P. 1
Staticki elektricitet

Staticki elektricitet

|Views: 195|Likes:
Published by darecdjo

More info:

Published by: darecdjo on Sep 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2014

pdf

text

original

Stati ki elektricitet

Nina Gradi ki

. Kada se takvi elektroni kre u od atoma do atoma nekog metala. ka emo da je potekla elektri na struja.Kao to smo nau ili neki atomi imaju slobodne elektrone koji se mogu kretati od jednog atoma do drugog.

.Stati ki elektricitet je jedna vrsta elektri ne energije koja za razliku od elektri ne struje miruje. Neravnote a elektrona proizvodi elektri no polje koje mo e biti mjereno i mo e utjecati na druge objekte u okolini. a definiran je kao elektri ni naboj uzrokovan neravnote om elektrona na povr ini materijala.

Elektrostatsko izbijanje je prijenos naboja izme u tijela razli itog elektri nog potencijala. stati ki se elektricitet generira kada balon punjen zrakom trljamo o kosu. Na primjer. Kontroliranje elektrostatskog izboja po inje razumijevanjem kako on nastaje. Elektrostatski naboj se u ve ini slu ajeva stvara dodirom i odvajanjem dva sli na ili razli ita materijala. .

materijal A sastoji se od atoma sa jednakim brojem protona i elektrona. Na slici. Oba su materijala elektri ki neutralni.Atom materijala bez stati kog naboja ima jednak broj pozitivnih protona u jezgri i negativnih elektrona u orbiti oko jezgre. . Materijal B se tako er sastoji od atoma (ali mo da kvalitativno razli itim) brojem protona i elektrona.

Kada se dva materijala stave u polo aj da se dodiruju. negativno nabijeni elektroni prelaze iz povr ine jednog na povr inu drugog materijala. . Materijal koji gubi postaje pozitivno nabijen. a materijal koji dobiva elektron negativno nabijen. Jednom kada je naboj stvoren na materijalu postaje ´elektrostatski nabojµ. a onda se odvoje. Koji materijal gubi elektrone a koji dobiva ovisi o prirodi materijala.

.Da bi napravili pokus bili su nam potrebna dva balona vezana koncem. Ako trljamo balone ispunjene zrakom o kosu.

balon e ostati priljubljen uza zid. Nakon pribli avanja e se razdvojiti. dr imo ih za vezu i pustimo da se pribli e jedan drugom. Trljamo jedan i drugi balon. Pove emo dva kraja balona. .i postavimo blizu zida.

Za drugi su nam pokus bili potrebni e alj i mali komadi i papira. . Prolaskom e lja kroz kosu stvorio se stati ki elektricitet koji je na e alj privukao papiri e.

Dva balona koja vise na svojoj vezi su oba negativno nabijena.Trljanjem balona predaje im se stati ki elektricitet. . Negativni naboj uvijek odbija negativni naboj. Negativno nabijeni balon privla i pozitivni naboj u zidu. on preuzima na sebe dodatne elektrone sa kose te postaje blago negativno nabijen. Kada se balon trlja.stoga se oni odbijaju.

odnosno pojavu munje.Jedan je oblik stati kog elektriciteta posebno zanimljiv ² munja. Oblaci postaju toliko jako nabijeni da elektroni presko e s oblaka na zemlju. . U me uvremenu se povr ina zemlje sve vi e pozitivno nabija (elektroni u oblacima odbijaju elektrone u zemlji). To izaziva pojavu velike iskre na nebu. Oblaci postaju negativno nabijeni kada se kristali leda u njima taru jedni o druge.

pcekspert.MojaEnergija. www.1.com 2.hr 3. kolaenergetike. www.com . www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->