P. 1
Staticki elektricitet

Staticki elektricitet

|Views: 195|Likes:
Published by darecdjo

More info:

Published by: darecdjo on Sep 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2014

pdf

text

original

Stati ki elektricitet

Nina Gradi ki

Kada se takvi elektroni kre u od atoma do atoma nekog metala. ka emo da je potekla elektri na struja.Kao to smo nau ili neki atomi imaju slobodne elektrone koji se mogu kretati od jednog atoma do drugog. .

Stati ki elektricitet je jedna vrsta elektri ne energije koja za razliku od elektri ne struje miruje. . a definiran je kao elektri ni naboj uzrokovan neravnote om elektrona na povr ini materijala. Neravnote a elektrona proizvodi elektri no polje koje mo e biti mjereno i mo e utjecati na druge objekte u okolini.

stati ki se elektricitet generira kada balon punjen zrakom trljamo o kosu.Elektrostatsko izbijanje je prijenos naboja izme u tijela razli itog elektri nog potencijala. . Elektrostatski naboj se u ve ini slu ajeva stvara dodirom i odvajanjem dva sli na ili razli ita materijala. Na primjer. Kontroliranje elektrostatskog izboja po inje razumijevanjem kako on nastaje.

Oba su materijala elektri ki neutralni.Atom materijala bez stati kog naboja ima jednak broj pozitivnih protona u jezgri i negativnih elektrona u orbiti oko jezgre. . Na slici. materijal A sastoji se od atoma sa jednakim brojem protona i elektrona. Materijal B se tako er sastoji od atoma (ali mo da kvalitativno razli itim) brojem protona i elektrona.

Materijal koji gubi postaje pozitivno nabijen.Kada se dva materijala stave u polo aj da se dodiruju. Jednom kada je naboj stvoren na materijalu postaje ´elektrostatski nabojµ. a onda se odvoje. Koji materijal gubi elektrone a koji dobiva ovisi o prirodi materijala. . negativno nabijeni elektroni prelaze iz povr ine jednog na povr inu drugog materijala. a materijal koji dobiva elektron negativno nabijen.

. Ako trljamo balone ispunjene zrakom o kosu.Da bi napravili pokus bili su nam potrebna dva balona vezana koncem.

dr imo ih za vezu i pustimo da se pribli e jedan drugom. Nakon pribli avanja e se razdvojiti. Pove emo dva kraja balona. balon e ostati priljubljen uza zid. Trljamo jedan i drugi balon.i postavimo blizu zida. .

Prolaskom e lja kroz kosu stvorio se stati ki elektricitet koji je na e alj privukao papiri e. .Za drugi su nam pokus bili potrebni e alj i mali komadi i papira.

Negativno nabijeni balon privla i pozitivni naboj u zidu. Negativni naboj uvijek odbija negativni naboj. on preuzima na sebe dodatne elektrone sa kose te postaje blago negativno nabijen. .stoga se oni odbijaju. Kada se balon trlja.Trljanjem balona predaje im se stati ki elektricitet. Dva balona koja vise na svojoj vezi su oba negativno nabijena.

To izaziva pojavu velike iskre na nebu. . Oblaci postaju toliko jako nabijeni da elektroni presko e s oblaka na zemlju. U me uvremenu se povr ina zemlje sve vi e pozitivno nabija (elektroni u oblacima odbijaju elektrone u zemlji). odnosno pojavu munje.Jedan je oblik stati kog elektriciteta posebno zanimljiv ² munja. Oblaci postaju negativno nabijeni kada se kristali leda u njima taru jedni o druge.

1.hr 3. www. www.com .com 2.pcekspert.MojaEnergija. kolaenergetike. www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->