GORA@DE

Ubio se
zbog gri`nje
savjesti
GRA^ANICA
Ljekari se
bore za `ivot
deminera
SAFET SU[I]
Katar
nije slab
protivnik
EPHZHB niko nije pitao za kampanju He}o za „ugovorene usluge“ uzeo 729.641 KM Novac dat
samo probranim medijima i strana~kim partnerima @estoke reakcije ve} stigle iz Tuzle
Historijska pobjeda!
Zadat kona~an udarac bh. gra|evinarstvu
Vi{e od 3.000 navija~a proslavilo je uspjeh svog tima (Foto: G. Bobi})
U
jeku ekonomske krize,
dok desetine hiljada
radnika zavr{avaju na
ulici, borci i penzione-
ri gladuju, a nesposobna vlast pa-
kuje kofere, energetska mafija pr-
edvo|ena federalnim ministrom
energije, industrije i rudarstva
Vahidom He}om, potr~kom Safe-
ta Oru~evi}a, i generalnim dire-
ktorom „Elektroprivrede BiH“
Amerom Jerlagi}em, povukla je
jo{ jedan kriminalan potez.
Za vlastito reklamiranje izdvo-
jili su ~ak 500.000 KM! 2. strana
’AVAZ’ ISTRA@UJE
[ta se krije iza promotivne kampanje
Saobra}aj: Efekti uvo|enja radara s kamerom
U PET KANTONA OVE
GODINE KA@NJENO
56.897 VOZA^A
Odluke: Imenovanje novog {efa misije EU
BRISEL PRAVI LISTU
TOP-KANDIDATA
Saznajemo
1
0
.

s
t
r
.
4
.

s
t
r
.
1
4
.

s
t
r
.
15. str.
66. strana
SCT-u jo{ jedan posao
8lĚ0 080ělë|Ě0| 0||â80 0â0
f08â0 ë8|Jl0â8 ê00.000 8N|
Iako je ve} izvarao bh. firme koje rade na sarajevskoj zaobilaznici, SCT dobio novi ugovor (Foto: Arhiv „Avaza“)
Uspjesi: Janjarci slave fudbalere Podrinja
Dnevni avaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik utorak, 10. 8. 2010. Sarajevo Godina XV Broj 5363 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E
www.dnevniavaz.ba
15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
4. strana
3. str.
Kriminal: Pipci privatizacijske mafije
SELIMOVI]I OTELI I PRODALI
IMOVINU BiH U TROGIRU
6
5
.

s
t
r
.
w
w
w
.
d
n
e
v
n
i
a
v
a
z
.
b
a
^etnici prijete otmicama Tuzlaka
koji se nalaze na spiskovima Srbije
zbog navodnih ratnih zlo~ina
- Jo{ jedan od razloga za{to na federa-
lnom nivou treba osnovati agencije koje
su u operativnom smislu iste kao izrae-
lski Mosad i Shin Bet. Prva, da se
obra~unava sa ~etnicima koji prijete Bo{njacima, a druga da ima
kontraobavje{tajnu ulogu i da {titi Bo{njake kojima ~etnici pri-
jete. Mi Bo{njaci mnogo toga mo`emo nau~iti od Izraela kada je
u pitanju za{tita na{ih gra|ana upravo od prijetnji kakav je
^etni~ki ravnogorski pokret i kada je u pitanju obavje{tajni rad
i otkrivanje planova o otmici Bo{njaka. (revan)
PORTAL - komentar dana
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,
10. avgust/kolovoz 2010. 2
Direktor Federalnog zavoda
penzijsko-invalidskog osiguranja
Zijad Krnji} izjavio je za
„Dnevni avaz“ da je stanje u Za-
vodu stabilno kada je rije~ o pri-
livu novca za isplatu penzija.
- Stanje je stabilno kao i pre-
thodnih mjeseci. Male su oscila-
cije tako da jedan mjesec bude
bolja naplata za nekoliko proce-
nata, dok je drugi mjesec neko-
liko procenata slabija. No, kada
se sve sabere prihodi ostaju na
istom nivou, tako da do kraja
godine, prema sada{njoj procje-
ni, ne bi trebalo do}i do smanje-
nja niti do ka{njenja penzija -
istakao je Krnji}.
Govore}i generalno o stanju u
Zavodu on je naveo da bi do pra-
ve reforme zakona iz oblasti pe-
nzijsko-invalidske za{tite trebalo
do}i tek poslije izbora, jer za to
do oktobra ne}e biti vremena.
- To prvenstveno podrazumi-
jeva izmjene Zakona o penzijsko-
invalidskom osiguranju gdje bi
imali zakonski osnov da u slu~aju
neupla}ivanja doprinosa preuzi-
mamo nekretnine du`nika i pro-
metujemo njima. Prema sa-
da{njim propisima, to nije mo-
gu}e - zaklju~io je direktor Zavo-
da PIO/MIO. S. R.
U Federalnom zavodu PIO/MIO stabilno stanje
Do kraja godine bez
smanjenja penzija
Prihodi su na istom nivou pa ne bi trebalo biti ni
ka{njenja penzija, ka`e Krnji}
Krnji}: Reforma poslije izbora
Branimir Glava{, kojem je Vr-
hovni sud Hrvatske 30. jula sma-
njio kaznu s deset na osam godi-
na zatvora zbog ratnih zlo~ina
po~injenih nad Srbima u Osijeku
1991. godine, kazao je Srni da ga
jo{ niko nije kontaktirao u vezi sa
upu}ivanjem na izdr`avanje ka-
zne.
Glava{ je rekao i da niko od
njega jo{ nije tra`io da se izjasni
`eli li kaznu izdr`avati u BiH ili u
Hrvatskoj s obzirom na to da po-
sjeduje oba dr`avljanstva.
Ministar pravosu|a BiH Ba-
ri{a ^olak rekao je 31. jula da }e
Glava{ biti izru~en kada to za-
tra`e hrvatske vlasti. ^olak je ta-
da kazao da Glava{ u tom slu~aju
mo`e birati ho}e li kaznu izdr-
`avati u hrvatskom zatvoru ili u
zatvoru u BiH.
Glava{: Mo`e birati
Sarajevo: Bilbordi za providnu kampanju SBiH (Foto: F. Fo~o)
[ta se krije iza He}ine promotivne kampanje
Oru~evi}u i \ilasu dao posao
vrijedan pola miliona KM!
EPHZHB niko nije pitao za kampanju He}o za „ugovorene usluge“ uzeo
729.641 KM Novac dat samo probranim medijima
U jeku ekonomske krize, dok
desetine hiljada radnika zavr{ava-
ju na ulici, borci i penzioneri gla-
duju, a nesposobna vlast pakuje
kofere, energetska mafija pre-
dvo|ena federalnim ministrom
energije, industrije i rudarstva Va-
hidom He}om, potr~kom Safeta
Oru~evi}a, i generalnim direktor-
om „Elektroprivrede BiH“ (EP-
BiH) Amerom Jerlagi}em, povu-
kla je jo{ jedan kriminalan potez.
Posljednji poku{aj
Naime, u nastojanju da legiti-
mizira svoj posljednji poku{aj oti-
ma~ine najve}eg nacionalnog bla-
ga na{e zemlje, njene vode i uglja,
energetska mafija zapo~ela je agre-
sivnu promotivnu kampanju pod
nazivom „Nije kasno za bolji
`ivot“!? Tako su ulice Sarajeva i
drugih gradova {irom BiH zatrpali
skupocjenim d`ambo plakatima s
navedenim porukama.
Na televizijskim stanicama, a
posebno na Federalnoj televiziji
(FTV) vrte se skupi spotovi u koji-
ma se poru~uje da smo „mogli ima-
ti hiljade radnih mjesta“ da je pro-
vedena najve}a poslijeratna plja~ka
pod politi~kim pokroviteljstvom
Harisa Silajd`i}a, te se znakovito
sugerira da ni „sada nije kasno“.
Reklame u okviru iste kampa-
nje objavljuju se svakodnevno i u
„Oslobo|enju“, pivarskom biltenu
Hilme Selimovi}a, te na Oru~evi-
}evim portalima „Svevijesti.ba“,
„24sata.info“, „Biznis.ba“, „Energ-
etika.ba“, te „RTM.ba“. Rije~ je o
portalima iza kojih stoji „BIZ Me-
dia“ iz Mostara, firma koju, ta-
ko|er, kontrolira Oru~evi}.
Kampanju je, saznajemo, pokr-
enulo He}ino Federalno ministar-
stvo energije, industrije i rudar-
stva, koje je i formalno naru~ilac.
Na plakatima, reklamama i u TV
spotovima navode se EPBiH i
„Elektroprivreda HZHB“ iz Mo-
stara. Na{ list pouzdano saznaje da
vodstvo mostarske elektroprivrede
uop}e nije obavije{teno o po~etku
kampanje, niti ko }e je pla}ati!? Za
to ih niko nije ni pitao.
Kako „Avaz“ otkriva, vrijednost
promotivne kampanje koja traje do
kraja avgusta je oko pola miliona
maraka. He}ino ministarstvo ogro-
mna sredstva prebacuje na bud`ets-
ke stavke za takozvane ugovorene
usluge.
Javno ogla{avanje
Za tu svrhu He}o je iz znatno
smanjenog federalnog bud`eta, u
kojem navodno nema novca za inv-
alidnine i naknade {ehidskim poro-
dicama, odvojio ~ak 729.641 za ugo-
vorene usluge, pove}av{i ovu stavku
za 84 posto u odnosu na prethodnu
godinu!
Nije poznato da li je Ministar-
stvo provelo proces javnih nabavki
za javno ogla{avanje, ali se zna da
je He}o novac dao samo probra-
nim medijima.
U kampanju je uklju~eno neko-
liko marketin{kih agencija me|u
kojima su „Direct Media“ u vlasn-
i{tvu gradona~elnika Beograda Dra-
gana \ilasa, Oru~evi}eva „Biz Me-
dia“, koja je radila dio idejnih rje{e-
nja, a dio posla pripao je firmi „Me-
dia Group“.
\ilas je kadar Demokratske str-
anke (DS) Borisa Tadi}a, te, o~ito,
ima dobre veze sa Oru~evi}em.
S obzirom na poruke koje se {a-
lju ovom kampanjom, o~ito je njen
krajnji cilj promocija Stranke za
BiH, koja nije uspjela zavr{iti kri-
minalne projekte u koje je toliko
ulo`ila. F. VELE - T. LAZOVI]
He}o: Pusto{enje
bud`eta
Oru~evi}: Nove
mahinacije
\ilas: Veze sa
Safom
He}ina kampanja izazvala je
veliko ogor~enje gra|ana Tuzle.
Tako je Udru`enje „Eko - Sport“
[i}ki Brod najo{trije osudilo po-
stavljanje bilborda na dionici puta
Tuzla - [i}ki Brod.
- Ovim putem UG „Eko - Spo-
rt“ [i}ki Brod poru~uje gospodi iz
EPBiH i Federalnog ministarstva
energije, rudarstva i industrije,
koji su potpisnici ovih sramnih
reklama, a koje imaju jasan cilj
psiholo{kog djelovanja na gra-
|ane i slabljenje njihovog otpora,
kako bi dobili sve potrebne do-
zvole za izgradnju 7 bloka 7 TE
Tuzla i {ljaki{ta na jezeru Kop, da
nam ne trebaju reklame, nego dje-
la! Za novac koji je utro{en u po-
stavljanje plakata i pu{tanje TV
reklama mogle su se kompletno
renovirati barem tri do ~etiri zgra-
de u naseljima [i}ki Brod, Buki-
nje i Husino, ~iji gra|ani ve} 50
godina trpe zaga|enje od TE Tu-
zla i time pokazati da stvarno
„nije kasno za bolji `ivot“ kako
nam vi poru~ujete - navodi se u re-
agiranju UG „Eko - Sport“ [i}ki
Brod.
Ogor~eni gra|ani [i}kog Broda
„Avaz“ istra`uje
Osu|enik za ratni zlo~in jo{ ~eka
Glava{a niko nije kontaktirao
u vezi sa izdr`avanjem kazne
Ambasador Norve{ke u BiH
Jan Bratu (Jan Braathu) izjavio je
za Onasu kako su veoma va`ni
izbori u BiH koji }e biti odr`ani u
oktobru.
- Nakon ove posljednje ~etiri
godine, naredni period }e biti
veoma va`an za razvoj zemlje.
Postoje mnogi zadaci koje treba
obaviti... Nadam se da }e gra-
|ani iza}i na izbore, kao i da }e
politi~ke stranke voditi kampa-
nju na ozbiljan na~in, odnosno
da }e se fokusirati na aktuelne
probleme. O~ekujem da }e se
kampanje fokusirati na ekono-
miju i zapo{ljava-
nje, jer su istra-
`ivanja javnog
mnijenja pokaza-
la da su ekonomi-
ja i nezaposlenost
najve}i problemi BiH - kazao je
ambasador Bratu.
Ambasador Norve{ke Jan Bratu
Predstoje}i izbori u BiH su veoma va`ni
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,
10. avgust/kolovoz 2010.
3
Pi{e: Adi HAD@IARAPOVI] (adi@avaz.ba)
Takozvani
menad`eri
Oligarhija od pedesetak dr`avnih direktora,
koji za (ne)rad odgovaraju isklju~ivo strana~kim
{efovima, ima nezamisliva prava i primanja
Skandalozni sadr`aji menad`erskih ugovora direktora i
~lanova uprava dr`avnih kompanija koje uspje{no posluju, a
koji su ve} godinama tajna i za Parlament FBiH i za ve}inu
~lanova Federalne vlade, potpuno razotkrivaju cijeli mehani-
zam kra|e novca za ra~un odabranih pojedinaca.
Osim {to je u sada{njem sistemu nemogu}e postati ~lan
uprave bilo koje uspje{ne dr`avne firme ako ne podr`avate
odre|enu politi~ku opciju, kojoj se potom „dug“ vra}a za-
po{ljavanjem rodbine i prijatelja te davanjem novca u kojeka-
kve izmi{ljene projekte, ogla{avanja i druge na~ine finansi-
jske pomo}i, nesporno je i da ve}ina tih direktora, odnosno
kao {to se to danas popularno ka`e menad`era, vodi firme ko-
je imaju monopolisti~ki polo`aj na tr`i{tu, te samim tim rea-
lno i nije potrebna velika pamet za iskazivanjem milionskih
profita.
Tako je aktuelna vlast, zamazuju}i o~i poslanicima i javno-
sti, formalno ograni~ila visine pla}a direktora, vezuju}i ih za
prosje~ne pla}e u FBiH. No, taj kozmeti~ki ~in, koji je doveo
i do socijalisti~ke uravnilovke da iste pla}e imaju i oni koji
uni{tavaju firme i oni koji ne{to poku{avaju da urade, uop}e
nije zabranio sklapanje menad`erskih ugovora s privilegija-
ma koje obi~ni uposlenici, ali i direktori skoro svih privatnih
kompanija, mogu samo sanjati.
Oligarhija od pedesetak direktora tako ima regres od oko
4.000 KM, `ivotna osiguranja, otpremnine od nekoliko dese-
tina hiljada KM, kojekakve nagrade za poslovanje, ako zatre-
ba i advokate za sudove, te neizbje`no besplatno i}e i pi}e. Za
ono {to (ne)urade odgovaraju samo svojim strana~kim {efovi-
ma, a ako se pak oni naljute pa odlu~e da ih smijene, opet
ne}e ostati bez posla jer su se za{titili menad`erskim ugovori-
ma.
Zato budu}a Federalna vlada mora hitno rje{avati i pita-
nje ove legalizirane plja~ke firmi, s obzirom na to da aktuelna
na ~elu sa Mustafom Mujezinovi}em na tom planu ne da nije
ni{ta u~inila nego je sve to pre{utno i odobrila.
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
B
A

N
A
J
P
O
S
J
E
]
E
N
I
J
I

P
O
R
T
A
L

U

B
i
H
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana
na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er
je „Google Analytics“ zabilje`io 109.730 posjetilaca.
Nova kreditna zadu`enja
vlastima slu`e za kupovinu
socijalnog mira
Pitanje: Podr`avate li nova kreditna zadu`enja
dr`ave BiH kojima aktuelne vlasti kupuju socijalni
mir umjesto da novac ula`u u razvojne projekte?
A) Da 14 %
B) Ne 83 %
C) Ne znam 3 %
„Sarajevska pivara“ Hilme i
Muje Selimovi}a prodala je 1999.
godine 20 dunuma dr`avnog ze-
mlji{ta i objekte na samoj obali
Jadranskog mora kod Trogira, vr-
ijedne osam miliona eura, za mi-
zernih 1,1 milion maraka, tvrdi u
izjavi za „Dnevni avaz“ sarajevski
advokat Ramo Ataji}.
Stvarni vlasnik
Njega je, kako ka`e, anga`irala
i opunomo}ila vlast u Trogiru da
poku{a rije{iti skandalozni spor
zbog zemlji{ta i nekretnina na
moru na koje su polagali pravo i
„Pivara“ i hotel „Evropa“.
Kako ka`e Ataji}, Op}ina Tro-
gir nakon toliko godina `eli ri-
je{iti status velikog komada ze-
mlji{ta na kojem su motel i bu-
ngalovi, a koji sada, kako ka`e,
predstavljaju ruglo.
Prema Ataji}evim rije~ima,
zemlji{te ~iji je stvarni vlasnik
dr`ava BiH, prodali su i „Pivara“
i „Evropa“ i to razli~itim kupci-
ma, koji se sada u Hrvatskoj spore
zbog prava vlasni{tva.
- Prema dokumentaciji koju
imam, ta imovina pripada dr`avi,
odnosno Kantonu Sarajevo. Pred
Ustavnim sudom Hrvatske vodi
se spor koji je pokrenulo Pravo-
branila{tvo KS kako bi osporilo
pravo „Sarajevskoj pivari“ na pr-
odaju tog zemlji{ta. Moje su info-
rmacije da bi Sud trebao donijeti
presudu o vra}anju na ponovni
postupak u korist KS - ka`e Ata-
ji}.
Da postoji spor pred hrva-
tskim sudom u kojem Sarajevski
kanton poku{ava osporiti pravo
Selimovi}ima na vlasni{tvo i pro-
daju u bescjenje vrijedne dr`avne
imovine, ju~er je za na{ list potvr-
dio i kantonalni ministar privre-
de Abid [ari}.
- @upanijski sud u Hrvatskoj
je ranije donio presudu da ta imo-
vina pripada „Pivari“, no mi sma-
tramo da je tu rije~ o dr`avnoj
imovini s obzirom na to da je ta
imovina u sklopu podbilansa i ni-
je bila predmet privatizacije, te
tako pripada dr`avi, odnosno Ka-
ntonu Sarajevo - navodi [ari}.
Mizerna cijena
Kompleks bungalova i motel
„Trogir“ na 20 hiljada kvadratnih
metara zemlji{ta bili su u vla-
sni{tvu banje „Akvaterm“ iz Olo-
va, koja je ranije bila u sastavu pr-
eduze}a „Ehos“ u kojem je bilo i
hotelsko preduze}e „Evropa“.
Nakon {to su „Akvaterm“ pri-
vatizirali vlasnici „Pivare“, obje
firme su tvrdile da je rije~ o nji-
hovoj imovini te je prodali ra-
zli~itim kupcima za isti iznos od
1,1 milion maraka. Advokat Ata-
ji} ka`e da su i jedni i drugi uzeli
taj novac nabrzinu i po mizernoj
cijeni.
- Imam procjene agencije koja
ovu imovinu cijeni na osam mili-
ona eura! Oni su sebe predstavili
za vlasnike i prodali imovinu. Ra-
di se o vrijednom zemlji{tu uz sa-
mu obalu. Jedino bi Kanton Sara-
jevo mogao biti vlasnik. Znam da
su oni anga`irali pravobranioca,
ali to ide poprili~no kilavo. To se
nije moglo uraditi bez svih aktera
- govori Ataji}.
On dodaje da su obje prodaje
bile bespravni akti i da se imo-
vina mora vratiti pravom vla-
sniku. T. LAZOVI]
Bratu: Mnogi
zadaci
Trogir: Objekti i zemlji{te realno vrijede osam miliona eura
Ministar [ari} ka`e kako je
ta~no da je „Pivara“ prodala tu
imovinu, ali nije ta~no da je to
u~inilo i preduze}e „Evropa“,
ve} je samo potpisan predugovor
o prodaji koji nije realiziran.
- Uklju~eno je pravobranila{tvo
i mi ~inimo {to mo`emo u tom po-
gledu. Stavljena je zabrana raspola-
ganja i upisa nakon na{e `albe. To
bi trebalo biti vlasni{tvo hotela
„Evropa“, a s obzirom na to da je
on privatiziran bez te imovine, to
treba biti vlasni{tvo Kantona Sara-
jevo. Me|utim, odlukom suda u
Trogiru re~eno je da je to vlasni{tvo
„Pivare“ i mi smo na tu presudu
ulo`ili `albu - navodi [ari}.
[ari}: Imovina pripada KS
Hilmo Selimovi}: Prodao ono {to
nije njegovo
KRIMINAL Privatizacijska mafija ima pipke i u Hrvatskoj
Selimovi}i oteli imovinu
BiH u Trogiru i prodali
je za 1,1 milion maraka!
Polagali pravo na motel i zemlji{te koje nije bilo predmet privatizacije Kanton
Sarajevo pokrenuo spor pred Ustavnim sudom Hrvatske
C
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,
10. avgust/kolovoz 2010. 4
CCI danas o novcu od igara na sre}u
Pod nazivom „2,5 miliona KM treba i}i u humanita-
rne i bliske namjene“, nevladina asocijacija Centri civi-
lnih inicijativa (CCI) saop}enjem za javnost najavila je
za danas u Sarajevu okrugli sto o temi „Implementacija
novog Zakona o igrama na sre}u FBiH“.
Tunel Vijenac i dionica Gorica - Drivu{a: SCT-u oba ugovora
Kona~an udarac bh. gra|evinarstvu
SCT }e graditi i dionicu
autoputa Gorica - Drivu{a
Slovenci ponudili cijenu oko 24,3 miliona eura,
~ime je oborena ponuda na{ih kompanija
Slovenska kompanija
SCT gradit }e jo{ jednu dio-
nicu na koridoru 5C, Gori-
ca - Drivu{a, koja }e se pr-
otezati od izlaza iz budu}eg
tunela Vijenac do ju`nog
ulaza u Zenicu, a bit }e du-
ga oko 3,5 kilometara, sa-
znaje „Dnevni avaz“.
Sumnjivi popust
Ju~er je u Federalnoj di-
rekciji za autoceste upri-
li~eno otvaranje finansi-
jskih ponuda za gradnju ove
dionice, a najni`u cijenu,
prema na{im informacija-
ma, dostavila je slovenska ko-
mpanija. Istina, prije pro-
gla{enja pobjednika mora se
jo{ izvr{iti ra~unska kontrola
svih ponuda, ali je to u ve}ini
slu~ajeva ~ista formalnost.
Ono {to je posebno zani-
mljivo jeste da je SCT do-
stavio cijenu koja je za samo
nekoliko stotina hiljada ma-
raka ni`a od ponude konzo-
rcija bh. firmi, ~ime su na{e
kompanije ostale bez ovog
unosnog posla.
Slovenci su, naime, po-
nudili cijenu od oko 31 mi-
lion eura, ali uz popust od
20 posto, tako da je ona u
kona~nici iznosila oko 24,3
miliona eura, ~ime je obor-
ena ponuda na{ih firmi od
oko 24,9 miliona eura. Na{
sagovornik koji nam je ovo
ispri~ao upitao se mo`e li
ovo biti slu~ajnost.
^etvrti posao
Ina~e, ovo bi mogao bi-
ti kona~an udarac bh.
gra|evinarstvu, koje se na-
lazi u mo`da najte`oj pozi-
ciji od rata. Najve}u nadu u
spas oni su polagali upravo
u gradnju dionice Kakanj -
Zenica. Me|utim, prvi dio
tog autoputa pripao je ko-
nzorciju predvo|enom hr-
vatskim „Vijaduktom“, a dr-
uga dva SCT-u.
Slovencima }e ovo biti
~etvrti posao koji dobivaju
na gradnji koridora 5C u
na{oj zemlji. Ve} grade prvu
dionicu sarajevske zaobila-
znice, gdje su radovi neda-
vno obustavljeni jer kompa-
nija nije podizvo|a~ima osi-
gurala materijal za ugra-
dnju, a radnici „Hidrograd-
nje“ koji su ovdje anga`ira-
ni nisu dobili nijednu ovo-
godi{nju pla}u.
Prije nekoliko dana za-
po~eli su izgradnju tunela
Vijenac, najve}eg objekta do
sada gra|enog na koridoru
5C u na{oj zemlji. Osim to-
ga, ranije su gradili i dioni-
cu Jo{anica - Podlugovi.
SCT, ina~e, prate brojne
afere u vezi s podmi}iva-
njem politi~ara i pranjem
novca. G. MRKI]
24.360.867
SCT
24.950.959
Bh. konzorcij:
„Euro-Asfalt“, GP „Put“,
@GP, „Hidrogradnja“
28.535.124
„Alpina Bau“, Austrija -
„Osijek-Kotekst“,
Hrvatska
29.901.730
„Primorje“, Slovenija
31.391.965
„Konstruktor“, Hrvatska
- HP „Investing“ BiH
31.470.081
„Hering“, BiH -
„Vijadukt“, Hrvatska
35.565.973
„Strabag“, Austrija
33.872.986
„Swietelsky“, Austrija
45.005.369
„Hidroelektra
Niskogradnja“, Hrvatska
Finansijske ponude u eurima

VLADA FBiH O imenovanju direktora FZZZ-a i na dana{njoj sjednici
Mujezinovi} ne da
penzionera [ari}a
Pripremljen odgovor na prigovore protukandidata Ra|eno je nezakonito, zbog
~ega }u anga`irati advokata da me za{titi, pa ~ak i tu`iti Vladu, ka`e Kulagli}
Imenovanje Miralema
[ari}a na mjesto direktora
Federalnog zavoda za za-
po{ljavanje (FZZZ), kojeg
je 28. jula ove godine pono-
vno izabrala Vlada FBiH, i
to, kako saznaje „Avaz“ iz
dobro obavije{tenih izbora,
nakon dogovora SDA,
SBiH i HDZBiH, na}i }e se
i na dana{njoj sjednici Vla-
de Federacije.
Zabrana rada
Ovaj put pripremljen je
odgovor na prigovore protu-
kandidata, koji su se, ubi-
je|eni da je imenovanje
[ari}a nezakonito, `alili
Instituciji ombudsmena za
ljudska prava BiH. Nakon
toga iz ove institucije je od
Vlade zatra`eno da vali-
dnom dokumentacijom do-
ka`e da nije prekr{en zakon
prilikom imenovanja [ari}a
na mjesto direktora.
U odgovoru Vlade, koji
}e, kako „Avaz“ saznaje, bi-
ti prezentiran na dana{njoj
sjednici, ka`e se da nisu pr-
ekr{eni nikakvi propisi pr-
ilikom imenovanja direkto-
ra FZZZ-a. Izme|u ostalog
jer, kako se navodi, op}im
propisima o radu nije propi-
sana zabrana rada za osobe
koje su ispunile uvjete za
penziju.
- U Zakonu o radu se
ka`e da ugovor o radu pre-
staje kada zaposlenik navr{i
65 godina `ivota i 20 godina
sta`a osiguranja, odnosno
40 godina sta`a osiguranja
ako se poslodavac i zaposle-
nik druga~ije ne dogovore -
stoji u odgovoru koji je po-
tpisao federalni premijer
Mustafa Mujezinovi}.
Vlada FBiH je, ka`e se u
obrazlo`enju, odlu~ila ime-
novati [ari}a na mjesto di-
rektora FZZZ-a u skladu s
dugogodi{njim iskustvom i
rezultatima koje je postigao.
Prijetnja otkazom
Uvjeren da je prekr{en
zakon, prigovor na imeno-
vanje [ari}a podnio je Rizah
Kulagli}, dugogodi{nji upo-
slenik Zavoda koji se s pri-
tiscima ve} suo~io, jer je do-
bio prijetnju otkazom na-
kon {to je napustio radno
mjesto na pola sata.
- Ne}u na ovome stati.
Ovdje je ra|eno nezakonito,
zbog ~ega }u anga`irati
advokata da me za{titi, pa
~ak i tu`iti Vladu. Na ~etiri
godine je imenovan kandi-
dat koji ispunjava sve uvje-
te za penziju, ima vi{e od 40
godina radnog sta`a i pune
64 godine `ivota - upozora-
va Kulagli}. F. KARALI]
[ari}: Imenovan dogovorom
SDA, SBiH i HDZ-a
Mujezinovi}: Nije prekr{en
zakon
Dobre rezultate o koji-
ma govori premijer Muje-
zinovi}, a zbog kojih je
[ari} navodno ponovno
izabran, nisu prepoznali
poslanici u Predstavni-
~kom domu Federalnog
parlamenta, koji nisu
usvojili izvje{taj o poslova-
nju FZZZ-a za 2009. godi-
nu, zbog brojnih zamjerki
na rad Zavoda.
Odbijen izvje{taj o radu FZZZ-a
Imenovanje novog {efa Delegacije EU u Sarajevu
Brisel pravi listu top-kandidata
E{ton `eli Britanca na oja~anoj funkciji Incku }e biti produ`en mandat na jo{ godinu
Evropska unija zapo~ela
je razmatranje pristiglih pr-
ijava za popunjavanje pozi-
cije {efa Delegacije EU u Sa-
rajevu na koju Brisel plani-
ra postaviti jaku diploma-
tsku figuru s oja~anim ovla-
stima i punom podr{kom
EU za sna`niji anga`man,
saznaje „Dnevni avaz“.
Konkurs za ovo mjesto
raspisan je na visokom ni-
vou. Rok za prijave je iste-
kao krajem jula, a ve} su za-
po~ele konsultacije o pra-
vljenju naju`e liste kandida-
ta s kojima }e visoka pre-
dstavnica za vanjsku politi-
ku i sigurnost EU Ketrin
E{ton (Catherine Ashton)
obaviti intervjue.
Nakon toga, o~ekuje se da
}e ve} u septembru, najvjero-
vatnije u drugoj polovini, bi-
ti poznato ime novog {efa De-
legacije EU u Sarajevu.
Kako saznajemo, veliki
broj diplomata je iskazao
interesiranje, ali E{ton pla-
nira imenovati Britanca na
upra`njenu poziciju.
Me|utim, ako London ne
ponudi dovoljno dobro
rje{enje, E{ton je spremna ra-
zmotriti i druge opcije, pod
uvjetom da se radi o agilnom
diplomati najvi{eg ranga.
Istovremeno, u Briselu se
priprema dono{enje odluke o
produ`enju mandata Valenti-
nu Incku (Inzku) na funkci-
ji specijalnog izaslanika EU
za BiH i to na godinu.
Iako se o~ekivalo da }e fu-
nkcija EUSR vrlo brzo biti pr-
enesena s visokog predstavni-
ka na {efa Delegacije EU, u Br-
iselu smatraju da taj transfer
nije neophodan za njihove pla-
nove o ja~em anga`manu.
EUSR }e tako ostati kod
Incka i narednu godinu, a na-
kon ~ega }e se najvjerovatnije
ugasiti po okon~anju manda-
ta ili pak pri zatvaranju Ure-
da visokog predstavnika.
Istovremeno, funkcija
{efa Delegacije bi se s novim
ovlastima i ve}om po-
dr{kom trebala oja~ati i ba-
citi u sjenu i EUSR i OHR.
T. LAZOVI]
Vije}e EU: Istekao rok za prijave
pogledi
Dnevni avaz, utorak,
10. avgust/kolovoz 2010. 5
[ah je nau~io igrati kao petogo-
di{njak, a svjetski prvak postao je
sa 22 ljeta. Za mnoge je najve}i
igra~ svih vremena - Gari Kaspar-
ov. Genije magi~ne igre na 64 polja
dokazao je nebrojeno puta da je pr-
ijatelj na{e zemlje, u kojoj }e,
ta~nije u [irokom Brijegu, danas
odigrati simultanku, ali i lobirati
za kandidaturu nekada svog na-
jve}eg rivala Anatolija Karpova
koji `eli biti novi predsjednik
FIDE.
^vrsta veza Kasparova i BiH
po~ela je jo{ 1979. godine kada je
osvajanjem jakog me|unarodnog
turnira u Banjoj Luci odlu~no za-
kora~io na svjetsku {ahovsku sce-
nu. Tri godine kasnije osvojio je
naslov na nekada planetarno pre-
sti`nom turniru u Bugojnu.
Pravi prijatelji poznaju se u ne-
volji, a Kasparov upravo pripada
toj vrsti koja polako izumire. U Sa-
rajevo je stigao ratne 1994., odigr-
av{i humanitarnu simultanku.
Osvojio je superturnir u bh. prije-
stonici 1999. i ubrzo postao ~lan
[K Bosna. Nakon trijumfa na tur-
niru u Linaresu 2005. napustio je
{ah, posvetiv{i se politici i borbi
protiv tada{njeg predsjednika Ru-
sije Vladimira Putina.
Kasparov je ro|en 13. aprila
1963. u Bakuu (Azerbejd`an) i to
pod imenom Hari Vajn{tajn. Otac
mu je bio Jevrej, a majka Ermenka,
djevoja~kog prezimena Kasparjan.
Roditelji su mu se rano razveli i
majka je svoje prezime promijenila
u rusku varijantu Kasparov. Sa 12
godina Hari je uzeo maj~ino prezi-
me i „rusificirao“ ime. Sve ostalo je
{ahovska bajka. A. Dr.
Kasparov: Dolazio u opkoljeno Sarajevo 1994. godine
Li~nost dana Gari Kasparov
[ahovski genije
prijatelj BiH
Nekada{nji svjetski prvak danas u posjeti
[irokom Brijegu
ALUMINIJ Milan Jovi~i}, predsjednik Sindikata biv{ih radnika
Ovu vlast moramo
nokautirati u oktobru!
S velikom nadom o~ekujemo i sve revizije kriminalnih privatizacija
i plja~ke, kazao Jovi~i}
Predsjednik Sindikata biv{ih
radnika „Aluminija“ iz Mostara,
jedan od osniva~a tog kombinata i
njegov dugogodi{nji in`injer za ra-
zvoj i automatiku mr. Milan Jo-
vi~i} pozdravio je ju~er najavu pre-
dsjednika Saveza za bolju bu-
du}nost BiH (SBBBiH) Fahrudi-
na Radon~i}a da }e insistirati na
reviziji privatizacije.
Odbjegli kriminalci
- Aferim, Radon~i}u, za spomi-
njanje 3.000 obespravljenih radni-
ka „Aluminija“, kao i energi~an
stav, bez desnice i ljevice, ali sa
~vrstom pesnicom. Ove poruke uli-
jevaju nam iskrenu nadu za bolju
budu}nost. Borimo se vi{e od deset
godina, kao Don Kihot, protiv vje-
trova doma}e politi~ke i krimina-
lne mafije, kao i mnogih me|una-
rodnih lezihljebovi}a, koji su
u`ivali i gostili se specija-
litetima najve}eg di-
ktatora, nacionali-
ste, diskriminatora
i kriminalca Mije
Brajkovi}a, da-
nas odbjeglog u „lijepu njegovu“
Hrvatsku - ka`e Jovi~i}.
Nemaju hrabrosti
Dodaje da su obespravljene ra-
dnike „Aluminija“ obmanjivali i
ignorirali svi, od Vlade FBiH i svih
njenih premijera do Brajkovi}a.
- Iako je Parlament FBiH svojim
zaklju~kom iz juna 2009. godine na-
lo`io Vladi da u roku od mjesec rije{i
pitanje obespravljenih radnika,
~injenica je da podani~ki
nastrojeni ministri iz reda
bo{nja~kog i srpskog ko-
rpusa nisu imali hrabro-
sti da na dnevni red sta-
ve pitanje „Aluminija“ i
njegovih radnika, jer su
se ultimativno supro-
tstavili ministri iz reda
HDZ-a. Dakle, {ta novo
o~ekivati od istih stra-
na~kih podani~kih du{a,
bili oni ljevica ili desnica,
ve} ih jednostavno treba u
oktobru nokautirati, kako
se ne bi pojavljivali na no-
voj politi~koj sceni. Sa veli-
kom nadom o~ekujemo i
sve revizije kriminalnih
privatizacija i plja~ke -
naveo je Jovi~i}. F. V.
Premijer RS Milorad Dodik
smatra da izvje{taj Stejt depar-
tmenta, kojim se ocjenjuje BiH s
aspekta borbe protiv terorizma,
predstavlja nastavak dobro po-
znate politike „{ta god da ne valja
na Balkanu - okrivi Srbe, a za sve
{to ne valja u BiH - okrivi RS“.
- Jedino takav, nekriti~an i ste-
reotipan pristup problemima u
BiH mo`e dovesti jednu ozbiljnu
instituciju, kakva je Stejt depar-
tment, da za ~injenicu da u BiH
ima opasnih teroristi~kih eleme-
nata okrivi RS - navodi se u Dodi-
kovoj pisanoj izjavi za medije.
Komentiraju}i dio izvje{taja u
kojem se navodi da je RS potko-
pavala dr`avne institucije, te da je
BiH kao slaba i decentralizirana
dr`ava podlo`na da se iskoristi
kao baza za teroristi~ke operacije
u Evropi, Dodik isti~e da RS niti
je BiH potkopavala niti je ja~ala,
ve} se isklju~ivo bavila o~uva-
njem svojih ustavnih i dejtonskih
nadle`nosti.
Dodik: Stereotipan pristup
Piri}: CIK nije odgovoran za
slab odziv bira~a iz dijaspore
Mnogi gube dr`avljanstvo BiH, mnogi su se vratili, a mnogi se ne `ele registrirati
Do pro{le subote kada je iste-
kao rok za podno{enje prigovora
na odluku Centralne izborne ko-
misije (CIK) BiH o odbijanju
4.850 prijava za registraciju bira~a
iz inozemstva, stiglo je svega 26
`albi iz bh. dijaspore, od kojih je za
devet utvr|eno da je rije~ o osoba-
ma koje su ve} uredno registrirane
putem po{te.
Kako nam je kazala portparol
CIK-a Maksida Piri}, o ostalih 17
prigovora CIK }e se o~itovati na sje-
dnici u ~etvrtak. Uz ove prigovore
koji su upu}eni putem elektronske
po{te, pojasnila je Piri}, pristigla je i
dopunska dokumentacija. Kao {to
je poznato, do isteka roka, u CIK-u
su za glasanje na ovogodi{njim
op}im izborima registrirana tek
36.474 glasa~a iz inozemstva.
No, iz CIK-a odbacuju optu`be
koje su proteklih dana stigle iz Str-
anke dijaspore BiH. Ta stranka, na-
ime, obratila se Ustavnom sudu
BiH optu`uju}i CIK da je odgovo-
ran za „nestanak hiljada bira~a iz
Centralnog bira~kog spiska“, po-
dsje}aju}i da je nekada{nji OSCE-
ov bira~ki spisak imao oko 250.000
glasa~a iz inozemstva.
- Registracija bira~a vr{i se u
skladu s Izbornim zakonom i za
glasa~e koji `ive izvan BiH, na`alo-
st, jo{ va`i aktivna registracija. To
zna~i da je potrebno da oni po{alju
svoje prijave uz va`a}e identifika-
cione dokumente i dokaze o
dr`avljanstvu. Takve su odredbe
Izbornog zakona, a treba imati u
vidu i da mi svakodnevo od resor-
nog ministarstva dobivamo poda-
tke da postoje osobe koje gube
dr`avljanstvo BiH - kazala je Piri}.
Ona je pojasnila i da se, tako|er,
veliki broj ljudi od onih 250.000 s
ranijeg bira~kog spiska vratio u
BiH, tako da se danas nalaze na re-
dovnim bira~kim mjestima, a da je
i veliki broj onih koji se jednosta-
vno ne `ele registrirati. M. K.
Glas za bolju budu}nost
Dodik o izvje{taju Stejt departmenta
Nastavak politike da se za sve
{to ne valja u BiH okrivi RS
Piri}: Aktivna registracija
Za{to se smanjuje broj glasa~a iz inozemstva
Jovi~i}: Borac
za prava
radnika
- Kada smo strpljivo ~ekali i
borili se proteklih deset godi-
na, imat }emo strpljenja i za
naredna tri mjeseca. Vjeruje-
mo u pamet gra|ana, a siguran
sam i na{ih obespravljenih ra-
dnika da }e svoj glas kao i gla-
sove porodica, teti}a, sestri}a,
stri~eva i daid`a i svih prijate-
lja, istinski prilo`iti za bolju
nam budu}nost - istakao je Jo-
vi~i}.
mozaik
Dnevni avaz, utorak,
10. avgust/kolovoz 2010. 6
[ta drugi pi{u
Globalno zatopljavanje ugro`ava krokodile
Klimatsko zatopljavanje uzrokuje ve}i broj novoro|enih mu{kih kro-
kodila u odnosu na `enke u rijekama Kostarike, {to }e, prema nau~nom
istra`ivanju, za dvadesetak godina ugroziti pre`ivljavanje te vrste.
Zbog vi{e temperature i direktnog djelovanja sunca, na svijet dolazi
sve ve}i broj mu{kih krokodila, pi{e dnevni list „La Nacion“. Kod
krokodila temperatura u gnijezdu odre|uje spol mladih. Kada je te-
mperatura inkubacije oko 28 stepeni, ra|aju se `enke, a pri 32 stepe-
na mu`jaci. Istra`ivanje je provedeno na krokodilima u 12 rijeka.
OSTVARENJA Nakon dokumentarca o otporu Libanona Izraelu
Iranac snimio film o
srebreni~kom genocidu
Posebno istaknuta sramotna uloga UN-a, koji je Srebrenicu proglasio
za{ti}enom zonom mnogo prije po~injenog genocida
Snimanje filma pod nazivom
„Majke Srebrenice“ zavr{eno je i
dokumentarac je spreman za emi-
tiranje, saop}io je Reza Borji, dir-
ektor Iranskog centra za eksperi-
mentalni i dokumentarni film,
reditelj dokumentarnog filma o
srebreni~kom genocidu.
Borji je tokom pet posjeta BiH
u posljednje tri godine uradio ve-
liki broj razgovora sa majkama
`rtava masakra u Srebrenici.
- U dokumentarcu posebno
isti~em sramotnu ulogu UN-a u
ovom genocidu, koji je Srebreni-
cu proglasnio za{ti}enom zonom
mnogo prije po~injenog zlo~ina -
kazao je Borji.
Ovo nije prvi put da se Borji ba-
vi tematikom ratnih zlo~ina nad
nevinim civilima. On je ve} snimio
film o otporu Libanona izraelskoj
agresiji, a napravio je i veliki broj
fotografija tokom ratova u BiH, Ira-
ku, Afganistanu, Gani. F. K.
Borji: Pet posjeta Srebrenici
Mladi} iz Nove Kasabe moli za pomo}
Alenu Had`i}u hitno
treba lijek „neksavar“
Molim sve dobre ljude da mi pomognu, ka`e Had`i}
Dvadesetogodi{nji Alen Ha-
d`i} iz Nove Kasabe, te{ko obolio
od raka jetre, prisiljen je da pono-
vo moli za milost dobrih ljudi.
Nakon vi{e odlazaka na terapije u
jednu njema~ku kliniku, Alen je
vra}en ku}i s preporukom da na-
stavi konzumirati izuzetno skupi
lijek „neksavar“, koji mu je jedi-
na nada da produ`i `ivot.
- Molim sve dobre ljude da mi
pomognu da nabavim ovaj lijek.
Do sada su mi mnogi Bosanci i
Hercegovci, posebno Podrinjci
slali pomo} pa sam mogao i}i na
terapije u Njema~ku i nabavljati
lijek. Stanje mi se bilo pobolj{alo,
ali se posljednjih dana sve vratilo
na staro. Rekli su mi da nastavim
lije~enje „neksavarom“, ali je pro-
blem {to jedna terapija ko{ta oko
8.500 maraka. Moji roditelji su
iscrpili sve snage, nemamo ga za
{ta kupiti - kazao nam je Alen.
On i njegovi roditelji mole sve
koji slu~ajno imaju taj lijek, ako
im vi{e ne treba, da im ga ustupe,
jer uzima posljednje tablete.
Alen je ovih dana u Tuzli kod
svojih ro|aka, gdje ide na kontro-
lu u Univerzitetsko-klini~ki ce-
ntar. A. H.
Ra~un i telefon
Svi koji `ele pomo}i Alenu
Had`i}u mogu se javiti na nje-
gov broj telefona 066/724-234.
Ima i otvoren teku}i ra~un u
NLB Tuzlanskoj banci pod br-
ojem 1321002007700479.
Had`i}: Izuzetno skupa terapija
Sud BiH produ`io je pritvor
biv{em pripadniku Stanice javne
bezbjednosti (SJB) Ilija{ koji se
tereti za zlo~ine protiv civila
po~injene na podru~ju Sarajeva.
Srpko Pustivuk, kojeg su pripa-
dnici Dr`avne agencije za istrage
i za{titu (SIPA) uhapsili 13. jula
ove godine, prema odluci Suda
BiH mo`e u pritvoru ostati na-
jdu`e tri godine.
Prema navodima optu`nice,
Pustivuk je tokom maja i juna
1992. godine, zajedno s drugim
pripadnicima vojske i policije tzv.
Srpske Republike BiH, u~estvo-
vao u napadu na civile u selu Gor-
nja Bio~a u op}ini Ilija{.
Pustivuk zvani Srle tereti se
da je, kao milicioner-specijalista,
u~estvovao i u hap{enjima civila
Bo{njaka, koji su potom pritvara-
ni u logore i druge zato~eni~ke
centre. Pustivuk: Hapsio Bo{njake
Su|enje za zlo~ine u Ilija{u
Produ`en pritvor Srpku Pustivuku
Snimak sudara
NASA-ini svemirski opservator-
iji, njih ~ak tri, zajedni~ki su snimili
sudar galaksija udaljenih 62 miliona
svjetlosnih godina od Zemlje.
Opservatoriji „Hubble“, „Sp-
itzer“ i „Chandra X-ray“ snimili
su sudar galaksija nazvanih „An-
tennae“. Teleskop „Chandra“ na-
pravio je rendgenski snimak, a
„Spitzer“ infracrvenu sliku. Su-
dar navedenih galaksija zapo~eo
je prije 100 miliona godina i jo{
traje, a uzrokovao je formiranje
miliona zvijezda u nastalim obla-
cima pra{ine i plina. Galaksije su
dobile naziv Antene zbog „udo-
va“ nalik antenama, koji su nasta-
li djelovanje sila pri sudaru.
NASA-ini teleskopi
Snimljen sudar galaksija
Zvijezda Man~ester junajteda
Vejn Runi (Wayne Rooney) i nje-
gova supruga upravo su u svojoj
vili sagradili luksuzni odjel za
pse. Kolin Runi (Coleen) insistir-
ala je na najsavremenijem po-
dnom grijanju, a Vejn je popustio.
Grijanje za pse ko{talo ih je je-
dnako kao da su ga uvodili u ne-
ku porodi~nu ku}u.
Runi: Nije `alio novac
Avantura `ivota
Englez za dvije godine
propje{a~io podru~je Amazone
Englez Ed Staford (Stafford, 34)
je, nakon skoro dvije i po godine ho-
danja i vi{e od 6.500 prije|enih kilo-
metara te 50.000 pretrpljenih uboda
komaraca i drugih insekata, postao
prvi poznati ~ovjek koji je pje{ice
pro{ao cijelo podru~je Amazone.
Staford je s jo{ jednim prijate-
ljem 2. aprila 2008. krenuo s izvora
Amazone u peruanskim Andama.
Prijatelj ga je napustio nakon tri
mjeseca hoda. Staford je stigao do
u{}a Amazone u Atlantik, na pla`u
Maruda u Brazilu.
Investicija Vejna Runija
Podno grijanje za pse
Fe|a Stojanovi}
Mana mi je {to
nisam bezobrazan
- Mislim da sam sretan ~ovjek. Imam sve {to mi treba.
Nisam ba{ lak za `ivljenje, tvrdoglav sam i, {to naumim,
moram istjerati po svom ina~e prekidam komunikaciju. Ne
podnosim sva|u, kada se naljutim, u stanju sam da {utim
danima. Mrgud sam, moram ne{to mijenjati kod sebe. Ma-
na mi je {to nisam bezobrazan. (Glumac za „Blic“)
Aleksandar Kolarov
D`eko bi nam bio od velike pomo}i
- Edina D`eku ne poznajem li~no, na`alost, ali nje-
gove igre u Bundesligi sve govore o njemu. Pro{le go-
dine bio je najbolji igra~, a ove je najbolji strijelac Bu-
ndeslige, {to dovoljno govori o tome da se radi o fanta-
sti~nom napada~u. ^uo sam i ja ne{to u medijima da se
spominje kao poja~anje Sitija. Jo{ je dosta do kraja pri-
jelaznog roka i ko zna {ta }e se sve izde{avati. Ja bih vo-
lio da D`eko do|e, sigurno bi nam bio od velike pomo}i.
(Nogometa{ Man~ester sitija za „Avazov Sport“)
Edvardo Lago
Biti umjetnik je veliki dar i velika kazna
- Biti umjetnik je veliki dar i velika kazna. Na ple}a
umjetnika pada velika obaveza. Kada sam objavio prvu
knjigu, shvatio sam da je moj strah da }e mi to name-
tnuti veliku odgovornost bio sasvim opravdan. Pri to-
me mislim da je poziv pjesnika najte`i zato {to je nje-
gova du`nost da objasni u stihu pojmove i koncepte
koji mu~e ~ovjeka. Biti pisac predstavlja i veliki rizik i
opasnost. (Knji`evnik za „Press“)
Stojanovi}:
Sretan ~ovjek
Kolarov: Volio
bih da do|e
[ta ka`u poznati
Vremenska prognoza
10. 8. 2010.
10. 8. 2010.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 12
0
C do 24
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 26
0
C do 33
0
C
11. 8. 2010.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 12
0
C do 25
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 29
0
C do 35
0
C
12. 8. 2010.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 14
0
C do 26
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 32
0
C do 38
0
C
BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
BIHA]
32
30
TUZLA
VRIJEME
DANAS
31
F
E
D
E
R
A
L
N
I

M
E
T
E
O
R
O
L
O
[
K
I

Z
A
V
O
D
UTORAK
GORA@DE
31
SRIJEDA ^ETVRTAK
30
36
32
Ekonomski se povezati
sa zemljama u regionu
- Odgovorni moraju raditi na ekonomskom povezivanju zemalja u
regionu, jer je to na~in da se pove}a uvoz. Ali, dok Srbija i Hrvatska
sve vi{e sara|uju, ~ini se da je BiH ostavljena sa strane, a na{i politi~ari
ne rade ni{ta da se to promijeni. Oni su zabavljeni sami sobom i ne vi-
de da se regija razvija i ide naprijed, a mi se vra}amo nazad ili stagni-
tamo. (^italac F. O.)
BR^KO
Grad Sarajevo 10. 8. 2010.
Izlazak 05.44 Izlazak 06.02
Zalazak 19.58 Zalazak 19.55
Nakon ugodnijeg jutra, tokom dana }e biti toplo uz poja~an osjet sparine. U centralnim podru~ji-
ma povremeno izra`enija naoblaka mogla bi uzrokovati tegobe kod osjetljivih osoba. Tokom
sun~anih perioda vrijednosti UV indeksa i dalje }e biti visoke, shodno tome trebali bi povesti
ra~una o prikladnoj za{titi. Hroni~nim bolesnicima i meteoropatama preporu~uje se da umanje
aktivnosti u drugom dijelu dana.
LIVNO
28
ZENICA
MOSTAR

033/281-393
redakcija@avaz.ba [ta ka`u u narodu
NEUM
37
SARAJEVO
sun~ano
ki{a i snijeg
djelimi~no sun~ano
snijeg
mjestimi~no ki{a
obla~no uz snijeg
obla~no
obla~no s ki{om
promjenljivo
magla pa sun~ano
33
BANJA
LUKA
Lago: Rizik i
opasnost
Umjereno
obla~no
Danas }e u sjevernoj
i zapadnoj Bosni pre-
ovladavati sun~ano vr-
ijeme uz mjestimi~no
malu obla~nost. U osta-
lim podru~jima Bosne i
Hercegovine bit }e umjere-
no do prete`no obla~no, uz
postepeno smanjenje naoblake
tokom dana. U jutarnjim sati-
ma, po kotlinama i uz rije~ne to-
kove, o~ekuje se kratkotrajna ma-
gla. Vjetar slab do umjeren,
isto~ni i sjeveroisto~ni.
mozaik
Dnevni avaz, utorak,
10. avgust/kolovoz 2010.
7
RASTRO[NOST Otkri}e revizora u Ministarstvu finansija FBiH
Na telefonske i po{tanske
usluge potro{ili 289.000 KM
Ra~uni za tro{kove mobilnih telefona, koji sti`u na teret Ministarstva, sadr`e 26
brojeva, od kojih za osam nije prezentirana dokumentacija o tome ko ih du`i
^e{ljaju}i izvje{taje o poslova-
nju federalnih institucija, revizori
Ureda za reviziju institucija FBiH
nastavljaju javnosti predo~avati
nevjerovatnu bahatost prilikom
tro{enja bud`etskih sredstava.
Revizori su tako utvrdili da su
uposlenici Federalnog ministar-
stva finansija tokom 2009. godine
potro{ili 289.316 maraka samo na
telefonske i po{tanske usluge.
Obim posla
- Uvidom u izdatke za mobilne
telefone, ne mo`emo potvrditi do-
sljednu primjenu Zaklju~ka Vlade
FBiH o ograni~enju tro{kova ko-
ri{tenja slu`benih mobilnih i dru-
gih telefona - utvrdili su revizori.
No, i pored tog zaklju~ka Vla-
de, za dio korisnika mobilnih tele-
fona tokom ~itave godine tro{kovi
su ispla}ivani u ukupnom iznosu
na teret Ministarstva, na temelju
date saglasnosti ministra.
Obrazlo`enje za ovo bilo je
„zbog pove}anog obima posla“,
bez datih pojedina~nih obra-
zlo`enja i razloga nastanka
uve}anih tro{kova mobitela.
Interesantno je da ra~uni za
tro{kove mobilnih telefona, koji
sti`u na teret Ministarstva, sadr`e
ukupno 26 brojeva, od kojih je 18
dodijeljeno uposlenicima Mini-
starstva, dok za osam brojeva nije
prezentirana dokumentacija o to-
me ko ih du`i, a za iste se pla}a
mjese~na pretplata.
Revizori su utvrdili da se nije
{tedjelo ni na izdacima za putne
tro{kove, koji su iskazani u izno-
su od 160.180 KM, od ~ega je na
putne tro{kove u inozemstvo po-
tro{eno 115.308 KM. Istovreme-
no, za gorivo je potro{eno 36.758
maraka.
Dodatna sumnja
No, dodatnu sumnju u tra-
nsparentnost prilikom tro{enja
bud`etskih sredstava unosi i
~injenica kako revizori nisu mogli
utvrditi da je dio iskazanih izdata-
ka na slu`bena putovanja nastao u
svrhu obavljanja poslova i zadata-
ka Ministarstva, jer je dio putova-
nja u inozemstvo obavljen u dane
vikenda. F. KARALI]
Ministarstvo finansija FBiH: Vi{e tro{ili „zbog pove}anog obima posla“
Revizori su utvrdili da su samo
izdaci za rad u stru~nim komisija-
ma i drugim radnim tijelima izno-
sili 299.165 KM.
Evidentirane su zna~ajne ispla-
te Odboru za nadzor nad imple-
mentacijom Zakona o porezu na
dohodak, i to 108.272 KM, Komi-
siji za verificiranje ra~una stare de-
vizne {tednje 73.002 KM, te
Odboru za nadzor nad impleme-
ntacijom Zakona o jedinstvenom
sistemu registracije, kontrole i na-
plate doprinosa 35.009 maraka.
Za rad u komisijama oko 300.000 KM
Bevanda: Dao saglasnost
D`emal Aljovi} ne propu{ta nijedan teferi~
Zaljubljenik u bacanje kamena s ramena
Nanizao pobjede u zadnjih osam godina Kamen te`ak od sedam do
devet kilograma uspije baciti ~ak 17 ili 18 metara
Tridesetpetogodi{nji D`emal
Aljovi}, koji je diplomirao na Fa-
kultetu politi~kih nauka, ne pro-
pu{ta nijedan teferi~ na kojima
najvi{e voli zaigrati kamena s ra-
mena.
Ovaj zaljubljenik u tradiciju,
koji `ivi u Trnovu u selu Sinano-
vi}i, kako ka`e, ovim starinskim
sportom bavi se ve} 15 godina.
Ljubav i interesiranje naslijedio
je od svog djeda koji je bio nada-
leko poznat baca~.
- Zaposlen sam, ali u slobodno
vrijeme uvijek bacam kamena s
ramena. U zadnjih osam godina
gdje god sam se pojavio iza{ao
sam kao pobjednik. Iako pobje-
dnici naj~e{}e dobivaju pare, ja
ne idem zbog toga. Jednostavno,
ako ~ujem za teferi~, moram
oti}i! Kad bi bila olimpijada u
ovoj igri, sigurno bih pobijedio -
ka`e Aljovi}.
Najvi{e zaljubljenika u ovu
igru, pri~a Aljovi}, bude na ^evl-
janskoj koridi, gdje je navijanje
publike najve}a motivacija. Ka`e
da je konkurencija uvijek jaka, jer
„sve su to mladi i kr{ni momci,
ali kamen te`ak od sedam do de-
vet kila on uspije baciti ~ak 17 ili
18 metara“.
- Sedmogodi{njeg sina naslje-
dnika vodim uvijek sa sobom i tr-
adiciju mu polako prenosim. Pre-
sretan je kada idemo na teferi~ i
vidi se da sve ovo gleda s velikom
ljubavlju. U~im ga tehnikama i
treniram ga redovno, pa se nadam
da }e i on, kao i babo, biti najbo-
lji baca~ - dodaje Aljovi}. F. F. Aljovi}: Moram na teferi~
teme
Dnevni avaz, utorak,
10. avgust/kolovoz 2010. 8
Brzo - kratko
MOSTAR Godi{njica ubistva Bla`a Kraljevi}a i saboraca
Za zlo~in niko
nije odgovarao
General Andabak bio je na licu mjesta i zapovijedao grupom koja
je po~inila ubojstvo, kazao Primorac
Polaganjem vijenaca i palje-
njem svije}a ju~er je na lokalite-
tu Varda kod Mostara obilje`ena
18. godi{njica zvjerskog ubistva
Bla`a Kraljevi}a, generala Hrva-
tskih oru`anih snaga (HOS), i nje-
govih osam saboraca: Gordana
^uljka, [ahde Deli}a, Ivana Gra-
ni}a, Rasima Krasni}ija, Osmana
Maksi}a, Marija Medi}a, Vinka
Primorca i Marka Stjepanovi}a.
U krivom smjeru
Predsjednik HSPBiH Zvonko
Juri{i} kazao je da je ratni put gene-
rala Kraljevi}a zavr{io od hrvatske
ruke, politike koja je Hrvate vodi-
la u politi~ku izolaciju i propast.
- On je 9. kolovoza 1992. bio
pozvan na sastanak kod Mate Bo-
bana, nakon ~ega je do`ivio tra-
gi~nu sudbinu sa osam suboraca
HOS-a. Do~ekani su u Kru{evu sa
20 automatskih pu{aka i ubojica
koji su po zapovijedi generala
Andabaka, zarad stvaranja velike
Srbije, izvr{ili masakr i poku{ali
sve to zata{kati na na~in da im ti-
jela odvezu na pu~inu Jadranskog
mora i bace. Me|utim, istina se ni-
je mogla sakriti - rekao je Juri{i}.
Krvave ruke
No, iako se ve} 18 godina spo-
minju imena u~esnika ovog gnu-
snog ubistva, za zlo~in jo{ niko ni-
je odgovarao.
- Mi tra`imo da sudstvo i
tu`iteljstvo obave svoj posao.
Pro{le godine bilo je intervjuira-
nja potencijalnih svjedoka, ali je ta
istraga krenula u krivom smjeru,
namjerno ili ne. Vjerujem da se
sve `eli zata{kati - rekao je Juri{i}.
Ratni zapovjednik HOS-a Sta-
nko Primorac ]ane kazao je da se
„ostaci zlo~ina~ke grupe koja je
po~inila ova ubojstva i danas {e}u
po gradovima BiH, izmi{ljaju ra-
zne pri~e, tra`e}i opravdanje za ne-
vi|eni zlo~in koji su po~inili i peru
krvave ruke od nevinih `rtava“.
Odgovaraju}i na pitanje na koga
konkretno misli, Primorac je kazao
da je „general Andabak bio na li-
cu mjesta i zapovijedao grupom ko-
ja je po~inila ubojstvo“.
- Naravno da mislim na njega
i njegovog {efa Mladena Naletili}a
Tutu, ali i na Gojka [u{ka. Ja sam
se kao predsjednik udruge i ~ov-
jek koji je zamijenio generala Kr-
aljevi}a stavio na uslugu Tu`ite-
ljstvu u Mostaru. No, nikada me
nisu kontaktirali, a to je, svakako,
utjecaj ljudi koji su u~estvovali u
ovom zlo~inu i koji su i danas na
visokim pozicijama - ustvrdio je
Primorac poru~iv{i da ne}e odu-
stati od procesuiranja odgovor-
nih. M. SMAJKI]
Sa obilje`avanja godi{njice: Po~ast `rtvama zlo~ina
- Ako je ovozemaljski `ivot
Bla`a Kraljevi}a prestao na ovom
mjestu, nije se ugasila njegova
ideja. Da je ta ideja slije|ena ne
bi se desili Uzdol, Grabovica,
Ahmi}i i mnoga strati{ta, pa, na
kraju krajeva, ni Srebrenica. No,
mi }emo na toj ideji `ivjeti dalje,
jer politika koja je zaustavila
`ivot Bla`a i njegovih suboraca je
politika velike Srbije - rekao je
Juri{i}.
Njegova ideja nije se ugasila
Primorac: Ne}e odustati
Predsjednik Hrvatske kr{}an-
sko-demokratske unije (HKDU)
BiH Ivan Musa smatra da je poja-
vljivanje ~lana Predsjedni{tva BiH
@eljka Kom{i}a na manifestaciji
„Sinjska alka“ poni`avaju}i ~in za
hrvatski narod u BiH. Musa je u
otvorenom pismu dr`avnom vrhu
Hrvatske istakao da su u ovoj str-
anci zaprepa{teni time {to je
dr`avni vrh Hrvatske dao najve}e
po~asti Kom{i}u, javila je Srna.
U pismu Musa je naveo da je
„Kom{i} ~ovjek kojem karakter ne
smeta da sa bo{nja~kim glasovima
sjedi na stolici hrvatskog ~lana Pr-
edsjedni{tva suprotno izbornoj i
politi~koj volji hrvatskog naroda
u BiH“ i da je on simbol otimanja
i negiranja suvereniteta hrvatskog
naroda u BiH.
Musa smatra da je „ruglo“ ve}e
jer se Kom{i} u po~asnoj lo`i po-
javio sa tamnim nao~alama, {to za
njega predstavlja nepo{tovanje hr-
vatske svetinje. Musa: Simbol otimanja
Predsjednik HKDU-a Ivan Musa
Kom{i} ponizio hrvatski narod u BiH
^a|o demantirao ministra Ahmetovi}a
Reforma sigurnosnih struktura zavr{ena stvar
Ministar unutra{njih poslova RS Sta-
nislav ^a|o izjavio je Srni da je refor-
ma sigurnosnih struktura u BiH za-
vr{ena stvar, da je struktura jasno de-
finirana i da je preostalo jo{ da se to
stavi u funkciju.
Reagiraju}i na izjavu ministra sigurno-
sti BiH Sadika Ahmetovi}a da je „osim
reforme Ustava BiH, nakon oktobar-
skih izbora, jedan od prioriteta refor-
ma sigurnosnih sistema koja bi rezulti-
rala uspostavljanjem jedinstvenih poli-
cijskih struktura u BiH“, ^a|o je rekao
da se Ahmetovi}eva izjava bazira na
`eljama i prepoznatljivoj te`nji
bo{nja~kih politi~kih struktura da se
ovako ure|en sistem sigurnosti predstavi kao nefunkcionalan, kako bi
se ponovo otvorilo pitanje reformi u sektoru sigurnosti u BiH.
^a|o: Bo{nja~ke `elje
Nacionalne manjine tra`ile odga|anje izbora
Ustavni sud BiH proglasio se nenadle`nim
Ustavni sud BiH proglasio se nenadle`nim u predmetu koji su pokre-
nuli predstavnici nacionalnih manjina u BiH, a kojim su zatra`ili
obustavu izbornog procesa dok ne bude provedena odluka Evropskog
suda za ljudska prava iz Strazbura i nacionalnim manjinama obezbi-
je|eno pravo kandidiranja na izborima.
Predsjedavaju}i Saveza nacionalnih manjina BiH Ned`ad Jusi} izjavio
je za „Euroblic“ da }e nakon ovakve odluke Ustavnog suda BiH uslije-
diti nove tu`be prema Evropskom sudu u Strazburu, prenijela je Srna.
Odbor za obnovu Narodnog vije}a
Sand`aku vratiti partizansku autonomiju
U Novom Pazaru ju~er je odr`ana sjednica Odbora za obnovu Naro-
dnog vije}a Sand`aka (NVS), ~iji }e osnovni cilj biti vra}anje autono-
mije tom dijelu Srbije po ugledu na tzv. partizansku autonomiju od
1943. do 1945. godine, rekao je Tanjugu predsjednik tog tijela D`email
Suljevi}. On je kazao da obnavljanje NVS ne}e dovesti u pitanje suvere-
nitet i integritet dr`ave Srbije, osim „ukoliko do|e do cijepanja BiH“.
- @elimo da Sand`aku vratimo takozvanu partizansku autonomiju,
koju je imao kao federalna jedinica ravnopravna sa ostalim dr`avama
eks-Jugoslavije u periodu od 1943. do 1945. godine kada je ta autono-
mnost nelegalno ukinuta - objasnio je Suljevi}.
Odbijen zahtjev premijera Zvonke Juri{i}a
Jurilj }e danas imenovati mandatara Vlade
Predsjednik Skup{tine ZHK Zlatan Jurilj izjavio je da }e danas ime-
novati mandatara Vlade ZHK, te dodao kako se nova vlada mora ime-
novati {to prije jer je skup{tinskom odlukom Vladi koja je u te-
hni~kom mandatu blokirano provo|enje i finansiranje svih projekata,
osim raspolaganja sredstvima za pla}e, javila je Fena.
Jurilj je odbio zahtjev premijera Zvonke Juri{i}a sa subotnje pres-konfer-
encije da sazove sjednicu Skup{tine na kojoj bi se vidjelo ima li Vlada pa-
rlamentarnu ve}inu jer za njega je to, kako je kazao, „zavr{ena igra“.
Nastavljena ekshumacija na jezeru Peru}ac
Ubrzan tempo tra`enja ubijenih Bo{njaka
Tim Instituta za nestale osobe
(INO) BiH nastavio je i ju~er sa
pretra`ivanjem terena nizvodno
od Vi{egrada, u mjestu
\urovi}i, gdje se uz pomo} ba-
gera i radnika sarajevskih pre-
duze}a „Rad“, „Park“ i „Pokop“
vr{i pretra`ivanje i iskopavanje
posmrtnih ostataka ubijenih
Bo{njaka, izjavio je za Onasu
direktor INOBiH Amor
Ma{ovi}, koji predvodi
istra`iva~ki tim.
- Akcija tra`enja i iskopavanja posmrtnih ostataka izvodi se ubrzanim
tempom sa dna jezera Peru}ac i ona }e trajati u narednih 25 dana.
Ta~an broj ne znamo, jer su neke kosti potpuno izdvojene i ne znamo
da li pripadaju jednoj istoj osobi - ka`e Ma{ovi}.
S ekshumacije: Akcija }e trajati 25 dana
Hram Blagove{tenja presvete Bogorodice
Nikolaj slu`io liturgiju u Kupresu
Mitropolit dabrobosanski Nikolaj slu`io je, povodom pravoslavnog
praznika Svetog velikomu~enika Pantelejmona, svetu arhijerejsku li-
turgiju u hramu Blagove{tenja presvete Bogorodice u mjestu Kudilji -
Donje Vukovsko u op}ini Kupres. Nakon liturgije obavljena je litija
oko hrama, javila je Srna.
Sigurna ku}a uskoro i u Berkovi}ima
U Berkovi}ima }e uskoro po~eti izgradnja Sigurne ku}e koju }e
mo}i koristiti `rtve nasilja u porodici s podru~ja cijele isto~ne Her-
cegovine, najavila je Ljiljana ^i~kovi}, direktorica nevladine orga-
nizacije „@enski centar“ Trebinje, prenijela je Srna.
teme
Dnevni avaz, utorak,
10. avgust/kolovoz 2010. 9
Na tenderu za obnovu zgrade
Centra za socijalni rad u Srebrenici,
za izvo|a~a radova odabrana je je-
dna gra|evinska firma iz Bratunca.
Po dobivanju posla, radnici ove fir-
me do{li su pred zgradu Fonda zdr-
avstvenog osiguranja poznatiju kao
„Socijalno“ i odmah po~eli radove.
Nakon otkrivanja krova, ispostavi-
lo se da su na pogre{noj adresi.
Reagirali su na taj na~in {to su o
svom tro{ku postavili krovnu konstr-
ukciju i limeni krov, a zatim pre{li na
obnovu zgrade koju su dobili na te-
nderu - objekt Centra za socijalni rad.
Rekonstrukciju oba objekta ra-
dnici bratuna~ke firme zavr{ili su
na vrijeme, s tim {to su zgradu
„Socijalnog“ renovirali gre{kom,
javila je Fena.
Novi val poskupljenja zbog re-
kordnog rasta cijena sirovina na
svjetskim tr`i{tima najvjerovatni-
je ne}e zaobi}i ni BiH. Dok u ze-
mljama okru`enja proizvo|a~i hr-
ane i potro{a~ka udru`enja pre-
dvi|aju da }e najesen hrana po-
skupjeti i do 30 posto, u na{oj ze-
mlji svi su mnogo oprezniji u pro-
cjenama.
Ta~na procjena
U Udru`enju poljoprivrednika
BiH isti~u da su poskupljenja
izvjesna, ali da je te{ko ta~no pr-
ocijeniti {ta }e i koliko poskupjeti.
- Urod `ita ove godine je po-
dbacio za 20 do 40 posto pa cijene
p{enice ubrzano rastu. Stru~njaci
predvi|aju da }e p{enica na svje-
tskom tr`i{tu uskoro dosti}i cije-
nu od 50 do 60 feninga {to je duplo
vi{e nego sada. Zbog toga mo`emo
o~ekivati poskupljenje pekarskih
proizvoda i tjestenine. Elementar-
ne nepogode uni{tile su i usjeve
uljane repice pa je mogu}e i po-
skupljenje ulja - kazao nam je Se-
jo Jele~, sekretar Udru`enja poljo-
privrednika BiH.
Dodaje da je urod vo}a mnogo
slabiji nego {to se o~ekivalo pa je
mogu}e pove}anje cijena te nami-
rnice, ali da je podbacio i urod ku-
kuruza te soje koji se koriste u
ishrani stoke. Zbog toga je, ka`e
Jele~, mogu}e i poskupljenje mli-
jeka i mesa.
U Udru`enju za za{titu potro{a~a
KS sla`u se sa ovim ocjenama te
isti~u da su mogu}a poskupljenja je-
dnaka onima iz 2008. godine.
- Tada su pojedine namirnice
poskupjele i do 50 posto i velik br-
oj njih nikada se nije vratio na pr-
ija{nju razinu. Najprije }e posku-
pjeti osnovne namirnice, a to mo`e
imati veliki utjecaj na najsiro-
ma{niji sloj stanovni{tva - kazao
nam je Mesud Lakota, sekretar
Udru`enja.
Da gra|ane o~ekuje neizvjesna
jesen smatraju i u manjem bh.
entitetu, ali ekonomisti i istr-
a`iva~i tr`i{ta u RS isti~u da je jo{
rano govoriti o konkretnim proce-
ntima.
Sabiraju {tete
U Udru`enju potro{a~a RS
ocjenjuju da bi nas od zna~ajnijeg
pove}anja cijena hljeba i pekar-
skih proizvoda mogle spasiti samo
zalihe iz prethodne dvije godine.
- Jo{ se sabiraju {tete na usjevi-
ma u RS, pa iako je na svjetskom
tr`i{tu do{lo do skoka cijene `itar-
ica, kod nas je jo{ nezahvalno go-
voriti o mogu}im poskupljenjima,
a odre|ivati procentualni rast bilo
bi pravo gatanje - istakao je pre-
dsjednik ovog udru`enja Drago-
van Petrovi}. M. A. - B. S.
Pismo u kojem se naja-
vljuje da }e pripadnici
^etni~kog ravnogorskog
pokreta oteti nekoliko Tu-
zlaka ~ija se imena nalaze
na spiskovima navodnih
po~inilaca ratnih zlo~ina
poslano je na grafolo{ka
vje{ta~enja kako bi se, eve-
ntualno, utvrdio njegov pr-
avi autor, saznaje „Avaz“.
Po{iljka, koja je prije
pet dana stigla na adresu
MUP-a TK, kako je potvrdio poli-
cijski komesar Nedim Mutap~i},
bila je jedan od razloga za podiza-
nje pripravnosti policije u ovom
kantonu na vi{i nivo.
Iako to u sli~nim prijavama po-
liciji nije ~est slu~aj, pismo koje je
dobio MUP TK potpisano je punim
imenom jedne osobe iz Bijeljine.
Me|utim, nakon provjera ko-
je zajedni~ki provodi policija u Tu-
zli i Bijeljini, ispostavilo se da je
osoba koja je „potpisala“ pismo
ve} nekoliko godina mrtva!? Zbog
toga se sumnja da je navedeno ime
iskori{teno kako bi se pove}ala
vjerodostojnost navoda iz
pisma.
Uz ime navodnog auto-
ra, u pismu su navedena i
imena osoba koje su treba-
le izvr{iti otmice. Navodno
se radi o Tuzlacima koji su
~lanovi ^etni~kog ravnogo-
rskog pokreta.
- U ovakvim situacijama
policija ni{ta ne smije pre-
pustiti slu~aju, te smo
izvr{ili i provjere tih osoba.
Nije bilo nikakvih privo|enja i za
sada nema indicija da je neko od
navedenih bio uklju~en u pripre-
manje mogu}ih otmica - kazao je
komesar Mutap~i} za na{ list.
Indikativno je da su gotovo sve
osobe koje su navodno trebale or-
ganizirati otmice bili pripadnici
Armije RBiH.
MUP TK, navodi Mutap~i},
jo{ nije okon~ao sve provjere veza-
ne za ovaj slu~aj, kao ni za potenci-
jalne prijetnje radikalnih vehabija
o napadu na policijsku stanicu u
Tuzli, te je ve}i nivo budnosti po-
licije jo{ na snazi. E. H.
Ratni na~elnik Tuzle i ~lan Za-
jedni~ke komisije za odbranu i si-
gurnost Parlamenta BiH Selim
Be{lagi} izjavio je ju~er za
„Dnevni avaz“ da je upoznat sa sa-
dr`ajem pisma ^etni~kog ravno-
gorskog pokreta u kojem se navo-
dno planira otmica osoba koje su
bile na spisku u slu~aju „Tuzlanska
kolona“, ali da se nimalo ne boji.
- Za{to bih se bojao? Prijetnji je
uvijek bilo. E sada, koliko su one
ozbiljne prepu{tam policiji da is-
tra`i. Siguran sam koliko i svaki
gra|anin ove zemlje. Mislim da
dr`avni i drugi policijski organi tr-
ebaju primijeniti sve zakone ka-
ko bi sprije~ili takve namjere - re-
kao nam je Be{lagi}.
On smatra tragikomi~nim da
^etni~ki ravnogorski pokret prijeti
gra|anima BiH, pogotovo, kako
ka`e, jer je poznato da osobe sa spiska
takozvanog slu~aja Tuzlanska kolona
ni{ta nedozvoljeno nisu u~inile.
On je naveo i da je glavni uzrok
nesigurnosti gra|ana u BiH nedo-
statak koordinacije dr`avnih insti-
tucija koje se bave pitanjima sigu-
rnosti. Ocijenio je i da „svi imaju
podatke, ali nisu dovoljno uvezani“.
Upitan da li bi Zajedni~ka komi-
sija za odbranu i sigurnost Parlame-
nta BiH zbog prijetnji ravnogoraca
tuzlanskim Bo{njacima trebala sa-
zvati vanrednu sjednicu, kao i u
slu~aju pripadnika selefijskog pokr-
eta, Be{lagi} je kazao da bi se u ovo
hitno trebali uklju~iti svi nadle`ni
dr`avni organi. S. RO@AJAC
Be{lagi}: Nema razloga za strah
Dr`avni poslanik o pismu ravnogoraca
Be{lagi}: Ne bojim se
~etni~kih prijetnji!
Siguran sam koliko i svaki gra|anin
ove zemlje, ka`e Be{lagi}
CIJENE Novi val najvjerovatnije ne}e zaobi}i ni BiH
Mogu}e poskupljenje ulja,
hljeba, mesa i mlijeka
Elementarne nepogode uni{tile urod vo}a, pa je mogu}e da }e
i ono poskupjeti, ka`u u Udru`enju poljoprivrednika BiH
Kada je rije~ o novim navo-
dnim prijetnjama vehabija, Be{la-
gi} smatra kako ima dosta eleme-
nata da dr`avne institucije podu-
zmu sve mjere kako bi se spri-
je~ila zloupotreba islama. Naveo
je i da takva pojava upravo najvi{e
{teti muslimanima u BiH.
Sprije~iti zloupotrebu islama
Mutap~i}:
Policija u
pripravnosti
Nakon prijetnji otmicama Tuzlaka
„Autor“ pisma ve} godinama mrtav
Srebrenica: Zgrada „Socijalnog“ obnovljena gre{kom
Trgovina: Stru~njaci predvi|aju rast cijena do 30 posto
Optimisti~ne prognoze daju
jedino u Privrednoj komori
FBiH i Udru`enju poljoprivre-
dnih proizvo|a~a i sto~ara RS.
Predsjednik Komore Jago La-
si} i predsjednik Udru`enja Vladi-
mir Usorac smatraju da do ve}ih
poskupljenja ne bi trebalo do}i te
da su ona mogu}a samo kao rezu-
ltat {pekulacija trgova~kih lobija.
[pekulacije trgova~kih lobija
Bratuna~ki gra|evinci proma{ili adresu
Renovirali pogre{nu zgradu u Srebrenici
teme
Dnevni avaz, utorak,
10. avgust/kolovoz 2010. 10
- To je nesporno.
Kamere bilje`e
mnogo vi{e pre-
kr{aja i registrir-
aju brojne poda-
tke koji poslije
budu itekako
korisni za poli-
ciju.
- Njihovo prisu-
stvo psiholo{ki
djeluje na voza~e
da budu oprezni-
ji, a uz to su i za-
mjena za polica-
jce koji mogu ra-
diti druge poslo-
ve.
- Vjerujem da
bi trebale dopr-
inijeti sigurno-
sti, ali uvijek }e
biti onih koji
ne paze na ka-
mere uprkos
tome {to znaju
ishod.
Edina
Softi}
Nermin
Tursi}
Marijan
[imi}
- Imamo dvije
kamere na dva
izlaza iz grada i
to je dobro, ali
bolje je da napr-
avimo dobre ce-
ste pa da posta-
vimo kamere, a
ne obrnuto.
- Vjerujem da }e
doprinijeti po-
ve}anju nivoa si-
gurnosti sao-
bra}aja, ali samo
pod uvjetom da
se drasti~no po-
ve}aju kazne za
prekr{aje.
- Siguran sam da
ho}e. U drugim
zemljama to ve}
godinama posto-
ji i smatram da
je ovo dobra ide-
ja koja je realizo-
vana u na{oj
dr`avi.
Marko
Pribilovi}
Mustafa
Nuhanovi}
Mirsad
Selmanovi}
- Kamere su
odli~na stvar i tr-
ebalo ih je davno
uvesti. Samo ih
treba {to vi{e po-
staviti i voza~i tr-
ebaju znati za
njih.
Ad. K. - O. M. - M. D.
- Vjerujem da }e
doprinijeti po-
ve}anju sigurno-
sti. Prema mo-
jim saznanjima,
u evropskim ze-
mljama imaju
izuzetno poziti-
van efekt.
- Smatram da
ho}e. Napokon
su postavili te
kamere, a i visi-
na kazne trebala
bi opomenuti
voza~e na ve}i
oprez na cesta-
ma.
Muhamed
[abi}
Emir
Sofi}
Elvir
Hrustanovi}
Ho}e li policijske kamere doprinijeti sigurnosti na cestama?
Trebalo ih je davno postaviti
ANKETA me|u gra|anima Sarajeva, Srebrenika i Biha}a
Dnevni avaz
061-142-015
Ime i prezime: Emina Ibri}.
Datum i mjesto ro|enja: U Sa-
rajevu 1953. godine.
Gdje `ivite - s roditeljima, po-
dstanar ili imate vlastiti dom:
Imam vlastiti dom.
Bra~no stanje: Udata.
Bitni datumi u Va{em `ivotu:
24. decembar 1977. i 12. februar
1990.
Koji automobil vozite: „Peu-
geot 407“.
Kako se odmarate: Putujem.
Omiljeni muzi~ar: Majkl Bo-
lton (Michael), Kaliopi.
Volite li kuhati: Ne.
Najdra`a knjiga: „Lovac na
zmajeve“ i „P.S. I love you“.
Omiljeni pisac: Khaled i Toni
Parsons (Tony).
Umjetnik kojeg cijenite: Edin
Karamazov.
Za koji klub navijate: FK Oli-
mpik.
Koga biste poveli na pusti
otok: Zna se, Mirsada.
Jeste li ljubomorni: Pomalo.
[ta najprije primje}ujete kod
osoba suprotnog spola: O~i.
Biste li ikada oprostili nevje-
ru: Ne znam.
Bavite li se sportom: Ne, ali
volim plivanje i duge {etnje.
Omiljena hrana i pi}e: Sve iz
mora i voda.
Ko se brine o Va{em imid`u:
Ja.
Jeste li sujevjerni: Ne.
Imate li ku}nog ljubimca: Ne-
mam.
Koji je Va{ `ivotni moto: Uz-
daj se u se...
Va{ najbolji prijatelj je: Mir-
sad.
Pratite li politi~ku situaciju:
Da.
Da imate 15 minuta vlasti, {ta
biste prvo uradili: Postavila
bih stru~ne i obrazovane ljude
na sva odgovorna mjesta u ja-
vnom sektoru.
Biste li u~estvovali u {ouu rea-
lnosti: Ne.
Emina Ibri}
Klub poznatih
Dovela bih obrazovane na
sva mjesta u javnom sektoru
Li~ni profil direktorice Radija M
Ibri}: Volim plivanje
SMS
B
i
h
a
}
S
r
e
b
r
e
n
i
k
S
a
r
a
j
e
v
o
OTKAZI
TRUDNICAMA -
Morat }emo malo
vi{e razmisliti pri-
je nego {to glasa-
mo, da ne bismo
glasali za ove {to
su sada na vlasti.
Trudnice dobivaju
otkaze, jer poslo-
davac ne `eli
pla}ati 50 posto
pla}e za tri, a ka-
moli za {est mjese-
ci porodiljskog bo-
lovanja. Zar to nije
ravno ~edomorstvu
i nacizmu. Apar-
theid je blag prema
ovoj diskriminaci-
ji.
GLASOVI
RUDARA - Ru-
dnik mrkog uglja u
Zenici samo {to ni-
je „~u~nuo“ zahva-
ljuju}i kadrovima
iz SDA. Aferim!
Ostat }e bez glaso-
va rudara u okto-
bru. To je po onoj
poznatoj „Sve dam
ali vlast ne dam“.
IZGUBLJENE
BITKE - Srbija
stvarno ne zna {ta
}e, izgubili su bitku
s Gani}em, pa sada
bi kao da otimaju
nedu`ne ljude. Sa-
da je pitanje da li
ovo pismo zaista
postoji ili je ovo jo{
jedna igra ljudi iz
SNSD-a pred okto-
barske izbore. Izgu-
bili ste - pomirite se
sa istinom!
THOMPSON U
OD@AKU - Inter-
esantno da nikoga
u BiH ne interesira
to {to Thompson
dolazi pjevati u Po-
savinu, a u njego-
voj dr`avi mu za-
branjuju nastup.
Zar se mi gra|ani
Od`aka trebamo
taj dan zatvoriti u
ku}e i ~ekati da to
(nadamo se mirno)
pro|e.
KRVAVA
MANIFESTACI-
JA - Pitam se u ka-
kvoj to mi zemlji
`ivimo? Kakve bo-
rbe bikova, kakve
koride? I u dr`avi
gdje je korida tra-
dicija zabranili su
tu krvavu manife-
staciju. Ho}emo u
Evropu, {irimo pr-
imitivizam. Ovo je
olimpijski grad,
grad filma i jo{
mnogo drugih ra-
znih manifestacija.
Posje}uju nas svje-
tski poznate li~no-
sti. [to nam tako
ne{to treba.
PLA]ANJE
VODE - Nije ni
~udo za{to gra|ani
Sarajeva skupo
pla}aju vodu i {to
im se na ra~unima
prikazuju velika
potro{nja. Mora
neko platiti onoli-
ku vodu koja ist-
je~e u ulici Terezi-
ja, 150 metara od
VIK-a i oni to kao
ne vide.
VANDALIZAM U
TRAVNIKU - [ta
radi policija u Tra-
vniku? Svaku
ve~er izlog je ra-
zbijen, o{te}uje se
gradska rasvjeta i
to na glavnoj ulici,
nedaleko od polici-
jskih prostorija.
SAOBRA]AJ Kakvi su efekti uvo|enja radara s kamerom
U pet kantona ove godine
ka`njeno 56.897 voza~a
Na podru~ju TK registrirano duplo manje prekr{aja nego lani
Mnogi voza~i se neugodno izne-
nade kada na ku}nu adresu dobiju
obavijest da su prekora~ili dozvolje-
nu brzinu ili u~inili neki drugi sao-
bra}ajni prekr{aj. Zahvaljuju}i ra-
darima s kamerom u prvih {est mje-
seci ove godine u pet kantona na
podru~ju FBiH registrirano je
56.897 prekr{aja.
Prekr{ajni nalog
Samo u Sarajevskom kantonu u
prvoj polovini godine na taj na~in
zabilje`en je 33.461 prekr{aj. Por-
tparol MUP-a KS Irfan Nefi} isti~e
da su radari s kamerom omogu}ili
evidentiranje mnogo vi{e prekr{aja
nego ina~e, ali da je potrebna obi-
mnija analiza kako bi se ustanovilo
da li su i koliko radari pove}ali si-
gurnost saobra}aja.
- Obavijest o prekr{aju {aljemo
osobi na ~ije je ime fotografirano
vozilo registrirano. Ako vozilom
nije upravljao vlasnik, on u roku
od tri dana treba obavijestiti poli-
ciju ko je vozio i tada se prekr{ajni
nalog {alje toj osobi. Ako voza~i ne
vjeruju da su napravili prekr{aj,
mogu vidjeti slike koje je policija
zabilje`ila radarom - kazao nam je
Nefi}.
Dodaje da policija nije du`na
zaustaviti voza~a osim ako je napra-
vio prekr{aj kojim ugro`ava svoj ili
`ivot ostalih u~esnika u saobra}aju.
Na podru~ju Unsko-sanskog
kantona dva fiksna radara u prvih
{est mjeseci zabilje`ila su 690 pre-
kr{aja, dok ih je u cijeloj 2009. godi-
ni ukupno bilo 1.614.
- Prema nekim grubim procje-
nama, za sada je prekr{aja manje
nego lani. Na taj broj utje~e i ~in-
jenica da vi{e voza~a zna za radare
nego pro{le godine, pa su i oprezni-
ji. No, u ovom periodu saobra}aj je
najintenzivniji, pa je mogu}e da do
kraja godine ipak dostignemo cifru
iz 2009. - kazao nam je Ale [iljde-
di}, portparol MUP-a USK.
^etiri lokacije
Na podru~ju Tuzlanskog kanto-
na instaliran je jedan radar s kamer-
om i u prvih {est mjeseci ove godine
zabilje`io je 1.054 prekr{aja. U is-
tom periodu pro{le godine registrir-
ana su 2.082 prekr{aja, {to je gotovo
upola manje. Na podru~ju Zeni~ko-
dobojskog kantona u prvih {est mje-
seci tri radara su evidentirala ~ak
20.292 prekr{aja.
- Radari se premje{taju u ~etiri
ku}i{ta koja su smje{tena u Zenici u
naselju Vraca, u Golije{nici kod
@ep~a, Klisuri}ima kod Maglaja te
u [ijama kod Te{nja - isti~e Faris
Sikiri} iz Slu`be za odnose s ja-
vno{}u MUP-a ZDK.
Dva fiksna radara s kamerama za
kontrolu saobra}aja na podru~ju Sre-
dnjobosanskog kantona tokom pr-
vih {est mjeseci ove godine zabilje-
`ila su 1.400 prekr{aja. M. AVDI]
Za prekora~enje brzine od 10
do 20 kilometara na sat nov~ana
kazna je 40 maraka, a od 20 do 30
ona iznosi 50 KM. Za prekora~enja
od 30 do 50 kilometara na sat ka-
zna je od 100 do 300 KM, zabrana
upravljanja vozilom od jednog do
~etiri mjeseca i dva kaznena boda.
Oni koji su vozili vi{e od 50 ki-
lometara na sat iznad ograni~enja
platit }e kaznu od 400 do 1.000
KM, te dobiti zabranu upravljanja
vozilom od dva do {est mjeseci i
dva kaznena boda.
Kazne za prekora~enje
Sarajevo: Kamere evidentirale 33.461 prekr{aj
teme
Dnevni avaz, utorak,
10. avgust/kolovoz 2010. 11
Mesd`id kasarne „Rajlovac“: Reis Ceri} tokom predavanja
Predavanje pripadnicima MO i OSBiH
Reis Ceri} govorio
o zna~aju ramazana
Reisu-l-ulema Islamske
zajednice u BiH dr. Musta-
fa Ceri} odr`ao je ju~er tra-
dicionalno predramaza-
nsko predavanje pripadni-
cima Ministarstva odbrane
(MO) i Oru`anih snaga
(OS) BiH u mesd`idu kasa-
rne „Rajlovac“ u Sarajevu.
U prisustvu ministra
odbrane Selme Cikoti}a,
zamjenika na~elnika Zaje-
dni~kog {taba OSBiH ge-
neralmajora Rizve Pleha,
vojnog muftije Ismaila ef.
Smajlovi}a, brojnih pripa-
dnika i du`nosnika MO i
OSBiH, reis Ceri} je pose-
bno istakao zna~aj ramaza-
na za pripadnike Oru`anih
snaga, te izrazio `elju da
pripadnici MO i OSBiH i
ubudu}e budu svijetli pri-
mjer koji u BiH {iri duh za-
jedni{tva i solidarnosti.
Pripadnicima OSBiH
reis Ceri} je posebno ista-
kao i zna~aj porodice i por-
odi~nog okupljanja za vri-
jeme ramazana, a na kraju
je svima po`elio da nastu-
paju}i ramazan provedu u
radosti, dru`enju i zadovo-
ljstvu.
Predramazanskom pre-
davanju prethodio je susret
reisu-l-uleme sa ministrom
Cikoti}em i zamjenikom
na~elnika Zajedni~kog {ta-
ba generalmajorom Ri-
zvom Plehom, za koje je
komandant Brigade ta-
kti~ke podr{ke OSBiH bri-
gadir Esad [ejtani} pripre-
mio informativni brifing,
saop}eno je iz MOBiH.
KLADANJ Reis Ceri} na dovi kod Djevoja~ke pe}ine
Mi se vi{e ne bojimo,
jer smo savladali strah
Ne}emo praviti kompromise na {tetu nas, na{e domovine, na{eg naroda,
kazao reisu-l-ulema dr. Mustafa ef. Ceri}
U~enjem dove kod Dje-
voja~ke pe}ine u Bratelje-
vi}ima kod Kladnja u ne-
djelju je okon~ana ovogo-
di{nja kulturno-vjerska ma-
nifestacija „Dani Djevo-
ja~ke pe}ine“. Program je
po~eo ispred d`amije Kur{-
umlije odakle su ispra}eni
konjanici u narodnoj no-
{nji, koji su krenuli put
Djevoja~ke pe}ine.
Na samoj dovi, posebno
nadahnuto bilo je obra}an-
je reisu-l-uleme dr. Mustafe
ef. Ceri}a. Vjernicima je pr-
edo~io nekoliko poruka ko-
je se i{~itavaju iz legende o
hrabroj djevojci koja je
no}u, sama, oti{la u pe}inu.
Va`ne poruke
- Nekoliko je va`nih por-
uka. Neko je htio da ka`e da
su `ene u povijesti BiH bile
hrabrije od mu{karaca. To
me podsjetilo na doba kada
su muslimani izgubili Kor-
dobu i kada se halifa `alio
majci, a ona mu rekla: „E
moj sine, pla~e{ kao `ena za
onim {to si trebao braniti
kao mu{karac.“ Druga poru-
ka govori o tome da je u Bo-
sni uvijek vladao strah.
Trebamo znati prevla-
dati i pobijediti strah, kao
{to ga je pobijedila nana
Fata Orlovi}. Ne daju nani
Fati da mirno `ivi u svojoj
ku}i i avliji gdje su napra-
vili crkvu. I ne samo to,
nego je privode na sud jer
kao ugro`ava sigurnost.
Nana Fata je sli~na ovoj
djevojci, ali Fatu nije str-
ah, ona ima srce, ona se
bori. Ona nije vreteno
ubola u haljinu ve} u ze-
mlju. Na{a nana Fata je
najve}a heroina poput ove
djevojke - kazao je reis Ce-
ri}.
O~uvanje porodice
Mi moramo nau~iti, na-
stavio je reisu-l-ulema, ka-
ko se osloboditi straha, ka-
ko da `ivimo bez straha u
ovoj Bosni, u svom domu
da ti ne provale ku}u, u
svojoj domovini da ti ne pr-
ovale granicu, u svojoj por-
odici da ti ne odvedu sina i
k}erku negdje daleko zato
{to ovdje nema zaposlenja.
Mi smo stalno `ivjeli u str-
ahu za svoju budu}nost.
- Ali, mi smo se po~eli
osloba|ati straha, poput
onih logora{a iz logora
Keraterm, koji se sada ne
boje, jer su ponovo do{li u
Keraterm i rekli „ovdje su
me mu~ili“. Mi se sada ne
bojimo, jer smo savladali
strah. Draga omladino,
buditi hrabri kao {to je bi-
la ova heroina. Ali nemo-
jte zabadati vreteno u svo-
ju haljinu, ve} u zemlju
pored sebe.
Ne}emo praviti kompr-
omise na {tetu nas, na{e do-
movine, na{eg naroda. Ova
planina Konjuh je va`na,
va`no je da do|emo ovdje
na smotru, da jedan drugo-
me damo zavjet da }emo bi-
ti jedinstveni, kazao je prvi
~ovjek Islamske zajednice
u BiH, koji je, na kraju, pr-
ou~io i dovu, mole}i Alla-
ha, d`. {., da nam pomogne
da o~uvamo na{u vjeru,
na{u porodicu, na{u djecu,
od svakog belaja, od droge,
alkohola i svih nemorala
koji im prijete na svakom
koraku.
U programu na dovi{tu
kod Djevoja~ke pe}ine
u~estvovali su i ~lanovi Ho-
ra Behram-begove medrese
Tuzla, kao i kladanjski ima-
mi koji su izveli tradiciona-
lni zikr. F. SINANOVI]
Obra}anje reisa Ceri}a na dovi{tu kod Djevoja~ke pe}ine
Prema predanju, hra-
bra djevojka, ~ije se ime
ne spominje, do{la je u
mrkloj no}i iz Kladnja
preko {ume da bi zahvati-
la vode s izvora koji se na-
lazi na samom kraju
pe}ine. A krenula je po
vodu da bi dokazala svoju
hrabrost. Naime, ~ula je
grupu mladi}a koji su
pri~ali da }e onaj ko done-
se vode iz pe}ine dobiti
bogatu nagradu.
Me|u njima je pala i
opklada ko smije oti}i.
^uv{i za tu opkladu, od-
va`na djevojka odlazi u
Brateljevi}e u toku no}i,
dolazi do vrela i nasipa
vodu, a kao dokaz da je
posjetila pe}inu morala je
u blizini izvora zabosti vr-
eteno. Kako je bila no},
ona je vreteno zabola u
svoju dugu haljinu, pa je
prilikom poku{aja da se
uspravi osjetila da je ne{to
vu~e prema zemlji.
Misle}i da je to neka
nevidljiva sila ili neka
stra{na neman o kojima se
pri~alo da se nalaze u
pe}ini, mladoj djevojci je
od straha puklo srce. Od
tada Brateljevi}ka pe}ina
dobiva ime Djevoja~ka.
Unutra pe}ine nalazi se
mezar te djevojke u obli-
ku sarkofaga.
Brateljevi}ka pe}ina
dobila ime Djevoja~ka
Kabinet reisu-l-uleme izrazio zahvalnost
Reis nije u mogu}nosti
udovoljiti pozivima na iftar
Kabinet reisu-l-uleme za-
hvaljuje se svima koji su izr-
azili `elju da ovoga ramazana
iftare s reisu-l-ulemom Mu-
stafom Ceri}em od d`ematli-
ja, ambasadora te uglednih
javnih i poslovnih li~nosti.
Na`alost, reisu-l-ulema
nije u mogu}nosti udovoljiti
svim pozivima pa kabinet re-
isu-l-uleme stoga moli da se
uva`i reisu-l-ulemina odluka
da otka`e sve javne iftare, os-
im tradicionalnog iftara na
dan Bedra, 17. dana ramaza-
na, kada je ozna~en po~etak
radova na upravnoj zgradi
Rijaseta na Kova~ima, pre-
nosi Mina.
- Uvjereni da }e cijenjeni
poznanici i prijatelji reisu-l-
uleme ovu obavijest dobro-
namjerno razumjeti, kabinet
reisu-l-uleme koristi se
ovom prilikom da svim mu-
slimanima i muslimankama
u domovini i svijetu po`eli
sretan ramazan - ramazan
{erif mubarek olsun - ka`e se
u saop}enju.
panorama
Dnevni avaz, utorak,
10. avgust/kolovoz 2010. 12
Odlaze mladi intelektualci
- Ono {to mi se naro~ito
svi|a u Zvorniku su sve bo-
lji me|unacionalni odnosi
me|u stanovni{tvom, gdje
ima dosta izbjeglih i povra-
tnika. Ovaj kraj je bogat pri-
rodnim i rije~nim bogatstvi-
ma i ima veliki turisti~ki
potencijal, ali mi se ne svi|a
to {to Zvornik sve vi{e po-
staje provincija u svakom
smislu.
Nekad razvijena i perspe-
ktivna op{tina sve vi{e sta-
gnira pa ljudi, naro~ito mladi i intelektualci odlaze. Sve
vi{e i povratnika odlazi jer nemaju osnovnih uslova za
samoodr`ivi opstanak, idu tamo gdje }e osigurati egzi-
stenciju. Mnogima jo{ ni ku}e nisu obnovljene, o osta-
lom da ni ne govorim - ka`e Samir Pali}, odbornik u SO
i privatnik. M. M.
[ta mi se (ne)svi|a u Zvorniku
Samir Pali}: Odbornik i
mali privatnik
[tand sa halvom iz Pura~i}a (Foto: G. Bobi})
Obilje`en Dan Mjesne zajednice Janja
Dobro dru`enje uz teferi~
Zabavno-muzi~kim programom, sportskim aktivnostima
i teferi~em na obali Drine kod Motela u Janji, prekju~er je
obilje`en Dan MZ i oslobo|enja Janje u Drugom svje-
tskom ratu. Nekoliko hiljada ljudi iz Janje, BiH i inoze-
mstva ispunilo je puteve, staze, vikendice, restorane i izle-
ti{ta na obali Drine u `elji da dru`enjem i zabavom obi-
lje`e dan koji se ve} decenijama po{tuje i obilje`ava u po-
vratni~koj Janji.
Osim problema sa parking prostorom, 8. august je u orga-
nizaciji Savjeta MZ Janja protekao bez problema i bilo ka-
kvih incidenata, uz podr{ku op{tine Bijeljina, te spor-
tskih, lova~kih i ribolova~kih dru{tava. E. M.
Med`lis IZ Livno je i pred ovaj ramazan priredio prigodan
koncert na platou ispred d`amije na Topovima na kojem su
sarajevski hor „Rejjan“ i hor MIZ Livno izvodili ilahije i
kaside, a bilo je i sevdalinki, na kraju za~injenih i sa neko-
liko kola, koje su neki odigrali na poziv predsjednika MIZ
had`i Hajrudina Maksi}a. Me|u posjetiocima je, kao i na
ranijim nastupima, bilo najvi{e `ena i djece. A. K.
Koncert odr`an na platou ispred d`amije na Topovima
Protest autoprijevoznika
Tridesetak autoprijevoznika iz Han-Pijeska vo`njom kroz
grad praznih kamiona iskazali su ju~er svoj protest {to ov-
da{nje {umsko gazdinstvo „Viso~nik“ drvoprera|iva~ima
sa podru~ja ove op{tine dozvoljava da oni u sopstvenoj
re`iji vr{e prevoz trupaca umjesto da to rade registrovani
autoprijevoznici koji od toga `ive. M. M.
GORA@DE Ne nazire se rje{enje problema odlaganja otpada
Ni stanje komunalne katastrofe
za vije}nike nije vrijedno brige
Kamioni sa sme}em trenutno putuju ka novoj divljoj deponiji na podru~ju
op}ine ^ajni~e, ali samo na rok od pet dana
Iako je zakazana kao va-
nredna, sjednica Op}inskog
vije}a Gora`de, na kojoj se
trebalo na}i rje{enje proble-
ma odlaganja otpada na po-
dru~ju op}ine, okon~ana je
bez rezultata. Nakon petosa-
tne rasprave pokazalo se da
su op}inski vije}nici bez
ikakve potrebe tro{ili vrije-
me, sredstva i nerve
gra|ana, a da Gora`du i da-
lje prijeti komunalna kata-
strofa.
Bez ~injenica
Problemi sa odlaganjem
sme}a prisutni su svih po-
slijeratnih godina, a
uslo`njeni su ukidanjem lo-
kalne deponije na Haldi{tu
prije dvije godine i nepro-
vo|enjem odluke o otvara-
nju nove na Tre{njici. Na-
kon {to se dvije godine
sme}e iz Gora`da odlagalo u
Ma{i}ima, na podru~ju
op}ine Novo Gora`de, pri-
je nekoliko dana situacija je
kulminirala zabranom odla-
ganja i na ovoj lokaciji.
U~injeno je to, kazao je
na~elnik op}ine Muhamed
Ramovi}, i pored toga {to je
Op}ina Gora`de pomogla
komunalnom preduze}u u
Novom Gora`du, istovre-
meno sa vlastitim odvozila i
sme}e iz ove op}ine, donir-
ala sredstva za izgradnju
mosta u Kopa~ima...
Nakon {to su danima
stajali natovareni, kamioni
sa sme}em iz Gora`da tre-
nutno putuju ka novoj di-
vljoj deponiji na podru~ju
op}ine ^ajni~e, ali samo na
rok od pet dana. Bez obzira
na zabrinjavaju}u situaciju,
oko sat i po vije}nici su
ju~er potro{ili da odlu~e da
li }e sjednica kojoj prisu-
stvuju biti vanredna ili ne, a
dodatnih sat da li da se pri-
jedlog na~elnika o otvaranju
privremene deponije u Po-
dhranjenu razmatra po hi-
tnoj proceduri.
Ugro`ena sela
Ostatak su utro{ili na pa-
uze, ponavljanje ve} pozna-
tih ~injenica, a tek se na kr-
aju, iako je rasprava ve} bila
zaklju~ena, „sjetili“ da za
mi{ljenje upitaju i predsta-
vnika stanovnika ovog dije-
la op}ine.
- Na prostoru gdje vi pla-
nirate deponiju `ive gra|ani
koji se ni{ta ne pitaju. Ne
znam ko je birao, ali to nije
stru~njak, jer na toj lokaci-
ji potrebno je iskr~iti ve}u
povr{inu {ume. Iznad loka-
cije je borova {uma, svaka
deponija gori i po`ar bi di-
rektno ugrozio sela. Tu ima-
mo potok koji je trenutno u
stanju poniranja jer je su{a,
ali ~im po~nu ki{e ta depo-
nija bi bila na potoku.
Prije dva mjeseca ja sam
obavio razgovore s ljudima
i ljudi maltene ho}e da me
biju, jer misle da sam i ja
kumovao ovoj odluci. Bojim
se da }ete, ako i donesete tu
odluku, imati veliki pro-
blem i da se ne}e dozvoliti
nijedan jedini kamion da
pro|e - kazao je predsjednik
MZ Osje~ani Sejfo Turulja.
Nakon njegovog obra-
}anja svi vije}nici su bili su-
zdr`ani, a sve je ostalo isto
kao i prije po~etka sjednice.
A. BAJRAMOVI]
Sat i po vije}nici odlu~ivali kakva }e biti sjednica
Op}inske vlasti u Go-
ra`du, koje po svemu su-
de}i nisu sposobne rije{iti
jedan od najve}ih proble-
ma ovog grada, godinama
pripremaju izgradnju regi-
onalne sanitarne deponije
krutog otpada, u saradnji
sa dvije susjedne op}ine iz
BPK i {est iz RS. Iako je
Tre{njica kod Gora`da
odabrana kao najpovoljni-
ji lokalitet, a povoljan kre-
dit jo{ uvijek je na raspola-
ganju, ovaj projekt je u
pat-poziciji jer odluke o
izgradnji usvojila su samo
op}inska vije}a Gora`da,
Pra~e, Ustikoline, te Fo~e
u RS, dok SO ^ajni~e, No-
vo Gora`de, Rudo, Vi{egr-
ad, Rogatica i Kalinovik to
jo{ nisu uradile.
S obzirom da od nare-
dne godine lokalne depo-
nije ne mogu egzistirati,
ve} sada se mo`e naslutiti
da }e otpad iz Gora`da
morati biti transportovan
do najbli`e regionalne de-
ponije u Sarajevu, {to pri-
jeti ogromnim tro{kovima
u bud`etu ionako siro-
ma{nog grada.
Projekt u pat-poziciji
Ramovi}: Donirana sredstva
Posljednja dva mjeseca u
Domu „Osman D`afi}“ u
Donjoj Puharskoj u Prijedo-
ru, u prostoriji koju koriste
~lanice Udru`enja `ena iz
ovog povratni~kog naselja,
ne miruju tkala~ki stanovi.
Vje{te ruke majstorica
uvje`banim pokretima pre-
pli}u niti vune i pamuka od
kojih nastaju prelijepe tkani-
ce, torbe, serd`ade, }ilimi...
Sve ljep{e do ljep{eg i, {to je
najva`nije, sve sa~uvano od
zaborava. Zekija Bosni}, pr-
edsjednica Udru`enja, prizna-
je da su se u ovom projektu
`eljeli prisjetiti svojih starih
i onog {to su oni nekad nosi-
li i u ku}i koristili.
- Cilj nam je bio da i ne-
ke mlade ~lanice Udru`enja
nau~imo vje{tinama tkanja.
To smo i uspjele u projektu
„Sa~uvati od zaborava“, ko-
ji je finansijski podr`ala i
Op{tina Prijedor - ka`e Bo-
sni} i dodaje da se u ovaj za-
nimljivi posao ve} uklju~ilo
20-ak mladih `ena s po-
dru~ja Donje Puharske. Na
kraju projekta bit }e upri-
li~ena izlo`ba rukotvorina.
M. Z.
U projektu „Sa~uvati od zaborava“ mlade ~lanice u~e tkati (Foto: D. Stojni})
U organizaciji Med`lisa IZ Livno
Odr`an predramazanski koncert
Radionica Udru`enja `ena iz Donje Puharske u Prijedoru
Zlatne ruke stvaraju prelijepe serd`ade, }ilime, torbe...
tuzlanski kanton
Dnevni avaz, utorak,
10. avgust/kolovoz 2010. 13
U cilju smanjenja tro{ko-
va javne rasvjete, Op}inska
slu`ba za op}u upravu i zaje-
dni~ke poslove Srebrenik
zapo~ela je realizaciju proje-
kta demonta`e zastarjelih
tzv. `ivinih sijalica sa stubo-
va javne rasvjete i ugradnje
{tednih rasvjetnih tijela.
Nove {tedne sijalice, ko-
je pru`aju istu osvijetljeno-
st uz vi{estruko manju po-
tro{nju elektri~ne energije,
postavit }e na ve}em dijelu
javne rasvjete ~ije tro{kove
finansira Op}ina, osim na
gradskom {etali{tu i stubo-
vima pored magistralnog i
regionalnog puta, gdje su
ranije postavljene savreme-
ne natrijumove i metal-ha-
logene sijalice.
Radove obavlja firma
„Magnet-I“ Br~ko, RJ Sre-
brenik, ~iji su radnici do sa-
da zamijenili oko 35 posto
starih rasvjetnih tijela u gr-
adu i prigradskim naselji-
ma, a vrijednost projekta je
15.000 KM. Sredstva je osi-
gurala Op}ina, a prema pro-
cjenama stru~njaka, ulo`ena
sredstva, kroz u{tedu ele-
ktri~ne energije, trebala bi
se vratiti za tri do ~etiri go-
dine. O. M.
SREBRENIK Na stubovima javne rasvjete
Po~ela ugradnja {tednih sijalica
Nove sijalice pru`aju istu osvijetljenost uz vi{estruko manju potro{nju elektri~ne energije
U organizaciji BZK
„Preporod“ Grada~ac odr`a-
no je tradicionalno predra-
mazansko sijelo. O zna~aju
Ramazana govorio je Nusr-
et ef. Kujrakovi}, glavni
imam Med`lisa Islamske za-
jednice Grada~ac.
-Nadam se da }e i ovaj
Ramazan, kao i oni pri-
ja{nji, biti prekretnica u
na{im `ivotima. Ako ima-
mo ijednu ru`nu naviku, a
svi ih sigurno imamo vi{e,
od ovoga Ramazana jednu
zaokru`imo i recimo: Zau-
vijek }u ovu ru`nu naviku
izbaciti iz svog `ivota - re-
kao je Kujrakovi}.
U zanimljivom kultur-
no-umjetni~kom programu
nastupili su zavi~ajni estra-
dni umjetnici i pjeva~i ama-
teri. Aplauze za interpreta-
cije sevdalinki dobili su Ha-
jrudin Udvin~i} Hazre, Mu-
hamed ]osi} Hamulja, Re-
fija Huseinagi}, Safet Emi},
mladi sazlija Jusuf Brki} i
Amela Iskri}, koja je u~ila
ilahije. Interpretatore je na
harmonici pratio Jasenko
Inki}. Na po~etku sijela
a{are je prou~io Zejd [pi-
odi}, polaznik mekteba Re-
uf-begove d`amije. D`. D.
Tradicionalno okupljanje bajkera
u Banovi}ima ove godine je prema{ilo
i najsmjelija o~ekivanja organizatora
Moto kluba „Black Gold“.
Iako se motordijada u isto vrije-
me odr`avala u vi{e bh. gradova, u
Banovi}e je stiglo vi{e od 400 bajke-
ra organiziranih u 40 moto klubova
iz Slovenije, Hrvatske, Srbije i BiH.
Ovaj put susrete su poja~ali i bajkeri
iz [vicarske i Francuske.
Tokom dvodnevnog dru`enja,
bajkeri su se dobro zabavljali u tu-
risti~kom kompleksu Ma~kovac,
gdje su postavili {atore, ro{tilje, pr-
odajne punktove. Da ugo|aj bude
kompletan potrudila su se dva be-
nda iz Hrvatske.
Banovi}anima su drugog dana
vikenda priu{tili atrakciju u centru
grada koju je pratilo vi{e hiljada
gra|ana privu~enih urnebesnim tu-
riranjem mo}nih ma{ina, mirisom
benzina i dima iz auspuha. N. M.
Vije}nici SDA u Op}in-
skom vije}u Teo~ak: Suvada
D`uzdanovi}, Omer \edo-
vi}, Sanel D`uzdanovi}, Ne-
{ad ^elikovi}, Bakir Husi},
Meksudin Dautovi}, Omer
Smajlovi} i Fidan Demiri
ispunili su dato obe}anje o
ustupanju nov~anog dijela
vije}ni~kog pau{ala u korist
studenata i u~enika slabijeg
imovinskog stanja. Svoje
nov~ane naknade u ovu na-
mjenu izdvojili su jo{ i
~lanovi Upravnog odbora
JZU Dom zdravlja Teo~ak
Suad Mustajba{i} i Muha-
med ^ajlakovi}.
Na prigodnoj sve~anosti
koja je organozovana ovim
povodom, jednokratne no-
v~ane pomo}i u iznosu od
po 100 KM dobilo je 18 stu-
denata i u~enika. To su:
Almira ]osi}, Mensura Ka-
ramuji}, Senad Hand`i},
Muzijet ^elikovi}, [ehvedin
Hori}, Fadil Softi}, Fahreta
Im{irovi}, Vahidin Na-
ki~evi}, Zijada Mumba{i},
Jasmin Naki~evi}, Rajif Bi-
lali}, Amir Hori}, Amir Mu-
stafi}, Fadil Abdulahovi},
Begzudin Be{i}, Hajrudin
Muji}, Suvad Dautovi} i
Nasir Serdarevi}. E. D`.
Vije}nici u Teo~aku ispunili obe}anje
Nov~ana pomo} u~enicima i studentima
Odr`ana biciklijada u Klokotnici
Odazvalo se 250 rekreativaca
U Klokotnici je odr`ana druga biciklijada na kojoj je
u~estvovalo vi{e od 250 biciklista rekreativaca, uz goste iz
Biciklisti~kog kluba „Gra~anica“ i tuzlanskih bicikli-
sti~kih veterana.
Jedan od ciljeva ove manifestacije, koju organizuje nefor-
malno udru`enje gra|ana „Slobodni to~ka{i Klokotnice“,
je pove}ati sigurnost biciklista u saobra}aju kao i sama
promocija biciklizma na ovom podru~ju, ali i, kako
isti~u, dokazati da mali ljudi uz malo truda mogu praviti
velike stvari.
Suorganizator je bio i Biciklisti~ki klub „Gra~anica“, ~iji
je direktor i ~lan Biciklisti~kog saveza BiH D`emaludin
[arac istakao da je ovo jedna od najmasovnijih biciklijada
u dr`avi i da postoji veliki potencijal za osnivanje bicikli-
sti~kog kluba u Klokotnici. D. B.
Na Gradskom bulevaru u @ivinicama
Manifestacija „U susret ramazanu“
Na Gradskom bulevaru u @ivinicama odr`ana je prigo-
dna manifestacija pod nazivom „U susret ramazanu“. Br-
ojni @ivini~ani imali su priliku slu{ati u~enje Kur’ana,
ilahija i kratko predavanje o vrijednosti ramazana, posta i
ibadeta koji je odr`ao sarajevski profesor Sanin Musa.
Najmla|i hafiz Kur’ana sa podru~ja MIZ @ivinice, Mua-
mer Kadri}, student na Fakultetu islamskih nauka u Sar-
ajevu, i gost hafiz iz Banovi}a Amir Nedimovi}, pruou~ili
su a{ere. Osmi toga, prvi nastup u @ivinicama imao je
Hor „Nuru Ayni“ iz Kalesije, koji je ujedno i promovirao
svoj prvi CD pod nazivno „Samo Jedan je“. Sa. M.
^lanovi KUD-a „Rudar“ Lukavac
U~estvovali na me|unarodnoj smotri
KUD „Rudar“
Lukavac bilo je
jedan od u~esni-
ka me|unarodne
smotre folklora
„Mostovi Balka-
na“ odr`ane u
Prijepolju. Bila
je ovo ujedno
uzvratna posjeta
prijepoljskom
KUD-u „Dom
kulture“, koji je
u aprilu gosto-
vao u Lukavcu,
tako|er na smo-
tri folklora.
Do po~etka de-
vedesetih godina
pro{log stolje}a
KUD „Rudar“
imao je zapa`enu saradnju sa KUD-ovima iz vi{e dijelova
biv{e Jugoslavije, a ovo je u poslijeratnom periodu prva
saradnja sa dru{tvom iz Srbije.
U „Rudaru“ su nam kazali da planiraju pro{irenje sara-
dnje sa prijateljima iz Prijepolja, kroz mu|usobne posje-
te, mimo smotri folklora, kako bi i jedni i drugi uz
dru`enje mogli vidjeti i vi{e znamenitosti u Lukavcu i
Prijepolju. M. Ka.
Radove obavlja firma iz Br~kog
Jedna od najmasovnijih biciklijada
Sa gostovanja u Prijepolju
Odr`an prigodan program
Neki od u~esnika sijela
Odr`ano predramazansko sijelo u Grada~cu
Prisutni u`ivali u sevdalinkama uz harmoniku
Motoristi u centru grada: Dobro se zabavljali
Tradicionalni susret bajkera u Banovi}ima
Dru`ilo se vi{e od 400 motorista iz {est dr`ava
crna hronika
Dnevni avaz, utorak,
10. avgust/kolovoz 2010. 14
Policajci tokom uvi|aja na mjestu doga|aja
Razbojni{tvo u Sarajevu
Zaprijetili pi{toljem i oteli torbu
Policiji u Sarajevu prija-
vljena su u nedjelju dva ra-
zbojni{tva. K. E. prijavio je
da su ga u nedjelju oko 4.10
sati u ulici Antuna Hangija,
op}ina Centar Sarajevo, dvije
nepoznate osobe presrele i uz
prijetnju pi{toljem otele mu
torbu sa garderobom, nov~a-
nik sa li~nim dokumentima i
odre|enom sumom novca.
Istog dana G. M. M. iz
Sarajeva prijavila je da ju je
u 11.50 sati u ulici Mar{ala
Tita, op}ina Centar Saraje-
vo, napao nepoznati mu{ka-
rac koji joj je tom prilikom s
vrata otrgnuo zlatnu ogrli-
cu, a potom pobjegao u ne-
poznatom pravcu.
CJB Isto~no Sarajevo
U sudaru te`e povrije|ena
13-godi{njakinja
Trinaestogodi{nja dje-
voj~ica te{ko je povrije|ena
u saobra}ajnoj nesre}i koja
se dogodila na magistralnom
putu Rogatica - Podromani-
ja, u mjestu Kozarde, sa-
op}eno je iz Centra javne be-
zbjednosti Isto~no Sarajevo.
Nesre}a se dogodila kada
je S. S. automobilom „opel
astra“, zbog neprilago|ene
brzine uvjetima i stanju na
putu, izgubila kontrolu nad
vozilom, te pre{la u supro-
tnu saobra}ajnu traku i su-
darila se s vozilom „golf 4“
kojim je upravljao M. M.
U ovoj nesre}i, koja se
dogodila u subotu uve~er,
te{ko je povrije|ena dje-
voj~ica koja se nalazila u
„golfu“.
Tu`ila{tvo USK odredi-
lo je jednomjese~ni pritvor
Seadu Alijagi}u (45) iz Bu-
`ima, zbog sumnje da je pr-
ije tri dana u selu Mrazovac
hicima iz automatske pu-
{ke usmrtio bra}u Red`u
(16) i Huseina (22) Leli}a,
dok su te{ke tjelesne povre-
de zadobila njihova bra}a
Hasan i Esnaf.
Na njih je na makada-
mskom putu dok su bili na
traktoru kojim su i{li po pi-
jesak, nakon kra}e verbalne
prepirke, iz automatske
pu{ke otvorio vatru Alija-
gi} i dvojicu bra}e usmrtio
na licu mjesta, dok su dvo-
jica povrije|enih pre-
ba~ena u Kantonalnu bo-
lnicu „Dr. Irfan Ljubija-
nki}“ u Biha}u i smje{tena
na Odjelu hirurgije.
Ovaj stravi~an zlo~in se,
navodno, dogodio zbog du-
gogodi{njih nerije{enih
imovinskopravnih odnosa
izme|u dvije porodica. Iz
policijskih izvora tako|er
saznajemo da su odranije u
policijskim izvje{tajima za-
bilje`eni problemi oko
imovine izme|u Alijagi}a i
Leli}a.
U Bu`imu se mogla ~uti
pri~a da problem oko me|e
izme|u ove dvije porodice
traje godinama. Navodno
su Leli}i jednom prilikom
maltretirali Alijagi}evog si-
na.
Ju~er je na porodi~nom
mezarju Palijan, u prisustvu
mnogobrojne rodbine i pri-
jatelja, obavljena d`enaza
ubijenoj bra}i Red`i i Huse-
inu Leli}u. M. D.
Lopovi oti{li s
plijenom od 1.060 KM
Nepoznate osobe provali-
le su u prodavnicu gra|evi-
nskog materijala „Rudinka“
u Teo~aku. Iaku prodavnicu
osigurava no}ni ~uvar, pro-
valnici su uspjeli razvaliti
sporedna vrata, u}i u prosto-
rije gdje su obili kafe-aparat i
ladicu radnog stola. Prema
izjavi vlasnika trgovine Hu-
seina Hasanovi}a, iz kafe-ap-
arata odneseno je oko 1.000
KM, a iz ladice 60 KM.
- S obzirom na to da se u
prodavnici nalaze velike ko-
li~ine gra|evinske i tehni~ke
robe, sa sigurno{}u se ne
mo`e tvrditi da li je od toga
jo{ ne{to odneseno. Ipak, do-
bro je {to trgovac koji radi
dnevni pazar nosi sa sobom -
kazao je Hasanovi}. E. D`.
GRA^ANICA Eksplozija uz obalu rijeke Spre~e
Ljekari se bore za `ivot deminera
Zorana Golubovi}a iz Fo~e
^istili teren koji je nekada bio linija razgrani~enja kada je do{lo do nesre}e
Deminer Zoran Golubo-
vi} (40) iz Fo~e, ~lan demi-
nerske organizacije „Juesbi
Balkans“ (UXB) iz Sarajeva,
te{ko je povrije|en ju~er
oko 14 sati pored puta
Gra~anica - So~kovac dok je
sa kolegama radio na demi-
niranju obala rijeke Spre~e.
On je nagazio na protu-
pje{adijsku minu „prom 1“.
Prevezen u Tuzlu
Odmah nakon {to je
do{lo do jake eksplozije i po-
vrede, Golubovi} je preve-
zen u Slu`bu hitne pomo}i u
Domu zdravlja u Gra~anici,
odakle je hitno preba~en na
Univerzitetsko-klini~ki ce-
ntar Tuzla, gdje se ljekari
bore za njegov `ivot.
- Deminer je `ivotno
ugro`en, nalazi se na Klinici
za anesteziologiju i reanima-
ciju, a vi{estruke i te{ke
ozljede s nestabilnim `ivot-
nim funkcijama ugro`avaju
mu `ivot. Priklju~en je na
aparate za vje{ta~ko disanje i
sve ~inimo da ga spasimo -
kazala je portparol UKC-a u
Tuzli Amra Odoba{i}.
Sat nakon nesre}e na
obalama Spre~e zatekli smo
desetak Golubovi}evih dru-
gova i {efa radili{ta, ali niko
nije imao snage da bilo {ta
ka`e o te{kom incidentu.
Oslu{kivali su vijesti iz Tu-
zle, nadaju}i se da }e njihov
kolega dobiti najva`niju bi-
tku u `ivotu.
Nisu bili ni ovla{teni da
daju bilo kakve izjave. ^e-
kali su se inspektori BH-
MAC-a da izvr{e uvi|aj.
Na licu mjesta odmah se
na{ao i Mustafa Baji}, {ef
Slu`be civilne za{tite Gra-
~anica.
- Demineri UXB ovdje
su u{li 23. jula i naredne se-
dmice su trebali predati 81
hiljadu kvadratnih metara
deminiranog podru~ja obala
rijeke Spre~e. Ovaj projekt
finansira japanska vlada i
Fond za deminiranje. @ao
nam je {to se ovo desilo, na-
damo se da }e ozlije|eni de-
miner ostati `iv - kazao je
Baji}.
Opasan teren
Obala rijeke Spre~e, koja
je u ratu bila linija razdvaja-
nja, izuzetno je opasan teren
i zaga|en zaostalim mina-
ma.
Prije dvije godine, ta-
~nije 18. marta, deminira-
ju}i jedan dio obala na po-
dru~ju Karanovca (RS) ne-
kih dva-tri kilometra dalje,
`ivot su izgubila dvojica
deminera deminerske orga-
nizacije „Demira“ iz Ora{ja
Admir Red`i} iz Mramora i
Fahrudin Hod`i} iz Tuzle,
dok je tre}i deminer Enver
Dautovi} iz Gra~anice eks-
ploziju pre`ivio ostav{i bez
noge i ruke.
Na obalama Spre~e pogi-
nuo je i veliki broj civila dok
su obra|ivali njive, pecali ri-
bu, prikupljali sekundarne
sirovine, sakupljali pu`eve.
Istraga o ju~era{njoj ek-
sploziji nastavljena je u ka-
snim poslijepodnevnim sati-
ma. H. ^ALI]
Razvaljena ladica iz koje je odnesen novac (Foto: E. D`uzdanovi})
Zabrinute kolege ~ekaju vijesti o povrije|enom (Foto: H. ^ali})
Parcela na kojoj je do{lo do eksplozije
Baji}: Radili od 23. jula
Oplja~kana prodavnica u Teo~aku
Nakon pucnjave kod Bu`ima
Dvostrukom ubici
odre|en pritvor
Red`o i Husein Leli}: Obavljena d`enaza
crna hronika
Dnevni avaz, utorak,
10. avgust/kolovoz 2010. 15
GORA@DE Poznat identitet utopljenika
Zbog gri`nje savjesti
ubio se skokom u Drinu
Rasim Hajdarevi} (70) bio optu`en za bludne radnje nad desetogodi{njim djetetom
Pripadnici MUP-a Go-
ra`de identificirali su uz po-
mo} rodbine mu{karca ~ije
je tijelo 2. avgusta ove godi-
ne prona|eno u rijeci Dri-
ni na lokalitetu Mujkovi}
Polja u Gora`du. Rije~ je o
Rasimu Hajdarevi}u (70) iz
Gora`da, za kojeg je kasni-
jim provjerama utvr|eno da
je izvr{io samoubistvo, po-
tvr|eno nam je u Kantona-
lnom tu`ila{tvu Gora`de.
Njegov le{ prona{li su u
Drini u jutarnjim satima go-
ra`danski ribari koji su o sve-
mu obavijestili policiju.
Uvi|ajem je utvr|eno da je
tijelo u rijeci bilo najmanje
{est sati prije nego {to je pro-
na|eno. Kako mu{karac, sta-
rije dobi i ni`eg rasta, uza se-
be nije imao dokumente, za-
tra`ena je pomo} od gra|ana
radi njegove identifikacije.
Nakon utvr|ivanja ide-
ntiteta utopljenika, bili su ja-
sniji motivi zbog kojih se
odlu~io da okon~a svoj `ivot.
- Kako mi je saop}eno, u
pitanju je osoba protiv koje
je na{e tu`ila{tvo podiglo
optu`nicu za bludne radnje
po~injene nad desetogo-
di{njim djetetom - kazao
nam je kantonalni tu`ilac u
Gora`du Lazar Dra{ko.
Da li zbog gri`nje savje-
sti ili zbog osude javnosti i
porodice, Rasim Hajdarevi}
odlu~io je ubiti se skokom u
Drinu. B. C.
Le{ u rijeci 2. avgusta prona{li ribari
Nakon vi{esatne potrage,
mostarski policajci prona{li su
ju~er poslijepodne u podno`ju
planine Vele` mrtvog Ramu
]ati}a iz sela @ulja, ~ija je ro-
dbina i prijavila nestanak.
Kako nam je re~eno, ri-
je~ je o starijem mu{karcu
koji je ~uvao stado ovaca u
podno`ju Vele`a, a kako se u
nedjelju nave~er nije vratio
ku}i, njegov nestanak prija-
vljen je policiji.
De`urna kantonalna
tu`iteljica potvrdila je nakon
uvi|aja da je vanjskim pre-
gledom tijela utvr|eno da
nije bilo znakova koji bi uka-
zivali na izvr{enje krivi~nog
djela, te da je nesretni starac,
najvjerovatnije, umro usljed
infarkta. M. Sm.
U podno`ju planine Vele`
Umro ~uvaju}i stado ovaca
Automobil koji je udario pje{ake (Foto: B. Nizi})
U centru Sarajeva
Pje{aci oboreni na plo~niku
U sarajevskoj ulici Bra-
nilaca Sarajeva ju~er se do-
godila saobra}ajna nezgoda
u kojoj su povrije|ena dva
pje{aka. Do nezgode je, pre-
ma prvim informacijama,
do{lo kada je Elmina S. au-
tomobilom „fiat punto“
(084-E-033) skrenula s ceste
na trotoar i udarila u pje-
{ake. Povrije|eni su odmah
prevezeni u Klini~ki centar
bolnice Ko{evo, gdje su im
konstatirane lak{e povrede te
su pu{teni ku}i. Sarajevski
policajci obavili su uvi|aj na
licu mjesta i provode daljnju
istragu. Ad. K.
crna hronika
Dnevni avaz, utorak,
10. avgust/kolovoz 2010. 16
Op}inski sud u Livnu
odredio je pritvor od 30 da-
na Ivi Brni}u zvanom Car iz
Dobrog kod Livna, kojega
Kantonalno tu`ila{tvo su-
mnji~i da je izradio la`nu
diplomu o zavr{enom ~etvr-
tom razredu srednje {kole
za jednog vojnika i za to na-
platio 1.500 KM, potvr|eno
je iz Suda.
Istraga je pokrenuta na
zahtjev Ministarstva odbra-
ne BiH, kada je otkriveno
da vojnik ima falsificiranu
diplomu koja mu je po-
slu`ila za zapo{ljavanje u
Oru`anim snagama BiH, a
pokazala je da je Brni} godi-
nama pravio la`ne diplome
{kola u Sarajevu, Mostaru,
Travniku i Glamo~u.
Prema vlastitom prizna-
nju, diplome je prodavao po
minimalnoj cijeni od 500
KM, a ~ak je imao la`ne
pe~ate sudova u Sarajevu, pa
se pretpostavlja da je ilega-
lno izra|ivao i prodavao i
druge slu`bene dokumente
i isprave.
Brni} je istra`nim orga-
nima priznao da je la`ne
pe~ate nabavljao u Nje-
ma~koj od ~ovjeka pod na-
dimkom Sarajlija, {to }e tek
biti utvr|eno daljnjom istr-
agom, kao i brojnost la`nih
dokumenata koje je
izra|ivao u ku}noj radinosti
prema zahtjevima onih ko-
ji su ih nezakonito koristili.
Osumnji~eni je izrazio
spremnost na saradnju sa
organima pravosu|a, a za-
plijenjeni materijal, pe~ati i
papiri ukazuju da najvjero-
vatnije nije radio sam.
Prema evidenciji Polici-
jske uprave u Livnu, Brni}
je prije ~etiri godine osu|en
na nov~anu kaznu od 700
KM, tako|er zbog falsifici-
ranja isprave, ali tada se ni-
je znalo da je la`nu ispravu
sam izradio.
Policija intenzivno radi
na lociranju i hap{enju Si-
ni{e [aki}a Kineza (25) i
Aleksandra Babi}a (22) iz
Banje Luke, koji su u bje-
kstvu od po~etka godine.
Nakon saslu{anja lokalnih
kriminalaca iz tzv. ]ulu-
move grupe, koji su
uhap{eni u akciji „Kasper
1“, policija ima nove poda-
tke o kretanju ove dvojice
Banjalu~ana koji su u~estvo-
vali u stotinama oru`anih
incidenata u ovom gradu.
Policija je sigurna da }e
„Kasper 2“ uskoro dati nove
rezultate.
- Ono {to je sigurno jeste
da ni jedan od njih dvojice
nije napustio zemlju. Nakon
obra~una na Lau{u u martu
ove godine, imali smo sazna-
nja da se nalaze u Srbiji i
Novom Pazaru, ali u ovom
trenutku sigurni smo da ni-
je tako - ka`e na{ izvor.
U pokrivanju [aki}a i
Babi}a u~estvuje najmanje
pet osoba. Nakon Srbije,
obojica su se vratila u RS i tr-
enutno su u Banjoj Luci.
Zbog toga je policija i inte-
nzivirala akciju i samo u je-
dnom danu pretresla je 40
lokacija, ali ne samo u Banjoj
Luci, ve} i u Prijedoru i La-
kta{ima, gdje obojica imaju
saradnike. Kao i ]ulumova
grupa, Babi} i [aki} tako|er
do novca dolaze kra|om.
- Za sada postoje indici-
je da su oplja~kali 13.000
maraka krajem juna u Uni-
Credit banci u Banjoj Lu-
ci, izvr{ili jo{ nekolicinu
sitnih plja~ki u kladionica-
ma i zlatarama. Sumnje da
li su oni po~inioci i plja~ke
u Prijedoru za sada se ispi-
tuju. U svakom slu~aju, to
je ve} poznat scenarij
pre`ivljavanja lokalnih pr-
ijestupnika kao {to su oni -
navodi na{ sagovornik.
Rije~ je o osobama ko-
je su suprotstavljena grupa
Slavi{i ]ulumu (26), koji
je uhap{en u akciji „Kasp-
er 1“, kao i nekolicina nje-
govih saradnika. Nakon
oru`anog obra~una u Ra-
kova~kim Barama u Banjoj
Luci krajem aprila, ubijen
je Slavi{in 19-godi{nji br-
at Nedeljko, a nakon toga
intenziviran je rad istra`-
ilaca na suzbijanju krimi-
nala lokalnih razmjera.
V. S.
La`nim podacima do li~ne karte
Policajci iz Nevesinja dokumentirali su i Tu`ila{tvu
u Trebinju dostavili izvje{taj protiv [. N. iz @ivinica i E.
N. iz Tuzle. Za njih se sumnja da su prilikom izdavanja
li~ne karte dali neistinite podatke o mjestu prebivali{ta,
koje su ovjerili svojim potpisom, a koji su poslu`ili kao
dokazi na osnovu kojih su im izdate li~ne karte.
Uhva}eni poslije provale
Nepoznate osobe provalile su u STR „Tuti-fruti“ u Ba-
njoj Luci i tom prilikom ukrale odre|enu koli~inu ro-
be. Zbog sumnje da je u~estvovao u ovoj kra|i, policajci
su u blizini mjesta doga|aja uhapsili [. M. iz Banje Luke.
Nakon toga, uhap{eni su i A. A., D. A. i jedna malolje-
tna osoba, za koje se sumnja da su u~estvovale u ovoj
kra|i.
Nakon `estoke prepirke
i tu~e koja se prekju~er do-
godila u naselju Kiseljak
nadomak Tuzle, tridesettro-
godi{nji M. L. zadobio je
te{ke povrede abdomena i
grudnog ko{a. Njega je
no`em izbo A. B. (45), koji
je nakon toga uhap{en i sa-
slu{an u prostorijama MUP-
a TK.
- De`urna tu`iteljica Ka-
ntonalnog tu`ila{tva je sudi-
ji za prethodni postupak
Kantonalnog suda Tuzla
stavila prijedlog za odr-
e|ivanje mjere pritvora za
M. L. radi postojanja osno-
vane sumnje da je po~inio
krivi~no djelo ubistvo u po-
ku{aju - kazao je Admir Ar-
nautovi}, portparol Tu`i-
la{tva TK.
Ljekari u UKC-u Tuzla
na Odjelu intenzivne njege
Klinike za hirurgiju konsta-
tirali su da su o{te}enom na-
nesene te{ke tjelesne povre-
de opasne po `ivot, zbog ko-
jih je i zadr`an na lije~enju.
Motivi za sva|u sa poslje-
dicama ranjavanja jo{ nisu
poznati, a uvi|aj na mjestu
doga|aja obavili su de`urna
tu`iteljica Kantonalnog tu`-
ila{tva Alma D`aferovi} u
saradnji s ovla{tenim slu`be-
nicima Odjela kriminali-
sti~ke policije PU Tuzla i PS
Zapad. A. Mu.
Dvije osobe te{ko su po-
vrije|ene u saobra}ajnoj ne-
sre}i koja se prekju~er oko
15.10 sati dogodila na raskr-
snici kod franjeva~ke crkve
na mostarskom Bulevaru.
Prema prvim informaci-
jama, do nesre}e je do{lo ka-
da je voza~ automobila
„jugo“, uklju~uju}i se iz Sta-
rog grada, pro{ao kroz crve-
no svjetlo u momentu kada
su se iz smjera juga prema
sjeveru kretali motocikl, a
iza njega automobil „seat“.
Iako su oba voza~a, prema
tvrdnjama svjedoka, po-
ku{ala izbje}i kontakt s „ju-
gom“, to im nije uspjelo, pa
je do{lo do sudara.
Na lice mjesta ubrzo su
stigla dva vozila Hitne po-
mo}i ~ije su ekipe do bolni-
ce na Bijelom Brijegu pre-
bacile voza~a motocikla i
njegovu saputnicu koji su
povrije|eni u ovoj nesre}i.
Voza~i „yuge“ i „seata“
pro{li su bez ozljeda, a ta~ne
okolnosti pod kojima je
do{lo do nesre}e bit }e
utvr|ene nakon uvi|aja ko-
ji su obavili pripadnici PU
Mostar. M. Sm.
Op}inski sud Livno
Pritvor za falsifikatora diploma
Ivo Brni} imao i la`ne pe~ate sudova u Sarajevu
MUP RS Zapo~ela akcija „Kasper 2“
Intenzivirana potraga
za [aki}em i Babi}em
Bjegunci nisu izvan zemlje i ~eka se trenutak za hap{enje
Sa privo|enja uhap{enog ]uluma
Udes na raskrsnici u Mostaru
Motociklista i saputnica
zavr{ili u bolnici
Sa mjesta sudara (Foto: M. Smajki})
Poku{aj ubistva kod Tuzle
U tu~i no`em izbo protivnika
[aki} i Babi}: Kriju se u Banjoj Luci
Su|enje Slavi{i ]ulumu
(26) pred Okru`nim sudom u
Banjoj Luci trebalo bi po~eti
najkasnije za mjesec dana.
Ovaj sudski proces, me|u is-
tra`iteljima okarakteriziran
kao doga|aj visokog rizika, u
prvim danima mogao bi biti
zatvoren za javnost.
U sudnici }e se, pored
]uluma, na}i i svi u~esni-
ci oru`anog obra~una u Ra-
kova~kim barama od 24
aprila, kada je ubijen nje-
gov 19. godi{nji brat Nede-
ljko, pa ~ak i Jovan Jo{ilo
(27) koji je ispalio smrtono-
sni hitac u navedenog mla-
di}a. Cilj istra`itelja je, ka-
ko se navodi, uhapsiti Si-
ni{u [aki}a- Kineza do
po~etka ovog procesa, te
onemogu}iti stvaranje no-
vih nemira unutar dvije su-
prostavljene kriminalne gr-
upe Banje Luke.
Uskoro su|enje ]ulumu
Iz ku}e u Pelagi}evu
Ukradeni pi{tolj, nakit i satovi
U Pelagi}evu je izvr{ena
te{ka kra|a u porodi~noj
ku}i vlasni{tvo M. \. Nepo-
znate osobe su razvalile pro-
zor i u{le unutra, odakle su
ukrale pi{tolj revolver, zlatni
lan~i} i dva mu{ka sata. Pr-
ema izjavi o{te}enog,
pri~injena mu je materijalna
{teta od oko 3.000 KM.
Uvi|aj su izvr{ili slu`benici
Policijske stanice Pelagi}evo.
Tr`i{te kapitala u BiH
potpuno je potreseno glo-
balnom finansijskom kri-
zom. Na berzama u BiH
vladaju potpuna nelikvi-
dnost i pad vrijednosti dio-
nica. Na prve najave globa-
lne finansijske krize bh.
vlasti morale su poduzeti
odlu~ne korake da za{tite
finansijsko tr`i{te i njegove
osnovne institucije. Iako se
tr`i{te kapitala u BiH te{ko
mo`e upore|ivati s finansi-
jskim institucijama razvije-
nih zemalja, ipak ono po-
stoji i ne smije se ignorira-
ti.
Propu{tene prilike
- Da bi se u~esnici na
tr`i{tu kapitala za{titili,
dr`ava je morala harmoni-
zirati zakone o vrijedno-
snim papirima kako bi se
olak{ali mobilnost novca i
razvoj tr`i{ta kapitala.
Dr`ava to nije u~inila, nego
je prepustila institucije
tr`i{ta kapitala njihovoj su-
dbini - ka`e za „Dnevni
avaz“ Anton Jekauc, doktor
ekonomskih nauka.
[ta su same institucije
tr`i{ta kapitala poduzele u
proteklom periodu od poja-
ve globalne finansijske kri-
ze? Kao prvo primje}ujemo
da su obje berze, Sarajevska
i Banjalu~ka, ozna~ile
po~etak trgovine vrijedno-
snim papirima po novim
stro`ijim pravilima, uvo-
de}i segmentaciju tr`i{ta,
dodatne aukcije i rigoro-
znije kriterije za u~esnike u
transakcijama.
- Kako nije donesen ni-
kakav novi zakon niti su
mijenjani postoje}i, usvo-
jen je Kodeks korporati-
vnog upravljanja za kompa-
nije koje su uvr{tene na be-
rzama. Uveden je i indeks
SASX-30 na Sarajevskoj
berzi (SASE), kao i objava
BATX-a, prvog indeksa
bh. tr`i{ta kapitala. Daljnji
nesumnjivi novitet pre-
dstavlja okon~anje prve
emisije komercijalnih zapi-
sa na SASE te dvije javne
ponude obveznica kao
izvor sredstava za budu}i
razvoj emitenata - isti~e Je-
kauc.
Prema njegovim ri-
je~ima, djelimi~nim novi-
tetom na SASE moglo bi se
ozna~iti i uvr{tavanje obve-
znica FBiH emitiranih po
osnovu ratnih potra`ivanja
i stare devizne {tednje, iako
je obim transakcija jo{ ne-
zadovoljavaju}i. Privatiza-
cija dr`avnog kapitala pu-
tem berzi tako|er se mo`e
ozna~iti kao propu{tena pr-
ilika.
Lokalne zajednice
Jekauc isti~e kako pose-
bno iznena|uje nezaintere-
siranost lokalnih zajednica
da emitiraju municipalne
obveznice kojima lokalne
zajednice mogu finansirati
svoje razvojne programe.
- Uloga tr`i{ta kapitala
u BiH u privrednom razvo-
ju jo{ nije zna~ajna o ~emu
svjedo~i i pona{anje dr`a-
ve. Najodgovornije institu-
cije naprosto su se oglu{ile
na globalnu finansijsku kr-
izu. Ekonomske reforme fi-
nansijskog sektora na{i
odgovorni ministri finansi-
ja su u potpunosti ignorira-
li. To se posebno odnosi na
izmjene Zakona o dugu, za-
du`ivanju i garancijama
FBiH i nekim drugim za-
konima o ~emu se minista-
rstva nisu ~ak ni o~itovala
{to ukazuje da su predme-
tnu materiju zanemarivali
{to je neoprostiv propust s
nesagledivim posljedicama.
Tako su berzanski mehani-
zmi samoregulacijom do-
nekle uveli red na tr`i{tu
kapitala - ka`e Jekauc.
I. [MIGALOVI]
biznis
Dnevni avaz, utorak,
10. avgust/kolovoz 2010. 17
Hypo banka: Uni{tena lo{im kreditima
Briselski eurokrati odobr-
ili su novi finansijski paket
Austriji za kapitalnu injekci-
ju Hypo Alpe-Adria banci, ali
su ponovno potvrdili kako
sumnjaju da se rizi~nim pla-
smanima uni{tena banka
mo`e spasiti.
Iako je Brisel dugo oklije-
vao odobriti plan Austrije za
spas posrnule banke, Evro-
pska komisija kona~no je
odobrila podr`avljenje i reka-
pitalizaciju Hypa. Ali uprkos
odobrenju, EK i dalje sumnja
da se Hypo Alpe-Adria uop}e
mo`e spasiti, saznaje
„Deutsche Welle“.
Evropska komisija je u
odluci donesenoj pro{le se-
dmice ustvrdila da potez ne
dovodi u pitanje tr`i{no na-
tjecanje u Evropskoj uniji i
Austriji uprkos ~injenici da je
poslije nacionalizacije Ko-
mmunalkredit Austria banke
dr`ava sada vlasnik ~ak dvije
banke.
Dr`ava sada direktno
kontrolira 15 posto austri-
jskog bankarskog tr`i{ta, a
spomenute banke na-
jzna~ajniji udio dr`e na po-
lju finansiranja javnog se-
ktora i lizinga nekretnina.
Glavni problem za nekada
malu regionalnu banku ko-
ja je po`eljela postati lider
na tr`i{tu jugoisto~ne Evr-
ope nisu optu`be za mito
koji se iz banke izlijevao na
ra~une politi~ara, nego lo{i
krediti netransparentno po-
dijeljeni po jugoistoku Evr-
ope, koji dose`u milijardu
eura.
Berzanski barometar za 9. 8. 2010. godine
Euro/dolar 1,3254
0,19%
Nafta 81,49 po barelu
0,98%

Zlato 1.210,40 $ po unci
0,42%

EMU 978 EUR 1 1,955830 1,955830 1,955830
Australija 036 AUD 1 1,352659 1,356049 1,359439
Kanada 124 CAD 1 1,431042 1,434629 1,438216
Hrvatska 191 HRK 100 26,998899 27,066565 27,134231
Èeška R 203 CZK 1 0,078769 0,078966 0,079163
Danska 208 DKK 1 0,261840 0,262496 0,263152
Maðarska 348 HUF 100 0,698561 0,700312 0,702063
Japan 392 JPY 100 1,719193 1,723502 1,727811
Litvanija 440 LTL 1 0,565032 0,566448 0,567864
Norveška 578 NOK 1 0,247033 0,247652 0,248271
Švedska 752 SEK 1 0,207680 0,208200 0,208721
Švicarska 756 CHF 1 1,416702 1,420253 1,423804
Turska 949 TRY 1 0,986719 0,989192 0,991665
V.Britanija 826 GBP 1 2,349399 2,355287 2,361175
USA 840 USD 1 1,472075 1,475764 1,479453
Rusija 643 RUB 1 0,049217 0,049340 0,049463
Srbija 941 RSD 100 1,843458 1,848078 1,852698
Kursna lista Centralne banke BiH
ANALIZA Doma}e berze na `estokom udaru nelikvidnosti
Vlasti u BiH zanemarile
krizu na tr`i{tu kapitala
Ekonomske reforme finansijskog sektora ministri finansija u potpunosti ignorirali
Jekauc: Neoprostiv propust s nesagledivim posljedicama
Novi paket pomo}i austrijskoj banci
EK ne vjeruje da
}e Hypo pre`ivjeti
Balti~ka zemlja uspje{no se oporavlja od krize
Ekonomija Latvije uzletjela drugi kvartal zaredom
Latvijska ekonomija, je-
dna od najte`e pogo|enih kr-
izom u Evropi, u razdoblju
od aprila do juna porasla je
drugi kvartal zaredom, obja-
vio je ju~er latvijski stati-
sti~ki ured. Ekonomske akti-
vnosti porasle su u drugom
tromjese~ju za blagih 0,1 po-
sto u odnosu na prethodno
tromjese~je, pokazuju procje-
ne statisti~kog ureda. U pr-
vom tromjese~ju bruto do-
ma}i proizvod (BDP) uve}an
je za 0,3 posto.
Ipak, BDP ove balti~ke
zemlje na godi{njem nivou
smanjen je za tri posto bu-
du}i da aktivnosti u sektori-
ma usluga i graditeljstva i da-
lje slabe. Usporedbe radi,
industrijska proizvodnja po-
rasla je u drugom tromje-
se~ju za 14 posto.
Evropska komisija pla-
nira u septembru predlo`iti
uvo|enje novih poreza od
kojih bi se direktno fina-
nsirao bud`et EU, objavio
je ju~er dnevnik „Financial
Times Deutschland“, citir-
aju}i evropskog komesara
za bud`et i finansijsko pla-
niranje Janusa Levando-
vskog.
- Vlade zemalja ~lanica
EU trebaju konsolidirati
svoje javne finansije i zbog
toga su otvorenije prema
mogu}nosti uvo|enja no-
vih poreza, jer ako EU do-
bije nove prihode, mogli
bi se smanjiti prihodi koji
dolaze u evropski bud`et
direktno iz nacionalnih
bud`eta - izjavio je kome-
sar.
Me|u mogu}im izvori-
ma novih prihoda EU, taj
list spominje porez na avio-
prijevoz, zatim porez od fi-
nansijskih transakcija, ili
prihode od prodaje emisio-
nih kvota.
Povodom ove informa-
cije ve} su se mogli ~uti ko-
mentari o daljnjem skanda-
lu u EU, jer bi zemlje spo-
menute porezne prihode,
koji se sada ubiraju na naci-
onalnom nivou svake ~lan-
ice, morale direktno slati
Briselu.
Ovaj prijedlog, za sada,
podr`avaju Francuska i
Njema~ka, dok je Velika
Britanija protiv, prenose
evropske agencije.
Punjenje bud`eta Evropske unije
Brisel razmi{lja
o novim porezima
Chrysler smanjio gubitak
Ameri~ka automobilska grupacija Chrysler smanjila
je gubitak u drugom tromjese~ju u odnosu na pretho-
dni kvartal, zahvaljuju}i ni`im tro{kovima i ve}oj po-
tra`nji na mati~nom tr`i{tu. Kompanija je u drugom
ovogodi{njem kvartalu poslovala s gubitkom od 172
miliona dolara, nasuprot minusu od 197 miliona u pr-
vom tromjese~ju.
Ministarstvo za ekonomi-
ju i finansije Kosova objavilo
je poziv za sudjelovanje na
tenderu za prodaju dionica
Telekoma Kosova, objavlje-
no je na web-stranicama Mi-
nistarstva. U pozivu se navo-
di da je cilj tendera prodaja
ve}ine dionica Telekoma
Kosova koje su trenutno u
100-postotnom vlasni{tvu
kosovske vlade. Krajnji rok
za slanje dokumentacije za
pretkvalifikaciju je 13. septe-
mbar ove godine.
Vlada je odlu~ila prodati
75 posto dionica Telekoma
Kosova, dok }e po{tansku
slu`bu zadr`ati u svom vla-
sni{tvu, javljaju agencije.
Brisel: Konsolidacija javnih finansija
- Na{ bankarski sektor
nije kotiran na bh. berzama
pa je tako njegova vrijedno-
st prividno stabilna, za ra-
zliku od banaka na Zapadu
koje su kotirane na tr`i{tu
pa tako uslijed pada njihove
tr`i{ne vrijednosti postaju
manje sposobne za za-
du`ivanje. Strane banke ko-
je posluju u BiH prebacile
su svu akumulaciju u svoje
mati~ne banke {to je nedo-
pustivo - ka`e Jekauc.
Prisustvo bankarskog sektora
Objavljen tender za pretkvalifikaciju
Vlada prodaje Telekom Kosova
18 Utorak, 10. avgust/kolovoz 2010. Dnevni avaz
oglasi
Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo
Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, BiH
Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, 71000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 664 813, fax: +387 33 656 500
www.bhtelecom.ba
Na osnovu ~lana 34. Pravilnika o radu - prilog broj 1. Organizacija rada d.d. BH Telecom Sarajevo, dir-
ektor Regionalne direkcije Sarajevo - Dioni~kog dru{tva BH TELECOM Sarajevo, objavljuje
OGLAS
za zasnivanje radnog odnosa na odre|eno vrijeme u Dioni~kom dru{tvu BH TELECOM Sarajevo -
Regionalna direkcija Sarajevo, pod ta~kom:
1. na radno mjesto 243. Monter - 1 (jedan) izvr{ilac, na odre|eno vrijeme u trajanju do 12 (dvanaest)
mjeseci, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, u Slu`bi za realizaciju investicija. Potrebna za-
vr{ena elektrotehni~ka ili druga odgovaraju}a tehni~ka srednja {kola - KV - III stepen i najmanje 6
({est) mjeseci radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima, nakon sticanja III stepena stru~ne spre-
me.
2. na radno mjesto 159. Operator likvidator tro{kova - 1 (jedan) izvr{ilac, na odre|eno vrijeme do po-
vratka zaposlenika sa bolovanja, a najdu`e u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci, uz probni rad od 3 (tri)
mjeseca, u Odjeljenju za finansije - Sektor za ekonomsko-finansijske poslove. Potrebna zavr{ena eko-
nomska, gimnazija ili druga odgovaraju}a srednja {kola - IV stepen, najmanje 6 ({est) mjeseci radnog
iskustva na istim ili sli~nim poslovima, nakon sticanja IV stepena stru~ne spreme i poznavanje rada na
ra~unaru u MS Word i MS Excel.
3. na radno mjesto 187. Operator za fakturisanje i naplatu - 1 (jedan) izvr{ilac, do povratka zaposleni-
ka sa bolovanja i porodiljskog odsustva, a najdu`e u trajanju od 20 (dvadeset) mjeseci, uz probni rad od
3 (tri) mjeseca, u Odjeljenju za kontrolu prihoda BH Mobile - Sektor za ekonomsko-finansijske poslo-
ve. Potrebna zavr{ena ekonomska, gimnazija ili druga odgovaraju}a srednja {kola - IV stepen, najma-
nje 6 ({est) mjeseci radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima, nakon sticanja IV stepena stru~ne
spreme i poznavanje rada na ra~unaru u MS Word i MS Excel.
I. Kandidati za prijem u radni odnos moraju ispunjavati slijede}e op}e uslove:
- da imaju op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje tra`enih poslova (izabrani kandidat }e prije za-
klju~enja ugovora o radu biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti).
- da su dr`avljani Bosne i Hercegovine
II. Uz prijavu na oglas potrebno je prilo`iti sljede}e dokumente (original ili ovjerenu fotokopiju):
- biografiju sa adresom i kontakt telefonom
- diplomu o sticanju potrebne stru~ne spreme,
- izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci),
- uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
- potvrdu (uvjerenje) o radnom iskustvu na istim ili sli~nim poslovima nakon sticanja potrebne
stru~ne spreme (radna knji`ica i listing PIO/MIO-a ne prihvata se kao dokaz o radnom iskustvu),
- potvrdu (uvjerenje) o poznavanju rada na ra~unaru MS Word i MS Excel za radna mjesta pod ta~kom
2. i 3.
III. Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od zadnjeg dana objavljivanja u dnevnim
listovima.
IV. Kandidati koji su dosad aplicirali za zasnivanje radnog odnosa u Direkciju Sarajevo, potrebno je da
se prijave na raspisani oglas i dopune dokumentaciju.
Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom na sljede}u adresu:
Dioni~ko dru{tvo BH TELECOM Sarajevo
REGIONALNA DIREKCIJA SARAJEVO (upisati koja)
Sa naznakom „za prijavu na radno mjesto pod ta~kom _________ ne otvarati“
Ulica Zmaja od Bosne broj 88.
71000 Sarajevo
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje.
[KAFA D.O.O. SARAJEVO
GLADNO POLJE BB
RAKOVICA - ILID@A
Povodom otvaranja novog prodajnog centra u Halilovi}ima raspisujemo:
KONKURS
za slijede}a radna mjesta:
1. Trgovac u maloprodaji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 izvr{ilaca
2. Knjigovo|a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac
3. Diplomirani ekonomista za rad u knjigovodstvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 izvr{ioca
4. Menad`er za nabavku tekstila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 izvr{ioca
5. Menad`er za nabavku prehrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 izvr{ioca
6. Menad`er za nabavku tehnike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 izvr{ioca
7. Menad`er za nabavku vodo i elektromaterijala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 izvr{ioca
8. Poslovo|a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 izvr{ioca
9. Menad`er za nabavku robe iz uvoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 izvr{ioca
10. Operater za rad u knjigovodstvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 izvr{ioca
11. Radnik na obezbje|enju objekta (~uvar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 izvr{ioca
12. Radnik u ugostiteljstvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 izvr{ioca
Uslovi:
Za radno mjesto pod rednim brojem:
1. Potrebno je minimalno SSS - trgova~kog smjera ili ekonomskog smjera
2. Potreban je zavr{en ekonomski fakultet VII ili VI stepen finansijsko-ra~unvodstveni.
- Posjedovanje certifikata za zvanje „samostalni ra~unovo|a“.
3. Potrebna je VSS - ekonomskog smjera (finansijsko-ra~unovodstvenog smjera, poduze-
tni{tvo, marketing).
4,5,6,7. Potrebna je minimalno SSS ili V[S sa radnim iskustvom na istim poslovima i po-
lo`en voza~ki ispit B kategorije.
8. Potrebna je minimalno SSS - ekonomskog, trgova~kog ili drugog smjera.
9. Potrebna je VSS ili V[S sa poznavanjem turskog jezika u govoru i pisanju.
10. Potrebna je minimalno SSS, trgova~kog, ekonomskog, informati~kog, op{teg i tehno-
lo{kog smjera. Poznavanje rada na ra~unaru u Windovs okru`enju (word, exel).
11. Potrebna minimalno SSS.
12. Potrebna minimalno SSS - ugostiteljskog smjera
Prednost pri zapo{ljavanju ima}e radnici sa radnim iskustvom.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa i kra}om biografijom, dostaviti oso-
bno na adresu: „[KAFA“ D.O.O. SARAJEVO, GLADNO POLJE BB. RAKOVICA -
ILID@Asa naznakom „za konkurs“.
KONKURS OSTAJE OTVOREN 10 (deset) DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA.
Dodatne informacije vezane za konkurs mogu se dobiti putem telefona broj 033 691-515 ili
691-516.
UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET POLITI^KIH NAUKA
SARAJEVO
Na osnovu ~lana 96. i 104. Zakona o visokom obrazovanju („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“
broj: 43/08., i Odluke Upravnog odbora Fakulteta politi~kih nauka Sarajevo, broj: 01-02-1017-
1/10 od 16. 7. 2010. godine, dekan Fakulteta, raspisuje
KONKURS
za izbor nastavnika i saradnika
(u statusu spoljnih saradnika)
I
1. Nastavnik (izbor u sva zvanja) na nau~nu oblast Socijalnog rada . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac
2. Vi{i asistent na oblast politi~kih nauka za predmet „Me|unarodni odnosi“ . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac
3. Vi{i asistent na oblast politi~kih nauka za predmet „Savremene politi~ke teorije“ . . . . . . . .1 izvr{ilac
3. Asistent na oblast Politi~kih nauka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac
4. Asistent na oblast Politi~kih nauka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 izvr{ioca
5. Asistent na oblast Sociolo{kih nauka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac
6. Asistent na oblast @urnalisti~kih nauka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac
7. Asistent na oblast Socijalnog rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 izvr{ioca
8. Asistent na predmetu „Uvod u filozofiju“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac
Uslovi konkursa:
Kandidati treba da ispunjavaju uvjete utvr|ene ~lanom 96. i 104. Zakona o visokom obrazo-
vanju Kantona Sarajevo („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 43/08) i op{tim aktima Fa-
kulteta politi~kih nauka u Sarajevu.
Kandidati pod rednim brojem 1 treba da prilo`e
- biografiju,
- ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom fakultetu,
- ovjerenu kopiju diplome o nau~nom stepenu doktora iz relevantne oblasti,
- nau~ni radovi objavljeni u priznatim publikacijama,
- objavljene knjige nakon posljednjeg izbora,
- kandidati za izbor u zvanje vanredni ili redovni profesor prila`u potvrdu o provedenom najma-
nje jednom izbornom periodu u prethodnom zvanju u skladu sa ~lanom 95. Zakona o visokom
obrazovanju,
- kandidati za izbor u zvanje vanredni ili redovni profesor prila`u potvrdu o mentorstvu kandi-
datu II i III ciklusa studija, odnosno kandidatu za sticanje nau~nog stepena magistra i doktora
nauka,
- ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u zvanje docenta, vanr-
ednog profesora ili redovnog profesora, u skladu sa ~lanom 96. i 100. Zakona o visokom obrazovanju.
Kandidati pod rednim brojem 2 i 3 treba da prilo`e:
- biografiju,
- ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom fakultetu dru{tvenih nauka i nau~ni stepen magistra iz
relevantne oblasti,
- dokaz o objavljenim radovima u doma}im i stranim stru~nim ~asopisima i o u~e{}u u nau~noi-
stra`iva~kim projektima,
- dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika,
- dokaz o poznavanju rada na ra~unaru.
Kandidati pod rednim brojem 4, 5, 6, i 7. treba da prilo`e:
- biografiju,
- dokaz o zavr{enom fakultetu politi~kih nauka sa ostvarenih najmanje 240 ECTS,
- uvjerenje o prosjeku ocjena na dodiplomskom studiju, minimum 8,00 ili 3,5.
- dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika,
- dokaz o poznavanju rada na ra~unaru,
- da kandidat nije stariji od 28 godina,
Kandidati pod rednim brojem 8. treba da prilo`e:
- biografiju,
- dokaz o zavr{enom fakultetu filozofskih nauka sa ostvarenih najmanje 240 ECTS,
- uvjerenje o prosjeku ocjena na dodiplomskom studiju, minimum 8,00 ili 3,5.
- dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika,
- dokaz o poznavanju rada na ra~unaru,
- da kandidat nije stariji od 28 godina,
Prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, kao i nepotpune i neblagovremene prija-
ve ne}e se razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
Prijave se podnose na adresu: Fakultet politi~kih nauka, Sarajevo, Skenderija 72.
SEKRETARIJAT
biznis
Dnevni avaz, utorak,
10. avgust/kolovoz 2010. 19
Borac: Dobitnik dana
Na Sarajevskoj berzi
ju~er je ostvaren promet
od 347.681 marku, a u
sklopu 67 transakcija uku-
pno su prometovana
160.093 vrijednosna papi-
ra.
Promet na kotaciji ko-
mpanija iznosio je 4.018
KM, me|u fondovima
17.000, obveznicama FBiH
104.019, na primarnom
tr`i{tu 47.847, a na seku-
ndarnom 174.795 maraka.
Najve}i rast vrijednosti
imao je Borac proizvodnja
obu}e iz Travnika od 11,11
posto, dok je najve}i pad
registrirao DC Grada~ac,
tako|er od 11,11 posto.
Vrijednost indeksa fo-
ndova BIFX pala je za 0,13
posto, na 1.487,95 poena.
Indeks SASX-10 dobio je
na vrijednosti 1,06 posto i
iznosi 878,53 poena, dok je
vrijednost indeksa primar-
nog slobodnog tr`i{ta
SASX-30 ve}a za 0,17 po-
sto i iznosi 935,30 poena.
Na Banjalu~koj berzi
ju~er je kroz 102 transakcije
ostvaren promet od 234.217
KM, a najve}i je obavljen
obveznicama za izmirenje ra-
tne {tete 4 u vrijednosti od
179.097 maraka, uz rast cije-
ne za 2,16 posto.
Me|u fondovima najve}i
promet ostvaren je akcijama
Invest nove u iznosu od 1.900
maraka. Nijedan emitent nije
zabilje`io pad cijene, dok je
najve}i rast vrijednosti imao
VB fond od deset posto.
Vrijednost berzanskog
indeksa BIRS pove}ana je za
0,38 posto, na 810,98 poena,
dok je vrijednost indeksa fo-
ndova FIRS sko~ila za 1,41
posto i iznosi 1.371,35 poena.
Vrijednost indeksa

BIFX 0,13% 1.487,95
SASX-10 1,06% 878,53
SASX-30 0,17% 935,30
BIRS 0,38% 810,98
FIRS 1,41% 1.371,35

Vrijednost indeksa

Promet 234.217 KM
Bez negativnih kretanja
Trgovanje 347.681 KM
Glavni indeks u sna`nom uzletu
Borac proizvodnja obu}e imao najve}i skok
Dioni~ko društvo Zvani~ni
kurs (KM)
Vrijednost Broj
transakcija
Promjena
kursa (%)
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO 15,00 1,11 268 4.018,70 4
ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA 3,40 0,59 5.000 17.000,00 4
STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA B 98,50 -0,01 3.645 3.590,32 1
STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA C 93,50 0,00 8.080 7.554,80 1
STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA D 88,50 0,00 2.235 1.977,98 1
STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA E 83,50 1,83 31.013 25.895,86 1
STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA F 77,50 1,96 26.447 20.496,42 1
STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA G 98,57 0,02 4.980 4.908,79 3
STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA H 93,15 0,06 10.404 9.691,30 3
STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA I 86,02 0,00 8.440 7.260,08 2
STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA J 81,11 0,00 13.316 10.800,60 2
STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA K 76,10 0,00 15.563 11.843,44 2
BH TELECOM D.D. SARAJEVO 21,58 1,14 1.237 26.699,79 19
ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO 4,03 0,00 599 2.413,97 2
FABRIKA DUHANA SARAJEVO 76,50 -3,20 50 3.825,00 4
JP ELEKTROPRIVREDA BIH 26,51 4,76 554 14.688,54 6
ŠIPAD KOMERC DD SARAJEVO 2,20 2,33 100 220,00 1
BORAC PROIZVODNJA OBUCE 0,10 11,11 10.667 1.066,70 2
DC GRADAÈAC 16,00 -11,11 131 2.096,00 2
SARAJEVSKA PIVARA DD SARAJEVO 10,20 7,37 16.772 171.074,40 2
OBVEZNICE FBiH
PRIMARNO TR@I[TE
SEKUNDARNO TRIŠTE
Kursna lista SASE na dan 9. 8. 2010.
Koli~ina
ZVANI^NA KOTACIJA
KOTACIJA FONDOVA
Prosje~na
cijena
Promjena
u %
Maks.
cijena
Min.
cijena
Telekom Srpske a.d. Banja Luka 1,26 0 1,26 1,26 6.161,40
Trnica a.d. Banja Luka 0,943 4,78 0,95 0,943 3.333,10
ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina 0,038 0 0,038 0,038 1.900,00
Republika Srpska - izmirenje ratne štete 3 30 0,59 30 30 31.109,10
Republika Srpska - izmirenje ratne štete 4 29,7868 2,16 30 29 179.097,00
BERZANSKA KOTACIJA
SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE
KOTACIJA FONDOVA
Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 9. 8. 2010.
Naziv emitenta
Ukupan
promet (KM)
TR@I[TE KAPITALA Nova finansijska regulativa u SAD
Visoke nagrade za tajne
informacije s Wall Streeta
Dodd-Frankov zakon mogao bi podsta}i val optu`bi protiv ameri~kih kompanija i banaka
Informacije se o~ekuju od zaposlenika i brokera
Inicijative za isplativost
otkrivanja prevara finansi-
jskim „zvi`da~ima“, koje
sadr`i novodonesena fina-
nsijska regulativa u SAD,
takozvani Dodd-Frankov
zakon, mogle bi podsta}i
val optu`bi protiv ame-
ri~kih kompanija i banaka
na njujor{kom Wall Stree-
tu, pi{e list londonske po-
slovne elite „Financial Ti-
mes“.
Uspje{ne istrage
Ameri~ki regulator
tr`i{ta kapitala (SEC)
o~ekuje veliki rast u dobi-
vanju tajnih informacija od
starijih zaposlenika, broke-
ra ili neke tre}e strane, bu-
du}i da su u igri visoke na-
grade.
- Iznos nagrada pokazu-
je koliko kvalitetnih infor-
macija `elimo dobiti - ka-
zao je Stiven Koen (Ste-
phen Cohen), du`nosnik
SEC-a, prenose agencije.
Prema novoj inicijativi,
osobe koje osiguraju infor-
macije o prevarama, a koje
dovedu do uspje{no
okon~ane istrage SEC-a,
imat }e pravo na nagradu u
visini od deset do 30 posto
od svake kazne iznad mili-
on dolara.
Tro{enje vremena
To uklju~uje i pravo na
udjele u kaznama u svim
povezanim postupcima dr-
ugih regulatora ili sudbe-
nim postupcima dio-
ni~ara.
Nije dugo trebalo da sti-
gne i reakcija iz finansi-
jskih krugova. Slo`ni su da
}e do}i do vi{e optu`bi za
nelegalne radnje, ali, prema
njihovom mi{ljenju, pri-
marno od nezadovoljnih
zaposlenika koji i nemaju
kvalitetne i povjerljive
informacije, zbog ~ega }e se
tro{iti vrijeme i resursi i
kompanije i regulatora.
Wall Street: Nagrade do 30 posto od svake kazne iznad milion dolara
Prodaja putni~kih auto-
mobila u Kini porasla je u
julu za 13,6 posto u odnosu
na isti mjesec lani, na
946.200 komada, ali je u
pore|enju s junom broj pr-
odatih vozila smanjen za
9,3 posto, saop}ilo je
Udru`enje kineskih proi-
zvo|a~a automobila.
Procjene su da }e u Kini
ove godine biti prodato
vi{e od 16 miliona automo-
bila, {to je pove}anje u
odnosu na prethodnu pro-
gnozu od 15 miliona proda-
tih vozila u 2010., prenose
agencije.
Nagli rast na najve}em
automobilskom tr`i{tu na
svijetu se, poslije rekor-
dnih vrijednosti u pro{loj
godini, sada usporava, uka-
zuju analiti~ari ocjenjuju}i
da je prodaja automobila u
Kini pro{le godine rasla,
prije svega, zahvaljuju}i
vladinom programu za po-
dr{ku prodaje i drugim
mjerama stimulacije.
Najve}e svjetsko tr`i{te automobila
Prodaja vozila u Kini
porasla za 13,6 posto
Kina: Ove godine bit }e prodato 16 miliona vozila
Najnoviji statisti~ki podaci
Njema~ki izvoz pove}an
na 86,5 milijardi eura
Njema~ki izvoz u junu je
sko~io za vi{e od prognozira-
nih 3,8 posto budu}i da je ra-
st inozemne potra`nje dao
podsticaj oporavku najve}e
evropske ekonomije, pokaza-
li su ju~er najnoviji podaci.
Uslijed oporavka svjetske
trgovine nakon pro{logo-
di{njeg sna`nog pada, nje-
ma~ki izvoz porastao je u ju-
nu na 86,5 milijardi eura, na-
jvi{i nivo od oktobra 2008.,
saop}io je tamo{nji savezni
statisti~ki ured. Uvoz je isto-
dobno sko~io na novi rekor-
dni nivo od 72,4 milijarde
eura.
Analiti~ari su o~ekivali
rast izvoza za 1,8 posto u
odnosu na mjesec ranije, na-
kon rasta za revidiranih 7,9
posto u maju, zahvaljuju}i
slabijem euru i brzorastu}im
ekonomijama u razvoju po-
put Kine koji daju podsticaja
njema~kom izvozu, prenose
agencije.
Njema~ka: Rast izvoza za 3,8 posto
20 Utorak, 10. avgust/kolovoz 2010. Dnevni avaz
oglasi
globus
Dnevni avaz, utorak,
10. avgust/kolovoz 2010. 21
NJEMA^KA Policija zabranila rad Taiba-d`amije
Zatvorena glavna ta~ka
„d`ihad-scene“ Hamburga
Na ovom mjestu okupljali su se atentatori koji su 11. septembra 2001. izveli napad u
Americi Zabranjena i istoimena arapsko-njema~ka organizacija
Njema~ka slu`ba sigur-
nosti zatvorila je hambur{ku
Taiba-d`amiju zbog sumnji
na terorizam, javili su ju~er
njema~ki mediji podsje}aju}i
da su se u toj d`amiji oku-
pljali atentatori koji su 11. se-
ptembra 2001. godine izveli
napad u Americi.
Mediji saznaju da je dva-
desetak policajaca pretra`ilo
d`amiju te da je mjera za-
tvaranja stupila na snagu
odmah. Navedeno je da je,
tako|er, zabranjena i istoi-
mena arapsko-njema~ka or-
ganizacija. U saop}enju Mi-
nistarstva unutra{njih po-
slova Njema~ke, kako pre-
nose agencije, ne precizira
se razlog ovih mjera.
U sigurnosnim krugovima
mediji saznaju da je organiza-
cija Taiba animirala borce na
sveti rat te da je ta d`amija do
ju~er slu`ila kao glavna ta~ka,
kako su je nazvali, „d`ihad-
scene“ Hamburga, kojoj, kako
se pretpostavlja, pripada sko-
ro 45 osoba.
Prema podacima sigurno-
snih slu`bi, odatle je pro{le
godine za Pakistan i Afgani-
stan otputovala jedna dese-
to~lana grupa hambur{kih
d`ihadista, a najmanje jedan
od njih se nakon toga pri-
klju~io organizaciji Islamski
pokret Uzbekistana.
Hamburg: Izuzet obiman materijal (Foto: AFP)
Muhamed Ata, glavni
osumnji~eni za napade
11. septembra u Njujorku
i Va{ingtonu, i 18 njego-
vih sau~esnika sastajali su
se u Taiba- d`amiji, u to
vrijeme poznatoj kao El-
Kuds, koja je slu`ila i kao
mjesto za vrbovanje nekih
od u~esnika napada 11.
septembra, javili su medi-
ji.
Muhamed Ata i 18 sau~esnika
Taiba-d`amija: Pretres izvelo
20 policajaca (Foto: AFP)
Pripadnici Grani~ne poli-
cije Ministarstva unutra{njih
poslova Srbije otkrili su vi{e
od 20 kilograma heroina na
grani~nom prijelazu Gradina
izme|u Srbije i Bugarske te
su uhapsili dvojicu hola-
ndskih dr`avljana.
U MUP-ovom sa-
op}enju navedeno je da je
prilikom kontrole vozila
„mercedes“ holandske regi-
stracije na grani~nom prije-
lazu Gradina prona|eno 39
paketa pra{kaste materije,
ukupne te`ine 20 kilogra-
ma i 270 grama, za koju po-
stoje osnovi sumnje da je
heroin.
Paketi su otkriveni u
specijalno napravljenom
bunkeru, iza naslona za-
dnjeg sjedi{ta i rezervoara
automobila.
U vozilu su se nalazili
holandski dr`avljani Bajrak
Jakup (27) i ^elik Halil (27),
kojima je odre|eno za-
dr`avanje do 48 sati, nakon
~ega }e biti privedeni na-
dle`nom istra`nom sudiji,
navedeno je u saop}enju.
Na grani~nom prijelazu Gradina izme|u Srbije i Bugarske
Otkriveno vi{e od 20 kilograma heroina
Talibanski pobunjenici
javno su ju~er pogubili je-
dnu Afganistanku zbog na-
vodne preljube, izjavio je
policijski zvani~nik, preni-
jele su agencije. Vi{erangi-
rani lokalni zvani~nik re-
kao je da je 48-godi{nja
udovica prvo bi~evana, a
potom ubijena u oblasti
Kades, koja je pod kontro-
lom talibana i dio je provi-
ncije Bagdis.
- Sve se desilo javno i
uprkos tome {to niko nije
uputio `albu, vlada }e pre-
duzeti mjere u vezi s ovim
incidentom - rekao je on do-
dav{i da je neidentificirani
mu{karac, koji je bio u na-
vodnoj vezi s ubijenom
`enom, u bijegu.
Brutalna kazna za navodnu preljubu
Talibani javno bi~evali
i pogubili Afganistanku
Afganistan: Talibani
primjenjuju vlastita pravila
Ubijeno je pet kurdskih
pobunjenika, me|u kojima
jedna `ena, a dvojica turskih
vojnika su ranjena u sukobi-
ma koji su izbili u provinciji
Batman na jugoistoku Tur-
ske, saop}ili su ju~er zvani~ni
izvori.
Sukob izme|u vojske i
pripadnika Radni~ke parti-
je Kurdistana (RPK) izbili
su preksino} u blizini mjesta
Besiri, navedeno je u sa-
op}enju iz kabineta guver-
nera provincije Batman.
Trojica turskih vojnika
poginula su u bomba{kom
napadu u Mardinu, a odgo-
vornost za napad pripisuje
se pripadnicima RPK-a.
Ankara i brojne dr`ave
vode Radni~ku partiju Kur-
distana kao teroristi~ku or-
ganizaciju.
U sukobu turske vojske s Kurdima
Ubijeno pet pobunjenika,
a dva vojnika ranjena
Turska: U~estali sukobi
Nagasaki: Odata po~ast `rtvama (Foto: AFP)
U prisustvu predstavnika 32 zemlje
Obilje`ena 65. godi{njica
napada na Nagasaki
U napadu poginulo 39.000 ljudi, a od
posljedica radijacije umrlo vi{e od 75.000
U japanskom gradu Na-
gasakiju ju~er je obilje`ena
65. godi{njica od ameri~kog
napada atomskom bombom
na taj grad, a ceremoniji su
prisustvovali predstavnici
32 dr`ave, me|u kojima pr-
vi put predstavnici Francu-
ske i Velike Britanije.
Minutom {utnje u 11.02
sati po lokalnom vremenu,
u vrijeme kada je 9. avgusta
1945. godine tokom Drugog
svjetskog rata izvr{en dru-
gi nuklearni napad ame-
ri~kih snaga, odata je po~ast
`rtvama.
U napadu je poginulo
39.000 ljudi, a vjeruje se da
je od posljedica radijacije
umrlo vi{e od 75.000 osoba.
Meta napada bio je grad Ko-
kura, ali je zbog velike
obla~nosti napad preusmje-
ren na drugu meta na listi, a
to je bio Nagasaki.
Iako je bomba bila ja~a
od one koja je tri dana rani-
je ba~ena na Hiro{imu, ra-
zaranje je bilo manje zbog
planinskog terena. Grad je
po zavr{etku rata ponovo sa-
gra|en. Nagasaki je ostao
lu~ki grad s razvijenom
industrijom brodogradnje.
Gradona~elnik Nagasa-
kija Tomihisa Taue apelir-
ao je na lidere zemalja cije-
log svijeta da se uvede zabr-
ana atomskog oru`ja.
Sjedinjene Ameri~ke
Dr`ave nikada se nisu izvi-
nile za bacanje atomskih bo-
mbi na japanske gradove
Hiro{imu i Nagasaki, za ko-
je ve}ina Amerikanaca vjer-
uje da su bili neophodni ra-
di brzog okon~avanja rata i
izbjegavanja kopnene inva-
zije, koja bi odnijela jo{ vi{e
`rtava.
Taue: Zabraniti atomsko oru`je
Ameri~ki ambasador
u Japanu D`on Ros, koji
je 6. avgusta, prvi put od
kraja rata, prisustvovao
ceremoniji obilje`avanja
godi{njice nuklearnog
napada na Hiro{imu, ni-
je prisustvovao ceremoni-
ji u Nagasakiju, jer je, ka-
ko je saop}eno, bio „pr-
evi{e zauzet ranije dogo-
vorenim obavezama“.
Bez prisustva
Amerikanaca
Najmanje deset osoba je
poginulo, a tridesetak se
smatra nestalima nakon {to
je ju~er na istoku Indonezije
potonuo trajekt, saop}io je
policijski izvor. Brod je poto-
nuo ubrzo nakon {to je isplo-
vio iz luke na malom otoku
Adonara u arhipelagu Flor-
es. Uzrok potonu}a broda bi-
li su, vjerovatno, veliki valo-
vi, smatraju u policiji.
Od pedesetak putnika
deset ih je poginulo. Za-
po~eta je akcija spa{avanja
kako bi se prona{li eventu-
alni pre`ivjeli, saop}ili su lo-
kalni zvani~nici, prenose
agencije.
Pomorske nesre}e takve
vrste nisu rijetke u Indone-
ziji, koja ima 17.000 ve}ih i
manjih otoka, a brodski sao-
bra}aj jedan je od glavnih
na~ina prijevoza.
Potonuo trajekt na istoku Indonezije
Deset osoba poginulo,
a tridesetak nestalo
Indonezija: Spa{avanje u toku
globus
Dnevni avaz, utorak,
10. avgust/kolovoz 2010. 22
Ukratko
Erdoan i Kosaner: Postignut kompromis (Foto: AP)
Promjene na ~elu turske vojske
ANKARA- Turska je dobila
novog na~elnika General{taba
i komandanta kopnenih sna-
ga poslije vi{ednevnih spore-
nja armijskog vrha i premije-
ra Red`epa Tajipa Erdoana
(Recep Tayyip Erdogan), ko-
ji je blokirao vi{e imenovanja
u vojsci. Novi na~elnik Gene-
ral{taba je Isik Kosaner (65).
Spor izme|u vojske i premi-
jera nastao je zbog prijedloga
armijskog vrha da se za ko-
mandanta kopnenih snaga
postavi general Hasan Igsiz.
Erdoan je tu inicijativu bloki-
rao nakon {to je taj oficir, na-
vodno, u~estvovao u pripre-
mama vojnog udara protiv
vlade. Na kraju je postignut
kompromis i za komandanta
pje{adije postavljen je gener-
al Erdal D`ejlanolu (Cey-
lanoglu).
Uhap{en Abu Bakar Ba{ir
D@AKARTA- Indonezijska
antiteroristi~ka policija uha-
psila je ju~er radikalnog mu-
slimanskog vjerskog vo|u
Abu Bakara Ba{ira i jo{ peto-
ricu ekstremista u okviru
akcije protiv ekstremisti~ke
mre`e koja je proizvodila bo-
mbe i planirala napad na pr-
edsjednika, javile su agenci-
je. Ba{irovo hap{enje svje-
do~i o napretku D`akarte u
borbi protiv mre`e koja je
planirala da izvede dr`avni
udar i uspostavi {erijatsku
dr`avu, naveo je Reuters.
Kari} tvrdi da je `rtva zavjere
BEOGRAD- Biv{i vlasnik
„Mobtela“ Bogoljub Kari}
odbacio je optu`be za ma-
lverzacije u poslovanju ove
kompanije i predlo`io ra-
zgovor s predstavnicima
Ministarstva pravde Srbije.
Kari}, za kojim je Srbija ra-
spisala me|unarodnu potje-
rnicu zbog sumnje da je
o{tetio dr`avu za skoro 40
miliona eura, u intervjuu
„Politici“ tvrdi da je `rtva
zavjere.
Na pitanje je li dobio azil u
Rusiji, rekao je da je poli-
ti~ki azil dobio u vi{e
dr`ava, da mu je nu|en i u
Sjedinjenim Ameri~kim
Dr`avama, jer ga „svijet zna
kao uspje{nog svjetskog bi-
znismena“ i zato {to „svi oni
znaju razlog njegovog pro-
gona“. Dodao je da je morao
da ode iz Srbije zbog poli-
ti~kog progona.
Koreja ispalila 110 projektila
SEUL - Sjeverna Koreja
ispalila je ju~er 110 artilje-
rijskih projektila u @uto
more, blizu sporne pomor-
ske granice s Ju`nom Kor-
ejom, saop}ila je ju`nokore-
jska vojska. Svi projektili su
pali u vode koje pripadaju
Sjevernoj Koreji i nisu
pri~inili nikakvu {tetu
Ju`noj Koreji, navela je
ju`nokorejska vojska, a pre-
nijele su agencije.
Sjeverna Koreja ispalila je
artiljerijske projektile ubr-
zo nakon {to je Ju`na Kor-
eja zavr{ila petodnevne mo-
rnari~ke vje`be, koje su zva-
ni~no okon~ane ju~er u pet
sati ujutro.
JERUSALEM - Premijer
Izraela Benjamin Netanjahu
(Netanyahu) izjavio je ju~er
na prvom saslu{anju pred
izraelskom istra`nom komi-
sijom da je Izrael tokom na-
pada na brodove s humanita-
rnom pomo}i za Gazu djelo-
vao u skladu sa me|unaro-
dnim pravom.
Premijer je kazao da su izr-
aelski vojnici pucali, jer je
„njihov `ivot realno bio u
opasnosti“.
On je potvrdio da je izdao
naredbu za napad kako bi se
izbjegao gubitak ljudskih
`ivota.
Netanjahu: Potvrdio da je izdao naredbu (Foto: AFP)
Netanjahu saslu{an pred komisijom
SRBIJA Nova optu`nica protiv Darka [ari}a i saradnika
Novcem od droge kupovali
poljoprivredna dobra i hotele
Grupa optu`ena za krijum~arenje narkotika, a do{lo se i do dokaza da raspola`u
ogromnim iznosom novca, koji je trebao biti uveden u legalne tokove
Tu`ila{tvo za organizira-
ni kriminal Srbije podiglo
je nove optu`nice protiv
Darka [ari}a i jo{ osam oo-
sba zbog {verca kokaina i
pranja novca. Tu`ilac za or-
ganizirani kriminal Miljko
Radisavljevi} izjavio je ju~er
da je optu`nica protiv [ari}a
i njegove me|unarodne or-
ganizirane kriminalne gru-
pe podignuta u petak.
Produ`en pritvor
Osim [ari}a, optu`eni su
Radovan [trbac, njegova su-
pruga Dubravka [trbac, Ste-
vica Kosti}, Zoran ]opi},
Andrija Krlovi}, Marinko
Vu~eti}, Predrag Milosavlje-
vi} i Neboj{a Jestrovi}.
Darko [ari} i Zoran
]opi} su u bijegu, a Radisa-
vljevi} je na konferenciji za
novinare rekao da je ostalim
okrivljenima produ`en pri-
tvor. [ari}u i ]opi}u sudit }e
se u odsustvu, rekao je tu-
`ilac te je istakao da je neo-
phodno da se i ostalim optu-
`enima sudi u jedinstvenom
krivi~nom postupku.
Radisavljevi} je dodao da
je ta grupa optu`ena za kri-
jum~arenje narkotika, koka-
ina, a da se do{lo i do doka-
za da raspola`u ogromnim
iznosom novca koji je trebao
biti uveden u legalne tokove.
Prema dokazima kojima
se raspola`e do sada „opra-
no“ vi{e od 20 miliona eura
koji su bili u vlasni{tvu te
kriminalne organizacije.
[verc kokaina
Novac od droge ulo`en
je u kupovinu i zakup pre-
duze}a, poljoprivrednih do-
bara, hotela i drugih nekr-
etnina. Specijalno tu`ila{tvo
je u aprilu ove godine podi-
glo optu`nicu protiv Darka
[ari}a i jo{ 19 osoba zbog
krijum~arenje 2.174 kilogr-
ama kokaina iz Ju`ne Ame-
rike u oktobru pro{le godi-
ne i za {vercovanje 235 kilo-
grama kokaina u Italiji u ja-
nuaru 2009. godine.
Radisavljevi}: Novi detalji [ari}: Su|enje u odsustvu
Spasila~ke ekipe i vojnici i
dalje se bore da u brdima bla-
ta prona|u pre`ivjele me|u
1.300 osoba koje se vode kao
nestale nakon {to su bujice
blata zahvatile grad Gansu na
sjeverozapadu Kine.
Broj `rtava ostao je nepr-
omijenjen u odnosu na poda-
tke od vikenda, kada je regi-
strirano da je najmanje 127
osoba poginulo, 88 povri-
je|eno, a 1.300 ih se vodi kao
nestalo. Poplave i klizi{ta po-
krenuti su poslije obilnih ki{a.
Istovremeno, vi{e od 300
stranih turista blokirano je
u Ladahu, indijskom regi-
onu Himalaje, tri dana na-
kon {to je u poplavama po-
ginulo 150 ljudi, a uni{ten
najve}i grad u toj oblasti
Leh, izjavili su ju~er zva-
ni~nici.
Neuobi~ajeno jaka ki{a
izazvala je poplave koje su
uni{tavale ku}e, ~upale tele-
fonske stubove, nanijele ka-
menje i blato u visini do
~etiri metra na autoputeve,
dok su sve komunikacione
mre`e uni{tene.
Nakon katastrofalnih poplava, bujica, klizi{ta...
Ekipe tragaju za pre`ivjelima u Kini i Indiji
U nevremenu koje je to-
kom vikenda prouzrokovalo
poplave u Poljskoj, Nje-
ma~koj i ^e{koj, poginulo je
najmanje 11 osoba, dok je u
oluji koja je zahvatila Litva-
niju `ivot izgubilo najmanje
~etvero.
Na krajnjem jugozapadu
Poljske najmanje tri osobe su
poginule nakon {to su se rije-
ke izlile zbog obimnih pada-
vina te probile nasipe i popla-
vile vi{e gradova. U poplava-
ma u Njema~koj tri osobe su
izgubile `ivot, dok se broj
`rtava u ^e{koj popeo na pet
poginulih i troje nestalih.
Oluja koja je zahvatila Li-
tvaniju, ru{ila je drve}e i kro-
vove ku}a, usljed ~ega su
~etiri osobe izgubile `ivot, a
vi{e ih je povrije|eno.
Vi{e hiljada ljudi ju~er je
ostalo bez struje, navode spa-
sila~ke slu`be. U Poljskoj, ri-
jeka Mjed`anka izlila se iz
korita i veoma brzo poplavila
grad Bogatinj, saop}ili su lo-
kalni zvani~nici.
U centru tog grada po-
ru{ena je polovina ku}a, vi{e
od 600 ljudi je evakuirano,
o{te}eni su svi mostovi na pr-
ilazima gradu, a mje{tani ne-
maju vode za pi}e.
Njema~ka: Tri osobe izgubile `ivot (Foto: AFP)
Tragi~an vikend na Starom kontinentu
Nevrijeme odnosi `ivote u Evropi
Najte`e poplave u historiji Pakistana
Nekoliko pakistanskih
regija u potpunosti je
odsje~eno od svijeta nakon
najte`ih poplava u historiji
zemlje u kojima je, prema
izvje{taju Ujedinjenih nar-
oda, direktno pogo|eno 15
miliona osoba, javljaju svje-
tske agencije.
Nezadovoljni Pakistanci
koji su pre`ivjeli smrtonosne
poplave, kamenovali su ko-
nvoj koji je prevozio ministra
ekonomije Hinu Rabanija
Khara, a tom prilikom je po-
vrije|en jedan policajac.
Velika klizi{ta usporava-
ju dostavljanje pomo}i i rad
spasila~kih ekipa pa spasi-
oci na magarcima ili pje{ice
poku{avaju sti}i do ljudi ko-
jima je pomo} neophodna.
Lo{i vremenski uvjeti
ote`ali su i dostavljanje hra-
ne helikopterima u nekim
dijelovima doline Svat, sje-
verozapadno od glavnog gr-
ada Islamabada, kao i u
oblastima koje su se prve
na{le na udaru poplava.
Brojni putevi su uni{te-
ni, a klizi{ta su samo dopr-
inijela izolaciji mnogih
oblasti, prenosi Reuters.
Pogo|eno 15 miliona ljudi
Pakistan: Ote`ano dostavljanje hrane
globus
Dnevni avaz, utorak,
10. avgust/kolovoz 2010. 23
Ameri~ka glumica Mija
Farou (Mia Farrow) svje-
do~ila je pred Sudom u Hagu
da je britanska manekenka
Naomi Kembel (Campbell)
izjavila da je dobila
„ogromni dijamant“ od ljudi
koje je poslao biv{i predsje-
dnik Liberije ^arls Tejlor
(Charles Taylor).
Potvrda policije
Svjedo~enje ameri~ke
glumice kontradiktorno je
manekenkinom, koja je re-
kla da je dobila dva ili tri di-
jamanta, ali da ne zna ko ih
je poslao. Farou je istakla da
je, kada je Kembel si{la iz
sobe da doru~kuje, po~ela da
govori i prije nego {to je sje-
la za sto.
- Ono ~ega se sje}am je da
je Naomi Kembel rekla da ju
je neko probudio tokom no}i
i da su to bili neki mu{karci
koji su kucali na vrata. Po-
slao ih je Tejlor da joj daju je-
dan ogromni dijamant. Ona
je rekla da namjerava da taj
dijamant pokloni humanita-
rnoj organizaciji „Nelson
Mandela“ - rekla je Farou.
Kembel je tokom prote-
kle sedmice rekla Sudu da je
dijamante dala D`eremiju
Retklifu (Jeremy Ratcliffe)
iz Mandeline organizacije.
Retklif je predao kamenje
policiji, koja je ju~er potvr-
dila da je rije~ o pravim di-
jamantima.
Blago koketiranje
Poslije svjedo~enja Mije
Farou na Sudu se treba po-
javiti biv{i agent britanske
manekenke Kerol Vajt (Car-
ole White). Obje `ene su bile
na doru~ku kada im je Ke-
mbel rekla za poklon koji je
dobila.
Vajt je rekla tu`ila{tvu
da su Tejlor i Kembel
„blago koketirale“ tokom
ve~ere i da je ona ~ula da je
biv{i predsjednik Liberije
rekao da }e manekenki po-
kloniti dijamante. Prema
njenim rije~ima, maneke-
nka je bila uzbu|ena zbog
toga i neprestano je govor-
ila o dijamantima.
Biv{i predsjednik Liberi-
je optu`en je da je nao-
ru`avao pobunjenike u Sije-
ra Leoneu u zemjenu za „kr-
vave dijamante“.
Farou: Svjedo~ila protiv Tejlora (Foto: AFP)
Moskva: Katastrofalni vremenski uvjeti (Foto: AFP)
^itavu no} plutao Jadranom
Beogra|anin ostao
`iv zahvaljuju}i lopti
Zbog nezapam}ene vru}ine i gustog dima
Udvostru~ena smrtnost
gra|ana u Moskvi
Beogra|anin Du{an Ke-
ki} (23), kojeg su morske
struje s Ade Bojane u Ulci-
nju odvukle prema otvore-
nom moru, prona|en je `iv
i zdrav u albanskim terito-
rijalnim vodama, javila je
ju~er TV „Vijesti“.
Keki}a su nakon ~itave
no}i traganja prona{li alba-
nski ribari. On je za TV „Vi-
jesti“ rekao da je na povr{ini
vode tako dugo ostao samo
zahvaljuju}i plasti~noj lopti
koju je imao sa sobom, pre-
nio je Tanjug.
Nezapam}ena vru}ina i
gust dim u Moskvi doprini-
jeli su da se udvostru~i smr-
tnost gra|ana u ruskoj pri-
jestonici, gdje se svakodne-
vno registrira 700 smrtnih
slu~ajeva. Uobi~ajen dnevni
prosjek je 370 smrtnih
slu~ajeva. Prema izjavama
zvani~nika, mrtva~nice su
prepune.
- U Moskvi je u julu zabi-
lje`eno 14.340 umrlih ili
4.824 vi{e nego u istom mje-
secu pro{le godine - rekla je
direktorica Mati~nog ureda u
Moskvi Evgenija Smirnova.
Me|u mrtvima je najvi{e
starijih, a jedan od razloga su
velike vru}ine. Uz neza-
pam}enu `egu koja od
po~etka jula poga|a zapad Ru-
sije, ovih dana Moskvom se
{iri i dim od po`ara {uma i tr-
eseti{ta u okolici grada zbog
~ega se te{ko di{e.
PROCESI Mija Farou svjedo~ila pred Sudom u Hagu
Naomi rekla da je „krvavi
dijamant“ dobila od Tejlora
Svjedo~enje ameri~ke glumice kontradiktorno je manekenkinom, koja je kazala
da ne zna ko je poslao poklon Kembel bila veoma uzbu|ena
kiosk
Dnevni avaz, utorak,
10. avgust/kolovoz 2010. 24
PREVARA Britanka lagala o sebi i svojoj pro{losti
Biti otkrio da je supruga
bacila le{ svog djeteta u rijeku
Nakon {to je njen ljubavnik nasmrt pretukao djevoj~icu, Rej~el je njeno tijelo
stavila u kofer i bacila ga u rijeku
Britanac Kris Biti (Chris
Beattie, 40) vjerovao je da
pro`ivljava najbolji period u
`ivotu kada je s djevojkom
Rej~el Kolins (Rachel Colli-
ns, 33) dobio sina, a dva mje-
seca poslije su se vjen~ali. Sa-
mo nekoliko dana nakon
ro|enja, bebu je uzela socija-
lna slu`ba. Rej~el je krivicu
prebacila na Krisa te mu je
rekla da su im oduzeli dije-
te, jer je on prije bio u zatvo-
ru zbog prebrze vo`nje i po-
sjedovanja droge.
No, Biti je saznao da su
im dijete oduzeli zbog Rej~el.
Bezdu{na `ena je 2002. godi-
ne gledala kako njen ljuba-
vnik brutalno premla}uje
njenu k}erku Denijel (Dan-
ielle, 5). Rej~el nije ni{ta po-
duzela nego je pustila da dje-
voj~ica umre, a poslije je nje-
no tijelo stavila u kofer i ba-
cila ga u rijeku u [kotskoj.
Sud u Edinburgu osudio
ju je na osam godina zatvora.
Upravo je u zatvoru i upo-
znala Krisa, a nakon jedne
godine su dobili bebu.
- Uz sve la`i, na kraju sam
otkrio i da je posjedovala dva
vjen~ana lista. Na jednom je
pisalo da se zove Rej~el Koli-
ns, a na drugome Trejsi Mi{el
Kolins (Tracy Michelle).
Ni{ta mi nije bilo jasno, ali
sam poslo`io kockice nakon
{to ju je na jednom sastanku
socijalna radnica nazvala Tr-
ejsi - prisje}a se Kris, kojem
je pozlilo nakon {to je shva-
tio s kim je u braku. Biti pokazuje sliku Denijel
Unuci {erifa Peta Gereta ne `ele mijenjanje povijesti
Guverner Novog Meksika jo{
razmi{lja o pomilovanju Bilija Kida
^lanovi porodice Geret, unuci {erifa koji je smaknuo odmetnika, nakon razgovora s
guvernerom, zadovoljni su time {to reputacija njihovog djeda ne}e biti ukaljana
Nakon {to je Bil Ri~ar-
dson (Bill Richardson) obja-
vio da u posljednjoj godini
svog mandata kao guverner
Novog Meksika razmi{lja o
tome da odr`i obe}anje svog
prethodnika Lua Valasa (Lew
Wallace) i posmrtno potpi{e
amnestiju za Bilija Kida
(Billy the Kid), to je itekako
uzburkalo duhove na neka-
da{njem Divljem zapadu.
Slava odmetnika koji je
„umro s ~izmama na noga-
ma“ u 21. godini, veliki je
izvor turisti~kih prihoda za
Novi Meksiko, jer mnogi `ele
vidjeti mjesta gdje je jahao i
pucao Henri Mekarti (Henry
McCarthy) ili Bili Kid.
- Za{to se guverner ne dr`i
svog guvernerskog posla i pr-
estane poku{avati biti turi-
sti~ki agent - nezadovoljno je
tu namjeru prokomentirao
Bob Geret (Garrett), jedan od
unuka {erifa Peta Gereta
(Pat), koji je ubio tog odme-
tnika.
Protiv prijedloga amnesti-
je ustao je i Benet Bredi (Ben-
nett Brady), praunuk {erifa, u
~ijem je ubistvu iz zasjede Bi-
li Kid u~estvovao.
Ali, Mark Li Gardner
(Lee), stru~njak za povijest
Divljeg zapada i autor knjige
„Do pakla na brzom konju“,
zajedni~ke biografije Bilija
Kida i Peta Gereta, isti~e da
stvar nije toliko jednostavna.
Bili je pristao da svjedo~i i za
to je trebao 1879. biti pomilo-
van, {to guverner nije ispo{to-
vao, a Biliju, koji je bio klau-
strofobi~an, bilo je te{ko da
boravi u zatvoru te je nakon
27 dana ~ekanja na pomilova-
nje pobjegao.
A da je pomilovan za one
zlo~ine zbog kojih je poslije
osu|en na vje{anje, ne bi mo-
rao kasnije bje`ati iz zatvora i
ubiti dva {erifova pomo}nika.
Guverner Ri~ardson ~ak je
razmi{ljao o ekshumaciji po-
smrtnih ostataka Bilija Kida
i njegove majke kako bi se
DNK analizom odredilo je li
Geret, zaista, ubio Bilija, a to
je bilo posebno uvredljivo za
Geretove potomke, koji su se
smirili tek kada im je guver-
ner na sastanku rekao da
ekshumacije ne}e biti.
Geretovi potomci zadovo-
ljno su napustili sastanak ka-
da su ~uli potvrdu da guver-
ner prihvata slu`benu verziju
povijesti i da ne sumnja u ~in-
jenicu da je njihov djed ubio
slavnog odmetnika.
Potjernica za Bilijem Kidom
Austrijanka Danijela Konrad
(Daniela), majka petero djece,
optu`ena je za ubistvo 77-godi{nje su-
sjede, prenosi „Croatian Times“. Nai-
me, 34-godi{nja Konrad osumnji~ena
je da je prije dvije sedmice ubola He-
dvig Mozer (Hedwig Moser) 15 puta
no`em nakon {to ju je udarila bocom
alkoholnog pi}a.
Konrad je iz stana 77-godi{njakinje
ukrala 150 eura i zlatnike vrijedne sko-
ro 700 eura kako bi mogla ljetovati u
Hrvatskoj.
@ena je dan nakon po~injenog ubi-
stva s porodicom oti{la u Makarsku.
Nakon povratka s ljetovanja, Konrad
je uhap{ena te je priznala ubistvo su-
sjede. Policija privodi Konrad
Uhap{ena Austrijanka priznala zlo~in
Pokrala i ubila susjedu kako bi ljetovala u Makarskoj
oglasi
Dnevni avaz utorak, 10. avgust/kolovoz 2010. 25
JU Sr e dnja ma{inska te hni~ka {kola Sa r a je vo
Zma ja od Bo sne br oj 8 Sa r a je vo
Na­osno­vu­~l.­110.­Za­ko­na­o­sr­e­dnjem­obr­a­zo­va­nju­(“Sl.­no­vi­ne­Ka­nto­na­Sa­r­a­je­vo”,­br.
10/04­i­34/07),­~lana­120.­i­148.­Pr­a­vi­la­Ja­vne­usta­no­ve­“Srednja­ma{inska­te­hni~ka­{kola
Sa­r­a­je­vo”,­[kolski­odbor­na­5.­sa­sta­nku,­odr`anom­29.­6.­2010.­go­di­ne,­do­nio­je­odlu­ku­ko­
jom­ra­spi­su­je:
JAVNI KONKURS
za­pr­i­jem­za­po­sle­ni­ka­u­ra­dni­odno­s
1.­Na­sta­vnik­stru~no-te­o­r­e­tske­na­sta­ve,­pu­na­no­r­ma,­na­odre|eno­vr­i­je­me­do­31.­08.­2011.
go­di­ne..................................................................................................................... 1­izvr{ila­c
2.­Na­sta­vnik­stru~no-te­o­r­e­tske­na­sta­ve,­pu­na­no­r­ma,­na­odre|eno­vr­i­je­me­do­31.­08.­2011.
go­di­ne..................................................................................................................... 1­izvr{ila­c
3.­Na­sta­vnik­pr­a­kti~ne­na­sta­ve,­pu­na­no­r­ma­na­ne­o­dre|eno­vr­i­je­me............... 1­izvr{ila­c
4.­Na­sta­vnik­pr­a­kti~ne­na­sta­ve,­pu­na­no­r­ma,­na­odre|eno­vr­i­je­me,­do­31.­08.­2011.­go­di­ne­
................................................................................................................................. 1­izvr{ila­c
5.­Na­sta­vnik­stru~no-te­o­r­e­tske­na­sta­ve­i­info­r­ma­ti­ke,­pu­na­no­r­ma,­na­odre|eno­vr­i­je­me­do
31.­08.­2011.­go­di­ne................................................................................................ 1­izvr{ila­c
Po­r­ed­op{tih­uslo­va­za­za­sni­va­nje­ra­dnog­odno­sa,­ka­ndi­da­ti­tr­e­ba­da­ispu­nja­va­ju­i­po­se­bne
uslo­ve­utvr|ene­Za­ko­nom­o­sr­e­dnjem­obr­a­zo­va­nju,­Na­sta­vnim­pla­nom­i­pr­o­gr­a­mom­za­te­-
hni~ke­i­sr­o­dne­{kole,­Pe­da­go{kim­sta­nda­r­di­ma­i­no­r­ma­ti­vi­ma,­za­sr­e­dnje­obr­a­zo­va­nje­i
no­r­ma­ti­vnim­akti­ma­[kole,­i­to­za­ta~ke­od­1­do­5.­ka­ko­sli­je­di:
1.­Di­pl.­ing.­ma{instva.­Pr­e­dno­st­ima­ju­ka­ndi­da­ti­sa­po­zna­va­njem­pr­o­gr­a­ma­Au­to-
CAD,­CATIA­i­pr­o­gr­a­mi­r­a­nja­CNC­ma{ina­sa­SINUMERIK­840D­upr­a­vlja­njem.­Ko­-
mi­si­ja­}e­izvr{iti­te­sti­r­a­nje­ka­ndi­da­ta.
2.­Di­pl.­ing.­ma{instva/str­o­ja­r­stva.­Pr­e­dno­st­ima­ju­ka­ndi­da­ti­sa­po­zna­va­njem­Au­to-
CAD­pr­o­gr­a­ma.
3.­Pr­o­fil­i­stru~na­spr­e­ma­u­skla­du­sa­Na­sta­vnim­pla­nom­i­pr­o­gr­a­mom.
4.­Pr­o­fil­i­stru~na­spr­e­ma­u­skla­du­sa­Na­sta­vnim­pla­nom­i­pr­o­gr­a­mom.
5.­Di­plo­mi­r­a­ni­in`enjer­ele­ktr­o­te­hni­ke.
Ka­ndi­da­ti­mo­r­a­ju­bi­ti­dr`avlja­ni­Bo­sne­i­He­r­ce­go­vi­ne.
Ja­vni­oglas­osta­je­otvo­r­en­8­(osam)­da­na­od­da­na­obja­vlji­va­nja.
Uz­pr­i­ja­vu­na­ja­vni­ko­nku­rs­ka­ndi­da­ti­su­du`ni­do­sta­vi­ti­(original­ili­ovje­r­e­ne­ko­pi­je)­slje­-
de}u­do­ku­me­nta­ci­ju:
-­Odgo­va­r­a­ju}a­di­plo­ma­o­za­vr{enom­fa­ku­lte­tu;
-­Izvod­iz­ma­ti~ne­knji­ge­ro|enih;
-­Uvje­r­e­nje­o­dr`avlja­nstvu­i­Pr­i­ja­vu­na­ja­vni­ko­nku­rs­sa­kra}om­bi­o­gr­a­fi­jom.­Po­kon~ano­-
sti­odlu­ke­o­izbo­ru,­iza­br­a­ni­ka­ndi­da­ti­du`ni­su­do­sta­vi­ti­i­uvje­r­e­nje­o­zdr­a­vstve­noj­spo­so­-
bno­sti­za­rad­u­obr­a­zo­va­nju.­Pr­i­je­do­no{enja­odlu­ke­o­izbo­ru­sa­pr­i­ja­vlje­nim­ka­ndi­da­ti­ma
ko­ji­ispu­nja­va­ju­uslo­ve­iz­Ja­vnog­ko­nku­r­sa­}e­u­skla­du­sa­no­r­ma­ti­vnim­akti­ma­[kole­bi­ti
oba­vljen­i­usme­ni­ra­zgo­vor.
Ne­po­tpu­ne­i­ne­bla­go­vr­e­me­no­do­sta­vlje­ne­pr­i­ja­ve­ne}e­se­uze­ti­u­ra­zma­tr­a­nje.
Pr­i­ja­ve­sa­do­ka­zi­ma­o­ispu­nja­va­nju­uslo­va­ja­vnog­ko­nku­r­sa­do­sta­vi­ti­na­adr­e­su­{kole­“JU
Sr­e­dnja­ma{inska­te­hni~ka­{kola”­Sa­r­a­je­vo,­Zma­ja­od­Bo­sne­br.­8.
Do­da­tne­info­r­ma­ci­je­mo­gu­se­do­bi­ti­na­te­le­fon­033-275-621,­sva­kim­ra­dnim­da­nom­u­vr­e­-
me­nu­od­9.00­do­13.00­sa­ti.­­
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
JU O[ “GORNJI VAKUF”
GORNJI VAKUF-USKOPLJE
Upr­a­vni­odbor­{kole
Br.­480/10
Da­tum:­9.­8.­2010.­go­di­ne
Na­osno­vu­~lana­57.­(Slu`bene­no­vi­ne­SBK-a­br.­11/01),­~l.­2.­Kr­i­te­r­i­ja­br­oj:­01-38-1377/08­i­~l.­137.­Pr­-
a­vi­la­JU­Osno­vna­{kola­“Gornji­Va­kuf ”­Go­r­nji­Va­kuf-Usko­plje­i­Odlu­ke­Upr­a­vnog­odbo­ra­br.­479/10
Upr­a­vni­odbor­{kole­ra­spi­su­je:
KONKURS
za­po­pu­nu­upra`nje­nih­ra­dnih­mje­sta
1.­Na­sta­vnik­ra­zr­e­dne­na­sta­ve­-­2­izvr{io­ca­na­ne­o­dre|eno­vr­i­je­me
2.­Na­sta­vnik­ra­zr­e­dne­na­sta­ve­-­1­izvr{ilac­na­odre|eno­vr­i­je­me
3.­Na­sta­vnik­bo­sa­nskog­je­zi­ka­17­sa­ti­se­dmi~ne­no­r­me­-­1­izvr{ilac­na­odre|eno­vr­i­je­me
4.­Na­sta­vnik­ma­te­ma­ti­ke­12­sa­ti­se­dmi~ne­no­r­me­-­1­izvr{ilac­na­odre|eno­vr­i­je­me
5.­Na­sta­vnik­engle­skog­je­zi­ka­11­sa­ti­se­dmi~ne­no­r­me­-­1­izvr{ilac­na­odre|eno­vr­i­je­me,
6.­Na­sta­vnik­tje­le­snog­odgo­ja­4­sa­ta­se­dmi~ne­no­r­me­-­1­izvr{ilac­na­odre|eno­vr­i­je­me
7.­Na­sta­vnik­ku­ltu­re­`ivljenja­6­sa­ti­se­dmi~ne­no­r­me­-­1­izvr{ilac­na­odre|eno­vr­i­je­me,
8.­Na­sta­vnik­hi­sto­r­i­je­i­ge­o­gr­a­fi­je­6­sa­ti­se­dmi~ne­no­r­me­-­1­izvr{ilac­na­odre|eno­vr­i­je­me
Ka­ndi­da­ti­na­odre|eno­vr­i­je­me­za­sni­va­ju­ra­dni­odnos­do­10.­8.­2011.­go­di­ne.
USLOVI:­Po­r­ed­op{tih­uslo­va­po­Za­ko­nu­o­osno­vnoj­{koli­SBK-a,­Pla­na­i­pr­o­gr­a­ma­za­osno­vne­{kole.
Uz­pr­i­ja­vu­ka­ndi­da­ti­tr­e­ba­ju­pr­i­lo`iti:
-­Di­plo­mu­o­za­vr{enoj­{koli
-­Izvod­iz­ma­ti~ne­knji­ge­ro|eni­h
-­Izvod­iz­ma­ti~ne­knji­ge­dr`avlja­na
-­Uvje­r­e­nje­o­ne­ka`nja­va­nju
-­Uvje­r­e­nje­da­se­ne­vo­di­kr­i­vi~ni­po­stu­pa­k
-­Do­kaz­o­te­hno­lo{kom­vi{ku­i­na­do­pu­na­no­r­me­u­SBK
-­Do­kaz­o­po­lo`enom­stru~nom­ispi­tu
-­Po­tvr­da­o­du`ini­~ekanja­na­po­sao­na­kon­sti­ca­nja­stru~ne­spr­e­me­tra`ene­ko­nku­r­som­(Zavod­za­za­-
po{lja­va­nje).
-­Do­kaz­o­pr­o­sje­ku­ocje­na­ostva­r­e­nih­na­fa­ku­lte­tu­to­kom­stu­di­ja
-­Do­kaz­o­du`ini­sta`a­na­kon­sti­ca­nja­stru~ne­spr­e­me
-­Ku}na­li­sta­i­do­kaz­o­ne­za­po­sle­no­sti­~lanova­po­r­o­di­ce
-­Do­kaz­o­eve­ntu­a­lnoj­inva­li­dno­sti
-­Uvje­r­e­nje­o­u~e{}u­u­odbr­a­ni­BiH­ka­ndi­da­ta­ili­~lanova­nji­ho­vih­po­r­o­di­ca
Sa­sva­kim­od­ka­ndi­da­ta­bit­}e­oba­vljen­inte­r­vju­ko­ji­pr­o­vo­di­ko­nku­r­sna­ko­mi­si­ja­sa­sta­vlje­na­od­3
~lana.
Prijave­do­sta­vi­ti­li~no­ili­na­adr­e­su:­Osno­vna­{kola­“Gornji­Va­kuf ”,­Ul.­Vr­ba­ska­br.­2­Go­r­nji­Va­kuf-
Usko­plje
Ne­po­tpu­ne­pr­i­ja­ve­u­smi­slu­op{tih­uslo­va­od­1-5­kao­i­ne­bla­go­vr­e­me­ne­ne}e­se­uze­ti­u­ra­zma­tr­a­nje.
Ka­ndi­da­ti­ko­ji­bu­du­iza­br­a­ni­du`ni­su­do­sta­vi­ti­lje­ka­r­sko­uvje­r­e­nje.
Mo­le­se­svi­ka­ndi­da­ti­da­uz­pr­i­ja­vu­do­sta­ve­ko­nta­kt­te­le­fon.
Ko­nku­rs­osta­je­otvo­r­en­8­da­na­od­da­na­obja­ve.
Pr e dsje dnik UO
D`evad Had`ia hme to vi}
OBAVIJEST
da je u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine br 64 od 09.08.2010 godine objavljen
OTVORENI POSTUPAK ZA JAVNU NABAVKU
(TENDER BR: 550/15-S-15/10)
Predmet otvorenog postupka javne nabavke je nabavka, transport i isporuka 35 steonih junica za
općine Goražde, Foča/Ustikolina, Pale/Prača, Novo Goražde, Višegrad, Foča, Čajniče i Rogatica
u okviru Projekta „Pomoć povratnicima/interno raseljenim osobama u BiH kroz socijalno ekonom-
sku podršku održivosti i izgradnji lokalnih kapaciteta“, koji je finansiran od strane UNHCR-a, Vla-
de Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
RS-a, Opština Novo Goražde, a implementiran od Hilfswerk Austria International.
Tender br.: 550/15-S-15/10 35 grla steonih junica
Pozivaju se sva zainteresirana lica, registrirana za obavljanje djelatnosti koja je predmet otvore-
nog postupka, da dostave ponude u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovi-
ne (“Sluzbeni glasnik BiH” br 49/04) i prema uslovima objavljenim u otvorenom postupku u nave-
denom Sluzbenom glasniku BiH, br. 64 od 09.08.2010 godine.
Contract title/Publication reference: EUFOR/2010/004
MANNING OF THE JET FUEL DISTRIBUTION POINT AT HQ EUFOR, CAMP BUTMIR,
SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA
Theatre Allied Contracting Office (TACO) Sarajevo, intends to award a service contract for Manning of the Jet
Fuel Distribution point at HQ EUFOR, Butmir Camp, Sarajevo. The complete bidding dossier is available at HQ
EUFOR, Butmir Camp, Krtelji, Bldg. 225 and/or can be downloaded from the following website:
www.euforbih.org/ - under tenders. The deadline for submission of bids is 25 October 2010, 11:00 hours. Possi-
ble additional information or clarifications/questions shall be published on a/m website.
Naslov ugovora/Referenca objave: EUFOR/2010/004
DISTRIBUCIJA AVIONSKOG GORIVA UNUTAR HQ EUFOR,
KAMP BUTMIR, SARAJEVO, BOSNA I HERCEGOVINA
Theatre Allied Contracting Office (TACO) Sarajevo namjerava dodijeliti ugovor za usluge distribucije avionskog
goriva unutar Kampa Butmir, Glavni Stab EUFOR-a. Kompletna tenderska dokumentacija je dostupna u HQ
EUFOR, Butmir Camp, Krtelji, Bldg. 225 i/ili moze biti preuzeta sa sljedece web adrese: www.euforbih.org/ -
pod tenders. Krajnji rok za podnosenje ponuda je 25 Oktobar 2010, 11:00 sati. Sve moguce dodatne informaci-
je ili pojasnjenja/pitanja bice takodje objavljena na gore pomenutom web situ.
Contract title/Publication reference: EUFOR/2010/005
SUPPLY AND DELIVERY OF:
LOT 1 – VARIOUS CLEANING PRODUCTS
LOT 2 – HEAVY DUTY GARBAGE BAGS
AT CAMP BUTMIR, SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA
Theatre Allied Contracting Office (TACO) Sarajevo, intends to award a supply contract for Supply and delivery
of Various Cleaning products (LOT 1) and Heavy Duty Garbage bags (LOT 2) at HQ EUFOR, Butmir Camp,
Sarajevo. The complete bidding dossier is available at HQ EUFOR, Butmir Camp, Krtelji, Bldg. 225 and/or can
be downloaded from the following website: www.euforbih.org/ - under tenders. The deadline for submission of
bids is 26 October 2010, 11:00 hours. Possible additional information or clarifications/questions shall be pub-
lished on a/m website.
Naslov ugovora/Referenca objave: EUFOR/2010/005
NABAVKA I ISPORUKA:
LOT 1 – RAZLICITI PROIZVODI ZA CISCENJE
LOT 2 - KESE ZA ODLAGANJE TEZEG OTPADA
ZA KAMP BUTMIR, SARAJEVO, BOSNA I HERCEGOVINA
Theatre Allied Contracting Office (TACO) Sarajevo namjerava dodijeliti ugovor za nabavku i isporuku razlicitih
proizvoda za ciscenje (LOT 1) i kesa za odlaganje tezeg otpada (LOT 2) za Kamp Butmir, Glavni Stab EUFOR-
a. Kompletna tenderska dokumentacija je dostupna u HQ EUFOR, Butmir Camp, Krtelji, Bldg. 225 i/ili moze biti
preuzeta sa sljedece web adrese: www.euforbih.org/ - pod tenders. Krajnji rok za podnosenje ponuda je 26
Oktobar 2010, 11:00 sati. Sve moguce dodatne informacije ili pojasnjenja/pitanja bice takodje objavljena na go-
re pomenutom web situ.
OBAVIJEST
da je u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine od ponedjeljka
09.08.2010. godine objavljen
OTVORENI POSTUPAK ZA JAVNU NABAVKU
Za
(TENDER BR: SHSG-553/H-1/2010)
Predmet otvorenog postupka javne nabavke je Izgradnja objekta sa 9 stanova, lokalitet Vasin
Han, Općina Stari Grad u okviru projekta „Izgradnja objekta kolektivnog stanovanja, lokalitet Va-
sin Han, Općina Stari Grad, za trajno stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica”, koji je
finansiran od strane Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sa-
rajevo i Općine Stari Grad a implementiran od strane Hilfswerk Austria International.
Pozivaju se sva zainteresirana lica, registrirana za obavljanje djelatnosti koja je predmet otvore-
nog postupka, da dostave ponude u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovi-
ne (“Sluzbeni glasnik BiH” br. 64/2010) i prema uslovima objavljenim u otvorenom postupku u na-
vedenom Sluzbenom glasniku BiH, od 09.08.2010. god.
kiosk
Dnevni avaz, utorak,
10. avgust/kolovoz 2010. 26
FINANSIJE Bakingemska pala~a zabrinuta zbog biv{e snahe
Vojvotkinja od Jorka Sara
Ferguson pred bankrotom
Kraljica je duboko zabrinuta zbog dugova svoje biv{e snahe, koji su dvostruko
ve}i nego {to se prvobitno mislilo
Dugovi Sare Ferguson
(Sarah), vojvotkinje od Jor-
ka, narasli su na skoro pet
miliona funti, {to je izazva-
lo uzbunu u kraljevskoj po-
rodici, koja sada strahuje da
je najbolje rje{enje da pro-
blemati~na biv{a supruga
vojvode od Jorka proglasi
bankrot. Prema tvrdnji nje-
nog advokata, ona radi sve
{to mo`e da to izbjegne.
Vi{i finansijski savjetnik
Bakingemske pala~e prepo-
ru~io je Ferguson da dobr-
ovoljno proglasi bankrot ia-
ko bi zbog toga kraljica Eli-
zabeta II (Elizabetha), vo-
jvoda od Jorka i ostatak po-
rodice dospjeli u neugodan
polo`aj zbog pa`nje medija.
Kraljica je duboko zabr-
inuta zbog dugova svoje
biv{e snahe, koji su dvostr-
uko ve}i nego {to se prvobi-
tno mislilo. Premijer Dejvid
Kameron (David Cameron)
~ak je obavije{ten o ovome
prilikom privatne audijenci-
je kod Elizabete II.
Ovo je najnovija u seriji
neprijatnih situacija koje je
vojvotkinja priredila kralje-
vskoj porodici u posljednje
dvije decenije. Vojvoda od
Jorka, bez obzira na sve, i
dalje pru`a podr{ku majci
svoje dvoje djece.
U maju ove godine vo-
jvotkinja, koja je u mediji-
ma poznata po nadimku Fe-
rgi (Fergie), bila je na prvim
stranama tabloida, koji su
pisali da je tra`ila 500.000
funti kako bi novinaru omo-
gu}ila da ga pove`e sa svo-
jim biv{im suprugom.
Tom prilikom tajno ju je
snimio reporter lista „News
of the World“ kako uzima
avans od 27.000 funti. Ona
se poslije izvinila zbog ozbi-
ljne gre{ke u procjeni te je
dodala da vojvoda od Jorka
nije ni{ta znao o njenim ra-
dnjama. Ferguson: Neugodan polo`aj
Kuk: Prijavili ga voza~i
Metju Kuk ipak ka`njen
Zbog disleksije nije znao
da vozi 166 na sat
Motociklist kojeg su brita-
nski policajci zaustavili, jer je
vozio ~ak 166 kilometara na
sat, tvrdi da nije znao da vo-
zi tako brzo, jer je disleksi~an.
Metju Kuk (Matthew
Cook, 40) vozio je slalom na
dr`avnoj cesti, na kojoj je
ograni~enje 96 kilometara
na sat, te su ga prijavili dru-
gi voza~i, zabrinuti za vlasti-
tu sigurnost.
Ka`u kako je Kuk u ru-
ci dr`ao cigaretu te nepri-
stojno gestikulirao drugim
voza~ima. Priznao je samo
da je opasno vozio, ali je,
uprkos bolesti, dobio zabra-
nu vo`nje od tri godine, pi{e
„The Argus“.
Za minutu izrezao dinju na `eninom trbuhu
Svih 15 kandidata za {efa kuhinje kineskog restorana mo-
ralo je na trbuhu djevojke no`em narezati dinju. @ena je
le`ala na stolu samo s tankim najlonom na trbuhu.
- Morali su narezati dinju na tanke kri{ke u ograni~enom vr-
emenu - rekao je glasnogovornik hotela u sklopu kojeg se
nalazi restoran.
Hu Gua uspio je obaviti zadatak za manje od minute, a da
pri tome nije povrijedio `enu. Ka`e da je od po~etka bio
samouvjeren, ali dodaje da je ipak osjetio malu nervozu
kada je trebao zarezati dinju.
- Kao da je to bio prvi put da re`em ne{to na trbuhu `ene
- rekao je Hu, koji je u poslu vi{e od 10 godina.
kultura
Dnevni avaz, utorak,
10. avgust/kolovoz 2010. 27
Mladi sarajevski glumci
Aldin Omerovi}, Adnan Ha-
skovi} i Vedran \eki} dobi-
li su uloge u pozori{nom
spektaklu Narodnog pozo-
ri{ta Sarajevo, predstavi
„Zovem se Crvena“, koju }e
prema romanu nobelovca
Orhana Pamuka re`irati Ma-
kedonac Martin Ko~ovski.
Podsje}amo, ova velika
i zahtjevna predstava bit }e
ra|ena u velikoj regiona-
lnoj koprodukciji, u kojoj
}e biti potpisani Mal Dra-
mski teatar Bitola iz Make-
donije, Festival „Ex Po-
nto“ iz Ljubljane, saraje-
vski MESS i Crnogorsko
narodno pozori{te iz Po-
dgorice.
Zahtjevna predstava
- Drago mi je {to }u biti
dio ove predstave, prije
svega jer je rije~ o jednom
od najve}ih pisaca da-
na{njice. Mislim da smo
kolege i ja zaslu`ili da bu-
demo u ovom regionalnom
projektu jer smo mladi i
`elimo ostvarivati saradnju
sa kolegama iz susjednih
zemalja.
Proces rada
Ina~e, gledao sam pre-
dstave Martina Ko~ovskog,
koji re`ira na jedan speci-
fi~an na~in - rekao nam je
Haskovi}.
Haskovi} se nada zani-
mljivom procesu rada, ko-
ji bi, kako nam je otkrio,
trebao po~eti u Makedoni-
ji, a nakon dvadesetak da-
na bit }e nastavljen i u Sa-
rajevu.
Tako|er, Haskovi} ka`e
da bi nakon premijere pre-
dstava trebala biti igrana i na
festivalu „Ex Ponto“, na
Me|unarodnom teatarskom
festivalu MESS, na Festivalu
u Istanbulu...
A. GRABOVAC
Akademski kipari Zoran
Serti} Jane`i~ iz Slovenije i
Sa{a Stani{i} iz Crne Gore
otvorili su svojim radovima
u kamenu bihacitu ovogo-
di{nju Internacionalnu ko-
loniju skulptora „Ostro`ac
2010“. Radi se o Koloniji
skulptura sa tradicijom du-
gom 43 godine, koja se nala-
zi u jedinstvenom ambije-
ntu srednjovjekovnog grada
Ostro{ca, koji je desetak ki-
lometara udaljen od Cazina.
Ovogodi{nja kolonija pr-
akti~no je po~ela u junu, do-
laskom dvoje studenata za-
vr{ne godine Akademije liko-
vnih umjetnosti iz Sarajeva.
Na ovu jedinstvenu gale-
riju pod vedrim nebom tre-
bala bi do}i i ~etiri umjetni-
ka iz na{e zemlje, na ~elu s
profesorom Mustafom Sko-
pljakom, koji }e raditi sku-
lpture u terakoti. S. J.
Kolonija skulptora „Ostro`ac 2001.“
Rad u jedinstvenom ambijentu
srednjovjekovnog grada
Kolonija s tradicijom od 43 godine
U~esnici Serti} Jane`i~... ... i Sa{a Stani{i}
PROJEKTI Po~inje rad na predstavi „Zovem se Crvena“
Uloge dobila tri mlada
sarajevska glumca
Probe u Makedoniji, pa u Sarajevu Zaslu`ili smo da budemo u
ovom projektu, ka`e Haskovi}
SARAJEVO - U zgradi Umjetni~ke galerije BiH uskoro }e
biti otvorena VBZ knji`ara. U njoj }e se na}i ud`benici, be-
letristika te stru~na literatura. Kako nam je kazala direkto-
rica VBZ-a za BiH D`enana Orta{, pored VBZ-ovih, mo}i
}e se kupiti i izdanja drugih izdava~kih ku}a. Tako|er }e
biti uprili~ene i promocije knjiga. A. Ke.
KULT/ART TELEKS
U Muzeju savremene umjetnosti RS
Multimedijalna izlo`ba
Tadeja Poga~ara
U Muzeju savremene
umjetnosti RS u Banjoj Luci
19. avgusta u 20 sati bit }e
otvorena multimedijalna
izlo`ba „The Spring Collecti-
on“ slovenskog umjetnika
Tadeja Poga~ara. O izlo`bi }e
govoriti histori~ar umjetno-
sti iz Ljubljane Igor [panjol.
Poga~ar je ro|en 1960.
godine u Sloveniji. Umje-
tni~ki je direktor PT4 ga-
lerije u Ljubljani. Iza sebe
ima samostalne izlo`be u
San Francisku (San Fra-
ncisco), Sao Paulu, Tirani,
Berlinu, Madridu te Me-
ksiku. A. Ke.
Zavr{en Filmski festival u Herceg-Novom
„Zlatna mimoza“ Zrinki Cvite{i}
Filmski festival u Her-
ceg-Novom zavr{en je pre-
ksino} sve~anom dodjelom
nagrada „Zlatna mimoza“, a
najboljim glumcima pro-
gla{eni su Rade [erbed`ija i
Zrinka Cvite{i} za uloge u
filmovima „Sedamdeset dva
dana“ Danila [erbed`ije i
„Na putu“ Jasmile @bani}.
Glavna nagrada 24. izda-
nja Festivala, „Velika zlatna
mimoza“ za najbolji igrani
film pripala je ma|arskom
ostvarenju „Nje`ni sin - Pr-
ojekt Frankenstein“ Korne-
la Mundru~a (Mundruczo),
koji je prikazan i na 16.
SFF-u u okviru Takmi~ar-
skog programa. „Zlatnu mi-
mozu“ za re`iju osvojili su
hrvatski reditelj Rajko Grli}
za igrani film „Neka ostane
me|u nama“ i Bugarin Ka-
men Kalev za „Isto~ne igre“.
Posebno priznanje `iri je
dodijelio autoricama Ani
Mariji Rosi (Maria Rossi),
Ines Tanovi}, Mariji
D`id`evoj, Ivoni Juka i Ha-
ni Slak (Hanna) za film
„Neke druge pri~e“, omni-
bus od pet pri~a koje su sni-
mile rediteljice iz Hrvatske,
Slovenije, BiH, Srbije i Ma-
kedonije. L. J.
Gradimir Gojer boravi u
Ohridu u Makedoniji, a ra-
zlog je nova predstava
„Sretni dani“ koju re`ira pr-
ema tekstu Samjuela Beke-
ta (Beckett).
Rije~ je o koprodukci-
jskom projektu Malog dra-
mskog teatra iz Bitole i Gr-
adskog pozori{ta iz Ohri-
da.
- U predstavi koja govo-
ri o problemu dvoje ljudi
koji su zakovani u svako-
dnevni savremeni `ivot glu-
me Jasmina Bilalovi} i Gor-
an Stojanovski - kazao nam
je Gojer.
Scenografiju za ovaj ko-
mad koji }e premijerno biti
izveden polovinom septe-
mbra u Bitoli potpisuje Dra-
gan An|elkovi}, a muziku je
odabrao reditelj. A. Ke.
Multimedijalna
kolonija „Stari
gradovi USK“
U Biha}u je zavr{ena
Tre}a internacionalna
multimedijalna kolonija
„Stari gradovi Unsko-sa-
nskog kantona“, javlja
Onasa. U ambijentu star-
ih gradova, posebno u
Klju~u, Bu`imu i Biha}u,
radilo je desetak umjetni-
ka iz BiH, Hrvatske, Slo-
venije, Austrije i Srbije.
- Svi nastali radovi bit
}e u stalnoj postavci Mu-
zeja USK - kazao je pre-
dsjednik Organizacionog
odbora Ahmet Ibuki}, a
gost Kolonije bio je i Sa-
fet Zec.
Haskovi}, Omerovi} i \eki}: Mlade snage
Gradimir Gojer u Makedoniji
Re`ira predstavu „Sretni dani“
Gojer: Koprodukcijski projekt
Cvite{i}: Uloga u filmu
,
Na putu
,
28 Utorak, 10. avgust/kolovoz 2010. Dnevni avaz
oglasi
OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA
Ze mlji{no knji`ni ur e d
Br oj: 042-0-DN-10-000 103
Za vi do vi}i, 03. 08.2010. go di ne
Na osno vu ~lana 63. i ~lana 67 Za ko na o ze mlji{nim knji ga ma FBiH (“Slu`bene no vi ne FBiH” br oj
19/03 i 54/04), Op}inski sud u Za vi do vi}ima
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U ze mlji{no knji`nom pr e dme tu br oj: 042-0-DN-10-000 103, po za htje vu Osma na gi} Da r ka sin Ne na -
da iz Za vi do vi}a, Tr a vni~ka bb i Had`i} Sa mi ra sin Esa da iz Za vi do vi}a, Br a ni la ca gr a da 3/14, u to ku je
po stu pak za uspo sta vlja nje ze mlji{no knji`nog ulo{ka.
Ne kr e tni na za ko ju se uspo sta vlja ze mlji{no knji`ni ulo`ak je upi sa na u po sje do vni li st br oj 19, ka ta sta -
r ska op}ina Za vi do vi}i, ozna~ene sa:
- ka ta sta r ska ~estica br oj 645/1 “Grad” ku}a i zgr a da po vr{ine 102 m2 i dvo ri{te po vr{ine 338 m2.
Pr e ma po da ci ma iz ka ta stra na ve de na ne kr e tni na je upi sa na kao DRSV Osma na gi} Da r ko Ne na dov,
Za vi do vi}i, Tr a vni~ka bb i Had`i} Sa mir Esa dov, Za vi do vi}i Br a ni la ca gr a da br. 3/14, sa di je lom 1/2.
Po zi va ju se li ca ko ja po la`u pr a vo vla sni{tva ili ne ko dr u go pr a vo na tim ne kr e tni na ma da svo je pr a vo
pr i ja ve u ro ku od 60 da na od da na na ja ve po dne skom u dva pr i mje r ka i da po dne su do ka ze za to, u su -
pr o tnom nji ho vo pr a vo ne}e bi ti uze to u obzir pr i li kom uspo sta ve ze mlji{no knji`nog ulo{ka.
Li ca ko ja po la`u pr a vo na tim ne kr e tni na ma mo gu na ve de ni rok na za htjev pr o du`iti za na jma nje slje -
de}ih 90 da na, ka ko bi im se da la mo gu}no st da pr i ba ve po tr e bne do ka ze. Uko li ko u pr o du`enom ro ku
ne usli je di pr i ja va, ze mlji{no knji`ni ulo`ak }e se uspo sta vi ti na osno vu do ta da pr i ba vlje nih do ka za.
Na osno vu odlu ke [kolskog odbo ra {kole br oj: 04-851/10 od 09. 09. 2010. go di ne, JU SREDNJA
GRA\EVINSKO-GEODETSKA [KOLA Sa r a je vo, obja vlju je
JAVNI KONKURS
za izbor za po sle ni ka {kole -
prijem za po sle ni ka u ra dni odno s
1. Na sta vnik stru~no-te o r i jske na sta ve - di pl. ge o de tski ing. - 1 izvr{ilac na ne o dre|eno vr i je me na pu nu no r mu ~aso-
va - pu no ra dno vr i je me,
2. Na sta vnik stru~no-te o r i jske na sta ve - di pl. ge o de tski ing. - 1 izvr{ilac na odre|eno vr i je me - za {kolsku 2010/2011.
go di nu, tj. do 31. 08. 2011. go di ne na pu nu no r mu ~asova - pu no ra dno vr i je me,
3. Na sta vnik stru~no-te o r i jske na sta ve - di pl. gra|evi nski ing. hi dr o te hni~kog smje ra - 1 izvr{ilac na odre|eno vr i je -
me - za {kolsku 2010/2011. go di nu, tj. do 31. 08. 2011. go di ne na 10 ~asova na sta vne no r me se dmi~no - po la ra dnog vr -
e me na,
4. Na sta vnik ma te ma ti ke - pr o fe sor ma te ma ti ke - 1 izvr{ilac na ne o dre|eno vr i je me na pu nu no r mu ~asova - pu no ra -
dno vr i je me.
Po r ed op}ih uslo va pr e dvi|enih Za ko nom o ra du, ka ndi da ti su du`ni ispu nja va ti i po se bne uslo ve ko ji su utvr|eni
Za ko nom o sr e dnjem obr a zo va nju i Na sta vnim pla nom i pr o gr a mom za sr e dnje te hni~ke i sr o dne {kole.
Uz pr i ja vu na ja vni ko nku rs sa kra}om bi o gr a fi jom, ka ndi da ti su du`ni do sta vi ti sli je de}e:
- di plo mu o za vr{enom fa ku lte tu,
- izvod iz ma ti~ne knji ge ro|enih,
- uvje r e nje o dr`avlja nstvu.
Sva do ku me nta mo r a ju bi ti u or i gi na lu ili ovje r e na fo to ko pi ja.
Ja vni ko nku rs osta je otvo r en (8) osam da na od da na obja vlji va nja ja vnog ko nku r sa u dne vnom li stu.
Ne po tpu ne i ne bla go vr e me ne pr i ja ve ne}e se uzi ma ti u ra zma tr a nje.
Pr i ja ve sa po tr e bnom do ku me nta ci jom do sta vi ti li~no u Se kr e ta r i jat {kole ili sla ti na adr e su: JU Sr e dnja gra|evi -
nsko-ge o de tska {kola Sa r a je vo, Uli ca Fr a nca Le ha ra br oj 5.
OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA
Ze mlji{no knji`ni ur e d
Br oj: 042-0-DN-10-000 110
Za vi do vi}i, 03. 08. 2010. go di ne
Na osno vu ~lana 63. i ~lana 67. Za ko na o ze mlji{nim knji ga ma FBiH (“Slu`bene no vi ne FBiH” br oj
19/03 i 54/04), Op}inski sud u Za vi do vi}ima
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U ze mlji{no knji`nom pr e dme tu br oj: 042-0-DN-10-000 110, po za htje vu Ma ru{i} Ha jr u di na sin Mu -
ha me da iz Sta va ka bb, op}ina Za vi do vi}i, u to ku je po stu pak za uspo sta vlja nje ze mlji{no knji`nog
ulo{ka.
Ne kr e tni na za ko ju se uspo sta vlja ze mlji{no knji`ni ulo`ak je upi sa na u po sje do vni li st br oj 1654, ka ta -
sta r ska op}ina ^inovi}i, ozna~ene sa:
- ka ta sta r ska ~estica br oj 1165/3 “Cer” or a ni ca 6 kla se po vr{ine 2182 m2.
Pr e ma po da ci ma iz ka ta stra po sje dnik na ve de ne ne kr e tni ne je Ma ru{i} Ha jr u din Mu ha me dov, Ko va~i,
Sta vci bb, sa di je lom 1/1.
Po zi va ju se li ca ko ja po la`u pr a vo vla sni{tva ili ne ko dr u go pr a vo na tim ne kr e tni na ma da svo je pr a vo
pr i ja ve u ro ku od 60 da na od da na na ja ve po dne skom u dva pr i mje r ka i da po dne su do ka ze za to, u su -
pr o tnom nji ho vo pr a vo ne}e bi ti uze to u obzir pr i li kom uspo sta ve ze mlji{no knji`nog ulo{ka.
Li ca ko ja po la`u pr a vo na tim ne kr e tni na ma mo gu na ve de ni rok na za htjev pr o du`iti za na jma nje slje -
de}ih 90 da na, ka ko bi im se da la mo gu}no st da pr i ba ve po tr e bne do ka ze. Uko li ko u pr o du`enom ro ku
ne usli je di pr i ja va, ze mlji{no knji`ni ulo`ak }e se uspo sta vi ti na osno vu do ta da pr i ba vlje nih do ka za.
OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA
Ze mlji{no knji`ni ur e d
Br oj: 042-0-DN-10-000 104
Za vi do vi}i, 3. 8. 2010. go di ne
Na osno vu ~lana 63. i ~lana 67. Za ko na o ze mlji{nim knji ga ma FBiH (“Slu`bene no vi ne FBiH” br oj
19/03 i 54/04), Op}inski sud u Za vi do vi}ima
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U ze mlji{no knji`nom pr e dme tu br oj: 042-0-DN-10-000 104, po za htje vu ]ebi} Ba hr u di na sin Ri fe ta iz
Cr nje va bb, op}ina Za vi do vi}i, u to ku je po stu pak za uspo sta vlja nje ze mlji{no knji`nog ulo{ka. Ne kr e -
tni na za ko ju se uspo sta vlja ze mlji{no knji`ni ulo`ak je upi sa na u po sje do vni li st br oj 710, ka ta sta r ska
op}ina Osje~ani, ozna~ene sa:
- ka ta sta r ska ~estica br oj 933/2 “Ratkova~a” or a ni ca 5. kla se po vr{ine 1.655 m2.
Pr e ma po da ci ma iz ka ta stra po sje dnik na ve de ne ne kr e tni ne je ]ebi} Ba hr u din Ri fe tov iz Vo zu}e, Sli -
vi}i bb, sa di je lom 1/1.
Po zi va ju se li ca ko ja po la`u pr a vo vla sni{tva ili ne ko dr u go pr a vo na tim ne kr e tni na ma da svo je pr a vo
pr i ja ve u ro ku od 60 da na od da na na ja ve po dne skom u dva pr i mje r ka i da po dne su do ka ze za to, u su -
pr o tnom nji ho vo pr a vo ne}e bi ti uze to u obzir pr i li kom uspo sta ve ze mlji{no knji`nog ulo{ka.
Li ca ko ja po la`u pr a vo na tim ne kr e tni na ma mo gu na ve de ni rok na za htjev pr o du`iti za na jma nje slje -
de}ih 90 da na, kao bi im se da la mo gu}no st da pr i ba ve po tr e bne do ka ze. Uko li ko u pr o du`enom ro ku
ne usli je di pr i ja va, ze mlji{no knji`ni ulo`ak }e se uspo sta vi ti na osno vu do ta da pr i ba vlje nih do ka za.
OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA
Ze mljo{no knji`ni ur e d
Br oj: 042-0-DN-10-000 107
Za vi do vi}i, 3. 8. 2010. go di ne
Na osno vu ~lana 63. i ~lana 67. Za ko na o ze mlji{nim knji ga ma FBiH (“Slu`bene no vi ne FBiH” br oj
19/03 i 54/04), Op}inski sud u Za vi do vi}ima
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U ze mlji{no knji`nom pr e dme tu br oj: 042-0-DN-10-000 107, po za htje vu Bi stri} Se bi na sin Ome ra iz
Li jev~e bb, op}ina Za vi do vi}i, u to ku je po stu pak za uspo sta vlja nje ze mlji{no knji`nog ulo{ka.
Ne kr e tni na za ko ju se uspo sta vlja ze mlji{no knji`ni ulo`ak je upi sa na u po sje do vni li st br oj 1095, ka ta -
sta r ska op}ina Ba jva ti, ozna~ene sa:
- ka ta sta r ska ~estica br oj 2800 “Hrastovi” or a ni ca 5. kla se po vr{ine 762 m2 i {uma 5. kla se po vr{ine 300 m2.
Pr e ma po da ci ma iz ka ta stra po sje dnik na ve de ne ne kr e tni ne je Bi stri} Se bin Ome r ov, ^ardak, Li jev~a
bb, sa di je lom 1/1.
Po zi va ju se li ca ko ja po la`u pr a vo vla sni{tva ili ne ko dr u go pr a vo na tim ne kr e tni na ma da svo je pr a vo
pr i ja ve u ro ku od 60 da na od da na na ja ve po dne skom u dva pr i mje r ka i da po dne su do ka ze za to, u su -
pr o tnom nji ho vo pr a vo ne}e bi ti uze to u obzir pr i li kom uspo sta ve ze mlji{no knji`nog ulo{ka.
Li ca ko ja po la`u pr a vo na tim ne kr e tni na ma mo gu na ve de ni rok na za htjev pr o du`iti za na jma nje slje -
de}ih 90 da na, ka ko bi im se da la mo gu}no st da pr i ba ve po tr e bne do ka ze. Uko li ko u pr o du`enom ro ku
ne usli je di pr i ja va, ze mlji{no knji`ni ulo`ak }e se uspo sta vi ti na osno vu do ta da pr i ba vlje nih do ka za.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
Br oj: 65 0 P 109812 09 P
Sa r a je vo, 08. 07. 2010. go di ne
Op}inski sud u Sa r a je vu, i to su di ja Ne r mi na Si jer~i}, u pr a vnoj stva ri tu`ite lja NLB TUZLANSKA BANKA DD
TUZLA, ul. Mar{ala Ti ta br. 34, Tu zla pr o tiv tu`enih Re~ Fa dil iz Sa r a je va ul. Go ra`da nska br. 38, Pr a me nko vi}
Ulfet iz Sa r a je va, ul. Na se lje sta r o sje di la ca bb i Had`i} Ja kup iz Sa r a je va ul. Hi fzi Bje la vca br. 4 ra di du ga, v.s.p.
7.442,21 KM obja vlju je slje de}i:
OGLAS
Po zi va se tu`eni Re~ Fa dil iz Sa r a je va ul. Go ra`da nska br. 38, da u ro ku od 30 da na do sta vi odgo vor na tu`bu od 24. 08. 2009. go di ne,
ko jom je tu`ite lj pr e dlo`io da se oba ve`u pr vo tu`eni, dr u go tu`eni i tre}etu`eni da tu`ite lju ispla te gla vni dug u vi si ni od 7.444,21
KM sa pr i pa da ju}im za ko nskim ka ma ta ma od da na po dno{enja tu`be pa do da na ko na~ne ispla te du ga za je dno sa spo r e dnim po -
tra`iva nji ma ka ma ta u uku pnom izno su od 3.452,98 KM, kao i da mu na kna de tro{ko ve po stu pka i to sve u ro ku od 30 da na. Odgo -
vor na tu`bu mo ra bi ti ra zu mljiv i sa dr`ava ti ozna ku su da, ime i pr e zi me, na ziv pr a vne oso be, pr e bi va li{te ili bo r a vi{te odno sno sje -
di{te str a nke, nji ho vih za ko nskih za stu pni ka i pu no mo}ni ka ako ih ima ju, pr e dmet spo ra, sa dr`aj izja ve i po tpis po dno si te lja (~l.
334. ZPP-a).
Ako tu`eni ospo r a va tu`be ni za htjev, odgo vor na tu`bu mo ra da sa dr`i ra zlo ge ospo r a va nja ~injenice na ko ji ma za sni va svo je na vo -
de, do ka ze ko ji ma se utvr|uju te ~injenice te pr a vni osnov.
U odgo vo ru na tu`bu tu`eni }e ista}i mo gu}e pr o ce sne pr i go vo re i izja sni ti se u skla du sa ~l. 71. stav 1. ZPP-a.
Tu`eni mo`e u odgo vo ru na tu`bu, a na jka sni je na pr i pr e mnom ro~i{tu, po dni je ti pr o ti vtu`bu u skla du sa ~lanom 74. stav 1 ZPP-a.
Odgo vor na tu`bu sa pr i lo zi ma se pr e da ju su du u do vo ljnom br o ju pr i mje r a ka za sud i su pr o tnu str a nku s po zi vom na br oj go r nji.
Do sta va se sma tra oba vlje nom pr o te kom ro ka od 15 da na od da na obja vlji va nja.
Su­di­ja,
Ne­r­mi­na­Si­jer~i}­­
Sa r a je vo
Na pr o da ju
Vo lvo S80 2.4
go di na 2003.
pre{ao 60.000 km
pla vi me ta li k
e le ktri~ni po di za~i sta ka la
ce ntr a lno za klju~ava nje
a u to ma tski kli ma ure|aj
se r vo upr a vlja~
va zdu{ni ja stu ci
i td.
U ve o ma do br om sta nju
Au to se mo`e po gle da ti od sr i je de, 11. avgu sta do pe tka 13. avgu sta izme|u 09.00 i
12.00 sa ti u [vedskoj amba sa di. Mo li mo za ka`ite vr i je me una pr i jed. Ko nta kt oso ba
Esme r a lda [ari}
Ponude do sta vi ti [vedskoj amba sa di
Fe r ha di ja 20, Sa r a je vo, na jka sni je do 18. avgu sta
a tt: Esme r a lda [ari}
Kontakt te le fon 033-27 60 30
OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA
Ze mlji{no knji`ni ur e d
Br oj: 042-0-DN-10-000 109
Za vi do vi}i, 03. 08. 2010. go di ne
Na osno vu ~lana 63. i ~lana 67 Za ko na o ze mlji{nim knji ga ma FBiH (“Slu`bene no vi ne FBiH” br oj
19/03 i 54/04), Op}inski sud u Za vi do vi}ima
NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U ze mlji{no knji`nom pr e dme tu br oj: 042-0-DN-10-000 109, po za htje vu Ome ra{evi} D`eva da sin Me -
hme da iz Li jev~e bb, op}ina Za vi do vi}i, u to ku je po stu pak za uspo sta vlja nje ze mlji{no knji`nog
ulo{ka.
Ne kr e tni na za ko ju se uspo sta vlja ze mlji{no knji`ni ulo`ak je upi sa na u po sje do vni li st br oj 355, ka ta -
sta r ska op}ina Bo r o vni ca, ozna~ene sa:
- ka ta sta r ska ~estica br oj 99 “Lazina” or a ni ca 5. kla se po vr{ine 996 m2 i {uma 4. kla se po vr{ine 758 m2.
Pr e ma po da ci ma iz ka ta stra po sje dnik na ve de ne ne kr e tni ne je Ome ra{evi} D`evad Me hme dov, ^ar-
dak, Li jev~a bb, sa di je lom 1/1.
Po zi va ju se li ca ko ja po la`u pr a vo vla sni{tva ili ne ko dr u go pr a vo na tim ne kr e tni na ma da svo je pr a vo
pr i ja ve u ro ku od 60 da na od da na na ja ve po dne skom u dva pr i mje r ka i da po dne su do ka ze za to, u su -
pr o tnom nji ho vo pr a vo ne}e bi ti uze to u obzir pr i li kom uspo sta ve ze mlji{no knji`nog ulo{ka.
Li ca ko ja po la`u pr a vo na tim ne kr e tni na ma mo gu na ve de ni rok na za htjev pr o du`iti za na jma nje slje -
de}ih 90 da na, ka ko bi im se da la mo gu}no st da pr i ba ve po tr e bne do ka ze. Uko li ko u pr o du`enom ro ku
ne usli je di pr i ja va, ze mlji{no knji`ni ulo`ak }e se uspo sta vi ti na osno vu do ta da pr i ba vlje nih do ka za.
UTORAK, 10. AVGUST/KOLOVOZ 2010. GODINE
specijalni prilog
S
dvije svjetske premi-
jere i nekoliko novih
uzbudljivih modela
Opel }e na najposje}enijem
Sajmu automobila na svije-
tu, koji se odr`ava u okto-
bru u Parizu, pokazati bu-
du}nost prijevoza, estetike
i e-mobilnosti, najavljuje
ovaj proizvo|a~.
Posjetioci Sajma imat }e
priliku vidjeti konceptni
automobil GTC Paris i As-
tru Sports Tourer. Tu }e
biti i nova Meriva s pro{ir-
enom ponudom dizelskih
motora, te modeli iz Opelo-
ve porodice ecoFLEX.
Premium karavan
GTC Paris evocira dina-
mi~an karakter vozila kao i
legendarni grad u kojem }e
biti prvi put predstavljen
svijetu. Radi se o ekspresi-
vnom, sportskom kompa-
ktnom automobilu s petera
vrata, impresivnih dime-
nzija, sa skulpturalnim po-
vr{inama tipi~nim Opelu.
Astra Sports Tourer pr-
edstavlja karavansku izve-
dbu popularnog kompakta,
za koju je u godinu dana
Opel primio blizu 200.000
narud`bi.
U~inkovit dizajn pr-
tlja`nika i visokokvalitetne
zna~ajke pove}avaju fu-
nkcionalnost ovog dina-
mi~nog karavana s kapaci-
tetom utovara izme|u 500 i
1.550 litara. Sports Tourer
je dizajniran za {to lak{i
utovar, dok ~iste i ravne
bo~ne plohe prtlja`nika
optimiziraju koli~inu isko-
ristivog prostora uklanja-
ju}i neprakti~ne uglove.
Opelovi in`injeri razvili
su sistem preklapanja za-
dnjih sjedi{ta FlexFold ko-
ji omogu}ava da se svaki
dio sklopivog naslona pre-
klapa prema naprijed priti-
skom na dugme smje{teno
u bo~nim stranicama pr-
tlja`nika. Dodano je 25 li-
tara prostora po pretincima
unutar kabine, dvostruko
vi{e nego u karavanu pro{le
generacije.
Novi motori
Za udobnost pri du`im
putovanjima kupci mogu
izabrati jedina prednja er-
gonomska sjedi{ta u se-
gmentu koja nose certifikat
nezavisnih stru~njaka orto-
peda. Kada je rije~ o motor-
ima, bit }e predstavljena
nova porodica ecoFLEX
agregata. M. T.
Posljednja razvojna ver-
zija Ampere, koja }e biti pr-
edstavljena u Parizu, govori
da Opel ambiciozno juri ka
ispunjenju cilja da prizvo-
dnju ovog elektri~nog mo-
dela po~ne krajem 2011.
Ampera }e biti prvi au-
tomobil s nultom emisijom
na elektri~ni pogon u Evro-
pi, pogodan za svakodne-
vno kori{tenje. Mo}i }e po-
vesti ~etiri putnika, a pro-
du`eni doseg iznosi vi{e od
500 kilometara.
Ovaj model u svakom
trenutku i pri svim brzina-
ma pogoni elektri~na ener-
gija. Za putovanja do 60
km, koristi energiju pohra-
njenu u 16-kilovatsatnoj li-
tij-jonskoj bateriji. Kada se
baterija isprazni, uklju~uje
se benzinski motor - gener-
ator. Baterija se mo`e pono-
vo napuniti u roku od tri
sata, uklju~ivanjem Ampe-
rinog sistema za punjenje u
standardnu ku}nu uti~ni-
cu.
Ampera sve bli`a proizvodnji
Ampera: Punjenje na ku}nu uti~nicu
NOVITETI Uo~i oktobarskog Sajma automobila u Parizu
Opel pripremio dvije
svjetske premijere
Bit }e predstavljeni GTC Paris i karavanska verzija modela Astra
Astra Sports Tourer: Pove}ana funkcionalnost
Francuski proizvo|a~ {iri luksuznu liniju
Citroen Metropolis postaje DS9
U pripremi i maleni DS2
Citroen je ~vrsto odlu~io
pro{iriti svoju ekskluzivnu
DS seriju. Nakon postoje}eg
modela DS3, te najavljenih
DS4 i DS5, o~ekuju se male-
ni DS2, baziran na konceptu
Revolte, te najve}i DS9.
Ovaj posljednji inspiraci-
ju ima u konceptu Metropo-
lis. Ispod masivne 5,3 metara
duga~ke, dva metra {iroke i
1,4 metara visoke karoserije
o~ekivano se krije hibridna
tehnologija - kombinacija
2,0-litarskog V6 benzinskog
sa 270 KS i elektri~nog mo-
tora, ~ija snaga varira od 55
do 95 KS.
Pri ni`im brzinama, Me-
tropolis vozi isklju~ivo na
struju, na vi{im isklju~ivo na
benzin, dok se prilikom
ja~ih ubrzanja motori udr-
u`uju i nude vrhunske mo-
gu}nosti uz emisiju uglje-
ndioksida od samo 70 g/km.
Ostale zanimljive detalje
~ine Hydractive ovjes, po-
gon na sve to~kove i aktivni
stra`nji spojler.
Veliki DS9 namijenjen je
kao konkurencija njema~k-
im limuzinama na kinesko-
m tr`i{tu, mada }e nesumnj-
ivo biti tra`en i u Evropi.
Zvani~na najava o~ekuje
se na Sajmu automobila u
Parizu, gdje }e biti predsta-
vljen i DS4, dok DS5 sti`e u
@enevu 2011. S. Pa.
Citroen Metropolis: Koncept za serijski model DS9
Automatski mjenja~ sa devet
stepeni prijenosa
Sude}i prema posljednjim izvje{tajima, Mercedes Be-
nz radi na novom automatskom mjenja~u sa ~ak devet
stepeni prijenosa, koji }e nositi naziv 9G-Tronic i u
odnosu na aktuelni 7G-Tronic omogu}it }e jo{ manju
potro{nju goriva i emisiju ugljendioksida.
Novi mjenja~ }e se koristiti samo kod motora velike za-
premine, a o~ekuje se da debitira u redizajniranoj S klasi
2012. godine. Podsjetimo, 7G-Tronic je 2003. godine
bio prvi sedmostepeni automatski mjenja~, kojeg je ne-
davno nadma{io ZF-ov osmostepeni mjenja~, koji kori-
ste Audi i BMW, pa Mercedes sada `eli uzvratiti udarac.
Uporedni test osam automobila u Italiji
Ibiza najbolja za supermarket
Na uporednom testu os-
am najprodavanijih auto-
mobila na dizel-gorivo u
klasi gradskih automobila,
italijanski magazin „Quat-
troruote“ proglasio je po-
bjednikom SEAT Ibizu.
Testirani su zapremina pr-
tlja`nika, oprema, vozne
karakteristike, udobnost i
potro{nja.
U konkurenciji SEAT
Ibize 1,6 TDI CR na{li su
se Peugeot 207 HDI, Rena-
ult Clio 1,5 dCi, Citroen C3
1,6 HDi, Ford Fiesta 1,6
TDCi, Toyota Yaris 1,4D-
4D, Fiat Punto Evo 1,3
MJT i VW Polo 1,6 TDI.
Sva vozila podvrgnuta
su testu prakti~nosti, u
okviru kojeg su u pr-
tlja`nik utovarene kutije i
ostale stvari koje se svako-
dnevno kupuju u superma-
rketima. Zatim je proveden
test ugo|aja u automobilu i
nakon toga je uslijedila
uporedba nezaobilazne
opreme u ovoj kategoriji, a
onda je provjereno koji se
od ovih osam modela na-
jvi{e pribli`io idealu
ulo`eno-dobiveno, uzima-
ju}i u obzir najni`u cijenu.
Testirane su i vozne kara-
kteristike, kao i podaci o
potro{nji. M. T.
auto market
Dnevni avaz, utorak,
10. avgust/kolovoz 2010. 43 30
Peugeot RCZ
ostvario je od poja-
vljivanja na tr`i{tu
odli~ne rezultate,
koji su prevazi{li
o~ekivanja, saop}ila
je francuska kompa-
nija. Velika po-
tra`nja dovela je do
toga da je u prvih
pet sedmica prodata
polovina ukupno
proizvedenih mode-
la za cijelu 2010. go-
dinu.
Peugeot predvi|a
da }e interes za RCZ
dodatno rasti sada
kada su dostupne
dvije nove verzije be-
nzinskog motora:
THP 156 KS auto-
matik i mo}niji THP
200 KS.
Peugeot RCZ: Dvije nove verzije benzinskog motora
Velika potra`nja za modelom Peugeot RCZ
FIAT je bez pompeznih
najava predstavio novu ge-
neraciju modela Idea, svo-
jevrsne MPV izvedbe Pu-
nta, koja je na na{im cesta-
ma zaista rijetka pojava, a
na ostalim, najvi{e ju`noa-
meri~kim tr`i{tima, od
svog predstavljanja 2005.
godine vi{e nego tra`ena
roba.
Upravo zbog toga je i
nova Idea nastala u FIAT-
ovom dizajnerskom centru
u Brazilu. Pored po-
dmla|enog izgleda, krase je
bolja oprema, vi{e tehno-
lo{kih dodataka te novi
E.torQ motori.
FIAT Powertrain Te-
chnologies odjel napravio
je specijalne izvedbe benzi-
naca 1,4 8V, 1,6 16V i 1,8
16V, koji mogu koristiti bi-
lo koju mje{avinu benzina i
etanola.
Osim standardne, Idea
je dostupna i u svojevrsnoj
terenskoj izvedbi nazvanoj
Adventure, koja je kao
stvorena za ne ba{ sjajne ce-
ste Ju`ne Amerike. S. Pa.
Specijalna izvedba
Pande za 30. ro|endan
FIAT Panda, jedan od najpopularnijih gradskih au-
tomobila svih vremena, slavi 30 godina postojanja. Itali-
janski proizvo|a~ ovaj vrijedan jubilej odlu~io je
„proslaviti“ specijalnom Anniversary edicijom bazira-
noj na modelu Panda Active 1,1. Bit }e dostupna u tri
boje, bijeloj, crvenoj i `utoj, po standardnoj cijeni od
9.950 eura. Panda je od 1980. do danas prona{la vi{e od
{est miliona kupaca.
Ideja iz Brazila
Bolja oprema, vi{e tehnolo{kih dodataka i novi E.torQ motori
Nova generacija FIAT-ovog gradskog MPV-a Otkriveni planovi kineskog vlasnika
Novosti iz Mercedesovog AMG odjela
AMG divizija Mercedes
Benza najavila je da }e nji-
hov model S63 AMGu 2011.
modelsku godinu u}i sa no-
vim 5,5-litarskim V8 bitur-
bo benzincem, koji razvija
544 KS i 800 Nm obrtnog
momenta u standardnoj i
571 KS i 900 Nm u „Pe-
rformanse“ izvedbi. Sli~an
zahvat nedavno je primije-
njen i na Mercedesu CL
AMG.
Performanse su, o~ekiva-
no, vrhunske i podrazumije-
vaju ubrzanje do 100 km/h
za 4,5 sekundi (4,4 „Pe-
rformanse“ izvedba), te ma-
ksimalnu brzinu od 250,
odnosno 300 km/h. S druge
strane, zahvaljuju}i sta-
rt&stop sistemu i drugim
pobolj{anjima, novi motor u
prosjeku tro{i tek 10,5 litara,
odnosno 25 posto manje od
prethodnog 6,3-litarskog
V8.
Novi S63 AMGna tr`i{te
sti`e u septembru uz osno-
vnu cijenu u Njema~koj od
143.752 eura. S. Pa.
Mercedes S63 AMG: Bolje mogu}nosti uz manju potro{nju
Tek {to je i zvani~no pre-
uzela Volvo, kineska kompa-
nija Geely dala je {vedskim
in`injerima jasne smjernice
budu}eg rada. Glavna stavka
je stvaranje luksuznog auto-
mobila koji bi se suprotsta-
vio etabliranim veli~inama
poput Mercedesa S klase,
BMW-a serije 7 i Audija A8.
Potvrdio je to i direktor Ge-
elyja Li Shufu u razgovoru
za Reuters.
O~ekuje se da bi nova li-
muzina trebala biti bazira-
na na produ`enom Volvu
S80, trenutno najve}em
modelu {vedskog proi-
zvo|a~a, koji se prodaje u
Kini. Kako bi Volvo poslo-
vao profitabilno, potrebno
je da godi{nje {irom svijeta
proda oko 380.000 vozila,
{to je vi{e od pro{logo-
di{nje brojke od 335.000.
No, o~ekuje se da novi mo-
deli S60 i V60, kao i naja-
vljena limuzina, budu oko-
snica budu}e prodaje.S. Pa.
Novi motor za S63
D
a li ste ikada poku{ali
brojati od 1 do 305,
ali ono iskreno, broj
po broj? Onda znate kolika
je to cifra. E, toliko je ko-
njskih snaga imala, mirne
du{e mo`e se re}i neman, ko-
ju je na testu vozio potpisnik
ovih redova.
Rije~ je o Fordu Focusu,
sa dodatkom RS. Ima takvu
konjicu da bi mu pozavidjeli i
crveni mundiri na sjevernoa-
meri~kom kontinentu u 18. i
19. stolje}u. Sam osje}aj ko-
ntrole takvog cestovnog boli-
da je te{ko opisati, ali je posao
novinara da rije~ima objasni
svoje iskustvo nekih stvari.
Pogledi prolaznika
Vanjski izgled, istina, na-
jbolje opisuju pogledi prola-
znika i kolega voza~a, koji su
se na semaforima znali laga-
no vra}ati u rikverc kako bi
{to bolje osmotrili testirani
Focus. Snje`no bijela boja
sasvim pristaje ovom auto-
mobilu, a efekat dodatno
isti~u zatamnjena stakla i cr-
ni spojler na zadnjem dijelu
automobila.
Prednji dio karakterizira
robusni branik, a efekat sna-
ge i brzine dodatno isti~u bi-
jele aluminijske felge - 19
in~a naprijed, 20 pozadi - dok
sportski {tih potcrtavaju za-
dnji, tako|er mi{i}avi branik
i dvostruka ispu{na cijev.
I unutra{njost je u spor-
tskomduhu. Voza~ i suvoza~
mogu u`ivati u Recaro sje-
di{tima, a putnicima na za-
dnjoj klupi ne manjka pro-
stora. Sportski duh je na-
gla{en u kolu upravlja~a, te
kratkom i veoma preciznom
mjenja~u. Iznad centralne
konzole pokazuje se stanje
turbina, temperature i priti-
ska ulja u motoru.
Ford Focus RS opre-
mljen je i dvozonskim auto-
matskim klima-ure|ajem,
navigacijom, vezomsa mobi-
lnim telefonom, te reprodu-
kcijom muzike MP3 i „nor-
malnog“ formata sa CD-a,
USB sticka i AUX veze. Ko-
mandama, izuzev, naravno,
klime, mo`e se pristupiti pr-
eko ekrana osjetljivog na do-
dir.
Krunski dijamant testira-
nog automobila je, dakako,
2,5-litarski benzinski agre-
gat, koji razvija impozantni
maksimum od 305 „konja“.
Najve}a brzina iznosi 265 ki-
lometara na sat.
Krunski dijamant
Zaista je neprocjenjiv
osje}aj kada vozilo pokrene-
te na tipku „power“, a po-
tom osjetite „lijepljenje“ za
sjedi{te kada stisnete gas,
brzo prebacite u drugu,
tre}u i ~etvrtu brzinu, a za-
timse upitate: „Da li za ovaj
u`itak treba imati pilotsku
dozvolu“! Fordovi in`injeri
pobrinuli su se da Focus RS
putnicima ponudi veliki spe-
ktar za{titnih sistema. Pored
ve} standardnog ABS-a sa
EBD-om, tu je i pomo} pri
naglom ko~enju (EBA), si-
stem kontrole proklizavanja,
stabilnosti i zano{enja (ESP-
/IVD), te prednji za{titni ja-
stuci i zra~ne zavjese.
Naravno, svako zadovo-
ljstvo ima svoju cijenu, a ona
u ovomslu~aju iznosi 84.310
KM, {to pokazuje da ovakva
neman nije za svakoga i da je
namijenjena za klijentelu
istan~anog ukusa.
I. SOFI]
VOZILI SMO Ford Focus 2,5 RS
Konjica na kakvoj bi
pozavidjeli i crveni mundiri
Voziti ovu neman od 305 konjskih snaga izaziva pitanje: „Da li za ovaj u`itak treba imati pilotsku dozvolu“
Novi kabriolet
S druge strane, iz Volva dolazi vijest o razvoju no-
vog kabrioleta, koji bi na tr`i{te mogao sti}i za dvije
godine. Bit }e baziran na limuzinskom S60, ali ne}e
nositi naziv S60 Convertible, ve} C60. Bez obzira na
ime, imat }e tvrdi sklopivi krov, a motore }e preuzeti
od limuzine.
Njema~ki automobi-
lski listovi ve} neko vr-
ijeme pi{u o tome da
Audi od 2013. planira
proizvodnju posebne
izvedbe svog modela
A1, orijentirane na ter-
ensku vo`nju.
Allroad varijanta bi
se trebala bazirati na
petovratnoj izvedbi, a
imala bi pove}an ra-
zmak od tla, tvr|i
ovjes i za{titu podvo-
zja. Na`alost, u planu
je pogon samo na pre-
dnje to~kove. S. Pa.
FIAT Idea: Jednostavan
dizajn i nagla{ena prakti~nost
Dimenzije
d/{/v (mm) .................................... 4.4.02/ 1.842 / 1.497
masa praznog vozila (kg) ..................................... 1.467
prtlja`nik (l) .............................................................395
Motor 2,5 RS
zapremina (ccm) ....................................................2.522
najve}a snaga (KS/o/min) ............................305/ 6.500
okretni moment (Nm/o/min) .....................440 / 4.500
Performanse
najve}a brzina (km/h) .............................................265
ubrzanje 0-100 km/h (s) ............................................5,9
potro{nja grad/otv./komb. (l) ................13,4 / 7,9 / 9,4
Cijena testnog modela
(do registracije) ...................................................84.310
Li~na karta
Geely `eli da Volvo napravi
konkurenta Mercedesu S,
BMW-u 7 i Audiju A8
Zahvaljuju}i odli~nom odgovoru
javnosti i brojnim interesentima,
Porsche je i zvani~no dao zeleno
svjetlo za razvoj serijske izvedbe hi-
bridnog modela 918 Spyder koji je
kao koncept predstavljen u @enevi
ove godine.
Ovaj automobil odu{evio je ko-
mbinacijom V8 agregata od 500 KS i
tri elektri~na motora sa 218 KS, koji
su zaslu`ni za vrhunske performanse
- ubrzanje do 100 km/h za 3,2 seku-
nde i maksimalnu brzinu od 320
km/h, a sve to uz nevjerovatno nisku
potro{nju od tri litra na 100 km.
Ve} se zna i okvirna osnovna cijena
ovog sportskog automobila budu}no-
sti i iznosi oko 500.000 eura. S. Pa.
Nakon pozitivnih reakcija na koncept Porschea
Hibridni Spyder ide u proizvodnju
Konceptni hibridni Porsche: Vrhunske mogu}nosti
Audi A1 Allroad
Volvo S80L: Trenutno najve}i Volvo
Snje`no bijela boja sasvim
pristaje ovom automobilu
Recaro sjedi{ta za voza~a i suvoza~a
Ford Focus RS:
Sportski duh
(Foto: V. [ipeti})
Utorak, 10. avgust/kolovoz 2010.
Prodaja
Al. felge MIM trokrake, talija-
nske sa gumama (205-55-15). Tel. 062
970 930.
Alfa 1471. GTS, benzin, 2002.
god., full, ko`a, navigacija. Tel. 061
139 610.
Audi 80, 91. g.p., 1,6 B, redovno
servisiran i odr`avan, central-brava,
servo, {iber, lavlja kand`a.Tel. 063 730
777
Audi A4 2.0 TDI, april 2006.,
pre{ao 100.000 km, cijena dogovor.
Tel. 061 130 649.
Audi A6 gepek, crni, u dobrom
stanju, 2000. god., 190 KM. Tel. 061
709 956.
Audi A6, 2.5 TDI, 1999. g., ura|en
veliki servis, reg. do 5./11., 12.900
KM. Tel. 061 715 746.
Auto ogledala za retrovizore za sve
vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190.
Auto radar detektori Cobra i Whi-
steer, xenon kompleti i navigacije za
automobile, garancija 1 god. Tel. 066
271 815.
Autostakla „Rule“ original
{ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugra-
dnjom. Garancija 5 godina, Stup, Bo-
jni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413
317.
BMW 324 dizel, 1988. god., regi-
strovan do 11. mjeseca, automatik,
2.300 KM. Tel. 061 438 446.
BMW 325 i, 2002. god., full opre-
ma, extra, reg. do sept. 2010., cijena
dogovor. Tel. 061 030 807.
Bmw 330e 46 crna metalik ful opr-
ema, dizel, ekstra stanje reg do
03/2011. Cijena po dogovoru. Tel.062
760 188
C-6, 2006. 2.7 HDI, Jeep Liberty
3.7, 2003., povoljno. Tel. 061 133 750.
Chrysler stars cabrio 2.0 benzin,
1998. g., ful oprema, registrovan,
10.000 KM. Tel. 061 864 130.
Citroen AX 1.4 91. god., dizel, reg.
u dobrom stanju, 3.100 KM. Tel. 061
106 729.
Citroen BX 1.9 D, god. 89., kara-
van, dosta novih dijelova, ispravan,1
.500 KM. Tel. 062 270 366.
Citroen C4, 1.6 HDI, 2007. god.,
full oprema, reg. god. dana. Tel. 063
506 303.
Corsa C 2002. god., 1.0 benzin,
ABS, servo, crvena, 2 vrata, 4x airbag,
alu felge, servisna knjiga, registrova-
na. Tel. 062 814 399, Sarajevo.
Crveni Chevrolet Avero, 2 vrata,
1. registracija u martu 2009., gara`ir-
an. Tel. 061 188 758, 033/526-521.
Dijelove za Audi 80, god. proizv.
1986. Tel. 061 521 395.
Dijelove za Fronteru, 2000. god.,
motor dizel 2.2 DTI, 16V, mjenja~, li-
marija i ostalo. Tel. 033 659-281, 062
279 743.
Dijelovi za kombija 207 ili ko-
mplet, povoljno. Tel. 061 521 395.
Dijelovi za kombija 210 D, god.
1991. Tel. 061 521 395.
\ip Hyundai, 2.5 dizel, tek regi-
strovan. Tel. 061 156 436.
\ip-Infiniti FX 35.God.2008.Full
oprema,perla bjeli.Cijena 80.000 KM.
Tel. 061 783 405
Felicija Dizel 99 god. Dobro
o~uvana. Tel. 061 974 060
Fiat Punto 1.3 M-jet S, 2007. god.,
3 vrata, klima, ABS, citi servo, el. po-
diza~i, centralno, ura|en veliki servis,
do regist. 7.900 KM. Tel. 061 214 813.
Fiat Punto 1.3 M-jet, 2006. god., 3
vrata, ABS, airbag, citi, servo, el. po-
diza~i, centralno, bijeli, do registr.
6.900 KM. Tel. 061 329 335.
Fiat Stilo 1.9 JTD, 2003. god., 3
vrata, plavi met., ful oprema, ura|en
veliki i mali servis, tek registrovan
7.990 KM. Tel. 062 356 923.
Fiat Uno 1.0 B, 97. god., tek reg., 5
vrata, izvrsno o~uvan, povoljno. Tel.
062 315 616.
Ford eskord ne registrovan proi-
zvodnja 1988 god u dobrom stanju.
Cijena 950 KM. Tel.062 203 609
Ford eskort godina proizvodnje
1997 ,registrovan do 07.06.2011,meta-
lik plava boja, klima, servo, airbag x 2,
centralna, el.podiza~i stakla,gume no-
ve, aluminijske felge , cijena 4650
KM. Tel. 061 805 983
Ford Fiesta 1.3 benzin, 2003. god.,
crna, 3 vrata, full oprema, pla}eni cda-
rina i PDV, uvoz iz Njema~ke, cijena
do reg. 8.150 KM. Tel. 061 158 202.
Ford Fiesta 1.4 TDCI, god. 2003.,
uvoz Njema~ka sa dosta opreme,
7.900 KM. Tel. 061 204 169.
Ford Fiesta 1.4 TDCI,l 2004. god.,
siva, 3 vrata, full oprema, pla}eni cari-
na i PDV, cijena do reg. 8.950 KM.
Tel. 062 548 408.
Ford Fiesta vrata (gepek) za 2003.
godinu, kori{ten, 110 KM. Tel. 061
709 956.
Ford mondeo 1.8 dizel, karavan,
99god., registrovan do 11.2010., cije-
na 7.200 KM. Tel. 061 787 732
Ford Tranzit, teretni kombi,
2002., 2.4 TDI, dugi, visoki, hitno,
povoljno. Tel. 061 911 652.
Golf 1 benzin 1.3, registrovan. Tel.
061 548 390.
Golf 16 b 88 tek registrovan.2400
KM. Tel. 061 339 731
Golf 2, 87. god., 1.3 benzin, regi-
strovan, u dobrom stanju, 1.300 EUR-
a. Tel. 061 906 500.
Golf 2, 91., 4 vrata turbo dizel, in-
ter kuler, registr. do 5. 2011. Tel. 061
227 070.
Golf 3, desni volan, dizel, strane
table, u odli~nom stanju, 2.400 KM.
Tel. 062 214 041.
Golf 4, god. 2009., uvoz Nje-
ma~ka, carina i PDV pla}eni, ful opr-
ema, 9.700 KM. Tel. 061 107 285.
Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000.
god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor
85, benzin. Plus aluminijske felge
„racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281
370.
Golf III, registrovan do 11., boja
`uta, 5.000 KM, dizel. Tel. 061 199
697.
Golf IV, 1.4, 16 V, 1998. god., ala-
rm, mul-t-lock, 5 vrata, daljinsko, tek
reg., 8.500 KM. Tel. 061 299 874.
Hitno Reno Megan coupe, 2001.
g., metalik sive boje, benzin, ful opre-
ma. Tel. 061 338 433.
Jugo Koral 60, 1980, preveden,
dobro o~uvan, reg. 2. 10. 2010., ul. Ja-
ja~ka. Tel. 033 643-785, 062 421 510.
Kamp ku}icu za 4 osobe, duga 6
m, uvoz iz [vicarske. Tel. 061 654 234,
Mostar
Kombi Fiat Ducato 2.8 JTD fur-
gon maxi, 2001. god., u ispravnom
stanju, mo`e i za putn. vozilo. Tel. 061
153 130, 061 196 744.
Kombi MB 609, god. 90., pre{ao
309.000 km, extra dobar, dugi, visoki,
4.200 EUR-a. Tel. 062 270 366.
Laguna 99, 1.9 DTI, crna, klima,
registr. do jan. Tel. 061 173 723.
Mazda 626 D, 1991. god., registro-
vana do aprila 2011. god., prvi kupac.
Tel. 063 991 991.
MB 190 D, tek reg., god. 86., ko-
mplet, crveni, {iroka lajsna, 4.500,
mo`e zamjena za put. kombi. Tel. 062
270 366.
Megan 1.5 dci, 85ks, kraj
2006g.metalik bijela, 2/3 vrata, extra
stanje i registrovan, cijena
11400KM.Tel:061 493 310
Megane 2007 godina ful oprema
servisna knjiga 2 vrata 12 900 KM.
Tel. 062 111 110
Megane 2007 godina ful oprema
tek reg. ura|en servis veliki karavan
dig.klima 14300 KM. Tel. 061 256 538
Mercedes 124 E230 12mj.92 meta-
lik sivi, registrovan. Tel: 061 203 112
Mercedes A 160, avangard, 2001.
god., ko`a, klima, navigacija, ABS
EPS, grijanje ciceva, servisna, tek re-
gistrovan. Tel. 061 350 093, Sarajevo.
Mercedes benz. 310 kiper, sa {vic-
arskim tablama. Tel. 061 654 234, Bu-
gojno.
Mercedes C 220 CDI, 2002. god.,
full, avangard. Tel. 061 171 424.
Minibus Iveko automat., god. 85.,
ispravan, vodi se 1+8, mo`e i dijelovi,
motor extra. Tel. 062 270 366.
Motocikl.Pe`o Satelis.125 kubi-
ka.2007g.pre|eni kilmetri 3500. Cje-
na.4200KM. Tel. 061 171 376.
Motor za Mazdu 626, dizel 2.0, go-
di{te 1996., povoljno. Tel. 061 989
296.
Nexia Daewoo, god. 96., klima,
o~uvana, 2.200 KM, fix. Tel. 063 803
057, 061 170 709.
Nissan Murano, 10. 2007., 48.000
km, mo`e zamjena za jeftinije. Tel.
062 157 704.
Opel Kadet karavan 1,7 D,
PR85,Reg;12/2010 ,kuka,{iber,cijena
2000 KM, kompenzacija za gra|evi-
nski material, hitno. Tel. 061 132 444.
Opel omega TD, servo
87.god.odli~no stanje,registro-
van,3.200 KM.Tel. 061 130 801
Originalni nosa~i za Audi, sa no-
sa~ima i kutijom marke „Thule“. Tel.
061 145 636.
Pasat karavan, 1997. god., TDI,
110 konja, cijena 9.600 KM. Tel. 061
146 187.
Peugeot 307 SW 2.0 HDI, kara-
van, 2004. god., crni, extra stanje. Tel.
061 713 798.
Pe`o 2006 godina ful oprema ser-
visna knjiga tek registrovan crni me-
talik 2 vrata 13 900 KM. Tel. 062 335
603.
Pe`o 307, 2.0 HDI, 2003. god., lju-
bi~asti, 4 vrata, pla}eni carina i PDV,
full oprema, cijena do regist. 11.750
KM. Tel. 061 158 202.
Pe`o 307, HDI, 2.0, 110 KS, ful
oprema, 2002. g., registrovan. Tel. 061
257 470.
Polo u dobrom stanju, 1986. god.,
reg. do 10. 2. 2011. Tel. 033 693-400.
Prodajem „Lavlju kand`u“ za ve-
nto,golf 3 i sl. Tel. 061 207 887
Prodajem 4 auto gume Dunlop sa
felgama, 5 {arafa, original VW. Dim.
195/65/15. Cijena 350 KM. Tel. 061
241 645
Prodajem Audi 100 CC,1.8 ajn{pr-
ic,66 kW,abs,centralno zaklju~ava-
nje,87.god.,gara`iran utegnut, reg. u
@ivinicama do 1./11.god. Tel. 063 909
948
Prodajem Audi A4, 1997g, benzin
1600 ccm, 74kW, cijena po dogovoru.
Tel. 062 442 202, 032 556 476
Prodajem auto Hundayi Trajet 2.0
tdi, 6+1 sjedi{ta, 2002. 82 KW,
115.000 km, klima, odli~no stanje, ci-
jena 13.500 KM. Tel. 061 176 286
Prodajem autogril u odli~nom sta-
nju, ful oprema, Fiat Dukato, 2006.
god. Tel. 061 024 418.
Prodajem automobil por{e kla-
se,tek registrovan, na 2godine nova
marka ,cijena po dogovoru,o~uvan.
Tel. 066 742 366 ili 062 512 967
Prodajem buldo`er TG 110 DJ.
Tel. 063 336 818.
Prodajem fiat seicento,2000 godi-
na, 900 kubika,telefon 062 534 343
Prodajem fiat seicento,2000 godi-
na,900 kubika,telefon 062 534 343.
Prodajem Ford Fiesta 1.3
B2000god.Reg.do februara. Nove gu-
me Cijena 5100 KM. Tel. 061 297 963
Prodajem Ford Fiestu 1,6 dizel
1984 godi{te sa papirima, u dijelove.
Tel. 061 857 522
Prodajem ford fijestu.Registrova-
na do 1.11.2010.g .ili mjenjam. Tel.
062 403 325
Prodajem ford focus, crni metalic,
karavan.2000gdi{te,motor 1.8 be-
nzin.Tek registrovan. Povoljno. Tel.
061 185 192
Prodajem Ford Mondeo karavan
1.8 TD povoljno. Tel. 061 351 822
Prodajem Golf 2, 87. god., dizel,
bijele boje, cijena 3.000 KM. Tel. 061
244 290.
Prodajem golf 4 , tdi , registrovan
juni 2011 ,12500 KM,ABS, servo vo-
lan , sva oprema ,2003 godi{te. Tel.
062 212 221 i 062 637 424.
Prodajem golf 4 , tdi , registrovan
juni 2011, 12500 KM, ABS, servo vo-
lan, sva oprema, 2003 god. Tel. 062
212 221 i 062 637 424
Prodajem golf 5 2006 tdi ful opre-
ma 1800 hudini. Tel. 061 084 159
Prodajem golfa dvojku 1987
god.5-vrata,dizel i neregistrovan.Fi-
ksna cjena 2000 KM.Tel. 061 224 003
Prodajem Isuzu truper terenac 3,0
tdi comonrail 98 g regis limited ful 14
000 KM, mo`e zamjena. Tel. 061 200
203
Prodajem Isuzu truper terenac 3,0
tdi comonrail 98 g regis limited ful 14
000 KM mo`e zamjena. Tel. 061 200
203
Prodajem kamp ku}icu u dobrom
stanju, full oprema. Tel. 061 024 418.
Prodajem kombi mercedes.
210.povi{eni.god 91.6000 KM. Tel.
061 796 984
Prodajem lijevu stranu za citroen
berlingo putni~ki 99 godina cijena po
dogovoru. Tel. 061 671 093
Prodajem Opel astru 1.6i 92.g.Ce-
ntralna,siber,el.podizaci, ABS,ser-
vo.Cijena 3400 KM. Tel. 061 810 832
Prodajem Peugeot 106, 2000
g.,reg. do 7/2011, extra stanje, 5100
km. Tel. 061 728 725.
Prodajem Peugeot 206. 1,4 Hdi
12./2004.god. 4 vrata srebreni meta-
lik,dva klju~a kod kartica, tek uvezen
i reg do 02.08.2011.god extra Fixno
8.800 KM. Tel. 065 248 588
Prodajem Peugeot 307 1,4 HDI
2005 god.Ful oprema. reg. do 06/2011
uvoz Njema~ka 2010. god. cijena 12
500 KM. Tel. 061 241 645
Prodajem pe`o 106, metalik sivi,
2001.godina, motor 1.1. Tel. 061 266
645
Prodajem Renault Kango teretni,
2005. godina. Cijena po dogovoru.
Tel. 062 916 907.
Prodajem Reno clio 1.2, 2002god.
Crni, dosta opreme. 6 800 KM. Tel.
061 081 779
Prodajem Reno Kangu putni~ki
1.5 DCI, mo`e zamjena za manje vozi-
lo novije proizvodnje.Tel. 063 759 720
Prodajem reno klio dci kao nov
2005 uvoz Njema~ka pla}ena carina i
pdv cjena 8.700 KM. Tel. 061 107 285
Prodajem reno lagunu 97g, reg do
marta 2011g, u odli~nom stanju uz ga-
ranciju, sva oprema sem klime tel 061
366 686
Prodajem {evrolet aveo 2006god
38000 presao siva boja reg do 11.2010.
Tel. 061 030 009
Prodajem u dijelovima Vento 1.9
TDI, 97. god., registrovan. Tel. 061
504 190.
Prodajem VENTO,1996 god.1,9
SDI,servo,centralno zaklju~ava-
nje,Hyudini look,u odli~nom stanju.
Tel. 061 207 887
Prodajem Vento,1996 god.1,9
SDI,servo,centralno zaklju~ava-
nje,Hyudini look,u odli~nom stanju.
Tel. 061 207 887.
Prodajem volva mo`e i zamjena.
Tel. 062 972 942
Prodajem Yamaha R1 2004g regi-
strovana nov pogonski lanac i
lan~anici ulje uljni filter disk plo~ice
gume svje}ice super stanje. Tel. 061
191 125
Prodajem za Golfa alnaser, altena-
tor 2,3,4 i za ostala vozila. Tel. 033
531-996, 063 639 176.
Prodajem za Pasat el. motor za po-
dizanje stakla na vratima. Tel. 061 260
598.
Renault Kango Kedy 2004., 1.5
dizel, kao nov, hitno. Tel. 062 844 933.
Renault Kangoo, Kedy, 2004.
god., 1.5 DCI, hitno. Tel. 061 761 812.
Reno Kango Kedy, 2005. god. Tel.
062 916 907.
Reno Kangoo 1.5 DCI, 2003. god.,
putni~ki. Tel. 063/759-720.
Reno Klio 1.5 DCI, 2005., full
oprema, mo`e zamjena, pla}ena cari-
na i PDV, cijena 8.700 KM. Tel. 061
107 285.
Reno Klio 2003., benzin 1.2, uvoz
Njema~ka, pla}ena carina, cijena
6.900. Tel. 601 204 169.
Reno Tvingo 2002., udaren sa di-
jelovima, povoljno. Tel. 061 227 070.
Retrovizorska ogledala za sve vr-
ste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799.
Seat Ibiza 1.9 TDI, 2003. god., 150
KS, ko`a, full. Tel. 061 139 610.
Seat Ibiza, ful oprema, pla}ena ca-
rina i PDV, uvoz Njema~ka, god.
2003., benzin, 8.700. Tel. 061 204 169.
Skuter jamaha neos 2001 god.
50cmm registrovana cijena1300 KM.
Tel. 061 766 714
Stilo 2003., 1.6 benz., 4 vrata, ma-
ksimalna ful oprema, alarm, 7.500.
Tel. 062 204 779, Ilija{.
[ofer{ajbe nove i polovne za sve ti-
pove vozila. Tel. 061 749 462.
TAM 150 vojni, Busova~a. Tel.
063 336 818.
Tojota Corola 1.4 benz., 2003., full.
Tel. 061 171 424.
Toyota alu felge 2 komada, 17-ke,
5 {arafa, 30 KM. Tel. 061 709 956.
VW Kedi, 1999. god., bijele boje,
dizel, u extra stanju. Tel. 061 253
VW Sharan 1.9 TDI, 85 KW, pla-
vi, tek registrovan. Tel. 033/687-154,
Butmirski bataljon 24, Butmir.
VW T4, 1994. god., teretni, pro-
du`eni, povoljno. Tel. 061 482 250.
Kupovina
Kupujem golfa dizel mo`e sa
lo{im limom. Tel. 061 255 806
Vr{imo otkup rabljenih dotrajalih
i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013.
Kupujem ispravna i havarisana
vozila. Tel. 062 915 635.
Kupujem havarisana vozila Pasat
3 i Golfove. Tel. 061 206 689.
Kupujem havarisana i ostala vozi-
la. Tel. 061 274 441.
Izdavanje
Neum - izdajemo povoljno apar-
tmane i sobe na samoj pla`i po na-
jni`im cijenama. Klima, TV i par-
king. Tel. 063 321 434. 741-Mo
Neum - izdajem apartmane bli-
zu pla`e hotela „Zenit“, sat-TV,
klima, gara`e. Tel. 036/880-516.
Mob. 063 350 056, www.neum-
zubac.de 812-1Mo
Neum - kod pla`e hotela Zenit,
povoljno iznajmljujem novosa-
gra|ene sobe i apartmane (klima,
kuhinja, balkon, TV, gara`e). Tel.
036/885-165 ili 063 894 751.
PTT
Trpanj, na Pelje{cu, apartmani
100 m od pla`e, klima, TV, inter-
net, terasa, super povoljno. Tel.
00385 91 605 5866. 366-1Ze
Neum - izdajem sobe i apar-
tmane, 5 metara od mora, svaka
soba i apartmani imaju klimu,
TV i kupatilo. Tel. 061 488 043,
036 880-582. 8895-1tt
Iznajmljujem sobe sa upotre-
bom kuhinje - Srebreno. Tel.
00385 20 486 628, 00385 95 833
6879. 580-1Mo
Neum - apartmani - blizina
mora - kuhinja, kupatilo, WC,
TV, balkon, parking Villa Hortus.
Informacije Tel/fax 036/880-513.
PTT
Orebi} - dvosoban stan 60 m2,
6 le`aja, kuhinja, TV, klima, tera-
sa 24 m2 sa tendom i se}ijom,
pla`a 100 m, parking u hladu. Tel.
00385 20 713 856 i 061 938 463.
594-1tz
Ljetovanje u Gradcu i Podaca-
ma od 13. 8. - 6 no}i 7 dana po ci-
jeni od 175 KM. U cijenu
ura~unat prijevoz. Smjena svakih
7 dana. Tel. 062 773 602, 061 185
805. PTT
Izdajem na Bjelavama jednoso-
ban renoviran stan, samo na du`i
period. Tel. 062 440 212.
12344-1tt
Poluotok Pelje{ac (Dra~e),
izdajem apartmane 4 i 6 krevetne
uz obalu, 10 m do mora, upotreba
kuhinje, parkinga, ro{tilja, velike
terase sa pogledom na more i oto-
ke, vrlo povoljno. Tel. 061 130
366. 10511-1Nd`
Izdajem dvosoban namje{ten
stan sa centralnim grijanjem, B-
faza Al. Polje. Kontakt tel.: 061
439 379. 12338-1tt
U Neumu uz samo more izda-
jem dvo, tro i petokrevetne apar-
tmane, zasebni spratovi, klima,
TV, parking, povoljno. www.ome-
rbasic.com.ba Tel. 061 101 832.
10520-1Nd`
Ljetovanje u Podacama u soba-
ma i apartmanima, veoma povo-
ljno. Tel. 00385 98 817 104.
10524-1Nd`
Povoljno ljetujte u Makarskoj. Tel.
00385 91 583 7045. 10515-1Nd`
„Alma“ vila Neum, apartmani, so-
be, blizu mora. Tel. 061 131 900.
Apartmane i sobe sa klimom i tv
u Neumu, odmah pored obale, izda-
jem povoljno sa parkingom. Tel. 061
131 831, 033 541 493
A. Polje, A faza namje{ten tros.
stan, zapos. ili studentima. Tel. 061
868 464.
A. Polje, A faza, tros. namje{ten
stan, zapos. ili studentima. Tel. 06 868
464.
A. Polje, A faza, tros. stan zapos. ili
studentima. Tel. 061 868 464.
Adema B., kod Zraka, dvosoban
stan, povoljno. Tel. 061 268 476.
Adema Bu}e 42, stambena zgrada,
II sprat, izdajem stan. Tel. 061 838
918.
Alipa{ino A faza, namje{ten stan,
300 KM. Tel. 061 142 704.
Aneks u priv. ku}i tros. namje{ten
stan, sve novo, I sp. Tel. 062 571 967.
Apartman Hvar-Su}uraj, 4-6 oso-
ba, TV, klima, ro{tilj, parking, 80 m
od mora. Tel. 00387 63 191201, 00385
91 250 6885.
Apartman izdajem na Bjela{nici.
Tel. 062 320 648.
Apartmane i sobe izdajem u Vodi-
cama, kod hotela Olimpija. Tel. 385
22 444 118.
Apartmani i sobe na Crnogor-
skom primorju, pla`a Veliki pijesak,
Ferid. Tel. 065 879 433.
Apartmani Neum Povoljno izna-
jmljujemo apartmane na magistra-
li,novogradnja,ugodan ambijent i pr-
ekrasan pogled. Tel. 063 590 277
Apartmani Podaca, more 20 m,
Sabina. Tel. 00385 91 537 2210.
Apartmani Slano, kod Dubrovni-
ka, odmah uz more. Tel. 00385 20 871
338, 099 512 6108.
Apartmani u Tivtu, komplet dvo-
soban stan, svi sadr`aji, vrlo povoljno.
Tel. 00382 32 683-392, 00382 69 299
128 i 061 479 616.
Apartmani, sobe za preno}i{te sa
parkingom 15-25 KM po osobi, Ko{.
Brdo. Tel. 062 226 665.
Apartmani, sobe, dnevni boravak
sa parkingom, blizu Wise. Tel. 061
267 264.
B. Potok, prazan dvosoban stan,
Trebinjska 109. Tel. 033 610-404.
Bare-[ip, stan u priv. ku}i, sa vi{e
le`aja, pogodno za samce, radnike,
mo`e i prazan, 80 KM po le`aju. Tel.
062 139 215.
Ba{~ar{ija, jednoipos. fino opre-
mljen stan u zgradi, I kat, eta`no, 400
KM. Tel. 062 465 466.
Bjelave, dvokrev. sobu studenti-
ma, upotreba kuhinje. Tel. 062 224
836.
Brist, izdajem apartmane. Tel.
00385 21 699-359.
Centar - Papagajka, nudim no}en-
je u luksuzno opremljenim apartma-
nima. Tel. 061 724 725.
Centar Neuma, izdajem sobe i
apartmane. Tel. 063 339 686.
Centar strogi, dvos. fino opre-
mljen stan u zgradi. Tel. 061 145 853.
Centar, dvos. lijepo namje{ten
stan u zgradi, I sp., 500 KM. Tel. 061
565 787.
Centar, lijepo namje{ten dvos.
stan. Tel. 061 480 465.
^. Vila II, sobu studentici, Gra-
da~a~ka 120/II. Tel. 640-200.
^engi} Vila, 2-soban kompletno
namje{ten stan. Tel. 061 865 981.
^etverosoban stan sa ba{tom, str-
ogi centar Sarajeva. Tel. 061 382 261.
^obanija, dvos. stan namje{ten,
500 KM. Tel. 061 142 704.
Djevojkama namje{ten jednos.
stan u S. Koloniji pored Univerziteta.
Tel. 061 552 781.
Djevojkama studenticama na-
32 Utorak, 10. avgust/kolovoz 2010.
oglasi
Dnevni avaz Utorak, 10. avgust/kolovoz 2010. 33
w
w
w
.
m
a
t
a
d
o
r
-
v
r
a
t
a
.
c
o
m
mje{ten stan. Tel. 033/203-887.
Dobrinja, dvos. prazan stan kldo
Merkatora, I kat, kuh. elementi. Tel.
061 145 853.
Dva nova polunamje{tena stana u
naselju Breka. Tel. 061 145 744.
Dvoeta`. stan u zas. ku}i, sa ga-
ra`om, ul. Soukbunar, 500 KM. Tel.
061 818 254.
Dvoipos. prazan stan na Vojn. Po-
lju. Tel. 061 271 908.
Dvos. na Grbavici, sp. 4, lijepo na-
mje{ten, 450 KM. Tel. 061 540 015.
Dvos. namje{ten stan kod novog
Avaza u blizini `elj. stanice, cijena po
dogovoru. Tel. 061 242 261.
Dvos. namje{ten stan na ^. Vili.
Tel. 061 865 981.
Dvos. stan u zgradi u centru, na-
mje{ten, 600 KM. Tel. 061 142 704.
Dvosoban namje{ten stan kod
Katedrale, strogi centar, 500 KM. Tel.
061 142 704.
Ferhadija, izdaje se kancelarijski
prostor 220 m2, extra opremljen. Tel.
033 450-740, 033 616-856.
Ferhadija, izdaje se kancelarijski
prostor 220m2 extra opremljen, na
dvije eta`e. Tel.033 450 740, 061 497
538
Garsonjera kod stadiona Ko{evo
na du`e, prizemlje, namje{tena. Tel.
061 165 191.
Garsonjera na du`e vrijeme, za-
pos. mu{karcu kod MUP-a N. Grad.
Tel. 677-504.
Gradac, izdajem apartmane, kli-
ma, parking. Tel. 00385 98 965 7400.
Gradac, izdajem sobe i apartmane.
Tel. 00385 91 544 2109.
Grbavica kod @eljinog stadiona,
2-soban stan 64 m2, velika terasa i
ba{ta, namje{ten a mo`e i nena-
mje{ten, cen. grijanje. Tel. 062 134
558.
Grbavica, 2-soban namje{ten stan
studenticama ili studentima. Tel.
033/20 70 87.
Grbavica, izdaje se frizerski salon.
Tel. 062 760 139.
Grbavica, tros. moderno opre-
mljen stan u zgradi. Tel. 061 145 853.
Grbavica, ul. B. Muteveli}a 12/I,
dvosoban stan namje{ten, dvjema stu-
denticama. Tel. 642-864, od 16 h.
Hitno, ozbilina porodica tra`i pra-
zan stan za iznajmljivanje, na du`i pe-
riod, bli`e Marjin dvoru do
300KM.Tel. 062 327 636
Hrasno (Trg heroja), dvosoban na-
mje{ten, 1. sprat, c.g., balkon. Tel. 062
295 919.
Hrasno brdo, Posavska 128, izda-
jem sprat ku}e. Tel. 062 422 405.
Hrasno kod Robota, jednosoban
stan, kuhinja, kupatilo, studentica-
ma.Tel. 062 828 854
Hrasno, dvos. stan 45 m2, na-
mje{ten, 350 KM+re`ije. Tel. 061 183
121.
Hrasno, moderno opremljen je-
dnos. konf. stan, III kat, lift, 400 KM.
Tel. 061 145 853.
Hrasno, polunamje{ten dvos. stan
u zgradi, 400 KM. Tel. 061 565 787.
Hrasno, Trg heroja 32, jednoipo-
soban namje{ten stan ozbiljnoj zapo-
slenoj `enskoj osobi. Tel. 063 487 813.
Hvar-Su}uraj, iznajmljujem apar-
tman 4+2 (70 m2), blizu pla`e. Tel.
00385 21 773-343, 061 810 398.
Ilid`a, izdajem kafi} i stan u Bu}a
potoku, zvati poslije 12 h. Tel. 066 834
459, 033 988-200.
Ilid`a, jednos. namje{ten, stude-
ntu ili intelektualcu nepu{a~u. Tel.
033 695-371.
Ilid`a, Mala aleja, posl. prostor 26
m2. Tel. 061 260 598.
Ilid`a-Pejton, dvosoban na-
mje{ten stan. Tel. 061 172 852.
Ilid`a-Pejton, pos. prostor 40 m2,
povoljno za proizvodnju, trgovinu,
skladi{te, mesaru, auto dijelove, boje i
lakovi. Tel. 033 622-064, 062 156 840.
Izd. namj{. garsonjeru u priv.
ku}i, strogi centar. Tel. 061 904 465.
Izdaje se poslovni proctor.Sve
informacije na tel. 061 481 605
Izdaje se stan u naselju stup(kod
omw pumpe),novogradnja, dvoso-
ban,54m,potpuno namje{ten.45o
KM. Tel. O61 811 759
Izdajem apartman u Neumu, kraj
mora, klima, parking, tv, potpuno na-
mje{ten. Tel. 061 548 917
Izdajem dvoeta`ni stan u ku}i na
Bistriku. 4 sobe namje{ten 400 KM.
Tel. 062 466 860
Izdajem dvoeta`ni lijep namje{ten
stan na Marijin Dvoru.Tel. 066 335
917
Izdajem dvosoban namje{ten stan
studenticama, zgrada sa cen. grija-
njem, Ko{evo. Tel. 061 493 937.
Izdajem dvosoban stan na ^engi}
Vili. Centralno grijanje, kablovska
TV, Internet. Tel. 061 190 713
Izdajem dvosoban stan od 75 m2 ,
u privatnoj ku}i na [ipu sa cent.grija-
njem i svim priklju~cima. Tel. 061 144
845
Izdajem dvosoban stan sa ga-
ra`om kod ambasade Austrije. 061
512 874, 033 458 956
Izdajem dvosoban stan studenti-
cama- Trg Heroja.Tel. 062 528 053
Izdajem dvosoban stan u Sokolo-
vi} Koloniji D`evada Hanjeli}a br.12.
Tel. 061 359 410
Izdajem dvosoban stan u zgradi,
Grbavi~ka. Tel. 062 437 583.
Izdajem dvosoban stan,novogra-
dnja Bu}a Potok, Tel.061 511 997
Izdajem frizersko-kozmetiu~ki
stido, Sarajevo-Dobrinja. Tel. 061 207
448.
Izdajem strancima ili studenti-
ma namje{ten stan na Grbavici
odmah iznad @eljinog stadiona.Tel.
062 385 332.
Izdajem gara`u blizu Medici-
nskog fakulteta. Tel. 033 207-936.
Izdajem ili prodajem nov troso-
ban stan u Sarajevu, Pofali}i, Hu-
mska, drugi sprat, lijepo orijentisan.
Tel. 061 739 488.
Izdajem ili prodajem radnju na Si-
ranu. Tel. 062 917 009.
Izdajem jednosoban namje{ten
stan studentima.Bistrik (iznad trole-
jbuske stanice Trg Austrije). Tel. 061
929 603
Izdajem jednosoban stan 50 m2,
namje{ten, strogo poseban ulaz, cen.
grijanje, sa parking mjestom, kablo-
vska TV, internet, sve posjeduje. Zvati
od 12-20 h. Tel. 033 458-323.
Izdajem jednosoban stan.S.Kolo-
nija. Tel. 061 323 455
Izdajem ku}u Ilid`a - Sokolovi}
Kolonija, 480m2 . Tel. 061 288 939
Izdajem ku}u na Bistriku 4 sobe
namje{tena centralno grijanje gara`a
balkon oku}nica 400 KM.Tel. 033 667
145
Izdajem ku}u na Pelje{cu za pete-
ro~lanu porodicu. Tel. 062 105 578.
Izdajem lijepo namje{ten dvoso-
ban stan na Vracama iznad Turskog
koled`a. 450 KM. Tel. 061 345 043
Izdajem lijepu sobu sa kablo-
vskom i TV.Zaposlenom mu{kar-
cu.Novo Sarajevo. Tel.062 943 021 i
033 659 895
Izdajem luksuzno opremljen dvo-
iposoban stan na du`i period u
Isto~nom Sarajevu. 350 KM. 061 571
007
Izdajem na moru Komarna-Klek
apartmane za 3-6 osoba sa upotrebom
kuhinje. Tel. 062 439 329, 066 430
574.
Izdajem namj. jed. krevetnu sobu
sa ~ajnom kuhinjom, kupatilom, cen.
grijanje, tel., TV, gara`a, iza SC Ske-
nderija. Tel. 212-124.
Izdajem namjesten stan 55 m2 na
Vracama, kod Policijske akademi-
je,kablovska,internet. 450 KM. Tel.
061 345 043
Izdajem namje{ten jednoiposoban
stan na Vojni~kom polju. 062 105-385
Izdajem namje{ten jednosoban
stan studentima, Bistrik. Tel. 061 929
603
Izdajem namje{ten manji dvoso-
ban stan, ozbiljnoj `eni, Trg heroja-
Hrasno. Tel. 063 487 813.
Izdajem namje{ten stan 55 m2 na
Vracama, kod Policijske akademije.
450 KM. Tel. 061 345 043.
Izdajem namje{ten stan 90m2 u
Sokolovi} Koloniji. Tel. 033 510 903
Izdajem namje{ten stan na Vraca-
ma, Dobojska. Kirija 460 KM. Tel.
062 758 979
Izdajem namje{tenu sobu stude-
ntici sa c.g. Centar Sarajevo. Tel. 033
225 909
Izdajem sobe i apartmane,
Gradac na moru. Tel. 00385 21
697163.
Izdajem p. prostor 240 m2 za sve
namjene sa parkingom uz glavnu ce-
stu, Saraj polje. Tel. 061 545 358.
Izdajem pos. prostor 35 m2 u Po-
fali}ima kod benzinske pumpe, pogo-
dan za kancelarije. Tel. 061 132 268.
Izdajem pos. prostor 80 m2, uz
glavni put u Brije{}u, pogodan za sve
namjene. Tel. 061 911 348.
Izdajem pos.prostor 60m2 pogo-
dno za zdravstvene ordinacije, Centar
Sarajevo. Tel. 061 304 339
Izdajem poslovni prostor na Aero-
dromskom naselju. Tel.061 169 905
Izdajem poslovni prostor u centru
kod katedrale,ul Petrakina, 12m2, po-
godan za sve namjene,sre|en. Tel. 061
701 387
Izdajem poslovni prostor u centru
Skenderija glavna prometnica. Tel.
061 228 600
Izdajem poslovni prostor u TC
[entada N.Sarajevo 20m2 062 773
714
Izdajem prazan dvosoban stan u
Hrasnom Porodice Ribar br. 53/V. Tel.
061 309 048
Izdajem prazan dvosoban stan u
Hrasnom Porodice Ribar br. 53/V. Tel.
061 309 048
Izdajem prazan stan 65 m2, c. gri-
janje, sa parkingom, I sprat, Saraj po-
lje. Tel. 061 545 358.
Izdajem prazan stan u Vogos}i.
Tel. 061 198 671
Izdajem sobe i apartmane Gradac.
Tel. 00385 21 697 163
Izdajem sobe sa upotrebom kuhi-
nje, Srebreno-Dubrovnik. Tel. 00385
20 486-628.
Izdajem sobe u Sutomoru Crna
Gora kontakt Vahdeta.Tel. 00 382 67
826 798.
Izdajem sobe za spavanje sa TV,
strogi centar Ba{~ar{ije, 15 KM po
osobi. Tel. 061 192 073.
Izdajem sobu na Dolac Malti, bli-
zu tramvajske stanice. Tel. 065 615
640.
Izdajem sobu studentima sa upo-
trebom kuhinje i kupatila. Alipa{ino
polje,zvati iza 19. sati. Tel: 062 731
156 I 062 215 331
Izdajem sprat ku}e u Zavido-
vi}ima. Tel. 032 866 572 i 061 594 240
Izdajem stan, Centar, Mis Irbina,
145m2 , 800 eura. Tel. 061 288 939
Izdajem stan, Ilid`a 56m2,
550KM. Tel. 061 288 939
Izdajem stan, Skenderija 93m2,
550 eura. Tel. 061 288 939
Izdajem stan-kancelarijski prostor
70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel.
062 812 183.
Izdajem studentima jednosoban
namje{ten stan blizina kampusa. Tel.
061 514 816.
Izdajem trosoban namje{ten stan
u neboderu blizu Hitne pomo}i. Tel.
066 466 227, fiks. 524-936.
Izdajem u Zenici dvosoban na-
mje{ten stan.Kirija 300 KM.sa re`ija-
ma osim struje. Tel. 061 394 365
Izdajem vi{enamjenski prostor 90
m2 ,odli~an prilaz na glavnoj ulici
Bjelave 84. Tel. 061 180 170
Izdaju se sobe za studentice u na-
selju Pofali}i (stambena zgrada), kod
OBN-a. Stan je trosoban-dvokrevetna
i 2 jednokrevetne, novorenoviran sa
novim namje{tajem. Tel. 061/391-011
Iznajmljuje se jednosoban odli~no
namje{ten, klimatiziran stan u Mo-
staru. Tel. 063 311 623
Iznajmljujem apartman studio u
centru Makarske za dvije osobe.
Tel.061 224 174
Iznajmljujem stan na Vi{njiku od
32 m2 u blizini Medicinskog fakulte-
ta. Tel. 061 224 174
Iznamljivanje-stan Dobrinja2 tro-
soban nenamje{ten, parno grijanje,
300KM. Tel.061 199 021
Jednokrev. soba na Trgu heroja.
Tel. 061 546 291.
Jednokrev. soba, c. grijanje, zapo-
sl. mu{karcu iz Federacije 120 KM.
Tel. 062 467 823.
Jednokrevetna soba sa grijanjem,
1 mjesec - 120 KM, 2 mjeseca - 200
KM. Tel. 062 467 823.
Jednos. i trosoban stan mo`e i na 1
mjes., Ko{. Brdo. Tel. 061 537 239.
Jednosoban stan ,kuhinja, kupati-
lo,trpezarija sa balkonom. Hrasno
kod Robota, samo studenticama. Tel.
061 867 756 i 062 828 854
Kod Fabrike duhana, namje{tene
stanove (garsonjera, jednosoban, dvo-
soban) studentima, cen. grijanje, inte-
rnet, kablovska. Tel. 033 655-398.
Kod Islamskog fakulteta extra so-
ba studentu ili samcu. Tel. 061 958
368.
Kod ko{evske bolnice namje{ten
stan u novoj ku}i, zas. ulaz, parking.
Tel. 061 196 800.
Komplet ku}a, ul. Te{anjska, plin.
na du`i period, 1.000 KM. Tel. 062
156 882.
Ko{. brdo, trosoban stan za 3 stu-
dentice. Tel. 061 537 239.
Ku}a na Mejta{u 120 m2, sa 250
m2 vrta, sre|en, nenamje{ten, stra-
ncima. Tel. 061 156 262.
Ku}a u Starom Gradu blizu
Ba{~ar{ije, povoljno. Tel. 062 442 921.
Logavina, izdajem stan 3-soban,
komforan, 110 m2, internet, kabl. TV,
svijetao, sun~an, 600 KM. Tel. 061/72
58 59, 061 135 661.
M. Dvor, namje{ten stan 50 m2, sa
plinskim grijanjem. Tel. 062 931 200.
Mu{karcu jednokrev. soba sa ma-
njom kuhinjom, pos. ulaz, upotreba
kupatila. Tel. 033 532-035.
Na Bjelavama ku}a sa ba{tom i ga-
ra`om 365 m2, sve 1/1. Tel. 061 760
508.
Namje{ten dvos. stan u zgradi kod
tramv. Pofali}i, 390+re`ije. Tel. 066
722 932.
Namje{ten ekstra stan 55 m2, kod
Aerodrom. naselja, Dobrinja. Tel. 066
753 977.
Namje{ten jednos. stna na Grba-
vici, Trg heroja. Tel. 033 648-360, 061
234 905.
Namje{ten stan 44 m2, bra~nom
paru bez djece, priv. ku}a na du`e,
pos. ulaz kod Suda BiH, Aneks. Tel.
033 616-136.
Namje{ten stan 80 m2, extra kod
Holiday Ina, M. Dvor. Tel. 066 753
977.
Namje{ten stan studenticama. Tel.
033 203-887.
Namje{ten stan studentici. Tel.
033 203-887.
Namje{ten stan studentima i sa-
mcima na Pofali}ima. Tel. 033 613-
525.
Namje{tena garsonjera, priv. ku}a,
ulaz poseban, kirija povoljna. Tel. 066
777 827.
Namje{tena jednokrevetna soba
sa grijanjem, 1 mjesec - 120 KM, 2
mjeseca - 200 KM. Tel. 062 467 823.
Namje{tena ku}a 100 m2 sa ga-
ra`om, vrtom iznad Skenderije, 500
KM. Tel. 061 352 428.
Namje{teni stanovi: garsonjera,
jednos,, dvos., studentima, internet,
Pofali}i. Tel. 061 502 205.
Ned`ari}i, jednokrev. sobe sa upo-
trebom zajedni~ke kuhinje i kupatila.
Tel. 062 124 318.
Ned`ari}i, jednokrevetnu sobu sa
grijanjem, kupatilom, kuhinjom. Tel.
033 453-921.
Neum - apartmani povoljno, kli-
ma, gara`a, iznajmljujemo. Mob. 063
436 333. Tel. 036 885-555, www.villa-
plava.com
Neum - centar, apartmani sa tera-
sama, blizu mora, povoljno. Tel. 036
884-710 i 062 970 364.
Neum - povoljno izdajem apar-
tmane smje{tene neposredno uz mo-
re. Mob. 063 327 098. Tel. 036/884-
169.
Neum, apartmane i studio apar-
tmane u centru Neuma. Tel. 063 715
509.
Neum, apartmane klimatizirane
blizu mora. Tel. 061 141 752, 061 183
981, 036/884-493.
Neum, apartmani na magistr., pa-
rking, klima, 60 KM/dan. Tel. 036 884
676.
Neum, apartmani renovirani as
klimom i TV-om, 2 red od mora. Tel.
063 419 410.
Neum, izdajem stan sa 7 kreveta,
neposredno uz more. Tel. 036 880-
507, 061 547 130.
Neum, sobe i apartmane izdajem
blizu mora i hotela „Neum“. Tel. 036
884-686, 061 777 843.
Neum, sobe i apartmani kod Alije.
Tel. 036 880 527, 063 470 274.
Nudim no}enje u apartmanu, Gr-
bavi~ka. Tel. 061 350 190.
Opremljen friz. salon u S. Koloni-
ji. Tel. 061 552 781.
Opremljen stan 54 m2, ozbiljnim
osobama, pos. ulaz i dad`bine, S. Ko-
lonija. Tel. 515-431, 062 106 368.
Orebi} - apartmani 4-krevetni sa
pogledom na more, parking u hladu,
povoljno. Tel. 00385 98 922 8281.
Orebi}, apartman, 2 i 3 krevetne
sobe sa kupatilom, parking, oko 200
m od mora - povoljno. Tel. 00385 98
186 3337, BiH 061 390 322.
Orebi}, apartmani ~etvero, peto i
{esto krevetni, parking. Tel. 061 846
930, 00385 95 859 2024.
Orebi}, garsonjera, TV, terasa, kli-
ma, parking, blizina mora, 30 EUR-a.
Tel. 00385 20 713 793, 00385 98 924
6035.
Orebi}, garsonjera, TV, terasa, kli-
ma, parking, blizina mora, 30 EUR-a.
Tel. 00385 20 713 793, 00385 98 924
6035.
Orebi}, izdajem dobro opremljene
apartmane. Tel. 00385 20 713-792.
Otok Hvar-Su}uraj, apartmani 3-
5 osobni, uz pla`u izdajem. Tel. 00385
21 773-305, 00385 99 683 0611.
Podaca, 4-krevetni apartman uz
more. Tel. 00385 21 699 174.
Podaca, izdajem apartman 4-kre-
vetni, uz more. Tel. 00385 21 699 174.
Podace, izdajem novoure|ene tro-
krev. apartmane, sat TV, ro{tilj, ba-
lkon. Tel. 00385 21 699 199.
Pofali}i, blizu FDS izdajem dvos.
namje{ten stan. Tel. 033 645-156, 061
437 719.
Pofali}i, kod FDS, izdajem garso-
njeru i dvosoban stan, cen. grijanje.
Tel. 033 655-398.
Pos. prostor 100 m2, za sve namje-
ne, grijanje, parking. Tel. 033 663-101,
061 150 173.
Pos. prostor 12 m2 u centru S. Gr-
ada. Tel. 062 215 707.
Pos. prostor 18 m2, plato Skender-
ija. Tel. 061 433 494.
Pos. prostor 32 m2, kod @eljinog
stadiona. Tel. 062 972 512.
Pos. prostor 50 m, pogodan za ma-
rket, agenciju, kancelariju, ordinaci-
ju, Hrasno. Tel. 063 639 417.
Pos. prostor 90 m2, uz glavnu sao-
brajnicu, za sve namjene, ul. Ali-
pa{ina. Tel. 061 228 524, 033 486 558.
Pos. prostor za razne namjene, na
vi{e lokacija. Tel. 061 156 262.
Poslovni prostor u naselju [ip,
nov 69 m2, fiksno 690 KM. Tel. 062
320 648.
Povoljno apartmane u Kleku. Tel.
00385 91 799 0749.
Povoljno ljetovanje u Crnoj Gori,
Dobre Vode (Bar), sobe 70 m od mora,
7 EUR-a po le`aju. Tel. 033/621-119,
062 006 319, 00382 67 360 365, Fikret.
Povoljno, apartmane, Trpanj-Pe-
lje{ac. Tel. 00385 20 7435, Koji}.
Prazan sprat, A. Bu}e. Tel. 061 439
863.
Prostor izdajem sa galerijom 40
m2 u [entadi, prizemlje. Tel. 063 991
870.
Razra|en friz. salon na Grbavici.
Tel. 062 760 139.
Renoviran jednosoban stan u bli-
zini Katedrale, II sprat, namje{ten,
pogodan i za pos. prostor. Tel. 061 223
544.
Repi} kod Kleka, izdajem apar-
tman na moru. Tel. 00385 20 691-344,
00385 91 553 7707.
Soba namje{tena u Aerodrom. na-
selju, samcu ili samici, pos. ulaz. Tel.
033 452-478.
Soba namje{tena, c.g., upotreba
kuhinje i kupatila. Tel. 061 803 264.
Soba sa kabl. i TV, zapos. mu{kar-
cu, N.S. Merkator. Tel. 659-895, 062
943 021.
Sobe u Tu~epima, upotreba kuhi-
nje, parking prostor, povoljno. Tel.
00385 92 293 6767.
Socijalno, izdajem sobu `enskoj
osobi. Tel. 641-885.
Socijalno, studentici sobu sa upo-
trebom kuhinje. Tel. 062 136 277.
Stan na Ilid`i, 100 m2, poluna-
mje{ten, 350 KM, naselje Pejton. Tel.
033 762-211, 762 210, 061 324 263.
Stan namje{ten 45 m2, Kasindo-
lska. Tel. 033 693-400.
Studenticama dvos. namje{ten
stan, centar i sobu u centru sre-
dnjo{kolki ili studentici. Tel. 442-331,
061 438 681.
Studentici namje{tena soba sa c.g.,
kuhinjom. Tel. 225-909, centar.
Studentima (mu{karci), sobe 1-2
krevetne, kuhinja, c. grijanje, TV, no-
vogradnja, centar, povoljno. Tel. 061
244 181.
Stup kod Interexa, poslovno-skla-
di{ni prostor 80 m2. Tel. 061 266 869.
Stup, izdajem pos. prostor 85 m2,
uz glavnu cestu. Tel. 062 215 250.
[ip u priv. ku}i jednos. stan pos.
ulaz, odvojena struja. Tel. 061 781
073, 033 485-657.
Trogir-^iovo, apartmani povo-
ljno, divne pla`e, ugodan boravak.
Tel. 061 100 210, 061 157 290.
Tros. renoviran stan prvi sprat,
blind, namje{ten, D. Malta. Tel. 033
455-471, 061 366 852.
Ul. Ko{evo, stan 119 m2, na I spr-
atu. Tel. 065 834 901.
Ulcinj, apartmani luks. kod hotela
Albatros, 100 m od mora. Tel. 00382
69 656 514.
Vikend ku}a Zelenika, 5 min. od
mora autom, kuhinja, kupatilo, le`aj 6
EUR-a. Tel. 066 789 504, 065 292 464.
Vi{njik, jednos. prazan, renoviran
stan 40 m2, I kat, eta`no, blind, 350
KM. Tel. 062 465 466.
Zenica - centar, izdaje se pos. pro-
stor pogodan za mikrokreditne ba-
nke, urede, predstavni{tva, apoteke,
zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895.
www.nekretnine.ba
Izdajem poslovni prostor 130
m2,uz glavnu cestu, raskrsnica, veliki
parking, novogradnja. Kod auto-ku}e
Mercedes Vogos}a. Tel. 061 235-178
Prodaja
Naselje Svrake kod Semizovca,
prodajem ku}u, prizemlje + sprat
+ balkon + terasa + 2 gara`e, 680
m2, 1/1. Cijena po dogovoru. Tel.
062 144 594. 9697-1Nd`
Hitno prodajem vikend ku}u
130 m2, oku}nice 1.500 m2, Puho-
vik put prema Rakovici. Tel.
033/639-052, 061 136 309.
10324-1Nd`
Hitno - dvosoban stan 57,30 m2
Dobrinja 2 (kod dobrinjske pijace).
Tel. 066 488 818. 12322-1tt
Vogo{}a, novogradnja stanovi 25,5
m2, 36,5 m2 i trosobni, extra kvalite-
tno, lift, obezbije|ni krediti, cijena
1.486 KM po m2 sa pla}enim PDV-
om. Tel. 061 916 208. 111
Prodajem stan 34 m2, sa usta-
kljenim balkonom, Marijin Dvor,
ul. Fra An|ela Zvizdovi}a 2, stan
gleda u dvori{te - jugoistok, po m2
fiksno KM 2.600. Tel. 061 190 191,
033/657-097, Faruk. 12342-1tt
Prodajem 500 m2 zemlji{ta u Za-
br|u - Rajlovac. Cijena 7.000 EUR-
a. Tel. 061 813 250. 10530-1Nd`
Prodajem stan M. Dvor, 48 m2,
III sp., ul. Augusta Brauna -
119.500 KM. Tel. 061 926 069, 065
815 999. 12358-1tt
Povoljno prodajem 845 m2 obra-
dive zemlje u mjestu Kutiliva~ - Bi-
jelo Polje. Vlasni{tvo 1/1. Tel. 063
107 206. 1180-1Mo
Prodajem hitno dvosoban stan
povr{ine 56 m2, I sprat, Dobrinja
III, vlasni{tvo 1/1, useljiv odmah.
Cijena 1.600 KM po metru kvadra-
tnom. Tel. 061 131 467. 12353-1tt
Al. polje A-faza, 70 m2, 1. sprat.
Tel. 033 544-722.
Alipa{ino polje C-faza, vl. 1/1, stan
42 m2, zatvorena lo|a. Tel. 546-226.
Alipa{ino polje, A-faza, VII sprat,
70 m2, cijena po dogovoru. Tel. 065 66
99 61.
Alipa{ino polje, ul. Semira Fra{te,
trosoban stan, I kat, 78 m2, cijena
120.000 KM. Tel. 061 172 066.
Alipa{ino, stan 80 m2, povoljno.
Tel. +381 64 043 1662.
Bare-[ip, gara`a, novogradnja, iza
Sam-shopa, 15,5 m2. Tel. 061 358 229.
Ba`uj, vikend ku}u i 1.350 m2 ze-
mlje, voda, struja, vlasnik 1/1. Tel. 061
160 085.
Bjelave,stan 49m2 +balkon,
150.000 KM. Tel. 066 499 625
Blagaj, prodajem zemlji{te, 1900
34 Utorak, 10. avgust/kolovoz 2010.
m2, uz asfaltni put za Vranjevice, 500
m od vrela Bune. Vlasni{tvo 1/1.Tel
036 572 392
Bolni~ka 32, trosoban stan 88 m2,
XI sprat, lijep pogled, komforan, po-
voljno. Tel. 061 375 995.
Bos. Krupa, naselje Donje
Kr~ane, 8.500 m2, vlasni{tvo 1/1, cije-
na 40 KM/m2. Tel. 061 156 886.
Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa
svim komunalijama, 120 KM/m2.
Tel. 061 156 886.
Bugojno, prodajem ku}u
140m2+1000m2 oku}nice u Voznik I.
Tel. 061 427 417
Centar, dvoipos. stan 67 m2, II sp.,
ul. Dolina. Tel. 062 215 250.
Centar, jednosoban 42 m2, 1. spr-
at, kod Op{te bolnice, ul. A. Jabu~ice.
Tel. 062 453 211.
Centar, prodajem stan. Tel. 022
202-170.
Centar, stan u ekstra stanju, 58
m2, cijena 130.500 KM. Tel. 061 553
803.
Centar-Dalmatinska, stan 121 m2,
visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos.
prostor. Tel. 033/221-533.
^. Vila, stan 53 m2, III sprat, pro-
daja ili zamjena, mo`e i automobil.
Tel. 062 958 458.
^engi} vila 53 m2 III sprat, mo`e
zamjena za garsonjeru ili auto u
ra~un. Tel. 062 958 458
^evljanovi}i, vikendica pogodna
za stanovanje i 1.000 m2 zemlji{ta, po-
voljno. Tel. 061 192 257.
Devastirana ku}a P+S+P, 1.400
m2 oku}nice i 1.600 m2 druga parela,
u Gladnom polju. Tel. 061 299 627.
Doboj, prodajem ili mijenjam
ku}u, 3 sprata, sa pos. prostorom, za
stan u Sarajevu. Tel. 061 412 956.
Dobrinja 3, stan 74 m2, dvostrano
orijentisan, 3 sobe, kuhinja + ostava,
toalet + kupatilo, podrum, cijena
118.000 KM. Hitno. Tel. 061 308 689 i
061 388 515.
Dobrinja 4 Gandijeva (Federaci-
ja), dvoipos. 65 m2, III sp. Tel. 382 67
553 500.
Dobrinja C-5, stan 63 m2, I sprat,
ul. R. Demird`i}a. Tel. 061 144 162.
Dobrinja kod Merkatora, hitno
prodajem stan, povoljno. Tel. 062 322
888.
Dobrinja, dvoiposoban stan od 65
m2, sa dva balkona, vis. prizemlje.
Tel. 065 877 065.
Dobrinja, dvosoban 52 m2, vis. pr-
izemlje, u dobrom stanju, cijena
84.000 KM, Trg Sarajevske olimpija-
de. Tel. 062 621 658.
Dobrinja, novogradnja, stanovi od
51-63,5 m2 uknji`eno, kreditiranje
BBI banka, bez `iranata. Tel. 061 398
786.
Dobrinja, prod. pos. prostor 16
m2, stamb. zgrada, c.g., mokri ~vor.
Tel. 061 438 446.
Dubrovnik, prodajem dvosoban
stan u Gru`u, V sprat, ustakljen ba-
lkon sa pogledom na Gru{ku luku.
Tel. 00385 20 418-192.
Dun. zemlje u Osjeku, vl. 1/1, cije-
na 20.000 EUR-a. Tel. 061 540 015.
Dvadeset dun. zemlje za sto~ar-
stvo, 2 KM/m2, Semizovac-Gora. Tel.
036 880 631.
Dvije tro{ne ku}e H. Kaimije,
Ba{~ar{ija. Tel. 061 211 840.
Dvoipos. stan 64 m2, ^. Vila, kod
Merkur-centra. Tel. 066 359 832.
Dvos. novogradnja, Betanija-Pio-
nirska dolina, 55 m2, sprat I, cijena
2.400 KM/m2. Tel. 061 540 015.
Dvos. stan 53 m2, Fra Matije Di-
vkovi}a. Tel. 033/611¸-203, 063 721
207.
Dvos. stan 55 m2, Dobrinja. Tel.
066 488 818.
Dvos. stan 59 m2, Al. Polje, Bosa-
nska. Tel. 061 375 787.
Dvos. stan, centr. grijanje, nov, A.
Bu}e kod „Zraka“. Tel. 061 268 476.
D`amijska 17, trosoban 69 m2, ba-
nja i WC zasebno, balkon. Tel. 033
649-434, 061 813 387.
D`amijska 17, trosoban stan 69
m2, balkon, kupatilo i VC odvojeno, I
sprat. Tel. 061 813 387, 649-434.
Faleti}i, zbog selidbe prodajem
ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2,
uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599,
033 665-419.
Fo~a, povi{e bolnice, 1.399 m2 ze-
mlji{ta, 1/1, cijena 11 KM - 1 m2. Tel.
062 255 340.
Gara`a u zgradi, ul. Aleja Lipa.
Tel. 616-751.
Garsonjeru 24 m2 na K. Brdu i
stan 37 m2 na Stupu, u obzir dolazi i
zamjena za ve}i stan. Tel. 033 634-141,
061 399 227.
Gladno polje, dev. ku}a P+S+P +
parcela od 1.500 m2 + parcela od
1.600 m2, povoljno. Tel. 061 299 627.
Gradsko gra|. zemlji{te na vi{e lo-
kacija. Tel. 063 639 478.
Gra|. zemlji{te 1.500 m2, preko
puta [kafe, povoljno. Tel. 061 745 586.
Grbavica, dvos. stna 61 m2, I sp.,
2.500 KM/m2. Tel. 062 215 250.
Grbavica-[oping, troipos. stan re-
noviran sa gara`om. Tel. 061 964 797,
033 617-742.
Hitno prodajem povoljno stan u
Dobrinji, kod Merkatora, renoviran.
Tel. 062 322 888.
Hrasnica, stan 60 m2, novogra-
dnja, ili zamjena za manji uz doplatu.
Tel. 033 450-953, 061 701 736.
Hrasno brdo, Posavska 128a, pro-
dajem ku}u sa prate}im objektima,
povoljno. Tel. 062 422 405.
Hrasno, jednos. stan 36 m2, ba-
lkon, V kat, lift, potrebna adaptacija.
Tel. 061 145 853.
Hrasno, stan 58 m2, namje{ten i
renoviran, ul. Milana Preloga 10, kod
Bosmala, cijena 65.000 EUR-a. Tel.
061 268 087.
I. Sarajevo, Dobrinja IV, jednoso-
ban stan, III sprat, prodajem ili mije-
njam za Sarajevo. Tel. 033 612-307.
Ilid`a-centar, na prodaju dvoso-
ban stan, II sprat. Tel. 066 251 589.
Ilid`a-centar, na prodaju stan 53
m2, I sprat. Tel. 066 251 589.
Ilid`a-Lu`ani, stan 55 m2, III spr-
at, sa stvarima, cijena po vi|enju. Tel.
033 624-205.
Ilid`a-Pejton, prodajem stan
53m2, I sprat.Tel. 066 251 589
Ilid`a-Stoj~evac, ku}a 2 sprata, po-
mo}na ku}a i 500 m2 oku}nice, povo-
ljno. Tel. 033 694-514.
Ilija{, ku}a 1/2, 180 m2, i pos. pro-
stor 50 m2, Bosanski put 187. Tel. 065
905 779.
Iznad Bistrika, adaptirana manja
bosanska ku}a, mo`e zamjena za stan.
Tel. 061 260 598.
Jednoipos. stan 44 m2, adapt. Ko{.
Brdo. Tel. 066 763 588, 033 206-046.
Jednos. stan sa balkonom, 41 m2
na Bjelavama. Tel. 225-656.
Kijevo, dulum zemlje za vikendi-
cu, 1/1, 7.000 KM. Tel. 062 387 728,
061 520 392.
Kijevo, nova vikendica, svi pri-
klju~ci, 90% ura|ena, 1/1, ulaz sa asfa-
lta, 30.000 KM. Tel. 062 387 728, 061
520 392.
Ko{. brdo, modernu ku}u u nizu
sa vrtom. Tel. 062 381 294.
Ko{evo, dvosoban stan 63 m2, II
sprat, 2 balkona. Tel. 221-194.
Krivoglavci, plac povr{ine 1001
m2, prelijep pogled na Vogo{}u, 24
000 KM. Tel. 033 403 878, 061 068 830
Ku}a 2 stana 120 m2, gara`a, {upa,
parking za 3 auta, ba{ta. Tel. 522-715.
Ku}a sa 3 stana, gara`a za dva au-
ta, 820 m2 zemlji{ta, Svrake. Tel. 061
502 205.
Ku}a u Had`i}ima, 8,5x9, p+s+p,
1/1, dvije vanjske gara`e, oku}nica
619 m2, cijena po dogovoru. Tel. 420-
319, 521-187.
Ku}a u Pazari}u, sve komunalije,
1.300 m2 zemlje, 1/1, prizemlje, sprat.
Tel. 061 626 900.
Ku}a, Kasindolska, Ilid`a. Tel.
033 693-032.
Ku}a, pom. objekat, zemlja u Cr-
noj bari Bogati}i-Srbija. Tel. 00387 61
226 645.
La|anica-Glavati~evo, prodajem
plac. Tel. 062 902 584.
Lijepa vikend ku}a 80 m2, parcela
1.300 m2, oaza mira, zelenila i ti{ine u
Glavnom polju. Tel. 061 147 997.
M. Dvor kod Skup{tine BiH, pos.
prostor vel. 25 m2, vl. 1/1, povoljno.
Tel. 062 943 493.
M. Dvor, prodajem stan 40 m2.
Tel. 062 724 003.
Mojmilo, dvoiposoban stan 68
m2, 1. sprat, extra renoviran. Tel. 061
493 323.
Neum, prodajem ku}u sa dva je-
dnosobna stana i dvije garsonjere-no-
vo.Tel.063 350 221
Neum, Tiha luka, stan 40 m2 sa te-
rasom i pogledom na more, komple-
tno namje{ten, cijena na upit. Tel. 061
147 336.
Novo, ku}a vikend dijelom neza-
vr{ena, 1.000 m2 oku}nice, Rajski
Do-Trnovo. Tel. 226-554, 062 183 507.
Omi{ - Maru{i}i, ku}a 13x 9 na pa-
rceli 350m2 , sa dozvolom za kat i po-
tkrovlje, extra mjesto i pogled na mo-
re, useljivo pet soba 20 le`aja. 120.000
eura. Tel. 063 364 955
Op}ina Trnovo, selo Gra~anica,
FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100
metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a
izvor je 50 m od imanja, sa~uvana pri-
roda, udaljenost od sela 800 m. Sve za-
gra|eno. Zadnja cijena 8.000 po du-
numu. Tel. 061 686 095.
Op{tina Centar :Prodajem
~etverosobni stan 96 m2 na tri eta`e,
gara`a ,ba{ta- elitno naselje . Tel. 062
341 250
Osam dun. zemlje G. Hotonj. Tel.
065 605 794.
Otoka, ul. @. fa{izma, dvosoban 54
m2/I + veliki balkon, cen. grij., uo-
dli~nom stanju, odmah useljiv, 1.850
KM/m2. Tel. 061 269 835.
Pazari}-centar, objekat u izgradnji
6x9, na 115m2, 18.000 KM. Tel. 061
173 874
Pazari}-Resnik 3.500 m2 zemlje.
Tel. 062 391 952.
Pazari}-Trn~i}i, prodajem ku}a i
1.500 m2 zemlje, pogodno za vikendi-
cu. Tel. 065 660 113.
Plac u Sumbulovcu 905 m2, voda,
urbanisti~ka sagl., prodajem ili mije-
njam za KS. Tel. 061 827 715.
Plo~e, R Hrvatska, renoviran stan
69 m2 + 2 balkona 10 m2, vrlo povo-
ljno radi selidbe. Tel. 00385 91 513-
1131, 00385 20 670-418.
Pofali}i blizu FDS i OBN-a ku}a
p+s, dva tros. stana, pos. ulazi, dvije
gara`e, sve komunalije, oku}nica 441
m2. Tel. 033 645-156, 062 439 329.
Pofali}i, ku}u i 300 m2 oku}nice,
vl. 1/1, 8,5x8,5, prizemlje i sprat, cije-
na po dogovoru. Tel. 061 593 247.
Pos. prostor u Vogo{}i, 240 m2, u
dvije eta`e, 250.000 KM. Tel. 061 489
542.
Povoljno zemlja u Hladivodama i
B. Potoku. Tel. 033 659-756, 062 178
832.
Pra~a, ku}u sa dva duluma zemlje
prodajem ili mijenjam za manji stan.
Tel. 061 144 982.
Prijedor, centar grada, prodajem
sprat ku}e, poseban ulaz, sa dvo-
ri{tem. Tel. 0031(0)65 115 8281.
Prijedor, centar, sprat ku}e sa dvo-
ri{tem, pos. ulaz. Tel. 064 1158 281.
Prodaje se dvosoban stan u Saraje-
vu na Dobrinji prvi sprat. Tel. 063 506
303
Prodaje se ku}a na Bistriku pov.
250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije
ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na
grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna sta-
na sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se
nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta.
Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo
potpuno renovirana. Ima ba{tu i vi-
deo nadzor. Cijena 145.000 EUR-a.
Tel. 062 451 110.
Prodaje se zemlja u Hotonju/Bari-
ce pola duluma ili dulum.Vrlo povo-
ljno. Tel. 061/134-264
Prodajem 2 duluma zemlje za
izgradnju ku}a u Brezi. UIlica Bulbu-
lu{i}i u blizini `elj.stanice.Tel. 061
647 268
Prodajem 2-soban stan, ^. Vila 1,
cijena 100.000 KM. Tel. 061 172 600.
Prodajem 4-soban stan sa 2 balko-
na i gara`om,termo fasada i eta`no gr-
ijanje,C5 Dobrinja II Sprat. Tel. 061
512 874
Prodajem stan 75 m2 na Grbavici,
Zagreba~ka 75. Tel. 033 810 400 i 061
145 551.
Prodajem ~etveroiposoban stan u
Sarajevu, Miss Irbina, kod BBI ce-
ntra. Tel. 033 217-158, 066 898 703.
Prodajem gara`u Vogos}a, S.Kule-
novi}a. Tel. 061 222 915
Prodajem gra|evinsku parcelu
400m2, u Doglodima, povoljno. 063
122 566
Dvosoban stan 54m,adaptiran,na-
seljeHrasno ul.Aleja lipaVII sprat.Ci-
jena 108 000 KM.Tel.061 136 575
Prodaja ili zamjena zemlje u
Vi{egradu za sarajevski kanton Tel.
061 261 747
Prodaje se stan na ^engic Vili
2,ulica Grada~a~ka,3 spr-
at,54m2,93000KM. Tel. 063 781 907
Prodaje se zemlja u Hotonju/Bari-
ce pola duluma ili dulum. Vrlo povo-
ljno. Tel. 061 134 264
Prodajem dvosoban stan u Ka-
knju 56,5m2.cijena 65000 KM.,ili mi-
jenjam za stan u Bijeljini ili Banja Lu-
ci.Pla}am tro{kove selidbe.Tel. 065
611 573.
Prodajem ili mjenjam za Sarajevo
stan u Had`i}ima 7o kvadrata konta-
kt telefon : 061 817 303
Prodajem ku}u u Donjem Hoto-
nju, 300 m2 stambenog prostora, 700
m2 zemlje.Tel. 061 509 791
Prodajem ku}u u pejtonu prize-
mlje sprat podrum i gara`a. Tel. 062
800 166.
Prodajem stan Grbavi~ka 1. sprat
57m2 po 2000KM/m2. Tel. 061 856
041
Prodajem stan na ^engic Vili Fer-
de Hauptmana na 4kat. 35M2 cijena
70 000 KM. Tel. 063 817 394
Prodajem stan u Dolinoj na Marin
Dvoru 79M2 po 2500KM/M2. Tel.
066 772 002.
Prodajem stan u Hrasnici
62m2.Tel. 062 672 395
Prodajem trosoban adaptiran stan
cca 90 m2 , u strogom centru u blizini
Vije}nice. Tel. 061 229 221
Prodajem vikendicu zidanu,podr-
um,gara`a,struja,voda,dulum zemlje
na Trebevi}u-Petrovi}i. Tel. O66 344
322.
Prodajem zemlji{te u Do-
bro{evi}ima, pogodno za gradnju. Ci-
jena po dogovoru. Tel. 055 544 546
Prodajem.na Grbavici stan 74m2 .
Fixno 2000 KM/m2 . Tel. 061 080 257
Sokolac -Ketenovi}i, vikend ku}u
45 km od Sarajeva, uslov Bo{njak ili
zamjena za vozilo. Tel. 061 200 203
Sokolac -Ketenovi}i.Vikend ku}u
45 km od Sarajeva uslov Bo{njak ili
zamjena za vozilo. Tel. 061 200 203
Prodajem 76 m2 stan na Otoci, 20.
sprat, vl. 1/2. Tel. 062 422 290, 065 778
224.
Prodajem ili izdajem super ko-
mpletno opremljen restoran, mo`e bi-
ti konoba, taverna, vinoteka, na Ilid`i,
povoljno. Tel. 061 172 516.
Prodajem ili mijenjam parcelu
(pa{njak) veli~ine 6.000 m2 kod Za-
dra, za stan u Sarajevu pribli`ne vrije-
dnosti. Tel. 061 439 230.
Prodajem ili mjenjam ku}u u Ko-
njicu-Polje Bijela za zapadni Mostar.
Tel. 063 428 744
Prodajem izdajem konobu-restor-
an 80 m2, kompletno opremljena. Tel.
062 546 581.
Prodajem jednosoban stan 47 m2,
Alipa{ino Polje, Semira Fra{te 1. Tel.
454-579.
Prodajem ku}u 2 sprata i vikendi-
cu na istom placu, dulum zemlje, uz
rijeku sa bazenom. Tel. 061 192 073.
Prodajem ku}u na 2 sprata na Ja-
blani~kom jezeru uz glavnu cestu, ci-
jena po dogovoru. Tel. 061 357 786.
Prodajem ku}u sa 2 stana u Zvor-
niku, gradska zona. 061 512 874, 033
458 956
Prodajem ku}u sa oku}nicom iz-
nad Kibetove kafane, papiri ure-
dni.Tel. 061 507 538
Prodajem ku}u sa oku}nicom u
blizini katedrale povoljno. Tel. 061
468 542
Prodajem ku}u u Butmiru, uselji-
va, 2 sprata, grijanje, gara`a, papiri
1/1. Tel. 061 971 090.
Prodajem ku}u u Sutomoru (cg).
Tel.065 816 920
Prodajem plac na Crnogorskom
primorju, \enovi} kod H. Novog.
Tel. 033 638 125.
Prodajem poslovni proctor, vla-
sni{tvo 1/1 u Vogo{}i. Tel. 061 149 183
Prodajem poslovni prostor u Do-
boju 60m2 renoviran,opremljen kao
kafi} , koji je izdat. Tel. 065 730 940
Prodajem povoljno gara`u u „[„
naselju u Br~kom. Tel. 033 523 490 ili
061 100 359
Prodajem povoljno zemlju u Bu}a
Potoku i Hladivodama. Tel. 033 659-
756, 062 178 832.
Prodajem renoviran stan 52 m2.
Tel. 062 322 888.
Prodajem stambeno poslovni pro-
stor dim. 12x8, oku~nice 422 m2, Ili-
ja{. Tel. 061 552 547.
Prodajem stan 40 m2, M. Dvor.
Tel. 062 724 003.
Prodajem stan 52m2 u Sarajevu ili
mijenjam za Istru. Tel. 063 870 877
Prodajem stan 86 m2 u Novom
Sarajevu, austrougarska gradnja,
sre|en, 195.000 KM. Tel. 061 489 542.
Prodajem stan bez posrednika, na
Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptir-
an, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855,
033 610-550.
Prodajem stan na Grbavici ulica
Zagreba~ka 62 m2 , ekstra lokacija, ci-
jena 2250 KM/m2 . Tel. 061 247 191
Prodajem stan na Marin Dvoru, I
sprat, 50 m2, u Sarajevu. Tel. 061 209
930.
Prodajem stan na Mejta{u 88 m2,
extra sre|en, namje{ten, sa gara`om
250.000 KM. Tel. 061 156 262.
Prodajem stan na Mejta{u 88 m2,
extra sre|en, sa stvarima i gara`om,
250.000 KM. Tel. 061 244 741.
Prodajem stan Pejton Ilid`a 51m u
novoj zgradi kod Konzuma cjena
1570 KM/m2 . Tel. 061 509 705
Prodajem stan u Biha}u Ozimice1
lamela 4, 61 m2 . Tel. 063 130 228
Prodajem stan u centru Ilija{a.51
m2 , grijanje plin,plus veliki balkon,
hitno i vrlo povoljno Tel. 061 518 573
Prodajem stan u novogradnji
Ned`ari}i od 37,20 m2, parking mje-
sto ispod zgrade. Tel. 062 170 897.
Prodajem stan u Tuzli U{}e C-9.
Dvije terase, ekstra sre|en. Cijena po
dogovoru. Tel. 061 733 108
Prodajem stan u Zenici Babina
Rijeka 57m2 renoviran I sprat. Tel.
065 730 940
Prodajem {umu, 12 duluma, Aha-
tovi}i. Tel. 033 637 392 ili 062 139 005
Prodajem u centru kod Lovca stan
106 m2, II kat. Tel. 061 188 846.
Prodajem useljivu ku}u 240 m2,
pijaca Vrap~i}i Mostar, ili mijenjam
za Trebinje, Sarajevo. Tel. 061 301
772.
Prodajem zemlji{te Hrasnica-Ko-
vaci. Tel. 033 513 464
Prodajem zemlju blizu Vije}nice -
stara Dariva, ul. Obhod`a 32. Tel. 062
504 781.
Prodajem zemlju u Kijevu kod Tr-
nova. Tel. 061 689 016.
Prodajem-iznajmljujem posl.
objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}ni-
ce, sa asvaltiranim parkingom, uz ma-
gistralni put Sarajevo-Mostar, na 17.
kilometru, ili vr{im zamjenu za sta-
mb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061
249 249.
Radni~ka 122, ku}u, dva podru-
ma, vis. prizemlje, sprat, 450 m2
oku}nice. Tel. 065 185 108.
Rakovica, G. polje, 1.550 m2 ze-
mlje, dostupnost infrastrukture, po-
godno za gradnju, stanovanje ili vike-
nd. Tel. 061 390 748.
S. Kolonija, stan eta`ni u nizu 140
m2, cent. grijanje, kompletno renovi-
ran, povoljno. Tel. 066 762 487.
Sarajevo, prodajem ku}u 50.000
EUR-a, prodajem kafi} 50.000 EUR-a,
ili iznajmljujem, zvati poslije 12 h.
Tel. 066 834 459, 033 988-200.
Sepetarovac 44, iznad Mejta{a,
stan 46 m2, povoljno, prizemno, vrlo
sun~an. Tel. 220-187, 062 681 078.
Skenderija kod nebodera Gorenje,
stan 65 m2 + balkon. Tel. 062 293
087.
Stan 68 m2 u centru Sarajeva. Tel.
061 817 523.
Stan kod Stare op{tine Ilid`a, 60
m2, I sprat, 2 terase. Tel. 033 638-541.
Stan kod Vje~ne vatre 150 m2, IV
sprat, lift, 1 m2 - 1.000 EUR-a. Tel.
063 603 010.
Stan Lu`ani-Ilid`a, 69 m2,
115.000. Tel. 033 621-023.
Stan na Trgu heroja (59 m2) i ga-
ra`a 15 m2. Tel. 061 047 960.
Stan Nova Breka, Himze Polovi-
ne, 67m2, IV sprat,centralno, gara`a,
1950 KM/m2 .Tel. 061 268 845
Stan u centru 65 m2, I sprat, zgra-
da Karingtonka i stan na Grbavici 35
m2, ul. B. Muteveli}a. Tel. 061 311
238.
Stan ul. M. ^. ]ati}a, prizemlje,
pogodan za kancelar. Tel. 033 238-884.
Stari Grad, Mihrivode, ku}a
P+S+P, ba{ta, ukupno 360 m2 ze-
mlje, novija sa fasadom, potrebni
unutra{nji radovi, ima vrata i prozore,
59.000 EUR-a fiksno. Tel. 061 269
835.
Strogi centar, prodajem stan 81
m2 bez posrednika, ili izdajem. Tel.
033 203-494, 061 498 388.
Stup, Ba~i}i, dvosoban, 52m2, VII
sprat, lift, eta`no grijanje, klima, ba-
lkon, terasa, podrum, prakti~an ra-
spored, lijep, sun~an, dvostrano orje-
ntisan.98.000 KM. 061 208 760, 061
199 312
Stup, ku}a sa pos. prostorom
650.000 KM. Tel. 602 215 250.
Tar~in uz put M17, prodajem
3300m2 , pogodan za sve, povoljno.
Tel. 061 583 708
Tri dun. zemlje, cijena povoljna,
dozv. gradnja, Roga~i}i-Bla`uj. Tel.
065 284 402.
Tros. stan kod Stomatologije. Tel.
061 548 390.
Tros. stan, ul. Bolni~ka 78 m2, sp.
II, gara`a, cijena 2.900 KM/m2. Tel.
601 540 015.
Tros. u centru, Bolni~ka. Tel. 061
375 995.
Trosoban stan sa gara`om u centru
Vogo{}e, 70.000 EUR-a. Tel. 061 866
143, 033 646-812.
U Lukavici zemlja sa objektima, 3
dun. Tel. 061 047 960.
Ugostiteljski objekat u Donjoj
Dre`nici - Novo naselje bb, 90 m2, ci-
jena 60.000 EUR-a. Tel. 062 339 265.
Useljiv jednos. stan sa gara`om u
Trebevi}koj, G. Kova~i}i, povoljno.
Tel. 061 728 525.
Vikendicu na Buni, u blizini rije-
ke Bunice, papiri 1/1,l cijena po pre-
gledu. Tel. 062 172 971.
Visoko, Prijeko, useljiva ku}a 240
m2, p+s+s, novija gradnja, sa
oku}nicom od 500 m2. Tel. 033 640-
064, 061 196 744.
Vogo{}a, jednosoban stan od 37
m2, II sprat. Tel. 065 877 065.
Vogo{}a-Krivoglavci II, ku}a i
1.500 m2 zemlje sa vo}njakom, 75.000
EUR-a. Tel. 066 857 791.
Vraca, A. Smajlovi}a, ve}a ku}a,
novija gradnja. Tel. 061 160 068.
Vratnik, ku}a sa svim priklju~ci-
ma, uslovna za stanovanje, vl. 1/1. Tel.
061 139 592.
Vratnik, ku}a sa tri odvojena sta-
na, dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268.
Zemlje 3.500 m2 pogodno za sve
namjene 10 KM/m2, osenik-Had`i}i.
Tel. 061 019 313.
Zemlji{te u Doglodima, vl. 1/1.
Tel. 061 144 622.
Zenica-prodajem adaptiran,
odmah useljiv dvosoban stan 57 m2
,dva balkona, II sprat kod bolnice, ci-
jena 40 000 eura. Tel. 061 401 358
Potra`nja
Agencija „AB“ kupuje stanove u
Sarajevu za sv.poznate kupce,isplata
odmah. Tel. 061 509 705
Kupujem stan 100m2 i veci donje
Ciglane. Tel. 061 897 947
Tra`im ku}u ili stan na ~uvanje
~etvoro~lana porodica, svi zaintereso-
vani mogu se javit na tel. 062 354 919
A-faza trosoban stan, potrebna ci-
merka. 062 574 772
Na ~uvanje uz pla}anje re`ija, po-
trebna ku}a za stanovanje mladom
bra~nom paru sa jednim djetetom.Hi-
tno. Tel. 063 419 115
Potrebno vi{e manjih stanova, pr-
aznih i namje{tenih za izdavanje
(Agencija). Tel. 061 031 330.
Strancu potreban manji stan do 60
m2 u zgradi za izdavanje na du`i peri-
od (Agencija). Tel. 061 522 190.
Agenciji potrebni stanovi, ku}e,
posl. prostori za najam i prodaju. Tel.
062 467 341.
Bra~ni par tra`i prazan stan za
iznajmljivanje, bli`e centru na du`i
period. Tel. 061 715 238.
Stranac tra`i stan namje{ten u ce-
ntru na du`e vrijeme. Tel. 601 142
704.
Kupujem stan u Sarajevu manje
kvadrature. Tel. 033 214-944.
Agenciji potrebni stanovi u zgradi
za iznajmljivanje poznatim klijenti-
ma. Tel. 062 465 466.
Potrebni stanovi u zgradi za izna-
jmljivanje (agencija). Tel. 061 925 649.
Agenciji potrebno vi{e stanova za
prodaju i izdavanje. Tel. 061 493 323.
Kupujem garsonjeru sa c.g., od M.
Dvora do Alipa{inog. Tel. 061 936
378.
Kupujem gara`u vlasni{tvo 1/1, u
krugu 200 metara Vje~ne vatre. Tel.
062 56 99 90, 033 243-554.
Kupujem stan 100 m2 i ve}i, Do-
Utorak, 10. avgust/kolovoz 2010. 35
36 Utorak, 10. avgust/kolovoz 2010. Dnevni avaz
oglasi
nje Ciglane. Tel. 062 169 040.
Dvojici bruco{a potreban 2-soban
stan, lokacija: Grbavica, Pofali}i. Tel.
062 330 170.
Hitno kupujem gara`u ve}u u
[vrakinom, Alipa{ino, Mojmilo ili
Dobrinja. Tel. 062 762 572.
Zamjena
Mjenjam ku}u u centru Zvornika
za Jadransko more. Tel. 061 512 874,
033 458 956
Mjenjam stan u centru Sarajeva sa
gara`om za ku}u na moru. 061 512
874, 033 458 956
Mijenjam stan 60m2, 18 sprat,
Al.polje, za manji, uz doplatu. Tel. 061
208 998
Mjenjam.stan 74m2 za garsonjeru
ili jednosoban manji od Marin dvora
do Ba{~ar{ije uz nadoknadu. Tel. 061
080 257
Mijenjam garsonjeru 24m2 na K.
brdu i jednoiposoban stan 37m2 na
Stupu-novogradnja za ve}i. Tel. 061
399 227
U Rudom (RS) mijenjam-proda-
jem noviju ku}u sa oku}nicom za KS.
Tel. 061 684 706.
Mokro - mijenjam ili prodajem
ku}u, 3 sprata i 3,5 dul. zemlje, uz ma-
gistralni put. Tel. 062 214 041.
Mijenjam ku}u u centru Zvorni-
ka, za stan u Sarajevu. Tel. 061 817
960.
Mijenjam stan 60 m2, 18. sprat,
Al. Polje, za manji uz doplatu. Tel. 061
208 998.
Isto~na Ilid`a, Dobrinja IV, jedno-
soban stan, III sprat, mijenjam za isti
u Sarajevu ili prodajem. Tel. 033 612-
307.
Biha} za Sarajevo ili Biha}, mije-
njam 3,5-soban stan + gara`a za ma-
nji ili prodajem. Tel. 061 483 448, 061
144 086.
Sarajevo, stan 52 m2, mijenjam za
B. Luku. Tel. 033 542-668.
Stan 68 m2 za stan 30-33, uz do-
platu, Olimpijska. Tel. 061 325 289.
Tros. stan Bolni~ka, centar za ma-
nji u centru. Tel. 061 375 995.
Stan 37 m2 mijenjam za B. Luku
ili prodajem, Grbavica I. Tel. 033 614-
941.
Tar~in kod `elj. stanice uz asfalt,
mijenjam plac sa ru{. ku}om za Zvor-
nik-Karakaj. Tel. 061 583 708.
Dvos. stan sa odl. c.g., jako uslo-
van, vl. 1/1, zamjena za garsonjeru,
mo`e i prodaja. Tel. 065 463 156 od
11-22 h.
Mijenjam jednosoban stan kod
Velepekare za dvosoban. Tel. 033 659-
756, 062 178 832.
Mijenjam 30 duluma zemlje u Ro-
gatici za 12 u Federaciji. Tel. 033 634-
300.
Mijenjam stan 52 m2, za manji ili
garsonjeru uz doplatu, zvati na: 678-
733.
Mijenjam ve}i stan za manji uz
doplatu, centar. Tel. 033 202-170.
VELIKA AKCIJA!!! U prodaji
su bukova cijepana drva, ~okovi,
metrice. Ugalj (Banovi}i) kocka,
orah i orah 140, (Kreka) drveni
90 KM. Tel. 061 785 535, 061 289
961. 10497-1Nd`
Rasprodaja ogrijeva! Prodajem
bukova drva (cijepana i }utci).
Ugalj Banovi}i (kocka, orah). Dr-
veni ugalj Kreka. Prijevoz obe-
zbije|en. Tel. 061 67 00 68.
10526-1Nd`
Mobiteli
Prodajem mobitel Nokia 2600 C,
sa kamerom, bakrene boje, pla}en 140
KM, koristen 2 mjeseca, ko nov, cije-
na 50 KM. Grude. Mo`e i po{tom.
Tel. 063 655 288
Namje{taj
Prodajem dvosjed baige boje na
razvla~enje, 250KM. 062 990 655
Prodajem blindirana vrata. Tel
033 229 611
Prodajem kuhinjsku,tapacira-
nu,ugaonu se~iju +3 stolice(ko-
mplet). Proizvodnja „Krivaja“nam-
je{taj. Zavidovi}i Tel. 032 866-572 061
594 240
Fotelja na razvla~enje povo-
ljno.Tel. 061 148 119
Alati I ma{ine
Plinski ure|aji za ugostiteljstvo,
ro{tilji, friteze, pe}i, ra`njevi, giros,
pala~inkara, kuhala, kotlovina,
el.dvoeta`ne pe}i za picu, postolja, ad-
ni stol, sudoper, kompletno oprema-
nje. Tel.063 385 877
Prodajem ma{inu za male krofne „
Lit’l Orbits“ SS 2400, (USA). Vi{e in-
fo na tel. 061 792 640
Troj za pranje sa toplom vodom
Karchr HDS 690, Cazin. Tel. 061 239
062
Prodajem pr`ionicu za kafu, kapa-
citeta 30 kg. Ispravna, kompletna. Tel.
061 136 341
Prodajem dvije male pr`ionice ka-
fe kapaciteta svaka po 15 kg. Extra po-
voljno. Tel. 061 171 099
Prodajem dvije mini pr`ionice ka-
fe, svaka kapaciteta po 15 kg. Mo`e i
odvojeno. Super povoljno za mali bi-
znis.Tel. 061 171 099
Prodajem stolarsku ma{inu.
Tel.061 555 296
Prodajem laptop AMD turion tm
64x2 mobile technology TL 50 1.61
GHZ 1GB RAM DDR2,VGA
NVIDIA GEFORCE 265
mb,dvd,RW,WAIRLES,LAN,XP3.
Tel. 062 712 153
Crijep polovan M. Kikinda 2000
kom 30 feninga. Tel. 062 945 335
Prodajem vrtnu kosilicu na be-
nzin. Tel. 062 403 325
Prodajem multimedijalnu tastatu-
ru Majklsoftovu i be`i~nog mi{a. Sve
novo i vrlo povoljno. Tel. 065 481 793
Prodajem trakice za aparat ts ko-
ntur sto komada, trakice bajerove elit
pedeset kom, alkoholni tuferi tristo
kom., sve za 60 KM. Tel. 063 666 136
Prodajem agregat 24 kW, trofazni
dizel, u odli~nom stanju Tel 061 337
549
Plinski bojler „ARISTON“ na di-
mljak 24 kw u ispravnom stanju
200,00 KM. Tel.061 207 863
Prodajem stare zidne satove u su-
per stanju. Tel.061 835 215
Prodajem sto za stoni tenis nov
upakovan. Tel. 061 763 742
Prodajem vagu digtalnu za trgovi-
nu i pitaru nova. Tel. 061 763 742
Navigacija 5 in~a, ugra|en blueto-
oth, preglednik slika, videa, instalira-
ne najnovije mape regiona, novo u
kutiji. Tel. 061 199 419
Memori kartica PRO Duo od 8 i
16GB, 1 stik od 16GB - sve original
Sandisk upakovano. Tel. 061 199 419.
Prodajem kopa~ke: adidas world
cup broj 40, adidas predator broj 30.
061 439 216 Sarajevo
Prodajem dvije vre}e za spavanje.
Cijena jedne je 15 KM,obje za 25 KM.
Tel. 061 244 290
Prodajem polovni crijep Tondah u
dobrom stanju, 2000 komada,
800KM. Tel. 062 994 966
Prodajem motornu pilu solo 636.
Tel. 061 323 704
Prodajem pentium 3 za 100 KM u
dobrom stanju. Tel. 065 026 049
Pe} konektomat sa 4 tepsije italija-
nska. Tuzla. Tel. 061 560 317
Prodajem polovnu i novu odje}u i
obu}u uvoz iz Njema~ke. Tel. 061 468
742
Prodajem blindirana vrata. Tel
062 606 796
Prodajem motor marke Jonson 4
KS cijena 500 KM Tel. 062-721 501,
061-052 055
Prodajem motor za ~amac marke
Jonson 25 KS . cijena 1600 KM.Tel.
062-721 501 061 052 055
Prodajem kompletnu mre`u distr-
ibutera u ML marketingu tablete za
u{tedu goriva. Tel. 061 159 972
Prodajem mje{alicu za beton 200
KM. Te. 061 159 972.
Prodajem norve{ku gusanu pec
Jotul,cijena 270 KM. Tel.032 424
590;062 460 262
Prodajem Pianino. Cijena povo-
ljna. Tel. 061 871 736.
Prodajem nov segulator za reguli-
sanje pritiska vode.Tel. 065 481 793
Prodajem nov Rije~nik Hrvatskog
jezika, Vladimir Anic, tre}e pro{ireno
izdanje, Zagreb 1998., tvrdi uvez,
1440 str. Cijena 100 KM. Grude. Tel.
063 655 288
Prodajem 2 nova crna tonera za
kopirni aparat Canon NPG-1. Cijena
oba 20 KM. Grude. Tel. 063 655 288.
Prodajem traktor Tomo Vinkovi}
732 sa dva klipa u ekstra dobrom sta-
nju. Cijena 7500 KM. Tel. 061 826 738
Prodajem stol za dnev.boravak,ra-
dni stol .sve u exstra stanju cijena fi-
xsno.100 KM. Tel. 061 048 343.
Prodajem profesionalni fen za ko-
su,neotpakovan. Tel. 062 712 153
Prodajem ma{inu za pravljenje zi-
mskog sladoleda „ vate „. Uvoz iz Nje-
ma~ke.Cijena. 4.000 KM. Tel. 061 045
307
Prodajem aluminijska vrata za tr-
govinu 2,20x2,20. Tel. 638-006.
„Ku}e snova“ - katalog projekata
najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cije-
na 18 KM + po{tarina. Tel. 070 202-
323, 062 180 957.
Harmonika vrata prodaja i ugra-
dnja svi modela i dimenzija. Tel. 061
512 294.
Podajem fri`ider staklena vrata,
ve{ ma{ine, {porete struja plin,
fri`idere, 120-150 KM. Dostava be-
splatna. Tel. 033 533-631.
Prodajem Braunove mre`ice za
brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906.
Prodajem skija{ke cipele i 1 m3 ci-
jepanih drva. Tel. 033 526-521.
Karabin Kranj lova~ki 8x57. Tel.
061 958 001.
Prodajem novu motornu pilu Sti-
hl, 200 KM i Jotul pe} 200 KM. Tel.
061 474 657.
Prodajem skalpove doma}ih pije-
tlova za izradu vje{ta~kih mu{ica za
ribolov, u raznim bojama. Tel. 061 206
345.
Prodajem podvodne i nadvodne
mu{ice za ribolov, ekstra kvalitete.
Tel. 061 206 345.
Nokia 6700, potpuno nova, 320
KM. Tel. 061 311 999.
Po~iteljski sirup za jetru, ~i{}enje
krvnih sudova, hepatitis, holest., tri-
glic. Tel. 033 646-912.
Prodajem sve vrste rezane gra|e,
lamperiju, brodski pod. Tel. 065 689
523.
Strug Ada Potisje hp PA 30, gloda-
lica Prvomajska, tip G3010-4. Tel. 066
643 516.
Nove originalne dijelove za indu-
strijske {iva}e ma{ine, povoljno. Tel.
062 876 691.
Doma}a svje`a ljekovita prepe-
li~ija jaja 30 kom-9 KM, A i 10 KM S
klasa, mlade prepelice nosilje pred
no{enje 5 KM, bespl. dostava. Tel. 061
138 184, 062 134 551.
Mobitel N-73, u odli~nom stanju,
vrlo povoljno. Tel. 063 550 423.
Nov njema~ki tlakomjer - stolni,
sa vertikalnom `ivinom skalom, upo-
la jeftinije, 40 KM. Tel. 061 709 772.
Hvalov zbornik, faksimil, transkr-
ipt i komentar. Izdanje Svjetlost-
ANU BiH, 1968. god. Tel. 061 160
085.
Prodajem ve{ ma{inu i manji
fri`ider Gorenje i dupli sudoper sa si-
fonima. Tel. 033 531-121, Huremu{a
33.
Prodajem 2 plinske boce od 10 li-
tara. Tel. 061 171 513.
Aparat za mjerenje {e}era u krvi,
Bayer-Contour, njema~ki, neotpako-
van, 50 KM. Tel. 062 760 012.
Polovan slu{ni aparat ispravan.
Tel. 061 603 115.
Ura|en goblen Titova rodna ku}a.
Tel. 061 603 115.
Pe} na plin za grijanje. Tel. 061
603 115.
Neura|en Vilerov goblen. Tel. 061
603 115.
Crno bijeli i kolor TV ispravni.
Tel. 061 603 115.
Ljekovita jaja prepelice i koko{ija,
ku}. dostava. Tel. 062 138 855.
Kamin pe}, povoljno. Tel. 062 530
190.
Dig. risiver-strong, povoljno. Tel.
061 745 586.
Pekarsku pe}, povoljno. Tel. 061
820 119, Ilid`a.
Ambala`u saraj. pivare. Tel. 033
691 319.
Prodajem biciklo. Tel. 061 745
586.
Drveni ustakljeni trokrilni duplo-
krilni prozori (200x130) i (160x115)
cm, prodajem po dogovoru. Tel. 033
636-999.
Razne stolice, fotelje i stolove od
pru}a za ba{te, terase, balone, povo-
ljno. Tel. 061 200 894, 033 525-966.
Kreveti}e za bebe, piknik, korpe,
ve{ korpe, klofere, tacne i dr. od
pru}a. Tel. 061 200 894, 033 525-966.
Korpe i kaveze za ma~ke, pse, sta-
lke za cvije}e, opletene boce i dr. od
pru}a. Tel. 061 200 894, 033 525-966.
Pivske i plasti~ne fla{e, vrata so-
bna. Tel. 033 526-846.
Teksas jaknu, farmerke, odijela
mu{ka, ko{ulje m. Tel. 033 526-846.
Drva, fotelje, tabure i lavabo. Tel.
033 526 846.
Sandale `enske, marame, dugmad,
rajfe{use, naramenice. Tel. 033 526-
846.
Raznu garderobu m, `., povoljno,
ta{ne, kai{eve, obu}u. Tel. 033 526-
846.
Dupli sudoper, lavabo, tepih. Tel.
033 526-846.
Prodajem sto posto efikasno sre-
dstvo za trajno uni{tenje `ohara. Tel.
061 243 891.
Laptop nov dell wostro 1015 2.2
GHz, ram 2 GB cijena dogovor. Tel.
061 103 038.
Pet vrata komplet, lakirana, cijena
povoljna. Tel. 545-118.
Balk. vrata i 3 trokrilna prozora
kao nova sa {tokom i ustakljena. Tel.
062 393 006.
Uljni agregat sa komplet elektro
ventil, p. 180 bara. Tel. 062 332 760.
Ulazna desna vrata 200x100, du-
pla brava 60 KM. Tel. 061 746 173.
Prodajem 200 kom. LP plo~a ra-
znih naslova i gramafon Dual 1218.
Tel. 062 254 422.
Trosjed skoro nov 150 KM, sto tr-
pezar. 100 KM, paletar 200 KM, razne
gume, lova~ku jaknu. Tel. 062 270
366.
Prozore drvo novi, kipa, povoljno.
Tel. 033 451-309.
Ve{ ma{ine Gorenje 130-150 KM,
{porete struja-plin 120-150 KM, ra-
zne fri`idere staklena vrata, dostava
bespl. Tel. 533-631.
Vitafon ganracija 2. 2. 2011. Tel.
214-144, Sarajevo.
Teleskopski {tap za odbranu. Tel.
062 157 704.
Kazan za pe}enje rakije i vr{im
opravku kazana. Tel. 061 367 103.
Sjede}u ko`nu garnituru be` boje,
o~uvanu, trosjed, dvosjed, fotelja, 800
KM. Tel. 061 209 057.
Klavir polukoncertni, engleska
mehanika. Tel. 033 537-549.
Zbog selidbe prodajem dvije so-
bne stala`e, plakar, ormar i sobni stol.
Tel. 033 210-014.
Dva kau~a, sto i stolice prodajem
(zbog preseljenja). Tel. 061 505 731.
Dobro o~uvan regal, hitno zbog
selidbe, cijena po dogovoru. Tel. 061
813 387, 649-434.
Trosjed sa funkcijom, star 3 god.,
sto trpezarijski, paletar, bicikl, 18 BR,
obu}a, odje}a. Tel. 062 270 366.
Fri`ider 80 KM, dvosjed (ne ra-
zvla~i se) i fotelju 100 KM. Tel. 061
303 466, 664-229.
El. Scouter za invalide kao nov, je-
dnu god. star, 1.800 KM. Tel. 063 403
406.
Trpezarijski sto nov, drvo. Tel. 061
911 083.
Prozor sa `aluzinama 120-140, 1
kom. Tel. 062 534 241¸.
Trosjed, dvosjed, fotelja, okrugli
stakleni sto, komoda, {ank ku~ni,
ko`a-drvo. Tel. 062 546 581.
Valjak za peglanje i komb. pe} za
kuhinju. Tel. 062 573 543.
Opadanje kose, vitigo, bakteriju
E. Colli, `ivce, sterilitet lije~im 100
posto ljekovitim biljem. Tel. 062 273
110.
Harmonika vrata „Marley“ jedno-
krilna i dvokrilna svih mjera i modela
sa ugradnjom 2 vodilice. Tel. 033 225-
227, 061 516 910.
Pe} za burek, 2 rerne, 2 vitrine, ka-
sa Oliveti, 2 tende 6x3 m, 6 stolova.
Tel. 061 958 001.
O~uvan klasi~ni kau~, ormari} i
bordo itison, sve 100 KM. Tel. 062
375 610.
Ulje na prirodnoj bazi, lije~i reu-
mu, i{ijas i sva ostala ko{tana obolje-
nja. Tel. 033 463-306, 061 149 388.
Najkvalitetnija prodaja i ugradnja
harmonika vrata svih modela i dim.
Tel. 061 512 294.
Bicikl BMX, original Caterpill
360, alu. felge, dodaci u izuzetnom
stanju, cijena 250 KM. Tel. 061 390
748.
Pe} plin 2 rerne, 2 tende 6x3, 6 sto-
lova komb. i 1 kasa Olivetti, 2 vitrine.
Tel. 061 958 001.
P~ele sanduci LR, DB i farar. Tel.
032 866 425, 061 798 869.
Bukova iscijepana drva, obezbi-
je|en prijevoz. Tel. 061 521 395.
Jelovinu za potpalu, spremna za
lo`enje, cijena 25 KM. Tel. 061 505
578.
Bukova iscijepana drva, cijena po
dogovoru. Tel. 061 505 578.
Klizna kapija 5,20x2,10, ru~ni rad.
Tel. 061 521 395.
Prodajem 6 portala i ulazna vrata,
ru~ni rad, `eljezo. Tel. 061 521 395.
Dobro o~uvanu i funkcionalnu
ugaonu se}iju zelene boje. Tel. 061
345 805.
Komplet oprema za slasti~arnu,
buregd`inicu, ma{inu, doner i labu za
sladoled. Tel. 061 311 784.
Vojna enciklopedija 10 indeks 2,
narodni heroji Jugoslavije 2, 14 tomo-
va, 150 KM. Tel. 210-736.
Doma}a vunena tkanina u vi{e
boja, {irina 55 cm, 7 m, 70 KM. Tel.
210-736.
Komplet sako i suknja drap ko-
nfekcija, br. 42, 50 KM. Tel. 210-736.
Ku}ni ve}i {ank-bar natkriveni sa
rasvjetom i ogledalom bijela ko`a-dr-
vo. Tel. 062 546 581.
Trgova~ku {krinju-ledaru, vrlo
povoljno. Tel. 061 142 712.
Polovan slu{ni aparat, ispravan.
Tel. 061 603 115.
Prodajem i montiram vikend
ku}u vrlo povoljno, po va{oj `elji. Tel.
066 969 293.
Najpovoljnije pravimo i montira-
mo vikend-ku}e, brvnare. Tel. 061
134 597.
Terapeutski ure|aj-vitafon, tip BF.
Tel. 656-569.
Guske-gu{~iju mast za lijeka, pa-
tke, mlade }urke, doma}e pilice, do-
nosim ku}i. Tel. 061 925 691.
„Desant na Drvar“ 1944., kolajnu
u pli{anoj kutiji, prodajem. Tel. 443-
694, Sarajevo.
Kompletnu zubnu ordinaciju, ima
sve, uvezeno iz inostranstva. Tel. 062
252 248.
20 zna~ki prodajem za 20 KM. Tel.
450-940.
TV stalak 70 m2, sto dnevni bora-
va 100 KM. Tel. 450-940.
Trosjed i fostelja u kompletu,
sme|a boja, 150 KM. Tel. 450-940.
Ku}no kino potpuno novo Sa-
msung, HT-X250, u Zenici. Tel. 061
771 685.
Kofer pisa}u ma{inu „Olimpija“
vrlo malo upotrebljavana. Tel. 062 126
283.
Pe} na plin dimnjak. Tel. 033 202-
170.
3 kom. plinskih pe}i. Tel. 033 202-
170.
Prodajem ili iznajmljujem solarij.
Tel. 061 209 876.
Multimedijalnu tastaturu, prof. i
be`i~nog mi{a, novo. Tel. 061 565 855.
Standardni TV Panasonik, ekran
55 cm, star 5 godina, zvati od 17 h.
Tel. 061 375 300.
Registar kasa Olimpijka, stolovi,
stolice za ugostiteljstvo, velika ogle-
dala, 4 kom., aparat za ga{enje 9 kg.
Tel. 036 550 486, Mostar.
Nov be`i~. telefon Panasonik, do-
met 300 metara, cijena 40 KM. Tel.
061 709 772.
Koke nosilje, sli~ice stare 4 mjese-
ca i kaveze. Tel. 032 782 948, 061 454
862.
Rashl. vitrinu 1,70 cm, veliki
fri`ider za ugostiteljstvo, ro{tilji na
plin, povoljno. Tel. 036 550 486.
Ma{ine za hem. ~i{}enje i ku}u sa
ba{tom. Tel. 062 165 566.
Ma{ine {teperica, overlok, ri-
npli~arku i bekrer. Tel. 062 105 039.
Industr. {iv. ma{ine nove i polovne
prodajem. Tel. 062 105 039.
Kau~ ve}i, fri`ider, AEG pe} 2 po
50 KM. Tel. 457-794.
[ustersku ma{inu prodajem. Tel.
665-243, 062 812 055.
Jogi za bra~ni krevet, 1,80x1,90
cm, o~uvan, 50 KM. Tel. 062 760 012.
Aparat za mjerenje {e}era u krvi,
Bayer-Contour, njmea~ki, nov, neo-
tpakovan. Tel. 062 760 012.
Ugao, eko ko`a, potrebno ga pre-
svu}i, veoma povoljno. Tel. 062 760
012.
Sto posto efikasno sredstvo za tra-
jno uni{tenje `ohara i `utih mrava.
Tel. 061 243 891.
Nov cirkular marke „Elekctra Be-
Utorak, 10. avgust/kolovoz 2010. 37
NEKRETNINE BEZ
POSREDNIKA I PROVIZIJE
www.ProdamSam.com prvi je web portal za
neposredno ogla{avanje nekretnina Prodavatelj-Kupac
bez posrednika na podru~ju Isto~ne i Sredi{nje Europe.
ProdamSam.com sadr`i informacije o nekretninama iz
14 zemalja Europe pokrivaju}i tr`i{te od
170 milijuna stanovnika.
www.ProdamSam.com
„ZA SUPER SEX + NAJBR@I
EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS
(VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS
+ LEVITRA + BILJNA = HIT
+ PODESNA I ZA BOLESNE!
TEL. 061 807 485.“ 11737-1TT
„VIAGRA-PFIZER“ ORIGI-
NAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20
MG, KAMAGRA GEL 100 MG.
ZA BOLJI I DU@I SEX.
DOSTAVA. UPUTSTVO. DIS-
KRECIJA. POUZE]EM. TEL.
061 702 404. 10222-1ND@
ckum“ 5.000/m. Tel. 062 368 100.
Sve vrste rezane gra|e, lamperija,
brod pod. Tel. 065 683 523.
Dje~iji kreveti} `eljezni, bordo bo-
ja na ljuljane, 80 KM, kolica 30 KM,
hodalica 10. Tel. 066 142 287.
P~ele 15 duplih ko{nica, med nije
vrcan zbog moje bolesti (udar). Tel.
061 397 532.
Nerazmontiranu `elj. piljaru 3x3
m sa tendom, cijena po vi|enju. Tel.
061 397 532.
Komande za obuku voza~a „B“
kat., cijena 150 KM. Tel. 061 397 532.
Veoma povoljno pis. kofer ma{inu
Olimpija, kori{tena malo, mehani~ka.
Tel. 062 126 283.
Industr. ma{ine za tekstil Juki, no-
ve. Tel. 061 724 597.
Zbog selidbe prodajem dvije so-
bne stala`e, plakar, ormare, sobni sto,
cijena vrlo povoljna. Tel. 033 210-014.
Prirodne rojeve i osnovna p~elinja
dru{tva prodajem. Tel. 032 879 285,
061 246 864.
Prodajem mjerilo za plin i aparat
za mjerenje {e}era u krvi. Tel. 061 186
082.
Harmonika „Melodija“ 92 basa sa
koferom, Sarajevo. Tel. 061 537 686.
Gumeni ~amac sa motorom 8 KS i
komandama, registrovan. Tel. 063 176
207.
Rasprodaja ve{ ma{ina, {poreta
struja plin i raznih fri`idera 80-150
KM. Dostava besplatna. Tel. 533-631.
Polovna dobro o~uvana garderoba
za dalju prodaju, po 1 KM po koma-
du, obu}a i odje}a. Tel. 033 623-301.
Ma{inu za su{enje ve{a, biciklo za
manje dijete trocikl i liniju. Tel. 033
623-301.
Hem. opremu za hem. ~istionu i
ku}u sa ba{tom. Tel. 062 165 566.
Gumeni ~amac sa motorom 8 KS i
komandama. Tel. 063 176 207.
Balkonska ograda, klizna kapija
na krilo, gitere za prozore, gara`na vr-
ata. Tel. 061 313 116.
Dobro o~uvan trosjed zelene boje.
Tel. 061 345 805.
Skoro nov kancelarijski namje{taj,
4 ormara, sto, fotelja, 4 stolice. Tel.
061 356 085.
Puno nove i polovne garderobe i
obu}e veoma povoljno, Sarajevo. Tel.
062 270 366.
Komplet opremu za slasti~arnu,
buregd`inicu, aparat doner plin. Tel.
061 311 784.
Dvokrilne ustakljene prozore bez
{tokova, povoljno. Tel. 062 972 512.
Ustakljene prozore bez {tokova 12
kom. - 50 KM. Tel. 062 972 512.
Manji fri`ider ispravan, 40 KM.
Tel. 062 972 512.
Trosjed o~uvan oran` boje, 60
KM. Tel. 062 972 512.
Polukru`nu sofu za sjedenje i so-
bni sto, sa~uvano, pogodno za vike-
ndicu. Tel. 063 848 252, 063 878 680.
Vitafon, garancija 2. 2. 2011. Tel.
033 214-144.
Pet novih „termal“ radijatora
60x130 cm. Tel. 062 381 294.
Plinski kotao za eta`no grijanje od
28 KW. Tel. 062 381 294.
Radim i prodajem kerane stolnja-
ke raznih veli~ina i oblika. Tel. 033
453-029.
Dobro o~uvane ru~no ra|ene ori-
ginal orijentalne tepihe i staze. Tel.
033 452-018.
Prodajem pul~eve. Tel. 061 543
792.
Fasadnu pe} Emina, odli~no sta-
nje, fiksno 100 KM. Tel. 061 245 207.
Trpezarijski sto i 4 stolice, vrlo po-
voljno. Tel. 061 245 207.
Drvene (jelove) pul~eve 120 kom.,
du`ine 2,5 m. Resnik-Pazari}. Tel. 061
377 022.
L. profil 40x40, 18 m, cijena 25
KM. Tel. 062 576 975.
Rigips plo~e 200x120x12,50, 7,9
komada 30 KM. Tel. 062 576 975.
Fri`ider ladi~ar sa 10 laica, ispra-
van, duboko zamrzavanje. Tel. 066
476 960.
Akumulator bo{ov, 74 amper sati,
nov, cijena 120 KM. Tel. 066 476 960.
Ve{ ma{inu, {vedska, ispravna, u
idealnom stanju, 120 KM. Tel. 066
476 960.
Gusanu pe} povoljno. Tel. 061 747
860.
Povoljno lijek Inunomax i Glivec.
Tel. 061 203 409.
Ma{ine za proizvodnju poklopaca
i papirnu galanteriju. Tel. 065 435
050, 062 762 207.
Ma{inu za izradu polimera za fle-
kso {tampu. Tel. 065 435 050, 062 762
207.
Grobno mjesto na groblju Sv. Jo-
sip. Tel. 664-169.
P~ele sanduci LR, DB i Farar. Tel.
032 866-425 i 061 798 869.
Klavirnu harmoniku Weltmaister
120 basova, kori{tena 6 mjeseci. Tel.
062 720 393.
Povoljno ulazna vrata 200x100,
dupla brava, 60 KM. Tel. 061 746 173.
Enciklopedije Leksikografskog
zavoda Zagreb - I. izdanje. Tel. 033
652-156.
Dobro o~uvanu original opremu
za ritmi~u gimnastiku. Tel. 061 974
401.
Aparat za zavarivanje limova 0,5-2
mm, bez gasa, 800 KM. Tel. 061 764
703.
Polovnu garderobu, plasti~ne ofi-
ngere, {tendere, povoljno. Tel. 065 565
485.
Regal i vuneni }ilim. Tel. 649-434.
Nove industrijske ma{ine za te-
kstil „Juki“. Tel. 061 724 597.
Bicikl BMW „caterpillar“ origi-
nal, alu felge, u izuzetnom stanju,c
ijena 250 KM. Tel. 061 390 748.
Dizalica „vrabac“ „Enhel“ sa ko-
nzolom za monta`u, cijena 100 KM.
Tel. 061 256 533.
Contour TS trakice za mjerenje
{e}era u krvi, povoljno. Tel. 061 531
713.
Komplet opremu za slasti~arnu,
buregd`inicu, vitrinu za sladoled. Tel.
061 311 784.
[iva}u ma{inu no`nu „Bagat“ i vi-
deo „Orion“. Tel. 061 272 743, 065 631
342.
Pelene, podmeta~e (ulo{ke),
~ar{afe za odrasle, povoljno. Tel. 061
272 743, 065 631 342.
Guske, patke, mlade }urke, `ive ili
o~i{}ene, donosim na adresu. Tel. 061
925 691.
Prodaja i ugradnja harmonika vra-
ta svih modela i mjera, sa dvije vodili-
ce i pragom, ve} od 60 KM/m2. Tel.
033 225-227, 061 516 910.
Ve{ ma{ina Gorenje, starija, ispra-
vna. Tel. 061 181 970.
Persijske ma~i}e prodajem, rezer-
vi{em fotos i kontakt. panicfotografi-
je@gmail.com Tel. 065 915 800.
Oprema za kozmeti~ki salon
(masa`a, depilacija, manikura) skoro
nova. Tel. 033 723-051.
100 raznih knjiga, 2.000 fotografi-
ja, kultura, turizam i sport Unsko-Sa-
nskog kantona. Tel. 037 351 057, 061
693 405.
Polovne 2 frizerske mu{ke stolice,
2 ogledala, nogostup za stolice, vitri-
ne, povoljno. Tel. 061 202 224.
Rashladnu komoru 36 m3, re`im
rada +10 -25 C. Tel. 062 344 777.
Nov njema~ki tlakomjer, stolni,
skala vertikalna, koriste ga medicina-
ri. U pola cijene 40 KM. Tel. 061 709
772.
Novu motornu pilu Stihl 200 KM
i Jotu norve{ku pe} 200 KM. Tel. 062
474 657.
Pe} za burek plin 2 rerne, 2 tende
6x3 m2 + 6 stolova komplet, 2 vitrine
+ kasa Oliveti. Tel. 062 916 907.
Najpovoljnije, najkvalitetnije alu-
minijske `aluzine 20 KM, trakaste
zavjese, vanjske roletne, harmonika
vrata. Tel. 061 501 401. 10168-1Nd`
Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei
Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanu-
si, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak
besplatan! Garancija! Mob. 061 171
666. 11756-1tt
„KIRBY“ - Dubinsko usisavanje,
pranje, ispiranje svih vrsta tepiha,
namje{taja, auta, pranje portala, ge-
neralna ~i{}enja stanova i firmi. Iti-
soni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“.
Tel. 061 350 688. 9733-1Nd`
Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste
zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC role-
tne. Harmo vrata i tende. Cijene sa
monta`om. Tel. 033 211-484, 033
767-995, 061 131 447. 1028-1Nd`
TV VIDEO SERVIS vr{i popra-
vku svih TV aparata i videorekorde-
ra. Dolazak na adresu besplatan. Ga-
rancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778.
Mob. 061 148 042. 10303-1Nd`
TV VIDEO DVD SERVIS svih
marki i modela aparata. Garancija,
dolazak na ku}nu adresu, novi dalji-
nski za TV. Sa povjerenjem. Tel.
033/650-400, 033/610-000. PTT
MIKADO-GARANCIJA. Alumi-
nijske `aluzine, trakaste zavjese,
VANJSKE PVC i ALUM. RO-
LETNE, BLINDO, gara`na rolo i
harmonika vrata, platnene roletne.
Tel. 062 170 248, 033/613-584.
10315-1Nd`
Profesionalno rje{avanje kompju-
terskih probl., povoljno. Ugradnja i
zamjena komponenti, antivirusna
za{tita. Instal. windowsa, umre`ava-
nje, dolazak na adresu. Tel. 061 170
085. 12290-1tt
@elite prelijep ugo|aj, svadbu,
ro|endan, i sve druge manifestacije,
odmah pozovite br.: 033 204-287 ili
061 131 467. Posjedujemo 140 mje-
sta i 8 apartmana. Tel. 061 131 467.
12353-1tt
Intelektualne usluge
Knjigovodstvo veoma povoljno
pru`a usluge vo|enja poslovnih knji-
ga uz pruzimanje dokumentacije,
odlaske u banku, poreznu upravu, a za
novootvorene „str“ i „d.o.o.“ popust
do 20%. Tel. 062 784 002
Sudski tuma~ za njema~ki, engle-
ski i holandski jezik. Ko{evo 36, Sara-
jevo. Tel. 061 108 144
Pi{em seminarske, maturske i di-
plomske radove. Radim prezentacije
u Microsoft Power Pointu. Tel. 061
566 787
Knjigovo|a certificirani za predu-
ze}a, obrtnike, udru`enja i predsta-
vni{tva. Ul. Skenderija 40 www.knji-
govoda.ba tel/fax. 033 209 808; 061
147 390
Radim diplomske, seminarske ra-
dove i analize slu~aja za studente fa-
kulteta dru{tvenih nauka. Tel. 061
841 769
Certificirani ra~unovo|a vodi po-
slovne knjige za pravna i fizi~ka lica.
Tel. 061 482 045
Instrukcije za u~enike srednjih
{kola iz osnova elektrotehnike i mate-
matike 061 544 713 i 033 679 779
Dajem instrukcije iz engleskog je-
zika.Tel. 061 243 836
Zanatske usluge
Stolarske usluge po povoljnim ci-
jenama. Tel. 061 336 541, 033 511 526
Molersko farbarski radovi gleto-
vanje molovanje lakiranje stolarije i
radijatora. Tel. 061 262 895
Moler radi molerskofarbarske ra-
dove. Tel. 062 419 501
Bravarski radovi , dolazim na adr-
esu. 062 315 612
Moler radi sve,kvalitetno i ure-
dno. Tel. 061 509 120
VKV kerami~ar,majstor profesio-
nalac,radi kvalitetno i profesionalno.
Tel.061 183 918
Staklar radi sve vrste staklarskih
usluga,dolazak na adresu. Tel. 061 609
947
Gradnja i adaptacija objekata uz
stru~ni nadzor . Projektovanje i
stru~ni savjeti. Tel 061 296 183
Izvodim {alovanje,zidanje,malter-
isanje,termo fasade. Tel. 061 343 951
Opravka, izrada i monta`a kuhi-
nja, namje{taja i gra|evinske stolarije.
Postavljanje! Laminata,lamperije i
podova.Tel. O61 502 739
Razne usluge
Aluminijske `aluzine ve} od 20
KM, trakaste zavjese, Vitez-Zenica-
Travnik, Tel.061 166 434.
Super efikasno uni{tavamo
`ohare, moljce, mrave, muhe, stjeni-
ce, buhe i mi{eve. Tel. 061 928 535
Najpovoljniji tretmani protiv svih
{tetnih insekata: `ohara,mrava,stjeni-
ca,moljaca,muha,buha i glodara:
mi{eva i pacova. Tel. 062 328 447
Cerificirani ra~unovo|a vodi po-
slovne knjige za pravna i fizi~ka lica.
Tel. 061 482 045
Agencija „TER“ njega starih i
oboljelih, ~uvanje djece, mediscinske
sestre „TERA“ 24h uz Vas.Tel. 061 557
022
Specijalni tretmani za `ohare, mo-
ljce, mrave, muhe, stjenice, buhe, ko-
marce i mi{eve. Tel. 061 234 026
Iskusan maser sa certifikatom
pru`a sve vrste masa`a:sportska,relax,
kod ki~menih oboljenja kao {to su
glavobolje, spondiloza, diskus herni-
je, slaba cirkulacija, kao i skidanje ce-
lulita. Povoljno. Tel. 061 865 633
Brzo i kvalitetno vr{imo pranje te-
piha i ostalih prostirki po cjeni od 2
KM. Travnik Tel 065 473 065
Besplatna obuka za rad u kompa-
niji Zepter,tako|e informacije o Ze-
pter proizvodima.Tel. 061 109 738
Prevoz putnika I robe razne, sa
kombijem ve}im-novim.Povo-
ljno.Tel. 066 209 702
Dizajn, izrada i odr`avanje kvali-
tetnih WEB stranica. Projektovanje i
razvoj WEB 2.0 sistema, CMS, CRM,
HRM i softver. www.webtec.com.ba,
Tel: 062 841 818
Prevo|enje sa engleskog jezika i
prekucavanje svih vrsta tekstova na
ra~unaru, povoljno. Tel. 062/73 73 77.
Arapski i engleski jezik, instrukci-
je, profesorica. Tel. 033 611-023.
Instrukcije matematike, te pripre-
ma za sigurne upise i popravke, dola-
zim ku}i. Tel. 033 469-965.
Srednjo{kolcima nudim kvalite-
tne pripreme za popravni ispit iz ma-
tematike. Tel. 033 625-196, Ilid`a.
Prof. engleskog daje ~asove. Tel.
626-157.
Certificirani ra~unovo|a povoljno
vodi poslovne knjige za sve vrste pre-
duze}a, radnji i udru`enja. Tel. 061
150 368.
Stolarske usluge po povoljnim ci-
jenama. Tel. 061 336 541, 033 511-526.
Sterilitet mu{ki, `enski, psorijazu,
hemoroide, opadanje kose, {titnja~u -
lije~im 100% ljekovitim biljem. Tel.
062 273 110, 033 664-601.
Elektri~ar vr{i opravke {poreta,
bojlera, ve{ ma{ina, indikatora, insta-
lacija... Tel. 063 155 868.
Servisiranje i umre`avanje
ra~unara, instalacija windowsa,
~i{}enje od virusa, antivirusna za{tita.
Tel. 062 654 140.
Bravarski radovi, dolazim na adre-
su. Tel. 061 233 078.
Iscjeljenje duhovnim putem po
u~enju Brune Groninga, medicinski
dokazivo. Tel. 062 519 449.
Elektri~ar popravlja, {porete, bo-
jlere, indikatore, automatske osigu-
ra~e, plafonjere i instalacije. Tel. 062
180 021.
Majstor povoljno opravlja stari i
montira novi namje{taj, kuhinje, radi
selidbe. Tel. 061 202 840.
Uni{tavamo: `ohare, moljce, mra-
ve, muhe, stjenice, buhe, mi{eve... Tel.
033 219-761, 061 928 535.
Peremo sve vrste }ilima, itisona,
tepiha, mokri pranje 2-3 KM m2. Do-
lazimo po }ilime. Tel. 033 659-250,
062 213 732.
Povoljno prijevoz svih vrsta roba,
selidbe, kabasti otpad. Tel. 061 170
886, 033 472-954.
Vr{im prijevoz namje{taja i sli~no,
ve}im kombijem + radna snaga. Tel.
062 423 605.
Presvla~im kau~e i sve opravke,
dolazim na lice mjesta. Tel. Tel. 062
522 986, 544-932.
Vodoinstalater - svi vodoinstalate-
rski radovi - kvalitetno, brzo, preci-
zno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-
733.
Instrukcije engleski, njema~ki i
prevod. Tel. 061 339 306.
Instruiram matematiku za sve
{kole i fakultete, uspje{no i povoljno.
Tel. 061 549 242.
Postavljanje, bru{enje svih vrsta
parketa, laminata, podova, uz garanci-
ju. Tel. 062 921 100.
Vr{im sve stolarske usluge, popra-
vak starog, izrada novog. Tel. 208-435,
061 905 734.
Staklar radi sve vrste staklarskih
usluga dolazim na adresu. Tel. 061
609 947.
Kerami~ar postavlja sve vrste ker-
amike. Tel. 061 182 097.
Molerske usluge uredno i kvalite-
tno. Tel. 062 127 525.
Mol. farb. usluge. Tel. 062 823 902.
Izvodimo sve vrste gra|evinsko-
zanatskih radova sa garancijom. Tel.
061 740 127.
Bravar - izra|ujem i montiram sve
od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel.
061 709 382.
Zidarsko tesarski radovi, adapta-
cija i gradnja. Tel. 062 434 929.
Radim molersko-farbarske poslo-
ve brzo, ~isto i povoljno, radno isku-
stvo preko 20 god. Tel. 061 174 192,
033 210-791.
Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel.
061 202 713.
Zubne proteze, izrada, popravka,
dodatak zuba, poliranje i podlaganje
zubnih proteza, radimo vikendom.
Tel. 061 141 544, 033 677-845.
Popravljam sve vrste fri`idera, ra-
shladnih ure|aja, uz garanciju. Dola-
zak besplatan. Tel. 061 156 309.
Povoljno dajem instrukcije iz ma-
tematike i informatike. Tel. 061 358
339.
Moler-majstor, kre~i, gletuje, far-
ba stolariju. Tel. 062 282 243.
Kombi prevoz namje{taja, selidbe,
odvoz kabastog otpada, povoljno,
obez. radna snaga. Tel. 062 139 453.
Prekucavam na ra~unaru sve te-
kstove. Tel. 061 520 972.
Stolar, izrada i monta`a kuhinja,
plakara, predsoblja, zamjena baglama.
Tel. 062 944 952.
Kombi prevoz putnika 1+8 i seli-
dbe, povoljno. Tel. 061 223 343.
Peremo }ilime rainbow ma{inom
u va{em stanu, ili ru~no u praonici sa
dostavom na adresu: Tel. 061 202 630,
033/673-284.
Dajem ~asove iz matematike i sta-
tike |acima i studentima, uspje{no.
Tel. 526-945.
Vodoinstalater odr`ava staru i po-
stavlja novu instalaciju, ~isti bojlere,
sve uz garanciju. Tel. 061 497 622.
Profesor daje instrukcije iz fra-
ncuskog, latinskog, ruskog i bosa-
nskog. Tel. 033 526-521.
Instruiram |ake i studente iz ma-
tematike na Alipa{inom Polju, ~as 6
KM. Tel. 061 157 991.
Instruiram |ake i studente iz ma-
tematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM.
Tel. 033 621-976.
Strunu, `eludac namje{tam, li-
je~im stru~no bezbolno, uspje{no, bo-
love u le|ima. Tel. 061 504 986.
Profesorica engleskog jezika daje
~asove i prevodi. Tel. 061 556 700,
033/657-038.
Adaptacija stanova i ku}a, posta-
vljanje plo~ica, laminata, kre~enje i
drugo. Tel. 061 510 373.
Kombijem prevozim kabastu ro-
bu. Tel. 061 204 061.
Rigips majstor radi potkrovlja,
plafone, pregradne zidove. Tel. 061
511 503.
Rainbow dubinsko pranje }ilima,
namje{taja, generalke u stanu, ozbi-
ljna `ena. Tel. 061 311 276, 033 666-
275.
Molerske usluge uredno, kvalite-
tno. Tel. 062 127 525.
Staklar - radimo sve staklarske ra-
dove, dolazimo na adresu. Tel. 061
842 343.
Profesorica dr`i instrukcije iz ma-
tematike i fizike. Tel. 522-016.
Prevoz stvari, namje{taja i ostalog
ve}im kombijem, radna snaga, povo-
ljno. Tel. 061 268 442, Saraj.
Vr{imo servis i monta`u rashla-
dne i klima tehnike. Tel. 062 375 977,
061 438 689.
Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-la-
kirerske poslove, dolazim na adresu.
Tel. 062 332 702.
Nastavnik matematike priprema
osnovce za prijemni ispit u srednju
{kolu. Tel. 061 233 342.
Ve}a grupa majstora radi stiropor
fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270
729.
[ivanje trajnih autopresvlaka za
sva vozila, popravak sjedi{ta, tapacir-
unga neba. Tel. 061 215 658, B. Begi}
90.
VKV kre~enje stanova, pouzdano
i stru~no, molerski majstor [erbo. Tel.
062 921 864.
Kombi prevozom vr{im selidbe,
prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena
povoljna. Tel. 061 817 424.
Bravar, povoljno radi sve bravar-
ske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691-
260.
Stolar-tapetar, povoljno radi popr-
avke stolarske i tapetarske. Tel. 061
606 651, 066 620-342.
VKV moler - radi molersko-farba-
rske poslove, povoljno. Tel. 061 507
683.
Iznajmljujem play station 2 i 3 sa
igricama. Tel. 061 201 341.
Prevoz putnika na sve destinacije
sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606
611.
Prevoz putnika sa kombijem po
BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935.
Bravar radi ograde, kapije, gele-
ndere ulazna i gara`na vrata, zatvara
balkone. Tel. 061 526 205.
Elektri~ar: el. instalacije, automa-
tski osig., indikatori za banju, el. bo-
jler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312
435.
Molerske usluge. Tel. 062 922 323,
066 205 151.
Popravljam TV svih modela, pro-
fesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061
365 690, 033 653-311.
Autoprevoznik manjim kamio-
nom vr{i prevoz kabastog otpada, pje-
ska, {ljunka. Tel. 061 268 847.
Prevodim engleski 5 KM/str. i po-
voljno dajem instrukcije. Tel. 643-
990.
Tapetar sa iskustvom presvla~i
ku}anski i kancelarijski namje{taj.
Tel. 061 620 057.
Servis ra~unara „Aki“, popravka,
nadogradnja, instalacija, internet ko-
nekcija, antivirusna za{tita, dolazak
na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375.
Instrukcije iz matematike, fizike, i
elektrotehnike za u~enike osnovnih i
srednjih {kola. Tel. 061 812 528.
Vr{im selidbe modernim kombi-
jem sa radnom snagom u dr`avi i va-
ni. Tel. 061 227 189.
Vodoinstalater, radim nova kupa-
tila, brzo, povoljno, ~isto, garancija.
Tel. 061 349 294.
Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari,
radna snaga po potrebi. Tel. 062 385
762.
Extra povoljno! Kombi prevoz i
selidbe. Tel. 061 147 361.
Elektri~ar VKV za ku}ne el. insta-
lacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907.
Molerski radovi. Tel. 061 579 971.
Prevoz robe, selidbe kombijem,
povoljno, radna snaga po dogovoru.
Tel. 061 513 948.
Central. grijanje, plin. instalacije,
zamjena konvektora itd., radimo kva-
litetno i povoljno, uz garanciju. Tel.
061 500 037.
Radim grijanje, mijenjam konve-
ktore radijatorima i ostale popravke -
povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922
476.
Radim centralno grijanje i prepra-
vke grijanja. Tel. 062 316 826.
Prevoz putnika luksuznim merce-
desovim kombijem na sve destinacije.
Tel. 061 862 323.
Profesor matematike sa iskustvom
daje instrukcije |acima i studentima
tokom godine. Tel. 033 473-574, 061
382 301.
Molersko farbarski radovi, gleto-
vanje, molovanje, lakiranje stolarije.
Tel. 061 262 895.
Radim povoljno sve molersko-far-
barske radove, uklju~uju}i i stolariju.
Tel. 061 397 187.
Vr{im prevoz putnika sa klimati-
ziranim kombi vozilom, {irom BiH i
dalje. Tel. 061 222 310.
Dajem instrukcije iz engleskog je-
zika, povoljno. Tel. 061 274 111.
Profesorica instruira matematiku,
fiziku i hemiju sve {kole i prvu godi-
nu fakulteta, brzo i uspje{no. Tel. 033
235-141, 061 188 451.
Iskusna profesorica daje instru-
kcije iz engleskog i arapskog jezika.
Tel. 033 611-023.
Rigips, el. instalacije i moleraj ra-
dim povoljno. Tel. 066 205 286.
Elektri~ar - usluge el. instalacija,
interfoni, alarmi, gromobrani, el.
usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086.
Instruiram matematiku uspje{no.
Tel. 061 841 439.
Vr{im prijevoz putnika po BiH i
na more. Tel. 061 434 374.
Vodoinstalater obavlja sve vrste
vodoinstalaterskih usluga, opravke,
adaptacije. Tel. 061 696 133.
Kompletnu adaptaciju, moleraj,
rigips, prezide, keramiku, laminat.
38 Utorak, 10. avgust/kolovoz 2010.
oglasi
Dnevni avaz Utorak, 10. avgust/kolovoz 2010. 39
BINJE@EVO 159
TEL/FAX: 033 517 024
GSM: 061 167 926
VODA I GRIJANJE – PRODAJA I UGRADNJA
KREDIT DO 96 RATA
PREDMJER BESPLATAN
PROFIL 3.000 KM 5.000 KM 7.000 KM 10.000
24 mjeseca 137,00 229,00 321,00 459,00
36 mjeseci 160,00 224,00 320,00
60 mjeseci 105,00 147,00 210,00
84 mjeseca 114,70 163,00
96 mjeseca 106,00 149,00
Tel. 062 226 904.
Iscjeljenje duhovnim putem po
o~enju Brune Groninga, medicinski
dokazano. Tel. 062 519 449.
Kvalitet i garancija, sve vrste bra-
varije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522
901.
@ohare, stjenice, `ute mrave i
mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel.
061 184 796.
Lije~im mo`dane udare i druge
bolesti. Tel. 033 616-211.
Vodoinstalater sa dugogodi{njim
iskustvom vr{i popravku, monta`u i
pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 061
348 717.
Kerami~arski radovi uz garanciju
kvaliteta. Tel. 061 083 369.
Radim sa |acima Me|unarodne
{kole Sarajevo, po nastavnom planu
na engleskom kao i konverzaciju,
informatiku. Tel. 062 293 688, Saraje-
vo.
Stolar - izrada i monta`a kuhinja,
ameri~kih plakara, enterijera, stepe-
nica. Tel. 061 512 663.
Parket, {ipod, postavljamo, brusi-
mo i lakiramo. Postavljamo sve goto-
ve parkete i laminate. Tel. 062 828
306.
Superefikasno uni{tavamo `ohare,
moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{va-
be, mi{eve... Tel. 061 928 535.
Rainbow sistem ~i{}enja u va{em
domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno
i efikasno. Tel. 061 990 082.
Rainbow dubinsko usisavanje te-
piha, sjede}ih garnitura. Tel. 061 916
272.
Instrukcije iz matematike
uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061
506 755.
Popravljam sve vrste fri`idera i ra-
shladne tehnike uz besplatan dolazak.
Tel. 061 156 825.
Prevoz putnika u svim pravcima,
prema moru, kombi Hyundai H1. Tel.
061 210 832.
Autoprevoznik kamionom-grajfe-
rom i mini bagerom 5 T, sve vrste
iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268.
Popravljam TV svih modela, pro-
fesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061
365 690, 033 653-311.
Kerami~ar postavlja sve vrste ker-
amike. Tel. 061 182 097.
Staklar radi sve vrste stolarskih
usluga. Tel. 061 609 947.
Mini bagerom radimo ono {to ve-
liki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje
betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219
946.
Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798.
Prijevoz putnika Sarajevo-more,
novim kombijem, klimatizovano, do-
lazim na adresu. Tel. 061 213 645.
Organizujem ljetne izlete u priro-
du Igman, Bjela{nica, Jahorina, udo-
bnim Mercedes kombijem. Tel. 033
235-199.
Servis - programiranje, prodaja re-
gistar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809.
Izuzetno povoljno ru{imo stare
objekte, renoviramo stanove sa vlasti-
tim prevozom. Tel. 062 423 123.
Kamionom povoljno prevozim
sve vrste gra|evinskog materijala, pi-
jeska, {ljunka, {uta. Tel. 062 423 123.
Molujemo stanove u 1 danu, cije-
na za garsonjere 150, jednosoban 200,
dvosoban 300, trosoban 400 KM. Tel.
061 965 054.
Elektri~ar, izvodim sve vrste el. ra-
dova, kvarovi, nove instal., itd. Tel.
061 398 483.
Instrukcije - matematika -
uspje{no i povoljno. Tel. 061 571 973.
VKV stolar vr{i popravku vrata,
prohora, zamjena baglama, svih vrsta
na kuhinjama, plakarima. Tel. 033
677-549.
Uni{tavamo `ohare, moljce, mra-
ve, muhe, stjenice, buhe i mi{eve. Tel.
061 928 535.
Student Muzi~ke akademije daje
privatne ~asove klavira i teorije muzi-
ke. Tel. 062 105 906.
Postavljam sve vrste podova,
bru{enje i lakiranje. Tel. 061 032 059.
Profesorica klavira daje ~asove i
instrukcije. Tel. 063 214 599.
Student Muzi~ke akademije dr`i
instrukcije harmonike, klavira, sat 10
KM. Tel. 063 639 915.
Instrukcije iz engleskog i bosa-
nskog za djecu i odrasle, prevodi. Tel.
065 572 966.
Mijenjam o{te}ene radijatorske
~lanke i vr{im ostale popravke na gri-
janju. Tel. 645-475.
Laminate, brodski pod postavlja-
mo povoljno i kvalitetno. Tel. 061 311
622.
Postavljam, brusim i lakiram sve
vrste parketa. Tel. 634-147, 062 423
025.
Renoviranje stamb. prostora, mo-
lerski, elektro, vodoinst., podopola-
ga~ki, kerami~arski, stolarski radovi.
Tel. 061 357 201.
Moler VKV, radi kvalitetno, ure-
dno i jeftino. Tel. 062 214 519.
Moler radi kre~enje, gletovanje,
kvalitetno i povoljno. Tel. 061 235
190.
Centralno grijanje radim povo-
ljno, monta`a, servis, popravke. Tel.
061 105 425.
Kerami~arske i vodoinstalaterske
radove radimo kvalitetno i povoljno.
Tel. 062 165 539 i 061 182 737.
Edelpuz od 2,5 KM, gletovanje 1
KM, moleraj 0,50 KM, garancija za
posao, Meho. Tel. 065 061 422.
Parketarski poslovi, njema~ko
iskustvo, kvalitet uz garanciju. Tel.
062 326 694.
Vodoinstalater, 30 g. iskustva, vrši
opravke instalacija, montau sani-
tarnih ureðaja i proèepljenja. Tel. 062
139 034 i 033 535 659.
Dipl. odgajateljica poma`e u
odgoju va{e djece kod ku}e. Tel. 063
897 129.
Voda, keramika, grijanje, kvalite-
tno i povoljno. Pozovite. Tel. 061 182
737.
Veoma povoljno prevodim sa
engleskog i na engl. jezik. Tel. 061 262
479.
Prevozim kombijem razne vrste
roba, selidbe, otpad + ispomo}. Tel.
061 216 925, 033 691-384.
Uni{tavamo `ohare 100% efika-
sno, u va{em stambenom ili pos. pro-
storu. Tel. 061 243 891.
Vodoinstalater montira satove za
vodomjere. Tel. 061 105 425.
Povoljno vr{imo bru{enje i lakira-
nje svih vrsta parketa i {ipoda uz gara-
nciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868
Moleraj, laminat, rigips, edelpuc,
keramika, povoljno i kvalitetno. Tel.
062 402 122.
Postavljam laminate, panel parke-
te i ostale vrste parketa. Tel. 061 828
391.
Povoljno, elektri~ar, opravka el.
instalacija, sig. ure|aja i razvodnih ta-
bli, uti~nica, prekida~a. Tel. 061 133
829.
Stolar, opravka, monta`a, izrada
kuhinja, plakara, namje{taja, vrata,
prozora, brava. Tel. 062 534 123, 033
463-353.
Med. sestra pru`a usluge infuzija,
injekcija, ispiranje uha, obradu rana,
kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel.
641-144.
Kvalitetno i povoljno postavljan-
je, bru{enje i lakiranje svih vrsta par-
keta i podova kao i laminata. Tel. 061
134 260.
Klimatiziranim kombijima pre-
voz na more sa smje{tajem, grupna
putovanja kao i selidbe po bih i u re-
gionu. Tel. 033 511 492 i 061 899 883.
Povoljno i kvalitetno ~istim
stanove i poslovne prostore. Tel. 062
401 619.
Ugradnja blind vrata, stolarije,
regips, laminat,moleraj i sve vrste
adaptacija. Tel. 061 542 493.
Kvalitetno i povoljno postavljan-
je, bru{enje i lakiranje svih vrsta par-
keta i podova kao i laminata. Tel. 061
321 289.
Klimatiziranim kombi vozilom
nudim usluge prevoza na more i druge
destinacije, profesionalni voza~, dvd,
dolazak na adresu. Tel. 033 22 04 02,
061 531 616 i 062 214 690.
^istim ku}e i poslovne prostore,
pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061
580 063.
Povoljno vr{imo bru{enje i laki-
ranje svih vrsta parketa i {ipoda uz
garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262
868
Vr{im popravke, prepravke, mo-
ntiranje, lakiranje ku}nog namje{taja
i stolarije. Tel. 061 250 763.
Servis, prodaja, programiranje
svih vrsta registar kasa. Tel. 061 251
809.
Instrukcije osnovcima iz nje-
ma~kog i bosanskog jezika daje usp-
je{no iskusni nastavnik. Tel. 659-750,
066 897 870.
Molersko-farbarske usluge i kera-
mi~arski radovi, brzo, ~isto i kvalite-
tno. Tel. 066 883 697.
Instrukcije - engleski jezik, povo-
ljno, 2h - 15 KM, dolazim ku}i. Tel.
061 481 182.
Usluge odgoja i njega djece do 10
god. starosti nudi dipl. odgajateljica.
Tel. 062 992 625.
Servisiram i ba`darim sve vrste
tlakomjera, povoljno, uz garanciju.
Tel. 061 188 903.
Kerami~arske usluge postavljanje
laminata, rigipsa, elektro instalacija i
moleraj. Tel. 062 466 093.
Ku}ni majstor: postavljam gar-
ni`e, lustere, plafonjere, brave, bagla-
me, slike, {altere, uti~nice i ostalo. Tel.
061 838 018.
Rigips majstor radi potkrovlja, pr-
egrade, spu{tanje plafone. Tel. 062 424
320.
Instrukcije - matematika, povo-
ljno, 2h - 15 KM, dolazim ku}i. Tel.
061 481 182.
Keramika, moleraj, laminat, i
ostali zavr{ni radovi, povoljno. Tel.
061 525 310, 062 214 879.
Kerami~arski radovi. Tel. 062 165
539.
Povoljno postavljam parkete, la-
minat i {ipod, brusim i lakiram, povo-
ljno. Tel. 062 967 811.
Hemoroide, opadanje kose, `ivce,
{titnja~u, lije~im 100% ljekovitim bi-
ljem, Sarajevo. Tel. 062 273 110.
Bravar, sve vrste brav. radova, ogr-
ade, gitere itd. Tel. 062 389 567.
[ivanje pantalona mu{kih, `en-
skih, `enskih suknji 10 KM, vr{imo
korekcije odje}e. Tel. 033 204-093.
Lije~imo mujasin suhi, vla`ni, he-
moroide, sve vrste ko`nih oboljenja,
uspje{no. Tel. 033 204-093.
Elektri~ar opravlja {porete, bojle-
re, ve{ ma{ine, TA pe}i, mijenja osi-
gura~e. Tel. 063 155 868.
Adaptiramo stanove, voda, struja,
keramika, rigips, moleraj... Tel. 063
155 868.
Prevoz za godi{nje odmore do mo-
ra, Neum, Gradac, Pelje{ac, Makarska
rivijera, ostalo, udobnim mercedes
kombijem. Tel. 061 366 684.
Moler kre~i, gletuje zidove, rigips,
povoljno i kvalitetno. Tel. 061 325
307.
Vodoinstalater opravlja ~esme, vo-
dokotli}e, sifone, ventile, penzioneri-
ma jeftinije. Tel. 061 205 803.
Molersko-farbarski poslovi, gleto-
vanje, boje, stolarija, tapete, radijatori
i ostalo. Tel. 033 456-979, 061 219 768.
Povoljno i kvalitetno izvodim sve
gra|evinske radove. Tel. 062 393 187.
FTV, RTRS, OBN, Alfa, TV BHT
1, Pink i dr. retg. i strani programi, di-
rektno preko satelita, ve} od 12 KM
m2. Tel. 061 803 042.
Instrukcije iz turskog, engleskog
jezika i matematike, posebne metode
rada sa djecom. Tel. 061 714 367.
Laminat 3 KM, edelpuc 2 KM,
moleraj i gletovanje 1 KM, keramika
8 KM, i dr. Tel. 062 402 122.
Bravar, sve vrste bravarskih poslo-
va, povoljno. Tel. 066 340 887.
Engleski za u~enike i odrasle.
Instruktor iskusan i dokazano
uspje{an, dolazim ku}i. Tel. 615-732.
Instrukcije iz matematike, usp-
je{no i povoljno. Tel. 466-736 i 061
506 755.
KV moler kre~i stanove, ku}e, 70
KM, radim gletovanje i farbanje. Tel.
062 388 242, 638-454.
Instruiram |ake i studente iz ma-
tematike na Al. Polju, ~as 6 KM. Tel.
061 157 991.
Pranje }ilima i itisona sa bespl. pr-
evozom na va{u adresu. Tel. 033 557-
720.
Instrukcije iz matematike, pripre-
ma za prijemne ispite, uspjeh zagara-
ntovan. Tel. 062 504 840.
Engleski jezik instrukcije i pre-
vo|enje. Tel. 677-300.
Dajem instrukcije osnovcima iz
bosanskog jezika. Tel. 061 906 100, od
16-20 h.
Dajem instrukcije iz francuskog
jezika u~enicima osnovne i srednje
{kole. Tel. 061 800 661.
Prof. engleskog daje ~asove. Tel.
626-157.
Profesor muzike daje ~asove iz vi-
oline, harmonike, solfe|o. Tel. 061
549 495.
Engleski i njema~ki uspje{no svi
uzrasti, 5 KM ~as, dolazim ku}i. Tel.
033 471-297, 062 916 729.
PC serviser nudi usluge instalira-
nja XP, antivirusa, i druge opravke.
Tel. 062 328 044.
Lije~im vanjske i unutra{nje he-
moroide. Tel. 061 533 146.
Dekorater-tapetar presvla~i povo-
ljno namje{taj u radioni ili kod vas.
Tel. 061 156 728.
Majstor povoljno opravka stari i
montira novi namje{taja, kuhinje, ra-
di selidbe. Tel. 061 202 840.
Vodoinstalater povoljno opravlja
staru i montira novu instalaciju, reno-
vira kupatila. Tel. 061 202 840.
VKV vodoinstalater. Tel. 061 530
205.
Stolar - ameri~ki plakari, kuhinje,
komode, moderan dizajn. Tel. 061 574
210.
Elektri~ar, popravak ku}nih apar-
ata, instalacija, povoljno. Tel. 066 340
887.
Vodoinstalater - adaptacija starih i
instaliranje novih kupatila,
pro~i{}avanje odvoda i bojlera. Tel.
062 806 819.
Profesionalno ~i{}enje va{ih ku}a,
stanova, pos. prostora i tapaciranog
namje{taja. Tel. 061 144 899.
Sve vrste gra|evinskih radova, po-
voljno, mo`e kompenzacija. Tel. 062
196 097.
Dajem instrukcije iz ruskog jezika
i vr{im prevod. Tel. 061 969 966.
Stolar, izrada i monta`a kuhinja,
plakara, predsoblja, zamjena baglama,
kvalitetno. Tel. 062 944 952.
Dajem instrukcije iz engleskog je-
zika, imam svu potrebnu literaturu,
za sve uzraste. Tel. 063 657 404, Ske-
nderija.
Instrukcije iz matematike, fizike i
elektrotehnike za u~enike osnovnih i
srednjih {kola. Tel. 061 812 528.
Peremo sve vrste }ilima, itisona,
tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, do-
lazimo po }ilime. Tel. 033 659-250,
062 505 642.
Zavr{ni unutra{nji radovi, el., ri-
gips, molerski, ugradnja vrata, prozo-
ra, itd, kvalitetno, povoljno. Tel. 062
867 314.
Vr{im selidbe i sve vrste prevoza
sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165
009.
Engleski jezik - podu~avam i pre-
vodim. Tel. 061 533 935 i 214-151.
Instrukcije iz matematike i fizike.
Tel. 457-066.
Kuhinje, ameri~ki plakari, monti-
ram namje{taj, postavljam laminat.
Tel. 061 267 648, 033 691-179.
Dimnjake zidamo. Tel. 061 154
540.
Kamen lijepimo bunja sedra. Tel.
061 154 540.
Kamine zidamo {amotom, grija-
nje eta`no i topla voda iz kamina. Tel.
061 154 540.
Instrukcije iz matematike
uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061
506 755.
Popravljam uz garanciju ve{
ma{ine, el. {porete, bojlere, ugradnja
elektroinstalacija. Tel. 061 563 910.
Privatna igraona-vrti} sa ba{tom
nudi usluge ~uvanja djece. Tel. 033
666-755.
Profesor daje instrukcije iz fra-
ncuskog i latinskog, italijanskog. Tel.
061 506 590.
Ugra|ujem alarme za ku}e i po-
slovne prostore po cijeloj BiH. Tel.
061 403 522, Vitez.
Adaptacija stanova i ku}a, posta-
vljanje plo~ica, laminata, kre~enje i
drugo. Tel. 061 510 373, V. [amarli}a.
Profesor instruira francuski, lati-
nski i italijanski. Tel. 061 566 590.
Uni{tavamo `ohare, moljce, mra-
ve, muhe, stjenice, buhe i mi{eve. Tel.
061 928 535, 033 219-761.
Izvodim molersko-farbarske rado-
ve ~isto, kvalitetno i povoljno, nje-
ma~ko iskustvo. Tel. 061 812 664.
Punim i popravljam fri`idere i za-
mrziva~e. Tel. 061 150 572.
Kerami~ar radi kvalitetno i povo-
ljno. Tel. 062 140 094.
Kablovska preko satelita W2 u
BiH i svijetu: FTV, RTS, OBN, Alfa,
ATV, Pink BiH i drugi regionalni i
strani najatraktivniji kanali u HD
kvalitetu ve} od 12 KM. Tel. 061 803
042.
Servis svih tipova ve{ ma{ina i dr-
ugih ku}anskih aparata, dolazak be-
splatan. Tel. 061 551 035.
Servis zdravlja, uni{tavamo
`ohare, moljce, mrave, muhe, stjeni-
ce, buhe i mi{eve. Tel. 062 136 248.
Dajem instrukcije iz hemije, pre-
dnost gimnazijalcima, sat 15 KM. Tel.
033 470-635.
Povoljne i profesionalne instru-
kcije engl. jezika za sve uzraste, kao i
prevod. Tel. 061 247 606.
Postavljam plo~ice i kre~im veo-
ma povoljno. Tel. 062 982 383, Dobri-
nja.
Kvalitetno i povoljno postavlja-
nje, bru{enje i lakiranje svih vrsta pa-
rketa i podova kao i laminata. Tel. 061
321 289.
Stolar, popravka vrata, prozora,
kuhinja i plakara. Tel. 033 465-412.
Bravar/varilac VKV - profesiona-
lna izrada i monta`a bravarskih rado-
va. Tel. 066 213 714.
Dipl. ing. el. uspje{no instruira
matematiku, fiziku, elektrotehniku.
Tel. 062 327 168.
Vodoinstalater - popravlja i insta-
lira vodovodne instalacije i komplet
kupatila. Tel. 063 918 655.
Kre~enje od pola marke, gletova-
nje po dogovoru. Tel. 062 506 865.
Dipl. in`injerka instruira mate-
matiku za popravne i prijemne ispite.
Tel. 227-990.
Izrada i ugradnja kuhinja, ormara
i predsoblja, zamjena baglama, dola-
zim na adresu. Tel. 062 944 952.
Molerske usluge, tapete, ugradnja
laminata. Tel. 062 315 957.
Povoljno i kvalitetno ~istim stano-
ve i poslovne prostore. Tel. 062 401
619.
Grupa stolara pravi sve po va{oj
`elji. Tel. 061 134 597.
Engleski jezik - instrukcije i prije-
voz, kvalitetno i povoljno. Tel. 061
501 210.
Radim kerami~arske, zidarske,
kameno-klesarske radove. Tel. 063
557 115, 033/457-000.
Pravim sve vrste stepenica, kuhi-
nje, plakare i namje{taj, od drveta.
Kvalitetno. Tel. 063 121 265.
Vla`i vam krov, gara`a, experet za
hidro-termo izolacije. Tel. 033 653-
396, 061 098 579.
Profesor instruira matematiku sve
uzraste, povoljno, uspje{no, dolazim
ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172.
Kerami~ki radovi od 8 KM, lami-
nat od 3 KM, brzo, kvalitetno, povo-
ljno. Tel. 062 422 040.
Antivirusna za{tita ra~unara,
instalacija windowsa, ~i{}enje ko-
mpjut. virusa, internet konekcija. Tel.
061 243 611.
Profesorica daje instrukcije iz fizi-
ke, srednjo{kocima za popravni. Tel.
061 227 439.
Renoviranje stamb. prostora mo-
lerski elektro, vodoinst., kerami~arski
i stolarski radovi. Tel. 061 357 201.
Uspje{no i povoljno tokom cijele
godine dajem instrukcije iz matema-
tike. Tel. 220-173.
Instrukcije iz engl., njema~kog i
ruskog jezika. Tel. 061 803 042.
Radimo moleraj, edel putz, rigips,
keramiku, laminat, brzo i povoljno.
Tel. 062 183 209.
Nastavnica engleskog jezika daje
instrukcije u~enicima osnovnih {ko-
la. Tel. 033 642-704.
Izvodimo sve vrste gra|evinskih
radova sa garancijom. Tel. 061 740
127.
Povoljno i kvalitetno ~istim stano-
ve i poslovne prostore. Tel. 062 401
619.
Elektri~arske usluge, automatski
osigura~i, indikatori, el. pe}i, el. bo-
jleri, instalacije. Tel. 062 180 021.
Voza~-instruktor vr{i ekstra obu-
ku. Tel. 061 338 085.
Majstor za sitne ku}ne opravke.
Tel. 061 552 417.
VKV soboslikar li~ilac izvodi sve
vrste molersko farbarskih radova kva-
litetno. Tel. 061 564 941.
Grupa profesionalaca vr{i komp.
adaptaciju stanova, posl. prostora, br-
zo i kvalitetno. Tel. 033 611-943, 061
965 054.
Peremo sve vrste }ilima, itisona,
mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo
po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213
732.
Dipl. ing. hemije daje instrukcije
osnovcima i priprema za prijemni.
Tel. 061 836 625.
Povoljno vr{imo bru{enje i lakira-
nje svih vrsta parketa i {ipoda uz gara-
nciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868
Iskusan profesor engleskog prevo-
di stru~nu literaturu i tehni~ku doku-
mentaciju, brzo, povoljno. Tel. 062
757 808.
Povoljno ugradnja termo fasada,
molersko farbarski radovi, rigips, la-
minat i drugo. Tel. 061 565 834.
VKV vodoinstalater, opravke i no-
ve instalacije, non-stop od 0-24 h. Tel.
061 200 118.
VKV vodoinstalater, svi vodoi-
nstalaterski radovi, povoljno. Tel. 061
374 441.
Instrukcije iz engleskog, {panskog
i informatike, za sve uzraste. Tel. 066
805 772.
Instrukcije iz francuskog i lati-
nskog. Tel. 033 239-376.
Vr{im prijevoz kombijem do 1 to-
ne, povoljno. Tel. 061 908 097.
VKV moler kre~i jednosobne sta-
nove za 150 KM, vrlo kvalitetno i ure-
dno. Tel. 651-444, 061 274 191.
Moler sa radnim iskustvom, izvo-
di sve mol. farb. radove, brzo, kvalite-
tno, ~isto. Tel. 061 206 345.
Povoljno i uz garanciju moleraj,
prezide, rigips, laminat, plo~ice, itd.
Tel. 062 226 904.
Izrada plo~astog namje{taja, kuhi-
nja, ameri~kih plakara, ormara, stolo-
va, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062
466 093.
Profesor instruira francuski i lati-
nski, povoljno i uspje{no. Tel. 033
223-347.
Postavljamo, brusimo i lakiramo
sve vrste podova. Tel. 061 032 059.
Molersko-farbarske radove, rigi-
ps, keramiku, laminati, termo-fasade,
adaptacije uz garanciju. Tel. 061 255
253.
Zidarsko-zanatske radove izvo-
dim kao i rigips i keramiku. Tel. 061
410 841.
Kre~im stanove 100 KM. Tel. 061
493 335.
Profesor - dajem instrukcije mate-
matike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033
204-453, 061 914 014.
Elektri~ar - vr{i opravke i mo-
nta`u el. instalacija, pe}i, bojlera, aut.
osigura~a, itd. Tel. 061 524 123.
KV vodoinstalater vr{i opravku
stare vodoinstalacije, radim nanovo
banje, uz garanciju. Tel. 033 643-141,
061 562 531.
Vr{im prevoz robe, selidbe, ko-
mbijem, obezbije|ena radna snaga uz
dogovor. Tel. 063 872 529.
Vr{im usluge prevoza putnika i
robe. Tel. 061 367 103.
Moler-majstor kre~i, gletuje, farba
stolariju. Tel. 062 282 243.
VKV moler radi sve vrste mol. ra-
dova, kvalitetno i jeftino. Tel. 062 214
519.
Prof. daje instrukcije iz fizike za
popravni i srednjo{kolcima, dolazim
na adresu. Tel. 061 227 739.
Zidar, gradimo ku}e od temelja do
krova. Tel. 234-890.
Postavljanje, bru{enje svih vrsta
parketa, laminata, {ipoda, uz garanci-
ju. Tel. 062 921 100.
Unutra{nja termoizolacija, stiro-
pol i moleraj. Tel. 061 544 449.
Opravka ma{ina za ve{ i su|e, el.
{tednjaka i TA pe}i, bojlera sa ~i{}en-
jem, el. instalacija. Tel. 061 803 042.
Usmjeravanje analognih i dig. sat.
i zemaljskih TV i radio antena, mo-
nta`a i servis. Tel. 061 803 042.
Profesorica violine daje ~asove
po~etnicima i u~enicima ni`e muz.
{kole. Tel. 061 145 887.
Vr{im sve vrste molerskih radova
(kre~enje, gletovanje, farbanje stolari-
je, itd.). Tel. 061 311 318, Pofali}i.
VKV elektri~ar - popravljam sve
ku}anske aparate i radim sve vrste
elektroinstalacija. Tel. 061 276 187,
Kova~i.
Postavljanje, bru{enje i lakiranje
svih vrsta parketa i podova, kao i la-
minata. Tel. 062 921 100.
Kerami~arski radovi i kameni
mozaik. Tel. 062 117 905.
Molersko-farbarski, elektroinsta-
laterski itd. radovi, povoljno, kvalite-
tno. Tel. 061 310 141.
Radim zidarske, kerami~ke rado-
40 Utorak, 10. avgust/kolovoz 2010.
ve, oblaganje kamena. Tel. 063 557
115.
Molersko-farbarski, stiropor, rigi-
ps, i ostali radovi povoljno, kvalite-
tno. Tel. 062 911 078.
Kre~im stanove uredno i jeftino.
Tel. 062 672 723, 061 515 483.
Prevozim putnike, namje{taj, seli-
dba i teret, kombijem. Tel. 061 268
155.
Molerski radovi uz potpunu za{ti-
tu lijepljivim trakama i podnim najlo-
nima. Tel. 061 606 441.
Kuhinje, ameri~ki plakari, mo-
nta`a namje{taja, posavljam laminat
od 3 KM/m2. Tel. 061 267 648.
Moleraj 0,50 KM/m2, gletovanje 1
KM/m2, edelpuz 2,5 KM. Tel. 062
506 865.
Monta`a i ugradnja svih vrsta ka-
menih radova, keramike, renoviranje
stanova. Tel. 062 843 850.
Moler. Tel. 061 867 007.
Instrukcije iz engleskog jezika za
osnovce i srednjo{kolce. Tel. 066 917
391.
Molersko farbarski radovi u boja-
ma, valjcima i ostalo, kvalitet, gara-
ncija. Tel. 033 631-315, 061 502 031.
Laminat ugra|ujem profesiona-
lno. Tel. 066 873 588.
Kerami~ar - ugra|uje sve vrste ke-
rami~kih plo~ica, brzo i kvalitetno.
Tel. 062 909 460.
Mercedes kombijem organizujem
putovanja i prijevoz grupa na izlete,
seminare. Tel. 061 366 684.
Zidarski radovi, adaptacija, gra-
dnja. Tel. 062 536 204.
Povoljno i kvalitetno radim grija-
nje, mijenjam konvektore radijatori-
ma i ostale popravke. Tel. 033 800-
514, 061 922 476.
Rainbow dubinsko ~i{}enje. Tel.
061 274 144.
Bravarski radovi, dolazim na adre-
su. Tel. 061 233 078.
Staklar radi sve vrste staklarskih
usluga, dolazim na adresu. Tel. 061
609 947.
Serviser rashl. tehnike popravljam
fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitri-
ne, komore. Tel. 061 143 019.
Povoljno prevozim sve vrste roba,
usluge selidbe, odvoz kabastog otpa-
da. Tel. 061 170 886, 033 472-954.
Vr{im prevoz robe, stvari, selidbe,
povoljno, kombi Iveco, nosivost 1,5 t,
na svim destinacijama sa i bez radni-
ka. Tel. 061 811 115.
Vodoinst. vr{i opravke i adaptacije
kupatila, brzo, jeftino od 8-22 h. Tel.
061 233 517.
VKV bravar radi ugradnju brava,
PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ra-
mova, povoljno. Tel. 061 507 683.
Stolar, opravka, izrada i monta`a
kuhinja, namje{taja i gra|. stolarije,
postavljanje laminata, lamperije i po-
dova. Tel. 061 502 739.
Elektroinstalaterski radovi te opr-
avka elektroinstalacija. Tel. 033 611-
542.
Moler VKV radi mol. farb. poslo-
ve, povoljno. Tel. 061 507 683.
Iskusna prof. engleskog, nje-
ma~kog i francuskog daje ~asove i pr-
evodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616.
Vr{im prevoz kombijem, ljudi,
stvari, radna snaga po potrebi obezbi-
je|ena. Tel. 062 385 762.
Instrukcije iz hemije, studentima
i u~enicima, dolazim na adresu. Tel.
615-901.
Radim sve vrste limarsko gra|. ra-
dova. Tel. 062 151 468.
Kiroprakti~ar-fizioterapeut usp-
je{no lije~i oboljelu ki~mu, uko}eno-
st, u{takljenje `ivca, diskus patiju, di-
skus hermiju, spondilozu, oko{tava-
nje i glavobolju. Tel. 061 172 516, 033
227-182.
Va{ majstor rje{ava sve va{e ele-
ktro kvarove u va{em stanu, opravka
teh. ure|aja kao i ugradnja. Tel. 061
262 411.
Izvodim sve vrste radova u
gra|evini, sitne i krupne, zamjena pr-
ozora, vrata, uz popust 20%. Tel. 061
501 835.
Pomo} u u~enju djeci od 7-9 godi-
na, Hrasno, Aleja lipa 63. Tel. 061 926
361.
Zidar - izvodim zanatske radove:
malterisanje, zidanje, poslove, itd.
Tel. 062 941 894.
Kirby dubinsko usisavanje i pra-
nje tepiha, etisona i tapac. namje{taja,
najkvalitetnijim kirbijevim {amponi-
ma. Tel. 062 118 202.
Vr{im ugradnju svih vrsta parketa
sa bru{enjem i lakiranjem, laminata,
rigipsa, {ipoda i keramike. Tel. 033
659-573.
Detaljno izra|ujem natalne horo-
skope za 2009. god. (ljubav, posao, no-
vac i zdravlje). Tel. 062 104 226.
Vr{imo presvla~enje i popravku
svih vrsta namje{taja uz garanciju.
Tel. 061 210 832, 033 459-539.
Kvalitetno i povoljno uni{tavamo
`ohare i druge insekte uz garanciju.
Tel. 063 503 408.
Instalacija sistema, programa,
antivirusna za{tita, prekucavanje te-
kstova, ugradnja novih komponenti.
Tel. 062 204 541.
Knauf - ugradnja rigipsa i amstro-
nga. Tel. 061 531 888.
Termofasade - rigips, {panski zi-
dovi, molraj, veoma povoljno uz gara-
nciju. Tel. 061 270 971.
Kombi prevoz, selidbe, dovoz ma-
terijala itd., odvoz {uta. Tel. 061 27 94
05.
Radim rigips, zidove, stropove,
obloge, moleraj, laminat. Tel. 061 904
895, 062 672 562.
Ve}a ekipa majstora radi stiropor
fasade sa na{im ili va{im materijalom.
Posjedujemo svoje skele. Tako|e radi-
mo od temelja do krova. Tel. 061 270
729, 062 216 268.
Presvla~im kau~e i sve opravke,
dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932,
062 522 986.
Opravka b. tehnike, grijalica, usi-
siva~a, bojlera i ostalo, kao i ugradnja
novih ure|aja, rasvjete i ostalo povo-
ljno. Tel. 061 262 411.
Laminate, gotove parkete i moler-
aj, radimo povoljno. Tel. 033 645-664,
063 189 116.
Ameri~ko - dubinsko usisavanje,
pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522
239.
Obavljam adaptacije i ostale gra|.
radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442
263.
Prof. daje sate gitare. Tel. 063 930
078.
Postavljam laminate, panel parke-
te i ostale vrste parketa. Tel. 061 828
391.
VK moler, radim sve vrste moler-
sko-farbarskih radova, garantujem
kvalitet. Cijena po dogovoru. Tel. 061
308 922.
Sve vrste brav. radova povoljno.
Tel. 062 389 567.
Servis ku}. el. instalacija, ugradnja
bojlera, napa, lusteri i ostalo. Tel. 061
205 109.
Povoljno uz garanciju radimo ter-
mo fasade, moleraj, {panski zid. Tel.
061 278 188.
Mol. farb. poslovi, povoljno, kvali-
tetno i ~isto. Tel. 061 262 973.
U~enicima, srednjo{kolcima
instrukcije iz matematike, fizike, me-
hanike, ma{inskih elemenata. Tel.
033 625-196, Ilid`a.
^asovi engleskog jezika za djecu i
odrasle, vikendom dvo~as (90 min.)
10 KM. Tel. 061 334 895.
Njema~ki jezik - instrukcije i pre-
vod, kucanje svih radova na ra~unaru.
Tel. 523-998, 061 863 559.
Profesorica dr`i ~asove iz matema-
tike i fizike. Tel. 033 219-559.
Radimo termo fasade, profesiona-
lno i povoljno. Tel. 061 102 126.
Radimo zidanje, {alovanje i kro-
vove kvalitetno i povoljno. Tel. 033
673-645.
Zidam dimnjake za cent. grijanje,
profesionalno, moja skela. Tel. 061
102 126.
Ovla{teni prevodilac za engleski.
Tel. 061 530 346.
Dajem ~asove iz engleskog jezika
veoma povoljno. Tel. 061 323 474.
Majstor povoljno malta, betonira,
{aluje plo~e, stepeni{ta i krov. Tel. 061
269 883.
Vr{im pranje tepiha i itisona, be-
splatna ku}na dostava. Tel. 061 922
937.
Elektri~ar, odr`avanje postoje}ih i
ugradnja novih elektroinstalacija. Tel.
062 522 014.
Iskusan profesor daje instrukcije
iz matematike za osmo{kolce, a radi
upisa u srednju {kolu! Tel. 062 467
237.
Instrukcije gitare, violine i so-
lfe|a. Tel. 066 845 342.
Rigips majstor - potkrovlja, pregr-
ade, spu{teni plafoni. Tel. 061 818 732.
Ponuda-potra`nja
Potrebne djevojke za rad u pi-
ceriji poslu`ivanje - {ank. Tel. 033
207-181, do 15 h. 12282-1tt
U Hotelu Radon Plaza potre-
bne djevojke za rad u beauty ce-
ntru: kozmeti~arke, fizioterapeu-
ti, maserke. Uslovi: znanje engle-
skog i rad na ra~unaru. Tel.
033/752-985, 062 345 787.
10375-1Nd`
Potreban konobar u motelu.
Tel. 033 468-397. 10512-1Nd`
Salon ljepote „DACA“, T.C.
„TOM“ Isto~no Novo Sarajevo,
potrebna djevojka sa iskustvom
za nadogradnju noktiju, pedikuru
i depilaciju. Tel. 063 214 108.
12346-1tt
Potrebna frizerka sa iskustvom.
Tel. 061 157 454
Potrebna maserka za privatne ma-
sa`e Tuzla. Tel. 061 562 098
Najnoviji „Informator“, potpune
informacije o iseljavanju i zapo{ljava-
nju. Vrlo detaljni opisi. Prevedeno.
Preko 700 adresa. Tel. 032 244 417
Ozbiljna i po{tena `ena ~uvala bi i
njegovala starije osobe. Pomozimo je-
dni drugima. Tel. 066 145 615
Potreban pekar ili pomocni pekar
u pekara NON STOP u Hrasnici. Tel.
062 666 096
Potrebna `ena za ispomo} u ku}i
javiti se na sms 061 908 342
Potrebna pomo}na radnica u Ho-
telu na Mostarsko raskr{}e. Tel.062
935 677
Hitno potrebna djevojka za rad u
prvoj smjeni u cafe clubu na Dobrin-
ji. Tel. 062 735 725.
Trenutno nezaposleni „Mr. sci.
Njema~kog jezika i knji`evnosti“
tra`i posao u Zenici kao profesor nje-
ma~kog jezika. Tel. 062 706 147
Potrebna radnica za rad u fast fo-
od- u na A. polju. Tel. 061 399 951
Za va{ posao jedina BH bro{ura
„Kreditne limije“, sa 379 izvora fina-
nsiranja svih oblika poslova. Tel. 032
244 417
^uvala bih djete od dvije do {est
godina u va{em stanu posjedujem hr-
vatsku putovnicu. Tel. 066 714 582
Zapo~nite sopstveni posao proi-
zvodnjom eteri~nih ulja, mirisa, par-
fema i drugih proizvoda pomo}u knji-
ge „Eteri~na ulja“.Tel. 032 244 417
Pobolj{ajte ili zapo~nite posao
bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i
320 biznis kredita. Tel. 032 244-417.
Zaposlenje i useljenje {irom svije-
ta, bro{ura „Informator“, na na{em je-
ziku. Tel. 032 244-417.
Proizvodnja eteri~nih ulja, mirisa,
parfema, raznih proizvoda. Bro{ura
„Eteri~na ulja“. Tel. 032 244-417.
Hemijska ~istionica ~isti odjevne
predmete od: ko`e, krzna i tekstila,
najjeftinije u gradu, tradicija od 1947.
god. Tel. 063 638 955.
^uvala bih dijete u svom stanu na
Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel.
642-458.
^uvala bih djecu i odr`avala stan.
Tel. 061 220 782.
Trebate dodatnu zaradu? Nutrici-
onisti~ka kompanija bira suradnike,
prijave pon-petak od 14-18 h. Tel. 062
992 812.
Agencija „Meka“ ku}na njega i
pomo} starim i bolesnim, povoljno.
Tel. 061 237 641.
Potrebni saradnici iz cijele BiH za
prodaju kozmetike, zarada min. 30
posto+kreditiranje+stimulacija. Tel.
033 644-178, 061 225 424.
Frizerskom salonu, potreban
mu{ko-`enski frizer. Tel. 061 177 944.
Tra`im posao voza~a B i C katego-
rije, polo`en dr`avni ispit. Tel. 062
815 488.
Potrebni radnici za rad u ljetnoj
ba{ti. Tel. 033 233-098.
Ozbiljna gospo|a ~isti stamnove,
ku}e, poslovne prostore. Tel. 033 440-
747, 066 752 761.
Ugostiteljskom objektu na Dobri-
nji, potreban radnik-ca za uslu`iva-
nje, plata redovna. Tel. 062 189 642.
Profesionalno ~i{}enje stanova,
poslov. prostora, tepiha i namje{taja.
Tel. 061 210 017.
Slasti~arni „Dalas“ Sara~i potre-
bna radnica za poslu`ivanje. Tel. 061
517 544.
Peremo }ilime, tepihe, itisone i
ostalo, po povoljnim cijenama uz do-
lazak na adresu. Tel. 061 241 751.
U~iteljica priprema u~enike od I-
V raz. za {kolu. Tel. 062 127 144.
^uvala bih dijete od dvije do {est
godina u va{em stanu. Tel. 033 206-
697.
Tra`im posao, voza~ B i C kategor-
ije, polo`en dr`avni ispit. Tel. 062 815
488.
Tra`im `enu za rad u pokretnom
grilu, sa iskustvom. Tel. 061 024 418.
Potreban posao, po mogu}nosti
stalni. Tel. 061 557 170.
Porodi~an, odgovoran, pazio bi
stariju oboljelu osobu i povremeno
pomagao u ku}nim poslovima, N. Sa-
rajevo ili Centar. Tel. 033 208-175.
Frizerskom salonu potrebna frize-
rka sa iskustvom. Tel. 061 812 902.
Hitno potreban no}ni ~uvar, do-
bra plata. Tel. 061 337 593.
Penzioner, radio bi kao ~uvar. Tel.
033 628-203.
Zidar VK radi fasade, zidanje, ma-
lterisanje, Sarajevo. Tel. 062 196 097.
^asovi engleskog jezika, 90
min./15 KM. Tel. 061 334 895.
Prekucavanje svih vrsta tekstova i
prevo|enje sa engleskog, povoljno.
Tel. 062 737 377.
Sudski tuma~ za njema~ki jezik,
Sarajevo, N. Sarajevo. Tel. 061 502
426.
Maserka sa iskustvom nudi usluge
sportske medicine, opu{taju}e masa`e
u svom prostoru. Tel. 061 712 710.
^i{}enje ku}a, stanova, pos. pro-
stora, po{teno, pedantno. Tel. 061 289
900.
Bravar, radim sve vrste ograda, ge-
lendera, kapija, gara`ana i ulazna vra-
ta. Tel. 061 313 116.
^uvala bi {kolsko ili pred{kolsko
dijete uz pomo} u ku}i. Tel. 061 220
782.
Potreban frizer za `ene i mu{kar-
ce. Tel. 061 900 620.
^istimo kvalitetno tamb. i pos. pr-
ostore. Tel. 061 516 910.
Potrebni saradnici iz cijele BiH za
prodaju kozmetike, zarada min. 30
posto+kreditiranje+stimulacija. Tel.
033 644-178, 061 225 424.
Radim kvalitetno: zidanje, malter,
estrih i keramiku i ostalo (rigips). Tel.
061 537 390.
^istim stanove, ku}e, vile i pe-
glam ve{. Tel. 062 504 781.
Ozbiljna `ena sa iskustvom,
~uvala bi dijete. Tel. 646-636.
Pobolj{ajte ili zapo~nite posao
bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i
320 biznis kredita. Tel. 032 244-417.
Zaposlenje i useljenje {irom svije-
ta, bro{ura „Informator“, na na{em je-
ziku. Tel. 032 244-417.
Proizvodnja eteri~nih ulja, mirisa,
parfema, raznih proizvoda. Bro{ura
„Eteri~na ulja“. Tel. 032 244-417.
Ozbiljna gospo|a ~isti ku}e, sta-
nove, poslovne prostore. Tel. 033 440-
747, 066 752 761.
Potreban frizer za `ene i mu{kar-
ce. Tel. 061 900 620, 033 773-871.
^uvala bi dijete u svojoj ku}i, Bi-
strik. Tel. 061 088 520.
Potrebni saradnici iz cijele BiH za
prodaju kozmetike, zarada min. 30
posto+kreditiranje+stimulacija. Tel.
033 644-178, 061 225 424.
Ozbiljna `ena sa iskustvom ~uvala
bi djecu. Tel. 033 640-175.
Potreban pekar sa iskustvom. Tel.
061 351 436.
Nudim pomo} starim i bolesnim
osobama: obilazak, odlazak u proda-
vnicu, apoteku i sl. uz nov~anu na-
knadu. Tel. 062 760 012.
^istim i odr`avam urednim va{
stamb. prostor, brzo, kvalitetno, peda-
ntno. Tel. 062 760 012.
Manuelna masa`a, fizioterapeut,
dolazak na adresu, rehabilitacija, kva-
litetno, povoljno. Tel. 061 367 166,
033 615-675.
Bravar, radim sve vrste ograda od
`eljeza i kovanog materijala, sve sa
ugradnjom. Tel. 033 674-155.
Prevoz putnika Sarajevo-more,
novim kombijem, klimatizirano, do-
lazim na adresu. Tel. 062 213 645.
Potrebni saradnici za rad u oblasti
fixne jeftine telefonije, posao bu-
du}nosti. Tel. 061 245 070.
Usluge ~uvanja i odgoja djece do
10 godina starosti nudi diplomirana
odgajateljica. Tel. 062 992 625.
Potrebni iskusni komercijalisti za
prodaju knjiga u ~itavoj BiH, mogu}
radni odnos. Tel. 062 334 365.
Knjigovodstvo za STR, SUR,
SZR i usluge, diplomirani ekonomi-
sta, cijena 120 KM. Tel. 615-732.
Dubinsko pranje auta, tapacira-
nog namje{taja, }ilima, sa profesiona-
lnim ma{inama. Tel. 033 557-720.
Apsolventica gra|evine tra`i po-
sao (nije obavezno u struci). Tel. 062
676 001.
Restoranu Bosna Ilid`a, potrebni
kuhari-ce. Tel. 061 827 606.
Odgovorna djevojka ~istila bi sta-
nove, ku}e, vile, poslovne prostore.
Tel. 066 342 556.
^uvala bih stariju `enu ili pomo}
u ku}i, zauzvrat stanovnje, u Dobri-
nji. Tel. 063 213 844.
Vodoinstalaterska radnja radi ada-
ptacije kupatila, kao i opravke. Tel.
061 073 285.
Nudim knjigovodstvene usluge,
uslu`nim, zanatskim i ugostiteljskom
radnjama. Tel. 061 811 816.
Frizerskom salonu za `ene i
mu{karce potrebna u~enica redovna
ili vanredna. Tel. 061 244 181.
^i{}enje ku}a, stanova, pos. pro-
stora, po{teno, pedantno. Tel. 061 289
900.
Babica za porodili{te na raspolaga-
nju za godi{nje odmore. Tel. 033 460-
336.
Odgovorna osoba ~istila bi stano-
ve, vile, ku}e, pos. prostore. Tel.
066/342-556.
^uvala bi dijete od 1-5 godina, lo-
kac. Dobrinja i ispomo} u ku}i. Tel.
062 220 782.
Potrebna radnica i kuharica kafe
fast-food u Rajlovcu, dnevnica 35
KM. Tel. 061 392 184.
U~iteljica priprema u~enike od I-
V raz. za {kolu. Tel. 062 127 144.
Kupujem staru deviznu {ted-
nju, obveznice, ratna od{teta, dio-
nice. Isplata i dolazak na adresu
odmah u FBiH i RS. Najpovoljni-
je. Tel. 061 175 237.
10330-1Nd`
Kupujem staru deviznu {ted-
nju Privredna - Jugobanka, ratnu
od{tetu (obveznice), dionice firmi
i fondova. Isplata odmah. Tel. 061
836 657. 10510-1Nd`
Prodajem bicikl,mountenbike,
merinda, nov sa garancijom. 550KM.
062 990 655
Poklanjam polovan crijep Mala
Kikinda i polovnu krovnu konstru-
kciju uslov da ga korisnik sam skine
Lokacija Ko{evsko brdo. Tel:066 822
390
Kupujem kuhinjski element sa
desnim sudoperom-o~uvan.Telefon
061 345 275
Prodajem mlade koke nosilje.ZE-
DO kanton. Tel. 061 622 498
Kupujem elektromotor monofa-
zni 2,2Kw 1420 obrtaja u minuti
isklju~ivo Sever ili Rade Kon~ar. Tel.
062 180 419
Budite suradnik u presti`noj ko-
mpaniji za odli~nu proviziju. Tel. 061
927 344.
Potreban distributer parfema.
Ako ste sposobni, imate prodajne
vje{tine i `elite dobru
zaradu i fleksibilno radno vrijeme, ja-
vite se na broj Tel. 061 405 288
Tra`im posao,voza~ka b,c,e isku-
stvo u odr`avanju objekata popravaka
i monta`a u ku}i. Tel. 066 824 182 i
063 152 719
Dajem matri~ni printer Epson
LQ 2070, crno-bijeli, A3 format, ko-
ri{ten, ispravan, u zamjenu za bilo ka-
kav ispravan mobitel sa kamerom.Gr-
ude. Tel. 063 655 288
Primam donacije na ime socijalne
skrbi.Br. `iro ra~una:4255 0310 0034
9646-kod Raiffeisen BANK-e.Hva-
la!Tel. 062 295 213
Prodajem:“Korg Triton Ra-
ck“.Cijena po dogovoru.Tel. 062 295
213
Potrebni saradnici za prodaju
{vedske kozmetike zarada
min.30%+kreditiranje do600
KM+vrijedni pokloni.Tel. 062 876
742
Prodajem norvesku gusanu pe}
Jotul,cijena 270 KM. Tel.032 424 590 ;
062 460 262
Kupujem stare njema~ke marke i
austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906.
Povratnik u RS kupuje polovan
crijep 1.000 do 1.500 kom., marke
Be~ej ili Kikinda. Tel. 062 170 041.
Umjetni~ke slike, filateliju, stari
nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne,
ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel.
033 456-505, 061 214 405.
Kupujem suvenire Sarajevske oli-
mpijade. Tel. 033 456-505, 061 214
405.
Kupujem lomljeno zlato, dukate,
zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061
965 126.
Kupujem lomljeno i zubarsko zla-
to, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e
pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640.
Kupujem staru deviznu {tednju,
ratnu od{tetu, dionice, certifikate,
isplata odmah. Tel. 061 337 593.
Kupujem dionice svih firmi i fo-
ndova, stara devizna {tednja, ratna
od{teta. Tel. 061 517 897.
Kupujem staru deviznu {tednju,
dionice i certifikate. Tel. 061 192 036.
Kupujem staru dev. {tednju, ratne
od{tete i dionice, prodajem neulo`ene
certifikate, isplata odmah. Tel. 061
140 521.
Kupujem norve{ku gusanu pe}
Jotul (humanitarnu), pla}am 200
KM. Tel. 061 400 190.
Kupujem staru dev. {tednju i ra-
tnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 061
836 657.
Staru dev. {tednju kupujem i ra-
tnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 061
524 226.
Broker odmah pla}a staru deviznu
{tednju, obveznice. Tel. 066 430 579.
Kupujem se vrste ugostiteljske
opreme. Tel. 065 903 989.
Poklanjam rasne ma~i}e, ozbiljnoj
porodici. Tel. 203-717.
Kupujem ordenje, medalje,
zna~ke, vojne oznake, sablje, bode`e i
sl. Tel. 061 139 767.
Kupujem eksponate sarajevske
Olimpijade ZOI 84, baklje, plakete i
sl. Tel. 061 139 767.
Poklanjam 2 ve{ ma{ine. Tel. 061
338 085.
Kupujem sve vrste dionica i akcija
sa saraj. i banjal. berze, ratna {teta, sta-
ra dev. {tednja, Telekom i dr. Tel. 065
974 799.
Mijenjam duple sli~ice fudbalera
Ju`na Afrika 2010-Panini. Tel. 062
925 067.
Kupujem dionice, obveznice, tara
dev. {tednja, od{teta, isplata i dolazak
odmah u BiH. Tel. 061 517 897.
Dajem 10 novih velikih enciklo-
pedija za dobro o~uvanog Yugu ili
manji automobil. Tel. 061 334 365.
Kupujem stare strane LP plo~e.
Tel. 061 761 668.
Kupujem ratnu {tetu, telekom,
staru deviz. {tednju i druge sa Saraj. i
Banjol. berze. Tel. 061 188 488.
Kupujem sve vrste dionica i obve-
znica sa Banjalu~ke i Sarajevske ber-
ze, ratna {teta, stara dev. {tednja i dr.
Tel. 065 974 799, 061 210 994.
Kupujem dionice svih fondova,
preduze}a, staru deviz. {tednju, ratnu
{tetu, certifikate prodajem. Tel. 061
864 047.
Kupujem sve vrste ugostiteljsko
opreme. Tel. 065 903 989.
Kupujem staru dev. {tednju i ra-
tnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 061
524 226.
Kupujem staru dev. {tednju i ra-
tnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 061
836 657.
Utorak, 10. avgust/kolovoz 2010. 41
42 Utorak, 10. avgust/kolovoz 2010. Dnevni avaz
oglasi
auto market
Dnevni avaz, utorak,
10. avgust/kolovoz 2010. 43 30
Peugeot RCZ
ostvario je od poja-
vljivanja na tr`i{tu
odli~ne rezultate,
koji su prevazi{li
o~ekivanja, saop}ila
je francuska kompa-
nija. Velika po-
tra`nja dovela je do
toga da je u prvih
pet sedmica prodata
polovina ukupno
proizvedenih mode-
la za cijelu 2010. go-
dinu.
Peugeot predvi|a
da }e interes za RCZ
dodatno rasti sada
kada su dostupne
dvije nove verzije be-
nzinskog motora:
THP 156 KS auto-
matik i mo}niji THP
200 KS.
Peugeot RCZ: Dvije nove verzije benzinskog motora
Velika potra`nja za modelom Peugeot RCZ
FIAT je bez pompeznih
najava predstavio novu ge-
neraciju modela Idea, svo-
jevrsne MPV izvedbe Pu-
nta, koja je na na{im cesta-
ma zaista rijetka pojava, a
na ostalim, najvi{e ju`noa-
meri~kim tr`i{tima, od
svog predstavljanja 2005.
godine vi{e nego tra`ena
roba.
Upravo zbog toga je i
nova Idea nastala u FIAT-
ovom dizajnerskom centru
u Brazilu. Pored po-
dmla|enog izgleda, krase je
bolja oprema, vi{e tehno-
lo{kih dodataka te novi
E.torQ motori.
FIAT Powertrain Te-
chnologies odjel napravio
je specijalne izvedbe benzi-
naca 1,4 8V, 1,6 16V i 1,8
16V, koji mogu koristiti bi-
lo koju mje{avinu benzina i
etanola.
Osim standardne, Idea
je dostupna i u svojevrsnoj
terenskoj izvedbi nazvanoj
Adventure, koja je kao
stvorena za ne ba{ sjajne ce-
ste Ju`ne Amerike. S. Pa.
Specijalna izvedba
Pande za 30. ro|endan
FIAT Panda, jedan od najpopularnijih gradskih au-
tomobila svih vremena, slavi 30 godina postojanja. Itali-
janski proizvo|a~ ovaj vrijedan jubilej odlu~io je
„proslaviti“ specijalnom Anniversary edicijom bazira-
noj na modelu Panda Active 1,1. Bit }e dostupna u tri
boje, bijeloj, crvenoj i `utoj, po standardnoj cijeni od
9.950 eura. Panda je od 1980. do danas prona{la vi{e od
{est miliona kupaca.
Ideja iz Brazila
Bolja oprema, vi{e tehnolo{kih dodataka i novi E.torQ motori
Nova generacija FIAT-ovog gradskog MPV-a Otkriveni planovi kineskog vlasnika
Novosti iz Mercedesovog AMG odjela
AMG divizija Mercedes
Benza najavila je da }e nji-
hov model S63 AMGu 2011.
modelsku godinu u}i sa no-
vim 5,5-litarskim V8 bitur-
bo benzincem, koji razvija
544 KS i 800 Nm obrtnog
momenta u standardnoj i
571 KS i 900 Nm u „Pe-
rformanse“ izvedbi. Sli~an
zahvat nedavno je primije-
njen i na Mercedesu CL
AMG.
Performanse su, o~ekiva-
no, vrhunske i podrazumije-
vaju ubrzanje do 100 km/h
za 4,5 sekundi (4,4 „Pe-
rformanse“ izvedba), te ma-
ksimalnu brzinu od 250,
odnosno 300 km/h. S druge
strane, zahvaljuju}i sta-
rt&stop sistemu i drugim
pobolj{anjima, novi motor u
prosjeku tro{i tek 10,5 litara,
odnosno 25 posto manje od
prethodnog 6,3-litarskog
V8.
Novi S63 AMGna tr`i{te
sti`e u septembru uz osno-
vnu cijenu u Njema~koj od
143.752 eura. S. Pa.
Mercedes S63 AMG: Bolje mogu}nosti uz manju potro{nju
Tek {to je i zvani~no pre-
uzela Volvo, kineska kompa-
nija Geely dala je {vedskim
in`injerima jasne smjernice
budu}eg rada. Glavna stavka
je stvaranje luksuznog auto-
mobila koji bi se suprotsta-
vio etabliranim veli~inama
poput Mercedesa S klase,
BMW-a serije 7 i Audija A8.
Potvrdio je to i direktor Ge-
elyja Li Shufu u razgovoru
za Reuters.
O~ekuje se da bi nova li-
muzina trebala biti bazira-
na na produ`enom Volvu
S80, trenutno najve}em
modelu {vedskog proi-
zvo|a~a, koji se prodaje u
Kini. Kako bi Volvo poslo-
vao profitabilno, potrebno
je da godi{nje {irom svijeta
proda oko 380.000 vozila,
{to je vi{e od pro{logo-
di{nje brojke od 335.000.
No, o~ekuje se da novi mo-
deli S60 i V60, kao i naja-
vljena limuzina, budu oko-
snica budu}e prodaje.S. Pa.
Novi motor za S63
D
a li ste ikada poku{ali
brojati od 1 do 305,
ali ono iskreno, broj
po broj? Onda znate kolika
je to cifra. E, toliko je ko-
njskih snaga imala, mirne
du{e mo`e se re}i neman, ko-
ju je na testu vozio potpisnik
ovih redova.
Rije~ je o Fordu Focusu,
sa dodatkom RS. Ima takvu
konjicu da bi mu pozavidjeli i
crveni mundiri na sjevernoa-
meri~kom kontinentu u 18. i
19. stolje}u. Sam osje}aj ko-
ntrole takvog cestovnog boli-
da je te{ko opisati, ali je posao
novinara da rije~ima objasni
svoje iskustvo nekih stvari.
Pogledi prolaznika
Vanjski izgled, istina, na-
jbolje opisuju pogledi prola-
znika i kolega voza~a, koji su
se na semaforima znali laga-
no vra}ati u rikverc kako bi
{to bolje osmotrili testirani
Focus. Snje`no bijela boja
sasvim pristaje ovom auto-
mobilu, a efekat dodatno
isti~u zatamnjena stakla i cr-
ni spojler na zadnjem dijelu
automobila.
Prednji dio karakterizira
robusni branik, a efekat sna-
ge i brzine dodatno isti~u bi-
jele aluminijske felge - 19
in~a naprijed, 20 pozadi - dok
sportski {tih potcrtavaju za-
dnji, tako|er mi{i}avi branik
i dvostruka ispu{na cijev.
I unutra{njost je u spor-
tskomduhu. Voza~ i suvoza~
mogu u`ivati u Recaro sje-
di{tima, a putnicima na za-
dnjoj klupi ne manjka pro-
stora. Sportski duh je na-
gla{en u kolu upravlja~a, te
kratkom i veoma preciznom
mjenja~u. Iznad centralne
konzole pokazuje se stanje
turbina, temperature i priti-
ska ulja u motoru.
Ford Focus RS opre-
mljen je i dvozonskim auto-
matskim klima-ure|ajem,
navigacijom, vezomsa mobi-
lnim telefonom, te reprodu-
kcijom muzike MP3 i „nor-
malnog“ formata sa CD-a,
USB sticka i AUX veze. Ko-
mandama, izuzev, naravno,
klime, mo`e se pristupiti pr-
eko ekrana osjetljivog na do-
dir.
Krunski dijamant testira-
nog automobila je, dakako,
2,5-litarski benzinski agre-
gat, koji razvija impozantni
maksimum od 305 „konja“.
Najve}a brzina iznosi 265 ki-
lometara na sat.
Krunski dijamant
Zaista je neprocjenjiv
osje}aj kada vozilo pokrene-
te na tipku „power“, a po-
tom osjetite „lijepljenje“ za
sjedi{te kada stisnete gas,
brzo prebacite u drugu,
tre}u i ~etvrtu brzinu, a za-
timse upitate: „Da li za ovaj
u`itak treba imati pilotsku
dozvolu“! Fordovi in`injeri
pobrinuli su se da Focus RS
putnicima ponudi veliki spe-
ktar za{titnih sistema. Pored
ve} standardnog ABS-a sa
EBD-om, tu je i pomo} pri
naglom ko~enju (EBA), si-
stem kontrole proklizavanja,
stabilnosti i zano{enja (ESP-
/IVD), te prednji za{titni ja-
stuci i zra~ne zavjese.
Naravno, svako zadovo-
ljstvo ima svoju cijenu, a ona
u ovomslu~aju iznosi 84.310
KM, {to pokazuje da ovakva
neman nije za svakoga i da je
namijenjena za klijentelu
istan~anog ukusa.
I. SOFI]
VOZILI SMO Ford Focus 2,5 RS
Konjica na kakvoj bi
pozavidjeli i crveni mundiri
Voziti ovu neman od 305 konjskih snaga izaziva pitanje: „Da li za ovaj u`itak treba imati pilotsku dozvolu“
Novi kabriolet
S druge strane, iz Volva dolazi vijest o razvoju no-
vog kabrioleta, koji bi na tr`i{te mogao sti}i za dvije
godine. Bit }e baziran na limuzinskom S60, ali ne}e
nositi naziv S60 Convertible, ve} C60. Bez obzira na
ime, imat }e tvrdi sklopivi krov, a motore }e preuzeti
od limuzine.
Njema~ki automobi-
lski listovi ve} neko vr-
ijeme pi{u o tome da
Audi od 2013. planira
proizvodnju posebne
izvedbe svog modela
A1, orijentirane na ter-
ensku vo`nju.
Allroad varijanta bi
se trebala bazirati na
petovratnoj izvedbi, a
imala bi pove}an ra-
zmak od tla, tvr|i
ovjes i za{titu podvo-
zja. Na`alost, u planu
je pogon samo na pre-
dnje to~kove. S. Pa.
FIAT Idea: Jednostavan
dizajn i nagla{ena prakti~nost
Dimenzije
d/{/v (mm) .................................... 4.4.02/ 1.842 / 1.497
masa praznog vozila (kg) ..................................... 1.467
prtlja`nik (l) .............................................................395
Motor 2,5 RS
zapremina (ccm) ....................................................2.522
najve}a snaga (KS/o/min) ............................305/ 6.500
okretni moment (Nm/o/min) .....................440 / 4.500
Performanse
najve}a brzina (km/h) .............................................265
ubrzanje 0-100 km/h (s) ............................................5,9
potro{nja grad/otv./komb. (l) ................13,4 / 7,9 / 9,4
Cijena testnog modela
(do registracije) ...................................................84.310
Li~na karta
Geely `eli da Volvo napravi
konkurenta Mercedesu S,
BMW-u 7 i Audiju A8
Zahvaljuju}i odli~nom odgovoru
javnosti i brojnim interesentima,
Porsche je i zvani~no dao zeleno
svjetlo za razvoj serijske izvedbe hi-
bridnog modela 918 Spyder koji je
kao koncept predstavljen u @enevi
ove godine.
Ovaj automobil odu{evio je ko-
mbinacijom V8 agregata od 500 KS i
tri elektri~na motora sa 218 KS, koji
su zaslu`ni za vrhunske performanse
- ubrzanje do 100 km/h za 3,2 seku-
nde i maksimalnu brzinu od 320
km/h, a sve to uz nevjerovatno nisku
potro{nju od tri litra na 100 km.
Ve} se zna i okvirna osnovna cijena
ovog sportskog automobila budu}no-
sti i iznosi oko 500.000 eura. S. Pa.
Nakon pozitivnih reakcija na koncept Porschea
Hibridni Spyder ide u proizvodnju
Konceptni hibridni Porsche: Vrhunske mogu}nosti
Audi A1 Allroad
Volvo S80L: Trenutno najve}i Volvo
Snje`no bijela boja sasvim
pristaje ovom automobilu
Recaro sjedi{ta za voza~a i suvoza~a
Ford Focus RS:
Sportski duh
(Foto: V. [ipeti})
auto market
Dnevni avaz, utorak,
10. avgust/kolovoz 2010.
44
SAVJET VI[E
Redovne pauze svakih dva sata
Putovanje na godi{nji odmor
Odmor i organizacija su presudni
Nervoza, umor i pospanost velike
su opasnosti na putu
Du`a putovanja automo-
bilom ~esto nose i brojne
opasnosti, naro~ito one ve-
zane za gu`ve na cesti. U
tom slu~aju naj~e{}e se po-
javljuju umor i nervoza, koji
ne idu zajedno s vo`njom.
Stoga je jednostavna, a
korisna stvar - prije polaska
provjerite prohodnost pu-
teva sa nacionalnim auto-
moto klubovima.
Idealno vrijeme za pola-
zak nesumnjivo je jutro, ali
tek nakon dobro odspavane
no}i. Prtljagu je, dakako,
po`eljno spakovati dan prije.
Time }ete izbje}i jutar-
nju nervozu i odmorni po}i
na put. Za vrijeme putova-
nja preporu~ljivo je svakih
dva sata praviti 20-minutne
pauze, a po mogu}nosti i
potrebi mijenjati se za vola-
nom. Prilikom svakog sta-
janja trebalo bi se malo ra-
zgibati i pro{etati.
Ishrana tokom putova-
nja u ljetnim mjesecima je
tako|er bitna, pa se prepo-
ru~uje lagana hrana, dosta
vo}a, uz obavezno uno{enje
dovoljne koli~ine te~nosti.
U borbi protiv pospanosti
kafa ili energetski napici
poma`u samo nakratko.
U svakom slu~aju, odla-
zak na odmor bi i sam tre-
bao biti odmor, a ne borba
sa snom i kilometrima. Do-
bra organizacija i odmor-
nost garancija su bezbje-
dnog stizanja na destinaci-
ju. S. Pa.
Prema istra`ivanju ~uv-
enog njema~kog automaga-
zina „Auto Bild“ za 2010.
godinu, Hyundai je najkva-
litetnija marka automobila!
Novo veliko priznanje za
Hyundai pravi je pokazatelj
napretka Ju`nokorejanaca,
ali i odli~ne pozicije u Evropi
~etvrtog najve}eg proi-
zvo|a~a automobila u svijetu.
Izvje{taj o kvalitetu sa-
bira rezultate sedam kriter-
ija - testove izdr`ljivosti,
anketu vlasnika automobi-
la (25.000 pretplatnika
„Auto Bilda“), opozive, izv-
je{taj njema~kog TUV-a
(obavezni tehni~ki pregle-
di), pritu`be vlasnika vozi-
la „Auto Bildu“, vrste gara-
ncija i kvalitet servisa
ovla{tenih partnera, a sve
to kako bi se dobila sveobu-
hvatna slika.
Na kraju, Hyundai je iza
sebe ostavio marke poput
Audija, Toyote i BMW-a.
Da Hyundai nezausta-
vljivo raste pokazuje i polu-
godi{nji izvje{taj kompani-
je. U prvoj polovini ove go-
dine Hyundai je prodao
1.764.254 vozila, za 27 posto
vi{e u odnosu na isto razdo-
blje 2009. Uz to, Hyundai
bilje`i i rekordnu zaradu ko-
ja je vi{e nego udvostru~ena
i iznosi 2,1 milijardi ame-
ri~kih dolara. (M. T.)
Hyundai ix35: Sve ve}a potra`nja
Ju`nokorejski proizvo|a~ nezaustavljiv
Hyundai najkvalitetniji
u Njema~koj
Kradljivci automobila u
SAD su velike patriote, jer
najradije otu|uju doma}a
vozila, pri ~emu su va`ne
stavke njihova veli~ina, br-
zina i luksuzna oprema, pi{e
londonski „Economist“.
Samo dva od deset auto-
mobila ukradenih u SAD
pro{le godine su strane proi-
zvodnje, jer su ameri~ki kra-
dljivci, o~ito, sumnji~aviji
prema japanskim i evro-
pskim modelima.
Me|u automobilima pr-
oizvedenim izme|u 2007. i
2009. najve}i udio u uku-
pnim ameri~kim kra|ama
od 10,8 posto ima Cadillac,
a slijede Ford pick-up F-
250 (9,7) i Chevrolet Silver-
ado (8 posto).
Me|u najrje|e ukrade-
nim vozilima u SAD nalaze
se {vedski Volvo S80, japa-
nski Nissan Murano, Toyota
Siena i Prius i Mini Cooper.
Interesantno je da su i
ruski kradljivci vozila patr-
iote, jer su u 2009. najvi{e
krali Ladu 2114, a najma-
nje japanske modele Mitsu-
bishi Lancer i Toyotu Cor-
ollu. M. T. Cadillac: Prva meta kradljivaca u SAD
Najvi{e otu|uju doma}a vozila
Ameri~ki kradljivci automobila velike patriote
IZ HISTORIJE MGB (1962.-1980.), jedan od najpopularnijih roadstera
Narodni sportista
Nastao kao nasljednik vrhunskog MGA, maleni MGB osvajao je jednostavnim dizajnom,
prostrano{}u kabine, vrhunskim voznim mogu}nostima...
M
inijaturni dvosje-
di, pogotovo u ve-
rziji bez krova
(Roadster), oduvijek su bili
dje~a~ki san brojnih vo-
za~a. Automobilska histor-
ija ih je puna, a svi kao refe-
rentnu ta~ku uzimaju ne-
ponovljivu Mazdu MX-5.
Pristupa~na cijena
No, jo{ jedan automobil
je obilje`io ovu klasu, lege-
ndarni MGB, tipi~an pre-
dstavnik britanske auto-
mobilske {kole malih otvo-
renih dvosjeda, ~iju je filo-
zofiju do savr{enstva doveo
spomenuti japanski model.
No, vratimo se na po~etak.
Iako je britanska autoi-
ndustrija obilovala malim
roadsterima, MGB je nesu-
mnjivo jedan od najpopula-
rnijih. Nastao kao naslje-
dnik vrhunskog MGA, ma-
leni MGB osvajao je jedno-
stavnim dizajnom, prostra-
no{}u kabine, vrhunskim
voznim mogu}nostima i
pristupa~nom cijenom. Pr-
avi narodni sportski auto-
mobil.
Za relativno laganu karo-
seriju bio je dovoljan 1,8-li-
tarski benzinac sa 95 KS,
koji je omogu}avao ubrzanje
do 100 km/h za 12,5 sekundi
i maksimalnu brzinu od 165
km/h. Ve}ini dovoljno.
Vremenom je MG osv-
je`avan (1973. godine). Jo{
ranije, 1965. godine, predsta-
vljena je i zatvorena kupe
izvedba pod nazivom GT.
Ja~a izvedba
U me|uvremenu, do{la
je i osjetno ja~a verzija
MGC, pokretana 2,9-litar-
skim {estocilindra{em sa
145 KS, koja je nudila ve}u
brzinu, ali su zbog masi-
vnosti motora oslabile vo-
zne osobine. Zato je na
tr`i{tu ostala tek dvije go-
dine (1967.-1969.), uz jedva
9.000 proizvedenih primje-
raka. Jo{ je lo{ije pro{ao br-
utalni MGB GT, pokretan
Roverovim 3,5-litarskim
V8 motorom.
MGB je jednostavno bio
najcjenjeniji kao jednosta-
van maleni roadster pro-
sje~nih mogu}nosti. Iako je
prodaja i{la odli~no, Briti-
sh Leyland, vlasnik bre-
nda, naprasno je prekinuo
proizvodnju nakon gotovo
pola miliona prodatih pri-
mjeraka. S. Pa.
MGB ponovo je
„uskrsnuo“ 1993. godine
kao model naziva MG
RV8, pa onda opet 1995.
kao MGF. Nijedan nije
bio dosljedan legendar-
nom prethodniku.
Neuspje{ne kopije
MGB iz 1973.: Tipi~an predstavnik britanske {kole malih otvorenih dvosjeda
oglasi
Dnevni avaz utorak, 10. avgust/kolovoz 2010. 45
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U @IVINICAMA
Broj: 33 0 Mal 013980 09 Ma l
@ivi ni ce, 13. 7. 2010. go di ne
OGLAS
Pr ed ovim su dom u to ku je pa r ni~ni po stu pak tu`ite lja JP Hr va tske te le ko mu ni ka ci je DOO - Di r e -
kci ja za po kr e tnu mre`u Mo star, pr o tiv tu`ene [abanovi} Fa ti me iz Do nje Vi{}e - Li tve, @ivinice, ra -
di du ga v.sp. 1.019,53 KM, pa ka ko sud tu`enoj na adr e su ni je u mo gu}no sti do sta vi ti tu`bu na odgo -
vor, to sud sho dno odr e dba ma ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na oba ve zni odgo vor do sta vlja pu tem dne -
vnih no vi na Dne vni avaz.
Tu`be ni za htjev gla si:
Du`an je tu`enik ispla ti ti tu`ite lju uku pan iznos gla vnog du ga za ko ri{te nje mo bi tel uslu ga u vi si ni
1019,53 KM, sa za ko nskom za te znom ka ma tom i to:
na iznos od 29,02 KM po~ev od 16. 1. 2009. god. pa do ispla te,
na iznos od 776,18 KM po~ev od 16. 2. 2009. god. pa do ispla te,
na iznos od 23,40 KM po~ev od 16. 3. 2009. god. pa do ispla te,
na iznos od 23,40KM po~ev od 16. 4. 2009. god. pa do ispla te,
na iznos od 23,40 KM po~ev od 16. 5. 2009. god. pa do ispla te,
na iznos od 144,13 KM po~ev od 16. 6. 2009. god. pa do ispla te,
te na do kna di ti tro{ko ve po stu pka, sve u ro ku od 30 da na.
Pr e dlo`eni do ka zi tu`io ca ko je tu`eni mo`e pr e u ze ti u zgr a di Su da su: Za htjev-ugo vor o za sni va nju
pr e tpla tni~kog odno sa za pr e tpla tni~ki br oj mo bi te la 38763283458.
Tu`ite lj je pr e dlo`io su du da uko li ko tu`eni u za ko nskom ro ku ne do sta vi pi sme ni odgo vor da sud na
osno vu ~lana 182. ZPP-a, do ne se pr e su du usljed pr o pu{ta nja.
Sud pu tem Dne vnog ava za do sta vlja na ve de nu tu`bu tu`enom na oba ve zni odgo vor ko ji pou~ava ka -
ko sli je di:
Ovom pr i li kom po zi va mo Vas da u ro ku od 30 da na do sta vi te su du obve zni pi sme ni odgo vor na tu`bu
u do vo ljnom br o ju pr i mje r a ka za sud i pr o ti vnu str a nku-tu`ite lja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u sve zi
s ~l. 52. st. 2. Za ko na o pa r ni~nom po stu pku 53/003).
- Du`ni ste do sta vi ti pi sme ni odgo vor na tu`bu u na ve de nom ro ku, ko ji mo ra bi ti ra zu mljiv i mo ra
sa dr`ava ti sve ono {to je po tr e bno da bi se nje mu mo glo po stu pi ti, a po se bno u istom tr e ba na ve sti:
1. Ozna ku su da i br oj pr e dme ta, ime i pr e zi me, pr e bi va li{te ili bo r a vi{te str a na ka i nji ho vih pu no -
mo}ni ka, te pr e dmet spo ra.
2. Pr o ce sne pr i go vo re ko je ne mo`ete isti ca ti na kon do sta vlja nja odgo vo ra na tu`bu (npr. Pr i go vor
mje sne na dle`no sti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH).
3. De ci dno se izja sni ti da li pr i zna je te ili ospo r a va te tu`be ni za htjev.
4. Uko li ko ospo r a va te tu`be ni za htjev, du`ni ste u odgo vo ru na tu`bu ta~no na ve sti ra zlo ge zbog ko jih
ospo r a va te tu`be ni za htjev, ~injenice na ko ji ma za sni va te svo je na vo de i do sta vi te do ka ze ko ji ma se
utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH).
5. Uz ispr a ve sa sta vlje ne na str a nom je zi ku du`ni ste do sta vi ti ovje r en pr i je vod (~l. 134. st. 2 ZPP
FBiH).
6. Uko li ko pr e dla`ete pr o vo|enje do ka za sa slu{anjem svje do ka du`ni ste za sva kog svje do ka na ve sti
ta~no ime, pr e zi me, ime je dnog ro di te lja, adr e su sta no va nja, na ko je oko lno sti pr e dla`ete da se svje -
dok sa slu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH).
7. Pi sme ni odgo vor mo r a te oso bno po tpi sa ti (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH).
- Uko li ko u na ve de nom ro ku ne do sta vi te pi sme ni odgo vor na tu`bu, sud }e do ni je ti Pr e su du i usvo ji -
ti tu`be ni za htjev - Pr e su da zbog pr o pu{ta nja (~l. 182. st. 1. ZPP-a).
NAPOMENA:
Do sta va se sma tra oba vlje nom pr o te kom ro ka od 15 da na od da na obja vlji va nja (~l. 348. st. 4. FBIH).
Stru~ni sa r a dni k
Ta r ik \ug
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U KISELJAKU
Br oj: 49 0 Mal 003342 08 Ma l
Ki se ljak, 30. 7. 2010. go di ne
OGLAS
Na te me lju ~lanka 348. sta vak 3. Za ko na o pa r ni~nom po stu pku,
Tu`enik: Da r i ju Gr a bo vac iz Ki se lja ka, Pa ri`evi}i bb
Do sta vlja se:
TU@BA NA ODGOVOR
Tu`ite lj JP Hr va tske te le ko mu ni ka ci je d.o.o. Mo star, Di r e kci ja za po kr e tnu mre`u, Kne za
Br a ni mi ra bb, je da na 8. 8. 2008. go di ne ovo me su du po dni je la pr o tiv tu`eni ka Da r i ja Gr a -
bo vac, ko jom tra`i da sud do ne se pr e su du zbog pr o pu{ta nja ko jom se usva ja tu`be ni za -
htjev, te se oba ve zu je tu`eni da tu`io cu ispla ti dug u izno su od 637,83 KM sa za ko nskom
za te znom ka ma tom i to:
na iznos od 80,45 KM po~ev od 16. 12. 2007. go di ne pa do ispla te,
na iznos od 67,83 KM po~ev od 16. 1. 2008. go di ne pa do ispla te,
na iznos od 3,56 KM po~ev od 16. 2. 2008. go di ne pa do ispla te,
na iznos od 449,99 KM po~ev od 16. 7. 2008. go di ne pa do ispla te,
ko jom }e obve za ti tu`eni ka da tu`ite lju ispla ti du`no po tra`iva nje u no vcu u izno su od
637,83 KM sa za ko nskom za te znom ka ma tom po sto pi iz ~l. 277. sta vak 1. Za ko na o obve -
znim odno si ma ko je te ku od da na po dno{enja tu`be pa sve do ko na~ne ispla te tu`ite lju, te
da tu`ite lju na kna di tro{ko ve pa r ni~nog po stu pka, a sve u ro ku od 15 da na pod pr i je tnjom
pr i nu dnog izvr{enja.
Tu`ite lj u tu`bi pr e dla`e da se tu`be ni za htjev usvo ji.
Odgo vor na tu`bu tu`eni mo`e do sta vi ti su du u ro ku od 30 da na od da na do sta vlja nja
tu`be.
Sma tra se da je tu`ba do sta vlje na pr o te kom 15 da na od da na obja vlji va nja ovog ogla sa.
Odgo vor na tu`bu tr e ba da sa dr`i izja{nje nje da li tu`eni pr i zna je ili ospo r a va tu`be ni za -
htjev, na zna ku su da, br oj pr e dme ta, ime na, pr e zi me na ili na ziv str a na ka, pr e bi va li{te ili
bo r a vi{te str a na ka i nji ho vih pu no mo}ni ka, pr e dmet spo ra i po tpis. U odgo vo ru na tu`bu
mo`ete izni je ti pr o ce sne pr i go vo re. Uko li ko ospo r a va te tu`be ni za htjev, du`ni ste u odgo -
vo ru na tu`bu na ve sti ~injenice na ko ji ma za sni va te svo je na vo de i do sta vi ti do ka ze na
osno vu ko jih se te ~injenice utvr|uju. Uko li ko u na ve de nom ro ku ne do sta vi te odgo vor na
tu`bu, sud }e do ni je ti pr e su du ko jom se tu`be ni za htjev usva ja (~lanak 182. sta vak 1. Za -
ko na o pa r ni~nom po stu pku). Tu`eni pr i lo ge uz tu`bu mo`e pr e u ze ti u pi sa r ni ci Op}in-
skog su da u Ki se lja ku.
SUDAC
Su za na Sto ja no vi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Br oj: 07 58 Mal 013914 03 Ma l
Mo star, 27. 7. 2010. go di ne
OGLAS
OP]INSKI SUD MOSTAR, po stru~nom su r a dni ku Jo si pi Ma ti je vi} rje{ava ju}i u pr a vnoj stva ri po
tu`bi tu`ite lja ERONET po kr e tne ko mu ni ka ci je d.o.o. Mo star za stu pan po zz di r e kto ru pr o tiv
tu`ene Ne ve nke Pr ska lo BNR 37 Mo star ra di ispla te, vr i je dno st spo ra 699,47 KM, van ro~i{ta, da na
27. 4. 2010. do nio je sli je de}u
PRESUDU
(zbog pr o pu{ta nja)
Du`na je tu`ena ispla ti ti tu`ite lju iznos gla vnog du ga od 699,47 KM, uz za ko nske za te zne ka ma te ko -
je te ku:
na iznos od 117,94 KM po~ev{i od 17. 1. 2002. god. kao da na do spi je}a pa do ispla te
na iznos od 253,92 KM po~ev{i od 17. 2. 2002. god. kao da na do spi je}a pa do ispla te
na iznos od 327,61 KM po~ev{i od 17. 3. 2002. god. kao da na do spi je}a pa do ispla te te mu na kna di ti
tro{ko ve pa r ni~nog po stu pka u izno su od 117,50 KM sve u ro ku od 30 da na i pod pr i je tnjom izvr{enja.
STRU^NI SARADNIK
Jo si pa Ma ti je vi}
sveznadar
Dnevni avaz, utorak,
10. avgust/kolovoz 2010. 46
@ene s povi{enim nivoom
estradiola, takozvanog hor-
mona seksa, sklone su flerto-
vanju, zaklju~ili su psiholozi
u toku istra`ivanja na ame-
ri~kom univerzitetu Ostin u
Teksasu. Istra`ivali su odnose
izme|u estradiola, hor-
mona koji lu~e jajnici i
koji je tijesno povezan s
plodno{}u, i seksualne
motivacije nakon anke-
tiranja 52 studentice
koje nisu koristile ko-
ntracepciju. U~esnice
su bile starosne dobi
izme|u 17 i 30 godina.
Ustanovljeno je da
je nivo estradiola kod
`ena povezan s mi{lje-
njem o sopstvenoj fi-
zi~koj privla~nosti. @e-
ne s visokim nivoom hormo-
na tako|er su pokazivale veli-
ku spremnost na flert, ljublje-
nje i ula`enje u ozbiljne se-
ksualne odnose s novim par-
tnerom, ali nisu bile raspo-
lo`ene za seks za jednu no}.
VREMEPLOV

10. avgust 2010.
1519. - Magelan je sa pet brodova
krenuo na put oko svijeta.
1833. - ^ikago je imao 200 stanovnika.
1842. - U Britaniji donesen akt ko-
jim je zabranjen rad `enama i djeci
mla|oj od deset godina u podzemnim
kopovima rudnika.
1846. - U Va{ingtonu je osnovan ce-
ntar za nau~na istra`ivanja „Smithson-
ian Institution“. Danas najve}a ustano-
va te vrste u svijetu, ustanovljena je pre-
ma oporuci britanskog nau~nika
D`ejmsa Smitsona (James Smithson),
koji je umro 1829. godine, a svoj imetak
ve}i od 100.000 funti zavje{tao SAD.
1920. - U Sevru, predgra|u Pariza,
potpisan je nakon Prvog svjetskog rata
mirovni ugovor izme|u Turske i ~lanica
Antante kojim je Turska li{ena mnogih
teritorija Otomanskog carstva. Ugovor
je izazvao veliko ogor~enje u Turskoj i
parlament ga je odbio ratificirati.
1945. - Japan je u Drugom
svjetskom ratu ponudio saveznicima pr-
edaju, pod uvjetom da car Hirohito za-
dr`i prijesto.
1948. - Premijerno na ameri~koj te-
leviziji prikazana ~uvena emisija ABC
„Skrivena kamera“ Alena Fanta.
1964. - Papa Pavao VI donio je prvu
encikliku (Ecclesiam suam) o pomire-
nju sa ostalim kr{}anskim crkvama, ne-
kr{}anskim vjerskim zajednicama i spr-
emnosti na dijalog sa svima koji to `ele.
1995. - Dvije k}erke ira~kog predsje-
dnika Sadama Huseina (Saddam Husse-
in), zajedno sa mu`evima i grupom ofi-
cira, prebjegle su u susjedni Jordan, gdje
im je kralj Husein dao politi~ki azil.
1999. - Islamski gerilci proglasili su
rusku pokrajinu Dagestan nezavisnom
dr`avom i pozvali na „sveti rat“
(d`ihad) za oslobo|enje.
2001. - Na osnovu zape~a}ene op-
tu`nice Ha{kog tribunala, Sfor u Ba-
njoj Luci uhapsio pukovnika Vojske
Republike Srpske Vidoja Blagojevi}a.
2003. - Putem specijalne veze
izme|u Zemlje i me|unarodne svemir-
ske stanice vjen~ali su se ruski kosmo-
naut Jurij Maljen{enko, koji je u tom tr-
enutku bio u orbiti na oko 400 kilome-
tara iznad Novog Zelanda, i Jekaterina
Dmitrijeva, koja je bila u svemirskom
centru u Hjustonu. To je prvo svemir-
sko vjen~anje u historiji ~ovje~anstva.
2004. - Libija je pristala isplatiti 35
miliona dolara kao kompenzaciju por-
odicama oko 160 `rtava neameri~kog
porijekla koje su poginule u bo-
mba{kom napadu na jedan no}ni klub
u zapadnom Berlinu 1986. godine.
D O G O D I L O S E
2001. - U napadu pobunjenika iz
pokreta UNITA na putni~ki voz ju`no
od Luande ubijeno je oko 250 ljudi.
To je bio jedan od najkrvavijih incide-
nata u gra|anskom ratu u Angoli.
2004. - Najstariji poznati ameri~ki
osvaja~ olimpijske medalje, biv{i dir-
ektor banke Citygroup D`ejms Sti-
lmen Rokfeler (James Stillman Ro-
skefeller) umro u 102. godini.
U M R L I
1893. - U Kotiju, Koru{ka, ro|en je
slovenski knji`evnik i politi~ki radnik
Pre`ihov Voranc. Pravo ime mu je bilo
Lovro Kuhar.
R O \ E N I
1675. - Po
nalogu kralja
^arlsa II
(Charles) po-
lo`en kamen
temeljac Kr-
aljevske ops-
ervatorije u
ju`nom lo-
ndonskom
predgra|u
Grini~.
Ro|en sam 15. 10. 1945. go-
dine. U radnom odnosu sam
od 1. oktobra 1970. godine, ka-
da sam diplomirao na Pra-
vnom fakultetu u Sarajevu, i
nisam ga nikad prekidao do
danas. Navedeni sta` je ure-
dno evidentiran u mati~nim
podacima osiguranika. S ko-
jim datumom po sili zakona
moram u penziju i na koji
na~in }e mi biti obra~unata pe-
nzija, pita D. G. iz Sarajeva.
Prestanak radnog odnosa,
odnosno ugovora o radu, pro-
pisan je odredbom ~lana 86.
Zakona o radu, kojom je propi-
sano da ugovor o radu, izme|u
ostalog, prestaje kada zaposle-
nik navr{i 65 godina `ivota i 20
godina sta`a osiguranja, odno-
sno 40 godina sta`a osiguranja
ako se poslodavac i zaposlenik
druga~ije ne dogovore.
Kako ste vi radni odnos za-
snovali 1. 10. 1970. godine, to
}ete 1.10. 2010. godine navr{iti
40 godina sta`a osiguranja. Sa
tim datumom radna organiza-
cija ima mogu}nost da vam pr-
ekine radni odnos prema sili
zakona, naravno ukoliko se ne
dogovorite druga~ije. Napomi-
njemo vam da 15. 10. 2010. go-
dine punite 65 godina `ivota, a
imate vi{e od 20 godina sta`a
osiguranja, {to je tako|er jedan
od uvjeta za prekid radnog
odnosa prema sili zakona.
[to se ti~e visine penzije,
ona zavisi od mjese~nog prosje-
ka pla}a i od du`ine penzijskog
sta`a. S obzirom na 40 godina
penzijskog sta`a, penzija }e
vam biti odre|ena u 75 posto
iznosu od utvr|enog penzi-
jskog osnova, a on se 2010. go-
dine odre|uje od mjese~nog pr-
osjeka pla}a koje je osiguranik
ostvario u bilo kojih uzastopnih
27 godina osiguranja koji su za
osiguranika najpovoljniji.
Da li i pod kojim uvje-
tima podstanar mo`e ste}i
stanarsko pravo na stan u
kojem stanuje du`i period
i uredno pla}a kiriju, pita
D`. M. iz Sarajeva.
Budu}i da su stanarska
prava ukinuta prije deset
godina i da je dono{enjem
Zakona o otkupu stanova
na kojima postoji stanar-
sko pravo dotada{nji Za-
kon o stambenim odnosi-
ma, koji je ure|ivao pita-
nje stjecanja i prestanka
stanarskog prava, prestao
da va`i, vi{e ne postoji mo-
gu}nost stjecanja stanar-
skih prava.
Budu}i da niste naveli
detalje u vezi sa stanom u
kojem ste podstanar, osno-
sno niste istakli u kakvom
je statusu stan, da li posto-
ji nosilac stanarskog prava
raspolaganja ili je u na-
dle`nosti op}ine, te po ko-
jem osnovu ste podstanar,
za sada nije mogu}e dati
precizan i za vas zadovo-
ljavaju}i odgovor u odno-
su na va{a eventualna pra-
va na stan.
Kada u penziju Stanarsko pravo
Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite
kupon iz novina.
Na koverti nazna~ite:
“Za kontakt stranu”.
Pitanja mo`ete slati i na
e-mail: redakcija@avaz.ba

Mu{ko-`enski odnosi
Estradiol kriv za nevjeru
ISTRA@IVANJA Upozorenja nau~nika
Let avionom mo`e biti opasan za srce
Ljudi nikada ne razmi{ljaju o ~injenici da je let avionom u principu kao penjanje s nivoa mora na
planinu visoku oko 2.500 metara
Prema rezultatima jedne novije studi-
je, putovanje avionom mo`e pove}ati rizik
od poreme}aja sr~anog ritma kod starijih
pacijenata koji su ve} bolovali od srca.
Ljudi nikada ne razmi{ljaju o ~injenici da
je let avionom u principu kao penjanje s
nivoa mora na planinu visoku oko 2.500
metara. To za srce mo`e biti vrlo stresno,
naro~ito kod starijih osoba i onih koji ve}
pate od nekog sr~anog oboljenja.
Autori studije su ve} ranije uo~ili da
glavni razlog hitnih medicinskih interve-
ncija tokom avionskih letova predstavlja
padanje u nesvijest i da je osje}aj nesvje-
stice i vrtoglavice mahom povezivan s
izlaganjem velikim visinama i nepravi-
lnostima sr~anog ritma.
Istra`ivanje je pokazalo da apsolutni ri-
zik da se pojave dodatni sr~ani otkucaji nije
ve}i u uvjetima koji su odgovarali letu, ali
da je kod pacijenata kod kojih je ve} bilo
neregularnosti sr~anog ritma rizik od doda-
tne tahikardije u ovakvim uvjetima
zna~ajno ve}i nego kod onih ~ije je srce pre-
thodno bilo zdravo.
Visina ima
veliki utjecaj
Sklonost novim partnerima
ORDINACIJA
Imam velike u{i i zani-
ma me je li ih mogu}e sma-
njiti, pita ~itateljica iz Mo-
stara.
Kada govorimo o velikim
u{ima, obi~no to podrazumi-
jeva pove}anje osovine uha
od gore ka dolje. Izgled uve-
}anog uha obi~no daje u{na
resica ili lobulus.
Mogu}nosti estetskog hir-
urga su velike, a naj~e{}e se
procedura zavr{ava smanji-
vanjem resica uha. Estetski
rezultat je vrlo jasan i za pa-
cijenta prihvatljiv.
O`iljci su sakriveni od pogle-
da. Oporavak je brz, konci se ski-
daju sedam dana nakon zahvata.
Dr. Amela Karabeg,
specijalista estetske
hirurgije
Smanjivanje u{iju
Poliklinika
„Karabeg’’
SVE HIRUR[KE I
GINEKOLO[KE
OPERACIJE
ESTETSKA HIRURGIJA
tel. 033 556 556
sveznadar
Dnevni avaz, utorak,
10. avgust/kolovoz 2010.
47
1. TA^NO
Kavur te`i okupljanju
oko Pijemonta
Pod utjecajem
engleske i francu-
ske konstitucio-
nalne monarhije
grof i italijanski
dr`avnik Kamilo
Benzo Kavur (Ca-
millo Benso Ca-
vour) razvio je sv-
oju sredi{nju politi~ku misao: sjedinje-
nje Italije pod vodstvom Pijemonta. Za-
jedno sa C. Balbom utemeljio je 1847.
godine glasilo „Il risorgimento“ u ko-
jem se zala`e za ustavne reforme i oslo-
ba|anje Italije od austrijske uprave.
Godine 1861. proglasio je sjedinjenje
Italije i postao njen prvi ministar pre-
dsjednik. U sklopu italijanskog nacio-
nalnog bu|enja poticao je nacionalni
pokret italijanski usmjerenog gra|anst-
va na isto~nojadranskoj obali.
Ro|en je 10. avgusta 1810., a umro 6.
juna 1861. godine.
2. TA^NO
Scila i Haribda u
legendi i stvarnosti
Scila, odnosno
Skila, visoka je i
opasna stijena u
Mesinskom prola-
zu izme|u Sicilije
i Apeninskog po-
luotoka, a prema
vrtlogu Haribdi.
U gr~koj mitolo-
giji ona je prikazi-
vana kao besmrtno morsko ~udovi{te
koje je `ivjelo ispod glatkog visokog gre-
bena ~iji su vrhovi uvijek pokriveni ma-
glom. Do polovine tijela bila je sakrive-
na u pe}ini, a glavama je lovila sve {to se
kre}e na moru i pro`dirala mornare koji
tuda prolaze.
Na drugoj strani, Haribda je
~udovi{te koje boravi ispod stijene na ko-
joj raste veliko stablo smokve, a od Scile
je udaljeno samo na domet strijele. Hari-
bda je tri puta dnevno u sebe uvla~ila
morsku vodu i tri puta je izbacivala. Pri-
tom je gutala sve {to se u vodi na|e. Otu-
da izraz „na}i se izme|u Scile i Haribde“
ozna~ava da je neko u polo`aju u kojem
mu prijeti opasnost s dvije strane.
3. TA^NO
Azteci potomci
stanovnika Atlantide
Zna~enje im-
ena Azteka nije
razja{njeno, a sa-
m izraz izvodi se
od rije~i Aztlan,
legendarne zem-
lje njihovog pori-
jekla koja se na-
lazila negdje na
sjeveru ili sjeverozapadu. Neki nau~nici
njihovo ime prevode kao ’white land’ (ili
bijela zemlja), drugi kao ’near the cranes’,
navodno od aztatl, u pluralu azta = `dral
+ tlan, u ozna~avanju blizine.
Postoji i pretpostavka da je ime Atla-
ntskog okeana tako|er do{lo od njihove
rije~i ‘atl’, {to ozna~ava ‘vodu’, pa bi pr-
ema toj teoriji Azteci bili potomci stano-
vnika Atlantide, koji su nakon katastro-
fe uspjeli do}i do Meksika i tamo izgra-
diti novu civilizaciju.
1.
Kamilo Benzo Kavur je te`io sjedi-
njenju Italije pod vodstvom Pije-
monta?
2.
Scila i Haribda u Mesinskom za-
ljevu opisani su i u legendi i u
stvarnosti?
3.
Azteci bi mogli biti potomci stano-
vnika Atlantide?
Ta~no
Neta~no
Sastojci: 300 g tjesteni-
ne (ma{nice ili fusilli), 350 g
svje`eg sira, so, biber, origano,
2 jaja, pola ~a{ice ili, po ukusu,
kiselog vrhnja ili jogurta, riba-
ni parmezan, malo suhog me-
sa narezanog na kockice.
Priprema
1. Skuhati tjesteninu al de-
nte i procijediti.
2. U posudi pomije{ati sir,
jaja, vrhnje, so, biber, origa-
no, parmezan te dodati tjeste-
ninu i suho meso i dobro
izmije{ati.
3. Prebaciti u nama{}enu
vatrostalnu posudu.
4. Posuti ribanim parme-
zanom i jo{ malo origana, te
staviti da se pe~e na 190 stepe-
ni u prethodno zagrijanu rer-
nu. Pe}i pola sata do 45 minu-
ta, dok vrh ne bude lijepo za-
pe~en.
Brzi obrok
PREPORUKE Kako privu}i potencijalne partnerice
@ene vole mu{karce u crvenom
Dosad se smatralo da je to boja kojom isklju~ivo `ene privla~e mu{ke poglede
Zape~ena tjestenina
c
Mu{karci koji
`ele zadobiti `en-
ske poglede morali
bi se odijevati u cr-
veno, ili barem sta-
viti crvenu kravatu,
jer je to boja koja ih
~ini privla~nijima
suprotnom spolu,
ali i uspje{nijima u
poslu.
@ene u SAD,
Engleskoj, Njema-
~koj i Kini kazale
su da su im pri-
vla~niji mu{karci u
crvenom, dok se
dosad smatralo da
je to boja kojom is-
klju~ivo `ene privl-
a~e mu{ke poglede.
Unato~ kulturo-
lo{kim razlikama
vezanim uz boje,
rezultati studije po-
kazali su da su `ene
jednoglasne kad se
radi o crvenoj. To
je boja koja asocira
na seks, ali i na vi{i
status.
H o l a n d s k i
stru~njaci s Unive-
rziteta u Mastrihtu
razvijaju brzi test kr-
vi koji }e u budu}no-
sti mo}i zami-
jeniti amnio-
centeza. Novi
test se bazira
na tehnici koja se
ve} koristi za otkriva-
nje promjena u DNK
fetusa, a koju karakte-
rizira niz sondi koje
se pri~vr{}uju uz odr-
e|ene ta~ke na hro-
mosomu.
Na ovaj na~in je
bez rizika za fetus
mogu}e otkriti abno-
rmalnosti povezane s
Downovim sindro-
mom ve} nakon {est
sedmica, dodaju istra`iva~i.
Prema njihovim rije~ima,
zbog niske cijene, ove }e te-
stove biti mogu}e primjenji-
vati rutinski.
IME
BORCA
NA SLICI
BRUKA
(mn.)
SLAVNI
UNIVERZI-
TET KOD
LONDONA
LJETOPIS,
GODI[NJAK
REOMIR
OBLASTI
JEDNOG
IMAMA
DIO
SEDMICE
STARO-
GR^KI
FILOZOF
GLUMICA
TEJLOR
PISMO-
NO[E
VRSTA
GLISTE
(mn.)
VELIKI
SPJEV
PROFITA-
BILNO
PODZEMNA
ODVODNA
CIJEV
GLAVNI
GRAD
MOZAMBIKA
NARODNI
MAGAZIN
(biv. skr.)
STARO-
RUSKO
MU[KO IME
BIBLIJSKI
LIK
[KOLA
KRATKI
[ALJIVI
DRAMSKI
KOMAD
METALNA
ZNA^KA
DIO
KOSTURA
AUSTRIJSKI
HOKEJA[KI
KLUB
NARODNO
OSLOBOD.
RAT
(skr.)
LAGANIJI
OBJED
NOBELIJ
AMERI^KA
PJEVA^ICA
REOMIR
PREZIME
BORCA
NA SLICI
ORGANI
^ULA
VIDA
PALICA, MART, OD,
KESTENAR, MAJORKA,
ATA, IMUN, EBONIT,
SAFET ZEC, MO, ANK,
KALAMIR, OTATA,
ETERI
RJE[ENJE IZ
PRO[LOG BROJA
2250
Crveno asocira
na vi{i status
48 Utorak, 10. avgust/kolovoz 2010. Dnevni avaz
oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON 10
OP]INSKI SUD U LIVNU
Odjeljenje suda u Drvaru
Broj: 068-1-Mal-10-000 030
Drvar, 28. 5. 2010. god.
PRAVNA STVAR:
TU@ITELJ: JP HT d.d. MOSTAR, Direkcija za nepokretnu mre`u
TU@ENIK: VUKOBRAT JELICA
OGLAS
TU@BENI ZAHTJEV
1. Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje TELEKOMUNIKACIJSKIH
usluga u visini 336,36 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to:
- na iznos od 120,56 KM po~ev od 22. 8. 2009. god. pa do isplate,
- na iznos od 180,71 KM po~ev od 20. 9. 2009. god. pa do isplate,
- na iznos od 19,23 KM po~ev od 18. 10. 2009. god. pa do isplate,
- na iznos od 12,93 KM po~ev od 22. 11. 2009. god. pa do isplate,
- na iznos od 2,93 KM po~ev od 20. 12. 2009. god. pa do isplate,
te naknaditi parni~ni tro{ak od 77,50 KM sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`enik u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu
da sud na temelju ~l. 182 st. 1. ZPP-a FBiH donese presudu zbog propu{tanja.
Sud putem „Dnevnog avaza“ dostavlja nevedenu tu`bu tu`enici Vukobrat Jelici uz obvezu odgovora
koji pou~ava kako slijedi:
Ovim protekom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu
u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i st. 2., ~l. 70. st. 1. u sve-
zi ~l. 52 st. 2. Zakona o parni~nom postupku (Sl. novine FBiH br. 53/03 od 5. 11. 2003. god.). Du`ni ste
dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve
ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti:
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranke i njenih punomo}nika,
te predmet spora,
2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. prigovor mje-
sne nadle`nosti ~l. 19 st. 1. ZPP-a FBiH).
3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev.
4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu to~no navesti razloge zbog kojih
osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na koje zasnivate svoje navode, i dostavite dokaze kojima se
utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP-a FBiH).
5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjereni prijevod (~l. 134 st. 2. ZPP-a
FBiH).
6. Ukoliko predlo`ite provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti
to~no ime i prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok
saslu{a (~l. 137 st. 3. ZPP-a FBiH).
7. Pismeni odgovor na tu`bu morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP-a FBiH).
Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti Presudu zbog pro-
pu{tanja i usvojiti tu`beni zahtjev (~l. 182. st. 1. ZPP-a FBiH).
NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348.
st. 4. ZPP-a FBiH).
SUDAC,
Dragan ^ampara
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U @IVINICAMA
Broj: 33 0 Mal 015572 09 Mal
@ivinice, 23. 7. 2010. godine
OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Javna zdravstvena ustanova Univerzitetsko-klini~ki
centar Tuzla, protiv tu`ene Ma{i} Ernese k}i Ramiza iz Zelenike bb, op}ina @ivinice, radi duga v.sp. 542,40
KM, pa kako sud tu`enoj na adresu nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor, to sud shodno odredbama
~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem Dnevnih novina-Dnevni avaz.
Tu`beni zahtjev glasi:
„Usvaja se tu`beni zahtjev tu`ioca Javna zdravstvena ustanova Univerzitetsko-klini~ki centar Tuzla, pa
se tu`ena Ma{i} Ernesa k}i Ramiza iz Zelenike bb, op}ina @ivinice, obavezuje da na ime pru`enih zdra-
vstvenih usluga bolni~kog lije~enja, tu`itelju isplati dug u iznosu od 542,40 KM sa pripadaju}im zako-
nskim zateznim kamatama po~ev od dana 5. 5. 2006. godine, kao dana dospije}a obaveza, pa do isplate,
kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 75,00 KM, a sve u roku od 30 dana od
dana pravosna`nosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Predlo`eni dokazi tu`ioca koje tu`eni mo`e preuzeti u zgradi Suda su:
- ra~un br. 5699 u iznosu od 542,40 KM, datum dospje}a 5. 5. 2006. godine
- specifikacija izvr{enih bolni~kih usluga uz ra~un br. 5699
- mati~ni list od 19. 4. 2006. godine
- uputnica od 19. 4. 2006. godine
- otpusna lista od 20. 4. 2006. godine
- opomena pred tu`bu br. 01/14-14-1-5892 od 19. 12. 2007. godine
- dokaz o uplati sudske takse na tu`bu u iznosu od 50,00 KM
Tu`itelj je rpedlo`io sudu da ukolik tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud mo`e na
osnovu ~lana 182 ZPP-a, donese presudu zbog propu{tanja.
Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enoj Ma{i} Ernesi, na obavezni odgovor koji pou~ava
kako slijedi:
Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovo-
ljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Za-
kona o parni~nom postupku 53/003).
- Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati
sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti:
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, te
predmet spora.
2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne na-
dle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH).
3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev.
4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih ospora-
vate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~in-
jenice (~l. 71. ZPP FBiH).
5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2 ZPP FBiH).
6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka, du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no
ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l.
137. st. 3. ZPP FBiH).
7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH).
- Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`be-
ni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a).
NAPOMENA:
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st 4 FBiH).
S U D I J A
Tadi} Lucija
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORA@DE
OP]INSKI SUD GORA@DE
Broj: 45 0 Mal 011323 09 Mal
Gora`de, 06. 08. 2010. godine
Op}inski sud u Gora`du, po stru~nom saradniku Skoko Ru`ici, u pravnoj stvari tu`itelja
„UNION BANKA“ d.d. Sarajevo - Poslovna jedinica Gora`de, zastupana po punomo}niku Bo-
rovac Omeru - advokatu iz Gora`da, protiv tu`enog Kujovi} Berina iz Gora`da, ulica Zdra-
vstvenih radnika broj 11, radi duga vsp. 1.487,32 KM, vanraspravno dana 06. 08. 2010. godine
donio je slijede}u:
PRESUDU
zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`eni Kujovi} Berin iz Gora`da da tu`itelju „UNION BANKA“ d.d. Sarajevo - Po-
slovna jedinica Gora`de isplati iznos od 1.487,32 KM sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev
od 12. 03. 2009. godine kao dana podno{enja tu`be pa do isplate, kao i da mu naknadi tro{kove
parni~nog postupka u iznosu od 164,80 KM, u roku od 15 dana od dana dono{enja presude.
Ob r a z l o ` e n j e
Tu`bu tu`itelja podnesenu 12. 03. 2009. godine sud je dana 16. 03. 2009. godine poku{ao dostaviti
tu`enom na odgovor. Pismeno je vra}eno sudu uz napomenu da imenovani „`ivi u Sarajevu“.
Dopisom od 27. 04. 2009. godine, tu`itelj je pozvan da dostavi ta~nu adresu tu`enog. U ostavlje-
nom roku tu`itelj je dostavio novu adresu tu`enog u ulici Adija Mulabegovi}a broj 2 u Sarajevu.
Sud je uputio tu`bu na dostavljenu adresu, ali je pismeno ponovo vra}eno sudu uz napomenu da
je „imenovani nepoznat na datoj adresi“.
Po nalogu suda od 23. 11. 2009. godine tu`itelj predujmljuje sredstva za objavu tu`be u dnevnim
novinama koje se distribuiraju na podru~ju Federacije Bosne i Hercegovine. Sud na osnovu odr-
edbi ~lana 348. stav 3. Zakona o parin~nom postupku objavljuje tu`bu dana 20. 04. 2010. godine
u dnevnim novinama „Avaz“ i na oglasnoj plo~i suda. Tu`enom dostavlja obavijest o navedenoj
objavi na adresu ozna~enoj u tu`bi. Protekom roka od 15 dana od dana objave u dnevnim novina-
ma, u konkretnom slu~aju se smatra da je tu`ba dostavljena tu`enom dana 06. 05. 2010. godine.
Budu}i da je od dostave tu`be na obavezan odgovor tu`enom, protekom zakonski rok od 30 dana,
te da tu`eni sudu nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu, a tu`itelj je u tu`bi predlo`io do-
no{enje presude zbog propu{tanja, sud je uvidom u spise predmeta utvrdio da su ispunjeni svi
uvjeti iz ~lana 182. stav 1. Zakona o parni~nom postupku za dono{enje presude zbog propu{tanja,
te je donio presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev.
Odluka o tro{kovima donesena je u skladu sa odredbom ~lana 383., 386. i 396. stav 1. Zakona o
parni~nom postupku, a tro{kovi se sastoje od takse na tu`bu i takse na presudu u iznosu od 14,80
KM i tro{ak za objavu istih u dnevnim novinama u iznosu od 150,00 KM, {to ukupno iznosi
164,80 KM.
Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali se mo`e podnijeti prije-
dlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama Zakona o parni~nom postupku. (Dostava
presude zbog propu{tanja smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja
u Dnevnim novinama (~lan 348. stav 4. Zakona o parni~nom postupku).
Stru~ni saradnik
Ru`ica Skoko
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U @IVINICAMA
Broj: 33 0 Mal 006081 09 Mal 2
@ivinice, 15. 7. 2010. godine
OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja JP EP BiH d.d. - Sarajevo, Podru`nica „Elek-
trodistribucija“ Tuzla, ul. Rudarska broj 38, protiv tu`enog Modr} Nermina i Suhe, Bajri}i bb, op}ina
@ivinice, radi isplate duga v.s. 195,10 KM, pa kako sud istom na adresu tu`enog nije u mogu}nosti do-
staviti tu`bu na odgovor, to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a, tu`bu na obavezni odgovor do-
stavlja putem dnevnih novina „Avaz“ Tuzla.
Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na
osnovu ~lana 182. ZPP-a donese presudu usljed propu{tanja.
Sud putem dnevnih novina „Avaz“ dostavlja navedenu tu`bu tu`enom Modri} Nerminu, na obvezni
odgovor koji pou~ava kako slijedi:
„OBAVEZUJE se tu`enik Modri} Nermin sin Muhameda, iz Suhe, Bajri}i bb, op}ina @ivinice, da
tu`itelju JP Elektroprivreda BiH, Sarajevo, „Elektrodistribucija“ Tuzla, na ime duga za isporu~enu
elektri~nu energiju, isplati iznos od 195,10 KM, sa zakonskom zateznom kamatom, obra~unatom
na taj iznos po~ev od dana podno{ena tu`be, pa do dana isplate, kao i da mu naknadi odmjerene
tro{kove sudskog postupka koji se odnose na taksu na tu`bu, taksu na presudu, tro{kove objavljiva-
nja tu`be i presude u visini koju sud odredi, sve u roku od 15 dana po pravosna`nosti ove presude,
pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Ukoliko tu`eni ne dostavi Odgovor na tu`bu u zakonom predvi|enom roku, tu`itelj je predlo`io da
sud donese presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presudu zbog propu{tanja), u skladu sa ~lanom
182. ZPP-a.
Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obavezni pismeni Odgovor na
tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu tu`itelju (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u
svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003).
- Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sa-
dr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti:
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te stranaka i njihovih punomo}nika, te pre-
dmet spora.
2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mje-
sne nadle`nosti ~l .19. st. 1. ZPP-a FBiH).
3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev.
4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev, du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih
osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se
utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH).
5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP
FBiH).
6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti
ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja na koje okolnosti predla`ete da se svjedok
saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH).
7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP-a FBiH).
- Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti Presudu i usvojiti
tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a).
NAPOMENA:
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH).
Sudac
Husein D`ihanovi}
jet set
Dnevni avaz, utorak,
10. avgust/kolovoz 2010. 49
PROJEKTI Tre}a sezona popularnog {oua realnosti
Ekrem Jevri} na „Farmi“
za 100.000 eura?
Rije~ je o identi~noj cifri koja o~ekuje pobjednika {oua, a koju je za u~e{}e
u pro{loj sezoni dobila Marija [erifovi}
Producenti „Farme“, ko-
ju u na{oj zemlji emitira Pi-
nk BH, uveliko kroje listu
u~esnika za tre}u sezonu
ovog {oua realnosti koji }e
se po~eti prikazivati nare-
dnog mjeseca. Kako je dru-
gi serijal „Farme“ ostvario
rekordnu gledanost, pozna-
te li~nosti se skoro utrkuju
za selidbu na imanje u Liso-
vi}ima, gdje bi se tokom tri
mjeseca snimanja trebali
boriti za nagradu od
100.000 eura.
Producenti su, prema
pisanju srbijanskih medi-
ja, ve} potpisali ugovore s
kandidatima ~ije u~e{}e
garantira veliku gledanost.
Navodno, ve} je postignut
dogovor s Ekremom Jevri-
}em, izvo|a~em internet-
hita „Ku}a, pos’o“. Dok je
boravio u Sarajevu crnogo-
rski pjeva~ rekao je novina-
rima „Dnevnog avaza“ da
mu je za u~e{}e u „Farmi“
ponu|en astronomski ho-
norar od ~ak 100.000 eu-
ra!
Rije~ je, dakle, o ide-
nti~noj cifri koja o~ekuje
pobjednika {oua, a koju je
za u~e{}e u pro{loj sezoni
dobila Marija [erifovi}.
Srbijanska {tampa pi{e i
kako se vode pregovori o
ulasku Olivera Mandi}a, Na-
de Top~agi}, Zorice Marko-
vi}, Ane Bekute i Goge Se-
kuli}, a skoro je sigurno da
}e se na imanju boriti i ne-
ko iz „Zvezda Granda“. Na-
vodno, postoji i velika {ansa
da u {ouu realnosti ponovo
gledamo Mili}a Vuka{ino-
vi}a, dvostrukog u~esnika
„Velikog brata“. H. P.
Jevri}: Astronomski honorar
Ponovo
politi~ari
Nijedan serijal „Far-
me“ do sada nije pro{ao
bez politi~ara. Nakon
Bo{ka Ni~i}a i Rake Ra-
dovi}a, politi~ar na ima-
nju u Lisovi}ima trebao
bi biti Milan Paro{ki.
Osim njega, u „Farmu“
bi trebala u}i i psihologi-
nja Aleksandra Jankovi},
koja je, nakon {to je radi-
la u Ko{tunicinom kabi-
netu, sada ~lan Nove Sr-
bije Velimira Ili}a.
Bekuta: Ide li u Lisovi}e
Muzi~ki projekt pijansi-
te Vlade Podayja „My
Way“, koji je u Sarajevu po-
stigao veliki uspjeh, bit }e
uprili~en i u Zenici, Banjoj
Luci, Tuzli te Mostaru.
- Trenutno pregovaramo
i osmi{ljavamo koncept. S
koncertima bismo trebali
startati krajem oktobra i bit
}e anga`irana cijela ekipa
koja je radila „My Way“ u
Sarajevu. Jedino {to }e se
mijenjati su gosti. U sva-
kom slu~aju, uz Podanyja
na sceni }e se na}i i velika
estradna i kulturna imena iz
grada u kojem bude odr`an
koncert - ka`e Indira
Ku~uk-Sorgu~, portparolka
Vlade Podanyja.
Planovi pijaniste usmje-
reni su i prema zemljama u
regionu, na ~ijim bi se pozo-
rnicama trebao pojaviti na-
redne godine.
- Trudimo se da ovaj ku-
lturolo{ko-muzi~ki doga|aj
postane dio svih ve}ih ce-
ntara i da ljudi naviknu na
muzi~ki izraz koji pru`a na-
jbolje s bh. i svjetske mu-
zi~ke scene - dodaje Ku~uk-
Sorgu~. A. I.
Podany: Planira i nastupe u regionu
Bh. turneja Vlade Podanyja
„My Way“ u Zenici, Banjoj
Luci, Mostaru i Tuzli
Zavr{en „Code
Music Fest“
Tre}i „Code Music Fe-
st“ u Novom Travniku,
na kojem su nastupili br-
ojni muzi~ari iz Bosne i
Hercegovine i Hrvatske,
zavr{en je proteklog vike-
nda. Grupe „Zabranjeno
pu{enje“, „St!llness“,
„Zinedin Zidan“, „No Li-
mit“ te „Ispod crte“ samo
su neki od onih koji su
iza{li pred publiku.
^lanovi sarajevske grupe
„Corbansick“ iskoristili
su ovu priliku da promo-
viraju svoj LP album.
Festivalom „Code Music“
obilje`eno je trinaest go-
dina postojanja radiosta-
nice TNT.
„Corbansick“: Pred publikom
u Novom Travniku
Be{li}: Odu{evio publiku
Jadranska turneja na{e legende
Halidovi uzavreli koncerti
Makarska, Dubrovnik,
Primo{ten, Biograd na Mo-
ru... samo su neka od mjesta
na Jadranu koja je na{a lege-
nda zapalila. Vi{e skoro nije
ni vijest da je Halid napunio
stadion ili dvoranu te da je
publika u transu s njim pje-
vala horski od prve do po-
sljednje minute koncerta.
Me|u onima koji su go-
stovali na Halidovim uzavr-
elim jadranskim koncerti-
ma bila je i Danijela Marti-
novi}, s kojom je na{ pjeva~
nedavno snimio duet „Za-
robljenik uspomena“.
Sada za Halida slijedi
pauza, a ponuda za naredna
gostovanja ima napretek.
Osim toga, kako doznaje-
mo, na{a zvijezda polako pr-
ikuplja materijal za novi al-
bum. L. S. R.
Aleksandra Radovi} ra-
skinula je vezu sa momkom
Aleksandrom Zeremskim.
Pjeva~ica i biznismen bili
su u vezi od po~etka 2009.
godine, a krajem juna dobi-
li su djevoj~icu kojoj su da-
li ime Nina.
Srbijanski mediji tvrdi
da se Aleksandra zajedno s
bebom iselila iz stana
biv{eg direktora „[tampe“ i
Televizije BK, ali jo{ nisu
poznati razlozi za raskid.
Par je odlu~io da }e se na-
staviti zajedni~ki brinuti za
k}erkicu. Zeremski i Radovi}: Kraj ljubavi
Mjesec nakon {to je rodila k}erku
Aleksandra Radovi}
raskinula sa momkom
Manekenka se posvetila u~enju
Njegica `eli diplomu
Manekenka Njegica Ba-
lorda u posljednje vrijeme se
rijetko pojavljuje na revijama
i drugim modnim de{avanji-
ma. Razlog za to je, kako tvr-
di ljepotica, `elja da {to pri-
je diplomira na Ekono-
mskom fakultetu u Bijeljini.
- Kod nas je trenutno za-
ti{je na modnoj sceni, a po-
nude iz inozemstva nisam
htjela prihvatiti, jer privodim
kraju diplomski rad, koji na-
mjeravam braniti ve} u se-
ptembru - govori Balorda te
dodaje da odmah po za-
vr{etku planira upisati i po-
stdiplomski studij. A. I.
Balorda:
Studentica
Ekonomskog
fakulteta
show biz
Dnevni avaz, utorak,
10. avgust/kolovoz 2010. 50
Refaeli i Di Kaprio: Provod u no}nom klubu
Poznati par na ljetovanju
Leonardo i Bar
u`ivaju na Sardiniji
Holivudski glumac Le-
onardo di Kaprio (Di Capr-
io) i njegova djevojka, ma-
nekenka Bar Refaeli ljetuju
na Sardiniji te ne skidaju
ruke jedno s drugog. Pozna-
ti par prekju~er je u jednom
no}nom klubu na Sardiniji
bio na proslavi ro|endana
Favaza Gruozija (Fawaz Gr-
uosi), osniva~a i predsjedni-
ka zlatarskog lanca „De Gr-
isogono“.
Bar i Leonardo u`ivali su
u intimnom dru`enju te su
se sve vrijeme privijali jedno
uz drugo i nje`no {aputali.
Iako su ve} jednom ranije
prekinuli vezu, ~ini se kako
su glumac i izraelska mane-
kenka zaljubljeni kao i prvog
dana. U no}nom klubu na
ro|endanskoj proslavi paru
se pridru`ila i Naomi Ke-
mbel (Campbell) u dru{tvu
svog momka, ruskog milijar-
dera Vladimira Doronina.
Dru{tvance je slavilo uz
nebrojene ~a{ice i dim ciga-
ra, a Bar je posjetioce kluba
po~astila i prizorom polugo-
lih grudi, koje je lagana lje-
tna haljinica jedva za-
dr`avala.
Aniston planira usvojiti dijete
D`enifer Aniston
(Jennifer) ~vrsto vjeruje
da `enama nisu potrebni
mu{karci kako bi dobile
djecu. Glumica, koja u
svom novom filmu „The
Switch“ igra ulogu upra-
vo jedne takve `ene, ko-
ja se odlu~uje za maj~i-
nstvo iako nema mu{ka-
rca pored sebe, ~vrsto
brani takvu odluku.
- @ene sve vi{e i vi{e
uvi|aju kako ne moraju s
mu{karcem provesti cije-
li `ivot da bi imale djecu.
Vremena su se promije-
nila, nevjerovatno je koli-
ko danas imamo opcija.
Poenta je u tome, kao {to
to poru~uje i film, da je
danas porodica druga~ije
definirana, ne mora to bi-
ti tradicionalni sistem sa
majkom, ocem, dvoje
djece i
psom -
rekla je
glumi-
ca, koja
se ra-
z v e l a
od kole-
ge Bre-
da Pita
(Brad Pi-
tt) te je
nakon ne-
koliko ne-
uspjelih ve-
za trenutno
sama.
- Ljubav
je ljubav, a
porodica su
oni ljudi
oko tebe, u
tvojoj na-
jbli`oj sferi -
dodaje glumi-
ca koja, kako
otkrivaju njeni
prijatelji, i sama
planira usvojiti
dijete.
Ovogodi{nja dodjela na-
grada „Teen Choice Awards
2010“ pro{la je u znaku va-
mpira, mladih nadolaze}ih
zvijezda, ali i onih „stari-
jih“, koje se jo{ dr`e u svije-
tu {ou biznisa.
Ceremoniju dodjele u
„Gibson Amphitheatreu“ u
Univerzal Sitiju vodila je
pjeva~ica Keti Peri (Katy
Perry), a najvi{e nagrada,
ukupno 12, dobila je saga
„Sumrak“. Dominacija va-
mpirskih fran{iza potvr|-
ena je dodjelom sedam na-
grada seriji „Vampire Diari-
es“ pa su neki predlo`ili da
se sve~anost preimenuje u
„Vampire Choice Awards“.
Nagrade za najzgodnije
tinejd`erske idole ku}i su
odnijeli Megan Foks (Fox) i
Tejlor Lautner (Taylor).
Najboljim {ouom realnosti
progla{en je „Keeping Up
With the Kardashians“, a
nagradu su preuzele sestre
Kim, Kurtni (Kourtney) i
Kloi Karda{ijan (Khloe Ka-
rdashian), koje su na crve-
nom tepihu plijenile pa`nju
kratkim haljinicama.
Zanimljivo je bilo i poja-
vljivanje Levija D`onstona
(Johnston) na crvenom tepi-
hu, koji je poznatiji kao biv{i
zaru~nik Bristol Pejlin
(Palin). Tinejd`er s Aljaske
postao je poznat nakon {to je
k}erka Sare Pejlin (Sarah)
kao 17-godi{njakinja zatru-
dnjela s njim te ju je on zapr-
osio i poslije prekinuo zaru-
ke. Ponovno ju je odlu~io
o`eniti u julu 2010. da bi se
nakon nepunog mjeseca pre-
domislio i raskinuo zaruke.
Viktorija Bekam (Vic-
toria Beckham)
pro`ivjela je pravu
no}nu moru iznad
Atlantika kada je avi-
on kojim je letjela za
Los An|eles, vra}en u
London.
Viktorija se vra}ala
ku}i, suprugu Dejvidu
(David) i trojici sino-
va kada je kapetan,
nakon sata u zraku,
najavio povratak u
London zbog te-
hni~kih pote{ko}a na
letjelici.
- U tom periodu bilo
joj je posebno te{ko,
jer je bila sama. Nervi
su joj radili sto na sat,
jer je let do sigurnosti
na londonskom aero-
dromu Hitrou trajao
puni sat, koji je prove-
la u neizvjesnosti - re-
kao je za „Daily Mirr-
or“ jedan o~evidac.
Uprkos pro`ivljenoj
drami u avionu, biv{a
zvijezda benda „Spice
Girls“ prona{la je vri-
jeme da se presvu~e
na drugom letu, kojim
je sretno stigla u Los
An|eles.
Bekam:
Letjela
sama
Robi Vilijams (Robbie
Williams) rasplamsao je
glasine o tome da o~ekuje
ro|enje prvog djeteta na-
kon {to je prijatelje pozvao
na tajnu zabavu koja }e se
odr`ati sljede}eg vikenda.
Pjeva~, koji se pro{le
subote u svojoj ku}i na
Beverli Hilsu o`enio s
djevojkom Ajdom Fild
(Aydom Field), navodno
u domu ve} ima spremnu
sobu za bebu.
- Ajda je ve} sve uredi-
la, od tapeta do kombina-
cije boja - rekao je jedan
izvor.
Robijevi prijatelji sigu-
rni su kako }e im pjeva~ na
najavljenoj zabavi objaviti
da postaje otac.
- ^udno je da neko or-
ganizira proslavu toliko kr-
atko nakon vjen~anja - re-
kao je jedan od njih.
Peri: Voditeljica
dodjele
Foks i Lautner: Tinejd`erski idoli (Foto: AP)
Kim Karda{ijan: Najbolji {ou
realnosti
Aniston: Glumi u fi-
lmu „The Switch“
Tvrdi da joj ne treba mu{karac
NAGRADE Dodjela „Teen Choice Awardsa 2010“
No} vampira
Ceremoniju u „Gibson
Amphitheatreu“ u
Univerzal Sitiju vodila
pjeva~ica Keti Peri
Avion za Los An|eles vra}en u London
Viktorija do`ivjela
dramu tokom leta
Novo slavlje
Vilijams:
Tajnoviti
pjeva~
Robi Vilijams
postaje tata?
Robi Vilijams
postaje tata?
oglasi
Dnevni avaz utorak, 10. avgust/kolovoz 2010. 51
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U SANSKOM MOSTU
Br oj: 22 0 Mal 003532 09 Ma l
Sa nski Mo st, 22. 7. 2010. go di ne
OGLAS
PRAVNA STVAR:
TU@ITELJ: DD “BH TELECOM” Sa r a je vo - Di r e kci ja Bi ha}, ul.
Bo sa nska br. 1, Bi ha};
TU@ENA: TALI] AMIRA iz S. Mo sta, ul. Ru da r ska br. 7;
RADI: Ispla te du ga v.s. 761,75 KM
TU@BENI ZAHTJEV
Tu`enoj se na la`e da tu`io cu ispla ti iznos od 761,75 KM sa za ko -
nskom ka ma tom, po~ev od do spje}a oba ve za, do da na ispla te, ka ko
sli je di:
- na iznos od 155,30 KM po~ev od 25. 8. 2008. go di ne do da na upla te;
- na iznos od 45,85 KM po~ev od 25. 9. 2008. go di ne do da na upla te;
- na iznos od 48,35 KM po~ev od 25. 10. 2008. go di ne do da na upla te;
- na iznos od 45,85 KM po~ev od 25. 11. 2008. go di ne do da na upla te;
- na iznos od 45,85 KM po~ev od 25. 12. 2008. go di ne do da na upla te;
- na iznos od 420,55 KM po~ev od 25. 1. 2009. go di ne do da na upla te;
kao i da tu`io cu na kna di pa r ni~ne tro{ko ve, sve u ro ku od 30 da na
(taksa na tu`bu i ta ksa na pr e su du). Ako tu`ena ne po stu pi u skla du
sa ~lanom 182. Za ko na o pa r ni~nom po stu pku, tu`ilac pr e dla`e da
sud do ne se pr e su du zbog pr o pu{ta nja.
Sud pu tem “Dnevnog ava za” na ve de nu tu`bu do sta vlja tu`enoj
Ta li} Ami ri iz S. Mo sta, ul. Ru da r ska br. 7/, na odgo vor, uz slje de}u
po u ku:
1. Tu`eni je du`an da na jka sni je u ro ku od 30 da na do sta vi su du pi -
sme ni odgo vor na tu`bu (~l. 70. st. 1. Za ko na o pa r ni~nom po stu pku,
“Slu`bene no vi ne FBiH”, br. 53/03).
2. Odgo vor na tu`bu tr e ba da sa dr`i: Ozna ku su da, ime i pr e zi me,
odno sno na ziv pr a vnog li ca, pr e bi va li{te ili bo r a vi{te, odno sno sje -
di{te str a na ka, nji ho vih za ko nskih za stu pni ka i pu no mo}ni ka, ako ih
ima ju, pr e dmet spo ra, sa dr`aj izja ve i po tpis po dno si o ca (~l. 334. st. 2.
ZPP).
3. U odgo vo ru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mo gu}e pr o ce sne pr i go vo re i
izja sni ti se da li pr i zna je ili ospo r a va po sta vlje ni tu`be ni za htjev. Ako
tu`eni ospo r a va tu`be ni za htjev, odgo vor na tu`bu mo ra sa dr`ati i
rza lo ge iz ko jih se tu`be ni za htjev ospo r a va, ~injenice na ko ji ma
tu`eni za sni va svo je na vo de, do ka ze ko ji ma se utvr|uju te ~injenice,
te pr a vni osnov za na vo de tu`enog (~l. 71. st. 1. i 2. ZPP).
4. Kad tu`eni, ko me je ur e dno do sta vlje na tu`ba u ko joj je tu`ilac pr e -
dlo`io do no{enje pr e su de zbog pr o pu{ta nja, ne do sta vi pi sme ni odgo -
vor na tu`bu u za ko nskom ro ku, sud }e do ni je ti pr e su du ko jom se
usva ja tu`be ni za htjev (presuda zbog pr o pu{ta nja), osim ako je tu`be -
ni za htjev o~igle dno ne o sno van (~l. 182. st. 1. ZPP-a).
5. Ako tu`eni ni je do sta vio odgo vor na tu`bu, a tu`ite lj u tu`bi ni je
tra`io do no{enje pr e su de zbog pr o pu{ta nja, sud }e za ka za ti pr i pr e -
mno ro~i{te na kon pr o te ka ro ka za po dno{enje odgo vo ra na tu`bu (~l.
75. st. 2. ZPP).
Odgo vor na tu`bu se pr e da je su du u do vo ljnom br o ju pr i mje r a ka za
sud i pr o ti vnu str a nku.
NAPOMENA: Do sta va se sma tra oba vlje nom pr o te kom 15 da na
od da na obja vlji va nja (~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH).
STRU^NI SARADNIK
Alis Ta li}
SARAMERC DOO
SARAJEVO
RASPISUJE KONKURS
ZA RADNO MJESTO: KOMERCIJALISTA NA
TERENU
Odgo vo r no sti:
- ra zvoj no vih pr o da jnih di str i bu ti vnih ka na la na te r i to r i ji
Bi H
- pla sman ro be po te nci ja lnim ku pci ma
- pra}enje re a li za ci je pr o da je
Ka ndi dat tr e ba da po sje du je:
- stru~na spr e ma: VSS, V[S, SSS
- po zna va nje BiH tr`i{ta sa me di ci nskom ga la nte r i jo m
- ini ci ja ti vno st i sa mo sta lno st u ra du
- sklo no st ka ti mskom ra du
- 1-3 go di ne ra dnog isku stva
- vo za~ka do zvo la B ka te go r i je i vla sti ti au to mo bi l
Pr i ja ve se pr i ma ju osam da na od da na obja ve ko nku r sa.
CV za na ve de no ra dno mje sto sla ti na adr e su:
Sa r a me rc do o
Da ja nli Ibr a him-be ga 21
71000 Sa r a je vo
(za ko nku rs) ili na e-ma il: sa r a me r cpp@bih.net.ba
Ka ndi da ti ko ji bu du za do vo lja va li uslo ve bi}e po zva ni na
ra zgo vor.
52 Utorak, 10. avgust/kolovoz 2010. Dnevni avaz
oglasi
Dnevni avaz utorak, 10. avgust/kolovoz 2010. 53
Dana 10. 8. 2010. navr{avaju se 2 godine od smrti drage
had`i DERVI[E
SARA^EVI]
Sje}anje na tebe je dio na{ih `ivota
u kojima }e{ uvijek nedostajati.
Velika ljubav, dobrota i plemenitost koju si nam pru`ala
ostavili su u nama bogatstvo uspomena i nemogu}nost
zaborava.
Porodica 12340-1tt
POSLJEDNJI SELAM
mom jedinom dragom bratu
MUHAREM (SAFETA)
OSMANAGI]
Sestra Nermina sa suprugom Jasminkom, sinom
Zlatanom i k}erkom Dalijom
12335-1tt
POSLJEDNJI SELAM
dragom prijatelju i kom{iji
ADNAN - MUKI (IFET)
KANLI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet, a tvojoj porodici
sabur.
Porodica Hand`i}: Abdulah, Muniza, Osman i Deniza
10502-1nd`
SJE]ANJE
Dana 10. 8. 2010. navr{avaju se tri godine od prerane smrti na{e
drage k}erke
NADIJA (IZET) HAMZI]
1988 - 2007.
Stalno sa nama u dovama, mislima, sje}anjima, uspomenama, u ljubavi koju osje}amo,
bila si i ostala Nur na{ih `ivota.
Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet tvojoj du{i.
Tvoji: otac Izet i majka Jasna PTT
SJE]ANJE
Dana 10. 8. 2010. navr{avaju se tri godine od prerane smrti moje
drage sestre
NADIJA (IZET) HAMZI]
1988 - 2007.
Za du{u tvoju tiho se molim, u srcu mom beskrajno te volim.
Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet tvojoj du{i.
Tvoj brat Dino PTT
Dana 10. 8. 2010. navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret
na{e voljene supruge, majke, svekrve i nane
[EVKE KABA[, ro|. BOGUNI]
Toga dana }e se prou~iti tevhid u ku}i merhume, Kamenica br. 9, u
17.30 sati, poslije ikindije namaza.
Vrijeme prolazi, a bol ostaje dok smo `ivi.
Molimo Allaha d`.{. da tvojoj plemenitoj du{i podari lijepi d`ennet.
Neka ti je vje~ni rahmet, voljena na{a.
Tvoji najmiliji: suprug Halid, sin Abdulah, snaha Mirsa i tvoje unuke Lamija i Neira
10477-1nd`
Pro{lo je dvadeset godina od prerane smrti na{eg dragog
OSME (HAMIDA) ZUKI]A
@ivimo s ponosom {to smo imali tu sre}u da nam ti bude{ suprug,
otac i uzor.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote.
Tvoji: supruga Zlata, sin Osman, k}erke Sadeta, Fikreta, Munevera, Hatid`a i Sabina sa
porodicama PTT
Dana 10. 8. 2010. godine navr{avaju se tri godine otkako je preselila na ahiret
na{a draga mama, majka, punica
NA\A (MEHMEDALI]) MUMINOVI]
iz Ora{ja
Draga mami,
Nikad ne}u zaboraviti 10. 8. 2007. godine kada sam `urila i samo jedva ~ekala da te
~vrsto zagrlim i nikad ne pustim, ali umjesto tebe grlila sam spremljene stvari. Tada su
mi rekli da te vi{e nema, a ja i sad zami{ljam tvoj zagrljaj.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Uvijek }e te voljeti tvoji najmiliji: k}erka Safija - Sanja, zet Zlatan, unuci Dino i
Ammar i porodice Arpad`i} i Muminovi} PTT
Dana 10. 8. 2010. navr{avaju se tri godine od smrti moje sestre
NA\E MUMINOVI]
iz Ora{ja
Allah d`.{. nije obe}ao osmijeh bez suza, put bez trnja ni radost bez tuge, ali je daro-
vao ljubav prema ljudima, vjeru u `ivot i nadu da }emo opet biti zajedno.
Tvoji: sestra Mika, zet Alija, sestri~na Alma sa familijom
PTT
Dana 10. 8. 2010. godine navr{ava se 40 dana od kako nije sa nama na{ dragi babo, dedo, svekar, punac i pradedo
RAMO (AHMETA) DEMIROVI]
Sje}anje na tvoju dobrotu i plemenitost nikada ne mo`e izblijedjeti.
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih sje}anja.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
Tevhid }e se prou~iti 15. 8. 2010. godine (nedjelja) u 11 sati u ku}i ul. Kerima D`afi}a br. 8 Hrasnica.
Tvoji najmiliji: sinovi Meho, Osman i Ahmet, k}erke Haska Lambert i Rasema Mehovi}, snahe Enisa, Fazila, D`ehva, zetovi Ferdi i Emro 10529-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom
zetu, tetku i bad`i
MUHAREMU (SAFETA) OSMANAGI]U
Porodice: Sal~in, Smailhod`i}, Kold`o i Had`i}
12362-1tt
Dana 10. 8. 2010. godine navr{avaju se tri godine otkako je preselila
na ahiret na{a draga
NA\A (MEHMEDALI]) MUMINOVI]
iz Ora{ja
Bol nije u rije~ima, ve} u srcu gdje }e{ vje~no ostati voljena, po{tovana i nikad zabora-
vljena.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji: Zijo, Aida i Malik PTT
Utorak, 10. avgust/kolovoz 2010. Dnevni avaz 54
Desetog avgusta 2010. dvije su godine od kada nije sa nama na{ dragi
HAJRUDIN (EDHEMA) HAD@IMURATOVI]
Neizmjerno hvala za svu ljubav, brigu, sigurnost i po`rtvovanost koju si nam nesebi~no pru`ao.
Tvoji: supruga Lejla, k}erke Aida i Naida, unu~ad D`an, Haris i Tajra, zetovi Mirza i Almir.
Hatma dova }e biti poklonjena istog dana na mezaru u Barama u 16.00 sati.
12326-1tt
SJE]ANJE
Dana 10. 8. 2010. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci kako je na bolji svijet preselio
ESAD (ZAIMA) ZVIZDI]
Dragi Eduka,
Puno nam nedostaje{.
Molimo se dragom Allahu d`.{. da te nagradi D`ennetom.
EL-FATIHA
Tvoji prijatelji: Sejo Kuki} i Ibro Popara sa porodicama 10433-1nd`
ZORAN GOLUB
Pro{le su dvije tu`ne godine od rastanka s tobom...
Bio si i ostao svjetlo na{eg `ivota, a dok `ivimo mi,
uvijek }e{ biti u na{im srcima i molitvama.
Nedostaje{ nam jako i puno te volimo.
Tvoje: Jelena, Sara, Anja i Lana
10493-1nd`
SJE]ANJE
Dana 10. 8. 2010. navr{ava se
6 mjeseci od smrti na{eg
dragog
[UKRIJE
SULJEVI]A
Tata... oprosti za suze, te{ko ih
je zaustaviti. Te{ko je gledati
ovaj svijet, a ne vidjeti tebe.
Ne postoji zaborav ni utjeha,
samo praznina, tuga i bol.
U na{im srcima }e{ vje~no
ostati voljen, po{tovan i nikad
zaboravljen.
Nedostaje{...
Vole te tvoji: mama, D`eni i
Fare 10500-1nd`
Dana 10. 8. 2010. navr{avaju se 2 godine od kada me je
iznenada napustio moj voljeni brat
ZORAN GOLUB
Tugu i bol ne mjerim vremenom,
nego prazninom koja je ostala
poslije tebe.
Tiho je sve, ni{ta nije isto i nikad ne}e biti otkad tebe
nema.
Sestra Dra`ana sa porodicom 10493-1nd`
TU@NO
SJE]ANJE
Jedanaestog avgusta
2010. navr{ava se 10
godina od smrti na{eg
dragog oca i zeta, a 27.
avgusta 2010. navr{it }e
se osam tu`nih godina
od smrti na{e drage
majke i sestre
VILKO NOVOTNI LJILJANA NOVOTNI
Jedanaestog i 27. avgusta 2010. godine obi}i }emo porodi~nu
grobnicu na Barama.
S ljubavlju i po{tovanjem vje~no }emo ~uvati uspomenu
na va{ lik.
O`alo{}eni: obitelji Novotni, \erek i Rado{ 12260-1tt
Dana 10. 8. 2010. navr{avaju se 2 godine od smrti na{eg
dragog sina
GOLUB ZORANA
I danas boli kao i onoga dana kada
smo te izgubili.
Rana u srcu je do`ivotna, a sje}anje na tebe vje~no.
Tvoji roditelji: otac Drago i majka Slobodanka
10493-1nd`
TU@NO SJE]ANJE
Dana 10. 8. 2010. navr{ava se sedam
godina od kada je preselio na ahiret
na{ najdra`i sin, suprug, otac i deda
ISMET (HALIL)
TUCAKOVI]
10. 8. 2003 - 10. 8. 2010.
S ljubavlju i tugom nosimo te u srcima.
Neka je vje~ni rahmet tvojoj du{i.
Tvoji najmiliji: majka Fata, supruga Jasmina, k}erke Mi-
rela i Melisa, zet Edit, unu~ad Edin i Eldin
Hatma dova }e se pokloniti 13. 8. 2010. (petak) u d`amiji
Glavati~evo. 12223-1tt
Danas, 10. 8. 2010. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od
preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, babe,
dede i punca
had`i HAMID (RAGIB)
HE]O
Neka ti Allah d`.{. podari dru{tvo
odabranih u d`ennetul firdevsu.
Tvoji: supruga Ti|a, k}erka Fatima i zet D`emal, unuka
D`ana i zet Samir sa praunu~adima Belmom i Tarikom i
unuk Sanin i snaha Amra sa praunu~adima Ismarom i
Irmom 10450-1nd`
Dana 10. 8. 2010. navr{ava se 40 dana od kada je preselio
na ahiret
MUHAMED (HAMDO)
D@EKMAN
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tevhid }e se prou~iti u 17 sati u ku}i rahmetlije u ulici
Hazima [abanovi}a 6/III.
Porodica 12018-1tt
SJE]ANJE
na mog druga
MAJORA - IBRU
HRISTIFOR
12352-1tt
Dana 10. 8. 2010. godine
navr{ava se 8 tu`nih godi-
na kako nije sa nama na{a
draga sestra
KATA TROGRLI]
Uvijek si u na{im srcima i
mislimam, rado te se
sje}aju oni koji te vole.
Brat Josip, sestre Ivka i
Jelka
10410-1nd`
Dnevni avaz utorak, 10. avgust/kolovoz 2010. 55
SJE]ANJE
na drage roditelje
DIMITRIJE (MI[O) SAMARD@I]
16. 2. 1991 - 10. 8. 2010.
NADA SAMARD@I], ro|. ^UKOVI]
10. 8. 2007 - 10. 8. 2010.
Zahvalna djeca
1177-1mo
Dana 9. 8. 2010. navr{ila se godina dana kako nije sa nama na{a draga majka
BISERA (]I[I]) LON^AREVI]
Hvala ti za ljubav, pa`nju i dobrotu koje si nam pru`ila.
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena.
Tvoji: sin Munir-Braco, k}erke Munevera i Mirsada, snahe Mediha i Snje`a, unu~ad,
praunu~ad i ostala rodbina i prijatelji
111
Dana 10. 8. 2010. navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog
prof. dr. ILJAS (SULEJMAN) HAD@IBEGOVI]
27. 7. 1938 - 10. 8. 2010.
@ivot te~e dalje, a ono {to ostaje su uspomene i sje}anja na tebe.
S ljubavlju i po{tovanjem, tvoji najmiliji:
Jasna, Lejla, Beca, Tara, Farra, Lora, Dado i Markus 10521-1nd`
SJE]ANJE
AIDA (MUHAMEDA)
ZUHRI]
10. 8. 2004 - 10. 8. 2010.
Bo`e, kako vrijeme leti...
Svako prolje}e, ljeto, hladni dece-
mbar, a jo{ te`i avgust, svaki 10-ti...
opet dolazi... a ti si tu, u svakom trenutku, jutru, u pre-
dve~erju, u svakoj no}i, svakoj sekundi, u pobjedi i u po-
razu, i u sre}i i u tuzi...
Uvijek }emo se sje}ati onoga {to smo najvi{e voljeli, na{e
Itke i svih na{ih trenutaka provedenih zajedno.
Tvoji: Minela, Amela i Zulfo D`emila sa roditeljima
1182-1mo
Dana 10. 8. 2010. na-
vr{avaju se ~etiri godine
kako je pre{ao na ahiret
na{ dragi suprug i tata
MUHAMED -
HAMO HANJALI]
Vrijeme ide, ali divne
uspomene ostaju vje~no.
Tuga u srcima {to smo te
izgubili, ali radost {to smo
te imali.
Tvoji: supruga Hetka i
sin Sead
12347-1tt
Dana 10. 8. 2010. na-
vr{avaju se ~etiri godine
od kada je preselio na ahi-
ret na{ dragi tata, punac i
dedo
MUHAMED -
HAMO HANJALI]
Ponosni smo {to smo te
imali i hvala ti za svu lju-
bav koju si nam podario.
Neka ti Allah d`.{ podari
lijepi d`enet.
Tvoji: zet Amar, k}erka
Lejla i unuk Edhem
12347-1tt
SJE]ANJE
Dana 10. 8. 2010. navr{avaju se dvije tu`ne godine od
preseljenja na ahiret na{e drage majke
\EMILA - VAHIDA
SELIMOVI], ro|. \OGI]
10. 8. 2008 - 10. 8. 2010.
Sve prolazi, samo tuga i bol u na{im srcima ne}e nikada
pro}i! @ivot nekada zna biti jako okrutan i te`ak, a sada
je jo{ te`i!
Vole te tvoji TAIB i \ENAN PTT
Dana 10. 8. 2010. navr{ava
se 5 godina od preseljenja
na ahiret na{eg dragog
oca, dede, svekra
[ABAN
D@ANANOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari d`enet i rahmet
tvojoj du{i.
Sinovi Alija, Sejdalija i
Salko sa porodicama
10522-1nd`
SJE]ANJE
Dana 10. 8. 2010. navr{ava
se pet godina otkada je pr-
eselio na ahiret
RASIM SPAHIJA
Postoji ljubav koju smrt
ne prekida i tuga koju vri-
jeme ne lije~i. Bio si i
ostao dio nas. Svi smo
Allahovi i Njemu se
vra}amo. Neka ti otvori
vrata Svoje milosti i poda-
ri d`ennet, a mi }emo te
~uvati od zaborava.
Supruga Naza, sinovi Ner-
min i Emir sa porodicama
i otac Ibri{im
10525-1nd`
IBRO (ALIJA) PALAVRA AZEM (IBRO) PALAVRA RIFA (EDHEM)
MULAOSMANOVI] PALAVRA
Voljeni ne umiru dok `ive oni koji vas vole. Neka vam Allah d`ele{anuhu podari sve ljepote.
Va{i: sin i brat Ibrahim sa porodicom, k}erka i sestra Izeta sa porodicom 12348-1tt
SJE]ANJE
SULTANIJA SPAHO
7. 8. 1991.
HASAN SPAHO
22. 3. 1993.
Zauvijek u na{im srcima i mislima.
Izet i Meliha sa porodicama
10514-1nd`
Dana 10. 8. 2010. navr{ava se 17 godina od pogibije
voljenog supruga, oca, sina, brata i
{ehida ARBiH
SALEM (OMERA) KARI]
Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti
Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Tvoji: supruga D`emila, k}i Asja, sin Azer, majka Fati-
ma, otac Omer, brat Enver i sestra Sabiha sa porodicama
1181-1mo
Dana 10. 8. 2010. navr{ava se godina
od smrti na{e majke, punice i nane
HANA LON^ARI]
Majko, smrt je ja~a od `ivota ali nije
od na{e ljubavi prema tebi. @ivot ne-
staje u trenutku, ali sje}anje na tebe
ostaje sve dok `ivimo mi koji te volimo.
S po{tovanjem,
Tvoji najmiliji: k}erka Fahra, zet Nuki, unu~ad Alen i
Anela 10518-1nd`
Utorak, 10. avgust/kolovoz 2010. Dnevni avaz 56
Dana 10. 8. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kako je preselila na ahiret na{a draga majka, nana, pranana, svekrva
PA[IJA MU[ANOVI], ro|. ]ATO
Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet, a Tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet.
Tvoji sinovi Safet i Saludin, snahe Alma i Ermina, unu~ad Merima, Nedim, Kenan, Adnan, praunuke
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.00 sati u d`amiji Kolonija u Brije{}u. 12189-1tt
SJE]ANJE
na mog dragog tatu
OSMANA MREHI]A
10. 8. 1998 - 10. 8. 2010.
Sa ljubavlju, po{tovanjem i ponosom,
Tvoja k}erka Merima
12303-1tt
Dana 10. 8. 2010. navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog
ESADA (DADUKE) ZVIZDI]A
Tvoju ljubav, plemenitost i dobrotu ~uva}emo u na{im srcima, a bol i praznina za tobom osta}e vje~na.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji bra}a Mirsad i Nihad, sestra Nermina, snaha Azra sa djecom Jasminom, Naidom i Amrom 12337-1tt
POSLJEDNJI SELAM
mom dragom nikad
zaboravljenom bratu
MUHAREM (SAFETA)
OSMANAGI]
Sestra Emina sa sinom Ajdinom
12335-1tt
Dana 10. 8. 2010. godine navr{avaju se dvije godine kako
je preselio na ahiret na{ dragi
^AZIM (RAHIB)
[ABANOVI]
S tugom, ljubavlju i ponosom
~uvamo te od zaborava.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni
rahmet.
Tvoji: supruga Izeta, sin Edin, k}erka Mirela i snaha
Ismeta 12332-1tt
Dana 10. 8. 2010. navr{ava se {est tu`nih mjeseci od kako nije sa
nama na{ voljeni mu`, otac i dedo
had`i HAMID (RAGIB)
HE]O
Rije~i zastaju, suze poteku, a du{a prazna i
boli {to nisi sa nama.
Ljubav prema tebi ne umire, jer u srcu te
~uvaju oni koji te istinski vole.
Molimo Uzvi{enog dragog Allaha d`.{. u
ove muberek dane da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj
lijepoj du{i.
Hatma dova }e se prou~iti 10. 8. 2010. prije jacije namaza u had`i
Eminovoj d`amiji He}a Mahale.
Tvoji najmiliji: supruga Tid`a, sin Muhamed, snaha Malka, unuk
Kemal, unuka Azra, praunuka Kanita i zet Esad 12329-1tt
SJE]ANJE
FATIMA i DUNJA AGANOVI]
Uvijek }emo vas se rado sje}ati.
Enver, Eldina, Enis i Naida Filipovi}
10519-1nd`
SJE]ANJE
FATIMA i DUNJA AGANOVI]
Trajno }ete ostati u na{im sje}anjima.
Dervi{, Hasna i Deni Filipovi}
10519-1nd`
Dana 10. avgusta 2010. navr{ava se petnaest tu`nih godina otkako je
preselila na ahiret na{a draga i voljena
MUNIRA - NIRA NIZI], ro|. BATINI]
1995 - 2010.
Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
Tvoji najmiliji: suprug Adem, k}erka Alma, unuk Amir, unuka Amela, zet Ismet
Izmirlija i sestra [ida 10523-1nd`
Dana 10. avgusta 2010. navr{ava se 5 godina od smrti na{e drage majke
RASEMA TANOVI], ro|. SARI]
iz Gacka
Draga na{a majko,
Vrijeme nije lijek, ve} samo nijemi svjedok tuge i bola.
Lijepi tvoji pogledi, rije~i, osmijeh i dobrota i danas `ive u na{im sr-
cima.
Pred vratima na{eg sna zvuk tvojih koraka, u na{em sje}anju boja
tvog osmijeha, u srcima na{im tvoje vedre drage o~i.
Nedostaje{ nam mnogo, mnogo.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i d`ennetske ljepote.
Tvoja djeca 392-1ze
U utorak, 10. avgusta 2010. navr{ava se {est godina od preseljenja na ahiret na{e drage k}erke, sestre i teti~ne
AIDE ZUHRI]
Ni protok ovih 6 godina, ma koliko brz bio, nije izbrisao iz na{ih srca i du{a ni djeli} od uspomena na plemeniti lik i djelo na{e Itke. Ponosni na svu njenu dobrotu koju je podarila ne
samo nama, ve} i svima koji su je poznavali, vjerujemo da se njena du{a vratila svome Gospodaru zadovoljna i sretna.
Uz sabur koji nam preostaje, nosit }emo vje~iti ponos u sebi {to je bila i ostala - na{a Itka.
Neka Svevi{nji bude milostiv prema njenoj plemenitoj du{i, a nama neka podari jo{ puno sabura. Amin!
Otac Muhamed, majka Vahida, bra}a Orhan i Adnan, te teti} Mustafa Salman
10539-1nd`
Dana 10. 8. 2010. navr{ava se
13 tu`nih godina od tragi~ne
pogibije brata i djevera
NEZIR (MEHO)
JA[AREVI]
1970 - 1997.
@ivot nestaje u trenutku, ali
sje}anja ostaju zauvijek.
Uvijek }emo te se sje}ati i
~uvati najljep{u uspomenu na
tebe.
Neka ti Allah d`.{. podari sve
d`enetske ljepote.
Tvoji: brat Muradif, snaha
Raza i brati~na [ejma
10538-1nd`
Dana 10. 8. 2010.
navr{ava se 5 godina od
smrti moje drage majke
ZEKIJA BOJA
Bila si i ostala zauvijek u
mom srcu.
Tvoj sin Ramiz Boja
10543-1nd`
TU@NO SJE]ANJE
na dragu mamu i nanu
FATA-hanuma
(HASAN)
HAR\ELA[,
ro|. BEGOVI]
10. 8. 2006 - 10. 8. 2010.
S ljubavlju i ponosom ~uvamo
te u srcu i bezgrani~no volimo.
Hvala ti za beskrajnu ljubav,
pa`nju i dobrotu koju si nam
pru`ala.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari
lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji: k}erka Hebibovi}
\enana, unuci Emir i D`enan
10540-1nd`
Dana 10. 8. 2010. navr{ava se
13 godina od tragi~ne smrti
oca i supruga
NEZIR (MEHO)
JA[AREVI]
1970 - 1997.
Utjehe za nas nema, zaborav
ne postoji, a bol koju nosimo
je do`ivotna. Da je na{a ljubav
mogla da te spasi, `ivio bi
vje~no. Nedostaje{ nam puno.
Neka ti dragi Allah d`.{. poda-
ri lijepi d`enet i neka ti je
vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji: k}erka Ajla,
supruga Sabaha Ja{arevi}
10538-1nd`
Dana 10. 8. 2010. navr{ava se
13 godina od tragi~ne smrti
na{eg sina
NEZIR (MEHO)
JA[AREVI]
1970 - 1997.
Tvoju ljepotu i dobrotu pono-
sno ~uvamo.
Neka ti Allah d`.{. podari
vje~ni rahmet i lijepi d`enet.
Tvoji: babo Meho i majka
Tid`a
10538-1nd`
Dana 10. 8. 2010. navr{ava
se 5 godina od smrti na{e
majke, svekrve i nane
ZEKIJA BOJA
S ljubavlju i po{tovanjem,
Sin Enez, snaha Safija,
unuk Haris, unuka Hari-
sa, zet Smajo i praunuk
Dinan
10543-1nd`
Dnevni avaz utorak, 10. avgust/kolovoz 2010. 57
POSLJEDNJI SELAM
ADNAN KANLI]
Od: Latife Mirvi}, sinova
Muje i Mustafe, snahe Ri-
te, Sanele, unu~adi Armis,
Amira, Ajdin i Anes
10542-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj priji
NAFI MEMI[EVI]
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi d`enet.
Prija Zahida Kesten i por-
odice Piri} i Ramovi}
210-1bl
SJE]ANJE
RASIM PILAV
10. 8. 2000 - 10. 8. 2010.
Vrijeme koje prolazi ne smanjuje zaborav, kao ni ljubav
koja je vje~na u srcima onih koji te vole.
S ljubavlju, tvoji najmiliji
581-1go
Dana 10. 8. 2010. navr{ava se
godina dana od smrti na{eg
dragog amid`e
IZET (OMER)
JAMAKOVI]
1958 - 2009.
^ovjek umire kad ga zabora-
ve, a ti }e{ `ivjeti onoliko koli-
ko `ive oni koji te vole.
Neka ti dragi Allah d`.{. poda-
ri lijepi d`enet, a tvojoj du{i
vje~iti rahmet.
Tvoji: Elmira, D`enan i Ena
582-1go
Dana 10. 8. 2010. navr{ava se
godina dana od smrti na{eg
supruga, baba i zeta
IZET JAMAKOVI]
Ponosni smo {to smo te imali,
a tu`ni {to smo te izgubili. Vr-
ijeme prolazi, ali uspomena na
tebe ostaje da `ivi vje~no. Ne-
dostaje{ nam.
Hvala ti za pa`nju i dobrotu
koju si nam pru`io.
Supruga Mirsada, sin Ner-
min, svastika Suvada
583-1go
SJE]ANJE
UZEIR (UZEIRA)
KALOPER
10. 8. 1992 - 10. 8. 2010.
Vje~no }emo ~uvati uspo-
menu na tvoj plemeniti
lik i dobrotu.
Neka ti dragi Allah
d`ele{anuhu podari lijepi
D`enet i vje~ni rahmet.
Tvoja k}erka Mirnesa sa
mamom
393-1ze
SJE]ANJE
UZEIR (UZEIRA)
KALOPER
10. 8. 1992 - 10. 8. 2010.
Godine prolaze, a bol ostaje.
Ostaje i ponos {to smo te ima-
li. Dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i
ti u na{im srcima.
Neka je vje~ni rahmet tvojoj
plemenitoj du{i.
Zauvijek o`alo{}ene sestre:
Sadija, Sehija, Sabiha, Tima i
Esmina sa porodicama
393-1ze
POSLJEDNJI SELAM
[E]A PU[KA
Majko, nedostaje{ mi. Ne-
ka ti Allah d`.{. podari li-
jepi d`enet i vje~ni ra-
hmet tvojoj dobroj du{i.
Tvoji: k}erka Devlija, zet
Alija i unuka Amrina
10537-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
MUHAREM (SAFET)
OSMANAGI]
Majstore, hvala za sve.
Subha, Samra i Armin
12377-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom
MUHAREM (SAFET)
OSMANAGI]
Amir, Almira, Edin, Aida i Admir Osmanagi}
12379-1tt
Dana 10. 8. 2010. navr{ava se 5
godina od smrti na{e drage
HATID@E -
NAFIJE BELJA,
ro|. DENJO
Sje}anja ne blijede, samo su ja~a. Iako te
nema,uvijeksisanama.
Smrt je bila ja~a od `ivota, ali nikada
ne}e biti ja~a odna{e ljubavi prema tebi.
Vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
Neka ti Uzvi{eni Allah d`.{. podari li-
jepi d`enet i d`enetske ljepote.
Tvoji: sin Ferid, nevjesta Minka, unu-
ka Larisa i zet Nermin
1186-1mo
Utorak, 10. avgust/kolovoz 2010. Dnevni avaz 58
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom
ADNANU KANLI]U
Tetka [efka, tetak Esad sa djecom, snahom i unu~adima
10536-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
MULA (IBRO) GU[O,
ro|. FAZLI]
Iskreno sau~e{}e na{oj kolegici Zuhri Eski} i
njenoj porodici.
Kolektiv Revsar d.o.o. Sarajevo
N
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom
MUHAREM (SAFET)
OSMANAGI]
Dajd`a Ismet, Kerim, Lejla, Selvedin, Amra, Hamza,
Emin, Ai{a i Esma
12378-1tt
MEHMED
(1909 - 1975)
HASENA
(1910 - 1993)
BIBA
(1930 - 2008)
SUBHIJA
(1936 - 1991)
NURA
(1939 - 1992)
Uz dovu Allahu d`.{. da vam podari d`ennet i d`ennetske ljepote.
Hatma dova }e se pokloniti na prvoj teraviji u Carevoj d`amiji u Sarajevu.
Familija Had`i} 12372-1tt
SJE]ANJE
na na{e najmilije
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom
MUHAREMU -
ABDULAHU
Od amid`e Ibrahima, tetke Mu{e, Emira i Amira sa nji-
hovim porodicama
12374-1tt
Dana 10. 8. 2010. navr{ava se 9 godina od smrti na{eg
dragog supruga, oca, dede i punca
STIPE SAMARD@I]A
Tvoj vedri duh, ljubav prema nama
i dragi nam osmijeh uvijek }e
`ivjeti u na{im srcima.
Tvoji: supruga Tereza, k}erke Sla|ana i Svjetlana, unuci
Jelena i Nikola i zet Mladen Blagojevi}
12365-1tt
Dana 10. 8. 2010. godine navr{ava se godina dana od kada
je preselila na ahiret na{a voljena majka, svekrva i nana
HANA (AGAN)
LON^ARI], ro|. SAL^IN
Hatma dova }e se pokloniti dana
10. 8. 2010. godine (utorak) prije
jacije namaza u mesd`idu Hrasnica
(ulica [ehitluci).
Neizmjernio tu`ni {to nisi sa nama,
ponosni na tvoj plemeniti lik, mo-
limo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Tvoji: Adem, Jasmina, D`evdet, Adela, Edin i Vanesa
10535-1nd`
Dana 10. 8. 2010. navr{ava se 40 dana od preseljenja na
ahiret na{e drage
[AHZIJE ^AU[EVI],
ro|. SERDAREVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti po-
dari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji: k}erka Muniba, zet Adem, unuk Admir, unuka
Amina, zet Elvis i praunuk Amel 10533-1nd`
SJE]ANJE
SAMIR (NUMANA)
TERZI]
iz Doboja
10. 8. 1993 - 10. 8. 2010.
Neka meleci prenesu tebi dove
upu}ene iz na{ih srca, a dragi Allah
obaspe svojom milo{}u i podari lijepi d`ennet.
Uspomene na tebe ~uvaju: tata Numan, mama Vehida,
sestra Majda, zet Arif, sestri} Tarik i ostala rodbina i pri-
jatelji 816-1tz
Dana 10. 8. 2010. navr{ava se 40 dana od kako je preselila
na ahiret na{a draga
[AHZIJA ^AU[EVI],
ro|. SERDAREVI]
Sje}anje na tebe na{a srca obavija nei-
zmjernom ljubavlju i toplinom.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi
d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji: k}erka Munevera, zet Hilmo, unuke Enisa, Adisa,
unuk Adis, zetovi Ajdin i Osman, te praunu~ad Amna,
Armin i Asmir 10533-1nd`
Dana 10. 8. 2010. navr{ava se 40 dana od kako je preseli-
la na ahiret na{a draga
[AHZIJA ^AU[EVI],
ro|. SERDAREVI]
Sje}anje na tebe na{a srca obavija nei-
zmjernom ljubavlju i toplinom.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi
d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji: k}erka Munevera, zet Hilmo, unuke Enisa, Adisa,
unuk Adis, zetovi Ajdin i Osman, te praunu~ad Amna,
Armin i Asmir 10533-1nd`
Dragi na{
MUHAREM (SAFETA)
OSMANAGI]
Tvoj odlazak ostavlja bol koju niko ne
mo`e izlije~iti a ljubav sje}anje koje
niko ne mo`e uzeti.
Ponosne smo {to smo te imale...
Neka ti je vje~ni rahmet.
Tvoje: Mevlida, Selma, Belma i Hana 12334-1tt
Drug na{ i dedo na{
MUHAREM (SAFETA)
OSMANAGI]
Posljednji selam i neka ti je rahmet du{i!
Zetovi Edin i Amer, unu~ad Fari, Rikelme, Mia
Irem 12334-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
tati na{e Hane
MUHAREM (SAFET)
OSMANAGI]
Amar, Zlatan, Amar 1236-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em
MUHAREMU (SAFET)
OSMANAGI]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni
rahmet.
Porodice Had`iahmetovi} i Aganovi} 12363-1tt
POSLJEDNJI SELAM
mom dragom i po{tovanom
prijatelju
MESUDU
[E]ERBEGOVI]U
Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni
rahmet.
Tvoja vjerna prijateljica Zekija 12330-1tt
POSLJEDNJI SELLAM
na{em dragom babi i dedi
SULEJMAN (OSMAN) DRAGOLOV^ANIN
Babo, ti si nas izveo na pravi put i hvala ti na svemu. Zato, molim ALLAHA d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
Sin Almir, k}erka Amela i unuka Hana
10549-1nd`
POSLJEDNJI SELLAM
na{em dragom bratu i amid`i
SULEJMAN (OSMAN) DRAGOLOV^ANIN
Dragi na{ brate, bio si ~ovjek velikih moralnih vrijednosti, nesebi~ne {irine za sve ljude oko sebe, a za nas si bio i ostat }e{ ponos i VELIKI BRAT.
Da ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Bra}a: Nusret, Sadik, Adem, Ejup, Harun i Enver,
Sestra Bisera.
Brati}i: Armin, Edison, Amor, Amer, Arnel, Emrah, Haris, Amar, Osman, Ismail, Asad, Amra i Mejrem 10549-1nd`
SJE]ANJE
Dana 10. 8. 2010. navr{ava se 11 go-
dina od kada je preselio na ahiret
ALMIR (MEHEMEDA)
OMEROVI]
1981 - 1999.
U ti{ini vje~nog mira neka te prati
na{a beskrajna ljubav ja~a od vre-
mena i zaborava.
Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni
rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
Otac Mehemed, majka Sada i sestra Alma sa porodicom
10552-1nd`
Desetog avgusta 2010. navr{ava se 15 godina otkako nas
je zauvijek napustila na{a voljena majka, nana, svekrva i
punica
FATIMA BUREKOVI],
ro|. KURI]
Ponosni smo {to smo te imali i
zahvalni za ljubav {to si nam ne-
sebi~no pru`ala. Vje~no }e{ ostati
u na{em sje}anju, sinovima [emsudinu, Fahrudinu i
k}erki Muvedeti sa porodicama
10556-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom prijatelju
ADNAN KANLI]
Neka ti dragi Allah podari d`enet i du{i rahmet.
Mujki} Hasan sa porodicom
10553-1nd`
Dana 10. 8. 2010. na-
vr{avaju se 3 godine od
smrti moga brata
BAJRO
(SULEJMAN)
ODOBA[I]
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi d`enet.
Brat Fazil sa porodicom
10551-1nd`
SJE]ANJE
ANKICA
VUKOSAV
10. 8. 2005 - 10. 8. 2010.
S ljubavlju, ponosom i
po{tovanjem ~uvamo
uspomenu na tebe.
Advokat
Hamzi} Ismet sa pripra-
vnicima
10554-1nd`
Dana 10. 8. 2010. navr{ava se tu`na godina kako je prese-
lila na{a draga mama i nana
HANA LON^ARI],
ro|. SAL^IN
Draga mama, ne mogu napisati, niti
re}i koliko se osje}am tu`nom i pra-
znom bez tebe. Mnogo je te{ko, te{ko
i te{ko.
Tvoja k}erka Vezirka, unuke D`enita
i Edita sa porodicama.
@elim ti lijepi d`enet od Allaha d`ele{anuhu. 10550-1nd`
Dnevni avaz utorak, 10. avgust/kolovoz 2010. 59
Tu`nim i `alosnim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
DERVI[ - DE[O (AGO) PIRI]
iznenada preselio na ahiret dana 8. 8. 2010. u 03.15 sati u 74. godini.
Ispra}aj i d`enaza }e se obaviti ispred Vikaljske d`amije u utorak, 10. avgusta
2010.(29. [abana 1431 h.g.) u 12.45 sati, a ukop na mezarju Kalebi}i.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
O@ALO[]ENI: supruga Safida, k}erka Jasna, sinovi Jasmin i Dino, snahe: Jasmina,
[eila i Jasmina Klanco, zet Ahmed-Jurgen, unu~ad: Edin, Nedim, Semi, Dina i Ajla,
praunu~ad: Ahmed, Deen Klanco i Zana, porodice: Piri}, Huski}, Klanco, Aderhold,
Zub~evi}, Kalesi}, [ehovi}, Jaganjac, Avdi}, Altumbabi}, Idriz, D`afi}, Kujund`i},
[abi}, Grbi}, D`indo, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
Tevhid }e se prou~iti po povratku sa mezarja u Vikaljskoj d`amiji. 835-1tz
Utorak, 10. avgust/kolovoz 2010. Dnevni avaz 60
POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV
na{em dragom
ADNANU KANLI]U -
MUKIJU
U srcima ~uvamo uspomene na tebe.
Tvoji: Mirza, Amela i Emma
10544-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
mom dragom prijatelju
ADNANU KANLI]U
Po dobroti i plemenitosti te pa-
mtim i s ponosom te spominjem.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i neka ti je
vje~ni rahmet.
Tvoj prijatelj Mirso
10545-1nd`
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
MUHAREM (SAFET)
OSMANAGI]
preselio na ahiret u nedjelju, 8. avgu-
sta 2010., u 58. godini.
D`enaza }e se klanjati u utorak, 10.
avgusta 2010., poslije ikindije namaza
u haremu d`amije Faleti}i, a ukop }e
se obaviti u 17 sati na starom mezarju Faleti}i.
O@ALO[]ENI: otac Safet, majka Behija, supruga Me-
vlida, k}erke Selma, Belma i Hana, sestre Emina i Ner-
mina, zetovi Jasminko, Edin i Amer, unu~ad Faris, La-
mia, Riad i Irem Daania, sestri}i Ajdin i Zlatan, se-
stri~na Dalija, te porodice: Osmanagi}, Kapetanovi},
Sal~in, Pita, Klico, Fazli}, Rokolj, ^engi}, Maluhi},
Had`iahmetovi}, Salihbegovi}, Somun, Kold`o, Smai-
lhod`i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i
kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17 sati u ku}i rahme-
tlije u ulici Baruthana br. 24. 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a
draga
DERVA \IPA - RI\O,
ro|. PAJEVI]
preselila na ahiret u nedjelju, 8. avgu-
sta 2010., u 65. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 10.
avgusta 2010., u 14 sati na Gradskom
groblju Vlakovo.
Prijevoz obezbije|en ispred Doma kulture u [vrakinom
Selu sa polaskom u 13.15 sati, do groblja i nazad.
O@ALO[]ENI: suprug Tahir, sinovi Ramiz i Rasim,
k}erka Jasmina, zet Mevludin, unuka Dalila, brat
Ahmet, sestra \ulsa, snahe Bega i Mevlida, brati}i i bra-
ti~ne, sestri}i i sestri~na, zaove Fata, Emina i Munira sa
porodicama, te porodice \ipa, Ri|o, Pajevi}, Goran, Tu-
cak, Sal~in, Ajanovi}, Sabljica, [atara, Popovac, Jugo,
kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji u
[vrakinom Selu.
Ku}a `alosti: Atife Karali} br. 36. 111
Dana 8. 8. 2010. u 71. godini preselio je na ahiret
HUSEJN (D@AFERA)
BOBI]
D`enaza }e se klanjati u utorak, 10. 8.
2010. u haremu ^ar{ijske d`amije u
Zenici u 17 sati, poslije ikindije na-
maza, a ukop }e se obaviti na mezarju
Pra{nice.
Ispratna dova }e se prou~iti u ku}i `alosti.
Prijevoz obezbije|en ispred ^ar{ijske d`amije.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
O@ALO[]ENI: supruga Suada, k}erka Elma, unuka
Hana, brat Ismet, sestre Suada, Mirsada i Zijada, snaha
Vera, zetovi Rusmat, @arko i Mirza, porodice Bobi}, Ka-
di}, Hrid`i}, Pavli}, Zeki}, Beni}, Alijevi}, Spahi}, te
ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
394-1ze
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo
rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{
dragi
SULEJMAN (OSMAN)
DRAGOLOV^ANIN
preselio na ahiret u ponedjeljak, 9. 8.
2010. u 56. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 10. 8.
2010. u 14 sati na mezarju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: sin Almir, k}erka Amela sa majkom
Eminom, unuka Hana, supruga Fatima, bra}a Nusret,
Sadik, Adem, Ejup, Harun i Enver, sestra Bisera, snahe
Armina, Tima, Hanku{a, Bajramka, Adisa i Elvira, zet
Atif, brati}i i sestri}i Armin, Amor, Amer, Arnel, Edi-
son, Emrah, Amar, Osman, Ismail i Asad, brati~ne Amra
i Mejrem, {ure i svastike sa porodicama, amid`a Jonuz
sa porodicom, te porodice Dragolov~anin, Re~, [ehovi},
Ba`dar, Mehremi}, Hod`i}, Softi}, Be{lija, ^urovi}, Ca-
movi}, Zijadi}, Ku~evi}, D`ankovi}, Kurtovi}, Kurtano-
vi}, Avdovi}, Batki}, Kulin, Ibi{evi}, Muli}, kao i ostala
brojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14
sati, ul. Ismeta Alajbegovi}a [erbe do br. 4, Stup.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo
rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{
dragi
MUSTAFA (IBRAHIM)
SUJOLD@I]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 9. 8.
2010. u 84. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 10. 8.
2010. u 14 sati na mezarju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: brat Zehbo sa porodicom, sestra Hase-
na sa porodicom, te porodice Sujold`i}, Terzi}, Karaka{,
Bajrovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{ dragi
MESUD (HALID)
[E]ERBEGOVI]
preselio na ahiret u petak, 6. avgu-
sta 2010. godine, u 84. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 10.
avgusta 2010. godine, u 14.00 sati na gradskom groblju
Vlakovo.
O@ALO[]ENI: sin Verem, snaha Nefisa, unuke Majda
i Emina, sestra Sabiha, brati}i i sestri}i, te porodice
[e}erbegovi}, Dedi}, Mulabdi}, Jaganjac i ostala rodbi-
na, prijatelji i kom{ije 111
[UKRIJA (SULEJMAN)
SULJEVI]
10. 2. 2010 - 10. 8. 2010.
Ni{ta u `ivotu nije te{ko kao
`ivot bez tebe. Nijedno more
ne mo`e se mjeriti suzama pr-
olivenim zbog tvog odlaska.
Niti jedna suza nije kristalno
jasna kao `elja za tobom, jedi-
nim taticom, voljenim...
Ne postoje rije~i koje mogu
opisati koliko nam nedostaje{.
Tvoji: k}erka Nirvana, zet Ba-
kir, prija Kika i tvoje princeze
Tajra i Edna 12366-1tt
FIKRET - BEBA
(SALIH) GEKO
S ljubavlju i po{tovanjem te
nosimo u na{im srcima.
Neka ti je vje~an rahmet.
Ismeta, Edin, Elvedin i unuka
Jasmina
Obavje{tavamo rodbinu, pri-
jatelje i kom{ije da }e se te-
vhid u~iti u ku}i umrlog 10. 8.
2010. u 17.00 h,Vinograd 10.
O`alo{}ena porodica
12361-1tt
Sa velikim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu i pri-
jatelje da je na{a draga
[AHZIJA VI[KOVI],
ro|. KURTAGI]
preminula 8. avgusta 2010. u 79. godini.
Sahrana }e se obaviti u utorak, 10.
avgusta 2010. godine, u 14.30 sati, iz
ateisti~ke kapele na gradskom groblju
Vlakovo u Sarajevu.
O@ALO[]ENI: sinovi Sloven i Gordan, snahe Nadica i
Mirjana, unuci Tijana, Davor, Vedran i Nina, sestre Be-
drija, Fikreta, Esma i Nusreta, zetovi Jusuf i Hasan, por-
odice: Vi{kovi}, Kurtagi}, Tihi}, Aras, Aganovi},
Hod`i}, Babi}, te ostala rodbina i prijatelji.
Ku}a `alosti: ul. Porodice Ribar br. 45, Sarajevo. 111
Dana 9. 8. 2010. u 88. godini preselila je na ahiret na{a
draga majka i nena
NAFA MEMI[EVI]
(1923 - 2010)
D`enaza }e se obaviti u utorak,
10. 8. 2010. u 15.30 ~asova na me-
zarju Halil-pa{ino turbe I
O@ALO[]ENI: sinovi Kasim, Rasim i D`emal, snahe,
unu~ad i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.
209-1bl
POSLJEDNJI SELAM
dragom brati}u
ALMIRU OMEROVI]U
10. 8. 1999 - 10. 8. 2010.
Desetog avgusta 2010. navr{ava se 11 godina od prerane
smrti.
Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Tetka Ai{a, tetak Nedib, teti} Armen i snaha Fatima
10546-1nd`
Dana 10. 8. 2010. godine na-
vr{ava se 6 mjeseci od kada je
na ahiret preselio na{ dragi
FAHRUDIN
(KASIMA) GOGI]
Hatma dova }e se prou~iti u
petak, 13. 8. 2010. godine u
13.00 h u d`amiji Hrasno.
O`alo{}eni: supruga Aida, sin
Mahir, sestre Jasna i Zemka,
brat Hajrudin, punica
Sulejma 12364-1tt
Dana 10. 8. 2010. godine na-
vr{ava se 40 dana kako nisi sa
nama majko, svekrvo i nano
[AHZIJA - NANA
^AU[EVI]
Pro{lo je 40 te{kih dana bez
tebe, nandaro stara. Dok `ivi-
mo mi `ivje}e{ u na{im srci-
ma, nano, i ti.
Neka ti je vje~ni rahmet.
Tvoj sin Ned`ib, snaha
D`evada, unuk Elvis - Lelo,
unuka Elvira i zet Emil
10532-1nd`
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je dana 9. 8. 2010.
preselila na ahiret na{a draga majka, svekrva i nana
HAJRA HAD@IABDI],
ro|. AHMETOVI]
iz Olova
@ivot nestaje u trenutku, a sje}anje i
ljubav ostaju dok `ive oni koji te vole.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari li-
jepi d`enet i vje~ni rahmet.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 10. 8. 2010. u 17 sati u
Olovu, na mezarju Gradina.
TVOJI: sinovi, k}erka, snahe i unuci
PTT
POSLJEDNJI SELAM
na{em kom{iji i prijatelju
MUHAREMU
OSMANAGI]U
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Pita Ismet, Behija, Aldin i Aldina
12383-1tt
Dnevni avaz utorak, 10. avgust/kolovoz 2010. 61
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
ALMASA (AVDE) MALI[EVI], ro|. FAZLI]
preselila na ahiret u nedjelju, 8. avgusta 2010. godine, u 80. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 10. avgusta, u 17 sati u selu Mo{evi}i, poslije ikindija
namaza.
O@ALO[]ENI: suprug Osman, k}erke Naila i Na|a, bra}a Re{ad i Akif, unuke Sa-
jda, Aida i Merima, praunuk Muhamed, zetovi Halid, Mirnes i Sead, djever Mustafa,
snahe i zaove, te porodice Mali{evi}, Fazli}, ^urevac, Hod`i} i mnogobrojna rodbina i
prijatelji 12359-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
ADNAN (IFETA) KANLI]
Dajd`a Sead sa djecom, dajd`a Senad sa porodicom i tetka [efka sa porodicom
10534-1nd`
Tu`nog srca obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
SULEJMAN (OSMAN) DRAGOLOV^ANIN
preselio na ahiret u ponedjeljak, 9. 8. 2010. u 56. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 10. 8. 2010. u 14 sati na mezarju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: daid`a Rasim, dajd`i}i [u}o, Nuradin, Vehbo, Rifet, Fadil, [efkija i
Mersad Re~
10548-1nd`
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je
na{ dragi
ADNAN (IFET) KANLI]
preselio na ahiret u petak, 6. 8. 2010. godine, u 35. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 10. 8. 2010. godine, u 14.00 sati na me-
zarju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: otac Ifet, majka Raska, supruga Selma, sin Benjamin,
k}erka Ena, brat Admir, sestra Amra, brati~na Ariana, sestri} Alen, zet Edin, punica Re-
fija, svastike Lejla i Amela sa porodicama, amid`e Izet, Safet i Midhat sa porodicama,
dajd`e Sead i Senad sa porodicama, tetka [efka sa porodicom, te porodice: Kanli}, Topa-
lovi}, [ljivnjak, Fejzi}, Spori{evi}, ^ulov, [ari}, Tunti}, Hrustemovi}, Bublin, kao i osta-
la brojna rodbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.00 sati, ul. Terovi}a do 80, Otes -
Ilid`a.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
NURA ([ERIF) MO]EVI], ro|. SIR^I]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 9. 8. 2010. u 87. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 10. 8. 2010. godine u 17 sati na me-
zarju Ni{an - Jar~edoli.
O@ALO[]ENI: sinovi Nusret, Numo i Sulejmen, k}erke Zineta i
Fatima, bra}a Sulejmen, Salko, Ra{id i Ned`ib, zaova [emsa, unu~ad
Emina, Umihana, Harun, Ved`ih, Halima, Merjema, Saliha, Ahmed
i Benjamin, praunu~ad Faruk i Mustafa, snahe Zejneba, D`ehva, Re-
fija i Amra, zetovi Fadil, Husnija, Mehemed i Semir, te porodice Mo}evi}, Sir~i}, Ago-
vi}, Gurda, Hot, ]osovi}, Bi~o, Budnjo, [abeta, Zekovi}, Hela}, Bu~o, Devi}, kao i ostala
brojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 17 sati, ul. Mo~ila 12 C.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba
SARAJEVO:
Tešanjska 24A,
033/ 281 - 717
D`emala
Bijedi}a br. 185,
033/ 281 - 451
ZENICA:
Marjanovi}a put bb
(zgrada Jabuka)
/fax:
032/ 424 - 441;
424 - 440;
GORA@DE:
[ukrije Kukavice 12
038/ 222 - 251;
TUZLA:
Turalbegova 22
(poslovno zanatski
centar Korzo-pasa`)
/fax: 035/ 257 - 277;
257-477
GRA^ANICA:
Ahmed Pa{e
Budimlije 23
(zgrada Ozrenka)
035/ 706 - 043;
MOSTAR:
Husnije Repca bb
/fax: 036/ 558-890;
BIHA]:
Biha}kih branilaca 2 ,
/fax:
037/ 310 - 363;
TRAVNIK:
@itarnica F
/fax:
030/ 512 - 718;
BR^KO:
Bosne srebrene 3
049/ 215 - 648;
BANJA
LUKA:
Kralja Petra I
Kara|or|evi}a bb .
/fax: 051/ 215 - 887
BIJELJINA:
Me{e Selimovi}a 2
/fax: 055/ 209 - 753
Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijena-
ma, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Ka-
ntona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz ino-
zemstva.
Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom
mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposre-
dnoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8.
Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.
za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo
MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8
POKOPNO DRU[TVO
OSNOVANO 1923
Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih
iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim
vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788
00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo: 0049(0)16093427808
www.bakije.com
OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU
"BAKIJE"
"BAKIJE"
SARAJEVO
62 Utorak, 10. avgust/kolovoz 2010. Dnevni avaz
oglasi
oglasi
Dnevni avaz utorak, 10. avgust/kolovoz 2010. 63
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 07 58 Mal 011483 03 Mal
Mostar, 23. 7. 2010. godine
OGLAS
OP]INSKI SUD MOSTAR, po stru~nom suradniku Josipi Matijevi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari
tu`itelja ERONET pokretne komunikacije d.o.o. Mostar, zastupan po zz direktoru protiv tu`enog Vio-
lete Nikollaj Trg dr. Ante Star~evi}a bb [iroki Brijeg radi isplate, vrijednost spora 388,63 KM, van
ro~i{ta, dana 20. 4. 2010. donio je slijede}u
PRESUDU
(zbog propu{tanja)
Du`na je tu`ena isplatiti tu`itelju iznos glavnog duga od 388,63 KM, uz zakonske zatezne kamate koje
teku:
na iznos od 111,42 KM po~ev{i od 17. 3. 2002. god. kao dana dospije}a pa do isplate
na iznos od 127,31 KM po~ev{i od 17. 4. 2002. god. kao dana dospije}a pa do isplate
na iznos od 149,90 KM po~ev{i od 17. 5. 2002. god. kao dana dospije}a pa do isplate, te mu naknaditi
tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 117,50 KM, a sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom prinu-
dnog izvr{enja.
STRU^NI SARADNIK
Josipa Matijevi}
64 Utorak, 10. avgust/kolovoz 2010. Dnevni avaz
oglasi
sport
Dnevni avaz, utorak,
10. avgust/kolovoz 2010. 65
Emir Spahi} je doputo-
vao u BiH u jeku {pekulaci-
ja o transferu u Arsenal.
- Nije vrijeme za pri~u o
tome. @elim da u miru
do~ekam Katar - Spahi}ev
je komentar na pri~u da }e
napustiti Monpelje.
Katar je mali tim. Mali
je i Luksemburg, s kojim
otvaramo kvalifikacije. Na{
kapiten, koji se u dresu Mo-
npeljea prije nekoliko dana
opekao na ma|arskom
\eru i ispao iz Evropske li-
ge, upozorava i od igra~a
tra`i ozbiljnost.
- Svi su ve} upisali bodo-
ve od Luksemburga, ali ne
ide to ba{ tako. U pro{lom
kvalifikacijama dobili smo
sve takozvane male selekci-
je, koje smo i trebali, tako
moramo i nastaviti. Katar
treba poslu`iti kao provjera
pred Luksemburg. Ne mo-
gu zamisliti bilo koji drugi
ishod osim pobjede, tim pri-
je {to imamo dva vezana po-
raza od [vedske i Njema~ke
- ka`e Spahi}. M. T.
Kapiten reprezentacije Emir Spahi}
Nije vrijeme za
pri~u o Arsenalu
Ne mogu zamisliti nikakav drugi ishod
me~a protiv Katara osim pobjede
Spahi}: Francuzi se stalno
raspituju o nama
Miralem Pjani} uo~i me~a s Katarom
U novoj sezoni od
sebe `elim jo{ vi{e
Trener }e mi dati vi{e slobode i ve}u
odgovornost, {to namjeravam iskoristiti
Miralem Pjani} do{ao je na oku-
pljanje lo{e raspolo`en. Njegov Lion
odlu~an je da vrati titulu na @erlan, ali
je odmah na po~etku sezone ispaljivao
}orke. Monako je u subotu odnio bod
sa @erlana.
- Monako je dobar, ima sna`nu
odbranu. Tje{i me to {to je
po~etak sezone i {to ekipa tek
treba uhvatiti zalet kako bi do-
stigla maksimum - ka`e Pja-
ni} za „Dnevni avaz“.
Od nove sezone na{ repr-
ezentativac o~ekuje mnogo.
- Zanima nas samo titu-
la, ni{ta drugo. Zamijenili
smo dosta igra~a, ali je ko-
stur tima ostao isti. Imamo
ekipu koja se mo`e boriti
na svim frontovima i ima
potencijal da nadma{i u~inak
iz Lige prvaka pro{le sezone.
Kada je rije~ o meni, mislim
da mogu vi{e nego u pro{loj se-
zoni. Jo{ vi{e vjerujem u sebe i
osje}am se odli~no. Trener }e mi dati vi{e slobode i ve}u
odgovornost, a to namjeravam iskoristiti - govori Pjani}.
Katar je velika nepoznanica.
- Na nama je da se dobro pripremimo. Imamo perspekti-
van tim i dobar ambijent. Prema onome {to znam, Katar
ima dobru selekciju i bit }e prili~no dobra provjera - ka`e
Pjani}. M. T.
Pjani} se osvrnuo na de{ava-
nja u Francuskoj nakon blama`e
na Mundijalu. Iako tamo{nja Fe-
deracija procesuira ~lanove ekspe-
dicije iz Ju`ne Afrike, na{ fudbaler
ne vjeruje da }e u timu „Trikolora“
za me~ s BiH 7. septembra biti
ve}ih promjena.
- Ma {ta god oni govorili,
u timu }e biti i Riberi (Ribery)
i svi ostali. Njihov selektor ne mo`e mnogo toga mije-
njati - tvrdi Pjani}.
Francuzi ne
mogu mnogo
promijeniti
REPREZENTACIJA Ve~eras (20.15 sati) na Grbavici utakmica
Su{i}: Katar nije slab protivnik,
namu~it }emo se da ga dobijemo
Zbog bolesti otpao i Muratovi}, ali selektor nije zvao nove igra~e Protivnik po mjeri
Reprezentacija Bosne i
Hercegovine odr`ala je si-
no} prvi i jedini trening
uo~i kontrolnog me~a sa se-
lekcijom Katara, koji se
igra ve~eras s po~etkom u
20.15 sati na stadionu Gr-
bavica.
Ipak, kada je selektor
Safet Su{i} ju~er u podne
dr`ao konferenciju za novi-
nare, jo{ nije imao cijelu
ekipu na okupu.
Opravdano ka{njenje
- Osim Asmira Begovi}a
i Elvira Rahimi}a, ostali
smo i bez Samira Murato-
vi}a, koji je otkazao zbog
povrede. Na pripreme opr-
avdano kasne Vedad Ibi{-
evi}, Ermin Zec i Sejad Sa-
lihovi}. Ipak, iako je lista
fudbalera skra}ena, nikoga
novog ne namjeravam zvati
- rekao je Su{i}.
O Kataru, koji predsta-
vlja provjeru uo~i otvaranja
kvalifikacija protiv Lukse-
mburga, selektor je rekao
sve najbolje demantiraju}i
tvrdnje da je slab protivnik.
- Vidjet }ete u utorak je
li slab, ali ja mislim da nije.
U rangu je Saudijske Ara-
bije i Emirata, kao i nekih
ekipa sa Svjetskog prve-
nstva. Bolji su i od Lukse-
mburga. Dosta }emo se mi
namu~iti da ih pobijedimo.
Tra`io sam da ne bude pre-
vi{e slab, ali ni jak proti-
vnik, a Katar je taman po
mjeri - govori Su{i}.
Selektor ka`e da jo{ ne
zna sastav, ali dodaje da,
kakav god bio, ne zna~i da
}e takav ostati i za me~ pro-
tiv Luksemburga, kojem
gostujemo 3. septembra.
Luksemburg je tema o ko-
joj Su{i} mnogo vi{e ra-
zmi{lja nego o Kataru.
Ko uz D`eku?
- Svi pri~aju o Francuzi-
ma, ali ja mislim samo na Lu-
ksemburg, jer je to me~ koji
se, jednostavno, mora dobiti.
Ve} razmi{ljam o tome da li
da protiv njih po~nemo sa
~etiri igra~a u zadnjoj liniji ili
sa samo tri, jer bismo tako
dobili dva bo~na igra~a, koji
bi centar{utevima bombardi-
rali protivnika.
Za Luksemburg imam
jo{ nekoliko dilema, dvije
ili tri, ali kostur }e, vjerova-
tno, ostati isti. Sanel Jahi}
}e biti kandidat za lijevi
bok, a jo{ ne znam ko }e s
Edinom D`ekom u napad.
Te{ko da }u mo}i ra~unati
na igra~e koji su igrali u ne-
djelju, jer bi im to bilo pre-
vi{e naporno. U svakom
slu~aju, kakva god da bude
ekipa ve~eras, ne zna~i da
}e takva biti i protiv Lukse-
mburga - naglas razmi{lja
Su{i}. M. TANOVI] Hrasnica: Prvi i jedini trening uo~i utakmice (Foto: M. Kadri})
Su{i}: Ne mislim na Francuze nego na Luksemburg (Foto: B. Nizi})
Utakmica protiv Kata-
ra igra se ve~eras s
po~etkom u 20.15 sati na
stadionu Grbavica, a vo-
dit }e je sudije iz Hrva-
tske Domagoj U~kov
(glavni), @eljko Novosel i
Borut Kri`ari} (pom-
o}nici).
Selekcija BiH mogla
bi zaigrati u sljede}em sa-
stavu: Hasagi}, Pand`a
(Ibri~i}), Mujd`a (Mra-
vac), Spahi}, Jahi}, Nada-
revi}, Medunjanin, Pja-
ni}, D`eko, Misimovi},
Muslimovi}.
Sude arbitri
iz Hrvatske
Jasmin Mujd`a trebao je
danas odigrati prvi me~ za
BiH, ali je njegov debi do{ao
pod znak pitanja, jer se iz
FIFA-e jo{ ~ekaju dokume-
nti o njegovom novom fu-
dbalskom dr`avljanstvu, jer
je igrao za mladu repreze-
ntaciju Hrvatske. Upitan za
njega, Su{i} se naljutio.
- Ako uskoro ne stignu
dokumenti za njega, ne-
mojte se obru{iti na Savez,
jer su u~inili zaista sve da
Mujd`a {to prije dobije
dr`avljanstvo. Poslali su
sve {to su mogli poslati.
Ju~er je sve trebalo biti za-
vr{eno, ali umjesto da
po{alje dokumente, FIFA
je tra`ila i rodne listove
njegovih roditelja.
O~ito je da taj neko iz
FIFA-e ko treba rje{avati
slu~aj, le`i negdje na pla`i.
No, {ta god da bude, ja ra-
zmi{ljam o tome da Mu-
jd`a zaigra, jer se FIFA, za-
ista, pona{a neozbiljno -
ka`e Su{i}.
FIFA na pla`i, Mujd`a
bez dokumenata
Prijetnja suspenzijom i
dalje tinja nad reprezenta-
cijom, a selektor Su{i} na-
javio je da }e, ako se to de-
si, oti}i s kormila tima.
Koliko kriza u Nogome-
tnom savezu BiH utje~e
na ekipu?
- Sigurno da utje~e. Vi-
djeli ste na SP-u kako su
pro{le ekipe koje su imale
unutra{njih problema.
Nastojim da ne mislim na
to nego da se skoncentrir-
am na ekipu i teren, a
igra~ima sam rekao da ne
odgovaraju na pitanja o
NSBiH - rekao je Su{i}.
Kriza u NSBiH sigurno
}e utjecati na ekipu
Zvjezdan Misimovi}
do{ao je u Sarajevo kao
jo{ uvijek fudbaler Vo-
lfsbruga, ali ve} kada se
vrati, mo`da }e se zapu-
titi u Firencu, jer je Fio-
rentina zagrizla za nje-
ga.
- O tome ne mogu
ni{ta re}i. Klub mi je za-
branio da dajem izjave -
rekao nam je Misimovi}.
Misimovi}: Zabranjeno
mi je da pri~am
sport
Dnevni avaz, utorak,
10. avgust/kolovoz 2010. 66
SJEVER: Kadeti: Zvi-
jezda Grada~ac - Kozara
4:1, Sloboda - ^elik 4:2,
Rudar - Budu}nost 1:0,
Modri~a - Travnik 2:2, Dr-
ina - Borac 0:2; Juniori:
Zvijezda Grada~ac - Koza-
ra 2:1, Sloboda - ^elik 2:2,
Rudar - Budu}nost 3:1,
Modri~a Maxima - Travnik
2:2, Drina - Borac 2:1.
JUG: Kadeti: Radnik -
Vele` 2:0, Zrinjski - Sara-
jevo 2:0, Olimpik - @elj-
ezni~ar 0:7, Rudar - Leo-
tar 2:1, Slavija - [iroki Br-
ijeg odgo|eno; Juniori:
Radnik - Vele` 4:1, Zri-
njski - Sarajevo 4:2, Oli-
mpik - @eljezni~ar 3:3,
Rudar - Leotar 4:0, Slavija
- [iroki Brijeg odgo|eno.
Iako su ostvarili senzaci-
onalnu pobjedu na gostova-
nju u [irokom Brijegu (2:1),
fudbaleri prijedorskog Ru-
dara nisu poletjeli u oblake,
ka`e trener Boris Gavran,
koji je prezadovoljan igrom
svojih izabranika, pogotovo
u drugom poluvremenu uta-
kmice na Pecari.
Osvajanjem neplaniranih
bodova Rudar je popravio
utisak s otvaranja prvenstva,
kada su na doma}em terenu
remizirali s Leotarom (1:1).
- Trijumf u [irokom ne-
}e nas uspavati. Nismo u
oblacima, moramo ~vrsto
ostati na zemlji i u nare-
dnom susretu s Drinom po-
tvrditi vrijednost ovog usp-
jeha. Iskreno, sanjali smo
remi na Pecari, ali nam je
sre}a bila naklonjena da do-
bru igru, posebno u napadu,
kruni{emo pobjedom. ^es-
titam igra~ima - kazao je
Gavran.
On je istakao da je Rudar
dokazao da vi{e nije „mali“ ia-
ko ima najmanji bud`et u pre-
mijerliga{kom dru{tvu. V. V.
Prije gostovanja prijedor-
skog Rudara na Pecari [i-
rokobrije`ani su najavljivali
ovjeru bodova iz Banje Luke,
koje su osvojili u prvom kolu
(3:2). No, to se nije dogodilo.
Ne samo bod, izabranici Ive
I{tuka prosuli su sva tri. Ru-
dar je slavio s 2:1.
[iroki je dobro otvorio
utakmicu i relativno rano
(27. minuta) poveo. Gosti su,
uglavnom, bili orijentirani
na ~uvanje vlastitog gola, ali
im se sredinom drugog polu-
vremena posre}ilo kada su za
samo ~etiri minute, zahvalju-
ju}i gre{kama doma}ina,
re`irali potpuni preokret:
- Rudar je iskoristio sve
na{e slabosti i zaslu`eno
odnio sva tri boda. Nismo
djelovali kao mom~ad. O~ito
su nas zavarale evropske pa-
rtije i ne{to lo{ija igra Ruda-
ra s Leotarom u prvom kolu.
Glave pojedinih igra~a uop}e
nisu bile u utakmici.
Ako je ne{to dobro u
ovom porazu, sva sre}a pa se
dogodio na samom startu
prvenstva - kazao je nakon
me~a trener [irokog Brijega
Ivo I{tuk. D. K.
U proteklim danima cije-
la Janja, povratni~ko mjesto
kod Bijeljine u Republici Sr-
pskoj, `ivjela je za nogomet.
Fudbaleri Podrinja izborili
su plasman u Prvu ligu RS
nakon {to su u dvije utakmi-
ce bara`a pro{li Romaniju s
Pala. Nakon revan{a u Janji
(2:1), koji odigran pred sko-
ro 3.000 gledalaca, uslijedi-
lo je veliko slavlje.
Fudbalski klub Podrinje
osnovan je 1927. i oduvijek
je bio rasadnik dobrih fu-
dbalera. Na terenu pored ri-
jeke Janje ponikli su Husref
i Vahidin Musemi}, Savo
Milo{evi}, Mile Uro{evi},
Samir Grada{~evi}, Vahidin
]orali} i Dragan Mi}i}.
Najve}i prijeratni uspjeh
kluba bio je plasman u kva-
lifikacije za tada{nju Repu-
bli~ku ligu BiH, 1983. godi-
ne s Rudarom iz Ljubinja.
U subotu su fudbaleri Podr-
inja nadma{ili taj podvig.
Za uspjeh tima u kojem
zajedno igraju Bo{njaci, Sr-
bi i Hrvati, zasluge pripada-
ju i Mirsadu Alajbegovi}u,
koji je vodio prvu ekipu
pro{le sezone, aktuelnom tr-
eneru Bo{ku Tonkovi}u te
~elnim ljudima kluba Ibra-
himu Huremovi}u i Salihu
Musemi}u. Zbog Huremo-
vi}evog naru{enog zdravlja,
klub je danas u Muse-
mi}evim rukama, ali je po-
pularni Ibrec imao {ta da
ka`e o ovom uspjehu.
- Kao i svi Janjarci, presr-
etan sam zbog uspjeha Podr-
inja. Zahvaljujem svima oni-
ma koji poma`u, rukovo-
dstvu, trenerima, igra~ima i
navija~ima. Moram istaknuti
da smo oduvijek imali mje-
{ovit nacionalni sastav, i upr-
ave i igra~a, te da klub funkci-
onira bez ikakvih problema
- istakao je Huremovi}.
Dodao je da se klub izd-
r`ava vlastitim sredstvima te
da ubudu}e o~ekuje i pomo}
Op}ine Bijeljina, koja sada,
uz Radnik, ima jo{ jednog pr-
voliga{a. E. MUSLI
Veliki broj navija~a Sar-
ajeva koji su u nedjelju po-
hodili Lukavicu `ele}i vi-
djeti prvi nastup novog tima
s Ko{eva, vratio se ku}ama
razo~aran.
Ekipa je u potpunosti
iznevjerila o~ekivanja pa
predsjednik Zijad Bleki},
koji je po dolasku na ~elo
uprave izri~ito najavio bo-
rbu za titulu te napravio
niz dobrih poteza u nasto-
janju da osigura preduvjete
za to, nije oklijevao da se
ljutit zaputi na ju~era{nji
trening.
- Naru`io smo ih, jer je
ono {to sam vidio u Lukavi-
ci bilo vrlo lo{e. Momci iz
Slavije zaslu`ili su pobjedu,
za nju su se krvni~ki borili.
Na{im igra~ima kao da su se
noge odsjekle, kao da su se
prepla{ili. Ju~er sam im re-
kao da imam velike primje-
dbe na zalaganje, tim prije
{to su ginuli na treninzima i
imali dobre pripreme. Odg-
ovorili su obe}anjem da }e
na narednoj utakmici biti
mnogo bolje. Takav je dogo-
vor - ka`e predsjednik Sara-
jeva.
Bleki}u je naro~ito `ao
zbog velikog broja navija~a
Sarajeva koji su u Lukavici
od svog tima o~ekivali mno-
go vi{e.
- Nema sumnje da su ra-
zo~arani. Ja no} prije uta-
kmice nisam mogao spavati,
jer sam s nestrpljenjem ~e-
kao da vidim kako izgleda
ekipa. I ja sam o~ekivao mn-
ogo vi{e, tim prije {to smo
ovu Slaviju pro{le sezone u
Lukavici pobijedili s pola ti-
ma s 4:0 - govori Bleki}.
Predsjednik Sarajeva
ipak je na{ao utjehu.
- Bog zna za{to je ovo do-
bro. Mo`da je bolje da se
{amar desi na po~etku nego
u trenucima kada nam po-
bjede budu mnogo vi{e tre-
bale - ka`e Bleki}. M. T.
SARAJEVO Predsjednik Zijad Bleki} ljut zbog poraza
Naru`io sam igra~e
Ono {to sam vidio u Lukavici, bilo je vrlo lo{e, ka`e prvi ~ovjek tima s Ko{eva
S utakmice u Lukavici: Sarajevo razo~aralo navija~e (Foto: J. Brutus)
Ekipa Podrinja: Dobili bara` s Romanijom
Omladinska Premijer liga BiH - 1. kolo
Dok se ~eka odgovor
Almedina Hote na ponudu
da nastavi karijeru u FK
Sarajevo, ekipa je ju~er do-
bila veliko poja~anje. Rije~
je o Veldinu Muharemo-
vi}u, biv{em fudbaleru Sa-
rajeva, koji je proteklih ne-
koliko sezona nastupao u
Belgiji.
Muharemovi} je potpi-
sao na dvije godine.
Vratio se Veldin Muharemovi}
Janjarci slave fudbalere Podrinja
Najve}i uspjeh u osam decenija dugoj historiji
Oduvijek smo imali mje{ovit nacionalni sastav, i uprave i igra~a, ka`e Ibrahim Huremovi}
Slavlje navija~a: Na utakmici 3.000 gledalaca
[iroki Brijeg: Rudar preokrenuo na 2:1 (Foto: I. Rozi})
Nakon poraza [irokog od Rudara
Na mostu dobili,
na }upriji izgubili
Glave pojedinih igra~a uop}e nisu
bile u utakmici, ka`e I{tuk
Boris Gavran poslije pobjede u [irokom
Rudar nije u oblacima
sport
Dnevni avaz, utorak,
10. avgust/kolovoz 2010. 67
Zajec: Ostvario samo tri pobjede
Nakon samo osam utakmica na klupi
Dinamo smijenio
Velimira Zajeca
Velimir Zajec nije vi{e tr-
ener zagreba~kog Dinama
nakon {to ga je ju~er smije-
nio Izvr{ni odbor ovog klu-
ba, potvr|eno je na konfere-
nciji za novinare na Maksi-
miru.
Legendarni igra~ Dina-
ma tako je na klupi hrva-
tskog prvaka proveo samo
dva i po mjeseca, a smijenjen
je zbog lo{ih rezultata, jer je
u osam utakmica koje je vo-
dio, upisao samo tri pobjede.
Zajec je 25. maja preuzeo
ekipu od Krunoslava Jur~i}a
te osvojio Superkup u duelu
s Hajdukom. Pro{ao je jedno
pretkolo kvalfikacija za Ligu
prvaka iako je u revan{u
izgubio od Kopra s 0:3 da bi
potom ispao od moldavskog
[erifa.
U prvenstvu je Dinamo
pobijedio Hrvatski dragovo-
ljac, izgubio kod ku}e protiv
Rijeke te osvojio samo bod u
Vara`dinu, {to je bila kap
koja je prelila ~a{u. Dinamo
uskoro o~ekuje dvoboj za pl-
asman u Evropsku ligu pro-
tiv ma|arskog \era. (A. ^.)
Nakon prijateljske utakmice s Gr~kom
Anti} napu{ta klupu Srbije
Prijateljska utakmica s
Gr~kom bit }e posljednja
na kojoj }e reprezentaciju
Srbije s klupe voditi sele-
ktor Radomir Anti}, pi{e
beogradska {tampa.
^elnici Fudbalskog sa-
veza Srbije odlu~ili su, na-
vodno, da raskinu sara-
dnju s trenerom nakon {to
je FIFA pro{le sedmice
odbila da mu smanji kaznu
od ~etiri utakmice suspe-
nzije zbog vrije|anja sudi-
je.
- Potreban nam je sele-
ktor od prvog dana kvalifi-
kacija. Niko ne `eli da pre-
uzme odgovornost da nam
reprezentacija krene u bor-
be za Evropsko prvenstvo
bez prvog stru~njaka na
klupi - rekao je potpredsje-
dnik FSS-a Dragoljub Vu-
kadinovi}.
Mediji navode da je gla-
vni kandidat za Anti}evog
nasljednika trener Fiorenti-
ne Sini{a Mihajlovi}. Spo-
minju se i biv{i treneri Cr-
vene zvezde Slavoljub Mu-
slin i Ljupko Petrovi}, kao i
Nijemac Lotar Mateus (Lot-
har Matthaeus). (A. ^.)
Francuska federacija ima problem
Bajern ne pu{ta
Riberija na saslu{anje
Frank Riberi
(Franck Ribery)
ne}e mo}i do}i
pred Disciplinski
komitet Francu-
ske federacije na
saslu{anje u vezi s
krahom „Triko-
lora“ u Ju`noj Af-
rici, koje je zaka-
zano za 17. avgu-
st, jer mu to ne
dozvoljava njegov
klub Bajern.
S obzirom na
to da se Bavarci pozivaju na
FIFA-ino pravilo, Francuzi
moraju prona}i novu ideju
kako bi doveli Riberija pred
~lanove Komiteta.
- Prema pravilima, klu-
bovi su du`ni da puste igra~e
samo na datume iz me|una-
rodnog kalendara. Ovdje to
nije slu~aj tako da imamo pr-
avo da zabranimo Riberiju
da ide na saslu{anje. Ovakve
situacije uop}e nisu rije{ene
u na{em ugovoru s Riberi-
jem. Francuzi nemaju pravo
da ga odvajaju od Bajerna -
saop}io je predsjednik nje-
ma~kog prvaka Karl-Hajnc
Rumenige (Heinz Rumme-
nigge).
Riberi je bio dio tima ko-
ji je u Ju`noj Africi redao
skandal za skandalom da bi
nastup „krunisao“ elimina-
cijom u grupnoj fazi. On je
jedan od pet fudbalera koje
Francuska federacija `eli
ispitati kako bi utvrdila ko
je kriv za fijasko i ko je po-
krenuo bojkot treninga.
Dan prije zakazanog sa-
slu{anja, Bajern igra prvi
me~ Kupa Njema~ke, a 20.
avgusta o~ekuje ga start Bu-
ndeslige. (M. T.)
Riberi: Kako ga dovesti u Pariz?
^ELIK Abdulah Ibrakovi} s pobjedom debitirao na klupi
Ne smijemo biti eufori~ni
Uo~ene nedostatke protiv Zrinjskog mo`emo popraviti samo upornim
radom, ka`e trener Zeni~ana
^elik je u svoju korist ri-
je{io derbi 2. kola Premijer
lige protiv Zrinjskog razu-
ltatom 2:1 te osvojio prva tri
boda pod vodstvom trenera
Abdulaha Ibrakovi}a u de-
biju.
Igra oba tima u lijepom
ambijentu Bilinog polja u
nedjelju nave~er, {to je uz
~estitke doma}inu na triju-
mfu priznao i gostuju}i tre-
ner Dragan Jovi}, i nije bila
na nivou renomea ova dva
kluba.
- Dobili smo kvalitetan
tim Zrinjskog. Poku{ali
smo ih zaustaviti agilnijom
igrom u veznom redu, u
~emu smo ve}im dijelom i
uspjeli i sasvim zaslu`eno
smo pobijedili - kazao je
Ibrakovi} te je istakao:
- Ipak, nije to ono ~emu
te`imo, a bodove smo osvo-
jili borbenom igrom. Nedo-
staje nam te~nosti, to je evi-
dentno, ali sve se to mo`e
popraviti upornim radom.
Ne najavljujemo pohod na
vrh, samo `elimo da se {to
bolje pripremimo za gosto-
vanje u Banovi}ima.
Protiv Budu}nosti ne}e
biti novajlije Ermina Ga-
d`e, koji je u debiju zaradio
dva `uta kartona, {to je Ibr-
akovi} ocijenio glupo{}u, ali
i `eljom mladog igra~a da se
iska`e. V. B.
Mlada reprezentacija
BiH }e u srijedu igrati uta-
kmicu kvalifikacija protiv
Ma|arske u Zenici, a
ju~era{nje okupljanje u Vo-
go{}i nije pro{lo u najbo-
ljem redu.
Naime, ju~er ujutro u
hotelu se nisu pojavili
igra~i ^elika Adin D`afi} i
Adnan Zahirovi}. Kako
nam je rekao selektor Bra-
nimir Tuli}, iako je njiho-
va utakmica zavr{ena u ne-
djelju u 22.30, u Vogo{}u
su stigli tek ju~er u 12.45
sati.
- Ima tu jo{ igra~a koji
su igrali kada i oni, pa su
stigli na vrijeme. D`afi} je
kapiten i mora biti vo|a, a
ve} jednom sam mu toleri-
sao istu stvar. Neki su se
uspavali i morali smo napr-
aviti rez. Vratio sam ih ku}i
i rekao im da se odmore i
da dobro razmisle - ka`e
Tuli}, koji je mi{ljenja da
niko pred utakmicu ne
smije kvariti disciplinu u
ekipi.
Ipak, kako nam je re-
kao, Tuli} nije donio odlu-
ku o protjerivanju igra~a iz
reprezentacije. Nakon sve-
ga, oni }e se danas u Zeni-
ci mo}i priklju~iti ostatku
ekipe, koja je kompletira-
na ju~er poslijepodne kada
su stigli i igra~i iz inoze-
mstva. N. D.
Zrinjski po~eo s porazom od ^elika
Jovi} na dan utakmice ostao bez ~etiri igra~a
U novo prvenstvo Zri-
njski je krenuo s gostu-
ju}im porazom od ^elika
(1:2), koji je bilo te{ko
izbje}i kada se zna da je Dr-
agan Jovi} bio prisiljen da
izvede sastav bez Marina
Ani~i}a i Nemanje Stjepa-
novi}a, koji su bili „kar-
tonirani“, te Damira D`i-
di}a, Vernesa Selimovi}a,
Fenana Sal~inovi}a i Mate
Dragi~evi}a, koji su otpali
na dan utakmice.
- Imali smo dosta pro-
blema s kadrom, ali smo,
uprkos tome, mogli izvu}i
pozitivan rezultat. Odmah
na otvaranju utakmice pri-
mili smo nesretan pogodak
iz slobodnog udarca tako
da nam je bilo jo{ te`e igra-
ti - izjavio je veznjak Zri-
njskog Vlado Zadro.
Ivan Lendri} u Zenici
je u dresu Zrinjskog debi-
tirao s pogotkom, dok je
Pavle Su{i} u fini{u uta-
kmice zadobio ozljedu
Ahilove tetive zbog koje bi
neko vrijeme mogao biti
izvan stroja. Ma. P.
Ibrakovi}: Uspje{an debi (Foto: J. Had`i})
Nema dileme da su po-
ve}ane cijene ulaznica i ko-
ntrola na ulazima utjecali
na posjetu na Bilinom po-
lju, ali je i skoro 5.000 navi-
ja~a, koliko se, prema slo-
bodnoj procjeni, okupilo
na zeni~kom stadionu,
stvorilo lijep ambijent.
Uz osvojena tri boda na
startu sezone, i ^elikov pr-
ihod je sigurno bio ve}i ne-
go na nekim utakmicama
proteklih sezona, na koji-
ma se okupljalo i duplo
vi{e navija~a.
Ambijent dobar, navija~a manje
D`afi}: Ve} jednom mu opro{teno
Selektor Tuli} ne trpi nedisciplinu
D`afi}u i Zahirovi}u jedan dan hla|enja
Neki su se uspavali, pa smo morali povu}i rez
sport
Dnevni avaz, utorak,
10. avgust/kolovoz 2010. 68
1. Borac 1 1 0 0 2:0 3
2. @eljezni~ar 1 1 0 0 2:0 3
3. [iroki 1 1 0 0 3:2 3
4. Rudar 1 1 0 0 2:1 3
5. Olimpik 1 1 0 0 1:0 3
6. Leotar 1 0 1 0 1:1 1
7. Drina 1 0 1 0 1:1 1
8. Sarajevo 1 0 0 1 1:2 0
9. Zrinjski 1 0 0 1 1:2 0
10. Sloboda 1 0 0 1 0:1 0
11. Budu}nost 1 0 0 1 0:2 0
12. Zvijezda 1 0 0 1 0:2 0
13. Travnik 2 0 0 2 1:4 0
14. ^elik - - - - -:- -
15. Slavija - - - - -:- -
16. Vele` - - - - -:- -
Premijer liga BiH u nogometu
Junak
Vedran Kantar
Rudar iz Prije-
dora je, na pa-
piru, trebao
biti lagan zalo-
gaj za [iroki
Brijeg na Pe-
cari. No, Prije-
dor~ani se,
o~igledno, ni-
su slagali s
tim iako su
gubili s 0:1.
Prvo su izje-
dna~ili, a onda
je gol odluke
za tri boda pr-
ed sami kraj
susreta posti-
gao Vedran
Kantar.
1. @eljezni~ar 2 2 0 0 4:0 6
2. Slavija 2 2 0 0 3:1 6
3. Rudar 2 1 1 0 3:2 4
4. Vele` 1 1 0 0 2:0 3
5. Borac 2 1 0 1 4:3 3
6. ^elik 1 1 0 0 2:1 3
7. Sloboda 2 1 0 1 2:1 3
8. [iroki 2 1 0 1 4:4 3
9. Zvijezda 2 1 0 1 2:3 3
10. Olimpik 2 1 0 1 1:2 3
11. Leotar 2 0 1 1 1:2 1
12. Budu}nost 2 0 1 1 1:3 1
13. Drina 2 0 1 1 1:3 1
14. Sarajevo 1 0 0 1 1:2 0
15. Zrinjski 1 0 0 1 1:2 0
16. Travnik 2 0 0 2 1:4 0
1. Slavija 2 2 0 0 3:1 6
2. Sloboda 1 1 0 0 2:0 3
3. Vele` 1 1 0 0 2:0 3
4. @eljezni~ar 1 1 0 0 2:0 3
5. ^elik 1 1 0 0 2:1 3
6. Zvijezda 1 1 0 0 2:1 3
7. Budu}nost 1 0 1 0 1:1 1
8. Rudar 1 0 1 0 1:1 1
9. Borac 1 0 0 1 2:3 0
10. [iroki 1 0 0 1 1:2 0
11. Leotar 1 0 0 1 0:1 0
12. Drina 1 0 0 1 0:2 0
13. Olimpik 1 0 0 1 0:2 0
14. Sarajevo - - - - -:- -
15. Travnik - - - - -:- -
16. Zrinjski - - - - -:- -
Tragi~ar
Igor Melher
^uvar mre`e
Zrinjskog ne
pravi ~esto
gre{ke, a ta-
ko je bilo i na
utakmici pr-
otiv ^elika
sve do 67.
minute. Tada
je ubacio lo-
ptu u vlastitu
mre`u i do-
nio Zeni~ani-
ma dva gola
prednosti.
Nakon tog
gola, mosta-
rski sastav
nije se vi{e
mogao vratiti
u igru.
Potez
Nihad Suljevi}
U utakmici pr-
otiv Leotara
defanzivac
Olimpika po-
stigao je gol
za tri boda.
Sarajlije su
slavile mini-
malno, a Su-
ljevi} je u pu-
nom trku
pro{ao vi{e
od 70 metara
da bi na kraju
stigla nagra-
da. Dobio je
loptu, koju je s
lako}om uba-
cio u mre`u
Trebinjaca.
`uti crveni ukupno
Slavija 9 1 11
Zvijezda 8 0 8
^elik 5 1 7
Sloboda 7 0 7
[iroki B. 4 1 6
Travnik 6 0 6
Sarajevo 3 1 5
Borac 5 0 5
Leotar 5 0 5
Olimpik 5 0 5
Rudar 5 0 5
Vele` 4 0 4
Budu}nost 4 0 4
@eljezni~ar 4 0 4
Drina 2 0 2
Zrinjski 1 0 1
doma}in gost
za protiv za protiv
Borac -/- 1/1 -/- -/-
Budu}nost -/- -/- -/- -/-
^elik -/- -/- -/- -/-
Drina -/- -/- -/- -/-
Leotar -/- -/- -/- -/-
Olimpik -/- 1/1 -/- -/-
Rudar -/- -/- -/- -/-
Sarajevo -/- -/- 1/1 -/-
Slavija 1/1 1/1 - -/-
Sloboda -/- -/- -/- 1/1
[iroki B. -/- -/- 1/1 -/-
Travnik -/- -/- -/- -/-
Vele` -/- -/- -/- -/-
Zrinjski -/- -/- -/- -/-
Zvijezda -/- -/- -/- -/-
@eljezni~ar -/- -/- 1/1 -/-
Kartoni Penali
3 - Zeba (@eljezni~ar)
1 - ^amrkovi} (Budu}nost),
Badrov (Travnik), Hamzi},
Vidovi} (Zvijezda), Ze~evi}
(Leotar), Brki}, Kiki},
Da{i} (Rudar), Roskam,
Vajcer, [ili} ([iroki B.),
Staji}, Stupar (Bo-
rac), Kapi}
(Olimpik), ^eha-
ji}, Gavari} (Slo-
boda), Oki}
(Vele`), Jami-
na (Slavija),
Zlati}
(Zrinjski)
1 - Nini} (Drina), Haski} (Budu}nost),
^uri} (Travnik), Jusi}, Huseinba{i}
(Zvijezda), @eri}, Kova~evi}, Kantar
(Rudar), Mijailovi} (Leotar), Zakari},
Varea, Ivankovi}, Topi} ([iroki B),
Nikoli}, Staji}, Miki} (Borac), Ra-
dovanovi}, Rov~anin, Be{lija,
Vi{}a (@eljezni~ar), Suljevi}
(Olimpik), Jogun~i}, Smajlovi}
(Sloboda), Oki}, Zaimovi}
(Vele`), Regoje, Ogle~evac,
Popovi} (Slavija), Arsenije-
vi} (Sarajevo), Brkovi}
(^elik), Lendri} (Zrinjski)
Autogol: 1 - Renato
([iroki B.), Melher
(Trinjski)
Stadion Police u Trebinju. Gledalaca:
700. Sudija: Vladimir Dominkovi}
(Ora{je) 6. Pomo}nici: Senad
Ibri{imbegovi} (Travnik) i Ratko Kuni}
(Banja Luka). Delegat: Feriz ^ov~i}
(Gora`de). Strijelac: 0:1 - Suljevi} (38,
Kapi}). @uti kar toni: Marjanovi}, Todor-
ovi} (Leotar), Alimanovi}, Suljevi}
(Olimpik). Igra~ utakmice: Vedran Je{e
(Olimpik) 6,5.
LEOTAR: Milenkovi} 6, Vu~ini} 5, ^orlija 6,
[araba 6, Todorovi} 5, Rami} 5,5 (78. Ko-
ki} -), Marjanovi} 5, (46. N. Ze~evi} 6),
Mijailovi} 5, Andri} 5 (73. Prelo -), Vra-
ne{evi} 5,5, Komneni} 6. Trener: Goran
Skaki}.
OLIMPIK: Lu~i} 6,5, Suljevi} 6,5, Je{e
6,5, Kolarov 6, Suba{i} 6, Kreser 6, Tijago
6, Kapi} 6 (90. Salki} -), Alimanovi} 6,
^ulov 6, Muji} 6. Trener: Edin Prlja~a.
Leotar 0:1 Olimpik
Stadion u Zvorniku. Gledalaca: 2.500.
Sudija: Semir Kaplan (Stolac) 7. Pomo}ni-
ci: Haris Bakovi} (Sarajevo) i Sreten Udo-
vi~i} (Prijedor). Delegat: Krunoslav D`ijan
(Bok). Strijelci: 0:1 - Staji} (59), 0:2 - Mi-
ki} (88, Stupar). @uti kartoni: Puziga}a, Gr-
ahovac (Borac). Igra~ utakmice: Leonid
]ori} (Borac) 6,5.
DRINA: Maksimovi} 6, Sredojevi} 6, I. La-
zarevi} 6,5, Mihajlovi} 5,5, Proti} 6, Kika-
novi} 5,5, Mimi} 6, Preljevi} 5,5, Risti} 6,
(78. A}imovi} -), N. Lazarevi} 5,5, (68.
\elmi} -), Obradovi} 5,5 (81. Papovi}). Tr-
ener: Mile Milanovi}.
BORAC: Avduki} 6, ]ori} 6,5, Stupar 6,5,
Puziga}a 6,5, Nikoli} 6, Vukelja 6 (46. Mi-
ki} 6,5), Raspudi} 6, Muminovi} 6, Trivu-
novi} 6, Staji} 6,5 (86. Damjanovi} -),
Stan~eski 6 (od 80. Grahovac -).
Trener: Vlado Jagodi}.
Drina 0:2 Borac
Stadion Tu{anj u Tuzli. Gledalaca:
300. Sudija: Dragan Skaki} (Bosanska
Gradi{ka). Pomo}nici: Adnan Alispahi}
(Zenica) i @eljko Dragojevi} (Banja Lu-
ka). Delegat: Husein Kamber (Saraje-
vo). Strijelci: 1:0 - Jogun~i} (9, ^eha-
ji}), 2:0 - Smajlovi} (18, Gavari}). @uti
kar toni: Jogun~i}, Gavari}, Bori} (Slo-
boda), Eri} (Travnik). Igra~ utakmice:
Damir Smajlovi} (Sloboda) 7,5.
SLOBODA: Mujki} -, Aleksi} 7, Jo-
gun~i} 7,5, Halilovi} 6,5, Raca 7, Gava-
ri} 7, Zoleti} 7, ^ehaji} 7 (90. Zuki} -),
Daji} 7 (68. Malki} -), Smajlovi} 7,5, S.
Muji} 6 (80. Bori}). Trener: Vlatko Gla-
va{.
TRAVNIK: Adilovi} 5,5, Terzi} 6, E. Var-
upa 6, Mujaki} 5,5 (53. Eri} 5,5), ]uri}
5,5, Kara|oz 6, Helvida 6, Faji} 5,5 (60.
D`afi} -), Badrov 5,5 (69. N. Varupa -),
Saraj~i} 6, Pranjkovi} 5,5.
Trener: Ned`ad Selimovi}.
Sloboda 2:0 Travnik
Stadion Vrap~i}i
Gledalaca: 1.000. Sudija: Eldis Pro{i}
(Cazin) 6. Pomo}nici: Asmir Budimli} (Bi-
ha}) i Dalibor Hrsti} (Ljubu{ki). Delegat:
Marinko Bubalo ([iroki Brijeg). Strijelci:
1:0 - Oki} (38), 2:0 - Zaimovi} (63, Oki}).
@uti kartoni: Kadri}, Zaimovi}, Demi},
]emalovi} (Vele`), Slomi}, [migalovi}
(Budu}nost). Igra~ utakmice: [evko Oki}
(Vele`) 7,5
VELE@: Bori} 6,5, Zaimovi} 7,5, As. [kalji}
7,5, Kajtaz 7, Kadri} 6,5, Kodro 7, Demi}
6,5 (78. Zolj -), Lelo 6,5 (58. ]emalovi} -),
Oki} 7,5 (86. Mahmutovi} -), Iveti} 7, Dur-
akovi} 6,5. Trener: Demir Hoti}.
BUDU]NOST: Husi} 6, ^amrkovi} 5, ^oli}
5,5, ^ergi} 5, Zrnanovi} 5, Jahi} 5 (64.
Boji} -), Sarajli} 5,5, Sli{ko 5,5 (59. [mi-
galovi} -), Hasili} 5, Kurti} 5, Slomi} 5.
Trener: Munever Rizvi}.
Vele` 2:0 Budu}nost
Stadion Grbavica u Sarajevu. Gledalaca:
6.000. Sudija: Muamer Burekovi} (Zenica)
6. Pomo}nici: Elvis Pro{i} (Cazin) i @eljko
Mari} (Doboj). Delegat: Milan Vuksan
(Banja Luka). Strijelci: 1:0 - M. Be{lija (57,
Zeba), 2:0 - Vi{}a (61, Zeba). @uti kartoni:
Savi} (@eljezni~ar), Had`i|ulbi}, Deli},
Kne`evi} (Zvijezda). Igra~ utakmice: Zajko
Zeba (@eljezni~ar) 7,5.
@ELJEZNI^AR: Kari} 6,5, ^oli} 6 (54. Sta-
ni} 6,5), Radovanovi} 6, Me{i} 6,5, Bo-
gi}evi} 6,5, Svraka 6,5 (80. ]ulum -), Sa-
vi} 6, Vi{}a 7, Popovi} 6 (70. Rov~anin -),
Zeba 7,5, M. Be{lija 7. Trener: Amar Osim.
ZVIJEZDA: Had`i|ulbi} 6, Ma{i} 5, Mor-
anjki} 5, Vasiljevi} 6, Jusi} 5,5, Kne`evi}
5,5, Deli} 5,5 (75. Nezi} -), Hamzi} 6,
Tosunovi} - (42. \ori} 6), Huseinba{i}
5,5 (61. Niki} -), Vidovi} 6.
Trener: Zoran ]urguz.
@eljezni~ar 2:0 Zvijezda
Stadion Bilino polje u Zenici. Gledalaca:
5.000. Sudija: Danijel Paji} (Bijeljina) 5,5.
Pomo}nici: Rusmir Ba{i} (Sarajevo) i Ni-
kica Tomas (Drinovci). Delegat: Radislav
Kunda~ina (Trebinje). Strijelci: 1:0 - Brko-
vi} (4), 2:0 - Melher (66, autogol), 2:1 -
Lendri} (87, Zlati}). @uti karton: ^ovi},
Jamak, Brkovi}, [i{i}, Gad`o (^elik), Zo-
vko (Zrinjski). Crveni karton: Gad`o (90 -
dva `uta). Igra~ utakmice: Dario Puri}
(^elik) 7.
^ELIK: Bilobrk 6,5, Brkovi} 6,5, ^ovi} 6,
Milo{evi} 6, Sadikovi} 6, Puri} 7 (57.
[i{i} 6), Zahirovi} 7, Duro 6, Jamak 6,5
(64. Gad`o 6), Isakovi} 6,5, D`afi} 6 (70.
Kapetan -). Trener: Abdulah Ibrakovi}.
ZRINJSKI: Melher 5, Rizvanovi} 5,5,
[unji} 5,5, Ani~i} 5 (37. Zlati} 6), Iva-
nkovi} 5,5, Pulji} 5 (37. Zovko 5,5), Za-
dro 6, Su{i} 6, Pehar 5 (46. Bencun 6),
@i`ovi} 6, Lendri} 6.
Trener: Dragan Jovi}.
^elik 2:1 Zrinjski
Stadion u Lukavici. Gledalaca: 3.000. Su-
dija: Anto @ivkovi} (Ora{je) 6,5. Pomo}ni-
ci: Momir [irko (Banja Luka) i Zlatan Be~ir-
ovi} (Srebrenik). Delegat: Slobodan \or|i}
(Bijeljina). Strijelac: 1:0 - Ogle~evac (39,
Jamina), 1:1 - Arsenijevi} (74-penal), 2:1 -
Popovi} (86). @uti kartoni: Jamina, Regoje,
Dujkovi}, Simi}, Peri{i}, Todorovi}, Popo-
vi}, I. Radovanovi} (Slavija), Todorovi},
Had`i}, Sulji} (Sarajevo). Crveni karton:
Regoje (Slavija, 56 - drugi `uti), Todorovi}
(Sarajevo, 82 - drugi `uti). Igra~ utakmice:
Goran Popovi} (Slavija) 7.
SLAVIJA: Dujkovi} -, Regoje 6,5, Popovi}
7, Simi} 7, Todorovi} 6,5 (79. Ra{evi} -),
Peri{i} 7, Jamina 7 (64. Lackanovi} 6),
Nestorovi} 6,5, Ogle~evac 7, Stankovi} 7,
I. Radovanovi} 6,5. Trener: Dragan Bjelica.
SARAJEVO: Alaim 6, Arsenijevi} 6, Todo-
rovi} 6, D`akmi} 6, Torlak 6, Guti} 6, Nu-
hi} 5,5 (65. Ihtijarevi} 5,5), [}epanovi}
5,5 (78. Sulji} -), Avdi} 5,5, Jahovi} 5
(46. Koja{evi} 6,5), Had`i} 6.
Trener: Mirza Vare{anovi}.
Slavija 2:1 Sarajevo
Stadion Pecara u [irokom Brijegu. Gledalaca:
1.000. Sudija: Rusmir Mrkovi} (Sarajevo)
7. Pomo}nici: Rodoljub Topi} (Banja Luka)
i Goran Dujak (Od`ak). Delegat: Alija Kurta-
gi} (Biha}). Strijelci: 1:0 - Topi} (27, [ili}),
1:1 - Kova~evi} (69, Kiki}), 1:2 - Kantar
(73, Da{i}). @uti kartoni: Ko`ul, Topi}, Za-
kari} ([iroki Brijeg), Kotoran, @eri}, Tripi}
(Rudar). Crveni karton: Zakari} ([iroki Bri-
jeg, 89. minuta, drugi `uti). Igra~ utakmice:
Bojan Tripi} (Rudar) 7,5.
[IROKI BRIJEG: Bandovi } 6, Di ogo
5,5, Renato 6,5, Topi } 7, Bari {i } 6,
Ko`ul 6 (46. Zakari } 6), Vaj ser 6
(72. Perai ca 5,5), I vankovi } 6,5, Ro-
skam 6, [i l i } 7, Varea 6. Trener: I vo
I {tuk.
RUDAR: Tripi} 7,5, [odi} 7, Kotaran 7,
Staki} 7, Jevti} 7, Kiki} 7, Kova~evi} 7
(90. Muzgonja -), @eri} 6,5, Brki} 6 (46.
Stjepi} 6,5), Da{i} 7, Kantar 7. Trener:
Boris Gavran.
[iroki B. 1:2 Rudar P.
Lista strijelaca Asistenti
Tabela Doma}in Gost
Be{lija:
Na~eo
mre`u
Zvijezde
Statistika 2. kola
Portugal, ^e{ka, Ma|ar-
ska. U tre}im kvalifikacija-
ma zaredom na{a ko{arka{-
ka reprezentacija gubi bodo-
ve u susretima u koje smo
u{li kao favoriti.
Prethodna dva poraza
skupo su nas ko{tala (nismo
se plasirali na evropska pr-
venstva 2007. i 2009.), ho}e
li i ovaj tre}i? Ako ponovi-
mo katastrofalno nedjeljno
izdanje iz Solnoka i u nare-
dnim kvalifikacionim due-
lima, sigurno ho}e.
Ista matrica
Matrica je uvijek ista -
dok mi u me~ ulazimo ne
toliko opu{teno koliko de-
koncentrirano, uvjereni da
}emo opravdati papirnatu
ulogu favorita, doma}in, uz
fanati~nu podr{ku s tribina,
grize parket od prve seku-
nde.
Znali su Ma|ari da u po-
zicionoj igri nemaju velike
{anse pa su nametnuli `es-
toku jurnjavu u kojoj su
do{le do izra`aja atletske
sposobnosti njihovih spo-
ljnih igra~a (kao i u prijate-
ljskoj utakmici pro{le godi-
ne, prednja~io je neugodni
Adam Hanga).
S lako}om su Hanga i
dru{tvo probijali na{u va-
njsku liniju, nakon ~ega bi
slijedila rutinska egzeku-
cija. Na drugom kraju par-
keta, za razliku od pro{log
me~a s Ukrajinom, te{ko
smo dolazili do ~iste pozi-
cije, bili su to, uglavnom,
isforsirani napadi bez pre-
vi{e rezona.
^ak i uz sve manjkavo-
sti (19:38 u 18. minuti)
imali smo {ansu da se vra-
timo. Edin Bav~i} (14 poe-
na, 12 skokova), Nemanja
Gordi} (15), Nihad \e-
dovi} (14) i Ratko Varda
(11) doveli su nas na rub
preokreta (70:73). No, u
posljednjih 30 sekundi ni-
smo imali ni znanja ni mi-
rno}e da dotu~emo ve} pr-
ili~no uzdrmane doma-
}ine.
Nema kalkulacija
Ako su ranije i postojale
neke kalkulacije, nakon
ovog poraza, bh. tim vi{e ne-
ma pravo na njih. Vrata EP-
a u Litvaniji otvaraju nam
samo sve pobjede ku}i, dok
na strani moramo iznenadi-
ti jednog od favorita (Velika
Britanija ili Makedonija), a
vjerovatno i Ukrajinu.
Naravno, to je mnogo
lak{e napisati nego napraviti,
ali na{i reprezentativci sami su
sebi nabacili taj teret na ple}a.
Sami ga moraju i skinuti.
Ustvari, u tome bi im trebali
pomo}i i navija~i, jer ve} sutra
u derbiju grupe B u Sarajevo
sti`e Velika Britanija. Mo`e li
taj me~ biti po~etak iskuplje-
nja na{eg tima? E. J.
sport
Dnevni avaz, utorak,
10. avgust/kolovoz 2010. 69
Pod vodstvom {efa stru-
~nog {taba Dejana Pare`ani-
na, ju~er su u dvorani Ske-
nderija po~ele pripreme Bo-
sne ASA BH Telecoma. U
znatno izmijenjenom sasta-
vu (bez desetorice vode}ih
igra~a iz pro{le sezone) tre-
niralo je 16 ko{arka{a.
Od prvotimaca, tu su bili
Eldin ^amd`i}, Nermin Bu-
za, Ali Demi} i Aldin Klinac,
zatim novi ~lanovi „Stude-
nata“ Filip Kru{lin, Marko
Radi} i Marko Batina, koji je
ju~er potpisao ugovor, te ve}i
broj mla|ih ko{arka{a, ma-
hom iz Bosninog podmlatka.
- Kre}emo u projekt ko-
ji je veliki izazov za sve nas,
a ~iji je cilj da od grupe mla-
|ih igra~a formiramo jaku
bazu, koju bismo poslije na-
dogra|ivali. Na tom su putu
oscilacije neminovne, ali
klub poput Bosne uvijek
mora imati najvi{e ambicije
- rekao je Pare`anin te je do-
dao da }e na postoje}i igra~-
ki kadar, vjerovatno, biti do-
data barem dva poja~anja.
Na klupskim ~elnicima
je da rije{e i status nekoli-
ko igra~a koji su zvani~no u
klubu, ali su nagovijestili
`elju da odu.
Bazi~ni dio priprema
„Studenti“ }e od 18. do 28.
avgusta obaviti na Igmanu.
Potom slijedi odigravanje
ve}eg broja kontrolnih me-
~eva pred start sezone, a to }e
biti kvalifikacije za Euro~ele-
nd` kup FIBA protiv francu-
skog Nansija (29. septembar
i 6. oktobar). E. J.
S ju~era{njeg treninga u Skenderiji (Foto: J. Brutus)
Po~ele pripreme KK Bosna
Pare`anin: Pred
nama je izazov
Od grupe mla|ih igra~a `elimo formirati
jaku bazu, ka`e trener „Studenata“
- Da je Gari Kasparov ka-
ndidat za predsjednika FIDE,
a ne Anatolij Karpov, bila bi
to sasvim druga~ija situaci-
ja. Kasparov u`iva ogromnu
popularnost u Bosni i Her-
cegovini, moje simpatije su
na njegovoj strani. No, Upr-
avni odbor [ahovske unije
BiH dao je jednoglasnu po-
dr{ku zvani~nom kandida-
tu [ahovske federacije Rusi-
je, a to je Kirsan Iljum`inov.
Ovim je rije~ima predsje-
dnik [ahovske unije BiH Sead
Demirovi} prokomentirao
izjave najboljeg {ahiste svih vr-
emena u intervjuu za na{ list.
Kasparov, koji je glavni
lobist Karpovljeve kandida-
ture, kazao je za „Avaz“ da su
mu prijatelji iz BiH - imeno-
vao je Kemala Osmanovi}a i
Nusreta ^au{evi}a - okrenu-
li le|a obe}av{i mu da }e po-
dr`ati njegovog kandidata
nakon ~ega su odlu~ili da
glas [ahovske unije BiH na
oktobarskim izborima ipak
daju Iljum`inovu.
Osmanovi}, predsjednik
mu{ke selektorske komisije
BiH, kazao nam je da nije ~lan
Upravnog obora Unije i da ne-
ma ni pravo glasanja ni utjecaj
prilikom dono{enja odluka.
- Zna~i, nisam dao obe}a-
nje Kasparovu, koji je moj i
prijatelj BiH. Mislim da bi svi
digli obje ruke za Kasparova
da je on kandidat za predsje-
dnika FIDE. Ja lobiram za
one koji nama poma`u, a to su
Iljum`inov i Ali Nihat Jazi}i,
predsjednik Turske federaci-
je, s kojom imamo Ugovor o
prijateljstvu i saradnji.
Turska federacija platila je
nedavno mladim bh. {ahis-
tima avionske karte i smje{taj
na Svjetskom {kolskom prve-
nstvu - rekao je Osmanovi}.
^au{evi}evu reakciju ju~er
nismo uspjeli dobiti. M. B.
Reakcije na optu`be najboljeg {ahiste
Da je kandidat Kasparov, a
ne Karpov, imao bi glas BiH
Uprava [irokog TT kabe-
la polako ispunjava cilj, a to je
o~uvanje okosnice tima iz
pro{le sezone. Nakon {to su
ugovore s aktuelnim prva-
kom Bosne i Hercegovine u
ko{arci ranije produ`ili [ime
[pralja i Sini{a [temberger,
ju~er je to u~inio Ivan Grgat.
- Drago mi je da smo i to
skinuli s dnevnog reda. [i-
roki je veliki klub, ljudi su
me zavoljeli i ja }u im se
odu`iti, nadam se, jo{ je-
dnom odli~nom sezonom -
rekao je iskusni centar.
Trogodi{nji ugovor po-
tpisao je i bek Frano Pilepi},
doskora ~lan Svjetlosti iz
Slavonskog Broda. D. K.
[iroki ispunjava cilj
Produ`io i Ivan Grgat
Svi znaju da su Luol De-
ng i Pops Mehsah-Bonsu
klju~ni ko{arka{i Velike Br-
itanije, ali kako ih zaustavi-
ti? Odogovor nisu na{li ni
Makedonci, koji su u derbi-
ju na{e kvalifikacione grupe
B, u 32 miliona eura vrije-
dnoj novoj dvorani u Nju-
kaslu pora`eni od doma}ina
u produ`etku (96:104) iako
su osam sekundi prije kraja
regularnog toka vodili s
87:83.
Tada je novi centar {pan-
skog prvaka Kaha Laborala
Mensah-Bonsu pogodio prvo
i namjerno proma{io drugo
slobodno bacanje, a odbijenu
loptu prihvatio je Deng i „tro-
jkom“ izborio produ`etak.
Krilu ^ikago bulsa na
kraju je nedostajalo samo je-
dno dodavanje za tripl-dabl
(23 poena, 11 skokova, 9 asi-
stencija), Mensah-Bonsu je
imao 27 poena i devet skoko-
va. U svom prvom nastupu
za Makedoniju naturalizira-
ni ameri~ki plej, biv{i igra~
beogradskog Partizana Le-
ster Mekejleb (McCalebb)
ubacio je 30 ko{eva. (E. J.)
U Njukaslu odlu~io produ`etak
^udesni Deng presudio Makedoncima
Deng u me~u protiv
Makedonije (Foto: Fibaeurope)
KO[ARKA Bh. reprezentacija nakon poraza u Ma|arskoj
Sami sebi nabacili teret na
ple}a, sami ga moraju i skinuti
Ve} sutra u Sarajevo sti`u favorizirani Britanci, a pred na{im timom je imperativ pobjede
Pored gubitka dva pla-
nirana boda u Ma|arskoj,
na{u selekciju potresla je
povreda Nemanje Gordi}a.
Od ljekara na{e reprezenta-
cije, po povratku tima u
Sarajevu, saznali smo da }e
na{ startni plej zbog prelo-
ma ruke propustiti nasta-
vak kvalifikacija.
U me~u protiv Ma|ara
povredu je zadobio i Nihad
\edovi}, ali se u na{em tabo-
ru nadaju da }e on ipak biti
spreman za sutra{nju uta-
kmicu s Velikom Britanijom.
Gordi} slomio ruku
GRUPA
A
Rezultati: Izrael - Latvija 110:88,
Italija - Finska 82:73.
Parovi 5. kola (11. avgust): Crna
Gora - Italija (18.30 sati), Finska -
Izrael (19).
1. Crna Gora 2 2 0 170:126 4
2. Izrael 2 2 0 189:159 4
3. Italija 3 1 2 221:221 4
4. Latvija 3 1 2 223:274 4
5. Finska 2 0 2 133:156 2
GRUPA
C
Rezultati: Portugal - Belgija 69:78,
Bugarska - Poljska 74:70.
Parovi 5. kola (11. avgust): Gruzi-
ja - Portugal (17), Belgija - Bugarska
(20.15).
1. Belgija 2 2 0 152:133 4
2. Bugarska 2 2 0 141:129 4
3. Poljska 3 1 2 221:222 4
4. Gruzija 2 1 1 148:139 3
5. Portugal 3 0 3 192:231 3
GRUPA
B
Rezultati: Velika Britanija - Make-
donija 104:96 (produ`etak), Ma|ar-
ska - BiH 74:70.
Parovi 5. kola (11. avgust): Ukra-
jina - Ma|arska (18), BiH - Velika
Britanija (20.45).
1. Makedonija 3 2 1 245:206 5
2. V. Britanija 2 2 0 195:178 4
3. Ma|arska 3 1 2 200:239 4
4. BiH 2 1 1 156:150 3
5. Ukrajina 2 0 2 134:157 2
Po zavr{etku me~a u
Solnoku, bh. selektor Sabit
Had`i} je izjavio:
- Prvo poluvrijeme bi-
lo je u`asno, sa slabim na-
padom i odbranom. U dru-
gom smo u~inili sve da se
vratimo, ali smo potro{ili
previ{e snage da bismo na-
pravili kona~an preokret.
Had`i}: U`asno prvo poluvrijeme
Selektor Had`i} i igra~i: Podbacili protiv Ma|ara (Foto: S. Saletovi})
SATELITSKI TV PROGRAM
UTORAK 10. 8. 2010.
BHT1
07.00 Dobro jutro
09.05 Mumijevi,
animirana serija, 60/74
09.30 Be Ha Te bebe
09.35 Mini school
09.40 Japanske pri~e, animirana serija
09.50 Dje~iji festivali
10.00 BHT vijesti
10.10 Ljubavna oluja, igrana serija,
153/313
11.00 Moja mala kuhinja, r.
11.05 Ples `ivota, igrana serija,
59/124, r.
12.00 BHT vijesti
12.15 Kad tebe ne bude,
humoristi~ka serija, 6/23, r.
12.45 Zakoni zdravlja: Gojaznost, r.
13.15 Tajne istorije: Potraga za
Amelijom Erhart, strana
dokumentarna serija
14.15 BHT vijesti
14.30 Na terapiji, igrana serija, 26/45, r.
Program za djecu i mlade
14.55 Mumijevi, animirana serija, 61/74
15.20 Be Ha Te bebe
15.25 Mini school
15.30 Japanske pri~e, animirana serija
15.40 BHT slagalica
16.15 BH info
16.45 Ples `ivota, igrana serija,
60/124
17.30 Moja mala kuhinja
17.45 Kad tebe ne bude,
humoristi~ka serija, 7/23
18.15 Dimenzija vi{e,
program iz kulture
18.45 Business News
18.50 Frenderi, animirana serija
18.55 Moj prvi izbor, reporta`a
19.00 Dnevnik
19.35 Zvorni~ko kulturno ljeto 2010,
reporta`a
20.05 Nogomet: Prijateljska utakmica:
Bosna i Hercegovina - Katar,
prijenos
22.15 BHT vijesti
22.30 Business News
22.35 Na terapiji, igrana serija, 27/45
23.05 Lifestyle reporta`a: Turska
00.00 Tajne istorije: Potraga za
Amelijom Erhart, strana
dokumentarna serija, r.
00.50 Pregled programa za srijedu
FTV
07.00 Dobro jutro,
jutarnji program
09.00 Vijesti
09.05 Slatka tajna, igrana serija, 148.
epizoda, r.
10.00 To je prava Raven, serija za
djecu, 27. epizoda
10.25 Prirodna ba{tina: Sarajevo,
behara ti tvoga, dok. progr.
11.05 Centralni zatvor
12.00 Dnevnik 1
12.15 Grmalj: Misija Kondor, italija-
nska mini serija, 5. epizoda
13.45 Zvjezdani studio,
muzi~ki program
14.10 Grizli Adams, igrana serija, 30.
epizoda
15.00 Vijesti
15.10 Slatka tajna, igrana serija, 149.
epizoda
16.05 Slatka tajna, igrana serija, 150.
epizoda
17.00 Federacija danas, informativni
program
17.25 Dolina sunca, igrana serija, 59.
epizoda
17.50 Dnevnik, najava
18.15 Dolina sunca, igrana serija, 60.
epizoda
18.50 Dnevnik, najava
19.00 ^arli i Mimo, crtani film
19.05 Mala princeza, crtani film
19.15 Tomica i prijatelji, crtani film
Finansijske novosti
19.30 Dnevnik 2
20.10 Loto,
prijenos izvla~enja
20.30 Grmalj: Indijanci, italijanska
mini serija, 6. epizoda
22.00 CSI Miami, igrana serija,
5. epizoda
22.44 Loto, dobitna kombinacija
brojeva i dva jokera
22.45 Dnevnik 3
Finansijske novosti
23.15 I dive ubijaju, zar ne?, ameri~ki
igrani film
00.40 Zvjezdani studio
01.15 Centralni zatvor
02.00 Pregled programa
za srijedu
OBN
06.35 Jutarnji program,
kola`ni program
09.00 Fudge, serija
09.45 Na{a mala klinika,
humoristi~na
serija
10.40 Vru}ina Akapulka,
serija
11.55 OBN Info
12.10 Top Shop
12.30 Ljetna
matineja.
Slu~ajne `rtve, film
13.55 Skrivena kamera,
zabavna emisija
14.20 Seka Aleksi}.
Moja desna ruka,
reality show
15.50 Na{a mala klinika,
humoristi~na
serija
16.25 Top Shop
16.45 Vremenska
prognoza
16.50 Biseri,
talk show
17.40 A la Carte,
kulinarski show
18.20 Stol za 4,
kulinarski show
18.50 Vremenska
prognoza
18.55 OBN Info
19.20 Exkluziv,
zabavna emisija
20.10 Seka Aleksi}.
Moja desna ruka,
reality show
21.10 Dejana Show,
talk Show
22.10 Biseri,
talk show
23.10 Seka Aleksi}.
Moja desna ruka,
reality show
00.10 Mu}ke,
humoristi~na serija
00.45 Ljetna matineja. Slu~ajne
`rtve, film
HAYAT TV
06.30 Dobro jutro svima,
jutarnji program
08.30 Hayatovci na raspustu,
dje~iji program
09.00 Bajkeri s Marsa,
crtani film
09.25 Timmy,
crtani film
09.35 Fify,
crtani film
10.00 Aladin,crtani program
10.25 Winx, crtani film
10.50 Winx, crtani film
11.15 Ninja kornja~e FF,
crtani film
11.30 Fify, crtani film
11.45 Vijesti
11.58 Biometeorolo{ka
prognoza
12.00 Put u prirodu s Nigelom
Marvenom, 1 epizoda
13.00 Najbolje godine, igrana serija,
132.epizoda
14.00 Hayat production show,
zabavno-muzi~ki program
15.00 Zvijezda mo`e{ biti ti,
audicija
16.10 Sport centar
16.11 Moje drage kom{ije,
igrana serija, 74.epizoda
17.32 Zauvjek susjedi,
igrana serija
18.13 Biometeorolo{ka prognoza
18.15 Otka~eni telefon Osmana
D`ihe, zabavna emisija
19.00 Vijesti u 7,
informativna emisija
19.27 Vremenska prognoza
19.30 Sport
19.50 Eko Ing
19.55 Horizonti
20.00 Najbolje godine, igrana serija,
133.epizoda
21.00 Zlate mi, zabavni program
22.00 Moje drage kom{ije,
igrana serija, 75.epizoda
23.30 Put u prirodu s Nigelom
Marvenom,
1 epizoda
00.30 Sport centar
00.35 Zauvjek susjedi, igrana serija,
28.epizoda
PINK BH
08.00 Gre{ne du{e
09.00 Ru`i~asto jutro,
jutarnji program
11.00 ^ini,
serija
11.55 Vremenska
prognoza
12.00 Info top
12.10 Grand hitovi
13.30 Sarajevo
on line
13.40 Made in
Banja Luka
13.50 Sportissimo
14.00 Info top
14.10 Alo alo
15.00 Anali,
serija
15.50 Info top
16.00 Gre{ne du{e
16.55 Savr{eno skladna i originalna
BiH
17.00 Slomljeno
srce
18.00 Info top
18.15 Vremenska
prognoza
18.25 Sarajevo
on line
18.40 Made in
Banja Luka
18.55 Savr{eno skladna
i originalna BiH
19.00 ^ini,
serija
20.00 Tudorovi,
serija
21.00 Grand parada
22.30 Alo alo
23.00 \avo u
plavoj haljini, film
01.00 Sarajevo
on line
01.10 Made in
Banja Luka
23.05 LIFESTYLE REPORTA@A 20.10 LOTO 21.10 DEJANA SHOW 21.00 ZLATE MI 09.00 RU@I^ASTO JUTRO
Korak ispred
Matijas Li Vitlok je mjesni
{ef policije ~iji se brak s ko-
legicom Aleks nedavno ra-
spao. Stoga se bez gri`nje
savjesti upustio u strastve-
nu ljubavnu vezu s lijepom
An Merai Herison, supru-
gom svog poznanika Krisa.
Uloge: Denzel Vo{ington,
Eva Mendez
Reditelj: Karl Franklin
FILM, HRT 1
21.00
RTS
15.20 Vrijeme je za
bebe
16.00 Ovo je Srbija
16.35 Nikad dosta:
Zelena karta
17.00 Dnevnik
17.20 Evronet
17.30 Beogradska
hronika
18.25 Putopis: Fra-
ncuska
19.00 Slagalica
19.30 Dnevnik
20.10 Sti`u dolari,
serija
Eurosport
16.30 Plivanje
17.00 Plivanje
18.30 Plivanje
18.45 Fudbal
18.55 Ski
skokovi
20.00 Boks
21.00 Boks
23.00 Plivanje
Eurosport 2
16.30 Reli
17.00 Motokros
18.00 Vazdu{ne
trke
18.30 Spidvej
19.30 Vijesti
20.00 Ko{arka
21.45 Australijski
fudbal
23.00 Fudbal
Sportklub
15.00 Pregled
Champio-
nship
15.30 World
Sport
Magazin
16.00 FullTilt Poker
17.00 U`ivo: ATP
Masters
Toronto
04.00 Duh
sampiona.
Federer
National G.
17.00 Stvoreni
za razaranje
18.00 Velik, ve}i, na-
jve}i. Tele-
skop
19.00 Vodi~ kroz
planet za ljubi-
telje hrane
19.30 Vodi~ kroz
planet za ljubi-
telje hrane
20.00 Megagra|evine
21.00 Najte`i popravci
22.00 Kod crveno:
spa{avanje
MTV Adria
16.10 The Hills
16.40 The Hills
17.00 The Hills
17.30 The Hills
17.50 The Hills
18.20 The Hills
18.40 3 From 1
18.50 Brand New
19.20 Just See MTV
21.10 Hip Hop Chart
21.50 3 From 1
22.00 Blue Mountain
State
22.20 Scream Queens
23.10 Room 401
RTL
17.00 [kolski
istra`itelji
17.30 Me|u nama,
serija
18.00 Explosiv
18.30 Exclusiv
18.45 RTL aktuelnosti
19.05 Sve {to je
va`no, serija
19.40 Dobra vreme-
na, lo{a vre-
mena, serija
20.15 CSI. Majami
21.15 CSI. Majami
22.15 Monk, serija
PRO 7
16.00 Odluka
u podne
17.00 Taff
18.00 Vijesti
18.10 Simpsonovi,
crtani film
19.10 Galileo
20.15 Simpsonovi
21.15 Dva i po
mu{karca,
serija
22.15 Switch reloa-
ded, serija
22.45 Broken comedy,
serija
16.00 FULLTILT POKER 21.45 AUSTRALIJSKI FUDBAL 21.15 DVA I PO MU[KARCA 20.15 CSI MAJAMI 18.30 PLIVANJE
17.45
Kad tebe
ne bude
Anin partner dr. Hovard Benks
dolazi iz Afrike da bi prikupio no-
vac za humanitarni rad. Hovard
govori Diani da on i An `ele da
Moli i Aleks po|u s njim i da `ive
u Africi, zbog ~ega se D`imi i Dia-
na udru`uju da bi zadr`ali djecu
gdje jesu. U me|uvremenu, Moli
je na{la posao u fast foodu, ali
mrzi ga i `eli da da otkaz.
SERIJA, BHT1
20.05
Prijateljska
utakmica:
BiH- Katar
NOGOMET, BHT1
TV Alfa
07.00 Alfa mozaik - Jutarnji program
09.30 Vijesti
09.35 Alfa mozaik
(u 10.30 i 11.30 Vijesti)
12.00 Poznati
12.30 Vijesti
12.40 Sponzorisani program
13.30 Vijesti
13.33 SMS CHAT i EPP
14.30 Vijesti
14.35 SMS CHAT I EPP
15.30 Vijesti
15.35 SMS CHAT I EPP
16.30 Vijesti
16.35 Muzika
17.30 Vijesti
18.40 Centralna info. emisija
19.00 Muzika
19.15 Emisija [to da ne?, revijalni
program
19.30 Muzika i EPP
20.00 Sportske legende
20.45 Muzika i EPP
21.30 Vijesti
21.40 Poslovne vijesti
22.00 Poznati
TV TK
16.00 Ljeto na dlanu
otvoreni program
17.00 Bonaventura, magazin
17.30 Svjedok prirode,
strani dok. program
18.00 Frejzer, humo. serija
18.20 Taina, humo. serija
19.00 Dnevnik RTV TK
19.30 Crtani film
20.05 Pod suncem St. Tropea, se-
rijski program
21.00 Aktuelno, info. program
22.00 Prvi talas, igrana serija
RTM
16.10 Sport centar
16.11 Moje drage kom{ije
17.30 Muzika
18.00 Grad, kola`na emisija infor-
mativnog tipa
19.00 RTM vijesti - centralna inf.
emisija
19.30 Urban Music puls - muzi~ki
program
20.00 Najbolje godine, igrana serija
22.00 Moje drage kom{ije, igrana serija
23.30 Nijemi svjedok, igrana serija
TV Gora`de
17.05 SMS Chat
19.00 Hronika Festivala
prijateljstva Gora`de 2010.
Muzi~ki program
20.00 Igrana serija
21.00 Bonaventura
21.30 Balkandisc
23.00 Hronika Festivala
prijateljstva Gora`de 2010.
23.30 Glas Amerike
HTV Oskar C
17.22 Glazbeni
program
18.00 Humanost na djelu
19.00 Dnevnik HTV OSCAR-C
19.30 Reemitiranje Dnevnika
HRT-a
20.00 Najbolje godine, igrana serija
21.00 Turizam plus
22.00 Moje drage kom{ije, igrana
serija
TV Visoko
18.00 I mi smo BIH, r.
18.35 Zabranjena ljubav, r.
19.30 Dnevnik FTV
20.05 Sje}anja
20.30 Aktuelnosti
20.50 TV Liberty
21.20 Zabranjena ljubav
22.05 City Light
TV KISS
18.45 FIS SHOP
18.50 Marketing
19.00 DNEVNIK KISS
19.25 Sportski pregled i vrijeme
19.30 DNEVNIK HRT
20.05 Extra plus, kontakt emisija
21.10 FIS SHOP
21.20 Film
TV Kakanj
18.20 S druge strane ljubavi, serija
19.00 Denis Napast
19.30 Dnevnik FTV
20.00 Vijesti IC
20.25 Do`ivotna kazna, serija
21.00 Druga~iji pogled
21.30 U susret ramazanu
22.00 Zabranjena ljubav, serija
23.00 Vijesti TV Sahar
TV USK
17.15 Gordost, igrana serija (r)
17.50 TV izlo`ba
18.00 TV {kola, obrazovni program
19.00 Dnevnik 1 TV USK
19.30 Muzi~ki program
20.05 TV intervju
20.50 Veterani danas
21.30 Dnevnik 2 TV USK
22.00 Gordost
TV Zenica
18.00 Frej`er, humoristi~ka serija
18.30 Mali oglasi, obavje{tenja
19.00 Zenica danas
19.30 Muzi~ki spotovi
20.00 Dokumentarni program
21.00 TV Liberty
21.30 Dobro srce
TV Cazin
19.30 Muzi~ki program, repriza
19.58 EPP
20.00 TV panorama
20.30 Da se ispri~amo...
21.00 Igrani program
21.45 Sportski mozaik
22.15 Igrani program
HIT TV
18.30 Vremeplov
19.00 Objektiv I
19.25 Triumph
20.00 Zabranjena ljubav
21.00 Utorkom u`ivo - muzi~ka
emisija
22.00 Objektiv II
22.35 Put oko svijeta
BN
16.25 Igrani film: Znak ~etvorke
18.00 Danas u Srpskoj, informati-
vni program
18.30 Dopisnici bez granica
19.00 Sport fle{
19.30 BN monitor
20.15 TV serija: ^etiri `ene
21.00 Doma}i film: Optimisti
22.30 Pregled dana
TV Bugojno
18.00 Vijesti
18.10 Dokumentarni program
19.00 Informator
19.30 Aktuelno - inf. program
19.55 Vijesti
20.00 Najbolje godine - igrana serija
21.00 Igrani film
22.00 Moje drage kom{ije, serija
TV HEMA
18.00 Vijesti
18.15 Vremenska
prognoza
19.00 Narodna muzika
20.00 Na{i razgovori - intervju
sedmice
21.00 Turizam plus
22.00 Hema magazin - informati-
vni program
22.30 Vremenska prognoza
15.20 VRIJEME JE ZA BEBE 21.00 NAJTE@I POPRAVCI 22.20 SCREAM QUEENS
UTORAK 10. 8. 2010.
RTRS
09.10 Brojevi,
serija (21./79)
09.50 Naruto, crtana serija (21./79)
Mala TV
09.50 Naruto - crtana serija (7./52)
10.25 Tim galaksi, crtana serija
(7./52)
10.40 Pop sikret
- crtana serija (6./26)
11.30 Mts magazin,
muzi~ki program
12.00 Vijesti
12.15 Profajler
- serjia (31./81)
13.00 Dolina sunca - tv novela (3. i
4./210)
14.30 Po~inju dani ramazana,
vjerski program
14.55 Poaro - Tajanstvena afera u
Stajlzu, film
**.** Izvje{taj sa
banjalu~ke berze
16.30 Srpska danas
17.00 Brojevi, serija (22./79)
17.45 Pakov svijet, serija
19.20 Ro|eni divlji, program za djecu
(16./26)
19.25 Finansijske
novosti
19.30 Dnevnik
20.10 \angov veliki
povratak, film
21.45 Mjesto zlo~ina, Majami 7,
serija (25./25)
22.40 Info profil
22.57 Sport
23.02 Finansijske
novosti
23.05 Neko da me ~uva, serija
(60./64)
23.45 Poaro - Nijemi svjedok, film
(2./22)
01.15 Profajler,
serija (31./81)
02.00 MTS magazin
02.25 Srpska
danas
02.50 Dnevnik
HRT 1
07.00 Dobro jutro, Hrvatska
09.10 Pet zvjezdica 1, serija (17/20)*
10.00 Vijesti
10.09 Vrijeme danas
10.10 Vijesti iz kulture
10.15 Vizije budu}nosti: Kvantna
revolucija, dokumentarna serija
(58’45“) (3/3) (R)*
11.15 Oprah show (1210.)*
12.00 Dnevnik
12.11 Sport
12.13 Vrijeme
12.15 TV kalendar
12.27 @ivjeti zdravije, emisija pod
pokroviteljstvom
12.31 More ljubavi, telenovela
(12/165)*
13.15 Ljetna slagalica
14.10 Vijesti s prijevodom za gluhe
14.19 Vrijeme sutra
14.20 Sutra je novi dan 1, serija
(6/22)*
15.05 Hrvatsko podmorje 3: Lo{inj
(6/6)
15.35 A sad u Europu! (18/30)
16.20 Luda ku}a 1,
humoristi~na serija (17/35)*
17.00 Vijesti
17.10 Hrvatska u`ivo
18.30 ^arolija 10, serija (21/80) (R)
19.15 Vrijeme
19.30 Dnevnik
19.56 Sport
20.01 Vrijeme
20.10 Boje turizma
21.00 Korak ispred, ameri~ki film (12)
(101’) (R)*
22.45 @ivjeti zdravije, emisija pod po-
kroviteljstvom
22.50 Dnevnik 3
23.15 Sport
23.18 Vrijeme
23.20 Vijesti iz kulture
23.30 Dr. House 2, serija (12)
(14/24)*
00.20 Filmske no}i vesterna: Gnjev
bo`ji, ameri~ki film (12) (107’)*
02.10 Bez traga 6, serija (12) (7/18)*
02.55 Zvjezdane staze: Enterprise 3,
serija (21/24)*
03.40 Zakon i red: Zlo~ina~ke
nakane 3, serija (12) (19/21)*
04.25 Ljetna slagalica
HRT 2
07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta
Hrvatske
07.50 Najava programa
07.55 TV vrti}: Tu`ibaba
08.05 Na kraju ulice: Kviz
08.20 101 dalmatinac, crtana serija
(30/65)*
08.45 Obitelj Addams, crtana serija
(17/21)*
09.05 Dexterov laboratorij,
crtana serija (2/26) (R)*
09.30 Navrh jezika: Ispod zvijezda
09.40 Boli glava: Vjetar zvan bura
(3/6)
09.55 Heidi, serija za djecu (20/26)*
10.20 Heidine kronike, ameri~ki film (R)*
11.55 Afrika, ~arobni kontinent:
Prirodni kurioziteti,
dokumentarna serija (2/16)*
12.20 Ru`na Betty 2, serija (16/18)
(R)*
13.00 Beverly Hills 1, serija (17/23)*
13.45 Simpsoni 18, humoristi~na
serija (12/22) (R)*
14.05 Crveni patuljak 6, humoristi~na
serija (4/6)*
14.35 Zvjezdane staze: Enterprise 3,
serija (21/24)*
15.20 Knez i djevojka 3, serija (2/12)*
16.05 Vrhunska putovanja: Las Vegas,
dokumentarna serija (14/21)
(R)*
16.55 Budimpe{ta: EP u plivanju,
prijenos*
19.00 Mu}ke 4a, humoristi~na serija
(4/7)*
19.30 Mu}ke 4a, humoristi~na serija
(5/7)*
20.00 Ve~eras...
20.05 Ve~ernja {kola: Sport
20.40 Vijesti na Drugom
20.45 Vrijeme
20.46 Bitange i princeze 1,
humoristi~na serija (11/13)
21.15 Bez traga 6, serija (12) (7/18)*
22.05 Zakon i red: Zlo~ina~ke
nakane 3, serija (12) (19/21)*
22.50 Deadwood 3, serija (18)
(7/12)*
23.40 Ljetni retrovizor: Kalifornikacija,
humoristi~na serija (18) (3/12)*
00.05 Ljetni retrovizor: Zlo~ina~ki
umovi 3, serija (12) (6/20) (R)*
NOVA TV
06.30 Na{i najbolji dani
serija
07.30 Yu-Gi-Oh GX
serija
07.55 Jackie Chan
serija
08.20 Bumba
serija
08.40 Peppa
serija
08.50 Fifi
serija
09.00 Dona Barbara
serija
10.50 U ime ljubavi
serija
12.50 IN magazin
doma}a produkcija
13.34 PBZ Pitanje dana
13.35 Baywatch
serija
14.30 Dona Barbara
serija
16.25 U ime ljubavi
serija
17.00 Vijesti Nove TV
informativni program
17.20 U ime ljubavi
serija
18.30 IN magazin
doma}a produkcija
19.09 PBZ Pitanje dana
19.15 Dnevnik Nove TV
info. program
20.05 Lud, zbunjen, normalan
serija
21.05 KARATE KID 2
igrani film
23.05 Ve~ernje vijesti
informativni program
23.20 IN magazin
doma}a produkcija
00.05 Bra~ne vode
serija
00.30 Seks i grad
hit serija
01.00 Ezo TV (18)
tarot show
02.00 Za~arani (15)
serija
02.45 CARANDIRU(15)
igrani film
05.05 Seks i grad
23.30 DR. HOUSE 21.15 BEZ TRAGA
[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Iako ste, po prirodi, optimista, sna`ni i ve-
dri, stvari nisu izvrsne. Mogu}e je malo razo~are-
nje u partnera.
Posao: Budi se va{a kreativnost, `elja za promje-
nom, eksperimentiranjem. Mogu} je i iznenadni put.
Zdravlje: Samo se opustite.
Ljubav: Prili~no dobro se snalazite. U najboljoj
poziciji ste ako u`ivate u sigurnosti stabilne veze.
Posao: Puni ste elana. Nije vam te{ko da radite ~ak i
prekovremeno, ako to nosi ve}u materijalnu dobit.
Zdravlje: Tegobe na psihi~koj osnovi.
Ljubav: Opet vas mu~e ljubavne brige. Te{ko
vam je napustiti sigurnost veze, a vu~e vas „miris
zabranjenog“.
Posao: Preopu{teni ste i le`erni. Nemojte se ulijeniti, jer }e
vam se obaveze nagomilati i uhvatit }e vas panika.
Zdravlje: Osje}ate se iscrpljeno.
Ljubav: Prepuni ste energije. Me|utim, ona mo`e
postati destruktivna, ako je ne potro{ite u ljuba-
vnoj sferi.
Posao: Imate dovoljno energije i za poslovne poduhvate. Ipak,
skloni ste improvizaciji, pa poja~ajte oprez.
Zdravlje: Nema ve}ih problema.
Ljubav: Prili~no veseo dan. Otvoreni ste za zaba-
vu, dobru i inspirativnu komunikaciju sa voljenom
osobom.
Posao: Pr{tite od energije, {to se izvrsno odra`ava
na va{ posao. Pokre}ete nove akcije, preuzimate inicijativu.
Zdravlje: Vedri ste i radosni.
Ljubav: Va{a veza `ivi uobi~ajenim ritmom. Ipak,
povremeno vlada napetost, ali ve}ih nesporazu-
ma nema.
Posao: Mnogo radite, ali ste zadovoljni, jer vam posao odli~no
polazi za rukom. Po~inje i ne{to novo.
Zdravlje: Ne mo`ete se sasvim opustiti.
Ljubav: Ovo je, zaista, intenzivan, uzbudljiv, pre-
krasan ljubavni dan. Sve to najbolje osje}a volje-
na osoba.
Posao: Puni ste izvanrednih, novih planova. Ima-
te, sre}om, i mogu}nosti da ih ostvarite. Barem, najva`niji dio.
Zdravlje: Imate i dodatnu energiju.
Ljubav: Izuzetno ste senzibilni, pa i ranjivi. Va{e
emocije su sna`ne, kao da potpuno vladaju va{im
bi}em.
Posao: Dosta radite i to vam ne predstavlja ve}i problem. Seki-
raju vas neplanirane, iznenadne prepreke.
Zdravlje: Lo{e raspolo`enje.
Ljubav: Prili~no intenzivan, ali i neobi~an ljubavni
dan. Nemirni ste, `eljni nje`nosti. Mogu} je flert.
Posao: Obasuti ste ponudama sa svih strana. Zai-
sta vam nije lako izdr`ati tempo, ali svakako poku{ajte.
Zdravlje: Glavobolja ili nervoza.
Ljubav: Ne eksperimentirajte, ne ~inite radikalne
poteze. Naime, to vas mo`e navesti na pogre{nu
odluku.
Posao: Nailazite na odre|ene probleme, koji vas deprimiraju,
pa i obeshrabruju. U vama se javlja i revolt.
Zdravlje: [etnja vra}a ravnote`u.
Ljubav: Nagla{eni su va{ {arm, privla~nost, pa i
ekscentri~nost. U sredi{tu ste pa`nje, pa i po`ude,
vi{e osoba.
Posao: Prihvatite novonu|eni posao, ali dobro or-
ganizirajte vrijeme. Samo tako sve mo`ete obaviti le`erno.
Zdravlje: Nemate razloga za nervozu.
Ljubav: Na prvi pogled, sve je uobi~ajeno, skla-
dno, ali raspolo`enje varira. Ne{to vam smeta kod
partnera.
Posao: Nailazite na prepreke, zastoje, ali sve sku-
pa ni{ta stra{no. Osjetljiviji ste nego {to na poslu treba.
Zdravlje: Nervozni ste, nemotivirani.
21. III - 20. IV
OVAN
21.IV - 22.V
BIK
23.V - 22.VI
BLIZANCI
23.VI - 22.VII
RAK
23.X - 22.XI
[KORPIJA
23.XI-22.XII
STRIJELAC
23.XII-21.I
JARAC
22.I-19.II
VODOLIJA
20.II-2O.III
RIBE
23.IX - 22.X
VAGA
23.VII - 22.VIII
LAV
23.VIII - 22.IX
DJEVICA
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993.
Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik;
Izdava~: "avaz-roto press"
Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi}
Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira
]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz
^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna
hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura i Sara-
jevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},
Sveznadar Zrinka Ili},
RTV Extra Aleksandar Toma{evi},
Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili},
no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi}
Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i}
Menad`ment “avaz-roto press”:
Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva
DTP: Studio "avaz-roto press"
[tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185,
tel: 033/455-333.
TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391,
glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388,
281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409,
Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281-
413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i
281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424,
e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412,
faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356,
Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717,
281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i
prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357.
DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka),
032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22
(poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i
257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel:
049/215-648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363;
MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax:
036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgra-
da Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel:
030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja
Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887;
GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251;
BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753
Adresa: Te{anjska 24 a
List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazova-
nja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od
28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju.
PDV ID BR. 200934630002.
CIJENA: 1 KM
Dnevni avaz
00.05 BRA^NE VODE
SERIJA
Mafija odlu~i pro{iriti unosni kockarski
posao na Floridi, gdje dr`avni zakoni za-
branjuju takve aktivnosti. Oni unajmljuju
advokata Klementea kako bi prona{ao
na~ine izbjegavanja pravnih normativa i
na~inio plan mogu}im. On otkriva kako
su indijanski rezervati izuzeti od zakona
Amerike i predla`e u njima izgradnju
tr`nog centra koji bi se odmah pretvorio
u najve}i kazino u Americi.
Uloge: Bad Spenser, Majkl Vinslov
Reditelj: Alesandro Kapone
20.30
FTV
21.45 MJESTO ZLO^INA MAJAMI
Grmalj: Indijanci
SERIJA
Mu}ke
Rodni je razo~aran, jer una-
to~ zarukama ni{ta drugo ne
ide po planu. Misli da je zabr-
ljao s diplomom {to }e ga
stajati unosnog posla u tvrtki
Kejsinog oca, a mu~i ga i ne-
dostatak novca za udio u sta-
nu koji planiraju kupiti. U po-
mo} dolazi Del Boj koji se za-
du`uje kod opasne bra}e Dr-
askol omogu}iv{i bratu do-
stojno vjen~anje po cijenu
par modrica.
00.10
OBN
23.10
FILM, PINK BH
Najbolje godine
Zlatu grize savjest zbog nevjere, a Lale cvate i na-
da se nastavku romanse. \uro i Vlasta dolaze u
Drago{je na odmor. Mje{tani
{trajkuju, jer im Lorena duguje
novac. Lorena uspije posuditi
od Sa{ke njenu u{te|evinu ko-
ju je ~uvala za Emu kako bi
njome platila gra|evinske ra-
dove. Sa`ali se nad Tomom te
jedino njemu isplati pla}u.
\urin i Vlastin odmor ne za-
vr{ava kako su planirali. Lore-
na pronalazi tajanstveno pi-
smo. SERIJA
20.00
HAYAT TV
\avo u plavoj
haljini
Los An|eles 1948, jaz izmedju crne i bijele
populacije sve vi{e raste. Lak Rolins, crni
ratni veteran, tra`i posao, i tom prilikom
upoznaje Devita Olbrajta koji je u potrazi za
nestalom bijelom `enom. Vjerenica mo-
mka plave krvi nestala je negdje u crna~koj
~etvrti L.A. Ova afro-ameri~ka intriga vje{to
oslikava dru{tvene odnose Amerike poslije
Drugog svjetskog rata.
Uloge: Denzel Vo{ington, Tom Sajzmor
Reditelj: Karl Frenklin
LJUDI I DOGA\AJI
Krit: Sirtaki za Ginisa
Plesom protiv
recesije
ATINA - Gr~ka je u krizi, ali
to nije razlog da se njeni stano-
vnici ne provesele ple{u}i sir-
taki za Ginisovu knjigu rekor-
da. Skoro 150.000 ljudi pri-
dru`ilo se manifestaciji „Na-
jve}i broj plesa~a sirtakija na
svijetu“, koja je odr`ana na Kr-
itu, javljaju agencije. U~esnici
ovog neobi~nog doga|aja for-
mirali su ljudski lanac od 200
kilometara du` autoputa koji
presijeca otok.
ZAGREB - Nekoliko sati nakon
{to je pred {okiranim prolaznici-
ma nasred Savske ulice pucao
sebi u glavu, 56-godi{nji radnik
jedne kompanije za za{titu umro
je u bolnici.
Mediji javljaju da je mu{karac, na-
kon {to je pijan vozio slu`beni ko-
mbi finansijske agencije „Fina“,
skrivio saobra}ajnu nezgodu pa
mu je policija htjela oduzeti vo-
za~ku dozvolu. ^uvar je preklinjao
da to ne rade, jer mu je voza~ka do-
zvola potrebna da bi mogao raditi
najavljuju}i da }e se ubiti.
Policajci su poku{ali da ga nago-
vore da spusti pi{tolj i mirno se
preda. To im nije po{lo za ru-
kom, jer je ~uvar ispalio sebi me-
tak u glavu.
NAJROBI - Helikopter s ame-
ri~kog ratnog broda prekinuo je
napad gusara na trgova~ki brod
„Ice Explorer“ u Adenskom za-
ljevu, nedaleko od obale Soma-
lije, i tako sprije~io njegovu
otmicu, saop}io je NATO.
Posada napadnutog broda brzo
je reagirala i prijavila da je u to-
ku napad, poslije ~ega je heliko-
pter s broda ameri~ke ratne mo-
rnarice, koji se nalazio u blizini,
odletio na lice mjesta.
Pirati dr`e najmanje 17 brodova
i vi{e stotina ~lanova posada ko-
je su ranije oteli.
Meksi~ki zaljev: U toku ~i{}enje
Potro{eno 6,1
milijarda dolara
LONDON - Britanska naftna
kompanija „British Petroleum“
saop}ila je ju~er da su tro{kovi
namijenjeni borbi protiv naftne
mrlje u Meksi~kom zaljevu do-
stigli ukupno 6,1 milijardu dola-
ra. Novac je potro{en na ~i{}enje
Zaljeva, prikupljanje nafte, za-
tvaranje bu{otine, isplate o{te-
}enim priobalnim ameri~kim
dr`avama itd.
Iskosa
Policajca
ujeo za palac
PROKUPLJE - Dvojica policaja-
ca razgovarala su na ulici s Voji-
nom S. iz sela Belogo{a u Srbiji
postupaju}i po ranijoj prijavi ka-
da je Vojin jednog udario po ruci,
a drugog ujeo za palac lijeve ruke,
saop}eno je iz policije. Ustano-
vljeno je, kako je saop}eno, da je
Vojin S. bio pod utjecajem alko-
hola.
Zagreb: Prolaznici {okirani (Foto: 24sata)
Ubio se zbog dozvole
LOS AN\ELES - ^itaoci popu-
larnog magazina za mu{ku publi-
ku „Maxim“ u Sjedinjenim Ame-
ri~kim Dr`avama veoma }e se
obradovati kada im u ruke do|e
novo, avgustovsko izdanje ovog
~asopisa.
S njegove naslovnice ovog ljeta
}e ih gledati dominikanska lje-
potica Danija Ramirez. Ova za-
nosna filmska glumica fotogra-
fima uglednog ~asopisa pozira-
la je na pje{~anoj pla`i. Tom pr-
ilikom pokazala je sve svoje
adute, {to }e malo kojeg pripa-
dnika mu{kog spola ostaviti ra-
vnodu{nim, javljaju ameri~ki
mediji.
Ina~e, seksi 27-godi{njakinja
ro|ena je u Dominikanskoj Re-
publici, a {iroj javnosti je najpo-
znatija po gluma~kim ulogama u
„X-Menu“ te serijama „Porodica
Soprano“ i „Heroji“.
Posljednji film koga je snimila je
„Brooklyn to Manhattan“, a tre-
nutno se priprema za snimanje fi-
lma „Premium Rush“.
Adenski zaljev: Borba s piratima (Foto: AFP)
Sprije~ena otmica broda
TOP VIJESTI
Dominikanska ljepotica pojavila se na naslovnici ~asopisa „Maxim“
RAMIREZ POZIRALA NA PIJESKU
Malo koji pripadnik mu{ke publike }e ostati ravnodu{an
Ramirez: Priprema se za snimanje novog filma