORU:

Jelena Ranković, po obrazovanju psiholog, po
zanimanju trenerica, aktivna je na projektima
Grupe “Hajde da...” od 2002. godine. Do sada
je učestvovala u realizaciji većeg broja treninga,
radionica, omladinskih kampova i razmena, kon-
ferencija i drugih aktivnosti, na nacionalnom i
međunarodnom nivou. Autorka je nekoliko
članaka objavljenih u publikacijama Grupe “Hajde
da...”, kao i u strukovnim biltenima i časopisima,
uglavnom na temu neformalnog obrazovanja.
za biro rada i poslodavce podjednako relevantni
kao i diploma zvanične srednje škole ili fakulteta.
Činjenica da neformalno obrazovanje može da
bude veoma kvalitetna i važna dopuna onome što
smo tokom formalnog školovanja stekli – postaće
vidljivija i stvoriće se uslovi da neformalno obra-
zovanje konačno bude ono što mu i jeste jedna od
osnovnih funkcija: alatka za postizanje promena
u društvu.
REfERENCE:
1. Aids to reflection about Key Competences in
Training Courses, version 270607
2. Marjanović, Marija et al. (2003): Neformalno ob-
razovanje – nevidljiva snaga društva, Grupa “Hajde
da…”, Beograd
3. Marković, D. et al. (2005): Neformalno obra-
zovanje u Evropi – korak ka prepoznavanju nefor-
malnog obrazovanja u SCG, Grupa «Hajde da...»,
Beograd
4. Mini-compendium on non-formal education,
Directorate of Youth and Sport, Strasbourg, April
2007
5. Recommendation of the European Parliament
and the Council of 18 December 2006 on key com-
petences for life-long learning, Official Journal of
the European Union, issued on 31.12.2006
posete, volonterskog angažmana ili slične nefor-
malno-obrazovne aktivnosti, učenik/ca, samostal-
no ili uz pomoć mentora/ke, procenjuje koje je
od kompetencija usavršio/la i u kojoj meri. Većina
kratkoričnih edukacija ne pokriva čitav spektar
kompetencija i pruža priliku polaznicima/cama da
unaprede samo neke od njih. Ne treba, međutim,
gubiti iz vida povezanost i međuzavisnost kompe-
tencija: tokom svake neformalno-obrazovne ak-
tivnosti neke od kompetencija biće u većoj meri
unapređene, ali će se to u izvesnoj meri odraziti i
na sve ostale od njih.
U Evropi se već uveliko radi i na razvoju i uvođenju
u redovnu upotrebu različitih «instrumenata»
kojima se meri i dokumentuje razvoj pojedinih
kompetencija tokom čitavog života – od jedne
do druge obrazovne aktivnosti. Jedan od njih
je i Youthpass (www.youthpass.eu), namenjen
mladima koji učestvuju u različitim neformalno-
obrazovnim aktivnostima, a tu je i Youth Portfolio
]
Celoživotno učenje i neformalno obrazovanje
]] ¯ / ¯±C±\'/¬ .¯
CENTAR zA OmLADINSKI
RAD I OBRAzOVANJE
mLADIh
ISIdoraISakov,
CentarzaoMladInSkI rad, novI Sad
NVO Centar za omladinski rad pojavio se na
prostoru Vojvodine 2001. godine pod imenom
„Proni Institut za socijalnu edukaciju“ sa uni-
verzitetskim kursevima „Liderstvo i razvojni
omladinski rad u zajednici“, A i B nivoa. Ono
što je specifično za ove kurseve jeste da su se
sprovodili koristeći neformalnu metodolog-
iju obrazovanja, a sa druge strane su for-
malno prepoznati diplomom Univerziteta u
Jenčepingu (Švedska), Škola za obrazovanje i
komunikaciju.
Univerzitetski kursevi su poslužili kao plat-
forma za obnavljanje društvenog života u
lokalnim zajednicama koji je bio pogođen
postkonfliktnim stanjem u kojem su se našle
sve bivše republike SFRJ u to vreme. Položaj
mladih tada, može se reći, nije ni razmatran kao
posebna tema od strane državnih organa (a
delimično i od strane ostalih učesnika društva),
a još manje se radilo na izgradnji društva i in-
tegraciji mladih u trenutna dešavanja. Ovom
problemu mladih prišlo se sa možda najper-
spektivnije strane – osnažiti mlade da sami
urade nešto za sebe. Kako se stanje na Balkanu
menjalo, tako su se menjali i ciljevi obrazovnih
programa. Vremenom se fokus programa sa
razrešenja konflikta i pomirenja mladih na
ovim prostorima pomerio ka osnaživanju
mladih putem društvenog obrazovanja
(eng. social education).
U svemu navedenom uveliko je prisutna met-
odologija neformalnog obrazovanja, kao deo
koncepta učenja tokom celog života, bazirana na
ličnoj motivaciji za učenjem i razvojem.
DRUŠTVENO OBRAzOVANJE I
OmLADINSKI RAD
Društveno obrazovanje je svesni pokušaj da se
ljudima omogući da dobiju za sebe znanja, veštine
i osećanja neophodna za zadovoljenje svojih i
tuđih razvojnih potreba. Ono se bazira na dva
verovanja:
1. Svaka osoba ima prava na potpun emotivni,
socijalni i intelektualni razvoj;
2. Društvo ima obavezu da osigura svakoj
osobi pristup izvorima i mogućnostima koje
omogućavaju takav razvoj.
Stavljanje društvenog obrazovanja u kon-
tekst omladinskog rada podrazumeva da
omladinski radnici/ce kao zadatak imaju
postizanje promene kod mladih osoba sa ko-
jima rade, kao i zajednice u kojoj rade, radi
omogućavanja mladima da zadovolje svoje
razvojne potrebe. U svom radu omladinski
radnici/e promovišu vrednosti društvenog
obrazovanja, koje su:
1. problem definiše osoba koja ga ima – odnosno
mlada osoba je ta koja objašnjava svoj problem, a
ne omladinski radnik/ca, a ova vrednost je poznata
i kao „pravo na samoodlučivanje“;
2. videti dobro u svakome – treba prihvatiti os-
obe onakvim kakve jesu, a ne onakvim kakve bi
mogle postati, s tim da je osnovno ovde ostati
optimističan prema razvojnim potencijalima koje
ima svaka mlada osoba;
3. iskrenost – u radu sa mladima bitno je tačno im
reći šta se dešava, ne držati nešto pod tepihom,
te kreirati sredinu otvorenosti gde osoba može
da bude ono što jeste, te da može otvoreno da
razgovara o svojim osećanjima;
4. doslednost – podrazumeva jasno definisane
ciljeve, metode rada i evaluacije, a samom
doslednošću izgrađuje se poverenje mladih sa
kojima se radi;
5. fleksibilnost – različite osobe i situacije zahtevaju
različit pristup, te bi omladinski radnici/e trebalo
].
Celoživotno učenje i neformalno obrazovanje
]¯ ¯ / ¯±C±\'/¬ .¯
da imaju širok izbor mogućih teorija i metoda za
rad;
6. zdrav razum – osećanja u radu sa mladima jesu
bitna, ali je potrebno zadržati i objektivnost;
7. sloboda izbora – pored odgovornosti omladin-
skih radnika/ca da mladoj osobi pruže podršku,
mlada osoba mora imati slobodu da izabere da
li će tu podršku prihvatiti ili ne, odnosno podrška
mora biti tako ponuđena da mlada osoba može
da odluči o njenom prihvatanju;
8. jednakost – potrebno je izgraditi odnos koji
se bazira ne jednakosti, odnosno da odnos ne
podrazumeva da je u njemu neko „vođa“ a neko
„vođeni“;
9. poverljivost – mladi imaju vlasništvo nad svo-
jim problemima; prenositi informacije moguće
je jedino ukoliko je dobijena dozvola od mlade
osobe.
Na osnovu našeg iskustva možemo da
zaključimo da društveno obrazovanje sa svo-
jim vrednostima te sama metodologija nefor-
malnog obrazovanja umnogome doprinose
kvalitetu naših programa, pa samim tim i os-
tvarenim rezultatima. Prvenstveno, atmosfera
u kojoj radimo je takva da mladi dolaze zato
što žele, zato što nemaju problem da iskažu
svoje mišljenje i pitanje, te su samim tim već
motivisani za učestvovanje u „promeni“. Iako
je omladinski radnik/ca svestan/sna svojih od-
govornosti i ima pripremljen plan, aktivnosti
tokom jedne obrazovne radionice smenjuju se
na prirodan način, prateći potrebe učesnika/
ca, te celo iskustvo deluje spontano i ne-
nametljivo.
Ono što svakako dobijamo jednim ovako kon-
cipiranim obrazovnim programom jeste nje-
gova veza sa realnošću u kojoj se mlada osoba
nalazi. Mlada osoba sama definiše problem
i njegov kontekst i time kreira ličnu vezu sa
obrazovnim programom, stiče realno primen-
jivo znanje i veštine. Tokom rada mlada osoba
iskustveno prolazi kroz sadržaj, shvata, kako
svoj položaj u odnosu na problematiku tako i
ostalih uključenih, razlikuje delove promene
koji zavise od nje same i od drugih, te preuzi-
ma odgovornost za sprovođenje te promene.
Kako se ceo proces učenja nalazi u realnom
konceptu i praktički je primenjiv, mlada osoba
se upućuje na ostale učesnike društva, te na
taj način u saradnji sa njima podstiče razvoj
zajednice u kojoj živi, a sve sa ciljem zadovolja-
vanja sopstvenih razvojnih potreba, pa samim
tim i razvojnih potreba drugih.
OSNOVNE STUDIJE „RAzVOJNI RAD
SA mLADImA U zAJEDNICI“
Obrazovanje za omladinskog radnika/cu na
prostoru Vojvodine počelo je putem univerz-
itetskih kurseva „Liderstvo i razvojni omladin-
ski rad u zajednici“, poznatijih kao A i B nivo.
Program se bazira, uglavnom, na britanskom
modelu obrazovanja za omladinske radnike/
ce, a akreditaciju je omogućila Škola za obra-
zovanje i komunikaciju, Jenčeping Univerzitet
(Švedska). Studenti su po završetku kursa dobi-
jali sertifikat koji je nosio po 30 ECTS.
S obzirom na to da je naša namera bila da
ovi kursevi postanu priznati i prepoznatljivi, te
samim tim i deo formalno obrazovnog sistema
u našoj državi, od ove godine su kursevi post-
ali deo trogodišnjeg visokoobrazovnog pro-
grama pod nazivom „Razvojni rad sa mladima
u zajednici“, a u čije se sprovođenje, pored
Univerziteta Jenčeping i NVO Centra za omla-
dinski rad, uključio i Univerzitet „Braća Karić“,
Fakultet za trgovinu i bankarstvo „Janićije i
Danica Karić“.
Program studija se sprovodi u potpunosti putem
neformalne metodologije obrazovanja, koristeći
se i vrednostima društvenog obrazovanja, a sa
svrhom obrazovanja profesionalnih omladinskih
radnika/ca. Osnovni cilj ovog programa jeste
da omogući studentima/kinjama sticanje zvanja
profesionalnih omladinskih radnika/ca u zajednici,
koji će biti osposobljeni/e za rad u obrazovnim
institucijama kao i neformalnim okruženjima, od
predškolskog nivoa obrazovanja, škola, smeštaja
za decu bez roditeljskog staranja, omladinskim
klubovima, centrima za rad sa mladima, te lokal-
nim i međunarodnim vladinim i nevladinim orga-
nizacijama.
CENTAR zA OmLADINSKI RAD

(vojvodina@forumsyd.org) jeste nevladina or-
ganizacija koja je aktivna na prostorima Vo-
jvodine od 2001. godine u oblasti planiranog,
sveobuhvatnog, sistemskog i profesionalnog
rada sa mladima u cilju razvoja zajednice.
Svoje programe realizuje u Subotici, Novom
Sadu i Kikindi, a pojedine aktivnosti u Bačkoj
Palanci, Srbobranu i Bačkoj Topoli.
Misija Centra za omladinski rad jeste razvoj,
sprovođenje i promovisanje omladinskog
rada i politike za mlade sa ciljem poboljšanja
položaja mladih u društvu. Ovo ostvarujemo
kroz edukativne programe usmerene na lični
i socijalni razvoj mladih, kao i kroz njihovo
aktivno učešće u zajednici.
Jedan od strateških pravaca razvoja organizaci-
je je i prepoznavanje, priznavanje i razvoj obra-
zovnih programa, što podrazumeva:
– sprovođenje i razvoj programa osnovnih studija
za obrazovanje omladinskih radnika/ca „Razvojni
rad sa mladima u zajednici“;
– promovisanje, prepoznavanje i priznavanje
profesije omladinski radnik/ca;
– sprovođenje i razvoj neformalno obrazovnih
programa sa osnovnim ciljem ličnog i socijalnog
razvoja mladih;
– saradnja sa obrazovnim institucijama u zemlji
i inostranstvu.
O AUTORU:

Isidora Isakov je omladinska radnica i koordi-
natorka za obrazovanje u Centru za omladinski
rad. Doskoro je vodila A nivo kursa “Liderstvo i
razvojni omladinski rad u zajednici”; koordina-
torka je programa Omladinski fond za podršku
projektima koje vode mladi.
Po završetku studija studenti/kinje biće obučeni/
e da rade sa mladim ljudima i grupama u zajednici
koristeći znanje, veštine i promovišući stavove u
sledećim specifičnim zadacima:
• Planiranje i pravljenje programa obrazovnog
rada sa mladima,
• Usvajanje brojnih socijalnih veština, te analitički
i profesionalan pristup primeni omladinskog
rada,
• Supervizija praktičara omladinskog rada u za-
jednici,
• Upravljanje strukturama unutar omladinskog
rada u zajednici,
• Trening i obrazovanje omladinskih lidera i om-
ladinskih radnika/ca u zajednici,
• Sprovođenje socioloških i razvojnih istraživanja,
• Razvijanje ličnih kapaciteta potrebnih za građenje
profesionalnog stava u omladinskom radu,
• Usvajanje teoretskih znanja kroz praksu, promo-
visanje sistema vrednosti baziranih na direktnom
radu sa mladim ljudima,
• Preuzimanje odgovornosti za lično delovanje, ak-
tivno uključivanje u proces podizanja samosvesti
i prihvatanja sopstvenih potreba i potreba drugih
aktera u zajednici, koje je bazirano na stečenom
znanju i veštinama,
• Iniciranje primene obrazovnih programa
sa preventivnim uticajem na mlade ljude
(održavanje različitih foruma, predavanja
proisteklih iz interesa i potreba mladih ljudi u
određenim zajednicama, planiranje i prime-
na različitih kulturnih, umetničkih, sportskih
i obrazovnih programa i projekata u skladu
sa potrebama mladih ljudi u određenom
društvenom okruženju),
• Istraživanje, identifikovanje, reagovanje na pre-
poznatu potrebu mladih ljudi u određenom
društvenom okruženju,
• Sistematski monitoring, posmatranje i delovanje
u skladu sa rezultatima razvojnih procesa u ok-
viru ciljnih grupa,
• Razvijanje saradnje i podrške nezavisnim
rešenjima zajedno sa mladima,
• Savetovanje,
• Didaktičko konceptualizovanje i planiranje ob-
razovnih programa,
• Vođenje većih i manjih grupa kroz razne kon-
ceptualizovane, razvojne i ciljno orijentisane
projekte.
]~
Celoživotno učenje i neformalno obrazovanje
]¯ ¯ / ¯±C±\'/¬ .¯
OD TEORETIČARA
DO pRAKTIČARA
– NOVI NAČINI UČENJA –
BojankočIš,
aIeSeC, novI Sad
U današnjem svetu sve je veći problem naći posao
i učiniti sebe primamljivijim na tržištu rada, gde
vladaju surovi uslovi, a uspeh ostvaruju samo
najbolji. Kako steći konkuretno znanje koje neće
biti samo teorijsko, jedno je od pitanja sa kojima
se susreću mnogi mladi danas. Jedan od načina za
sticanje iskustava i znanja koja ne pišu u knjigama
jesu rad u timu, rad na projektima, stručna prak-
sa, seminari (konferencije), vebinari (webinari)
1
,
learning networks i sl. Po završetku školovanja
mnogi ljudi shvate da imaju samo teorijsku osnovu
i da je praksa, tj. njihov budući posao drugačiji i
da zahteva znanja koja oni nisu naučili za vreme
redovnog školovanja. Kako steći sva ta znanja
koja su često nedostupna, bar na prvi pogled,
iako mnogi žele da ih steknu? Jedan od načina je
da se učlane u neku studentsku organizaciju kao
što je AIESEC.
AIESEC je međunarodna platforma koja omogućava
mladim ljudima da otkriju i razviju sopstvene po-
tencijale kako bi imali pozitivan uticaj na društvo.
Prisustvom na preko 1.100 univerziteta u 100 ze-
malja, AIESEC je najveća studentska organizacija
na svetu. Kako bi postigli ovaj cilj, organizujemo
više od 350 konferencija, pružamo preko 4.000
mogućnosti za stručnu praksu u inostranstvu i više
od 5.000 liderskih mogućnosti našim članovima
svake godine. AIESEC ima inovativan pristup razv-
janju mladih ljudi fokusirajući se na izgradnju ličnih
mreža i istražujući njihovo usmerenje i ambicije za
budućnost. Naše partnerske organizacije, kojih
ima doslovno na hiljade iz svih oblasti, gledaju
Informacione i komunikacione tehnologije unele su u praksu
upotrebu mnogih engleskih reči i izraza koje nemaju adekvatan
prevod na srpski jezik, te se koriste u izvornomobliku, kao što je
webinar (prim. ured.)
na AIESEC kao na način da podrže razvoj mladih
i pristupe mladim talentima iz celog sveta. Naši
nekadašnji članovi su lideri u ovim organizacijama
i u svom okruženju – koristeći iskustvo, veštine i
unapređenu viziju koju im je AIESEC pružio da bi
postali nosioci pozitivnih promena.
RAD U TImU
Timsko iskustvo je neprocenjivo za svakog potenci-
jalno zaposlenog i svakako je plus ako poslodavac
zna da je ta osoba bila u nekom timu i da zna kako
se treba ponašati, kakvi problemi mogu nastati i
kako ih rešiti. U današnje vreme 99% radnih mesta
podrazumeva rad u nekom timu bilo da on broji
svega nekoliko ljudi, bilo da se radi o timu koji broji
više desetina ljudi. Neke od veština koje ćete steći
radom u timu jesu prodaja i marketing, strateško
planiranje, budžetiranje/računovodstvo, odnosi sa
javnošću, ljudski resursi, upravljanje projektima,
javni nastupi i prezentovanje. U AIESEC-u sve što
radimo, radimo kroz timove, bilo da organizujemo
projekat na lokalnom nivou bilo da organizujemo
internacionalne konferencije na koju će doći 500
ljudi iz 100 zemalja sveta.
pROJEKTI
(ISKUSTVO VODEćEG pOLOŽAJA)
Često se u velikim kompanijama formiraju timo-
vi koji će raditi na određenom projektu ili rešiti
određeni problem. Vođa tog tima mora da ima
znanja koja se tiču menadžmenta, ljudskih resursa,
finansija, psihologije i još mnogih drugih oblasti.
Mora da bude spreman da odgovori na izazove
koji se pred njega postave kao što su pronalaženje
rešenja za određeni problem, vođenje projekta,
upravljanje ljudima, delegiranje odgovornosti i
slično. Kroz menadžment preko 600 kancelarija na
lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou,
mi obezbeđujemo našim članovima svake godine
preko 5.000 liderskih pozicija. Ovime naši članovi
stiču praktično iskustvo, kao i menadžerske i lid-
erske veštine.
KONfERENCIJE (SEmINARI)
Sve popularniji i zastupljeniji vid učenja odvija se
putem konferencija (seminara). Polako već postaje
teško razlučiti koji seminari su stvarno korisni, a koji
ne; ipak ovo je jedan vid učenja koji je jako drago-
cen. Imamo priliku da u kratkom vremenskom
periodu saznamo iskustva drugih ljudi i upoznamo
se sa novim tehnologijama i znanjima iz oblasti
koje nas interesuju. Kada spojimo tehnologiju i
seminare, dobijemo vebinare (webinare), tj. on-
lajn seminare koje možete pratiti putem internet
veze i računara. Prednosti ovih seminara je što ne
morate ići u zemlju gde je seminar i samim tim
imate veći izbor, takođe troškovi su mnogo niži
pošto nema troškova smeštaja. Neki univerziteti
prepoznaju vrednost vebinara i čak postoje bes-
platni vebinari npr. na Masačusetskom institutu za
tehnologiju (MIT). U AIESEC-u smo isto prepoznali
vrednost seminara i konferencija ne samo kao
načina učenja nego i kao jedan od načina za širenje
mreže kontakata i upoznavanja novih ljudi koji
imaju slična interesovanja. Na globalnom nivou
organizujemo preko 350 konferencija godišnje
za edukaciju i razvoj našeg članstva. Konferencije
omogućavaju vežbe liderstva, raznovrsne treninge
i razvijanje mreže kontakata.
LEARNING NETwORKS
Nadovezuju se na prethodnu temu i vebinare kao
spoj tehnologije u učenja. Kroz virtuelnu i fizičku
interakciju, learning networks omogućavaju lju-
dima različitih interesovanja da zajedno razvijaju
svoje veštine, znanje i mreže kontakata u okviru
interesnih tema. Primeri tema su CSR
2
, održivost,
HIV/AIDS, preduzetništvo. Naša mreža funkcioniše
preko AIESEC.net-a, naše onlajn platforme za
saradnju i komuniciranje. Sa preko 1.400 aktivnih
zajednica (communities), 250.000 dokumenata,
Corporate social responsibility.
10.000 pisama na forumima u toku jednog me-
seca, to je najveća i najaktivnija postavljena Ope-
nACS
3
platforma na svetu.
STRUČNA pRAKSA
Ona je jedno od svakako najvrednijih iskustava (i
najcenjenijih). Praksa u stranoj zemlji može mnogo
toga da kaže o vama i vašim sposobnostima: da ste
osoba koja je spremna za izazove i nove situacije
da ste spremni da se konstantno usavršavate, da
se ne bojite izazova i dr. Mladi kod nas su posebno
uskraćeni za ovo iskustvo i usled naše prošlosti
i ekonomsko-političke situacije, a i usled nekih
shvatanja koja su ostala od starijih generacija, pa
još uvek ne shvatamo u potpunosti važnost ovog
Open Architecture Community System.
]o
Celoživotno učenje i neformalno obrazovanje
]¯ ¯ / ¯±C±\'/¬ .¯
vida znanja. Studenti u državama Zapadne Evrope
mnogo su mobilniji i već su navikli da nije neobično
da počnete neki fakultet u jednoj zemlji, završite
ga u drugoj i odete na praksu u trećoj. Praksa je
najintezivnije „iskustvo učenja” koje pružamo i
ona povezuje našu globalnu mrežu. Svake godine
preko 4.000 naših članova ima izazovnu šansu da
ode na stručnu praksu i živi i radi u stranoj zemlji
na praksama iz oblasti menadžmenta, društvenog
razvoja, informacionih tehnologija i obrazovanja.
AIESEC

Šta je AIESEC?
AIESEC je globalna, apolitična, nezavisna i
neprofitna organizacija vođena od strane
studenata i diplomaca institucija visokog
obrazovanja koji su zainteresovani za glo-
balne teme, liderstvo i menadžment. AIESEC
ne deskriminiše na rasnoj osnovi, prema boji
kože, polu, seksualnoj orijentaciji, religiji,
veroispovesti, nitii verskom, nacionalnom,
etničkom i socijalnom poreklu.
Naša vizija
Mir i ispunjenje ljudskog potencijala.
Naš uticaj
Naša međunarodna platforma omogućava
mladim ljudima da otkriju i razviju sopstvene
potencijale kako bi postali lideri i imali pozi-
tivan uticaj na društvo.
Način na koji radimo
AIESEC omogućava svojim članovima inte-
grisano razvojno iskustvo koje se sastoji od
liderskih mogućnosti, stručnih praksi u in-
ostranstvu, kao i učešca i učenja kroz globalno
okruženje koje pružamo.
Kontakt
AIESEC Srbije
Ekonomski fakultet
Kamenička 6
11000 Beograd, Srbija
Telefon/fax: +381.11.2621.455
E-mail: office@aiesec.org.yu
O AUTORU:

Bojan Kočiš je student treće godine ekonomije
na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu, smer
Poslovni informacioni sistemi. U AIESEC-u radi
kao potpredsednik za Komunikacije lokalne
kancelarije Novi Sad. Interesovanja i oblasti u
kojima bi želeo da se stručno usavršava su IT
tehnologije, internet poslovanje i dizajn veb
(web) aplikacija. U slobodno vreme se bavi pla-
ninskim biciklizmom.
1. Menadžmet – prakse u oblastima administracije,
finansija, računovodstva, marketinga, razvoja po-
slovanja, istraživanja tržišta, upravljanja projekata,
PR (Public Relations) i HR (Human Resources);
2. Društveni razvoj – prakse u oblastima vezanim
za nevladine organizacije koje obuhvataju ljudska
prava, rad sa decom, zaštitu životne sredine i širok
spektar tema u oblasti razvoja društva i društvenih
zajednica;
3. Informacione tehnologije – prakse vezane za
upravljanje i razvoj u oblastima veba (web-a), soft-
vera, mreža i baza podataka. Ove prakse obuh-
vataju i različite tipove inženjeringa;
4.Edukacija – prakse se odnose na promociju i raz-
voj programa predavanja, kulturnog razumevanja
i savetovanja u oblasti obrazovanja.
Možemo da zaključimo da će jedino osoba koja
ima sva prethodno navedena iskustva i znanja ili
bar većinu njih imati istinsku šansu za uspeh na
profesionalnom planu. Samo oni koji budu videli
važnost i prednosti ovih znanja mogu očekivati
da se i dalje razvijaju i pronađu svoj poziv i zado-
voljstvo u onome što rade, da budu pravi pro-
fesionalci. Još uvek smo ograničeni što se tiče
nekih mogućnosti i šansi za usavršavanje ali nam
se polako i ta vrata otvaraju tako da izgovori, a i
vreme da se uključimo u trku za znanjem, polako
ponestaju.
SmANJENJE SIROmAŠTVA
KROz NEfORmALNO
OBRAzOVANJE
BrankakreSoja,
novoSadSkI HuManItarnI Centar, novI Sad
O NEfORmALNOm OBRAzOVANJU...
Usled brzih socijalnih i ekonomskih promena i
razvoja nauke i tehnologije 60-ih i 70-ih godina
XX veka javljaju se nove potrebe i postavljaju nova
pitanja obrazovanju, psihologiji i sociologiji koja
zahtevaju nova rešenja. Te potrebe formalno ob-
razovanje ne uspeva da prati u potpunosti. Upravo
u tom periodu počinje razvoj neformalnog obra-
zovanja koje se odvija van formalnog obrazovanja,
kao njegova dopuna ali ne i kao suprotnost. Ulo-
ga formalnog obrazovanja se time ne smanjuje.
Naprotiv. Ono u delu nevladinog sektora koji se
najviše bavi neformalnim obrazovanjem dobija
kreativnog i fleksibilnog partnera.
Obrazovanje i usavršavanje uopšte, a posebno
obrazovanje odraslih, danas se smatraju uslovom
opstanka i razvoja modernih društava. Poslednja
decenija u Evropi obeležena je brojnim naporima
Evropske unije za stvaranje uslova za uspešan
razvoj evropskih programa za obrazovanje i
usavršavanje, koji se očituju u Bolonjskoj deklara-
ciji (1999), Lisabonskom Evropskom savetu (2000),
Evropskom savetu u Barseloni (2001), Kopenhaškoj
deklaraciji (2002), a sve u cilju postizanja strateškog
cilja koji je Evropski savet postavio za Evropsku un-
iju – da postane najdinamičnija svetska ekonomija
zasnovana na znanju. Upravo se u Kopenhaškoj
deklaraciji navodi da su strategije za doživotno
učenje i mobilnost od ključnog značaja za pro-
movisanje zapošljivosti, aktivnog građanstva,
društvene inkluzije i ličnog razvoja. Naglašava se
takođe i nezamenljiva uloga socijalnih partnera u
razvoju, vrednovanju i priznavanju stručnih kvali-
fikacija i kompetencija na svim nivoima.
]c
Celoživotno učenje i neformalno obrazovanje
]¯ ¯ / ¯±C±\'/¬ .¯
Nekoliko osnovnih koncepata na kojima je nefor-
malno obrazovanje zasnovano jesu: davanje jed-
nakih mogućnosti svima, društvena uključenost,
ravnopravnost, dobrovoljnost, fleksibilnost pro-
grama ali sa jasnim okvirom i programom. Ne-
formalno obrazovanje je obrazovanje koje traje
celog života, odnosno proces celoživotnog učenja
i ličnog usavršavanja. Takođe, ono je veoma
značajno kada je u pitanju obrazovanje odraslih,
siromašnih, marginalizovanih društvenih grupa.
SIROmAŠTVO I OBRAzOVANJE
Veza između siromaštva i obrazovanja takođe je
poznata: udeo siromaštva opada sa nivoom ob-
razovanja, a najveći rizik siromaštva imaju lica sa
nezavršenom osnovnom školom. Ova veza poseb-
no je isticana u Strategiji za smanjenje siromaštva
u Srbiji, u kojoj se takođe navodi i to kako je u
reformi obrazovanja neformalno obrazovanje
neophodno uključiti kao značajnu podršku obra-
zovnim programima.
Uloga nevladinog sektora u borbi protiv siromaštva
jedinstvena je i nezamenljiva. Niko do nevladin
sektor nema tako razvijen osećaj potrebe da se
protiv siromaštva treba boriti. U svetu, pa i kod
nas, nosioci neformalnog obrazovanja su ug-
lavnom nevladine organizacije.
ODGOVOR NShC-A
Od svog osnivanja 1998. godine u programima
Novosadskog humanitarnog centra (NSHC), pored
neposrednog socijalno-psihološkog i direktnog
rada na pomoći ugroženima, prioritet u biranju
načina podrške zauzelo je obrazovanje. Posebna
pažnja posvećivana je programima neformalnog
obrazovanja koji su okrenuti ugroženim i mar-
ginalizovanim grupama kao što su nezaposleni,
izbeglice i raseljena lica, Romi, stari, siromašni,
obespravljeni i dr.
Po nama, ugroženi i siromašni ljudi imaju pravo na
obrazovanje pre svih. Princip demokratičnosti u
obrazovanju treba da im garantuje jednak pristup
ako ne formalnom ono bar neformalnom obra-
zovanju unutar trećeg sektora. Izlaz iz siromaštva
jeste obrazovanje na svim nivoima i u toku celog
života pojedinca. Isto tako, smatramo ma koliko
obrazovanje bilo skupo, ono je najjeftiniji, najefi-
kasniji način za borbu protiv siromaštva.
NSHC se bavi neformalnim obrazovanjem kao
najracionalnijim i najefikasnijim rešenjem za
siromaštvo i nezaposlenost u našem društvu. Od
2000. godine kroz različite programe nefor-
malnog obrazovanja edukovano je preko 6000
osoba – dece, mladih i odraslih:
 Više od 1000 romske dece i omladine edu-
kovano je kroz programe NSHC-a.
Od 2000. godine NSHC kontinuirano sprovodi
različite projekte podrške Romima, a kad je u
pitanju obrazovanje, aktivnosti kojima se najviše
bavimo su opismenjavanje, uključivanje dece u
redovan školski sistem, podrška u školovanju i
zdravstvena edukacija.
 Više od 700 radno sposobnih nezaposlenih lica,
izbeglica i raseljenih lica i Roma edukovano je u
oblasti preduzetništva.
Od 2001. godine NSHC se aktivno bavi i promoci-
jom i razvojem preduzetništva, posebno kroz pro-
grame edukacije građana za osnivanje i vođenje
sopstvenog malog ili srednjeg preduzeća. U toku
dvomesečnih ciklusa edukacije (u trajanju od 90
sati) polaznici mogu da nauče kako da osnuju
radnju ili sopstveno malo ili srednje preduzeće,
kako da napišu poslovni plan, zatim finansijski i
knjigovodstveno vode preduzeće, kako da uprav-
ljaju preduzećem itd.
Više od 700 nezaposlenih lica, izbeglica i raseljenih
lica, Roma, samohranih roditelja i ostalih građana
edukovano je iz oblasti računara, engleskog jezika
i životnih veština.
NSHC 2005. godine počinje sa realizacijom poseb-
nog programa za obrazovanje odraslih i otvara
NS Telecentar kao deo mreže Telecentara. Misija
Telecentra je da promoviše celoživotno učenje
kao razvojnu priliku za sve građane, podstiče
društveno uključivanje marginalizovanih grupa u
proces celoživotnog učenja, prati najbolje svetske
prakse u podučavanju i učenju, usvaja najviše stan-
darde u obrazovanju, i razvija i sprovodi programe
obuke u skladu sa potrebama tržišta rada. U okviru
NS Telecentra razvijeni su Škola računara, Škola
engleskog jezika, Škola životnih veština i Škola
preduzetništva. NS Telecentar je međunarodno
priznat ECDL Test centar i kod nas naši polazni-
ci mogu da steknu međunarodno priznate ECDL
sertifikate za pokazano znanje u korišćenju per-
sonalnog računara.
 Više od 300 predstavnika vladinih i nevla-
dinih institucija i organizacija edukovano je iz
oblasti pisanja predloga projekta, projektnog
menadžmenta, prikupljanja sredstava, zagovaranja
i lobiranja i dr.
 Više od 200 volontera edukovano je za kućnu
negu i pomoć u kući za starija lica, kao i rad sa
romskom decom.
 2100 pripadnika marginalizovanih grupa u Vo-
jvodini prošlo je program edukacije edukatora o
HIV-u i AIDS-u.
 1270 pripadnika marginalizovanih grupa u Vo-
jvodini prošlo je program edukacije o reproduk-
tivnom zdravlju.
I još jednom – po nama, izlaz iz siromaštva jeste
obrazovanje na svim nivoima i u toku celog života
pojedinca.
Reference:
1. Deklaracija Evropskih ministara za stručno obrazovanje
i usavršavanje i Evropske komisije, održana u Kopenha-
genu 29. i 30. 11.2002. godine, po pitanju poboljšanja
evropske saradnje u stručnom obrazovanju i usavršavanju,
(„Kopenhaška deklaracija“)
2. Marjanović, Marija et al. (2003): Neformalno obrazovanje
– nevidljiva snaga društva, Grupa “Hajde da…”, Beograd
3. Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji, Vlada Repub-
like Srbije, 2003.
4. UNESCO (1972) Learning to Be (prepared by Faure, E. et al),
Paris: UNESCO.
O AUTORU:

Branka Kresoja je koordinatorka u Novosadskom
humanitarnom centru s višegodišnjim iskustvom
u upravljanju projektima, istraživanju i progra-
mima koji se bave neformalnim obrazovanjem.
Razvijala je i vodila program celoživotnog učenja
NSHC-a - Novosadski Telecentar. Vodi treninge
životnih veština.
Bez obzira na to što je tradicija neformalnog ob-
razovanja u našoj zemlji duga (posebno kada je u
pitanju obrazovanje odraslih), ono ipak nema ad-
ekvatno društveno priznanje. Isto tako, nedovoljno
je poznato šta je u stvari neformalno obrazovanje,
te otud potreba da se ono na početku i odredi.
UNESCO 1972. g. definiše neformalno obrazovanje
kao „organizovanu edukativnu aktivnost, van
formalnog sistema, koja ima za svrhu da zado-
volji potrebe korisnika, ali i ciljeve učenja“.
.
Celoživotno učenje i neformalno obrazovanje
.] ¯ / ¯±C±\'/¬ .¯
NS TELECENTAR
pRImER pRImENE KONCEpTA CELOŽIVOTNOG
UČENJA U pRAKSI
BrankakreSoja,
novoSadSkI HuManItarnI Centar, novI Sad
Kao odgovor na siromaštvo sa kojim se naše
društvo suočava, u okviru Novosadskog humani-
tarnog centra pokrenut je poseban program NS
Telecentar – program celoživotnog učenja. Cilj NS
Telecentra jeste omogućavanje i približavanje kon-
cepta celoživotnog učenja ugroženim i marginal-
izovanim kategorijama stanovništva kao što su
izbegla i raseljena lica, Romi, nezaposleni, osobe
sa invaliditetom. NS Telecentar je otvoren i za sve
ostale građane koji žele da usavršavaju i usvajaju
nova znanja i veštine.
NS Telecentar je deo regionalnog projekta “Mreža
Telecentara”, koji je razvijen i odvija se u Srbiji,
Hrvatskoj, BiH i Makedoniji od 2003. godine.
Ovaj regionalni projekat je razvijen u okviru
istočnoevropske mreže za pomoć izbeglicama
(South East European – Refugee Assistance Net-
work SEE-RAN) u saradnji sa nevladinim orga-
nizacijama i mrežom radio stanica. Projekat je
pokrenut na osnovu rezultata istraživanja i studija
koje su ispitivale slične projekte, koji su razvijeni
širom sveta uz podršku UNESCO, USAID, World
Bank, Commonwealth of Learning, CTC Net, itd.
U okviru evropskog konteksta ovaj projekat se
može shvatiti kao refleksija eEurope ideja, koje
su proistekle iz ciljeva Evropske unije da Evropa
do 2010. godine postane najkompetitivnija eko-
nomija.
Da biste u današnje vreme našli i zadržali posao
ili otpočeli sopstveni, potrebno je da pored re-
dovnog obrazovanja koje ste stekli, posedujete
i osnovna znanja iz informatike, stranih jezika,
životnih veština i preduzetništva. Ovo su osnovna
znanja neophodna za snalaženje u svetu nove eko-
nomije, odnosno „društvu znanja“.
„Koji god posao da radiš, radi ga dobro...“
Martin Luter King
Kako bi otkrila koje to kompetencije najviše
nedostaju ljudima koji traže posao, Međunarodna
organizacija rada sprovela je istraživanje među
poslodavcima. Kao najčešći nedostaci navedene
su sledeće slabosti:
 nedostatak sposobosti učenja, čitanja, pisanja
i računanja;
 nesposobnost aktivnog slušanja i usmene ko-
munikacije;
 nedostatak kreativnog mišljenja i rešavanja
problema;
 problemi u međuljudskim odnosima, nespo-
sobnost rada u timu ili grupi;
 nedostatak samostalnosti i organizovanosti u
upravljanju vlastitim radom;
 nedostatak osnovne kompjuterske pismenosti.
I iz rezultata navedenog istraživanja, evidentno je
da savremeni uslovi poslovanja daju prednost onim
pojedincima koji ne prekidaju svoje školovanje po
okončanju formalnog obrazovanja, već nastavljaju
svoje obrazovanje tokom čitavog života.
NS Telecentar je centar za celoživotno učenje, sa
nastavom organizovanom po evropskim stan-
dardima, odličnim predavačima, kabinetima op-
remljenim za informatiku i engleski jezik i salama
za edukaciju. Tim od 19 ljudi učestvuje u realizaciji
edukacija i treninga NS Telecentra.
U okviru NS Telecentra razvijeni su:
1. Škola računara,
2. Škola engleskog jezika,
3. Škola životnih veština,
4. Škola preduzetništva.
ŠKOLA RAČUNARA
Škola računara NS Telecentra razvijena je po
evropskim standardima. Polaznici kod nas
mogu da nauče sve što im je potrebno za
rad na personalnom računaru. Predavači su
sertifikovani ECDL predavači/ispitivači, kabinet
raspolaže sa 12 računara za polaznike, a zbog ve-
likog interesovanja polaznika u toku je otvaranje
još jednog kabineta za nastavu. Preko 600 po-
laznika je pohađalo našu Školu, 80 polaznika je
steklo ECDL sertifikate a preko 100 njih je u pro-
cesu sertifikacije.
“Ovde učiš, a da i ne primetiš.”
Polaznica kurseva Škole računara
U okviru naše škole računara razvijeno je
sedam modula, a novih sedam modula iz veb
(web) dizajna našim polaznicim biće dostupno
narednog meseca. Moduli su razvijeni po ECDL
programu:
1) ECDL modul 1: Koncepti informatičkih
tehnologija,
2) ECDL modul 2: Upotreba kompjutera i upravl-
janje dokumentima,
3) ECDL modul 3: Obrada teksta,
4) ECDL modul 4: Tabelarne kalkulacije – Excel,
5) ECDL modul 5: Baze podataka,
6) ECDL modul 6: Prezentacije,
7) ECDL modul 7: Informacije i komunikacije.
NS Telecentar je međunarodno priznat ECDL
Test centar i kod nas naši polaznici mogu da
steknu međunarodno priznate ECDL sertifikate
za pokazano znanje u korišćenju personalnog
računara.
ŠTA JE ECDL?
European Computer Driving Licence – ECDL
ili Evropska kompjuterska dozvola
The European Computer Driving Licence (ECDL)
međunarodno je priznat sertifikat koji se dobija
za pokazano znanje u korišćenju personalnog
računara. ECDL je je priznat u više od 140 zemalja
i preveden je na 32 svetska jezika. Sa preko 4 mil-
iona učesnika, ECDL je najveći svetski sertifikat za
korisnike kompjuterskih veština.
ECDL je međunarodno priznata kvalifikacija koja
otvara vrata kod svih poslodavaca koji zahtevaju
poznavanje rada na računarima. ECDL sertifikat je
potreban kako početnicima u svetu računara tako
i naprednim korisnicima.
ECDL sertifikat će, između ostalog, značajno
povećati vaše šanse za zaposlenje, omogućiti
kvalitetniji rad i uštedu vremena pri radu
na računaru i biti kvalitetna osnova za dalje
usavršavanje u specijaliziranim informatičkim
znanjima i veštinama.
„Dosta ljudi ne zna šta je to ECDL
sertifikat i koliko vredi. Jedna naša
polaznica je nakon dobijanja ECDL
sertifikata otvorila agenciju za usluge
kucanja diplomskih, maturskih i ostalih
radova za firme i pojedince. Ona s
vremena na vreme dođe po neki savet
tako da znamo da je veoma zadovoljna
svojim radom”.
Predavač NS Telecentra
ŠKOLA ENGLESKOG JEzIKA
Školu engleskog jezika sprovodi tim diplomi-
ranih profesora engleskog jezika uz korišćenje
najsavremenijih nastavnih metoda, rečnika, lit-
erature, audio i video materijala. Škola ima dva
kabineta i do sada je kroz nju edukovano preko
300 polaznika.
Kursevi su prilagođeni poznavanju engleskog jezi-
Vizija Telecentra je postati centar celoživotnog
učenja za sve građane lokalne zajednice i pris-
tupna tačka u mreži partnerskih organizacija i po-
jedinaca, sa ciljem razvoja kompetencija potreb-
nih za aktivno učestvovanje u novoj ekonomiji.
Misija Telecentra je promovisanje, podržavanje,
istraživanje, razvijanje i pružanje usluga koje
pomažu korisnicima, članovima i partnerima
u usvajanju najviših standarda informatičkog
društva.
..
Celoživotno učenje i neformalno obrazovanje
.¯ ¯ / ¯±C±\'/¬ .¯
ka pre upisa u školu. Pre početka kursa proverava
se znanje engleskog jezika polaznika i na osnovu
postignutih rezultata pruža se prilika za pohađanje
jednog od naših kurseva. U Telecentru možete
pohađati sve nivoe engleskog jezika od početnog
do naprednog.
Engleski jezik se govori na svim kontinentima.
Nikada se nije desilo da više ljudi govori strani
jezik nego svoj.
U svetu je tri puta više ljudi koji koriste engleski
jezik od onih kojima je engleski maternji.
Oko 80% informacija u elektronskom obliku je na
engleskom jeziku.
Sa znanjem engleskog jezika povećavate svoje
mogućnosti za zaposlenje kao i mogućnosti na-
predovanja u poslu. Ono Vam omogućava brže
i lakše dolaženje do informacija i korišćenje
moderne tehnologije i time otvara mnoge nove
mogućnosti.
ŠKOLA ŽIVOTNIh VEŠTINA
Škola životnih veština NS Telecentra organi-
zuje se u vidu jednodnevnih treninga, a treneri
su uglavnom psiholozi sa velikim iskustvom u
osmišljavanju i realizaciji treninga. Naši po-
laznici na ovim treninzima mogu da usvoje i
usavrše neke osnovne veštine i znanja koji će
obavljanje bilo kog posla učiniti uspešnijim.
Neka takva znanja i veštine odnose se na
veštine komunikacije i prezentacije, planiranje
i razvoj sopstvene karijere, upravljanje vre-
menom i dr.
Životne ili socijalne veštine su spo-
sobnosti prilagođavanja i pozitivnog
ponašanja koje omogućuju osobama da
se uspešno nose sa zahtevima i iza-
zovima koje pred njih postavlja život
svakoga dana.
Definicija Svetske zdravstene organizacije
Životne ili socijalne veštine nisu vezane za
specifičan posao, već se nalaze u osnovi uspešnog
obavljanja bilo kog posla. One se primenjuju u
svim radnim okruženjima i mogu se lako preno-
siti iz jedne oblasti ljudskog rada na druge. One
olakšavaju snalaženje u savremenom svetu po-
slova, usmenu i pisanu komunikaciju, otkrivanje
i izbor poslova koji odgovaraju sposobnostima
i potencijalima, sistematično planiranje razvoja
karijere, snalaženje u promenama i sposobnost
prilagođavanja... U okviru Škole životnih veština
razvijeni su sledeći programi:
1. Prepoznavanje i analiza vlastitih potencijala,
2. Planiranje karijere,
3. Trening upravljanja vlastitim resursima,
4. Asertivni trening,
5. Veštine prezentacije,
6. Pisana komunikacija i pisanje CV-a,
7. Učenje učenja.
„Kada bi ljudi znali kolikim radom sam stekao
svoju veštinu, ne bi se toliko čudili.“
Mikelanđelo
ŠKOLA pREDUzETNIŠTVA
U Školi preduzetništva NS Telecentra polaznici
stiču osnovna znanja potrebna za pokretanje i
razvoj sopstvenog preduzeća, kao i lične veštine
i sposobnosti potrebne za učenje, napredovanje i
prilagođavanje promenama.
Ko može biti preduzetnik? Šta neku osobu čini
preduzetnikom, a drugu ne? Da li su osobine
uspešnih preduzetnika urođene ili se mogu nauči-
ti?
„Preduzetništvo je delatnost preduzetnika, usme-
rena na pokretanje, organizovanje i inoviranje po-
slovanja preduzeća, sa osnovnim ciljem stvaranja
novog tržišta i ostvarivanja dobiti. Kao ideja staro
je koliko i ljudsko društvo i nije isključivo ekonomski
fenomen. Ono je vezano za sve aspekte ljudskog
ponašanja i delovanja: razvija kreativnost, pospešuje
rađanje ideja i obogaćuje ljudske potrebe.“
Dr Nenad D. Penezić
Najvažnije osobine uspešnog preduzetnika jesu:
samopostignuće, samopouzdanje, prihvatanje
rizika, samostalnost, kreativnost, inovativnost,
vizija. Preduzetnistvo obuhvata zbir znanja, veština
i sposobnosti.
Program Škole preduzetništva sastoji se iz sedam
oblasti (modula):
1. Kako započeti sopstveni posao,
2. Biznis plan,
3. Knjigovodstvo i finansijska administracija,
4. Upravljanje preduzećem,
5. Marketing, reklamiranje i odnosi sa javnošću,
6. Poslovne veštine,
7. Osnove projektnog menadžmenta.

Kroz Školu preduzetništva stiču se:
 Osnovna znanja iz oblasti preduzetništva koja
će polaznicima pomoći u snalaženju u promenama
u društvu (što zahteva hrabrost, dinamičnost, ino-
vativnost)
 Ličnu snagu za neprestano učenje i usavršavanje
i prilagođavanje promenama.

Naša Škola preduzetništva namenjena je onima
koji žele da započnu sopstveni posao ali i onima
koji žele da razviju i prošire već započeti posao. Do
sada je našu Školu završilo preko 600 polaznika, a
neki od njih su sada veoma uspešni preduzetni-
ci.
Zašto su važna preduzetnička znanja i
veštine?
 Kao preduzetnik, možete da birate čime ćete
se baviti, na koji način i kada,
 Preduzetnička znanja i veštine možete primeniti
u svim oblastima života,
„Oni polaznici koji dolaze zbog potre-
ba posla imaju direktnu korist od
naučenog, ali i oni koji su nezaposleni
osećaju se puno bolje nakon završenog
kursa, jer na ovaj način proširuju
svoje mogućnosti za zaposlenje i, što
je najvažnije, grade svoje samopouz-
danje.“
Profesor engleskog jezika
 Razvoj ljudskog potencijala kroz obrazovnje
iz oblasti preduzetništva ključni je element
zapošljavanja i ekonomskog razvoja u celom
svetu.
„Preduzeti novi korak, izgovoriti novu reč – to je
ono čega se ljudi najviše plaše.“
Dostojevski
„Svako ko razmišlja o započinjanju
sopstvenog posla, trebalo bi da prođe
ovakvu školu.“
Polaznica Škole preduzetništva
.~
Celoživotno učenje i neformalno obrazovanje
.¯ ¯ / ¯±C±\'/¬ .¯
TRENING ASERTIVNOSTI
KAO SREDSTVO LIČNOG RAzVOJA I UNApREđENJA
VEŠTINA KOmUNIKACIJE SA DRUGIm LJUDImA
MIlenaćuk,
novoSadSkI HuManItarnI Centar, novI Sad
O TRENINGU ASERTIVNOSTI
Asertivni trening, proistekao iz teorijske orijen-
tacije kognitivno-bihejvioralnih terapija, koristi
se ne samo u rehabilitaciji osoba sa mentalnim
poremećajima i poremećajima ponašanja, kao što
su anksiozni poremećaji, bolesti zavisnosti, seksu-
alne disfunkcije, delinkvencija, već i za unapređenje
životnih veština svih onih osoba koje žele da rade
na svom razvoju. Trening asertivnosti našao je
svoju primenu u raznim preventivnim programima
i modulima za razvoj socijalnih i specifičnih komu-
nikacijskih veština različitih grupa korisnika.
Osnovna pozitivna promena vezana za aser-
tivno ponašanje jeste to što se putem njega
pojačava samopoštovanje koje je samousmereno
(nije direktno vezano za druge ljude). Asertivno
ponašanje, za razliku od agresivnog, pojačava kon-
trolu nad sobom u odnosu na kontrolu nad dru-
gima. Ono vodi efikasnijem zadovoljavanju želja
i ostvarivanju ciljeva, boljoj interakciji sa drugim
ljudima kroz poštovanje njihovih asertivnih prava
i razvijanje odgovornosti za svoje postupke.
U pitanju je polustrukturisana procedura koja se
najčešće sprovodi sa grupom polaznika, no može
se raditi i individualno. Kada se radi u grupi, susreti
su organizovani po radioničarskom principu. U nji-
hovom sprovođenju se stavlja akcenat na praktični
rad (demonstracije, igrice, modeliranje, ‘role play’
vežbe, diskusije, domaći zadaci itd.).
O ASERTIVNOSTI I OSTALIm STILOVImA
U KOmUNIKACIJI
Da bismo normalno funkcionisali u bilo kojoj
oblasti života ili rada, mi komuniciramo sa
drugim ljudima. Kvalitet našeg života u velikoj
meri zavisi od naše umešnosti da kažemo šta
mislimo, da tražimo uslugu, da pružimo in-
formaciju, da izrazimo slaganje, neslaganje
ili pak da odbijemo nekoga, da uputimo po-
hvalu, kritiku, da se snađemo u konfliktu. Sva-
kodnevno se nalazimo u različitim relacijama
sa drugim ljudima i u različitim komunikaci-
jskim situacijama. No, koliko smo zadovoljni
svojom umešnošću da se snađemo u tim situ-
acijama?
Asertivnost je stil u komunukaciji koji možemo
koristiti u svim nabrojanim situacijama. Prema
Lange&Jakubowski, asertivnost podrazumeva
izražavanje misli, osećanja i uverenja na di-
rektan, pošten (iskren) i adekvatan način uz
uvažavanje prava drugih ljudi. Asertivna poruka
izražava, opisuje osobu i izrečena je bez domini-
ranja, ponižavanja ili degradiranja druge osobe.
Asertacija uključuje uvažavanje, ali ne i snishodlji-
vost, koja vodi u submisivno ponašanje iz uverenja
da druga osoba ima veća prava jer je u ulozi moći,
iskusnija, učenija, drugog pola, nacionalnosti ili
rase. Asertacija uključuje samopoštovanje jed-
nako poštovanju prava druge osobe. Za asertivno
izražavanje karakteristične su tzv. ja-poruke, ko-
jima se drugima daje do znanja da je to o čemu
.o
Celoživotno učenje i neformalno obrazovanje
.¯ ¯ / ¯±C±\'/¬ .¯
Cilj agresije je, uglavnom, uspostavljanje kontrole
nad situacijom i ljudima, demonstracija moći,
dominacija i postizanje pobede nad drugom
osobom. Ljudi koji reaguju agresivno uglavnom
smatraju da su pred njih postavljeni nerazumni i
suvišni zahtevi. Samu situaciju doživljavaju kao
preteću tako da im agresivno reagovanje deluje
potpuno opravdano.
U realnom životu ponekad je teško razgraničiti
pomenute stilove u komunikaciji. Pasivno-
agresivni stil, ne tako retko zastupljen, nameće
se kao četvrti stil u komunikaciji. Osobu koja se
ponaša pasivno-agresivno bes ‘tera’ da od drugih
dobije ono što želi, ali je strah sprečava da to učini
direktno. Svoju agresivnost osoba prerušava tako
da bi izbegla odgovornost za svoje ponašanje.
Ukoliko pokušate da se konfrontirate, osoba koja
se ponaša pasivno-agresivno uvek može negirati
postojanje namere.
Sledeća su ponašanja karakteristična u pasivno-
agresivnom stilu: ignorisanje, durenje, odbijanje
komunikacije, ironične ili sarkastične opaske, na-
merno spor ili loš rad na zadacima koji joj/mu se
ne sviđaju, izbegavanje obaveza koje se pravda
zaboravnošću, opstrukcija (ometanje) napora
drugih izbegavanjem da se uradi sopstveni deo
posla (npr. kad radite u timu), redovno kašnjenje
na sastanke (sa uvek spremnim izgovorom).
pričamo proizvod našeg subjektivnog doživljaja
– mišljenja, utiska, verovanja, osećanja – i da se
drugi sa tim mogu složiti, a i ne moraju jer i oni
imaju pravo na svoj subjektivni doživljaj i od-
luku.
Iako ima brojnih prednosti, važno je napomenuti
da asertivnost nije stil u komunikaciji kojim je za-
garantovano da ćemo dobiti ono što želimo i nije
ponašanje koje treba po svaku cenu u svakoj situ-
aciji da koristimo (ponekad je mudrije prećutati,
npr. suprotstavljanje nadređenima ukoliko će to
ugroziti naš položaj, ili odložiti svoju asertivnu
reakciju).
Pored asertivnog stila ili ponašanja, razlikujemo
pasivni i agresivni stil u interakciji sa drugim lju-
dima, koji se uglavnom opisuju kao dva suprotna
pola asertivnosti.

Ponašamo se pasivno kada imamo problem da
kažemo šta mislimo i osećamo. Na primer: nepri-
jatno nam je da tražimo informaciju od slučajnog
prolaznika na ulici; da kažemo prijatelju da nam
smeta njegovo ponašanje; da kažemo osobi koja
nam se sviđa šta osećamo prema njoj; da kažemo
ne; da izrazimo svoje mišljenje na sastanku itd.
Kada se ponašamo pasivno, mi narušavamo svoja
prava, ne poštujemo svoje potrebe, ne postavl-
jamo granice u odnosu na druge ljude, u komuni-
kaciji smo nesigurni. U osnovi pasivnog ponašanja
je težnja da se po svaku cenu izbegne konflikt, a
rezultat je da dopuštamo da drugi kontrolišu naš
život, iako to ne želimo.
Agresivni stil u komunikaciji podrazumeva direktno
zalaganje za svoja prava i izražavanje misli, osećanja
i uverenja na način koji je često neiskren, obično
neadekvatan i uvek ugrožava prava druge osobe.
Pojam asertivnosti preuzet je iz en-
gleskog jezika (assertiveness) i najbliži
prevod bi glasio ‘samopotvrđujuće
ponašanje’. Asertivno (ili samopo-
tvrđujuće) ponašanje se razlikuje i od
pasivnog i od agresivnog ponašanja.
Osnovna dobit koju osoba dobija ovim
ponašanjem jeste porast samopouz-
danja.
Pasivno i agresivno ponašanje dovode
se u vezu sa reakcijom bega, tj. borbe
kao primitivnim načinima reagovanja
u opasnoj, pretećoj situaciji koje smo
nasledili od naših životinjskih predaka.
Ove reakcije u životinjskom svetu u
funkciji su preživljavanja. Međutim,
većina situacija u kojima čovek
doživljava ugroženost svog integriteta
proizvod su socijalnih interakcija u
kojima pasivno i agresivno ponašanje
ne daju dobre rezultate (makar ne
dugoročno gledano). Sposobnost
verbalne komunikacije i sposobnost
rešavanja konflikata jeste ono što
čoveka razlikuje od životinjskih pre-
daka, a dobro razvijene ove sposobnosti
oličene u asertivnom ponašanju veoma
su važne za ‘preživljavanje’ u svetu ljudi.
Nije svako kašnjenje, loše urađen posao, odlag-
anje i sl. – pasivno-agresivna reakcija, ali ako se
to često ponavlja (i ako šteti drugim ljudima) te
ukoliko je osoba koja se tako ponaša zadovoljna
lošim ishodom (baš je briga) i sl., verovatno je da
se radi o pasivno-agresivnom stilu.
BAzIČNE pROCEDURE U ASERTIVNOm
TRENINGU
Pored učenja konkretnih veština u komuni-
kaciji, kao što su veštine jasnog i direktnog
izražavanja, odlučnost da se kaže NE, izlaženje
na kraj sa manipulacijom, konstruktivno odgov-
oranje na kritiku i sl., sa polaznicima treninga se
radi na osvešćivanju unutrašnjih barijera koje
ih sprečavaju da se ponašaju asertivno. Ljude
je često potrebno podsećati da imaju pravo da
pogreše; da kažu ‘ne znam’; da se ne dopadnu
nekome, a pre svega da su oni sami odgovorni
za svoje ponašanje isto koliko su i drugi ljudi od-
govorni za svoje ponašanje.
Bazične procedure asertivnog treninga prilago-
đavaju se ciljnoj grupi treninga, a to mogu biti
menadžeri, adolescenti, studenti, nezaposleni,
omladinski radnici, aktivisti nevladinih organizaci-
ja i svi ostali građani. Iako se trening može izvesti
u različitim formama, ipak postoje četiri bazične
procedure koje svaki asertivni trening sadrži:
1) učenje o razlikama između asertacije i
agresivnosti i između pasivnosti i učtivosti, ra-
zumevanje razlika između različitih oblika inter-
personalnog ponašanja;
2) učenje da se prepoznaju i prihvate svoja aser-
tivna prava i prava drugih ljudi;
3) redukovanje postojećih kognitivnih i afektivnih
prepreka na putu ka asertivnom ponašanju (ira-
cionalnih uverenja, ekscitirajuće anksioznosti,
osećanja krivice, besa i dr.);
4) razvijanje asertivnih veština pomoću praktičnih
metoda.

Postoje razni kursevi namenjeni razvoju veština
komunikacije. Ono što je karakteristično za aser-
ivni trening jeste to što intervencije nisu usmerene
samo na usvajanje konkretnih veština i na ‘do-
terivanje’ našeg nastupa, onoga kako delujemo
drugim osobama u interakciji. Asertivni trening
podrazumeva pre svega rad na sebi, na svom
unutrašnjem biću, na izlaženju na kraj sa mislima,
uverenjima i emocijama koje nam ne donose mno-
go koristi, te na pronalaženju ravnoteže između
našeg unutrašnjeg sveta, spoljašnje reakcije koju
manifestujemo i situacije u kojoj se nalazimo.
Reference:
1. Paterson, R. J. (2000). The Assertiveness Workbook: How
to Express Your Ideas and Stand Up for Yourself at Work
and in Relationships. Oakland, New Harbinger Publica-
tions, Inc.
2. Smith, M. (1988). When I say No, I feel guilty: How to cope
– using the skills of systematic assertive therapy. New
York, Bantam books.
3. Tovilović, S. (2005). Asertivni trening: efekti tretmana,
održivost promena i udeo terapeuta u terapijskom ishodu.
Psihologija, 38(1), 35-54.
4. Tovilović, S., Krstić, T. Radna sveska za učesnike iskustvene
grupe za trening asertivnosti.
Adolescentima i generalno mladima
ovaj trening pomaže da se kroz razvoj
veština komunikacije osnaže u svom
izražavanju, naročito u relacijama
koje su u tom uzrastu bitne: odnosi
sa vršnjacima, partnerom; odnosi sa
nastavnicima/profesorima; prezen-
tacija znanja na času/ispitu; odnosi
sa bližnjima. Trening im pomaže da
razviju i učvrste svoje samopouzdanje i
tako spremnije izlaze na kraj sa iza-
zovima koje život nosi sa sobom.
O AUTORU:

Milena Ćuk, po profesiji psiholog, radi u Novo-
sadskom humanitarnom centru kao koordinator
volontera i kao urednik biltena Reč više. Serti-
fikovani je trener asertivnog treninga. Za Cen-
tar «Srce» vodila je kampanju za prevenciju au-
todestruktivnosti kod mladih. Polja interesovanja
su joj unapređenje mentalnog zdravlja, preven-
cija samoubistva i psihosocijalna podrška mar-
ginalizovanim grupama ljudi.
.c .¯ ¯ / ¯±C±\'/¬ .¯
Celoživotno učenje i neformalno obrazovanje
O NOVOSADSKOm
hUmANITARNOm CENTRU
Novosadski humanitarni centar (NSHC)
neprofitna je, dobrotvorna organizacija
osnovana 1998. godine u Novom Sadu. NSHC
doprinosi stvaranju humanog društva kroz
pružanje pomoći ugroženim i marginalizovanim
grupama, podršku razvoju građanskog društva,
istraživački rad i obrazovanje.
U saradnji sa vladinim i nevladinim sektorom
NSHC doprinosi smanjenju siromaštva, razvoju
neformalnog obrazovanja, unapređenju
socijalne politike i politike zapošljavanja u Srbiji.
NSHC je član Mreže za pomoć izbeglicama
Jugoistočne Evrope (SEE RAN) i jedan od
osnivača Srpskog saveta za izbeglice (SSI).
Takođe, NSHC je član nacionalne mreže za
prevenciju HIV-a među ugroženim grupama
(HPVPI).
NSHC deluje u preko 50 opština Vojvodine
i Srbije. Na našim projektima su angažovani
stručnjaci iz različitih oblasti – psiholozi, socijalni
radnici, lekari, pravnici, pedagozi, profesori,
ekonomisti...
Projekti NSHC-a finansiraju se iz donatorskih
sredstava međunarodnih organizacija, fondova
pokrajinske i republičke vlade, i sopstvenih
dohodovnih aktivnosti. Pored toga, važan
doprinos radu NSHC-a daju volonteri i građani
svojim prilozima.
Kontakt:
Trg mladenaca 6
21000 Novi Sad
Tel/Fax: + 381 21 524 184, 524 134, 524 331
nshc@eunet.yu
www.nshc.org.yu
www.SMe.Sr.gov.yu
Agencija za razvoj malih i
srednjih preduzeća i preduzetništva
www.aIeSeC.org.yu
AIESEC
www.CIp.org.yu
Centar za interaktivnu pedagogiju
www.Czor.org
Centar za omladinski rad
www.radnaetIka.org
Centar za savremenu edukaciju
www.europa.eu.Int
Evropska unija
www.vdf.org.yu
Fond za razvoj AP Vojvodine
www.fondzarazvoj.Sr.gov.yu
Fond za razvoj Republike Srbije
www.Hajdeda.org.yu
Grupa “Hajde da...”
www.Ian.org.yu
Međunarodna mreža pomoći - IAN
www.MoS.Sr.gov.yu
Ministarstvo omladine i sporta
www.MpS.Sr.gov.yu
Ministarstvo prosvete
www.MInrSz.Sr.gov.yu
Ministarstvo rada, zapošljavanja i
socijalne politike
www.nSHC.org.yu
Novosadski humanitarni centar
www.pSok.org.yu
Pokrajinski sekretarijat za
obrazovanje i kulturu
www.pSrzrp.vojvodIna.Sr.gov.yu
Pokrajinski sekretarijat za rad,
zapošljavanje i ravnopravnost polova
www.Coe.Int
Savet Evrope
www.prSp.Sr.gov.yu
Strategija za smanjenje siromaštva
KORISNI LINKOVI:
¯
Celoživotno učenje i neformalno obrazovanje
¯] ¯ / ¯±C±\'/¬ .¯
CIp – Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сaд
376
REČ više / urednici milena ćuk, Saša Škundrić. –
2007, 1- . – Novi Sad : Novosadski humanitarni centar,
2007-. – Ilustr. ; 30 cm
ISSN 1452-9289
COBISS.SR-ID 222949895

Srbija Tel/Fax: + 381 21 524 184. Milena Ćuk Lektor Milan Ajdžanović Dizajn korica i priprema za štampu Predrag Nikolić Štampa LitoStudio Novi Sad. Tiraž 500 . 524 134.Sadržaj uvOD LISABONSKA STRATEgIjA I CELOžIvOTNO uČENjE KLjuČNE KOMPETENCIjE zA CELOžIvOTNO OBRAzOvANjE – KLjuČ zA INTEgRACIju SRBIjE u zAjEDNIČKI EvROPSKI OBRAzOvNI PROSTOR CENTAR zA OMLADINSKI RAD I OBRAzOvANjE MLADIh OD TEORETIČARA DO PRAKTIČARA – NOvI NAČINI uČENjA – SMANjENjE SIROMAšTvA KROz NEFORMALNO OBRAzOvANjE NS TELECENTAR PRIMER PRIMENE KONCEPTA CELOžIvOTNOg uČENjA u PRAKSI TRENINg ASERTIvNOSTI KAO SREDSTvO LIČNOg RAzvOjA I uNAPREđENjA vEšTINA KOMuNIKACIjE SA DRugIM LjuDIMA KORISNI LINKOvI O NOvOSADSKOM huMANITARNOM CENTRu 2 3 7 12 16 19 22 26 30 31 IMPRESuM Izdavač Novosadski humanitarni centar (NSHC) Adresa izdavača Trg mladenaca 6. Ivan Stojilović.nshc.yu Za izdavača Danijela Korać-Mandić Perica Mandić Urednik izdanja Milena Ćuk Autori tekstova: Bojan Kočiš.org. Novi Sad. 524 331 nshc@eunet. 2007. decembar. Branka Kresoja.yu www. Jelena Ranković. Isidora Isakov.

Celoživotno učenje i neformalno obrazovanje .

Međunarodna Mreža poMoćI – Ian. a obrazovni sistem njihovim potrebama. Znanja koja dobijamo u sistemu formalnog obrazovanja uglavnom nisu dovoljna da odgovorimo na sve izazove koje savremeno društvo postavlja pred nas. Izdavanjem biltena “Reč više” želimo da doprinesemo unapređenju obrazovanja u Srbiji kroz razmenu znanja i iskustava između pojedinaca.) Savet Evrope je u proleće 2005. Milena Ćuk. postane najkonkurentnija i najdinamičnija privreda sveta utemeljena na znanju. Beograd “Ako planirate godinu dana unapred. 2000). Međutim. EU 1 je zacrtala strateški cilj da “do 2010.yu/htm%20strane/Sta-treba-da-znamo-o-EU3. uključujući uvođenje sistema transfera kredita za SOO. jer je obrazovanje ključni faktor u borbi protiv siromaštva. i osiguranje kvaliteta u SOO. Kopenhaška deklaracija 2 Kopenhaški proces je iniciran novembra 2002. I ovaj proces je deo Lisabonske strategije. Živimo u svetu koji se brzo razvija i u veku koji je proglašen vekom znanja. godine.logos. Tema ovog broja je Celoživotno učenje i neformalno obrazovanje. godine uneo izmene u Lisabonsku strategiju. Ono što je očito jeste da se kontekst celoživotnog učenja promenio i da je utopijska i plemenita vizija koja je do sada karakterisala celoživotno učenje sada postala neizbežan Izvor: http://www.e. uporedivost i priznavanje kvalifikacija. kako u ličnom. i na taj način približimo škole mladim ljudima. u kojoj su prioriteti usmereni na lični i profesionalni razvoj i zapošljavanje. • otvaranje edukacije i treninga i za druge zemlje van EU.org. Evropska unija CELOŽIVOTNO UČENJE (ENGL. LIfELONG LEARNING) Uvod Filozofija učenja tokom celog života nije ni u kom slučaju modernijeg datuma. jedinstven okvir za transparentnost kvalifikacija i kompetencija. usvajanjem Deklaracije o unapređivanju evropske saradnje u oblasti stručnog obrazovanja i obučavanja (SOO). namenjen nastavnom i stručnom osoblju srednjih škola. pre svega kroz modernizaciju i unapređenje. aktivistima omladinskih organizacija i svima koji žele da budu dobro informisani o savremenim tokovima u oblasti obrazovanja i položaja mladih. Ako planirate deset godina unapred. Zato se neformalno obrazovanje i učenje tokom celog životnog veka posmatraju kao važan segment našeg ličnog razvoja i napretka.n. u kojoj SOO ima značajnu ulogu u ostvarivanju koncepta doživotnog učenja i razvoja visokokvalifikovane radne snage. sposobna za održiv privredni rast s većim brojem i kvalitetnijim radnim mestima te većom socijalnom kohezijom” (European Council. podučavajte i obrazujte ljude“ Kineska poslovica. zasadite kukuruz. zasadite drveće. koja će biti u stanju da ostvari cilj EU da ima najkonkurentniju i najdinamičniju privredu u svetu. veku iznova se nalazimo među onima koji na sav glas propagiraju značaj celoživotnog učenja. • obezbeđivanje lake dostupnosti ovih sistema. Neophodno je pojačati kvalitet i atraktivnost SOO u pravcu formiranja kvalifikovane. LISABONSKA STRATEGIJA Uvod Lisabonska strategija (poznata i pod nazivom Lisabonska agenda) dogovorena je na Savetu Evrope u Lisabonu 2000. Drevna društva širom sveta isticala su potrebu za učenjem od kolevke do groba. tako i u profesionalnom životu. godine: • unapređenje kvaliteta i efikasnosti sistema edukacije i treninga u okviru EU. ostvarivanje tog cilja zahtevalo je pripremu za prelazak na privredu i društvo koji su utemeljeni na znanju. neophodno je da konstantno učimo i usvajamo veštine potrebne za bolje snalaženje. Da bismo postali i ostali deo savremenih tokova u društvu. institucija i organizacija koje se bave pitanjima obrazovanja i brige o mladima. Ako planirate za ceo život. Bio je to odgovor na globalne izazove. posebno na napredak SAD u “novoj” privredi zasnovanoj na znanju i na dominaciju u informatičkim i komunikacijskim tehnologijama (ICT) s obzirom na pojedinačne evropske privrede. Guanze (oko 645. Cilj postavljen u Strategiji zahteva promenu sistema edukacije i treninga širom Evrope.htm 0 / DECEMBAR 007 .Celoživotno učenje i neformalno obrazovanje UVOD Pred Vama se nalazi treći broj biltena „Reč više“. Saradnja u oblasti edukacije i treninga podrazumeva dogovor zemalja članica EU oko tri glavna cilja koja se moraju dostići do 2010. godine. Programi neformalnog obrazovanja naročito su važni za ugrožene i marginalizovane grupe. Strategija je obuhvatala opsežni program reformi. p. prilagodljive i pokretljive radne snage u evropskim okvirima. Danas u 21. NSHC LISABONSKA STRATEGIJA I CELOŽIVOTNO UČENJE Ivan StojIlovIć. Osnovni ciljevi Deklaracije jesu: jačanje evropske dimenzije u SOO.

 Official Journal of the European Communities. Život bez neprestanog učenja je nezamisliv. rešavanje problema. Sposobnost da se nauči da se uči. dokument pod nazivom "Nikada nije kasno da se uči". efikasnošću ulaganja. Romima. ljudi koji nisu na tržištu rada. samohranih roditelja. manje ili više intenzivno. a ne samo uobičajenim putem kao što je škola i visoko obrazovanje.6.2002. ISKUSTVO NEVLADINE ORGANIzACIJE U SpROVOđENJU pROGRAmA CELOŽIVOTNOG UČENJA IAN – Međunarodna mreža pomoći – jeste domaća nevladina organizacija osnovana 1997. Celoživotno učenje i ugrožene grupe Obrazovne metode i treninzi igraju važnu ulogu u održavanju demokratskih društava u Evropi. poput ljudi sa niskim zaradama. celoživotnim vođenjem. Nacionalne strategije koje se odnose na edukaciju i trening moraju takođe obratiti pažnju na pitanja koja se tiču ravnopravnih mogućnosti (npr. Čak i organizovanje naših dnevnih aktivnosti podrazumeva stalno učenje. Ovaj dokument preporučuje celoživotno učenje kao suštinu ambicioznog projekta Lisabon 2010. Celoživotno učenje pokriva mnoga polja. nacionalnih manjina i imigranata. fleksibilnošću sistema kako bi učinili učenje dostupnim za sve. ličnu ispunjenost i socijalnu inkluziju kao i aspekte koji se tiču zaposlenja. nezaposlenih. Kontakt podaci Međunarodne mreže pomoći Admirala Geprata 10 11000 Beograd. Jedan od razloga zbog kojih je celoživotno obrazovanje postalo vrlo značajno jeste ubrzan naučni i tehnološki razvoj. penzionera (uključujući starije radnike) i bivših prestupnika. IAN podržava osobe čija se ljudska prava krše i druge marginalizovane i ranjive grupe da razviju svoje potencijale za život u miru dostojan čoveka. engleskog jezika. roditelja koji su vraćeni na tržište rada. Kursevi su dizajnirani na fleksibilan način koji omogućava jednostavno kombinovanje i prilagođavanje specifičnim potrebama pripadnika raznih ugroženih grupa: izbeglim i raseljenim licima. kritičko poimanje stvari i anticipatorno učenje – samo su neke od suštinskih veština i sposobnosti potrebnih svima. kako bi doprinele da mogućnosti celoživotnog učenja budu zaista dostupne svima. Evropska unija usvojila je u oktobru 2006. jednakost polova) i usredsređenosti na određene grupe. s invaliditetom. a naročito izbeglica i interno raseljenih lica koji su u tom trenutku pretrpeli najveći pritisak. U današnje vreme čoveku nisu dovoljne iste one životne i radne veštine koje je posedovao pre pet godina. teza koja se često implicitno iznosi u prilog celoživotnom učenju kao perspektivnoj ideji u obrazovnoj politici i obrazovnim pristupima. 14. Celoživotno učenje podrazumeva da se građanima pruži prilika za učenjem u svim starosnim dobima i brojnim kontekstima: na poslu. Srbija tel: 011 3617 197. Principi koji potkrepljuju celoživotno učenje i utiču na njegovu uspešnu primenu ističu usredsređenost na onoga koji uči. Pripadnici određenih ugroženih grupa nisu 0 / DECEMBAR 007 . Celoživotno učenje obuhvata čitav spektar formalnog. U početku su to bili kursevi računara namenjeni za decu iz izbegličkih kampova u Beogradu i okolini. itd. radnika s niskim obrazovanjem i nivom obučenosti. znanje i veštine koji se steknu tom prilikom nisu dovoljni za profesionalnu karijeru koja obuhvata tri ili četiri decenije.org. maloletnim delikventima. od opšteg obrazovanja do stručnog usavršavanja. Manje je očigledna pretpostavka da se celoživotno učenje može unaprediti ili na neki način organizovati. Šta je celoživotno učenje? Reći da ljudi uče celog života znači potvrditi činjenično stanje. u vremenu kada 60% profesija i poslova koje bi otprilike trebalo obavljati u naredne dve decenije još uvek nije poznato 3. Ono uključuje i aktivno učestvovanje u građanskom društvu. Izvor: Revisiting Lifelong Learning for the 21st Century. Vizija IAN-a je da region jugoistočne Evrope bude oporavljen od posledica rata i političkog nasilja i da postane civilno društvo gde se poštuju ljudska prava svih ljudi. IAN je shvatio da će nekoliko građanskih ratova na ovoj teritoriji ostaviti snažne dugoročne posledice na mentalno zdravlje svih ljudi. Danas je to nezamenljivo oruđe koje obrazovanju omogućava da se suoči sa svojim mnogobrojnim aktuelnim i novonastajućim izazovima. već i na one u seoskim sredinama koji možda imaju posebne potrebe kada jeu pitanju učenje 4. osobama sa HIV-om. U proteklih šest godina održali smo 4365 besplatnih kurseva za 2051 korisnika. Veliki broj izbeglica koji su ostale bez svojih domova podstakle su mnoge međunarodne i lokalne organizacije na pružanje humanitarne pomoći ovim ljudima. itd. Celoživotno učenje predstavlja krajnji ishod informatičke pismenosti. građanskim vaspitanjem. U proteklih šest godina IAN je samostalno ili pomoću partnera iz mreže Telecentara razvio sertifikovanu školu računara. vrlo često neizbežni. 011 3617 243 fax: 011 3617 243 e-mail: office@ian. od potreba mladih do potreba starih kao i potreba zaposlenih i nezaposlenih. Svi građani trebalo bi da imaju ravnopravan pristup obrazovanju i treninzima. mobilnošću. osobama sa hendikepom. nezaposlenim. 011 3617 205 . Nekada to činimo namerno dok su ponekad procesi učenja neplanirani. značaj jednakih mogućnosti i kvalitet i značaj mogućnosti učenja.Celoživotno učenje i neformalno obrazovanje vodič i organizacioni princip obrazovnih reformi. godine IAN sprovodi programe edukacije za ugrožene grupe. Celoživotno učenje podrazumeva različite nivoe učenja (formalno. Učimo svakog dana. Ovakav odabir grupa ne bi trebalo da se odnosi samo na ljude u ugroženim urbanim sredinama. informalno) i bavi se mnogim poljima: treningom trenera. neformalno. mi učimo više i češće nego što znamo. socijalnih veština i preduzetništva. tokom rata na teritoriji bivše Jugoslavije. naročito onima kod kojih postoji opasnost isključivanja. onih koji su rano napustili školu. integracijom informatičkih i komunikacionih tehnologija. žrtvama torture. osnovnim veštinama. neformalnog i informalnog obrazovanja. na osnovu koga bi celokupna Evropska unija trebalo da postane područje učenja. Uprkos dužini trajanja osnovnog. kod kuće i kroz aktivnosti u toku slobodnog vremena. srednjoškolskog i univerzitetskog obrazovanja (14-18 godine u zavisnosti od zemlje). učenjem stranih jezika.yu Od 2001. Zapravo.

po preporuci socijalnog radnika priključio se programu omladinskih razmena i volonterski učestvovao u organizovanju turističkih aranžmana za mlade. znatno je umanjena sklonost da se za lične poteškoće okrivljuju drugi i nesrećne okolnosti. Navedeni kursevi imaju višestruke efekte: • poboljšanje znanja i veština koja se zahtevaju u savremenoj ekonomiji. čime se postiže inkluzija i uspostavljanje nove socijalne mreže i sa drugim grupama. 5. Zimbabvea. Član je Udruženja likovnih umetnika Srbije.. life-long learning)». life-wide learning) i u bilo kom životnom dobu (eng.. Kada se na internet pretraživač Yahoo! ukucaju reči «non-formal education» (neformalno obrazovanje). Programi su dizajnirani da motivišu učesnike da aktivnije traže posao • poboljšanje psihološkog statusa – dobijeni rezultati ukazuju da participiranje u edukativnim kursevima dovodi do generalnog poboljšanja psihološkog statusa učesnika. Osnovne kompetence u matematici. dobijamo podatak da postoji oko 31. kroz radioničarski način rada obnavljaju i proširuju znanja koja su stekli/e u školi. KLJUČNE KOmpETENCIJE zA CELOŽIVOTNO OBRAzOVANJE – KLJUČ zA INTEGRACIJU SRBIJE U zAJEDNIČKI EVROpSKI OBRAzOVNI pROSTOR jelena rankovIć. 7. Dalje.2002 se osećaju znatno kompetentnijim i sposobnijim u profesionalnom pogledu i pokazuju mnogo veći stepen namere da se angažuju u traženju posla • Najzad. Koordinator je edukativnog odseka IAN-a (IAN Telecentar). učenici/e četvrtog razreda. Tajlanda već i podatak da se broj referenci za samo godinu i po dana upetostručio! Jedna od najjednostavnijih. kao o «jednostavnom i fleksibilnom vidu učenja. sniženja nivoa emocionalne nestabilnosti i destruktivne agresivnosti. pre svega profesionalnih. stopa zapošljavanja nezaposlenih osoba koje učestvuju u složenim edukativnim kursevima iznosi od 30 do 50%. Socijalne veštine. 3. 2. Poznavanje stranih jezika.. više puta privođen zbog lakših krivičnih dela. ali i najboljih definicija neformalnog obrazovanja na koju smo do sada naišli jeste ona koja o ovom fenomenu govori kao o «svakoj organizovanoj edukativnoj aktivnosti. Često se detektuje nizak nivo motivisanosti i želja da se traži novi/bolji posao. članovi/ce društva za pomoć osobama sa mentalnim hendikepom. ... Bangladeša. te se može desiti bilo gde (eng... dizajniranom tako da izađe u susret potrebama učenika/ce.. Preduzetništvo. . 0 / DECEMBAR 007 7 . Numerička i funkcionalna pismenost. U svakoj od edukativnih grupa istovremeno se nalaze pripadnici raznih grupa.800.. • podsticanje motivacije i aktivnog traženja posla. Beograd . napustio školu u 16. ICT veštine.000 referenci na ovu temu. Polaznici Official Journal of the European Communities.. nauci i tehnologiji. u kojoj je kao jedan od efikasnih mehanizama za smanjenje siromaštva ugroženih grupa navedeno podizanje edukativnog nivoa. dalje. uče se veštinama vršnjačke medijacije u situacijama konflikta.. 4.”. dete razvedenih roditelja... Edukovan je u REBT terapiji. ustanovljeno je da je to najefikasniji način da se spreči spontano zaboravljanje gradiva. usled njegove neupotrebe. Poseduje Advanced Certificate in Online Learning (CIPD). Kursevi su razvijeni u skladu sa preporukama Lisabonske konvencije o „ključnim kompetencama“ koje je potrebno razviti među stanovništvom Evropske unije 5: 1. u jednoj kanadskoj osnovnoj školi. osamdesetdvogodišnja baka pohađa kurs rada na računaru... Jedan od ciljeva programa je omogućavanje da se pripadnici ugroženih grupa uključe u savremene tokove i steknu veštine i znanja koji će ih učiniti konkurentnim na lokalnom tržištu rada. Najznačajnije promene su registrovane u doživljaju sopstvenih kompetencija. ali i značajno višeg nivoa savesnosti.. vratio se u svoju zemlju i upisao turističku školu. O AUTORU: Ivan Stojilović (1974) diplomirao je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu kao i slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Kambodže. mladić. Po završetku projekta. .. koja nije deo formalno-obrazovnog sistema» i. 6. 14. godini.. Opšta kultura. koji/e su izašli/e iz sistema formalnog školovanja. O njenom značaju govori ne samo činjenica da barem po jedan sajt o neformalnom obrazovanju imaju i zemlje poput Nepala. Edukativni program je usaglašen i sa Strategijom za smanjenje siromaštva.Celoživotno učenje i neformalno obrazovanje odvojeni od drugih grupa ili od polaznika koji pohađaju komercijalne kurseve. Autor je više trening programa u oblasti socijalnih veština i rada na računarima.6. grupa “Hajde da.

studijske KOJE SU TO KOmpETENCIJE KLJUČNE? Evropski referentni okvir izdvaja osam ključnih kompetencija: 1. resocijalizacija. kada govorimo o neformalnom obrazovanju. 5. kao i procedure validacije i evaluacije. koji u svom krajnjem ishodu vode sticanju određenih zvanja i diploma. većina autora. Naime. Neformalno obrazovanje (eng. reforme nastavnih programa i razvoj strategija celoživotnog obrazovanja na nacionalnim nivoima. prihvatimo. u kojima učimo dobrovoljno. inicijativnosti. opažene kao neophodne za samoafirmaciju i lični razvoj. uglavnom individualne. b) poklone adekvatnu pažnju razvoju mera 0 / DECEMBAR 007 . Ključne kompetencije su.Celoživotno učenje i neformalno obrazovanje Formalno obrazovanje (eng. nemaju jednaku šansu da se školuju. operacije sa brojevima i upotrebu informacionih tehnologija. poput kritičkog mišljenja. baveći se ovom problematikom. društvene i građanske kompetencije. 8. veština i stavova. aktuelnu evropsku podelu obrazovanja na formalno. neformalno i informalno. sadejstvuju jedne sa drugima. Neke od kompetencija se preklapaju i Grupa «Hajde da. odrasle osobe kojima je potrebna dokvalifikacija ili prekvalifikacija). d) obezbede odgovarajuću infrastrukturu. za ovu priliku. Formal education) podrazumeva obrazovne procese koji se odigravaju unutar formalno-obrazovnog sistema. razvijaju stečene ključne komptenecije. stvaramo uslove za poređenje iskustava učenja stečenih u različitim sredinama. key competences for life-long learning). godine. kao jedan od mogućih odgovora na ova pitanja. Na primer: osnovne jezičke kompetencije. nakon svakog treninga. kao prvog obuhvatnog referentnog okvira. godine. socijalne. osnovna funkcija ključnih komptenecija jeste da pomognu kod opisa ishoda učenja u neformalno-obrazovnom kontekstu. kulturalne i ostalih politika. inicijativnost i smisao za preduzetništvo. Informal education) podrazumeva različite.. nadalje. 3. u evropskim obrazovnim krugovima sve češće koristi termin ključnih kompetencija za celoživotno obrazovanje (eng. rešavanja problema. kulturalnih ili ekonomskih okolnosti. Sve kompetencije se smatraju međusobno jednako važnima. nadalje. mirovno obrazovanje. KAKO SE RODILA IDEJA O KLJUČNIm KOmpETENCIJAmA? U novembru 2005. zbog ličnih. a dizajnirane su i izvedene od strane obučenih i kompetentnih edukatora. još praktično potpuno neafirmisano i prilična je nepoznanica – barem u Srbiji. hijerarhijski strukturisanog (od osnovnih škola do fakulteta). “Key Competences for Lifelong Learning – A European Reference Framework”) kojim se preporučuje uvođenje koncepta ključnih kompetencija za celoživotno obrazovanje. 4. veština. koji treba da potpomogne debate. sa posebnim fokusom na one ciljne grupe koje su na nacionalnom. učenje kako se uči. Sve one igraju značajnu ulogu u svakoj od osam ključnih kompetencija. 2. učenje kako se uči predstavlja osnovu svih oblika učenja. Tako. zapošljavanje i omladinski rad. regionalnom i/ili lokalnom nivou identifikovane kao prioritetne (npr. kao i one koje se odnose na književnost. procesa donošenja odluka. poslednje dve po strani. pružaju sticanje različitih znanja. seminara. koje se dešavaju van sistema formalnog obrazovanja. kulturalna svest i izražavanje. 6. e) uspostave koherentan odnos između zapošljavanja. itd. Stavimo. tako i dajući svojim radom primer dobre prakse u ovoj oblasti. interkulturalno učenje i dr. istraživača i praktičara složila bi se da.. standardizacija i validacija – programa. kvalitet. do sada susretali: – koji su sve aspekti prepoznavanja neformalnog obrazovanja (formalna i socijalna rekognicija. s obzirom na to da svaka od njih doprinosi uspešnom snalaženju u društvu koje se bazira na znanju. Nonformal education) do danas ne postoji opšteprihvaćena definicija.). Informalno obrazovanje (eng. Referentni okvir se može primeniti i na mnoge složene sposobnosti. Evropska komisija je predstavila dokument (eng. Po njemu. Preuzeto iz teksta Centar za omladinski rad i obrazovanje mladih Isidore Isakov – u kojim sve sferama društvenog života neformalno obrazovanje može da ima primenu (lični i društveni razvoj. ravnopravnu uključenost u društvene tokove i zapošljavanje. Ostavimo. a informalno je. koristeći jezik ključnih kompetencija. O čemu se radi? podrške onim mladim ljudima koji. svakako. U tom smislu. kao i da podrže socijalna partnerstva i saradnju svih interesnih grupa. ravnopravnost svih socijalnih kategorija. KAKVA JE VEzA KLJUČNIh KOmpETENCIJA SA NEfORmALNIm OBRAzOVANJEm? Na najopštijem nivou tri su glavna polja gde vidimo primenu ključnih kompetencija: obrazovanje. socijalnih. koje su komplementarne formalnom obrazovanju. numerička kompetencija. komunikacija na stranim jezicima. komunikacija na maternjem jeziku. Dve su velike grupe pitanja sa kojima smo se. Ovaj dokument je usvojen od strane Evropskog parlamenta i Saveta Evrope u decembru 2006. isto tako. do sticanja različitih znanja u kontaktu sa drugim ljudima u procesu socijalizacije). obrazovne aktivnosti samoinicirane od strane osobe koja uči ili spontano sticanje različitih iskustava i znanja tokom života (od učenja kod kuće putem elektonskih medija i interneta. a ključne kompetencije su one među njima koje bi svako od nas trebalo da stekne tokom obaveznog formalnog obrazovanja i dalje razvija kroz neformalno obrazovanje. zapošljavanje.» afirmacijom neformalnog obrazovanja u Srbiji i regionu aktivno se bavi od svog nastanka – kako kroz projekte i kampanje čiji je ovo glavni cilj. c) omoguće odraslima da dalje. rekli bismo. u fokus – neformalno obrazovanje. razvoj stavova i vrednosti. neophodnu za nastavak obrazovanja odraslih (paralelno sa radnim odnosom). čine bazu za učenje. matematička kompetencija i osnovne naučne i tehničke kompetencije. aktivno korišćenje građanskih prava i sloboda. ŠTA EVROpSKI REfERENTNI OKVIR pREDVIđA? Gorepomenuti evropski dokument zamišljen je kao «alatka» koja sve zemlje na koje se on odnosi obavezuje da: a) razviju takav formalno-obrazovni sistem koji svim mladim ljudima omogućava da razviju ključne kompetencije do nivoa koji ih čini opremljenim za snalaženje u svetu odraslih i koji će činiti dobru osnovu za dalje učenje i rad. vladanja sopstvenim osećanjima i dr. Formalno obrazovanje. koji sve više ulazi u upotrebu kao unificirani «evropski jezik» u sferi obrazovanja. kompetencija se definiše kao složaj znanja. ima svoje mesto u svakom društvu. Poslednjih godina se. tokom čitavog života. 7. imamo na umu: organizovane i planirane obrazovne aktivnosti koje podstiču individualno i društveno učenje. edukatora i ishoda učenja. preuzimanja rizika. dakle.).

«upis preko veze».eu). programi koji su dizajnirani tako da odgovore na potrebe konkretne ciljne grupe.. Beograd 3. radionica. Ono podrazumeva i težnju da se upoznaju i učine vidljivim karakteristike različitih (sup)kultura. kao i u strukovnim biltenima i časopisima. Na tim vrednostima počivaju naši programi u ovoj oblasti.. znanja. koji broji 32 trenera/ice. Većina kratkoričnih edukacija ne pokriva čitav spektar kompetencija i pruža priliku polaznicima/cama da unaprede samo neke od njih. letnje škole.» • Centar za treninge i neformalno obrazovanje – funkcioniše zahvaljujući nacionalnom timu. D. aktivna je na projektima Grupe “Hajde da. Grupa «Hajde da. gubiti iz vida povezanost i međuzavisnost kompetencija: tokom svake neformalno-obrazovne aktivnosti neke od kompetencija biće u većoj meri unapređene. Činjenica da neformalno obrazovanje može da bude veoma kvalitetna i važna dopuna onome što smo tokom formalnog školovanja stekli – postaće vidljivija i stvoriće se uslovi da neformalno obrazovanje konačno bude ono što mu i jeste jedna od osnovnih funkcija: alatka za postizanje promena u društvu. version 270607 2. kao inicijativa grupe studenata psihologije. letnjim školama i kampovima. Ova dva instrumenta su svakako veoma dobri primeri kako ishodi neformalnog učenja mogu biti vrednovani i prepoznati..» imaju i na evropskom nivou.”.. Mini-compendium on non-formal education. «nešto zabranjeno». Marija et al. Aids to reflection about Key Competences in Training Courses. konferencija i drugih aktivnosti. koji pored edukativne. U okviru ovog sektora realizovali smo brojne edukativne i iskustvene programe. issued on 31. Do sada je učestvovala u realizaciji većeg broja treninga.” od 2002.. et al. samostalno ili uz pomoć mentora/ke. organizacijama u Srbiji vidi davanje šanse svima njima da istraže svoje mogućnosti vezane za aktivnu participaciju u društvu i lokalnoj zajednici.12. Beograd 10 0 / DECEMBAR 007 11 . edukatore/ke i ishode učenja. a i šire javnosti o važnosti tolerancije i načinima da se ona promoviše i praktikuje u različitim situacijama i kontekstima. «kupovina diplome». sertifikati koje steknemo na omladinskim razmenama. REfERENCE: 1. postaće za biro rada i poslodavce podjednako relevantni kao i diploma zvanične srednje škole ili fakulteta.2006 O AUTORU: Jelena Ranković. imaju i funkciju da podignu svest korisnika/ca. Marjanović.» i ono po čemu smo poznati jeste interaktivan i participativan pristup.» kao ključnu podršku koju je potrebno pružiti mladima generalno. Osobenost Trenerskog tima Grupe «Hajde da. Recommendation of the European Parliament and the Council of 18 December 2006 on key competences for life-long learning..” započela je sa radom aprila 1999. sa ciljem da svoja profesionalna znanja iskoriste u rešavanju društvenih problema. April 2007 5. Jedan od njih je i Youthpass (www... kampove.yu 4.. na nacionalnom i međunarodnom nivou. Official Journal of the European Union..coe. MISIJA Grupe «Hajde da.. (2003): Neformalno obrazovanje – nevidljiva snaga društva. uglavnom na temu neformalnog obrazovanja. po zanimanju trenerica. Marković.. Tokom godina smo i direktno radili na pružanju podrške procesu kreiranja Nacionalne politike za mlade u Srbiji. Strasbourg. treninzima i obukama koje pohađamo vikendima i u poslepodnevnim časovima. namenjen mladima koji učestvuju u različitim neformalnoobrazovnim aktivnostima. procenjuje koje je od kompetencija usavršio/la i u kojoj meri. samo osmišljen za omladinske radnike/ce i lidere/ke (www.Celoživotno učenje i neformalno obrazovanje GRUPA “HAJDE DA. a tu je i Youth Portfolio – sličan instrument. po obrazovanju psiholog. volonterskog angažmana ili slične neformalno-obrazovne aktivnosti... • Sektor za interkulturalno učenje i mirovno obrazovanje – Za nas interkulturalno obrazovanje predstavlja proces sticanja iskustava. međutim. • Omladinski program – Grupa «Hajde da. (2005): Neformalno obrazovanje u Evropi – korak ka prepoznavanju neformalnog obrazovanja u SCG.» jeste osnaživanje pojedinca/ke da razvija svoje potencijale. ostvaruje skladnije odnose sa drugima i drugačijima i aktivno učestvuje u stvaranju humanijeg društva. Grupa je formalno registrovana kao nevladina organizacija u novembru iste godine. sa idejom da one čine jedno zajedničko društveno bogatstvo. Ovakav pristup (definisanje ključnih kompetencija. Grupa “Hajde da…”. godine.int/youthportfolio). omladinskih kampova i razmena. godine. otvorićemo put ka formalnom i socijanom prepoznavanju neformalnog obrazovanja! Na taj način ono za obične ljude više neće biti «nešto neregularno». učenik/ca. Ne treba. Directorate of Youth and Sport.. pROGRAmSKI SEKTORI U OKVIRU GRUpE «hAJDE DA. osmišljavanje instrumenata kojima se ishodi učenja mere i evidentiraju) vraća nas na početak ove priče: ukoliko uspemo u tome da postavimo merila kvaliteta i standardizujemo neformalnoobrazovne programe. istovremeno. ali će se to u izvesnoj meri odraziti i na sve ostale od njih. veština i negovanje vrednosti koje vode poštovanju različitosti u svakodnevnom životu. Kontakt podaci: email: hajdeda@eunet. U Evropi se već uveliko radi i na razvoju i uvođenju u redovnu upotrebu različitih «instrumenata» kojima se meri i dokumentuje razvoj pojedinih kompetencija tokom čitavog života – od jedne do druge obrazovne aktivnosti. «ono gde nema obuke»... Autorka je nekoliko članaka objavljenih u publikacijama Grupe “Hajde da.youthpass. kao i po značajnom iskustvu koje treneri Grupe «Hajde da. mladim liderima i omladinskim posete.. omladinske razmene u zemlji i inostranstvu.».

tako su se menjali i ciljevi obrazovnih programa. nije ni razmatran kao posebna tema od strane državnih organa (a delimično i od strane ostalih učesnika društva). s tim da je osnovno ovde ostati optimističan prema razvojnim potencijalima koje ima svaka mlada osoba. koje su: 1. a samom doslednošću izgrađuje se poverenje mladih sa kojima se radi.Celoživotno učenje i neformalno obrazovanje CENTAR zA OmLADINSKI RAD I OBRAzOVANJE mLADIh ISIdora ISakov. veštine i osećanja neophodna za zadovoljenje svojih i tuđih razvojnih potreba. problem definiše osoba koja ga ima – odnosno mlada osoba je ta koja objašnjava svoj problem. a sa druge strane su formalno prepoznati diplomom Univerziteta u Jenčepingu (Švedska). 3. godine pod imenom „Proni Institut za socijalnu edukaciju“ sa univerzitetskim kursevima „Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici“. metode rada i evaluacije. 5. Univerzitetski kursevi su poslužili kao platforma za obnavljanje društvenog života u lokalnim zajednicama koji je bio pogođen postkonfliktnim stanjem u kojem su se našle sve bivše republike SFRJ u to vreme. Ovom problemu mladih prišlo se sa možda najperspektivnije strane – osnažiti mlade da sami urade nešto za sebe. U svemu navedenom uveliko je prisutna metodologija neformalnog obrazovanja. radi omogućavanja mladima da zadovolje svoje razvojne potrebe. te bi omladinski radnici/e trebalo 1 0 / DECEMBAR 007 1 . Svaka osoba ima prava na potpun emotivni. 2. novI Sad NVO Centar za omladinski rad pojavio se na prostoru Vojvodine 2001. DRUŠTVENO OBRAzOVANJE I OmLADINSKI RAD Društveno obrazovanje je svesni pokušaj da se ljudima omogući da dobiju za sebe znanja. social education). te kreirati sredinu otvorenosti gde osoba može da bude ono što jeste. te da može otvoreno da razgovara o svojim osećanjima. a ne omladinski radnik/ca. kao i zajednice u kojoj rade. a još manje se radilo na izgradnji društva i integraciji mladih u trenutna dešavanja. Stavljanje društvenog obrazovanja u kontekst omladinskog rada podrazumeva da omladinski radnici/ce kao zadatak imaju postizanje promene kod mladih osoba sa kojima rade. Škola za obrazovanje i komunikaciju. 4. videti dobro u svakome – treba prihvatiti osobe onakvim kakve jesu. Društvo ima obavezu da osigura svakoj osobi pristup izvorima i mogućnostima koje omogućavaju takav razvoj. može se reći. a ova vrednost je poznata i kao „pravo na samoodlučivanje“. U svom radu omladinski radnici/e promovišu vrednosti društvenog obrazovanja. 2. ne držati nešto pod tepihom. socijalni i intelektualni razvoj. fleksibilnost – različite osobe i situacije zahtevaju različit pristup. iskrenost – u radu sa mladima bitno je tačno im reći šta se dešava. Vremenom se fokus programa sa razrešenja konflikta i pomirenja mladih na ovim prostorima pomerio ka osnaživanju mladih putem društvenog obrazovanja (eng. Kako se stanje na Balkanu menjalo. doslednost – podrazumeva jasno definisane ciljeve. Ono se bazira na dva verovanja: 1. A i B nivoa. a ne onakvim kakve bi mogle postati. bazirana na ličnoj motivaciji za učenjem i razvojem. Ono što je specifično za ove kurseve jeste da su se sprovodili koristeći neformalnu metodologiju obrazovanja. Položaj mladih tada. kao deo koncepta učenja tokom celog života. Centar za oMladInSkI rad.

S obzirom na to da je naša namera bila da ovi kursevi postanu priznati i prepoznatljivi. stiče realno primenjivo znanje i veštine. • Savetovanje. O AUTORU: Isidora Isakov je omladinska radnica i koordinatorka za obrazovanje u Centru za omladinski rad. • Usvajanje brojnih socijalnih veština. – sprovođenje i razvoj neformalno obrazovnih programa sa osnovnim ciljem ličnog i socijalnog razvoja mladih. prateći potrebe učesnika/ ca. • Razvijanje saradnje i podrške nezavisnim rešenjima zajedno sa mladima. odnosno da odnos ne podrazumeva da je u njemu neko „vođa“ a neko „vođeni“. • Razvijanje ličnih kapaciteta potrebnih za građenje profesionalnog stava u omladinskom radu. mlada osoba se upućuje na ostale učesnike društva. Program se bazira. koji će biti osposobljeni/e za rad u obrazovnim institucijama kao i neformalnim okruženjima. Novom Sadu i Kikindi. predavanja proisteklih iz interesa i potreba mladih ljudi u određenim zajednicama. Studenti su po završetku kursa dobijali sertifikat koji je nosio po 30 ECTS. kao i kroz njihovo aktivno učešće u zajednici. sistemskog i profesionalnog rada sa mladima u cilju razvoja zajednice. te analitički i profesionalan pristup primeni omladinskog rada. Osnovni cilj ovog programa jeste da omogući studentima/kinjama sticanje zvanja profesionalnih omladinskih radnika/ca u zajednici. • Upravljanje strukturama unutar omladinskog rada u zajednici. godine u oblasti planiranog. veštine i promovišući stavove u sledećim specifičnim zadacima: • Planiranje i pravljenje programa obrazovnog rada sa mladima. Doskoro je vodila A nivo kursa “Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici”. smeštaja za decu bez roditeljskog staranja. te su samim tim već motivisani za učestvovanje u „promeni“. Jedan od strateških pravaca razvoja organizacije je i prepoznavanje. Svoje programe realizuje u Subotici. – saradnja sa obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu. mlada osoba mora imati slobodu da izabere da li će tu podršku prihvatiti ili ne. na britanskom modelu obrazovanja za omladinske radnike/ ce. sprovođenje i promovisanje omladinskog rada i politike za mlade sa ciljem poboljšanja položaja mladih u društvu. uključio i Univerzitet „Braća Karić“. a sa svrhom obrazovanja profesionalnih omladinskih radnika/ca. a sve sa ciljem zadovoljavanja sopstvenih razvojnih potreba. od ove godine su kursevi postali deo trogodišnjeg visokoobrazovnog programa pod nazivom „Razvojni rad sa mladima u zajednici“. shvata. 7. te lokalnim i međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama. ali je potrebno zadržati i objektivnost. omladinskim klubovima. sportskih i obrazovnih programa i projekata u skladu sa potrebama mladih ljudi u određenom društvenom okruženju). poverljivost – mladi imaju vlasništvo nad svojim problemima. Program studija se sprovodi u potpunosti putem neformalne metodologije obrazovanja. što podrazumeva: – sprovođenje i razvoj programa osnovnih studija za obrazovanje omladinskih radnika/ca „Razvojni rad sa mladima u zajednici“. • Didaktičko konceptualizovanje i planiranje obrazovnih programa. razvojne i ciljno orijentisane projekte. a akreditaciju je omogućila Škola za obrazovanje i komunikaciju. OSNOVNE STUDIJE „RAzVOJNI RAD SA mLADImA U zAJEDNICI“ Obrazovanje za omladinskog radnika/cu na prostoru Vojvodine počelo je putem univerzitetskih kurseva „Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici“. odnosno podrška mora biti tako ponuđena da mlada osoba može da odluči o njenom prihvatanju. posmatranje i delovanje u skladu sa rezultatima razvojnih procesa u okviru ciljnih grupa. reagovanje na prepoznatu potrebu mladih ljudi u određenom društvenom okruženju. • Usvajanje teoretskih znanja kroz praksu. sveobuhvatnog. jednakost – potrebno je izgraditi odnos koji se bazira ne jednakosti. Ovo ostvarujemo kroz edukativne programe usmerene na lični i socijalni razvoj mladih. aktivno uključivanje u proces podizanja samosvesti i prihvatanja sopstvenih potreba i potreba drugih aktera u zajednici. 8. a u čije se sprovođenje. • Vođenje većih i manjih grupa kroz razne konceptualizovane. pored Univerziteta Jenčeping i NVO Centra za omladinski rad. poznatijih kao A i B nivo. kako svoj položaj u odnosu na problematiku tako i ostalih uključenih. promovisanje sistema vrednosti baziranih na direktnom radu sa mladim ljudima. • Preuzimanje odgovornosti za lično delovanje. 1 0 / DECEMBAR 007 1 . • Istraživanje. Mlada osoba sama definiše problem i njegov kontekst i time kreira ličnu vezu sa obrazovnim programom. centrima za rad sa mladima. 9. – promovisanje. Tokom rada mlada osoba iskustveno prolazi kroz sadržaj. škola. a pojedine aktivnosti u Bačkoj Palanci. Misija Centra za omladinski rad jeste razvoj. prenositi informacije moguće je jedino ukoliko je dobijena dozvola od mlade osobe. koordinatorka je programa Omladinski fond za podršku projektima koje vode mladi. te na taj način u saradnji sa njima podstiče razvoj zajednice u kojoj živi. CENTAR zA OmLADINSKI RAD (vojvodina@forumsyd. planiranje i primena različitih kulturnih. Na osnovu našeg iskustva možemo da zaključimo da društveno obrazovanje sa svojim vrednostima te sama metodologija neformalnog obrazovanja umnogome doprinose kvalitetu naših programa.Celoživotno učenje i neformalno obrazovanje da imaju širok izbor mogućih teorija i metoda za rad. • Sistematski monitoring. Srbobranu i Bačkoj Topoli. 6. • Iniciranje primene obrazovnih programa sa preventivnim uticajem na mlade ljude (održavanje različitih foruma. koje je bazirano na stečenom znanju i veštinama. umetničkih. • Trening i obrazovanje omladinskih lidera i omladinskih radnika/ca u zajednici. Jenčeping Univerzitet (Švedska). od predškolskog nivoa obrazovanja. razlikuje delove promene koji zavise od nje same i od drugih. uglavnom.org) jeste nevladina organizacija koja je aktivna na prostorima Vojvodine od 2001. aktivnosti tokom jedne obrazovne radionice smenjuju se na prirodan način. Ono što svakako dobijamo jednim ovako koncipiranim obrazovnim programom jeste njegova veza sa realnošću u kojoj se mlada osoba nalazi. • Sprovođenje socioloških i razvojnih istraživanja. Fakultet za trgovinu i bankarstvo „Janićije i Danica Karić“. identifikovanje. prepoznavanje i priznavanje profesije omladinski radnik/ca. koristeći se i vrednostima društvenog obrazovanja. te preuzima odgovornost za sprovođenje te promene. zato što nemaju problem da iskažu svoje mišljenje i pitanje. Po završetku studija studenti/kinje biće obučeni/ e da rade sa mladim ljudima i grupama u zajednici koristeći znanje. sloboda izbora – pored odgovornosti omladinskih radnika/ca da mladoj osobi pruže podršku. Kako se ceo proces učenja nalazi u realnom konceptu i praktički je primenjiv. Iako je omladinski radnik/ca svestan/sna svojih odgovornosti i ima pripremljen plan. atmosfera u kojoj radimo je takva da mladi dolaze zato što žele. pa samim tim i razvojnih potreba drugih. Prvenstveno. zdrav razum – osećanja u radu sa mladima jesu bitna. te samim tim i deo formalno obrazovnog sistema u našoj državi. priznavanje i razvoj obrazovnih programa. • Supervizija praktičara omladinskog rada u zajednici. te celo iskustvo deluje spontano i nenametljivo. pa samim tim i ostvarenim rezultatima.

kakvi problemi mogu nastati i kako ih rešiti.Celoživotno učenje i neformalno obrazovanje OD TEORETIČARA DO pRAKTIČARA – NOVI NAČINI UČENJA – Bojan kočIš. na AIESEC kao na način da podrže razvoj mladih i pristupe mladim talentima iz celog sveta. jedno je od pitanja sa kojima se susreću mnogi mladi danas.000 liderskih pozicija. KONfERENCIJE (SEmINARI) Sve popularniji i zastupljeniji vid učenja odvija se putem konferencija (seminara).000 mogućnosti za stručnu praksu u inostranstvu i više od 5. RAD U TImU Timsko iskustvo je neprocenjivo za svakog potencijalno zaposlenog i svakako je plus ako poslodavac zna da je ta osoba bila u nekom timu i da zna kako se treba ponašati. te se koriste u izvornom obliku. pružamo preko 4. novI Sad U današnjem svetu sve je veći problem naći posao i učiniti sebe primamljivijim na tržištu rada. AIESEC je najveća studentska organizacija na svetu. održivost. pROJEKTI (ISKUSTVO VODEćEG pOLOŽAJA) Često se u velikim kompanijama formiraju timovi koji će raditi na određenom projektu ili rešiti određeni problem. da se ne bojite izazova i dr. preduzetništvo. njihov budući posao drugačiji i da zahteva znanja koja oni nisu naučili za vreme redovnog školovanja. bilo da se radi o timu koji broji više desetina ljudi. ljudskih resursa. kao što je webinar (prim. psihologije i još mnogih drugih oblasti. delegiranje odgovornosti i slično. znanje i mreže kontakata u okviru interesnih tema. Sa preko 1. Ovime naši članovi stiču praktično iskustvo. learning networks i sl. Naši nekadašnji članovi su lideri u ovim organizacijama i u svom okruženju – koristeći iskustvo. U AIESEC-u sve što radimo. kao i menadžerske i liderske veštine. Po završetku školovanja mnogi ljudi shvate da imaju samo teorijsku osnovu i da je praksa. veštine i unapređenu viziju koju im je AIESEC pružio da bi postali nosioci pozitivnih promena. AIESEC je međunarodna platforma koja omogućava mladim ljudima da otkriju i razviju sopstvene potencijale kako bi imali pozitivan uticaj na društvo. learning networks omogućavaju ljudima različitih interesovanja da zajedno razvijaju svoje veštine. U AIESEC-u smo isto prepoznali vrednost seminara i konferencija ne samo kao načina učenja nego i kao jedan od načina za širenje mreže kontakata i upoznavanja novih ljudi koji imaju slična interesovanja. Mladi kod nas su posebno uskraćeni za ovo iskustvo i usled naše prošlosti i ekonomsko-političke situacije.100 univerziteta u 100 zemalja. strateško planiranje. AIESEC ima inovativan pristup razvjanju mladih ljudi fokusirajući se na izgradnju ličnih mreža i istražujući njihovo usmerenje i ambicije za budućnost. odnosi sa javnošću. ljudski resursi. Prednosti ovih seminara je što ne morate ići u zemlju gde je seminar i samim tim imate veći izbor. 250. naše onlajn platforme za saradnju i komuniciranje. raznovrsne treninge i razvijanje mreže kontakata. Corporate social responsibility. LEARNING NETwORKS Nadovezuju se na prethodnu temu i vebinare kao spoj tehnologije u učenja.) rešenja za određeni problem. ipak ovo je jedan vid učenja koji je jako dragocen. Primeri tema su CSR 2. Jedan od načina za sticanje iskustava i znanja koja ne pišu u knjigama jesu rad u timu. Polako već postaje teško razlučiti koji seminari su stvarno korisni. Prisustvom na preko 1. nacionalnom i međunarodnom nivou. Mora da bude spreman da odgovori na izazove koji se pred njega postave kao što su pronalaženje 1 0 / DECEMBAR 007 17 . bilo da organizujemo projekat na lokalnom nivou bilo da organizujemo internacionalne konferencije na koju će doći 500 ljudi iz 100 zemalja sveta. Na globalnom nivou organizujemo preko 350 konferencija godišnje za edukaciju i razvoj našeg članstva. mi obezbeđujemo našim članovima svake godine preko 5. radimo kroz timove. Kako steći sva ta znanja koja su često nedostupna. a uspeh ostvaruju samo najbolji. onlajn seminare koje možete pratiti putem internet veze i računara. upravljanje ljudima. Kada spojimo tehnologiju i seminare. rad na projektima. dobijemo vebinare (webinare). 10. organizujemo više od 350 konferencija. U današnje vreme 99% radnih mesta podrazumeva rad u nekom timu bilo da on broji svega nekoliko ljudi. kojih ima doslovno na hiljade iz svih oblasti. seminari (konferencije).400 aktivnih zajednica (communities). aIeSeC. Kako steći konkuretno znanje koje neće biti samo teorijsko. iako mnogi žele da ih steknu? Jedan od načina je da se učlane u neku studentsku organizaciju kao što je AIESEC. Praksa u stranoj zemlji može mnogo toga da kaže o vama i vašim sposobnostima: da ste osoba koja je spremna za izazove i nove situacije da ste spremni da se konstantno usavršavate. Kako bi postigli ovaj cilj. STRUČNA pRAKSA Ona je jedno od svakako najvrednijih iskustava (i najcenjenijih). Vođa tog tima mora da ima znanja koja se tiču menadžmenta. a i usled nekih shvatanja koja su ostala od starijih generacija.000 pisama na forumima u toku jednog meseca. ured. na Masačusetskom institutu za tehnologiju (MIT). vođenje projekta. upravljanje projektima. a koji ne. bar na prvi pogled. finansija. Naša mreža funkcioniše preko AIESEC. stručna praksa. pa još uvek ne shvatamo u potpunosti važnost ovog Open Architecture Community System. gde vladaju surovi uslovi. vebinari (webinari) 1. gledaju Informacione i komunikacione tehnologije unele su u praksu upotrebu mnogih engleskih reči i izraza koje nemaju adekvatan prevod na srpski jezik. Kroz menadžment preko 600 kancelarija na lokalnom. takođe troškovi su mnogo niži pošto nema troškova smeštaja. Imamo priliku da u kratkom vremenskom periodu saznamo iskustva drugih ljudi i upoznamo se sa novim tehnologijama i znanjima iz oblasti koje nas interesuju. to je najveća i najaktivnija postavljena OpenACS 3 platforma na svetu. budžetiranje/računovodstvo. javni nastupi i prezentovanje. Neki univerziteti prepoznaju vrednost vebinara i čak postoje besplatni vebinari npr. tj. Konferencije omogućavaju vežbe liderstva.000 dokumenata. HIV/AIDS. Neke od veština koje ćete steći radom u timu jesu prodaja i marketing. Naše partnerske organizacije.000 liderskih mogućnosti našim članovima svake godine.net-a. tj. Kroz virtuelnu i fizičku interakciju.

Način na koji radimo AIESEC omogućava svojim članovima integrisano razvojno iskustvo koje se sastoji od liderskih mogućnosti. 1. danas se smatraju uslovom opstanka i razvoja modernih društava. Ove prakse obuhvataju i različite tipove inženjeringa. nacionalnom. smer Poslovni informacioni sistemi. društvenog razvoja. Menadžmet – prakse u oblastima administracije. kao i učešca i učenja kroz globalno okruženje koje pružamo. upravljanja projekata. Obrazovanje i usavršavanje uopšte. marketinga. Upravo se u Kopenhaškoj deklaraciji navodi da su strategije za doživotno učenje i mobilnost od ključnog značaja za promovisanje zapošljivosti. Samo oni koji budu videli važnost i prednosti ovih znanja mogu očekivati da se i dalje razvijaju i pronađu svoj poziv i zadovoljstvo u onome što rade. SmANJENJE SIROmAŠTVA KROz NEfORmALNO OBRAzOVANJE Branka kreSoja. Uloga formalnog obrazovanja se time ne smanjuje.11. Možemo da zaključimo da će jedino osoba koja ima sva prethodno navedena iskustva i znanja ili bar većinu njih imati istinsku šansu za uspeh na profesionalnom planu. Evropskom savetu u Barseloni (2001). kao njegova dopuna ali ne i kao suprotnost.Edukacija – prakse se odnose na promociju i razvoj programa predavanja. seksualnoj orijentaciji. nezavisna i neprofitna organizacija vođena od strane studenata i diplomaca institucija visokog obrazovanja koji su zainteresovani za globalne teme. veroispovesti. Srbija O NEfORmALNOm OBRAzOVANJU. rad sa decom. stručnih praksi u inostranstvu. finansija. Upravo u tom periodu počinje razvoj neformalnog obrazovanja koje se odvija van formalnog obrazovanja.yu 1 0 / DECEMBAR 007 1 . vrednovanju i priznavanju stručnih kvalifikacija i kompetencija na svim nivoima. Interesovanja i oblasti u kojima bi želeo da se stručno usavršava su IT tehnologije. Svake godine preko 4. aktivnog građanstva. Kopenhaškoj deklaraciji (2002).455 E-mail: office@aiesec. U slobodno vreme se bavi planinskim biciklizmom. etničkom i socijalnom poreklu.. Studenti u državama Zapadne Evrope mnogo su mobilniji i već su navikli da nije neobično da počnete neki fakultet u jednoj zemlji. Lisabonskom Evropskom savetu (2000). polu. softvera.. da budu pravi profesionalci. mreža i baza podataka. Naša vizija Mir i ispunjenje ljudskog potencijala. Još uvek smo ograničeni što se tiče nekih mogućnosti i šansi za usavršavanje ali nam se polako i ta vrata otvaraju tako da izgovori. koji se očituju u Bolonjskoj deklaraciji (1999). Poslednja decenija u Evropi obeležena je brojnim naporima Evropske unije za stvaranje uslova za uspešan razvoj evropskih programa za obrazovanje i usavršavanje.2621. novoSadSkI HuManItarnI Centar. apolitična. AIESEC ne deskriminiše na rasnoj osnovi. Naprotiv. novI Sad AIESEC Šta je AIESEC? AIESEC je globalna. završite ga u drugoj i odete na praksu u trećoj. Informacione tehnologije – prakse vezane za upravljanje i razvoj u oblastima veba (web-a). 3. Ono u delu nevladinog sektora koji se najviše bavi neformalnim obrazovanjem dobija kreativnog i fleksibilnog partnera. informacionih tehnologija i obrazovanja.org. Te potrebe formalno obrazovanje ne uspeva da prati u potpunosti. a sve u cilju postizanja strateškog cilja koji je Evropski savet postavio za Evropsku uniju – da postane najdinamičnija svetska ekonomija zasnovana na znanju. računovodstva. Telefon/fax: +381. Praksa je najintezivnije „iskustvo učenja” koje pružamo i ona povezuje našu globalnu mrežu. društvene inkluzije i ličnog razvoja. prema boji kože. liderstvo i menadžment. nitii verskom. istraživanja tržišta. psihologiji i sociologiji koja zahtevaju nova rešenja. PR (Public Relations) i HR (Human Resources). U AIESEC-u radi kao potpredsednik za Komunikacije lokalne kancelarije Novi Sad. Naglašava se takođe i nezamenljiva uloga socijalnih partnera u razvoju. zaštitu životne sredine i širok spektar tema u oblasti razvoja društva i društvenih zajednica. Društveni razvoj – prakse u oblastima vezanim za nevladine organizacije koje obuhvataju ljudska prava. polako ponestaju. internet poslovanje i dizajn veb (web) aplikacija. 2. razvoja poslovanja. a posebno obrazovanje odraslih. kulturnog razumevanja i savetovanja u oblasti obrazovanja. O AUTORU: Bojan Kočiš je student treće godine ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu.Celoživotno učenje i neformalno obrazovanje vida znanja. Usled brzih socijalnih i ekonomskih promena i razvoja nauke i tehnologije 60-ih i 70-ih godina XX veka javljaju se nove potrebe i postavljaju nova pitanja obrazovanju. religiji.000 naših članova ima izazovnu šansu da ode na stručnu praksu i živi i radi u stranoj zemlji na praksama iz oblasti menadžmenta. 4. a i vreme da se uključimo u trku za znanjem. Kontakt AIESEC Srbije Ekonomski fakultet Kamenička 6 11000 Beograd. Naš uticaj Naša međunarodna platforma omogućava mladim ljudima da otkriju i razviju sopstvene potencijale kako bi postali lideri i imali pozitivan uticaj na društvo.

Od 2000. NSHC se bavi neformalnim obrazovanjem kao najracionalnijim i najefikasnijim rešenjem za siromaštvo i nezaposlenost u našem društvu. posebno kroz programe edukacije građana za osnivanje i vođenje sopstvenog malog ili srednjeg preduzeća. O AUTORU: Branka Kresoja je koordinatorka u Novosadskom humanitarnom centru s višegodišnjim iskustvom u upravljanju projektima. podrška u školovanju i zdravstvena edukacija. izbeglica i raseljenih lica i Roma edukovano je u oblasti preduzetništva. a najveći rizik siromaštva imaju lica sa nezavršenom osnovnom školom. Takođe. siromašni. Marija et al. (2003): Neformalno obrazovanje – nevidljiva snaga društva. prati najbolje svetske prakse u podučavanju i učenju. definiše neformalno obrazovanje kao „organizovanu edukativnu aktivnost. i 30. Paris: UNESCO.  Više od 300 predstavnika vladinih i nevladinih institucija i organizacija edukovano je iz oblasti pisanja predloga projekta. zagovaranja i lobiranja i dr. Neformalno obrazovanje je obrazovanje koje traje celog života. najefikasniji način za borbu protiv siromaštva. a kad je u pitanju obrazovanje. 4. Izlaz iz siromaštva jeste obrazovanje na svim nivoima i u toku celog života pojedinca. nosioci neformalnog obrazovanja su uglavnom nevladine organizacije. Niko do nevladin sektor nema tako razvijen osećaj potrebe da se protiv siromaštva treba boriti. Roma. smatramo ma koliko Bez obzira na to što je tradicija neformalnog obrazovanja u našoj zemlji duga (posebno kada je u pitanju obrazovanje odraslih). Od 2001. u kojoj se takođe navodi i to kako je u reformi obrazovanja neformalno obrazovanje neophodno uključiti kao značajnu podršku obrazovnim programima.  1270 pripadnika marginalizovanih grupa u Vojvodini prošlo je program edukacije o reproduktivnom zdravlju. g. Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji. et al). odnosno proces celoživotnog učenja i ličnog usavršavanja. aktivnosti kojima se najviše bavimo su opismenjavanje. siromašnih. Razvijala je i vodila program celoživotnog učenja NSHC-a . podstiče društveno uključivanje marginalizovanih grupa u proces celoživotnog učenja.Novosadski Telecentar. održana u Kopenhagenu 29. Vlada Republike Srbije. godine počinje sa realizacijom posebnog programa za obrazovanje odraslih i otvara NS Telecentar kao deo mreže Telecentara.  Više od 200 volontera edukovano je za kućnu negu i pomoć u kući za starija lica. ravnopravnost. fleksibilnost programa ali sa jasnim okvirom i programom. nedovoljno je poznato šta je u stvari neformalno obrazovanje. Beograd 3. dobrovoljnost. zatim finansijski i knjigovodstveno vode preduzeće.  Više od 700 radno sposobnih nezaposlenih lica. Isto tako. godine u programima Novosadskog humanitarnog centra (NSHC).2002. izbeglica i raseljenih lica. Uloga nevladinog sektora u borbi protiv siromaštva jedinstvena je i nezamenljiva. van formalnog sistema. ali i ciljeve učenja“. Ova veza posebno je isticana u Strategiji za smanjenje siromaštva u Srbiji. Princip demokratičnosti u obrazovanju treba da im garantuje jednak pristup ako ne formalnom ono bar neformalnom obrazovanju unutar trećeg sektora. projektnog menadžmenta. („Kopenhaška deklaracija“) 2. te otud potreba da se ono na početku i odredi. 0 0 / DECEMBAR 007 1 . Romi. kao i rad sa romskom decom. ODGOVOR NShC-A Od svog osnivanja 1998. SIROmAŠTVO I OBRAzOVANJE Veza između siromaštva i obrazovanja takođe je poznata: udeo siromaštva opada sa nivoom obrazovanja. društvena uključenost. marginalizovanih društvenih grupa. NS Telecentar je međunarodno priznat ECDL Test centar i kod nas naši polaznici mogu da steknu međunarodno priznate ECDL sertifikate za pokazano znanje u korišćenju personalnog računara. kako da upravljaju preduzećem itd. Misija Telecentra je da promoviše celoživotno učenje kao razvojnu priliku za sve građane. Posebna pažnja posvećivana je programima neformalnog obrazovanja koji su okrenuti ugroženim i marginalizovanim grupama kao što su nezaposleni. 2003. 11. obrazovanje bilo skupo. U svetu. mladih i odraslih:  Više od 1000 romske dece i omladine edukovano je kroz programe NSHC-a. ugroženi i siromašni ljudi imaju pravo na obrazovanje pre svih. i razvija i sprovodi programe obuke u skladu sa potrebama tržišta rada. godine NSHC kontinuirano sprovodi različite projekte podrške Romima. pa i kod nas. kako da napišu poslovni plan. ono je veoma značajno kada je u pitanju obrazovanje odraslih. ono je najjeftiniji. usvaja najviše standarde u obrazovanju. Vodi treninge životnih veština. po pitanju poboljšanja evropske saradnje u stručnom obrazovanju i usavršavanju. godine NSHC se aktivno bavi i promocijom i razvojem preduzetništva. I još jednom – po nama. Isto tako. godine. uključivanje dece u redovan školski sistem. engleskog jezika i životnih veština. godine kroz različite programe neformalnog obrazovanja edukovano je preko 6000 osoba – dece. Grupa “Hajde da…”. Više od 700 nezaposlenih lica. pored neposrednog socijalno-psihološkog i direktnog rada na pomoći ugroženima. U toku dvomesečnih ciklusa edukacije (u trajanju od 90 sati) polaznici mogu da nauče kako da osnuju radnju ili sopstveno malo ili srednje preduzeće. Deklaracija Evropskih ministara za stručno obrazovanje i usavršavanje i Evropske komisije. Po nama. obespravljeni i dr. U okviru NS Telecentra razvijeni su Škola računara. izbeglice i raseljena lica.Celoživotno učenje i neformalno obrazovanje Nekoliko osnovnih koncepata na kojima je neformalno obrazovanje zasnovano jesu: davanje jednakih mogućnosti svima. Marjanović. Škola engleskog jezika. E. stari. Škola životnih veština i Škola preduzetništva. izlaz iz siromaštva jeste obrazovanje na svim nivoima i u toku celog života pojedinca. Reference: 1. koja ima za svrhu da zadovolji potrebe korisnika. samohranih roditelja i ostalih građana edukovano je iz oblasti računara. ono ipak nema adekvatno društveno priznanje. Od 2000. prioritet u biranju načina podrške zauzelo je obrazovanje. istraživanju i programima koji se bave neformalnim obrazovanjem. UNESCO (1972) Learning to Be (prepared by Faure. UNESCO 1972.  2100 pripadnika marginalizovanih grupa u Vojvodini prošlo je program edukacije edukatora o HIV-u i AIDS-u. NSHC 2005. prikupljanja sredstava.

CTC Net. ECDL je međunarodno priznata kvalifikacija koja otvara vrata kod svih poslodavaca koji zahtevaju poznavanje rada na računarima. Kao najčešći nedostaci navedene su sledeće slabosti:  nedostatak sposobosti učenja. nesposobnost rada u timu ili grupi. evidentno je da savremeni uslovi poslovanja daju prednost onim pojedincima koji ne prekidaju svoje školovanje po okončanju formalnog obrazovanja. Sa preko 4 miliona učesnika.. U okviru NS Telecentra razvijeni su: 1. značajno povećati vaše šanse za zaposlenje. Moduli su razvijeni po ECDL programu: 1) ECDL modul 1: Koncepti informatičkih tehnologija. Škola računara. 3) ECDL modul 3: Obrada teksta. itd.. koji je razvijen i odvija se u Srbiji. Ona s vremena na vreme dođe po neki savet tako da znamo da je veoma zadovoljna svojim radom”. odličnim predavačima. sa nastavom organizovanom po evropskim standardima. World Bank. kabinet raspolaže sa 12 računara za polaznike. Škola životnih veština. 3. I iz rezultata navedenog istraživanja. osobe sa invaliditetom. čitanja. a da i ne primetiš. NS Telecentar je međunarodno priznat ECDL Test centar i kod nas naši polaznici mogu da steknu međunarodno priznate ECDL sertifikate „Dosta ljudi ne zna šta je to ECDL sertifikat i koliko vredi. 2. ECDL sertifikat će. maturskih i ostalih radova za firme i pojedince. novI Sad Kao odgovor na siromaštvo sa kojim se naše društvo suočava. pomažu korisnicima. istraživanje. u okviru Novosadskog humanitarnog centra pokrenut je poseban program NS Telecentar – program celoživotnog učenja. Tim od 19 ljudi učestvuje u realizaciji edukacija i treninga NS Telecentra. novoSadSkI HuManItarnI Centar. životnih veština i preduzetništva. NS Telecentar je deo regionalnog projekta “Mreža Telecentara”. USAID. Cilj NS Telecentra jeste omogućavanje i približavanje koncepta celoživotnog učenja ugroženim i marginalizovanim kategorijama stanovništva kao što su izbegla i raseljena lica. Da biste u današnje vreme našli i zadržali posao ili otpočeli sopstveni. ŠKOLA RAČUNARA Škola računara NS Telecentra razvijena je po evropskim standardima. za pokazano znanje u korišćenju personalnog računara. Romi.  nedostatak kreativnog mišljenja i rešavanja problema. ECDL je je priznat u više od 140 zemalja i preveden je na 32 svetska jezika. rečnika. radi ga dobro. godine postane najkompetitivnija ekonomija.” Polaznica kurseva Škole računara U okviru naše škole računara razvijeno je sedam modula. 5) ECDL modul 5: Baze podataka. BiH i Makedoniji od 2003.Celoživotno učenje i neformalno obrazovanje pRImER pRImENE KONCEpTA CELOŽIVOTNOG UČENJA U pRAKSI Branka kreSoja. Projekat je pokrenut na osnovu rezultata istraživanja i studija koje su ispitivale slične projekte.  nedostatak osnovne kompjuterske pismenosti. Polaznici kod nas mogu da nauče sve što im je potrebno za rad na personalnom računaru. audio i video materijala. “Ovde učiš. Škola preduzetništva. potrebno je da pored redovnog obrazovanja koje ste stekli. Ovo su osnovna znanja neophodna za snalaženje u svetu nove ekonomije. odnosno „društvu znanja“. koji su razvijeni širom sveta uz podršku UNESCO. između ostalog. kabinetima opremljenim za informatiku i engleski jezik i salama za edukaciju. literature. Hrvatskoj. a novih sedam modula iz veb (web) dizajna našim polaznicim biće dostupno narednog meseca. Commonwealth of Learning. Kursevi su prilagođeni poznavanju engleskog jezi- Vizija Telecentra je postati centar celoživotnog učenja za sve građane lokalne zajednice i pristupna tačka u mreži partnerskih organizacija i pojedinaca. 4. pisanja i računanja. 4) ECDL modul 4: Tabelarne kalkulacije – Excel. Škola engleskog jezika. ŠTA JE ECDL? European Computer Driving Licence – ECDL ili Evropska kompjuterska dozvola The European Computer Driving Licence (ECDL) međunarodno je priznat sertifikat koji se dobija za pokazano znanje u korišćenju personalnog računara. razvijanje i pružanje usluga koje 0 / DECEMBAR 007 . U okviru evropskog konteksta ovaj projekat se može shvatiti kao refleksija eEurope ideja. članovima i partnerima u usvajanju najviših standarda informatičkog društva. 7) ECDL modul 7: Informacije i komunikacije. NS Telecentar je otvoren i za sve ostale građane koji žele da usavršavaju i usvajaju nova znanja i veštine. 6) ECDL modul 6: Prezentacije. NS TELECENTAR NS Telecentar je centar za celoživotno učenje.  nesposobnost aktivnog slušanja i usmene komunikacije.  problemi u međuljudskim odnosima. ECDL sertifikat je potreban kako početnicima u svetu računara tako i naprednim korisnicima. Jedna naša polaznica je nakon dobijanja ECDL sertifikata otvorila agenciju za usluge kucanja diplomskih. „Koji god posao da radiš. Ovaj regionalni projekat je razvijen u okviru istočnoevropske mreže za pomoć izbeglicama (South East European – Refugee Assistance Network SEE-RAN) u saradnji sa nevladinim organizacijama i mrežom radio stanica. već nastavljaju svoje obrazovanje tokom čitavog života. Međunarodna organizacija rada sprovela je istraživanje među poslodavcima.  nedostatak samostalnosti i organizovanosti u upravljanju vlastitim radom. godine. Preko 600 polaznika je pohađalo našu Školu. koje su proistekle iz ciljeva Evropske unije da Evropa do 2010. podržavanje. nezaposleni. Predavač NS Telecentra ŠKOLA ENGLESKOG JEzIKA Školu engleskog jezika sprovodi tim diplomiranih profesora engleskog jezika uz korišćenje najsavremenijih nastavnih metoda. sa ciljem razvoja kompetencija potrebnih za aktivno učestvovanje u novoj ekonomiji. Predavači su sertifikovani ECDL predavači/ispitivači. 2) ECDL modul 2: Upotreba kompjutera i upravljanje dokumentima. posedujete i osnovna znanja iz informatike. 80 polaznika je steklo ECDL sertifikate a preko 100 njih je u procesu sertifikacije. stranih jezika. Škola ima dva kabineta i do sada je kroz nju edukovano preko 300 polaznika. a zbog velikog interesovanja polaznika u toku je otvaranje još jednog kabineta za nastavu. omogućiti kvalitetniji rad i uštedu vremena pri radu na računaru i biti kvalitetna osnova za dalje usavršavanje u specijaliziranim informatičkim znanjima i veštinama. ECDL je najveći svetski sertifikat za korisnike kompjuterskih veština.“ Martin Luter King Kako bi otkrila koje to kompetencije najviše nedostaju ljudima koji traže posao. Misija Telecentra je promovisanje.

na koji način i kada. Biznis plan. možete da birate čime ćete se baviti.. 5. što je najvažnije. Asertivni trening. veština i sposobnosti. kao i lične veštine i sposobnosti potrebne za učenje. One se primenjuju u svim radnim okruženjima i mogu se lako prenositi iz jedne oblasti ljudskog rada na druge.. izgovoriti novu reč – to je ono čega se ljudi najviše plaše. 4. 4.  Preduzetnička znanja i veštine možete primeniti u svim oblastima života. a treneri su uglavnom psiholozi sa velikim iskustvom u osmišljavanju i realizaciji treninga. Engleski jezik se govori na svim kontinentima. Penezić Najvažnije osobine uspešnog preduzetnika jesu: samopostignuće.“ Dostojevski „Oni polaznici koji dolaze zbog potreba posla imaju direktnu korist od naučenog. 3. Životne ili socijalne veštine nisu vezane za specifičan posao. Upravljanje preduzećem. a drugu ne? Da li su osobine uspešnih preduzetnika urođene ili se mogu naučiti? „Preduzetništvo je delatnost preduzetnika. Nikada se nije desilo da više ljudi govori strani jezik nego svoj. Trening upravljanja vlastitim resursima. 2.“ Polaznica Škole preduzetništva Zašto su važna preduzetnička znanja i veštine?  Kao preduzetnik. Naša Škola preduzetništva namenjena je onima koji žele da započnu sopstveni posao ali i onima koji žele da razviju i prošire već započeti posao. trebalo bi da prođe ovakvu školu. Naši polaznici na ovim treninzima mogu da usvoje i usavrše neke osnovne veštine i znanja koji će obavljanje bilo kog posla učiniti uspešnijim. Pre početka kursa proverava se znanje engleskog jezika polaznika i na osnovu postignutih rezultata pruža se prilika za pohađanje jednog od naših kurseva.“ Profesor engleskog jezika  Osnovna znanja iz oblasti preduzetništva koja će polaznicima pomoći u snalaženju u promenama u društvu (što zahteva hrabrost. 2. već se nalaze u osnovi uspešnog obavljanja bilo kog posla.“ Mikelanđelo Životne ili socijalne veštine su sposobnosti prilagođavanja i pozitivnog ponašanja koje omogućuju osobama da se uspešno nose sa zahtevima i izazovima koje pred njih postavlja život svakoga dana. „Svako ko razmišlja o započinjanju sopstvenog posla. 6. Pisana komunikacija i pisanje CV-a. prihvatanje rizika. sa osnovnim ciljem stvaranja novog tržišta i ostvarivanja dobiti. Program Škole preduzetništva sastoji se iz sedam oblasti (modula): 1. Marketing. 3. reklamiranje i odnosi sa javnošću. sistematično planiranje razvoja karijere. One olakšavaju snalaženje u savremenom svetu poslova. usmerena na pokretanje. U svetu je tri puta više ljudi koji koriste engleski jezik od onih kojima je engleski maternji. Poslovne veštine. Prepoznavanje i analiza vlastitih potencijala. Definicija Svetske zdravstene organizacije je koliko i ljudsko društvo i nije isključivo ekonomski fenomen. Knjigovodstvo i finansijska administracija. kreativnost. Kao ideja staro ŠKOLA ŽIVOTNIh VEŠTINA Škola životnih veština NS Telecentra organizuje se u vidu jednodnevnih treninga. dinamičnost. snalaženje u promenama i sposobnost prilagođavanja. ne bi se toliko čudili. ŠKOLA pREDUzETNIŠTVA U Školi preduzetništva NS Telecentra polaznici stiču osnovna znanja potrebna za pokretanje i razvoj sopstvenog preduzeća. Veštine prezentacije. a neki od njih su sada veoma uspešni preduzetnici. jer na ovaj način proširuju svoje mogućnosti za zaposlenje i. usmenu i pisanu komunikaciju. Ko može biti preduzetnik? Šta neku osobu čini preduzetnikom. U okviru Škole životnih veština razvijeni su sledeći programi: 1. organizovanje i inoviranje poslovanja preduzeća. Ono je vezano za sve aspekte ljudskog ponašanja i delovanja: razvija kreativnost. Učenje učenja. Planiranje karijere. grade svoje samopouzdanje. upravljanje vremenom i dr.“ Dr Nenad D. samopouzdanje.Celoživotno učenje i neformalno obrazovanje ka pre upisa u školu. vizija. pospešuje rađanje ideja i obogaćuje ljudske potrebe. U Telecentru možete pohađati sve nivoe engleskog jezika od početnog do naprednog. 0 / DECEMBAR 007 . „Kada bi ljudi znali kolikim radom sam stekao svoju veštinu. Do sada je našu Školu završilo preko 600 polaznika. Osnove projektnog menadžmenta. 5. Neka takva znanja i veštine odnose se na veštine komunikacije i prezentacije. Kako započeti sopstveni posao. napredovanje i prilagođavanje promenama. inovativnost)  Ličnu snagu za neprestano učenje i usavršavanje i prilagođavanje promenama. „Preduzeti novi korak. planiranje i razvoj sopstvene karijere. Sa znanjem engleskog jezika povećavate svoje mogućnosti za zaposlenje kao i mogućnosti napredovanja u poslu. otkrivanje i izbor poslova koji odgovaraju sposobnostima i potencijalima. Kroz Školu preduzetništva stiču se:  Razvoj ljudskog potencijala kroz obrazovnje iz oblasti preduzetništva ključni je element zapošljavanja i ekonomskog razvoja u celom svetu. inovativnost. Preduzetnistvo obuhvata zbir znanja. Ono Vam omogućava brže i lakše dolaženje do informacija i korišćenje moderne tehnologije i time otvara mnoge nove mogućnosti. ali i oni koji su nezaposleni osećaju se puno bolje nakon završenog kursa. 6. 7. samostalnost. 7. Oko 80% informacija u elektronskom obliku je na engleskom jeziku.

delinkvencija. pošten (iskren) i adekvatan način uz uvažavanje prava drugih ljudi. no može se raditi i individualno. da izrazimo slaganje. opisuje osobu i izrečena je bez dominiranja. Svakodnevno se nalazimo u različitim relacijama sa drugim ljudima i u različitim komunikacijskim situacijama. diskusije. pojačava kontrolu nad sobom u odnosu na kontrolu nad drugima. Asertivno ponašanje. susreti su organizovani po radioničarskom principu. Trening asertivnosti našao je svoju primenu u raznim preventivnim programima i modulima za razvoj socijalnih i specifičnih komunikacijskih veština različitih grupa korisnika. Asertacija uključuje uvažavanje. kritiku. ‘role play’ vežbe. kojima se drugima daje do znanja da je to o čemu 0 / DECEMBAR 007 7 . Kada se radi u grupi. koja vodi u submisivno ponašanje iz uverenja da druga osoba ima veća prava jer je u ulozi moći. ponižavanja ili degradiranja druge osobe. asertivnost podrazumeva izražavanje misli. seksualne disfunkcije. mi komuniciramo sa drugim ljudima. modeliranje. Asertivna poruka izražava. novI Sad TRENING ASERTIVNOSTI O TRENINGU ASERTIVNOSTI Asertivni trening. U pitanju je polustrukturisana procedura koja se najčešće sprovodi sa grupom polaznika. već i za unapređenje životnih veština svih onih osoba koje žele da rade na svom razvoju. Kvalitet našeg života u velikoj meri zavisi od naše umešnosti da kažemo šta mislimo. ali ne i snishodljivost. neslaganje ili pak da odbijemo nekoga. novoSadSkI HuManItarnI Centar. No. igrice. nacionalnosti ili rase.Celoživotno učenje i neformalno obrazovanje KAO SREDSTVO LIČNOG RAzVOJA I UNApREđENJA VEŠTINA KOmUNIKACIJE SA DRUGIm LJUDImA MIlena ćuk. drugog pola. da se snađemo u konfliktu.). ja-poruke. kao što su anksiozni poremećaji. da uputimo pohvalu. domaći zadaci itd. proistekao iz teorijske orijentacije kognitivno-bihejvioralnih terapija. koristi se ne samo u rehabilitaciji osoba sa mentalnim poremećajima i poremećajima ponašanja. za razliku od agresivnog. O ASERTIVNOSTI I OSTALIm STILOVImA U KOmUNIKACIJI Da bismo normalno funkcionisali u bilo kojoj oblasti života ili rada. da pružimo informaciju. bolesti zavisnosti. Prema Lange&Jakubowski. Za asertivno izražavanje karakteristične su tzv. Asertacija uključuje samopoštovanje jednako poštovanju prava druge osobe. da tražimo uslugu. Osnovna pozitivna promena vezana za asertivno ponašanje jeste to što se putem njega pojačava samopoštovanje koje je samousmereno (nije direktno vezano za druge ljude). osećanja i uverenja na direktan. boljoj interakciji sa drugim ljudima kroz poštovanje njihovih asertivnih prava i razvijanje odgovornosti za svoje postupke. iskusnija. učenija. Ono vodi efikasnijem zadovoljavanju želja i ostvarivanju ciljeva. koliko smo zadovoljni svojom umešnošću da se snađemo u tim situacijama? Asertivnost je stil u komunukaciji koji možemo koristiti u svim nabrojanim situacijama. U njihovom sprovođenju se stavlja akcenat na praktični rad (demonstracije.

Reference: 1. ne poštujemo svoje potrebe. na izlaženju na kraj sa mislima. 35-54. aktivisti nevladinih organizacija i svi ostali građani.. namerno spor ili loš rad na zadacima koji joj/mu se ne sviđaju. Pasivnoagresivni stil. partnerom. onoga kako delujemo drugim osobama u interakciji. Bantam books. Sertifikovani je trener asertivnog treninga. obično neadekvatan i uvek ugrožava prava druge osobe. iako to ne želimo. New York. borbe kao primitivnim načinima reagovanja u opasnoj. sa polaznicima treninga se radi na osvešćivanju unutrašnjih barijera koje ih sprečavaju da se ponašaju asertivno. Postoje razni kursevi namenjeni razvoju veština komunikacije. Paterson. osoba koja se ponaša pasivno-agresivno uvek može negirati postojanje namere. 4. ne tako retko zastupljen. da kažemo ne. konstruktivno odgovoranje na kritiku i sl. Za Centar «Srce» vodila je kampanju za prevenciju autodestruktivnosti kod mladih. U realnom životu ponekad je teško razgraničiti pomenute stilove u komunikaciji. uspostavljanje kontrole nad situacijom i ljudima. Na primer: neprijatno nam je da tražimo informaciju od slučajnog prolaznika na ulici. BAzIČNE pROCEDURE U ASERTIVNOm TRENINGU Pored učenja konkretnih veština u komunikaciji. važno je napomenuti da asertivnost nije stil u komunikaciji kojim je zagarantovano da ćemo dobiti ono što želimo i nije ponašanje koje treba po svaku cenu u svakoj situaciji da koristimo (ponekad je mudrije prećutati. suprotstavljanje nadređenima ukoliko će to ugroziti naš položaj. Radna sveska za učesnike iskustvene grupe za trening asertivnosti. na svom unutrašnjem biću. Inc. 2) učenje da se prepoznaju i prihvate svoja asertivna prava i prava drugih ljudi. kad radite u timu). kao što su veštine jasnog i direktnog izražavanja. koji se uglavnom opisuju kao dva suprotna pola asertivnosti. Osnovna dobit koju osoba dobija ovim ponašanjem jeste porast samopouzdanja. 4) razvijanje asertivnih veština pomoću praktičnih metoda. 2. tj. Agresivni stil u komunikaciji podrazumeva direktno zalaganje za svoja prava i izražavanje misli. (2005). Polja interesovanja su joj unapređenje mentalnog zdravlja. J. Iako se trening može izvesti u različitim formama. odnosi sa bližnjima. Ove reakcije u životinjskom svetu u funkciji su preživljavanja. osećanja – i da se drugi sa tim mogu složiti. nezaposleni. mi narušavamo svoja prava. da kažemo prijatelju da nam smeta njegovo ponašanje. – pasivno-agresivna reakcija. Bazične procedure asertivnog treninga prilagođavaju se ciljnoj grupi treninga. izbegavanje obaveza koje se pravda zaboravnošću. ali ako se to često ponavlja (i ako šteti drugim ljudima) te ukoliko je osoba koja se tako ponaša zadovoljna lošim ishodom (baš je briga) i sl. Osobu koja se ponaša pasivno-agresivno bes ‘tera’ da od drugih dobije ono što želi. nameće se kao četvrti stil u komunikaciji. npr. a to mogu biti menadžeri. prevencija samoubistva i psihosocijalna podrška marginalizovanim grupama ljudi. razlikujemo pasivni i agresivni stil u interakciji sa drugim ljudima. Asertivni trening: efekti tretmana. Pojam asertivnosti preuzet je iz engleskog jezika (assertiveness) i najbliži prevod bi glasio ‘samopotvrđujuće ponašanje’. odbijanje komunikacije. odlučnost da se kaže NE. 38(1). Oakland. radi u Novosadskom humanitarnom centru kao koordinator volontera i kao urednik biltena Reč više. Cilj agresije je. M. U osnovi pasivnog ponašanja je težnja da se po svaku cenu izbegne konflikt. Ljude je često potrebno podsećati da imaju pravo da pogreše. utiska. loše urađen posao. spoljašnje reakcije koju manifestujemo i situacije u kojoj se nalazimo. opstrukcija (ometanje) napora drugih izbegavanjem da se uradi sopstveni deo posla (npr. Tovilović. redovno kašnjenje na sastanke (sa uvek spremnim izgovorom). T. The Assertiveness Workbook: How to Express Your Ideas and Stand Up for Yourself at Work and in Relationships. u komunikaciji smo nesigurni. ironične ili sarkastične opaske. 0 / DECEMBAR 007 . Ljudi koji reaguju agresivno uglavnom smatraju da su pred njih postavljeni nerazumni i suvišni zahtevi. prezentacija znanja na času/ispitu. Smith. New Harbinger Publications. Međutim. da kažemo osobi koja nam se sviđa šta osećamo prema njoj. durenje. dominacija i postizanje pobede nad drugom osobom. Nije svako kašnjenje. a dobro razvijene ove sposobnosti oličene u asertivnom ponašanju veoma su važne za ‘preživljavanje’ u svetu ljudi. da kažu ‘ne znam’. O AUTORU: Milena Ćuk. pretećoj situaciji koje smo nasledili od naših životinjskih predaka. izlaženje na kraj sa manipulacijom.. odnosi sa nastavnicima/profesorima. Sposobnost verbalne komunikacije i sposobnost rešavanja konflikata jeste ono što čoveka razlikuje od životinjskih predaka. Samu situaciju doživljavaju kao preteću tako da im agresivno reagovanje deluje potpuno opravdano. (2000). održivost promena i udeo terapeuta u terapijskom ishodu. R. verovanja. te na pronalaženju ravnoteže između našeg unutrašnjeg sveta. Ukoliko pokušate da se konfrontirate. Tovilović. Asertivno (ili samopotvrđujuće) ponašanje se razlikuje i od pasivnog i od agresivnog ponašanja. osećanja krivice. Krstić. I feel guilty: How to cope – using the skills of systematic assertive therapy. osećanja i uverenja na način koji je često neiskren. ekscitirajuće anksioznosti. S. ali je strah sprečava da to učini direktno.Celoživotno učenje i neformalno obrazovanje pričamo proizvod našeg subjektivnog doživljaja – mišljenja. da izrazimo svoje mišljenje na sastanku itd. ili odložiti svoju asertivnu reakciju). Psihologija. ne postavljamo granice u odnosu na druge ljude. 3) redukovanje postojećih kognitivnih i afektivnih prepreka na putu ka asertivnom ponašanju (iracionalnih uverenja. po profesiji psiholog. Svoju agresivnost osoba prerušava tako da bi izbegla odgovornost za svoje ponašanje. Trening im pomaže da razviju i učvrste svoje samopouzdanje i tako spremnije izlaze na kraj sa izazovima koje život nosi sa sobom. a pre svega da su oni sami odgovorni za svoje ponašanje isto koliko su i drugi ljudi odgovorni za svoje ponašanje. studenti. Pored asertivnog stila ili ponašanja. a rezultat je da dopuštamo da drugi kontrolišu naš život. adolescenti. naročito u relacijama koje su u tom uzrastu bitne: odnosi sa vršnjacima. uglavnom. ipak postoje četiri bazične procedure koje svaki asertivni trening sadrži: 1) učenje o razlikama između asertacije i agresivnosti i između pasivnosti i učtivosti. terivanje’ našeg nastupa. (1988). omladinski radnici. Asertivni trening podrazumeva pre svega rad na sebi. Iako ima brojnih prednosti. verovatno je da se radi o pasivno-agresivnom stilu. Ponašamo se pasivno kada imamo problem da kažemo šta mislimo i osećamo. a i ne moraju jer i oni imaju pravo na svoj subjektivni doživljaj i odluku. da se ne dopadnu nekome. odlaganje i sl. Pasivno i agresivno ponašanje dovode se u vezu sa reakcijom bega. 3. većina situacija u kojima čovek doživljava ugroženost svog integriteta proizvod su socijalnih interakcija u kojima pasivno i agresivno ponašanje ne daju dobre rezultate (makar ne dugoročno gledano). Kada se ponašamo pasivno. besa i dr. demonstracija moći. uverenjima i emocijama koje nam ne donose mnogo koristi. Sledeća su ponašanja karakteristična u pasivnoagresivnom stilu: ignorisanje.. razumevanje razlika između različitih oblika interpersonalnog ponašanja. When I say No.). S. Ono što je karakteristično za aserivni trening jeste to što intervencije nisu usmerene samo na usvajanje konkretnih veština i na ‘do- Adolescentima i generalno mladima ovaj trening pomaže da se kroz razvoj veština komunikacije osnaže u svom izražavanju.

i sopstvenih dohodovnih aktivnosti.MInrSz.vdf.MoS. U saradnji sa vladinim i nevladinim sektorom NSHC doprinosi smanjenju siromaštva..yu Pokrajinski sekretarijat za rad.pSok.gov.Sr.Coe.yu Novosadski humanitarni centar www. 524 134.Ian.gov.vojvodIna.europa. 524 331 nshc@eunet. NSHC je član nacionalne mreže za prevenciju HIV-a među ugroženim grupama (HPVPI).MpS. Projekti NSHC-a finansiraju se iz donatorskih sredstava međunarodnih organizacija. NSHC doprinosi stvaranju humanog društva kroz pružanje pomoći ugroženim i marginalizovanim grupama.org..yu Centar za interaktivnu pedagogiju www.Celoživotno učenje i neformalno obrazovanje KORISNI LINKOVI: www. zapošljavanja i socijalne politike www.gov. ekonomisti.CIp..IAN www.radnaetIka.org.yu Ministarstvo rada. Takođe.gov. pedagozi. unapređenju socijalne politike i politike zapošljavanja u Srbiji.yu Ministarstvo prosvete www.org.Sr. socijalni radnici. Pored toga.org. istraživački rad i obrazovanje.. lekari. razvoju neformalnog obrazovanja.Int Evropska unija www.yu Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva www. pravnici.Sr.fondzarazvoj.SMe. dobrotvorna organizacija osnovana 1998. podršku razvoju građanskog društva.prSp.gov.yu Strategija za smanjenje siromaštva O NOVOSADSKOm hUmANITARNOm CENTRU Novosadski humanitarni centar (NSHC) neprofitna je.Sr.Hajdeda.Sr.gov. fondova pokrajinske i republičke vlade.org.yu Fond za razvoj Republike Srbije www.yu Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i kulturu www. zapošljavanje i ravnopravnost polova www.yu 0 0 / DECEMBAR 007 1 . Na našim projektima su angažovani stručnjaci iz različitih oblasti – psiholozi. NSHC deluje u preko 50 opština Vojvodine i Srbije.yu www.nshc.yu Fond za razvoj AP Vojvodine www.gov. profesori.aIeSeC.pSrzrp.org.org.org Centar za savremenu edukaciju www.yu AIESEC www.eu. važan doprinos radu NSHC-a daju volonteri i građani svojim prilozima. NSHC je član Mreže za pomoć izbeglicama Jugoistočne Evrope (SEE RAN) i jedan od osnivača Srpskog saveta za izbeglice (SSI). godine u Novom Sadu.” www.yu Ministarstvo omladine i sporta www.Czor.Sr.yu Međunarodna mreža pomoći .org Centar za omladinski rad www.yu Grupa “Hajde da.Int Savet Evrope www.org.Sr.nSHC. Kontakt: Trg mladenaca 6 21000 Novi Sad Tel/Fax: + 381 21 524 184.

.. Нови Сaд 376 REČ više / urednici milena ćuk.SR-ID 222949895 . – Ilustr. Saša Škundrić. 2007-.CIp – Каталогизација у публикацији Библиотека Матице српске. 30 cm ISSN 1452-9289 COBISS. – Novi Sad : Novosadski humanitarni centar. – 2007. 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->