Stati ki elektricitet

Nina Gradi ki

ka emo da je potekla elektri na struja.Kao to smo nau ili neki atomi imaju slobodne elektrone koji se mogu kretati od jednog atoma do drugog. Kada se takvi elektroni kre u od atoma do atoma nekog metala. .

. Neravnote a elektrona proizvodi elektri no polje koje mo e biti mjereno i mo e utjecati na druge objekte u okolini.Stati ki elektricitet je jedna vrsta elektri ne energije koja za razliku od elektri ne struje miruje. a definiran je kao elektri ni naboj uzrokovan neravnote om elektrona na povr ini materijala.

Na primjer. Kontroliranje elektrostatskog izboja po inje razumijevanjem kako on nastaje. stati ki se elektricitet generira kada balon punjen zrakom trljamo o kosu.Elektrostatsko izbijanje je prijenos naboja izme u tijela razli itog elektri nog potencijala. . Elektrostatski naboj se u ve ini slu ajeva stvara dodirom i odvajanjem dva sli na ili razli ita materijala.

Na slici.Atom materijala bez stati kog naboja ima jednak broj pozitivnih protona u jezgri i negativnih elektrona u orbiti oko jezgre. Materijal B se tako er sastoji od atoma (ali mo da kvalitativno razli itim) brojem protona i elektrona. materijal A sastoji se od atoma sa jednakim brojem protona i elektrona. Oba su materijala elektri ki neutralni. .

a materijal koji dobiva elektron negativno nabijen. Jednom kada je naboj stvoren na materijalu postaje ´elektrostatski nabojµ. . a onda se odvoje.Kada se dva materijala stave u polo aj da se dodiruju. Materijal koji gubi postaje pozitivno nabijen. Koji materijal gubi elektrone a koji dobiva ovisi o prirodi materijala. negativno nabijeni elektroni prelaze iz povr ine jednog na povr inu drugog materijala.

Ako trljamo balone ispunjene zrakom o kosu. .Da bi napravili pokus bili su nam potrebna dva balona vezana koncem.

i postavimo blizu zida. Trljamo jedan i drugi balon. balon e ostati priljubljen uza zid. Nakon pribli avanja e se razdvojiti. Pove emo dva kraja balona. dr imo ih za vezu i pustimo da se pribli e jedan drugom. .

Za drugi su nam pokus bili potrebni e alj i mali komadi i papira. Prolaskom e lja kroz kosu stvorio se stati ki elektricitet koji je na e alj privukao papiri e. .

Negativno nabijeni balon privla i pozitivni naboj u zidu.Trljanjem balona predaje im se stati ki elektricitet. Kada se balon trlja. Negativni naboj uvijek odbija negativni naboj. on preuzima na sebe dodatne elektrone sa kose te postaje blago negativno nabijen.stoga se oni odbijaju. . Dva balona koja vise na svojoj vezi su oba negativno nabijena.

. odnosno pojavu munje. U me uvremenu se povr ina zemlje sve vi e pozitivno nabija (elektroni u oblacima odbijaju elektrone u zemlji).Jedan je oblik stati kog elektriciteta posebno zanimljiv ² munja. Oblaci postaju toliko jako nabijeni da elektroni presko e s oblaka na zemlju. Oblaci postaju negativno nabijeni kada se kristali leda u njima taru jedni o druge. To izaziva pojavu velike iskre na nebu.

hr 3.com .pcekspert. www. www.com 2. www.1. kolaenergetike.MojaEnergija.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful