P. 1
ANALIZA INVESTICIJA dzonovi

ANALIZA INVESTICIJA dzonovi

|Views: 700|Likes:
Published by Smizlasta

More info:

Published by: Smizlasta on Aug 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2013

pdf

text

original

ANALIZA INVESTICIJA Investicijski projekat je osmisljeni skup vremenskih radnji sa planiranim ostvarivim ciljevima u okviru kojih se uspostavlja kapital

. Vrste investicija: finansijske, realne i kvazifinansijske Finansijske – investicije u fin. Imovinu. Visok stepen likvidnosti. Relativno laka procjena velicine i stope prinosa. Prinosi su dividende, kamate i druge naknade. Realne – ulaganje u realnu, materijalnu imovinu. Tesko su mjerljive. Slabo likvidne. Teze utrzive. Kvazifinansijske – izmedu realnih i finansijskih, ul. U realnu imovinu koja donosi finansijske prinose u obliku renti. Relativn0o utrzive. Investicije mogu biti: nove i investicije u zamjenu Osnovne karakteristike in.: dugorocnog karaktera, postoji vremenski raskorak izmedu ulaganja i efekata ulaganja (faza investiranja i efektuiranja), medjuovisnost investiranja i finansiranja, rizik i neizvjesnost Tipovi investicijskih projekata: PI-PO, CI-PO, PI-CO, CI-CO Investicije u zamjenu: 1. zamjena radi odrzavanja poslovanja, 2. zamjena radi smanjenja troskova, 3. zamjena radi odrzavanja poslovanja i ekspanzije Investicije u ekspanziju: 1. postojecih proizvoda ili trzista, 2. u nove prouizvoide ili trzista Postupak analize investicija: 1. ideja – najvazniji korak, stvaranje klime za razvoj novih ideja, procjena novih ideja, realizacija novih ideja 2. prikupljanje podataka – i njihova statisticka obrada, dio se prikuplja kontinuiranjo u evidencijama pred., drugi dio na temelju inzenjerskih podataka, statisticka obrada prikupljenih podataka 3. procjena novcanih tokova projekta – odredivanje novcanih tokova IP on postaje konkretan, mpguce fer vrednovanje, procjenjuje se potrebna profitabilnost 4. procjena budzeta – predvidjanje potrebnih inv. ul., potrebna sredstvaa se stavljaju u odnos sa raspolozivim, analiziraju se mogucnosti pribavljanja sredstava, odredjuje se meduovisnost investiranja i finansiranja 5. donosenje investicijske odluke – koriste se metode finansijskog odlucivanja, vrsi se individualna procjena finansijskeefikasnosti svih proijekata zatim se vrsi izbor najboljih 6. analiza realizacije i korektivnoh akcija – donosenjem investicijske odluke zapocinje proces investiranja, analizira se radi uocavanja mogucih propusta, propuste potrebno vrednovatii vrsiti prilagodjavanja, projekat se analizira i u fazi efektuiranja Metide finansijskog odlucivanja Temeljne metode: metod ciste sadsnje vrijednosti metod interne stope profitabilnosti

to je proces unapredjenja materijalne osnove i drustvenih odnosa. metod anuiteta PLANIRANJE I RAZVOJ INVESTICIONIH PROJEKATA Razvoj treba posmatrati kao ekonomski i kao drusveni razvoj. istrazivanja. uravnotezenje platne bilanse. Kvantitativni i kvalitativni razvoj. Investicijska odluka cini investicijsku politiku. Na duzi rok se stvarna akumulacija smanjujeza dio odliva inozemnih zajmova. Odluka o upotrebi akumulcije je investicijska odluka. Nacela investicijske politike: uskladenost sa ciljevima drustva kao cjeline. Faktori koji determinisu uspjesnu investicionu politiku su: trziste. usdkladenost sa politkom rastavodjenjem racunao ekonomskoj i socialnoj komponenti. povecanje zaposlenosti. objektivnost. finansijski potencijal. jacanje materijalne osnove srustva.E2 – stednja F) akumulacija C-D1-E1 Investicije su dio akumulacije koja se trosi za pospjesivanje drustveno-ekonomskog razvoja. obrtna sredstva i ostalo. Akumulacija moze biti upotijebljena za: osnovna sredstva. razvoj nedovoljno razvijenih podrucja. socijalni. metod indeksa profitabilnosti.E1 – potrosnja . neutralni i konfliktni. investicijska i operativna . pravedna raspodjela bogatstva. uskladenost sa ciljevima preduzeca. eticki ciljevi. ocuvanje zivotne sredine. bezbjedonosni i sl. tehnoogija i ekonomski razvoj zemlje. konzistentnost sa razvojnom politikom preduzeca. podizanje nivoa zivotnog standarada.Dodatne metode: metod perioda povrata. Ciljevi razvoja: komplementarni. Ciljevi projekta: ekonomski.D2 – stednja E) javni rashodi . metod diskontovanog perioda povrata. Faze investicijskog projekta: predinvesticijska. Obuhvata mnogostruke ciljeve: razvoj demokratskih odnosa drustva.D1 – potrosnja . ekoloski. Struktura drustvenog proizvoda: A) drustveni proizvod B) amortizacija -dio za zamjenu -slobodni dio C) nacionalni dohodak D) neto plate . Benchmark – vrijednost koja predstavlja ciljnu stopu prinosa kja zadovoljava investitora i predstavlja standard za mjerenje uspjesnosti. Na kratak rok novcana akumulacija moze biti veca od stvarne ako dolazi do uvozne akumulacije. politicki. Proces ulaganja sredstava naziva se proces investiranja.

ukazuje na postojanje relevantnih faktora koji ukazuju na razvoj. priprema. finansijski aspekt projekta. Naznacava alternative i oblasti na kojima treba temeljiti istrazivanje. . geografske karakteristike. nema univerzalnih shema.grana u privredi. Nosilac ideje je pojedinac. STUDIJA IZVODLJIVOSTI Ideje. karakteristike raspolozivih resursa. stanovnistvo. proizvodni kapaciteti. Problemi. omogucuje u relativno kratkom periodu informacije o opravdanosti investicije. Obuhvat pojedinih projektnih problema ovisno od tipa i velicine investicijskog projekta (studija trzista. studija repromaterijala. lokacijske studije. atraktivnost investicijskih mogucnosti Priprema investicionih projekata PREDSTUDIJA IZVODLJIVOSTI Medjukorak izmedju studije mogucnosti i studije izvodljivosti. eliminisanjepropusta u ranijim fazama projekta. institucionalne i ekoloske sigurnosti projekta. 2. Karakteristike studije mogucnosti: procjena investiciujskih mogucnosti.. laboratorijska istrazivanja. ocjena. Sadrzaj studija je heterogen i ovsi od namjene i vrste priojekta. probni rad i pokretanje proizvodnje Operativna faza – aktiviranje projekta. 3. primarno utvrdjivanje trzisnih mogucnosti.. nabavka i transfer tehnologija. Izrada sektorskih studija OPSTA STUDIJA MOGUCNOSTI 1. medjufaze su: definisanje zadatka. ekoloske studije. traznja. prioritetan je kvalitet i pouzdanost projekta Investicijska faza – faza implementacije projekta. 4. industrijskih i drugih resursa. infrastruktura) 2. predprouizvoidni marketing. njihov znacaj i limiti za razvoj STUDIJA SPECIFICNIH PROJEKATA Detaljna istrazivanja.). preduzimanje korektivnih mjera Projektni ciklus: 1. STUDIJA PROSTORA osnovni podaci o regiji (velicina. identifikacija. ali zakljucci moraju biti decidni. ovisi od karaktera projekta.Predinvesticiona studija – osnova faze investiranja. gradevniski i instalacijski radovi. sadrzi osnovne informaticke ideje. kupovina zemljista. privreda. institucija. Sadrzaj: atrktivnost za investitora. velicina i stoa rasta podsektora. POMOCNE – FUNKCIONALNE STUDIJE Studije za podrsku. nije nuzna ali se radi kada potencijalni projekt postane sumnjiv. vrednovanje Identifikacija i analiza investicijskih mogucnosti projekta STUDIJA MOGUCNOSTI Javlja se u razlicitim oblicima. cilj je da potakne potencijalne investitore na ulaganje. 5. realizacija. Koristi sekundarne izvore istrazivanja. raspolozivi resursi 3. Primarna je ideja. Potrebe. inzenjering plan i ugovaranja. verifikuje se postojanje investicione ideje. STUDIJA BAZIRANJA NA RESURSIMA koristenje prirodnih. ekonomike investiranja. SUBSEKTORSKE STUDIJE uloga podsektora. inicira vladina agencija.

ciljeevi i biznis plan. Dijagnoza (informacije o preduzecu. strategija. ekonomska analiza i evaluacija) Izvjestaj o ocjeni Ocjena projekta ima zadatak da ukaze na implikacije projekta na okruzenje: povezanost sa sirvinskim inputom. marketing. procjena trzista.Optimalizacija investicionog procesa. relevantnih publikacija. snabdijevanje energiom. . transportom. Podaci koji se koriste za studiju dobivaju se procjenom: cijene iz slicnih projekata. finansijska situacija. nabavke. prirodnog i socioekonomskog okruzenja. Studija se mora prilagoditi lokalnim. regionalnim uslovima. Prethodi investicionojodluci koja moze da odudara od zakljucaka studije. Projektno – promotivna aktivnost Prisutna kroz cijelu predinvesticionu i investicionu fazu. Ima cilj da zainteresuje potencijalne investitore. lokacije.

izvodjenje i poslovanje projekta odvija se u vremenu koje predstavlja vijek projekta u kojem se ostvaruju troskovi i prihodi. javnost – drustvno kao cjeilna č zstita interesa sitnih dionicara. 3.ocjena (definiranje kriterija i izbor metoda za ocjenu mogucih i prihvatljivih investicijskih rjesenja. drzava – vlada i vladine institucije – sprovodjenje ekonomske politike. 4. trajanje opreme projekta. nabavka inputa. investicijska studija. Ekonomski vijek je razdoblje u kome je projekat prihvatljiv.poslovanje (proizvodnja outputa) Analiza projekta i investitora: obuhvata prihvatljivost projekta ovisno od troskova i koristi. u planiranju IP koriste se stalne cijene i uzimaju u obzir predvidive promjene relativnih cijena. sektorske. mogucnost ulaganja u alternativne projekte. 2. 3. Faze planiranja investicijskog projekta: predinvesticijska studija.APSOLUTNE I RELATIVNE apsolutne odrazavajuvrijednost nekog proizvoda u apsolutnom iznosu novca. izbor lokacije. Vijek projekta: prpirema. te procjenu koristi i troskovainvesticijskog rjesenja). Cijene: 1. TEKUCE I STALNE potrebno ih je razlikovati tokom razdoblja inflacije. gradjenje i priprem proizvodnje). 4. te izvodjenje zakljucka o sposobnosti investitorada uspjesno realizuje investicioni projekat. izvodjenje (priprema gradjenja. identifikaciju mogucih i prihvatljivih investicijskih rjesenja. ocjena. brzina tehnicko-tehnoloskog napretka. Investicije su odgodjena sadasnja potrosnja radi vece potrosnje u buducnosti. dok relativne izrazavaju njegovu vrijednost u odnosu na drugi proizvod. projektne Faze u planiranju nvesticijskog projekta su: 1. Obzirom da je inflaciju tesko predvidjeti. provjera statusa investitora. opce. Investiciona odluka je odluka o upotrebi akumulacije. 2. Mijenjaju se i odrazavaju prave ekonomske vrijednosti s gledista drustva. ocjena iskoristenosti postojecih kapaciteta i stupnja otpisanosti osnovnih sredstava. poslovni partneri – ocjena boniteta. 2. 4. Pocetak izvedbe smatra se i pocetkom vijeka projekta s tim da se troskovi pripreme i ocjene uvode u anaizu kao pocetna ulaganja. priprema (obuhvata ideju o potrebi investiranja. tehnicki vijek je jednak ili duzi id ekonomskog vijeka pa se vijekom projekta smatra razdoblje u kojem projekat daje prihvatljive ucinke. izradu anailticko-dokumentacijske osnove za izbor projekta te donosenje investicijske odluke). studija izvodjenja II OCJENA INVESTITORA Pravni status vlasnik – zastita interesa kapitala. medusektorske. . 3.INVESTICIONA OCJENA I OCJENA INVESTITORA Investicijski projekt je osmisljen skup vremenski rasporedjenjih radnji sa planiranim ostvarivim ciljevima u okviru kojih se upotrebljava kapital. Tehnicki vijek je vrijeme u kome projekat funkcionise bez obzira na njegove ekonomske ucinke. Tipovi investicionih odluka: 1. Faktori koji uticu na duzinu vijeka projekta: otraznja za outputima projekta. 3. Po pravilu. 2. trajanje otplate investicionog projekta. priprema dokumentacijske osnovice za analizu. TRZISNE pojavljuju se ne trzistu bez obzira da li ih odreduje odnos ponude i potraznje ili drzava. analizu poslovanja investitorau proslosti i buducnosti. menadzment – realne i objektivne informacije. raspolaganje informacijama Postupak ocjene investitora: 1. sadasnji i potencijalni kreditori i investitori. finansijsko izvjestavanje na javnim dokumentima.

zakljucna ocjena o investitoru Ciljevi: koristenje informacija pribavljenih analizom poslovanja. informaacija o finansijskoj situaciji i donosenbje mjera. ocjena ljudskog potencijala. a to je ostvarenje sto vece neto dobiti. 3. 2. 5. iskoristenost proizvodnog kapaciteta i otpisanost osnovnih sredstava. simultano – intrapoduzietnistvo – okrenuto prema preduzecu Analiza finasijke situacije: dolazi se do veoma upotrebljivih podataka sa visestrukom namjenom. rentabilnost se utvrdjuje sintetickim pokazateljima u kojima se odrazava uticaj svih faktora poslovanja. ocjene o opravdanosti investiranja sa stanovista stanja proizvodnih kapaciteta.ocjena rentabilnosti poslovanja i reprodukcijske sposobnosti. sinteticke ocjene o investitoru. utvrdjivanje uzroka loseg finansijskog polozaja. ostvarivanje ciljeva finansijske politike je u korelaciji sa finansijskom situacijom Likvidnost i rentabilnost: zahtjev za maksimalnom rentabilnoscu i opetimalnom likvidnoscu. 4. rentabilnost poslovanja i reprodukcijska sposobnost. ljudski potencijali. Ocjene o investitoru: 1. ocjena finansijskog polozaja i sposobnosti investiranja Primjena metodologije ocjene investitora: 1. kreiranje poslovne politike. Ocjena rentabilnosti najvaznija je u sklopu cjelokupne ocjene investitora jer se time utvrdjuje kakve rezultate inverstitor postize u poslovanju u odnosu na glavni cilj poslovanja. ekstravertno poduzetnistvno – okrenuto ka okruzenju. 3. U ocjenjivanju investitora. ocjene uslova poslovanja i tendencija uspjesnosti poslovanja investitora. likvidnost i zaduzenost . 6. ocjena likvidnosti i zaduzenosti. 2. 7. 4.

ponuda. Povecanje dobiti se postize na trzistu prodajom outputa i nabavom inputa. njegovu cijenu i distribucijeki sistem te time stvoriti polaziste za odredjivanje troskova i prihoda preduzeca i investicijskog projekta. jedinicne prodajne cijene proizvoda (utvrdjuju se kao stalne cijeneiz vremena planiranja investicijskog projekta. trzisne mjere (one osiguravaju ispunjavanje svih pretpostavki za izvedbu projekta s trzisnog gledista u pogledu optimalnog vremenskog rasporeda svih aktivnosti) Cilj analize trzista je da utvrdi i predvidi: 1. 2. jedinicne cijene inputa (utvrdjuju se kao stalne cijene iz vremena planiranja investicijskog projekta Specificnosti analize trzista: 1. potraznja i sl. standardni serijski proizvodi proizvidne potrosnje koji se ne proizvode po narudzbi. provjera temeljnih i preliminarnih podataka radi uvida u trzisne mogucnosti. Investicijska studija ouhvata detaljnu analizu trzista kao sto je projekcija privrednih kretanja. u sadasnjem i buducem vremenu). odnos ponude i potraznje nekog proizvoda. 4. trzisnna aktivnost (imaju zadatak medjusobno povezati i uskladiti proizvod. trzisnu orjentaciju cine 3 temeljna dijela: 1. trzisna strategija (odreduje temeljne trzisne ciljeve.ANALIZA TRZISTA Pojam trzista moze se sa teorijskog gledista definisati na 2 nacina: 1. 3. subjektivni faktori traznje. tj. obim nabavki inputa (obim inputa pokazuje se u kolicinskim pokazateljima jedinicnim nabavnim cijenama). Koriste se primarni i sekundarni izvori informacija. buduce razdoblje prije pocetka vijeka projekta. potrebno ih je uzeti u obzir). korisnik proizvoda je stanovnistvo.namjena proizvoda IP-a (analiza trzista proizvoda namijenjena krajnjoj potrosnji – proizvodi zavrsetku reprodukcionog ciklusa. obim plasmana proizvoda (utvrdjuje se u kolicinskim pokazateljima. geografsko podrucje na kojem se pojavljuju ponuda i potraznja nekog proizvoda TRZISNA ORJENTACIJA PROJEKTA Cilj projekta: povecanje imovine vlasnika. 2. vaznosti trzista za investicioni projekat ( proizvodnja za nepoznatog kupca – roba siroke potrosnje. za proizvodnu potrosnju. Ipza razvoj postojecih proizvoda. 3. Ukoliko se ocekuju promjene relativnih cijena. 2. IP za povecanje proizvodnje pstojecih proizvoda) Analiza trzista u predinvesticionoj i investicionoj fazi: U predinvesticijskoj studiji je silj izbor investicijskih varijanti za detaljnu analizu. analiza trzista je svedena na bitna obiljezja proizvoda). korisnik proizvoda su proizvodni subjekti). pratece i pomocne ciljeve te nacine njihova ostvarenja ne zanemarujuci mogucnosti preduzeca). Vremenski horizont u anaizi trzista: proslo razdoblje i sadasnje stanje. u predinvesticijskoj studiji se koriste pretezno sekundarni izvori podataka. 2. U operativnom smislu. poznavanje faktora koji djeluju na investicioni projekat ( IP za proizvodnju novih proizvoda. stepen izvjesnosti plasmana je unaprijed utvrdjen. analiza trzista namijenjena prozvodnoj potrosnji ( proizvodi koji ulaze u naredni ciklus reprodukcije. 3. te ocjene sadasnjeg stanja da se odrede faktori potraznje te moguce pravilnosti u njihovom kretanju. cilj analize trzista u proslosti. proizvodnja za poznatog kupca – za krajnju potrosnju. Krajnji cilj analize trzista u buducnosti jeste da procijeni kolicine i jedinicne cijene plasmana i nabavki kako bi se odredili ukupni prihidi i dio .

ANALIZA PONUDE NA TRZISTU PRODAJE Polazni model analize: domaca proizviodnja bez investiciong projekta. procjena konkurencije.. unaprijed poznatom kupcu (cijena unaprijed odredjene ugovorom). analize kvota izvoza odredjenih medjudrzavnim ugovorima. sigurnosti pa ce taj stav imati jak uticaj na potrosaca prilikom odluke o kupovini) Izbor metoda za analizu potraznje: metod trenda (ekstrapolacije). metod vodecih indikatora. povecani broj potrosaca. metod regresije. razvoj ponude kod postojech proizvodjaca. Predvidjanje buduceg razdoblja IP-a je temeljni faktor za odredjenje vijeka projekta. Krajnji cilj ovog dijela analize jeste da procijeni kolicine koje ce potrosaci traziti u buducnosti i cijene koje ce za to biti voljni platiti. stepen iskoristenosti kapaciteta svakog proizvodjaca. procjena obima ponude na domacem trzistu u . novi proizvodi. ciljanje trzista (procjena atraktivnosti svakog trzisnog segmenta i odabir ciljanog segmenta. presudan stav potrosaca prema proizvodu i njgovim osobinama. prognoza cijena u buducnosti. psihografska segmentacija. kupovinom licence. stepen konkurentnosti. metod krajnje potrosnje. velicina preduzeca). pripadnost privrednom sektoru. analiza kvota odredjenih zajednockim ulaganjima sa stranim partnerima. kod segmnentacije tr. zdravlja. kontinuitet ponude. ocjena da li se realizacijom investicije unosi novi kvalitet u ponudu. definisana i koncesntrisana). koji asortiman. ANALIZA POTRAZNJE NA TRZISTU PRODAJE Dolazi se do informacija o kvantitativnim i kvaitativnim faktorima koji su temelj za zakljucke i procjene o buducoj potraznji za proizvodima iz IP-a. moguce strategije: nedefinisana. faktori koji djeluzju na ponudu planiranog proizvoda.. uloga proizvoda na trzistu (treba se odrediti u odnosu na konkurenciju.. uvoz. povecana kupovna moc potrosaca). cijena koju ce potencijalni kupci biti voljni platiti (procjena trzista u buducnosti: analiza cijena u proteklom periodu i sadasnjem razdoblju. potrosnje: identitet.rashoda poslovanja u vijeku IP-a. proizvod moze biti simbol kvaliteta. vrijednost ponude planiranog proizvoda u proteklom razdoblju. 3. izvoz. stepen iskoristenosti kapaciteta. demografska. 2. Ponuda na domacem trzistu. Sadrzi elemente: 1. geografska. Analiticar bi trebao provesti analizu u tri koraka – faze modela polazne analize: 1. segmentiranje trzista (grupisanje potencijalnih potrosaca prema alicnosti potreba i reakcija na trzisne aktivnosti. nosilac ponude. Potraznja na domacem trzistu: cilj analize je da se odredi: kolicina proizvodu koju se traziti kupci (zamjenska traznja. Sadrzaj analize: koji trzisni segment. nova traznja. investicioni projekat koji se planira. koji obim ponude. metod nivoa potrosnje (priohod i elasticnost). 2. Identifikacija obima ponude proizvoda na domacem trzistu. velicina kupca. proiz. Ponuda po projektu u proslosti i buducnosti: udio proizvoda u izvozu ili uvozu. analiza kvota izvoza odredjenih ugovorom sa stranim kupcem i sl. oblikovanje cijena za proizvode: unaprijed nepoznatom kupcu (cijena nije unaprijed odredjena). javna potrosnja (cijene i kriteriji za njihovo odredjivanje odredjeni drzavnim odlukama)) Potraznja na stranom trzistu: isti princip kao kod analize potraznje na domacem trzistu. 3. koji kvalitet.

buducnosti. vjerovatna i maksimalna kolicina plasmana. popis inputa po vrsti. saradnja sa konkurencijom. dinamici nabavke. Sadrzaj analize: izvori nabavke. kolicini. kanali nabavke i organizacija logistike. prijedlog bitnih elemenata za trzisnu strategiju IP-a i planiranog proizvoda. hemijskim i ostalim svojstvima. kooperacija sa dobavljacima. sluzbe i izvrsioci. minimalna. plasman outputa iz investicijskog projekta. ponuda domacih proizvoda za izvoz. mogucnosti i uslovi nabavki za proizvodnju pri standardnom kapacitetu. organizacija nabavke. kolicina nabavke. Analiticar procjenjuje: razdoblje za procjenu. komercijalni. . broj izvrsilaca i kvalifikaciona struktura Analiza organizacije nabavke: skladisni i prevozni kapaciteti. ostale sluzbe i funkcije SAZETAK ANALIZE TRZISTA Struktura rezultata analize: razvoj potraznje. Analiza i procjena plasmana: posljednji korak analize trzista prodaje jeste analiza i procjena plasmana planiranog proizvoda. ukupna pnuda na domacem i stranom trzistu. nabavka inputa za investicijski proizvod. tehnicki usalovi obima plasmana i konkurentnost proizvoda. procjena ukupne ponude u buducnosti po trzisnim segmentima. organizacijski. ukupna trzisna podobnost ua investicijski projekat. minimalna. fizickim. razvoj ponude. rokovi nabave. skladisni i transportni kapaciteti. kvalitetu. objekti i tehnicka sredstva. proicjena nabavnog trzista prema investicionom projektu. vjerovatna i maksimalna cijena plasmana. nabavna cijena. ANALIZA TRZISTA NABAVE Osobine analize: anliza nabavnog trzista sa stanovista mogucnosti i uslova nabavke. faktori koji uticu na kolicinu i cijenu plasmana.

know-how. 3. industrijski model.TEHNICKO-TEHNOLOSKA ANALIZA Tehnicko-tehnoloska analiza daje odgovor na koji nacin optimalizirati foizicke i finansijske inpute. Vremenska i prostorna dimenzija ili horizont projekta: cilj izbora tehnologije je da se na definisanom programu omoguci izbor takve tehnologije koa omogucava racionalnu i efikasnu proizvodnju na optimalnom tehnicko-tehnoloskom nivou.. da li su ta tenoloska poboljsanja testirana). odnos odabrane tehnologije i tehnickog napretka. uvazavajuci pri tome ogranicenja samog izbora i potrebe trzista. opis tehnoloskog postupka i nacin proizvodnje. Analiza nabavnog trzista je funkcija odabranog tehnicko-tehnoloskog rjesenja. tj. Detaljna tehnoloska dokumentacija sadrzi sljedece: naziv i porijeklo tehnologije. Tehnicko-tehnoloska anaaliza daje odgovor na pitanje KAKO. preporucljivo navesti da oprema patentnom zastitom vezana za isporucioca) . unapredjenje postojece tehnologije. raspored opreme s naznakom pojedinih strojeva i radnih mjesta. posebna paznja se posvecuje kupovini strane tehnologije: patenti. Veci rizik). kada je u pitanju standarna tehnologija (potrebno navesti da li ce se usavrsavati ili ostati neizmijenjena. 3. Uticaj ogranicenja kvantificira se ocjenom u kojoj se optimalni izbor potvrdjuje ili se odabire prva najpovoljnija alternativa. licence. Moze se definisati kao stvaranje novih tehnika i tehnologija. struktura materijalnih inputa i rada: Posebne naznake: 1. zasticen model. uslova upotrebe i referencnih potvrda o primjenjivosti. TEHNOLOSKI ASPEKT Definicija: slijed proizvodnih i poslovnih aktivnosti na utvrdjenoj lokaciji uz upotrebu odredjenih materijala i rada radi proizvodnje odredjenih proizvoda u obimu i strukturi. standardiziranost tehnologije (ona tehnoloska rjesenja koja su referencno vec primijenjena u proizvodnji i poslovanju pruzajuci mogucnost dodatnih usavrsavanja). unapredjenje sredstava za proizvodnju i uvodjenje nove organizacije i upravljanja proizvodnjom.nova tehnologija koja je razvijena i primijenjena (tehnologija u fazi uvodjenja i prakticne primjene omogucuje investitoru identifikaciju njenih temeljnih osobina. Izbor tehnologije: 1. 2. 2. shemu tehnoloskog procesa. Tehnicko-tehnolosko rjesenje je funkcija potvdjene trzisne analize. Tehnologija sa najvecim rizikom) Uticaj tehnoloskog napretka: razlikuje se po granama i djelatnostima. Ishodiste za ovu analizu je izlazna strana reprodukcijskog ciklusa. kada je u pitanju nova tehnologija ( potrebno navestti da li je tehnologija testirana te kakvi su postignuti rezultati). ako da. treba prakticno razraditi tehnickotehnoloski i organizacijski nacin ostvarivanja razvojnog cilja. kada investitor kupuje tehnologiju (potrebno navesti da li je rijec o domacem ili stranom isporuciocu.. hodogram proizvodnog procesa u cjelini. nova tehnologija koja je razvijena ali nje primijenjena (nije u fazi prakticne primjene vec je na raznim stepenima laboratorijskog istrazivanja i poluindrustrijske proizvodnje.

radova i opreme. Bitna je infrastrukturna poveszanost i ocjena troskova za svu prikljucnu infrastrukturu. objekti infrastrukture. fasade u omjeru 1:200. analiza rudnih i vodnih bogatstava. organizacija unutrasnjeg transporta (najkraci transportni put). shemu rasporedjenosti zaliha sirovina i materijala. Operativna razrada u tehnickoj dokumentaciji kao zavrsnoj fazi osmisljavanja projekta na bazi podataka iz tehnoloske dokumentacije i ogranicenja uslova uredjenja prostora. opremu i materijale za objekte. kontrola kvaliteta (potrebno prikazati i nacin pracenja kvaliteta proizvoda. Radi bolje preglednosti. arhitektonski i gradjevinski prikaz objekta: nacrt. cjeline sa predracunom. mjere zastite okoline). projektiranje i ugovaranje radova. Na bazi istih se radi izvedbeni projekat i dobijaju saglasnosti za tehnicku dokumentaciju i gradjevinskui dozvolu nuznu za pocetak gradnje. Prethodna analiza i istrazivanje: analiza lokacije. Tehnicka dokumentacija: dokumentacija uvjetovana izdavanjem gradjevinske dozvole i gradjenja. 2. Bitna je i ocjena troskova koji neposredno proisticu iz urbanistickih uslova: troskovi taksi i saglasnosti kao i doprinosa javnim preduzecima za prikljucenje IP-a ma njihovu infrastrukturu. hidrometeoroloska istrazivanja. geodetska mjerenja.. tehnoloski postupak skladisetenja). skolovanje kadrova..Posebna paznja kod odabira tehnologije sa stanovista procesa proizvodnje: 1. nabavka opreme i materijala. potrebno je opisati i zahtjevanu razinu premljenosti za ispitivanje proizvoda u pogledu vrste. Sadrzi: graficki prikaz s opisom objekta. Sadrzi: situacija u mjerilima 1:2000 ili 1:1000. Inzinjerske usluge: moguce usluge: obavljnje svih prethodnih i pripremnih radova. 5. objekti opste namjene. nacin skladistenja sirovina i materijala (u ovom dijelu potrebno opisati shemu protoka sirovina i materijala s pregledom njihovih dana vezivanja na skladistu. specifikacija radova s troskovima za sve radove. podaci se grupisu na. 3. . Idejno rjesenje: nivo izrade tehnicke dokumentacije za predinvesticionustudiju. gruba procjena troskova na bazi m. nacin zastite radnika na radu (ako zahtijeva posebna ulaganja. Uslovi i uredjenje prostora: sastavni dio investicijske studije. slozenosti i stabilnosti proizvodnog procesa). Troskovi projekta sa ugradjenim pokazateljem osjetljivosti projekta u fazi izrade predinvesticijske studije i investicijske studije. ona postaje sastavni dio investicija u investicijskom projektu). pomocni proizvodni objekti. nadzor nad izgradnjom. Pribavljanje i uredjenje zemljista: zakonima o prostornom uredjenju i koristenju gradjevinskog zemljista definisana su sva prava i duznosti sudionika u odnosu na koristenje gradjevinskog zemljista. geoloska istrazivanja. tehnicki opis po strukturi za objekat. presjeci. cjeline ili sisteme. geomehanicka istrazivanja. postupak sa otpadom. TEHNICKI ASPEKT Opis tehnickog rjesenja: treba biti opisano na jednostavan i pregledan nacin i u uskoj vezi sa grafickim prilozima.: glavni proizvodni objekat. te izdavanje atesta u vezi s tim. Idejni projekat: razina izrade tehnicke dokumentacije za investicionu studiju na razini razrade sa tipovimna investicionog zahvata. Troskovi naknade za gradjevinsko zemljiste ili troskovi za njegovo uredjenje ovise o tome da li je investitor dobio na koristenje potrebnom infrastrukturom opermljeno ili neoremljeno zemljiste. kg i sl. zastita covjekove okoline ( moguca zagadjenja. npr. objekti zastite covjekove okoline. koncentracija zagadjenja. 4.

Aspekt ekoloske zastite i zastite na radu: obnovljivost resursa. . Nacin vodjenja IP-a: sa svojom ekipom. Dobar dio ukupnih troskova inzinjerskih usluga odnosi se na troskove organizacije i vodjenja projekta. institucionalna ogranicenja projekta. materijalni inputi proizvodnje. Analiza izvodivosti : nacin organizovanja i vodjenja projekta. drustveni poremecaji. oprema. terminski planovi. Sazetak kvatitavnih podataka za potrebe ekonomsko-finansijske pripreme IP-a: gradjevinski objekat. otpad i buka. rokovi isporuke opreme i materijala.pustanje objekta u rad i ostalo. mogucnosti izvodjaca radova. kvalifikaciona struktua i broj radnika. graficki prikazi. obim i dinamika isporuka podloga za sudionike u izvedbi. uz pomoc strucne inzenjerske organizacije. stanje na trzistu opreme i materijala potrebnih za izvedbu Dinamika radova: tehnike planiranja. stetnost po okolinu. mrezno planiranje. troskove izrade tehnicke i tehnoloske dokumentacije. troskove nadzora i pusanja u rad i troskove kupovine licence i know-how.

tehno-ekonomski (djelatnost. standard zaposlenih i uslovi zivota. opskrba vodom.. a da bi se osiguralo nesmetano odvijanje predvidjene aktivnosti. izracunavanje troskova distribucije proizvoda. kvalitet zemljista. radna snaga. Operativne upute za analizu lokacije: transportni troskovi. obrazlozenje drustvenoekonomskih faktora lokacije. izracunavanje investicija na odredjenoj lokaciji. transport. Investicijska studija razmatra problem lokacije tako da omoguci konacan izbor lokacije ukljucujuci sve smjestajne specificnosti na mikrolokacijskom nivou. prirodna bogatstva). osiguranje energije.. nacionalnom. trziste. Optimalna lokacija: u Predinvesticijskoj studiji trazi se temeljni smjestaj koji ukazuke na kvantitativne i kvalitativne parametrenuzne za planiranje projekta.odabiru se bitne odrednice lokacije u odnosu na ostale istovrsne ili srodne djelatnosti u sire utvrdjenom prostoru. Predmet analize su: potreban prosto. osiguranje sirovina. uvozni inputi. Analiza potreba na odredjenoj lokaciji: identifikacija sirovina i ostalih inputa. izracunavanje transportnih troskova. istorijski (raspoloziva sredstva.) Analiza potreba na odredjenoj lokaciji. trziste i prostorna struktura. To znaci da lokacija mora biti tehnoloski izvodiva te ekonomski i drusveno prihvatljiva. identifikacija lokacija trzisnih plasmana. 2. elektroenergija. tezina. Lokacija se moze utvrditi na bazi kombinacije lokacijskih faktora.. tradicija). orijentacijaprema finalknoj potrosnji. deponija otpadaka. Makrolokacijski aspekt lokacije: podrazumijeva se analiza lokacije u sirem.ANALIZA LOKACIJE I EKOLOSKI ASPEKT Definicija: prostor na kome ce se obavljati planirana aktivnost. Analiza trzista i analiza tehnologije su podaci koji su relevantni u izboru lokacije.. lokacijski ovisni projekti. prostoru. Mikrolokacijski aspekt lokacije: polazi od uslova uredjenja prostora i ostalih specificnih uslova koje utvrdjuju nadlezna tijela i javna preduzeca u skladu sa predvidjenom lokacijom i osobinama IP. Utvrdjuju se opsti lokacijski uslovi na makrolokacijskom nivou. blizina sirovina. U Studiji izvedbe lokacijska problematika usko je vezana za tehnicku i ekonomsku izvodivost.). provjerava se da li predvidjena lokacijana odredjenom terenu utice na ocekivane ucinke u smislu potrebe dodatnih ulaganja. ekonomsko-finansijska i drustvena ogranicenja. . Podjela IP projekata prema ovisnosti lokacije: 1. drustveno-ekonomski (razvojni. ekoloski i sl. Lokacijski faktori: prirodni (geografski. lokacijski neovisni projekti. Prihvatljivost lokacije: prihvatljiva lokacija treba zadovoljiti tehnoloska. voda.

asortiman i vrijednost proizvodnje. Kristi od upotrebe OS ukljucene u ukupni prihod. Struktura ekonomsko-finansijske analize: formiranje ukupnog prihoda. dinamika trosenja sredstava. Vrijednosni izraz utroska pojedinog faktora proizvodnje. posebni uslovi nabavke inputa i prodaje outputa. dinamika ulaganja. RASHODI Obuhvataju utroske svih inputs u poslovanju. licence. posebni uslovi kreditiranja potreba u trajnim obrtnim sredstvima. zalihe nedovrsene proizvodnje. Mogu biti fiksni i varijabilni. gradjevine. pri cemu mijenjaju svoje pojavne oblike i u uslovima neporemecenog poslovanja zadrzavaju svoju vrijednost. zalihe gotovih proizvoda. Podjela poslovnih rashoda: direktni (mogu se izravno rasporediti na naki proizvod) i indirektni (ne mogu). finansijski tok projekta i bilans. a amortizacija u ukupni rashod. investicije u osnovna sredstva. osnivacka ulaganja. novac Prilikom analiziranja projekta potrebno prikupiti sljedece podatke o poslovanju: opseg. osnovno stado. raspodjela ukupnog prihoda. INVESTICIJE U POSLOVNA OSNOVNA SREDSTVA I U OSNOVNA SREDDSTVA DRUSTVENOG STANDARDA Dio ukupnih sredstava koja se upotrebljavaju u razdoblju duzem od jedne godine. PRIHODI Ukupni prihod: finansijski izraz vrijednosti realiziranog outputa projekta. naplate robe i usluga IP-a. Ulaganja u OS: bitna dinamika ulaganja. . izvori finansiranja i obaveze. a njihovom upotrebom odredjuju se odredjene koristi. potrazivanja od kupaca. Mogu se iskoristavati: trajno i povremeno. Grupe os: zemljiste. INVESTICIJE U OBRTNA SREDSTVA Dio ukupnih sredstava IP-a koja se koriste u poslovanju. pa se razlikuju: dinamika izgradnje – izvedbe. Mogu biti materijalna i nematerijalna. nastaje u poslovanju cinom prodaje. U planiranju IP potrebno razlikovati: zalihe materijala. uslovi placanja poreza i ostalih obaveza. Temeljni modaliteti formiranja UP: formiranje up u proizvodnji. organizacijskotehnicke i formalno-prave karakteristike prodajnog i nabavnog trzista. tehnolosko-tehnicke karakteristike proizvodnje. investicije u obrtna sredstva. Poslovni rashodi obuhvataju: materijalne troskove. rashodi poslovanja. Javlja se nakon razdoblja izvodjenja IP-a Kalkulacija up: analiticki postupak tokom kojeg se mnoze kolicine prodatih proizvoda i usluga sa njihovim jedinicnim cijenama. Amortizacija os – trosak upotrebe OS sadrzan u cijeni kostanja. bruto plate i amortizaciju. te tako pripremi dokumentacijsko-informacijsku osnovu za ocjenu projekta. formiranje up u trgovini.EKONOMSKO-FINANSIJSKA ANALIZA Cilj ekonomsko-finansijske analize je da sve ucinke projekta izrazi u vrijednosnim jedinicama. sume. patenti. oprema. visegodisnji nasadi.

Raspodjela ukupnog prihoda Bruto dobiti i porezi Raspodjela neto dobiti Rezerve Dividende Zadrzana dobit . dugorocni krediti. Podjela u zavisnosti da li velicina finansijskih obaveza ovisi ili ne ovisi o ostvarenim rezultatima. Temeljno nacelo: ukupni izvori finansiranja po pojedinim razdobljima = ukupna ulaganja. Mogu biti: vlastiti (inokosni kapital. dionicki kapital i drzavni kapital) i tudji (bespovratna sredstva. Obaveze prema izvorima finansiranja: troskovi povezani sa njihovim koristenjem.IZVORI FINANSIRANJA Finansijska sredstva koja vlasnik sredstava stavlja pod odredjenim uslovima na koristenje korisniku – investitoru. kratkorocni krediti i zakup) Dinamika koristenja izvora finansiranja: treba je uskladiti sa dinamikom trosenja sredstava. kapital ulagaca.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->