P. 1
Trougao

Trougao

|Views: 6,550|Likes:
Published by Luka Maslovaric

More info:

Published by: Luka Maslovaric on Aug 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2013

pdf

text

original

UNIVERZITET U BEOGRADU MATEMATIČKI FAKULTET

SEMINARSKI RAD
IZ METODIKE NASTAVE MATEMATIKE

TROUGAO

Prof.

Student:

Beograd, maj 2008

Trougao

2

....Znacajne tacke trougla..........12 5....................Podudarnost trouglova ………………………………….............. Slicnost trouglova.....................................SADRZAJ: 1......Opste o trouglu.....Uvod.Odnos stranica i uglova trougla.............................13 6..............................4 3...................................................15 7...................................................................................................Uglovi trougla.................9 4...................................3 2...18 Trougao 3 ......................

papirusima ili na kori od drveta. sa nomadskog načina života na život u stalnim naseljima.iz vremena oko 2000. npr:Iz tacke van prave moze se konstruisiati najvise jedna noramla na pravoj. Trougao 4 . pravili tablice množenja i deljenja. što znači da su poznavali Pitagorinu teoremu i da su se njome koristili. Sve ovo bio je podstrek za dalji razvoj geometrije. posebno u vezi sa merenjem dužina i površina. znali su da rešavaju linearne i kvadratne jednačine i njihove sisteme. Od svih duzi koje spajaju neku tacku van prave sa tackom na toj pravoj najkraca je duz na noramali. Egipta. Prelaskom iz primitivne ljudske zajednice na organizovane forme. Bili su pisani na glinenim tablicama. godina p.. Za bilo koje tri nekolinarne tacke postoji kruznica odredjena tom tackom. potiču iz vremena drevnih civilizacija Vavilona. Kine.pojavila se potreba za izgradnjom objekata za život čoveka pa samim tim i interes za geometriju.n. da računaju povrŠine i zapremine mnogih geometrijskih figura. Razna svojstva su od osnovnih znacaja u geometriji jer iz njih proizilaze mnogo geometriske cinjenice.UVOD Matematika kao nauka i prvi matematički pojmovi razvijali su se i zgrađivali sa opštim razvojem civilizacije. a u njihovim glinenim tablicama sreće se više primera Pitagorinih trojki brojeva.Ti su objekti građeni u obliku određenih figura i aza njihovu izgradnju bilo je neophodno poznavati takve figure i umeti meriti njihove elemente.e. Prvi pisani tragovi. Iz njih saznajemo da su stare civilizacije imale razvijene sisteme računanja i merenja sa osnovom 60. Saznanja o trouglovima usavrsena vekovima i primenjivana u praksi. da su poznavali mnoge elemente astronomije. Trougao je jedan od najvaznijih geometriskih figura. na osnovu kojih se pouzdano može govoriti o stepenu razvoja geometrije u određenom periodu..

uključivši i samu liniju. TRI TAČKE A. Trougao 5 . Trougao ima tri temena i tri stranice. OPŠTE O TROUGLU Niz odsečaka koji su nadovezani jedan na drugi kao npr. čine POLIGONALNU ili IZLOMLJENU LINIJU.I. POLIGON je ztvorena poligonalna linija. D B C A F E Slika 1 Tačka zajednička dvema uzastopnim stranicama zove se TEME. linija ABCDEF na slici 1. Odsečci se zovu STRANICE. Pod trouglom podrazumevamo i deo ravni koji je ograničen tom izlomljenom linijom. i on ima onoliko temenakoliko ima stranica.B i C KOJE NISU NA ISTOJ PRAVOJ ODREĐUJU JEDAN TROUGAO (slika 2) A α c B β b γ C a slika 2. Tako je trougao poligon sa tri stranice. a tačke na slobodnom kraju prve i poslednje stranice zovu se KRAJEVI poligonalne linije.

njegov vrh je uvek teme u kome se sastaju jednake stranice. (slika 3.Sa ABC obeležava se trougao čija su temena tačke A.β i γ i tri stranice BC. Podelu trouglova možemo izvršiti prema veličini stranica i prema veličini uglova u njemu. Trougao 6 . Trougaoima 6 osnovnih elemenata: tri ugla α .CA i AB. CA = b i AB = c Stranica BC koja se nalazi u uglu α je tome uglu NASPRAMNA STRANICA. Konveksan ugao ∠ BAC.JEDNAKOKRAKI TROUGAO koji ima dve jednake stranice. koji sadrži sve tačke stranice BC. zove se UGAO α . B. dok je treća stranica osnovica. Ponekad se stranica BC zove OSNOVICA trougla u odnosu na vrh A. tako da je: BC = a. a njih nazivamo kracima jednakokrakog trougla. A UGAO α je stranici BC NASPRAMNI UGAO. i C: a stranice tog trougla su BC. Prema veličini stranica razlikujemo: 1. Dužine tih stranica obeležavamo sa a. .) A b b B a C Slika 3. b i c. CA i AB.

) A B C Slika.2. A a a B a Slika 4.5 Trougao 7 .RAZNOSTRANIČNI TROUGAO koji ima sve tri stranice različite (slika 5. tj svaki ugo u jednakostranicnom trouglu ima 600 (slika 45). C 3. JEDNAKOSTRANICNI TROUGAO Koji ima sve tri stranice i uglove jednake. sta ce biti dokazano kasnije.

PRAVOUGLI TROUGAO koji ima jedan ugao prav (slika 6. 2.) C A B Slika 7 Trougao 8 . a ostale dve stranice KATETE togu trougla.TUPOUGLI TROUGAO koji ima jedan ugao tup (slika 7.. A C B Slika 6.) Kod pravouglog trougla stranice naspram pravog ugla zove se HIPOTENUZA. Prema veličini uglova razlikujemo: 1.

Trougao 9 . OŠTROUGLI TROUGAO koji ima sve uglove oštre. tada bi kroz teme C prolazile dve prave noramlne na pravu AB. jer kad bi u trouglu ABC uglovi α i β bili pravi. Trougao ne moze imati vise od jednog pravog ugla.3. a to je nemoguce. (slika 8) C A B Slika 8.

) ' γ β ' ' γ α ' P C A α Slika 9.) ' su uglovi koji Trougao 10 . β B Uglovi γ i γ ' su UNAKRSNI UGLOVI. i β i β leže na pravi presečenoj dvema paralelnim pravama (slika 10. možemo da jasno uočimo tažnost te tereme (slika 9. sa AB.III UGLVOVI TROUGLA Zbir unutrašnjih uglova u trouglu je 1800 odnosno: α + β + γ = 1800 dokaz: Ako nacrtamo bilo koji trougao ABC i produžimo mu stranice a i b i kroz teme C konstruišemo pravu p paralelnu sa osnovicom tj. a α i α ' .

C γ γ 1 α Trougao 1 α β β 1 11 . Zbir spoljašnjih uglova u trouglu je 3600 odnosno: α 1+β 1+γ 1 = 3600 SPOLJAŠNJI UGAO gradi jedna stranica i produžetak druge stranice trougla (slika 10). β 1 i γ .Kao što postoje tri unutrašnja postoje i tri spoljašnja ugla i oni se označavaju sa α 1 .Slika 10. Spoljašnji ugao je uvek suplement unutrašnjeg ugla sa zajedničkim temenom.

.A Slika 11. ⇒( α + α 1 ) + ( β + β 1 ) + ( γ + γ (α + β + γ )+(α α + β + γ ⇒ α α 1 1 ) = 3 x 180o = 540o ) = 540o 1 + β 1 + γ 1 = 180o 1 1 + β 1 + γ = 540o . = γ + β (slika 14. B γ β 1 α 1 1 dokaz: slika 12.) Cγ γ 1 α 1 A α β B β 1 Trougao 12 . α + α 1 = 180o α 1 A α Slika13.180o = 360o Spoljašnji ugao trougla jednak je zbiru dva njemu nesusedna unutrašnja ugla tj.

Odatle α >β .Slika 14. α 1 = γ + β dokaz: α + α 1 = 180o = 180o α + β + γ α + α α 1 1 = α + β + γ = β + γ III ODNOS STRANICA I UGLOVA TROUGLA Teorema*: Stranica a trougla ABC veća je od stranice b ako i samo ako je naspramni ugao α veći od ugla β . Međutim ugao ϕ je spoljašnji ugao za trougao ABD pa je ϕ >β . Tada je trougao ADC jednakokraki pa je ∠ CAD=∠ CDA=ϕ . A ϕ b ϕ a B D C Dokaz: Ako je a>b odredimo na a tačku D tako da je CD=b. Zbog b<a tačka D je između B iC pa krak AD ugla CAD pripada uglu α te je α >ϕ . Trougao 13 .

Teorema(O centru upisanog kruga): Simetrale uglova seku se u jednoj tački.Obrnuto . prema prethodnom dokazu. Naspram veće stranice u trouglu se nalazi i veći ugao. (jednakokraki trougao). C A Slika 15. Primenom ove teoreme na pravougli trougao zaključujemo da je najveća stranica naspram pravog ugla (hipotenuza). neka je α >β .U pravouglom trouglu ABC (slika 15.) vidimo da se naspram hipotenuze BC nalazi najveći ugao (prav). B IV ZNAČAJNE TAČKE TROUGLOVA Trougao odlikuje veliki broj zanimljivih osobina. moralo biti β >α što je suprotno pretpostavci. a ne može biti ni a<b jer bi. Neke od tih osobina imaju veliki značaj u svakodnevnom životu. Dakle. i obrnuto. jedino je moguće a>b. i obrnuto. C Sb P O A M' M Sc N Sa B Trougao 14 . Naspram jednakih stranica u trouglu se nalaze i jednaki uglovi. Tada ne može biti a=b jer bi moralo biti α =β .

Dakle. CA. B1AC. B1 A C1 Dokaz: Konstruišimo kroz teme A pravu paralelnu sa BC. Teorema*(O centru opisanog kruga): Simetrale stranica trougla seku se u jednoj tački. Teorema (O ortocentru): Prave koje sadrže visine trougla imaju jednu zajedničku tačku. Pravougli trouglovi AMO i APO su podudarni. Otuda je AC1=AB1=BC pa je tačka A stredište duži B1C1. BC. Odatle sledi jednakost uglova BCO i ACO što znači da je CO simetrala sva tri ugla. bilo bi OM′ >OM pa bi M′ bila van kruga.Dokaz: Neka je O presečna tačka simetrala AO i BO uglova α i β trougla ABC i neka su OM. Kako S∈S2 to je i SC=AS pa sledi i AS=BS. Sb C Sa S A Sc B Dokaz: Neka je S zajednička tačka simetrale S1 stranice BC i simetrale S2 stranice AC trougla ABC. Dakle. a visina ha trougla ABC je simetrala stranice B1C1 Trougao 15 C H B A1 . Prema tome tačka O je centar upisanog kruga trougla ABC. seku i određuju trougao A1B1C1. Slično. Tada je BS=SC (osobina simetrale). Dakle.N. dve i dve. Te prave se. Zaista. kroz teme B pravu paralelnu sa AC. Svaki od trouglova A1BC. S pripada i simetrali duži AB. sa stranicom AB zajedničku tačku M′ različitu od M onda bi trougao OMM′ bio pravougli sa hipotenuzom OM′ .P pripadaju krugu sa centrom u O koji osim tačaka M. ako bi smo pretpostavili da ovaj krug ima. S je zajednička tačka simetrala triju stranica trougla. C1AB je podudaran sa trouglom ABC (jedna zajednička stranica i dva nalegla ugla). ON i OP sledi da tačke M.N. iz podudarnosti trouglova BMO i BNO imamo da je OM=ON. Iz OP=OM i OM=ON sledi OP=ON. Kako je SA=SB=SC to krug sa centrom u S i poluprečnikom SA sadrži sva tri temena trougla pa je to opisani krug trougla ABC. Na osnovu jednakosti normala OM. ON i OP normale iz O na AB. Tacka H je ortocentar trougla.P nema drugih zajedničkih tačaka sa stranicama trougla. kroz teme C pravu paralelnu AB. Zbog toga je OP=OM. recimo.

težištu trougla. PQ= AB. C N P A M T Q B 1 AB. Dokaz: Neka su ABC i A′ B′ C′ ta dva trougla i neka je AB=A′ B′ .γ ≅ γ ′ tada su trouglovi ABC i A′ B′ C′ podudarni što pišemo ABC≅ A′ B′ C′ . Neka imamo trougao ABC i uočimo težišne linije AM i BN i njihov presek označimo sa T. Tada je i BC=B′ C′ pa su trouglovi ABC i A′ B′ C′ podudarni. β ≅ β ′ . Trougao 16 . ako AB≅ A′ B′ . Neka je P središte duži 2 1 AT. Podudarnost trouglova je relacija ekvivalencije. 2 Duž MN je srednja linija trougla pa je MN  AB i MN=  Odatle je MN=PQ. Kako je AP=PT. BC≅ B′ C′ . AC=A′ C′ i ∠ BAC=∠ B′ A′ C′ . V PODUDARNOST TROUGLOVA Def: Ako su stranice i uglovi treougla ABC redom podudarni stranicama i uglovima trougla A′ B′ C′ tj.trougla A1B1C1. PQ≅ MN. Teorema*(O težištu trougla): Težišne linije trougla seku se u jednoj tački. Duž PQ je srednja linija trougla ABT pa je PQ≅ AB. AC≅ A′ C′ . Trouglovi MNT i PQT su podudarni (MN=PQ i uglovi su jednaki) pa je MT=PT. Slično se dokazuje da su i ostale visine trougla ABC ujedno simetrale stranica trougla A1B1C1. α ≅ α ′ .BQ=QT to je AT=2TM i BT=2TN. Stav I**: Dva trougla su podudarna ako su redom dve stranice i zahvaćeni ugao jednog trougla jednaki dvema stranicama i zahvaćenom uglu drugog trougla. Prema prethodnoj teoremi one se seku u jednoj tački (H). a Q središte duži BT. Dužina dela težišne linije od težišta do temena dva puta je veća od dužine dela te linije otežišta do centra naspramne stranice. NT=QT.

Kako je C′ ′ na polupravoj A′ C′ koja polazi iz A′ tačke C′ i C′ ′ su s iste strane prave A′ B′ . nisu kolinearne ABC je trougao i ispunjava uslove.C. Ovi stavovi nam mogu pomoći pri dokazivanju nekih osobina trouglova. Dakle i BD=AE. ∠ ABC=∠ A′ B′ C′ .Stav II**: Dva trougla su podudarna ako su redom jedna stranica i na njoj nalegli uglovi jednog trougla jednaki jednoj stranici i na njoj naleglim uglovima drugog trougla. Dakle je i ∠ BAD=∠ ABE. Trougao 17 .B. Neka je ∠ plj jednak datom uglu. Teorema (Euklid): U jednakokrakom trouglu su uglovi naspram jednakih stranica jednaki. neka su D i E tačke takve da je AD=BE i β (C.E). ∠ BAC=∠ B′ A′ C′ . Tada na kraku A′ C′ ugla B′ A′ C′ postoji druga tačka C′ ′ tako da je AC=A′ C′ ′ . Vrlo lako se može dokazati da postoji jednakokraki trougao čiji su kraci jednaki datoj duži. Dakle. Dakle.B. a ugao pri vrhu jednak datom uglu. Pretpostavimo da nije AC=A′ C′ . CD=CE i ∠ BCD=∠ ACD. Tada su prema stavuI trougli ABC i A′ B′ C′ ′ podudarni. trouglovi BCD i ACE su podudarni jer je BC=AC. tada je CE=CD. Kako je ∠ ABC=∠ A′ B′ C′ to je i ∠ A′ B′ C′ =∠ A′ B′ C′ ′ . Prema aksiomi postoje na kracima p i lj tačke A i B tako da su CA i CB jednake datoj duži. C C'C" D' B A' B' A Dokaz: Neka su ABC i A′ B′ C′ ti trougli i neka je AB=A′ B′ . a otud su i uglovi ∠ BAC i ∠ ABC jednaki kao naporedni uglovi jednakih uglova. prema stavuI trougli su podudarni. BD=AE i AB=BA. C A B D E Dokaz: Neka je AC=BC u trouglu ABC. Stav III**: Dva trougla su podudarna ako su tri stranice jednosg trougla redom jednake trima stranicama drugog trougla. C′ je i na A′ C′ i na B′ C′ i poklapa se sa njihivim presekom C′ što je suprotno pretpostavci. Trougao kome su dve stranice među sobom jednake naziva se jednakokraki trougao. pa je ∠ ABC=∠ A′ B′ C′ ′ . poluprave B′ C′ i B′ C′ ′ se poklapaju tj. Ako A. a otud su i trouglovi ABD i BAE podudarni jer je AD=BE.

∠ A=∠ A′ i neka su uglovi ∠ C i ∠ C′ oba oštra. (Ako je β (A. ∠ ACB i ∠ ADB oba prava (što je nemoguće jer se iz B ne mogu spustiti dve upravne prave na AC) ili jedan oštar.C) ∠ ADB i ∠ BDC su naporedni pa je jedan oštar. drugi tup ili su oba prava. Tada je i ∠ BAC=∠ B′ A′ C′ jer na njihovim kracima AB. onda su ∠ ADB i ∠ BCD (tj.D sa iste strane tačke A tada je β (A. AC=A′ C′ i BC=B′ C′ . Ako ne bi bilo AC=A′ C′ postojala bi na pravoj AC.C. Tada bi trouglovi ABD i A′ B′ C′ bili podudarni pa bi bilo i ∠ ADB=∠ C′ i BD=B′ C′ . ∠ ACB i ∠ BDC) tj.B′ .D).C.C. Zato je AC=A′ C′ i trouglovi ABC i A′ B′ C′ podudarni.Dokaz:neka su ABC i A′ B′ C′ ta dva trougla i neka je AB=A′ B′ .C) ili β (A. Trougao 18 .D. Stav IV**: Dva trougla su podudarna ako su dve stranice i ugao naspram jedne od njih u jednom trouglu redom jednaki dvema stranicama i uglu naspram odgovarajuće stranice u drugom trouglu. Dokaz: Neka su ABC i A′ B′ C′ trouglovi i AB=A′ B′ . Isto tako ∠ ABC=∠ A′ B′ C′ i ∠ ACB=A′ C′ B′ pa su trouglovi podudarni. tačka D tako da je A′ C′ =AD. Ako je β (A. Kako je ∠ BCD=∠ BDC. AC=A′ C′ i BC=B′ C′ . Kako su C. Prema tome.D) onda to važi za ∠ ACB i ∠ BCD). oba prava ili oba tupa. i ako su uglovi naspram druge pomenute stranice prvog i drugog trougla oba oštra. ∠ ADB=∠ A′ C′ B′ ).A′ C′ su tačke B.C′ takve da je AB=A′ B′ .D. BC=B′ C′ .prava ili tupa. kako je BC=B′ C′ bilo bi BC=BD itrougao BCD bi bio jednakokraki pa bi bilo ∠ BCD=∠ BDC. a drugi tup (što je nemoguće zbog pretpostavke. AC i A′ B′ . s one strane tačke A s koje je C.

a odgovarajuće stranice proporcionalne. Trougao 19 .). *Prvi stav sličnosti glasi: "Dva trougla ABC i A1 B1 C1 slična su ako i samo ako je jedan par stranica jednog trougla proporcionalan paru stranica drugog. Dokaz: Na osnovu definicije ∠ ABC AC = A1 C1 AC = ∠ A1 B1 C1 ⇒ γ BC = γ 1 dokazaćemo i obrnuto. Neka je B1 C1 BC B1 C1 γ = γ 1 A1 C1 kako je ∠ ABC = ∠ A1 B1 C1 = γ to se na kracima ugla ACB mogu odrediti tačke A2 i B2 (slika 16.VI SLIČNOST TROUGLOVA SLIČNI TROUGLOVI su oni čiji su odgovarajući uglovi jednaki. a uglovi zahvaćeni ovim stranicama jednaki su među sobom. Tako da je : tada je trougao CA2 = C1A1 i CB2 = C1B1 A2 B2 C podudaran trouglu A1 B1 C1 (stavom SUS) tl.

) znači: ( ABC A1 B1 C1) ⇔ ( AB : BC : CA = A1B1 : B1C1 : C1A1) B1 B Trougao 20 . Uglovi naspram dveju od tih odgovarajućih stranica su jednaki.. *Treći stav sličnosti glasi: "Dva trougla ABC i A1 B1 C1 slična su ako i samo ako su im sve odgovarajuće stranice proporcionalne" (slika 17.ABC A1 B1 C1 C y A1 A2 B2 C1 A B slika 16. A1 B1 *Drugi stav sličnosti glasi: "Dva trougla ABC i A1 B1 C1 slična su ako i samo ako su dve stranice jednog trougla proporcionalne sa odgovarajućim stranicana drugog. a naspram dveju odgovarajućih stranica su oba ugla oštra. oba prava ili oba tupa".

C1 A1 C A C2 C B A A2 slika 17. B2 *Cetvrti stav slicnosti glasi: „Dva trougla su slična ako su dve stranice jednog trougla srazmerne dvema stranicama drugog trougla. a uglovi naspram drugih dveju stranica oba pštra. uglovi naspram dveju odgovarajućih stranica jednaki. oba tupa ili prava” Trougao 21 .

LITERATUR Trougao 22 .

4. 3.Miličić ♣ V. BEOGRAD. GEOMETRIJA ZA VI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE Radoje Obradović. BEOGRAD. ELEMENTARNA GEOMETRIJA Miloš Radojčić "NAUČNA KNJIGA". Raspopović.Tmušić ♣ D.Kadelburg ♣ B. 1989.Stojanović ♣ Z.Borčić ♣ S. 5.1.BEOGRAD. "NAUČNA KNJIGA". BEOGRAD. 2. MATEMATIKA Za I razred srednjeg obrazovanja i vaspitanja P. 1987.1961. 1960. OSNOVI GEOMETRIJE Dr Mileva Prvanović "GRAĐEVINSKA KNJIGA". MATEMATIKA Za VI razred osnovne škole Dr Dušan Adnadjević Trougao 23 .

Trougao 24 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->