P. 1
B H S JEZIK

B H S JEZIK

5.0

|Views: 1,570|Likes:
Published by Ronaldo_99

More info:

Published by: Ronaldo_99 on Sep 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2013

pdf

text

original

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET POLITIČKIH NAUKA SARAJEVO

UNIVERSITY OF SARAJEVO FACULTY OF POLITICAL SCIENCES SARAJEVO

Modul I CIKLUS B/H/S JEZIK Odgovorni profesor: Suradnik u nastavi: Cilj modula: Pružiti studentima teorijske i praktične osnove za valjanu pisanu i usmenu komunikaciju na maternjem / bhs jeziku. Ukazati na složenost jezičke situacije u Bosni i Hercegovini, na nacionalnojezičke razlike, te na pojave i probleme uvjetovane insistiranjem na nacionalnim identitetima, a u vezi s tim i na nužnost njegovanja jezičke tolerancije. Podići nivo pismenosti i govorne kulture osobito u javnoj i službenoj upotrebi jezika. I I Student će: - Ovladati osnovnim općelingvističkim znanjima važnim za verbalnu komunikaciju, - Steći osnovna znanja o historijskom razvitku svoga maternjeg jezika, - Upoznati se sa složenom bh. jezičkom situacijom (jezik i nacija, jezik i politika), - Razumjeti suodnos jezika i nacionalnih identiteta, kao i potrebu njegovanja jezičke tolerancije - Naučiti o simboličkim i komunikativnim vrijednostima jezika - Ovladati normama savremenog bhs jezika (ortografska, ortoepska, gramatička, leksička, stilistička) i tako podići nivo osobne kulture izražavanja, - Naučiti osnovne zahtjeve u verbalnoj komunikaciji (odlike stila) - Naučiti osnovne sociolingvističke pojmove i značaj usklađivanja jezičkog ponašanja sa sociolingvističkim kriterijima za izbor izražajnih sredstava (u skladu sa 7 W) Bosanski, hrvatski, srpski jezik – nekad i sad (počeci standardizacije i period jezičkog zajedništva; upotreba pisama; jezik i društvo / nacija / politika; savremena jezička situacija I Prof. dr. Hanka Vajzović viši ass. mr. Aida Kršo

.

Godina Semestar Ishodi učenja

Sadržaj

Skenderija 72, 71000 Sarajevo, BOSNA I HERCEGOVINA tel: +387 (0)33 20 35 62, 66 50 18, dekanat: tel: +387 (0)33 66 68 44, fax: +387 (0)33 21 38 15, 66 68 84 e-mail: fpn.dek@bih.net.ba www.fpnsa.edu.ba

živost. Pisano i usmeno komuniciranje (značajke i prednosti / nedostaci jednoga i drugog načina komuniciranja. tačnost. jezik u službenoj upotrebi na prostoru BiH.2009. Vrste značenja Osnovni zahtjevi u komunikaciji (stilistička norma.prikupljanje mišljenja studenata o kvalitetu procesa poučavanja . Ortografska i ortoepska norma bosanskog / hrvatskog / srpskog jezika. gramatička norma. paronimija). sintaksa bosanskog / hrvatskog / srpskog jezika. stilske pojave).] najviše 20 bodova Seminarski rad najviše 30.] 2. Midterm (parcijala) [10. stilistička norma).samoevaluacija profesora . interaktivna predavanja interaktivno učenje u grupi – grupni rad i prezentacije seminari iz literature kontinuirano praćenje i ocjenjivanje aktivnosti studenata izrada samostalnog pismenog rada i usmena prezentacija Obavezan 5 30 sati predavanja. jezička tolerancija). b/h/s . jezik i mišljenje. homonimija. leksička norma. funkcionalni stilovi.2009. Kultura komuniciranja – norme. Leksička norma (komunikativna i simbolička funkcija jezika.Metode poučavanja i učenja Procjena ishoda učenja Status ECTS Sati Jezik Evaluacija - jezička praksa u Bosni i Hercegovini. esej najviše 15 bodova Ocjenjivanje . najčešće pravopisne greške) Gramatička norma (fonetika. sinonimija. sociolingvistički faktori i izvanjezički zahtjevi u procesu komunikacije). morfologija. etika javne riječi. stilskokompozicijske forme pisanog komuniciranja.procjena znanja studenata: pismena provjera znanja (midterm) i završna provjera znanja 1. norme književnog / standardnog jezika: ortografska norma. leksičko-semantički odnosi: polisemija. Seminarski rad ili esej [rok za predaju radova: 01. skladnost. stilski neutralne / stilski markirane riječi. bonton.11. tvorba riječi. standardne i supstandardne vrijednosti. najčešće gramatičke greške u praksi). antonimija. ortoepska norma.12. tipovi vezanog teksta). jezik i nacionalni identiteti. 80 sati individualnog / grupnog rada. općeupotrebna i terminološka leksika. Jezik kao osnovno sredstvo komuniciranja (jezički znak. 15 sati vježbi. glavne odlike stila: jasnost. konciznost.

Šira literatura: . Sarajevo.Minović. jezik i mišljenje. jezik u službenoj upotrebi na prostoru BiH. ispod 55 bodova. Milivoje: Uvod u nauku o jeziku. jezik i nacionalni identiteti. Institut za jezik. 3 13. Šipka. gramatike. Jezik kao osnovno sredstvo komuniciranja (jezički znak. ali sa značajnijim nedostacima. Svjetlost. Minović: Uvod u nauku o jeziku .] ukupno najviše 10 bodova najviše 40 bodova 100 bodova Za izlazak na završni ispit student mora ostvariti najmanje 15 bodova tokom semestra.'09. jezik i društvo / nacija / politika). "Dnevnik". Novi Sad. Vajzović: Jezik i nacionalni identiteti H. Radna Termin Tematska cjelina sedmica nastave 1 29.Zgusta.'09. FX) – ne zadovoljava minimalne kriterije i potrebno je znatno više rada. nosi 75-84 bodova.2009 Bosanski. nosi 95-100 bodova. Normativi BHS jezika (pravopisi.. Školska knjiga. sad (počeci standardizacije i period jezičkog zajedništva. 6 (E) – zadovoljava minimalne kriterije. . Vajzović: Jezik i nacionalni identiteti Ferdinand deSosir: Opća lingvistika.De Sosir. Stjepko: Govorne vježbe u nastavi hrvatskoga ili srpskoga jezika. Milan: Kultura govora. jezička tolerancija).Težak. te mora napisati seminarski rad ili esej kao uslov za izlazak na drugi ispitni rok.3. upotreba pisama. srpski jezik – nekad i . Ferdinand: Opća lingvistika . nosi 85-94 bodova. Svjetlost. hrvatski. Ladislav: Priručnik leksikografije. Sarajevo. Grupni rad: prezentacija na vježbama 4. Zagreb 1985. Završni ispit [12. sa primjetnim greškama. 1983. . Student može ostvariti maksimalnih 100 bodova. jezički savjetnici) 2. U protivnom ne može izaći na prvi rok završnog ispita. . nosi 55-64 bodova.01. 5 (F. 9 (B) – iznad prosjeka. ocjene prema ostvarenim bodovima: 10 (A) – izuzetan uspjeh sa neznatnim greškama. 7 (D) – općenito dobar. M. Hanka (2008): Jezik i nacionalni identiteti. Milorad (1986): Sociolingvistika.9. nosi 65-74 bodova. norme književnog / standardnog jezika: ortografska norma. Fakultet političkih nauka. Obavezna literatura: 1.10. 1991.Radovanović. Savremena jezička situacija u BiH (jezička praksa. Sarajevo 3. 8 (C) – prosječan. Sarajevo. sa ponekom greškom. ortoepska Literatura H. 2 06..2010.10. Vajzović.

Leksička norma (komunikativna i simbolička funkcija jezika.'09. morfologija. Ortografska i ortoepska norma bosanskog / hrvatskog / srpskog jezika.12.10. bonton. 11 08.'09. odlike stila: jasnost. 13 22.'09. izvanjezički zahtjevi u procesu M. Gramatike bosanskog / hrvatskog / srpskog jezika H. MIDTERM (Pismena provjera znanja) Gramatička norma bosanskog / hrvatskog Gramatike bosanskog / srpskog jezika (fonetika. Ortografska i ortoepska norma Pravopisi bosanskog / bosanskog / hrvatskog / srpskog jezika. / hrvatskog / srpskog najčešće gramatičke greške u praksi).11. najčešće gramatičke greške u praksi). tačnost.'09.'10. Vajzović: Jezik i nacionalni identiteti (77-100). Minović: Uvod u nauku o jeziku L.'09.12. jezika Gramatička norma bosanskog / hrvatskog / srpskog jezika (tvorba riječi. paronimija. Zgusta: Priručnik leksikografije M.12. Kultura komuniciranja – norme. M.'09. vrste značenja) Stilistička norma . 9 24.11.12. homonimija. stilskokompozicijske forme pisanog komuniciranja. stilski neutralne / stilski markirane riječi). 16 05. Šipka: Kultura etika javne riječi. standardne i supstandardne vrijednosti.'09. Težak: Govorne vježbe u nastavi hrvatskoga ili srpskoga jezika.10. skladnost) Pisano i usmeno komuniciranje (značajke i prednosti / nedostaci jednoga i drugog načina komuniciranja. 10 01. najčešće pravopisne greške) Pravopisi bosanskog / hrvatskog / srpskog jezika 6 03. hrvatskog / srpskog najčešće pravopisne greške) jezika Ortografska i ortoepska norma bosanskog / hrvatskog / srpskog jezika. Šipka: Kultura govora.01.norma. najčešće pravopisne greške) Pravopisi bosanskog / hrvatskog / srpskog jezika 5 27.'09. Leksičko-semantičke pojave (leksičkosemantički odnosi: polisemija. Radovanović: komunikacije). općeupotrebna i terminološka leksika. antonimija.'09.11. 4 20. M. Sociolingvistika ZAVRŠNI ISPIT .osnovni zahtjevi u komunikaciji (raslojavanje jezika. 12 15. S. M.'09. stilistička norma). živost. sintaksa. gramatička norma.'09. Šipka: Kultura govora. sinonimija. 14 29. konciznost. sociolingvistički faktori i govora. funkcionalni stilovi. 17. leksička norma.12.11. tipovi vezanog teksta). 7 8 10.

u 17.00 sati .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->