SIGURNOSNO PRESTRUJNI VENTIL

PREDUZE]E ZA PROIZVODNJU GASNE I ENERGETSKE OPREME, IN@ENJERING I TRGOVINU In|ija - SRBIJA

SE

210

RIJA

SIGURNOSNO ISPUSNI I PRESTRUJNI VENTILI DIREKTNI - OPRU@NI

SIGURNOSNO

PRESTRUJNI VENTIL

Tip: 214
PODACI

Pritisak otvaranja: p otv = 2 ÷ 20bar Dimenzije: DN25-DN80 PN16/25, ANSI150
PRIRODNI GAS, PROPAN-BUTAN, VAZDUH, AZOT I DR. FLUIDI

PRIMENA NAMENA

Sigurnosno prestrujni ventil tip: 214 je namenjen za osiguranje gasnih postrojenja i instalacija od previsokog pritiska. Prekora~enjem pritiska iznad dozvoljenog, ventil prestrujava gas u drugu komoru (ili rezervoar) sve dok se ne normalizuje na vrednost projektovanog.

A ØD

DIMENZIJE mere DN 25 25 220 160 32 32 220 180 40 40 230 200

L
50 50 235 230 65 65 250 290 80 80 270 310

ØD A (mm) L

0545 ^. 2. 3. Opruga (7) svojom silom savla|uje silu nastalu delovanjem pritiska gasa na donju stranu pe~urke i tako ventil dr`i u zatvorenom polo`aju.E3. ~ime se menja sila opruge (7). Prestrujni ventili odgovaraju zahtevima standarda JUS M. U normalnom (radnom) stanju. 8. 7. 6.4580 ^. prestrujni ventil je zatvoren. Prestrujavanje gasa (u neku drugu komoru ili rezervoar) }e trebati sve dok se pritisak u instalaciji ne snizi na vrednost projektovanog. X . Gas izlazi iz prestrujnog ventila sve do trenutka kada se pritisak ne snizi na vrednost projektovanog. Proizvo|a~ zadr`ava pravo izmene tehni~kih podataka iz prospekta. 5. I izdanje '03 Dizajn: Studio Prestrujni ventil tip: 214 je jednostavan za monta`u i odr`avanje. sabija se opruga i tako otvara sedi{te. `ica klase C 5 4 7 8 3 9 2 6 1 ^. u odnosu na pode{eni pritisak otvaranja. 4.0545 Polietilen NBR80 Pat. 1. zbog usavr{avanja izrade proizvoda.381 i JUS ISO 4126-1. 9.4146 OPIS RADA Osnovni zadatak sigurnosno prestrujnog ventila je da (ukoliko se pritisak u instalaciji pove}a iznad dozvoljenog). Pode{avanje pritiska otvaranja prestrujnog ventila se vr{i odvrtanjem priteza~a opruge (4). Tada sila opruge ponovo potiskuje pe~urku i zatvara prestrujni ventil. Opruga je tako dimenzionisana da obezbedi potrebnu silu zaptivanja. NAZIV POZICIJE Ku}i{te ventila Pe~urka Trn Priteza~ opruge ^ep Zaptiva~ Opruga Ku}i{te opruge Kuglica MATERIJAL NL-400 ^.0545 ^. odnosno pe~urka (2) preko zatvara~a (6) nale`e na sedi{te ventila. Posle izvr{enog pode{avanja polo`aj priteza~a opruge se osigurava plombiranjem.MATERIJALI Poz. otvori sedi{te i tako propusti odre|enu koli~inu gasa. Porastom pritiska gasa na ulazu prestrujnog ventila.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful