Stati ki elektricitet

Nina Gradi ki

Kao to smo nau ili neki atomi imaju slobodne elektrone koji se mogu kretati od jednog atoma do drugog. Kada se takvi elektroni kre u od atoma do atoma nekog metala. ka emo da je potekla elektri na struja. .

Stati ki elektricitet je jedna vrsta elektri ne energije koja za razliku od elektri ne struje miruje. a definiran je kao elektri ni naboj uzrokovan neravnote om elektrona na povr ini materijala. . Neravnote a elektrona proizvodi elektri no polje koje mo e biti mjereno i mo e utjecati na druge objekte u okolini.

Na primjer. Kontroliranje elektrostatskog izboja po inje razumijevanjem kako on nastaje. Elektrostatski naboj se u ve ini slu ajeva stvara dodirom i odvajanjem dva sli na ili razli ita materijala. .Elektrostatsko izbijanje je prijenos naboja izme u tijela razli itog elektri nog potencijala. stati ki se elektricitet generira kada balon punjen zrakom trljamo o kosu.

Materijal B se tako er sastoji od atoma (ali mo da kvalitativno razli itim) brojem protona i elektrona. .Atom materijala bez stati kog naboja ima jednak broj pozitivnih protona u jezgri i negativnih elektrona u orbiti oko jezgre. Oba su materijala elektri ki neutralni. Na slici. materijal A sastoji se od atoma sa jednakim brojem protona i elektrona.

. a materijal koji dobiva elektron negativno nabijen.Kada se dva materijala stave u polo aj da se dodiruju. Materijal koji gubi postaje pozitivno nabijen. Koji materijal gubi elektrone a koji dobiva ovisi o prirodi materijala. a onda se odvoje. Jednom kada je naboj stvoren na materijalu postaje ´elektrostatski nabojµ. negativno nabijeni elektroni prelaze iz povr ine jednog na povr inu drugog materijala.

.Da bi napravili pokus bili su nam potrebna dva balona vezana koncem. Ako trljamo balone ispunjene zrakom o kosu.

Pove emo dva kraja balona. dr imo ih za vezu i pustimo da se pribli e jedan drugom. Nakon pribli avanja e se razdvojiti. .i postavimo blizu zida. balon e ostati priljubljen uza zid. Trljamo jedan i drugi balon.

Za drugi su nam pokus bili potrebni e alj i mali komadi i papira. Prolaskom e lja kroz kosu stvorio se stati ki elektricitet koji je na e alj privukao papiri e. .

Dva balona koja vise na svojoj vezi su oba negativno nabijena. on preuzima na sebe dodatne elektrone sa kose te postaje blago negativno nabijen.Trljanjem balona predaje im se stati ki elektricitet.stoga se oni odbijaju. Negativni naboj uvijek odbija negativni naboj. Negativno nabijeni balon privla i pozitivni naboj u zidu. Kada se balon trlja. .

U me uvremenu se povr ina zemlje sve vi e pozitivno nabija (elektroni u oblacima odbijaju elektrone u zemlji). Oblaci postaju negativno nabijeni kada se kristali leda u njima taru jedni o druge. . To izaziva pojavu velike iskre na nebu. odnosno pojavu munje.Jedan je oblik stati kog elektriciteta posebno zanimljiv ² munja. Oblaci postaju toliko jako nabijeni da elektroni presko e s oblaka na zemlju.

kolaenergetike. www.hr 3.1.MojaEnergija. www.com .com 2. www.pcekspert.