Stati ki elektricitet

Nina Gradi ki

Kao to smo nau ili neki atomi imaju slobodne elektrone koji se mogu kretati od jednog atoma do drugog. ka emo da je potekla elektri na struja. . Kada se takvi elektroni kre u od atoma do atoma nekog metala.

. Neravnote a elektrona proizvodi elektri no polje koje mo e biti mjereno i mo e utjecati na druge objekte u okolini.Stati ki elektricitet je jedna vrsta elektri ne energije koja za razliku od elektri ne struje miruje. a definiran je kao elektri ni naboj uzrokovan neravnote om elektrona na povr ini materijala.

Na primjer. stati ki se elektricitet generira kada balon punjen zrakom trljamo o kosu. Elektrostatski naboj se u ve ini slu ajeva stvara dodirom i odvajanjem dva sli na ili razli ita materijala. Kontroliranje elektrostatskog izboja po inje razumijevanjem kako on nastaje. .Elektrostatsko izbijanje je prijenos naboja izme u tijela razli itog elektri nog potencijala.

materijal A sastoji se od atoma sa jednakim brojem protona i elektrona. . Materijal B se tako er sastoji od atoma (ali mo da kvalitativno razli itim) brojem protona i elektrona.Atom materijala bez stati kog naboja ima jednak broj pozitivnih protona u jezgri i negativnih elektrona u orbiti oko jezgre. Na slici. Oba su materijala elektri ki neutralni.

Jednom kada je naboj stvoren na materijalu postaje ´elektrostatski nabojµ. Koji materijal gubi elektrone a koji dobiva ovisi o prirodi materijala. a onda se odvoje. a materijal koji dobiva elektron negativno nabijen. negativno nabijeni elektroni prelaze iz povr ine jednog na povr inu drugog materijala. Materijal koji gubi postaje pozitivno nabijen. .Kada se dva materijala stave u polo aj da se dodiruju.

Ako trljamo balone ispunjene zrakom o kosu.Da bi napravili pokus bili su nam potrebna dva balona vezana koncem. .

Nakon pribli avanja e se razdvojiti. Pove emo dva kraja balona. Trljamo jedan i drugi balon. balon e ostati priljubljen uza zid.i postavimo blizu zida. dr imo ih za vezu i pustimo da se pribli e jedan drugom. .

Prolaskom e lja kroz kosu stvorio se stati ki elektricitet koji je na e alj privukao papiri e. .Za drugi su nam pokus bili potrebni e alj i mali komadi i papira.

Trljanjem balona predaje im se stati ki elektricitet.stoga se oni odbijaju. Negativno nabijeni balon privla i pozitivni naboj u zidu. . Negativni naboj uvijek odbija negativni naboj. Dva balona koja vise na svojoj vezi su oba negativno nabijena. Kada se balon trlja. on preuzima na sebe dodatne elektrone sa kose te postaje blago negativno nabijen.

odnosno pojavu munje. Oblaci postaju toliko jako nabijeni da elektroni presko e s oblaka na zemlju. U me uvremenu se povr ina zemlje sve vi e pozitivno nabija (elektroni u oblacima odbijaju elektrone u zemlji). .Jedan je oblik stati kog elektriciteta posebno zanimljiv ² munja. Oblaci postaju negativno nabijeni kada se kristali leda u njima taru jedni o druge. To izaziva pojavu velike iskre na nebu.

com 2.pcekspert.1. www.hr 3.com . www.MojaEnergija. kolaenergetike. www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful