P. 1
Tehnologija TK prometa

Tehnologija TK prometa

|Views: 2,263|Likes:
Published by Zmajenka

More info:

Published by: Zmajenka on Sep 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

pdf

text

original

Tehnologija TK prometa

1.predavanje PRISTUP PROUČAVANJU PROMETNOG FENOMENA U TELEKOMUNIKACIJSKOM SUSTAVU Težište proučavanja
je prometni fenomen, telekomunikacijske usluge i mrežni sustavi kojima se obavlja prijenos različitih oblika informacija (govorni, podatkovni, višemedijski)

P mt ro e

P tn k u ič i

T re i e tn

In rm c k fo a ijs i

 NE ulazi se u tehničku (elektroničku, HW i SW) konstrukciju niti detaljnu izvedbu mrežnih elemenata koji omogućuju promet
 inženjerski pristup s deskriptivnim opisima i kvantifikacijama prometa, korisničkih

zahtjeva, usluga i eksploatacijskih aktivnosti Temeljni cilj  pružiti FORMATIVNA znanja i informacije potrebne za sustavsko razumijevanje telekomunikacijskog prometa  usvajanje pristupa, metoda i postupaka za efikasnu i efektivnu eksploataciju tk sustava (javnih mreža, poslovnih i specijalnih)
Disciplinarno gledište n

sustavsko gledište

1

Prometni sustav

Pojednostavljeni komparativni prikaz sustavskog i klasičnog (disciplinarnog-ana litičkog) pristupa.
1

Sustavski pristup općenito sadrži sljedeće koraka :
I.

Identifikaciju objekta ili pojave (→predmeta proučavanja) kao relativno izoliranog dijela okruženja (veće cjeline) Pokušati definirati svrhu ili funkciju tog objekta Predmet proučavanja se definira kao sustav i definiraju se veze s neposrednim okruženjem Analiziraju se komponente sustava i njihove relacije (struktura) Rješenje problema traži se kroz drugačije povezivanje komponenti (restrukturiranje) ili reprogramiranje procesa Ako se ne može naći zadovoljavajuće rješenje na toj razini sustava prelazi se na višu razinu (gdje promatrani sustav postaje podsustav) Implementacija, odnosno postupak se ponavlja sve dok se ne postigne primjenjivo rješenje koje bitno poboljšava funkciju (perfomanse) cjeline

II.

III.
IV.

V.
VI.

VII.

Slojeviti modeli arhitekture za kompleksne socio-tehničke sustave:
Mđ og n a ijs a e u r a iz c k rz a a in
c v ilje i r z lta e u ti

O a iz c k r z a r n a ijs a a in g
U r v n i o lu iv n pa lja je d č a je

R z ate n lo ije a in h o g

Uz la i

S u po e ai a tiv o ti kp r cs k ns P dš a or k

Iz z la i

R z ate n k a in h ič ih k mo e ei o pnnt

 Telekomunikacijski promet (Teletraffic) je kompleksan fenomen neposredno asociran

uslugama prijenosa različitih oblika informacija angažiranjem resursa telekomunikacijske mreže (Network facilities).
 Prema klasičnoj (tehničkoj) definiciji telekomunikacije predstavljaju sustav ili proces

odašiljanja, prijenosa i prijema različitih oblika informacija (govor, tekst, podaci, nepomična slika, video) na daljinu putem elektromagnetskih valova kao nositelja informacija.
2

 Telekomunikacijski sustav promatra se kao tehnološki sustav čija se svrha iskazuje u

korisničkom okruženju (a ne unutar tehničkog okruženja). a) Svrha telekomunikacijskog sustava i temeljni ciljevi koje definiraju relevantni stakeholderi (korisnici, vlasnici mreže, davatelji usluga itd.) neposredno su vezani uz uspješno obavljanje telekomunikacijskih usluga angažiranjem adekvatnih kapaciteta telekomunikacijske mreže.

b) S prometnog aspekta važno je precizno identificirati različite vrste/klase telekomunikacijskih usluga i potrebne kapacitete telekomunikacijske mreže/opreme/komponente (facilities) koji omogućuju učinkovito i kvalitetno obavljanje usluga. Ukupni kapacitet mreže predstavlja cjelokupnu prometnu sposobnost mreže da zadovolji specificirane operacije (postupke) prijenosa i/ili procesiranja informacije u jedinici vremena. Odnos kapaciteta mreže i prometnog volumena mreže, predstavljen je izrazom: PVM = C • T gdje je: PVM – prometni volumen mreže

C – ukupni kapacitet mreže s m – uključenih elemenata C = {C1, C2,....Ci,...., Cm} T – vrijeme uporabe
3

Prometni volumen- svakog dijela telekomunikacijske mreže i čitave mreže mora biti dostatan za kvalitetno posluživanje korisničkih zahtjeva uz respektiranje kriterija racionalnosti i cjenovne prihvatljivosti. PV M ≥ ∑C s ⋅ t s
s =1 n

Obavljanjem telekomunikacijskih usluga zauzimaju se (“troše”) alikvotni dijelovi prometnog volumena mreže PVM, odnosno zauzimaju se određeni kapaciteti Cs tijekom vremena tS. Objašnjenje odnosa između:  komunikacija (KOM)  telekomunikacija (TK) i  telekomunikacijskog prometa (TP)
TP ⊂ TK ⊂ KOM

komunikacija ⇔ razmjena informacija (kodiranih, razumljivih) između odašiljatelja i primatelja

telekomunikacija ⇔ razmjena informacija na daljinu telekomunikacijskom mrežom (point to point, point to multipoint)

4

Različiti aspekti proučavanja kompleksa komunikacija i telekomunikacija

Telekomunikacijska mreža i usluge u tehnološkom okruženju Sustavni pristup proučavanja telekomunikacijskog prometa ističe dva osnovna komplementarna aspekta promatranja tk mreže:  telekomunikacijska mreža kao uređen sustav fizičkih (tehničkih) komponenti (hardware + software) → “facilities network”  prometne mreže → (traffic networks) asocirane s osnovnim vrstama teleusluga (govor, tekst, podaci, nepomična slika, video). Telekomunikacijska mreža - uređen skup prostorno distribuiranih tehničkih sustava (centrala, transmisijske tehnike) odnosno kapaciteta ili resursa (facilities) dizajniranih i izgrađenih prema temeljnom zahtjevu da uspješno poslužuju promet (traffic) na određenom području
Upravljanje m režom NM Dodatne (IN) funkcionalnosti Kom utacijska podm reža Transm isijska podm reža

Pristupna podm reža

Pristupna podm reža

LAN

Čvorišta telekomunikacijske mreže (nodes) su komutacijski sustavi (centrale) ili izdvojeni stupnjevi koji obavljaju funkcije koncentracije, usmjerenja prometa i dr.

5

• Transmisijski linkovi odnosno spojni vodovi (trunks) povezuju čvorišta pri čemu se rabe različiti mediji (bakreni. Korisnički (pretplatnički) terminalni uređaji u fiksnoj (nepokretnoj mreži) spojeni su na lokalnu pristupnu centralu najčešće bakrenim paricama. radio) i odgovarajuća elektronička oprema. umrežavanje terminala)  pristup distribuiranim mrežnim resursima (VAS i dr.)  pristup informacijskim sadržajima (edukacijskim. (multipleksori. Novija rješenja pristupne mreže uključuju svjetlovode i bežični pristup.) 6 .. pristupom i procesiranjem informacija na daljinu. zabavnim . Telekomunikacijska mreža i usluge u kontekstu tehnološkog okruženja Generički zahtjevi za telekomunikacijske prometnice  Potrebna svojstva telekomunikacijskih prometnica opisuju se kroz tri koncepta: 1) prostorna dostupnost (accessibility) 2) transparentnost prijenosa (transparency) 3) uslužna uporabljivost (usability). Prostorna dostupnost  pristup mreži (priključenje. Temeljna zadaća telekomunikacijskih sustava jest da omoguće učinkovito.). svjetlovodni. kvalitetno i ekonomski (cjenovno) prihvatljivo zadovoljenje potrebe korisnika za prijenosom.. regeneratori i dr.

K risn i za tje o ičk h vi Qs o SO AU P RZ M 7 . unosi kašnjenje (Tq). PER). atribute. Osnovni parametri prijenosa koji određuju vremensku i semantičku transparentnost su:  Propusnost ili širina kanala  Kašnjenje  Učestalost pogrešaka u prijenosu propagacijsko kašnjenje 0 pr> t x(t) y(t) Slabljenje: Ampl(y) < Ampl(x) τx disperzija τ y> τx Uslužna uporabljivost (→ noviji koncept)  efikasnost. Sporazum opisuje različite aspekte usluge (opis usluge. pokazatelje kvalitete ...Transparentnost -Vremenska -Semantička  TK mreža reducira transparentnost. izobličenje (BER...) Ugovor obuhvaća uže područje od sporazuma i više je formalno-pravne naravi. korisnikovo ponašanje. efektivnost i zadovoljstvo korisnika povezano s ostvarivanjem specificiranih ciljeva u određenom okruženju  Korisnikovo zadovoljstvo uslugom ovisi o njegovim zahtjevima (očekivanjima) i tehničko-tehnološkim mogućnostima.

A P 8 . kako organizirati sustav → (mrežu) specificirati skup uslužnih mogućnosti → (telekomunikacijskih usluga) da bi se te potrebe korisnika efikasno i efektivno poslužile. Tehnologija telekomunikacijskog prometa fokusirana je na to: ● ● što i koje usluge korisnik doista želi. Tehnika ključni omogučivač (enabler) tehnologije prometa. Od korisnika se očekuje da priključi na mrežu odgovarajuću terminalsku opremu (terminal equipment) kojom će ostvariti potpunu telekomunikacijsku uslugu → teleuslugu od-kraja-do-kraja (end-to-end).predavanje Telekomunikacijske mreža i usluge u tehnološkom okruženju • Svrha tk sustava tehnološki se ostvaruje pružanjem telekomunikacijskih usluga (telecommunication services) koje mrežni operatori i davatelji usluga isporučuju kao specificirane mogućnosti informacijskih transfera na završnim točkama mreže (NT – Network Termination).2. ● Noviji pristup klasifikaciji telekomunikacijskih usluga u multiservisnim mrežama uvodi temeljnu podjelu usluga sa stajališta telekom operatora na: ● noseće ili nosive mrežne usluge ● teleusluge ● A P N T T (s č lje ue ) n s ć m ž a u lu a o e a re n s g te u lu a le s g te n lo k o ru e je ho šo k žn (p d č a a e o ru je n liz ) T le o u ik c k m ž e k m n a ijs a re a (s č lje ue ) N T T razne dodatne usluge (supplementary services and Value Added Services). • • Telekomunikacijske usluge i mreže kojima su one realizirane tradicionalno su proučavane (klasificirane) s težištem na tehničkoj izvedbi mrežnih elemenata koja omogućuje obavljanje usluga.

) Telekomunikacijska usluga je specificirani skup funkcionalnosti ili mogućnosti prijenosa i/ili procesiranja informacija koje su dostupne i raspoložive korisnicima (krajnjim i drugim) na definiranim sučeljima odnosno mrežnim završecima..to znači da mreža može prenositi bilo koji vrstu digitalnog koda.1 kHz audio. I dvije vrste nosećih usluga s modom prijenosa paket ● paketni mod po B-kanal.Prema zakonskoj regulativi podjela TK usluga uključuje (kombinira) više kriterija podjele (point-to-point i radiodifuzijske usluge. • Noseće usluge (bearer service) su mrežne “transportne” usluge kojima se ostvaruje prijenos prilagođenih digitalnih informacija između dvije točke u mreži ili između dviju različitih mreža .. usluge nepokretna ili pokretne mreža .. ● 64 kbit/s neograničeno ● • Govor (speech) s 64 kb/s. 64 kbit/s 9 .Nosećim uslugama ostvaruje se prijenos korisničkih informacija između krajnjih priključnih sučelja (Interface-I) bez ikakva mijenjanja informacijskog sadržaja. I Mreža Noseće mrežne usluge Teleusluge I Primjeri nosećih mrežnih usluga • PSTN ima samo jednu noseću uslugu – komutirani kanal koji je dizajniran i optimiziran za prijenos glasa u intervalu 300–3400 Hz. Kod ISDN-a osnovna noseća usluga naziva se 64 kbit/s unrestricted. javne/privatne. ISDN omogućava tri vrste nosivih usluga s modom prijenosa komutirani kanal: ● 3.

te s kt D . o VS A "In r c eS tea tiv "M s a in S es g g "R tre ia S e v l "D tr u eS is ib tiv " " " " Ilustracija teleusluge i nosive usluge na primjeru telefonije I Mreža I Noseće mrežne usluge Teleusluge Dodatne usluge • Dodatne usluge mogu biti realizirane: ● distribuirano (u pristupnoj centrali) ● centralizirano u određenim čvorištima za čitavu mrežu Primjer za dodatne usluge jesu: 10 . G .● paketni mod po D-kanalu.6 kbit/s. • Teleusluga je kompletna end-to-end usluga i uključuje funkcionalnosti krajnjih terminalnih uređaja (npr. prilagodbu i prezentaciju informacije i dr.). Teleusluga se temelji na uslugama noseće (transportne) mreže.gvr oo T .d ta a F . 9.fa x V .v e id o On v e s on V F D T G Dd .

VAS se tretiraju kao “extra service” i naplaćuju po posebnoj tarifi. usluge buđenja/alarma i dr. Primjeri VAS su: ● usluge kućnog bankarstva (home banking) ● rad na daljinu (teleworking) ● učenje na daljinu (distance learning) ● voice mailbox ● e-mail (x-400) ● video-on-demand ● simultan prijevod jezika (buduća VAS). • Četiri tipa teleusluga s obzirom na način usluživanja i postupka s informacijama: • Interaktivne usluge. kad će prekinuti i sl. Tipičan primjeri jesu: 11 .• • • poziv na čekanju. odnosno nude različite transakcijske mogućnosti. preusmjeravanja. Za razliku od dodatnih usluga. vrijednost VAS nije toliko vezana za postupke uspostavljanja poziva. televoting. CLIP (Calling line identification presentation) Prosljeđivanje poziva Zatvorena skupina korisnika besplatni poziv. pristup pohranjenim sadržajima i sl. kontrolu.dvosmjerna komunikacija (transfer informacija) pri čemu jedan i/ili drugi sudionik sam odlučuje kad će uspostaviti poziv. • • • • • VAS : • Usluge dodatne vrijednosti (VAS) usko su vezane uz osnovne teleusluge i predstavljaju njihovo obogaćenje u smislu ponude pohranjenog informacijskog sadržaja (information databases). korekcije i sl. osobni broj (personal number) i dr. VAS su više vezane uz sadržaj korisničke informacije.

video) pohranjuju u odgovarajućim memorijskim kapacitetima tako da se poslije mogu očitati.● klasična telefonija. Novije VAS usluge koje to omogućuju (video-on-demond) imaju obilježja interaktivne (retreival) usluge. tekst.odgovarajući oblici informacije (govor. na web stranicama i sl.predstavljaju jednosmjernu (one-way) komunikaciju koja se ostvaruje prema većem broju primatelja: ● distribucija radio i ● TV programa • ili pak prema pojedinačnom korisniku ● distribucija telefaks poruka Kod usluga klasične distribucije radio i TV programa primatelj ne može birati vrijeme i sadržaj informacije. SMS (Short Message Service) i dr. Tipični primjeri: ● ● ● EDI (Electronic Data Interchange). bankama podataka. preslušati ili pogledati. fax. data. Distributivne usluge . ● dijaloška računalna komunikacija ● Videokonferencija • Usluge prijenosa poruka (messaging services). voice-mailbox. 12 .  preokrenut je klasični pristup koji je polazio od gradnje mreže i ponude osnovnih usluga bez uvažavanja posebnih potreba i zahtjeva korisnika. • Usluge pretraživanja pohranjenih informacija.različiti oblici informacije mogu biti pohranjeni u odgovarajućim datotekama. Specifikacija komunikacijskih potreba i zahtjeva korisnika Sustavni pristup i nova telekomunikacijska paradigma  stavljaju u prvi plan korisnike i telekomunikacijsku potražnju na koju treba odgovoriti ponudom usluga i odgovarajućim mrežnim kapacitetima.

komunikacijske potrebe korisnika specifični zahtjevi teleusluge i VAS mrežni kapaciteti Osposobljavanje za formuliranje sustavskih zahtjeva (systems requirements) vrlo je značajna kompetencija svakog prometnog tehnologa. prognozirao promet i planirali mrežni kapaciteti. Polazeći od temeljnih komunikacijskih potreba korisnika moguće je definirati generičke skupine telekomunikacijskih zahtjeva: 13 .-istraživanje -potreba i zahtjeva korisnika -usluga prilagođena korisniku i tehničko-tehnološkim mogućnostima -zajednička mrežna osnovica i međumrežni rad (sve više IP-orijentirane) Trend razvoja integrirane mreže-novija TK mreža koncipira se i gradi kao integrirana (digitalna) multiservisna mreža Odgovarajućim metodama nužno je istražiti postojeće i očekivane komunikacijske potrebe kako bi se dizajnirala ponuda usluga.

To znači da treba specificirati parametre: • prostornog pristupa mreži (accessibility) • • • • pojasne širine (bandwidth. tj.) Dobro definirane zahtjeve korisnika potrebno je povezati s tehničko-tehnološkim specifikacijama telekomunikacijskih usluga i mreža. radio) daljinsko procesiranje informacija (teleworking i dr. bit rates) kašnjenje (delay) blokiranje poziva (blocking) odnos pogrešnih bitova i ukupno prenešenih bitova (BER). Davatelj usluga Broker usluga Davatelj sadržaja Prema načinu pristupa u mrežu korisnici. Iz naznačenih parametara mogu se dalje izvoditi tehnički parametri koji se razrađuju kroz “fundamentalne tehničke planove” (FTP): • • • • • plan prijenosa (transmission plan) plan frekvencija (frequency plan) plan sinkronizacije (synchronisation plan) plan numeriranja/adresiranja (numbering/adressing plan) plan signalizacije (signaling plan). Segmentacija korisnika i kategorizacija izvorišta prometa Krajnji korisnici (End-users) ili „konzumenti“ su oni koji koriste telekomunikacijske usluge.• • • telepristup ljudima (razmjena govorne informacije. videokonferencija i dr. pretplatnici mogu biti: informacija Mrežni operator -fiksni -mobilni.) telepristup informacijskim sadržajima (pretraživanje baze podataka. TV. krajnji korisnici 14 .

promet na pojedinom PBX vodu (kanalu) zbog koncentracije većeg broja kućnih korisnika znatno je veći i iznosi 0. odnosno 6 do 30 minuta razgovora na dan uz faktor koncentracije KGPS = 10% do 12%. mobilni pristup i nove VAS usluge putem Interneta bitno mijenjaju klasične parametre prometnih izvora i kategorizaciju korisnika. Za razliku od prosječnog trajanja telefonskog razgovora koji iznosi 2-3 minute. odnosno 20 do 80 minuta razgovora na dan Rastući udijel podatkovih usluga.-bežični (cordless) na ograničenom području.12 erlanga po liniji tijekom GPS.6 erlanga tijekom GPS. Tf.1 do 0. • • ● Mali poslovni korisnici• imali su do nekoliko izravnih linija na javnu ATC i ostvarivali su promet 0. Internet pozivi su u prosjeku desetak puta dulji i imaju drukčiju razdiobu tijekom dana uz faktor koncentracije KGPS ~ 12% do 15%. -rezidencijalni korisnici (“klasični”) • • rezidencijalni korisnici koji obavljaju rad na daljinu (teleworking) pokretni korisnici s manjom brzinom kretanja pokretni korisnici s većom brzinom kretanja 15 • .03 do 0. ● Veliki poslovni korisnici• u pravilu imaju vlastitu (kućnu. promet 0. Klasična podjela korisnika telefonske mreže uključuje temeljnu podjelu na: ● Rezidencijalni (domaćinstva)• ostvareni tf.01-0.05 erlanga tijekom GPS. privatnu) centralu PBX (Private Branch Exchange) koja komutira lokalni/kućni promet i omogućuje vanjski promet preko određenog broja spojnih vodova (kanala). • Krajnje korisnike kao izvorišta (i odredišta) prometa moguće je segmentirati u različite kategorije ovisno o intenzitetu prometnih potreba i strukturi zahtijevanih teleusluga. Nakon završetka radnog vremena promet na tim kanalima bio je vrlo mali.

. D .predavanja PROCESNI PRISTUP RAZVOJU USLUGE PRILAGOĐENE KORISNIKU Slika!!! Zbog karakteristika masovnog posluživanja i nužne tehničke normizacije. telekomunikacijske usluge ne mogu biti kreirane za pojedinačnog korisnika. nego su nužno. S .) 3. Proces kreiranja i specifikacije telekomunikacijske usluge na najvišoj razini apstrakcije E sen k nr l k t r a o t oa ( e u tv .) 16 . . f n cje po e i u k i ) Ns ć m ž oe e r e e ( S N IS N G M. funkcije) Noseće mreže (PSTN. u o oi) r g lai a g v r P t e e/ z hj v or b a te i k rs i a oi nk S e i icr n p cf i a e ul g su e T H OO I A ENL G J ( r c s. ISDN. ugovori) Potrebe / zahtjevi korisnika Specificirane usluge TEHNOLOGIJA (procesi. P T .. Proces kreiranja i specifikacije usluge Eksterna kontrola (regulativa. . GSM. .• • • • manji poslovni korisnici srednji poslovni korisnici veliki dislocirani (nacionalni) poslovni korisnici multinacionalne kompanije. tipizirane.

Podjela telekomunikacijskih mreža i klasifikacija modova prijenosa (1/2)  Telekomunikacijske mreže mogu biti podijeljene prema sljedećim temeljnim obilježjima:  osnovnoj teleusluzi. Poboljšanje usluge moguće postići djelovanjem prema: k r n k or ž n ois ič o ku e je (c s mrwr u to e old Oe iv n čk aa u lu a s g ) o r ž n d v te u lu e ku e je a a lja s g (s r ic po id rwr ev e r v e old S e if a ija p c ik c u lu e sg ) P r ip a a ec ir n u lu a s g P romn e ef r a c u lu e sg • • • korisničkim očekivanjima (uključujući njihovu modifikaciju) specifikaciji svojstava usluge nadzoru performansi usluživanja. analogne) Podjela telekomunikacijskih mreža i klasifikacija modova prijenosa (2/2)  načinu posredovanja veza (manualne. ćelija)  obliku signala (digitalne. okvir. -specifikacije usluge i -stvarnih performansi usluge. odnosno vrsti prometa koji se dominantno poslužuje (telefonska. nekomutirane. automatske) 17 . podatkovna.Ocjena uspješnosti procesa razvoja telekomunikacijske usluge temelji se na mjerenju (procjeni) dispariteta između: -korisničkih potreba (očekivanja). paket. video)  načinu dijeljenja mrežnih kapaciteta (komutirane. sa zakupljenim vodovima)  “point-to-point” i “point-to-multipoint” (distributivne mreže)  modu prijenosa (kanal. poluautomatske.

korisnički terminalski uređaj SS . kanal (circuit ) M prijenosa od (transfer m ode paket (packet ) ) okvir (fram . regionalne)  vlasništvu (javne. usluga D ) konekcijski beskonekcijski (VC . Mem. PVC ) (datagram C LS ) Komutirani kanal –uspostavlja fizička kanalska konekcija (put) od-kraja-do-kraja uz “ekskluzivno” korištenje kapaciteta kanala za čitavo vrijeme trajanja razgovora (konverzacije). Pojasna širina kanala je fiksna (stalna) i zauzima se čitav kapacitet kanala tijekom konekcije bez obzira na stvarni tijek korisničkih informacija kroz kanal. usluga A . TDM ) T (j) SS 1 SS 4 T . obrađuju (provjera pogreške.transmisijski sustav (kabel s multipleksnom FDM ili TDM opremom ) Paketne mreže . 18 B1 . Poziv se neće niti uspostaviti ako nema slobodnih kanala tj. B2 B1 B2 B2 Mem. bežične. rutiranje i dr. privatne) i dr. SS 2 TS 2 snop od mkanala TS 3 T (k) SS 3 TS 1 (FDM .ATM ) konekcijski bezkonekcijski (kl . terestrijalne i satelitske)  području koje pokrivaju (lokalne. U svakom čvoru paketi se uskladištavaju (memoriraju).) te usmjeravaju dalje prema odredištu.FR ) e ćelija (cell .komutacijski sustav (čvorište ) TS .ne uspostavlja se fizička konekcija od-kraja-do-kraja. taj poziv će biti blokiran/izgubljen). nego dijelovi korisničke poruke u sklopu adresiranih paketa putuju od-čvora-do-čvora u skokovima. Me m . “inteligenciji mreže”  transmisijskom mediju (žične. S aspekta generičke teorije prometa posebno je važna klasifikacija osnovnih modova prijenosa. gradske. Mem. B i C ) (kl .

). optičku nit) Standardizirane multipleksne hijerarhije. telefaksni. •  Američki PCM okvir sa 24 vremenska odsječka nema specijalnog vremenskog slota koji je dodijeljen za signalizaciju. odnosno kroz više slojeva. odnosno transportna mreža funkcionira kao “jezgra mreže” za različite noseće mreže: PSTN.  SDH.Adaptacija korisničke informacije i prijenos zajedničkom transportnom (SDH) mrežom Adaptacija korisničke informacije do razine prijenosa elektromagnetskim signalima provodi se u više koraka. zaštićen i kvalitetan prijenos podrazumijeva složeno hijerarhijsko strukturiranje. plesiochronous digital hierarchy. synchronous optical network. Koncept transportne mreže znači da jedna zajednička transportna osnovica poslužuje različite oblike prometa (telefonski. Izvedba mrežnih funkcija kojima se ostvaruje adaptacija za prijenos. Kao posljedica tomu samo 19 . Multipleksiranje Upotrebljava se zbog reduciranja transmisijskih troškova-nekoliko kanala na istoj ruti dijeli zajednički transmisijski medij (kao npr. a vremenski odsječak 16 može biti upotrijebljen za signalizaciju ili promet. podatkovni i dr. te učinkovit.  SONET. ISDN. umjesto toga jedan bit u svakom slotu u svakom šestom okviru je zamijenjen signalizacijskom informacijom. odnosno slojevitost mrežne arhitekture. PDH • 125 mikrosekundi je su rezultat uzimanja uzoraka pojedinog govornog kanala 8000 puta u sekundi (8 000 Hz) tj 1/8000 =125*10-6 sekundi vremenski odsječak (Time slot) 0 u Europi je upotrijebljen za sinkronizaciju okvira. (Signalizacijski Sustav No. Koncept hijerarhije odnosi se na multipleksiranje razina kapaciteta u nekoliko koraka od najniže do najviše razine.  PDH.  Sva tri standarda se baziraju na digitalnom govornom kanalu 64 kbit/s dobivenim PCM tehnikom. PLMN i dr. U novije vrijeme u telekomunikacijskom rječniku rabi se izraz transportna mreža u značenju moderne upravljive mreže za prijenos različitih oblika informacija primjenom napredne transmisijske tehnike (SDH i svjetlovoda).7-SS7) može koristiti bilo koji slot osim slota 0. synchronous digital hierarchy.

američka. Pritoci digitalnih informacija različitih brzina adaptiraju se odnosno pakiraju u kontejnere normiziranih veličina:  C-12 (2 Mb/s) 20 .sedam od osam bitova je transparentno kroz mrežu i zbog toga je osnovni kapacitet za podatkovnu komuikaciju 56 kbit/s.  SDH multipleksiranje se temelji na oktetu (byte) kao osnovnoj jedinici obrade i ne zahtijeva prilagodne bitove (justification bits). no PDH sustavi imaju neke velike nedostatke:  postoje praktično tri norme (europska.  Digitalizacijom su postignute znatne prednosti u odnosu na analogni prijenos. “korak-po-korak” multipleksiranje  nije moguće obrađivanje sastavljenih kanala 64 kb/s  nedostaju kapaciteti u hijerarhiji potrebni za upravljanje mrežom. japanska)  za brzine > 140 Mb/s nema nikakve zajedničke norme  pleziokrono. Ključne prednosti SDH su:  podržava veće brzine prijenosa i omogućuje bolje iskorištenje fizičkog medija (svjetlovoda)  omogućuje centralizirano upravljanje mrežnim elementima  kraće vrijeme uspostave iznajmljenih linija i dr. SDH  ITU-T standard SDH predstavlja ekstenziju američkog standarda sinkrone optičke mreže SONET (Synchronous Optical Network).

 C-2  C-3  C-4 (6 Mb/s) (34 Mb/s) (140 Mb/s)  Svakom se kontejneru dodaju upravljačke (nadzorne) informacije POH (path overhead) i tako stvaraju virtualni kontejneri VC (virtual containers):  VC – 12 (2.960 Mb/s)  VC – 4 (150. Stapanje pojedinih pritoka (individual tributories) u VC obavlja se procesom pridruživanja (mapping). Nekoliko VC-ova može biti pakirano u veće virtualne kontejnere na koje se također dodaje POH (path overhead) i zajedno sa informacijama za kontrolu i nadzor nazvanom zaglavlje sekcijesection overhead (SOH) formiraju tzv.transportni modul 21 .336 Mb/s)  Manji VC multipleksiraju se u veće prema definiranim SDH nazivima.240 Mb/s)  VC – 2 (6.  Strukturu SDH (pored C i VC) čine:  TU (tributerijska jedinica)  TUG (tributerijska skupina)  AU (administrativna jedinica)  AUG (administrativna skupina)  STM (sinkroni transportni modul). VC su dizajnirani tako da se mogu prilagoditi različitim prometnim potrebama i zahtjevima teleusluga.848 Mb/s)  VC – 3 (48.

Struktura okvira za osnovni modul STM-1 može se prikazati kao dvodimenzionalna matrica od 9 redova i 270 stupaca (čiji je svaki element l bajt). odnosno korisnički terminali fizički su povezani (paricom) na pristupne centrale koje su umrežene spojnim/magistralnim vodovima u različitim hijerarhijskim konfiguracijama.TIME) 4. Izvorišta i odredišta prometa. Iz toga slijedi da je u trajanju okvira od 125 μs kapacitet STM-1: 270 ⋅ 9 ⋅ 8[ bita ] = 155 . MC TC GC ČC KC STARI USTROJ M REŽE NOVI USTROJ M REŽE Usmjeravanje prometa u telefonskoj mreži AUTOMATSKO USMJERAVANJE FIKSNO HIERARHIJSKO ALTERNATIVNO ADAPTIVNO (REAL .predavanje DINAMIČKO NEHIJERARHIJSKO 22 .520 [ Mb / s ] 125 [ µs ] Telefonska mreža je posebna telekomunikacijska mreža dizajnirana u prvom redu za prijenos govornih informacija između pretplatničkih terminalnih uređaja uporabom dijeljenih mrežnih resursa (transmisijskih i komutacijskih).

23 .  rezultatima mjerenja prometa dobivaju se podaci koji daju informaciju jesu li kapaciteti promatranog sustava dovoljni za obradu ponuđenog prometa.  broju poziva upućenih operateru (koliko je poziva primio i koliko je vremena utrošeno za prospajanje).  na bazi dobivenih rezultata moguće je utvrditi i eventualne kvarove na pojedinim dijelovima promatranog sustava (dobivaju se podaci koji se iskorištavaju u svrhu održavanja).  vrijeme kašnjenja itd. tj.Mjerenje prometa  Svrha mjerenja prometa je:  dobivanje podataka kako su iskorišteni postojeći komutacijski i prijenosni kapaciteti za određeno telekomunikacijsko okruženje.  broju poziva.  vremenu utrošenom na jedan poziv.  broju blokiranih kanala.  veličini ukupnog prometa  broju odbijenih poziva zbog zagušenja.  vremenu odziva (javljanja).  nejavljanju ili javljanju korisnika. Mjerenje prometa na ruti  Mjerenje prometa na ruti dobivaju se pokazatelji o:  broju odlaznih i dolaznih poziva u zadanom vremenu  koliko je kanala uključenih u mjerenje. na osnovu mjerenja planira se razvoj telekomunikacijskog okružja.  Mjerenjem prometa dobivaju se podaci o:  vremenu zauzetosti mjerene opreme.

broj rute na kojoj se promet mjeri  TRAF – ukupni promet izražen u Erlanzima  OUTG.  ukupni broj poziva.Primjer ispisa mjerenja Objašnjenje kratica  ROU .  ukupni broj korisnika.CALLS – broj dolaznih poziva  NDV – broj kanala  NBLO – broj blokiranih kanala  OFLO – preliveni promet  CONF – broj odbijenih poziva zbog zagušenja Mjerenje prometa na LIM-u  Mjerenje ovog prometa na kućnoj centrali daje slijedeće podatke:  veličina ukupnog prometa izražena u Erlanzima.  broj blokiranih korisnika. Primjer ispisa mjerenja Slika!!!!!!! Objašnjenje kratica  TRAFF – ukupni promet izražen u Erlanzima  CALLS – ukupni broj poziva za koje je izvršeno mjerenje  NDV – ukupni broj korisnika za koje je izvršeno mjerenje  NBLO – broj blokiranih korisnika 24 .CALLS – broj odlaznih poziva  INC.

. LIM je modul linijskog sučelja – ima svoj upravljački sustav i komutacijsko polje i može funkcionirati kao samostalna kućna centrala ili kao sastavni dio većeg sustava. Dva LIM-a se mogu spajati direktno (poprečna veza) dok je za veće sustava potreban grupni stupanj. . .0 E 6 rl 0. zasniva se na određenim iskustvenim pretpostavkama. Pri tome se vodi računa o slijedećem:  maksimalnom broju poziva po procesorskoj jedinici LIM-a (LPU – LIM procesor unit) u GPS-u. . Auk JM = m ⋅ aJM m K C Tfc 25 . . . odnosno broj mogućih poziva u jedinici vremena.  maksimalnom prometu preko kanala kojima su LIM-ovi povezani na grupni stupanj Analiza jediničnog prometa po vrsti  Na osnovu iskustava i uzevši u obzir specifičnosti objekta. centrala mora omogućiti veličine prometa po kanalu/linku kako slijedi:  jedinični lokalni promet Auk L = N ptp ⋅ a L 0.0 E 6 rl 0.0 E 6 rl K C  promet s javnom centralom/mrežom . mogućnostima sustava i zahtjeva kupaca kućne centrale. .  gubici na jednoj PCM vezi (30 kanala) ne smije prijeći 2%.Proračun prometa na kućnoj centrali  Proračun prometa.0 E 6 rl 0.

1 kHz. odnosno brzinom prijenosa 64 kb/s kod digitalizirane mreže... Pristup M Telefonska mreža ponajprije služi kao noseća mreža za telefonsku teleuslugu koja se ostvaruje komutiranim kanalom pojasne širine 3... .predavanje PRIJENOS NEGOVORNIH INFORMACIJA I DODATNE FUNKCIONALNOSTI TELEFONSKE MREŽE Poopćeni referentni model PSTN Upravljanje mrežom Dodatne funkcionalanosti VAS ) M Pristup Komutacija Transmisija FAX FAX (IN.. ....  Pristupna podmreža realizirana je u pravilu bakrenim paricama koje povezuju korisničke terminalne uređaje do lokalne (pristupne) centrale. 26 . promet s poslovnom mrežom (dislocirani dio kućne centrale) K C L I M 1 T f c m L I M 1 Auk PM = m ⋅ a PM 5.

 telefaksni uređaji.  bežični telefoni.  Upravljanje mrežom (Network Management)) uključuje različite aktivnosti obuhvaćene klasičnim konceptom “eksploatacije i održavanja” (operations & maintanance) te novim konceptima kontrole i nadzora procesa. te odlazni i dolazni promet prema javnoj telefonskoj centrali. radiolink) uz korištenje frekvencijskog ili vremenskog multipleksa (TDM) ili klasičnog frekvencijskog multipleksa (FDM). Terminalni uređaji priključeni na PSTN mogu biti:  telefonski aparati. PSTN KAO PRISTUPNA I TRANZITNA MREŽA ZA PODATKOVNI PROMET Mogućnosti i ograničenja uporabe PSTN za negovorne usluge: Telefonska mreža PSTN ima najveću dostupnost odnosno razvijenost u odnosu na ostale point-to-point komunikacijske mreže (Upravo iz tog razloga dijelovi mrežnih kapaciteta telefonske mreže koriste se za različite negovorne usluge:  prijenos podataka  telefax  pristup Internetu i 27 .  Pretplatničke centrale (PBX) koje se spajaju na javnu centralu (najčešće PCM sustavima) poslužuju interni promet. odnosno telekomunikacijske upravljačke mreže (TMN). i dr.  računala (podatkovni terminali) uz korištenje modema. međusobno su povezani hijerarhijski.  Mrežna inteligencija (Network Intelligence) i funkcionalnosti koje omogućuju usluge dodatne vrijednosti (VAS) mogu biti centralizirane ili distribuirane na više komutacijskih čvorišta. svjetlovodi.  Transmisijski sustavi realizirani su različitim medijima (bakrene parice. odnosno telefonske centrale. Komutacijski sustavi.

M PSTN M Prijenos telefaks poruka telefonskom mrežom Telefaks teleuslugom  ostvaruje se preslik dokumenata (nepomične slike) između dva udaljena telefaks (faksimil) uređaja.  Kod “end-to-end” teleusluge. pods. analiza uključuje komunikacijske zahtjeve aplikacijskih procesa (AP) koji se obavljaju u računalima kao izvorištima i odredištima podataka. Prijenos podataka telefonskom mrežom uz uporabu modema I AP Kom. 28 . I AP Kom. te funkcionalnosti noseće mreže (PSTN) i pripadajuća prilagođavanja. Zapreke i ograničenja su ponajprije u sljedećem:  mrežni kapaciteti su prilagođeni prijenosu govorne informacije koja ima znatnu redundanciju tako da se tolerira veći stupanj pogrešno prenesenih bita (BER)  relativno dugo vrijeme uspostavljanja komunikacije (set-up-time)  ograničena i fiksna pojasna širina telefonskog kanala (3. Prijenos podataka telefonskom mrežom uz uporabu modema Osnovne funkcionalne zahtjeve i mogućnosti prijenosa podataka uporabom PSTN. usluge dodatne vrijednosti (VAS) Funkcionalne značajke PSTN u osnovi su prilagođene govornoj komunikaciji tako da postoji niz ograničenja u vezi s korištenjem PSTN za negovorne usluge.1 kHz) ne dopušta veće brzine digitalnog prijenosa uz prihvatljivi BER  poništivači jeke za telefoniju moraju biti isključeni kod prijenosa podataka  nema mogućnosti kontrole i ispravljanja pogrešaka u prijenosu i dr. pods .  Računala u pravilu imaju poseban komunikacijski podsustav koji obavlja funkcije u odašiljaču i prijamu podataka iz mreže.

. Prikaz komutiranog pristupa u Internet preko PSTN Modem pool M PSTN M . Sadržaj dokumenata se skenira svjetlosnom zrakom te kodira i prenosi do krajnjeg uređaja koji ga reproducira.. Osnovne prometno-transmisijske značajke telefaksa su:  asimetričan prijenos  telefaks nije interaktivna isokrona usluga tako da se dopuštaju kašnjenja  mogućnost značajne kompresije informacijskog sadržaja koji se prenosi  osjetljivost na pogreške u prijenosu  digitalizacija PSTN povećava brzinu i kvalitetu prijenosa  relativno visoki zahtjevi za procesiranjem informacije u krajnjim uređajima..  U samom telefaks uređaju ugrađen je odgovarajući modem  Mnogi korisnici imaju terminale kojima mogu obavljati i telefonske i telefaksne usluge sa jednim uređajem  Kao telefaks terminal može poslužiti i osobno računalo koje ima ugrađenu PC-fax karticu. odnosno odgovarajući program. šalju i primaju u obliku datoteke (file).. tada je uz PC potrebno imati optički čitač.  Komutirana veza do točke priključenja na Internet ostvaruje se uporabom modema koji obavljaju ekvivalentne funkcije kao kod pristupa u PDN. Ako se želi slati dokument s papira.. U tom slučaju telefaks poruke se izrađuju. Pristup Internetu preko PSTN  Internet je globalna paketno-orijentirana mreža nad mrežama (network of networks) koja funkcionira prema TCP/IP skupini protokola. M Host Internet 29 . Komutirana telefonska mreža koristi kao noseća mreža za prijenos kodirane telefaks informacije.  Brzina porasta korisnika Interneta uvjetuje da se izgrađeni resursi javne nepokretne telefonske mreže (PSTN) uvelike koriste za pristup Internetu..

 Za Dial-up pristup karakteristično je veliko vrijeme uspostave telefonske veze (približno nekoliko sekundi. Telefonski korisnik ostvaruje usluge dodatne vrijednosti (VAS – Value Added Services) ako njegov poziv ne završava na B-korisniku nego na drugoj opremi priključenoj na PSTN Usluge dodatne vrijednosti možemo klasificirati na:  pasivno preslušavanje snimljenih sadržaja  interaktivno pretraživanje s upitima i odgovorima  rukovanje porukama (message handling)  usluge telefonistice (telephonist service). preusmjeravanja. pristup pohranjenim sadržajima i sl. korekcije i sl. vrijednost VAS nije toliko vezana za postupke uspostavljanja poziva. VAS se tretiraju kao “extra service” i naplaćuju po posebnoj tarifi. a u mnogim slučajevima brzina prijenosa je zapravo niža i iznosi 33-43 kbit/s Usluge dodatne vrijednosti (VAS) u PSTN  Usluge dodatne vrijednosti (VAS) usko su vezane uz osnovne teleusluge i predstavljaju njihovo obogaćenje u smislu ponude pohranjenog informacijskog sadržaja (information databases). Dial-up pristup Internetu je obično jedini izbor dostupan za većinu ruralnih i udaljenih područja gdje nije omogućen širokopojasni (broadband) pristup jer je malen broj stanovnika i zahtijeva.92 protocol).  U većini slučajeva maksimalna moguća brzina do 53 kbit/s zbog postojanja zaglavalja (overhead). odnosno nude različite transakcijske mogućnosti.ovisno o udaljenosti lokacije) i potrebna je sinkronizacija/usklađivanje (handshaking) prije nego počne prijenos podataka  Veličina troškova ovisi o trajanju konekcije  Modernani dial-up modemi tipično imaju maksimalnu toretsku brzinu 56 kbit/s (koristeći V. 30 .  VAS su više vezane uz sadržaj korisničke informacije. kontrolu.  Za razliku od dodatnih usluga.

060 xxxxxx) prepoznatljivo definira vrstu usluge i tarifu koja se naplaćuje VAS usluge interaktivnog pretraživanja VAS usluge interaktivnog pretraživanja s upitom i odgovorima mogu se realizirati biranjem na tipkovnici/brojčaniku ili pomoću terminalnih uređaja izravnim prepoznavanjem govora (speech recognition) 31 .  priče.Davatelj VAS usluga može biti:  mrežni operator koncesiju za obavljanje pojedinih usluga. Davatelj usluga Broker usluga Davatelj sadržaja Mrežni operator informacija krajnji korisnici Pasivno preslušavanje snimljenih sadržaja Korisnici pozivom na određeni broj govornog automata preslušavaju snimljeni sadržaj:  horoskop.  posebni davatelj usluge koji sklapa ugovor s mrežnim operatorom ili dobiva  Davatelj VAS usluge može se posebnim ugovorom povezati s davateljima informacijskog sadržaja (content provider). Pozivni telefonski broj za pojedinu vrstu usluge (9xx. Tarifiranje VAS usluga obavlja se prema posebnoj (višoj) tarifi i naplaćuje kroz telefonski račun /impulse.  glazbu i sl.

kao zamjena interaktivnoj komunikaciji i dr. PLMN) s ili bez podrške IN tehnologije. VAS usluge telefonistice VAS usluge telefonistice (u uvjetima automatiziranog prometa) čine:  tradicionalne usluge prespajanja veze (person-to-person connecting)  usluge telefonskog imenika (directory inquires)  usluge help-deska. kao zamjena interaktivnoj komunikaciji i dr. uskladištene i odaslane određenom korisniku. mogu biti zaprimljene. Za inform acije pritisnite 1 Za rezervacije p ritisnite 2 Za inform acije pritisnite 1 Za rezervacije pritisnite 2  Pomoć telefonistice (telefonista) potrebna je korisniku koji ne zna telefonski broj osobe koji želi zvati. i dr. "D obro došli u H rvatske željeznice " "Za dom prijevoz aći pritisnite 1" "Za m eđunarodni prijevoz pritisnite 2" Rukovanje porukama -uključuje skupinu VAS usluga koje mogu biti realizirane u PSTN i drugim mrežama (kao što je npr. telefaks ili drugih. govornih. 32 . uskladištene i odaslane određenom korisniku.Da bi se telefonom korisniku olakšalo pretraživanje primjenjuje se sustav izbornika (menu) . -Govorne poruke u odgovarajućim uređajima (answering machine ili voice mailbox) služe za informiranje korisnika o stanju poziva. telefaks ili drugih. PLMN) s ili bez podrške IN tehnologije. govornih. prepoznavanjem govora i dr. kad želi osigurati poziv u određeno vrijeme ili kad želi da se poziv tarifira na određen način.  Usluge telefonistice sve više su realizirane uz snažnu tehničku podršku (automatizaciju) sa snimljenim dijelovima poruke. -Govorne poruke u odgovarajućim uređajima (answering machine ili voice mailbox) služe za informiranje korisnika o stanju poziva. mogu biti zaprimljene. Rukovanje porukama -uključuje skupinu VAS usluga koje mogu biti realizirane u PSTN i drugim mrežama (kao što je npr. -Različiti oblici poruka – tekstualnih. -Različiti oblici poruka – tekstualnih.

 Posljednjih godina učinjeni su znatni napori da se smanje ili uklone problemi nedovoljno sustavnog (cjelovitog) razmatranja telefonske i računalske tehnologije. Primjeri razvijenih aplikacija koje se temelje na CTI generičkim funkcijama su:  daljinsko trgovanje (prodaja dobara i usluga telefonom)  tehnička podrška korisniku (help desk)  interaktivni govorni odziv s pregledom stanja.  Pomoć telefonistice (telefonista) potrebna je korisniku koji ne zna telefonski broj osobe koji želi zvati. prevođenjem jezika i sl. tako da je funkcijska i strukturna integracija tih dviju informacijskih tehnologija povezana s nizom naslijeđenih neusklađenosti i problema. i dr. prepoznavanjem govora i dr. Eksploatacijske aktivnosti i upravljanje mrežom 33 .Computer Telephony Integration )  Telefonska i računalska tehnologija dugo su se razvijale gotovo neovisno.  neposredna rješenja govorne pošte  integracija različitih oblika (medija. formata) poruka na računalu.VAS usluge telefonistice VAS usluge telefonistice (u uvjetima automatiziranog prometa) čine:  tradicionalne usluge prespajanja veze (person-to-person connecting)  usluge telefonskog imenika (directory inquires)  usluge help-deska. kad želi osigurati poziv u određeno vrijeme ili kad želi da se poziv tarifira na određen način. nužno je da računalo djeluje na telekomunikacijsku (telefonsku) mrežu.  Budući da se računalo sve više koristi kao telekomunikacijski terminal. Funkcionalna integracija telefonije i računala (CTI.  Usluge telefonistice sve više su realizirane uz snažnu tehničku podršku (automatizaciju) sa snimljenim dijelovima poruke.

mrežu prikazanu poopćenim referentnim modelom. prepaid ili postpaid)  kako nuditi (izravno ili putem posrednika) 34 . i dr. i dr. Područje djelovanja eksploatacijskih službi u širem smislu (uključivo s aktivnostima upravljanja mrežom) obuhvaća:  upravljanje uslugama (service management)  skrb o korisnicima (customer care)  klasične prodajne službe  centar za operativni nadzor mreže (Network operations)  centar za operativnu potporu (operations support)  službe za kontrolu i upravljanje kvalitetom  administrativne službe (računovodstvo.)  U suradnji s prodajom i “tehničkim službama” (Network operations. određivanjem cijene i načina plaćanja usluga.). K nr l i o t oa u r v a jak a eo pa lj n v lit t m Mr ein ak t g (u r v n pa lja je u lu a a s gm A m isr t n d in t aiv e s že lu b (N ) M & IN ) Ur v n m ž m pa lja je r o e D d tn fu k ije o a e nc K mta ija o u c Ta s is k s s v r n m ijs i u ta i Pis p a r tu n mž r a e Pis p a r tu n mž r a e Po a i r d ja "C so e c r u t mr a e " "N t ok ew r o e aio s pr t n " "O e aio s pr t n s p ot upr "  U današnjim uvjetima optimalna ili dovoljno dobra ponuda usluga krajnjim korisnicima podrazumijeva službu tehnologijskog marketinga koja bi trebala integrirati aktivnosti upravljanja uslugama i skrbi o korisniku zajedno s drugim instrumentima/aktivnostima marketinga (promidžbenim aktivnostima. unaprjeđenjem prodaje. Operations support) trebalo bi znati odgovore na sljedeći splet pitanja:  što ponuditi korisniku (product/service)  po kojoj cijeni i načinu plaćanja (visoka ili niska priključna tarifa. statistika.Područja djelovanja pojedinih “eksploatacijskih službi” mogu se pozicionirati u odnosu na tk.

ograničeno područje posluživanja. bolje korištenje mrežnih resursa i sl. roaming funkcionalnost.neefikasno iskorištavanje frekvencijskog spektra Zahtjevi postavljeni pred GSM   Povećanje kapaciteta sustava uz bolju iskoristivost raspoloživog spektra Mogućnost korištenja GSM opreme neovisno o državnim granicama (roaming) Povećanje kvalitete radio-veze kao i povećanje opsega ponuđenih usluga Smanjenje cijene korisničke opreme kao i cijene infrastrukture Smanjenje veličine korisničke opreme Povećanje efikasnosti baterijskog punjenja mobilnih stanica Smanjenje veličine ćelija Kompatibilnost sa digitalnim ISDN mrežama Povećanje "sigurnosti" razgovora (smanjenje mogućnosti prisluškivanja)        Za razvoj novog mobilnog standarda razvijeni su kriteriji kao što su:   ISDN kompatibilnost. . upute)  koje su implikacije na prometne procese (preopterećenja.).predavanje Osnovne značajke pokretnih ćelijskih sustava Jedan od razloga za razvoj i implementaciju ćelijskih mobilnih sustava su bila ograničenja konvencionalnih mobilnih telefonskih sustava: . -male performanse usluge. 6. 35 . kako zainteresirati korisnika i promovirati uslugu  kakav “trening” ljudi koji su u kontaktu s korisnicima  kakav fizički ambijent i potpora uslugama (ambijent prodaje/ugovaranja.

  Koncept i temeljne prometno – tehnološke značajke Osnovni koncept efikasnog iskorištavanja spektra kod dizajniranja mobilnih 36 . Podsustav bazne stanice omogućava vezu između podsustava mobilne centrale i mobilne stanice. ima kontrolnu jedinicu.  poboljšana kvaliteta govora. Komponente mobilnog ćelijskog sustava GSM mreža sastoji se od nekoliko cjelina:    mobilna stanica. podsustav bazne stanice i podsustav mobilne centrale M TC M obilna centrala (PC ) po kabelu M Povezuje BS na M TS BS downlink Bazna postaja R adio link Prom etni (govorni ) i kontrolni kanali D uplex : -uplink -dow nlink  Mobilna stanica ili mobilna telefonska jedinica sadrži upravljačku jedinicu. Podsustav mobilne centrale predstavlja centralni element mreže za koordinaciju svih baznih stanica. antene i napajanje. primopredajnik i sustav antene. radio kabinete. Važno je naglasiti da je GSM u potpunosti digitalni standard. prihvatljiva proizvodna cijena terminala i visoki standardi sigurnosti veze. Uloga mu je procesiranje i prospajanje poziva kao i upravljanje tarifiranjem.

Stoga su osnovna pitanja koja se postavljaju pred inženjera teleprometa:    Koliki broj korisnika može biti poslužen u GPS? Koliki broj korisnika može imati jedan sustav/ćelija? Koliko frekvencijskih kanala je potrebno? Ćelijski koncept Jedan radio-kanal se sastoji od para frekvencija jedna za svaki smjer prijenosa (full-duplex rad). "izazov" je poslužiti maksimalni broj korisnika sa specificiranom kvalitetom sustava.radio-sustava može biti podijeljen u nekoliko elemenata i svaki element može biti analiziran u odnosu na druge.Osnovni elementi su:     koncept ponovne upotrebe frekvencijskih kanala redukcijski faktor istokanalne interferencije zahtijevani omjer signala nositelja i smetnje mehanizmi prekapčanja (handover. handoff) dijeljenje ćelija  Budući su u sustavu ograničavajući faktor frekvencijski resursi. Jedna frekvencija f1 koja je upotrijebljena na jednom geografskom području koje se naziva ćelija sa radijusom pokrivanja R može biti upotrijebljena u drugoj ćeliji sa istim radijusom pokrivanja na udaljenosti D. f1 D R euse distance B 1 S B k S f1 dB M inim alna razina signala za kvalitetan prijam Udaljenost [km ] Sheme ponovne upotrebe iste frekvencije 37 .

Upotreba iste frekvencije u vremenskoj domeni rezultira zauzimanjem iste frekvencije u različitim vremenskim slotovima i to se naziva TDM (Time Division Multiplexing). j = 2 1) Udaljenost na kojoj se ponovno može upotrijebiti ista frekvencija Minimalna udaljenost na kojoj se ponovno smije upotrijebiti ista frekvencija ovisi o mnogo faktora kao što su:     broj ćelija s istom frekvencijom u okolini promatrane ćelije geografske konture terena visina antene snaga na kojoj bazna stanica odašilje signal Udaljenost D može se odrediti iz: gdje K predstavlja uzorak ponavljanja iste frekvencijeK ⋅ R D = 3⋅ 38 . ista frekvencija koristi se nekoliko puta na istom području u jednom sustavu Uzorci ponovne upotrebe frekvencije 4 3 2 1 4 3 2 1 1 3 6 1 R D 1 4 3 2 1 1 1 1 1 2 4 7 5 1 K = 4 q = D/R = 4.Ponovna upotreba iste frekvencije (frequency reuse) je osnovni koncept ćelijskog mobilnog radio-sustava.6 K = 7 B C ll e n o 1 2 B A 4 1 0 3 4 5 1 1 1 2 9 8 7 6 1 0 9 2 1 5 1 1 6 1 0 3 4 8 A 5 1 1 1 2 9 j 8 7 6 A B i A B B A B D/R = 6 K = 1 2 B A A K = i2 + ij + j2 = 1 9 S ift p r m tes i h aa e r = 3 .Koncept može biti upotrijebljen u vremenskoj i prostornoj domeni.Ponovna upotreba iste frekvencije u prostornoj domeni može biti podijeljena u dvije kategorije:   ista frekvencija dodijeljena je na dva različita geografska područje.

Var(A) . Kada je K prevelik. broj kanala dodijeljenih svakoj od K ćelija postaje mali.3. Promet koji generira Nmob korisnika na području ćelije tijekom vremena T može se odrediti pomoću izraza: A= ∑t i =1 Nm Si [Erl] K = i 2 +i ⋅ j + j 2 T i raspoređuje se u m–kanala raspoloživih na području ćelije Broj potrebnih kanala u ćeliji ovisi o veličini dolaznog i odlaznog prometa. m = ƒ ( Adol .6 R  D =  6R 7. Najmanja vrijednost od K je 3. Teoretski veliki K je poželjan. Međutim ukupan broj dodijeljenih kanala je fiksan.55 R  K =4 K =7 K =12 K =19 Ako sve ćelije emitiraju signal istom snagom tada K raste i udaljenost na kojoj se ponovna može upotrijebiti ista frekvencija raste. je dakle odrediti najmanji broj K koji će udovoljiti traženim performansama. Aodl . a postiže se postavljanjem parametara i=1 i j=1 u formuli: Broj korisnika u sustavu prometni uvjeti na određenom području za vrijeme GPS su jedan od parametara koji pomažu pri određivanju veličina različitih ćelija i broja kanala u njima. vremenskom kolebanju prometa i dozvoljenim gubicima. Zadatak koji se nameće. PB ) pri čemu je: A = λ ⋅ Ts = N ptp ⋅ nC TS 60 Mehanizmi prekapčanja Prekapčanje je potrebno u sljedećim situacijama • kada se mobilna stanica nalazi na granici ćelije i jakost signala od mobilne baznoj je mala stanice ka • kada mobilna stanica dolazi u područje nepokriveno dovoljno jakim signalom (signalstrength holes) Područje gdje je BS snaga signala manja od dozvoljene 39 .46 R  4.

Ponovna upotreba iste frekvencije je jedan koncept a cijepanje ćelija je drugi. Druga mogućnost za različito pokrivanje područja je u upotrebi prekrivajućih ćelija i podćelija E D1 D2 D3 G1 G2 G3 B1 B2 F1 B3 D1 F2 F3 D3 D2 A3 E3 A1 A2 E1 E2 B C B C1 C2 E1 E2 D1 D2 Prikaz ćelijske mreže prema poopćenom referentnom modelu telekomunikacijske mrež 40 . Postoje dvije vrste tehnika cijepanja ćelija:   permanentno cijepanje dinamičko cijepanje Da bi se izbjegla interferencija u malim i velikim ćelijama se moraju upotrebljavati različite frekvencije. Dijeljenje ćelija Razlog cijepanja/dijeljenja ćelija je poboljšanje efikasnosti iskorištenja spektra. jer poziv može biti započet u ćelijskom mobilnom sustavu nadziranom od jednog operatera i nastavljen u sustavu drugog operatera. Kada veličina prometa u ćeliji dosegne vrijednost da frekvencijski kanali ne mogu osigurati zadovoljavajući broj poziva (gubici su veći od dozvoljenih).Posebno treba razmatrati takozvano prekapčanje između dvaju sustava. originalna ćelija može biti podijeljena u manje ćelije.

PSPDN . prisutan u GSM-u.sadrži podatke o svim pretplatnicima GSM mreže VLR–(Visitor Location Registar).. što uključuje: • • •   klasične funkcije nadzora i održavanja mreže (O & M) upravljanje uslugama (service management) podršku korisniku (customer care)  funkcije vezane uz dodatnu mrežnu inteligenciju (additional network intelligence) Ćelijska mreža ima već u osnovnom rješenju ugrađenu inteligenciju nužnu za: 41 .) FMSC = FSC ∪FMS    Ostali mrežni elementi ostvaruju sljedeće funkcije:  registriranje i ovjeravanje podataka o mobilnim pretplatnicima • HLR–(Home Location Registar). terminal) BS ili BTS (Base Transceiver Station) – bazna stanica kojom se ostvaruje radio– pristup do MS BSC (Base Station Controler) – kontroler za nekoliko grupiranih baznih stanica.sadrži podatke o vlastitim pretplatnicima i pretplatnicima drugih mreža •  funkcije transmisije/transporta u jezgri mreže (core network) funkcije signalizacije u mreži funkcije vezane za upravljanje mrežom (Network Management).. a kod ostalih ćelijskih standarda funkcije BSC-a ugrađene su u MSC MSC (Mobile Switching Centre) – komutacijsko čvorište ćelijske mreže obavlja osnovne komutacijske funkcije (FSC) i specijalizirane funkcije (FMS) vezane uz pokretnu mrežu: GMSC – Gateway MSC prema drugim mrežama (drugim pokretnim mrežama PLMN ili fiksnim PSTN/ISDN.Mrežni elementi kojima se ostvaruje promet:   MS (Mobile Station) – pokretna stanica (uređaj.

razmak 463 [MHz ] Jedan prometni (duplexni ) kanal 457 .. generacija ima podfaze 2+ i 2. pronalaženje ..5 Uplink 453 [MHz ] 42 t .  ostvarivanje radio–pristupa (praćenje terminala.) redovito tarifiranje zaštitu (provjera) vjerodostojnosti pretplatnika: • •  Ki (authentication key) IMSI (International Mobile Subscriber Identity) time je olakšano uvođenje niza IN usluga:    osobni broj (personal number) za više mreža ćelijske VPN (virtual private network) prepaid calls posebno tarifiranje i dr. Kroz iste faze može se promatrati evolucija tehnologija za prijenos podataka u mobilnim mrežama. 467 .  Razvoj pokretnih ćelijskih sustava Razvoj ćelijskih sustava obično se razmatra kroz 3 generacije (2.5 Downlink 25 kHz f 10[MHz ] Višestruki pristup s frekvencijskom podjelom kanala (FDMA) dupl .5).

5 generacije" vezani su u koncept PCS (Personal Communication Services) (→definirani u USA) kojim se:    proširuje spektar radijskih komunikacijskih usluga ukidaju ograničenja žične PSTN mreže omogućuje dostup do korisnika putem jedinstvenog broja (na bilo kojem mjestu) 43 . Primjenom TDMA (Time–Division multiple access) multipleksiranja više prometnih kanala (logičkih kanala) ostvaruje se jednim frekvencijskim kanalom Principi TDMA naznačeni su na slici (za TDMA s 8 govornih kanala preko jednog frekvencijskog kanala određene pojasne širine)   Vrem enski odsječak (time slot) koji nosi govorni kanal i "zaštitu“ ima dužinu 0.577 ms Sustavi "2.

High Speed Circuit Switched Data Brzina prijenosa 57.Enhanced Dana Rates for Global Evolution 44 . CDMA – Code Division Multiple Access) bežične (wireless) sustave prema DECT standardu i dr. 2005. 2007. 2003.4 Mb/s 2000./2004./2006./2008. koncept nije ograničen na mobilnu telefoniju nego obuhvaća:  usluge prijenosa podataka  pohranjivanje i upravljanje porukama (messaging)  telefonske usluge  niz VAS aplikacija  PCS ne specificira poseban standard ili pristup nego uključuje različite mrežne tehnologije i tehnike pristupa (TDMA.2 kbit/ s pri korištenju 8 vremenskih odsječaka (komutacija paketa) EDGE. Osnovne značajke GPRS-a 2G GSM GPRS 2. POČETAK EKSPLOATACIJE Nazivi i značajke pojedine tehnologije su: HSCSD.5G 3G Prva faza WCDMA EDGE Evoluirana 3G HSDPA EUL VRŠNE BRZINE 9 kb/s do 40 kb/s Teoretska 171 kb/s do 120 kb/s Teoretska 473 kb/s do 384 kb/s Teoretska do 2 Mb/s 0.General Packet Radio Service Brzina prijenosa do171.9-10 Mb/s Standardizacija Teoretska do u tijeku 14./2001. 6 kbit/ s pri korištenju 4 vremenska odsječka (komutacija kanala) GPRS.

2 kbit/s Neposrednost: direktan pristup podatkovni mrežama GPRS aplikacije S aspekta operatera osnovne značajke GPRS-a su: -Komutacija paketa -Učinkovitost: efikasno korištenje radio resursa -Mobilni Internet -Kompatibilnost s TDMA i GSM: jedinstven put prema 3G mobilnim uređajima Pored prednosti koje GPRS ima u odnosu na prethodne tehnologije prijenosa podataka.Universal Mobile Telecommunications System Brzine prijenosa podataka od 144 kbit/s u svim uvjetima Brzine prijenosa podataka 384 kbit/s u otvorenom prostoru Brzine prijenosa podataka do 2 Mbit/s u zatvorenom prostoru Prijenos podataka se odlikuje usnopljenošću a u tom slučaju komutacija paketa je optimalno rješenje budući da omogućava korištenje mrežnih resursa samo onda kada korisnik zaista treba slati ili primati podatke. mogu se uočiti i određeni nedostaci: -Ograničen kapacitet ćelije -Niže stvarne brzine: oko 55 kbit/s -Neoptimalna modulacija: GMSK -Prijenosna kašnjenja 45 .Brzina prijenosa do 384 kbit/s pri korištenju 8 vremenskih odsječaka postiže se primjenom djelotvornije komutacijske modulacijske tehnike (komutacija paketa) UMTS. S aspekta korisnika osnovne značajke GPRS-a su:    Veća brzina: do 171.

Zadaci pojedinih elemenata su: Radio kanali za paketni prijenos Stanje modela Događaji koji prevode ovaj sustav iz jednog stanja u drugo su:     Dolazak GSM poziva ili prekapčanje u ćeliju Dolazak GPRS sesije ili prekapčanje u ćeliju Odlazak GSM poziva ili prekapčanje iz ćelije Odlazak GPRS sesije ili prekapčanje iz ćelije 46 .

μposluživanja paketa = 13.   Dolasci paketa Posluživanje paketa Promjena stanja u više praskovit ili manje praskovit dolazak podatkovnih paketa Broj stanja za ćeliju sa 20 kanala = 466 620 moguća stanja Pojednostavljenjem opisa ponašanja sustava. K = 100 paketa Brzina prijenosa po jednom PDCH (CS-2). non-bursty označava broj sesija u neusnopljnom načinu generiranja paketa i K označava broj paketa koji čeka na posluživanje u memoriji CDT – Ostvaren podatkovni promet PLP – Vjerojatnost odbijanja paketa PST – Vrijeme boravka paketa ATU – Prosječna propusnost po korisniku Analiza performansi sustava Osnovne pretpostavke za promatranu ćeliju    Broj kanala ćeliji. NGPRS.4 kbit/s 47   . non-bursty. N = 20 Max broj GPRS korisnika. NGPRS označava broj GPRS sesija u ćeliji.buffer) Pri čemu: NGSM označava broj GSM korisnika u ćeliji (govorna usluga). M = 20 Veličina BSC buffera. stanje sustava može se opisati uređenom četvorkom kako slijedi: S= (NGSM. K .

povećanjem prometa. svi su paketi posluženi.  ATU graf Ovisnost prosječne propusnosti po korisniku o ukupnom intenzitetu zahtjeva za različite postotke učestalosti podatkovnih zahtjeva u ukupnom broju zahtjeva • • • za mali promet. propusnost je 6 kbit/s. 48 . ATU teži ka 0. propusnost se smanjuje.  Prosječan intenzitet dolazaka podataka. PST graf Ovisnost vremena boravka paketa (kašnjenje paketa na promatranom izoliranom dijelu mreže) o ukupnom intenzitetu zahtjeva za različite postotke učestalosti podatkovnih zahtjeva u ukupnom broju zahtjeva   ako nema rezerviranih PDCH. Kako promet raste. PST se povećava (gotovo) linearno. ovisnost o rezerviranim PDCH sve manja. PLP graf ovisnost vjerojatnosti odbijanja paketa o ukupnom intenzitetu zahtjeva za različite postotke učestalosti podatkovnih zahtjeva u ukupnom broju zahtjeva • • Za mali promet. Treća generacija mobilnih ćelijskih sustava  ITU-T je definirao standard IMT-2000 (International Mobile Communication) koji definira rad budućih pokretnih sustava s multimedijskim uslugama u frekvencijskom području 2000 MHz. Za 4 PDCH. za 0 rezerviranih PDCH. povećanjem intenziteta ovisnost je sve veća. λavg = 6 kbit/s po sesiji CDT graf-ovisnost ostvarenog podatkovnog prometa o ukupnom intenzitetu dolazaka za različite postotke učestalosti podatkovnih zahtjeva u ukupnom broju zahtjeva  za mali intenzitet prometa. PST se povećava polagano. ostvaren<i podatkovni promet je neovisan o broju rezerviranih PDCH.

 Osnovan je UMTS Forum. ISDN usluge)  Računalno područje usluga (igre. Ključno novo svojstvo (funkcija) je "air interface" za simetrični i asimetrični paketni promet sa širom (i fleksibilnom) pojasnom širinom.  UMTS omogućuje konvergenciju tri dosad odvojena područja usluga:  Audio/video/data područje (radio i TV sadržaja na zahtjev)  Konvencionalno telekomunikacijsko područje (govor. Internet sadržaji) Specifikacija zahtjeva postavljenih pred UMTS može se sagledati kroz nekoliko točaka:           Pristup mreži ostvariv u cijelom svijetu. bez ikakvih ograničenja omogućava prijenos govora. MultiMedia. ETSI (Europski Institut za Telekomunikacijske Standarde) definirao je standard za paneuropski sustav treće generacije nazvan UMTS (Universal Mobile Telecommunication System). podataka videa i multimedije (višeuslužna mreža) mora osiguravati visoku kvalitetu usluge (QoS) fleksibilno definiranje usluga (VHE) prilagodljiv za podršku multimedijalnim uslugama dinamičko dodjeljivanje resursa fleksibilna brzina prijenosa podataka do 2Mbit/s podržava i komutaciju kanala i komutaciju paketa (IP pristup) podržava terminale koji rade s više modova i na više frekvencija (GSM/UMTS) efikasan sustav koji nije skup Usluge u UMTS – u Evolucija UMTS sustava mobilnih komunikacija Scenarij razvoja UMTS sustava 49 . Koncept UMTS-a tretira se više kao ekstenzija GSM-a nego kao njegova zamjena.

Podaci o korisničkom odnosu zapisani su na U-SIM kartici koju je korisnik kupio prilikom sklapanja ugovora s davateljem UMTS usluga. itd Mreža će dozvoliti korisniku korištenje samo onog dijela resursa s obzirom na QoS atribute prometne klase koji su pozitivno identificiranom korisniku (prema U-SIM kartici) dodijeljeni u HLR-u (Home Location Register – baza podataka o korisnicima) prilikom ugovaranja korisničkog (pretplatničkog ili prepaid) odnosa. koje se bazira na davanju prioriteta određenim uslugama koje imaju veće kriterije. Budući da postoje različiti zahtjevi za kapacitetom resursa u odnosu na vrstu usluge. Radio pristupne mreže 50 . Pripadnost usluge/korisnika određenoj prometnoj klasi označava maksimalnu dozvoljenu alokaciju resursa PLMN-a pojedinom korisniku prema unaprijed utvrđenom prometnom ugovoru (subscription). maksimalnu i garantiranu brzinu prijenosa. dozvoljeni broj grešaka pri prijenosu – BER.• • • • • 3G Release 99 – kompatibilan unatrag s GSM Release 99 specifikacijom 3G Release 4 – odvajanje transportne mreže od korisničke ravnine 3G Release 5 – “All IP” zasnovana mreža 3G Release 6 – plan daljnjeg razvoja sustava 3G Release 7- Novi koncept pružanja usluga u UMTS sustavu Usluge su opisane kao skup kombinacija atributa unutar prometnih klasa (Traffic Class). Prema 3GPP razlikuju se četiri vrste prometnih klasa: 1) konverzacijska 2) pozadinska (background) 3) interaktivna 4) streaming (prijenos podataka strujanjem) Svaka od ovih prometnih klasa ima specifične zahtjeve za resursima s obzirom na:    kašnjenje. te u HLR-u davatelja UMTS usluga. razvijeni su principi posluživanja koji osiguravaju kvalitetu usluge kao što je dinamičko dodjeljivanje resursa.

te W-PBX sustava koji postižu znatno manje brzine prijenosa.  Ovako kodirana informacija se širi (spreads) preko cijelog frekvencijskog pojasa (bandwidth) i šalje zajedno s širokopojasnim signalima ostalih korisnika.   Tehnike višestrukog pristupa W – CDMA  CDMA je Spread Spectrum tehnologija. IS-95 i DCS sustava koji dostižu najviše 180 kb/s (GPRS). U outdoor područjima korištenjem FDD (Frequency Division Duplex) pristupa može postići brzine do 480 kb/s. Zona 1 – Unutarnji prostori – pokrivenost Piko ćelijama 2. pri čemu se svakom korisniku dodjeljuje jedinstveni kod unutar ćelije utiskivanjem u korisničku informaciju koja se odašilje – Spreading Code. te se u budućnosti planira integracija ove tehnologije s UMTS sustavima (4G).UMTS pristupna radio mreža (RAN. te preuzeti funkcije 2G GSM. brzini kretanja korisnika unutar područja pokrivenosti. Zona 2 – Urbana područja – pokrivenost Mikro ćelijama 3. WLL. Za aplikacije s izuzetno velikim zahtjevima za brzinom WLAN tehnologija predstavlja zasad optimalno rješenje. te prema poznatom pridijeljenom kodu regenerira originalnu informaciju (de-spreading). Zona 3 – Ruralna i prigradsaka područja – pokrivenost Makro ćelijama 4. Brzine prijenosa signala obrnuto su proporcionalne povećanju mobilnosti.Radio Access Network) konceptualno je podijeljena na 4 zone: 1.  Prijemnik prima zbir svih ovih signala. Zona 4 – Globalno područje – Mobile Satellite Systems pokrivenost. te može preuzeti funkcije 2G DECT. tj.  U indoor područjima UMTS korištenjem TDD (Time Division Duplex) pristupa omogućuje brzine do 2Mb/s. Proces proširivanja spektra može se iskazati kroz sljedeće: 51 .

gubitak jednog chipa znači gubitak cijele korisne informacije. te takva šalje zrakom Najmanja jedinica informacije unutar koda naziva se Chip Što je veći intenzitet generiranja Chip-ova (Chip rate). tj. laptop) Mrežni entiteti međusobno su povezani preko sučelja (interface)   52 . PDA. izdvajanje signala korisničke informacije iz zbira signala prema dodijeljenom kodu Djelovanje s obje strane mora biti sinkronizirano u vremenu. HLR. GGSN) UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network) UMTS zemaljska radio pristupna mreža (sadrži RNC. širi je bandwidth emitiranog signala Na prijemnom kraju radi se de-spreading. Node B) UE (User Equipment) korisnička oprema (3G telefoni i pripadajuća terminalna oprema. Binarna korisnička informacija (Bit) povezuje se u odašiljaču s kodnom sekvencom generiranom u Generatoru Koda (Spreading proces). SGSN.     UMTS mreža podijeljena je na podsustave:   Core Network – jezgra mreže (sadrži UMSC/VLR. modulira se na širokopojasni nosilac.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->