P. 1
ANALIZA INVESTICIJA dzonovi

ANALIZA INVESTICIJA dzonovi

|Views: 700|Likes:
Published by Smizlasta

More info:

Published by: Smizlasta on Aug 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2013

pdf

text

original

ANALIZA INVESTICIJA Investicijski projekat je osmisljeni skup vremenskih radnji sa planiranim ostvarivim ciljevima u okviru kojih se uspostavlja kapital

. Vrste investicija: finansijske, realne i kvazifinansijske Finansijske – investicije u fin. Imovinu. Visok stepen likvidnosti. Relativno laka procjena velicine i stope prinosa. Prinosi su dividende, kamate i druge naknade. Realne – ulaganje u realnu, materijalnu imovinu. Tesko su mjerljive. Slabo likvidne. Teze utrzive. Kvazifinansijske – izmedu realnih i finansijskih, ul. U realnu imovinu koja donosi finansijske prinose u obliku renti. Relativn0o utrzive. Investicije mogu biti: nove i investicije u zamjenu Osnovne karakteristike in.: dugorocnog karaktera, postoji vremenski raskorak izmedu ulaganja i efekata ulaganja (faza investiranja i efektuiranja), medjuovisnost investiranja i finansiranja, rizik i neizvjesnost Tipovi investicijskih projekata: PI-PO, CI-PO, PI-CO, CI-CO Investicije u zamjenu: 1. zamjena radi odrzavanja poslovanja, 2. zamjena radi smanjenja troskova, 3. zamjena radi odrzavanja poslovanja i ekspanzije Investicije u ekspanziju: 1. postojecih proizvoda ili trzista, 2. u nove prouizvoide ili trzista Postupak analize investicija: 1. ideja – najvazniji korak, stvaranje klime za razvoj novih ideja, procjena novih ideja, realizacija novih ideja 2. prikupljanje podataka – i njihova statisticka obrada, dio se prikuplja kontinuiranjo u evidencijama pred., drugi dio na temelju inzenjerskih podataka, statisticka obrada prikupljenih podataka 3. procjena novcanih tokova projekta – odredivanje novcanih tokova IP on postaje konkretan, mpguce fer vrednovanje, procjenjuje se potrebna profitabilnost 4. procjena budzeta – predvidjanje potrebnih inv. ul., potrebna sredstvaa se stavljaju u odnos sa raspolozivim, analiziraju se mogucnosti pribavljanja sredstava, odredjuje se meduovisnost investiranja i finansiranja 5. donosenje investicijske odluke – koriste se metode finansijskog odlucivanja, vrsi se individualna procjena finansijskeefikasnosti svih proijekata zatim se vrsi izbor najboljih 6. analiza realizacije i korektivnoh akcija – donosenjem investicijske odluke zapocinje proces investiranja, analizira se radi uocavanja mogucih propusta, propuste potrebno vrednovatii vrsiti prilagodjavanja, projekat se analizira i u fazi efektuiranja Metide finansijskog odlucivanja Temeljne metode: metod ciste sadsnje vrijednosti metod interne stope profitabilnosti

Obuhvata mnogostruke ciljeve: razvoj demokratskih odnosa drustva. Na kratak rok novcana akumulacija moze biti veca od stvarne ako dolazi do uvozne akumulacije. bezbjedonosni i sl. Struktura drustvenog proizvoda: A) drustveni proizvod B) amortizacija -dio za zamjenu -slobodni dio C) nacionalni dohodak D) neto plate . objektivnost.E2 – stednja F) akumulacija C-D1-E1 Investicije su dio akumulacije koja se trosi za pospjesivanje drustveno-ekonomskog razvoja. Kvantitativni i kvalitativni razvoj. tehnoogija i ekonomski razvoj zemlje. obrtna sredstva i ostalo. razvoj nedovoljno razvijenih podrucja.D2 – stednja E) javni rashodi . Ciljevi razvoja: komplementarni. metod anuiteta PLANIRANJE I RAZVOJ INVESTICIONIH PROJEKATA Razvoj treba posmatrati kao ekonomski i kao drusveni razvoj. to je proces unapredjenja materijalne osnove i drustvenih odnosa. Faktori koji determinisu uspjesnu investicionu politiku su: trziste. ocuvanje zivotne sredine. neutralni i konfliktni. Faze investicijskog projekta: predinvesticijska. Investicijska odluka cini investicijsku politiku.D1 – potrosnja . Ciljevi projekta: ekonomski. uravnotezenje platne bilanse. Proces ulaganja sredstava naziva se proces investiranja.E1 – potrosnja . Benchmark – vrijednost koja predstavlja ciljnu stopu prinosa kja zadovoljava investitora i predstavlja standard za mjerenje uspjesnosti. ekoloski. metod diskontovanog perioda povrata. investicijska i operativna . Nacela investicijske politike: uskladenost sa ciljevima drustva kao cjeline. uskladenost sa ciljevima preduzeca. istrazivanja. socijalni. Odluka o upotrebi akumulcije je investicijska odluka. konzistentnost sa razvojnom politikom preduzeca. politicki. usdkladenost sa politkom rastavodjenjem racunao ekonomskoj i socialnoj komponenti.Dodatne metode: metod perioda povrata. pravedna raspodjela bogatstva. jacanje materijalne osnove srustva. finansijski potencijal. Akumulacija moze biti upotijebljena za: osnovna sredstva. povecanje zaposlenosti. Na duzi rok se stvarna akumulacija smanjujeza dio odliva inozemnih zajmova. metod indeksa profitabilnosti. eticki ciljevi. podizanje nivoa zivotnog standarada.

Koristi sekundarne izvore istrazivanja. identifikacija. Primarna je ideja. industrijskih i drugih resursa. velicina i stoa rasta podsektora. privreda. . Karakteristike studije mogucnosti: procjena investiciujskih mogucnosti. raspolozivi resursi 3. 5. proizvodni kapaciteti. verifikuje se postojanje investicione ideje.grana u privredi. traznja. Izrada sektorskih studija OPSTA STUDIJA MOGUCNOSTI 1. prioritetan je kvalitet i pouzdanost projekta Investicijska faza – faza implementacije projekta. probni rad i pokretanje proizvodnje Operativna faza – aktiviranje projekta. ocjena. stanovnistvo. nema univerzalnih shema. laboratorijska istrazivanja. inzenjering plan i ugovaranja. STUDIJA PROSTORA osnovni podaci o regiji (velicina. Obuhvat pojedinih projektnih problema ovisno od tipa i velicine investicijskog projekta (studija trzista. infrastruktura) 2. Nosilac ideje je pojedinac. STUDIJA IZVODLJIVOSTI Ideje. kupovina zemljista. omogucuje u relativno kratkom periodu informacije o opravdanosti investicije. Sadrzaj studija je heterogen i ovsi od namjene i vrste priojekta. STUDIJA BAZIRANJA NA RESURSIMA koristenje prirodnih. njihov znacaj i limiti za razvoj STUDIJA SPECIFICNIH PROJEKATA Detaljna istrazivanja. institucionalne i ekoloske sigurnosti projekta. inicira vladina agencija. lokacijske studije. studija repromaterijala. 2. ali zakljucci moraju biti decidni. ovisi od karaktera projekta. primarno utvrdjivanje trzisnih mogucnosti. eliminisanjepropusta u ranijim fazama projekta. sadrzi osnovne informaticke ideje. nije nuzna ali se radi kada potencijalni projekt postane sumnjiv. Potrebe. geografske karakteristike. Naznacava alternative i oblasti na kojima treba temeljiti istrazivanje. predprouizvoidni marketing.Predinvesticiona studija – osnova faze investiranja. karakteristike raspolozivih resursa. realizacija. Problemi. atraktivnost investicijskih mogucnosti Priprema investicionih projekata PREDSTUDIJA IZVODLJIVOSTI Medjukorak izmedju studije mogucnosti i studije izvodljivosti. 3. POMOCNE – FUNKCIONALNE STUDIJE Studije za podrsku. ukazuje na postojanje relevantnih faktora koji ukazuju na razvoj. gradevniski i instalacijski radovi. vrednovanje Identifikacija i analiza investicijskih mogucnosti projekta STUDIJA MOGUCNOSTI Javlja se u razlicitim oblicima. ekonomike investiranja. Sadrzaj: atrktivnost za investitora. priprema. SUBSEKTORSKE STUDIJE uloga podsektora. nabavka i transfer tehnologija. 4..). institucija. preduzimanje korektivnih mjera Projektni ciklus: 1. finansijski aspekt projekta. medjufaze su: definisanje zadatka. cilj je da potakne potencijalne investitore na ulaganje.. ekoloske studije.

relevantnih publikacija. lokacije. ekonomska analiza i evaluacija) Izvjestaj o ocjeni Ocjena projekta ima zadatak da ukaze na implikacije projekta na okruzenje: povezanost sa sirvinskim inputom. strategija. snabdijevanje energiom. marketing. Ima cilj da zainteresuje potencijalne investitore. ciljeevi i biznis plan. Dijagnoza (informacije o preduzecu. Prethodi investicionojodluci koja moze da odudara od zakljucaka studije. Podaci koji se koriste za studiju dobivaju se procjenom: cijene iz slicnih projekata. . nabavke. procjena trzista. Projektno – promotivna aktivnost Prisutna kroz cijelu predinvesticionu i investicionu fazu. finansijska situacija. regionalnim uslovima. Studija se mora prilagoditi lokalnim.Optimalizacija investicionog procesa. prirodnog i socioekonomskog okruzenja. transportom.

javnost – drustvno kao cjeilna č zstita interesa sitnih dionicara. Faze planiranja investicijskog projekta: predinvesticijska studija.INVESTICIONA OCJENA I OCJENA INVESTITORA Investicijski projekt je osmisljen skup vremenski rasporedjenjih radnji sa planiranim ostvarivim ciljevima u okviru kojih se upotrebljava kapital. 3. dok relativne izrazavaju njegovu vrijednost u odnosu na drugi proizvod.ocjena (definiranje kriterija i izbor metoda za ocjenu mogucih i prihvatljivih investicijskih rjesenja. investicijska studija. 3. u planiranju IP koriste se stalne cijene i uzimaju u obzir predvidive promjene relativnih cijena. 4. gradjenje i priprem proizvodnje). brzina tehnicko-tehnoloskog napretka. izvodjenje i poslovanje projekta odvija se u vremenu koje predstavlja vijek projekta u kojem se ostvaruju troskovi i prihodi. 2. Faktori koji uticu na duzinu vijeka projekta: otraznja za outputima projekta. Cijene: 1. tehnicki vijek je jednak ili duzi id ekonomskog vijeka pa se vijekom projekta smatra razdoblje u kojem projekat daje prihvatljive ucinke. menadzment – realne i objektivne informacije. Ekonomski vijek je razdoblje u kome je projekat prihvatljiv. opce. studija izvodjenja II OCJENA INVESTITORA Pravni status vlasnik – zastita interesa kapitala. 2. ocjena. ocjena iskoristenosti postojecih kapaciteta i stupnja otpisanosti osnovnih sredstava. 4. 4. provjera statusa investitora. . izvodjenje (priprema gradjenja. medusektorske. 3. nabavka inputa. trajanje opreme projekta. priprema (obuhvata ideju o potrebi investiranja. izradu anailticko-dokumentacijske osnove za izbor projekta te donosenje investicijske odluke). te izvodjenje zakljucka o sposobnosti investitorada uspjesno realizuje investicioni projekat. Mijenjaju se i odrazavaju prave ekonomske vrijednosti s gledista drustva. Vijek projekta: prpirema. Tehnicki vijek je vrijeme u kome projekat funkcionise bez obzira na njegove ekonomske ucinke.poslovanje (proizvodnja outputa) Analiza projekta i investitora: obuhvata prihvatljivost projekta ovisno od troskova i koristi. raspolaganje informacijama Postupak ocjene investitora: 1. priprema dokumentacijske osnovice za analizu. Po pravilu. Investiciona odluka je odluka o upotrebi akumulacije. TEKUCE I STALNE potrebno ih je razlikovati tokom razdoblja inflacije. 2. trajanje otplate investicionog projekta. sektorske. 2. Tipovi investicionih odluka: 1. identifikaciju mogucih i prihvatljivih investicijskih rjesenja. poslovni partneri – ocjena boniteta. analizu poslovanja investitorau proslosti i buducnosti.APSOLUTNE I RELATIVNE apsolutne odrazavajuvrijednost nekog proizvoda u apsolutnom iznosu novca. finansijsko izvjestavanje na javnim dokumentima. drzava – vlada i vladine institucije – sprovodjenje ekonomske politike. sadasnji i potencijalni kreditori i investitori. Investicije su odgodjena sadasnja potrosnja radi vece potrosnje u buducnosti. Pocetak izvedbe smatra se i pocetkom vijeka projekta s tim da se troskovi pripreme i ocjene uvode u anaizu kao pocetna ulaganja. 3. izbor lokacije. te procjenu koristi i troskovainvesticijskog rjesenja). mogucnost ulaganja u alternativne projekte. Obzirom da je inflaciju tesko predvidjeti. TRZISNE pojavljuju se ne trzistu bez obzira da li ih odreduje odnos ponude i potraznje ili drzava. projektne Faze u planiranju nvesticijskog projekta su: 1.

utvrdjivanje uzroka loseg finansijskog polozaja. iskoristenost proizvodnog kapaciteta i otpisanost osnovnih sredstava. ocjena ljudskog potencijala.ocjena rentabilnosti poslovanja i reprodukcijske sposobnosti. Ocjena rentabilnosti najvaznija je u sklopu cjelokupne ocjene investitora jer se time utvrdjuje kakve rezultate inverstitor postize u poslovanju u odnosu na glavni cilj poslovanja. Ocjene o investitoru: 1. 2. sinteticke ocjene o investitoru. informaacija o finansijskoj situaciji i donosenbje mjera. 3. ekstravertno poduzetnistvno – okrenuto ka okruzenju. ocjene uslova poslovanja i tendencija uspjesnosti poslovanja investitora. U ocjenjivanju investitora. ostvarivanje ciljeva finansijske politike je u korelaciji sa finansijskom situacijom Likvidnost i rentabilnost: zahtjev za maksimalnom rentabilnoscu i opetimalnom likvidnoscu. ocjene o opravdanosti investiranja sa stanovista stanja proizvodnih kapaciteta. simultano – intrapoduzietnistvo – okrenuto prema preduzecu Analiza finasijke situacije: dolazi se do veoma upotrebljivih podataka sa visestrukom namjenom. kreiranje poslovne politike. ocjena finansijskog polozaja i sposobnosti investiranja Primjena metodologije ocjene investitora: 1. 4. zakljucna ocjena o investitoru Ciljevi: koristenje informacija pribavljenih analizom poslovanja. likvidnost i zaduzenost . ocjena likvidnosti i zaduzenosti. ljudski potencijali. 5. rentabilnost se utvrdjuje sintetickim pokazateljima u kojima se odrazava uticaj svih faktora poslovanja. 2. 4. a to je ostvarenje sto vece neto dobiti. rentabilnost poslovanja i reprodukcijska sposobnost. 7. 6. 3.

proizvodnja za poznatog kupca – za krajnju potrosnju. odnos ponude i potraznje nekog proizvoda. analiza trzista je svedena na bitna obiljezja proizvoda). obim nabavki inputa (obim inputa pokazuje se u kolicinskim pokazateljima jedinicnim nabavnim cijenama). u predinvesticijskoj studiji se koriste pretezno sekundarni izvori podataka. korisnik proizvoda su proizvodni subjekti). Ipza razvoj postojecih proizvoda. subjektivni faktori traznje.namjena proizvoda IP-a (analiza trzista proizvoda namijenjena krajnjoj potrosnji – proizvodi zavrsetku reprodukcionog ciklusa. 3. 2. analiza trzista namijenjena prozvodnoj potrosnji ( proizvodi koji ulaze u naredni ciklus reprodukcije. ponuda. trzisne mjere (one osiguravaju ispunjavanje svih pretpostavki za izvedbu projekta s trzisnog gledista u pogledu optimalnog vremenskog rasporeda svih aktivnosti) Cilj analize trzista je da utvrdi i predvidi: 1. stepen izvjesnosti plasmana je unaprijed utvrdjen. geografsko podrucje na kojem se pojavljuju ponuda i potraznja nekog proizvoda TRZISNA ORJENTACIJA PROJEKTA Cilj projekta: povecanje imovine vlasnika. jedinicne cijene inputa (utvrdjuju se kao stalne cijene iz vremena planiranja investicijskog projekta Specificnosti analize trzista: 1. njegovu cijenu i distribucijeki sistem te time stvoriti polaziste za odredjivanje troskova i prihoda preduzeca i investicijskog projekta. standardni serijski proizvodi proizvidne potrosnje koji se ne proizvode po narudzbi. cilj analize trzista u proslosti. 2. jedinicne prodajne cijene proizvoda (utvrdjuju se kao stalne cijeneiz vremena planiranja investicijskog projekta. za proizvodnu potrosnju. te ocjene sadasnjeg stanja da se odrede faktori potraznje te moguce pravilnosti u njihovom kretanju. korisnik proizvoda je stanovnistvo. poznavanje faktora koji djeluju na investicioni projekat ( IP za proizvodnju novih proizvoda. 3. 3. obim plasmana proizvoda (utvrdjuje se u kolicinskim pokazateljima. 2. provjera temeljnih i preliminarnih podataka radi uvida u trzisne mogucnosti. Koriste se primarni i sekundarni izvori informacija. U operativnom smislu. pratece i pomocne ciljeve te nacine njihova ostvarenja ne zanemarujuci mogucnosti preduzeca). IP za povecanje proizvodnje pstojecih proizvoda) Analiza trzista u predinvesticionoj i investicionoj fazi: U predinvesticijskoj studiji je silj izbor investicijskih varijanti za detaljnu analizu. Vremenski horizont u anaizi trzista: proslo razdoblje i sadasnje stanje. Povecanje dobiti se postize na trzistu prodajom outputa i nabavom inputa. vaznosti trzista za investicioni projekat ( proizvodnja za nepoznatog kupca – roba siroke potrosnje. 4. trzisnna aktivnost (imaju zadatak medjusobno povezati i uskladiti proizvod. tj. buduce razdoblje prije pocetka vijeka projekta. 2. potraznja i sl. u sadasnjem i buducem vremenu). trzisna strategija (odreduje temeljne trzisne ciljeve. Ukoliko se ocekuju promjene relativnih cijena. potrebno ih je uzeti u obzir). Investicijska studija ouhvata detaljnu analizu trzista kao sto je projekcija privrednih kretanja.ANALIZA TRZISTA Pojam trzista moze se sa teorijskog gledista definisati na 2 nacina: 1. trzisnu orjentaciju cine 3 temeljna dijela: 1. Krajnji cilj analize trzista u buducnosti jeste da procijeni kolicine i jedinicne cijene plasmana i nabavki kako bi se odredili ukupni prihidi i dio .

zdravlja. Sadrzaj analize: koji trzisni segment. koji obim ponude. prognoza cijena u buducnosti. demografska. vrijednost ponude planiranog proizvoda u proteklom razdoblju. uvoz. 3. sigurnosti pa ce taj stav imati jak uticaj na potrosaca prilikom odluke o kupovini) Izbor metoda za analizu potraznje: metod trenda (ekstrapolacije). procjena obima ponude na domacem trzistu u . proizvod moze biti simbol kvaliteta. moguce strategije: nedefinisana. definisana i koncesntrisana). 3. presudan stav potrosaca prema proizvodu i njgovim osobinama. pripadnost privrednom sektoru. psihografska segmentacija. analize kvota izvoza odredjenih medjudrzavnim ugovorima. velicina preduzeca). Krajnji cilj ovog dijela analize jeste da procijeni kolicine koje ce potrosaci traziti u buducnosti i cijene koje ce za to biti voljni platiti.. analiza kvota izvoza odredjenih ugovorom sa stranim kupcem i sl. Predvidjanje buduceg razdoblja IP-a je temeljni faktor za odredjenje vijeka projekta. novi proizvodi. metod krajnje potrosnje. Ponuda na domacem trzistu. stepen iskoristenosti kapaciteta svakog proizvodjaca. Sadrzi elemente: 1. stepen iskoristenosti kapaciteta. geografska. ANALIZA POTRAZNJE NA TRZISTU PRODAJE Dolazi se do informacija o kvantitativnim i kvaitativnim faktorima koji su temelj za zakljucke i procjene o buducoj potraznji za proizvodima iz IP-a. metod vodecih indikatora. Ponuda po projektu u proslosti i buducnosti: udio proizvoda u izvozu ili uvozu. 2. Analiticar bi trebao provesti analizu u tri koraka – faze modela polazne analize: 1. cijena koju ce potencijalni kupci biti voljni platiti (procjena trzista u buducnosti: analiza cijena u proteklom periodu i sadasnjem razdoblju. oblikovanje cijena za proizvode: unaprijed nepoznatom kupcu (cijena nije unaprijed odredjena). ocjena da li se realizacijom investicije unosi novi kvalitet u ponudu. Identifikacija obima ponude proizvoda na domacem trzistu. stepen konkurentnosti. ANALIZA PONUDE NA TRZISTU PRODAJE Polazni model analize: domaca proizviodnja bez investiciong projekta. povecana kupovna moc potrosaca). uloga proizvoda na trzistu (treba se odrediti u odnosu na konkurenciju. 2. nova traznja. unaprijed poznatom kupcu (cijena unaprijed odredjene ugovorom). procjena konkurencije. metod regresije.rashoda poslovanja u vijeku IP-a. izvoz. kod segmnentacije tr. Potraznja na domacem trzistu: cilj analize je da se odredi: kolicina proizvodu koju se traziti kupci (zamjenska traznja. povecani broj potrosaca.. kupovinom licence. investicioni projekat koji se planira. razvoj ponude kod postojech proizvodjaca.. ciljanje trzista (procjena atraktivnosti svakog trzisnog segmenta i odabir ciljanog segmenta. javna potrosnja (cijene i kriteriji za njihovo odredjivanje odredjeni drzavnim odlukama)) Potraznja na stranom trzistu: isti princip kao kod analize potraznje na domacem trzistu. nosilac ponude. velicina kupca. proiz. koji asortiman. metod nivoa potrosnje (priohod i elasticnost). segmentiranje trzista (grupisanje potencijalnih potrosaca prema alicnosti potreba i reakcija na trzisne aktivnosti. kontinuitet ponude. analiza kvota odredjenih zajednockim ulaganjima sa stranim partnerima. potrosnje: identitet. koji kvalitet. faktori koji djeluzju na ponudu planiranog proizvoda.

sluzbe i izvrsioci. popis inputa po vrsti. . saradnja sa konkurencijom. vjerovatna i maksimalna cijena plasmana. razvoj ponude. prijedlog bitnih elemenata za trzisnu strategiju IP-a i planiranog proizvoda. plasman outputa iz investicijskog projekta. hemijskim i ostalim svojstvima. Analiticar procjenjuje: razdoblje za procjenu. fizickim. komercijalni. Sadrzaj analize: izvori nabavke. kooperacija sa dobavljacima. tehnicki usalovi obima plasmana i konkurentnost proizvoda. procjena ukupne ponude u buducnosti po trzisnim segmentima. ponuda domacih proizvoda za izvoz. faktori koji uticu na kolicinu i cijenu plasmana. minimalna. organizacijski. proicjena nabavnog trzista prema investicionom projektu. ANALIZA TRZISTA NABAVE Osobine analize: anliza nabavnog trzista sa stanovista mogucnosti i uslova nabavke. vjerovatna i maksimalna kolicina plasmana. organizacija nabavke. kolicini. ukupna trzisna podobnost ua investicijski projekat. kvalitetu. mogucnosti i uslovi nabavki za proizvodnju pri standardnom kapacitetu. dinamici nabavke. broj izvrsilaca i kvalifikaciona struktura Analiza organizacije nabavke: skladisni i prevozni kapaciteti. rokovi nabave. nabavna cijena. nabavka inputa za investicijski proizvod. kolicina nabavke. kanali nabavke i organizacija logistike. ukupna pnuda na domacem i stranom trzistu. skladisni i transportni kapaciteti.buducnosti. ostale sluzbe i funkcije SAZETAK ANALIZE TRZISTA Struktura rezultata analize: razvoj potraznje. objekti i tehnicka sredstva. minimalna. Analiza i procjena plasmana: posljednji korak analize trzista prodaje jeste analiza i procjena plasmana planiranog proizvoda.

posebna paznja se posvecuje kupovini strane tehnologije: patenti.TEHNICKO-TEHNOLOSKA ANALIZA Tehnicko-tehnoloska analiza daje odgovor na koji nacin optimalizirati foizicke i finansijske inpute. uvazavajuci pri tome ogranicenja samog izbora i potrebe trzista. Tehnologija sa najvecim rizikom) Uticaj tehnoloskog napretka: razlikuje se po granama i djelatnostima. 2. Veci rizik). da li su ta tenoloska poboljsanja testirana). standardiziranost tehnologije (ona tehnoloska rjesenja koja su referencno vec primijenjena u proizvodnji i poslovanju pruzajuci mogucnost dodatnih usavrsavanja). struktura materijalnih inputa i rada: Posebne naznake: 1. Uticaj ogranicenja kvantificira se ocjenom u kojoj se optimalni izbor potvrdjuje ili se odabire prva najpovoljnija alternativa. odnos odabrane tehnologije i tehnickog napretka. Vremenska i prostorna dimenzija ili horizont projekta: cilj izbora tehnologije je da se na definisanom programu omoguci izbor takve tehnologije koa omogucava racionalnu i efikasnu proizvodnju na optimalnom tehnicko-tehnoloskom nivou. Moze se definisati kao stvaranje novih tehnika i tehnologija. unapredjenje postojece tehnologije.nova tehnologija koja je razvijena i primijenjena (tehnologija u fazi uvodjenja i prakticne primjene omogucuje investitoru identifikaciju njenih temeljnih osobina.. 3. preporucljivo navesti da oprema patentnom zastitom vezana za isporucioca) . TEHNOLOSKI ASPEKT Definicija: slijed proizvodnih i poslovnih aktivnosti na utvrdjenoj lokaciji uz upotrebu odredjenih materijala i rada radi proizvodnje odredjenih proizvoda u obimu i strukturi. zasticen model. uslova upotrebe i referencnih potvrda o primjenjivosti. kada investitor kupuje tehnologiju (potrebno navesti da li je rijec o domacem ili stranom isporuciocu. ako da. unapredjenje sredstava za proizvodnju i uvodjenje nove organizacije i upravljanja proizvodnjom. industrijski model. know-how.. Tehnicko-tehnoloska anaaliza daje odgovor na pitanje KAKO. licence. Analiza nabavnog trzista je funkcija odabranog tehnicko-tehnoloskog rjesenja. Detaljna tehnoloska dokumentacija sadrzi sljedece: naziv i porijeklo tehnologije. 3. raspored opreme s naznakom pojedinih strojeva i radnih mjesta. nova tehnologija koja je razvijena ali nje primijenjena (nije u fazi prakticne primjene vec je na raznim stepenima laboratorijskog istrazivanja i poluindrustrijske proizvodnje. tj. shemu tehnoloskog procesa. opis tehnoloskog postupka i nacin proizvodnje. kada je u pitanju nova tehnologija ( potrebno navestti da li je tehnologija testirana te kakvi su postignuti rezultati). Izbor tehnologije: 1. Tehnicko-tehnolosko rjesenje je funkcija potvdjene trzisne analize. Ishodiste za ovu analizu je izlazna strana reprodukcijskog ciklusa. kada je u pitanju standarna tehnologija (potrebno navesti da li ce se usavrsavati ili ostati neizmijenjena. hodogram proizvodnog procesa u cjelini. treba prakticno razraditi tehnickotehnoloski i organizacijski nacin ostvarivanja razvojnog cilja. 2.

Bitna je i ocjena troskova koji neposredno proisticu iz urbanistickih uslova: troskovi taksi i saglasnosti kao i doprinosa javnim preduzecima za prikljucenje IP-a ma njihovu infrastrukturu.. nadzor nad izgradnjom. 5. Uslovi i uredjenje prostora: sastavni dio investicijske studije. Na bazi istih se radi izvedbeni projekat i dobijaju saglasnosti za tehnicku dokumentaciju i gradjevinskui dozvolu nuznu za pocetak gradnje. Troskovi naknade za gradjevinsko zemljiste ili troskovi za njegovo uredjenje ovise o tome da li je investitor dobio na koristenje potrebnom infrastrukturom opermljeno ili neoremljeno zemljiste. gruba procjena troskova na bazi m. Idejno rjesenje: nivo izrade tehnicke dokumentacije za predinvesticionustudiju. hidrometeoroloska istrazivanja. 2. tehnoloski postupak skladisetenja).: glavni proizvodni objekat. TEHNICKI ASPEKT Opis tehnickog rjesenja: treba biti opisano na jednostavan i pregledan nacin i u uskoj vezi sa grafickim prilozima. pomocni proizvodni objekti. slozenosti i stabilnosti proizvodnog procesa). geomehanicka istrazivanja. cjeline ili sisteme. radova i opreme. Operativna razrada u tehnickoj dokumentaciji kao zavrsnoj fazi osmisljavanja projekta na bazi podataka iz tehnoloske dokumentacije i ogranicenja uslova uredjenja prostora. nabavka opreme i materijala. objekti opste namjene. Sadrzi: graficki prikaz s opisom objekta. presjeci. koncentracija zagadjenja. skolovanje kadrova. Sadrzi: situacija u mjerilima 1:2000 ili 1:1000. mjere zastite okoline). ona postaje sastavni dio investicija u investicijskom projektu). tehnicki opis po strukturi za objekat. opremu i materijale za objekte. fasade u omjeru 1:200. Pribavljanje i uredjenje zemljista: zakonima o prostornom uredjenju i koristenju gradjevinskog zemljista definisana su sva prava i duznosti sudionika u odnosu na koristenje gradjevinskog zemljista. analiza rudnih i vodnih bogatstava. kg i sl. shemu rasporedjenosti zaliha sirovina i materijala. . specifikacija radova s troskovima za sve radove. Radi bolje preglednosti. arhitektonski i gradjevinski prikaz objekta: nacrt.Posebna paznja kod odabira tehnologije sa stanovista procesa proizvodnje: 1. organizacija unutrasnjeg transporta (najkraci transportni put). Inzinjerske usluge: moguce usluge: obavljnje svih prethodnih i pripremnih radova. postupak sa otpadom. zastita covjekove okoline ( moguca zagadjenja. objekti zastite covjekove okoline.. geoloska istrazivanja. nacin skladistenja sirovina i materijala (u ovom dijelu potrebno opisati shemu protoka sirovina i materijala s pregledom njihovih dana vezivanja na skladistu. potrebno je opisati i zahtjevanu razinu premljenosti za ispitivanje proizvoda u pogledu vrste. geodetska mjerenja. npr. 4. projektiranje i ugovaranje radova. kontrola kvaliteta (potrebno prikazati i nacin pracenja kvaliteta proizvoda. te izdavanje atesta u vezi s tim. Tehnicka dokumentacija: dokumentacija uvjetovana izdavanjem gradjevinske dozvole i gradjenja. 3. Idejni projekat: razina izrade tehnicke dokumentacije za investicionu studiju na razini razrade sa tipovimna investicionog zahvata. Bitna je infrastrukturna poveszanost i ocjena troskova za svu prikljucnu infrastrukturu. Prethodna analiza i istrazivanje: analiza lokacije. nacin zastite radnika na radu (ako zahtijeva posebna ulaganja. podaci se grupisu na. objekti infrastrukture. cjeline sa predracunom. Troskovi projekta sa ugradjenim pokazateljem osjetljivosti projekta u fazi izrade predinvesticijske studije i investicijske studije.

Aspekt ekoloske zastite i zastite na radu: obnovljivost resursa. Analiza izvodivosti : nacin organizovanja i vodjenja projekta. obim i dinamika isporuka podloga za sudionike u izvedbi. oprema. terminski planovi. uz pomoc strucne inzenjerske organizacije. Sazetak kvatitavnih podataka za potrebe ekonomsko-finansijske pripreme IP-a: gradjevinski objekat. stanje na trzistu opreme i materijala potrebnih za izvedbu Dinamika radova: tehnike planiranja. otpad i buka. mogucnosti izvodjaca radova. graficki prikazi.pustanje objekta u rad i ostalo. mrezno planiranje. drustveni poremecaji. materijalni inputi proizvodnje. Nacin vodjenja IP-a: sa svojom ekipom. rokovi isporuke opreme i materijala. kvalifikaciona struktua i broj radnika. stetnost po okolinu. institucionalna ogranicenja projekta. Dobar dio ukupnih troskova inzinjerskih usluga odnosi se na troskove organizacije i vodjenja projekta. troskove nadzora i pusanja u rad i troskove kupovine licence i know-how. . troskove izrade tehnicke i tehnoloske dokumentacije.

Lokacija se moze utvrditi na bazi kombinacije lokacijskih faktora. lokacijski ovisni projekti. trziste. nacionalnom. izracunavanje transportnih troskova.. ekonomsko-finansijska i drustvena ogranicenja. Podjela IP projekata prema ovisnosti lokacije: 1. blizina sirovina. standard zaposlenih i uslovi zivota. Makrolokacijski aspekt lokacije: podrazumijeva se analiza lokacije u sirem. Prihvatljivost lokacije: prihvatljiva lokacija treba zadovoljiti tehnoloska. . Optimalna lokacija: u Predinvesticijskoj studiji trazi se temeljni smjestaj koji ukazuke na kvantitativne i kvalitativne parametrenuzne za planiranje projekta. izracunavanje investicija na odredjenoj lokaciji. tezina.) Analiza potreba na odredjenoj lokaciji. Utvrdjuju se opsti lokacijski uslovi na makrolokacijskom nivou.. kvalitet zemljista. lokacijski neovisni projekti.ANALIZA LOKACIJE I EKOLOSKI ASPEKT Definicija: prostor na kome ce se obavljati planirana aktivnost. tradicija).. ekoloski i sl.. a da bi se osiguralo nesmetano odvijanje predvidjene aktivnosti. To znaci da lokacija mora biti tehnoloski izvodiva te ekonomski i drusveno prihvatljiva. 2. elektroenergija. radna snaga. U Studiji izvedbe lokacijska problematika usko je vezana za tehnicku i ekonomsku izvodivost. osiguranje sirovina. Mikrolokacijski aspekt lokacije: polazi od uslova uredjenja prostora i ostalih specificnih uslova koje utvrdjuju nadlezna tijela i javna preduzeca u skladu sa predvidjenom lokacijom i osobinama IP. tehno-ekonomski (djelatnost. Predmet analize su: potreban prosto. uvozni inputi. obrazlozenje drustvenoekonomskih faktora lokacije. Operativne upute za analizu lokacije: transportni troskovi. trziste i prostorna struktura. voda. provjerava se da li predvidjena lokacijana odredjenom terenu utice na ocekivane ucinke u smislu potrebe dodatnih ulaganja. drustveno-ekonomski (razvojni. Lokacijski faktori: prirodni (geografski. orijentacijaprema finalknoj potrosnji. deponija otpadaka.odabiru se bitne odrednice lokacije u odnosu na ostale istovrsne ili srodne djelatnosti u sire utvrdjenom prostoru. izracunavanje troskova distribucije proizvoda. opskrba vodom. prirodna bogatstva). Investicijska studija razmatra problem lokacije tako da omoguci konacan izbor lokacije ukljucujuci sve smjestajne specificnosti na mikrolokacijskom nivou. osiguranje energije. istorijski (raspoloziva sredstva. identifikacija lokacija trzisnih plasmana. transport. prostoru.). Analiza trzista i analiza tehnologije su podaci koji su relevantni u izboru lokacije. Analiza potreba na odredjenoj lokaciji: identifikacija sirovina i ostalih inputa.

izvori finansiranja i obaveze. naplate robe i usluga IP-a. zalihe gotovih proizvoda. investicije u osnovna sredstva. te tako pripremi dokumentacijsko-informacijsku osnovu za ocjenu projekta. bruto plate i amortizaciju. tehnolosko-tehnicke karakteristike proizvodnje. uslovi placanja poreza i ostalih obaveza. finansijski tok projekta i bilans. organizacijskotehnicke i formalno-prave karakteristike prodajnog i nabavnog trzista. Mogu biti fiksni i varijabilni. Poslovni rashodi obuhvataju: materijalne troskove. formiranje up u trgovini. dinamika trosenja sredstava. Mogu biti materijalna i nematerijalna. U planiranju IP potrebno razlikovati: zalihe materijala. potrazivanja od kupaca. Grupe os: zemljiste. raspodjela ukupnog prihoda. investicije u obrtna sredstva. Struktura ekonomsko-finansijske analize: formiranje ukupnog prihoda. Podjela poslovnih rashoda: direktni (mogu se izravno rasporediti na naki proizvod) i indirektni (ne mogu). osnivacka ulaganja. osnovno stado. a amortizacija u ukupni rashod. Vrijednosni izraz utroska pojedinog faktora proizvodnje. RASHODI Obuhvataju utroske svih inputs u poslovanju. Mogu se iskoristavati: trajno i povremeno. zalihe nedovrsene proizvodnje. INVESTICIJE U OBRTNA SREDSTVA Dio ukupnih sredstava IP-a koja se koriste u poslovanju. INVESTICIJE U POSLOVNA OSNOVNA SREDSTVA I U OSNOVNA SREDDSTVA DRUSTVENOG STANDARDA Dio ukupnih sredstava koja se upotrebljavaju u razdoblju duzem od jedne godine. Kristi od upotrebe OS ukljucene u ukupni prihod. Ulaganja u OS: bitna dinamika ulaganja. . a njihovom upotrebom odredjuju se odredjene koristi. dinamika ulaganja. posebni uslovi nabavke inputa i prodaje outputa. Amortizacija os – trosak upotrebe OS sadrzan u cijeni kostanja. sume. PRIHODI Ukupni prihod: finansijski izraz vrijednosti realiziranog outputa projekta. pri cemu mijenjaju svoje pojavne oblike i u uslovima neporemecenog poslovanja zadrzavaju svoju vrijednost. nastaje u poslovanju cinom prodaje. patenti. novac Prilikom analiziranja projekta potrebno prikupiti sljedece podatke o poslovanju: opseg. pa se razlikuju: dinamika izgradnje – izvedbe. posebni uslovi kreditiranja potreba u trajnim obrtnim sredstvima. gradjevine. Temeljni modaliteti formiranja UP: formiranje up u proizvodnji. oprema. Javlja se nakon razdoblja izvodjenja IP-a Kalkulacija up: analiticki postupak tokom kojeg se mnoze kolicine prodatih proizvoda i usluga sa njihovim jedinicnim cijenama. licence.EKONOMSKO-FINANSIJSKA ANALIZA Cilj ekonomsko-finansijske analize je da sve ucinke projekta izrazi u vrijednosnim jedinicama. rashodi poslovanja. visegodisnji nasadi. asortiman i vrijednost proizvodnje.

Temeljno nacelo: ukupni izvori finansiranja po pojedinim razdobljima = ukupna ulaganja. kratkorocni krediti i zakup) Dinamika koristenja izvora finansiranja: treba je uskladiti sa dinamikom trosenja sredstava. dionicki kapital i drzavni kapital) i tudji (bespovratna sredstva. Mogu biti: vlastiti (inokosni kapital. Podjela u zavisnosti da li velicina finansijskih obaveza ovisi ili ne ovisi o ostvarenim rezultatima.IZVORI FINANSIRANJA Finansijska sredstva koja vlasnik sredstava stavlja pod odredjenim uslovima na koristenje korisniku – investitoru. dugorocni krediti. Raspodjela ukupnog prihoda Bruto dobiti i porezi Raspodjela neto dobiti Rezerve Dividende Zadrzana dobit . kapital ulagaca. Obaveze prema izvorima finansiranja: troskovi povezani sa njihovim koristenjem.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->