Stati ki elektricitet

Nina Gradi ki

Kao to smo nau ili neki atomi imaju slobodne elektrone koji se mogu kretati od jednog atoma do drugog. ka emo da je potekla elektri na struja. Kada se takvi elektroni kre u od atoma do atoma nekog metala. .

Neravnote a elektrona proizvodi elektri no polje koje mo e biti mjereno i mo e utjecati na druge objekte u okolini.Stati ki elektricitet je jedna vrsta elektri ne energije koja za razliku od elektri ne struje miruje. . a definiran je kao elektri ni naboj uzrokovan neravnote om elektrona na povr ini materijala.

. Elektrostatski naboj se u ve ini slu ajeva stvara dodirom i odvajanjem dva sli na ili razli ita materijala.Elektrostatsko izbijanje je prijenos naboja izme u tijela razli itog elektri nog potencijala. Na primjer. Kontroliranje elektrostatskog izboja po inje razumijevanjem kako on nastaje. stati ki se elektricitet generira kada balon punjen zrakom trljamo o kosu.

Na slici. materijal A sastoji se od atoma sa jednakim brojem protona i elektrona. .Atom materijala bez stati kog naboja ima jednak broj pozitivnih protona u jezgri i negativnih elektrona u orbiti oko jezgre. Oba su materijala elektri ki neutralni. Materijal B se tako er sastoji od atoma (ali mo da kvalitativno razli itim) brojem protona i elektrona.

a onda se odvoje. Materijal koji gubi postaje pozitivno nabijen. Jednom kada je naboj stvoren na materijalu postaje ´elektrostatski nabojµ.Kada se dva materijala stave u polo aj da se dodiruju. . Koji materijal gubi elektrone a koji dobiva ovisi o prirodi materijala. negativno nabijeni elektroni prelaze iz povr ine jednog na povr inu drugog materijala. a materijal koji dobiva elektron negativno nabijen.

Da bi napravili pokus bili su nam potrebna dva balona vezana koncem. . Ako trljamo balone ispunjene zrakom o kosu.

Trljamo jedan i drugi balon. balon e ostati priljubljen uza zid. . dr imo ih za vezu i pustimo da se pribli e jedan drugom. Pove emo dva kraja balona. Nakon pribli avanja e se razdvojiti.i postavimo blizu zida.

Prolaskom e lja kroz kosu stvorio se stati ki elektricitet koji je na e alj privukao papiri e. .Za drugi su nam pokus bili potrebni e alj i mali komadi i papira.

on preuzima na sebe dodatne elektrone sa kose te postaje blago negativno nabijen. Kada se balon trlja. Negativni naboj uvijek odbija negativni naboj.Trljanjem balona predaje im se stati ki elektricitet. Dva balona koja vise na svojoj vezi su oba negativno nabijena. .stoga se oni odbijaju. Negativno nabijeni balon privla i pozitivni naboj u zidu.

To izaziva pojavu velike iskre na nebu. odnosno pojavu munje. . Oblaci postaju toliko jako nabijeni da elektroni presko e s oblaka na zemlju.Jedan je oblik stati kog elektriciteta posebno zanimljiv ² munja. U me uvremenu se povr ina zemlje sve vi e pozitivno nabija (elektroni u oblacima odbijaju elektrone u zemlji). Oblaci postaju negativno nabijeni kada se kristali leda u njima taru jedni o druge.

www. kolaenergetike. www.MojaEnergija.hr 3.com 2.pcekspert.1.com . www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful