Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik utorak, 3. 8. 2010. Sarajevo Godina XV Broj 5356 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

#/'4+-#0#% 64'$# &1 + 0# '.1 1*4@
EU mo`e poja~ati svoje prisustvo Beograd nema snage da revidira politiku OHR se mo`e reorganizirati da sna`no prati pitanja Dejtona i da ga vodi li~nost koja je u kontaktu s politi~kim centrima
svoju poziciju, ali i da mjesto {efa OHR-a kona~no preuzme Va{ington, izjavio je za „Avaz“ Kristijan [varc-[iling, biv{i visoki predstavnik. - SAD su klju~ne za provo|enje Dejtonskog mirovnog sporazuma i one mogu osigurati da se to doista dogodi - ka`e [varc-[iling. 5. strana azdvajanje funkcije specijalnog predstavnika Evropske unije (EUSR) od visokog predstavnika prilika je da EU oja~a

EKSKLUZIVNO

Kristijan [varc-[iling, biv{i visoki predstavnik

R

Meka: Reis Ceri} na 50. godi{njici Rabite

„Avaz“ saznaje

Ef. Ceri} s turskim reisu-l-ulemom Alijem Bardakoluom: Historijski zna~aj

Muslimani zahtijevaju svoje mjesto u svijetu
8. str.

Dionica Kakanj - Bilje{evo: Vije}e ministara jo{ nije povuklo sredstva od EIB-a iako je to rutinski potez

Stopirani radovi na koridoru 5C
3. strana

PAO U DROBILICU ZA KAMENJE I POGINUO
Zbrinjavanje: Ljeti se tra`i mjesto vi{e

Bud`et: Federalni revizori otkrili niz nepravilnosti

[TA JE S MILIONIMA MARAKA IZ HERCEGOVA^KE BANKE?
NJEMA^KA

Hajdarovi} i Muji} u Bajernu

59. str.

9. str.

GU@VA U REDOVIMA ZA STARA^KI DOM

9. str.

15. str.

Kompanijama do sada nije ispla}en ni fening

Nesre}a: Radniku nije bilo spasa

2

Dnevni avaz, utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

aktuelno

PROCESI Nakon trogodi{njeg ignoriranja na Sudu u Banjoj Luci

Tu`be protiv RS `rtve rata podnijet }e u FBiH
Umjesto da rje{ava tu`be, Sud u Banjoj Luci od `rtava tra`i ogromne takse To je pritisak da odustanemo, ka`e Karovi}
Tahir Hrustanovi} jedan je od 1.759 ~lanova Unije civilnih `rtava rata Kantona Sarajevo koji su tu`ili Republiku Srpsku u Osnovnom sudu u Banjoj Luci za naknadu nematerijalne {tete nanesene tokom agresije na BiH.
Mjesto na zgradi Vlade RS odakle je otpalo staklo

Ponovo palo staklo sa skupog objekta

Ru{i se zgrada Vlade RS!
Prije dva mjeseca nao~igled gra|ana s desetog sprata sru{ilo se 100 kilograma stakla
Staklena plo~a kojom je oblo`ena zgrada Vlade RS u Banjoj Luci pala je ju~er sa 11. sprata najskuplje institucije u Republici Srpskoj i to ispred glavnog protokolarnog ulaza. Niko nije povrije|en, a staklo je s lica mjesta uklonjeno za nekoliko minuta. Ova 17-spratna staklena zgrada Vlade RS sve~ano je otvorena 21. novembra 2007. godine i zadnja finansijska procjena njene gradnje i prate}ih objekata iznosila je vi{e od 180 miliona maraka. Iako je ovo gotovo ponovljeni scenarij od prije dva mjeseca, kada se nao~igled gra|ana s desetog sprata sru{ilo, prema ocjenama lokalnih stru~njaka, i do 100 kilograma stakla, u Vladi RS se pitaju zbog ~ega se za to toliko zanima javnost?! - Zgrada Vlade RS ima na hiljade takvih stakala, i u tri godine se sru{e dva, pa to toliko sada izaziva pa`nju medija?! U toku dana }emo ga zamijeniti, a osiguravaju}a ku}a }e snositi tro{kove, koji nisu veliki. Niko nije bio u opasnosti jer i ne mo`e biti, to je specijalno kaljeno staklo koje se pri padu rasipa - obja{njenje je Gorana Mari~i}a, direktora Slu`be za zajedni~ke poslove Vlade RS. Uz to dodaje i da staklo nije te{ko, kao i da su se sli~ne stvari doga|ale u hotelu „Hajat“ u Beogradu. Niko drugi iz Vlade RS ju~er nije `elio komentirati ovaj slu~aj. Tek podsje}anja radi kada se „ru{enje“ Vlade RS prvi put desilo premijer RS bio je slu`beno odsutan, no ovoga puta Milorad Dodik je bio u Vladi RS, gdje je o~ekivao posjetu delegacije Republike Koreje. O tome kako je reagirao na „opadanje fasade“ tek tri godine stare zgrade u Vladi RS niko ju~er nije reV. STEVANOVI] kao ni rije~i.

Visoke takse
- Kada sam se vra}ao ku}i s posudama vode 1993. godine, u Ned`ari}ima me snajperista Goran Vasi} pogodio u grlo. U bolnici sam bio dva mjeseca. Podnio sam tu`bu protiv RS i oni mi sada ka`u da je ona nesnovana i tra`e da platim taksu od 1.650 KM. Ja sam invalid 90 posto, imam cijelu dokumentaciju koju sam dostavio u tu`bi - ka`e Hrustanovi}. Ni nakon vi{e od tri godine od kada su ~lanovi Unije podnijeli prve tu`be u Osnovnom sudu u Banjoj Luci njihovi predmeti nisu do{li na red za rje{avanje. U zadnjih nekoliko dana po~eli su im stizati zahtjevi za naknadu sudske takse. - Dolazili su nam i zahtjevi da dostavimo dodatnu dokumentaciju. Izme|u ostalog, tra`ili su da dostavimo svoj statut i niz drugih bespotrebnih papira. To smo i uradili, zbog ~ega smo imali ogromne tro{kove. Vi{e nemaju {ta da

Karovi}: Sudstvo pod patronatom politike

(Foto: M. Kadri})

tra`e i po~eli su slati zahtjeve za pla}anje ogromne takse - ka`e Senida Karovi}, predsjednica Unije civilnih `rtava rata KS. Karovi} dodaje da su im tra`ili i „dokaz kojim se utvr|uju ~injenice i ~injenica na osnovu koju tu`ilac zasniva tu`bu“. - Zar treba dokazivati ~injenicu da je nekome granata otkinula dio tijele ili ubila dijete kada smo ve} sve to poslali uz tu`be, kao i medicinsku dokumentaciju.

Ovo samo govori koliko je sudstvo u Banjoj Luci pod patronatom politike - ka`e Karovi}.

Ne}e odustati
Unija civilnih `rtava rata KS povukla je tu`be s banjalu~kog suda sredinom pro{log mjeseca, ali ne odustaju od tu`be protiv RS. - Zahtjevi za naplatu takse nisu ni{ta drugo do pritisak da odustanemo. Civilne `rtve rata su populacija koja je oslobo|ena pla}anja sudske takse, mada oni ka`u da kod njih nije tako. U Federaciji jesu, a to je jedan od razloga zbog ~ega }emo mi tu`be protiv RS podnijeti Op}inskom sudu u Sarajevu, kao i u drugim gradovima - ka`e Karovi}. Ona dodaje i da je u Sarajevu vi{e od 4.000 osoba koje imaju pravno rije{en status civilne `rtve E. GORINJAC rata.

Provalili u prostorije Unije
- U no}i s nedjelje na ponedjeljak za sada nepoznate osobe provalile su u prostorije Unije civilnih `rtava rata u Sarajevu u ulici Marka Maruli}a. Provalnici su prerezali metalne re{etke, a potom razbili staklo i u{li u prostorije. Policija je uradila svoj posao i oti{la. Koliko smo mogli primijetiti, ni{ta od dokumentacije, niti ostalih stvari nije otu|eno, osim {to je sve ispremetano - ka`e Karovi}.

Dodik u opasnosti
- Sada nisu bili u opasnosti „samo“ slu`benici Vlade RS, posjetioci institucije ili novinari, ve} i gosti samog premijera RS Milorada Dodika ili li~no on, s obzirom na to da je staklo palo ta~no iznad glavnog protokolarnog ulaza - re~eno nam je ju~er na licu mjesta.

Zamjenik predsjednika HDZBiH ne smije u Hrvatsku

Uskoro me|unarodna potjernica za Lozan~i}em
Lozan~i} }e najvjerovatnije biti prvi dr`avni poslanik koji ne}e smjeti iza}i izvan zemlje
Ni ta~no ~etiri mjeseca nakon odre|ivanja jednomjese~nog pritvora, Op}inski kazneni sud u Zagrebu jo{ nije raspisao me|unarodnu potjernicu za zamjenikom predsjednika HDZBiH i dopredsjedavaju}im Predstavni~kog doma Parlamenta BiH Nikom Lozan~i}em (53) protiv kojeg je ranije podignuta optu`nica. Ovaj sud je ranije raspisao centralnu potjernicu za podru~je Hrvatske, koja je jo{ na snazi, {to zna~i da Lozan~i}, za sada, jedino ne mo`e u Hrvatsku, na more. To su nam potvrdili i u Op}inskom kaznenom sudu u Zagrebu. - Nema novih promjena u tom
Lozan~i}: Ne mo`e u Hrvatsku

Identifikacija dvije osobe nestale u Bratuncu
U Komemorativnom centru Tuzla danas }e biti izvr{ena identifikacija dvije osobe nestale tokom rata na podru~ju op}ine Bratunac u mjestu Hrnj~i}i, saop}eno je iz Instituta za nestale osobe BiH. Identifikaciji }e prisustvovati porodice stradalih i predstavnik Instituta za nestale osobe BiH, javila je Srna.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana
Uredni plati{a struje dobio opomenu za dug od 0,53 KM
- Nekada su kompanije poput „Elektroprivrede“ bile „narodne“ firme, tj. iznikle iz naroda i bile narodu na usluzi. Danas je to „privatna“ kompanija (kao i „BH Telecom“, „BH po{ta“) koja slu`i strankama da uhljebe svoje ~lanove porodice i bli`e prijatelje. Veza s narodom ostala je samo u segmentu otimanja zadnje (pola) marke od njih... (Dervo Bosnic)

Nezakonito primao penziju iz Hrvatske
Lozan~i} se tereti da je deset godina nezakonito od Hrvatske primao mjese~nu penziju od 5.248 kuna, ili oko 1.392 KM, iako je sve to vrijeme bio osiguran kao dr`avni poslanik. Prema optu`nici, Lozan~i} je na taj na~in nezakonito inkasirao ukupno oko 629.000 kuna ili 167.000 KM. Zagreba~ka sutkinja Kornelija Jelavi} zakazivala je u vi{e navrata glavnu raspravu, ali se zamjenik ~elnika HDZBiH nije odazivao sudskim pozivima.

predmetu. Jo{ nije raspisana me|unarodna tjeralica - kazala je za „Avaz“ slu`benica zadu`ena za odnose s javno{}u u Op}inskom kaznenom sudu u Zagrebu Marina Prese~ki. No, kako nam je potvr|eno, ako Lozan~i} uskoro ne bude prona|en na teritoriji Hrvatske, a mali su izgledi da ho}e, uskoro }e se sigurno suo~iti i s me|unarodnom potjernicom. Budu}i da je Lozan~i} nosilac liste HDZBiH za Parlament BiH, ako bude izabran, vjerovatno }e biti prvi dr`avni poslanik u bh. historiji koji ne}e smjeti iza}i izvan F. V . zemlje!?

aktuelno

Dnevni avaz, utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

3

Komentar dana
@ Pi{e: Almasa HAD@I] (almasahadzic@avaz.ba)

Nazdravlje ^engi}u!
Stru~njak SDA za privredu, upam}en po izjavama da pravna dr`ava startuje „od ponedjeljka“, skrasio se u Abdi}evom DNZ-u
Dogodio se politi~ki transfer godine! Muhamed ^engi}, `ivopisni lik predratne bh. politi~ke scene, stru~njak SDA za privredu, ustavno ure|enje, me|unacionalne odnose i vjerska pitanja, s posebnim osvrtom na stanje imana tada{njih „skup{tinskih zastupnika islamske vjeroispovijesti“, upam}en po izjavama „mo`e bit’ da bidne, mo`e bit’ da ne bidne“ i onoj da pravna dr`ava startuje „od ponedjeljka“, i jo{ po mnogo ~emu, skrasio se u DNZ-u, politi~kom projektu Fikreta Abdi}a. Za po~etnike, Abdi} je osu|eni ratni zlo~inac, onaj ~ije su snage 1995. godine pomagale Mladi}u da u|e u Srebrenicu. Nazdravlje ^engi}u! Osim {to }e biti ~lan Predsjedni{tva, on je i nosilac liste kandidata ove stranke za Predstavni~ki dom Parlamenta FBiH iz izborne jedinice 3 na predstoje}im izborima. Tako su bar javili mediji. Koje kandidate }e on predvoditi i koji bira~i }e za njim krenuti, e, to je ve} nepoznanica i pitanje za psihologe i sociologe, ali i pa`ljive evidenti~are vremena u kojem `ivimo i karaktera ljudi koji su to vrijeme obilje`ili. Nebitan je danas Muhamed ^engi}. Na njega u predstoje}oj politi~koj utakmici i predizbornoj areni koja ga ~eka ve} se gleda kao na zabavu za besposlene. I nikako druga~ije. No, ^engi} je bitan kao pojava. To {to on i ljudi sli~ni njemu poku{avaju da se, bez obzira na odsustvo svake vrste kompetencije, domognu poslani~ke fotelje kako bi mogli upravljati procesima koji zna~e budu}nost BiH, to je ono nad ~ime se svaki ~ovjek koji razmi{lja o sudbini svoje djece mora najozbiljnije zamisliti. Ko to ovakve anahrone tipove, a pune su ih izborne liste ve}ine politi~kih partija, jo{ nudi kao politi~ki izbor u BiH tra`e}i od bira~a legitimitet za njihov dugogodi{nji nemoral, pohlepu i uni{tavanje BiH. Zar isti oni koji su nam devedesetih godina, vodaju}i se po BiH s raznim ostoji}ima i buhama, zarobljeni u svojoj gluposti, neznanju i odsustvu bilo kakve politi~ke procjene, slali „vizionarske poruke“ o mirnoj Bosni dok su po na{u djecu dolazili Arkanovi i [e{eljevi „vaspita~i“, danas ponovo treba da odlu~uju o na{oj sudbini. Ne dao Bog!

Dionica Kakanj - Bilje{evo: Upitan nastavak gradnje

„Avaz“ saznaje Kompanijama do sada nije ispla}en ni fening

Prekidaju se radovi na koridoru 5C!?
Vije}e ministara jo{ nije povuklo sredstva od EIB-a iako je to rutinski potez, tvrdi na{ sagovornik Gradnja dionice u{la u tre}i mjesec
Radovi na dionici autoputa Kakanj - Bilje{evo na koridoru 5C u ~etvrtak }e biti prekinuti ako izvo|a~ima ne bude ispla}en novac koji im se duguje, saznaje „Dnevni avaz“.

Dug i prema doma}im firmama
Kakav je odnos dr`ave prema gra|evinarstvu mo`da najbolje pokazuje ~injenica da konzorciju doma}ih kompanija koje su gradile prethodnu dionicu na koridoru 5C, Kakanj bnost doma}ih institucija, koje nisu u stanju realizirati ~ak ni one projekte za koje dobiju novac od stranih investitora. Glavni krivac u ovom slu~aju, prema na{im saznanjima, jeste Vije}e ministara BiH. Ova dionica finansira se novcem Evropske investicijske banke (EIB), a taj kredit je ve} ratificiran, {to je i bio uvjet da se potpi{e ugovor sa izvo|a~em. Me|utim, kako je kazao sagovornik „Avaza“ blizak kompanijama koje rade na projektu, Vije}e ministara jo{ nije povuklo sredstva od EIB-a za pla}anje ovog projekta, a nije upla}en ni PDV koji pla}a BiH iz akcize od goriva i od naplate cestarine. Dobrinje, Federalna vlada jo{ duguje skoro pet miliona KM. Ova dionica je zavr{ena i pu{tena u promet jo{ u oktobru pro{le godine, ali na{e firme jo{ ne mogu do svog novca. Ugovor je zaklju~en 27. aprila, avans u iznosu od 4.320.335 eura izvo|a~ima je morao biti ispla}en do 16. juna, ali se to nije desilo. Osim avansa, njima se ne ispla}uje ni novac za izvr{ene radove.

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Kredit ratificiran
Naime, radovi na ovoj dionici dugoj devet kilometara u{li su u tre}i mjesec, ali izvo|a~ima do sada nije ispla}en ni fening, tako da nisu u mogu}nosti pla}ati dobavlja~e, ali ni vlastite radnike. Ovo pokazuje svu nesposo-

Vranki} kona~no potpisao zahtjev
Kako je „Avaz“ ju~er nezvani~no saznao, dr`avni ministar finansija Dragan Vranki} napokon je prije nekoliko dana potpisao takozvani zahtjev za transfer novca, tako da bi prva tran{a EIB-a od 12 miliona eura narednih sedmica trebala biti preba~ena u BiH.

Sraman ~in
Ina~e, radi se o vi{e nego sramnom ~inu dr`avnih ~inovnika, s obzirom na to da je, bar prema rije~ima na{eg sagovornika, povla~enje novca ~ista rutina, odnosno krajnje formalan ~in. Ju~er smo poku{avali kontaktirati predstavnike dr`avnih i federalnih institucija da nam pojasne o ~emu se radi, ali u tome nismo uspjeli. G. MRKI]

Odgo|ena najavljena konferencija za novinare

Glava{ jo{ ne zna u ~iji }e zatvor
Nakon {to je do daljnjeg odgo|ena konferencija za novinare odbjeglog hrvatskog generala Branimira Glava{a, koja je trebala biti odr`ana u Mostaru, Predsjedni{tvo njegove stranke HDSSB zasjedalo je ju~er u Drinovcima kod Gruda. Predsjednik HDSSB Vladimir [i{ljagi} izjavio je za „Avaz“ nakon sjednice da ova stranka ne priznaje ispolitiziranu i kompromisnu presudu Vrhovnog suda Hrvatske, koja je potvrdila da je Glava{ odgovoran za ratne zlo~ine. - Osnivanje HDSSB-a je i razlog politi~kog progona Branimira Glava{a. Su|enje Glava{u je i su|enje HDSSB-u. On nije ni do{ao u BiH bez odluke i suglasnosti stranke i stava smo da Glava{ ni u narednom razdoblju, bez koordinacije i suglasnosti stranke, ne treba donositi odluke i samosta- Glava{: Ne lno povla~iti po- priznaje presudu teze - kazao je [i{ljagi}. No, novinari ju~er nisu dobili odgovor na pitanje da li }e nakon potvr|ivanja presude Glava{ ostati u BiH i kaznu izdr`avati u Zenici ili }e se vratiti u Hrvatsku. M. Sm.

4

Dnevni avaz, utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

aktuelno

RATI[ Na dovi{tu starom 700 godina okupile se hiljade vjernika

Slika protesta pred Vladom FBiH: „Razglednica iz pakla“

Analiza ~asopisa „Foreign Policy“

Ismet ef. Spahi} Bo{njacima poru~io da ~ine dobra djela
Na brdu se nalazi bunar koji nikada nije presu{io ka`e had`i Ahmet Tabakovi}
Na brdu Rati{, koje se nalazi na trome|i op}ina Gra~anica, Srebrenik i Lukavac, u organizaciji tri med`lisa IZ i muftijstva tuzlanskog, ju~er su se na 700 godina starom dovi{tu okupile hiljade vjernika iz svih dijelova BiH i inozemstva.

BiH opet na listi najgorih dr`ava
Zajedno s Moldavijom najgore plasirana od svih evropskih dr`ava Stanje se pogor{ava
Bosna i Hercegovina svrstana je u grupu 60 najgorih dr`ava na svijetu na najnovijoj „Listi propalih dr`ava“ koju ve} {estu godinu zaredom pravi ugledni ~asopis „Foreign Policy“ zajedno s Me|unarodnim fondom za mir. BiH je svrstana u kategoriju dr`ava u ozbiljnoj opasnosti i zajedno s Moldavijom najgore je plasirana glednice iz pakla“. Kao ilustracija iz BiH prilo`ena je fotografija s protesta demobilisanih boraca, RVI i {ehidskih porodica pred zgradom Vlade FBiH.

To je Bo`iji dar,

Kolone ljudi
Vjernici su do{li da se, po starom obi~aju, na dovi{tu mole Bogu, da se susretnu, vide, razgovaraju, napiju hladne vode iz bunara dubokog trinaest metara koji nikada nije presu{io iako je iskopan na vrhu brda. Kolone ljudi iz svih krajeva, najvi{e iz Lukavca, Tuzle, Gra~anice, Srebrenika, Grada~ca, Doboja, Br~ko Distrikta, stizale su na Rati{. Prvo je prou~en Jasin, a onda je pozdravljen od velikog broja vjernika stigao i naibu-reis Ismet ef. Spahi} u pratnji muftije tuzlanskog Huseina ef. Kavazovi}a i glavnog imama Med`lisa IZ Pura~i}-Lukavac Zijada ef. Vehabovi}a. - Pribli`ava se odabrani mjesec ramazan. Vjernici }e postiti, a ja ih pozivam da ne ~ine nedjela, da ~ine dobra

Pet kategorija
- Uprkos vojnom prisustvu me|unarodnih snaga, u posljednje vrijeme BiH je na ivici politi~ke katastrofe

Najstabilnije u Skandinaviji
Najstabilnije zemlje na svijetu su skandinavske dr`ave - Norve{ka na prvom mjestu, zatim Finska i [vedska, a slijede ih [vicarska, Republika Irska, Danska, Novi Zeland i Australija. od svih evropskih dr`ava. Nakon {to je u 2009. nije bilo, ove godine se vratila me|u 60 najnestabilnijih i najgorih dr`ava svijeta. Uvjerljivo najnepovoljnija dr`ava za `ivot je Somalija, a u grupi „kriti~nih“ slijede je tako|er afri~ke dr`ave - ^ad, Sudan, Zimbabve i DR Kongo. Tik ispred njih nalaze se azijska krizna podru~ja - Irak i Afganistan. dok jo{ traju podjele iz perioda 1992-1995. godine navodi se u potpisu pod fotografiju. Ove godine analizirano je 177 zemalja, a 60 njih svrstano je u red najnestabilnijih i BiH je jedna od dr`ava biv{e Jugoslavije na listi najugro`enijih. Zemlje su razvrstane u pet kategorija - kriti~ne, u opasnosti, grani~ne, stabilne i najstabilnije. Uz BiH u kategoriji „u opasnosti“ je jo{ Srbija, a kao najstabilnija na zapadnom Balkanu ocijenjena je Crna Gora. Ve}ina dr`ava Evropske unije je u kategoriji stabilnih, a tu su i Japan i Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave. Na temelju kriterija koji su uzeti u obzir prilikom klasificiranja dr`ava Kina i Rusija su na listi za 2010. godinu tako|er kao i Srbija svrstane u kategoriju dr`ava „u opasnoT. LAZOVI] sti“.

Veliki broj vjernika stigao iz cijele BiH

(Foto: H. ^ali})

djela, da svoju djecu u~e dobru, da ih usmjeravaju islamu, nauci, da ne odu u poroke. Ovo je divno mjesto, ovdje se plu}a {ire, ovdje se vjerom napajamo da budemo dobri ljudi. Ovdje, na Rati{, treba svako da do|e kazao je ef. Spahi}. Muftija tuzlanski Husein ef. Kavazovi} rekao je kako su tri susjedne op}ine Gra~-

Tenkovi JNA na dovi{tu
Neposredno prije agresije na BiH dovi{te Rati{ uskopali su tenkovi biv{e JNA koja ih je ovdje locirala, a cijevi okrenula na gradove i sela. Na svu sre}u u tome su ih sprije~ili bh. patrioti. Ovo kultno mjesto danas anica, Lukavac i Srebrenik dosta ulo`ile da se putevi poprave, ljudi iz susjednih sela su dosta truda i vlastitog rada i odricanja ulo`ili da urede i o`ive dovi{te. Ispred musale na dovi{tu susreli smo had`i Ahmeta Tabakovi}a. Ima 81 godinu i na dovi{te dolazi kako za sebe zna. je ure|eno, musala, ulaz, bunar na svom su mjestu. Muftija tuzlanski Kavazovi} ka`e kako bi dobro bilo da se ve}i pojas oko dovi{ta proglasi za{ti}enom zonom i da se putevi koji vode ka dovi{tu bolje saniraju. o`iviti i po~eli kr~iti {iblje, ure|ivati ga. U vremenu od Jurjeva do Ali|una, ovdje smo se po~eli okupljati svakog ponedjeljka i u~iti dove. Nekada, za vrijeme velikih su{a, u~ili smo ki{ne dove. Danas je trinaesti, posljednji ponedjeljak kada smo se okupili na dovi{tu da se molimo. Eto vidite bunar, dubok trinaest metara, na vrhu brda pun vode. To je Bo`ije davanje, Bo`iji dar. Poslije rata o~istio ga je ]azim Huseinovi}, rudar iz Kru{evice - ka`e nam had`ija TabakoH. ^ALI] vi}.

Kriteriji nestabilnosti
Prethodnih godina pozicija BiH na listi propalih dr`ava nije se pretjerano mijenjala, ali je ove godine zabilje`en zna~ajan pomak prema grupi najnestabilnijih. Eksperti magazina „Foreign Policy“ listu prave na osnovu 12 kriterija nestabilnosti, koji uklju~uju kriterije politi~ke krize, odliva stanovni{tva, ekonomske situacije, formiranje izdvojenih politi~kih elita, gdje je BiH dobila najgore ocjene, pa do stranog utjecaja u zemlji, stanja ljudskih prava i sveukupnih prijetnji po sigurnost. Uredni{tvo magazina „Foreign Policy“ priredilo je fotogaleriju iz 60 propalih dr`ava pod naslovom „Raz-

Bilo zabranjeno
- Ovo dovi{te u komunisti~kom sistemu je bilo zaraslo u travu, bilo je zabranjeno. Neposredno pred rat smo se zarekli da }emo ga

Ef. Vehabovi}, naibu-reis ef. Spahi} i ef. Kavazovi} na dovi{tu

Odluka Suda Bosne i Hercegovine

Premijer RS u Mari}koj kod Prijedora

SDS o izjavi lidera SNSD-a

Potvr|ena optu`nica Mi se u BiH ne Srpku Pustivuku osje}amo komotno
Sud BiH potvrdio selu Gornja Bio~a, je optu`nicu Srpku op}ina Ilija{. Tom prPustivuku koji se tereilikom optu`eni Puti za ratni zlo~in protiv stivuk je zajedno s civilnog stanovni{tva, ostalim vojnicima, saop}io je ovaj sud, prpucaju}i iz pje{adijenijela je Onasa. skog naoru`anja, usU optu`nici se, mrtio jednog civila i izme|u ostalog, nate{ko ranio tri. vodi da je Pustivuk Pustivuk: Kako navodi opt29. maja 1992. godine Optu`en za u`nica, Pustivuk je ili pribli`no tog datu- ratni zlo~in 31. maja 1992. godine ma, zajedno s grupom od de- u~estvovao u nezakonitom setak naoru`anih vojnika zatvaranju i hap{enju civiPrve srpske Ilija{ke brigade, la Bo{njaka u Osnovnoj do{ao do porodi~ne ku}e u {koli u Gornjoj Bio~i. Premijer RS Mipreksino} u Mari}koj lorad Dodik izjavio kod Prijedora, prenije da }e multiplikajela je Srna. cija secesionisti~kih On je dodao da je zahtjeva sigurno utjnemogu}nost dogoecati na neka buvora u BiH na bazi du}a vremena u koignoriranja RS neojima RS treba da dr`iva, ali da RS `ivi ima svoju jasnu pou uvjetima DejtoDodik: ziciju. nskog mirovnog spo- RS nesumnjivo Ogromne razuma koji podr`azna {ta radi i ~init }e {tete va. sve {to je od najbolje koristi - Mi se u BiH ne osjeza nju samu. Koristit }e i vr- }amo dovoljno komotno i ijeme i propise i konkretnu imamo ogromne {tete od situaciju - rekao je Dodik BiH - kazao je Dodik.

Dodik moli strance za opro{taj
Izjava Milorada Dodika kako su mu „neki va`ni stranci rekli da ne}e dozvoliti da SDS u|e u vlast zato {to je ta stranka dodijelila neka priznanja koja nije trebala dodijeliti“ njegov je „vapaj me|unarodnoj zajednici kojim joj poru~uje da se vratio na pozicije iz 1998. godine i moli je za opro{taj“, saop}eno je iz SDS-a, prenijela je Fena. - Frojdovski iskreno Dodik je otkrio da uz njega ponovo klju~nu rije~ ima OHR kojem se dodvorava i priziva ga da se vrati starim metodama smjena i nametanja rje{enja samo da bi on opstao na vlasti. Dodik je prije samo nekoliko mjeseci, kada su ti isti prijetili sankcijama njemu, tvrdio da je to nelegalno i neprihvatljivo ka`e se u saop}enju SDS-a.

pogledi

Dnevni avaz, utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

5

EKSKLUZIVNO Kristijan [varc-[iling, biv{i visoki predstavnik

Amerikanac treba do}i na ~elo OHR-a
EU mo`e poja~ati svoje prisustvo U Beogradu nisu navikli da se sudska vlast odvaja od izvr{ne
Razgovarao: Tarik LAZOVI]
Razdvajanje funkcije specijalnog predstavnika Evropske unije (EUSR) od visokog predstavnika prilika je da EU oja~a svoju poziciju, ali i da mjesto {efa OHR-a kona~no preuzme Va{ington, izjavio je u ekskluzivnom intervjuu za „Dnevni avaz“ Kristijan [varc[iling (Christian Schwarz-Schilling), biv{i visoki predstavnik. nije otvoreno rekao da funkciju {efa OHR-a nije mogu}e obavljati bez podr{ke prijestonica. Rekao sam tada da }e postati i gore, a kako gore, vidjeli ste nakon butmirskog procesa koji je potpuno degradirao i na{tetio OHR-u. Visoki predstavnik vi{e nema snage. OHR se ne mo`e zatvoriti dok se ne ispune uvjeti, ali se mo`e reorganizirati da sna`no prati pitanja Dejtona i da ga vodi li~nost koja je u kontaktu s politi~kim centrima. nema posljedica tih presuda. Vidite pona{anje Beograda u slu~aju „Gani}“.

(veb

Epilog procesa
Ni sada nemaju snage da revidiraju politiku i promijene svoj odnos prema drugim slu~ajevima kakav je slu~aj Ilije Juri{i}a. To bi bio pravac kojim bi Srbija trebala i}i, ali u Beogradu nisu navikli da se sudska vlast odvaja od izvr{ne.

Veber: Vodio cijelu utrku

(Foto: AP)

Li~nost dana

Mark Veber

Ispunjavanje uvjeta
- Sjedinjene Dr`ave su klju~ne za provo|enje Dejtonskog mirovnog sporazuma i one mogu osigurati da se to doista dogodi. Istovremeno, EU bi do{la u situaciju da mo`e djelovati bez bonskih ovlasti koje, pokazalo se, ne voli i ne `eli koristiti ka`e [varc-[iling.

Kako ste do`ivjeli epilog slu~aja „Gani}“, s obzirom na to da ste od

Iskoristio jubileje da zasjedne na vrh
Australac prvi voza~ sezone sa ~etiri pobjede
Njegov tim Red Bul je u Budimpe{ti imao svoj 100. nastup u Formuli 1, a on je vozio 150. put u najbr`em svjetskom cirkusu. Te jubileje Australac Mark Veber (Weber) obilje`io je na poseban na~in. Pobjedom na Hungaroringu zasjeo je na prvu poziciju u generalnom poretku ispred Luisa Hamiltona (Lewis). Od po~etka do kraja utrke bio je vode}i, a trijumfom na Velikoj nagradi Ma|arske postao je jedini voza~ koji je u ovoj sezoni uspio slaviti ~etiri puta. Ukupno mu je to bila {esta pobjeda u karijeri, kojom je potvrdio da je glavni favorit za osvajanje titule prvaka svijeta. Mark Veber ro|en je 27. avgusta 1976. godine. U najbr`em karavanu oku{ao se prvi put 2002. godine, kao voza~ Minardija. Potom je po dvije godine proveo u Jaguaru i Vilijamsu. Voza~ Red Bula je ve} ~etvrtu sezonu. N. D.

Kako komentirate planove EU da spoji funkcije specijalnog predstavnika i {efa Delegacije u Sarajevu u jednu, namjeravaju}i na taj na~in da oja~a svoje

Ljubljansko „Delo“ o odnosu dvije zemlje
[varc-[iling: Evropa je mnogo grije{ila

Opada ugled Slovenije u BiH
Spor zbog {tednih uloga je ostao
Slovenski dnepoliti~ari koju su vnik „Delo“ u juu posljednjih pe~era{njem izdanju tnaest godina poveoma kriti~ki pisjetili BiH pona{e o odnosu Slovevljali tu re~enicu“ nije prema BiH. sa „sporovi su ostUgled Slovenije ali nerije{eni“. se, ka`e list, „sma- Spor zbog njuje zbog pojedi{tednih uloga je nih gre{aka i si- Pahor i [piri}: Ponavljanje ostao, a na njega tnih interesa pri- re~enica su se nagomilali i vatnih preduze}a iz Slovenije i drugi ni{ta manje neprijatni manjkavih nastojanja da javnosti pi{e list i navodi da je Slovenija prika`u korist, koju imaju otpustila oko 14.000 bh. radnika gra|ani BiH od slovenskog kapi- na ~emu joj niko ne zamjera zbog tala“. recesije, „ali zamjereno joj je {to „Delo“ navodi kako su „pre- prili~an broj tih radnika, ve}inmijer Borut Pahor i njegov bh. om gra|evinara, nije dobio zakolega Nikola [piri} nakon neda- ra|eni novac“. vnog susreta u protokolarnom saTakvi slu~ajevi, zaklju~uje list, op}enju ocijenili da su bilateralni jo{ vi{e ugro`avaju ugled Sloveniodnosi izme|u dr`ava veoma do- je i polo`aj njene privrede na bri“, ali i da su „prije Pahora svi tr`i{tu BiH. grad 18 godina poslije ima isti duh agresije protiv takvog ~ovjeka, da nije nau~io ni{ta o ~injenicama i istini. Beograd je pokazao najgori mogu}i duh. Pravni sistem u Beogradu uz ovakvu politiku je opasnost za region. Iznena|en sam i {utnjom me|unarodne zajednice. Ali, posebno su me razo~arali neki ljudi u Sarajevu.

Razo~arali su me neki ljudi u Sarajevu koji su govorili o slu~aju „Gani}“
Kako komentirate ~injenicu da se slu~aj „Gani}“ uop}e mogao dogoditi i bh. vlastima i me|unarodnoj zajednici?
- Uvijek su me zanimale historijske ~injenice i pa`ljivo sam prou~avao doga|aje iz maja 1992. godine. Gani} je bio na prvoj liniji brane}i svoju zemlju od agresije, u`asnog ilegalnog djela koje je vodilo u rat ogromnih razmjera. Bio sam {okiran time da Beo-

u zatvoru govorili da je u Dobrovolja~koj po~injen zlo~in?
- Mislim da su se oni trebali upoznati sa slu~ajem prije nego su govorili o njemu. Drugo, trebali su Gani}u pru`iti podr{ku, a ne da iznose sumnje o doga|ajima koji, posebno me|unarodnoj zajednici, nisu poznati u detalje. Predugo se ~ekalo u BiH da se poka`e istina u ovom slu~aju i to je tu`no saznanje.

Ko Vas je razo~arao? Mislite li na one koji su dok je Gani} bio Je li realno da EU, kako se najavljuje, promijeni svoju politiku prema BiH i bude aktivnije anga`irana?
- Evropa je mnogo grije{ila. Uzmite primjer presuda za slu~ajeve „Gani}“ i „Kosovo“. Sudovi su jasni i mnogo vi{e vezani za istinu od politi~kih lidera u Evropskoj uniji. Oni se ne bore za istinu, jer

prisustvo. Vi ste, ako se ne varam, to predlagali prije nekoliko godina?
- To je mali korak naprijed. Predlagao sam to nakon {to sam napustio funkciju visokog predstavnika u BiH. Poslije mene je do{ao Miroslav Laj~ak i kada je odlazio rekao je da ne}e jahati mrtvog konja. Niko prije mene

po~etka bili uklju~eni u odbranu?
- Jako sam sretan i zadovoljan {to se tako zavr{ilo. Nisam ni sumnjao da }e biti ovakav ishod. Bili smo bliski tokom procesa, svjedo~io sam na sudu i moram re}i da je na~in na koji se on dr`ao jasno govorio da je ovo pitanje principa, a ne samo njegova li~na sudbina.

U FBiH i u junu pove}an broj turista
Federaciju BiH u junu 2010. posjetilo je 42.287 turista, {to je za 27,7 posto vi{e u odnosu na juni 2009. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, turisti su ostvarili 88.379 no}enja, odnosno 23,4 posto vi{e u odnosu na isti mjesec pro{le godine, prenijela je Fena.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

mozaik

MOSTAR Reakcije Muzeja Hercegovine i „Prosvjete“

Stravi~an prizor na autocesti

Paroh Krulj uvrijedio u~esnike „[anti}evih ve~eri poezije“
Kazao da je rije~ o nadrimanifestaciji i amaterizmu
Nakon {to je povodom „[anti}evih ve~eri poezije“, koje drugi put organiziraju Srpsko kulturno i prosvjetno dru{tvo „Prosvjeta“ BiH, SPKUD „Gusle“ i Srpska pravoslavna crkvena op{tina Mostar, mostarski paroh Radivoje Krulj u svom medijskom istupu 37. [anti}eve ve~eri poezije, koje su nedavno odr`ane, ocijenio kao nadrimanifestaciju i amaterizam, u ime organizatora ove tradicionalne manifestacije u gradu na Neretvi reagirali su mostarska „Prosvjeta“ i Muzej Hercegovine. - Smatramo da nipoda{tavaju}i termini i kontekst u koji je mostarski paroh Radivoje Krulj stavio ranije odr`ane 37. [anti}eve ve~eri poezije, te izrazi kojima je poku{ao obezvrijediti mostarsku „Prosvjetu“ ne prili~e osobi njegove funkcije i ugleda. Osim toga uz svo du`no po{tovanje, smatramo da on po svojoj funkciji vjerskog poglavara nije pozvan da komentari{e kvalitet kulturno-umjetni~kog programa ovogodi{nje manifestacije. Izrazi koje je tom prilikom Krulj uputio da opi{e 37. ve~eri nas rastu`uju, a dosada{nje u~esnike ove manifestacije u dugogookretati volan kako bi izbjegao `ivotinju, ali sudar je bio neizbje`an. Od siline udara konju se glava otkinula od trupa, uletjela u vozilo kroz vjetrobransko staklo i udarila Folkera u glavu. Folker je preminuo na mjestu. Vatrogasci i policajci koji su do{li na mjesto nesre}e, ka`u kako je prizor bio stravi~an, poput scene iz horor filma. Folkerova supruga i k}erka te{ko su povrije|ene, a sin je zadobio lak{e povrede.

Te`ak sudar u Njema~koj

Voza~ poginuo kada mu je pred auto izletio konj
Nijemac T. Folker (Volker, 42) putovao je sa suprugom Suzan (Susanne, 41), k}erkom Mihele (Michelle, 16) i sinom Janom (16) na dugoo~ekivani odmor u Ma|arsku. Odlu~ili su da putuju no}u kako bi izbjegli gu`ve. Na autocesti u blizini Niremberga pred njegov „turan“ izletio je konj. Folker je u {oku stao na ko~nicu i po~eo

Britanka dva puta prijavila la`no silovanje

Krhan: Ba{tina svih gra|ana

Pejanovi}: Paroh nije pozvan

Skuns ne ide u zatvor zbog trudno}e
Nakon {to je po drugi put optu`ena i osu|ena za la`no prijavljivanje silovanja, 27-godi{nja Gema Skuns (Gemma Scoones) iz Velike Britanije ipak je po{te|ena kazne zatvora. Sudija Majkl Tejlor (Michael Taylor) po{tedio ju je zatvora, jer smatra da bi bilo nepravedno da njeno nero|eno dijete do|e na svijet u zatvoru. Pro{le godine, sada trudnu Gemu sud je ve} osudio na jednogodi{nju kaznu zatvora za isto krivi~no djelo. Naime, osu|ena je nakon {to je priznala da je biv{eg supruga la`no optu`ila za silovanje kako bi mu se osvetila za prekid veze. U posljednjem poku{aju la`nog optu`ivanja za silovanje niko nije bio uhap{en, jer je policija pri obradi i ispitivanju istinitosti njenih tvrdnji uspjela zaklju~iti

di{njoj historiji njenog odr`avanja obezvrije|uju i vrije|aju ka`e se u reakciji koju potpisuju Ratko Pejanovi}, Vladimir Mi}kovi}, Atila Aksoj, Milan Janji}, Ned`ad Maksumi} i Diana Ondelj-Maksumi}. Iz Muzeja Hercegovine, pak, preporu~uju mostarskom parohu knjigu koju su izdali za ovogodi{nje „[anti}eve ve~eri poezije“ istoimenog naziva autora Salke [ari}a.

- Mostarski pjesnik Aleksa [anti} ne pripada samo odre|enim nacionalnim dru{tvima, on je ba{tina svih gra|ana Mostara i Bosne i Hercegovine. Smatramo da je uspjeh odr`avanja svih ranijih „[anti}evih ve~eri poezije“ iz razloga to {to je svako radio svoj posao, kulturni radnici svoj, a vjerski slu`benici svoj - stoji u reakciji Muzeja, koju potpisuje dirM. Sm. ektor Asim Krhan.

Fondacija „Mozaik“ uz podr{ku USAID-a poma`e mladima

Odobreno 350.000 KM za ruralne sredine
Skuns: Priznala da je sve izmislila

te dobiti od nje priznanje da je opet poku{ala prijaviti la`no silovanje. Policija nije mogla prona}i nikakav dokaz koji bi upu}ivao na to da je Gema napadnuta ili silovana. Na kraju je pred sudom priznala da je sve izmislila i da nikada nije bila silovana.

Odobrena sredstva za 92 projekta iz deset lokalnih zajednica
Kroz program „Omladinska banka“, Fondacija „Mozaik“ je uz podr{ku USAID-a, a u saradnji s deset op}ina u BiH, odobrila ukupno 92 projekta mladih iz deset lokalnih zajednica u vrijednosti od 350.017 KM. Lokalne zajednice osigurale su 199.895 KM, a fond deset omladinskih banaka 150.123 marke. - Cilj projekta je pove}ati u~e{}e mladih u procesima lokalnog razvoja ruralnih sredina kroz dodjelu bespovratnih nov~anih sredstava projektima koje pokre}u i vode neformalne grupe mladih - kazali su iz Fondacije „Mozaik“. Mladi }e zahvaljuju}i odobrenim sredstvima urediti {kolska dvori{ta i prilaza, opremiti spor-

@ivotinja }e dobiti poseban tretman

Anapka ide u {talu s pet zvjezdica
Magarac Anapka, koji je reklamirao parasejling na jugu Rusije, dobit }e kraljevski tretman u {talama „Kremlin’s“ blizu Moskve. Do~ekat }e ga crveni tepih namijenjen elitnim konjima predsjednika Dmitrija Medvedeva. Pregledat }e ga veterinari, a onda }e krenuti u svoj novi dom u Veliku Britaniju. Anapka }e dobiti i tjelohranitelje, koji }e ga ~uvati 24 sata dnevno. Organizirali su mu i posebnu prehranu kako bi dobio odgovaraju}e vitamine da mu se organizam skroz oporavi. Protiv poduzetnika koji su maltretirali magarca pokrenuta je istraga, ali su izbjegli presude zbog rupa u ruskim zakonima o okrutnosti nad `ivotinjama.

Mladi dobili novac za projekte

tska igrali{ta u svojim zajednicama, adaptirati prostore za mlade,

urediti korita rijeka, organizirati F. K. kurseve i edukacije...

Rezultati akcije „Putujte sigurno“

Njujork u borbi protiv stjenica
Svaki petnaesti stanovnik Njujorka vodio je pro{le godine bitku sa stjenicama, objavile su gradske vlasti najavljuju}i novu kampanju protiv najezde ovih kukaca. Stjenice, uprkos kontaktu s krvlju, ne dovode do {irenja bolesti, ali su pogo|ene osobe ~esto stigmatizirane. Stru~njaci nisu otkrili uzroke naglog pove}anja broja stjenica u gradovima, a njihovom istrebljenju ne poma`e ni ~injenica da bez hrane mogu pre`ivjeti i godinu. U novu kampanju bit }e uklju~eni i vode}i entomolozi, a fokus }e biti na boljem informiranju gra|ana o borbi protiv stjenica.

Tehni~ki neispravno 74 posto vozila u FBiH
Bosanskohercegova~ki automoto klub (BIHAMK) je i ove godine, u saradnji s kantonalnim MUP-ovima, organizirao prometno-preventivnu akciju kontrole tehni~ke ispravnosti putni~kih motornih vozila pod nazivom „Putujte sigurno“, radi pripreme vozila za sezonu godi{njih odmora i otklanjanja manjih kvarova tokom vr{enja kontrole. Rezultati provedene analize, koju je uradila Stru~na slu`ba BIHAMK-a na 33 lokacije, govore da je tehni~ka ispravnost putni~kih motornih vozila na cestama u FBiH i dalje nezadovoljavaju}a. Ukupno je pregledano 1.035 motornih vozila, od ~ega je ustanovljena neispravnost na 770, {to ~ini 74 posto, a ispravno je bilo 265 motornih vozila, odnosno njih 26 posto, javila je Onasa. Prosje~an broj pre|enih kilometara kontroliranih vozila je 202.111, dok je njihova prosje~na starost 15 i po godina. Akcija „Putujte sigurno“ odr`avana je u periodu od 16. juna do 24. jula.

mozaik

Dnevni avaz, utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

7

[ta ka`u poznati
Jadranka Kosor

MUP KS Nakon koncerta Zdravka ^oli}a policija otkrila

Radikalni selefija uputio la`nu dojavu o bombi
Jedna osoba li{ena slobode, ali je potrebno izvr{iti provjere, kazao nam je Nefi}
Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo uhapsili su ju~er jednu osobu za koju se sumnja da je uputila la`nu dojavu o bombi na subotnjem koncertu pop zvijezde Zdravka ^oli}a na sarajevskom stadionu Ko{evo. Portparol MUP-a Kantona Sarajevo (KS) Irfan Nefi} potvrdio je za na{ list da je jedna osoba li{ena slobode, „ali da je potrebno izvr{iti odre|ene provjere“. Najavio je da }e se vi{e informacija znati danas. Neslu`beno saznajemo da je uhap{eni pripadnik radikalne se-

Branitelji se nisu borili ni za jednu stranku
- Branitelji se u Domovinskom ratu nisu borili ni za jednu stranku, njihova stranka je bila i ostaje Hrvatska. Ponovit }u koliko god puta treba: da nije bilo hrvatskih Kosor: ^lanovi branitelja i dr. Franje Tu|mana, ne bi bilo slobodne i neovisne Hrvatske. Tu ~injenicu imamo obavezu pamtiobitelji ti i po{tovati te se brinuti za hrvatske branitelje i (Hrvatska premijerka u „Jutarnjem listu“) ~lanove njihovih obitelji.

Eva Ras

Dr`ava me pretvara u lice bez statusa
- Meni ova dr`ava ukida gra|anski status! Ja sam `ena u penziji, ja sam baba koja i dalje `eli igrati uloge baba. A ova dr`ava me vra}a u pubertet, pretvara me u lice bez statusa. Zastra{uju}e je to {to dr`ava daje trista Ras: penzija stvaraocima koji, po mi{ljenju vlasti, to za- Pravo rad (Glumica za „Press“) slu`uju, a ostalima odri~e i pravo na rad.

Ivan Tasovac

Ostali su samo li~ni interesi, rezignacija i bijes
- Njihove ~asne namere, koje su, mo`da, i imali na po~etku bavljenja politikom, polako su nestajale u talogu kafa koje su pili ~ekaju}i da ih neko iz vrha partija u koje su vjerovali, saslu{a i podr`i. Vjera u mogu}nost naprTasovac: etka zatrpana je pikavcima prepunih pepeljara tokom paPogre{na rtijskih sastanaka na kojima se {ef naj~e{}e nije ni pojastrana vljivao. Ostali su samo li~ni interesi, rezignacija i bijes, (Umjetnik za „Danas“) koje su usmjerili na pogre{nu stranu.
Stadion „Ko{evo“ za vrijeme ^oli}evog koncerta: Strah od panike i stampeda

Nefi}: Uspje{na akcija

lefijske grupe. Nepoznati su motivi zbog kojih je uputio prijetnju, ali je navodno rekao da bi, da je imao, napravu sigurno aktivirao tokom koncerta. Ina~e, MUP KM dojavu o postavljenoj napravi primio je uo~i po~etka ^oli}evog koncerta. U trenutku primanja dojave na stadionu ve} su bile desetine hiljada osoba. Hitno su se okupili vode}i policijski ~elnici u Sarajevu. Boje}i se eventualne panike i stampeda

ukoliko posjetiocima saop}e dojavu o bombi, policajci su i{li „na rizik“, te su odmah na lice mjesta uputili dobro obu~ene pripadnike kontradiverzione za{tite koji su detaljno pregledali cijeli stadion Ko{evo i utvrdili da se radi o la`noj dojavi i da nema razloga da se koncert prekine. Brzom policijskom intervencijom, na sre}u, otkriven je i potencijalni dojavljiva~ kojem je o~ito bio cilj da izazove paniku uo~i veF. V. - I. ]. likog koncerta.

[ta ka`u u narodu

☎ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

Poo{triti tehni~ke kontrole automobila
- Svakog ljeta broj saobra}ajnih nesre}a raste, veliki je broj poginulih i povrije|ih na cestama. Mo`da bi trebalo poo{triti tehni~ke kontrole automobila i sve one koji ne ispunjavaju uvjete, skloniti sa ceste. Tako|er, one koji stalno ponavljaju saobra}ajne prekr{aje, treba ozbiljnije kazniti, visokim nov~anim kaznama i oduzimanjem voza~ke do(^italac S. S.) zvole.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

3. 8. 2010.

Ansambl „Sultan Mehmed Fatih“ gostovao u Turskoj

promjenljivo

Koncert u Izmiru pred 6.000 ljudi
Gostovanje izazvalo je i veliko interesiranja turskih medija
Ansambl „Sultan Mehmed Fatih“ iz Sarajeva koji njeguje duhovnu muziku naroda u BiH imao je dvanaestodnevnu turneju po Turskoj, gdje su odr`ali pet koncerata u Izmiru, Ajdinu i Sele`uku. Koncertima ovog ansambla prisustvovao je veliki broj gledalaca, a me|u njima i bh. dr`avljani koji `ive u Turskoj. I ovu turneju su organizirale obrazovna institucija „Bosna Sema“ i bosansko-turska agencija „Fidan Tours“, koji su ~lanovima ansambla priredili i nezaboravna krstarenja brodovima po arhipelagu Egejskog mora. Ovo gostovanje izazvalo je i veliko interesiranja turskih medija, a TV kanal 35 ugostio je dio ansambla u svom studiju, dok je dr`avna televizija TRT u cijelosti snimila koncert u Izmiru, koji je odr`an pred 6.000 gledalaca, i emitirala ga u okviru svog kulturno-umjetni~kog programa. Nisu izostali ni ~lanci u turskim {tampanim medijima. Ansambl „Sultan Mehmed Fatih“ u~estvovat }e i na manifestaciji „Odbrana BiH - Igman 2010“, koja }e biti odr`ana 4. i 5. avgusta u Sarajevu i na Velikom E. G. polju na Igmanu.

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

BIHA] 35 35 BANJA LUKA BR^KO 34 TUZLA 35 ZENICA 34 SARAJEVO 35 GORA@DE 34
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Mogu}i pljuskovi

Preovladavat }e sun~ano i vru}e, uz mjeLIVNO stimi~no malu obla~nost. U jutarnjim satima po kotli31 nama bit }e kratkotrajne magle. Krajem dana, uz umjeren razvoj obla~nosti, u Bosni su mogu}i lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar prije podne slab i promjenljiv, a poslije podne slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 25, a najvi{a dnevna od 30 do 37 stepeni.

36 MOSTAR

NEUM 37

UTORAK
3. 8. 2010.

SRIJEDA
4. 8. 2010.

^ETVRTAK
5. 8. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 16 C do 25 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 17 C do 26 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 130C do 250C
DNEVNE TEMPERATURE

Izazvali veliko interesiranje publike

od 300C do 370C

od 230C do 330C

od 280C do 350C

Priveden osumnji~eni za ratni zlo~in

Stipo Kri{to u pritvoru u KPZ-u Busova~a
Stipo Kri{to iz Gornjeg Vakufa/Uskoplja, protiv kojeg se vodi istraga zbog ratnog zlo~ina, priveden je i nalazi se u pritvoru u Kaznenopopravnom zavodu Busova~a. Kri{tu su priveli pripadnici Policijske stanice Gornji Vakuf/Uskoplje u saradnji s Odsjekom za istra`ivanje ratnih zlo~ina Srednjobosanskog kantona, a na osnovu rje{enja izdatog od Vi{eg suda u Zenici iz 1994. godine, prenijela je Srna.

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA Sli~no kao i prethodnog dana, prije podne ugodnije, dok bi u drugom dijelu dana, pod utjecajem visokih temperatura i sparnog vremena, kod osjetljivih osoba moglo do}i do reakcija u vidu glavobolje, malaksalosti, nervoze, a u no}i nesanice.

Grad Sarajevo
Izlazak 05.37 Zalazak 20.08

3. 8. 2010.
Izlazak 23.32 Zalazak 14.04

Brzo - kratko
Predsjednik UPBiH Miro Peji}

8

Dnevni avaz, utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

teme

Poziv na borbu za bolju poziciju
Predsjednik Udru`enja poljoprivrednika u BiH Miro Peji} pozvao je ju~er doma}e poljoprivrednike da u naredna dva mjeseca otpo~nu borbu za njihovu bolju poziciju kako i u naredne ~etiri godine ne bi bili u podre|enom polo`aju. Peji} u pozivu isti~e da su posljednjih 20 godina nelojalni uvozni lobiji i njihovi poslu{nici gurali poljoprivrednike u „du`ni~ko ropstvo“ i da poljoprivrednici u BiH moraju imati bolje uvjete za rad, za privre|ivanje i Peji}: Du`ni~ko ropstvo stvaranje nove vrijednosti, prenijela je Fena.

MEKA Reis Ceri} na 50. godi{njici osnivanja Rabite

Reagiranje BPS-a na predizborne radove

Ceste sa zakrpama li~e na vlast SDA i SBiH
Bosanskohercegova~ka patriotska stranka (BPS) - Sefer Halilovi} obe}ava gra|anima Kantona Sarajevo da }e 3. oktobra, kada preuzme vlast, pokrenuti veliki talas radova koje }e gra|ani i posjetioci ovog kantona mo}i koristiti dugi niz godina, a ne od izbora do izbora, „kao {to to biva s cestama SDA i SBiH“, saop}io je BPS. - BPS - Sefer Halilovi} podsje}a da su predizborne ceste zapravo ceste za jednokratnu upotrebu i da sa svojim velikim brojem zakrpa na njima neodoljivo podsje}aju na vlast koja ih i finansira iz bud`eta - dodaje se u saop}enju.

Muslimani trebaju biti avangarda u promoviranju su`ivota i tolerancije
Reis Ceri} izrazio iskrenu zahvalnost Rabiti na svemu {to je u~inila za islam i muslimane na Balkanu, posebno u BiH u vrijeme agresije i nakon nje
U Meki je u subotu, odmah uz harem Kabe, otvorena trodnevna konferencija povodom 50. godi{njice Rabite - Svjetske muslimanske lige o temi „Svjetska muslimanska liga - stvarnost i pogled u budu}nost“. Pod pokroviteljstvom saudijskog kralja Abdulaha bin Abdulaziza el-Sauda, konferenciju je u prisustvu velikog broja uleme iz cijelog svijeta otvorio princ Naif bin Abdulaziz elSaud, drugi zamjenik premijera vlade i ministar unutra{njih poslova Kraljevine Saudijske Arabije.

Brojne aktivnosti stranke u Had`i}ima

Akcija SBBBiH za pomo} Zavodu Pazari}
Broj ~lanova Saveza za bolju budu}nost BiH (SBBBiH) Had`i}i iz dana u dan se pove}ava. Me|u novim ~lanovima sve je vi{e mladih, `ena i boraca. Forum `ena SBBBiH Had`i}i organizira akciju solidarnosti za Zavod za za{titu djece i omladine Pazari}, a mladi }e imati akciju ~i{}enja potoka i rijeka op}ine Had`i}i. Predstavnici SBBBiH u~estvuju i u Brezova~a: Delegacija SBBBiH obilje`avanju svih zna~ajnih dopored spomen-obilje`ja ga|aja iz op}inskog, ali i kalendara Kantona Sarajeva koji se odnose na op}inu Had`i}i. Delegacija SBBBiH bila je i na Brezova~i prilikom obilje`avanju godi{njice pogibije ^edomira Domuza, jednog od prvih komandanata odbrane Igmana, ali i na {ehidskom mezarju Karhimani u Pazari}u. Tom prilikom cvije}e su polo`ili na mezar Smaje Some, najstarijeg K. J. borca Armije RBiH, koji je poginuo kao diverzant.

Povijesni zna~aj
Reisu-l-ulema dr. Mustafa Ceri} govorio je na drugoj sesiji konferencije o temi „Uloga delegacija Rabite u ja~anju veza izme|u islamskih zajednica“. U podu`em referatu, koji je objavljen u zborniku radova konferencije, reisu-l-ulema je izme|u ostalog rekao: - Osnivanje Rabite prije pedeset godina ima povijesni zna~aj zato {to su muslimanske zajednice nakon formalnog ukidanja institucije hilafeta u Istanbulu 1924. godine bukvalno ostavljene na milost i nemilost vlastima i re`imima u svijetu koji, uglavnom, nisu bili naklonjeni muslimanima. Naro~ito u dr`avama koje su oficijelno propagirale agresivni ateizam muslimanima je bilo izuzetno te{ko o~uvati svoju vjeru i kulturu. Rabita je bila jedina muslima-

Reis Ceri} tokom obra}anja: Muslimani zahtijevaju svoje mjesto u svijetu

Silajd`i} primio Ingli{a u opro{tajnu posjetu
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} primio je ju~er u opro{tajnu posjetu ambasadora SAD u BiH ^arlsa Ingli{a (Charles English). Tokom susreta konstatirano je da je BiH u proteklom periodu u~inila zna~ajne korake u reformskim procesima radi pribli`avanja Evropskoj uniji, a poseban napredak u~injen je u pogledu ispunjavanja uvjeta na putu ka punopravnom ~lanstvu u NATO-u, prenijela je Fena.

nska globalna institucija koja je vodila kakvu takvu brigu o islamskim zajednicama u tim dr`avama - rekao je reisu-l-ulema Ceri}. Muslimani na Balkanu, dodao je reis Ceri}, naro~ito su zahvalni za brigu i pomo} Rabite u vrijeme komunisti~kog re`ima biv{e Jugoslavije.

Sila argumenata
- Oni se i danas sje}aju posjete Rabitine delegacije iz 1974. godine koju je predvodio [ejh Muhamed Safvet Seka Emini, pomo}nik tada{njeg generalnog sekretara Saliha Kazaza. To je samo jedna u nizu po-

Sa`etak predizbornog programa HDZBiH

Zahvalnost Seki Eminiju
Svjetska muslimanska liga Rabita osnovana je 1960. godine za vrijeme kralja Sauda bin Abdulaziza el-Sauda, ali prakti~no djelovanje Rabite ostvarilo se za vrijeme kralja Fejsala bin Abdulaziza el-Sauda, koji je upam}en po istinskoj `elji za islamskim jedinstvom i muslimanskom solidarno{}u. Prvi generalni sekretar Rabite bio je [ejh Surur el-Saban, poslije njega je do{ao Salih el-Kuazaz, a potom [ejh el-Harekan, kojeg muslimani na Balkanu posebno pamte, kao i njegovog pomo}nika Muhameda Safveta Seku Eminija, koji je posjetio Islamsku zajednicu u biv{oj Jugoslaviji 1974. godine i napisao izvje{taj, koji je umnogome olak{ao muslimanima iz na{ih krajeva put na had` i otvorio im komunikaciju s muslimanskim svijetom. Seka Emini je na 50. godi{njici Rabite primio priznanje. Bila je to prilika da se reisu-l-ulema Ceri} sretne sa Sekom Eminijem i da mu se zahvali za brigu o islamu i muslimanima.

Suverenitet BiH je neotu|iv
Hrvatska demokratska zajednica BiH (HDZBiH) saop}ila je sa`etak svog izbornog programa za period 2010-2014. u kojem definira tri strate{ka segmenta u podru~jima svog djelovanja, a to su pravna dr`ava, ekonomski sistem i socijalna odgovornost. - Suverenitet BiH je neotu|iv, nedjeljiv i neprenosiv, a teritorijalni integritet u me|unarodno priznatim granicama neupitan - navodi se izme|u ostalog u sa`etku izbornog programa HDZBiH.

Stranka osudila izjavu Milorada Dodika

HSP: Premijer genocidne RS blati Hrvate
Hrvatska stranka prava (HSP) BiH osu|uje izjave premijera RS Milorada Dodika o tome kako na [irokom Brijegu nema BiH, odnosno da je tamo Hrvatska. - To je jo{ jedna u nizu izjava premijera genocidnog entiteta RS koji poku{ava nanovo oblatiti Hrvate i prozvati ih da su separatisti. Istina je upravo ta da Dodik i njegova politika najbolje govore o tome koliko ima BiH u Banjoj Luci i cijelom entitetu RS. Rije~ je o klasi~noj podvali i propagandi kojim se pozornost i vlastite `elje simplificiraju na Hrvate koji su zbog velikosrpske politike i agresije na hrvatska podru~ja danas najvi{e raseljeni i izgnani iz BiH - navodi se u saop}enju HSPBiH, prenosi Fena.

sjeta Rabitinih delegacija Sarajevu koje se uveliko pomogle o~uvanju i ja~anju ustanova i institucija Islamske zajednice - kazao je reis Ceri}. On je izrazio iskrenu zahvalnost Rabiti na svemu {to je u~inila za islam i muslimane na Balkanu, posebno u BiH u vrijeme agresije i nakon toga. Reis Ceri} je dodao da Islamska zajednica u BiH pozdravlja otvaranje ureda Rabite i spremna je na daljnju saradnju radi razvijanja kako me|umuslimanskog tako i me|uvjerskog i me|ukulturnog dijaloga. - Mi mislimo da perspektiva Rabite treba biti u oblasti razvijanja unutar muslimanske tolerancije i razumijevanja te me|uvjerskog i me|ukulturnog dijaloga s drugim i druga~ijim. Muslimani tra`e svoj put i zahtijevaju svoje mjesto u svijetu. O tome kako to posti}i postoje razli~ita mi{ljenja i razli~iti argumenti. U toj raspravi kojim putem treba i}i i na koji na~in treba ostvariti `eljene ciljeve muslimani moraju biti me|usobno tolerantni i uva`avati jedni druge. To je proces kroz koji treba svi da nau~imo da sila argumenta, a ne argument sile, treba da nadvlada. Stoga, muslimani trebaju biti avangarda u promoviranju su`ivota i tolerancije zato {to je to osnovna misao i glavna misija islama - poru~io je reis Ceri}.

Otvoreno pismo Na|e Dizdarevi} SNSD-u

Kalabi} dokazao mr`nju prema muslimankama
Izjava Drage Kalabi}a da }e u Parlament BiH dovesti momke s Romanije koji }e nositi majice s likovima Karad`i}a i Mladi}a i pore|enje mene, najpoznatijeg borca za ljudska prava svih gra|ana BiH s ratnim zlo~incima dokaz su Kalabi}eve mr`nje prema muslimankama, ka`e se u otvorenom pismu Na|e Dizdarevi} koje je uputila SNSD-u i Kalabi}u. - [to se ti~e Va{e prijetnje, moram Vas razo~arati i obavijestiti da me niste ama ba{ nimalo upla{ili. Naprotiv, ja Vas pozivam da pozovete sve ~etnike, zajedno s Karad`i}em i Mladi}em, a i Vi obucite majice s njihovim likovima, jer }e Vam sigurno vi{e pristajati od kravate iza koje se krijete, a ja }u do}i opet sama i bez imalo stida i straha sjedjeti pored Vas - ka`e se u pismu. Ona je Kalabi}u poru~ila da }e ga podu~iti ako on ne zna kako se ulazi u Parlament BiH. - Iza Vas ne treba da stoji nikakva stranka, organizacija ili ne{to sli~no. Podnesite zahtjev Kolegiju, pa ako oni zaklju~e da Va{eg Karad`i}a i Mladi}a zanima dnevni red na kojem se odlu~uje o nikabu, tada se sigurno vidimo u Parlamentu BiH. Do tada mo`ete da nas obavijestite i o ostalim „tegobama“ u Va{em fa{isti~kom srcu i da slobodno ispoljavate svu mr`nju koju ste toliko dugo krili. Na|a Dizdarevi} se samo dragog Allaha boji, a Vi ste proma{ili i vrijeme i mjesto kada }ete da se poigrate s muslimankama BiH - zaklju~uje Dizdarevi} u pismu.

Nakon razgovora s engleskim tu`ila{tvom

Srbija nije odlu~ila o `albi u slu~aju „Gani}“
Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine u Beogradu, poslije ju~era{njeg razgovora s engleskim kraljevskim tu`ila{tvom, putem videokonferencijske veze, nije odlu~ilo ho}e li se `aliti na odluku Suda za ekstradicije u Londonu da ne izru~i Ejupa Gani}a Srbiji. Zamjenik tu`ioca za ratne zlo~ine Bruno Vekari} u izjavi Tanjugu nije mogao precizirati da li }e, ni kada }e biti podnesena `alba na odluku londonskog suda te je dodao da sada ~ekaju sugestije engleskog tu`ila{tva, javio je Tanjug.

teme

Dnevni avaz, utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

9

BUD@ET FBiH Federalni revizori otkrili niz nepravilnosti

[ta je s milionima maraka blokiranim u Hercegova~koj banci? Gu`va u redovima
Gerontolo{ki centar u Sarajevu: Popunjen do zadnjeg mjesta

(Foto: Arhiv „Avaza“)

Ljeti se tra`i mjesto vi{e u ustanovama

Radi se o 6.852.495 KM nekada{njeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske FBiH

Mujezinovi}: Sumnjive transakcije

Dok premijer Mustafa Mujezinovi} spa{ava Federaciju od bankrota uzimaju}i zajam od Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF), koji }e vra}ati nekoliko narednih generacija, nepoznata je sudbina miliona KM neiskori{tenih dr`avnih para na koje su federalne vlasti potpuno zaboravile. Revizori Ureda za reviziju institucija FBiH konstatirali su i niz nepravilnosti u raspolaganju dr`avnim novcem pri izvr{enju bud`eta FBiH u 2009. godini. Sumnjiv je i veliki broj transakcija bez pokri}a, a ~ak je nepoznato za {to su sredstva utro{ena.

15.170.802 KM, kratkoro~nih potra`ivanja i plasmana 16.080.118 KM, dugoro~nih i kratkoro~nih obaveza 102.180.423 marke nekada{njeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske - upozorili su revizori.

za stara~ki dom
U Sarajevu na spisku 40 ljudi U Mostaru o~ekivali pove}anu potra`nju pa preraspodijelili korisnike
U vrijeme godi{njih odmora pove}ava se potra`nja za slobodnim mjestima u stara~kim domovima. Razlog tome je {to u tom periodu na{i ljudi dolaze iz inozemstva i `ele osigurati njegu starim i iznemoglim roditeljima koji vi{e nisu u stanju da `ive sami, kazala nam je Azra Varupa, pomo}nica direktora u Domu za socijalnozdravstvenu za{titu odraslih lica „Na{ dom“ u Travniku.

Stanje sredstava
Tako|er, zbog nerje{avanja pitanja imovine i potra`ivanja, koja su pre{la s federalnog na dr`avni nivo, nije mogu}e potvrditi stanje stalnih sredstava od oko 14.673.413 KM, kao ni kratkoro~nih potra`ivanja u iznosu od 168.241 KM. Nepoznata je i sudbina kratkoro~nih obaveza i razgrani~enja 98.898 KM Carinske uprave FBiH i stanje stalnih sredstava u iznosu od 810.028 maraka, kao i kratkoro~nih obaveza 7.762.283 KM. Zabrinjava i ~injenica da vla-

Smje{taj za 1.000 eura
U Sarajevu je prije dva mjeseca otvoren i prvi privatni luksuzni stara~ki dom u BiH. - Kapacitet doma je 35 mjesta, a trenutno je smje{teno sedam korisnika. Radi se o ekskluzivnom apartmanskom objektu s vlastitim parkom i ribnjakom. Cijena smje{taja je od 500 do 1.000 eura zavisno od pokretljivosti korisnika i vrste apartmana - kazali su nam u ovom domu. i iznemogla lica o~ekivali su ve}u potra`nju za smje{tajem pa su prije sezone godi{njih odmora preraspodijelili korisnike po sobama.

Nebriga nadle`nih
Tako revizori nisu mogli utvrditi da li su sredstva po osnovu alokacije SDR-ova u iznosu od 199.239.676 KM evidentirana i u finansijskim izvje{tajima iskazana u skladu sa zakonom. Revizori nisu mogli utvrditi ni da li su ta sredstva utro{ena za namjene za koje su dozna~ena, kao i da je odluka o raspodjeli i realizaciji navedenih sredstava donesena od

Liste ~ekanja
„Na{ dom“ je jedan od najstarijih stara~kih domova u BiH, osnovan jo{ 1936. godine. Mo`e primiti 280 korisnika, ali Varupa isti~e da su ve} du`e vrijeme popunjeni te da se zainteresirani mogu prijaviti na listu ~ekanja. - Cijena smje{taja za pokretne korisnike iznosi 460, za nepokre-

Neistinito prikazivanje stanja imovine
- Prema na{em mi{ljenju, konsolidovani finansijski izvje{taji bud`eta FBiH ne prikazuju istinito i objektivno stanje imovine i obaveza na dan 31. decembra 2009., rezultate poslovanja i izvrnadle`nog organa. Posebnu pa`nju revizori su skrenuli na nebrigu nadle`nih za pokretnu i nepokretnu imovinu nekada{njeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske FBiH. - Ne mo`e se potvrditi stanje stalnih sredstava u iznosu od {enje bud`eta FBiH za 2009. godinu. Finansijsko poslovanje bud`eta FBiH nije bilo u svim materijalno zna~ajnim aspektima uskla|eno s va`e}om zakonskom regulativom - zaklju~ili su revizori. sti ni{ta nisu poduzele kako bi se utvrdilo stanje nov~anih sredstava korisnika bud`eta FBiH, blokiranih u Hercegova~koj banci d.d. Mostar, posebno nekada{njeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske FBiH u iznosu od F. KARALI] 6.852.495 KM.

Varupa: Velika zainteresiranost

Memi{evi}: Pro{iriti kapacitete

Izmjene Zakona o porezu na dohodak

Topli obrok neoporezivo li~no primanje u RS
U Republici Srpskoj stupile su na snagu izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak po kojima tro{kovi pripremanja toplog obroka ne predstavljaju oporeziva li~na primanja, saop}eno je ju~er iz Porezne uprave RS, prenijela je Fena. Izmjenama je definirano da samo u slu~aju kada poslodavac priprema topli obrok u vlastitim restoranima ili se poslodavcu topli obrok isporu~uje od osoba registriranih za dostavu hrane, tro{kovi pripremanja toplog obroka ne predstavljaju oporeziva li~na primanja do iznosa od 3,5 KM dnevno ili 77 KM na mjese~nom nivou. Topli obrok koji poslodavac ispla}uje u novcu je i dalje oporezivo li~no primanje. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak odre|eno je i umanjenje porezne osnovice po svakom izdr`avanom ~lanu doma}instva s dosada{njih 90 na 75 KM. I isplatioci mjese~ne pla}e du`ni su umanjivati i poreznu osnovicu za iznos li~nog odbitka od 250 KM, umjesto dosada{njih 300 maraka.

Vlada RS: Olak{anje za poslodavce

tne i hroni~ne bolesnike 690, dok zbrinjavanje du{evno bolesnih ko{ta 750 KM mjese~no. Nudimo i dnevni boravak starim osobama, od sedam do 15 sati, koji ko{ta 10 KM dnevno - obja{njava Varupa. Mjesta ve} du`e vrijeme nema ni u sarajevskom Gerontolo{kom centru koji mo`e primiti 337 osoba. - Imamo oko 40 zahtjeva za prijem i svi ti ljudi ~ekaju da neko napusti dom ili da umre. Ve} dvije godine apeliramo na nadle`ne da je potrebno pro{iriti postoje}e kapacitete, ali uzalud - isti~e Zijad Memi{evi}, direktor Centra. Dodaje da je smje{taj u ovoj ustanovi najjeftiniji u BiH i iznosi 370 za pokretne te 570 KM za nepokretne korisnike. Boravak u jednokrevetnoj sobi ko{ta 700 maraka mjese~no. U cijenu su uklju~eni smje{taj, ishrana, zdravstvena za{tita, kulturno-zabavni sadr`aji, vje`banje u trim kabinetu, izleti i drugo. U mostarskom Centru za stara

- Time smo oslobodili 33 mjesta, ali o~ekujemo da }e i ona uskoro biti popunjena. Ina~e, Centar se sastoji od dva odvojena objekta, sa ukupno 88 kreveta - kazao nam je direktor Centra Izet ]uri}.

Vlastiti aran`man
Cijena smje{taja u mostarskom Centru za pokretne korisnike u vi{ekrevetnoj sobi iznosi 530, a u jednokrevetnoj 630 KM. Za nepokretne korisnike smje{taj u vi{ekrevetnoj sobi ko{ta 630, a u jednokrevetnoj 730 KM. U Socijalnogerijatrijskom centru u Banjoj Luci, koji ima 330 le`ajeva, smje{teno je 297 korisnika. - Korisnici na{eg centra su osobe koje kod nas smje{taju centri za socijalni rad, ali i oni koji smje{taj pla}aju u vlastitom aran`manu. Cijena smje{taja za zavisne korisnike iznosi 650 KM, a za nezavisne 595 KM - navodi Ljubomir Lepir, zamjenik direktora Centra.
M. AVDI]

Klub poznatih

Irma Rahmanovi}

10

Dnevni avaz, utorak, 3. avgust/kolovoz 2009.

teme

Pomogla bih mladim osobama da se doka`u
Li~ni profil ko{arka{ice RMU Banovi}i
Ime i prezime: Irma Rahmanovi}. Datum i mjesto ro|enja: 14. novembar 1991. godine u Tuzli. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: S roditeljima u stanu. Bra~no stanje: U vezi. Bitni datumi u Va{em `ivotu: 4. april 2008. godine. Koji automobil vozite: Nijedan. Kako se odmarate: Naj~e{}e u stanu sa svojim najmilijim. Omiljeni muzi~ar: Aleksandra Radovi}, Sergej ]etkovi}, Sa{a Kova~evi}... Volite li kuhati: Ne. Najdra`a knjiga: „Mo`e{ biti najsretnija `ena na svijetu“. Omiljeni pisac: Me{a Selimovi}. Umjetnik kojeg cijenite: Me{a Selimovi}. Za koji klub navijate: Partizan. Koga biste poveli na pusti otok: Hmmm..., jednu dragu osobu. Jeste li ljubomorni: Da u granicama normale. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: O~i i osmijeh. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne. Bavite li se sportom: Da. Omiljena hrana i pi}e: Bosanska kuhinja, pica, prirodni sokovi. Ko se brine o Va{em imid`u: Ja. Volite li i}i u {oping: Da, kao i svaka djevojka. Jeste li sujevjerni: Ne. Imate li ku}nog ljubimca: Ne. Koji je Va{ `ivotni moto: @ivi svaki dan `ivota kao da ti je zadnji, jednom }e{ biti u pravu.

ZDRAVSTVO Te`ak polo`aj osoba koje pate od multiple skleroze

Nema lijekova za sve oboljele
Terapija traje samo dvije godine Na listi ~ekanja za „interferon beta“ nalazi se 120 pacijenata u FBiH
Za oboljele od multiple skleroze nema dovoljno novca kako bi svi dobili lijekove i time pobolj{ali kvalitet svog `ivota. Svake godine Savez udru`enja oboljelih od multiple skleroze BiH upozorava na nedostatak lijekova i te`ak polo`aj osoba koje pate od ove bolesti. Savez tra`i ista prava za sve bolesnike, ali na`alost mali je broj onih koji uspiju do}i do terapije, a i ona je ograni~ena i ne traje du`e od dvije godine.

Pogor{anje stanja
Postoje brojni lijekovi koji utje~u na tok bolesti, oporavak i simptome multiple skleroze. Klini~ki je dokazano da lije~enje „betaferonom“ mo`e usporiti pogor{anje zdravstvenog stanja oboljelih. Ina~e, statistike pokazuju da polovina nelije~enih bolesnika nakon 15 godina ima te{ku invalidnost i zato je bitno da oboljeli na vrijeme zapo~nu s lije~enjem. - Samo mali broj oboljelih u BiH ima mogu}nost lije~enja lijekom „interferon beta-1b“ iz skupine imunomodulatora. Na listi ~ekanja za taj lijek u FBiH je oko 120 osoba, a pedesetak ih prima terapiju samo dvije godine. Re~eno nam je da nema novca za sve, a nema dovoljno ni za one koji su na terapiji - ka`e predsjednica Saveza Fata Bahtijarevi}. Kada se nakon dvije godine pr-

Rahmanovi}: @ivi s roditeljima

Bahtijarevi}: Re~eno mi je da nema novca za sve

Va{ najbolji prijatelj je: Ima ih dosta i veoma sam sretna jer sam okru`ena prijateljima. Pratite li politi~ku situaciju: Ne. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Pomogla bih mladim osobama da se doka`u, jer u na{oj zemlji ima mnogo talentovane djece, koja na`alost ne mogu do}i do izra`aja zbog stanja u dr`avi. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne.

ekine lije~enje, u ve}ini slu~ajeva se javljaju problemi te mnogi pacijenti zavr{e u postelji. - Sve zavisi. Nekome se nakon terapije bolest zaustavi, a kod nekih ode u progresiju. Terapija je skupa i za jednog pacijenta godi{nje iznosi oko 25.000 KM ka`e Bahtijarevi}.

Prema podacima Zavoda zdravstvenog osiguranja FBiH objavljenim u finansijskom izvje{taju za 2009., od ove autoimune bolesti centralnog nervnog sistema lani je lije~eno 67 pacijenata od kojih je 65 terapiju zapo~elo godinu ranije.

Stalni porast
- Dvoje je zavr{ilo s lije~enjem, a umjesto njih terapiju je dobilo dvoje djece do 18 godina s liste ~ekanja. Broj pacijenata za „betaferon“ u stalnom je porastu. I pored toga {to podaci upu}uju na povoljan ishod lije~enja, zbog ograni~enih sredstava nije mogu}e terapiju obezbijediti ve}em broju pacijenata - navodi se u izvje{taju Zavoda. E. HALA]

Umjesto iz bud`eta, novac uzet iz Fonda solidarnosti
Za lije~enje oboljelih od multiple skleroze u 2009. u FBiH potro{eno je 1.626.869 KM {to je za 37 posto vi{e nego 2008. godine. Do 2009. novac za kupovinu lijekova osiguravan je bud`eta FBiH, ali u pro{loj godini ta sredstva nisu odobrena pa su uzeta iz Fonda solidarnosti.

SMS
PARE ZA IZBORE - „Elektroprivreda BiH“ kada se to ime spomene onda uz njega stavite i vladaju}u stranku kojoj trebaju pare za izbore, a ovo je „legalan“ na~in da nam uzmu novac za tzv. dug. Ja sam dobila da platim 2,91 KM i kada sam tra`ila obja{njenje odakle dug morala sam oti}i u poslovnicu Centar sa svim ra~unima i opet ni{ta. Onda su mi rekli da su mijenjali kablove, a ja njima da je zgrada nova i tek useljena. Sada trebam pisati zahtjev da to ne platim. Gospodo, to se zove doprinos za izbore. MARIONETE NA VLASTI - Ne treba ~uditi {to su predsjednici i premije-

Dnevni avaz 061-142-015
ku. Zar je dovoljno obnoviti bogomolju, a onda pustiti da se prave igrali{te u njenom dvori{tu. Za sportske terene ima dovoljno prostora na drugim lokacijama. Gra|anin Stoca. NELEGALNI PRIJEM - Dokle }e svemo}ni direktor KPZ-a Tuzla Hasan Hod`i} primati radnike nelegalno, a {to je i potvrdio i Odbor za `albe? OSTAVILI BiH Me|unarodnoj zajednici mora biti jasno da }e sada{nje jadno stanje u ovoj na{oj dr`avi ostati tako sve dok upravo ona ne bude odlu~nija da pomogne svim narodima BiH. Na`alost, velike sile ostavile su BiH i njene patriote da ni{ta ne mogu uraditi protiv Dodika i njemu sli~nih.

ANKETA me|u gra|anima Sarajeva, Maglaja i Prijedora
Izdvaja li vlast dovoljno novca za lijekove?

ru Federacije BiH tolike pla}e kada direktor JKP „Ba{bunar“ Kemal Balti} ima vi{e od 3.120 maraka, plus ostale pogodnosti. A kada uni{ti 150 porodica, SDA }e ga kao „pametnog i sposobnog“ opet negdje udomiti. Takve marionete upravljaju firmama i na vlasti su. @alosno. ON MENI NEMA BOSNE - Ko je taj Dodik da ka`e da Bosna ne}e opstati. On do{ao ju~er, oti}i }e sutra, a Bosna postoji 1.000 godina. FUDBAL KOD D@AMIJE - Kada }e kona~no neko u Stocu zabraniti djeci da igraju fudbal u dvori{tu d`amije u naselju Uzinovi}i. Time uni{tavaju zelenu povr{inu i stvaraju ru`nu sli-

Novca ima, ali ide gdje ne treba
- Te{ki bolesnici su zanemareni. Sredstva koja se izdvajaju nisu dovoljna, ali je mo`da i to {to se izdvaja mnogo za Muharem dr`avu.
Top~i}

- Vlasti se uop}e ne brinu. Novca itekako ima, samo {to se usmjerava u druge svrhe, a ne tamo gdje je zaista poMuhamed treban.
Buljuba{i}

- Kada bi svi porezni obveznici pla}ali svoje obaveze, vjerujem da bi se i mnogo vi{e novca izdvajalo za lijekove.
Nura Soldin

Sarajevo

- Niti vlasti vode ra~una o bolesnima, niti se izdvaja dovoljno para. Njegovala sam te{ko bolesnog supruga 20 godina i niko mi nije ]imeta Mulahasanovi} pomogao. - Po nekoj logici da kod nas u BIH malo {ta funkcioni{e vjerujem da je i u ovoj oblasti vlast zakazala. Svjedoci smo stalnih apela za po- Vesna Stojanovi} mo}.

- Vlast ne izdvaja ni{ta, mi koji bolujemo moramo sve pla}ati. Ja sam logora{, dobrovoljni davalac krvi i RVI, ali mi u bolnici ni{ta ne Ismet Mezetovi} priznaju. - Sigurna sam da je briga vlasti o te{ko bolesnim minorna. Brigu o njima, a primjera ima bezbroj, uglavnom vode porodice, koje da- Gorana ju zadnju marku. Marti}

- Vlast nikome ne poklanja pa`nju, a kamoli te{ko bolesnima. Oni rade samo za sebe i brinu se samo za svoje Nermin interese.
Hajdi}

Maglaj

- O tome najbolje govore oni koji mjesecima obijaju vrata fondova kako bi vratili novac koji su ulo`ili u lije~enje Dosta svojih bli`njih.
R. Ob. - N. B. - M. Z. Dragojevi}

Prijedor

teme

Dnevni avaz, utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

11

Revizija bora~kih naknada u TK

VI[EGRAD Nastavljena potraga za ubijenim Bo{njacima

Srebreni~ani nisu mogli spasiti dokumentaciju o ranjavanju
Mali je broj onih koji su bje`e}i pred Mladi}evim ubicama spasili papire
Vi{e od 17.000 korisnika naknada ostvarenih po osnovu u~e{}a u ratu s podru~ja Tuzlanskog kantona bit }e predmet revizije koju je najavilo Ministarstvo za bora~ka pitanja FBiH. Prijedlozi za sastav tima koji }e vr{iti reviziju u TK ve} su poslani u Sarajevo i o~ekuje se da tim zapo~ne s radom kako je to propisano va`e}im zakonom. - Ono {to znam jeste da je polazni osnov za utvr|ivanje prava i medicinska dokumentacija na osnovu koje je vr{ena procjena ne-

U koritu Drine prona|eno oko 20 skeletnih ostataka
Me|u `rtvama i dijete staro izme|u devet i deset godina, potvrdio Ma{ovi}
U koritu rijeke Drine nastavljena je ekshumacija posmrtnih ostataka nastradalih Bo{njaka tokom posljednjeg rata na potezu od Ra|enovi}a u rogati~koj op}ini do Kurtali}a nadomak Vi{egrada. Predsjednik Kolegija direktora Instituta za nestale osobe (INO) BiH Amor Ma{ovi} ka`e da je do sada prona|eno oko dvadeset skeletnih ostataka, me|u kojima se nalazi i dijete staro izme|u devet i deset godina. - Od prije nekoliko dana tim za istra`ivanje nestalih civila oja~an je s dva nova istra`ioca iz Travnika i Zenice, a od srijede u pomo} }e sti}i oko 50 ljudi iz Kantona Sarajevo koji }e biti anga`irani na otkrivanju i iskopavanju nastradalih - potvrdio je za Ma{ovi} za „Avaz“.

Mehuri}: Vr{e se provjere

Zmije otrovnice
On ka`e da je odr`an sastanak kod premijera KS Besima Mehmedi}a gdje je dogovoreno da se u kanjon Drine po{alju dodatno ljudstvo i oprema, {to uklju~uje i sanitetsko vozilo sa serumima protiv zmija otrovnica. - Na terenu se susre}emo s veoma te{kim uvjeti-

La`ni borci
Na mjestu ekshumacije: Te{ki uvjeti

Traga se i za srpskim dje~akom
Ma{ovi} ka`e da je tim anga`iran i u potrazi za nestalim srpskim dje~akom Milo{em Todorovi}em koji je nestao prije tri godine na obalama Drine u sportskom centru „U{}e“. - Javili smo lokalnoj policiji da odmah obavijesti njegove roditelje da daju krv kako bi se utvrdio eventualni pronalazak i njihovog djeteta - kazao je Ma{ovi}. Mitar Todorovi}, otac nestalog Milo{a, prihvatio je taj poziv.

ma za rad. Nailazimo na ru~ne bombe, zolje i druga neeksplodirana sredstva, a opasnost vreba i od zmija otrovnica i ~estih odrona ka`e Ma{ovi}.

Ubrzati proces
On dodaje da je hitno zatra`en i deminerski tim od Federalne uprave CZ, kao i pomo} Ministarstva odbrane BiH, koji }e uputi-

ti helikopter i bager za uklanjanje nagomilanog plutaju}eg otpada i {iblja, kako bi se ubrzao proces pronalaska `rtava rata. Pomo} je ponudio i predsjednik SO Vi{egrad Bilal Memi{evi} u dobrovoljnom radu s jednim brojem povratnika u Vi{egrad, ali je zbog rizika po `ivote dobrovoljaca ta pomo} odbiM. ANDRI] jena.

Svi poku{aji pojedinih politi~ara iz TK da se putem dva svjedoka i la`ne dokumentacije o tobo`njem obolijevanju od PTSP-a domognu bora~kih penzija - pali su u vodu. Me|u njima je i nekolicina Srebreni~ana koji nikada nisu ratovali, nisu ranjeni, niti su bilo {ta drugo radili osim {to su se bavili politi~kim spletkarenjem. Njihove zahtjeve Ministarstvo za bora~ka pitanja TK odbilo je u startu.

~ijeg invaliditeta - kazao nam je Bahrija Mehuri}, ministar za bora~ka pitanja u Vladi TK. U Ministarstvu za bora~ka pitanja TK tvrde da ve} dugo nema novih zahtjeva za ostvarivanje naknada po osnovu invaliditeta iz rata. - Mislim da }e federalni tim za reviziju stjecanja prava na bora~ke naknade imati te{ko}e kada su u pitanju pre`ivjeli RVI iz regije Srebrenice. Naime, mali je broj onih koji su bje`e}i pred Mladi}evim ubicama spasili svoju dokumentaciju o ratnim ranjavanjima. Ima ljudi koji iz Srebrenice nisu donijeli nijedan dokument sa sobom, ~ak ni li~nu kartu. Tu }e se morati obratiti posebna pa`nja - navodi A. HAD@I] Mehuri}.

12

Dnevni avaz, utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

panorama

PRIJEDOR U d`ematu Zecovi otvorena d`amija

Sa uru~enja klju~eva: Vrijednost projekta 350.000 KM

Aziz i Rubija Mujid`i} donirali 30.000 maraka
U izgradnju d`amije, koja je trajala osam godina, ulo`eno oko 300.000 KM
U Zecovima kod Prijedora proteklog vikenda je u prisustvu vi{e stotina mje{tana ovog i susjednih naselja prijedorskog Brda, lokalnih imama Med`lisa IZ Prijedor, biha}kog Muftiluka i predstavnika Rijaseta IZ BiH, otvorena novoizgra|ena d`amija. U obnovu d`amije, koja je izgra|ena na mjestu one koja je 23. jula 1992. godine do temelje sru{ena, utro{eno je prema rije~ima Sudbina Musi}a, predsjednika Med`lisa IZ Prijedor, oko 300.000 maraka. - Sredstva su najve}im dijelom obezbijedili mje{tani Zecova, oni koji su se vratili i oni koji danas `ive u inostranstvu. Uz d`amiju je obnovljena i imamska ku}a koja je 1999. godine i prakti~no bila kamp za povratnike koji su proteklih osam godina i dobrovoljnim radom pomogli izgradnju ovog vjerskog objekta - kazao je Musi}. U ime velikih donatora Aziza i Rubije Mujid`i} koji su za obnovu ove d`amije darovali 30.000 maraka, {to je i najve}a pojedina~na donacija, vrata d`amije u Zecovima otklju~ao je Azizov brati} Adis Mujid`i} koji se nedavno iz [vicarske s porodicom vratio u Prijedor, M. Zg. u naselje @eger.

Povratnicima u Bosanskoj Gradi{ci

Uru~eni klju~evi 10 obnovljenih ku}a
Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilovi} i na~elnik op{tine Bosanska Gradi{ka Nikola Kragulj uru~ili su klju~eve rekonstruisanih ku}a za deset povratni~kih porodica. Rije~ je o zajedni~koj investiciji dr`avnih, entitetskih i op{tinskih vlasti, vrijednoj 350.000 KM, realizovanoj u okviru Fonda za povratak u BiH. Salkan Ali{i} iz Dubrava sa peto~lanom porodicom bio je godinama podstanar. Rje{enje stambenog problema za njega najve}e je `ivotno pitanje. - Pao mi je veliki teret sa srca. Veoma sam zahvalan, sada }emo mnogo lak{e `ivjeti. Bavimo se poljoprivredom i svaka marka nam je dobrodo{la, sada kad imamo svoj krov nad glavom sve je jednostavnije - rekao je Ali{i}. Klju~eve rekonstruisanih ku}a dobili su Jasminka Obi}, Ha{ima Mutnica, Mujo Turan, Mensur Rizvanovi}, Salkan Ali{i}, Aj{a Avdi}, Ehlimana Maglajli}, Slavica B. G. Kne`evi} i Refik Zuli}.

[ta mi se (ne)svi|a u Jablanici

D`amija je ponovo otvorila vrata vjernicima

(Foto: D. Stojni})

Samo doktori rade svoj posao
- Ne svi|a mi se nikako radni~ka klasa, ova velika nezaposlenost ljudi u ovoj na{oj maloj op}ini, a naro~ito omladine. Prporu~io bih mladima da idu iz ovog grada, jer za njih ovde nema hljeba i `ivota. Samo treba pogledati Biro za zapo{ljavanje, pa }ete vidjeti pravu sliku u na{em dru{tvu. Op}ina nam je puna mita i korupcije, ovde samo doktori rade svoj posao i brinu Mumin Begovi}, penzioner o nama. Da nema Hidroelektrane i privatnih objekata, op}ina zajedno sa na~elnikom ne bi mogla organizovati ni{ta, pa ni ovu manifestaciju „Jablani~ko ljeto“ - rekao El. B. je Mumin Begovi}, penzioner.

Neodgovorno pona{anje gradona~elnika Br~ko Distrikta

Dva puta „zaboravio“ na sastanak sa mje{tanima Brezovog Polja
^ekali ga u utorak i srijedu, ali Dragana Paji}a nije bilo
Gradona~elnik Br~ko Distrikta Dragan Paji} prije nekoliko dana na do sada nevi|eni na~in ponizio je mje{tane Brezovog Polja kod Br~kog jer, uprkos najavi da }e posjetiti njihovu mjesnu zajednicu, to nije u~inio, potvrdio je predsjednik ove MZ Ibrahim Rizvanovi}. - Gradona~elnik je posredstvom svoje sekretarice u ponedjeljak u popodnevnim satima zakazao sastanak sa mje{tanima Brezovog Polja za utorak u 9 sati, te je rukovodstvo MZ obavijestilo mje{tane koji su se okupili o~ekuju}i ga i nadaju}i se iznala`enju rje{enja za probleme koji ih mu~e. Gradona~elnik, niti bilo koji drugi predstavnik Vlade Distrikta, nije se pojavio, a stru~na slu`ba se nije udostojila blaji}evu sekretaricu koja ga je obavijestila da rije~ o nesporazumu, te da „gradona~elnik dolazi sutra“, odnosno u srijedu. -Me|utim, ponovio se isti scenarij kao i dan ranije. Ne `elimo prejudicirati stvari i nekog osuditi za ove katastrofalne propuste u radu Ureda gradona~elnika, niti je to uostalom sada bitno. Ostaje bolna ~injenica da je Brezovo Polje kao jedino istinsko povratni~ko mjesto u kojem je opstao i svakim danom sve je ja~i su`ivot, o~ito trn u oku pojedinim osobama u vlasti Distrikta, te nas na sve mogu}e na~ine degradiraju i vrije|aju - kazao je Rizvanovi}. E. Ra.

U okviru Festivala prijateljstva u Gora`du

Premijera filma „Nostalgi~ni satovi“
Nacionalna kinopremijera dugometra`nog dokumentarnog filma „Nostalgi~ni satovi“, za koji scenario i re`iju potpisuje [emsudin Gegi}, jedna je od najve}ih vrijednosti Festivala prijateljstva koja je u kinosali Centra za kulturu u Gora`du privukla veliki broj znati`eljnika. S razlogom, jer je film [emsudina Gegi}a koji je dobar dio `ivotnog vijeka proveo u ovom gradu, obi{ao sedam svjetskih festivala, a sam reditelj ima, kako isti~e, i odgovornost i obavezu prema Festivalu u Gora`du. „Nostalgi~ni satovi“ je te{ka i istinita pri~a o hiljadu djece iz BIH razli~itih nacionalnosti po koje je Muamer Al Gadafi 1992. godine poslao brod Karnata da ih evakui{e s ratom zahva}enih prostora. Djeca su tamo mimo prvobitnih predvi|anja ostala dvije godine i nakon potpisivanja prvog primirja 1994. godine vra}ena su u Split i BIH. Al. B.

Rizvanovi}: Katastrofalan propust

Paji}: Nije se pojavio

govremeno obavijestiti ljude o otkazivanju sastanka - kazao je Rizvanovi}. On je kontaktirao Pa-

Kulturno-sportske manifestacije u Kotorskom

Od nastupa KUD-a do dramskih predstava
Godinama iz velikog povratni~kog dobojskog naselja Kotorsko sti`u samo tmurne vijesti, kao {to su protesti, blokade, borba ljudi da do|u do svoje imovine, nezaposlenost. Ovih dana iz Kotorskog sti`e ljep{e i vedrije pri~e, ~iji su sudionici upravo Kotorani, oni koji su ostali da `ive na rodnoj grudi i oni pristigli sa svih strana svije- Nijem~evi}: ta, iz Amer- Obilje`avanje ike, Austra- godi{njica godina kulture, 60 godina dobrovoljnog vatrogasnog dru{tva i 30 godina manifestacije „Kotorski dani kulture“. Organiziramo i prvu manifestaciju „Ba{ka pohod“. Skoro 500 ljudi bilo je u koloni - kazao je Nihad Nijem~evi}, predsjednik Udru`enja gra|ana „Kotorsko“. U manifestaciju „Ba{ka pohod“ uklju~ile su sve nevladine organizacije, stigli su na~elnik op{tine Doboj Obren Petrovi} i predsjednik SO Enes Suljkanovi}, a u Domu kulture Salih Me{i} i Muhamed \uheri} izveli su dramski prikaz „Ba{ka Turci, H. ^. ba{ka Kotorani“.

^i{}enje livanjskih vodotoka

Projekt vrijedan 50.000 KM
Na~elnik op}ine Livno Luka ]elan i direktor Fonda za za{titu okoline FBiH Safet Harbinja potpisali su ugovor o sufinansiranju projekta ~i{}enja livanjskih vodotoka u du`ini od 15 km na rijekama Bistrica, Sturba i @abljak. Otpadna drvena masa }e se usitniti i koristiti kao energent a plastika reciklirati. U cilju realizacije projekta op}ina }e oformiti posebnu jedinicu a sve aktivnosti bi se trebale odvijati po najvi{im eko standardima. Vrijednost projekta je Akcija ure|enja korita @abljaka A. Ka. 50.000 KM.

Skoro 500 u~esnika u „Ba{ka pohodu“

lije, cijele Evrope. Odmaraju}i se u obnovljenim ku}ama, Kotorani danima u`ivaju u brojnim

kulturno-sportskim manifestacijama. - Obilje`it }emo 60 godina KUD-a „Mladost“, 80

unsko-sanski kanton

Dnevni avaz, utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

13

VLADA USK Zbog nedostatka kvoruma upitni godi{nji odmori

Za{to ministrica Vla{i} nije do{la na sjednicu?
U kuloarima se bolest Marijane Vla{i} iz HDZ-a povezuje sa nedavnim boravkom Martina Ragu`a u Biha}u i srda~nim do~ekom koji je imao kod premijera Dedi}a
Iako se o kvaliteti rada Vlade USK ne mo`e suditi samo po ~injenici da njeni ministri i premijer [emsudin Dedi} jo{ nisu oti{li na godi{nje odmore, nezvani~no ljetnja pauza za izvr{nu kantonalnu vlast, barem kako sada stvari stoje, ovisi o ministrici pravde Marijani Vla{i}. Ona se nije pojavila na posljednjoj planiranoj sjednici Vlade, a bez nje nema kvoruma i sjednica je propala. Ve} du`i period Vlada na ~elu sa premijerom Dedi}em kuburi sa hroni~nim do sada redovite ministrice pravde? U kuloarima se navodna iznenadna bolest Marijane Vla{i}, ~lanice HDZ-a, povezuje sa nedavnim boravkom Martina Ragu`a u Biha}u i previ{e srda~nim do~ekom koji je Ragu`, ~lan HDZ 1990, imao kod premijera Dedi}a. To je, kako se ~ini, opredijelilo gospo|u Vla{i} da ne prisustvuje sjednicama Vlade. Saznajemo da je [emsudin Dedi} planirao tokom ove sedmice odr`ati dvije sjednice Vlade. Sada sve ovisi ho}e li „ozdraviti“ ministrica Vla{i}. Ukoliko se pojavi, naredne sedmice ono malo ministara i vr{ilaca du`nosti mogli bi kona~no na odmor. [to se ti~e premijera, on ka`e da njegov godi{ni odmor uobi~ajeno ne}e biti du`i od M. DEDI] sedam dana.

Okupljeni kod {ehidskog spomenika: Sje}anje na `rtve

Godi{njica stradanja u zaseoku Budim

Do danas niko nije odgovarao za ubistvo 14 Alibegovi}a
U zaseoku Budim u d`ematu Lukavice na teritoriji op}ine Sanski Most ~lanovi porodica i mje{tani obilje`ili su posjetom {ehidskom spomeniku i u~enjem Fatihe jo{ jednu godi{njicu stravi~nog zlo~ina, kada je 1. avgusta srpska paravojska strijeljala 14 ~lanova porodica Alibegovi}. Na taj na~in su zbrisane sa lica zemlje dvije generacije Alibegovi}a. Alibegovi}i su odvedeni u potok na mjestu gdje se danas nalazi {ehidski spomenik, strijeljani iz automatskog oru`ja, a potom natovareni na traktorsku prikolicu i ostavljeni. Pre`ivjeli ~lanovi porodica Alibegovi} nisu ih smjeli ni ukopati bez dozvola tada{njih srpskih vlasti. Svih 14 nevino ubijenih ukopani su potom u haremu lukavi~ke d`amije. Osamnaest godina nakon ovog zlo~ina~kog ~ina, iako se znaju izvr{ioci, jo{ niko nije odgovarao za smrt Alibegovi}a. U d`amiji u Lukavicama u znak sje}anja na 14 traM. D. gi~no nastradalih mje{tana u~ena je dova.

^lanovi IFAD-a u posjeti Biha}u

Dedi}: Dva zasjedanja

Vla{i}: Ho}e li do}i

Potrebno {est glasova
Vlada USK ve} mjesecima balansira na ivici kvoruma. Dedi}u su na raspolaganju ministri policije, pravde, zdravstva, prostornog ure|enja i obrazovanja. Vr{ioci du`nosti su u ministarstvu za borce, te ministarstvima finansija, privrede, poljoprivrede. Za kvorum je potrebno {est glasova, dakle premijerov i pet ministara.

manjkom ministara. Od deset ministarskih pozicija maltene je vi{e vr{ilaca du`nosti koji nemaju pravo glasa i zakazivanje sjednica Vlade USK postale su lutrija. Od njih na neki na~in zazire i sam premijer. A za{to na sjednicama nema

Rije{eni brojni problemi u vi{e mjesnih zajednica
^lanovi Me|unarodnog fonda za razvoj poljoprivrede (IFAD) boravi u Biha}u kako bi dali ocjenu o realizaciji projekata na podru~ju USK. Uprili~ena je posjeta op}ini Biha} koja je od 2009. godine aplicirala s odre|enim projektima prema IFAD-u i ostvarila odli~ne poslovne rezu- Delegacija IFAD-a sa predstavniltate u rje{avanju infrastr- cima Op}ine Biha} ukturnih problema u vi{e mjesnih zajednica. Do danas je IFAD, izme|u ostalog, finansirao izgradnju kanalizacionog sistema Orljani I, izgradnju lokalnog puta Vrka{i}, kanalizacionog sistema Orljani III, nabavku opreme za Udru`enje mljekara Biha}, opreme za Udru`enje plasteni~ara Biha}, odobrio kredite za 163 farmera u visini od 646.300 KM, te pravna lica u visini od 415.000 KM. Dopredsjedavaju}i OV Biha} @eljko Mirkovi} primio je visoku delegaciju, naglasiv{i da je op}ina uz IFAD realizirala projekte putem Zavoda za prostorno ure|enje Biha}. Mirsad Kuri}, direktor Zavoda za prostorno ure|enje, apostrofirao je realizaciju fekalnog kanala u MZ Orljani, kazav{i da je Op}ina sa svojih 50.000 KM i IFAD-ovih M. D. 100.000 KM za{titila gra|ane od zaraze.

Odr`ane tradicionalne Cazinske igre bez granica

Ovacije takmi~arima za no{enje kanti s vodom po tankoj gredi
Djeca se natjecala u jedenju banana, lubenica i ispijanju „Coca-Cole“
U sklopu obilje`avanja Dana op}ine Cazin, op}inski Sportski savez je na igrali{tu Alinac organizovao ~etvrte tradicionalne Cazinske igre bez granica. I ovaj put veliki broj prisutnih bio je odu{evljenim ponu|enim repertoarom, a salve smijeha smjenjivale su se prilikom svake takmi~arske discipline.

Malonogometni turnir „Ljetna liga Tr`ac“

Halid Deli} iz ekipe „Gata“ dao 11 golova
U organizaciji Udru`enja „Stari grad Tr`ac“, u SRC Alinac u Cazinu odr`an je 8. tradicionalni me|unarodni Malonogometni turnir „Ljetna liga malog nogometa Tr`ac 2010“. Zbog tehni~kih problema, umjesto u Tr`cu, ovaj turnir je ve} drugu godinu organiziran u Cazinu. U~estvovalo je 16 ekipa, a Na turniru u~estvovalo 16 ekipa prvo mjesto osvojio je tim „Gate“, koji je sa 5:4 savladao u finalu ekipu „Hirka Ferlan“ iz Slovenije. Prvoplasiranoj ekipi, pored pobjedni~kog i prijelaznog pehara, pripala je i nov~ana nagrada od 2.000 KM. Drugoplasirana ekipa „Hirka Ferlan“ iz [kofje Loke osvojila je 500 KM, dok je tre}oj ekipi „Leli} i ^au{evi}“ pripalo 200 KM. Za „Gatu“ su nastupili: Elvir Brki}, Haris Sabljakovi}, Jasmin Nuhanovi}, Refik Mu{i}, Halid Deli}, Aladin Mure{ki}, Samir Feli}, Eldin Nuhanovi}, Emsad Sarki} i Vahidin ^ahtarevi}, dok je trener bio Suad Sabljakovi}. Organizator je dodijelio priznanja i najboljem strijelcu turnira Halidu Deli}u iz ekipe „Gata“ koji je postigao 11 golova, najboljem golmanu Zinaidu Juki}u iz ekipe „Leli} i ^au{evi}“, te najboljem igra~u turnira Igoru Osredkaru iz S. J. ekipe „Hirka Ferlan“.

Guranje guma
Kao i protekle tri godine, i ovaj put takmi~ili su se djeca i odrasli. Tako su se djeca 10 godina natjecala u jedenju banana, lubenica i ispijanju po pola litre „Coca-Cole“, dok su odrasli imali ne{to te`e i zahtjevnije zadatke. U
No{enje vode preko bazena Takmi~enje djece u jedenju lubenice

mu{koj konkurenciji bilo je pet takmi~ara, dok je me|u `enama zainteresiranost bila slabija i umije}e su prikazale dvije takmi~arke.

Vatromet za kraj
Organizator igara je prvoplasiranima u obje konkurencije dodijelio po 200 KM, drugoplasiranima po 100, dok je tre}eplasirani u mu{koj konkurenciji dobio 50 maraka. U pauzi takmi~enja, prisutne su zabavljali ~lanovi Plesnog kluba „Enigma“, dok je sami kraj takmi~enja obilje`en vatrometom.

Sve za~injeno vatrometom

U~esnici su u prvoj disciplini izme|u fla{a metlom u pravom „slalomu“ morali voditi lopticu, koju su zatim trebali provu}i kroz plasti~nu cijev i ponovo se vratiti izme|u fla{a na po~etnu poziciju. Zatim su gurali veliku traktorsku gumu, a takmi~arke onu ne{to manju preko grede du`ine pet metara i {irine 10 centimetara, dok su u tre}oj disciplini morali sa rukama na le|ima, u {to kra}em roku, izvaditi zubima dvije teniske loptice iz posude pune bra{na. Posljednja disciplina bila je najatraktivnija i izazva-

la je ovacije gledalaca, a radilo se o preno{enju vode u kantama za mu{karce, i u balonima za `ene, preko uske grede ispod koje je bio bazen napunjen vodom.

Maksimum bodova
U mu{koj konkurenciji pobijedio je Hari Jusi}, dok su drugo i tre}e mjesto podijelili Nurfid Pro{i} i Anes Malko~. ^etvrti je bio pro{logodi{nji pobjednik Denis Pro{i} a posljednji Haris Nuhi}. Me|u `enama prva je bila Selvedina Salki}, dok je drugo mjesto zauzela pro{logodi{nja pobjednica IsmeS. JAPI] ta Delali}.

UKC Tuzla

Ranjeni policajac se oporavlja
Zdravstveno stanje Dalibora Gaji}a (30), pripadnika Jedinice za podr{ku Ministarstva unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona, koji je zadobio prostrelnu ranu u lijevo rame, stabilno je i van je `ivotne opasnosti. Gaji}a su ju~er na Hirur{koj klinici Univerzitetskog klini~kog centra Tuzla posjetili policijski komesar Kantonalnog MUP-a Nedim Mutap~i} i komandir Jedinice za podr{ku MUP-a T uzlanskog kantona D`evad Korman sa saradnicima. Gaji} je prekju~er u Srebreniku ranjen prilikom poku{aja da sprije~i Mustafu Bijeli}a (76) da iz vatrenog oru`ja povrijedi nedu`ne gra|ane, saop}eno je ju~er iz MUP-a Tuzlanskog kantona.

14

Dnevni avaz, utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

crna hronika

Inspektori iz Gora`da na uvi|aju uz obalu Drine

(Foto: H. Gabela)

GORA@DE U naselju Mujkovi}a Polje

Na magistralnom putu Banja Luka - Bosanska Gradi{ka, u Kla{nicama kod Lakta{a, u nedjelju se dogodila saobra}ajna nesre}a u kojoj je te{ko povrije|en Mladen Kesi} (20) iz Lakta{a. U nesre}i su u~estvovala vozila „opel astra“, za ~ijim upravlja~em je bio Du{ko

Ribari u rijeci Drini prona{li Te{ko povrije|en Mladen Kesi} le{ nepoznatog utopljenika
Parking na kojem se desila pucnjava

Udes kod Lakta{a

Pej~inovi} (29), koji je lak{e povrije|en, kao i njegov saputnik Sini{a Petkovi} (23), i „audi“ kojim je upravljao Kesi}. U toku je istraga o okolnostima nesre}e, ali se prema nezvani~nim podacima kao uzrok navode neprilago|ena brzina uvjetima puta. V. S.

Ustanovljeno da je mu{karac star oko 70 godina u vodi bio najmanje {est sati prije nego {to je uo~en
U rijeci Drini blizu naselja Mujkovi}a Polje u Gora`du ju~er ujutro prona|eno je be`ivotno tijelo starije mu{ke osobe. Le{ koji je plutao na vodi prvi su uo~ili ribari koji su poranili na obalu rijeke pa su o tome obavijestili policiju. Uz policajce, na mjesto doga|aja stigao je i kantonalni tu`ilac Mirsad Bilajac te ljekar koji je mogao samo konstatirati smrt utopljenika. Identitet osobe prona|ene u vodi jo{ nije utvr|en, a prema rije~ima tu`ioca Bilajca, rije~ je o osobi staroj izme|u 65 i 70 godina, ni`eg rasta. Tokom uvi|aja konstatirano je da tijelo nije bilo dugo u vodi, odnosno da je u vodu prije pronalaska dospjelo {est sati ranije. Iz Ureda tu`ioca Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de apeliraju na sve one koji imaju bilo kakvu informaciju o identitetu utopljenika da pomognu policiji u rasvjetljavanju ovog slu~aja. U toku su provjere da li je neko s ovog podru~ja u posljednja 24 sata H. G. prijavio nestanak.

U Velikom parku u Sarajevu

Rje{enjem Vrhovnog suda FBiH

Amir Pa{i} Fa}o do daljnjeg ostaje u pritvoru
@alba protiv rje{enja o produ`enju pritvora odbijena kao neosnovana
Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine krajem jula odbio je kao neosnovanu `albu optu`enog Amira Pa{i}a Fa}e protiv rje{enja Kantonalnog suda u Sarajevu od 16. jula ove godine kojim mu je produ`ena mjera pritvora za narednih devet mjeseci. Rje{enje o pritvoru doneseno je istog dana kada je Pa{i}u izre~ena kazna zatvora u trajanju od tri godine i dva mjeseca za razbojni{tvo nad Alenom Grbom 25. februara pro{le godine kada ga je lak{e ranio hicem iz pi{tolja. Pa{i}eva odbrana odmah je najavila da }e ulo`iti `albu na produ`enje pritvora, koju je Vrhovni sud FBiH 23. jula odbio, pa tako Pa{i} u narednih devet mjeseci ostaje do daljnjeg u zeni~kom zatvoru, gdje je premje{ten iz sigurnosnih razloga. Sudsko vije}e Kantonalnog suda Sarajevo prilikom izricanja presude ustvrdilo je da postoji opasnost da bi Pa{i} boravkom na slobodi mogao pobje}i, jer je ve} i nakon razbojni{tva nad Grbom bio u bjekstvu. Osim toga, prvostepeni sud je smatrao da bi Pa{i} tako|er mogao utjecati na daljnji tok `albenog postupka pred B. C. Vrhovnim sudom.
Napadnuti lak{e povrije|en

Prijete}i no`em oteo nakit i novac
U Velikom parku u Sarajevu nepoznati po~inilac prekju~er je izvr{io razbojni{tvo nad F. A. iz Sarajeva. Razbojnik je prijete}i no`em oteo od F. A. mobitel, lan~i}, narukvicu i novac, nanijev{i mu povrede, a zatim je pobjegao. Povrije|enom je pomo} ukazana u Zavodu za hitnu medicinsku pomo} Kantona Sarajevo, gdje su mu ljekari konstatirali lak{e tjelesne povrede. O svemu je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a policija traga za po~iniocem.

Ukraden „passat“ iz Makedonije
U nedjelju je ispred Tr`nog centra „Mercator“ u Novom Sarajevu ukraden automobil „passat“, makedonskih registarskih oznaka GV 098 BU. Kra|a je prijavljena policiji.

Pa{i}: Vra}en u KPZ Zenica

CJB Banja Luka

Prignje~ilo ga vozilo
Nenad Vukovi} (43) iz mjesta Kola kod Banje Luke zadobio je te{ke tjelesne povrede 30. jula u svom dvori{tu u Kolima. Do povrede je do{lo kada ga je njegovo vozilo, koje nije propisno osigurao, prignje~ilo uz traV. S. ktor koji se nalazio u istom dvori{tu.

Navija~ „[irokog“ posjedovao heroin
Centar javne bezbjednosti Banja Luka podnijet }e izvje{taj protiv Josipa ^uljka (21), navija~a Fudbalskog kluba „[iroki“ iz [irokog Brijega, zbog neovla{tene proizvodnje i prometa heroina. Policija je 31. jula oko 20 sati u mjestu Podgora kod Banje Luke prilikom pregleda autobusa s navija~ima „[irokog“ kod ^uljka prona{la aluminijsku foliju u kojoj je bilo 0,4 grama heroina. Navija~ je priveden u slu`bene prostorije, gdje je nad njim izvr{ena kriminalisti~ka obrada, nakon ~ega je pu{ten na slobodu, saop}eno . je iz CJB-a Banja Luka. V S.

crna hronika

Dnevni avaz, utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

15

SARAJEVO Nesre}a na radu u kamenolomu u Rakovici

Vinko Livan~i} izgubio `ivot nakon pada u drobilicu za kamenje
Dok je vario dijelove na drobili~nom postrojenju izgubio ravnote`u Smrtonosna povreda bila fraktura lobanje
U kamenolomu „Zobov dol“ u Rakovici kod Sarajeva, a na koji ima koncesiju firma „House Milos“, ju~er oko 10 sati smrtno je stradao {ezdeset~etverogodi{nji radnik kamenoloma Vinko Livan~i} iz Rakovice. On je upao u drobilicu za kamenje, pa i pored poku{aja radnih kolega da mu pomognu, bilo je kasno.

Glamo~: Potraga za provalnicima

MUP Livanjskog kantona

Iz ku}e u Glamo~u ukradeno 65.000 KM
Na podru~ju koje je u nadle`nosti MUP-a Livno prekju~er su po~injene dvije provalne kra|e. Policija u Glamo~u obavije{tena je da je iz ku}e u ulici Ive Lole Ribara ukradeno 65.000 KM. Obavljen je uvi|aj, a policija traga za kradljivcima. U [ujici kod Tomoslavgrada nepoznate osobe su provalile u ku}u iz koje je ukradeno {est zlatnih ogrlica, zlatna narukvica i vi{e zlatnih privjesaka za lan~i}.

Bio osiguran
Na mjesto nesre}e ubrzo je stigla patrola policije, koja je osiguravala prostor do dolaska istra`ilaca koji su obavili uvi|aj. Detalje ovog nesretnog slu~aja pojasnio nam je Nuraga Duranovi}, federalni rudarski inspektor, koji je prisustvovao uvi|aju. - Radnik je vario dijelove ma{ine na drobili~nom postr-

Donja Pale`nica kod Doboja

Lopovi odnijeli oru`je i tehni~ku robu
@utom trakom ogra|eno mjesto nesre}e

Policijskoj stanici Doboj 2 prekju~er se obratio S. M. i prijavio da su nepoznate osobe nasilno u{le u njegovu porodi~nu ku}u u mjestu Donja Pale`nica kod Doboja. Lopovi su otvorili grilje na prozoru, u{li u unutra{njost

objekta i ukrali dvije lova~ke pu{ke nepoznate marke i kalibra, te pi{tolj „zastava“, videokameru „panasonik“, digitalni fotoaparat „minolta“ i prate}u opremu. Prema izjavi o{te}enog, pri~injena {teta iznosi oko 6.000 KM.

Te{ko povrije|en motociklista
Motociklista M. D. iz Usore preksino} je te{ko povrije|en u saobra}ajnoj nezgodi koja se dogodila u Siv{i kod Usore. Povrije|eni je usljed neprilago|ene brzine pao s motocikla „derby“ (550-TEZ). Uvi|aj je obavila policija iz Usore.

Oduzet lova~ki karabin
Prilikom kontrole saobra}aja na putnom pravcu Miljevina - Fo~a policija je u vozilu „yugo“ kojim je upravljao M. B. prona{la lova~ku pu{ku - karabin kalibra 7,9 milimetara. Za karabin nije posjedovao oru`ani list, niti je stekao pravo za no{enje i dr`anje oru`ja. Uru~en mu je prekr{ajni nalog.

Prijavljeno u Prozoru
Radne kolege poku{ale pomo}i, ali je bilo kasno za 64-godi{njaka
(Foto: M. Kadri})

ojenju. Nalazio se na velikom valjku, koji nije bio propisno osiguran. Najvjerovatnije je do{lo do samookretanja valjka, usljed ~ega je radnik izgubio ravnote`u te je upao u drobilicu. Bio je povu~en izme|u ku}i{ta i valjka ove izrazito jake ma{ine koja lomi kamenje. Zadobio je smrtonosne povrede, od kojih je najte`a bila fraktura lobanje. Obdukcija }e pokazati koliko su opasne bile i druge povrede - kazao nam je inspektor Du-

ranovi}, koji je dodao da je nastradali Livan~i} bio osiguran.

Kolege u {oku
Osim Duranovi}a i sarajevske policije, uvi|aju je prisustvovala i de`urna tu`iteljica Suada Veli}. Nakon uvi|aja, radnici preduze}a „Pokop“ odvezli su mrtvo tijelo Vinka Livan~i}a u prosekturu radi obdukcije. Ekipa „Dnevnog avaza“ nije mogla satima pri}i mjestu doga|aja jer je Uprava

Kombi „Pokopa“ odvozi poginuloga

Kamenoloma jednostavno to zabranila pravdaju}i se da je uvi|aj u toku. To nam je ipak omogu}eno na samom kraju po okon~anju svih uvi|ajnih radnji i odvo`enja tijela poginulog radnika, iza kojeg su ostali supruga i dvije k}erke. Livan~i}eve kolege bili su u {oku i nisu `eljeli komentirati nesretni doga|aj, s opaskom da je dovoljno to {to nam je rudarski inspektor saop}io. A. ALJIMI

Provaljeno u dvije trgovine i kiosk

Iz „Palme“ odnesene cigarete i novac

(Foto: H. Manov)

Ukrao pi{tolj
Pripadnici Policijske stanice O{tra Luka podnijet }e izvje{taj protiv V. M. iz O{tre Luke zbog kra|e pi{tolja iz porodi~ne ku}e u mjestu Usorci. Policiji je prijavljeno da je 31. jula iz otklju~ane ku}e u Usorcima nepoznata osoba ukrala pi{tolj CZ kalibra 7,65 milimetara, a kriminalisti~kom obradom utvr|eno je da se radi o V. M. iz O{tre Luke.

Nestao „golf 4“
Policija traga za automobilom „golf 4“, crne boje, holandskih tablica, koji je ukraden 1. avgusta u toku no}i s parkinga u Isto~nom Novom Sarajevu. Vlasnik vozila M. \., nastanjen u Holandiji, koji trenutno boravi u posjeti u Isto~nom Novom Sarajevu, prijavio je policiji da su se u ukradenom automobilu nalazile i odre|ene tehni~ke stvari.

U Prozoru su se preksino} na meti lopova na{le trgova~ke radnje „Palma“ i „Bonita“ te kiosk „Interpres“. U dvije prodavnice lopovi su u{li odvaliv{i vrata pajserom, a na kiosku su slomili katanac, ali nisu uspjeli u}i unutra. U prodavnicu „Bonita“ ovo je tre}a provala u ovoj godini. Lopovi su u{li

i uni{tili alarmni ure|aj, a plijen je bio mali jer je vlasnik na vrijeme sklonio interesantne artikle. Prema tvrdnji Marinka [karice, vlasnika prodavnice „Palma“, kradljivci su odnijeli cigarete i novac, a uz o{te}enje vrata, ukupna {teta iznosi izme|u 5.000 i H. M. 6.000 maraka.

16

Dnevni avaz, utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

biznis

AGONIJA Novi kamen spoticanja u preduze}u Krivaja 1884

Vrhovni sud FBiH nije nadle`an za registraciju
Izvoz pove}an za 4,6 posto

Ako osniva~i `ele rije{iti ovaj problem, moraju podnijeti zahtjev nadle`nom sudu u Zenici Mujanovi}i se povla~e iz projekta
Novi kamen spoticanja od ju~er se isprije~io bra}i Mujanovi} i svim radnicima preduze}a Krivaja 1884. Dok ~elnici Federalne vlade u`ivaju na godi{njim odmorima, ju~er je u sjedi{te Krivaje 1884 stigao pismeni dopis iz Vrhovnog suda FBiH u kojem pi{e da ova institucija nije nadle`na za registraciju zavidovi}kog preduze}a. mjeseci vjerovatno kap koja je prelila ~a{u. Vrhovni sud FBiH saop}io je da uop}e nije nadle`an donositi odluke iz oblasti registracije preduze}a, nego samo eksproprijacije i stambenih pitanja, te da ako zainteresirani `ele obnoviti registraciju, trebaju iznova podnijeti zahtjev nadle`nom Op}inskom sudu u Zenici.

Federalni zavod za statistiku

Trgovinski deficit u junu 349,3 miliona maraka
Federacija BiH u junu 2010. ostvarila je izvoz u vrijednosti od 426.422.000 KM, {to je za 4,6 posto vi{e u odnosu na maj iste godine. U istom periodu, vrijednost uvoza iznosila je 775.803.000 maraka i vi{a je 2,2 posto u odnosu na maj, tako da je trgovinski deficit u junu bio 349.381.000 KM. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, procent pokrivenosti uvoza izvozom u FBiH bio je 55 posto i vi{i je za 1,3 posto u odnosu na maj. U junu se iz FBiH najvi{e izvozilo u Njema~ku u vrijednosti 77.101.000 i Hrvatsku 65.509.000 KM. S druge strane, najvi{e se uvozilo iz Hrvatske za 146.069.000 i Njema~ke u vrijednosti od 93.852.000 maraka. U~e{}e FBiH u ukupnom izvozu iz na{e zemlje u junu je bilo 66,4, a u ukupnom uvozu 66,1 posto, prenosi Fena.

Uvjerljivi He}o
Nakon {to je tri puta Kantonalni sud u Zenici poni{tavao Rje{enje o registraciji privatno-dr`avne Krivaje 1884, slu~aj je preba~en na Kantonalni sud u Tuzli,

Brojni pozivi
- Zadnje {to znam jeste da su Mujanovi}i rekli kako im vi{e ne pada na pamet da peti put poku{avaju s dr`avom napraviti zajedni~ku firmu, jer se mo`e za mjesec ili dva dogoditi da opet budu odbijeni. Ionako su izgubili mnogo para. Kada smo pro{log mjeseca do{li pred Federalnu vladu, re~eno nam je da nastavimo raditi do 15. avgusta, da }e do tada biti sve uredu s registracijom. Prema onome {to znam, Mujanovi}i bi lako mogli napustiti Krivaju, {to zna~i da idemo u ste~aj - ka`e za „Avaz“ Vehbija Ali~i}, predsjednik Sindikata Krivaje 1884. Komentar o ovoj odluci Vrhovnog suda FBiH od Mujanovi}a nismo uspjeli dobiti, jer se nisu javljali na na{e brojne telefonske pozive. A. D@ONLI]

Naftna kompanija pokrenula tu`bu

Ina od Srbije tra`i pumpe ili novac
Hrvatska naftna kompanija Ina u tu`bi protiv Srbije tra`i 117 miliona eura i 90 miliona dolara ili povrat imovine koja se sastoji od 167 benzinskih pumpi koje je Beopetrol prisvojio 1990. godine, a kasnije prodao ruskom Lukoilu. Rije~ je o 167 spornih benzinskih pumpi Ine koje je raspadom Jugoslavije Beopetrol prisvojio, budu}i da ih je srbijanska strana u vrijeme raspada vodila kao dru{tveno vlasni{tvo. Nakon prisvajanja, Beopetrol je pumpe u privatizaciji provedenoj u Srbiji prodao ruskom Lukoilu. Privatizaciju je tada vodio dana{nji premijer Srbije Mirko Cvetkovi}. Prvo ro~i{te odr`ano je u aprilu ove godine, a Ina tu`bom tra`i povrat 167 pumpi ili 117 miliona eura naknade, plus 90 miliona dolara za dobit, koju bi ostvarili od pumpi da ih Beopetrol nije prisvojio.
Ali~i}: Opasnost od ste~aja

Faksimil odluke Vrhovnog suda FBiH

koji je donio istu odluku smatraju}i da ne treba ulaziti u okolnosti nastale nakon prvostepene odluke, nego se samo o~itovati o njoj. Nakon toga, Federalna vlada predvo|ena premijerom Mustafom Mujezino-

vi}em i resornim ministrom Vahidom He}om uvjerila je menad`ment i radnike Krivaje 1884 da podnesu apelaciju Vrhovnom sudu FBiH, te da }e sve biti uredu. Me|utim, ju~er je stigao novi {ok, te nakon vi{e od 18

Zeni~ki Mittal u prvom polugodi{tu 2010.

Proizvedeno 300.000 tona ~elika
Kompanija Arcelor Mittal iz Zenice imala je blago pove}anje proizvodnje u prvoj polovini ove godine kada je proizvedeno gotovo 300.000 tona ~elika. U Mittalu ka`u da nema naznaka za zna~ajnije pobolj{anje tr`i{ta, odnosno potra`nje za ~elikom, ali da se Mittal prilagodio tr`i{tu i da su rezultati u rangu cjelokupne situacije na tr`i{tu. Ve}i dio plasmana gotovih proizvoda bio je na doma}em, bh. tr`i{tu i zemljama Balkana, a manji dio u zemljama Evropske unije. Kako isti~u u kompaniji, dio proizvodnje bio je usmjeren u Mittalov pogon A. D`. u Maroku.

Ina: Izgubila 167 pumpi u Srbiji

Berzanski barometar za 2. 8. 2010. godine

Euro/dolar 1,3084 Nafta 79,81 po barelu Zlato 1.179,20 $ po unci 1,09% 0,40% 0,25%

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1,955830 1 1,359730 1 1,458974 100 26,958979 1 0,079050 1 0,261847 100 0,692683 100 1,722380 1 0,565032 1 0,248227 1 0,208500 1 1,428215 1 0,995377 1 2,361913 1 1,492344 1 0,049478 100 1,834411 1,955830 1,363138 1,462631 27,026545 0,079248 0,262503 0,694419 1,726697 0,566448 0,248849 0,209023 1,431794 0,997872 2,367833 1,496084 0,049602 1,839009 1,955830 1,366546 1,466288 27,094111 0,079446 0,263159 0,696155 1,731014 0,567864 0,249471 0,209546 1,435373 1,000367 2,373753 1,499824 0,049726 1,843607

AMZ: Najvi{e proizvoda plasirano na balkansko tr`i{te

Elektroprivreda HZHB sprema se za gradnju termoelektrane i rudnika

U istra`ivanja za Kongoru ulo`eno 3,5 miliona KM
Za istra`iva~ke radove i izradu potrebnih projekata za budu}i rudnik i termoelektranu Kongora u op}ini Tomislavgrad Elektroprivreda HZHB do sada je ulo`ila vi{e od 3,5 miliona KM, izjavio je ~lan Uprave ovog preduze}a Dalibor Marin~i}. Govore}i o ovom kapitalnom energetskom objektu, Marin~i} je rekao kako su geolo{ka istra`ivanja provedena od 2006. do 2010. godine pokazala da podru~je Kongore raspola`e sa 169 miliona tona lignita u bilansnim i vi{e od 220 miliona tona u geolo{kim rezervama, javlja Srna. Marin~i} je istakao da je Elektroprivreda HZHB po~ela s izradom strate{ke studije o procjeni utjecaja na okolinu rudnika i termoelektrane, naglasiv{i kako }e kona~nu odluku o izgradnji donijeti isklju~ivo lokalna zajednica.

biznis

Dnevni avaz, utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

17

REFORME Zemlje srednje i isto~ne Evrope uvode bud`etsku disciplinu

Nema kraja rezanju rashoda
Ve}ina dr`ava pravovremeno reagirala na krizu Ni`i porezni prihodi kao i rast nezaposlenosti vode pove}anju deficita
Veliki broj dr`ava CEE regije (srednja i isto~na Evropa), koju je globalna finansijska kriza najte`e pogodila krajem 2008. godine, te recesija po~etkom 2009., pravovremeno je reagirao na krizu. Mjere oporavka usmjerene su ka stabilizaciji te smanjenju javnog duga u srednjem i dugom roku, ali problem je u tome {to ni`i porezni prihodi kao i rast nezaposlenosti vode pove}anju bud`etskih deficita. pozitivno utjecati na ekonomski rast u srednjem i dugom roku. Program konsolidacije dr`avnog bud`eta Ma|arska provodi ve} dvije godine. Vlada je odlu~ila staviti dr`avne finansije pod kontrolu te zadr`ati nivo bud`etskog deficita na 3,8 posto BDP-a.
SASE: Obveznice najlikvidnije

Trgovanje 99.147 maraka

Lo{ start nove radne sedmice
Svi indeksi u negativnoj zoni
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od 99.147 maraka, a u sklopu 40 transakcija ukupno su prometovana 56.674 vrijednosna papira. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 20.975 KM, me|u fondovima 1.500, obveznicama FBiH 42.602, na primarnom tr`i{tu 33.844, a na sekundarnom 225 maraka. Najve}i pad cijene imao je [ipad komerc iz Sarajeva, od 9,09 posto, a najve}i dnevni rast obveznice ratnih po-

Dr`avne obveznice
U Bugarskoj je deficit u 2009. prema{io Mastrihtske kriterije, te iznosi 3,9 posto BDP-a, a vlada je donijela odluku o smanjenju manjka {to }e finansirati sredstvima iz poreznih rezervi, te izdavanjem dr`avnih obveznica. Osim toga, bugarska vlada razmatra pove}anje poreznih stopa i doprinosa. Istovremeno, u Rumuniji mjerama bud`etske konsolidacije pristupilo se ne{to agresivnije. Najva`nije mjere u pogledu smanjenja koji je lani iznosio 8,3 posto BDP-a uklju~ivale su smanjenje pla}a u javnom sektoru te pove}anje stope poreza na dodanu vrijednost, ali je po~etak njihovog provo|enja, s obzirom na izostanak dru{tvenog konsenzusa, bio ote`an, pa se o~ekuje da }e tek u budu}nosti dati rezultate, prenosi Banka magazin.

Vrijednost indeksa
BIFX SASX-10 SASX-30 0,07% 0,57% 0,38% 1.521,43 871,65 935,38

Rast izvoza
Kako bi sisteme dr`avnih finansija dr`ale pod kontrolom, ve}ini zemalja CEE regije bili su potrebni programi konsolidacije bud`eta. Slova~ka je pro{le godine bila zemlja s najvi{im stopama rasta bud`etskih izdataka u Evropskoj uniji, te s nivoom deficita od 6,8 posto bruto doma}eg proizvoda (BDP)

me|u najvi{ima u Evropi. Ipak, pove}anje dr`avnih rashoda u slu~aju Slova~ke mo`e se opravdati budu}i da su u prvom tromjese~ju ostvarene najvi{e sto-

Stabilnost bankovnog sistema
U posljednje vrijeme ~esto se ~uje pitanje ho}e li zemlje CEE regije biti ja~e pogo|ene krizom. S obzirom na to da evropski bankovni sistem upravlja zna~ajnim iznosima duga zemalja ju`ne Evrope, mogu}nost jo{ ve}ih pritisaka na poskupljenje dr`avnog duga, te ote`an pristup njegovom finansiranju dovode u pitanje i stabilnost bankovnog sistema.

pe rasta BDP-a u EU (4,8 posto godi{nje). Dodatno je tome pridonijela izvozna orijentiranost. Iako je oporavak ^e{ke tekao ne{to sporije nego u ostalim zemljama regije, tokom prvog tromjese~ja ostvaren je pozitivan ekonomski rast (1,1 posto godi{nje) primarno zahvaljuju}i rastu neto izvoza. Uz zapo~etu reformu penzijskog i zdravstvenog sistema nova vlada se usmjerila na rezanje bud`etskih rashoda, {to }e

tra`ivanja D, od 5,69 posto. Vrijednost indeksa fondova BIFX pala je za 0,07 posto, na 1.521,43 poena. Indeks SASX-10 izgubio je na vrijednosti 0,57 posto i iznosi 871,65 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 manja za 0,38 posto i iznosi 935,38 poena.

Tr`i{te energenata

Nafta sve skuplja
Cijene nafte ju~er su na me|unarodnim tr`i{tima prema{ile 79 dolara i nadomak su najvi{im nivoima u zadnjih 12 sedmica, poduprte ve}om sklono{}u ulaga~a prema rizicima nakon objave dobrih korporativnih rezultata, javljaju agencije. Cijene barela (159 litara) sirove nafte porasle su na ameri~kom tr`i{tu za 48 centi, na 79,81 dolar. Uprkos dobicima prvoga dana u sedmici, uzlet cijena nafte zaostaje za rastom dionica na berzama, te analiti~ari upozoravaju da bi oporavak mogao biti kratkoga daha.

Iako je Honda imala rekordan profit

Mi{ljenje ulaga~a na tr`i{tu kapitala

Promet 509.880 maraka Neizvjestan oporavak Facebook treba odgoditi japanske autoindustrije izlazak na berzu za 2012. Rast cijene akcija Boksita
Japanski proizvo|a~ automobila Honda ostvario je u drugom tromjese~ju rekordni profit vi{i od tri milijarde dolara, dok je Mazda smanjila gubitke na 2,1 milijardu jena (24 miliona dolara), sa- Honda: Zaradila vi{e od tri milijarde dolara op}ile su dvije kompanije. mpanija iz Japana na inozeRanije su rast profita mnim tr`i{tima, ne pokazuobjavili Nissan i Mitsubi- je znakove popu{tanja. Osim toga, uskoro }e shi, ali analiti~ari ipak procjenjuju da daljnji oporavak iste}i primjena dr`avnih sujapanskih proizvo|a~a vozi- bvencija za kupovinu autola nije siguran. Snaga globa- mobila, a proizvodnju uglnog privrednog oporavka ro`avaju i {trajkovi u tvorjo{ je u pitanju, dok visoka nicama japanskih kompanivrijednost jena, koja sma- ja u Kini, prenijela je age. njuje vrijednost profita ko- ncija AP Popularna dru{tvena internet-mre`a Facebook koja je polovinom jula dobila i svog petstomilionitog ~lana trebala bi odgoditi izlazak na berzu za 2012. godinu, smatraju investitori. To bi, kako se navodi, trebalo omogu}iti vi{e vremena Cukerberg: Pove}anje broja korisnika i prometa vlasniku te dru{tvene mr- ~ija se vrijednost procjenjuje e`e Marku Cukerbergu na 24,9 milijardi dolara. Ova sve popularnija (Zuckerberg) da pove}a broj korisnika i promet ko- internet-mre`a postoji od 2004. godine, a samo za pompanije. Investitori su predvi|ali sljednjih {est mjeseci dobiza 2011. godinu uvo|enje na la je 100 miliona novih korberzu Facebooka, kompanije isnika. Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 78 transakcija ostvaren promet od 509.880 KM, a najve}i je obavljen aukcijom vrijednosnih papira Metala iz Bosanske Gradi{ke u iznosu od 408.000 maraka. Ukupan promet obveznicama iznosio je 68.862 KM. Najve}i skok cijene imao je Boksit iz Mili}a od 5,41 posto, a gubitnik dana

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,16% 0,23% 801,27 1.367,11

bio je Krajinalijek iz Banje Luke s padom od 20 posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS smanjena je za 0,16 posto na 801,27 poena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS pove}ana za 0,23 posto i iznosi 1.367,11 poena.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 2. 8. 2010.
Naziv emitenta
Nova banka a.d. Banja Luka Tr nica a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka Metal a.d. Gradiška Republika Srpska - izmirenje ratne štete 4

Prosje~na cijena
0,98 0,922 3,93 0,3(A) 28,0418

Promjena u%
0 -2,95 1,03

Maks. cijena
0,98 0,95 4 0,3 28,5

Min. Ukupan cijena promet (KM)
0,98 0,922 3,82 0,3 28,001 8.996,40 7.393,20 2.214,95 408.000,00 55.246,02

BERZANSKA KOTACIJA

KOTACIJA FONDOVA SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE
-2,53

Ukratko

18

Dnevni avaz, utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

globus

PREGOVORI Beograd nudi Albancima da izaberu stepen samostalnosti

Rusija: Ogromna materijalna {teta

(Foto: AFP)

Plan Srbije za Kosovo: Autonomija od 1 do 100
Prema tom prijedlogu, ono {to izaberu Albanci, moraju dobiti i Srbi sa sjevera Na{ prijedlog je da se prihvati „realnost na terenu“, ka`e sagovornik „Pressa“
Srbija je pripremila prijedlog trajnog rje{enja statusa Kosova pod naslovom „Autonomija od 1 do 100“, koji }e predlo`iti zapadnim zemljama. Prema ovom prijedlogu, Albancima s Kosova bit }e ponu|eno da sami odlu~e u kakvim odnosima `ele da `ive sa Srbijom, `ele li naj{iru autonomiju ili da budu samostalna dr`ava. No, uvjet je da Srbi sa sjevera Kosova dobiju isto {to Albanci odaberu za sebe, pi{e list „Press“.

Broj `rtava dostigao 34
MOSKVA - Broj `rtava po`ara koji su pogodili centralnu Rusiju i Povolo`je, dostigao je 34, saop}io je ju~er na~elnik Nacionalnog centra za krizne situacije Ministarstva za vanredne situacije Vladimir Stepanov. Prema njegovim rije~ima, u posljednja 24 sata registrirano je 500 novih po`ara, ali ih je najve}i broj odmah uga{en. Kada je rije~ o nji`njenovgorodskoj oblasti, koja je najvi{e pogo|ena po`arima, broj `rtava porastao je s 14 na 19, prenio je Itar-Tass. U jednom selu u toj oblasti stradalo je 14 osoba, a uni{tene su 574 ku}e.

Utopilo se 50 ljudi
KAMPALA - Vi{e od 50 ljudi izgubilo je `ivot u Ugandi kada se brod kojim su plovili prevrnuo u jezeru Albert, saop}ila je ju~er policija. U ~amcu je bilo izme|u 70 i 80 ljudi, ali su spasioci izvukli na sigurno samo njih petero, a za sada su prona|ena tijela 17 osoba, javila je agencija AP . Portparol policije Zura Ganjana ka`e da ne o~ekuje da }e spasioci prona}i jo{ nekog pre`ivjelog u nesre}i koja se dogodila u subotu uve~er. Prema njenim rije~ima, plovilo se prevrnulo zbog pretovarenosti s obzirom na to da je na njega moglo biti smje{teno najvi{e 40 ljudi i dvije tone ribe.

Mir i razvoj
Glavne crte ovog plana, slu~ajno ili ne, otkrio je predsjednik Boris Tadi} za vrijeme pro{losedmi~ne posjete Tari, kada je govorio o na~inu na koji je Srbija podnijela prijedlog rezolucije Generalnoj skup{tini Ujedinjenih naroda. - Mi smo, naravno, svjesni ~injenice da mo`da dva miliona Albanaca na Kosovu ne `eli da prihvati ustavni poredak Srbije. S druge strane, svijet mora da bude svjestan ~injenice da Srbi na Kosovu ne `ele da prime suvereni krov takozvane dr`ave i unutar tog okvira treba da tragamo za rje{en-

Tadi}: Otkrio glavne crte plana

Avion udario u planinu
ENKORID@ - Veliki transportni avion udario je u planinu Hili u ameri~koj dr`avi Aljasci, zapalio se i izazvao {umski po`ar u Nacionalnom parku Denali, saop}ili su zvani~nici, a tom prilikom poginulo je troje ljudi. Upravnik parka kazao je da je avion udario u ju`nu padinu planine oko 200 metara sjeverno od jedinog velikog puta u Nacionalnom parku i 1,6 kilometara dalje od zgrade u kojoj se nalazi uprava parka. Jo{ se ne zna ~iji je avion s obzirom na to da niko nije prijavio nestanak aviona.

Ubijeno petero djece
KANDAHAR - Petero djece poginulo je ju~er u napadu bomba{a samoubice na policijsko vozilo kojim je jedan afganistanski zvani~nik i{ao na posao u provinciji Kandahar, na jugu zemlje, saop}ilo je ministarstvo unutra{njih poslova. Napada~ se digao uzrak jutros u devet sati ujutro po lokalnom vremenu u blizini pijace. [ef distrikta Dand u provinciji Kandahar Ahmadulah Nazak, koji je bio meta napada, ostao je nepovrije|en, ali je jedan od njegovih teljohranitelja zadobio povrede, javio je AP .

jem koje }e osigurati mir i razvoj - poru~io je Tadi}. Sagovornik „Pressa“ iz vrha vlasti ka`e da bi, prema ovom planu, Srbija tra`ila da se na po~etku pregovora o statusu Kosova utvrdi ono o ~emu govori predsjednik Tadi}. - Na{ prijedlog je da se prihvati „realnost na terenu“, {to je formulacija koju su zapadne zemlje ponavljale obrazla`u}i za{to Kosovo treba da bude nezavisno. A danas je realnost na terenu

da imamo dva miliona Albanca na Kosovu koji ne}e da `ive u Srbiji, ali imamo i Srbe na sjeveru Kosova koji ne}e da `ive u nezavisnom Kosovu i tu se ni{ta ne}e promijeniti - navodi sagovornik „Pressa“.

Isti status
On dodaje da je zato prijedlog Srbije da kosovski Albanci sami izaberu kakvu autonomiju `ele na skali od 1 do 100, s tim {to je 1 da budu sastavni dio Srbije, a

100 najve}i stepen autonomije, odnosno samostalnost. - Ako se Pri{tina odlu~i za najve}i mogu}i stepen autonomije u Srbiji, Srbi sa sjevera bi, u okviru njihove autonomije, imali isti status. Ako, pak, `ele samostalnu dr`avu, onda to treba da dobiju i Srbi sa sjevera Kosova - ka`e izvor „Pressa“ te dodaje da }e, ako ovakav dogovor bude postignut, gra|ani Srbije o njemu odlu~ivati na referendumu.

U napadu koji je trajao nekoliko minuta

Pirati oteli panamski brod
Ejlat: Nije bilo ranjenih

Povla~i se vo|a pobunjenika
GROZNI - Lider ~e~enskih pobunjenika Doku Umarov saop}io je da se zbog lo{eg zdravlja povla~i i prepu{ta mjesto vo|e mla|ima, objavili su ju~er agencija AP i britanski radio BBC. Ameri~ka agencija navodi da se na snimku objavljenom na YouTubeu vidi da Umarov, kojeg i Rusija i Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave tretiraju kao teroristu, navodno, tvrdi da predaje du`nost mla|em i energi~nijem zamjeniku misle}i na Aslambeka Vadalova. Autenti~nost snimka ne mo`e biti potvr|ena, navodi agencija. Umarov (46) predvodi pobunjenike koji su odgovorni za martovske teroristi~ke napade na moskovski metro, u kojima je poginulo 40 ljudi, kao i za druge napade {irom Rusije.

Rakete povrijedile ~etiri osobe

Napad na Izrael i Jordan
Pet raketa ispaljeno je ju~er ujutro prema izraelskoj luci Ejlat na Crvenom moru i obli`njoj jordanskoj luci Akaba povrijediv{i ~etvero ljudi u Jordanu, od kojih najmanje jednu osobu ozbiljno. U Ejlatu nije bilo ranjenih, saop}ila je izraelska policija. Isti izvori precizirali su da su dvije rakete pale u more, jedna je eksplodirala na otvorenom prostoru kraj Ejlata, a jordanski izvori su rekli da su dvije preostale pogodile centralni deo Akabe. Jordanski ministar za komunikacije Nabil el-[arif potvrdio je da je raketa tipa „grad“ pogodila glavnu ulicu u Akabi i da je siguran da nije ispaljena s jordanske teritorije, prenijeli su izraelski mediji. Komandir policije u okrugu Ejlat Mo{e Koen kazao je da je isuvi{e rano re}i odakle su rakete ispaljene, ali da se mo`e pretpostaviti da su do{le s juga aludiraju}i na Sinajski poluotok. Tako|er, 24 osobe ranjene su u no}i izme|u nedjelje i ponedjeljka u eksploziji u ku}i jednog komandanta Hamasa u Pojasu Gaze. Hamasovci su optu`ili Izrael za eksploziju.

Somalijski pirati oteli su ju~er ujutro teretni brod s 23 ~lana posade koji je plovio pod panamskom zastavom, saop}ile su Pomorske snage Evropske unije. Posadu ~ine Egip}ani, Pakistanci, Indijci i dr`avljani [ri Lanke, prenijele su svjetske agencije. Brod je prevozio 17.300 tona cementa i kretao se prema me|unarodnom preporu~enom tranzitnom koridoru, pojasu koji kontroliraju pomorske koalicione snage. Napad pirata trajao je svega nekoliko minuta. Od po~etka ove godine

Oteti brod: Prevozio 17.300 tona

do juna dogodilo se 196 incidenata, od ~ega su pirati izvr{ili 31 otmicu, a ~ak 27 otmica se dogodilo na Somalijskoj obali ili u Adenskom zaljevu.

Po`ar zahvatio stara~ki dom

Izgorjelo najmanje 18 ljudi
Najmanje 18 ljudi je poginulo, a nekoliko ih je povrije|eno u po`aru koji je izbio u stara~kom domu blizu Johanesburga u Ju`noafri~koj Republici, saop}ili su ju~er zvani~nici. Spasioci su, ipak, uspjeli da izbave veliki broj ljudi od po`ara koji je stara~ki dom Nigel zahvatio u no}i s nedjelje na ponedjeljak, javio je Reuters.

Umarov: Prepu{ta mjesto mla|ima

globus

Dnevni avaz, utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

19

PAKISTAN Najve}e poplave u posljednjih 80 godina

[ire se dijareja i kolera
Poginulo najmanje 1.100 ljudi Spasioci poku{avaju do}i do 28.000 osoba Vi{e od 1,5 miliona ljudi ~eka pomo} Situacija mnogo gora nego {to izgleda
Najmanje 1.100 ljudi je poginulo, nekoliko desetina sela je uni{teno, dijareja i kolera se {ire me|u ljudima koji su ostali bez ku}a, a spasioci poku{avaju da do|u do 28.000 osoba koje su ostale zarobljene. To su posljedice najve}ih poplava u posljednjih 80 godina koje su pro{le sedmice pogodile Pakistan.
Berluskoni: Optimisti~ne tvrdnje

Zbog razlaza s doju~era{njim saveznikom

Berluskonijeva vlada pred najve}im izazovom do sada
Vlada italijanskog premijera Silvija Berluskonija (Berlusconi) pred najve}im je izazovom od svog nastanka, jer je njen opstanak doveden u pitanje razlazom premijera s doju~era{njim najve}im politi~kim saveznikom \anfrankom Finijem, javljaju agencije. Prvi test, koji se ocjenjuje kao presudan za opstanak vlade, bit }e mo`da ve} to(Foto: AFP)

Zalihe pri kraju
Vi{e od 1,5 miliona ljudi ~eka pomo}, a zalihe hrane i pitke vode su pri kraju. Za sada su pomo} obe}ali Ujedinjeni narodi, Kina i Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave, javljaju svjetski mediji. U pru`anje pomo}i stanovni{tvu uklju~ilo se na hiljade vojnika i civilnih spasilaca, ali razmjere katastrofe su tolike da ugro`eno stanovni{tvo smatra da je reakcija vlade spora i neadekvatna te da izgleda kao da zvani~nici ni{ta ne ~ine, prenose agencije. Voda se povla~i u nekim oblastima, ali prema meteorolo{kim prognozama, pre-

Pakistan: Stanovnici ostali bez ku}a

kom ove sedmice, kada }e parlamentarci odlu~ivati o sudbini jednog od Berluskonijevih ministara koji je optu`en za korupciju. Iako Berluskoni nastupa uobi~ajeno, uz optimisti~ku tvrdnju da je vlada stabilna, politi~ko razila`enje njega i Finija postalo je toliko veliko da analiti~ari ve} predvi|aju prijevremene izbore za kasnu jesen ili za rano prolje}e.

dvi|eno je jo{ padavina. Dio glavnog autoputa, koji povezuje sjever i jug zemlje, otvoren je za saobra}aj, ali je ubrzo potom ponovo zatvoren, javio je BBC. Pakistanski zvani~nici strahuju da }e se, kada se pobolj{a pristup pogo|enim oblastima, ispostaviti da je situacija mnogo gora nego {to sada izgleda. Najte`e su

pogo|ene oblasti Svat i [angla na sjeverozapadu zemlje.

Nove padavine
Poplave izazvane monsunskim ki{ama, prouzrokovale su izljevanje rijeka, odrone, klizi{ta i potapanje ~itavih sela. Neke evakuirane osobe imaju temperaturu i dijareju, kao i simptome

drugih bolesti izazvanih zaga|enom vodom. Prema prognozama meteorolo{ke slu`be, u pojedinim oblastima padavine }e se u narednom periodu smanjiti, dok }e se poja~ati u drugim djelovima zemlje, koja se prostire na vi{e od 800.000 kvadratnih kilometara, a naseljava je vi{e od 170 miliona ljudi.

Najava iz „British Petroleuma“

Po~inje zatrpavanje bu{otine
Procedura kojom }e biti zatvorena bu{otina iz koje curi nafta u Meksi~kom zaljevu, mogla bi po~eti u ponedjeljak, izjavio je ju~er penzionirani admiral Obalne stra`e Ted Alen. Curenje nafte, koje je izazvalo ekolo{ku katastrofu u Meksi~kom zaljevu, ve} vi{e od dvije sedmice privremeno je zaustavljeno stavljanjem poklopca na otvor, ali }e zatrpavanje dna bu{otine trajno rije{iti problem, prenijela je agencija Reuters.

20 Utorak, 3. avgust/kolovoz 2010. Dnevni avaz

oglasi

Na osnovu ~lana 130. Zakona o srednjem obrazovanju (Slu`bene novine Kantona Sarajevo broj, 10/04 i 34/07), i ~lana 165. Pravila Javne ustanove „Srednja {kola metalskih zanimanja“ Sarajevo, [kolski odbor Javne ustanove „Srednja {kola metalskih zanimanja“Sarajevo na 11. redovnom sastanku od 30.07.2010.g . donio je odluku kojom raspisuje:

9.Nastavnica/nastavnik radioni~kih/laboratorijskih vje`bi- smjer zrakoplovstvo, dvanaest ~asova sedmi~no, na odre|eno vrijeme do 31.08.2011.g., jedan izvr{ilac; Pored op{tih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvr|ene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za tehni~ke i stru~ne {kole i normativnim aktima [kole , i to: za ta~ke od 1 do 6.: VSS-VII stepen odgovaraju}eg fakulteta, za ta~ku 7: - doktor specijalista oftalmolog za ta~ke 8. i 9. : -V stepen odgovaraju}eg usmjerenja ,ili -V[S -VI stepen odgovaraju}eg usmjerenja,ili -VSS-VII stepen odgovaraju}eg fakulteta Uz prijavu na javni konkurs kandidati su du`ni dostaviti (original ili ovjerenu kopije): -odgovaraju}a diploma, -Izvod iz MK ro|enih, -Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci ) ili kopija li~ne karte CIPS, -Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od {est mjeseci ) , -Prijava na javni konkurs Po kona~nosti odluke o izboru, izabrani kandidati du`ni su dostaviti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju. Prije dono{enja odluke o izboru sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz ovog Javnog konkursa }e u skladu sa normativnim aktima [kole biti obavljen i usmeni razgovor. Javni konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave se ne}e uzeti u razmatranje. Prijave sa dokazima o ispunjenju uslova dostaviti na adresu : Javna ustanova „Srednja {kola metalskih zanimanja „ Ul. Zmaja od Bosne br. 8. Sarajevo Dodatne informacije se mogu s dobiti i na tel: 033/275 601 ili 033/275 602, svakim radnim danom u vremenu od 09:00 do 13:00 sati . Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom Javnom konkursu vra}a se na na li~ni zahtjev putem protokola [kole.

JAVNI KONKURS
za prijem zaposlenika u radni odnos
1.Nastavnica/nastavnik matematike, sedamnaest ~asova sedmi~no, na odre|eno vrijeme do 31.08.2011.g., jedan izvr{ilac; 2.Nastavnica/nastavnik fizike, jedanaest ~asova sedmi~no, na odre|eno vrijeme do 31.08.2011.g., jedan izvr{ilac; 3.Nastavnica/nastavnik informatike, puna radna norma, na odre|eno vrijeme do 31.08.2011.g., jedan izvr{ilac; 4.Nastavnica/nastavnik elektrotehnike (za nastavne predmete:Elektrotehnika, Osnovi elektrotehnike, Mjerenja u elektrotehnici, Elektri~ni strojevi i ure|aji), trinaest ~asova sedmi~no, na odre|eno vrijeme do 31.08.2011.g., jedan izvr{ilac; 5. Nastavnica/nastavnik Islamske vjeronauke, osamnaest ~asova sedmi~no, na neodre|eno vrijeme, jedan izvr{ilac; 6.Nastavnica/nastavnik stru~no-teorijske nastave, puna radna norma , na odre|eno vrijeme do 31.01.2011.g., tri izvr{ioca; 7. Nastavnica/nastavnik oftalmolo{ke optike, ~etiri ~asa sedmi~no, na odre|eno vrijeme do 31.08.2011.g., jedan izvr{ilac; 8.Nastavnica/nastavnik radioni~kih/laboratorijskih vje`bi- smjer industrijska i nao~alna optika, deset ~asova sedmi~no, na odre|eno vrijeme do 31.08.2011.g., jedan izvr{ilac;

kiosk

Dnevni avaz, utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

21

DRAMA Me|unarodna svemirska stanica

Otkazao sistem hla|enja, dvoje astronauta poku{ava otkloniti kvar
Nevolje su po~ele u subotu nave~er, kada je jedan od dva dijela sistema na amonijak prestao raditi i pokrenuo alarm na cijeloj stanici
Posada Me|unarodne svemirske stanice (ISS) prisiljena je da smanji potro{nju energije nakon {to je tokom vikenda otkazao sistem hla|enja. NASA-ini du`nosnici tvrde da uprkos kvaru `ivoti troje Amerikanaca i troje Rusa nisu ugro`eni. Pokrenute su intenzivne pripreme za hitan izlazak u svemir u kojem bi se otklonio kvar. Bez toplinske kontrole, temperatura na sun~anoj strani ISS-a raste do 121 stepen Celzijusa, dok na tamnoj strani pada do minus 157. Wheelock) i Trejsi Koldvel Dajson (Tracy Caldwell Dyson) isklju~ili su neke sisteme, poput GPS-a, konvertera napajanja te nekoliko rutera putem kojih se upravlja razli~itim ure|ajima. Isklju~ena su i dva od ukupno ~etiri `iroskopa, koji odr`avaju stabilnost ISS-a. Jedan od njih poslije je ponovno pokrenut.
An|ela na progla{avanju

Pobijedila nakon vaganja

Zahtjevni izlasci
Astronauti su u nedjelju ujutro poku{ali osposobiti dvije pumpe za amonijak, me|utim, bez uspjeha. Na vanjskoj stani stanice nalaze se dvije rezervne, koje bi trebale zamijeniti pokvarene. Ali, za to }e trebati obaviti dva prili~no zahtjevna izlaska u svemir. - Najvjerovatnije }e astronauti zamijeniti pumpe te dva ili tri dana poslije ponovno uspostaviti protok struje i teku}ine - navedeno je u NASA-inom saop}enju.

Nova misica ima 172 kilograma
Na stadionu u toplicama kod Livorna u Italiji izabrana je Miss, a nijedna takmi~arka nije smjela imati manje od 100 kilograma. Dame su naklonost ~lanova `irija osvajale u razli~itim opravama, od donjeg rublja do sve~anih haljina. Pobijedila je An|ela Skonjamiljo (Angela Scognamiglio, 33). Ona `ivi u susjednim toplicama Montekatini. Tamo radi kao konobarica u restoranu svog momka. An|ela je pobijedila nakon vaganja. Dobila je, naime, iste ocjene kao i Sintija Fernanda Perejra (Cynthia Pereyra, 26) koja potje~e iz Argentine, a `ivi u Bolonji. No, An|ela ima 172 kilograma i za 500 grama bila je te`a od Sintije.

Isklju~en `iroskop
- Mogu}e je da negdje u centralnom dijelu stanice postoji ugodno mjesto, me|utim, potraga za njim ne}e biti zabavna - objavila je NASA na svojim internet-stranicama.

ISS: Raste temperatura

Ameri~ki mediji javljaju da na ISS-u ne postoji sigurnosni sistem koji bi astronautima pru`io za{titu u slu~aju daljnjeg otkazivanja hla|enja. Nevolje su po~ele u subotu nave~er, kada je jedan

od dva dijela sistema na amonijak prestao raditi i pokrenuo alarm na cijeloj stanici. Rashladni ure|aji osiguravaju da ne do|e do pregrijavanja elektroni~ke opreme. Astronauti Daglas Vilok (Douglas

Grin napokon na slobodi

Neobi~na pri~a dvojice mladi}a iz Brazila

Zamijenili ih nakon ro|enja, a danas rade zajedno
Za zamjenu su slu~ajno saznali, a onda su odlu~ili da spoje svoje porodice
Dimas Aliprandi i Elton Plaster donedavno se nisu poznavali, a danas `ive zajedno i rade na vlastitoj farmi. Ni{ta tu ne bi bilo ~udno da ova dvojica 25-godi{njih Brazilaca nisu zamijenjena u bolnici nakon ro|enja. Za zamjenu su slu~ajno saznali, a onda su odlu~ili da spoje svoje porodice. Na zajedni~koj farmi uzgajaju povr}e i kafu. Aliprandi je cijeli `ivot sumnjao u svoje porijeklo. Uvijek ga je zbunjivala ~injenica da ne li~i svojim sestrama. - Ja imam svijetlu kosu i plave o~i, a moje ~etiri sestre imaju tamnu kosu i o~i. Izgledam kao tipi~ni njema~ki imigrant, dok su moji roditelji italijanskog porijekla. Ne{to se nije poklapalo - rekao je Aliprandi. On je jo{ kao 14-godi{njak htio da uradi DNK test, ali mu je bio preskup. Napravio ga je tek s 24 godine. Oti{ao je do bolnice u kojoj je ro|en i tamo je prona{ao ime dje~aka koji je ro|en istog dana kao i on. Prona{ao ga je, a onda su istinu otkrili i {okiranim roditeljima.

U zatvoru nevin proveo skoro tri decenije
Amerikanac Majkl Entoni Grin (Mike Anthony Green) proveo je nevin 27 godina u zatvoru u Hjustonu. Godine 1983. Grin je osu|en na 75 godina zatvora za silovanje koje nije po~inio, jer tada nije postojala DNK analiza. Imao je 18 godina kada je 1983. osu|en. Nakon skoro tri decenije, spasile su ga farmerke koje je `rtva imala na sebi kada je silovana, a koje su sa~uvane u policijskom skladi{tu. Tu`ila{tvo je naredilo analizu, koja je pokazala da Grin nije silovatelj. Po izlasku iz zatvora, upitan {ta }e sada da radi, ~etrdesetpetogodi{nji Grin jednostavno ka`e: - Da `ivim. @elim zahva-

Grin: Osu|en zbog silovanja

Aliprandi i Plaster: @ive na istoj farmi

liti okru`nom tu`ila{tvu i svom advokatu. To je prvo {to ho}u da uradim, jer su pritiskali i pritiskali da ovo postignu. Bilo je tako jednostavno, samo sam morao da sa~ekam da dobijem rezultate DNK analize - istakao je Grin.

Porodica tu`i ljekare zbog pogre{ne odluke
Kako su joj ljekari prestali davati antibiotike, stanje joj se vrlo brzo pogor{alo pa je 14 sati nakon {to je do{la u bolnicu pala u septi~ki {ok, nakon ~ega je preminula. Obdukcija je pokazala da bi D`o pre`ivjela da su joj ljekari nastavili davati antibiotike i penicilin. Porodica Douling optu`ila je bolnicu za nemar i neprofesionalnost. Mrtvozornik Tom Ozborn (Osborne) ka`e kako je djevojkina smrt mogla biti sprije~ena da su joj doktori nastavili davati penicilin i antibiotike. - U bolnici su joj govorili da je rije~ o infekciji. Zanemarili su nalaze na{eg porodi~nog ljekara, koji ju je zbog ozbiljnosti bolesti i poslao u bolnicu. Vidjela sam njezine slike i osip je, uistinu, bio ozbiljan. Niste mogli a da ne vidite ljubi~aste mrlje kao {to su to propustile vidjeti medicinske sestre - rekla je shrvana majka Sju (Sue).

Poljaci se vesele uz sokove
Poljskom se {iri nova moda koju zdu{no podr`ava utjecajna Katoli~ka crkva svadbe na kojima se gosti zabavljaju uz vo}ne sokove, limunade, gazirana pi}a, mineralne vode, ali bez ijedne kapi alkoholnih pi}a. Lani je na svakoj desetoj svadbi u Poljskoj vladala potpuna prohibicija. Pijan~enje na vjen~anjima kao opasnu epidemiju ozna~io je sve}enik Vladislav Zonzela, a njegov pastirski list koji je ~itan na misama u crkvama, inspirirao ga je na neuobi~ajenu opkladu s vjernicima koja je prohibiciji na svadbama donijela popularnost. Zonzel se sa svojim sugra|anima dogovorio da svako ko najavi da }e njegova svadba biti bez alkoholnih pi}a, polo`i kauciju. Ako se desi da neko pi}e bude pro{vercovano, kaucija ide u fond za gradnju nove crkve. Onaj ko odr`i datu rije~, dobiva natrag kauciju i jo{ istu toliku sumu kao nagradu.

Djevojka se fotografirala dok je umirala u bolnici U trendu svadbe bez alkohola
Ljekari iz Velike Britanije ignorirali su simptome na tijelu 25-godi{nje D`o Douling (Jo Dowling) koji su upu}ivali na to da djevojka ima sepsu. Svoje posljednje trenutke fotografirala je mobitelom te je majci i prijateljima slala fotografije osipa. Iako je porodi~ni ljekar dijagnosticirao meningokoknu sepsu, ljekari obli`nje bolnice tvrdili su da se ne radi o tome.

D`o nije dobivala terapiju

22

Dnevni avaz, utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

kultura

NA LICU MJESTA Dubrovnik Film Meeting

Gala projekcija na pla`i
Sa izlo`be u tuzlanskoj galeriji

Me|unarodni festival „Kaleidoskop“

Saradnja sa SFF-om Brojne poznate li~nosti na projekciji postoji mnogo talenata, ka`e Braco Dimitrijevi}
(Od specijalnog izvje{ta~a „Dnevnog avaza“ iz Dubrovnika)
U okviru jedinstvene filmske manifestacije Dubrovnik Film Meeting, koji se ve} petu godinu organizira u saradnji sa najutjecajnijom i najpresti`nijom regionalnom filmskom smotrom Sarajevo Film Festivalom, preksino} je na pla`i hotela „Dubrovnik Palace“ uprili~ena gala projekcija filma „Invictus“. Frimen (Freeman). Uz {umove mora, pod otvorenim nebom prve avgustovske ve~eri, projekciji ostvarenja Klinta Istvuda (Clint Eastwood) prisustvovale su brojne li~nosti iz bh. i hrvatskog kulturnog, estradnog i javnog `ivota. Me|u njima su bili i producent ^edo Kolar, glumci Enis Be{lagi} i Leon Lu~ev, apsolutni pobjednik Pule i Karlovih Vari Rajko Grli}, konceptualni umjetnik Braco Dimitrijevi}, Gibonni, Petar Gra{o, Severina... Do gledalaca, na kraju filma, za koji se tra`ila stolica vi{e, crvenim tepihom se do{etao i najvi{e i{~ekivani
(Foto: J. Brutus)

U regiji

Otvorena izlo`ba Armina ^oli}a
U okviru Drugog me|unarodnog festivala savremene umjetnosti mladih „Kaleidoskop“ u Tuzli, otvorena je izlo`ba umjetni~kih fotografija Armina ^oli}a pod nazivom „@ivot je lijep“. Izlo`ba sa 15 fotografija postavljena je u Galeriji Radni~kog univerziteta „Kaleidoskop“. - Fotografije su nastale u jednostavnim `ivotnim situacijama koje se doga|aju svima nama. Fotografirao sam stvari s kojima se susre}emo svakodnevno, zbog ~ega sam ovu izlo`bu nazvao „@ivot je lijep“ - kazao je autor. Izlo`bu je otvorio Mustafa Su{i}, direktor Doma mladih Tuzla.
A. Mu.

Brojni gosti
U ovom filmu je ulogu Nelsona Mandele sjajno odigrao oskarovac Morgan

U okviru Ljetnog festivala „Po~itelj“

Frimen na projekciji: Najve}a zvijezda i u Dubrovniku

Radovi hercegova~kih umjetnika
U okviru Ljetnog festivala „Po~itelj“, u ~etvrtak u 20 sati u Multimedijalnom centru „Po~iteljski han“ bit }e otvorena izlo`ba slika „Svjetlo Po~itelja“. Svoje radove predstavit }e hercegova~ki umjetnici Halil Tikve{a, D`emal Emri}, Anto Brki}, Smail Bato Bostand`i}, [emsa Gavrankapetanovi}, Mi{ela Goraz i MiA. Ke. rsada Balji}. Bit }e izlo`eno oko 30 radova.

gost Dubrovnika Morgan Frimen, koji je, kao i u Sarajevu, do~ekan ovacijama. Sude}i prema reakcijama, Frimen je rekao kako pretpostavlja da im se film svidio te jo{ jednom istakao odli~nu saradnju s rediteljem.

Intimno i ponosno
- Volio bih kada bi Dubrovnik Film Meeting trajao du`e, kako bismo imali priliku pogledati jo{ neki film iz doma}e produkcije, jer znamo da u na{oj regiji postoji mnogo talenata. Mislim da je du`nost organizatora staviti rame uz rame filmove tih talenata uz svjetska imena poput Istvuda Grli}: Vra}aju prijemom

KULT/ART TELEKS
TE[ANJ - U okviru Festivala „Te{anjsko ljeto“, doajen bh. glumi{ta Muharem Osmi} izveo je u Centru za kulturu i obrazovanje monodramu „Dervi{ i smrt“, ~iji je autor. Kako nam je kazao, on i njegov sin Mihal ispra}eni su sa scene gromoglasnim aplauzom publike. - Sala je bila ispunjena do posljednjeg mjesta. Publika me pomno slu{ala, {to mi je izuzetno drago - istakao je A. Ke. Osmi}.

Dobro za oba grada
- Ova manifestacija je dobra za oba grada. Lijepo to radi Sarajevo u Durovniku, a Dubrovnik to vra}a pompeznim prijemom - istakao je reditelj Rajko Grli}, koji je izrazio `aljenje {to, zbog Motovun Film Festivala, nije mogao do}i na SFF. rekao nam je Dimitrijevi}. Lu~ev, pak, smatra da je publika nakon filma pozdravila Nelsona Mandelu, jer je Frimen tako „lijepo, intimno i ponosno odigrao ovu ulogu“, a producent ^edo Kolar, koji je prisustvovao i 16. SFF-u, smatra da je ova zavr{nica u Dubrovniku divan izlet.
A. GRABOVAC

Dimitrijevi}: Da traje du`e

Kolar: Lijep izlet

Frimen u luksuznoj vili „Agava“
Oskarovac Morgan Frimen odsjeo je u luksuznoj dubrova~koj vili „Agava“, koja se nalazi na ekskluzivnoj lokaciji u blizini hotela „Excelsior“, na stjenovitom hridu iznad morskog plavetnila, s pogledom na 850 metara udaljen Stari Grad i otok Lokrum. „Agava“ na ekskluzivnoj lokaciji

Ljetna ponuda u TKD „[ahinpa{i}“

Paketi knjiga jeftiniji i do 45 posto Trgovinsko-knji`arsko dru{tvo
„[ahinpa{i}“ za ljubitelje knjiga pripremilo je atraktivnu ljetnu ponudu u kojoj se nalazi 30 paketa s najnovijim izdanjima knjiga, od ~ega je 17 za odrasle i 13 za djecu. Kako nam je kazao direktor TKD „[ahinpa{i}“ Tajib [ahinpa{i}, u paketima je do osam knjiga bh. i svjetskih autora, a cijene su ni`e i do 45 posto. - Akcija }e u na{im knji`arama trajati do 1. septembra. U [ahinpa{i}: Brojni autori ponudi su djela Indire Ku~uk-Sorgu~, Gordane Kui}, Hanifa Kurej{ija (Kureishi), Nure Bazdulj-Hubijar, Vlade Kreslina, Ivana Kordi}a, Amina Malufa (Maalouf), Harukija Murakamija A. Ke. i mnogih drugih - isti~e [ahinpa{i}.

U zeni~kom multipleksu „Ekran“

U okviru manifestacije „Savski cvijet“

„[ta sa sobom preko dana“ 5. avgusta
Samard`i}: U mre`i 37 dvorana

Promovirana knjiga Gradimira Gojera
U okviru knji`evne i kulturne manifestacije „Savski cvijet“ odr`ana je promocija knjige „Epitaf za zvjezdoznanca“ Gradimira Gojera, koja je iza{la u izdanju IK „Svjetlost“. Osim autora, koji je ~itao stihove i odgovarGojer: Razgovor ao na pitanja br~anske publike, o knjizi je s publikom govorio knji`evnik @arko Mileni}. A. Ke.

Multipleks „Ekran“ Zenica u{ao je u mre`u 37 kinodvorana regiona u sklopu programa „Euroimages“, Evropske unije za podizanje distribucije art i evropskog filma na vi{i nivo, potvrdio nam je asistent za marketing ove kompanije Denis Samard`i}.

- Ve} 5. avgusta predstavljamo film mlade hrvatske autorice Anite Juke „[to sa sobom preko dana“, jednog od najboljih dokumentarnih ostvarenja u regionu u posljednjoj deceniji, koji je dobitnik nagrade „Srce Sarajeva“ SFF-a za najbolji dokumentarni film 2006. godi-

ne, te nekoliko nagrada na festivalima regiona i Evrope. Prikazivanje u multipleksu podr`ao je „Euroimages“, a i mi sa svoje strane ula`emo napore u predstavljanje autorskog filma iz regiona i Evrope - kazao nam je Samard`i}.
A. D@.

jet set

Dnevni avaz, utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

23

SVADBE Glumci pred mati~erem

Burina se `eni u subotu, Maca se vjen~ao u crkvi
Harisove i Uraneline goste u Zenici }e zabavljati „Zabranjeno pu{enje“ i „Nemogu}e vru}e“
Vreli ljetni dani, osim za br}kanje u moru, glumcima, ~ini se, odgovaraju i za vjen~anja. Tako }e Haris Burina u subotu pred mati~ara odvesti svoju dugogodi{nju djevojku, glumicu Uranelu Agi}, dok se Dragan Marinkovi} Maca nedavno vjen~ao u crkvi u Sremskim Karlovcima.
Haris i Uranela: Svadba u restoranu „Miris dunja“ Radivojevi} u uvali Palmi`ana

Pripreme u toku
- Odmah nakon Sarajevo Film Festivala do{ao sam u Zenicu, jer uveliko teku pripreme za svadbu. Moram biti tu, a i u`ivam u svemu tome ka`e Burina. Vjen~anje i svadbeno veselje bit }e odr`ano u Harisovoj i Uranelinoj rodnoj Zenici, ta~nije u restoranu „Miris dunja“. - Bit }e to sigurno najlu|a svadba, jer }e nam svirati grupe „Zabranjeno pu{enje“ i „Nemogu}e vru}e“ - govori raspolo`eni Burina. Kumovi }e biti Mehmed Keki} Keka iz kafea „Rajvosa“, dok }e kuma biti Harisova sestra Toska Ko~an. Pripreme i i{~ekivanje ve} su iza Mace i njegove izabranice Tijane GoTijana i Maca: Vjen~ali se 25. jula

Zvijezda serije „Najbolje godine“

Katarina na pla`i u toplesu
Druga sre}a
I Burini i Maci ovo }e biti drugi poku{aj. Haris iz prvog braka ima k}erku Emmu, dok je Maca sa stilisticom Amrom Red`i} bio u vanbra~noj zajednici i njih dvoje imaju sina Lava.

lubovi}, jer su se oni vjen~ali 25. jula u crkvi u Sremskim Karlovcima. Ovom ~inu prisustvovali su samo kumovi Marija [erifovi} i Nenad Draki}. A, kako ka`e Maca, gra|anskog vjen~anja ne}e ni biti.

U pauzama snimanja serije „Najbolje godine“, koja je veoma gledana i u na{oj zemlji, srbijanska glumica Katarina Radivojevi} krstari Hrvatskim primorjem na jahti zajedno sa jo{ nekoliko prijatelja. Prije nekoliko dana s prijateljima je pristala na Hvar te pro{etala gradom i u`ivala u statusu zvijezde, jer su je mnogi ljudi zaustavljali da bi se fotografirali s njom. Potom se smjestila na pla`u

u uvalu Palmi`ana te je, nakon {to se okupala u moru, skinula gornji dio kupa}eg kostima i ostala u toplesu. Paparaci su iskoristili priliku i u tom trenutku uslikali zvijezdu serije „Najbolje godine“, a fotografije su ubrzo osvanule na portalima. Ovo nije prvi put da slike Katarininih golih grudi zavr{e na internetu. Naime, srbijanska glumica poznati je ljubitelj nudizma.

Pjeva~ u novom biznisu

Nemam vremena
- Nemam vremena, trenutno sam stalno na putu. I ina~e, ne}u se uop}e vjen~ati gra|anski - rekao nam je ju~er Maca. Ovaj glumac i {oumen i njegova Tijana uskoro }e dobiti prvo zajedni~ko dijete. Bit }e to dje~ak koji }e dobiti ime Kan. L. SARAJLI]-RAMOVI]

Dado ^au{evi} otvara obdani{te
Pjeva~ Dado ^au{evi} ovih dana ima pune ruke posla. Zbog zavr{nih radova na privatnom obdani{tu, koje namjerava otvoriti u centru Sarajeva, Dado se u posljednje vrijeme rijetko pojavljuje u javnosti. Ipak, naredne sedmice stat }e pred kamere u prelijepom ambijentu Ramskog jezera, gdje }e snimati spot „An|ele sneni“. - Obdani{te bi trebalo po~eti s radom u septembru tako da smo ubrzali sve pripreme. Bit }e to velika stvar, na jednom mjestu imat }emo sve, od jaslica do muzi~ke radionice. S druge strane, pjesma „An|ele sneni“ nai{la je na sjajne ocjene publike tako da je ovo pravi moment za njenu ekraniza-

Na{ bend na festivalu u Karlsoju

„Dubioza kolektiv“ svirat }e na Sjevernom polu
Nakon nekoliko uspje{nih nastupa u regionu, uklju~uju}i koncerte u Mostaru i Sarajevu, ~lanovi grupe „Dubioza kolektiv“ pripremaju se za ekspediciju na Sjeverni pol. Bend 6. avgusta u~estvuje na festivalu u Karlsoju, mjestu na sjeveru Norve{ke. - Mo`emo slobodno re}i da je to najsjevernija ta~ka na kojoj }emo odr`ati svirku, jer pripada Arkti~kom krugu. S obzirom na to da tamo uvijek vlada zima, ve} na aerodromu nas o~ekuju pernate jakne. Dakle, usred ljeta idemo kod Deda Mraza, da mu pomognemo da pakuje poklone. Pored nas, na festivalu }e u~estvovati i veliki broj doma}ih bendova te i grupe iz Danske, Britanije i [vicarske. U svakom slu~aju, bit }e to lijepo iskustvo - govori Brano Jakubovi}, ~lan grupe „Dubioza kolektiv“. Nakon nastupa na dalekom sjeveru, bh. bend nastavlja turneju po evropskim zemljama. - Svirat }emo u Belgiji i ^e{koj. Posebno nas raduje u~e{}e na festivalu u ~e{kom Trutnovu, koji je jedan od najve}ih muzi~kih doga|aja u ovom dijelu kontinenta H. P . isti~e Jakubovi}.

^au{evi}: Ponovo zaljubljen

ciju - ka`e Dado. Ovom Sarajliji koji je nedavno raskinuo devetogodi{nju vezu s djevojkom Elvirom, i na ljubavnom planu cvjetaju ru`e. - Imam djevojku i nova ljubav se ra|a - kratko je doA. I. dao pjeva~.

Internacionalni festival prijateljstva

Jakupovi} i Hasi} zabavljali Gora`dane
Tre}e ve~eri Internacionalnog festivala prijateljstva u Gora`du, na platou ispred Gradske dvorane „Mirsad Huri}“, nastupili su folk pjeva~i Kemal Hasi} i Adnan Jakupovi}. Pred nekoliko hiljada posjetilaca izvodili su svoje najpoznatije pjesme, a pored njih, nastupili su ~lanovi vokalno-instrumentalnog sastava „Behar“ i jo{ nekoliko muzi~ara iz Gora`da. - Prvi put sam na Festivalu prijateljstva i odu{evljen sam. [to se ti~e nastupa, nemam rije~i. Nisam o~ekivao ovoliku posjetu i odli~an prijem publike. Atmosfera je bila fenomenalna - isti~e Jakupovi}. Al. B.

„Dubioza kolektiv“: Na aerodromu nas o~ekuju pernate jakne

24

Dnevni avaz, utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

show biz

LEGENDE Neuni{tiva glumica u`iva u `ivotu

Elizabet Tejlor u devetom braku
Jedna od najljep{ih `ena svih vremena uskoro }e re}i „da“ 29 godina mla|em agentu za talente D`ejsonu Vinteru
Kiz i Bic: Svadba u privatnoj ku}i

Skromna sve~anost na Korzici

Udala se Ali{a Kiz
Ali{a Kiz (Alicia Keys, 29) udala se tokom vikenda za momka Sviza Bica (Swizz Beatz), s kojim u novembru o~ekuje svoje prvo dijete. Par se vjen~ao na maloj sve~anosti koju su priredili u privatnom domu u francuskoj pokrajini Korzici. Pjeva~ica je bila odjevena u bijelu vjen~anicu dizajnerice Vere Vang (Wang), dok je reper i producent nosio bijeli smoking. Par je u vezi skoro dvije godine, a Bicu je to drugi brak te ve} ima dvoje djece. - Apsolutno sam zainteresirana za porodi~ni `ivot. Mislim kako je to jedno od najljep{ih iskustava u `ivotu i veselim se tome - izjavila je pjeva~ica. Nakon {to je 2001. godine objavila svoj prvi album „Songs In A Minor“, Ali{a je dobila 12 Gremija. Lani je objavila svoj ~etvrti studijski album „The Element of Freedom“, dok Sviz, pravog imena Kasim Din (Kasseem Dean), trenutno priprema svoj tre}i album.

Uprkos ozbiljnim zdravstvenim problemima zbog kojih je bila nakorak od smrti, 78-godi{nja filmska legenda Elizabet Tejlor (Elizabeth Taylor) i dalje u`iva u `ivotu i svom omiljenom „hobiju“ - ulasku u brak. Slavna glumica i jedna od najljep{ih `ena svih vremena uskoro }e po de-

ekson (Michael Jackson) nosio osamdesetih godina, u vrijeme najve}e slave. U turban }e biti u{iven veliki `uti 30-karatni kamen, oko kojeg }e biti dva `uta dijamanta od 40 karata, a dio pokrivala bit }e izra|en od platine, zlata i srebra. U izradi ovog remek-

Biv{i mu`evi
Elizabet Tejlor udavala se osam puta za sedam mu{karaca. Njeni mu`evi bili su redom: Konrad Hilton (Conrad), Majkl Vilding (Michael Wilding), Majkl Tod (Michael Toveti put re}i „da“, i to 29 godina mla|em agentu za talente D`ejsonu Vinteru (Jason Winters). Svadbena ceremonija para koji je zajedno dugi niz godina, odr`at }e se u vrtu, a mladenka }e nositi turban vrijedan vrtoglava tri miliona dolara, koji }e dizajnirati Kit Holman (Keith), tvorac rasko{nih kostima koje je Majkl D`dd), Edi Fi{er (Eddie Fisher), Ri~ard Barton (Richard Burton), od kojeg se dvaput rastala, D`on Vorner (John Warner) i Leri Fortenski (Larry Fortensky). djela Holman sara|uje s draguljarom iz Pasadene, koji je anga`irao ~ak 12 umjetnika za njegovu izradu. - Turban se {ije ru~no. Predivan je i jedinstven! Nikada ne}e biti takva dva primjerka - otkrio je Holman, koji }e, tako|er, osmisliti i vjen~anicu za Elizabet. Ta~na lokacija vjen~anja, na kojem se

Samo 14 dana iza re{etaka

Lindzi Lohan na slobodi
Lindzi Lohan (Lindsay Lohan) pu{tena je danas iz zatvora te kre}e na program rehabilitacije. Problemati~na glumica provela je iza re{etaka samo 14 dana. Pu{tena je, jer joj se smilovala sutkinja, koja ju je ranije osudila na 90-dnevnu zatvorsku kaznu zbog kr{enja uvjetne iz 2007. godine, kada je uhva}ena u vo`nji pod utjecajem opijata. Lohan: Na odvikavanju Zatvorsku kaznu Lilo je odvikavanje od droge i alkoslu`ila u istom zatvoru u ko- hola, a ameri~ki mediji prejem su le`ale i Peris Hilton nose kako je mladoj glumi(Paris) i Mi{el Rodrigez ci najve}i problem ovisnost (Michelle Rodriguez). To- o metamfetaminima i opijakom boravka u zatvoru Li- tima. Tih poroka mo`da se ndzi je do`ivjela nervni slom uspije rije{iti nakon 90 dana zbog zadirkivanja drugih za- odvikavanja, na koje, tako|er, mora prema odluci tvorenica. Sada se seli u centar za suda.

Elizabet i D`ejson: Dugogodi{nja veza

o~ekuje skoro 200 gostiju, strogo je ~uvana tajna. Zvanicama ne}e biti po-

slate pozivnice nego }e o lokaciji i vremenu biti obavije{teni telefonom.

Na snimanju u Italiji

D`uliju udebljale pice
Roberts: Prejedala se

Glumica D`ulija Roberts (Julia) dobila je vi{e od pet kilograma na snimanju svog najnovijeg filma „Love in Italy“. Prema scenariju, jede se mnogo pice pa je D`ulija u danu znala slistiti i po deset trokuta.

- Kada bi scena zahtijevala od mene da samo odgrizem vrh trokuta, ja bih ga s vremenom slistila. Ubrzo bi se isti kadar ponovio s novim komadom pice i istom procedurom pre`deravanja kazala je D`ulija.

Ubrzo se zapazilo da se udebljala pa se s rediteljem Rajanom Marfijem (Ryan Murphy) dogovorila da se to u filmu gledaocima istakne kako bi znali {to ih ~eka odu li u Italiju i po~nu u`ivati u picama.

specijalni prilog

UTORAK, 3. AVGUST/KOLOVOZ 2010. GODINE

Peugeot najavljuje novitete

Dolazak e-HDi motora s novom generacijom Start/Stop sistema
Unutra{njost podsje}a na A8 Prtlja`nik ima osnovnu zapreminu od 535 litara

Francuski Peugeot najavljuje e-HDi motore s novom generacijom Stop/Start sistema koja sadr`i reverzibilni alternator. Ova tehnologija, naime, omogu}ava prekid rada i trenuta~no ponovno pokretanje motora u svim situacijama kad automobil stoji. Inovacija smanjuje potro{nju goriva za 15 posto, kao i emisiju CO2 na dizelskim HDi motorima. Neki od Peugeot modela bit }e opremljeni ovom tehnologijom ve} od 2011. godine, a prvi od njih bit

}e Peugeot 508. Cilj grupacije je prodati milion vozila opremljenih e-HDi tehnologijom do 2013. Tehnologija e-HDi je dio plana tehnolo{kih inovacija Peugeota, kojem je cilj svakom klijentu ponuditi automobil s niskom emisijom CO2, prilago|en njegovim potrebama. Uz tehnologiju e-HDi, Peugeot }e izme|u 2010. i 2012. godine lansirati potpuno elektri~na vozila iOn, zatim hibridni dizel 3008, te nove termi~ke I. S. motore.

Audi A7: Elegancija na prvom mjestu

NOVITETI Dugoo~ekivana kupe limuzina iz Ingol{tata

Predstavljen Audi A7
Motori u ponudi bit }e sve sami dragulji moderne ma{inogradnje
Zvijezda sajma automobila u Detroitu 2009. godine, Audi Sportback Concept, stigao je i u produkcijskoj varijanti kao model A7. Dizajnerski je A7 Sportback mje{avina ve} vi|enih Audi rje{enja, pa tako prednji dio karakterizira masivna jednodijelna maska hladnjaka, dok je elegantna kupe linija karoserije, ta~nije stra`nji dio, uveliko preuzet sa aktuelnog A5. vi A8. Prtlja`nik ima osnovnu zapreminu od 535 litara, odnosno maksimalno do 1.390. Pod prednjim poklopcem novog A7 na}i }e se sve sami dragulji moderne ma{inogradnje. To se prije svega odnosi na 3,0-litarski V6 dizelski motor sa 204, odnosno 245 KS, zatim 2,8-litarski FSI benzinski sa 204 KS te 3,0litarski TFSI benzinski sa 300 KS. O~ekuju se i 4,2-litarski V8 sa 377 KS i 4,2-litarski TDI sa 355 KS.

Peugeot 508: Prvi sa e-HDi motorom

Objavljena cijena Chevrolet Volta u SAD

Nova generacija
Ipak, sa du`inom od 4,97, {irinom od 1,91 i visinom od samo 1,42 metra, A7 je i dalje individualista i najavljuje neku novu generaciju Audija. Istinska „Grand Tourismo“ koncepcija nastavlja se i u unutra{njosti, koja dosta podsje}a na no-

Sedmostepeni DSG
Svi motori serijski dolaze u kombinaciji sa sedmostepenim DSG mjenja~em i „quattro“ pogonom na sva ~etiri to~ka. Novi A7 na evropsko tr`i{te sti`e ujesen po osnovnoj cijeni od 51.650 S. Pa. eura.

Prvi elektri~ni automobil za 41.000 dolara
Chevroletovi ovla{teni trgovci u SAD zapo~eli su s primanjem narud`bi za Volt, prvi serijski proizveden elektri~ni automobil s produ`enim dometom, koji }e se na}i na tr`i{tu 2011. godine. Nakon njego- Chevrolet Volt: Ukupan domet od 500 vog predstavljanja u kilometara SAD, Volt izlazi na globa- nom baterijom. Njegov lno tr`i{te, i to prvo u Evr- ukupan vozni doseg iznosi opu i Kinu, krajem 2011. vi{e od 500 kilometara te U SAD }e Volt biti dostu- ga u svakom trenutku popan po cijeni od 41.000 kre}e elektri~na energija. Prvih 60 kilometara ameri~kih dolara, no mogu}e porezne olak{ice mo- Volt ne emitira {tetne ni gle bi smanjiti cijenu na druge plinove jer ga pokre}e isklju~ivo elektri~na 33.500 dolara. Volt je jedino ele- energija pohranjena u litijktri~no vozilo na tr`i{tu ionskoj bateriji. Kada se koje mo`e raditi pri ra- ona isprazni, uklju~uje se zli~itim vremenskim i vo- motor-generator koji proznim uvjetima bez ogra- du`ava doseg za daljnjih ni~enja ili straha od osta- 450 km s punim rezervoarI. S. nka na cesti s ispra`nje- om goriva.

Akcija Renaulta i Dacije u BiH

Kozmeti~ki paket uz novog ljubimca
Svaki kupac novog Renault i Dacia automobila u BiH od po~etka avgusta na poklon dobiva kozmeti~ki paket za odr`avanje vozila koji se sastoji od sredstava za skidanje asfaltnih mrlja, ~i{}enje felgi i ratkapa, uklanjanje insekata, odr`avanje unutra{njosti vozila, odr`avanje kokpita, tretiranje ogrebotina, ~i{}enje stakla te teku}ine za pranje vjetrobranskog stakla. Svi navedeni proizvodi nesumnjivo }e pomo}i budu}im vlasnicima Renault i Dacia vozila da svoje limene ljubimce u prvim mjesecima eksploatacije {to du`e odr`e u odli~nom staI. S. nju.

Mazda potvrdila CX-5
Mazda je potvrdila da }e mali SUV CX-5 biti predstavljen idu}e godine. Kako je saop}eno, izrada proKoncept Kazamai: Prototip CX-5 totipa je ve} u zavr{noj fazi. Iako je najava za CX-5 bio konceptni Kazamai, vjerovatnije je da }e se Mazda u kona~nici odlu~iti za ne{to konvencionalniji, ali i dalje dovoljno ekstravagantan dizajn.

BMW X3 druge generacije

26

Dnevni avaz, utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

auto market

39

Novi korejski SUV uskoro u prodajnim salonima
KIA Sportage: Poput smanjenog Sorenta

PREDSTAVLJAMO Tr`i{te o~ekuje mla|eg brata Qashqaija i Murana

Dolazi Nissan Juke koji je spreman prodrmati stvari
Rije~ je o prvom malom crossoveru na svijetu koji nudi spoj snage SUV-a i sportskog stila
BMW X3: Novi izgled i ponuda motora

Bavarski kompaktni SUV u novom ruhu
Bit }e dostupna samo dva motora, 3,0-litarski benzinski i 2,0-litarski na dizel-gorivo
Bavarski proizvo|a~ i zvani~no je predstavio drugu generaciju svog SUV-a X3, koji }e prilikom tr`i{nog nastupa biti dostupan samo sa dva motora, jednim benzinskim i jednim na dizel-gorivo. Benzinske boje }e braniti model xDrive35i, ~iji 3,0litarski redni {estocilindra{ razvija 306 KS i 400 Nm, te omogu}ava ubrzanje do 100 km/h za 5,7 sekundi i maksimalnu brzinu od 245 km/h uz prosje~nu potro{nju od 8,8 litara. Uz automatski mjenja~ nudit }e se i start/stop sistem. Spomenuti {tedni si-

issan je objavio kako je na tr`i{te stigao Juke, mla|i brat Qashqaija i Murana, koji je „spreman prodrmati stvari“. Namijenjen mla|im kupcima kojima su dosadili jednoli~ni hatchbackovi, ovaj model objedinjuje prkos, moderan stil i energiju s nesta{lukom.

N

pogonom, prednji ovjes je izveden McPhersonovim opru`nim nogama, a zadnji torzijskom osovinom. Modeli s pogonom na zadnje to~kove imaju multilink konstruiran prema sistemu koji se ugra|uje u Qashqai.

Brojne suprotnosti
Ovaj novi ~lan Nissanove porodice je prvi mali crossover na svijetu i slijedi stope ve}e bra}e. Poput njih, Juke nudi spoj snage SUV-a i sportskog stila. Osmi{ljen da tr`i{te malih automobila obogati s pone{to mu`evnosti i dinami~nosti, objedinjuje brojne suprotnosti unutar svojih vrlo individualnih linija. - Prostran je, ali kompaktan, robustan, a dinami~an, prakti~an i zaigran. Ta su obilje`ja naizgled suprotna, ali u Jukeu se sjedinjuju i stvaraju ne{to istinski jedinstveno - rekao je Vinsent Vijnen (Vincent

Proizvodnja u Sanderlendu
U avgusta 1992. godine iz proizvodnog pogona u Sanderlendu (Engleska) „iza{la“ je prva Micra. Nakon 18 godina Nissan je okon~ao proizvodnju japanskog mali{ana u Velikoj Britaniji, a umjesto Micre, ova tvornica }e u budu}nosti proizvoditi Juke. Prvi primjerci s proizvodne trake o~ekuju se sredinom avgusta. Juke 4x4 je opremljen tehnologijom aktivne raspodjele okretnog momenta, koja pove}ava okretnost i smanjuje podupravljanje pri vo`nji kroz krivine. Ujesen, kada po~ne prodaja, bit }e dostupna tri motora: 1,5-litarski K9K dCi dizelski od 110 KS, te dva 1,6-litarska s pogonom na benzin, od 117, odnosno 190 „konja“, svi uskla|eni s normom Euro 5. Paketi opreme bit }e ve} poznate Visia, Acenta i Tekna, a standardna oprema na svim razinama obuhvata {est zra~nih jastuka, ESP , klima-ure|aj i CD radiouI. SOFI] re|aj.

KIA Sportage osvaja i formom i sadr`ajem
Narastao u svim smjerovima
KIA je i zvani~no predstavila tre}u generaciju svog kompaktnog SUV-a Sportage, koji u odnosu na prethodnika donosi potpuno novi izgled, kvalitetniju i prostraniju unutra{njost, te efikasnije motore, kako bi nastavio putem popularnog prethodnika. Sportage je od 2004. godi-

Vi{e li~i na sportski automobil nego na masivni SUV
Unutra{njost je u tipi~nom KIA stilu ure|ena mladala~ki i sa vrhunskom kvalitetom obrade i materijala. Prostora za svih pet putnika ima dovoljno, a tu je i izda{an prtlja`nik zapremine 564, odnosno 1.353 litra. Novi elektri~ni servo i osvje`en ovjes garantiraju dodatnu udobnost u vo`nji. [to se ti~e ponude motora, novi Sorento je dobio ~etiri efikasne jedinice, dva na benzinski i dva na dizelski pogon raspona snage od 115 do 163 KS, kao i manuelne mjenja~e sa pet i {est brzina, odnosno {estostepeni automatik, te prednji ili pogon na dvije osovine. Novi Sportage }e se proizvoditi u slova~koj @ilini, te kao i ostali KIA modeli, na njega }e se nuditi unikatna sedmogodi{nja S. Pa. garancija.

Dobro u{minkan
Dizajnerski gledano, druga generacija X3 je samo dobro „u{minkan“ prethodnik. Najve}a novost vidljiva je sprijeda u vidu branika, maske hladnjaka i zako{enijih svjetala. Bo~nom linijom dominiraju nagla{eni blatobrani, dok je stra`nji dio dobio nova svjetla i branik. stem serijski se ugra|uje i u dizelski xDrive20d, bez obzira na vrstu mjenja~a. Is-

pod ove oznake krije se provjereni 2,0-litarski ~etverocilindra{ sa 184 KS i 380 Nm, koji „do stotke“ ubrzava za 8,5 sekundi, a maksimalno ide 210 km/h, uz prosjek potro{nje od tek 5,6 litara. Od tehni~kih novosti vrijedi spomenuti novi elektri~no kontrolirani ovjes, elektri~ni servo, LED svjetla i sli~no. [to se ti~e unutra{njosti, nudi ne{to vi{e prostranosti i prtlja`ni prostor zapremine od 550 do 1.600 litara, uz optimiziranu funkcionalnost kroz 40/20/40 preklaS. Pa. panje sjedi{ta.

Nissan Juke: Dolje SUV, gore sportski automobil

Wijnen), potpredsjednik marketinga za Nissan Evropu. Sa dizajnerskog gledi{ta, donji dio Jukea ~isti je SUV. Veliki to~kovi, {iroke gume, velik razmak od tla i robustan stav stapaju se s gornjim dijelom, koji pak kao da pripada nekom spo-

rtskom automobilu - visoke bo~ne crte, uski prozori koji podsje}aju na vizir i padaju}e krovne linije kakve vi|amo na kupeima.

Neuobi~ajena boja
Sportski se izgled nastavlja i u unutra{njosti. Kabinom dominira centralna ko-

nzola nadahnuta rezervoarom za gorivo s motocikla, koja u neuobi~ajenoj boji visokog sjaja (metalik crvenoj ili sivoj) automobilu daje zabavan duh. Zadnja vrata i prilagodljiv prtlja`ni prostor sa skrivenim pretincima garancija su prakti~nosti. Na modelima s prednjim

Gama motor
U po~etku }e Sportage biti dostupan sa 2,0-litarskim benzinskim motorom sa 163 KS i 2,0-litarskim dizelskim sa 136 KS. Ve} krajem godine sti`u „downsizing“ motori, 1,6-litarski GDI benzinski s direktnim ubrizgavanjem koji razvija 140 KS i 1,7-litarski dizelski sa 115 KS, koji }e posjedovati i „stop&go“ sistem.
Vrhunski kvalitet obrade i materijala u unutra{njosti

Specijalne izvedbe Jaguarovog sportskog automobila

XKR 75 i Goodwood Special
Jaguar je objavio planove za predstavljanje limitirane edicije modela XKR, nazvane 75, ~ime se zapravo slavi 75 godina postojanja legendarne britanske kompanije. Specijalna edicija se izvana isti~e Stratus sivom bojom karoserije, aerodinami~kim dodacima (prednji spliter, pragovi, difuzor, zadnji spojler), crvenim ko~ionim ~eljustima, sportskim ispuhom i 20-in~nim to~kovima, dok unutra{njost krije mno{tvo ko`e. Poznati pogonski agregat, 5,0-litarski V8, poja~an je za 20 KS, na ukupno 530, {to obe}ava bolje mogu}nosti (ubrzanje do 100 km/h za 4,4 sekunde i elektronski ograni~enu maksimalnu
Prkos, moderan stil i nesta{luk Sportski izgled unutra{njosti

ne prodat u vi{e od 860.000 primjeraka. Novi je model narastao u svim smjerovima, te je za 90 mm du`i, 15 mm {iri i 60 mm vi{i od prethodnika, ali je zauzvrat 90 kg lak{i i ima osjetno manji otpor zraka. [to se ti~e izgleda, dizajnerski tim na ~elu sa Piter-

om [rejerom (Peter Schreyer) napravio je vrhunski posao. Novi Sportage na prvi pogled izgleda poput smanjenog Sorenta. Nabijen, mi{i}av stav osvaja bez obzira na ugao gledanja. On vi{e li~i na sportski automobil nego na masivni SUV.

FIAT 500 sa twin air dvocilindra{em

Volkswagen predstavio novu generaciju Caddyja

Nova italijanska tehnolo{ka revolucija
FIAT se u borbi sa {tednjom vra}a korijenima, odnosno dvocilindarskim motorima, koje smo zadnji put „slu{ali“ u legendarnoj „peglici“. No, od septembra se dvocilindra{ vra}a na velika vrata u retro modelu 500 i njegovoj kabrio izvedenici. Za razliku od slaba{nog i bu~nog originala, u ovim automobilima }e kucati moderan agregat opremljen MultiAir tehnologijom i turbinom, koji iz 875 „kubika“ izvla~i cijelih 85 KS. Iz FIAT-a najavljuju da }e vremenom do}i i slabija verzija sa 65 KS (bez turba), odnosno ja~a sa 105 KS, a obe}avaju za 30 posto manju potro{nju goriva i {tetne emisije od jednako jakih trocilindra{a i ~etverocilindra{a. Svaka ~ast sru~njacima iz „Powertrain Technologies“ odjela. Uvodna izvedba sa 85

Nastavak uspje{ne pri~e
Jaguar XKR 75: Proslava 75 godina postojanja brenda

Paketi opremljenosti
Za kupce sa profinjenijim zahtjevima u pogledu opreme, VW je potpuno reorganizirao pakete. Odmah su dostupne dvije linije Trendline i Comfortline. Kao DSG mjenja~a te sa sistemom pomo}i za kretanje uzbrdo. Naravno, i dalje }e postojati model s produ`enim me|uosovinskim razmakom (MAXI), a u ponudi }e se na}i, bez obzira na karoserijsku izvedbu, i vozilo s pogonom na sva ~etiri to~ka (4MOTION). Po prvi put se drugi red sjedi{ta u potpunosti mo`e izvaditi, pa tako u Caddyju s pet sjedi{ta nastaje kapacitet teretnog prostora do 3.030 litara, dok kod Caddy Maxija taj broj iznosi 3.880 litara. novi vrhunski model tako|er }e biti dostupna Comfortline Edition (ranije Style Edition) verzija, s kojom }e VW ponovo nuditi vrlo ekskluzivnu verziju Caddyja. Nova generacija mo`e se naru~iti i sa tre}im redom sjedi{ta (standardna oprema u Caddy Maxi Trendline i Comfortline). Novi benzinski i dizelski motori Caddyja izrazito su efikasni, svi zadovoljavaju Euro 5 normu, potpuno su novi u ponudi i opremljeni turbopunja~em s direktnim ubrizgavanjem goriva. Novi Caddy }e na njema~ko tr`i{te biti uveden krajem septembra po minimalnoj cijeni od 13.500 eura, a u BiH I. S. sti`e tokom oktobra.

[est novih motora i svje`iji stil
Segment privrednih vozila njema~kog Volkswagena predstavio je novu generaciju svog najprodavanijeg modela Caddyja. Nova generacija dolazi sa {est novih motora, sa do 21 posto ni`om potro{njom goriva, zatim svje`ijim dizajnom prednjeg dijela u stilu novog Amaroka i trenutne T5 generacije (Transporter, Multivan itd.) te pobolj{nom unutra{njo{}u. U svijetu je od 2004. do 2009. godine prodano oko 800.000 primjeraka tre}e generacije Caddyja, a iz VW-a ka`u kako novo izdanje obe}ava nastavak ove

ESP u standardnoj opremi
ndardnoj opremi. Tako|er }e biti jedini u segmentu dostupan s opcijom efikasnog {estostepenog ili sedmostepenog

brzinu od 280 km/h). Produkcija je o~ekivano limitirana na 75 primjeraka. Tako|er, uskoro }e u prodaji biti i Jaguar XKR Goodwood Special u slavu istoi-

menog festivala brzine. Osim ja~eg motora, tu su i ve}i to~kovi, „ni`i“ ovjes i modificirani ispu{ni sistem. Rezultat je maksimalna brzina od S. Pa. 300 km/h.

uspje{ne pri~e. Novi Caddy bit }e prvo urbano gradsko vozilo u ovoj klasi koje }e imati ESP u sta-

^etverovratni FIAT 600
Kada su u pitanju novi FIAT-ovi automobili, italijanski je proizvo|a~ ve} ranije najavio da }e njihov retro model 500 dobiti nekoliko karoserijskih izvedenica. Jedna od najzanimljivijih jeste izvedba sa ~etvera vrata, koja }e, prema svemu sude}i, nositi naziv 600. Bazirat }e se na postoje}oj platformi, ali }e 10 cm ve}i me|uosovinski razmak stvoriti prostor za putnike straga, kao i dodatni par vrata. Ovaj bi automobil trebao poslu`iti i kao osnova za MPV verziju imena Multipla.
Italijanski retro dvojac: Novi motor za jo{ vi{e nostalgije

Novi VW Caddy: U stilu novog Amaroka

KS i 145 Nm potvr|uje najave, jer u prosjeku tro{i tek 4,1 litar goriva, a nudi sasvim solidne mogu}nosti. Ubrzanje do 100 km/h traje 11 sekundi, a maksimalna brzina iznosi 173 km/h. Za dodatnu {tednju predvi|en je eco mod rada, ko-

ji blago „oslabi“ motor, {to je idealno za gradske gu`ve. Prepoznatljivi zvuk dvocilindra{a koji osvaja na prvu dobijate serijski. Zasad nije poznato da li }e se ovaj motor ugra|ivati i u neke druge FIAT-ove moS. Pa. dele.

Utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

28 Utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

Prodaja
Prodajem auto Octavia, 1800 ccm, turbo 150 KS, benzin tour. Pre{ao 55.000 km, full oprema, model 2006. Kontakt: 061 482 032. 11940-1tt Alfa 147 1.6 TS, benzin, 2002., full, ko`a, navigacija. Tel. 061 171 424. Alu felge Tojota (2), 5 {arafa, 17ke, kao nove, 30 KM. Tel. 061 709 956. Audi 100-C4 92 God.2,0 Benz.+LPG.Abs, servo,el.{iber i retrovizori, el.stakla, maglenke, MP3, alarm,exrta stanje.Prodajem radi odlaska u Hrvatsku.Tel. 063 443 609 Audi 4, dizel, 1995. Tel. 061 350 176. Audi A4 1.9 TDI, ili mijenjam za Golfa V, uz doplatu. Tel. 061 848 433. Audi A6 gepek (vrata), 2000. god., polovna, 90 KM. Tel. 061 709 956. Audi Allroad metalik sivi,2.5 tdi,2000 god.full oprema,servisna knjiga,ekstra stanje,mogu}a zamjena. Tel. 061 135 651 Audi, god. 1991., crni met., registrovan do 18. 3. 2011. Tel. 033 442634 do 16 h. Auto gume M+S, 235x65x17, 4 kom., solidne za |ipa, 200 KM. Tel. 061 200 203. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. Blatobran prednji lijevi za Polo kupe 1995. godoina, nov, cijena 50 KM. Tel. 061 256 533. BMW 324 dizel, 1988. god., registrovan do 11. mjeseca, automatik, 2.300 KM. Tel. 061 438 446. BMW E39, 530 D, 2000. god., tek registrovan, u odli~nom stanju. Tel. 061 292 177. Chrysler Sebring, 2001. benzin. Tel. 061 275 436. Chrysler stratus cabrio, 2.0 benzin, 1998. god., ful oprema, registrovan, 10.000 KM. Tel. 061 864 130. Citroen C2 1.4 HDI, 2006. god., bijela boja, mo`e zamjena za Punta I. Tel. 063 506 303. Citroen C2, VTR, 2005. g., ful oprema, mogu}a zamjena. Tel. 061 526 308. Citroen C4, 1.6 HDI, 2007. god., full oprema, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Corsa 1.2, 2000god.U odli~nom stanju, reg, 4 vrata.Tel.063 825 290 Corsa 2002. god., 1.0 benzin, ABS, EPS, servo, 2 vrata 4x airbag, al. felge, crvena, servisna knjiga, registrovana. Tel. 062 814 399, Sarajevo Corsu C, 2092. god., 1.0 benzin, crvena, ABS, servo, 2 vrata, 4x airbag, alu felge, servisna knjiga, registrovana. Tel. 062 814 399, Sarajevo. Crveni Chevrolet Avero, 2 vrata, 1. registracija u martu 2009., gara`iran. Tel. 061 188 758, 033/526-521. ^etiri gume za |ipa sa felgama, 255-60-R15 GT. Tel. 061 531 713. ^etiri to~ka za kamp prikolicu. Tel. 061 240 637. Dijelove od Mercedesa 190 D. Tel. 061 543 792. Dijelovi Reno Kangu, Citroen, Berlingo, Felge 14 za Seat Ibizu alu. Tel. 061 587 891. Dva Marutija, jedan u voznom, drugi komplet za dijelove. Tel. 062 444 567. Dvosjed za kombi prodajem, 50 KM. Tel. 061 903 261. \ip Honda 2001. g., klima. Tel. 062 725 860. Fiat Punto god. 2003., JTD, dizel, ful oprema, uvoz iz Njema~ke, pla}ena carina i PDV, 6.900 KM. Tel. 061 204 169. Fiat Stilo 1.9, bijela boja, dizel, ful oprema, registr. Tel. 061 916 148. Fiat Uno 1.0 B, fire, 97. god., tek registrovan, 5 vrata, nove gume, izvrsno stanje, 2.800 KM. Tel. 062 315 616. Fiat Uno, 86. god., 500 KM. Tel. 063 244 620. Fiesta 1.1 B, 89. god., reg. do 10. 2010., novija tipa, dobro o~uvan, jako povoljno. Tel. 062 315 616. Fiesta vrata (gepek) za 2003. godi-

nu, polovna, 150 KM. Tel. 061 709 956. Ford Fiesta 1.1 B, 89. god., novija tipa, reg. do 10. 2010., dobro o~uvan, 1.500 KM, hitno. Tel. 062 315 616. Ford Fiesta god. 2003., 1.4 DCI, {iber, sa dosta opreme, uvoz Njema~ka, pla}ena carina i PDV, 7.900 KM. Tel. 061 107 285. Ford Fiesta, god. 2003., benzin 1.3, sa dosta opreme, pla}ena carina i PDV, uvoz Njema~ka, cijena 7.600 KM. Tel. 061 204 169. Ford K, 2001., 71.000 km, klima, 2x airbag, serov, central., istekla registracija, cijena 4.900 KM. Tel. 063 681 682. Ford ka futuro,1.3,2002 god. tek registrovan, klima, servo, abs, airbag, metalik zeleni, uvoz Ford Ka crni, met., 2001., 114.000 km, bez klime, panorama krov, ABS, servo, centr. br.+daljinski, el. podiza~i, 2 airbaga, CD, 2x4 to~ka, extra, gara`iran tro{i 6 l. Tel. 061 108 144. Ford Mondeo 2005., Ford Mondeo 2002, Seat Ibiza 2005, Reno kango 2004., Reno Master 2001., Citroen Ksara 2001. Tel. 061 587 891. Ford Tranzit kombi, teretni, dugi, visoki, 2002. god., 2.4 TDI, hitno. Tel. 061 911 652. Galeriju za Twinga. Tel. 061 247 651. Golf 2 TD, 19990. god., 51 KW, servo, centralna, met. zelena, alarm. Tel. 061 812 520. Golf 2, 86. god., registrovan. Tel. 033 511-598, 061 398 534. Golf 2, 91. god., TAS-ov, 3.700 KM. Tel. 061 745 586, Ilid`a. Golf 3, 2000. god., 1.6 dizel, 4. vrat,a full oprema, registrovan do novembra, 3.000 KM. Tel. 062 516 176, Visoko. Golf 3, desni volan, dizel, strane table, u odli~nom stanju, 2.400 KM. Tel. 062 214 041. Golf 4, 2.0, 2005., benzin, plin. Tel. 062 127 719. Golf 4, benzin, tamno plavi, povoljno. Tel. 061 147 480. Golf 4, god. 2003., benzin 1.4, ful oprema, uvoz iz Njema~ke, pla}ena carina i PDV, 9.300 KM. Tel. 061 107 285. Golf 4, god. 2003., full oprema, benzin 1.4, pla}ena carina i PDV, uvoz iz Njema~ke, cijena 9.800 KM. Tel. 061 107 285. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Golf III, registrovan do 11-og, boja `uta, 5.000 KM, dizel. Tel. 061 199 697. Golf VI, 1 godinu star, ful oprema, cijena povoljna. Tel. 033 681-225. Golf VI, 1 godinu star, ful oprema, ili zamjena za poslovni. Tel. 033 681225. Golf1 ‘83g turbo dizel, 1.6, vrata 5, metalik zelena, ekstra stanje, registrovan do 05.2011g., alufelge sa ljetnim gumama+~eli~ne sa novim ms.2300 KM. Tel. 061 261 901 Hitno Reno Megan coupe, 2001. g., metalik sive boje, benzin, ful oprema. Tel. 061 338 433. Hyndai H1, kombi 2.5 CRDI, putni~ki, 1+8, ful oprema, 7. 2008. god., auto pod garancijom. Tel. 065 022 279. Ilid`a,Osjek,prodajem zemlju,2700 m2,dozvoljena gradnja,kompletna infrastruktura.Tel 065 666 314 Jetta 2003., 1.9 TDI, ko`a, volan, ratkape, sve ima. Tel. 062 127 719. Jetta 85. g., benz.+plin, u dobrom stanju, neregistrovfana, cijena 2.500 KM. Tel. 061 021 119. Jugo „Koral“ 1989. god., reg. do 20. 10. 2010., odli~no stanje, ul. Jaja~ka, N. Grad. Tel. 033 643-785, 062 421 510. Jugo „Koral“ 60, 1989., o~uvan. Tel. 062 421 510. Kamp prikolica za 4 osobe, uvoz iz [vicarske. Tel. 061 654 234. Katalizator za Opel Fronteru 2,2 benzin, 200 KM. Tel. 061 200 203. Kia Rio benz. 2004. Tel. 062 127 719. Kombi Fuat-ducato 1.9, 1998., registrovan do 2011. Cijena po dogovoru. Tel. 061 141 826. Kombi ISUZY MIDI 2.0 TD, putni~ki vi{enamjenski,7+1, reg.do 23.11.2010, motor super,lim ima packi, pouzdan, 2700KM, mo`e i zamjena za auto. Tel. 061 595 651 Kombi MB 609, god. 90., pre{ao 350.000 km, dugi, visoki, extra dobar, 4.200 EUR-a, Sarajevo. Tel. 062 270 366. Kombi Mercedes ili kompezacija, radovi oko ku}e, gara`e. Tel. 061 900 396.

Kombi Mercedes MB 100 D, proz. 92. Tel. 062 007 338, 458-506. Kombi VW teretni, god. 1986., ispravan. Tel. 061 251 423. Lada 112, 1.5 GLI, 16V, sa samo 27.000 pre|enih km, skoro nova, reg. do 4. 6. 2011., nove tablice, metalik nebo plava, prodajem zbog poznih godina, penzioner. Tel. 033 410-505 i 061 927 080. Ladu 112. 1.5 GLI 16V god. 2004 juni. pre{la samo 27.000km reg. do 4.6.2011. Metalik nebo plava. Nove tablice, podesiv volan, el.sta kla ,cent brava muzika. Tel.033 410 505 i 061 927 080 Lancia Musa 2006., full oprema, tiptronik, mo`e zamjena. Tel. 061 156 203. Ljetne gume na ~el. felgama (17565-14), kao nove. Tel. 062 844 933. Maruti kom. 2 u voznom stanju, drugi komplet za dijelove. Tel. 062 444 564. Mazda 626 D, 1991. god., registr. do aprila 2011., prvi kupac. Tel. 063 991 991. MB-190 D, god. 86., tek reg., 4.500 KM, mo`e zamjena za putni~ki kombi. Tel. 062 270 366. Megan 1.5 dci,85ks,2/3 vrata, metalik crna,2006g.tek registrovan i uradjeni svi servisi,servisna knjiga,orginalna kilometra`a, cijena:11500 KM.Tel:061 493 310 Megane 1,5 DCI, 2006 god. crveni servisna uredna, tek reg., 2 vrata, cijena 12900 KM.Tel. 061 259 784. Mercedes 209 kombi, putni~ki, tek reg., cijena po dogovoru. Tel. 062 763 105. Mercedes A 160, avangard, 2001. god., ko`a, klima, navigacija, ABS, eps servo, grijanje ciceva, servisna, tek registrovan. Tel. 061 250 093, Sarajevo. Mercedes A160 avangard, 2001. god., crni, ko`a, klima, navigacija, ABS, ESP ASR, servisna knjiga, tek , registrovan. Tel. 061 350 093, Sarajevo. Mercedes C 220 CDI, 2002. god., full, avangard. Tel. 061 139 610. Mercedes E klasa novi model, 2003. god., avancarde, sivi, xenox, tel., CD, 12x airbag, kao nov, servisna. Tel. 066 364 848. Mercedes E klasa, avangard, novi model, sivi, al. felge, nove gume, tek registrovan, xenoni, kao nov. Tel. 066 364 848. Mercedes ml 350, uvoz amerika 2005 god registrovan. Tel. 066 601 654 Motor i mjenja~, dijelovi za za [kodu Feliciju 1.9 D.Tel. 063 223 103 Nov motor skuter Peugeot V-Clic, 50 ccm, 21 KW, 2.9 KS. Tel. 061 157 888, Sarajevo. Nove i polovne dijelove za Opel Korsa, Astra, Vektra, Omega, Frontera. Tel. 061 200 203. Nove i polovne dijelove za Opele dijagnostika, opravka, na va{u adresu. Tel. 061 200 203. Opel Astra „H“ GTCS sport kupe, kraj 2008. god., 1.6, 16 V, 115 KS, crvena met. max oprema, registr. do 5. 2011. odli~no stanje, gara`irana. Tel. 061 173 947. Opel Astra 1.4, 16V, 97., duga, prvi vlasnik, extra povoljno. Tel. 061 102 996. Opel Corsa 1.0 B, 2004. god., siva, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, uvoz Njema~ka, cijena do registr. 8.200 KM. Tel. 061 835 565. Opel Kadet 1.3, 87. god., reg. do 13. 8. 2010., 2.350 KM. Tel. 066 768 434. Opel Omega B, 97. god., u dijelovima 20 B. Tel. 061 200 203. Opel Signum 3.0 TD, ful oprema, 2005. g., mogu}a zamjena. Tel. 061 526 308. Pasat 1.6 D, 5 brzina, Iveko minibus automatik, Citroen BX, 1.9 D, sve ispravno, mo`e i za dijelove. Tel. 062 270 366. Pasat delfin TDI, god. pr. 1995., strane table. Tel. 062 528 445. Pasat karavan, uodli~nom stanju, 88. god., istekla registracija, cijena po dogovoru. Tel. 061 377 765. Passat 1.9 TDI, kraj 2001god, 74kw, svijetlo zeleni, climatronik, tek registrovan, servisna, u odlicnom stanju.13 900KM. Tel. 061 912 651 Pe`o 206 u extra stanju 28000 km, kraj 2006.god. Tel 061 518 749 Peugeot 307, 2.0 HDI, crni, 4 vrata, 2002. god., 12.500 KM. Tel. 061 214 306. Peugeot 307,2002 god,metalik sivi,ful oprema,alu felge. Tel. 062 628 052 Pe`o 206 HDI, 2003. god., crni, 3 vrata, full oprema, pla}ena carina i PDV, 124.000 pre{ao, cijena do registracije 8.400 KM. Tel. 061 158 202. Pe`o 206, 2005. god. Tel. 061 22 11 84.

Pe`o 207, 1.6 HDI premium, 12./2006. god., 66 KW, ful, tek reg., 5 vrata. Tel. 061 140 067. Pijaggio Vespa, 250 cm3, 2008., crna met. Tel. 061 526 308. Polo Volkswagen, god. proiz. 1989. Tel. 033 450-020, 062 918 640. Polovne gume i felge razne, uvoz Njema~ka, ratkapne, paletar, {ofer{ajbu za Feliciju. Tel. 062 270 366. Povoljno ford fijesta god. 88. Registrovana do marta 2011. Tel. 065 040 089 Povoljno prodajem d`etu dizel u odli~nom stanju, registrovan. Tel. 061 173 579 Povoljno,d`ip Isuzu Toper 86,plin-benz. 2.3 u sol.stanju,reg.do X/2010. Tel. 065 243 751 Prodaja Focus karavan 1.6 b, 99 god.,siva metalik, klima, alarm, daljinsko i druga oprema, o~uvan,tek registrovan, 6900 KM. Tel. 061 268 845 Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora za sva vozila, zamjena neisp. za ispravne. Tel. 061 365 193. Prodajem Autoboks sa nosa~ima, 370L, Odgovara za opelova vozila. Cijena 200 KM. Tel. 062 18 4619 Prodaje se Audi 100, godina proizvodnje 1991., registrovan do 20. 3. 2011. Tel. 033 668-096. Prodaje se Golf 1 1.3 godina 1982 pre{ao 76000km cijena 1300KM. Tel. 033 570 721 Prodaje se Passat 1.8, benzin, 1997, 203000 km. Ful oprema, osim ko`e. Generalno servisiran. Cijena po dogovoru. Tel. 063 311 797 Prodajem Reno megan 2003god. Registrovan do 05/ 2011. Full oprema, ko`a metalik crni. Tel. 061 991 589 Prodajem alarm paradoks cijena 400KM. Tel. 062 007 474 Prodajem Audi 1.9 TD, 2005. god., ful oprema, registrovan, mogu}a zamjena. Tel. 061 305 928. Prodajem Audi A4 TDI dizel karavan 1999. Desni volan strane table u odli~nom stanju. Povoljno. Tel 062 214 041 Prodajem auto gume ljetne 185/65 skoro nove, petnaeske. Tel. 485-214, 061 480-330. Prodajem auto gume ljetne 185/65 skoro nove, petnaeske. Tel. 485-214, 061 480-330. Prodajem chevrolet spark 2008 godina registrovan do 03.2011god. Klima, zra~ni jastuk servo el.stakla centralna brava cd mp3 radio 4 zimske gume. Cijena 8.500 KM. Tel. 061 348 172 Prodajem dijelove od golfa 3 1.6 benzin 1997 godi{te {iber centralna brava itd... 061 943 943 Prodajem ford fokusa 1.6 B. 2002.god., reg. Tel. 061 266 306 Prodajem Ford LTD crown victoria1984 god. 4.9 benzin-plinu dobrom stanju istakla registracija moze zamjena, cijena po dogovoru. Tel. 066 294 458 Prodajem galeriju za golf 2, podesiva, na 6 {arafa, povoljno.Tel. 062 007 837 Prodajem Golf 1, 1.3 benzin, dobar, registrovan. Tel. 061 548 390. Prodajem golf 2 88 god dizel 1400 cc polov motor 94 god reg do 08.03.2011. cijena po dogovoru. Tel. 061 813 125 Prodajem golf 2 dizel, obi~ni 1.6, registrovan, godiste 87, dvoja vrata. Hitno, fiksno 2000 KM. Tel. 066 209 702 Prodajem Golf 2 u dijelovima, 91. god., 4 vrata, crvena boja, servo volan, registrovan. Tel. 061 504 190. Prodajem golf 2-Gl oprema.diz el 88.g 3.500 KM. Tel.061 223 117 Prodajem golf 4 , registrovan do juna 2011 , 12000 KM. Tel. 062 637 424 Prodajem golf 4,godi{te 2003,benzin 1,4,ful oprema,uvoz iz njema~ke, pla}ena carina i pdv,cijena 9900 KM. Tel. 061 204 169 Prodajem gume 205/55 /16 kao nove, 200KM. Tel. 061 828 233 Prodajem i ugra|ujem ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 382 478. Prodajem kamper Bedford 1979 god. Moze zamjena, cijena po dogovoru. Tel. 066 294 458 Prodajem kmbi MB 100 D, teretni, god. poizv. 92. Tel. 458-506, 062 007 338. Prodajem Lancia Lybra karavan 1.9. JTD 2003 god 85 kw,tek reg,siva metalik extra stanje.tel 061 776 670 Prodajem mercedes 190 D 3000 KM. Hitno. Tel.061 889 917 Prodajem Nissan Almera 2.0 dizel 75 KS, klima, alarm, multilock,1998,cijena 6.000.00KM, Tel.062 345 688

Prodajem Opel astra g 2004 -2,0 tdi elegans karavan 12000 KM zamjena mo`e. Tel. 061 200 203 Prodajem Opel astru dizel-karavan,1999.god.,metalik siva,mo`e zamjena za Golfa -4. Tel. 061 220 016 Prodajem OPEL-CORSU (Mostar) 1,4 1997. god., 4 vrata , pre{ao 115.000. km, ugra|en multilok, reg. do 4/2011. Tel. 062 728 574 i 063 346 719 Prodajem Pe`o 206 1.4, kraj 2006., pre{ao 28.000 km, registrovan do aprila 2011. Tel. 061 314 659. Prodajem Polo Folksvagen, god. 1989. Tel. 033 450-020, 062 918 640. Prodajem Renault Kangoo teretni, 2005. godina. Cijena po dogovoru. Tel. 062 916 907. Prodajem \ip Tojota Runer dizel 1998. Tel. 066 275 611 Prodajem 4 gume sa felgama za |ipa, 255-60-R15, povoljno. Tel. 061 531 713. Prodajem Reno Kangu putni~ki 1.5.DCI. Mo`e i zamjena za manje vozilo novije proizvodnje. Tel. 063 759 720 Prodajem reno lagunu 97g, ljubi~aste boje u odli~nom stanju garantovano, sva oprema sem klime tel 061-366-686 Prodajem reno megan 96g, 1.6b,sve osim klime, reg do 12.2010. Cijena 4900 KM, mo`e zamjena. Tel. 062 466 887 Prodajem skuter keeway 150 kubika cijena 1000 KM. Sarajevo,Tel. 062 007 474 Prodajem sportski crajsler stratus cabrio 2,5. 98 god. ful oprema i muzika, kao nov. Cijena po vi|enju. Samo ozbiljne ponude. Tel. 061 906 424 Prodajem Toyota-u Carina 2 1.6 God. Proiz. 11/1989 ,Reg. do 05/2011. U odli~nom stanju.Tel. 061 210 208 Zvati od 08.00 do 18.00 sati, od 0204.08.2010 godine. Prodajem vento 1.9 tdi 93 god,u dobrom stanju.alu felge,servo, abs, centralna daljinsko, alarm, muzika el {iber i retrovizori ,cijena 6000 KM. Tel. 061 375 721 Prodajem volvo 750. Tel. 065 653 972 Prodajem za Golfa alnaser, altenator, 2, 3, 4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. R. Twingo 99. god., tek registrovan, po dogovoru. Tel. 061 174 036. Razvodnik paljenja za Golfa i Jettu sa kablovima. Tel. 066 476 960. Reno 5 dizel, god. 1991., ispravan, neregistrovan. Tel. 061 438 428. Reno Clio 1.2, 16 V, 2003. god., sivi, 4 vrata, 43.000 km pre{ao, uvoz Njema~ka, pla}eni carina i PDV, cijena do registr. 8.600 KM. Tel. 061 835 565. Renault megane 1,5 DCI, 2007. god, karavan, tek registrovan, ful oprema servis ura|en, nove gume, siva metalik, cijena 14950 KM. Tel. 061 259 784. Renault Megane 1,5 DCI, 2006 god. crveni servisna uredna, tek reg., 2 vrata, cijena 12900 KM.Tel. 061 259 784. Reno Cloi 1.2, benzin 16 V, 4 vrata, sivi met., 5. 2010., klima, el. podiza~i stakla, dalj. zaklju~. tel. 033 544194, 061 253 347. Reno Kango Kedy 2004. god. 1.5 dizel, super stanje, hitno. Tel. 061 761 812. Reno Kango, god. 2003., benzin 1.2 sa dosta opreme, pla}ena carina i PDV, uvoz iz Njema~ke, 6.800 KM. Tel. 061 107 285. Reno Kangu Kedi, 2005. god. Tel. 062 916 907. Reno Klio dizel 1.5 DCI, god. 2005., klima, ful oprema, 4 vrata, uvoz iz Njema~ke, pla}ena carina i PDV, 8.700 KM. Tel. 061 107 285. Reno Klio, god. 2003., benzin 1.2, sa dosta opreme, kao nov, uvoz iz Njema~ke, pla}ena carina i PDV, 6.800 KM. Tel. 061 204 169. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. Sarajevo,Dobrinja 1,prodajem stan 66 m2, prizemlje, dvoiposoban, cijena 1100 KM m2.Tel 065 666 314 Seat Arosa 1.0 benzin, god. 2000., registrovan, cijena po dogovoru. Tel. 063 923 945. Seat Ibiza 1.4 B, 2004. god., crni, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, uvoz Njema~ka, cijena do registracije 8.950 KM. Tel. 061 158 202. Seat Ibiza 1.9 TDI,m 2003. god., full, ko`a, klimatronik, 150 KS. Tel. 061 139 610. Seat ibiza, 2002 god., 1.4 16v, 55 kw, pre{la 85000 km, tek registrovano. 5.500 KM. Tel. 061 244 315 Seat Ibiza, god. 2003., benzin 1.2, ful oprema, pla}ena carina i PDV, uvoz Njema~ka 8.400 KM. Tel. 061 107 285.

Ssang Yong-Rexton 2.7, 2005. god., mo`e i zamjena. Tel. 062 344 777. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Vento TDI, u odli~nom stanju. Tel. 062 437 558, 061 202 201. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. VW Kedy, 1998. god., benzin 1.4, registrovan, putni~ko, el. podiza~i, cent. brava, cijena 5.000. Tel. 061 200 157. VW PASSAT 2001god, 180000km sa servisnom knji`icom,2.8benzin, 4motion, ko`a+alkantara,ful oprema,metalik siva boja,cijena13900KM. Tel. 062 926 918 VW passat caravan 1900 kubika, 2006.god, 105 KS, uvoz Njema~ka, servisisna, carina i porez pla}eni. Cijena 19800 KM.Tel. 066 415 302 Za automehani~ara kilo klju~, nov. Tel. 061 595 114. Za fi}u kuku za vu~u i komplet stakla. Tel. 061 595 114. Za Golfa 2, 4 kom. obi~nih felgi. Tel. 061 595 114. Za Opela Corsu 4 kom. alum. felgi, sa gumama, 13 cola. Tel. 063 145 516. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednja lijeva vrata. Tel. 061 260 598. Njema~ka prva ruka 6500 KM. Tel. 062 867 802

Kupovina
Otkupljujem ispravna vozila na bh. tablama, mla|a godi{ta, isklju~ivo ispod tr`i{nih cijena, isplata odmah. Tel. 061 315 798. Kupujemo sve vrste vozila: havarisana, strane table, neregistrovana. Tel. 061 820 000. Kupujem diesel put. vozilo [koda, Pe`o, WV, Fiat, mla|a, od 2000. god. Tel. 033 544-134, 061 253 347. Kupujem o~uvan automobil od vlasnika, povoljne cijene. Tel. 062 322 467. Kupujem vozila ni`e vrijednosti, havarisana, neispravna, na stranim tablicama, itd. Tel. 061 758 217. Vr{imo otkup rabljenih dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013. Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem havarisana vozila Pasat 3 i Golfove. Tel. 061 206 689. Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441. Kupujme Zastave 101, 128 komplet i neispravne. Tel. 066 778 529.

Izdavanje
Neum - izdajemo povoljno apartmane i sobe na samoj pla`i po najni`im cijenama. Klima, TV i parking. Tel. 063 321 434. 741-Mo Neum - izdajem apartmane blizu pla`e hotela „Zenit“, sat-TV, klima, gara`e. Tel. 036/880-516. Mob. 063 350 056, www.neumzubac.de 812-1Mo Ljetovanje u kampu „Grma“ Gradac n/m smje{taj u kamp prikolicama, upotreba kuhinje, parking, sve za 6 EUR-a po osobi. Informacije na tel.: 00385 91 723 1717. 10097-1tt Orebi} - dvosoban stan 60 m2, 6 le`aja, kuhinja, TV, klima, terasa 24 m2 sa tendom i se}ijom, pla`a 100 m, parking u hladu. Tel. 00385 20 713 856 i 061 938 463. 594-1tz Neum - izdajem sobe i apartmane 5 metara od mora, svaka soba i apartmani imaju klimu, TV i kupatilo. Tel. 061 488 043, 036 880-582. 8895-1tt Orebi} - apartman za 8+2 osobe, te sobe sa kupatilom i upotrebom zajedni~ke kuhinje. Tel. 00385 91 5611 542. 9976-1Nd`

oglasi

Dnevni avaz

Utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

29

30

Utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

Orebi} - ~etverosobni apartman za 10 osoba i trosobni apartman za 6 osoba. 10 EUR-a/osoba. Tel. 00385 99 7541 322. 9976-1Nd` Izdajem p. p. 60 m2 sa ba{tom, ulica H. Polovine 22. Tel. 062 453 403. 11857-1tt Ljetovanje u Gradcu i Podacama od 7. 8. - 6 no}i 7 dana po cijeni od 175 KM. U cijenu ura~unat prevoz. Smjena svakih 7 dana. Tel. 062 773 602, 061 185 805. PTT Dvosoban namje{ten stan u zgradi u centru kod Italijanske ambasade, 600 KM. Tel. 061 142 704. 10150-1Nd` Izdajem apartman u Kleku, novogradnja, 50 m od mora, kapacitet 3+1. Tel. 061 56 33 70, 033 243-554. www.klek.9k.com 11947-1tt Grbavica - Radni~ka, kod „HS“ tel., kod [um. fak. Izdajem namje{. dvokr. sobu sa kuhinjom, sve odvojeno, poseban ulaz, sloboda. Cijena 100 KM po krevetu. Tel. 062 390 721, 061 574 603. 10173-1Nd` Izdajem na Socijalnom studentici sobu sa upotrebom kuhinje. Tel. 062 136 277. 10152-1Nd` Podaca, apartmani, sobe, hladovina, parking. Informacije i rezervacije na: +385 98 977 4177. 10169-1Nd` Izdajem prazan jednosoban stan sa posebnim ulazom. Bu}a Potok. Tel. 065 328 017. 10158-1Nd` Neum - apartmani - blizina mora - kuhinja, kupatilo, WC, TV, balkon, parking Villa Hortus. Informacije Tel/fax 036/880-513. PTT Apartmane i sobe sa klimom i tv u Neumu, odmah pored obale, izdajem povoljno sa parkingom. Tel. 061 131 831, 033 541 493 „Alma“ vila Neum, apartmani, sobe, blizu mora. Tel. 061 131 900. A. Polje, A faza, tros. stan namje{ten. Tel. 061 868 464. A. polje, jednosoban namje{ten stan. Tel. 061 276 004. Aerod. naselje, gara`u ve}u na pogodnom mjestu, cijena povoljna. Tel. 033 452-478. Aerod. naselje, namje{tenu sobu samcu ili samici, poseban ulaz. Tel. 033 452-478. Aerodrom. naselje namje{tena soba, samcu ili samici, pos. ulaz. Tel. 033 452-478. Al. polje B-faza, namje{tenu garsonjeru 33 m2, ozbiljnim osobama. Tel. 061 272 743, 065 631 342. Alfakovac, izdajem ku}u povoljno. Tel. 061 214 306. Alipa{ina ul. 183a, pos. prostor 90 m2, uz glavnu saobra}ajnicu, za sve namjene. Tel. 061 228 524, 033 486558. Alipa{ina, prazan jednosoban stan, vis. priz., pogodan za kancelariju, 350 KM. Tel. 066 340 748. Alipa{ino, prazan dvos. stan+kuhinj. elementi, II kat. Tel. 062 465 466. Aneks, u priv. ku}i, ve}i dvosoban stan, sve novo, I sprat, eta`no grijanje. Tel. 062 571 967. Apartman Crna Gora-Ulcinj, velika pla`a. Tel. 00382 69 65 2228. Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartman na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmane i sobe izdajem u Vodicama, Hrvatska. Tel. +385 22 444118. Apartmane i sobe sa klimom i tv u Neumu, odmah pored obale, izdajem povoljno sa parkingom. Tel. 061 131 831, 033 541 493 Apartmani i sobe na Crnogorskom primorju, pla`a Veliki pijesak, Ferid. Tel. 065 879 433. Apartmani i sobe S. Grad od 15 KM. Tel. 061 537 479. Apartmani u Orebi}u, klima, parking, povoljno, 5 min. od pla`e. Tel. 00385 99 684 0225. Apartmani u Tivtu, komplet dvosoban stan, svi sadr`aji, vrlo povoljno. Tel. 00382 32 683-392, 00382 69 299 128 i 061 479 616. Apartmani, sobe za preno}i{te sa parkingom, po osobi od 15-25 KM, Ko{. Brdo. Tel. 062 226 665.

Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Apartmansko preno}i{te kod Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Bare-[ip, novogradnja, lijepo namje{ten, dvoipos. blind, eta`no. Tel. 061 145 853. Ba{~ar{ija, jednoipos. stan opremljen u zgradi, I kat, eta`. grijanje. Tel. 062 465 466. Ba{~ar{ija, jednoiposoban fino opremljen stan u zgradi, I kat, eta`no grijanje, 400 KM. Tel. 062 465 466. Ba{~ar{ija, nudim no}enje u ve}em lux apartmanu. Tel. 061 131 818. B-faza, manji namje{ten dvosoban stan. Tel. 066 824 580. Bistrik namje{ten jednosoban stan izdajem studentima. Tel. 061 929 603 Blizu novog „Avaza“, pos. prostor 50 m2, klima, alarm, grijanje, cijena po dogovoru. Tel. 061 242 261. Bolnica Jezero, pos. prostor 189 m2, novoizgra|en, pogodan za sve namjene. Tel. 061 170 254. Br~ko, naselja Donji Brezik, u blizini motela „Majevi~ka ku}a“, izdajem ku}u, struja, voda, 2 sobe, kupatilo, kuhinja. Cijena po dogovoru. Tel.065 772 166 Breka, dva polunamje{tena nova stana. Tel. 061 145 744. Butmir, prazan dvosoban stan u priv. ku}i. Tel. 061 515 721. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenom apartmanu. Tel. 061 724 725. Centar kod „Estrade“, II kat, namje{ten dvosoban stan, plinsko grijanje, 600 KM. Tel. 061 899 209. Centar kod Pozori{ta, dobro namje{ten trosoban stan, III kat, 700 KM. Tel. 066 340 748. Centar Sarajevo, pos. prostor 60 m2, na atraktivnoj lokaciji, na du`e vrijeme. Tel. 061 304 339. Centar Sarajevo, smje{taj studentima (mu{karcima), TV, kabal, kuhinja, kupatilo - ti{ina. Tel. 061 244 181. Centar, dvos. lijepo namje{ten stan u zgradi, I sp., 500 KM. Tel. 061 565 787. Centar, dvos. stan izdajem. Tel. 061 818 644. Centar, dvosoban lijepo namje{ten stan u zgradi, I sprat, 500 KM. Tel. 061 565 787. Centar, izdajem stan 40m2 . Tel. 061 288 939 Centar, jednosoban namje{ten stan, kod Katedrale. Tel. 061 493 323. Centar, kod Doma armije, namje{ten dvosoban, III kat, 600 KM. Tel. 061 150 519. Centar, lijepo namje{ten dvosoban stan. Tel. 061 480 445. Centar, Mraku{a, dobro namje{ten troiposoban stan 110 m2, sa zasebnim ulazom u priv. ku}i, 500 EUR-a. Tel. 066 340 748. Centar, pos. prostor 20 m2. Tel. 061 312 396. Centar, Skenderija, tros., lux. namje{ten stan u zgradi, 1.000 KM. Tel. 061 565 787. Ciglane, prostor 30 m2, renoviran. Tel. 062 725 860. Ciglane, sobu djevojci, upotreba kuhinje, cent. grijanje. Tel. 061 387 588, 033 443-412. Crna Gora, Velika pla`a, izdajem apartmane. Tel. +382 69 652-228. ^engi} Vila, 2-soban kompletno namje{ten stan. Tel. 061 865 981. ^etverosoban konf. stan kod Engl. ambasade, prazan. Tel. 061 227 419. D. Ciglane, stan 40 m2, namje{ten, c. grijanje, 400 KM. Tel. 061 214 306. D. Malta, Paromlinska, IV kat, dvoiposoban extra namje{ten stan, 500 KM. Tel. 061 526 243. Djevojkama studenticama namje{ten stan. Tel. 033/203-887. Dobrinja 3, dvosoban namje{ten stan, 300 KM + re`ije. Tel. 061 566 356. Dobrinja 5, izdajem posl. prostor 65 m2, mo`e trgovinska radnja, kancelarije i ostalo. Tel. 033 638-006. Dobrinja, dvos. prazan konf. kod Merkatora, I kat. Tel. 061 145 853. Dobrinja, jednosoban stan povoljno, zvati iza 16 h. Tel. 061 535 874. Dobrinja, namje{tenu sobu sa upotrebom kuhinje. Tel. 062 692 292. Dvije dvokrev. sobe u Neumu. Tel. 036 884 371. Dvije sobe studenticama. Tel. 033 232-494. Dvojici bruco{a potreban 2-soban namje{ten stan, lokacija Grbavica,

Pofali}i, Hrasno. Tel. 062 330 170 Dvos. namje{ten stan bra~. paru bez djece, priv. ku}a, pos. ulaz, TV, parking, K. Demirovi}a, kod Suda BiH, Aneks. Tel. 033 616-136. Dvos. namje{ten stan kod novog Avaza u blizini `elj. stanice. Tel. 061 242 261. Dvos. nenamje{ten stan 56 m2, A. Babi}a, Alipa{ino. Tel. 061 107 069. Dvos. stan namje{ten, djevojkama u S. Koloniji, pored d`amije. Tel. 061 552 781. Dvos. stan studenticama i uposlenima. Tel. 033 650-605. Dvos. stan ulaz pos., uposlenima, studentima. Tel. 033 650-605. Dvosoban stan na du`i period, zaposlenoj osobi, 300 EUR-a. Tel. 063 530 119. D`. Bijedi}a 178, poslovni prostor oko 70 m2. Tel. 061 201 115. Extra namje{ten stan 80 m2 za pos. ljude kod Holiday Ina. Tel. 061 897 959. Friz. salon izdajem sa opremom u S. Koloniji. Tel. 061 552 781. Gara`a zidana u Grbavi~koj ul. 14 m2, 80 KM mjese~no. Tel. 061 603 909. Gara`u (ve}u) u Aerodrom. naselju na pogodnom mjestu, cijena povoljna. Tel. 033 452-478. Gornje Ciglane, IV kat, prazan trosoban stan, parno grijanje, 500 KM. Tel. 033 711-665. Gradac, izdajem apartmane, klima, parking. Tel. 00385 98 965 7400. Gradac, izdajem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 544 2109. Gradac, povoljno iznajmljujem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 880 2134. Gradac, trokrevetne sa kuhinjom, blizu hotel Laguna. Tel. 00385 21 697123. Grbavica kod @eljinog stadiona, 2-soban stan 64 m2, velika terasa i ba{ta, namje{ten a mo`e i nenamje{ten, cen. grijanje. Tel. 062 134 558. Grbavica, dvosoban potpuno opremljen stan - 550 KM, zaposelnoj osobi. Tel. 061 271 102. Grbavica, dvosoban, plin, kablovska, internet, moderno namje{ten, 280 EUR-a. Tel. 065 462 890. Grbavica, izdajem dvosoban stan u priv. ku}i, I sprat, plus gara`a. Tel. 063 639 213. Grbavica, kanc. prostor 220 m2, parking, I sprat. Tel. 061 214 306. Grbavica, Kupre{ka 11, kod stadiona, trosoban namje{ten stan 80 m2. Tel. 061 928 673. Grbavica, opremljen dvosoban stan u zgradi kod [opinga. Tel. 062 465 466. Grbavica, Radni~ka, Zanatski centar, pos. prostor 55 m2. Tel. 066 803 353. Grbavica, tros. moderan, centralno, namje{ten, blind, kablovska, internet. Tel. 061 145 853. Grbavica, u [oping-centru izdajem gara`u. Tel. 061 911 971. Grbavi~ka, nudim no}enje u apartmanu. Tel. 061 350 190. Hrasnica, priv. ku}a, izdajem stan na du`i period. Tel. 061 543 792. Hrasno brdo, Posavska 128, izdajem sprat ku}e. Tel. 062 422 405. Hrasno, Aleja lipa, nadogradnja, V kat, extra namje{ten dvosoban stan, 550 KM. Tel. 061 899 209. Hrasno, dvosoban fino opremljen stan u zgradi. Tel. 061 145 853. Hrasno, jednosoban moderno opremljen stan u zgradi. Tel. 062 465 466. Hrasno, namje{tenu sobu, cent. grijanje, kupatilo, kuhinja. Tel. 521618, 061 529 838. Hrasno, pos. prostor 100 m2, grijanje, za sve namjene. Tel. 033 663101, 061 150 273. Hrasno, pos. prostor 60 m2. Tel. 061 199 760. Hvar-Su}uraj, iznajmljujem apartman 4+2 (70 m2), blizu pla`e. Tel. 00385 21 773-343, 061 810 398, Ilid`a, iza „Obija“, izdajem stan. Tel. 061 161 148. Ilid`a, novogradnja kod Merkatora, lijepo namje{ten, 50 m2, eta`no, parking. Tel. 061 145 853. Ilid`a, pos. prostor 26 m2, Mala aleja. Tel. 061 260 598. Ilid`a-centar, novoizgra|eni pos. prostor 50 m2. Tel. 062 423 503. Ilid`a-Lu`ani, namje{ten trosoban stan u priv. ku}i, sa zasebnim ulazom, 500 KM. Tel. 061 526 243. Ilid`a-Pejton, namje{ten dvosoban stan. Tel. 061 172 852. Ilid`a-Pejton, namje{ten trosoban stan u priv. ku}i, plinsko eta`no, 600

KM. Tel. 061 899 209. Izdaje se poslovni prostor u Dalmatinskoj ulici u Sarajevu, 95m2 opremljen tel.centralom, kompjuterskim kablovima plus jedno parking mjesto. Tel. 062 854 160 Izdaje se soba sa odvojenim kupatilom studenticam, Ko{evo. Tel. 061 276 703 Izdaje se stan na Stupu,novogradnja, dvosoban 54m2, namje{ten.450 KM. Tel. 061 811 759 Izdajem 1-soban ili 2-soban namje{ten stan. Tel. 033 643-515. Izdajem 2 trosobna stana Sokolovi} Kolonija. Tel. 061 288 939 Izdajem apartman i sobe u Podacama. Zebi} Nada i Stanko. Tel. 0038521699166 Izdajem apartmane Broce-Pelje{ac. Tel. 061 483 444, 00385 20 754207. Izdajem apartmane na otoku Pagu, dogovor. Tel. 00385 23 612 230, 091 724 3207, 061 349 669. Izdajem apartmane u Orebi}u 3/4 sobe, 20KM po osobi. Tel. 892 425 Izdajem buregd`incu sa inventarom u Sarajevo.Tel. 062 327 026 Izdajem dvosoban namje{ten stan iznad Ba{~ar{ije, Stari grad.Tel.061 701 831. Izdajem dvosoban namje{ten stan na Stupu,plinsko grijanje,kablovska.Cijena 600 KM. Tel.066 757 446 Izdajem dvosoban prazan stan. Tel. 033 458-358, 656-057. Izdajem dvosoban stan na [ipu u privatnoj ku}i,svi priklju~ci odvojeni.Tel. 061 144 845 Izdajem dvosoban stan od 75 kvadrata u privatnoj ku}i na [ipu sa cent. grijanjem i svim priklju~cima zasebno.kontakt tel. 061 144 845 Izdajem dvosoban stan studenticama (Hrasno).Tel.062 528 053 Izdajem dvosoban stan studenticama- Trg Heroja. Tel. 062 528 053 Izdajem dvosoban stan u zgradi, Grbavi~ka. Tel. 062 437 583. Izdajem gara`u u ul.Alipa{ina lokalitet Bare-[ip. Tel.033 485 809 Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednosoban stan 50 m2, namje{ten, strogo poseban ulaz, cen. grijanje, sa parking mjestom, kablovska TV, internet, sve posjeduje. Zvati od 12-20 h. Tel. 033 458-323. Izdajem jednosoban stan namje{ten. Tel. 061 157 879. Izdajem jednosoban stan u Pofali}ima kod hotela Italija.260 KM +struja+plin.Tel. 653-103 i 061 107 860 Izdajem ku}u na Bistriku 400KM. Tel. 062 117 989 Izdajem ku}u sa centralnim grijanjem i gara`ama. Doglodi Ilid`a kod nove carine. Tel. 061 533 307 Izdajem ku}u u centru grada 250 m2, sa prelijepom ba{tom 750 m2 i dva gara`na mjesta. Tel. 062 254 660 Izdajem lijepu sobu sa kablovskom i TV.Zaposlenom mu{karcu.Novo Sarajevo. Tel. 659 895 i 062 943 021 Izdajem na ^engi} Vili prazan, dvosoban stan, na duzi period. Tel. 061 459 152 Izdajem na moru Komarna-Klek apartmane za 3-6 osoba sa upotrebom kuhinje. Tel. 062 439 329, 066 430 574. Izdajem namje{ten stan porodici lil grupi studenata u centru Tuzle. Tel.061 729 000 Izdajem namje{tenu sobu studentici sa c.g. Centar. Tel. 061 311 778 Izdajem namje{ten dvos. stan u neposrednoj blizini med. fakulteta. Tel. 062 505 050. Izdajem sobe i apartmane, Gradac na moru. Tel. 00385 21 697163. Izdajem namje{tenu sobu s upotrebom kuhinje. Tel. 062 692 292, Dobrinja. Izdajem nov extra namje{ten stan u Sarajevu iza @eljezni~ke stanice 63 m2, prvi sprat centralno grijanje. Tel. 063 188 369 Izdajem novoopremljen jednosoban namje{ten stan u Pofali}ima. Tel. 061 279 387 Izdajem pos. prostor 240 m2, za sve namjene uz glavnu cestu sa parkingom, Saraj Polje. Tel. 061 545 358. Izdajem pos. prostor 35 m2 u Pofali}ima kod benzinske pumpe, pogodan za kancelarije. Tel. 061 132 268. Izdajem pos. prostor u Starom Gradu, povoljno za trgovinu, kancelariju i ostalo. Tel. 033 227-609, 063 521 682. Izdajem poslovni prostor 70 m2, za vi{e namjena, zvati od 17 h. Tel. 033 616-268, Hrasno. Izdajem poslovni prostor na Bjela-

vama pored Vatrogasnog dru{tva. Tel:061 220 299,033 213 441 Izdajem poslovni prostor sa h. opremom za ~i{}enje, mogu}nost prodaje. Mob. 062 165 566. Izdajem poslovni prostor u N. Sarajevu, kod {kole Malta. Tel. 033 614628, 061 357 634. Izdajem poslovni prostor za vi{e namjena, kod Suda, 36 m2, [enoina. Tel. 062 326 886. Izdajem prazan dvosoban stan u Hrasnom, Porodice Ribar br. 53/V. Tel. 061 309 048 Izdajem prazan ili namje{ten stan u priv. ku}i, 45 m2. Tel. 061 572 742. Izdajem prazan stan. Tel. 522-554. Izdajem prostor 98 m2 do Doma milicije, T. Ujevi}a 3. Tel. 061 033 953. Izdajem razra|en frizerski salon na Grbavici. Tel. 062 760 139. Izdajem sobe u Neumu , 10 eura / jedna no}. Tel. 061 562 098 Izdajem sobe za spavanje sa TV, strogi centar Ba{~ari{ja, 15 KM po osobi. Tel. 061 192 073. Izdajem stan 56m2 opremljen kod rtv dom trgovine i javni prevoz blizu za dvoje idealan. Tel. 062 486 974 ili 061 518 152 Izdajem stan Dolac Malta 93m2 Tel. 061 288 939

Izdajem namje{ten stan na Grbavici.Tel. 062 385 332. Izdajem stan u centru grada sa gara`om na du`i period. Tel. 062 258 306, 062 986 371. Izdajem stan u Hrasnici privatna ku},a poseban ulaz.Tel. 062 272 805 Izdajem stan u Sarajevu, Patriotske lige 50. Tel. 061 774 920 Izdajem stan, za tri studentice, u ulici Ante Babi}a 11/II, centralno grijanje, kablovska, internet. Cijena 400 KM. Tel. 061 491 941 Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem u Centru stan. Tel. 061 288 939 Izdajem vikendicu na Jahorini, extra lokacija. Tel. 066 136 470. Iznajmljivanje-Alipa{ino polje A faza. Dvosoban, namje{ten, 2 lifta, cg, interfon, blizina tramvaja, preko puta RTV doma. Tel. 061 761 649 Iznajmljuje se poslovni prostor u Neumu, uz magistralnu cestu, povr{ine 38 m2, tel 063 320 531 Iznajmljujem apartman studio u centru Makarske za dvije osobe. Tel.061 224 174 Iznajmljujem poslovni prostor sa velikim parkingom pogodan za servis i druge namjene. Tel. 061 358 562 Iznajmljujem stan na Vi{njiku od 32m2,nalazi se blizu Medicinskog fakulteta.Tel. 061 224 174 Jednokrev. soba blizu tramv. stanice. Tel. 544-231. Jednokrev. soba sa manjom kuhinjom, pos. ulaz, upotreba kupatila, mu{karcu. Tel. 532-035. Jednokrev. soba, pogodna za studente i samce. Tel. 544-231. Jednokrev. soba, zvati poslije 16 h. Tel. 544-231. Jednokrevetna soba sa grijanjem, 1 mjesec - 120 KM, 2 mjeseca 200 KM. Tel. 062 467 823. Jednokrevetnu sobu samcima ili u~enicima, c.g., upotreba kuhinje. Tel. 033 453-921. Jednokrevetnu sobu studentu ili zaposlenom mu{karcu, sa upotrebom banje, TV, cent. grijanje. Tel. 033 457657. Jednokrevetnu sobu, pogodna za studente i |ake. Tel. 544-231. Jednos. namje{ten stan studenticama, S. B. Ba{agi}a, S. Grad. Tel. 061 134 940. Jednos. opremljen stan izme|u Merkatora i Hitne, cijena 350 KM. Tel. 063 120 361. Jednos. opremljen stan kod Merkatora-Hitne, cijena 350 KM. Tel. 063 120 361. Jednosoban namje{ten stan. Tel. 061 157 879. Juki}eva, pos. prostor 56 m2, dobar prilaz. Tel. 033 205-171. Kanc. prostori u pos. objektu u Sarajevu-Ned`ari}i, zvati od 16-20 h. Tel. 061 130 504. Katedrala, jednosoban stan renoviran, namje{ten, II sprat, pogodan i za pos. prostor. Tel. 061 223 544. Kod Holiday inna, namje{ten stan, ekstra, 80 m2, za strance. Tel. 061 897 959. Kod Jelice - Gradac, sobe - apartmani, povoljno. Tel. 00385 99 680 2320. Kod Ko{evske bolnice, namje{ten stan u novoj ku}i, zaseban ulaz i parking. Tel. 061 196 800.

Kod Med. fakulteta, namje{ten manji trosoban stan. Tel. 062 50 50 50. Kod novog „Avaza“, kod @elj. stanice, dvosoban stan, u priv. ku}i, poseban ulaz, cijena po dogovoru. Tel. 061 242 261. Konforni apartmani u Neumu. Tel. 061 615 423. Ko{. brdo, A. Hangija, II kat, namje{ten jednosoban stan, 350 KM. Tel. 061 247 777. Ko{. brdo, apartmani, sobe za preno}i{te sa parkingom, po osobi od 1525 KM. Tel. 062 226 665. Ko{. brdo, izdajem jednosoban stan na 1 mjesec, povoljno. Tel. 061 537 239. Ko{. brdo, N. [i{i}a, I kat, namje{ten dvosoban stan, balkon, 500 KM. Tel. 033 711-665. Ko{evo II, namje{ten dvos. stan u priv. ku}i. Tel. 061 222 239, 033 212534. Ko{evo II, namje{ten dvosoban stan u blizini bolnice Ko{evo. Tel. 033 212-534, 061 222 239. Ko{evo, A. Ferhatovi}a, IV kat, dobro namje{ten dvoiposoban stan, 450 KM. Tel. 061 899 209. Ko{evo, garsonjera manja, fino opremljena, I sprat, centralno, 300 KM. Tel. 061 145 853. Ko{evo, Ru{ida Prgude 13, dvosoban stan. Tel. 208-177, 615-600. Ku}u Lu`ani 160m2 + ba{ta, 950 KM. Tel. 061 288 939 Ku}a izdajem, Nevjestina ul. Tel. 061 350 176. Ku}a za radnike na terenu. Tel. 061 359 650. Lepeni~ka 110, Ilid`a, trosoban stan sa gara`om. Tel. 062 602 540. Ljetovanje H. Novi-Zelenika, prva no} bespl., ako ostanete najmanje 7 dana. Tel. 00382 69 679 617. M. Dvor, 3-soban neopremljen stan, Odoba{ina, 600 KM. Tel. 061 214 306. Maglaj, izdajem-prodajem slasti~arnu-buregd`inicu. Tel. 032 604440. Makarska - Veliko brdo, apartman 2+2. Tel. 00385 321 612 215. Manja ku}a blizu mora, max. 6. kreveta, Orebi}. Tel. 033 451-581, 062 226 638. Mejta{, ul. Pehlivanu{a, izdajem opremljenu pekaru sa svim inventarom. Tel. 062 007 107. Mu{karcu jednokrev. soba sa malom kuhinjom, pos. ulaz, upotreba kupatila. Tel. 033 532-035. N. Novi, Zelenika, ljetovanje, prva no} gratis ako ostanete najmanje 7 dana. Tel. 00382 69 679-617. Namje{ten dvoeta`. tros. stan u ku}i sa gara`om, Soukbunar, 500 KM. Tel. 061 818 854. Namje{ten dvos. stan u zgradi na Pofali}ima, 400 KM+re`ije. Tel. 033 544-194. Namje{ten extra stan 80 m2, kod Holiday inna, M. Dvor, za strance, pos. ljude. Tel. 061 897 959. Namje{ten jednos. stan izdajem. Tel. 061 157 879. Namje{ten stan u novoj ku}i kod Ko{evo bolnice, zas. ulaz i parking. Tel. 061 196 800. Namje{ten stan u novoj ku}i, kod ko{evo bolnice, zas. ulaz i parking. Tel. 061 196 800. Namje{ten, ili prazan stan, priv. ku}a. Tel. 061 572 742. Namje{tena soba as centr. grijanjem, upotreba kuhinje i kupatila. Tel. 062 374 130. Namje{tena soba sa kupatilom, stamb. zgrada, pos. ulaz, 100 KM. Tel. 061 865 746. Namje{tena soba sa uoptrebom kuhinje. Tel. 062 692 292 Dobrinja. Namje{tena soba, zapos. djevojci, hitno. Tel. 070 207 468. Namje{tenu dvoeta`. ku}u u centru sa gara`om i grijanjem, 500 KM. Tel. 061 818 254. Namje{tenu sobu sa upotrebom kuhinje. Tel. 062 692 292. Ned`ari}i, dvosoban namje{ten stan, priv. ku}a, parking, cent. grijanje, ulaz poseban, 300 KM. Tel. 061 249 671. Ned`ari}i, kancelarijske prostore u poslovnom objektu u Sarajevu, zvati od 16 do 20 sati. Tel. 061 130 504. Ned`ari}i, prostor 48 m2, za sve namjene. Tel. 062 681 192. Ned`ari}i, u pos. objektu kancelarijske prostore, zvati od 16-20 sati. Tel. 061 130 504. Neum - apartmani uz pla`u hotela Zenit, TV-sat., klima, gara`a, iznajmljujemo. Mob. 063 436 333. Tel. 036 885-555, www.villaplava.com Neum - centar, apartmani sa terasama, blizu mora, povoljno. Tel. 036 884-710 i 062 970 364.

oglasi

Dnevni avaz

Utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

31

www.matador-vrata.com

32

Utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Mob. 063 327 098. Tel. 036/884169. Neum, apartmane klimatizirane blizu mora. Tel. 061 141 752, 061 183 981, 036/884-493. Neum, apartmani, povoljno, klima, gara`a. www.villalamia.com Tel. 033 535-121, 062 214 946. Neum, centar, izdajem povoljno apartmane i sobe. Tel. 063 339 686. Neum, izdajem apartmane i studio apartmane u centru. Tel. 063 715 509. Neum, iznajmljujem apartmane kod pla`e hotela Zenit. Tel. 063 496 227. Neum, odmah pored obale, izdajem povoljno apartmane i sobe sa parkingom. Tel. 061 131 831, 033 541 493 Neum, povoljno izdajem sprat, 2 sobe, TV, ul. Mimoza, famil. Mehmedovi}. Tel. 061 569 643. Neum, sobe i apartmane izdajem blizu mora i hotela „Neum“. Tel. 036 884-686, 061 777 843. Orebi}, apartman, 2 i 3 krevetne sobe sa kupatilom, parking, oko 200 m od mora - povoljno. Tel. 00385 98 186 3337, BiH 061 390 322. Orebi}, apartmani ~etvero, peto i {esto krevetni, parking. Tel. 061 846 930, 00385 95 859 2024. Orebi}, centar, nove apartmane, parking, klima, sat. TV. Tel. 063 368 327. Orebi}, centar, novi apartmani, parking, klima, TV. Tel. 063 368 327, 00385 92 128 3617. Orebi}, izdajem apartmane za 2-6 osoba, cijena povoljna. Tel. 061 922 483. Orebi}, izdajem dobro opremljene apartmane. Tel. 00385 20 713-792. Orebi}, izdajem sobe nedaleko od pla`e. Tel. 00385 92 110 6447, 033/235-117. Orebi}, soba, kuhinja, kupatilo, tersa, TV, klima, ro{tilj, parking, blizina mora, 30 EUR-a. Tel. 00385 20 713-793, mob. 00385 98 924 6035. Otes-Ilid`a, jednosoban stan u zgradi za dvoje. Tel. 062 280 679. Otok Hvar-Su}uraj, apartmani 35 osobni, uz pla`u izdajem. Tel. 00385 21 773-305, 00385 99 683 0611. P Lige, kod stadiona Ko{evo, pos. . prostor 250 mjesta, opremljen. Tel. 061 908 191. Paromlinska, novogradnja, stan 65 m2, gara`a, 700 KM. Tel. 061 214 306. Plato Skenderija, pos. prostor 18 m2. Tel. 061 433 494. Podaca - ku}a uz more, povoljno sobe sa upotrebom kuhinje ili kao veliki apartman dvo i troiposoban. Tel. 061 517 353. Podaca, apartman ~etverokrevetni uz more. Tel. 00385 21 699-174. Podaca, blizu mora, sobe i apartmane, povoljno. Tel. 00385 91 932 7482, 00385 21 699-450. Podaci, blizu mora sobe i apartmani, povoljno. Tel. 00385 91 932 7482, 00385 21 699 450. Pofali}i, izdajem sobe za studentice u stambenoj zgradi neposredno kod OBN Televizije. Stan je novorenoviran sa novim namje{tajem. Tel.061 391 011 Pofali}i kod FDS, Drinska, praznu garsonjeru, IV kat, 200 KM. Tel. 061 899 209. Pofali}i kod tramvajske stanice, dvosoban namje{ten stan, 390 KM + re`ije. Tel. 033 544-194. Pofali}i, H. ^emerli}a, trosoban, moderno ure|en stan, ugr. kuhinja, prazan ili opremljen. Tel. 062 465 466. Pofali}i, R. Bo{kovi}a, namje{ten trosoban stan, sve novo i zasebno, u priv. ku}i, 400 KM. Tel. 061 247 777. Pofali}i-Vele{i}i, kod hotela Grand, pos. prostor neopremljen. Tel. 061 249 155. Pos. prostor 100 m2 u Hrasnom, pogodan za ordinacije, biroe, vrti}e, kancelarije, salone i sl. Tel. 061 150 368. Pos. prostor 22 m2+10 m2 eta`a na Ciglani, mogu}e sve namjene. Tel. 658-413. Pos. prostor 35 m2, N. [opa, Stup. Tel. 458-506, 062 007 338. Pos. prostor 70 m2, ulica. D`. Bijedi}a 178. Tel. 061 201 115. Pos. prostor 71 m2, [oping centar Grbavica, za sve namjene. Tel. 061 219 459. Pos. prostor 75 m2, sa ura|enim grijanjem. Tel. 033 458-358. Pos. prostor izdajem 90 m2 uz glavnu saobra}ajnicu za sve namjene, ul. Alipa{ina. Tel. 061 228 524, 033 486558. Pos. prostor Saraj polje, za kanc., predstavni{tva, agencije. Tel. 061 219 993.

Pos. prostor u Hrasnici, blizu benz. pumpe. Tel. 033 512 135. Pos. prostor u naselju [ip, nov, 69 m2, fix. 690 KM. Tel. 062 320 648. Pos. prostor za kancelarije i skladi{te na ^. Vili. Tel. 033 668-096. Povoljno ljetovanje u Crnoj Gori, Dobre Vode (Bar), sobe 70 m od mora, 7 EUR-a po le`aju. Tel. 033/621-119, 062 006 319, 00382 67 360 365, Fikret. Povoljno, 4 le`aja za radnike na terenu ili preno}i{te, pos. ulaz, priv. ku}a. Tel. 629-054, Ilid`a-Otes. Povoljno, jednos. polunamje{ten ili prazan stan sa pos. ulazom, priv. ku}a na du`e. Tel. 629-054, Ilid`aOtes. Prazan 2,5-soban stan kod RTV Doma, ozbiljne ponude, du`i period. Tel. 061 572 539. Preno}i{te Ba{~ar{ija do Sebilja, TV kablovska, grijanje, cijena 20 (15) KM. Tel. 061 434 123. S. Kolonija, eta`. stan u nizu, kompletno moderno renoviran, c. grijanje. Tel. 066 762 487. Sagrd`ije ul., dvosoban polunamje{ten stan bra~nom paru, 250 KM. Tel. 061 216 948. Skenderija plato, izdajem kancelariju, 100 KM/mjese~no. Tel. 061 170 254. Skenderija, ku}u 200 m2, opremljena, ba{ta, gara`a, 1.000 KM. Tel. 061 214 306. Soba namje{tena sa centr. grijanjem u Lu`anima-Ilid`a. Tel. 033 623-149, 061 929 553. Sobe i apartmane u Neumu, kod Alije. Tel. 036 880 547, 063 470 274. Sobe i apartmane u Neumu, kod Alije. Tel. 036 880 547. Sobe sa kupatilom u Neumu, povoljno. Tel. 061 206 946. Sobe u Orebi}u sa upotrebom kuhinje, parking obezbije|en. Tel. 00385 92 1106447. Sobe u Orebi}u sa upotrebom kuhinje, parking, nedaleko od pla`e. Tel. 061 265 588, 033 235-117. Sobe u Tu~epima, sa upotrebom kuhinje, parking obezbije|en. Tel. 00385 91 514 6770. Socijalno, izdajem sobu `enskoj osobi. Tel. 641-885. Socijalno, Kolodvorska, namje{ten troiposoban stan, V kat, parno grijanje, 600 KM. Tel. 033 711-665. Soukbunar, trosobnu ku}u dvoeta`nu sa namje{tajem, gara`om, vrstom, 500 KM. Tel. 061 818 254. Stan izdajem za dvije studentice. Tel. 033 232-494. Stari Grad, apartmani i sobe, 20 KM po osobi. Tel. 061 537 479. Stari Grad, Logavina, prazan dvosoban stan, II kat, 400 KM. Tel. 033 711-666. Stari Grad, manji stan za dva bruco{a, poseban ulaz, grijanje. Tel. 033 440-073. Strogi centar dvos. lijepo opremljen, blind. Tel. 061 145 853. Studentima (mu{karci), sobe 1-2 krevetne, kuhinja, c. grijanje, TV, novogradnja, centar, povoljno. Tel. 061 244 181. Stup, dvoiposoban nov stan, nove stvari, III sprat, eta`no grijanje. Tel. 061 145 853. Stup, Nikole [opa, pos. prostor 35 m2. Tel. 458-506, 062 007 338. Sutomore, Crna Gora, apartmani, TV, klima, parking, blizu pla`e, povoljno! Tel. 00382 30 374-143. [ip, 2-soban stan, novogradnja, gara`a, 400 KM. Tel. 061 214 306. [ip, priv. ku}a, poseban ulaz, odvojena struja, jednosoban namje{ten stan. Tel. 061 781 073, 033 485-657. [paradi} kod Primo{tena, dvosobni apartman i sobe, 15 m od mora. Tel. 00385 22 577-330. T. O. Pa{e 13/2, @elj. stadion, jednosoban namje{ten stan, cent. grijanje, balkon. Tel. 066 277 662. Tina Ujevi}a 13, pos. prostor 98 m2, centar Sarajeva. Tel. 061 033 953. Tra`im stanove i ku}e u najam za strance. Ilid`a. Tel. 061 288 939 Trebevi}ka 2, praznu sobu, kuhinju, banju, sa zasebnim ulazom, strujom i grijanjem. Tel. 223-783. Trg heroja, jednoiposoban namje{ten stan, po mog. studenticama. Tel. 061 470 920. Tros. namje{ten stan u priv. ku}i, ulaz poseban. Tel. 062 376 354. Tros. stan A. Polje, A faza, studentima ili zaposlenim. Tel. 061 868 464. Trosoban namje{ten stan u priv. ku}i, ulaz poseban. Tel. 062 376 354. U {irem centru Makarske iznajmljujem studio apartmane. Cijene izuzetno povoljne od 20.8. Tel. 00385 (0) 21 679 774, 00385 (0) 98 1971 094

U centru Ilid`e sprat ku}e, 2-soban stan na du`e, pl. grijanje, kirija 300 KM, depozit 200 KM, unaprijed. Tel. 061 813 354, 033 955 056. U centru izdajem dvokrevet. ili trokrev. sobu, zaseban ulaz, kuhinja, kupatilo, studentima ili zapos. mu{karcu. Tel. 033 227-609. U centru Trogira izdajem sobe. Tel. 00385 59 188 01454. U centru Trogira izdajem sobe. Tel. 00385 91 880 1454. U centru vi{e kanc. prostora 50500 m2. Tel. 061 214 306. U Orebi}u izdajem apartmane blizu glavne pla`e, parking i druge pogdnosti. Tel. 00385 95 597 4721 - Hajrudin U priv. ku}i trosoban namje{ten stan, ulaz poseban. Tel. 062 376 354. U priv. ku}i ve}i dvos. stan, sve novo, odvojeno, eta`no gr., I sp. Tel. 062 571 967. U Starom Gradu, Sarajevo, apartmani i sobe, 20 KM po osobi. Tel. 061 537 479. Ul. Bjelave, pos. prostor pogodan za sve namjene, 80 m2. Tel. 062 747 725. Ul. Stupska br. 38, iza „Bravo“ granapa, izdajemo prazan stan. Ulcinj, apartmani, polupansioni 16 EUR-a po osobi (Vila Edita). Tel. 00382 69 886-659. Ulica Ko{evo, kanc. prostor 105 m2, I sprat, 800 KM. Tel. 061 214 306. Ve}i jednos. stan namje{ten, prednost |acima ili radnicima. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Vikend ku}a Zelenika, 5 min. od mora autom, kuhinja, kupatilo, le`aj 6 EUR-a, od 1. 8. Tel. 066 789 504, 065 292 464. Vi{njik, lijepo opremljen 2-soban stan, 500 KM. Tel. 061 214 306. Vratnik, namje{tenu garsonjeru sa cen. grijanjem. Tel. 061 541 016. Vratnik, polunamje{ten jednosoban stan. Tel. 033 232-477. Zaostrog-Makarska Rivijera, novouredjeni apartmani blizu mora, parking, klima, Tel:00385958110872, glavinam@hotmail.com Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

Prodajem ku}u i zemlju u centru Sarajeva. Lokacija udaljena 250 metara od Alipa{ine d`amije, pogodna za izgradnju vile, rezidencije ili familijarnog objekta P + 2 sprata. Tel. 062 205 857. 11963-1tt Prodaje se neizgra|ena ku}a u Neumu, iznad magistralne ceste, povr{ine 404 m2, a izgra|enosti 150 m2, Posjeduje sve dozvole, cijena po dogovoru. Tel. 063 425 512 Prodajem poslovni prostor 84 m2 , suteren Dobrinja. Tel 061 605 851 Prodajem stan na Mojmilu , naselje Olimpijsko I sprat vl. 1/1 cijena po dogovoru Tel. 033 467 734 Sarajevo,Sedrenik,prodajem stambeno poslovni objekat 500 m2. Tel. 062 648 837 [vrakino 33 /III jednosiban, sredjen , centralno gr., blindirana vrata 50.000 KM. Tel. 061 269 835 A. polje C-faza, III sprat, jednosoban stan 39 m2. Tel. 061 276 004. A. Polje, 52 m2 + lo|a, 16. sprat (nije zadnji), fix 1.400 KM. Tel. 066 620 164. A. polje, 54 m2/VII, dvosoban + balkon, C-faza, Bosanska ul., odmah useljiv, stanje odli~no, 1.450 KM/m2. Tel. 061 269 835. A. polje, 75 m2, VI sprat, balkon, trosoban. Tel. 061 325 840. A. Polje, C faza, 65 m2, adaptiran, zatvoreni balkon, lijep raspored, cijena po dogovoru. Tel. 061 102 607. A. polje, useljiv stan 56 m2, ili mijenjam za Novi Sad. Tel. 033 546-175. Adaptirana manja bos. ku}a na 174 m2 zemlji{ta iznad Bistrika. Tel. 061 260 598. Ahatovi}i Djevoja~ke vode,3 duluma. Tel. 066 499 625 Ahatovi}i, 11 duluma, {uma odrasla, u komadu, fiksno 30.000 KM. Tel. 065 335 075. Al. polje A-faza, 70 m2, 1. sprat. Tel. 033 544-722, 062 736 701. Al. Polje, stan 40 m2, 8 sp., sun~an, Trg solidarnosti, preko puta TV doma. Tel. 066 445 203. Al. polje, trosoban 65 m2, 3. sprat, A-faza, povoljno. Tel. 061 493 323. Al. polje, ul. Nerk. Smajl., 6. spr., 77 m2 = 125.000 KM. Tel. 061 320 439. Alipa{ina, uz glavnu komunikaciju, prodajem ku}u na 3 duluma zemlje. Tel. 062 576 975. Alipa{ino 47 m2, vlasni{tvo, useljiv. Tel. 061 102 234. Alipa{ino P faza B, ul. S. Fra{te, ., prodajem 3-soban stan, I kat, 78 m2, cijena 120.000 KM. Tel. 061 172 066. Alipa{ino polje A-faza, prodajem 2 stana po 70 m2, I i X sprat. Tel. 066 445 203. Alipa{ino Polje, A faza, 3 sp., 70 m2, cijena po dogovoru. Tel. 065 66 99 61. Aneks, prodajem ku}u 11x9, prizemlje + sprat, odmah useljiva, papiri 1/1. Tel. 061 222 141. Arapovac ulica, Stari Grad, prodajem ku}u, ba{ta, gara`a, lijep pogled. Tel. 061 135 661. Avde Smajlovi}a, 64 m2, devastiran, unutra zgrada obnovljena, 103.000 KM. Tel. 061 177 556. Azi}i-Stup, prodajem 7.000 m2 zemlji{ta, stambeno poslovnog karaktera. Tel. 065 877 065. B. Muteveli}a, jednosoban 37 m2, III sprat. Tel. 062 215 250. B. potok, novogradnja, 2-soban, 1.800 KM sa PDV. Tel. 066 801 711. Bare-[ip, gara`a, novogradnja, iza Sam-shopa, 15,5 m2. Tel. 061 358 229. Ba{~ar{ija, kod Islamskog fakulteta, trosoban 76 m2, 200.000 KM. Tel. 061 131 349. Ba{~ar{ija, motel sa restoranom u srcu Starog Grada, najprometnija ulica Bravad`iluk, 355 m2, 1.230 EURa/m2. Tel. 061 275 535. Ba{~ar{ija, prodajem pos. prostor 27,5 m2. Tel. 061 143 296. Beograd, prod. 2-soban stan 53 m2 sa terasom u Beog. naselju Kote`, I sprat, renoviran, {. zid, b. parket, novo kuaptilo, 53.000 EUR-a. Tel. 00381 64 301-6897. Betnija, 30 duluma zemlje, mo`e i na parcele. Tel. 061 249 155. B-faza, dvosoban stan. Tel. 065 518 278. Biha} prodajem ili mijenjam za Sarajevo, potpuno renoviran tros. stan. Tel. 061 809 972, 037 226 461. Binje`evo-Had`i}i, nedovr{ena ku}a P+S sa 700 m2 zemlji{ta, povoljno. Tel. 065 877 065. Binje`evo-Had`i}i, parcele za gradnju ku}a. Tel. 065 877 065. Bjelave 53 m2, 3. sprat, 2.100 KM/m2. Tel. 061 415 787. Bjelave, ul. Zaima [arca 98, stan

Prodaja
Naselje Svrake kod Semizovca, prodajem ku}u, prizemlje + sprat + balkon + terasa + 2 gara`e, 680 m2, 1/1. Cijena po dogovoru. Tel. 062 144 594. 9697-1Nd` Mostar - Lu~ki Most, novogradnja 1-sobni i 2-sobni, 50 m2 do 76 m2. Gratis gara`no mjesto i ugra|ene kuhinje. Od 2.200 KM sa PDV-om. Tel. 061 499 229. 1120-1Mo Orebi}, prodajem apartman 27 m2 (drugi sprat), soba, kuhinja, kupatilo, terasa, 35.000 EUR-a. Tel. 00385 20 713-793. 564-1Go Plac u Doglodima, plac za gradnju ku}e ili poslovnog prostra 690 m2, svi priklju~ci, prilaz sa ulice. Tel. 063 251 742 ili 030 873 282. 10098-1nd` Alipa{ino P 59, 66 m2, ^engi} V. . 64 m2, Dobrinja - 49, 55, 57, 68 m2, Marin D. 86 i 122 m2, Centar 26 m2, Ko{evo 73 m2. Tel. 061 375 787. 10116-1Nd` Dvosoban stan sa balkonom, 54 m2, adaptiran, VII sprat, ul. Aleja Lipa, Hrasno. Cijena 108.000 KM. Tel. 061 136 575. 11929-1tt [vrakino - ul. Prvomajska, jednosoban stan (33 m2) na III sp., cen. grijanje, odli~no stanje, 50.000 KM sa ugradbenom kuhinjom. Tel. 061 510 964, 061 269 835. 11936-1tt N. Sarajevo, jednosoban 42 m2, V.P (kod Mercatora), c.g., ul. Mar. ka Maruli}a, hitno - povoljno. Tel. 061 493 323. 11939-1tt M. Dvor, jednosoban 42 m2, 1. sprat, ulica Avde Jabu~ice, c.g., povoljno - hitno. Tel. 062 453 211. 11939-1tt Prodajem povoljno dvoiposoban stan na Ilid`i 54 m2, mogu}nost kupovine gara`e. Tel. 062 292 690, 061 335 374, 033 629-847. 11946-1tt

34 m2, II sprat. Tel. 061 380 449. Blagaj, MaloPolje zemlji{te uz rijku Bunu 4000m2, prodajem. Tel 063 118 699 Blagovac II, prodajem ku}u sa oku}nicom, 1/1. Tel. 033 436-752. Blagovac III, ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544-722, 062 736 701. Blagovac, ku}a i oku}nica. Tel. 436-752. Blagovac, prodajem ku}u sa oku}nicom. Tel. 061 817 960. Bla`uj, prodajem zemlji{te. Tel. 062 902 584. Bla`uj, prodajem zemlji{te. Tel. 062 902 584. Bla`uj-Roga~i}i, 3 duluma zemlje, dozvoljena gradnja, cijena povoljna. Tel. 065 284 402. Blizu Ba{~ar{ije prodajem stan, plin, lo|a, podrum, 3. sprat, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Bos. Krupa, naselje Kr~ane, 8.500 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka 52 m2, stan sa ba{tom u stambenoj zgradi, ekstra lokacija, 2.600 KM/m2. Tel. 061 183 433. Breka 85 m2, dvoeta`ni, ba{ta + balkon. Tel. 061 325 840. Breka, trosoban stan, I sprat, kompletno adaptiran, sve novo. Tel. 061 106 424. Bu}a Potok, ku}a P+S sa gara`om i 470 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. Bu}a potok, ul. Safeta Zajke, ku}a P+S sa gara`om i 470 m2 zemlji{ta. Tel. 061 260 598. Butmir, useljivu ku}u, 2 sprata, grijanje, gara`a, papiri, 1/1. Tel. 061 971 090. Butmir. ul.Ilirska, gra|.parc. 448m2. Tel. 061 216 079 Centar kod Ekonomije, stan 84 m2, novoadaptiran, 2.200 KM/m2. Tel. 061 214 306. Centar kod mosta Drvenija, novu ku}u, 2 trosobna stana i 1 pos. prostor, cijena 325.000 EUR-a. Tel. 061 742 581, 061 498 267. Centar Sarajeva kod Kluba Slovenaca, bli`e Skenderiji, prod. stan 42 m2, lift, plin, uknji`en, II kat, 1.950 EUR-a/m2. Tel. 061 544 182. Centar strogi, stan 85 m2, I sprat, adaptiran, cen. grijanje. Tel. 063 611 882. Centar, dvoeta`ni 83 m2, kod Papagajke, ili zamjena za manji do 40 m2. Tel. 061 493 323. Centar, dvoiposoban novoadaptiran stan, II sprat, eta`no grijanje, mogu}nost kupovine gara`e. Tel. 061 432 055. Centar, II sprat, 90 m2, odli~na lokacija. Tel. 061 325 840. Centar, Josipa Vanca{a, 84 m2, sa gara`om, 240.000 KM. Tel. 065 061 966. Centar, Ko{evo, trosoban stan u ul. Jezero, II sprat, potrebna adaptacija, Hitno1.550 KM/m2. Tel.061 369 835 Centar, stan u ekstra stanju, 58 m2, cijena 130.500 KM. Tel. 061 553 803. Centar, [enoina, II sp. stan, kod Suda, 280.000 KM. Tel. 062 970 217. Centar, ul. Jezero (kod Druge gimnazije), 70 m2/III, cijena 1.550 KM/m2. Tel. 061 510 964. Centar, ul. Jezero, stan luksuzno adaptiran, sa 2 balkona, 90 m2 = 350.000 KM. Tel. 065 819 136. Centar, ul. Kranj~evi}eva br. 4, stan 65 m2, I sprat, zgrada Karingtonka. Tel. 061 311 238. Centar, ul. Rizaha [teti}a, II sprat, 62 m2, potrebno renoviranje. Tel. 061 325 840. Centar, ul. Titova, II sprat, 111 m2, odli~na lokacija. Tel. 061 325 840. Centar-^ekalu{a, 131 m2, potrebno renoviranje. Tel. 061 325 840. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Ciglane Donje, prod. 3-soban stan, povr{ine 106 m2, sa 2 velike terase. Tel. 033/665-256. Ciglane uz ambasadu Kine, 4-soban, I kat, 93,5 m2, pogled, u dobrom stanju, useljiv. Tel. 601 928 526. Ciglane, stan luksuzno adaptiran, sa ba{tom, 90 m2 = 260.000 KM. Tel. 065 819 136. Crna Gora, Ulcinj, plac 500 m2, prodajem ili mijenjam. Tel. 066 336 961. ^. Vila 52 m2/I + balkon, ul. D`. Bijedi}a - 95.000 KM, [vrakino 33 m2/P ima c. grijanje, lijep - 36.000 , KM. S. Kolonija duplex 117 m2, ba{ta, 111.000 KM. Tel. 061 269 835.

^. Vila I, dvosoban stan 54 m2, I sprat, cen. grijanje, balkon. Tel. 061 187 020, 033 619-051. ^. Vila, prodajem stan dvoiposoban 64 m2, III sprat, balkon, c.g., izuzetno funkcionalan, 130.000 KM. Tel. 063 876 844. ^ekr~i}i-Visoko, zemlju 2.800 m2 i vikendicu. Tel. 062 466 189. ^eng. Vila, ul. Al. M. Selimovi}a, 54 m2/2.000 KM. Tel. 066 801 737. ^engi} Vila 1, prod. dvos. stan 57 m2. Tel. 033 677-065. Dev. ku}a na placu 737 m2, njiva 1721 m2, Ripa} kod Biha}a. Tel. 052 216 373. Dev. ku}a sa zemlji{tem 580 m2, na Pofali}ima, Humska, Sarajevo. Tel. 061 130 450. Djevoja~ke Vode-Ahatovi}i, 1.100 m2 {ume, pored asvalta, povoljno. Tel. 065 335 075. Dobrinja 3, stan od 57 m2, cijena 95.000 KM, ul. Trg Sarajevske olimpijade 30. Tel. 061 260 524. Dobrinja 4, Gandijeva (Federacija) dvoipos. 65 m2, III sp., 50.000 EUR-a. Tel. 382 67 553 500. Dobrinja 4, Gandijeva, Federacija, devoiposoban 65 m2, III sprat, 50.000 EUR-a. Tel. 00382 67 553-500. Dobrinja 5, pos. prostor 27 m2, u extra ure|enom stanju, suteren. Tel. 061 525 195. Dobrinja C-5, dvosoban 60 m2, 1. sprat, kod Merkatora, cijena 85.000 KM. Tel. 061 493 323. Dobrinja I, stan 87 m2, troipos., I sprat, balkon. Tel. 062 141 072. Dobrinja I, stan dvoipoiposoban 78 m2, malo devast., povoljno. Tel. 061 249 155. Dobrinja V, jednosoban 46 m2, nov, VII sprat, objekat H5. Tel. 061 171 451. Dobrinja, Gandijeva, 38 m2 = 63.000 KM. Tel. 066 801 737. Dobrinja, Kvadrant C-5, dvos. stan 60 m2, II sp. Tel. 061 441 857. Dobrinja, prod. pos. prostor 16 m2, stamb. zgrada, c.g., mokri ~vor. Tel. 061 438 446. Dobrinja, stan 65 m2, 2 balkona, vis. prizemlje. Tel. 065 877 065. Dobrinja, ul. N. Pozderca, 1. spr., 80 m2 = 68.000 EUR-a. Tel. 061 320 439. Dobro{evi}i-Ahatovi}i, ku}icu-vikendicu, nedovr{ena sa 2,5 dul. zemlje. Tel. 061 20 33 67. Doglodi, prodajem ku}u. Tel. 062 841 723. Dolac Malta, prodajem pola ku}e, poseban ulaz. Tel. 065 625 435. Donja Jo{anica-Vogo{}a, ku}a u fazi adaptacije P+S+S, sa 700 m2 oku}nice. Tel. 061 260 698. Donje Vlakovo, tri hektara zemlje. Tel. 033 667-679. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dun. zemlje na Han Plo~i na cesti Sarajevo-Kiseljak sa gra|. dozvolom, 6.000 EUR-a. Tel. 033 205-846. Dva stana Al. Polje 70 m2 IX sp. i 40 m2, VIII sp. Tel. 066 445 203. Dvadeset dun. zemlje za sto~arstvo, 2 KM/m2, Semizovac-Kamenice. Tel. 036 880 631. Dvije tro{ne ku}e, H. Kaimije, Ba{~ar{ija. Tel. 061 211 840. Dvije tro{ne ku}e. H. Kaimije 10, Ba{~ar{ija. Tel. 061 211 840. Dvoipos. stan 70 m2, I sprat, Dobrinja C-5, cijena dogovor. Tel. 062 877 700. Dvoipos. stan ~etinar. {uma, za vikendicu, Skradno-Busova~a. Tel. 061 154 540. Dvos. 1/1, 71 m2, 3 sp., OtesIlid`a, povoljno, Ote{kog bataljona 91/3. Dvos. stan 1/1, 71 m2, III sprat, Otes-Ilid`a, povoljno. Tel. 061 172 053. Dvos. stan 50 m2, XIV sp.+2 balkona, Hrasno. Tel. 058 416 546. Dvos. stan 50 m2, XIV sp.+2 balkona, Hrasno. Tel. 058 416 546. Dvos. stan 55 m2, Olimpijska ul. Mojmilo. Tel. 033 460-064. Dvos. stan 56 m2+balkon, 14 sp., povoljno, D. Malta. Tel. 061 272 611. Dvosoban stan 1/1, 71 m2, 3 sprat, Otes-Ilid`a, povoljno. Tel. 061 172 053. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Ferhadija, IV sprat, stan 119 m2. Tel. 061 225 164. Fojnica-[}itovo, ku}a P+S+P sa gara`om i 4.200 m2 zemlji{ta, jeftino. Tel. 061 260 598.

Utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

33

Gara`a, ^engi} Vila II, prodajem ili izdajem, stalni objekat, 1/1. Tel. 061 432 055. Gladno polje, devastiranu ku}u i dvije parcele 1.600 m2 + 1.400 m2, extra lokacija. Gornja Bio~a-Ahatovi}i, 55 duluma livada-{uma, fiksno 1.500 po dulumu. Tel. 065 335 075. Grada~ac-Ormanica, zemlja sa vikendicom, vlas. 1/1. Tel. 035 274 389, 062 677 806. Grada~a~ka 34 m2, 3 sp., opremljen. Tel. 062 156 882. Grada~a~ka 34 m2/3, A. [ahinagi}a 59 m2, 3 sp. Tel. 062 156 882. Grbavica, extra adaptiran stan, visoko prizemlje, 50 m2, Zagreba~ka ulica. Tel. 061 867 621. Grbavica, II sprat, 72 m2, trosoban, balkon, kompletno renoviran. Tel. 061 325 840. Grbavica, Kova~i}i, III sprat, stan 56 m2, novogradnja. Tel. 061 325 840. Grbavica, stan 35 m2, ul. B. Muteveli}a br. 27. Tel. 061 311 238. Grbavica, ul. B. Muteveli}a, 1. spr., 52 m2/2.100 KM. Tel. 065 819 136. Grbavica, ul. Radni~ka vis. priz. 46 m2, 88.000 KM. Tel. 0675 819 136. Grbavica, ul. Radni~ka, vis. priz., stan 46 m2 = 90.000 KM. Tel. 065 819 136. Grbavica, VII sprat, 55 m2, balkon, lift. Tel. 061 325 840. Grbavica-Kova~i}i, IV sprat, 66 m2, trosoban, balkon, cen. grijanje. Tel. 061 325 840. Had`i}i, stan 79 m2, centar, uredni papiri, hitno je, povoljno. Tel. 061 389 533. Had`i}i, zemlji{te 1.500 m2, 25 KM/m2, Brezova~ka. Tel. 061 565 617. Hamdije Kre{evljakovi}a, stan 105 m2, novoadaptiran, sa podrumom i dvori{tem, podoban za ordinacije, kancelarije i dr. Cijena 150.000 EURa. Tel. 061 498 267, 061 732 581. Hitno 70 m2 centar, Avaz, kompletno renoviran, osun~an, 4. sprat, gara`a, 138.000 KM. Tel. 061 186 665. Hitno prodajem stan 93 m2 1 sprat, vlasnik 1/1. Cijena 110.000 KM. Kontakt tel. 061 137 911. Hitno prodajem stan jednoiposoban 45 m2, 13. sprat, Trg heroja, Hrasno. Tel. 061 811 144. Hitno, Ko{. Brdo, tros. 65 m2+12 m2, lo|{a, extra renoviran, bez posrednika, 138.000 KM. Tel. 061 186 665. Hrasno brdo, Posavska 128a, prodajem ku}u sa prate}im objektima, povoljno. Tel. 062 422 405. Hrasno, dvosoban stan 60 m2, adaptiran, ekstra lokacija. Tel. 061 724 597. Hrasno, D`amijska 17, I sprat, trosoban 69 m2, I sprat, ostava, WC i kupatilo odvojeno, balkon. Tel. 033/649-434. Hrasno, M. Preloga 10, stan 58 m2, renoviran i namje{ten, cijena po dogovoru. Tel. 061 268 087. Hrasno, Trg heroja, hitno prodajem jednoiposoban stan 45 m2, 13. sprat, adaptiran. Tel. 061 811 144. Hrasno, Trg heroja, jednos. stan 45 m2, 13 sp., hitno prodajem, adaptiran. Tel. 061 811 144. Hrasno, ul. A. B. [imi}a, garsonjera 28 m2, 2. spr. - 73.000 KM. Tel. 065 819 136. Hrasno, ul. A. [a}irbegovi}, 58 m2/2.100 KM. Tel. 061 320 439. Ilid`a, ul.Josipa Slavenskog, prodajem trosoban stan, 84 m2, tre}i sprat. Tel. 061 135 687 Ilid`a-Osjek Centar vi{e parcela ili sve-7500m2.Tel. 065 601 321 Ilid`a naselje Pejton, stan 76 m2. Tel. 066 120 774. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine sa 483 m2 stambenog prostora i 676 m2 zemlji{ta. Tel. 065 877 065. Ilid`a, Plandi{te, ul. Bosanski ljiljan 17, dvoeta`ni stan 150 m2, ba{te 150 m2. Tel. 062 319 563. Ilid`a-Centar, prodajem stan 53 m2, I sprat, povoljno. Tel. 033 622850, 066 251 589. Ilid`a-Lu`ani, stan 69 m2 115.000 KM. Tel. 065 831 209, 066 357 804. Ilid`a-Osjek, gra|. parcele, povoljno. Tel. 033 699-195. Ilid`a-Osjek, prodajem ku}u, novogradnja. Tel. 061 202 713. Ilid`a-Pejton, Bos. gazija, prodajem namje{ten dvosoban 54 m2, 3. sprat, i gara`u u zgradi. Tel. 062 292 690. Ilid`a-Pejton, extra lokacija, stan 60 m2. Tel. 033 624-442. Ilid`a-Pejton, ku}a 1 eta`a, renovirana + 520 m2 zemlji{ta. Tel. 061 493 323.

Ilid`a-Pejton, pos. prostor 40 m2, povoljno za sve namjene, proizvodnja, trgovina, usluge. Tel. 033 622064, 062 156 840. Ilid`a-Stoj~evac, ku}a 2 sprata, pomo}na ku}a i 500 m2 oku}nice, povoljno. Tel. 033 694-514. Ilija{, dvosoban stan 56 m2, sre|en, renoviran, u odli~nom stanju, mo`e i zamjena za ve}i u Ilija{u. Tel. 061 214 673, 061 248 289. Ilija{, ku}a 1/2, 180 m2 i pos. prostor 50 m2, uz glavnu cestu. Tel. 065 905 779. Imanje sa nedovr{enom ku}om od 1.000 m2, vl. 1/1, dozvola, priklju~ci, Svrake-Semizovac, 50.000 KM. Tel. 061 551 016, 234-035. Isto~no Sarajevo, zemlja sa svim komunalijama. Tel. 062 437 558. Isto~no Sarajevo-Lukavica, pos. prostor 38 m2 i stan na spratu 62 m2, jeftino. Tel. 065 877 065. Ivan~i}i kod Srednje, plac za vikendicu, kroz parcelu potok, 17.000 KM. Tel. 066 801 711. Iznad Bistrika, manja bosanska ku}a, mo`e zamjena za stan. Tel. 061 260 598. Jednos. stan 33 m2, [vrakino, prizemlje, A. Firdusa. Tel. 061 249 155. Jednos. stan 37 m2, ul. V. Maglajli}, Dobrinja 1. Tel. 066 783 856. Jednosoban stan 37 m2, 1. sprat. Tel. 065 877 065. K. brdo kod tunela, pos. prostor 170 m2, u 2 nivoa sa 510 m2 - 550.000 KM. Tel. 061 415 787. Kijevo, vikend ku}a nova u ravni, ulaz sa asfalta, svi priklju~ci, 1/1, 1.300 KM/m2. Tel. 062 387 728, 061 520 392. Kiseljak,Kre{evsko raskr{}e,vi{e placeva prodajem,u ra~un uzimam Golf 4 ili 5D,Pasat ili Oktaviju. 863 337 405. Kod Katedrale, stan 98 m2, III sprat, sa cen. grijanjem, mo`e i rentanje. Tel. 033 654-172 i 057 233-130. Kod stadiona Ko{evo, ku}a pr. + 2 spr., F. Mid`i}a, 300 m2 stamb. prostora i 300 m2 zemlje. Tel. 061 249 155. Kolibu prodajem na Proko{kom jezeru, Fojnica. Tel. 061 791 025. Konjic, prodajem stan 62 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 715 872. Ko{. Brdo, A. Hangija, stan 36 m2. Tel. 061 941 840. Ko{. brdo, adapt. stan, sve novo, 76 m2 = 165.000 KM. Tel. 061 320 439. Ko{. brdo, modernu ku}u u nizu sa ure|enim vrtom. Tel. 062 381 294. Ko{. brdo, stan 35 m2, prizemlje, adaptiran, 70.000 KM. Tel. 061 214 306. Ko{evo, entar, jednosoban 30 m2, 2. sprat, renoviran. Tel. 061 493 323. Kova~i}i kod OHR-a, trosoban stan 75 m2, II spr., lift, cijena 2.500 KM/m2. Tel. 063 947 493. Kova~i}i, ul. Radni~ka, 3. spr., stan adap. 86 m2 = 250.000 KM. Tel. 065 819 136. Krivoglavci, dulum zemlje, cijena po dogovoru. Tel. 066 344 038. Kromolj, 2 ku}e i 1.500 m2 zemlje, mo`e i pojedina~no. Tel. 061 249 155. Kromolj, dvije ku}e i 1.500 m2 zemlje, povoljno. Tel. 061 249 155. Kromolj, prodajem ku}u, op. Centar, 220 m2 - 220.000 KM. Tel. 062 591 105. Ku}a (tri stana), gara`a, zemlji{te 820 m2, Svrake IV Semizovac. Tel. 061 502 205. Ku}a 10x11 sa ~etiri eta`e u Donjim Vele{i}ima sa 382 m2 ba{te pod vo}em, vlas. 1/1. Tel. 442-131, 061 803 662. Ku}a 420 m2, Stup. Tel. 061 709 898, 061 130 688. Ku}a i 320 m2 vrta pod vo}em na moru-Trpanj. Tel. 642-856. Ku}a na Bistriku na parceli od 500 m2, 2 gara`e. Tel. 061 250 677. Ku}a na Bistriku, na parceli od 500 m2+2 gara`e. Tel. 061 250 677. Ku}a na Ilid`i-Pejton 12,5x11,5, prizemlje+2 sprata, sa gara`om i pos. prostorom, cijena dogovor. Tel. 061 226 007. Ku}a na Jablani~kom jezeru uz samo jezero i cestu, cijena po pregledu. Tel. 061 357 786. Ku}a na Pofali}ima. Tel. 664-169. Ku}a s 12 dun. zemlje, okolina Sarajeva, zvati poslije 16 h. Tel. 066 858 860. Ku}a sa 2 dvos. stana, 1/1, useljiva, S. Grad, Sarajevo. Tel. 061 506 750, 532-111. Ku}a sa ba{tom na Vratniku. Tel. 536-239. Ku}a sa ba{tom, mo`e i zamjena za stan. Tel. 062 165 566.

Ku}a sa ba{tom, mo`e i zamjena za stan. Tel. 062 165 566. Ku}a sa ba{tom, mo`e i zamjena za stan. Tel. 062 165 566. Ku}a sa ba{tom, mo`e zamjena za stan. Tel. 062 165 566. Ku}a sa oku}nicom Vogo{}a-Blagovac. Tel. 061 032 503. Ku}a sa oku}nicom, papiri uredni. Tel. 061 219 853. Ku}a u Butmiru, useljiva, 2 sp., grijanje, gara`a, papiri 1/1. Tel. 061 971 090. Ku}a u Kasindolu 9x10 (P+S+VP) sa pomo}nim objektima i 1.400 m2 zemlje, uz cestu, papiri uredni. Tel. 062 419 252, 061 159 513. Ku}a ve}a, novogradnja, Vraca, A. Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Ku}a, 2 stana 120 m2, gara`a, {upa, parking 3 auta, ba{ta. Tel. 522715. Ku}a, prizemlje, sprat, potkrovlje, gara`a i 800 m2, vo}njaka, Semizovac. Tel. 033 656-398. Ku}e: Alipa{ina, p+s, Vraca p+s+2 sp. Tel. 062 156 882. Lijepa bos. ku}a sa divnom avlijom. Tel. 061 935 062. Lijepu bos. ku}u u blizini Inat ku}e. Tel. 061 935 062. Logavina 50 m2, 2.800 KM/m2. Tel. 065 061 966. Logavina stan 90 m2, visoko prizemlje, ba{~a + gara`a. Tel. 061 183 941. Lokve-Had`i}i, dva duluma zemlje, blizu puta Sarajevo-Mostar. Tel. 053 228-881. Ljubina, kod motela Konak, ku}a 100 m2 st. prostor i 1.500 m2 zemlje. Tel. 061 249 155. M. Dvor, stan 90 m2, pogod. za pos. prostor, kanc., predst., ordinacije, advokat., itd. Tel. 062 608 005. Male{i}i, plac za vikend. pod {umom, 1 m2 - 2 KM. Tel. 062 747 725. Malta, ul. A. Benca, 5. spr., 56 m2/1.000 EUR-a. Tel. 065 819 136. Marka Maruli}a, pos. prostor 51 m2. Tel. 066 783 856. Mejta{, 1. spr., adaptiran 59 m2/3.000 KM. Tel. 065 819 136. Metalka na Drveniji, 90 m2, 2. sprat, 2.800 KM/m2. Tel. 065 061 966. Mojmilo, dvoiposoban 68 m2, extra adaptiran, sre|en, V.P Tel. 061 493 . 323. Mojmilo, Trg Barselone, 2. spr., 68 m2 = 125.000 KM. Tel. 066 801 737. Mostar - prodajem stan u Mostaru. Tel. 066 263 077. Mostar, st. centar, stan 83 m2, stvarnih 102, sa 2 velike terase, 2 mokra ~vora, uknji`en. Tel. 036 323 758, 063 168 862. Muha{inovi}i kod Visokog, prodajem ku}u P , 50 m od glavne ce.S.P ste. Tel. 062 952 395. Na Grbavici stan 55 m2, V sp. Tel. 061 250 677. Na prodaju ku}a 1/1, 2 stana sa pos. ulazom, povoljno. Tel. 061 506 750, 532-111. Na Vratniku ku}a sa ba{tom. Tel. 536-239. Ned`ari}i, novogradnja, vrhunski stil gradnje, stan de lux, extra povoljno. Tel. 061 504 425. Neum, Tiha luka, stan 40 m2 sa terasom i pogledom na more, kompletno namje{ten za kori{tenje, cijena na upit. Tel. 061 147 336. Ni{i}i, pod {umom, 3.300 m2 ure|en prilaz, ograda, struja, {upa, sve 1/1. Tel. 061 169 833. Ni{i}ka visoravan, prodajem zemlju. Tel. 061 483 262. Odli~na namje{tena vikend na Proko{kom jezeru, voda, put, ograda. Tel. 061 841 482. Olimpijska 10/4, stan 80 m2 + balkon. Tel. 033 546-556. Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Osijek-Ilid`a, zemlji{te 3.800 m2. Tel. 061 225 164. Otes, 49 m2, 3. sprat, adaptiran, namje{ten = 72.000 KM. Tel. 061 702 881. Otes, 6. spr., adaptiran, 77 m2 + gara`a 17 m2 = 115.000 KM. Tel. 065 819 136. Otes, stan 77 m2, 6 sp, gara`a 17 m2, 115.000 KM. Tel. 065 819 136. Otoka, dvos. stan sa odli~nim c.g., i dig. Tv, jako uslovan, vlas. 1/1, mo`e i zamjena za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. Pazari}, dvije parcele 562 m2 i 3.200 m2, cijena jako povoljna, po do-

govoru, sve 1/1. Tel. 061 389 533. Plac 200 m2, poljopriv. zemlji{te, Sreser-Pelje{ac, povoljno. Tel. 061 229 198. Plac 200 m2, Sreser-Pelje{ac, poljopriv. zemlji{te, cijena po dogovoru. Tel. 061 229 198. Plac sa plo~om i svima dozvolama.voda ,struja ,kanalizacija i ogra|eno betonskim zidom. Tel. 061 518 491 Plac u Sarajevu A. Pali}a, kod 114, mo`e parcelisanje. Tel. 066 478 348, 065 908 604. Plac u Sumbulovcu 905 m2, voda,urbanisti~ka saglasnost,prodajem ili mijenjam za KS. Tel. 061 827 715 Plo~e, Hrvatska, hitno stan 69 m2 + 10 m2 2 balkona, renoviran, radi selidbe. Tel. 00385 20 670-418, 00385 91 513 1131. Plo~e, prdoajem renoviran stan 69 m2+10 m2, 2 balkona, povoljno radi selidbe. Tel. 00385 91 513 1131, 00385 20 670 418. Pofali}i nova ku}a sa 3 pos.prostora na placu od 822 m2 vl. 1/1. Tel. 062 227 122 Pofali}i, ku}u, novogradnja, 1/1. Tel. 649-415. Pofali}i, nova, ve}a ku}a sa 3 pos. prostora as oku}nicom 822 m2, vl. 1/1. Tel. 062 227 122. Pos. prostor 27 m2, Dobrinja 5, extra lux. opremljen (suteren). Tel. 061 525 195. Pos. prostor 40 m2, u Kasindolskoj ulici. Tel. 061 157 193. Pos. prostor Ilid`a-Stup, povoljno. Tel. 062 203 333. Pos. zgradu u Ferhadiji, 220 m2 kanc. protsora. Tel. 061 558 932. Povoljno zemlja u B. Potoku i Hladivodama. Tel. 033/659-756, 062 178 832. Prodajem poslovni prostor 23m2 1/1 vlasni{tvo, Aerodromsko naselje, Andrije Andrejevi}a 37, mogu~nost dogradnje, pogodno za ugostiteljstvo, cijena 35 000 KM.Tel. 061 509 746. Prodajem stan Saraj polje, Teheranski trg 13, 100 m2, blindirana vrata, klima, podno grijanje sa namje{tajem, sve novo. Cijena 165.000 KM. Tel. 061 192 112. Prodajem stan, Mojmilo, lijep, funkcionalan stan sa namje{tajem, 40m2, jednoiposoban, tre}i sprat, potpuno renoviran.Cijena po dogovoru. Tel. 061 192 112. Prod. poslovni prostor, ul. Himze Polovine br. 5, 69 m2, pogodan za sve namjene. Tel. 033/665-256. Prodaje nov trosoban stan 67,35 m2, kod Bosmala u Hrasnom. Tel. 061 145 887. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu i video nadzor. Cijena 145.000 EUR-a. Tel. 062 451 110. Prodaje se samouslu`na autopraonica, marka KARCHER, 4 boxa za pranje auta i 2 dupla usisiva~a. Tel. 062 284 443. Prodaje se poslovno-stambeni prostor 400m2, u Biha}u, centar, ul.dr.Irfana Ljubijanki}a 37,SA vlastiti parking, papiri uredni 1/1. Tel.062 605 517, moze se pogledati na www.pik.ba-Biha} Prodajem plac 500 m2 u vikend naselju- Velhovo -Kralje- Biha} sa zapo~etom vikend ku}om i 2-ije coklje Plac izlazi direktno na rijeku Unu. Tel 062 579 067 Prodajem ~etverosobni stan 96 m2 na tri eta`e, gara`a ,ba{ta- elitno naselje , op}ina Centar Tel: 062 341 250 Prodajem 21oo metara kvadratnih zemlje pored rijeke Ljubine Semizovac. Tel.061 131 335 Prodajem 3-soban stan 74,5 m2 + gara`a 14 m2, Dobrinja. Tel. 065 836 513. Prodajem dev. ku}u i 15 dun. zemlje u Ilija{u. Tel. 063 235 376. Prodajem dulum zemlje u Bio~i kod Ilija{a. Cijena po dogovoru.Tel. 062 223 416 Prodajem dvoiposoban stan Dobrinja IIIb, lift, centralno, dva balkona, ostava, Tel.061 141 802 Prodajem dvosoban konforan stan 56 m2 plus zastakljen balkon lokacija super 3 sprat D. Malta ul. B Me{e Selimovi}a, cijena 12o.ooo,oo KM. Tel.066 643 371 Prodajem dvosoban stan 46m2 u Otesu,ostava,balkon,2 ba{te,nova stolarija,blindo vrata, cijena povoljna. Tel. 061 890 437 Prodajem dvosoban stan 56 m2 + balkon, 14. sprat, povoljno, na D. Malti. Tel. 061 272 611. Prodajem dvosoban stan sa balko-

nom, 14. sprat na D. Malti, cijena po dogovoru. Tel. 646-111, zvati od 16-19 sati. Prodajem extra sredjen i namje{ten stan na Dobrinji 1, 3 sprat, 55 m2 , cijena 105.000 KM. Tel. 066 206 473 Prodajem gara`a Vogos}a, S.Kulenovi}a. 061 222 915 Prodajem garsonjeru u blizini Bosmala. Tel. 065 499 799. Prodajem hostel u funkciji sa 75 le`ajeva, pogodan za stara~ki dom, polikliniku. Tel. 061 133 176. Prodajem ili izdajem super kompletno opremljen restoran, mo`e biti konoba, taverna, vinoteka, na Ilid`i, povoljno. Tel. 061 172 516. Prodajem kolibu na Prokokom jezeru kod Fojnice,povoljno. Tel. 061 427 350 Prodajem ku}u Ilid`a,Pejton. Tel. 066 162 203 Prodajem ku}u sa poslovnim prostorom u Had`icima 200 m2 , namje{tena, cjena po dogovoru. Tel. 061 516 168 Prodajem ku}u u Sarajevu,na Mahmutovcu,sa dva zasebna ulaza,sve komunalije. Cijena po dogovoru.Tel. 061 367 838 Prodajem ku}u, Semizovac, blizu Be{li} pumpe, 500m2 oku}nice,p+s+p, dozvola, komunalije sve uredno.Povoljno. Tel. 062 254 535 Prodajem ku}u 200 m2, useljiva, u Busova~i, sve ima uz ku}u. Tel. 061 176 411. Prodajem ku}u 200 m2, useljiva, u dobrom stanju, u Busova~i, 35.000 EUR-a. Tel. 061 176 411. Prodajem ku}u Radni~ka 122, vis. prizemlje, sprat, 450 m2 oku}nice, 210.000 KM. Tel. 065 185 108. Prodajem ku}u, 2 sprata i vikendicu na istom placu, dulum zemlje, uz rijeku sa bazenom. Tel. 061 192 073. Prodajem novu i staru ku}u zajedno, povoljno, ul. Cicin Han, naselje [iroka~a. Tel. 062 375 548. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zaseban ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 m2, ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem od 300 m2 do 1.000 m2 zemlje u Brije{}e brdu kod d`amije. Tel. 672-421. Prodajem opel kadet 1.6 benzin automatik 1988god centralna brava {iber u ekstra stanju cjena 1800.Tel.062 736 758 Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem posl. prostor Nova Breka, 46 m2. Tel. 062 940 479. Prodajem poslovni prostor 74 m2 i potkrovlje 42 m2 zanatski centar u Vogos}i. 205 000 KM Tel. 061 966 072 Prodajem poslovni prostor 84 m2 , suteren Dobrinja. Tel. 061 605 851 Prodajem poslovni prostor u Vogos}i centar 30m2 prizemlje+35m2 , sprat izdat na du`i period mjese~na kirija 900KM. cijena 149 000 KM. Tel. 061 299 169 Prodajem poslovni prostor,centar 27m2, atraktivna lokacija.Tel.062 508 050 Prodajem renoviran stan Ned`ari}i 67 m2. Tel. 062 322 888. Prodajem sprat ku}e u Pofali}ima sa gara`om. Lokacija odlicna. Tel. 061 923 359 Prodajem stambeno poslovni prostor dim. 12x8, oku~nice 422 m2, Ilija{. Tel. 061 552 547. Prodajem stan 30m2 u Makarskoj,centar.nov,klimatiziran,namje{ten,vlasni~ki list1/1. Tel. 00385 (0)91 511 4791 Prodajem stan 54 m2 kod Op}ine Stari grad , drugi sprat. Tel. 061 212 986 Prodajem stan 75 m2 na Grbavici, Zagreba~ka 75. Tel. 033 810 400 i 061 145 551. Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Prodajem stan kod Op}ine Stari grad, 54 m 2 ,II sprat. Tel. 061 212 986 Prodajem stan Mojmilo, 53 m2, sa stvarima, sve novo. Tel. 061 299 371, 061 377 898. Prodajem stan na M. Dvoru, ul. Valtera Peri}a, 50 m2, 175.000 KM. Tel. 062 342 202. Prodajem stan na Socijalnom,38 kvadrata tre}i sprat adaptiran.Cijena 57000 KM fiksno. Tel. 066 293 288 Prodajem stan na Stupu-novogradnja, 37m2 i garsonjeru na K. Brdu od 24m2. Tel. 066 733 774 i 033 634 141 Prodajem stan Otes 48m2 adaptiran useljiv uknji`en ostava, ba{ta ba-

lkon u zgradi 68000KM.Tel. 061 522 079 Prodajem stan u Herceg Novom 27m2 pogled na more. Tel. 065 565 205 Prodajem stan u Hrasnici 38 m2, jednoiposoban, vl. 1/1, potpuno namje{ten. Tel. 061 303 634. Prodajem stan u Hrasnici 62m2 . Tel. 062 672 395 Prodajem stan u Tuzli 49 m2 u ulici Alije Izetbegovi}a Tel. 035 705 125 Prodajem stan u Zenici 57m2 Babina Rijeka renoviran,sa prelijepim pogledom na Babinu Rijeku i {etaliste. Tel. 065 730 940 Prodajem stan, Hrasno (Trg Heroja), dvosoban 48m2, 5 sprat, c.grijanje, klima, blindirana vrata. 98000 KM. Tel. 061/ 731 588 Prodajem {umu kod D. Vakufa. Tel. 030 251 386. Prodajem trosoban stan 101m2 Prvi sprat, Hiseta, Marijin dvor pogodan i kao poslovni prostor. Tel. 061 243 923 Prodajem trosoban stan od 84 m2, ulica Adema Bu}e 3/III. Cijena 155.000 KM. Mo`e i zamjena za stan do 50 m2 uz doplatu. Mob. 061 221 899. Prodajem trosoban stan u Kova~i}ima - Grbavica, 66m2, 2 balkona, IV sprat, ili mijenjam za 2 manja, cijena po dogovoru. Tel. 033 481 399 Prodajem vodenicu. Tel. 061 154 540. Prodajem zemlju blizu Vije}nice stara Dariva, ul. Obhod`a 32. Tel. 062 504 781. Prodajem zemlju blizu Vije}nice, ul. Obhod`a 32. Tel. 062 504 781. Prodajem zemlju na Baricama. Tel. 066 892 112 Prodajem zemlju na Ni{i}koj visoravni, {uma Jelik. Tel. 061 483 262. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Rakovica-G. polje, 1.550 m2 zemlje, dostupnost infrastrukture, blizina glavnog puta, pogodno za gradnju. Tel. 061 390 748. Renoviran stan 78 m2, cijena 1.400 KM/m2, ili zamjena. Tel. 066 261 650. Renoviran stan 78 m2, povoljno ili zamjena za manji. Tel. 066 261 650, zvati poslije 16 h. S. Kolonija, ku}a i 345 m2 zemlje, djel. devastirana. Tel. 061 249 155. S. Kolonija, stan u nizu, fasadne cigle, Ahmeda Ljubovi}a 39, 120.000 KM. Tel. 061 177 556. Saraj polje, 2 trosobna stana 75 m2/V, stanje dobro 123.000 KM i 70 m2 + pro{irenje 5 m2, extra adaptiran, 127.000 KM. Tel. 061 269 835. Saraj polje, trosoban kompletno adaptiran 70 m2/VP 127.000 KM. Tel. , 061 269 835. Saraj polje, VII sprat, 55 m2, balkon, cijena 1.500 KM/m2. Tel. 061 325 840. Sokolovi} Kolonija dupleks ku}a P+S+P 117 m2 2 terase, i 2 male ba{te eta`no grijanje uradjen novi krov, stolarija 111.000 KM. Tel. 061 269 835 Stan 27 m2, suteren, Dobrinja 5, u extra lux. stanju. Tel. 061 525 195. Stan 27 m2, u extra luksuznom stanju, Dobrinja 5. Tel. 061 525 195. Stan 34 m2, II sprat na Bjelavama, ul. Z. [arca. Tel. 061 380 449. Stan 36 m2, Ko{. Brdo, A. Hangija. Tel. 061 233 461, 061 941 840. Stan 46 m2, prizemlje, useljiv odmah, pogodan za sve varijante (pos. prostor, stare osobe). Tel. 220-187, 062 681 078. Stan 46 m2, ul. Sepetarevac, prizemno, jako sun~an. Tel. 220-187, 062 681 078. Stan 53 m2, cijena 1.050 KM/m2, Had`i}i. Tel. 061 156 823. Stan 54 m2, Grbavica, extra opremljen i renoviran. Tel. 061 709 898, 061 130 688. Stan 56 m2 za 80.000 KM, 12 sprat, Al. Polje, B faza, Sarajevo. Tel. 061 497 330. Stan 60 m2, A. Polje, B faza. Tel. 062 295 974. Stan 60 m2, naselje Hrasno, adaptiran, extra lokacija. Tel. 061 724 597. Stan 80 m2, balkon 6 m2, Olimpijska, 4 sp. Tel. 033 546-556. Stan 81,73 m2, ^. Vila, Kvadrant, extra opremljen, renoviran, trosoban. Tel. 061 709 898, 061 130 688 Stan adaptiran 59 m2, zatvoren balkon, A. Polje, C faza. Tel. 033 541714. Stan Ilid`a-Lu`ani, 3 sp., 58 m2,

34

Utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

cijena po dogovoru. Tel. 033 623-534. Stan na Barama, 92 m2/II. Tel. 061 558 932. Stan na Bjelavama, ul. Bjelave, 2 sp., 54 m2, 2.100 KM/m2. Tel. 061 415 787. Stan na Ko{evu, P Lige, potrebna . adapt., 125.000 KM. Tel. 061 926 069. Stan u N. Sarajevu, II sp., potpuno adapt., cijena 190.000 KM. Tel. 061 926 069. Stan u novogradnji, Ned`ari}i, 37 m2, parking mjesto ispod zgrade. Tel. 062 170 897. Stan u ulici Patriotske lige, 77 m2, c. grijanje, xetra povoljno. Tel. 061 558 932. Stan u ulici Titova, 46 m2, pogdoan za kancelarije. Tel. 062 390 945. Stari Grad, Hrvatin 25, prodajem stariju ku}u. Tel. 061 225 164. Stari Grad, V sprat, 79 m2, lift, balkon, potrebno renoviranje. Tel. 061 325 840. Stariju manju ku}u u starom gradu, ul. Hrvatin. Tel. 061 225 164. Stolac, ku}a 48 m2, s ba{tom u centru grada, vl. 1/1, odmah useljivo. Tel. 061 803 715. Strogi centar Titova, stan 150 m2, IV sprat, lift, balkon, 1 m2 - 1.000 EUR-a. Tel. 063 60 30 10. Stup, Ba~i}i, dvosoban, 52m2, VII sprat, lift, eta`no grijanje, klima, balkon, terasa, podrum, prakti~an raspored, lijep, sun~an, dvostrano orjentisan. 98.000 KM. Tel. 061 208 760, 061 199 312 Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa pos. prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, komunalije uredne, vlasnik 1/1. Tel. 062 735 608. Stup, novogradnja, stanovi razne kvadrature, povoljno. Tel. 061 702 881. Stup-Azi}i, gra|. zemlji{te od 32 i 6 duluma i gra|. parcele od 386 m2. Tel. 065 227 933. Sumbulovac, parcela 1.000 m2, sa projektom za gradnju, cijena 3.000 KM. Tel. 033 210-573. [ip, novogradnja, 3-soban i 4-soban stan. Tel. 061 214 306. [vrakino, Alibega Firdusa, jednosoban 33 m2, povoljno. Tel. 061 249 155. [vrakino, ul. Prvomajska, jednos. o~uvan, ima c. grijanje, 36.000 KM. Tel. 061 269 835. Tar~in uz put M-17, 3.300 m2 pogodno za sve, put du`inom parcele. Tel. 061 583 708. Tar~in-Luke, 4.500 m2 u ravnici, pogodno za sve, 1/1, blizina puta M17, povoljno. Tel. 061 583 708. Trg heroja 1/4, stan 59 m2, bez posrednika. Tel. 061 612 345, 033 647462. Trg heroja 36 m2+balkon, adaptiran, 7 sp., 82.000 KM. Tel. 062 156 882. Trg heroja, stan 36 m2, balkon, sun~an, renoviran, 6. sprat, centralno. Tel. 065 823 954.

Tri hektara poljopriv. zemlji{ta u Vlakovu. Tel. 061 225 164. Tri hektara poljoprivrednog zemlji{ta u Donjem Vlakovu. Tel. 061 225 164. Tros. stan, neboder, 7 sp., 75 m2, u blizini hotela Bristol. Tel. 066 466 227. Turbe, prodajem dev. ku}u sa 7 duluma zemlje, 25.000 KM. Tel. 063 715 108. Tuzla, b, ul. I. Ribara, jednosoban stan 36 m2, 3 sprat, renoviran. Tel. 061 296 649, 062 287 962. U centru Dobrinje 2 ul. Mustafe Kameri}a 12/2 sprat prodajem dvosoban stan 56 m2 + lo|a pogled na dvije strane u odli~nom stanju mo`e i namje{ten. Cijena 46 000 Eura. Tel. 033 473 377 i 061 274 866 U centru stan 65 m2, I sp., ul. Kranj~evi}eva, grada Karingtonka. Tel. 061 311 238. U Osijeku, op}ina Ilid`a, 3.800 m2 zemlji{ta. Tel. 061 225 164. UL. Dervi{a Numi}a 40/I adaptiran stan kao mali dvosoban, plinsko grijanje 60.000 KM. Tel. 061 269 835 Ul. Hrvatin-Pivara, prodajem stariju ku}u. Tel. 033 667-679. Useljiva duplex ku}a 240 m2, plac 600 m2, kod pijace Vrap~i}i Mostar, ili zamjena za Trebinje. Tel. 061 301 772. Useljiva ku}a 1/1 sa 2 dvosobna stana, pos. ulazi. Tel. 061 506 750, 532-111. Uz put Semizovac-Srednje, zemlja za vikendicu 4.700 m2, {uma i livada. Tel. 061 249 155. V. Peri}a, II sprat, stan 50 m2. Tel. 061 225 164. Ve}a ku}a, novija gradnja, Vraca, A. Smajlovi}a. Tel. 061 160 061. Ve}a ku}a, novija gradnja, Vraca, A. Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Vele{i}i, novogradnja 48 m2, prizemlje nedovr{eno, 15 m2 terase, 60.00 KM. Tel. 062 156 882. Vele{i}i, novogradnja, dvosoban 63 m2, 1.900 KM/m2, PDV pla}en. Tel. 061 210 944. Vikend ku}a 45 km od Sarajeva, selo Ketenovi}i-Sokolac, uslov Bo{njak, u ra~un primam automobil. Tel. 061 200 203. Vikend ku}a na placu 980 m2+1.650 m2, [amin-Gaj, Rakovica. Tel. 065 462 264. Vikend ku}a nova, djelomi~no nedovr{ena, 1.000 m2 oku}., Rajski Do. Tel. 226-554, 061 183 507. Vikend ku}a u Ljubini uz put Semizovac-Srednje, 100 m2 st. prost. 1.500 m2 zemlje. Tel. 061 249 155. Vikend ku}u sa pogledom na more. Tel. 061 133 176. Vikendica kod Breze uz rijeku. Tel. 061 102 234. Vikendica na rijeci Krivaji, plac pod vo}em. Tel. 066 261 650, zvati poslije 16 h. Vikendica u RS, G. Kotorac, a mo`e i zamjena za manji stan. Tel. 062 923 714.

Vikendicu uz Krivaju, 22 km od Olova, cijena 70.000 KM. Tel. 066 261 650. Vikendicu, mo`e porodi~na ku}a, struja, voda, vo}e, ogra|ena, dulum zemlje. Tel. 468-949. Visoko, prodaje se ku}a novija gradnja od 240 m2 p+s+s, sa batom od 500 m2, useljivo. Tel. 061 153 130, 061 196 744. Visoko, prodajem zemlji{te. Tel. 062 195 246. Visoko-Gr|evac, prodajem 23 dun. zemlje i {ume u vi{e parcela. Tel. 033 690-059, 033 649-316. Vi{njik, stan 49 m2, gara`a, klima, eta`. grijanje. Tel. 061 147 258. Vogos}a mali jednosoban stan novogradnja,01.09.useljenje,cijena povoljna. Tel. 061 916 208 Vogo{}a, centar, nedovr{en dvoeta`ni, cca 100 m2, 100.000 KM. Tel. 061 169 935. Vogo{}a, centar, pos. prostor 72 m2 (+25), 2 eta`e, mogu}nost pravljenja 3, cijena 132.000 KM. Tel. 061 275 535. Vogo{}a, jednosoban stan od 37 m2. Tel. 065 877 065. Vogo{}a-dupleks: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Vogo{}a-Krivoglavci, ku}a i 1.500 m2 zemlje sa vo}njakom, cijena 75.000 EUR-a. Tel. 066 857 791. Vojni~ko polje, 4. sprat, stan 78 m2/1.700 KM. Tel. 066 801 737. Vojni~ko polje, ul. Hasana Su}eske, 61 m2 = 115.000 KM. Tel. 065 819 136. Vojni~ko, prodajem ili mijenjam trosoban stan. Tel. 061 202 497. Vojni~ko, prodajem trosoban stan. Tel. 061 202 497. Vraca, A. Smajlovi}a, ve}u ku}u, novija gradnja. Tel. 061 160 068. Vraca, ul. Avde Smajl., 2. spr., 68 m2/1.900 KM. Tel. 061 320 439. Vratnik, bosanska ku}a. Tel. 061 482 132. Vratnik, ku}a sa tri odvojena stana, dvije gara`e. Tel. 061 131 268. Vratnik, ku}u sa ba{tom. Tel. 536239. Zapo~eta vikendica, odli~an pogled, Pazari}. U ra~un uzimam auto. Tel. 065 855 471 Zemlja na Betaniji, 30 dun., mo`e i pojedina~no, parcele. Tel. 061 249 155. Zemlja na Faleti}ima 473 m2, Sarajevo. Tel. 061 130 450. Zemlja na Faleti}ima 473 m2, Sarajevo. Tel. 061 130 450. Zemlja na Mrkovi}ima. Tel. 061 441 857. Zemlja na Ni{i}ima 5,5 dun. Tel. 061 254 038, 033 489-022. Zemlja za vikend. uz put Semizovac-Srednje, 1.700 m2. Tel. 061 249 155. Zemlji{te u [abancima, 2,5 duluma, cijena po dogovoru. Tel. 033 694559 ili 062 972 051. Zemlji{te za vikendice po povoljnoj cijeni. Tel. 062 532 670.

ve, Mejta{, blizu fakulteta medic. Tel. 061 269 835. Hitno kupujem garsonjeru u blizini Med. fakult, prizemlje ne dolazi u obzir, hitno. Tel. 062 762 572. Stranac tra`i stan namje{ten bli`e centru na godinu dana. Tel. 061 142 704. Potreban opremljen stan u zgradi, Agenciji za strankinju na 1 god. Tel. 062 465 466. Kupujem dvos. stan Pofali}i, Socijalno, Grbavica. Tel. 061 558 932. Hitno kupujem manji stan po umjerenoj cijeni od vlasnika. Tel. 062 762 572. Potreban manji prostor po mogu}nosti sa inventarom za zelenarugranap. Tel. 062 270 366. Agencija kupuje stanove u Sarajevu i vr{i posredovanje od 3%. Tel. 033 654-793. Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649. Potrebno vi{e stanova za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061 214 306, 033 203-127. Potrebno vi{e stanova u zgradi praznih i namje{tenih za iznajmljivanje. Tel. 062 28 28 70. Potrebno vi{e stanova, ku}a i pos. prostora za prodaju i izdavanje. Tel. 061 437 732, 033 203-127.

VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova cijepana drva ~okovi, metrice. Ugalj (Banovi}i) kocka i orah 140 (Kreka) drveni 90 KM. Tel. 061 785 535, 061 289 961. 10114-1Nd` „RASPRODAJA OGRIJEVA“. Prodajem bukova drva. Penzionerima kredit na 6 rata. Ugalj Banovi}i kocka, orah. Te drveni ugalj Kreka. Tel. 061 670 068. 10161-1Nd`

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 7766-1ND@

„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 11491-1TT Prodajem aluminijska vrata za trgovinu 2,20x2,20. Tel. 638-006. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Podajem fri`ider staklena vrata, ve{ ma{ine, {porete struja plin, fri`idere, 120-150 KM. Dostava besplatna. Tel. 033 533-631. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM, besplatna ku}na dostava. Tel. 061 504 425. Prodajem skija{ke cipele i 1 m3 cijepanih drva. Tel. 033 526-521. Prodaja i monta`a vikend ku}abrvnara od poluoblica, 200 KM po m2. Tel. 061 134 597. Mediven ~arape za vene, mu{ke i `enske, duge i kratke, povoljno. Tel. 061 052 033. Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Tel. 061 757 925. Strug Ada Potisje, tip PA 30, glodalica Prvomajska MP G3010-4. Tel. 066 643 516. Prodajem veoma jeftino cvijet mladi fikus. Tel. 677-149. Prodajem doma}a svje`a ljekovita prepeli~ija jaja 30 kom-9 KM, A i 10 KM S klasa, mlade prepelice nosilje i pred no{enje 5 KM, bespl. dostava. Tel. 061 138 184, 062 134 551. Papagaje prodajem mlade-tigrice, 10-15 KM. Tel. 062 435 260. Prodajem med iz svog p~elinjaka, Gladno Polje kod vo}njaka. Tel. 066 752 761, 440-747. Karabin Kranj lova~ki 8x57. Tel. 061 958 001. Prodajem veoma jeftino cvijet fikus. Tel. 677-149, D`. Bijedi}a 35. Prodajem povoljno p~ele u LR ko{nicama. Tel. 061 486 926. Prodajem sve vrste rezane gra|e, lamperiju, brodski pod. Tel. 065 689 523. Prodajem novu motornu pilu Stihl, 200 KM i Jotul pe} 200 KM. Tel. 061 474 657. Prodajem skalpove doma}ih pijetlova za izradu vje{ta~kih mu{ica za ribolov, u raznim bojama. Tel. 061 206 345. Prodajem podvodne i nadvodne mu{ice za ribolov, ekstra kvalitete. Tel. 061 206 345. Prodajem kompletnu muzi~ku opremu za diskoteku i rasvjetu. Tel. 066 685 215. Komplet ma{ine za hemijsku ~istionicu i ku}u sa ba{tom. Tel. 062 165 566. Regal, dosta o~uvan, povoljno. Tel. 649-434. Male gramafonske plo~e prodajem. Tel. 613-647, zvati od 14 h. Prodajem pelene za odrasle, trake za {e}er Accu-Chek. Tel. 062 248 174. Povoljno ve{ ma{inu Gorenje Wa 543, o~uvana, ispravna. Tel. 033 453537. Bazen 7x7 okrugli sa svom prate}om opremom, pre}ista~ima, cijena 6.000 KM. Tel. 061 224 104, 066 719 741. Krila vrata sa {tokovima, kanc. stolovima i dr. stvari. Tel. 061 224 104, 066 719 741. Rash. vitrinu du` 150x140, zaobljena, zamrziva~ 210 lit., staklena vrata. Tel. 061 966 403. Trpezarijski sto za 6 osoba, sto na razvla~enje, stolice tapac., 200 KM. Tel. 033 234-703. Nov {ank, cijena povoljna. Tel. 033 512-135. Dvosjed na razvla~enje sa sandukom za posteljinu. Tel. 061 544 972. Prodaja i monta`a brvnara po

Zamjena
Mijenjam stan 60 m2, Al.Polje, 18 sprat uz dogovor za manji na Al. Polju.Tel. 061 208 998 Dvosoban stan u Pazari}u, 64 m2 + terasa, prvi sprat, za manji u Had`i}ima sa centralnim grijanjem. Tar~in kod `eljezni~ke stanice, mjenjam plac sa ru{evnom ku}om za Mali Zvornik ili Zvornik. Tel. 061 583 708 Menjam lokal u Sarajevo za lokal u Banja Luku. Tel.062 327 026 RS (Rudo), mijenjam ve}u ku}u sa oku}nicom za KS, ili prodaja. Tel. 061 684 706. Mokro - mijenjam ili prodajem ku}u, 3 sprata i 3,5 dul. zemlje, uz magistralni put. Tel. 062 214 041. Isto~. Saraj. Dobrinja 4, dvosoban stan, IV spr., mijenjam za isti ili jednoipos. u Sarajevu ili prodajem. Tel. 061 220 179. Mijenjam stan 37 m2, I sprat, u Kasindolu kod bolnice, za garsonjeru ili ve}i uz doplatu za Feder. Sarajevo. Tel. 062 348 159. Mijenjam stan 78 m2 za manji uz dogovor. Tel. 033/451-776. Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Mijenjam jednosoban stan na Dolac Malti za dvosoban. Tel. 033 659 756, 062 178 832. Dvos. stan u naselju Otoka, jako uslovan, vlasni{tvo 1/1 za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. Sarajevo-Zagreb, troipos. stan (renoviran) sa gara`om, za odgovaraju}e. Tel. 061 964 797, 033 617-742. Mijenjam stan 39 m2 u Dobrinji 2, za sl. u centru ili S. Gradu. Tel. 033 238-073, 061 406 849. Stan u Sarajevu 52 m2, mijenjam za B. Luku ili prodajem. Tel. 033 542-668. Stan 68 m2 za stan 30-33 m2, uz doplatu, Olimpijska 34. Tel. 061 325 289. Ljubina kod Srednjeg, vikend ku}a 100 m2 st. prost. i 1.500 m2 zemlje za stan u Sarajevu. Tel. 061 249 155. Garsonjera 27 m2, suteren, Dobrinja 5, extra stanje za Dobrinju 4 (manji stan). Tel. 061 525 195. Zamjena ku}e sa ba{tom za stan uz fin. nagodbu. Tel. 062 165 566. Mijenjam stan u Sarajevu za B. Luku, 35 m2 na Jezeru. Tel. 00381 63 582 606. Mijenjam stan 90 m2 sa grijanjem u Prijedoru za Sarajevo. Tel. 033 453029. Tar~in - kod @elj. stanice mijenjam plac sa ru{evnom ku}om za Zvornik - Karakaj, uz asfalt. Tel. 061 583 708. Vikend ku}a uz put SemizovacSrednje, 100 m2 stamb. prostora, za stan u Sarajevu. Tel. 061 249 155. Mijenjam ku}u za stan u Sarajevu, uz doplatu. Tel. 065 335 075.

Potra`nja
Kupujem plac do duluma, zme|u Janjica i Drivu{e (Zenica). Tel. 061 783 648 Hitno kupujem ve}u gara`u,na Alipa{inom , Mojmilu, [vrakinom ili Dobrinji. Tel. 062 762 572 Hitno potrebna garsonjera za studenta medicine do 53.000 KM. Samo ozbiljne ponude. Tel. 062 762 572 Hitno kupujem 2,5 ili 3-trosoban stan na ^. Vili u Kvadrantu, isplata odmah. Tel. 062 762 572 Kupujem vikendicu u Kantonu Sarajevo, samo SMS. Tel. 061 211 923 Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Bra~ni par tra`i prazan stan za iznajmljivanje, bli`e centru na du`i period. Tel. 061 715 238. Hitno potreban 2,5 ili 3-soban stan na ^. Vili - Kvadrant, isplata odmah. Tel. 062 762 572. Hitno kupujem manji jednosoban u centru (ni`e spratnosti) po mogu}nosti sa balkonom, nije uslov. Tel. 062 762 572. Kupujem garsonjeru sa c.g., od M. Dvora do Alipa{inog. Tel. 061 936 378. Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649. Kupujem garsonjeru ili manji jednos. stan, Ko{evo, Ko{. Brdo, Bjela-

va{oj `elji, povoljno. Tel. 061 210 032, 066 969 293. Tu{ bateriju sa vertikalnim ulazima-Armal. Tel. 061 335 637. Gumeni ~amac sa motorom Jamaha i daljinskim komandama, registrovan. Tel. 063 176 207. Balkonska vrata drvena skoro nova, vakum staklo, rasprodaja, po dogovoru. Tel. 065 539 150. Plin. kotao za eta`. grijanje od 28 KW i 5 novih termo radijatora 60x130 cm. Tel. 062 381 294. [iv. ma{ina Bagat, no`na i video Orion, povoljno. Tel. 061 272 743, 065 631 342. Video rekorder i ve}i broj video kaseta. Tel. 061 245 070. Fatirane ~ar{afe (podmeta}e) za odrasle osobe, povoljno. Tel. 061 272 743, 065 631 342. Kirby usisiva~ prodajem. Tel. 061 531 713. Ljekovito bilje kantarion, maj~ina du{ica, metvica i kunica. Tel. 061 206 345. Vrlo povoljno klasi~nu kofer pis. ma{inu Olimpia, veoma malo upotrebljavana. Tel. 062 126 283. Demirliju rezbarenu mangalu, vez starinski prodajem. Tel. 061 159 507. Lavandu za butike, 3 kesice 10 KM, protiv moljaca. Tel. 061 159 507. Prodajem stolariju. Tel. 033 691319. Svu opremu prodajem za pekaru. Tel. 061 820 119. Kamin pe}, povoljno. Tel. 061 820 119. Dig. risiver Strong, povoljno. Tel. 061 745 586, Ilid`a. Sto sa 4 stolice, sklapa se u kofer za kampovanje, izlete itd. Tel. 061 903 261. [take podlaktne, dvodijelne, podesive. Tel. 061 069 614, 033 444-117. Odli~no o~uvan trosjed, samo 60 KM. Tel. 062 972 512. Svijetle}u reklamu 70x60, 50 KM. Tel. 062 972 512. Komoda i ukrasna sofa, drvena. Tel. 065 876 286. Prodajem kazane za rakiju. Tel. 061 367 103. Trosjed, dvosjed, fotelja i tabure od svijetlo be` mikro fibre, 750 KM. Tel. 061 722 470. Polovan namje{tan, bijela tehnika i dr. Tel. 061 172 701, 065 208 310. Skoro nov kanc. namje{taj, 4 ormara, sto, fotelja, 5 stolica. Tel. 061 356 085. Magnet za jednocilindri~ni motor, zvati od 14 h. Tel. 613-647. Skoro nova Olimpija klas. kofer pis. ma{ina, povoljno. Tel. 062 126 283. Pekara za hljeb, nafta, struja, mje{alice za tijesto, 2 rashl. vitrine Soko. Tel. 061 587 891. Prodajem patke, guske, mlade }urke, doma}e mlade koko{i, donosim na adresu. Tel. 061 925 691. Rezervoar za vodu (PVC), 1000 l, 200 KM. Tel. 062 337 808. Dobro o~uvane, ru~no ra|ene original orijentalne (nepal, perzija) }ilime. Tel. 033 452-018. Veliki ugao, eko ko`a, potrebno ga presvu}i, veoma povoljno. Tel. 062 760 012. ^etiri prozora 1,80x1,40, balkonska vrata 0,80x2,20, termo stakla sa `aluzinama, povoljno. Tel. 033 622064, 062 156 840. Ilid`a-Pejton, polovna stolarija, prozori 1,80x140, vrata balkonska, 0,80x2,20, termo staklo. Tel. 033 622064, 062 156 840. Rabljenu ljetnu obu}u i odje}u na veliko i malo, 3 nova dje~ija sintisajzera i autogaleriju. Tel. 061 511 779, Sarajevo. Gumeni ~amac, motor Jamaha 8 KS, konzola, volan, mjenja~. Tel. 063 176 207. Prodajem 100 posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. Jogi za bra~ni krevet, 180x190 cm, dobro o~uvan, povoljno. Tel. 062 760 012. Prodajem ili iznajmljujem solarij. Tel. 061 209 876. Multimedijalnu tastaturu, prof. i be`i~nog mi{a, novo. Tel. 061 565 855. Standardni TV Panasonik, ekran 55 cm, star 5 godina, zvati od 17 h. Tel. 061 375 300. Registar kasa Olimpijka, stolovi, stolice za ugostiteljstvo, velika ogledala, 4 kom., aparat za ga{enje 9 kg. Tel. 036 550 486, Mostar. Nov be`i~. telefon Panasonik, domet 300 metara, cijena 40 KM. Tel. 061 709 772.

Diplomatska misija prodaje kompletan kancelarijski namje{taj. Kontakt telefon: 033/215-265, od 10-15 sati. 11866-1tt

oglasi

Dnevni avaz

Utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

35

VODA I GRIJANJE – PRODAJA I UGRADNJA

KREDIT DO 96 RATA
N PREDMJER BESPLATA

PROFIL
24 mjeseca 36 mjeseci 60 mjeseci 84 mjeseca 96 mjeseca

3.000 KM

5.000 KM

7.000 KM

10.000 KM

137,00

229,00 160,00 105,00

321,00 224,00 147,00 114,70 106,00

459,00 320,00 210,00 163,00 149,00

BINJE@EVO 159 TEL/FAX: 033 517 024 GSM: 061 167 926

36

Utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

Koke nosilje, sli~ice stare 4 mjeseca i kaveze. Tel. 032 782 948, 061 454 862. Rashl. vitrinu 1,70 cm, veliki fri`ider za ugostiteljstvo, ro{tilji na plin, povoljno. Tel. 036 550 486. Ma{ine za hem. ~i{}enje i ku}u sa ba{tom. Tel. 062 165 566. Ma{ine {teperica, overlok, rinpli~arku i bekrer. Tel. 062 105 039. Industr. {iv. ma{ine nove i polovne prodajem. Tel. 062 105 039. Kau~ ve}i, fri`ider, AEG pe} 2 po 50 KM. Tel. 457-794. [ustersku ma{inu prodajem. Tel. 665-243, 062 812 055. Jogi za bra~ni krevet, 1,80x1,90 cm, o~uvan, 50 KM. Tel. 062 760 012. Aparat za mjerenje {e}era u krvi, Bayer-Contour, njmea~ki, nov, neotpakovan. Tel. 062 760 012. Ugao, eko ko`a, potrebno ga presvu}i, veoma povoljno. Tel. 062 760 012. Sto posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. Nov cirkular marke „Elekctra Beckum“ 5.000/m. Tel. 062 368 100. Sve vrste rezane gra|e, lamperija, brod pod. Tel. 065 683 523. Dje~iji kreveti} `eljezni, bordo boja na ljuljane, 80 KM, kolica 30 KM, hodalica 10. Tel. 066 142 287. P~ele 15 duplih ko{nica, med nije vrcan zbog moje bolesti (udar). Tel. 061 397 532. Nerazmontiranu `elj. piljaru 3x3 m sa tendom, cijena po vi|enju. Tel. 061 397 532. Komande za obuku voza~a „B“ kat., cijena 150 KM. Tel. 061 397 532. Veoma povoljno pis. kofer ma{inu Olimpija, kori{tena malo, mehani~ka. Tel. 062 126 283. Industr. ma{ine za tekstil Juki, nove. Tel. 061 724 597. Zbog selidbe prodajem dvije sobne stala`e, plakar, ormare, sobni sto, cijena vrlo povoljna. Tel. 033 210-014. Prirodne rojeve i osnovna p~elinja dru{tva prodajem. Tel. 032 879 285, 061 246 864. Prodajem mjerilo za plin i aparat za mjerenje {e}era u krvi. Tel. 061 186 082. Harmonika „Melodija“ 92 basa sa koferom, Sarajevo. Tel. 061 537 686. Gumeni ~amac sa motorom 8 KS i komandama, registrovan. Tel. 063 176 207. Rasprodaja ve{ ma{ina, {poreta struja plin i raznih fri`idera 80-150 KM. Dostava besplatna. Tel. 533-631. Polovna dobro o~uvana garderoba za dalju prodaju, po 1 KM po komadu, obu}a i odje}a. Tel. 033 623-301. Ma{inu za su{enje ve{a, biciklo za manje dijete trocikl i liniju. Tel. 033 623-301. Hem. opremu za hem. ~istionu i ku}u sa ba{tom. Tel. 062 165 566. Gumeni ~amac sa motorom 8 KS i komandama. Tel. 063 176 207. Balkonska ograda, klizna kapija na krilo, gitere za prozore, gara`na vrata. Tel. 061 313 116. Dobro o~uvan trosjed zelene boje. Tel. 061 345 805. Skoro nov kancelarijski namje{taj, 4 ormara, sto, fotelja, 4 stolice. Tel. 061 356 085. Puno nove i polovne garderobe i obu}e veoma povoljno, Sarajevo. Tel. 062 270 366. Komplet opremu za slasti~arnu, buregd`inicu, aparat doner plin. Tel. 061 311 784. Dvokrilne ustakljene prozore bez {tokova, povoljno. Tel. 062 972 512. Ustakljene prozore bez {tokova 12 kom. - 50 KM. Tel. 062 972 512. Manji fri`ider ispravan, 40 KM. Tel. 062 972 512. Trosjed o~uvan oran` boje, 60 KM. Tel. 062 972 512. Polukru`nu sofu za sjedenje i sobni sto, sa~uvano, pogodno za vikendicu. Tel. 063 848 252, 063 878 680. Vitafon, garancija 2. 2. 2011. Tel. 033 214-144. Pet novih „termal“ radijatora 60x130 cm. Tel. 062 381 294. Plinski kotao za eta`no grijanje od 28 KW. Tel. 062 381 294. Radim i prodajem kerane stolnjake raznih veli~ina i oblika. Tel. 033 453-029. Dobro o~uvane ru~no ra|ene original orijentalne tepihe i staze. Tel. 033 452-018. Prodajem pul~eve. Tel. 061 543 792. Fasadnu pe} Emina, odli~no stanje, fiksno 100 KM. Tel. 061 245 207. Trpezarijski sto i 4 stolice, vrlo po-

voljno. Tel. 061 245 207. Drvene (jelove) pul~eve 120 kom., du`ine 2,5 m. Resnik-Pazari}. Tel. 061 377 022. L. profil 40x40, 18 m, cijena 25 KM. Tel. 062 576 975. Rigips plo~e 200x120x12,50, 7,9 komada 30 KM. Tel. 062 576 975. Fri`ider ladi~ar sa 10 laica, ispravan, duboko zamrzavanje. Tel. 066 476 960. Akumulator bo{ov, 74 amper sati, nov, cijena 120 KM. Tel. 066 476 960. Ve{ ma{inu, {vedska, ispravna, u idealnom stanju, 120 KM. Tel. 066 476 960. Gusanu pe} povoljno. Tel. 061 747 860. Povoljno lijek Inunomax i Glivec. Tel. 061 203 409. Ma{ine za proizvodnju poklopaca i papirnu galanteriju. Tel. 065 435 050, 062 762 207. Ma{inu za izradu polimera za flekso {tampu. Tel. 065 435 050, 062 762 207. Grobno mjesto na groblju Sv. Josip. Tel. 664-169. P~ele sanduci LR, DB i Farar. Tel. 032 866-425 i 061 798 869. Klavirnu harmoniku Weltmaister 120 basova, kori{tena 6 mjeseci. Tel. 062 720 393. Povoljno ulazna vrata 200x100, dupla brava, 60 KM. Tel. 061 746 173. Enciklopedije Leksikografskog zavoda Zagreb - I. izdanje. Tel. 033 652-156. Dobro o~uvanu original opremu za ritmi~u gimnastiku. Tel. 061 974 401. Aparat za zavarivanje limova 0,5-2 mm, bez gasa, 800 KM. Tel. 061 764 703. Polovnu garderobu, plasti~ne ofingere, {tendere, povoljno. Tel. 065 565 485. Regal i vuneni }ilim. Tel. 649-434. Nove industrijske ma{ine za tekstil „Juki“. Tel. 061 724 597. Bicikl BMW „caterpillar“ original, alu felge, u izuzetnom stanju,c ijena 250 KM. Tel. 061 390 748. Dizalica „vrabac“ „Enhel“ sa konzolom za monta`u, cijena 100 KM. Tel. 061 256 533. Contour TS trakice za mjerenje {e}era u krvi, povoljno. Tel. 061 531 713. Komplet opremu za slasti~arnu, buregd`inicu, vitrinu za sladoled. Tel. 061 311 784. [iva}u ma{inu no`nu „Bagat“ i video „Orion“. Tel. 061 272 743, 065 631 342. Pelene, podmeta~e (ulo{ke), ~ar{afe za odrasle, povoljno. Tel. 061 272 743, 065 631 342. Guske, patke, mlade }urke, `ive ili o~i{}ene, donosim na adresu. Tel. 061 925 691. Prodaja i ugradnja harmonika vrata svih modela i mjera, sa dvije vodilice i pragom, ve} od 60 KM/m2. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Ve{ ma{ina Gorenje, starija, ispravna. Tel. 061 181 970. Persijske ma~i}e prodajem, rezervi{em fotos i kontakt. panicfotografije@gmail.com Tel. 065 915 800. Oprema za kozmeti~ki salon (masa`a, depilacija, manikura) skoro nova. Tel. 033 723-051. 100 raznih knjiga, 2.000 fotografija, kultura, turizam i sport Unsko-Sanskog kantona. Tel. 037 351 057, 061 693 405. Polovne 2 frizerske mu{ke stolice, 2 ogledala, nogostup za stolice, vitrine, povoljno. Tel. 061 202 224. Rashladnu komoru 36 m3, re`im rada +10 -25 C. Tel. 062 344 777. Nov njema~ki tlakomjer, stolni, skala vertikalna, koriste ga medicinari. U pola cijene 40 KM. Tel. 061 709 772. Novu motornu pilu Stihl 200 KM i Jotu norve{ku pe} 200 KM. Tel. 062 474 657. Pe} za burek plin 2 rerne, 2 tende 6x3 m2 + 6 stolova komplet, 2 vitrine + kasa Oliveti. Tel. 062 916 907.

do 300 kg struja baterija nova. Tel. 061 618 483 Prodajem IPOD 2GB.Ekstra stanje 90KM. Tel.062 272 594 Prodajem sve vrste rezane gradje lamperija broski pod. Tel. 065 689 523 Prodajem rezervoar za vodu od 2 t i hidropak. Tel. 061 971 220 Povoljno,fabr.rasvjeta 20 kom,alum.400 W `ivine sa prigu{nicom. Tel.065 243 751 Prodajem kompjuter Pentium 3, sa monitorom, tastatura, mi{, zvu~nici, bio u ku}noj uporabi, ispravan, o~uvan. Cijena fiksno samo 200 KM. Grude. Tel. 063 655 288 Prodajem ra~unar pentium 4 sa plazma ekranom 48 cm.Tel. 062 561 753 Prodajem harmoniku Weltmaister,60basova,5+3.Cijena 350 KM. Tel. 061 237 732 Prodaje se CNC graverka, 1290x740x150 sa software-om. Tel. 061 734 574 Prodajem dvije vre}e za spavanje po 15 KM. Tel. 061 244 290 Prodajem harmoniku 96 basova klavirka. Zenica. Tel 062 131 508 Prodajem Garmin Nüvi 765, sadr`ava Europsku kartu 2011, TMC modul, 3D-pokazivanje, Mp3 - Cijena 350 KM. Tel. 062 184 626

MIKADO-GARANCIJA Aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, VANJSKE PVC i ALUM. ROLETNE, BLINDO, gara`na rolo i harmonika vrata, platnene roletne. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 8656-1Nd` TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610-000. PTT „HIGIJENA“ - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje tepiha (1 KM = 1 m2) i namje{taja: ugao = 20 KM, kau} = 10 KM. Tel. 061 141 944. 11916-1tt VODOINSTALATER-ELEKTRI^AR popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, tu{ kabina, bojlera, el. pe}i, aut. osigura~a. Tel. 061 180 120, 061 132 149. 10144-1Nd` Molersko-farbarske radove, rigips, keramika, laminati, termofasade, i komplet adaptacije uz garanciju. Mob. 061 255 253. 10143-1Nd` Bravar, ugra|ujem i popravljam brave, gara`na vrata, ograde i ostalo. Dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. 10149-1Nd` Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621733. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Matematika za popravne, profesor sa iskustvom, uspjeh zagarantovan. Tel. 061 135 748. Prof. daje instrukcije iz engleskog jezika djeci i srednjo{kolcima, dolazim na adresu. Tel. 061 227 439. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. [ivanje `. konfekcije, sve vrste prepravki kvalitetno i povoljno. Tel. 065 695 706, Alipa{no C-faza. Engleski jezik, sudski prevodilac, prevod i poduka. Tel. 061 533 935. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija, laminata i rigipsa. Tel. 062 466 093. PC serviser nudi usluge opravke ra~unara, XP antivirus i drugo, dola, zak besplatan. Tel. 062 328 044. Povoljno, ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, laminat, rigips, keramika. Tel. 061 565 834. Molerske usluge, vrlo kvalitetno. Tel. 062 127 525. Auto limar radi sve vrste autolim. radova, jeftino, brzo, kvalitetno. Tel. 061 270 427. ^asovi engl. jezika. Tel. 061 334 895. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Zidar i tesar radimo sve gra|evinske radove, Cazinska 27. Tel. 061 019 468. Radim termo fasade, 10 KM sa skelom. Tel. 062 298 347. Radimo termo fasade, moleraj, {panski zid, uz garanciju i dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061 278 188. Zidar sa grupom radi krovove, fasade i ostale radove. Tel. 062 196 097. Instrukcije iz ruskog jezika i prevod rusko-bosanski i bosansko-ruski. Tel. 061 969 966. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Povoljno prevoz kombijem i putni~kim automobilom. Tel. 061 248 036. Matematika, fizika i elektrotehnika, instrukcije uspje{no i povoljno daje dipl. ing. Tel. 201-195, 061 277 297. Molersko-farbarske radove, rigips, keramiku, laminati, termo-fasade, adaptacije, uz garanciju. Tel. 061 255 253. Kombi prevoz putnika 1+8 i seli-

Mobiteli
Bezi~ne mikroslu{alice, slu{alice za sve vrste mobitela. Tel. 062 466 056 Prodajem mobitel SGH D780 malo kori{ten u extra stanju, zapakovan, kamera 3.2 mpx. 2 GB memorijska kartica, slu{alice, punja~, bluethooth i sve sto ide uz mob. Cijena vise nego povoljna 210 KM. Tel. 062 136 224

Namje{taj
Prodajem {poret nov na drva.Tel. 061 288 939 Prodajem sudoper dupli 30 KM.Tel.062 530 171 Prodajem {krinju ladi~ar 150 KM. Tel.062 168 911 Prodajem zamrziva~, 6 ladica, Gorenje, 120 KM. Tel. 033 485 535 12 metalnih stolova za vanjski prostor (ljetna ba{ta, vikendica). Cijena 50 KM. Tel. 061 107 999 Prodajem komodu s ladicama i rezbareni sto cijena jako povoljna. Tel. 061 048 343 Prodajem Hip Hop garnituru, 3Sjed, 2-Sjed i fotelja, Sve se razvla~i, Boja kombinacija be` braon. Tel. 061 758 082 Prodajem trosjed i dvosjed eko ko`a ,samo potrebno presvu}i ,boja be` ,oboje 120 KM. Tel. 061 701 137 Prodajem stol za dnev.boravak,komodu ladi~ar,rezbareni stol,radni stol gratis.sve u exstra stanju cijena jako povoljna. Tel. 061 048 343 Prodajem bojler gorenje 30 l i kon~ar 80 l. Tel 061 486 756 Prodajem fri`ider gorenje ispravan .Tel 061 486 756 Prodajem dva }ilima i stazu cijena 150 KM. Tel. 062 119 584 Prodajem norve{ku gusanu pe} Jotul,cijena 270 KM. Tel.032 424 590 i 062 460 262

Alati i ma{ine
Prodajem pr`ionicu za kafu, kapaciteta 30 kg. Ispravna, kompletna.Tel. 061 136 341 Prodajem vulkanizerske ma{ine za montiranje i balansiranje guma,nove. Tel. 062 821 421 Povoljno prodajem pekarsku ma{inu za mije{anje tijesta sa dva kazana. Dobro o~uvana. Tel. 061 820 119 Prodajem centrifugalnu livnicu za lijevanje al legura 061 765 249 Peka~ hljeba Moulinex. Pe~e do 1000g peciva, garancija dvije god. Tel. 061 241 736

Razna oprema
Prodajem bilijar, Kiseljak Tel.061 991 963 Trgova~ka vitrina, rashladna, Soko Mostar, du`ina 1,70m, ispravna.Tel. 061 882 334 Prodajem TV u boji,55 cm, stereo suround,Kakanj. Tel. 061 831 773 Povoljno polovan crijep i novi ciglanski blokovi. Sarajevo. Tel. 061 563 620 Prodajem vagu digitalnu za mesaru i pitaru nova. Tel. 061 763 742 Prodajem vagu digitalnu patosnu

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata. Tel. 061 501 401. 10168-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 11756-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 9733-1Nd`

dbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Molersko-farbarske poslove obavljamo brzo, ~isto, povoljno. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Molersko-farbarski radovi i posavljanje tapeta, izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 061 382 230. Profesorica engleskog, sudski tuma~-prevodilac, dr`i ~asove za sve uzraste. Tel. 033 465-958, 062 612 399, Dobrinja. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Profesor instruira matematiku sve uzraste povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Dubinsko usisavanje, pranje tepiha i namje{taja. Tel. 061 319 571. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541, 033 511-526. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622, 062 012 291. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taja, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 061 311 276, 033 666275. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 033 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{im prevoz robe, stvari i ljudi, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 070 202 843, 062 165 429. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200616. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 926 333. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Bravar, sve bravarske usluge, povoljno. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Sve stolarsko-tapetarske usluge radim brzo i povoljno. Tel. 061 606 651, 066 620 342. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Dajem instrukcije iz matematike i fizike. Mob. 062 343 100. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce tokom godine. Tel. 061 244 251. Tapetar-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas, uz garanciju. Tel. 033 718-405, 061 156 728. [ivanje trajnih autopresvlaka, paleta boja, popravak sjedi{ta, neba, tapacirunga, poda. Tel. 061 215 658. Moler sa iskustvom iz Njema~ke, izvodi molerske radove kvalitetno uz garanciju. Tel. 061 372 829. Vodoinstalater sa iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenja vod. instalacija. Tel. 061 348 717. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu ili ru~no u praonici sa

dostavom. Tel. 061 202 630, 033 673284. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643990. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Molersko-farbarske usluge. Tel. 062 823 902. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Tel. 061 349 294. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Kombijem prevozim razne vrste robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 062 476 471, 033 614-436. Moleraj, laminat, rigips, edelpuc, kompletne adaptacije stanova i ku}a. Tel. 062 402 122. VKV moler radi ~isto, uredno, kvalitetno, jeftino. Tel. 062 214 519. Engleski, njema~ki, prevodi, instrukcije, dipl. radovi, disertacije, pripreme za ispite. Tel. 063 947 405. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Prevoz putnika i organizovanih grupa luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Klimatiziranim kombijima prevoz na more sa smje{tajem, grupna putovanja kao i selidbe po bih i u regionu. Tel. 033 511 492 i 061 899 883. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. Klimatiziranim kombi vozilom nudim usluge prevoza na more i druge destinacije, profesionalni voza~, dvd, dolazak na adresu. Tel. 033 22 04 02, 061 531 616 i 062 214 690. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta. Cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Studentica ekonomije instruira matematiku za srednju i osnovnu {kolu. Tel. 061 929 114. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 422 040. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641-144. Radimo molersko-farbarske radove, rigips, keramiku, laminat, i komplet adaptacije uz garanciju. Tel. 061 255 253. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Elektri~ar - elektro instalater, sve vrste el. radova, kvarova, atest. Tel. 061 398 483. Radim kompletnu adaptaciju sta-

Utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

37

na, brzo, povoljno. Tel. 062 226 904. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. Radim sa |acima Me|unarodne {kole Sarajevo, po nastavnom planu na engleskom kao i konverzaciju, informatiku. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. @ohare, `ute mrave, stjenice, buhe i mi{eve uni{tavamo u va{im stanovima sa garancijom. Tel. 234-805. Uni{tavamo `ohare, `ute mrave, stjenice, mi{eve, 100% efikasno. Tel. 062 553 100. Uni{tavanje `ohara, stjenica, buha, mrava i mi{eva, 100% efikasno. Tel. 033 546-770. Servis zdravlja - uni{tavamo moljce, muhe, stjenice, komarce, mi{eve, itd. Tel. 062 136 248. Kombi prevoz svih roba, povoljno. Tel. 061 205 906. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo, postavljamo gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Sve za kompjuter! Rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Instrukcije iz engleskog jezika, turskog, matematike, posebne metode rada sa djecom. Tel. 061 714 367. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Uredno i kvalitetno sa dugogodi{njim iskustvom radim molersko farbarske radove. Tel. 062 189 683, 033 664-539. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Prevoz putnika Sarajevo-more, klimatizirano, novim lux kombijem, dolazim na adresu. Tel. 062 213 645. Kombi prijevoz povoljno. Tel. 062 302 327. Vr{im prevoz putnika na more i po BiH, klimatizirano: Tel. 062 642 538. Opravka ma{ina za ve{ i su|e, el. {tednjaka i TA pe}i, bojlera sa ~i{}enjem, i el. instalacija. Tel. 061 803 042. Profesorica daje ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Ruski jezik - instrukcije i prevod. Tel. 061 969 966. Medicinski tehni~ar sa radnim iskustvom vr{i sve vrste medicinskih usluga, profesionalno i stru~no (njega bolesnika, kateteri, injekcije, inzulin i ostalo). Tel. 061 381 651. Instrukcije iz matematike, fizike, elektrotehnike. Tel. 061 803 042. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 519 449. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Instrukcije matematike, te priprema u~enika za sigurne upise, popravne, dolazim ku}i. Tel. 033 469-965. Profesionalno ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, poslovnih prostora i tapaciranog namje{taja. Tel. 061 144 899. Popravljam ve{ ma{ine, {tednjake i bojlere, za penzione popust 30%. Tel. 061 510 390, 033 473-155. Demontiram i renoviram komplet kupatila. Tel. 061 241 204. Instrukcije iz matematike, fizike i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Engleski jezik - stalni sudski tuma~, prevodi i podu~ava. Tel. 061 533 935 i 214-151. Vodoinstalaterski, kerami~arski radovi, centralno grijanje. Kvalitetno i povoljno. 061 182 737. Matematika - instrukcije uspje{no i sigurno, dipl. ing. el. Tel. 062 327 168. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736 i 061 506 755. Stolar: popravka, monta`a, izrada kuhinja, plakara, namje{taja, vrata, prozora, brava. Tel. 062 534 123, 033 463-353. Ku}ni majstor: postavljam gar-

ni`e, lustere, plafonjere, slike, brave, baglame i ostalo. Tel. 061 838 018. Prof. daje instrukcije iz metematike za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 062 467 237, 033 643-388. Prof. engleskog daje ~asove. Tel. 626-157. Vr{im prijevoz i uno{enje robe, kombijem. Tel. 061 241 751. Kombi prevoz, selidbe, ~isto bez o{te}enja namje{taja. Tel. 061 311 622. Vodoinstalater, 30 g. iskustva, vrši opravke instalacija, monta u sanitarnih ureðaja i proèepljenja. Tel. 062 139 034 i 033 535 659. Servis, prodaja, programiranje svih vrsta registar kasa. Tel. 061 251 809. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Vodoinstalater - vr{i sve vrste popravki i instalaciju novih ure|aja i kupatila. Tel. 063 918 655. Povoljno i kvalitetno prevodim francuski jezik. Tel. 062 386 073. Izra|ujem i montiram sve od `eljeza, brzo i kvalitetno. Tel. 061 709 382. Uni{tavamo: `ohare, stjenice, mrave, mi{eve, efikasno uz garanciju. Tel. 033/234-805. Nastavnica engleskog jezika daje instrukcije u~enicima osnovnih {kola. Tel. 033 642-704. Vr{im opravku elektroinstalacija i ugradnju novih povoljno. Tel. 611542. Njema~ki advokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u Njema~koj. Tel. 061 537 739. Kompletnu adaptaciju stanaku}e, keramiku, rigips, laminat, moleraj, itd. Tel. 062 226 904. Povoljno uz garanciju radimo termo fasade, moleraj, {panski zid, dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061 278 188. Termofasade-rigips, {panski zid, veoma povoljno, uz garanciju. Tel. 061 270 971. Kerami~arski tim radi postavljanje svih vrsta keramike, cijena po dogovoru. Tel. 061 525 310. Voda, keramika, grijanje, kvalitetno i povoljno. Pozovite. Tel. 061 182 737. Profesionalno kerami~ar, kvalitet. Tel. 061 509 061. Molersko-farbarski poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. Moler: kvalitetno, brzo i veoma povoljno radimo sve vrste moleraja. Tel. 062 778 717. Dajem instrukcije iz fizike i matematike, djeci i srednjim {kolama. Tel. 061 227 439. Instrukcije iz matematike za u~enike osnovnih {kola. Tel. 062 139 588. Vrlo povoljno i kvalitetno molerski, parketarski i rigips radovi. Tel. 061 357 201. Kvalitetno i povoljno vodoinstalaterski, kerami~arski i elektri~arski radovi. Tel. 061 357 201. Kvalitetno i uredno vr{imo sve vrste molerskih usluga, 1 m2 = 1 KM. Tel. 061 398 569, 061 439 366. Prosvjetna radnica radi kao privatni u~itelj sa osnovcima, svakog dana. Tel. 033 234-705. Instruiram matematiku za |ake osnovnih {kola. Tel. 033 234-705. Prof. francuskog jezika daje instrukcije francuskog u~enicima osnovnih i srednjih {kola. Tel. 033 651891. VKV stolar vr{i popravke vrata, prozora, zamjena baglama svih vrsta na kuhinjama i plakarima. Tel. 033 677-549. Masa`a: relax, kineska uz aromaterapiju, kiropraktika, refleksoterapija, sportska. Dipl. maser-terapeut. Tel. 063 975 031. Vr{imo presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslov. prostora, tepiha, namje{taja. Povoljna cijena. Tel. 061 210 017. Lije~im sva oboljenja ki~me i druge bolesti. Tel. 033 616-211. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Prevodim njema~ki jezik, 5 KM/stranica. Tel. 063 988 207. Bravar VKV - radi ugradnju brava, PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povoljno. Tel. 061 507 683. Centralno grijanje, plinske instalacije, zamjena konvektora, itd. Radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037.

Zidar, tesar, od temelja do krova, povoljno. Tel. 062 371 539. Tapaciranje namje{taja, {ivenje navlaka za namje{taj, zavjesa, paravana, stolnjaka, nadstolnjaka i dr. Tel. 061 385 329. Profesor daje instrukcije iz engleskog, prevodi tekstove sa engleskog na bosanski i obratno, dolazim na adresu. Tel. 062 869 555. Instrukcije iz njema~kog jezika, uspje{no i povoljno. Tel. 062 330 770. Instrukcije iz matematike i fizike, uspje{no i povoljno. Tel. 061 571 973. Profesionalno digitalno video i foto snimanje svadbi, vjen~anja, vjerskih i drugih doga|aja. Vrhunska usluga i povoljne cijene. Tel. 062 356 113. Elektro i molersko-farbarske radove, povoljno. Tel. 611-542. Izvodimo molerske radove uz provjeren kvalitet. Tel. 033 674-292. Bravar i varilac VKV, profesionalna izrada i monta`a vrata, ograde, tende, balkoni, giteri... Tel. 061 141 659.

Potreban podstanar u radnom odnosu (mu{ko ili `ensko - samci) za pripomo} starcu tokom no}i, od 19 7 sati. Zauzvrat nudimo besplatno spavanje - sobu i pla}ene re`ije. Mob. 062 994 704. 10156-1Nd` Za rad u autoservisu potreban vulkanizer-mehani~ar na Ilid`i, plata po dogovoru + topli obrok. Tel. 061 221 887. 10160-1Nd` Tra`im posao bilo kakav, moze auto praonica. Iskustvo, ozbijan i po{ten. @ivim u Sarajevu Sms 066 516 709 Potreban frizer sa radnim iskustvom minimalno 5 godina. Tel.061 374 648 Hitno potrebna djevojka za rad u prvoj smjeni u cafe clubu na Dobrinji. Tel. 062 735 725. ^uvala bih djecu u inostranstvu, imam hrvatsku putovnicu.Tel. 036 584 203 Call Centru Doboj potrebni komunikativni agenti sa odli~nim poznavanjem Njema~kog jezika. Tel. 065 144 334 Ozbiljna `ena ~istila bi stanove, poslovne prostore, ~uvala djecu sa podru~ija- strogo Ilid`a. Tel. 061 551 118 Tra`im posao, voza~ka b,c,e iskustvo u odr`avanju objekata popravaka i monta`a u ku}i. Tel. 066 824 182, 063 152 719. Potrebna frizerka i dvije u~enice u razradenom salonu. Tel 061 865 310 Upis sezonskih radnika u poljoprivredi za 2011.Satnica 3-4 eur. Tel. 051 814 314 Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju {vedske kozmetike zarada min.30%+vrijedni pokloni mogucnost kreditiranja do 600KM. Tel. 062 876 742 Potrebne 2 radnice za rad u buregd`inicu na poslovima poslu`ivanja na Dobrinji. Tel.062 909 061 Frizerskom salonu potreban frizer sa radnim iskutstvom. Tel. 061 547 828 ^istim ku}e, stanove, pos. prostore i peglam ve{. Tel. 061 828 175. Agencija „Meka“ za ku}nu njegu starih, bolesnih, 24 sata sa vama. Tel. 061 237 641. Hitno potrebna kozmeti~arka, plata na procenat 50% ili po dogovoru fiksna. Tel. 062 813 333. ^uvala bih djecu i odr`avala stan. Tel. 061 220 782. Potrebna djevojka za rad u prvoj smjeni u cafe clubu na Dobrinji. Tel. 062 735 725 zvati iza 16 h. Potrebna djevojka ili momak za rad u kafeu u centru grada. Po`eljno radno iskustvo. Tel. 061 278 917. Hitno potrebna frizerka, plata na procenat + 50% ili po dogovoru fiksna. M. Dvor. Tel. 062 813 333. Frizerskom salonu, potreban mu{ko-`enski frizer. Tel. 061 177 944. Potrebna kozmeti~arka, frizerka i fizioterapeut. Tel. 061 741 005. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643990. Brzo i kvalitetno vr{im opravku va{ih televizora. Tel. 061 505 084, 033 453-000. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}. i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Molerski radovi, brzo, ~isto i vrlo povoljno. Tel. 062 165 460. Postavljam laminate, panel parkete i ostle vrste parketa. Tel. 061 828 391. Potreban samo ozbiljan radnik sa iskustvom za rad u autopraonici i vulkan. radnji, plata dogovor. Tel. 062 213 732, 061 209 057. Nudim pomo} starim i bolesnim osobama: obilazak, odlazak u prodavnicu, apoteku i sl. uz nov~anu naknadu. Tel. 062 760 012. Pouzdan, relativno mlad penzioner, obavljao bi poslove no}nog ~uvara, kvalitetno. Tel. 062 126 283. Potrebne radnice za ~i{}enje stanova i poslovnih prostora. Tel. 033 767-782, 033 450-271. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Pobolj{ajte ili zapo~nite posao bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i 320 biznis kredita. Tel. 032 244-417. Zaposlenje i useljenje {irom svijeta, bro{ura „Informator“, na na{em jeziku. Tel. 032 244-417. Proizvodnja eteri~nih ulja, mirisa, parfema, raznih proizvoda. Bro{ura „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244-417. Ozbiljna gospo|a ~isti ku}e, stanove, poslovne prostore. Tel. 033 440747, 066 752 761. Potreban frizer za `ene i mu{kar-

Intelektualne usluge
Knjigovodstvo veoma povoljno pru`a usluge vo|enja poslovnih knjiga uz pruzimanje dokumentacije, odlaske u banku, poreznu upravu, a za novootvorene „str“ i „d.o.o.“ popust do 20%. Tel. 062 784 002 Instrukcije iz matematike i fizike, za popravni, uspje{no i povoljno-Sarajevo. Zvati od 6. avgusta. Tel. 061 571 973 Profesor daje instrukcije iz matematike osnovcima i sredno{kolcima. Tel.061 244 251 Ra~unovodstvene usluge za mala i srednja preduze}a i udru`enja. Tel. 033 570 721, 061 188 011 Profesor matematike priprema |ake za popravni sa garancijom. Tel. 061 200 001 Certifícirani ra~unovo|a vodi poslove knjige pravnim i fizi~kim licma. Tel. 061 482 045 Instrukcije matematike za osnovce i srednjo{kolce kao i pripreme za popravni ispit. Stari Grad. Tel. 066 296 493 ili 062 272 406.

Zanatske usluge
Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541, 033 511 526 Mlad stru~an i po{ten moler radi molerske radove veoma povoljno i ~isto,hvala na ukazanom povjerenju. Tel. 066 340 158 Izvodim sve vrste gradjevinskih radova. Tel. 065 689 523 Mlad stru~an i po{ten moler radim molerske poslove ~isto i kvalitetno,cjena po dogovoru. Tel. 066 408 817 Opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|evinske stolarije. Postavljanje laminata,lamperije i podova. Tel. 061 502 739 VKV kerami~ar,majstor profesionalac,radi kvalitetno i profesionalno. 061 183 918 Izvodimo sve vrste gradjevinskih radova povoljno. Tel. 065 689 523 Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 062 315 612

Razne usluge
^istila bih stanove poslovne prostore uredno pedantno kod po{tenih `ena.Tel 066 184 137 Vr{im usluge prevoza,namje{taja,gra|evinskog materijala i sli~no.0024h + radna snaga.Povoljno. Tel. 062 423 605 Uni{tavamo: `ohare, moljce, mrave, komarce, muhe, stjenice, buhe, mi{eve. Tel. 061 234 026 Kombi prevoz i selidbe popust za R.V.I. penzionere ,studente, i sl. Tel. 061 890 067 Izra|ujemo sve vrste sportskih mre`a.Masinska obrada tenis. ,fudbal,rukomet,odbojka i za{titne mre`e. Tel. 063 402 077

ce. Tel. 061 900 620, 033 773-871. ^uvala bi dijete u svojoj ku}i, Bistrik. Tel. 061 088 520. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada min. 30 posto+kreditiranje+stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Ozbiljna `ena sa iskustvom ~uvala bi djecu. Tel. 033 640-175. Potreban pekar sa iskustvom. Tel. 061 351 436. Nudim pomo} starim i bolesnim osobama: obilazak, odlazak u prodavnicu, apoteku i sl. uz nov~anu naknadu. Tel. 062 760 012. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor, brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. Manuelna masa`a, fizioterapeut, dolazak na adresu, rehabilitacija, kvalitetno, povoljno. Tel. 061 367 166, 033 615-675. Bravar, radim sve vrste ograda od `eljeza i kovanog materijala, sve sa ugradnjom. Tel. 033 674-155. Prevoz putnika Sarajevo-more, novim kombijem, klimatizirano, dolazim na adresu. Tel. 062 213 645. Potrebni saradnici za rad u oblasti fixne jeftine telefonije, posao budu}nosti. Tel. 061 245 070. Usluge ~uvanja i odgoja djece do 10 godina starosti nudi diplomirana odgajateljica. Tel. 062 992 625. Potrebni iskusni komercijalisti za prodaju knjiga u ~itavoj BiH, mogu} radni odnos. Tel. 062 334 365. Knjigovodstvo za STR, SUR, SZR i usluge, diplomirani ekonomista, cijena 120 KM. Tel. 615-732. Dubinsko pranje auta, tapaciranog namje{taja, }ilima, sa profesionalnim ma{inama. Tel. 033 557-720. Apsolventica gra|evine tra`i posao (nije obavezno u struci). Tel. 062 676 001. Restoranu Bosna Ilid`a, potrebni kuhari-ce. Tel. 061 827 606. Odgovorna djevojka ~istila bi stanove, ku}e, vile, poslovne prostore. Tel. 066 342 556. ^uvala bih stariju `enu ili pomo} u ku}i, zauzvrat stanovnje, u Dobrinji. Tel. 063 213 844. Vodoinstalaterska radnja radi adaptacije kupatila, kao i opravke. Tel. 061 073 285. Nudim knjigovodstvene usluge, uslu`nim, zanatskim i ugostiteljskom radnjama. Tel. 061 811 816. Frizerskom salonu za `ene i mu{karce potrebna u~enica redovna ili vanredna. Tel. 061 244 181. ^i{}enje ku}a, stanova, pos. prostora, po{teno, pedantno. Tel. 061 289 900. Babica za porodili{te na raspolaganju za godi{nje odmore. Tel. 033 460336. Odgovorna osoba ~istila bi stanove, vile, ku}e, pos. prostore. Tel. 066/342-556. ^uvala bi dijete od 1-5 godina, lokac. Dobrinja i ispomo} u ku}i. Tel. 062 220 782. Potrebna radnica i kuharica kafe fast-food u Rajlovcu, dnevnica 35 KM. Tel. 061 392 184. U~iteljica priprema u~enike od IV raz. za {kolu. Tel. 062 127 144. Potrebne `ene za ~i{}enje stanova i poslovnih prostora. Tel. 033 450-271, 033 767-782. Potrebna frizerka za `ene i mu{karce. Tel. 061 900 620. Penzioner 53 god., sa iskustvom radio bi kao no}ni ~uvar. Tel. 033 628203.

Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Gröninga. Medicinski dokazivo. Tel: 062 519 449 Kupujem unutra{nju jedinicu za klimu LG C12AHU. Tel. 062 349 807 Muzi~ki bend klase A i muzi~ki bend klase B. Zvati izmedju 19:30 i 20:00. Tel. 066 626 812 Primam na poklon polovne le`aje,dvosjede se~ije du{eke i drugo mo`e pe} lijeva.dolazim na adresu.Buca Potok. Tel. 061 434 114 Ponuda deponija za istresanje zemlje Semizovac. Tel. 061 338 208 Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Povratnik u RS kupuje polovan crijep 1.000 do 1.500 kom., marke Be~ej ili Kikinda. Tel. 062 170 041. Kupujem umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujemo povoljno staru deviznu {tednju, ratnu {tetu i dionice, isplata odmah. Tel. 061 398 487. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, zlatne satove i ostalo. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem umjetni~ke slike, starinske satove, sablje, ordenje i ostalo. Tel. 061 965 126. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem dionice svih firmi i fondova, stara devizna {tednja, ratna od{teta. Isplata i dolazak odmah u FBiH i RS. Tel. 061 517 897. Kupujem staru deviznu {tednju, dionice i certifikate. Tel. 061 192 036. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Tel. 062 358 344. Kupujem staru dev. {tednju, ratne od{tete i dionice, prodajem neulo`ene certifikate, isplata odmah. Tel. 061 140 521. Kupujem dionice, staru dev. {tednju, ratnu od{tetu, prodajem certifikate 1,5%. Tel. 061 863 224. Kupujem dev. {tednju, obveznice, akcije, isplata odmah. Tel. 061 526 918. Kupujem deviznu {tednju, obveznice, akcije, isplata odmah. Tel. 061 271 935. Kupujem norve{ku gusanu pe} Jotul, pla}am, dobro pla}am. Tel. 061 400 190. Iznajmljujem vjen~anice povoljno, do 150 KM. Tel. 062 126 402, 033 651-211. Kupujem staru dev. {tednju, ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 062 524 226. Kupujem deviznu {tednju, odmah isplata. Tel. 066 430 579. Kupujem staru dev. {tednju, dionice, obveznice. Tel. 061 268 892. Dajem 10 novih velikih enciklopedija za dobro o~uvanog Yugu ili manje auto. Tel. 062 334 365. Staru dev. {tednju kupujem i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 061 836 657. Zidne satove, pe{kune, demirliju, mangalu, savan, bakar kupujem. Tel. 061 159 507. Kupujem sarajev. }ilime Pirot, serd`ade, vez-suhozlatice, ~avrme. Tel. 061 159 507. Kupujem sve vrste dionica i akcija sa saraj. i banjal. berze, ratna {teta, stara dev. {tednja, Telekom i dr. Tel. 065 974 799.

Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta. Isplata i dolazak na adresu odmah u FBiH i RS. Najpovoljnije. Tel. 061 175 237. 9715-1Nd` Kupujem staru deviznu {tednju Privredna - Jugobanka, ratnu od{tetu (obveznice), dionice firmi i fondova. Dolazim na adresu. Isplata odmah. Tel. 061 836 657. 10142-1Nd` Prodajem ko`ne kai{eve ili izradjujem po mjeri i zelji. Tel. 062 320 098 Prodajem stare zidne satove u super stanju. Tel.061 835 215 Nudim instrukcije iz bosanskih narodnih igara i folklora u`eg regiona cjena po dogovoru. Tel. 066 655 109 T ermo fasade Migra. T 061 182 104 el. Kopacke adidas-world cup broj 40, adidas-predator broj 38, Sarajevo. Tel. 061 439 216

Mijenjam duple sli~ice fudbalera Ju`na Afrika 2010-Panini. Tel. 062 925 067. Kupujem dionice, obveznice, tara dev. {tednja, od{teta, isplata i dolazak odmah u BiH. Tel. 061 517 897. Dajem 10 novih velikih enciklopedija za dobro o~uvanog Yugu ili manji automobil. Tel. 061 334 365. Kupujem stare strane LP plo~e. Tel. 061 761 668. Kupujem ratnu {tetu, telekom, staru deviz. {tednju i druge sa Saraj. i Banjol. berze. Tel. 061 188 488. Kupujem sve vrste dionica i obveznica sa Banjalu~ke i Sarajevske berze, ratna {teta, stara dev. {tednja i dr. Tel. 065 974 799, 061 210 994. Kupujem dionice svih fondova, preduze}a, staru deviz. {tednju, ratnu {tetu, certifikate prodajem. Tel. 061 864 047. Kupujem sve vrste ugostiteljsko opreme. Tel. 065 903 989.

Ponuda-potra`nja
Potreban vulkanizer sa radnim iskustvom u vulkanizerskoj radnji na Stupu, preko puta Auto pijace u Sarajevu. Sve informacije na telefon: 061 158 311. 9969-1Nd` Potrebna radnica za rad u pansionu na Ba{~ar{iji. Po`eljno poznavanje engleskog jezika. Tel. 062 326 996. 11831-1tt Potreban ve}i broj njegovateljica, med. sestara, zbog pro{irenja aktivnosti, agenciji „FENIX“. Tel. 061 364 950, 062 546 154. 11877-1tt

38

Utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

BMW X3 druge generacije

26

Dnevni avaz, utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

auto market

39

Novi korejski SUV uskoro u prodajnim salonima
KIA Sportage: Poput smanjenog Sorenta

PREDSTAVLJAMO Tr`i{te o~ekuje mla|eg brata Qashqaija i Murana

Dolazi Nissan Juke koji je spreman prodrmati stvari
Rije~ je o prvom malom crossoveru na svijetu koji nudi spoj snage SUV-a i sportskog stila
BMW X3: Novi izgled i ponuda motora

Bavarski kompaktni SUV u novom ruhu
Bit }e dostupna samo dva motora, 3,0-litarski benzinski i 2,0-litarski na dizel-gorivo
Bavarski proizvo|a~ i zvani~no je predstavio drugu generaciju svog SUV-a X3, koji }e prilikom tr`i{nog nastupa biti dostupan samo sa dva motora, jednim benzinskim i jednim na dizel-gorivo. Benzinske boje }e braniti model xDrive35i, ~iji 3,0litarski redni {estocilindra{ razvija 306 KS i 400 Nm, te omogu}ava ubrzanje do 100 km/h za 5,7 sekundi i maksimalnu brzinu od 245 km/h uz prosje~nu potro{nju od 8,8 litara. Uz automatski mjenja~ nudit }e se i start/stop sistem. Spomenuti {tedni si-

issan je objavio kako je na tr`i{te stigao Juke, mla|i brat Qashqaija i Murana, koji je „spreman prodrmati stvari“. Namijenjen mla|im kupcima kojima su dosadili jednoli~ni hatchbackovi, ovaj model objedinjuje prkos, moderan stil i energiju s nesta{lukom.

N

pogonom, prednji ovjes je izveden McPhersonovim opru`nim nogama, a zadnji torzijskom osovinom. Modeli s pogonom na zadnje to~kove imaju multilink konstruiran prema sistemu koji se ugra|uje u Qashqai.

Brojne suprotnosti
Ovaj novi ~lan Nissanove porodice je prvi mali crossover na svijetu i slijedi stope ve}e bra}e. Poput njih, Juke nudi spoj snage SUV-a i sportskog stila. Osmi{ljen da tr`i{te malih automobila obogati s pone{to mu`evnosti i dinami~nosti, objedinjuje brojne suprotnosti unutar svojih vrlo individualnih linija. - Prostran je, ali kompaktan, robustan, a dinami~an, prakti~an i zaigran. Ta su obilje`ja naizgled suprotna, ali u Jukeu se sjedinjuju i stvaraju ne{to istinski jedinstveno - rekao je Vinsent Vijnen (Vincent

Proizvodnja u Sanderlendu
U avgusta 1992. godine iz proizvodnog pogona u Sanderlendu (Engleska) „iza{la“ je prva Micra. Nakon 18 godina Nissan je okon~ao proizvodnju japanskog mali{ana u Velikoj Britaniji, a umjesto Micre, ova tvornica }e u budu}nosti proizvoditi Juke. Prvi primjerci s proizvodne trake o~ekuju se sredinom avgusta. Juke 4x4 je opremljen tehnologijom aktivne raspodjele okretnog momenta, koja pove}ava okretnost i smanjuje podupravljanje pri vo`nji kroz krivine. Ujesen, kada po~ne prodaja, bit }e dostupna tri motora: 1,5-litarski K9K dCi dizelski od 110 KS, te dva 1,6-litarska s pogonom na benzin, od 117, odnosno 190 „konja“, svi uskla|eni s normom Euro 5. Paketi opreme bit }e ve} poznate Visia, Acenta i Tekna, a standardna oprema na svim razinama obuhvata {est zra~nih jastuka, ESP , klima-ure|aj i CD radiouI. SOFI] re|aj.

KIA Sportage osvaja i formom i sadr`ajem
Narastao u svim smjerovima
KIA je i zvani~no predstavila tre}u generaciju svog kompaktnog SUV-a Sportage, koji u odnosu na prethodnika donosi potpuno novi izgled, kvalitetniju i prostraniju unutra{njost, te efikasnije motore, kako bi nastavio putem popularnog prethodnika. Sportage je od 2004. godi-

Vi{e li~i na sportski automobil nego na masivni SUV
Unutra{njost je u tipi~nom KIA stilu ure|ena mladala~ki i sa vrhunskom kvalitetom obrade i materijala. Prostora za svih pet putnika ima dovoljno, a tu je i izda{an prtlja`nik zapremine 564, odnosno 1.353 litra. Novi elektri~ni servo i osvje`en ovjes garantiraju dodatnu udobnost u vo`nji. [to se ti~e ponude motora, novi Sorento je dobio ~etiri efikasne jedinice, dva na benzinski i dva na dizelski pogon raspona snage od 115 do 163 KS, kao i manuelne mjenja~e sa pet i {est brzina, odnosno {estostepeni automatik, te prednji ili pogon na dvije osovine. Novi Sportage }e se proizvoditi u slova~koj @ilini, te kao i ostali KIA modeli, na njega }e se nuditi unikatna sedmogodi{nja S. Pa. garancija.

Dobro u{minkan
Dizajnerski gledano, druga generacija X3 je samo dobro „u{minkan“ prethodnik. Najve}a novost vidljiva je sprijeda u vidu branika, maske hladnjaka i zako{enijih svjetala. Bo~nom linijom dominiraju nagla{eni blatobrani, dok je stra`nji dio dobio nova svjetla i branik. stem serijski se ugra|uje i u dizelski xDrive20d, bez obzira na vrstu mjenja~a. Is-

pod ove oznake krije se provjereni 2,0-litarski ~etverocilindra{ sa 184 KS i 380 Nm, koji „do stotke“ ubrzava za 8,5 sekundi, a maksimalno ide 210 km/h, uz prosjek potro{nje od tek 5,6 litara. Od tehni~kih novosti vrijedi spomenuti novi elektri~no kontrolirani ovjes, elektri~ni servo, LED svjetla i sli~no. [to se ti~e unutra{njosti, nudi ne{to vi{e prostranosti i prtlja`ni prostor zapremine od 550 do 1.600 litara, uz optimiziranu funkcionalnost kroz 40/20/40 preklaS. Pa. panje sjedi{ta.

Nissan Juke: Dolje SUV, gore sportski automobil

Wijnen), potpredsjednik marketinga za Nissan Evropu. Sa dizajnerskog gledi{ta, donji dio Jukea ~isti je SUV. Veliki to~kovi, {iroke gume, velik razmak od tla i robustan stav stapaju se s gornjim dijelom, koji pak kao da pripada nekom spo-

rtskom automobilu - visoke bo~ne crte, uski prozori koji podsje}aju na vizir i padaju}e krovne linije kakve vi|amo na kupeima.

Neuobi~ajena boja
Sportski se izgled nastavlja i u unutra{njosti. Kabinom dominira centralna ko-

nzola nadahnuta rezervoarom za gorivo s motocikla, koja u neuobi~ajenoj boji visokog sjaja (metalik crvenoj ili sivoj) automobilu daje zabavan duh. Zadnja vrata i prilagodljiv prtlja`ni prostor sa skrivenim pretincima garancija su prakti~nosti. Na modelima s prednjim

Gama motor
U po~etku }e Sportage biti dostupan sa 2,0-litarskim benzinskim motorom sa 163 KS i 2,0-litarskim dizelskim sa 136 KS. Ve} krajem godine sti`u „downsizing“ motori, 1,6-litarski GDI benzinski s direktnim ubrizgavanjem koji razvija 140 KS i 1,7-litarski dizelski sa 115 KS, koji }e posjedovati i „stop&go“ sistem.
Vrhunski kvalitet obrade i materijala u unutra{njosti

Specijalne izvedbe Jaguarovog sportskog automobila

XKR 75 i Goodwood Special
Jaguar je objavio planove za predstavljanje limitirane edicije modela XKR, nazvane 75, ~ime se zapravo slavi 75 godina postojanja legendarne britanske kompanije. Specijalna edicija se izvana isti~e Stratus sivom bojom karoserije, aerodinami~kim dodacima (prednji spliter, pragovi, difuzor, zadnji spojler), crvenim ko~ionim ~eljustima, sportskim ispuhom i 20-in~nim to~kovima, dok unutra{njost krije mno{tvo ko`e. Poznati pogonski agregat, 5,0-litarski V8, poja~an je za 20 KS, na ukupno 530, {to obe}ava bolje mogu}nosti (ubrzanje do 100 km/h za 4,4 sekunde i elektronski ograni~enu maksimalnu
Prkos, moderan stil i nesta{luk Sportski izgled unutra{njosti

ne prodat u vi{e od 860.000 primjeraka. Novi je model narastao u svim smjerovima, te je za 90 mm du`i, 15 mm {iri i 60 mm vi{i od prethodnika, ali je zauzvrat 90 kg lak{i i ima osjetno manji otpor zraka. [to se ti~e izgleda, dizajnerski tim na ~elu sa Piter-

om [rejerom (Peter Schreyer) napravio je vrhunski posao. Novi Sportage na prvi pogled izgleda poput smanjenog Sorenta. Nabijen, mi{i}av stav osvaja bez obzira na ugao gledanja. On vi{e li~i na sportski automobil nego na masivni SUV.

FIAT 500 sa twin air dvocilindra{em

Volkswagen predstavio novu generaciju Caddyja

Nova italijanska tehnolo{ka revolucija
FIAT se u borbi sa {tednjom vra}a korijenima, odnosno dvocilindarskim motorima, koje smo zadnji put „slu{ali“ u legendarnoj „peglici“. No, od septembra se dvocilindra{ vra}a na velika vrata u retro modelu 500 i njegovoj kabrio izvedenici. Za razliku od slaba{nog i bu~nog originala, u ovim automobilima }e kucati moderan agregat opremljen MultiAir tehnologijom i turbinom, koji iz 875 „kubika“ izvla~i cijelih 85 KS. Iz FIAT-a najavljuju da }e vremenom do}i i slabija verzija sa 65 KS (bez turba), odnosno ja~a sa 105 KS, a obe}avaju za 30 posto manju potro{nju goriva i {tetne emisije od jednako jakih trocilindra{a i ~etverocilindra{a. Svaka ~ast sru~njacima iz „Powertrain Technologies“ odjela. Uvodna izvedba sa 85

Nastavak uspje{ne pri~e
Jaguar XKR 75: Proslava 75 godina postojanja brenda

Paketi opremljenosti
Za kupce sa profinjenijim zahtjevima u pogledu opreme, VW je potpuno reorganizirao pakete. Odmah su dostupne dvije linije Trendline i Comfortline. Kao DSG mjenja~a te sa sistemom pomo}i za kretanje uzbrdo. Naravno, i dalje }e postojati model s produ`enim me|uosovinskim razmakom (MAXI), a u ponudi }e se na}i, bez obzira na karoserijsku izvedbu, i vozilo s pogonom na sva ~etiri to~ka (4MOTION). Po prvi put se drugi red sjedi{ta u potpunosti mo`e izvaditi, pa tako u Caddyju s pet sjedi{ta nastaje kapacitet teretnog prostora do 3.030 litara, dok kod Caddy Maxija taj broj iznosi 3.880 litara. novi vrhunski model tako|er }e biti dostupna Comfortline Edition (ranije Style Edition) verzija, s kojom }e VW ponovo nuditi vrlo ekskluzivnu verziju Caddyja. Nova generacija mo`e se naru~iti i sa tre}im redom sjedi{ta (standardna oprema u Caddy Maxi Trendline i Comfortline). Novi benzinski i dizelski motori Caddyja izrazito su efikasni, svi zadovoljavaju Euro 5 normu, potpuno su novi u ponudi i opremljeni turbopunja~em s direktnim ubrizgavanjem goriva. Novi Caddy }e na njema~ko tr`i{te biti uveden krajem septembra po minimalnoj cijeni od 13.500 eura, a u BiH I. S. sti`e tokom oktobra.

[est novih motora i svje`iji stil
Segment privrednih vozila njema~kog Volkswagena predstavio je novu generaciju svog najprodavanijeg modela Caddyja. Nova generacija dolazi sa {est novih motora, sa do 21 posto ni`om potro{njom goriva, zatim svje`ijim dizajnom prednjeg dijela u stilu novog Amaroka i trenutne T5 generacije (Transporter, Multivan itd.) te pobolj{nom unutra{njo{}u. U svijetu je od 2004. do 2009. godine prodano oko 800.000 primjeraka tre}e generacije Caddyja, a iz VW-a ka`u kako novo izdanje obe}ava nastavak ove

ESP u standardnoj opremi
ndardnoj opremi. Tako|er }e biti jedini u segmentu dostupan s opcijom efikasnog {estostepenog ili sedmostepenog

brzinu od 280 km/h). Produkcija je o~ekivano limitirana na 75 primjeraka. Tako|er, uskoro }e u prodaji biti i Jaguar XKR Goodwood Special u slavu istoi-

menog festivala brzine. Osim ja~eg motora, tu su i ve}i to~kovi, „ni`i“ ovjes i modificirani ispu{ni sistem. Rezultat je maksimalna brzina od S. Pa. 300 km/h.

uspje{ne pri~e. Novi Caddy bit }e prvo urbano gradsko vozilo u ovoj klasi koje }e imati ESP u sta-

^etverovratni FIAT 600
Kada su u pitanju novi FIAT-ovi automobili, italijanski je proizvo|a~ ve} ranije najavio da }e njihov retro model 500 dobiti nekoliko karoserijskih izvedenica. Jedna od najzanimljivijih jeste izvedba sa ~etvera vrata, koja }e, prema svemu sude}i, nositi naziv 600. Bazirat }e se na postoje}oj platformi, ali }e 10 cm ve}i me|uosovinski razmak stvoriti prostor za putnike straga, kao i dodatni par vrata. Ovaj bi automobil trebao poslu`iti i kao osnova za MPV verziju imena Multipla.
Italijanski retro dvojac: Novi motor za jo{ vi{e nostalgije

Novi VW Caddy: U stilu novog Amaroka

KS i 145 Nm potvr|uje najave, jer u prosjeku tro{i tek 4,1 litar goriva, a nudi sasvim solidne mogu}nosti. Ubrzanje do 100 km/h traje 11 sekundi, a maksimalna brzina iznosi 173 km/h. Za dodatnu {tednju predvi|en je eco mod rada, ko-

ji blago „oslabi“ motor, {to je idealno za gradske gu`ve. Prepoznatljivi zvuk dvocilindra{a koji osvaja na prvu dobijate serijski. Zasad nije poznato da li }e se ovaj motor ugra|ivati i u neke druge FIAT-ove moS. Pa. dele.

SAVJET VI[E

40

Dnevni avaz, utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

auto market

Jedan od problema prilikom odlaska na godi{nji odmor jeste velika koli~ina prtljaga

Odlazak automobilom na godi{nji odmor

Pravila utovara prtljaga
Velike i te{ke kofere treba staviti na dno prtlja`nika i prisloniti ih uz naslone sjedi{ta
Odlazak automobilom na godi{nji odmor nije samo sjesti u njega i odvesti se na `eljenu destinaciju. Jedan od problema jeste velika koli~ina prtljaga, naro~ito ako imate veliku porodicu ili malu djecu. Budu}i da prikolice nisu u modi, ovom problemu, odnosno pravilnom rasporedu prtljaga, treba posvetiti posebnu pa`nju, da bi se osigurala stabilnost vozila. liranja za{titne mre`e, a zaboravljaju da prilikom udarca u prepreku ili jakog ko~enja sve te stvari mogu poletjeti prema naprijed i povrijediti putnike na zadnjim sjedi{tima. [to se pravilnog tovarenja automobila ti~e, postoji nekoliko prakti~nih savjeta. Velike i te{ke kofere treba staviti na dno prtlja`nika i prisloniti ih uz naslone sjedi{ta.
Masivna limuzina sportskih performansi

IZ HISTORIJE Aston Martin Lagonda Rapide (1961.-1964.)

[kolski primjer sportske limuzine
Za pogon je bio zadu`en 4,0-litarski redni {estak od 240 KS, koji je omogu}avao vrhunske dinami~ke mogu}nosti
Dejvid Braun (David Brown), koji je 1948. godine kupovinom prakti~ki spasio marku Aston Martin, u svojim je rukama imao i marku Lagonda. Nakon velikog uspjeha sa sportskim kupeima Aston Martina, po`elio je razviti vrhunsku sportsku limuzinu i tako o`ivjeti slavno ime Lagonda. nastala Lagonda Rapide, rasko{na limuzina duga~ka pet metara, s me|uosovinskim razmakom od 2,9 metara. Kako bi opravdao reputaciju, novi je model, uprkos masivnosti (1.715 kg), morao biti dovoljno sportski. Za pogon je bio zadu`en 4,0-litarski redni {estak od 240 konjskih snaga, koji je zahvaljuju}i sposobnom ovjesu i idealnoj raspodjeli mase omo-

Krovne kutije
Vlasnici kompaktnih i limuzinskih automobila naj~e{}e nemaju dovoljno prostora, ali tu je veliki izbor krovnih kutija razli~itih oblika i dimenzija, s tim {to treba voditi ra~una o nosivosti krova vozila. Vlasnici karavana i mi-

Rub naslona
Kod karavana i minivanova, prtljag ne smije prelaziti rub naslona zadnjih sjedi{ta, odnosno rub pokriva~a za prtljag. Stvari koje se nalaze u krovnoj kutiji treba osigurati od klizanja. Prilikom svakog zaustavljanja, treba dobro provje-

Sku~ena kabina
Sve je mirisalo na uspjeh, ali ipak Lagonda nije nai{la na odziv kupaca. Zamjerali su joj prejednostavan dizajn i prili~no sku~enu kabinu uprkos rasko{nim dimenzijama. gu}avao vrhunske dinami~ke mogu}nosti, ali i

maksimalnu brzinu od 230 km/h.

55 primjeraka
Lagonda je opstala tri godine, za koje je proizvedeno tek 55 primjeraka. Vremenom je stigao i rasko{ni „shooting brake“ karavan. Bez obzira na tr`i{ni neuspjeh, Lagonda Rapide je klasi~ni {kolski primjer sportske limuzine, a nedavno je ponovo „uskrsla“ kroz novi Aston Martin S. Pa. Rapide.

Prijevoz bicikla
Ukoliko prevozite bicikl(e) na krovu, morate ra~unati na dodatnu visinu vozila i manju stabilnost. Ako ih prevozite na nivan vozila su u blagoj prednosti, ali naj~e{}e grije{e kod utovara, jer u ve}ini slu~ajeva stvari tovare do vrha prtlja`nika, bez instazadnjem nosa~u, pripazite na turbulencije zraka pri visokim brzinama, te dodatnu du`inu prilikom vo`nje unazad. riti sve veze krovnog nosa~a, odnosno stanje prtljaga. Samo tako sti}i }ete do va{eg odredi{ta bezbjedno i S. Pa. smireno.

Na bazi DB4
Tako je na bazi Aston Martina DB4, 1961. godine

Porsche razvija konceptne automobile

Testiranja tri elektri~na Boxtera
Kompanija iz Cufenhauzena i slu`beno je potvrdila da radi na razvoju sportskog modela koji }e biti pokretan elektri~nom energijom, a koji }e „ponuditi sve kvalitete tipi~nog Porschea“. Porsche je saop}io da razvija tri prototipa bazirana na Boxsteru. Ova tri elektri~na automobila trebala bi, u okviru testiranja, dati prve rezultate o novim komponentama pogona i sistemima baterija. Po~etak testiranja koje }e, izme|u ostalog, ukazati na potrebnu infrastrukturu, pona{anje korisnika i kriterije za budu}e proizvode, predvi|eno je za po~etak 2011. Porsche se zapravo ve} du`e vrijeme zala`e za elektromobilnost, a time i za o~uvanje okoli{a i prirodnih resursa na planeti. Hibridna studija 918

Proizveden posljednji Mercedes CLS
Mercedes je okon~ao proizvodnju prve generacije CLS-a (W219), koji je svojom pojavom 2004. godine uveo revoluciju u automobilsku industriju i pokrenuo trend kupe limuzina, te do danas na{ao put do vi{e od 170.000 kupaca. Posljednji proizvedeni model, CLS550 sa AMG stajling paketom, namijenjen je ameri~kom tr`i{tu. Nova generS. Pa. acija bit }e predstavljena u Parizu u septembru.

Porsche 918 Spyder plug-in: Visoke performanse, niska potro{nja

Spyder plug-in odlikuje se visokim performansama i niskom potro{njom od tri litra na 100 kilometara i

emisijom CO2 od samo 70 grama po kilometru. koja je jednaka emisijama kakve imaju mali gradski

kompaktni automobili, iako za pogon koristi sna`ni V8 benzinski motor sa I. S. vi{e od 500 KS.

sveznadar

Dnevni avaz, utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

41

Ta~no Neta~no

NJEGA Prehrana ubla`ava neugodnu pojavu

Paradajz i tikve poma`u protiv znojenja
Mali broj ljudi zna da se pretjerana aktivnost znojnih `lijezda mo`e usporiti ishranom
Oko deset miliona pora tjera nam tokom ljetnih vru}ina znoj na ~elo. Va`no je prije svega ista}i pozitivne strane znojenja: ono podsti~e razmjenu materija, rashla|uje ko`u kao tjelesna klima i transportira otrove iz organizma. Neprijatno postaje kada znojne `lijezde postanu previ{e aktivne. Me|utim, prije nego {to po~nete upotrebljavati hemijske dezodoranse koji kod osjetljivih mogu nadra`iti ko`u, poku{ajte primijeniti prirodna sredstva. Mali broj ljudi zna da se pretjerana aktivnost znojnih `lijezda mo`e usporiti ishranom. Ko se previ{e znoji, bilo zbog vru}ine ili prilikom bavljenja sportom, ne bi trebao konzumirati: suvi{e nikotina, alkohola, kafe i mineralne vode s visokim procentom ugljendioksida. [to ~e{}e treba konzumirati tikve, paradajz i veliku koli~inu vode.
Dezodorans ne mora uvijek biti prvi izbor

1.Nije poznato po ~emu je arhipelag Galapagos dobio ime? 2.Horor jeunaziv koji se danas koristi za `anr fiktivnim djelima? je 3.Minojska civilizacija bio anti~ko dru{tvo ~ije je sredi{te Krit?
1. NETA^NO

Galapagos nazvan po kornja~ama
Ne mo`e se re}i da nije poznato po ~emu je arhipelag Galapagos dobio ime. Dobio ga je po divovskim kornja~ama. Prvo zabilje`eno otkri}e ovog arhipelaga datira iz 1535., kada je brod panamskog biskupa De Berlangera slu~ajno skrenuo s kursa na putu iz Paname u Peru. U svom pismu {panskom kralju opisao je morske lavove, ptice i galapagose, po kojima je arhipelag kasnije i dobio ime. Naime, na {panskom jeziku te kornja~e se zovu galapagos, a kako je oto~je najpoznatije upravo po toj vrsti gmazova, po njima su dobili i ime. Arhipelag se nalazi u Tihom okeanu, oko 1.000 km zapadno od obale Ekvadora i sastoji se od 13 velikih otoka, 17 manjih i vi{e od 40 hridi na povr{ini od oko 9.000 km, svi do jednog vulkanskog postanka.
2. TA^NO

[ta je horor
Horor (horror), {to zna~i u`as, naziv je koji se danas koristi za `anr u fiktivnim djelima (kao {to su knji`evnost, likovna umjetnost, strip, film, videoigre), a ~iji autori nastoje izazvati strah, uznemirenje i nelagodu kod njihovih konzumenata. Kao naj~e{}i izvor neugodnih osje}aja jeste uvo|enje nekog zlog - a ponekad neobja{njivog i nerazumljivog - elementa natprirodnog porijekla u „normalnu“ ljudsku svakodnevicu. Od 1960-ih izraz horor koristi se i za djela s morbidnim, neugodnim temama i sna`nom emocionalnom napeto{}u. Horor se ponekad prepli}e s djelima nau~ne fantastike, kao i fantazija, s kojima zajedno tvori poseban nad`anr spekulativne fantastike. Za izraz horor u pro{losti se koristio izraz strava i u`as, odnosno strava.
3. TA^NO

Slatki kutak

Kola~ s nektarinama
Za podlogu: 4 {oljice narezanih nektarina, pola {oljice hladne vode, 1/3 {oljice sme|eg {e}era, 1 ka{ika {kroba, 1 ka{ika maslaca. Preljev: 1 {oljica bra{na, pola {oljice {e}era, 1,5 ka{i~ica pra{ka za pecivo, pola {oljice mlijeka, 4 ka{ike maslaca, malo cimeta za dekoraciju. Priprema 1. Ugrijati rernu na 180 stepeni. 2. Za pripremu preljeva: u zdjeli umije{ati bra{no, {e}er i pra{ak za pecivo. Dodati mlijeko i maslac i mije{ati dok se ne sjedini. 3. Za podlogu: u zdjeli promije{ati sve sastojke. Kuhati i mije{ati nad umjerenom vatrom dok se smjesa ne zgusne, oko pet do 10 minuta. Uliti u kalup za pe~enje, zaliti preljevom, poravnati plasti~nom ka{ikom. 4. Pe}i 30 do 40 minuta ili dok vrh ne dobije zlatnosme|u boju. 5. Ohla|eni kola~ posuti s malo cimeta.

Porodi~na penzija
Suprug i ja smo u braku tek tre}u godinu. On ima svoju li~nu penziju koju je 1993. godine ostvario u Hrvatskoj. Da li je zakonom u Hrvatskoj odre|eno koliko godina moram biti u braku da bi ostvarila pravo na porodi~nu penziju, pita R. L. iz @ep~a. Odredbom ~lana 62. Zakona o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske propisano je da udovica stje~e pravo na porodi~nu penziju ako je do smrti bra~nog druga po kojem joj to pravo pripada navr{ila 50 godina `ivota. Zakonom nije propisano da je vremenska du`ina trajanja braka uvjet za ostvarivanje prava na porodi~nu penziju. To zna~i da pravo na porodi~nu penziju mo`ete ostvariti ako ste do smrti bra~nog druga navr{ili 50 godina `ivota bez obzira kolilo ste s njim bili u braku.

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

ZADR@AVANJE, ODGODA ^EGA TO JEST, DAKLE

RADNIK NA APRETURI

HILJADITI DIJELOVI

SU@NJI

BALERINA PAVLOVA

SLAVNI PISAC HERMAN

OBIM OGRADA ZA STOKU, OBOR LIRSKA POEZIJA BUDISTI^KI SVE]ENIK HEMIJSKI ELEMENT

RIMSKI POVJESNI^AR KORNELIJE

OMERA ODMILJA

PARADAJZ

Prva visoka kultura u Evropi
Minojska civilizacija je anti~ko dru{tvo ~ije je sredi{te Krit. Krit je otok u Sredozemnom moru duga~ak 200, a {irok 50 kilometara. Minojska civilizacija ima ovo ime jer se vrhovni sve{tenik i najve}i vladar zvao Minos. Minojska civilizacija nastala je oko 3000. godine prije nove ere, a svoj vrhunac do`ivljavala je oko 1500. godine prije nove ere. O historiji Krita saznaje se na osnovu iskopina, kojih ima mnogo. Minojci su do{li na Krit s kopna Gr~ke. Klima i zemlji{te su bili povoljni te su se ovdje i naselili. Glavni grad koji su Minojci podigli bio je Knosos. Tu je `ivjelo najvi{e stanovnika i nalazila se vladareva pala~a. Drugi va`an grad na Kritu bio je Festos. O~igledno pod utjecajem minojske kulture sa Krete, prve visoke kulture u Evropi.

PO PITANJU ^EGA (lat.) DJELOVANJE NA [TO PREDMET TRGOVINE

IZNUTRICA

^AS BRODOVI TEGLJA^I

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA
TEKST ZA ^ITANJE

VREMENSKI TERMIN MJERE ZA TE^NOST ROBNA KU]A O.C. NEUTRON @ITELJKA AKRE, GLAVNOG GRADA GANE

FRAN^ESKA, E, AEK, ASPIRIN, BD, SKJAVONE, RIKO[E, IMAM, ITA RINA, ATO, KESAR, METAN, ALJA, EDALINI 2243

GLUMICA NA SLICI

ZEMLJI[NE MJERE

42

Utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi
GENEZA
Renomirana tvrtka iz Zagreba, partner najve}eg telekomunikacijskog operatera u Europi i ERONET-a objavljuje:

N A T J E ^ A J
za prijam u radni odnos

1. Prodajni menad`er za telekomunikacije na podru~ju Gora`da 2. Prodajni menad`er za telekomunikacije na podru~ju Ora{je 3. Prodajni menad`er za telekomunikacije na podru~ju Biha}a -

2 izvr{itelja 2 izvr{itelja 2 izvr{itelja

Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom o radu kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete i to: - SSS / V[S / VSS - Spremnost na kontinuirano u~enje i usavr{avanje - Posao podrazumijeva rad na terenu - Poznavanje rada na ra~unalu - Izra`ene komunikacijske,pregovara~ke, organizacijske i prezentacijske vje{tine - Sklonost timskom radu i usmjerenost ka rezultatima - Potrebno je osobno vozilo Nudimo : - rad u uspje{nom i mladom timu - mogu}nost napredovanja i stalnog usavr{avanja

Odabir kandidata vr{iti }e se kroz selekcijski postupak u tri kruga. Prijave na natje~aj sa `ivotopisom slati isklju~ivo na: e-mail adresu: ljudski-potencijali@geneza.com.hr Uz CV molimo dostaviti kontakt mobitel ili telefon.

Natje~aj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira, objavljujemo

POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA PERIOD 01. 01. - 30. 06. 2010.
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica - predsjednik i ~lanovi nadzornog odbora

SVJETLOSTKOMERC DD Muhameda Kantard`i}a 3 Sarajevo 200840 LEO IVANJKO, Predsjednik FRANC JE[OVNIK, ^lan LJUBO PE^E - ~lanovi i uprave FORTO E[ER II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA - broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena 16926 817 - vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih HYPO ALPE-ADRIA BANK MOSTAR papira - dionica emitenta s pravom glasa IF EUROFOND-1 DD TUZLA IF BOSFIN DD SARAJEVO IF MI-GROUP DD SARAJEVO

MLADINSKA KNJIGA ZALO@BA DD LJUBLJANA
- vlasnici ~lanovi uprave i nadzornog odbora, i postotak vlasni{tva u emitentu III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva c) Teku}a sredstva d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva PASIVA a) Kapital b) Upisani osnovni kapital c) Dugoro~ne obaveze d) Kratkoro~ne obaveze e) Ukupno pasiva Podaci iz bilansa uspjeha emitenta a) Prihodi b) Rashodi c) Dobit gubitak prije poreza d) Porez na dobit e) Neto dobit period gubitak perioda

12.591.623 2.033.204 14.624.827 14.030.717 13.828.542 594.110 14.624.827 2.143.297 2.095.042 (48.255)

Dnevni avaz
Dana 3. 8. 2010. godine navr{avaju se 4 tu`ne godine od kako je preselila na ahiret na{a draga
POSLJEDNJI POZDRAV

utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

43

sinu na{ih prijatelja

KADRIJA AZABAGI], ro|. HAD@IJA[ARAGI]
Uspomene na tebe, tvoju ljubav, dobrotu i plemenitost `ive vje~no u nama. Hatma dova }e se pokloniti u petak 6. 8. 2010. godine, prije d`ume namaza, u ^ar{ijskoj d`amiji u Tuzli. Porodica
801-1tz

FARUKU AJDASLI]U
Od Vildane i Amira i kolektiva „AKM COMERCA“
802-1tz

POSLJEDNJI POZDRAV

dr. DUNJA AGANOVI], dipl. ing. gra|.

Tvoji USAID In`enjeri: Munib Tufo, Sanin D`idi}, Subhija Ponjavi}, Omer Be{lagi}, Dubravko Zori}, [imun Bili}
11977-1tt

Dana 3. 8. 2010. navr{avaju se 52 dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi

EDIP RAMOVI]
Sje}anje na tebe osta}e da `ivi zauvijek u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Hatma dova prou~i}e se 3. 8. 2010. u utorak u 14 sati, Bakijsko mezarje Faleti}i. Tvoji: supruga [uhra, k}erke Emina i Selvija, zet Admir, unuci Inas, Din, Dal
11978-1tt

POSLJEDNJI SELAM

na{im dragim

Dana 3. 8. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od kako nas je napustila na{a draga majkica

MUHIBA (\ULE) OMANOVI], ro|. ISOVI]

FATIMA i DUNJA AGANOVI]
Vrijeme prolazi, ali bol i tuga za tobom ne prestaju.

Nezirovi} \enan sa porodicom
11970-1tt

Tvoji najmiliji: suprug Mustafa, k}erka Zerina, sinovi Azer i Adis sa familijama
POSLJEDNJI POZDRAV

1145-1mo

Ju~er se navr{ilo 5 tu`nih godina od prerane smrti Belmine i Samrine mame

POSLJEDNJI SELAM

ocu na{eg druga

DUNJI AGANOVI] BEHKA SILAJD@IJA HASAN HRBAT
Neka mu Allah d`.{. podari lijepi d`enet. S po{tovanjem, Adi sa porodicom
382-1ze

S ponosom }emo uvijek ~uvati uspomenu na tebe i tvoja djela. S ljubavlju i po{tovanjem, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH i Jedinica za implementaciju Projekta „Autoputa na Koridoru Vc“

Nihad, Ermedin, Fazla, Omar, Alma, Aida, D`enana, 10170-1nd` Naida

N

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

suprugu na{e radne kolegice na{em dragom prijatelju

HASANU HRBATU
^ast nam je bilo poznavati te. Tima i Nijaz Mehanovi}
11974-1tt

HASANU HRBATU

Grupa za KA i EWS Raiffeisen bank
11973-1tt

44

Utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

Sa neizmjernim bolom i tugom obavje{tavamo na{e prijatelje i poslovne saradnike da su 1. 8. 2010. godine u saobra}ajnoj nesre}i tragi~no nastradale na{a kolegica i njena majka

dr. DUNJA AGANOVI]

FATIMA AGANOVI]

Komemoracija }e se obaviti u komemorativnom centru na groblju Bare 3. 8. 2010. godine u 14 sati i 15 minuta, a sahrana po zavr{etku komemoracije. IPSA Institut Sarajevo
11960-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em ro|aku i velikom ~ovjeku

kolegi

HASAN (JUSUFA) HRBAT

HASAN HRBAT

Meki} Dervi{, Ramiza i Anaid
11958-1tt

Direktor Igor Lipanovi} i kolektiv „Intermerkur Nova“
10155-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

Dana 3. 8. 2010. navr{ava se godina dana otkako je preselila na{a draga nana i pranana

Dana 3. 8. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e drage

NURUDIN ([A]IRA) BORI]
3. 8. 2005 - 3. 8. 2010.

AZRA (ASIM) DALIPAGI]

HABIBE (SMAILA) LOKVAN^I], ro|. IBRAHIMOVI]
Tevhid }e se prou~iti u utorak u 11 sati u ku}i `alosti u ulici Igmanskih bataljona 111 Hrasnica. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji najmiliji
10163-1nd`

Njegovi: D`evahira, Besima, Hasija, Mile, Dubravka, Hana, Ivana, Nikola
11954-1tt

S ponosom ~uvamo uspomenu na tebe i tvoj dragi i vedri lik. Tvoji: Muamer, Selma, Faruk, Farah i Amira ^engi}
11956-1tt

Dana 3. avgusta 2010. navr{ava se godina dana otkako je preselio na ahiret

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

majci na{e radne kolegice

OSMAN (BEGAN) SMJE^ANIN
3. 8. 1992 - 3. 8. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Sevda, k}erke Amela, Sanela i Nermina, zetovi Faruk, Enver i Mersih, unuci Haris, Zerina, Edna, 10165-1nd` Tarik i Iman

ADIL (RE[IDA) [ABANOVI]
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. 568-1go Supruga Fata, k}erke Mubera i Emina

MUNTI (MEHO) D@EKMAN, ro|. ISAKOVI]

Zaposleni u firmi „Robot“ doo Sarajevo
N

POSLJEDNJI POZDRAV

majci i sestri mog velikog prijatelja prof. dr. Damira Aganovi}a

FATIMI AGANOVI]
Iskreno saosje}am sa porodicom Prof. dr. D`elaludin Junuzovi}
POSLJEDNJI POZDRAV

DUNJI AGANOVI]
11957-1tt

majci i sestri uglednog ~lana na{eg kolektiva prof. dr. Damira Aganovi}a

FATIMI AGANOVI]
S po{tovanjem, KOLEKTIV UROLO[KE KLINIKE

DUNJI AGANOVI]
11957-1tt

Dnevni avaz

utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

45

U utorak, 3. avgusta 2010. navr{ava se {est godina na{eg tugovanja od prerane smrti na{e drage

HAJRIJE - [AHZE JAHI]
profesorice

Du{o, Ni vrijeme, ni prijatelji koji se uvijek sje}aju Tebe i Tvoga imena, ne mogu ubla`iti bol, tugu i prazninu sa kojom `ivimo poslije Tvoga odlaska. Hvala onima koji Te se sje}aju. Neka Ti je vje~ni rahmet. Tvoja porodica 10093-1nd`
Dana 3. 8. 2010. navr{ava se {est godina od smrti na{e supruge, majke, svekrve i nane
TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog i nikad zaboravljenog

VAHIDE MUSLI], ro|. RIKOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tvoj plemeniti lik. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Tvoji najmiliji
11939-1tt

DAMIR (FUADA) JUSI], zvani ]USA
iz Mostara

3. 2. 1998 - 3. 8. 2010.
Otac Fuad, mama \ula, brat Armin, sestra Nerma
1131-1mo

Dana 3. 8. 2010. navr{ava se 18 godina od smrti na{eg dragog sina i brata

Dana 3. 8. 2010. navr{ava se 15 godina od kada si nas napustio

Dana 3. 8. 2010. navr{ava se 5 godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi

ZIJAD (AZIZ) MALI[EVI]
Vrijeme prolazi, ali sje}anja na tebe zauvijek ostaju. Zauvijek }emo ~uvati uspomenu i sje}anje na tvoj plemeniti lik. Tvoji: majka Vasvija, brat Senad, sestra Senada
11661-1tt

HASAN BA[INAC
Bol nije u rije~ima. Bol je u srcu. Tu }e vje~no ostati kao i sje}anje na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga, k}erke, zetovi i unu~ad
10036-1nd`

IBRAHIM KUNDI] - KULE
3. 8. 1995 - 3. 8. 2010.
Vjeruj da ljubav prema tebi ne umire jer u srcu te ~uvaju oni koji te istinski vole. Neka ti Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najdra`i: supruga Nadira i sin Denis - Kule
222-1tr

Tre}eg avgusta 2010. navr{avaju se dvije godine otkako nas je napustila na{a dobra i draga majka

Tre}eg avgusta 2010. navr{ava se sedam tu`nih godina otkako je preselila na ahiret na{a draga majka, nana i punica

D@EVDETA (SALIHA) TALETOVI]
Ponosni smo {to smo te imali, zahvaljujemo za sva dobra koja si nam podarila. Tog dana u 17 sati posjetit }emo njen mezar na gradskom groblju Bare. Sa ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: Marko i Marina
10145-1nd`

VAHIDA RIKOVI], ro|. LUKOVAC
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomene i molimo Allaha d`.{. da tvojoj plemenitoj du{i podari d`enetske ljepote. Tvoji: k}erke, zetovi, unu~ad, praunuka i snaha
11864-1tt

Dana 3. 8. 2010. navr{ava se 10 godina otkako je na ahiret preselila na{a draga sestra, tetka i sestri~na

Dana 3. avgusta 2010. navr{ava se 18 godina otkako je na ahiret preselio na{

Dana 3. 8. 2010. navr{avaju se 3 godine kako je preselio na ahiret na{ suprug, otac i dedo

Dana 2. avgusta 2010. navr{ilo se {est tu`nih mjeseci od kako nije sa nama na{a voljena tetka

SADETA [I[I], ro|. KUR[UMOVI]
Ni dani, ni mjeseci, ni godine ne mogu izbrisati sje}anje na tvoj lik, plemenitost i dobrotu. Uvijek }emo te voljeti i vje~no }e{ biti u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoje sestre Safeta i Faketa, tetka Aj{a sa porodicama
11863-1tt

TARIK KAPETANOVI]
Sa ponosom i po{tovanjem te se sje}amo! Porodice: [ehi}, Klepo i Ireiz
11668-1tt

Dana 3. 8. 2010. navr{avaju se 3 godine od kako je preselila na ahiret

Dana 2. 8. 2010. navr{ilo se 40 godina od smrti na{e drage

AVDO U[ANOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga [evala, sin Fadil, k}erke Sadija i Samra sa porodicom
9985-1nd`

RAMIZA [U[KO, ro|. VAZDA
Rije~i zastaju, suze poteku, a du{a prazna i boli {to nisi sa nama. Volimo Te i ~uvamo u na{im srcima i prelijepim sje}anjima. Tvoje Mirela i Biba 381-1ze

MERIMA KOSOVAC, ro|. ALIOMEROVI]
S ljubavlju i po{tovanjem, Suprug Kemal, k}erka Sabina, sin Damir, brat Nermin, zet Rijad, unuk Bilal, unuka Lamija
11905-1tt

NAZIFA NIKONTOVI], ro|. KRVAVAC
(1944 - 1970)
S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
1143-1mo

46

Utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
Dana 2. 8. 2010. godine umro je na{ zaposlenik

Dana 3. avgusta 2010. navr{ava se 7 dana od kako je na ahiret preselila na{a majka, nana, pranana, punica i svekrva

MUNIRA ]ATOVI], ro|. DILBEROVI]
Draga na{a majko, Ponosno je biti ~ovjek kao {to si bila Ti. Nezaboravno je na{e sje}anje na Tvoje vrline nadasve Tvoja dobrota, ljubav za sviju nas. @ivje}e{ u na{im mislima i srcima. Neka Ti je vje~ni rahmet i neka Ti Allah d`.{. podari d`enetske ba{~e u kojim }e{ vje~no cvjetati. Tevhid }e se prou~iti, 3. avgusta ove godine u 17 sati u ku}i `alosti, ul. Salke Lagumd`ije br. 9. Dobrinja. Porodica
10154-1nd`

ZAHID SIPOVI]
Smr}u dragog nam radnog kolege izgubili smo vrijednog i odgovornog zaposlenika, velikog prijatelja i dobrog ~ovjeka. D`enaza }e se obaviti u utorak, 3. 8. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva
N

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom prijatelju i radnom kolegi

ZAHID (ISMET) SIPOVI]
Kad `ivot prestane nastaje bol, tuga, sjeta i praznina. Ostaje sje}anje, lijepe uspomene na tvoj glas, lik i toplu ljudsku rije~. Hvala ti za svaki trenutak koji smo proveli sa tobom. S po{tovanjem, SLU@BA ZA PRAVNE, KADROVSKE I OP]E POSLOVE: Alma, @eljko, Suada, Elvir, Edvin, Meliha, Adisa, Belma, Tarik, Jadranka, Adnan, Mensur i Enes
11948-1tt

POSLJEDNJI SELAM

velikom ~ovjeku i prijatelju

ZAHID (ISMET) SIPOVI]
Ka`u da plemeniti ljudi kratko `ive, a dugo se pamte. Nedostaje{... S po{tovanjem, Alma Koba{lija
11948-1tt

Had`i FAJKA (EMIN) KAZI], ro|. HASANBEGOVI]
Draga strina, Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: porodica Aljevi} Safet, Nerka, Zenun i Zelda
383-1ze

POSLJEDNJI SELAM

na{em velikom prijatelju i radnom kolegi

POSLJEDNJI POZDRAV I SELAM

SJE]ANJE

Dana 4. 8. 2010. navr{ava se 7 dana od kako nas je napustila na{a draga

na{em prijatelju

RAMIZA (SALKO) PANDUR ZAHID (ISMET) SIPOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem uvijek }emo te se sje}ati. Neka ti je lahka bosanska zemlja i vje~ni rahmet. Tvoji najbli`i: majka Aziza, sestra Mulija i zet had`i Osman Be{irevi} Ujedno obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da }e se prou~iti tevhid 4. 8. 2010. (srijeda) u d`amiji Hure11951-1tt mu{a u 17 h.
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI SELAM

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. S po{tovanjem, Enes Kar{i} i Mensur Had`i}
11948-1tt

SALKO (DURANA) ^IZMI] ZAHIDU SIPOVI]U
Zineta, Elma, Mira, Vildana, Dina, Esad i Josip
11948-1tt

POSLJEDNJI SELAM

voljenoj sestri

Pro{lo je 10 godina, kao da je bilo ju~e. S ljubavlju i ponosom te u srcima ~uvamo, dragi na{ brate. Tvoji: Ismet i Esad sa porodicama
11954-1tt

na{oj dragoj neni i svekrvi dragom prijatelju

Dana 3. 8. 2010. navr{ava se sedam dana od kada je preselila na ahiret na{a draga

RAGIB ([EMSO) BR\ANIN
Po dobroti }emo te pamtiti, s ljubavlju te spominjati i bolom u du{i ~uvati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i neka ti je vje~ni rahmet. Tvoja sestra Zilka, zet Hamid, sestri}i Hamdo i Armin sa nevjestama Alenom i D`enanom
10153-1nd`

NURA EMINOVI], ro|. OMERAGI]
iz Dobra~a - Rogatica S po{tovanjem i ponosom ~uvat }emo uspomenu na tebe i tvoju dobrotu. Tvoj brat Nezir i snaha Mina Omeragi}
10167-1nd`

had`i FAJKA (EMIN) KAZI] HASANU HRBAT
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza (17.30 sati) u d`amiji Hrasno. Tvoja k}erka Mahira i sin Galib sa porodicama
11949-1tt 10162-1nd`

NURI (HASANA) EMINOVI], ro|. OMERAGI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i sve ljepote tamo{njeg `ivota... Unuci Elvir i Elvedin i snahe Nezira i Berina
10171-1nd`

Rijad Kobilj sa porodicom

Dnevni avaz
Dana 3. 8. 2010. navr{ava se tu`na godina od kada nema na{eg dragog supruga, baba, svekra i dedana

utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

47

Dana 3. 8. 2010. navr{ava se 18 godina od pogibije na{eg

SULEJMAN KADRI]
(1951 - 2009)
Postoji ljubav koju smrt ne prekida, postoji ponos {to smo te imali, {to si svoj dostojanstveni `ivot nesebi~no poklanjao svima i imao veliko srce da u njega stanemo svi. S ponosom te spominjemo i uvijek }e{ biti prisutan u na{im srcima. Neka ti dragi Allah podari vje~ni d`enet. Tvoji najmiliji: supruga Fatima, sin Ismir, snaha Mirzada i unu~ad Anida i Tarik 10140-1nd`
SJE]ANJE

TARIKA (ENESA) KAPETANOVI]A

Tvog vedrog lika i dobrote uvijek }emo se sje}ati. Tvoji: otac Enes i brat Haris sa porodicom
10073-1nd`

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

na na{e drage roditelje

na na{e drage roditelje

MUHAMED DALIPAGI]
2003 - 2010.

AZRA DALIPAGI], ro|. HAD@IOMEROVI]
2009 - 2010.

MUHAMED DALIPAGI]
2003 - 2010.

AZRA DALIPAGI]
2009 - 2010.

SADIKA OSMANAGI], ro|. OSMAND@IKOVI]
13. 12. 1986 - 2010.

IBRO OSMANAGI]
3. 8. 2005 - 2010.

Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da vam podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Sin Edhem i snaha Na|a 11096-1tt
Dana 3. 8. 2010. navr{ava se tu`na godina otkako nije s nama na{ dragi babo, punac, dedo

Neka vam dragi Allah da lijepi d`enet. Vrijeme prolazi, ali tuga ostaje. Sin ]amil, snaha Milka, unu~ad Inda i Igor Dana 2. 8. 2010. navr{ile su se ~etiri godine od smrti dragog nam oca, mu`a, dede i amid`e

11096-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem, Djeca sa porodicama

1135-1mo

Dana 3. 8. 2010. navr{avaju se tri godine od smrti dragog nam

SULEJMAN KADRI]
O~i suze, srce pla~e, vrijeme prolazi, vrijeme nije lijek nego samo nijemi svjedok na{e boli. @ivi{ u svakom danu na{eg `ivota i tako }e biti sve dok bude nas. Za nas ne postoji ni obja{njenje ni utjeha, postoji samo vrijeme koje prolazi i svjedo~i kako si u na{im `ivotima bio velik, va`an i neizmjerno dobar. Oprosti na{im suzama, jer te{ko je misliti na tebe, a ne zaplakati. Eh, kako nam nedostaje{, dragi babo. Molimo Uzvi{enog dragog Allaha d`.{. u ove mubarek dane da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj lijepoj du{i. Tvoji: k}er Sadina, zet Adnan i unuci Harun i Haris 10139-1nd`

OMER (ABDUREZAK) JAHURA OSMAN (AHMETA) HAND@O
S du`nim po{tovanjem rado te se sje}amo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja familija
1142-1mo

1948 - 2007.
Uvijek si tu me|u nama, u na{im sje}anjima i pri~ama. Hvala ti za ljubav, dobrotu i pa`nju koju si nam nesebi~no darivao. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Aziza, D`enan, Ado, Alma, Amra, Omar i Naida
PTT

SJE]ANJE

Dana 3. avgusta 2010. navr{avaju se dvije godine otkako nije sa nama na{a draga

Dana 3. 8. 2010. navr{avaju se dvije godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, oca, dede i punca

SJE]ANJE

NAD@IJA RIBAR, ro|. KOVA^EVI]

ABIDA (SMAILA) IBRAHIMOVI]A
Ne postoji zaborav za vrijeme koje prolazi. Voljeni se nikada ne zaboravljaju, vje~no `ive u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. S ljubavlju i po{tovanjem, 10151-1nd` Supruga, k}erke, unuke, unuci i zetovi

MURIS ZE^EVI]
3. 8. 1992.
{ehid

BISERA ZE^EVI], ro|. GAGI]
11. 8. 1993.

S ljubavlju i po{tovanjem, K}erke Erna, Irena sa porodicom, te ostala rodbina.
10055-1nd`

Uvijek ste u na{im srcima i mislima. S ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na vas. Porodica Ze~evi} 10127-1nd`

Duboko o`alo{}eni iznenadnom smr}u milih nam

Dana 2. 8. 2010. navr{ilo se 17 godina od kako je mu~ki ubijen

AGANOVI] FATIME i DUNJE
Sa velikim bolom i tugom opra{tamo se od vas. Neka vam dragi Allah d`.{. podari d`ennetske blagodati. Omer, Amila, Lejla i Amir Muminovi}
380-1ze

OMER (MUSTAFA) KOHNI]
Vrijeme prolazi, ali bol za tobom ne. Vje~na }e biti praznina i bol za tobom. Hvala ti za svu dobrotu i ljubav koju si nam pru`io. Hatma }e se pokloniti u Vu~jakovi}a d`amiji na [ehitlucima, dana 6. 8. 2010. prije d`ume namaza. O`alo{}ena porodica
1146-1mo

DUNJA AGANOVI]

„Zemlja je smrtnim sjemenom posijana Ali smrt nije kraj jer smrti zapravo i nema Smr}u je samo obasjana staza uspona Od gnijezda do zvijezda“ Sina i Dina
11944-1tt

U srijedu, 4. 8. 2010. su 52 dana otkako je preselio na ahiret

RO@AJAC (HANEFIJA) ELEZ
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se odr`ati istog dana (srijeda) u d`amiji C faza Alipa{ino Polje, kod Merkatora u 17 sati. Tvoji: supruga Fikreta, dr. Ru`dija, Mirsada, Rijalda, 10138-1nd` Rijad

FATIMA AGANOVI] FATIMA i DUNJA AGANOVI]
Posljednji pozdrav teta Fati Posljednji pozdrav dragoj Dunji i teta Fati Davor Tomi} sa obitelji
11944-1tt

Sina i Dina
11944-1tt

48

Utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

OSMAN MALAGI]
14. 6. 1997 - 3. 8. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem, Sin Azem sa porodicom
POSLJEDNJI POZDRAV - SELAM

MEVLA MALAGI]
3. 8. 2008 - 3. 8. 2010.
10141-1nd`

HASAN (JUSUFA) HRBAT
KOLEKTIV KOMERCIJALE „INTERMERKUR NOVA“
10147-1nd`

Dana 3. 8. 2010. navr{avaju se ~etiri bolne godine od kada je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 3. 8. 2010. navr{avaju se 2 godine kako nas je prerano napustio na{ dragi

SJE]ANJE

na moje drage roditelje

EDHEM (ABDULAH) ^AV^I]
1953 - 2006.
Tuga i bol se ne mjere vremenom, nego prazninom koja je ostala iza tebe. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da tvojoj plemenitoj du{i podari vje~ni rahmet i d`ennetske ljepote. Tvoji: supruga Subhija, sin Sead, k}erke Ifeta i Hati|a, 11937-1tt zet Nadir, unuci Silma i Faruk, snaha D`enana

mr. FUAD (MUHAREM) HEGI]
Plemenita du{a na{a, s ljubavlju te spominjemo i u na{im srcima zauvijek pamtimo. Neka ti Allah podari lijepi D`enet. Tvoji: majka Ramiza, Sanda, Aldijana, Lejla, Amir, Ha11907-1tt mza i Omar

RADOSLAV MIRKOVI]
3. 8. 2008 - 3. 8. 2010.

OLGA MIRKOVI]
2. 6. 1975 - 2. 6. 2010.

Zauvijek u na{im mislima i srcu. K}erka Biljana sa porodicom

11801-1tt

SJE]ANJE

Dana 3. 8. 2010. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kako je na ahiret preselio na{ dragi suprug, otac i dedo

NUSRET (HUSEINA) TALI]
3. 8. 1991 - 3. 8. 2010.
Porodica
11832-1tt

[EMSO JA@I]
Zahvaljujemo rodbini i prijateljima koji su u ovim tu`nim danima, bili uz nas. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u mesd`idu Cicin Han. O`alo{}ena porodica
11930-1tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na dragog

na na{u dragu strinku

Dana 3. 8. 2010. navr{ava se godina dana od smrti mog jedinog brata

POSLJEDNJI SELAM

dragom prijatelju

Dana 3. 8. 2010. navr{ava se 9 godina otkako nas je napustio na{

Dana 3. 8. 2010. navr{ava se 9 godina od smrti na{eg dragog supruga, oca, svekra i dede

JUNUZA - RIBA UZUNOVI]A
3. 8. 1975 - 3. 8. 2010.

EMINA (MEHMEDALIJE) RUHOTINA
S ljubavlju i po{tovanjem, Safet, Aida, Damir, Elvira Ruhotina

MUHAREMA JAREBICE BRACE
3. 8. 2009 - 3. 8. 2010.
iz Livna Pro{la je godina od kako si oti{ao, ali bol je svaki dan sve ve}a. Nedostaje{ mi puno. U vje~nom sje}anju s tobom tvoja jedina sestra Kamber Jadranka sa poroPTT dicom

SALKO (IBRAHIMA) OMANOVI] ISMETU BEGI]U
Sa dubokim po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe i tvoj lik. Tvoja dobrota nikad nas ne}e napustiti. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Samir, nevjesta Elvira, unuka Emina i 1144-1mo unuk Emir

SALKE (IBRAHIMA) OMANOVI]A
Tvoj plemeniti lik i dobrota zauvijek }e ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Munevera, sin Sanel, nevjesta Inela, unuci Emrah i Eman
1144-1mo

Neka ti Allah d`.{. podari vje~iti d`enet i rahmet. Porodica Muminovi}
11934-1tt

Porodica
11904-1tt

11849-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI SELAM

utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

49

dragom daid`i}u supruzi na{eg radnog kolege Zorana Daki}a

RADOJKA DAKI] HASAN (JUSUF) HRBAT
Kolege iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
N

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Hod`i} Rahman - Juka i Suada
10176-1nd`

Dana 3. 8. 2010. navr{ava se 40 dana od kako je preselila na ahiret na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV

MUNEVERA (MEHMED - ALIJE) HALILBA[I], ro|. ZUHRI]
Te{ko je rije~ima iskazati svu bol koja je ostala poslije tebe. Tvoje toplo ljudsko srce i plemeniti lik ostat }e nam za ponos, utjehu i trajnu uspomenu. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Hatma dova }e se prou~iti istog dana u 17 sati u ul. Halilba{i}a br. 10. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji
11984-1tt

NAJFI PURIVATRA
UPOSLENICI OBALA ART CENTRA I SARAJEVO FILM FESTIVALA
11976-1tt

Dana 3. 8. 2010. navr{ava se 7 (sedam) dana od smrti kolege

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{ih prijatelja

majci i sestri na{eg dragog prijatelja

ISLAMA VRANI]A
uposlenika JP EP BiH - Sektora za proizvodnju

HASAN HRBAT FATIMA
i

DUNJA

AGANOVI]
Kolege i kolegice iz Sektora za proizvodnju i rudarstvo
11983-1tt

Maja, Dunja, Zlaja, [igi, Kera, Ammar, Tare, Jasko
11980-1tt

Mithat Kurtovi} sa porodicom, Senad Kreho sa porodicom i Akir [i{i} sa porodicom
11979-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

majci i sestri na{eg velikog prijatelja

dragom ocu dragom ocu

SELIM (HAMID) BEKTI] FATIMI AGANOVI] DUNJI AGANOVI]

SELIM (HAMID) BEKTI]

Neka ti Allah d`ele{anuhu podari lijepi d`enet. Od: Harisa, Maide i Faruka Po{kovi}
10179-1nd`

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoj sin Nesib sa porodicom
10177-1nd`

Tvoja k}erka Rabija sa porodicom
10177-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

TU@NO SJE]ANJE

bratu

na{em

na dragu prijateljicu

JUSUF (AVDIJA) RAMI]
iz Prijedora
Molimo dragog Allaha da ti podari lijepi d`enet. Avdi} Sajma s porodicom
11964-1tt

HASANU (JUSUFA) HRBATU

DUNJU AGANOVI]
Dragi prijatelji ostaju uvijek da `ive u na{im srcima i mislima. Ve} mi nedostaje{. 10193-1nd` Tvoja Mirnesa

Ibrahim Me{anovi} sa porodicom

11968-1tt

50

Utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

DUNJI AGANOVI]
i njenoj majci, S tugom, Njen IV1 Prve gimnazije sa razrednicom E{om Ga~anin
N

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj kolegici

na{oj dragoj kolegici

ESMI TABAK
Sau~estvujemo u boli s porodicom. MENAD@MENT I ZAPOSLENICI KANTONALNE BOLNICE ZENICA
N

ESMI TABAK
Sau~estvujemo u boli s porodicom. NEMEDICINSKE SLU@BE KANTONALNE BOLNICE ZENICA
N

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na{em dragom prijatelju

Tre}eg avgusta 2010. navr{ava se osam godina od kako vi{e nije sa nama na{ dragi

HALIDU HASANOVI]U
Kolektiv preduze}a „GOLD FLIPS“ d.o.o.
10172-1nd`

dr. AKIF (VELIJE) PIRI]
S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
807-1tz

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{im voljenim

na{im voljenim

teti FATIMI

i

dragoj DUNJI

teti FATIMI

i

dragoj DUNJI

Sa neizmjernom ljubavlju i tugom, Njihovi: Mimica, teta Fehma, Amar, D`ana, Amir
11965-1tt

Sa neizmjernom ljubavlju i tugom Njihovi: Enela, Mak, Melica, Amila
11965-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

ocu na{e kolegice Alme

majci na{ih kolega Mehe i Fate

HALIMU HAD@I]U

MUNTI D@EKMAN

Zaposlenici Zavoda za zdravstvenu za{titu radnika u saobra}aju
N

Zaposlenici Zavoda za zdravstvenu za{titu radnika u saobra}aju
N

Dnevni avaz

utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

51

Danas je 40. dan od preseljenja na ahiret na{e drage majke

RAZIJA [IPILOVI], ro|. HAD@IMURATOVI]

Najdra`a majko, dobroto na{a, du{o na{a. Hvala ti za svu ljubav, toplinu i nje`nost kojom si nas obasipala cijelog `ivota. Molimo dragog Allaha d`.{. da nagradi tvoju plemenitu du{u i dobrotu d`enetskim ljepotama. Tvoji najmiliji: Duda, Emica i Sejo Tevhid }e se prou~iti istog dana, 3. avgusta 2010. godine u 19.00 sati u ku}i `alosti ul. Topal Osman-pa{e 16/VI (Loris).
10185-1nd`

Najvoljenijoj i najplemenitijoj majkici na svijetu

Ni jutra ne svi}u kao nekad, ni sunce ne sija kao nekad, pa ni ptice ne pjevaju, sve je u meni i oko mene zamrlo od tuge {to nas napusti, draga na{a majko

RAZIJA (HAD@IMURATOVI]) [IPILOVI]
^etrdeset dana je vje~nost, a svaki dan je dan tuge i bola od kada si preselila. Allahova volja je bila da cijelog `ivota budem pored tebe, a posljednje trenutke daleko od tebe. Draga majkice, vi{e ni{ta u `ivotu ne}e biti isto jer nema tebe koja si bila i ostala najljep{i cvijet za kojim }emo uvijek tugovati. Bila si puna ljubavi koju si nam svesrdno darivala, po`rtvovana, dostojanstvena i tiha kakva si oti{la na onaj svijet u Allahovoj milosti. Na{a su srca beskrajno tu`na i ostala uskra}ena tvojom toplinom, brigom i ljubavi. Molimo dragog Allah d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Tvoji: Duda, Irena i Edo
10185-1nd`

RAZIJA [IPILOVI], ro|. HAD@IMURATOVI]
Danas se navr{ilo 40 dana kako nisi me|u nama a mi se molimo Allahu da lak{e prihvatimo istinu. A ona je da si ti samo preselila i da }e ti se otvoriti vrata D`enneta uz Allahovu pomo} gdje }e{ susresti sve svoje - i do~ekati sve nas. Tvoja k}erka Emica, zet Mido, unu~ad Alma i Ajna sa porodicama
10185-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom bratu i amid`i

Dana 4. 8. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana otkako je na{a draga supruga, majka, svekrva, punica, nana i pranana

ZAHID SIPOVI]
Te{ko }emo se privi}i da vi{e nisi sa nama. ^uvat }emo te u najljep{im uspomena, a zauvijek }e{ ostati u srcima onih koji te vole. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Tvoj brat Avdo, snaha Sudba, brati} Jasmin, snaha 10182-1nd` Samira i Riki

HASAN HRBAT

ZIBKA (ADEMA) PA^ARIZ, ro|. BAJROVI]
preselila na ahiret. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet. Tvoji najmiliji: suprug Asim, djeca, snahe, zetovi, unu~ad i praunu~ad Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 4. 8. 2010. godine u 12 sati prije podne namaza u ku}i `alosti selo Pridvorica - So11981-1tt kolac

@ivot nestaje u trenutku, a sje}anje i ljubav ostaju dok `ive oni koji su te voljeli. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet! Hod`i} Mirsad, Merima, Ida i Selma
10184-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

na{oj dragoj majci, svekrvi i neni

DUNJA AGANOVI]
21. 7. 1961 - 1. 8. 2010.
Samo }u jedne slu~ajne zore svom nekom dalekom suncu zlatnih se o~iju vratiti... S ljubavlju i tugom, Zuhra i Amela

ZIBKI (ADEMA) PA^ARIZ
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
10180-1nd`

Tvoji: sin Remzo, snaha Muamela, unu~ad Alma i Emir

11981-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj majci, punici, nani i pranani

NURA (HASAN) EMINOVI], ro|. OMERAGI]
Ina lilahi ve ina ilejhi radiun. Ponosni {to smo te imali, a tu`ni {to te izgubili. Dok `ivimo ~uva}emo uspomenu na tebe jer voljeni nikad ne umiru. Neka ti Allah d`.{. podari d`enet i neka ti je vje~ni rahmet. O`alo{}eni: sin Vezim, k}erke Naza, Vezima i Emina sa 10183-1nd` porodicama

na{em dragom djedu, ocu i svekru

ZIBKI (ADEMA) PA^ARIZ
Neka ti Uzvi{eni Allah d`.{. podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote a tvojoj du{i vje~ni rahmet. K}erka Mirsada, zet Hamed, unuci Eldin i Admir, snaha 11982-1tt Mirela i praunuci Irhad i Vedad

SELIM (HAMIDA) BEKTI]
Te{ko se privi}i da vi{e nisi sa nama. ^uvat }emo te u najljep{im uspomenama. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet. Tvoja unuka Enna, sin Hasib i snaha Sadija
10177-1nd`

52

Utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

na na{eg dragog supruga, oca, dedu i punca

AZIZ \OZO
2. 8. 1993 - 2. 8. 2010.
SJE]ANJE NA TEBE, TVOJU PLEMENITOST I DOBROTU JE DIO NA[IH @IVOTA U KOJIMA ]E[ NAM UVIJEK NEDOSTAJATI. TVOJI NAJMILIJI
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV
569-1go

na{em dragom ocu

HALID (SAFET) HASANOVI]
FATIMI AGANOVI]
i

DUNJI AGANOVI]

Mislili smo da }e{ biti vje~an i da nas ne}e{ nikada napustiti, ali Bo`ija volja bi ja~a od na{ih `elja.
N

Supruzi i k}erki biv{eg direktora Zavoda prof. dr. Midhata Aganovi}a KOLEKTIV ZAVODA ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO

Tvoja k}erka Fatima, sin Safet sa porodicama

10193-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

sa velikim po{tovanjem

ocu na{eg najboljeg prijatelja

HALID HASANOVI] HASANU HRBATU HASAN HRBAT

Alma, Azur, Ammar, Amara, Ahmed
11991-1tt

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote. Huja, Kapo, ^olpa, Bali}, ^ola
11987-1tt

Posljednji selam na{em ro|aku Halidu. Od njegovih: Sadete Hod`i}, Sakiba Hasanovi}a, Suade 11988-1tt Pleh i Dijane Kalamuji} sa porodicama

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

velikom ~ovjeku, dragom prijatelju mom suprugu na{em dragom amid`i i dajd`i

HASANU HRBATU

HALID (SAFET) HASANOVI]
Da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Supruga Zineta
10191-1nd`

HALID HASANOVI]

Pervan Senad sa porodicom i uposlenici firme Lamper doo Sarajevo
10188-1nd`

Baha, Jasko, Zlatko, Aida, Rudo, Belma i Armin sa porodicama
10192-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 3. 8. 2010. godine navr{ava se jedna godina od smrti na{eg dragog sina i dajd`e

Dana 3. avgusta 2010. godine navr{ava se 17 tu`nih godina od kada nije sa nama na{ voljeni

ocu na{eg ~lana Adisa Hrbata

JASENKO - BRACO JAGANJAC JAREBICA ([EFIKA) MUHAREMA
Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji najmiliji: otac [efik-Cana i sestri} Tihi sa supruPTT gom Muberom iz Br~kog Rije~i su suvi{ne da bi se iskazala sva tuga i bol, i samo mi koji smo te voljeli znamo kako nam je, jer tuga i bol nisu u suzama i rije~ima, ve} u srcu gdje }e{ uvijek ostati. Ponosni smo {to smo te imali, a neizmjerno tu`ni {to smo te izgubili, dragi na{ Jasenko. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji najmiliji PTT U utorak, 3. 8. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od kada je oti{ao na{ voljeni dedo

HASAN HRBAT

RK Bosna BH Gas

10189-1nd`

U utorak 3. 8. 2010. navr{ava se 7 dana od kada me napustio moj dragi suprug

Dana 3. 8. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od odlaska na{eg voljenog

VELIJE - VEHBIJE (SABITA) MURGUZ
Oti{ao si i iza sebe ostavio samo prazninu, bol i tugu. Dok `ivimo vje~no }emo se sje}ati tvog dragog lika, dobrote i plemenitosti. Do bola tu`ni {to smo Te izgubili, do neba ponosni {to smo Te imali. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga [emsa, sin Zajko, k}erke Zemra i Elvira, brat [u}rija, snaha Ismeta, zetovi Ika i Rusmir, unu~ad i ostala rodbina. 1147-1mo

VELIJA - VEHBIJA (SABITA) MURGUZ
Stari moj! 50 godina `ivota sa tobom pro|e prebrzo, a ovi dani bez tebe prepuni tuge i suza presporo teku. Jedinu utjehu nalazim u tome da miran i spokojan hoda{ d`enetskim ba{~ama. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet. 1147-1mo Tvoja supruga [emsa

VELIJA - VEHBIJA (SABITA) MURGUZ
Dragi dedo, Dani prolaze, a praznina i tuga za tobom je sve ve}a. Nedostaje nam tvoj dragi lik, topli pogled i blagi osmijeh. Dok `ivimo mi i Ti }e{ `ivjeti u na{im srcima i sje}anjima. Neka ti Allah d`.{. podari sve ljepote d`eneta i vje~ni rahmet. Tvoja unu~ad: Kenan, Kerim- Buban, Irma, Armin, Emma i Emil. 1147-1mo

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM i POZDRAV

utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

53

majci i sestri na{eg uva`enog kolege prof. dr. Damira Aganovi}a

FATIMA AGANOVI]

DUNJA AGANOVI]

Izra`avamo na{e duboko sau~e{}e, ZAPOSLENICI KLINI^KOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU
N

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 3. 8. 2010. navr{ava se 40 dana od kada je preselila na ahiret na{a draga

majci Fatimi Aganovi} i sestri Dunji Aganovi} na{eg uva`enog kolege

RAZIJA [IPILOVI], ro|. HAD@IMURATOVI]
Draga Razo, svaki dan si s nama, u mislima i srcima i uvijek }e{ biti. S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom ~uvamo uspomenu na tvoj dragi lik. Molimo Allaha d`.{. da ti podari d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: brat Enes, snaha Sada sa djecom Azeminom i Ahmedom
10185-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj prijateljici

dragom bratu i djeveru dedi

FATIMA AGANOVI]

DUNJA AGANOVI]
gospo|i

RU@I MILI] UPOSLENICI INSTITUTA ZA NAU^NOISTRA@IVA^KI RAD I RAZVOJ KLINI^KOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU
Uvijek }emo te se sje}ati. Odraz tvog lica vidimo na tvojim k}erima Ljiljani i Snje`ani, unuku Mateju i sestri Ivi i ostalim. Neka te ~uvaju dobri an|eli. Prijatelj dr. Atif Salah Abu Mayyaleh sa suprugom dr. [ehadom i djecom Samom, Minom i Mohamedalijem
10187-1nd`

HALID (SAFET) HASANOVI]
Da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoj brat Hajrudin sa suprugom Nijazom
10191-1nd`

HALID HASANOVI]
Te{ko je prihvatiti da te vi{e nema. Tvoj Almir i Dea
10191-1nd`

N

54

Utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

bratu na{eg radnika, amid`i}u, dajd`i}u i poslovnom saradniku

HASAN (JUSUF) HRBAT
Sa velikim ponosom }emo ~uvati tvoju dobrotu i plemenitost. Neka ti dragi Allah podari sve d`enetske ljepote. Predsjednik Uprave PENNY PLUSA: Mesud Hrbat - Sudo sa menad`mentom firme i zaposlenicima
N

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{eg kolege kolegi

HASANU HRBATU

ISMETU BEGI]U
Izra`avamo duboko suosje}anje sa porodicom. Radne kolege WURTH BH d.o.o
10194-1nd` 10195-1nd`

Kolektiv „MERSTEEL “

Dana 3. 8. 2010. navr{avaju se (3) tri godine od preseljenja na ahiret rahmetli Neir i (6) {est godina i (4) ~etiri mjeseca kako je preselio i Esmer

SJE]ANJE

SJE]ANJE
na na{e najmilije

MUSLIMOVI]
NEIR
20. 8. 1963 - 3. 8. 2007.

ESMER
25. 5. 1976 - 8. 4. 2004

Vrijeme koje prolazi nikad ne}e izbrisati sje}anja, niti donijeti zaborav onima koji vas vole. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. O`alo{}eni: otac [e}o, mama Ramiza, bra}a Zeir i Omer sa porodicama, te porodice Muslimovi}, Baru}ija, Hasanovi}. Od rahmetli NEIRA supruga Fikreta, k}er Irmisa, sin Iris. 223-1tr Od rahmetli ESMERA supruga Enesa, k}er [ejla, sin Amel.

SALKO TANKOVI]
8. 6. 1942 - 24. 5. 2010.

SABRA TANKOVI]
15. 12. 1939 - 3. 8. 2002.
11961-1tt

Mojoj {kolskoj prijateljici

i njenoj mami

DUNJI AGANOVI]

FATIMI

Voli vas va{ Faris

Posljednji selam Tahirovi} Nermin i Mina sa porodicom

11972-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

majci i sestri na{eg velikog prijatelja

majci i sestri na{eg velikog prijatelja

majci i sestri na{eg velikog prijatelja

FATIMI AGANOVI]

DUNJI AGANOVI]

FATIMI AGANOVI]

DUNJI AGANOVI]

FATIMI AGANOVI]

DUNJI AGANOVI]

Od Edina, D`enite i Eme D`ananovi}
10179-1nd`

Od Jesenka, Goge, Harisa i Daniela Vukoti}
10179-1nd`

Od Bori{e i Irene
10179-1nd`

Dnevni avaz

utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

55

Na{em voljenom

mr. sci. HASAN (JUSUF) HRBAT

Nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali }emo te mi i tvoja djela ~uvati od zaborava. Tvoji: supruga Zakira, sinovi Ajdin i Adis
11998-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{eg velikog prijatelja i uva`enog ~lana Upravnog odbora Mirsada Purivatre

NAJFA (OSMAN) PURIVATRA
Skup{tina, Upravni odbor, uposlenici, Stru~ni {tab i igra~i RK Bosna BH Gas Sarajevo
10189-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

TU@NO SJE]ANJE

mojoj dobroj

Danas, 3. avgusta 2010. navr{ava se {est godina od preseljenja na{eg dragog

FATIMI i DUNJI AGANOVI]

DUNJI AGANOVI]
i njenoj mami

NUREDIN (ESAD) BERBEROVI]
Voljeni nikad ne umiru. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Sena, k}erke Adisa i Melisa sa 11989-1tt porodicama
POSLJEDNJI POZDRAV

FATIMI
Selver [abanovi} sa porodicom
11992-1tt

Draga moja Dun}i, ne postoje rije~i da opi{em svu tugu koju osje}am zbog tvog odlaska. 11985-1tt Voli te tvoja Boba
Dana 3. 8. 2010. navr{ava se 10 godina od kako nije sa nama na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom dedi

D@EMAL (BE]IRA) KODRI] HALID (SAFET) HASANOVI]
Nismo mislili da }e{ nas tako brzo napustiti. Uvijek }e{ nam nedostajati. 10191-1nd` Tvoji unuci: Almir, Adis i Emir Mom voljenom
Smrt je ja~a od `ivota, ali nije od lijepih uspomena i sje}anja na tebe. Dok `ivimo i ti }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Hatma dova bi}e poklonjena u petak, prije d`ume namaza u d`amiji u Re~icama, 6. 8. 2010. godine. Tvoji: supruga Fadila, sin Muamer, k}erka Muamera, nevjesta Amra 10199-1nd`

na{im dragim

FATIMA AGANOVI], ro|. MLA]O

i

DUNJA AGANOVI]
10204-1nd`

Od: Sihe, Mirice, Dade i El}ija Mla}o sa porodicama

Na{em voljenom

mr. sci. HASAN (JUSUF) HRBAT

mr. sci. HASAN (JUSUF) HRBAT

Sve majke bile bi ponosne da su imale zeta kao ja. Punica Zlata Mufti}
11999-1tt

Svojim pona{anjem definisao si uspje{nu porodicu, li~nost i profesiju. Svastika Jasmina, bad`o Fikret sa djecom Ismarom i Lamijom Me{anovi} Na{em voljenom
11999-1tt

Na{em voljenom

mr. sci. HASAN (JUSUF) HRBAT

mr. sci. HASAN (JUSUF) HRBAT

Voljeni ne umiru dok `ive oni koji ih vole. Svastika Mirsada, bad`o Hasan sa k}erkom Selmom Pra{o
11999-1tt

Ne postoje rije~i da iska`emo svoju bol za tobom. Svastika Emina, bad`o Osman sa djecom Ensarom i Teneidom Novali}
11999-1tt

56

Utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

dragom amid`i}u

HASAN (JUSUFA) HRBAT
Istina je da dobri ljudi kratko `ive, ali njihova dobrota i plemenitost vje~no `ive. Takav si bio ti. Neka ti Allah d`.{. podari d`enetske ljepote. S po{tovanjem, Hrbat: Mehmed, Mesud - Sudo, Mirsad i Munir sa porodicama
10198-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj Dana 3. 8. 2010. navr{ava se 18 tu`nih i bolnih godina od smrti sina i brata i 15 godina od smrti mu`a i oca

EKREM (ASIM) MIZDRAK

ASIM (ZAJKO) MIZDRAK DUNJI I NJENOJ MAJCI
Od prijatelja iz USAID MISIJA BiH
10190-1nd` 11986-1tt

Smrt ostavlja bol koju niko ne mo`e izlije~iti, a ljubav ostavlja sje}anje koje nam niko ne mo`e uzeti. Neka vam dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. S vje~nom tugom u srcu: Majka i supruga Bela, sestra i k}erka Mubera sa porodicom

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

na{em dragom

HASAN HRBAT
Tvoji: brat Asim, snaha Fatima, Jusuf sa porodicom, Nedim i Amra
12000-1tt

HASAN HRBAT
Tvoji: majka Dervi{a, brat Rasim, snaha Devla, Haris i Samra
12000-1tt

Dnevni avaz
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Sa dubokim bolom i velikom tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

57

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

NURA EMINOVI] HALID HASANOVI]

MUSA (AHMED) MULAOSMANOVI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 2. 8. 2010. godine u 73. godini. D`enaza }e se klanjati u utorak, 3. 8. 2010. godine poslije ikindije namaza u 17.00 sati na mezarju Dej~i}i - Trnovo. Prevoz obezbije|en ispred Doma kulture u Hrasnici u 15.00 sati. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.00 sati u mesd`idu Hrasnica (ul. [ehitluci). RAHMETULLAHI ALEJHI-HA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: sin Hamdo, k}erka Nurka, zet Zijad, snaha Avdijana, unu~ad Vildan, Eldar, Vildana i Ilhana, brat Meho sa suprugom Zlatom, prija Majda, brati}i Nusret i Ahmed, brati~ne Sehija i Azemina, sestri}i Mehmed, Muradif i Fadil, sestri~ne ]amila, Behka i Vasva, amid`i~na Ramka sa porodicom, svastika Fazila sa porodicom, te porodice Mulaosmanovi}, Dedi}, \ipa, Kari}, Ba{i}, Podgorica, Durmo, Oru~evi}, Krupalija, Fazli}, Mizdrak, Ho{i}, Bjelica, ^usto, Planja te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. 10197-1nd`

Bio si veliki ~ovjek i ostat }e{ takav u na{im srcima uvijek. Neka ti veliki Allah d`.{. podari d`enetske ljepote. Porodice Toromanovi} i Ko{ari}
10200-1nd`

Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Zet had`i Rasim ^oli} sa djecom Mersidom Su}eska i njenom porodicom i sinom Asimom sa porodicom
11875-1tt

Dana 2. 8. 2010. navr{ilo se 18 godina od smrti na{eg dragog supruga, babe, svekra i dede

POSLJEDNJI POZDRAV SJE]ANJE

gospo|i

ZAHIR IDRIZOVI]
1992 - 2010.
Ne mo`e se tuga na papir prenijeti, ni vrijeme ranu izlije~iti. Bol nije u suzama i rije~ima, bol je u na{im srcima, gdje ostaje{ zauvijek voljen i nikad zaboravljen. Molimo Allaha d`.{. da Ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Dana 6. 8. 2010. prije d`ume namaza u MJESNOJ D@AMIJI ^ELEBI]I }e se prou~iti hatma dova za rahmetliju. Supruga [emsa, sin Bajro, nevjesta Nerma, unuci Muhamed i NePTT dim

DRAGICI [IMUNOVI] D@EMO
majci na{e radne kolegice Olivere \uri}, sekretara Tu`ila{tva/Tu`iteljstva BiH. Gospo|i Oliveri \uri}, sekretaru Tu`ila{tva/Tu`iteljstva i njezinoj porodici upu}ujemo izraze dubokog po{tovanja i iskrenog sau~e{}a. Kolektiv Tu`ila{tva-Tu`iteljstva BiH
N

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Amer Pehli} i Amar Zuli}
11995-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

Danas se navr{avaju 3 godine od kada je preselio na{

D@EMAL POTURKOVI]
[ta nam drugo preostaje nego moliti Allaha d`.{. da se smiluje na tvoju du{u i podari ti lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Moliti Allaha d`.{. da nekad opet budemo svi zajedno u lijepom D`ennetu. Svi oni u ~ijim si srcima i `ivotima ostavio neki trag i kojima nedostaje{, neka te danas obraduju Fatihom. Jasin }e biti prou~en na mezarju Bare, 3. 8. 2010. godine u 18 sati, u prisustvu porodice i prijatelja. Tvoji najbli`i
11994-1tt

FATIMI i DUNJI AGANOVI]
majci i sestri mog druga i kolege Damira dr. Mirsad Mufti}

10186-1nd`

POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV

dragom kom{iji i prijatelju

D@EVADU SOKOLOVI]U
(AZIZI TAJSON)
Raja iz bifea „Nisko“: Nisko, Menso, Mirela, @ara, Re{o, Rio, Hastor, Dundo, Zoka, Pu{ara, Medo, Fatih, Mile, [emso, Milan, Memo, Slavko, Nedim, Sini{a, [ok, Cigo, [i{a, Biber, Gage, Drago, Enes, 10202-1nd` Zijo, Ljuban, [pago, Mirso Muminovi}, Zoka, Mirko, Me{tar, Dado, Mehro, Nijaz, Kigen, Ma{inka, Vlatko

POSLJEDNJI POZDRAV - SELAM

majci na{eg prijatelja Mirsa da Purivatre

Dana 8. 7. 2010. godine navr{avaju se dvije godine od kada je preselio na ahiret na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{eg dragog prijatelja

NAMIK (SMAILA) ^EKI] NAJFA PURIVATRA
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i tugom u srcu, Tvoji: supruga Mele}a, sin Haris, k}erka Ineska, snaha Vildana, zet Muhamed i unu~ad Samra, Amar, Sanida i 207-1bl Saliha
POSLJEDNJI POZDRAV

NAJFI PURIVATRA

UDRU@ENJE RUKOMETNIH SUDIJA BOSNE i HERCEGOVINE
10201-1nd`

Prle i Lela
11993-1tt

Dana 4. 8. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od prerane smrti moje drage supruge

POSLJEDNJI SELAM

majci i sestri na{eg prijatelja

majci i sestri na{eg prijatelja

MIRJANE LIVNJAK, ro|. PETROVI^
4. 2. 2010 - 4. 8. 2010.
Tvoj suprug Asim - Medo, zaova Amira - Dika, Ferid, Fahro sa suprugom Aidom, Nedim i rodica Mahira - Bija 10203-1nd` Kisi}

FATIMI AGANOVI]

i

DUNJI AGANOVI]
11996-1tt

FATIMI AGANOVI]

i

DUNJI AGANOVI]
11996-1tt

Teta Halida, Ria, Adnan i Lajla sa porodicama

Neka im je vje~ni rahmet. Porodica Sefi}

58

Utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da su na{e najmilije

FATIMA AGANOVI], ro|. MLA]O 1932 - 2010.

i

DUNJA AGANOVI]
1961 - 2010.

tragi~no izgubile `ivot dana 1. 8. 2010. godine. Komemoracija }e se obaviti 3. 8. 2010. u 14.15 sati u Komemorativnom centru na groblju Bare, a sahrana po zavr{etku komemoracije. O@ALO[]ENI: suprug i otac Midhat, sin i brat Damir, snaha Kenana, unuci i brati}i Dino i Kan, porodice Aganovi}, Mla}o, Zejnilovi}, Be{i}, Muminovi}, Filipovi}, Rustempa{i}, Kulenovi}, Fo~o, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.
11943-1tt

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da su na{e najmilije

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RAGIB ([EMSO) BR\ANIN
preselio na ahiret u nedjelju, 1. 8. 2010. godine u 66. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 3. 8. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga D`ehva - Bjelka, k}erka Senada, zet Amir, unuk Hamdija, brat Huso, sestre Vezira, Raza i Zilka, snahe Ifeta i Hasiba, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, {ure Aljo, [aban i Hamed, svastika Ibrim{a, te porodice Br|anin, Ru~i}, ^av~i}, D`indo, Smaji}, Cocali}, Torlak, Ahmetspahi}, Kuli}, Fazli}, Sikiri}, D`ebo, Hruljevi}, Zimi}, Turkovi}, Lili}, Memi{evi}, Gluhi}, Begi}, Pod`i}, Otajagi}, Bala{, Kova~evi}, Imamovi}, Gagrica, Mehmedovi}, Ka~evi}, Vatre{, [titkovac, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji u Zabr|u. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred MZ Sokolje sa polaskom u 13.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

D@EVAD (MUHAREM) SOKOLOVI]
preselio na ahiret u subotu, 31. jula 2010. godine, u 58. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 3. avgusta 2010. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz ulice Ante Babi}a 5 sa polaskom u 13.15 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u Bakijskoj d`amiji.

FATIMA AGANOVI], ro|. MLA]O
1932 - 2010.

i

DUNJA AGNAOVI]
1961 - 2010.

111

tragi~no izgubile `ivot dana 1. 8. 2010. godine. Komemoracija }e se obaviti 3. 8. 2010. godine u 14.15 sati u Komemorativnom centru na groblju Bare, a sahrana po zavr{etku komemoracije. O@ALO[]ENI: suprug i otac Midhat, sin i brat Damir, snaha Kenana, unuci i brati}i Dino i Kan, porodice Aganovi}, Mla}o, Zejnilovi}, Be{i}, Muminovi}, Filipovi}, Rustempa{i}, Kulenovi}, Fo~o, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. 111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

NAJFA (OSMAN) PURIVATRA, ro|. D@ELI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 2. avgusta 2010. godine, u 91. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 3. avgusta 2010. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: sin Mirsad, snaha Izeta, unuk Ajdin te porodice Purivatra, D`eli}, Gra|evi}, D`ud`a, Mand`i}, ]ilimkovi}, Parla, Filipovi}, Agi}, Sarad`i} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji Magribija.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ZAHID (ISMET) SIPOVI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 2. avgusta 2010. godine, u 61. godni. D`enaza }e se obaviti u utorak, 3. avgusta 2010. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga D`emka, k}erke D`enana i Azra, zetovi Fadil i Almir, unu~ad Al-Emini i D`ejlana, brat Avdo, snaha Sudba, brati} Jasmin sa porodicom, sestri} Sabahudin sa porodicom, amid`a Dervi{, strine Sevda i Fatima, tetke Vahida i Fehrija, tetci [efket i Alija sa porodicama, daid`i}i, daid`i~ne, amid`i}i, amid`i~ne, teti}i i teti~ne sa porodicama, punica had`i Fatima, {ure Ahmed i Muhamed sa porodicama, svastika Azemina i bad`o Mujo sa porodicom, te porodice Sipovi}, Smaji}, D`aferovi}, Karaman, Hod`i}, Tanjo, Pe{tek, ^au{evi}, ]amo, Kustura, ]elovi}, Muhovi}, Omeragi}, Had`i}, Ahmetovi}, @uni}, Maslo, Aganovi}, Suljevi}, Muharemovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i rahmetlije u ulici Izeta Kar{i}a br. 88 - Brije{}e. 111

HALID (SAFET) HASANOVI]
preselio na ahiret u nedjelju, 1. avgusta 2010. godine, u 69. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 3. avgusta 2010. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti sa polaskom u 13.00 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Zineta, sin Safet, k}erka Fatima, brat Hajrudin, snahe Amra i Nijaza, zet Mehmed Pi{toljevi}, unuci Almir, Adis i Emir, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, rodice Dika Juhi} i Hatid`a ^i~ak, te porodice Hasanovi}, Agi}, Kari}, Keki}, Had`i}, Muminovi}, Imamagi}, Kepe{, Ajanovi}, [kufca, Halapa, [ipilovi}, Fejzi}, [uvalija, Toromanovi}, Suljagi}, Had`ihasanovi}, Pleh, Hod`i}, D`evlan, Selimbegovi}, ^au{evi}, Su}eska, Efendi}, D`ananovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Trg Grada Prato br. 10/II - Dobrinja V. 111

111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi otac, dedo, svekar i brat

SELIM (HAMID) BEKTI]
preselio na ahiret u nedjelju, 1. avgusta 2010. godine, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 3. avgusta 2010. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erka Rabija, sinovi Nesib, Hasib i Bekir, zet Dahmo, snahe Sadija i Mirzeta, unu~ad i praunu~ad, sestre Hava i Hatid`a, snaha [aha, sestri}i i sestri~ne, brati}i i brati~ne, svastike Mejra i Fatima sa porodicama, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u stanu rahmetlije u ulici Ge111 teova br. 10/I.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

REFIK (RAME) MANDRA
preselio na ahiret dana 2. 8. 2010. godine u 50. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 3. 8. 2010. godine na mezarju u Sudi}ima poslije ikindije namaza u 17.00 sati. Tevhid }e se prou~iti isti dan u ku}i sestre Skando Senije, ul. Nova @eljezni~ka stanica br. 18 u 17.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI VASIAH. - EL-FATIHA RAHMETEN

mr. sci. HASAN (JUSUF) HRBAT
preselio na ahiret u nedjelju, 1. 8. 2010. godine u 56. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 3. 8. 2010. godine u 15.30 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: majka Dervi{a, supruga Zakira, sinovi Ajdin i Adis, bra}a Rasim i Asim sa suprugama i djecom, bad`e i svastike, amid`i}i, teti}i, te porodice Hrbat, Mufti}, Pra{o, Novali}, Me{anovi}, Hod`i}, Kukavica, Meki}, Dobra~a, Alajbegovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije, prijatelji i kolege. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 17.30 sati, ul. Himze Polovine br. 25. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred stana (Himze Polovine br. 25) sa polaskom u 14.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

NAZA MELUNOVI], ro|. DEDAGI]
preselila na ahiret dana 1. 8. 2010. u 69. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak u 17 sati, 3. 8. 2010. na mezarju Godu{je u Priboju. O@ALO[]ENI: suprug Halil, k}erke Belkisa, Mersida, Suanita, bra}a Hajrudin i Hilmo, sestre: Najla, Ziza, Rasema, unu~ad, zetovi, snahe, te porodice Melunovi}, Dedagi}, Ibragi}, Kova~evi}, Hani}, Kadi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.
11962-1tt

O@ALO[]ENI: sin Sejo, k}erke Irmela i Amela, sestra Senija sa porodicom, snaha Sanija, brati~ne Mirela, Rahela i Melisa, amid`a Rasim i amid`i}i, te porodice Mandra, Beha, Skando, ^akal, [abi}, Smajlovi}, D`ini}, ^amd`i}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Prevoz obezbije|en sa Autobuske stanice Ilija{ u 15.30 sati sa stajanjem u St. Ilija{, Semizovac, Srednje, ^evljanovi}i, Gajevi, kao i u povratku.
11990-1tt

sport

Dnevni avaz, utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

59

BORAC

NJEMA^KA Na utakmici Liga kupa protiv [alkea

Muji} strijelac za Bajern
U dresu Bavaraca nastupio i Nazif Hajdarovi}
Na turniru Liga kupa dres njema~kog {ampiona Bajerna iz Minhena nosila su dvojica igra~a iz Bosne i Hercegovine - Deniz Muji} i Nazif Hajdarovi}. Bajern je u polufinalu, nakon 0:0 u regularnom toku, penalima (3:1) eliminirao Keln, a u finalu je izgubio od [alkea s 1:3. Jedini gol za Bavarce postigao je Muji}, dok su strijelci za [alke bili Raul (dva) i Edu. Ekipa iz Minhena nastupila je u kombiniranom sastavu, pored prvotimaca Oli}a, Timo{~uka, Demikelisa (Semichelis), Pranji}a, Otla, Alabe, Sose, Kontenta (Contento), igralo je nekoliko fudbalera iz drugog tima. Me|u njima su bili Muji} i Hajdarovi}. Obojica su po~ela me~ protiv Kelna, dok je protiv [alkea Muji} bio u prvom sastavu, a Hajdarovi} je zamijenio Sosu. Ofanzivni vezni Muji} napunit }e 7. avgusta 20 godina. U Bajern je stigao ovog ljeta iz austrijskog Dornbirna kao izuzetan talent. Nastupa za austrijsku reprezentaciju do 20 godina. Napada~ Hajdarovi} ro|en je 22. septembra 1984. godine u Bosanskoj Gradi{ci. Nakon {to je blistao u Sarbrikenu (37 golova u 71 utakmici), potpisao je dvogodi{nji ugovor s Bajernom, a za drugi tim Bavaraca postigao je ~etiri gola u 14 utakmica. (Z. [.)
Jagodi}: Vodio Borac pro{le godine

Smjena nakon poraza

Jagodi} umjesto Mari}a
Smijenjeni i pomo}nici Malba{i} i Ra|enovi} Jagodi} danas preuzima ekipu
Nakon samo jednog premijerliga{kog kola i doma}eg poraza od [irokog Brijega (2:3), uprava Borca smijenila je ju~er {efa stru~nog {taba Zorana Mari}a. Prema saop}enju za javnost, sa Mari}em su smijenjeni i njegovi najbli`i saradnici, pomo}ni trener Stojan Malba{i} i Dejan Ra|enovi}, koji je obavljao du`nost kondicionog trenera. Na mjesto prvog trenera imenovan je Vlado Jagodi}, koji je ve} vodio Banjalu~ane u proljetnom dijelu sezone 2008/2009 i prakti~no je selektirao ekipu koja je lani igrala vjerovatno najljep{i i najbolji fudbal u BiH. Jagodi} je u dva navrata bio i sportski direktor Borca, a ostao je upam}en kao {ef stru~nog {taba Lakta{a kada je ovaj tim za tri godine iz Tre}e lige Republike Srpske doveo do najvi{eg ranga. U pro{loj sezoni bio je trener Ljubi}a, s kojim je ispao iz Prve lige RS. Jagodi} }e du`nost preuzeti danas, kada }e saop}iti i imena svojih pomo}nika. Istovremeno, Zoranu Mari}u i Stojanu Malba{i}u bit }e ponu|eni novi ugovori o radu u okviru Omladinske S. K. {kole FK Borac.

Hajdarovi}: Ro|en u Bosanskoj Gradi{ci

Izgredi navija~a tuzlanske Slobode

Huligani razbijali stakla i demolirali automobil na Tu{nju
^etiri razbijena stakla u svla~ionicama, prostorijama za trenere i sudije te demoliran privatni automobil na parkingu, epilog su preksino}njeg huliganskog divljanja u Tuzli. Kako smo uspjeli saznati, dvadesetak navija~a Slobode je po povratku iz Lukavice, gdje nisu mogli prisustvovati me~u Slavije i Tuzlaka (1:0), iskalilo bijes na prostorijama stadiona na Tu{nju. Pripadnici policije izvr{ili su uvi|aj, a Javna ustanova Gradski stadion Tu{anj zatra`ila je da vinovnici po hitnom postupku budu uhap{eni i ka`njeni. I uprava Sloboda je u sana izgrednici biti otkriveni i drasti~no ka`njeni“, a od ostalih pripadnika navija~ke skupine „Fukare“ zatra`ila je da i sami „stanu ukraj ~lanovima koji pod njihovim imenom nanose veliku {tetu gradu, klubu i navija~ima“. - [to se ti~e odlaska navija~a Slobode u Lukavicu, on nije bio najavljen niti organiziran u dogovoru sa menad`mentom kluba. I pored toga, poku{ali smo da prije po~etka utakmice osiguramo ulazak za na{e navija~e, ali nismo na{li na razumijevanje doma}ina - navedeno je, uz ostalo, u saop}enju uprave E. M. FK Sloboda.

Zrinjski se priprema za Odense

Odmorniji i ja~i za D`idi}a i Ivankovi}a

Tu{anj: Bijes iskaljen na prostorijama stadiona

(Foto: A. Bajri})

op}enju za javnost izrazila nadu da }e „intervencijom

Ministarstva unutra{njih poslova Tuzlanskog kanto-

Portugalac nastavio `estoko

Katalonac se predomislio

Murinjo zaveo red u Realu Pujol u reprezentaciji
jo{ dvije godine
Karles Pujol (Carles Puyol) izjavio je da }e u dresu {panske reprezentacije nastupati jo{ dvije godine, do Evropskog prvenstva 2012. Tridesetdvogodi{nji Pujol najavio je odlazak iz reprezentacije nakon osvajanja Svjetskog prvenstva u Ju`noj Africi. Ipak, na svom blogu saop}io je da je odlu~io da nastavi nastupati jo{ dvije godine. Pujol je odigrao 90 utakmica za [paniju, a debitirao je 2000. Postigao je tri gola, od kojih je najva`niji u polufinalu SP-a protiv (N. D.) Njema~ke.
Sal~inovi} dok je igrao za ^elik: Nova prinova

Murinjo: Igra~i ga ozbiljno shvatili

Trener Reala @oze Murinjo (Jose Mourinho) zaveo je red na terenu i oko njega, {to se moglo vidjeti poslije samo dva dana boravka ekipe na pripremama u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama. Portugalski stru~njak ve} je po~eo primjenjivati stroge disciplinske mjere, koje je najavio na prvom sastanku s igra~ima. Koliko su ozbiljno svi shvatili njegove rije~i, govori i podatak da se igra~i

na treningu pojavljuju i pola sata ranije. Iako je ekspedicija Reala u SAD stigla oko pono}i, igra~i su ve} narednog jutra trenirali po standardnom re`imu. ^lanovi stru~nog {taba koji su ostali u klubu, nakon dolaska Murinja, bili su zapanjeni intenzitetom treninga, kao i ta~no{}u s kojom se sve izvodi. Svaki trening traje 90 minuta, a onima koji zakasne, nije dozvoljeno (N. D.) da treniraju.

Pujol: Ostaje u nacionalnom timu

Dragan Jovi} i njegovi nogometa{i pripremaju se u miru za utakmicu u ~etvrtak, kada }e juriti dva gola minusa (3:5) protiv danskog OB-a u okviru tre}eg pretkola Evropske lige. Iako }e Mostarci za kreiranje iznena|enja morati vi{e razmi{ljati o napadanju protivni~kog nego o ~uvanju vlastitog gola, stru~ni {tab najvi{e vremena mora posvetiti uigravanju zadnje linije, koja bi, opet, trebala do`ivjeti promjene. Naime, Mirza Rizvanovi} ne}e imati pravo nastupa zbog `utih kartona, dok bi se u sastav trebali vratiti Damir D`idi} i Mario Ivankovi}, koji u Danskoj nisu igrali zbog ozljeda. - Bez obzira na rezultatski minus, revan{ protiv

OB-a ~ekamo u boljoj situaciji nego prvu utakmicu u Danskoj. Tada smo u pripremi dva dana izgubili na putovanja, jedan za povratak iz San Marina, a drugi za put prema Odenseu. Zbog toga }emo biti odmorniji, ali i ja~i za dvojicu va`nih igra~a D`idi}a i Ivankovi}a - izjavio je Jovi}. Bez obzira na to {to je u prvom planu utakmica protiv OB-a, Pod Bijelim brijegom i dalje sla`u igra~ku kri`aljku za prvenstvene bitke. Uo~i odlaska u Dansku na posudbu iz Hajduka doveden je Ivan Lendri}, dok od nedjelje sa Zrinjskim trenira i provjereno premijerliga{ko ime Fenan Sal~inovi}, nekada{nji ~lan Ma. P . ^elika.

60

Dnevni avaz, utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

sport

FORMULA 1 D`enson Baton razo~aran nakon utrke u Ma|arskoj

Kveri: Spasio me~-loptu

(Foto: AFP)

Meklaren je u te{koj situaciji, ali uvjeren sam da }emo se izvu}i
Veber nakon pobjede u Ma|arskoj i preuzimanja prvog mjesta u generalnom plasmanu sada mo`e u`ivati u odmoru
Aktuelni svjetski prvak Formule 1 D`enson Baton (Jenson Button) ne}e previ{e u`ivati u odmoru nakon {to je nastup njegovog Meklaren Mercedesa u utrci za Veliku nagradu Ma|arske u Hungaroringu okaraktiriziran kao najslabiji ove sezone. Baton je utrku zavr{io na osmoj poziciji, dok je njegov timski kolega Luis Hamilton (Lewis) morao odustati zbog problema sa mjenja~em. - To je bio najte`i dan koji smo imali ove godine. Ipak, na{ tim je i u pro{losti imao te{kih perioda i uvijek se znao i{~upati. Uvjeren sam da imamo snage da to opet u~inimo kazao je Baton. Nakon utrke u Ma|arskoj, Meklaren je pao na drugo mjesto u poretku konstruktora, a Hamiltona je na ~elu plasmana voza~a zamijenio pobjednik u Budimpe{ti Mark Veber (Weber), ~lan Red bula, tima koji je upravo smijenio „Srebrene strijele“ sa ~ela. Da stvar bude jo{ gora, na tre}em mjestu, ispred Batona, nalazi se jo{ jedan voza~ Red bula - Sebastijan Fetel (Sebastian Vettel). - Red bul je sada prvi. U nekoliko posljednjih utrka zaista su dominirali i u tome le`i njihova trenutna premo}. Za sada su nas nadsko~ili, ali mi }emo u~initi sve da na|emo svoj tempo. U~init }emo sve da u Belgiji pospje{imo sigurnost vozila i nadam se da ho}emo - dodao je Baton.

Teniski turniri

Kveri dobio Mareja
Sem Kveri (Sam Querrey) odbranio je titulu osvaja~a ATP turnira u Los An|elesu savladav{i Endija Mareja (Andy Murray) s 5:7, 7:6, 6:3. Nakon {to je u ~etvrtfinalu dobio izgubljeni me~ protiv Rajnera [itlera (Rainer Schuttler), a u polufinalu spasio me~-loptu protiv Janka Tipsarevi}a, Kveri je i u finalu isto napravio. Do Los An|elesa nikada nije osvojio set u duelima sa Marejom, izgubio je sva ~etiri prethodna me~a. [panac Huan Karlos Ferero (Juan Carlos Ferrero) osvojio je turnir u hrvatskom Umagu nakon {to je u finalu sa 6:4, 6:4 savladao Italijana Potita Stara~ea (Starace). Nekada{nji prvi reket svijeta stigao je do svoje 15. titule u karijeri. Nagradni fond turnira bio je 450.000 eura.

Azarenka bolja
Bjeloruskinja Viktorija Azarenka prepustila je samo pet gemova Ruskinji Mariji [arapovoj u finalu WTA turnira u Stenfordu (SAD), koji se igrao za nagradni fond od 700.000 dolara. Osma nositeljica pobijedila je petu sa 6:4, (Z. [.) 6:1.

Fereru Umag
Amerikanac je osvojio {esti turnir u karijeri, ali ~etvrti ove sezone, u kojoj je od njega bolji samo Rafael Nadal s pet titula.

Teniske rang-liste

Bez promjena na vrhu
Rafael Nadal i Serena Vilijams i dalje u uvjerljivom vodstvu
Na novoj ATP rang-listi u poretku deset najboljih tenisera svijeta nije bilo promjena u odnosu na pro{lu sedmicu. U uvjerljivom vodstvu i dalje je [panac Rafael Nadal s 10.745 bodova, a slijede Srbijanac Novak \okovi} sa 6.905 i [vicarac Ro`er Federer (Roger) sa [etki}: Napredovao za ~etiri mjesta jboljih teniserki svijeta. Dru6.795. Najbolje rangirani bh. te- ga je ostala Jelena Jankovi} iz niser Aldin [etki} napredo- Srbije, dok je Karolina Vovao je ~etiri pozicije i sada za- znijacki (Caroline Wozniauzima 374. mjesto. Ismar cki) iz Danske na tre}em mjeGor~i} je, tako|er, napredo- stu zamijenila Amerikanku vao {est pozicije te se nalazi Venus Vilijams (Williams). Najbolje rangirana bh. tena 560. mjestu. Amerikanka Serena Vili- niserka Sandra Martinovi} jams (Williams) i dalje je vo- napredovala je dvije pozicije i de}a na WTA rang-listi na- zauzima 402. mjesto.

Kazna [umaheru
Mihael [umaher (Michael Schumacher) bit }e ka`njen s 10 mjesta na startu sljede}e utrke za Veliku nagradu Belgije 29. avgusta. Njema~ki as ka`njen je, jer je nepropisno blokirao nekada{njeg timskog kolegu iz Ferarija Rubensa Barikela (Barrichelo). Vilijamsov Barikelo poku{ao je prete}i Mercedesovog sedmerostrukog prvaka, ali ga je Nijemac izgurao prema zidu staze za boks zbog ~ega je ka`njen pa je utrku zavr{io na 11. mjestu. Barikelo je okarakterizirao [umahera ludim kazav{i da je imao sre}e {to je uop}e pre`ivio te da bi Nijemac trebao biti diskvalificiran. Njihov u Ferariju nekada zajedni~ki, a sada samo [umaherov {ef u Mercedesu Ros Bron (Brown) stao je u odbranu voza~a svoje ekipe. - Mihael sigurno nije imao opasne namjere, samo je `elio da zadr`i svoju 10. poziciju. Sigurno nije razmi{ljeo o tome gdje je Rubens, poslije se u manevru ~ak poku{ao udaljiti kazao je Bron.

Baton na stazi Hungaroring: Najslabiji nastup ove sezone

(Foto: AFP)

S druge strane, Mark Veber mo}i }e bezbri`no provesti svoj godi{nji odmor, mada je svjestan da mu predstoji jo{ dosta posla ako `eli da do kraja zadr`i prvu poziciju u poretku voza~a. - Lijepo je biti prvi, ali do kraja je ostao veliki put,

mnoge stvari se jo{ mogu desiti, 20 bodova je razlika izme|u prvog i petog voza~a. Ipak, ne}u razmi{ljati o tome, `elim samo da se dobro odmorim kako bih spreman u{ao u predstoje}e borbe - kazao je Australac, koji je ove godine ubilje`io (A. ^.) ~etiri pobjede.

Zavr{en EP u atletici

Kristof Lemetr prvo ime
Francuz osvojio tri zlatne medalje
Francuski sprinter Kristof Lemetr (Christophe Lemaitre) obilje`io je u nedjelju zavr{eno 20. evropsko prvenstvo u atletici u Barceloni osvojiv{i tri zlatne medalje. Prvi bijelac u historiji koji je istr~ao 100 metara za manje od deset sekundi, osim {to je triju-

Slab u~inak predstavnika BiH
nzanih. Drugo mjesto pripalo je Britancima (19), a tre}e Francuzima (18). Takmi~enje u Barceloni ostat }e upam}eno i po u~e{}u pedesetogodi{nje Jamaj~anke sa slovenskim paso{em Merlin Oti (Merlene Ottey), koja je postala najstarija atleti~arka u historiji evropskih prvenstava. Oti je nastupala za reprezentaciju Slovenije u kvalifikacijama {tafeta 4 x 100 metara. Na{u zemlju predstavljali su Nedim ^ovi} i Jasna Horozi}. ^ovi} je povrijedio mi{i} u kvalifikacijama na 100 metara pa nije mogao da nastupi u utrci na 200 metara, dok je Horozi} u utrci na 400 metara zauzela posljednje mjesto u (A. Dr.) kvalifikacijama.

Na juniorskom turniru u Njema~koj

Trofej za Nermu ^aluk
Mlada bosanskohercegova~ka teniserka Nerma ^aluk pobjednica je turnira za mla|e juniorke do 16 godina „LBS-Cup“ u njema~kom gradu Vajblingenu. ^aluk je u finalu pobijedila prvu nositeljicu Juliju Sergejevu iz Moldavije sa 6:4, 4:6, 6:4. Bh. teniserka imala je zapa`en nastup i u dublu, u kojem je s Gruzijkom Barborom Eristavi do{la do polufinala, gdje su pora`ene od Holan|anke Sofije Blom (Sophie) i Hrvatice Ive Primorac sa 2:6, 0:6.

Srbiji Svjetski kup u vaterpolu
Reprezentacija Srbije osvojila je FINA svjetski kup u vaterpolu u rumunskom gradu Oradei nakon {to je u finalu savladala Hrvatsku s 13:7. U susretu za tre}e mjesto [panija je pobijedila Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave s 12:8. Rumunija je peta, Australija {esta, Kina sedma, a Iran osmi.
Lemetr: Najbr`i evropski sprinter
(Foto: AP)

mfovao u sprintu, pobijedio je i u utrci na 200 metara te u {tafeti 4 x 100. Gledaju}i u~inak repre-

zentacija, najvi{e su pokazali Rusi osvojiv{i ukupno 24 medalje, deset zlatnih, {est srebrenih i osam bro-

sport

Dnevni avaz, utorak, 3. avgust/kolovoz 2010.

61

Bh. stru~njak preuzeo Tursku uo~i SP-a

KO[ARKA Ratko Varda se priklju~io reprezentaciji

Zbog saigra~a mi je krivo {to sam tek sada do{ao
Selektor Had`i} vjeruje da }e iskusni centar, iako je dugo pauzirao zbog povrede, biti od velike pomo}i u kvalifikacijama
Dileme su napokon otklonjene, Ratko Varda stigao je u Sarajevo i stavio se na raspolaganje selektoru ko{arka{ke reprezentacije Bosne i Hercegovine Sabitu Had`i}u. Iako je zbog povrede stopala protekli mjesec vi{e proveo na terapijama nego na terenu, 31-godi{nji centar bit }e od velike pomo}i ekipi u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2011., isti~e Had`i}. - Varda se, s obzirom na okolnosti, nije mogao adekvatno pripremati, ali je koliko-toliko trenirao i siguran sam da }e nam biti od koristi. To je igra~ visokog, euroliga{kog kvaliteta. Na nama je da u~inimo sve {to mo`emo da {to prije u|e u formu - rekao je Had`i}. Sam Varda je oprezan u izjavama. Nagla{ava kako mu je krivo {to se reprezentaciji priklju~io samo nekoliko dana uo~i prvog kvalifikacionog me~a, dok su drugi igra~i jo{ od 1. jula na okupu. - Daleko sam od prave forme, mo`da je nepo{teno prema ostatku tima to {to sam kasno stigao, ali situacija je takva. Nema Kikanovi}a, jo{ neki igra~i su otkazali i o~ito je moj dolazak bio neophodan - isti~e Varda, koji nije `elio naga|ati {ta }e biti u kvalifikacijama. - Ne volim na taj na~in govoriti, idemo od utakmice do utakmice - dodao je Varda. U dresu BiH Varda je debitirao prije godinu, u bara`u za Evropsko prvenstvo 2009., u kojem je bio me|u najboljim bh. igra~ima s vi{e
Varda: Ne voli prognoze

Tanjevi}: Imam dovoljno energije
Bogdan Tanjevi} priklju~io se reprezentaciji Turske uo~i Svjetskog prvenstva, ~iji }e doma}in od 28. avgusta do 12. septembra biti upravo ova dr`ava. Na{eg stru~njaka, koji je zbog operacije probavnog trakta propustio prvi dio priprema turske selekcije, na aerodromu u Istanbulu do~ekali su svi reprezentativci. - Pro{ao sam te`ak period, ali se osje}am dobro, imam dovoljno energije za ovo {to nas o~ekuje. Konkurencija je velika, ali vjerujem u na{u snagu rekao je Tanjevi}, koji od 2004. obavlja du`nost selektora Turske, a najavio je da }e napustiti ovu funkciju po zavr{etku SP-a. Njemu u stru~nom {tabu Turske asistiraju jo{ dvojica bh. trenera Nihad Izi} i Adis Be}iragi}. Posljednje tri godine Tanjevi} je uporedo vodio i najbolji turski tim Fenerbah~e Ulker, s kojim je

(tan 17.j

Tanjevi}: Velika konkurencija

osvojio dvije doma}e titule. Nedavno je preuzeo du`nost sportskog direktora italijanske Lotomatike. U prvoj fazi SP-a Turska }e igrati u grupi C, u kojoj su jo{ Kina, Obala Slonova~e, Gr~ka, Rusija (E. J.) i Portoriko.

Pripreme rukometa{a Bosne

„Studenti“ u Puli
od 12 poena u prosjeku. Imao je i odli~nu pro{lu sezonu u Euroligi (21 minuta, 9,8 poena, 4,9 skokova) za poljski Prokom. BiH }e otvoriti kvalifikacije u ~etvrtak protiv Ukrajine u dvorani „Mirza Deliba{i}“ u Sarajevu (20.45 sati). U prodaju su pu{tene ulaznice po cijeni od 5 i 7 KM (prodajna mjesta kod tr`nice i na platou E. J. KSC Skenderija). Nakon uvodnih treninga u Sarajevu, u dvorani „Ramiz Sal~in“ te na atletskom poligonu stadiona Ko{evo, gdje je stru~ni {tab provjeravao fizi~ke mogu}nosti igra~a, rukometa{i sarajevske Bosne BH-Gas od ju~er su u Puli, gdje }e obaviti glavni dio priprema za narednu sezonu. Prvak BiH ostat }e u Istri do 13. avgusta, nakon ~ega }e u~estvovati na memorijalnom turniru u Velenju. To }e biti prve pripremne utakmice ovog ljeta. Nakon turnira, ekipa }e se ponovo vratiti u Pulu i ostati jo{ sedam dana, a nakon toga predstoje im posljednje provjere na TV turniru {ampiona u Doboju. (A. ^.)

Povreda Rizvi}a
[to se ti~e preostala dva centra u na{oj reprezentaciji, Ermin Jazvin po~eo je trenirati nakon povrede stopala, dok je Esmir Rizvi} van stroja zbog problema s koljenom. - Rizvi} je pro{ao neophodne preglede, sada ~ekamo da nas ljekari obavijeste o te`ini povrede ka`e Had`i}.

Bosna rje{ava igra~ku kri`aljku

Bosna Prevent promovirala poja~anja

Batina i Hod`i} postaju „Studenti“
Ko{arka{ki klub Bosna ASA BH Telecom poja~at }e redove dvojicom mladih bekova. Kako nam je rekao direktor sarajevskih „Studenata“ Admir Bukva, sa menad`erom Dine Hod`i}a (20 godina, 190 centimetara) i Marka Batine (24, 198) usmeno su dogovoreni uvjeti, ostalo je jo{ da se potpi{u ugovori. - ^im se vratim u Sarajevo, obavit }u razgovor s Batinom i Hod`i}em kako bi oni i formalno postali na{i ~lanovi - isti~e Bukva, koji je u Hrvatskoj dogovarao transfere doskora{njih ko{arka{a Cibone i Splita. Hod`i}, nekada najve}i bh. talent (po~eo u KK Kengur iz Zenice kod trenera Envera Jahi}a), bio je ~etiri godine ~lan zagreba~kih „Vukova“, s kojima je raskinuo ugovor. - Ta~no je, Bosna je kontaktirala sa mojim menad`erom. Dogovorili su neke detalje, a na meni je da donesem kona~nu odluku - ka`e Hod`i}. U pro{loj sezoni, kao posu|eni igra~ Cibone u Ka{telima, bh. reprezentativac imao je u prosjeku 13 poena u hrvatskoj A-1 ligi. U istom rangu takmi~enja igrao je i Batina, biv{i ~lan

Opcija i Damjanovi}
S obzirom na deficit visokih igra~a, ali i iskustva u podmla|enoj ekipi, nije isklju~eno da Bosna posegne za nekim od provjerenih imena kako bi pru`ili podr{ku centarskoj liniji. Kao jedno od mogu}ih rje{enja spominje se biv{i ~lan „Studenata“ Aleksandar Damjanovi}. I pored poodmlake igra~ke dobi (37 godina), iza Damjanovi}a je solidna sezona u kiparskom Keravnosu, s kojim je igrao Euro~elend` kup FIBA (prosjek 8,8 poena), takmi~enju u kojem }e nastupati i Bosna. Bosne, koji je prije tri godine pre{ao u Split (12 poena u prosjeku). Novi igra~i Bosne ve} su postali biv{i omladinski reprezentativci Hrvatske, plej Marko Radi} i krilo Filip Kru{lin. Pripreme „Studenata“ po~inju 9. (E. J.) avgusta.
Trener Savi} s Omerovi}em, San~aninom, Begi}em i Lasicom

Rukometa{i Bosne Prevent otputovali su u Bugojno, gdje }e do nedjelje obaviti bazi~ni dio priprema, a uo~i polaska zvani~no su promovirana poja~anja za novu sezonu. To su Gradimir San~anin, Hariz Begi}, Goran Lasica i Sakib Omerovi}, koji }e, vjerovatno, biti posljednja priD. B. nova.

Prvenstvo BiH u kajaku i kanuu

Po~inje EP u hrvanju za kadete

Osam bh. nada
U sarajevskoj dvorani „Huan Antonio Samaran“ od danas do 8. avgusta bit }e odr`ano Evropsko prvenstvo u hrvanju gr~ko-rimskim stilom u kadetskoj konkurenciji. Me|u rekordnim brojem u~esnika iz 39 zemalja na}i }e se i osmorica bh. hrva~a iz sarajevskih klubova Bosna i Be}ko te iz tuzlanske Slobode, za koje se odlu~io selektor Fahrudin Hod`i}. To su: Ajdin Brki}, Omar Kunto, Elvir ]osi}, Hasib [ehovi}, Haris A~kaj, Sadik Gabelji}, Arminj [ljivo i Kemal Hasanovi}. Takmi~enje po~inje danas u 13 sati, a zvani~no otvaranje je zakazano za 19 sati. Na{i }e nastupiti 7. i 8. avgusta.

Slovenci dobili Australce
Reprezentacija Slovenije osvojila je tradicionalni Kup Borislava Stankovi}a u Kini, na kojem su u~estvovale selekcije koje se pripremaju za Svjetsko prvenstvo u Turskoj. Slovenci su u finalu savladali Australiju (71:60).

Br~aci ekipni pobjednici
Ekipa „Haris Sulji}“ iz Br~kog bila je najuspje{nija na Devetom prvenstvu BiH u kajaku i kanuu na mirnim vodama, koje je odr`ano na Zvorni~kom jezeru u organizaciji KKRK Drina. U konkurenciji 200 takmi~ara iz 12 klubova Br~aci su osvojili 511 bodova. Najbolji takmi~ar bio je kanuist Velibor Marinkovi} iz KKK „Haris Sulji}“, koji se na pobjedni~ko postolje peo ~etiri puta, dok je njegova klupska kolegica Lejla Sulji} bila najuspje{nija me|u `enama s pet zlatnih medalja. Br~aci su bili ekipno najbolji u konkurencijama mla|ih kadeta, juniora i seniora, dok je kod kadeta pobjedu odnio doma}i sastav Drine iz Zvornika. Za tri dana ukupno je odr`ana R. J. 61 utrka.

UTORAK 3. 8. 2010.

20.30
SERIJA, FEDERALNA TV

BHT1

FEDERALNA TV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

21.05

@ELJKO JOKSIMOVI] U SARAJEVU

23.30

UBOJITI PREDATOR

22.10

BISERI

23.30

IZGUBLJENA SOBA

09.00

RU@I^ASTO JUTRO

Grmalj: Gospodar sunca
Kineski nau~nik, profe so r T i e n , s t i ` e u M a j a m i na Me|unarodnu ener getsku konferenciju. On posjeduje odre|ene te hnolo{ke tajne, znanje koje je od velike va`no sti za svjetsku strate{ku ravnote`u...

21.10
TOK-[OU, OBN

Dejana show
Talk show emisija OBN TV koja ru{i granice i tabue. Svakog tjedna nove teme, sugovornici i skandali! Urednica i voditeljica Dejana Rosulja{ ovoga se puta pozabavila temom ‘Facebook’. Njeni su sugovornici uvijek kompetentni govoriti o zadanoj temi, pa }e tako biti i ovoga puta! Urednik i voditelj: Dejana Rosulja{

07.00 Dobro jutro 09.05 Mumijevi, animirana serija, 53/74 09.30 Be Ha Te bebe 09.35 Mini school 09.40 Japanske pri~e, animirana serija 09.50 Dje~iji festivali 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 148/313 11.00 Moja mala kuhinja, r. 11.05 Ples `ivota, serija, 54/124, r. 12.00 BHT vijesti 12.15 Kad tebe ne bude, humoristi~ka serija, 1/23, r. 12.45 Zakoni zdravlja. Ra|anje, r. 13.15 Tajne istorije. Lov na Hitlera, strani dokumentarni program 14.15 BHT vijesti 14.30 Na terapiji, serija, 21/45, r. Program za djecu i mlade 15.00 Mumijevi, animirana serija, 54/74 15.25 Be Ha Te bebe 15.30 Mini school 15.35 Aladinove pri~e, animirana serija, 26/26 15.50 BHT slagalica 16.15 BH info 16.45 Ples `ivota, serija, 55/124 17.30 Moja mala kuhinja 17.45 Kad tebe ne bude, humoristi~ka serija, 2/23 18.15 Dimenzija vi{e, program iz kulture 18.45 Business News 18.50 Frenderi, animirana serija 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Atentat na Ivana Pavla II, strana dokumentarna serija 20.05 Lifestyle reporta`a: Danska 21.05 @eljko Joksimovi} u Sarajevu, koncert 22.10 BHT vijesti 22.20 Business News 22.25 Na terapiji, igrana serija, 22/45 23.00 Ludak, ameri~ki igrani film 00.30 Tajne istorije. Lov na Hitlera, strani dokumentarni program, r. 01.20 Pregled programa za srijedu
20.45 21.30 21.40 22.00 24.00 Muzka i EPP Vijesti Poslovne vijesti Poznati Jukebox

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Slatka tajna, igrana serija, 141. epizoda, r. 10.00 To je prava Raven, serija za djecu, 22. epizoda 10.30 Zack i Cody, serija za djecu, 22. epizoda 11.00 Centralni zatvor 12.00 Dnevnik 1 12.15 60 minuta, politi~ki magazin, r. 13.35 Zvjezdani studio, muzi~ki program 14.10 Grizli Adams, igrana serija, 23. epizoda 15.00 Vijesti 15.10 Slatka tajna, igrana serija, 142. epizoda 16.10 Viza za budu}nost, doma}a igrana serija, 72. epizoda 16.45 Tomica i prijatelji, crtani film 17.00 Federacija danas, informativni program 17.25 Dolina sunca, igrana serija, 45. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Dolina sunca, igrana serija, 46. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.00 [oni i njgovo stado, crtani film 19.10 Tomica i prijatelji, crtani film Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 Grmalj. Gospodar Sunca, italijanska mini serija, 1. epizoda (RP) 21.59 Dnevnik, najava 22.00 Vrati}e se rode, igrana serija, 23. epizoda 22.54 Loto, dobitna kombinacija brojeva i dva jokera 23.00 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.30 Ubojiti predator, ameri~ki igrani film (Z) 01.05 Zvjezdani studio, muzi~ki program 01.40 Centralni zatvor 01.15 Pregled programa za srijedu

06.35 Jutarnji program, kola`ni program 09.00 Fudge, serija 09.45 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 10.40 Vru}ina Akapulka, serija 11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.30 Ljetna matineja: Razgovor s Bogom, film 13.55 Skrivena kamera, zabavna emisija 14.20 Seka Aleksi}. Moja desna ruka, reality show 15.50 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 16.25 Top Shop 16.45 Vremenska prognoza 16.50 Biseri, talk show 17.40 A la Carte, kulinarski show 18.20 Stol za 4, kulinarski show 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.20 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Seka Aleksi}: Moja desna ruka, reality show 21.10 Dejana Show, talk show 22.10 Biseri, talk show 23.10 Seka Aleksi}. Moja desna ruka, reality show 00.10 Mu}ke, humoristi~na serija 00.45 Ljetna matineja: Razgovor s Bogom, film

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci na raspustu, dje~iji program 09.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 09.25 Timmy, crtani film 09.35 Fify, crtani film 10.00 Aladin, crtani program 10.25 Winx, crtani film 10.50 Winx, crtani film 11.15 Nin|a kornja~e FF, rtani film 11.30 Fify, crtani film 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Izgubljena soba, igrana serija 2. epizoda 13.00 Najbolje godine, igrana serija, 125. epizoda 14.00 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program 15.30 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 16.10 Sport centar 16.11 Moje drage kom{ije, igrana serija, 69. epizoda 17.32 Zauvjek susjedi, igrana serija 18.13 Biometeorolo{ka prognoza 18.15 Otka~eni telefon Osmana D`ihe, zabavna emisija 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.50 Eko Ing 19.55 Horizonti 20.00 Najbolje godine, igrana serija, 126. epizoda 21.00 Zabavni program 22.00 Moje drage kom{ije, igrana serija, 70. epizoda 23.30 Izgubljena soba, igrana serija, 2. epizoda 00.30 Sport centar 00.35 Zauvjek susjedi, igrana serija, 23. epizoda
20.00 Zabranjena ljubav 21.00 Utorkom u`ivo - muzi~ka emisija 22.00 Objektiv II 22.35 Put oko svijeta 23.00 Glas Amerike

08.00 Gre{ne du{e 09.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 11.00 ^ini, serija 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10 Grand hitovi 13.30 Sarajevo on line 13.40 Made in Banja Luka 13.50 Sportissimo 14.00 Info top 14.10 Alo alo 15.00 Anali, serija 15.50 Info top 16.00 Gre{ne du{e 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Slomljeno srce 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.30 Sarajevo on line 18.45 Made in Banja Luka 19.00 Savr{eno skladna i originalna BiH 19.05 ^ini, serija 20.00 Tudorovi, serija 21.00 Grand parada 22.30 Alo alo 23.00 Zadatak, film 01.00 Sarajevo on line 01.10 Made in Banja Luka 01.20 Sportissimo
17.40 18.00 18.10 18.40 19.00 19.30 19.55 20.00 21.00 22.00 Muzika Vijesti Dokumentarni program Muzika Informator Aktuelno - inf. program Vijesti Najbolje godine - serija Igrani film Moje drage kom{ije, serija

TV Alfa
07.00 08.00 08.45 09.00 08.11 09.30 09.35 12.00 12.30 12.40 13.15 13.30 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.30 18.40 19.00 19.15 19.30 20.00 Alfa Mozaik - jutarnji program Kursad`ije - repriza Emisija [to da ne? r. Sponzorisani program Alfa Mozaik - jutarnji program Vijesti Alfa mozaik (u 10.30 i 11.30 Vijesti) Poznati Vijesti Sponzorisani program Sponzorisani program Vijesti SMS CHAT i EPP Vijesti SMS CHAT I EPP Vijesti SMS CHAT I EPP Vijesti Muzika Vijesti Centralna inf. emisija Muzika [to da ne? revijalni program Muzika i EPP Sportske legende

TV TK
16.00 Ljeto na dlanu otvoreni program 17.00 Bonaventura, magazin 17.30 Svjedok prirode. strani dokumentarni program 18.00 Frej`er, humoristi~ka serija 18.20 Taina, humoristi~ka serija 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Crtani film 20.05 Pod suncem St. Tropea, serijski program 21.00 Aktuelno, inf.i program 22.00 Liberty TV 22.30 Vijesti 22.45 Frej`er

19.00 RTM vijesti - centralna inf. emisija 19.30 Urban Music puls - muzi~ki program 20.00 Najbolje godine, serija 22.00 Moje drage kom{ije, serija 23.30 Nijemi svjedok, serija

TV KISS
18.15 Okolo k(r)ole, zabavna omladinska emisija 10. 19.00 DNEVNIK KISS 19.30 DNEVNIK HRT 20.05 Extra plus, kontakt emisija 21.20 Film, Beskrajno more

TV Zenica
18.00 18.30 19.00 19.30 19.55 20.00 21.00 21.30 Frej`er, humoristi~ka serija Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Muzi~ki spotovi Obavje{tenja Dokumentarni program TV Liberty Dobro srce

TV Gora`de
19.00 Hronika Festivala prijateljstva Gora`de 2010. Muzi~ki program 20.00 Igrana serija 21.00 Bonaventura 21.30 Balkandisc 23.00 Hronika Festivala prijateljstva Gora`de 2010. 23.30 Glas Amerike

BN
16.25 Igrani film: Ni{tarija 17.50 Vremenska prognoza 18.00 Danas u Srpskoj, informativni program 18.25 Marketing 18.30 Dopisnici bez granica 19.00 Sport fle{ 19.30 BN monitor 20.10 TV serija: ^etiri `ene 21.00 Doma}i film: Vrhovi Zelengore 22.30 Pregled dana

TV Kakanj
18.00 19.10 19.30 20.00 20.20 21.00 Druga strana ljubavi, serija Denis Napast Dnevnik FTV Vijesti IC Crne knjige, serija Kakanjski turizam, reporta`a

TV Cazin
20.00 TV panorama 20.30 Da se ispri~amo... zabavni program 21.00 Igrani program 21.45 Sportski mozaik, sportski program 22.15 Igrani program 23.30 Glas Amerike

TV HEMA
18.00 Vijesti 18.15 Vremenska prognoza i stanje na putevima Izvje{taj iz MUP-a KS 19.00 Narodna muzika - muzi~ki program 20.00 Na{i razgovori intervju sedmice 21.00 Turizam plus - emisija o turizmu 22.00 Hema magazin informativni program 22.30 Vremenska prognoza, najava doga|aja

TV Visoko
19.30 20.05 20.30 20.50 21.20 22.05 Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti TV Liberty Zabranjena ljubav - serija City Light

TV USK
18.00 19.00 19.30 20.05 20.50 21.30 22.00 TV {kola, obrazovni program Dnevnik 1 TV USK Muzi~ki program TV intervju Veterani danas Dnevnik 2 TV USK Gordost

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 Film Vremeplov Objektiv I Triumph

TV Bugojno
16.00 16.10 16.11 17.00 Muzika Sport centar Moje drage kom{ije - serija Muzi~ki program

TV Mostar
18.00 Grad, kola`na emisija informativnog tipa

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

21.00
FILM, HRT 1

15.15

VRIJEME JE ZA BEBE

23.00

FIA WTCC

21.30 AUSTRALIJSKI FUDBAL

18.00

PROFI BOKS

21.00

NAJTE@I POPRAVCI

23.10

CELEBRITY DEATHMATCH

20.15

CSI MAJAMI

21.15

DVA I PO MU[KARCA

15.15 Vrijeme je za bebe 16.00 Istorija srpske arheologije 16.30 Datum 16.35 Vjerski kalendar 17.00 Dnevnik 17.20 Evronet 17.25 [ta radite bre 17.45 Beogradska hronika 18.25 Razglednica. Francuska 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik

08.30 09.45 10.00 11.00 12.00 13.30 14.45 15.00 16.30 17.30 19.00 19.45 19.55 21.00 23.00 23.30

Atletika Svi sportovi Fudbal Biciklizam Atletika Atletika Svi sportovi Fudbal Biciklizam Biciklizam Fudbal Fudbal Fudbal Boks Fia Wtcc Superbike

09.00 Fudbal 10.30 Bejzbol 11.45 Trka automobila 12.30 Fudbal 14.00 Fudbal 15.00 Fudbal 17.00 Motokros 18.00 Superbike 18.30 Trajal 19.30 Vijesti 20.00 Ameri~ki fudbal 21.30 Australijski fudbal 22.30 Fudbal

15.00 ATP Gastaad Finale 17.00 Duh {ampiona. Federer 18.0 0 Profi boks. Mc Closkey - Lauri 20.15 Community shield 2007. Chelsea Manchester United 22.30 Fudbal mondijal magazin 23.00 FullTilt Poker 00.00 CH TV. Eintracht - Chelsea

18.00 Velik, ve}i, najve}i. Transportni zrakoplov 19.00 Je li to istina? 19.30 Vodi~ kroz planet za ljubitelje hrane 20.00 Megagra|evine 21.00 Najte`i popravci 22.00 Charley Boorman. Svim sredstvima

17.00 The Hills 17.30 The Hills 17.50 The Hills 18.20 The Hills 18.40 3 From 1 18.50 Brand New 19.20 MTV Express 19.20 Just See MTV 21.10 Hip Hop Chart 21.50 3 From 1 22.00 Blue Mountain State 22.20 Taking The Stage 23.10 Celebrity Deathmatch

17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no, serija 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 CSI. Majami, serija 21.15 CSI. Majami, serija 22.15 Monk, serija

16.00 Odluka u podne 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 Simpsonovi 21.15 Dva i po mu{karca, serija 22.15 Switch reloaded, serija 22.45 Broken comedy, serija 23.15 Phreak, serija

Neograni~ena mo}
Luter Vitni je profesionalni provalnik i zaljubljenik u slikarstvo zbog ~ega jutra provodi u gradskom muzeju skiciraju}i izlo`ena platna. Nakon jednog tako provedenog dana, odlazi ku}i da se pripremi za planiranu provalu. Cilj mu je da oplja~ka trenutno praznu vilu 80-godi{njeg milionera Voltera Salivana... Uloge: Klint Istvud, D`in Hekman, Ed Heris, Lora Lini Reditelj: Klint Istvud

UTORAK 3. 8. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Meta ste osvajanja, ali ne nu`no i od osobe koju `elite. Neko je ve} dio pro{losti i morate to 21. III - 20. IV prihvatiti. Posao: Ne sni`avajte svoje kriterije, jer vi i niste dio prosjeka. Takvi kompromisi nisu za vas i va{ na~in rada. Zdravlje: Ne uzrujavajte se zbog neva`nog.
OVAN

21.30

MJESTO ZLO^INA MAJAMI

23.40

DR. HOUSE

21.20

BEZ TRAGA

01.05

SEKS I GRAD

09.10 Brojevi, serija 10.00 Naruto, crtana serija 10.25 Tim Galaksi, crtana serija 10.50 Pop Sikret, crtana serija 11.30 Mts magazin, muzi~ki program 12.00 Vijesti **.** Mala tv 12.15 Fantasti~na ~etvorka, crtana serija 12.40 Gomboce, program za djecu 13.05 Bajke iz cijelog svijeta 13.20 Kiki {ou, repriza 13.50 Profajler, serija 14.40 Mama i ja, serija **.** Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.00 Brojevi, serija 17.45 Pakov svijet, serija 19.20 Ro|eni divlji, program za djecu 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.10 U ime oca, sina i kolta, film 21.30 Mjesto zlo~ina, Majami 7, serija 22.15 Festival festivala, reporta`a 22.50 Info profil 23.07 Sport 23.12 Finansijske novosti 23.15 Neko da me ~uva, serija 00.00 Na lijepom plavom Dunavu, serija 00.40 Profajler, serija 01.25 Mts magazin

07.35 07.40 08.35 08.40 09.10 09.15 10.00 10.15 10.20 11.15 12.00 12.15 12.30 13.15 14.10 14.19 14.20 15.05 15.35 16.20 17.00 17.10 18.30 19.19 19.30 19.56 20.01 20.04 20.10 21.00 23.00 23.25 23.28 23.40 00.25 02.00 02.40 03.20 03.25 04.10 05.00

Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Pet zvjezdica 1, serija (12/20) Vijesti Te ~udesne `ivotinje: Dolazak na svijet, dokumentarna serija (5/26) Velika rasprodaja, dokumentarni film (2/2) Oprah show (1206.) Dnevnik TV kalendar More ljubavi, telenovela (7/165) Ljetna slagalica Vijesti s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Sutra je novi dan 1, serija (1/22) Hrvatsko podmorje 3: Dubrovnik (1/6) A sad u Europu! (13/30) Luda ku}a 1, humoristi~na serija (13/35) Vijesti Hrvatska u`ivo ^arolija 10, serija (16/80) (R) Vrijeme Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Boje turizma Neograni~ena mo}, ameri~ki film (12) Dnevnik 3 Sport Vrijeme Dr. House 2, serija (12) (9/24) Filmske no}i strave: Ku}a straha, ameri~ki film (18) Bez traga 6, serija (12) (6/18) Zvjezdane staze: Enterprise 3, serija (16/24) Skica za portret A sad u Europu! (13/30) Ljetna slagalica More ljubavi, telenovela (7/165)

07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 08.05 TV vrti}: ^arape (r) 08.15 Na kraju ulice: Tko se boji mraka jo{ 08.30 101 dalmatinac, crtana serija (25/65) (R) 08.55 Dje~ak i vjeverica, crtana serija (12/13) (R) 09.20 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija (2/5) (R) 09.40 Navrh jezika: Ni{ta (R) 09.50 Boli glava (2/6): Voda, voda... 10.05 Heidi, serija za djecu (15/26) (r) 10.30 Virtualna mama, kanadski film (r) 12.00 Ru`na Betty 2, serija (11/18) (r) 12.40 Beverly Hills 1, serija (12/23) 13.25 Simpsoni 18, humoristi~na serija (5/22) (r) 13.45 Crveni patuljak 5, humoristi~na serija (5/6) 14.15 Zvjezdane staze: Enterprise 3, serija (16/24) 14.55 Jelovnici izgubljenog vremena: Spiza u bijelom vinu 15.15 Fotografija u Hrvatskoj 15.25 Bra}a i sestre 2, serija (13/16) 16.10 Osvajanje planeta majmuna, ameri~ki film 17.35 Te ~udesne `ivotinje: Dolazak na svijet, dok. serija (5/26) 17.40 Vrhunska putovanja: [angaj, dokumentarna serija (8/21) (r) 18.30 Mu}ke 2b, humor. serija (1/1) 19.00 Mu}ke 3a, humor. serija (1/7) 19.30 Al Jarreau Specijal 20.05 Ve~ernja {kola: Nekretnine u istri 20.40 Vijesti na Drugom 20.50 Bitange i princeze 1, humoristi~na serija (7/13) 21.20 Bez traga 6, serija (12) (6/18) 22.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke nakane 3, serija (12) (18/21) 22.45 Deadwood 3, serija (18) (2/12) 23.35 Ljetni retrovizor: Zovem se Earl 3, humoristi~na serija (21/22) (r) 23.55 Ljetni retrovizor: Zlo~ina~ki umovi 3, serija (12) (2/20) (R) 00.40 Ljetni retrovizor: Kineska pla`a 2, serija (12) (6/17)

06.30 Na{i najbolji dani serija 07.30 Yu-Gi-Oh GX serija 07.55 Jackie Chan serija 08.20 Bumba serija 08.40 Peppa serija 08.50 Fifi serija 09.00 Dona Barbara serija 10.50 U ime ljubavi serija 12.50 IN magazin doma}a produkcija 13.34 PBZ Pitanje dana 13.35 Baywatch serija 14.30 Dona Barbara serija 16.25 U ime ljubavi serija 17.00 Vijesti Nove TV informativni program 17.20 U ime ljubavi serija 18.30 IN magazin doma}a produkcija 19.09 PBZ Pitanje dana 19.15 Dnevnik Nove TV info. program 20.05 Lud, zbunjen, normalan serija 21.25 Karate kid igrani film 23.40 Ve~ernje vijesti informativni program 23.55 IN magazin, doma}a produkcija 00.40 Bra~ne vode, serija 01.05 Seks i grad hit serija 01.35 Ezo TV (18) tarot show 02.35 Za~arani (15) serija 03.20 Prorokova igra (18) igrani film 04.55 Seks i grad, hit serija 05.20 Bra~ne vode, serija 05.45 Baywatch

Ljubav: Mnogo vi{e nego {to treba, izigravate osobu koja sve razumije. Nema potrebe, i partner vas razumije. 21.IV - 22.V Posao: Po`eljno je da kolegama ka`ete otvoreno sve {to vas mu~i. Riskirajte, ako treba i promijenite posao. Zdravlje: Niste daleko od nervoze.
BIK BLIZANCI Ljubav: Prili~no te`ak dan u odnosu sa partner23.V - 22.VI

om. Udaljavate se, ne{to stoji izme|u vas, poput zida. Posao: O~ekuju vas ve}i izdaci nego {to mislite. Sre}a, pa }e i prihodi biti ve}i od onog {to o~ekujete. Zdravlje: Mo`ete biti zadovoljni.
RAK

Ljubav: Va{a mo} zavo|enja poga|a cilj. Niste praznog i neispunjenog srca. Mo`da je to ne{to 23.VI - 22.VII sudbonosno. Posao: Veoma zahtjevan i naporan dan. Bez brige, sve }ete zavr{iti na vrijeme, u svom prepoznatljivom stilu. Zdravlje: Zra~ite posebnom harizmom. Ljubav: Nova simpatija usmjerava va{ pogled prema budu}nosti, bri{e tragove pro{losti. Prigrlite 23.VII - 22.VIII sre}u. Posao: Prezaposleni ste, ali mislite kako niste adekvatno pla}eni. Pobunite se, tra`ite svoja prava! Zdravlje: Vi{e se kre}ite.
LAV

Ljubav: Ne `urite s odlukom. Zapitajte se vrijedi li `rtvovati vezu zbog ne~ega {to na tren zasja i izblijedi?! 23.VIII - 22.IX Posao: Buran privatni `ivot stvara te{ko}e sa koncentracijom. Tu je i opasnost da zapostavite obaveze. Zdravlje: Posjetite kozmeti~arku.
DJEVICA

Ljubav: Ne zatvarajte se u sebe. Tako ni vama ni{ta nije jasno. Poslu{ajte srce, dat }e vam pravi odgovor. 23.IX - 22.X Posao: Zaokupljate se radije svim problemima svijeta, samo da pobjegnete od uobi~ajenih obaveza. Zdravlje: Nagla{eno ste osjetljivi.
VAGA [KORPIJA Ljubav: Imate sjajnu priliku za novi po~etak. U

23.00
FILM, PINK BH

Zadatak
Njegovo ime je Karlos [akal. On je ubica bez savjesti, pla}enik bez domovine. Njegove vje{tine su legendarne, njegovi podvizi zloglasni. Ne postoji identitet koji on ne mo`e uzeti. Nema oru`ja koje on ne umije da upotrijebi. Ne postoji `ena koju on ne mo`e zavesti. Ali sada, CIA kona~no ima plan za njegovo hvatanje. D`ek D`o je vrhunski agent CIA koji je preko 20 godina na tragu ovom zloglasnom ubici i koji je iz prve ruke iskusio Karlosov teror. Uloge: Ajdan Kvin, Donald Satrlend, Ben Kingsli Reditelj: Kristian Dagvej

20.00 Najbolje godine
HAYAT TV

SERIJA

Svi `ele znati gdje je nestalo blago, i nitko od mje{tana nikome ne vjeruje. \uka napada Lalu misle}i kako je spavao sa Zlatom. Lale odglumi sr~ani udar. Danica saznaje da je Lale bacio oko na Zlatu, a Zlata uspijeva uvjeriti \uku da je za njeno izbivanje kriv carinik. Seljani kona~no otkrivaju ko je ukrao blago, a to otkri}e dovodi i do prekida jedne ljubavi koja se ~inila vje~nom.

svakom slu~aju, zadovoljni ste razvojem doga|aja. Posao: Dolaze novi izvori prihoda. To }e vam uljep{ati, ne samo poslovne planove, ve} i privatni `ivot. Zdravlje: Bolje ste volje.
23.X - 22.XI

STRIJELAC Ljubav: Shvatite da ste mnogo toga dramatizirali,

ali i da su iz svega proistekli odre|eni, dobri rezultate. Posao: Situacija je vi{e nego povoljna. Mo`ete ne{to i u{tedjeti, ako se suzdr`ite nepotrebnog tro{enja. Zdravlje: Vi{e sna obnavlja energiju.
23.XI-22.XII

Kad tebe ne bude 17.45
BHT 1
D`imi vodi Dianu na ve~eru, kako bi djeca mogla organizovati zabavu. Prijatelji njegove djece se ba{ ne sla`u najbolje, pa i uspjeh zabave dolazi u pitanje. U me|uvremenu, Dianin ljubavnik vi|a nekoga drugog, {to ona saznaje... Uloge: Nikolas Lindharst, Selia Imri, Deni Harmer, Rajan Sampson

Ludak

23.00
BHT 1
^etiri gangstera moraju u}i u trag biv{em mafija{u, koji se sada nalazi u u programu „za{ti}enih svjedoka“. Izdajica ih nadmudruje uz pomo} prikrivenog FBI agenta koji ima i neki svoj interes u cijeloj stvari. Uloge: D`ejks Belu{i, Timoti Dalton, Majkl Bi~ Reditelj: Luis Morno

Ljubav: Partner napokon shvata koliko mu zna~ite, pa poku{ava ispraviti gre{ke. Mnogo toga }e priznati... 23.XII-21.I Posao: Netipi~no za vas, ali trenutno ste lo{i u raspolaganju novcem. Malo primirite vanredne tro{kove. Zdravlje: Ne primje}uju se brige.
JARAC VODOLIJA Ljubav: Vjerovatno, problem nije u emocijama.

Morate unijeti promjene, kako bi veza ostala skladna. Posao: Podmirite {to prije dugove, kako ne bi do{lo do nepotrebnih te{ko}a. Potom, slobodno krenite dalje. Zdravlje: Promijenite jelovnik.
22.I-19.II

SERIJA

FILM

Ljubav: Neke stvari vidite jasnije, sve vam se ~ini jednostavnijim. Veza }e uspje{no prebroditi krizu. 20.II-2O.III Posao: Mo`ete realnije procijeniti situaciju. Znate kako u budu}nosti raditi. Otvaraju se nove mogu}nosti. Zdravlje: Naprosto, blistate.
RIBE
MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura i Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388, 281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409,

Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363;

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

\ukanovi}: Demokratski izabran

Ambasador Mur negirao navode
Naslovnica GQ: Blasi u ~ednom izdanju

PODGORICA - Odlaze}i ambasador Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u Podgorici Roderik Mur (Roderick Moor) izjavio je da njegova zemlja nikada nije sugerirala povla~enje premijera Mile \ukanovi}a s te funkcije. Mur je podgori~kim „Vijestima“ rekao da nema razloga da povjeruje da su SAD ikada sugerirale da se s vlasti u Crnoj Gori povu~e jedan demokratski izabrani funkcioner.

Blasi: Fotografije koje }e mnogima oduzeti dah

$.#5+ 21-#<#.# &4# +
Ljepotica je pozirala u toplesu i u zavodljivim pozama
MOSKVA - Italijanska voditeljica i manekenka Ilari Blasi (Ilary), poznatija kao supruga nogometa{a Fran~eska Totija (Francesco Totti), slikala se za rusko izdanje ~asopisa GQ samo tri mjeseca nakon {to je pozirala za italijansku verziju ovog magazina. Ljepotica je na naslovnici u prili~no ~ednom izdanju, ali je na ostalim fotografijama pokazala sve svoje dra`i poziraju}i u toplesu i u zavodljivim pozama, koje su mnogim Rusima zasigurno oduzele dah. Ina~e, ova temperamentna Italijanka ne libi se da poka`e svoje obline. Tako joj je prije nekoliko mjeseci tokom plesa na televiziji „Italia 1“ haljina otkrila grudi, na {ta je manekenka reagirala smijehom. Ilari se za Totija udala 2005. i s njim ima dvoje djece. Radi kao voditeljica i model, a svojevremeno se oku{ala i u glumi. Prvu reklamu snimila je kao trogodi{njakinja i od simpati~ne dje~ije zvijezde postala je klasi~na italijanska starleta, prenose agencije.

Totijeva supruga pozirala za rusko izdanje ~asopisa GQ

Prag: Gre{ka Instituta

Objavljena imena obavje{tajaca
PRAG - ^e{ki Institut za studije totalitarnih re`ima gre{kom je na internetu objavio imena nekih aktivnih agenata sada{nje vojne obavje{tajne slu`be izlo`iv{i ih tako opasnosti. Institut je u okviru planiranog otkrivanja imena biv{ih komunisti~kih {pijuna na svom sajtu objavio i imena onih vojnih obavje{tajaca koji su, poslije „Pli{ane revolucije“, provjereni i nastavili da rade svoj posao i za novu demokratsku ^e{ku.

Bagerom usmrtio 11 ljudi
PEKING - Jedanaest ljudi je ubijeno, a 30 ih je povrije|eno kada je jedan voza~ bagera u pripitom stanju ma{inom uni{tio desetine vozila, prodavnica i ku}a na sjeveru Kine, javila je kineska agencija Sinhua. Li Sijanlijang (38) najprije je poslije sva|e ubio jednu mu{teriju na stovari{tu uglja u sjevernoj provinciji Hebej da bi zatim krenuo da uni{tava okolne objekte, pri ~emu je poginulo 11 osoba. Voza~ bagera je potom uhap{en. Kina se bori da smanji socijalnu tenziju nastalu zbog pove}anog jaza izme|u bogatog i siroma{nog stanovni{tva, {to ~esto rezultira ubistvima, prenose agencije.

Iskosa

@alio se na mali plijen
Indonezijski parlament: Istraga u toku

Porno-film u parlamentu
D@AKARTA - Na ekranima interne informativne slu`be indonezijskog parlamenta ju~er je emitiran tvrdokorni pornografski film, {to je {okiralo novinare i slu`benike koji su o~ekivali da se pojave novi podaci o politi~kim doga|ajima. Porno-snimci skinuti s interneta ispunili su na 15 minuta ekrane koje koriste novinari, politi~ki slu`benici i posjetioci, nakon ~ega je osiguranje uspjelo da ih isklju~i, javile su agencije. Nije poznato kako se porni} na{ao na ekranima, ali predsjednik parlamenta Marzuki Ali rekao je da }e onaj ko je odgovoran za to, biti i ka`njen.

ATLANTA - Plja~ka{ naoru`an pi{toljem, s fantomkom na glavi, oplja~kao je restoran poznatog lanca „Vendiz“. No, nezadovoljan iznosom koji je otu|io, tokom ve~eri nazvao je restoran dva puta da bi se `alio. - Bolje bi vam bilo da naredni put pripremite vi{e od tri~avih 586 dolara - rekao je u jednom od poziva, prenijeli su ameri~ki mediji.

Hebej: Uni{tena vozila i objekti

(Foto: AFP)