Stati ki elektricitet

Nina Gradi ki

Kao to smo nau ili neki atomi imaju slobodne elektrone koji se mogu kretati od jednog atoma do drugog. ka emo da je potekla elektri na struja. Kada se takvi elektroni kre u od atoma do atoma nekog metala. .

a definiran je kao elektri ni naboj uzrokovan neravnote om elektrona na povr ini materijala.Stati ki elektricitet je jedna vrsta elektri ne energije koja za razliku od elektri ne struje miruje. . Neravnote a elektrona proizvodi elektri no polje koje mo e biti mjereno i mo e utjecati na druge objekte u okolini.

Na primjer. . stati ki se elektricitet generira kada balon punjen zrakom trljamo o kosu. Kontroliranje elektrostatskog izboja po inje razumijevanjem kako on nastaje. Elektrostatski naboj se u ve ini slu ajeva stvara dodirom i odvajanjem dva sli na ili razli ita materijala.Elektrostatsko izbijanje je prijenos naboja izme u tijela razli itog elektri nog potencijala.

Atom materijala bez stati kog naboja ima jednak broj pozitivnih protona u jezgri i negativnih elektrona u orbiti oko jezgre. Oba su materijala elektri ki neutralni. . Materijal B se tako er sastoji od atoma (ali mo da kvalitativno razli itim) brojem protona i elektrona. Na slici. materijal A sastoji se od atoma sa jednakim brojem protona i elektrona.

Materijal koji gubi postaje pozitivno nabijen. a materijal koji dobiva elektron negativno nabijen. a onda se odvoje. Koji materijal gubi elektrone a koji dobiva ovisi o prirodi materijala.Kada se dva materijala stave u polo aj da se dodiruju. negativno nabijeni elektroni prelaze iz povr ine jednog na povr inu drugog materijala. . Jednom kada je naboj stvoren na materijalu postaje ´elektrostatski nabojµ.

Ako trljamo balone ispunjene zrakom o kosu.Da bi napravili pokus bili su nam potrebna dva balona vezana koncem. .

.i postavimo blizu zida. balon e ostati priljubljen uza zid. Trljamo jedan i drugi balon. Nakon pribli avanja e se razdvojiti. dr imo ih za vezu i pustimo da se pribli e jedan drugom. Pove emo dva kraja balona.

. Prolaskom e lja kroz kosu stvorio se stati ki elektricitet koji je na e alj privukao papiri e.Za drugi su nam pokus bili potrebni e alj i mali komadi i papira.

Negativno nabijeni balon privla i pozitivni naboj u zidu.stoga se oni odbijaju. Kada se balon trlja. . Negativni naboj uvijek odbija negativni naboj. Dva balona koja vise na svojoj vezi su oba negativno nabijena.Trljanjem balona predaje im se stati ki elektricitet. on preuzima na sebe dodatne elektrone sa kose te postaje blago negativno nabijen.

Jedan je oblik stati kog elektriciteta posebno zanimljiv ² munja. U me uvremenu se povr ina zemlje sve vi e pozitivno nabija (elektroni u oblacima odbijaju elektrone u zemlji). Oblaci postaju negativno nabijeni kada se kristali leda u njima taru jedni o druge. To izaziva pojavu velike iskre na nebu. odnosno pojavu munje. Oblaci postaju toliko jako nabijeni da elektroni presko e s oblaka na zemlju. .

www.pcekspert. www.1. kolaenergetike.hr 3.com 2. www.MojaEnergija.com .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful