PREDUZE]E ZA PROIZVODNJU GASNE I ENERGETSKE OPREME, IN@ENJERING I TRGOVINU In|ija - SRBIJA

SE

210

RIJA

SIGURNOSNO ISPUSNI I PRESTRUJNI VENTILI DIREKTNI - OPRU@NI

SIGURNOSNO

PRESTRUJNI VENTIL

Tip: 214
PODACI

Pritisak otvaranja: p otv = 2 ÷ 20bar Dimenzije: DN25-DN80 PN16/25, ANSI150
PRIRODNI GAS, PROPAN-BUTAN, VAZDUH, AZOT I DR. FLUIDI

PRIMENA NAMENA

Sigurnosno prestrujni ventil tip: 214 je namenjen za osiguranje gasnih postrojenja i instalacija od previsokog pritiska. Prekora~enjem pritiska iznad dozvoljenog, ventil prestrujava gas u drugu komoru (ili rezervoar) sve dok se ne normalizuje na vrednost projektovanog.

A ØD

DIMENZIJE mere DN 25 25 220 160 32 32 220 180 40 40 230 200

L
50 50 235 230 65 65 250 290 80 80 270 310

ØD A (mm) L

8. 4. prestrujni ventil je zatvoren. 9.0545 Polietilen NBR80 Pat.E3. sabija se opruga i tako otvara sedi{te.4580 ^. zbog usavr{avanja izrade proizvoda. u odnosu na pode{eni pritisak otvaranja. Pode{avanje pritiska otvaranja prestrujnog ventila se vr{i odvrtanjem priteza~a opruge (4). NAZIV POZICIJE Ku}i{te ventila Pe~urka Trn Priteza~ opruge ^ep Zaptiva~ Opruga Ku}i{te opruge Kuglica MATERIJAL NL-400 ^. 5. otvori sedi{te i tako propusti odre|enu koli~inu gasa. Posle izvr{enog pode{avanja polo`aj priteza~a opruge se osigurava plombiranjem. odnosno pe~urka (2) preko zatvara~a (6) nale`e na sedi{te ventila. Proizvo|a~ zadr`ava pravo izmene tehni~kih podataka iz prospekta.0545 ^. Porastom pritiska gasa na ulazu prestrujnog ventila.MATERIJALI Poz. I izdanje '03 Dizajn: Studio Prestrujni ventil tip: 214 je jednostavan za monta`u i odr`avanje. Tada sila opruge ponovo potiskuje pe~urku i zatvara prestrujni ventil. 3.4146 OPIS RADA Osnovni zadatak sigurnosno prestrujnog ventila je da (ukoliko se pritisak u instalaciji pove}a iznad dozvoljenog). `ica klase C 5 4 7 8 3 9 2 6 1 ^. Opruga (7) svojom silom savla|uje silu nastalu delovanjem pritiska gasa na donju stranu pe~urke i tako ventil dr`i u zatvorenom polo`aju. Opruga je tako dimenzionisana da obezbedi potrebnu silu zaptivanja. Prestrujavanje gasa (u neku drugu komoru ili rezervoar) }e trebati sve dok se pritisak u instalaciji ne snizi na vrednost projektovanog. 7. Prestrujni ventili odgovaraju zahtevima standarda JUS M. Gas izlazi iz prestrujnog ventila sve do trenutka kada se pritisak ne snizi na vrednost projektovanog. 2.0545 ^. 1. U normalnom (radnom) stanju. 6. X .381 i JUS ISO 4126-1. ~ime se menja sila opruge (7).