Stati ki elektricitet

Nina Gradi ki

. ka emo da je potekla elektri na struja.Kao to smo nau ili neki atomi imaju slobodne elektrone koji se mogu kretati od jednog atoma do drugog. Kada se takvi elektroni kre u od atoma do atoma nekog metala.

Stati ki elektricitet je jedna vrsta elektri ne energije koja za razliku od elektri ne struje miruje. . Neravnote a elektrona proizvodi elektri no polje koje mo e biti mjereno i mo e utjecati na druge objekte u okolini. a definiran je kao elektri ni naboj uzrokovan neravnote om elektrona na povr ini materijala.

Elektrostatsko izbijanje je prijenos naboja izme u tijela razli itog elektri nog potencijala. Kontroliranje elektrostatskog izboja po inje razumijevanjem kako on nastaje. . Na primjer. stati ki se elektricitet generira kada balon punjen zrakom trljamo o kosu. Elektrostatski naboj se u ve ini slu ajeva stvara dodirom i odvajanjem dva sli na ili razli ita materijala.

Na slici. materijal A sastoji se od atoma sa jednakim brojem protona i elektrona.Atom materijala bez stati kog naboja ima jednak broj pozitivnih protona u jezgri i negativnih elektrona u orbiti oko jezgre. Oba su materijala elektri ki neutralni. . Materijal B se tako er sastoji od atoma (ali mo da kvalitativno razli itim) brojem protona i elektrona.

a materijal koji dobiva elektron negativno nabijen. Materijal koji gubi postaje pozitivno nabijen. a onda se odvoje. Jednom kada je naboj stvoren na materijalu postaje ´elektrostatski nabojµ. Koji materijal gubi elektrone a koji dobiva ovisi o prirodi materijala. . negativno nabijeni elektroni prelaze iz povr ine jednog na povr inu drugog materijala.Kada se dva materijala stave u polo aj da se dodiruju.

.Da bi napravili pokus bili su nam potrebna dva balona vezana koncem. Ako trljamo balone ispunjene zrakom o kosu.

dr imo ih za vezu i pustimo da se pribli e jedan drugom. . balon e ostati priljubljen uza zid.i postavimo blizu zida. Trljamo jedan i drugi balon. Nakon pribli avanja e se razdvojiti. Pove emo dva kraja balona.

Za drugi su nam pokus bili potrebni e alj i mali komadi i papira. Prolaskom e lja kroz kosu stvorio se stati ki elektricitet koji je na e alj privukao papiri e. .

stoga se oni odbijaju. Dva balona koja vise na svojoj vezi su oba negativno nabijena. Negativno nabijeni balon privla i pozitivni naboj u zidu. Kada se balon trlja. . Negativni naboj uvijek odbija negativni naboj. on preuzima na sebe dodatne elektrone sa kose te postaje blago negativno nabijen.Trljanjem balona predaje im se stati ki elektricitet.

U me uvremenu se povr ina zemlje sve vi e pozitivno nabija (elektroni u oblacima odbijaju elektrone u zemlji). odnosno pojavu munje. To izaziva pojavu velike iskre na nebu. . Oblaci postaju negativno nabijeni kada se kristali leda u njima taru jedni o druge. Oblaci postaju toliko jako nabijeni da elektroni presko e s oblaka na zemlju.Jedan je oblik stati kog elektriciteta posebno zanimljiv ² munja.

kolaenergetike.com . www.1.hr 3.com 2.MojaEnergija.pcekspert. www. www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful