Građa DNK? 2. Građa RNk? 3. 4 stadijuma u sintezi RNK? 4. Gdje se odvija transkripcija? 5.

Koja je vrsta mutacije- Downow sindrom? 6. Klinenfelterov sindrom koji je-treba XXY? 7. Sadržaj jedra______________? 8. Koliko ima mitohondrijalna DNK? 9. Lanci DNk-a su povezani kako? 10. Koliko ima gena u čovjeku? 11. Kolika je duzina lanca DNK-a? 12. Dijelovi Golđijevog aparata? 13. Endoplazmatski retikulum, vrste? 14. Lizosomi___________? 15. Koje su purinske, a koje pirimidinske baze? 16. Heterohromatični kromosomi, kakvi su? ...17. Koliko somatska stanica ima kromosoma? 18. Što su vektori za kloniranje? 19. Genetičko inženjerstvo predstavlja__________? 20. Gdje se odvija translacija? 21. Kodon jue komplementaran sa ____________? 22. Glavne komponente translacionog sistema su? ( postoje 4) 23. Šta nastaje nakon translacije? 24. Represorne gene regulira________ ...25. Promotor je_____________? 26. Gdje se odvija oogeneza? 27. Koliko neoplođena jajna stanica ima životni vijek? 8. Koliko staničnih dioba ima u mejozi? 29. Nakon mitoze nastaju________stanice sa____________brojem kromosoma? 30. Nakon mejoze nastaju________stanice a_____________brojem kromosoma? 31. U tranziciji kod mutacija točan odgovor je? Purin-pur...in, pirimidin-pirimidin. 31. U tranziciji kod mutacija točan odgovor je? Purin-purin, pirimidin-pirimidin. 32. Kod transverzije mutacije točan odgovor je? Purin-pirimidin, pirimidin-purin 33. Restrikcione endonukleaze su važne za? 34. Pet klasa imunoglobulina? 35. Tra...nslacija i transkripcija se kod bakterija odvijaju simulantno? Točno Netočno 36. Šta nastaje nakon konačne genetičke informacije? 37. Koliko kodona kodira aminokiseline? 38. Neke veze kako su povezane u DNK lancu? 39. Funkcija DNK? 40. Šta nastaje nakon transkripcije? 41. Gdje se odvija transkripcija? 42. Aleli su____________ ...43. Mjesto na kromosomu je______________ 4. Tri komponente genetičkog inženjerstva? 45. Dominantno nasljeđivanje? 46. Replikacija je preduvjet za diobu stanice' TOČNO NETOČNO