Web Hosting Platforma

Uputstvo za upotrebu

Uputstvo za upotrebu

www.eunet.yu

Sadržaj:
1

2

3

4

5

6
7

INFO MENI ...............................................................................................................................6
1.1 Opšte informacije...............................................................................................................6
1.2 Veb/FTP protok – Evidencija protoka podataka.................................................................6
1.3 Izveštaji o disk kvoti...........................................................................................................6
1.3.1 Izveštaj o iskorišćenosti prostora.................................................................................6
1.3.2 Izveštaj u vezi sa iskorišćenošću poštanskog sandučeta ............................................6
1.3.3 Pregled izveštaja u vezi sa iskorišćenošću baze podataka .........................................6
1.4 Drugi izveštaji ....................................................................................................................6
VEB SERVER – INFORMACIJE I OPCIJE U VEZI SA SERVEROM........................................6
2.1 Lista veb grupa – Opcija za pregled postojećih veb grupa.................................................6
2.1.1 Brisanje veb grupe ......................................................................................................6
2.2 Pravljenje nove veb grupe .................................................................................................6
2.3 Pregled postojećih veb korisnika .......................................................................................6
2.3.1 Brisanje veb korisnika .................................................................................................6
2.4 Pravljenje novog veb korisnika ..........................................................................................6
2.5 Zaštita direktorijuma ..........................................................................................................6
2.6 Apache Configuration – Podešavanja Apache-a ...............................................................6
2.6.1 Definisanje osnovnih veb strana..................................................................................6
2.6.2 Preusmeravanje posetilaca na drugi URL ...................................................................6
2.6.3 Definisanje poruka o greškama ...................................................................................6
2.6.4 Izlistavanje direktorijuma .............................................................................................6
2.7 PHP podešavanja..............................................................................................................6
2.8 Lista sajtova ......................................................................................................................6
2.9 Sajt vizard..........................................................................................................................6
2.9.1 Dodavanje alijasa za postojeći sajt..............................................................................6
2.9.2 Novi sajt folder ............................................................................................................6
2.10 Upravljanje alijasima..........................................................................................................6
DNS PODEŠAVANJA ...............................................................................................................6
3.1 Info o domenu ...................................................................................................................6
3.2 Upravljanje domenima.......................................................................................................6
3.3 Dodavanje novog domena.................................................................................................6
3.4 Redirekcije domena...........................................................................................................6
MAIL – EMAIL PODEŠAVANJA................................................................................................6
4.1 Podešavanje mail domena ................................................................................................6
4.2 Pravljenje novog sandučeta...............................................................................................6
4.3 Lista sandučića..................................................................................................................6
4.4 Pravljenje nove mail grupe ................................................................................................6
4.5 Lista Grupa........................................................................................................................6
4.6 Mail isporuka (Catch-All) ...................................................................................................6
4.7 Eksterne redirekcije ...........................................................................................................6
4.7.1 Podešavanje redirekcije ..............................................................................................6
LOGS – IZVEŠTAJI U VEZI SA RADOM SERVERA ................................................................6
5.1 Upravljanje logovima .........................................................................................................6
5.2 Pregled preuzetih logova ...................................................................................................6
5.3 Pregled statistika posećenosti ...........................................................................................6
5.4 Eksterni pristup statistikama ..............................................................................................6
UPRAVLJANJE BAZAMA PODATAKA.....................................................................................6
6.1 Pravljenje nove baze .........................................................................................................6
6.2 Lista baza ..........................................................................................................................6
UPRAVLJANJE KORISNICIMA ................................................................................................6
7.1 Pravljenje novog korisnika .................................................................................................6
7.2 Pregled liste i upravljanje korisnicima ................................................................................6
7.2.1 Izmena detalja korisničkog naloga ..............................................................................6
7.2.2 Brisanje korisničkog naloga.........................................................................................6
7.3 Izmena lozinke ..................................................................................................................6

Stranica: 2 / 76

Uputstvo za upotrebu

8

9

www.eunet.yu

FAJL EKSPLORER...................................................................................................................6
8.1.1 Pravljenje novog direktorijuma ....................................................................................6
8.1.2 Upload fajla – slanje datoteke na sistem .....................................................................6
8.1.3 Zip – Arhiviranje datoteke............................................................................................6
8.1.4 Brisanje datoteke ........................................................................................................6
8.1.5 Definisanje privilegija za pristup ..................................................................................6
ALATI........................................................................................................................................6
9.1 Brojač ................................................................................................................................6
9.2 Form Mail ..........................................................................................................................6

Spisak slika:
Slika 1: Opcije unutar "Info" menija...................................................................................................6
Slika 2: Izbor opcije “Opšte informacije” ...........................................................................................6
Slika 3: General Info – Opšte informacije..........................................................................................6
Slika 4: Izbor opcije "Veb/Ftp Bandwidth " ........................................................................................6
Slika 5: Pregled izveštaja u vezi sa protokom podataka ...................................................................6
Slika 6: Izveštaji u vezi sa zauzetošću prostora................................................................................6
Slika 7: Izveštaj o iskorišćenosti prostora .........................................................................................6
Slika 8: Izveštaj o iskorišćenosti prostora .........................................................................................6
Slika 9: Pregled izveštaja u vezi sa iskorišćenošću poštanskog sandučeta (korak 1/2) ....................6
Slika 10: Pregled izveštaja u vezi sa iskorišćenošću poštanskog sandučeta (korak 2/2) ..................6
Slika 11: Pregled izveštaja u vezi sa bazom podataka (korak 1/2) ...................................................6
Slika 12: Pregled izveštaja u vezi sa bazom podataka (korak 2/2) ...................................................6
Slika 13: Pregled svih preostalih izveštaja (korak 1/2) ......................................................................6
Slika 14: Pregled svih preostalih izveštaja (korak 2/2) ......................................................................6
Slika 15: Opcije unutar menija Veb Server .......................................................................................6
Slika 16: Izbor opcije za pregled postojećih veb grupa .....................................................................6
Slika 17: Lista postojećih veb grupa .................................................................................................6
Slika 18: Brisanje veb grupe (korak 1/2) ...........................................................................................6
Slika 19: Brisanje veb grupe (korak 2/2) ...........................................................................................6
Slika 20: Pravljenje nove veb grupe (korak 1/2)................................................................................6
Slika 21: Pravljenje nove veb grupe (korak 2/2)................................................................................6
Slika 22: Pregled postojećih veb korisnika (korak 1/2)......................................................................6
Slika 23: Pregled postojećih veb korisnika (korak 2/2)......................................................................6
Slika 24: Brisanje veb korisnika (korak 1/2) ......................................................................................6
Slika 25: Brisanje veb korisnika (korak 2/2) ......................................................................................6
Slika 26: Pravljenje novog veb korisnika (korak 1/2).........................................................................6
Slika 27: Pravljenje novog veb korisnika (korak 22)..........................................................................6
Slika 28: Zaštita direktorijuma (korak 1/5).........................................................................................6
Slika 29: Zaštita direktorijuma (korak 2/5).........................................................................................6
Slika 30: Zaštita direktorijuma (korak 3/5).........................................................................................6
Slika 31: Zaštita direktorijuma (korak 2/5).........................................................................................6
Slika 32: Zaštita direktorijuma (korak 5/5).........................................................................................6
Slika 33: Podešavanja Apache-a ......................................................................................................6
Slika 34: Podešavanja Apache-a ......................................................................................................6
Slika 35: Definisanje podrazumevabe stranice .................................................................................6
Slika 36: Preusmeravanje posetilaca na drugi URL (korak 1/2) ........................................................6
Slika 37: Preusmeravanje posetilaca na drugi URL (korak 2/2) ........................................................6
Slika 38: Definisanje sopstvenih poruka o greškama........................................................................6
Slika 39: Primena nastalih izmena....................................................................................................6
Slika 40: Izlistavanje direktorijuma....................................................................................................6
Slika 41: Izbor opcije "PHP podešavanja".........................................................................................6
Slika 42: PHP podešavanja ..............................................................................................................6
Slika 43: Izbor opcije "Lista sajtova" .................................................................................................6
Slika 44: Lista sajtova.......................................................................................................................6

Stranica: 3 / 76

......................................................6 Slika 47: Dodavanje alijasa za postojeći sajt ..........................................................................6 Slika 82: Definisanje redirekcije..........................................................................6 Slika 89: Izbor opcije "Eksterni pristup do webalizer"..................................................................................................6 Slika 81: Eksterne redirekcije .......................................................................6 Slika 100: Novi korisnički nalog uspešno napravljen..6 Slika 87: Pregled logova ..............................................eunet............................................yu Slika 45: Izbor opcije "Sajt vizard" ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................6 Slika 52: Upravljanje alijasima ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6 Slika 78: Mail isporuka.....................................................................................................................................................6 Slika 61: Pravljenje novog domena (korak 3/3)............6 Slika 73: Pravljenje nove mail grupe (korak 1/2)..........................6 Slika 63: Definisanje redirekcije...............................................................6 Slika 56: Izbor opcije "Upravljanje domenima"...........................................6 Slika 97: Opcije za upravljanje korisnicima .................................................................................................................................................6 Slika 80: Catch all uspešno definisan .........................................................................................6 Slika 53: Opcije u DNS meniju..................6 Slika 59: Pravljenje novog domena (korak 1/3)............................6 Slika 70: Novo sanduče je napravljeno..............................................................................................................................................................6 Slika 83: Izveštaji u vezi sa radom servera .6 Slika 96: Lista baza ...........................................6 Slika 85: Opcije za upravljanje izveštajima ......................................................................................................................6 Slika 79: Definisanje opcija za mail isporuku ..6 Slika 71: Lista sandučića ..............................................................................................................6 Slika 77: Izbor opcije "Mail isporuka" ....................................................................6 Slika 67: Podešavanje mail domena (korak 2/2)..................................................................................................................................................................................6 Slika 75: Lista grupa .................................6 Slika 92: Pravljenje nove baze (korak 1/3)............6 Slika 74: Pravljenje nove mail grupe (korak 2/2)..........6 Slika 50: Opcije za dodatno podešavanje .................................................................................................................................6 Slika 88: Izbor opcije "Webalizer statistike" ...........................6 Slika 86: Izbor opcije "Pogledajte preuzete logove" ......................................................................................................................................................................................................................................6 Slika 101: Izbor opcije "Lista korisnika" ..........................6 Slika 66: Podešavanje mail domena (korak 1/2)............6 Slika 48: Izbor željene opcije ................................................................................................................6 Slika 51: Izbor opcije "Upravljanje alijasima" ......................6 Slika 91: Upravljanje bazama podataka.........................................6 Slika 93: Pravljenje nove baze (korak 2/3).........................................................................6 Slika 46: Izbor opcije za kreiranje ili konfiguraciju postojecćeg sata ............................6 Slika 95: Izbor opcije „Lista baza“ ............................................................6 Slika 55: Napredno podešavanje domena ...........................................6 Slika 84: Izbor opcije "Upravljanje logovima" ..........................................................6 Slika 90: Kopiranje podataka trenutne hash vrednosti ...............................................................6 Slika 65: Mail meni ....................................6 Slika 99: Postavljanje parametera novog korisničkog naloga ...........................................................................................................6 Slika 62: Izbor opcije "Redirekcija domena".................................................................................Uputstvo za upotrebu www..............6 Slika 54: Izbor domena ............................................................................................6 Slika 57: Opcije za upravljanje domenima ..................................................6 Slika 94: Pravljenje nove baze (korak 3/3)....................................................................................................................................................................................................6 Slika 68: Pravljenje novog sandučeta (korak 1/2) ......................................................................................................6 Slika 69: Pravljenje novog sandučeta (korak 2/2) ...........................................................6 Slika 58: Izbor opcije "Novi domen" ...6 Slika 76: Upravljanje mail grupama ........................................................................................................................................6 Slika 60: Pravljenje novog domena (korak 2/3)..............................................................................................................................................6 Stranica: 4 / 76 .............................................................................................................................................................................................6 Slika 72: Upravljanje sandučićima .........6 Slika 64: Uspešno definisana redirekcija ..............................................................................................................................................................................................6 Slika 49: Pravljenje novog foldera.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................6 Slika 98: Pravljenje novog korisnika ....................................................................................................................................................................................................................................

..................................eunet......................................................6 Slika 115: Izmena pravila pristupa (korak 1/2) ...........6 Slika 112: Slanje datoteke ................................................................6 Stranica: 5 / 76 ............................................yu Slika 102: Lista korisnika ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6 Slika 108: Stranica za upravljanje datotekama ....................6 Slika 121: Izbor opcije "Alati" ..............................................................................6 Slika 114: Brisanje datoteke (korak 1/2) ............................................................................................................................................................6 Slika 119: Postavljanje brojača (korak 2/2) .....................6 Slika 117: Meni "Alati"......................................................................................................................................6 Slika 113: Arhiviranje datoteke ..........................6 Slika 118: Postavljanje brojača (korak 1/2) ..........................................6 Slika 116: Izmena pravila pristupa (korak 2/2) ...............................6 Slika 103: Izmena detalja korisničkog naloga ...6 Slika 120: Brojač uspešno instaliran .............................................................................6 Slika 123: Preuzimanje koda za form mail ............................6 Slika 110: Definisanje imena direktorijuma .............................................6 Slika 105: Izmena lozinke (korak 1/2) ............................6 Slika 111: Izbor datoteke sa lokalnog sistema ......................................................................6 Slika 107: Opcije za upravljanje datotekama ..6 Slika 106: Izmena lozinke (korak 2/2) ....................6 Slika 109: Definisanje imena direktorijuma ...................................................................................................6 Slika 104: Brisanje korisničkog naloga ......................................................................................................................6 Slika 122: Opcije za definisanje form mail parametara ......................................Uputstvo za upotrebu www................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

iskorišćenost protoka.2) • Izveštaji o disk kvoti – opcija za pristup izveštajima u vezi sa preostalim prostorom (videti sekciju 1.4) Opšte informacije Da biste pristupili opštim informacijama u vezi sa sistemom. Slika 1: Opcije unutar "Info" menija Unutar “Info” menija na raspolaganju su vam sledeće opcije: 1. Stranica: 6 / 76 . izaberite opciju „Opšte informacije“ iz „Info“ menija.eunet. itd.yu INFO MENI Info meni sadrži opcije za pristup opštim informacijama u vezi sa vašim hostingom i zakupljenim resursima kao što su zauzetost prostora na disku.1) • Veb/Ftp protok – opcija za pristup informacijama o protoku (videti sekciju 1.Uputstvo za upotrebu 1 www.3) • Drugi izveštaji – opcija za pristup ostalim izveštajima (videti sekciju 1.1 • Opšte informacije – opcija za pristup opštim informacijama (videti sekciju 1.

2 • Domeni .yu Slika 2: Izbor opcije “Opšte informacije” Biće vam prikazana sledeća stranica.informacija o raspoloživim i aktivnim korisnicima Veb/FTP protok – Evidencija protoka podataka Da biste pregledali izveštaj u vezi sa protokom podataka izaberite opciju iz „Veb/FTP protok” iz “Info” menija.informacija o prenetoj količini podataka za tekući mesec i zakupljnom mesečnom protoku • Domeni .Uputstvo za upotrebu www.informacija o iskorišćenosti raspoloživih baza podataka • Mail .trenutni broj prezentacija i zakupljeni limit koji imate u okviru hostinga • MySQL.informacija o broju postojećih domena i poddomena koji se koriste i zakupljeni limit • Sajtovi .polje koje prikazuje imena vašeg domena • Prostor na disku .informacija o raspoloživom broju poštanskih sandučića • Korisnici .informacija o preostalom prostoru na disku • Korišćenje protoka . Stranica: 7 / 76 .eunet. Slika 3: General Info – Opšte informacije Unutar ove stranice na raspolaganju su vam sledeći parametri: 1.

Stranica: 8 / 76 .eunet.Uputstvo za upotrebu www.yu Slika 4: Izbor opcije "Veb/Ftp Bandwidth " Biće vam prikazana sledeća stranica.

1.yu Slika 5: Pregled izveštaja u vezi sa protokom podataka Pomoću padajućeg menija na vrhu stranice definišite željeni vremenski interval za pregled izveštaja i kliknite na taster “Osvežite” nakon čega će vam biti prikazan izveštaj.3 Izveštaji o disk kvoti Da biste pregledali izveštaje u vezi sa zauzetošću prostora izaberite jednu od opcija iz menija „Izveštaji o disk kvoti“. Stranica: 9 / 76 .Uputstvo za upotrebu www.eunet.

3 1.eunet.yu Slika 6: Izveštaji u vezi sa zauzetošću prostora Na raspolaganju su vam sledeći opcije: • Veb kvota – videti sekciju 1.3. Slika 7: Izveštaj o iskorišćenosti prostora Biće vam prikazana sledeća stranica. izaberite opciju „Veb kvota“ iz menija „Izveštaji o disk kvoti“.3.3.1 Izveštaj o iskorišćenosti prostora Da biste pristupili izveštaju o iskorišćenosti prostora.Uputstvo za upotrebu www.3. Stranica: 10 / 76 .1 • Mail kvota – videti sekciju 1.2 • Kvota za baze – videti sekciju 1.

3.Uputstvo za upotrebu www.2 Izveštaj u vezi sa iskorišćenošću prostora za poštanske sandučiće Da biste pregledali izveštaj u vezi sa iskorišćenošću poštanskog sandučeta izaberite opciju „Mail kvota“. Stranica: 11 / 76 . 1. Slika 9: Pregled izveštaja u vezi sa iskorišćenošću poštanskog sandučeta (korak 1/2) Biće vam prikazana sledeća stranica.eunet.yu Slika 8: Izveštaj o iskorišćenosti prostora Pomoću padajućih menija na vrhu stranice definišite željeni vremenski interval za pregled izveštaja i kliknite na taster “Osvežite” nakon čega će vam biti prikazan izveštaj.

3.yu Slika 10: Pregled izveštaja u vezi sa iskorišćenošću poštanskog sandučeta (korak 2/2) Pomoću padajućih menija na vrhu stranice definišite željeni vremenski interval za pregled izveštaja i kliknite na taster “Osvežite” nakon čega će vam biti prikazan izveštaj.eunet. Stranica: 12 / 76 .3 Pregled izveštaja u vezi sa iskorišćenošću prostora za baze podataka Da biste pregledali izveštaj u vezi sa iskorišćenošću raspoloživog prostora za bazu podataka „Kvota za baze”.Uputstvo za upotrebu www. 1. Slika 11: Pregled izveštaja u vezi sa bazom podataka (korak 1/2) Biće vam prikazana sledeća stranica.

1.eunet.4 Drugi izveštaji Da biste pregledali sve preostale raspoložive izveštaje.yu Slika 12: Pregled izveštaja u vezi sa bazom podataka (korak 2/2) Pomoću padajućih menija na vrhu stranice definišite željeni vremenski interval za pregled izveštaja i kliknite na taster “Osvežite” nakon čega će vam biti prikazan izveštaj. Stranica: 13 / 76 . Slika 13: Pregled svih preostalih izveštaja (korak 1/2) Biće vam prikazana sledeća stranica.Uputstvo za upotrebu www. izaberite opciju „Drugi izveštaji”.

Stranica: 14 / 76 . na graficima će biti iscrtan brojčani limit zakupljenih resursa u okviru vašeg hostinga.eunet.Uputstvo za upotrebu www.yu Slika 14: Pregled svih preostalih izveštaja (korak 2/2) Pomoću padajućih menija na vrhu stranice definišite željeni vremenski interval za pregled izveštaja i kliknite na taster “Osvežite” nakon čega će vam biti prikazan izveštaj. Ukoliko izaberete i opciju “Prikaži limite”.

6) • PHP podešavanja – opcija za pregled PHP podešavanja (videti sekciju 2.8) • Sajt Vizard – pomoćni program za pravljenje novog sajta (videti sekciju 2. izaberite jednu od opcija unutar „Veb server“ menija.9) • Upravljanje alijasima – opcija za upravljanje alijasima (videti sekciju 2. izaberite opciju „List veb Grupa” iz “Veb server” menija.5) • Konfiguracija veb servera – opcija za konfigurisanje parametera za Apache (videti sekciju 2. Slika 15: Opcije unutar menija Veb Server Unutar “Veb Server” menija na raspolaganju su vam sledeće opcije: 2.3) • Novi veb korisnik – opcija za kreiranje novog veb korisnika (videti sekciju 2.4) • Zaštita direktorijuma – opcija za zaštitu veb direktorijuma (videti sekciju 2.Uputstvo za upotrebu 2 www.1 • Lista veb grupa – opcija za pregled postojećih veb grupa (videti sekciju 2.2) • Lista veb korisnika – opcija za pregled postojećih veb korisnika (videti sekciju 2.1) • Nova veb grupa – opcija za kreiranje veb grupe (videti sekciju 2. Stranica: 15 / 76 .10) Lista veb grupa – Opcija za pregled postojećih veb grupa Da biste pregledali listu postojećih veb grupa.yu VEB SERVER – INFORMACIJE I OPCIJE U VEZI SA SERVEROM Da biste pristupili sekciji sajta za upravljanje raznim informacijama i opcijama u vezi sa veb serverom.7) • Lista sajtova – opcija za pregled postojećih sajtova (videti sekciju 2.eunet.

1.yu Slika 16: Izbor opcije za pregled postojećih veb grupa Biće vam prikazana sledeća stranica.Uputstvo za upotrebu www. Slika 17: Lista postojećih veb grupa Unutar ove stranice pored liste postojećih grupa na raspolaganju su vam i sledeće opcije: • Nova veb grupa – opcija za pravljenje nove veb grupe (videti sekciju 2.1 . kliknite na ovu ikonicu pored imena grupe.2) • 2. Stranica: 16 / 76 .eunet.2) • .1.opcija za izmenu podataka veb grupe (više informacija o parametrima veb grupe u sekciji 2.opcija za brisanje željene veb grupe (više informacija u sekciji 2.1) Brisanje veb grupe Da biste obrisali željenu veb grupu.

Uputstvo za upotrebu www. Slika 19: Brisanje veb grupe (korak 2/2) Kliknite na taster “OK” da biste potvrdili brisanje veb grupe i ta grupa će biti obrisana.yu Slika 18: Brisanje veb grupe (korak 1/2) Nakon što kliknete na ovu ikonicu biće vam prikazan prozor za potvrdu. 2. izaberite opciju „Nova veb grupa” iz “Veb server” menija.eunet.2 Pravljenje nove veb grupe Da biste napravili novu veb grupu. Stranica: 17 / 76 .

polje za izbor veb korisnika koji će pripadati grupi Nakon što definišete parametre veb grupe.Uputstvo za upotrebu www.eunet. kliknite na taster „Sačuvajte izmene“ kako biste sačuvali izmene i dodali novu veb grupu. 2. izaberite opciju „Lista veb korisnika” iz “Veb server” menija.3 Pregled postojećih veb korisnika Da biste pregledali listu postojećih veb korisnika. Stranica: 18 / 76 .yu Slika 20: Pravljenje nove veb grupe (korak 1/2) Biće vam prikazana sledeća stranica. Slika 21: Pravljenje nove veb grupe (korak 2/2) Sledeći parametri za definisanje nove veb grupe su vam na raspolaganju unutar ove stranice: • Ime – polje za definisanje imena nove veb grupe • Opis – polje za definisanje opisa nove veb grupe • Veb korisnici .

1) 2.1 Brisanje veb korisnika Da biste obrisali željenog veb korisnika. kliknite na ovu ikonicu pored imena korisnika.eunet.Uputstvo za upotrebu www.4) • . Slika 23: Pregled postojećih veb korisnika (korak 2/2) Unutar ove stranice na raspolaganju su vam sledeće informacije i opcije: • Novi veb korisnik – opcija za pravljenje novog veb korisnika (videti sekciju 2.opcija za brisanje željenog veb korisnika (više informacija u sekciji 2. Stranica: 19 / 76 .4) • .3.3.opcija za izmenu podataka veb korisnika (više informacija o parametrima veb korisnika u sekciji 2.yu Slika 22: Pregled postojećih veb korisnika (korak 1/2) Biće vam prikazana sledeća stranica.

Slika 25: Brisanje veb korisnika (korak 2/2) Kliknite na taster “OK” da biste potvrdili brisanje veb korisnika i korisnik će biti obrisan. 2.4 Pravljenje novog veb korisnika Da biste napravili novog veb korisnika.Uputstvo za upotrebu www. izaberite opciju „Novi veb korisnik” iz “Veb server” menija.yu Slika 24: Brisanje veb korisnika (korak 1/2) Nakon što kliknete na ovu ikonicu biće vam prikazan prozor za potvrdu. Slika 26: Pravljenje novog veb korisnika (korak 1/2) Stranica: 20 / 76 .eunet.

Slika 27: Pravljenje novog veb korisnika (korak 22) Unutar ove stranice na raspolaganju su vam sledeći parametri: • Korisničko ime – polje za definisanje korisničkog imena novog veb korisnika • Lozinka – polje za definisanje lozinke za novog veb korisnika • Potvrdite lozinku – polje za bezbednosno ponavljanje lozinke za novog veb korisnika • Opis – polje za unošenje dodatnog opisa veb korisnika • Veb grupe – meni za dodelu veb korisnika željenoj grupi Napomene: 2. Stranica: 21 / 76 . Zaštita direktorijuma Opcija za zaštitu direktorijuma koristi se da biste pristup određenim delovima svog sajta moglida ograničite na određene veb grupe ili pojedine veb korisnike.2 • Nakon što definišete željene parametre kliknite na taster “Sačuvajte izmene” kako biste sačuvali promene i novi veb korisnik će biti napravljen.yu Biće vam prikazana sledeća stranica. kao i opcijom „Fajl eksplorer“ (videti sekciju 8). Ponovite ovu proceduru za željeni broj korisnika koje želite da napravite.eunet. Ova opcija koristi se u kombinaciji sa opcijom za definisanje grupa i korisnika (videti 2.Uputstvo za upotrebu www.4).5 • 1 veb korisnik može da bude član nekoliko grupa • više informacija o proceduri za pravljenje nove grupe u sekciji 2.2 i 2. Drugim rečima samo te grupe i korisnici će moći da pristupe takvim sadržajima.

Slika 28: Zaštita direktorijuma (korak 1/5) Biće vam prikazana sledeća stranica. korisnike. Slika 29: Zaštita direktorijuma (korak 2/5) Kliknite na “docroot” link kako biste ušli u glavni direktorijum u kome se nalazi onaj koji želite da zaštitite.yu Dakle.Uputstvo za upotrebu www. potrebno je da ga napravite unutar direktorijuma „docroot“. izaberite opciju „Zaštita direktorijuma“ iz „Veb server“ menija. Stranica: 22 / 76 . a pomoću „Fajl Eksplorer“ sekcije (napomena: jedino su sadržaji koji se nalaze unutar ovog direktorijuma vidljivi sa interneta). Nakon što ste definisali grupe.eunet. Biće vam prikazana sledeća stranica. kao i direktorijum koji želite da zaštitite. pre nego što započnete sa procedurom zaštite željenog direktorijuma.

Uputstvo za upotrebu www.4) • Dodaj veb grupu – opcija za dodavanje nove veb groupe (videti 2.2) • Folder – informacija o direktorijumu na koji se zaštita odnosi Stranica: 23 / 76 . pored imena direktorijuma koji želite da zaštitite.yu Slika 30: Zaštita direktorijuma (korak 3/5) Kliknite na ovu ikonicu sledeća stranica. Biće vam prikazana Slika 31: Zaštita direktorijuma (korak 2/5) Unutar ove strane na raspolaganju su vam sledeći parametri i opcije: • Sačuvajte Izmene – opcija za čuvanje izmena • Izbrišite formu – opcija za napuštanje ove strane bez čuvanja izmena • Dodaj veb korisnika – opcija za dodavanje novog veb korisnika (videti 2.eunet.

Slika 33: Podešavanja Apache-a Biće vam prikazana sledeća stranica.Uputstvo za upotrebu www. Stranica: 24 / 76 .yu • Veb grupa – meni za izbor grupe (ili većeg broja grupa) kojima će biti dozvoljen pristup ovom direktorijumu • Veb korisnik . Slika 32: Zaštita direktorijuma (korak 5/5) 2. Biće vam prikazana stranica sa potvrdom o uspešno izvršenoj zaštiti.meni za izbor veb korisnika (ili većeg broja veb korisnika) kojima će biti dozvoljen pristup ovom direktorijumu Nakon što definišete željene parametre.6 Apache Configuration – Podešavanja Apache-a Da biste započeli proceduru podešavanja Apache-a.eunet. izaberite opciju „Apache Conifguration“ iz „Veb Server“ menija. kliknite na taster “Sačuvajte izmene” kako biste sačuvali izmene i završili sa procedurom zaštite direktorijuma.

6. iako nisu uneli i ime strane.adresasajta.Uputstvo za upotrebu www.com/direktorijum/ .html ili index. ukoliko korisnici pokušaju da pristupe www.4) 2.php).eunet.6. unesite ime stranice za koju želite da bude podrazumevana i kliknite na ovu ikonicu . Da biste definisali podrazumevane strane.6.6.1 Definisanje osnovnih veb strana Opcija „Osnovne veb strane“ koristi se za definisanje stranica koje će biti prikazane kao osnovne (veb server će ih automatski učitati) kada posetioci pristupe određenom direktorijumu na sajtu.yu Slika 34: Podešavanja Apache-a Unutar ove strane na raspolaganju su vam sledeće opcije: • Osnovne veb strane – opcija za definisanje podrazumevanih osnovnih strana unutar direktorijuma (videti sekciju 2.2 • Poruke o greškama – opcija za definisanje sopstvenih poruka o nastalim greškama (videti sekciju 2. Potrebno je da bar jedna strana iz spiska koji ste uneli stvarno postoji na fajl sistemu.6. biće im prikazana stranica koju ovde definišete kao podrazumevanu (na primer: index. Stranica: 25 / 76 .1 • Preusmeravanje URL-ova– opcija za preusmeravanje posetilaca na drugi URL (videti sekciju 2. Drugim rečima.3) • Izlistavanje – defiisanje opcija za pregled direktorijuma (videti sekciju 2.

Slika 36: Preusmeravanje posetilaca na drugi URL (korak 1/2) Unutar ove stranice na raspolaganju su vam ova polja: Stranica: 26 / 76 .eunet.6.yu Slika 35: Definisanje podrazumevane stranice 2. kliknite na „Preusmeravanje URL-ova“ unutar menija.2 Preusmeravanje posetilaca na drugi URL Opcija „Preusmeravanje URL-ova“ koristi se za preusmeravanje posetilaca sa jedne adrese unutar vašeg sajta na drugu apsolutnu adresu.Uputstvo za upotrebu www. Da biste započeli rad sa ovom opcijom.

eunet.Uputstvo za upotrebu www.unesite adresu na koju želite da preusmerite korisnike .6. 2. Stranica: 27 / 76 . Slika 37: Preusmeravanje posetilaca na drugi URL (korak 2/2) Poslednji korak u definisanju stranice za preusmeravanje korisnika je snimanje promena pritiskom na taster „Snimi“. Biće vam prikazana sledeća stranica.mora da bude relativna i da pocinje sa "/" • Na URL .3 Definisanje poruka o greškama Opcija „Poruke o greškama“ koristi se za definisanje odnosno izmenu standardnih poruka o greškama se prikazuju korisnicima.apsolutna adresa koja počinje sa HTTP Nakon što definišete ove adrese.yu • Sa – unesite adresu sa koje želite da preusmerite korisnike . kliknite na ovu ikonicu . Da biste započeli rad sa ovom opcijom kliknite na „Poruke o greškama“ unutar menija.

eunet.Uputstvo za upotrebu www. Biće vam prikazana sledeća stranica. Stranica: 28 / 76 .yu Slika 38: Definisanje sopstvenih poruka o greškama Unutar ove strane na raspolaganju su vam sledeće opcije: • Dodaj – padajući meni za izbor željene greške (na primer: 404 za nepostojeću stranu) • Polje za definisanje fajla – unesite adresu i ime fajla koji će biti prikazan usled nastale greške Nakon što definišete stranu koja će se prikazivati u slučaju da nastane greška kliknite na ovu ikonicu .

2.Uputstvo za upotrebu www. Stranica: 29 / 76 . izaberite opciju „PHP podešavanja“ iz menija „Veb server“.eunet. Izaberite opciju “Izlistavanje direktorijuma”.6.7 PHP podešavanja Da biste započeli upravljanje PHP podešavanjima.yu Slika 39: Primena nastalih izmena Poslednji korak u definisanju teksta za grešku je snimanje promena pritiskom na taster „Apply“. a potom unutar stranice izaberite “DA” ili “NE” i kliknite na taster “Snimi” da biste sačuvali promene.4 Izlistavanje direktorijuma Opcija “Izlistavanje direktorijuma” koristi se da biste odredili da li želite da dozvolite listanje sadržaja direktorijuma krajnjim korisnicima ukoliko nije definisana osnovna strana. Slika 40: Izlistavanje direktorijuma 2.

Podešavanja su podeljena u 3 kategorije i to: • PHP podešavanja • PHP sesije • PHP verzija. Lista sajtova Da biste otvorili listu sajtova. Svaki od parametera ima ovu ikonicu 2. Slika 42: PHP podešavanja Ova strana sadrži razne parametre za napredna PHP podešavanja.yu Slika 41: Izbor opcije "PHP podešavanja" Biće vam prikazana sledeća stranica. izaberite opciju „Lista sajtova“ iz menija „Veb server“.Uputstvo za upotrebu www.8 koja sadrži detaljnije informacije o nameni. Stranica: 30 / 76 .eunet.

yu Slika 43: Izbor opcije "Lista sajtova" Biće vam prikazana sledeća stranica. Takođe unutar ove strane možete da kliknete na link pored imena sajta da biste pregledali detaljne informacije u vezi sa tim sajtom.eunet. Napravite rezervne kopije fajlova iz željenog sajt direktorijuma ukoliko smatrate da će vam biti potrebni.Uputstvo za upotrebu www. Nakon što kliknete na link. sav sadržaj će biti izgubljen. Slika 44: Lista sajtova Unutar ove stranice na raspolaganju vam je spisak sajtova sa opcijom brisanja sajta pomoću ove ikonice . biće vam prikazana sledeća stranica. Nakon što obrišete sajt. Stranica: 31 / 76 . i nećete moći da ga povratite.

ukoliko želite da usmerite eksterni domen na ovaj sajt.yu Slika 45: Dodatne informacije u vezi sa sajtom Unutar ove stranice na raspolaganju su vam dodatne informacije u vezi sa vašim sajtom i to • • 2. postavite A zapise za takav domen na ove nodove Osnovni domen za sajt – ukoliko vaš sajt koristi eksterni domen. izaberite opciju “Sajt vizard” iz “Veb server” menija. odnosno vaš sajt još uvek trentuno ne vidi preko tog domena) možete da koristite ovaj pomoćni domen radi testiranja svoje prezentacije Sajt vizard Opcija "Sajt vizard" je pomoćni program za jednostavno dodavanje novog sajta ili konfiguraciju postojećeg.Uputstvo za upotrebu www. Da biste započeli korišćenje ovog programa. Slika 46: Izbor opcije "Sajt vizard" Biće vam prikazana sledeća stranica.9 Nodovi za sajt . koji još uvek nije dostupan (nije se propagirao.eunet.IP adrese koje vaš sajt trenutno koristi. Stranica: 32 / 76 .

eunet.9. Biće vam prikazana sledeća stranica.9. Izaberite sajt i kliknite na taster „Napred“.9.2 2. izaberite opciju „Alias za postojeći sajt“.1 • Novi sajt folder – videti sekciju 2. Slika 48: Dodavanje alijasa za postojeći sajt Stranica će biti osvežena i na raspolaganju će vam biti padajući meni za izbor sajta kome želite da dodate novi alijas.1 Dodavanje alijasa za postojeći sajt Da biste dodali alijas za postojeći sajt.yu Slika 47: Izbor opcije za kreiranje ili konfiguraciju postojecćeg sata Unutar ove stranice na raspolaganju su vam sledeće opcije: • Alias za postojeći sajt – videti sekciju 2.Uputstvo za upotrebu www. Stranica: 33 / 76 .

ukoliko izaberete ovu opciju biće vam prikazano polje za unošenje imena za novi poddomen. Slika 50: Pravljenje novog foldera Unesite ime novog sajta i klikinte na taster „Napred“.eunet.2 Novi sajt folder Da biste napravili folder za novi sajt.yu Slika 49: Izbor željene opcije Sledeće opcije su vam na raspolaganju unutar ove stranice: • Postojeći poddomen/domen – ukoliko izaberete ovu opciju biće vam prikazan padajući meni za izbor poddomena ili domena. unesite ime domena i kliknite na taster „Kraj“ kako biste završili proceduru 2.Uputstvo za upotrebu www. izaberite željeni domen i kliknite na taster „Kraj“ kako biste završili proceduru • Novi domen -ukoliko izaberete ovu opciju biće vam prikazano polje za unošenje imena za novi domen. izaberite željeni domen i kliknite na taster „Kraj“ kako biste završili proceduru • Novi poddomen na postojećem domenu .9. Stranica: 34 / 76 . kao i padajući meni za izbor željenog domena. Biće vam prikazana stranica za dodatno podešavanje. izaberite opciju „Novi sajt folder“.

Slika 52: Izbor opcije "Upravljanje alijasima" Stranica: 35 / 76 . unesite ime domena i kliknite na taster „Kraj“ kako biste završili proceduru 2.yu Slika 51: Opcije za dodatno podešavanje Sledeće opcije su vam na raspolaganju unutar ove stranice: • Postojeći poddomen/domen – ukoliko izaberete ovu opciju biće vam prikazan padajući meni za izbor poddomena ili domena. Da biste započeli sa upravljanjem. kao i padajući meni za izbor željenog domena. izaberite željeni domen i kliknite na taster „Kraj“ kako biste završili proceduru • Novi poddomen na postojećem domenu .10 Upravljanje alijasima Vaš sajt može da ima nekoliko različitih domena (domeni se dodaju pomoću opcije "Novi Domen" u "DNS" meniju). izaberite željeni domen i kliknite na taster „Kraj“ kako biste završili proceduru • Novi domen -ukoliko izaberete ovu opciju biće vam prikazano polje za unošenje imena za novi domen.ukoliko izaberete ovu opciju biće vam prikazano polje za unošenje imena za novi poddomen. kao i za brisanje postojećih alijasa. a ova opcija se koristi za definisanje alternativnih imena za te domene odnosno alijasa. izaberite opciju „Upravljanje alijasima“ iz „Veb server“ menija.eunet.Uputstvo za upotrebu www.

Uputstvo za upotrebu www. čime se sajt odvaja od domena.yu Biće vam prikazana sledeća stranica Slika 53: Upravljanje alijasima Da biste dodali alijas željenom domenu. sam domen se ne briše iz DNS-a. Stranica: 36 / 76 .eunet. izaberite domen iz padajuće liste i kliknite na dugme "Dodaj alijas". Brisanje alijasa vrši se pomoću opcije .

Uputstvo za upotrebu

3

www.eunet.yu

DNS PODEŠAVANJA

Meni „DNS“ sadrži razne opcije za DNS podešavanja. Da biste započeli upravljanje DNS
podešavanjima, izaberite željenu opciju iz ovog menija.

Slika 54: Opcije u DNS meniju

Sledeće opcije su vam na raspolaganju unutar ovog menija:

3.1

Info o domenu – videti sekciju 3.1

Upravljanje domenima - videti sekciju 3.2

Novi domen - videti sekciju 3.3

Redirekcije domena - videti sekciju 3.4

Info o domenu

Ova opcija se koristi za pregled informacija kao i pristup dodatnim opcijama u vezi sa željenim
domenom.

Slika 55: Izbor domena

Stranica: 37 / 76

Uputstvo za upotrebu

www.eunet.yu

Nakon što izaberete željeni domen, biće vam prikazana sledeća stranica.

Slika 56: Napredno podešavanje domena

Ova strana se koristi za napredno podešavanje domena i namenjena je naprednim
korisnicima. Unutar ove strane na raspolaganju su vam sledece informacije i opcije:

3.2

Dodajte novi - opcija za dodavanje novog DNS zapisa

Reset to EUnet - ova opcija se koristi za poništavanje svih naknadnih podešavanja u vezi
sa domenom i parkiranje domena na EunetHosting kao kada je prvi put kreiran

Osvežite DNS – opcija za osvežavanje prikaza record-a iz baze podataka

Upravljanje domenima

Da biste započeli upravljanje domenima izaberite tu opciju iz „DNS“ menija.

Slika 57: Izbor opcije "Upravljanje domenima"

Biće vam prikazana sledeća stranica.

Stranica: 38 / 76

Uputstvo za upotrebu

www.eunet.yu

Slika 58: Opcije za upravljanje domenima

Na raspolaganju su vam sledece opcije:

3.3

Dodajte domen - kliknite na ovu ikonicu da biste dodali novi domen

Dodajte poddomen – opcija za dodavanje poddomena

Napredno– opcija za napredno podešavanje domena (pogledajte sekciju 3.1)

Dodavanje novog domena

Da biste dodali novi domen, izaberite opciju „Novi domen“ iz „DNS“ menija.

Slika 59: Izbor opcije "Novi domen"

Biće vam prikazana sledeća stranica

Stranica: 39 / 76

net) i kliknite na taster “Sledeci”.Uputstvo za upotrebu www. Biće vam prikazana sledeća stranica.eunet. Bude alias za vaš domen ili ne i kliknite na taster „Sledeci“. Stranica: 40 / 76 . Slika 61: Pravljenje novog domena (korak 2/3) Unutar ove stranice izaberite da li želite da www. Biće vam prikazana sledeća stranica.yu Slika 60: Pravljenje novog domena (korak 1/3) Unesite ime domena (na primer: domen.

3. Slika 63: Izbor opcije "Redirekcija domena" Biće vam prikazana sledeća stranica. Ukoliko odlučite da vam MX zapisi budu negde drugde.Uputstvo za upotrebu www.eunet. Stranica: 41 / 76 .4 Redirekcije domena Ova opcija se koristi za preusmeravanje posetilaca vašeg domena na bilo koju drugu adresu. biće vam ponuđena opcija za definisanje MX zapisa. Izaberite opciju “Redirekcija domena” iz “DNS” menija.yu Slika 62: Pravljenje novog domena (korak 3/3) Unutar ove stranice izaberite da li želite da vaši MX (E-mail) zapisi budu kod Euneta ili će se nalaziti na eksternoj lokaciji.

Biće vam prikazana sledeća Slika 65: Uspešno definisana redirekcija Stranica: 42 / 76 . ikonicu.com) Nakon što definišete adresu za redirekciju kliknite na ovu stranica sa potvrdom o uspešno definisanoj redirekciji.eunet.yu Slika 64: Definisanje redirekcije Na raspolaganju su vam sledeći parametri: • Domen . odnosno http://www.Uputstvo za upotrebu www.polje za definisanje URL-a na koji će posetioci domena biti preusmereni (napomena: unesite apsolutnu adresu.izaberite domen za koji želite da podesite redirekciju • Redirektuj na .sajt.

eunet. izaberite opciju „Mali domeni“ iz „Mail“ menija.yu MAIL – EMAIL PODEŠAVANJA Sekcija „Mail“ sadrži razne opcije u vezi sa podešavanjima pošte.1) • Novo sanduče – opcija za pravljenje novog poštanskog sandučeta (videti sekciju 4. Slika 66: Mail meni Unutar “Mail” menija na raspolaganju su vam sledeće opcije: 4.3) • Nova grupa – opcija za pravljenje nove mail grupe (videti sekciju 4.Uputstvo za upotrebu 4 www.6) • Eksterne redirekcije – (videti sekciju 4. Stranica: 43 / 76 .7) Podešavanje mail domena Da biste započeli upravljanje mail domenima.2) • Lista sandučića – opcija za pregled poštanskih sandučića (videti sekciju 4.1 • Mail domeni – opcija za podešavanje mail domena (videti sekciju 4.4) • Mail Isporuka(Catch-All) – opcija za podešavanje email adrese na koju će biti preusmerena pošta poslata na nepostojeće adrese (videti sekciju 4.

rs.Uputstvo za upotrebu www.eunet. 4. Ako želite da koristite mail na eksternom domenu potrebno je da u vaš DNS unesete CNAME zapis koji izgleda na primer ovako: eunetmail1000. Slika 68: Podešavanje mail domena (korak 2/2) Da biste koristili domen u mail konfiguraciji.yu Slika 67: Podešavanje mail domena (korak 1/2) Biće vam prikazana sledeća stranica. izaberite ga na ovoj strani. Ako je EUnet hosting platforma podešena da upravlja DNS zapisima za domen obeležite ga i sačekajte poruku o završenoj operaciji.2 Pravljenje novog sandučeta Da biste napravili novo sanduče.[your_domain] CNAME hosting. Nakon toga. Stranica: 44 / 76 . izaberite opciju „Novo sanduče“ iz „Mail“ menija. na ovoj strani izaberite domen i sačekajte poruku da je verifikacije uspešno završena.eunet.

eunet. Stranica: 45 / 76 .Uputstvo za upotrebu www.yu Slika 69: Pravljenje novog sandučeta (korak 1/2) Biće vam prikazana sledeća stranica.

izaberite opciju „Lista sandučića“ iz „Mail“ menija. Slika 71: Novo sanduče je napravljeno 4.yu Slika 70: Pravljenje novog sandučeta (korak 2/2) Unutar ove stranice na raspolaganju su vam sledeće opcije: • Sanduče – unesite ime za sanduče odnosno korisničko ime • Lozinka – polje za unošenje lozinke • Ponovite lozinku – polje za ponavljanje lozinke • Ime – polje za unošenje korisnikovog imena • Prezime – polje za unošenje korisnikovog prezimena • Mail kvota – polje za definisanje prostora koji će korisnik imati na raspolaganju za primanje i slanje pošte (na primer: 20 MB) • Mail Grupe – izaberite grupe kojima će pripadati ovaj nalog Nakon što definišete parametre kliknite na taster “Sačuvajte izmene” i novo sanduče će biti napravljeno.3 Lista sandučića Da biste započeli pregled i upraljanje sandučićima. Stranica: 46 / 76 .eunet.Uputstvo za upotrebu www.

Stranica: 47 / 76 .Uputstvo za upotrebu www. Slika 73: Upravljanje sandučićima Na raspolaganju su vam sledece opcije: . Mail grupe vam omogućuju da na jednostavan način organizujete email saobraćaj unutar vaše firme ili organizacije.kliknite na ovu ikonicu da biste videli sve definisane parametre i elemente sandučeta • .opcija za dodavanje mail grupe • .eunet.yu Slika 72: Lista sandučića Biće vam prikazana sledeća stranica.opcija za izmenu parametara sandučeta • .opcija za brisanje sanduceta • .4 • .promenjene su neke od ovih ikonica dole 4.opcija za dodavanje alijasa • .opcija za brisanje alijasa Pravljenje nove mail grupe Ova opcija se koristi za dodavanje nove mail grupe.

email saobraćaj se značajno pojednostavljuje jer umesto da šaljete jednu poruku pojedinačnim korisnicima.Uputstvo za upotrebu www.yu Na ovaj način.yu).yu) • Primaoci .eunet.co.unesite ime grupe i domen za koji će grupa biti vezana (prodaja@firma.co. Slika 75: Pravljenje nove mail grupe (korak 2/2) • Grupa . Slika 74: Pravljenje nove mail grupe (korak 1/2) Biće vam prikazana sledeća stranica. izaberite opciju „Nova grupa“ iz „Mail“ menija. Da biste napravili novu mail grupu.obeležite korisnike koje želite da dodate ovoj grupi. možete da pošaljete samo jednu poruku celoj grupi (na primer: prodaja@firma. a koji će time postati primaoci svih poruka koje se šalju toj grupi (za dalje informacije o tome kako se dodaju novi korisnici pogledajte sekciju "Korisnici") Nakon što definišete željene parametre kliknite na taster „Sačuvajte izmene“ kako biste dodali novu grupu. Stranica: 48 / 76 .

5 www.kliknite na ovu ikonicu da biste obrisali željenu mail grupu Mail isporuka (Catch-All) Catch-All opcija se koristi da biste izbegli mogućnost da se bilo koja email poruka poslata na vaš domen izgubi.eunet.kliknite na ovu ikonicu da biste izmenili clanove grupe odnosno primaoce • .Uputstvo za upotrebu 4. Slika 76: Lista grupa Biće vam prikazana sledeća stranica.6 Nova grupa . Da biste započeli upravljanje mail grupama. Na raspolaganju su vam sledece opcije. Stranica: 49 / 76 . Slika 77: Upravljanje mail grupama • 4. Drugim rečima. pomoću ove opcije rećićete sistemu na koju email adresu da prosleđuje sve pristigle poruke koje nisu upućene postojećim korisnicima. izaberite opciju „Lista grupa“ iz „Mail“ menija.kliknite na ovo dugme da biste napravili novu mail grupu (više informacija o ovoj opciji možete da nadete u sekciji "Nova Grupa") • .yu Lista Grupa Ova sekcija se koristi za upravljanje mail grupama.

Slika 79: Mail isporuka Kliknite na taster “Napravie Catch-All”.Uputstvo za upotrebu www. Slika 78: Izbor opcije "Mail isporuka" Biće vam prikazana sledeća stranica.yu Izaberite opciju „Mail isporuka“ iz „Mail“ menija.eunet. nakon čega će vam biti prikazan sledeći prozor Slika 80: Definisanje opcija za mail isporuku Na raspolaganju su vam sledeći parametri: • Domen – izaberite domen za koji želite da definišete ovu opciju • Sanduče – izaberite sanduče na koje treba da bude preusmerena sva pristigla pošta • Eksterni – unesite eksternu email adresu ako želite da pošta bude preusmerena na neku email adresu koja ne pripada sistemu Stranica: 50 / 76 .

7 Eksterne redirekcije Ova opcija se koristi za preusmeravanje pošte sa neke email adrese na sistemu.yu Nakon što definišete željene parametre kliknite na taster “Save”.eunet. Stranica: 51 / 76 .Uputstvo za upotrebu www. Slika 82: Eksterne redirekcije Biće vam prikazana sledeća stranica. Biće vam prikazana sledeća stranica sa potvrdom o uspešno definisanoj opciji. na bilo koju eksternu email adresu adresu koju vi definišete. Slika 81: Catch all uspešno definisan 4. Da biste započeli izaberite opciju “Eksterne redirekcije” iz “Mail” menija.

yu Slika 83: Definisanje redirekcije Na raspolaganju su vam sledece opcije: • • 4.Uputstvo za upotrebu www.eunet.unesite eksternu email adresu na koju želite da usmerite poštu Stranica: 52 / 76 .1 Nova redirekcija . Sledeći parametri su vam na raspolaganju: • Email .unesite email adresu sa koje želite da preusmerite poštu • Eksterni E-mail .kliknite na ovu ikonicu da biste deaktivirali postojecu redirekciju Podešavanje redirekcije Da biste podesili novu redirekciju kliknite na taster "Nova redirekcija".7.kliknite na ovaj taster da biste poceli da definišete novu redirekciju .

yu LOGS – IZVEŠTAJI U VEZI SA RADOM SERVERA Da biste započeli rad sa sekcijom sajta „Logs“ izaberite jednu od mogućih opcija iz menija „Logs“.3 • External pristup do webalizer .2 • Webalizer statistike – videti sekciju 5.1 • Pogledajte preuzete logove – videti sekciju 5.Uputstvo za upotrebu 5 www.eunet.1 • Upravljanje logovima – videti sekciju 5.videti sekciju 5. Slika 84: Izveštaji u vezi sa radom servera Unutar „Logs“ menija na raspolaganju su vam sledeće opcije: 5. izaberite tu opciju iz menija „Logovi“. Slika 85: Izbor opcije "Upravljanje logovima" Stranica: 53 / 76 .4 Upravljanje logovima Da biste započeli proceduru upravljanja logovima.

2). Napomene: • logovi se čuvaju van zakupljenog hosting prostora • Brzi pregled sekcija služi tome da se pogledaju logovi trenutnog dana i to maksimalno 100 poslednjih linija Stranica: 54 / 76 . pa se ova opcija koristi za pravljenje kopije u vašem hosting direktorijumu • Početak/Kraj -– opcije definisanje vremenskog raspona na koji će se izveštaj odnositiza izbor početnog datuma za kopiranje izveštaja • Tip loga – opcija za izbor vrste unosa koji će biti prikazani u izveštaju • Access – izaberite ovu vrstu unosa da biste videli izveštaj u vezi sa svim pristupima aplikaciji • Error– izaberite ovu vrstu unosa da biste videli izveštaj u vezi nastalim greškama Nakon što kopirate izveštaj.Uputstvo za upotrebu www.eunet.yu Biće vam prikazana sledeća stranica. Slika 86: Opcije za upravljanje izveštajima Unutar ove stranice na raspolaganju su vam sledeći parametri: • Pokaži poslednjih – izaberite željeni broj linija unosa • Linija u log dajlu – izaberite vrstu unosa • Access – izaberite ovu vrstu unosa da biste videli izveštaj u vezi sa svim pristupima aplikaciji • Error– izaberite ovu vrstu unosa da biste videli izveštaj u vezi nastalim greškama • . izaberite opciju “Pogledajte preuzete logove” iz “Logovi” menija kako biste ga pregledali (napomena: videti sekciju 5.nakon što izaberete željene parametre kliknite na ovo dugme kako biste generisali izveštaj • Copy Log – kliknite na ovu opciju da biste napravili kopiju izveštaja (napomena: izveštaji se ne čuvaju u okviru vašeg hosting foldera.

Slika 87: Izbor opcije "Pogledajte preuzete logove" Biće vam prikazana sledeća stranica.Uputstvo za upotrebu 5.yu Pregled preuzetih logova Napomena: da biste pregedali preuzete logove prethodno je potrebno da ih kopirate pomoću opcije dostupne unutar sekcije „Upravljanje logovima“ (videti sekciju 5. Slika 88: Pregled logova 5. izaberite opciju „Webalizer statistike“ iz menija „Logovi“. Nakon što kopirate izveštaj izaberite opciju „Pogledajte preuzete logove“ iz menija „Logovi“.eunet. Stranica: 55 / 76 .3 Pregled statistika posećenosti Da biste pregledali statistike posećenosti vašeg sajta.2 www.1).

Slika 90: Izbor opcije "Eksterni pristup do webalizer" Biće vam prikazana sledeća strana.yu Slika 89: Izbor opcije "Webalizer statistike" 5. Da biste započeli rad sa ovom opcijom izaberite „Eksterni pristup do webalizer“ iz menija „Logovi“.4 Eksterni pristup statistikama Opcija “Eksterni pristup do webalizer” koristi se u slučaju da želite da omogućite nekome da pogleda statistike vašeg sajta a da pri tom ne mora da bude ulogovan. Stranica: 56 / 76 . odnosno da mu nije potrebna šifra.eunet.Uputstvo za upotrebu www.

mojsajt.eunet. Primer adrese koji biste u ovom slučaju poslali nekome kome želite da omogućite pristup vašim statistikama bio bi: http://www. Na slici iznad prikazan je primer takvog koda 258a0566709d1dce8ce294114eddf74a. Stranica: 57 / 76 .yu Slika 91: Kopiranje podataka trenutne hash vrednosti Sistem funkcioniše tako da program automatski napravi kod (heš) koji je potrebno dodati na kraj adrese vašeg sajta.com/stats/webalizer/258a0566709d1dce8ce294114eddf74a Ova stranica vam pruža mogućnost da sami napravite novi kod tako što ćete kliknuti na taster „Ažuriraj heš“.Uputstvo za upotrebu www.

Broj baza koje ćete moći da napravite zavisi od izabranog hosting plana. Slika 93: Pravljenje nove baze (korak 1/3) Stranica: 58 / 76 .1 • Nova baza – opcija za pravljenje nove baze (videti sekciju 6.yu UPRAVLJANJE BAZAMA PODATAKA Sekcija “Baze” koristi se za upravljanje bazama podataka. Slika 92: Upravljanje bazama podataka Unutar menija „Baze“ na raspolaganju su vam sledeće opcije: 6.eunet.Uputstvo za upotrebu 6 www.2) Pravljenje nove baze Da biste napravili novu bazu izaberite opciju “Nova baza” iz menija “Baze”.1) • Lista baza – opcija za pregled postojećih baza (videti sekciju 6.

Uputstvo za upotrebu www. izaberite opciju „Lista baza“ iz menija „Baze“.2 Lista baza Da biste pregledali listu baza odnosno započeli upravljanje bazama. Slika 94: Pravljenje nove baze (korak 2/3) Unutar ove stranice na raspolaganju su vam sledeći parametri: • Ime baze – polje za unos imena nove baze • Lozinka – unesite lozinku koju ćete koristiti za logovanje u novu bazu • Ponovite lozinku – ponovite lozinku Nakon što definišete ove parametre kliknite na taster “Sačuvajte izmene”. Slika 95: Pravljenje nove baze (korak 3/3) 6. Stranica: 59 / 76 .eunet. Biće vam prikazana stranica sa potvrdom o uspešno napravljenoj bazi.yu Biće vam prikazana sledeća stranica.

klikinite na ovu ikonicu da biste pristupili phpMyAdmin programu za željenu bazu Stranica: 60 / 76 .kliknite na ovu ikonicu da biste obrisali bazu • . Slika 97: Lista baza Unutar ove stranice na raspolaganju us vam sledeća opcije: • Dodajte novu bazu .yu Slika 96: Izbor opcije „Lista baza“ Biće vam prikazana sledeća stranica.kliknite na ovaj taster da biste dodali novu bazu • .Uputstvo za upotrebu www.kliknite na ovu ikonicu da biste izmenili parametre željene baze • .eunet.

2 • Izmena lozinke – izmena lozinke (videti sekciju 7. Slika 98: Opcije za upravljanje korisnicima Unutar ovog menija na raspolaganju su vam sledeće opcije: 7.3) Pravljenje novog korisnika Da biste započeli proceduru pravljenja novog korisnika.1) • Lista korisnika – pregled liste svih korisnika (videti sekciju 7.yu UPRAVLJANJE KORISNICIMA Da biste započeli upravljanje korisnicima izaberite jednu od opcija unutar menija „Korisnici“. izaberite opciju „Novi korisnik“ iz menija „Korisnici“.eunet.Uputstvo za upotrebu 7 www. Slika 99: Pravljenje novog korisnika Stranica: 61 / 76 .1 • Novi korisnik – pravljenje novog korisnika (videti sekciju 7.

Stranica: 62 / 76 . Napomena: nalog nije odmah upotrebljiv. vec mora da se aktivira tako što se na edit strani prebaci u status Active.yu Biće vam prikazana sledeća stranica.obeležite ovo polje ukoliko korisniku želite da omogucite pristup kontrolnom panelu Nakon što definišete ove parametre kliknite na taster „Sačuvajte izmene“ kako biste sačuvali izmene i napravili novog korisnika.Uputstvo za upotrebu www. Slika 100: Postavljanje parametera novog korisničkog naloga Unutar ove stranice na raspolaganju su vam sledeći parametri: • Korisničko ime – polje za definisanje korisničkog imena • Lozinka – polje za definisanje lozinke • Ponovite lozinku – polje za bezbednosno ponavljanje lozinke • Ime – polje za definisanje imena • Prezime – polje za definisanje prezimena • E-Mail – polje za definisanje email adrese • Adresa – polje za definisanje adrese stanovanja • Grad – polje za definisanje grada u kome korisnik živi • Zemlja – polje za definisanje zemlje • Telefon – polje za definisanje broja telefona • Mobilni – polje za definisanje broja mobilnog telefona • Fax – polje za definisanje broja faksa • FTP User .eunet.obeležite ovo polje ukoliko korisniku želite da omogucite FTP pristup • DialUp User .obeležite ovo polje ukoliko korisniku želite da omogucite dial up pristup • CP User .

7.Uputstvo za upotrebu www. izaberite opciju „Lista korisnika“ iz menija „Korisnici“.2 Pregled liste i upravljanje korisnicima Da biste pregledali listu svih postojećih korisnika koja sadrži i dodatne opcije za upravljanje.yu Slika 101: Novi korisnički nalog uspešno napravljen Stranica će biti osvežena i sadržaće informaciju o uspešno napravljenom korisničkom nalogu. Stranica: 63 / 76 . Slika 102: Izbor opcije "Lista korisnika" Biće vam prikazana sledeća stranica.eunet.

Slika 104: Izmena detalja korisničkog naloga Biće vam prikazana stranica sa definisanim parametrima korisničkog naloga unutar koje možete da napravite željene izmene. izaberite opciju „Lista korisnika“ iz menija „Korisnici“.opcija za brisanje korisničkog naloga 7.opcija za izmenu detalja korisničkog naloga • .Uputstvo za upotrebu www. a potom kliknite na ovu ikonicu pored korisničkog imena željenog korisnika. 7.yu Slika 103: Lista korisnika Unutar ove stranice na raspolaganju su vam sldedeće opcije: • Novi korisnik – videti sekciju 7.2.2. Stranica: 64 / 76 . a potom kliknite na ovu ikonicu pored korisničkog imena željenog korisnika.1 • .2 Brisanje korisničkog naloga Da biste obrisali korisnički nalog.eunet. izaberite opciju „Lista korisnika“ iz menija „Korisnici“.1 Izmena detalja korisničkog naloga Da biste izmenili detalje korisničkog naloga.

7.eunet. izaberite opciju „Izmena lozinke“ iz menija “Korisnici“.yu Slika 105: Brisanje korisničkog naloga Korisnički nalog će biti obrisan.3 Izmena lozinke Da biste izmenli svoju lozinku za pristup sistemu. Slika 106: Izmena lozinke (korak 1/2) Biće vam prikazana sledeća stranica. Stranica: 65 / 76 .Uputstvo za upotrebu www.

eunet.Uputstvo za upotrebu www. kliknite na taster “Sačuvajte izmene” kako biste promenili lozinku. Stranica: 66 / 76 .yu Slika 107: Izmena lozinke (korak 2/2) Unutar ove stranice na raspolaganju su vam sledeće opcije: • Trenutna lozinka – unesite trenutno važeću lozinku • Nova lozinka – unesite novu lozinku • Nova lozinka ponovo – unesite novu lozinku još jednom iz bezbednosnih razloga Nakon što popunite ova polja.

kliknite na opciju „Fajl eksplorer“.1. Slika 109: Stranica za upravljanje datotekama Unutar ove stranice na raspolaganju su vam sledeći parametri i opcije: • Osvežite – opcija za ponovno učitavanje strukture direktorijuma • Novi Folder – opcija za pravljenje novog direktorijuma (videti sekciju 8.1.eunet.4) • Upload – opcija za slanje datoteke na sistem (videti sekciju 8.yu FAJL EKSPLORER Da biste započeli upravljanje fajlovima.1) • Izbrišite – opcija za brisanje foldera (videti sekciju 8.Uputstvo za upotrebu 8 www.1.2) Stranica: 67 / 76 . Slika 108: Opcije za upravljanje datotekama Biće vam prikazana sledeća stranica.

8.1. izaberite željenu lokaciju za taj direktorijum i kliknite na „Novi folder“.1.5) 8.eunet. Unesite ime novog direktorijuma i kliknite na ovaj taster „Create Folder“.1. Stranica: 68 / 76 .1 Pravljenje novog direktorijuma Da biste napravili novi direktoijum.1.Uputstvo za upotrebu www. Novi direktorijum će biti napravljen. izaberite željenu lokaciju i kliknite na „Upload“. Slika 110: Definisanje imena direktorijuma Biće vam prikazan prozor unutar koga treba da upišete ime novog direktorijuma.2 Upload fajla – slanje datoteke na sistem Da biste poslali datoteku na sistem.yu • Zip – opcija za arhiviranje datoteke (videti sekciju 8. na primer „slike“.3) • Permisije .opcija za podešavanje prava pristupa za datoteku (videti sekciju 8.

Slika 112: Izbor datoteke sa lokalnog sistema Stranica: 69 / 76 .Uputstvo za upotrebu www.yu Slika 111: Definisanje imena direktorijuma Biće vam prikazan prozor unutar koga treba da kliknete na „Browse“ kako biste pronašli željenu datoteku na sistemu.eunet.

3 Zip – Arhiviranje datoteke Da biste arhivirali datoteku na svom sistemu.eunet. Ponovo će vam biti prikazan inicijalni prozor u kome treba da kliknete na taster „Upload“ kako biste završili proceduru. Stranica: 70 / 76 .1.Uputstvo za upotrebu www.yu Izaberite željenu datoteku i kliknite na taster „Open“. Slika 113: Slanje datoteke 8. pronađite željenu datoteku i kliknite na ovu ikonicu .

Stranica: 71 / 76 .Uputstvo za upotrebu www. obeležite je i kliknite na ovu ikonicu . obeležite je i kliknite na taster „Izbrisite“. 8.4 Brisanje datoteke Da biste obrisali datoteku na svom sistemu. Slika 115: Brisanje datoteke (korak 1/2) Nakon što kliknete na taster “Delete” arhiva će biti obrisana.yu Slika 114: Arhiviranje datoteke Nakon što kliknete na ikonicu. željena datoteka će biti arhivirana.1. 8. pronađite željenu datoteku.5 Definisanje privilegija za pristup Da biste izmenili pravila pristupa za datoteku. pronađite željenu datoteku.1.eunet.

eunet.pravilo se odnosi na grupu korisnika kojoj datoteka pripada • Owner . odnosno programa • User – pravilo se odnosi na vlasnika datoteke • Group .pravilo se odnosi na sve korisnike Stranica: 72 / 76 . • Read – omogućen je pristup datoteci • Write – omogućena je izmena datoteke • Execute – omogućeno je izvršsavanje datoteke.yu Slika 116: Izmena pravila pristupa (korak 1/2) Biće vam prikazana sledeća stranica.Uputstvo za upotrebu www. Slika 117: Izmena pravila pristupa (korak 2/2) Podesite želljena pravila pristupa tako što ćete ih obeležiti i kliknite na taster „Save” kako biste primenili nova pravila.

yu ALATI Meni „Alati“ sadrži opcije za postavljanje brojača poseta kao i opciju za postavljanje forme za slanje email poruka.1 • Brojač – videti sekciju 9.eunet. Stranica: 73 / 76 .Uputstvo za upotrebu 9 www.2 Brojač Ova opcija se koristi za podešavanje brojača poseta. Slika 118: Meni "Alati" 9. Slika 119: Postavljanje brojača (korak 1/2) Biće vam prikazana sledeća stranica. Da biste započeli podešavanje brojača izaberite opciju “Brojač” iz menija “Alati”.1 • Form Mail – videti sekciju 9.

9.cgi"> Gde bi deo "your-site.eunet. Ovaj image tag se definiše na sledeći nacin: <img src="http://www.com/counter-bin/Count.yu Slika 120: Postavljanje brojača (korak 2/2) Prvi korak u podešavanju brojača je generisanje neophodnih fajlova. potrebno je da izmenite kod te strane tako što cete da postavite image tag na željenu lokaciju unutar strane (napomena: neophodno je osnovno poznavanje HTML-a).php?id=1360. Slika 121: Brojač uspešno instaliran Sledeći korak je postavljanje brojača u željenu stranu.eunet. Stranica ce biti osvežena i bice vam prikazana informacija o uspešno generisanom brojacu.your-site. Stranica: 74 / 76 .com trebalo da bude zamenjen adresom vašeg sajta odnosno imenom domena. Izaberite sajt za koij želite da napravite brojač i kliknite na taster "Postavite brojač".Uputstvo za upotrebu www. Da biste postavili brojač na željenu stranu.yu/cms/view.Detaljne informacije u vezi sa naprednim podešavanjem brojaca možete da pronadete na: http://hosting.2 Form Mail Ova opcija se koristi za preuzimanje zip paketa sa php formmail skriptom ukoliko želite da je postavite na sajt. Izaberite opciju “Form Mail” iz menija “Alati”.

eunet.Uputstvo za upotrebu www.opcija za izbor domena na koji će moći da se šalju mailovi sa forme • Email adresa primaoca . Slika 123: Opcije za definisanje form mail parametara Na raspolaganju su vam sledeci parametri: • Primarni domain .yu Slika 122: Izbor opcije "Alati" Biće vam prikazana sledeća stranica.adresa primaoca ukoliko je domen adrese primaoca različit od domena izabranog za primarni domen Nakon što kliknete na taster "Generiši" imaćete mogućnost da preuzmete zip fajl sa formmail skriptom i primerom html forme koju onda možete da postavite gde želite na svoj sajt. Stranica: 75 / 76 .

Uputstvo za upotrebu www.eunet.yu Slika 124: Preuzimanje koda za form mail Stranica: 76 / 76 .