P. 1
skripta FI

skripta FI

|Views: 2,955|Likes:
Published by Smizlasta

More info:

Published by: Smizlasta on Aug 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2013

pdf

text

original

Ekonomski fakultet u Sarajevu

Finansijsko izvještavanje
Materijal za ispit
Senahid Duraković

09

Finansijsko izvještavanje

Sadržaj
1. Uvod u finansijsko izvještavanje

........................................................

3

2. Uloga računovodstva u upravljanju preduzeća..................................... 5 • •

Upravljanje poslovanjem preduzeća ............................................. Informacije kao pretpostavka upravljanja .....................................

6 8 10 12 15 15 23 26 27 29 32 33 34 36 37

3. Ekonomski i institucionalni okvir fin. izvještavanja ........................... 4. Računovodstvo i finansijsko izvještavanje ........................................... 5. Osnovni odnosi bilansnih pozicija u BS ................................................ • • • • •

Bilans stanja................................. ................................................. Vrste bilansa ....................................... ......................................... Osnovne napomene uz BS u našim uslovima ............................... Bilans uspjeha ............................................................................... Oblik BU ....................................................................................... Napomene uz BU .......................................................................... Razdvajanje troškova na uskladištive i nuskladištive ................... Utvrđivanje troškova prodaje u trgovačkom preduzeću ............... Utvrđivanje fin. rezultata u trgovačkom preduzeću ...................... Izvještaj o zadržanoj zaradi ........................................................... 37

• • •

Sadržaj i oblik fin. izvještaja o novčanom toku .......................
• • •

Osnovni elementi izvještaja o novčanom toku .................................. 38 Konsolidovani finansijski izvještaj ................................................. 44 Izvještaj o svim promjenam u vlasničkom kapitalu ..................... 44 47 51
2

6. Računovodstvene politike kao pretpostavka kvalitete FI .................... •

Objavljivanje računovodstvenih politika .........................................

Finansijsko izvještavanje
7. Uticaj rač. politika na fin. položaj i uspješnost poslovanja ................ •

52

Definiranje mjernog modela (Du Puntov sistem pokazatelja)........... 52 Odabir ključnih veličina za analizu uticaja ....................................... 53


• •

Uticaj izbora rač. politika na području dug. imovine i amortiz. ........ 54 Uticaj izbora rač. politika na području zaliha sirovina i materijala..... 56 Uticaj izbora rač. politika na području zaliha proizv. i got. proiz. ..... 58 Uticaj rač. politika na području rezervisanja ...................................... 59 Uticaj promjene rač. politika na području prihoda i otpisa potraž. .... 64

• • •

8.Interna revizija privrednh i javnih preduzeća u FBiH ......................... 70

1.

Uvod u finansijsko izvještavanje
1.1. Preduzeće kao sistem

Sistem je moguće opisati kao grupu elemnata, materijalnih i nematerijalnih koji su međusobno povezani i koji komuniciraju sa svrhom ostvarivanja određenog ili više ciljeva. Najčešće sistem ima više elemenata pa veze među njima materijalne, energetske ili informacijske, mogu biti direktne ili indirektne preko trećih elemenata. Skup elemeata sa svojim svojstvima čini sadržaj sistema, a veze među elementima sistema čine strukturu sistema. Elementi, njihova svojstva i veze među elemntima omogućavaju ostvarivanje cilja sistema. Uobičajeno se ističe da je opći cilj svakog preduzeća opstanak. gdje je:
Su –sistem S –sadržaj sistema St –struktura i R –cilj.

Slika 1.
E5 ULAZ E1

PROCES
E2 E6 E4 E5 IZLAZ 3

Finansijsko izvještavanje

POVRATNA SPREGA ( feedback) Na grafičkom prikazu uočava se da se sistem sastoji od četiri komponente, a to su ulaz, proces, izlaz i povratna veza. Povratna veza je izuzetna načajna komponenta sistema jer je ona, zapravo, regulator njegova djelovanja. Povratna veza je kontrolni mehanizam pomoću kojeg se nastoji osigurati odgovarajuće uklapanje sistema u okruženje. Sistem ima svoje granice i sve ono što se nalazi izvan njih naziva se okolinom sistema. Taj utjecaj vrši se razmjenom materije, energije i informacija. Slika 2.
Proizvod notehnički sistem Politički sistem Privredni sistem – pred. Pravni sistem Sociokulturni sistem

Preduzeće je oblik samostalne privredne organizacije koja obavlja ekonomsku djelatnost radi zarade, odnosno, stvaranja viška prihoda, povrh troškova proizvodnje ili troškova poslovanja. Pritom je važno istaknuti da je preduzeće temeljna jedinica privrednog sistema i najznačajniji podsistem cjeline privrednog sistema. Osim toga, bitno je naznačiti da je privredni sistem podsistem društvenog sistema i međuzavisan je s ostalim društvenim podsistemima: političkim, proizvodno- tehničkim, sociokulturnim i pravnim. Za preduzeće kao poslovni sistem može se reći da je to složen, dinamičan, stohastičan, otvoren i organizacijski sistem te da pripada sferi društvenih ili socijalnih sistema. Složenost znači da se sastoji od više elemenata, tj. Podsistema. Dinamičnost znači da se preduzeće neprestano mijenja i razvija jer je, kao što je već istaknuto, razvoj uvjet opstanka. Stohastičnost znači da u poslovanju postoji dosta neizvjesnosti, što otežava upravljanje sistemom. Otvorenost znači da posluje u nekom okruženju i da postoji utjecaj okruženja na sistem i obrnuto. Glavni cilj preduzeća prema Marisu (Marris) je maksimizirati stopu uravnoteženog rasta preuzeća, a to je moguće maksimiziranjem rasta potražnje za proizvodima tog preduzeća i maksimiziranjem uvećanja kapitala. Max G = Gd = Gc gdje je: G –uravnotežena stopa rasta Gd –rast potražnje za proizodima tog preduzeća Gc –uvećanje kapitala U poslovanju preduzeća taj maksimalni uravnoteženi rast ima dva ograničenja. Prvo ograničenje dolazi od upravljačkog tima i njegovih vještina. Drugo, finansijsko ograničenje proizilazi iz želje
4

Debt ratio ( vrijednost duga : ukupna imovina). Retention ratio ( zadržani profit : ukupni profit). Slika 3. Osim već spomenutih vlasnika preduzeća te menadžmenta. Gc –stopa uvećanja kapitala ( rate of growth of capital). Liquidity ratio ( likvidna imovina : ukupna imovina). potrošača. Mjera sigurnosti poslovanja je finansijsko ograničenje preko kojeg menadžment nastoji izbjeći rizike i provoditi opreznu finansijsku politiku. 3.Drucker) u savremenim uvjetima nisu se promijenili u odnosu na tradicionalne uvjete privređivanja i pritom kao važne pretpostavke preživljavanja i uspjeha preduzeća ističe: 5 . Ponderisani zbroj ta tri pokazatelja utvrđuje temeljno finansijsko ograničenje koje je potrebno uvažavati u poslovanju preduzeća da bi se osigurao razvoj i opstanak preduzeća u tržišnom okruženju. U uvjetima tržišnog okruženja preduzeće mora zadovoljiti očekivanja različitih interesnih grupa. Funkcija korisnosti za menadžment zapisana je na sljedeći način: Um = f(Gd) s gdje je Um –korisnost za menadžere ( managers utility). Gd –stopa rasta potražnje za proizvodima preduzeća ( a rate of growth of demand for the products of the firm). MENADŽERI VLASNICI DOBAVLJAČI POSLOVANJE PREDUZEĆA ZAPOSLENI VLADA DRUŠTVO POTROŠAČI Temelji upravljanja u preduzeću (P. To finansijsko ograničenje određeno je veličinom tri ključna pokazatelja koji se utvrđuju na temelju finsnijskih izvještaja. s –mjera sigurnosti poslovanja ( a measure of job security). 2.Finansijsko izvještavanje menadžera za postizanjem maksimalne sigurnosti poslovanja. Radi se o sljedećim pokazateljima: 1. društva u cjelini. dobavljača. Na temelju tih stavova Marris definira funkcije korisnosti za vlasnike poduzeća i za menadžment. preduzeće mora voditi računa i o interesima radnika. Funkcija korisnosti za vlasnike zapisana je na sljedeći način: Uo = f(Gc) gdje je Uo –korisnost za vlasnike ( owners utulity). vlade i sl.

2. Osnovna sistemska načela svakog preduzeća: 1. Osnovni koraci u slučaju neuspjeha preduzeća: 1. Uspješnost. Načelo snošenja rizika za svoje poslovanje na tržištu u tržišnoj konkurenciji. organizacija i metode upravljanja. Pravilo: Ovi kreiteriji se ne mogu sagledati bez računovodstvenih informacija i upoznavanja finansijskih izvještaja. Mijenja se poslovna politika. 6 . Načelo da jedino vlasnici uloženog kapitala posredno ili neposredno odlučuju. Sigurnost uloženog kapitala ( sigurnost poslovanja). Druckera): ''Finansijska kriza kada nastupi se liječi teško i uz velike muke i zato preduzetnici moraju znati da preduzetništvo oretpostavlja stručno vođenje finasijskih poslova. Mijenja se vlasnik. a logikom menadžeri i ugrađuju je u svoj proces tumačenja i upravljaanja poslovanjem.'' 2. 3. Načelo privređivanja a maksimiziranjem profita. 3. Finansijski način razmišljanja (Pravilo P. Osnovni kriteriji za prosuđivanje o kvalitetu poslovanja preduzeća: 1. tj. Razvoj i opstanak preduzeća u tržišnom okruženju nije osiguran.Finansijsko izvještavanje - Likvidnost Produktivnost Troškovi budućnosti ( profit –povrat na uloženi kapital). Svaki dobar menadžer dobro poznaje osnovne računovodstvene kategorije i logiku računovodstva. Mijenja se menadžment. 2. Preduzeće se likvidira. 4. Načelo autonomije –preduzeće je samostalno u određivanju svoje djelatnosti. 2. Svako preduzeće snosi rizik za svoje poslovanje. Uloga računovodstva u upravljanju preduzeća Tehnikom računovodstva bave se knjigovođe. 4. Efikasnost poslovanja mjerena rentabilnošću ( zadovoljavajuća stopa povrata uloženog kapitala).

pri čemu se odluke donose na temelju egzaktnih činjenica. djelovanje u tok odvijanja posovnih operacija. Planiranje. Međutim. O –odlučivanje. R – rukovođenje.N } gdje je U –upravljanje. Opreativni ( najniži nivo. Proces upravljanja u preduzeću sastoji se od četiri potprocesa: 1. Ciljevi perduzeća se. Proces upravljanja.1. Upravljanje poslovanjem preduzeća Upravljanje preduzećem je proces svjesnog usmjeravanja preduzeća nekim ciljevima koji su u funkciji općeg cilja. za ostvarivanje predviđenih rezultata. ODLUKA = NAMJERA + INFORMACIJE + PROSUĐIVANJE Osnovni izvor informacija su finansijski izvještaji. dugoročni ciljevi. proces upravljanja moguće je zapisati na sljedeći način: U = { P. Nadzor nad ostvarivanjem predviđenih rezultata i ciljeva. utvrđivanje ciljeva preduzeća te rezultata pomoću kojih se mogu ostvariti ciljevi. N-nadzor. praktički gledano. orijentiran na dugi rok. u pravilu. pomoću kojeg se osigurava efikasnost provedbe odluka i 4. Tri nivoa upravljanja i odlučivanja: Strategijski nivo ( najviši nivo.O. općenite informacije). da bi se ti ciljevi mogli ostvariti. Taktički ( srednji nivo. Odlučivanje kao proces: Dva načina donošenja odluka: - Iracionalan proces. iskustva ili osjećanja i Racionalan proces. Također. dio upravljanja koji je orijentiran na kraći rok i pomoću kojeg se precizno utvrđuju poželjni rezučtati 3. razmatraju u kotekstu njegove dugoročne orijentacije. potrebno je definirati i zadatke u kraćem roku te utvrditi koji su to poželjni rezultati koji omogućavaju ostvarivanje dugoročnih ciljeva. Prema tome. proces upravlja podrazumijeva i stvaranje organizacijskih pretpostavki za efikasno provođenje odluka. znanja i informacijske podloge. a to je razvoj preduzeća preko kojeg se osigurava njegov opstanak u uvjetima tržišnog okruženja. češće informacije).R.Finansijsko izvještavanje 2. 7 . P –planiranje. Odlučivanje. upravljanje u kraćem roku. ostvaruje se sukcesivnim donošenjem poslovnih odluka i kontrolom nad provedbom odluka. 2. Rukovođenje. pri čemu se odlike donose na temelju intuicije. češće informacije).

Finansijsko izvještavanje

FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO Obavezno po zakonu Formalizirano

MENADŽERSKO RAČUNOVODSTVO Nije obavezno Neformalno

Zasnovano na dokumentacionoj osnovi o prošlim Zasnovano na podacima i izvještajima iz fin. rač., događajima ali i na procjenama i svim relev, podacima koji ne mogu biti dokumetovani Ističe preciznost inforamacija Ne uključuje buduće događaje Usmjereno na prošlost Jednoobrazno Usmjereno prema vanjskim strankama i menadžer. Periodi izvještavanja su zakonom propisani Objekat izvještavanja je preduzeće u cjelini Ističe brzinu informacije Usmjereno na sadašnjost i na budućnost Oblikuje se po slobodnom izboru Usmjereno je prije svega prema menadžerima i najčešće nije dostupno vanjskim strankama (dion.) Periodi izvještavanja su po potrebi Objekat izvještavanja su svi dijelovi preduzeća, razne aktivnosti i sl.

2.2.

Informacije kao pretpostavka upravljanja

Inforacija predstavlja ''obrađene podatke prezentirane u takvoj formi koji su pogodni za primaoca i koji imaju značajnu vrijednost u tekućim ili budućim aktivnostima i odlukama''. Značenje informacija moguće je razmatrati s tri aspekta, i to: 1. Aspekt tehničkog ili sintetičkog ( istinita i potpuna informacija), 2. Simboličkog ili semantičkog (jasna i razumljiva informacija) i 3. Aspekt pragmatičkog ( zadovoljava potrebe korisnika). Osnovni atributi informacija:
1. Tačnost, podrazumijeva mjeru podudaranja informacija sa činjeničnim stanjem, 2. Starost, razlika u vremenu od trenutka događaja do trenutka kada je informacija dostupna

korisniku.
3. Obuhvat, mjeri širinu informacije.

8

Finansijsko izvještavanje
4. Potpunost, zahtijeva da izvještaj ima sve bitne elemente, ali ponekad se ne insistira na tome

jer to može znatno povećati starost i troškove pripreme informacija.
5.

Adekvatnost, zahtijeva da informacija bude takva da se može upotrijebiti u svrhu za koju je naimjenjena. upravljačkom razinom.

6. Preciznost, mjera agregiranosti u izvještajima i taj stepen agregacije treba biti određen 7. Uporedivost, pretpostavlja izvještaje koji se prezentiraju u istim vremenskim intervalima i na

isti način tako da se mogu upoređivati. Korištenje informacije: Prvo pravilo: '' Upotrebom informacija ne gubi vrijednost''. Drugo pravilo: '' Ako nova informacija utiče na to da se donese drugačija odluka, vrijednost informacije je razlika između vrijednosti rezultata stare odluke i nove, minus troškovi dobivanja nove iformacije''. Ocjena upravljačkog sistema Dobro organiziran upravljački sistem treba biti sposoban u svakom trenutku dati odgovor na sljedeća pitanja:
 Kakva je informacija potrebna?

 Kada je informacija potrebna?  Ko je treba?  Gdje je potrebna?  Zašto je potrebna?  Koliko košta? Uobičajena klasifikacija informacija potrebnih za upravljanje prikazana je na slici 4.:

Slika 4.:
INFORMAC IJE

NEKVANTITATIVNE INFORMACIJE npr. zadovoljstvo potrošača

KVANTITATIVNE INFORMACIJE 9

Finansijsko izvještavanje

FINANSIJSKE INFORMACIJE npr. likvidnost, profitabilnost , struktura

NEFINANSIJSKE INFORMACIJE npr. kapacitet, podjela tržišta

3.

Ekonomski i institucionalni okvir finansijskog izvještavanja

Finansijski izvještaji kao vrijedan izvor informacija o kompaniji, njenom finansijskom zdravlju i njihovoj bodućoj perspektivi 1. Bez pouzdanih informacija investitori ne mogu na pravi način ocijeniti mogućnosti i rizike alternativnih investiranja 2. Ako želite znati više informacija o kompanijama, njohovom sadašnjem finansijskom zdravlju i njohovoj budućoj perspektivi. Najbolji izvor informacija ali ne i jedini je FI. 3. FI se mogu koristiti u više svrh: kao analitički alat, kao izvještajna karta menadžmenta, kao signal ranog upozorenja, kao baza za predviđanja, kao mjera za procjenu. 4. FI su neophodni za razvoj tačnog profila tekućih performanci preduzeća kao i njihovih perspektiva. Ekonomski aspekti računovodstvenih informacija iz FI: Potražnja: Investitori potražuju računovodstvene informacije vezane za mogućnosti i rizike preduzeća. Ponuda:
10

Finansijsko izvještavanje
Preduzeća nastoje da povećaju kapital uz najniže moguće troškove pa tako vezano za snabdijevanje korisnika FI sa finanisjkim informacijama koje oni traže Cost –benefit Korisnici finansijskih izvještaja:  Dioničari i investitori  Menadžeri i zaposleni  Kreditori i dobavljači  Kupci  Vlada u regulatorne agencije Uzroci objavljivanja i snabdijevanja finansijskim informacijama: 1. Zahtjevi za snabdjevanje FI od strane kreditora i poreskih organa 2. Zakoni i prpisi komisija i agencija koje regulišu oblik FI kako bi se obezbijedilo objavljivanje minimuma finansijskih informacija 3. Konkurentska preduzeća se takmiče između sebe u kapitalu, radnoj snazi, output i input tržištima. Ova konkurencija podstiče menadžment preduzeća da kreiraju i objavljuju ''dobre vijesti'' putem finansijskih izvještaja
4. Obezbjeđivanjem valjanih ( revidiranih) i dovoljnih finansijskih informacija investitorima

(učesnicima na tržištu kapitala) preduzeće izbjegava troškove koji se mogu desiti u vidu penala, lošeg imidža ili nepovjerenja u preduzeće što može uzrokovati i veće kamate i lošije uslove za sticanje kapitala i konačno smanjenje vrijednosti kapitala preduzeća
5. Objavljivanja u finanisjkim izvještajima mogu prenijeti ekonomske benefite sa preduzeća

vlasnicima i menadžerima kroz povećanu vrijednost dionica u njihovum vlasništvu, odnosno, povećanje kapitala zbog dobre reputacije koju preduzeće ima na tržištu kapiatala kao pouzdano i sigurno. Troškovi od objavljivanja finansijskih informacija: 1. Troškovi prikupljanja, obrade i distribucije finansijskih informacija 2. Troškovi nepovoljnog uticaja na konkurentnost preduzeća 3. Sudski troškovi
4. Politički troškovi

Koristi od informacija iz FI imaju:  Profesionalni analitičari
11

polugodišnji i godišnji FI sa nefinansijskim operativnim podacima i pokazateljima koje koriste menadžeri da upravljaju biznisom u preduzeću  Menadžerske analize finansijskih i nefinansijskih podataka uključivo i razloge za promjene u finanisjskim i operativnim podacima zajedno sa kjučnim tredndovima i diskusijama prošlih efekata datog trenda  Sve informacije koje omogućavaju da se identifikuju buduće mogućnosti i njima konfrontirani rizici u svim poslovima koji se preduzeće bavi kao i da omogućuje evaluaciju planova menadžmenta. Računovodstveno Knjigovodstvo Računovodst v-ena Računovods tvena Računovodstveno planiranje je posebna vrsta evidencije o budućim događajima.Finansijsko izvještavanje  Analitičari  MD&A ( management discussion and analysis)  Kvartalni. Računovodstvena analiza nadovezuje se na prethodne faze računovodstvenog obuhvata. Osnovna uloga računovodstva u preduzeću: Da osigura podatke za vođenje ( usmjeravanje) i kontrolu poslovanja ( interni aspekt) Da osigura elemente za zakonom prpisane finansijske izvještaje ( eksterni aspekt). Računovodstvna kontrola brine o ispravnosti i pouzdanosti računonovodstvenih podataka i informacija proizašlih iz procesa planiranja i samog knjigovodstva. Knjigovodstvo je najvažniji dio računovodstva. 4. 12 Funkcionisanje sistema finansijskog računovodstva . Računovodstvo i finansijsko izvještavanje  Stuktura računovodstva  Računovodstveni proces  Računovodstveno –informacioni sistem Tradicionalna struktura računovodstva: Slika 5.

Finansijsko izvještavanje PODACI OBRADA INFORMACIJ A Originalna dokumenta Opisi poslovnih promjen Račun kupaca Račun dobavljača pravila (propisi) i metode Zakon o računovodstvu Računovodstvena načela i standardi Pravila struke Uputstva Ministarstva Stručne publikacije Finansijski izvještaji Zbirni prikaz rezultata Bilans stanja. Izvještaj o novčanim tokovima. Za dioničare Specijalni izvještaji. izvj. interni i eksterni i računovodstvena funkcija: RAČUNOVODSTVO EKSTERNI KORISNIC: -dioničari -kreditori MENADŽERSKO -vlada -kupci -analitičari . Posl. Izvj. Menadžerski izvještaji Čekovi Nalozi za plaćanje Izvodi iz banke Državni organi Kreditori Vlasnici Menadžeri Korisnici finansijskih izvještaja. O promjenama na kapitalu Izvj. MRS ( IAS).. BU. 13 . TROŠKOVNO FINANSIJSKO INTERNI KORISNICI Menadžment Pravila (pravni okvir) finansijskog izvještavanja: • ORN ( GAAP). o promj. Polit..

Izvještaj gotovinskih tokova 4.) KODEKS RAČUNOVODSTVENIH NAČELA (Sl.06. Izvještaj u svim promjenama na vlasničkom kapitalu 5. januar 2006. Sl.FBiH 32/05) MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI... Bilans stanja 2. po stanju na dan 30. 14 .. Set finansijskih izvještaja čini: 1.12. Računovodstvene politike i zabilješke uz finansijske izvještaje. odnosno po stanju na dan 31.12. Načelo nastanka događaja 2. N. -31. Bilans uspjeha 3. novine BiH 42/04. revizora i finansijskih radnika Federacije BiH.1. Godišnji ( za period 01.01.Finansijsko izvještavanje • • • ZAKONI PRAVILNICI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI ( sl. ( Savez računovođa.06. -30. odnosno.N. prethodne godine).FBiH 25/98) • • Principi FI po GAAP-u računovodstvena načela i kvalitet finansijskih izvještaja: 1. tekuće godine) izuzev za pravna lica koja se smatraju budžetima i budžetskim korisnicima. Načelo neograničenog vremena postojanja Kvalitativna obilježja finansijskih izvještaja ( okvir MSF –a):  RAZUMLJIVOST  VAŽNOST  ZNAČAJNOST  POUZDANOST  NEUTRALNOST  OPREZNOST  POTPUNOST  UPOREDIVOST Prema Zakonu o računovodstvu pravno lice sačinjava i podnosi finansijski izvještaj: - Polugodišnje ( za period 1.

bilansa uspjeha i izvještaja o novčanim tokovima. Izvještaj o promjenama u vlasničkom kapitalu kao i dodatnim informacijama kao što su potencijalne ugovorne obaveze. povezanih pravnih lica. 5. jer pruža podatke o profitabilnosti preduzeća tokom određenog vremenskog razdoblja. Prema ovom RS 8 bruto dobit predstavlja razliku prihoda od prodaje i troškova prodaje uvećanog ili umanjenog za iznos usklađivanja vrijednosti zaliha.Finansijsko izvještavanje Bilans stanja koji se naziva i izvještaj o finansijskom stanju. bilansa uspjeha i izvještaja o novčanim tokovima treba da upućuju na svaku odgovarajuću informaciju o zabilješkama koja se na njih odnosi. Bilans uspjeha predstavlja finansijski izvještaj u kojem se prikazuju tri osnovne vrijednosne pozicije : prihodi. ne unosimo u ove izvještaje već u bilješke. kretanja i rezultate iskazane u temeljnim finansijskim izvještajima. Te umanji za rashode od otuđenja ulaganja i ostalih rashoda dobije se iznos dobiti ili gubitka prije poreza koji se umanji za porez i dobije se neto dobit. Bilješke uz finansijske izvještaje razrade i dopune kojima se pobliže objašnjavaju sadržaji i pozicije u pojedinim finansijskim izvještajima. Predstavlja sistematičan pregled imovine kao aktivu te dugova (obaveza) i kapitala kao pasivu u nekom određenom trenutku. najčešće godinu dana. rashodi i neto dobitak (neto gubitak). Kada se od bruto dobiti odbiju troškovi distibucije i administracije dobije se dobit od aktivnosti. 15 . Osnovni odnosi bilansnih pozicija u BS DUGUJE = POTRAŽUJE IMOVINA = IZVORI IMOVINE AKTIVA = PASIVI IMOVINA = OBAVEZE + KAPITAL 1 Za mnoge korisnike Bu je primarni fI. Inače ovaj finansijski izvještaj spada u najznačajnije izvještaje i sadrži temeljne informacije o finasijskom položaju preduzeća. U tom smislu promjena je nastala onda kada je novac naplaćen(priliv) ili kada je novac isplaćen (odliv). prihode od ostalih ulaganja i od finasiranj itd. a kada se sva dobit uveća za prihode od podružnica. Zakon o računovodstvu i RS reguliše strukturu bilansa stanja. Izvještaj dakle prikazuje samo one transakcije koje rezultiraju prilivom i odlivom gotovine. Najčešće se izrađuje za stanja zatečena na kraju poslovne godine koja se ne mora poklapati sa kalendarskom godinom. Njegova je stuktura i oblik regulisa FbiH RS 8 1. Sve stavke na prvoj strani bilansa stanja. Pomoću bilješaka menadžment preduzeća otkriva uzročno-posljedične veze karakteristične za stanja. Izvještaj o novčanim tokovima stavlja naglasak na promjene kao posljedice određenih uzroka povećanja ili smanjenja novca u određenom razdoblju. Zabilješke finansijskih izvještaja treba da budu sistematski prezentirani. Zabilješke FI uključuju opisane prikaze ili detaljnije raščlanjivanje iznosa prikazanih na prvoj strani bilansa stanja.

Služi za utvrđivanje finansijskog položaja preduzeća. Imovina čini ekonomske resurse od kojih preduzeće može ostvariti određene ekonomske koristi. Ona se u B.1. odnosno vlasničkoj pripadnosti te imovine i da taj F. ali se u praksi taj F. obaveza prema izvorima sredstava i glavnica (kapital) u određenom vremenskom trenutku. U razmatranju finansijskog položaja. B.s je dvostrana računski uravnotežena tabela. a u drugo dijelu pasiva.S je izraz ekonomsko-finansijskih posljedica dotadašnjeg poslovanja pravnog lica. Prema tome. Na osnovu aktive i pasive. kao i za predviđanje budućeg poslovanja. kao i njihova međusobna povezanost i uslovljenost.S može se još reći da on predstavlja dvostruki prikaz imovine.S je temeljni F. 16 . .kratkotrajna (tekuća ili obrtna imovina). struktura obaveza i kapitala.I koji prikazuje finansijski položaja preduzeća i koji služi kao podloga za ocjenu sigurnosti poslovanja. važnu ulogu imaju veze i međuodnosi koji postoje između struktura imovine. Za B. B. U razmatranju finansijskog položaja posebno je bitna struktura imovine. obaveza i kapitala na određeni dan. prava ili novac) i prema funkciji koju obavlja u procesu poslovanja i sistematizira se u dvije osnovne grupe: . obaveza i kapitala. Bilans stanja Bilans stanja je temeljni finansijski izvještaj koji daje pregled stanja imovine.S) najčešće sačinjava u obliku jednostranog pregleda. jednom prema pojavnom obliku i drugi put prema porijeklu. Tradicionalni oblik sastavljanja b.S osnovna podloga za analizu finansijskog položaja. u kojem je omjeru imovina finansirana iz vlastitih i tuđih izvora? položaja posmatranog preduzeća u odnosu na preduzeće slične dijelatnosti itd. kao jednakost aktive i pasive postoji u svakom vremenskom trenutku.S prikazuje prema pojavnom obliku (stvari.I.I (B. odnosno finansijski položaj preduzeća. odnosno sredstava.Iz tog proizilazi zaključak da B. Imovina preduzeća se računovodstvenim riječnikom naziva još i aktiva.S mora dati odgovore na sljedeća pitanja: kakva je finansijska snaga preduzeća' kakva je likvidnost preduzeća? hoće li preduzeće moći izmiriti kratkoročne obaveze? horizontalna finansijska struktura tj. To je dakle tabelarni pregled u kome se sistematski prikazuje cjelina stanja imovine. za identifikaciju slabosti i nedostataka u poslovanju. s tim da se prvo iskazuje aktiva.GUBITAK UKUPNI KAPITAL BEZ GUBITKA = AKTIVA – OBAVEZE + GUBITAK KAPITAL – GUBITAK = NETO KAPITAL = AKTIVA – OBAVEZE NETO KAPITAL = NETO KNJIGOVODSTVENA VRJEDNOST ( net worth) 5.Finansijsko izvještavanje AKTIVA = OBAVEZE + KAPITAL . Znači da je B. a izvori te imovine pasiva. se utvrđuje imovinskko stanje. kao i njihova međusobna povezanost i uslovljenost.I). bez obzira na to kada se on sastavlja (kao F. što je istovremeno i potencijal njegovog poslovanja u budućnosti.dugotrajna (stalna ili fiksna imovina) Podjela imovine prema navedenim grupama temelji se na zahtjevu da se odredi približan stepen unovčivosti imovine.

-od države. djelatnostima gdje proizvodni proces traje duže od 12mj. pokrića por. u brodogradnji. što se vidi iz sljedeće šeme: Kratkotrajna imovina Novac Potraživanja Finansijska imovina imovina Zalihe AVR -od kupca. Međutim. u razdoblju dužem od godinu dana. Papira –potr. -ostala potraživanja -dati krat. roba -unaprijed plaćeni trošk.p -dati depoziti i kaucije. krediti -kupljeni v. pri definisanju kratkotrajne imovine treba uključiti i kriterij normalnog trajanja poslovnog procesa kao npr.Finansijsko izvještavanje Kratkotrajna imovina čini onaj dio ukupne imovine za koji se očekuje da će se pretvoriti u novčani oblik u periodu kraćem od jedne godine. –odgođ. -u blanci. U protivnom u tim djelatnostima nebi bilo kratkotrajne imovine. mostogradnji i sl. Za potrebe poslovnog odlučivnja. -u blagajni -od zaposlenih. za ulazni PDV 17 . -gotovi proizvodi. na dobit -nereal. ali nije i dovoljna. podjela imovine na kratkotrajnu i dugotraju je nužna. gubici od vrij. Dugotrajna imovina je onaj dio ukupne imovine preduzeća koji duže ostaje vezan u postojećem obliku i koji se postepeno pretvara u novac u toku više obračunskih razdoblja. -ostala kratk. ulaganja -sirovine i materijal -proizvodnja. tj. -trg. pa se ti osnovni oblici dalje sistematiziraju na podoblike.

Finansijsko izvještavanje Dugotrajna imovina Materijalna -zemljište. -koncesije. -osnivački izdaci -patenti i licence.depoziti kod banke. -oprema i postrojenja. -alati. Finansijska Potraživnaja -dati krediti. ulaganja -prodaja na kredit. -od povezanih preduzeća. -zgrade. -i sl. -ostala dugor. -v. Nematerijalna -izdaci za istr.p -dugor. -vozila itd. I razvoj. -goodwill. -ostala potraživnja 18 . poslovni i pogonski inventar. -depoziti i kaucije.

: za rizike u garantnom roku. otpremnine. tr. prema zaposlenim. Finans. i odgođ. za započ. vr. I rezervisanja -odložene poreske obaveze -obračun. najmova -lizinga Dugor.g. porezu na dobit. gubici od ulaganja u vr. troškovi –zav. prenes. –g. tekuće god. za primljene avanse -obav. prihodi -obračun. obav. pap. KAPITAL -upisani uplać. osnovni kapital -manjinski interesi -dionička premija REZERVE -revaliriz. za kratk. nabavke -neral. naknade -obračun. rashodi -unapr. otuđenje KAPITAL UPISANI VL. osnovni kapiatal –upisani neupl. -dug. Kratk. obaveze za avanse -dug. papire -obaveze prema dobavljačima i dr. carine. ob. klas. u grupu sr. papire –dug. za zajmove –obav. za robne kredite -dug. LICE -OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE -STEČENE VLASTITE DIONICE Bilans stanja ( balance sheet) grupisan u terminima menadžerskog računovodstva: 19 .Finansijsko izvještavanje OBAVEZE Dugoročna potraživanja -dug obaveze prema zajmovima i kreditima od kupaca -dug. učesnicima u dobiti. rezerve -zakonske rezerve -statutarne rezerve –ostale rezerve DOBIT AKUMULIRANA ZADRŽANA DOBIT: -neraspoređena -koja se uzima od isplate TEKUĆA DOBIT GUBITAK -akumul. penzije. obaveze -obav. –prihodi budućeg perioda -obaveze za PDV– izlazni porez -kratk. namijnjenim za prodaju. napl. u grupu sa sr. obaveze po osnovu fin. klas. Razgr. obaveze prema dob. VLASTITE DIONICE KOJE DRŽI PR. za prod. rezerv. a nepl. sudske sporove. obaveze za izdate vr. obaveze PVR -obav.

poreze . Grupisanja aktive sa aspekta menadžerskog računovodtsva: DUGOTRAJNA ( STALNA) ILI FIKSNA AKTIVA ( fixed assets) -Nematerijalna (Intangible assets) -Materijalna (Tangible assets) KRATKOROČNA (TEKUĆA) AKTIVA ( current assets) -Gotovina ( cash) -Potraživanja ( Receivable) -Zalihe ( Invetories) -Proizv. gotovih proizvoda i trgovačke robe) PASIVA KAPITAL –NETO VRIJEDNOST ( net worth) -dionički kapital ( share capital) -zadržana dobit –akumulirana dobit i rezerve (retained earnings) -gubitak ( loss) -------------------------------------------------------------OBAVEZE ( liabilities) -dugoročne obaveze ( long trem liabilities) -dugoročni krediti -------------------------------------------------------------TEKUĆE OBAVEZE ( current liabilities) -obaveze prema dobavljačima -obaveze za izdate čakove -obaveze za kratkoročne kredite -obaveze prema zaposlenim -obaveze za primljene avanse -obaveze za dividende... licence. koncesije -goodwill -zemljište -građevinski objekti -oprema -dugoročna ulaganja -dugoročna potraživanj ------------------------------------------------------------TEKUĆA AKTIVA ( current assets) -novac i novčani ekvivalenti -kratkoročna ulaganja -kratkoročna potraživanja -zalihe ( materijala. proizvodnje.Finansijsko izvještavanje AKTIVA DUGOROČNA ILI FIKSNA ( fixed assets) -patenti. u toku (Work in process) Grupisanje pasive sa aspekta menadžerskog računovodstva: KAPITAL (NET WORTH) Osnovni kapital Rezerve Akumulirana dobit OBAVEZE Tekuće obaveze ( Current Liabilities) vlasnički (owners equity) dionički (share capital) (Retained Earnings) (Zadržana dobit) 20 . nedovr.

koja ulažu imovinu u preduzeće. Drugim riječima. Obaveze i kapital predstavljaju izvore iz kojih je imovina preduzeća pribavljena. Finansijska imovina u osnovi su plasmani novca na rok kraći od jedne godine. ali od koje preduzeće očekuje neku ekonomsku korist.p prodaju u roku koji je kraći od godine dana. s tim da u ovom slučaju postoji namjera da se ti dugoročni v. U cilju što realnijeg sagledavanja finansijskog položaja. Ove kategorije imovine unose se u aktivu B. odnosno ako je njegova upoteba ograničena duže od 1god. To su plaćeni troškovi budućeg perioda (plaćene najamnine i osiguranja.S kao posebna grupacija imovine. građani i sl. pretplata za stručnu literaturu. Pored navedenog u praksi se pojavljuju i kategorije imovine koju nije moguće dosljedno uvrstiti niti u jedan od navedenih oblika. s izuzetkom ako je novac na nekom računu blokiran duže vrijeme. tuđi izvori ( obaveze ). dobavljači. trajni (kapital ili glavnica) Njihova sistematizacija prema različitim kriterijima je sljedeća: Kriterij ZAVISNOST OD 21 . to su vlasnici preduzeća. Finansijska imovina je onaj vid imovine koji nastaje ulaganjem slobodnih novčanih sredstava na rok duži od 1god. te na potraživanja od povezanih pravnih lica. Zavisno od toga ko je uložio imovinu u preduzeće. Prema roku dospjeća izvori se dijele na: kratkoročni (kratkoročne obaveze). Zalihe predstavljaju materijalni oblik tekuće imovine u koju pored navedenog spadaju i avanci za nabavku ove vrste imovine. Dugotrajna materijalna imovina je onaj dion imovine koji ima materijalni odnosno fizički oblik. I ovdje predstavlja izuzetak kupovima dugoročnih v. U kategoriju potraživanja spadaju one pozicije za koje se očekuje da će biti uplaćene u toku od 1god.Finansijsko izvještavanje (LIABILITIES) Dugoročne obaveze ( Long Term Liabilities) Novac je u pravilu tekuća ili kratkotrajna imovina. dodirljivi oblik. Potaživanja u okviru stalne dugotrajne imovine uglavnom se odnosi na potraživanja od kupca za prodatu robu na kredit duži od 1god.p (dionica). nasuprot nematerijalnoj stalnoj imovini koja nema materijalni.. izvore imovine dijelimo prema vlasništvu: vlastit izvori ( kapital ili glavnica). To su dakle fizička i pravna lica. dugoročni (dugoročne obaveze). banke i druge finansijske institucije... odnosno poslovnog odlučivanja izvori imovine se klasifikuju prema određenom kriterijima. odnosno bilježi imovinsko-pravne odnose prema onima čija je imovina.) i nedospjela naplata prihoda. Računovodstvo bilježi načine i puteve prilagođavalja imovine.

odnosno kapital preduzeća i to je onaj dio imoivne koji pripada vlasnicima preduzeća.p. jednako je „moja neto vrijednost“ (kapital). U normalnim uslovima poslovanja. Jedino se u uslovima likvidacije ukupna imovina dijeli prema izvoriam. tj. Taj dio kapitala posljedica je pozitivnih finansijskih rezulatata i ukoliko se ne raspodijeli vlanicima. kapital preduzeća. već upravo na ono što ostaje nakom odbitka (podmirenja). Kapital preduzeća će se povećati i u slučaju uspješnog poslovanja tj. 22 . POVEĆANJE dodatno ulaganje zadržana zarada (neraspoređena dobit) SMANJENJE raspodjela vlasnicima ostvareni gubici Prema tome kapital se sastoji iz dva osnovana dijela. zatim obaveze prema dugoročnim izvoriam i na kraju ostaje dio imovine koji pripada vlasnicima. zadržavanjem određenih zarada tj. Nasuprot tome. Iznos i struktura tih obaveza važan su kriterij u ocjeni i održavanju likvidnosti i vođenju finansijske politike. Naime. kao i obaveza prema vlasniku tj. a smanjuje ga raspodjela vlasnicima. To su uglavnom obaveze prema dobavljačima. Ulog traje dok traje i preduzeće. s tim da se prvo podmiruju obaveze prema kratkoročnim izvorima. i to od dijela koji je uložen i onog dijela koji je zarađen tokom poslovanja. sve što imamo minus sve što dugujemo. kapital čine: a) uloženi kapital. za korištenje imovine iz tuđih izvora (obaveze) mora se platiti kamata bez obzira na to da li je ostvarena dobit ili gubitak. te obaveze po emitovanim obvezmnicama. odnosno razvoju preduzeća. Razlika između ukupne imoivne i ukupnih obaveza čini vlasničku glavnicu. te ostvareni gubici u poslovanju. zavisi od ostvarenog rezultata. Polazeći od navedenog. Kapital je dakle vlastiti izvor imovine i sa aspekta dospjeća trajni izvor. dobiti. može se zaključiti da na povećanje kapitala utiču dodatna ulaganja vlasnika iz zadržane zarade (dobici). emitovani kratkkoročni v. To su uglanvom obaveze za primljene dugoročne kredite. b) zarađeni kapital. primljeni kratkoročni krediit s rokom otplate kraćim od 1god. Vlasnik može dodatno ulagati u preduzeće i tada se povećava imovina preduzeća. ostaje u preduzeću namjenjen novim poslovnim poduhvatima.Finansijsko izvještavanje Vrsta VLASNIŠTVO ROČNOST Kratkoročni OBAVEZE KAPITAL Tuđi Vlastiti Dugoročni Trajni Nezavisni FINANSIJSKOG REZULTATA Treba istaći da naknada za korištenje imovine iz vlastitih izvora (glavnica). vlanici ne mogu povući svoj ulog. Kratkoročne obaveze su one koje se moraju izmiriti u roku koji nije duži od 1god. Dugoročne obaveze dospjevaju za naplatu u roku dužem od jedne godine. Pri tome se ne misli na neku određenu imovinu. ako nema dobiti u pravilu se dioničarima ne isplaćuje dividenda. pa se stoga ni ne očekuje odliv sredstava po osnovu vraćanja uloga vlasnicima. Drugim riječima. Kapital se primarno formira ulaganjem vlasnika pri samom osnivanju preduzeća.

formalni izgled B. Redosljed unošenja pozicija aktive i pasive.Finansijsko izvještavanje Pri sastavljanju B. Grupisanje pozicija sredstava prema principu likvidnosti vrši se prema vremenskom periodu transformacije pojedine bilansne pozicije u likvidni novčani oblik. Kriterij ročnosti (opadajuće ili rastuće) zahtjeva da se pozicije pasive unose prema roku dospjeća. -kratkoročna potreživanja. 23 . a pozicije pasive prema kriteriju ročnosti (dospjelosti). Prema kriteriuju opadauće likvidnosti u bilans se prvo unose obrtna. zavisi od određnih kriterija.S. -zalihe proizvoda. Kriterij namjene vezan je uz osnovana pravila finansiranja imovine (kratkoročna imovina treba biti finansirana iz kratkoročnih izvora i dijela dugoročnih.I zbog veće informativen snage. a na desnoj pozicije pasive. a ispod pozicije pasive. a posljednja je pozicija novac. prvo najlikvidniji oblici dugotrajne imovine (nematerijalna. dvostranog izvještaja Ukoliko se prihvati jednostrani izvještaj. kratkotrajnom imovinom. To znači da ukoliko aktiva počinje sa novcem. tada pasiva mora početi sa kratkoročnim obavezama i obrnuto. -proizvodnaja i materijal Dok se kod grupisanja S. Takav način prezentiranja pogodniji je potrebama analize F.S polazi do vijeka trajanja i to od manjeg ka većem. a zatim stalna sredstva. I likvidnost i ročnost može biti opadajuća i rastuća. a dugotrajna imovina iz dugoročnih i trajnih izvora). Prema kriteriju rastuće likvidnosti pozicije se unose obrnutim redosljedom. jednostranog izvještaja. Kod sistema dvostrukog izvještaja na lijevoj strani se prikazuju pozicije aktive. tada se prvo upisujeu pozicije aktive. tj.S se može prezentirati u obliku: 1. materijalna). Pozicije pasive unose se prema kriteriju namjene i kriteriju ročnosti. 2. U tom smislu. Redosljed unošenja obrtnih sredstava je: -novčana sredstva. a zatim kratkoročna imovina i to prvo zalihe. 2. pozicije aktive unose se prema kriteriju likvidnosti (unovčivosti).S pojavljuju se dva pitanja koja su vezana uz: 1. Posebno je važno istaknuti potrebu da postoji usklađenost kriterija unosa aktive i pasive. strukturu aktive i pasive U formalnom pogledu B.

1.Finansijsko izvještavanje AKTIVA PASIVA kratkoročna imovina dugoročna imovina kratkoročne obaveze dugoročne obaveze kapital Iz šeme je vidljivo da je u aktivi bilansa stanja prikazana imovina. Služi kao osnova utvrđivanja nastalih gubitaka u poslovanju i mjera za njihovo rješavanje. a u pasivi su izvori te imovine. 5. diobeni bilans se sastsvlja prilikom razdvajanja preduzeća na dva ili više zasebnih preduzeća. 24 . U praksi se susreću: početni bilans koji se satavlja prilikom osnivanja društva tj na početku poslovanja preduzeća zaključni bilans sastavljaju na kraju godine ona preduzeća koja posluju duži vremenski period (više godina) 3. probni bilans sastavlja se radi kontrole odnosno provjere ispravnosti provedenih knjiženja. Vrste bilansa Zavisno od forme vremena ili razloga sastavljanja razlikujemo nekliko vrsta bilansa. Cilj mu je da prikaže sistem složenih preduzeća kao jedne cjeline s toga je prilikom izrade konsolidovanog bilansa potrebno isključiti interne finansijske tokove (potraživanja i obaveze) unutar sistema odnosno između povezanih preduzeća. Nastaje kao zbir bilansa integrisanih preduzeća.1. 8. pa se i temeljna bilansna ravnoteža može napisati na sljedeći način: AKTIVA = PASIVA IMOVINA = OBAVEZE + KAPITAL 5. zbirni bilans također se sastavlja na nivou složenih preduzeća s tom razlikom da se ovs+dje ne prebijaju međusobni odnosi već se jednostavno zbrajaju istovrsne stavke iz bilansa preduzeća koja ulaze u krug složenih sistema. konsolidovani bilans sastavlja se na nivou složenih preduzeća. sanacijski bilans sastavlja se radi sanacije (ozdravljenja) preduzeća. fuzijski bilans nastaje u suprotnom slučaju kada se dva ili više pojedinačnih preduzeća integrišu u jedno novo preduzeće. 6. U pravilu se sastavlja jednom mjesečno (po potrebi i češće). 7. 9. likvidavijski bilans 1. a obavezno se sastavlja prije sastavljanja i prezentacije bilo kojeg od navedenih bilansa 4. 2. koji se dijele na obaveze prema vlasniku i obaveze prema ostalim korisnicima (kreditorima).

Finansijsko izvještavanje Pojednostavljena shema osnovnih elemenata Bilansa stanja ( horizontalni prikaz): AKTIVA ( IMOVINA) PASIVA ( IZVORI IMOVINE) ( KAPITAL + OBAVEZE) SREDSTVA: 0 1 STALNA I TEKUĆA ZALIHE GOTOVINA.) ------------------------------------------VLASTITI IZVORI ( KAPITAL) UKUPNA PASIVA 25 . KRATKOROČNA I POTRAŽIVANJA I ULAGANJA 5 OBAVEZE: DUGOROČNE I KRATKOROČNE 2 ------------------------------------------------------------4 KAPITAL ( NETO KAPITAL) -------------------------------------------------------------72 ( GUBITAK VEĆI OD KAPITALA) Pojednostavljena shema osnovnih elemenata Bilansa stanja ( vertikalni prikaz): AKTIVA TEKUĆA SREDSTVA ------------------------------------------------------------------------------------DUGOROČNA SREDSTVA ------------------------------------------UKUPNA AKTIVA PASIVA TUĐI IZVORI ( OBAVEZE: kratkoročne. dugor.

Dovode do smanjenja aktive i pasive. Iz vanjskog svijeta u preduzeća 2. To je promjena u kvantitativnom i kvalitativnom smislu ( primjer. Centrifugalna kretanja suprotnog su predznaka i kreću iz preduzeća u okruženje. U vanjskom svijetu Preduzeće AKTIVA Okruženje PASIVA + + KONCENTRIČNA - CENTRIPETALNA + + PERIFERIJSKA CENTRIFUGALNA - Promjene nastale na relaciji vanjski svijet –preduzeće nazivaju se centripetalnim kretanjima. Do promjene i vrijednosti i strukture. Iz preduzeća u vanjski svijet 3. Unutar samog preduzeća 4. odnosno. 26 .: nabava sirovina od dobavljača). tj.: plaćena obaveza prema dobavljaču). promjena u kvantitativnom i kvalitativnom smislu ( primjer. promjenu i njihove vrijednosti i strukture. Za posljednicu imaju povećanje aktive i povećanje pasive. Ta kretanja ili temeljne bilansne promjene nalaze se na sljedećim relacijama: 1.Finansijsko izvještavanje Osnovne promjene u Bilansu stanja: • Povećanje aktive i pasive za isti iznos Smanjenje aktive i pasive za isti iznos Promjene u strukturi aktive bez promjena u pasivi Promjene u strukturi pasive bez promjene u aktivi • • • Njemački teoretičar Pape sistematizirao je sve poslovne događaje u četiri osnovna tipa koji iscrpljuju sve moguće kombinacije kretanja sredstava. odnosno.

1. Posebno treba obratiti pažnju na poziciju u aktivi koja nosi naziv gubitak iznad visine kapitala (račun grupe 72) koji podrazumijeva da je akumulirani gubitak veći veći od zbira računa klase 4 pa se razlika prenosi u aktivu kao račun 72. a zalihe po trošku sticanja ili netoprodajne vrijednosti. To kretanje ima za posljedicu samo promjenu strukture pasive. državi zbog neplaćenih poreza itd. 5.45. Promet računa (njihove dugovne i potražne strane) kao njihova salda i računi salda nula se nalaze u glavnoj knjizi. 137. a potom računi kapitala i rezervi tj. jer se pozicije stalnih sredstava iskazuju po sadašnjoj vrijednosti. banaka zbog ne plaćenih kredita. koje su neizbježne kod tako velike mase i često velike složenosti poslovnih transakcija kojima se mijenjaju njraznovrsniji oblici aktive i pasive kao i prihoda i rashoda. jer predstavlja korekciju u toku pribavljanja imovine kao što je prikazano pod cifrom 103 AOP-a.Finansijsko izvještavanje Koncentrična kretanja odvijaju se unutar preduzeća. Nabedeni slučajevi tipični su knjogovodstveni događaji koji mogu doprinijeti razumijevanju sistema dvojnog knjogovodstva.44. jer se zalihe u prodavnici u BS iskazuju po trošku sticanja ili netoprodajnoj vrijednosti kako bi BS u svojoj aktivi bio fer prezentacija sredstava po vriednosti očekivane koristi. Kao dokaz porijekla salda ili razlozi ne postojanja određenog računa u BS kao što su računi čiji je saldo nula na dan sačinjavanja bilansa. Nakon unosa računa kapitala i rezervi unose se računi obaveza (dugoročne i kratkoročne).: banka je umjesto nas platila našem dobavljaču). Promjene se događaju samo u strukturi aktive jer takve promjene dovode do povećanja jednog oblika imovine uz istovremeno smanjenje nekog drugog oblika imovine ( primjer. 27 . Radnika za neisplaćenih im plata. 123. time se računi klase 4 u BS ne popunjavaju. dobavljača zbog neizmirenih obaveza. dakle promjenu samo u kvalitativnom smislu ( primjer. Saldo goodwilla (014) treba umanjiti od zbira grupe 01. U BS se takođe ne unose računi nivelacije cijena zaliha kao što su računi 122. Ono što je bitno za BS jeste činjenica da se u njega unose salda navedenih konta ili grupa. a ne ukupan promet dugovne ili potražne strane računa. vlasnika klase obaveza kao nor.46 i 47. U pasivi BS se nalaze računi: -kapital i rezeve -obaveze Posebno treba naglasiti važnost redoslijeda unosa pozicija u bilansnu šemu. Račun 401 se dobije po sistemu bilansne ravnoteže računa klase 4 kada se od vijednosti kapitala i rezervi oduzmu rezerve na grupi 42 i 43. Tada društvo (privredni subjekt) postaje vlasništvo povjerilaca tj. jer im je vrijednost jedanka nuli. Osnovne napomene uz BS u našim uslovima U BS se ne unose korekcioni računi ( IV i računi odstupanja). 138. a potom koriguju za iznos salda grupe 41. Posebno treba obratiti pažnju na saldo računa 400 koji može imati neuplaćenog kapitala i ovaj račun treba isključiti sistemom oduzimanja iz dejstva na račun 401-Vlastiti kapital (kao osnovni kapital društva) . ali se raflaktiraju na stanje u samom preduzeću. Takav bilans u pasivi ima samo račune kloase 5-Obaveze.: naplaćeno potraživanje od kupaca). U tom smislu prvo se unose sredstva (stalna i tekuća) kao aktiva. Periferijska kretanja događaju se u okruženju preduzeća. računi klase 4 koji se unose kao salda nakon provedenih knjiženja rezultata BU i rasporeda rezultata sve do računa 401-Upisani i uplaćeni vlastiti kapital. To praktično znači da je vrijednost dionice i potencijalne dionice (kojoj podršku daju određeni računi klase 4 jednaka nuli.2. U poslovanju preduzeća ponekad se javljaju i određene specifičnosti.

Novac pribavljenj kod izvora ulaže se u nabavku sirovina i materijala. je li to ostvareno i u kojoj mjeri vidi se iz izvještaja koji se zove račun dobiti i gubitka (BU). sirovine se ulažu u proces proizvodnje iz kojeg izlaze gotovi proizvodi koji se dalje prodaju i za koje se dobija novac. Potrebno je napomenuti da je najveći dio prihoda i rashoda vezan uz proces realizacije odnosno prodaje.2. a sam proces prodaje ima svoje prihodnu i rashodnu stranu pri čemu vrijednost prihoda čini prodajna vrijednost. Nastanak prihoda i rashoda: Kategorija Imovina Obaveza Prihodi Povećanje Smanjenje Rashodi Smanjenje Povećanje Ovdje je posebno važno napomenuti da se ovdje ne radi o bio kojem povećanju ili smanjenju imovine ili obaveza već samo o o onome dijelu koji utiče na povećanje ili smanjenje glavnice odnosno kapitala. Bilans uspjeha Uspješnost poslovanja se definiše kao sposobnost realizacije određenih ciljeva koji mogu biti različiti. Ako je preduzeće ostvario više nego što je uložilo tada je ostvaren pozitivsn finansijski rezultat ili dobit ili obrnuto. ali ne one u vezi sa raspodjelom glavnice vlasnicima. U vezi sa odvijanjem poslovnih procesa odnosno u vezi sa sa promjenama na imovini nastaju i prihodi rashodi. O svemu ovome nakon usvajanja izvještaja i provedene revizije neophodno je izvjestiti komisiju za vriednosne papire. prihod minus rashodi jednako je finansijski rezultat pri čemu važi slijedeće: Prihodi > Rashodi → Dobit Rashodi > Prihodi → Gubitak 28 . Rashodi su posljedica smanjenja imovine ili povećanja obaveze. Računovodstvo upravo prati ta ulaganja poslovne procese kao i rezultate odnosno učinke koji iz njih proizilaze. Prema MRS prihodi su povećanje ekonomske koristi tokom obračunskog perioda u obliku priliva ili povećanja glavnice. Najčešći cilj je profitabilnost poslovanja. Naime. stalno dolazi do transformacije novca u materijalni oblik i obrnuto materijalni oblik u novac. registar vrijednosnih papira i sud kod koga je registrovano pravno lice.Finansijsko izvještavanje U toj situaciji povjerioci odlučuju o sudbini (o likvidsciji ili nastavku poslovanja) pravnog lica. Obavljanje poslovnih aktivnosti nastaju promjene na imovini preduzeća pri čemu dolazi do transformacije jednog oblika imovine u drugi. Osnovni element ovog izvještaja jesu prihodi. 5. Dakle. a vrijednost rashoda troškovi nastali prilikom sticanja te imovine. Dakle. Iz ovoga proizilazi da prihodi nastaju kao posljedica povećanja imovine ili smanjenja obaveza. ali se to ne odnosi na uplate od strane vlasnika dok je rashod suprotna kategorija i znači smanjenje ekonomske koristi kroz obračunsko razdoblje u obliku odliva ili iscrpljenja sredstava što ima za posljedicu smanjenje glavnice. rashodi i njihova razlika koja može biti dobit ili gubitak. promjene na kapitalu ne nastaju izravno preko prihoda i rashoda već posredstvom njihovew razlike koja se iskazuje kao zarada (dobit) ili gubitak. Za razliku od BS koji prikazuje finansijski položaj u određenom trenutku BU prikazuje aktivnosti preduzeća u određenom vremenskom periodu.

To znači da se prihodi priznaju i u poslovnim knjigama evidentiraju onda kada su stvarno nastali tj. S obzirom da prihodi i rashodi predstavljaju temeljne komponente FI BU to je potrebno kazati par rečenica o prihodima i rashodima i njihovoj komparaciji sa primicima i izdacima. U obračunskom smislu rashodi se utvrđuju prilikom prodaje gotovih proizvoda dok je izdatak novca nastao ranije prilikom kupovine sirovina. Najvažniji uslov za nastanak prihoda jeste stvarna prodaja proizvoda. Pojam primitaka vezan je uz primitke novca.Finansijsko izvještavanje Iz ovoga se može zaključiti da promjene vezane za poslovanje mogu itekako uvećati ili smanjiti neto vrijednost preduzeća. primljen je novac od banke na ime odobrenog kredita ili po povratku sa službenog puta radnik je vratio više primljeni iznos novca itd. dakle. na zadržanu dobit. prilivi novca. Prema MRS koji posebno ističu pretpostavke nastanka događaja « prihodi i rashodi se utvrđuju prema nastanku događaja tj. ali u onom dijelu koji ima uticaj na povećanje rezultata glavnice preduzeća. priznaju i kadasu mogući (načelo opreznosti). U ovom slučaju izdatak prethodi rashodu. kada su nastali ( a ne kad je novac stvarno primljen ili uplaćen) i unose se u FI perioda na koji se odnose». rashod prethodi izdatku U slučaju kada preduzeće nabavlja nove sirovine javlja se izdatak novca što se u knjigama evidentira kao smanjenje novca i povećanje zaliha sirovina. Neto dobit pripada preduzeću i u pravilu se dijeli na dva dijela: na dio koji pripada vlasnicima kao naknada za uloženi kapital na dio koji se zadržava u preduzeću tj. Naime. Prihodi se. Na temelju te prodaje slijedi novčana naknada iz čega proizilazi da prvo da prvo nastaje prihod te nakon toga prihod novca. Temeljna odrednica prihoda jeste povećanje imovine ili smanjenje obaveza. Isto vrijedi i za rashode odnosno izdatke. vlasnik je uložio dodatna novčana sredstva. U stvarnosti postoje slučajevi da: 1. Izdaci se prije svega odnose na različite izdatke. prihodi i rashodi su obračunska kategorija i razlikuju se od primitaka i izdatak novca. Ukoiko preduzeće stalno ostvaruje određene zarade ono uvećava svoju imovinu do visine vriednsoti ostvarenih zarada. dužnik nam je vratio ranije datu pozajmicu. robe ili usloga. Te promjene manifestuju se u ostvarenom finansijskom rezultatu odnosnu u visini neto dobiti. Naime. Ponekad preduzeća sama i unaprijed obračunavaju neke troškove koji su vezani uz poslovanje kao što su troškovi garancije za 29 . ali ne maju za posljedicu nastanak rashoda. Uz prihode i rashode često se vezuju i neki drugi termini koji su slični iako nemaju isto značenje. To su primici i izdaci. Kao posljedica tih isplata javlja se smanjenje novčanih sredstava što ne mora nužno dovesti nastanka rashoda npr. izdatak prethodi rashodu 2. Rashod će nastati tek onda kada se sirovine utroše u proizvodnom procesu i kada postanu sastavni dio gotovog proizvoda odnosno tačnije rečeno rashod nastaje tek onda kada se proizvodi prodaju kupcu. isplate novca. ali nisu prihod. prikazuju se onda kada su zarađeni tj. Sve su to primici. kad je roba prodata ili usluga izvršena i kada su zadovoljeni još neki minimalni uslovi. kupovina dionica nekog preduzeća ili posuđivanje novca predstavlja izdatke novca. primitak novca može uslijediti iz raznih razloga npr.

Zbog veće iskazne moći uobičajeno u svijetu. Oblik bilansa uspjeha Sastavljane izvještaja koji govori o uspješnosti poslovanja zavisi od odredaba postojeće regulative. Naime. a i kod nas koristi jednostrani račun.dobit iz vanrednih aktivnosti Uslužna preduzeća BU prikazuju u dosta pojednostavljenom obliku. BU se može prikazati u obliku jednostranog ili dvostranog računa. Takav stupnjevit oblik omogućuje segmentiranje prihoda i rashoda odnosno iskazivanje rezultata prema vrstama aktivnosti. nabavna vrijednost prodate robe 3.Finansijsko izvještavanje prodate proizvode. ali trgovačko preduzeća budući da ona kupuju i prodaju zalihe zahtjevaju složeniji BU. Tako se uobičajeno dobit (gubitak) iskazuje posebno kao: . Isto ako BS. dobit prije oporezivanja (plaćanja poreza na dobit) 3. Za to preduzeće neto dobit predstavlja razliku između prihoda i rashoda. Postoje i podzbirovi za 1. a i kod nas koristi jednostrani račun. U tom slučaju još nema izdataka novca dok je trošak odnosno rashod u obračunskom smislu nastao.dobit iz redovnog poslovanja . porez na dobit. neto prodaju 2.2. neto dobit osnovna razlika između BU trgovačkih preduzeća i preduzeća koje se bavi uslužnom djelatnošću je u tome što trgovac mora izračunati bruto dobit prije odbijanja operativnih rashoda i poreza na dobit. operativne rashode 4. Zbog veće iskazne moći uobičajeno se u svijetu.1. bruto dobit 2.Rashodi * Neto dobit *uključuje i porez na dobit 30 .dobit od finansiranja . 5. Komponente BU uslužnih i trgovačkih preduzeća kao i BU trgovačkih preduzeća vidi se iz sljedećih pregleda: BU trgovačkih preduzeća BU uslužnih preduzeća Neto prodaja -Nabavna vrijednost Bruto dobit -Operativni rashodi (troškovi redovnog poslovanja) Dobit prije plaćanja poreza na dobit -Porez na dobit Prihodi . BU trgovačkog preduzeća ima 4 glavna dijela: 1.

Ostale komponente BU kao što su operativna dobit. I uprava i investitori često koriste neto dobit kao pokazatelj uspješnosti poslovanja nekog preduzeća u proteklom rač periodu. U tom smislu imovina=obaveze + kapital ili imovina=obaveze + uloženi kapital + zarađeni kapital ili imovina= obaveze + uloženi kapital + prihodi – rashodi. Iz prikazanog BS i BU može se naučiti povezanost prihoda i rashoda s imovinom i obavezama. Ovaj računovodstveni model može se modificirano zapisati i u slrdećem obliku: Imovina + rashodi = obaveze + uloženi kapital + prihodi. To je iznos koji se prenosi na zadržanu zaradu iz svih aktivnosti koje tokom godine generišu dobit. rezultat je spona između BS iBU realnost fin rezultata zavisi od relanosti procjene pozicija BS nerealnost fin rezultata automatski podrazumjeva BS 31 . Prihodi su prema tome mjera povećanja zarade a rashodi mjera njenog smanjenja. Bruto prodaja se sastoji od ukupne gotovinske prodaje i ukupne prodaje na kredit u toku datod računovodstvenog perioda. obaveza i kapitala s prihodima i rashodima. dobit prije poreza kao i porez na dobit nećemo posebno objašnjavati jer nisu složene kategorije i lako se mogu identifikovati. čak i ako gotovina neće biti naplaćena do sljedećeg Neto dobit je ono što preostane nakon što se od bruto dobiti odbiju operativni rashodi i porez na dobit. kapitala izraz povećanje (smanjenje) neto imovine finansijski je rezultat (dobitak ili gubitak) fin. Povezanost imovine. Iz svih navedenih konstatacija i prikaza moguće je zaključiti sljedeće : • • • • • • prihodi i rashodi prikazuju promjene na imovini i obavezama u određenom vremenskom periodu te promjene su vezane uz povećanja (smanjenje) neto imovine tj. On je bitno mjerilo uspješnosti poslovanja preduzeća jer predstavlja iznos poslovne zarade koja se obračunava dioničarima.Finansijsko izvještavanje Neto dobit U cilju boljeg razumjevanja BU trgovačkog preduzeća potrebno je pojasniti neke značajnije komponente i to se odnosi na sledeće: Neto prodaja je pri važan dio BU trgovačkog preduzeća. od prodaje robe umanjenih za povrat robe ili ispravke umanjenja faktora zbog oštećenja ili lošeg kvaliteta robe ili bilo kakve dozvoljene popuste. Sastoji se od bruto novčanih primitaka.

. a umanjuje za iznose prihoda u kojim su već obračunati porezi i usklađuje za razliku u transfernim cijenama i kamatama na tržištu i između povezanih lica. GUBITAK –se pokriva iz kapitala ili kao nepokriven prenosi u narednu godinu u kojoj se mora pokriti. ako kapital nije dovoljan radi se o gubitku iznad visine kapitala. prodaje stalne imovine i ostale. operativnih rashoda Dobit od operativnih aktivnosti uvećana za prihode od ulaganja. i dr. finansiranja. finansiranja. odnosno umanjuje za oslobađanja predviđena Zakonom o porezu na dobit. uprave i administr. Tako utvrđena osnovica (ako je ima) množi se sa 10 % i dobija iznos poreza na dobit. BILANS USPJEHA ( INCOME STATEMENT OR PROFT AND LOSS ACCOUNT) GRUPISAN U TERMINIMA MENADŽERSKOG RAČUNOVODSTVA: • • • • • PRIHOD ( Sales) TROŠKOVI ZA PRODANO ( Cost of goods sold) BRUTO DOBIT (Gross profit or gross margin TROŠKOVI UPRAVE I PRODAJE ( Administrative and general expenses) OSTALI PRIHODI ( Other revenues) 32 . Dobit nakon oporezivanja DOBIT (GUBITAK) prije poreza POREZ NA DOBIT NETO DOBIT ZA OBRAČUNSKI PERIOD NETO DOBIT –se može rasporediti ulagačima ili u nominiranu dobit (kapital). onosno rezerve ili nominiranu (akumuliranu) dobit. a umanjene za rashode od ulaganja.Finansijsko izvještavanje Računovodstveni standardi i propisani obrazac Bilansa uspjeha iskazuje postupak utvrđivanja poslovnog rezultata po segmentima i to: BRUTO DOBIT ( ILI GUBITAK) DOBIT (GUBITAK) od operativnih aktivnosti kao razlika prihoda od prodaje i troškova za prodato Koji se utvrđuje umanjivanjem bruto dobiti za iznos troškova ditrib. prodaje stalne imovine i ostale Koji se utvrđuje posebno na posbnom obrascu (porezni bilans) na kome se vrši usklađivanje dobiti prije poreza i to tako da se ona uvećava za iznose rashoda koji se ne priznaju u poreskom bilansu.

Napomene uz BU Fin obračun prihoda i rashoda u skladu sa rač periodima iskazuje se u svojim saldima kroz formu fin rezultata u BU. Samo ostvareni prihodi predstavljaju kategorije prihoda u BU što je karakteristično i za vrijednost rashoda. Za razliku od dosadašnje prakse fin rezultat se neiskazuje višestepenim obračunom kroz formu rezultat: • • • • • • bruto dobit (gubitak) dobit ili gubitak od aktivnosti dobit ili gubitak prije poreza dobit ili gubitak poslije poreza dobit ili gubitak od vanrednih stavki neto dobit ili gubitak za period.Finansijsko izvještavanje • • • • • • • OSTALI RASHODI ( other expenses) OPERATIVNA DOBIT ( Operating profit) RASHODI FINANSIRANJA ( Interest) DOBIT PRIJE POREZA ( Profit before tax) POREZ ( Tax) DOBIT NAKON OPOREZIVANJA ( Profit after tax) GUBITAK ( Loss) Specifičnosti BU u proizvodnoj djelatnosti i njegovo prilagođavanje u oblik menadžerskog izvještaja Uskladištivi ( troškovi zalih) i neuskladištivi troškovi ( troškovi perioda) BS -zalihe direktnog materijala -zalihe nedovršene proizvodnje -zalihe gotovih proizvoda (Troškovi i uskladištivi troškovi koji su sadržani u zalihama gotovih proizvoda) Neuskladištivih troškova -Nema u BS BU Uskladištivi troškovi koji su postali rashodi (Troškovi prodatih proizvoda) Neuskladištivi troškovi – rashodi perioda (Troškovi uprave i prodaje) 5. Pojedini dijelovi obračuna fin rezultata mogu biti negativni a da konačan rezultat bude pozitivan i obrnuto ili da poreski bilans pokaže različito stanje od rezultata BU. treba napomenuti da se BU sastavlja prije BS te da se 33 .2.2.

proiz Zalihe got.3. + operativni troškovi BS 31. Da bismo u potpunosti ispoštovali zahtjev ovog obrasca . 5. PROIZVODNI TROŠK. Paragraf 103-109 (koji govore o prihodima i rashodima te njihovom priznavnavanju).Finansijsko izvještavanje rezultati dobiti poreskih obaveza. materijala PRIHOD Kad se prodaja dogodi MINUS TR. ZA PRODANO Zalihe nedovr. Razdvajanje troškova na uskladištive i neuskladištive i njihov odnos sa BS i BU u proizvodnom preduzeću BS BU USKLADIŠTIVI TROŠKOVI Nabavka direktnog Materijala Direktni rad OTP Zalihe dir. TROŠKOVI PERIODA Gotovi proizvodi neprodani 2006 Gotovi proizvodi prodani 2006 BU 2006 CK prodatih proizv. Ako se razlikuju informacijeBU i poreskog bilansakonačno se trebaju uskladiti i implementirati rezultatiu poreskog bilansa ali samo u domenu obaveza što će dovesti do promjene vrijednosti kapitala u konačnom obračunu. te zahtjevima kodeksa rač načela.2006 zalihe gotovih proizvoda Gotovi proizvodi prodani 2006 BU 2007 CK prodatih proizvoda 34 . potrebno je detaljno se upoznati sa MRS 8 i MRS 18. gubitka i slično trebaju implementirati u sačinjavanju početnog bilansa za naredni period.12. NEUSKLADIŠTIVI TROŠKOVI NEMA IH U BILANSU STANJA = OPERATIVNI DOBITAK Prenos proitvodnih troškova i troškova perioda na teret BU: TROŠKOVI NASTALI U 2006. proizvoda = BRUTO DOBIT MINUS Troškovi uprave i pr.

....Finansijsko izvještavanje Razdvajanje troškova na uskladištive i neuskladištive i njihov odnos sa BS i BU u trgovačkom preduzeću: BS BU PRIHOD USKLADIŠTIVI TROŠKOVI Nabavka robe Zalihe robe Kad se prodaja dogodi MINUS TR................... 5. Veletrgovina Zalihe robe se vode po veleprodajnoj cijeni bez PDV-a: Nabavka i ulaz na skladište: • TNR ............. Utvrđivanje troškova prodaje u trgovačkom preduzeću 5... ZA PRODANO = BRUTO DOBIT MINUS NEUSKLADIŠTIVI TROŠKOVI = OPERATIVNI DOBITAK NEMA IH U BILANSU STANJA Troškovi uprave i pr.....................................4.................. obračunska kategorija Roba u veleprodaji Na skladištu . imovina (BS) + RUC ... obračunska kategorija • • • PRODAJA ROBE: • FAKTURA 35 .......4...1........

.................................................obračunska kategorija -PDV ........... obračunska kategorija TROŠAK PRODATE ROBE = TNR ............. Maloprodaja Nabavka i ulaz u prodavnicu: • • TNR .............................................................................. obračunska ketgorija PRODAJA: • • • • VPC .RASHOD (BU) • • • • • • ILI Zalihe robe se vode po veleprodajnoj cijeni sa PDV-om: Nabavka i ulaz u skladište: • TNR . obračunska kategorija Roba u veleprodaji: Na skladištu ................................ obračunska kategorija +PDV ... obračunska kategorija • • • + PDV ..................4.. obračunska kategorija ...... obračunska kategorija VPC . IMOVINA (BS) +RUC ................................................................................................................. obračunska ketgorija VPC ..................................................RASHOD ( BU) 5.................................................................................................................................................... imovina (BS) + RUC .................................... obračunska kategorija + PDV ............... obračunska kategorija 36 • .............PDV ... obračunska kategorija TROŠAK PRODATE ROBE = TNR ..........................Finansijsko izvještavanje • • Roba u veleprodaji Na skladištu .........................2....... obračunska kategorija -RUC........................................................................................ obračunska kategorija MPC .....................................................................................

...........................Finansijsko izvještavanje Prodaja: • MPC ..... Utvrđivanje finansijskog rezultata u trgovačkom preduzeću • • • • • • • PRIHODI OD PRODATE ROBE (VPC-PDV ILI MPC-PDV) -TROŠKOVI PRODATE ROBE (TNR) BRUTO DOBIT -TROŠKOVI PRODAJE I OSTALI NEUSKLADIŠTIVI TROŠKOVI DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA -POREZ NA DOBIT (DOBIT POSLIJE POREZA) = NETO DOBIT Utvrđivanje finansijskog rezultata u trgovačkom preduzeću –menadžerski pristup: • • • • • • • PRIHODI OD PRODATE ROBE (VPC-PDV ILI MPC-PDV) -TROŠKOVI PRODATE ROBE (TNR) BRUTO DOBIT OD PRODAJE ROBE -TROŠKOVI PRODAJE I OSTALI OPŠTI TROŠKOVI OPERATIVNA DOBIT -TROŠKOVI FINANSIRANJA DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA -POREZ NA DOBIT DOBIT POSLIJE POREZA = NETO DOBIT 37 • • ..... obračunska kategorija obračunska kategorija obračunska kategorija RASHOD (BU) • • 5............................................................... -PDV ...................... Trošak prodate robe = TNR ..................... -RUC ..................5........

ostati solventan (likvidan) Poslovati profitabilno znači povećavati iznos vlasničke glavnice kroz poslovne aktivnosti preduzeća što drugim riječima znači ostvariti zadovoljavajući povrat na uloženi vlasnički kapital. a koliki iz ulagačkih i finansijskih aktivnosti? Da bi odgovorila na ova pitanja. Sadržaj i oblik finansijskih izvještaja o novčanom toku Svako preduzeće u svom poslovanju želi ostvariti 2 ključna cilja i to: 1. Ostati solventan (likvidan) znači biti sposoban platiti svoje dugove i obaveze preduzeća kako one dospjevaju. Za novac se kupuju sirovine.7. Izvještaj o dobiti jednostavnog je oblika. Stoga nije ni čudo da vlasnike preduzeća pa i ostale korisnike zanima odakle sve u preduzeće stiže novac i u koje svrhe 38 . Kao što je poznato novac je važan faktor u poslovanjupreduzeća. sposobnost preduzeća da ostane solventno neuključuje samo procjenu likvidnih sredstava na datom BS. Izvještaj se može prikazati: 5. Međutim. Prema tome. Izvještaj o zadržanoj zaradi Dobit čini dio vlasničke glavnice odnosno kapitala preduzeća. U našim uslovima zadržana zarada ili dobit predstavlja poziciju neraspoređene kumulirane dobiti.Finansijsko izvještavanje 5. poslovati profitabilno 2. oprema. ovaj izvještaj pokazuje politiku raspodjele dobiti na dio koji pripada vlasnicima i na dio koji ostaje (zadržava) se u preduzeću. Formira se iz ostvarene dobiti i predstavlja dio dobiti koju preduzeća zadržava za unapređenje svog poslovanja (razvoja).. Sastavlja se za određeno obračunsko razdoblje najčešće za 1 godinu tj za isti period kao i ostali fin izvještaji. Iznos dobiti povećava se povećanjem ostvarene dobiti a smanjuje za iznos ostvarenog gubitka kao i za iznos odobrenih dividendi. za novac se prodaju gotovi proizvodi. roba i sve se vrti oko novca. podmiruju se obaveze.6. • Koliko je novo preduzeće primilo novca tokom godine? • Koji su izvori ovih novčanih primitaka? • Koliki su izdaci svake godine iz poslovnih aktivnosti. To jest: Zadržana dobit na kraju perioda = zadržana dobit na početku + neto dobit – dividende Polazeći od ovog modela izvještaj o zadržanoj zaradi(dobiti) ima za cilj podrobno prikazati promjene na računu kapitala. preduzeća pripremaju treći glavni fin izvještaj koji prikazuje izvore i upotrebu likvidnih sredstava tokom računovodstvenog perioda . sadrži malo informacija ali su one vrlo značajne i praktično služe nadzornom (upravnom) odboru za vođenje politike dividendi.

Osnovni pojmovi koji su vezani za izvj o novč tokovima : . Raščlanivanjem potrebnih dijelova imovine i izvora imovine (obaveza i kapitala) dolazi se do osnovnih parametara od kojih zavisi iznos novca i promjene na novcu. 5. za priznavanje prihoda nije potreban i stvarni primitak novca.Finansijsko izvještavanje se troši. Razumjevanje tih razlika između primitaka i izdataka i prihoda i rashoda ključno je i to razumjevanje izvještaja o novčanom toku. Radi lakšeg razumjevanja izvještaja u nastavku će biti prikazane osnovne kategorije koje uzrokuju promjene na novcu i od kojih zavisi njegova veličina.Novčani tokovi su prilivi i odlivi novca i novčanih ekvivalenata .7.Finansijske aktivnosti su aktivnosti vezane uz finansiranje poslovanja i obuhvataju promjene vezane uz visinu i strukturu kapitala i obaveza. Iz tih razloga potrebno je sastavljati izvještaj koji govori o izvorima i upotrebi novca i koji omogućava utvrđivanje viška raspoloćživih ili čak nedostatnih stvari. Prihodi rashodi su obračunske kategorije. Zašto je tako? Odgovor prije svega treba potražiti u evidentiranju osnovnih elemenata BU a to su prihodi i rashodi.Poslovne aktivnosti su glavne aktivnosti koje stvaraju prihod preduzeća i druge aktivnosti koje određuju dobit preduzeća osim investicijskih i finansijskih aktivnosti .1.Novčani ekvivalenti su kratkotrajna visoko likvidna ulaganja koja se brzo konvertuju u novac . 39 . evidentiraju se prema temeljnoj računovodstvenoj pretpostavci nastanka događaja a to znači da se evidentiraju onda kad su nastali ( onda kad su zarađeni a ne onda kad je uslijedio stvarni primitak ili izdatak novca). Upravo izvještaj o novčanom toku daje takve informacije i u interakciji s ostalim izvještajima daje pravu sliku ''zdravstvenog stanja'' preduzeća. Nisu rijetki slučajevi da preduzeće u BU iskazuju uspješno poslovanje s dobitkom a da defakto imaju problema s podmirivanjem tekućih obaveza.Novac na blagajni i na računima u banci . Prema tome. Postoji vremenski nesklad između prihoda i primitak i rashoda i izdataka. Prema tom osnovni elementi izvještaja o novčanim tokovima su primici i izdaci novca koji se selektiraju i u izvještaju prikazuju kao dio poslovne.Investicijske aktivnosti vezane su uz sticanje i otuđivanje dugotrajne imovine i drugih ulaganja koja nisu uključena u novčane ekvivalente . Osnovni elementi izvještaja o novčanom toku Već smo konstatovali da izvj o novčanom toku pruža podatke o primicima i izdacima novca kao i o njihovoj razlici tj čistom novčanom toku. Osim toga postoji i primici i izdaci novca koji uopšte ne utiču na visinu prihoda i rashoda kao što je npr posuđivanje novca. Ako pođemo od osnovne bilansne jednačine: IMOVINA = IZVORI IMOVINE AKTIVA=PASIVA i njezinim daljnjnem analitičkim prikazivanjem uz upotrebu sledećih simbola tj. investicijske i finansijske aktivnosti.

O=obaveze. dodaje se novac i novčani ekvivalenti na početku godine = novac i novčani ekvivalenti na kraju godine).Finansijsko izvještavanje I=imovina.smanjenje nenovčane imovine ODLIVI IMOVINE .povećanje nenovčane imovine Izvještaj o novčanim tokovima i BU BU PRIHODI RASHODI DOBIT CASH FLOW > PRIMICI = -IZDACI < =GOTOVINA (NOVAC) Metode sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima: • Direktna metoda (objavljivanje bruto primitaka i izdataka po grupama aktivnosti i objavljivanje neto iznosa kao njihove razlike + novac i novčani ekvivalenti na početku godine = novac i novčani ekvivalenti na kraju godine) • Indirektna metoda (dobit poslije poreza usklađuje se za neto nenovčane vrijednosti po aktivnostima. imovina .K=kapital.smanjenje obaveza .povećanje kapitala . DI=dugoročna PRILIVI IMOVINE .smanjenje kapitala . Ovo je posebno važno ukoliko se izvještaj sastavlja po indirektnoj metodi.KI'=kratkoročna imovina. dobijamo: I=O+K KI+DI=O+K N+KI'+DI=O+K Ako promjene na tim kategorijama označimo sa D tada važi i ova jednakost: DN+DKI'+DDI=DO+DK Promjene na novcu posljedica su povećanja (+) ili smanjenja (-) na sledećim kategorijama: DN=DO+DK-DKI'-DDI Uzimajući da povećanje (primici) novca nastaju po osnovu povećanja obaveza i kapitala odnosno smanjenja ostale nnenovčane imovine i obrnuto na strani smanjenja odnosno izdataka novca.KI=kratkoročna imovina bez novca.N=novac. 40 .povećanje obaveza .

000 2.000 1.12.2004 7.Finansijsko izvještavanje Parcijalni bilans preduzeća «X» sastojao se od sljedećih podataka: Bilans stanja 31.000 31.000 1.000 3.400 BU sadrži sljedeće: Neto dobit Rashod za amortizaciju Dobitak od prodaje zemljišta Amortizaciona premija na obveznice Amortizacija goodwilla 2.12.000 7.000 2.000 400 (900) (500) (200) 41 .000 4.000 1.000 3.500 2.2003 Potraživanja od kupaca Zalihe Unaprijed plaćena najamnina Zalihe potrošnog materijala Obaveze prema dobavljačima Obaveze za režije 5.000 400 900 500 200 Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti za 2004 izračunava se na slijedeći način: Neto dobit +Rashodi za amortizaciju -Dobitak od prodaje zemljišta -Amortizaciona premija na obveznice +Amortizacija goodwilla 2.

000 17.000 17.000 3.12.500 Nja računu dobiti i gubitka nalaze se sljedeći podaci: 42 .000 71.000 19.000 15.000 14.000 19.000) 4.500 16.000 17.500 12.500 13.2004 18.000 63.2003 Novčana sredstva Potraživanja od kupaca Roba Strojevi Akumulirana amortizacija Dugoročna ulaganja Ukupno imovina Obaveze dobavljačima Obaveze za rashode Izdata dugoročna mjenica Redovne dionice Ukupno obaveze prema 11.500 14.000 19.000 (2.000 -12. Primjer Preduzeće «K» ima sljedeće bilansne podatke (2003 i 2004) 31.000 13.000 31.000 71.000 9.000 -11.000) (2.Finansijsko izvještavanje -Povećanje potraživanja od kupaca -Povećanje zaliha +Smanjenje unaprijed plaćene najamnine -Povećanje zaliha potrošnog materijala -Smanjenje obaveza za režiju +Povećanje obaveza prema dobavljačima Neto novčanmi aktivnosti tok od poslovnih (2.000 63.12.000 2.000) (600) 500 (900) Ovo je bio izvještaj o novčanim tokovima po indirektnoj metodi.

000 .000 -12.Finansijsko izvještavanje Prihod od prodaje Nabavna vrijednost prodate robe Bruto dobit Opšti rashodi Rashodi za amortizaciju Neto dobit 69.000 -dugoročna ulaganja prodata su po knjigovodstveno vrijednosti Pripremite izvještaj o novčanim tokovima koristeći se direktnom metodom Rješenje Preduzeće «K» Izvještaj o novčanim tokovima za 2004 godinu Novčana sredstva od poslovnih aktivnosti Novčani primitak od kupaca Isplata robe Novčana sredstva plaćena za rashode Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti 64.000 Novčana sredstva od finansijskih aktivnosti Plaćanje izdatih mjenica -1.000 22.500 10.500 Dodatni podaci : -novčane dividende 5.000 -1.000 43 .500 -41.500 Novčani tok od investicijskih aktivnosti Kupovina stroja Prodaja dugoročnog ulaganja Neto novčani tok od investcijskih aktivnosti -2.000 11.000 1.000 -11.000 -47.

000-X=17.000 -5.000 6.500 18.000 9.000 X=12.000 44.000 Obaveze za rashode X 3.000+11.000 Obaveze prema dobavljačima X 9.8.000 11.000 X= 64.000 17.000 X = 44.000 Roba 19.000 -4.000 12.000 X = 41.000 13.000-X=2.000 2.000-X=12.Finansijsko izvještavanje Plaćanje dionica Isplata novčanih dividendi Neto novčani tok od finansijskih aktivnosti Neto promjena novčanih sredstava Početna vriednost novca i novčanih ekvivalenata Konačni saldo Objašnjenje novčanih sredstava aktivnosti Potraživanja od kupaca 13.000+44.000-16.000 69.500 11.000 2.500 19.000 3.500 16. Konsolidovani finansijski izvještaj 44 .000 5.000 X 47.000+X-47.000+69.

sastavlja svoje temeljne FI.Dugoročni vjerovnici. Svrha konsolidovanih FI bazira se primarno na potrebama korisnika konsolidiranih izvještaja.U korisnike informacija konsolidiranih FI svakako treba spomenuti i finansijske analitičare bez čijih je rezutata danas nezamislivo djelovanje finansijskog tržišta. Preduzeće matica sastavlja i prezentira korisnicima konsolidovane Fi. te izvještaje najviše koriste oni koji su dugoročno zainteresovani za matično preduzeće.rezultata. stečene vlastite dionice itd. Mgmt matice uz dioničarsku maticu ima najveći interes kako za tekućim informacijama konsolidovanih FI tako i za pojedinim izvještajima preduzeća povezanim u matricu koje čine konsolidovani izvještaj.Mgmt matice jedino sagledavanjem fin.Da bi mgmt matice mogao uticati ili vršiti kontrolu poslovanja i finansijske politike povezanih preduzeća mora imati izvještaje o rezultatu i finansijskoj situaciji za proteklo računovodstveno razdoblje.Paragraf 137 – prilikom pripremanja svojih FI većina pravnih lica usvaja finansijski koncept kapitala prema kojem je kapital za neto sredstva ili vlastiti kapital.a to su dioničari i vjerovnici preduzeća (matice). Računovodstvena načela se primjenjuju prilikom sastavljanja konsolidovanih FI. Prema fizičkom konceptu kapitala kao 45 .fin.podaci o dioničarskom kapitalu i .Za razliku od dugoročnih vjerovnika kratkoročni vjerovnici matičnog preduzeća više su zainteresirani za temeljne izvještaje matice nego za konsolidirane izvještaje. Izvještaj o svim promjenama u vlasničkom kapitalu Ovaj izvještaj se sastoji iz dva dijela : . Prezentirani su podaci o broju eksternih dionica na određeni dan. zati izdate dionice.Finansijsko izvještavanje Pod kosolidacijom FI podrazumijeva se spajanje izvještaja matice preduzeća.situacije i novčanog toka svih povezanih preduzeća.9.Svaki dioničar bilo da se radi o fizičkome ili pravnom licu zainteresovano je za one prihode koji pripadaju matrici po osnovu udjela u vlasništvu organizacionog dijela. Ovi izvještaji (konsolidovani) potrebni su i radi fer prezentacije situacije te da bi jedno preduzeće udruženo u matricu imalo direktnu kontolu nad drugim preduzećem.prije svega banke takođe su zainteresirane za poslovne rezultate povezanih u matricu kojima su odobreni ili od kojih su kupljene obveznice.pored dioničara i dugoročnih vjerovnika korisnici konsoidovanih FI su još i mgmt matičnog preduzeća te ostali korisnici.Rezultati konsolidiranih FI jesu ujedno osnova i za zaključivanje ili ne zaključivanje novih ugovora s mgmt matice. Ipak. To su postojeći i potencijalni dioničari matičnog preduzeća. Oni su zainteresirani za rezultate poslovanja kao i za finansijsku situaciju preduzeća . Matica je ono preduzeće koje ima više od 50% vlasništva (više od 50% dionica s pravom glasa).Može vršiti kontrolu na nivou grupe. Na osnovu podataka iz prvog dijela izvjestaja i ostalih kompanija koje opredjeljuju visinu kapitala pravnog lica sastavlja se obrazac o promjenama u kapitalu koji ia sljkedeći oblik i strukturu: Kod izrade drugogo dijela izvještaja potrebno je pridržavati se paragrafa 137 do 145 Kodeksa RN koji se odnose na sljedeće sadržaje: .Razlog za to je veći interes kratkoročnih vjerovnika za tekućom solventnošću u odnosu na dugoročnu profitabilnost matice. javnost (preko javnog objavljivanja FI ili preko rezultata finansijskog analitičara) koju čine potencijalni investitioro i vjerovnici zainteresirani za FI. Kosolidovani FI pripremaju se onda kada su dva ili više preduzeća povezana poslovnim vezama u preduzeću matice te djeluju kao jedinstven ekonomski subjekt.podaci o promjenama u kapitalu U prvom dijelu izvještaja tretirane su isključivo dionice (redovne i povlaštene) i to kroz period od dvije godine kako bi se mogle registrovati promjene u dioničkom kapitalu. 5.opozvane dionice. Svako preduzeće zadržava svoju računovodstvenu evidenciju.

. a ne dobiti. Sve promjene cijena koje utiču na sredstva i obaveze smatraju se promjenama u mjerenju fizičke proizvodne sposobnosti pravnog lica te se stoga one samtraju usklađivanjima očuvanja kapitala koje je dio vlastitiog kapitala. . koja se uobičajeno nazivaju dobici od držanja jesu konceptualno dobit. Općenito rečeno pravno lice je održalo svoj kapital ako ima jednake količine kapitala na kraju perioda kao što ga je imalo na početku perioda. Očuvanje finansijskog kapitala može biti izmjereno ili u nominalnim novčanim jedinicama ili jedinicama konstantne kupovne moći. . Međutim.Paragraf 139 – iz koncepta kapitala u paragrafu 138 proizilaze sljedeći koncepti očuvanja kapitala: a) očuvanje finansijskog kapitala – po ovom knceptu dobit je zarađena samo ako finansijski ili novčani iznos neto sredstva na kraju perioda premašuje finansijski (ili novčani) iznos neto sredstva na početku perioda nakon isključenja bilo kakvih raspodjela vlasnicima ili vlasnikovih doprinosa tokom perioda . Različiti rač. Kada se koncept očuvanja finansijskog kapitala definiše pojmovima jedinica stalne kupovne moći dobit predstavlja povećanje uložene kupovne moći tokom perioda.glavna razlika između dva koncepta očuvanja kapitala jest postupak prema učincima promjena cijena sredstava i obaveza pravnog lica.prema konceptu očuvanja finansijskog kapitala gdje je kapital definisan pojmovima nominalnih novčanih jedinica dobit predstavlja porast nominalnog novčanog kapitala tokom tog perioda stoga povećanje cijena sredstava koja se diže tokom perioda. Ovaj kodeks primjenjiv je na niz rač.Paragraf 143 . Iznos preko zahtijeva za očuvanje kapitala jeste dobit. na jedinici proizvoda na dan .Paragraf 141 – koncept fizičkog očuvanja kapitala zahtijeva usvajanje tekućih troškova kao osnove za vrednovanje. modela i osigurava smjernice i reperenzentaciju FI rađenih po izabranom modelu 46 . Međutim. Izbor osnove prema ovom konceptu zavisi od vrsta finansijskog kapitala koji pravno lice nastoji zadržati .Paragraf 142 .Finansijsko izvještavanje što je poslovna sposobnost kapitala se smatra proizvodnom sposobnošću baziran npr.Paragraf 145 – izbor osnove vrednovanja i koncepta očuvanja kapitala određuje i računovodstveni model koji će se koristiit u pripremanju FI. Stoga bi finansijski koncept kapitala trebao biti usvojen ako korisnici FI ponajprije brinu o održavanju nominalno uloženog kapitala ili o kupovnoj moći uloženog kapitala.Paragraf 138 – izbor odgovarajućeg koncepta kapitala od strane pravnog lica treba se zasnivati na potrebama korisnika njegovih FI. b) očuvanje fizičkog kapitala .po ovom konceptu dobit je zarađena samo kao fizička proizvodna sposobnost (ili poslovna sposobnost) pravnog lica ( ili resursa ili fondova potrebnih da se postigne ta sposobnost) ako na kraju perioda premašuje fizičku proizvodnu sposobnost na početku perioda poslije isključivanja bilo kakvih raspodjela vlasnicima ili vlasnikovih doprinosa tokom perioda. ako korisnici vode glavnu brigu o poslovnoj sposobnosti pravnog lica treba upotrijebiti fizički koncept kapitala. . Dobit predstavlja povećanje toga kapitala tokom perioda.Paragraf 144 – prema konceptu očuvanja fizičkog kapitala kada se kapital definiše pojmovima fizičke proizvodne sposobnosti. Ostatak porasta se samtra korekcijom očuvanja kapitala. modeli pokazuju različite stepene relevantnosti i pouzdanosti te kao i na drugim područjima mgmt-a mora tražiti ravnotežu između relevantnosti i pouzdanosti. oni ne moraju biti priznati kao takvi sve dok se sredstva ne otuđe u transakciji razmjene. Tako se samo onaj dio povećanja cijena smatra za dobit. .

- Izračunavanje osnovice za porez na dobit: • • • • • • Osnovica poreza na dobit = Osnovica za porez na dobit iz BS (BU) + uvećanja -umanjenja Osnovica poreza na dobit (OPD) Porez na dobit = OPD x 0. Rezerve sigurnosti formiraju se izdvajanjem najmanje 1/3 od ostvarene dobiti izraza po godišnjem obračunu. U skladu sa poslovnom praksom osiguravajuća društva usklađena procjena i razlika između procijenjenih i naknadno plaćenih iznosa se knjiže prilikom nastanka ovih promjena.Finansijsko izvještavanje Računovodstvene politike i napomene čini sastavni dio izvještaja o promjenama u kapitalu.ali nisu prijavljene i troškovi likvidacije umanjene za iznose koji su plaćeni za te štete. Zbog specifičnosti nvedenog izvještaja u odnosu na izvještaj koj ise izrađuje za preduzeća navode se neki karakteristični događaji koji utiču na visinu kapitala osiguravajućih društava: Rezervacije šteta (u konkretnom slučaju značajnu stavku predstavljaju predratne štete koje su ukupnu visinu kapitala društva umanjile za skoro 50%) predstavljaju iznos koji ima za cilj da pokriće ukupnih troškova isplate šteta koje su nastale usljed događaja koji su se desili do datuma bilansa stanja uključujući štete koje su nastale.ako se dobit ne koristi za pokriće gubitka iz prethodnih godina.3 Zabilješke uz finansijske izvještaje: • • Bolje razumijevanje FI U zabilješkama se prikazuju: Metode procjene bilansnih pozicija Eventualna odstupanja od postvljenih metoda i razlozi tih odstupanja Kvantifikacija prouzročenih efekata datih odstupanja ako ih ima Pregled obaveza sa rokom dospijeća dužim od od 5 godina 47 . Iznos je zasnovan na procjenama te tako iako uprava društva smatra da je iznos adekvatan konačna obaveza može biti manja ili veća od toga iznosa. ako se rezerve sigurnosti formiraju najmanje u visini polovine ostvarene prosječne premije osiguranja u posljednje dvije godine ne postoji obaveza novog izdvajanja stoga što su veće rezerve sigurnosti osiguravajuće društvo je stabilnije i na tržištu konkurentnije.

tako da su finansijska izvješće u skladu sa svim zahtjevima Kodeksa računovodstvenih načela i svakog standarda koji se primjenjuje. Prema FBiH RS 1. Odražavaju ekonomsku bit događaja i transakcije. iz osnovnih elemenata FI ali su neophodne za njihovo razumijevanje i ocjenu poslovanja 6. a ne samo njihovu pravnu formu Neutralna i nepristrasna Potpune u svim značajnim aspektima. ''menadžment treba odabrati i primijeniti računovodstvene politike pravne osobe.'' Gdje ne posoje posebni zahttjevi. Računovodstvene politike (MRS 1) su skup koncepcija. Pokazuju istinit i fer pregled rezultata i finansijske situacije pravne osobe. nominalna vrijrdnost dionica izdatih po vrstama Pregled najznačajnijih dioničara Značajne potencijalne obaveze ili potraživanja (vanbilansna evidencija) I sve druge koje se ne vide direktno. jer primjena različitih alternativa daje različite rezultate 2. Računovodstvene politike kao pretpostavka kvalitete finansijskih izvještaja Sam pojam računovodstvenih politika (accounting policies) pojavio se u SAD-u pedesetih godina. 2.Finansijsko izvještavanje Prosječan broj zaposlenih Broj. Da je cilj takvog izbora u što realnijem prikazivanju finansijskog položaja i uspjeha poslovanja 48 . pravila i konvencija usvojenih od strane menadžemnta u posupku sačinjavanja i prezentiranja finansijskih izvještaja. Strukovne organizacije koje djeluju na tom području doprinose razvoju i promociji računovodstvene profesije a jedna od njih je i Odbor ra računovodstvene standarde (FASB –Financial Accounting Standards Bord) te Odbor za računovodstvena načela (APB –Accountig Principles Board) prema kojem su račinovodstvene politike ''specifična načela i metode koje menadžment izabrao u cilju realnog prikazivanja finasijskog položaja. promjena finsnijskog položaja i rezultata poslovanja i koja su u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim politikama''. menadžment bi trebao razviti politike: - Relevantne u odnosu na potrebe korisnika u pogledu donošenja odluka Pouzdane u smislu da: 1. Izbor između određenih računovodstvenih alternativa. Karakteristike računovodstvenih politika: 1. modela. One odražavaju suštinu računovodstva kao jezika poslovnog odlučivanja.

Prema tome računovodstvene politike predstavljaju sastavni dio poslovnih politika.sastavljanje i prezentiranje FI za korisnike iz okruženja privrednog subjekta treba biti takođe sa MRS-om .politike podsistemi poslovne politike kao sistema.politike u okviru upravljačkog sistema raspravlja i gl. Postoji brojnost različitih računovodstvenih politika koje odabire menadžment preduzeća dok prijedloge za to sastavljaju rač. Sam izbor i primjena računovodstvenih politika zavisi i od ciljeva šire poslovne politike. u okviru poslovne politike preuzeća.politika koji u suštini predstavljaju osnovne teze od kojih se polazi prije postupka oblikovanja odluke o rač. Stoga je računovodstvene politike potrebno razmatrati i u kontekstu poslovne politike i upravljanja preduzećem. Šema također prikazuje odnos rač.radnici. Upravljanje preduzećem višesložan je proces koji u sebi primarno sadrži postavljanje ciljeva.menadž. Sistemski posmatrano poslovna politika je sistem a rač.da menadžment preduzeća pri izradi FI i za svoju vlastitu upotrebu primjenjuje MRS: .politikama koje će se primjenjivati kod određenog subjekta donosi njegov menadžment u pravilu Primjena rač. U kontekstu definiranja glavnih ciljeva preuzeća govorimo o poslovnoj politici. Upravljanje Poslovna politika Računovodstvena politika Iz šeme je vidljivo da se računovodstvene politike nalaze u funkciji odnosno da su one instrument ostvarivanja poslovne politike preduzeća. Da su podloga za taj izbor računovodstvena načela detaljnije razrađena u računovodstvenim standardima. Računovodstvene politike se dosljedno primjenjuju iz jednog obračunskog perioda u drugi uvažavajući aspekte rač.politike pri sastavljanju i prezentiranju FI objavljuje se u godišnjem obračunu. Da izbor takve računovodstvene alterantive vrši menadžment 4. U kontekstu upravljanja uobičajeno se ističu tri razine upravljanja: Strategijska ili najviša razina upravljanja Taktička ili srednja razina i Operativna ili najniža razina. I poslovne politike te njihovo mjesto u cjelokupnom procesu upravljanja.politike kao i njene promjene. Po najpoljnijem prijedlogu rač. vodeći računa o sljedećem: . Potrebno je jasno definisati ciljeve čije se ostvarivanje može grfički prikazati: 49 . Računovodstvena politika mora se podrediti postavljenim ciljevima politike preduzeća. najčešće u bilješkama.Finansijsko izvještavanje 3.odluku o račun. One doprinose ostvarivnanju ciljeva poslovnog subjekta zato se odlučivanje o primjeni računovodstvenih politika nemože ostaviti računovođi kao isključivo njegova obaveza.

pa se u tom kontekstu govori o prednostima i nedostacima određenih bilansnih shema. tj. Ključni faktor kvalitete jesu računovodstvene politike. pripreme informacije. Faktori kvalitete FI FORMALNI -bilansne sheme MATERIJALN I -računov. obuhvaćenog –posmatranog vremenskog perioda 4. osnovnih obilježja izabrane metode 3. kvalitet finansijskih izvještaja treba razmatrati i s materijalnog stajališta. ostalih faktora Područja primjene računovodstvenih politika prema MRS 1: • OPĆE -politika konsolidiranja -konvertiranje inozemnih valuta -opća politika vrednovanja -događaji nastali nakon datuma bilansa -najmovi. Računov. politike Računovodstvene politike imaju važno mjesto u procesu obrade podataka.Finansijsko izvještavanje ODLUKA → AKCIJA → REZULTATI → CILJ Uobičajeno se kvaliteta FI primatra samo s formalnog stajališta. temeljnih FI. politike PODACI PROCES OBRADE INFORMACIJE Uticaj računovodstvenih politika na iskazivanje vrijednosti pozicija FI: 1. kupovine na otplatu -porezi -trajni ugovori -franšize 50 . Međutim. udjel određene pozicije u ukupnoj strukturi BU ili BS 2.

a to su: a) Ako to zahtijeva zakon b) Ako to zahtijeva tijelo koje donosi računovodstvene standarde c) Ako bi takva izmjena imala za posljedicu realnije iskazivanje pozicija FI 6. promjena može uslijediti u određenim slučajevima. Na razini države Jednom usvojenu računovodstvenu politiku potrebno je dosljedno primjenjivati.1. popravci i poboljšanja -dobici i gubici kod otuđenja nekretnina -računovodstveni tretman rezervi Odgovornost za izbor i primjenu računovodstvenih politika: Odgovornost za njihov izbor i primjenu se može posmatrati na dvije razine: 1. pridružene kompanije i sl. -istraživanje i razvoj -patenti i zaštitni znaci -goodwill • OBAVEZE I REZERVISANJA -garancije -obaveze i nepredviđeni događaji -troškovi mirovnog osiguranja -otpremnine i naknade otpuštenim radnicima • DOBICI I GUBICI -metode priznavanja prihoda -održavanje. Objavljivanje računovodstvenih politika 51 . Na razini preduzeća 2. zemljišta koja su u posjedu za razvoj -ulaganja u podružnice.Finansijsko izvještavanje • SREDSTVA -potraživanja -zalihe -Sredstva koja podliježu obavezi amortizacije i amortizacija -usjevi. Iznimno.

a koji nosi naziv: ''Računovodstvene politike i zabilješke uz finansijske izvještaje''. Metode vrednovanja zaliha. ali ne govore ništa o tome kako se do te stavke došlo. svaku važniju poziciju je potrebno dodatno objasniti u izvještaju čiji oblik i sadržaj nisu propisani zakonom. potrebno je objaviti ona načela i metode koje se odnose na priznavanje prihoda i alokaciju troškova imovine na sadašnje i buduća razdiblja. politike. Prema FBiH RS 1. Drugim riječima.. Prema FASB –ovim standardima i APB mišljenjima. Prema MRS 1 i MRS 8. pri čemu najčapće prva bilješka obrađuje primijenjene značajne rač. potrebno je objaviti one RP čija će objava biti od pomoći korisnicima FI u razumijevanju načina na koji su transakcije i događaji odrazili na izvještajni stepen uspješnosti i finansijsko stanje preduzeća. navodi se da ''finansijski izvještaji trebaju sadržavati jasno i precizno objavljivanje svih značajnih računovodstvenih politika koje su se primjenjivale. koji je računovodstveni postupak primijenjen itd. Metode amortizacije. potrebno je objaviti: - Načela konsolidacije.. Uticaj računovodstvenih politika na finansijski položaj i uspješnost poslovanja preduzeća 52 . 7. Priznavanje prihoda po osnovu franšiza i najmova Priznavanje prohoda kod dugoročnih ugovora o izgradnji itd. Način prevođanja tranih valuta.Finansijsko izvještavanje Osnovni elementi finansijskih izvještaja daju iznos i naziv neke stavke. Računovodstveni tretman troškova istraživanja i ravoja.'' Računovodstvene politike se uobičajeno objavljuju u obliku bilješki.

zavisi od više faktora. polazne podatke te pretpostavke i ograničenja razmatranja. Ostalih faktora Značajne rač. za dokazivanje teza o utjecaju rač. Udjela određene pozicije u ukupnoj strukturi imovone. Iz rentabilnosti izvode se zahtjevi koje treba zadovoljiti na određenim nižim nivoima poslovanja. obaveza. Ovaj sistem pokazatelja prikazuje veze između faktora koji utiču na rentabilnost ukupno angažiranog kapitala. upravljanja poslovanjem i razvojem preduzeća. Da bi se zanemario utjecaj poreznog opterećenja. Osnovnih obilježja izabrane metode posmatrane u oportunitetu sa neizabranom metodom 3. Du Puntov sistem pokazatelja objedinjuje inforamacije koje proizilaze iz dva temeljna finansijska izvještaja. Polazni model bit će temeljen na Du Puntovu sistemu pokazatelja. Bruto rentabilnost imovine determinirana je bruto maržom profita (MPb) te koeficijentom obrta ukupne imovine (KO). tj. Glavni pokazatelj koji odražava temeljni cilj poslovanja preduzeća jest rentabilnost ukupne imovine bez obzira na to je li ta imovina pribavljena iz vlastitih ili tuđih izvora. politike na području Dugotrajna im. Obuhvaćenog vremenskog razdoblja 4.1. politika na uspješnost poslovanja i finansijski položaj koristit će se Du Puntov sistem pokazatelja temeljen na bruto rentabilnost ukupne imovine (Rib). 53 .Finansijsko izvještavanje Hoće li uticaj poslovne politike na finansijski položaj preuzeća biti značajan ili ne. Zbog toga Du Puntov sistem ima oblik piramide. a prvenstveno od: 1. te omogućava i delegiranje odgovornosti za ostvarivanje rentabilnosti ukupnog angažiranog kapitala na niže upravljačke razine u preduzeću. bilansa stanja i bilansa uspjeha. i Zaliha Rezervisanja Prihoda i otpisa 7. a samim time i za potrebe planiranja. prihoda ili rashoda 2. Definiranje mjernog modela za razmatranje uticaja promjene računovodstvenih politika Za dokazivanje teza o uticaju rač. Du Puntov sistem pokazatelja spada u grupu deduktivnih sistema pokazatelja i koristi se prvenstveno za potrebe analize. politika na finansijski položaj i uspješnost poslovanja nužno je definisati polazni model. Takav sistem pokazatelja omogućava da se razmotri kako će promjena bilo kojeg elementa obuhvaćenog u sistemu utjecati na promjenu rentabilnosti ukupne imovine (kapitala). Dakle.

Priznavanje prihoda 5.: Bruto rentabilnost imovine Bruto marža profita Koef. Otpis potraživanja Treba imati u vidu i vremensku dimenziju primjene poslovnih politika. njenom dinamikom promjena. odnosno. Zalihe 3.Finansijsko izvještavanje Iz navedenih obrazaca vidljivo je da je bruto rentabilnost imovine umnožak bruto marže profita i koeficijenta obrta ukupne imovine. 54 . Dugotrajne imovine i obračuna amortuzacije 2.2. Pri tome kratkoročna dimenzija razmatra jedan dio promjena neke pozicije. Odabir ključnih veličina za analizu uticaja promjena poslovnih politika Najčešća područja: 1. dok dugoročna uzima u obzir ukupne promjene. U tom kontekstu potrebno je dodatno definirati vrijeme koje podrazumijeva takva dimenzija promatranja. Treba napomenuti da kratkoročna i dugoročna vremenska dimenzija nisu isključivo determinirane brojem godina već su određene osnovnim obilježjima neke bilansne pozicije. Dugoročna razgraničenja 4. Obrta imovine Dobit prije poreza + Prihodi Prihodi Imovina 7. tj.

Izbor mjerenja nakon početnog priznavanja ( računovodstvene politike) : 1. Metod revalorizacije (fer vrijednost na dan revalorizacije smanjenu za ukupnu naknadnu akumuliranu amortizaciju i naknadne akumulirane gubitke od smanjenja. kako utvrditi knjigovodstvenu vrijednost prilikom nabave (početnog priznavanja). Objavljivanja: Osnovne mjere korištenja kod utvrđivanja bruto knjigovodstvene vrijednosti Korištene metode amortizacije Vijek upotrebe ili korištene stope amortizacije Bruto knjigovodstvene vrijednosti i akumuliranu amortizaciju (zajedno sa akumuliranim gubicima od smanjenja) na početku i na kraju perioda Usklađivanje knjigovodstvene vrijednosti na početku i na kraju perioda Usklađivanje knjigovodstvene vrijednosti na početku i na kraju perioda: 55 .3. NAPOMENA: Procjenu fer vrijednosti vrše procjenitalji) Metode amortizacije: a) Linearna –proporcionalna metoda b) Progresivna (nije navedena u MRS-u 16) c) Degresivna d) Funkcionalna e) Kombinovana NAPOMENA: Poslovna politika u domenu izbora metoda amortizacije.Finansijsko izvještavanje 7. Standardima je određeno koji su računovodstveni postupci na području dugotrajne imovine poželjni. Na područje dugotrajne imovine posbno se odnose MRS 4 – Računovodstvo amortizacije. kako tretirati naknadne izdatke. a koji su alternativno dopušteni. kako tretirati naknadna povlačenja i otuđenja ove vrste imovine itd. MRS 9 –Troškovi istraživanja i razvoja i MRS 16 –Nekretnine postrojenja i oprema. kako obračunavati amortizaciju. Metod nabavne vrijednosti (nabavna vrijednost umanjena za ukupnu akumuliranu amortizaciju i akumulirane gubitke od smanjenja) ili 2. Uticaj izbora računovodstvenih politika na području dugotrajne imovine i amortizacije Podlogu i ishodište izbora računovodstvenih politika u našim uvjetima nalazimo u Međunarodnim računovodstvenim standardima.

premještanja i objavljivanja SS Vijek upotrebe i Metode amortizacije Uticaj metoda amortizacije na stopu rentabilnosti imovine: 56 . Promjene u procjenama: • • • • Ostatka vrijednosti Troškova demontaže. izgubljene. gubitke koji su priznati ili poništeni direktno u kapitalu  Gubitke od smanjenja sredstava priznati u BU  Gubitke od smanjenja poništeni u BU  Amortizaciju  Neto kursne razlike kod prevođenja FI s domaće na stranu valutu  Ostale promjene  Postojanje i iznos ograničenja vlasništva te SS koja su data kao jemstvo  Iznos izdataka priznatih u knjig. Prirodu i efekte promjene računovodstvenih procjena koje utiču na tekuće razdoblje ili se očekuje da će uticati na naredno razdoblje. tokom izgradnje sredstva  Iznos ugovorene obaveze za nabavku SS  Iznose naknada od trećih strana za stavke nekretnina koje su bile smanjene. Amortizaciju u toku razdoblja 2. darovane ili se ne koriste.Finansijsko izvještavanje  Povećanja  Sredstva uključena za prodaju i ostala otuđenja  Sticanja putem poslovnih kombinacija  Povećanja i smanjenja nastala kao rezultat ravalorizacije. vrij. a koje su uključene u dobit ili gubitak Objavljivanja po MRS -8: 1. Akumuliranu amortizaciju na kraju perioda 3.

57 . a kod progresivne se povećava  Promjene u stopi bruto rentabilnosti imovine isključivo zavise od promjene stope bruto profitne marže. Zalihe se kao i ostali oblici materijalne imovine trebaju vrednovati po trošku sticanja(nabavnoj vrijednosti) ili neto prodajnoj vrijednosti ovisno od toga koja je vrijednost niža. Uticaj izbora računovodstvenih polika na području zaliha sirovina i materijala i na donošenje poslovnih odluka Prema MRS -2 Zalihe. to je onaj dio materijalne imovine (sredstva) koji je: a) Namijenjen prodaji u redovnom toku poslovanja b) U procesu proizvodnje namijenjen prodaji c) U obliku materijala ili dijelova zaliha koje se troše u proizvodnom procesu ili pružanju usluga.Finansijsko izvještavanje BRI DEGRESIVNA PROPORCIONALNA PROGRESIVNA GODINE Ukupan zaključak:  U posmatranom obračunskom razdoblju.4. jer su prosječni rezultati za vijek upotrebe sredstva isti po svim metodama obračuna amortizacije. ukupna masa finansijskog rezultata i prosječna stopa bruto rentabilnosti imovine jednaka je bez obzira na primijenjenu metodu obračuna amortizacije  Primjenom proporcionalne metode amortizacije u svih 6 godina ostvaruje se isti rezultat  Kod progresivne metode amortizacije s protekom vremena uspješnost mjerena bruto rentabilnošću imovine se smanjuje. uspješnost poslovanja uopšte ne zavisi od metode obračuna amortizacije. 7. jer je iznos koeficijenta obrta uvijek isti  Uspješnost poslovanja razmatrana u kraćem razdoblju do godine danabitno zavisi od metode obračuna amortizacije  U dužem razdoblju preko godine dana do kraja korisnog vijeka upotrebe SS.

troškova skladištenja. temeljno pravilo je da se zalihe vrednuju po trošku nabave. ukoliko se dogodi da su zalihe oštećene ili su zastarjele. tj. To znači da treba pristupiti korekciji.'' Usklađivanje.Finansijsko izvještavanje Dakle. odnosno rashodi u bilansu uspjeha.. MRS –om 2 predviđeno je da se troškovi zaliha. • • NAPOMENA: • Troškovi se isključuju iz cijene koštanja zaliha. odnosno otpis vrši se stavku po stavku ili zajedno za srodne vrste zaliha.. prema paragrafu 6 MRS 2. su neuobičajeni iznos otpadnog materijala. vrijednosnom usklađivanju zaliha. opšti troškovi administracije koji ne doprinose dovođenju zaliha u sadašnje stanje i na sadašnju lokaciju i troškovi prodaje. Priznavanje zaliha u rashode: Nabavna vrijednost zaliha ili cijena koštanja zaliha utvrđuje se primjenom metode: • • FIFO –prvi ulaz –prvi izlaz Metode ponderisanog prosječnog troška. vrijednost izlaza trebaju utvrditi metodom: • • • FIFO Prosječnom ponderisanom cijenom Metodom specifične identifikacije Cijena koštanja zaliha gotovih proizvoda: • • Diraktni materijal + Trošak konverzije: Neposredni rad Fiksni i varijabilni opšti troškovi proizvodnje koji su nastali u pretvaranju materijala u gotove proizvode. osim ako su ti troškovi neophodni u proizvodnom procesu radi dalje faze proizvodnje. To je neto iznos koji preduzeće očekuje da će ostvariti od prodaje zaliha u redovnom toku poslovanja. njihova vrijenost se smanjuje a samim tim i iznos naknade koji se može dobiti njihobom prodajom. Otpisivanjem zaliha smanjuje se njihova vrijednost. No.. a za iznos otpisa povećavaju se troškovi razdoblja. odnosno. 58 . proznaju se kao rashodi razdoblja u kojem su nastali. podrazumijevamo ''procijenjenu prodajnu cijenu tokom redovnog poslovanja umanjena za procijenjene troškove dovršenja i procijenjene troškove neophodne da se obavi prodaja. Pod neto prodajnom vrijednošću. nepotrebnog rada..

Finansijsko izvještavanje Računovodstvenim politikama nije moguće stvoriti poslovni rezultat. Prema tome. Svi ostali troškovi jesu troškovi razdoblja i nadoknađuju se iz ukupnog prihoda u periodu kad su nastali. ali ne odmah već nakon što se proizvodi preozvedu i prodaju. iznos nekog troška može biti prikazan kao imovinska pozicija u BS ili kao rashod u BU gdje odmah i direktno utiče na smanjenje finansijskog rezultata. Računovodstvene politike na području zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda Računovodstveni tretman zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda determiniran je odredbama MRS – a 2 Zalihe i u njemu se nalaze osnovna polazišta izbora računovodstvenih politika. troškovi administracije pogona i neki drugi indiraktni troškovi koji ovise o obimu proizvodnje. politika na iskazanu uspješnost poslovanja znatan (a samim tim i na finansijski položaj). Troškove kupovine uglavnom čini fakturna vrijednost uvećana za zavisne troškove nabave sirovina i materijala. kao što su indirektni materijal i indirektni rad. što znači da odmah smanjuju finansijski rezultat. I troškovi zaliha ćpostati rashod perioda i ući u obračun. Troškovi perioda su istovremeno i rashodi i nadoknađuju se iz prihoda u istom obračunskom periodu u kojem su i nastali. Prema MRS -u 2 zalihe proizvodnje i gotovih proizvoda trebaju se procjenjivati po trošku nabave. Najčešći proizvodni troškovi jesu troškovi amortizacije i održavanja proizvodnih pogona i opreme. troškovi konverzije i ostali troškovi koji su neposredno vezani uz sticanje ove vrste zaliha. osim u slučajevima kapitalizacije predviđenim MRS –om 23 Troškovi posudbe. Nije svejedno kako će neki nastali trošak biti evidencijski obrađen.5. zavisno os primijenjene rač politike. a troškovi konverzije obuhvataju direktne troškove kao što je direktni rad radnika u pogonu te dio općih troškova proizvodnje. Drugačije rečeno. Računovodstvenim politikama omogućava se. Zbog toga je u kraćem razdoblju utjecaj rač. 59 . Na menadžmentu je da utvrdi koji troškovi čine troškove konverzije a koji troškove razdoblja. Trošak nabave u slučaju zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda čine troškovi kupovine. Ostali troškovi se obavezno isključuju iz vrijednosti zaliha i priznaju se kao rashod perioda u kojem su nastali. To su:  Opći administrativni troškovi  Troškovi prodaje  Troškovi kamata  Prekomjerni iznos otpadaka  Troškovi skladištenja i sl. Troškovi kamata su rashod perioda. da se ukupna masa troškova rasporedi u toku vijeka trajanja imovine po dinamici koja odgovara ukupnoj poslovnoj politici preduzeća. 7. dakle nakon određenog razdoblja. zavisno od zahtjeva menadžmenta. računovodstvenim politikama ne stvara se poslovni razultat već je izborom različitih metoda poslovni rezultat moguće seliti iz jednog obračunskog perioda u drugi. dok dugoročno taj utjecaj ne postoji.

troš. na tr.6. to je veći iznos troškova prenesen u rashode. na zalihe BS Proizvodnja Zalihe GP BU Troš. što je manja vrijednost zaliha. 60 . Prema MRS –u 37 Rezervisanja. u prod. ipak se radi samo o odgođenim dobicima. Uz iste prihode u tom će slučaju dobit biti manja. 7. Uticaj promjene računovodstvenih politika na području rezervisanja Rezervisanje je obaveza kojoj nije izvjestan rok dospijeća kao ni iznos takve obaveze. gladano u dužem roku. Ta mogućnost može stoga biti snažan instrument porezne politike preduzeća. Rasp. a manjim se iznosom ostvaruju suprotni efekti. što znači manju maržu profita i manju stopu rentabilnosti itd. zato što trošak postoji odmah.Finansijsko izvještavanje Raspored troškova: Ukupno troškovi Rasp. Međutim. Rezervisanje je svota troška koji tereti sadašnji BU zbog nastalog događaja koji će prouzrokovati izdatke u idućim razdobljima i nemože se odrediti sa potpunom tačnošću nego je treba procijeniti. a izdatak će uslijediti kasnije. to je mogućnost zloupotrebe i nerealnog iskazivanja razultata i stanja preduzeća. Oktobra 1999. samo je pitanja vremena kada će kao rashod biti priznata. može se potvrditi činjenica da je sv imovina potencijalni rashod. a samim time i o odgođenim porezima. u trnutku evidencije. godine. rač. Kratkoročno posmatrano. proizv. MRS 37 je stupio na snagu 1. za čije izmirenje se očekuje da će dovesti do odliva resursa koje sadrže ekonomske koristi iz preduzeća. razdoblja Često se. troš. razdoblja Tr. nastoji što veću vrijednost troškova zadržati u vrijednosti zaliha i obrnuto. Definicije (MRS 37): Obaveza je sadašnja obaveza preduzeća koja proizilazi iz prošlih događaja. Većim iznosom predviđenim za rezervisanje pojedinih troškova smanjuje se dobit tekućeg obračunskog perioda. potencijelne obaveze i potencijelna sredstva. politike mogu i na ovom području biti važno sredstvo ostvarivanja ciljeva poslovne politike. a dugoročno gledano. kad se želi sakriti gubitak poslovanja. Kratkoročno gledano to je pozicija koja snažno utiče na visinu dobiti obračunskog razdoblja.

Porez na dobit (MRS 12 –Porez na dobit). osim u slučajevima: 61 . npr. Troškovi rezervisanja za rizike i troškove su porezno nepriznati rashodi. i c) Iznos obaveze može da se pouzdano procijeni. Promjene u rezervisanjima: Rezervisanja se ispituju na dan svakog bilansa stanja i koriguju tako da odražavaju najbolju sadašnju procjenu. Lizingu (MRS 17 –Lizing). MRS 10 –Događaji nakon datuma bilanse. Priznavanje: Rezervisanje se priznaje kada: a) Preduzeće ima sadašnju obavezu (zakonsku ili uzvedenu) koja je nastala kao rezultat prošlog događaja. b) Je vjerovatno da će odliv resursa koji sadrže ekonomske koristi biti potreban za izmirenje obaveza. Ako više nije vjerovatno da će odliv resursa koji predstavljaju ekonomske koristi biti potreban za izmirenje obaveze. a čije će postojanje biti potvrđeno jedino nastupanjem ili nenastupanjem jednog ili više neizvjesnih budućih događaja koji nisu u potpunosti pod kontrolom preduzeća. iz neriješenih sporova sa poreskim organima. rezervisanje se ukida. MRS 8 –Računovodstvene politike. promjene računovodstvenih procjena i pogrešaka. Primanja zaposlenih (MRS 19 –Primanja zaposlenih). Ukoliko svi uslovi nisu ispunjeni rezervisanje se ne priznaje! Mjerenje: Iznos koji je priznat kao rezervisanje treba predstavljati najbolju procjenu izdataka koji je potreban za izmirenje sadašnje obaveze na dan bilansa stanja. Određenim vrstama rezervisanja bave se i Standardi o: • • • • • • Ugovorima o izgradnji (MRS 11 –Ugovori o izgradnji). MRS 12 –Porez na dobit: Potencijalne obaveze i potencijalna sredstva mogu nastati. Potencijalno sredstvo je moguće sredstvo koje proističe iz prošlih događaja i čije će postojanje biti potvrđeno jedino nastupanjem ili nenastupanjem jednog ili više neizvjesnih budućih događaja koji nisu u potpunosti pod kontrolom preduzeća.Finansijsko izvještavanje Potencijalna obaveza je moguća obaveza koja proističe iz prošlih događaja.

Finansijsko izvještavanje 1. finansiranja svakog manjka u planu. MRS 19 –Primanja zaposlenih: Na osnovu MRS 37 Rezervisanja. zato što svako preduzeće koje učestvuje u planu više poslodavaca učestvuje i u aktuarskim rizicima svih drugih preduzeća koja učestvuju u tom planu. priroda i iznos tih stavki se objavljuje posebno.. promjene računovodstvenih procjena i pogrešaka: Objavljivanje od značaja za objašnjenje rezultata preduzeća u nekom periodu. 62 • . Primjeri korektivnih događaja: odluka po osnovu sudske parnice donijeta nakon datuma bilanse. koji se odnose na druga preduzeća koja učestvuju u tom planu. Potencijalne obaveze i potencijalna sredstva mogu da proisteknu iz pozicija kao što su troškovi po osnovu garancije. a vezano za date garancije za dobro izvršenje posla ili neki drugi oblik garancija. Restruktuiranje je program koji planira i kontroliše menadžment i koji mijenja: obim polsovanja i način na koji se poslovanje vodi. Rezervisanja za troškove u garantnom roku 4. Npr. potencijalne obaveze i potencijalna serdstva. MRS 11 –Ugovori o izgradnji: Preduzeće objavljuje sve potencijalne obaveze i sredstva u skladu sa MRS-om 37 Rezervisanja. ili Svake obaveze. umjesto da samo objavi potencijalnu obavezu. potencijalna obaveza može da nstane zbog npr. potraživanja. U kontekstu plana više poslodavaca. Rezervisanja za troškove obnavljanja i sanaciju prirodnih bogatstava 3. Korektivni događaji nakon datuma bilanse: Preduzeće vrši ispravku iznosa koje je već priznalo svojim finansijskim izvještajima. Rezervisanja za otpremine (obavezna za sva pravna lica) 2. MRS 8 –Računovodstvene politike. restruktuiranje aktivnosti preduzeća i ukidanje svih rezervisanja za troškove restruktuiranja. koja je predviđena uslovima plana.: • Aktuarskih gubitaka. potencijalne obaveze i potencijalna sredstva. penali ili mogući gubici. od preduzeća se zahtijeva da prizna ili da objavi podatke u vezi sa izvijesnim potencijalnim obavezama. zahtijeva od preduzeća da prilagodi rezervisanje koje je već priznato ili da prizna rezervisanje. Rezervisanja za potencijalne gubitke po započetim sudskim sporovima MRS 10 –Događaji nakon datuma bilanse: Standard se primjenjuje za računovodstveno obuhvatanje i objavljivanje događaja koji nastaju nakon datuma bilansa stanja. koja samo potvrđuje da je preduzeće imalo sadašnju obavezu na datum bilanse. ukoliko druga preduzeća prestanu u njemu da učestvuju.

Za rizike datih garancija POVRATA prodatih proizvoda u garantnom roku 2.< Stvarni troškovi ''>'' nedovoljnost rezervisanja (potcijenili smo stvarne rizike i obaveze) ''='' OK ''<'' precijenili smo rezervisanje Korekcije knjiženja: Slučaj ''>'': Prihod Rezervisanje 63 . Za rizike datih garancija ZAMJENE prodatih proizvoda u garantnom roku 3. Rezervisanja po sudskim sporovima za naknadu štete 7.=. Za obaveze po osnovu supsidijarne odgovornosti 6.Finansijsko izvještavanje Rezervisanja se mogu vršiti za sljedeće rizike i obaveze: 1. Za troškove servisiranje i opravke proizvoda u garantnom roku 4. Za eventualne troškove sporova sa zaposlenim u preduzeću 8. Rezervisanje na ime troškova investicionog održavanja 9. Za rizike i troškove zadržanih iznosa (kaucija i depozita) za dobro i blagovremeno izvršenje posla 5. Rezervisanja obnavljanja zemljišta i šuma 10. Ostala rezervisanja po osnovu troškova i obaveza Rezervisanje (knjiženje): Troškovi 1 Razgraničenja Prihod Obaveze 2 Troškovi Tri slučaja kod rezervisanja: Početno rezervisanje • • • >.

Aspekt PDV –a: Veći troškovi (nerealno) Veća cijena koštanja Veći izlazni PDV Veća MPC Veća razlika izlaznog i ulaznog PDV -a Slaba konkurentnos t 2. kao konačna posljedica manifestuje kao smanjenje likvidnosti. Aspekt poreza na dobit Veći troškovi (nerealno) Manja osnova za porez na Veći prihod u budućnosti Veća MPC Kratkoročno U dugom roku Odlažemo porez na dobit za budućnost Veći porez na dobit Potcijenjenost troškova i rezervisanja: Obezbjeđuje se manja osnovica za porez na dobit i PDV –a (kratkoročno) ali PROBLEM je neusklađenost novčanih tokova i obračunatih troškova u cijeni koštanja učinka. 64 .Finansijsko izvještavanje Negativna posljedica nerealne procjene rezervisanja može se posmatrati sa dva aspekta: a) Aspekt poreza na dobit b) Aspekt PDV –a Precijenjenost troškova rezervisanja i slučaj odgode finansijskog rezultata: 1. što se.

dugoročno rezervisanje mora biti neutralizirano. provizije. 7. Rezervisanja se pojavljuju u uslovima neizvjesnosti. dobro obaviještenog kupca i prodavca.. u odredbama većine njih nalazimo ovu mogućnost ( MRS 10. Uticaj promjene računovodstvenih politika na području priznavanja prihoda i otpisa potraživanja Prihodi su povećanje ekonomskih koristi.7. nesigurnosti i rizičnosti poslovanja. a samim time i na visinu dobiti pojedinih obračunskih razdoblja. nastaju kao posljedica povećanja imovine ili smanjenja obaveza. dividende itd. a odnose se na sadašnje učinke kao i na gubitke kod nesigurnih poslova. Neutralizacija se vrši prihodovanjem za iznos stvarno nastalog troška (sve do raspoloživog rezervisanog iznosa).. realnije i tačnije izvještavanje. Priznavanje prihoda temelji se na osnovnoj rač. U tom slučaju dugoročna rezervisanja nisu ništa drugo nego instrument smanjenja dobiti (porezne osnovice) tekućeg perioda. Naime. Dugoročnim rezervisanjima menadžment preduzeća može provoditi takvu politiku kojom direktno utiče na visinu troškova. a prihodi samo kada su sigurni. Cilj sa stanovišta MRS –a je objektivnije. MRS 18 itd. Iako se nijedan MRS eksplicitno ne bavi digoročnim rezervisanjima. Za priznavanje prihoda potrebno je definisati:  Kako mjeriti prihode?  Kada ih priznavati u izvještaju o dobiti? Prihode je potrebno mjeriti po fer vrijednosti primljenih naknada ili potraživanja. Dakle.) Dugoročna vremenska dimenzija rezervisanja određena je brojem godina na koji se takvo rezervisanje odnosi. a ne onda kad je uslijedio stvarni primitak ili izdatak novaca. U MSFI za priznavanje prihoda koriste se četiri izraza:  Prihodi (Revenue) –prihodi od prodaje. pretpostavci nastanka događaja (MRS 1) prema kojoj se prihodi i rashodi priznaju onda kada su zarađeni. tj. iznos rezervisanja se mora također neutralizirati. između voljnog. a fer vrijednost je iznos za koji neka imovina može biti razmijenjena ili obaveza podmirena. načelima. Cilj je iskazivanje što realnijeg obračuna. po isteku roka. instrument odgode priznavanja dobiti za buduće razdoblje. Cilj sa stanovišta poslovne politike je zaštita od negativnih posljedica i rizika. odnosno. kamate. MRS 11. Zato u priznavanju prihoda važnu ulogu ima načelo opreznosti koje zahtijeva da se rashodi priznaju i onda kada su mogući. Podlogu za donošenje odluke o rezervisanju troškova i rizika nalazimo u MRS –ovima i temeljnim račun. prihodi se priznaju kada je vjerovatno da će buduće ekonomske koristi priticati u preduzeće i kada se te koristi mogu pouzdano mjeriti.Finansijsko izvještavanje Dugoročna rezervisanja stvaraju se za neizvjesne troškove koji mogu uslijediti kasnije. Ukoliko u predviđenom roku ne nastanu stvarni troškovi. 65 . povećanje pozicije kapitala. i to u onom dijelu koji kao krajnji rezultat ima promjenu.

koja proizilaze iz redovnih aktivnosti i koja dovode do povećanja dobiti (kapitala). dobitak isl. kao što su različite vrste poreza koje ne povećavaju kapital preduzeća nego su obaveza prema državi. Prihod od finans. najma Prihod od pozitivni h kursnih razlika MRS 16 MRS 38 *Prihod i od prodaje dug. PRIHODI DOBICI (GAINS) OSTALI PRIHODI MRS MRS MRS MRS MRS MRS Prihodi a) prodaja proizvoda b) pružanje usluga c) kamate. imovin e *prihod i od prodaje MRS Prihod od udjela u dobitku po metodi udjela MRS 18 –Prihodi MRS 21 –Uticaj kurseva stranih valuta MRS 11 –Ug. potpore MRS -28 –Ulaganje u pridružena društva MRS 38–Nematerijalna imovina MSFI 15 –Dugoročna imovina MRS 39 –Finansijski instrument Računovodstvene politike na području redovnih prihoda naročito su regulirane MRS –om 18 – Prihodi. oprema MRS 17 –Najmovi MRS 20 –Drž. najma i prihod iz operativ Prihodi od državni h potpora Dobit od prodaj e iz fin. Također. a ne za bruto priliv novca. nerealizovane gubitke  Finance income –dohodak. potraživanja ili neke druge naknade. Prema odredbama tog standarda prihodi su povećanja ekonomskih koristi u toku nekog određenog obračunskog perioda. o izgradnjiMRS 16 –Postrojenja. Prihodi trebaju obuhvatiti samo ona povećanja (primitke) ekonomskih koristi koje preduzeće primi ili koje će biti primljene na vlastiti račun. Pri tome treba isključiti iznose naplaćene u ime trećih osoba.  Ostali prihodi (Other income) Vrste prihoda prema MSFI PRIHOD (REVENUE) FINANS. u zastupničkim poslovima prihod treba priznati samo za iznos provizije. Prihodi s temelja ugovor ao izgradn ji Fin. 66 .Finansijsko izvještavanje  Dobici (Gains) –proistekle izprodaje dugotrajne imovine.

Iznos prihoda može se pouzdano utvrditi 4. prihod se priznaje. Preduzeće zadržava obavezu za nezadovoljavajuće izvršenje koje nije pokriveno uobičajenim garancijama 2. Preduzeće je prenijelo značajan dio rizika i koristi od vlasništva nad proizvodima 2. Kupac ima pravo odustati od kupovine zbog razloga navedenih u ugovoru 4. objektima 5) Prenos poslovne imovine poreskog obveznika od strane ovlaštene osobe 6) Upotreba dobara poreskog obveznika u neposlovne svrhe 7) Razmjena dobara za druga dobra ili usluge Prihodi od pružanja usluga (MRS 18) se priznaju onda kada je uskuga izvršena. Prometom dobara prema Zakonu o PDV –u smatra se: 1) Prenos prava raspolaganja na dobrima uz naknadu temeljem odluke državnog tijela 2) Isporuka dobara po ugovoru temeljem kojeg se plaća provizija pri prodaji ili kupovini dobra 3) Isporuka dobara temeljem ugovora o iznajmljivanju na određeno vrijeme temeljem ugovora 4) Prenos prava raspolaganja na novosagrađenim građ. Kada su proizvodi prodani uz obavezu instaliranja i kada je postavljanje važan dio ugovora koji još nije izvršen Ukoliko preduzeće zadrži samo beznačajan rizik vlasništva. Ako su usluge do kraja obračunskog perioda obavljene djelomično. Preduzeće ne zadržava ni trajno pravo upravljanja proizvodima niti stvarnu kontrolu nad prodanim proizvodima 3. Kada je nastanak prihoda od određene uvjetovan kupčevim ostvarenjem prihoda od prodaje proizvoda 3. ako su ispunjeni uslovi iz iz MRS –a 18. Vjerovatno je da će ekonomske koristi priticati u preduzeće 5. Ishod transakcije se može pouzdano priznati ako: 67 .Finansijsko izvještavanje ≈ Razmatranje u kratkom periodu: prema MRS –u 18 ≈ Prihode od prodaje proizvoda treba priznati kada: 1. prihod se priznaje prema stepenu dovršenosti. U takvim slučajevima prihod se može priznati u trenutku prodaje uz uvjet da prodavac može procijeniti buduće povrate i da prizna obavezu uz takve povrate. Troškove koji su nastali ili će nastati mogu se pouzdano utvrditi Prihod se ne smije priznati kada: 1.

Finansijsko izvještavanje a) Se iznos prihoda može pouzdano izmjeriti b) Vjerovatno je da će ekonomske koristi priticati u preduzeće c) Stepen dovršenosti transakcije na dan bilansa se može pouzdano izmjeriti Prema Zakonu o PDV –u (član 17). ali štetni ugovori PRIZNAJU SE I MJERE KAO REZERVISANJA (MRS 37) Trebali bi biti POREZNO PRIZNATI RASHOD OD PROMJENE RAČUN. tantijemi i dividende (MRS 18): Ovi prihodi se priznaju kada (MRS 18. porezna obaveza nastaje bez obzira na to u kojem su dijelu ili jesu li isporuke obavljene ili nisu. tačka 29):  Je vjerovatno da će ekonomske koristi povezane s transakcijom priticati u preduzeće  Kada se iznos prihoda može pouzdano izmjeriti Prihodi od kamate se priznaju s primjenom efektivne kamatne stope. u slučaju ako su izdani računi. Kad su ranije priznati očekivani gubici METODA STEPENA DOVRŠENOSTI PROMJENA RAČUN. Kada je vjerovatno da će ukupni troškovi ugovora biti veći od ukupnih prihoda ugovora. priznavanje očekivanih gubitaka i prihodi od promjene računovodstvene procjene: Prema MRS –u 11 prihodi ugovora trebaju obuhvatiti početni iznos prihoda dogovorenih ugovorom. Oni se mogu priznati kako kamate dospijevaju u skladu s ispostavljenim računom za kamate. PROCJENE Budući poslovni gubici ne mogu se priznati kao rezervisanja. Kada je iznos ugovora o izgradnji moguće pouzdano procijeniti prihodi od ugovora i troškovi ugovora o izgradnji trebaju se priznati kao prihod. odnosno rashod prema stepenu dovršenosti ugovorenih aktivnosti na dan bilansa. PROCJENE PRIHOD OD PROMJENE RAČUN. Prihodi koji nastaju korištenjem imovine od strane drugih subjekata: kamate. Prihodi na osnovi ugovora o izgradnji. Kada iznos iz ugovora nije moguće procijeniti prihodi se priznaju samo do iznosa nastalih troškova iz ugovora za koje je vjerovatno da će se nadoknaditi. Troškovi ugovora se priznaju kao rashod perioda u kojem su nastali. očekivani gubitak treba priznati kao rashod. PROCJENE Prihodi od državnih potpora i državne pomoći (MRS 20): 68 .

Prihod od kursnih razlika priznaje se u periodu u kojem te razlike nastaju (MRS 21). Zahtijeva se odvojeno prikazivanje značajnih stavki prihoda i rashoda. postrojenja i opreme  Otuđenje ullaganja  Prekinuto poslovanje  Ostala poništavanja rezervisanja ≈ Razmatranje u dužem razdoblju ≈ Obuhvata vremenski interval od početne evidencije do vremena sučeljavanja i uključivanja u račune dobiti ili gubitka. U skladu sa Standardom nema stavki prihoda i rashoda koje bi se prikazivale kao da nastaju izvan redovnih aktivnosti poslovnog subjekta''.Finansijsko izvještavanje Priznavanje prihoda od državnih potpora prema MRS 20 Prihodi koji se odgađaju i priznaju u idućim periodima u visini pokrića troškova za koje je potpora data Prihodi se priznaju odmah u slučajevima kada su potpore date na nadoknadu rashoda ili gubitaka koji su već Prihodi od dobitaka koji udovoljavaju definiciji prihoda (GAINS): Smatraju se dobicima koji udovoljavaju definiciji prihoda koji se priznaju kao prihodi. Računovodstvenim politikama na području priznavanja prihoda nije moguće stvoriti fin. Okolnosti koje stvaraju uslove za odvojeno objavljivanje stavki prihoda i rashoda uključuju:  Ispravka vrijednosti zaliha do neto utržive vrijednosti  Rastrukturirane aktivnosti subjekata i poništavanje rezervisanja zatroškove restrukturiranja  Otuđenje stavki nekretnina. Nastaju ako je aktivni konto monetarne stavke proknjižen u glavnoj knjizi u nižoj svoti od svote koja se dobije po srednjem kursu na dan podmirenja. Vanredne stavke prihoda i rashoda više se ne prikazuju posebno u bilansu uspjeha bilješkama (osnove za zaključke): ''Odbor je odlučio eliminisati koncept vanrednih stavki iz MRS –a 8 i zabraniti prezentiranje stavki prihoda i rashoda kao vanrenih stavki u bilansu uspjeha i u bilješkama. Računovodstvene politike na području otpisa potraživanja: 69 . razultat već je moguće samo seliti taj fin razulatat. Duži vremenski period odnosi se na odgođene prihode.

takva potraživanja se već u postupku ili sporu mogu ispraviti na teret ostalih rashoda u onom iznosu za koji se očekuje da neće biti naplaćen. Ako se ne može očekivati ekonomska korist slijedi otpis (vrijednosno usklađenje). a imovina je resurs koji kontroliše preduzeće kao rezultat prošlih događaja i iz kojeg se očekuje priliv budućih ekonomskih koristi. Vrijednosno usklađenje je postupak kojim se iskazana vrijednost neke bilansne pozicije svodi na svoju realnu vrijednost. U skladu sa načelom opreznosti. određeno pravo koje proizilazi iz poslovnih odnosa i tiče se budućeg priliva novca. Nedostatak zdravog novca problem je mnogih preduzeća. Potraživanja koja se ne mogu naplatiti po redovnoj proceduri naplaćuju se sudskim putem.Finansijsko izvještavanje Potraživanja su nematerijalni oblik imovine. Zato se i bilasnima vrijednosti potraživanja ''vuku'' iz perioda u period. Može se reći da je iznos potraživanja potencijalni novac koji je neophodan za nesmetano odvijanje poslovnog procesa. ili u skladu sa novim ugovorom ili dogovorom dva poslovna partnera. Prema zakonu o računovodstvu potraživanja nastaju kao: Potraživanja od povezanih preduzeće Potraživanja od kupaca Potraživanja za više plaćene svote po osnovu dobiti Potraživanjaod zaposlenih Potraživanja od države Ostala potraživanja Potraživanje se javlja u momentu realizacije ugovornih odredbi i to je u pravilu čin isporuke ili trenutak izvršenja usluge. Potraživanje se smatra sumnjivim već nakon isteka ugovornog roka naplate. Potraživanje je imovinska čest. Zavisno od roka dospijeća potraživanja se mogu pojaviti kao sastavni dio dugotrajne ili kratkotrajne imovine. bilo zbog nemogućnosti plaćanja ili osporavaja plaćanja. Uticaj vrijednosnog usklađivanja na finansijski položaj i uspješnost poslovanja: OBAVEZE IMOVINA KAPITAL = iznos vrijednosti usklađenja 70 . Vrijednost potraživanja određena je utvrđenom (dogovorenom) prodajnom vrijednošću proizvoda ili usluga. To je pravo što ga vjerovnik stiče prema dužniku po osnovi prodaje učinka (proizvoda ili usluga) ili plasmana sredstva.

ispituje i ocjenjuje sistem IK i njihovu efikasnost u djelovanju poslovnog sistema. Vrijednosno usklađenje ne smije biti instrument namjernog smanjenja finansijskog rezultata. Dakle.Finansijsko izvještavanje Kao što se vidi iz prethodne slike. već uz realnost iskazanih potraživanja. računovodstvene politike na području potraživanja. uključujući upravu i razne odbore u djelotvornom ispunjavanju njihivih odgovornosti. preporuke. Odluku o otpisu donosi organ upravljanja. Prema MRS –u 18. a samim time i finansijski položaj biti nepoviljniji. a time i izbjegavanja poreske obaveze. vrijednost imovine kao i vrijednost dobiti (kapitala). procjene. a ne ispravlja se prihod koji je izvorno priznat. 71 . Osnovne karakteristike interne revizije:  IR provode zaposleni u preduzeću čije se poslovanje ocjenjuje  Neovisna funkcija ispitivanja. za iznos vrijednosnog usklađenja smanjuje se vrijednost bilansa. tačka 18: Ako nesigurnost nastane radi naplate iznosa koji je več uključen u prihod. nenaplaćeni iznos ili iznos koji uzrokuje vjerovatnoće naplate priznaje se kao rashod. Što je veća vrijednost iznosa određenog za otpis. na prijedlog računovodstvene službe. neračunovodstvene i administrativne) Interna revizija: ''Neovisna funkcija procjenjivanja formirana unutar preduzeća koja procjenjuje i ispituje njene aktivnosti kao servis organizacije čija je svrha pomoć članovima organizacije. prosuđivanja i ocjenjivanja bez ikakvih ograničenja i restrikcija na mišljenje IR  Sve aktivnosti preduzeća su djelokrug rada IR  IR je podrška i pomoć menadžmentu i upravi preduzeća  IR je savjetodavna a ne linijska funkcija preduzeća Zadatak IR i razlika IR i ER: Zadataka IR je da istražuje. Veza interne kontrole i revizije Kritičko ispitivanje i ocjena funkcionisanja interne kontrole (računovodstvene. Interna revizija privrednih i javnih preduzeća u FBiH 8. napose vrijednosnog usklađenje. to će finansijski rezultat. tj. savjete i informacije u vezi sa aktivnostima organizacije sa ciljem promovisanja djelotvornih kontrola uz razumne troškove. da izvještava o svojim nalazima i da predlaže rješenja menadžmenta. 8. Obezbjeđuje upravi analize.1. nisu isključivo vezane uz mogućnost izbora određenih računovodstvenih metoda i postupaka.

Ispitivanje i ocjena poslovanja (prikupljanje i kompletiranje dokaza) 3. planova i procedura i provodi posebne provjere.Finansijsko izvještavanje Interna revizija ispituje organizaciju i funkcionisanje računovodstvenog sistema i pripadajuće IK. ocjenjuje ekonomičnost. Praćenje ostvarenih rezultata Zakonski okvir za internu reviziju u BiH (FBiH):  Zakon o računovodstvu i reviziji BiH  MRS i MSR  Zakon o privrednim društvima  Zakon o javnim preduzećima  Zakon o bankama  Zakon o budžetu  Uloga Svjetske Banke i EK 72 . vjerodostojnost finansijskih i operativnih informacija. Izvještavanje o rezultatima ispitivanja 4. ER: vrši reviziju FI Nova očekivanja IR:  Neovisno i objektivno osiguranje ostvarenja dodane vrijednosti s bamjerom poboljšanja poslovanja organizacije.  Pomaže organizaciji u ispunjavanju njenih ciljeva sistematičnim i na disciplini zasnovanim pristupom procjenjivanja djelotvornosti upravljanja rizicima organizacije. Postupak provođenja IR: 1. primjenu politika. efikasnost i efektivnost poslovnih operacija i kontrola. Planiranje IR 2. kontrole i korporativnog upravljanja.

. ovlaštenja. Vrste izvještavanja: Vanjsko izvještavanje (zakonodavcu. te predlaže mjere za otklanjanje nepravilnosti i unapređenje poslovanja budžetskih korisnika.. Odjel..Finansijsko izvještavanje Pravilnik o radu odjela za internu reviziju: Na osnovu člana 63. Djelokrug rada: a) Odjel provodi internu reviziju kod budžetsko korisnika. formiran u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH (član br. Odjela. upozorava na nepravilnosti i na neusklađenost sa zakonskim i drugim propisima kojima se utvrđuje njihovo poslovanje.. procese i sistem internih kontrola na temelju upravljanja rizicima c) Provodi interne revizije u skladu s najboljom stručnom praksom. rukovodioca budžetskog korisnika. daje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja budžetskog korisnika.. međunarodnim org. investitorima. utvrđuje efikasnost i ostvarivanje cjelovitih zadataka i funkcija budžetskih korisnika. javnosti.) Unutrašnje izvještavanje za potrebe predstavnika vlasti. b) Odjel procjenjuje sisteme. Međunarodnim standardima i kodeksom internih revizora d) Testira. 63 stav 4 i 5). Odjel je samostalni organizacijski dio u xxxxxxxxxxxx (budžetskom (u daljem tekstu xxxxxxxxxxx). putem direktora Odjela. standardi i metodologija rada Odjela za Internu reviziju ( u daljem tekstu: Odjel) kao i ostala primanja od značaja za njegov rad i funkcionisanje. Zakona o budžetima u FBiH (Službene novine Federacije BiH broj 16/06) i člana . uz prethodno pribavljeno mišljenje Ureda za reviziju FBiH donosi PRAVILNIK O RADU ODJELA ZA INTERNU REVIZIJU OPŠTE ODREDBE Pravilnikom o radu Odjela ta Internu reviziju (dalje u tekstu. koje podnosi xxxxxxxxxxxxxx 73 u svrhu postizanja veće . Statuta (naziv budžetskog korisnika) Rukovodilac budžetskog korisnika.. na prijedlog direktora Odjela za internu reviziju.. odgovornosti. neovisno i objektivno. podnosi izvještaje. analizira i ocjenjuje sve poslovne funkcije iz naležnosti budžetskog korisnika e) Provodi pojedinačne interne revizije i daje preporuke Upravi učinkovitosti i djelotvornosti sistema f) Izrađuje strateške i operativne planove revizije g) Obavlja posebne revizije na zahtjev Uprave ili prema ukazanoj potrebi h) Izrađuje izvještaje obavljenih internih revizija.. Pravilnik) uređuje se djelokrug i organizacija rada.

profesionalno ponašanje. Standardi i kodeksi interne kontrole: Odjel obavlja internu reviziju u skladu s Međunarodnim standardima interne revizije. U cilju utvrđivanja procedura za provođenje interne revizije direktor Odjela izrađuje Priručnik za provođenje interne revizije. te daju određene preporuke. utvrde područja koja se trebaju poboljšati. odnosno. povjerljivost. standardima internog revidiranja te kodeksom strukovne etike internog revizora. sa svrhom da se procijeni poslovanje. Kodeksi profesionalne etike internih revizora koji određuju revizorovu profesionalnu odgovornost su: nezavisnost. procedurama i politikama. standardima. objektivnost. Odjel vrši i procjenu adekvatnosti pokazatelja uspješnosti poslovanja. usvojenim od strane organa upravljanja budžetskog korisnika. kao i planiranim programskim rezultatima izvršenja budžeta. Djelokrug rada Odjela interne revizije obuhvata:  Reviziju podudarnosti. profesionalna kompetentnost i dužna pažnja. koji se koriste u budžetskom korisniku.Finansijsko izvještavanje i) Prati provođenje preporuka navedenih u izvještajima iz prethodno obavljenih revizija j) Izrađuje godišnje i polugodišnje izvještaje o radu Odjela i dostavlja ih xxxxxxxxxxx k) Izrađuje mjesečne izvještaje o javnim nabavkama i dostavlja ih xxxxxxxxxxxxxx l) Prati i predlaže staknu edukaciju internih revizora u skladu s Međunarodnim standardima interne revizije m) Procjenjuje praćenje provedbe perporuka Ureda za reviziju i eksternih revizora. Metodologija rada Odjela interne revizije Odjel obavlja revizije u skladu sa:  Strateškim planom rada interne revizije  Operativnim planom rada interne revizije  Godišnjom studijom rizika 74 . integritet.  Reviziju poslovanja. da li se ispunjavaju planski ciljevi. kojom se utvrđuje usklađenost poslovanja s zakonima. kao i uvid da li se aktivnosti obavljaju u skladu sa usvojenim planom poslovanja. pravilima. kojom se vrši sistemski uvid u cjelokupne aktivnosti ili samo dio aktivnosti s aspekta uspješnosti korištenja resursa.  Reviziju finansijskih izvještaja. kojom se utvrđuje jesu li sveukupni finansijski izvještaji budžetskog korisnika sačinjeni u skladu sa odgovarajućim propisima.

Planovi odjela i studije rizika Na osnovu usvojenog Operativnog plana interne revizije direktor Odjela za svaki mjesec utvrđuje Radni plan Odjela. Revizijski proces uključuje:    Utvrđivanje i procjenjivanje sistema. Izjašnjenje. formiraju radnu dokumentaciju u skladu sa Međunarodnim standardima interne revizije. dostavlja se Upravi budžetskog korisnika i direktorima sektora. Aktivnosti utvrđivanja i procjenjivanja sistema obavljaju se u svrhu razumijevanja područja revizije. u svom radu. na prijedlog direktora Odjela. odobrava. Operativni plan i Godišnju studiju rizika. Odjel izrađuje nacrt revizijskog izvještaja s opisom utvrđenih propusta i daje preporuke za poboljšanje sistema internih kontrola.Finansijsko izvještavanje  Planom ministarstva finansija Strateški plan Odjela interne revizije Strateški plan interne revizije izrađuje se za razdoblje duže od godinu dana. Nacrt revizorskog izvještaja. a temelji se na procjeni rizika i usklađuje se po ukazanoj potrebi svake godine. Strateški i Operativni plan interne revizije predlaže direktor Odjela. o izvršenoj reviziji u okviru sektora. u cilju davanja izjašnjenja o revizorovim komentarima i zapažanjima. Operativni plan interne revizije Izrađuje se i usvaja na temelju Strateškog plana rada interne revizije. Strateški plan. obično za početak preporuka npr. To je planski dokument koji utvrđuje plan revizije koji će se obaviti na godišnjem nivou. dvogodišnje ili trogodišnje razdoblje. odgovor Uprave na nacrt izvještaja treba dostaviti direktoru Odjela u roku od 5 radnih dana od dana primitka nacrta izvještaja. Godišnja studija rizika treba sadržati pojedinosti u pogledu rizičnih područja revizije kao i prijedlog mjera za buduća smanjenja utvrđenih rizika. 75 . Planom se moraju uzeti u obzir prioriteti u procjeni rizika. odnosno. Zaposlenici Odjela. Testiranjem se utvrđuje funkcionalnost i adekvatnost sistema internih kontrola. usvaja Odbor za reviziju. Osoblje provodi i naknadne revizije kako bi se osiguralo da su preporuke implementirane. Testiranje funkcionisanja sistema internih kontrola i Ocjenu nalaza interne revizije. s ciljem ostvarenja veće efikasnosti i u potpunosti u skladu sa zakonskim okvirom. Ovaj odgovor će biti uključen u konačan izvještaj koji direktor Odjela dostavlja Odboru za reviziju. odnosno. Ocjenom nalaza dobivaju se informacije bitne za donošenje stručnog mišljenja o sistemu internih kontrola i za davanje preporuka.

evidencijama. korespodenciji i drugim dokumentima budžetskog korisnika. Pristup Radi obavljanja revizije. Zaposlenici budžetskog korisnika su dužni sarađivati sa zaposlenicima Odjela i na njihov zahtjev obezbijediti potrebnu dokumentaciju i nformacije. zaposlenici Odjela imaju pravo pristupa svim informacijama.Finansijsko izvještavanje Organizaciona struktura Odjela    Direktor Odjela. shodno Strateškom i Operativnim planovima revizije. Ovlaštenja i odgovornosti Direktor Odjela je odgovoran za izradu. računima. 76 . i ista je utvrđena Pravilnikom o radu budžetskog korisnika. dokumentaciji. Odjel treba da uzme u obzir mogućnost zloupotrebe službene dužnosti i da nastoji da otkrije propuste u sistemu internih kontrola koje bi mogle dovesti do zloupotrebe službene dužnosti. predlaganje i realizaciju Strateškog plana. Za osiguranje objektivnosti i nepristojnost Odjela. niti biti uključeni u bilo koju drugu aktivnost za koju bi se mogla tražiti njihova analiza. Broj izvršioca i kvalifikacionu stručnost zaposlenika Odjela utvrđuje se Odlukom direktora Odjela. osim davanja prijedloga Upravi budžetskog korisnika za rješavanje uočenih propusta. interni revizori neće učestvovati u uspostavljanju sistema i procedura. statističkim evidencijama. Interni revizori imaju KONSULTATIVNU ulogu u određivanju i davanju preporuka o metodama i standardima kontrole koje treba uključiti. Šef Odjela i Interni revozor(i). Nezavisnost Međunarodni standardi interne revizije i kodeks profesionalne etike internih revizora zahtijevaju od zaposlenika Odjela objektivan pristup prilikom obavljanja revizije. Zaposlenici Odjela su u svom radu nezavisni i nemaju odgovornost nad operacijama koje su predmet revizijskog ispitivanja. Opreativnih planova i Godišnje studije rizika. Odgovornost Uprave je da osigura da su kontrole uspostavljene radi prevencije i otkrivanja prevara a samo posojanje Odjela ne garantuje da se prevara neće pojaviti ili se nije pojavila. Interna revizija ima posebnu ulogu u prevenciju prevara i ispitivanju mogućih prevara.

Radi postizanja efikasnosti eksterne revizije. Saradnja sa upravom i eksternim revizorima Uprava budžetskog korisnika je dužna da osigura punu podršku funkciji interne revizije s ciljem osiguranja efikasnog i uspješnost provođenja planova rada interne revizije.3.P. Eksternim revizorima Odjel priuža raspoložive informacije koje im mogu biti od koristi za pravilnu procjenu revizorskih rizika i prilagođavanje svog budućeg rada. Načela kodeksa i pravila profesionalne etike zaposlenika Odjela za internu reviziju: 1. Povjerljivost 6. Kodeks profesionalne etike zaposlenika odjela za internu reviziju     Opšte odredbe Načela kodeksa profesionalne etike zaposlenika odjela za internu reviziju Pravila kodeksa profesionalne etike zaposlenika odjela za internu reviziju Završne odredbe Donosi ga direktor Odjela IR. da efikasno i efektivno postiže zacrtane ciljeve. Eksterni revizori imaju pravo pristupa radnoj dokumentaciji interne revizije i izvještajima interne revizije. Izbjegavanje sukoba 8. 8.Finansijsko izvještavanje Šef Odjela i interni revizor odgovorni su za provođenje planiranih revizija i za svoj rad neposredno su odgovorni direktoru Odjela. Odjel sarađuje s eksternim revizorima i to Uredom za reviziju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i revizorskim kućama angažovanim u svojstvu eksternih revizora (komercijalni revizor). Neovisnost 3. Rizik se sastoji od dva elementa: 77 . Objektivnost 5. Studija rizika za period_____________ Definicija rizika Rizik je izloženost mogućnosti da se desi nešto što će imati uticaj na sposobnost J. Poštenje 2.2. Odjel može na zahtjev Odbora za reviziju vršiti i posebne neplanirane revizije. Stručnost 4.

Ozbiljnost ili uticaj njegovih posljedica Odjel za internu reviziju u odnosu na funkciju interne revizije. priroda aktivnosti. vrši se na osnovu procjene operativnog rizika razrađenih u Planu poslovanju Preduzeća za dati period.:  1 –nizak nivo rizika  6 –visok nivo rizika Uloga procjene rizika Određivanje prioriteta za potencijalne revizije u narenoj godini. Procjena opretaivnog rizika. Npr. Utvrđivanje rizika najvažnije je za kasniji razvoj održivog sistema naddziranja i kontrolisanja operativnog rizika. 78 4 –srednji nivo rizika 8 –kritičan nivo rizika .Finansijsko izvještavanje 1. Djelotvorno utvrđivanje rizika uzima u obzir i unutarnje činioce (kao što su struktura. posebne aktivnosti usmjerava prema rizicima vezanim za sisteme interne kontrole u Preduzeću pomoću kojih se ostvaruje usklađenost sa odredbama odgovaralućih propisa i procedura. koja se koristi kao osnova za Operativni plan rada Odjela za internu reviziju. Učestalost mogućnosti da se nešto desi 2. Odluka o tome koje će se revizijske procedure dalje analizirati zavisit će od toga da li će provedena interna revizija donijeti novi kvalitet u poslovanju preduzeća time što će izvršiti reviziju. kvaliteta ljudskih potencijala i organizacijske promjene preduzeća) i vanjske činioce (kao što su promjene u sektoru saobraćaja i tehnološki napredak) koji mogu negativno uticati na ostvarenje ciljeva preduzeća. Procjena rizika           Šta se uzima u obzir prilikom procjene rizika? Šta može krenuti kako ne treba? Kakva je vjerovatnoća da to krene kako ne treba? Koje su moguće posljedice ukoliko to krene kako ne treba? Na koga će se to odraziti? Može li se rizik svesti na najmanju mjeru ili kontrolisati? Koje su prednosti u odnosu na troškove smanjenja rizika? Procjena rizika može se kratati u određenom rasponu npr: brojčanom iznosu od 1 do 8. Procjenu vrše zaposlenici Odjela za internu reviziju i Uprava preduzeća da bi se došlo do konačnog profila procjene rizika.

Ovi se pokazatelji obično redovno preispituju kako bi Upravu upozorili na promjene koje mogu biti indikativne za probleme povezane s rizikom. Neki alati za utvrđivanje i procjenjivanje rizika su:  Samoprocjenjivanje ili procjenjivanje rizika  Razvrstavanje rizika  Mjerenje  Detaljne informacije o faktorima koje treba razmotriti u svakoj rizičnoj oblasti su: Zakonske odredbe Efikasnost interne kotrole Veličina i materijalitet Karakteristike sistema Vrijeme proteklo od posljednje revizije Organizaciona promjena Uticaj na strateške/operativne ciljeve Samoprocjenjivanje ili procjenjivanje rizika Preduzeće procjenjuje svoje operacije i aktivnosti s obzirom na potencijalne osjetljivosti na rizik. 79 . Ovaj zadatak može otkriti područja slabosti i pomoći Upravi preduzeća u određivanju prioriteta daljnjih aktivnostiPokazatelji rizika Pokazatelji rizika su statistički i finansijski podaci koji mogu dati uvid u rizičnu poziciju preduzeća. Mjerenje Djelotvoran proces nadziranja ključan je za adekvatno upravljanje operativnim rizikom. Aktivnosti redovnog nadziranja mogu rezultirati brzim otkrivanjem i ispravljanjem nedostataka u politikama.Finansijsko izvještavanje Procijeniti svoju osjetljivost na te rizike. organizacijske funkcije ili poslovni tokovi razvrstavaju prema vrsti rizika. Ovaj se proces provodi iznutra i često uključuje kontrolne mehanizme za utvrđivanje jakih i slabih strana uticaja na rizik Razvrstavanje rizika U ovom se procesu različite poslovne jedinice (sektori). Bolje razumije svoj profil rizika i da najbolje usmjerava svoje resurse za upravljanje rizikom.

o. Izvještaji o operativnom riziku trebaju sadržavati unutarnje finansijske i operativne podatke te podatke o poštivanju pravila. a mogu odražavati potencijalne izvore operativnog rizika. veže za trogodišnji plan poslovanja J. Ti pokazatelji trebaju biti usmjereni prema naprijed. Strateški plan treba da se. Izvještaji trebaju nedvosmisleno upozoravati na područja u kojima su utvrđeni problemi te potaknuti pravovremene korektivne mjere u vezi sa neriješenim pitanjima. Uprava preduzeća treba utvrditi koji će pokazatelji dovoljno rano upozoriti na povećani rizik od nastanka budućih gubitaka. Međunarodni aerodrom ''Sarajevo'' d. Ciljevi Strateškog plana Unapređenje Programa rada Odjela za svaku oblast koja je predmet revizije. gdje god je to moguće. Strateški plan odjela intrene revizije Sadržaj plana:      Uvod Ciljevi Strateškog plana Izrada Strateškog plana Sastavljanje Strateškog plana Strateški plan rada Odjela za internu reviziju za period Uvod Strateški plan Odjela za internu reviziju (u daljem tekstu: Strateški plan) predstavlja skup glavnih i pojedinačnih ciljeva koje postavlja direktor Odjela za internu reviziju (u daljem tekstu: Odjel). kao i informacije o vanjskom tržištu koje se odnose na događaje i uslove koji su relevantni za donošenje odluka. Sarajevo (u daljem tekstu: Preduzeće) i time doprinese ostvarivanju njegovih sveukupnih ciljeva. Na osnovu ovog plana vrši se se neprestano unapređivanje Programa rada odjela.P. Razumijevanje strateški promjenljivog okruženja u kojem Preduzeće djeluje 80 .o. Rezultati tih nadzornih aktivnosti uprave trebaju biti sadržani u redovnim izvještajima Odboru za reviziju kao i rezultati preispitivanja poštivanja pravila koja je proveo Odjel za internu reviziju. nakon konsultacija sa zaposlenicima Odjela..Finansijsko izvještavanje procesima i postupcima upravljanja operativnim rizikom.4. Brzo otkrivanje tih nedostataka i bavljenje njima može značajno smanjiti potencijalnu učestalost ili ozbiljnost pojave gubitaka. Izvještaji o operativnom riziku Osim nadziranja slučajeva operativnog gubitka. 8.

Sastavljanje Strateškog plana Sastavljaje Strateškog plana primarna je dužnost direktora Odjela a zaposlenici Odjela se u to uključuju putem niza sastanaka na temelju analize. osiguranje kvaliteta. U središtu Strateškog plana je potreba da se dođe do poboljšanja Programa interne revizije fokusiranjem na: - Najbolju praksu –profesionalni standardi. sistemsko vrednovanje i mjerila za ocjenu efikasnosti Reviziju na osnovu rizika –program revizije za prepoznavanje i ublažavanje rizika. Revizije ovog plana vrši se barem jednom godišnje a kao rezultat tih revizija pokreću se i izvrašavaju taktičke inicijative. Ovaj plana se pravi tako što se obrađuje višegodišnje razdoblje sa kratkoročnim kontrolnim tačkama pomoću kojih se može mjeriti odvijanje aktivnosti a time i omogućiti napredak. Svake godine treba vršiti ocjenu glavnih i pojedinačnih ciljeva i tekućih inicijativa. Saglasnost Odbora za reviziju također je potrebna u slučaju eventualnih izmjena plana. gdje se najveća pažnja usmjerava na rizična područja Strateške isnhronizacije –planovi Odjela sinhroniziraju se sa Planom poslovanja Preduzeća Usavršavanje zaposlenih –Strateški plan treba da povede računa i o ciljanom profesionalnom usavršavanju soblja Odjela Programski razvoj –treba predvidjeti odgovarajuće resurse za razvoj Programa revizije kako bi oni ispravno usmjerili i koristili odgovarajuće tehnike Sveobuhvatnost programa –u ciklusima dužem od __________ godina. Strateški plan prezentira se Odboru za reviziju Preduzeća radi davanja saglasnosti. Pregled i ocjena rizika(prepoznati rizici i prethodno iskustvo)  Rizik okruženja  Rizik konkurencije  Rizik neobaviještenosti o želji kupaca  Rizik senzitivnosti  Rizik očekivanjam dioničara  Rizik dostupnosti kapitala  Regulatorni rizik/država/politika  Procesni rizici 81 . donošenje i razvoj Strateškog plana.Finansijsko izvještavanje Izrada Strateškog plana Direktor Odjela odgovoran je za izradu. revizija treba da obuhvati sve aspekte aktivnosti Preduzeća koje je moguće podvrgnuti reviziji.

Finansijsko izvještavanje  Rizici informacija za donošenje odluka 82 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->